Utrechts Nieuwsblad dinsdag 24 maart 1964

24 pagina s UTRECHTSCH oplage 60.000 NIEUWSBLAD r.K JoK de Liefde N.V Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis DINSDAG 24 MAART 1964 71ste JAARGANG No 279 Hoofdredacteur Mr J W Niessink Telefoon 16431 — Giro 154949 Ab.prijzen ƒ 9.95 p kw 78 et p w Duitsers kijken begerig naar Nederlands deel zeebodem Olie en aardgas inzet van politieke strijd Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG — Nederlandse en Duitse ambtelijke deskundigen zijn gisteren in Den Haag begonnen aan de oplossing van een van de neteligste punten in de verhouding tussen de beide lan den De verdeling van het „ continentaal plateau " dat gevormd wordt door de bodem van de Noordzee De uitkomst van dit juridisch dispuut zal beslissen welk land de meeste bo demrijkdommen in de Noordzee gaat exploiteren Nederland heeft voorlopig de beste kaarten in handen maar het staat te bezien of ons land deze tegenover zyn zoveel ihachtiger buur man zal kunnen uitspelen door de elkaar sn5jdende Neder - lands Duitse en Deens-Duitse grens lijnen Ons land heeft op grond van dit verdrag een enorm stuk Noord zeebodem gekregen evenals trou wens Denemarken en Groot Brittan-nië Bij de opstelling van het veMrag hebbon waarschijnlijk noch de Ne derlandse noch de Duitse onderte kenaars zich gerealiseerd wat de consequenties er van zouden zijn De Bondsrepubliek heeft namelijk niet ' t minste voorbehoud gemaakt Gezien de verdragstekst mag men aannemen dat de Duitsers zich nu weer van de laatste voor gezorgd dat er hier en daar al loat kleur is in het park WOENSDAG gaoit de Keukenhof in Lisse open Hoewel de bomen nog kaal zijn heeft het zachtere Geen stroom van aanvragen meer Vraagstuk spijtoptanten loopt langzaam af Onder continentaal plateau wordt verstaan dat deel van de zeebodem dat zich vanaf de kust tot een bepaalde diepte onder zee voortzet Het verdrag van Geneve uit 1958 geeft aan de kuststaten bepaalde soevereine rechten over hun deel van dat plateau speciaal voor de winning van bodemschatten De Noordzee is bijna geheel als continen taal plateau te beschouwen en dan ook tussen de verschillende kust staten verdeeld volgens de voorschriften van het verdrag De grens lijnen worden dan vastgesteld volgens het beginsel dat elk punt op deze lijnen evenver van de territoriale grenzen ligt Op de kaart is te zien hoe dit beginsel in de praktijk heeft geleid tot vaststelling van grote stukken voor Engeland Nederland en Denemarken en kleine stukken voor Duitsland en België Op Soesterberg gestolen Uzi's in A'dam gevonden Fin als bemiddelaar naar roerig Cyprus PvdA-fractie zal tegen huurverhoging stemmen In een woning aan de Kinder dijkstraat te Amsterdam zün maandagavond de zeven Xlzi ma-chinepistolen gevonden die ver moedelijk in de nacht van 22 op 23 februari op de vliegbasis Soester berg zijn gestolen De koninklijke marechaussee heeft als verdachte van deze dief stal gearresteerd de 20-jarige mi - kap Duitsland remt de invoer van itaal af De Westduitse regering zal zo spoe dig mogelijk een wetsontwerp indie nen dat voorziet in de invoering van een kapitaal opbrengstbelasting van vijfentwintig procent op Westduitse vaste rente dragende effecten in het buitenland Dit is officieel bekend gemaakt De maatregel heeft ten doel de inflatie tegen te gaan De belas tmg moet een rem vormen op de Invoer van buitenlands kapitaal Een woordvoerder van het West duitse ministerie van economische zaken heeft verklaard dat de wet zal gelden voor iedereen in het buiten land inbegrepen Westduitsers die in het buitenland wonen De belasting op nieuwe uitgiften zal worden afgeschaft om de West duitse kapitaalmarkt aantrekkelijker te maken voor het opnemen van le ningen door buitenlanders en daar mee de uitvoer van Westduits kapitaal te bevorderen De Westduitse rentevoet is onge veer één procent hoger dan in de rest van West-Europa glIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIinilMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^ I Plaatselijk regen | = WEERSVERWACHTING van het = = KNMI geldig tot woensdagavond = = opgemaakt te 11.15 uur s = Overwegend zwaar bewolkt = g met plaatselijk enige regen Ma = = tige tot krachtige wind tussen = = zuidoost en noordoost Lagere = = middagtemperaturen = = ZON EN MAAN = Woensdag Zon op 6.31 zon onder 19.01 Maan OB 15.51 maan onder 6.03 Europees weerrapporf Dinsdag 7 uui v.m Max Neersl Station Weer temp afgel gisteren 24 u Stockh half bew 2 gr 0 mm Oslo onbew 1 gr 0 mm Kopenh zw bew 3 gr 0 mm Londen regen 9 gr 4 mm A'dam geil bew 10 gr 0.6 mm De Bilt mist 10 gr 0 mm Brussel half bew 9 gr 0.3 mm Luxemb geh bew 11 gr 0 mm Parijs regen 11 gr 2 mm Grenoble zw bew 11 gr 2 mm Nice licht bew n gr 0 mm Berlijn geh bew 5 gr 0 mm München regen 9 gr 4 mm Zurich zw bew 9 gr 12 mm Geneve half bew — Omm Locarno onbew 11 gr 0 mm Wenen zw bew 10 gr 0 mm Innsbruch zw bew 14 er Imm Belgrado niet ontvangen Athene niet ontvangen Rome onbew 19 gr 0 mm AJacclo licht bew 16 gr 0.2 mm Madrid zw bew 21 gr 0 mm Mallorca half bew 22 gr 0 mm 19 gi ' 0 mm Lissabon motregen öiiliiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiï litair D S die in Huis ter Heide is gelegerd en op de vliegbasis werkzaam is Hij heeft een volle dige bekentenis afgelegd De pistolen zijn aan de justitie cvergadragen Twee loodgieters de 29-jarige A F C van Rossem en de 24 jarige G A Mulder deden de vondst in een donkere kelder ruimte toen zij voor het verrichten van reparatie de hoofdkraan wil den dichtdraaien De ouders van D S zijn mede bewoners van het bedoelde huis waarvan de hoofdbewoner de re paratie had opgedragen De wa pens waren opgeborgen in een sta len kast Met een stuk metaal had D S de deur teruggebogen zodat hij ze zonder moeite kon pakken Zijn verklaring is dat hij die pistolen wel leuk vond en er naar hij hoopte wel een koper voor zou vinden en er een aardige aanvul ling van zijn zakgeld voor zou krijgen VONDELING Het staat nu al vaSt dat de Tweede Kamerfractie van de P.v.d A tegen ue huurverhogingsplannen van de regering zal stemmen Dit heeft de Tweede Kamer-fractie voorzitter van deze partij dr Von deling gisteravond in een politieke televisieuitzending aangekondigd In tegenstelling tot de huiseige naren meent dr Vondeling dat er de laatste dertien jaar wel het een en ander met de huren is gebeurd Wie in 1951 per week tien gulden moest betalen betaalt nu veelal ƒ 22 en gaat volgens dr Vondeling op 1 juli ƒ 25 betalen Het kernbe zwaar van de P.v.d.A tegen de voorgestelde huurverhoging is dat de meeste huurders er geen betere woning voor krijgen Het onderhoud van de woningen noemde dr Vondeling niet alleen vaak gebrekkig maar ook het woon - De rijkdommen aan olie en aardgas die vermoedelijk in de Noordzeebodem verborgen zit ten hebben de afgelopen maanden van een'puur volken rechtelijk vraagstuk een eco nomisch politieke belangen strijd van de eerste orde ge maakt Toen indertijd het Nederlands Duitse verdra.f werd gesloten werd reeds een verdeling vastgesteld voor de kustwateren tot drie mij ] uit de kust Voor het verder uit de kust ge leden gebied zouden beide landen zich gedragen overeenkomstig de aanbeveling van het Verdrag van Geneve inzake de verdeling van continentale plateaus dat in 1958 onder auspiciën van de Verenigde Naties werd opgesteld en zowel door Nederland als door Duitsland werd ondertekend Bij een volledige toepassing van dit te Geneve gesloten verdrag zou de Duitse bondsrepubliek er bijzon der bekaaid afkomen De Duitsers zouden dan slechts het recht hebben de bodemrijkdommen te exploiteren die gelegen zijn in de zgn ' natte driehoek ' die gelegen is in de Duitse Bocht en itigeklemd wordt door de Deense en Nederlandse de len van het continentale plateau De Duitsers willen echter veel meer dan deze driehoek die maxi maal een oppervlakte van 70.000 vierkante kilometer van het 580.000 vierkante kilometer grote plateau beslaat De Duitse delegatie brengt derhal ve op de Haagse onderhandelings tafel nog heel andere normen naar voren dan de strikt geografische die in het verdrag nauwkeurig zijn om schreven De Duitse argumenten zijn de grote Duitse investeringen die reeds in het Noordzeegebied zijn gedaan bij de jacht naar bodemrijk dommen de lengte van de Duitse noordzeekust de grootte van het achterland en het bevolkingsaantal van dit achterland Nederland kan de Duitse claims afwijzen met ' t verdrag in de hand Maar waarnemers hebben er reeds op gewezen dat ons land zich wel licht soepel zal tonen om de na Er hards bezoek aan Den Haag zo mild geworden verhouding niet te zeer op de proef te stellen en de Duitse steun te verwerven bij andere zwaarwegende kwesties Gelijke afstand Hoe komt Duitsland nu aan zo'n klein stuk Noordzeebodem in verge lijking met Nederland Öet verdrag schrijft voor dat deze grenzen wor den bepaald door het in het verdrag omschreven beginsel van de gelij ke afstand " Dat betekent dat elk punt van de Nederlands-Duitse grenslijn over het continentale pla teau evenals trouwens de Deens Duitse grenslijn even ver moet liggen van de dichtstbijgelegen pun ten van de lijnen die de begrenzing van de territoriale wateren vormen Dit heeft er toe geleid dat het Duitse gebied op betrekkelijk korte afstand uit de kust wordt ingeklemd gerief laat veelal alles te wensen over Om dit punt gaat het vol gens dr Vondeling want een huur verhoging heeft alleen zin als je er als " huurder wat van terug krijgt Dr Vondeling herinnerde er aan dat bij de huurverhoging van 1957 de helft van de verhoging in een pot moest worden gestort waaruit dan te zijner tijd verbeteringen zouden kunnen worden gefinancierd Een soort gedwongen spaarsysteem voor de huiseigenaren noemde de heer Vondeling deze maatregel die echter - door de vorige regering weer ongedaan werd gemaakt Als het systeem zou zijn voort gezet zou er volgens ' n ruwe schat ting van de P.v.d.A fractievoorzit-ter nu ƒ 500 miljoen in de pot zijn gestort waarvoor naar zijn mening heel wat oude woningen hadden kunnen worden verbeterd IN HAMBURG is de eerste spe ciaal voor de Westduitse marime gebouwde torpedohootjager over gedragen Het sohip meet Z850 ton krijgt een bemanning van 250 koppen en sal anti onderisee-hootttirpecto'a en raketten kimnen meevoeren De regeringen van Griekenland en Turkge hebben vandaag de benoeming goedgekeurd van de voormalige Finse premier Sakari S Tuomioja 52 tot VN-bemidde ~ laar in het geschil Cyprus Tuomioja die voor deze functie was voorgedragen door secretaris generaal Oe Thant is thans Fins ambassadeur in Stockholm President Makarios had reeds eerder laten weten dat hq met de benoeming van Tuomioja ak koord gaat Ook Engeland gaf zqn fiat Griekenland en Turkije hebben secretaris-generaal Oe Thant door hun ministers die thans in Geneve de handelsco'nferentie van de V.N bijwonen op de hoogte gesteld van hun beslissing Betrouwbare kringen in Ankara zeiden maandag dat Turkije „ zeer tevreden " was over de activiteit van Oe Thant bij de aanwijzing van een bemiddelaar en het vormen van de vredesmacht ' Wel had Tur kije Oe Thant enkele ophelderingen gevraagd over de taken van de beroepen op in deze tekst genoemde bijzonder omstandigheden " Daar mee is het debat uit de juridische in de politieke sfeer overgeplant Het verdrag over continentale plateaus was indertijd een van de resultaten van de internationale zee rechtconferentie van de Verenigde Naties De Nederlandse regering heeft het verdrag nog niet ter goed keuring aan de Staten-Generaal voorgelegd Minister Andriessen economische zaken beloofde on langs in de Eerste Kamer dat zulks nog voor het zomerreces zal geschieden De reden van het nogal lange tijdverloop tussen onderteke ning en bekrachtiging is gelegen in het feit dat de regering tegelijk met het verdrag een ontwerp - mijnwet voor de exploratie en exploitatie van mineralen in de zeebodem aan het parlement wil voorleggen Aan dit ontwerp wordt thans de laatste hand gelegd Het verdrag inzake de continen tale plateaus is een duidelijke il lustratie van de onverwacht snelle ontwikkeling van de geologische op sporingstechniek Geen van de on dertekenaren zal zich in 1958 heb ben gerealiseerd dat nog geen zes jaar later internationale oliecon sortia een wedloop naar Noordzee olie en aardgas zouden beginnen daarmee de Noordzeestaten voor grote moeilijkheden plaatsend Maar wat toen nog een waardelo ze zandbodem scheen is nu een ge ologische schatkarner Thant spreekt met Gyani V.N.-troepenmacht Turkije wil volgens deze kringen Ie Een vredesmacht die haar tan den kan laten zien en die doel treffender en sneller ingrijpt dan de Britse troepen tot dus ver deden 2c Een vredesmacht die zich niet bepaalt tot het voorkomen van bloedvergieten maar wier taak zich uitstrekt tot het herstel van de normale levensomstandig heden op het eiland 3e De strikte bepaling dat de V.N.-militairen en de bemidde laar alleen kunnen praten met de wettige regering van Cyprus — wat ' t herstel van dr Fadil Kutchuk de Cyprische vice president en de andere Turkse ministers in hun functies in houdt Sporen verdiend Oe Thant had maandag in Ge neve een bespreking van twee uur met Tuomioja die hiervoor speciaal De beslissing een eindtermijn te stellen aan de regeling voor spijt optanten en maatschappeliike Ne derlanders leek wellicht riskant Maar de werkelijkheid heeft uit gewezen dat het probleem bezig was zichzelf op te lussen De af sluitingsdatum van 1 april aan staande lijkt geen bijzondere be zwaren op te leveren Dit heeft de minister van justitie mr Y Scholten opgemerkt over ' t aanstaande aflopen van de termijn waarop aanvragen van sptjtoptan - uit Stockholm was gekomen De Finse diplomaat heeft al eerder be langrijke opdrachten voor de Ver enigde Naties vervuld Zo is hij met een missie naar Laos geweesj op verzoek van wijlen secretaris generaal Dag Hammarskjoeld Oe Thant sprak maandag ook met lui - tenant generaal Gyani de bevel hebber van de vredesmacht op Cyprus de Turkse minister van buitenlandse zaken Feridun Erkin en zijn medewerker Rolz-Bennett Generaal Gyani die enige tijd met verlof in India is geweest zal waar schijnlijk tot woensdag in Geneve blijven Weer schietpartij Op Cyprus zelf werd maandag alleen in de buurt van het Turks Cyprische dorp Louroudjlna ge schoten De Turkse Cyprioten lie ten later twee Grieks-Cyprische vrouwen en een kind vrn maar zeven mannen worden nog door hen vastgehouden zo deelde een Britse militaire woordvoerder mee Volgens de politie werden drie auto's door Turkse Cyprioten be schoten waarbij twee mensen licht werden gewond Een Turks Cypri-sche woordvoerder verklaarde dat de schietpartij was uitgelokt door Grieken die op twee Turkse her ders vuurden ten uit Indonesië om een visum nog onder de geldende voorwaar den konden worden ingediend Minister Scholten die deze moei lijke en delicate regeling van zijn voorgangers de ministers Samkal den en Beerman overnam con stateerde de mogelijkheid tot het stellen van een einddatum ener zijds uit het aanzienlijk geringere aantal verzoeken tot toelating in 1963 in vergelijking tot voorgaande jaren anderzijds uit de verbeterde betrekkingen tussen Indonesië en Nederland Naar zijn mening heeft de prak tijk hem in het gelijk gesteld Van een stortvloed van nieuwe aanvra gen is geen sprake geweest Se dert begin november 1963 kwamen 2500 aanvragen binnen waarvan onfi ''**'***'*' de i »*^*^*" *»*'»" ï»Mino '(>»- RH dit aantal zffn de aanvragen die in de laatste drie weken van maart binnen zullen komen niet be grepen De verzoeken worden eens per week van Djakarta naar Den Haag verzonden Van 1956 af zijn globaal 15.000 spijtoptanten en maatschappelijke Nederlanders naar Nederland ge komen Zij werden toegelaten op grond van ruim 4000 verzoeken Ongeveer 7500 verzoeken kwamen binnen waarvan 3500 werden af gewezen Beziet men de nu nog te beoor delen aanvragen om toelating na der dan valt volgens minister Scholten de nadruk thans op de groep maatschappelijke Nederlan ders o.a Chinezen en Ambonne zen waarvan sommigen met Ne derlandse vrouwen getrouwd zijn Zij vullen ruim de helft van de nog te behandelen dossiers Schipper in Utrecht 2-maal overreden Van een onzer verslaggevers UTRECHT — De 62-jarige schip per P W M A Verschuren nit Rotterdam is maandagmiddag om streeks 15.30 uur op een loswal voor grind aan de Groenewoudse dijk te Utrecht overreden door een vrachtauto De schipper was op slag dood Toen het ongeluk gebeurde stond de schipper op de wal Hij was bezig zijn met grind geladen schip vast te leggen De vrachtauto bestuurd door de 32-jarige G de G uit Vleuten-De Meern reed langzaam achteruit om zijn vrachtauto onder een laad trechter te zetten Terwijl hij daar mee bezig was deed de schipper enkele stappen achteruit Hij kwam onder het rechter achterwiel van de vrachtauto terecht Geschrokken door het ge schreeuw van de omstanders reed de chauffeur van de vrachtauto weer vooruit zodat hiJ de schipper opnieuw overreed Kleuter verdrinkt in wetering te Vleuten VLEUTEN — De nog geen 4 jaar oude Hans Louw uit Vleuten is giste ren in de wetering die achter de tuin van zijn ouderlijke woning loopt verdronken Hoewel het knaapje slechts enkele minuten in het water had gelegen was het — toen het op het droge was gebracht — reeds over leden Advertentie Neem geen risiGo...verf met fleXa De verf met flexabiliteif ' extra speliig voorde doe-het-zelver 
DINSDAG 24 MAART 1964 ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Uit angst voor beroving voorstel niet aanvaard Advertentie Stationsplein wordt iets gewijzigd pee ^ amp Internationale watersport kampeer - en caravantentoonstelling t/m donderdag 26 maart Geopend van 10.00-17.00 uur en ' van 19.30-22.30 uur Entree f 2.50 rnieuwe AMSTERDAM Naaisters-mannequins toonden eigen werk Sluitingsavond der -.^««.«__^— Toynbeevereniging Jong Leven DE GEMEENTELIJKE dienst van openbare werken in utrecht is be gonnen liet Stationsplein iets te wijzigen Set plein krijgt een ander profiel soals dat heet Van morgen was men besiig een stuk af te nemen van het isuidelijk trot toir diis bij het biisstation zodat de vrij scherpe bocht tegenover de Westerstraat wat gemakkelij ker komt te Mggen Verder zal het parkeerterrein in het midden van het plein iets kleiner worden ge maakt waardoor m,eer ruimte vrij komt voor het verkeer Het ze brapad tegenover de ingamg van het Centraal Stoition zal iets wor den verlegd Hier zullen hoven dien verkeersUohten worden ge plaatst Men hoopt met deze maatregelen te bewerken dcvt het Stationsplein waar betrekkelijk veel verkeersorugelukken gebeuren veiliger wordt Redactie studentenblad werd weggestemd TAe voor stadsnieuws ook pagina 4 WATERHOOGTEN WEERDSLUIS tJTBECHT 24 maart — Bovenkant sluis 45 cm + N.A.P val 3 cm Bene denkant sluis 28 cm — N.A.P was 2 era * ^^^^^^^^^ fc^-fc ^^^^^^.^^*^»^*^»^* rJ^uckiiae cJLc T rjE RUSSEN willen netter voor de dag •^ komen en ik geloof dat dat een goed ding is niet alleen voor de Russen maar ook voor u en voor mij en voor ons allen tezamen De Pravda heeft onlangs geschreven dat de Russen het recht hebben mooie kleren te dragen en het blad verwijt de textiel - en cotifectie-industrie dat deze lelijke stijUoee stoffen en pakken afleveren En zelfs gaat het blad zo ver te schrijven dat arbeiders elegante overalls zouden moeten dragen Ik herzeg dit is een goed ding want zodra revolutionaire mensen op hun kleren gaan letten is het mis met de revolutie en dat is voor ons kapitalisten geruststellend Het proces van de kapitalisatie van oorspronkelijke barricade klauteraars heb ik al zo dikwijls meegemaakt dat het verband tussen betere kleding en verraad-aan-de-revolutie een niet te betwijfelen axioma voor mij is Meestal en ik heb maar twee of drie uitzonderingen in een lange rij gekend gaat het zo dat Opstandige Piet bij zijn eerste bezoek aan de maatkleermakerij zijn rode wapenuitrusting in de paskamer achterlaat En heel heel dikwijls is het zo dat zodra hij zijn oude zwarte rode of bruine hernd gaat verwisselen voor een vsrit hij zij het onbewust zijn eerste schrede zet op het pad naar de coïiformiteit Van hun standpunt niet ten onrechte verschijnen alle Grote revolutionairen in vormloze zakkerige pakken Men zou zich moeilijk kunnen voorstellen dat de heren Chroesjtsjeif Mao C^stro en hoe zij allen heten mogen zorgvuldig-gesneden pakken zouden dragen Lenin en Stalin als fat zijn onvoorstelbaar En ik zou het mij niet kunnen voorstellen dat de heer Paul de Grool dezelfde kleermaker had als ik Nu kunnen de heren die radicaal-nieuwe maatschappijvormen voorstaan wel zeggen dat het één niet met het ander te maken heeft Dat het uiterlijk geen enkel verband heeft met het innerlijk en dat de kleren de man niet maken maar ik ben ervan over tuigd dat zij daarin volstrekt ongelijk hebben Misschien maken de Meren dé man niet maar de man maakt wiel de kleren dat wil zeggen dat wel degelijk allerlei innerlijke karaktereigen schappen tot uiting komen in de uiterlijke verschijning van de mens Niet voor niets trachtten nog maar enige tientallen jaren geleden de opstandigen onder ons hun opstandigheid te manifes teren in brede flambards pilo-pakken vlinderdassen en dergelijke En het is geen toeval dat de heer Vondeling een doodgewoon hoedje draagt en dat de heer Patijn er precies zo uitziet als men van een Patijn verwachten zou Daarom vind ik Pravda's kreet om beter-zittende-pakken niet zo maar een willekeurig geluid Int^'gendeel J^£.0/Q/if Ik zie er een mooi stuk kleedzame co - — r-f ^ j^^isit^i existentie In ^ l./^fVG^fKi Burgerlijke stand van UTRECHT F z V H J Middeldorp en M E C Ho ^ Lijnmarkt 3 Dante z v M J Meerwijk en W H C van Beek Koolhovenstr 9 Benjamin J z V J J Th Zuurveld en S Th Sylvester M H Trompstraat 16 Werner z v G Hein en J F Kel ner Egelantierstraat 88 Johannes A z V A J van Doom en A A v den IJssel Bremstr 30 Gerardus P M z V G J Zwiers en G M Boon Harnaslaan 19 Yvonne'S d V D Verwey en H Feddema Oude Kerkstraat 15 Ingrid M d v J C F van Maarseveen en A L Uppel schoten W A.-Vultostraat 97 Son ja d v W H Vermeulen en A Aal sters Paarlstraat 31 Nicoline E d v J Rijnders en A L A G Vol ten V Bijnkershoeklaan 147 Victo ria E d v F J Backer en H A A van de Wiel A v Ostadeln 167 Francina H d v G F van ' t Van een oneer verslaggevers Maandagavond hebben leden van het Vtrechtsch Studenten Corps in een motie hun afkeuring uitgespro ken over de inhoud en strekking van de artikelen in het corpsblad Vox Studiosorum In deze motie-Van Heemstra die werd aangenomen met 69 tegen 42 stemmen bij 5 onthoudingen wordt de redactie in overweging gegeven de conclusie te trekken uit het mis noegen van de indiener die recente pnblikaties over corps senaat en Koninklijk Huis schadelijk acht voor de eenheid binnen het corps Ds reputatie van het corps zou vooral geschaad zijn door de artike len van de hoofdredacteur de heer W J Koning die zich in zijn arti kelen niet voldoende zou hebben ge houden aan de groepsnorm binnen het corps Teineinde de redactie de gelegen heid te geven ziöh onderling te be - Advertentie WATERHOOGTEN Rijkswaterstaat Kleedzame Coëxistentie 24 maart — Konstanz 287 + 2 Rhein lelden 240 — 5 Ottenhelm 310 — 14 Straatsburg 268 — 10 Maxau 467 — 9 Plochingen 181 + 7 Mannheim 328 — 7 Steinbach 140 + 1 Malnz 302 — 4 Bingen 220 + 7 Kaub 243 + 16 Kochum 357 — 47 Koblenz 292 + 9 Keulen 278 + 56 Ruhr ort 430 + 71 Lobith 986 + 69 Nijmegen 750 + 60 Arnhem 785 + 50 Eelde IJssel 275 + 19 Deventer 176 + 17 Monsin S494 — 13 Borgharen 4060 — 19 Belfeld 1178 + 38 Grave ben de sluis 510 + 36 raden heeft de corpsvergadering een antwoordtermijn van 48 uur vast gesteld In corpskringen wordt ver wacht dat de redactie in zijn geheel zal aftreden Een motie-Mertens die volstond met een berisping aan de redactie werd verworpen De Vox Studiosorum is het oudste studentenblad van Nederland In zijn honderdjarig bestaan is het nog niet voorgekomen dat een redactie werd weggestuurd >;^^^' w^v^^WA DE EREMEDAILLE verbonden aan de orde vaai Oranje-Nassau in brons reikte jhr J E W Twiss Qwxrles vwn Ufford van het habmet van Utreohts burgemees ter vanmorgen vit aan de heer J W Kramer Spinozaweg 39 te Utreoht Hij is Jfi jaar im dienst van de N.V Elektrotechnische Meohanische Industrie aan de Fentener van VUssingenkade waar hij werkt als gereedschapsslijper in het gereedschapsuitgiftemaga zijn Ir C Begoort directeur EMI bood een geschenk onder couvert aan alsmede een gouden draag m,eêaille van het departement Utrecht va/n de Maatschappij voor nijverheid en handel De heer C de Galuwé voegde namens het personeelsfonds hier nog een wel gevuld couvert aan toe Mevrouw Krammer werd met bloemsttikken in de huldiging betrokken >*^^%*%^»*^*»%»^* Mimen Geërgerde man slaat jongen bewusteloos Pe 39-jarige Utrechter Van der M heeft maandag ' n procesverbaal gekregen omdat hij in de Blois van Treslongstraat de 16-jarige elektri cien H G van E bewusteloos heeft geslagen De jongen moest per am bulanceauto naar het Academisch Ziekenhuis worden gebracht De heer Van der M had zich de laatste tijd duchtig geërgerd aan het lawaai dat een aantal jongelui in het huis boven zijn woning maak te Er werd vaak gedanst en nie mand besteedde aandacht aan de klachten van de heer Van der M Zelfs werd geen rekening gehouden met de zieke vader van de heer Van der M die bij zijn zoon thuis lag Toen maandagavond weer een aantal jongelui met bromfietsen voor zijn woning verscheen heeft hij zijn zelfbeheei'sing verloren en een klap uitgedeeld Van een onzer verslaggeefsters Reikhialaend keken maandag avond zoons dochters vaders moeders oi echtgenoten naar de mannequins die in verlegen haast hun eigengemiaakte kleding lieten zien Deze modeshow van naaisters mannequins was het hogtepunt van ' de sluitingsavoraxi van de Toynbee vereniging Jong Leven in gebouw K en W aan de Mariaplaats in Utrecht De sluitingsavond van het cursus jaar is dit jaar vroeger gehouden dan anders in verband met de vroege Pasen Niet aUe lessen zijn al afgesloten maar toch konden er maandagavond al een groot aantal diploma's en getuigschriften wor den uitgereikt De goede bezetting van de zaal er waren stoelen te kort wijst al op de ook dit cursixsjaar weer groeiende belangstelling van jong en oud voor Toynbee Men startte in oktober met 1180 cursisten vo rig jaar 1095 verdeeld over 62 cursussen vorig jaar 52 Het ver loop dat in de vorige strenge win ter groot was is dit jaar procen tueel normaal gebleven Qndanks de groeiende belang stelling voor de vereniging is men er nog steeds niet in kunnen sla gen alle cursussen ander té bren gen in één gebouw De lessen zijn verdeeld over zeven scholen en andere gebouwen in de stad Con centratie heeft zijn nut bewezen bij de dit jaar voor het eerst gehou den schilder en tekenlessen die in samenwerking met Curve in gebouw Kunstliefde werden ge organiseerd De resultaten van deze lessen vormden een groot aandeel van de tentoonstelling die tijdens de sloitingsavond werd ge houden Advertentie elke woensdag Jxmgensmarkt Tricot nylon SPORTSHIRTS sterk en koel dus ' n ideaal shirt voor ' t voorjaar In * n wip ge wassen en ZO droog In 5 favoriete jongenskleuren Speciaal verlaagde J M prijs leeftijd 4 jaar 95 II lil 5 ^ met kitine siijeing per moot grootste moot 9 » MWiWtdkISÏITCT UTRECHT — Geboren Rena tus G M z V G van Gils en D Geertman Marco Pololaan 40 Hans z v J van Kooten en H Boom R Meeuwszstraat 17 Theodorus A A z v A A Kragten en G van der Wel Spaaklaan 216 Léon z v L Dessé en A G Flink Larixstraat 59 Marcel en Eddy zonen van M J Boer en J W Middelkoop Harp straat 49 Johannes C z v H Doest en M Buitenhuis Vreesvwjk Leeuwenstraat 17 Andrew z v H G van Doom en J A van den Berg Beerzestraat 9 Ronald J z v R Visser en G Meenhorst Galjoenstr 33 Eric L z v L C van den Heu vel en W J de Ridder Makassar straat 99 Roland P J z v G Ph Jansen en M J Timmermans Geer testraat 21 Cornells W z v J Jan sen en G M Oostrum Polluxdreef 4 Geertrudus M z v A Vermeu len en M W Dubbers Moutstraat 5 Hermanns R z v H R de Groot en G C M Schuurman v Heuven Goedharüaan 71 Johannes C J EEN ZONNIG strandpakje bestaan de uit een doorknooprok een hes je met gepUsseerd stukje en shorts in cerlse was een van de Tnodeïlen die de deelneemstej-s aan de naai cursus Heten zien Dit ensemble getoond door mej B van Eijk werd door haarzelf gemaakt H J Akkerman — voor tweede keer — met pensioen De heer H J Akkerman bode bij de gemeentepolitie te Utrecht zal woensdagmorgen afscheid nemen van het korps dat hij ruim 42 jaar heeft gediend De heer Akkerman is nu 68 jaar Hij kwam 12 december 1921 bij de Utrechtse politie in diens't als agenl bij de surveillancedienst In die twintiger jaren deed de heer Akker man van zich spreken doordat hij verscheidene medailles won onder meer met hardlopen en verspringen Hij is tot 1950 agent bij de sur veillancedienst gebleven Daarna werd hij agent-bode De heer Akkerman werd voor het eerst gepensioneerd op 1 april 1951 In plaats van agent-bode werd hij toen gewoon bode Zijn tweede pen sionering had eigenlijk moeten ge beuren toen hij 65 werd Maar omdat er geen geschikte opvolger was bleef hij aan als bode Nu is er een opvolger gevonden de 55 jarige hoofdagent G T Pij pers Per 1 april zal hij de functie van de heer Akkerman overnemen De heer Akkerman werd op 30 april 1963 beloond voor alles wat hij voor het politiekorps heeft ge daan met de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in ' brons FIETSEN EN BROMMERS GESTOLEN De stroom aangiften inzake ver dwenen fietsen en bromfietsen blijft aanhouden Maandag kwamen ne gen mensen bij de Utrechtse politie vertellen dat hun fiets en 11 men sen dat hun bromfiets wordt ver mist Veld en C Degen Maarssen Looy dijk 49 Jolanda d v W J van Rooijen en R A van Os Oude Gracht 227 bis Johanna M d v