Utrechts Nieuwsblad dinsdag 17 september 1963

20 pagïna '^ ÜTRECHTSCH oplage 60.000 NIEUWSBLAD rh Joh de Liefde N.V Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis DINSDAG 17 SEPTEMBER 1963 71ste JAARGANG No 119 Hoofdredacteur mr J W Niessink Telefoon 16431 — Giro 154949 Ab.prijzen ƒ 8.30 p kw 65 et p w Ir ' Bestrijding woningnood voorop in regeringsprogram Hogere uitgave voor steun landbouw * * * * stijging van prijzen De Rijksbegroting voor 1964 vertoont een grotere stijging van de uitgaven dan past in het financiële heleid van dit kabinet Als grondslag van dit héleid geldt dat de stijging der uitgaven in de periode tot en met 1967 achter moet blijven bij de groei van het nationale inkomen Door een bijzondere verhoging van uitgaven voor hulp aan de landbouw is dit beeld van de begroting voor komend jaar vertekend Bo vendien zal de regering zo nodig extra middelen voor de woningbouw beschikbaar stellen als deze in de loop van het parlementaire jaar nodig blijken Deze beide onderwerpen zijn de belangrijkste uit het regeringsprogramma dat koningin Juliana vanmiddag in de Troonrede heeft ontvouwd Een groot ongeluk voorkomen de calèche van de Prinsessen is tot stilstand gebracht GEEN BELASTINGVERLAGING IN 1964 Structureel beleid zal worden voortgezet Begrotingstekort is f L628 miljoen Advertentie VAN ONZE FINANCIëLE REDACTEUR D E vanmiddag door de nieuwe minister van finan ciën prof dr H J Witteveen bij de Tweede Kamer ingediende maar nog grotendeels door het oude kabinet opgestelde ontwerp-Rijksbegroting 1964 bevat weinig spectaculair nieuws Dat is begrijpelijk na de re.geringsverklaring waarmee het kabinet'Marijnen zich presenteerde Rekening houdend met de aanvullende posten vertoont de „ Miljoenennota " een tekort van ƒ 1.628 miljoen Dat is ƒ 689 miljoen meer dan een jaar geleden voor 1963 werd begroot doch slechts ƒ 80 miljoen meer dan de vermoedelijke uitkomst over het lopende jaar De uitgaven worden geraamd op ƒ 12.856 min de middelen op ƒ 11.476 min zodat in eerste instantie het tekort ƒ 1.380 min is De aan vullende posten vergen dan per saldo nog ƒ 248 min Deze eerste prioriteit heeft Zie verder pag 9 kolom 1 Vervolg op pag 11 kolom 7 S 27 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** '¦' II " II ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ï ** ** *$ II * i * i * i * i * i * i * ï ** De overige belangwekkendste passages uit de Troonrede zijn puntsgewijs • opheffing van de woningnood krijgt in het regeringsbeleidde hoogste prioriteit Een samenstel van maatregelen moet deproduktiviteit en de produktie van de bouwnijverheid opvoe ren waarbij alles in het werk zal worden gesteld boven hetbouwgramma van 90.000 woningen per jaar uit te komen » de moeiiyke omstandigheden waarin vooral de veehouderij en het gemengde landbouwbedrijf verkeren wil de regering verbeteren o.m door een hogere bedrage uit de rijksmiddelen Ook voor de ruilverkaveling en andere cultuurtechnische wer ken vraagt de begroting hogere bedragen aan de regering is bezorgd over een aantal met de krappe ar beidsmarkt samenhangende verschijnselen die ernstige afbrexdc doen aan een verantwoorde loonvorming Zij vertrouwt dat nagezamenlqk overleg tussen regering en bedr^fsleven de loon kostenstqging voor 1964 binnen aanvaardbare grenzen zal blij ven Daarbij zal zij een krachtig prqsbeleid voeren om de op waartse druk op de prijzen de baas te blijven in samenwerking met het bedrgfsleven zal ten behoeve vande economische ontwikkeling een onderzoek plaats vinden naarde vooruitzichten op middellange termen voor onze volks huishouding — zowel voor het geheel als voor afzonderlqkesectoren <• Nederland zal het verdrag tot stopzetting van bovengrondse kernproeven ondertekenen Het voorstel zal aan de goedkeuring van de Staten-Generaal worden voorgelegd de regering heeft goede hoop dat het handelsverkeer metIndonesië zich geleidelijk zal ontplooien nu de betrekkingenmet dat land zich belangrijk hebben verbeterd het verdrag voor een verbeterde Schelde-Rijn verbinding zalde Staten Generaal worden aangeboden in Europees verband zal de regering vasthouden dat de ver dragen van Rome en Parijs de totstandkoming beogen van eenopen en democratische Europese gemeenschap een gemeen schap die niet verdeelt maar verenigt verhoging van de AOW tot een sociaal minimum heeft in hetregeringsprogram een voorname plaats Spoedig na ontvangstvan het betreffende advies van de SER zal zij voorstellen hier toe uitwerken wetsvoorstellen tot uitbreiding van de interimwet invalidi teitsrentetrekkers en afschaffing van de inkomensgrens in dealgemene kinderbijslagwet zullen spoedig worden ingediend het steeds toenemende aantal verkeersongelukken zal deregering proberen terug te drukken door verdere maatregelentot verhoging van de verkeersveiligheid NA BEN « ware botsing met een personenauto is gïstera/ixtnd een vrachtwagen door de leu ning van de Schellingwouder brug gereden en in het IJ geval len De chauffeur kon zich red den Hij Klauterde op een pijler van de brug maar een fotograaf hem voor de lens kreeg Droef nieuws van ^ Belgische hof BRVSSEti — Op even omzichtige wqze als op 21 augustus jl werd aangekondigd dat er een blijde ge beurtenis aan het Belgische hof mocht worden verwacht is maan dag meegedeeld dat die gebeurte nis niet zal doorgaan „ De verwachtingen ontstaan uit recente berichten over de gezond heidstoestand van de koningin zijn helaas niet meer gegrond De Ko ning zal op 20 september in Brussel terugkeren De koningin daarente gen zal haar terugkeer naar België enige dagen moeten uitstellen " al dus de officiële bekendmaking van het paleis te Brussel Op pag 11 van dit U.N is o.m de volledige tekst van de troonrede afge drukt Uittreksels uit de Miljoenennota en hoofd ' redactionele beschou wingen daarover vindt men op de pagina's 12 en HlllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllNll ^' 1 Nevelig weer i = WEERSVERWACHTING van het = = KNMI geldig tot woensdagavond = E opgemaakt te 11.15 uur ~ = TtJdeHjk mist ol laaghangende = ~ bewolking vooral In de nacht en = = ochtend overdag ook enkele = = zonnige perioden met een kleine = = kans op een onweersbui zwakke = = tot matige zuidelijke tot zuid = H westelijke wind Iets minder = E warm overdag = I ZON EN MAAN | E Woensdag Zon op 6.18 = = zon onder 18.50 Maan op 6.34 = = maan onder 19.31 = nilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Uitgaven boven de norm De regering Marijnen wil voortbouwen op de door het kabinet-De Quay gelegde grondslag voor een structu reel begrotingsbeleid De ve le wensen inzake overheids voorziening is naar de minis ter van financiën opmerkt daarom slechts mogelijk bin nen de grenzen die door het reële nationale inkomen wor den gesteld Zoals uit de re geringsverklaring reeds be kend was hebben de nieuwe bewindslieden de hoogste prio riteit toegekend aan de oplos sing van de woningnood Daarover zal het nodige wor den gezegd in een nota die op korte termijn aan de volks vertegenwoordiging zal wor den overlegd echter voor zover het de ver werkelijking van het woning bouwprogramma betreft vrij wel geen invloed op de ramin gen van de uitgaven in 1964 omdat deze betrekking hebben op de reeds voor 1 januari a.s in uitvoering zijnde woningen De regering verwacht dat een geleidelijke verwerkelijking van de gedachten uit de ko mende bouwnota wel zullen leiden tot hogere uitgaven dan nu zijn geraamd maar het ko mende jaar zal de invloed be perkt zijn Zoals eveneens bekend uit de verklaring van 31 juli jl is de regering van oordeel dat de invloed van de progressie op de opbrengst van de belasting dringend uitgeschakeld moet worden „ voor zover dit althans in overeenstemming is te bren gen met het toekennen van voorrang van de woningbouw " voegt minister Witteveen er nu aan toe Ook aan de uitvoe ring van het landbouwbeleid zoals dat in de regeringsver klaring is uiteengezet dient zo zegt de bewindsman verder een hoge prioriteit te worden toegekend Voorts is het vol gens de regering van grote be tekenis dat voldoende midde len ter beschikking worden gesteld voor een „ doeltreffend beleid ten aanzien van de ont wikkelingslanden sociale zorg en andere bestaande staatsta ken waaronder onderwijs en waterstaat een kwantitatief be langrijke plaats innemen " De grens Minister Witteveen sluit de slot beschouwing van zijn eerste Mil joenennota af met de opmerking dat afwezigheid van speelruimte er moet zelfs ingelopen worden betekent dat strikt de hand zal moeten worden gehouden aan de grens die voor de komende kabi netsperiode aan uitgaven accres en belastingverlaging tezamen is ge steld Alleen door krachtig vast te houden aan deze gedragslijn kun nen de overheidsfinanciën gezond blijven alleen op deze voorwaarde kan een doeltreffend sociaal-eco nomische politiek worden gevoerd California commentaar op het BELANGRIJK NIEUWS Venezolaanse vijfling Sinds de geboorte van de beroem de Dionne vijfllng in 1934 tn Ca nada was nog niet weer een vUfllng geboren Maar nu Is het dan zover Mevrouw Elf ren Prieto In Venezuela vond het niet meer dan billijk om ook al is het wat laat tegenover de vüf Dionne meisjes vüf gezonde jongens te stellen „ Leuk " zeggen we aUemaal Maar we denken toch ook wel hoe houdt zo'n eenvoudige Vene zolaanse hulsvrouw al die magen In haar - toch al kinderrflke - ge zin gevuld Enfin in het zonnige Venezuela zal men daarvoor wel een oplos sing vinden En w^t als er in Nederland eens een vijfling werd geboren Dan Hjkt ons de voeding beslist geen probleem Voor de eerste jaren zijn er onze wei'eld vermaarde zulvelprodukten En daarna Ach Ides maar uit onze riJk gevulde hoorn des overvloeds Eén tip kunnen wfl de toekomsti ge Hollandse vtjfling-moeder vast geven als het gezonde knapen zijn zullen ze nèt als hun vriend jes dól ztln op Calif ornia-soep < Tussen haakjes waarom zou u eigenlijk wachten tot die vijfling er is California soep is ook nü al het proberen waard Paarden op hol Calèche van prinsessen tegen boom Van onze correspondent DEN HAAG — De paarden van de calèche met Prinsessen op hol Als een schok ging het over het stampvolle Lange Voorhout waar de enorme menigte de adem inhield op dit ontstellende gebeuren Dit voorval dat bijna tot een zeer ernstig ongeluk leidde gebeurde bij het formeren van * ANDERHALVE maand na de A uiivoeiige regeiingsverkla ling van 31 juli mag men geen hoge verwachtingen hebben van een Troonrede die dezelfde auteurs tus sen hun onderbroken vakantie en hun inburgering ten departemente moesten opstellen Dit in aanmerking nemende kan men toch met bewondering kennis nemen van het doorhakken van een paar forse knopen in die paar weken tijds Onvervaard heeft de regering een verhoogde steun aan de melk veehouderij voor haar rekening ge nomen en fondsen beschikbaar ge steld om de landbouw rendabel te maken Zij is hiervoor bewust afge weken van een financieel beleid dal zij overigens als nuttig en nodig Iieeft aanvaard Hierover zijn ook wel kritische opmerkingen te maken zoals wij bij de bespreking van de Miljoenennota zullen doen maar men kan de rege ring niet de moed en de besluitvaar digheid ontzeggen om te doen wat zij nodig vond In dezelfde hoek als de landbouw zit de woningbouw In volgorde van prioriteit heeft zij zelfs een hogere rang Zij gaat bij de regering in be langrijkheid nog uit boven belasting correctie — waarvan dit begrotings jaar nog niets zal komen — terwijl de landbouw in deze reeks nummer drie is Urgentie van de landbouw maairegelen heeft begrotingstech nisch tot voorrang geleid Het samen stel van maatregelen dat de bouw moet versnellen vraagt overleg met het bedrijfsleven dat deze maand voltooid wordt en stelt voorlopig nog geen eisen aan de schatkist Dat komt later Uit hei feit dat de verhoogde land bouwkosten de structurele uitgaven pol al doen overkoken kan men af leiden dal de overige verklaringen van de regering wat platonisch moes ten blijven Het verheugt ons te ver nemen dat de regering evenals wij verontrust is door het toenemen van het aantal verkeersongelukken Wat zij er aan doet wachten wij maar even af Hljker ervarener regeringen hebben zich er de tanden op bot ge beten Eigenlijk moest men zoeken naar onderwerpen die geen geld kosten want alle middelen zijn al gereser veerd Zo gaat de regering ook ten aanzien van de lucht - en waterver ontreiniging niet -' erder dan dat zij de gevaren voor de mens in zijn levensmilieu ten gevolge van indus trialisatie en verstedelijking signa leert zonder een remedie in het voor uitzicht te stellen Positiever had de regering kunnen aankondigen dat zij de bezitsvor ming ging stimuleren door het afsto ten van regeringsdeelneming in be drijven Dat zou zelfs geld opbrengen Meer nog misten wij een opwek kend woord over het aardgas Het ligt toch voor de hand dat ons volk grote belangstelling heeft voor een machtige gasbel die ons plotseling rangschikt in de groep van grond stofbezittende landen zonder dat de winning arbeidsintensief is Vermoe delijk vindt liet publiek goedkoop gas veel belangwekkender dan de wat schimmige neutralisering van de progressie dei belasting en men heeft er een duidelijke hekel aan het nieuws over de gasbel te vernemen uit België Uit wat er verder niet in de Troonrede staat kan men afleiden dat ons in het komende begrotings jaar geen huurverhoging te wachten staat en dat de regering omtrent de wettelijke regeling van radio en tele visie en het gebruik van het tweede net nog geen verdere denkbeelden heeft ontwikkeld Ten aanzien van deze ingewikkelde stof mag dit alleen maar verstandig heten Op het georganiseerde bedrijfs leven trekt de regering een zware wissel Zij verwacht dat het de loon kostenstijging binnen aanvaardbare grenzen zal houden waarbij niet alleen de landelijke stijging van de produktiviteit een grens stelt maar ook het prijspeil het investerings niveau en de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland moeten meetellen De regering kan dit doen want het georganiseerde bedrijfs leven heeft zelf verlangd de lonen op deze basis te mogen regelen Daarom onthoudt zij zich zorgvuldig een percentage te noemen Het woord is eerst aan de Sociaal Economische Raad Ongetwijfeld is het kabinet dank baar dat het zich aldus buiten het gewoel kan houden dat uit de sociltle conflicten in Amsterdam is voortge komen De conflicten zelf probeert zij ech ter niet te ontlopen Zij is bezorgd over verschijnselen die een ernstige inbreuk maken op een verantwoorde loonvorming en zal dit vraagstuk onder ogen zien in nauw overleg met het georganiseerde bedrijfsleven De aangekondigde wetsontwerpen zijn weinig schokkend zoals te be grijpen valt bij een kabinet dat in grote lijnen het beleid wil voortzet ten van een voorganger die vooral in zijn laatste levensjaar bijzonder produktief was Maar wanneer de regering ondanks krappe middelen in vier jaar volbrengt wat zij in hoofdzaak beloofd heeft namelijk in dustriële expansie zonder overbeste ding aanmerkelijke verhoging van de bouwproduktie neutralisering vf.n de progressie in de belasting en ver hoging van de rentabiliteit in de landbouw mogen we niet mopperen en zal deze wat kleurloze Troonrede achteraf gekenmerkt kunnen worden als een moedig stuk ArtverifTit.iel i MODERNE COIFFURES i I fi bij de Smeebrug L Damesfcapsalon Anita tel 17378 ^ m l h 
20 pagïna '^ ÜTRECHTSCH oplage 60.000 NIEUWSBLAD rh Joh de Liefde N.V Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis DINSDAG 17 SEPTEMBER 1963 71ste JAARGANG No 119 Hoofdredacteur mr J W Niessink Telefoon 16431 — Giro 154949 Ab.prijzen ƒ 8.30 p kw 65 et p w Ir ' Bestrijding woningnood voorop in regeringsprogram Hogere uitgave voor steun landbouw * * * * stijging van prijzen De Rijksbegroting voor 1964 vertoont een grotere stijging van de uitgaven dan past in het financiële heleid van dit kabinet Als grondslag van dit héleid geldt dat de stijging der uitgaven in de periode tot en met 1967 achter moet blijven bij de groei van het nationale inkomen Door een bijzondere verhoging van uitgaven voor hulp aan de landbouw is dit beeld van de begroting voor komend jaar vertekend Bo vendien zal de regering zo nodig extra middelen voor de woningbouw beschikbaar stellen als deze in de loop van het parlementaire jaar nodig blijken Deze beide onderwerpen zijn de belangrijkste uit het regeringsprogramma dat koningin Juliana vanmiddag in de Troonrede heeft ontvouwd Een groot ongeluk voorkomen de calèche van de Prinsessen is tot stilstand gebracht GEEN BELASTINGVERLAGING IN 1964 Structureel beleid zal worden voortgezet Begrotingstekort is f L628 miljoen Advertentie VAN ONZE FINANCIëLE REDACTEUR D E vanmiddag door de nieuwe minister van finan ciën prof dr H J Witteveen bij de Tweede Kamer ingediende maar nog grotendeels door het oude kabinet opgestelde ontwerp-Rijksbegroting 1964 bevat weinig spectaculair nieuws Dat is begrijpelijk na de re.geringsverklaring waarmee het kabinet'Marijnen zich presenteerde Rekening houdend met de aanvullende posten vertoont de „ Miljoenennota " een tekort van ƒ 1.628 miljoen Dat is ƒ 689 miljoen meer dan een jaar geleden voor 1963 werd begroot doch slechts ƒ 80 miljoen meer dan de vermoedelijke uitkomst over het lopende jaar De uitgaven worden geraamd op ƒ 12.856 min de middelen op ƒ 11.476 min zodat in eerste instantie het tekort ƒ 1.380 min is De aan vullende posten vergen dan per saldo nog ƒ 248 min Deze eerste prioriteit heeft Zie verder pag 9 kolom 1 Vervolg op pag 11 kolom 7 S 27 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** '¦' II " II ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ï ** ** *$ II * i * i * i * i * i * i * ï ** De overige belangwekkendste passages uit de Troonrede zijn puntsgewijs • opheffing van de woningnood krijgt in het regeringsbeleidde hoogste prioriteit Een samenstel van maatregelen moet deproduktiviteit en de produktie van de bouwnijverheid opvoe ren waarbij alles in het werk zal worden gesteld boven hetbouwgramma van 90.000 woningen per jaar uit te komen » de moeiiyke omstandigheden waarin vooral de veehouderij en het gemengde landbouwbedrijf verkeren wil de regering verbeteren o.m door een hogere bedrage uit de rijksmiddelen Ook voor de ruilverkaveling en andere cultuurtechnische wer ken vraagt de begroting hogere bedragen aan de regering is bezorgd over een aantal met de krappe ar beidsmarkt samenhangende verschijnselen die ernstige afbrexdc doen aan een verantwoorde loonvorming Zij vertrouwt dat nagezamenlqk overleg tussen regering en bedr^fsleven de loon kostenstqging voor 1964 binnen aanvaardbare grenzen zal blij ven Daarbij zal zij een krachtig prqsbeleid voeren om de op waartse druk op de prijzen de baas te blijven in samenwerking met het bedrgfsleven zal ten behoeve vande economische ontwikkeling een onderzoek plaats vinden naarde vooruitzichten op middellange termen voor onze volks huishouding — zowel voor het geheel als voor afzonderlqkesectoren <• Nederland zal het verdrag tot stopzetting van bovengrondse kernproeven ondertekenen Het voorstel zal aan de goedkeuring van de Staten-Generaal worden voorgelegd de regering heeft goede hoop dat het handelsverkeer metIndonesië zich geleidelijk zal ontplooien nu de betrekkingenmet dat land zich belangrijk hebben verbeterd het verdrag voor een verbeterde Schelde-Rijn verbinding zalde Staten Generaal worden aangeboden in Europees verband zal de regering vasthouden dat de ver dragen van Rome en Parijs de totstandkoming beogen van eenopen en democratische Europese gemeenschap een gemeen schap die niet verdeelt maar verenigt verhoging van de AOW tot een sociaal minimum heeft in hetregeringsprogram een voorname plaats Spoedig na ontvangstvan het betreffende advies van de SER zal zij voorstellen hier toe uitwerken wetsvoorstellen tot uitbreiding van de interimwet invalidi teitsrentetrekkers en afschaffing van de inkomensgrens in dealgemene kinderbijslagwet zullen spoedig worden ingediend het steeds toenemende aantal verkeersongelukken zal deregering proberen terug te drukken door verdere maatregelentot verhoging van de verkeersveiligheid NA BEN « ware botsing met een personenauto is gïstera/ixtnd een vrachtwagen door de leu ning van de Schellingwouder brug gereden en in het IJ geval len De chauffeur kon zich red den Hij Klauterde op een pijler van de brug maar een fotograaf hem voor de lens kreeg Droef nieuws van ^ Belgische hof BRVSSEti — Op even omzichtige wqze als op 21 augustus jl werd aangekondigd dat er een blijde ge beurtenis aan het Belgische hof mocht worden verwacht is maan dag meegedeeld dat die gebeurte nis niet zal doorgaan „ De verwachtingen ontstaan uit recente berichten over de gezond heidstoestand van de koningin zijn helaas niet meer gegrond De Ko ning zal op 20 september in Brussel terugkeren De koningin daarente gen zal haar terugkeer naar België enige dagen moeten uitstellen " al dus de officiële bekendmaking van het paleis te Brussel Op pag 11 van dit U.N is o.m de volledige tekst van de troonrede afge drukt Uittreksels uit de Miljoenennota en hoofd ' redactionele beschou wingen daarover vindt men op de pagina's 12 en HlllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllNll ^' 1 Nevelig weer i = WEERSVERWACHTING van het = = KNMI geldig tot woensdagavond = E opgemaakt te 11.15 uur ~ = TtJdeHjk mist ol laaghangende = ~ bewolking vooral In de nacht en = = ochtend overdag ook enkele = = zonnige perioden met een kleine = = kans op een onweersbui zwakke = = tot matige zuidelijke tot zuid = H westelijke wind Iets minder = E warm overdag = I ZON EN MAAN | E Woensdag Zon op 6.18 = = zon onder 18.50 Maan op 6.34 = = maan onder 19.31 = nilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Uitgaven boven de norm De regering Marijnen wil voortbouwen op de door het kabinet-De Quay gelegde grondslag voor een structu reel begrotingsbeleid De ve le wensen inzake overheids voorziening is naar de minis ter van financiën opmerkt daarom slechts mogelijk bin nen de grenzen die door het reële nationale inkomen wor den gesteld Zoals uit de re geringsverklaring reeds be kend was hebben de nieuwe bewindslieden de hoogste prio riteit toegekend aan de oplos sing van de woningnood Daarover zal het nodige wor den gezegd in een nota die op korte termijn aan de volks vertegenwoordiging zal wor den overlegd echter voor zover het de ver werkelijking van het woning bouwprogramma betreft vrij wel geen invloed op de ramin gen van de uitgaven in 1964 omdat deze betrekking hebben op de reeds voor 1 januari a.s in uitvoering zijnde woningen De regering verwacht dat een geleidelijke verwerkelijking van de gedachten uit de ko mende bouwnota wel zullen leiden tot hogere uitgaven dan nu zijn geraamd maar het ko mende jaar zal de invloed be perkt zijn Zoals eveneens bekend uit de verklaring van 31 juli jl is de regering van oordeel dat de invloed van de progressie op de opbrengst van de belasting dringend uitgeschakeld moet worden „ voor zover dit althans in overeenstemming is te bren gen met het toekennen van voorrang van de woningbouw " voegt minister Witteveen er nu aan toe Ook aan de uitvoe ring van het landbouwbeleid zoals dat in de regeringsver klaring is uiteengezet dient zo zegt de bewindsman verder een hoge prioriteit te worden toegekend Voorts is het vol gens de regering van grote be tekenis dat voldoende midde len ter beschikking worden gesteld voor een „ doeltreffend beleid ten aanzien van de ont wikkelingslanden sociale zorg en andere bestaande staatsta ken waaronder onderwijs en waterstaat een kwantitatief be langrijke plaats innemen " De grens Minister Witteveen sluit de slot beschouwing van zijn eerste Mil joenennota af met de opmerking dat afwezigheid van speelruimte er moet zelfs ingelopen worden betekent dat strikt de hand zal moeten worden gehouden aan de grens die voor de komende kabi netsperiode aan uitgaven accres en belastingverlaging tezamen is ge steld Alleen door krachtig vast te houden aan deze gedragslijn kun nen de overheidsfinanciën gezond blijven alleen op deze voorwaarde kan een doeltreffend sociaal-eco nomische politiek worden gevoerd California commentaar op het BELANGRIJK NIEUWS Venezolaanse vijfling Sinds de geboorte van de beroem de Dionne vijfllng in 1934 tn Ca nada was nog niet weer een vUfllng geboren Maar nu Is het dan zover Mevrouw Elf ren Prieto In Venezuela vond het niet meer dan billijk om ook al is het wat laat tegenover de vüf Dionne meisjes vüf gezonde jongens te stellen „ Leuk " zeggen we aUemaal Maar we denken toch ook wel hoe houdt zo'n eenvoudige Vene zolaanse hulsvrouw al die magen In haar - toch al kinderrflke - ge zin gevuld Enfin in het zonnige Venezuela zal men daarvoor wel een oplos sing vinden En w^t als er in Nederland eens een vijfling werd geboren Dan Hjkt ons de voeding beslist geen probleem Voor de eerste jaren zijn er onze wei'eld vermaarde zulvelprodukten En daarna Ach Ides maar uit onze riJk gevulde hoorn des overvloeds Eén tip kunnen wfl de toekomsti ge Hollandse vtjfling-moeder vast geven als het gezonde knapen zijn zullen ze nèt als hun vriend jes dól ztln op Calif ornia-soep < Tussen haakjes waarom zou u eigenlijk wachten tot die vijfling er is California soep is ook nü al het proberen waard Paarden op hol Calèche van prinsessen tegen boom Van onze correspondent DEN HAAG — De paarden van de calèche met Prinsessen op hol Als een schok ging het over het stampvolle Lange Voorhout waar de enorme menigte de adem inhield op dit ontstellende gebeuren Dit voorval dat bijna tot een zeer ernstig ongeluk leidde gebeurde bij het formeren van * ANDERHALVE maand na de A uiivoeiige regeiingsverkla ling van 31 juli mag men geen hoge verwachtingen hebben van een Troonrede die dezelfde auteurs tus sen hun onderbroken vakantie en hun inburgering ten departemente moesten opstellen Dit in aanmerking nemende kan men toch met bewondering kennis nemen van het doorhakken van een paar forse knopen in die paar weken tijds Onvervaard heeft de regering een verhoogde steun aan de melk veehouderij voor haar rekening ge nomen en fondsen beschikbaar ge steld om de landbouw rendabel te maken Zij is hiervoor bewust afge weken van een financieel beleid dal zij overigens als nuttig en nodig Iieeft aanvaard Hierover zijn ook wel kritische opmerkingen te maken zoals wij bij de bespreking van de Miljoenennota zullen doen maar men kan de rege ring niet de moed en de besluitvaar digheid ontzeggen om te doen wat zij nodig vond In dezelfde hoek als de landbouw zit de woningbouw In volgorde van prioriteit heeft zij zelfs een hogere rang Zij gaat bij de regering in be langrijkheid nog uit boven belasting correctie — waarvan dit begrotings jaar nog niets zal komen — terwijl de landbouw in deze reeks nummer drie is Urgentie van de landbouw maairegelen heeft begrotingstech nisch tot voorrang geleid Het samen stel van maatregelen dat de bouw moet versnellen vraagt overleg met het bedrijfsleven dat deze maand voltooid wordt en stelt voorlopig nog geen eisen aan de schatkist Dat komt later Uit hei feit dat de verhoogde land bouwkosten de structurele uitgaven pol al doen overkoken kan men af leiden dal de overige verklaringen van de regering wat platonisch moes ten blijven Het verheugt ons te ver nemen dat de regering evenals wij verontrust is door het toenemen van het aantal verkeersongelukken Wat zij er aan doet wachten wij maar even af Hljker ervarener regeringen hebben zich er de tanden op bot ge beten Eigenlijk moest men zoeken naar onderwerpen die geen geld kosten want alle middelen zijn al gereser veerd Zo gaat de regering ook ten aanzien van de lucht - en waterver ontreiniging niet -' erder dan dat zij de gevaren voor de mens in zijn levensmilieu ten gevolge van indus trialisatie en verstedelijking signa leert zonder een remedie in het voor uitzicht te stellen Positiever had de regering kunnen aankondigen dat zij de bezitsvor ming ging stimuleren door het afsto ten van regeringsdeelneming in be drijven Dat zou zelfs geld opbrengen Meer nog misten wij een opwek kend woord over het aardgas Het ligt toch voor de hand dat ons volk grote belangstelling heeft voor een machtige gasbel die ons plotseling rangschikt in de groep van grond stofbezittende landen zonder dat de winning arbeidsintensief is Vermoe delijk vindt liet publiek goedkoop gas veel belangwekkender dan de wat schimmige neutralisering van de progressie dei belasting en men heeft er een duidelijke hekel aan het nieuws over de gasbel te vernemen uit België Uit wat er verder niet in de Troonrede staat kan men afleiden dat ons in het komende begrotings jaar geen huurverhoging te wachten staat en dat de regering omtrent de wettelijke regeling van radio en tele visie en het gebruik van het tweede net nog geen verdere denkbeelden heeft ontwikkeld Ten aanzien van deze ingewikkelde stof mag dit alleen maar verstandig heten Op het georganiseerde bedrijfs leven trekt de regering een zware wissel Zij verwacht dat het de loon kostenstijging binnen aanvaardbare grenzen zal houden waarbij niet alleen de landelijke stijging van de produktiviteit een grens stelt maar ook het prijspeil het investerings niveau en de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland moeten meetellen De regering kan dit doen want het georganiseerde bedrijfs leven heeft zelf verlangd de lonen op deze basis te mogen regelen Daarom onthoudt zij zich zorgvuldig een percentage te noemen Het woord is eerst aan de Sociaal Economische Raad Ongetwijfeld is het kabinet dank baar dat het zich aldus buiten het gewoel kan houden dat uit de sociltle conflicten in Amsterdam is voortge komen De conflicten zelf probeert zij ech ter niet te ontlopen Zij is bezorgd over verschijnselen die een ernstige inbreuk maken op een verantwoorde loonvorming en zal dit vraagstuk onder ogen zien in nauw overleg met het georganiseerde bedrijfsleven De aangekondigde wetsontwerpen zijn weinig schokkend zoals te be grijpen valt bij een kabinet dat in grote lijnen het beleid wil voortzet ten van een voorganger die vooral in zijn laatste levensjaar bijzonder produktief was Maar wanneer de regering ondanks krappe middelen in vier jaar volbrengt wat zij in hoofdzaak beloofd heeft namelijk in dustriële expansie zonder overbeste ding aanmerkelijke verhoging van de bouwproduktie neutralisering vf.n de progressie in de belasting en ver hoging van de rentabiliteit in de landbouw mogen we niet mopperen en zal deze wat kleurloze Troonrede achteraf gekenmerkt kunnen worden als een moedig stuk ArtverifTit.iel i MODERNE COIFFURES i I fi bij de Smeebrug L Damesfcapsalon Anita tel 17378 ^ m l h 
2 DINSDAG 17 SEPTEMBER 1963 TJTRECHTSCH NIEüWS BLAn Man ' hang voor ongeluk thuis droeg scheermes hij zich Vechtpartij bij toilet van café berecht Zilveren modelhouwers tonen hun fygulden *^ geduldwerken Tentoonstelling in Spoorwegmuseum O ogli j dersgasthuis gaat uitbreiden Reeds akkoord met Rijk Jongeman pleegde liefst 25 inbraken beschikkingstelling van de regering De raadsman van verdachte drong aan op een zo gering mogelijke straf voor zijn cliënt Uitspraak 1 okto ber Advertentie Stichting Stadsontspanning organiseeit Advertentie TAPJOE UTRECHT DINSDAG 24 SEPT 1963 - 20 30 UUR - IN HET STADION Prijzen der plaatsen Overdekt r 2,50 Onoverdekt ƒ 1,75 Staanplaatsen ƒ 1 —• dLucntiae cJ^i UET AAP-NOOT-MIES het steeds ** smaller wordende fundamentje van al onze wetenschap en kennis zal nog wel even stand houden maar met de duurzaamheid van de rest is het maar akelig gesteld Wat iedereen al wel wist al was het dan niet altijd In steeds wakende en immer-argwanende bewustheid heeft de hoogge leerde Heyn — prof dr ir F uit Delft — ons duidelijk en Wat mij betreft zeer angstwekkend — voorgezet ónze kennis ver oudert in steeds sneller teimpo De levensduur van de kennis is in onze tijd Steeds korter geworden er is sprake van een hal vering van de kennis maar met die halvering is er als het ware ook sprake van een halvering van de levensduur van de man afgestudeerde ingenieurs zijn wat hun kennis betreft thans slechts van vijf tot tien jaar bruikbaar daarna is hun kennis verouderd Dit heeft de befaamde Delftse hoogleraar op een onderwijs conterentie gezegd en ik vind dit geen kleinigheid De professor zei onder andere ook nog Allereerst moet het idee van afgestudeerd zijn worden afgeschaft Daar staat gij dan dienaren der wetenschap Daar staat gij dan met uw zak vol diploma's uw mond völ tanden én uw lege handen Doorstuderen veel van wat ge als hoogste wijsheid en mis schien zelfs zekerheid moeizaam hebt leren onderkennen is na vijf of tien jaar alweer verouderd en wellicht zinloos of onzinnig geworden Ge kunt dit — neen ge moet dit — als een blanke doch thans bezoedelde ballast óver boord werpen om weer allerlei nieuws bij tè leren dat over vijf a tien jaar weer en zo maar voort en voort en voort totdat Hein de zéér magere zijn macabere halt toeroept aan al uw „ wetenschap " en ge — onwetend — in de trein stapt die u ver vsn het aardse eindstation naar de onbekende verte gaat voeren de eindeloze grenzeloze verte waar alle wetenschap haar waarde en betekenis heeft verloren Doorstuderen en nooit afstuderen Vroeger zei professor konden wetenschap en kennis min of meer statisch heten thans zijn zij onderhevig aan snelle dynamiek ' t Zijn mooi afgeronde constateringen maar mij geven zê een gevoel van hopeloze inspanningen Aap-noot-mies en nog zo'n handvol grapjes -* dat is » lleswat wij In onze warme knuistjes mógenblijven klemmen De rest vloeit er als lauw j^Z-O^/sf watM doorhtén __ ^ jertj ^ Zaliger dan ooit zijn de armen van geest r^n^nrcé^fr ^ Kaartverkoop Bureau V.V.V Kunsthandel Schoonheim Sigarenmagazijn Vosje Sigarenmagazijn Van Leur Sigarenmagazijn Van der Broek Sigarenmagazijn Van Gort Sigarenmagazijn Bartelds Sigarenmagazijn Baartmans Sigarenmagazijn Van Ingen Zelfbediening Noz Bureau N U.D Burgerlijke stand van UTRECHT Van een onzer verslaggevers LIEFHEBBERS van modelbouw kunnen de komende dagen hun hart ophalen in het Spoorwegmuseum te Utrecht waar ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het maand blad De Modelbouwer een tentoon stelling van werkstukken wordt ge houden Dit maandblad is het oftï oiële orgaan van de Nederlandse vereniging van modelbouwers Deze vereniging telt momenteel ongeveer 2500 leden Doel van de vereniging is het be vorderen van de modelbouw als vrijetijdsbesteding Vereniging en maandblad ondervinden grote steun van het bedrijfsleven in de vOrm van het ter beschililting stellen van ge gevens voor het vervaardigen van bouwbeschrijvingen en modelbouw tekeningen Scheepswerven en rede rijen verstrekken de vereniging de gegevens van hun nieuwste schepen Zo verschenen onlangs nog de teke ningen van de grootste en sterkste zeesleper ter wereld de Zwarte Zee Ook van de Nederlandse Spoorwegen wordt belangrijke steun ondervon den bij het vervaardigen van mo del bouwt tekeningen op het gebied van de spoorwegen Veel treintjes Hoewel de grootste groep van mo delbouwers zich voornamelijk bezig houdt met het bouwen van spoor wegmodellen en complete miniatuur spoorwegen is er tevens een groep scheepsmodelbouwers die betzij mo derne hetzij historische schepen na bouwen Daarnaast bevat de vereni ging dan nog de kleinere groepen van machinebouwers kermisattrac ties maquettes boerenwagens en dergelijke Vrijwel alle categoriën zijn op de expositie in het Spoorwegmuseum vertegenwoordigd en liefhebbers van miniatuur en modelbouw kun nen dan ook hun aandacht besteden aan fraaie werkstukken op verlerlei gebied Alle produkten zijn vervaar - Promotie van de heer Kastelein Aan de rijlcsuniversiteit te Utrecht promoveerde vanmiddag de heer A Kastelein geboren te Dordrecht wonende 1ste Brandenburgerweg 28 in De Bilt tot doctor in de genees kunde op het proefschrift getiteld De klinische betekenis van het rönt genolQgisch aangetoonde defecte car dia mechanisme Promotor was prof dr R H de Waard Wanneer de maaginhoud een ster ke neiging heeft om naar de slok darm terug te vloeien spreekt men van een defect cardia mechanis me Het bestaan van een dergelijke neiging kan röntgenologisch worden aangetoond en dr Kastelein heeft kunnen vaststellen dat zij karakte ristieke klachten pleegt te geven Zij kan verder leiden tot een ern stige ontsteking van de slokdarm en bij een daarop gericht onder zoek bleek dat deze complicatie vooral optreedt wanneer de maag Veel zuur produceert Dr Kastelein besluit daaruit dat het gewenst is bij een defect car dia mechanisme dat gepaard gaat met een sterke zuurprodulrtie van de maag een operatieve behande ling in te stellen MODEHUIS L ' Innovation Lauw water BILTSTRAAT 68 - UTRECHT TELEFOON 2113 « digd door de leden van de vereni ging die voortkomen uit alle ran gen en standen Vele grote bedrij ven hebben bij de N.V.M aangeslo ten modelclubs want modelbouw bevordert handvaardigheid en de bedrijven zien dan ook het belang hiervan voor hun personeelsleden in 150 werkstukken De tentoonstelling draagt de naam De zilveren modelbouwer die is ont leend aan het telt dat het orgaan 25 jaar geleden voor het eerst op commerciële basis werd uitgege ven Eerst na de tweede wereld oorlog werd de N.V.M opgericht die in 1948 de uitgave van het blad In het jaarverslag van het Ko ninklijk Nederlands Gasthuis voor Ooglijders te Utrecht over 19G2 blijkt een duidelijk verschil in be zetting over het eerste en tweede halfjaar Vooral in het eerste deel was de bezetting met name in de ie en 2e klasse niet bevredigend terwijl in het tweede gedeelte van 1962 er juist van een goede bezetting kon worden gesproken In de medische staf werd dr N M J Schweitzer lector in de oog heelkunde gekozen Voor de oog heelkundige onderzoekmethoden Dr J A van Loon nam 1 augustus ont slag als wetenschappelijk hoofdamb tenaar hetgeen een algehele reorga nisatie teweeg bracht De taak van intern consulent wordt thans vei'zorgd door de uni - Vrachtauto verongelukt op rijksweg 12 Op de rijksweg 12 bij de atrit even voor Houten is vanmorgen een on geluk gebeurd met een Duitse vrachtwagen met aanhangwagen bestuurd door de 48-jarige chauf feur G Gelen uit Kamp Linfort Hij kwam uit de richting Arnhem toen htj bij een wegversmalling ter hoogte van Houten werd gesneden door een onbekend gebleven auto mobilist Chauffeur Gelen moest naar rechts uitwijken met het gevolg dat hij van de rijbaan af de sloot inreed De materiële schade is be trekkelijk gering de chauffeur kwam met de schrik vrij BEZOEKT MORGENAVOND onze MODESHOW in hotel Smits Aanvang 8 onr EEN van de proiikstukken van de tentoonstelling een tot in details Huiver nagebouwde disselwagen öp Zich nam nu echter op niet com merciële basis Op de expositie die ongeveer 150 ingezonden werkstukken omvat kan men op verschillend gebied prach tige staaltjes modelbouw bewonde ren In hoofdzaak spoorwegmodel len maar daarnaast ook andere werstukken zoals bijvoorbeeld een boerenwagen die met veel geduld veel liefdf en nauwkeurigheid tot stand werden gebracht De tentoonstelling is van heden at geopend tot en met zondag 13 okto ber versiteitskliniek voor interne ge neeskunde Het jaarverslag over 1962 meldt dat er wel een tekort bestaat aan verplegend personeel maar dat dit tekort nog nooit een knelpunt is ge weest Deze bezetting kon op een voldoende peil worden gehouden Met het rgk werd in principe over eenstemming bereikt over de finan ciering van de bouwplannen van een nieuwe polikliniek en de verbou wing van verpleegafdelingen Het instrumentarium kon tijdens 1962 worden uitgebreid met een ap planatietonometer en een spleet lamp Haagstreit In totaal werden er 1201 patiënten opgenomen in het Gasthuis en bijna evenveel operaties verricht Timmerlieden gewond hij arbeidsongeval Op de Weerdsingel westzijde te Utrecht is maandagmiddag een ar beidsongeval gebeurd waarbij twee timmerlieden van de dienst van openbare werken werden gewond De mannen waren bezig he ' dak van een serre aan de achterzijde te repareren toen de balk waarop zij stonden door de last bezweek Zij vielen en kwamen op een 2V2 meter lager tegelplateau terecht De 42 ja-rige G Termaai Populierstraat 6 Utrecht brak zijn rechterboven been De 33-jarige P van Rijnsoever Huize de Geerlaan 3 kreeg een her senschudding hij klaagde over een pijnlijk rechterbeen Beide mannen werden in het St.-Antoniusziekenhuis Bijdragen LlN.-aetie Voor de U.N - operatie Zilverpa pier die reeds aan 109 gehandicapte medemensen een invalidenwagen tje verstrekte zijn opnieuw twee giften ontvangen De heren N.N gaven ƒ 9 en ƒ!.