Utrechts Nieuwsblad maandag 6 april 1964

16 pagina's UTRECHTSCH Oplage 60.000 NIEUWSBLAD v.h Joh de Liefde N.V Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koetnans Drs J R Nieuwenhuis MAANDAG 6 APRIL 1964 71ste JAARGANG No 288 Hoofdredacteur Mr J W Niessink Telefoon 16431 — Giro 154949 Ab.prijzen ƒ 9.95 p kw 78 et p w Roerige artsenparade in STAKERS AL OP RETOUR Folitiemohïlisatie en onrustige hoteliers Student schreef brief van mr Geertsema Het BrazHictanse presidentschap Branco kandidaat voor opvolging van Goulart Makarios giet weer olie op het vuur Van onze correspondent VALKENBURG — Mobilo foonwagens en politie-auto's opnameploegen met camera's van de Duitse en Amerikaanse televisie journalisten toete rende auto colonnes nieuws gierig paraderende Nederland se en Duitse dagjesmensen po litiemannen met geschouderde karabijnen en angstig worden de hoteliers dat was het beeld van Valkenburg zaterdag en zondag Heel deze zenuwachtige en op windende drulite gold de ruim 300 uitgeweken Belgische geneesheren die nog steeds in enkele Valken burgse hotels op stakings-vakantie zijn Zaterdagmorgen begon het met een kleine demonstratiestoet van Belgische artsen die toeterend en claxonnerend door het toeristenoord reed een colonne van rond 30 Bel gische auto's die geformeerd werd op verzoek van de Duitse televisie voor de opnamen Met luid lawaai reed de kleine colonne langs het hotel Oranje Nassau ' waar het hoofdkwartier gevestigd is van de in Zuid Limburg verblijvende sta kende geneesheren Het was een sympathiegroet aan de leiding Zaterdagmiddag wilde een Ame rikaans televisie team een reprise op touw zetten van deze actie maar de leiding van de artsen vond dit toch wei een beetje uitdagend Slechts enkele Belgische geneeshe ren lieten hun toeterende auto's Prinses PAOLA zocht vergeefs een dokter Van onne correspondent BRUSSEL — Volgens liet Vlaamse blad De Standaard " ïOM prinses Paola die op het ogenblik in de koninklijke villa te Oostende verblijft zaterdag tevergeefs een beroep hebben ge daan op een professor uit die stad om haar zoontje te verzor gen Hei ging om het prinsje Lauretis dat 1,0 graden koorts had De bedoelde geneesheer zou hebben geweigerd zich naar de stad te hegeven zelfs na een in terventie van de rector van de Brusselse universiteit Hij zou de prinses hebben vei'wezen naar de wachtdienst ingericht door de syndicale kamer van de genees hei-en voor de tweede maal langs ' t hoofd kwartier paraderen voor de in scène gezette t.v opname Maar voor deze demonstraties ¦ voor het buitenlandse beeldscherm had het gemeentebestuur van Val kenburg geen toestemming gegeven Burgemeester Breekpot wist ten iTünste van niets Hij ontbood daar om de leiding van de Belgische art sen zondagmiddag om half een op het stadhuis Gasten Vriendelijk maar duidelijk zei bur gemeester Breekpot de doktoren dat zij als gasten in Valkenburg harte lijk welkom waren maar dat het gemeentebestuur verwachtte dat zij zich dan ook als gasten zouden ge dragen Er mogen geen acties wor den opgezet die de openbare orde verstoren " aldus de burgemeester Van hun kant zegde de leiding van de uitgeweken geneesheren toe dat zij herhaling van demonstraties zou voorkomen en dat zij de toeter demonstratietocht van zaterdag be treurde Daarmee was de rust in Valkenburg echter niet hersteld In de loop van zaterdag op zondag kwamen bij het hoofdkwartier in hotel Oranje Nassau en in hotel " Trianon diverse anonieme telefoon tjes binnen Telefoontjes als Artsen weest op uw hoede Uit Luik zijn knokploegen onderweg Wij zullen de ruiten van de hotels ingooien Uit Wallonië brengen we kneedbom men voor u mee Uw leider dr G Block de secretaris van de artsen kamer van de provincies Luik en Luxemburg die in hotel Oranje Nassau logeert zullen we ontvoe ren Waren deze telefoontjes als ' grap ' bedoeld of was het dreigende ernst De angstig geworden hoteliers na men het zekere voor het onzekere en waarschuwden burgemeester Breekpot en de politie Op last van de burgemeester werd het hele Val kenburgse politiekorps gemobili seerd inclusief hulppolitie politie versterking uit de omgeving mobi lofoon en patrouillewagens 15 loli tiemannen gewapend met karabij nen bewaakten hotel Oranje-Nassau en 35 gewapende politiemannen be - trokken in en buiten hotel Trianon de wacht Er gebeurde echter niets Zondagmorgen opnieuw opwinding De politie haalde aan de voet van de Valkenburgse Cauberg een groot spandoek van de palen Op het spandoek stond geschreven Bel gische artsen keert naar uw zieken terug " Dit spandoek zo wordt ver ondersteld zou niet door over de grens gekomen Belgen maar door Nederlandse socialistische jongeren zijn aangebracht De hoteleigenaren voelen zich lang niet op hun gemak Zij zijn blij als deze gasten vertrekken Zij achten een tegenactie van bepaalde Waalse zijde niet uitgesloten Vandaar wel licht ook dat er aan de Limburgs Belgische grens onder andere te Eijsden sinds zaterdag een ver scherpte grenscontrole werd inge steld Generaal Humberlo de Castelo Branco die met tegenzin heeft medegewerkt aan het afzetten van de Braziliaanse president Goulart is zaterdagavond tot kandidaat ge maakt voor de presidents opvol-ging Zijn kandidatuur is inge diend door de gouverneurs van zeven staten die de regering Gou-lart hebben vernietigd De verkie zing zal mogelijk reeds woensdag plaatshebben Toen Goulart vorige week uit de hoofdstad Brasilia vluchtte werd hij opgevolgd door de voor lopige president Mazzili Goulart is zaterdag per vliegtuig in de Uruguese hoofdstad Montevideo aangekomen Hij zal in Uruguay niet als politieke banneling maar als vluchteling worden beschouwd De regering van Uruguay heeft de ze besïissing genomen omdat Gou lart had besloten geen afstand te doen van het presidentschap van Brazilië en geen enkele stap hier toe te ondernemen in weerwil van zijn vertrek uit het land Gouverneur Lacerda van de staat Guanabara zei zaterdag voor de tv GENKRAAL CASTELO BRANCO kandidaat-president Mr Marijnen voor liort bezoek op paleis Soestdijk Van onze correspondent SOESTDIJK — Premier Marijnen is vanmiddag onverwachts om streeks half een op Paleis Soest dijk gearriveerd Drie kwartier la ter vertrok de minister-president weer In Haagse politieke kringen neemt men aan dat het bezoek van mr Marijnen verband houdt met het huwelijk van prinses Irene Zaterdagmiddag heeft de Konin gin per koerier een brief laten be zorgen bij de ambtswoning van de premier het Haagse Catshuis Het bezoek van mr Marijnen aan het koninklijk paleis zou een gevolg zijn van deze brief Zoals bekend zou de huwelijks datum van prinses Irene worden gepubliceerd voordat morgen het bezoek van de koninklijke familie aan Mexico begint Van onze correspondent BRUSSEL — Stilzwijgen van de Belgische regering Verder In sc^iakelen van het leger voor het vervoer van patiënten en voor het terbesehikkingstellen van hos pitaalbedden Groeiende onze kerheid bU de stakende doktoren die op allerlei mogelijke manie ren proberen te laten doorsche meren dat zü bereid zqn tot een nieuw overleg Ontevredenheid bü de Belgische bevolking die op verscheidene plaatsen heeft gede monstreerd tegen de staking Een vloed van geruchten over ' moei lijkheden en bemiddelingspogin gen Dat zijn de kenmerken ge weest van het eerste weekeinde van de Belgische doktersstaking die morgen aan haar tweede week begint De regering zwijgt Inder daad In alle talen De artsen zijn kennelijk wat nerveus geworden door dat stil zwijgen en door de niet mis te verstane reacties van de Belgi sche bevolking die eigenlijk zon der uitzondering de staking ver oordeelt Hun woordvoerder dr Wijnen een gebaarde man met een uiterst vulgaire Waalse woordkeus heeft gezegd dat nieuw overleg mogelijk zou zijn De doktoren vragen alleen dat de Kamer en de Senaat een wet aan - „ deze omwenteling is geen reactio naire beweging geen ïascjsme Dit is een anti-communistische bewe ging " Strenge veiligheidsmaatrege len en militaire controle werden zandag in Brazilië gehandhaafd De toestand was enigszins gespannen Verdere arrestaties van aanhangers van het oude bewind werden gemeld Militairen en leden van de staats mititie drongen zaterdag het han delsbureau van de Hongaarse legatie binnen en vorderden o.a twee safes op ' s Avonds toen niemand van het personeel dienst had werd de deur met schoten geforceerd Het gehele kantoor was overhoop gehaald Kas ten werden opengebroken en alle kantooruitrusting waaronder een telexapparaat werd in beslag ge nomen De aanval zou zijn uitge voerd door 15 met machinepistolen bewapende mannen Mensen die naast de Russische am bassade wonen zeiden te hebben ge zien dat Russische functionarissen zaterdagavond documenten en films verbrandden De Tsjechische correspondent Strafelda is vrijdag in Rio de Janei ro aangehouden Zijn woning zou zijn doorzocht en allerlei persmateriaal in beslag genomen Mevrouw Stra felda had haar toevlucht gezocht in de Tsjecheslowaakse ambassade die later een protest liet horen tegen de arrestatie van de correspondent Turkqe heeft zondag de „ Illegale poging " van aartsbisschop Makarios om eenzqdig het in 1960 gesloten bondgenootschapsverdrag tussen Cyprus Griekenland en Turkije op te zeggen van de hand gewezen De Turkse regering noemde de zaterdag gedane mededeling van het Cyprische staatshoofd dat zyn land zich niet meer aan de over eenkomst van Ziirich gebonden acht „ zowel juridisch als feitelijk zonder waarde " De Turkse minister van voor lichting Ali Ihsan Gogus ver klaarde na afloop van een kabinets vergadering welke vier uur had geduurd dat Turkije zijn recht om 650 militairen op Cyprus te hand haven blijft uitoefenen Premier Inönü sprak van eeo „ nieuwe po ging van Makarios die evenals de vorige zal mislukken " Aartsbis schop Makarios had in een nota aan de Turkse eerste-minister me dedeling gedaan van het besluit van zijn regering Naar verluidt heeft het Turkse kabinet besloten aan de vloot eenheden die zaterdag met troepen aan boord van de vlootbasis Iskenderoen naar Istanboel waren vertrokken opdracht te geven naar hun basis terug te keren Iskendroen is de haven vanwaar een eventuele Turkse landingsvloot naar Cyprus zal vertrekken De Turkse minister van buiten landse zaken Feridun Erkin heeft medegedeeld dat Turkije de kwes tie onder de aandacht zal brengen van Griekenland Engeland en de nemen die slechts één artikel zou hebben het schorsen van de 26 artikelen uit de wet Leburton waartegen de doktoren bezwaar hebben Later heeft een andere woord voerder van ' t'Verbond nog weer eens verklaard dat die bewering van dr Wijnen geen ultimatum inhieldj dat het niet waar was dat de doktorpn hun ernstige pa tiënten in de steek zouden heb ben gelaten dat zij niet verant woordelijk waren voor ' t gebrek aan ziekenhuisbedden en zo meer Vandaag wordt gemeld dat er on tevredenheid ontstaat vooral on der de jonge artsen over de lan ge duur van de staking Minister van sociale zaken Leburton zei vanmorgen dat men nu in art senkringen „ begint na te denken en in te zien dat de hele staking een vergissing was " Uit alles blijkt dat de stakende doktoren helemaal niet blij zijn met het uitblijven van officiële reacties op hun eisen Integendeel de regering stapelt meer of minder gloeiende kolen op hun hoofd Vanmiddag zijn in Brussel artsen aangehouden naar aanlei ding van het overlijden van een kind van 16 maanden Medische hulp zou door de staking veel te Iaat zqn gekomen EEN PAAB honderd Belgisahe artsen hebhen hun intrek geno men vn Valkenburg In een hotel luistert een groep medici naar radio Brussel voor nieuws over hun staking Incident met Britten IIIIIIIIIIIflIIDIIIIIIIItllIllllllllllfMIIIMtlllllUnilMIIIIIIIIIIIII secretaris-generaal van de V.N Oe Thant Ook zou de NATO op de hoogte worden gesteld aangezien het Turkse bataljon op Cyprus deel uitmaakt van de NATO-strijd krachten Eerdei had Turkije al geen ge hoor gegeven aan een verzoek van president Makarios om dit bataljon van het eiland terug te trekken Weer gevechten Intussen zijn er gedurende het weekeinde ook weer gevechten uitgebroken tussen Griekse en Turkse Cyprioten waarbij ook de militairen van de V.N betrokken raakten Vanmorgen werd een Griekse Cyprioot in Nicosia dood geschoten Hiermee steeg hei do dencijfer tot drie twee Grieken en één Turk De gevechten begonnen zater dagmiddag Bij Mansoura duurde het schieten de gehele nacht voort In de loop van de nacht namen Griekse Cyprioten stellingen in op een heuvel die Mansoura beheerst Zondagmorgen hielden zij deze stellingen nog steeds bezet Tijdens het nachtelijke gevecht kwamen in Mansoura gelegerde Britse V.N troepen onder zwaar vuur te liggen wat zij uit zelfver - Het was echt niet zo bedoeld zei zaterdagmiddag de heer J Bosman perssecretaris van het studenten comité Zuid Afrika dat onder meer de sinaasappelboycot tegen Zuid Afrika organiseert Hij maakte be kend dat hij de auteur is geweest van de brief zogenaamd van mr Geertsema fractieleider vaai de V.V.D in de Tweede Kamer aan het socialistisch kamerlid de heer J J Voogd dediging beantwoordden aldus de V.N.-woordvoerder Een woordvoerder der Verenig de Naties op Cyprus deelde gister morgen mede dat in vijf dorpen in het noordwesten van het eiland gevechten zijn litgebroken Hevig vuren werd gemeld uit Piyenia een Grieks cyprisch dorp in het heuvelachtig kustgebied waarheen zaterdagavond vanuit Nicosia Brit se V.N militairen werden gediri geerd Incident met Britten In de loop van zondag ontwa penden Griekse Cyprioten in ' t dorp Kato Pyrgos een twintigtal Britse militairen van de V.N dit was be doeld als represaille voor het feit dat bij Mansoura Britse militairen in VN uniform een Griekse Cy prioot zouden hebben gewond toen zij onder vuur van de Griekse Cyprioten kwamen te liggen Na enige uren werden de VN mililai-ren vrijgelaten Generaal Gyani de bevelhebber van de VN-vredesmacht op hei eiland heeft een krachtig persoon lijk protest bij president Makarios ingediend over hei gebeurde bij Kato Pyrgos Vanmorgen vroeg is een Griekse Cyprioot doodgeschoten in een straat in de Cyprische hoofdstad die grenst aan de bestandslijn welke de Griekse en Turkse be volkingsgroepen van de stad scheidt Volgens een woordvoerder van de Verenigde Naties werd de man gedood bij een woordenwisseling toen hij Je Turks-Cyprische barrière in de bewuste straat na derde In deze brief schreef hij aan de heer Voogd dat 14 van de 16 leden van de V.V.D.-fractie in de Tweede Kamer zich gesteld hadden achter het adres van de heer Voogd aan de ambassadeur van Zuid-Afrika over de apartheid De heer Voogd had van drie leden van deze fractie een adhesiebetuiging ontvangen Zelf vond ik de brief nogal door zichtig en ik had er echt niet op gerekend dat de heer Voogd het au serieux zou nemen Ik had de brief gefrankeerd terwijl kamerleden hun post ongefrankeerd kunnen verzen den Verder had ik als quasi-mr Geertsema de heer Voogd getu toyeerd terwijl ik bijna zeker wist dat mr Geertsema en de heer Voogd elkaar nauwelijks kennen Op een vraag hoe hij aan brief papier van de Tweede Kamer is gekomen zei de heer Bosman dat hij een paar jaar geleden heeft mee gedaan aan een studentenparlement lltlllllllMIIIIMflIllllllIIIIIIiinlItlMllllllllilllllIIIIIMIMIIIII jyApnlgrap niet zo hedoeld ^^ lllllflIIIiinillllltllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMtMIMIlllllMIItl in de Tweede Kamer Als parlemen tariër kreeg hij toen ook briefpapier van de Tweede Kamer de heer Bosman had er nog een paar velle tjes van over Een ander onderwerp voor een april-grap was wat gelukkiger ge weest zo zei de heer J J Voogd toen hij hoorde over het demasqué van de zogenaamde brief Geertse-ma De heer Voogd had de brief wel verrassend gevonden ook inderdaad door de openhartigheid over een discussie in de V.V.D.-fractie In de slotzin van de brief was echter juist over die discussie een beroep op zijn discretie gedaan Het tutoyeren had echter geen enkele verbazing gewekt Kamerleden tutoyeren el kaar al na een week zo zei de heer Voogd Mr Geertsema zei het optreden van de heer Bosman ' zeer bepaald misplaatst te vinden ' Hij had dui delijker moeten laten uitkomen dat het een aprilgrap was Een kamerlid met meer politieke ervaring als de heer Voogd zou ze ker naar de telefoon hebben ge grepen om de brief te verifiëren aldus de liberale fractieleider De heer Voogd is een gloednieuw ka merlid en daardoor kon dit gebeu ren Ik heb met de heer Voogd mis schien tien woorden gewisseld We kennen elkaar en meer ook niet Mr Geertsema bevestigde de ver klaring van de heer Voogd dat ka merleden elkaar na een week tu toyeren Ned fabriek gaat brandstof voor raketten maken De regering is er mee akkoord gegaan dat aan de Kon Ned spring stoffenfabriek in Amsterdam ' n sub sidie van ƒ 750.000 wordt gegeven voor het ontwikkelen van een nieuw soort rakettenkruit Het ministerie van Defensie zal gedurende drie jaar ƒ 150.000 ter beschikking stel len van het ministerie van Econo mische Zaken en van Verkeer en Waterstaat samen ontvang de KNSF gedurende drie jaar een ton Het bedrijf zelf zal verdeeld over drie jaar een bedrag van ƒ 450.000 in het project steken zodat er in totaal ƒ 1.200.000 ter beschikking zal zijn De KNSF mikt met de ontwik keling van het kruit vooral op de kleinere raketten Het bedrijf ziet voor deze raketten zowel op civiel als militair terrein een markt Het spiegelt zich daarbij aan Noorwe gen waar men enige jaren ge leden en kleine raket ontwikkelde waarmee het land veel succes heeft OP VELE plaatsen in België zijn het afgelopen weekevnde demon straties tegen de artsenstaking gehouden In Leuven trokken ar beiders met spandoeken door de straten In VS vlaggen halfstok voor McArthur Generaal Douglas McArthur is op 84-jarige leeftijd gistermiddag in Washington overleden De Ameri kaanse oorlogsheld was binnen 24 dagen driemaal geopereerd maar zijn artsen verbaasden zich over de sterke levenswil Op G maart werd McArthur voor het eerst geopereerd Zijn galblaas werd toen weggenomen om hem van geelzucht af te helpen Op 23 maart moest hy weer geopereerd worden om een inwendige bloeding te stuiten Op 29 maart werd ten slot te een stuk van een darm verwij derd Bij die gelegenheid werd ook zijn milt weggenomen Als doods oorzaak gaven de artsen op het plotseling in gebreke blijven van lever en nieren De laatste dagen waren McArthurs vrouw Jean en hun zoon Arthur vrijwel voortdurend bij de zieke Gisteravond is het stoffelijk over schot van de generaal naar New York overgebracht waar het tot morgen in ' n rouwkapel rust Later wordt het lijk dan gebracht naar het arsenaal van het Zevende Re giment waar het een dag zal blij ven Dan wordt het naar Washington vervoerd waar het in het Capitool opgebaard zal blijven tot donderdag middag De lijkdienst wordt in Norfolk Virginia gehouden waar McArthur zaterdag begraven zal worden President Johnson heeft opdracht gegeven generaal McArthur te laten begraven met alle eer die een dank baar volk een overleden held kan geven Johnson gaf ook bevel om de Amerikaanse vlag halfstok te laten waaien in de V.S en de Ameri kaanse ambassades en militaire in stallaties in het buitenland Ex-president Truman zei diep be droefd te zijn door het overlijden van McArthur die zich met uit zonderlijke kracht en moed had ge geven en in de geschiedenis bekend zal blijven als een van de grootste militaire leiders Ex-president Eisenhower zei dat McArthur in zijn militaire loopbaan het gehele Amerikaanse volk bewon dering en respect heeft afgedwon gen Degenen die hij ten strijde voer de raakten asn hem verknocht Eisenhower heeft vóór de oorlog geruime tijd onder McArthur ge diend Zie voor levensbeschrijving van McArthur pagina 3 I Noordelijke wind f = WEERSVERWACHTING van het 1 = KNMI geldig tot dinsdagavond = = opgemaakt te 11.15 uur S = Nu en dan bewolkt met later = = enkele verspreid voorkomende = = buitjes Zwakke tot matige wind = = uit noordelijke richtingen Van = = nacht opnieuw kans op nacht = E vorst morgen overdag ongeveer = = dezelfde temperaturen als van = = ZON EN MAAN = = Dinsdag Zon op 6.02 zon = = onder 19.24 Maan op 4.23 maar S = onder 12.54 = ^ Europees weerrapport H Maandag 7 uur v.m Max Neersl Station Weer temp algel gisteren 24 u Stoekh Oslo Kopenh Londen A'dam De Bilt Brussel Luxemb Parijs Grenoble Nice Berlijn München Zurich Geneve Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome AJacdo Madrid Mallorca Lissabon onbew half bew onbew. licht bew licht bew zw bew zw bew Uoht bew onbew. geh bew zw bew sneeuw motregen geh bew motregen motregen geh bew motregen 6 gr O mm 10 gr O mm 8 gr O mm 10 gr O mm 9 gr O mm 9 gr O mm 11 gr O mm 3 gr O mm 9 gr O mm 3 gr 0.1 mm 14 gr 0.1 mm 6 gr 0.4 mm 4 gr 10 mm 6 gr 2 mm 12 gr o mm 17 gr 1 mm 8 gr 0.4 mm 8 gr 10 mm niet ontvangen _ geh bew 22 gr o mm = half bew 17 gr 0.6 mm = half bew 15 gr 0.5 mm = half bew 12 gr o mm = licht bew 15 gr O mm = Hebt bew 13 gr 4 mm = nllllllllllimiUUlUllllllllilllllUiUimiliiiUHIlüHlUIUIlll 
Inbraak aan Hopakker De 39-jarige mejuffrouw M Bo nouvrier die aan de Hopakker 11 in Utrecht woont mist sedert zater dagnacht een fototoestel en een filmcamera die samen ƒ 200 waard zijn Iemand heeft het ruitje van de voordeur stuk gemaakt toen zij niet thuis was en in de woning kasten en laden overhoop gehaald Mejuffrouw Bonouvrier heeft za terdag van de inbraak aangifte ge daan bij de politie IN OVERVECHT Opgeschoten jongens sarren kinderen Scholier in heen geheten door politiehond Een groep van ongeveer 30 op geschoten jongens heeft het zater dagmiddag behoorlijk bont ge maakt op de Margaretha van Par madreef in Utrechts nieuwste wflk Overvecht Hoewel het de laatste tijd vaker gebeurt dat de mensen daar worden gesard door jongens die zich vervelen was de toestand zaterdag zo dat de politie op moest treden met een hond Zij plaagden namelijk de kinde ren die daar aan het spelen wa ren door hen met katapulten te beschieten met stenen te gooien en met messen te bedreigen Een agent van politie die in die buurt woont heeft eerst gepro beerd de jongens met een zacht lijntje weg te krijgen Maar toen dat niet hielp zag hij zich genood zaakt zijn diensthond te halen Dat hielp meer want de jongens stoven toen in alle richtingen weg Alleen een 14-jarige scholier bleef Oud-schoolhoofd - J V Merkensteijn - overleden Op 74-jarige leeftijd is te Utrecht overleden de heer J A van Mer kensteijn Tolsteegplantsoen 23 De heer Van Merkensteijn heeft gedu rende vele jaren eerst als onderwij zer en later als hoofd de belangen gediend van de openbare lagere school Weerdsingel WZ 20 Tot 1942 heeft de heer Van Mer kensteijn les gegeven aan de vijfde klas van voornoemde school na zijn benoeming tot hoofd was hij ook aan de zesde klas verbonden Hij stond bij zijn collega's bekend als een rustig man - met wie hij later ook als hoofd op basis van zeer goe de verstandhouding samenwerkte De begrafenis zal plaats hebben dinsdag 7 april op de derde algeme ne begraafplaats Tolsteeg te Utrecht om 11.30 uur Tuimel Cartesiusweg morgen gesloten Omlegging van berts een tüdelijke halte zal wor den ingericht en dan verder naar Fregatstraat en Aakplein Terug nemen de bussen via Schoe nerstraat en Cartesiusweg dezelfde route Fietsers en wandelaars kun nen tijdens de dagen dat er beton wordt gestort wel gebruik maken van de tunnel De tunnel tussen Thomas a Kem pisweg en Cartesiusweg te Utrecht zal van morgen af gesloten zijn voor alle gemotoriseerd verkeer Dit zal duren tot en met donderdag 16 april Omdat de werkzaamheden aan het vergroten van de tunnel zo ver zijn gevorderd dat men morgen kan be ginnen met beton storten wil men het zekere voor het onzekere nemen en zwaar verkeer uit de tunnel we ren Het dreunen zou wellicht nade lig werken op de werkzaamheden Omdat buslijn 9 van het Gevu in de richting Aakplein door deze tun nel moet zal de lijn tijdelijk wor den omgelegd Bus 9 gaat nu via Vleutensevaart naar de Keulsekade waar ter hoog te van de fabriek van Douwe Eg - oLuchutze oLc om over pEN toneelcriticus schreef onlangs dat " hij Molnars Sprookje van de wolf een kinderachtig stuk vindt en dat een stuk dat nu slecht is vroeger natuurlijk ook slecht was Dat is iets om even over na te denken In de eerste plaats gaat deze criticus uit van de stelling dat wat hij een slecht stuk vindt ook een slecht stuk is Dit lijkt mij om te beginnen een zacht gezegd aanvechtbare stelling In de tweede plaats wil het mij bescheidenlijk voorkomen dat het niét zo heel zeker is ziet hoe voorzichtig ik mij uitdruk dat wat nu slecht is een halve eeuw geleden ook slecht moet geweest zijn Ik vermoed dat het vliegtuig waarmee de eerste vlucht over het Kanaal gemaakt is voor onze begrippen een bijzonder slecht vliegtuig is was het dat toen ook Ik vermoed dat de grot waarin mijn bet-over-stenen-grootvader woonde nu een als uitermate slecht onderkomen onbewoonbaar verklaard zou worden was het daarom toen ook een slecht huis Naar mijn gevoel gelden deze mijne vragen niet alleen voor vliegtuigen en woningen en voor alle andere materiële zaken die zo duidelijk voor de hand liggen doch evenzeer voor alles wat men onder het opschrift Cultuur kan samenvatten Moet alles niet in het kader van zijn tijd geplaatst gezien en beoordeeld worden Waren alle schilders schrijvers beeldhouwers componisten die in hun tijd als grote kunstenaars vereerd werden per se slechte kunstenaars omdat wij hen in onze tijd niet meer kunnen waarderen Moet het per se ons oordeel van den jare 1964 zijn dat de maat en de toon aangeeft en dat bepaalt wat goed of slecht is Zou het niet kunnen zijn dat wat wij nu goed vinden in het jaar 3964 slecht gevonden wordt Of wat wij nu verguizen dan bewonderd wordt Zou het niet kunnen zijn dat Jan Wolkers over een halve eeuw gezien wordt zoals wij J P Hasebroek zien Of dat onze achter achterkleinkindören Harry Mulisch zullen lezen zoals wij dat Justus van Maurik doen Het is maar een vraag Een retorische Want Ik geloof dat nie mand in staat is hierop een antwoord te geven voor een achter achterkleinzoon dit doet Ik herinner mij wel dat de stukken van Moln^r in mijn prille jaren van toneel-vervoering openbaringen van modem van ultra modem toneelschrijven waren Precies zo onthullend als Pinter en Beckett en Albee nu Ik vind Albee's Woolf een goed een prachtig stuk net zo goer en prachtig als ik al die Jaren geleden Molnars Wolf heb gevonden Is de hooggeachte toneelcriticus van hierboven er helemaa ' zeker van dat over vijftig jaar een toneel criticus niet zal schrijven dat Albee's werk /^ ïiO /^/»/" « ilecht is en dat het omdat het in 2014 slecht ^_ ^ yi^isyjjQ is In 1964 natuurlijk ook slecht geweest Is rf-^frC^r ^ Burgerlijke stand van UTRECHT J d V W J V der Linden en J Singelenberg Loevenhoutsedijk 32 Joanne H d v C Schipper en H kenberg en A Soesbergen Ondiep 97 bis Jacoba C d v H Geurt sen en G M v de Lagemaat Ach ter Clarenburg 11 Elisabeth H d.v B Aarts en E L Meijer Kroon straat 65 Sylvia d v W F Thiele en N Frankhuisen v d Marck srtaat 4 bis Saskia d v D v Bat tum en G v Lingen v Speijkstraat 6 Joke d v D Tamboer en J H Pels Wittevrouwensingel 59 Jea nette H d v J J van ' t Kloos ter en C J de Nas Klaverstr 11 Alida P d v A C Willemse en E Kabel Otterstraat 31 Cornelia ' d V T SMeding en A v der Mark Krommerijnstraat 30 Monique W Schmidt Leidseweg 65 C Wilhelmi - Beneluxlaan 172 Hendrikus Blom na A d v H K Sluijk en M A J Cremer Slotlaan 64 Getrouwd J A Verheul en M van der Mark Hogenoord 10 W A van Staa en G Spronk Laan van Nw Guinea 66 C H Wilschut K Wilhelminalaan 50 en J M Jan sen van ' t Land Dennenstraat 33 A Bijkerk en B Groen Amsterdam Julianaplein 3 hs M H Williams Vliegbasis Soesterberg en J Tr v Leur Nieuwe Gracht 82 W Th ' tea sa » seee 2 Verlaging prijzen van antraciet De p^^jzen voor vrijwel alle soor ten antraciet zullen deze zomer vermoedelijk lager liggen dan tot nu toe het geval is geweest Hoe wel de spoortarleven zijn verhoogii en de arbeidslonen sinds april weer zjjn gestegen mag wel gerekend wor den op een kleine verlaging van de prijzen voor antraciet Dit deelde de heer J B v Ametj den ambtelijk secretaris van de vereniging van Utrechtse brandstof handelaren vanmiddag desgevraagd mede Hij voegde hieraan toe dat de handel in kolen ondanks de kou de lente en de lange winter normaal is verlopen Hier en daarwordt thans nog wel een mudje besteld om na of by te stoken maar van een ex tra vraag naar kolenbrandstof is geen sprake Na het bekendworden van de nieu we prijzen in mei zal de kolen handelaar die in de afgelopen win ter over behoorlijke voorraden be schikte tot flinke aflevering kun nen overgaan In tegenstelling tot de strenge winter van het vorige jaar is de brandstofhandelaar thans in de gelegenheid geweest om zich te voorzien van alle prima soorten kolen aldus de heer Van Ameijden Meisje 9 loopt legen auto op De 9-jciiige Lilian Drenthe uit de Begoniastraat 11 in Utrecht is zon dagmiddag omstreeks 14.15 u in de Esdoornstraat aangereden door een auto bestuurd door de 30-jarige K de B Het meisje kreeg een hersen schudding en schaafwonden aan hoofd en handen en is vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis Het ongeluk gebeurde toen IJlian de straat opbolde zonder op het ver keer te letten Advertentie 127 220 Volt srechfs BETALING IN VIEK KEER KOST NIETS MÉÉR 119 »:^ ^ EMWPSÏÏJ fékHHrméJM 6 zaken Utrecht - Zeist anDDAG VOL MUZIEK VOOB BE JAARDEN De raad voor bejaardenzorg in Utrecht organiseert maandag 13 april in het N.V.-Huis een ontspan ningsmiddag vol muziek Het Zang koor boven zestig en de Utrechtse politiemuziekvereniging werken mee Aanvang 14.30 uur Samenkomst gereformeerde bond Iets na te denken De gereformeerde bond in de Ne derlandse Hervormde Kerk afdeling Utrecht-noord belegt woensdag 8 april een samenkomst in de Eben Haëzerkerk aan de Adriaan van Ber genstraat Ds J Vermaas uit Hui zen spreekt over Kenmerken der genen die van de Kerk zijn MAANDAG 6 APRIL 1964 Wijziging van duizend Utr telefoonnummers uUiJalR HET toeziend oog van ue heer B G Masselmk chef vak WjCm zijn vanmorgen in de tele foonrekken van de centrale Neiude de eerste ZOO nummers gewljstigd in de 21.000 serie Van links naar rechts de heren B Eyndthoven Masselink C Elzendoorn en C J V Ekeris Tweehonderd per dag werd tegelijkertijd de sterkte ge test Vrijdagmorgen zal deze om schakeling in centrale Neude vol tooid zijn Werkzaamheden duurden slechts 14 minuten Van een onzer verslaggevers Vanmorgen zijn de eerste twee honderd telefoonnummers van het net Utrecht in de nummerreeks van 21000 tot en met 21999 gewij zigd Tot en met vrijdag 10 april zullen dagelijks 200 nummers wor den gewüzigd Door deze maatregel komt er in de centrale Neude apparatuur vrij welke naar de wijkcentrale Utrecht-west overgebracht wordt Zoals vrijdag reeds werd gemeld zal de uitbreiding van laatstge noemde centrale vermoedelijk in september in dienst gaan Dit betekent niet dat uitsluitend de vrijgemaakte apparatuur van de 21.000 nummerreeks naar de wijk centrale wordt overgebracht Te zijner tijd zal namelijk zonder grote veranderingen de 26.000 nummerreeks on de nu vrijgeko men 21.000 reeks worden aange sloten en daarna zal de apparatuur van de 26.000 nummerreeks naar de wijkcentrale gaan DIRECT NA de omnummering wer den de abonnees in kennis gesteld van hun nieuwe nummer Van links naar rechts de heren C J v Ekeris M Korver G v Oosterom aan de meetpost Elke oproeper die na de omnum mering nu nog een nummer kiest beginnend met 21 komt uit op een berichtenautomaat met een ver wijzende tekst Hond loopt rijtveg op hromfietser valt huslijn 9 De 38-jarige bromfietser L Kooy man uit de Laan van Engelswier ¦ 9 bis-A is zondag tegen 13.45 uur ge vallen in de Gansstraat toen een hond plotseling de weg opbolde De heer Kooyman liep een hersen schudding en een wond aan het hoofd op en is naar het Academisch Ziekenhuis gebracht Het is niet bekend wie de eige naar van de hond is Om half acht vanmorgen wer den de werkzaamheden in verband met de nummerwijzigingen op de eerste verdieping van het gebouw op de Neude met kracht ter hand genomen Precies veertien minuten later was bij de ' hoofdverdeler horizontale zijde het 21.000 tal afgestopt en vrijgemaakt voor de gewijzigde nummers Daarna wer den de aangeslotenen opgebeld en werden zij nog eens in kennis ge steld dat zij een nieuw nummer hadden gekregen Via de meetpost Bezoekuren van de Utrechtse ziekenhuizen Op de feuilletonpagina van het U.N achteTin dezo krant vindt u een volledige lijst van de bezoekuren der Uliechtsa liekenhuizen Mimen Jongens schieten op eenden iiiiiiiiiiiiiininiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiii!iiiiiin > Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiii ' Agenten van de Utrechtse politie hebben zondagmiddag een U - en een 12 jarige scholier betrapt toen zij op de Parallelweg langs rijks weg 12 bezig waren met een lucht drukpistool op eenden te schieten Zij zijn meegenomen naar het po litiebureau waarvandaan hun ouders hen later konden ophalen UTRECHT — Geboren Be rend C z v G van der Nagel en B H W C Kosterman Nicolaas weg 106 Andreas A z v H van den Dungen en R de Vos Van Heutszstraat 17 bis A Ronaldus F z V J P B de Klein en A M Sontrop Zilverstraat 34 Sipke H W B z V S H Feenstra en M R Th van Roijen Petrarcalaan 2 Jo hannes W z V C J van Eijk en H E H van Rees Vijgeboomstraat 47 Matthias H J z v P H Pluk en J P Balk Lingestraat 43 Fre derik D z v F É Boes en C E V den Hoven Soest-Soestdijk J V Looylaan 14 Constant z v H G Rijnbergen en R A W MoUJn W V Noortstraat 112 Arie G z V A G Maarschalkerweerd en D O van der Leeden Zeist Schaer weidelaan 26 André z v J Klin - even staan op het moment dat agent en hond vlak bij hem waren Daardoor was het niet meer te voorkomen dat de hond naar de jongen zijn besn hapte 6n hij een wond aan het been kreeg De scho lier is daarna met een politie-auto naar het Diakonessenhuis gebracht waar een arts constateerde dat het wondje weinig te betekenen had De ouders van de scholier be tuigden de politie later hun spijt over het gebeurde Zij beloofden ervoor te zullen zorgen dat hij niet meer in Overvecht zal komen wanneer hij er niets te maken heeft Per 1 juli Minderjarige poiitieagenten in Utrecht Voorlopig werken onder toezicht Van een onzer verslaggevers Utrecht krijgt over enige maan den net als Eotterdam aspirant politieagenten die nog niet meer derjarig zyn Per 1 juli zullen drie van deze agenten in dienst komen per 1 oktober nog eens 10 Onder leiding van een mentor een oudere politieman zullen deze aspirant agenten voorlopig hun werk ver richten In juli krijgt Utrecht dus de eerste minderjarige aspirant-agen ten van de politieschool in Wasse naar waar zij een ' theoretische op leiding van een jaar hebben ge kregen Tot de dag dat zij in mili taire dienst gaan ontvangen zij hun praktischce opleiding bij het ko^rps Vorig jaar werd een regeling van kracht dat ook minderjarigen al een politieopleiding zouden kun nen krijgen aan de school in Wassenaar In Utrecht meldden zich in juli drie gegadigden aan die in het bezit waren van het Mulo-diploma In oktober kwamen er nogmaals tien allemaal jongens die juL'st het Mulodiploma hadden behaald Het is de bedoeling dat de jonge agenten voorlopig verkeersdiensten zvillen doen Hoewel zij de rang van agent hebben zullen zij nog niet zelfstandig dienst mogen doen Alleen de straat op mogen zij pas nadat zij hun militaire dienst plicht hebben vervuld en zij meer derjarig zijn geworden HET WERK aan de tunnel tit.ssen Cartesiv,sweg en Thomas A Kem pisweg is sover gevorderd dat mor gen een begin kan worden ge maakt met het stort-en van het beton Koek en M P A Smolders Doetin chem Veemarkt 8 Overleden Johan H Perk wed v C C M van den Heuvel 89 j Maliebaan 11 Jan van As peren geh m C C v Kralingen 67 j Lange Nieuwstraat 16 Ernest H L H Schillings ongeh 50 j geh m G W J van Alphen 69 j Wijk bij Duurstede Markt 8 Johannes Verheij geh m J J M G Pel 65 j Merwedestraat 41 Marinus A Putters wed v Th Siemen 84 j De Gasperilaan 152 Isaak Madiewski wed v P de Boer 70 j Steenwijk Tukseweg 26 Catharina van der Kaaij geh m J H H Kurvers 77 j Frans Hals str 28 Charlotte R Besseling wed V J M Waltman 92 j Regentes selaan 16 ÜTRECHTSCH NIEÜWSBL VANDAAG e april vms het feeM voor het echtpaar H Maurits f87 en H A M Maurits-Bakkene.i SS wonende Ripp&rdaplein 8 f e Utrecht dat vandaa.p zijn diaman ten bruiloft vierde Set bruidspaar — dat aoht kinderen heeft negen entwintig klein en dertig'a chter-kleink?inderen — ontning in ' het middaguur besoek van Vtreoht-t burgemeester fhr mr C J A de Ranitz die het echtpaar namen -- het gemeentebestuur kuxmi com plimenteren en tevens een gezellxq praatje maaiTdte met de krasse ech telieden ¦ AGENDO MAANDAG SCHOUWBURG 20 Uur Nederlandse Opera ba Bohème " ERASMUSHUIS 20 uur Uneseo-Unice * Commissie de heer Ir F Carbasius Weber over zijn reis naar Guatemala GEBOUW VOOR K EN W 19.30 uur Begroetingsavond Hervormde predi kanten ERASMUSHUIS 20 uur Broeders In Christus De hoop van Israël " B.B ACTIVITEITEN 19.30 Uur Bureau BB Cursus brandweer B.Z.B Oude Gracht 290 Examen E.H.B.O plichtnoodw Wijkpost G 20 uur Vakvergadering vakken IV en V DINSDAG ERASMUSHUIS 14.15 Uur Ned Ver v Huisvrouwen lezing door het Insti tuut Film en Jeugd M.A.I BUREAU bij uitgang CS 10-17 uur Tentoonstelling vakantie jonge ren SCHOUWBURG 20 uur Nederlandse Comedie Wie Is bang voor Virginia Woolf " GEBOUW VOOR K EN W 20 Uur Utrechtse Kring Irma Kolassi en Ma rinette Gallay ENGELSE KERK 20.15 uur Recital Exultate Singers GEERTEKERK 20.30 u Oecumenische Studenten Toneelgroep Korczak en de kinderen " FYSISCH LAB Bijlhouwerstraat 6 20 uur Natuurk Gezelschap prof dr C T J Alkemade „ In vuur en vlam " ALBERTS CORNER Oude Gracht 101 20 uur Sociëteit voor Alleenstaanden mevr A W v d Bunt Een vrouw bouwt een kasteel " GEBOUW VOOR K EN W 20 Uur Feestavond personeel Hema jub de heer J Knij£f HOTEL SMITS 19.30 uur Ned Bond van Plattelandsvrouwen de heer J de Bruin „ De buitenplaatsen aan de Vecht " REST DE POORT VAN KLEEF Maria plaats 20 uur Maarten Convent ds K Bisschop en pater J Kobessen Oecumenisch concilie " HOTEL DES PAYS BAS 20 uur School voor Esoterische Wijsbegeerte de heer D J P Kok „ Yoga door het juiste denken " ERASMUSHUIS 20 uur De Broeder « in Christus Waarom het Kruis " B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 uur Bureai BB Lange Nieuwstraat 63 Inlijven plichtnoodw A.C Dienst 15.45 uui Basiscursus D.S.V Gem Ambtenaren 20 uur Herhalingscursus E.H.I.O Brandweerpost Groeneweg Cursus Brandweer plichtnoodw Kantine Beingingsdienst Vaalt Cur sus Gew dragers plichtnoodw BB-lokaal Vaalt Herhalingsoefening reddingpl 1 en 2 plichtnoodw Kanaalstraat 199 Cursus I.Z.B Kleine Vaalt Meridiaanstraat 20 uur Oefening wijken O en N Wijkpost A 20 uur Opleiding reddeis G.Z.B Zwart etui inhoudende vulpen en ballpoint batterij voor gehoorappa i-aat damesschoen met steunzool bril en 1 in bruin etui kabouter muts blauwe en bruine kinderja.i paar zwarte plastic dameshancl schoenen zakmes rode en blauwe autoped rood driewielertje 3 wie lige step portemonnees inhouden de ƒ 34.80 ƒ 7.02 ƒ 3.65 ƒ 2.75 ƒ 0.50 Komen aanlopen boxer met hals band zwart witte spaniel grijs ge sti'eept poesje De afdeling gevonden voorwerpen van het hoofdbureau van politie te Utrecht Paardenveld 1 is geopend van maandag tot en met vrijdag van 13 tot 16 uur Telefonisch wor den geen inlichtingen verstrekt Voorstellingen om 14.30 18.45 en 21 uur CAMERA Geel er de brui(d aan 14 jr CITY Eddie In de ollej 14 jaar PILMAC 10-18.30 uur Nieuws water show in Florida alle leeft PALACE 18.45 en 21 uur Piraten van het recht 14 Jr OLYMPIA De kloof des doods 18 jr REMBRANDT 14 en 20 uur Irma la Douce 18 jaar SCALA 14.30 18.45 en 21.15 uur De man roet de vijl paspoorten 14 jr STUDIO De grote stilte 18 Jr Voor stellingen een kwartier later VREEBURG 4 lor Texas 14 jaar KENNISGEVING Gedeputeerde staten van Utrecht maken bekend dat zij onder gelijktij dige goedkeuring van het daartoe strekkend raadsbesluit hebben ver klaard dat de instandhouding in de gemeente Maarssen van de open bare school voor gewoon lager on derwijs aan de Zuilenselaan nr 4 ingevolge artikel 19 der Lageronder wijswet 1920 wordt gevorderd WATERHOOGTEN WEEROSLUIS UTRECHT 6 april — Bovenkant sluis 34 cm + N.A.P val 16 cm Beneden kant sluis 32 cm — N.A.P val 4 cm WATERHOOGTEN RtJkswaterstaaU 6 april — Konstanz 306 — 1 Rheinfel den 232 + 1 Ottenheim 303 + 8 Straats burg 246 + 6 Maxau 443 — 1 Plochingen 210 + 22 Mannheim 310 - 10 Steinbach 142 — 6 Mainz 304 — 4 Bingen 216 — 6 Kaub 240 - 7 Kochem 302 + 2 Koblenz 275 — 8 Keulen 265 - 3 Ruhrort 458 — 8 r.obith 1082 — 10 Nijmegen 866 — 12 Arnhem 881 — 6 Eelde IJssel « 1 — 14 Deventer 312 — 11 Monsln S4 » + 18 Borgharen 4009 + 14 Belleld 11S8 — 30 Grave ben de sluis 505 — 14 