C J van Oort en M Koopman Jutfaseweg 169 Jenny R d v J G Herkendaal en N van Haren Zeist V Reenenweg 169 Sandra A d V L de Jong en J M de Vreede Stanleylaan 256 Petronella H d v J Scheppink en P G Rietveld v Eechoudlaan 70 Petra d v J J den Boer en E M Weber v H Goedhartlaan 125 Florence C M d V P C Besseling en J A v de Bildt Sterrenbos 11 Ahtonia F d v A F van Beurden en D van Boggelen Kruitstraat lA Carolina A J d V A Q C van den Bosch en C.G.Marchal Vleuten-De Meem Veldhuizenlaan 28 Judith J d v N Rodenburg en A Schirm Am sterdamsestr.weg 329 bis Politierechter vonnist rijden onder invloed Van een onzer verslaggevers U kunt het nu modem noemen om sherry of wijn te drinken bij een In dische rijsttafel maar even modem is het tegenwoordig om na het drin ken van alcoholhoudende dranken te gaan rijden en dat is minder fraai In uw geval is het nog gun stig afgelopen maar het is een ern stig feit dat zwaar gestraft dient te worden Dit zei maandagmiddag de officier van justitie mr F G Wüs tenberg in zijn requisitoir in de zaak tegen de 48-jarige Amsterdamse koopman A B R die voor de Utrechtse politierechter mr J F J de Kort terecht stond als verdacht van het rijden onder invloed De koopman zou in februari van dit jaar op een avond naar Zeist zijn gereden met een auto om gel den van een rekening te gaan innen Dit betrof betaling van de levering van goederen aan een horecabedrijf De man had na afhandeling van het financiële gedeelte ' n Indische rijst tafel genuttigd waarbij hij vijf gla zen sherry dronk Even na het mid dernachtelijke uur reed liij terug naar Amsterdam In Utrecht op de Amsterdamse straatweg werd de koopman achter volgd door enkele automoblisten die meenden dat hij niet in staat was om te rijden aangezien de wa gen van links naar rechts over de weg zwalkte Een automobilist zou de koopman zelfs aangeboden heb ben toen hij gedwongen werd te stop oen om hem thuis te brengen maar daar voelde verdachte niet veel voor want zoals hij voor de politierechter opmerkte Ik was bang dat ik be roofd zou worden Midden in de stad vroeg de officier waarop de man antwoordde Een beroving ge beurde zelfs wel bij ons op het Leid seplein Maar wij hebben in Utrecht geen Leidseplein stelde de officier hem gerust Mr Wüstenberg eiste ' n gevange nisstraf van drie weken onvoorwaar delijk met ontzegging van de rijbe voegdheid voor de tijd van een jaar en zes maanden met aftrek De po litierechter vonniste de koopman tot veertien dagen gevangenis met ont zegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van achttien maanden met af trek De plaat gepoetst Twee weken onvoorwaardelijke ge vangenisstraf en twee weken voor waardelijk met ' n proeftijd van drie jaar en ontzegging van de rijbe voegdheid gedurende een jaar met aftrek luidde het vonnis van de poli tierechter tegen de 18-jarige chauf feur M J H S uit Utreoht die even eens terecht stond als verdacht van het rijden onder invloed en mede van het doorrijden na een aanrijding voordat zijn identiteit kon worden vastgesteld De jongeman zou na een 600 ki lometer lange rit uit Duitsland zijn eerste grote autoreis in de periode van drie weken dat hij zijn rijbe wijs bezat erg vermoeid in Utrecht zijn aangekomen Inplaats dat hij rust had gezocht was hij naar een café gegaan waar Hij volgens zijn verklaring slechts twee glazen bier zou hebben gedronken Bij de po litie wist U het aantal niet merk te de politierechter op Nadat de man zijn dorst had gelest bracht hij een vriend naar huis en keerde ver volgens huiswaarts Op deze tocht was hij echter ver ongelukt Hij zou volgens zijn ver klaring aan de politie aan de auto radio hebben gedraaid onder het chaufferen Hierbij was hij de macht over zijn stuur kwijt geraakt ramde in de Hoogravenseweg 2 ge parkeerde personenauto's en kwam tegen een muurtje tot stilstand Na snel de schade in ogenschouw ge nomen te hebben reed de chauf feur snel weg met een zwaar beschadigde wagen en een lekkende radiator Dit laatste werd hem nood lottig want gealarmeerde politie agenten volgden het koelwater spoor en troffen de 18-jarige M J H S op zijn bed aan geheel ge kleed en volgens verklaringen van de verbalisanten onder invloed van alcohol De politierechter mr De Kort was van mening dat verdachte door - Advertentie REFROPBINT UW LICHTDRUKKERIJ NEUDE 32 — UTRECHT TEL 17225 Getrouwd G van der Vel de P Breughelstraat 31 bis en M Nebbeling Jadelaan 36 Overleden Marinus W Schoonus geh m J M P Reij nen 78 j Tilburg Hasseltplein 37 Marinus Tillekens wed v H Roos 56 j Agnietenstr 2 Weijert Smit ongeh 75 j Amsterdam Nieuwen dijk 6 1 Willem Visser geh m M J van Kasteel 67 j v d Monde straat 15 Wilhelm v der Putten geh m S Wermeskerken 73 j Croeselaan 81 Aalbert J Harskamp geh m A G Albers 76 j Lomanlaan 13 Gerardus A Koot wed v J van Rijswijk 77 j Vossegatselaan 12 Barendina Valk geh m D Bakker 65 j Mijdrecht Hoofdweg 8-II Con radina Winter geh m D E Luch tenberg 51 j Jan v Zutphenlaan 29-11 Hendrika van der Linden geh m H J v Dijk 59 j Amsterdam sestraatweg 365 Walburga Schwei ger geh m C J Friedeman 70 j A H G Fokkerstraat 37 dat hij na de aanrijding de plaat had gepoetst en volgens verkla ringen van getuigen zich schuldig had gemaakt aan het tenlaste ge legde De officier eiste een onvoor waardelijke gevangenisstraf van 4 weken met ontzegging van de rij bevoegdheid voor de tijd van een jaar met aftrek Tachtig gulden hoete Veertien dagen voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar en een geldboete van tachtig gulden was het vonnis te gen de 35-jarige plaatwerker A D uit Utrecht Ook hij stond terecht als verdacht van het besturen van een motorvoertuig onder invloed Verdachte gaf toe dat hij zes tot zeven glazen cognac zou hebben ge dronken en dat hij daarna was gaan rijden In de Voorstraat te Utrecht was de man aangehouden door agenten omdat hij slingerend over de weg reed Op het eerste stopteken had de bestuurder niet gereageerd zodat een agent met een sprong zich in veiligheid moest brengen Een bloed proef wees een alcoholpercentage aan van 1.60 pro mille De officier van justitie eiste drie weken voor waardelijke gevangenisstraf met ' n proeftijd van twee jaar een geld boete van honderd gulden en ontzeg ging van de rijbevoegdheid voor de tijd van een jaar met aftrek Advertentie BABY-WAS-SERVIGE 3x per week 5.40 max 12i roos?i <> Last van 1 v\/assen met '-'- Pelli TRAITAL0 shampoo Een produkt van l'Oréal de Paris Meisje gewond bij botsing De 16-jarige mejuffrouw C A M van I uit Werkhoven is maandag middag tegen 16.45 uur opgenomen in het St.-Antoniusziekenhuis te Utrecht nadat zij op het kruis punt Tamboersdijk Koningsweg in Utrecht in botsing was gekomen met een auto bestuurd door de 42 jarige J H van G Mejuffrouw Van I liep een her senschudding een gebroken sleutel been en een wond aan het hoofd op Bejaarde Utrechter overleden na verkeersongeluk In het St.-Antoniusziekenhuis te Utrecht is vanmorgen de 84-jarige K van Dam uit de Goedestraat 49a overleden Hij was daar maandag 3 februari opgenomen nadat hij bij een ongeluk in de Bekkerstraat een heupfractuur had opgelopen Hij was toen tegen het portier op gefietst van een bestelauto dat juist werd geopend toen hij passeerde De bestuurder van de bestelauto was de Sl-jarige loodgieter M C H p «¦ ' -¦--¦• jjj lipf ' Promotie vaii de heer C C Leibbrandt Vanmiddag promoveerde aan de rijksuniversiteit te Utrecht de heer C C Leibbrandt geboren te Groes beek en wonende De Louterlaan 31 te Utrecht tot doctor in de genees kunde op het proefschrift Over de adaptatie van het gehoororgaan de betekenis van de olivo-cochleaire bundel voor het adaptatiemechanis me van het binnenoor Promotor was prof dr J Jongbloed Al onze zintuigen passen zich op een of andere wijze aan bij de prik kels die zij opnemen waardoor hun functie beter wordt aldus dr Leib brandt Deze aanpassing kan o.a langs nerveuze weg tot stand ko men maar bij het gehoororgaan was dat nog niet bewezen Wel was bekend dat er een centripetale ze nuw naar het binnenoor gaat De heer Leibbrandt heeft nu door bestudering van de elektrische ac tiepotentialen van de gehoorzenuw voor en na uitschakeling van de centripetale zenuw aangetoond dat via deze laatste zenuw aanpassing van het gehoororgaan optreedt A.-K ZAG FttMS REIS BEATRIX Boven in de Neudeflat te Utrecht was de plaatselijke afdeling van de anti-revolutionaire partij maandag avond de gast van eigenaar G A Wildschut voor de jaarvergadering waarop kleurenfilms over de reizen van prinses Beatrix werden ver toond Voorzitter dr J de Nooij leidde de bespreking over het be leid Penningmeester M van Gend deelde mee van vele leden toezeg gingen voor het permanent verkie zingsfonds te hebben ontvangen Hij deed een beroep op leden en politiek aanverwant bedrijfsleven voor blij vende steun Gouden jubileum melkinrichting A van Schajik In het gebouw voor Kunsten en We tenschappen te Utrecht viert de N.V A van Schajik melkinrichting Bankastraat 16 te Utrecht woens dag 25 maart aanvang 19.30 uur het vijftig jarig bestaan van het be drijf Sinds de oprichting in 1913 van een melkwinkel door de heer A van Schajik is dit bedrijf uitge groeid tot een melkinrichting waar nu 25 man personeel werkzaam is Vijf personeelsleden zullen woens dag eveneens een jubileum vieren de heer J v d Akker Zandweg 28 uit Vleuten-De Meern is 40 jaar als chauffeur bij de melkinrichting werkzaam De heer H Pauw Boe lesteinlaan 28 I te Utrecht is 30 jaar als administrateur werkzaam ter wijl de heren P Jongerius Enthof straat 24 A van Tellingen Zon straat 118 en de heer R van Zeln Morelstraat 38 bis hun vijfentwin tig jarig dienstjubileum vieren als melkbezorgers De heer B v d Steen Borneostraat 47 te Utrecht is 25 jaar als administrateur bij de jubilerende melkinrichting werk zaam Bromfietser in botsing met lesauto Op het kruispunt Aquamarijnlaan Diamantweg te Utrecht zijn maan dag omstreeks 17.15 uur de 30-jarige bromfietser E van D uit Neerlang broek en de 32-jarige mejuffrouw W Huisman uit Benschop als bestuur ster van een lesauto met elkaar in botsing gekomen Mejuffrouw Huis man reed onder toezicht van een Utrechtse rijinstructeur De bromfietser is met een gebro ken knie naar het Academisch Zie kenhuis gebracht Gouden jubileum de heer Streng De heer M Streng Westerkade 35 te Utrecht viert vandaag zijn gou den jubileum bij de IJsselsteinse stoel - en meubelfabriek v/h gebroe ders Van Rooyen n.v De jubilaris die volgende week 64 jaar wordt be gon zijn loopbaan bij de meubel fabriek op dertienjarige leeftijd als leerling-stoffeerder De heer M Streng viert zijn feest temidden van zijn vijf kinderen en kleinkinderen Vanzelfsprekend is er ook grote be langstelling uit IJsselstein waar de heer Streng geboren is en tot de tweede wereldoorlog heeft gewoond ^:^^>^^^^^^^^^^ LEIDEN — Aan de Rijksuniver siteit zijn geslaagd voor de exa mens doctoraal Engels de heer K Heyboer Apeldoorn kandidaats Engels mej M F C Troll Voor burg kand klassieke taal - en le-t terkunde de heer J M P E v d Putten Wassenaar cum laude doc toraal klassieke taal - en letterkun de de heer C A van de Broeke Oost-Souburg doctoraal farmacie de heer R P Labadie Leiden en mej G H A v d Veen Leiden Gepromoveerd tot doctor in de god geleerdheid op proefschrift De kin derdoop en het nieuwe testament de heer G de Ru geboren te Vin keveen in 1907 en thans wonende te Rotterdam Promotor was prof dr G Sevenster Gouden ring met bruin steentje 7 rol behang zijden sjaal groene ondergrond vuilnisemmer 2 pla ten board pakje inhoudende sok ken en front witte portemonnee inhoudende sleutel militair zeiltje en tas 2 muziekboeken paar blau we wantjes trommeltje en fles dui venmand gevonden ± 2/3 tas in houdende gereedschap 1 met brood en appels en 1 met trommel en appel goudkleurige halsketting met pareltjes bril portemonnees inhoudende ƒ 9.28 —ƒ 1.17 gevon den 5/3 ƒ 0,10—ƒ0,03 De afdeling gevonden voorwerpen van het hoofdbureau van politie te Utrecht Paardenveld 1 is geopend van maandag tot en met vrijdag van 13 tot 16 uur Telefonisch wor den geen inlichtingen verstrekt In de week van zaterdagmiddag 21 maart 13 uur tot zaterdag 29 maart hebben de volgende apotheken zater - dagmiddag zondag en avonddienst Wilhelmina Apotheeli Burg Reiger straat 47 Ulbrich Noorderstraat 1 Vredenburg 25 Bergema Amsterd straatweg 317 Ruys Oude Gracht 283 Apotheek ' t Goy ' t Goylaan 107 en Apotheek Kanaleneiland Trumanlaan ^^ erpleegstersdienst Het Groene Kruis Utrecht overdag Boothstraat 15 telefoon 16381 Avond - nacht zaterdag - en zondagdlenst voor noodgevallen G.G en G.D telefoon 16411 toestel 51 ook voor de Utrechtse ver eniging tot bescherming van zuigelingen Het Groene Kruis Tuindorp Tuindorp oost en Overvecht wijkgebouw Raiüel senlaan 35 telefoon 18161 BI ] geen ge hoor in noodgevallen 16411 Het Groene Kruis Zuilen dag en nacht 40133 Bij geen gehoor overdag 41961 Bij geen gehoor in avond nacht en weekend telefoon 16411 Het Oranje-Groene Krtils overdag Weerdslngel OZ telefoon 14558 Avond - nacht en zondagsdienst hervormde wijkverpleging en lutherse dlEikonessen vereniging Diaconessenhuis telefoon 11855 gereformeerde ziekenverpleglngr zr P H Gujrt telefoon 81366 zr Fj H Kerst telefoon 18933 zr H Rietveld telefoon 30021 zr M Zwarts telefoon ' 40875 zr A Vos telefoon 22102 Het Wlt-Gele Kruis gehele week dag en nacht Oudwljk 19 telefoon 13861 Wijkverpleging Tuindorp zr C Terlln gen telefoon 20645 Wijkverpleging Hoog raven zr S a Nijeholt telefoon 24828 bij geen gehoor 19842 Wijkverpleging ZuUen telefoon 42305 Advertentie HOOFDSCHOTEL VLEES 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD DIKSDAG 24 MAART 1964 Jongerencantorij in Utrechts Janskerk Roman van Grete Weil speelt in Amsterdam Over Duitser tijdens oorlog in hoofdstad Ds Van Keulen goed solist Gisteravond zong in de Janskerk de Utrechtse Jongerencantorij onder leiding van Freek Houtkoop Solis tische medewerking werd verleend door ds Van Keulen tenor Jack Abrahams © bas en enkele leden van het koor Het programma vermeld de werken van Heinrich Schütz Jo hannes Eccart — het programma vermeldde foutief Johann Eccard — en van de dirigent zelf Hoofd schotel van de avond vormde de Johannespassion van Heinrich Schütz Deze componist die precies hon derd jaar voor Bach het levenslicht aanschouwde nl 1585 kan be schouwd worden als een der groot ste kerkmuziekcomponisten der vroeg-barok Zijn passies drie in getal schreef hij op latere leeftijd Zij behoren tot de z.g dramatische passies Hierin spelen de solistische onbegeleide recitatieven de hoofd rol onderbroken door de turbae waarin het koor de gemoedstoestand en de situatie der menigte rondom het lijdensgebeuren weerspiegelt De hele passie staat of valt met de persoon van de evangelist De niet geringe taak die ds Van Keu len op zijn schouders nam heeft hij volbracht op een wijze die alle waar dering verdient Zijn hoge lyrische tenor leent zich zeer goed voor de rol van evangelist Misschien had hij terwille van de expressie die Schütz zeker in zijn recitatieven bedoeld heeft wat vrijer om kunnen gaan met de ritmielc De zuiverheid een speciale moeilijkheid bij onbegelei de recitatieven liet zeer weinig te wensen over dit was trouwens het geval bü alle solisten De Christuspartij werd gezongen door Abrahamse Canadees van na tionaliteit doch Nederlander van origine op het ogenblik leerling van het Utrechts Conservatorium Soms hadden wij moeite hem te verstaan misschien door het creëren v£in een sonoor donker timbre dat de Chris tuspartij typeert Uit de gelederen van het koor traden als solisten naar voren Riet van ' t Hul sopraan Tineke Hoog hart alt de Petruspartij Dick van Loo de Pilatuspartij en Harrie Uiterwaard tenor Ondanks de overakoustische ruimte had de diri gent het koor bij de moeilijke inzet ten der turbae goed in de hand Het programma werd geopend met Die Worte der Einsetzung des Heiligen Abendmahles van Schütz Freek Houtkoop woog zijn tempo juist af tegen de akoustiek der kerk In dit werk toonde hij direct dat hij in staat is een mooie homogene koorklank op te bouwen Oolc O Lamm Gottes unschuldig van Jo hannes Eccart 1553-1611 bleef op ditzelfde peil Juist was de drievul dige herhaling van deze zetting ana loog aan het driemaal herhalen van het Agnus Dei Houtkoop toonde zich ook als componist Furwahr er trug unsere Krankheit en Abendgebet beide op de harmoniek van Distier voortbouwend waren goed aange past aan de grote ruimte van het kerkgebouw A.M Peter Lorre overleden dat het lijden der joden In deze ro man meer of minder als coulisse wordt gebruikt en dat de Duitser Andreas niet alleen held maar ook slachtoffer hét slachtoffer is BEGIN APRIL zal in Nederland — bij de uitgeverij De Tijdstroom te Lochem — de roman Tramhalte Beethoven straat van Grete Weil verschijnen De voormalige emigrante Grete Weil wier eerste novelle Naar het eind van de wereld tijdens de oorlog in Amsterdam speelt is in haar nieuwe roman weer naar Amsterdam teruggekeerd Tramhalte Beethovenstraat 1 EEUGGEKEERD Is haar aarze lende en naïeve vage en twijfelende ' held ' Andreas een jonge Duitse Intellectueel die in de oorlogsjaren in Amsterdam alles gewonnen en alles verloren heeft Andreas heeft de burgerlijke bescherming van een conservatief professoraal onver schillig onderhuis In München ge noten zonder tegen echte morele gevaren gewapend te zijn Hij heeft onder zijn frustratie geleden en geen kans gezien de noodlottige kring van zijn milieu te doorbre ken Tot dit milieu behoorden vooral goede manieren De ' goede manie ren ' bleken een vijand van de goede mens Tot de goede manieren be hoorde het niet-zien en niet-horen van wat gezien en gehoord moest worden Deze leegte en luchtledigheid dit illusionisme ' en farizeïsme van zijn milieu ontvluchtte Andreas Hij slaag de erin de militaire artsen om de tuin te leiden hij simuleerde een Schrijver H Martin overleden 77 De heer F W Basart is als staf functionaris bij Het Natioale Balletaangesteld Hij zal de verantwoorde lijkheid dragen voor het afsluitenvan voorstellingen het aantrekkenvan publiek voor deze voorstellingenen het verzorgen van hierop betrek king hebbende pers en publiciteit Te vens is de heer Basart belast met hettoezicht op de technische dienst vanHet Nationale Ballet Van de Milanese industrieel Mario BuscaJni zijn zondag drieschilderijen gestolen ter waarde vannaar schatting 208.000 dollar De ge stolen werken zijn De geboorte vanChristus door de Venetiaanse schil der Francesco Guardi De verkrach ting van Europa door Heinz en eenwerk van de Vlaamse school uitUtrecht De acteur Peter liOrre 58 ia maandag dood aangetroffen in zqn woning De acteur is vermoedelijk aan de gevolgen van een hartaanval overleden Zün laatste film was Muscle beach party Onlangs kwam Lorre gereed met de opnamen voor de Jerry Lewis-film The Patsy Lorre werd op 26 juni 1904 in Hon- garije geboren Hij kwam in juni 1935 naar Hollywood Sindsdien heeft hij daar gewoond en gewerkt Hij is bekend geworden door zijn uit beelding van sinistere figuren De film die hem beroemd maakte was de Duitse film Mt waarin hij de rol van een pathologische kindermoor denaar sj)eelde ZONMR N m BAR(T faculteiten zoek toen hij deze nodig had om te stem men De kaart diende èn cm stemrecht te bewijzen èn om door een knip erin te voorkomen dat iemand tweemaal van dit recht gebruik maakte Genoem de Hans zijn stem ging dus voor de Vakbond verloren Een half uur na de sluiting van de stembureaus werd zijn kaart teruggevonden Zo deden zich meer typi sche verschijnselen voor In het sitembureau op de sociëteit van de r.-k ver eniging Veritas bleek één stem voor de PEP de pro testantse lijst te zijn ter wijl in de sociëteit van de protestantse vereniging SSR één stem op de r.-k groe pering uitgebracht was Vermoedelijk maakten twee studenten van de stembus een potje De verkiezingen zijn al met al duidelijk uitgeval len in het voordeel van de POP en de SVB die elk acht zetels kregen Gezel ligheidsverenigingen die vroeger alles voor het zeg gen hadden moesten met de overige negentien ge noegen nemen Wel mag opgemerkt worden dat Unitas en de NUVSV de nieuwe vereniging voor meisjesstudenten achter de POP stonden Van de 8500 studenten stemden er 5000 niet Het was immers een misselijke streek dat je naar een stembureau toe moest en ze niet met de bus bij je langs kwamen om je stem te halen hoe zij aan hun geld ko men Bij de SVB denkt men aan iets roods terwijl de POP daarentegen een verkiezingskandidaat ge had schijnt te hebben wiens vader suikerfabrie ken bezit en geld in ouder liefde belegt Tot zekerheid zijn de stu denten met hun gesprek ken over de financiering van de verkiezingscampag ne niet gekomen In ieder geval zal het mensen die menen dat de studenten geen aparte wereld moe ten vormen maar met bei de benen op de grond die nen te staan verheugen dat de goed-Hollandse vraag ' waar komen de centen vandaan ' bekeken wordt Enkele andere factoren verraden echter dat het verleden nog niet helemaal gesmoord is Ook al ver keert de studentenmaat schappij in een verbazing wekkende ontwikkeling die de verenigingen be rooft van het oude recht om ook voor de studenten die niet bij hun aangeslo ten zijn de dienst uit te maken Dat ontdeljte een jonge man — Hans heet hij — die van plan was op de studentenvakbond te stem men Zijn ongeluk wilde dat hij als corpslid woont in een studentenhuis en zijn huisgenoten stuk voor stuk aanhangers waren van de corpspartij ABC Op waarlijk bovennatuurlijke wijze was dan ook zijn lid maatschapskaart van de RITA EN HAAR FAMILIE Mams Mag Ik nog een kop chocola en een dweiltje GRETA WEIL ziekte en mocht in dienst van een Duitse krant naar het door zijn volksgenoten bezette Nederland gaan waar hij regelmatig artikelen moest produceren Jodentransport In Amsterdam in de Beethoven straat huurde hij een kamer Nu moest hij horen Nu moest hij zien Hij hoorde en zag elke nacht weer mensen bijeendrijven mensen de TV-DINSDAG 7.30 AVRO Combo program ma voor jongeren die van dansen en muziek houden 8.00 Journaal 8.20 Uit de school geklapt Willem Duys bij de geschie denisles 8.55 Televizier 9.10 Naked City 10.00 Confrontatie met Ethiopië CBS documentaire 10.45 Journaal TV-WOENSDAG 5.00 KRO Jeugdjournaal 5.10 Dappere Dodo 3.25 Veilig Verkeer 5.35 De meeuwen van Zoczu pro kinderfilmpje trams induwen insnauwen de tram vertrekken met mannen en vrou wen en kinderen die bagage mee sleepten — Duitse commando's en politiehonden — hij hoorde en zag jagers en gejaagden Hij vernam waarheen deze mensen deze joodse mensen gebracht werden in Amster dam en waarheen zij getranspor teerd werden uit Amsterdam en uit Westerbork ' Naar het oosten ' ' Het rijden van de trams was het thema waaruit de fuga van de nacht ontwikkelde ' Een van de vervolgden probeer de hij te redden De angst om deze bij hem ondergedoken joodse jongen gaf hem de kracht om zichzelf een nutteloze en overbodige niet langer te verachten Deze eerste binding aan ' n mens maakte hem sterk De angst om het leven van de joodse jongen Daniël ontnam hem An dreas de levensangst Maar ook Daniël ontkwam niet aan de greep der germómen ook hij werd gede porteerd en gedood Een gewone tramhalte werd na de oorlog ook die van de Beetho venstraat Tot het gewone leven kon na de oorlog Andreas minder dan ooit terugkeren Menswording Misschien wordt de lezer door de gedachte gehinderd en geïrriteerd Venus op reis beschadigd Van onze correspondent PARIJS — Het beroemdste beeld dat het Paröse Louvre bezit de Ve nus van Milo heeft zich minder goed bestand getoond tegen de beproe vingen van een wereldreis dan het even beroemde schilderij van Leo nardo da Vinci de Mona Lisa die eveneens tot de kostbare inventaris van het Franse museum behoort en die vorig jaar aan de Amerikanen werd uitgeleend De Venus is door Frankrijk als goodwill-ambassadrice in bijzondere dienst te logeren gestuurd bij de Ja panners Doch toen na een zeereis van een maand het armenloze vrou wenbeeld dezer dagen ui Tokio aan kwam moest een der directeuren van het Louvre die tijdens de over tocht zich toch met geen voetstap uit haar omgeving verwijderd had tot zijn ontsteltenis constateren dat in de speciale kist waarin het beeld verpakt zat zich ook nog een paar losse stukjes gips bevonden Deze hadden losgelaten van de plaats waar de sluier die het benedendeel van het beeld bedekt aan de marmeren romp is bevestigd Nadat in allerijl ook de opper restaurateur van het Louvre mu-seum nog naar Tokio gevlogen was kon een speciaal communiqué de wereld weer helemaal geruststellen Na enkele dagen huisarrest waarin de Franse experts de Venus onder handen nemen zullen de gevolgen van de zeeziekte waaraan ze geleden heeft weer volledig zijn genezen om geen enkel zichtbaar spoor meer na te laten Anton van der Vet overleden 75 Zaterdag is de kunstschilder An ton van der Vet 75 overleden Van der Vet een autodidact kan wor den gerekend tot de nabloei van de Haagse school Zijn werk aanvankelijk onder in vloed van Suze Robertson kreeg in latere jaren een lichtere toets In olieverf schilderde hij het liefst bloemstukken en stillevens als aqua rellist vond hij zijn sterke inspira tie in landschappen Hij werkte veel in de Hollandse polder in Friesland op de Veluwe maar ook in Canada Frankrijk en Zwitserland Een jubi leumtentoonstelling in Du Midi in Den Haag ter gelegenheid van zi.in 75ste verjaardag werd op 14 maart gesloten Het wezenlijke en tragische ge beuren in het boek zijn echter de razzia's in Amsterdam Bovendien mag een schrijver niet het onder werp een Duitser wordt mens door dat hij met het gruwelijke in aan raking is gekomen ' behandelen — mits hij het zo doet dat de lezer er in geloven kan Deze intelligent gecomponeerde roman geeft ons — ondanks een enkel te moeizaam geconstrueerd en uit de toon vallend hoofdstuk — ge nuanceerde beelden van tussenfigu ren van mensen die tussen de tij den en tussen goed en slecht staan H WIELEK Resonance II van Ton Bruynèl in Amsterdam In het Stedelijk Museum te Am sterdam wordt tot half april dage lijks enige malen collage Resonan ce II 1963 van Ton Bruynèl uit Utrecht en Gerrit Kouwenaar ten gehore gebracht Dit werk in op dracht van de NCRV gemaakt is een poging om langs elektron'sche weg twee expressiemiddelen te in tegreren muziek en poëzie Het gaat hierbij niet om een we derzijds illustreren of annexeren maar om een zo organisch mogelij ke samensmelting De afstand tus sen idee en materiaal is zo kort mo gelijk gehouden het thema dat de makers kozen loopt parallel aan de vormgeving — de idee is het werk stuk zelf Het werk is onderver deeld in vier ' bogen ' het woord dat abstract is in zijn relatie tot de klank de naam machteloze pro jectie van de stof in zijn relatie tot het ding de stof die concreet is de stem menselijke bemidde laar tussen abstractie en concretie in wezen de mens zeU De klankbronnen die gekozen werden als meest inspiratieve aan leiding waren o.m speciaal voor dit doel gemaakte en gesproken woor den geschikt om radiofonisch ver werkt te worden tot een klanktaal waardoor de mogelijkheid geopend werd elkanders uitdrukkingsmidde len samen te voegen Poëzie en muziek zijn in deze col lage vaak in letterHjke zin uit el kaar voortgekomen ook daar waar ze op zichzelf staand en onvermengd zijn gebleven woorden tot hun klankgeraamte teruggebracht via elektro-akoestische weg gemodu leerd en gecomponeerd in een rich ting waaruit opnieuw teksten voortkwamen Resonance I van Ton Bruynèl werd in 1962 door het Van Abbe museum gerealiseerd in samenwer king met Eleo Pomare Shinkichi Tajiri en Sam Middleton Vandaag is in het crematorium te Westerveld het stoffelijk over schot verast van de heer Hans Mar tin die na geruime tijd in een zie kenhuis in Den Haag te zijn ver pleegd In de nacht van donderdag op vrijdag op 77-jarige leeftijd is overleden Op verzoek van z\jn fa milie is aan het heengaan van de heer Martin eerst na de crematie bekendheid gegeven Hans Martin vormde met dr A Plesman en met P Guilonard van 1938 af de directie der KLM Ples man directeur Guilonard en Mar tin onderdirecteuren Guilonard grondlegger van de technische dienst van deze luchtvaartmaat scha,ppij Martin grondlegger van de ruggegraat van de toenmalige KLM de lijn op Batavia die nog voor de oorlog kon worden doorgetrokken naar Australië Hans Martin was op 9 november 1886 te Leiden geboren als zoon van de etholoog K Martin Hij bezocht de h.b.s deed staatsexamen be kwaamde zich door zelfstudie in technische vakken en in kunstge schiedenis Voor deze laatste studie reisde hij in Frankrijk en in Italië Van 1908 tot 1909 was hij als cor respondent van de toenmalige Nieu we courant correspondent in Italië en daarna van de NRG In 1914 werd hij vervolgens correspondent in Al banië van het Algemeen Hcuidels blad Tot 1921 was hij chef buiten land van Het Vaderland Het schrijven van romans en Advertentie ce2 ^ mm Falcon is mo(Je in Magna Terienka Een gloednieuwe vederlichte stof door Menko geweven uit veredelde polyester en hoog waardige katoen en door Falcon gesneden tot velerlei jassen Modieuze chique en sportieve Falcon jassen jjit Magna Terienka ||||||| t ^ van 69.50 tot 98.50 Badings naar Stuttgart Aan de beheerder van de studio voor elektronische muziek van de rijksuniversiteit Utrecht ir H H Badings is eervol ontslag verleend i.v.m zijn benoeming tot hoog leraar aan de Staatliche Hochschule für Musik te Stuttgart De zakelijke leiding van de studio komt in handen van drs Frank de Vries terwijl de heer G M Koenig belast zal worden met de artis tieke leiding De heer G M Koenig is cursus leider bij de studio van het Con tactorgaan voor elektronische mu ziek C.E.M te Büthoven en mede werker van de studio voor elek tronische muziek van de West deutsche Rundfunk te Keulen Hij werd in 