- af aan de halportier van het U.N Advertentie Vorstelijk Werkendam/C.H V bericht - Toen een stralend bruidje vanmorgen aan de arm van haar trotse echt genoot de knusse keuken —¦ haar toekomstig domein - betrad spron gen haar vreugdetranen in de ogen „ Dat heb ik zelfs niet kun nen dromen " riep ze uit De jonge echtgenoot glimlachte betekenisvol en zei Sinds vorsten Skultuna krijgen is het êen vorste lijk geschenk Skultuna Eloxal aluminium — fa voriet van vrouwen over de gehele wereld Meesterlijke Zweedse cre atie met glanzend mat-zilver uiterlijk en 5 mm-dikke vlakblij vende bodems Om echtgenoot kinderen en Vrienden te verwen nen met smulgerechten Neem bij voorbeeld de royale braadpan maar liefst 2 kippeljes tegelijk kunnen erin Vorstelijk Geïmporteerd door N.V Centrale Handels Vennootschap - Rotter dam - Tel 010 134980 UTRECHT — Geboren Anne T Z V D Groenman en B A v der Wagen Lopik Lopikerweg O 139 Carlo L z v P C Trommels en J C D Uiterwaal Bandoengsti ' 10 bisA Robertus A M z v J J van Maanen en M A van Wegen Am Rotterdamstraat 10 Johannes z V J Letteboer en K F v d Weerdt Tulpstraat 58 René M z V C F van Doorn en A M J Wanders Julianaweg 259 Rodney A A J z V J A Versteeg en Y C J Schuurs Mecklenburglaan 2 Johannes C z v H van Soest en C C Barten Riemstraat 50 Pe trus A z V J H M van Nieuw kerk en J M Verkerk Maarssen Straatweg 27 Robertus H M z v Ch Dekker en M W G Heuvink Anemoonstraat 3bis Robert J z v A Keiman en J J Slot Gageldijk 16 Jeroen z v N Boereboom en P A Pronk V A van Wvjckskade 6A Theodoras R z v Th C R v der Meer én G L van den Berg Oude Gracht 65 Jan W z v J Nieuwland en A Vermeer Bilder - Geldkist met 700 gulden gestolen Bij de Utrechtse politie is maan dag aangifte gedaan Van diefstal in de fabriek n.v Polymeric Elek tronweg 118 Utrecht Meh heeft zich vermoedelijk in het afgelopen weekend toegang tot de fabrieks ruimte verschaft door een ruit in ' n zjjdeur in te slaan In de fabriekshal werd ' n gereed schapskast opengebroken Op de eerste etage werd een metalen sclirijfbureau geforceerd Men nam hieruit een metalen geldkist mee met ƒ 700 l^ieuwe studiegids rijksuniversiteit De nieuwe 418 pagina's tellende studiegids der rijksuniversiteit te Utrecht is thans verschenen Het boekwerk vormt een nuttige hand leiding voor de studenten die naast een historisch overzicht van de uni versiteit er alle gegevens vinden omtrent faculteiten algemene in richting studieduur en personalia Op parkeerplaatsen Laatste beursdag 5245 auto's Maandag — de laatste dag voor de sluiting van de Najaarsbeurs ' 63 te Utrecht — waren er 5245 auto's geparkeerd toebehorend aan bezoe kers van de beurs Vorig jaar waren het er op die voorlaatste dag 5080 KERKEWERK OOGIN-Afc Bijzonder kerkewerk Oog-in-Al uitgaande van de commissie kerke werk van de herv wljkgemeen te houdt vrijdag 20 september om 20 uur de eerste bijeenkomst in de wijkzaal van de Mattheuskerk Ds J W v.d Hoeven spreekt over de nood van ' t nabije oosten in het bij zonder van de bijbellanden Hij wilde onder de pannen zijn Van een onzer verslaggevers De Utrechtse rechtbank behandel de de zaak tegen de 22-jarige Utrechter P v H die in vijf we ken tijds op zijn eentje niet min der dan 25 inbraken had gepleegd onder meer te Zeist Driebergen Utrecht Gouda en andere plaatsen In Zeist had hij onder andere door middel van braak en verbreking in de nacht van 1 op 2 april enkele beeldjes ontvreemd en in de nacht van 9 op 10 april had hij door ver breking en inklimming een geldsbe drag gestolen Deze beide feiten wer den hem ten laste gelegd maar ver dachte bekende tevens schuldig te zijn aan de overige gepleegde mis drijven Verdachte die volkomen uit de rechte koers was geslagen zei dat hij tot die inbraken was gekomen omdat hij het in de maatschappij niet kon harden en dat hij onder de pannen wilde zijn De officier van justitie achtte ver dachte verminderd toerekeningsvat baar en eiste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf en daarnevens ter Fruit en bloemen voor zieken De Utrechtse bond van amateur tuinders heeft weer zijn jaarlijkse bloemen - en fruitdag gehouden Een groot aantal tuinders van de Hoge Weide Ons Genot de Pio niers en het Stadion verleende med dewerking om ruim 900 zieken te verrassen met het gekweekte fruit en bloemen Voor de patiënten was deze jaar lijkse verrassing vast en zeker een gezond en prettig medicijn Voorstellingen öm 14.30 18.45 en 21 uur CITY Tarzan trekt naar India 14 Jt CAMERA Comment réussir en amour 18 jaar Dagelijks 14.30 en 20 uur PILMAC Ziekenhuis op stelten en nieuws alle leeft Dagelijks 10-18.30 u PALACE Hunde woUt Ihr ewig leben 14 jr Dagelijks 18.45 en 21 uur OLymPIA De dood was sneller 14 jr REMBRANDT Muiterij öp de Bounty 14 jaar Dagelijks 14 en 20 uur SCALA Wederzijds alle leeft STUDIO Dieven hebben het weer moeilijk 14 jr Voorstellingen een kwartier later VREEBURG 55 dagen In Peking 14 Jr dijkstraat 76 Leonardus A z v C A Mur en W iVt M Kolsteeg St Willibrordusstraat 1 bis Willem J G z V G J Vermeulen en P T Heij Kanaalstraat 241 René R J z V J Molenaar en J T G G Oósterveld A Thymstraat 16 bis Fredèrik H J z v D H Pompies en A W IVIommersteeg Hoogstraat 14 Rudolf A H z v H A Her mans en A M J Comuth Aurora straat 12 Stephanus J z v S J G Cilteur en C IM Blok Schut straat 33 bis Edwin L z v N A Bosboom en A J G Kragting Montfoortlaan 29 1 Ennio z v H Former en B Kwist Jos Haydn laan 26 11 Ronald z v W Brouwer en P Verhoef Maarssen Gagel dijk 75 AUgustinus B J z v B J J Bongers en D M van der Lin den M Curielaan 6-11 Gèrardus J z V M A de Groot en A G M Ruygrok van der " Werven Prof Sjollerrialaan 7 Lucas J z v L J Van een onzer verslaggevers Een gevangenisstraf van een jaar met aftrek van twee maanden voor lopige hechtenis en drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar benevens onder toezichtstelling van het consulta tiebureau voor alcoholisme Deze straf eiste vanmorgen de officier van justitie mr J C van den Berg bij de Utrechtse recht bank tegen J van V te Vianen wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met een scheer mes subs poging tot opzettelijke zware mishandeling meer subsidi air zware mishandeling met een scheermes zwaar lichamelijk let sel ten gevolge hebbend en fén twee de mishandeling door middel van ' n scheermes " Het betrof hier de zaak die zich op de avond van de 21ste april van dit jaar had afgespeeld in de toi letruimte van een café in de Zoh straat Van V was op die avond in ge zelschap van zijn vrouw naar Utrecht gegaan waar hij enkele cafe's had bezocht vervolgens een verjaarsbezoek aflegde bij zijn zus ter waar hij eveneens sterke drank had gebruikt en na afloop in een café in de Zonstraat weer alcohol had gedronken LUCHTMACHT LAMDMACHi Onder de invloed van sterke drank betrad hij op de binnenplaats van het café een toiletgelegenheid die echter bezet was waardoor de ver dachte de kleding bevuilde van ze kere O Deze maakte hierop uiter aard aanmerkingen evenals de ge - Jansen en M Th Oostveen Coorn hertstraat 20 Zsolt C G z v G Tanka en I Marton Livingstonelaan 161 Ingeborg d v A van Olderen en G Harreveld Ingenhouszstraat 17 Annemieke J H d v W Rie vet en J H Lammertse Mr Trip kade 20 Henriette d v H A de Wilde en G Smits Maartensdijk Kon Julianalaan 74 Wilhelmina d V B J Vermeer en H J van der Leeden N Sopingiusstraat 54 Ca rolina J A d V J de Bruin en G de Jongh Driebergen-Rijsenburg Traay 54 Maria A W d v A C M van Veenendaal en J T M van der Linden A Matthaeuslaan 4 bis Yvonne T M d v Z J Roestenburg en C Peperkamp Nieuwravenstraaf 5 bis Yvonne d V B Tieleman en T Brouwer Cremerstraat 94 Vinanda A M d V J A G Lemmens en C W de Vries Linnaeusstraat 4 Marja H P d V 0 O Ringes en M J Pee - tuige V d B die zich ook op de binnenplaats bevond Zij duwden verdachte opzij maar daar deze hardhorend is had hij de opmer kingen van de beide mannen niet gehoord en verkeerde hij in de ver onderstelling dat de mannen hem te lijf wilden gaan Verdachte greep toen een scheermes dat hij in de zak van zijn colbert droeg en be gon daarmede woest om zich heen te zwaaien met het gevolg dat hij beide mannen verwondde Van dat alles had verdachte zo als hij ter zitting verklaarde niets gemerkt Hij droeg dat scheermes in zijn zak zo zeide hij omdat hij bevreesd was dat zijn kinderen er ongelukken door zouden veroorza ken wanneer hij het mes thuis on beheerd liet liggen De president van de i'echtbank mr C E E Fromberg vond dat dit geen afdoende reden was en dat hij door deze messenzwaaierij heel wat onheil had kunnen veroor zaken Het was nu op het randje van doodslag Niettemin hadden bei de mannen bloedende verwondingen opgelopen V d B had o.m ' n sne de in de hals ter lengte van 10 centimeter een doorgesneden ader en een gedeeltelijk doorgesneden spier opgelopen moest tien dagen in het ziekenhuis verblijven en kon twee maanden lang zijn beroep van kraandrijver niet uitoefenen Ook getuige o had enkele verwon dingen opgelopen terwijl diens kle ding door messneden zwaar werd gehavend Flessen werpen Mr Fromberg merkte op Als u die mensen op een ongeluk kige wijze had geraakt zouden er wellicht doden zijn gevallen Het gebeurde op de binnenplaats lokte natuurlijk ook de andere café bezoekers daarheen die ijlings be gonnen de vluchtende verdachte die op een muurtje vias geklom men met flessen te bekogelen Onderwijl riep Van V zijn bela gers toe dat hij ze de kop of de strot zou afsnijden MAHIHE Ten gevolge van ' t flessenbombar - Rijnkade Vinkenburgstraat 3 Nobelstraat 17 Nachtegaalstraat 11 Twijnstraat 51 Arnsterdamsestraatweg 164 Adelaarstraat 32 Poortstraat 2 Smaragdplein 220 Amsterdamsestraatweg 509 Stationsplein lers Cervanteslaan 6-n Gijsbertje d V M Horde en M van Ooijen van Ey.singalaan 186 Fenita d v A Bosch en F TuUer Spinozaplants 47-1 Johanna E d v M J v der Stroom en K A J Stockhorst Voor straat 80 bis Wendy d v G H C Pellegrom en G M Bagchus Troel stralaan 28 11 Silvia M d v J Ë Parzyszek en T E Portier Pete moederslaan 10 bis Carolina J d V J Flier en W Hagemans Har tingstraat 14 LUcinda d v H H Alting en N Hallie ws Vechtdijk to 145 Overleden Johannis van den IJssel geh m B C Weldam 76 j Fr Halsstr 35 Ida Vrooman geh m K B de Waal 53 j Adonis dreef 4 Pieter H A Gaasbeek geh m D A Septer 39 j Eder veen Gemeente Ede Hoofdweg 54 a Hugo J A van Eck geh m H Wesselo 57 j Bussum Oud Bussu merweg 13 Pieter Merkestein geh m A Steenvoort 79 j Houten Rustoördweg 7 dement tuimelde verdachte bont en blauw van het muurtje en hij ver klaarde ter zitting dat hij nog steeds de nadelige gevolgen daarvan on dervond zoals suizingen in ' t hoofd Na het getuigenverhoor was het Woord aan de officier van justitie mr J C V d Berg die er in zijn requisitoir op wees dat de gehele affaire van het gebeurde in het toilet door de drie mannen in rus tige sfeer was gesproken van enige agressie van de beide getuigen was niets gebleken De officier wilde de doofheid van verdachte in aan merking nemen Hij had waarschijn lijk niet eens verstaan wat de man nen tegen hem zeiden hij kon zich voorstellen dat Verdachte toen hij opzij werd geduwd de beide getui gen hem wilden aanvallen De officier vah justitie nam In aanmerking dat de verdachte wel iswaar enkele malen voor vrij on betekenende overtredingen was ge vonnist maar dat hy tooli een bp trekking schoon strafregister had Hij heeft een tyd in Duitse eoncen tratiekampen doorgebracht en is daar „ kapot " uitgekomen Hij achtte verdachte dan ook ver minderd toerekeningsvatbaar ny toonde zich voorstander van een ge combineerde straf zoals die door de reclassering was geadviseerd en eis te tegen de verdachte die reeds vijf maanden in voorlopige hechtenis verblijft de reeds vermelde straf maatregelen Niet ernstig De raadsman van verdachte mr R Robijns kon zich niet met deze strafmaat verenigen Pleiter was het niet eens met de dagvaarding waarin gesproken wordt van het toe brengen van zwaar lichamelijk let sel Immers de chirurg die de ge wonden had behandeld achtte de verwondingen niet van ernsÜEe aard Ook de verdediger drong aan op een gecombineerde straf maar verzocht geziens het persoonsi ap-port een gevangenisstraf van bij voorbeeld acht maanden waarvan vier met aftrek en ontslag uit de voorlopige hechtenis De rechtbank bepaalde de uil spraak hierna op dinsdag 1 oktobor y\rïf/vDAl DINSDAG SCHOUWBURG 20 uur Voor Nedeil Theater Centrum Toneelgroep Thea ter „ O hé de lucht valt naar benee " JAAEBEURSEEST 20 uur Modesllow Maison de Bonneterie WIJKGEBOUW MARIENDAAL Prins Bernhardlaan 20 uur Propaganda filmavond E.H.B.O afd Zuilen EEST VÈEEBtJRO 20 uur Ledenverga dering Ned Vrtjgezellenbond afd Utrecht WIJKGEBOUW PRINSENHOF Eyk manlaan 431 19.30 uur Clubavond schaak - en Damclub Tuindorp GEBOUW WAALSTRAAT 01 20 uur Ned Chr Vrouwenbond J A v d Hoeven arts Gebed en genezing NICOLAITOREN 19.30 Uur Carillon bespeling door Chris Bos IMKtANUELKERK ' t Goylaan 20 uur Ned Chr Vrouwen Bond Ds J Wild schut Geloof en karakter B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 uur BB lo-kaal Vaalt Herhalingsoefening R.J 23 en 24 plichtnoodw Kantine Reinigingsdienst Vaalt Cur sus redders v pompbed plichtnoodw Wijkpost M Oefening noodwachters wijken K M en E Bureau BB Lange Nieuwstraat 63 Basiscursus Geneesk Dienst plichl-noodwachters Oude Gracht 290 EHBO plichtnoodw WOENSDAG SCHOOLGEBOUWEN Laan van Pun tenburg 1 en dr Max Euwestraat 2 13.30-15 uur Floralia-tentoonstelling Na afloop prijsuitreiking TUINDORP Paulushuis 14-17 uur Ope ning der bejaardensociëtelt STADHUIS 15.30 uur Installatie van het Plaatselijk Comité Vluchtelingen hulp 1963 JANSKERK 17.30 uur Universitaire ka peldienst FILIAAL TUINWIJK van de Openbare Leeszaal Ingenhouszstraat 8 19-21 u Tentoonstelling Esperanto lectuur GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 19.30 uur Clubavond R.K schaak club M.A.T HET GROENE KRUISGEBOUW Zuilen straat 19.30 uur Clubavond Utrechtse Chr schaakvereniging GEBOUW VOOE K EN W 19.30 uur Bijeenkomst Actie Dousadj Utrecht opening door burgemeester jhr mr C J A de Eanitz medewerking van leerlingen van de Akademie vonr Expressie o.l.v mevr Wanda Eeumei iWAENlxzAAL Domplein 19.30 uur DS J van Sliedregt van Baarn STADSSCHOUWBURG 20 uur Haagse Comedie Eeiziger zonder bagage BUURKEEK 20.15 uur Cyclus Kerk concerten 1963 door het Buurkerkkoor en het Utrechts kamerkoor o.l.v Mees van Huis het kamerorkest Pro Musica o.l.v Laurens Indermaur en Stoifel van Viegen orgel KANTINE U.N Drift 23 20 UUr Kla verjastoernoo om de Zilveren Krant EVANGELISATIEKELDEE Oude Gracht 245 20 uur Jeugd-Evangelisatie sa menkomst Jezus Redt HEEV WIJKCENTEUM Wilhelmiiia park 60 20 uur Ned Chr Vrouwen Bond mej J Querido Over Joodse gebruiken in de synagoge en thuis WIJKZAAL MATTHEUSKERK H van Tussenbroeklaan 1 20 uur Ned Chr Vrouwen Bond dr F A Nolle De leugen in de geneeskunde HERV WIJKCENTRUM Lucaskerk Eisenhowerlaan 20 uur Ned Chr Vrouwen Bond de heer v d Berg Ken uw stad HOTEL SMITS 20 uur Modeshow Mai son rinnovation LEEUWENBERGHKEEK 20.15 uur Ge ref Cult Kring uitvoering door M G Schmidt-Maas sopraan en W Zomer orgel B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 UUr BB lo-kaal Vaalt Herhalingsoefening K.P 25 en 26 plichtnoodw Kantine Reinigingsdienst Vaalt Her halingsoefening M.G.G IV pi noodw Advertentie BABY-WAS-SERVICE 3x pef w'éek 5.1 5 max 12 kg Zdnsiraat t02 Telei 15639 WATERHOOGTEN WEERDSLUIS UTRECHT 17 sept — Bovenkant sluis 36 cm + N.A.P val 4 cm Benedenkant sluis 28 cm — N.A.P was 2 crrt Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 
2 DINSDAG 17 SEPTEMBER 1963 TJTRECHTSCH NIEüWS BLAn Man ' hang voor ongeluk thuis droeg scheermes hij zich Vechtpartij bij toilet van café berecht Zilveren modelhouwers tonen hun fygulden *^ geduldwerken Tentoonstelling in Spoorwegmuseum O ogli j dersgasthuis gaat uitbreiden Reeds akkoord met Rijk Jongeman pleegde liefst 25 inbraken beschikkingstelling van de regering De raadsman van verdachte drong aan op een zo gering mogelijke straf voor zijn cliënt Uitspraak 1 okto ber Advertentie Stichting Stadsontspanning organiseeit Advertentie TAPJOE UTRECHT DINSDAG 24 SEPT 1963 - 20 30 UUR - IN HET STADION Prijzen der plaatsen Overdekt r 2,50 Onoverdekt ƒ 1,75 Staanplaatsen ƒ 1 —• dLucntiae cJ^i UET AAP-NOOT-MIES het steeds ** smaller wordende fundamentje van al onze wetenschap en kennis zal nog wel even stand houden maar met de duurzaamheid van de rest is het maar akelig gesteld Wat iedereen al wel wist al was het dan niet altijd In steeds wakende en immer-argwanende bewustheid heeft de hoogge leerde Heyn — prof dr ir F uit Delft — ons duidelijk en Wat mij betreft zeer angstwekkend — voorgezet ónze kennis ver oudert in steeds sneller teimpo De levensduur van de kennis is in onze tijd Steeds korter geworden er is sprake van een hal vering van de kennis maar met die halvering is er als het ware ook sprake van een halvering van de levensduur van de man afgestudeerde ingenieurs zijn wat hun kennis betreft thans slechts van vijf tot tien jaar bruikbaar daarna is hun kennis verouderd Dit heeft de befaamde Delftse hoogleraar op een onderwijs conterentie gezegd en ik vind dit geen kleinigheid De professor zei onder andere ook nog Allereerst moet het idee van afgestudeerd zijn worden afgeschaft Daar staat gij dan dienaren der wetenschap Daar staat gij dan met uw zak vol diploma's uw mond völ tanden én uw lege handen Doorstuderen veel van wat ge als hoogste wijsheid en mis schien zelfs zekerheid moeizaam hebt leren onderkennen is na vijf of tien jaar alweer verouderd en wellicht zinloos of onzinnig geworden Ge kunt dit — neen ge moet dit — als een blanke doch thans bezoedelde ballast óver boord werpen om weer allerlei nieuws bij tè leren dat over vijf a tien jaar weer en zo maar voort en voort en voort totdat Hein de zéér magere zijn macabere halt toeroept aan al uw „ wetenschap " en ge — onwetend — in de trein stapt die u ver vsn het aardse eindstation naar de onbekende verte gaat voeren de eindeloze grenzeloze verte waar alle wetenschap haar waarde en betekenis heeft verloren Doorstuderen en nooit afstuderen Vroeger zei professor konden wetenschap en kennis min of meer statisch heten thans zijn zij onderhevig aan snelle dynamiek ' t Zijn mooi afgeronde constateringen maar mij geven zê een gevoel van hopeloze inspanningen Aap-noot-mies en nog zo'n handvol grapjes -* dat is » lleswat wij In onze warme knuistjes mógenblijven klemmen De rest vloeit er als lauw j^Z-O^/sf watM doorhtén __ ^ jertj ^ Zaliger dan ooit zijn de armen van geest r^n^nrcé^fr ^ Kaartverkoop Bureau V.V.V Kunsthandel Schoonheim Sigarenmagazijn Vosje Sigarenmagazijn Van Leur Sigarenmagazijn Van der Broek Sigarenmagazijn Van Gort Sigarenmagazijn Bartelds Sigarenmagazijn Baartmans Sigarenmagazijn Van Ingen Zelfbediening Noz Bureau N U.D Burgerlijke stand van UTRECHT Van een onzer verslaggevers LIEFHEBBERS van modelbouw kunnen de komende dagen hun hart ophalen in het Spoorwegmuseum te Utrecht waar ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het maand blad De Modelbouwer een tentoon stelling van werkstukken wordt ge houden Dit maandblad is het oftï oiële orgaan van de Nederlandse vereniging van modelbouwers Deze vereniging telt momenteel ongeveer 2500 leden Doel van de vereniging is het be vorderen van de modelbouw als vrijetijdsbesteding Vereniging en maandblad ondervinden grote steun van het bedrijfsleven in de vOrm van het ter beschililting stellen van ge gevens voor het vervaardigen van bouwbeschrijvingen en modelbouw tekeningen Scheepswerven en rede rijen verstrekken de vereniging de gegevens van hun nieuwste schepen Zo verschenen onlangs nog de teke ningen van de grootste en sterkste zeesleper ter wereld de Zwarte Zee Ook van de Nederlandse Spoorwegen wordt belangrijke steun ondervon den bij het vervaardigen van mo del bouwt tekeningen op het gebied van de spoorwegen Veel treintjes Hoewel de grootste groep van mo delbouwers zich voornamelijk bezig houdt met het bouwen van spoor wegmodellen en complete miniatuur spoorwegen is er tevens een groep scheepsmodelbouwers die betzij mo derne hetzij historische schepen na bouwen Daarnaast bevat de vereni ging dan nog de kleinere groepen van machinebouwers kermisattrac ties maquettes boerenwagens en dergelijke Vrijwel alle categoriën zijn op de expositie in het Spoorwegmuseum vertegenwoordigd en liefhebbers van miniatuur en modelbouw kun nen dan ook hun aandacht besteden aan fraaie werkstukken op verlerlei gebied Alle produkten zijn vervaar - Promotie van de heer Kastelein Aan de rijlcsuniversiteit te Utrecht promoveerde vanmiddag de heer A Kastelein geboren te Dordrecht wonende 1ste Brandenburgerweg 28 in De Bilt tot doctor in de genees kunde op het proefschrift getiteld De klinische betekenis van het rönt genolQgisch aangetoonde defecte car dia mechanisme Promotor was prof dr R H de Waard Wanneer de maaginhoud een ster ke neiging heeft om naar de slok darm terug te vloeien spreekt men van een defect cardia mechanis me Het bestaan van een dergelijke neiging kan röntgenologisch worden aangetoond en dr Kastelein heeft kunnen vaststellen dat zij karakte ristieke klachten pleegt te geven Zij kan verder leiden tot een ern stige ontsteking van de slokdarm en bij een daarop gericht onder zoek bleek dat deze complicatie vooral optreedt wanneer de maag Veel zuur produceert Dr Kastelein besluit daaruit dat het gewenst is bij een defect car dia mechanisme dat gepaard gaat met een sterke zuurprodulrtie van de maag een operatieve behande ling in te stellen MODEHUIS L ' Innovation Lauw water BILTSTRAAT 68 - UTRECHT TELEFOON 2113 « digd door de leden van de vereni ging die voortkomen uit alle ran gen en standen Vele grote bedrij ven hebben bij de N.V.M aangeslo ten modelclubs want modelbouw bevordert handvaardigheid en de bedrijven zien dan ook het belang hiervan voor hun personeelsleden in 150 werkstukken De tentoonstelling draagt de naam De zilveren modelbouwer die is ont leend aan het telt dat het orgaan 25 jaar geleden voor het eerst op commerciële basis werd uitgege ven Eerst na de tweede wereld oorlog werd de N.V.M opgericht die in 1948 de uitgave van het blad In het jaarverslag van het Ko ninklijk Nederlands Gasthuis voor Ooglijders te Utrecht over 19G2 blijkt een duidelijk verschil in be zetting over het eerste en tweede halfjaar Vooral in het eerste deel was de bezetting met name in de ie en 2e klasse niet bevredigend terwijl in het tweede gedeelte van 1962 er juist van een goede bezetting kon worden gesproken In de medische staf werd dr N M J Schweitzer lector in de oog heelkunde gekozen Voor de oog heelkundige onderzoekmethoden Dr J A van Loon nam 1 augustus ont slag als wetenschappelijk hoofdamb tenaar hetgeen een algehele reorga nisatie teweeg bracht De taak van intern consulent wordt thans vei'zorgd door de uni - Vrachtauto verongelukt op rijksweg 12 Op de rijksweg 12 bij de atrit even voor Houten is vanmorgen een on geluk gebeurd met een Duitse vrachtwagen met aanhangwagen bestuurd door de 48-jarige chauf feur G Gelen uit Kamp Linfort Hij kwam uit de richting Arnhem toen htj bij een wegversmalling ter hoogte van Houten werd gesneden door een onbekend gebleven auto mobilist Chauffeur Gelen moest naar rechts uitwijken met het gevolg dat hij van de rijbaan af de sloot inreed De materiële schade is be trekkelijk gering de chauffeur kwam met de schrik vrij BEZOEKT MORGENAVOND onze MODESHOW in hotel Smits Aanvang 8 onr EEN van de proiikstukken van de tentoonstelling een tot in details Huiver nagebouwde disselwagen öp Zich nam nu echter op niet com merciële basis Op de expositie die ongeveer 150 ingezonden werkstukken omvat kan men op verschillend gebied prach tige staaltjes modelbouw bewonde ren In hoofdzaak spoorwegmodel len maar daarnaast ook andere werstukken zoals bijvoorbeeld een boerenwagen die met veel geduld veel liefdf en nauwkeurigheid tot stand werden gebracht De tentoonstelling is van heden at geopend tot en met zondag 13 okto ber versiteitskliniek voor interne ge neeskunde Het jaarverslag over 1962 meldt dat er wel een tekort bestaat aan verplegend personeel maar dat dit tekort nog nooit een knelpunt is ge weest Deze bezetting kon op een voldoende peil worden gehouden Met het rgk werd in principe over eenstemming bereikt over de finan ciering van de bouwplannen van een nieuwe polikliniek en de verbou wing van verpleegafdelingen Het instrumentarium kon tijdens 1962 worden uitgebreid met een ap planatietonometer en een spleet lamp Haagstreit In totaal werden er 1201 patiënten opgenomen in het Gasthuis en bijna evenveel operaties verricht Timmerlieden gewond hij arbeidsongeval Op de Weerdsingel westzijde te Utrecht is maandagmiddag een ar beidsongeval gebeurd waarbij twee timmerlieden van de dienst van openbare werken werden gewond De mannen waren bezig he ' dak van een serre aan de achterzijde te repareren toen de balk waarop zij stonden door de last bezweek Zij vielen en kwamen op een 2V2 meter lager tegelplateau terecht De 42 ja-rige G Termaai Populierstraat 6 Utrecht brak zijn rechterboven been De 33-jarige P van Rijnsoever Huize de Geerlaan 3 kreeg een her senschudding hij klaagde over een pijnlijk rechterbeen Beide mannen werden in het St.-Antoniusziekenhuis Bijdragen LlN.-aetie Voor de U.N - operatie Zilverpa pier die reeds aan 109 gehandicapte medemensen een invalidenwagen tje verstrekte zijn opnieuw twee giften ontvangen De heren N.N gaven ƒ 9 en ƒ!.- af aan de halportier van het U.N Advertentie Vorstelijk Werkendam/C.H V bericht - Toen een stralend bruidje vanmorgen aan de arm van haar trotse echt genoot de knusse keuken —¦ haar toekomstig domein - betrad spron gen haar vreugdetranen in de ogen „ Dat heb ik zelfs niet kun nen dromen " riep ze uit De jonge echtgenoot glimlachte betekenisvol en zei Sinds vorsten Skultuna krijgen is het êen vorste lijk geschenk Skultuna Eloxal aluminium — fa voriet van vrouwen over de gehele wereld Meesterlijke Zweedse cre atie met glanzend mat-zilver uiterlijk en 5 mm-dikke vlakblij vende bodems Om echtgenoot kinderen en Vrienden te verwen nen met smulgerechten Neem bij voorbeeld de royale braadpan maar liefst 2 kippeljes tegelijk kunnen erin Vorstelijk Geïmporteerd door N.V Centrale Handels Vennootschap - Rotter dam - Tel 010 134980 UTRECHT — Geboren Anne T Z V D Groenman en B A v der Wagen Lopik Lopikerweg O 139 Carlo L z v P C Trommels en J C D Uiterwaal Bandoengsti ' 10 bisA Robertus A M z v J J van Maanen en M A van Wegen Am Rotterdamstraat 10 Johannes z V J Letteboer en K F v d Weerdt Tulpstraat 58 René M z V C F van Doorn en A M J Wanders Julianaweg 259 Rodney A A J z V J A Versteeg en Y C J Schuurs Mecklenburglaan 2 Johannes C z v H van Soest en C C Barten Riemstraat 50 Pe trus A z V J H M van Nieuw kerk en J M Verkerk Maarssen Straatweg 27 Robertus H M z v Ch Dekker en M W G Heuvink Anemoonstraat 3bis Robert J z v A Keiman en J J Slot Gageldijk 16 Jeroen z v N Boereboom en P A Pronk V A van Wvjckskade 6A Theodoras R z v Th C R v der Meer én G L van den Berg Oude Gracht 65 Jan W z v J Nieuwland en A Vermeer Bilder - Geldkist met 700 gulden gestolen Bij de Utrechtse politie is maan dag aangifte gedaan Van diefstal in de fabriek n.v Polymeric Elek tronweg 118 Utrecht Meh heeft zich vermoedelijk in het afgelopen weekend toegang tot de fabrieks ruimte verschaft door een ruit in ' n zjjdeur in te slaan In de fabriekshal werd ' n gereed schapskast opengebroken Op de eerste etage werd een metalen sclirijfbureau geforceerd Men nam hieruit een metalen geldkist mee met ƒ 700 l^ieuwe studiegids rijksuniversiteit De nieuwe 418 pagina's tellende studiegids der rijksuniversiteit te Utrecht is thans verschenen Het boekwerk vormt een nuttige hand leiding voor de studenten die naast een historisch overzicht van de uni versiteit er alle gegevens vinden omtrent faculteiten algemene in richting studieduur en personalia Op parkeerplaatsen Laatste beursdag 5245 auto's Maandag — de laatste dag voor de sluiting van de Najaarsbeurs ' 63 te Utrecht — waren er 5245 auto's geparkeerd toebehorend aan bezoe kers van de beurs Vorig jaar waren het er op die voorlaatste dag 5080 KERKEWERK OOGIN-Afc Bijzonder kerkewerk Oog-in-Al uitgaande van de commissie kerke werk van de herv wljkgemeen te houdt vrijdag 20 september om 20 uur de eerste bijeenkomst in de wijkzaal van de Mattheuskerk Ds J W v.d Hoeven spreekt over de nood van ' t nabije oosten in het bij zonder van de bijbellanden Hij wilde onder de pannen zijn Van een onzer verslaggevers De Utrechtse rechtbank behandel de de zaak tegen de 22-jarige Utrechter P v H die in vijf we ken tijds op zijn eentje niet min der dan 25 inbraken had gepleegd onder meer te Zeist Driebergen Utrecht Gouda en andere plaatsen In Zeist had hij onder andere door middel van braak en verbreking in de nacht van 1 op 2 april enkele beeldjes ontvreemd en in de nacht van 9 op 10 april had hij door ver breking en inklimming een geldsbe drag gestolen Deze beide feiten wer den hem ten laste gelegd maar ver dachte bekende tevens schuldig te zijn aan de overige gepleegde mis drijven Verdachte die volkomen uit de rechte koers was geslagen zei dat hij tot die inbraken was gekomen omdat hij het in de maatschappij niet kon harden en dat hij onder de pannen wilde zijn De officier van justitie achtte ver dachte verminderd toerekeningsvat baar en eiste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf en daarnevens ter Fruit en bloemen voor zieken De Utrechtse bond van amateur tuinders heeft weer zijn jaarlijkse bloemen - en fruitdag gehouden Een groot aantal tuinders van de Hoge Weide Ons Genot de Pio niers en het Stadion verleende med dewerking om ruim 900 zieken te verrassen met het gekweekte fruit en bloemen Voor de patiënten was deze jaar lijkse verrassing vast en zeker een gezond en prettig medicijn Voorstellingen öm 14.30 18.45 en 21 uur CITY Tarzan trekt naar India 14 Jt CAMERA Comment réussir en amour 18 jaar Dagelijks 14.30 en 20 uur PILMAC Ziekenhuis op stelten en nieuws alle leeft Dagelijks 10-18.30 u PALACE Hunde woUt Ihr ewig leben 14 jr Dagelijks 18.45 en 21 uur OLymPIA De dood was sneller 14 jr REMBRANDT Muiterij öp de Bounty 14 jaar Dagelijks 14 en 20 uur SCALA Wederzijds alle leeft STUDIO Dieven hebben het weer moeilijk 14 jr Voorstellingen een kwartier later VREEBURG 55 dagen In Peking 14 Jr dijkstraat 76 Leonardus A z v C A Mur en W iVt M Kolsteeg St Willibrordusstraat 1 bis Willem J G z V G J Vermeulen en P T Heij Kanaalstraat 241 René R J z V J Molenaar en J T G G Oósterveld A Thymstraat 16 bis Fredèrik H J z v D H Pompies en A W IVIommersteeg Hoogstraat 14 Rudolf A H z v H A Her mans en A M J Comuth Aurora straat 12 Stephanus J z v S J G Cilteur en C IM Blok Schut straat 33 bis Edwin L z v N A Bosboom en A J G Kragting Montfoortlaan 29 1 Ennio z v H Former en B Kwist Jos Haydn laan 26 11 Ronald z v W Brouwer en P Verhoef Maarssen Gagel dijk 75 AUgustinus B J z v B J J Bongers en D M van der Lin den M Curielaan 6-11 Gèrardus J z V M A de Groot en A G M Ruygrok van der " Werven Prof Sjollerrialaan 7 Lucas J z v L J Van een onzer verslaggevers Een gevangenisstraf van een jaar met aftrek van twee maanden voor lopige hechtenis en drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar benevens onder toezichtstelling van het consulta tiebureau voor alcoholisme Deze straf eiste vanmorgen de officier van justitie mr J C van den Berg bij de Utrechtse recht bank tegen J van V te Vianen wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met een scheer mes subs poging tot opzettelijke zware mishandeling meer subsidi air zware mishandeling met een scheermes zwaar lichamelijk let sel ten gevolge hebbend en fén twee de mishandeling door middel van ' n scheermes " Het betrof hier de zaak die zich op de avond van de 21ste april van dit jaar had afgespeeld in de toi letruimte van een café in de Zoh straat Van V was op die avond in ge zelschap van zijn vrouw naar Utrecht gegaan waar hij enkele cafe's had bezocht vervolgens een verjaarsbezoek aflegde bij zijn zus ter waar hij eveneens sterke drank had gebruikt en na afloop in een café in de Zonstraat weer alcohol had gedronken LUCHTMACHT LAMDMACHi Onder de invloed van sterke drank betrad hij op de binnenplaats van het café een toiletgelegenheid die echter bezet was waardoor de ver dachte de kleding bevuilde van ze kere O Deze maakte hierop uiter aard aanmerkingen evenals de ge - Jansen en M Th Oostveen Coorn hertstraat 20 Zsolt C G z v G Tanka en I Marton Livingstonelaan 161 Ingeborg d v A van Olderen en G Harreveld Ingenhouszstraat 17 Annemieke J H d v W Rie vet en J H Lammertse Mr Trip kade 20 Henriette d v H A de Wilde en G Smits Maartensdijk Kon Julianalaan 74 Wilhelmina d V B J Vermeer en H J van der Leeden N Sopingiusstraat 54 Ca rolina J A d V J de Bruin en G de Jongh Driebergen-Rijsenburg Traay 54 Maria A W d v A C M van Veenendaal en J T M van der Linden A Matthaeuslaan 4 bis Yvonne T M d v Z J Roestenburg en C Peperkamp Nieuwravenstraaf 5 bis Yvonne d V B Tieleman en T Brouwer Cremerstraat 94 Vinanda A M d V J A G Lemmens en C W de Vries Linnaeusstraat 4 Marja H P d V 0 O Ringes en M J Pee - tuige V d B die zich ook op de binnenplaats bevond Zij duwden verdachte opzij maar daar deze hardhorend is had hij de opmer kingen van de beide mannen niet gehoord en verkeerde hij in de ver onderstelling dat de mannen hem te lijf wilden gaan Verdachte greep toen een scheermes dat hij in de zak van zijn colbert droeg en be gon daarmede woest om zich heen te zwaaien met het gevolg dat hij beide mannen verwondde Van dat alles had verdachte zo als hij ter zitting verklaarde niets gemerkt Hij droeg dat scheermes in zijn zak zo zeide hij omdat hij bevreesd was dat zijn kinderen er ongelukken door zouden veroorza ken wanneer hij het mes thuis on beheerd liet liggen De president van de i'echtbank mr C E E Fromberg vond dat dit geen afdoende reden was en dat hij door deze messenzwaaierij heel wat onheil had kunnen veroor zaken Het was nu op het randje van doodslag Niettemin hadden bei de mannen bloedende verwondingen opgelopen V d B had o.m ' n sne de in de hals ter lengte van 10 centimeter een doorgesneden ader en een gedeeltelijk doorgesneden spier opgelopen moest tien dagen in het ziekenhuis verblijven en kon twee maanden lang zijn beroep van kraandrijver niet uitoefenen Ook getuige o had enkele verwon dingen opgelopen terwijl diens kle ding door messneden zwaar werd gehavend Flessen werpen Mr Fromberg merkte op Als u die mensen op een ongeluk kige wijze had geraakt zouden er wellicht doden zijn gevallen Het gebeurde op de binnenplaats lokte natuurlijk ook de andere café bezoekers daarheen die ijlings be gonnen de vluchtende verdachte die op een muurtje vias geklom men met flessen te bekogelen Onderwijl riep Van V zijn bela gers toe dat hij ze de kop of de strot zou afsnijden MAHIHE Ten gevolge van ' t flessenbombar - Rijnkade Vinkenburgstraat 3 Nobelstraat 17 Nachtegaalstraat 11 Twijnstraat 51 Arnsterdamsestraatweg 164 Adelaarstraat 32 Poortstraat 2 Smaragdplein 220 Amsterdamsestraatweg 509 Stationsplein lers Cervanteslaan 6-n Gijsbertje d V M Horde en M van Ooijen van Ey.singalaan 186 Fenita d v A Bosch en F TuUer Spinozaplants 47-1 Johanna E d v M J v der Stroom en K A J Stockhorst Voor straat 80 bis Wendy d v G H C Pellegrom en G M Bagchus Troel stralaan 28 11 Silvia M d v J Ë Parzyszek en T E Portier Pete moederslaan 10 bis Carolina J d V J Flier en W Hagemans Har tingstraat 14 LUcinda d v H H Alting en N Hallie ws Vechtdijk to 145 Overleden Johannis van den IJssel geh m B C Weldam 76 j Fr Halsstr 35 Ida Vrooman geh m K B de Waal 53 j Adonis dreef 4 Pieter H A Gaasbeek geh m D A Septer 39 j Eder veen Gemeente Ede Hoofdweg 54 a Hugo J A van Eck geh m H Wesselo 57 j Bussum Oud Bussu merweg 13 Pieter Merkestein geh m A Steenvoort 79 j Houten Rustoördweg 7 dement tuimelde verdachte bont en blauw van het muurtje en hij ver klaarde ter zitting dat hij nog steeds de nadelige gevolgen daarvan on dervond zoals suizingen in ' t hoofd Na het getuigenverhoor was het Woord aan de officier van justitie mr J C V d Berg die er in zijn requisitoir op wees dat de gehele affaire van het gebeurde in het toilet door de drie mannen in rus tige sfeer was gesproken van enige agressie van de beide getuigen was niets gebleken De officier wilde de doofheid van verdachte in aan merking nemen Hij had waarschijn lijk niet eens verstaan wat de man nen tegen hem zeiden hij kon zich voorstellen dat Verdachte toen hij opzij werd geduwd de beide getui gen hem wilden aanvallen De officier vah justitie nam In aanmerking dat de verdachte wel iswaar enkele malen voor vrij on betekenende overtredingen was ge vonnist maar dat hy tooli een bp trekking schoon strafregister had Hij heeft een tyd in Duitse eoncen tratiekampen doorgebracht en is daar „ kapot " uitgekomen Hij achtte verdachte dan ook ver minderd toerekeningsvatbaar ny toonde zich voorstander van een ge combineerde straf zoals die door de reclassering was geadviseerd en eis te tegen de verdachte die reeds vijf maanden in voorlopige hechtenis verblijft de reeds vermelde straf maatregelen Niet ernstig De raadsman van verdachte mr R Robijns kon zich niet met deze strafmaat verenigen Pleiter was het niet eens met de dagvaarding waarin gesproken wordt van het toe brengen van zwaar lichamelijk let sel Immers de chirurg die de ge wonden had behandeld achtte de verwondingen niet van ernsÜEe aard Ook de verdediger drong aan op een gecombineerde straf maar verzocht geziens het persoonsi ap-port een gevangenisstraf van bij voorbeeld acht maanden waarvan vier met aftrek en ontslag uit de voorlopige hechtenis De rechtbank bepaalde de uil spraak hierna op dinsdag 1 oktobor y\rïf/vDAl DINSDAG SCHOUWBURG 20 uur Voor Nedeil Theater Centrum Toneelgroep Thea ter „ O hé de lucht valt naar benee " JAAEBEURSEEST 20 uur Modesllow Maison de Bonneterie WIJKGEBOUW MARIENDAAL Prins Bernhardlaan 20 uur Propaganda filmavond E.H.B.O afd Zuilen EEST VÈEEBtJRO 20 uur Ledenverga dering Ned Vrtjgezellenbond afd Utrecht WIJKGEBOUW PRINSENHOF Eyk manlaan 431 19.30 uur Clubavond schaak - en Damclub Tuindorp GEBOUW WAALSTRAAT 01 20 uur Ned Chr Vrouwenbond J A v d Hoeven arts Gebed en genezing NICOLAITOREN 19.30 Uur Carillon bespeling door Chris Bos IMKtANUELKERK ' t Goylaan 20 uur Ned Chr Vrouwen Bond Ds J Wild schut Geloof en karakter B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 uur BB lo-kaal Vaalt Herhalingsoefening R.J 23 en 24 plichtnoodw Kantine Reinigingsdienst Vaalt Cur sus redders v pompbed plichtnoodw Wijkpost M Oefening noodwachters wijken K M en E Bureau BB Lange Nieuwstraat 63 Basiscursus Geneesk Dienst plichl-noodwachters Oude Gracht 290 EHBO plichtnoodw WOENSDAG SCHOOLGEBOUWEN Laan van Pun tenburg 1 en dr Max Euwestraat 2 13.30-15 uur Floralia-tentoonstelling Na afloop prijsuitreiking TUINDORP Paulushuis 14-17 uur Ope ning der bejaardensociëtelt STADHUIS 15.30 uur Installatie van het Plaatselijk Comité Vluchtelingen hulp 1963 JANSKERK 17.30 uur Universitaire ka peldienst FILIAAL TUINWIJK van de Openbare Leeszaal Ingenhouszstraat 8 19-21 u Tentoonstelling Esperanto lectuur GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 19.30 uur Clubavond R.K schaak club M.A.T HET GROENE KRUISGEBOUW Zuilen straat 19.30 uur Clubavond Utrechtse Chr schaakvereniging GEBOUW VOOE K EN W 19.30 uur Bijeenkomst Actie Dousadj Utrecht opening door burgemeester jhr mr C J A de Eanitz medewerking van leerlingen van de Akademie vonr Expressie o.l.v mevr Wanda Eeumei iWAENlxzAAL Domplein 19.30 uur DS J van Sliedregt van Baarn STADSSCHOUWBURG 20 uur Haagse Comedie Eeiziger zonder bagage BUURKEEK 20.15 uur Cyclus Kerk concerten 1963 door het Buurkerkkoor en het Utrechts kamerkoor o.l.v Mees van Huis het kamerorkest Pro Musica o.l.v Laurens Indermaur en Stoifel van Viegen orgel KANTINE U.N Drift 23 20 UUr Kla verjastoernoo om de Zilveren Krant EVANGELISATIEKELDEE Oude Gracht 245 20 uur Jeugd-Evangelisatie sa menkomst Jezus Redt HEEV WIJKCENTEUM Wilhelmiiia park 60 20 uur Ned Chr Vrouwen Bond mej J Querido Over Joodse gebruiken in de synagoge en thuis WIJKZAAL MATTHEUSKERK H van Tussenbroeklaan 1 20 uur Ned Chr Vrouwen Bond dr F A Nolle De leugen in de geneeskunde HERV WIJKCENTRUM Lucaskerk Eisenhowerlaan 20 uur Ned Chr Vrouwen Bond de heer v d Berg Ken uw stad HOTEL SMITS 20 uur Modeshow Mai son rinnovation LEEUWENBERGHKEEK 20.15 uur Ge ref Cult Kring uitvoering door M G Schmidt-Maas sopraan en W Zomer orgel B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 UUr BB lo-kaal Vaalt Herhalingsoefening K.P 25 en 26 plichtnoodw Kantine Reinigingsdienst Vaalt Her halingsoefening M.G.G IV pi noodw Advertentie BABY-WAS-SERVICE 3x pef w'éek 5.1 5 max 12 kg Zdnsiraat t02 Telei 15639 WATERHOOGTEN WEERDSLUIS UTRECHT 17 sept — Bovenkant sluis 36 cm + N.A.P val 4 cm Benedenkant sluis 28 cm — N.A.P was 2 crrt Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 17 SEPTEMBER 1963 3 Vakcentrales willen forse loonstijgingen Zo spoedig mogelijk naar Europees peiV * VAN ONZE SOaAAL-ECONOMISCHE REDACTTEUR NW en KAB menen dat op korte termijn het systeem van loonvorming moet worden herzien opdat de Neder landse lonen meer op het peil der overige Westeuropese landen komen De verbonden menen dat een voor zichtig beleid in het verleden de lonen en salarissen te veel aan banden heeft gelegd Ook de loonruimte voor dit jaar is weer te laag geschat dit wordt bewezen door de feitelijk betaalde lonen en de gunstige betalings balans Het NW heeft voor 1964 een „ forse loons verhoging " geëist en een afremmen der investeringen De verbondsraden van beide vakcentrales verwijzen naar hun gezameniyk actieprogram - waarin meer vryheid in » Negerleiders willen militaire bezetting aleisië breekt met Indonesië Rechtsvervolging teaen Droosdok De regering van Maleisië heeft vandaag de verbreking van de diplomatieke betrekkingen met Indonesië en de Philippijnen bekendgemaakt De bekendmaking werd gedaan terwijl schreeuwende Maleise betogers die met stenen gooiden de In donesische ambassade in Koeala Loempoer bestormden Een gebouw van het complex werd in brand gestoken terwijl rui ten en meubilair werden vernield Advertentie met versgebrande hazelnoten roomcaramel en vollemeik chocolade LORD DENNING die een on derzoek heeft ingesteld naar het Profumo-schandaal heeft maan dag zijn lijvige rapport overhan digd aan pre-mier Macmillan Ook Labourleider Wilson ont ving een exemplaar Verwacht wordt dat het nog wel enige tijd zal duren alvorens het rapport gedeeltelijk openbaar gal wor den gemaakt Meisje door zwerm bijen aangevallen Van onze correspondent VENLO — In het Noord-Limburgse plaatsje Belteld is de anderhaU jarige Toosje Driessen overvallen door een büenzwerm nadat het meis je in de tuin van de ouderlgke wo ning een byenkorf had omgestoten De bijen stortten zich op het kind en staken het arme meisje overal waar ze maar konden Op het geschreeuw van het kind rende de moeder toe doch toen was het onheil al geschied In het zieken huis te Tegelen werden circa vijftig bijenangels uit de opperhuid van het meisje gehaald Ook bleek het meisje enkele bijen te hebben ingeslikt Het meisje verkeert nog in levensgevaar De menigle slak grole foto's van president Soekarno in brand terwijl zij schreeuwde Soekarno de commu nistische bastaard en eiste dat de In donesische ambassadeur naar buiten kwam De politie gewapend met knup pels karabijnen en traangasgra naten trok zicli terug op het am - Marïlou 303 Kunt u me helpen aan iets om op maandagmorgen wakker te blyven de loonvorming wordt bepleit los van gedetailleerde percen tages en met de mogelijkheid per onderneming afwijkingen van de c.a.o toe te staan Dit om de loonvorming meer te laten aansluiten bü de reële situatie NW en KAB drin gen beide aan op overleg op korte termijn omdat per 1 ja nuari aanstaande het grootste deel der c.a.o.'s moet worden vernieuwd In zijn verklaring stelt het ver bondsbestuur van het NW dat te hoge investeringen de spanningen op de arbeidsmarkt hebben ver groot Nieuw gebouwde fabrieken en aangekochte machines blijken onvoldoende met arbeidskrachten te kunnen worden bemand Het te lage loon - en prijspeil zuigt Nederlandse arbeidskrachten naar het buitenland en doet de in dustrie duurdere buitenlandse werknemers aantrekken Het verbondsbestuur van het NW realiseert zich dat een forse optrekkins van de lonen niet zon der gevolgen zal bUlven voor het prüspeil „ hoe betreurenswaardig dit op zich zelf ook is " aldus voor zitter Roemers gisteravond op een persconferentie. Het verbond meent daarom dat de prijsbeheersing soepel moet worden gehanteerd Vice voor-zitter Kloos verklaarde dat de prijsgevolgen in de bedrijfstak ken verschillend kunnen zijn In de chemische sector bijv zag hij deze als minimaal in de dienst verlenende sectoren groter Mede in verband met de prijs repereussies acht het NW be scherming van de achterblijvers noodzakelijk door het invoeren van een wettelijke minimumloon Het NW meent dat minister Amslerdamse politie ontdekte hashish De Amsterdamse recherche heeft het einde van de vorige week een hoeveelheid hashish In beslag ge nomen die in ' t bezit was van twee Algerijnen bassadegebouw om het personeel te beschermen Na een uur dron gen nieuwe demonstranten door de poort aan de voorzijde van het terrein en begon de menigte op te dringen tegen de politie Toen echter oproerpolitie arriveerde werden de demonstranten naar de hoofdweg teruggedreven Premier Abdoel Rahwan van Ma leisië heeft later ter motivering van het besluit tot verbreking van de relaties met Indonesië gezegd dat Maleisië nadat Indonesië zijn am bassadeur had teruggeroepen niets anders overbleef Maandag hebben zich ook in Ma nilla de hoofdstad van de Philippij nen betogingen legen de uilroeping van de statenbond Maleisië voorge daan Enkele honderden studenten die spandoeken met de leuzen „ Weg met het Blitse imperialisme " en „ Weg met Maleisië " meedroegen trokken langs de ambassadegebou wen van Maleisië en Grool-Brittanië Onderscheiding voor minister Veldkamp De minister van sociale zaken en volksgezondheid dr G J M Veldkamp heeft maandag uit han den van dr M van Vollenhoven groot prior van de ordre militaire et hospitalière de Saint Lazare de Jerusalem " het brevet en de ver sierselen ontvangen van ridder grootkruis der orde In een toespraak memoreerde de groot prior de activiteiten van dr Veldkamp op sociaal-politiek terrein ten behoeve van de zwakken in de samenleving voor wie de orde zich vanaf haar oprichting steeds heeft ingezet Veldkamp in strijd heeft gehandeld met de grondslagen van het loon systeem door de cao's voor de wit wasserijen en de verfindustrie on verbindend te verklaren De KAB zegt dat de omstandigheden deze ingreep van „ een te conservatief beleid " niet noodzakelijk maakten Zowel NW als KAB willen graag de werkgelegenheid op lan gere termijn veilig stellen Beide centrales menen echter dat het probleem van een tekort aan werk gelegenheid thans is vervangen door dat van een tekort aan ar beidskrachten Handhaven De verbondsraad van het CNV zegt in een communiqué dat het huidige systeem van loonpoli tiek moet worden gehandhaafd Ook dit verbond verklaart zich echter tegen „ sterk toegespitste cüfermatlge aanduidingen " Het CNV constateert „ met vreug de " dat dit jaar een grotere loon ruimte te zien heeft gegeven dan was geschat Daarom zullen de loontrekkenden meer dan op het moment moeten gaan delen in de grotere economische ruimte Ook het CNV is voorstander van de mogelijkheid per onderneming of bedrijfssector naar boven van de cao's af te wijken Het is aan te nemen dat de cen trales hun verlangens op korte ter mijn in de Stichting van ds Arbeid en met de regering bespreken Reeds vandaag zal er contact plaats hebben tussen de drie centrales onderling Britse koningin verwacht haar vierde kind Van onze correspondent • LONDEN — Koningin Elizabeth van Engeland verwacht haar vierde baby Waarschijnlijk zal de geboorte plaatshebben in de laat ste week van februari volgend jaar Tot dat tijdstip zal de 37-jarige Ko ningin geen officiële functies meer verrichten Dit betekent dat zij ook de opening van het nieuwe zit tingsjaar van het parlement op 29 oktober niet zal bijwonen Haar taak in deze zal nu vervuld worden door een commissie van drie edellieden van wie een de troonrede zal voorlezen Dezelfde procedure werd gevolgd in 1951 toen koning George VI reeds te ziek was om het parlementsjaar te openen ZÓ lekker ers Off Ek zijn soms vreselüke offers nodig om de mensen de vereiste wijsheid bij te brengen Geldt dit nu ook voor Birmingham de stad in de Amerikaanse staat Alabama die al geruime tijd de twijfelach tige eer geniet in het centrum van de wereldpolitieke belangstel ling te staan wegens het even on geoorloofde als stupide verzet van de staatsgouverneur Wallace tegen de rassenintegratie op de daarvoor aangewezen scholen Dit verzet is op een smadelijke nederlaag voor de tegen het fede rale gezag rebellerende gouverneur uitgelopen maar het was toch ruim voldoende om de haat van de diehards in het blanke kamp zo op te voeren dat een bomaanslag op een kerk tijdens de zondagsschool er de treurige resultante van was Vier negermeisjes lieten hierdoor het leven Doordat enerzijds de po litie nadien het vuur in de ver keerde richting opende en enkele blanke belhamers nog een neger jongen vermoordden was de droeve eindbalans de dood van zes jonge negers wier enige misdaad blijk baar hun