TrrRECHTSCH NIEUWSBLAD 3 DOUGLAS MCARTHUR »^^^^»»»»»^ »*^**»^»^»*^»»»»»»»»» Zijn militair gelijk had te veel risico^s Van onze correspondent WASHINGTON — Douglas Mc Arthur was naast Eisenhower de grote oorlogsheld uit de Tweede Wereldoorlog Zijn carrière die snel en briljant was maakte dat hij als jong officier op hoge pos ten stond en sterk tot de verbeelding sprak McArthur werd op 16 januari 1880 geboren in Little Rock in de staat Arkansas als zoon van luitenant-generaal Arthur McArthur In 1903 werd hij beëdigd op de militaire academie van West Point waar hij de hoogste cijfers op het eindexamen behaalde die in 25 jaar waren voorgekomen In de Eerste Wereldoorlog diende hij in Frankrijk en na de wa penstilstand enige tijd in Duitsland Daarna had hij een groot aandeel in de hervorming van de militaire academie in de Ver Staten Van 1922 tot 1925 en opnieuw na 1936 was hij op de Philippijnen Gisteren kon men voor het eerst van een zonnige lentedag genie ten Plekjes mt de wind waren geliefd Hongaren teleurgesteld over „ standvastigheid '' spaak geopereerd van Russische troepen Vranse premier wü Japan geruststdlen Advertentie Dit kartonnetje kostte ons 50.000 gulden Aan onderzoek aan verbeteringen net zo lang tot we een werkelijke niet strijken - niet slijten poplin hadden die mooi was en niet zoals andere slecht uit de confec tie zou komen Een poplin die precies zolang zou meegaan als MEN-TOP HEf^ENOVERHEMDEN / YOUNGMEN-TOP JONGENSOVERHEMDEfI Herstel betrekkingen Ver Staten-Panama Eind 1941 benoemde Roosevelt McArthur tot „ full general " en op perbevelhebber in het Verre Oosten In heel Amerika werd hij bekend en populair door zyn spectaculaire verdediging van het schiereiland Bataan tegen de Japanners nadat de Amerikanen Manilla al hadden moeten ontruimen In maart 1943 ging McArthur naar Australië waar hij opperbevelhebber werd van dp gezamenlijke geallieerde strijdkrach ten In deze tijd stond ook het uitge weken KNIL onder luitenant-gene raal L H van Oijen onder het be vel van McArthur Tussen 1942 en 1945 leidde de lan ge kaasrechte Amerikaan alle ope raties in de Zuid-West-Pacific zo als de invasie op de Philippijnen Daarna nam hij de Japanse capitula tie in ontvangst in september 1945 in Tokio Tot 1950 bleef McArthur in Japan waar hij grote populariteit verwierf bij een deel van ' t Japanse volk door zijn werk voor het her stel van het verslagen land Kritiek had men echter op de autocratische manier waarop hij zijn bewind leid de In 1950 braken de vijandelijkheden tussen Noord en Zuid-Korea uit en president Harry Truman stuurde McArthur naar Zuid-Korea waar Ranger had voor lancering al gebreken Het ruimtevaartuig Ranger 6 dat op 2 februari op de maan te pletter sloeg nadat het niet in zijn opdracht was geslaagd had voor de lan cering reeds gebreken Dit blijkt uit een vrijdag in deNew York Herald Tribune gepu bliceerde brief die de directeurvan het Amerikaanse bureau voorlucht en ruimtevaart James E Webb aan de voorzitter van deAmerikaanse senaatscommissie voor ruimtevaart heeft gezonden Webb verklaart dat de Ranger geen televisiebeelden van de maan heeft kunnen uitzenden als gevolg van vijf belangrijke gebreken De twee televisiesystemen aanboord van de kunstmaan wareningewikkelder dan nodig was Zijhadden onder andere een aantalonderdelen gemeen die in gevalvan storing beide circuits zoudenuitschakelen De technici hadden onvoldoendevoorzorgsmaatregelen ter voor koming van kortsluiting getrof fen Bij de proeven op de grond hadmen niet de omstandigheden vaneen gewone ruimtevlucht nage bootst wat wel had moeten ge beuren De antenne van het ruimtevaar tuig was nooit door middel vanvoldoende krachtige zenders be proefd De technici hadden uit angsthet vaartuig te beschadigen na gelaten de televisiecamera van de Ranger te beproeven temiddenvan de uitlaatgassen van dedraagraket terwijl de laatste con trole van de secundaire televisie circuits twaalf dagen voor de lan cering hau plaats gehad aldusdirecteur Webb Marilou © PIB ' ¦ CO«NK*SEN * We zijn nog niet klaar om te be stpllen ober hg moet eerst de kos ten berekenen en ik de calorieën hij tenslotte na het besluit van de Veiligheidsraad in juli 1950 opper bevelhebber van de V.N.-strijdmacht werd Conflict In deze functie raakte hij in con flict met zijn regering in Washington In tegenstelling tot Truman bepleit te hij een totale blokkade van de kusten yan communistisch China medewerking aan de oorlog door nationalistisch China en bombarde menten op de bases van waaruit FULBRIGHT op oorlogspad tegen de koude oorlog De Amerikaanse senator William Fulbright heeft gisteravond in een lezing voor de universiteit van Zuid Carolina een pleidooi gehouden voor het laten varen van „ de bruistochts geest van de koude oorlog " en het „ pathologische voortdurend denken aan communistische expansie en on dermijning in de V.S " Het resultaat van deze angst psychose was geweest een steeds grotej ' wordende verwaarlozing van de dingen die geluk schoonheid en het creatieve element in het leven brengen aldus de Amerikaanse se nator Senator Fulbright zei verder van mening te zijn dat het Amerikaanse volk thans geen doeltreffende con trole uitoefent op de militairen evenmin als trouwens het Congres De militaire „ instelling " had een bijna traditioneel geworden belang bij een voortzetting van de koude oo"log met de daaraan vastzittende hoge militaire uitgaven Algemene dienstplicht in Zuid-Vietnam De Zuidviètnamese regering heeft plannen ontvouwd voor dienst plicht van alle valide mannen van 20 tot 45 jaar voor de burgerlijke verdediging Vrouwen zullen zich vrijwillig hiervoor kunnen opge ven Voorts zal de Raad van nota belen worden ontbonden in de plaats waarvan over vier tot zes maanden een nieuw parlement zal worden gekozen Bij gevechten op 100 km ten noordwesten van Saigon tussen minstens 400 communistische ver zetsstrijders en Zuidviètnamese regeringstroepen zijn ruim honderd opstandelingen gedood of gewond Aan Zuidviètnamese regeringskant vielen 14 doden en 26 gewonden onder wne zes Amerikanen Dit is zondag in Saigon bekendgemaakt toen de communisten zich na een strijd van 24 uur hadden terugge trokken Oostduitse politie hield drie Britse militairen vast Oostduitse politiemannen hebben zondag drie leden van de Britse militaire politie aangehouden toen zij zich naar de enclave Ërlenbrund in de Britse sector begaven De Oostduitse politie had eerst een vijf tal waarschuwingsschoten gelost waarschijnlijk in de grond De drie Britten werden later vrij gelaten De Oostduitsers hadden hen vier uur vastgehouden Een Britse woordvoerder ver klaarde nog dat Britten en Oostduit sers stilzwijgend overeengekomen zijn dat de Britse militaire politie de enclave waar ongeveer dertig houten zomerhuisjes staan niet bin nengaat Hij zei ook dat dit de eer ste keer was dat Britse politieman nen aan de grens door Oostduitsers waren gearresteerd Sociale onrust in Chili In de Chileense hoofdstad Santiago is het in het weekeinde tot ongere geldheden gekomen tussen politie en deelnemers aan een stakingsbijeen komst De jongeren hadden hun on tevredenheid over de hoge kosten van levensonderhoud tot uitdruk king gebracht Op hun weg verniel den zij alles wat zij tegen kwamen ruiten auto's en autobussen Met traangasgranaten en waterstralen van de brandweer konden zij wor den uiteengedreven Hierbij vielen veel ernstig gewonden De regering acht de ocmmunistische arbeiders centrale die de staking had georga niseerd aansprakelijk voor de inci denten de Chinese communisten de Noord koreanen te hulp kwamen indien Peking zich niet uit de oorlog zou terugtrekken Toen McArthur op eigen gezag een dergelijk ultimatum aan zijn Chinese tegenspeler stelde riep Truman hem op staande voet terug en onthief hem van het opperbevel Deze dra matische gebeurtenissen vielen in april 1951 McArthur keerde nog in diezelfde maand terug naar de Ver Staten waar hij door miljoe nen uitbundig werd toegejuicht Naar schatting waren er bij zijn in tocht in New York 7,5 miljoen men sen op de been Risico's Voor de beide huizen van het Congres zette de ontslagen generaal na aankomst zijn standpunt uiteen een standpunt dat volgens hem was ingegeven door militaire noodzaak Hoewel velen erkenden dat McAr thur militair gelijk had deinsde de meerderheid van Senaat en Huis toch terug voor de risico's die ver bonden waren aan McArthur's stra tegie Het vaste geloof van de ge neraal dat regelrechte actie tegen de Chinese communisten niet tot een wereldoorlog zou leiden waarbij Rusland betrokken zou raken werd in Washington over het algeraieen niet gedeeld Hoe het Amerikaanse volk erover dacht bleef onbekend Ondanks de druk van talloze partijgenoten wei gerde McArthur in 1952 te dingen naar de presidentskandidatuur van de republikeinse partij Hij steunde Taft die echter verslagen werd door de latere president Eisenho wer Populair McArthur leidde de afgelopen ja ren een teruggetrokken leven in een luxe appartement in het Wall dorf-Astoriahotel in New York Zijn populariteit bleef echter enorm Niet alleen als held uit de oorlog in het Verre Oosten die voor vele Amerikanen essentiëler was dan die in Europa maar ook als „ stoere Amerikaan " die ervoor pleitte de communisten stevig aan te pakken toen het daarvoor nog de tijd was Een op drie Britten in 1960 ondervoed Van onze correspondent LONDEN — In 1960 was één derde van de Britse bevolking on dervoed aldus een rapport van prof Royston Lambert uit Cam bridge dat vandaag is gepubli ceerd Er zijn thans meer groepen van de bevolking wier - dieet ligt be neden de normen welke door de British Medical Association zijn gesteld Hoewel er geen bewijzen zijn voor ernstige ondervoeding is de toestand allerminst bevredigend aldus het rapport Bijna 4 miljoen Engelsen of wel één op zes van de 24 miljoen die werken hebben er nog een tweede baantje bij Nog een extra 5 mil joen één op de vijf van de wer kende bevolking zou er nog een baantje bij willen om „ wat meer geld in het laatje te brengen " Zij zouden bereid zijn hiervoor ge middeld 12,5 uur per week extra te werken MAANDAG 6 APRIt 1964 ^ Aanslag op premier van Bhoetan Premier Dzjigme Dordzjl van Bhoetan een bergstaat in de Hlma laja is te Phoentsoling door een on bekende neergeschoten zo Is offi cieel in de hoofdstad Phoenakha medegedeeld Twee uur na de aanslag overleed de premier Men heeft de dader nog niet kunnen opsporen De aanslag zou zondagmiddag zijn gepleegd even nadat Dordzji afscheid had genomen van een In dische ambtenaar die hem een be leefdheidsbezoek had gebracht De ze ambtenaar kwam zondagavond in de hoofdstad aan Hij trof direct schikkingen voor de reis van een groep Indische medici naar Phoent soling die daar de premier moesten bijstaan Bhoetan ligt ten oosten van Sik kim tussen India en Tibet Er wo nen naar schatting 700.000 mensen voor het grootste deel Tibetaans sprekende boeddhisten Krachtens een verdrag van 1949"worden de bui tenlandse aangelegenheden vein de staat behandeld door India Dure scheiding De Amerikaanse multimiljonair Walter Johnson 79 jaar oud heeft vrijdag na een proces van 85 dagen echtscheiding verkre gen van zijn 27-jarige vrovM Paii line onder voorwaarde dat sij uit het gemeenschappelijke eigen dom ongeveer 6,7 miljoen gulden ontvangt Bovendien moet John son de kosten van het proces be talen die op nog eens 6 miljoen gulden worden geschat Voor een onbepaalde periode ontvangt zijn vrouw ook nog bijna 10.000 gul den per maand een goed regelmatig gewassen blouse mee moet gaan en die we rustig konden garanderen i^o-MEN-BHa BLOUSES Johnson bleek echter toch ver heugd te zijn over de afloop van het proces Zijn commentaar te gen verslaggevers „ per silot van rekening is het allen maar De Verenigde Staten en Panama hebben vrijdag een overeenkomst gesloten die voorziet in herstel van de diplomatieke betrekkingen en in het openen van overleg inzake hun geschil over het Panama-kanaal verdrag Dit is vrijdag meegedeeld door de voorzitter van de Raad van de Organisatie van Ameri kaanse Staten de Peruviaan De Lavalle In een gezamenlijke verklaring werd onder meer gezegd dat beide landen besloten hebben zonder verwijl ambassadeurs te benoemen die „ zonder beperking of vooraf te stellen voorwaarden " een snelle oplossing voor het geschil zullen zoeken President Johnson heeft inmid dels de oud-minister van financiën de jurist Robert B Anderson be - Van onze correspondent WENEN — Hongarije is het eerste communistische land geweest dat onmiddellijk partij heeft gekozen voor Moskou en tegen Peking Of schqon de communistische partij van Hongariie hoogstwaarschijnlijk de inhoud reeds kende van de rede die Soeslof op 14 februari tegen Pe king heeft gehouden bevatte de Hongaarse verklaring geen enkele toespeling op de veroordeling van Soeslof en wilde zodoende de indruk wekken dat zij geheel uit inflerlijke overtuiging en zonder invloed van buitenaf tot stand was gekomen De bevolking van Boedepest heeft Chroesjtsjef aanvankelijk veel vriendelijker ontvangen dan de wes terse waarnemers hadden verwacht De Hongaren schijnen in Chroesjt sjef de man te zien die na de mis lukte revolutie van 1956 een nieuwe periode van betrekkelijke welstand heeft ingeluid Maar het aanvankelijke en ge deeltelijke enthousiasme werd zwak ker na de parade van het Hongaar se leger die vrijdag plaats heeft ge had Bij deze parade traden alleen Hongaarse troepen op die de in druk moesten wekken dat deze le germacht zelf wel in staat was om de orde en de binnenlandse rust te hemdhaven Ondanks deze demonstratie van eigen Hongaarse kracht heeft Chroesjtsjef toch geen decreet af gekondigd dat de Russische troe pen zich binnen afzienbare tijd uit Hongarije zullen terugtrekken Chroesjtsjef heeft zich in Boeda pest wel opvallend sterk uitge sproken tegen de politiek van Chi na maar over het terugtrekken van de Russische troepen uit Hongarije sprak hij met geen enkel woord De Hongaren voelen zich daardoor ten zeerste teleurgesteld Groepering ^ Intussen wordt er in het com munistische kamp verder gegroe peerd Na Hongarije Oost Duils-land Bulgarije en Tjechoslovakije heeft zich nu ook China's nabuur Mongolië achter Moskou geschaard in het Russisch-Chinese geschil Polen toont zich minder enthou siast voor de voorgestelde rode topconferentie In de pers wordt van het hele voorstel geen mel ding gemaakt Polen is altijd pro Moskou geweest maar toont zich nog steeds zeer voorzichtig in zijn kritiek op China omdat het nog in ' n oplossing „ binnenskamers " ge looft Joegoslavië is achteraf ook enigszins huiverig voor een directe Nog een Britse piratenzender Terwijl de Britse autoriteiten nog steeds bezig zijn na te gaan hoe zij de piratenzender Caroline tot zwij gen moeten brengen is zondag uit Ierland gemeld dat daar een nieuwe piratenzender wordt klaar gemaakt Het nieuwe schip de Mi Amigo 700 ton wordt achter gesloten hek ken uitgerust in een privé haven in Louth Ierland noemd tot speciaal ambassadeur om met de Panamese regering het geschil Inzake het kanaal-verdrag te onderzoeken Raketten in Alaska beschadigd Het Amerikaanse ministerie van defensie heeft zaterdag bevestigd dat verscheidene Nike Hercules-raketten met kernkoppen op de militaire basis Fort Richardson bij Anchorage door de aardbeving in Alaska z;]n beschadigd Er zijn echter geen branden ont ploffingen of radio-actieve be smettingen ontstaan aldus het mi nisterie De verklaring werd afge legd naar aanleiding van een ar tikel in de Washington Post confrontatie in een topgesprek Het huldigt dezelfde opvattingen als de Italiaanse communistische partij die niet dan na uitvoerige voorbereidingen een conferentie wil Tito en Togliatti hebben on langs „ zeer vriendschappelijk " overleg gepleegd Roemenië's standpunt is nog steeds een vraag teken Soebandrio bij De Gaulle Van onze correspondent PARIJS — De Franse premier Georges Pompidou en zijn mi nister van buitenlandse zaken Maurice Couve de Murville zijn gisteren in gezelschap van hun echtgenotes eh een kleine staf van naaste medewerkers in het lijnvliegtuig naar Tokio gestapt voor een verblijf in Japan dat een week zal duren Alhoewel de agenda voor de Frans-Japanse besprekingen vele punten — van Berlfln de Euro markt de NATO tot en met Maleisië en de Oost-Westrelatie — omvat neemt men in Parijs thans wel aan dat De Gaulle's politiek jegens Peking-China de hoofdschotel van het diplomatieke menu zal vormen Ondanks geruststellende mede - Nahij Madras India Veertig doden onder ingestorte school Veertig personen zfln omgekomen en meer dan honderd gewond bfl het instorten van een gedeelte van een middelbare school voor meisjes in Madoerai op ongeveer 560 km van Madras in India Van de 400 meisjes die in de school waren zouden er 200 nog onder de puinhopen liggen De kinderen be reidden zich voor op de jaarlijkse examens Onder de slachtoffers zijn twee leraren een man en een vrouw 128 meisjes werden gewond De toestand van zestig meisjes is ernstig Een aantal meisjes vluchtte toen zij een dreunend geluid hoorden de klasse lokalen uit waardoor zij zich het leven redden ¦£ B!ietóirifyuméfi \ Mededelingen en meningen in deze mbrlefc binden aUeen da Inzenders die dan ook voHedig of desnoods met initialen moeten ondertekenen Slechts om drin gende redenen wordt een scIinU naam toegelaten De redactie blijft verantwoordelök voor d » verspreidmg en heeft dus het recht inzendingen zonder meer te weigeren of te liekorten Artsenstaking In België zijn de artsen in sta king Ze zijn met hun vrouwen en kinderen op vakantie en maken het zich zo prettig mogelijk maar ze blijven op de hoogte door contact met het stakingshoofdkwartier Hoe is het in ' s hemelsnaam mo gelijk Ik heb altijd gedacht dat een arts een beroep had dat hij geko zen had uit roeping En nu zijn er in ons buurland artsen in staking Er zijn al drie slachtoffers geval len en er is gepoogd een chirurg weg te halen bij een operatie En dit alles niet om principiële re denen maar om het geld Bij dit alles staat mijn verstand stil G L V Burg V Utrecht SCHAIK-PORTON Tuyilkade 9 bis De Belgische minister van buiten landse zaken Spaak is zondag in een ziekenhuis in Rome opgenomen voor een spoedoperatie Zijn toestand is bevredigend na een „ volkomen geslaagde " operatie Spaak had een vakantie In Italië doorgebracht en hij zou zondag naar Brussel terugkeren Zaterdagnacht werd hij ongesteld en het bleek noodzakelijk hem onmiddellijk in een ziekenhuis op te nemen Zijn ziekte is een gevolg van een operatie die hij tijdens de oorlog aan de ingewan den heeft ondergaai delingen zijn de Japanners schijnt het toch nog altijd niet helemaal gelukkig mét de recente toenade ring tussen Parijs en Peking en nu zullen Pompidou en Couve de Mur ville persoonlijk pogen de Japan se gemoederen te kalmeren Intussen is overigens in de per soon van de oud-minister van onderwijs Lucien Paye ook een Frans ambassadeur in Peking benoemd Premier Pompidou zal door kei -* zer Hiro Hito in audiëntie worden ontvangen Verder ligt het in zfin bedoeling in Tokio de tentoonstelling te openen die de inmiddels gerestau ' reerde Venus van Milo voor he * eerst aan het Japanse publiek ont hult Ten slotte zullen problemen wor - den behandeld van economische aard met het doel de commerciële banden tussen beide landen nau wer aan te halen De verhoogde belangstelling dia generaal De Gaulle voor het Verre Oosten manifesteert is zaterdag ten slotte ook nog tot uiting geko men in de vrij langdurige en naaï het schijnt hartelijke ontvangst dia hij de Indonesische vice-premier en minister van buitenlandse za ken Soebandrio na zijn terugkeeï uit Den Haag bereidde De Indonesische minister ver klaarde dat het gesprek ging over de betrekkingen tussen Indonesië en Frankrijk op politiek econo misch en cultureel gebied Ook waren problemen inzake Zuidoost Azië ter sprake gekomen zei hij Dr Soebandirio zei in antwoord op vragen dat hij van plan ge weest was om maandag in Rome de Italiaanse premier Moro te be zoeken maar dat dit wegens de stakingen in Italië niet door kan gaan Inkomproef voor Gemini project In het raam van het Amerikaanse Gèmini-,,man-op-de-maan"-project zou vandaag van Cape Kennedy een experimenteel ruimtevaartuig wor den gelanceerd dat men met een recordsnelheid van 40.000 kilometer per uur in de dampkring wil laten terugkeren De geleerden van de NASA willen door deze en volgende proeven te weten komen hoe toe komstige maanvaarders het best be schermd kunnen worden tegen de hitte van 20.000 graden Fahrenheit die bij hun terugkeer in de atmo sfeer ontstaat door wrijving Men beschikt door de bemande Mercury-vluchten al over een aan tal gegevens,maar deze worden on betrouwbaar geacht omdat de ruim tevaartuigen toen met een snelheid van slechts 28.000 km per uur in de dampkring terugkeerden en tempe raturen van hoogstens 12.000 gra den opwekten Het ruimtevaartuig dat maandag zal worden gelanceerd is voorzisn van drie hitteschilden van beryllium een zeer moeilijk smeltbaar metaal Aan boord bevinden zich speciale instrumenten voor het meten van de temperaturen binnen en buiten het toestel tijdens de terugkeer in de dampkring Morgen zal men een poging doen een prototype van het tweepersoons Gemini-ruimtevaartuig in een baan om de aarde te brengen Een twee de proefvlucht van een onbemand Gemini-ruimtevaartuig staat voor augustus op het programma In de cember hoopt men dan de eerste twee Gemini astronauten een vlucht te laten maken Er zullen dan nog verscheidene bemande proefvluch ten volgen alvorens men richting maan koerst W | si 
MAANDAG 6 APKIL 1964 UTRECHTSCH NIEUWSBI.Aï » Tweede fietstoertocht met UPS werd groot succes Ruim vierhonderd deelnemertjes Stoffeerder gebruikte geld van cliënte UNIVERSITAIR NIEUWS Voor Utrechtse verkeer Geplakte markering niet wijzigen Van een onzer verslaggevers De tweede door de Utrechtse Politie Sportclub georganiseerde toertocht per fiets is een groot succes geworden Met door de frisse wind rood geldeurde wangen zeiden de jongens en meisjes na af loop unaniem dat zy een schitte rende dag hadden gehad Er waren er zaterdag bg die zo genoten had den dat zij zich direct opgaven om de rit zondag ' nóg eens mee te maliën Het aantal deelnemers van het vorig jaar 220 werd met ruim 2Ü0 overtroffen Zaterdag reden 320 Utrechtse jongens en meisjes met de politie mee door het Utrechtse landschap zondag waren het er 110 Uitvallers waren er niet zodat ieder aan het eind van de tocht de herinneringsmedaille kon ontvan gen Start en finisti waren bij de ka zerne van de Koninklijke mare chaussee in Fort De Bilt Vreesden de organisatoren aan vankelijk dat alles letterlijk in het water zou vallen het weer is geen spelbreker geworden Het was koud maar het fietsen bleek daar een uitstekende remedie tegen Voorafgegaan door leden van de Utrechtse politie werden de jon gens en meisjes langs de mooiste plekjes van Utrecht geleid De organisatoren hielden zich twee dingen voor ogen de deelnemers moesten van veel natuurschoon kunnen genieten en bovendien de politiemannen op een andere wijze leren kennen dan als gezagsdra gers die bekeuringen uitdelen Koffie en soep Op gezette tijden werd de tocht onderbroken voor een rustpauze Dan werden kopjes koffie of soep uitgereikt zoals bij het revalidatie centrum De Hoogstraat in Leer sum waar de kantinewagen van de Burgerweek 7 april 15.30 uur Thee voorde Utrechtse vrouwelijkestudenten in het clubge bouw aan de Drift 19.30 uur Finale bejaar - den quiz in clubgebouw april 14.30 uur Partijtjevoor op 10 maart jarigekinderen van Utrechtse la gere scholen in het clubge bouw april 15.30 uur Clubge bouw Thee voor damesdie U.V.S.V sters onder dak verlenen ' en bekro ning van beste verhaal,mijn student ' 19.30 uur Clubgebouw Modeshow Ferry Offer man april 16.00 uur Thee voorprofessoren dames in club gebouw april 14 uur Wilhelmina park - straattekenwedstrij den voor de jeugd 14.30 uur Maliebaïm - ringsteken Vermist sinds vrijdagavond 3 april een zwarte gecastreerde kater Bijzon dere Icenteltenen witte bef en buik witte pootjes en zwarte vlek op witte neus Terug te bezorgen bij mevrouw M Pasman J S Bachstraat 75 telef 34534 Oog in Al Utrecht Vermiste of gevonden kleine huisdieren kunnen per brief of telefonisch worden opgegeven aan de stadsredactie van het Utrpchtsch Nieuwsblad Drift 23 telef 5S4P.1 toesiel '." Verpleegslersdienst Het Groene Kruis Utrecht overdag Booth straat 15 telefoon 16381 Avond - nacht zaterdag - en zondagdlenst voor noodgevallen G.G en G.D telefoon 16411 toestel 51 ook voor de Utrechtse ver eniging tot bescherming van zuigelingen Het Groene Kruis Tuindorp Tuindorp oost en Overvecht wijkgebouw Ralffel « enlaan 35 telefoon 18161 Bt geen ge hoor in noodgevallen 16411 Het Groene Kruis Zuilen dag en nacht 40133 Bij geen gehoor overdag 41961 Ba geen gehoor tn avond nacht en weekend telefoon 16411 Hel Oranje-Groene Kruis overdag Weerdslngel OZ telefoon 1455S Avond - nacht en zondagsdienst hervormde wijkverpleging en lutherse dlakonessen vereiiiging DIaconessenhuls telefoon 11855 gereformeerde ziekenverpleging zr P H Guyt telefoon 81366 zr F H Kerst telefoon 18933 zr H Rietveld telefoon 30021 zr M Zwarts telefoon 40875 zr A Vos telefoon 22102 Het Wlt-Gele Kruis gehele week dag en nacht Oudwijk 19 telefoon 13B61 Wijkverpleging Tuindorp zr C Terlin gen telefoon 20645 Wijkverpleging Hoog raven zr S a NHeholt telefoon 24828 bij geen gehoor 19S42 Wilkvcrp'eglng ZuMen folpfnnn 4SSnS In de week van zaterdagmiddag 4 april 13 uur tot zaterdag II april hebben de volgende apotheken zater - dagmiddag zondag en avonddienst Koert Blltstraat 100 Witteboon Voor straat 6 v d Bergh Willem van Noort straat 172 Koert Kanaalstraat 194 dr V d Graaft Amsterd straatweg 516 en Boswijk TwJJnstraat 28 Utrechtse B.B de fietsers stond op te wachten Leden van jeugdclubs padvin ders en scholieren deden mee aan de toertocht De grootste groep was afkomstig van de Utrechtse Gerar dus Majellaschool namelijk 49 meisjes en jongens Een paar jon gens waren op de tandem gekomen De organisatoren hadden er re kening mee gehouden dat er on derweg wel eens banden lek kon den raken of kettingen knappen Er reed een „ bezemwagen " mee met monteurs die er telkens voor zorgden dat de jongens die pech kregen niet te veel achterstand kregen De politie had voor zaterdag ook een sterrit georganiseerd met het Fort De Bilt als hart van de ster Aan deze rit deden zestig mensen mee afkomstig uit alle delen van het land Tweehonderd km Er was een Hagenaar bij die ' s morgens eerst per fiets van Den Haag naar Utrecht was gekomen daarna de toertocht uitreed om vervolgens per tiets weer naar Den Haag terug te rijden Toen hij T.z.t in Overvecht Districtsbestel - kantoor der posterijen utrecht en met name de nieuwe wijk Overvecht krijgt over enkele jaren wanneer dit stadsdeel dichter bevolkt zal zijn een districtsbestel kantoor van de posterijen Poststuk ken voor de bewoners van Overvecht zullen dan behalve de volledige naam en adressering voorzien moe ten worden van een dan vast te stel len letter of cijfer In enkele grote steden o.a Rot terdam wordt dit systeem reeds lang officieel toegepast in Utrecht is dit niet het geval hoewel onze stad of ficieus is ingedeeld in drie wijken of districten In de praktijk wordt daarvan echter weinig of geen ge bruik gemaakt met uitzondering van enkele „ grootgebruikers " die een wijkaanduiding op hun post stukken vermelden Doch praktisch worden de cijferaanduidingen 1 2 en 3 niet op de stukken aangegeven Resultaten goedf volgens deskundigen Van een onzer verslaggevers Men zal in Virechi op verschillen de plaatsen hebben kunnen consta teren dat de zogenaamde geplakte markering op de verkeerswegen verschoven is Dit was onder andere het geval op de Beneluxlaan Desgevraagd verzekerde men ons van officiële züde dat het niet in Lustrumweek U.VS.V 14 april 8.45 uur ontvangstreunisten in gebouw K enW gevolgd door feestelij ke intocht door de stad 11.30 uur Donikerk - offi ciële opening lustrum doorpraeses mej C A J.Troost 14.00 uur Clubgebouw - receptie voor burgerij reu nisten en leden 16.00 uur Tivoli - borrel uurtje voor reunisten met daarna voor reunisten le den en genodigden diner met optreden van het lus trumcabaret Spiritus 15 april 10 uur Tolsteeg plantsoen - circus Subsa kee 14.15 uur K en W - Reü nistentoneel ' De engel met de bloempot ' van Micuel Mihura 20,30 uur Stadsschouw burg - Galavoorstelling Maria Stuart koningin van Schotland regie André v d Heuvel 20 uur Groot-auditorium - romantisch concert 20 uur Oude Gracht 53 - cabaret Spiritus 0.30 uur Tivoli - galabal m.m.v Donald Jones en Adèla Bloenmendaal De Delftse studenten dans harmonie e.a 16 april 11.30 uur Stadhuis - ontvangst van lustrum delegatie door burgemees ter en wethouders 15.00 uur Clubgebouw en Neudeflat - hippische fees ten 20 uur Stadschouwburg - herhaling Maria Stuart 20 uur Groot-auditorium - romantisch concert 17 april 9.30 uur bezoek aanHuize Queekhoven 16.30 uur Clubgebouw - officiële sluiting lustrum ' s avonds thuis kwam had hij er ruim 200 kilometer op zitten De toertocht is iets korter ge worden dan aanvankelijk was ge pland In plaats van de aangekon digde 80 kilometer hoefden de jongens maar ongeveer 70 kilometer af te leggen Ete oorzaak hiervan was dat enkele fietspaden door de regen slecht begaanbaar waren ge worden Toen de jongens en meisjes des avonds weer het Fort De Bilt kwa men binnenrijden en gevraagd werden naar hun mening over de tocht zeiden velen direct spontaan Volgend jaar gaan we weer mee Vraagstukken uit de rioleringsteehniek Het N.I.R.I.A het Nederlands In sticuut van register-ingenieurs en afgestudeerden van hogere techni sche scholen houdt woensdagavond 8 april a.s om 20 uur in hotel Smits aan het Vredenburg voor de vak sectie Wegen en droge waterbouw kunde een bijeenkomst waar ir G S Bos directeur van het ingenieurs bureau irs Witteveen en Bos te Deventer een voordracht zal houden over het onderwerp Vraagstukken uit de rioleringstechniek Na afloop zal gelegenheid wordci geboden over het tiehandelde te discussiëren Burgemeester van Soest hrak heen hij het skiën De burgemeester van Soest mr S P baron Bentinck die zijn vakan tie doorbrengt in Zwitserland en Ita lië heeft gisteren bij het skiën een been gebroken Hij is in een zieken huis opgenomen W^houder W G van Zadelhoff treedt op als loco-burgemeester Prof dr B DE GOEDE BENOEMD TOT PLV LID VAN DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP Prof dr B de Goede secreta ris van de gemeente Utrecht te vens buitengewoon hoogleraar aan de technische hogeschool te Delft en mr M A de Bok hoofdadmi nistrateur bij het ministerie van binnenlandse zaken zijn bij konink lijk besluit van 19 maart 1964 be noemd tot plaatsver^rangend lid van de centrale raad van beroep te Utrecht de bedoeling ligt deze markering — bestaande uit een soort kunststof en speciaal voor dit doel vervaardigd — te vervangen door ander materiaal Zowel bij de dienst van openbare werken als bij de Utrechtse ver keerspolitie toont men zich voldaan over de houdbaarheid en duidelijk heid vaïi deze markering Het feit dat de platen verschoven vormt geen enkele aanleiding om een andere markering te gebruiken Het is goed stroef maiteriaal dat zeer wel bruikbaar is voor deze doelein den De verwringing geschiedt door de druk van het verkeer Men ziet een dergelijk verschijnsel het beste bij spoorwegovergangen waar het weg dek verwrongen is door het optrek ken van de wagens vooral van het zware wegverkeer Het thans toe gepaste systeem is veel doeltreffen der dan liet aangeven met krijtstre pen om maar een voorbeeld te noe men DE TONEELGROEP SOVU van het stadhuis in Utrecht had vaor de toneeluitvoering in Gebouw OJoor Kunsten en Wetenschappen haar keus laten vallen op het hlijspel Poky Perkins van Gerard Nieien Vrijdagavond bleek dat dit in de toneelwereld zo herkend geworden stuk als spel van list en liefde het ook nu weer bijzonder goed deed Regisseur Wim Linnebanh kon met geno&gen op de prestaties van zijn speelsters en spelers terug zien vooral nu er geen zwakke plekken waren Een bal met The ballroom serenaders zorgde na af loop voor een gezellig samenzijn Zittend Ina de Jong en Loes Lith Staand To Korteweg Wim Linne bank Ineke Bakker en Frans Veen Beslissingsduel VVZ SMH De volleyballers waren zaterdag bij het televisietoestel te vinden om deelgenoot te zijn van de vreugde van de sterke broeders in Hengelo Er waren zodoende maar enkele wedstrijden waarbij in de over gangsklasse bekend is geworden wie degradeert en wie een beslissings wedstrijd gaat spelen Vlos verraste U.S 2 met 7—15 15—5 9—15 16 — 14 en 11—15 en dat betekende dat de Amersfoorters veilig zijn K.V.A won wel van Spirit met 15—13 8—15 12—15 en 5—15 maar de overwinning kwam te laat e » K.V.A zal moeten degraderen S.M.H en V.V.Z hebben nu elk 12 punten en zullen op 17 april in de Hilversumse Expohal een beslis singswedstrijd gaan spelen om uit te maken wie degradatiewedstrijden zal moeten spelen Van de eerste klassers kreeg Po lonia uitstel voor de wedstrijd te gen Cito 2 maar de Zeisterclub kwam wel in het veld namelijk te gen Valbovol 2 en had toch wel enige moeite om met 3—1 te winnen Valbovol 3 won echter wel van Cito 3 met 15-10 15—2 12—15 en 15—6 zodat er toch punten in Woer den bleven Set Up speelde tegen Olympia gelijk door 15—9 4—15 15^-9 en 10 — 15 na een aco-dige wed ' strijd Bij de dames speelde alleen Set Up tegen Valbovol 2 De gasten won nen met 11—15 15-4 5—15 en 14 — 16 maar een gelijkspel had de ver houding beter weergegeven EXAMEN VAN APOTHEKERSASSISTENT Voor het examen van apothekers assistent ziin voor de commissie te Utrecht opgeroepen 6 kandidaten Geslaagd de dames M A Ph Koonen Terwinselen J M Bier ling Nijmegen M van Veen Hat tem IN HET GEBOUW voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht gaf za terdagavond de toneelgroep Con Amore onder regie van Bep Son nemans een opvoering van het to tieelstuk Gevaarlijk snoepgoed Van links naar rechts An Tuin Remho Smid Tilly van der PoÜ en staand Mary Krouwel-Jurg AMSTERDAM — Aan de Gemeentelij ke Universiteit zijn geslaagd voor de examens Doet ex natuurkunde mej E Rein ders Amsterdam Doet wiskunde de heer B R Damste Amsterdam de heer F Remmen Rot terdam en met lol de heer A S Troel stra Amsterdam Doet examen schetkunde de heren C M F Vrouenraets J W Laan J G Koen Amsterdam en met lol de heren N M M Nibbering Zaandam en J G Korsloot Amsterdam en de heer A.'Os kam Alkmaar Doet biologie de heer S de Jager Amsterdam Doet geologie de heer R J Snepvan gers Blarlxum Kand wiskunde en natuurwetenschap pen de heren A P H Saedt E J M Winter N R Paasman H de Bak ker R N Schutgens T B Vree T C Tijms Beverwijk en met lof de heer W F Tabak Amsterdam Kand theologie met lof de heer J R Smit Amsterdam Kand economie de heren V J N A van Gennep F Broekman F van der Wolk S Casteïein F E N Kipper sluis Amsterdam J Dekker Zeist B J Franken Utrecht en E F Th Althuis Leiden Doet economie de heer D J Woltson Amsterdam Kand Engels mej M A de Klerk mevr W Verhallen-Boegborn Amster dam en de heer R Braches Haarlem Kand politieke en sociale wetenschap pen de heer J Ramaker Haarlem Doet politieke en sociale wetenschap pen mevr C E van der Maessen Am sterdam de heren C Boef Osdorp en M Jansen Amsterdam en met lof de heer F Kempers Amsterdam Doet soc geografie mej M Kaayk mevr J Koolhaas-Blok en de heer E Robbert Amsterdam Kand rechten mej A E Breen en de heren E de Bloeme H J van Sonsbeek R H A Tonino Amsterdam H de Groot Haarlem en W G de Vries Zwartsluis • Aan de Vrije Universiteit zijn geslaagd voor de examens Ned taal - en letter kunde de heer L N Santema Hooge Veen Kandidaats Ned.taal - en letterkun de de heer H H Groeneveld Urk kandidaats rechten de heren A J van Raalte Katwijk a Zee R M Schutter H'sum LEIDEN — Gepromoveerd tot doctor in de faculteit der geneeskunde op proef schrift getiteld The cerebellum of the cat structure and fibre connexions De heer J Voogd geboren te Delft in 1933 en thans wonende te Leiden De promotie geschiedde cum laude Promotor was prof dr W J C Verhaart Gepromoveerd tot doctor in de facul teit der sociale wetenschappen op proef schrift Het verschijnsel pijn methode en mensbeeld der geneeskunde de heer W Metz geboren te Rotterdam en wonende aldaar Promotor was prof dr J H van den Berg Gepromoveerd tot doctor in de facul teit der wiskunde en natuurwetenschap pen op proefschrift getiteld Trans 2,3-en trans 5,6 - dihalogeenchoiestanen De heer H J V H Geise geboren te Lei den in 1937 en thans wonende te Leiden De promotie geschiedde cum laude Promotor was prof dr E Havinga DELFT — Aan de Technische Hoge school zijn geslaagd voor het exame ingenieurs bouwkundig ingenieur de he ren J Brouwer Den Haag H F D Da vidson A'dam F J L Donders Til burg K G M de Haan Eindhoven B T F Kraaijvanger R'dam G Pas schler Hendrik Ido-Ambacht J Scha kel Gorssel EINDHOVEN — Aan de Technische Hogeschool zijn geslaagd voor het exa men kandidaats elektrotechniek de he ren K Boer Zurich — fr J G Bre mer Oosterhout C J Damsteeg Nij megen Voor het examen ingenieurs technisch natuurkunde de heer F A P Blom Box tel met lof NIJMEGEN — Aan de Kath Universi teit zijn geslaagd voor de examens kan - Zwemlust winnaar van polotoernooi