1926 te M^gdenburg gebo ren De heer Koenig studeerde aan de Muzlekakadenaie te Detmold en de Staatliche Hochschule für Musik te Keulen A'an laatstgenoemde in stelling heeft de heer Koenig sinds 1962 een onderwijsopdracht voor elektronische muziek Hij schreef verscheidene partituren voor piano voor strijkkwartet en orkest MAGNA TERLENKA merïko De heer De Vries die per 1 sep tember zijn nieuwe functie zal aan vaarden kan nu meer eenheid in zijn werk brengen hij is directeur van De Utrechtse Kring • Alexei Adjoebei hoofdredacteur van het Russische regeringsorgaan Izwestja en schoonzoon van premier Chroesjtsjef wordt maandag in Frankrijk verwacht voor een bezoek van tien dagen Dit bezoek is ge organiseerd ter gelegenheid van het ondertekenen van een cultureel ak koord tussen de Sovjet-Unie en het genootschap Frankrijk USSR Adjoe bei zal o.a de schilder Picasso ont moeten • Zo onstuimig werd de filmster Elizabeth Taylor zondagavond in de Amerikaanse stad Boston door haar fans begroet dat zij met rug - nek en armklachten naar haar hotelka mer moest worden gebracht waar haar pijnstillende middelen werden toegediend verzen hield Martin ondanks zijn drukke werkzaamheden zo lang mo gelijk vol Tot 1938 verscheen er op ongeregelde tijden een nieuw werk Daarna duurde het tot 1950 voor dat er weer een boek werd gepubli ceerd doch sindsdien ging er bijna geen jaar voorbij of er kwam er een Het aantal boeken en verzenbun dels dat sinds 1908 van zijn hand is verschenen is aanzienlijk Na ' Onder jongens en meisjes ' en de bundel ' Bekentenissen ' verscheen in 1911 ' Danseresje ' en in 1913 ' Mal le gevallen ' dat opzien baarde nog vele jaren nadat het was uitgeko men IN HET laatste nummer van de Sol lustitiae staat onder de kop Algemeen de volgende mededeling ' Het is verboden universitaire gebouwen te bekladden < SÖ Overtredingen door studenten worden door de rector disciplinair gestraft ' De bekendmaking is afkomstig van de Rector Magnificus prof Freudenthal In studen tenkringen maakte deze waarschuwing een slechte in druk Omdat de verkiezingen voor de grondraad nieuwe stijl inmiddels tot het verleden behoren acht men het tijdstip van publikatie ongelukkig gekozen Zo werd uiteindelijk ook prof Freudenthal zelf beklad Het zal weinig Utrechtse burgers ontgaan zijn dat de studentengemeenschap verkiezingen stonden te wachten Leden van de deelnemende partijen had den zich kwistig van pot ten verf en kalk voorzien om door middel van open bare notities voorbijgan gers duidelijk te maken dat hun lot van PEP of POP afhankelijk was De Utrechtse politie is zo vaak mogelijk op de schrijvers neergestrelïen maar de meesten waren minstens zo handig in het hem S'meren als in het smeren sec Het Bureau Studentenbelangen een keer kwaad opgebeld verwees naar de Studen tenvakbond maar hoewel de leden van de S.V.B zich op tal van daden beroe men hebben zij niet élles gedaan Waarom zouden alleen progressieve figuren verf gebruiken De verkiezingscampagne moet de deelnemende par tijen een forse duit gekost hebben Want zij hebben zich niet tot het bestellen van raambiljetten beperkt maar verlustigden zich te vens in het laten drukken van uiteenzettend en aan moedigend pamfletwerk De onopvallende student die tot dusverre de indruk wekte er een saai levens doel op na te houden deed zich plotseling kennen als een verwoed uitdeler van papieren Als zijn medestu denten er niet van gediend waren bleef hun niets an ders over dan afkeurend het materiaal te bekijken Wie zou het geld gefour neerd hebben Bij de met de verenigin gen verbonden lijsten lijkt dit raadsel gemakkelijk op losbaar De besturen zullen een greep in hun kas ge daan hebben Dit kan nog tot aardige verwikkelingen leiden als de leden die op de POP of de SVB en niet op zo'n verenlgingslijst of semiverenigingslijst ge stemd hebben de her komst van het campagne geld tot kwestie maken Bij de POP en de SVB is het lastiger om te gissen Zijn toneelstuk ' De Vrijbuiter ' in 1920 verschenen werd vele honder den malen opgevoerd Vlak voor de tweede wereldoorlog publiceerde hij nog ' Vrijgevochten ' en ' Getijden ' Na 1950 kwamen o a ' De grote dwaasheid ' ' Brsmding ' ' Hoog spel ' ' Het Verlangen ' ' Marga ' ' De verre weg ' ' Het Aambeeld ' ' De late zo mer ' ' De Werf ' ' Marianne ' ' Sche ring en inslag ' ' Herfsttij ' en ' Het Erfdeel ' Over enige tijd zal worden uitgegeven ' Het Onvervulde ' dat vrijwel tegelijkertijd in Scandinavië zal uitkomen Het merendeel van het werk van Hans Martin is in vele talen vertaald Opera nog geen oplossing Van onze kunstredactie Maandagmiddag zijn in Amster dam gedurende bijna drie uur be sprekingen gevoerd door vertegen woordigers van de vakbondorgani saties met het bestuur en de direc tie van de Nederlandse Opera over de op handen zijnde reorganisatie Tot een definitief resultaat is men nog niet kunnen komen en daarom zullen de besprekingen donderdag of vrijdag worden voortgezet Er zijn tekenen van wederzijds be grip in het over en weer praten in zake het definitieve element van de onvermijdelijke reorganisatie Er leeft een wezenlijk begrip over de huidige kritieke situatie van de Ne derlandse Opera Men verwacht dat de komende bespreking van door slaande betekenis zal zijn De NTB heeft een aantal bezwa ren ingediend die inmiddels door de opera ook al aan de orde zijn ge steld 
6 DINSDAG 24 MAART 1961 ' trraECHTSCH NIEtPtVSBLAD Met grote blijdschap en danfc baarheid geven wij kennis van de geboorte van een Dochter en Zusje CAROLINE ANNE MARIA D J Rijlcsen P C Rijksen - van der Knaap Gertjan Utrecht 22 maart 1964 Karel Doormanlaan 54 De heer en mevrouw van Wieringen van Genderlngen geven met grote vreugde kennis van de geboorte van hun dochter ASTRID Pretoria 18 maart 1964 I Sunny Glen 52 Devenishstraat Sunny Side Pretoria South-Africa Psalm 42 vers 5 Voor ons geheel onver wacht nam de Here tot Zich mijn lieve man onze zorgzame vader en opa AALBERT JACOBUS HARSKAMP op de leeftijd van 76 jaar Uit aller naam A G Harskamp - Albers Utrecht 22 maart 1964 Lomanlaan 13 Geen bloemen Liever geen bezoek De rouwdienst zal gehou den worden donderdag 26 maart om 11.30 uur in de Kerkzaal van het N.H Wijkgebouw Balijelaan 2 A waarna de teraarde bestelling om 12.30 uur zal plaats hebben op de 3e Algemene Begraaf plaats „ Tolsteeg " TONEELGROEP ENSEMBLE zaterdag 28 maart en Ie Paasdag 8 uur ROBERT BERTRAM en COMP klucht van Herman Heyermans met Ton van Duinhoven Johnny Kraaykamp Lou Steenbergen Chris Baay John Leddy e.v.a DE KLAPLOPER maandag 2e Paasdag 8 uur komedie van Iwan Toergenjew met Max Croiset Jan Retel Mag da Janssens Lex Goudsmit Marja Habraken e.v.a DE NEDERLANDSE COMEDIE dinsdag 31 maart 8 uur WIE IS BANG VOOR VIRGINIA WOOLF van Edward Albee met Ank van der Moer Han Bentz van den Berg Femke Boersma en _ Hans Boswinkel naai Prezen van ƒ 2 - tot ƒ 6 - Coupons geldig | iiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiMiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii ^ I DONDERDAG 26 maart a.s | 1 te 11.00 uur | OPENING = van = I Dameskapsalon „ MAISON LYORi " | § Vlotte bediening zonder afspraak 1 = Permanent vanaf ƒ 12.75 = = Wassen-watergolven ƒ 3.25 = 1 ZONSTBAAT 30 hoek OudwUkerdwarsstraat I HANS BOSSCHAEKT iiMniiiiiiiiiiiiiiiiiMiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil PasToe Internationaal jedeponeerd mark van UMS - PasToo n.v Utrecht de " n Schommelstoel is toch ' n bijzonder meubelstuk Hij breekt duidelijk die gebruikelijke eethoek zithoek indeling Hij is gezellig uitnodigend speels afleidend Dit is de schommel van PasToe en f154 - is de prijs in Jacarandakleur. Fauteuil in dezelfde stijl f 110 - schommelsiDel stijl 1864 ^> x¥:;?*:ft::o Zo was het 100 jaar geleden 1964 ¦ 5^W?WW«WW ««« KOMT U NU EENS KIJKEN naar onze geheel gemoderniseerde schoenenzaak Wij vieren feest - U ook I Bij ai Uw aanicopen JUBILEUiVICHEQUES 10 % VAN UW AANKOOP LEUKE KINDERATTRACTIES pastoe bij h.h de klerk en zn arti domo Voorstraat 36 Utrecht Mariaplaats 2 Utrecht Q © SprOflQ Spring weg 15 Utrecht ms interieuiverzörging Catharijnesingel 28 Utrecht woninginrichting riant Janskerkhof 5 - Utrecht DORTMOND's Schoenenmagazijn LANGE ELISABETHSTRAAT 25 — UTRECHT Uw zaak voor gemakkeliike schoenen Alumi I nium CO-OP CENTRUM vraagt voor haar bakkerij te UTRECHT-STAD a BAKKgR/BRQOOVERKOPER b BROOOVERKOPER Aanmelden dagplüks kantoor Kanaalweg 16 te Utiecht Wutlirich's Handelsbedrijf Assurantiebezorgers - Assuradeuren vraagt voor zo spoedig mogelijk ADM KRACHTEN vri en JONG MEISJE voor lichte administratieve werkzaam heden Sollicitaties schriftelijk of mondeling Nachtegaal straat 45 Utrecht NX 191 t IS ™ Kelk van glas met opgesmolten kristallen kogelmotief Zwarte voetplaat met ko peren verbindingsstuk UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Uw krant Heden overleed na een korstondige ziekte nog vrij onverwacht mijn lie ve man onze broer zwa ger en oom de Heer DIDERIK DOOREMANS in leven oud-hoofd - ingenieur G.E.B te Rotterdam op de leeftijd van 64 jaar Mede namens de familie M E Dooremans - Bloore Doorn 22 maart 1964 Van Heemskerklaan 28 De overledene is opge baard in de rouwkamer Jufferstraat 1 te Zeist De begrafenis zal plaats hebben te Doorn op de Nieuwe Algemene Be graafplaats Arnhemse Bo venweg op donderdag 26 maart 1964 om 12 uur Vertrek van de rouwka mer om 11.30 uur Heden is geheel onver wachts van ons heenge gaan onze innig geliefde vader en grootvader WILLEM VISSER weduwnaar van C B v.d Woude in de ouderdom van 67 jaar Uit aller naam J G Visser Koekoeklaan 26 Bilthoven 21 maart 1964 Geen bloemen De overledene is opge baard in de rouwkamer aan de Poortstraat 3 Bezoek van 8—9 uur n.m De teraardebestelling is bepaald op a.s woensdag 25 maart op de Algemene Begraafplaats aan de Brandenburgerweg te De Bilt te 2 uur Vertrek v d Mondestraat 15 Utrecht te 1.30 uur H J H BOLHUIS CHIRURG AFWEZIG Waarneming J Laarman chirurg Emmalaan 18 telefoon 27226 J G de GEUS arts voor hart en vaatziekten WOENSDAG 25 MAART GEEN POLIKLINiEK Op maandag 30 maart a.s tweede Paasdag 2 uur ' s mid dags houdt de Jeugdwerk groep Ruimtevaart een alge hele bijeenkomst in gebouw „ Casino " Paardenveld 8 te Utrecht met veel interessante LEZINGEN en KLEURENFILMS over de RUIMTEVAART Het middagprogramma is toegankelijk voor iedereen en is geheel gratis Aanmeldingen bij DICK GORTER Gerolaan 91 Zeist Bij vonnis van de Arrondisse ments-Rechtbank te Utrecht van 11 maart 1964 is in staat van faillissefnent verklaard JAN KOK voorheen Kromme Nieuwe Gracht 12 Utrecht thans zonder vaste woonplaats met benoeming van Mr K S Bieger tot Rechtêr Commis-saris en van Mr F J Verzijl Oude Gracht 216 bis Utrecht ot curator De curator Dit label garandeert veiligheid en kwaliteit Let er op uw keuze NT 103 1 57.50 Lichtgrijze meta len schaal Rooster van witte kunststof BIJ ONS VINDT U DE VERLICHTING NAAR UW SIVSAAK NX 40 f 33.50 Kelk van satijnglas Hou der van frans note hout U kunt uw huis een nieuw gezicht geven door lichtspreiding Daarvoor tonen wij u graag onze grote keuze in de nieuwste PHILIPS verlichtings ornamenten Dan kunt u zelf ont dekken welke mogelijkheden er zijn voor uw huis NGR 49 ƒ 79,50 Binnenkelk van satijnglas Buiten ballon helder glas met geëtste ba nen NB 100 f 29.85 Zilver grijze metalen kap Zwarte metalen voet KOMT U EENS BU ONS KUKEN I ^ 1 j4 4 ^ W ^ H Tel 1 598r OUDECRACHTI7S > NACHTEC AALSTRA AT 22>24 EEN MAAND VAN SLUITING WEGENS OVERNAME WOENSDAG 25 MAART a.s 17.00 UUR Heropening CAFÉ LOOS v.h LAUFFER Nobelstraat 31 tel 18811 — Utrecht Alle oude gasten en hun bekenden hopen wij weer als vanouds te mogen begroeten vaste positie vooi * uw icunstgebit ¦ de hele dag zit uw kunstgebit vast op z'n plaats met prosafe gebltskleefpoeder Prosafe voorkomt bovendien wrijving dus geen irritatie meeri prosafe gebltskleefpoeder veilig en desinfecterend bij apothekers en drogisten f 1.95 VIS VIS VIS Het vlees duur maar de vis niet SCHOL SCHELVIS MOTEN KABELJAUW en KABEL - JAÜWTILÉ TARBOT VERSE HARING GEWEEKTE STOKVIS DROGE STOKVIS VERSE SPIERING EN WIJTING Alles voor een zacht prijsje 3 p schol ƒ 1.35 3 p panharing ƒ 1 — 3 p makreel ƒ 1 — 8 grote bakbokkingen ƒ 1 — krullen In de pan 1 pot panharing f I — 2 p spiering ƒ 1 — 1 pot zure haring 6 è8 stuks ƒ 1 — 6 grote gebakken bokkingen ƒ 1 — 3 gestoomde makrelen ƒ!.— 5 grote Monnikedammers ƒ 1 — De gehele dag warme vis KOMT ZIET EN OVERTUIGT O HENK STROEK Amsterdamsestraatweg 116 DIRK KAMERBEEK Anth Matheuslaan 4 JAN STROEK Nachtegaallaan - BILTHOVEN >,^ NCCCC>^^0CeCCS^VC^XWtXtN«^ON>XVSVSN ^^ UTRECHTSCH m NIEUWSBLAD ^ vraagt HULPYAKARBEIDERS VOOR » E ROTATIEDRUKKERIJ Jl Leeftijd 16 jaar of ouder ^ ^ Persoonlijk aanmelden bij de portiersloge Keizer ^ I straat 45 Utrecht ^ VERENIGDE BEDRIJVEN BREDERO N.V UTRECHT Jaarlijkse algemene verga dering van aandeelhouders op donderdag 9 april 1964 te 11.00 uur in Hotel des Pays Bas Janskerkhof 10 te Utrecht De agenda de jaarstukken alsmede een voorstel tot v/ijziging van artikel 4 lid 1 van de statuten liggen ten kantore van de vennoot schap Nieuwe Gracht 6 te Utrecht en bij De Twentsche Bank N.V te Amsterdam ter inzage en zijn aldaar voor aandeelhouders kosteloos ver krijgbaar Houders van aandelen aan toonder alsmede houders van certificaten die voornemens zijn de vergadering bij te wonen moeten deze uiterlijk 6 april 1964 ten kantore van de vennootschap of bij De Twentsche Bank N.V te Am sterdam ' s Gravenhage Rot terdam of Utrecht deponeren of een depotbewijs overleg gen waaruit blijkt dat de stukken tot na afloop van de vergadering onder berusting van een bankinstelling zul len verblijven De president-commissaris W J Andriessen ^ Vooral do mensen wier physïek en xenuwen in liei donl€ere jaargetijde een Itnauw Itregen worden door voorjaarsmoelieid opnieuw acitteruit gexetm Sanatogen nemen Het zenuwsterkend middel Certificaten van aandelen VERENIGDE BEDRIJVEN BREDERO N.V Certificaathouders worden er op gewezen dat zij recht van toegang hebben tot de jaar lijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Verenigde Bedrijven Bredere N.V té Utrecht op 9 april 1964 te 11.00 uur in Hotel des Pays Bas Janskerkhof 10 te Utrecht Verwezen wordt naar de hiernaast geplaatste adver tentie van Verenigde Bedrij ven Bredere N.V Het in artikel 17 van de Voorwaarden van Admini stratie bedoelde rapport aan certificaathouders is in het jaarverslag van de vennoot schap opgenomen hetwelk kosteloos voor certificaat houders verkrijgbaar is ten kantore van de vennoot schap STICHTING ADMINISTRATIE KANTOOR VAN AANDELEN VERENIGDE BEDRIJVEN BREDERO N.V y PERiVIA „ In de ^ A n nieuwste 15 Uil pastel kleuren STUKKEN GOEI Jaioezieënfabrielc „ Utrecht " Koningslaan 15 - Telefoon 12090 ' Tehienku regenmantei Klassiek model met kraag revers klepzak en split Terlenka met nylon voering dus geheel wasbaar In 5 frisse lente tinten Voor een ongeloof lijke prijs Maten 38 48 Troef voordeel prijs 38 - Niet telefonisch of per post bestellen ^ ga " éëmt ll|ki ^^ ^ " 1 FRIS-JONG " JEUGDIG 
tITRECHTSCH NIEimSBLAP DINSDAG 24 MAART 1964 Alleenstaanden dikwijls onvoldoende gehuisvest Urgenties dienen te worden afgewogen DE DUITSE NAZI-PROCESSEN Nederlandse kolonel getuige in Frankfort Europe program voor inflatie bestrijdmg Robert Marjolin herhaalt zijn waarschuwing Van een medewerker Naar aanleiding van onze beschouwingen van 6 maart j.l „ Bouw van te kleine woningen is irreëel " ontvingen wij een uitgebreid schrijven van een lezeres die opkomt voor de be langen van de alleenstaande werkende vrouw en die zich eraan heeft gestoten dat wij het feit dat gedurende de laatste jaren de alleenstaanden in veel groter mate van de verruiming van de woningmarkt hebben geprofiteerd dan de gezinnen „ een be denkelijk verschijnsel " hebben genoemd Uit dit schrijven blijkt intussen dat de ' schrijfster het met veel in ons artikel eens is terwijl overigens het verschil lang niet zo groot blijkt te zijn als men op het eerste gezicht zou menen deel in staat z\jn een eigen flatje te betrekken zodat wij volgaarne met de inzendster instemmen dat met name voor de werkende vrou wen — en trouwens ook voor de stu denten maar dat is een tijdeiyke zaak — veel te weinig wordt ge daan Wij zijn overtuigd dat de auto riteiten hiervoor ook wel oog heb ben De Directeur Generaal schrijft trouwens in zijn boven aangehaald artikel bij de programmering van de woningbouw op gemeentelijk ni veau zal men er derhalve goed aan doen — meer nog dan thans reeds het geval is — te - bedenken dat er ook een grote behoefte bestaat aan goed geëquipeerde kleine wo ningen " Wij zouden het betreuren indien dit zou worden uitgelegd in de zin van kleine woningen voor gezin nen Door andere deskundigen is inmiddels reeds aangetoond dat wij bij de stijgende welvaart met klei ne woningen voor gezinnen uiterst voorzichtig moeten zijn Deze wor den eerder onverhuurbaar dan wij denken De grote grief van duizen den is dat zij in hun woning net te weinig ruimte hebben Daarom voorzichtig met kleine woningen voor gezinnen die staan er in ons land al veel te veel Wanneer echter de Directeur Ge neraal bedoelt goed geëquipeerde flatjes voor werkende vrouwen en andere Alleenstaanden dan willen wij hem graag bijvallen Immers wij zgn het voor een groot deel eens met haar kritiek op de wyze waarop tegenwoordig vele alleenstaanden noodgedwongen moe ten wonen Het wonen „ en pension " waarbij de alleenstaande over een zitkamer en een slaapkamer beschikte met volledig pensioen schoonhouden van de kamers tijdig aanmaken van de kachel enz dit alles bestaat niet meer ¦ Vele duizenden alleenstaanden vooral werkende vrouwen moeten zich behelpen met een te kleine zitslaapkamer met onvoldoende bergruimte geen pension geen ge bruik van keuken wassen en koken in de badkamer waar ook door an deren gewassen en gekookt wordt enz En dan nog de hinder van la waai en alle ongerief van een huis met te veel bewoners Het is dus alleszins begrijpelijk dat duizenden alleenstaande vrou wen verlangen naar een eigen flat je aangepast aan de behoeften van de vrouw alleen Duizenden ook zijn in staat daarvoor voldoende te be talen Nu hebben wij het bedenkelijk ge noemd dat tussen de tellingen van 1956 en van 1960 het aantal alleen staanden dat alleen in een woning woont met 40 procent is toegeno men doch het aantal gezinnen al leen in een woning met slechts 11 procent Ajwegén De tegenwoordige gemiddelde huisvesting van de alleenstaande — ' hierover willen wij met de inzend ster graag instemmen — is bepaald niet gunstig en er wordt weinig of niets ter verbetering gedaan Maar ook voor de gezinnen is de situatie nog altijd niet gunstig en het blijft dus afwegen van urgen ties Wij zouden niet graag de gedach te wekken dat wij de woningnood tot in lengte van jaren zouden wil len blijven afwentelen op de ka merbewoonsters Vooral de ouderen onder haar mogen geen vergeten categorie worden In dit verband willen wij er ten slotte nog eens op wijzen dat de urgenties bepaald wel eens onjuist worden afgewogen De statistiek vermeldt inwonende huishoudingen — deze kan men tel len ~ en verdeelt deze in een aan tal dat inwoont om een andere re den dan woningnood — ook deze kan men tellen — en een grote rest die dus wel wegens woningnood in woont Deze wordt volledig als wo ningbehoevend erkend Bij de alleenstaanden ligt dit echter anders Daar kan men niet een groep afsplitsen die inwoont wegens woningnood en dus aan spraak maakt op een woning Schandelijk De situatie is tegenwoordig zo dat het op kamers wonen " zoals dat vroeger gebruikelijk was prak tisch niet meer mogelijk is De hui zen zijn te klein en overbevolkt — ook door het inwonen van gezinnen — men krijgt niet meer het gerief In absolute cijfers in 1956 woon den ' 125.000 alleenstaanden alleen in een woning in 1960 ruim 173.000 Dit betekent echter niet dat er in die 4 jaar 48.000 flatjes voor wer kende vrouwen zijn gebouwd Ver van dat Twee oorzaken Deze toeneming van 48.000 heeft • twee oorzaken De eerste is dat personen die weduwnaar of weduwe zijn geworden of gescheiden zijn al leen in de echtelijke woning zijn blij ven wonen Dit betreft rond tweeder de van het aantal gevcillen dus 30 a 35.000 personen zoals door de Di recteur Generaal van de Volkshuis vesting in Economisch Statistische Berichten van 27 maart 1963 is mee gedeeld Dit wil dus zeggen dat 30 a 35.000 woningen waarin in 1956 een gezin heeft gewoond in 1960 door één persoon werden bezet ge houden Het andere derde deel betreft gro tendeels de door ons de vorige maal maal genoemde na de laatste oor log gebouwde woningen die onvol doende ruimte bieden voor een ge zin Jonge echtparen zijn hiermede geholpen geweest doch bij het gro ter worden van het gezin of bij ver betering van de maatschappelijke positie trekken zij er uit Deze wo ningen zijn hoewel zij naar tegen woordige begrippen niet duur zijn moeilijk verhuurbaar aan gezinnen - Vandaar dat vele door alleenstaan den worden betrokken Dit zijn lang niet altijd „ uitge woonde flatjes met hokkerige ka mertjes en slechte geluidsisolatie " Er zijn heel behoorlijke flats bij die echter net niet voldoende zijn voor echtparen die op de mogelijkheid van gezinsuitbreiding rekenen of wat meer woonruimte dan het mini mum wensen en daarvoor ook willen betalen Aan de andere kant zijn de ze woningen echter ook weer niet speciaal ingesteld op de behoeften van de alleenstaande Engeland besluit tot schadeloosstelling slachtoffers van geweldpleging Van onze correspondent LONDEN — De Britse regering heeft besloten slachtoffers van ge weldpleging financieel schadeloos te stellen Hiermee zal waarschijn lijk jaariyks een bedrag van tien tot vqftien miljoen gulden ge moeid zgn Er zal een speciale commissie van vijf personen worden inge steld die van geval tot geval over het geven van een schadeloosstel ling zal beslissen De eigen ver antwoordelijkheid van het slacht offer zal in aanmerking worden genomen zodat het niet altijd ge makkelijk zal zijn tot een beslis sing te komen Als basis voor de uitkering is genomen het derven van inkomsten als gevolg van verwondingen of dood met als maximum het dub bele van het gemiddelde arbeids loon Het slachtoffer dat compen satie krijgt is verplicht tot terug betaling indien hij ook van de misdadiger een schadeloosstelling mocht ontvangen Het enige land ter wereld waar een dergelijk systeem reeds be stond is Nieuw-Zeeland dat daar mee pas drie maanden geleden is begonnen Hiermede komen wij weer terug op het vurig pleidooi van de in zendster die in het bouwprogram flats voor alleenstaanden wil zien opgenomen met ruime afmetingen en voldoende comfort in ieder ge val lift en centrale verwarming Sporadisch ^ In deze behoefte wordt nog slechts zeer sporadisch voorzien Het aantal van dergelijke flatge bouwen is in het gehele land te tel len En de behoefte is groot In 1960 telde ons land nog 124.000 in wonende alleenstaanden tegenover 212.000 inwonende huishoudingen van welke laatste er nog 35.000 kunnen worden afgetrokken die om een andere reden dan woningnood inwoonden Van deze 124.000 zal zeker een Advertentie 4 krachtige middelen tegen pijnen griep E.en der middelen zorgt ervoor dat de maag n/et van streek raakt I Chefarine „ 4 " bevat vier beroemde geneesmiddelen die te zamen nog krachtiger werken Ook zij die een gevoelige maag hebben kunnen het zonder bezwaar gebruiken want « én der bestanddelen beschermt de maag Chefarine 4 BEROEMDE GENEESMIDDELEN IN ÉÉN TABLET onderverhuurders maken van de en de service van vroeger en vele gewijzigde toestand op een schan delijke manier misbruik Deze veranderde omstandighe den leiden er toe dat een veel gro ter deel van de alleenstaanden be hoefte gaat krijgen aan een eigen zelfstandige woning Aan studentenflats dachten wij vóór 1940 nog niet thans voorzien zij in een dringende behoefte Zo ontstaat er ook een grote behoef te aan flats voor alleenstaande vrouwen niet alleen omdat het aan tal zelfstandige werkende vrouwen toeneemt maar vooral ook omdat de vroegere wijze van huisvesting waarbij een vrouw alleen zich wel bevond tegenwoordig vrijwel niet meer te realiseren is Of deze éénpersoonsflats met honderden bijeen in grote gebouwen moeten worden ondergebracht dan wel in kleine groepen verspreid tus sen de normale woningen is een kwestie apart Het gaat er nu om dat wij de behoefte willen accen tueren aan gespecialiseerde flats voor alleenstaanden Deze zijn uit de toekomstige wo ningbehoefte niet meer weg te den ken In welk tempo in deze behoefte zal kunnen worden voorzien zal door afweging met andere urgente be hoeften moeten worden bepaald IN LBOPOLDSTAD is de voor malige Belgische parachutist en holonel Cassart vrijgelaten Co/s sart heeft geraime tyjd in een Kongolese gevangenis gezeten Nog gekleed in gevangeniskle ding reisde hij per vliegtuig naar Brussel waar famlUe en vrien den hem opwachtten ^^ é'iriBm €^ Kernvragen Met belangstelling en verwonde ring heb ik 16 maart een forum beluisterd voor de NCRV-tv over de kwestie „ kernbom en synode van de hervormde kerk " Het bleek dat de geleerde heren het met elkaar niet eens waren Het kwam hier op neer dat de synode t.o.v het vraagstuk van de kernbom niet erg duidelijk was ge weest Dit vraagstuk zou dan ook alleen aan de offioieren legerpredi-kanten ter discussie worden gege ven Prof Diepenhorst was van mening dat recruten geestelijk on volwaardig zijn om het kernvraag stuk te beoordelen Deze uitspraak vind ik voor een hooggeleerde onintelligent Hij vergeet dat jeugd wel degelijk interesse heeft in deze ernstige kwestie De atoombom mars " van vorige week zondag in België bewees dat jongeren de kern bom verafschuwen Prof Van Niftrik verkondigde het standpunt dat de kernbom wel de gelijk een methode is om het com munisme te bestrijden Dit stand punt hebben wij van Hiüer Mus soluni Franco Adenauer en Gold water gehoord Een vooruitstrevend standpunt dat de hervormde syno de nu inneemt is meer te waarde ren dan dat van prof Van Nif trik — een theoloog niet waardig In het belang van het gehele volk zou het dringend noodzakelijk zijn dat de theologen vooraan gingen in de strijd voor algehele en volle dige ontwapening Men lost geen geschillen op door geweld maar door vredesonderhandelingen De laatste wereldoorlog met al zijn ellende wordt door niemand meer gewenst wél verafschuwd Dat er nog enige lieden zijn die ondanks alles weer een Frisse Krieg willen — tegen dit krankzinnige standpunt zal het volk zijn stem krachtig la ten horen Jammer dat prof De Graaf niet voldoende reageerde " p het gepraat van prof Van Niftrik J DAVELAAR Van Hoornekade 28 Utrecht RB-66 vlieger moet zwijgen Een woordvoerder van het Euro pese hoofdkwartier van de Ame rikaanse luchtmacht heeft vandaag in Wiesbaden medegedeeld dat de Amerikaanse luitenant Harold Welch die gewond raakte toen zijn verkenningsvliegtuig boven Oost Duitsland werd neergeschoten en die thans in Wiesbaden wordt ver pleegd „ nooit beschikbaar zal zijn voor ondervraging door de pers " Hij kon geen reden voor dit be sluit opgeven Deste mededeling zal wel snel worden uitgelegd als zviahte en te recht dunM ons — Bed Intussen bemoeit ook Peking zich met de zaök Het communis tische Volksdagblad " schreef dat Rusland onder de druk van onre delijke protesten en herhaalde be dreigingen van de Verenigde Staten de luchtspionnen vrijgelaten heeft De Chinese kranten gingen vorig jaar bij de arrestatie van de Ame rikaanse professor Barghoorn op dezelfde manier telwerk Zij maak ten pas melding van de zaak toen Barghoorn was vrijgelaten Later veroordeelden zij premier Chroesjt sjef voor zijn handelwijze in deze zaak die het bewijs leverde dat hij voor het Amerikaanse impe rialisme " overstag was gegaan De Europese Commissie zal bü de ministerraad van de Europese Economische Gemeenschap een program voor inflatiebestritding met een looptüd van 9 tot 15 maan den indienen Dit beeft Robert Marjolin vice-voorzitter van de commissie maandag in het Euro pese Parlement in Straatsburg be kend gemaakt De EEG minister-raad zal dit program waarmee men binnen een beperkte periode het economische evenwicht in de zes landen hoopt te herstellen bespre ken in de speciale vergadering op 13 april Marjolin die sprak tijdens een debat in het Europese Parlement over de huidige inflatiegevaren in de EEG had de indruk dat die ge varen sedert hij in januari voor het eerst alarm sloeg niet kleiner zijn geworden door de maatrege len die intussen door de regerin gen zijn genomen Hij stelde dat alle doeleinden van het sociale en economische beleid ondergeschikt moeten worden ge maakt aan het herstel van het mo netaire evenwicht De maatregelen zullen van land tot land verschil len omdat de situatie van land tot land verschilt zei hij In januari heeft Marjolin zoals bekend reeds gepleit voor beper king van overheidsuitgaven en Advertentie Exclusief verlu-ijgbaar bij de kappor Tqdens het Auschwitz-proces in Frankfort * aan de Main heeft maandag een Nederlandse kolonel der mariniers als getuige de hui veringwekkende toestanden in het buitenkamp van Auschwitz Bir kenau geschetst „ Wij hadden eens in een nacht 1184 doden " aldus getuige die in 1941 in Nederland door de SS werd gearresteerd en wegens staatsge vaarlijke handelingen naar Atisch witz werd gedeporteerd Hij zei dat de voedselsituatie catastrofaal was De gevangenen leken al spoe dig op wandelende geraamten In de periode dat Hofmann die zich eveneens tijdens dit proces te verantwoorden heeft kampopzich ter was waren in Birkenau naar schatting van de Nederlandse ge tuige 25.000 tot 30.000 mensen in de gaskamers omgekomen De Ne derlandse officier zei de beklaagde Hoger ook als „ de beul van Ostro - Rassenonlusten weer ontbrand in Jacksonville In de Amerikaanse stad Jackson ville Florida is het na