huidskleur is Wij kunnen ons niet voorstellen dat er in een natie die tot be schaafde volken gerekend wil wor den — en de Verenigde Staten ma ken daar hopen wij als ' s werelds machtigste democratie nog altijd aanspraak op — nog redelijke men sen aangetroffen worden die der gelijke terreurdaden nog wensen te accepteren laat staan te billijken r RESIDENT KENNEDY zei ver ontwaardigd en bedroefd te zijn over het gebeurde in Birmingham WiJ hebben geen reden te geloven dat hij dit niet voor honderd pro cent meent Die verontwaardiging en die droefheid is echter niet vol doende Er moeten onverwijld drastische maatregelen worden ge nomen om een halt toe te roepen aan lieden als gouverneur Wallace die eerst met zijn opruiende taal de atmosfeer vergiftigt en daarna beloningen gaat uitloven voor hen die aanwijzingen kunnen geven die tot arrestatie van de daders van de aanslagen leiden Die activiteit van Wallace komt overigens rijkelijk laat want er hebben zich de laatste jaren reeds meer dan veertig aanslagen in Bir mingham voorgedaan zonder dat ook maar één dader werd gegre pen Ter gelegenheid van de organi satorisch zo voortreffelijk verlopen „ mars op Washington " hebben we er nog op gewezen dat de oplos sing van het rassenvraagstuk in de V.S geen verder uitstel ge doogt Het is te hopen dat alle verantwoordelijke leiders van het Amerikaanse volk dit nu ook be seffen alle wettelijke belemmerin gen ten spijt Wanneer dit het ge val mocht zijn dan zijn de levens van de zes onschuldige negerkin deren in Birmingham misschien toch niet voor niets geofferd De negerleiders in Birmingham hebben maandag besloten president Kennedy om een militaire bezetting van de stad te vragen die verdere bomaanslagen zou moeten voorko men De negerpredikant dr Mar tin Luther King zei dat bijna twee honderd zwarte en blanke inwoners van de stad dit besluit tijdens een bijeenkomst maandagmorgen had den genomen Birmingham zag er maandag uit als een legerkamp Leden van de Nationale Garde staatstroepen en politie patrouilleerden door de stra ten Het motel waarin de neger predikant dr Martin Luther King verblijft werd door de politie be waakt In Birmingham heeft zich maan dag opnieuw een incident voorge daan Een negerjongen werd door een kogel in de arm gewond toen een blanke in een voorstad van Bir mingham op een menigte negers schoot Twee blanke jongelieden van 16 jaar zijn maandag gearresteerd Zij worden beschulidgd van moord op de 13 jarige neger Virgil Ware die zondag werd doodgeschoten De twee arrestanten Michael Lee Farley en Larry Joe Sims hebben gezegd dat zij samen op een scoo ter door de negerwijk reden Sims die achter Farley zat zou twee MODERN WOONWAGENKAMP IN DEN HAAG ZÓ gezond De gemeenteraad van Den Haag heeft ƒ 998.000 gevoteerd voor wijzi ging en uitbreiding van het woonwa genkamp aan de Leyweg Door die uitbreiding zad het mogelijk worden 72 standplaatsen voor woonwagens in te richten PBOF DR A N J DEN HOL LANDER heeft gisteren prinses Beatrix een cheque vam zestien duizend gulden overhandigd ge schenk van Vnesco-N ederland en het comité Nedei'landr-Iran Het geld is bestemd voor het Dousadj-comiié De prinses was er zeer verguld mee Tien milj gulden voor asfaltering in Den Haag De gemeenteraad van Den Haag heeft voor 1964 10 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor de asfalte ring van 25 voor het verkeer be langrijke straten keer met een revolver naar de grond geschoten hebben met de be doeling de twee negers schrik aan te jagen Een van de kogels trof Ware die onmiddellijk stierf President Kennedy heeft maan dag een beroep gedaan op alle Amerikanen zowel blank als zwart om hun hartstochten en vooroor delen van zich ' af te zetten en te streven naar rechtvaardigheid en rust De president zei ' Het is betreu renswaardig dat het openbaar in discrediet brengen van wet en or de de gewelddadigheid heeft aan gewakkerd die de onschuldigen heeft getroffen ' Tegen de Amsterdamsche Droog dok Maatschappij zal een vervolging worden ingesteld wegens het toeken nen van hogere Ionen dan volgens de loonvoorschriften is toegestaan De substituut-officier bij de Amster damse rechtbank mr W A J M Smit heeft besloten tot vervolging over te gaan Hg wil de zaak nog Nederlander kreeg in Warschau 1 jaar voorwaardelijk Een districtsrechtbank in War schau heeft maandag uitspraak ge daan in de zaak tegen de Neder landse vertegenwoordiger Jacob de R uit Amsterdam en de ZS-jarige Oostduitse Christine Neffe De Oost duitse was illegale grensoverschrfl ding en De R medeplichtigheid daaraan ten laste gelegd De recht bank veroordeelde hen elk tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftqd van drie jaar De Oostduitse kon gaan doch moest zich bij de vreemdelingen politie melden voor controle van haar papieren De R blijft in hech tenis tot de formele procedures zijn voltooid De R en Christine Neffe die hij op de voorjaarsbeurs in Leipzig had leren kennen werden 23 juni ge arresteerd toen zij reeds in een vliegtuig zaten dat op het vliegveld van Warschau gereed stond naar Nederland te vertrekken Voor de rechtbank verklaarde Christine Neffe dat zij zich onschul dig achtte Zij was slechts van plan geweest zich bij De R te voegen zo zei zij De R en Christine Neffe zouden uit Polen gezet worden daar hun visa verlopen zijn De R wordt naar West-Duitsland en Christine Neffe naar Oost Duitsland uitgewezen BEIOEP Malei isie ^ o is dan gisteren tegen alle ver zet van binnen-uit en van buiten af de federatie Maleisië toch van ' stapel gelopen Op de valreep ' maakte secretaris-generaal Oe Thant van de Verenigde Naties be kend dat hij op grond van het rap port uitgebracht door de V.N missie die in Noord-Borneo en ' Serawak een onderzoek heeft inge Jsteld naar de verlangens der be volking over de wel of niet aan sluiting bij de federatie Maleisië i!tot de conclusie was gekomen dat de meerderheid van het volk vóór Oe Thant zei dat de missie te - Ivens als haar oordeel heeft uitge - sproken dat de in de betrokken ge - bieden gehouden verkiezingen „ vrij ien onpartijdig " zijn geweest Het enige wat de secretaris-generaal betreurde was dat de promotors van de federatie — dat slaat dus Ü in de eerste plaats op premier Ab - ' doel Rahman van Malakka — mis - verstand verwarring en wrevel hebben gewekt door de nieuwe da - \ tum voor de oprichting van de fe - deratie vast te stellen vóórdat de|V.N missie haar onderzoek vol - tooid had en haar bevindingen \ openbaar gemaakt Inderdaad heeft de haast waar I mee Rahman c.s te werk ging de I indruk versterkt dat de zaak een \ geforceerd karakter draagt Drt blijkt trouwens eveneens uit de nog \ onvolkomen technische opzet Ook het feit dat Rahman zo boos op Engeland was omdat het eind ' vorige maand Singapore onafhan kelijkheid verleende en Serawak ' binnenlands zelfbestuur verleende '' duidde op nervositeit aan de kant ' \ van Malakka '' OALS verwacht kon worden heeft Indonesië zijn verzet nog 1 J?d.l.C V^LlLJlLCdC i!lang niet opgegeven Integendeel protestnota aan Moskou ' stelling genomen Djakarta beweert ' nu dat het onderzoek van de Ver enigde Naties niet zou zijn uitge ' voerd volgens de overeenkomst van I Manilla zoals die door de leiders heeft Indonesië Communistisch China heeft de ' van Indonesië de Philippijnen enRussische regering er maandag in | Malakka werd gesloten Meneen protestnota van beschuldigd i spreekt van „ leemten " in het on „ elke gelegenheid te baat te nemen \ derzoek maar steekhoudende ar oni een anti-Chinese hysterie aan te \ \ gumenten zoekt men tevergeefs.wakkeren ter verdere verslechtering Vermoedelijkvan de betrekkingen tussen beide akkoord te gaan met de en - tenden '' zo heeft het persbureau v.N bovenal tijd wil - Nieuw-Chma gemeld ^^^^ ^^^^^^ UbI ^^^^ dacht er In de nota worden de klachten ver - \ echter anders over Dit land be woi'pen over het optreden van Chi-1 schouwde de oprichting van de fe nese passagiers van de trein die op \ \ deratie kennelijk als een beklon de Transsiberische lijn Moskou-Pe - ken zaak en het onderzoek van de king rijdt Deze klachten waren ver ' \ v.N als een formaliteit,vat in een protestnota die de Sov - _ jet Unie kortgeleden aan de Chinese ^.^ longste ontwikkelmg is zoregering heeft doen toekomen S.^weest dat de Indonesische rege - _ ° rmg ondanks het met bepaald De Chmese regermg zegt m has.r ^^^^^^^^^^ ^ gj ^;^ ^.^^ premier Rah nota die op de Russische ambas j^g „_ ^ ^^^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^ ^_^^_ sade m Peking is overhandigd dat;,j.3t;g ^^ akker is komen te staan en het optreden van Russische grens-^^^j ^^ ^^^^ ^^^^^^ ^^ ^^^^^^ opzicht „,.„ ^ maar ook in materiële zin Tm - Chmees-Russische grans tegen eenl g ^ Engeland heeft nog vóórdataantal Chmese passagiers en leden K ^ oprichting officieel was aan Ma van het trempersoneel grof wasl^g^g j^j ^^ ^^^^^^ ^^^ ^^^ ^^^ een ernstige inbreuk betel^ent op de desbetreffend verzoek bereid zalovereenkomst inzake het internatio -< j ^ ^^ ^^^^.^^ statenbond militairnalepassagiersverkeer tussen de so I^j ^^ ^^^^ tegenover geweld vanciahstische landen en de Chinees-1 ^^^ j ^^^^ Indonesië weet dus preciesRussische betrekkingen nog slech - ^^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^ wanneer hetter maakt ^ y ^^ confrontatie-politiek " tot het Het Russische regeringsblad Iz - bittere einde wil volhouden vestia beschuldigde intussen maan - dag het persbureau Nieuw-China er - \ Dat de woede van de Indonesiërs van leugens te verspreiden over de zich dan ook bovenal ontladen incidenten op het grensstation Het heeft tegen de Britten is wel be persbureau heeft volgens het blad grijpelijk Het vernielen van de de Sovjet Unie belasterd en „ de ene eigendommen van de Britse am - fantastische leugen na de andere " verspreid - - - " bassade in Djakarta is echter nog ' iets anders dan openlijk ten strijde \ trekken Vóórdat Soekarno hiertoe besluit zal hij zich nog wel eens ' \ terdege bezinnen ' *^ OOR de conclusies van de V.N \ missie in twijfel te trekken maakt ' de Indonesische regering haar zaak \ nitt sterker Zij geeft zich nu wel I helemaal bloot In dit verband is ' \ het eerste commentaar dat de New deze maand voor de rechter brengen i York Herald Tribune gisteren met De metaalnijverheid heeft alle be-i betrekking tot de reacties op de lang bij een verdere — en mogelijke stichting van de federatie gaf in - - verbetering van de arbeidsvoor - teressant Met de tijd zo schreef ^ f''^™,,nLl\^-i^iv riTnf h,,^tffe!het Amerikaanse blad zullen de het IS nooazakeiiik dat de nuiuige y ¦ x tur \ • •¦• cao in de nog resterende looptijd Philippijnen - dat Maleisië voor zowel door de werkgevers als de lopig ook nog met wil erkennen — werknemers onverkort wordt nage misschien tot rede komen en af komen ' zien van hun aanspraken op Noord Tot deze conclusie is gisteren het Boj-^go Indonesië zal aan de an landelijk bestuur van de Con^ct-.^g^g j ^^^^^ jjj j ^^ volharden ingroep van Werkgevers m de Me -.^..^ ^ j ^^^^^ ^^ ^..^ j ^^.^.^ ^^_ ' heer over het grootste gedeelte van i Borneo uit te breiden totdat het heer en meester van het hele eiland I wordt Inderdaad valt de Indonesische • verontwaardiging over de opne \ ming van het voormalige Britse Noord-Borneo en Serawak in de D taalnijverheid gekomen Een terzijdestelling van c.a.o bepalingen en een negeren van wettelijke loonvoorschriften zo wordt gesteld zouden tot een chaotische toestand leiden waar van ongetwijfeld zowel de werk nemers als de niet meer bij het arbeidsproces ingeschakelden het slachtoffer zouden worden losTSirvan\S°toon-^enprSbele!d federatie Maleisië moeilijk te rij leiden tot een zodanige ontwrichting ' men met de verzekering van de In van het maatschappelijk bestel dat donesische regering dat zij zelfniet meer kan worden ontkomen aan geen territoriale verlangens heeft!ongebreidelde inflatie waardoor een i ^ Hes wijst er op dat Djakarta wel natlonale ramo zou ontstaan jg^ggj gggj ^ onmiddellijke inlijving Advertentie ' van de omstreden gebieden bij In \ donesië wenste maar dat het er op rekende dat via een kort en mis ' lukt intermezzo met een onafhan ' kelijke status van zelf aansluiting bij Indonesië zou volgen Dat dit I plan door Rahmans initiatief werd \ doorkruist is Soekarno's ware ' grief i Engelands militaire garantie be tekent een forse steun voor de jonge federatie Deze is echter niet ' voldoende om het voortbestaan van de statenbond te garanderen De grote vraag is of deze nieuwe po \ \ litieke schepping innerlijk voldoen I de samenhang zal vertonen De ge \ mêleerde samenstelling van de be volking geeft ons alle aanleiding deze vraag vooralsnog onbeant woord te laten Er is conflictstof ' genoegt 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 17 SEPTEMBER 1963 3 Vakcentrales willen forse loonstijgingen Zo spoedig mogelijk naar Europees peiV * VAN ONZE SOaAAL-ECONOMISCHE REDACTTEUR NW en KAB menen dat op korte termijn het systeem van loonvorming moet worden herzien opdat de Neder landse lonen meer op het peil der overige Westeuropese landen komen De verbonden menen dat een voor zichtig beleid in het verleden de lonen en salarissen te veel aan banden heeft gelegd Ook de loonruimte voor dit jaar is weer te laag geschat dit wordt bewezen door de feitelijk betaalde lonen en de gunstige betalings balans Het NW heeft voor 1964 een „ forse loons verhoging " geëist en een afremmen der investeringen De verbondsraden van beide vakcentrales verwijzen naar hun gezameniyk actieprogram - waarin meer vryheid in » Negerleiders willen militaire bezetting aleisië breekt met Indonesië Rechtsvervolging teaen Droosdok De regering van Maleisië heeft vandaag de verbreking van de diplomatieke betrekkingen met Indonesië en de Philippijnen bekendgemaakt De bekendmaking werd gedaan terwijl schreeuwende Maleise betogers die met stenen gooiden de In donesische ambassade in Koeala Loempoer bestormden Een gebouw van het complex werd in brand gestoken terwijl rui ten en meubilair werden vernield Advertentie met versgebrande hazelnoten roomcaramel en vollemeik chocolade LORD DENNING die een on derzoek heeft ingesteld naar het Profumo-schandaal heeft maan dag zijn lijvige rapport overhan digd aan pre-mier Macmillan Ook Labourleider Wilson ont ving een exemplaar Verwacht wordt dat het nog wel enige tijd zal duren alvorens het rapport gedeeltelijk openbaar gal wor den gemaakt Meisje door zwerm bijen aangevallen Van onze correspondent VENLO — In het Noord-Limburgse plaatsje Belteld is de anderhaU jarige Toosje Driessen overvallen door een büenzwerm nadat het meis je in de tuin van de ouderlgke wo ning een byenkorf had omgestoten De bijen stortten zich op het kind en staken het arme meisje overal waar ze maar konden Op het geschreeuw van het kind rende de moeder toe doch toen was het onheil al geschied In het zieken huis te Tegelen werden circa vijftig bijenangels uit de opperhuid van het meisje gehaald Ook bleek het meisje enkele bijen te hebben ingeslikt Het meisje verkeert nog in levensgevaar De menigle slak grole foto's van president Soekarno in brand terwijl zij schreeuwde Soekarno de commu nistische bastaard en eiste dat de In donesische ambassadeur naar buiten kwam De politie gewapend met knup pels karabijnen en traangasgra naten trok zicli terug op het am - Marïlou 303 Kunt u me helpen aan iets om op maandagmorgen wakker te blyven de loonvorming wordt bepleit los van gedetailleerde percen tages en met de mogelijkheid per onderneming afwijkingen van de c.a.o toe te staan Dit om de loonvorming meer te laten aansluiten bü de reële situatie NW en KAB drin gen beide aan op overleg op korte termijn omdat per 1 ja nuari aanstaande het grootste deel der c.a.o.'s moet worden vernieuwd In zijn verklaring stelt het ver bondsbestuur van het NW dat te hoge investeringen de spanningen op de arbeidsmarkt hebben ver groot Nieuw gebouwde fabrieken en aangekochte machines blijken onvoldoende met arbeidskrachten te kunnen worden bemand Het te lage loon - en prijspeil zuigt Nederlandse arbeidskrachten naar het buitenland en doet de in dustrie duurdere buitenlandse werknemers aantrekken Het verbondsbestuur van het NW realiseert zich dat een forse optrekkins van de lonen niet zon der gevolgen zal bUlven voor het prüspeil „ hoe betreurenswaardig dit op zich zelf ook is " aldus voor zitter Roemers gisteravond op een persconferentie. Het verbond meent daarom dat de prijsbeheersing soepel moet worden gehanteerd Vice voor-zitter Kloos verklaarde dat de prijsgevolgen in de bedrijfstak ken verschillend kunnen zijn In de chemische sector bijv zag hij deze als minimaal in de dienst verlenende sectoren groter Mede in verband met de prijs repereussies acht het NW be scherming van de achterblijvers noodzakelijk door het invoeren van een wettelijke minimumloon Het NW meent dat minister Amslerdamse politie ontdekte hashish De Amsterdamse recherche heeft het einde van de vorige week een hoeveelheid hashish In beslag ge nomen die in ' t bezit was van twee Algerijnen bassadegebouw om het personeel te beschermen Na een uur dron gen nieuwe demonstranten door de poort aan de voorzijde van het terrein en begon de menigte op te dringen tegen de politie Toen echter oproerpolitie arriveerde werden de demonstranten naar de hoofdweg teruggedreven Premier Abdoel Rahwan van Ma leisië heeft later ter motivering van het besluit tot verbreking van de relaties met Indonesië gezegd dat Maleisië nadat Indonesië zijn am bassadeur had teruggeroepen niets anders overbleef Maandag hebben zich ook in Ma nilla de hoofdstad van de Philippij nen betogingen legen de uilroeping van de statenbond Maleisië voorge daan Enkele honderden studenten die spandoeken met de leuzen „ Weg met het Blitse imperialisme " en „ Weg met Maleisië " meedroegen trokken langs de ambassadegebou wen van Maleisië en Grool-Brittanië Onderscheiding voor minister Veldkamp De minister van sociale zaken en volksgezondheid dr G J M Veldkamp heeft maandag uit han den van dr M van Vollenhoven groot prior van de ordre militaire et hospitalière de Saint Lazare de Jerusalem " het brevet en de ver sierselen ontvangen van ridder grootkruis der orde In een toespraak memoreerde de groot prior de activiteiten van dr Veldkamp op sociaal-politiek terrein ten behoeve van de zwakken in de samenleving voor wie de orde zich vanaf haar oprichting steeds heeft ingezet Veldkamp in strijd heeft gehandeld met de grondslagen van het loon systeem door de cao's voor de wit wasserijen en de verfindustrie on verbindend te verklaren De KAB zegt dat de omstandigheden deze ingreep van „ een te conservatief beleid " niet noodzakelijk maakten Zowel NW als KAB willen graag de werkgelegenheid op lan gere termijn veilig stellen Beide centrales menen echter dat het probleem van een tekort aan werk gelegenheid thans is vervangen door dat van een tekort aan ar beidskrachten Handhaven De verbondsraad van het CNV zegt in een communiqué dat het huidige systeem van loonpoli tiek moet worden gehandhaafd Ook dit verbond verklaart zich echter tegen „ sterk toegespitste cüfermatlge aanduidingen " Het CNV constateert „ met vreug de " dat dit jaar een grotere loon ruimte te zien heeft gegeven dan was geschat Daarom zullen de loontrekkenden meer dan op het moment moeten gaan delen in de grotere economische ruimte Ook het CNV is voorstander van de mogelijkheid per onderneming of bedrijfssector naar boven van de cao's af te wijken Het is aan te nemen dat de cen trales hun verlangens op korte ter mijn in de Stichting van ds Arbeid en met de regering bespreken Reeds vandaag zal er contact plaats hebben tussen de drie centrales onderling Britse koningin verwacht haar vierde kind Van onze correspondent • LONDEN — Koningin Elizabeth van Engeland verwacht haar vierde baby Waarschijnlijk zal de geboorte plaatshebben in de laat ste week van februari volgend jaar Tot dat tijdstip zal de 37-jarige Ko ningin geen officiële functies meer verrichten Dit betekent dat zij ook de opening van het nieuwe zit tingsjaar van het parlement op 29 oktober niet zal bijwonen Haar taak in deze zal nu vervuld worden door een commissie van drie edellieden van wie een de troonrede zal voorlezen Dezelfde procedure werd gevolgd in 1951 toen koning George VI reeds te ziek was om het parlementsjaar te openen ZÓ lekker ers Off Ek zijn soms vreselüke offers nodig om de mensen de vereiste wijsheid bij te brengen Geldt dit nu ook voor Birmingham de stad in de Amerikaanse staat Alabama die al geruime tijd de twijfelach tige eer geniet in het centrum van de wereldpolitieke belangstel ling te staan wegens het even on geoorloofde als stupide verzet van de staatsgouverneur Wallace tegen de rassenintegratie op de daarvoor aangewezen scholen Dit verzet is op een smadelijke nederlaag voor de tegen het fede rale gezag rebellerende gouverneur uitgelopen maar het was toch ruim voldoende om de haat van de diehards in het blanke kamp zo op te voeren dat een bomaanslag op een kerk tijdens de zondagsschool er de treurige resultante van was Vier negermeisjes lieten hierdoor het leven Doordat enerzijds de po litie nadien het vuur in de ver keerde richting opende en enkele blanke belhamers nog een neger jongen vermoordden was de droeve eindbalans de dood van zes jonge negers wier enige misdaad blijk baar hun huidskleur is Wij kunnen ons niet voorstellen dat er in een natie die tot be schaafde volken gerekend wil wor den — en de Verenigde Staten ma ken daar hopen wij als ' s werelds machtigste democratie nog altijd aanspraak op — nog redelijke men sen aangetroffen worden die der gelijke terreurdaden nog wensen te accepteren laat staan te billijken r RESIDENT KENNEDY zei ver ontwaardigd en bedroefd te zijn over het gebeurde in Birmingham WiJ hebben geen reden te geloven dat hij dit niet voor honderd pro cent meent Die verontwaardiging en die droefheid is echter niet vol doende Er moeten onverwijld drastische maatregelen worden ge nomen om een halt toe te roepen aan lieden als gouverneur Wallace die eerst met zijn opruiende taal de atmosfeer vergiftigt en daarna beloningen gaat uitloven voor hen die aanwijzingen kunnen geven die tot arrestatie van de daders van de aanslagen leiden Die activiteit van Wallace komt overigens rijkelijk laat want er hebben zich de laatste jaren reeds meer dan veertig aanslagen in Bir mingham voorgedaan zonder dat ook maar één dader werd gegre pen Ter gelegenheid van de organi satorisch zo voortreffelijk verlopen „ mars op Washington " hebben we er nog op gewezen dat de oplos sing van het rassenvraagstuk in de V.S geen verder uitstel ge doogt Het is te hopen dat alle verantwoordelijke leiders van het Amerikaanse volk dit nu ook be seffen alle wettelijke belemmerin gen ten spijt Wanneer dit het ge val mocht zijn dan zijn de levens van de zes onschuldige negerkin deren in Birmingham misschien toch niet voor niets geofferd De negerleiders in Birmingham hebben maandag besloten president Kennedy om een militaire bezetting van de stad te vragen die verdere bomaanslagen zou moeten voorko men De negerpredikant dr Mar tin Luther King zei dat bijna twee honderd zwarte en blanke inwoners van de stad dit besluit tijdens een bijeenkomst maandagmorgen had den genomen Birmingham zag er maandag uit als een legerkamp Leden van de Nationale Garde staatstroepen en politie patrouilleerden door de stra ten Het motel waarin de neger predikant dr Martin Luther King verblijft werd door de politie be waakt In Birmingham heeft zich maan dag opnieuw een incident voorge daan Een negerjongen werd door een kogel in de arm gewond toen een blanke in een voorstad van Bir mingham op een menigte negers schoot Twee blanke jongelieden van 16 jaar zijn maandag gearresteerd Zij worden beschulidgd van moord op de 13 jarige neger Virgil Ware die zondag werd doodgeschoten De twee arrestanten Michael Lee Farley en Larry Joe Sims hebben gezegd dat zij samen op een scoo ter door de negerwijk reden Sims die achter Farley zat zou twee MODERN WOONWAGENKAMP IN DEN HAAG ZÓ gezond De gemeenteraad van Den Haag heeft ƒ 998.000 gevoteerd voor wijzi ging en uitbreiding van het woonwa genkamp aan de Leyweg Door die uitbreiding zad het mogelijk worden 72 standplaatsen voor woonwagens in te richten PBOF DR A N J DEN HOL LANDER heeft gisteren prinses Beatrix een cheque vam zestien duizend gulden overhandigd ge schenk van Vnesco-N ederland en het comité Nedei'landr-Iran Het geld is bestemd voor het Dousadj-comiié De prinses was er zeer verguld mee Tien milj gulden voor asfaltering in Den Haag De gemeenteraad van Den Haag heeft voor 1964 10 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor de asfalte ring van 25 voor het verkeer be langrijke straten keer met een revolver naar de grond geschoten hebben met de be doeling de twee negers schrik aan te jagen Een van de kogels trof Ware die onmiddellijk stierf President Kennedy heeft maan dag een beroep gedaan op alle Amerikanen zowel blank als zwart om hun hartstochten en vooroor delen van zich ' af te zetten en te streven naar rechtvaardigheid en rust De president zei ' Het is betreu renswaardig dat het openbaar in discrediet brengen van wet en or de de gewelddadigheid heeft aan gewakkerd die de onschuldigen heeft getroffen ' Tegen de Amsterdamsche Droog dok Maatschappij zal een vervolging worden ingesteld wegens het toeken nen van hogere Ionen dan volgens de loonvoorschriften is toegestaan De substituut-officier bij de Amster damse rechtbank mr W A J M Smit heeft besloten tot vervolging over te gaan Hg wil de zaak nog Nederlander kreeg in Warschau 1 jaar voorwaardelijk Een districtsrechtbank in War schau heeft maandag uitspraak ge daan in de zaak tegen de Neder landse vertegenwoordiger Jacob de R uit Amsterdam en de ZS-jarige Oostduitse Christine Neffe De Oost duitse was illegale grensoverschrfl ding en De R medeplichtigheid daaraan ten laste gelegd De recht bank veroordeelde hen elk tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftqd van drie jaar De Oostduitse kon gaan doch moest zich bij de vreemdelingen politie melden voor controle van haar papieren De R blijft in hech tenis tot de formele procedures zijn voltooid De R en Christine Neffe die hij op de voorjaarsbeurs in Leipzig had leren kennen werden 23 juni ge arresteerd toen zij reeds in een vliegtuig zaten dat op het vliegveld van Warschau gereed stond naar Nederland te vertrekken Voor de rechtbank verklaarde Christine Neffe dat zij zich onschul dig achtte Zij was slechts van plan geweest zich bij De R te voegen zo zei zij De R en Christine Neffe zouden uit Polen gezet worden daar hun visa verlopen zijn De R wordt naar West-Duitsland en Christine Neffe naar Oost Duitsland uitgewezen BEIOEP Malei isie ^ o is dan gisteren tegen alle ver zet van binnen-uit en van buiten af de federatie Maleisië toch van ' stapel gelopen Op de valreep ' maakte secretaris-generaal Oe Thant van de Verenigde Naties be kend dat hij op grond van het rap port uitgebracht door de V.N missie die in Noord-Borneo en ' Serawak een onderzoek heeft inge Jsteld naar de verlangens der be volking over de wel of niet aan sluiting bij de federatie Maleisië i!tot de conclusie was gekomen dat de meerderheid van het volk vóór Oe Thant zei dat de missie te - Ivens als haar oordeel heeft uitge - sproken dat de in de betrokken ge - bieden gehouden verkiezingen „ vrij ien onpartijdig " zijn geweest Het enige wat de secretaris-generaal betreurde was dat de promotors van de federatie — dat slaat dus Ü in de eerste plaats op premier Ab - ' doel Rahman van Malakka — mis - verstand verwarring en wrevel hebben gewekt door de nieuwe da - \ tum voor de oprichting van de fe - deratie vast te stellen vóórdat de|V.N missie haar onderzoek vol - tooid had en haar bevindingen \ openbaar gemaakt Inderdaad heeft de haast waar I mee Rahman c.s te werk ging de I indruk versterkt dat de zaak een \ geforceerd karakter draagt Drt blijkt trouwens eveneens uit de nog \ onvolkomen technische opzet Ook het feit dat Rahman zo boos op Engeland was omdat het eind ' vorige maand Singapore onafhan kelijkheid verleende en Serawak ' binnenlands zelfbestuur verleende '' duidde op nervositeit aan de kant ' \ van Malakka '' OALS verwacht kon worden heeft Indonesië zijn verzet nog 1 J?d.l.C V^LlLJlLCdC i!lang niet opgegeven Integendeel protestnota aan Moskou ' stelling genomen Djakarta beweert ' nu dat het onderzoek van de Ver enigde Naties niet zou zijn uitge ' voerd volgens de overeenkomst van I Manilla zoals die door de leiders heeft Indonesië Communistisch China heeft de ' van Indonesië de Philippijnen enRussische regering er maandag in | Malakka werd gesloten Meneen protestnota van beschuldigd i spreekt van „ leemten " in het on „ elke gelegenheid te baat te nemen \ derzoek maar steekhoudende ar oni een anti-Chinese hysterie aan te \ \ gumenten zoekt men tevergeefs.wakkeren ter verdere verslechtering Vermoedelijkvan de betrekkingen tussen beide akkoord te gaan met de en - tenden '' zo heeft het persbureau v.N bovenal tijd wil - Nieuw-Chma gemeld ^^^^ ^^^^^^ UbI ^^^^ dacht er In de nota worden de klachten ver - \ echter anders over Dit land be woi'pen over het optreden van Chi-1 schouwde de oprichting van de fe nese passagiers van de trein die op \ \ deratie kennelijk als een beklon de Transsiberische lijn Moskou-Pe - ken zaak en het onderzoek van de king rijdt Deze klachten waren ver ' \ v.N als een formaliteit,vat in een protestnota die de Sov - _ jet Unie kortgeleden aan de Chinese ^.^ longste ontwikkelmg is zoregering heeft doen toekomen S.^weest dat de Indonesische rege - _ ° rmg ondanks het met bepaald De Chmese regermg zegt m has.r ^^^^^^^^^^ ^ gj ^;^ ^.^^ premier Rah nota die op de Russische ambas j^g „_ ^ ^^^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^ ^_^^_ sade m Peking is overhandigd dat;,j.3t;g ^^ akker is komen te staan en het optreden van Russische grens-^^^j ^^ ^^^^ ^^^^^^ ^^ ^^^^^^ opzicht „,.„ ^ maar ook in materiële zin Tm - Chmees-Russische grans tegen eenl g ^ Engeland heeft nog vóórdataantal Chmese passagiers en leden K ^ oprichting officieel was aan Ma van het trempersoneel grof wasl^g^g j^j ^^ ^^^^^^ ^^^ ^^^ ^^^ een ernstige inbreuk betel^ent op de desbetreffend verzoek bereid zalovereenkomst inzake het internatio -< j ^ ^^ ^^^^.^^ statenbond militairnalepassagiersverkeer tussen de so I^j ^^ ^^^^ tegenover geweld vanciahstische landen en de Chinees-1 ^^^ j ^^^^ Indonesië weet dus preciesRussische betrekkingen nog slech - ^^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^ wanneer hetter maakt ^ y ^^ confrontatie-politiek " tot het Het Russische regeringsblad Iz - bittere einde wil volhouden vestia beschuldigde intussen maan - dag het persbureau Nieuw-China er - \ Dat de woede van de Indonesiërs van leugens te verspreiden over de zich dan ook bovenal ontladen incidenten op het grensstation Het heeft tegen de Britten is wel be persbureau heeft volgens het blad grijpelijk Het vernielen van de de Sovjet Unie belasterd en „ de ene eigendommen van de Britse am - fantastische leugen na de andere " verspreid - - - " bassade in Djakarta is echter nog ' iets anders dan openlijk ten strijde \ trekken Vóórdat Soekarno hiertoe besluit zal hij zich nog wel eens ' \ terdege bezinnen ' *^ OOR de conclusies van de V.N \ missie in twijfel te trekken maakt ' de Indonesische regering haar zaak \ nitt sterker Zij geeft zich nu wel I helemaal bloot In dit verband is ' \ het eerste commentaar dat de New deze maand voor de rechter brengen i York Herald Tribune gisteren met De metaalnijverheid heeft alle be-i betrekking tot de reacties op de lang bij een verdere — en mogelijke stichting van de federatie gaf in - - verbetering van de arbeidsvoor - teressant Met de tijd zo schreef ^ f''^™,,nLl\^-i^iv riTnf h,,^tffe!het Amerikaanse blad zullen de het IS nooazakeiiik dat de nuiuige y ¦ x tur \ • •¦• cao in de nog resterende looptijd Philippijnen - dat Maleisië voor zowel door de werkgevers als de lopig ook nog met wil erkennen — werknemers onverkort wordt nage misschien tot rede komen en af komen ' zien van hun aanspraken op Noord Tot deze conclusie is gisteren het Boj-^go Indonesië zal aan de an landelijk bestuur van de Con^ct-.^g^g j ^^^^^ jjj j ^^ volharden ingroep van Werkgevers m de Me -.^..^ ^ j ^^^^^ ^^ ^..^ j ^^.^.^ ^^_ ' heer over het grootste gedeelte van i Borneo uit te breiden totdat het heer en meester van het hele eiland I wordt Inderdaad valt de Indonesische • verontwaardiging over de opne \ ming van het voormalige Britse Noord-Borneo en Serawak in de D taalnijverheid gekomen Een terzijdestelling van c.a.o bepalingen en een negeren van wettelijke loonvoorschriften zo wordt gesteld zouden tot een chaotische toestand leiden waar van ongetwijfeld zowel de werk nemers als de niet meer bij het arbeidsproces ingeschakelden het slachtoffer zouden worden losTSirvan\S°toon-^enprSbele!d federatie Maleisië moeilijk te rij leiden tot een zodanige ontwrichting ' men met de verzekering van de In van het maatschappelijk bestel dat donesische regering dat zij zelfniet meer kan worden ontkomen aan geen territoriale verlangens heeft!ongebreidelde inflatie waardoor een i ^ Hes wijst er op dat Djakarta wel natlonale ramo zou ontstaan jg^ggj gggj ^ onmiddellijke inlijving Advertentie ' van de omstreden gebieden bij In \ donesië wenste maar dat het er op rekende dat via een kort en mis ' lukt intermezzo met een onafhan ' kelijke status van zelf aansluiting bij Indonesië zou volgen Dat dit I plan door Rahmans initiatief werd \ doorkruist is Soekarno's ware ' grief i Engelands militaire garantie be tekent een forse steun voor de jonge federatie Deze is echter niet ' voldoende om het voortbestaan van de statenbond te garanderen De grote vraag is of deze nieuwe po \ \ litieke schepping innerlijk voldoen I de samenhang zal vertonen De ge \ mêleerde samenstelling van de be volking geeft ons alle aanleiding deze vraag vooralsnog onbeant woord te laten Er is conflictstof ' genoegt 
DINSDAG 17 SEPTEMBER 1963 TTTRECHTSCH NIEUWSBLAD Gregorius-ulo gaat vooi f 370.000 uitbreiden Gecompliceerde botsing Leidseveer-tunnel Op het zuidelijk rijwielpad van de Leidseveer-tunnel te Utrecht ont stond maandagmiddag een gecom pliceerde botsing De 19-jarige wiel rijdster C M J G E onderwij zeres te Utrecht kwam door onbe kende oorzaak in aanrijding met de 22-jarige wielrijder J W S van L uit Utrecht Op zijn beurt kwam hij in botsing met een bromfietser de 20-jarige kleuterleidster E C H van M uit Lexmond De kleuterleidster reed tegen de balie en kwam op het wegdek te vallen Zij moest met een snijwond aan de kin en een hersenschudding in het Academisch ziekenhuis wor den opgenomen Politierechter Utrecht Accu gestolen uit autowrak De Utrechtse politierechter mr W baron Röell veroordeelde maandag de 28-jarige poelier G v R uit Lunteren tot ƒ 75 - boete sub sidiair 15 dagen alsmede tot 14 da gen voorwaardelijk met een proef tijd van 2 jaar Het vonnis was con form de eis De man had met twee kameraden een accu wieldoppen en een kop lamp gestolen uit een autowrak welke wagen was achtergelaten in Maarssen Hij had eerst gepro beerd het wrak te kopen maar toen dit al verkocht bleek had hij zich op een avond terugkomend van cafébezoek een en ander maar toe geëigend Verdachte bekende de feiten hij berustte in het vonnis SPOOR - EN TRAMWEGEN De Nederlandsche vereniging van belangstellenden in het spoor - en tramwegwezen afdeling Utrecht houdt woensdag 25 september aan vang 20 uur in hotel Vredenburg een bijeenikomst De heer P H De wald spreekt over de Haagse Tram weg Maatschappij na 1925 FEEST VOOE DRENTEN Op woensdag 18 oktober zal de vereniging Drenthe te Utrecht een feestavond houden in de zaal Am sterdamsestraatweg 701 Bovendien zal de vereniging op 23 november in het N.V Huis aan de Oude Gracht een toneelavond geven De consument houdt over het algemeen te weinig rekening met merkenkeuze voorlichting en ser vice die gespecialiseerde detail handelaars hem kunnen bieden al dus prof Van de Woestijne Advertentie elke woensdag Jongensmarkt TREVlRA i PANTALONS " P • J:j | gegarandeerde P & C kwaliteit in de beste samenstelling van 55"/o Trevira 45"'/o wol Speciaal verlaagde M.prijs leeftijd 6 jur 1 m 11 li ¦ sa É Ripli tl 75 12 met k/eine stijting txr maat b.v n jaar 15J ^ lil 2BSS[S33SSS ^ JBib Gouden galerij Uit andere bladen Geboren Johannes Z.V mevr Van Ham de Vries Rijswijk Frans Paul Z.V mevr Koenen-Goedhart Eindhoven Marco A z.v mevr Kijlstra-van Albada Libië Simo netta d.v mevr Van den Berg Dubru Rhoon Hans E z.v mevr Pacejka-Groenendijk Rotterdam Mirjam d.v mevr Honsdrecht Is-raël Amsterdam Julia E V d.v mevr Frowein Bishop Belgrado Alexander W H z.v mevr Klap - wijk van Leeuwen Arnhem Verloofd Johanna J Haverman en Ties S Lodder Bussum Getrouwd Niek van Wijk en Lien van den Berg Hilversum H Bij vanck en Noortje Dingemans Aer denhout Mr Ph P Everts en Ineke Kuik Groningen J J M Dudok van Heel en M C Buurke Laren N H J van Beek en J W Hageman Baarn Jan Nijman jr en Gerda Hogeslag Olst H H J Nordemann ec drs en Jeannine van der Meulen litt drs Haar lem O v£m Kappen en mej F A Bosma Oranjewoud D M Schröe der en Marjolein Krens Amsterdam Overleden J Visser 76 jr Rot terdam Mevr H J Los-Dronkert 59 jr Rotterdam Prof dr A W Groenman 84 jr Overveen H W Cramer architect ' s-Gravenhage J A 72 jr HET ECHTPAAR De Graaf f Boomstraat S4 bis te Utrecht is donderdag 19 september BO jaar getrouwd De heer Joh de Graaff is 75 jaar de bruid mevrouw M de Graaff Bosman telt 76 jaren Van 1953 af woont het echtpaar Beerzestraat 1 bis daarvoor gedu rende 36 jaar aan de Rijnkade De heer De Graaff is bijna J/O jaar analist geweest bij de keurings dienst van waren Dat was van de oprichting van deze dienst af Daarna werkte hij — eveneens als analist — tien jaar bij het slagers proefstation aan het Veemarkt plein Op kerkelijk gebied maakte het echtpaar zich verdienstelijk De heer De Graaff was 21 jaar col lectant van de hervormde gemeen te terwijl zijn vrouw wijkwerk vooor de Nicolaïkerk verrichtte Ook als huisbezoeker voor socia le zaken hebben velen de heer De Graaff leren kennen f """" "" iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiii iiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I I iiiiiiiiiiiiiiii tiiiiiiiiin I iiii I iiib I JOSEPHINE door Elisabeth Brozowska i ' MiniiiiiiiiiniiiuininiinMiniiHiriiiiiiiiniininininininininnniiHiniiilüHiüiininniiiiiiininiiiiniHininiHHnMiniiiinininHiiiiiriniiniiiininim A7/C Miskoop je op de bloemenmarkt Prof dr W J van de Woestijne Pro / Van de Woestijne Branches hebben geen natuurlijke grenzen Detailhandel is in beweging Van een onzer verslaggevers BLOEMENLIEFHEBSTER me vrouio R P Leeman-V eenstra Ni colaas Ruychaverstr 26 Utrechtbij een van de vele — echtgroene — kamerplanten in haar huiika mer De groen geverfde hromelia • niet de gele ondergrond staat ophet politiebureau een cadeautje,dat haar zuster niet mal krijgen Gele hladeren van de plant groen geverfd Van een onzer verslaggevers De bloemenmarkt op zaterdag op het Janskerkhof is altijd weer een prettige onderbreking van de weke lijkse gang van zaken voor me vrouw K P teeman-Veenstra Ni colaas Ruychaverstraat 26 Utrecht Mevrouw Leeman is — als vele Nederlandse huisvrouwen — een vurig liefhebster van bloemen in het bijzonder van kamerplanten Zy kan die zelf goed verzorgen en haar gezellig ingerichte huiskamer in de woning aan de Nicolaas Ruychaverstraat staat vol met plan ten van allerlei soorten Zaterdag ging zij met haar man weer naar de bloemenmarkt om een plant te kopen voor haar zuster die binnenkort jarig is De plant die zij kocht zal haar zuster nimmer in handen krijgen De plant van deze merkwaardige geschiedenis staat namelijk op het hoofdbureau van politie te Utrecht afdeling recher che waar men een onderzoek in stelt De bladeren van de plant waren nameiyk groen geverfd om de gele kleur — als gevolg van verrotting en ouderdom — te verbergen Mevrouw Leeman heeft dit be drog niet direct kunnen merken om dat zij de plant — a raison van een riks — keurig in papier verpakt mee naar huis kreeg Zij kent het soort — bromelia — die bloemen op gladiolen gelijkend oplevert als ze de gewenste staat van het bloeien bereikt hebben Eenmaal thuis gekomen ging het papier er af en mevrouw Leeman wilde pot en plant — een beetje erg onder het vuil en stof — met water schoonmaken alvorens het cadeautje aan haar zuster te geven Toen zij met een kwastje met Advertentie schoon water over de bladeren streek kwam het geel tevoorschijn onder het kunstmatig groen Verder bleek dat de verrotting al ver door gedrongen was Mevrouw Leeman schrok zoiets heeft zij in al de jaren van haar bezoeken aan de bloemenmarkt — die een zeer goede naam heeft — nog nooit meegemaakt Men kan gerust stellen dat dit toch ook wel een unicum is in de Nederlandse verhoudingen waar men zo vaak terecht stelt dat bloemen kopen een zaak van vertrouwen is Bij de koop stond zij er niet dicht op toe te kijken Meestal blijf je er een paar meter vandaan merkte ze op en och je let er niet zo sterk op Hoe het zij de recherche heeft thans de schijnbaar zo mooie en fris groene plant onder haar be rusting Ongetwijfeld zal deze zaak nog wel een nasleep hebben zo dat het geschokte vertrouwen van deze echt Nederlandse bloemenlief hebster hersteld zal worden In Esplanade te Utrecht had van daag een algemene ledenvergade ring van de Nederlandse vereni ging van elektrotechnische werk gevers plaats Op deze bUeenkomst sprak prof dr W J van de Woes tijne hoogleraar in de economie over het vraagstuk van het assor timent in de verschillende bran ches en de beweging die hierin is Prof Van de Woestijne stelde voor op dat het niet als zijn zaak zag de wensen van zön gehoor te formule ren Hü wilde laten zien welke economische krachten er op het gebied van de detailhandel in het spel zijn Prof Van de Woestijne zei dat de branches geen natuurlijke gren zen hebben In de winkels voor elektrotechnische artikelen worden tegenwoordig heel andere produk ten verkocht dan een vijfentwintig jaar geleden Dit wordt ondermeer veroorzaakt door de nieuwe grond stoffen die op de markt verschijnen en verbeteringen in de techniek Ook de detailhandel zelf is in beweging Was de handelaar vroe ger dikwijls ambachtsman tegen woordig is hij in de eerste plaats verkoper geworden Prof Van de Woestijne waarschuwde er voor te denken dat iedereen kan verkopen De aard van de kennis is veran derd zei hij maar ook de leider van bijvoorbeeld een supedmarket heeft zeer veel kennis nodig Zij moeten uitkiezen welke produkten zij goed zullen verkopen Het handelsassortiment is ombe paald De detaillist heeft volledig de vrijheid te bepalen hoe zijn as sortiment samengesteld zal zijn Hij behoort daarbij rekening te houden met de concurrentie en an dere factoren kortom met zijn af zetmogelij kheden Wel ontbreekt het de detaillist die brede selectie van verschillen de produkten op de markt brengt dikwijls aan keuze in diepte Hij heeft van een artikel vaak maar één merk Woerdenaars voor joyrijden gestraft neem toch een AVIA De 23-jarige schoenmaker P M van M uit Woercien zal zich niet gauw weer schuldig maken aan joyriding met een bromfiets zoals hij met zijn kameraad G H uit de zelfde plaats deed Zilveren armband zwart bruinevulpen bruingeblokte sjaal gev 9 9 gebloemde hooddoek souvenirzakmesje waarschuwingslamp vuisthamer trommel met gereed schap kentekenplaat EB-96-74 rol isolatiekous sleepbord in hoes pas poort i.n.v L Veenhof grijze pan toffel zonnebril bril en 1 in étui SlGUtclS Portem inh ƒ 8.13 ƒ 5.22 ƒ 0.23 De afdeling gevonden voorwerpen van het hoofdbureau van politie te Utrecht Paardenveld 1 is geopend van 13 tot 16 uur Telefonisch wor den geen inlichtingen verstrekt Verpleegstersdienst Het Groene Kruis Utrecht overdag Boothstraat 15 telefoon 16381 Avond - nacht zaterdag - en zondagdienst voor noodgevallen G.G en G.D telefoon 16411 toestel 51 ook voor de Utrechtse ver eniging tot bescherming van zuigelingen Het Groene Kruis Tuindorp Tuindorp oost en Overvecht wijlcgebouw Raiftei senlaan 35 telefoon 18161 Bij geen ge hoor In noodgevallen 16411 Het Groene Kruis Zuilen dag en nacht 40133 Bü geen gehoor overdag 41961 BH geen gehoor in avond nacht en weekend telefoon 16411 Het Oranje-Groene Kruis overdag Weerdsingel 02 telefoon 14558 Avond - nacht en zondagsdienst hervormde wijkverpleging en lutherse dlakonessen vereniging Diaconessenhuis telefoon 11855 gereformeerde ziekenverpleging 7r P H Guyt telefoon 81366 zr F H Kerst telefoon 18933 zr H Rietveld telefoon 30021 zr M Zwarts telefoon 40875 zr A Vos telefoon 22102 Het Wit-Gele Kruis gehele week dag en nacht Oudwijk 19 telefoon 13861 Wijkverpleging Tuindorp zr C Terlin gen telefoon 20645 Wijkverpleging Hoog raven zr S è Nijeholt telefoon 24828 bij geen gehoor 19842 Wijkverpleging Zullen telefoon 42305 Zij kwamen uit een café en wilden naar een cafetaria om daar wat te gaan eten Omdat zij te lui waren om te lopen namen zij de bromfiets mee Van M kon er niet mee over weg maar zijn kameraad wel In de cafetaria werd contact gezocht met vrouwelijk gezelschap maar toen de meisjes op de fiets wegre den en de heren er met de brom fiets achterna wilden stond de po litie voor hun neus De eis was ƒ 60 - boete subsidiair 12 dagen Het vonnis werd zelfde boete maar bovendien 2 weken voor waardelijk met een proeftijd van 2 jaar DIT IS het pand Herenstraat Advertentie eet U graag BAMf m >\^ off Koop het dan VERS kant en klaar Alle ingrediënten zijn reeds toegevoegd Drie minuten in de braidpan « n het is klaar SfechtS f l,2S per groot pak Verkrijgbaar bij slagerijen met verkoop uit gekoelde toonbank VERPAKTE KANT EN KLAAR MAALTIJDEN De pionier van de Chinese keuken - in Nederland Utrecht dat als de gemeenteraad donderdag 19 september ermee instemt nal worden gerestaureerd met medewerking van de gemeen te Utrecht Het zeventiende eeuw-se pand krijgt dan een aan de oor spronkelijke stijl aangepaste voor gevel Per vergissing stond maan dag bij het bericht over deze restauratie een ook voorhanden foto van perceel JiS De botsing op de Adelaarstraat GORTMOLEN 27 r DEN HAAG - TEL 85I2S Het bericht inzake een voetganger aangereden door bromfietser —- zie het U.N van maandag — is foutief ten gevolge van onjuiste gegevens die door de politie zijn verstrekt Het blijkt dat de 72-jarige fietser J A Peele geen voetganger op de voorrangsweg Adelaarstraat reed toen hij werd aangereden door de bromfietser N L van R uit Den Haag die hem niet bijtijds op merkte De heer Peele kwam te vallen hij werd met een beenfrac tuur opgenomen in het Diakonessen huis WATERHOOGTEN Rijkswaterstaat In de week van zaterdag 14 sept 13 uur tot zaterdag 21 sept hebben de volgende apotheken zaterdagmiddag zondag - avond en nachtdienst Van Keule Adr van Ostadelaan 33 Van Spanje Steenweg 44 Gouden Hert Amsterd straatweg 44 Jaffa Apotheek Vleutenseweg 222 Speekman Balijelaan S en Koert Goedestraat CS 17 sept — Konstanz 408 — 3 Rhelnlel den 263 — 5 Ottenheim 340 — 7 Straats burg 286 - t-2 Maxau 461 — 5 Plochlngen lOS — 3 Mannheim 300 — 11 Steinbach 119 -(- 11 Mainz 282 — 5 Bingen 194 — 3 Kaub 210 — 9 Koehem 85 - Hl Koblenz 810 — 5 Keulen 171 — 15 Ruhrort 349 — 9 Lobith 963 — 6 Nijmegen 749 — 7 Arnhem 781 — 7 Eefde IJssel 310 — 5 Deventer 209 - 6 Monsin 5444 ¦ f2 Borgharen 3862 + 6 Belfeld 1091 — 5 Grave ben de sluis 505 onv De minst gepeilde diepten In de vaar geul heden vermeld op de waarschu wingsborden zijn in cm IJssellsop — Heveadorp 265 Heveadorp—Amerongen 225 Araerongen — Lekkanaal 260 IJssel kop—Doesburg 245 Doesburg—Zutphen 255 Zutphen—Deventer 265 " Brievenactie van ouders bevorderde nieuwbouwplan Van een onzer vei'slaggevers Duizenden brieven van ouders heb ben een belangrüke bijdrage gele verd tot de maatregelen die nodig zijn voor de uitbreiding en verbou wing van de Sint-Gregorius-ulo in Utrecht de oudste r.