Zaterdagavond is in Den Hommel het door De Kring Midden van Ne derland georganiseerde waterpolo toernooi voor aspiranten jongens gewonnen door Zwemlust De wed strijden hadden een spannend ver loop en het resultaat was dat liefst vier ploegen met 6 punten boven aan eindigden Zwemlust kwam door een beter doelgemiddelde 13—6 op de eerste plaats Tweede werd Va halis doelgemiddelde 9—5 der IJs selmeer 7—4 en vierde UZSC 9—8 De plaatsing van de overige ploe gen was 5 Vechtstreek 4 pt 6 HZC 3pt 7 Wilskracht 2 pt 8 ZEW Ermelo 2 pt en 9 Culemb Redd brigade 1 pt Levering goederen hleef echter uit Van een onzer verslaggevers Verdacht van verduistering van tenminste ƒ 340 stond vanmiddag ' voor de Utrechtse politierechter mr J F J de Kort terecht de 21-jarige stoffeerder A S uit Utrecht Het bedrag van ƒ 340 - was door een cliënte aan verdachte die zelfstan dig stoffeerder is gegeven voor de aankoop en het leggen van vloer bedekking Ik heb de stof besteld maar het was niet leverbaar zei de stoffeer der vanmiddag De man zou een deel van het geld uitgeleend heb ben aan zijn schoonvader voor een investering en hij zou een ander deel voor eigen huishouding hebben gebruikt Beschouwde u dat geld dan als uw eigendom vroeg de politierech ter didaats psychologie de heren A G Borst Nijmegen P F M Kop Leur J M van der Lans Heeswijk F Mol Arn hem D J L Povel Breda P L G Rossing Nijmegen H B G M Spèver Valkenswaard G L H van den Wit tenboer Helmond doctoraal psycholo gie de heren P H van Bijsterveldt Nijmegen G J J Calis Nijmegen H M F M Koeken Arnhem en A J W M Thomassen Nijmegen GRONINGEN — Aan de Rijksuniversi teit zijn geslaagd voor het kandidaatsexa men tandheelkunde de heren H H Hoff Almelo A H Wooldrik Enschede A F C Vermast Roosendaal W T Beetstra Dokkum J A Leeuwenburgh Amsterdam A A Timmers Assen J P van Hoeve Sluiskil J M ' Hardy Maastricht A den Hartog won THerault De jonge Nederlandse professio nal Arie den Hartog heeft zondag voor zyn derde overwinning in ruim een week gezorgd Vorige week zaterdag zegevierde hö in de „ O ' ' van Oldenzaal dinsdag toonde hy zich de sterkste in Parijs — Vimoutiers en zondag ging hy zegevierend over de eindstreep in de ronde van de I'HerauIt een wegwedstryd over 256 km van Setes naar Beziers Den Hartog versloeg in de eind sprint de Fransen Anastasi Novak Groussard en Milesi die in deze volgorde over de finish kwamen De tijd van de kopgroep was 7.30.45 piek Enthoven finishte op zeven seconden als zesde De ove rige coureurs hadden bijna drie minuten achterstand Ad y Liempt haalt scholierentitel In het tafeltenniscentrum te Rot terdam vonden de finales plaats van de landelijke scholieren kampioen schappen tafeltennis De finalisten uit Utrecht Ad van Liempt/Gerard Veerkamp en Henk Vermeer/Koning kwamen wel door de poule heen maar vonden in de volgende ronde hun Waterloo In de strijd om de persoonlijke ti tels vielen wel enige prijzen aan Utrechtse spelers Ad van Liempt Wilskracht uitkomend voor het St Bon Lyceum werd winnaar in de groep scholieren tot 16 jaar De meeste tegenstand ondervond Ad in de kwart finale van Brouwers een overgangsklasser met 97 pet Door winst met 16—21 21—19 en 21—16 ging hij over naar de halve finale Hier won hij gemakkelijk van W v d Berg In de finale won Van Liempt met 21—19 en 21—13 van Van Koets veld uit Schiedam Marius Douze uitkomende in de groep van 16 jaar en ouder trof in zijn poule Dik Springer en Van Dijk Hij won van Springer maar verloor van Van Dijk die op zijn beurt ver loor van Springer Zo eindigden de drie spelers gelijk Een beter game gemiddeldie deed Springer overgaan naar de volgende ronde Hierdoor kwam Marius Douze in de verlie zersronde In deze troostronde be rikte hij de finale en won daar van Maldermans uit Haarlem met de cij fers 21—15 21—17 Winnaar van dit toernooi werd de kersverse internationaal Bert van der Helm In de finale klopte hij Carel Deken met 21—13 20—22 en 21—15 SDZ-worstelclub won in Duisburg l>e worstelaars van SDZ kwamen za terdagavond met succes in Duitsland nit tijdens do ontmoeting tussen de rtrcch ters en de vereniging H..4.G Dni*iburg De ¦ Utrechters wonnen de wedstrütl met 2—8 De uitslagen waren Lau-C Schoon heim O — 1 Essoher-J Stijlaart 1—0 Lehmkul J v Dijk 0—1 Haas-G Stij laart 0—1 Zacholsky-Timmermans O — 1 Haas Hofman 0—1 Clasmann-H Schoon heim 1—0 Mais-G v d Kieft 0—1 eindstand 2—6 Op zaterdag 18 april ontvangt SDZ in het St Salvatorparochiehuis aan de Adr van Bergenstraat het Duitse team van Mühlhelm Stirum uit Oberhausen De wedstrijden beginnen ' s avonds om acht uur Ja zo'n beetje Dat geld is van mij omdat ik de vloerbedekking toch al besteld had trachtte de ver dachte zich te verweren en boven dien zo voegde hij hieraan toe werd ik ook aan het lijntje gehouden Heeft u het geld dan niet voor aankoop van goederen voor andera klanten gebruikt vroeg de offi cier van justitie Nee zei verdachte waarop de officier antwoordde U liegt Bij de politie zou u destijds in strijd met de waarheid hebben verklaard dat u uw cliënte opgebeld hebt met de mededeling dat binnen en kele dagen de aflevering van de grossier zou geschieden U zou dit fantasieverhaal hebben opgehan gen om de opdrachtgeefster aan het lijntje te houden De officier van justitie mr J C V d Berg vond dat verdachte de vrouw bewust met leugens aan de praat had gehouden Hij achtte het ten laste gelegde bewezen U denkt dat elke smoes gerechtvaardigd is om iedere klant aan de praat te houden Het getuigt van geen za kenmoraal aldus de officier dia ten slotte verdachte kenschetste als een smoesjesmaker van groot formaat Hij eiste een gevangenis straf van drie maanden waarvan één voorwaardelijk met een proef tijd van drie jaar Na het pleidooi van de raads man die vrijspraak vroeg besloot mr De Kort in deze zaak schrif telijk vonnis te wijzen Oranjefeest in Hoograven In samenwerking met de vertegen woordigers van het Centraal Oranje Comité zal de Utrechtse wijkvereni ging Hoogravens Belang het volgen de programma op koninginnedag uitvoeren Om 9.30 uur en 11 uur poppenkast voorstellingen in het parochiehui ' Oranje Nassaulaan voor kinderen van kleuterscholen 14 uur versierde " kinderoptocht van de rolschaatsbaan aan de Mus ketierlaan naar het Marcuscentrum Prijzen voor individuele deelnemers paren groepen en familiegroepen uur opstellen bij Marcuscen trum voor lampionoptocht uur Oranjebal in Marcuscen trum en volksbal cp S'maragdplein BEJAARDENMIDDAG IN MARCUSCENTRUM Op maandag 27 apnil wordt de be jaarden in de Utrechtse wijk Hoog raven een middag aangeboden in het Marcuscentrum Het Nederlands Marionetten Thea ter van Bert Brugman zal met de komische opera De Barbier van Se villa de middag vuilen Rolhockeyers uit Utrecht te sterk De schutters van De Bollende Ryders Iiebben hun werk in dei eerste rolliockey competitiewedstrij-den goed gedaan ZBC uit Zaan dam werd door de seniorenploeg met 7—2 verslagen en de Utrecht se junioren wonnen met liefst 9—1 Vooral voor rust speelde DRR voortreffelijk Deudekom en Alex Hoekstra zorgden voor de eerste doelpunten uit een pass van Van Schalk werd het door Deudekont 3 — O en deze speler rondde ook een prachtige combinatie van de hele ploeg doeltreffend af Voor rust werd het door Rien van Schalk 5 — 0 Doelman Klitsie van ZRC hield zich na de pauze lang goed tegen de overmacht van de Utrechters Voor twee flitsende schoten van Alex Hoekstra was hij echter niet bestand DRR geloofde het hierna wel en ZRC had ook twee maal succes Schetselaar was de uitblinker bij DRR De junioren waren oppermachtig te gen de Zaanse jeugd Jackie Hoek stra scoorde zesmaal Peter Rosma len maakte twee doelpunten en Cor Balke had eenmaal succes De Utrechtse keeper Piet Donkervoet die Wim Rietveld verving behoef de zich slechts eenmaal gewonnen Ie geven G Daalhuizen won A-klasse rit Op liet parkoers in Vreeswük reden do wielronners van de drie Utreclitse ver migingon zondag de eerste rit van do gezanionlijke coinpetitio GUs DaallMii zen belutorde in de A-klasse tot een dri ^ ni,aii sterke kopgroep niet Arie Severn pn VV de Krnyf In de eindsprint won Drtaihnizen ro.vna met tien meter voor sprong J Kooynian was na een felle sprint bU de nieuwelingen de sterkste De uitslagen zUn A-klasse 1 G Daal huizen 2 A Severs 3 W de Kruif 4 J V Ingen ' 5 J Bos 6 A Emo 7 M Dekker 8 H Kresen B-klasse 1 J Koovman 2 J de Wit 3 R v Doorn 4 C v d Vli.st 5 A V d Tol 6 P ' GriMloen 7 P v.d Sande 8 M Veld huizen 9 B Corsten 10 H Westbroek 11 J Richel 12 H V d Sanden 4-adspiranten 1 R Regter 2 II Vallcenburg 3 P Arreman 4 B Car dol 5 W Veldhuizen 6 W Emo jr T M Mevens B-adsplranten 1 W Brun do 2 J Kuik 3 D Randeraad 4 B Kooymans Veteranen 1 A Mildert 2 M Brandsen 3 A v d Berg Jan Hugens wint in Zwitserland Een gedeelte van de Televizier ploeg van Kees Pellenaars heeft zondag met groot succes deelgeno men aan de Omloop van de Vier Kantons over 240 kilometer in Zwit serland Jan Hugens boekte na een geslaagde solo een knappe overwin ning Hij finishte met een voor sprong van 45 seconden op nummer twee de Italiaan Franco Bitossi Weer 24 seconden na Bitossi arri veerde het grote peloton waarvan de Duilser Horst Oldenburg de sprint won Piet van Est klasseerde zich als vierde en Jo de Haan als vijfde 11 Piet Damen 14 Leo Knops 15 Jaap Kersten 17 Jan Sohroedcr 25 Henk Nijdam 
I TRKCHTSrH MKrWSBI.AD MAANDAG 6 APRIL 1964 Ontboezemingen uit het zwijnekot van Cremer Modvw\/A/V'\/\>W/W««\/\/wy H lET AVRO-programma kreeg met deze Swingle Singers als begir een cultureel slot want daarna vei-telde Ko van Dijk met veel meer entrain dan de vorige keer en ook beter wetend wat hij las een verhaal van Tsjechow De Diplomaat en Pierre Janssen besloot de rij met zijn Kunstgrepen Ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat hij de schilderijen te veel in het keurslijf van zijn idee wilde persen Zou hij bijvoorbeeld willend bewijzen dat Jan van Eyck zijn perso^nages zover van ons afschilderde ook het ' echtpaar AmoÜini ' waarover hij in een van zijn eerste Kunstgrepen zo bezield heeft verteld hebben willen noemen Ik betwijfel het ' Het sprookje de wolf ' Badings tiende symfonie humaner van klank RITA EN HAAR FAMILIE ' n écht Hero speldje Sparen jongens Tot 1 mei maakt Hero je blij Bij elke pot Hero jam 1 gratis zegeltje Voor 3 van deze ¦ zegeltjes krijg je van de winkelier een fantastisch-mooi.ècht Hero speldje Enorm!Zo'n Hero speldje moet je hebben Ën hoe was je eerste avond als oppas voor Bita '/" ao JAAR TOPKWALITEIT I9i4-i964 OnverbidilelFke bestseller " i OT OP GROTE hoogte zo me nen we is de aanbeveling op de band voorzover men van een aan beveling mag spreken volkomen op haar plaats De hoofdpersoon van ' t boek de ' ik-figuur ' die dezelfde naam draagt als de schrijver wor telt op de beste tradities van het genre dat men tegenwoordig onder Amerikaanse invloed noemt de bestseller Jan Cremer is weliswaar onder moeilijke omstandigheden geboren maar van huisuit geen proletariër Moeder is van hoge Russische af komst en vader is een avontuurlijk Nedei'lands journalist Het levens pad van het jongetje is niet gemak kelijk maar dat dankt hij aan be paalde erfelijke eigenschappen een zekere wildheid kan men zeggen tei-wijl het schaap uit een gedeclas seerd milieu afkomstig uiteraard de wind niet mee heeft Desondanks blijkt deze ik-figuur ' n bijzonder mens Al vroeg loopt het jochie van huis weg en later be leeft het als soldaat zeeman kunst schilder enz spannende avonturen Daardoor kan de schrijver zijn le zers een ' blik op het leven ' gunnen maar zelden — en hier komt een element om de hoek kijken dat men in de z.g bestseller weinig ontmoet — laat hij ons kennis maken met een normaal milieu en zelden met normale mensen Onophoudelijk sleurt de schrijver de lezer door het riool en hij doet dat met niet lite-raire middelen de beste bestseller waardig en voorts in een taal die van de eerste tot de laatste pagina volkomen bij het riool past De weinige figuren die iets boven het niveau van het zwijn uitkomen wekken bij de schrijver of de ik-fi guur van liet boek wantrouwen behalve een meisje van plezier dat hem een tijdje in haar kamertje opneemt en vertroetelt wat de schrijver tot lyrische uitbarstingen verleidt die in de onafgebroken stroom modder niet passen Het zonderlinge is dat de modder aut hentiek lijkt terwijl daarentegen de lyrische hoogtepunten pure Kitsch zijn Gelukkige titel De titel van het boek Ik Jan Cremer is gelukkig gekozen Welis waar kan men niet aannemen dat het boek een zuivere autobiografie is al zal het autobiografische ele menten bevatten maar het is een echt ' Ik boek ' het verslag van een opgeblazen ego het avonturenver haal van een opschepper die letter lijk van alle markten thuis is en wiens geestelijke bagage hoofdzake lijk gevormd wordt door figuren als Eddie Constantine of Micky Spll lane Tegenover deze held ver schrompelen uitgezonderd het lie ve-meisje-dat-van-dezonde-Ieeft al le andere bijfiguren tot nietswaar dige stakkers De held daarentegen handhaaft zich in het wereldje van nymfoma nen sexuele maniakken hele en halve kunstenaars prostituees naaktdanseressen misdadigers enz als zoon van een heel voorname Russische dame en een fabelachti - Advertentie ge Nederlandse journalist wie zou die man toch geweest zijn als de grote soloist de ' Ik ' bij uitstek de ' Tarzan de omnipotente primitief van het stripverhaal Hoe realistisch ook met een rea lisme waarbij het min of meer be dekt gedoe in de gewone keuken meidenlectuur verbleekt toch is de hoofdfiguur een romantische ver schijning maar tussen de regels door ontpopt hij zich ook voortdurend en op verraderlijke wijze als een bi got man Wat de Ik de Jan Cre mer van het verhaal is toegestaan dat is de bijfiguren niet geoorloofd Zij zijn prullen viezerikken af tandse diplomaten met uitzondering dan van die engel die bloem bloeiend op de schimmels van het slechte leven die wonderbaarlijke JAN CREMER die verrukkelijke volksmeid die duizendmaal geschonden toch zich zelf blijft totdat ook zij zich over geeft aan de overrompelende Jan Cremer Ouderwets Ondanks scooters gepraat over moderne kunst en ' schokkend ' taal gebruik waaraan men na een paar pagina's wel went doet het werk ouderwets Victoriaans aan Op de een of andere manier her innert het aan 19de-eeuwse lectuur waarin dronkemannen doldriesten absinth drinkers en morfinisten naast engelen van-vrouwen hun wilde avonturen beleven en vei' moedelijk zal het boek van de heer Jan Cremer tot resultaat hebben dat menig lezer zijn latent aanwe zige vermoedens dat er met kunst en kunstenaars toch maar heel wat lelijks aan de hand is weer eens bevestigd zien Daarnaast zullen sommige lezers tegen de publicatie van een boek als dit morele bezwaren koesteren Dat is wel te begrijpen maar bij enig nadenken begrijpt men dat de schrijver een wat vergroeid mora list is die de slechterikken-in-het - Hochhuth in Bazel De kantonale politie van Bazel heeft aan Rolf Hochhuth schrijver van Der Stellvertrefer een verblijfs vergunning toegekend tot eind 1964 Aanvankelijk was hem dit gewei gerd Toen het stuk bijna een jaar geleden in Bazel werd vertoond vonden er demonstraties plaats door katholieke groeperingen verborgene een spiegel voorhoudt De kans dat er ook lezers zijn die de geheime bedoeling van de auteur niet door hebben is groot genoeg om het boek werkelijk tot een ' on verbiddelijke ' bestseller te maken en de kans dat anderen na Jan Cremer ook eens een kansje zullen wagen met onverbiddelijke bestsel lers lijkt niet uitgesloten We kun nen ons in dat geval in Nederland voorbereiden op een hoogconjunc tuur-in-het-realistisch-genre waar bij de lezers zich vooral boos zullen maken over de woorden in de boe ken maar niet over de inhoud die althans in dit boek voor zover we dat beoordelen kunnen geheel in de tradities van bestsellers en andere keukenmeidenlectuur ver van de dagelijkse werkelijkheid is verwij derd behalve in de passages uit de eerste hoofdstukken van het boek waarin de hoofdpersoon nog maar een jochie is dat eenmaal op drift geraakt voorlopig zijn weg vond naar de Bijenkorf van een almaar Bezige Bij te Amsterdam J VAN DER WALLE Verklaring over begrip oecumene ' De oecumenische beweging Is pri mair een beweging van kerken Daarom kan een Individuele over gang van een lid van de ene kerk naar een andere niet zonder meer als een bijdrage tot de eenwording van de kerken worden gewaardeerd Hierdoor worden de nog altijd zeer wezenlijke verschillen in geloof en orde tussen de vele kerken niet ge ringer In voorkomende gevallen dient de regel in acht genomen te worden dat bij een overgang de daarbü betrokken kerken overleg plegen ' Dit wordt gezegd aan het slot van een verklaring van de Oecumeni sche raad van kerken in Nederland over het be|,rip ' oecumenisch ' die zondagochtend voor de radio is af gelegd ' In brede kring bestaat verwar ring over het begrip oecumenisch Daarom acht de Oecumenische raad van kerken in Nederland het gewenst te verduidelijken welke be tekenis hij aan dit woord hecht De bij de Wereldraad aangesloten ker ken vinden hun gemeenschap in het geloof dat de eenheid van de kerk in Christus gegeven is Daarom we ten zij zich geroepen aan deze een heid zichtbare vorm te geven Oe cumenisch is dus elk streven der kerken dat tot de zichtbaarmaking van deze eenheid bijdraagt • De Zweedse sopraan Birgit Nils son heeft een concert te Jackson in Mississippi afgelast uit vrees voor rassendemonstraties Zij zou donder dagavond voor een gesegregeerd ge hoor zijn opgetreden Mevrouw Nils son had verklaard te willen zingen indien zij haar honorarium zou mo gen schenken aan een kinderinstel ling die geïntegreerd was Eerste uitvoering Concertgebouw Nadat het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink zaterdagavond voor het Nederlands Theater Centrum te Amsterdam het concert had geopend met het spelen van de Air uit Bachs derde suite ter herdenking van het verscheiden van Willem Andriessen werd het offi ciële programma voortgezet met de eerste uitvoering van Henk Badings ' tiende symfonie Deze compositie in 1961 geschre ven voor het Rotterdams orkest Symfonia was met het oog op de bezetting van merendeels amateurs eenvoudig gehouden Al te simpel evenwel heeft Badings het niet ge maakt kennelijk vertrouwend op de respectabele vaardigheid van deze toegewijde muzikanten Maar een voordeel van deze ongecompliceerde opbouw is dat Badings geen proble matische muziek heeft geschreven en inzonderheid aan de klank een humane toets heeft gegeven Dat al les uiterst hecht van bouw was viel te venvachten dat de componist in zijn expositie en uitwerking vrij kort is gebleven maakte het luiste ren tot een minder moeizame taak Zelfs liet Badings zich menigmaal kennen in zijn onmiskenbare muzi kanteske kwaliteiten zoals in het Scherzo dat hier en daar naar het zwierige a la Valse van Ravel zweemde Maar ook het Adagio klonk minder benadrukt dan wel eer de elegische melodie was mild en de muzikale vervoering leidde naar een lichte melancholie Dat Badings het accent op de boekdelen van de symfonie legde verbaasde ons niet want hierin spreekt hij zich gewoonlijk het meest ambachtelijk uit Dit is ook in zijn tiende symfonie het geval zij het bondiger en voor alles helder exact het openings-al legro leefde voornamelijk bij het martiale hoofdthema dat zich zo danig deed gelden dat het gevoelige tweede thema wel eens naar onze smaak te vee op de achtergrond verdween Dit stoorde ons minder in de allegro finale waar »» in het rondo ' t hoofdthema nu eenmaal boven al les blijft prevaleren Hier greep Ba dings zijn kansen tot een sterk ge varieerd coloriet — naar de Fran sen neigend — met een enkele ab rupte wel eens te explosieve accen tuering welke buiten de sfeer van deze compositie viel Daar bleef ook de afsluiting buiten staan en deze Mannenzang in K en W In het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen té Utrecht werd za terdagavond een concert gegeven door drie mannenkoren Het Rit meesters Mannenkoor V'eenendaal o.l.v Bertus v d Vliet het man nenkoort Zanglust uit Enschede o.l.v Ber Joosen en de organiseren de vereniging het Utrechts man nenkoort Aurora o.l.v Bertus v d Vliet Als eerste trad het Ritmeester koor op met enkele kleine werkjes en als hoofdschotel een gehele Deut sche Messe De nuancering was goed verzorgd maar de gelijkheid liet hier en daar nog wel eens te wensen over en de zuiverheid kwam meermalen in het gedrang Met na me de eerste tenoren detoneerden De klank hoewel niet overal even gaaf was aanvaardbaar Maar er werd spontaan gezongen en deze spontaneïteit verguldde de tekortko mingen in ruime mate Zanglust uit Enschede zocht het vooral in enorme klankerupties die soms wel eens wat overdadig aan deden maar toch niet de klank schaadden Bij dit koor was er van onzuiverheid geen sprake Opval lend was de perfecte uitspraak van het Latijn Zanglust besloot zijn op treden met de Ballad of Little Mus grave and Lady Barnard van Benja min Britten voorwaar geen eenvou dig werk Maar ook dit werd voor treffelijk uitgevoerd pittig gescan deerd en goed op toon Wij willen niet nalaten de uitnemende piano begeleiding te vermelden die in han den was van de heer Jansonius wiens naam om onverldaarbare re denen op het programma ontbrak Aurora zong v/eer zoals we van dit koor gewend zijn ook de moderne werken die uiteraard niet op het programma ontbraken kwamen ver rassend gaaf van toon en uitvoering tot klinken Tot slot zongen de ko ren gezamenlijk nog de liederen Sum Sanctis en Domine salvam fac die de zaal deden daveren L de V Pia Beek naar Amerika 12 april vertrekt de Nederlandse jazzpianiste Pia Beek naar New York als medewerkster aan de Am sterdam-promotion-weken die daar worden georganiseerd Ze zal daar festtviteiten opluisteren met mede werking van haar Amerrkaans trio Half mei keert zij terug voor — naar zij meedeelt — het maken van een aanfals films in de Cinetone studio's onder leiding van Joop Gee sink Deze zullen aldus Pia Beek ge maakt worden op initiatief van de heer Brandel van de REM door hem gefinancierd worden en be stemd zijn voor internationale com merciële televisieproduktie De filn serie speelt telkens in een ander land van Europa en zal getiteld zijn With the Flying Dutchess around the world Voor de opna men zijn 2 maanden uitgetrokken tijdens welke een toemee gemaakt wordt langs Nederlandse badplaat sen Half juli gaat zij naar Spanje en Portugal en in het najaar naar Afrika voor een safari en ' optreden in enkele steden aldaar miste ons inziens de verbeide ver rassing De door Haitink met veel zorg uit gevoerde symfonie verwierf hartelij ke bijval Hierop betrad de Tsjechi sche pianist Rudolf Firkusny het po dium ten einde de solo te spelen in Mozarts pianoconcert in Bes gr t KV 450 een van de composities met de grootse Weense allure Een ver rukkelijk concert door Firkusny met al zijn pianistieke gaven ge speeld briljant van toucher en ver fijnd van nuancering Haitink slaag de hier menigmaal in een gelijkge stemde begeleiding maar we blijven wachten op het ware gesloten sa menspel dat hij toegewijd nastreeft Kennelijk was de climax van dezeconcertprestatie op het slotnummervan de avond met Strawinsky's Pe troesjka gericht deze werd doorHaitink dan ook primair spectacu lair vertolkt G van R Voorstelling door NederL Comedie H Van onze kunstredactie EEFT de van-huis-uit Hongaar se toneelschrijver Ferenc Molnar in ziin toneelspel(letie „ Het Sprookje van de Wolf " de vrees van een kind in het nachtelijk donker voor een overigens niet aanwezige zeg gerust-niet be staande wolf als symbool van de soms ongegronde vrees-voor-ge vaar bij volwassenen willen han teren Zijn van 1912 dagtekenend stuk doet zulks vermoeden of schoon dit niet zo duidelijk uit kwam in de voorstelling van ge noemd „ Sprookje " zaterdagavond gegeven in een goed bezette Utrechtse Stadsschouwburg en wel door de Nederlandse Comedie Regisseur Ton Lutz heeft name lijk het geheel vrij sterk in de klucht-sfeer getrokken zoals reeds naar aanleiding van de Amster damse première van drie weken eerder in het U.N van 16 maart was gesignaleerd Wat men hier voorgezet kreeg was ' n Lutz Molnar-mélange met veel grotesk lofwerk gegarneerd denk bijv aan ' t „ Schmiere" vertoon van de hië rarchische kelner parade in hef restaurant waar het eerste van do vier taferelen zich situeert Ook in het derde tafereel — dat van de „ wensdroom " — lag het char gerende er „ aardig dik " bovenop Hier kon Paul Cammermans die met veel Vlaamse sappigheid de rol van Georg Szabó de „ vergeten minnaar " uit het verleden speel - Advertentie van de in allerlei metamorfozen o.a als diplomaat als vocaal kunste naar en als lakei zijn komisch ta lent naar hartelust en uitbundip uitleven Ten gevolge waarvan in het laatste toneel de ontnuchtering of wilt ge de geruststelling min of meer als ' n dubbele anticlimax uit viel De ziekelijk-jaloerse echtgenoot dr Kelemen werd door Joan Rem melts niet onverdienstelijk geka rakteriseerd schoon hij voor ' n vader van ' n zo jeugdig zoontje als hier wordt gesuggereerd wel vrij wat ouder leek dan de auteur zich deze figuur zal hebben gedacht Andrea Domburg als zijn gade te kende ' n lief nogal oppervlakkig vrouwtje dat zich flatteus wist te tooien met en te bewegen in de mode van ' n halve eeuw geleden De verdere personages hadden nagenoeg uitsluitend een figure rende taak Voor ' t restaurant-interieur had Theo Kurpershoek geestig de ver guld-sliertige macaroni stijl " van het eeuwbegin nagevolgd en ook in de droo-m-scène een gelukkige trouvaille effectvol toegepast Maar de huiskamer bij de Kelemen's zag er bepaald ongezellig uit ook de belichting voldeed hier niet bijster De kostuums ' Belle Epoque ' gaven blijk van goede smaak Saam vattend een luchtig geval letje tamelijk naïef en als con trast tot het bikkelharde heden zoals dat zich zondagavond weer spiegelde in Albee's „ Wie is bang voor Virginia Woolf " wel wat uit de tijd althans uit deze niet meer zo argeloze tijd Hartelijke bijval en na afloop bloemen voor de actrices Paalstunl niet op tv Van onze correspondent BUSSUM — Zaterdagavond zijn acht Zaandamse jonge lui bij de Vitusstudio van de NTS in Bussum verschenen om uiting te geven aan hun teleurstelling en veront waardiging over hetgeen hun in Zaandam met de NTS was overkomen De jongelui namen namelijk deel aan een grote jeugdac tie van alle gezindten in de Zaanstreek bestemd voor de kinderen in onderontwikkel de gebieden Zaterdag was het de slotdag en als stunt zou een van de jongelui de 21 - jarige Hubert Sisteimans leerling van een kunstnijver hei dsschool en momenteel in militaire dienst op een vijf meter hoge paal op een klein platfötmpje plaatsnemen Men had de NTS - journaal dienst gevraagd van de actieopnamen uit te zenden Za terdagmorgen was een ca meraman van de NTS ver schenen en die heeft gedu rende ruim vier uur in Zaan dam gewerkt en vele opna men gemaakt Zaterdag avond half acht kreeg mennog telefonisch bericht dateen en ander om 20.13 uurin het journaal zou wordenuitgezonden Om acht uurkwam echter een telefoontjedoor dat de zaak toch nietkon doorgaan Men was bijde journaaldienst namelijktot de ontdekking gekomendat het platformpje waaropde jongen zat niet op éénpaal i ustte maar op vierdicht bij elkaar geplaatstepalen Dit was waarschijnlijkgebeurd omdat een paal inde storm van zaterdag teveel zou zwiepen De NTS vond het echter nu geenpaalstunt meer en beslootdus om een en ander nietmeer uit te zenden De jeugd van Zaandam en ook de ouderen die achter de actie stonden waren bij zonder teleurgesteld en dus besloten acht jongelui nog naar Bussum te gaan om bij de NTS zelf te protesteren tegen dit niet-uitzemden Te gen half elf verschenen zij bij de Bussumse studio waar men echter van hun komst op de hoogte bleek te zijn De portier deed de deur slechts op een kier open en niemand werd toegelaten De man zei orders te hebben de jongelui beslist buiten te laten De jongelui die zich overigens zeer ordelijk ge droegen hadden ' de NTS journaaldienst hun affische uit Zaandam willen aanbie den een litho van Aart van Dobbenburg een kinderkop je voorstellend waaronder stond „ Waarom sloeg u ons " Optreden tegen radioXaroline De Britse regering heeft de internationale unie voor teleccmmunicaties officieel gevraagd een einde te maken aan de uitzendingen van de piratenzender radio Caroline die vanaf een onder Pana niese vlag verankerd schip voor de Engelse kust com merciële programma's de lucht instuurt Dit is zater dag in een communiqué van de unie in Geneve bekend gemaakt De procedure is dat het internationale comité voor de registratie von golfleng ten — een orgaan van ge noemde unie — de directeur generaal van de PTT van Panama er aan herinnert dat het reglement van de unie verbiedt ' aan boord van schepen luchtschepen of elk drijvend voorwerp of vlieg veld buiten de nationale ter ritoriale radiostations te vestigen en te gebruiken ' Voorts zal genoemde direc - teur generaal worden ge vraagd een onderzoek in te stellen naar de vergunning voor de zendapparatuur aan boord van de Caroline en zo nodig andere bevoegde na tionale autoriteiten in de arm te nemen De unie deelde in het com muniqué mee dat dergelijke stappen in het verleden tot resultaat hebben gehad dat de Panamese autoriteiten het gebruik van de Panamese vlag hebben verboden voor schepen die klandestiene uit zendingen verzorgden voor de kusten van Denemarken en Nederland TV-MAANDAG 7.30 NTS Comedy Caper Snub Pollard 7.45 Openbaar Kunstbezit 8.00 Journaal 8.20 Uitzending CHU 8.30 NTS Overname BRT - programma ' t Is maar een woord quiz 9.05 Fortunella film van De Filippo en Fellini met Gui - lietta Masina Alberto Sordi Paul Douglas 10.40 Indruk van Mexico 10.55 Journaal I - i $ 9t 
6 MAANDAG 6 APRIL 1964 UTRECMTSCH NIEUWSBLAD Crisis rond 4 pet differentiatie Werkgevers willen het metaaloverleg redden Hedenmiddag gesprek in Den Haag Boek wil hetere verstandhouding kweken Van een onzer verslaggevers By een onlangs gehouden opinie onderzoek in Amsterdam waarbü onder meer de vraag werd gesteld hoe werd gedacht over acties door de politie in Amsterdam bleelt dat 59 procent van de ondervraagden het eens was met het optreden van de politie dat 24 procent dit optreden onjuist achtte en dat 10 procent de politie te zachtzinnig vond Deze uitslag is voor de Amster damse uitgeverij De Bezige Bij aan leiding geworden een documen taire samen te laten stellen onder de titel Slaags met de politie waarin aan de hand van verslagen uit de Nederlandse dag en weekbladpers een beeld wordt gegeven van dit optreden Deze r dagen werd het boelc in Amsterdam voor het eerst in hef openbaar getoond Bij deze gele genheid spralc drs mr A L C Knook psychologisch adviseur bij de gewestelijke arbeidsbureaus van Noord-Holland Zuid Holland en Noord-Brabant over de psychologi sche aspecten van ' t beroep van po litieman Omdat ' t boek in de eerste plaats politionele acties behandelt die ach teraf door velen werden gelaokt ging de heer Knook in de eerste plaats in op de verantwoordelijkheid van de politieman iemand die de legi tieme fvsieke macht in handen heeft zoals hij het uitdrukte Het is heel begrijpelijk dat een politieman soms van zijn wapens ge bruik maakt zo zei hij vooral wan neer het publiek hem het bloed on der de nagels vandaan haalt Maar dit is toch niet goed te keuren vond hij Hij noemde het pistool van de politieman een brevet van onver mogen een doodstraf in zakformaat Wanneer Nederlands meest briljan te hersenen er weken lang mee be zig zijn om te bepalen welke straf een misdadiger moet hebben en dan nog maximaal levenslang Icunnen geven kan een politieagent iemand direct doden Hij wordt dan door zijn superieuren gesteund Hij achtte ove rigens de integriteit van de politie boven alle twijfel verheven Wie dit boek leest zal dienen te bedenken dat de erin opgenomen verslagen voorvallen uit Amster - WEN AMERIKAANSE straalja ger i ^ sondag op een winkelcen trum in de Japanese stad Masjida gestort Vier mensen kwamen om het leven Vier uit één gezin in auto verbrand Vierduizend gulden verloren in Uden Van onze correspondent UDEN — Bij de wekelijkse op gave van verloren voorwerpen in de Brabantse gemeente Uden be vindt zich een niet alledaagse post f4000 aan bankbiljetten TCen inwoner van het kerkdorp Odilia peel is dit kapitaaltje op onver klaarbare wijze kwijtgeraakt Bestuurder ongedeerd 4uto bij Veenendaal door trein gegrepen VEENENDAAL — Vanmorgen is op de met ahobs beveiligde over weg bij de Heuvelse Steeg tussen Maarsbergen en Veenendaal-De Klomp een auto door een trein ge grepen en totaal vernield De be stuurder van de wagen de 30-jarige J C Ribberink uit Tiel bleef onge deerd Hü had het geluk dat de trein de auto van de baan schoof en niet meesleurde ARJOS'Conferentie over Zuid-Afrika Christelijke ethiek kent geen apartheid Op een der beste standen van Utrecht HUUROVERNAME van winkelpand AANGEBODEN Brieven onder no 2-2495 aan het bureau U.N SLAAGS MET DE POLITIE Documentaire over incidenten in A'dam dam behelzen De foto's in het boek zijn ook aUe opgenomen tijdens in cidenten tussen publiek en politie in Amsterdam Het beeld dat men zich al lezend van de politie maakt mag zeker niet als tj^jerend voor het hele Ne derlandse politiekorps worden aan gemerkt Het is zoals de heer Knook het zei Het ligt altijd aan de lei ding hoe de gewone politieman op straat handelt Het boek is niet uitgegeven om een bepaalde stemming te kweken te gen de mannen die tot taak heb ben de orde te handhaven maar om verbetering te brengen in de bestaan de verhouding tussen burgerij en gezagsdragers Genootschap van Administrateurs koos bestuur Straatmaker stak zijn vrouw met mes GRONINGEN — In Groningen heeft de 27-jarige straatmaker H S zaterdgavond zijn 22-jarige echt genote met een mes gestoken De vrouw kreeg snijwonden aan het gezicht en een steekwond in de bo venbuik Zij is in het Academisch Ziekenhuis opgenomen De straatmaker en z'n vrouw die gescheiden van elkaar leven had den elkaar eerder op de avond al ont rnoet in een café De man wilde hier de zaak gaan bijleggen maar de vrouw weigerde Buiten het café gekomen gaf S zijn vrouw een harde trap Zij nam dit niet en ging naar het hoofdbureau van politie om een aangifte te doen van mishandeling De man liep met haar mee Op het politie bureau praatten ze de hele zaak nog even door waarna een broer van de straatmaker toezegde ervoor te zorgen dat S regelrecht naar huis zou gaan Even later echter werd de politie ervan in kennis gesteld dat de vrouw was gestoken Pal hierop meldde S zich als de dader Verdacht van poging tot doodslag c.q zware mis handeling is hij nu ingesloten Tijdens de zaterdag in Utrecht gehouden eerste algemene ledenver gadering van ' t Nederlands Genoot schap van Administrateurs dat op 12 december jl werd opgericht zijn vijf van de zeven bestuursleden ge kozen De initiatiefnemer van het ge nootschap de heer J Kroeze uit Den Haag werd benoemd tot hono rair-ódvïseur Het genootschap stelt zich ten doel de verheffing van het beroep van administrateur de be vordering van een hoogstaande en deskundige uitoefening van dit be roep en de behartiging van de pro fessionele belangen van de leden en adspirant-leden Nadrukkelijk werd tijdens de ver gadering vastgesteld dat ' t genoot schap geen vakvereniging wil zijn en evenmin een vereniging in de ca tegorale betekenis Congres in Utrecht over Bijstandswet ¦^ Japan heeft haa " verplichtingen aanvaard onder artikel 8 van het handvest van het Internationale Mo netaire Fonds Hierdoor is de Japan se yen per 1 april voor het eerst in 31 jaar een convertibele munteenheid De Nationale Raad voor Maat schappelijk Werk houdt op maan dag 15 juni in de Stadsschouwburg te Utrecht een congres gewijd aan de problematiek die samenhangt met de op 1 januari 1965 in werking tredende algemene Bijstandswet Als pre-adviseurs voor dit congres tre den op de heer Th F B Terhorst directeur Interparochieel Sociaal Charitatief Centrum in Den Haag en mr J F Beekman secretaris van de Nationale Raad N.V NltA Nederland UTRECHT Elektronische oproepsystemen roept sollicitanten op voor de functie van CHEF BOEKHOUDING en BEDBUFSADMINISTBATIE ¦ op haar kantoor aan de Europalaan hoek Decimalaan Kanaleneiland Zijn capaciteiten zullen hem op korte termijn in staat moeten stellen om met hulp van enkele medewerkster(sters de gehele boekhouding met een grote mate van zelfstandig heid uit te oefenen Hij zal ter assistentie van de Direktie tevens worden be last met administratief-organisatorische en kostencontrole werkzaamheden Ervaring in een soortgelijke functie in het bedrijfsleven verdient aanbeveling Opleiding ten minste M.B.A Leeftijd 35 k 45 jaar Woonachtig In Utrecht of naaste omgeving Gegadigden die bereid zijn zich te onderwerpen aan een psychologisch onderzoek worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie te richten aan de afdeling Personeelszaken van onze fabriek te Emmen Postbus 15 Door de sterke groei van ons bedrijf zoeken wij voor onze moderne showroom een PIENTERE JONGEMAN in de leeftijd van 18-20 jaar voor de functie van ASSISTENT SHOWROOM VERKOPER Sollicitaties schriftelijk of mon deling bij OUDENOORD 8 TEL 030 27280 UTRECHT Op ADVOCATENKANTOOR te Utrecht gevraagd zelfstandige PROCUREURS BEDIENDE of SECRETARESSE Brieven onder no 2-2494 aan het bureau U.N Gevraagd JONG MEBSJE TRAPMAN ASTRAL CARAVANS LEIDSEWEG 120-124 Telefoon 36644 - 30297 OOK VERHUUR ^^ II II ——¦ i <^ GELEGENHEIDS-AANBIEDING dat opgeleid wil worden tot verkoopster in zaak van huish artikelen en speelgoed 5-daagse werkweek Wegens verandering van za ^ ken te koop van eerste eige naar Aanmelden ^ Burg Reigerstraat 66 bis Utrecht J TAUNUS 17 M BESTEL ' 60 Nieuwe motor MARSHALLLAAN 282 TELEFOON 35979 GELD LENIM6EH tot f.2000 - direct beschikbaar voor arr)btenaren en employees met vaste aanstelling geheel schriftelijke behandeling CREDIET SERVICE BANK Ter overname aangeb SCHOENENZAAK Op beste stand van Utrecht schoenenzaak ter overname aang Brieven onder no 2-?,493 aan het bureau U N winkel-huur -' woonhuis oost met veel woonruimte voorraadkelder Drukke winkelstraat waar damesmodezaak is geves tigd piano b OAN^IüNMAKK-i U TEL uut Met woningruil Moet nette stand zijn ADVERTEERT IN DIT BLAD inlichtingen ORANJESiNGEL74 NI/MEGEN Tel 08800-20264 Overname inventaris en good will oost Brieven onder no 2-2487 aan hei bureau U.N Wagen was pas gekocht DEVENTER — Vier leden van één Arnhems gezin zijn zaterdagavom ' in een perso nenauto verbrand Alleen een vijftienjarige dochter kon le vend uit de auto worden ge haald Zij is zwaar gewond in een ziekenhuis te Zutphen op genomen Het ongeluk gebeurde toen de heer J Willemsen met zijn dezelf de dag gekochte DAF bn Gorssel de voorrangsweg Deventer — Zut phen opreed en gegrepen werd door een uit Deventer komende auto De wagen van de heer Wil lemsen sloeg over de kop en vloog in brand De bestuurder 39 zi.1n echtge note 36 een dochter van tien en een zoon van negen kwamen in de vlammen om HOORN — Op de weg tussen Westwoud en Nibbixwoud in Noord-Holland is zondag mevrouw Brink-Machtel moeder van tien kinderen van een door haar man bestuurde brbmfiets gev&llen Een ijlings ontboden dokter kon slecht * de dood constateren BERGEN OP ZOOM — Zondag avond is de 17-jarige C Kruf uit Halsteren te Bergen op Zoom in volle vaart met zijn motor tegen een autobus gereden De jongeman overleed een uur later in het zie ^ kenhuis aan zijn verwondingen De duopassagiere mej N G uit Dinteloord werd met een shock en een schedelbasisfractuur naar het ziekenhuis vervoerd De motorrij der was niet in het bezit van een Dirigentenorganisatie zoekt binding met de vakcentrales Op de zaterdag in Amsterdam ge houden jaarvergadering van de Ne derlandse dirigentenorganisatie is onder meer het verzoek bespro ken dat het N.V.V tot deze organi satie had gericht zich bij die vak centrale aa.n te sluiten Na ampele discussies besloot de vergadering het bestuur op te dra gen een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van het vormen ener overkoepelende commissie door het NVV NKV en CNV ter behartiging van de belangen der Nederlandse dirigenten en daartoe met deze vakcentrales te onderhan delen De Nederlandse dirigentenorga nisatie is sinds kort na de bevrij ding de voortzetting van de 1924 op gerichte broederschap van dirigen ten Zij teJt thans circa 400 leden Categorale federatie heeft 20.000 leden De Federatie van Werknemers en Organisaties FEWO die als voortzetting van de Nederlandse Vakcentrale alle z.g categorale vakverenigingen wil bundelen heeft in een persbericht meege deeld thans 20.000 leden te hebben Bij oprichting van de federatie 18 ian jl was het ledental ruim 15.000 maar sindsdien zijn toege treden de bond van Metaalbewer kers voor Groot - en Kleinbedrijf de Ver van Hoogovenbeambten en de Ned Bond van Onbezoldigde Opsporingsambtenaren en Bewa kingspersoneel aldus de FEWO ABV A-voorzitter naar Pakistan De heer A van Rossen uit Den Haag voorzitter van de Algemene Bond van Ambtenaren vertrekt de ze maand voor ' n oriëntatiereis van zes tot acht weken naar Pakistan om na te gaan op welke wi.ize de ambtenarenvakbeweging in Paki stan ' t best kan worden geholpen De heer Van Rossen maakt de reis op verzoek van de Internationale van Overheidspersoneel Van onze soc.