een be trekkelijke vrede tussen negers en blanken een vrede die drie jaar heeft geduurd gisteren plotseling weer tot ernstige ongeregeldheden gekomen Onbekenden schoten van uit een auto een negerin dood in verscheidene bars en hotels in negerwqken ontploften bommen en een tweehonderd voor gelijke rechten demonstrerende negers werden door de politie gearres teerd De negerin liep langs een ver keersweg in de stad toen zij vanuit een passerende auto werd bescho ten De kogel trof haar in de maag en ze was voordat zij in het zie kenhuis aankwam overleden Een blanke die de aanslag zag gebeuren werd door een kogel in het hoofd getroffen en een andere blanke werd aan een boom gebon den en met scheermessen bewerkt Een neger beschoot twee blanke matrozen Aangenomen wordt dat enkele leden van de fanatieke Black Mus lim-organisatie in deze ongeregeld heden de hand hebben gehad On langs scheidde de vroegere leider van deze negerorganisatie die blanken als minderwaardig be schouwt zich van de vereniging af om een eigen nieuwe organisatie te stichten Als leider hiervan kon digde Malco'lm X de „ afvallige " gisteren nog aan dat 1964 een jaar van bijzondere onrust op het ras senfront zou worden In de stad Jacksonville heerst weer een gespannen sfeer De drie jaren van rust zijn prompt ver geten Op alle straathoeken staan weer politieagenten geposteerd Negers en blanken mijden elkaar angstvaUig krediet Nu voegde hij hieraan toe dat men niet voor tijdelijke belastingverhoging en aanpas sing van de prijzen van open bare diensten of vervoer en en ergie zou mogen terugschrikken Ook mocht men de huren niet losmaken van de eisen van een rendabele woningbouw De Europese Commissie gaf toe dat dit harde maatregelen zijn maar zo zei hij in een gebrek aan moed zou op dit ogenblik juist oen groot gevaar schuilen Het Europese inflatiedebat heeft vele afgevaardigden in het geweer gebracht die het allen eens waren over de omvang van het gevaar en die daarbij zeer uiteenlopende me ningen vertolkten over de maat regelen die men zou moeten ne men De afgevaardigden hebben niettemin het debat kunnen be sluiten met een unaniem aanvaarde resolutie waarin zij zich schaarden achter de opvattingen van Mar jolin Mijnstaking in Spanje Al sinds verleden week dinsdag staken 3200 mijnwerkers in vier mij nen te PuertoUano in de Spaanse provincie Ciudad Real zo is maan dag uit goede bron te Madrid ver nomen De mijnwerkers zouden tiet werk hebben neergelegd naar aanleiding van de arrestatie van twee collega's Eerder hadden 1200 mijnwerkers een petitie ondertekend waarin loons verhoging liberalisering van het vakbondswezen en het recht van staking werden geëist Keizer Karel-prijs voor president Segni De stad Aken heeft de Keizer Ka - rel prijs voor 1964 toegekend aan pre sident Segni van Italië De prijs wordt sinds 1950 jaarlijks toegekend voor bijzondere verdiensten op het geBied der eenwording van Europa De prijs bedraagt 5000 mark In 1952 werd zij toegekend aan de Italiaanse premier De Gasperi Verleden jaar kreeg de Britse minister Edward Heath hem Eerder werd de prijs toe gekend aan Monnet Churchill Ade nauer en Spaak lenka " te kennen de naam waar onder hij in Auschwitz bekend stond De heer Van Velsen vertelde nog dat Mongele de kamparts zelf zestien tweelingen had doodge schoten na ze gebruikt te hebben voor zijn medische proeven Met tranen in zijn ogen zei de kolonel dat Mengele — die in Zuid Ameri-ka een toevluchtsoord heeft ge vonden — de kinderen op hun ge mak stelde alvorens hen met zijn eigen pistool bij het crematorium te doden De 56-jarige Duitse getuige Breiden vertelde hoe hij eens door Boger en een andere SS-er mis handeld was Eerst had Boger hem met een stuk ijzer in het gezicht geslagen en hem getrapt waarna hij aan de beruchte Bogerschommel was gehangen Boger en de ander een zekere Hoyer sloegen hem om de beurt „ Terwijl de een sloeg klapte de ander ritmisch in de handen " aldus Breiden die later hoorde dat hij 145 slagen met de gummiknuppel had gekregen Hq was driemaal buiten bewust zijn geraakt Breiden vertelde dat hij nooit meer tot werken in staat was geweest Toen hem een model van de Bogerschommel werd ge toond staarde hij er even naar waarna hy zich met een ruk naar Boger in de beklaagdenbank keer de en hem toeschreeuwde „ De moordenaar " Op Bogers gelaat verscheen toen een brede grijns Het proces wordt donderdag voortgezet Het euthanasic'proces Beklaagde Hefelmann heeft maandag tqdens de voortzetting van het euthanasie-proces in Lim burg aan de Lahn medegedeeld dat als inleiding tot Hitlers groots opgezette euthanasie actie „ T-4 " een viertal geestelijk gestoorden in bijzijn van de geestel\jke vaders van het euthanasie-programma met koolmonoxyde werden gedood Hefelmann zei zich te kunnen herinneren dat ongeveer 60.000 geesteszieken tijdens de actie om het leven werden gebracht Tien duizend patiënten zouden volgens hem de „ slachtoffers van enkele gouwleiders " geworden zijn Hij deelde verder mee dat Hitler oorspronkelijk van plan was in geval er een oorlog zou uitbreken alle geesteszieken te laten do-den Het proces wordt op 2 april voortgezet Advertentie mm Anti-Franco organisatie opgericht Spaanse oppositiebewegingen heb ben maandag de stichting bekendge maakt van een Spaans nationaal ver zetsfront om het bewind van gene raal Franco in Spanje te bestrijden De persafdeling van het front heeft bekendgemaakt dat het front vorige maand „ ergens in het buitenland " is gesticht op een büeenkojnst van verscheidene anti Franco-organisa-ties Van de leiding van het front maakt de minister van buitenlandse zaken van het vooroorlogse republikeinse bewind Alvarez del Vayo deel uit Oost-Duitsers eisen 3^/2 jaar tegen Nederlander Drie en een halt jaar gevangenis straf is maandag in Leipzig geëist tegen de Nederlandse zakenman Theo Lenssen die ervan wordt be schuldigd Oostduitse marken Oost Duitsland te hebben binnengesmok keld goud gesmokkeld te hebben om illegaal deze marken te kunnen kopen en goederen uit het Westen zoals sigaretten en sterke drank die op wettige manier Oost-Duits land waren binnengebracht te heb ben verkocht Laatstgenoemde goe deren konden door zakenlieden die de jaarbeurs in Leipzig bezochten onder een speciale douane-regeling worden meegenomen Lenssen werd op 8 september in Leipzig gearresteerd Vorige week begon het proces tegen hem waarin hij wordt verdedigd door de Oost berlijnse advocaat Günther Heinicke De Oostduitse Hildegard Jacobi beschuldigd van medeplichtigheid hoorde tien maanden gevangenis straf tegen zich eisen * Australië voorziet voor 1964 een zeer gunstige economische ontwik keling door de al enige tijd aan de gang zijnde expansie in handel en industrie Het roekoe van de duiven " e temperatuur is weer erg winters geweest maar toch kon je aan allerlei dingen mer ken dat de lente nabü was Aan het licht bijvoorbeeld dat ster ker en heller is dan in de win termaanden De meeuwen die door de lucht scheren Ulken van het puurste zilver Het water blinkt De kastanjeknoppen en de koppen van de eenden glan zen respectievelijk paarsrood en flessegroen Ook de vogels kondigen de lente aan door hun luidruchtig gedoe Vroeg in de morgen word ik wakker door het gekwetter van de mussen en het hardnekkig tuuu iet van de spreeuwen Zodra de temperatuur iets milder wordt barst al wat vogel is uit in hef tig gezang VAN In de kruin van een oude lin deboom op de Nieuwe Gracht telde ik meer dan honderd dui ven Ze zaten meest paarsge wijs op de kale takken en hun roekoe sloeg me als een golf te gemoet Het maakte de indruk dat het de boom zelf was die zong een plechtig en te gelijk hartstochtelijk lied waarin de eeuwen resonneerden Voor mii heeft het roekoe van de duiven duidelijk een klank van ' er was eens ' Het roept herinneringen op aan mijn kin dertijd met zijn voor volwasse nen ontoegankelijke wijkplaat sen van sprookje en droom Mijn vogeltje met een ringetje rood Zingt lijden lijden lijden Het zingt van het mooie duifje zijn dood Zingt lijden lijden lijden Hoe prachtig mysterieus droevig vond ik dat Het stond in het verhaal van Jorinde en Joringel waarin liefde en boze machten elkaar bestreden zoals immers ook in het werkelijke leven het geval is TUD Soms voert de pastelblauweklank van het duivengekoer meverder terug in het verleden.Wonderlijk te bedenken wiehier hebben gelopen de wisse ling van de seizoenen aan schouwd gedacht,gedroomd ge - treurd wie langs deze zelfde straten en grachten zijn gegaan vervuld van geluk of van droefheid Zeventiende eeuw Ongetwij feld heeft Anna Maria van Schuurman geluisterd naar het roekoe van de duiven Zij woon de Achter de Dom met haar va der Een gevelsteen wijst het huis aan Bij v/ij ze van bijzon dere gunst mocht zij als vrouw de colleges bijwonen van pro fessor Voetius naar wie dus de Voetiusstraat werd genoemd Zij zat dan in een soort loge verborgen voor de blikken van de mannelijke toehoorders Zij was een geleerde vrouw vooral beroemd om haar grote talen kennis Volgens de overlevering at zij spinnen Of zij het deed uit wetenschappelijke belang stelling of voor de lekkere smaak weet ik niet Zij schreef ook verzen o.a toen zij buiten Utrecht vertoefde O Utrecht lieve stad hoe zoud'ik U vergeten Als ver van U mijn dagen zijn versleten Achttiende eeuw Belle van Zuylen moet vele voetstappen f-|-iy^r |-< hebben gezet in dit I II I stadsdeel Zij woon de ' s zomers op het kasteel Zuylen aan de Vecht ' s winters aan de Utrechtse Kromme Nieuwe Gracht in een van de grote patriciërshuizen die daar nu nog staan Haar parodie op de zeden en gebrui ken van de adelstand haar eigen stand dus maakte haar tot het meest besproken jonge meisje van Nederland Hoe zul len de ogen van de deftige grachtbe-woners gepriemd heb ben als zij op haar ongetwijfeld elegant geschoeide voetjes voor bij ging Zij schreef massa's brieven die geestig en origineel zijn vaak spotziek vaak op standig ook vaak melancholiek ' Triste friste Utrecht ' schrijft ze in een van deze brieven Eind negentiende begin twin tigste eeuw Catharina van Ren nes die op de hoek van Brigit tenstraat en Nieuwe Gracht heeft gewoond zoals ook weer een gevelsteen vermeldt moet hier geëmancipeerde vrouw-achtig hebben rondgestapt op weg naar een concert in het oude Tivoli of naar een repeti tie van De Schipbreuk door rr^TTTpv Johan Wagenaar il * LJ ^ aar terwijl ze haar lange rokken onverschillig door het stof liet slepen zal ze ook wel eens een liedje geneuried hebben bijv dit Twee meisjes tripp'len vrolijk Door de lange zonnige straat Van verre klinkt een orgel Ze lopen precies in de maaf Begin twintigste eeuw Annie Salomons studente in de lette ren die zoals ze in haar ' Her inneringen ' zegt toen nog in de wittebroodsweken met de muze leefde moet hier vaak hebben rondgedwaald met een hbofd vol verzen Het kan niet anders of de lente de koerende duiven en de ogen van interessante jongemannen hebben haar vaak ef.geleid van haar studie die ze saai vond en niet afmaakte In die jaren viel haar eerste ont moeting met P H Ritter toen kandidaat in de letteren die ze beschrijft als ' slank bleek met naar binnen ziende ogen ' En tot slot Willem Pijper en Alexander Voormolen beiden later bekende componisten be zochten de Utrechtse muziek school op de Ganzenmarkt CLARE LENNART 
DINSDAG 24 MAART 1964 tITRECHTSCH NIElJWSBI,A0 Bathyscaaf doorstaat druk van vijf olifanten op luciferdoosje BONN EN MOSKOU IN PAPIEROORLOG Nutans over en een sen de atmosfeer en de wereld ruimte Maar laten we zeggen dat ergens zo tussen de 300 en 500 me ter diep de echte „ onvervalste " diepzee begint Al die titels en koppen van diepzee-duiken " door duikers met of zonder luchtcilinder zijn alleen maar * verwarrend voor een leek want uitgezonderd een aantal afda lingen in diepzee-duikboten is nog nooit een mens in de echte diepzee doorgedrongen En als we weten wil len wanneer waar en door wie de verovering van de diepzee begon dan kunnen we dat precies aange ven door de Amerikanen Beebe en Barton in juni 1930 op een diepte van ongeveer 650 meter voor de kust van de Bermuda-eilanden En kele jaren later werd de diepte van ruim 800 meter bereikt Een record dat een aantal jaren lang ongeslagen zou blijven sluiting heeft Door de druk on der water behoeft men heus niet bang te zijn dat deze deur " open zal gaan De ingang is niet al te wijd een gat " van ruim 50 cm doorsnede De ballast van de bathyscaaf is zo zwaar dat de boot bü een duik vaart langzaam naar de bodem van de zee zinkt en daar dan op enkele meters van de zeebodem blijft rond drijven Door middel van schroeven kan de diepzee-duikboot zich nu langzaam voortbewegen Wil men stijgen dan wordt er ballast afge worpen en statig gaat het gevaarte weer omhoog De drijver is bijna 18 meter lang het geheel enkele meters hoog Piccard Na de tweede wereldoorlog nam de belangstellüig voor het duiken en voor de diepzee ontzaglijk toe Professor Piccard had in 1938 al een ontwerp gemaakt voor een diep - zee duikboot nadat hij met een bal lonvlucht de aandacht op zich had gevestigd Hij ontwierp de eerste echte diepzee duikboot Beebe en Barton waren wel in een stalen kogel gedoken maar zij zaten toch nog altijd aan een kabel vast met alle gevaren van dien In 1948 begon Piccard met zijn proefnemingen De boot de FNRS 2 genaamd kon vrij duiken en stij gen kon wat varen en was geheel onafhankelijk ofschoon wel kwets baar De eerste pogingen misluk ten Er ontstond toen met het ont werp van deze duikboot een soort nek - aan nek-race tussen de Franse en Italiaanse marine Want tussen Piccard en de Fransen die eerst — letterlijk en figuurlijk — met hem in zee waren gestoken was onenigheid gerezen waarna Piccard zich tot de Italianen had gewend Twee Franse marine-officieren Houot en Willm wonnen uiteindelijk de race in 1954 kwamen zij tot 4053 meter diepte ofschoon de Trieste de boot was inmiddels van naam veranderd met Piccard en zijn zoon een jaar tevoren voor de Italiaanse kust reeds tot 3150 me ter was gekomen Voorlopig bleef ' t Franse record ongeslagen De be kende Franse zeekapitein Cousteau beroemd door zijn duikteam en zijn onder waterf ilm De wereld der stilte " ging toen met de Franse Tante Rebecca kwam illegaal naar bruiloft Begin Natuurlijk kent de geschiedenis van de mensheid al sinds eeuwen het verlangen diep héél diep onder water te duiken Maar eerst de mo derne tijd met de technische hulp middelen bood kans op een rede lijke vervulling van deze wens Men kan de geschiedenis van de diepzee-duikboot bij de Nederlan der Cornells Drebbel laten begin nen die in het jaar 1627 in Lon den demonstreerde met een „ on derwater-galije " voortbewogen door middel van roeiers Daar na kan men noemen John P Holland de Amerikaanse inge nieur die aan ' t eind van de vo rige eeuw de eerste werkelijk praktische duikboot ontwierp Dan hebben we naast vele an dere ontwerpen nog overgeslagen de pogingen van de Beierse on derofficier Wilhelm Bauer die in 1855 al min of meer geslaagde duikpogingen deed met zijn schip Der Seeteufel " En de proef - Bloembollen te laat voor vroege Pasen nemingen van de Fransman Brun diepzee-duikboot experimentéren en in 1864 Maar we moeten erkennen dat al deze duikpogingen — ook die van de werkelijk zeewaardige duik boten — tot en met het jaar 1929 niet veel waren wanneer we tenminste deze pogingen betrekken op de diepzee Want 80 meter diep was toen al reusachtig diep 200 me ter iets enorms en toch de ech te diepzee begint daar nog niet eens Waar de grens dan wel ligt is niet precies aan te geven evenmin als die precies aan te geven is tus - schakelde hierbij ook de Amerika nen in Naar V.S Deze Amerikanen haalden ver volgens de Trieste met de jonge Piccard naar Amerika en daar be gonnen toen nieuwe experimenten Een zeer vreemd iets hierby « vas wel dat de Amerikanen de kogel waarin de onderzoekers plaats moes ten nemen niet vertrouwden en daarom by de Duitse firma Krupp in Essen een nieuwe kogel lieten maken „ Want " zo verzekerde NIEUWE ZENDERS 2e PROGRAMMA IN WERKING ê «¦¦¦ iiiL siBaBatE asagaa^iSBaBaiBaMBgiiiiiiiiiiliiiiiiMilil I inmnfOTMriOfirniiiiM^Miiiiiiiiiiiw Ie klas merken 2 jaar garantie op beeldbuis Eigen techn dienst Originele verpakking HUUR - KOOP desgewenst B-g hoop muteiKte tegen Jage prt^s 300 - 400 GLD TERUG VOOR UW OUDE TOESTEL Dit alleen dof>r speciale afspraak met fabriek Charmant pakje in ajour-terlenka De plooifix rok heeft brede stoipplooien met galgjes t/m 6 jaar In bleu en rose Van 3 t/m 13 jaar va 18.75 HAAST U DIT IS TIJDELIJK ' ledere woensdagavond 8 uur " T.V.-demonsfrafie Blouses Cortina poplin met door gestikte kraag ó.a in wit en diverse pastel tinten Vanaf 2 jaar 4,75 ' Overgooiers In frisse moderne rulten Voor 3 Jaar en ouder v.a 10.75 Little lady Uitgebreide sortering pakjes en jurkjes in de " little lady " maten 28 30-32 Bijv sportief pakje in gabardine v.a MWDEM-NEDERMm Voofsiraat • hoek Bootfistr - TeU 030-15116 8 De nieuwste diepzee-duik boot is thans zover dat de eerste mede delingen de pers hebben bereikt Revo lutionair in die zin dat hier geheel nieuwe princi pes ziJn toege past is de boot niet Toch is het nog steeds verbazingwekkend dat zo'n diep - zee duikboot een waterdruk van duizenden kilo's kan weerstaan De druk die aan de oppervlakte 1 atmosfeer bedraagt neemt elke 10 meter met telkens 1 kg toe Be grijpelijk is het dan ook dat nor male duikboten doorgaans niet dieper dan ruim 100 meter duiken De constructie zou anders zo zwaar moeten worden dat de boot niet goed en snel meer zou kunnen va ren en dan niet meer aan het doel oorlogsvoering zou beantwoor den Met een diepzee-dujkbcx)t ook wel bathyscaaf genoemd — bathy = diep en seaaf = boot — is dat evenwel Einders Deze boten zijn zwaar gepantserd en zó ontworpen dat zij een heel wat zwaardere druk kunnen doorstaan De enkele voorgangers van deze nieuwe diepzee duikboot hebben be wezen wat zij waard zijn in dit op zicht De directe voorganger de Trieste I dook bijna 11 km diep Daar heerste dus een druk van bijna 1100 kg per vierkante centi meter Op een luciferdoosje dat een oppervlakte heeft van 19 vier kante centimeter zou dan een druk gestaan hebben van bijna 21000 kg 5 grote olifanten op elkaar Constructie Zo'n diepzee-duikboot bestaat uit een drijver in de vorm van een duikboot gevuld met een licht soort benzine De drijver staat met het water van de zee waarin wordt gedoken in verbinding en de druk binne " en buiten is daardoor steeds gelijk Daar onderaan hangt een zware kogel met een doorsnee van plm 200 cm Zo was het tenminste bij de Trieste I De wand van deze kogel is 12 cm dik tei-wij ] het gedeelte om het luik — de ingang dus — versterkt is tot 18 cm De kogel is gemaakt van nikkel chroomstaal Er zijn taps toelopende ruiten van plexi glas in aangebracht In de kogel zijn verder 12 gaten waardoor elektrische leidingen voor de schijnwerpers lopen en waardoor instrumenten aan de buitenkant van de kogel worden bediend De ingang is een rond gat met een zware deksel die conisch toe loopt en slechts een eenvoudige Apart model in " Sherlock Holmes " ruitje op foamback Contrasterend gevoerd Vanaf 7 jaar Kleur lichtgrijs v.a 35.75 Blazers Reeds vanaf 2 jaar in flannel feltine en struc tuurstoffen In diversekleuren v.a 15,75 Jumpers In wol en dralon met kor te mouw In alle kleuren voor 2 Jaar en ouder v.a men in de Amerikaanse marinekrin gen „ dat is de enige firma die dit kan " En inderdaad de resultaten wa ren er ook naar Zo kon tenslotte de recorddiepte van 10.916 meter worden gehaald Dat was in de Ma riannetrog in de Stille Zuidzee de diepste plaats die tot dusver ont dekt is Dat was in het jaar 1962 Geen mensenoog had ooit de bo dem op deze diepte aanschouwd Geen mens was ooit zó diep ge weest Geen mens had ooit uit eigen aanschouwing het leven daar ge zien Want er was leven in die ver schrikkelijke afgrond Er leefden daar kleine vissen garnalen kwsd len en nog niet gekende dieren Het wetenschappelijk onderzoek zo is door deze duikpogingen bewe zen kan nog ontzaglijk veel leren Nu heeft de Anfierikaanse marine een nieuwe diepzee-duikboot laten maken Voor onderzoek Een boot die praktische voor delen biedt voor het varen in de diepte sneller kan dalen en stijgen en nog veel meer iJen nieuw tijdperk breekt aan Het tijdperk waarin de diepste bodem van de oceanen wordt veroverd Van onze correspondemt AMSTERDAM — De aanwezig heid van een illegale doch zeer welkome bruiloftsgast heeft het huwelijk van mej L D Brandes met de heer P H Gotje dat van morgen op het Amsterdamse stad huis is gesloten een extra feeste lijk karakter gegeven want geheel onverwacht kwam tante Rebecca uit Oost-Berlijn opdagen zonder paspoort zonder inreisvisum alleen maar met een papiertje van de vreemdelingenpolitie Mevrouw Rebecca Rebliing Brille-slijper 52 is maandagmiddag op Schiphol aangekomen en daar heeft zij het de Koninklijke Mare chaussee niet gemakkelijk gemaakt Zij stapte om tien over drie uit het lijntoestel van de Poolse lucht vaartmaatschappij LOT maar kwam aanvankelijk niet verder dan de controlepost van de mare chaussee Het bleek dat zij niet over de noodzakelijke grensdocu menten beschikte Zulke gevallen komen meer voor De marechaussee heeft daarvoor een simpele oplos sing terugkeren met hetzelfde vliegtuig als waarmee men is aan gekomen iiiiiiin iiiiiiiiü niBjj iliiiii ^ IIIIIB 1964 type GENERAL-ELECTRIC comp type R GENELEX 59 cm m 2e programma en goudfllter beeld buis 6-12-18 mnd 2on Ider aanbetaling Toen mevrouw Rebling dit werd medegedeeld viel zij prompt flauw Het vliegtuig vertrok zonder haar en toen zij omringd door de goede zorgen van Schiphols stewardessen weer bij kennis kwam deed zij zo verward dat zij op haar beurt de Commissie voor de plaatsing van med studenten Wegens de aanzienlijke toeneming van het aantal eerstejaarsstudenten in de geneeskunde waardoor som mige medische faculteiten zich voor grote moeilijkheden zien geplaatst heeft de minister van onderwijs kunsten en wetenschappen mr Th H Bot besloten binnenkort tot in stelling over te gaan van een com missie plaatsing eerstejaarsstuden ten in de geneeskunde Dit is maandag door ' t ministerie van onderwijs kunsten en weten schappen medegedeeld Een soort gelyke plaatsingscommissie bestaat reeds enige jaren voor studenten in de tandheelkunde Deze maatregel beoogt volgens het ministerie uitsluitend de extra toeloop van studenten als gevolg van de na-oorlogse geboortegolf welke in de komende jaren naar verwachting zich in zijn volle om vang zal doen gevoelen zo gelijkma tig mogelijk over de zes bestaande medische faculteiten te verdelen Er bestaat geen aanleiding de in schrijving van Nederlandse studen ten in de geneeskunde te beperken Wel zijn beperkende maatregelen in voorbereiding met betrekking tot de inschrijving van buitenlandse stu denten in de geneeskunde Nadere mededelingen over de werkwijze van de plaatsingscommissie zullen tijdig worden bekendgemaakt Mr L H Slotemaker lid pacificatiecommissie Mr L H Slotemaker voorzitter van de AVRO is op 12 maart be noemd tot lid van de pacificatiecom missie ter vervanging van de heer mr W Hoekstra Oostduitse maakt het de marechaussee erg moeilijk IIMIIIIIIIIillIliniMIIIIIIMIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllliniMIlllllllll marechaussee enigszins in verwar ring bracht Had men hier te doen met een politiek vluchtelinge die om asie'l zou vragen - Moet deze zaak gezien de moeilijkheden die destijds uit het geval-GoJoeb vooi^kwamen niet uiterst voor zichtig worden behandeld Er werd overleg gepleegd op „ hoog niveau " en op het ministerie van justitie te Den Haag werd ge zocht naar een zo elegant moge lyke oplossing Hiertoe was echter nodig dat de vrouw een duidelijke verklaring voor haar komst af legde Dat gebeurde vannacht Mevrouw Rebling gaf toe dat zij sinds haar aankomst komedie had gespeeld Zij vertelde Amsterdamse van ge boorte te zijn doch door haar hu - Drie gewonden Jaloerse Utrechter trok zijn zakmes Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Een vrouw en twee mannen zijn gisteren in een huis aan de Westravenstraat te Utrecht gestoken met een zakmes De toestand van twee van hen is redelijk de derde een Griek werd vrij ernstig verwond De slachtof fers zijn opgenomen in het Acade misch Ziekenhuis De dader kon kort na het mis drijf worden aangehouden Het is de 30 jarige kleermaker Z uit Utrecht Jaloezie is het motief voor de daad geweest Kuuroorden in Nederland De directeur van de V.V.V Breda heeft het idee geopperd een aantal plaatsen in Nederland die omdat de lucht er gezond is of omdat de bodem er bepaalde mineralen bevat te gaan exploiteren als kuuroord Nu in verband met het zoeken naar aard gas van overheidswege toch al zo veel aandacht wordt besteed aan het bodemonderzoek kan tevens,wel eens worden nagegaan welke plaatsen zich voor exploitatie als kuuroord lenen Het idee van de Bredase V.V.V di-recteur zal worden voorgelegd aan de jaarvergadering van A.N.V.V die op 4 en 5 juni in Den Bosch zal wor den gehouden Geen overeenstemming over politieke unie '' De politieke commissie van de As semblee van de Westeuropese Unie Engeland en de landen van de E.E.G omvattend heeft maandag geen over eenstemming bereikt over het vraag stuk van de Europese politieke unie Dit wordt in W E.U.-kringen in Pa rijs vernomen De commissie was bijeengekomen om de zomerbileenkomst die van 22 tot 24 juni in Rome wordt gehouden voor te bereiden Men kon het niei eens worden over de vraag of Enge land zou moeten deelnemen aan ko mende besprekingen over een poli tieke unie of slechts zou worden ingelicht in het kader van de orga nisatie van zeven landen De Bene lux was voor Engelse deelneming De commissie komt op 20 april In Straatsburg opnieuw bijeen weer retour Van onze correspondent BONN — De betrekkingen tussen Bonn en Moskou zakken verder naar het nul-punt Het nieuwste on derdeel in de wederzijdse spelden - prik acties is het terugsturen van diplomatieke nota's Het Kremlin zond dezer dagen een Duitse nota van 21 februari retour waarin de Bondsrepubliek bezwaar maakte tegen de toetreding van de D.D.R tot het Haagse Protocol van 1955 over het internationale lucht verkeer Moskou verklaarde daarbij in een nota zijnerzijds dat de Bondsrepu bliek niet het recht heeft voor ge heel Duitsland te spreken De Sov jet-nota werd op haar beurt weer door de Duitse ambassade met een begeleidend schrijven aan de af zender teruggestuurd Daarop zond het Kremlin deze nieuwe Duitse no ta's weer naar ambassadeur Gröp per retour en voegde voor de zeker heid nogmals haar laatste antwoord bij De missives werden dit keer van beide zijden door boodschap pers op het allerlaagste niveau " overgebracht Of het diplomatieke pingpong-spel nog zal worden voortgezet is niet bekend de Duitse ambassade is in ieder geva aan slag Na de weder zijdse uitwijzing van een diplomaat het scherpe Tass-memorandum en dit schriftelijke welles-nietes spel rijst nu de vraag waar het heen moet met Erhards plannen tot be tere betrekkingen met het Oostblok weiijk thans in Oost-Berlijn te wonen dat zij dolgraag het huwe lijk van de dochter van haar zus ter in Amsterdam wilde bijwonen maar dat zij hiervoor geen visum had kunnen krijgen Ten slotte had zij het er maar op gewaagd Deze eerlijke verklaring ver tederde de autoriteiten Tegen de ochtend kwam het voor haar be vrijdende bericht dat zij toestem ming kreeg tot woensdag te blijven Zij mag zich vrij bewegen binnen de grenzen van de gemeente Am sterdam maar moet zich wel enkele malen melden bij de vreem delingenpolitie Morgen vertrekt zij weer naar Oóst-Berlijn Van een onzer verslaggevers HHjLEGOM — Een vroeg bollen seizoen door de vroege Pasen maar een late boUenbloei door het bij zonder lang aanhoudende winterse weer dat is de tegenstrijdigheid waarvoor de bollenstreek en de Keu kenhof In het bijzonder zich gesteld zien De krokussen staan nu langza merhand in bloei zij zullen tijdens de paasdagen in de streek van Sas senheim tot Hillegom voor de kleur kunnen zorgen maar de narcissen laten het nog volledig afweten zij zijn vele weken later dan normaal Op de Keukenhof zullen behalve zoveel mogelijk voorgetrokken bloembollen de kassen moeten zor gen voor de bevrediging van de behoeften van bezoekers aan lente kleur en fleur Zijn kostelijkste schatten in het park zelf houdt de Keukenhof het paasweekeind nog verborgen Als het voorjaarsweer zich ver der min of meer normaal ont wikkelt kan volgens ingewijden globaal met de volgende bloeipe riode rekening gehouden worden krokussen eind maart en begin april Narcissen en tulipa's twee en derde week april hya cinten en vroege tulpen 20 tot 30 april late tulpen eind april tot half mei Het bloemencorso dat is vast gesteld voor zaterdag 25 april zal dit jaar weer in twee richtingen door de bollenstreek trekken Vorig jaar reed het alleen van Sassen heim naar Bennebroek Dit jaar ver trekt het ' s morgens om half elf uit Sassenheim en zijn de wagens ' s middags van Bennebroek terug naar Sassenheim Er nemen 30 Jeugdige oplichter in bioscoop gepakt De 17-jarige telexist G J S uit Amstelveen heeft maandagavond gepoogd de Amsterdamse tapijten fabrikant H P Keijzer voor 700 gld op te lichten onder het voorwendsel dat hij de van de fabrikant gestolen zeven kostbare Egyptische scara beeën zou kunnen terugbezorgen In het herentoilet in de Cineac in de Reguliersbreestraat werd de jon geman in de vooravond gearresteerd Daar had de fabrikant nl op aan wijzingen van S achter de stortbak een envelop bevestigd waarin z.g 700 gulden zat doch die in werke lijkheid een briefje bevatte met het verzoek opnieuw contact met de fa brikant op te nemen De heer Keyzer uit wiens woning op 24 febnaari de vermissing van de ruim 3.000 jaar oude scarabeeën uit het graf van de faraoh Toet Ank Amon werd geconstateerd had 1000 gulden uitgeloofd voor inlichtingen die tot terugbrenging van de kost baarheden zouden leiden Eén ding lijkt wel vast te staan nu de Duitsland-politiek in beweging komt achten de Sovjets het moment gekomen om hun uitgangsstellingen zo scherp mogelijk te markeren Rijkswaterstaat vergoedt schade in Terneuzen De 150 eigenaren van woningen in de binnenstad van Terneuzen die een half jaar geleden plotseling ernstige verzakkingen en scheuren vertoon den kunnen bijna allemaal rekenen op een schadevergoeding van rijks waterstaat Aldus ir A J Beenhak ker van rijkswaterstaats bouwbureau te Terneuzen Het merendeel van de scheuren en verzakkingen is inderdaad een gevolg van de voortdurende bemaling in de bouwput die is gegraven voor de nieuwe zeesluis in het kanaal van Gent naar Terneuzen zo heeft een onderzoek van rijkswaterstaat uit gewezen De put ligt ten westen van het ka naal bij Terneuzen enige honderden meters verwijderd van het getroffen stadsdeel dat aan de oostzijde van het vaarwater ligt Zodra de - pom pen in de bouwput werden ingescha keld zijn zij ook het grondwater gaan onttrekken aan de veenlaag waarop het oudste gedeelte van de stad Ter neuzen is gebouwd Daar een veen laag als een spons werkt werd de grond hierdoor poreus en gingen de huizen scheuren en verzakken Relletjes in Z.-Korea In de Zuidkoreaanse hoofdstad Seoel hebben zich vanmorgen bot singen voorgedaan tussen vijfhon derd betogende Zuidkoreaanse stu denten en de politie De betoging was gericht tegen in Tokio aan de gang zijnde on derhandelingen met het doel de betrekkingen tussen Zuid-Korea en Japan te normaliseren 30 studenten en 15 agenten zijn gewond geraakt De politie maakte gebruik van gummiknuppels en traangasbommen De betogers wierpen met stenen 150 studenten zijn gearresteerd Explosie in opslagplaats propaangas te W'berg Van onze correspondent WOUDENBERG — Bij een ontplof fing in een opslagplaats van propaan gas te Woudenberg is maandagmor gen de heer W van W uit Scherpen zeel ernstig aan het gezicht verwond Hij is naar een ziekenhuis te Amers foort gebracht De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend In de opslagplaats brak een brandje uit dat snel door het personeel werd geblust Kort daarop vond de explosie plaats trouwwagens en 10 personenauto's deel aan dit corso dat als motief heeft Lente parade 1964 jong enmodem De wagens kunnen vrijdag de hele dag in de veilinghal in Lisse bezichtigd worden ' s zondags staan ze verspreid in de bollenstreek op gesteld Ned aardgas voor Frankrijk Het hoofd van het Franse bureau voor mijnbouwdocumentatie Fran Qois Callot voorspelt dat van 1966 af Frankrijk per jaar 4.000 tot 5.000 mUjoen kubieke meiter Nederlands aardgas zal kopen Het gas zal be stemd zijn voor noordoost-Frank rijk en voor de omgeving van Parijs De onderhandelingen tussen Frankrijk en Nederland over de levering van het aardgas zijn nog niet voltooid Stadhuis van Weesp wordt gerestaureerd De gementeraad van Weesp heeft maandagavond ƒ 1.270.000 beschik baar gesteld voor de restauratie van het historische stadhuis en voor nieuwbouw aan het oude St Bartolomeus gasthuis Reeds eer der werd voor dit doel een krediet van ƒ 830.000 verleend Het stadhuis is het derde in de geschiedenis van Weesp en werd in 1772 gebouwd Het is opgetrokken in ionische dorische stijl De gevel bestaat uit arduin en hardsteen Het heeft een treffende gelijkenis met het koninklijk paleis op de Dam in Amsterdam Het treinroofproces Juryleden afgezonderd De jury van twaalf in het grote treinroofproces in Engeland is gis teren met een politieauto naar een geheime plaats gebracht om zich een oordeel te vormen over schuld of onschuld van de elf verdachten Het proces heeft 48 dagen geduurd Het kan verscheidene dagen du ren voordat de jury tot een eenstem mig oordeel komt De leden zullen in die tijd geen contact met de bui tenwereld hebben Hun huizen zullen gedurende hun afwezigheid worden bewaakt De rechter heeft hiertoe opdracht gegeven in verband met de mededeling van een van de gezwore nen dat men had getracht hem om te kopen f I 
ITRKCHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 24 MAART 1964 Qeert Kuipers werd plotseling kunstenaar EEN middeleeuwer een moderne gildebroeder een marskramer-in-kunst een natuurtalent een autodidact een moedig en begaafd kunstenaar zo noemden de Gooise kranten onlangs de 49-jarige Hilversummer Geert Kuipers die onder andere als smid timmerman antiekhersteller en laatstelijk als lasser de kost verdiende bijna vijf jaar geleden opeens kunstenaar werd en enige tijd geleden met een tentoonstelling in zijn woonplaats zijn officiële erkenning als beeldhouwer verwierf In mei zal hij zijn werk exposeren in De Kuyl te Bilt hoven UIM vierhonderd kunstlievende Gooilingen bezichtigden zijn werk — devote primitieve gemakkelijk aansprekende beelden met ' n stugge soms zelfs sombere expressie die eerijk en spontaan zijn gehakt uit hout dat kort voor zijn bewerking nog voorbestemd leek om als brandstof te dienen of om weg te rotten in de bossen rond Hilversum Daar namelijk sprok kelt Kuipers zijn materiaal bijeen agevallen takken en overgeschoten stukken stam Elk brok bekijkt hij nauwgezet betast hij met zijn eeltige vingers krapt hij wat schoon met een zak mes ' Als hij zo in het bos bezig is is hij weg van de wereld ' zegt zijn vrouw De meeste stron ken gooit hij weer achteloos naast zich neer De uitverkoren stukken laadt hij in een karretje achter zijn fiets In zijn schuurtje van twee bij twee meter herschept hij het aanvankelijk waardeloze materiaal tot sier lijke plastieken die doen denken aan de religieuze beeldgroe pen van de middeleeuwse houtsnijder een ingetogen madonna een stilmakende Christuskop een bijna geabstraheerde crucifix een groepje kerkgangers dat werd aangekocht door de gemeen te Hilversum een mediterende vrouw Geert Kuipers lijkt iemand die zich enkele eeuwen heeft vergist Zijn fantasiewereld plaats hem steeds enkele eeuwen terug Hij heef bewondering voor de onderworpen levenswijze en het vertrouwende geloof van de middeleeuwse christen Die bewondering is in elk van zijn stukken waarneembaar ' De mensen van nu zijn zo agressief ' zegt hij ' Zij weten niet meer wat berusten is Alles wat zij hebben bereikt hebben zijzelf gedaan Dankbaarheid kennen zij niet meer ' ' De sfeer van de middeleeu wen trekt me heel erg aan ' vervolgt hij met zijn zachte wat hese stem voortdurend klauwend in zijn grijze manen want het valt hem niet mee te zeggen door welke veer hij wordt gedreven ' Laatst was ik in Utrecht Ik dwaalde wat om de Dom en opeens stond ik in de Kloostergang Het orgel speelde en er was een beetje zonlicht Toen heb ik een hele tijd in een hoekje zitten genie ten stil voor me uit dromend De mensen hebben misschien v/el gedacht dat ik dronken was Maar ik heb die sfeer diep op me laten inwerken Als je na zoiets thuiskomt kun je weer hakken Het eerstvolgende stuk werd De Kathedraal ' Primitieve beelden met stugge expressie Franse president gebruind in Parijs terug Gaullistische filosofie vertoont tegenspraak DEFFERRE toont in VS een ander Frankrijk Engeland weigert opnieuw visum aan Tsjombe Engeland heeft voor de tweede maal aan ex-premier Tsjombe van Katanga een visum ge^veigerd voor een privé bezoek aan Engeland Za terdag had Tsjombe bij de Britse ambassade in Madrid een verzoek daartoe ingediend doch dit kon niet worden ingewilligd omdat hij geen geldig paspoort of ander reisdocu ment kon overleggen Ook in december jl was aan Tsjombe op dezelfde gronden reeds een visum geweigerd Westduitse marine kreeg torpedojager In Hamburg is maandag de eerste epeciaal voor de Westduitse marine gebouwde torpedobootjager overge dragen Het schip de 2.850 ton me tende „ Hamburg " zal met een be manning van 250 koppen een hoog ste snelheid van 35 knopen per uur kunnen halen De „ Hamburg " is o.m uitgerust met vier vol-automatische door ra dar geleide 10-centimeter kanonnen die zich in geschutstorens bevinden Het schip kan verder anti-onderzee boot torpedo's en - raketten meevoe ren terwijl ook een mijnenleguitrus ting zich aan boord bevindt Van onze correspondenten PARIJS — President Charles de GauUe is vanmorgenvroeg van de langste en verste reis die hij als staatshoofd tot dusver ooit ondernomen heeft gebruind door de Mexicaanse en Antil liaanse zon in Parijs teruggekeerd Aartshertog Otto van Habsburg heeft in een schriftelijke verkla ring aan de voorzitter van de Oos tenrijkse Volkspartij dr Klaus beloofd in de naaste toekomst niet naar Oostenrijk te zullen terugke ren Hfl zegt desnoods bereid te ziin niet terug te keren voor het einde van de zittingsperiode van het huidige parlement d.w.z voor de herfst van 1966 Dr Klaus heeft de verklaring van Otto van Habsburg aan de so cialistische vice kanselier Bruno Pittermann overhandigd In zijn verklaring zegt Otto van Habslburg-Lotharingen nog dat het Hoge Administratieve Gerechtshof in zijn arrest van 24 mei 1963 het oordeel heeft uitgesproken dat de verklaring van Von Habsburg van 24 mei 1963 dat hij zijn aanspra ken op de Oostenrijkse troon laat varen — een toezegging die Von Hst ni wijst op een holgetrokken stuk elkehont dat hoog op rijst en op een heerlijke ma nier de hoge gewijde beslotenheid van een gotische kerk weergeeJft Ik kloofde een stronk die van bin nen helemaal verrot bleek te zgn Toen ik de zachte delen had weg gekrabd zag ik opeens deze vor men ' Geen opleiding Geert Kuipers heeft zichzelf de techniek van het bouwen geleerd Hij heeft geen opleiding gehad hij volgt geen bepaalde richting na hU is wars van welk - isme dan ook Als kleine jongen sneed hij graag figuur tjes in hout dat hij vond in de omgeving van de burcht Verhildersum in het.Groningse Leens waar zijn vader de tuinen verzorgde Na zijn twaalf de jaar zakte de liefhebber ^ weg Maar vijf jaar geleden kwam de schep pingsdrang weer boven Hij zocht in de bossen wat hout vond onder een klimopruigte een brok natuursteen Hij hakte er een moortje uit Na enkele weken vond hy er voor 25 gulden een koper voor Later maakte hg er nog twee Ook die wisselden van eigenaar ' Na een paar weken zag ik ze terug bij een anti quair Hij vroeg er een ongehoorde prijs voor want hij beweerde dat niers met Kuipers ' werk Want in ze meer dan tweehonderd jaar oud de winter van ' 62—'63 nam hy op waren En dat vind ik een valse een dag enkele van z^n beelden on methode van werken Dat moet ik der de arm ging de straat op en niet De mensen hebben weleens ge - Hooggerechtshof V.S Cuba mag wèl nationaliseren Met acht stemmen tegen één heeft het Hooggerechtshof in Washington maandag een uitspraak van een fede raal hof van appèl vernietigd en be paald dat Cuba wel degelijk het recht heeft buitenlandse eigendommen te nationaliseren Het hooggerechtshof heeft voorts gemachtigd tot betaling aan Cuba van 175.250 dollar de prijs van een lading suiker waarop Amerikaanse aandeelhouders van een door Cuba genationaliseerde onderneming beslag hebben laten leggen Het bedrag zal evenwel niet zonder meer worden uitbetaald want de Amerikaanse regering heeft alle ac tiva van Cuba in de V.S bevroren teneinde de Cubanen te dwingen tot het uitkeren van schadeloosstelling aan de Amerikanen wier bezittingen zijn genaast Aanslag op Amerikaanse ambassadeur in Tokio De Amerikaanse ambassadeur in Tokio Edwin Reischauer is vandaag bij het verlaten van de kanselarij der ambassade door een jonge Japanner in het been gestoken De ambassa deur is onmiddellijk naar een zieken huis in de buurt van de Ambassade overgebracht De dader is volgens de politie een 19-jarige arbeider die aangehouden en voor een verhoor door de Japanse politie naar de kanselarij werd ge bracht Hij zou geestelijk gestoord zijn Toen hij het nieuws hoorde begaf de minister van buitenlandse zaken Ohira zich onmiddellijk naar het zie kenhuis om zijn leedwezen te betui gen Overstromingen in Oostenrijk In Opper - en Neder-Oostenrijk en in Burgenland is de afgelopen dagen ernstige schade aangericht door overstromingen Verscheidene brug gen en huizen werden verwoest en vele gezinnen in de drie provincies moesten evacueren Smeltende sneeuw en regen hebben ook in an dere delen van Oostenrijk overetro nüngea veroorzaakt Te Bilthoven expositie in mei zegd dat ik met mijn houten beelden ook namaak antiek produceer Maar dat is niet zo Ik hak eigen werk stukken die misschien wel antiek aandoen Dat komt dan omdat ik ze maak vanuit een bepaalde levens sfeer een bepaalde levenshouding ' Verkoop deur-aan-deur De expositie was niet de eerste kennismaking van de Hilversum Von Habsburg bereid voorlopig niet terug te keren naar Oostenrijk Habsburg nogmaals bevestigt — voldoende was om een einde te maken aan het verbod voor Von Habsburg zich in Oostenrijk op te houden Gezien echter de onenigheid tus sen de r.-k Volkspartij en de so cialistische partij over de terug keer van Von Habsburg en gezien hun voornemen een vreedzame en duurzame oplossing voor de kwes tie te vinden zegt Von Habsburg geen gebruik te zullen maken van zijn „ recht op terugkeer " voor de duur van de onderhandelingen echter uiterlijk tot aan het eind van de zittingsduur van het hui dige parlement Verwacht wordt dat door de ver klaring van Von Habsburg het laatste obstakel voor een nieuwe regeringscoalitie tussen Volkspartij en socialisten uit de weg is ge ruimd trachtte ze bij de mensen aan de deur te verkopen Bittere noodzaak dreef hem er toe Hij had de moed opgebracht zijn oude werkkring vaarwel te zeg gen daarmee ookbrekend met de sociale verworvenheden Hij had dat er graag voor over om aan zijn scheppingsdrang gehoor te kunnen geven Hij toonde er mee uit het goede kunstenaarshout te zijn gesne den Maar in de strenge winter was er geen geld meer voor kolen Toen besloot hij als een moderne marskramer de huizen langs te gaan Hier sta ik Geert Kuipers ' Koop maar van me " scheen hij te zeggen De mensen bewonderden zijn beelden Af en toe kon hij er een slijten voor een bedrag dat ver ligt beneden de normale kunstprij zen In het begin was het wel moeilijk " bekent hij Maar toen ik eenmaal mijn draai had gevon den deed ik het graag Ik ga nog regelmatig op pad hier in Hilver sum en ook wel in Laren Het con tact met de mensen vind ik zo fijn " Zijn expositie heeft hem een hart onder de riem gestoken Veel stuk ken heeft hij weliswaar niet ver kocht Maar er kwamen opeens dagbladrecensenten die zijn werk beoordeelden En daar hunkerde de schuchtere laat begonnen kunste naar geweldig naar Misschien komt er na de expo sitie in Bilthoven nog wel weer een uitnodiging " zegt hij Verrassingen Geert Kuipers gaat in zijn klei ne schuur nooit volgens een bepaal de opzet te werk Hij kijkt zijn De twee etappes van deze reis hebben intussen wel een nieuwe illustratie geleverd van een zekere tegenspraak die in de politieke fi i losofie van De Gaulle valt aan te j wijzen In Mexico gedroeg hjj zich vooral als de pionier en voortrek ker der onderontwikkelde landen ' die hö de steun van Frankrijk toe zegde in hun strijd om politieke en vooral economische onafhanke lijkheid Doch in Martinique liet hij er het afgelopen weekeind geen twij fel over bestaan dat Frankrijk dit eiland nooit los zou laten en dat zelfs elke vorm van autonomie door hem bij voorbaat resoluut van de hand zou worden gewezen Tussen Amerika en Europa ligt alleen de oceaan met hier en daar wat stofdeeltjes en met die stof deeltjes maak je nu eenmaal geen onafhankelijke staat De enige toe komst van Martinique blijft zo luidde De Gaulle's onwrikbare conclusie dan ook enkel Frankrijk Voor zijn terugkeer naar het va derland heeft het staatshoofd ook nog zijn opwachting gemaakt op een Frans oorlogschip waar hij de bemanning verzekerde dat de ma rine een kapitaal element in Prankrijks strategische oorlogsvoe ring belooft te zullen worden Een opmerking die in Parijs wordt uit gelegd als teken dat de aanbouw van Franse onderzeeërs met kern wapens de laatste tijd belangrijke vorderingen zou hebben gemaakt Kritiek WASHINGTON — Intussen heeft de socialistische burgemeester van Marseille Gaston Defferre die zich voor de komende Franse presi dentsverkiezingen kandidaat ^ e steld heeft maandag De Gaulle be • ïchuldigd ervoor verantwoordelijk te zijn dat Europe nog niet eens v;ezind is tegenover de Verenigde Staten Defferre verklaarde dit op een persconferentie in Washington waar hij besprekingen voert met Amerikaanse regeringsfunctiona rissen stuk hout eens aan begint te bei telen en ziet dan vanzelf iets groeien Hij volgt de vormen die het stuk hout blijkt te bezitten Dat zijn de richtlijnen die hem naar zijn devote kunstoefening voeren Hij maakt zijn beelden niet van hout maar hij haalt ze uit het hout vandaan Ik sta zelf altijd weer voor ver rassingen " zegt hij Defferre verwierp het denkbeeld van onmiddellijke instelling van een Atlantische zone ter oplossing van de economische moeilijkheden tussen Europa en de Verenigde Staten Hierdoor zouden de Ver enigde Staten domineren over elk Europees land „ Dat zou een nieu we vorm van kolonialisme lijken " De Europese landen „ moeten niet ondergeschikt gemaakt worden aan de Verenigde Staten Ik ben hier gekomen om dat volkomen duidelijk te maken " aldus Def ferre Nationaal zelfbewustzijn achtte Defferre een natuurlijk gevoel Het is normaal dat dit tot uitdrukking komt De manier waarop dit in Frankrijk echter wordt uitgebuit om een bepaalde politiek te recht vaardigen vond hij ongezond Niet spectaculair Het meest dringende probleem achtte Defferre de economische mededinging tussen de Verenigde Koning Konstantijn legde eed af voor het parlement De 23-jarige koning Konstantijn heeft maandag tegenover het Griek se parlement de eed afgelegd De jeugdige vorst die gekleed was in maarschalksuniform zei in zijn troonrede onder mee „ de gehele natie deelt de beproevingen en strijd van de Grieken op Cyprus Wij zul len hun zonder voorbehoud onze steun geven Het bewaren van d © vriendschap en het bondgenootschap met onze buur Turkije is in ons ge meenschappelijk belang „ Juist door dit gemeenschappelijk belang moet men wederzijds te goe der trouw erkennen dat de overeen komsten van Zurich en Londen in de afgelopen vijf jaar ontuitvoerbaar zijn gebleken In plaats van naar welvaart te leiden zijn zij uitgelopen op een impasse Er moet met vreed zame middelen een nieuwe politieke formule worden gevonden " President Johnson was niet te koop op Nieuw Guinea De bewoners van het eiland Nieuw-Hannover in de Bismarck archipel bfl Australisch Nieuw Guinea hebben hun plan om presi dent Johnson van de Verenigde Staten te „ kopen " opgegeven en zich weer aan het wettige Austra lische gezas onderworpen De eilandbewoners hadden de laatste tijd een anti-Australische houding aangenomsn nadat hun toestemming geweigerd was op president Johnson te stetmnen bij de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden die op 18 maart eindigden Zij weigerden onder meer nog langer belasting te be talen Op een groot schoolbord in een dorp werd gekalkt „ De Australiërs kunnen ons niet voorschrijven op wie wij moeten stemmen Wij willen stenMnen voor de Ameri kaanse president omdat Amerika nen goede mensen zijn — weg met de Australiërs " De eilandbewoners beweerden ook dat op een nacht een geheim zinnig vliegtuig boven het eiland was verschenen met goederen die president Johnson onder hen zou laten verdelen maar dat het toe stel door de Australiërs ¦ was ge stolen De districtsbestuurder Hea«ly meldde maandag dat hij een ge sprek had gevoerd meit de leider van de Johnson-vereerders de 20 jarige Bos Mailik Deze had toe gegeven gedwaald te hebben en hem 440 Austr pond ongeveer 3500 gulden overgedragen waar mede hij president Johnson had willen „ koipen " Dit geld was oor spronkelijk bestemd geweest voor de belastingen Zware straffen voor OAS leden Van onze correspondent PARIJS — De hartstochitelijke en larigdurige pleidooien van de wel sprekendste advocaten waarover het rechtse extremisme in Frankrijk be schikt onder wie mr Tixier Vig-nancourt hebben niet kunnen voor - ^ komen dat de bijzondere rechtbank voor de veiligheid van de staat maandag nogal strenge uitspraken deed ter bestraffing van 35 leden van een OAS-commando die al vele maanden in voorarrest op hun straf hadden gewacht De leider van de bende Armagnac kreeg twintig jaar terwijl zijn adju danten en onderhorigen tot straffen van 18 17 7 en minder jaren wer den veroordeeld De groep opereerde van februari tot juni 1962 in het gebied van Parijs Volgens de tenlastelegging had zij vijftien moorden of pogingen tot moord zeventien bomaanslagen en een reeks aanvallen met machine geweren op haar geweten Staten en Europa „ Dit vraagstuk moet in heldere objectieve termen onder woorden worden gebracht Het moet niet worden verdoezeld door de spectaculaire daden van een staatshoofd noch door zijn verlangen zijn bondgenoten dwars te zitten noch door de reacties die deze politiek zou kunnen opwek ken " Defferre zag als eerste voor waarde voor oplossing van dit pro bleem economische versterking van Europa door het aanvaarden van een zekere naate van protec tionisme en van Europese voor keur gedurende de tijd die voor het consolideren van een verenigd Europa nodig is Defferre had gisteren nog een vrij langdurig onderhoud met de democratische senator Mansfield Vandaag wordt hij door president Johnson op het Witte Huis ont vangen RUBTS nieuwe advocaat trekt zich ook terug Percy Foreman de nieuwe verde diger van Jack Ruby heeft maan dag in Dallas bekendgemaakt dat hij zich terugtrekt als gevolg van meningsverschillen met de familie leden van de nachtclubeigenaar Foreman zei dat het conflict met de familie van de beklaagde ging over de wijze waarop hij tegenover de pers zou moeten handelen Een van Ruby's zusters mevrouw Grant had gezegd dat hij op alle vragen „ geen commentaar " moest antwoor den doch Foreman was het hier niet mee eens Foreman nam vorige week de plaats in van advocaat Meivin Belli die niet had kunnen voorkomen dat op 14 maart een jury in Dallas Ruby schuldig verklaarde aan moord op Lee Oswald de veiimoedelijke moordenaar van president Kennedy en de 52-jarige beklaagde ter dood veroordeelde Belli trok zich kort nadien terug omdat de familie van Ruby ernstige bezwaren had tegen de wijze waarop de advocaat de zaak had aangepakt Ook nam men het Belli zeer kwalijk dat hij toen de jury haar oordeel had bekendgemaakt in felle bewoor doingen de procesvoering hekelde en het vonnis in grove mate onrecht vaardig noemde • k In de strijd om de afzetmark ten van de wereld hebben de West duitse industriëlen nu ook hun be langstelling gericht op de volks republiek China met haar 700 mil joen verbruikers 
10 DINSDAG 24 MAART 1964 ÜTRECHTSCH NIEUWSBIxn l.J..J>J.JUUBi.i.iJll*j °^ rTiTT rii r "-'''"" ii rir'ïï ii « i i ii ffn n'i[iriiïiiiiyiffi r i - Ei » i • — i n Hier is de jonge lentemode Terlenka overgooier • krenkhersteUendiperma-nent plieéé In Schotse rniten 10 jaar 19.75 2 jaar 11.75 Overhemd kook en laat het doorkoken tot ' de saus gebonden is Leg nu de bouten in da saus en voeg de amandelen en de rozijnen toe Laat het geheel In de ge sloten braadpan ca 3 kwartier sudderen tot het kuiken gaar is Voeg de schijfjes sinaasappel toe Serveer de kip op een bed van rijst en giet er wat van de saus overheen de rest van de saus brengt u in een sauskom op taf«l TOKAYER KIP BRAADKUIKEN VOLGENS GRIEKS RECEPT BENODIGDHEDEN Frio braadkuiken V2 dl olijfolie lui 4 kopjes gekookte rijst 1 kop bouillon 40 gram rozijnen 50 gram noten gepeld peper zout POULET CHASSEUR BENODIGDHEDEN Frio braadkuiken 60 gram boter of margarine 2 eetlepels olijfolie 4 eetlepels bloem 1 grote ui V/2 eetlepel paprikapoeder 1 kop Bulgaarse yoghurt 1 kop bouillon peper zout BENODIGDHEDEN Frio braadkuiken 2 eetlepels olijfolie 1 eetlepel boter klein blikje tomatenpuree 35 gram cognac 1 dl bouillon 1 dl witte wijn zout peper gehakte peterselie selderie kervel room of koffiemelk BEREIDING Ontdooi het Frio braadkuiken Snijd het in vier stukken Doe de bloem zout en peper in een papieren zak en schuder nu de stukken kuiken goed doorheen Verhit de boter en olie en bak de bouten ca 15 minuten Voeg nu de gesnipperde ui toe en laat bet geheel nog 5 minu ten braden Haal de bouten uit de pan Doe de paprika en de bouillon bij de boter en olie en breng de saus nu al roerende aan de kook Leg de bouten in de saus en laat ze nu in de gesloten pan op een zacht vuur gaar worden ± 20 minuten Voeg de Bulgaarse yoghurt toe let vooral op schiften Geef bij dit gerecht bij voor keur rijst en compote BEREIDING Ontdooi het Frio braadkuiken en strooi er ' n beetje zout over Bak nu het kuiken bruin in de olie Fruit de gesnipperde ui Voeg de ui zout en peperbij het kuiken Nu de rijst en de bouillon erbij en het geheel in de geslo ten pan gedurende 25 minuten op een zacht vuur gaar laten worden Hierbij moet u gere geld roeren en wat water toe voegen Stamp de noten fijn en voegdeze 5 minuten voor het op dienen samen met de rozijnen toe Serveer dit gerecht met wat compote BEREIDING Ontdooi het braadkuiken en strooi er wat zout over Bak het kuiken in de goedverwarmde olie en boter aan alle kanten goudbruin Giet nu de cognac er over en flambeer het kuiken Roer de wijn en de bouillongoed door elkaar en voeg ze toe samen met de kruiden het gehakte groen en wat peperen zout Na 20 minuten koken roert u de tomatenpuree door de saus en voeg een scheut room of koffiemelk toe Laat het kuiken nu goed gaar worden Geef bij dit gerecht bij voor * keur „ preiselbeeren " —' Ik o smakelijk eten ^ FRIO DIEPVRIES N.V - IJMUIDEN Postbus 53 Dte zal het ¥ 8r schoppen en moeder helpt met kerngezonde Blue Band U weet het - vitamine A en D energierijke grondstoffen die lieeft Uw kind nodig Om er tegen te kunnen Om te spelen en te stoeien Levenslust En...eetlust Blue Band helpt Op de boterham Natuurlijk Maar ook in jus Prachtig goudbruin Blue Band lekker en gezond 3x per dag Blue Band - mmm.„en kerngezond B » Wa4fc,250 
ÜTRECHTSCH NDEUWSBLAD LAAT DE TIENERS ZÉLF KIEZEN DINSDAG 24 MAART 1964 11 11 < y ^ Tieners houden van vaart ritme kleur van Elvis CliflF of Rita Dat alles vinden ze in de bioscoop Geef een bioscoopbon en laat ze kiezen De paasvakantie staat voor de deur de rapporten zijn binnen Ze hebben hun bioscoopje best verdiend Hero ziet graag dat èlk gezin vol op gezond geniet Precies ook uw gezin Daarom brengt Hero pal voor de Paasdagen haar onvol prezen doperwtjes zeer fijn tijde lijk extra voordelig KOOP PRIJSBEWUST neem een voorraadje mee en profiteer meer tijdelijk f tijdelijk f 1/2 blik f 0.78 1/1 blik f 1.35 0.72 1.24 1,'fe Samen naar de ülm / ja gezellig Cadeaubonnen - altijd in alle bioscopen geldig - kunt U krijgen aan de kassa van elke bioscoop ƒ 2,50 of / 5 - Heifo 50 JAAR TOPKWALITEIT 1914-1964 ^' Davit-Company N.V te Utrecht welke redding:bootdavits lieren kranen en andere scheepsultrusUngen levert naar alle zeevarende landen zoekt voor haar Constructie bureau een werktuigbouwkundig TEKENAAR-CONSTRUCTEUR Alleen krachten die over een ruime tekenkamer-ervaring beschikken komen voor deze functie in aanmerking Sollicitaties worden gaarne ingewacht hetzij mondeling na telefonische af spraak hetzij schriftelijk op het kantooradres Hendrick de Keyserstraat 68 te Utrecht telefoon 13746 en 25148 Wij zoeken voor spoedige Indiensttreding *¦»(¦ ** ** * ** ** * ** ** ¦*¦* ** ERVAREN VERKOOPSTERS voor de STOFFEN AFDEUNG Voor flinke krachten goede vooruitzichten Yakantieafspraken kunnen worden nagekomen Vijf daagse werkweek U kunt ntondeling of schriftelijk solliciteren Indien u telefonisch een afspraak v^ilt maken bel dan no 11961 - UTRECHT ^ Oudegracht 161 - UTREi 
12 DINSDAG a MAART 1961 tlTRECHTSCH NIEUWSBLAD * Uw Optima bedenkt * zêlh de juiste belichting U hoeft niets meerte.berel(enen en in te stellen U tovert de mooiste foto's en dia's tevoorschijn Met het grootste gemak • met het grootste plezier In de zoeker ziet U een duidelijk kleursignaal Groen genoeg licht voor een prachtige opname Rood overgaan op tijd - of flitsopnamel Zodoende werd de <^ optima Maak van fotograferen een échte lief hebberij Koop een camera waar U van gaat houden Maak foto's en dia's die er mogen zijn Met het grootste gemak - met het puurste plezier Fotografeer volautomatisch met Agfa's wereldberoemde wondercamera de OPTIMA een wereldsucces De juiste films voor de juiste camera's Agfa Iiopan PAT 36 voor feilloze zwart/wit foto's 3.60 Agfacolor CN 17 PAT 36 voor briljante kleurenafdrukken 5.60 Agfacolor CT 18 PAT 36 voor stralend-zonnige kleurendia's 14.50 nwU mtw Zodoende is het de camera voor uw fotosucces Optima la 195 Optima II 235 Optima II 275 Optima 500 S 375 Dat ' is gewoonweg een Toptima " met het 4-Ienzr ^ objectief Agfa Color-SoUnar 1:2,8/45 mm met de ingebouwde gekoppelde afstandsmeter en met"diverse andere exceptionele snufjes VADER MOEDER BROER EN ZUS GRIJPEN NAAR DE RALSTON BUS Dos het óók als U wilt ondervinden hoe plezierig en makkelijk zelf schilderen kan zijn Er staan bij ons honderden RALSTON-bussenvoor het grijpen VERFKEIZER VOORSTRAAT 87-M UTRECHT uinmi/iMiiiii/it\w/ftviiuitfiun>AuK iiirih'j badikenSef i Pdsen I | Feesf$clioentje $ voor de jeugd 11.90 Neem de lente by de hand ** Dameshandschoenen van zeer soepel nappaleer met aparte boordgarnering Behalve In zwart en wit ook verkrijgbaar In 6 gloednieuwe lentekleuren w.o amalfl signaal dorée en eiysée 12.90 Snoezige meisjesmode ia zwart lak en in wit leer jg Feestschoentje met prettige pasvorm Zwart lak of S 5 bruin beige leer 1 1 \ M öo \ f 1 ij 1 OlÏÏ a • ii i 1 m \ 1 1 a j j j i m 1 S 24 27 10 Alleen woensdag deze extra verlaagde aanbiedingen Nylon-simplex handschoenen met bij passend tasje in modieus effen zwart enwit of in de kombinatles wit/zwart en wit/marine Per garnituur 14.90 Dameshandschoenen van fijnglanzend nylon-simplex inciré lacqué hèt modedessin van 1964 In verschillendesprankelende voorjaarstinten 4-Knoopslengte 4.90 VROOM & DREESMANN heeft van alles zoveel meer a Speciale Paasaanbieding S JQ Aanlokkelijke prijs voor modern jeugdschoentje in S zwart lak of in wit leer £• 1 STRETCH NYLON SOKJES I S s ^ Wit of gekleurd Alle maten J '*' 5 § ¦¦ & 2 paar 2.-S VM Utrecht Oude Gracht ivmiiMmiiiiiiwiiviiwiiiiuii<4-i4[KiEiimifffiiiiiff/it'A Gemakkelijk bewegen Nylon beha met elegant geborduurde 4 delige cups Voegen zich gev^^illig naar Uv / vormen A B en C cups 9.50 ook in zwart Gaine die alles heeft wat moderne vrou wen eisen nylon tule-elastiek slankmakend voorpandje en vooral souplessel 16.75 Op ons kantoor dat in de dienstverlenende sektor nauwe kontakten onderhoudt met het buitenland is plaats voor ADMINISTRATIEVE ASSISTENTIE max leeftijd 22 jaar Deze funktie vereist U.L.O of gelijkwaardige opleiding Vlot en zakelijk inzicht Deze funktie biedt o.a Een zeer afwisselende werkkring Goede salariëring Uitstekende sociale voorwaarden Met gemaaktp vakantie-afspraken zal rekening / worden gehouden Sollicitaties schriftelijk onder no 2-892 aan het bur U.N of mondeling na telefonische afspraak onder no 030 2.56.43 Cocktail-allure Elegante beugelbeha met nylon kant Voor gevormde % cups Diepe boojhals en lage achtersluiting geven Uv \^ cocktailjapon alle allurel Let eens op de sierlijke schouder bandjes Zachte voering geeft onvoelbare steun A B en C cups 9,95 Sportieve flair Liberty " bra Ademt mee bew/eegt mee < 3eeft vrij gevoel bij sport spel en werk A en B cups 7.95 Panty van nylon tule - elastiek Soepel en bev\/eeglijk Afneem bare Extra comfort Beha van Sanfor poplin Doorgeslikte 4 delige cups voegen zich comfortabel naar Uw vormen Geeft pittig figuur jeugdige flairl Extra comfort de haak in-schouder-bandjes hebben geen loshangende eindjes A B en O cups S.75 Niet voorgevormd 5.50 de mode onder de mode 