-k.-ulo in het centrum van Nederland Vierhon derddertig ouders schreven hun bal puntpennen leeg met ' t indienen van rekesten aan ' t ministerie van On derwas Kunsten en Wetenscliappen het ministerie van volkshuisvesting en bouwnijverheid het gemeente bestuur de gemeenteraad enzo voort Inhoud help de Sint Gregorius-ulo waar het onderwijs lijdt onder een sterk achtergebleven behuizing Help de huisvesting verbeteren want dit is o.a ter bevordering van de brandveiligheid dringend nodig Wel nu mocht wellicht ergens een stuk wat te lang zijn blijven liggen het kreeg weer vaart door de brieven stroom van de ouders Geen won der dat het oudercomité vanmiddag om vier uur met vreugde het be gin van de afbraak meemaakte van de panden Kromme Nieuwe Gracht 30 en 32 die bij het bestaande schoolgebouw op nummer 34 ge trokken zullen worden Na de af braak volgt nieuwbouw waarvoor goedkeuring is verkregen tot ƒ 370.000 - Deze nieuwbouw zal wor den aangepast aan het karakter van de gracht Leerlingen krijgt de St Gregorius-ulo per traditie uit de werknemende en werkgevende mid denstand Eveneens is het traditie dat het grootste deel der leerlingen na het behalen van het einddiploma verder leert Op het ogenblik zijn er een 450 leerlingen waarbij 150 van buiten Utrecht Harmeien Vleuten Montfoort IJsselstein Culemborg Schalkwijk Tuil en ' t Waal Zeist en Bunnik zijn o.a de plaatsen waar vandaan zij per fiets brommer of bus naar Utrecht komen Van ouds her heeft de school het karakter van streekschool gehad Zes lokalen zal de nieuwbouw om vatten Hierbij is een natuurkunde lokaal handbalarbeidlokaal waar voor men vier jaar geleden al toe stemming had maar waarvoor de ruimte ontbrak en een grote ruimte voor algemene doeleinden een soort aula Voor hen die dik wijls mopperden omdat de Nobel dwarsstraat — waar ook een in gang van de school is — altijd vol fietsen stond is het goed nieuws dat er in de kelders een fietsen stalling zal worden ingericht De nieuwbouw is ontworpen door het Utrechts architectenbureau ir Th J van Gendt en ir T H Mühl staff DE SINT-Gregorius-ulo aan de Kromme Nieuwe Gracht te Utrecht met links de beide pan den die plaats zullen maken voor de nieuwbouw waarmee de school wordt uitgebreid CHR BEAMBTENBOND De Nederlandse christelijke be ambtenbond afdeling Utrecht houdt woensdag 25 september in het ge bouw C.S.B Kromme Nieuwe Gracht 39 een algemene ledenver gadering Aanvang 20 uur De heer R Hagoort spreekt over Een maat schappij zonder vakbeweging | l|siv$irs»Mt<^:iPNiiti % BENOEMING HOOGLEBAKEX EINDHOVEN — Bij KB zijn be noemd tot buitengewoon hoogle raar aan de Technische Hogeschool te Eindhoven ir H W Slotboom in de afdeling der scheikundige tech nologie om onderwijs te geven in de scheikundige technologie met in gang van 1 januari 1964 en ir K J H Stigter in de afdeling der elektrotechniek om onderwijs te ge ven in de elektriciteitsopwekking transmissie en - distributie Ir Stig ter was reeds belast met het geven van onderwijs aan de Technische Hogeschool te Eindhoven LEIDEN — Aan de rijksuniver siteit zijn geslaagd voor de exa mens doet Ned recht de heer G E H van der Peppel Den Haag en mej J N Hagen Voorburg doet kunstgeschiedenis de heer A B Reinink cum laude Den Haag BENOEMING NIJMEGEN — Met ingang van het studiejaar 1963/64 is dr F A Hommes benoemd tot docent bij de faculteit der geneeskunde van de katholieke universiteit van Nijme gen voor het geven van onderwijs in de fysische biochemie Advertentie WITTE KRUIS PIJNSTILLER Hoofdpijn maar ook andere pla gende pijnen verjaagt u prompt met WITTE KRUIS poeders ta bletten of cachets Salicyl-vrij en daardoor geen maagklachten WITTE KRUIS KENNISGEVING Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter kennis ' an de belanghebbenden dat van 18 tot en met 25 september 1963 ter gemeen tesecretarie kamer 47 voor de eige naren van de aangrenzende en na bij gelegen gronden ter inzage ligt een plan tot het oprichten van een gebouw op een terrein gelegen aan de Van Bijnkershoeklaan hoek Eg ginklaan kadastraal bekend gemeen te Utrecht sectie S nr 453 ged Dit bouwplan wijkt af van het uit breidingsplan in onderdelen Kana leneiland " in verband waarmede het noodzakelijk is de vereiste bouw vergunning te verlenen krachtens artikel 20 van de Wederopbouwwet Alvorens hiertoe over te gaan woi* den de vorenbedoelde eigenaren in de gelegenheid gesteld van het bouwplan kennis te nemen en even tuele bezwaren daartegen vóór 28 september 1963 schriftelijk bij hun College in te dienen N een dat zes tig veel 1oen Ziet zich ken, paar den ven en In ¦ van dat ' n is De 
DINSDAG 17 SEPTEMBER 1963 TTTRECHTSCH NIEUWSBLAD Gregorius-ulo gaat vooi f 370.000 uitbreiden Gecompliceerde botsing Leidseveer-tunnel Op het zuidelijk rijwielpad van de Leidseveer-tunnel te Utrecht ont stond maandagmiddag een gecom pliceerde botsing De 19-jarige wiel rijdster C M J G E onderwij zeres te Utrecht kwam door onbe kende oorzaak in aanrijding met de 22-jarige wielrijder J W S van L uit Utrecht Op zijn beurt kwam hij in botsing met een bromfietser de 20-jarige kleuterleidster E C H van M uit Lexmond De kleuterleidster reed tegen de balie en kwam op het wegdek te vallen Zij moest met een snijwond aan de kin en een hersenschudding in het Academisch ziekenhuis wor den opgenomen Politierechter Utrecht Accu gestolen uit autowrak De Utrechtse politierechter mr W baron Röell veroordeelde maandag de 28-jarige poelier G v R uit Lunteren tot ƒ 75 - boete sub sidiair 15 dagen alsmede tot 14 da gen voorwaardelijk met een proef tijd van 2 jaar Het vonnis was con form de eis De man had met twee kameraden een accu wieldoppen en een kop lamp gestolen uit een autowrak welke wagen was achtergelaten in Maarssen Hij had eerst gepro beerd het wrak te kopen maar toen dit al verkocht bleek had hij zich op een avond terugkomend van cafébezoek een en ander maar toe geëigend Verdachte bekende de feiten hij berustte in het vonnis SPOOR - EN TRAMWEGEN De Nederlandsche vereniging van belangstellenden in het spoor - en tramwegwezen afdeling Utrecht houdt woensdag 25 september aan vang 20 uur in hotel Vredenburg een bijeenikomst De heer P H De wald spreekt over de Haagse Tram weg Maatschappij na 1925 FEEST VOOE DRENTEN Op woensdag 18 oktober zal de vereniging Drenthe te Utrecht een feestavond houden in de zaal Am sterdamsestraatweg 701 Bovendien zal de vereniging op 23 november in het N.V Huis aan de Oude Gracht een toneelavond geven De consument houdt over het algemeen te weinig rekening met merkenkeuze voorlichting en ser vice die gespecialiseerde detail handelaars hem kunnen bieden al dus prof Van de Woestijne Advertentie elke woensdag Jongensmarkt TREVlRA i PANTALONS " P • J:j | gegarandeerde P & C kwaliteit in de beste samenstelling van 55"/o Trevira 45"'/o wol Speciaal verlaagde M.prijs leeftijd 6 jur 1 m 11 li ¦ sa É Ripli tl 75 12 met k/eine stijting txr maat b.v n jaar 15J ^ lil 2BSS[S33SSS ^ JBib Gouden galerij Uit andere bladen Geboren Johannes Z.V mevr Van Ham de Vries Rijswijk Frans Paul Z.V mevr Koenen-Goedhart Eindhoven Marco A z.v mevr Kijlstra-van Albada Libië Simo netta d.v mevr Van den Berg Dubru Rhoon Hans E z.v mevr Pacejka-Groenendijk Rotterdam Mirjam d.v mevr Honsdrecht Is-raël Amsterdam Julia E V d.v mevr Frowein Bishop Belgrado Alexander W H z.v mevr Klap - wijk van Leeuwen Arnhem Verloofd Johanna J Haverman en Ties S Lodder Bussum Getrouwd Niek van Wijk en Lien van den Berg Hilversum H Bij vanck en Noortje Dingemans Aer denhout Mr Ph P Everts en Ineke Kuik Groningen J J M Dudok van Heel en M C Buurke Laren N H J van Beek en J W Hageman Baarn Jan Nijman jr en Gerda Hogeslag Olst H H J Nordemann ec drs en Jeannine van der Meulen litt drs Haar lem O v£m Kappen en mej F A Bosma Oranjewoud D M Schröe der en Marjolein Krens Amsterdam Overleden J Visser 76 jr Rot terdam Mevr H J Los-Dronkert 59 jr Rotterdam Prof dr A W Groenman 84 jr Overveen H W Cramer architect ' s-Gravenhage J A 72 jr HET ECHTPAAR De Graaf f Boomstraat S4 bis te Utrecht is donderdag 19 september BO jaar getrouwd De heer Joh de Graaff is 75 jaar de bruid mevrouw M de Graaff Bosman telt 76 jaren Van 1953 af woont het echtpaar Beerzestraat 1 bis daarvoor gedu rende 36 jaar aan de Rijnkade De heer De Graaff is bijna J/O jaar analist geweest bij de keurings dienst van waren Dat was van de oprichting van deze dienst af Daarna werkte hij — eveneens als analist — tien jaar bij het slagers proefstation aan het Veemarkt plein Op kerkelijk gebied maakte het echtpaar zich verdienstelijk De heer De Graaff was 21 jaar col lectant van de hervormde gemeen te terwijl zijn vrouw wijkwerk vooor de Nicolaïkerk verrichtte Ook als huisbezoeker voor socia le zaken hebben velen de heer De Graaff leren kennen f """" "" iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiii iiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I I iiiiiiiiiiiiiiii tiiiiiiiiin I iiii I iiib I JOSEPHINE door Elisabeth Brozowska i ' MiniiiiiiiiiniiiuininiinMiniiHiriiiiiiiiniininininininininnniiHiniiilüHiüiininniiiiiiininiiiiniHininiHHnMiniiiinininHiiiiiriniiniiiininim A7/C Miskoop je op de bloemenmarkt Prof dr W J van de Woestijne Pro / Van de Woestijne Branches hebben geen natuurlijke grenzen Detailhandel is in beweging Van een onzer verslaggevers BLOEMENLIEFHEBSTER me vrouio R P Leeman-V eenstra Ni colaas Ruychaverstr 26 Utrechtbij een van de vele — echtgroene — kamerplanten in haar huiika mer De groen geverfde hromelia • niet de gele ondergrond staat ophet politiebureau een cadeautje,dat haar zuster niet mal krijgen Gele hladeren van de plant groen geverfd Van een onzer verslaggevers De bloemenmarkt op zaterdag op het Janskerkhof is altijd weer een prettige onderbreking van de weke lijkse gang van zaken voor me vrouw K P teeman-Veenstra Ni colaas Ruychaverstraat 26 Utrecht Mevrouw Leeman is — als vele Nederlandse huisvrouwen — een vurig liefhebster van bloemen in het bijzonder van kamerplanten Zy kan die zelf goed verzorgen en haar gezellig ingerichte huiskamer in de woning aan de Nicolaas Ruychaverstraat staat vol met plan ten van allerlei soorten Zaterdag ging zij met haar man weer naar de bloemenmarkt om een plant te kopen voor haar zuster die binnenkort jarig is De plant die zij kocht zal haar zuster nimmer in handen krijgen De plant van deze merkwaardige geschiedenis staat namelijk op het hoofdbureau van politie te Utrecht afdeling recher che waar men een onderzoek in stelt De bladeren van de plant waren nameiyk groen geverfd om de gele kleur — als gevolg van verrotting en ouderdom — te verbergen Mevrouw Leeman heeft dit be drog niet direct kunnen merken om dat zij de plant — a raison van een riks — keurig in papier verpakt mee naar huis kreeg Zij kent het soort — bromelia — die bloemen op gladiolen gelijkend oplevert als ze de gewenste staat van het bloeien bereikt hebben Eenmaal thuis gekomen ging het papier er af en mevrouw Leeman wilde pot en plant — een beetje erg onder het vuil en stof — met water schoonmaken alvorens het cadeautje aan haar zuster te geven Toen zij met een kwastje met Advertentie schoon water over de bladeren streek kwam het geel tevoorschijn onder het kunstmatig groen Verder bleek dat de verrotting al ver door gedrongen was Mevrouw Leeman schrok zoiets heeft zij in al de jaren van haar bezoeken aan de bloemenmarkt — die een zeer goede naam heeft — nog nooit meegemaakt Men kan gerust stellen dat dit toch ook wel een unicum is in de Nederlandse verhoudingen waar men zo vaak terecht stelt dat bloemen kopen een zaak van vertrouwen is Bij de koop stond zij er niet dicht op toe te kijken Meestal blijf je er een paar meter vandaan merkte ze op en och je let er niet zo sterk op Hoe het zij de recherche heeft thans de schijnbaar zo mooie en fris groene plant onder haar be rusting Ongetwijfeld zal deze zaak nog wel een nasleep hebben zo dat het geschokte vertrouwen van deze echt Nederlandse bloemenlief hebster hersteld zal worden In Esplanade te Utrecht had van daag een algemene ledenvergade ring van de Nederlandse vereni ging van elektrotechnische werk gevers plaats Op deze bUeenkomst sprak prof dr W J van de Woes tijne hoogleraar in de economie over het vraagstuk van het assor timent in de verschillende bran ches en de beweging die hierin is Prof Van de Woestijne stelde voor op dat het niet als zijn zaak zag de wensen van zön gehoor te formule ren Hü wilde laten zien welke economische krachten er op het gebied van de detailhandel in het spel zijn Prof Van de Woestijne zei dat de branches geen natuurlijke gren zen hebben In de winkels voor elektrotechnische artikelen worden tegenwoordig heel andere produk ten verkocht dan een vijfentwintig jaar geleden Dit wordt ondermeer veroorzaakt door de nieuwe grond stoffen die op de markt verschijnen en verbeteringen in de techniek Ook de detailhandel zelf is in beweging Was de handelaar vroe ger dikwijls ambachtsman tegen woordig is hij in de eerste plaats verkoper geworden Prof Van de Woestijne waarschuwde er voor te denken dat iedereen kan verkopen De aard van de kennis is veran derd zei hij maar ook de leider van bijvoorbeeld een supedmarket heeft zeer veel kennis nodig Zij moeten uitkiezen welke produkten zij goed zullen verkopen Het handelsassortiment is ombe paald De detaillist heeft volledig de vrijheid te bepalen hoe zijn as sortiment samengesteld zal zijn Hij behoort daarbij rekening te houden met de concurrentie en an dere factoren kortom met zijn af zetmogelij kheden Wel ontbreekt het de detaillist die brede selectie van verschillen de produkten op de markt brengt dikwijls aan keuze in diepte Hij heeft van een artikel vaak maar één merk Woerdenaars voor joyrijden gestraft neem toch een AVIA De 23-jarige schoenmaker P M van M uit Woercien zal zich niet gauw weer schuldig maken aan joyriding met een bromfiets zoals hij met zijn kameraad G H uit de zelfde plaats deed Zilveren armband zwart bruinevulpen bruingeblokte sjaal gev 9 9 gebloemde hooddoek souvenirzakmesje waarschuwingslamp vuisthamer trommel met gereed schap kentekenplaat EB-96-74 rol isolatiekous sleepbord in hoes pas poort i.n.v L Veenhof grijze pan toffel zonnebril bril en 1 in étui SlGUtclS Portem inh ƒ 8.13 ƒ 5.22 ƒ 0.23 De afdeling gevonden voorwerpen van het hoofdbureau van politie te Utrecht Paardenveld 1 is geopend van 13 tot 16 uur Telefonisch wor den geen inlichtingen verstrekt Verpleegstersdienst Het Groene Kruis Utrecht overdag Boothstraat 15 telefoon 16381 Avond - nacht zaterdag - en zondagdienst voor noodgevallen G.G en G.D telefoon 16411 toestel 51 ook voor de Utrechtse ver eniging tot bescherming van zuigelingen Het Groene Kruis Tuindorp Tuindorp oost en Overvecht wijlcgebouw Raiftei senlaan 35 telefoon 18161 Bij geen ge hoor In noodgevallen 16411 Het Groene Kruis Zuilen dag en nacht 40133 Bü geen gehoor overdag 41961 BH geen gehoor in avond nacht en weekend telefoon 16411 Het Oranje-Groene Kruis overdag Weerdsingel 02 telefoon 14558 Avond - nacht en zondagsdienst hervormde wijkverpleging en lutherse dlakonessen vereniging Diaconessenhuis telefoon 11855 gereformeerde ziekenverpleging 7r P H Guyt telefoon 81366 zr F H Kerst telefoon 18933 zr H Rietveld telefoon 30021 zr M Zwarts telefoon 40875 zr A Vos telefoon 22102 Het Wit-Gele Kruis gehele week dag en nacht Oudwijk 19 telefoon 13861 Wijkverpleging Tuindorp zr C Terlin gen telefoon 20645 Wijkverpleging Hoog raven zr S è Nijeholt telefoon 24828 bij geen gehoor 19842 Wijkverpleging Zullen telefoon 42305 Zij kwamen uit een café en wilden naar een cafetaria om daar wat te gaan eten Omdat zij te lui waren om te lopen namen zij de bromfiets mee Van M kon er niet mee over weg maar zijn kameraad wel In de cafetaria werd contact gezocht met vrouwelijk gezelschap maar toen de meisjes op de fiets wegre den en de heren er met de brom fiets achterna wilden stond de po litie voor hun neus De eis was ƒ 60 - boete subsidiair 12 dagen Het vonnis werd zelfde boete maar bovendien 2 weken voor waardelijk met een proeftijd van 2 jaar DIT IS het pand Herenstraat Advertentie eet U graag BAMf m >\^ off Koop het dan VERS kant en klaar Alle ingrediënten zijn reeds toegevoegd Drie minuten in de braidpan « n het is klaar SfechtS f l,2S per groot pak Verkrijgbaar bij slagerijen met verkoop uit gekoelde toonbank VERPAKTE KANT EN KLAAR MAALTIJDEN De pionier van de Chinese keuken - in Nederland Utrecht dat als de gemeenteraad donderdag 19 september ermee instemt nal worden gerestaureerd met medewerking van de gemeen te Utrecht Het zeventiende eeuw-se pand krijgt dan een aan de oor spronkelijke stijl aangepaste voor gevel Per vergissing stond maan dag bij het bericht over deze restauratie een ook voorhanden foto van perceel JiS De botsing op de Adelaarstraat GORTMOLEN 27 r DEN HAAG - TEL 85I2S Het bericht inzake een voetganger aangereden door bromfietser —- zie het U.N van maandag — is foutief ten gevolge van onjuiste gegevens die door de politie zijn verstrekt Het blijkt dat de 72-jarige fietser J A Peele geen voetganger op de voorrangsweg Adelaarstraat reed toen hij werd aangereden door de bromfietser N L van R uit Den Haag die hem niet bijtijds op merkte De heer Peele kwam te vallen hij werd met een beenfrac tuur opgenomen in het Diakonessen huis WATERHOOGTEN Rijkswaterstaat In de week van zaterdag 14 sept 13 uur tot zaterdag 21 sept hebben de volgende apotheken zaterdagmiddag zondag - avond en nachtdienst Van Keule Adr van Ostadelaan 33 Van Spanje Steenweg 44 Gouden Hert Amsterd straatweg 44 Jaffa Apotheek Vleutenseweg 222 Speekman Balijelaan S en Koert Goedestraat CS 17 sept — Konstanz 408 — 3 Rhelnlel den 263 — 5 Ottenheim 340 — 7 Straats burg 286 - t-2 Maxau 461 — 5 Plochlngen lOS — 3 Mannheim 300 — 11 Steinbach 119 -(- 11 Mainz 282 — 5 Bingen 194 — 3 Kaub 210 — 9 Koehem 85 - Hl Koblenz 810 — 5 Keulen 171 — 15 Ruhrort 349 — 9 Lobith 963 — 6 Nijmegen 749 — 7 Arnhem 781 — 7 Eefde IJssel 310 — 5 Deventer 209 - 6 Monsin 5444 ¦ f2 Borgharen 3862 + 6 Belfeld 1091 — 5 Grave ben de sluis 505 onv De minst gepeilde diepten In de vaar geul heden vermeld op de waarschu wingsborden zijn in cm IJssellsop — Heveadorp 265 Heveadorp—Amerongen 225 Araerongen — Lekkanaal 260 IJssel kop—Doesburg 245 Doesburg—Zutphen 255 Zutphen—Deventer 265 " Brievenactie van ouders bevorderde nieuwbouwplan Van een onzer vei'slaggevers Duizenden brieven van ouders heb ben een belangrüke bijdrage gele verd tot de maatregelen die nodig zijn voor de uitbreiding en verbou wing van de Sint-Gregorius-ulo in Utrecht de oudste r.-k.-ulo in het centrum van Nederland Vierhon derddertig ouders schreven hun bal puntpennen leeg met ' t indienen van rekesten aan ' t ministerie van On derwas Kunsten en Wetenscliappen het ministerie van volkshuisvesting en bouwnijverheid het gemeente bestuur de gemeenteraad enzo voort Inhoud help de Sint Gregorius-ulo waar het onderwijs lijdt onder een sterk achtergebleven behuizing Help de huisvesting verbeteren want dit is o.a ter bevordering van de brandveiligheid dringend nodig Wel nu mocht wellicht ergens een stuk wat te lang zijn blijven liggen het kreeg weer vaart door de brieven stroom van de ouders Geen won der dat het oudercomité vanmiddag om vier uur met vreugde het be gin van de afbraak meemaakte van de panden Kromme Nieuwe Gracht 30 en 32 die bij het bestaande schoolgebouw op nummer 34 ge trokken zullen worden Na de af braak volgt nieuwbouw waarvoor goedkeuring is verkregen tot ƒ 370.000 - Deze nieuwbouw zal wor den aangepast aan het karakter van de gracht Leerlingen krijgt de St Gregorius-ulo per traditie uit de werknemende en werkgevende mid denstand Eveneens is het traditie dat het grootste deel der leerlingen na het behalen van het einddiploma verder leert Op het ogenblik zijn er een 450 leerlingen waarbij 150 van buiten Utrecht Harmeien Vleuten Montfoort IJsselstein Culemborg Schalkwijk Tuil en ' t Waal Zeist en Bunnik zijn o.a de plaatsen waar vandaan zij per fiets brommer of bus naar Utrecht komen Van ouds her heeft de school het karakter van streekschool gehad Zes lokalen zal de nieuwbouw om vatten Hierbij is een natuurkunde lokaal handbalarbeidlokaal waar voor men vier jaar geleden al toe stemming had maar waarvoor de ruimte ontbrak en een grote ruimte voor algemene doeleinden een soort aula Voor hen die dik wijls mopperden omdat de Nobel dwarsstraat — waar ook een in gang van de school is — altijd vol fietsen stond is het goed nieuws dat er in de kelders een fietsen stalling zal worden ingericht De nieuwbouw is ontworpen door het Utrechts architectenbureau ir Th J van Gendt en ir T H Mühl staff DE SINT-Gregorius-ulo aan de Kromme Nieuwe Gracht te Utrecht met links de beide pan den die plaats zullen maken voor de nieuwbouw waarmee de school wordt uitgebreid CHR BEAMBTENBOND De Nederlandse christelijke be ambtenbond afdeling Utrecht houdt woensdag 25 september in het ge bouw C.S.B Kromme Nieuwe Gracht 39 een algemene ledenver gadering Aanvang 20 uur De heer R Hagoort spreekt over Een maat schappij zonder vakbeweging | l|siv$irs»Mt<^:iPNiiti % BENOEMING HOOGLEBAKEX EINDHOVEN — Bij KB zijn be noemd tot buitengewoon hoogle raar aan de Technische Hogeschool te Eindhoven ir H W Slotboom in de afdeling der scheikundige tech nologie om onderwijs te geven in de scheikundige technologie met in gang van 1 januari 1964 en ir K J H Stigter in de afdeling der elektrotechniek om onderwijs te ge ven in de elektriciteitsopwekking transmissie en - distributie Ir Stig ter was reeds belast met het geven van onderwijs aan de Technische Hogeschool te Eindhoven LEIDEN — Aan de rijksuniver siteit zijn geslaagd voor de exa mens doet Ned recht de heer G E H van der Peppel Den Haag en mej J N Hagen Voorburg doet kunstgeschiedenis de heer A B Reinink cum laude Den Haag BENOEMING NIJMEGEN — Met ingang van het studiejaar 1963/64 is dr F A Hommes benoemd tot docent bij de faculteit der geneeskunde van de katholieke universiteit van Nijme gen voor het geven van onderwijs in de fysische biochemie Advertentie WITTE KRUIS PIJNSTILLER Hoofdpijn maar ook andere pla gende pijnen verjaagt u prompt met WITTE KRUIS poeders ta bletten of cachets Salicyl-vrij en daardoor geen maagklachten WITTE KRUIS KENNISGEVING Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter kennis ' an de belanghebbenden dat van 18 tot en met 25 september 1963 ter gemeen tesecretarie kamer 47 voor de eige naren van de aangrenzende en na bij gelegen gronden ter inzage ligt een plan tot het oprichten van een gebouw op een terrein gelegen aan de Van Bijnkershoeklaan hoek Eg ginklaan kadastraal bekend gemeen te Utrecht sectie S nr 453 ged Dit bouwplan wijkt af van het uit breidingsplan in onderdelen Kana leneiland " in verband waarmede het noodzakelijk is de vereiste bouw vergunning te verlenen krachtens artikel 20 van de Wederopbouwwet Alvorens hiertoe over te gaan woi* den de vorenbedoelde eigenaren in de gelegenheid gesteld van het bouwplan kennis te nemen en even tuele bezwaren daartegen vóór 28 september 1963 schriftelijk bij hun College in te dienen N een dat zes tig veel 1oen Ziet zich ken, paar den ven en In ¦ van dat ' n is De 
PTRBCHTSCH WTEPWSBLAP DINSDAG 17 SEPTEMBER 1963 5 Duitse tv-ster heeft het zuur door populariteit Detective in tV'serie van Fr Durhridge Van onze correspondent BONN — Sinds enige maanden sluipt door de bondsrepubliek een man die de voorgaande 48 jaar van zijn leven met opge heven hoofd door de straten ging Zijn naam is Max Eckard en de misdaad die hem noodzaakt tot sluitgang hoeden diep in zijn ogen en opgeslagen jaskragen was dat hij de hoofdrol op zich nam van een serie televisiespel van de befaamde Brit Frances Durbridge getiteld De wereld van Tim Frazer is al opgenomen in studio's van de Westdeutsche Rundfunk in Keulen en buiten in Londen en Amsterdam liosten 500.000 mark Kardinaal Van Dijk ontvangt twee bisschoppen Of is ' t anders In de pause van de première van het toneelstuk De Opvolger dezer dagen in Tilburg maakte Ko van Dijk kennis met de bisschoppen Bekkers van Den Bosch en De Veth van Breda Theater ' gaat naar Oostende Conflict van VPRO en Morele Herbewapening Tussen de VPRO en de Morele de tv-uitzending zou hebben plaats BRUSSEL Theater uit Arnhem zal op 8 no vember a.s in de Koninklijke Schouwburg te Oostende optreden Op het programma staat Don Juan of de liefde voor de wiskunde van Max Frisch Het heeft oorspronke lijk in de bedoeling gelegen dat wij len Cruys Voorbergh de regie van dit stuk zou voeren De voorstelling vindt plaats onder auspiciën van de Vereniging Vrienden van het Nederlands Toneel te Oostende NieuweKomediemet oud stuk van Belg oorzang-week De Koninklijke Bond van Christe lijke Zang en Oratoriumverenigui gen heeft in samenwerking met de N.C.R.V de week van 15 tot 21 sep tember uitgeroepen tot Week van de koorzang " onder het motto Ga zelf zingen " De N.C.R.V ondersteunt deze ac tie door een kooruitzending in haar televisieprogramma op te nemen benevens 21 kooruitzendingen voor de radio Hoogtepunt is de eerste uitvoering van het oratorium De man Lof ' van Jan Koetsier op woensdagavond om acht uur door het Ra dio Philharmonisch Orkest het grootomroepkoor en solisten onder leiding van Willem van Otterloo GRAND OPERA „ FAUST " Blijvend mooie muziek NeJerL Opera RITA EN HAAR FAMILIE maar waar Is nu uw dochtertje " Nog is ' t lijden niet voorbij Hoewel bü enquêtes gebleken was dat het in januari van dit jaar in zes afleveringen uitgezonden detec tivestuk door het publiek maar ma tig was gewaardeerd blqkt Max Schhard alias Tim Frazer toch zo veel bekendheid bQ Dnitslands 2S mil ioen televislekykers te hebben ge kregen dat hy zich nergens meer kan vertonen zonder als Tim Fra ^ zer te worden aangesproken Op straat in caté's restaurants overal stappen wildvreemde men sen op Eckhard af slaan hem jo viaal op de schouders en roepen hem vreugdevol in het gezicht ' Ha die Tim beste kerel lang niet gezien ' of woorden van geltjke strekking Ziet Eckhard na een dergelijke luidruchtige begroeting geen kans zich onmiddellijk uit de voeten te ma ken dan is htj verloren Binnen een paar minuten omstuwen allerlei omstanders hem slaan hem op zijn schouders schudden aan zijn han den en proberen hem aan te ra ken alsof hij een middeleeuwse vorst is Eckards collega's weige ren nog met hem in de stad te gaan eten Met Tim Frazer heb je geen rustige minuut zo zeggen ze Het merkwaardige btj dit alles is dat de joviale Duitse tv-kykers die de toneelspeler Mac Eckard het le ven zuur maken er blijkbaar geen ogenblik aan denken dat hun ' Tim Frazer ' van het beeldscherm niet dezelfde is als de man die zij te genkomen Sommigen klampen Eckard dan ook meteen aan om raad voor juridische of op detective terrein liggende problemen Helemaal onhegrijpelijk Helemaal onbegrüpeiyk is het daarbü dat een groot deel van de ze mensen niet in de gaten biykt te hebben dat Eckard-Frazer hen niet persoonlijk kent Als Eckhard hun dat duidelyk probeert te maken schud den zq zonder begrip hun hoofd ge ven hem een stomp in zq » maag en zeggen ' Joh je weet toch wel in januari ' Fckard weet uiteraard van niets maar ontkomt er niet aan dat met hem wordt gesold als met ' n paradepaard dat bezit van allen Is Niet zo prettig voor een man die als toneelspeler zijn sporen verdiend heeft en die steeds met veel enthou siasme van de televisiestudio's te rugkeert naar de planken van de theaters waarmee hij contracten heeft lopen Hier stoort zijn popula riteit als Tim Frazer hem nauwe lijks zo zegt hii zelf Daarente gen maalrt deze populariteit hem voor alle andere televisierollen be halve Tim Frazer ongeschikt Geen regisseur durft het aan Tim nog een rol te geven Er bestaat voor Max Eckard ove rigens geen hoop dat zijn beroemd heid weldra slijt HtJ heeft zich n.l verplicht tot het spelen van de tim Frazer-rol in nog twee series van Durbridge De eerste van deze twee Cultuurprijs voor Zweed Mellnas De Europese cultuurprijs tevens hoofdprijs van ƒ 1000 - — van de Internationale Gaudeamus muziek-vi'eek is uitgereikt aan de Zweed Ar ne Mellnas De twee tweede prijzen van elk ƒ 500 — van het Prins Bern hardtonds werden de heren Peter Schat ' uit Amsterdam en i^ouis An driessen uit Rome toegekend De aanmoedigingsprijs van de A.V.R.O ƒ 250 — groot ging naar de Span jaard Enrique Raxach die in Bilt hoven woont Een deel daarvan ging naar een schaar bewakers die bij de opna men ervoor moesten zorgen dat er geen spionnen kans zouden zien de afloop van het stuk te ontdekken Twee jaar geleden gebeurde n.l iets dergelijks bij ' n seriespel van Fran cis Durbridge De Berlünse cabare tier Wolfgang Neuss meldde toen per advertentie vlak voor de laatste aflevering van de serie wie volgens hem de moordenaar was Een der gelijke grappenmaker zou overigens ditmaal ondanks de bewakers in Keulen makkelijk spel hebben want de Tim Frazer-serie II werd in En geland al op de televisie vertoond Op het Duitse beeldscherm zal de serie pas in januari 1964 te zien zijn De rondgang van Maaier Makaber Bijna dertig jaar nadat het werd geschreven heeft De Nieuwe Ko medie de Nederlandse première ge bracht van La Ballade du grand Macabre van de Belgische toneel schrijver Michel de Ghelderode on der de titel De rondgang van Maaier Makaber Ondanks zfln Vlaams-klinkende naam schreef De Ghelderode uitsluitend In het Frans en het is Remco Campert geweest die dit stuk in modern Nederlands heeft vertaald misschien soms wat tè modern Nederlands „ geen woor den maar daden " e.d maar In leder geval met de poëtische on dertoon die De Ghelderode bjj zijn stukken behoeft De Ghelderode vertelt zijn ver halen op een geheel eigen niet aan tijd gebonden wijze zodat de reproductie van het verhaal van dit stuk slechts een gebrekkige weergave kan zijn van het totaal beeld Centraal staat de figuur van De grote Maaier de dood Paul van Gorcum die in het prinsdom Breugelland de onheilstijding komt verkondigen dat de wereld om mid dernacht zal vergaan Naast hem staan Videbolle de filosoof Peter van der Linden en Porpernaas de straatzanger Cees Pijpers die hij beiden promoveert tot zijn ' helpers ' Johan de Meester de regisseur van dit stuk komt de eer toe het dramatisch talent van De Ghelde rode als eerste onderkend te heb ben Diens La morte de docteur Faust " kwam omstreeks 1925 in handen van De Meester die in Bel gië het Vlaams Volkstoneel op richtte De Ghelderode's stukken — en heel duidelijk is dat in „ Maka ber " — vertonen affiniteit met de wereldbeschouwing van oude Bel gische meesters als Breugel wiens schilderij Luilekkerland in de woor den van " Makaber tot leven komt en Bosch wiens visie op de we reldondergang hij in woord en beeld deelt Van deze ' Rondgang ' gaat dan ook evenals van de schilderijen van Bosch een makaber soort bekoring uit Het is een uiterst vitaal spel rond de dood dat en passant vele andere zaken aanroert Hoe bekoor lijk ook de dramatische conceptie van het geheel is zeker niet sterk Dat bleek duidelijk in de laatste tafrelen die een anticlimax bren gen In de Haagse Koninklijke Schouwburg waar nu de première Natuurlek hebben televisietheore tici inmiddels al gepoogd na te gaan hoe Eckhard Frazers populariteit te verklaren is Het meest voor de hand liggend acht men de verkla ring die uitgaat van het televisie beeld als uitbreiding van de huiska mer in tegenstelling tot de theorie dat het televisiescherm ' n soort ka merwand zou zyn waarop een film wordt vertoond Indien het tv-scherm en de daarop vertoonde ruimte opgevat worden als een deel van de huiskamer brengt dat met zich mee dat men als kijker gaat vergeten dat het ver toonde zich niet in het eigen huis de eigen familie afspeelt Vooral bij spannende films en ze ker bil een detectiveserie die een aantal malen niet dezelfde figuren terugkeert verliezen vele toeschou wers ' t besef dat zij naar een op voering zitten te kijken die mis schien honderden kilometers ver weg wordt uitgezonden Zij gaan figuren als Tim Frazer beschouwen als vriend des huizes een oude ver trouwde die het criminele probleem dat hun probleem is geworden mooi voor hen heeft opgelost In zekere zin betekent dit een overwinning voor het medium tele visie zo menen velen Natuurlijk hebben ook zij medelijden met Eckard die onder zijn populariteit gebukt gaat maar aan de andere kant zien zij ' in hem een marte laar voor de goede zaak Een schrale troost voor de man die als een voortvluchtige door de straten sluipt die er elke dag tegen opziet zijn huis te verlaten en die met angst en beven de gevolgen ziet na deren van zijn tweede verschijnen op de Westduitse beeldbuis als Tim Frazer in januari van ' Makaber ' plaatsvond zagen wij enkele jaren geleden De Gheldero de's eenacter ' Escurial ' met Albert van Dalsum en Paul Steenbergen Uit dat stuk dat dezelfde sfeer ademt als ' Makaber ' kwam wèl De Ghelderode's dramatisch talent naar voren Geheel in tegenstelling met de bijna voluptueuze actie in ' Ma kaber ' was ' Escurial ' een dialoog stuk waarin De Ghelderode een maximum aan dramatische kracht in ' n minimum aantal woorden wist te leggen Maar ofschoon deze ' Ma neel tijdeloos en beeldend De dank heeft de Nieuwe Komedie hiermee toch een belangrijk stuk aan haar repertoire toegevoegd want De Ghelderode's stukken zijn puur to neel tijdloos en beeldend De dank baarste rollen werden in deze op voering ook het best vertolkt A l dat de Red B?nd fabrielten in Roosendaal sedert'jjigustus 1928 dus nu reeds 35 jaar deze IcV'"Mtsprodulcten in een " steeds gro tere str ~" afneme PRO Vangri volgens Airconi arbeidsi vervaar produlttj der de tegen di cage ge van eigj tliode past li binnen - ' Wie 201 Band dP tolTees alles zuj organisi Dat bei de grom verre g < fen vooi suiker lyptus - vluchtii delen denken nes en de enori enz BIJ ] een we vlerkan onder verricht gebreidi uiterst hele fal suiker lyptus - vluchtii delen denken nes en de enor ] enz BI een wel vierkani onder verricht ] gebreidi uiterst hele fal NIE ' Van gri volgens Airconi arbeidsi vervaar produki der de tegen di cageg van eit thode rei past h^fMteei binnen-iMli Van onze correspondent • De toneelgroep Herbewapening is een conflict ont staan naar aanleiding van een VPRO-televlsie-uitzending over Mo rele Herbewapening vanavond van 20.40 tot 21.30 uur waaraan deze beweging aanvankelijk in principe haar medewerking had toegezegd maar waaraan zij later uitdrukke lijk haar medewerking heeft gewei gerd K Redenen van de weigering der me dewerking waren de aard van de vragen die de Morele Herbewape ning in de uitzending zou krijgen te beantwoorden en de persoon van de gespreksleider prof dr W Ban ning omdat deze felle tegenstander van de Morele Herbewapening is In een maandag uitgegeven com muniqué karakteriseert Morele Her bewapening deze vragen als ' in het algemeen misleidend tendentieus en verdaohtmakend gesteld ' Dit is vol gens Morele Herbewapening heel wat anders dan de ' faire en gelij ke kans ' die Morele Herbewape ning was toegezegd ' om haar doel stellingen en programma bekend te maken ' en die voor de beweging de reden was geweest om in principe haar medewerking toe te zeggen Nadat protest tegen een en ander was aangetekend bood de VPRO aan na de uitzending 20 minuten zendtijd te reserveren waarin More le Herbewapening de gelegenheid zou hebben om in een gesprek met prof Banning haar standpunt en zienswijze geheel vrij kenbaar te maken ook over de wijze waarop Advertentie lijke gratis vakantie in Parijs waarbij de ' Red Band fabrieken zelfs voor zakgeld zorg den Maar alle propaganda en reclame zou tevergeefs zijn als de kwaliteit van de pro dukten te wensen'over zou laten De grote en nog steeds stijgende vraag naar TOPDROP TOPMINT STOPHOEST en andere Red Band artikelen kon alleen deze vlucht ne men doordat'Red Band nu reeds 35 jaren vasthoudt aan het kwaliteitsbeginscl verre gewesten Om maar enkele grondstof " Pand produkten te noemen " i^ut gom chicle euca Ik ' solie essences en andere hulpmid icage En dan f htige machl Jikkerij voor Mgsmaterlaal bedrijf met dan 30000 rden mensen en hun werk ¦ en door het uit rnaehines en de welke het ge iii&rkt ¦ Hls EN HET DROPJE pïciu bij het consumeren van een Red ^ iÜropje Red Band pepermunt kauwgum ' lof drups vermoeden dat achter dit zulke enorme fabrielten zo'n perfecte gïÉisatie staat _ pgint al bij de inkoop en aanvoer van ^ jidstoffen Uit eigen land maar ook uit ^^^ esten Om maar enkele grondstof Ipbr de Red Band produkten te noemen ' ' Ivüglucose zoethout gom chicle euca ps citroen - en anijsolie essences en liti "" '' „ iJk.,.A «> "" andere hulpmid - Het publiek wil geïnformeerd zijn Ook in dit opzicht slaat Red Band ' de spijker op de kop " Zo hebben dit jaar tientallen kopers van TOPDROP TOPMINT en STOP HOEST kunnen genieten van een onvergete lijke gratis vakantie in Parijs waarbij de Red Band fabrieken zelfs voor zakgeld zorg den Maar alle propaganda en reclame zou tevergeefs zijn als de kwaliteit van de pro dukten te wensen over zou laten De grote en nog steeds stijgende vraag naar TOPDROP TOPMINT STOPHOEST en andere Red Band artikelen kon alleen deze vlucht ne men doordat Red Band nu reeds 35 jaren vasthoudt aan het kwaliteitsbegiijscl \ ige En dan ' se machi ^' rij voor ^ teriaal ' met - ^ 0000 PROPAGANDA NIET VERGETEN In onze moderne wereld kan ook het beste produkt het niet stellen bulten reclame Het publiek wil geïnformeerd zijn Ook in dit opzicht slaat Red Band ' de spijker op de kop " Zo hebben dit jaar tientallen kopers van TOPDROP TOPMINT en STOP HOEST kunnen genieten van een onvergete lijke gratis vakantie in Parijs waarbij de Red Band fabrieken zelfs voor zakgeld zorg den Maar alle propaganda en reclame zoutevergeefs zijn als de kwaliteit van dé pro dukten te wensen over zou laten De grote en ' | iog steeds stijgende vraag naar TOPDROP g||PMlNT,'STOPHOEST en andere Red d artikelen kon alleen deze vlucht ne liiËBöóïdat Red Band -' reeds 35 jpren plböudt aan het kw '' ' isel lÖtöppervTakte vaR'meer dan Ife meter waarin honderden merisêj prettige omstandigheden hun.s.wll leii wordt men getroffen door het Öi pe ' park van moderne machines en IjiH^uwgezette hygiëne welke - het gc lUwes kenmerkt '^ ii gevonden Ook hiermee ging More Ie Herbewapening niet akkoord Een voorstel harerzijds om een an dere gespreksleider aan te wijzen b.v mr K van Rijokevorstel lid van de Tweede Kamer was weer niet aanvaardbaar voor de VPRO De VPRO geeft toe dat de vra gen zeer kritisch zijn ten opzichte van Morele Herbewapening maar zij meent dat Morele Herbewape ning zelf door de wijze waarop zij o.a met haar advertenties en met haar quiz in de openbaarheid is ge treden en van een zeer kritische in stelling heeft doen blijken hiertoe aanleiding heeft gegeven opent seizoen De dirigent Arrigo Guarnieri die voor de Nederlandse Opera al vele malen de grand opera Faust van Charles Gounod leidde stond ook gisteravond weer aan de lessenaar bij de opening van het zomers aan gevangen nieuwe winter-opera-sei zoen Er waren weer velen naar de Utrechtse Stadsschouwburg geko men voor deze opera met z'n lyriek maar ook om daarin het psychisch grand spectacle te beluisteren Deze compositie doet het nu al 105 jaar sinds in september 1858 de eerste repetities begonnen en deze reeds dadelijk de instemming kreeg van de medewerkend en na de pre mière — op 19 maart 1859 — de gunst van het Parijse publiek won Het is ' n opera met tegenstellingen reeds in de aanvang geaccentueerd in de verjonging van de figuur Faust Met Marguerite wordt bij een ieder het menselijk mededogen ge voeld niet alleen slechts bij de bal lade over de koning van Thulé en de juwelenaria maar wellicht nog het meest in de laatste akte als zij om redding van haar ziel bidt Expressief is de dans om het gou den kalf diabolisch het optreden van Mephistofeles en bekoorlijk het lief desduet ' Laisse moi contempler ton visage ' door Marguerite en Faust in de tweede akte terwijl altijd nog de balletmuziek een grote populariteit geniet Aantrekkelijk was ditmaal de op voering door de Nederlandse Ope ra door enige jonge vocalisten in - de voornaamste solistenroUen met Miz zi van der Lanz en Sophia van Santé Mizzi van der Lanz met haar Ty pisch Weense voornaam heeft daar aan helaas niet de roméintiek gekop peld die voor de vertolking van de Marguerite-rol gewenst is Zy zong mooi wist haar vocale techniek op goede wijze tot klinken te brengen maar ztj bracht ons niet tot mense lijke bewogenheid in haar leed Kinderhoeken ^ congres Op 25 en 26 oktober a.s zal in het Prinsenhof te Delft een kinder en jeukgdbo ekencongres worden gehouden Een van de uitgangs punten zal zijn het rapport dat dezer dagen door de Nederlandse Stichtüig voor Statistiek in op dracht van de Stichting Speurwerk betreffende het boek is uitgebracht over de leesgewoonten van de Ne derlandse jeugd van zeiven t/m ze ventien jaar Voorzitter van het congres is prof dr N Beets hooglereaar aan de universiteit te Utrecht Er wor den inleidingen gehouden door mevr dr M Zeldeorust Noorda nus die het rapix>rt zal toelichten drs ' W de Hey van het Katholiek Pedagogisch Bureau de heer Aart Komijn auteur en mevr A Rut gers V d Loeff-Basenau schrijfster van kinderboeken Het congres valt samen met de opening van de kinderboekenweek die op 25 oktober eveneens in het Prinsenhof te Delft zal plaatsvin den In 1961 werd te Amsterdam voor de eerste maal een kinderboeken congres gehouden Een van de be langrijkste resultaten daarvan is geweest de nauwe samanwerldng die sindsdien heeft plaatsgehad tussen de vele groeperingen die zich bezighouden met het kinder en jeugdboek TV-dtosdaj In een vraaggesprek met de heer E Peereboom zal de minis ter van financiën prof dr H J Witteveen van 20.20 tot 20.40 uur in het tv-programma van vanavond een toelichting geven op de miljoenennota Het VPRO programma ziet er nu als volgt uit 19.30 VPRO Van strijd tot op bouworganisatie 20.20 NTS De miljoenennota toegelicht door prof Witteveen 20.40 VPRO Morele Herbewape ning antwoord op vragen van onze tijd 21.30 Eurotheater programma uit de Firato 22.15 Portret van de blokfluitist Frans Bruggen TV-WOENSDAO 14.00-17.00 Frisiana 17.00 17.10 NTS Jeugd programma De Verrekijker 17.10 AVRO Hartwens concert Antwerpens orkest boekt succes Van onze correspondent in Brussel Volgend jaar — 16 maart — zal Ida Wasserman als voordrachtskun stenares optreden bij het Antwer pens Philharmonisch Orkest dat dan Flipse onder leiding staat van Eduard Op ' t programma staan fragmen ten uit ' Electra ' van Diepenbrock en ' Peter en de wolf ' van Prokofieff Het concert zal het laatste zijn van een reeks van 12 winterconcerten Het eerste daarvan op 14 oktober a.s zal tevens een jubileumconcert worden voor Eduard Flipse die dan voor de 50ste keer een concert van de Antwerpens Philharmonie zal lei den Hij heeft in de tijd van onge veer 4 jaar het concert van een pro vinciale instelling gebracht tot een ensemble dat niet alleen in België meetelt maar dat ook concerten in het buitenland gaat geven In no vember aanstaande te Bad Godes berg en in oktober van het volgend jaar tijdens de Semaines Musioales te Parijs Het vorig jaar werden de Ant werpense concerten door gemiddeld 1500 personen per concert bezocht en dit jaar heeft men één maand voor de eerste uitvoering meer abon nees dan ooit tevoren Sophia van Santé creaerde een mooie partij van de figuur van Mar the feitelijk is deze rol enigerma te ondankbaar maar vocaal gat zij veel te genieten Jammer evenwel dat haar grime te ouwelijk was ge maakt Nieuw was voor ons ook de Mephistofeles-vertolking door Corne lls Schell hij heeft een merkbaar rijkere toon in zijn zingen gekregen Dit gaf aan deze partij ruimere as pecten zij het dan meer vocaal dan in diabolische expressie Marijke Franssen wist een fraai-gezongen Siebel op het toneel te plaatsen Voor het overige luisterden we naar reprises in de bezetting Ettore Babini maakte een welluidende Faust vooral waar deze partij zo goed in zijn stemmogelijkheden ligt Gé Genemans heeft de Valen tinpartij gevoelig weergegeven zelfs van dien aard dat de dirigent Guarnieri hem over de vertraagde tempi moest heen helpen Jos Borel li toonde zich een sonoor zanger in de rol van Wagner en in gelijke zin was de koorzang knap van weerga ve De dans van het Nederlandse bal let en muzikaal van beweging op de intentie van de dirigent Arrigo Guarnieri die ook nu toonde hoezeer hem deze partituur van Gounod aan het muzikaal hart ligt Hij leidde met volkomen zekerheid De regie van Frans Boerlage deed z'n werk maar moet wel correct aan de op zet blijven er waren nu enkele slor digheden ingeslopen zodat sommi ge handelingen o.a de verschijning van Marguerite in de proloog voor een deel verscholen bleven achter de figuur van Mephistofeles Al met al een vocaal-mooie opvoe ding van blijvend mooie muziek Een firma in Nice moet strooi biljetten waarin de naam van film acteur Charles Chaplin in verbandwordt gebracht met een door haaraangeprezen verjongingskuur ver nietigen Volgens de firma had haarkuur het leven verlengd van pausPius XII en Charles Chaplin Deraadsman van de filmacteiur zei datdeze nimmer de betrokken kuur hadondergaan De rechter gelastte ver nietiging van de brochures Een Russische schrijver dismet een groep Russische toneel - enfilmmensen naar het Edinburgh festival is geweest heeft geweigerdnaar de Sovjet-Unie terug te keren.Hij heeft in Engeland asiel ge vraagd De rest van het gezelschapis vrijdag teruggereisd Advertentie Vm 22 september fira^toB ' XX kijkje achter uiy sclxerxxi " i ^ hét nieuwste op gebied van i^adio en TV o.a stereo-FIW • T ^ een TV-studIo in vol bedrijf ¦^ educatie voorlichtingscentrum " Het Elektron " Geopend van 10.00-17.00 uur en van 19.00-22.30uur Zondags van 10.00-1"8.00 uur Toegangsprijs f 2 - AmstcrdnJTS 