-econ redacteur DEN HAAG — De voorzitters van werkgevers en werknemers organisaties in de metaalindustrie zün vanmiddag bijeengekomen om in een informeel gesprek de crisis situatie rond de ondernemings gewyze beloning te bespreken Het initiatief voor dit gesprek is uit gegaan van de Federatie Metaal en Elektrotechnische Industrie De achtergrond hiervan is de vrees dat het bestaande geschil zal lei den tot verbreken van het georga niseerd overleg in de Vakraad Metaal De cndememingsgewijze belo ning — tot een maximum van 4 "/ o — is een onderdeel van het cao - rijbewijs Hij had de motor van een vriend geleend STUTTGART — De 19-jarige Rot terdammer Jan Hendrik Tuil is zondag bij een verkeersongeval op de autobaan bij Offenburg ir Duitsland om het leven gekomen HOOGEVEEN — Zaterdag is op een kleine onbeveiligde oVerweg bij Hoogeveen een losse diesello comotief in botsing gekomen met een personenauto De automobilist de 55 jarige landbouwer A Pen nirig werd uit de wagen geslingerd en was vrijwel op slag dood De auto werd ongeveer 50 meter mee gesleurd en brandde geheel uit De machinist van de locomotief bleef ongedeerd maar moest in een shocktoestand naar huis worden gebracht De buitenlandse werkgroep van de ARJOS de Anti-Revolntionalre jon geren studieclubs heeft zich zater dag op een conferentie In Utrecht beziggehouden met hét apartheids beleid in Zuid-.\frika De discussie werd ingeleid door twee sprekers prof dr P A van Stempvoort hoog leraar te Groningen en dr H Turk stra oudrector van het christelijk b'ceum in Hilversum en lector aan de Vrije universiteit in Amsterdam Belden hebben enige tijd in Zuid Afrika doorgebracht Prof Van Stempvoort noemde het griezelig " dat slechts een zeer klein percentage van de leden der Zuid-Afrikaase kerken wil naden ken over hef kiezen van het juiste principe in deze kwestie Volgens hem maakt dat de situatie vrij hope loos Want aldus prof Van Stemp voort de natuur dwingt tot een op lossing aangezien z\varte en blan ke mensen uiteindelijk gelijk zijn Het is onmogelijk dat de zwart mens de apartheid en de nationaal socialistische uitwerking daai"van door de regering-Verwoerd blijft accepteren Over de revolutie die met deze natuurlijke " oplossing onvermijdelijk gepaard zou gaan heeft men zich volgens hem nü nog niet bezorgd te maken omdat de macht van de blanken nog groot is Hij zei te beseffen dat het pro bleem bijzonder moeilijk is Ik zou er niet graag minister zijn en in ie der geval zou ik er evenmin over denken alle niet-blanken stemrecht te geven Prof Van Stempvoorts stelde dal de christelijke ethiek principieel dringt tot de aanvaarding van de rassengelijliheid en tot een gelei delijke aanpassing De christelijke ethiek zo voegde hij hieraan toe kent wel de eigengeaardheid van le der volk maar niet de apartheid Hoewel de regering volgens hem nok veel dingen uitstekend doet noemde hij het tragisch dat de ker ken zo zeer gebonden zijn aan de oude tradities en dat slechts een kleine minderheid het principe bo ven de feitelijke verhoudingen stelt Zuid-Afrika is een mooi land zo zei hij tenslotte maar de sfeer on der de intellectuelen is er verstik kend men kan er niet vooruil Dr Turkstr » maakte onderscheid tussen apartheid als persoonlijke le venshouding dip hij veroordeelt en apartheid als regeringsbeleid die hij in veel opzichten zou willen verdedi gen Hij legde er de nadruk op dat de Itantoe niet alleen wat z;jn ras be treft anders is dan de blanke maar ook andere denk - en levensgewoon ten andere intelligentie moraal en religieuse opvattingen heeft Lof had Dr Turkstra voor de inspanningen van de Zuid-Afrikaanse regering om het peil van de niet-blanke bevolking te verheffen onder meer door so ciale verzorging onderwijs en me dische verzorging Men moet begrip hebben voor de akkoord dat reeds eind vorig jaar in de groot)m6taalindustrie werd gesloten Deze vier procent kimnen slechts worden gegeven met toe stemming van de Vakraad en zijn in eerste instantie bedoeld om be staande zwarte lonen te witten Grote kloof De uitwerking van dit vierpro centsakkoord is tot nu toe op grote moeilijkheden gestuit De voorzit ter van het l>estuur van de F.M.E ir K ven der Pols heeft al eens verklaard dat de vakbonden deze vier procent ten koste van alles in elke ondememing willen hebben en dat zij dreigen eventueel een staking te hulp te roepen Vrijdagmiddag zijn de werk nemersleden van de Vakraad uit het overleg weggelopen nadat de werkgevers weigerden de mogelijkheid te openen een eventuele vierprocentsbeloning in de basisionen te verwerken Zij wilden alleen een fiat geven op een vierprocents-aanvraag van een onderneming als deze tot de tariefsbeloning behoort De Stichting van de Arbeid waaraan de Irwestie reeds enige weken geleden werd voorgelegd heeft verklaard dat uitkering van de vier procent via de basisionen en via de tariefsbeloning beide binnen de grenzen van het mam moetakkoord in de Stichting blij ven Staking bij de PTT in Sydney In Sydney zijn de postsorteerder.s in staking gegaan tegen het nieuwe nachtdienstrooster Intussen hebben zich in het post kantoor 13 miljoen poststukken op gestapeld De staking zal zeker tot woensdag worden voortgezet Dan vergadert men opnieuw De PTT heeft de bevolking ver zocht geen brieven meer te posten volstrekt zwarte meerderheid dip de blanken de wet oplegt zodat dezp uiteindelijk moeten verdwijnen Hij voegde hieraan toe dat Zuid-Afrika geen kolonie " is aangezien tl Bantoes er pas vele jaren later gin gen wonen dan de blanken Taakverdeling debartementen De minister-president mr V G M Marijnen heeft vanmiddag de adviescommissie geïnstalleerd die tot taak heeft aan de regering ad vies uit te brengen over de taak verdeling tussen de departementen van Maatschappelijk Werk van On derwijs Kunsten en Wetenschappen en van Sociale Zaken en Volksge zondheid In de regeringsverklaring van 29 juli 1963 werd de instelling van een dergelijke adviescommissie reeds aangekondigd Ook de naamgeving van de drie betrokken departemen ten zou in het beraad worden be trokken Mr J Donner Den Haag werd benoemd tot voorzitter van deze commissie Leden zijn jhr mr L E de Geer van Oudegein Jut phaas prof mr W C L van der Grinten Nijmegen dr M J Prinsen Overveen en drs J A F Roeien Zwolle Secretaris is mr J M Kielstra raadadviseurbij het kabinet van de minister president Explosie op vissersboot Van onze correspondent IJMUIDEN — De IJmuiden?e haven werd vanmorgen opge schrikt door een hevige explosie aan boord van de Katwijk 160 ' De vrouw Alida ' Vijf personen die ich aan boord bevonden onder wie de eigenaar K van der Plas uit Katwijk aan Zee zijn min of meer ainstig gewond De schipper de 33 iarige A van der Plas is er het ergst aan toe Hij is met ern stige brandwonden in het geziclit naar een ziekenhuis overgelDracht Jongen vermoordt man in tehuis STBRKSEL — Een zestienjarige jongen h^ieft zondagmiddag in een tehuis voor epileptici in Sterksel een 40 jarige man vermoord De jongen was naar de kelders van bet gebouw g"gaan Hij werd gevolgd door de man die hem in de kelders zou heb ben lasti.g gevallen De jongen heeft hem toen in zijn woede overmand en opgehangen in een oude Bft koker Booreiland geplaatst Na vele dagen wachten op beter weer is het vandaag gelul fc'kende eigenschap de aam -*« 8 beien eenvoudig te doen wegr-j S drogen - de pijn houdt op,S i zwelling verdwijnt Toege - h Jpast In SPERTI doet dltg is weefselvernieuwende Bio - b S ' Dyne zelfs de meest hardnek - ^ kige aambeien ineensohrom - K 5 pelen zó afdoend dat ze nu g n geen probleem meer zün j * g Sperti Zaïr en Zetpillen '/ i f SPEETI is zacht en desinfec - iS interend - bevat géén verdo-S Svende middelen Voor velli-B K ge rechtstreekse behande - 9 WliTiff xrarx nfl.mhpifin _ SPWRTT 5 U kunt nu zonder moeite afkomen van verstopping Zó kunt u deze lastige en on gezonde Icwaal op eenvoudige wijze Itwijtraken Neem eerst een week elke avond twee CARTERS pilletjes - 2e week elke avond één - 3e week om de andere avond één Daarna niets meer Want CARTERS pilletjes zorgen voor de galtoevoer die nodig is om het voedsel beter te verteren en de darmen te ontlasten ze maken boven dien dat de ingewanden daar na op eigen kracht regelma tig blijven werken Zó helpen CARTERS pilletjes u van hardlijvigheid at u is een ander mens Per flacon f 1.45 Draag de zo ELEGANTE GEMAKSSCHOENEN Commissarissen van Arc's Advertentie - en Uitge versbedrijf „ De Residentie " N.V geven met diep leedwezen kennis van het plotseling overlijden van de Directeur de heer W C VAN DER WULP die meer dan 25 jaar zijn beste krachten aan Arc's heeft gegeven Amsterdam 4 april 1964 Dam 2 a Met diep leedwezen geven wü kennis van het plot seling overUJden van onze Directeur de heer W C VAN DER WULP Zün stuwende kracht zal altijd in onze herinnering blijven Medewerkers Arc's Amsterdam - 4 april 1964 Tot onze diepe droefheid ging heden zacht en kalm van ons heen onze lieve man vader behuwd - en grootvader WILLEM KAREL KAMHOOT eerder weduwnaar van Güsbertha Cornelia Blankers in de leeftijd van 77 Jaar -« f'.*:•'/w«<«s>^^m.v:'.«vr/.:A < Utrecht M Kamhoot-Hofland M Kamhoot Jordens Amsterdam J B de Weijer - Kamhoot E J M de Weijer Nijmegen H Kitschmann - Kamhoot V Kitschmann Utrecht H Kamhoot E Kamhoot - Heideman en kleinkinderen Utrecht 4 april 1964 Ferdinand Bolstraat 23 Geen bezoek Geen bloemen Voor hen die afscheid wil len nemen bestaat daar toe gelegenheid in één der rouwkamers aan de Maliesingel 75 te Utrecht van 9—17 uur en van 18—18.30 uur De teraardebestelling zal t)laatshebben op woens dag 8 april op de 3e alg begraafplaats te 11 uur Vertrek van de rouw kamer af te 10.45 uur Heden ging nog vri.j on verwacht van mij heen mijn lieve man JOHAN ANDREAS VAN MEKKESTEIJN in de leeftijd van 74 jaar Oud-Hoofd O.L.S Weerdsingel A C van Merckesteijn-de Boer Utrecht 3 april 1964 Tolsteegplantsoen 23 De teraardebestelling zal plaatshebben op dinsdag 7 april op de 3e Algemene Begraafplaats te 11.30 uur Vertrek van het woonhuis af Ie 11.15 uur Voor uw medeleven betoond na het heengaan van mijn lieve man GERRIT JAN HEIL ben ik u zeer dankbaar Wed W H C Heil-Walsemann Utrecht april 1964 Pelikaanstraat 31 bis Een nieuw plantaardig produkt om snel slank teworden dat invele landen reedsmet succeswordt toegepast /''| is Fuca / excellent Heerlijk werkende slankmakende, Kuca-dragêes Neem ook Fuca dragées 11 zult het zien en voelen Ook ü maken zij slank Fuca-dragées werken op 4 verschillende manieren Fuca dragées geven u uw slankheid terug én zorgen ervoor dat u die ook houdt SLANK Met Fuca-dragées i verdwijnen ï hinderlijke vetkussentjes '^ ^ om de maag te Kware heupen en dijen krijgen weef harmonische proporties een onderkin wordt glad Fuca-dragées stimuleren de werking van de I darmen en bezorgen u een goede stofwisseling nieuwe frisheid en jeugd Regelmatig gebruik van Fuca-dragées bevordert ook de glanzende gezondheid van uw huid Fuca-dragées In ---^ j > ^ elegante verpakklngt f2.90 f 4,90 excellent FUGA van PRESBURG en het leed is geleden ' Ook verkrijgbaar in GROTE MATEN Voor uw kinderen hebben wij de med isch - verantwooi'de RENATA-schoentjes OUDEGRACHT 139 UTRECHT UTRECHTSCHE DRUFBSEMEHFABRiEK Snanrschijven Rolienketting en wielen Rotarykettïng Transportketting REPARATIES EN MOLYKOTEREN VAN ZWARE KETTING G H W V MAARSCHALKERWEERD — LEIDSEVEER 41-41 B — UTRECHT TEL 030—14746-14747 NA 18.00 UUR 31126—15062 Voor jongemannen van 17-28 jaar bestoof gelegenheid te worden opgeleid tot AMBTENAAR VAN POLITIE in de rang van aspirant-agent Voor 17 t.m 20-jarigen is het ULO-diploma vereist WEDDE aspirant gedurende de één-jarige opleiding te Wassenaar 17 t.m 20-jarigen f 337,26 21 - jarigen en ouder ƒ 507,26 WEDDE agent 18 t.m 20-jarigen ƒ 566,16 —ƒ 589,26 21 - jarigen en ouder f 600,81 —ƒ 757,26 De gemeente verleent zonodig en zoveel mogelijk medewerking ter verkrijging van woonruimte GEMEENTEPOLITIE UTRECHT Sollicitaties of verzoeken om inlichtingen te richten aan de Hoofdcommissaris van Politie te Utrecht telefoon 030)26151 MIDDENSTAlfDSOIPlOMA Het middenstandsexamen wordt ingrijpend gewijzigdwaardoor de studie meer tijd in beslag gaat nemen Begiridaarom op donderdag 16 april reeds met een mondelingecursus opleidende voor het examen in 1965 U heeft danenkele maanden voorsprong op de studie • STUDtEBOKKBN IN BRUIKLEEN REDUCTIE OP HET EXAMENGELD Lestijd 1 avond per week van 3 uur Voor inlichtingen inschrijving en gratis prospectus waar in alles uitvoerig over onze opleiding en het examen staat vermeld wende men zich tot het UTRECHTS INSTITUUT voor MIDDENSTANDS-ONDERWIJS StanJeylaan 271 Utrecht — Telefoon 81933 gratis op proef Zonder enige verplichting Op deze manier overtuigt U zich bij U thuis dat de Philips stofzuiger U het gemak en de prestalie geeft die U ervan verlangt • Dan constateert U de belangrijke verschillen met Uw oude stofzuiger veel grotere zuigkracht en opnemend vermogen -¦ gemakkelijker en praktischerhanteerbaar minimale geluidshinder Philips handsfeel model O SUYVER EN ROOSEN Electro - Techn Installatiebureau VRAAGT OP ZEER GUNSTIGE VOORWAARDEN elektromonteurs en hulpmonteurs voor de woningbouw TEVENS VOOR KANTOREN FABRIE KEN EN UTILITEITSPROJECTEN VAKBEKWAME Ie MONTEURS 2e MONTEURS EN HULPMONTEURS Met vakantieplannen wordt rekening ge houden Vergoeding van reiskosten en reisuren Knoflox knoflook pastilles Aanmelden dagelijks RUNSTRAAT 21-23 Amster dam telefoon 020-63977 of ' s avonds na 7 uur tel 020 85267 Nog onverwacht is heden van ons heengegaan onze lieve man en vader schoonzoon broeder zwa ger en oom WILLEM CORNELIS JOHAN PEEK in de leeftijd van 57 jaren M D Chr Peek - Vlier Wim Utrecht 3 april 1964 Montfoortlaan 4 Liever geen bezoek Geen bloemen De teraardebestelling is bepaald op woensdag 8 april op de 3e alg be graafplaats te 2 uur Ver trek van het sterfhuis af te 1.45 uur J P VAN OMME ZENUWARTS Tot nadere aankondiging GEEN PRAKTIJK Dr P D STIBBE BILTSTRAAT 101 A WEGENS ZIEKTE GEEN PRAKTIJK De Curator in het faillisse ment van A C VAN SCHAIK en M T VAN SCHAIK - DEN HARTOG wonende te Utrecht Sering straat 10 brengt ter open bare kennis Ie dat de schuldvorderingen uiterlijk 1 juni 1964 te zij nen kantore moeten zijn ingediend. 2e dat de verificatievergade ring zal worden gehouden op dinsdag 16 juni 1964 te 14.30 uur in het Paleis van Justitie Hamburger straat 28 te Utrecht De Curator Mr J W Th Vermeulen Wittevrouwensingel 6 UTRECHT De Curator in het faillisse ment van J F NORBART Edisonstraat 17 te Utrecht brengt ter openbare kennis dat hij heden ter Griffie van de Arrondissements Recht-bank te Utrecht de enige uit delingslijst heeft gedepo neerd welke gedurende tien dagen ter inzage van de schuldeisers zal liggen Mr J W Th Vermeulen Wittevrouwensingel 6 UTRECHT WAAR JE JEZELF KUNTZUN IN PE OP DONDERDAG 9 - APRIL OM 17 UUR TE OPENEN BAR VAN „ HET WAPEN V/ANBUNNIk ' ECHTW,AAR EEN FFFUNE BAR 1 Dinsdag 14 April vangen nieuwe cursussen aan voor het practijkdiploma BOEKHOUDEN opleidende voor het associatie-examen DEC ' 64 • In 1963 staagden 1793 cursisten n.l 1074 voor Pr Dipl Ass 414 voor M.B.A Ass en 305 S.P.D M.O _ Gemiddeld slaagt ruim 80 % van onze candidaten binnen de gestelde opleidingstijd * Inlichtingen prospectus en inschrijving Maandag t/m Vrijdag van 7—9 uur in het GEBOUW DER HERV BURGERSCHOLEN DOMPLEIN 4 TEL 03402-2482 E X A M E N O P L E I D I N G HUGAS ELGERSMA POTGIESER ' den haag - HAARLEM - AMSTERDAM ROTTERDAM - UTRECHT - GRONINGEN Jong en aantrekkelijk flank zij KnoHox Bevat chlorotyl dus reukloos Knoflox houdt het bloed jong de aderen soepel en verbetert de spus vertering KnoJlox verdruft loomheid maakt de teint fns ea verhoogt de levenslust ^ " reukloos Blijf jong met Knoflox Taflo geeft ook üw vloer zo'n slijtvaste glans Weken wekenlang Nieuwe methode van vloeronderhoud - HandigeTafloverspreider Profiteer van Voor slechts f ¦ deze aanbieding Gebruik de bestelbon op deTaflIo-bus 50 REDüCnE Nu fl 3,25 voor een 34 liter bus Geldig t/m 2 mei a.s uitsluitend in Nrd-Holland Zuid Holland en Utrecht Taflo is volkomen anders dan was want Taflo is een emulsie van plastic in water U doet Taflo zö uit de bus op de vloer en verspreidt het tot een zeer dun laagje Reeds na twintig minuten is het droog en ligt er een laagje stevig ' doorschijnend plastic op de vloer Glanzend niet-verkleurend anti slip en vooral slijtvast Voetstappen rubberzolen en hakken laten geen sporen na Stof vuil en vocht kunnen niet meer indringen en uw vloerbedekking beschadigen Het kan er zo met een vochtige doek worden afgeveegd Zo beschermt het Taflo-Iaagje uw kostbare vloerbedekking En de glans blijft Sterker nog hij wordt alsmaar mooier zonder moeite Zo geeft Taflo u meer tijd om van uw glansrijke vloer te genieten Taflo voor linoleum lino-tegels balatum viltzeil plastic.vloeren en tegels rubber - en vinyMoeren SLIJTVASTE GLANS VOOR UW VLOER • weer zo'n goed Reckitta produktl ' %/^ Cacao - en Chocoladefabrieken Bensdorp N.V BUSSEM vraagt voor de MACHINALE VERPAKKINGSAFDELING PAKfUIAGHINE-MONTEUR of iemand die voor deze funktie wil worden opgeleid Hij dient in het bezit te zijn van een L.T.S diploma en ervaring te hebben in fijn bankwerken Voor haar TECHNISCHE DIENST ONDERHOUDS-MONTEUR in het bezit van het L.T.S.-diploma machinebankwerken Onze voorkeur gaat uit naar een ervaren lasser en plaatwerker Sollicitaties schrittplijk mondeling of telefonisch aan de afdeling personeel ' Nwe Spiegelstraat 9-11 Bussum Telefoon 02959-13441 toestel 75 zonder vooruitbetaling van Uw oude stofzuiger Zelfs Uw defecte of versleten stofzuiger heeft nog waarde XROMMELMODEL 155 - 2.45 per weel zonder vooruitbetaling DRIEHOEKMODEL 165 - 2.55 per week zonder vooruitbetaling TANKMODEL 195 - 3.10 per week zondei vootuitbetaling < ckHHrm4n utrecht Oudegracht 260 - Telefoon 13811 St Jacobsstraat 53 - Telefoon 13133 b/d Jaeobikerk ' t Goylaan 75 - Telefoon 80303 Op het Kanaleneiland Hammarskjöldhof 5.S 63 - Telefoon 36559 Techn dienst en storingsdienst Lange Nieuwstraat 37 - Telefoon 10344 Zeist Voorheuvel 60 - Telefoon 13029 In winkelzaak op kunstzinnig niveau is plaats voor een BESOHMFOE VERKOOPSTER r.-k met alg ontwikkeling verkoop - en type ervaring Handgeschreven sollicitaties worden ingewacht on der no 2-2508 aan het bureau U.N < 
UTEECHTSCH NIEUWSBLAD MAANDAG « APRIL 1961 Broers Verheem op dreef BVC al kampioen DWSV in gevaar Thorbecke-derby eindigt in 3—3 Triomf van het nuchtere Britse voethal Engeland opnieuw winnaar van UEFA toernooi SPANJE IN EINDSTRIJD MET 4 0 VERSLAGEN door FRANS HENRICHS Mochten de produktiecijfers in sommige Nederlandse be drijven vandaag wat tegengevallen zijn dan moeten de werkgevers er hun Spaanse arbeiders maar niet te boos op aankijken Die jongens hebben het nu toch al zo moeilijk Met duizenden waren ze gisteren uit alle hoeken van het land naar het Olympisch Stadion getrokken om de voetballende jonge Spanjaarden aan te moedigen in de finale van het UEFA toernooi tegen Engeland Maar al gauw zakten de rood geel-rode spandoeken op de tribunes verminderde het fanatieke handgeklap en werden er geen jasjes meer uitgetrokken om tussen de toeschouwersrijen stierengevechten te imiteren De aanhangers van het trotse Real Madrid en Barcelona begre pen het tegen deze Engelse voetbalmachine was er geen eer te behalen Met 4-0 werden de Britse profjes voor de tweede maal in successie winnaars van dit aantrekkelijke jeugdtoer nooi Montfoort komt niet op door vals telefoontje ortclub Domstad scliiet een dozijn treffers bijeen KDS zondag kamfyioen Terre Neuve 16 2 Dieptepasses gevaarlijker dan „ tiktak '^ O ' P deze Engelse triomf is niets aan te merken De doelcijfers 8 — O in halve eindstrijd en finale bij elkaar tegen niet te onderschatten tegenstanders als Portugal en Spanje spreken toch wel boek delen Alleen Polen 1—1 in een der smerigste wedstrijden die we ooit bijwoonden en Oostenrijk 2—I zagen kans een treffer tegen de Engelsen die ook Ierland nog met 6 — O wegspeelden te produceren Slechts een Feijenoord DWS of PSV in hun allerbeste vorm zijn naar onze mening in staat om deze Engelse juniorenploeg van 16 tot 18 jaar te verslaan In het Olympisch Stadion triomfeerde weer het nuchtere Britse voetbal De Engelsen lieten hun Spaanse rivalen rus tig komen De zuiderlingen „ tik-takten " er met een soms voortreffelijke techniek vrolijk op los maar plotseling zwaaide dan een Ultrajectum verliest van HBC met 0-1 ' Ultrajectum heeft de uitwedstrijd tegen HBC in Heemstede met de kleinst mogeliike score 1—0 ver loren Een gelijkspel had de verhou ding beter weergegeven Vooral in de tweede helft zijn de Utrechters doorlopend in de meerderheid ge weest maar zij konden de verdedi ging van HBC niet tot capituleren dwingen HBC zette gesteund door de straffe wind de ene aanval na de andere op en dat leidde reeds na ' n kwartier spelen tot een doelpunt van mid voor Duivenvoorden 1—0 Het bleek achteraf de beslissende treffer Na de pauze nam Ultrajectum het heft stevig in handen en trok enthousiast ten aanval Doelman WaiTnerdam kreeg het zwaar te verduren en moest een tiental corners weggeven Vooral raidvoor v d Bilt nam hem wel eens onder vuur en bovendien waren de hoekschoppen van de vleu gelspelers Van Rooyen en Nieman — " die door de wind steeds in het doel draaiden — zeer gevaarlijk Warmer dam bleef echter overeind en wist zijn heiligdom i'oor doorboring te vrijwaren Aan hem heeft het zoveel hoger op de ranglijst geklasseerde HBC voor een groot deel de magere 1 — O-overwinning te danken HBC Warmerdam De Graaf en Hageman Böhm Brouwer en Joh Duindam Rotteveel Kemp Duiven voorden C Duindam en Veenboer Ultrajectum G v d Bilt Smit en Van Leeuwen Valkenburg Cozijn en Borg Van Rooyen v d Weert W V d Bilt v d Horst en Nieman Standen van het zaterdagvoetbal Tersch Boys 17 18 EPC ' 58 15 16 Rood Wit 16 16 Veense Boys 16 13 Zwart Wit 16 6 Hoevelaken 17 2 3e klasse B Woudenberg 16 27 Spel Rhenen Ib 24 Advendo ' 57 16 21 RUBO 16 2Ü DVSA 14 19 Soesterberg 17 15 SVMM 17 13 Valkenheide 14 » Langbroek 11 4 Bunnik 13 4 Beverw B 13 4 3e klasse C HEES 16 26 DOB 15 25 vvz 14 23 Nijenrodes 17 17 Lage Vuurse 15 15 SVM Boys 11 13 Karboys 15 13 FAK Ib 11 Avance 15 7 Hertha lU 6 Radiostad 16 2 3e klasse D Lekvogels 17 31 AWEP ia 31 Hercules 17 23 Entre Nous 18 21 PVCW 14 VI Levu 14 16 Brederodes 16 14 PUEM 16 13 SIVEO IV 10 vcu 15 9 De Meern 17 9 Ie klasse SDVB 19 24 Montfoort 17 23 NSC 18 23 IJFC 16 20 Lopik 18 20 Or Leeuw 19 18 VVVM 19 18 Hierden 16 17 Posta 18 16 VVJ 18 14 Merino's • 18 13 Chefana 18 6 * 2 verliespunt 2c klasse A Veluwse B 17 27 Scherpenz 17 22 Musketiers 15 21 SVP 16 20 TOV 17 20 Valleivog 18 20 Posthoorn l - 11 NSVS 16 11 DEV 17 10 Veslaco 17 9 Dold Boys 17 7 2e klasse B Hoogerhelde 16 26 Maarssen Ib 23 CSV Vitesse 16 20 EDO U 16 19 Eenmes 17 19 vvoo 16 18 Mijdrecht 17 15 PVD 16 14 Laren 16 13 UW 16 9 UHSV 17 2 3e klasse A Hulshorst 17 30 SOVA 17 25 Stroe 16 19 Kulan 17 19 Voetbal — Danny Blanchflower tot november van het vorig laar de aan voerder en linkshalt van het eerste elf tal van Tottenham Hotspur heeft aan gekondigd aan het einde van dit sei zoen zijn voetballoopbaan - if te sluiten De nu 39-3arlge Blanchflower kwam niet minder dan 53 maal uit ir het natio nale elftal van N'oord-Ierland Voetbal — De voetbalwedstrijd tussen GVAV en het Poolse nationale team die woensdagavond a.s zou worden gespeeld is afgelast De toernee die het Poolse elftal door Europa zou maken gaat te elfder ure niet door krachtig uit de bedreigde zone naar éen teamgenoot op het middenveld die onmiddellijk een mees'tal verrukkelijke De Engelsman Sadler is met zes doel punten topscorer in liet UEFA jeugd-toernooi Na de Brit komen twee land genoten namelijl ^ Sissons en Rogers en de Portugese middenvoor Jorge die allen vier maal de roos troffen dieptepass naar een van zijn uiterst gevaarlijke aanvallers schoof Defensie wankelde Het waren deze priemende voorzetten die de Spaanse de fensie opeoreten als een sar dineblikje Na 26 minuten was het zo al 2 — O 12 minuten na de rust werd de eindstand 4 — O reeds bereikt Alleen in de laatste minuten van de eerste helft werden de Span jaarden echt gevaarlijk door de toen even geniale aa»^vallen van de buitenspelers Lavandera en Ramon Het binnentrio Navarro Marti en Arieta stelde echter teleur Schut ter Marti kwam maar tot één ge vaarlijk schot en een goede kopbal beide knap gekeerd door keeper Springett De Engelse ploeg nam metsnelle Engelse aanvallen directna de start het initiatief Sis so-ns en Knowles misten een voudige kansen maar zoudenlater wraak nemen Knowles alna 10 minuten Een tegen de forse wind geloste kanons kogel daverde via de lat hetnet in 1 — Ö "' Ingooi'corner '^ p^i^Sl - Nadat de onvermoeibare half speler Holliijs de handen van de toeschouwers op elkaar had ge bracht door de bal uit een ingooi bij de cornervlag met een ruime boog voor het doel te gooien was het opnieuw Knowles die met een „ dynamiet"-schot paniek zaaide Keeper Rodriguez na rust ver vangen door Santos Het de bal van zijn borst terugstuiten en Rogers zei niet eens „ Thanks a lot " toen hij het projectiel in de touwen schoof 2—0 Even werden de Spaanse aanval len heftiger maar ook daarop hadden de Britten een afdoend antwoord slidings Toen arbiter Hom die een rustige middag had na een zo'n glijdend uitgevoerde tackle terecht niet floot maakte de Spaanse linksbinnen Arieta zich verschrikkelijk boos „ Niks aan de hand = jnterklaas " schreeuwde een Amsterdammer Na rust m.oest spil Wright nog een schot van Lavandera uit zijn Met het eerste optreden van de zon is kennelijk een zekere loom heid en vredelievendheid over de af delingsvelden gekomen Dit weekein de eens géi>n meldingen van uit het veld gestuurde spelers of van ern stige incidenten In Utrecht vielen alleen het doelpuntloos gelijkspel van KDS tegen PVC op waardoor KDS een punt aan zyn achtervol gers verloor maar toch volgende week wel kampioen zal worden en de monsterzege van Sportclub Dom stad dat door met maar liefst 12 — O van ODI'öS te winnen de kampi oenskansen geheel in eigen hand hield Ondanks de verwarring stichten de lioekschoppen van de uitblin kende Herman de Heus en Adrie Up pelschoten kon KDS PVC-doelman Jansen niet verschalken Aan de andere kant wist ook de voortreffe lijk keepende Ton de Hoogt zijn hei ligdom schoon te houden Herman de Heus en Ton de Hoogt zijn uitge nodigd voor het spelen van een se lectiewedstrijd voor het afdelings elftal op zaterdag 11 april in Drie bergen Kampong liet tegen Hoogland een steek vallen Tegen doelpunten van linksbinnen Boon 2x midvoor Smink en rechtsbuiten Daatselaar kon Kampnng midvoor Willemse slechts twee treffers plaatsen zo dat de Utrechters met een 4—2 ne derlaag naar huis kjvamen Minerva wisselde met MSV'19 goal koppen maar daarna was het gebeurd met de Spanjaarden Uit snelle schit - rende aanvallen met juwelen van dieptepasses werd het door Rogers en Sissons al snel 4 — O en vanaf dat moment liepen de Engelsen nuchtere voetbalvaklui als zij zijn aan ' hun ' eerstkomende league-wedstrijd te denken zodat het bij 4—0 bleef Ereronde De Engelse captain Kendall kreeg uit handen van KNVB voorzitter A L M Schroder de zilveren ijEFA-trofee en rende daarmee vergezeld van zijn ploeggenoten in triomf een erei'onde langs de leeg lopende door 15.000 toeschou wers bezette tribunes Met ge bogen hoofden trokken de Spaanse supporters — sommi gen huilend — huiswaarts Er zal vandaag hevig over die ne derlaag van gisteren zijn ge debatteerd Engeland dus eerste Spanje tweede En in Rotterdam greep Portugal voor 2000 toeschouwers de derde plaats door een 3—2 zege op Schotland Het winnende doel punt maakte Jorge na vijf minuten in de verlenging Verder trof Nel son twee maal één keer uit een penalty het net Voor de Schotten scoorden Harper en Buckley We hebben vele wedstrijden in dit aantrekkelijke UEFA-toernooi gezien De beste ploegen waren naar onze smaak Engeland Spanje Portugal en Nederland dat in dien het niet overhoop had gelegen met vrouwe Fortuna zeker tot de halve finale was doorgedrongen Het triomferende Engelse team PETER SPRINGETT Queens Park Rangers WRIGHT Aston Villa en NOBLE Manchester United KENDALL Preston N.E B WRIGHT Leeds U en HOLLINS Chelsea REDKNAPP West Ham KNOWLES Wolves SADLER Manchester U SISSONS West Ham en ROGERS Swindon Linksbuiten Rogers wejrd tot de beste speler van het U.E.F.A toer-nooi uitgeroepen Dat is aardig maar KoUins Sadler Sissons Wright hadden daar net zo veel recht op Het tekent de kracht van deze Engelse ploeg KDS in de aanval van plaats op de ranglijst door een 3—0 zege uit Montfoort weg te sle pen MSV schoot eerst een penalty wegens hands van Smit naast vóór Peek De Gooier en Molier scoor den Uitblinkers bij deze wedstrijd waren scheidsrechter Van de Brink en de Minervaspelers De Haas Kla renbosch en Smit In de tweede klasse C bleek de juniorenvoorhoede van Sint Maar ten in de schoolvoetbalcompetitie zijn kruit reeds verschoten te heb ben Tot overmaat van ramp schoot H Wenders — die in de eerste helft een bijna zeker doelpunt voor kwam — twee minuten voor tijd in eigen doel zodat SCH met 1—0 won PVCV en VSK streden beide tegen een harde wind Na een O — O rust ga ven 4 Boekhout en D Maarsohal kerweerd VSK een 2 — O voorsprong L Emo schoot in eigen doel en vlak voor tijd deed de wind een ver dwaald schot in doel zeilen wat de stand weer in evenwicht bracht 2—2 Sportclub Domstad hield een schut tersfeest tegen de sportieve ver jongde ploeg van ODI Klaassen was topscorer met vijf treffers zijn vierde goal betekende ODI's 100 ste doelpunt tegen v Duinen De Vries 2x en zelfs spil Leijsen en de ja rige rechtsback Stap 2x maakten het dozijn vol Bij winst volgende week moet Spel Domstad een be slissingswedstrijd om het kampi oenschap spelen tegen Hooglander veen Na doelpunten van Dekker en Hans de Bruin die UWO tegen Sparta L op een 2—0 voorsprong brach ten verkeek de Utrechtse goalie Enkelaar zich op een hoog dalend Het kampioensteam van BVC met staande v.l.n.r Chr Windhouwer M van Meteren Alen Vf van Eek DOS-jeugd met 5-1 Twssde elftalen triomferen De Utrechtse jeugdvoetballers zorg den zaterdag voor een doelpunten festijn De derby DOS-Ellnkwljk werd door de kanaries overtuigend met 5—1 gewonnen Velox won op eigen terrein met maar liefst 7—4 van Enschedese Boys De recette van beide wedstrijclen werd door DOS en Velox broederlijk gedeeld Zowel van DOS - als van Elinkwijk zij was het een goede derby die in het stadion werd gespeeld Op de ranglijst stonden beide gelijk maar DOS had ditmaal een veel schotvaardiger voorhoede Elink wijk was overigens in het veld niet zoveel minder dan de uitslag zou doen vermoeden Van der Dussen opende de score uit een vrije trap zorgde Van Stijn voor 2 — O en nog voor de rust bracht Wennekes de cijfers 3 — O op het bord voor de ka naries In de tweede helft liep DOS door Achterberg en Wennekes tot 5 — O uit aleer Voorn vijf minuten voor tijd de eer voor Elinkwijk kon redden In de thuiswedstrijd van Velox was midvoor Van Maurik bijzonder op schot Hij scoorde maar liefst vijf treffers In de zesde minuut opende Van Maurik de score met een omhaal Twee minuten later stond Enschedese Boys weer op ge lijke voet Een kopbal van Sabee en twee treffers van Van Maurik uit een voorzet van Van Rooyen en schot HenkVermeulen en H Dekker stelden toen de zege veilig 4—1 Het middenveld bij deze strijd werd geheel beheerst door de Griekse OVO-er Kosta Ie klasse A KDS 18 30 PVC 18 15 Bilthoven 18 26 Hoogland 18 14 Am Boys 18 23 Actif 16 12 Kampong 17 22 BDC 17 9 RKBVV 17 16 FAK 17 8 ' s-Gravel 16 15 Ie klasse B DVSA 16 25 MSV'19 15 13 Voorwaarts 16 23 RK St.v 16 12 Bunnik 16 20 DEV 15 11 Maarssen 15 18 Wijk bij D 15 11 De Meern 14 15 Rhenus 14 6 Minerva 16 14 2e klasse B ' Naarden 16 25 SIOS 16 14 Avïfnce 15 19 Sperwer 16 13 Olympia 25 16 18 Limvio 15 12 Meerv ' 32 14 16 Gooise B 13 11 VBO 14 2e 14 DOSV klasse C 16 10 VSK 10 15 DWSM 12 11 RUC 12 13 SCH 12 11 Hertha 10 12 St.