AD OTBECHTSCB NIEUWSBLAD DINSDAG 24 MAART 1964 Advertentie Allied Travel Office weigerde visa Oostduitse spelers niet naar Nederland pese schaatskampioenschappen in Noorwegen Stop Verzoeke ken u dringend besluit te her zien en Oostduitse gezelschap dat van Oost-Berlijn per vlieg tuig wil vertrekken visa op Schiphol te verstrekken " Wijziging Nu het Oostduitse jeugdelftal niet in staat wordt gesteld deel te nemen aan het UEFA-jeugdtoemooi heeft de organisatiecommissie een wijzi ging in het programma van groep 6 aangebracht De wedstrijd Zwitserland Oost-Duitsland van donderdag 26 maart in Deventer wordt omgezet in Zwit - serland Schotland Op 28 maart spe len beide ploegen in Zwolle een tweede wedstrijd Voor maandag 30 maart blijft dan de mogelijkheid open om de uitgeschakelde ploeg nog een extra wedstrijd tegen een Nederlandse tegenstander te laten spelen Gedacht wordt aan een wed strijd tegen HVC in Amersfoort Tips Hilversum Van onze paardesportmedewerker Woensdagavond geeft Hilversnm vUf draverijen die zeven ritten opleveren De seriedraverij is van tevoren gesplitst en de trio gaat op de eerste serie bene vens op de T,ieukemeerprüs In de openingslA 91 Idem 56 III 21/2 91i Breda ' 54 2 % — Dordrecht ' 56 21/2 80f Boer de Dr Bols Lucas Borsumy W eert Braat Mach Breda Mach f Bredero n.r.c Brocades-St Elndh ' 54 2 % 82 Enschede ' 54 21/2 83 — s-Grav 52-1 2',4 — 90 * Idem ' 52-11 2>/2 92 91 91 89 98 87 88 R'dam ' Sa-l 2 % — Idem ' 52-11 2 % 91 Idem - 57 2 % 87 | Utrecht ' 52 2 % — Z-Holland ' 57 2 % — Bronswerk B Bührmann-Tet Buttlnger Bijenkorf n.r.c Calvé eert Carp's Garen Centr Suiker Cobra Curac Hand Daalderop B Dagra Deutsche Leert Z.-Holland ' 57 2 % i Convert Obligaties 138 189 87 103 91 191 226 120 200 4 ^ 140 5 — 3 % 87 i % 104 4 % 91 A.K.U Billiton BorsumlJ Van Gelder KLM sub or Ned Bakkerö 4 % 192 Sanders 5 — Scholten Foxh 4y2 — Schokbeton 3 % 120 Utermöhlen 4 % 199 Intern Instellingen 95 Wereldb " 55 S%95 Europa E.G.K.S 101 98 101 102L 97}B 4 91 4H 92iV 92 Niet actieve aandelen ParticipatiebewUzen Alg fonds 1/1 Converto 1/1 H B.B hel.d Holland Fund Interhonds Wereldenergte 1395 1390 1102 1102 915 912 572 570 740 739 246 246 Hagem en Co Hart Havenwerken Aand n beleKjcinusmüen 166.50 166 209 208 U0.50 110.50 237 237 535.50 — 133.50 133.50 560 560 660 652 129.30 129.30 — 738 18 18 13 12 | 16 8 m lOliV 6 % 98 7 102 
16 DINSDAG 24 MAART 1964 ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD TURKSTRA BOEKEN BIJ TURKSTRA BESCHUIT Juist verschenen het eerste in een reeks van twaalf populair-weten - schappelijke boeken geheel In prachtige kleuren uitgevoerd ALLEEN BIJ UW BAKKER 1,25 en 5 TURKSTRA - boeken - bonnen Bij intekening op de hele serie het twaalfde boek gratis Vraag uw bakker naar de kleurenfolder en het inteken formulier TEKEN BIJ UW BAKKER IN OP DE kijken kost niets bij Larape I de fantastisch mooie nieuwe reeks bij 999999644 37.5 » 165 " Lichte mantel voor koeledagen weven it op foam back ± 5 jaar ± 14 jaar 55.50 Katoenen jurkje zo uit Pa rijs Prima wasbaar 11 75 ± 4 jaar I la ± 11 jaar 16.95 Tmeivui pakje in de aller nieuwste stijl Keurig entoch praktisch plooihou dend vlug gewassen nietstrijken ± 4 jaar ± 11 jaar 33 - 21 Jack in feNIHOj popeline Sterk winddicht wateraf stotend snel te reinigen ± 2 jaar ± 14 jaar 26.50 Broek in dezelfde streep als ¦* gnjackvoering ± 2 jaar #« Feestjurk in mooie kwaliteit ajour batist Met tasje in dezelfde stof en nylon petti coat in wit bleu en rose ± 5 jaar 29 « stof wevenit op foamback *%*% Blazer in de nieuwe mode amback ± 2 jaar ± 14 jaar 39.75 ' Tmehka rok Extra wijd inbrede plooistelling Q 75 ± 2 jaar J -^ De ideale sportieve voorjaarsdracht is een JACK Voor dames en heren meisjes en jongens in prachtige dubbele poplin toamback,terlenlca en nylon wellce aan twee zijdente dragen zijn.Met een kontras terende binnenkant Kinderen v.a 16,50 Dames v.a 35 — Heren v.a 37,50 Waar Natuurlijk bij SPECIAALZAAK FwHEiOT KWALITEITS VERKLARING fris-jong-jeugdig geselecteerd uit allemode centra perfect in afwerkingen uitvoering scherp geprijsd vrij kiezen en bij ruilcontant geld terug Deze kwaliteits-verklaring geeft u de zekerheid dat alle kleding van Lampe tenvolle de prijs waard is die u ervoor betaalt Kom maar kijken naar de nieuwe en o-zo grote paascollectie Ze hangen er allemaal de mooie mantels de praktische pakjes de jolige jurkjes Pasklaar voor uw dochter En u zult het zien stof en afwerking zijn al even aantrekkelijk als de prijs Daarom ga eerst kijken bij Lampe ook voor paasmoole meisjesmode u slaagt er LAMPE FRIS - JONG - JEUGDIG 22 vestigingen verspreid over heel Nederland STEENWEG 49-53 UTRECHT Telefoon 184 62 
IJTRECHTSCH NIEl'WSBI.AD DINSDAG 24 MAART 1964 17 DOOR DE LUIDSPREKER de rusteloze reiziger door Guy Bar a Feuiiieton Misdaad in Sloekholiti Toen hij in de Ijamer terugkwam deed \ k iets dat ik al sinds jaren had willen doen Hij keek zo verrast en stom toen het schot afging Precies dezelfde dwa ze uitdrukking die ik op het gezicht van anderen in diezelfde situatie had gezien " Moira hield even op en keek op haar horloge Ze vervolgde haar verhaal maar sprak opeens veel sneller Ik ging terug naar mijn Amerikaanse vriend maakte hem wakker en begon met hem te praten Hij had er geen idee van dat ik weg was geweest Hij was volkomen in mijn ban en bovendien had ik een slaappil in zijn laatste drankje gedaan Het drong opeens tot me door dat ik die duplicaat-sleu tels nog in mijn bezit had en ik besefte dat ik die moest terugbrengen Ik zorgde ervoor dat mijn Amerikaan nog iets dronk en hierna viel hij prompt in slaap Ik ging wéér naar deze flat het was niet vér Het was niet prettig er terug te komen en ik kon vaders sleutelring niet vinden Toen ik op hem zocht kreeg ik bloed aan mijn handschoenen Ik vond één van zijn sigaren half opgerookt in een as bakje in de hal Ik stak de sigaar aan en deed een paar trekjes terwijl ik door de flat wandelde Die sigarenlucht zou de zaak nog mysterieuzer maken dacht ik Tenslotte ging ik weer weg De duplicaat sleutels en de rest van de sigaar gooide ik in de w.c " En wat zei je Amerikaanse vriend toen je terug kwam " zei Dahl op luide toon Hij zou er thans op durven zweren dat zich in de hal iemand ophield Hij sliep als een blok Hij zou zich waarschijn lijk verslapen hebben en zijn vliegtuig naar Helsinki hebben gemist als ik hem niet met veel moeite wak ker had gekregen Hij was ervan overtuigd dat ik de hele nacht bij hem was geweest Voor een man met zijn mentaliteit zou het stellig heel vernederend zijn geweest om dat niet te geloven " Moira Millech glimlachte even hautain en min achtend „ En toen " Ik wuifde hem uit op het vliegveld belde ver volgens Borgsten op en zei dat ik zo juist was aan gekomen De rest weet je " „ Waar was het wapen al die tijd In je koffer " 0 nee daar durfde ik het niet te bewaren Mijn bagage was aan boord doorzocht Ik begrijp nu dat het Marsh was die dat deed Ik weet dat je hem ontmoet hebt Borgsten vertelde me dat " Ik heb hem inderdaad gesproken Waarom zou hij speciaal jouw bagage willen onderzoeken " Misschien dacht hij dat ik zou trachten verdo vende middelen te smokkelen met behulp van mijn diplomaat Politiemensen hebben soms van - die be spottelijke ideeën Ik heb dat pistool dus bij me gehouden meestal droeg ik het in mijn handtas " „ Ook op je vaders begrafenis " „ Ja ook op de begrafenis van mijn stiefvader " Maar toen je Karin had doodgeschoten De politie doorzocht de hele flat en heeft stellig ook jou gefouilleerd Mij hebben ze dat in ieder geval wél gedaan " Ze hebben mij inderdaad gefouilleerd maar het wapen was toen veilig verborgen in het vuilnisvat van de Borgstens Ik schoot Karin neer omdat ze dreigde mij te zullen aangeven als een mogelijke ver - door N EDWARD WERNER naar het Zweeds 57 dachte in vaders moordzaak en de vreemde verdwij ning van Volmer Jensen Ze uitte deze bedreiging toen Borgsten even weg was gegaan bm sigaretten te halen Na Karin te hebben neergeschoten wikkel de ik het wapen in een paar zakdoeken deed het vervolgens in een papieren zak die ik vond en liet het in de vuilniskoker vallen Toen Keiler vanmorgen in de flat mijn koffer ging halen maakte ik van de gelegenheid gebruik om de papieren zak met in houd uit het vuilnisvat in de kelder op te vissen De vuilnismannen waren er gelukkig nog niet ge weest " ' n Riskante zaak " zei Dahl Riskant ja maar het lukte en het resultaat dat ik heb bereikt is zeer belangrijk ik heb nu mijn vrijheid en niemand kan me meer iets doen Ik moet thans voortmaken Het is jammer dat we het niet samen ééns konden worden Ik mocht je graag " Ze kwam dichterbij en Dahl besefte maar al te goed wat dit betekende Hij voelde zich stijf van het almaar in dezelfde houding zitten Wat er vervol gens voorviel gebeurde zó snel dat hij het nooit in detail zou kunnen navertellen Hij hoorde een geluid alsof een fietsband sprong daarna het geluid van een metalen voorwerp dat tegen iets anders stootte dan een doffe bons en even later drong het tot hem door dat Moira Millech met uitgestrekte arm vóór hem stond maar dat er in haar hand niets te zien was Ze keek met een stomverbaasde blik naar haar uitgespreide vingers Zó moesten haar slachtoffers haar hebben aangekeken volgens haar eigen lugubere beschrijving Met diezelfde verbaasde blik draaide ze zich om naar de deur waardoor een man de kamer was binnengekomen Hij was klein en tenger maar zijn bewegingen waren vlug en soepel Hij liep snel langs Moira Millech heen bukte zich en raapte van de grond iets op dat hij in zijn jaszak sJ:opte Voordat hij zich uit zijn bukkende houding had opgericht was Moira al uit de kamer verdwenen Haar hoge hakken tikten op het parket in de hal maar de tengere man deed geen poging haar te volgen Ze kan niet wegkomen " mompelde hij Dahl hoorde de voordeur met een bons dichtslaan Waar is de telefoon " vroeg de man Dahl staarde hem aan weer naar de hal en hoor de de ander de politie waarschuwen Even later kwam hij de kamer weer binnen Dahl begon enigs zins van zijn verbazing te bekomen Want dit was het oude " mannetje met de ouderwetse kleren dat Dahl al enige malen eerder tegen het lijf was ge lopen Kort geleden nog ' s nachts en de volgende morgen in alle vroegte De tengere man glim lachte Dahl toe Hoe voel je je jongeman Je hebt geluk gehad erg veel geluk " zei hij Wie bent u eigenlijk " bracht Dahl er met moei te uit HOOFDSTUK XX En wie was die oude man "?" Het was Ingrid Rydell die deze vraag twee dagen later aan Gunnar Dahl stelde toen ze samen op het dakterras van een groot restaurant zaten Dahl behoof zijn bord weg haalde zijn schouders op en glimlachte PH&PO/tC ^ Italië met en zonder rode hoed Italië met en zonder rode hoed,"is een pocket Uitgave J M Meu lenhott-Amsterdam geschreven door Adriaan H Luijdjens een man van grote kunsthistorische kennis van Italië en een waarnemer van de dingen van alle dag hij doet dit al sedert 30 jaren De lezers van onze krant kennen hem want hij is onze Romeinse correspondent Zijn a'rti kelen genieten de aandacht en daar om zal menigeen die deze schriftu ren kent én Italië heeft bezocht deze pocket willen lezen De titel typeert de inhoud wantenerzijds leeft men pal bij het Vati caan maar anderzijds is de over daad van het boulevard-gedoe én - devele a sociale situaties zo domine rend dat hier met recht van grótetegenstellingen kan worden gespro ken ^ Men leest in deze uitgave over de diverse feestvieringen in Italië men wordt in de rubriek ' achter de bron zen deur ' vergast op de relazen over de conclaves fn 1939 en 1963 etc maar wie iets wil weten van het le ven ten zuiden van Rome krijgt een beeld van de gevolgen van een ' eigen wetgeving ' die hier in zekere omstandigheden van verstrekkende aard zijn Menig incident is een misdaad die aldaar rechtvaardig heet te zijn Adriaan Luijdjens beschrijft deze aangelegenheden op een uiterst on derhoudende wijze het is alsof hij als gastheer met zijn bezoekers cau seert het is méér omdat hij niet met ' nieuwtjes ' van allerlei aard komt aandragen maar deze be kleedt met zijn brede visie op het leven in Italië Bijzonder lezenswaard is de inlei ding welke Bertus Aaf jes voor deze publikatie schreef getuigend van Luijdjens persoonlijkheid en geëerd heid welke hem een onderscheiding van de Italiaanse staat heeft doen verwerven HEDENAVOND HILVERSUM I — KRO 18.00 Lichte gram v d jeugd 18.20 de heer E J Harmsen van de Boe ren Partij 18.30 Radio Volks Uni-versiteit Volkspoëzie uit Indone sië Miskende moderniteit door W A Braasem 19.00 Nws 19.10 Act 19.25 Op leven en dood vastenme ditatie 20.00 Radio Philharm ork en soliste moderne muz 20.50 Zangvoordracht 21.15 Klass en moderne kamermuz 22.00 De zin gende kerk bespr over kerkmuz uit verschillende stijlperiodes 22.20 22.25 Boekbespr 22.30 Nws 22.40 Een keuze uit woord zang en dans 23.10 Lichte gram 23.55-24.00 Nws HILVERSUM n — AVRO 18.00 Nws 18.15 Event act 18.20 Pro menade-ork en solist 19.00 V d kleuters 19.05 Paris vous parle 19.10 Pianorecital klass muz 19.45 Inl tot muziekbegrip 20.00 Nws 20.05 Muziekrevue 21.00 Radar ra dioperiodiek 21.45 Vlaamse caba retliedjes 22.00 Pianorecital Spaan se muz 22.30 Nws en meded 22.40 Act 23.00 Muz discussie 23.55-24.00 Nws ENGELAND BBC LIGHT PROGR 18.33 Sportoverz 18.45 Hoorspel 19.00 Nws 19.31 Many a slip 20.00 Militair koperork 20.30 Nws en act 20.40 Lichte muz 21.30 Lichte muz 22.00 Lichte muz 23.40 Voor dracht 23.55 24.00 Nws BRUSSEL 18.00 Nws 18.03 V d sold 18.28 Paardesportber 18.30 Amusements muz 19.00 Nws en radiokron 19.40 Gram 19.50 Syndikale kron 20.00 Klass en moderne muz 20.45 Chansons 21.30 Gevar muz 22.00 Nws 22.15 Amerik muz 22.35 De 7 kunsten 22.50 Absurd On zin-netjes over ons wereldje 23.00 Nws 23.05 Gevar muz 23.55 Nws 24.00 00.10 Ber v d scheepvaart WOENSDAG 25 MAART HILVERSUM I — NCRV 7.00 Nws en SOS-ber 7.10 Dagopening 7.20 Klass gram 7.45 Radiokrant 8.00 Nws 8.15 Lichte orkestmuz gr 8.30 Intern volksliederen en - dansen 9.00 V d zieken 9.35 Waterst 9.40 V d huisvr 10.10 Moderne kamermuz gr 10.30 Jezus steeds eenzamer overd 11.00 Gew muz gr 11.15 De jeugd op eigen wieken hoorsp 34 11.45 Lichte gram 12.30 Meded t.b.v land - en tuinb 12.33 Licht instru ment kwartet 12.53 Gram event act 13.00 Nws 13.15 Licht instru ment trio 13.35 Moderne orkest muz gr 14.00 The Crucifixion Passiemuz v Stainer gr 14.55 Moderne gram 15.20 Samenzang geestelijke liederen 15.50 Bijbelver telling V d jeugd 16.00 V de jeugd 17.15 Jazzmuz uit het hoge Noorden 17.45 Klass pianomuz HILVERSUM II — VARA 7.00 Nws 7.10 Ochtendgym 7.20 Strijd lied 7.23 Lichte gram Om ca 7.30 Van de voorpagina 8.00 Nws en strijdlied 8.18 Lichte gram 8.55 Kookpraatje 9.00 Ochtend gym v d vrouw 9.10 Moderne muz gr VPRQ 9-40 Morgenw VARA 10.00 Lichte gram 11.00 V d vrouw 11.40 Licht ens met zang soliste 12.10 Pianoduo lichte muz 12.30 Meded t.b.v land - en tuinb 12.33 V het platteland 12.38 Or gelkwartet lichte muz 13.00 Nws 13.15 Klein vrouwenkoor 13.35 Licht ens 14.00 Kamerork klass en moderne muz 14.45 Gram 14.50 Lesgeven is leuk toe spraak 15.00 V d jeugd 16.40 V de zieken 17.20 Tango-rumba-orkest 17.50 Regeringsuitz Geven en ne men Tips voor en van weggebrui kers ENGELAND BBC LIGHT PROGR 12.00 Populaire gram 12.31 Ge var progr 13.31 Licht program ma 13.45 V d kinderen 14.00 V de vrouw 15.00 Gevar muz 16.31 Muz bij het werk 16.15 The Dales dagb 16.31 Uitsl races 16.32 Gr V d jeugd 17.00 Gevar muz pro gramma BRUSSEL 12.00 Nws 12.03 Gram 12.15 Lichte muz 12.50 Beursber 13.00 Nws en meded 13.20 Kamermuz 14.00 Nws 14.03 Don Carlos opera 4de bedrijf 14.50 Lichte muz 15.00 Nws 15.03 Don Carlos ope - Miljoenenorders uit Brazilië Het aannemingsbedrijf R Boltje In Zwolle zijn twee werken in Bra zilië gegund het uitbaggeren van de haven van Rio de Janeiro en het maken van een nieuwe haven in Pa ranagua voor respectievelijk 1.998 miljoen en 995 miljoen cruzeiro to taal ongeveer ƒ 23.5 miljoen De wer ken moeten ' binnen twee jaar zijn voltooid Advertentie Lang paas-weekend KALKOEN BOUTENi^G héérlijk Mals sappig vlees zonder veti Ucht verteerbaar Bijzonder van smaak Familie over Kalkoenl Nu ook in bouten van ± 1 kg * Kalkoen-kuiken v.a 2 è 2 '^ kg panklaar Beste / tijdig ze vliegen weg Gratis recepten bij uw leverancier ra 5e bedrijf 15.33 Lichte muz 15.30 Pianorecital 15.45 Koorzang 16.00 Nws 16.03 Beursber 16.09 Engelse les 16.24 Lichte muz 17.00 Nws 17.15 Klass muz SUSKE FN WISKE J)e nerveuze TSServiërs PANDA en de MEESTER-MEESTER 110 JoUiepop bleef weldra achter want hij was niet gewend om hollend achter een auto een ge sprek te voeren Maar Intussen was het voertuig reeds zo dicht het doel genaderd dat de knecht bij het omslaan van een hoek nog juist kon zien waar Panda heen werd gevoerd Het Instituut De Bengelboei " I " hijgde hij ge schokt „ Het Tehuis voor Moeilijke Knapen Ach wie had ooit kunnen denken dat mijn kleine mees ter Panda nog eens daar terecht zou komen Het zal een fnuikende invloed hebben op de beschaving en verfijnde manieren die ik hem zo zorgvuldig heb bijgebracht " Ook Panda zag niet veel heil in ' zijn nieuw te huis en stribbelde dan ook danig tegen Dit kostte hem een berisping van de heer Ambrosius Ondankbaar stukje wrakhout " sprak hij Wees blij dat je goede voogd je onder mijn hoede heeft geplaatst zodat eindelijk eens aandacht kan worden besteed aan je karakterfouten Met toewijding zal ik je heropvoeding ter hand nemen maar ik mag dan ook wel eisen dat jij je dankbaar toont " Aagtekerk 22 v Sin.iapore te Penang Accres 24 te Amsterdam Acdiiies 12 V Anlw te ^ o.-erdam Admiralengracht p 23 de Lofoten n Aalesund Adonis 2i v Aruba n Pto Cabello Advent p 22 Brunsbuttel n Cork Aegis 20 v New York n Santo Do mingo Aeneas 22 v Valencia n Malaga Agamemnon 23 te La Libertad Albatros 22 te Londen Albert V 21 v Londen te Ipswich Albert Willem 21 te Gent Albion 22 te Rotterdam Alblasserdyk 22 te Los Angeles Alca p 21 St Lucia n fampa Alcetas 24 te Genua Alchiba p 20 nm Key Wes Alcor W 21 V Hamburg n Engeland Aldabi p 21 Maceio n Las Palmas Aldebaran 22 te Dordrecht Aiert p 21 Cromer n St Malo Aletta Johanna 21 v Cagliari naar Silloth Alhena 20 v B Aires n Paianagua Alkes 23 te New York Almkerk 22 v Bremen te Hamburg Alnati 21 v Rotterdam n Bremen Aludra p 21 Recife n Santos Ammon 21 te Pi/erto Cabello Ampenan 23 v Antw Te Hamburg Amstelborg 22 te Delfzijl Amstelsluis 23 d^n / Rlo Janeiro Amyntas p 20 Dungeness Anriyk 19 v Port Everglades n Corpus Christi Anne Christina p 23 Kaap Verd eil n Paranagua Anne S p 21 de Oostereems n Helsingborg Annenkerk 22 v Barcelona n Genua Antarctica 22 te Rotterdam Antilia 21 v Tonnay Charente naar Manchester Archimedes 21 680 m OZO Bermuda n Havre Arctic p 23 Kaap St Vincent Ardito 21 V Huil te Zeebrugge Ares 21 v Bahia n Buenaventura Arnos 22 v Tunis n Piraens Argonaut p 23 Ouesant n Rotterdam Arnhem 21 v Kopar te Genua Arnoudspolder 20 in Vigo Bay Arlemis 22 te Demcrara Arvo 23 te Rotterdam Ask 21 V Westervik n Amsreraam AsiTiidiske 21 lOfiO m ONO Bermuda Atlantic Pearl 21 v Paramaribo n Cayenne Atlas 21 130 m O Kreta n Antw Audacia 23 te Rotterdam Aurora 22 te Plymouth Axet p 22 Brunsbuttel n Amsterdam Baarn 22 v Pto Ordaz te Bremen Bakongan 21 300 m Vi/ZW Saigon Baltic p 22 Kiel n Helsingborg Banda 22 v Port Said n Beyrouth Banggai 22 te Hongkong Batavier 1 22 te Londen Batavier 3 p 22 Kiel n Norrkoping Batian p 21 Goa n Vizagapatam Bellatrix 21 te Antwerpen Bengalen 23 v Trincomalee n Chltta - gong Bennekom 20 v Fort de France n Punta Cardon Berkcistroom 22 te Amsterdam Berkhout 22 v Hamburg te Tolkis Bernard John 21 te Terneuzen Bernina 22 v Treport te Londen Bernisse 21 te Kenitra Seyerland 21 te Harlingen Qilliton 22 v Portland n Los Angeles Bintang 22 te Balboa Itltar 21 V Tanqa te Zanzibar Borculo 22 v fJmuiden te Runcorn Boretly p 22 Kiel n Halmstad i^ovenkark 22 v Malana n Duinkerken Srandariï 21 te Amsterdam Breda 22 v P Barrio = te Belize Breehorn 23 te Londen Brittenburgh 22 te Rotterdam Buka 22 v Londen te Amsterdam Calamares 21 v R'dam te Golf ito Calchas 21 50 m ONO Algiers n Malta Cameroirnkust p 22 Las Palmas Candida 21 te Philadelphia Capricornus 23 te Dover Carasso p 21 Terschellinct n Maimo Careboka 21 te Londen Carebeka 2 p 22 Kiel n Rostock Carrillo 23 te Manzanillo ' Casamanee 21 te Bordeaux Castor 22 v Bremen o Amsterdam Cafeli 22 te Bordeaux Catharina F 22 te Rotterdam Celebes 22 v Napels te Port Said Ceres 21 v Hamburg te Rotterdam Charis 23 v Moengo n Amsterdam Cheetah p 20 Wight n Cork Citadel p 23 Kiel n Wismar Coccinelle 21 v Casablanca n Safti Coonraad K 23 te fenith ' Tonqokust 21 te Takoradi Corn Broere 23 te Billingham Corn V d Schoot 21 te Santander Corrie Broere 24 te Kopenhagen Crescenao 22 te Dordrecht Cumulus p 22 Kaap Finisterre Da Costa 21 te Rotterdam Daphnis 21 op "^ fiO m MW Trinidad Daniel p 21 Wight n St Brieux Davia 22 v Ostende te Sheerness Deirborg p 21 Brunsb n Plymouth Helft 21 V P Ordaz n Matanzas Delfzijl p 23 Flamboro Head n Lon - den O'^'-ihina 2 ^ te IJmuiden Democraat 22 te Rotterdam Heneb 22 op 9T m ''"^ Sombrero Diana V 20 te Amsterdam Oido 22 V Faro te Antwerpen DiemT'lvk 22 v New Wp";tniinster n Oakland Oïel p 22 Brunsb n Rotterdam Oiligentid 22 te Aberdeen niodenes 22 te T?)|c?'huano Dita Smits 2 22 te Boston Homhurgh 22 te Rottprdam Donata 21 te Wormerveer "^ onqedyk 21 390 m ZW Azoren Draco p 21 Brunsb n Amsterdam Drente 27 te Malta verwacht Drie Gebroeders 23 te Londen Driebergen 23 te Kopenhagen Eagle p 22 Vlisslngen n Londen Remland 22 ^ e Rio Grande Eems 23 v Maassluis te Boston Eemsborg p 23 Kiel n Ystad Eerbeek p 23 Brunsb n Shoreham Elsa 22 dw Ouessant n Wïcklow Elshout 22 te Amsterdam Emmapolder 20 In de Goiï van Aden Engelina Broere p 23 Bornholm n Antwerpen Eos p ^^ i^tei n Kopenhagen Equator 22 te Londonderry Erasmus 23 te Dieppe Europa 21 te Amsterdam - Eyo S verm 23 v ijmuiden naar Londen Falcon Par-Lubeck p 21 Texel Favoriet p 22 Brunsbuttel n Londen Fedala 23 v Dublin te Rotterdam Ftat 21 V Lissabon te Leixoes Ficucia 2 23 v Boston n Maassluis Fiona 21 v Newport te Amsterdam Fivelborg 21 te Detfziil Flevo 22 v R'clam re " arceiona Flevoland 22 te Goole Frans Böhmer 21 v Bari n Venetië Frans van Seumeren p 23 Hanstholm n Kjoge Frejo 23 te Terneuzen Friesland 21 v Hongkong n Singapore Gaasterdyk 22 v Hamburg te R'dam Caasterkerk 22 te Antwerpen Gaasterland 21 v A'dam n Rio Janeiro Gaasterland SSM 22 te Rotterdam Gabonkust 23 v Hamburg n Antw Ganymcdes 21 v Curacao n Mara caibo Geert p 21 Cuxhaven ' n Belfast Geertje Buisman 21 80 m W Cyprus Geestdam 21 te Maassluis Geestdiep 23 te Maassluis Geestdijk 21 te Maassluis Geestsluis 22 te Boston Geeststroom 23 te Maassluis Gefle 21 v Rouaan n Nykobing GencB p 21 Oland n Kotka Gersom 22 te Rotterdam Gloria Maris 22 te Rykiavik Glory 22 te Rotterdam Goeree 23 v Vancouver te Salboa Golina 21 v Dordrecht n Esbjerg Goole 23 te Rotterdam Corredyk 21 v New York n Phila delphia Couweobrg p 23 Dover n Antwerpen Gouwestroom 22 te Amsterdam Cramsbergen 23 te La Coruna Grc p 22 Vlissingen n Kings uynn r;i-ebbertyk 22 v Savannah te Havre Gruno 21 v Londen te Rotterdam Grutto 23 V Rotterdam te Londen Hada 2 21 -« te Amsterdam Hagno 23 130 m NO Madeira n Dover Hans verm 23 v Londen n Rotterdam Hardfnberg 21 v Barbados n Tri nidad Hsthop 22 V Cristobal n La Lrbertad Hector 21 op 150 m NO Alqiers Heenviiet p 23 Kaap Roca n kenitra Heerengracht 21 te Shoreham Heiloo 22 V Goole fe Ramsgate Helen 21 v Londen te Rotterdam Helena 20 te Barcelona Helicon 22 v P Plata te Norfolk HenrlcB Thekla 23 te Genua Hercules 22 v Bremen te Antwerpen Hermes 22 v Matarani te Callao Hinde 22 te Amsterdam HoIlanJ 19 v Zanzibar n Durban Hollandia p 22 Vlissingen n Dublin Hollands Duin 21 v Durban n Sin - gapore Hontestroom ^''^ te Amsterdam Hoogkerk 22 n anker Weser n Amsterdam Hoosland 22 te Kopenhagen Hoop 21 V Rotterdam n Gothenburg Houtman 20 v Devonport n Mei - oourne Houlmaii V 22 te Barcelona Hoyledesingel 21 bij Crossand Huybergen 23 te Lissabon Hydra 23 v Par te Gent Ida D 22 te Manchester Imke p 21 Kaap Spartivento Inca p 23 Panamakanaal n Tampa Insp - Mellema 23 te Newport Ipswich Pioneer 22 te Rotterdam irazu p 22 San Lorenzo n Callao Isis 22 op 200 m Z Haiti Isola 22 V Rouaan te Par Jttersum 22 v Brownsville n Lake Charles Jacaranda 22 te Rotterdam - jagerstontein 22 te East London Jan Herman 22 te Cardiff Janny 21 v Portsmouth te Gent Janlpe Eppiena p 21 Dov/sing n Rendsburg Jean E 21 v Amsterdam n Londen Jetty p 22 Kiel n Oxelosund Johanna p 22 Kiel n Karlskrona Jongkind 21 te Benghazi Jurpen de Vries 21 te Rotterdam Kaap Falga 21 te Ronneby Karimata 21 250 m NO Cristobal Keerkring 22 te Singapore verb Keizersgracht p 22 Brunsb n Nantes Kerkedyk 21 v New York n Terneu - zen Kcrksinget 22 te Ipswich Kieldi echt 22 te Port Said Kinderdyk 23 te Rotterdam Kirsten Smits 21 v Londen n Oslo Kon Juliana 22 te Ipswich Konny M 22 te Rotterdam Kontiki p 22 Brunsb n Shoreham Korendyk 21 op 200 m OZO Kaap Race Kreeft p 21 Las Palmas n R'dam Kreon 21 v A'dam n Paramaribo Laarderlierk 21 v Port Ssid n Antw Labotas p 21 Wight n Gibraltar Labrador 23 100 m W Gibraltar ' aqa 21 on 80 m W Ouessant Langkoeas 21 v R'dam n Bremerhaven Lauwers 21 v Londen te Antwerpen Lean S p 22 Kaap Finisterre Leiderkerk 22 " Antw re A'dam LfMegracht 23 te Helsinki Lely p 21 Gibraltar n Marseille Lelykerk 21 v Koweit n Port Sudan Leonidas p 22 Brunsb n Antw t.eto 2i OD 350 m W A7oren Leiïvehaven 23 te Helsingborg ' ilir:rf ^= 21 V O ' -> o te ¦ ¦ -- hon Lies 20 V Londen n Pasajes Lingedijk 22 v Bayonne n Leith Loosfrecht 22 v R'dam te Bremen Lonnersum 21 OD 800 m W Lands-end Lucy 21 V Hull n Stockholm Ludo 21 100 m NW Kaap Villano n Weston Point Lutetia p 21 VItssingen n Londen Lycaon 21 v Antwerpen n Genua Maarsbergen 24 te Liverpow ^' Maas Lloyd 21 300 m NVv rern Noronha Maasdam 22 v Cobh n New York Maashaven 23 te Calabar Madison Lloyd 21 te Rotterdam Magas p 23 de Casquets n Genua Main Lloyd 22 te Rotterdam Malta 21 v Cork te Antwerpen Maluca 25 te Granton Marathon 22 v Hambury n Antw Mare Altum 24 te Antwerpen Mare Bonum 21 te Glasgow Mare Magnum 23 te Rotterdam Mare Novum p 21 Vlissingen n Car - rington Margriet Anja 23 te Rotterdam Maria W 21 te Rotterdam Marian H 21 v Antwerpen te Galway Marian Maria 21 v Nantes n Las Palmas Marie Christine 21 80 m WZW Stavanger Marie Sophie p 21 Ouessant naar Pasajes Mariekerk p 22 Perim n Suez Marinus Smits p 21 Vianna n Rouaan Marjan 22 v Rotterdam te Londen Markab p 22 Gibraltar n Las Palmas Markab T 22 te Hull Markborg p 23 Ameland n Halmstao Marne Lfoyd 21 120 m ZZW Azoren Maron 22 v F Liberte n Pto Plata Martinistad 21 te Swansea Mediterranean Sprinter 23 te Tene - riffe Medon p ki csermuda n St John Meerkerk 22 v Antw te R'dam Meike p 21 Kaap Spartivento naar Mostaganem Menkar N p 23 Kaap Penas naar Kenitra Mersey Lloyd 21 180 m Z Osaka n Hongkong Merwe Lloyd verm 24 v Beira n Mombasa Merweborg 22 te Antwerpen Merwestad 21 te Aberdeen Midas p 23 Ouessant n Lissabon Mïntaka N 21 v Casablanca n Nantes Mississippi Lloyd verm 23 v Sin gapore n Manilla Mithras 23 v Hamburg te Aalbora Molensingel 20 v Helsingborg n Oslo Muiderkerk 21 op 90 m Z Kreta Munte 22 v Harlingen te Rotterdam MuphHd N 22 te Kenitra Musi Lloyd 21 90 m 2 Azoren Mutua Fides 22 te Hamburg Mynias p 21 Kaap de Gata naar Sevilla Naerebout 21 v Ora"clinei n Treport Nashira 21 te Boston Nassauborg p 23 Finisterre Nassauhaven 24 te Rollerdam Neder-Ebro 21 v Aqaba n Bombay Mct'ftp P'jn o 21 Kret ^ n Rjirce'^na Nelly o 21 Flamboro Head naar Duinkerken Neptunus 22 te Amsterdam Nero 21 v Leixoes te Roltprdam Netla 22 v Antwerpen te Sligo Nieuw Am'°r^3m 24 te St Thomas NiKe p dl Vlissingen n Nisse 22 