PTRBCHTSCH WTEPWSBLAP DINSDAG 17 SEPTEMBER 1963 5 Duitse tv-ster heeft het zuur door populariteit Detective in tV'serie van Fr Durhridge Van onze correspondent BONN — Sinds enige maanden sluipt door de bondsrepubliek een man die de voorgaande 48 jaar van zijn leven met opge heven hoofd door de straten ging Zijn naam is Max Eckard en de misdaad die hem noodzaakt tot sluitgang hoeden diep in zijn ogen en opgeslagen jaskragen was dat hij de hoofdrol op zich nam van een serie televisiespel van de befaamde Brit Frances Durbridge getiteld De wereld van Tim Frazer is al opgenomen in studio's van de Westdeutsche Rundfunk in Keulen en buiten in Londen en Amsterdam liosten 500.000 mark Kardinaal Van Dijk ontvangt twee bisschoppen Of is ' t anders In de pause van de première van het toneelstuk De Opvolger dezer dagen in Tilburg maakte Ko van Dijk kennis met de bisschoppen Bekkers van Den Bosch en De Veth van Breda Theater ' gaat naar Oostende Conflict van VPRO en Morele Herbewapening Tussen de VPRO en de Morele de tv-uitzending zou hebben plaats BRUSSEL Theater uit Arnhem zal op 8 no vember a.s in de Koninklijke Schouwburg te Oostende optreden Op het programma staat Don Juan of de liefde voor de wiskunde van Max Frisch Het heeft oorspronke lijk in de bedoeling gelegen dat wij len Cruys Voorbergh de regie van dit stuk zou voeren De voorstelling vindt plaats onder auspiciën van de Vereniging Vrienden van het Nederlands Toneel te Oostende NieuweKomediemet oud stuk van Belg oorzang-week De Koninklijke Bond van Christe lijke Zang en Oratoriumverenigui gen heeft in samenwerking met de N.C.R.V de week van 15 tot 21 sep tember uitgeroepen tot Week van de koorzang " onder het motto Ga zelf zingen " De N.C.R.V ondersteunt deze ac tie door een kooruitzending in haar televisieprogramma op te nemen benevens 21 kooruitzendingen voor de radio Hoogtepunt is de eerste uitvoering van het oratorium De man Lof ' van Jan Koetsier op woensdagavond om acht uur door het Ra dio Philharmonisch Orkest het grootomroepkoor en solisten onder leiding van Willem van Otterloo GRAND OPERA „ FAUST " Blijvend mooie muziek NeJerL Opera RITA EN HAAR FAMILIE maar waar Is nu uw dochtertje " Nog is ' t lijden niet voorbij Hoewel bü enquêtes gebleken was dat het in januari van dit jaar in zes afleveringen uitgezonden detec tivestuk door het publiek maar ma tig was gewaardeerd blqkt Max Schhard alias Tim Frazer toch zo veel bekendheid bQ Dnitslands 2S mil ioen televislekykers te hebben ge kregen dat hy zich nergens meer kan vertonen zonder als Tim Fra ^ zer te worden aangesproken Op straat in caté's restaurants overal stappen wildvreemde men sen op Eckhard af slaan hem jo viaal op de schouders en roepen hem vreugdevol in het gezicht ' Ha die Tim beste kerel lang niet gezien ' of woorden van geltjke strekking Ziet Eckhard na een dergelijke luidruchtige begroeting geen kans zich onmiddellijk uit de voeten te ma ken dan is htj verloren Binnen een paar minuten omstuwen allerlei omstanders hem slaan hem op zijn schouders schudden aan zijn han den en proberen hem aan te ra ken alsof hij een middeleeuwse vorst is Eckards collega's weige ren nog met hem in de stad te gaan eten Met Tim Frazer heb je geen rustige minuut zo zeggen ze Het merkwaardige btj dit alles is dat de joviale Duitse tv-kykers die de toneelspeler Mac Eckard het le ven zuur maken er blijkbaar geen ogenblik aan denken dat hun ' Tim Frazer ' van het beeldscherm niet dezelfde is als de man die zij te genkomen Sommigen klampen Eckard dan ook meteen aan om raad voor juridische of op detective terrein liggende problemen Helemaal onhegrijpelijk Helemaal onbegrüpeiyk is het daarbü dat een groot deel van de ze mensen niet in de gaten biykt te hebben dat Eckard-Frazer hen niet persoonlijk kent Als Eckhard hun dat duidelyk probeert te maken schud den zq zonder begrip hun hoofd ge ven hem een stomp in zq » maag en zeggen ' Joh je weet toch wel in januari ' Fckard weet uiteraard van niets maar ontkomt er niet aan dat met hem wordt gesold als met ' n paradepaard dat bezit van allen Is Niet zo prettig voor een man die als toneelspeler zijn sporen verdiend heeft en die steeds met veel enthou siasme van de televisiestudio's te rugkeert naar de planken van de theaters waarmee hij contracten heeft lopen Hier stoort zijn popula riteit als Tim Frazer hem nauwe lijks zo zegt hii zelf Daarente gen maalrt deze populariteit hem voor alle andere televisierollen be halve Tim Frazer ongeschikt Geen regisseur durft het aan Tim nog een rol te geven Er bestaat voor Max Eckard ove rigens geen hoop dat zijn beroemd heid weldra slijt HtJ heeft zich n.l verplicht tot het spelen van de tim Frazer-rol in nog twee series van Durbridge De eerste van deze twee Cultuurprijs voor Zweed Mellnas De Europese cultuurprijs tevens hoofdprijs van ƒ 1000 - — van de Internationale Gaudeamus muziek-vi'eek is uitgereikt aan de Zweed Ar ne Mellnas De twee tweede prijzen van elk ƒ 500 — van het Prins Bern hardtonds werden de heren Peter Schat ' uit Amsterdam en i^ouis An driessen uit Rome toegekend De aanmoedigingsprijs van de A.V.R.O ƒ 250 — groot ging naar de Span jaard Enrique Raxach die in Bilt hoven woont Een deel daarvan ging naar een schaar bewakers die bij de opna men ervoor moesten zorgen dat er geen spionnen kans zouden zien de afloop van het stuk te ontdekken Twee jaar geleden gebeurde n.l iets dergelijks bij ' n seriespel van Fran cis Durbridge De Berlünse cabare tier Wolfgang Neuss meldde toen per advertentie vlak voor de laatste aflevering van de serie wie volgens hem de moordenaar was Een der gelijke grappenmaker zou overigens ditmaal ondanks de bewakers in Keulen makkelijk spel hebben want de Tim Frazer-serie II werd in En geland al op de televisie vertoond Op het Duitse beeldscherm zal de serie pas in januari 1964 te zien zijn De rondgang van Maaier Makaber Bijna dertig jaar nadat het werd geschreven heeft De Nieuwe Ko medie de Nederlandse première ge bracht van La Ballade du grand Macabre van de Belgische toneel schrijver Michel de Ghelderode on der de titel De rondgang van Maaier Makaber Ondanks zfln Vlaams-klinkende naam schreef De Ghelderode uitsluitend In het Frans en het is Remco Campert geweest die dit stuk in modern Nederlands heeft vertaald misschien soms wat tè modern Nederlands „ geen woor den maar daden " e.d maar In leder geval met de poëtische on dertoon die De Ghelderode bjj zijn stukken behoeft De Ghelderode vertelt zijn ver halen op een geheel eigen niet aan tijd gebonden wijze zodat de reproductie van het verhaal van dit stuk slechts een gebrekkige weergave kan zijn van het totaal beeld Centraal staat de figuur van De grote Maaier de dood Paul van Gorcum die in het prinsdom Breugelland de onheilstijding komt verkondigen dat de wereld om mid dernacht zal vergaan Naast hem staan Videbolle de filosoof Peter van der Linden en Porpernaas de straatzanger Cees Pijpers die hij beiden promoveert tot zijn ' helpers ' Johan de Meester de regisseur van dit stuk komt de eer toe het dramatisch talent van De Ghelde rode als eerste onderkend te heb ben Diens La morte de docteur Faust " kwam omstreeks 1925 in handen van De Meester die in Bel gië het Vlaams Volkstoneel op richtte De Ghelderode's stukken — en heel duidelijk is dat in „ Maka ber " — vertonen affiniteit met de wereldbeschouwing van oude Bel gische meesters als Breugel wiens schilderij Luilekkerland in de woor den van " Makaber tot leven komt en Bosch wiens visie op de we reldondergang hij in woord en beeld deelt Van deze ' Rondgang ' gaat dan ook evenals van de schilderijen van Bosch een makaber soort bekoring uit Het is een uiterst vitaal spel rond de dood dat en passant vele andere zaken aanroert Hoe bekoor lijk ook de dramatische conceptie van het geheel is zeker niet sterk Dat bleek duidelijk in de laatste tafrelen die een anticlimax bren gen In de Haagse Koninklijke Schouwburg waar nu de première Natuurlek hebben televisietheore tici inmiddels al gepoogd na te gaan hoe Eckhard Frazers populariteit te verklaren is Het meest voor de hand liggend acht men de verkla ring die uitgaat van het televisie beeld als uitbreiding van de huiska mer in tegenstelling tot de theorie dat het televisiescherm ' n soort ka merwand zou zyn waarop een film wordt vertoond Indien het tv-scherm en de daarop vertoonde ruimte opgevat worden als een deel van de huiskamer brengt dat met zich mee dat men als kijker gaat vergeten dat het ver toonde zich niet in het eigen huis de eigen familie afspeelt Vooral bij spannende films en ze ker bil een detectiveserie die een aantal malen niet dezelfde figuren terugkeert verliezen vele toeschou wers ' t besef dat zij naar een op voering zitten te kijken die mis schien honderden kilometers ver weg wordt uitgezonden Zij gaan figuren als Tim Frazer beschouwen als vriend des huizes een oude ver trouwde die het criminele probleem dat hun probleem is geworden mooi voor hen heeft opgelost In zekere zin betekent dit een overwinning voor het medium tele visie zo menen velen Natuurlijk hebben ook zij medelijden met Eckard die onder zijn populariteit gebukt gaat maar aan de andere kant zien zij ' in hem een marte laar voor de goede zaak Een schrale troost voor de man die als een voortvluchtige door de straten sluipt die er elke dag tegen opziet zijn huis te verlaten en die met angst en beven de gevolgen ziet na deren van zijn tweede verschijnen op de Westduitse beeldbuis als Tim Frazer in januari van ' Makaber ' plaatsvond zagen wij enkele jaren geleden De Gheldero de's eenacter ' Escurial ' met Albert van Dalsum en Paul Steenbergen Uit dat stuk dat dezelfde sfeer ademt als ' Makaber ' kwam wèl De Ghelderode's dramatisch talent naar voren Geheel in tegenstelling met de bijna voluptueuze actie in ' Ma kaber ' was ' Escurial ' een dialoog stuk waarin De Ghelderode een maximum aan dramatische kracht in ' n minimum aantal woorden wist te leggen Maar ofschoon deze ' Ma neel tijdeloos en beeldend De dank heeft de Nieuwe Komedie hiermee toch een belangrijk stuk aan haar repertoire toegevoegd want De Ghelderode's stukken zijn puur to neel tijdloos en beeldend De dank baarste rollen werden in deze op voering ook het best vertolkt A l dat de Red B?nd fabrielten in Roosendaal sedert'jjigustus 1928 dus nu reeds 35 jaar deze IcV'"Mtsprodulcten in een " steeds gro tere str ~" afneme PRO Vangri volgens Airconi arbeidsi vervaar produlttj der de tegen di cage ge van eigj tliode past li binnen - ' Wie 201 Band dP tolTees alles zuj organisi Dat bei de grom verre g < fen vooi suiker lyptus - vluchtii delen denken nes en de enori enz BIJ ] een we vlerkan onder verricht gebreidi uiterst hele fal suiker lyptus - vluchtii delen denken nes en de enor ] enz BI een wel vierkani onder verricht ] gebreidi uiterst hele fal NIE ' Van gri volgens Airconi arbeidsi vervaar produki der de tegen di cageg van eit thode rei past h^fMteei binnen-iMli Van onze correspondent • De toneelgroep Herbewapening is een conflict ont staan naar aanleiding van een VPRO-televlsie-uitzending over Mo rele Herbewapening vanavond van 20.40 tot 21.30 uur waaraan deze beweging aanvankelijk in principe haar medewerking had toegezegd maar waaraan zij later uitdrukke lijk haar medewerking heeft gewei gerd K Redenen van de weigering der me dewerking waren de aard van de vragen die de Morele Herbewape ning in de uitzending zou krijgen te beantwoorden en de persoon van de gespreksleider prof dr W Ban ning omdat deze felle tegenstander van de Morele Herbewapening is In een maandag uitgegeven com muniqué karakteriseert Morele Her bewapening deze vragen als ' in het algemeen misleidend tendentieus en verdaohtmakend gesteld ' Dit is vol gens Morele Herbewapening heel wat anders dan de ' faire en gelij ke kans ' die Morele Herbewape ning was toegezegd ' om haar doel stellingen en programma bekend te maken ' en die voor de beweging de reden was geweest om in principe haar medewerking toe te zeggen Nadat protest tegen een en ander was aangetekend bood de VPRO aan na de uitzending 20 minuten zendtijd te reserveren waarin More le Herbewapening de gelegenheid zou hebben om in een gesprek met prof Banning haar standpunt en zienswijze geheel vrij kenbaar te maken ook over de wijze waarop Advertentie lijke gratis vakantie in Parijs waarbij de ' Red Band fabrieken zelfs voor zakgeld zorg den Maar alle propaganda en reclame zou tevergeefs zijn als de kwaliteit van de pro dukten te wensen'over zou laten De grote en nog steeds stijgende vraag naar TOPDROP TOPMINT STOPHOEST en andere Red Band artikelen kon alleen deze vlucht ne men doordat'Red Band nu reeds 35 jaren vasthoudt aan het kwaliteitsbeginscl verre gewesten Om maar enkele grondstof " Pand produkten te noemen " i^ut gom chicle euca Ik ' solie essences en andere hulpmid icage En dan f htige machl Jikkerij voor Mgsmaterlaal bedrijf met dan 30000 rden mensen en hun werk ¦ en door het uit rnaehines en de welke het ge iii&rkt ¦ Hls EN HET DROPJE pïciu bij het consumeren van een Red ^ iÜropje Red Band pepermunt kauwgum ' lof drups vermoeden dat achter dit zulke enorme fabrielten zo'n perfecte gïÉisatie staat _ pgint al bij de inkoop en aanvoer van ^ jidstoffen Uit eigen land maar ook uit ^^^ esten Om maar enkele grondstof Ipbr de Red Band produkten te noemen ' ' Ivüglucose zoethout gom chicle euca ps citroen - en anijsolie essences en liti "" '' „ iJk.,.A «> "" andere hulpmid - Het publiek wil geïnformeerd zijn Ook in dit opzicht slaat Red Band ' de spijker op de kop " Zo hebben dit jaar tientallen kopers van TOPDROP TOPMINT en STOP HOEST kunnen genieten van een onvergete lijke gratis vakantie in Parijs waarbij de Red Band fabrieken zelfs voor zakgeld zorg den Maar alle propaganda en reclame zou tevergeefs zijn als de kwaliteit van de pro dukten te wensen over zou laten De grote en nog steeds stijgende vraag naar TOPDROP TOPMINT STOPHOEST en andere Red Band artikelen kon alleen deze vlucht ne men doordat Red Band nu reeds 35 jaren vasthoudt aan het kwaliteitsbegiijscl \ ige En dan ' se machi ^' rij voor ^ teriaal ' met - ^ 0000 PROPAGANDA NIET VERGETEN In onze moderne wereld kan ook het beste produkt het niet stellen bulten reclame Het publiek wil geïnformeerd zijn Ook in dit opzicht slaat Red Band ' de spijker op de kop " Zo hebben dit jaar tientallen kopers van TOPDROP TOPMINT en STOP HOEST kunnen genieten van een onvergete lijke gratis vakantie in Parijs waarbij de Red Band fabrieken zelfs voor zakgeld zorg den Maar alle propaganda en reclame zoutevergeefs zijn als de kwaliteit van dé pro dukten te wensen over zou laten De grote en ' | iog steeds stijgende vraag naar TOPDROP g||PMlNT,'STOPHOEST en andere Red d artikelen kon alleen deze vlucht ne liiËBöóïdat Red Band -' reeds 35 jpren plböudt aan het kw '' ' isel lÖtöppervTakte vaR'meer dan Ife meter waarin honderden merisêj prettige omstandigheden hun.s.wll leii wordt men getroffen door het Öi pe ' park van moderne machines en IjiH^uwgezette hygiëne welke - het gc lUwes kenmerkt '^ ii gevonden Ook hiermee ging More Ie Herbewapening niet akkoord Een voorstel harerzijds om een an dere gespreksleider aan te wijzen b.v mr K van Rijokevorstel lid van de Tweede Kamer was weer niet aanvaardbaar voor de VPRO De VPRO geeft toe dat de vra gen zeer kritisch zijn ten opzichte van Morele Herbewapening maar zij meent dat Morele Herbewape ning zelf door de wijze waarop zij o.a met haar advertenties en met haar quiz in de openbaarheid is ge treden en van een zeer kritische in stelling heeft doen blijken hiertoe aanleiding heeft gegeven opent seizoen De dirigent Arrigo Guarnieri die voor de Nederlandse Opera al vele malen de grand opera Faust van Charles Gounod leidde stond ook gisteravond weer aan de lessenaar bij de opening van het zomers aan gevangen nieuwe winter-opera-sei zoen Er waren weer velen naar de Utrechtse Stadsschouwburg geko men voor deze opera met z'n lyriek maar ook om daarin het psychisch grand spectacle te beluisteren Deze compositie doet het nu al 105 jaar sinds in september 1858 de eerste repetities begonnen en deze reeds dadelijk de instemming kreeg van de medewerkend en na de pre mière — op 19 maart 1859 — de gunst van het Parijse publiek won Het is ' n opera met tegenstellingen reeds in de aanvang geaccentueerd in de verjonging van de figuur Faust Met Marguerite wordt bij een ieder het menselijk mededogen ge voeld niet alleen slechts bij de bal lade over de koning van Thulé en de juwelenaria maar wellicht nog het meest in de laatste akte als zij om redding van haar ziel bidt Expressief is de dans om het gou den kalf diabolisch het optreden van Mephistofeles en bekoorlijk het lief desduet ' Laisse moi contempler ton visage ' door Marguerite en Faust in de tweede akte terwijl altijd nog de balletmuziek een grote populariteit geniet Aantrekkelijk was ditmaal de op voering door de Nederlandse Ope ra door enige jonge vocalisten in - de voornaamste solistenroUen met Miz zi van der Lanz en Sophia van Santé Mizzi van der Lanz met haar Ty pisch Weense voornaam heeft daar aan helaas niet de roméintiek gekop peld die voor de vertolking van de Marguerite-rol gewenst is Zy zong mooi wist haar vocale techniek op goede wijze tot klinken te brengen maar ztj bracht ons niet tot mense lijke bewogenheid in haar leed Kinderhoeken ^ congres Op 25 en 26 oktober a.s zal in het Prinsenhof te Delft een kinder en jeukgdbo ekencongres worden gehouden Een van de uitgangs punten zal zijn het rapport dat dezer dagen door de Nederlandse Stichtüig voor Statistiek in op dracht van de Stichting Speurwerk betreffende het boek is uitgebracht over de leesgewoonten van de Ne derlandse jeugd van zeiven t/m ze ventien jaar Voorzitter van het congres is prof dr N Beets hooglereaar aan de universiteit te Utrecht Er wor den inleidingen gehouden door mevr dr M Zeldeorust Noorda nus die het rapix>rt zal toelichten drs ' W de Hey van het Katholiek Pedagogisch Bureau de heer Aart Komijn auteur en mevr A Rut gers V d Loeff-Basenau schrijfster van kinderboeken Het congres valt samen met de opening van de kinderboekenweek die op 25 oktober eveneens in het Prinsenhof te Delft zal plaatsvin den In 1961 werd te Amsterdam voor de eerste maal een kinderboeken congres gehouden Een van de be langrijkste resultaten daarvan is geweest de nauwe samanwerldng die sindsdien heeft plaatsgehad tussen de vele groeperingen die zich bezighouden met het kinder en jeugdboek TV-dtosdaj In een vraaggesprek met de heer E Peereboom zal de minis ter van financiën prof dr H J Witteveen van 20.20 tot 20.40 uur in het tv-programma van vanavond een toelichting geven op de miljoenennota Het VPRO programma ziet er nu als volgt uit 19.30 VPRO Van strijd tot op bouworganisatie 20.20 NTS De miljoenennota toegelicht door prof Witteveen 20.40 VPRO Morele Herbewape ning antwoord op vragen van onze tijd 21.30 Eurotheater programma uit de Firato 22.15 Portret van de blokfluitist Frans Bruggen TV-WOENSDAO 14.00-17.00 Frisiana 17.00 17.10 NTS Jeugd programma De Verrekijker 17.10 AVRO Hartwens concert Antwerpens orkest boekt succes Van onze correspondent in Brussel Volgend jaar — 16 maart — zal Ida Wasserman als voordrachtskun stenares optreden bij het Antwer pens Philharmonisch Orkest dat dan Flipse onder leiding staat van Eduard Op ' t programma staan fragmen ten uit ' Electra ' van Diepenbrock en ' Peter en de wolf ' van Prokofieff Het concert zal het laatste zijn van een reeks van 12 winterconcerten Het eerste daarvan op 14 oktober a.s zal tevens een jubileumconcert worden voor Eduard Flipse die dan voor de 50ste keer een concert van de Antwerpens Philharmonie zal lei den Hij heeft in de tijd van onge veer 4 jaar het concert van een pro vinciale instelling gebracht tot een ensemble dat niet alleen in België meetelt maar dat ook concerten in het buitenland gaat geven In no vember aanstaande te Bad Godes berg en in oktober van het volgend jaar tijdens de Semaines Musioales te Parijs Het vorig jaar werden de Ant werpense concerten door gemiddeld 1500 personen per concert bezocht en dit jaar heeft men één maand voor de eerste uitvoering meer abon nees dan ooit tevoren Sophia van Santé creaerde een mooie partij van de figuur van Mar the feitelijk is deze rol enigerma te ondankbaar maar vocaal gat zij veel te genieten Jammer evenwel dat haar grime te ouwelijk was ge maakt Nieuw was voor ons ook de Mephistofeles-vertolking door Corne lls Schell hij heeft een merkbaar rijkere toon in zijn zingen gekregen Dit gaf aan deze partij ruimere as pecten zij het dan meer vocaal dan in diabolische expressie Marijke Franssen wist een fraai-gezongen Siebel op het toneel te plaatsen Voor het overige luisterden we naar reprises in de bezetting Ettore Babini maakte een welluidende Faust vooral waar deze partij zo goed in zijn stemmogelijkheden ligt Gé Genemans heeft de Valen tinpartij gevoelig weergegeven zelfs van dien aard dat de dirigent Guarnieri hem over de vertraagde tempi moest heen helpen Jos Borel li toonde zich een sonoor zanger in de rol van Wagner en in gelijke zin was de koorzang knap van weerga ve De dans van het Nederlandse bal let en muzikaal van beweging op de intentie van de dirigent Arrigo Guarnieri die ook nu toonde hoezeer hem deze partituur van Gounod aan het muzikaal hart ligt Hij leidde met volkomen zekerheid De regie van Frans Boerlage deed z'n werk maar moet wel correct aan de op zet blijven er waren nu enkele slor digheden ingeslopen zodat sommi ge handelingen o.a de verschijning van Marguerite in de proloog voor een deel verscholen bleven achter de figuur van Mephistofeles Al met al een vocaal-mooie opvoe ding van blijvend mooie muziek Een firma in Nice moet strooi biljetten waarin de naam van film acteur Charles Chaplin in verbandwordt gebracht met een door haaraangeprezen verjongingskuur ver nietigen Volgens de firma had haarkuur het leven verlengd van pausPius XII en Charles Chaplin Deraadsman van de filmacteiur zei datdeze nimmer de betrokken kuur hadondergaan De rechter gelastte ver nietiging van de brochures Een Russische schrijver dismet een groep Russische toneel - enfilmmensen naar het Edinburgh festival is geweest heeft geweigerdnaar de Sovjet-Unie terug te keren.Hij heeft in Engeland asiel ge vraagd De rest van het gezelschapis vrijdag teruggereisd Advertentie Vm 22 september fira^toB ' XX kijkje achter uiy sclxerxxi " i ^ hét nieuwste op gebied van i^adio en TV o.a stereo-FIW • T ^ een TV-studIo in vol bedrijf ¦^ educatie voorlichtingscentrum " Het Elektron " Geopend van 10.00-17.00 uur en van 19.00-22.30uur Zondags van 10.00-1"8.00 uur Toegangsprijs f 2 - AmstcrdnJTS 
bINSDAO ir iSEPTEMBEIt 1985 PTRECHTSCH NIEUWSBI.An vrijdag 20 zaterdag 21 en zondag 22 sept 8 uur SMITS SPAARKACHEL liaalt het hoogste rendement uit uw nootjes III nr 2 bis met fronfpiaat ook voor zeer Icoude kamers • oA ^ 14.000 kcal/u T o45y - UTRECHT zelfde model op voetwarm stoof elegant en bovendien • 4 AOB zuinig 18.000 kcal/u 1 lUoSy ' Alleenvertegenwoordiging voor Midden-Nederland ' j ^\ Klepstander voor beide modellen ƒ 10.50 extra Meerprijs in koperuit voering ƒ 125 - Tel 159 BI OUDEGRACHTI75 > N AC HTEG AALSTRA AT 22-14 GASHAARDEN OLIEHAARDEN KLEINE VERWARMING CONVECTOREN 0W ^ imjm SCHOONDERWOERD'S KEURSLAGERIJ - Steenweg 4 GOED vlees tegen een GOED voordelige prijs DE HAAGSCHE COMEDIE Reiziger zonder bagage van Jean Anouilh met Ida Wasserman Anny de Lange Georgette Hagendoorn Pim Dikkers e.a Prijzen van / 2 - tot f 6 - Coupons geldig woensdag 18 september 8 uur 1.99 2.99 1.79 2.69 VERSE WORST puur varkensvlees 1.69 doorregen VARKENSLAPPEN 1.49 Alléén woensdag en donderdag 500 gram VERSE VARKENSLEVER 1.19 500 „ doorregen VARKENSLAPPEN 1.19 500 „ SCHOUDERKARBONADEN 2.19 250 gram malse BIEFSTUK BRAADSTÜK RUNDERLAPPEN vanaf de mooiste magere LAPPEN 500 500 500 500 500 HOOFDSTAD OPERETTE in voortzetting van de voormalige Fritz Hirsch Operette FRÜHLING IN WIEN Schwarzwaldmadel Muziek Léon Jessel mt Herman Valsner Lizzi Schöff mann Jan Handerson Harold Hor sten Claire Clairy Karl Frey Mar ga Graf e.v.a Prijzen van / 3 - tot f 6.50 Coupons met bijbetaling NEDERLANDSE COMEDIE DE PHYSICI van Friedrich Dürrenmatt met Han Bentz van den Berg Elly van Stekelenburg Péronne Hosang Joan Remmelts Henk Rigters Mimi Boesnach Kitty Courbois Dick Swidde e.v.a Prijzen van ƒ 2 - tot f 6 - Coupons geldig ¦¦¦¦ Alléén vrijdag en zaterdag 500 gram OSSESTAART hierbq verse soepgroente GRATIS Voor iedereen bij aankoop van vlees een extra _ groot blik KWALITEITSSPERZIEBONEN VOOR ÜW BOTERHAM 150 gram grove of fijne SNIJWORST 150 „ LUNCHWORST 250 „ BAKBLOEDWORST 0.89 maandag 23 september 8 uur 0.99 0.59 0.39 0.49 onze KLEiNTiEs hebben groot succes I I I I I I I I I Voor „ tienerettes".!Dit rokje van uni flannel is gerend gesneden dus héél modieus Sportief met twee zakken Kies watje staat rood,marineofaqua.(12.95).Gekombineerd met een dress-shirt van tricot-nylon rriet een fris streepje in b.v rood bleu of zwart Voor 14 jaar 9.95 11 jaar 9.35 I In plaats van kaarten Dinsdag 17 « eptember zijn getrouwd P OUDENAARDEN en E M STIKVOORT A M V Schurmanstraat 22 Utrecht Vanaf heden Is het MAKELAARSKANTOOR „ SIJMONS-DOLATA " ook gevestigd aan de BENELUXLAAN 16 tel 36745 en 36746 Na 18 uur tel 25706 U kunt u nü nog aansluiten bij beginners op woensdag alleen nog jongens beginners op donderdag jongens en meisjes scholieren van middelb scholen beginners scholieren van middelb scholen 2e jaars cursus voor uitsluitend middenstand en studerenden cursus voor gehuwden en oudere ongeh boven 25 jaar.INSCHRIJVING dagelijks in onze school OF per telefoon 20128 Heden werd plotseling midden uit zijn werk van ons weggenomen mijn innig geliefde man onze schoon zoon zwager en oom - Privélessen en kleine clubjes dagelijks - ADOLF CHOTTËL Dansschool ƒ< lAJildóchut Kromme Nieuwe Gracht 48 - bij de Nobelsfraat op de leeftijd van 72 jaar H P Chottêl-Uriot M Uriot sr M Uriot J W Uriot-Hoa Meindertje Bilthoven Hilversum Soesterberg 14 sept 1963 Amersfoortsestraat 70 A De teraardebestelling zal plaatshebben donderdag 19 september om 12.00 uur op de Noorderbegraaf plaats te Hilversum Vertrek van Amersfoortsestraat 7.0 A Soesterberg om 11.15 uur Met groot leedwezen geven wij kennis van het over lijden van de heer ADOLF CHOTTËL directeur onzer vennootschap Hij gaf zijn gehele persoonlijkheid gedurende zijn ganse leven voor ons bedrijf dat hem zo zeer ter harte ging N.V Naamplaten Industrie Replato Soesterberg 14 september 1963 Ter uitbreiding van onze test - en controle-afdeling van kernfysische meet-instrumenten zoeken wij ELEGTROTECHNICUS INSTRUMENTMAKER met ervaring op het gebied van zwakstroom Vereisten Leeftijd boven 23 jaar De enige uitdelingslijst in zake het faillissement der nalatenschap van wijlen J W ALFENAAR is heden door mij ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht gedeponeerd ter kosteloze in zage van crediteuren gedu rende 10 dagen Utrecht 16 september 1963 Mr W J Bink curator Zelfstandig kunnende werken Geboden wordt Zelfstandige functie in een snelgroeiend Met groot leedwezen ge ven wij kennis van ' t overlijden van onze di recteur de heer ADOLF CHOTTêL Zijn doorzettingsvermo gen en werkkracht blij ven voor ons een lich tend voorbeeld Het personeel van de N.V Naamplaten Industrie Replato Soesterberg 14 sept ' 63 bedrijf Sollicitaties schriftelijk dan wel mondeling aan onder staand adres Harsliaw - yarf tierTEjöbrh tia ^ J VStriikvjertel ay||fp | p{(p406)J74 « ^ IfS^^tsSSë KENNISGEVING Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter kennis van belanghebbenden dat op 16 september 1963 van de 4V4 «/ o lening 1952IV zijn uitgeloot en per 1 no vember 1963 aflosbaar wor den gesteld de obligaties die het nummer 19 negentien dragen of een nummer dat 20 twintig of een veelvoud van 20 hoger ligt „ GARANT " biedt aan V.W 62 bestelw Turquoise groen Afkomstig van groot concern en zeer weinig bereden Nieuwe auto ƒ 3850 - Fiat 59 type 500 met roldaken led bekled Smettelozeauto met een laag benzine verbruik f 1950 - Ford 62 Anglia Een schitte rend mooie en vooral goe de en zuinige auto Benz 1 16 Led bekleding f 3650 - Fiat 57 type 600 Zeer mooiezeegroene uitv met led.bekled Een zuinig en tochruim wagentje f 1750 - Opel 57 Rekord met schuif dak en prima verwarmingGaaf en goed ƒ 1950 - Ford Taunus 58 type 17 MVoorzien van radio kacheletc Direct van eerste eige naar Zeer mooie twee kleurige uitv f 2850 - Opel 56 Orig nw gespotencaravan Buitengewoon goed en mooi Motorischen mecli in prima staat v.onderhoud f 1959 - Opel 56 type 57 Kapitan.Nw gespoten Sterk engoed ƒ 1650 - Opel 56 type 57 Rekord Nwgespoten en bekleed Schit terend mooie auto voorslechts ƒ 1850 - V.W 58 piek np Mech enmot nw ƒ 2250 - V.W 57 orig combi met ra men Nw tomaatkleuriggesp Nieuwe ruilmotor.Een juweel ƒ 1850 - Versailles 56 Ruime en tochzuinige 6 persoons automet een zeer mooie carros serie Aan deze wagen zijnkosten noch moeite ge spaard Nw tweekleuriggespoten nw bekleedNieuwe banden Kortomeen auto weer goed voorjaren ƒ 1650 - V.W 51 de Luxe met groteachterruit Mech en motprima in orde Spotprijsvoor deze auto ƒ 750 - Al deze auto's kunnen direct gefinancierd wórden met een lage aanbetaling sommige met slechts 20 " In vooruit en het restant in 12 18 of 24 maanden zonder dure ver - zekering Inruilen mogelHk 10.000 km schrittelüke GARANTIE AUTOBEDRIJF GARANT " LOENEN a d Vecht Bredestraat 3 nsit postkantoor Tel 02943-1404 ' s Zondaes eesloten 99 Als de iienerette " zelf kiest VROOM & heeff van alles zoveel Kijk Je kunt best al met de jonge mode meedoen Dat zie je wel aan dit kittige meisjesjurkje van een middengrijze flannel voor „ tienerettes " van elf tot veertien Strak rokje ronde hals ingezet kort mouw tje héél pril en toch al echt mode Zó is het fijn om jong èn modieus te zijn 29.75 GROOT NIEUWS VOOR UÜ UFHIITIIIII ^^ recht van koop vi^nnuun voor iedereen tegen de scherpste tarieven in Nederland volgens een geheel nieuw verhuur-systeem WASMACHINES Langzaamwasser met drijfwerk in oHebadkast dus onverslijtbaar Compleet geïnstalleerd bij ons vanaf ƒ 2.63 per week WASAUTOMATEN voordeliger dan de Wasserette en de machine in uw eigen huis vanaf ƒ 5.59 per week TELEVISIE 59 om beeld met 2e programma vanaf ƒ 5.01 per week binnen 24 uur in uw huis AUe merken nieuwste Firato-modellen RADIO Nieuwste modellen 1964 vanaf ƒ 2.16 per week GASFORNUIZEN geschikt voor aardgas dus nieuwste modellen vanaf ƒ 2.28 per week ONZE SPECIALITEIT WASCOMBINATIE langzaamwasser met ingebouwde spoel - en droogcentrifuge Met drijfwerk in oliebadkast Compleet met ingebouwde verwarming BIJ INRUIL van uw oude machine ontvangt n f 100 — CONTANT in handen en U betaalt ƒ 5.68 p week RADIO-PICK-UP COMBINATIE met 10 platen-wisselaar/platen berging vanaf ƒ 2.46 per week I I I I I I KOELKASTEN compressor tafelmodel SPECIALE WINTER PRIJS vanaf ƒ 1.17 per week I I Vraagt vrijblijvend inlichtingen en demonstratie H Als gevolg van de enorme vraag verzoeken wij u zo min mogelijk gebruik te maken van I ons telefoonnummer daar deze regelmatig overbelast is geeft dus snel uw naam en adres I met de vermelding vertegenwoordigerbezoek ^ LET OP ALLEEN BIJ SUCCES | STRIKTE GEHEIMHOUDING VERZEKERD ¦ COULANTE BEDIENING I VERTROUWDE VOORLICHTING I DESKUNDIGE INSTALLATIE _ GROOTSTE SERVICE I LEVERING GEORGANISEERD DOOR GEHEEL NEDERLAND ¦ ADIO SUCCES I MARNIXLAAN 45 TEL 40809 J SüM 
bINSDAO ir iSEPTEMBEIt 1985 PTRECHTSCH NIEUWSBI.An vrijdag 20 zaterdag 21 en zondag 22 sept 8 uur SMITS SPAARKACHEL liaalt het hoogste rendement uit uw nootjes III nr 2 bis met fronfpiaat ook voor zeer Icoude kamers • oA ^ 14.000 kcal/u T o45y - UTRECHT zelfde model op voetwarm stoof elegant en bovendien • 4 AOB zuinig 18.000 kcal/u 1 lUoSy ' Alleenvertegenwoordiging voor Midden-Nederland ' j ^\ Klepstander voor beide modellen ƒ 10.50 extra Meerprijs in koperuit voering ƒ 125 - Tel 159 BI OUDEGRACHTI75 > N AC HTEG AALSTRA AT 22-14 GASHAARDEN OLIEHAARDEN KLEINE VERWARMING CONVECTOREN 0W ^ imjm SCHOONDERWOERD'S KEURSLAGERIJ - Steenweg 4 GOED vlees tegen een GOED voordelige prijs DE HAAGSCHE COMEDIE Reiziger zonder bagage van Jean Anouilh met Ida Wasserman Anny de Lange Georgette Hagendoorn Pim Dikkers e.a Prijzen van / 2 - tot f 6 - Coupons geldig woensdag 18 september 8 uur 1.99 2.99 1.79 2.69 VERSE WORST puur varkensvlees 1.69 doorregen VARKENSLAPPEN 1.49 Alléén woensdag en donderdag 500 gram VERSE VARKENSLEVER 1.19 500 „ doorregen VARKENSLAPPEN 1.19 500 „ SCHOUDERKARBONADEN 2.19 250 gram malse BIEFSTUK BRAADSTÜK RUNDERLAPPEN vanaf de mooiste magere LAPPEN 500 500 500 500 500 HOOFDSTAD OPERETTE in voortzetting van de voormalige Fritz Hirsch Operette FRÜHLING IN WIEN Schwarzwaldmadel Muziek Léon Jessel mt Herman Valsner Lizzi Schöff mann Jan Handerson Harold Hor sten Claire Clairy Karl Frey Mar ga Graf e.v.a Prijzen van / 3 - tot f 6.50 Coupons met bijbetaling NEDERLANDSE COMEDIE DE PHYSICI van Friedrich Dürrenmatt met Han Bentz van den Berg Elly van Stekelenburg Péronne Hosang Joan Remmelts Henk Rigters Mimi Boesnach Kitty Courbois Dick Swidde e.v.a Prijzen van ƒ 2 - tot f 6 - Coupons geldig ¦¦¦¦ Alléén vrijdag en zaterdag 500 gram OSSESTAART hierbq verse soepgroente GRATIS Voor iedereen bij aankoop van vlees een extra _ groot blik KWALITEITSSPERZIEBONEN VOOR ÜW BOTERHAM 150 gram grove of fijne SNIJWORST 150 „ LUNCHWORST 250 „ BAKBLOEDWORST 0.89 maandag 23 september 8 uur 0.99 0.59 0.39 0.49 onze KLEiNTiEs hebben groot succes I I I I I I I I I Voor „ tienerettes".!Dit rokje van uni flannel is gerend gesneden dus héél modieus Sportief met twee zakken Kies watje staat rood,marineofaqua.(12.95).Gekombineerd met een dress-shirt van tricot-nylon rriet een fris streepje in b.v rood bleu of zwart Voor 14 jaar 9.95 11 jaar 9.35 I In plaats van kaarten Dinsdag 17 « eptember zijn getrouwd P OUDENAARDEN en E M STIKVOORT A M V Schurmanstraat 22 Utrecht Vanaf heden Is het MAKELAARSKANTOOR „ SIJMONS-DOLATA " ook gevestigd aan de BENELUXLAAN 16 tel 36745 en 36746 Na 18 uur tel 25706 U kunt u nü nog aansluiten bij beginners op woensdag alleen nog jongens beginners op donderdag jongens en meisjes scholieren van middelb scholen beginners scholieren van middelb scholen 2e jaars cursus voor uitsluitend middenstand en studerenden cursus voor gehuwden en oudere ongeh boven 25 jaar.INSCHRIJVING dagelijks in onze school OF per telefoon 20128 Heden werd plotseling midden uit zijn werk van ons weggenomen mijn innig geliefde man onze schoon zoon zwager en oom - Privélessen en kleine clubjes dagelijks - ADOLF CHOTTËL Dansschool ƒ< lAJildóchut Kromme Nieuwe Gracht 48 - bij de Nobelsfraat op de leeftijd van 72 jaar H P Chottêl-Uriot M Uriot sr M Uriot J W Uriot-Hoa Meindertje Bilthoven Hilversum Soesterberg 14 sept 1963 Amersfoortsestraat 70 A De teraardebestelling zal plaatshebben donderdag 19 september om 12.00 uur op de Noorderbegraaf plaats te Hilversum Vertrek van Amersfoortsestraat 7.0 A Soesterberg om 11.15 uur Met groot leedwezen geven wij kennis van het over lijden van de heer ADOLF CHOTTËL directeur onzer vennootschap Hij gaf zijn gehele persoonlijkheid gedurende zijn ganse leven voor ons bedrijf dat hem zo zeer ter harte ging N.V Naamplaten Industrie Replato Soesterberg 14 september 1963 Ter uitbreiding van onze test - en controle-afdeling van kernfysische meet-instrumenten zoeken wij ELEGTROTECHNICUS INSTRUMENTMAKER met ervaring op het gebied van zwakstroom Vereisten Leeftijd boven 23 jaar De enige uitdelingslijst in zake het faillissement der nalatenschap van wijlen J W ALFENAAR is heden door mij ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht gedeponeerd ter kosteloze in zage van crediteuren gedu rende 10 dagen Utrecht 16 september 1963 Mr W J Bink curator Zelfstandig kunnende werken Geboden wordt Zelfstandige functie in een snelgroeiend Met groot leedwezen ge ven wij kennis van ' t overlijden van onze di recteur de heer ADOLF CHOTTêL Zijn doorzettingsvermo gen en werkkracht blij ven voor ons een lich tend voorbeeld Het personeel van de N.V Naamplaten Industrie Replato Soesterberg 14 sept ' 63 bedrijf Sollicitaties schriftelijk dan wel mondeling aan onder staand adres Harsliaw - yarf tierTEjöbrh tia ^ J VStriikvjertel ay||fp | p{(p406)J74 « ^ IfS^^tsSSë KENNISGEVING Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter kennis van belanghebbenden dat op 16 september 1963 van de 4V4 «/ o lening 1952IV zijn uitgeloot en per 1 no vember 1963 aflosbaar wor den gesteld de obligaties die het nummer 19 negentien dragen of een nummer dat 20 twintig of een veelvoud van 20 hoger ligt „ GARANT " biedt aan V.W 62 bestelw Turquoise groen Afkomstig van groot concern en zeer weinig bereden Nieuwe auto ƒ 3850 - Fiat 59 type 500 met roldaken led bekled Smettelozeauto met een laag benzine verbruik f 1950 - Ford 62 Anglia Een schitte rend mooie en vooral goe de en zuinige auto Benz 1 16 Led bekleding f 3650 - Fiat 57 type 600 Zeer mooiezeegroene uitv met led.bekled Een zuinig en tochruim wagentje f 1750 - Opel 57 Rekord met schuif dak en prima verwarmingGaaf en goed ƒ 1950 - Ford Taunus 58 type 17 MVoorzien van radio kacheletc Direct van eerste eige naar Zeer mooie twee kleurige uitv f 2850 - Opel 56 Orig nw gespotencaravan Buitengewoon goed en mooi Motorischen mecli in prima staat v.onderhoud f 1959 - Opel 56 type 57 Kapitan.Nw gespoten Sterk engoed ƒ 1650 - Opel 56 type 57 Rekord Nwgespoten en bekleed Schit terend mooie auto voorslechts ƒ 1850 - V.W 58 piek np Mech enmot nw ƒ 2250 - V.W 57 orig combi met ra men Nw tomaatkleuriggesp Nieuwe ruilmotor.Een juweel ƒ 1850 - Versailles 56 Ruime en tochzuinige 6 persoons automet een zeer mooie carros serie Aan deze wagen zijnkosten noch moeite ge spaard Nw tweekleuriggespoten nw bekleedNieuwe banden Kortomeen auto weer goed voorjaren ƒ 1650 - V.W 51 de Luxe met groteachterruit Mech en motprima in orde Spotprijsvoor deze auto ƒ 750 - Al deze auto's kunnen direct gefinancierd wórden met een lage aanbetaling sommige met slechts 20 " In vooruit en het restant in 12 18 of 24 maanden zonder dure ver - zekering Inruilen mogelHk 10.000 km schrittelüke GARANTIE AUTOBEDRIJF GARANT " LOENEN a d Vecht Bredestraat 3 nsit postkantoor Tel 02943-1404 ' s Zondaes eesloten 99 Als de iienerette " zelf kiest VROOM & heeff van alles zoveel Kijk Je kunt best al met de jonge mode meedoen Dat zie je wel aan dit kittige meisjesjurkje van een middengrijze flannel voor „ tienerettes " van elf tot veertien Strak rokje ronde hals ingezet kort mouw tje héél pril en toch al echt mode Zó is het fijn om jong èn modieus te zijn 29.75 GROOT NIEUWS VOOR UÜ UFHIITIIIII ^^ recht van koop vi^nnuun voor iedereen tegen de scherpste tarieven in Nederland volgens een geheel nieuw verhuur-systeem WASMACHINES Langzaamwasser met drijfwerk in oHebadkast dus onverslijtbaar Compleet geïnstalleerd bij ons vanaf ƒ 2.63 per week WASAUTOMATEN voordeliger dan de Wasserette en de machine in uw eigen huis vanaf ƒ 5.59 per week TELEVISIE 59 om beeld met 2e programma vanaf ƒ 5.01 per week binnen 24 uur in uw huis AUe merken nieuwste Firato-modellen RADIO Nieuwste modellen 1964 vanaf ƒ 2.16 per week GASFORNUIZEN geschikt voor aardgas dus nieuwste modellen vanaf ƒ 2.28 per week ONZE SPECIALITEIT WASCOMBINATIE langzaamwasser met ingebouwde spoel - en droogcentrifuge Met drijfwerk in oliebadkast Compleet met ingebouwde verwarming BIJ INRUIL van uw oude machine ontvangt n f 100 — CONTANT in handen en U betaalt ƒ 5.68 p week RADIO-PICK-UP COMBINATIE met 10 platen-wisselaar/platen berging vanaf ƒ 2.46 per week I I I I I I KOELKASTEN compressor tafelmodel SPECIALE WINTER PRIJS vanaf ƒ 1.17 per week I I Vraagt vrijblijvend inlichtingen en demonstratie H Als gevolg van de enorme vraag verzoeken wij u zo min mogelijk gebruik te maken van I ons telefoonnummer daar deze regelmatig overbelast is geeft dus snel uw naam en adres I met de vermelding vertegenwoordigerbezoek ^ LET OP ALLEEN BIJ SUCCES | STRIKTE GEHEIMHOUDING VERZEKERD ¦ COULANTE BEDIENING I VERTROUWDE VOORLICHTING I DESKUNDIGE INSTALLATIE _ GROOTSTE SERVICE I LEVERING GEORGANISEERD DOOR GEHEEL NEDERLAND ¦ ADIO SUCCES I MARNIXLAAN 45 TEL 40809 J SüM 
iTBKCHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 17 SEPTEMBER 1968 Gold Star kreeg met ere het stempel van kwaliteit Overtuig uzelf ARBEIDERS KWAMEN VERHAAL HALEN Politie opgeroepen tegen stakers bij Werkspoor 25 Stuks f 1 Lichaam voor onderzoek van geschillen Nederlands initiatief bij Ver Naties De Nederlandse afgevaardigde bij de Verenigde Naties mr C W A Schürmann zal in de loop van de achttiende bijeenkomst van de Algemene Vergadering die vanavond begint een voor stel indienen dat naar verwacht wordt in ernstige overweging genomen zal worden Het voorstel dat reeds op schrift is ge steld behelst het oprichten van een permanent internationaal lichaam dat de geschillen tussen de landen moet onderzoeken Mr Schürmann is deze zitting voorzitter van de politieke com missie Hij zal het voorstel in de loop van de zitting zelf indienen Hü stelt dat wanneer er een ge schil is gerezen de partijen soms niet alleen elkaar maar ook der den wantrouwen Als oplossing hiervoor zou het internationale lichaam kunnen worden ingesteld gevormd en goedgekeurd door de Verenigde Naties of mogelijk ver bonden aan het Internationaal Ge rechtshof Het internationaal pres tige van dit lichaam „ zou zodanig zijn dat geen enkele partij voorin genomenheid behoeft te vrezen " De Nederlandse regering heeft een resolutie voorgesteld waarin de leden van de V.N worden uit genodigd hun standpunt in deze voor 1 juli volgend jaar bij de se - cretaris generaal in te dienen Te vens wordt aan Ge Thant verzocht alle kanten van deze kwestie te be studeren en volgend jaar bij de Al gemene Vergadering rapport uit te brengen Civiele luchtvloot van de Sovjet'Unie ondergaat omvangrijke uitbreiding Bezettingsgraad ligt 20 pet hoger dan hij „ Westelijke ^^ luchtvaartmaatschappijen op deze route leggen de afstand zonder onderbreking af via de in ternationale wateren van de Skan dinavische landen naar de kust van Groenland en vandaar steken zij de Atlantische Oceaan over naar het zuidelijker gelegen Cuba Het vliegtuigpark is onlangs uit gebreid met de An-24 die gezien zijn grote gelijkenis ook wel de ' Ro de Friendship ' wordt genoemd en het aan veertig tot zestig personen plaats biedende Tu-124 straalver keersvliegtuig Het nieuwste vlieg tuig dat op het ogenblik nog in het ontwikkelingsstadium verkeert is de 11 62 een straalverkeersvlieg tuig voor 168 passagiers Dit toe stel ontwikkelt een snelheid van 900 km en is speciaal ontworpen voor de luchtlijn tussen Moskou en New York een afstand van 7.500 km Het is evenwel nog niet be kend wanneer deze machine in ge regeld gebruik zal worden geno men Qua uiterlijk komt deze ma chine veel overeen met de Britse VC-10 Het afgelopen jaar vervoer de Aeroflot 205.000 zieken en 500m3 medische grondstoffen Behalve met het vervoer van personen en materiaal is zij belast met een veelheid van neven taken zoals de hulp aan de landbouw het in kaart brengen van gebieden en soortgelijke taken waarin de luchtvaart zijn diensten kan bewijzen In verband met deze Uitgebreide taak exploiteert zij daarom ook een grote helikop - Gunstig klimaat Het politieke klimaat waarin de achttiende gewone algemene ver gadering van de Verenigde Naties haar zitting begint wordt wel het gunstigste van vele jaren geacht voor een verdere ontspanning tus sen Oost en West Verwacht wordt dat president Kennedy de vergadering der hon derdenelf leden landen vrijdag zal toespreken Ook de Russische mi nister van buitenlandse zaken Gro myko zal op die dag het woord voeren Van Westelijke zijde hoopt men uit de toon van diens woorden te zullen kunnen opmaken hoe de kansen op ontspanning er voor staan Ook buiten de vergadering om hoopt men overigens in recht streekse besprekingen met Gro myko de opvattingen en bedoelin gen aan Russische zijde te kunnen peilen en aldus in het kader van de „ stille diplomatie " achter de schermen tot de meest hout snij dende resultaten te kunnen komen terwijl de afgevaardigden in het openbare debat een agenda van een tachtigtal onderwerpen afwerken Hoofdkwesties Ontwapening dekolonisatie en ontwikkeling zijn de kwesties die aanvankelijk wel de debatten zul len beheersen De kwestie der mensenrechten komt in het geding doordat een aantal Afrikaanse en Aziatische staten om een debat over de behandeling van de Zuid - ' reed Van onze soc econ redacteur UTRECHT — Gistermiddag om vier uur werd een ploeg Utrechtse politiemannen te hulp gevraagd bij de N.V Werkspoor Daar waren op dat moment een aantal bussen met 200 ontevreden arbeiders ge arriveerd die bii de directie van Werkspoor verhaal kwamen halen over hun lonen Zij behoorden tot de ongeveer 700 Werkspoor-werk nemers die montage-werk verrich ten voor de Shell in het Botlekge bied De arbeiders voornamelijk af komstig uit Brabant wensten de \^ oor 1 januari geldende prestatie toeslagen hersteld te zien met de daaraan gekoppelde kostgeld reis-en koffiegeld vergoedingen Het nieuwe emolumenten-pakket pxtra vergoedingen dat zij thans ontvangen betekent zo menen deze arbeiders een achteruitgang vergeleken bij 1962 Zij hadden de hele dag gestaakt en waren op eigen kosten naar Utrecht gereisd De kwestie liet zich dreigender aanzien dan zij was Nadat een delegatie van de arbeiders vruch teloos een uur had geconfereerd met de directie van Werkspoor moesten de bussen onverrichter zake naar het Botlekgebied te rugreizen Tussenkomst van de politie bleek niet nodig De vakbonden staan achter het nieuwe beloningssysteem en achter de houding van de di rectie De stakers krijgen hun maandag niet doorbetaald Zij hebben vanmorgen allen het v\prk hervat In de Amsterdamse metaalbedrij ven is de rust nog niet geheel te ruggekeerd De meeste arbeiders van de n.v Wiener en Co zetten hun gisteren begormen staking voort De directie heeft alleen de werkwil ligen — dat zijn er 10 van de circa 150 — tot de fabriek toegelaten Ook de zg leerschool werkt nor maal Bij Verschure en Co hebben de omstreeks 700 uur - en weekloners vanochtend wederom van 10 tot 11 uur het werk neergelegd De 350 arbeiders van Du Croo en Brauns die gisteren na de middag - GASEXPLOSIE Zijwand van huis weggeslagen In de woning van de familie Tempelaar aan de Goesse straat weg te ' s-Heerenhoek heeft zich een ontploffing voorgedaan waar door de gehele zijwand van het huis werd weggeslagen De woning fJtond onmiddellijk in lichter laaie en brandde geheel uit De heer Tempelaar is in een zie kenhuis in Goes opgenomen Zijn vrouw en zoontje wisten zich in veiligheid te stellen Vermoed wordt dat de explosie i ^ veroorzaakt door het losschieten van een butagasslang in de keuken waar ook een petroleumstel brand de Zware brandkast ontvreemd Vermoedelgk zeer sterke mannen hebben kans gezien zondagnacht een ^ nare brandkast inhoudende 100.000 Belgische francs en ƒ 800 - aan Ne derlands geld uit het kantoor van de n.v vvollenstoffentabriek ' Litex ' te TUburg te slepen Om het kantoor te bereiken werd een raam aan de binnenplaats en een aantal deuren geforceerd Voor het vervoer van de brandkast heb ben de inbrekers een steekwagen die ze uit de weverij wegnamen ge bruikt Nederlander nabij Saulieu verongelukt De 46-jarige heer J Rutgers uit Den Haag is gisteren bij een auto botsing in de buurt van Saulieu in Bourgondië Frankrijk om ' t leven gekomen De Fransman die de wa gen bestuurde waarmee de heer Rutgers in botsing kwam is korte tijd later in een ziekenhuis eveneens overleden pauze de fabriek verlieten zijn van ochtend weer aan het werk gegaan Ook in twee der bedrijven van de Verenigde Blildabrieken hebben de uurloners vanaf vanochtend het werk gedurende een uur onderbro ken om hun eis tot verhoging der lonen te onderstrepen In Kromme nie staakten circa 500 in Delft cir ca 100 arbeiders Ongeveer honderd arbeiders in de mechanische afdeling bij Dikkers in Hengelo hebben gistei'en het werk enige tijd laten rusten om de ge spannen toestand in de metaalnij verheid te bespreken Pogingen om andere afdelingen te overwegen over te gaan tot een meer algemene staking bleven vergeefs Ook bij de Hollandse Signaal te Hengelo is vanochtend om elf uur een sit downstaking uitgebroken Bij de draadindustrie Jonge Poerink N.V te Borne heeft het personeel vanochtend het werk eveneens neer gelegd om de toestand in de metaal industrie te bespreken Op aanraden van de directie is het werk na korte tijd hervat De ongeveer 70 metaalbewerkers van de N.V machinefabriek „ Voor waarts " te Amsterdam hebben van daag zoals zij gisteren zeiden voor nemens te zijn gedurende twee uur gestaakt Het werk heeft van 11 uur tot half twee stil gelegen Van 12 tot half een valt de middagpauze ¦ jf Augustus is voor de plaatselijke spaarbanken weer een bijzonder goede spaarraaand geweest De stor tingen bedroegen ƒ 195,5 miljoen en de terugbetalingen ƒ 152,5 miljoen zodat het overschot ƒ 43 miljoen be loopt Hiermede is het overschot van augustus van het vorige jaar dat met ƒ 40,3 miljoen al 35 % boven dat van augustus 1961 uitkwam nog weer overtroffen In juli 1963 werd een resultaat geboekt van ƒ 28 mil joen Van onze luchtvaartmedewerker Blijkens onlangs gepubliceerde cijfers heeft het luchtverkeer in de Sovjet-Unie over het eerste halfjaar van 1963 een belangr^ke uitbreiding onder gaan Het geregelde passagiers vervoer is gedurende dat tijd vak met 19 % en het vracht vervoer met 8 % toegenomen Het communistisch blok heeft de noodzakelijkheid van een snel lucht transport ingezien Enkele jaren geleden is Aeroflot hiermee begon nen Uit cijfers over 1962 en het eerste half jaar 1963 blijkt dat zij In haar opzet is geslaagd en dat de gemiddelde bezettingsgraad van haar vliegtuigen twintig procent ho ger ligt dan die van de Westerse luchtvaartmaatschappijen De Sovjet-Unie heeft dank zij haar strategische geografische lig ging in het Euraziatisch continent een sleutelpositie in de internatio nale luchtroutes In 1959 is zij met een zevenjarenplan begonnen voor de modernisering van het luchtver keer Aanvankelijk besteedde men aandacht aan de vliegvelduitbrei ding en verbetering Moskou heeft bijv drie vliegvelden en vervol gens aan de ontwikkeling van een serie nieuwe verkeersvliegtuigen Een van de eerste nieuwe ver keersvliegtuigen die Rusland in gebruik nam was de Tu-104 een burgeruitvoering van de Bager bommenwerper Met dit toestel wordt ook de lijn van Moskou naar Schiphol onderhouden en deze ma chine is thans het ' werkpaard ' van de Aerotlot Volgens schattingen zouden er 150 van deze machines in gebruik zijn Het toestel dat de Ondanks de opgewonden stem ming waarin de strikers v f paspoort en sprak geen EnM Bij aankomst vrijdagavond wlh hy ondervraagd en uoorlopiij ¦ ie gevangenis « an Brixton onrtol " jebracht omdat er op het politip " bureau geen plaats voor hem wt Maandag is hij met een vUentuf ' Dan de British Uniietj Airways t ' uggevlogen Hy mocht op ^" itoel zitten « en Dean Acheson in Nederland Op uitnodiging van de Europese beweging in Nederland is de voor malige minister van buitenlandse zaken der V.S Dean Acheson met zijn vrouw naar Nederland geko men Hij zal morgen in de Ridder zaal in Den Haag op een buiten gewoon congres van deze beweging een rede uitspreken over het At lantisch deelgenootschap en de Europese eenheid Op Schiphol werd de rijzige Amerikaan die tegenwoordig weer advocaat is begroet door de Ame rikaanse ambassaderaad Fislier Howe uit Den Haag en door drie bestuursleden van de Europese be weging president A T Laverge secr.-generaal M van Aken en he ^ stuurslid Th H Joekens Schroder in Parijs voor overleg De Westduitse minister van bui tenlandse zaken Gerhard Schroder is maandagavond in Parijs aangeko men voor overleg met zijn Franse ambtgenoot Couve de Murville Tegen verslaggevers zei hij dat gesproken zal worden over de Frans Duitse samenwerking het Europe se vraagstuk het Atlantische vraag stuk en de betrekkingen met de Oosteuropese landen Morgen vertrekt Schroder naar Washington en New York waar liij zal spreken met president Kennedy en de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Dean Rusk Komend weekeinde zal kanselieï Adenauer een êifscheidsbezoek bren gen aan president De Gaulle in het buitenverblijf van de Franse presi dent te Rambouillet ibpuna n ¦ v vraagt voor spoedige indiensttreding ADM KRACHT vrl op MULO-niveau die leiding kan geven aan de tijdschriftenfactuurafdeling Leeftijd 23 jaar of ouder Ervaring met tel - en schrijfmachine gewenst Voor een actieve kracht goede vooruit zichten Sollicitaties te richten aan het hoofdkantoor Bri gittenstraat 7 Utrecht N.V Confectie Industrie Brandverzekering 1811 TIEL UTRECHT vraagt administr assistente met ULO-K)pleiding Vlot kunnende typen Leeftijd tot 20 jaar Mondeling sollioiteren van 8.30—12.30 en 15.00—17.45 uur Schriftel sollioitaties aan onae afdeling Personeels zaken KROMME NIEUWE GRACHT 80 Utrecht tel 030 2 20 44 toestel 53 DAARKIJKJEVANOPHÈ HELEMAAL ZELF BETAALD VAN M'N VAN HOUTEN SPAARREGELING Als je zoals ik op ' t punt staat te gaan tionwen merk je pas goed hoeveel plezier je van die van Houten spaarregeling hebt Van m'n normale loon en premie kon ik al heel wat voor m'n uitzet apart leggen Maar toen ik m'n spaar geld kreeg uitbetaald kon ik inééns die prachtige cassette kopen Zo zijn er nog veel meer voordelen aan het werken bij Van Houten Op je winkelbonnen kun je heel wat Van Houten artikelen voor niets krijgen Eigen busverbinding Het bedrijf ligt prachtig tussen grasvelden en bloemen Al gauw leer je bijna iedereen kennen en in je eigen groep ga je goede vriendinnen maken Ja ik zal die sfeer nog missen als ik eenmaal getrouwd ben U voelt er voor om eens wat méér over het werken bij Van Houten te horen Komt U dan op woensdagavond tussen 7 en half 9 bij de heer J J de Ley Waalstraat 49 Utrecht Te bereiken met de buslijnen 6 en 10 öf stuur onder staande bon in open envelop met 4 cents postzegel aan Van Houten Afdeling Personeelszaken Weesp ll trechtsGh fj ^ ateliers voor heren - jongens - en kinderkleding Voor spoedige indiensttreding vragen wij FLINKE ONDERHOUDSMONTEUR Mondelinge sollioitaties van 9-5 uur aan ons kantoor Overste den Ondenlaan 30 Utrecht trec htsGh |^ p leuwsblad Topkrant van Midden-Nederland ¦ Ik ontvang graag nadere schriftelijke inlichtingen over werken bij van Houten NAAM W ADRES J PUATS LEEFTIJD ¦ S.v.p duidelijk met btokletters Invullen /^ ii'i I Il I l 
8 DINSDAG 17 SEPTEMBER 1963 PTRECHTSCH NIEtTWsRi begin van Franse schooljaar Duizenden kinderen vonden geen plaats Ch bij aos President Frangois Tombalbaye van Tsjaad heeft vandaag de nood toestand afgekondigd voor zijn land waar politieke onrust heerst De maatregel werd genomen nadat Positieve waardering van studentenhuwelijk De oecumenische contactcommis sie voor universiteitswerk waarin vertegenwoordigd zijn alle universi teits - en studentenpredikanten en de rooms-katholieke studentenpastoors hebben over het studentenhuwelijk aan de minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen geschre ven De gemeenschappelijk en eenslui dende conclusie is dat — met inacht neming van bepaalde voorwaarden — het studentenhuwelijk van over heidswege positief dient te worden gewaardeerd hetgeen tot uitdruk king moge komen zowel in ' t beleid inzake de studietoelagen als ook in dat der huisvesting De brief is ondertekend door ds M A Krop namens de oecumenische contact commissie voor universi teitswerk en door pater N J M Vendrik namens de r.-k studenten pastoors Van onze correspondent PARIJS — De ' rentree des classes ' het begin van het nieuwe schooljaar is maandag in Frankrijk met veel moeilijk heden gepaard gegaan Moei lijkheden niet alleen van in dividuele aard omdat voor elk schoolkind het einde der va kanties tenslotte toch wel een klein persoonlijk drama is maar ook van wijder karakter aangezien de autoriteiten dit jaar nog wat ernstiger tekort bleken te zijn geschoten bij de voorbereiding van de cursus Bijna ly ^ miljoen kleine Fransoos jes legden gisteren een eeisle of her nieuwd contact mei de schooljuf frouw of de meester en daaronder bevonden zich ruim 1 miljoen kin dertjes die hun onzekere pasjes in de zichting van de bewaarschool hadden gezet Ofschoon die toeloop uit de statis tieken te berekenen was geweest bleek op talrijke scholen het „ aan bod " de „ vraag " zover te overtreffen dat de kinderen bij bosjes weer naar huis moesten worden teruggestuurd Voor hen wordt de grote vakantie dus nog voor onbepaalde tijd voort gezet Maar ook op de scholen waar de Vergadering Ver Naties Ned » delegatie samengesteld De Nederlandse delegatie naar de achttiende zitting van de algemene vergadering der Verenigde Naties die op 17 september in New York aanvangt zal onder leiding staan van de minister van buitenlandse zaken tijdens diens aanwezigheid bij de zitting De Nederlandse permanente ver tegenwoordiger bij de V.N zal daar na als voorzitter optreden en dr J G de Beus buitengewoon en gevol machtigd ambassadeur als vice voorzitter Voorts maken van de delegatie deel uit de leden van de Tweede Ka mer dr I N Th Diepenhorst en mevrouw D Heroma-MeUink die als vertegenwoordigster optreedt van het Nederlandse vrouwencomité De vakbeweging zal vertegenwoor digd zijn door de heer W F van Til burg secretaris van het N.V.V Ver der zijn in de delegatie opgenomen prof mr dr L J C Beaufort o.f m prof mr A J P Tammes hoog leraar aan de universiteit van Am sterdam dr L A M Lichtveld vertegenwoordiger van Suriname dr P L de Haseth vertegenwoordi ger van de Nederlandse Antillen be nevens een aantal ambtelijke advi seurs Mgr Rinkel opende Haf o conferentie In het conferentieoord ' Woudscho ten ' in Zeist heeft de oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht mgr dr A Rinkel gisteravond de conferen tie van de ' International League for Apostolic Faith and Order ' geopend Het thema van de conferentie is de katholieke toenadering tot de christelijke eenheid in de tegenwoor dige oecumenische situatie Ongeveer zestig eifgevaardigden uit Engeland Ierland Frankrijk België Duitsland Noorwegen Zwe den en Nederland woonden de ope ning bij Mgr Rinkel die in zijn functie van conferentievoorzitter de deelnemers welkom heette zei on der meer dat hij het een eer vond dat de Hafo Nederland voor haar conferentie had uitgekozen De aartsbisschop gaf in het kort ' n beschouwing van de geschiedenis van de oud-katholieke ' kerk die zich zelf een directe voortzetting noemt van de kerk die in 700 door St Wil librord was gesticht De conferentie duurt tot vrijdag 20 september bóvenmeester zijn onvermogen — of dat zijner adminstratieve superieuren — nog niet zo onverbloemd hoefde te demonstreren waren de omstandig heden van de rentree meestal verre van ideaal Honderden onderwijzers en onderwijzeressen waren niet op komen dagen omdat ze hun oproep niet ontvangen hadden Door hun af wezigheid hebben talloze kinderen hun eerste schooldag zonder meester of juffrouw moeten doorbrengen Dramatisch De overbevolking neemt intussen overal dramatische proporties aan Klassen die op 35 kinderen zijn be rekend moeten er regelmatig 50 tot 60 bergen Kinderen die met hun vieren in een bank zitten die plaats biedt voor twee vormen regel voor zover zij niet eenvoudig op de vloer hebben plaatsgenomen Elders zijn op de speelplaatsen inderhaast houten hokken in elkaar getimmerd die als voorlopige klaslokalen moeten die nen Weer elders ontbreekt elektri citeit verwarming of behoorlijk sani tair Ook bij de aankoop van het leer materiaal schijnen zich weer de no dige of overbodige verrassingen te hebben voorgeda.n Een directrice van ' n Parijse volksschool verklaarde maandag we hebben 40 leerlingen per klas maar slechts één leerboek voor zes kinderen Het peil der leerkrachten laat ook veel te wensen over Kwekelingen die zelf nog jaren voor hun eigen diploma's hadden moeten ploeteren verschijnen niettemin overal voor de klas De minister van nationaal onder wijs Christian Fouchet heeft in een interview zijn handen nog in on schuld pogen te Vassen We worden zo zei hij door de problemen over rompeld omdat we nu alles gelijk tijdig moeten doen Vernieuwing van het onderwijs democratisering ver hoogde toeloop ten gevolge van de democratische ontwikkeling We on dervinden aldus nog steeds de minis ter de weerslag van het verleden dat | de toekomst niet had voorzien Helaas voor de minister begeleiden deze verklaringen sinds jaren nu al elke nieuwe schoolcursus in Frankrijk zonder dat ze tot dusver op enige be speurbare verbetering vooruit zijn gelopen Verkiezingen in PERZIë De staat van beleg zal vandaag dinsdag voor tien uur in Teheran worden opgeheven in verband met de algemene verkiezingen Sinds juni toen gewelddadige onge regeldheden zich tegen de regering voordeden geldt in Teheran de staat van beleg Voor het eerst zullen vandaag ook vrouwen kiesrecht hebben Er moeten 2000 afgevaardigden naar de Majlis Tweede Kamer en 30 se natoren gekozen worden Er zijn 6 vrouwelijke kandidaten De minister-president van Perzië AssadoUah Alam heeft maandag avond gezegd dat de algemene ver kiezingen die dinsdag in dit land zullen worden gehouden ' volkomen vrij ' zullen zijn en dat alle opposi tiepartijen met uitzondering van de verboden communistische Toedeh partij aan de verkiezingen kunnen deelnemen In mei 1961 werd het vorige par lement door de Sjah ontbonden om dat de voorafgaande verkiezingen niet ' vrij en eerlijk ' waren geweest Europese tournee van Rockefeller De republikeinse gouverneur van de staat New York Nelson Rocke feller zal binnenkort een rondreis door Europa maken waarbij hij Rome Berlijn Bonn Londen en Parijs zal bezoeken De gouverneur heeft meegedeeld dat hij tegen het eind van het jaar zal bekendmaken of hij zich voor de republikeinse partij kandidaat zal stellen voor het presidentschap De presidentsverkiezingen zullen in no vember van het volgend jaar wo den gehouden Herdenking van Market Garden ARNHEM heeft ¦ maandag de luchtlandingen herdacht Een stille stoet trok door de stad en verzamelde sich bij het monu ment Rijnbrug waar kransen zijn gelegd Commerciële televisie in Engeland zal f 230 min extra moeten betalen zijn ter dekking van de hogere kos ten voor de instelling van een ul trahoogfrequente golflengte en voor de overschakeling van 405 op 625 beeldlijnen Dit laatste systeem is op het Europese vasteland in ge bruik Momenteel betalen de commercië le maatschappijen behalve de zen derhuur ook nog een belasting van tien procent op de advertentieprij zen Dit wordt ook verhoogd De wij zigingen gaan volgend jaar op 30 ju li in voor een nieuwe contractpe riode van drie jaar De BBC staat hier buiten Deze bedruipt zich uit de kijkgelden die in Engeland vier pond veertig gul den per toestel per jaar bedragen De mensen van de Britse com merciële televisie hebben vandaag de schok van het jaar gekregen door een bericht van de overheid dat zij 33 miljoen pond 230 miljoen gulden moeten betalen wegens verhoogde zenderhuur en hogere advertentie rechten Een prominente figuur van een der grootste maatschappijen ver klaarde niet te Icunnen inzien waar sommige ondernemingen dit geld vandaan moeten halen Engeland heeft twee televisienet ten de BBC zonder reclame en de onder overheidistoezicht staande commerciële televisie De overheids instantie ITA Independent Televisi on Authority verhuurt de zenders aan de commerciële ondernemin gen waarvan de meeste sedert 1955 grote winsten hebben gemaakt De hogere zenderhuur zou nodig Russische wapens voor India India heeft met de Sovjet-tJnie een overeenkomst gesloten inzake leve ring van bepaalde Russische verde digingsuitrnsting voor de Indiase strijdkrachten De Indiase minister van defensie Chavan zei maandag in het La gerhuis dat een missie de overeen komst en contracten had getekend toen zij onlangs Rusland bezocht Chavan weigerde commentaar te geven op de vraag of er een wapen fabriek zal worden gebouwd met Russische en Tsjechische hulp Wel zei hij dat Amerika een a briek voor munitie voor lichte wa pens heeft aangeboden als deel van het Amerikaanse programma voor militaire bijstand Zoeken naar geldtas gisteren hervat Het zoeken naar de geldtas met ƒ 157.000 - waarnaar men van 28 augustus tot 1 september vergeefs heeft gedregd is gistermiddag her vat De grootste baggermolen van de gemeentereiniging zal in op dracht van het centraal expertise bureau enkele honderden meters Schinkel nabij de Overtoomse sluis cifbaggeren ter hoogte van de plaats waar dinsdagmiddag 28 augustus de 31 jarige bankchauffeur J P Valks met zijn auto te water is ge raakt en verdronken Noodtoestand in TSJAAD na serie betogingen gisteren bij straatbetogingen een persoon om het lev«i kwam en vijf tien werden gewond Er zijn arrestatiebevelen uitge vaardigd tegen drie oppositie lei ders Zij hebben echter weten te ont komen aan de patrouilles van poli tie en leger Aan de betogingen ligt ontevreden heid van de Mohammedaanse min derheid in het land ten grondslag De Mohammedanen zijn het niet eens met het eenpartijbewind van de PPT Progressieve Partij van Tsjaad van ' Tombafbaye die zelf rooms-katholiek is Proef van justitie Korte straf in weekeind De minister van justitie mr ï Scholten wil binnenkort in enige plaatsen een proef nemen met het ondergaan van korte gevangenis straffen in de weekeinden Tevens wil hy meer delinquenten in aan merking laten komen voor plaatsing in open gevangenissen Dit deelt de bewindsman mee in de toelichting op zijn begroting De gevangenis in Winschoten aldus mr Scholten zal worden ingericht voor de plaatsing van gedetineerden die een meer dan normale beveiliging nodig hebben Deze gedetineerden zitten nu hun straf uit in de gevangenis te Breda waar ook de langgestraften waar onder de Duitse oorlogsmisdadi gers verblijven Deze combinatie vindt de bewindsman niet erg ge wenst Op de autowegen zal een scher pere controle plaats gaan vinden door de verkeersgroepen zo kon digt de minister aan In het bij zonder zal gelet worden op naleving van de snelheidsbepalingen door middel van radar-apparatuur Bemanning gered Ned kustvaarder na aanvaring gezonken De Nederlandse kustvaarder „ Van guard " is vandaag nabij Cromer aan de oostkust van Engeland gezonken na in aanvaring te zijn geweest met het Britse stoomschip Mary-K Het Britse schip heeft alle elf be manningsleden yaia de „ Vanguard " opgepikt Het Nederlandse schip meet 499 ton De Mary-K meet 7.039 ton Kort vlucht Een Afrikaans jongetjl dacht een kort vluchtje me zullen maken boven Prg - '' Sierra Leone kwam tien uu ^'^ ter tot de ontdekking dat te v 5000 kilometer van huis wai ¦ Londen De knaap MoesfafaR '* demma werd aangetrofjen onS ^" een stoel in een vliegtuig mlT luchtvaartmaatschappij « "^ Leone dat zonder tussenhJ ^ van Freetown naar het Dlieou i Gatwick in Zuid-Engeland bj Hij had alleen een hemdie "^' kort broekje aan had geen a u > f paspoort en sprak geen EnM Bij aankomst vrijdagavond wlh hy ondervraagd en uoorlopiij ¦ ie gevangenis « an Brixton onrtol " jebracht omdat er op het politip " bureau geen plaats voor hem wt Maandag is hij met een vUentuf ' Dan de British Uniietj Airways t ' uggevlogen Hy mocht op ^" itoel zitten « en Dean Acheson in Nederland Op uitnodiging van de Europese beweging in Nederland is de voor malige minister van buitenlandse zaken der V.S Dean Acheson met zijn vrouw naar Nederland geko men Hij zal morgen in de Ridder zaal in Den Haag op een buiten gewoon congres van deze beweging een rede uitspreken over het At lantisch deelgenootschap en de Europese eenheid Op Schiphol werd de rijzige Amerikaan die tegenwoordig weer advocaat is begroet door de Ame rikaanse ambassaderaad Fislier Howe uit Den Haag en door drie bestuursleden van de Europese be weging president A T Laverge secr.-generaal M van Aken en he ^ stuurslid Th H Joekens Schroder in Parijs voor overleg De Westduitse minister van bui tenlandse zaken Gerhard Schroder is maandagavond in Parijs aangeko men voor overleg met zijn Franse ambtgenoot Couve de Murville Tegen verslaggevers zei hij dat gesproken zal worden over de Frans Duitse samenwerking het Europe se vraagstuk het Atlantische vraag stuk en de betrekkingen met de Oosteuropese landen Morgen vertrekt Schroder naar Washington en New York waar liij zal spreken met president Kennedy en de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Dean Rusk Komend weekeinde zal kanselieï Adenauer een êifscheidsbezoek bren gen aan president De Gaulle in het buitenverblijf van de Franse presi dent te Rambouillet ibpuna n ¦ v vraagt voor spoedige indiensttreding ADM KRACHT vrl op MULO-niveau die leiding kan geven aan de tijdschriftenfactuurafdeling Leeftijd 23 jaar of ouder Ervaring met tel - en schrijfmachine gewenst Voor een actieve kracht goede vooruit zichten Sollicitaties te richten aan het hoofdkantoor Bri gittenstraat 7 Utrecht N.V Confectie Industrie Brandverzekering 1811 TIEL UTRECHT vraagt administr assistente met ULO-K)pleiding Vlot kunnende typen Leeftijd tot 20 jaar Mondeling sollioiteren van 8.30—12.30 en 15.00—17.45 uur Schriftel sollioitaties aan onae afdeling Personeels zaken KROMME NIEUWE GRACHT 80 Utrecht tel 030 2 20 44 toestel 53 DAARKIJKJEVANOPHÈ HELEMAAL ZELF BETAALD VAN M'N VAN HOUTEN SPAARREGELING Als je zoals ik op ' t punt staat te gaan tionwen merk je pas goed hoeveel plezier je van die van Houten spaarregeling hebt Van m'n normale loon en premie kon ik al heel wat voor m'n uitzet apart leggen Maar toen ik m'n spaar geld kreeg uitbetaald kon ik inééns die prachtige cassette kopen Zo zijn er nog veel meer voordelen aan het werken bij Van Houten Op je winkelbonnen kun je heel wat Van Houten artikelen voor niets krijgen Eigen busverbinding Het bedrijf ligt prachtig tussen grasvelden en bloemen Al gauw leer je bijna iedereen kennen en in je eigen groep ga je goede vriendinnen maken Ja ik zal die sfeer nog missen als ik eenmaal getrouwd ben U voelt er voor om eens wat méér over het werken bij Van Houten te horen Komt U dan op woensdagavond tussen 7 en half 9 bij de heer J J de Ley Waalstraat 49 Utrecht Te bereiken met de buslijnen 6 en 10 öf stuur onder staande bon in open envelop met 4 cents postzegel aan Van Houten Afdeling Personeelszaken Weesp ll trechtsGh fj ^ ateliers voor heren - jongens - en kinderkleding Voor spoedige indiensttreding vragen wij FLINKE ONDERHOUDSMONTEUR Mondelinge sollioitaties van 9-5 uur aan ons kantoor Overste den Ondenlaan 30 Utrecht trec htsGh |^ p leuwsblad Topkrant van Midden-Nederland ¦ Ik ontvang graag nadere schriftelijke inlichtingen over werken bij van Houten NAAM W ADRES J PUATS LEEFTIJD ¦ S.v.p duidelijk met btokletters Invullen /^ ii'i I Il I l 
PTftectfrsca mEtiwsBLAP DINSDAG 17 SEPTEMBER 196S $ Structureel beleid wordt voortgezet ie De organisatie van Oliê ex-porterende Landen OPEC heeft gewaarschuwd dat de grote olie maatschappijeh en de vèrbruiks landen redelijkerwijs geen hoge win sten in Het Midden Oosten kunnen verwachten om de exploratie elders onbegrensd te financieren Het fap port is een antwoord op een Studie van de Shell International waarin de conclusie dat een vrij prijsmè chanièttié de enig denkbare oplos sing is 45 Vervolg van pagina 1 j » voegt hi.1 er aan waarbij hij ver trouwt op de medewerking van de Staten-Generaal om dit beleid te kunnen verwezenlij leen Uitgaande van het huidige prijs peil zal bij een geraamde „ trend matige toeneming van de Rijks middelen met 5 1/3 procent per jaar in de periode 1964/1967 per jaar gemiddeld ƒ 600 min beschikbaar komen voor verhoging van de uit gaven en/of verlaging van de be lastingtarieven Bij de verdeling van deze ruimte moeten dan een aantal niet relevante jDosten zoals de stijging van de Rijksuitgaven door de algemene salarisverhogin gen buiten beschouwing blijven Gaat men uit van een structurele groei van het nationale inkomen met 4 pet dan kan de toelaatbare groei van de Rijksuitgaven voor de jaren 1964 tot en met 1967 worden gesteld op ongeveer / 425 min Wil men de progressiefactor in de be lastingen neutraliseren dan is daarvoor per jaar ƒ 150 min nodig Verder is er bij de Staten-Generaal een algemene belastingherziening aanhangig waaruit een middelen derving van ruim ƒ 100 min zal voortkomen Met andere woorden in 1967 is vergeleken met 1963 een bedrag Tan ƒ 2400 min 4 x ƒ 600 meer be schikbaar waarvan ƒ 1700 4 x ƒ 425 min bestemd voor uitgaven ƒ 600 min voor neutraliserlng van de progressiefactor en f 100 min voor de algemene belastingherziening Het bedrag van f 1,7 miljard kan dus worden aangewend voor uit gaven en/of extra belastingverla ging Dit wat betreft de gehele ka binetsperiode Impuls Wat 1964 betreft merkt de minis ter op dat in verband met de im puls die van de Rijksfinanciën op de conjunctuur uitgaat een belas tingverlaging conjunctureel onge wenst is Het is integendeel zo voegt hij er aan toe roet het oog op de overspannen arbeidsmarkt uitermate nuttig dat de progres siewerking haar remmende in vloed ten volle uitoefent Deze globale conjunctuurpolitiek kan worden versterkt door maatregelen die er op zijn gericht om particu liere onevenwichtigheden in de economische situatie — met name in de bouwsector — op te heffen De netto-impuls van de Rijks financiën op de conjunctuur kan voor 1964 worden gesteld op onge veer drie procent Hierbij is dan rekening gehouden met de tegen kracht die de opschorting onlangs van de vervroegde afschrijving yoor bedrijfsgebouwen met zich bracht — een conjuncturele maat regel dus Wanneer men rekening houdt met alle niet ter zake doende pos ten en verdere correcties dan gaat de stijging van de uitgaven in 1964 ten opzichte van 1963 met ƒ 134 min de gestelde stljgingsnorm van ƒ 425 min te boven De minister betreurt dit uiteraard maar merkt er bit op dat in de cijfers voor 1964 nog geen rekening is gehou den met het in werking treden van de EEG zuivelverordening Dat zal til een voordeel betekenen dat het nadelig saldo van het Lahdbouw egalisatiefonds gunstig kan beïn vloeden Het is de bedoeling dat de resterende overschrijding van de norm in de jaren 1965—1967 zal worden ingehaald Dat de norm wordt overschreden komt door voorzieningen voor de lilndbouw die zoals reeds gezegd een hoge prioriteit hebben 90.000 woningen By het opstellen van de begro ting 1964 is verder uitgegaan van de volgende concrete punten Èen woning'bouwprogra'thma vanminimaal 90.000 woningen t.w 1)5.000 woningwetiboningen SS.OOO pj^einiewonMgen en 20.000 onge sifbsidieerde woningen Voor definanciering van de moningwet woningen staat ƒ 9Z5 mtn op debegroting De uitgaven voor het melkprijsbe leid en die voor de cultuurtech nische werken worden verhoogdmet rond f 100 min hetgeen nietleidt tot een afremmen van acti viteiten op andere agrarische ge bieden De uitgaven voor de ontwikke Mngsslanden zijn geraamd op ƒ 2S1min uitkomst 1963 f 189.3 min.)waarvan voor Suriname en de An tillen f 56,8 min Verder worden degaranties voor leningen van deHerstelhank aan landen waarvoorde Wereldbank consortia vormtverhoogd van 50 tot 70 miljoengulden Het bedrag van de defensiebegro ting is voorlopig f 2.3^0 inclu sief de kosten van de civieleVerdediging en de kosten intake maatregelen m.b.t salarissen enpensioenen e.d na eind 1959 Hier bij is rekening gehouden met hetwegvallen van de defensie inNleuw Gulnea en met het tcegval len van de Amerikaanse hulpver lening Defensie uitgaven 1963 f 2.213.6 min + ƒ « 2,6 alsnog no dig voor salarismaatregelen K.apitaalmar]it Bij het begrotingstekort van ƒ 1628 min wordt de finahcierings behoefte van het Rijk voor het volgend jaar berekend op f 1,7 mil - jard waarin Is begrepen rond f 125 min ter dekking van het tekort van het Gemeentefonds In de financie ring zal voor f 750 min kunnen worden voorzien uit de voorin schrijfrekeningen Voor de rest — ƒ 95Ó min — is een beroep op de kapitaalmarkt nodig Aangezien in het budgettaire kastekort bijna ƒ 500 min zit wegens aflossing van binnenlandse staatsschuld moet het Rijk voor dit bedrag een be roep doen op netto-besparingen van andere sectoren De verhoudin gen tussen totale besparingen en Investeringen geven de minister van financiën echter het vertrou wen dat het mogelijk zal zijn het tekort geheel op de kapitaalmarkt te financieren Het begrotingsbeeld 1964 ziet er — in miljoenen guldens — als volgt uit Ontwerp - Ver - Raming begroting moedelijke 1963 1964 uitkomsten 1963 Gewone Dienst 10.413 11.097 9.852 10.217 9.486 10.359 - 1-684 + 365 + 873 2.443 379 2.399 486 2.141 374 - 2.064 — 1.913 — 1.767 12.856 11.476 12.251 10.703 11.627 10.733 - 1.380 — 1.548 — 894 3Ö 9 88 19 Uitgaven Middelen Saldo Buitengewone Dienst Uitgaven Middelen Saldo Gehele Dienst Uitgaven Middelen Saldo Voorts zijn voor 1964 nog te verwachten Voorgenomen steun aan de Nederl Antillen Nederlands aandeel in de hulp van de 75 27 E.E.G aan Turkije Uitkeringen ingev het Ned.-Duitse Verdrag Financiering van andere dan rijkswegen Verhoging per 1 januari 1964 van de door het Rijk aan het Alg Burgerl Pensioen fonds te betalen pensioenpremie van 21 "/ o tot 24 Vo Derving van middelen door compensatie aan provincies en/of gemeenten wegens het Alg Burgerl Pensioenfonds te betalen hogere premiebedragen en i.v.m de om zetting van de kwartaalbetalingen aan de gemeenten in maandbetalingen Verschil kasuitgaven en begroting defensie 1.628 1.548 939 Tekort inclusief de aanvullende posten De bevoegdheden van het Eur Parlement Blijkens het antwoord dat de mi nister van buitenlandse zaken mr J M A H Luns heeft gegeven op schriftelijke vragen van het Twee de-Kamerlid de heer Westerterp K.V.P neemt de Nederlandse re gering een ruimer standpunt in ten aanzien van de bevoegdheden van het Europese Parlement dan de an dere landen van de Europese Eco nomische Gemeenschap De vragen van het Kamerlid had den betrekkihg op de mogelijke me dewerking van de Nederlandse re gering aan de totstandkoming van een associatieverdrag tassen de E.E.G en Turkije zonder vooraf gaande raadpleging van het Euro pees Parlement " De ondertekening maakt de over eenkomst niet perfect en daarom is het advies van het Europees Parle ment ook na deze ondertekening zin vol Deze opvatting heeft minister Luns reeds bij de behandeling van zijn begroting voor 1962 uiteengezet Dé Nederlandse regering heeft in het geval van associatieovereen komst tussen de E.K.C en de Af rikaanse staten en Madagascar als in het geval van dé associatie van Turkije het standpunt Ingenomen dat het wenSelijk was het Europees parlement te raadplegen voor de on dertekening van de overeenkomst Het is evenwel gebleken dat voor dit standpunt in de raas van ministëi's in de E.E.G volstrekt geen steun was te vinden ^ De Noordoostpolder komt per 1 januari 1964 geheel onder het be heer van de dienst der domeinen De polder zal over 1963 een.batig saldo van rond 16 miljoen op leveren Nederland in 1962 derde leverancier van Engeland Met een export van rond tWee miljard gulden is Nederland het af gelopen jaar de derde lévranéier van Groot Bfitannië geworden In 1961 nam ons land op deze lijst hog de vijfde plaats in maar het heeft in 1962 West-Duitsland en Austra lië gepasseerd en staat nu alleen nog achter de Verenigde Staten en Canada Dit is op de najaarsbeurs in Utrecht meegedeeld door de heer S A Compels directeur van de Nederlandse Kamer van Koophan del in het Verenigd Koninkrijk Hij toonde zich met de huidige ontwik keling van de handelsbetrekkingen bijzonder ingenomen Volgens de heer Compels is de toeneming van de Nederlandse ex port naar Groot-Britannië niet te danken aan de traditionele uitvoer van boter en kaas Deze produkten maakten slechts drie procent van de totale export uit Op het Binnenhof hadden Móh vanmorgen de vroegkomers tijdig verzekerd van een goed plaatsje Zij Haten lekker in de son en kregen van de con.ci&f'ge van één der departementen een kopje koffie Kan het op Prinsjesdag beterf ¦^ David Rockefeller dé presi dent van de Chase Manhattan B&,nk in New York heeft een „ vredes korps van zakenlieden " voorgesteld waarbij Amerikaanse firma's op eigen kosten deskundigen zeilden sturen om buitenlandse firhia'iS in het buitenland te helpen Denning blij dat hij van rapport af is neerd Van nu af aan is het de pre mier die oordeelt " Vanmiddag zou de ministerraad onder voorzitterschap van Macmil lan bijeenkomen om het rapport aan een eerste bespreking té onderwer pen Dondertlag zullen dan tijdens een gewone kabinetsvergadering de grote lijnen van het rapport worden uiteengezet Premier MacmiUan zal het rapport ook bespreken met La bourleider Wilson Het rapport zal niet voor de volgende maand voor publikatie worden vrijgegeven Van onze correspondent LONDEN — De Britse eerste ml-nister Harold Macmillan heeft zich maandagavond over het 50.000 woor den tellende rapport-Denning gebo gen Eerder op de dag Overhan digde Lord Denning dit rapport dat handelt over de geruchtmakende zaak-Profumo persoonlijk aan Mac millans privé secretaris Timothy Bligh Er was voor dit ogenblik geen en kele veiligheidsmaatregel getroffen Er was zelfs geen politieman in de buurt toen Denning zich met het rapport vervoegde bij het bu reau van MacmiUan Hij verbleef er slechts vijf minuten Toen hij het gebouw weer verliet gade geslagen door enkele honder den nieuwsgierigen zei hij tot - de wachtende journalisten Ik ben blij dat ik met dit karwei klaar ben " Hij weigerde commentaar te geven op de inhoud van het rapport Over mogelijke consequenties voor leden van de regering die in het rapport genoemd zouden kunnen worden zei Lord Denning Ik heb dit rap port ter bestemde plaatse gedepo - Advertentie Omvangrijke nota over woningbouw op komst Min Bogaers zal meer geld moeten vragen Van onze correspondent DEN HAAG — Op korte termijn zal de minister van volks huisvesting en bouwnijverheid drs P C W M Bogaers aan de Staten Generaal een nota overleggen over het in de naaste toekomst te voeren bouwbeleid In deze nota zal de mitiistet ingaan op de volgende onderwerpen Algerije maakt weinig haast met E.E.G BRUSSEL — Er zit nog niet veel schot in de betrekkingen tussen Algerije en de Europese Economi sche Gemeenschap De voorstellen voor een nieuwe regeling moeten van Algerije komen en dat haast zich niet De permanente vertegen woordigers van de zes EEG-landen in Brussel zijn echter van oordeel dat Brussel zijn echter van oordeel dat er iets zal moeten gebeuren Zij hebben de uitvoerende Europese Commissie thans verzocht nu maar contact op te nemen met de Alge rijnse vertegenwoordigers en te vra gen hoe Algerije de verdere ont wikkeling van zijn relaties met de EEG voorstelt Nadat Algerije onafhankelijk was geworden genoot het stilzwijgend nog van de voordelen waarop het overeenkomstig het Verdrag ¦ van Rome als departement van de lid staat Frankrijk recht had De EEG landen willen echter dat zo spoedig mogelijk deze status quo door een associatie-verdrag zal worden ver vangen dat zowel rekening h(?(Udt met het EEG-verdrag als met de G.A.T.T.-overeenkomst Algerije bleek tot nu toe vooral belangstelling te hebben voor finan ciële hulp uit het ËEG ontwikke-lingsfonds dat tot april van het vo rige jaar 20 miljoen dollar be schikbaar heeft gesteld voor het financieren van ontwikkelingspro jecten in het lahd De nieuwe Algerijnse doüatiB ta-rieven die enige tijd geleden van kracht zijn geworden gaven echter aan Frankrijk voordelen ten op zichte van de andere EEG-landen juli Rijksmiddelen 11963 Uit hoofde van de gezamenlijke kohierbelastingen werd in juli 1963 ƒ 446 min opgelegd tegenover ƒ 393 min in de overeenkomstige maand van vorig jaar Van deze stijging kwam ƒ 41 min ten goede aan de kohierbedragen van de boekings tijdvakken 1962 ' 63 en 1963-'64 van de inkomstenbelasting De ontvangsten wegens de ge zamenlijke kohierbelastingen be droegen in juli ƒ 304 min waarvan f 240 min uit hoofde van de in komstenbelasting " St rK ^ te vorderen bedrag steeg tot ƒ 2.122 min de Omvang en aard vanreële woningbehoefte Opvoering van de bouwpro duktie door meerjarigebouwprogramma's continuï teit in de woningbouw be nutten van alle bouwcapaci teit en speurwerk Aandeel van de woning^bouw in het algemeen bouw programma en verdeling inwoningwetwoningen pre miewoningen en vrije sector Subsidiebeleid voor de wo ningbouw huurwoningen ei gen woningen als het huur en bouwprijsbeleid Kwaliteit van de woning bouw krotopruiming en sa nering 31 juli meegedeeld uitETAOINET De minister zegt deze nota toe in de toelichting op de begroting van zijn departement Hij verwacht dat de verwetkelijking van zijn plannen tot hogere uitgaven zal leiden dan in de nu ontworpen be groting zijn geraamd In dat geval zal hij aanvullende begrotingsvoor stellen doèft Het bouwprógra,mma voor 1964 is zoals tn de regeringsverklaring van 31 juU meegedeeld samengesteld uit 4.5.000 woningwetwoningen 2.5.000 premiewoningen en 20.000 woningen in de vrije sector tot&al 90.000 woningen Voor woningwetwoningen die volgens de zogenaamde keuze plannen " zullen worden gebouwd zal voor een aantal van 10.000 een extra toeslag van gemiddeld ƒ 2 per week worden toegekend In de ontwerp-begroting voor 1964 is een bedrag van ƒ 28.8 miljoen opgenomen voor stedebouwkundige reconstructie en krotopruiming Dit is ƒ 13,8 miljoen meer dan de be groting van vorig jaar vermeldde Van rijkswege zal aart de stichting risicofonds voor de bouwnijverheid en de stichting risicofonds voor het schildersbedrijf garantie kunnen worden verstrekt voor het nakomen van verplichtingen voortvloeiende uit leningen die de fondsen zouden moeten opnemen ter veiligstelling van de verletuitkeringen De lang durige verletuitkeringen tijdens de laatste winter hebben de reserves van deze fondsen uitgeput Ze kon den slechts door middel van lenin gen aan hun verplichtingen tegen over de werknemers voldoen Het gebied van de zogenaamde kleine ring " Rottérdam Deltt-Den Haag-Leiden-Alphen-Couda vraagt bijzondere aandacht met het oog op de daar te verdachten sté -^ delijke bebouwing en de oprichting van kassencomplexen In dit ge bied maar ook elders in de rand stad maken de vooruitzichten voor de komende ontwikkeling het vei ligstellen van de bufterstroken " tussen de grote steden tot een ur gente zaak Een rapport hierover van de vaste commissie van de rijksdienst voor het Nationale Plah ligt gereed ter behandeling in de raad voor de ruimtelijke ordening uit de iïiinistélrraad in Het bedrag der aflossingen van de P.T.T is voor 1964 op ƒ 185,8 min geraamd De aflossingen op de van de Nederlandsche Bank over genomen E.B.U vorderingen wor den over 1964 geraamd op ƒ 9,9 min ir De regering verwacht nog dit jaar 43 miljoen gulden aan nazi slachtoffers te kunnen uitkeren op grond van het Ned.-Duitse verdrag De overige betalingenj circa 88 mil joen gulden zullen eerst volgend jaeir plaats Vinden Couture de grande classe week voor confectie prijs DEUX PIECES DE VËNISE Zuiver ücheerwol ües sih geïnspireerd op be '> rdemd Venetiaans inö zaïek in 8 kleurcombina ties naar uw keUs Gladde uni rok in hoofd kleur Collectieprijs éld.75 Deze week mef f tö - voordeef voor Ü dé GBOTE mode bij UTREGHfi POTTERSTRAAT 4 HILVERSUM KERKSTRAAT « 3 AMSTERDAM LEID9ESTRAAT 16 ¦ MH IHiiii 