-Mrt 11 9 DSO(U 12 12 PVCV 13 8 Kamerik 10 2e 11 klasse D Houten 16 18 Odin 16 17 De Meeuw 14 17 Aurora 14 14 Dorestad 15 17 Schalkwijk 15 13 Sterrenw 15 17 DVSU 16 12 Rivierw 15 3e 17 Ares klasse A 12 6 Hoogl.veen 16 26 De Kiev 15 11 Spel D.st 15 24 HDS 15 8 Hamersv 15 20 Hilv Boys 13 6 VVZA 16 19 Odi ' 58 13 0 SVMM 14 3e 18 klasse B UWO 12 20 En Avant 11 12 Kockengen U 14 Cabauw 12 11 Odijk 11 13 Sparta L 11 4 Utr Boys 11 13 ' t Goy 11 • i trainer G R Bos en knielend T van Keulen D Zwezereün " W v d Lee keeper Piet Keizer H de Bont en M de Boer Elinkwijk de baas na een fraaie solo zorgde bij de rust al voor 4—1 In de tweede helft was het weer Van Maurik die scoor de met een beheerst schot maar toen Velox al de winst royaal in han den had met een 5—1 stand ver overden de Boys het middenveld De achterhoede raakte In paniek en Enschedese Boys scoorde drie tref fers De stand was toen 5—4 Ge lukkig voor Velox hield Van Maurik het hoofd koel en met een fraaie zweefduik zorgde hij voor 6—4 en bracht Lissenberg de eindstand 7—4 op het scorebord Volendam 21 32 Heerenveen 20 18 Go Ahead 20 27 AGC^VV 20 18 Heracles 20 24 GVAV 20 17 DOS 21 24 ' t Gooi 20 17 velox 21 24 Vitesse 20 15 Elinkwijk 21 22 Ensch B 20 15 Enschede 20 20 Hilversum 20 11 Reserves De reserves van DOS blijven de beste kans op het kampioenschap in de reserve tweede divisie B hou den Xerxes 2 dat vorige zondag met liefst 6— 1 van SHS 2 had gewon nen werd door de Utrechters op eigen veld niet 1 — O verslagen Ook Elinkwijk 2 won niet 1—0 de Vi - tesse reserves werden het slachtof fer Velox 2 kon het aan de Konings weg niet bolwerken tegen RCH 2 De ploeg uit Heemstede won met 2—1 Het vrijwel grasloze veld van Xerxes maakte goed voetbal bij zonder moeilijk maar de reserves van DOS hebben hard voor eep be hoorlijk resultaat gewerkt Kruin was middenvoor doch hij bleek nog niet helemaal in vorm te zijn Het bleef lang 0—0 In de tweede helft kreeg DOS een vrije trap te nemen en die werd keihard door Luiten in het net gejaagd Het bleef tot het einde een leuke wedstrijd Het spelpeil viel in de strijd tus sen de Elinkwijk en Vitesse reserves tegen Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam voor de rust toen Van Latum op het doel schoot en de bal door een der Arnhemse spe lers van richting werd veranderd Van Latum was ook de gevaarlijk ste aanvaller bij Elinkwijk maar ook hij had met enkele goede po gingen tot scoren geen succes meer Hoewel Velox voor rust wind te gen had waren de geelzwarten ster ker maar niet gevaarlijk De thuis club drong te ver op en daarvan profiteerde RCH door twee doel punten te maken na uitvallen In de tweede helft werd Velox opper machtig doch het spel werd te kort gehouden en mooie kansen werden gemist Bovendien deed Joop van der Schilden ex-Elinkwijk in het doel bij RCH goed werk Hij stopte een hard schot van Huygens Een strafschop van Nagtegaal kon hij echter niet keren Weer overwinning voor SSVU In de zaterdagcompetitie van de KNVB heeft SSVU weer een over winning behaald De SSVU met een invaller voor Van Es heeft vooral voor de rust tegen KMVZ goed ge speeld Met vlotte combinaties tegen de felle wind in werd het Amster damse doel onder druk gezet Zeven minuten voor de rust kreeg Herman Feith die toch weer kon spelen de bal passeerde handig enkele tegen standers en schoot onhoudbaar in l—O Na de rust had SSVÜ wind voordeel was doorlopend aanval lend maar het kwam er niet uit Met 19 punten uit 18 wedstrijden neemt SSVU een goede plaats in op de lyst Kampioen Desto leed in een te leurstellende wedstrijd tegen DOSC een 1—2 nederlaag De strijd tus sen de twee laag geplaatste clubs OSO Hilversum en CSW Wilnis was bijzonder spannend CSW kwam met 0 1 voor te staan na rust maak te OSO gelijk 1—1 Daarbij bleef het en zo zullen beide clubs in een extra wedstrijd moeten uitmaken wie er naar de afdeling Utrecht zal de graderen In de eerste klasse van de afde ling Utrecht heeft IJFC een uitste kende wedstrijd gespeeld tegen NSC Reeds voor de rust bleek het hoge tempo van de IJsselsteiners de be zoekers te machtig Door twee goals Vcm M v d Heuvel had IJFC bij de rust een 2—0 voorsprong Na de hervatting werd het door Oomen zelfs 4 — O en de NSC-spil schoot in eigen doel 5—0 Vlak voor het ein de redde de midvoor van NSC de Posta heeft tevergeefs gewacht op de ploeg van Montfoort die niet kwam opdagen Bij telefonische in formatie van het Posta-bestuur bjj De belangrijkste feiten in de lagere regionen gisteren waren de 2—1 zege van BVC in Culemborg op Vriendenschaar waardoor de Biltse ploeg de kampioensvlag kon hijsen waarmede onze gelukwensen en de 2 — 1-nederlaag van Hercules tegen JSV waardoor de blauw-witten in degradatiegevaar zijn gekomen om dat er twee ploegen degraderen Victoria stelde het kampioenschap in de 4e klas G weer wat veiliger door Barneveld op eigen terre.in met 4 — O te verslaan door welke nederlaag voor Barneveld het ge vaar van de laatste plaats dreigend blijft EMS en Zeist brachten het tot overwinningen in de 4e klas H en daar Fortitude verloor is de strijd om de titel nu beperkt tot EMS en Zeist terwijl er al een groot wonder moet gebeuren wil DWSV nu van St Boys werd verloren nog aan de laatste plaats ontkomen Aan spanning heeft het in Culem borg in het voor BVC zo belang rijke treffen niet ontbroken Met rust stond BVC met 1 — O voor en won ten slotte verdiend met 2—1 door treffers van Alen waarbij keeper Wammes niet vrijuit ging Van Zoelen redde de eer Sensationeel was het begin van de wedstrijd tussen Holland en HMS aan de Thorbeckelaan Met de wind in de rug trok HMS ont stuimig ten aanval met ' t gevolg dat Holland na een kwartier reeds tegen een O — 3-achterstand aankeek door doelpunten van V d Pouw Hans de Bruin en broer Jan de Bruin Maar lang zamerhand herstelde Holland zich en nog voor rust kon Van Bemmel de achterstand tot 1—3 verkleinen Na rust was Holland uitgesproken sterker doch met het benutten van kansen ging het niet best Twee strafschoppen wegens hands door HMS'ers die beiden door Van Dijk feilloos werden ingeschoten brachten het einde ten slotte met 3—3 Een duidelijke nederlaag leed CDN in Laren tegen LVV 5—1 Veenen daal zond Amsvorde met een 3—1 nederlaag huiswaarts en Saestum stelde zijn aanhang teleur door op eigen veld met 3 — O van VVY te ver liezen een goede prestatie van de IJsselsteiners overigens In het veld gaven JSV en Hercu les elkaar vrijwel niets toe Door Varwijk werd het 1—0 door Scharff Advertentie BETERE PRESTATIES " IN DE SPORT Elke sportman kan nu zijn uithou dingsvermogen vergroten Met Condito het verantwoorde anti vermoeidheidstablet Met Medi con het verbeterde glucosetablet als energiebron Voorkomt dorst Medica-Sport produkten alleen in apotheken en drogisterijen Condito 24 stuks f 3,60 klubverpakking 144 stuks f 17 Medicon 8 stuks f 0,75 klubverpakking 48 stuks f 3,60 MEDICAN.V - ' SHERTOGENBOSCH Montfoort bleek dat men daar zo ongeveer elf uur in de voormiddag een telefonische mededeUng had omtvangen dat het Postaveld was afgekeurd Men nam deze medede ling als echt aan liet evenwel na om zoals is voorgeschreven het codenummer te vragen Het is dus wel zo goed als zeker dat het gevolg zal zijn twee verliespunten wegens niet opkomen voor Montfoort De Utrechtse consul had in de morgen uren het terrein van Posta prima bespeelbaar bevonden Lopik speelde een slechte wed strijd tegen hekkensluiter Chefana dat met O — 2 voor kwam te staan Brokking verkleinde voor rust de achterstand van Lopik tot 1—2 Fouten in de verdediging waren oor zaak van een 1—4 achterstand na de rust en Oudshoorn die in aan merking komt voor het afdelings elftal maakte er nog 2—4 van De ploeg van UW won in de tweede klasse B met 5—3 van La ren Haes die bij UW in de voor hoede speelde kon het goed vinden met Piet van Dijk uit goed opgezet te aanvallen scoorde Haes 2x en P van Dijk 3x Vitesse te Breukelen nam voor de rust tegen het Utrecht se UHSV een 2 — O voorsprong die na de rust werd opgevoerd tot 7—-0 De doelpunten werden gemaakt door Dik Loenen 3x Jan van Vliet Van der Weiden en Kortenbos ieder lx EDO U tegen Mijdrecht was een leuke wedstrijd rust 1—1 Voor rust scoorde J v d Klok voor EDO U waarna de midvoor van Mijdrecht gelijk maakte In de tweede helft schoot Theo Elzinga eenmaal raak 2 1 De Utrechtse derby tussen Her cules en VCU was een vlotte wed strijd met als ruststand 3—2 voor Hercules Mede door goed werk van linksbinnen W v Zenderen en halfspeler B v Zenderen kwamen de goals van Ultee 3x Leuring en Volmer elk lx Levu sffeelde 4—4 gelijk tegen de Brederodes uit Via nen en De Meern klopte met 1 — O Terre Neuve op eigen terrein 1—1 en in de tweede helft was het Schoonenberg die JSV aan de kost bare 2 — 1-zege hielp BVC 18 32 HMS 17 15 Vr.schaar 18 23 LVV 17 15 Holland 18 21 Hercules 17 14 Saestum 18 19 JSV 18 14 Veenendaal 18 19 CDN 18 13 VVY 17 17 Amsvorde 18 8 Verdienstelijk werk deed Zwalu wen Vooruit in de 4e klas G door Muiderberg op eigen veld met 1 — 1 te weerstaan Muiderberg verspeel de daardoor zijn toch reeds kleine kampioenskans Het was een goede wedstrijd van beide ploegen waarin Muiderberg voor rust met wind mee de leiding nam en Krispin in de tweede helft gelijk maakte 1—1 KVVA won met 2—1 van VVOG voor Barneveld en APWC begint het er donker uit te zien nu respï met 4 — O van Victoria en met 3 — O van Laren werd verloren te meer om dat EMM met 3—1 van DVAV won Victoria 16 26 Laren 17 14 NSC 16 23 VVOG 17 11 KVVA 16 22 APWC 16 10 Muiderb 16 22 Barneveld 17 10 Zwal V 16 18 EMM 17 9 DVAV 16 15 Gisteren is het duidelijk gewor den dat de strijd om het kampioen schap van de 4de klas H nu alleen nog maar gaat tussen EMS en Zeist EMS heeft met het goed spelende Midlandia echter heel wat moeite gehad en keek na rust nog tegen een 2 — O-achterstand aan doelpunten dde werden gemaakt door Van der Pas en A Betzold Op een gegeven ogen blik in de tweede helft kreeg Mid landia met een fatale inzinking te kampen en daar heeft EHS een goed en dankbaar gebruik van gemaakt door in een kwartier tijd de O — 2 achterstand in een 3 — 2-voorsprong om te zetten die niet meer werd afgestaan De derby in Zeist tussen Zeist en Patria werd verdiend door Zeist met 2 — 1 gewonnen omdat Zeist vooral voor rust beslist het beste van het spel had en door doelpunten van Flantua en Verwey een veilige 2 — O-voorsprong kreeg Een kwartier voor tijd verkleinde Roodbeen de achterstand tot 2 — 1 maar verder liet de Zeist-defensie het niet ko men Voor St Boys hebben de broers A A en A G Verheem in de wed strijd tegen DWSV danig huis ge houden Voor rust werd het door A A en A G 1—0 en 2—0 A A zorgde na de hervatting voor 3 — O en 4—0 A G voor 5—0 Van Olde ren maakte er toen 5—1 van waar na A G het halve dozijn vol maakte 6 — 1 Utrecht won heel knap met 4 — 2 van Fortitudo punten die de volge lingen van Sander Koppen goed kun nen gebruiken want ze begonnen met de wetenschap dat hen twe * winstpunten in mindering waren gebracht als gevolg van de destijds gestaakte wedstrijd tegen Patria Die werden gisteren dus terugver diend ondanks drie invallers Door Klinkenberg werd het 1 — O voor rust 1 — 1 Joop de Jong en Hoving zorg den voor 2 — 1 en 3 — 1 in de tweede helft Joop de Jong zorgde ook voor 4—1 waarna het nog 4 — 2 werd Overigens krijgt Utrecht m.i.v I juni een nieuwe trainer de heerH L Hokke oud WageningentrainerEMS 16 24 Vreeswijk 16 15 Zeist 16 23 Brederodes 16 14 Fortitudo 16 19 Utrecht 16 12 Patria 16 18 DWSV 16 6 SVF 16 18 St Boys 16 15 Mat Celeritudo kon geen winst maken Celeritudo heeft zondag in de wedstrijd tegen Baarn niet de vechtlust kunnen opbrengen die wfl zo vaak van de blauwwitten zagen De Baarnse ploeg trachtte direct al in het begin de straffe wind te overbruggen met enthou siast spel waardoor de thuisclub gedurende de gehele wedstrijd een veldoverwicht bezat Meerdere malen brachten de Baarnse voorhoedespelers doelman Van Es in moeilijkheden Door trage reacties van Burgman en Brouwer gingen echter vele kan sen verloren Na een half uur spelen kopte middenvoor Wouden berg na een prachtige voorzet van een van zijn achterspelers Baarn naar de leiding maar scheids rechter Mast keurde het doelpunt af Het was slechts uitstel Tijdens een aarzeling van spil Kraan profiteerde Woudenberg van de verwarring omspeelde Van Es en schoot in 1 — 0 Hoewel Baarn met alle krachten probeerde de zege veiliger te stellen liepen alle aanvallen dood op de voortreffe lijke verdediging met Kraan aan het hoofd In de laatste minuten kon Baarn nog een tweetal corners forceren die op niets uitliepen Baarn had deze matige wedstrijd met het kleinste verschil gewonnen van een lusteloos spelend Celeritudo Schotvaardig UW wint van Schoten Een schotvaardig UW dat met de rust in de thuiswedstrijd tegen Schoten nog tegen een 1 — 2 achter stand aankeek wist het duel toch te winnen De eindstand werd 4 — 2 voor de geblokten Het windvoordeel heeft in deze wedstrijd wel een voorname rol ge speeld Voor de rust had Schoten de straffe wind mee maar desondanks opende Korver in de 20e minuut de score voor UW De laatste tien mi nuten van de eerste helft werden UW echter noodlottig Met twee treffers rondden de Schoten voor waartsen het veldoverwicht af UW bleek in de tweede helft niet gedeprimeerd De Utrechters trok ken nu ook profijt van de straffe wind en waren sterk in de meer derheid In de twintigste minuut schoot linksbinnen Korver de gelijk maker in de touwen Rechtsbinnen Bakker benutte tien minuten later een kans en vijf minuten voor liet einde zag Van Rooyen een goed Ejenomen corner in het doel afdwa len waardoor UW toch nog royaal met 4 — 2 won van ' n technische wel aardig spelend Schoten dat echter een gebrek aan schutters kende 
10 MAANDAG 6 APRIL 1964 PTRECHTSCH MEl'WSBI.Ati Volleyhalteam gaat naar Tokio Nederland verbitterde Gisteren weer hockeykampioenen Schaerweyde greep versloeg Fransen titel na 7-1 Drie goals van Nico Welschen door DICK KOPPENBERG Er werd gisteren bü verschillende hockeyvereniglngen weer feest ge vierd In Zeist was er dubbele vreugde omdat het eerste en vierde elftal by de heren het kampioen schap in de wacht sleepten Ook van het tweede elftal wordt nog wat ver wacht maar daar hangt alles af van de wedstrijd die SCHC 4 nog voor de boeg heeft Nu keerde het met een 1-1 gelijkspel van HIC uit Amsterdam terug waardoor de Stichtenaren de beste papieren in handen houden Soest 2 speelde zich met één been de vierde klas in In de westelijke eerste klas bij de da mes hees BDHC de vlag Kampong 2 behield haar theoretische kans op de titel door Be Fair met 5-1 te kloD pen waardoor het ene puntje ach terstand op lijstaanvoerder Hurley 2 niet groter werd Beide ploegen moeten nog éénmaal het veld op De strijd om het landskampioen schap kan nu ook bvjna beginnen In het westen werd Amsterdam enige tijd geleden kampioen en in het oos ten diende PW zich aan Stadgenoot DKS ging er met 3-1 in In het noor den ging de vlag bij KMC in top door zaterdag de Groningse Studenten met 2 1 te verslaan Het wachten is nog op de titelhouder uit het zuiden Breda en MOP moeten eerst in een beslissingswedstrijd gaan uitmaken wie de eer te beurt valt Breda sloeg Keep Fit met 4-1 van het veld en MOP mepte MEP er met 3-1 in In de westelijke na-competitie bleef SCHC ongeslagen speelde tegen BMHC gelijk met 1-1 en won daarna met 2-0 van HGC door een doelpunt voor rust van Theo van Vroonhoven en na rust door Frank Zweerts na voorbereidend werk van Theo van Vroonhoven Jan van Gooswilligen mi.'ite in deze ontmoe ting een strafpush Kampong kwam tot twee verdien stelijke overwinningen won met 1-0 van HGC door een doelpunt van Aad Vos in de tweede helft Tegen BMHC had Rob Westdijk een bijzonder pro duktieve bui zodat Kampong met 4 1 won na 1-0 met de rust Rob Westdijk maakte alle vier doelpun ten SCHC'Kampong Daarna volgde de wedstrijd SCHC Kampong waarvoor SCHC zijn vol - Scheidsrechter Kettner door Arravo bedreigd Trayo DOOR JAN BOEROP ' ullie wisten de inzet van deze wedstrijd Jullie hebben het fantastisch gedaan Op naar Tokio " Dat waren de ^^/ eerste officiële woorden die de spelers van het Neder lands volleybalteam zaterdagmiddag in de bomvolle sporthal te Hengelo te horen kregen NOC-waarnemer en voorzitter van de KNVB Toon Schroder was de eerste die de jongens per soonlijk feliciteerde met het behalen van het „ Olympisch ni veau " en de daarmee samenhangende deelname aan de O.S te Tokio en het voor de derde achtereenvolgende maal veroveren van de West Europa-Cup Met 3-1 was concurrent Frankrijk verslagen De wijze waarop was groots minder was de manier waarop de Franse spelers zich gedroegen Geen handdruk kon eraf alleen een bedreiging voor de subliem leidende Tsjechische scheidsrechter Kettner die verbouwereerd later de kleedkamer opzocht sche „ Olympische niveau " bereikt Wat dat nu precies is weet nog geen sterveling maar het NOC be paalde dat niveau op „ Hengelo winnen " En er werd gewonnen Kn hoe Ji Be Dordtenaar Tromp set een tiende heupworp in bij Joop Mackaay Hij zou de Utrechter echter niet werpen en deze partij uit de halve finale om het cltib kampioenschap van Nederland eindigde onbeslist Geesink naar O.-Berlijn gesloten bonden de NJJB de NA JA Judokwai Nederland en de NK JB zijn ondergebracht hebben een week de tijd genomen om aan de hand van de bereikte resultaten tij dens de selectiewedstrijden in de Do jo van J Nauvvelaert's d'Age in Overveen waaraan een honderdtal judoka's hebben deelgenomen tot onderstaande ploeg te komen De Europese kampioenschappen moeten als een test " worden be schouwd voor Tokio De Nederlandse ploeg ziet er als volgt uit Team lichtgewicht Coos Bonte Delft Manfred Kuypers Roosen daal reserve Anton Linskens Roo sendaal middengewicht Jan Snij ders Eindhoven Joop Mackaay Utrecht reserve Peter Snijders Eindhoven zwaargewicht Anton Geesink Utrecht Wim Ruska Amsterdam reserve Jan van Ierland Tilburg Junioren lichtgewicht Theo Hoo gendijk Vlaardingen middenge wicht Huub Schater Jr Roer mond zwaargewicht Tom Geels Haarlem Senioren amateurs lichtgewicht Manfred Kuypers en Anton Lins kens middengewicht Jan Snij ders Eindhoven en Henk van der Hoek Amsterdam zwaargewicht Jan Letterie Amsterdam en Jan van Ierland Alle categorieën Wim Ruska Amsterdam en Rinus El zer Amsterdam Senioren open klasse Uchtge wicht Coos Bonte en Leo de Vries Leiden middengewicht Peter Snijder en Joop Mackaay zwaarge wicht Anton Geesink en Huub Scha ter Sr Roermond Alle catego rieën Anton Geesink en Marinus Poglajen Heerlen De Federatie van Nederlandse Jiu Jitsu en Judobonden heeft na rijp beraad de Nederlandse judo ka's aangewezen die op 25 en 26 april in de Werner Seelenblnderhalle in Oost Berlijn aan de Europe se kampioenschappen zullen deelne men De Nationaal Technische Commis sie waarin leden van de vier aan - Jacques de Vink de grote man De Nederlandse spelers die één voor één in de kleedkamer aan kwamen beseften het nog niet dat ze naar Tokio mochten De heer Kettner was al even stil Wat was er namelijk gebeurd In zijn land en in alle Oost-Europese landen heeft deze arbiter wedstrijden ge leid Daar wordt nooit geprotes teerd tegen beslissingen van de scheidsrechter De Fransen deden de vierde set toen de nederlaag dreigend boven hun hoofden hing niet anders Kettner werd geprik keld en uit zijn evenwicht ge bracht j ^^ Hij wist niet wat hem over kwam toen de Franse aan voerder Alfred Arroya hem plotseling te lijf wilde gaan De Fransman werd daarin nog gesteund door zijn coach die ' tijdens de wedstrijd een repri ' mande had gehad van een Franse official Met vijf spe lers kon de aanval van Arroya worden afgeslagen Daarna vertrok het gezelschap linea recta naar de kleedkamer waar de deur met een slag in • het slot viel Het deerde de Nederlandse sup porters niet Er werd gejuicht handen geschud omhelsd en ge lachen Nederland had het magi - esiiitaien van amateurs EERSTE KLASSE A O — oil 0—2,1 1-2 1-1, 3—2 e 1—3 " " '• 18 18 n 17 • V-1 0—2 0—4 ' 1-1 1-0 2-5 ' 18 I 16 ' I 15 OSV — Alkmaarse Boys RKAVIC—HoUandia HRC — Purmersteijn De Spartaan — DCG Kon HFC—Watergraafsmeer AFC—JOS Purmerst OSV JOS HoUandia Are RKAVIC De Spart DCG KHFC W'meer Alkm Boys 18 HRC 18 EERSTE KLASSE B Spartaan ' 20 — Laakkwartier SVW—VUC TSC—ONA i De Musschen—Slikkerveer CVV—DCV ' Overmaas — Unitas SVW Laakkwart Overmaas CVV Musschen VUC Slikkerveer 18 13 ONA Unitas DCV 12 ' 20 TSC Spart EERSTE KLASSE C 0—3 0—2 ' 0—4 T 1—1 1—3 0—1 Emmen—Germanicus ' FVV—Jubbega ' Neptunia—KSC ' WVV—Sneek '' Velocitas—Zwaagwesteinde ' Rood Geel—Harlingen 17 Harlin^en Emmen KSC Rood Geel Jubbega FVV ' Germanicus 18 '' Velocitas 17 ' Sneek 17 ' Neptunia 17 WVV 16 Zw.w.einde 16 EERSTE KLASSE D 3—1 0-1 * 2-1 1-3 ' Dinxperlo—Vosta ' Quick ' 20 — ESCA ' Kheden—DOS ' 19 Borne ZAC Quick N — Leones Rigtersbleek—De Treffers 17 17 17 13 17 17 De Treff Rigtersbl Vosta Leones Borne 15 15 14 14, 12. 12 ' Rïieden ESCA Quick ' 20 Quick N ZAC DOS ' 19 Dinxperloo 17 EERSTE KLASSE E 2-0 3-2 * 2—3 5—0 3 1 ' ^ y 19 i 18 16 15 ' 12 ' I 2—4 2—2 ' 1 14 i 12 i 12 i 10 8 ' 4—2 2—4 1 0 0—3 i -> 1-0 18 ' 17 * 13 11 Middelburg—Brabantia Sparta ' 25 — Tongelre De Spechten—De Valk Valkenswaard—TOP Boxtel—MOC ' 17 Vlissingen — Helmond Sparta ' 25 Helmond De Valk Valkensw. MOC ' 17 Tongelre Boxtel 18 Vlissingen 18 De Specht 19 Middelburg 18 TOP 18 Brabantia 18 EERSTE KLASSE F Chevremont ' 08~Roermond Heer-Wllhelmina SC Irene 16 SC Emma 15 Tiglieja 16 Rios ' 31 16 Sc WVV ' 28 15 Waub Boys 16 Chevrem Roermond Blerick Wilhel ' 08 Minor Heer TWEEDE KLASSE B UW—Schoten Zandv meeuwen—TYBB Baarn—Celeritudo Ripperda — Quick A Hillegom — Velsen HBC—Ultrajectum Celeritudo TYBB Baarn Ultraject Schoten Ripperda Hillegom HBC Velsen Quick A ÜVV Zand.v.mw »^»^*^»»»^»^^^»^»»»^»^» Met Italië en Portugal werd on barmhartig afgerekend maar de Fransen zouden nog roet in het Olympische eten kunnen gooien Ze hebben alle mogelijke midde len aangegrepen om hun doel te bereiken maar zelfs toen ze ver slagen afgingen wilden ze nog niet erkennen dat Nederland sterker is Drie jaar achtereen waren ze tenonder gegaan maar nog steeds willen de hautaine mannen van De Tsjechische scheidsrechter Kettner was aangenaam verrast over het spel van het nationale team HU vertelde dat het peil dat van verschillende Oosteuropese landen dicht benaderd Hü leidde alle wedstrijden in Hengelo op dezelfde wijze als hU dat in eigen land doet waar jarenlang de wereld kampioenen woonden Htj is door zyn langdurige internationale arbitrage een kenner bU uitstek zodat zUn uitspraak ons bUzonder verheugde De GauUe niet toegeven dat ze in West-Europa hun meerdere heb ben gevonden Specialisten Voor Alfred Arroya en de ro buuste en bijzonder goed aanval lende Jean Louis Cassini is dat natuurlijk triest maar de andere spelers bereiken net niet die hoog te die de oranje-mannen bezitten Aanvallers als Jacques de Vink en Ror Groenhuyzen hebben de „ Haantjes " niet spelverdeiers als Jan van der Hoek en Dinco van der Stoep lopen slechts in ons land rond Alleen verdedigend zijn Arroya Claude Champioxi en Jean Bertrand Chamouleau ons de baas maar ook bij volleybal gaat de stelregel op dat aanvallen de beste verdediging is Door de vele aanvallers die het nationale team telt heeft oranje zijn reis naar Tokio verdiend Niet zoals in 1962 te Le Havre of vorig jaar in Florence leefde er in Hen gelo de geest om West Europees kampioen te worden Hier ging het slechts om Tokio en dat hebben de Nederlandse spelers de tien ge speelde sets duidelijk ondervon den want ze werden constant aan gemoedigd met To-ky-o De spanning is hen niet te veel geworden al zag het daar in de vierde set tegen de Fransen wel naar uit die toen van 14-6 tot 14 13 terugkwamen De heren Cees Kerdel Simon de Wit Jan de Vries Van Lier Schroder en jhr Feith schoven zelfs zenuwachtig op hun stoel heen en weer zeker na de opmerking van hoofdbe stuurder E C van de Berg die schertsend zei dat hij het wel eens meer had meegemaakt dat een 14 6 voorsprong verloren ging Bij na kreeg hij nog gelijk ook want ineens bezefsten de knapen dat er nog één punt nodig was om hun kaartjes af te halen Jacques de Vink zei na afloop dat hij toen zijn ritme verloor en Groenhuyzen had de laatste bal zo mooi mogelijk willen slaan maar toen ging alles fout Een stopfout van Jean Cassini bracht Nederland op tijd over de streep 33 minuten De basis voor de Nederlandse zege werd in de eerste set gelegd al zag het daar na acht minuten spelen nog niet naar uit Toen wees het scoreboi'd 2-1 aan Daar na sloof Nederland door naar 9-2 Op 10-6 roken de Fransen hun kans EUinger kwam Cassini in het achterveld vervangen maar voor de Franse geweldenaar ervoor het net weer werd ingehaald hadden Dinco van der Stoep en Joop Tink hof de stand naar 13-8 geslagen Een formidabele tweeslag van Groenhuyzen en een uitgeslagen bal van Claude Champion bepaal de na 33 minuten de stand op I-O Even was de cadans eruit Keer op keer leidde de Fransen met twee punten Bij 8-8 stonden we gelijk maar de time-out verstoor de het Hollandse ritme weer zodat in een mum van tijd de score tot 8 13 opliep Toen hadden Cjssini Michel ¦ Sanchez Chamouleau en Arroya bijna hun eigen graf gegra ven Vier fouten bepaalden 12-13 maar Groenhuyzen hielp zijn te genstanders door in de blok te rammen Van der Stoep en Cham pion zorgden voor 14-14 waarna de ingekomen Jan Oosterlsaan met een uitgeslagen smash en een voetfout voor de 1-1 stand zorgde De derde set werd op 8-10 be slist Nederland maakte toen de indruk van alles te kunnen In één lange rush zelden onderbroken door doeltreffende Franse acties stoomde Groenhuyzen c.s door naar 15 10 Niemand wilde een reglementai re rustpauze Doorgaan was het devies en men zette door heel hard zelfs Tot 4-4 was Frankrijk in staat geweest het Nederlandse geweld een halt toe te roepen daarna deden ze het slechts door hinderlijke interventies Bij 14-6 leek de zaak reddeloos verloren We weten hoe het gegaan is Ten slotte werd hun gedrag hen nood lottig „ Vochtige spanning '* Gejuich en omhelsmg na afloop van de loedstrijd tegen Frankrijk die beschikte over het al dan niet gaan tiaar de Olympische Spelen te Tokio Aan Jan van de Hoek te zien is het gelukt Inderdaad Verder uien we v.l.n.r Jurriën Kooien scheidsrechter Piet Moerman Jaap Korsloot Jacques de Vink nr 8 en rechts Jan Oosterbaan Coach Henk Blok demonstreerde de spanning toen hij stil de kleed kamer binnenstapte „ Even mijn gympjes uittrekken " zei hij zacht „ Waarom " was de vraag van Vink „ Oty het water er uit te laten lopen " was het " droge " antwoord Jacques Vtnk voi>d - in de spiegel kijkend - dat hij vier jaar ouder was geworden „ Op naar Tokio " werd er in een hoek gemurmeld Nederlandse kampioenschappen voor A-teams Kodokan Dojo greep voor vijfde maal de clubtitel door HANS van de KAMP was voor hem De 25—5 zege was een feit De heer W de Leeuw vice voorzitter van de NJJB reikte de prijzen uit aan de Kodokan Dojo waarvan hij zelf secretaris is Dat hij het graag deed is te begrijpen D e Utrechtse Kodokan Dojo had zich geen mooier jubileumgeschenk kunnen wensen De sportschool van Anton Geesink bestaat dit jaar vijf jaar en gisteren in de Haagse Dierentuin greep het vijftal Geurt van de Dolewaard Gerard Stroes Ernst Eugster Anton Geesink en Joop Mackaay voor de vijfde ach tereenvolgende maal het clubkam pioenschap van Nederland van de NJJB De suprematie van de Utrechters was weer groot want de bepaaH niet zwakke ploeg van PSV uit Eindhoven met de gebroeders Jan en Peter Snijders ging met 25—5 ten onder Het meest opvallende bij deze wedstrijden was het feit dat de Utrechtse punten nu eens niet al leen van Geesink kwamen maar dat alle judoka's gestreden hebben voor de eer van hun ploeg Gee sink had hen geen opdracht gege ven om op een onbeslist te werken zodat vele beslissende punten van de anderen kwamen Het kwam het judo in het algemeen zeer ten goede zodat werd bewezen dat ze de raadgevingen en aanwijzingen kunnen benutten Doordat de school Hilberdink uit Groningen met te veel blessures kampte liet men verstek gaan PSV in findie verslagen zodat de Kodokan Dojo zonder strijd de halve finale instapte De volgende strijd ging tegen de J.C Dordrecht van Van Muylwijk die eerder met 37 — O van sport ¦ school Wolfs uit Zwolle had ge wonnen Geurt van de Dolewaard verving de met een voetblessure langs de kant zittende Henny Koot Van de Dolewaard scoorde te gen Oor St Nicolaas een waza ari wat zeven punten opleverde Ge rard Stroes kwam tegen Huib Schippers tot een onbeslist en Ernst Eugster verloor op beslissing van Freeli van Antwerpen Geen punt Hevig tumult ontstond er in de zaal toen scheidsrechter Buchel voor de uchi mata van Geesink gescoord tegen Jan Kok een vol punt gaf Later herriep de Zand voortse arbiter zijn beslissing waarna een zevende beenworp wel een vol punt werd Joop Mackaay nam tegen Tromp met een onbe slist genoegen De zege van 17 — t5 stond toch al vast De Middelbare Handelsdagschool tweede prijswinnaar in het Utrechtse schoolvoetbaltoernooi met v.l.n.r F Allen w Slagmo len R Benkhof P Kuh R Ban da T Postumus en onder W de Kroon T Uppelschoten G van Rossum F van Unnik H van Ittersum en coach D ten Broek In de halve finale zaterdag aan de Koningsweg verspeeld had den de handelsmensen het chris telijk lyceum Harderwijk met 2—1 uitgeschakeld door twee goals van Allen In de finale ont moette men de Gooise UTS die eerder had gewonnen van de gemeente HBS Hilversum Het werd een bUzonder spannend partutje voetbal met doelman van Rossum als uitblinker Kort voor het einde gaf Van Unnik de handelsschool de leiding maar Theunissen nivelleerde de stand In de eerste verlenging schonk Theunissen zijn ploeg de zege De heer Gezel reikte na afloop de prijzen uit De finale tegen PSV onder de coaching van Hm Smit had als ouverture het duel tussen de 105 kg wegende Van de Dolewaard en Peter Snijders die maar net een waza ari kon ontlopen Een onbe slist was de uitspraak waarna Jan Snijders die iedere week bij Gee sink traint op beslissing van de veelzijdige Utrechtse gymnastiek leraar Gerard Stroes won Ernst Eugster verraste vriend en vijand door Van " t Hout in een verwurging te nemen De shime waza iat zo goed dat Van ' t Hout aftikte Anton Geesink zorgde voor de volgende tien punten door doodgemoedereerd op Smits te gaan liggen Smits wenste geen houdgreep en tikte wijselijk af Joop Mackaay maakte tegen Marks een vijfde beenworp die geen volle tien punten waard bleek maar de beslissing van de scheidsrechter zege ledige ploeg in het veld bracht het geen in de andere twee wedstrijden niet het geval was Een overwegend sterker SCHC stuitte voor rust steeds op de Kampong-defensle zo dat deze met 0-0 kwam En direct na de hervatting ont stond uit een voorzet van Herman Naeff een doelworsteling waaruit Klaas Westdijk het laatste tikje langs Jelle van der Zee gat 0-1 SCHC liet niet lang op het antwoord wachten trok ten aanval en uit de voorzet van Eddy Zwier bracht Je roen Zweerts de balans in evenwicht 1 1 Daarna bracht Frank Zweerts uit een voorzet van Eddy Zwiers de stand op 2-1 en Frank Zweerts maak te er na een bijzonder fraaie solo actie 3 1 van de eindstand Met enkele invallers besloot SCHC 2 de competitie voor de Overg.klas B met een 4-0 nederlaag tegen HIC Tempo Moreel gesteund door een groot aantal supporters trok Schaerweyde naar Amsterdam om het daar op te nemen tegen Amsterdam 3 een weliswaar niet meer zo jonge maar wel uiterst geroutineerde ploeg Schaerweyde deed wat het tegen deze ploeg moest doen In een hoog tempo spelen wat de tegenstanders op den duur onoplosbare moeilijk hedei » opleverde De hoofdstedelijke voorhoede kon het de hechte Zeister defensie slechts een enkele maal erg lastig maken De rust ging in met een 4-0 voor sprong voor de Zeistenaren Henk Kersemaekers opende de score Nico Welschen zorgde voor 0-2 Jan Ker semaekers 0 3 en Berry Gerritsen voor 0 4 Ook in ' de tweede helft een over alle liines beter spelend Schaer weyde Nico Welschen maakte er 0 5 van Berry Gerritsen maakte het halve dozijn vol en nadat Nico Welschen er 0-7 van had gemaakt konden de gastheren uit een straf bal althans de eer redden 1-7 Uiteraard grote vreugde in het Zeister kamp daarna feest in Zei.st Nu volgt de voorbereiding voor de promotiewedstrijden twee ontmoe tingen Op 26 april in Beverwijk te gen Strawberries en een week later de return in Zeist Met 1-1 kwam in de hoofdstad het einde van de wedstrijd tussen de twee kampioensgegadigden in de tweede klas G HIC 2 en SCHC 4 een resultaat waarmede SCHC 4 meer gebaat was dan HIC 2 om dat de Stichtenaren hiermede één punt voorbleven Wint SC^-'C 4 zon dag uit van Amsterdam 5 dan is het kampioenschap een feit Kam pong 3 stelde zich veilig voor da laatste plaats door met 6-2 van Hil versum 5 te winnen In de tweede klas G behield Schaerweyde 2 de kans om gelijk te eindigen met Soest dat met 20 pun ten uitgespeeld is De Schaerweyde reserves brachten door een zwaar bevochten 4 3 zege op mede-gega digde Hurley 2 hun puntental op 18 met nog één wedstrijd te spelen SCHC 3 sloot de competitie af met een 2 1 nederlaag tegen Gooi 2 Nog een elftal van Schaerweyde werd kampioen het vierde elftal de veteranen Zij wonnen in de 3e klas H met 4-2 van Be Fair 5 en promo veren nu naar de 2e klas Voor de promotie-competitie Gooi Utrecht-KNHB won Soest 2 met 5-1 van Kampong 8 als gevolg waarvan Soest 2 volgende week thuis tegen Beverweert reeds aan een gelijk spel voldoende heeft om de promotie naar de grote bond tot een feit te maken en daarmede het grote gat tussen het eerste en tweede elftal wat te dich ten In de eerste klas dames prolon geerde BDHC de kampioenstitel door een overigens bescheiden 3-3 zege op het niet sterke Amsterdam dat niet makkelijk meer van de laatste plaats zal afkomen nu HBS met 2 1 van Be Fair won In de Prom'.klas B won SCHC met 2 0 van Amsterdam 2 Voordaan speelde met enkele invalsters met 1 1 gelijk tegen Gooi 2 rust 1-0 In de tweede helft maakte Heleen van Rooy gelijk Voordaan is nu uitge speeld en eindigt op de eervolle tweede plaats Een prachtkans om het tot een be slissingswedstrijd te brengen voor het kampioenschap heeft Schaer tveyde ongebruikt gelaten Tegen SCHC 2 werd met 1-1 gelijk gespeeld door een doelpunt van Kitty Wel schen en tegen aller verwachting in verloor het op papier veel sterker Hurley een punt aan Hilversum 2 door het gelijke spel van Schaer weyde voor Hurley net voldoende om met 1 punt meer beslag te leggen op de titel In de derde klas H bleef Kam pong 2 gegadigde voor de titel doorBe Fair 2 met 5-1 te verslaan Maarvoor het behalen daarvan moet zon dag gewonnen worden in Amsterdamvan Hurley 2 dat met 1 punt meerlijstaanvoerder is een moeilijke op gave é Slechte wedstrijd van b-hockeyers Het Nedeerlands b-team hockey heeft zaterdag te Eindhoven in een slechte wedstrijd met 1 — O verloren van België b Met een fabuleuse stoptechniek en een grote dosis enthousiasme wisten de Belgen het Nederlandse team in de eerste helft tot verdedigen te dwingen en zelfs door een prachtig doelpunt van mid denvoor Monseu Ving de leiding te nemen In de tweede helft wisten onze landgenoten het initiatief over te nemen van de Belgen maar de aanvallen waren te doorzichtig om resultaat te sorteren tegren een team waarin enkele routiniers waren op genomen Uit dit alles bleek wel een totaal gebrek aan voorbereiding van en een nonchalance van de keuze commissie want dit team bleek het predikaat Nederland b zeker niet waardig Vierde dan voor Coos Bonte De Delftse judoka Coos Bonte Is zondagmiddag gepromoveerd tot vierde dan Coos Bonte die in zijn judocarrière twee keer kampioen van Europa werd en zes keer Ne derlands kampioen is op voorstel van de N.J.J.B tot vierde danhou der benoemd Zondagmiddag tijdens de nationa le bondskampioenschappen voor A teams werd Coos Bonte in Den Haag gegradueerd tot vierde danhouder door de voorzitter van de dangra dencommissie de heer J Snijders uit Utrecht 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD MAANDAG 6 APRIL 1964 11 KORFBALOVERZICHT Rohda leider in hoofdklasse A Samos speelde weer op winst TOPDAG VOOR MEREVELD Spencer versloeg Quicksilver S door GERARD van MAARSEVEEN Mereveld was gisteren bijzonder druk bezocht en als de toto een graadmeter is — en dat is zij zeker — dan was het een top dag Want er werd totaal aan inzetten ƒ 260.320 geboekt wat nog niet eerder bereikt is De strijd was herhaaldelijk zeer mooi en enige malen moest de toto uitkomst brengen bij het vaststel len van de uitslag In het hoofdnummer nam Quicksilver S zijn revanche op Jour de Java die achter hem bleef Maar de vijf tienjarige hengst bleef derde en Winston Spencer won Eerste zege van Marion Fiet Roozenhurg damkampioen JAN BOM derde toch naar Merano Verliespartij tegen Laros voor Gerbeii Kar ^ Ronde van N«-Holland Advertentie DRUM ilMLi CilWillllil lllaidlK in&l%lliLEill De derde plaats van Quicksilver S was geen scliande hij liep 1.21.9 en dat wil zeggen omdat het aan de overkant van de baan tweemaal pal tegen de sterke wind opging En daarby Quick moest in de bochten extra lopen Veertig meter inlopen was bij de gegeven omstandigheden te veel te meer daar de sterke Winston Spencer duidelijk voordeel had aan de sterke wind Het deerde hem niet zoveel Toen de leidende Young Six na een halve kilometer werd uitgescha keld nam Mitchouka de kop ge volgd door Winston Spencer Die wachtte tot na de laatste bocht en toen ging hij door naar de zege on danks het heftig verzet van Mitchou ka die tweede bleef voor Quicksilver S De hengst was heel knap gereden maar bij de laatste bocht was het al een veeg teken dat hij een tikje nodig had als aansporing Hij lag toen vierde achter YYV die in de tweede ronde wat te snel was ge gaan maar heel spoedig een zege zal behalen zij heeft enorme klasse Stal Marion behaalde in de ope ningskoers de eerste zege en wel met Claudette D Die maakte in de eindstrijd de indruk slecht te draven maar het was een bedriegelijke in druk want de merrie probeerde uit te wijken voor de zweep die naast haar gezwaaid werd zij draafde echter correct In de amateurkoers faalde niet alleen X Bond maar met haar meer zoals Zampa van Papenhoef Het werd een felle eindstrijd tussen Xeres en Zam pa die na de laatste bocht Yos tra passeerden Xeres bleek op de foto een miniem voordeel te hebben Het trio was met ƒ 770.90 goed doch onze voor spelling was er ditmaal naast In de Doetinchemprijs hadden wij twee van de drie paarden te weten winnares Aleid Williams en Abdullah Hanover als derde All Prise had geen pleizier aan de wind en zakte terug Auerhen S deed het boven verwachting goed zij werd tweede De trio uitbetaling was met ƒ 1423,80 verrassend hoog Trainer Woudstra was de enige die tweemaal won want na Aleid Williams reed hij ook Bonheur van Rita W ter zege handbreedte voor Anton B die tegen de sterke wind het minste bezwaar van allen had De uitslagen zijn Dodewaardprüs 2140 ni Ie afd met autostart 1 Gaudette D J W Hoe ienbos 1.33.3 2 B Atonnls K 3 Brero Harvester tot win ƒ 3,90 pi 1,40 1,30 2.00 kop 15.40 cov 4,20 Dodewaardprüs 2140 m 2e afd met autost.art 1 Bosuüte S J Wagenaar jr 1.33.8 2 C'est si bon 3 Brillante Z TOT win 1.90 pi 1,30 2,40 1,70 kov 8.20 cov 8,90 Breeuwer oogst swcces Voor een uitstekend succes by de wielerwedstrijden te Schijndel zorg de zondag de Utrechtse amateur Wim Breeuwer Hij behoorde tot een zeven man sterke kopgroep waar van Breeuwer de eindsprint wist te winnen voor Piet Denen Op de 18e plaats eindigde Henk Bunschoten Bij de nieuwelingen werd in Schijndel Leen de Gi-oot tiende en bij de aspiranten werd Wim Klinkenberg als derde geklas seerd Het goede rijden van Wim Breeu wer werd beloond met de prestatie prijs en een twintigtal premies Doesburg-priis IGOO m met autostart voor amateurrUders 1 Xerxes P J de Bruin 1.22.1 2 Zampa 3 Yostra tot win 5.30 pi 1.9.0 3.50 2.30 kop 8.90cov ll.SO trio ƒ 770,90 Dreumel-prüs 2140 m 1 Blauwe Valk S S V Dooijeweerd 1.31.4 2 Ar minus 3 Bonnie K tot win 2.30 pi 1,50 2.20 ' 5.20 kop 3,70 cov 6,10 Driel prUs 2140 m > Ie afd 1 Zeno Md J Wagenaar jr 1.28.2 2 Xonacatepec 3 Asega V tot win 2.30 pi 1.40 2.60 2.30 kop 14.60 cov 8.80 Drukkerij Hoonte-prüs 2020 m > 1 Win.ston Spencer J Zeeman 1.23.2 2 Mitchouka 3 Quicksilver S tot win 11.20 PL 2 - 2,10 1,30 kop 31.50 cov 6,90 Doetinchem-prüs 2140 m met auto start l.Aleid Williams K Woudstra 1.25.2 2 Auerhen S 3 Abdullah Han over tot win 5.70 pi 1.70 3.80 1.90 kop 20.10 cov 16.90 trio 1.423.80 Driel-prMs 2140 m 2e afd 1 Bonheur van Rita W K Woudstra 1.28.1 2 An ton B 3 BiancoOldGold tot win 12.60 2.50 3.20 1.60 kop 13.20 ' cov 12.60 Druten-priis 1720 m 1 Alkestis van E J van Leeuwen 1.27.3 2 Corinna Hollandia 3 Cheri de Kinlev tot win 7.90 pi 3.50 1.80 kop 9.60 cov 5.90 Duiven-prüs 2140 m 1 Ypsilon Saint M.L v.d Togt 1.26.7 2 Benny Pari sien 3 Adeltraut M tot win 13.20 pi 3.50 1.60 1.50 kop 21.80 cov 4.30 Totalisator-omzet f 260.320 record Stormvogels kreeg wandel-wisselbeker Ter gelegenheid van haar 12 % iarig bestaan hield de wandelsportvereniffing Juliana zaterdag en zondag jubileumwan deltochten Het bepaald niet uitstekend te noemen wandelweer was een handicap voor de deelname die nu wat tegen viel Zaterdag kwamen er 223 inschrijvingen en zondag 3.53 Vanat de startplaats aan de Absteder dijk liepen wandelaarsters en wande laars naar de richting van de renbaan Mereveld en Vechten Via Hoograven kwam men weer bij de startplaats te rug De uitslagen van zaterdag zUn 20 km Trekvogels Woerden 62.8 pnt 2 A J W Amsterdam 62 pnt 13 km 1 Zederikkanters Hey en Boeicop 59 pnt O.J.B Utrecht 58.1 10 km 1 Zederikkanters Hey en Boei cop 54.9 pnt 2 Benschops Bloesem Benschop 54.4 pnt 3 O.J.B Utrecht 53.2 pnt Zondag 20 km 1 Stormvogels Utrecht 65.1 pnt 2 Jong en Vrolijk Utrecht 64,4 pnt 15 km 1 Stormvogels Utrecht 60.9 pnt 2 Jong en Vrolijk Utrecht 58.8 pnt 3 Jong Leven Hilversum 58.7 pnt 4 ODI Hilversum 58.1 pnt 10 km 1 ODI Hilversum 53.6 pnt 2 Stormvogels Utrecht - 53.3 pnt 3 Jong en Vrolijk Utrecht 53 pnt 4 Jong Leven Hilversum 52.1 pnt De wisselbeker voor het hoogst aantal bereikte punten over beide dagen kwam in het bezit van de Stormvogels uit Utrecht De jaarUjkse slijtageslag over smalle polderwegen die als Ron de van Noordholland 168 km op de lijst van klassiekers staat is door de 22-ja.ige Leidse notariszoon Gerben Karstens met een sterke spurtzege op de burcht in Zaandam afgesloten Twee meter voor de eind streep doorbrak de robuuste en goedlachse Karstens de begrij pelijke combine tussen de ploeg maats CoenVisser en Hennie Pe ters van wie de laatste na 168 zware kilometers die voor een groot deel tegen de straffe noordooster in gereden waren geen kracht meer over had om de spurt doelmatig voor de rap pe Coentje aan te trekken Karstens had een persoonlijke re vanche genomen voor de smalende woorden van Visser die ruim een week te voren in de ronde van Zun dert had afgegeven op de Leide naar omdat deze toen zijn fiets met een raar en ongebruikelijk toetertje had gesierd Ik had best in de laatste vijf kilometer uit de kop groep kunnen ontsnappen maar wil de joen laten zien dat hij in de spurt niet onverslaanbaar is " al dus Karstens die na deze zware rit De laatste loodjes wog^n heel zwaar Voor de Utrechtse kam pioen Jan Bom ditmaal te zwaar Hy moest het zaterdag jl in de beslissende ronde opnemen tegen de Umuidenaar Henk Laros De laat ste — geen gemakkelijke tegen stander — kon vryuit spelen De Utrechtse houwdegen was niet te herkennen Hij demonstreerde een verkrampte styi liet zich mede nemen in een klassiek spelletje Bom's stelling in het mid denspel was hiervoor niet ingericht De Utrechter kreeg tempogebrek en verloor kansloos Reeds enige uren tevoren had drs Piet Roozenburg de dit toernooi te leurstellende Friese meester Bergs ma onder de voet gelopen Na het verlies van Jan Bom moest de kampioen 1964 drs Piet Roozenburg vele felicitaties in ont vangst nemen In Apeldoorn heeft hij zich juist op tijd naar een top vorm toegewerlct Zijn score te Am sterdam was 8 pnt uit 7 en te Apel doorn 13 pnt uit 8 partijen De krachten van de meeste spelers brokkelden in de tweede helft dui delijk af In een opsluitingspartij verover de ir Geert van Dijk beslissend voordeel op Wim de Jong In een gedegen eindspel voerde de Gelders man zijn stukken naar winst Uti'echter Vos liet zich in het middenspel verrassen door de Ben nekommer Van Silfhout Hij ca pituleerde onmiddellijk Van Snip penburg speelde remise tegen Steen.sma De tweede plaats in de eind rangschikking was voor ir G v Dijk Sonnenborn — ^ Bergersysteem De eindstand 1 Roozenburg 21 2 v Dijk 20 3 Bom 20 4 Gor dijn 18 5—6 W de Jong Bron - nog opmerkelijk fris uit de guitige ogen keek De vijf matadoren die tenslotte het best stand hadden gehouden in de strijd tegen de elementen waren behalve Karstens Visser en Hennie Peters — in deze volgorde beslag leggend op de ereplaatsen — de Badhoevedorper Hennie Schouten en de verrassend goed rijdende Rot terdammer Frans Ouwerkerk Bij hen had zich tot tien kilometer voor het einde ook de winnaar van het vorig jaar de hagenaar Marinus Paul bevonden maar in de laatste moeilijke kilometers tussen Oost zaan en Zaandam had deze sterke sprinter het contact prijs moeten geven en nog 46 seconden op zijn vluchtmakkers verloren Paultje " mocht echter nog blij zijn dat de opzienbarende opmars van de Limburger Eddy Beugels die in de laatste twintig kilometers in zijn eentje een gat van bijna twee mi nuten was gaan dichten n eteven te laat was ingezet Want hoe dapper Beugels zich ook weerde de zesde plaats van Pau ] bleef veertien se conden buiten zijn bereik — Acht ste werd Van Dijk negende Schou ten tiende de Belg Goossens elfde Van Smerren twaalfde Kraan der tiende Rijkers en veertiende Nico Lute string 17 7—10 Hobbelen Laros v Silfhout en v d Sluis 15 11 Okro gelnik 13 12—15 D de Jong Bergs ma Steensma en Vos 12 16 v Snippenburg 6 De 14-jarige damreus Tonny Sij brands behaalde de jeugdtitel reeds in de voorlaatste ronde Hij won overtuigend in de laatste zitting van de Utrechter Albert Broier Tonny eindigde met 19 pnt uit 11 partijen Op hem volgen Henk de Witt met 15 pnt Broier is met Hens Assen onderaan geëindigd met 5 pnt Tijdens de prijsuitreiking deel de drs Roozenburg mede dat hij wegens drukke werkzaamhe den niet aan het wereldkam pioenschap in Merano juli a.s kan deelnemen Voor afvaardi ging komen nu ir Van Dijk en Bom in aanmerking Grote deelname aan oriênteringsrit Het bijzonder mooie weer van zondag uitte zich ook in de deel name aan de zondag door motor - en autoblub ' t Sticht " georganiseerde oriênteringsrit Niet minder dan 109 deelnemers vertrokken vanaf Flora " aan de Oude Rijksstraat weg te Doorn de onbekende bestem ming tegemoet De uitzetter de heer J Bijnberge had niet al te grote moeilijkheden in de rit verwerkt maar niettegen staande dat liep het strafpuntenaan tal voor verschillende deelnemers tot grote hoogte op De route voer de door de omgeving van Doorn naar Leersum Woudenberg Maars bergen en weer terug naar Doom De uitslag luidt Bromfietsen 1 R van Hal 28 strp 2 P J v d Hoef 72 strp Motoren 1 D Bot 98 sti-p 2 J van Driel 104 strp B-klasse 1 A van Spanje 126 strp 2 A Quaakernaak 161 strp 3 R van Drie 173 sti-p 4 Mevr J Bleijenberg 203 strp 5 H Schriekenberg 294 strp A-klasse 1 A Greve 73 strp 2 J Matthei 74 str.p 3 A Behing 102 strp 4 A Hartskamp 142 str 5 H Fokker 146 strp SVE'basketballers thans geschorst De SVE-spelers Rob Snüders en Jan v Rheenen zyn naar aanleiding van het gelteurde tydens de basket balwedstryd ABC SVE geschorst voor resp 2 en 1 wedstryd zodat SVE juist de eerste wedstryd van de op handen zijnde promotiecompe titie zijn gehele achterhoede moet missen Deze uitspraak is gedaan nadat de zaak behandeld was door de commissie van beroep De finish van de dnücherij Hoonteprijs met v.l.n.r Jan Wa genaar met Quicksilver S S Martin Vergaay met Jour de Java Ci Zeema-n met Winston Spencer tl en f Eerenherg met Mitchouka 2j C.K.B.