v Bilbao te Oporto Noblesse 22 v Grimsby te Londen Nomadisch 21 te Sheerness Noordkaap 20 70 m W Drontheim n Delfzijl Noordviyk 21 210 m WZW Kaap St Vincent Novel 22 te Rotterdam Nusakan p 23 Finisterre uitreis Nushaba p 21 Kaap Frio n Vitoria Nijenburgh 22 te Chatham Nykerk 24 te Hobart Oceaan 22 v Rotterdam n Gothenb Ocean Sprinter p 21 Wight Oldekerk 22 v Genua te Port Said Olive 21 V Dordrecht te Londen Ommenkerk 21 v Hamburg n Antw Oosterburgh p 22 Sodertelje naar Delfzijl Oosterdiep 23 te Rotterdam Oranje 23 860 m NNO Suva n Honolulu Oranje Nassau 23 te Kingston Oranjepolder 22 te Rotterdam Osiris 18 V Tampa n Mobile "^ verysel 21 op 265 m NO Mombasa Overijsel W p 21 Lizard n Dublin '^ allas p 23 Malaga n Cadiz Pandora 21 te Rotterdam r>ari5 p 21 Crossand n Rouaan arkhaven 22 te Recife Parklaan 21 te Antwerpen Mrtnenon 21 -/ Aruba n La Guaira Paul Westers p 21 Vlissingen naar Dublin ¦^ eijorltust 23 te Monrovia Pergo 22 v IJmuiden te Lossiemouth ' ericles 22 op rede Pimentel ' hidias 21 v Genua n San Feliu I'hiletas 22 te Amsterdam Pieler S p 21 Dungeness n Swansea Pirola p 20 de Smalls n Sügo Pollendam p 20 de Orkney eil i'oolster p 21 K Ivy n Odessa Prins Alexander p 21 Malts Prins Bernhard 21 v Stornoway naar Stralsund Prins der Nederlanden 22 te A'dam Prins Willem George Frederik 20 v St John n Le Havre Prins W v Oranje 21 240 m NNW Azoren Prins Willem 2 19 te Zanzibar Prins Willem 4 21 v Lissabon n Antwerpen Prosperité ' 22 te Galway Provenierssingel 21 te Guaymas Prudentia 22 te Aalborg Pygmalion 21 v Lattakia n Beyrouth Radja 21 v Amsterdam n Lissabon Randfontein 21 210 m W Monrovia Reest 23 90 m W Oporto n Con - stanza Reggeborg 22 te Rotterdam Rempang 22 v Antw te Rotterdam Riouw 21 V East London n Durban Risa Paula 23 te P Bolivar - Robox 21 V Corcubion te Hult Rochab p 21 Ouessant n Dover Roelof Jan 23 te Leixoes Roepat 21 v Colombo n Diib'-iit ' Roficfeveen 20 ' e Lour Mraaur^ Rossen p 21 Texel n Gothenburg Rozenburgh p 23 Kiel n Rotterdam Rudolf J 23 te Teignmouth Ruvs 23 V L Marques te Duroan Rvndam 21 op 570 ni ONO K Race Rijnstroom 21 v Amsterdam n Huil Rijsbergen 22 te Aberdeen Saba 21 v Antwerpen te Hamburg Sagitta 23 te TeignmoutK Saloum p 21 Port Etienne Sandenburgh 22 te Rotterdam Santa Margherita o 21 Skagen naar Landskrona Schelde Lloyd 22 te Noumea Schieborg p 21 Brunsb n Dublin Schiedyk 21 500 m ZO Kaap Race 26 om 8 uur vm te Hoek van Holland verwacht Schouten 21 265 m NNO Songkhia n Singapore Schouwen p 21 Pantellarla Seabreeze p 22 Brunsbuttel n Kopen - hagen Senang 22 v Greenock t « St Malo Senegalkust 20 v A'dam n Dakar Serooskerk 21 te Cadiz Setas p 21 de Casquets n Dover Sheratan 21 v Saffi n Hamburg Sibigo 13 V Sydney n Brisbane Silindoeng 20 v Mouimein n Singa - pore Silvaplana p 22 Brunsb n Rotterdani Silvretta 23 te Trelleborg Simonskerk p 21 Kreta ii Livorno Sinabang 21 60 m N Kuching n Singapore Sinon 22 v Bremen te Antwerpen Sinoutskerk 21 te Kobe Sirius 21 te Sas van Gent Skadi 23 v Livorno te Lissabon Siamat 22 V Bangkok n Hongkong Sliedrecht p 21 Beachy Head Sloterdyk 21 v Galveston n Havre Sioterkerk 22 v Antw n Hamburg Soestdyk 22 v Antw n New York Solon 22 op 130 m ZW Bermuda Sophocles 21 410 m WZW Azoren Spaameborg p 21 Brunsb n Spaarnekerk 21 v A'dam te Hamburg Spes 23 te IJmuide Spica 23 te Kiel Spirit p 22 Vlissingen n Ipswich St Annaland 23 te Rotterdam St Jansland 21 te Rotterdam St Philipsland 23 te Grimsby Stad Alkmaar 21 te Rotterdam Stad Amsterdam p 21 Finisterre Stad Delft 21 450 m Z Las Palmas Stad Den Haag 21 350 m W Glasgow n Houston Stad Maastricht 22 te Rio Janeiro Stad Utrecht 21 310 m W Lissabon Statendam 23 te New York Statenlaan 24 te Dover Steenbergen 23 te Havre Stella Maris 23 te Rotterdam Steil Maris t 22 te Londen Stentor 21 v Leixoes n Hamburg Steven 22 v Londen te Piraeus Straat Chatham 22 te Hongkong Straat Cumberland 20 v Premantle n Sydney Straat Johore 20 te Adelaide Straat Mozambique 21 te Kaapstad Straat Rio 18 te Yokohama Straat Soenda 22 te Abidjan Straat van Diemen 21 450 m NO Vitoria n Kaapstad Strabo 23 100 m Z Ouessant n Bil bao Subra 20 115 m WZW Napels Swallow 22 V Fenith te Swansea Swift 22 V Kopenhagen te Rouaan Tacana 22 te Pacasmayo rara 21 op 270 m NO Madeira Taras 21 v Hamhi'rq te Am-ïterdam Tasmania p 21 Lister n Bremen Tolamon 21 op 310 m MO G^rbados Temar 21 v Zaandam op de Theems Tcro 21 V Vlïssinaen n Bremen Tcxelstroom 22 te Amsterdam Thalassa 21 te Antwerpen Thallo 23 V Dublin te Rotterdam Thaletas 21 v Pirneus n Limassol Theano 22 v Dublin n Havre Theron 21 op 650 m W Azoren Tide 22 V Yarmouth te Rotterdam Timo 21 V Rotterdam te Gent Tjibantjet 19 v Penang n Port Swet - tenham Tjiluwah 19 te Brisbane rïinegara 22 te Colombo Tjlpondoh 21 260 m W Sabang rbwa 21 op 280 m NO Azoren Trias Trader 21 te Rotterdam Trias Viking p 21 Schouwenbank Trihill p 21 Brunsbuttel n Londen Trio 22 v Rouaan te Huil Triton B 21 te Rotterdam Trompenburgh 21 v Rotterdam naar '^ Middlesbro Tubal 23 te Las Palmas Tubo 22 V Rotterdam op de Tyne Tugro 22 v Cardiff te Rouaan Tweelingen 23 v R'dam te Narvik Twin p 22 de Smalls n Amsterdam Tycha p 23 Vlissingen n Londen Ubbergen p 22 Kiel n Klaipeda Ulysses 22 v Trinidad n Barbados Unden p 21 Terschelling n Varberg Valiant 21 v Harlingen n Londen Van der Hagen 21 v Hauritlus n Auckland Van Noort 23 400 m ONO Darwin Van Riebecck p 21 Masira Vechlborg 22 v Cork te Newport Vechtstroom 20 v Amsterdam ¦ naar - Bristol Vega 21 v Gefle n Londen Vasta B 22 v Mostyn te Antw Vesta 5 21 v Oxelosund n Rouaan Victory 25 v Gunness te Londen Virgo p 21 Vlissingen n Londen Vliestroom 22 v Amsterdam n Londen Vryburgh p 22 Ouessant n Casa blanca Vijgendam 22 te Gyon Waardrecht 22 500 m NO Midway eil Walenburgh 21 v Rotterdam naar Bordeaux Waterland 21 v A'dam n B Aires Wedlooper 22 te Danzig Westereems p 20 Kaap Roca Westland 22 v Rotterdam te Boston Wiebold Böhmer 22 te Livorno Willem Barendsz p 22 Vlissingen n Ayr Willem Cornelis p 21 K Ferrat Willem Ruys 24 te Port Said verw WHIemstard 21 op 1100 m WZW Madeira Wim 2 24 te Dordrecht Wodan 23 v Swansea te Amsterdam Woltersum 22 300 m ZZW HaÜf "" Wonogiri 24 te Shanghai WoROSobo p 23 Socotra n Penang Yselhaven 22 te Duinkerken Vstroom p 21 de Casquets n Man - chester Zaan ' r.rn 20 te Zanzibar Zaanland o 21 Ouessant n Hamburg Zaanstroom 22 v Amsterdam naar Shoreham Zanzibar 22 te Rotterdam Zeeland p 21 K P^'^'ïidn n Balboa Zeevaart 22 te Teignmouth Zephyr 22 v Boston te Antwerpen Zevenbergen 21 v Messina n Newport Zuiderzee 23 v Par te Spezia Zus p 21 Tuscarrock n Lissabon Tankvaarl Aaisum p 21 Batan eil n Kawasaki Acila 21 op 550 m WZW Landsend Acmaea 21 v New York n Cabimas Alkmaar 21 op 100 m NW Azoren Ameland 22 v P Cardon n Nev York Area 21 op 460 m W Karachi Avedrecht p 21 OuéSsant n R'dam Barendrecht 21 150 m Z Colombo Caltex Amsterdam 21 110 m NO Massawah Caltex Deifzyl p 23 Klei n Randers Caltex Eindhoven 23 165 m N Benghazi Caltex Leiden p 21 Sizerta Caltex Madrid 21 op 230 m NW Socotra Caltex Naples 22 v Suez n Bahrein Caltex Nederland 23 v Sïdon n Rotterdam Caltex Pernis 21 rede Bahrein Caltex Utrecht p 21 Ras Fartak Crania 21 op 150 m WZW Azaren Doelwyk p 23 Masirah n Suez Forest Hill 21 v Kopenhagen n Aal borg Forest Lake 21 v Port Said n Isie o Grain Forest Town 23 te Genua Gulf Hollander 21 195 m O Gibral • tar Culf Swede p 21 Mastrah Johannes Frans 21 v Callao n Caldera Kabylia 21 te Buenos Aires daarna Curacao Kalydon 22 v P Cardon n Searsport Katelysia 22 te Vado daarna Napels - Malta-Berra Kenia p 21 Malta n Port Said Khasiella 21 1170 m NO Guade loupe 26 te Curacao verwacht Koningswaard 21 330 m Z Santos Koplonelia p 23 Muscat n Singapore Kosicia 21 335 m WZW Landsend 31 te Curagao verwacht Krebsia 21 op 384 m NO Ceylon Kryptos 21 v P Cardon n New York Moordrecht 21 v Teesport n Zee - brugge Muntloren 21 150 m ZZW Corfu Mydrecht 23 op 160 m Z Suez n Nagasaki Nacss Commander 21 450 m NO Azoren Naess Lion 18 te Yokohama Papendrecht 21 320 m ZZO Saigon Pendrecht p 22 Kaapstad n Durban Philidora p 21 Kaap St Vincent Philine 22 v Havre te Port Said Philippla 21 v R'dam te Port Said Reza Shah the Great 21 140 m NO Port Sudan Rossum 21 V San Francisco n Balboa Schelpwyk 21 v Purfleet n Swansea Senerial 21 190 m / W Kaap St Vincent Statue of Liberty 21 op 175 m NO Bahama n Mamonal Vasum 22 v Spezia te Port Said VIdena p 21 Ras Madrak 1 april te Spezia verwacht Vitrea p 21 Bona n Skaramanga W Alton Jones 21 210 m N Muscat Westertoren 21 v Singapore n Bang - kok World Hill 24 te Thameshaven daarna Marseille dokken ZaFra p 21 Straat Ormuz Zafia 21 op 360 m W Sabang Zeesleepvaart ïerso Zee mo * ^ Neptuno " 23 op de Azoren- ' Elbe 23te Maassluis _ Schelde 22 te Hoek van Hofland 
IS DINSDAG 24 MAART 19G4 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD De kanforen van de NUTSSPAARBANK Moeder en dochter{s weten samen de weg Beschaafd meisje gevraagd ^" als » TANDARTS ASSISTENTE per 1 mei of eerder Brieven met uitvoerige in lichtingen onder no N-4858 Adv Bur ALTA Pausdam MEISJE GEVRAAGD voor hele dagen of voor dag en nacht in klein gezin Amsterdamsestraatweg 883 Gevraagd INDON KELNER en NET FLINK MEISJE Niet beneden 17 jaar Van 9—4 uur Aanmelden Indisch Restau rant Deli Ambachtstraat 8 Utrecht Veltine blazertje met goudgeborduurd „ St Tropez " zeliembleem In helder koren rood,grijs of marine O ^ TK 4 t/m 12 Jaar ^ Jaar £.*\ / O Speelsterk en waswtlltg Dralon rokje Met bretels en altljdblljvendpllssë In ruiten blauw met wit,rood of groen 7 QCJ 4 t/m 12 Jaar 4 jaar f öO «'.«.'' iJ-t Naar voor iets nieuws Nët'no^oorknoopjurkje met die loze sluiting Met rugstrik,.van praktisch doorgeweven streeppoplin In rood groen of blauw 6 t/m 10 jaar 6 jaar 16.75 te Utrecht zullen op GOEDE VRIJDAG 27 maart de gehele dag gesloten lijn In verband hiermee zal de uitbefaling van de spoorw^egpensioenen deze maand plaats vinden mef ingang van woensdag 25 maart PERZINA OOSTERSE TAPIJTEN | in - en verkoop reparatie g Donderdag 26 maart worden de showroom en reparatie - = afdeling van het Oosters tapijtenhuis PERZINA verplaatst = naar = VISMARKT 22 - UTRECHT | Hier zijn wtj in de gelegenheid U onze prachtige collectie Ëoude en hedendaagse tapijten te tonen = Gaarne nodigen wij U uit tot een bezoek = kleine stijging per maat UTRECHT • EINDHOVEN • ARNHEM • DEN BOSCH • DORDRECHT • RIJSWIJK KOOPCENTRUM IN DE BOGAARD I I " Il DUNLOP TENNISSCHOEN PersiJ Nederlandsche Persil Maatschappy N.V Jutphaas U vraagt voor vast en tijdelijk VROUWELIJK PERSONEEL voor de pakkery o.a inpak - en schoonmaakwerk Leeftijd vanaf 18 jaar ' gehuwd geen bezwaar Zeer goede sociale voorzieningen zoals vergoeding van reiskosten verstrekking van vakantietoeslag ha vaste Indiensttreding opnamein het pensioenfonds en verstrek king van werkkleding en schoeisel gunstige spaarregeling 45-urige werkweek met vrije za terdag Aanmelden aan de fabriek Vreeswijkse - straatweg 3-4 Jutphaas dagelijks van 10-12 uur en van 2-4 uur eventueel na telefonische afspraak 03470 341 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦» EVORA vraagt voor direct B Ie VERKOOPSTERS en f VERKOOPSTERS en [ LEERL-VERKOOPSTERS | Verende antislip-schok-breker zoo inge bouwde „ Comfort Arch " voetholtesteun 36/42 6.95 43/46 7.95 Beschaafde dames en jongedames die graag willen J verkopen en gevoel hebben voor ¦ HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN ¦ LUXE ARTIKELEN 5 alsmede SPEELGOEDEREN ¦ nodigen wij uit voor een sollicitatiegesprek _ op woensdag 25 maart ' s avonds na 6 uur ¦ of donderdag 26 maart de gehele dag tot ¦ 20.00 uur J EVORA biedt U een gezellige werkkring prima g salaris met provisie vakantiegeld en prestatie ¦ premie 5-daagse werkweek en zomervakantie in ¦ HOOGENBOSCH overleg Q EVORA vraagt goede omgangsvormen accurates - se ijver en collegialiteit g AMSTEKDAMSESTRATWEG 391 UTRECHT Oudegracht 143 Utrecht - Emmastraaf f hoek Markt Zeist Markt 38 Culemborg Nu ook in het nieuwe winkelcentrum op het Kanaleneiland Hammarskjöldhof HANDELSBEDRIJF zoekt een BOEKHOUDKUNDIGE KRACHT die zelfstandig de gehele administratie kan voeren en leiding kan geven aan enig personeel Uitv br met opl leeft godsd vorige werkkr en verl sal onder no 2-925 aan het bureau U.N JOY - vruchtendrankenfabriek N.V vraagt voor spoedige indiensttreding bekwame VORKHEFTRUGK GHAUFFEURS Hoog loon gunstige vakantieregeling gra tis bedrijfskleding 5-daagse werkweek Aanmelden maandag t.m vrijdag van 8-17.30 uur aan de fabriek Kanaalweg 29 Utrecht bouwen zün er prima vooruitzichten Op praktische en blijvende samenwerking met de daarbij behorende instructie kan worden gerekend Leeftijd tot 45 jaar Geboden wordt een vast salaris plus pro visie Vakantietoeslag en een premievrije pensioenregeling Brieven onder no 24-3-64 aan het bureau U.N STICHTING NIJENRODE Nederl Opl Inst voor het Buitenland NOIB zoekt voor spoedige indiensttreding telefoniste / receptioniste Leeftijd plm 18 jaar Geboden wordt een afwisselende werkkring Soil te richten aan de adjunct-directeur onder ver melding Sollicitatie telefoniste-receptioniste " U kunt nu zonder moeite afkomen van verstopping Zó kunt \ i deze lastige en on gezonde kwaal op eenvoudige wüze kwijtraken Neem eerst een weelc elke avond twee CARTERS pilletjes - 2e week elke avond één - 3e week om de andere avond één Daarna niets meer Want ' CARTERS pilletjes zorgen voor de galtoevoer die nodig Is om het voedsel beter te verteren en de darmen te ontlasten ze maken boven dien dat de ingewanden daar na op eigen kracht regelma tig blijven werken Zó helpen CARTERS pilletjes u van hardlijvigheid af u is een ander mens Per flacon f 1.45 AFWASHANDÉN Sa D bal in beschermende HANIÏCRfAM r KINDER BLAZERS Originele collectie kinderblazers In schattige kleurtjes en met aparte knoopjes Een blazer is ideaal te combineren Altijd leuk altijd netjes Prijs v.a maat 55 29,75 Exclusief bij Maison de Bonneterie Nachtegaalstraat 16-18 utrecht PLAMUUR in tuben Zeer handig kan niet ver drogen In alle maten 40 - 80 - 120 - 205 VERFKEIZER VOORSTRAAT 80 en 94 UTRECHT Hotel Smits Vredenburg 14 Utrecht vraagt a een bekwame LINNENSTOPSTER voor halve of hele dagen b een OCHTENDWERKSTER van 7 tot 10 of van 7 tot 12 uur Aanmelden dagelijks van 10 tot 12 uur Keurzegels ƒ 10 - sparen ƒ 14 - halen - Keurzegels ƒ 10 - § KEURSLAGERIJ - STEENWEG 48 ^ l SCHQONDERWOERD I ONZE PAASRECLAME 500 gram PAASBOLLADE 2.68 s 500 » 500 LENDEBOLLADE 3.79 ^ PAASROLLETTEN een klein o OQ * gevuld rolletje *.^ ï » PLATTE BIBLAPPEN doorr VABKENSLAPPENBBAADKUIKEN 500 500 500 2.49 1.79 § 1.89 — Onze woensdag - en donderdagreklame ^ ¦ a 500 gram LAMSBOBST 0.99 f 500 „ LAMSKABBONADEN of 1.69 "' 1.89 SCHOUDER 500 VEBSE BEAADWOBST VOOB EEN KBACHTIGE SOEP Groot pak KIPPEPOÜLET plm 1 kg 1.99 - f '¦ SOEPCOMPLBT gehakt - poelet - pilp - | KQ b ' iH groenten " *.«# ï » s VOOB ONDEB DE PAASEIEBEN ^ i 100 gram gekookte HAM 69 ^ 100 gram gebraden BOSBIEF 85 =' 100 gram ONTBIJTSPEK 55 i - Als speciale attractie vrijdag en zater ¦ j dag s - J 150 gr gevulde KALFSBORST 89 ^ t PAASVERRASSING ^«^^ a 1 blik AABDBEIEN + 1 blik £ KERSEN + 1 blik FBAMBOZBNS + X blik ANANAS of PBBZÏKENS samen 4 stuks Keurzegels ƒ 10 - sparen ƒ 14 - halen - Keurzegels ƒ 10 - OCCASIONS AUTO'S 40 JAAR VERTROUWEN MERCEDES-BENZ 220 SE Coupé 1961 met schuif dak radio enz GRAPIETGRIJS met NATUREL LEDER MEBCEDES-BENZ 220 S SEDAN 1963 slechts 15.000 km gereden MEBCEDES-BENZ 190 SEDAN 1962 plm 34.000 km gereden I MEBCEDES-BENZ 190 SEDAN 1962 plm 42.000 km gereden met schuifdak kleur WIT met ROOD K Leder MEBCEDES-BENZ 190 Diesel SEDAN 1962/'63 met schuifdak CRÈME MEBCEDES-BENZ 220 SE SEDAN 1963 BLAUW met GRIJS K Leder MERCEDES-BENZ 220 S SEDAN 1962 1961 en 1960 MERCEDES-BENZ 220 SEDAN 1961 en 1960 I MERCWDES-BENZ 190 Diesel SEDAN 1961 1960 en 1959 MERCEDES-BENZ 190 SL slechts 28.000 km gere den Zeer goed onderhouden Verder nog keuze uit diverse MERKEN en MODELLEN Official dealer van Mercedes-Benz N.V Autobedrijf DEN DOLDER Tai 03402 - 3841 en Auto UnIon/DKW I.everancler van Eijïï Provincie en Gemeente ZONDAGS GESLOTEN iOJN±»Aus ujt.bijuii!ijx union/uis.w m S De bekende J van Kooij's Garantie en Service I A-4870 Adv Bureau Dochteronderneming van AMERIKAANS BEDRIJF vraagii te huur in Utrecht OPSLAGRUIMTE in aanmerking komt ruimte die enigszins verwarmd kan worden met een vloer oppervlakte tussen 150 en 350 m2 begane grond en goed bereikbaar per vracht wagen Aanbiedingen onder no 2-936 aan het bureau U.N De Vereniging „ Het Zonnehuis " Christelijke verpleging van langdurig zieken te Utrecht '^ Q^iS ^ vraagt een iiÜiSTRATIËF MEDEWERKER De taak van dit bureau heeft betrekking op de planning van de in aanbouw zijnde en nieuw te bouwen verpleegtehuizen en de inventaris daarvan Alsmede onderhoud en eventuele verbouwing van de bestaande vier tehuizen Vereisten organisatie-talent en akkuratesse leeftijd niet beneden 30 jaar Salaris afhankelijk van be kwaamheid en ervaring Sollicitaties aan de Vereniging Het èonnehuis " afd Bouwbureau W Barentszstraat 15 Utrecht NIEUWSBLAD UTRECHTSCH i " HULPVAKARBEIDERS VOOR DE EXPEDITIE Uitstekende sociale voorzieningen Persoonlijk aanmelden bij de Handelsdrukkerij Keizerstraat 31 Utrecht Voor onze BOEKHOUDAFDELING die klein van omvang is doch waar gevarieerd werk wordt ver richt vragen wij een aisisisiteiite Er wordt gedacht aan een meisje dat niet ouder is dan 22 jaar dat ten minste een MULO opleiding heeft en behoorlijk kan typen Boekhoudkundige ervaring is niet vereist Zij moet bereid zijn een klein gedeelte van de dag een eenvoudige boekhoud machine te bedienen en krijgt daarnaast verschillende andere werkzaamheden te verrichten Zij kan rekenen op een goed salaris en prima sociale voorzieningen Met vakantie afspraken kan rekening worden gehouden Haar sollicitatie gelieve zij te richten aan N.V DRUKKERIJ EN UITGEVERIJ LUMAX Ondiep 6 te Utrecht VERENIGINGSKANTOOR vraagt voor spoedige indiensttreding een gedipl boekhouder(ster Gegadigden moeten in staat zijn geheel zelfstandig de boekhouding te voeren doorschrijfsysteem Leeftijd niet jonger dan 30 jaar Sollicitaties met opgave van diploma's referenties en verlangd salaris worden gaarne ingewacht onder nr 2 903 aan het bureau U.N Op klein kantoor met prettige sfeer vragen wij voor direct * KANTOORBEDIENDE MNL of VRL voor order - en voorraadadministratie * AGGURATE TYPISTE voor correspondentie factureren.en andere werkzaamheden Liefst Mulo-opleiding Goede salariëring Met vakantie-afspraken kan rekening worden gehouden Brieven te richten onder no ALTA Pausdam Utrecht Er wordt een KOST / PLEEGGEZIN gezocht in Utr of omg voor een jongen van 16 j Behoorlijke vergoeding en steun en begeleiding bij de opvoeding Brieven onder no 3-945 U.N 2e Dorpsstraat 36 Zeist TE KOOP T.V 43 cm beeld f 80 PHILIPS RADIO ƒ 35 - klein PHILIPS radiootje ƒ 30 - een orgel ƒ 40 - bandrecorder van ƒ 398 - zo goed als nieuw ƒ 250 - kin derwagen ƒ 20 - WOLFSTRAAT 23 UTRECHT GOED IB El 2 £ S « jS > £¦ Dv • • I U haalt ze er zo uit...die heerlijlN«Nm^wvcNCCN«WK«w Vaalw llk | rectit tegenover KOM BI WAALWIJK het moderne warenhuis waar U tegelijkertijd keus kunt maken uit de grote collecties vloerbedek king overgordijnen en vitrages PiET KLERKX-KOMBi voor Uw totale interieurverzorging WAALWIJK GROTÈSTRAAT 299 TEL CO 41 60 3355 MAASTRICHT Sf Jacobstraat 4 tel.(04400)14364 « ALMELO-CENTRUM Grotestr.33 tel 05490 2539 ELEGANT ZITKAMERAMEUBLEMENT Schitterend gestoffeerd in een combinatie van zwaar skaileder en fraai velours chique koperen poten handige losse kussens Ruime driezitsbank twee fauteuils " V f JE > " QUEEN ANNE » HUISKAMER,uif - gevoerd in edel satijnnoten Een [ lust voor het oog Bijzonder stijlvol i dressoir 190 cm J breed prachtige ^ tafel enviersier - S lijke vakkundig *| met zuiver wollen ' moquette beklede stoelen 1145 ^ SIERLIJK EN ZEER COMFOR TABELBANKSTEL volgensbijzonder geslaagd ontwerp Oersterke bekle ding en uitgeba lanceerde con structie van de bank en van de I aparte dames - en herenfauteuil 645 duvelstoejager De 2cv is Europa's meest veelzijdige auto beklimt Franse bergen heeft ruimte voor lange Noren draagt zachthandig Italiaanse babies bruint Nederlandse vakantiegangers onder zijn open dak En vraagt haast géén lires francs guldens voor benzine en onderhoud KNOOPPUNT VAN J°^^9^de Auto-Palace „ Utrecht " N.V Begijnekade 19 20 Amsterdamsestr.weg 909 Utrecht N.V S Trapman & Zn Leidseweg 120 - Utrecht Garage Boli Balijelaan 54a Utrecht van Ede's Garagebedrijf Traaij 170 - Driebergen Garage J W Broedelet Straatweg 66 - IVlaarssen de melkchocolade smelt in uw mond niet in uw liand ^ K7 1 ^**' TREETS pinda's in melkchocolade zijn zacht en croquant tegelijk Lekker TREETS zijn bedekt door een fijn beschermend suikerlaagje Daardoor smelt de chqcolade in uw mond niet in uw hand JllllllllllllllltllIIIIIIIIIIIIIirilllMIIIIIIIIIIIIIIIII(lltl|,ltllltllIllllfllllllllllllMlllllllllllllllltMlltl > = FIRMA vraagi een = ACTIEVE EERLIJKE MEDEWERKER I IN DETAILHANDEL | = " In aanmerliing komt hij die goed met i i publielc lian omgaan en personeel leiding Ë I Itan geven Vakkennis en diploma's zijn Ê I niet vereist = i Bij gebleken geschiktheid grote mogelijk = i heden Er kan eventueel voor woonruimte I gezorgd worden Uitstekend salaris i I Brieven met uitvoerige inlichtingen waarvan ge i E heimhouding verzekerd is onder no 2-894 aan het = I bureau U.N = niiiiiiitMi(iiiiiiMiiiitii(iiiitiiiii[iiniriiiMiiifiiMnitiiiiitiiiitiiriiiiniiiriiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiMir k GEVRAAGD voor direct een J ERVAREN CHAUFFEUR k Zonder goede getuigen onnodig te soUici J S teren | J Aanmelden vanaf woensdag tussen 8 en 7 uur aan N I ons kantoor S Fa MAKIJN - A'damsestraatweg 75S 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD DINSPAG Üé aAA9T 1964 21 195 Paas-primeurs voor de jeugd Savoia het beroem de Italiaanse jeugd snufje Zo goed voor jonge yoetjes ^ met ^ 1 Pasen alles • MMMMMCMMMMI IM«MeMMM«M«M«MM««M«0««««««M«M«M«M « SCHOONMAAK i 18/19 9.95 20/21 10.50 22/24 11.90 25/27 18.90 Trott'Lapin Nieuwe Franse jeugdmode. Het eerste in Holland Alleen bij Huf 12 90 Geweven nylon dus ter in fleurig ge bloemd dessin met ruim ingezette rug langs brede pas Heerlijk in het dra gen en ideaal voor op reis S.M.LBIeu en rose ^ gyg Philips tankstofzuiger het paradepaardje van de serie van vier Philips stofzuigers Met onbreekbare plastic buizen papieren stofzak enorme zuigkracht zeer grote stof ruimte 8 liter en vooral niet te vergeten de spectaculaire nooit-meer-bukken zuigmond waarmee u door voetbediening kunt kiezen uit borstel gladde zuigmond of plulsopnemer Beter schoon maaknieuws is niet denkbaar ' Mkmt ••••••••••• Ml 22/23 12.90 24/27 14.90 28/34 16.90 New American style Tiener tophit in fleurig rood en wit.Paasvoordeel-prijs Philips handsteel-stofzuiger Heeft extra lange steel u kunt dus zonder bukken overal beter bij Mondstuk met pluls opnemer Is steeds gebruiksklaar Neemt weinig plaats in 129 ^ Philips trommel-stofzuiger Strak van vorm en lijnen Heeft wentelbaar drie in-één mondstuk borstel gladde zuig mond plulsopnemer Voetschakelaar.Lichte zuigbuizen 155 » Philips driehoekstofzuiger Heeft extrakrachtige motor dus grote zuigkracht Bovendien stootrand met drempelglij der sleden met verzonken wieltjes drie in-één zuigmond IGSn " •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• cJuLsy ^ UjC^^^ t ^^^^>^>^>^'*'^^»^^ TI\fOLI N.Y vraagt voor direct in vaste dienst of ambulante dienst voor hele of halve dagen WERKSTERS MNL WERKKRACHTENvoor de lalen SUPPOOSTEN 16.90 18.90 Aanmelden dagelijks 9.00—-17.00 uur of na telef afspraak 29244 ^^^^••?*% ^^.^?.?^^??^^^?^?^^^^?^^^?^^^^ 81 82/35 28/31 1Ö.90 32/35 12.90 36/40 14.90 Eex Speciaal het superieure meisjes < schoentje leuk ge vlochten voorblad Een Huf schoen voor-flinke knapen Precies wat ze wil - -^ len machtig veer - | I1 >' Een aparte pyama van ka toen met relief-effect Be drukt met twee voorjaars tinten Deze charmante py ama is bovendien no-lron dus niet strijken «« ca maten 42-50 IP " Snoezig nylon naehthemdje met een rijke garnering van kleurig gebloemde nylon kant en nylon ruches Langs de elegante boothals twee strikjes S.M.L iCRQ Bleu en rose lO ''*' '^ ¦ j£^i>^t jake laardlj Nic Rijksen Wittevrou wensingel 53 Utrecht Tel 15012 TE HUUR GEVRAAGD Gevr per 1 mei ZIT-SLAAP KAMER zonder pension voor leerling Graf school Zaterdag en zondag afwezig Br no 1-626 bur UN De Bilt HALVE VILLA met tuin en schuur 7 kamers Koop som ƒ 40.000 Bilthoven hoekhuis met tuin en schuur 6 kajners Vraagprijs ƒ 42.500 Hoekhuis m tuin en schuur 4 kamers Vr prijs ƒ 67.000 Halve villa met tuin en garage 6 kamers koop som ƒ 75.000 Halve villa met tuin en garage cv olie koop som ƒ 79.000 Inl mak kant J F Burgersdijk Rubenslaan 36 Bilthoven telef 03402 - 4712 NAAISTERS die viot en Drew » werk wUlen kunnen dit vindB»op ons atelier waar wij ImÏ peertenten vervaardigen wh bieden u een hoog loon en eënpretüge werlckring Aanm daivan 9 20 uur Wolter Heukeï,i „ 7 telef 19537 "«« m N.V Cemsto vraagt SCHOmïMAAKSTERS Inl Veemarktii " 5 Utrecht ^*"- Jin Jersey Industrie Nv Vrieslantlaan 6 Kanaleneiland ' eindpunt lijn 7 telef 826ii vraagt voor spoedige Indlenst treding aankomende PEHSer of jongeman die daarvoor wn worden opgeleid leeftijd 17 tot 18 jaar Goed loon Aanmelden aan bovenstaand adres VERKOOPSTER boven 18 jaa7met ervaring in textiel U komtte werken in een modernezaak waar een goede sfeer'n 5 daagse werkweek en goedsalaris verzekerd zijn corStamhuls Handelstraat 59-T Oog in Al Utrecht ' In Rusthuis Welgelegen is on korte termijn plaats voor een HUISH KRACHT met Verant woordelijkheidsgevoel In - of extern Goed salaris Aanmel den Leidseweg 132 telef 030 31041 Gevr HULP In de HUISHOU DING voor dag en nacht in gezin met schoolgaande kinde ren Volledig huiselijk verkeer eigen kamer voor goede krach ten hoog salaris Mevr Gres nigt Arosterd straatweg 130 Utrecht Telef 13207 KNIPSTBRS en locksters ge vraagd Hoog loon en prettig werk Aanm dagelijks van 1 tot 5 uur of na telef afspraak C V Cyane Ternatestraat 17 ' Utrecht Telef 36441 Direct gevr bij 2 oude dames DAME-HUISHOUDSTER huis houdelijke hulp aanwezig Ge boden wordt o.a behoorlijk salaris kamer met badkamer centr verw Br aan Prins Hendriklaan 77 Utrecht Huiseigenaars Te koop gevr verhuurde of niet verhuurde WONINGEN Bewoners kunnen event rustig ' blijven wonen Op gave prijs en ligging onder no 1-653 bur UN AUTO'S/MOTOREN V.W de Luxe 1959 met roldak en radio v Eechoudlaan 80 Kanaleneiland Te koop TAUNUS 12 M bouw jaar 1954 lange proefrit toege staan Tegen elk aann bod Looierstraat 23 bis a Te koop DKW JUNIOR eind 1961 in staat van nieuw scha devrij Eerste eigenaar Prijs ƒ 3.750 Molenstraat 41 Bhenen Telef 08376 - 576 Jongeman zoekt ZIT-SLAAP KAMER met of zonder pen sion Br no 1-613 bur UN Echtpaar z.k beiden werkend zoekt per half april gestoff ZIT-SLAAPKAMER met gebr van keuken Br met prijs no 1-522 bur UN Wie helpt ons Maatschappelijk werkster vr grote ZIT SLAAPKAMER per 1 mei met kookgelegenheid Br no 1-513 bur UN PERSONEEL AANGEB Jong meisje biedt zich aan als BABY SIT Ook zaterdag-zon dag Eventueel als hulpver koopster zaterdags Br no 1-594 bur UN Gevr ervaren VRACHTWA GENCHAUFFEUR Aanm da gelijks behalve zaterdag aan ons werfkantoor C V Hout handel „ Utrecht " Jekerstraat 92 Utrecht Gevraagd BENZINEPOMPBE DIENDE moet bereid zijn avond - en zondagsdiensten te verrichten Automobielbedrijf J Raasveld Hessenweg 200 telef 62091 De Bilt Foto Domstad vraagt een JON GEN die opgeleid wil worden in de fotografie Lijnmarkt 33 na 6 uur Hooft Graaflandstr 175 Utrecht Gevr voor 1 maand flinke HULP om 4 kleine kinderen te verzorgen Trumanlaan 309 Utrecht Telef 34156 Bi I V H ¦ ^ Ê^Ê Mode voor de jongsten De Waarborgr-collectie sprankelt van frisse ideeën Kindermode 1964 in internationale stijl Hartveroverend Een tikje Engels in de vlotte blazers Een scheutje Frans dessins met leuke werkjes Kwaliteit Waarborg „ Speelse " mode in de beste zin KV^VV ^ Kreymborg ^^ mode recht on de lonae man af ^" i ^^ mode recht op de jonge man af Blazer In div kleuren melton zakjes afgebiesd in Pakje met korte broek volgens het allernieuwstecontrasterende kleur Engelse afwerking met zgn Cardin model Franse speelsheid in model en lijn,"horse buttons " 4 jaar f \* 25 Broekje In vrolijke pled de poule dessin 4 jaar Waarborg-kwalitelt Fantasiedessin met uni broek 6 Jaar Jkt \ IB Alles met kleine stijging per maat Viestraat - St Jacobsstraat - Utrecht ' contant geldk Te koop aangeboden gebruikte AUTOBANDEN V luxe auto's alle maten in prima staat gra tis monteren Gildstraat 91 a Utrecht Kreymborg KLEINTJES fo » 15 woorden / 2.25 elk woord meer 15 cent TE KOOP AANGEBODEN CAMP KORSETTEN Gedlpl corsettléres Corseterrle Lotus Amsterd straatweg 219 Utr Telef 41792 KASTEN staal en hout diver se maten en prijzen Geerts Gruttersdijk 23 telef 29304 Prima T.V met antenne en half Jaar garantie koopje Joh Wa genaarkade 24 bis Oog in Al Te koop TELEVISIETOESTEL LEN Door inruil verkregen ge heel gereviseerd vanaf ƒ 95 Met 2e programma vanaf ƒ 250 Met garantie en volledige service ge pleiatst Radio Tolsteeg Twljn straat 46 tel 29870 Utrecht Financia Nederland N.V verstrekt ¦ Stalen STELLINGEN 6 legbor den hoog 190 cm breed 140 cm diep 25 cm prijs / 30 per stuk Geerts Gruttersdijk 23 telef 29304 voor al uw bankopen AGENTSCHAP VOOR UTRECHT [ AMERIKALAAN « 92 - TEL 030).80327 TELEVISIE 1 Natuurlijk wj Radio Velder ' zeer mooie In ruil t.v toestellen met 2e pro gramma en garantie Ook In ruil van uw oude televisie bij aankoop van een Philips Schaub-Lorenz Nordmende t.v Let op bet juiste adres Radio Velder Amsterd straat weg 48 Utrecht KOM DAT ZIEN Oude Gracht 10 Eethoeken v.a ƒ 139 salontafels / 29.75 ronde eetka mertafels / 42.50 mod club jes f 45 Alle soorten bankstel len v.a / 225 Bergmeubels v.a / 90 De allernieuwste model len hebben wij in voorraad ALLEEN OUDE GRACHT 10 Export vocaleum ƒ 2 bouclë ta pijt gratis gelegd ƒ 8 twisted / 4.99 wollen bouclé / 10 ko kosloper 1 m breed ƒ 5 traplo pers / 1.95 tafelkleden S gor dijnrails / 1.10 2-deurs linnen kasten f 119 PAKKISTEN verhuiskisteUj 1600 houten schotten diverse maten kort gezaagd aanmaak hout ƒ 2 grote mudzak ge hakte aanmaakhoutjes ƒ 4 grote mudzak Van Breemen Water borg Vredenburg 64 tel 14784 - 26695 GRASMACHINES Bruns grass hopper de grasmachine voor ' n klein gazon Werkt zeer licht speciaal voor de dames de aan gewezen machine Wij leveren u deze machine voor slechts ƒ 35 Verder grasmachines in de be kende merken als Folbate ' Brill " Fer " Alle machines worden verkocht onder volledige garantie Zaadhandel Wammes Leldseveer 23 t.o vrij parkeer terrein tel 12078 Utrecht Za den - bloembollen Heeft u nog geen T.V Wij hebben T.V.'s vanaf ƒ 100 half jaar garantie op beeldbuis C van Straalen Willemstraat 36 Utrecht Telef 22188 ALLEEN OUDE GRACHT 10 met garantie dlvanbedden / 23.50 Poll vlokmatrassen ƒ 24.50 blnnenverende matras sen f 42.50 wentelbeddeii / 42.50 zware wollen dekens / 13.99 2-pers / 18.90 zuiver wollen dekens f 28.50 2-pers ƒ 35 ombouwen vanaf f 16.50 kapok kussen ƒ 6 ƒ 50 voor oude STOFZUIGER Rechtstreeks van fabrikant gratis demonstreren ƒ 135 bij inleveren van stofzuiger ƒ 85 Ook op termijnbetaling Stof zuigerfabriek Marmontweg 18 Austerlitz Telef 03439 - 274 Dames de KAPSALON waar u niet hoeft af te spreken voor de komende feestdagen Is bij Ben v Daalen minder betalen Kanaalstraat 85 telef 30726 Ie etage Komt dat zien 4LLEEN OUDE GRACHT 10 Terlenka val ƒ 1 cretonne 1 1.50 zware weefstof fen ƒ 2.50 zware damasten ƒ 2.6ü opneemvitrage f 1.50 Terlenka vitrage ƒ 1.75 keukenbont ƒ 1.50 stoelbelcledlng f 3.95 Wij maken ook de gordijnen naar maat Geen vooruitbetaling Nieuwe FIETSEN ƒ 3.08 per week ƒ 138 f 160 Juncker ƒ 179.75 Broer Lijnmarkt 24 I Te koop gotisch AMEUBLE MENT en vloerkleed Beshir Herderlaan 11 Utrecht Telef 35332 KINDERWAGEN wandelwa gen geheel opvouwbaar Koel stra een fietszitje rotan Steynstraat 14 Te koop donkerblauwe KIN DERWAGEN merk Pedigree goed onderhouden tegen elk aann bod Forstmanstraat 7 Eerste Utrechtse AUTOGLAS SERVICE Staat dag en nacht voor u ter beschikking voor het monteren van alle auto voorruiten Hoefa Keulsekade 117 bij de Spinozabrug Telef 32233 - 31827 4 CLUBS gotisch eventueel met kloostertafel ƒ 125 Tevens gotische eetkamertafel kloos tertafelmodel Telef 24881 DAMES - en HERENSPORT FIETSEN vanaf ƒ 115 zonder vooruitbetaling Verbruggen Oude Gracht 325 telef 24471 en Homeruslaan 70 telef 26172 In ruilen en financieren GEBRUIKTE BROMFIETSEN o.a Cyrus 1962 Sachsonette ƒ 250 Berini Sport 1962 f 175 Sparta Sport 1962 ƒ 325 en f 400 Magneet Sport 1963 ƒ 425 So lex-Oto ƒ 150 Locomotief Sach sonette 1962 ƒ 150 Inruil en fi nancieren Verbruggen Oude Gracht 325 telef 24471 en Ho meruslaan 70 telef 26172 Z.g.a.n BROMFIETSEN 2 Zün dapp 1963 met telescoop 1 Zün dapp Swing 1963 Sparta 1963 Fongers Sachsonette 1963 Be rini M 21 1963 2 Batavus 1962 1 Berini 1962 Alle bromfiet sen onder garantie bij Brom fietspeciaalzaak Freek Trap man jr Wallestelnlaan 1 Zul len Utrecht WASMACHINE Blco Novum ƒ 75 2 armstoelen ƒ 10 staan de schemerlamp ƒ 7 1 paar voetbalschoenen mt 41 ƒ 7.50 Troelstralaan 8-1 Te koop rustige HOND Gold spaniel reu lief voor kinde ren 2 jaar oud Prijs ƒ 60 Har tingstraat 22 bis Utrecht VOOR DE KINDEREN COW boypakken 2.25 hoeden 1.95 dokterssets 1.05 blokkendozen O 69 opdraaitreinen 6.50 plas tic treinen 4.95 verfdozen 0 99 Poppenziekenhuis Jacobijnen straat Utrecht MIDDELSLAGPOEDELS 6 W oud L V Hees Nijeveldslngel 27 1 Utrecht Te koop antieke FRIESE KLOK kantoortje Te bevr telef 18634 24 ' < e Waarbo 16 ' Wlndjack In foamback Leuk peplta-dessin of leukefantasierultjes 5 jaar ^\ Jg yg 49 Pantalon in Terlenka 55/45 Extra sterke Waarborg afwerking 5 jaar 4 | ^^ Q ^ Wegens omstandigh SOLEX OTO 1962 ƒ 185 PMUps band recorder ƒ 185 Br no 1-612 bur UN Voor uw dames - heren - en kinderkleding FA WITSON Oude Gracht 309 telef 24036 Desgewenst op gemakkelijke betaiingsvoiorwaarden. Voor al uw vloeren naar MUMIPARKET vanaf f 17.90 per m » Is geen triplex Ook schuren en repareren Laan v Engelswier 1 bis telef 030 - 41487 5 antieke STOELEN 2-pers kapokmatras z.g.a.n 2 vlams gasstel 2 pers opklapbed Ba taviastraat 31 na 7 uur TELEVISIE TELEVISIE Kij ken bij de Harko Prijzen voor elke beurs Prettige financie ring ook zonder aanbetaling Inruil en nieuwe toestellen Demonstratie van 9-12 en van 2 6 en 8-10 uur Vleutenseweg 113 Utrecht Telef 36384 Koop wat u mooi vindt en niet wat toevallig op dat moment uw portemonnee toelaat W F de Swart biedt u een voorde lige eenvoudige kredietservice giro huisincasso of zelf bren gen helemaal op uw verlan gens afgestemd Konfectie en schoenen voor heel uw gezin WONINGTEXTIEL en meube len W F de Swart N.V Oude Gracht 293 Utrecht Tel 14740 CONFECTIEKOSTUUMS re genjassen suède kleding Te vens grote collectie voor maat kostuums Betaling vanaf f 20 per mnd Coupeur bezoekt u met collectie Br no 1-929 bur UN KLAAR TERWIJL U WACHT Dank zU onze moderne halcken bar Uw hakken in 3 minuten klaar Modelschoenmakerij A L Noz Jan van Scorelstraat 29a teief 17677 Tot ƒ 400 voor uw oude T.V TOESTEL bij aankoop nieuwe tv serie 1964 met 2e program ma en 1 jaar garantie Ook ge malckelijke betaling Fa Heran A'damsestr.weg 34 tel 20617 Let op Ingang Nylonhuis Ie klas KOSTUUMS naar maat confectiekostuums regenjas sen suède kleding eventueel naar inaat voor dames en he ren Betaling te regelen van f 20 per maand af - N.V The Lon don Style Hemonylaan 26 Am sterdam Tel 020 - 794761 Vrij blijvend bezoek aan huis met collectie Door onze Inruilcampagne kun nen wij u aanbieden HAND NAAIMACHINES vanaf 1 35 trapnaaimachines In salonkast vanaf ƒ 50 elektr naaimachine In koffer ƒ 95 Betaling in over leg Te bezichtigen bij G A Witjens Herenweg 33 bfj de Amsterd straatweg Tel 239 Utrecht Tevens reparatie inrichting RIJWIELEN Raleigh BSA Union Batavus keuze uit 100 stuks Financiering In 12 maan den zonder vooruitbetaling in 2 dagen „ Super ' Damstraat 29 31 telef 30521 De nieuwste BROMFIETSEN o.a Zündapp Honda Tomos Typhoon Mobylette en Sparta vindt u natuurlijk bij Brom fietspeciaalzaak Freek Trap man Jr Wallestelnlaan 1 bij eindpunt lijn 6 Zuilen Telef 42833 - AMERIK IMP OLIE / 1 per liter f 1000 beloning Indien niet aan hoogste eisen voldoet Vet ten in grote en kleine verpak king Autoshop Rusman Achter de Dom 6 telef 16657 Utrecht LET OP Wij betalen voor oude kranten NU 6 cent per kg gebracht 5 cent per kg gehaald RANDERAAD Handel n oud papier lompen en metalen Boorstraat 47 UtretAt telefoon 21683 WASCOMBI 2 motoren en pom pen f 298 snelwassers vanaf f 98 langzaamwassers agita tor met ollebad 1 228 centri fuge 2800 toeren I 137.50 twee laar garantie GemakkeUjke be taling Fabrieksshowroom Oude Gracht 196 en Amsterd straat weg Vraagt bij uw verf de handige JEROX " AFSCHERMSTROOK met morsrand voor recht en rond schilderwerk W.ANDELWAGENS ƒ 26.50 lig zitwagen met spatborden ƒ 42.50 verchroomde Idnderstoelen T.V.-APPARATEN geheel ge revlseeerd 43 cm vanaf 1 225 53 cm vanaf f 375 alles met volledige garantie en prima service - Vakkundig geplaatst met antenne ook In huurkoop Willem van Noortstraat 39 tel 19302 ƒ 42.50 inclusief Hornitex speel tafel kinderboxen met plastlo spijlen ƒ 36.60 Nu nog extra la ge prijzen plastic wandelwagen capes ƒ 5.95 kinderwagens ƒ 125 opvouwbaar uitneembaar Rijke keuze nieuwste Rie mersma kinderwagens B J Heisen sr adres uitsluitend Rozenstr 3 bij St Jacobstraat achterzijde van Leetsma Utr Speciaal bedrijf voor AUTO BEKLEDINGSHOEZEN en par keerhoezen Reeds vanaf ƒ 50 inclusief montage en garantie Alleen Hoefa Keulsekade 117 telef 32233 - 31827 Tijd is geld Verdien méér met onze vernuftige TELMACHI NES en rekenau,tomaten Frans Hoffschlag Kantoormachines Minrebroederstraai 24 tel 13268 Speciale aanbiedingen In TEN TEN ook gebruikte met grote kortingen stoelen slaapzak ken luchtbedden fietstassen eigen fabrieken dus altijd voordeliger v Breemen Water borg Vredenburg 64 tel 14784 - 26699 Nieuwe 59 cm T.V met 2e pro gramma 1 jaar garantie en an tenne van ƒ 1128 nu ƒ 795 Fa HERAN Amsterdamsestr.weg 34 telef 20617 Lel op Ingang Nylonhuis KOSTUUMS moderne des sins alle maten en gemak kelijke betaling Hajo Havik straat 17 Koekoeksplein tel 16289 TELEVISIE Wl ] hebben regel matig occasions voor zeer aan trekkeHike prUzen Philips Er res Graetz etc Radio Lenslnlt Nieuwe Daalstraat 29 tel 19774 b a.g 22082 ' T WOONHUIS Speciaal voor Windsor en oud-HoUandse meubelen Hoek Mariaplaats 48 TELEVISIE zo goed als nieuw met garantie en gratis antenne Toestellen vanaf ƒ 175 Eigen reparatie-Inrichting en service dienst Oude Gracht 362 bij de Twljnstraat Telef 030 - « 427 Demonstratis tot 21 uur DEMI'S moderne tweeds ge makkelijke betaling Hajo Ba vlkstraat 17 Koekoeksplein Telef 16285 MARKIEZEN zonschermen Afhalen bewaren opbergen winterreparaties voordeliger Verschillende constructies zon schermen Luxaflex Ballastore eigen fabrieken dus altijd voordeliger v Breemen Water borg Vredenburg M tel 14784 • RENAULT 4 1956 prima wa gentje ƒ 800 Herenweg 67 bis Utrecht Na 6 uur ' s avonds Jawa SCOOTER in zeer goe de staat 26.000 km gelopen met veel accessoires Croese straat 47 bis Utrecht Te koop V.W 1964 in goede st Te bez ' s avonds na 7 uur Wittevrouwenstraat 16 DKW 3-6 Sonderklassé Conibi met geel kenteken bouwjaar 1956 met prima motor en ban den Prijs ƒ 550 V Lippe Bies terfeldstraat 36 CHEVROLET Bel Air 1955 ƒ 1100 Chevrolet 1958 ƒ 2750 Allebei in prima staat Kan gefinancierd worden Telef 15637 OPEL BESTEL 1960 met zij ruiten van particulier in pri ma staat van onderhoud geen importwagen Struyckenlaan 32 Kanaleneiland Telef 030 31016 na 6 uur Taunus 12 M STATIONCAR 1961'60 wagen wordt verkocht wegens aanschaf grotere auto Telef 27602 Te koop van particulier een V.W 1961 kleur blauw in pri ma staat Croeselaan 71 Utr ' s Avonds na 6 uur Taxatiebureau voor AUTOMO BIELEN Alvorens u ' n nieuwe auto koopt laat ons geheel gratis uw gebruikte auto te gen de hoogste prijs taxeren Tevens kopen wij zelf de auto tegen taxatieprijs in Telef 31748 Louterlaan 8 Utrecht Taxatiebureau biedt aan een DIRECTIEWAGEN Opel 1500 bouwjaar 1962 4-deurs kleur tomaatrood originele km-stand 46.000 Onderhoudspapieren ter inzage Half jaar schriftelijke garantie Prijs ƒ 4250 Telef 030 - 35384 Verhuur van V.W BUSJES V.W de Luxe en V.W bestel Ford Taunus 17 M All-risk verzekerd met radio W A de Jong Volkerakstraat 29 tel 81714 AUTOVERHUURBEDRIJF P F C Jongerlus Detmoldstraat 57 telef 82724 V.W Variant 1500 V.W de Lu.>ce V.W busjes All-risk verzekerd AUTO'S van uitsluitend goede kwaliteit bij Auto Showroom Jansveld 49 Telef 14570 of 19794 ' s Avonds geopend AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan U Hoograven naast Shell station Luxe Volkswagens Telef 29410 b.g.g 29417 BRINK'S AUTOVERHUUR Oude Gracht 327 Utrecht Tel 11300 Volkswagen Opel Re kords Opel KapitSns vanaf f 10 per dag en 5 cent per km Verhuur van Opel Volkswa gen Karmann Ghia V.W bus Cortina Taunus Citroen 2 CV GARAGE VITESSE Vossegat selaan 32 telef 12959 Wilhel minapark AUTO AIROVEN Kanalen eiland Opel Rekord 1958-'59 2 kleurig ƒ 2350 Opel Caravan 1958 weinig bereden ƒ 2400 Opel Kapitan 1959 radio rol dak ƒ 2950 Opel Luxe bestel 1961 ƒ 3250 Taunus 17 M 1961 58.000 km ƒ 3950 Taunus 12 M 1960 ƒ 2450 Chevrolet 1958 automatisch met radio ƒ 2350 Simca Monthelery 1960 chique tweekleurige uitvoering ƒ 2450 V.W 1957-'58 grote achterruit ƒ 1750 ingeruild Taunus 15 M 1956 nieuwe motor f 950 Fiat 600 1954 ƒ 475 SimCa 1954 ƒ 450 en Dodge 1950 ƒ 275 Alle wa gens 3 mnd garantie Financie ren vanaf ƒ 350 eigen geld Joh Brouwerlaan 10 telef 34736 bij brug Balijelaan Veikerk - AUTOVERHUUKBE DRIJF voot Opel 1964 Volks wagens Peugeots 403 Rettauit R 8 Willem Barentszstraat 72 teief 21028 TE KOOP GEVRAAGD Wij geven de hoogste waarde voor uw kelder - zolder - en SCHUUROPRUIMING Ook ge hele of gedeeltelijke inboedels Kershoflaan 31 telef 40883 Wij vragen POPKANARIES zebravinken grijs beige-wit en parkieten Uitsluitend kernge zonde vogels Telef 030 - 44062 Na 7 uur Particulier vraagt koperen of houten lusters FRIESE KLOK speeldoos en kristallen hang lamp Br no 1-555 bur UN Jeugdvereniging vraagt goede TYPEMACHINE met brede wagen Br met verm van merk jaar en prijs no 1-640 bur UN Gevr BOUWGROND voor 1 of 2 eenvoudige bungalows tot 30 km van Utrecht Br no 1-621 bur UN Jongen vraagt SCHILDER WERK in vrije tijd Br no 1-597 bur UN PERSONEEL GEVR Twee TIMMERLIEDEN bieden zich aan voor de avonduren en zaterdags Br no 1-535 bur UN N.V Rocobé Overste den Oudenlaan 30 bij Balijebrug Kanaleneiland Utrecht kan nog enige nette meisjes plaat sen als MODINETTES en STRIJKSTERS Op haar mo derne ateliers voor jongens - en kinderkleding 5 daagse werk week Alle inlichtingen aan bovenstaand adres van 9-6 uur en daarna Burg Norbruislaan 438 Zuilen U en Briljantlaan 78 Hoograven Utr Asha Confectie-Industrie oude Gracht 315 Utrecht telef 20709 Op ons atelier voor jongenskle ding kunnen wij nog enige MODINETTES en leerlingen plaatsen Aanmelden van 9-5 uur aan bovenstaand adres en na 6 uur bij de heer Van Mou rik St Josephlaan 50 U Zui len Bij CV Vorst & Co's Con fectiebedrijf vinden handige nette meisjes altijd prettig werk als MODINETTES Spe ciale arbeidstijden voor gehuw den Kom dat eens met ons be spreken Oude Gracht 187 Utr ' s Avonds Veldhuizen Juliana weg 371 Hoograven Voor een bekwaam BANKWER KER met interesse voor gereed sohapsmakerswerk is bij ons plaats Ook Ininnen wij nog enige afbramers aanstellen Metaalgieterij MEGAFA N.V Biltstr 65 Gevr Ie en 2e BANKETBAK KERSBEDIENDE voor goed vakman hoog loon Luxe Bak kerij Marcusse Julianalaan 40 Bilthoven Telef 03402 - 2912 Gevr CONSTRUCTIE BANK-WERKERS plaatwerkers Die selmonteurs elektriciens Mel den N.V A.E.M.A.F Uranium weg 7 Utrecht Telef 44440 Met spoed gevr een BIJ RIJDER leeftijd circa 18 jaar voor expeditiewerkzaamhedenin Utrecht en naaste omgeving Zonder goede referentie onno dig te reflecteren Aanmelden H Verwoolde Wolvenstraat 14 Utrecht tot 6 uur ' s avonds Voor spoedige indiensttreding vragen wij een nette CHAUF FEUR leeftijd ongeveer 30 jaar Liefst met Diesel-erva ring Br no 1-648 bur UN Voor spoedige indiensttreding vragen wij voor ons bedrijf te Utrecht nette MEISJES voor lichte werkzaamheden Leeftijd v a 17 jaar Aanmelden dagel V 9-5 of na ' tei.-afspraak Fa Robri afwerkingsbedr voor de grafische industrie Ingenhousz str 28 Utr telef 14892 NA DE PAASVAKANTIE naar kantoor Degenen die de ULO tussentijds verlaten kunnen wor den opgeleid voor verschillende functies op adm terrein Inl mdens de kantooruren Tiel Utrecht Brandverzekering 1811 Kromme Nieuwe Gracht 80 Utrecht tel 22044 toestel 53 Confectie-ateller S Rozeiidaal NV Jutfaseweg 157 utrecht vraagt voor direct MODINET TES Aanm dagelijks van 9-17 uur aan bovenstaand adres Voor onze ateliers vragen WU voor direct of later KNIP STERS NAAISTERS handaf werksters strijksters en leer lingen Wij maken het betere genre damesjaponnen Deze werkkring Is interessant om dat het geen lopendebandwerk is Bovendien is het zelfstan dig en prettig werken ook om dat u ervaring in het maken van kleding kunt opdoen Gele genheid tot solliciteren dage lijks tussen 8-5 uur of na telef afspraak Reiskosten worden vergoed Jolo Couture N.V Nieuwe Gracht 64 Utrecht Tel 11981 Confectie-atelier S Rozendaal NV Jutfaseweg 157 Utrecht vraagt voor direct STRIJK STERS Aanm dagelijks van 9 17 uur aan bovenstaand adres N.V Rokem metaaldraaierij,Jutfaseweg 218 Utrecht teief 82919 vragen voor direct DRAAIER en revolverdraaier Ook leerlingen en gepens ko men in aanmerking Aanm ook na 17 uur ' s avonds Amerikaanse familie met 3 kin deren vraagt MEISJE voor dag en nacht F Guiliory Pr Hen drikstraat 7 Bunnik tel 08377 - 345 Alleen op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur Gevr een METAALDRAAIER Goed loon Gunstige premierege ling Aanmelden dagelijks van 8 17.30 uur bij v d Lingen's CV Transportwerktulgenfabr L.T.F " Zandweg 28 Maars sen telef 0340S - 1444 Gevr jonge ADM KRACHT VRL kunnende typen en Mulo-diploma vereist Auto mobielbedrijf J Raasveld N.V Hessenweg 200 telef 62091 De Bilt Wie kan mij 2 ochtenden in de week met HUISHOUDEN helpen Klein gezin v Lijnden van Sandenburglaan 18 Tuin dorp Telef 29837 Gevr MEISJE voor hulp In de huishouding van 8.30-1 uur Mevr De With Thomas & Kempisweg 6 Utrecht Gevr JONGEDAME leeftijd 16 k 17 jaar voor afwisselende kantoorwerkzaamheden Hoog loon Br no 1-524 bur UN Gevr JONGEDAME voor af wisselende kantoorwerkzaam heden Leeftijd 16 k 17 jaar Aanm van 9-18 uur niet op zaterdag Biltstraat 134 Utr WERKSTER kantoorwerk plm 20 uur per week v.m en n.m vanaf 17 jaar Drift 6 Gevr 2 flinke WERKSTERS 1 avond per week voor het schoonhouden van kantoor Fa Reitsma Nieuwe Gracht 61 Gevr nette WERKSTER van 9 tot 12 uur 2 morgens per w St Josephlaan 24 bij Juliana park Gevr CHAUFFEUR-MONTEUR Garage Vogel Van Leeuwen hoekstraat 9 Utrecht Gevr een flinke WERKSTER voor kantoor enz Leeftijd tus sen 30 40 jaar Mevr Roelofs Jutfaseweg 215 fabriek De Ro kem BIJVERDIENSTE Bezorger gevr voor Avro-bode Aanm Hoofdagentschap Avro Am sterd straatweg 243 Galvanische Inrichting Gelria vraagt halfwas SLIJPERS en POLIJSTERS Aanm Kerkstr 33 Utrecht WIE wil de leiding van de huishouding op zich nemen in moederloos gezin mooi huis bewonend met 2 schoolgaan de tieners Br no 1-628 bur UN RU-INSTRUCTEUR gevr voor hele dagen Br no 1-630 bur UN WONINGRUIt Aangeb heel huis 5 kamers douchecel tuin te MAARN Huur ƒ 50 per maand Gevr kleiner benedenhuis met een tuintje of Ie etage balkon op het zuiden in Utrecht bij voorkeur Oog in Al Huur tot plm ƒ 90 per maand Br no 1-687 bur UN AMSTERDAM—UTRECHT Aangeb in Amsterdam Bos en Lommerkwartier royale 5 kamerwoning grote keuken box en tuin Gezocht zelfde woning of vrij huis omgev Utrecht Br no 1-499 bur UN LESSEN AUTORIJSCHOOL BIERMA Betere resultaten door betere lessen 1 6 per les of 10 lessen ƒ 50 Les o.a in de kleine han dige Opel Kadett V.W of Opel Rekord Theorielessen roet pro jectie op het hoogste niveau n.l In de Neudeflat Rijles in alle moderne talen Bevoegd uw examen bij te wonen Des gewenst gehaald en gebracht Catharijnesingel 128 Schonau wensingel 5 1 telef 18408 b.g-g 20762 Deux Cheveaux RIJSCHOOL „ Le Petit Canard " ook V.W en Ford Taunus 10 lessen / 50 Gedipl en erkend Telef 26163 IWACHINESCHRIJVEN Steno grafie beide vakken Staatsge diplom leraar Talen boek houden Instituut Alb Wind Zuiderzeestraat 27 Utrecht Telef 82627 Spoedcursus typen ƒ 3 75 per week aanvang di rect Eveneens verhuur van kofferschrijfmachines Voor deskundige verkeersoplel ding AUTORIJSCHOOL CUM LAUDE 10 lessen f 90 Ouderen speciale opleiding Erkend en gediplomeerd Joh Beenlaan 2 Utrecht Telef 32919 Wl ] lessen met de nieuwste Peugeot 404 en V,W 1964 / S.60 per les Theorie gratis AUTO RIJSCHOOL Verkerk Willem R»lerits7,stlaat 72 telef 21028 Gevr oud-HTSer elektrotech niek voor het geven van BIJ LES Br no 1-639 bur UN K.N A C RIJSCHOOL „ Re kord " Volkswagen Vespa Opel 1964 Theorie met projec liiefilms V.A.M.O.B erkend Kwartelstraat 48 b telef 19729 ZIE OOK PAGINA 23 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 24 MAART 1964 23 PRIJZSN^BIJ PELS leverancier voor Uw tuin Nu o.a in voorraad:Bloemkoolplanten metpotkluit Spitskoolplanten,Kropslaplanten Tuin - boonplanten en Plant uitjes Pootaardappelen in alle populaire soorten voordelige maat 28/35 of groter Universele korrel mest voor bemesting van groente - en siertuin fa brikaat A.S.F 12-10-18 5 kilo f 3.25 10 kilo / 6 — Compost - Stalmest - Bloembakaarde enz enz bij Kanaals;raaf54 Tel 31027 KLEINTJES lot 15 woorden f2.25 alk woord meer 15 et VERVOLG VAN PAG 22 LESSEN Geschenken van de zee Grote aanbieding yruchten op sap Ananas ^^'^ m 2 «'^'^^^ •— • • • • • SLAGROOM IS vmes van 1.90 voor 1 ^® Gelderse Ham ' Z 79 Sherry Pale JêSUNc ' ^ SS ^:- \ r ro Kalkoen(boven)bout PER 500 GRAM * Uit de diepvries * Zeer weinig been PFl ^ 00 fïRAM ' ^-^^ i fl^^JP Gewicht varieert van 1300-1800 gram ^^^ "^"^ vjiv/mva ^^ gf ^ Het lekkerste deel van de kalkoen Geeft een overvloed van praditig mals blank vlees Licht verteerbaar In bijna alle AH-filialen verkrijgbaar Tutti Frutti extra kwahieit 250 gram 95 * Fruitmelange Queen 1/2 biik 98 ] J^^r ^ om ook naar Albert Heijn Heinkel SCOOTER - en AUTO RIJSCHOOL ƒ 5 per uur 10 les sen ƒ 45 Halen en brengen gratis Joh Camphuysstraat 14 telef 31693 DANSLES Leei nü dansen Privélessen en kleine clubjes dagelijks Maak afspraak met Dansschool Wildschut Krom me Nieuwe Gracht 48 tel 2012fl AUTO-SCOOTERRIJSCHOOL ZUILEN - Opel V W en Vespa Speciale theorie avonden Swe der van Zuvlenweg 1(16 telef 44642 DIVERSEN HEEFT U STOF Wij maken voor u pakjes japonnen rok ken enz Prima coupe Ook veranderwerk Nylonhuis Am sterd straatweg 34 telef 20617 Ook u ziet er geestig en leuk uit als BEATLE foto op post kaart ƒ 1.50 pruiken aanwe zig Natuurlijk alleen bij Foto bureau ' t Sticht Steenweg 15 Utrecht Onbreekbare NAALDHAK KEN diverse kleuren met sta len loophakjes vandaag ge bracht morgen klaar Schoen maker J V d Brul & Zn Ka pelstraat 21 23 zijstraat Biltstr KNELLENDE SCHOENEN Vergroten met garantie ƒ 1.50 Succes verzekerd Schoenma ker J V d Brul & Zn Ka pelstraat 21 23 zijstraat Biltstr Ket meisje 23 jaar zoekt een leuke vlotte VRIENDIN om gezellig mee om te gaan en kunnende dansen Br no 1-620 bur UN VW PANTALON te lang te kort of te breed Wij verma ken hem deze week Kleerma kerij Amsterd straatweg '^ 9 bij de Beverstraat KRUIS Astroloog-Occultist Voorlichting over uw lot en le ven Discreet elk advies Spr uur 2 9 behalve woensdags des zaterdags 2 6 uur Obrechtstr 48 Utrecht Telet 24018 SNELSTOMERIJ RAPID Kos tuum 2.95 pantalon of rok 1 40 mantel 2.95 jumper of tru 0.90 rofts gebracht en gehaald Bilt straat 117 en Wagenstraat 19 Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantoor C M Witjens Martahoek 21 Utrecht Telef 1.S471 en 23295 Aile verzekeringen Repareren verven en invetten van LEDEREN KLEDING Ben Snatager Oude Gracht 242 tel 11786 ZE ZIJN ER WEER Onze be kende Aspan rolfilms ƒ 1 - per stuk Alléén bij Fotobureau ' t Sticht Steenweg 15 Utrecht SIMPSON BABYWAS 3 keel per week gehaald en gebracht / 5.50 per week De Lairesse straat 151 Amsterdam Telef 020 - 723939 VERHUIZINGEN en transpor ten meubelopslag ptanover voer Joh de Paauw voorheen V d Vlist Tolsteegsingel 24 b telef 14165 Laan van Chartroise telef 42239 MEUBELREPARATIE meube len matrassen overtrekken Enorme keuze stoffen Vooruit prijsopgave 37 jaar ervaring Van Basten's Stoffeerbedrijf Pieter Nieuwlandstr 25 Tuin wijk Telef 14923 Uw adres voor betrouwbare AUTO - SCOOTER MOTOR RIJWIELFINANCIERING is nog steeds Fa G C Wester veld en Zn Begijnekade 9 te Utrecht Telef 16953 VERHUIZINGEN Meubeltrans porten binnen en buitenland Bergplaats voor inboedels Fa C A V d Lee en Co kantoor Lange Nteuwstraat 93-96 telef 10908 B K.-L.P.G " t gas dat u moet gebruiken In uw heftruck op uw bouwwerken en in uw be drijf Wordt ter plaatse afgele verd L.P.G Utrecht " N V W Barentszstraat 31 b Utrecht Telef 030 - 24162 BATA VOETVERZORGING ' n weldaad voor uw voeten Bij abonnement f 3.25 Ook mani cure Bata Lange Vtestraat 6 Utrecht HUIT KAPOT Glasservice her stelt billijk en vakkundig Ook vernieuwen wij uw bovenlich ten met figuurglas Glasservice Geraniumstraat 44 telef 44410 VAKANTIEVERBLIJVEN ZOMERHUISJE gevr voor 6 personen van 1 t.m 15 aug Het liefst aan zee Br no 1-627 bur UN Gezellig gemeub ZOMER HUISJE 4 pers bij bos en heide te Wezep Vel ƒ 65 per week Br no 1-635 bur UN Rose Canadese ZALM Clover Leaf blik hele moot 99 AH-Mayonaise pot V ^ ^^ 49 Hele Augurkjes zöetzo » po^ja 69 ZilveruitjeSzoetzDur poue 65 Schelvislever Neco ^' ïfv^s 55 i SARDINES Maak eens een crabcocktail CRABMEAT 3 Chatka blik 220 gram 49 j,«a Doperwten-fijn ^'^' LM Doperwten-zeer fijn i;i blik 110 Tuinboontjes-fijn vt buk 95 Sperziebonen i;i buk 69 Appelmoes i/i buk 59 "% Fijne Vleeswaren Aardbeien Rode Bessen Frambozen Peren Gelardeerde Lever ioogram 69 Corned Beef iso gram 69 Casseier-rib loo gram 79 Malse Rosbief i « gram 89 Saksisch Leverworstje d i «> gram 69 •.•.•...•.••.•••••¦•••#•«•..•.•«•••••.••»• Feestelijke Extraatjes Frankfurter Knakworst *^° 6°ItÏÏk|1.15 Cocktaüworstjes buk « stuks 98 Cocktailprikkers per pakje 25 Zoute Pinda's « zak zas gram 55 Tafelamandelen loo gram 98 Cashew-nootjes gezouten per zakje 75 Gezouten gemengde noten PER ZAKJE 75 Delicata Chocolade Chocolade Pastilles""""„Tm^ra 65 Chocolade Paaseitjes '""''"" i"oöt"i ^ 85 Grote Repen =' kVaTiXrt""'^7vooRl Grote Repen butterscotch 8 voor 1 -* _ Voor een extra-lekkere soep Asperges gesneden met punten BUK 85 Champignons heel of gesneden bukje 85 Kippesoep met stukjes kip i/i buk1.25 Tomatensoep met balletjes 1/1 buk 77 BLIKJES NAAR KEUZE ^ BLIKJES J^5 Superieure Wijnen 50 3 medium diy per fles van 3.75 voor Liebfraumiich 1961 echtte iets zoete mawija tf '^ < SS perfles r^0 % literflK per fles tmn Cavelli Vermouths » » i|ib echte Italiaanse import 2 « Zoete Spaanse Dïflio iQR9 Spaansetafelwün f 75 ilEUJCI l3Ufa roodofwit perfles ¦¦ Beaujolais 1962 superieur 2 ^^ Aantrekkelijke korting natuurwijnen Bij 6 flessen 50/0 bij 12 flessen of meetJ^flo korting •...°............*« AH-Bier ' fantastisch lekker Pils PER PUL 41 Tir 3 flesjes 92 Oud Bruin per pul 38 ^ 3 flesjes 82 AH 6^/2 Pils - IN HANDIG - BETER-BIER-BUK 49 95 2 ROODMERK Advokaat Druivensap alcoholvrij - rood ^ of wrr jg Sinaasappelsap fors buk 89 Grapefruitsap for^buk 79 55 doos 18 stuks ZAANSE KOEKEN V / C3 WIJK AAN ZEE is in voor en najaar het rustigst en op zijn mooist Nog enkele luxe 2 4 - en 6-pers caravans te huur met alle comf Prijzen billijk Inl telef 020 - 725991 na 19 uur overdag telef 020 - 127865 of br no 5068 Warburg's Boekh Overtoom 66 Amster dam HUWELIJKEN ENZ A R BRIEF ONTVANGEN Gaarne nader contact Br no 1-609 bur UN Nette heer met vaste betrek king eigen huls bewonend zoekt serieuze KENNISMA KING met nette dame omstr 50 jaar Br no 1-614 bur UN Jongeman 28 jaar zoekt se rieuze KENNISMAKING met meisje van ongeveer dezelfde leeftijd Br met foto no 1-516 bur UN Juffrouw P.G 43 jaar zoekt KENNISMAKING met nette man ook weduwnaar Br no 1-518 bur UN GEVBAAGD NETTE HULP in de huish voor de ochtenduren Moet in staat zijn zelfstandig te werken Hoog loon Goede sociale voorzieningen Betaalde vakantie Aanmelden Mevr Huizenga Mauritsstraat 95 Utrecht ' s avonds na 7.30 uur GEVBAAGD op klein kantoor EEN ADMINISTR KRACHT leeftijd 18 tot 22 jaar Brieven onder no 2-921 aan liet bureau U.N BIJKSUNIVEESITEIT UTRECHT Btj de algemene dienst van de faculteit diergenees kunde is per 1 mei 1964 plaats voor een STALKNECHT Salaris volgens Rijksregeling Mondelinge of schriftelijke sollicitaties aan de ad ministratie Biltstraat 172 Utrecht UTRECHT yraagt voor spoedige indiensttreding verkoopsters hulp verkoopsters Alleen zij die reeds in de damesmodebranche werkzaam zijn geweest gelieven te solliciteren Werktijd in overleg te regelen \ Sollicitaties mondeling of schriftelijk Lampe Modehuis - Vredenburg 9 Centrale Jaloezieën Fabriek N.V vraagt voor haar jaloezieënbediijf te Utreclit nette DAMES en MEISJES voor liet vervaardigen van aluminium jaloezieën Aanmelden Centrale Jaloezieën Fabriek N.V Wijde Begijnestraat 8 Utrecht tel 14875 
m DRï-SIL - changeant gabardine 70°/o katoen,SO^/o nylon in drie prachtige multi-colors Modern en stoer model met origineel ver werkte voering 0075 * it%Ti 6 t/m 14 jaar 2o O "^ f '~»^ „ Rayé-gabardine " is de ideale stof voor dit " < r*s exclusieve ensemble met diverse gloednieuwe " Parijse modedetails Vele 12«-18 » 2775.3975 I6" 24 » VOtnW/Cast zuiver wollen kolbert met bij passende kamgaren féhlenha Q^Ias pantalon Blijft altijd een vlotte kombinatie voor spor tieve jongens Kolbert o.a in blauw en bruin 5 t/m 14 - jaar Pantalon in grijs blauw bruin 5 t/m 14 jaar 100 % wol en fully-fashioned is deze V-hals ^-^^ pullover die goed te kombineren is met de '¦ » f kamgaren \{/- ' h gevoerd -,.<¦ Pullover 4 kleuren \"^ *¦ 5 t/m 13 jaar Broek 4 multikleuren 5 t/m 13 iaar -^ S ^ " C'Aó broek geheel g50 J250 9"-13 » 975.3475 „ Pastelruiten " in een prachtige kreukherstel lende kwaliteit Dit moderne pakje is alléén bij C & A verkrijgbaar 2 t/m " OF Z'N FAA§BE _ƒ»> „ 7eS ^«^ "- Prince de Galles Bijzonder mo tf'^**\clieus model'door originele rug en zijden ' tresgarnering w "^*?:- 4 t/m 14 jaar 32"-49 " „ Foam-back " multicolor poplin Dé moderne stof voor deze sportieve anorak Geheel ge - -^ voerd en met „ ^ danm "- manchetten /*/ 4 kleuren « 075 *% Q7S /(^^^% 5 t/m 14 jaar 17 '""/ y ^^ '\.-^ Modern gedessineerd en slank van model is ¦'"¦ ^ deze sportpantalon met ceintuur voor 11"-16 " jongens van 5 t/m 14 jaar H 100%dralon Origineel speciaal voor jonge '"^^ meisjes ontworpen twinset in drie moderne --' » f ^ kleurkombinaties Bijpassend deze zeer wijde x ^ /-^ plissérok in uni fMenha diverse kleuren S-'K ^ Twinset 3 t/m 13 jaar 12.75-19.75 9.75-14.75 Rokje 3 t/m 13 jaar „ Superfeltine " Sportieve blazer in marine rS \ koren rood en grijs Leuk te kombineren met ^^ » deze wijde plissé-rok natuurlijk „ f^Henka " \ y ^ r ^ in diverse frisse voorjaarsdessins ';>;' V Blazer 4 t/m 14 jaar 19,75-29.75 Rokje 4 t/m 14 jaar 7.9'5-12.75 K e kollektie jongenskostuums VOttTlVCkt - / kostuum in 100 % wollen kam - 39 - - 57 - r »\ Dit is weer een voorbeeld uit onze gevari j ^^ / geerde j^j'V garen barathea 5 t/m 14 jr 

Kranten

Ga naar