PTftectfrsca mEtiwsBLAP DINSDAG 17 SEPTEMBER 196S $ Structureel beleid wordt voortgezet ie De organisatie van Oliê ex-porterende Landen OPEC heeft gewaarschuwd dat de grote olie maatschappijeh en de vèrbruiks landen redelijkerwijs geen hoge win sten in Het Midden Oosten kunnen verwachten om de exploratie elders onbegrensd te financieren Het fap port is een antwoord op een Studie van de Shell International waarin de conclusie dat een vrij prijsmè chanièttié de enig denkbare oplos sing is 45 Vervolg van pagina 1 j » voegt hi.1 er aan waarbij hij ver trouwt op de medewerking van de Staten-Generaal om dit beleid te kunnen verwezenlij leen Uitgaande van het huidige prijs peil zal bij een geraamde „ trend matige toeneming van de Rijks middelen met 5 1/3 procent per jaar in de periode 1964/1967 per jaar gemiddeld ƒ 600 min beschikbaar komen voor verhoging van de uit gaven en/of verlaging van de be lastingtarieven Bij de verdeling van deze ruimte moeten dan een aantal niet relevante jDosten zoals de stijging van de Rijksuitgaven door de algemene salarisverhogin gen buiten beschouwing blijven Gaat men uit van een structurele groei van het nationale inkomen met 4 pet dan kan de toelaatbare groei van de Rijksuitgaven voor de jaren 1964 tot en met 1967 worden gesteld op ongeveer / 425 min Wil men de progressiefactor in de be lastingen neutraliseren dan is daarvoor per jaar ƒ 150 min nodig Verder is er bij de Staten-Generaal een algemene belastingherziening aanhangig waaruit een middelen derving van ruim ƒ 100 min zal voortkomen Met andere woorden in 1967 is vergeleken met 1963 een bedrag Tan ƒ 2400 min 4 x ƒ 600 meer be schikbaar waarvan ƒ 1700 4 x ƒ 425 min bestemd voor uitgaven ƒ 600 min voor neutraliserlng van de progressiefactor en f 100 min voor de algemene belastingherziening Het bedrag van f 1,7 miljard kan dus worden aangewend voor uit gaven en/of extra belastingverla ging Dit wat betreft de gehele ka binetsperiode Impuls Wat 1964 betreft merkt de minis ter op dat in verband met de im puls die van de Rijksfinanciën op de conjunctuur uitgaat een belas tingverlaging conjunctureel onge wenst is Het is integendeel zo voegt hij er aan toe roet het oog op de overspannen arbeidsmarkt uitermate nuttig dat de progres siewerking haar remmende in vloed ten volle uitoefent Deze globale conjunctuurpolitiek kan worden versterkt door maatregelen die er op zijn gericht om particu liere onevenwichtigheden in de economische situatie — met name in de bouwsector — op te heffen De netto-impuls van de Rijks financiën op de conjunctuur kan voor 1964 worden gesteld op onge veer drie procent Hierbij is dan rekening gehouden met de tegen kracht die de opschorting onlangs van de vervroegde afschrijving yoor bedrijfsgebouwen met zich bracht — een conjuncturele maat regel dus Wanneer men rekening houdt met alle niet ter zake doende pos ten en verdere correcties dan gaat de stijging van de uitgaven in 1964 ten opzichte van 1963 met ƒ 134 min de gestelde stljgingsnorm van ƒ 425 min te boven De minister betreurt dit uiteraard maar merkt er bit op dat in de cijfers voor 1964 nog geen rekening is gehou den met het in werking treden van de EEG zuivelverordening Dat zal til een voordeel betekenen dat het nadelig saldo van het Lahdbouw egalisatiefonds gunstig kan beïn vloeden Het is de bedoeling dat de resterende overschrijding van de norm in de jaren 1965—1967 zal worden ingehaald Dat de norm wordt overschreden komt door voorzieningen voor de lilndbouw die zoals reeds gezegd een hoge prioriteit hebben 90.000 woningen By het opstellen van de begro ting 1964 is verder uitgegaan van de volgende concrete punten Èen woning'bouwprogra'thma vanminimaal 90.000 woningen t.w 1)5.000 woningwetiboningen SS.OOO pj^einiewonMgen en 20.000 onge sifbsidieerde woningen Voor definanciering van de moningwet woningen staat ƒ 9Z5 mtn op debegroting De uitgaven voor het melkprijsbe leid en die voor de cultuurtech nische werken worden verhoogdmet rond f 100 min hetgeen nietleidt tot een afremmen van acti viteiten op andere agrarische ge bieden De uitgaven voor de ontwikke Mngsslanden zijn geraamd op ƒ 2S1min uitkomst 1963 f 189.3 min.)waarvan voor Suriname en de An tillen f 56,8 min Verder worden degaranties voor leningen van deHerstelhank aan landen waarvoorde Wereldbank consortia vormtverhoogd van 50 tot 70 miljoengulden Het bedrag van de defensiebegro ting is voorlopig f 2.3^0 inclu sief de kosten van de civieleVerdediging en de kosten intake maatregelen m.b.t salarissen enpensioenen e.d na eind 1959 Hier bij is rekening gehouden met hetwegvallen van de defensie inNleuw Gulnea en met het tcegval len van de Amerikaanse hulpver lening Defensie uitgaven 1963 f 2.213.6 min + ƒ « 2,6 alsnog no dig voor salarismaatregelen K.apitaalmar]it Bij het begrotingstekort van ƒ 1628 min wordt de finahcierings behoefte van het Rijk voor het volgend jaar berekend op f 1,7 mil - jard waarin Is begrepen rond f 125 min ter dekking van het tekort van het Gemeentefonds In de financie ring zal voor f 750 min kunnen worden voorzien uit de voorin schrijfrekeningen Voor de rest — ƒ 95Ó min — is een beroep op de kapitaalmarkt nodig Aangezien in het budgettaire kastekort bijna ƒ 500 min zit wegens aflossing van binnenlandse staatsschuld moet het Rijk voor dit bedrag een be roep doen op netto-besparingen van andere sectoren De verhoudin gen tussen totale besparingen en Investeringen geven de minister van financiën echter het vertrou wen dat het mogelijk zal zijn het tekort geheel op de kapitaalmarkt te financieren Het begrotingsbeeld 1964 ziet er — in miljoenen guldens — als volgt uit Ontwerp - Ver - Raming begroting moedelijke 1963 1964 uitkomsten 1963 Gewone Dienst 10.413 11.097 9.852 10.217 9.486 10.359 - 1-684 + 365 + 873 2.443 379 2.399 486 2.141 374 - 2.064 — 1.913 — 1.767 12.856 11.476 12.251 10.703 11.627 10.733 - 1.380 — 1.548 — 894 3Ö 9 88 19 Uitgaven Middelen Saldo Buitengewone Dienst Uitgaven Middelen Saldo Gehele Dienst Uitgaven Middelen Saldo Voorts zijn voor 1964 nog te verwachten Voorgenomen steun aan de Nederl Antillen Nederlands aandeel in de hulp van de 75 27 E.E.G aan Turkije Uitkeringen ingev het Ned.-Duitse Verdrag Financiering van andere dan rijkswegen Verhoging per 1 januari 1964 van de door het Rijk aan het Alg Burgerl Pensioen fonds te betalen pensioenpremie van 21 "/ o tot 24 Vo Derving van middelen door compensatie aan provincies en/of gemeenten wegens het Alg Burgerl Pensioenfonds te betalen hogere premiebedragen en i.v.m de om zetting van de kwartaalbetalingen aan de gemeenten in maandbetalingen Verschil kasuitgaven en begroting defensie 1.628 1.548 939 Tekort inclusief de aanvullende posten De bevoegdheden van het Eur Parlement Blijkens het antwoord dat de mi nister van buitenlandse zaken mr J M A H Luns heeft gegeven op schriftelijke vragen van het Twee de-Kamerlid de heer Westerterp K.V.P neemt de Nederlandse re gering een ruimer standpunt in ten aanzien van de bevoegdheden van het Europese Parlement dan de an dere landen van de Europese Eco nomische Gemeenschap De vragen van het Kamerlid had den betrekkihg op de mogelijke me dewerking van de Nederlandse re gering aan de totstandkoming van een associatieverdrag tassen de E.E.G en Turkije zonder vooraf gaande raadpleging van het Euro pees Parlement " De ondertekening maakt de over eenkomst niet perfect en daarom is het advies van het Europees Parle ment ook na deze ondertekening zin vol Deze opvatting heeft minister Luns reeds bij de behandeling van zijn begroting voor 1962 uiteengezet Dé Nederlandse regering heeft in het geval van associatieovereen komst tussen de E.K.C en de Af rikaanse staten en Madagascar als in het geval van dé associatie van Turkije het standpunt Ingenomen dat het wenSelijk was het Europees parlement te raadplegen voor de on dertekening van de overeenkomst Het is evenwel gebleken dat voor dit standpunt in de raas van ministëi's in de E.E.G volstrekt geen steun was te vinden ^ De Noordoostpolder komt per 1 januari 1964 geheel onder het be heer van de dienst der domeinen De polder zal over 1963 een.batig saldo van rond 16 miljoen op leveren Nederland in 1962 derde leverancier van Engeland Met een export van rond tWee miljard gulden is Nederland het af gelopen jaar de derde lévranéier van Groot Bfitannië geworden In 1961 nam ons land op deze lijst hog de vijfde plaats in maar het heeft in 1962 West-Duitsland en Austra lië gepasseerd en staat nu alleen nog achter de Verenigde Staten en Canada Dit is op de najaarsbeurs in Utrecht meegedeeld door de heer S A Compels directeur van de Nederlandse Kamer van Koophan del in het Verenigd Koninkrijk Hij toonde zich met de huidige ontwik keling van de handelsbetrekkingen bijzonder ingenomen Volgens de heer Compels is de toeneming van de Nederlandse ex port naar Groot-Britannië niet te danken aan de traditionele uitvoer van boter en kaas Deze produkten maakten slechts drie procent van de totale export uit Op het Binnenhof hadden Móh vanmorgen de vroegkomers tijdig verzekerd van een goed plaatsje Zij Haten lekker in de son en kregen van de con.ci&f'ge van één der departementen een kopje koffie Kan het op Prinsjesdag beterf ¦^ David Rockefeller dé presi dent van de Chase Manhattan B&,nk in New York heeft een „ vredes korps van zakenlieden " voorgesteld waarbij Amerikaanse firma's op eigen kosten deskundigen zeilden sturen om buitenlandse firhia'iS in het buitenland te helpen Denning blij dat hij van rapport af is neerd Van nu af aan is het de pre mier die oordeelt " Vanmiddag zou de ministerraad onder voorzitterschap van Macmil lan bijeenkomen om het rapport aan een eerste bespreking té onderwer pen Dondertlag zullen dan tijdens een gewone kabinetsvergadering de grote lijnen van het rapport worden uiteengezet Premier MacmiUan zal het rapport ook bespreken met La bourleider Wilson Het rapport zal niet voor de volgende maand voor publikatie worden vrijgegeven Van onze correspondent LONDEN — De Britse eerste ml-nister Harold Macmillan heeft zich maandagavond over het 50.000 woor den tellende rapport-Denning gebo gen Eerder op de dag Overhan digde Lord Denning dit rapport dat handelt over de geruchtmakende zaak-Profumo persoonlijk aan Mac millans privé secretaris Timothy Bligh Er was voor dit ogenblik geen en kele veiligheidsmaatregel getroffen Er was zelfs geen politieman in de buurt toen Denning zich met het rapport vervoegde bij het bu reau van MacmiUan Hij verbleef er slechts vijf minuten Toen hij het gebouw weer verliet gade geslagen door enkele honder den nieuwsgierigen zei hij tot - de wachtende journalisten Ik ben blij dat ik met dit karwei klaar ben " Hij weigerde commentaar te geven op de inhoud van het rapport Over mogelijke consequenties voor leden van de regering die in het rapport genoemd zouden kunnen worden zei Lord Denning Ik heb dit rap port ter bestemde plaatse gedepo - Advertentie Omvangrijke nota over woningbouw op komst Min Bogaers zal meer geld moeten vragen Van onze correspondent DEN HAAG — Op korte termijn zal de minister van volks huisvesting en bouwnijverheid drs P C W M Bogaers aan de Staten Generaal een nota overleggen over het in de naaste toekomst te voeren bouwbeleid In deze nota zal de mitiistet ingaan op de volgende onderwerpen Algerije maakt weinig haast met E.E.G BRUSSEL — Er zit nog niet veel schot in de betrekkingen tussen Algerije en de Europese Economi sche Gemeenschap De voorstellen voor een nieuwe regeling moeten van Algerije komen en dat haast zich niet De permanente vertegen woordigers van de zes EEG-landen in Brussel zijn echter van oordeel dat Brussel zijn echter van oordeel dat er iets zal moeten gebeuren Zij hebben de uitvoerende Europese Commissie thans verzocht nu maar contact op te nemen met de Alge rijnse vertegenwoordigers en te vra gen hoe Algerije de verdere ont wikkeling van zijn relaties met de EEG voorstelt Nadat Algerije onafhankelijk was geworden genoot het stilzwijgend nog van de voordelen waarop het overeenkomstig het Verdrag ¦ van Rome als departement van de lid staat Frankrijk recht had De EEG landen willen echter dat zo spoedig mogelijk deze status quo door een associatie-verdrag zal worden ver vangen dat zowel rekening h(?(Udt met het EEG-verdrag als met de G.A.T.T.-overeenkomst Algerije bleek tot nu toe vooral belangstelling te hebben voor finan ciële hulp uit het ËEG ontwikke-lingsfonds dat tot april van het vo rige jaar 20 miljoen dollar be schikbaar heeft gesteld voor het financieren van ontwikkelingspro jecten in het lahd De nieuwe Algerijnse doüatiB ta-rieven die enige tijd geleden van kracht zijn geworden gaven echter aan Frankrijk voordelen ten op zichte van de andere EEG-landen juli Rijksmiddelen 11963 Uit hoofde van de gezamenlijke kohierbelastingen werd in juli 1963 ƒ 446 min opgelegd tegenover ƒ 393 min in de overeenkomstige maand van vorig jaar Van deze stijging kwam ƒ 41 min ten goede aan de kohierbedragen van de boekings tijdvakken 1962 ' 63 en 1963-'64 van de inkomstenbelasting De ontvangsten wegens de ge zamenlijke kohierbelastingen be droegen in juli ƒ 304 min waarvan f 240 min uit hoofde van de in komstenbelasting " St rK ^ te vorderen bedrag steeg tot ƒ 2.122 min de Omvang en aard vanreële woningbehoefte Opvoering van de bouwpro duktie door meerjarigebouwprogramma's continuï teit in de woningbouw be nutten van alle bouwcapaci teit en speurwerk Aandeel van de woning^bouw in het algemeen bouw programma en verdeling inwoningwetwoningen pre miewoningen en vrije sector Subsidiebeleid voor de wo ningbouw huurwoningen ei gen woningen als het huur en bouwprijsbeleid Kwaliteit van de woning bouw krotopruiming en sa nering 31 juli meegedeeld uitETAOINET De minister zegt deze nota toe in de toelichting op de begroting van zijn departement Hij verwacht dat de verwetkelijking van zijn plannen tot hogere uitgaven zal leiden dan in de nu ontworpen be groting zijn geraamd In dat geval zal hij aanvullende begrotingsvoor stellen doèft Het bouwprógra,mma voor 1964 is zoals tn de regeringsverklaring van 31 juU meegedeeld samengesteld uit 4.5.000 woningwetwoningen 2.5.000 premiewoningen en 20.000 woningen in de vrije sector tot&al 90.000 woningen Voor woningwetwoningen die volgens de zogenaamde keuze plannen " zullen worden gebouwd zal voor een aantal van 10.000 een extra toeslag van gemiddeld ƒ 2 per week worden toegekend In de ontwerp-begroting voor 1964 is een bedrag van ƒ 28.8 miljoen opgenomen voor stedebouwkundige reconstructie en krotopruiming Dit is ƒ 13,8 miljoen meer dan de be groting van vorig jaar vermeldde Van rijkswege zal aart de stichting risicofonds voor de bouwnijverheid en de stichting risicofonds voor het schildersbedrijf garantie kunnen worden verstrekt voor het nakomen van verplichtingen voortvloeiende uit leningen die de fondsen zouden moeten opnemen ter veiligstelling van de verletuitkeringen De lang durige verletuitkeringen tijdens de laatste winter hebben de reserves van deze fondsen uitgeput Ze kon den slechts door middel van lenin gen aan hun verplichtingen tegen over de werknemers voldoen Het gebied van de zogenaamde kleine ring " Rottérdam Deltt-Den Haag-Leiden-Alphen-Couda vraagt bijzondere aandacht met het oog op de daar te verdachten sté -^ delijke bebouwing en de oprichting van kassencomplexen In dit ge bied maar ook elders in de rand stad maken de vooruitzichten voor de komende ontwikkeling het vei ligstellen van de bufterstroken " tussen de grote steden tot een ur gente zaak Een rapport hierover van de vaste commissie van de rijksdienst voor het Nationale Plah ligt gereed ter behandeling in de raad voor de ruimtelijke ordening uit de iïiinistélrraad in Het bedrag der aflossingen van de P.T.T is voor 1964 op ƒ 185,8 min geraamd De aflossingen op de van de Nederlandsche Bank over genomen E.B.U vorderingen wor den over 1964 geraamd op ƒ 9,9 min ir De regering verwacht nog dit jaar 43 miljoen gulden aan nazi slachtoffers te kunnen uitkeren op grond van het Ned.-Duitse verdrag De overige betalingenj circa 88 mil joen gulden zullen eerst volgend jaeir plaats Vinden Couture de grande classe week voor confectie prijs DEUX PIECES DE VËNISE Zuiver ücheerwol ües sih geïnspireerd op be '> rdemd Venetiaans inö zaïek in 8 kleurcombina ties naar uw keUs Gladde uni rok in hoofd kleur Collectieprijs éld.75 Deze week mef f tö - voordeef voor Ü dé GBOTE mode bij UTREGHfi POTTERSTRAAT 4 HILVERSUM KERKSTRAAT « 3 AMSTERDAM LEID9ESTRAAT 16 ¦ MH IHiiii 
io DINSDAG 17 SEPTEMBER 196 $ tJTRECHTSCH WBEPWSBl.An Victoria Chokwi een fijne comBinatie van chocolade en biscuit f tlO per rol Victoria iiiBiiÉtfi^ill ^ ¦' ïiüii '- wsasfio '¦ Up ijiga|É|ë • iiilH P ^ r?!SSSn=|!p ^ I I Nief feTefonïsch of per postte bestelten ga eerst kijken bij FRIS-JONG-JEUGDIG Beckers haarden verkrijgbaar bij F BRONSEMA VOORSTRAAT 6 VIANEN Telefoon 03473-270 dat Beckers haarden verkrijgbaar bij Radio VAN DAM TWWNSTRAAT 49 UTRECHT - TEL 15406 Toonzalen TWIJNSTRAAT 36-38 er ons Beckers haarden verkrijgbaar bij Fa DIELS A'DAMSESTR.WEG 237 UTRECHT Telefoon 40338 J(A\ytiji\i?eMe *\ dat HET centrum VOORDE i huisvrouw Beckers haarden verkrijgbaar bij RADIO DE HOOP VONDELLAAN 55 UTRECHT Telefoon 34168 Beckers haarden verkrijgbaar bij J.LLAMMERTS ' t GOYLAAN 103 UTRECHT Telefoon 80040 Beckers haarden verkrijgbaar bij J H V d IJssel WATERSTRAAT 81 UTRECHT Telefoon 19032 Betrouwbaar en lOO'/o service DRUKKERIJ u n DRIFT 23 - UTRECHT Voor al Uw drukwerk BILTSTRAAT 6-8 naast Ozebi - Telef 16188 Te koop 3.KAMERFLAT op eerste woonlaag met bergruimte Gelegen Utrecht-noord vrij uitzicht Prima on derhouden Leeg te aan vaarden KOOPSOM f 32.000 — Te bevr bij H RIJKSEN JR makelaar-taxateur Rembrandtkade 46 Utrecht Tel 14621 THE AMERICAN LUNCHROOM CY F van Angeren VIESTRAAT 2 heeft plaats voor enkele MEISJES IN DE KOFFIEBUFFETTEN Zon - en feestdagen vrij Goed salaris Vakkennis niet vereist Bij gebleken geschiktheid be staat te zijner tijd gelegen heid In de bediening te ¦ worden opgenoemen Beckers haarden verkrijgbaar bij N Koclschijn Heemskerk VAN HUMBOLDTSTR 34 Telefoon 17961 RICHARD HOLLAAN 3 Utrecht - Telef 33962 Gevraagd voor onderhoudswerk SCHILDERS UTRECHTSCH SCHILDERSBEDRIJF Amsterdamsestraatweg 257 BECKERS HAARDEN verkrijgbaar bij 9 = TBr CROESELAAN 163 - UTRECHT - TELEFOON 34687 LANGESTRAAT 109 - AMERSFOORT - TEL 17070 Gevraagd voor HELE of HALVE DAGEN a MEISJE VOOR HUISHOUDELIJK WERK b MEISJE ALS HULP IN DE KEUKEN in het Bartholomeus Gasthuis Lange Smeestraat 40 Utrecht BOEKHOUDiR(STER gevraagd geheel zelfetandig kunnende werken goed loon 5 daagse werkweek Solliciteren van 7 tot 8 uur ' s avonds bij GEBR VAN VOORDE Daalseweg 251 Utrecht telefoon 41190 of 41742 het rale De band meer nale voor tot ter De dat de het jaar len Het richt de de 
io DINSDAG 17 SEPTEMBER 196 $ tJTRECHTSCH WBEPWSBl.An Victoria Chokwi een fijne comBinatie van chocolade en biscuit f tlO per rol Victoria iiiBiiÉtfi^ill ^ ¦' ïiüii '- wsasfio '¦ Up ijiga|É|ë • iiilH P ^ r?!SSSn=|!p ^ I I Nief feTefonïsch of per postte bestelten ga eerst kijken bij FRIS-JONG-JEUGDIG Beckers haarden verkrijgbaar bij F BRONSEMA VOORSTRAAT 6 VIANEN Telefoon 03473-270 dat Beckers haarden verkrijgbaar bij Radio VAN DAM TWWNSTRAAT 49 UTRECHT - TEL 15406 Toonzalen TWIJNSTRAAT 36-38 er ons Beckers haarden verkrijgbaar bij Fa DIELS A'DAMSESTR.WEG 237 UTRECHT Telefoon 40338 J(A\ytiji\i?eMe *\ dat HET centrum VOORDE i huisvrouw Beckers haarden verkrijgbaar bij RADIO DE HOOP VONDELLAAN 55 UTRECHT Telefoon 34168 Beckers haarden verkrijgbaar bij J.LLAMMERTS ' t GOYLAAN 103 UTRECHT Telefoon 80040 Beckers haarden verkrijgbaar bij J H V d IJssel WATERSTRAAT 81 UTRECHT Telefoon 19032 Betrouwbaar en lOO'/o service DRUKKERIJ u n DRIFT 23 - UTRECHT Voor al Uw drukwerk BILTSTRAAT 6-8 naast Ozebi - Telef 16188 Te koop 3.KAMERFLAT op eerste woonlaag met bergruimte Gelegen Utrecht-noord vrij uitzicht Prima on derhouden Leeg te aan vaarden KOOPSOM f 32.000 — Te bevr bij H RIJKSEN JR makelaar-taxateur Rembrandtkade 46 Utrecht Tel 14621 THE AMERICAN LUNCHROOM CY F van Angeren VIESTRAAT 2 heeft plaats voor enkele MEISJES IN DE KOFFIEBUFFETTEN Zon - en feestdagen vrij Goed salaris Vakkennis niet vereist Bij gebleken geschiktheid be staat te zijner tijd gelegen heid In de bediening te ¦ worden opgenoemen Beckers haarden verkrijgbaar bij N Koclschijn Heemskerk VAN HUMBOLDTSTR 34 Telefoon 17961 RICHARD HOLLAAN 3 Utrecht - Telef 33962 Gevraagd voor onderhoudswerk SCHILDERS UTRECHTSCH SCHILDERSBEDRIJF Amsterdamsestraatweg 257 BECKERS HAARDEN verkrijgbaar bij 9 = TBr CROESELAAN 163 - UTRECHT - TELEFOON 34687 LANGESTRAAT 109 - AMERSFOORT - TEL 17070 Gevraagd voor HELE of HALVE DAGEN a MEISJE VOOR HUISHOUDELIJK WERK b MEISJE ALS HULP IN DE KEUKEN in het Bartholomeus Gasthuis Lange Smeestraat 40 Utrecht BOEKHOUDiR(STER gevraagd geheel zelfetandig kunnende werken goed loon 5 daagse werkweek Solliciteren van 7 tot 8 uur ' s avonds bij GEBR VAN VOORDE Daalseweg 251 Utrecht telefoon 41190 of 41742 het rale De band meer nale voor tot ter De dat de het jaar len Het richt de de 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 17 SEPTEMBER 196S 11 Onderzoek economische vooruitzichten op langere termijn Regering heeft zorgen over de loonvorming Europese samenwerking in open en democratisch verband vraagt Troonrede N de Ridderzaal te Den Haag heeft koningin Juliana bij de opening van de nieuwe zitting der Staten Generaal de volgende Troonrede uitgesproken LEDEN DER STATEN-GENERAAL Ï N DEZE TIJD van dynamische ontwikkeling groeit het bewustzijn van onderlinge afhankelijkheid en neemt ook het verlangen naar samenwerking toe In dit bewustzijn en in dit verlangen vindt het streven naar vereniging van de vrije Europese landen zijn uitgangs punt Het is voor ons Koninkrijk van veel belang dat hetgeen in de verdragen van Rome en van Parijs is neergelegd in zijn geheel wordt verwezenlijkt De op vatting van de regering is steeds geweest dat deze ver dragen de totstandkoming beogen van een open en democratische Europese gemeenschap een gemeen schap die niet een verdelende maar een verenigende functie moet hebben I De prinsessen Margriet Irene en Beatrix komen na het ongeluk uit het Paleis Liange Voorhout Opperstalmeester Bischoff van Heemskerck leidt hen naar de Gouden Koets Luisterrijke opening der Staten Generaal Van onze correspondent DEN HAAG — Prachtig nazomerweer heeft de traditionele luister van Prinsjesdag en het sprookje van de Gouden Koets ditmaal extra glans verleend Tienduizenden Hagenaars en zeker even zo velen van buiten de stad hadden een glimp van deze gebeurtenis geruild voor het zwart-wit beeld van de tele visie Commentaar andere bladen Slechts op een brede en hechte basis georganiseerd Europa zal in staat zijn op voet van gelijkwaardigheid samen te werken met de bondgeno ten aan de andere zijde van de oceaan In Atlantisch ver band kunnen wij vruchtbaar blijven werken aan het be houd van de vrijheid de groei van de westerse samenleving en de ontwikkeling van de constructieve krachten in de wereld Het stemt tot voldoening dat inmiddels vele landen het verdrag tot stopzetting van bovengrondse kernproeven hebben ondertekend Het voorstel tot goedkeuring van dit verdrag dat tot verminde ring van de internationale spanningen kan leiden zal u weldra bereiken Ondanks deze mogelijkheid tot ontspanning blijft het defensiebeleid er onveiTninderd op gericht naar ons beste vermogen een aandeel te leveren tot de gezamenlijke verde diging in Atlantisch verband De regering zal het hare ertoe bijdragen om de tariefonderhande lingen die het volgend jaar te Ge neve zullen plaats vinden te doen slagen Deze onderhandelingen waarbij ook de internationale pro blemen van de landbouw zijn be trokken zullen naar zij hoopt een nieuwe fase in de ontwikkeling van het internationale handelsverkeer inluiden Hulpverlening Zowel tijdens de tariefonderhan delingen als tijdens de wereldhan delsconferentie die eveneens het volgend jaar zal plaats vinden ver dienen de problemen van de ontwik kelingslanden bijzondere aandacht Vermindering van de belemmerin gen in het handelsverkeer met die landen moet daarbij voorop staan Het economische leven in de ont wikkelingslanden moet voorts een bredere grondslag verkrijgen op dat zij in staat geraken op eigen kracht hun welvaart te verhogen De thans helaas nog toenemende welvaartsverschillen in de wereld maken het des te noodzakelijker op ruime schaal financiële en techni sche hulp te bieden De regering streeft naar een evenwichtig pro gramma van hulpverlening binnen het Koninkrijk en daarbuiten in verscheidene bilaterale en multilate rale vormen Het verheugt de regering dat de betrekkingen tot Indonesië belang rijk zijn verbeterd Nu de eerste stappen zijn gezet naar normalise ring van ' t handelsverkeer heeft zij goede hoop dat dit zich geleidelijk zal ontplooien De samenwerking in Benelux ver-band acht de regering van des te meer betekenis nu de internatio nale betrekkingen zoveel hechter worden Het verdrag inzake een ver beterde Schelde Rijnverbinding dat voor de verhouding van ons land tot België zo belangrijk is zal u ter goedkeuring worden voorgelegd De regering is ervan overtuigd dat de goede verstandhouding binnen het Koninkrijl der Nederlanden zal worden bestendigd De Koninkrijks gedachte moge daarbij ook komend ] aar weder onze drie landen bezie len Het sociaal-economische beleid richt zich zowel op een zo krachtig mogelijke en evenwichtige groei van de economie op lange termijn als op de beheersing van de conjunctuur Ten behoeve van de econo mische ontwikkeling zal in samen werking met het bedrijfsleven een onderzoek worden ingesteld naar de vooruitzichten op middellange termijn voor onze volkshuishou ding als geheel en voor verschil lende sectoren afzonderlijk Daar bij zal rekening worden gehouden met de wijze waarop de com missie van de Europese Econo mische Gemeenschap zich een dergelijk onder zoek in Euro pees verband heeft gedacht Mede ten gevolge van een bijzon dere verhoging van de landbouwuit gaven zal de rijksbegroting voor 1964 een grotere toeneming van de uitgaven vertonen dan past bij het door het kabinet als grondslag aan vaarde financiële beleid Dit beleid is erop gericht de stijging van de uitgaven in de periode tot en met 1967 als geheel genomen achter te doen blijven bij de groei van het nationale inkomen Uit een - oogpunt van conjunctuurbeïnvloeding vol doet de begroting aan de eisen die daaraan moeten worden gesteld Een ontwerp voor een nieuwe comptabiliteitswet zal u deze zit tingsperiode worden aangeboden Lonen en prijzen De regering vertrouwt dat het georganiseerde bedrijfsleven dat in eerste instantie verjintwoorde lijk is voor het loonbeleid de loonkostenstijging voor 1964 bin nen aanvaardbare grenzen zal houden Naar haar mening worden die grenzen primair bepaald door de macro economische produkti viteitsontwikkeling maar daar naast acht zij van grote betekenis het verband tussen de loonont wikkeling en het prijspeil het in vesteringsniveau en de concur rentiepositie ten opzichte van het buitenland Intussen is de regering met zorg vervuld over een aantal met de zeer krappe arbeidsmarkt samen hangende verschijnselen die een ernstige inbreuk maken op een ver antwoorde loonvorming Zij zal in nauw overleg met het georganiseer de bedrijfsleven dit vraagstuk onder ogen zien Gelet op de aanhoudende span ning in de conjunctuur en de op waartse druk op de prijzen zal de regering een krachtig prijsbeleid blijven voeren Zij ziet ook dit in nauw verband met een verantwoord loonbeleid Voorts zal zij een juiste prijsvorming door een actief mede dingingsbeleid Verhoging AOW De grote zorg die de regering draagt voor de sociaal en econo misch zwakken van onze samenle ving brengt mede dat zij in het geheel van haar beleid een voor name plaats toekent aan de verho ging tot een sociaal minimum van de uitkeringen krachtens de alge mene ouderdomsvoorziening Voor stellen terzake zal zij spoedig na ontvangst van het advies van de Sociaal Economische Raad uitwer ken Nadat het georganiseerd overleg in ambtenarenzaken ' t beraad over een nieuwe pensioenwet heeft be ëindigd zal de regering een desbe treffend wetsontwerp indienen Met het indienen van een voorstel tot uitbreiding van de werkingssfeer van de interimwet invaliditeitsren tetrekkers beoogt de regering een verdere verbetering van de voor zieningen ten behoeve van de gehan dicapten Een wetsvoorstel om de inkomensgrens in de Algemene Kin derbijslagwet te doen vervallen zal u binnenkort bereiken De regering acht de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatieeen belangrijk instrument omondernemers en werknemers ge zamenlijk een grotere verant woordelijkheid te geven voor degang van zaken in het bedrijfs leven Zij ziet met belangstellinghet advies van de Sociaal Econo mische Raad over de herzieningvan de wet op de bedrijfsorgani satie tegemoet In een tüd waarin de toenemen de industrJialisatie en verstedeUjIdng van ons dichtbevolkte land de ge varen van de mens in zijn levens milieu doen stijgen worden hoge eisen gesteld aan het beleid op het gebied van de volksgezondheid De regering hoopt dat de ziekenfonds wet en de wet op de ziekenhuis tarieven in de komende zittings periode tot stand zullen komen De zorg voor de geestelijk zieken zal haar bijzondere aandacht hebben Het ligt in het voornemen de Al gemene Bijstandswet op 1 januari 1965 in werking te doen treden Voorts is in voorbereiding een nieuwe regeling van het consump tieve geldkrediet In de loop van het zittingsjaar zal een ontwerp woonwagenwet worden ingediend waarmede de aanpassing van de woonwagenbevolking aan de geves tigde samenleving wordt beoogd Woningnood In de regeringsverklaring van 31 juli is uiteengezet van hoeveel be lang de regering de opheffing van de woningnood acht Aan de bestrij ding van dit maatschappelijke euvel heeft zij de hoogste prioriteit toe gekend Daarvoor zal zo nodig in breuk worden gemaakt op de norm die voor de toelaatbare stijging van de uitgaven is aanvaard De regering wil door een samen stel van maatregelen de produktivi telt en de totale produktie van de bouwnijverheid opvoeren Eén van deze maatregelen is de bevordering van de continuïteit in deze bedrijfs - De Nieuwe Rotterdamse Courant onafh lib noemt de troonrede een uittreksel van de regeringsverklaring van 31 juli Het Rotterdamse blad mist het nieuwe ontwerp arbeidsvoorwaar denwet Van betekenis is dat de troon rede de twee doelstellingen van het sociaal economische beleid als gelijkwaardig naast elkaar stelt evenwichtige groei van de econo mie en conjunctuurverzekering Aan laatstgenoemd punt was in de regeringsverklaring maar weinig aandacht besteed Belangrijk vindt het blad het dat een tipje wordt opgelicht van de sluier waarachter minister Bogaers zijn plannen uitbroedt Het blad merkt op dat het kabi net Marijnen de neiging heeft telkens aan te haken bij het vorige kabinet maar dat het eigen karak ter zal moeten krijgen „ Er is geen aanleiding bq voor baat aan de wqsheid van de rege ring te twijfelen " zo concludeert Het Parool onafh soc aan het slot van z\jn beschouwing over de troonrede „ Het is duidelijk " zo vervolgt deze krant „ dat het ka binet Marenen de zwakke plekken in het beleid van zijn voorganger te Iflf wil gaan De toon waarop dit wordt aan gekondigd had echter van wat meer energie en minder gezapig heid kunnen getuigen De vraag dringt zich op of een troonrede die zwijgt over actualiteiten als KLM en televisie en die uitweidt over woonwagenproblemen wel geheel van deze tijd is " Vomat het oude competentiege schil tussen departementen van buitenlandse on van economische zaken een hinderpaal voor een ac tief beleid ten deze Het is teleurstellend dat geheel wordt gezwegen over het energie beleid maar misschien wordt dit zysJgen K^oorpaafct dooixlait in dtó tak Een nota over dit beleid zal x1j spoedig indienen Het overleg met het bedrijfsleven is inmiddels ver gevorderd Alles zal in het werk worden gesteld boven het In het bouwprogramraia vermelde totaal van 90.000 woningen uit te komen Hulp aan landbouw De regering zal blijven streven zowel naar ontplooiing van het Europese landbouwbeleid als naar verhoging van de rentabiliteit van de Nederlandse landbouw Ter te gemoetkoming in de moeilijke om standigheden waarin vooral de vee houderij en het gemengde bedrijf verkeren wil de regering mede door een hogere bijdrage uit de rijks middelen de uitkomsten van de melkveehouderij trachten te verbe teren Structurele aanpassing van de landbouw Is noodzakelijk Het ont wikkelings - en saneringsfonds zal daarvoor een waardevol hulpmiddel zijn In de begroting zijn voorts meer middelen dan voorheen aange vraagd voor de ruilverkaveling en andere cultuurtechnische werken De regering is voornemens de ver schillende vraagstukken die ver band honden met de ruimtelijke or dening sterker te coördineren en in te passen in een beleidspatroon De regering is verontrust over het toenemen van het aantal verkeers ongelukken Zij zal verdere maatre gelen treffen ter verhoging van de verkeersveiligheid De handhaving en de vernieuwing van het recht nemen een belangrij ke plaats in het regeringsbeleid in In het komende zittingsjaar zullen wetsontwerpen worden ingediend met betrekking tot het verbintenis senrecht en onderdelen van het bur gerlijk procesrecht De regering De prinsessen Beatrix en Irene tegenover hun muster prinses Margriet in de open calèche Op dit moment zouden de paarden schrikken en op hol slaan kabinet ter zake meer dan één gedachte leeft aldus Het Parool Pover begin De Tij d/Maasbode r.-k schrijft De indrukwekkende prio riteitenreeks van de regeringsver klaring heeft in de troonrede en miljoenennota nog maar een pover begin van verwezenlijking gevon den De toekomst na 1965 zal moeten leren wat er dan wel uit de bus zal komen Enige scepsis is wel gerechtvaardigd Behalve de onzekerheid over de verwezenlijking van de prioriteiten bestaat bij het blad ook de nodige twijfel over de juistheid van het gehele begrotingsbeeld tegen de achtergrond van de economische situatie waarin wij ons bevinden en die door de jongste ontwikke lingen op het loonfront dreigt aan sterke wijzigingen onderhevig te zullen zijn De troonrede en de miljoenen nota lopen achter de recente feiten aan Bovendien missen zij de aan sluiting bij ontwikkelingen in het bedrijfsleven waarvan de uitslag niet te voorspellen valt De troon rede is een tamelijk kleurloos stuk geworden een momentopname van de huidige zorgen van het kabinet voorbestemd om snel te worden achterhaald door nieuwe beleids lijnen Vlakke toon Niemand zal vrezen wij zo schrijft het Algemeen Han delsblad lib de troonrede een meesterstuk noemen Er klinkt menig vlakke toon uit op en zelfs een enkele dissonant met name de defensieparagraaf Tweeëneenhalve regel van nietszeggende woor den is alles wat minister De Jong heeft bijgedragen Zijn collega van verkeer en wa terstaat doet niet voor hem onder Over waterstaat helemaal niets Over yeïkeei de interessante mede - acht de voorgestelde vernieuwing van de regelen omtrent de rechts positie van vreemdelingen van veel belang Het aandeel der lagere organen in het geheel van de landelijke ontwik keling is van grote betekenis omdat daardoor het eigen karakter van de provincie en de gemeente tot zijn recht komt De regering hoopt daar om dat spoedig de wetsontwerpen tot verruiming van het gemeente lijk belastinggebied en wijziging van de gemeentewet met betrekking tot de binnengemeentelijke decentrali satie zullen worden behandeld Er bestaat een wisselwerking tus sen de toeneming van de materiële welvaart en de geestelijke en cul turele ontplooiing van ons volk Biedt immers de welvaartsstijging ruimere mogelijkheden tot ontwik keling van onderwijs en cultuur zij stelt er tegelijkertijd ook nieuwe eisen aan Het snel veranderende wereldbeeld dwingt meer nog dan in het verleden er zorg voor te dragen dat onze jeugd in het gezin op de school en daarbuiten terdege wordt voorbereid op de taken waarvoor zij zich gesteld zal zien Een goed onderwijssysteem is zowel voor de opvoeding van de jeugd als voor de krachtige groei van onze volkshuishouding nood zakelijk Om deze redenen zal de regering de uitbreiding van de instellingen voor wetenschap pelijk onderwijs en onderaoek krachtig bevorderen Zij zal zowel voortwerken aan de vernieuwing van ons onderwijsbestel als de nodige zorg besteden aan de vor ming buiten schoolverband Daar naast acht zij — ook voor de vol wassenen — een doelbewust be vordering harerzijds van de sport evenals van alle andere vormen van actieve vrijetijdsbesteding een taak van groot gewicht Vele problemen vragen een oplos sing en velerlei doeleinden dienen te worden nagestreefd De mogelijkhe den zijn evenwel beperkt zodat met wijsheid een keuze zal moeten worden gedaan De door de Twee de Kamer beoogde verandering in de procedure van de begrotingsbe handeling waartoe dit jaar weder om een proef zal worden genomen kan mettertijd het overleg over de ze keuze verbeterenu De regering heeft het vertrouwen in gemeen overleg met de Staten Generaal in ' t thans aanvangende parlementaire jaar een vruchtbaar beleid te kunnen voeren Ik wens u voldoening toe bij de vervulling van uw verantwoordelijke en veelomvattende taak Dat Gods ze gen op uw arbeid ruste Met deze bede verklaar ik de gewone zitting der Staten Generaal voor geopend deling dat de regering verontrust is over de toeneming van het aan tal ongelukken op de weg en dat zij er wat tegen wil doen Ook over verhoging van de huren wordt in alle talen gezwegen Een ander onderwerp waarnaar men in de troonrede tevergeefs zoekt is de televisie Klaarblijke lijk ziet de regering hier in af wachting van het werk van de pa - cificatie commissie vooi'lopig wei nig aanleiding tot eigen activiteit Deze troonrede biedt weinig aan leiding tot vreugdevol trompetge schal Men vraagt zich bezorgd af of de ministers redding zullen we ten te brengen voor enkele van de neteligste problemen Geen rimram Deze troonrede zo schrijft Het V r ij e V o 1 k PvdA is een nuch ter en goed geschreven stuk De rimram over de democratie waar mee het kabinet-De Quay begon is gelukkig geheel achterwege ge bleven Voldoening wekt het dat Neder land economische programma's op langere termijn gaat opstellen Daarbij houdt het rekening met de werkwijze van de Europese Econo mische Gemeenschap Dat is een stuk broodnodige planmatigheid Ook deze regering wil de groei van de staatsuitgaven achter laten blijven bij de groei van het natio naal inkomen Maar evenals de vorige regering moet zij constate ren dat dit wel met zal slagen Het gaat deze regering dan net als de vorige Zij is als de principiële ge heelonthouder die elk jaar een bij zondere reden heeft om te drinken Ten slotte de loonpolitiek De re gering schuift de verantwoordelijk heid zover mogelijk van zich af Dat is in de eerste plaats een zaak van het bedrijfsleven geworden Maar het bedrijfsleven zit met de gebakken peren Een loonpolitiek is immers alleen te voeren als zij aans'luit bij ^ en investeringspolitiek Traditioneel beginpunt waar zich de publieke belangstelling tot vele rijen zich op de tenen rek kende toeschouwers had verdicht was weer het paleis aan het Lange Voorhout Op gewone dagen zo maar een statig huis in de rij van deftige huizen aan de mooiste allee van Nederland Maar op Prinsjesdag Gebouw omgeven door Koninklijke luister waarop heel het volk gelijktijdig de blik richt De lege rijttiigen rijden aan Voor het paleis de erewacht waarop zich van tijd tot tijd ketsende be velen richten Magisch tijdstip in deze zorg vuldig opgezette reeks van ge beurtenissen 13.00 uur Enkele minuten daarvóór begeven zich eerst de prinsessen Beatrix Irene en Margriet naar de crème calèche „ met postillon besparming en één voorrijder gaande twee lakeien aan elke zijde van de calèche " zoals dat in het protocol heet Even later opnieuw een groot gejuich van tribunes en uit de rijen wachtenden Het Wilhelmus klinkt koningin Juliana en prins Bemhard groeten het vaandel en nemen plaats in de Gouden Koets met acht prachtige paarden bespan nen Daarin zouden later na het onge geval met hun rijtuig ook de prin sessen plaats nemen Als de stoet op het Binnenhof is gearriveerd weerklinkt het Wil he'lmus van de Marinierskapel en presenteert de 70 man sterke ere wacht van het korps mariniers met vaandel en vaandelwacht het geweer evenals de ere-afzet - een belastingpolitiek en een prijs politiek die de loonpolitiek econo misch en moreel dragen Welnu dat zien wij niet Men kan moeilijk zeggen zo schrijft Het Vaderland lib dat met de troonrede van vandaag de eerste etappe van het kabinet Marijnen wordt ingeluid omdat de regeringsverklaring van zes weken geleden als het eigenlijke start schot is te beschouwen Die ver klaring was dermate uitgebreid dat er voor de troonrede weinig overbleef en bijgevolg maakt dit staatsstuk een vrij saaie indruk Maar de ervaring heeft gelukkig geleerd dat het meest gecommen tarieerde stuk van de derde dinsdag in september een betrekkelijke waarde heeft bij de beoordeling van een ministerploeg Kabinetten zijn vaak beter dan hun troonrede Het komt aan op de daden Op basis van enkele ervaringen der afgelopen weken zijn we geneigd dit kabinet meer te geven dan „ the benefit of the doubt " Wat in deze rede allereerst op valt zo schrijft het Haarlems Dagblad onafh is dat zij zo kernachtig opent met een zeer po sitief gestelde alinea over de Euro pese samenwerking De zorgelijke toon van verleden jaar heeft nu plaats gemaakt voor een veel krachtiger geluid Wellicht is dat mede hieraan te danken dat minister Luns inplaats van zijn tijd en werkkracht te ver spillen aan uitzichtloos geharrewar met Indonesië zich voortaan met alle energie — en met de steun van een speciale staatssecretaris — op de Europese samenwerking zal kunnen concentreren De ultra-korte passage over Be nelux doet echter vrezen dat die overgrote aandacht voor de Euro pese integratie wel eens ten koste van het verbond der kleine drie zou kunnen gaaru Voor justitie 68 miljoen méér nodig De totale uitgaven voor justitie en politie worden voor 1964 ƒ 68,7 miljoen hoger geraamd dan in 1963 Deze stijging houdt verband met salarismaatregelen en met de uit breiding van het aantal departe mentsambtenaren Voor de Rijkspolitie Is voor 1964 ƒ 11.2 mUjoen meer uitgetrokken De kosten van de gemeentepolitie worden op ƒ 204,2 miljoen geraamd tegen ƒ 190 miljoen in het voorgaand jaar Verwacht wordt dat oojc in 1964 de personeelsuitbreiding ten ge volge van de toetreding van zeven tienjarigen tot de politie zich zal voortzetten De uitgaven voor gevangeniswe zen psychopatenzorg reclassering en voorlichting zijn ƒ 57,1 miljoen geraamd tegen 51,7 in het vorig jaar De uitgaven voor kinderbescher ming zijn ƒ 14.8 miljoen hoger dan in 1963 Hiervan is ƒ 11 miljoen be stemd voor het onderbrengen van onder de justitie vallende minderja rigen in internaten Voor de civiele verdediging is ƒ 88.7 miljoen uitge trokken ting van het dertiende infanterie bataljon garde fuseliers Prinses Irene Prinsessen Koningin en Prins groeten het vaandel van het korps mariniers en bestijgen de trappen van de oude Ridderzaal Calèche van prinsessen tegen boom Vervolg van pagina 1 de stoet De prinsessen Bea trix Irene en Margriet waren om even voor één uur inge stapt in de crèmekleurige ca lèche die voor het Paleis op het Voorhout was voorgereden Na enkele meters rijden sloeg één der vier paarden wellicht ge schrokken en schichtig geworden door het applaus en gejuich op hol Hij sleepte daardoor de drie andere paarden mee Even leek het erop dat de dieren weg zouden rennen de koets meesleurend Berijders hofpersoneel en poli tiemannen schoten op de koets toe en grepen de hevig steigerende paarden bij de teugel Zij slaagden erin de calèche tegen te houden waarbij deze tegen een der bomen op het Voorhout werd gedrukt Eén der paarden viel en de berij der kwam gedeeltelijk onder het dier terecht Later bleek hij licht aan de knie gewond De Prinsessen uiterlijk kalm stapten uit de koets waarbij prin ses Beatrix bijna struikelde Het publiek ademde op en de spanning ontlaadde zich