-KORFBAL DVS houdt eer van Utrecht op In de centrum-hoofdklasse van de CKB zal na de korfbalwedstryden van zaterdag de degradant en de kandidaat voor de degradatiewed strijden gezocht moeten worden on der Climax Desto en Vlug en Vaar dig terwijl ON DVS en SMS nu wel practisoh veilig staan DVS won van ON met 9—5 door treffers van achtereenvolgens Ge orge Engels Andre van Heijningen Wim Knol George Engels Johan van Kooten Niekerk Joke van Me chelen Pop Kamerling George En gels en Gea Dekker In een matige wedstrijd verloor SMS met 6—4 van SSS Many Lak 2 x Ton van Eijk en Teus van Munster zorgden voor de Utrechtse doelpunten Desto verloor van DVO en staat nu als negende slechts één punt voor op Vlug en Vaardig De Desto-treffers bij deze 6—3 neder laag kwamen van Karin Stoopendaal Wim Hermsen Dinie van Dixhoorn DKOD behield in de hoofdklasse de leiding door een 10—3 zege op WK SMS 2 won in de eerste klasse verdiend van Vitesse met 3—1 Joke Smit Bart Hensbroek en Wim Rheebergen wisten hier de korf te vinden Voor uitslagen zie rubriek Sport in Cijfers Vic Holten van Olympia uit Blerjck is zondag in Coevorden kampioen van Nederland van het Nederlands Katholiek Gymnastiek Verbond geworden De Limburger verzamelde 107,45 punten Strufer KDV Bleijerheide eindigde mét 105,25 punten als tweede terwijl Hendriks uit Ton gelre de derde plaats voor zich op eiste met 103,60 punten tl VE SDeelf gelijk rs ïn de laatste wedstrijd van dit seizoenin de ereklas tafeltenniscompetitie heeftSVE het in de uitwedstrijd tegen DeTreffers niet verder kunnen brengendan een gelUkspel In een gelijkopgaande strijd bleef Piet Luteyn ongeslagen Doch Bertus Swart en Hans Onnes moesten ondervinden dat een in degradatiegevaar verkerend team dii^wijls tot een uiterste krachts inspanning komt Aangemoedigd door een vrij talrijk publiek wonnen Jacques van Ruiten en Wout Heemskerk zowel van Hans en Bertus Hans en Bertus konden zich alleen laten feliciteren door l'Ami 17 31 17 31 17 27 Wlbo Povac De Treffers 18 23 Batswingers 17 18 PSV 18 16 18 10 13 7 17 6 17 5 AMVJ NedLloyd Scylla SVE Smash Er zijn In de A-afdeling van de korfbalhoofdklasse vele verrassende uitslagen gevallen Maar Rohda heeft nu de leidersplaats in A Dee tos won van Groen Geel en heeft zijn kandidatuur voor de hoofdklas se nu wel zeer duidelijk gesteld In de hoofdklasse B heeft Samos met zijn nieuwe conditie-trainer Jacques Koole van DOS niet kunnen profiteren van een nederlaag van Roda W want de Zaankanters wonnen — verrassend royaal — met 7—3 van Het Zuiden Overigens heb ben de Utrechters weer best ge speeld zij versloegen Regenboog met 5—4 door doelpunten van Greet Rinkel Peter van Doom Gert Ver hoef 2 en Joop van Veenendaal Invaller Frank Hille had het zeker in de eerste helft behoor lijk moeilijk met de harde scho ten van de Dordtenaren Na de rust die met een 3—2 achter stand inging vormden Ineke Frederiks Greet Rinkel Joop van Veenendaal en Frank Hille een middenvak dat geen bal doorliet Door hard werken en goed spelinzicht konden de Utrechters de punten veilig in handen houden Peter van Doom raakte ernstig geblesseerd Jo de Roo derde in Vlaanderen De Duitser Rudi Altig heeft zon dag in Gent met grote voorsprong de Ronde van Vlaanderen voor pro fessionals gewonnen Altig legde de 240 km af in 5 uur 45 min en 27 sec Wereldkampioen Benoni Beheyl Belg die in de sprint de tweede plaats veroverde had een achter stand van 4 min en 5 sec op de winnaar Onze landgenoot Jo de Roo legde beslag op de derde plaats vóór Sels B Van Coningsloo B Decabooter B Verachtert B Staf Desmet B Rik van Looy B Jan Janssen en Peter Post Huub Zilverberg werd in dezelfde tijd als Beheyt 15e en Bas Maliepaard 25ste Poulidor werd 30ste Pambianco 37ste en Stablinsky 43ste Schoolvoetballeiders kregen KNVB speld De voorziitter van de schoolvoet balcommissie te Utrecht en van de afdeling Utrecht van de K.N.V.B de heer P E Kerseboom heeft zaterdagmiddag in het bondsbureau aan de Biltstraat aan de heren G Th J Vermooten J Cruq en A de Louw dè zilveren afdelingsspeld uitgereikt in verband met hun in spannende werkzaamheden voor het schoolvoetbal toernooi Bij de uitreiking waren behalve de Utrechtse commissie ook vele verte genwoordigers uit andere plaatsen aanwezig De zilveren commissie leden kregen deze speld ter gelegen heid van het 50-jarig bestaan van het schoolvoetbaltoernooi Zwemkst heren derde plaats De winterclubkampioenschappen zwemmen in Den Haag zijn gewon nen bij de dames door Zian en bij de heren door Het IJ Zwemlust kwam tot de volgende prestaties Een der de plaats bij de 10 x 100 m vrije slag dames In de eindrangschikking werden de dames vierde en de heren derde Door een overwinning van BFC op Excelsior 3—2 ' in 3A heeft SKV net niet kunnen profiteren van een voorspelde BFC nederlaag Vogel heeft in 3B op hetnippertje van Am sterdam Z met 4—3 kunnen winnen Een kwartier na de rust stonden de Groengelen nog meer 3 — O achter Ruud Smit Thea Sluyk 2 en Jan Bruins wisten de Utrechters toch nog de fel-begeerde winstpunten te bezorgen Biko heeft in dezelfde klasse tegen Zwaluwen geen winst resultaat kunnen behalen Zij verlo ren met 2—0 Aiiderlecht kon de vlag hijsen Anderlecht is Kondag voetbalkampioen van België geworden De Brusselse club werd door een overwinning met 2—0 op F C Luik onbereikbaar voor de con currentie Ook de strijd om de Engelse lea guetitel Is zaterdag vrijwel beslist Tenzij er nog hele gekke dingen ge beuren heet de nieuwe Engelse kam ploensploeg Liverpool De club uit de havenstad aan de Mersey die voor het merendeel uit zeer jonge spelers bestaat won zaterdag de moeilijke thuiswedstrijd tegen Manches ter United met 3—0 terwijl stadgenoot Everton de voornaamste concurrent het tegen Stoke City zelfs niet tot een gelijkspel kon brengen Door dit alles heeft Liverpool nu met nog vijf wedstrijden te spelen een voor sprong van drie punten op Everton dat bovendien nog slechts drie ontmoetingen voor de boeg heeft Manchester United en Tottenham Hotspur die de derde plaats delen staan relatief in pimten gelijk met Everton Onderaan is het lot van Ipswich Tovm vrijwel bezegeld De club heeft met nog vier wedstrijden te spelen een achter stand van zes punten op nummer twee na laatst hetgeen wel een onoverkome lijke handicap zal blijken te zijn Zoals de zaken nu staan zullen de Bolton Wanderers Ipswich naar de twee de divisie vergezellen maar voor het team uit Holton is er nog een kans op redding want liet heeft slechts één punt achterstand op Birmingham City In Duitsland heeft F C Köln de lei ding met 38 punten uit 26 wedstrijden gevolgd door Meidericher SV met 33 nil 2fi De derde plaats wordt gedeeld dooi Eintracht Frankfurt en VFB Stuttgart die olk 33 punten behaalden uit 26 wed strijden In Italië staat het Milanese Intcrna zionale aan kop met 43 punten uit 28 wedstrijden op de tweede en derde plaats gevolgd door respectievelijk A C Milan met 42 punten en Bologna mei 39 punten uit 27 wedstrijden De stand in Frankrijk 1 Monaco en St Etienne beide 35 pun'en uit 2S wedstrijden 3 Lens 33 punten uit 28 wedstrijden 4 Lyon 30 pnt uit 27 wed strijden 5 Rouaan en Toulouse beide 30 pnt uit 28 wedstrijden De stand onderaan de ranglijst 15 Reims 23 uit 27 16 Sedan 22 uit 27 17 Racing Paris 21 uit 26 18 Nice 20 uit 27 Eerste divisie Aston Villa — Bumlej 2—0 Blackburn Rovers—West Brom wich Albion O — 2 Blackpool—Arsenal O — 1 Liverpool — Manchester United 3 — O Nottingham Forest—Birmingham City 4—0 Sheffield United—Fulhani 1—0 Stoke City—Everton 3—2 Totten ham Hotspur—Ipswich Tovm 6—3 West Ham United—Bolton Wanderer 2—3 Wolverhampton Wanderers—Shef field Wednesday 1—1 Tweede divisie Bury—Middlesbrougli 1—1 Cardiff City—Derby County 2—1 Leeds United—Leyton Orient 2—1 Manchester City—New Castle United 3—1 Northampton Town—Southampton 2—0 Norwich Citj-—Plymouth Argylt 1—1 Portsmouth—Grimsby Town 2-2 Rotherham United—Preston North End 4—2 Scunthorpe United—Charlton Ath letic 1—1 Sunderland—Swansea Town 1—0 Swindon Town—Huddersfield Town 1—2 Belgische eredivisie St Truiden — Antwerp 1—3 Lierse S.K.—F.C Me chelen 0—0 F.C Brugge—Bercheni Sport 2—1 La Gantoise—C.S Bruggi 1—1 Beerschot — Daring 1—1 Ander lecht—F.C Luik 2—0 Standard—Bee ringen 3—0 F.C Diest — Turnhout 2—0 Duitse Bundesllga Meldricher S.V.—Eintracht Braunschweig 5—1 Ham burger SV—1 FC Köln 1—1 1 FCNürnberg — VFB Stuttgart 0—0 1 FC Kaiserslautern—Borussia Dortmund 0—;Karlsruher SC—TSV München 1860 1—0;Preussen Munster — 1 FC Saarbrückei 2—1 Eintracht Frankfurt—Werdei Bremen 7—0 Franse eredivisie Reims—Nantes 1—^li Stade Francais — Rennes 4 — 2 Lens—St Etienne 4—2 Rouaan—Nice 3—0 Mo naco—Valenciennes 3—0 Angers—Sedai 1—0 Nimes — Straatsburg 1—1 Bor deaux—Toulouse 2—1 AFDELINGSVOETBAL le Itlasse A PVC-KDS 0—0 Hoogland Kampong 4—2 Bilthoven-'s-Graveland 2 — 0 FAK Actif 0—0 Amersf Bovs-BDC 2—1 le klasse B MSV19-Minerva 0—3 Ue Meern-Maarssen 3—2 DEV-Wijk bij Duurstede 1—2 Bunnik-RK Stormvogels 2e klasse A Veense Boys-Soesterberg 3—2 RK Unltas'48-Maluku Muda 1—1 2e klasse B Sperwer-Naarden 3—2 Sios-VBOO—1 Meervogels ¦ 32-DOSV 1 — 1 Avance Limvio 3-1 Olvmpia'25 Gooise Bovs 4—0 2e klasse O DWSM-Hertha 1—U St Maarten-SCH 0—1 PVCV VSK 2—2 2e klasse D Schalkwljl<-Houten 0--4 Aurora-Ares 3—1 Odln-Rivierwljkers 0 — 4 3e klasse A Spol Uümstad-üdi'58 12 — 0 SVMM Hilv Boys 4—0 Hoog Veen De Kieviten 3—0 HDS-Hamersveld 1—1 3e klasse B Sparta L)-UVVO 1 — i ZATERDAGVOETBAL Afdeling Utrecht le klasse IJFC-NSC B—1 VVVM Oranje Leeuwen 2—1 Loplk-Chefana 2—4 Posta Montfoort Montfoort niet opg 2e klasse A MusKetiers-Veslaco 4—2 NSVS-DEV 0—0 SVP-Dold Boys 5—1 Valleivogels-Scherpenzeel 2—1 2e klasse B UVV Laren 5—3 CSV VI tesse-UHSV 7—0 EDO U)-Mijdrecht 2—1 3e klasse A Hulshorst-Tersch Boys 3—3 Zwart VVlt-Stroe 1-6 EFC 58 Ku-Ian 2—1 SOVA-Hoevelaken 2--1 3e klasse B Ruho-UVSA 1—2 Be verw Boys SVMM 4 - - 4 Langbroek-Spcl Rhenen 1—9 Advendo ' 57-Bunnlk 3—0 3e klasse C Lage Vuurse-HEES 0—1 SVM Boys Nljenrodes 3—3 Karboys WZ 1—2 Avance-Radlostad 3—2 3 * klasse D De Meem-Terre Neuve 1—0 Levu-Brederodes 4 — 4 Hercules VCU 5—3 Ees le klasse B SSVU 2-Huizen 3 2--0 Posta 2-Mildrecht 2 2—4 Res 3e klasse J SSVU 7-PVD 3 2—5 Res 3e klasse K Scherpenzeel 3-DOS C 4 1—3 K..N.V.B 2 « klasse A Genemuiden-'s Graven zande SV 4—4 NDSM-S.H.O 3—2 DOVO-Zwart Wit ' 28 3—1 Ter Leede Heerjansdam 4 — 0 2e klasse B Nuordwijk-Excelsior ' 31 1—2 SDCP OVVV 0—2 Zwaluwen V Hoogvliet 1—0 Zuldvogels Voorwaarts 1—1 IJss vogels-Quick Boys 3 — 0 En ter Vooruit CSCA 1—6 District West I 3e klasse Kennemerland-ADM 3 — 1 SSVU-KMVZ 1—0 VVOG-Blauw Wit 2—1 4e klasse C Bloenienkwartier-Geinoord 0—4 OSO CSW 1—1 Desto-DOSC 1—2 Res 3e klasse B VRC 2-DOVO 2 1—4 CJVV 2-üesto 2 1—1 VVOG 2-Altius 2 4—0 SDCP 3-Geinoord 2 3—2 Huizen 2 IJss vogels 2 1—1 SCHOOLVOETBAL Voorronde WisselprUs Gemeente HBS Hilversum St Jozef Kweekschool O — O Gemeente HBS Hilversum wint met strafsch c;hr Lyceum Harderwijk-Wil lem de Zwljgerschool O — O Chr Lyceum wint met strafsch Middelbare Han delsdagsehool-Constantün College A'foorl 1—0 Gooise UTS-UTS Scutos 1—1 Gooi se UTS wint met strafsch Halve finale Chr Lyceum Harderwijk Middelbare Handelsdagschool Utrechl 1—2 Gemeente HBS Hilversum-fïonisf UTS 0—2 VerliczerswedstrUd Chr Lyceum Harderwijk Gemeente HBS Hilversum 0—5 gewonnen gegeven ' Finale Middelb Handelsdagschool Utrecht-Gooise UTS Hilversum X—2 na verlenging TAFELTENNIS Ereklas Povac-Wibo 5—5 De Tref fers-SVE 5—5 AFUEHNGSCOMPETITIE 2e klas C Demka-Glspen 5 4—6 UTTC 5-Tr TC 6—4 UTTC 5 kam pioen Gispen 5-Onder Ons 2 5—5 3e klas A Hakaspa 2-Paushuize 4—6 l.)TS TPD 3 8 2 3c klas G Moira 3-ONI-IJ 2 4—6 3e klas H MoIra 4-Onder Ons 4 7—3 4o klas C Vrumona-Jongeneel 8—2 Vrumona WVT-3 3—7 4e klas D SVW 2-Insulani 8 3—7 4e klas G Insulani 9-SVE 16 0—10 TTVM 5-Insulani 9 10—0 4e klas H Tr TC 3-Vita 4 8—2 4e klas J TR TC 4-CJC 1—9 ZSY In-sulani 7 9—1 BASKETBAL Heren eredivisie Agon Arrows 74—60 UED Wolves 76—78 US-Herby 63—65 Landlust Argus 85—61 Mtmark Flamin Ko's 42 - R4 Asvu-Blue Stars 43—51 Dames eredivisie White Stars-Blue Stars 24 70 HOC-AMVJ 25 - 57 le klas A HüC-Pink Stars 47—41 ¦ Midland Pink Stars 55-49 District 2e klas Nijenrode 2 Star-iu;hters Nijenrode n.o Jeugd Midland A-ABC A 62-17 Flint stones A Taveno A 28—81 Dames UVV 1-Midland 1 21—30 ii=ERS HANDBAL Dames Hoofdklasse Niloc-Actief 4 — 5 Zeeburg Sagitta 3—3 Athene-WLC/DES 4—3 Overgangsklasse Bllnkert-Amstel 3—5 SEW Athleta 2—2 V en K - Micros 3—1 Animo UDI 4—4 Eerste klasse Niloc 2-Spirit 3—0 DWS HHC 5—3 AVA-Blauw Wit 6—6 Attila Vrlendschap 5—1 Tweede klasse Lljnden-BSV 5—5 Sport Ver - Achilles 2—3 JOS-Tavenu 6—7 SDW-Volewyckers 2—3 Afdeling eerste klasse Athleta 2 Amersfoort 3-A BDC-BHC 4 — Ir Laren SDO 2—1 UD-SSVU SSM i.o Tweede klasse A BSV 2-FideIitas 0-6 EMM DSO 3-1 HHC 2-Olympia 0—2 Tweede klasse B UD 2-UHV geen sch Spirit 2-Aurora 6—0 Derde klasse A AAV-Fideiitas 2 0—1 A'foort 3-BHC 2 5—0 Laren 2-SDO 2 ' 3—9 Derde klasse B Theole-Victoria geen sch UHV 2-Attila 3 0—1 Oranje-Sport Ver 2 5—0 Junioren eerste klasse A Attiia Achil les 4 — 4 Sport Ver Celeritas 4—3 Oran je-Athleta 6—5 Eerste klasse B Fidelitas-BDC 5—2 BSV Olympia 2—4 SDO-LVV 4—6 Lim vlo-HHC 7—3 Tweede klasse A Achilles 2-SV 2 2—15 DSO UD 2—0 Tweede klasse B Laren-SVA 2 — 4 BHC ASV 2—4 Heren Hoofdklasse Niloc-ESC'A 9—7 PSV Operatie 17—15 Aalsmeer-Blauw Wit 10—3 Hellas-Stratum M 9—8 Overgangsklasse Olympia H-AHC 16—9 Sport Ver.-Olympia Gr 14^14 WWV Micros 5—10 Jahn-Swlft 12—12 Eerste klasse Niloc 2-Aalsmeer 2 11—8 - NHC AchlUes 9—12 - Unitas-UD 7—1 Attiia-IJmond 18—13 Tweede klasse Amersfoort-Amstel 7 5 UD 2-HHC 7—5 Zeeburg-Oranje 18—9 AAV-SSVU 13—7 Afdeling eerste klasse Arma-Laren 12—6 Attila 2-UHV 12—10 BHC 2 Fide-litas 4—6 Spirit-Sport Ver 2 8—6 Tweede klasse A AAV 2-Laren 2 6—8 BDC Amersfoort 2 15—3 Arma 2-HHC 2 6—14 UD 4-Limvio 8—V Tweede klasse B UD 3-Celeritas 7—11 Spirit 2-Attila 3 10—7 Derde klasse A SDO-Oranje 2 Or n.o SSVU 2-BHC 3 11—7 HHC 3 La-ren 3 n.d Derde klasse B Achilles 3-Attlla - 4 10—6 DSO 2-RHC 1—14 SV 3-UHV 2 11-1 Junioren eerste klasse Attila-UD 9—3 UHV Splrit 10—1 SSVU-Amersfoort 4-8 Sport Ver - Achilles 3—6 Tweede klasse Achilles 2 AAV 4 — i Fidelitas Oranje 10-3 Attila 2-BDC BDC n.o Limvio Laren 8—1 HOCKEY HEREN WESTEN Na-competitie Hilversum — HDM 2 — 1 HDM—Amsterdam O — 3 Hilversum — A'dam 0—3 SCHC—BMHC 1—1 Kam pong—HGC 1—0 SCHC—HGC 2—0 Kampong—BMHC 4—1 SCHC—Kampong 3—1 ZUIDEN Ie klas Breda—Keep Fit 4—1 MEP MOP 1—3 OOSTEN PW--DKS 3—1 Upward Nijmegen 1—1 Zwolle—Hattem 1—1 Arnhem—Union 2—1 NOORDEN GSHC--HMC 1—2 Ua ring—GSHC 1—3 Groningen—HMC 2—2 LHC—IHHC 3—3 Meppel—GHBS 2—3 Overg.klas N BMHC 2 — DSHC 2 1-0 SCHC 2 — HIC 0—3 From klas D A'dam 3 — Schaerw 1—7 Be Fair 2 — Laren 2 2—6 2e klas G HIC 2 — SCHC 4 1—1 Kampong 3 — H'sum 5 6—2 2c klas H Gooi 2 — SCHC 3 2—1 Randw 2 — H'sum 3 O — 3 Schaerw 2 — Hurl 2 4—3 3e klas G Be Fair 3 — Kampong 4 2—1 Schaerw 3—Hurl 3 0—1 3e klas H Be Fair 5 — Schaerw 4 2—4 Gooi 4 — SCHC 5 4—1 Kamp 5 — Voordaan 2 2—2 4e klas G SCHC 7 — Randwljck 1—8 Voordaan 3 — Laren 5 1—5 4e klas H Gooi 6 — SCHC 6 2—1 SCHC 6 — Gooi 6 3—0 Weesp—Kam pong 7 2—1 GOOI—UTRECHT le klas SCHC 9 — Be Fair 7 6—0 2e klas Weesp 3 — Kampong 11 1—0 DAMES le klas BDHC—Amsterdam 3—2 HBS—Be Fair 2—1 Alliance — Kieviten 0—2 From klas B A'dam 2 — SCHC 0—2 Vourdaan — Gooi 2 1—1 2e klas D Schaerw - SCHC 2 1—1 H'sum 2—Hurley 2—2 Be Fair 4 — Schaerw 2 0—1 3e klas H A'foort 2 — Soest 2 2—0 Be Fair 2 — Kamp 2 1—5 4e klas G Kampong 5 — VVV 4—0 Schaerw 3 — Kamel 3 1—3 4e klas H Kamp 4 — Voord 3 0—2 Soest 3 — Afoort 3 0—5 4 1—4 Kamel 5 — Kamp 9 0—2 GOOI—UTRECHT SCHC 5~A'foort KORFBAL Hoofdklasse A O Eibernest-Archipel 4—5 Rigtershluek Spangen 11--7 Dee tos-G Geel 8—1 Deto-DOS 3—6 W Kwlek-Rohda 2 — S Hoofdklasse B Roda-Zuiden 7—3 A weerb.-ZKC 3—7 BI Wit-HKV 9—2 Re genboog-Samos 4—5 le klasse ZKV-Swift 2—8 DDV-ZKC 9—7 DTV-DED 5—5 Haarlem Water-vliet 2—5 K Zaandijk-Blauw wit 2 4—2 Tweede klasse A Bep-A Ready 7—6 Meo Landlust 7—8 KVD-DVD 4—4 Tweede klasse B Nieuw Flora-Hespa 3—5 SVK-Oosterkwartier 4—4 Derde klasse A BFC-Excelsior 3—2 TCNH RDZ 3—2 A'foort-Zaand Z 4—1 Derde klasse B A'dam Zuid-Vogel 3 — 4 Zwaluwen — Biko 2—0 Rcs te klasse A Weerb 2-Archipe 2 0—6 Samos 2-Roda 2 1—1 Bes 3e klasse A Oosterkw 2-Luto i 2—4 Bes 2e klasse B Watervliet 2-Swift J 2—10 Landlust 2-Samos 3 3—3 BI WH 4-DTV 2 4—4 Bes 3e klasse A KCN 2-Archipel I 5—5 Oosterkwartier 3-KVD 2 2—7 Res 3e klasse B Westerkw 3-A Rea dy 2 11—1 Haarlem 2-Aitius 2 2—1 Res 3e klasse C Tovers 2-Excelsioi 2 4—5 Aurora 2-Haarl 3 4—2 GUKB le klasse Samos 5 Vogel 3 5—1 DSV 2 SKF 2 5—2 Tweede klasse Olympia 3-Exeelsloi 4 3—3 SVMM-Altius 3 7—4 DOSC-Arem 0—9 Derde klasse Biko 3-Hilversum 2 7—1 A'foort 4 Vogel 4 11—1 Welgelegen 3 f Meteoren 2—2 RDZ 3-Biko 4 5—2 Ka meo 3 Hulzen 2 2—3 C.K.B.-KORFBAL Uitslagen Hoofdklasse DKOD-WK 1 ~ 3 DVS-O.N 9—5 Climax-Ver V 7-2 SSS SIMS 6—4 DVO-Desto 6 - - 3 le klasse Vitesse — SMS 2 1—3 2e klasse Animo C^limax 2 6-—4 Desb 2-SGV 2 2 - 4 3e klasse VlüD-UVS 3 4—1 Dalto i Climax 3 3—10 
12 MAANDAG 6 APRIL 1964 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD AxVNV>VXXNVXXVIXXVVXVNVXXVXVXXNXVXVivVXNVXVXXVX ^ WERKSPOOR I BedrUven te Amsterdam en Utrecbt vraagt GESCHOOLDE EN GEOEFENDE WERKNEMERS voor de volgende afdelingen machinalewerkplaatsen smederij motoren - en anderestelplaatsen koperslagerij apparatenbouw enconstructie rijtuig - enwagonbouw hout en ijzer Regeling voor reisgeldvergoeding of kost en relsgeldvergoedlng Gunstige wlnstaandeelregeling Gratis bedrijfskleding Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op dinsdag 7 april a.s tussen 7 en 8 uur n.m In het Bondscafé De Manenbrug " te LOFIK Vogelzaugsekade 1 alwaar een Werkspoor vertegenwoordiger aanwezig Is Reis - en verznindcosten btl sollicitatie worden vorfroed TIEL UTRECHT BRANDVERZEKERING 1811 vraagt voor de afdeling Mechonische Administratie ponsiypistes ter opleiding administratieve krachten vri of mnl voor het bijliouden van pons kaartensyslemen een medewerkster voor controle van ponskoorten en tabellen Een bepaalde opleiding of ervaring is voor deze functies niet vereist maar een goede algemene ont wikkeling en gevoel voor orde en netheid zijn nood zakelijk In een persoonlijk onderhoud zullen de wrerkzaamheden gaarne uitvoerig worden toeqelicht Persoonlijk aanmelden tijdens de kantooruren 8.30-12.30 en 13.45 - 1745 uur Schriftelijke sollicitaties aan onze afdeling Personeelszaken KROMME NIEUWE GRACHT 80 UTRECHT Telefoon 0301 2 20 44 toestel 53 ¦ m Vakantie-pret sheii-pakket Nu gratls dooF UW Shell-dealer wegenkaarten van Shell voor een " wegwijze " vakantie ' Se »^ wssssmm - Cacao - en Chocoladefabrieken Bensdorp N.V vraagt MANNELIJK FABRIEKSPERSONEEL dat in twee ploegen werkzaam zal zijn de ene week overdag en de andere week ' s nachts Voor deze diensten wordt wekelijks een extra toe slag betaald hoog loon premievrti pensioen vakantietoeslag extra uitkering vergoeding van reiskosten Aanmelden dagelijks bU de portier Nwe Spiegel straat 9 11 te Bussum of schriftelijk eventueel telefonisch aan de afdeling personeel telefoon 02959 13441 toestel 75 N.V TEMPO 2e Dorpsstraat 63 ZEIST Vraagt voor spoedige indiensttreding SECRETARESSE voor haar Directeur Bezit van diploma's steno-typen Ned Handelscorrespondentie alsmede enige administratieve ervaring vereist Salaris naar bekwaamheid Met vakantieplannen wordt rekening gehouden Alsmede STENO-TYPISTE Ned Alleen zij die gewend zijn in een prettige sfeer en in een goede teamgeest te werken gelieven te solliciteren Uw sollicitatie wordt gaarne schriftelijk ingewacht of na telefonische afspraak Tel 03404-14511 CO-OP CENTRUM vraagt voor haar bakkerij te UI-RECHT-STAD a BAKKER/BROODVERKOPER b BROGDYERKOPER c BAKKER Aanmelden dagelijks kantoor Kanaalweg 13 te Utrecht Gratis autokaarten Nü alvast plezier en straks op vakantie Buitenlandse Shell wegenkaarten met talenboekje en jeugdpaspoort Bij uw Shell dealer ligt een bestel kaartje klaar De touring service is gratis Vlot starten Ga over op " SHELL X-100 " Multigrade de motorolie die vlot starten en soepel rijden onder alle weersomstandigheden mogelijk maakt Maximale prestaties Tank " SUPER SHELL " met LC.A Uw motor trekt sneller op levert maximale prestaties en u rijdt zuiniger Dank zij LC.A géén voortijdige ontsteking vervuiling van de bougies en kortsluiting Zorgeloze auto vakantie Veilig op vakantie dus eerst een goede onderhoudsbeurt Spreek tijdig af met uw Shell-dealer Hij levert u ook handige Shell specialiteiten voor onderweg SHELL SHELL heet in elke taal...§ÜËLL Ook in't buitenland'de vertrouwde Shell-produkten die u het rijden veilig en prettig maken Er zijn tienduizendenf verkooppunten in Europa in Nederland 2.900 BIEDT MEER 
AD CTRECHT8CH NIErwSBI.AD MAANDAG • APRIL 1964 13 AmsterO Bank 377 377 Cultuurhank 29 29 Gron L fir B 194 195 H.B.Ü eert 237 207 Kas Associatie 153 152 Nat Nederl eert 941 940 NeO CreO B 228 228 N HanO mij eert 357 358 NeO MiOOenst b 211 211 NeO Overzee B 220 ¦ 219 Rotterd Bank 338 340 Slavenhurgs B 217 217 Twent Banlj 303 302 120 415 415 505B — 290 293 550 550 338 340 210 210 170 170 464 466 157 157 370 — 282 283 430 478 478 403 410 880 895 143J — 272 272 2181 — 312 313 304 — Berghs en J 3V > 95JB 95iB Bljenkorl 6 1045 104 Philips d.l - 51 4 89 89 ld 48 3 % - — 10 d.l 49 3 % - — Pesjem 1-2 5 ' 1031 1031 Pegem ' 52 4 % 97}B 97 » PECIIS 57 6 102 102 PGEM - 57 6 1031 103J 10 • 51-'52 4 % 98iB 98 » Srheepvaarl en Lnrhtvaart Kl.M 15 ir 5 14 94 10 20 1r 4 % 90 — 600 605 278 271 154 155 75 176 124 122 _ 27 425 418 514 520 179 178 384 384 79 78 160 160 385 385 _ 204 132 133 515 518 283 282 240 240 188 185 495 Soo 142 144 300 300 ' 085 81 80 80 80 209 210 774 779 792 800 1 c later 1 t j = « edaan en laten 11 B = bieder 1 * a gedaan en oieden 1 Negentig vragen voor Geneefse conferentie Samenwerking KLM-KNSM De KLM heeft ook met de Ko ninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij N.V in Amsterdam een zgn Air/Sea overeenkomst ge sloten voor het vervoer van passa giers tussen Europa en plaatsen in het Caraïbisch gebied Dit houdt in dat passagiers die in de ene richting per boot rei zen en terug per vliegtuig of an dersom in beide gevallen van de retour reducties kunnen profiteren Beide maatschappijen zullen n.l voor een dergelijke gecombineerde retour - of rondreis het halve re tourtarief in rekening brengen Plan voor jaarlijkse EEG-enquête over de investeringen De Europese Ctommissie heeft bij de ministerraad van de Europese Economische Gemeenschap een plan ingediend voor jaarlijkse EEG en-quêtes inzake de investeringen van de industrie Volgens een ontwerp richtlijn die de ministers nog moe ten goedkeuren zou de enquête voor het eerst in 1964 worden ge organiseerd De industrie daartoe verdeeld in een aantal sectoren delfstoffen winning bewerkende en verwerken de industrie bouwnijverheid en elektriciteit - gas en waterleiding bedrijven zou zelf de gegevens voor het jaarlijkse onderzoek moeten verstrekken De EEG heeft een bureau voor de statistiek zal de huuropbrengst over 1964 ho ger zijn jaarverslag Uni-Invest De Verenigd Fondsenbezit „ Uni Invest " heeft 1963 met een winst kunnen afsluiten Aan dividenden werd ƒ 52.000 v.j ƒ 39.000 ontvan gen Gerealiseerde koerswinst effec ten beliep ƒ 34.000 v.j koersverlies ƒ 60.000 Niet gerealiseerd werd een koerswinst groot ƒ 33.000 verlies ƒ 134.000 Winstsaldo ƒ 122.000 verlies ƒ 157.000 Blijkens de ba lans resteert na aftrek van de winst over 1963 nog een verliessaldo van ƒ 179.000 De balanswaarde per aan deel van ƒ 50 nom bedroeg per ulti mo 1963 ƒ 45.50 ƒ 42.50 De effec tieve waarde was ƒ 51 Het belang bij de Participatie - en Beleggingsmaatschappij P.C Zanen N.V werd uitgebreid met ƒ 200.000 nom tot ƒ 450.000 De gang van za ken bij de deelnemingen van deze n.v wettigt de verwachting dat de resultaten niet bij die van 1963 zul len achterblijven Doordat in Rho desia geen werken meer in uitvoe ring waren is besloten de aldaar gevestigde maatschappij te liquide ren De vrijgekomen middelen zijn in het Zuidafrikaanse bedrijf van Zanen opgenomen Bij enige deel nemingen werd voorts tot uitbrei ding van ' t geplaatste kapitaal over gegaan Alle aangesloten bedrijven zijn van voldoende opdrachten voor zien Van de etfectenportefeuille was per ultimo 1963 77,5 procent belegd in beleggingsmaatschappijen 19,2 procent in de industrie en 3,3 pro procent in de industrie en 3,3 pro cent in financieringsmaatschappijen jaarverslag U.V.B De netto-produktie van de Utrecht scJie levens Verzekerings Bank was in 1963 ƒ 19.475.962 waarmee de por tefeuille op ƒ 190.912.477 kwam Het winstsaldo was ƒ 150.014,59 ƒ 119,574 Het dividend wordt onveranderd op 15 pet voorgesteld jaarverslag de handel in grondstoffen de handel in fabrieksprodukten enhalffabrikaten verbetering van de onzichtbarehandel van de ontwikkelingslan den de instellingen de uitbreiding van de wereldhan del en van de regionale groeperin gen Met betrekking tot probleem no 1 worden bevoorbeeld de volgende vragen gesteld a moet het aantal handelsovereen komsten worden uitgebreid enmoet de draagwijdte ervan wordenvergroot b is het nodig nieuwe produkten inde overeenkomst op te nemen Over de vraagstukken van de instel lingen worden vier voorstellen ge daan a oprichting van een nieuwe inter nationale handelsorganisatie ondertoezicht van de Verenigde Naties b een Constructiever gebruik van debestaande instellingen met namede GATT de economische en so ciale raad en de algemene verga dering van de Verenigde Naties c reorganisatie van de GATT onaf hankelijk van de andere VN instel-lingen d oprichting van een permanent fo rum met een permanente commis sie en een uitvoerend orgaan af hankelijk van het secretariaat vanhet secretariaat van de VerenigdeNaties Een aantal internationale deskun digen van de Organisatie voor Eco nomische Samenwerking en Ontwik keling OESO die streven naar versnelling van financiële en technische steun aan de ontwik kelingslanden in Afrika Azië en La tijns-Amerika hebben vorige week hun eerste bijeenkomst gehouden en het werkprogramma voorbereid het ter plaatse bestuderen van de dringendste vraagstukken de weste lijke industrielanden op de hoogte stellen van die terireinen waarop steun het meest nodig is en waar steun maximale voordelen zal ople veren voor de ontwikkelingslanden verzekeren dat de westelijke steun goed gebruikt wordt Om te voorkomen dat de wereldcon ferentie over handel en ontwikkeling in Geneve die vandaag de derde week ingaat zich verliest in alge meenheden heeft secretaris-generaal Raul Prebisch aan alle deelnemers een vragenlijst verstrekt die het mogelijk maakt op eenvoudige wijze aan te geven waar men voor en te gen "' is De lijst bevat negentig vra en en beslaat negentien pagina's Hij is verdeeld volgens de vijf grote vraagstukken die door de vijf grote commissies worden behandeld Brits plan Contingenten en rechten opheffen Bij monde vah zijn minister van nijverheid en handel Edward Heath heeft Engeland vandaag een plan van tien punten voorge legd aan de wereldhandelsconfe rentie in Geneve dat beoogt nieu we handelsbelemmeringen voor de armere landen te bevriezen De tien punten zijn de volgende Er dienen geen nieuwe belem meringen te worden gelegd op dehandel in produkten waarovermen het eens is dat deze produktenvan bijzonder belang zijn voorde ontwikkelingslanden beperkingen op de hoeveel heid contingenten dus die een on gunstige invloed hebben op dehandel van ontwikkelingslanden,dienen te worden opgeheven intrekking van rechtentropische produkten 4u intrekking van rechten primaire protMrten uit onderont wikkelde landen verlaging van rechten ophalffabrikaten en eindproduktenuit onderontwikkelde landen intrekking van binnenlandsebelastingen en accijnzen die in hetbijzonder worden gelegd op geheelof voornamelijk in onderontwik kelde landen vervaardigde pro dukten toekenning van voorkeurs rechten door de ontwikkelde lan den uitwisseling van voorkeurs rechten tussen landen die in ont wikkeling zijn o.m door middelvan regionale economische samen werking stabilisatie van goederenprij zen aanvullende financiële steunvoor onderontwikkelde landen Advertentie Van der WERFF & HUBRËCHT Opgtncht 1899 Beursbericlit no 350 Is verschenen Stvrt Mij " ZEELAND " op op Levensverzekeringmijen in 10 jaar sterk gegroeid VEEM.'iBKT AMSTERDAM 223 runderen prijzen van ƒ 3.50 tot ƒ 4.50 103 varkens van f 2.55 tot ƒ 2.60 alles per kg geslacht gewicht VEEMARKT ROTTERDAM Totale aanvoer 1897 Vette koeien en Ossen 1334 Varkens 563 Prijzen resp voor Ie 2e en 3e kwa liteit Vette Koeien in ets per kg 410—440 340—400 300—320 Varkens levend gewicht in ets per kg 215 210 205 VETTE KALVERKNMABKT BABNEVELD Barneveld 6 april — aanvoer 1097 stuks prijzen in ƒ per kg lev gew Ie kwal 3.15-3.30 2e kwal 2.90-3.10 3e kwal 2.70-2.85 Coöperatieve Veluwse eierveiling Ede Ede 6 april — aanvoer 246.560 stuks prijzen per 100 stuks eieren van 48—52 gram 10.10-10.64 54—60 gram 11.31 12.34 60—63 gram 12.26-12.32 63—66 gram 12.33-12.46 drukking komen in het boekjaar 1963 In verzekeringskringen wordt de toekomst van de brandverzekering nog steeds met zorg tegemoet ge zien Het aantal branden nam toe met ruim 12 procent Hierbij kwa men 35 mensen om het leven tegen 29 in 1961 Bijna 159.000 dieren wer den in 1962 door brand gedood tegen ruim 91.000 in 1961 Blijkens verzamelbalansen en ver lies en winstrekeningen van de Ne derlandse levensverzekeringsmaat schappijen 1953—1962 opgenomen in de maandstatistiek van het finan ciewezen over maart 1964 van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg de premiereserve in 1962 ƒ 10,0 miljard tegen ƒ 4,5 miljard in 1953 en de totale premie-ontvangst ƒ 1166 miljoen tegen ƒ 586 miljoen De balanswaarde van de beleggin gen beliep ƒ 10;6 " miljard in 1953 ƒ 4630 müjoen Sinds 1953 is het ba lanstotaal toegenomen met ƒ 6,4 miljard tot ƒ 11.4 miljard Net als bij de schadeverzekering valt ook bij de levenverzekering con cemvorming waar te nemen Schadeverzekering De maandstatistiek van het finan ciewezen van ' t C.B.S bevat voorts de verzamelbalansen en verlies - en winstrekeningen van 179 schadevei - zekeringmaatschappijen over de ja ren 1958 tot en met 1962 Deze had den in 1962 een gezamenlijk pre mieinkomen eigen rekening van ƒ 769 miljoen De uitgekeerde schade eigen rekening bedroeg ƒ 417 mil joen Het schadepercentage d.w.z de geleden schade uitgedrukt in pro centen van de verdiende premie was 61,3 procent Het totaal der belegging ultimo 1962 beliep ƒ 1002 miljoen een groei ten opzichte van 1961 met ƒ 88 mil joen Het exploitatiesaldo was ƒ 4 % miljoen lager dan in 1961 waarmee de in dat jaar begonnen dalende lijn werd voortgezet Bij de bepaling van dit saldo is echter geen rekening gehouden met de rente welke gekweekt wordt op de beleggingen van de premie - en schadereserves De toeneming der inkomsten uil beleggingen overcom penseerde de daling van het exploi tatiesaldo met ƒ 1,1 miljoen Met dit bedrag was de winst ƒ 51,7 mil joen Meer branden Hoewel de stijging van het schade bedrag sterker was dan in 1961 viel deze toch gunstiger uit dan de alar merende berichten kort na de jaar wisseling deden vermoeden De be leggingen maakten in 1962 bijna 60 procent uit van het balanstotaal De behaalde resultaten in de brand verzekering over 1962 worden enigs zins teleurstellend genoemd Hieraan zal naar het C!BS aan de versla gen van de instellingen heeft ont leend de baire winter van 1962 63 niet vreemd zijn geweest Het grootste deel van de hierdoor ge leden schade zal echter pas tot uit - Bank - ferédfet - et verz wezen Hjcpotb banben pandbrtevenl ïT.Gr.n.b.UW 6 104 104 Heem v.d Helneken's Hensen Mach Heybroek Zei Hoeks Macb Holeo Hüllandia Kat Holl Beton Holl Const A.B Holl Meiks t Homburg B Hoogenboscti Hoogenstraten Hooimeyer Indola Ing bur Bquvto Interlas Intematlo Ing Gew Beton Inventum Jongeneel Kemo Corsetf V Kempen Beg Key Houth Kleding Smits Kiene Sulkerw Kon Ned Pap ' Aiut Ketjen nrc Korensehool Koudljs nrc Kromliout Kon Ver Tap Leeuw Pap f Leid wol Lindeteves Lijempt Lijm en Gel eva Macintosh Meelt N Bak o Mees Bouwn B ivienko c-ert Metaverpa B Meteoor Beton Misset Mosa Mullei N B Mllnh werken o Naarden Hi L Gehr Naeft Nedap Ned Duk Ml ] NeO Export Pap NeO Kabel Ned Melk U o Myo Sctieepsb Nelle wed J V Netam B Nleal N.vina t-ert Niiverdal Oran.lehuum nrc Overz Gas NB Pnlemhang Palthe Philips 6 pet pr Pletersen en Co Pont Houth De Poorter Reeslnk Reinev maoJi RIVA Rotterd DrgOk Ruhaak RlInstaaJ Rl.1sdi]k Schelde de n,b Schev E Ml ] Snhokheton B 332 520 222 380 755 382 Seurs vaii ¦ 5 4 % 92 3>4 82 3^4 - 3 82L 5 99i 3Vi 82 10 DV ld DU 10 UB-VE Utr Hyp ECL 10 E EE P West Hyp ü ld N O 921 82 81 81 99 82 Scheepshyp banken 97 101 97 101 SLOTNOTERING Eerste N-Sch Rott Scb B Handel indastrie en div Alb Hetin WO « 120 Amstel Br 5 100 Caltnres BezoeM Tabak — — Ngombezi Cidt 324 320 N.I.S.U — — 120iB maandag 6 april 1964 3-4 6-4 Actieve obligaties Handel Industrie en div Albert Hetin Alg Hand M Aime-A'Oam Alg Norlt Mö Avim Alweco aanO B Amstel Br nrc Amsterd Ball Amsterdam Dr Amstero RS]t ANIEM N.B Arnn Scheepsb A.S.W staatsleningen Ned - BS ia 59 ld 60 1 ia Bü u la 59 ld 60 ia 61 10 63 ia 53 10 G.h.O 10 - 47 lO 51 10 53 l-Il 10 56 ld 48 Belg eert NeO 50 l-n 10 54 l-Il 10 55 1 ld 55 n ld 37 Oniot 0.0 46 ld Uol.l ' 47 10 Invest c 10 62-64 N..lnfllë 37 N Indië 37 97 96 963 96f 95 94 94 94 89 V 86 94i 90 * 89i 83Ï 81é 83 i 85i 85 87i 88 87i 9H 97 100 92 4V3 97 4V4 96Ï iVi 96tS 4'A 96 4V4 94 4H 935 4'4 935 4»4 93J S % 89J 3 % — 3 >* 86-,V SVl 94è S'-è 90i 3M 89i 314 83i 3V4 — SH - SV 854 3V4 85 3V » 87 3 88i 870 240 207 141 490 322 585 166 124 146 Spiinr - en l'ramweKen Ned Sp ' 57 4 % 98 PremJeleninscn 85 86 80 92 92 81 82 Becht en Dys Beerentricot Bensdorp Berg en Jurg Berkels Patent Bemet B BtaauwhueO Bli.10ens1 W n,r.c 142 Boer de Dr Bols Lucas Borsumy W eert Braat Mach Breda IMacli / Bredero n.r.c Broeades-St 2 % 85L 3 — 2 % 86 2H 81 2<4i 92 2 "^ 91Ï 2 % 81 2>4 81 2Vi 8 ' 2H 87 2Vi 89 2H — 2»4 91 214 90 2 % 87 2 % — 2H 88 ' Alkmaar Be Adam " enA Idem ' 51 Idem ' 56 1 Iflem ' 56 n Idetii 56 1X1 BreOa ' 54 DorOrerht 56 EinOh ' 54 Enschede 54 s Orav 52-1 Idem ' 52-11 R'dam 52-J Idem ' 52 11 Idem ' 57 Utrecht ' 62 Z Holland ' 57 480 153 231 305 510 440 312 405 518 110 157 136 255 412 294 133 237 338 180 112 197 390 382 125 120 56 140 334 109 166 218 343 168 115 213 336 348 921 87 87 91 J 97At 9S % A 92 Z Hnllnnrt - 57 2H 87 | < onvert Obligatleü A.K.U 4 '« 138 Billlton 8 — Biirsuinl.l 3 % 87 Van rjelOer n 105 Kl.M suti ir 4 % 92 Ned BakkertI 4 % 188 Sanders 5 267 Schotten Koxh 4"a 234 S<'h(ikhet(in ' m 122 Utermfthlen 4'/5 — Intern lnstefllnj;en Weretdh ' 65 8%95 Bronswerk B 170 Bührmann-Tet 760 Buttinger 330B Biienkiirl n.r c 856 Calvê eert 938 Carp's Garen 475 Centt Siiikei 260 Cobra 136 Curac Hano 198 Daalderop B 278 üagra 226 l>eIftsohe ueerl 188 168 780 332 864 ' 935 460 270 198 278 225 185 I5ank tcredietwezen B.N « 57 ld 58 59 10 60 uirv 6 ' 04J 104 4V4 95f!T 95 ^ 4 % 95 955 139 87 10,5 93 + 19Ó 234 122 Actieve aandelen 122 167 123 169t Anist Ruhher HVA Hsin(l4>I Influstrie diversen 185 327 211 125L 180 358 231 264 935 258 Demka Staalt 181 Uesseaux 324 Dikkers en Co 214 Dorp en Co 124J Dr Ov Hout 178 Drie Hoeflizers c — DRU 232 Duwls 263 Elsevier Ultg 933 Emha 58 AKU L)el1 Mn eert Honjïnvens nrr Philips fïein B llnileveF C'VA 525 526 134.00 132.50 664t 66S 150..30 152..10 - 138.30 ' 38.99 Ruropa Ë.GK.S BeiBtS 61 Uiirtin H.H Oeisenk Bk » Cere H E 5 Nnnrw ' 55 Afrika Uv.A.Afr BB A.A R dev 102B 5Va _ 6 % 98 1 1011 7 101 4 % 97}B 4^4 95 ^ unhiMiw Bn Petrnlenm 101 97i 95 Uorot Petrol 10 7 pi'i Prei Kon Pet 50-20 691 701 690 700 149.90 152.201 Jubileumgeschenk van personeel Ned Bank Tijdens de feestavond zaterdag in het RAI-gebouw in Amsterdam die de directie ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan aan het per soneel van de Nederlandsche Bank heeft aangeboden is het jubileum geschenk van het personeel ont huld Het is een door de Haarlemse kunstenaar Jules Chapon in glas en ijzer uit te voeren scheidings wand voor de monumentale hal van het nieuwe gebouw op het Frederiksplein in Amsterdam De wand 10 meter lang en 4.30 meter hoog werd in maquette-vorm ge toond Jules Chapon werkt al een jaar aan de opdracht in overleg met de architechuit.ema Schuppen Sa.1et Schuttersveld Simon Oe Wit B Simons Emb Simplex Smit lYansl Spaamestad v.tt Stolrvls 238 262 140 125 228 192 Niet actieve aandelen Gelderinaji Genifabr n.b Geveke en Co Gist en Splr Van oe Grinten GrofsniedertJ 131 275 690 328 141 Partir.ipatiebewüzen 1398 1110 915 572 739 247 AIK bunas 1/1 Convertu 1/1 HEB neld Holland K'und Interhonds Wereldenerifle 1398 1104 915 573 739 247 Niet actieve obliqntles Gnivter 6 net urel 163 l'rov Gem nwbl llehamen Stuotiispln rw Van SwaaQ l'ahak Fhll eert Th B MarUnen l'humass en Dr Thomas Mot een Thoinsen eert IVentsche kab l\v Overz H 358 147 225 720L 278 307 105 89 95 av - 8H 92 « VI 95 S '* 92 A Oain 47 Adam 4 * R'dam ' 82 I R dam 37 I-S Hagem en Ca Hart Havenwerken 441 193 416 441 190 417 Aand In belpcirlnffsnillen 168 200 111 227 167 199 110 226 539,50 537 1.33 50 133 50 A B M 60 Interunie f 6(1 Nefii ' 511 R.iheci / 60 Unttas f 51 ' Vei Kezit I M H;uri»i»Ml"nri ^ ' I ' unlfdnds 2(1 ob KunmIiin.lo ph Valeunip 10 pb Can Gen R.c i Cbein P^ind.e I Massach tnv tt e Television EB'C Itanh Mrp(lii>t en verz we»,en 101 ' 00 943 162 141 102 100 99 97 lOOA d N j 58 iN Si i.N G w n.Bi K \ < r spn ld 57 l::x I MI3 M Ex t m 5 » Gr c.b ' 36 Nat Inv B MlöO et " 57 MIdd er ' BS 614 101 5 100 4^4 943 M 16UB 141 0^4 102 5 % 100 3 99 »% - 1 % 100 « 98 ' i.'homk Davo Urtenhiiut untlevei t pul uni level 6 pet Unilevei i put Union HBwIel i UteriiiAhlen I Utr Asph L Varossieau B 329 216 144 122 87 165 455 296 305 545 664 126 30 708 18 » 13 16 545 660 126 30 716 18J 13 17 Crediet - en Depositokas 0e Crediet - en Depositokas geves tJKd ten kantore van Vlaer en Kol toekte in 1963 een winst na voor zieningen van ƒ 154.373,02 f 154.944,71 waaruit onveranderd 12 pet dividend wordt voorgesteld In 1964 is zoals bekend het aandelen kapitaal door uijgifte van ƒ 500.000 nominaal aandelen tegen de koers \ an 150 pet verhoogd van ƒ 1 min tol ƒ 1,5 min Voorgesteld wordt de si a tuten zodanig te wijzigen dat het primaire dividend van 4 pet wordt uitgekeerd over het nominale bedrag öcT aandelen plus de agio reserve(lie door de emissie ontstond Gazelle De aandeelhoudersvergadering van de Gazelle Rijwielfabriek te Dieren heeft het dividend over ] 9B2 — 1963 vastgesteld op 12 procent Op vragen werd ingegaan op de fusie met de Rijwielen en Motoren f.thriek Batavus in Heerenveen De bedoeling is de integratie tussen bei de bedrijven zo snel mogelijk tot stand te brengen Er zijn overigens non enige versehillen te overbrug gen hoewel beide bediijven dezelfde pi'odukten maken Dit geldt ook voor de pensioen voorzieningen die bij Batavus de zelfde zullen worden als bij Gazel le In de Batavus-fabriek in Bol sward wordt niet meer geprodu ceerd Deze produktie is thans ge ccmcentreerd in Aalten De resultaten van Batavus in het atijelo'pen boekjaar waren belangrijk beter dan die van Gazelle De kos tenstijging blijkt hieraan debet te 21 in deze heeft men nL bij Gazelle niet helemaal kunnen opvangen Ook ligt in Dieren het personeels vraagstuk moeilijker dan bij Batavus in Oudesehoot De omzetstijging stemt tot tevreden heid Zowel Gazelle als Batavus hebben contacten gelegd voor de exportmarkt in Indonesië De moge Uikheden daar zijn echter nog be perkt door de huidige kredietgeving De prijs van een kwaliteitsfiets ligt er omgerekend in roepia's in de buurt van wel duizend gulden Van der Heem Het ligt in de bedoeling van de directie van Van der Heem de in Sneek in aanbouw zijnde radiofa briek donderdagmorgen 11 juni met enige feestelijkheden in bedrijf te stellen Prof dr Sj Groenman hoogleraar in de sociologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht zal een voordracht houden over de indus trievestiging in Friesland Heineken Ken buitengewone vergadering van Heinelfens Bierbrouwerij Maatschap pij heeft de uitgifte van ƒ 10,5 min nom bonusaandelen ten laste van de agioreserve goedgekeurd Voorts werd het voorstel tot vei'hoging van het maatschappelijk kapitaal tot ƒ 75 min aanvaard Over de moge lijkheden tot samenwerking met an dere brouwerijen kon het bestuur niets mededelen omdat er nog niets is Vanaf 22 april zullen de aande len ter beurze ex agiobonus worden verhandeld De gang van zaken in het lopende boekjaar is ondanks het sle(;hte weer niet onbevr.gdigend Heïneken heeft de kostenstijging tot dusver heel behoorlijk kunnen op vangen Holl Kattenburg Tegen de achtergrond van de moeilijkheden van 1961-62 is de raad van commissarissen van Hollandia Kattenburg niet ontevreden over de resultaten van 1962-63 De ge consolideerde omzet in geldswaar de was gelijk aan die van een jaar tevoren Saldo exploitatierekening • geconsolideerde ƒ 625 000 v j ƒ 394.000 Opbrengst deelnemingen ƒ 68.000 ƒ 108.000 bijzondere ba len ƒ 45.000 ƒ 34.000 Saldo winst ƒ 151.000 ƒ 3595 Dividend 4 pro cent v.j nihil Er is reden de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien de stijging van de loon - en indirecte kosten stelt het bedrijf echter voor grote problemen De directie vreest dat deze stijgingen niet volledig uit een verhoogde opbrengst van de produktie zal worden gedekt Het kostenbesparende effect van geno men maatregelen ' zal hierdoor ge deeltelijk teniet worden gedaan In het nieuwe boekjaar is een begin gemaakt met de uitbreiding van het atelier iri Grootebroek De omzet op de buitenlandse markten die tot de EEG behoren vertoonden een stijging bij marges welke beter wa ren dan het jaar daarvoor De om zet in de EVA-landen onderging ° pn geringe daling De omzetverminde ring welke zich in Nederland in de sector plastic regenkleding verder voortzette werd opgevan.gen door ' n stijging in andere artikelgroepen De plannen tot medeparticipering in een verkoopgebouw in het toe komstige confeotiecentrum in Am sterdam kregen vastere vormen Voor het project zal een afzonder lijke financiering van ƒ 450.000 tot ƒ 500.000 vereist zijn De gang van zaken bij de Engel se dochter Katfenburgs Ltd was bevredigend evenals bij de Austra lische 50 procent deelneming jaar vergadering Mosa De jaarvergadering van de Por selein en Tegelfabriek Jlosa Maas tricht heeft het dividend bepaalde op 18 procent w.v 6,25 pet naar keuze in aandelen In het jaarvei' slag wordt er op gewezen dat de resultaten over 1963 een stijging te zien geven Ook de omzetcijfers Van de gezamenlijke prodiikten ver tonen een lichte stijging Zulks on danks ' n in de loop van het verslag laar toegepaste gedeeltelijke prijs verlaging Een en ander wijst er op dat de niet onaanzienlijke kosten stijging dankzij verhoogde produ tiviteit kon wordon ¦ opgevangen Netto-winst 2.233.783 gulden 1.959.794 gulden Het eerste kwar taal 1964 is gunstiger dan het eerste wartaal 1963 de winter de voor uitzichten voor de rest van het jaar ^ lin ook zeer gunstig Nove De resultaten van het eerste kwartaal van het lopende boekjaar van de Noordelijke Industrie voor Vezelverwerking zijn bevredigend Dit deelde de president-commissa ris mee in de jaarvergadering De stro-prijzen zijn sterk gestegen Ook de houtprijzen zijn wel eniger mate gestegen maar niet in die mate dat de winstmarge bedreigd wordt Het bedrijf is zodanig inge richt dat als dit nodig mocht blij ken snel overgeschakeld kan wor den van hout op stro De investerin gen in het afgelopen boekjaar ƒ 1.190.146 waren nodig ter op voering van kwaliteit en doelmatig heid en voor ' n kwantitatieve pro duktieverhoging Men is er voortdu rend op uit produkten te veredelen a.a board met plastic Er moest een afdeling worden vergroot om een continue produktie te verkrij gen De n.v zal ook in de toekomst voortgaan met investeringen Aan gaande de deelnemingen 341.616 werd meegedeeld dat deze gelegen zijn in vier verschillende bedrijven Ze geven gelegenheid om de afzet te vergroten Alle deelnemingen hebben dit jaar dividend opge bracht Geruchten over een voorge nomen fusie van AKU en Nove werden tegengesproken Wel zijn commissarissen attent op mogelijk heden om het bedrijf een stevige basis te geven - door bijvoorbeeld samenwerking op bepaald terrein Dividend zeven v.j vijf pro cent Palthe Tot hun groot leedwezen delen commissarissen van Palthe's Tex tielveredelingsbedrijven in Almelo mede dat het medisch vrijwel vast staat dat de heer Molenaar — die enige weken geleden In het zieken huis werd opgenomen in verband met'de gevolgen van het letsel door hem indertijd opgelopen bij een auto-ongeval — voorlopig zijn werk zaamheden als directeur niet weer zal kunnen opnemen De heer Bon man die reeds geruime tijd geleden mede in verband met zijn gezond heidstoestand de wens te kennen ge geven had met vervroegd pensioen te gaan heeft in vriendschappelijk overleg per 1 mei ontslag genomen als directeur De heer Bouman die thans met verlof is zal adviseur van commissarissen blijven Aangezien bovendien de heer Verburgt in verband met ernstige meningsverschillen zowel met de raad van commissarissen als met de heer Molenaar per 15 maart ont slag genomen heeft als directeur is sindsdien op grond van de sta tuten de raad van commissarissen tijdelijk belast met het bestuur De raad acht het gewenst dat zo spoe dig mogelijk tot definitieve voor zieningen wordt overgegaan en zsd daarom in ' n in april te houden bui tengewone vergadering voordrach ten doen tot vervulling van de.,.di rectievacatures In diezelfde verga dering zullen tevens voorstellen wor den gedaan tot benoeming van drie commissarissen Proost en Brandt Tot dusver zijn de omzetten en de resultaten van Proost en Brandt in het lopende boekjaar bevredi gend De kostenstijgingen uit hoof de van salarissen konden worden goedgemaakt Een onzekere factor wordt echter gevormd door de ex terne kostenverhogingen die eerst de komende maanden in hun volle omvang op het bedrijf gaan druk ken Van de nieuwe projecten in de bouwmaterialensector heeft de di rectie goede verwachtingen Over de gevolgen van de verhuizings plannen alsmede de financiering daarval valt nog niet veel te zeg gen Om te komen tot een hergroe pering en centralisatie van de pro duktie en om de nnodzakeliike uit breidingsmogelijkheden te scheppen wil men in beginsel uit het centrum van Amsterdam weg Waarschijnlijk zullen dan de bestaande panden wor den verkocht Ook de mogelijk ver vroegde aflossing van de conver teerbare obligatielening hangt nog in de lucht omdat de algemene fi nancieringsplannen bij het bestuur geen vaste vorm hebben aangeno men Vanuit de vestiging in Nairo bi Kenya worden tevens de om rin.gende landen verzorgd De gang van zaken aldaar noemde de direc tie bevredigend hoewel de ontwik kelingsgang nog niet precies valt te overzien Het loopt plezierig maar we blijven ietwat voorzich tig " In het lopende jaar zullen de investeringen niet onaanzienlijk " zijn dit in verband met de nood zaak om tot grotere diepte investe-ringen te komen jaarvergadering Stadhouderslaan De Maatscliappij Stadhouderslaan tot Exploitatie van Onroerende Goe deren heeft over 1963 in totaal ƒ 737.835 v.j ƒ 619008 aan baten ontvangen Hiervan kwam ƒ 275.877 ƒ 244.847 voort uit exploitatie van onroerende goederen en ƒ 171.542 ƒ 113.174 door netto-winst van dochtermaatschappijen terwijl de winst op huizen gebouwd met der den ¦ f 173.062 f217.892 bedroeg Saldowinst ƒ 390.332 ƒ 319.9.38 Di vidend 18 15 procent De vennootschap beschikt over voldoende bouwgrond en heeft di verse bouwplannen voor directe uit voering gereed liggen Het rijksgoed keuringsbeleid werkt remmend op de uitvoering Bij een vennootschap welke voor 50 procent eigendom is van Sfadhouderslaan " wordt een woningtype ontwikkeld dat groten deels wordt geprefabriceerd Indien dit type woning de kwalificatie ver krijgt van te zijn uitgevoerd volgens de zgn arbeidsbesparende methode verwacht de directie daarvan suc ces Zij beschikt reeds over een fa brieksruimte waar de produktie kan plaats hebben Het merendeel der huizen van de maatschappij ligt in Den Haag De drastische verhoging van de straat belasting door deze gemeente valt op geen enkele wijze te compense ren Er werden drie bestaande pan den aangekocht Het bezit aan on roerende goederen met anderen werd eveneens uitgebreid Derhalve kt Vast e mar AMSTERDAM 6 april — Het Damrak heeft vandaag de nieuwe beursweek ingezet met een vaste stemming voor het merendeel van de internationale waarden De handel was kalm Aan het koers verloop van vrijdagavond kon men reeds verwachten dat de tenden tie vandaag voor de hoofdfondsen aan de vaste kant zou zijn Toen werd als hoogste prijs voor de aan delen Kon Olie f 152.20 getaald Philips werd verhandeld op f 1.52 en KLM op ƒ 82,50 Vanmiddag schommelde Kon Olie rond ƒ 152 tegen een voorgaande slotprijs van ƒ 149,80 PhUips f 152 ƒ 150,10 Unilever bijna een gulden hoger op ƒ 139,10 AKU plus twee punten op 527 terwijl Hoogovens een punt hoger openden op 664 Later op de middag werd voor Hoogovens nog 667 betaald KLM werd op f 81 geadviseerd ƒ 79,70 Venmorgen werd als hoogste prijs voor aande len KLM ƒ 82,70 betaald Wall Street sloot vrijdag op het voorgaande slotniveau De Neder landse hoofdfondsen lagen er vast in de markt Dit vormde vandaag dan ook een goede stimulans voor de meeste hoofdfondsen De scheepvaartsector begon heel kalm met een licht verdeelde stemming waarbij aandelen Kon Boot een punt lager openden op 152 Later op de middag werd dit verlies ingelopen Holland Ameri-ka Lijn ontmoette goede vraag waardoor een koeswinst ontstond van twee punten bij een notering op 122 Ook voor Scheepvaart Unie bestond enige belangstelling De leidende cultures die de vo rige week in koers waren gestegen lagen zwak In de markt als gevolg van winstneniingen Zo daalde Deli van f 132,50 tot f 131,70 ƒ 133,40 Amsterdam Rubbers werden op 122y2 verhandeld na 124 122 % HVA moest een punt prijsgeven op 1671/2 In de lokale afdelingen was het zeer rustig De aandelen van de Exploitatie Maatschappij Scheve ningen werden acht punten hoger op 345 geadviseerd Dat deze aan delen weer ruim in de belangstel ling zijn gekomen getuigt ' de om zet van vrijdag toen in dit fonds voor nominaal ƒ 160.500 omging Ook vandaag was er in dit fonds ruime vraag aanwezig Aandelen Noordelijke Industrie voor Vezel verwerking noteerden ex zeven procent dividend Er gingen de laatste tijd ter beurze geruchten over een fusie van deze maat schappij met het AKU-concem In de jaarvergadering werden deze geruchten tegengesproken Vandaag werden voor het eerst certificaten First National City Bank verhandeld De prijs per cer tificaat van vijf aandelen elk met een nominale waarde van 20 dollar werd op 119 % dollar of ƒ 2157,50 vastgesteld De belangstelling voor genoemde certificaten was zeer behoorlijk 296 259 299 257 206 425 348 156 166 261 225 220 156 112 S 255 ¦« 247 220 463 143 125 360 990 381 295 260 261 208 350 162 167 260 221 156 lU ' 59 250 441 250 220 456 141 125 365 993 315 335 528 221 381 760 383 VeenO St sp Veneta Ver Bliktabr Ver Glas Ver Mach t Ver Touwfabr Vettewlnke Vezelverw N 1 Vihami ] Vliss Kat Vorstenl Cult Vreü Rubb eert De Vries IJzer Vulcaansoord Walvischvaart Weminks Beton Wessanen Wilton Fljen Wits de TexUel Wyers I en H V Wi]k en H Zaalberg Zeeuwse Conl Zwanenberg Org Zwitsa AlUnbanw en Fetrnipnm 56 ' 539 \ 449 151 ' 1.50,30 1926 ' 2960 3420 81 = i6 " 42 ' 53,50 ' 52,20 ' 950 3000 3422.5 S2 240 210 490 322 589 167 126 146B 485B 481 250 150 231 302 508 314 402 522 109 157 255L 412 Alg Explot Ml,l Billlton 1 Billiton II Kon Petr 1-20 Kon Petr 1-50 M(»eara Enlm a ld c opr hew ld l vWnstb 10 4 win.sth Oost Borneo Mi ] Snhoppvaarl 1^'urness Üost,zee 477 UI 472 1101 Spoor - en Tramwegen 119 Gelfl lYam — Nederlandse Antillen 99 Antil - Brouweri ] 196 Ant Verttahr 97 Belcrie ïevaèrt 199 204.1 Duitsland Mannesm oert 248 — llollarrondsen rertifii*atcn 236 338 179 112 196 394 385 125 123 56,20 140 340 108 168J1 219 340 331 170 13 215 240 344 348 550 700 48 6tf 84 ¦ 17 68 17 21 991 45 44 27 39 3 ' ïL 70 * 45 65 30 19 •^ 62 89 82 56 602 57 77B 80 38 16 70 56} 32 50 6 82 17 " O 70H 21 99 145 47 27 39 Can Pao [ mp Oil Inland N G In Nick a Shell ïan ACH Infl Am bJnka Am Motors Am Rad Am Smelt Am 1 and T Anaconda Atchison T BetJil St Chashoum Ches a.O Chrvsler Cities S Columh Gas 65 30 Curttss W 20 Du Pont 260 General E 89 Gen Mot 81 Greyhound 57 IBM 601 Int flavours a P 57 lones a.l 77 259 268 Kenn Cop 84 Muntg W Nat Can Nat Dairy P Nat Steel Penn Rail Philips Pet Proct a G Radio Corp Rep Steel Shell Oa South Cy Stand Br 10a Stand Oil N.J Studehaker P Sun M.C Texas Inst 11de Watei Union P R II S « teel Western B,C West Elec WlLson W(H)lwortÖ Un Miniere Prolonjraties 125 288 36 16 70 56 32 49 92 354 147 238 705 278 313 532 108 109 48 47 54 77 85 8 31 76 38 41 59 44 37 39 74J 630 4 83 llOB 48 47 53 76 84}J 8Jit 30 76 37 217 144 121 82 166 446 298 303 4I,'j 60 44 37 38 74 630 4 IK i lil ' f ' t ¦ Cf ¦ f * ¦ 41 ¦ H 
MAANDAG 6 APRIt 1964 TTTRECHTSCH m ET^WSBi ^ o KLEINTJES > ot 15 woorden / 2.25 elk woord meer 15 cent Handelsbureau te Bilthoven heeft voor ACTIEF PEKSOON positie vacant als TYPiST/GORRESPONDENT die t.z.t zelfst de afd import kan leiden Alg adm onderlegd Kennis mod talen vereist HOOG LO(5n Zeer goede vooruit zichten Tevens gevraagd ERVAREN TYPIST/TYPISTE Soil met uitv inl inz Ift opl verrichte werkz etc onder no 2-2491 aan het bureau U.N TE KOOP AANGEBODEN HOUT HOUT Ie en 2e keus hout in diverse lengten breed ten en dikten regelmatig in vooraad Bons Zandpad 131 a telef 41088 BELGISCHE HERDER 4 mnd oud Tevens gitaar Na 19 uur Spuistraat 33 Utrecht Te koop aangeb BUNGALOW TENT merk Cabanon 4 - a 5 pers Na 7 uur Draalweg 133 Aangeb in prima staat verke rende BERINI M 21 Spaarne straat 61 PICK-UP merk Jobiophone Broerestraat 19 bij Majellapark ' s avonds - tussen 5.30-7 uur Te koop Magneet BROMFIETS bouwjaar 1960 in zeer goede st J Jassies Leliemanstraat 24 PICK-UP Philips met platen Luit Blomstraat 9 Utrecht Grote BUNGALOWTENT 4 pers in zeer goede staat Tel 27604 Prima WASMACHINE ƒ 45 pri ma autoradio ƒ 40 platenwis selaar ƒ 35 Knopstraat 55 bis Een z.g.a.n Amco WASMA CHINE snelwasser prijs / 75 en gasoventje ƒ 5 Alex de Grotelaan 165 Kanaleneiland Wegens emigratie te koop aangeb SCHRIJFMACHINE Br no 1-4177 bur UN SOLEX in goede staat ƒ 75 Telef 23005 Te koop compleet ingerichte CARAVAN S slaapplaatsen Zeer geschikt voor vast kamp Garage H Greven Utrechtse weg 251 De Bilt Telef 60001 Nu extra laag in prijs KIN DERWAGENS wandelwagens Wandelwagens ƒ 26.50 ligzit wagen met spatborden ƒ 42.50 verchroomde kinderstoelen ƒ 42.50 incl Hornitex speelta ïel kinderboxen met vloer ƒ 32.50 kinderwagens ƒ 125 op vouwbaar uitneembaar Rie mersma kinderwagens de nieuwste Plastic wandelwagen capes ƒ 5.95 nylon kinderjacks gewatteerd ƒ 24.75 B J Heisen sr uitsluitend Rozenstraat 3 bij St Jacobsstraat achterzijde Leefsma Utrecht Te koop PAPEGAAI grijze roodstaart goed sprekend en zeer lief Met nieuwe ver chroomde kooi Lange Nieuw straat 53 FIRMA HERAN Amsterd straatweg 34 telef 20617 Let op Ingang Nylonhuis heeft regelmatig t.v.'s met 2e pro gramma vanaf ƒ 360 Met 6 mnd garantie en antenne Door voordelige inkoop te koop aangeboden een lichtgewicht NAAIMACHINE f 195 Zlg-Zag naaimachines vanaf f 245 ook nog enige lichtbeschadlgde naaimachines waaronder ook vriie-armnaaimachines van be kende merken Betaling In overleg Vrijblijvende demon stratie Te bezichtigen bt G A Witjens Herenweg 33 bij de Amsterd straatweg Telef 23968 Utrecht Tevens repara - tie inrichting NAAIMACHINES u Slaagt be ter en voordeliger bij Van Bas ten Lange Jansstraat 9 Utr Telef 15598 West-Europese Ga zelle zig zag naaimachines / 395 U kunt er alles mee doen De tweede naaimachlnehandel vanaf de Neude Koop nu uw BEDDEN en de kens Desgewenst op gemakke lijke betalingsvoorwaarden Fa Witson Oude Gracht 309 telef 24036 Te koop TELEVISIETOESTEL ^ LEN Door inruil verkregen ge heel gereviseerd vanaf ƒ 95 Met 2e progranmia vanaf ƒ 250 Met garantie en volledige service ge plaatst Radio Tolsteeg Twljn straat 46 tel 29870 Utrecht CAMF - KORSETTEN Gedlpl corsettlères Corseterrie Lotus Amsterd straatweg 219 tJtr Telef 41792 Geen vooruitbetaling Nieuwe FIETSEN f 3.08 per week 52x of 1 138 contant Juncker ƒ 179.75 Broer Lijnmarkt 24 GEREEDSCHAP in vele soor ten koopt u zeer voordelig bij de Firma Geerts Oude Gracht 210 telef 10228 EINDELIJK GEVONDEN Ma trassenfabriek Lange Lauwer straat 36 bij Predikherenkerk hof Polyether oorlog Kinder matrassen 6.50 matrassen 14.50 divanbedden 22.50 onderschuif bed 3S.50 wentelbedden 35.50 kussens 3.50 dekens 5.10 ge watteerde 14.50 10 tot 20 "/ o KORTING op meu belen dames en herenkleding radio t.v wasmachines enz Rechtstreeks van fabriek en groothandel Vraagt Inlichtin gen aan Postbox 2104 Utrecht AUTORADIO vanaf / 149 zon der vooruitbetaling Radio Vel der Amsterd straatweg 6 en 48 Utrecht Voor uw suède antika of nappa jasje mantel of herenjas altijd naar BEN SNATAGER zo van fabrikant aan klant dus veel goedkoper Oude Gracht 242 telef 11786 Na « uur 10484 JAWA BROMFIETSEN Vanaf ƒ 475 Voldoen aan alle eisen Wereldbekend Vraagt prospec tus en demonstratie bij Fa C van Beek Springweg 14 Utrecht Telef 030 - 29883 JAWA BROMFIETSEN v%naf 1 475 Voldoen aan alle eisen Wereldbekend Vraagt prospec tus en demonstratie bij Fa Wagenvoort Steenweg 25 Utr Telef 030 - 19697 KOELKASTEN vanaf ƒ 298 In dus Bauknecht Zoppas Ma rijnen enz Betaling in over leg Radio Velder Amsterd - straatweg 6 en 48 Alle bekende J Strauss walsen op één grote LANGSPEEL PLAAT Prachtige opname Slechts ƒ 5,95 In deze bijzon dere serie hebben wij een rui me keuze Muziek Staffhorst Drieharingstraat 5 Nachtegaal straat 9 MATRASSEN Reparaties bij vullen met de prima Java Kapok Overtrekken linnen da masten Ook veren bedden ' s Morgens halen ' s avonds te rug Vanouds vertrouwd be kend adres W Uljee Gans straat 44 telef 23986 Met een Mercury BUITEN BOORDMOTOR is uw water sportvakantie compleet Nu al reserveren bij N.V Boot Rozenstraat 15 Utrecht Leuke geschenken Schoolbor den 4.50 poppenstoelen 3.25 poppenhuizen 15.95 garages 15.50 pakhuizen 15.95 boxen 5.95 hobbelpaarden 15.95 POP PENZIEKENHUIS Jacobijnen straat Utrecht Huur Philips TELEVISIE voor f 25.95 per maand zonder voor uitbetaling maar met recht van koop Morgen al bij u thuis Bel dan vóór 6 uur 020 - 249767 en ' s avonds 02964 - 17971 STOFZUIGERS alleen de be kende merken vanaf ƒ 145 zonder vooruitbetaling Radio Velder Amsterd straatweg 6 en 48 KAMPEERDERS Wij leveren complete kampeeruitrustingen o.a enkel en dubbeldaks ten ten bungalows luchtbedden slaapzakken butagastoestellen kampeerbedden enz Permanen te kampeertentenshows ook zaterdags Verhuur van tenten luchtbedden en gasapparaten N.V „ Het Dekkledenhuis " Vcemartkplein 1 2 Utrecht Telef 32641 - toestel 05 Ver huur van dekkleden TRANSISTOR RADIO'S Vanaf ƒ 139 zonder vooruitbetaling Radio Velder Amsterd straat weg 6 en 48 WASMACHINES wasautoma ten vanaf ƒ 876 Volop keus Radio Velder Amsterd straat weg 6 en 48 BANDRECORDERS V.a ƒ 298 Philips Gemakkelijke betaling vraagt vrijblijvend om inlich tingen Radio Velder Amster damsestraatweg 6 en 48 T.V inruilapparaten vanaf ƒ 95 RADIO VELDER Amster damsestraatweg 8 en 48 PHILIPS T.V vanaf ƒ 648 ge makkelijke betaling Ruilt uw oude apparaat in Radio Vel der Amsterd straatweg 6 en 48 Utrecht CENTRIFUGES Miele Bau knecht enz enz Ook zonder vooruitbetaling Radio Velder Amsterd straatweg 6 en 48 Te koop een stalen MOTOR BOOTJE Te bevr bij C Lof Slunterweg 55 Ede Telef 3090 na 6 uur Ongekantrechte delen EIKE HOUT voor afrastering van uw tuin a ƒ 1.40 per meter Te bevr bij Firma J J G van Soest en Zn Stationslaan 3 Houten Telef 03468 - 292 Eiken KALVERBOXEN ƒ 30 p stuk Te bevr bij Firma J J G van Soest en Zn Stations laan 3 Houten Telef 03468 - 292 Grijze roodstaart PAPEGAAI met kooi praat en fluit Zon straat 15 bis Utrecht GAAT U TP„OUWEN of heeft u een nieuwe woning Krediet voor iedereen tot ƒ 5.000 voor aanschaf meubilair woningtex tiel Vraagt gratis folder dan krijgt u algehele inlichtingen Postbus 1371 Rotterdam Er is een zeer vertrouwd adres in Utrecht West voor nieuwe en gebruikte T.V met 2de pro gramma Wij ruilen ook uw oude T.V In Tevens alle repa ratie T.V Nationaal J P Coenstraat 14 Het huis met de buitenklok uw adres voor KLOKKEN hor loges slersteenrlngen zegel en verlovingsringen cassettes tafelgerel F R Marsman ge diplom horlogemaker telef 31439 Damstraat 38 Utr Wij le veren ook op gemakkelijke be talingsvoorwaarden Geen ren te geen kosten Rechtstreeks stoffeerderlj schlt terende BANKSTELLEN eet hoeken slaap bankstellen berg meubels etc Desgewenst Kre - diet service 37 jaar ervaring Van Basten's Stoffeerbedrtjf Picter Nieuwlandstraat 25 tel 14923 Voor LEDEREN KLEDING al tijd naar Ben Snatager eigen fabrikaat dus voordeliger Oude Gracht 242 telef 11786 Huur Philips TELEVISIE voor / 25.95 per maand zonder voor uitbetaling maar met recht van koop Morgen al bij thuis Bel dan direct vanavond 030 - 36559 GRASMAAIERS Een zeer so lide sterke grasmaaier merk Brill 30 cm snijbreedte op ko gellagers lange levensduur volle garantie ƒ 48.95 Een gras maaier Folbate veel lichter van uitvoering dan de Brill 30 cm snijbreedte glijlagers spe ciaal voor kleine gazons ƒ 39.75 Om onze klanten een teleur stellUng te besparen verkopen wij geen grasmaaiers in lagere prijsklasse Manus van Beuse kom's Zaadhandel Oude Gracht 126 128 telef 14560 ONROERENDE GOEDEREN Nog enkele nieuwbouw 2 - en 4 KAMERFLATS Centrale ver warming badkamer lift aan wezig Prima stand Oplevering najaar Koopprijzen v.a ƒ 36.000 IWakelaardij Nic Rijkse'n Witte vrouwensingel 53 Utrecht Particulier vraagt voor BELEG GING een blokje hele huizen of boven en benedenhulzen Ook enkele percelen komen in aanmerking Aanbiedingen van H H Makelaars worden even eens gaarne tegemoet gezien Opgaven van huren etc onder no 1-4035 bur UN Diverse WOONHUIZEN gevr Leeg en voor geldbelegging Tevens enkele bedrijfspanden Aanbiedingen aan H Rijksen Jr makelaar-taxateur Rem brandtkade 46 Utrecht Telef 14621 Financia Nederland N.V verstrekt Jcontant geldi voor al uw aankopen AGENTSCHAP VOOR UTRECHT AMERIKALAAN.192 - TEL 030).80327 Bunnik Mooie ÉÉNGEZINS WONING helft van dubbel met garage voor - en achter tuin Ind grote woonkamer keuken k.k flinke hall en w.c Ie etage 4 slaapkamers douche zolder vliso in prima staat van onderhoud Leeg per 1 aug a.s Koopsom ƒ 60.000 vrije vestiging Inl makelaars H J C Pleters en Zonen Janskerkhof 24 te Utrecht Tel 030 - 14906 na 18 uur 030 - 60582 AUTO'S MOTOREN LUXE AUTO'S ƒ 0.14 per km Bestelauto's ƒ 0.20 per km incl benzine Ook V.W.-busjes te huur Lington's autoverhuur bedrijf Loeff Berchmakerstraat 11 en 26 telef 10855 b.g.g 61320 Autosloperij v Kouwen Strljk vlertel 13 De Meern vraagt alle voorkomende SLOOP AUTO'S van na 1955 te koop Telef 03406 - 1567 Verhuur van V.W BUSJES V.W de Luxe en V.W bestel Ford Taunus 17 M All-risk verzekerd " met radio W A de Jong Volkerakstraat 29 tel 81714 FORD ANGLIA 1960-'61 km stand 33.000 ben Ie eigenaar wordt verkocht wegens aan schaf stationcar Telef 27602 AUTO'S van uitsluitend goede kwaliteit bij Auto Showroom Jansveld 49 Telef 14570 of 19794 ' s Avonds geopend AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 11 Hoograven naast Shell station Luxe Volkswagens Telef 29410 b.g.g 29417 AUTOVERHUURBEDRIJF P F C Jongerlus Detmoldstraat 57 telef 82724 V W Variant 1500 V.W de Luxe V.W busjes Cortina AU-rlsk verzekerd Te koop aangeb in prima st zijnde VW KAMPEËRBUS geel kenteken Uitgerust voor personenvervoer Butagas gr benzinekachel water nage noeg nieuwe banden met be lasting en verzekering Telef 03438 - 2524 Te koop aang MOTOR Maico 1954 Tegen elk aann bod Kas teellaan 151 IJsselstein Telef 1821 AUTOSLOPERIJ BURGERS Speciaal voor Opel en Taunus onderdelen van 1955 tot 1963 Glldstraat 157 Oude Kerkstraat 20 Utrecht Telef 20120 SIMCA ARONDE 1957-'58 80,000 km gelopen nieuwe banden van Ie eigenaar Prijs ƒ 1000 Kasteellaan 151 IJsselstein Tel 1821 Van particulier wegens vertrek naar ' t buitenland zeer mooie DODGE KINGSWAY met een nieuwe motor loopt op gas even zuinig als een VW prijs f 1950 P.a Koningslaan 24 tel 21218 SCOOTER OCCASIONS Jawa La Bohème 1961 Lambretta 1960 Vespa 1958 NSU 1954 in zeer goede staat Garage Van der Vaart Prof Melchior Treublaan 11 en 13 hoek Eyk manlaan telef 23457 - 23625 Utrecht Te koop gevr een FIAT 500 Sunroof model 1962 of 1963 Br met prijsopgave no 1-4166 bur UN RENAULT DAUPHINE 1960 km stand 55.000 met schuifdak van particulier Vaste - prijs ƒ 2.500 W.A Vultostr 97 boven Hoograven Te koop van Ie eigenaar FIAT 500 1961 goed onderhouden Keuring toegestaan Tel 36352 Te koop aangeb RENAULT 4 N^egens aanschaf grotere Na 6 uur Nic Sopinglusstraat 3 Van partic VW type 1957 het geheel in buitengewoon goede staat Onderzoek toegestaan Prijs ƒ 1950 Grachtje 16 Nieu wersluis a.d Vecht Utr FORD ANGLIA Wagen Ver keert in zeer goede staat we gens aanschaf stationcar Prijs ƒ 2850 Telef 12874 TE KOOP GEVRAAGD Gezonde HONDEN te koop ge vraagd ook gehele nesten Hondenpension Rhijnauwen Provincialeweg 93 Bunnik Tel 03405 - 1982 Te koop gevr KANARIES en debravinken Merelstraat 35 telef 13617 ENGELSE PLATENCUBSUS gevr Br met opgave van merk en prijs no 1-4181 bur UN TE HUUR AANGEBODEN ZALEN voor diners koffieta fels vergaderingen recepties huwelijksfeesten enz Huize Olympia " afd zaalverhuur Café-Rest „ Olympia " Amster damsestraatweg 344 348 telef 42660 ZALEN voor vergaderingen bruiloften en partijen Café De Kampioen Jutfaseweg 219 Utrecht Telef 82872 Mooie KAMERS direct te aan vaarden Hamburgerstraat 1 Een ZIT - en een SLAAPKA MER met keukentje te huur ƒ 65 per mnd met vaste was tafel Geen echtpaar Per 1 mei Br no 1-4164 bur UN Gemeub ZIT-SLAAPKAMER met stookgelegenheld Aparte kookgelegenheid voor dame alleen Br no 1-4081 bur UN TE HUUR GEVRAAGD Belgische radio en televisie zoekt voor zijn permanente vertegenwoordiger represen tatief HUURHUIS in ' t Gooi Utrecht of omgeving plm 5 slaapkamers cv garage Br no 1-4109 bur UN Wij vragen KAMERS voor nette dames en heren Telef 16881 b.g.g 24920 Net persoon R.K b.b.h.h vraagt gemeub kleine ZIT SLAAPKAMER ƒ 35 a ƒ 40 per maand Weekends aanwezig zonder pension Br no 1-4180 bur UN Muziekstudent zoekt WOON en STUDIERUIMTE plm ƒ 80 Br no 1-4171 bur UN Planostudent 3de leerjaar Con servatorium zoekt ' n KAMER liefst in centrum Br no 1-4169 bur UN Werkende jonge vrouw diëtis te b.b.h.h zoekt een ruime gestoff KAMER Br no 1-4094 bur UN PAND ' te huur gevp door Btu dent-hoofdbewoner Moet ge schikt zijn voor onderverhuur Br no 1-4090 bur UN Heer zoekt gestoff ZIT SL.-KAMER met V.W en stookgele genheld in rustig milieu Br met prijsopg no 1-4082 bur UN AUTOSTALLING gevr voor V.W Omgeving Vleutenseweg Br Kruitstraat 9 2 vriendinnen zoeken gestoff ZIT-SLAAPKAMER en keu ken Br aan mej D Catsburg Bekkerstraat 8 PERSONEEL AANGEB SCHILDERWERK gevraagd voor eerste klas goed dege lijk schilderwerk op elk ge bied Vraagt prijsofferte bij een erkend patroon Br no 1-4146 bur UN PERSONEEL GEVR Gevr zelfstandig DIENST MEISJE voor halve dagen op flat bij dame alleen hoog loon Karel Doormanlaan 173 of tel 25224 liefst voor 12 uur LEERLING-VERKOOPSTERS gevr bij C Hoyng N.V Oude Gracht 163 Nette WERKSTER gevr voor enkele ochtenden per week Kledingmag Vorst Steenweg 9 Utrecht Gevr WERKSTER 2 morgens in de week Aanm C Valken burg Spoorstraat 12 melkzaak Utrecht Huize Pelikaan vraagt een DAGMEISJE voor hulp in de keuken Van 8.30 tot 13.30 Aan melden Maliebaan 11 telef 23483 en 29840 Asha Confectle-Industrie Oude Gracht 315 Utrecht tel 20709 Op ons atelier voor jongenskle ding kunnen wij nog enige MO DINETTES en leerlingen plaat sen Aanmelden van 9-5 uur aan bovengenoemd adres en na 6 uur bij de heer Van Mourik St Josephlaan 50 U Zuilen Gevr zo spoedig mogelijk voor afd slagerij flinke SLAGERS HALFWAS of gevorderde leer ling Ruys de Groot Adr v Ostadelaan 19 Utrecht In textielcontectlezaak wordt flinke VERKOOPSTER gevr 5-daagse werkweek Ebbing Poortstraat 100 telef 19290 Utr N.V Rocobé Ov den Ouden laan 30 bij Baltjebrug Kana leneiland Utrecht kan nog enige nette meisjes plaatsen als MODINETTES en strijksters op haar moderne ateliers voor jon gens en kinderkleding 5-daag se werkweek Alle inlichtingen aan bovenstaands adres van 9-6 uur en daarna Burg Norbruis laan 438 Zullen U en Bril jantlaan 78 Hoograven U Confectie-atelier S Rozendaal N.V Jutfaseweg 157 Utrecht vraagt voor direct STRIJK STERS Aanm dagelijks van 9 17 uur aan bovenstaand adres Confectie-atelier S Rozendaal NV Jutfaseweg 157 Utrecht vraagt voor direct IVIODINET TES Aanm dagelijks van 9-17 uur aan bovenstaand adres N.V Rokem metaaldraaierij Jutfaseweg 2IS Utrecht telef 82919 vragen voor direct DRAAIER en revolverdraaier Ook leerlingen en gepens ko men In aanmerking Aanm ook na 17 uur s avonds Cartoimagebedrijf D Miedema N.V Kanaalweg 86 Utrecht vraagt nette MEISJES die op geleid willen worden voor car tonette Aanm dagelijks aan bovengenoemd adres Banketbakkerij MACRANDEE vraa.gt 2e banketbakkersbe diende en een 3e banketbak kersbediende Vakantie kan geregeld worden Goed loon Aanmelden W v Noortstraat 186 Telefoon 16908 In ons nieuwe bedrijf aan de Reactorweg Ind terrein Lage Welde heblsen wij plaats voor ambitieuze MEDEWERKERS In de volgende fimcties vlerzlj dig schaver zager slijper be stekzoeker Ie monteur Zij die gesteld zijn op een prettige werkkring en gunstige arbeids voorwaarden kunnen soil bij Houth Utrecht " Jekerstraat 92 Utrecht telef 33444 Bij Z A Tukker Lijnmarkt 17 Is plaats voor een SCHOON HEIDSSPECIALISTE Moolenbeek's bakkerij Nieuwe Gracht 125 heelt plaats voor een BROODBEZORGER In vol ledige dienst en een broodbe zorger voor een wijk van 9-1 uur METAALDRAAIER Gunstige premieregeling V d Lingen's CV Transportwerktulgenfabr „ L.T.F " Zandweg 28 Maars sen Telef 03408 - 1444 Gevr geschoold BANKWER KER en enige leerl en aanko mende bankwerkers Gunstige premieregeling V 3 Lingen's C.V Transportwerktulgenfabr L.T.F " Zandweg 28 Maars sen Telef 03408 - 1444 Leefsma Utrecht N.V groot handel in woningtextiel vraagt voor spoedige Indiensttreding ' n FAKTURISTB Goede typevaar digheid en accuratesse vereist Sollicitaties St Jacobsstr 23 Utrecht Telef 26501 Gevraagd zo mogelijk voor spoedige indiensttreding een be schaafde JONGEDAME voor de verkoop van zilver luxe arti kelen Aantrekkelijke condities prettige werkkring en 5-daagse werkweek Vakantie kan gere geld worden Br met opgave van leeftijd enz onder no 1-4192 bur UN of telef na 6 u 03463 - 313 Voor spoedige Indiensttreding vragen wij voor onze bedrij ven te Utrecht en Maartens dijk nette MEISJES voor lichte montagewerkzaamheden Leef tijd vanaf 17 jaar Tevens vra gen wij handige jongens leef tijd plm 16 jaar Voor oplei ding van diverse machlnes Aanm dagelijks van 9-5 ' uur of na telef afspraak Fa Robri afwerkingsbedrijf voor de gra fische industrie Ingenhousz straat 28 Utrecht Telef 030 - 14892 Voor onze ateliers vragen wij voor direct of later KNIP STERS NAAISTERS handaf werksters strijksters en leer lingen Wij maken het betere genre damesjaponnen Deze werkkring is interessant om dat het geen lopendebandwerk is Bovendien Is het zelfstan dig en prettig werken ook om dat u ervaring in het maken van kleding kunt opdoen Gele genheid tot solliciteren dage lijks tussen 8-5 uur of na telef afspraak Reiskosten worden vergoed Jolo Couture N.V Nieuwe Gracht 64 Utrecht Tel 11981 UCONI Brigittenstraat 3 Utr heeft op haar atelier waar be tere herenconfectie vervaar digd wordt plaats voor MODI NETTES en leerling modinet-tes Hoog loon Prima sociale voorzieningen 5 daagse werk week Aanm dagelijks behalve zaterdags aan bovenstaand adres In de Stationsrestauratie Utr is plaats voor HULP voor de administratie café restaurant-kellner perronverkoper Ie buffetbediende knecht alge mene dienst juffrouw voor de automatiek hulp voor de af was in de kantine Hoofdge bouw Ned Spoorwegen Per soonlijke aanmeldingen Wegens huwelijk van tegen woordig meisje voor direct gevr zelfstandige HULP het liefst adm onderlegd in Ie klas delicatessenzaak Wijnen en buitenlandse kazen Gezel lige werkkring hoog loon Aanm mevr Wouterse Cath slngel 129 Utrecht MACHINESTIKSTERS en naai sters gevr voor thuiswerk Da gelijks aanm vanaf 8 uur tel 14067 Atelier voor verlich ting J Koelen Lichte Gaard 6 MACHINESTIKSTER gevraagd voor het atelier Dagelijks aan melden vanaf 8 uur telef 14067 Atelier voor verlichting J Koelen Lichte Gaard 6 Gevr eerste VERKOOPSTER In prettige nieuwe zaak Loon tot ƒ 70 per week event 5 daagse werkweek in - of ex tern Schalkwijk's Levensmld delenbedrijf Benschopperstr 32 IJsselstein BIJVERDIENSTE Enige nette dames en heren gevr voor de verkoop van zeer goed ver koopbaar verbrulksart Provi sie 30 "/ o Br no 1-4094 bur.'UN Stichting Nieuw-Unicum " Reactiverings - en Verpleeg huis vraagt ZIEKENHELP STERS Soil schriftelijk aan de Directie of pers op werkda gen van 9-17 uur Herenweg 215 te Heemstede Net WINKELMEISJE gevr voor in moderne groenten - en fruitbedrijf hoog loon 14 da gen vakantie voor bedrijfskle ding wordt gezorgd H W Jon gerlus Oudwijkerdwarsètraat 178 telef 12155 Utrecht WONINGRUIL Klein HEEL HUISJE omgev Ledig Erf huur ƒ 4.35 Gevr grotere woning hogere huur geen bezwaar Br no 1-4079 bur UN Gevr groot huls omgeving Wilhelminapark en omgeving Aangeb 4-KAMERWONING omgev Majellapark Br no 1-4072 bur UN LÉSSEN Voor uw rijbewijs naar erken de AUTORIJSCHOOL EWI per les ƒ 6 In nieuwe Opeis Halen en brengen gratis Telef 41534 E Bus Laan van Chartrolsé 74 Utrecht DANSLES - Privé en kleine clubjes - dagelijks na afspraak met Dansinstituut H de Rijk Nieuwe Gracht 49 telef 16301 DANSLES Leei nó dansen Privélessen en kleine cliibjes dagelijks Maak afspraak met Dansschool Wildschut Krom me Nieuwe Gracht 48 tel 20128 10 RIJLESSEN voor ƒ 50 doiir gedlpl Instructeurs In nieuwe Opeis Rekurd en V.W Halen en brengen gratis Bondsrij sehüol Combi " M Bus Nan senlaan 38 Utrerht Fei 35334 AUTORIJSCHOOL C M Beke Per les ƒ 6 of 10 lessen ƒ 55 Erkend instructeur K.N.A.C en V.A.M.O.R Vleutenseweg 303 AUTO-SCOOTERRIJSCHOOL ZUILEN Opel V.W en Vespa Speciale theorie avonden Swe der van Zuylenweg 106 telef 44642 K.N.A.C RIJSCHOOL „ RE KORD " Volkswagen Vespa Opel 1964 Theorie met projec tlefilms V.A.M.O.R erkend Kwartelstraat 48 b telef 15729 DIVERSEN ExpedtlebedrUl DE LUIFEL " Neude 35 36 telef 17606 Ver huizingen transporten kamer verhuizingen planovervoer speciale afhaal en besteldienst Wij garandeeren goede service en billijke prijzen ¦ NERGENS VOORDELIGER voor stomen eerj mantel of kostuum / 2,95 japonnen f 1.95 rok of blouse / 1.25 Chem Wasserij en Ververij Uppel schoten Bouwstraat 15 telef 20692 Vanaf ƒ 1.50 per week Ad Ver meulen gedlpl HORLOGBB Westerkade 16 telef 25374 Alle bekende merkhorloges op ter mijnbetaling 1 jr schriftelijke garantie Geen rente geen kos ten Koekkoekklokken pendu les gouden ringen Vanaf / 2 per week KRUIS Astroloog-Occultist Voorlichting over uw lot en le ven Discreet elk advies Spr uur 2 9 behalve woensdags des zaterdags 2-6 uur Obrecht straat 48 Utrecht Telef 24018 SNELSTOMERIJ RAPID Kos tuum ƒ 2.95 pantalon of rok f 1.40 mantel ƒ 2.95 jumper of trui ƒ 0.90 mits gebracht en gehaald Biltstraat 117 en Wa genstraat 19 Al brandt het maagzuur nog zo fel een RISP-TABLETJE blust het wel Ook u ziet er geestig en leuk uit als BEATLE foto op post kaart ƒ 1.50 Pruiken adnw.ezig Natuurlijk alleen bt Fotóbur ' t Sticht Steenweg 15 Utrecht ZALEN voor veigadertngeri bruiloften erj partijen Café De Kampioen Jutfaseweg 219 Utr Telef 82872 Informaties recherches be wijslevering volgen van per sonen echtscheidingen etc worden discreet behandeld door MENTURA Hamburger straat 1 telef 16881 ¦ WELKE FINANCIER of ma kelaar helpt mij aan ƒ 16.000 voor aankoop bedrijfspand Te rugbetaling ƒ 18.000 plus rente aflossing f 600 tot ƒ 800 per mnd Prima referenties Telef 030 - 27718 Voor FINANCIERING Van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantoor C M Witjens Mariahoek 21 Utrecht Telef 13471 en 23295 Alle verzekeringen Met spoed TE LEEN GEVR voor aankoop woonhuis ƒ 16.000 Terug ƒ 18.000 plus rente Aflos ƒ 600 tot ƒ 800 p.m Door klein bedrijf Goede referenties Br no 1-4161 bur UN UW PANTALON te lang te kort of te breed Wtj vermaken hem deze week Kleermakerij Am sterdamsestraatweg 79 bij de Beverstraat Utrecht WEGGELOPEN zwart katertje 6 mnd oud gele ogen spitse oortjes spits kopje Graag te rug te bezorgen Badstraat 3 Utrecht Vlotte SCHOENREPARATIES verzorgd „ als nieuw " en in één dag klaar Schoenmaker J v d Brul & Zn Kapelstraat 21-23 zijstraat Biltstraat Event af halen en bezorgen Telef 17880 KLEINBEHUISUEN laat uw spiraal vermaken tot opklap bed of divanbed uw houten ledikant tot ombouw Las ln-rlchtlng Lauwerecht v d Berg Lauwerecht 3 telef l53io Het NYLONHUIS voor over hemdenreparatie Nieuw boord 1 2.50 Amsterd straatweg 34 telef 20617 SCHULDENREGELINGEN V oprecht naar herstel strevende zakendrijvenden en particulie ren ter voorkoming van faillis sement gerechtelijke vervol ging loon)beslag verkoping huls-uitzetting enz Landeiyk Adviesbureau v d Midden stand Agamemnonstraat no 7 Amsterdam Telef 792024 Zes PASFOTO'S t 125 geschikt voor alle doeleinden alleen bu Fotobureau ' t Sticht Steenweg 15 Utrecht GELD BESCHIKBAAR 0.8 voor auto's nieuw en gebruikt mits niet ouder dan 1957 waar bij u het geld desgewenst zelf In handen krijgt om de auto contant ' te kunnen kopen Ook verstrekken wij geld op reeds m uw bezit » zijnde auto's BIJ gebruikte auto's geen all-rtsk verzekering verplicht Discrete en vlotte afwikkeling binnen 24 uur gereed Ook ' s avonds na 1 uur en op zaterdag tol half I geopend Stichts Assu rantiekantoor Oude Gracht i09 bis telef U276 Zwakte na ziekte Schieffer'sBLOEDWIJN helpt bijzondersnel Bevat actief-LecithIne vi taminen en mineralen werktbio vttaal Bij apothekers endrogisten Voor VERBOUWINGEN en on derhoud naai » P Bouthoorn Fernanduslaan 67 Utrecht ONDERHOUDSBEDRIJF kan nog enige opdrachten uitvoe ren Br no 1-4037 bur UN VAKANTIEVERBLIJVEN Nog te huur van 4 juli tot 1 aug pracht ZOMERHUISJE H M Westerink Horsterweg 9 Doornspijk Telef 05258 - 452 HUWELIJKEN ENZ Voelt u zich eenzaam Zoek dan CONTACT met mij daar Ik ook behoefte heb aan op rechte vriendschap en huise lijke gezelligheid Het hindert niet of u ongehuwde moeder of wèduwvrouwtje bent Ik ben 38 jaar in bezit van wo ning Geheimhouding verze kerd Br no 1-4170 bur UN Jongeman 28 jaar N.H zoekt KENNISMAKING met een net meisje Br no 1-4165 bur UN STEGEMAN&GO N.V Vleeswarenfabriek te Deventer zoekt voor de stad Utrecht en omgeving VERTEGENWOORDIGER Voor deze afwisselende werkkring zoe » ken wij een actief persoon met door zettingsvermogen in de leeftijd van 30—40 jaar Bekendheid met de branche strekt tot aanbeveling ¦^ oor personen die zich aangetrokken voelen tot de verkoop van vleeswaren en over de daarvoor nodige capacitfliten beschikken worden goede perspectie ven geboden »»»»^^^^»^^^^»* %^^^^^^^^^< i %^^%»^^»%» i BUKS INSTITUUT VOOB DE VOLKSGEZONDHEID UTRECHT - BILTHOVEN Met spoed kunnen worden geplaatst bij diverse af delingen GEHUWDE DAMES VOOR HALVE DAGEN voor het reinigen van laboratoriumglas werk of voor het persen en vouwen van dienstkleding Salaris ƒ 235.79 of ƒ 222.09 per maand exclusief huurcompensatie afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden Leeftijd tot ca 45 jaar Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd [ l van de Afdeling Personeelszaken Sterrenbos 1 ' Utrecht >^^^^»%^%»»»»»^^^ o »^»»»»* Groothandel in boeken vraagt een actief BOEKHOUDER CORRESPONDENT r.-k die in staat is leiding te geven aan een beperkt personeel Eigenhandig geschreven sollicitaties onder opgave van leeftijd genoten opleiding en praktische erva ring worden gaarne tegemoet gezien onder no 2-2507 aan het bureau U.N Wij hebben een prettige werkkring voor een AMBITIEUZE JONGE YRL KRACHT die belast zal worden met diverse licht » adm werkzaamheden ' s middags van half 2 — half 6 uur Spoedige indiensttreding gewenst Aanmelden schriftelijk of persoonlijk IJZEBWEEF N.V Keiüsekade 3 — UTBECHT Telefoon 30114 vraagt voor spoedige indiensttreding CHEF voor een van de PRODUKTIE-AFDEUNGEN Verlangd wordt een energiek persoon die gewend is met personeel om te gaan en leiding te geven Leeftijd tot 45 jaar Zeer goede sociale voorzieningen zoals vergoeding van reiskosten verstrekking van vakantietoeslag na vaste indiensttreding opnamein het pensioenfonds gunstige spaarregeling Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Nederlandsche Persil iVIlj N.V Vreeswijkse straatweg 3-4 Jutphaas U 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD MAANDAG 6 APRIL 1364 15 DOOR DE LUIDSPREKER Misdaad in de Hooglanden LAND4LUKNKÜW5 ^^ ^+ Vf UTRCCHTSCH „ de rusteloze reiziger SUSKE EN WÏSKE De nerveuze NervièVs door John Marsh Hij werd drijfnat van zweet en de pijn in zijn armen was bijna ondraaglijk geworden toen hij eni ge tijd later het luik voelde bewegen Hij brak een vingernagel at bij zijn poging houvast te vinden voor een krachtige ruk maar ten slotte zag hij kans zijn vingers onder de rand van het stugge metaal te wringen Hij zette zich schrap voor een wanhoops riik waarop hij zijn volle kracht gebruikte Plotseling zo dat hij er volledig door overrompeld werd liet het luik los uit de muur Hij verloor zijn evenwicht bleef ' n paar tellen hevig wankelen op de vallende vaten en plofte daarna ruggelings de don kere ' vloer tegemoet De val kwam hard aan Hij bleef liggen waar hij lag verdoofd door schrik en pijn Tenslotte krabbelde hij traag en moeizaam over eind Zijn laatste energie gebruikte hij om de vaten weer opeen te zetten en naar het gat in de muur te klimmen waarin het luik had gezeten Vochtige stinkende lucht sloeg hem in het gezicht Er leek een heel flauw schijnsel te vallen door wat hij voor een hoop rottende plantendelen hield Opeens werd hem duidelijk waar hij zich bevond Het luik dat hij losgewerkt had gaf wel degelijk toegang tot de buitenwereld en daardoor waren - in vroeger tijd ko len in de kelder gestort Maar de laatste jaren was de kelder niet meer voor ' t opslaan van brandstof ge bruikt Tuinafval of iets dergelijks was tegen de bui tenmuur van het huis opgehoopt en zo'n hoop afval kon wel een meter wie weet twee meter hoog zijn Felton begon de natte rottende substantie naar zich toe te trekken en liet het bij handen vol op de kel dervloer vallen Hij trachtte zijn teleurstelling van zich af te zetten en besefte heel goed dat hij mis schien uren aaneen die smerige rommel naar bin nen kon trekken zonder dat de hoop daarbuiten veel kleiner werd Maar het was zijn enige kans om zijn vrijheid te herkrijgen Hij kreeg weer moed toen hij het lichtschijnsel sterker zag worden Als het daglicht er al was het flauw doorheen kon dringen kon het niet zo'n gro te hoop afval zijn Hij werd in zijn werk belemmerd door zijn hache lijke positie op de twee vaten Als hij zich al te veel bewoog liep hij de kans de vaten te doen kantelen en nog eens op de tegelvloer te smakken Hij werkte automatisch Het was alsof zijn armen niet meer aan zijn lichaam zaten maar onderdeel waren van een machine die hij op gang moest houden Hij keek op zijn polshorloge Zes uur was het Het leek hem ongeloofwaardig dat er nog maar twee uren verstre ken waren sinds hij dat meisje bewusteloos over het stuur van haar auto had zien liggen Zes uur was hem overigens laat genoeg Als hij er de kracht nog voor kon vinden zou hij vlugger moeten werken vnl de hij door de vrijgemaakte opening zijn gevangenis verlaten en vluchten eer het huis ontwaakte In een soort droomtoestand trok hij het glibberige verwarde gras en de kruimelende bladaarde naar zich toe en wierp de oogst telkens over zijn schou der op de vloer Hij ving een zonderling gesmoord geluid op en kwam plotseling tot de ontdekking dat ' t zijn eigen ademhaling was Hij vroeg zich af hoe lang hij nog tegen de spanning bestand zou zijn Er gens moest er een grens aan het menselijk uithou dingsvermogen gesteld zijn Nog onverwachts zag hij de blauwe lucht iDoven zich De hoop rottende plan ten was ineengezakt Nog een korte inspanning en de weg zou vrij zijn Hij begreep waardoor zijn ontsnap ping ' t meest bedreigd werd er zou toevallig iemand voorbij kunnen komen die zag wathijgedaanhad.Dan hadden zij niets te doen dan de keldertrap aflopen om hem in de rug aan te vallen of buiten met het pistool in de hand te wachten tot hij te voorschijn zou komen Hij trok door tot hij zag dat hij langs het overschot van de mesthoop zou kunnen ontsnap pen Uitgeput liet hij zich van de vaten zakken en strek te zich languit op de tegelvloer van de kelder uit Hij moest een ogenblik uitrusten eer hij in staat zou zijn tot de krachttoer zich omhoog te trekken van de wankelende vaten en door de opening te kruipen Hij kon zijn kans nauwelijks afwachten maar besef te dat het beter was zijn pijnlijke spieren een ogen blik tot ontspanning te laten komen Beter nog even geduld te hebben en het gevaar van ontdekking te lopen dan alles te verspelen doordat hij de kracht zou missen zijn voorgenomen taak tot een goed einde te brengen Hij staarde naar het verlichte vierkant in de hoek van de kelder en glimlachte Als hij erin slaagde de kelder te verlaten zou de chef niet weten wat hij denken moest Het was haast de moeite waard geweest om dat afgrijselijke onderkruipsel te treite ren dacht hij en nog lang niet uitgerust krabbelde hij op Hij zag in dat hij ook het laatste beschikbare vat nog kon gebruiken Daarin ontbraken een paar duigen en om die reden had hij het aanvankelijk on bruikbaar geacht Nu besloot hij de twee stevige vaten naast elkaar te zetten en te gaan staan op ' t wrakke vat dat het voordeel had hoger te zijn dan de beide andere Op die manier zou hij een steviger onder grond hebben al zou zijn startplaats dan minder so lide zijn Al gauw was hij gereed voor zijn poging Het vat wankelde vervaarlijk en hij hoorde egn onheilspellend gekraak alsof het op het punt stond onder hem te bezwijken Hij greep zich aan de rand van het gat vast boog zijn laiieën en zette zich schrap voor de wanhoopssprong die hem zo hoog moest brengen dat hij steun zou krijgen en zijn lichaam door de ope ning kon wringen Daar gaat-ie dacht hij en nam zijn sprong Onder hem ratelden de vaten over de keldervloer en hij bleef hangen half binnen en half buiten het gat Zijn hoofd gonsde zijn armen en benen leken machteloze hulpmiddelen Even sloot hij zijn ogen maar zodra hij voelde dat hij teruggleed klauwde hij als een dolleman met zijn tenen langs de wand op zoek naar een houvast dat hem omhoog kon werken Hij was zich niet helder bewust wat er de volgen de seconden gebeurde Of zijn schoen in een spleetwas geraakt of dat er onvermoede krachten in zijnarmen en benen waren gekomen hij wist het niet.Het enige dat even later tot hem doordrong was dathij voorover lag en even dankbaar was voor de rot tende planten waarin hij het gezicht wegdrukte alsvoor het zachtste veren kussen > 3 FELTON HEEFT GELUK Felton hief behoedzaam het hoofd op en keek om zich heen Van de plaats waar hij lag kon hij weinig meer zien dan de muur van het huis en de nabije dennen die zich nog hoger verhieven De mesthoop was maar weinig van aanzien veranderd De instor ting had plaatsgevonden vlak naast de muur waar hij de rottende plantenresten in de kelder had ge trokken Iemand die toevallig voorbijkwam zou geen verandering opmerken meende hij terwijl hij zijn hals uitrekte en van zijn stinkende schuilplaats zorg vuldig zijn omgeving opnam De zon straalde krachtig in een blauwe lucht Hij keek op zijn horloge Half zeven al Hij moest maken dat hij wegkwam wilde hij niet de kans lopen ontdekt te worden door iemand die vroeg was opge staan Voorzichtig stond hij op en keek om zich heen De dennengroet naderde ter plaatse het huis tot op enkele meters Tien meter rechts van hem lag de hoek die hij zou moeten omslaan om de voorzijde van het huis te bereiken Langs de hoek links zou hij vermoedelijk naar de achterkant van het huis gaan De dennen leken hem de gunstigste kans te bieden Ala hij zich eenmaal iij de beschutting van het bos bevond zou hij de weg kunnen opzoeken zonder veel gevaar ontdekt te worden Haastig klom hij over de mesthoop stak het smal le grintpad over en stond tussen de dennen Het mateloos gevoel van opluchting over zijn vrij heid luwde Opeens voelde hij hoe intens moe hij was De moed ontzonk hem bij de gedachte aan de vele kilometers woeste heidegrond en veen die er zich tussen dit afgelegen huis en de dichtstbijzijnde poli tiepost uitstrekten Het beste was mogelijk nog terug te lopen naar zijn hotelletje en daar de politie tele fonisch te waarschuwen bezoekuren in ziekenhuizen te Utrecht Academisct 2iek«nhiil8 Cathartlnesln gel lUl derde klas met ultzundering psychiatrie zond dinsd vrild 13-14 maand t.ra vrijdag 1S.3019 uur za terdag 18-1 uur Psychlatrlehezoelt In overleg nnet de Hoofdzuster Klassen bezoel Op Kinderafdelingen is alleen bezoek van ouders toegestaan St Antonias Ziekenhuis Jan van Sco relstraat 2 derde Klas ledere avond behalve zaterd 19-1930 dlnsd don derdag zaterdag en zondag 14.15 uur tweede klas dagelijks 14.3(1.16 en 18.30 20 uur eerste klas dagelijks van 11 12 14.30-16 en 18.30-20 30 kinder paviljoen dinsdag donderdag en zon dag 14 15 UUI Uiafconesseninrichting Bosboomstraat 1 derde klas dag 15-16 dlnsd en vrljd ook 18.30 19 uur per patiënt maxi maal twee bezoekers tegelijk éénmaal wisselen toegestaan op de helft van het bezoekuur tweede klas werkd 14.30 16 en 19 45-20.45 zond 11-12 en 14.30 16 uur eerste klas werkd 11-12 14.30 16 en 19 45-20.45 uur zond 11-12 en 14.30-16 uur Bmmafcliniek Kuningslaan 81 2e klas b 15 30-16.30 19.45-20.45 2e klas c 15 16.30 19.45-20.45 3e klas b 14.45-15.45 18 18.30 3e Klas e dinsdag vrijdag en zondag 18.00-1830 uur KoninklUk Nederlanils Gasthuis voot OoglUdeTs F C üondersstraat 65 der de klas zon - en feestd 11 30-12.30 en 15 16 uur dlnsd en vrljd 11.30-12.30 ledere avond 18.30-19.30 uur Cs avonds geen kinderen en geen bezoek op de klnderafdellns eerste Klas 11-12 uur eerste en tweede klas 14-16 en 18.30 20 uur Humoepatisch Ziekenhuis Weth Dle montlaan 21 derde klas dinsdag donderd zaterd en zond 14-15 uur kraamafdellng 14-14.30 uur ledere avond 18.30 19.30 uur eerste en twee de klas dagelijks 14-15.30 en 18.30-20 uur Kinderpaviljoen dinsd vrljd en zond 14.30-15 uur en donderd 18.30 19.00 uur voor vaders dag 13.30 15.30 uur Ziekenhuis 6t Joannes de Oeo Maria plaats 28 derde klas maand t.m vrljd 14-14 30 en 19.00-19.30 uur za terd 14-14.30 zond 14-14.30 en 18.30 19.20 uur eerste en tweede klas dag 14.15 en 18.30-19.30 uur Kinderafdeling zond dinsd donderd en zaterd 14 14.30 uur maand woensd en vrljd 19 19.30 uur Wilhelmina Kinderziekenhuis Nieuwe Gracht 137 zond dinsd en vrljd 13.30 14,30 alleen voor vaders maand en dondjrd 18.30 19 uur Centraal Militair Hospitaal Oog In Al en Sprlngweg ingang Geerte Bolwerk 1 Zaeü - Dinsdag donderdag zater dag zondag 13.30-14.30 dinsdag don derdag en zondag 19-20 uur Klasse dagelijks 13.30 14.30 en 19-20 uur Willem Arntsz Huis Agnletenstraat 2 dinsdag vrijdag en zondag 10.30-11.30 uur en 13.30-15.30 uur en zaterdagmid dag 13.30-15.30 uur M A X HEDENAVOND HILVERSUM I — NCRV 18.00 Kerkorgelconc 18.20 Kath Volks partij Kaarten op tafel 18.30 Licht gram muz 19.00 Nws en weer pr 19.10 Op de man af praatje 19.15 Onbekende muz 19.30 Radio krant 19.50 Lichte ork muz opn 20.20 Adam wie zijt gij hoorsp 21.05 * Kamerorkest en zangsoliste Klass muz 21.45 Lichte pianomuz 22.05 Uit het naburige Oosten 22.15 Pianorecital Spaanse muz 22.30 Nieuws 22.40 Avondoverdenking 22.55 Boekbespr 23.05 Compone ren in Ned 23.40 Het Evangelie in Esperanto 23.55 24.00 Nws HILVERSUM n — AVRO 18.00 Nws 18.15 Event act 18.20 Van voor en door amateurs mandoline kwartet en accordeonvereniging 18.50 Openbaar Kunstbezit 19.00 18.50 Openbaar Kunstbezit 19.00 Operafragmenten 20.00 Nws 20.05 Negen muzen elf provincies ± 21.30 De man die ophield bij het eerste hoofdstuk hoorsp 22.30 Nws en meded 22.40 Act 23.00 Jazzmuz 23.55 24.00 Nws DRAADOMROEP 4e lijn gram pi progr 18-20 uur Holst Oosterse suite Britten Les Illuminations " Williams concert voor hobo en orkest id voor tuba en orkest Walton symf nr 2 ENGELAND BBC LIGHT PROGR 18.33 Sportoverzicht 18.45 Hoorsp 19.00 Nws en joum 19.31 Spel 20.00 Hoorsp 20.30 Nws en act 20.40 Amusementsmuz 21.30 Amu sementsprogr 22.00 Lichte muz 23.40 Voordracht 23.55-24.00 Nws BRUSSEL 18.00 Nws 18.03 V d sold 18.28 Paardesportber 18.30 Lichte muz 19.00 Nws en weerber 19.40 Ope ramuz 20.00 Kamermuz 22.00 Nws en berichten 22.15 Volksdansen en - zangen 22.35 De zeven kunsten 22.50 Absurd On)zinnetjes over ons wereldje 23.00 Nws 23.05 Be ter laat dan nooit jazzmuz 23.30 Showprogr 23.55 Nws 24.00-0.45 V de zeelieden Dinsdag 7 april 1964 HILVERSUM I — KRO 7.00 Nws 7.10 Morgengebed 7.15 Ouverture 7.55 Overweging 8.00 Nws 8.15 Strip V d jeugd 8.20 Lichte gram muz 8.50 V d huisvrouw 9.35 Wa terst 9,40 Schoolradio 10.00 V d kleuters 10.15 Lichtbaken lezing 10.25 Klas ork 11.00 V de vrouw 11.30 Lichte gram 11.50 Volaan vooruit praatje 12.00Angelus 12.04 Licht instrumentaal ensemble en zangsol 12.30 Meded t.b.v land en tuinbouw 12.33 V de boeren 12.45 Platennws 13.00 Nws 13.15 Lichte gram muz met commen taar 14.00 V.d plattelandsvrouwen 14.10 Rieleksen 15.10 Voordracht 15.30 Als de dag van gisteren klankbeeld 16.00 V d zieken 16.30 Godsdienstig progr 17.00V.d jeugd 17.50 Regeringsuitz ' Tuberculose Bestrijding HILVERSUM n — AVRO 7.00 Nws 7.10 Ochtendgym 7.20 Lichte gram muz VPRO 7.50 Dagope ning AVRO 8.00 Nws 8.15 Progr overz aansluitend lichte gram muz 9.00 Ochtendgym 9.10 De groenteman 9.15 Klassiek strijk kwartet 9.40 Morgenwijding 10.00 Lichte gram muz 10.50 V de kleu ters 11.00 V de zieken 12.00 Licht ensemble met zangsol 12.20 Rege ringsuitz Uitz V d landbouw 12.30 Meded t.b.v land - en tuin bouw 12.33 Lichte gram muz 13,00 Nws 13.15 Meded event act of gram muz 13.25 Beursber 13.30 Licht ensemble met zangsol 14.00 V d vrouw 14.40 Schoolradio 15.00 Muzikale lezing 15.45 Van mens tot mens lezing 16.00 Jeugd en ritme 16.30 V d jeugd 17.30 New York calling praatje 17.35 Lichte gram muz v d jeugd ENGELAND BBC LICHT PROGR 12.00 Populaire gram muz 12.31 Gram muz v d arbeiders 13.00 Lichte muz 13.45 V d kinderen 14.00 V d vrouw 15.00 Lichte ork muz 15.31 Muz bij het werk 16.15 The Dales dagboek 16.31 Uitsl races 16.32 Gram muz v.d jeugd 17.00 Gev muzikaal progr BRUSSEL 324M 12.00 Nws 12.03 Lichte muz 12.10 V d tuinbouw 12.15 Lichte muz 12.50 Beursber 13.00 Nws 13.20 Kamermuz 14.00 Nws 14.03 Kamermuz 14.10 Operamuz 15.00 Nws 15.03 Operamuz Vervolg 15.40 Lichte muz 16.00 Beursberich ten 16.09 Duitse les 16.24 Kamer muz 16.50 Grammofoonmuz 17.00 Nws 17.15 Lichte muz 17.45 Volks muz BP-Gulfboring op Ameland Vrijdag zijn de boorwerkzaamhe den begonnen bij de eerste gezamen lijke BP Gulf proef boring naar olie en aardgas in Nederland De boor plaats is gelegen een kilometer ten noord-noordoosten van het dorp Bu ren op Ameland Er wordt gebruik gemaakt van een modern type boortoren Uitvoerder is de Düsseldorfse firma Haniel und Lug De proefboring volgt - op het geologische en seismologische onder zoek dat door BP en Gulf gedurende het afgelopen jaar in het Waddenzee gebied is verricht door Guy Tiara •»)« 4 PANDA en de MEESTER-MEESTER 119 Hoopvol wachtte Panda het resultaat van JolUepop's bemoeiingen at Wat ga je doen " vroeg hij toen de trouwe knecht een dik touw aan de tralies bond Ik ga dit stuitend traliewerk uit de muur ruk ken " antwoordde Jolliepop „ Maar aangezien dat mijn lo achten te boven gaat zal ik een paarde kracht inschakelen '' Vervolgens bond hij het andere eind van het touw aan het karretje en wendde zich tot het paard dat ervoor stond Huu " sprak hij „ Hort In galop Vort Loop pas " Maar hoewel hij aldus alle uitdrukkingen ge bruikte die men wel eens tegen paarden bezigt scheen het dier niet te beseffen wat de bedoeling was Het keek hem met grote vochtige ogen aan en verzette geen stap Wat nu " dacht Jolliepop Mijn kennis van paarden is helaas beperkt Doch ik meen ergens gelezen te hebben dat een suikerklontje wel eens wil helpen Ik heb echter geen suikerklontje al leen een maagtabletje Hoe zou dat uitwer ken " De uitwerking was boven verwachting Nauwe lijks was het tabletje tussen de zachte paardeüp pen verdwenen of het dier wierp zich met een luid gehinnik naar voren Posities Nederlandse schepen Aagtekerk 3 350 m W Minikoy Aardenburgh 4 te Rotterdam Adara v d V 2 te Teignmouth Adonis 3 150 m NW Jamaica Aegir 2 v Zaandam n Rocheter Aeyis 3 v Guanta n C Bolivar Aeneas 4 te Rotterdam AHena 3 V Swansea te St Bneux Ahoy 4 V Caen te Goole verwechl Aiglon 3 V Londen te Antwerpen Alamalt 3 v Djeddali n Koweit Albert V 3 v Londen te Brusse ' Alben Willem 5 te Aritwerpen Alblasserdyk 3 op 380 m ZW Porto Rico Alchiba 3 200 m N Madeira Allicna 4 V Santos te Baliia Ali 2 te Hogenas A!i S 4 Ie Londen Ali Damhof 3 v d Theems n Almdyk 3 v Teliicherry n-Aden Atmkerk 3 v Bremen te Hamburg Alnati 4 v Rotterdam n Rio Janeiro Alnitak 3 450 m ZW Las Palmas Alphacca 2 v Colombo n Rangoon Amasus 4 te Rotterdam Amstelborg 4 te Ipswich Amstelmeer 3 v B Aires n Durban Andyk 3 200 m WNW Key West Angolakust 3 v Lagos n P Harcourt Ank T 3 V Goole te Alicante Anna Broere 4 te Dordrecht Anne Christina 3 v Paranagua n P AlegreArbon 5 te Rotterdam _ Ardeas 3 v Hamburg n Amsterdam Ardito 4 te Amsterdam Argos 3 v Famagustao n Tel Avlv Argus 2 v Delfzijl te TexeJ Arkeldyk 3 op rede Chittagong Artemis p 3 de Azoren n Londen Asmidiske 3 220 m NW Key West Asterope 3 v Auguste n Lissabon Astra 4 te Londen Atlantic 2 v tJmuiden te Londen Atlas p 4 Ouessant n Hamburg Aitis 3 190 m ZW Azorep Audada 4 te Amsterdam t ^ Averdyk p 3 Kreta n Port Said Balong 3 900 m Bermuda Banka 3 v Rotterdam te Gent Batavier 2 v Goole n Batavier 3 4 te Antwerpen Batu 3 V oPrt Elizabeth te Kaapstad Bawean 3 op 184 m W Sabang Bengkalis p 3 Mona Passage Bennekom 3 v Lycea n Kingston Beppie 2 te Birkenhead Berkelborg 3 te Delfziil iJern 4 te Rotterdam Bernisse 3 v Brest te Treport Blitar 4 nog op rede Beira Bonafide 4 te Vlaardingen Sosco 3 V Gent n Liverpool Bovenkerk 3 v Londen n Hamburg Bram 4 v Barry te Antv>/erpen Brinda 4 v IJmuiden te Londen Cadans 4 v Amsterdam te Middlesbro Calchas 3 v Istanbul te Izmir Capella 3 te Vlaardingen Carebeka 2 2 v Kopenhagen n DordrechtCarasso 4 te RotterdamCarrillo 3 nog te P Bolivar Casamance p 3 Ouessant n Dakar Castor 3 v Rotterdam te TunisCharis 3 430 m W Finisterre Chiron 3 te MatanzasCito 4 te Roterdam ^ Coenraad K p 3 Havre n Liverpool Concepcion 4 te AntwerpenCongokust 3 150 m ZW Las PaimasCorona 4 te Gent _ Crescendo 4 te Newcastle DelFborg 3 v Teignmouth n 7 Delft 3 150 m NO Barbados Oelphlna 3 ten anker Monrovia Oeneb 3 180 m ONO K Kennedy Diemerdyk 3 240 m NW K San Lucas Diet^rt p 3 Brunsb n Londen Draco p 3 Gibraltar q Barcelona Draka 4 te Bohus Drente 3 360 m NW Djeddeh Drenthe 2 v Odense n Drie Gebroeders 3 v Rotterdam n Dublin Drittura p 3 Klet n Aarhuus Eagle 3 v Londen te AntwerpenEcho 5 te Rotterdam "^ ' Eemhaven 3 v Djeddah tt Suez Eems 4 v Boston te Antwerpen Eenhoorn 3 te Alexandrië Eerbeek p 3 Bornholm n Mariehamn Elsa 4 V Rotterdam te Gent Ëos 4 V Rotterdam n Gibraltar Eyo S 3 op rede St Malo Falcon 3 v Hamburg n Leitb Favoriet 2 te Gothenburg Fiducia 2 3 te Maassluis Fluvius p 3 Beachy Head Fokke de Jong 4 te Middlesbro verwacht Forel 3 v Londen te Rotterdam Pram 3 v Rotterdam te Axel Francina 3 v Rotterdam n Dublin Frauizo p 3 Plymouth n Kldtpeda Friesland SSM 4 te Roterdam Gaasterdyk 3 700 m W Sciily Gaasterkerk 3 op 400 m ZW Las Patmas Gabonkust 3 IBS m WZW Kaap St VincentGeert 2 v Bristol te Barry Gcestdam 4 te Yarmouth Geestland 3 1200 m NO BarbadosGeestsluis 3 te MaassluisGenca 3 v Shoreham te RotterdamGersom 3 v Garston n Geziena Hendrika 3 te OdenseGlobe 3 V Londen te RotterdamGolina 2 v Skiën te Drammen Gratia 4 te Londen -^ Gronitas 3 te Rotterdam Grotekerk 5 te Port Said Hardenberg 4 800 m ZW Azoren Harry p 3 Brunsb n Rouaan Hasewtnt 3 v Rotterdam n Teign - mouth Hecmraadslngel p 3 He de Yeu Holicon 3 260 m NO Turks eiL Hendrik B 2 te Gotenburg Hercules 3 op 300 m ZW Azoren Holendrccht 3 165 m NW Madeira Hollandia 3 te Temeuzen Hollands Diep 3 oo 360 m ZO Guardafui Hollands Duin p 4 Sabang Hoop 4 V oRtterdam n Stockholm Hulst 3 te Antwerpen Hunter 4 te Amsterdam Hunzeborg 4 te Amsterdam Hydra 4 v Gooi * tt Londan Idanel 4 v Rotterdam te Antwerpen Imke p 3 Texel n Hamburg Inca 4 te Puerto Bolivar tpswieh Progress 3 te Rotterdam Irazu p 3 Antol-agasta n Valparaiso Isis 3 V P Cabelo te Guanta Jacaranda 4 te Harwich Jagersfontein 3 op 200 m ZW K Palmas Jan 3 V Londen te Duinkerken Jannie 2 te Stettin Jason 3 135 m ZW Azoren Jenjo p 3 Kiel n Karlskrona Jupiter 3 op rede Swansea Jutland 2 v Bordeaux n Cork Kaap Falga 3 v Amsterdam n Man chester Karachi 4 te Bremerhaven Karimun 4 te Kosichang KastanJQSingel 4 te Rotterdam Katendrecht 4 v Aden te Suez Katsedyk 3 te Antwerpen Katwijk 3 240 m ZO Acapulco Keizersgracht p 3 Ouessant Keizersvcer 4 te Bremen Kieldrecht p 3 Ceylon n Madras Kinderdyk 4 v Rotterdam te Miami Kreeft p 3 Ouessant n Rotterdam Kroonborg p 3 Dublin n Casablanca Laarderkerk 3 v Duinkerken n Bre men Ladon 4 V Antw te Amsterdam Laertes 3 v Djakarta n Semarang Laga 3 te Thessalonki Langkoeas 4 te Antwerpen Lauriergracht 3 v Rotterdam n Stock - holm Leendert Broere p 3 de Pitboel Lely 3 v Saffi te Casabancs Leonidas p 3 Brunsb n Rotterdam Lcto 3 630 m OZO Ne\w Vork Lifana p 3 <¦ Villano n Dover Ludo 2 V Dublin n Bremen Lukas M 3 V IJmuiden n Nykoping Lumey 3 te Kopenhagen Maarsbergen 4 v Rotterdam n Tan - ger Maas Lloyd 3 te Port Elisabeth Maasdam 3 670 m O New York Maashaven 4 te Takoradi Madiion Lloyd 3 220 m W Krata Main Lloyd 4 te Antwerpen Malta p 3 da Wash Bay n Sables d'OlonnesMaratnon ^ 460 m ZO AzorenMarcelta 4 te Bilbao Mare Altum 4 te AntwerpenMaria W 3 te RotterdamMarkab 3 80 m NO Casablanca Marne Lloyd p 3 Cuba 5 ta Cristo bal verwachtMeerdrecht p 3 Ouessant n EmdenMeerkerk 4 te Port Sala Mees Cremer 3 v Sas van t3ent n Kopenhagen Meliskerk 4 te Port Said Merwestad 4 te St - Malo Meteoor 3 v Hamburg n Moiensingel 3 v Rotterdam n Bayonne Montferland 3 160 m WNW Llsia - bon Mount Everest 3 te Rotterdam Munte 5 te Rotterdam > Musi 4 V Songkhia te Singapore Mutua Fides 3 c Stockolm n Mylady 3 v Safl n Gent Mynias 4 v Rotterdam n Hamburg Navis p 3 Wight n Manchester Neder-Elbe 3 450 m ZW Calcutta Ncder Rijn 3 v Rotterdam n Bremen Nederland 3 te Fredertcia Nieuw Amsterdam 3 te New York Nieuwland 4 te Harlingen Noordvaarder 3 v Bayonne n Huil Noordwijk 3 240 m W K Blanco Novel 4 V Ayr te Newport Oberon 3 v Nassau n Freeport Ocean Sprinter 3 v Rotterdam n Las Palmas Oldekerk 3 450 m OZO Chagros « tl Oostkerk 5 te Melbourne Oranje 6 te Balboa verwacht Oranje Nassau 3 870 m ZW Azoren Ovanjefontein 4 te Antwerpen Oranjestad 4 te Amsterdam Ouwerkerk 3 te Rotterdam Palamedes 4 te Port ot Spain Parkhaven 4 te Montevideo Pegasus 5 te Rotterdam Peperkust 3 145 m NW Lissabon Pial 4 V Temeuzen te Amsterdam Posaidon 3 350 m ZW Azoran Primus Malmo-Alta p 3 Skagen Prins der Nederlanden 3 v Amster * dam n West Indië Prins Fred Hendrik 3 340 m WNW Finisterre Prins Fred Willem p 4 Ouessant Prins J W Friso 3 op 210 m NO Azoren Prins Maurits 4 v Rotterdam nLon - den Prins Willem 2 4 te Djeddah Prins Willem 3 3 v Beyrouth n Port Said Prins Willem 5 3 v Londen n Glas gow Prinsenborg 2 te Delfzijl Prinses Margriet 4 v New York n Rotterdam Proveniersingel 3 155 m Z Managua Pygmalion p 3 Algiers n Antwerpen Radja 3 370 m NO St Helena Raki 4 v Penang te Djibouti Repeto 2 v Gotenburg te Oanzig Riet 2 V Groningen n Emden Rtfo An p 3 Brunsb n Engeland Roebiah P 3 Zanzibar n Beira Roepat 3 op 180 m NW Alexandrië Roggeveen 3 v Mombasa n Singapore Rotte 4 V Vizagapatam ta Aden Rotterdam 5 te Acapulco Rozenburgh 5 te Rotterdam Rubato p 3 de Cfisquats n Newcastle Rijnborg o 3 Vüssingen n Delfzijl Sagitta 3 v Rotterdam n Ellesmere Salqum 3 op 130 m O Madeira Sandenburgh p 3 Ouessant Schieborg S te Amsterdam Schiedyk 4 te Antwerpen Schiekcrk 3 v Singapore n Manilla Schokland 5 te Amsterdam Senegalkust 4 te Abidjan Serooskertï 3 te Hamburg Sheratan 3 v Hamburg n Antw Sibigo 4 v Townsville te Tawao Sinon 3 1000 m ONO Bermuda Sliedrecht p 3 Key West Sloterdyk 4 te Havre Soestdyk 4 te Philadelphia Sommelsdyk 3 370 m W Azoren Spaarnekerk 4 te Amsterdam Speranza p 3 Lizard n Rouaan Spica 3 V Kiel te Stettin Sporonii 3 ta Aberdeen Stad Delft 3 330 m ZW Waivisbaai Stad Kampen 3 v Ceuta n Pepel Stad Utrecht 3 535 m O Paramaribo Statendam 4 te Bermuda Steady 3 v Dundee op de Theems Stella Maris t 3 v Rotterdam n Plymouth Straat Bali 4 te Hongkong Straat Banka 3 330 m ONO Diego Garcia Straat Clement 3 v Durban n Mel - Bourne Straat Franklin 4 600 m ZW Sey - chellen Straat Frazer 3 520 m O Madeira Straat Lombok 6 te Fremantle verw Straat Soenda 3 dw Monrovia Straat Torres 3 te Durban Subra 3 v Marseille te Genua Sumatra 3 700 m ZW Kaap Verd eil Swindregt 3 te Gent Tacana 3 90 m N Progreso n C Christi Taras 3 ta Barcelona Tempo D 3 v Hartlepool *' ¦ onden Tcunika 4 te Rotterdam Thalassa p 3 Kiel n Trelieborg Themis 4 te Rotterdam Theron 3 v San Juai n Port au Princa Tide 4 te Yarmouth verwacht Tim 3 V Amsterdam te Utrecht TJimanuk 3 510 m ZW Congo rivier Tjinegara 3 v Alleppey n Trincoma - lee TJlpanas 2 v Singapore n Hongkong Togokust 4 V Dakar te Freetown Transit 4 te Plymouth Trias Trader 4 te Rotterdam Trias Viking p 3 Ouessant Trito 4 V Rotterdam n Dublin Tubal 4 V Las Palmas te Genua Tukker 3 te Kragero Tweelingen 4 te Narvik Twin 2 V Aalborg n Kopenhagen Tycha 4 v Londen te Antwerpen Unden 2 v Huil n Gothenburg Valkenier 5 te Amsterdam Van Neck 5 te Singapore _.- Vstnda 3 v Chatham te Rotterdam Veendam 4 te Amsterdam Veritas 4 te Felixstowe Vermeersingel 4 te Hamburg Volento 3 V Whitestable n Vrijburgh p 4 Kaap Villano Waalborg 2 v Finland te Zaandam Waddenzee p 3 Dungeness n Halden Waibalong 3 v Rangoon n Tjjrebon Waikelo 2 v Sabang n Padang Waterland p 4 Vitoria n B Aires Wega p 3 de Humber n Parijs Westerdam 4 v R'd.im n New York Westland Producer 4 ia ShflRiness Wexford 4 te Zaandam Wiebold Böhmer p 3 Finisterra Willem Cornells 4 te Rotterda '* VVillem Ruys 5 te Singapore ^ „ Witmarsum 3 160 m O Bermuda Woltersum 4 te Duinkerken Zaanborg 3 v IJmuiden n Slita Zeeland 3 640 m W Scitlv Zonnekerk 4 nm te Suez Zwerver 3 v Hamburg n Tankvaarl Abida p 3 Landsend n Rotterdam Acila 4 te Stockholm Acmaoa 3 700 m WZW Azoren Acteon 3 1080 m ZW Azoren Ameland 3 te Maracaibo Area 3 V Singapore n Abadan Atys 4 V Rotterdam n Saltend Avedrecht 3 v Suez n Mens Burl S Watson 3 1050 m ZW Ma - deira Caltex Amsterdam 4 te Frederlcia Caltex Delft 4 te Pledju Caltex Leiden 4 te Suez Caltex Madrid 3 600 m ZZO Ceylon Caltex Nederland 3 op 147 m ZW Ouessant Caltex Utrecht p 3 Little Quoin Camitia 3 S90 m ONO Fernando Noronha Cinulia 4 v Liverpool n Curasao Cities Service Valley Forge 3 275 m W Finisterra Crania 3 225 m NO Saba Doelwijk 3 V Davera n Es Sider Dorestad 3 200 m ZW Azoren Elizabeth Broere 3 op 530 m OZO Mombasa Esso Amsterdam 3 op 200 m NO Curagao Esso Den Haag p 3 K de Gata Fina Nederland p 3 Ras al Hadd Forest Lake 3 te Isle of Grain Gulf Hansa p 3 Aden n Rotterdam Gulf Hollander 4 v Mena n Suez Gulf Italian 5 te Isle of Grain Gulf Swede 3 185 m WNW Port Said Jacob Verolme 3 130 m Z Jamaica Kaap Hoorn 3 750 m W Finisterre Kabylia 3 560 m 020 Paramaribo Kalydon 4 te Amuy Bay Katelysia 3 v Suez n Karachi Keizerswaard 4 te Kingston ^ Kelletia verm 4 v Curasao n R'dam Koningsu/aard p 3 Natal n Curacao Krebsia p 3 Masirah n Suez Kylix 3 V Rotterdam te Hamburg Liberty Bell p 3 Algiers Mohamed Reza Shah p 3 Cadiz Munttorcn 3 op 200 m O Malta Mydrecht 4 260 m W Sabang Naess Commander 3 c Amuay Bay n Fawley Naess Lion 3 180 m NO Singapore Naess Tiger p 3 Dieddah n Mena Nista p 3 K Passero n Tuapse Ondina p 3 Lissabon 6 te Rotterdam verwacht Onoba 3 v Suez n Mena al AhmadI Pcndrecht 4 240 m NO Chagros eil Philine p 3 Gibraltar Philippia p 3 Masirah eil Reza Shah the Great 3 v Thamesha - ven n Puntade Psima Rossum 4 te Amuy Bay Statue of Liberty 3 400 m ZO K Hatteras Viana 3 v Durban n Singapore Videna 3 nog op rede Genua Vitrea 3 v Suez n Mena al AhmadI W Alton Jones 3 300 m NW Kaap stad World Heath 3 150 m ZO Penang n Mena 
\ IJ If » DE KRAAG WEET ER EEN MOUW AAN TE PASSEN Kraag en mouwen in zijden georgette of surah imprimé Verrassend romantiscli effect Modevondst van het seizoen Trotse primeur van de Keurklas C&A BEHeeRSt De MO^e MAANDAG 6 APRIL 1964 TAST TOE ' T IS VAN Alléén dinsdag VERSE WORST doorr VARKENSLAPPEN 1 IJQ per 500 gram I « llw 250 gram HEERLIJKE LEVERWORST 78 Ct TEEKENS Goedestr 57 - tel 29088 - Kanaalstr 203 - tel 34794 GEMEENTE IJSSELSTEIN U Burgemeester en wethouders van IJsselstein roe pen sollicitanten op voor de betrekking van timmerman in vaste gemeentedienst Salaris naar gelang van leeftijd en bekwaamheid van ƒ 119,85 tot ƒ 137,85 bruto per week of van ƒ 495,10 tot ƒ 621,10 bruto per maand inclusief 4 % huurcompensatie exclusief kindertoelage Vakantietoelage 4 % per jaar Premie AOW komt voor rekening der gemeente Gegadigden dienen hun sollicitaties binnen 10 da gen na het verschijnen van dit blad te richten aan de directeur van de Technische Diensten van IJsselstein Hooglandse Jaagpad 2 te IJssel stein U PYJAMA'S EN NACHTHEMD JES DroomcoUectie voor j aarsmodellen met schattige modelletjes en kleurtjes gegarneerd met kant en strikjes Prijs pyjama ^^ 15,95 Prijs nachthemd ^^ 10,95 Exclusief bij Mm de Bonneterie Nachtrgaalstr 16/18 Utrecht Zijlstra Zelfbediening vraagt voor filiaal Rijnlaan 10 Utrecht een JONGEMAN 15-18 jaar Meteen GOED LOON en voor - een actieve jongen ook moge lijkheid tot volledi ge opleiding Vrije bedrijfskleding 5 daagse werkweek ÜTRECHTSCH NIEUWSBl / BEVA de vakkleding _ \ A/aarin een man zich vrij kan be\A^egen l ^ r I BIJVERDIENSTE | I Zij die zich een niet onbelangryke bijverdienste Zij die zich een niet onbelangryke bijverdienste willen verwerven kunnen als agent bij een gerenom - I meerde financiële instelling worden aangesteld Vereisten van onbesproken gedrag energiek in op - I treden en bekend met acquisitie Voor opleiding wordt zorggedragen IBij geschiktheid kan aanstelling in vast dienstver band volgen Brieven onder no 2-2455 aan het bureau U.N TE KOOP GEVRAAGD woonhuizen in Utrecht en omgeving welke LEEG kunnen wor den opgeleverd Aanbiedingen gaarne aan Makelaar en Taxateur NIC RIJKSEN Wlttevrouwensingel 53 Utrecht Tel 030)-15012 badedas verfrist badedas verkwikt Wat toch ' t bijzondere Is van het badedas-bad Uw huid wordt beter schoon maar niet ontvet U voelt zich totaal verfrist door en door opgekikkerd badedas sti muleert Baden en douchen is een ware gebeurtenis met badedas vyïSjjjScjVjj -..^,^ ^ CC ^^ tf^e ^- JAN HAGEL 250 gram 71 ct Ree-rugjes 250 gram 71 ct DINSDAG Roomsoezen van 30 voor 26 ct WOENSDAG 5 malse krenfenbollen van 70 voor 61 ct Suiker-snoetjes per stuk van 65 voor 61 ct DONDERDAG Toffee-melange per zak 49 ct VRIJDAG Biiterkoekjes 200 gram van ƒ!.- voor 91 ct Chocolade-truffels per zak 79 ct ZATERDAG Reuze cake ƒ 1.89 van ƒ 2 - voor Krentenbrood met spijs van ƒ 1.60 voor ƒ 1.29 iiSliiiiiifiBiSI Wü vragen Gevraagd op handelsbureau te Bilthoven ACTIEVE JONGEN voor eenv magazijn - en kantoorwerkz Tevens gevraagd ERVAREN TYPIST/TYPiSTE HOOG LOON Vergoeding reiskosten SoU met uitv inl onder no 2-2492 aan bureau U.N N.V AUTOBEDRIJF J vap KOOIJ Dealer van MERCEDES-BENZ Smaragdplein 161 UTRECHT Tolsteeg Telefoon 030 80117 en 80598 vraagt zo spoedig mogelijk BENZINEPOMPBEDIENDE tevens WAGENWASSER Zaterdags vrij Ook gepensioneerde komt in aanmerking kleine tube voor 1 bad of 3 douches 0,90 grote tube voor 5 baden of 15 douches 2,95 plastic flacon voor 10 baden of 30 douches 5,90 plastic familieflacon 25 baden of 75 douches 12 — plastic superfiacon 75 baden of 225 douches 30 — badedas met vijf vitaminen met extract van wilde kastanjes is zo gezond voor de huid laat het bad blinkend schoon maakt het hardste water zacht ba de das ELEKTROMONTEURS HULP-MONTEURS LEERLING-MONTEURS voor de technische uitvoering van zeer gevarieerde werken in de particuliere en industriële sector villa's bungalows tehuizen kantoren scholen kerken fa brieken ^> i ^ rt ^^ Bel ons op voor afspraak of kom eens met ons praten Wij zullen U graag in lichten over salaris soc voorzieningen werktijden faciliteiten enz Telefoon 15981 na 18 uur 16706 Tel IS9n OUDESRAéRTI75 • NACHTEGAALSTRAAT22-Z4 

Kranten

Ga naar