in een donderend applaus toen de Prinsessen terug liepen naar het Paleis Het hele incident had nauwelijks vijf minuten vertraging in het tijd schema ten gevolge De weg werd ijlings vrijgemaakt door het liggen de paard uit te spannen en de calèche naar een zijpad te rijden Vijf over één kwamen de drie Prinsessen opnieuw uit het Paleis dadelijk gevolgd door de Koningin en de Prins De Gouden Koets bleek ruimte te bieden aan alle vijf vorstelijke personen en onder luide toejuichingen van het pu bliek dat duidelijk bewondering had voor de koelbloedige houding van de Prinsessen kon het pro gramma van Prinsjesdag verder zonder incidenten verlopen Voor derde maal ongeluk met een koninklijke koets DEN HAAG — Ongelukken met rij tuigen van het koninklijk huis zijn gelukkig maar zelden voorgekomen maar de ongelukken die gebeurden maakten grote indruk Ruim zes en zeventig jaar geleden ontsnapte ko ningin Emma met haar toen 7-jarig dochtertje Wilhelmina in Den Haag aan een ernstig ongeval toen de twee paarden voor de koets op hol sloe gen Het rijtuig slingerde achter de schuimbekkende paarden de Scheveningseweg af in de rich ting van het Noordeinde waar het koninklijk paleis stond Juist toen de stuurloze koets een an der rijtuig ramde greep een jonge koetsier de 21-iarige An ton Kabelaar in Hij wist de teugels te pakken sloeg de zweep over de paardehoof den en wist de dieren in toom te houden Huilend zat het jonge prin sesje toen op de schoot van haar moeder beiden ongedeerd Vijf en vijftig jaar geleden reed een tram in de Parkstr in Den Haag tegen een koets waarin koningin Wilhelmina en prins Hendrik zaten De koets werd zwaar beschadigd maar de Inzittenden kwamen er ron der enige yerwondingen a:E 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 17 SEPTEMBER 196S 11 Onderzoek economische vooruitzichten op langere termijn Regering heeft zorgen over de loonvorming Europese samenwerking in open en democratisch verband vraagt Troonrede N de Ridderzaal te Den Haag heeft koningin Juliana bij de opening van de nieuwe zitting der Staten Generaal de volgende Troonrede uitgesproken LEDEN DER STATEN-GENERAAL Ï N DEZE TIJD van dynamische ontwikkeling groeit het bewustzijn van onderlinge afhankelijkheid en neemt ook het verlangen naar samenwerking toe In dit bewustzijn en in dit verlangen vindt het streven naar vereniging van de vrije Europese landen zijn uitgangs punt Het is voor ons Koninkrijk van veel belang dat hetgeen in de verdragen van Rome en van Parijs is neergelegd in zijn geheel wordt verwezenlijkt De op vatting van de regering is steeds geweest dat deze ver dragen de totstandkoming beogen van een open en democratische Europese gemeenschap een gemeen schap die niet een verdelende maar een verenigende functie moet hebben I De prinsessen Margriet Irene en Beatrix komen na het ongeluk uit het Paleis Liange Voorhout Opperstalmeester Bischoff van Heemskerck leidt hen naar de Gouden Koets Luisterrijke opening der Staten Generaal Van onze correspondent DEN HAAG — Prachtig nazomerweer heeft de traditionele luister van Prinsjesdag en het sprookje van de Gouden Koets ditmaal extra glans verleend Tienduizenden Hagenaars en zeker even zo velen van buiten de stad hadden een glimp van deze gebeurtenis geruild voor het zwart-wit beeld van de tele visie Commentaar andere bladen Slechts op een brede en hechte basis georganiseerd Europa zal in staat zijn op voet van gelijkwaardigheid samen te werken met de bondgeno ten aan de andere zijde van de oceaan In Atlantisch ver band kunnen wij vruchtbaar blijven werken aan het be houd van de vrijheid de groei van de westerse samenleving en de ontwikkeling van de constructieve krachten in de wereld Het stemt tot voldoening dat inmiddels vele landen het verdrag tot stopzetting van bovengrondse kernproeven hebben ondertekend Het voorstel tot goedkeuring van dit verdrag dat tot verminde ring van de internationale spanningen kan leiden zal u weldra bereiken Ondanks deze mogelijkheid tot ontspanning blijft het defensiebeleid er onveiTninderd op gericht naar ons beste vermogen een aandeel te leveren tot de gezamenlijke verde diging in Atlantisch verband De regering zal het hare ertoe bijdragen om de tariefonderhande lingen die het volgend jaar te Ge neve zullen plaats vinden te doen slagen Deze onderhandelingen waarbij ook de internationale pro blemen van de landbouw zijn be trokken zullen naar zij hoopt een nieuwe fase in de ontwikkeling van het internationale handelsverkeer inluiden Hulpverlening Zowel tijdens de tariefonderhan delingen als tijdens de wereldhan delsconferentie die eveneens het volgend jaar zal plaats vinden ver dienen de problemen van de ontwik kelingslanden bijzondere aandacht Vermindering van de belemmerin gen in het handelsverkeer met die landen moet daarbij voorop staan Het economische leven in de ont wikkelingslanden moet voorts een bredere grondslag verkrijgen op dat zij in staat geraken op eigen kracht hun welvaart te verhogen De thans helaas nog toenemende welvaartsverschillen in de wereld maken het des te noodzakelijker op ruime schaal financiële en techni sche hulp te bieden De regering streeft naar een evenwichtig pro gramma van hulpverlening binnen het Koninkrijk en daarbuiten in verscheidene bilaterale en multilate rale vormen Het verheugt de regering dat de betrekkingen tot Indonesië belang rijk zijn verbeterd Nu de eerste stappen zijn gezet naar normalise ring van ' t handelsverkeer heeft zij goede hoop dat dit zich geleidelijk zal ontplooien De samenwerking in Benelux ver-band acht de regering van des te meer betekenis nu de internatio nale betrekkingen zoveel hechter worden Het verdrag inzake een ver beterde Schelde Rijnverbinding dat voor de verhouding van ons land tot België zo belangrijk is zal u ter goedkeuring worden voorgelegd De regering is ervan overtuigd dat de goede verstandhouding binnen het Koninkrijl der Nederlanden zal worden bestendigd De Koninkrijks gedachte moge daarbij ook komend ] aar weder onze drie landen bezie len Het sociaal-economische beleid richt zich zowel op een zo krachtig mogelijke en evenwichtige groei van de economie op lange termijn als op de beheersing van de conjunctuur Ten behoeve van de econo mische ontwikkeling zal in samen werking met het bedrijfsleven een onderzoek worden ingesteld naar de vooruitzichten op middellange termijn voor onze volkshuishou ding als geheel en voor verschil lende sectoren afzonderlijk Daar bij zal rekening worden gehouden met de wijze waarop de com missie van de Europese Econo mische Gemeenschap zich een dergelijk onder zoek in Euro pees verband heeft gedacht Mede ten gevolge van een bijzon dere verhoging van de landbouwuit gaven zal de rijksbegroting voor 1964 een grotere toeneming van de uitgaven vertonen dan past bij het door het kabinet als grondslag aan vaarde financiële beleid Dit beleid is erop gericht de stijging van de uitgaven in de periode tot en met 1967 als geheel genomen achter te doen blijven bij de groei van het nationale inkomen Uit een - oogpunt van conjunctuurbeïnvloeding vol doet de begroting aan de eisen die daaraan moeten worden gesteld Een ontwerp voor een nieuwe comptabiliteitswet zal u deze zit tingsperiode worden aangeboden Lonen en prijzen De regering vertrouwt dat het georganiseerde bedrijfsleven dat in eerste instantie verjintwoorde lijk is voor het loonbeleid de loonkostenstijging voor 1964 bin nen aanvaardbare grenzen zal houden Naar haar mening worden die grenzen primair bepaald door de macro economische produkti viteitsontwikkeling maar daar naast acht zij van grote betekenis het verband tussen de loonont wikkeling en het prijspeil het in vesteringsniveau en de concur rentiepositie ten opzichte van het buitenland Intussen is de regering met zorg vervuld over een aantal met de zeer krappe arbeidsmarkt samen hangende verschijnselen die een ernstige inbreuk maken op een ver antwoorde loonvorming Zij zal in nauw overleg met het georganiseer de bedrijfsleven dit vraagstuk onder ogen zien Gelet op de aanhoudende span ning in de conjunctuur en de op waartse druk op de prijzen zal de regering een krachtig prijsbeleid blijven voeren Zij ziet ook dit in nauw verband met een verantwoord loonbeleid Voorts zal zij een juiste prijsvorming door een actief mede dingingsbeleid Verhoging AOW De grote zorg die de regering draagt voor de sociaal en econo misch zwakken van onze samenle ving brengt mede dat zij in het geheel van haar beleid een voor name plaats toekent aan de verho ging tot een sociaal minimum van de uitkeringen krachtens de alge mene ouderdomsvoorziening Voor stellen terzake zal zij spoedig na ontvangst van het advies van de Sociaal Economische Raad uitwer ken Nadat het georganiseerd overleg in ambtenarenzaken ' t beraad over een nieuwe pensioenwet heeft be ëindigd zal de regering een desbe treffend wetsontwerp indienen Met het indienen van een voorstel tot uitbreiding van de werkingssfeer van de interimwet invaliditeitsren tetrekkers beoogt de regering een verdere verbetering van de voor zieningen ten behoeve van de gehan dicapten Een wetsvoorstel om de inkomensgrens in de Algemene Kin derbijslagwet te doen vervallen zal u binnenkort bereiken De regering acht de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatieeen belangrijk instrument omondernemers en werknemers ge zamenlijk een grotere verant woordelijkheid te geven voor degang van zaken in het bedrijfs leven Zij ziet met belangstellinghet advies van de Sociaal Econo mische Raad over de herzieningvan de wet op de bedrijfsorgani satie tegemoet In een tüd waarin de toenemen de industrJialisatie en verstedeUjIdng van ons dichtbevolkte land de ge varen van de mens in zijn levens milieu doen stijgen worden hoge eisen gesteld aan het beleid op het gebied van de volksgezondheid De regering hoopt dat de ziekenfonds wet en de wet op de ziekenhuis tarieven in de komende zittings periode tot stand zullen komen De zorg voor de geestelijk zieken zal haar bijzondere aandacht hebben Het ligt in het voornemen de Al gemene Bijstandswet op 1 januari 1965 in werking te doen treden Voorts is in voorbereiding een nieuwe regeling van het consump tieve geldkrediet In de loop van het zittingsjaar zal een ontwerp woonwagenwet worden ingediend waarmede de aanpassing van de woonwagenbevolking aan de geves tigde samenleving wordt beoogd Woningnood In de regeringsverklaring van 31 juli is uiteengezet van hoeveel be lang de regering de opheffing van de woningnood acht Aan de bestrij ding van dit maatschappelijke euvel heeft zij de hoogste prioriteit toe gekend Daarvoor zal zo nodig in breuk worden gemaakt op de norm die voor de toelaatbare stijging van de uitgaven is aanvaard De regering wil door een samen stel van maatregelen de produktivi telt en de totale produktie van de bouwnijverheid opvoeren Eén van deze maatregelen is de bevordering van de continuïteit in deze bedrijfs - De Nieuwe Rotterdamse Courant onafh lib noemt de troonrede een uittreksel van de regeringsverklaring van 31 juli Het Rotterdamse blad mist het nieuwe ontwerp arbeidsvoorwaar denwet Van betekenis is dat de troon rede de twee doelstellingen van het sociaal economische beleid als gelijkwaardig naast elkaar stelt evenwichtige groei van de econo mie en conjunctuurverzekering Aan laatstgenoemd punt was in de regeringsverklaring maar weinig aandacht besteed Belangrijk vindt het blad het dat een tipje wordt opgelicht van de sluier waarachter minister Bogaers zijn plannen uitbroedt Het blad merkt op dat het kabi net Marijnen de neiging heeft telkens aan te haken bij het vorige kabinet maar dat het eigen karak ter zal moeten krijgen „ Er is geen aanleiding bq voor baat aan de wqsheid van de rege ring te twijfelen " zo concludeert Het Parool onafh soc aan het slot van z\jn beschouwing over de troonrede „ Het is duidelijk " zo vervolgt deze krant „ dat het ka binet Marenen de zwakke plekken in het beleid van zijn voorganger te Iflf wil gaan De toon waarop dit wordt aan gekondigd had echter van wat meer energie en minder gezapig heid kunnen getuigen De vraag dringt zich op of een troonrede die zwijgt over actualiteiten als KLM en televisie en die uitweidt over woonwagenproblemen wel geheel van deze tijd is " Vomat het oude competentiege schil tussen departementen van buitenlandse on van economische zaken een hinderpaal voor een ac tief beleid ten deze Het is teleurstellend dat geheel wordt gezwegen over het energie beleid maar misschien wordt dit zysJgen K^oorpaafct dooixlait in dtó tak Een nota over dit beleid zal x1j spoedig indienen Het overleg met het bedrijfsleven is inmiddels ver gevorderd Alles zal in het werk worden gesteld boven het In het bouwprogramraia vermelde totaal van 90.000 woningen uit te komen Hulp aan landbouw De regering zal blijven streven zowel naar ontplooiing van het Europese landbouwbeleid als naar verhoging van de rentabiliteit van de Nederlandse landbouw Ter te gemoetkoming in de moeilijke om standigheden waarin vooral de vee houderij en het gemengde bedrijf verkeren wil de regering mede door een hogere bijdrage uit de rijks middelen de uitkomsten van de melkveehouderij trachten te verbe teren Structurele aanpassing van de landbouw Is noodzakelijk Het ont wikkelings - en saneringsfonds zal daarvoor een waardevol hulpmiddel zijn In de begroting zijn voorts meer middelen dan voorheen aange vraagd voor de ruilverkaveling en andere cultuurtechnische werken De regering is voornemens de ver schillende vraagstukken die ver band honden met de ruimtelijke or dening sterker te coördineren en in te passen in een beleidspatroon De regering is verontrust over het toenemen van het aantal verkeers ongelukken Zij zal verdere maatre gelen treffen ter verhoging van de verkeersveiligheid De handhaving en de vernieuwing van het recht nemen een belangrij ke plaats in het regeringsbeleid in In het komende zittingsjaar zullen wetsontwerpen worden ingediend met betrekking tot het verbintenis senrecht en onderdelen van het bur gerlijk procesrecht De regering De prinsessen Beatrix en Irene tegenover hun muster prinses Margriet in de open calèche Op dit moment zouden de paarden schrikken en op hol slaan kabinet ter zake meer dan één gedachte leeft aldus Het Parool Pover begin De Tij d/Maasbode r.-k schrijft De indrukwekkende prio riteitenreeks van de regeringsver klaring heeft in de troonrede en miljoenennota nog maar een pover begin van verwezenlijking gevon den De toekomst na 1965 zal moeten leren wat er dan wel uit de bus zal komen Enige scepsis is wel gerechtvaardigd Behalve de onzekerheid over de verwezenlijking van de prioriteiten bestaat bij het blad ook de nodige twijfel over de juistheid van het gehele begrotingsbeeld tegen de achtergrond van de economische situatie waarin wij ons bevinden en die door de jongste ontwikke lingen op het loonfront dreigt aan sterke wijzigingen onderhevig te zullen zijn De troonrede en de miljoenen nota lopen achter de recente feiten aan Bovendien missen zij de aan sluiting bij ontwikkelingen in het bedrijfsleven waarvan de uitslag niet te voorspellen valt De troon rede is een tamelijk kleurloos stuk geworden een momentopname van de huidige zorgen van het kabinet voorbestemd om snel te worden achterhaald door nieuwe beleids lijnen Vlakke toon Niemand zal vrezen wij zo schrijft het Algemeen Han delsblad lib de troonrede een meesterstuk noemen Er klinkt menig vlakke toon uit op en zelfs een enkele dissonant met name de defensieparagraaf Tweeëneenhalve regel van nietszeggende woor den is alles wat minister De Jong heeft bijgedragen Zijn collega van verkeer en wa terstaat doet niet voor hem onder Over waterstaat helemaal niets Over yeïkeei de interessante mede - acht de voorgestelde vernieuwing van de regelen omtrent de rechts positie van vreemdelingen van veel belang Het aandeel der lagere organen in het geheel van de landelijke ontwik keling is van grote betekenis omdat daardoor het eigen karakter van de provincie en de gemeente tot zijn recht komt De regering hoopt daar om dat spoedig de wetsontwerpen tot verruiming van het gemeente lijk belastinggebied en wijziging van de gemeentewet met betrekking tot de binnengemeentelijke decentrali satie zullen worden behandeld Er bestaat een wisselwerking tus sen de toeneming van de materiële welvaart en de geestelijke en cul turele ontplooiing van ons volk Biedt immers de welvaartsstijging ruimere mogelijkheden tot ontwik keling van onderwijs en cultuur zij stelt er tegelijkertijd ook nieuwe eisen aan Het snel veranderende wereldbeeld dwingt meer nog dan in het verleden er zorg voor te dragen dat onze jeugd in het gezin op de school en daarbuiten terdege wordt voorbereid op de taken waarvoor zij zich gesteld zal zien Een goed onderwijssysteem is zowel voor de opvoeding van de jeugd als voor de krachtige groei van onze volkshuishouding nood zakelijk Om deze redenen zal de regering de uitbreiding van de instellingen voor wetenschap pelijk onderwijs en onderaoek krachtig bevorderen Zij zal zowel voortwerken aan de vernieuwing van ons onderwijsbestel als de nodige zorg besteden aan de vor ming buiten schoolverband Daar naast acht zij — ook voor de vol wassenen — een doelbewust be vordering harerzijds van de sport evenals van alle andere vormen van actieve vrijetijdsbesteding een taak van groot gewicht Vele problemen vragen een oplos sing en velerlei doeleinden dienen te worden nagestreefd De mogelijkhe den zijn evenwel beperkt zodat met wijsheid een keuze zal moeten worden gedaan De door de Twee de Kamer beoogde verandering in de procedure van de begrotingsbe handeling waartoe dit jaar weder om een proef zal worden genomen kan mettertijd het overleg over de ze keuze verbeterenu De regering heeft het vertrouwen in gemeen overleg met de Staten Generaal in ' t thans aanvangende parlementaire jaar een vruchtbaar beleid te kunnen voeren Ik wens u voldoening toe bij de vervulling van uw verantwoordelijke en veelomvattende taak Dat Gods ze gen op uw arbeid ruste Met deze bede verklaar ik de gewone zitting der Staten Generaal voor geopend deling dat de regering verontrust is over de toeneming van het aan tal ongelukken op de weg en dat zij er wat tegen wil doen Ook over verhoging van de huren wordt in alle talen gezwegen Een ander onderwerp waarnaar men in de troonrede tevergeefs zoekt is de televisie Klaarblijke lijk ziet de regering hier in af wachting van het werk van de pa - cificatie commissie vooi'lopig wei nig aanleiding tot eigen activiteit Deze troonrede biedt weinig aan leiding tot vreugdevol trompetge schal Men vraagt zich bezorgd af of de ministers redding zullen we ten te brengen voor enkele van de neteligste problemen Geen rimram Deze troonrede zo schrijft Het V r ij e V o 1 k PvdA is een nuch ter en goed geschreven stuk De rimram over de democratie waar mee het kabinet-De Quay begon is gelukkig geheel achterwege ge bleven Voldoening wekt het dat Neder land economische programma's op langere termijn gaat opstellen Daarbij houdt het rekening met de werkwijze van de Europese Econo mische Gemeenschap Dat is een stuk broodnodige planmatigheid Ook deze regering wil de groei van de staatsuitgaven achter laten blijven bij de groei van het natio naal inkomen Maar evenals de vorige regering moet zij constate ren dat dit wel met zal slagen Het gaat deze regering dan net als de vorige Zij is als de principiële ge heelonthouder die elk jaar een bij zondere reden heeft om te drinken Ten slotte de loonpolitiek De re gering schuift de verantwoordelijk heid zover mogelijk van zich af Dat is in de eerste plaats een zaak van het bedrijfsleven geworden Maar het bedrijfsleven zit met de gebakken peren Een loonpolitiek is immers alleen te voeren als zij aans'luit bij ^ en investeringspolitiek Traditioneel beginpunt waar zich de publieke belangstelling tot vele rijen zich op de tenen rek kende toeschouwers had verdicht was weer het paleis aan het Lange Voorhout Op gewone dagen zo maar een statig huis in de rij van deftige huizen aan de mooiste allee van Nederland Maar op Prinsjesdag Gebouw omgeven door Koninklijke luister waarop heel het volk gelijktijdig de blik richt De lege rijttiigen rijden aan Voor het paleis de erewacht waarop zich van tijd tot tijd ketsende be velen richten Magisch tijdstip in deze zorg vuldig opgezette reeks van ge beurtenissen 13.00 uur Enkele minuten daarvóór begeven zich eerst de prinsessen Beatrix Irene en Margriet naar de crème calèche „ met postillon besparming en één voorrijder gaande twee lakeien aan elke zijde van de calèche " zoals dat in het protocol heet Even later opnieuw een groot gejuich van tribunes en uit de rijen wachtenden Het Wilhelmus klinkt koningin Juliana en prins Bemhard groeten het vaandel en nemen plaats in de Gouden Koets met acht prachtige paarden bespan nen Daarin zouden later na het onge geval met hun rijtuig ook de prin sessen plaats nemen Als de stoet op het Binnenhof is gearriveerd weerklinkt het Wil he'lmus van de Marinierskapel en presenteert de 70 man sterke ere wacht van het korps mariniers met vaandel en vaandelwacht het geweer evenals de ere-afzet - een belastingpolitiek en een prijs politiek die de loonpolitiek econo misch en moreel dragen Welnu dat zien wij niet Men kan moeilijk zeggen zo schrijft Het Vaderland lib dat met de troonrede van vandaag de eerste etappe van het kabinet Marijnen wordt ingeluid omdat de regeringsverklaring van zes weken geleden als het eigenlijke start schot is te beschouwen Die ver klaring was dermate uitgebreid dat er voor de troonrede weinig overbleef en bijgevolg maakt dit staatsstuk een vrij saaie indruk Maar de ervaring heeft gelukkig geleerd dat het meest gecommen tarieerde stuk van de derde dinsdag in september een betrekkelijke waarde heeft bij de beoordeling van een ministerploeg Kabinetten zijn vaak beter dan hun troonrede Het komt aan op de daden Op basis van enkele ervaringen der afgelopen weken zijn we geneigd dit kabinet meer te geven dan „ the benefit of the doubt " Wat in deze rede allereerst op valt zo schrijft het Haarlems Dagblad onafh is dat zij zo kernachtig opent met een zeer po sitief gestelde alinea over de Euro pese samenwerking De zorgelijke toon van verleden jaar heeft nu plaats gemaakt voor een veel krachtiger geluid Wellicht is dat mede hieraan te danken dat minister Luns inplaats van zijn tijd en werkkracht te ver spillen aan uitzichtloos geharrewar met Indonesië zich voortaan met alle energie — en met de steun van een speciale staatssecretaris — op de Europese samenwerking zal kunnen concentreren De ultra-korte passage over Be nelux doet echter vrezen dat die overgrote aandacht voor de Euro pese integratie wel eens ten koste van het verbond der kleine drie zou kunnen gaaru Voor justitie 68 miljoen méér nodig De totale uitgaven voor justitie en politie worden voor 1964 ƒ 68,7 miljoen hoger geraamd dan in 1963 Deze stijging houdt verband met salarismaatregelen en met de uit breiding van het aantal departe mentsambtenaren Voor de Rijkspolitie Is voor 1964 ƒ 11.2 mUjoen meer uitgetrokken De kosten van de gemeentepolitie worden op ƒ 204,2 miljoen geraamd tegen ƒ 190 miljoen in het voorgaand jaar Verwacht wordt dat oojc in 1964 de personeelsuitbreiding ten ge volge van de toetreding van zeven tienjarigen tot de politie zich zal voortzetten De uitgaven voor gevangeniswe zen psychopatenzorg reclassering en voorlichting zijn ƒ 57,1 miljoen geraamd tegen 51,7 in het vorig jaar De uitgaven voor kinderbescher ming zijn ƒ 14.8 miljoen hoger dan in 1963 Hiervan is ƒ 11 miljoen be stemd voor het onderbrengen van onder de justitie vallende minderja rigen in internaten Voor de civiele verdediging is ƒ 88.7 miljoen uitge trokken ting van het dertiende infanterie bataljon garde fuseliers Prinses Irene Prinsessen Koningin en Prins groeten het vaandel van het korps mariniers en bestijgen de trappen van de oude Ridderzaal Calèche van prinsessen tegen boom Vervolg van pagina 1 de stoet De prinsessen Bea trix Irene en Margriet waren om even voor één uur inge stapt in de crèmekleurige ca lèche die voor het Paleis op het Voorhout was voorgereden Na enkele meters rijden sloeg één der vier paarden wellicht ge schrokken en schichtig geworden door het applaus en gejuich op hol Hij sleepte daardoor de drie andere paarden mee Even leek het erop dat de dieren weg zouden rennen de koets meesleurend Berijders hofpersoneel en poli tiemannen schoten op de koets toe en grepen de hevig steigerende paarden bij de teugel Zij slaagden erin de calèche tegen te houden waarbij deze tegen een der bomen op het Voorhout werd gedrukt Eén der paarden viel en de berij der kwam gedeeltelijk onder het dier terecht Later bleek hij licht aan de knie gewond De Prinsessen uiterlijk kalm stapten uit de koets waarbij prin ses Beatrix bijna struikelde Het publiek ademde op en de spanning ontlaadde zich in een donderend applaus toen de Prinsessen terug liepen naar het Paleis Het hele incident had nauwelijks vijf minuten vertraging in het tijd schema ten gevolge De weg werd ijlings vrijgemaakt door het liggen de paard uit te spannen en de calèche naar een zijpad te rijden Vijf over één kwamen de drie Prinsessen opnieuw uit het Paleis dadelijk gevolgd door de Koningin en de Prins De Gouden Koets bleek ruimte te bieden aan alle vijf vorstelijke personen en onder luide toejuichingen van het pu bliek dat duidelijk bewondering had voor de koelbloedige houding van de Prinsessen kon het pro gramma van Prinsjesdag verder zonder incidenten verlopen Voor derde maal ongeluk met een koninklijke koets DEN HAAG — Ongelukken met rij tuigen van het koninklijk huis zijn gelukkig maar zelden voorgekomen maar de ongelukken die gebeurden maakten grote indruk Ruim zes en zeventig jaar geleden ontsnapte ko ningin Emma met haar toen 7-jarig dochtertje Wilhelmina in Den Haag aan een ernstig ongeval toen de twee paarden voor de koets op hol sloe gen Het rijtuig slingerde achter de schuimbekkende paarden de Scheveningseweg af in de rich ting van het Noordeinde waar het koninklijk paleis stond Juist toen de stuurloze koets een an der rijtuig ramde greep een jonge koetsier de 21-iarige An ton Kabelaar in Hij wist de teugels te pakken sloeg de zweep over de paardehoof den en wist de dieren in toom te houden Huilend zat het jonge prin sesje toen op de schoot van haar moeder beiden ongedeerd Vijf en vijftig jaar geleden reed een tram in de Parkstr in Den Haag tegen een koets waarin koningin Wilhelmina en prins Hendrik zaten De koets werd zwaar beschadigd maar de Inzittenden kwamen er ron der enige yerwondingen a:E 
12 DINSDAG 17 SEPTEMBER 1963 tlTRECHT&CH NIEUWSBL Gewone Dienst Buitengewone Dienst Oorspron - Vermoe - Ontwerp - Oorspron - Vermoe - Ontwerp begrotino kelijk vast - delijke uit - begroting kelijk vast - delijke uit - gesteld komsten 1964 gesteld komsten 1964 " 1963 1963 1963 1963 Algemeen bestuur 487,8 431,6 422,5 82,1 77,5 95,6 Militaire uitgaven 2 172.4 2 250.0 2 330,3 — — Buitenlandse betrekkingen 180,3 165,0 247,4 32,2 34,2 40,5 Suriname en Nederlandse Antillen 24,1 56,3 34.9 13,7 45,8 25,5 Justitie en politie incl civ verd 585,0 643,0 653,7 — — Verkeer en waterstaat 455,7 472,0 520,6 607,8 625,4 658,6 Handel en nijverheid 132,1 141,9 137,0 140,2 108.9 63,7 Landbouw en visserij 472,1 578,9 628,4 47,8 48.5 62.2 Onderwijs en cultuur 2 591,7 2 734,8 2 920,5 109,9 107,9 143.6 Sociale voorzieningen 1 128,1 U11,0 1 167,2 4,1 4,1 6.6 Volksgezondheid 105,1 117,0 120,9 2,1 2,1 2,2 Volkshuisvesting huursubsidies 226,5 221,6 219,5 — — — woningwetvoorschotten — — — 750,0 650,0 925,0 overige uitgaven volkshuisvest 29,b 27,2 40,4 0.4 — 0,2 Oorlogs - en rampschade 85,1 144,0 175.0 — — — Nat schuld verm met afschrijv 658,2 655,2 700.4 445,4 694,0 443,1 Afschrijvingen 82,0 82,0 95.0 — — — Diversen 72,0 20,8 9 852,3 196,6 10,610,3 — — — 9 487,8 2 235,7 2 398.4 2 466.8 1 Oorspron - Vermoe - kelijke delijke uit - Raming raming komsten 1964 1963 1963 4 246 4 075 4 430 5 522 5 426 5 946 — — — 27 101 99 87 157 183 190 _ 91 81 81 81 90 33 33 53 219 229 220 10 359 10 217 11070 269 385 254 105 101 125 374 486 379 1 10 " 33 10 703 11449 Hoe Ket gdd wordt uitgegeven VERWACHTING CENTRAAL PLANBUREAU Flinke stijging produktie en investeringen in ' 64 Qeen ontspanning op arbeidsmarkt Na een drietal jaren van matige produktiestijging lijkt een be langrijke toeneming van de produktie in 1964 waar schijnlijk De expansie zal het grootst kunnen zijn in de sector die de laatste jaren relatief is achtergebleven de bouwnijverheid De produktie in de nieuwbouw zal bij enige stijging van de arbeidscapaciteit en een belangrijk groter aan tal werkbare uren met 10 a 15 procent kunnen stijgen Voor bedrijven in vaste activa heeft deze ontwikkeling belangrijke consequenties De totale investeringen van deze bedrijven zul len met ca 7 procent toenemen Ook kan in 1964 op een aan zienlijke toeneming van de vraag naar consumptiegoederen worden gerekend Voor de bedrijvensector als geheel bedraagt de produktietoeneming naar schatting 6 % De stijging van de invoer 8 % zal vermoedelijk enigszins achter blijven bij die van de uitvoer 9 % Wat betreft de loon ontwikkeling zullen pas na het advies van de SER in het na jaar uit te brengen de beslissingen kunnen vallen Uitgaande van een loonsverhoging van 6 procent moet rekening gehou den worden met een prijsstijging van tenminste 2 procent Op de arbeidsmarkt zal nauwelijks sprake kunnen zijn van enige ontspanning Aldus de verwachtingen van de directeur van het Centraal Planbureau neergelegd in een aantal macro economische ramingen voor 1963 en 1964 In de voornoemde periode zijn drie binnenlandse leningen ge plaatst tot een totaal van ƒ 900 mil joen Hiertegenover staat een ver plichte schulddelging van ƒ 462 min Het bedrag aan schatkistpa pier in omloop is met ƒ 47 min gestegen tot ƒ 3.302 min Het be drag aan stortingen voor rijks fondsen en institutionele beleggers in anticipatie op een uit te geven Capaciteit in houw omhoog Reeks maatregelen moet stagnatie doorbreken Naast het streven naar een zo groot mogelijke economische ex pansie in het algemeen heeft de regering bij haar ambtsaan vaarding aangekondigd vooral werk te zullen maken van een toeneming van de bouwcapaciteit om de woningschaarste nu eindelijk eens effectief te bestrgden en ook voor de industriële bouw de heersende stagnatie tegen te gaan De nijpende behoefte aan uitbrei ding van het telefoonnet doet de begroting 1964 een bedrag van 32 miljoen extra voor de PTT vra gen Bovendien zal voor dit jaar vla een aanvullende begroting 1963 nog eens 24 miljoen ter beschikking komen van welk bedrag waarschijn lijk 18 miljoen voor 1 januari wordt besteed • k Het Jongeren Vrijwilligers pro-gramma staat voor vier miljoen gulden op de begroting Samenvattend overzicht der middelen DEFENSIE 2,3 MILJARD Hogere lasten door aanschaf materieel De dag na het feest • N la de pracht en praal van Prinsjes dag zijn de Kamerleden huiswaarts gegaan met voor zover reeds beschik baar ' t pak papier dat miljoenennota heet Daar zitten ze nu met het kun stig cijferwerk van de gaande en de komende minister van financiën goed dertien miljard aan uitgaven elf en een half aan middelen en een tekort van 1 628 000 000 gulden te zamen een kunstig samenweefsel van „ trends " en „ impulsen " met als ge ruststellende conclusie dat de be groting past in de conjuncturele situ atie zoals deze voor 1964 wordt voor zien Vandaag een hoogst actueel stuk Overmorgen niet meer Dan komen de heren van het N.V.V het K.A.B het C.N.V vertellen dat „ de conjunc turele situatie zoals deze voor 1964 wordt voorzien " een illusie is Het Centrale Planbureau immers dat de prognose voor 1964 heeft op gesteld is uitgegaan van een gemid delde loonstijging bij de herziening der collectieve arbeidscontracten van 2,8 % over het gehele jaar 1964 Aan gezien vele c.a.o.'s pas later in het jaar aflopen maar die van het me * taalbedrijf niet kan er door elkaar bij vernieuwing van een c.a.o 4 % verhoging worden toegpast Het Planbureau zegt uitdrukkelijk niet dat de verhoging niet hoger mag zijn De minister trouwens ook niet Maar beiden gaan uit van de bijbehorende situatie en als het voorziene loonniveau verandert wordt die situatie ook anders Voor elk procent dat de loonstij ging méér gaat bedragen zal het sal do op de betalingsbalans dat reeds ' t toelaatbare minimum van zeshon derd miljoen heeft bereikt met hon derd miljoen gulden dalen en zal het prijspeil in 1964 met een vijfde pro cent stijgen gevolgd door een stij ging in 1965 met een half procent boven de toch reeds verwachte stij ging in 1964 met 2 % Dat is de be rekening van het Planbureau Daar zit nog wat speling in als de extra verhoging van de arbeidskosten ge compenseerd wordt door het aan vaarden van een kleinere winst Maar dan komen de berekeningen van minister Witleveen in de war Want van uitgekeerde winsten is meer dan de helft voor hem terwijl hij van de lonen een veel kleiner percentage krijgt Toen in 1962 het werknemersaandeel in het nationale inkomen met 1,9 % steeg wat dus een verschuiving was van winst naar loon kwam de belastingopbrengst ruim een half miljard gulden lager uit dan geraamd was De minister heeft de afroming door belastinghef fing nodig om de bestedingen in toom te houden Ook de beloofde be perking van de progressie in de be lastingopbrengst wil hij uitstellen mede omdat hij deze verstolen be lastingverhoging „ uitermate nuttig " acht om de consumptiestijging te ma ligen Maar bij een gemiddelde c.a.o verhoging van b.v 7 % inplaats van 4 % komt er al meer in de consump tieve sfeer dan minister Witteveen er dank zij de progressiewerking buiten denkt te houden Wanneer dan het binnenlandse verbruik dienovereen komstig stijgt zal het gehoopte stij gingspercentage van de uitvoer met negen procent niet worden gehaald of de invoer toenemen met meer dan de geraamde acht procent omdat nu eenmaal ons produktievermogen te gen het plafond zit Dan dreigt in flatie Maar dit zijn argumenten uit voor bije jaren Geen vakbondsbestuurder die ze niet kent geen vakbondsbe stuurder die zich de luxe kan per mitteren er Vandaag naar te luiste ren Zij zullen dat niet erg vinden Het wordt weer gewoon plezierig knokken aan de onderhandelingsta fel Dat is dan het gevolg van het betalen van zwarte lonen van kop pelbazen en andere kunstjes Hopelijk gebruikt iedereen nog bij tijds zijn gezonde verstand en slaagt men er toch in het wederzijdse ego isme in de pas te brengen met het algemene belang Wilde uitbarstin gen waartoe de spanning van vo rige week de heer Vondeling bracht halen niets uit De opbrengst van de ondernemingsbelasting over 1963 blijkt geen cent hoger uit te komen dan geraamd was Wanneer dus som mige bedrijven met extra geld kon den of moesten iammeïen gaat dit in zijn algemeenheid toch niet op Het ig duidelijk dat in 1964 de ver schuiving ten gunste van het werk nemersaandeel in afwijking van hef uitgangspunt van het Centrale Plan bureau verdere voortgang zal heb ben Minister Witteveen zal er zijn begroting zo goed mogelijk aan moe ien aanpassen Veel speelruimte heeft hij niet Maar men zal wat het ook kost de geest van de Stichting van de Arbeid moeien redden Wanneer ondernemers die zich blind staren op een tijdelijk voordeel enerzijds en communistische cellen in de bedrijfscommissies anderzijds de koers gaan bepalen zal Neder land heel snel ervaren hoe zwak de basis van zijn industriële welvaart is als het zich uit de markt prijst Zes procent werkloosheid is in het geau tomatiseerde Amerika een vervelen de zaak Voor ons zou het een na tionale ramp zijn Geen animo voor emigreren De regering verwacht niet dat dé emigratie volgend jaar veel meer belangstelling zal trekken dan in 1963 Die was heel matig gezien het feit dat de toegestane uitga ven van rond 15 miljoen gulden voor emigratie niet zijn opgemaakt Voor 1964 zijn daarom voor deze activi teiten 13 miljoen op dé begroting geplaalMi Stijging prijspeil dit jaar drie pet De reserves zullen gemeten zowel aan de produktiecapaci teit als aan het overschot op de lopende rekening van de beta lingsbalans gering blijven Dit betekent dat een overbeste ding slechts zal kunnen wor den voorkomen indien de toe komstige expansie van dè bin nenlandse bestedingen die van de produktiecapaciteit niet be langrijk overtreft De totale stijging van de Ionen en de sociale lasten per werknemer in 1963 kan op 7 procent worden ge schat Hiervan komt 2.5 pfocent op rekening van de reeds in 1962 afge sloten contracten l.ï procent op de gemiddelde loonstijging per werk nemer over 1963 en 1.8 procent op de interim regeling invallditeits rentetrekkers en de compensatie voor de premieverhoging A.O.W De incidentele loonstijging is op 1 procent geraamd Omdat de produktie per werken de in de bedrijvensector met slechts 1.5 a 2 procent stijgt nemen bij een loonstijging van 7 procent de arbeidskosten per eenheid produkt met ruim 5 procent toe Mede op grond van vroegere arbeidskosten stijgingen zal in 1963 het consump tieprijspeil ca 3 procent boven dat van 1963 liggen Ongeveer 1 procent hiervan wordt veroorzaak door auto nome factoren ACHT PROCENT De inkomstenontwikkeling in 1962 en 1963 doet verwachten dat de par ticuliere consumptie in 1963 in waar de met 8 procent zal toenemen Ge geven de verwachte prijSstijglllg van 3 procent houdt dit een volumé toenéming met 5 procent in De investeringsactiviteit Wordt in sterke mate bepaald door de ca paciteit van de bouvmijverheid In totaal vertoont het volume van de investeringen van bedrijven in vas te activa een stijging van 2 procent Als gevolg van het ongunstige weer zullen de overheidsinvesterin gen in 1963 geringer zijn dan iti de laatste jaren het geval was De lichte ontspanning op de ar beidsmarkt die zich tegen het einde van 1962 aftekende heeft zich niet doorgezet De werkloosheid is me dio 1963 even laag als een jaar te voren De werkgelegenheid in de nieuwbouwsector vatt de bouwnij verheid neemt sterk toe naar sehat - HOE DE STAAT 1 GULDEN ONTVANGT HOE DESIAAriGÜLOEN UITGEEFI ting zelfs met meer dan 10 procent De totale bouwnijverheid zal onge veer 20.000 man opnemen In de Industrie is de toeneming van de werkgelegenheid relatief ge ring Het aantal arbeidsplaatsen zal hier in 1963 met ca 20.000 personen stijgen De stijging van de industrië le produktie is mede door het feit dat de export door het winterweer ongunstig werd beïnvloed teleur stellend Voor 1963 zal de toeneming maximaal 4 procent bedragen Het uitvoervolume zal in 1963 met 7.5 procent kunnen stijgen bij een prijsstijging van 1 procent De in voer zal 8 a 9 procent hoger liggen dan vorig jaar bij een licht stij gend prijspeil Het saldo op de lo pende rekening van de betalingsba lans komt evenals in 1962 uit op ƒ 600 miljoen De liquiditeitspositie verandert niet De goud-en deviezen voorraad handhaaft 2ich vrijwel op het peil van eind 1962 Het Centraal Planbureau verwacht dat de wereldhandel in 1964 met ca 6 procent zal toenemen 333.7 man meer in Rijksdienst Volgens d&verwachtlng zal in 1964 de totale sterkte van het burgelijk Bykspersoneel Van 127.730 man en vrouw 3337 personen groter zijn dan het aantal dat in de begroting 1963 was voorzien Bij de beoordeling van deze eyfers moet men zo merkt de minister van financiën op niet al leen rekening houden met de groei van de bevolking maar met het in tensiveren en uitbreiden der ver schillende staatstaken De stijging is concreet het gevolg van het gedeeltelijk opheffen van een onderbezetting bij de Rijkspoli tie als gevolg van verbetering van de arbeidsvoorwaarden waardoor de sterkte van het korps in de be groting 1964 321 man hoger ligt dan voor 1963 Bij O.K en W is er de fikse stij ging van 17.605 tot 19.047 man die in hoofdzaak moet worden toege schreven aan de groei van het we tenschappelijk onderwijs De ver snelde uitvoering van het ontwikke lingsplan voor de Landbouwhoge school in Wageningen ten gevolge vaneen grotere toevloed van studen ten dan werd voorzien is de voor naamste oorzaak dat bij het departe ment van landbouw de personeels sterkte zal toenemen van 9.250 tot 9.441 personen Let wel dit » iin allemaal ver wachtingen De werkelijke sterkte blijft daar bij achter Op 30 juni van dit jaar ivas de totale sterkte van het burgerlijk Rijkspersoneel 120.01S man terwijl de ranHng voor dit janr 12i.S9S was Van SI januari 1960 tot 30 juni jl dat is dus in drie jaar en vijf maanden is de werkelijke sterkte toegenomen van 114.462 tot het al genoemde cijfer van 120.012 Volgens de Miljoenennota 1962 had de sterk te In dat jaar al 1Z1.990 moeten zijn De defensie zal ' nederland voor ' t komende jaar ruim 2.3 miljard gul dvrti gaan kosten ' deze uitgaven liggen weer hoger dan voor ' 63 en wel volgens de raming van de uit komsten over het lopend jaar met 80 miljoen gulden De begroting rekent op een voort zetting van de modernisering van de krijgsmacht By het leger be treft dit de mechanisatie en mo torisering der parate legerkorpsen en modernisering van de bewape ning ELASTICITEIT De elasticiteit van de Neder landse uitvoer ten aanzien van de wereldhandel is groter dan één Daardoor maakt de toeneming van de buitenlandse vraag van 6 pro cent een stijging van de Nder landse uitvoer van 8 procent mo gelijk Rekening houdende met incidentele factoren mag de stij ging van het uitvoervolume op 9 procent worden geraamd De stij ging van de invoer 8 procent 2al hier dus iets bij ten achter blijven Hiertegenover staat een lichte achteruitgang van de ruilvoet als reactie op de gunstige ruilvoet van 1963 Het saldo op de lopende re kening van de betalingsbalans zal evenals in 1963 ƒ 600 miljoen kun nen bedragen Het C.P.B verwacht een verkrapping van de liquiditeits positie Van deze omstandigheid kan een nadelige invloed uitgaan op de investeringen van 1965 De winstontwikkeling in 1964 sti muleert daarentegen de investe ringsactiviteit in het daaropvolgend jaar De laatste drie jaren zijn de loon kosten per eenheid produkt in Ne derland sneller toegenomen dan in concurrerende landen In 1964 zal de loonkostenstijging per eenheid produkt in de E.E.G.-landen ver moedelijk geringer worden WEL DOTATIE Geen dividend Staatsmi]nen Teneinde de weerstandskracht van de Staatsmynen te versterken is voor 1964 een dotatie aan reser ves en voorzieningen geraamd en is de dividenduitkering voor memo rie gei'aamd Onder het hoofdstuk nijverheid en handel " is verder op de Byksbegroting 1964 aan de Staatsmanen In Limburg een uit kering geraamd van ƒ 37 miljoen waarvan ƒ 13 miljoen bestemd voor deelneming in het kapitaal van vreemde ondernemingen Kostpr.verhogende belastingen Bel op ink winst en verm Additionele post Winsten en and baten v bedr Inkomsten wegens rente Ontv uitkeringen ingev het Ned.-Duitse Financiële Verdr Opbr van luisterg en kijkg Ontv V Dienst der Domeinen Diverse middelen Gew Dienst Totaal middelen Gew Dienst bij het Dienst Tot midd Buitengew Dienst middelen Gehele Dienst Ontv aflossingen en Rijk belegde gelden Ov midd Buitengew Tot - Ar De Alg Ned Vereniging voor Vreemdelingenverkeer krijgt op de nieuwe begroting een subsidie van vier miljoen evenveel als over 1963 Loonkosten in binnen en buitenland Loonkosten per eenheid produkt In de Industrie in binnen - en bui tenland in dollars berekend door het Centraal Planbureau 1961 1962 1963 1960 = 100 Totaal der con currenten 105,5 10,9,5 112,5 w.o EEG-landen 107 113,5 118 Nederland 108 114 119,5 Bij de luchtmacht is voorzien in een verdere invoering van geleide wapens voor de luchtverdediging De vervanging van de verouderde jagers door de Starfighter krijgt voorjaar 1964 zijn beslag De uitrus ting van de slagsqaudrons van de tactische luchtstrijdkrachten met Starfighters begint eveneens vol gend jaar Voor de marine gaat de moder nisering van schepen en vliegtui gen voort In aanbouw zijn vier fre gatten twee gewone onderzeeboten én een tank-voorraadschip Nationale schuld met 808 miljoen gestegen In de periode van 30 juni 1962-30 juni 1963 is de nationale schuld gestegen met f 808 min Deze stijging is ontstaan door een toeneming van de binnenlandse schuld met ƒ 978 min en een afneming van de buitenlandse schuld met ƒ 170 min De totale staatsschuld bedroeg per ultimo juni 1963 f 19.774 min lening is van 30 juni 1962 tot 30 juni 1963 gestegen met ƒ 208 min De mutaties in de overige posten van de staatsschuld resulteerden in een stijging van ƒ 285 min Op de buitenlandse staatsschuld die per ultimo 1963 f741 min be droeg is ƒ 62 verplicht en ƒ 108 min Vervroegd afgelost Telefoon vraagt 56 miljoen Het komende jaar zullen door de vermeerdering van de binnenlandse schuld de totale rente-uitgaven van de nationale schuld met ƒ 42.2 min stijgen De aflossingen zullen in 1964 ƒ 538,1 min bedragen waarvan 42.8 min voor de buitenlandse en ƒ 495.3 min voor de binnenlandse schuld Concrete plannen zijn nog niet bekend hangende het overleg tussen minister Bogaers en het bedrijfsle ven maar uit de Miljoenennota en de ramingen van het Centrale Plan bureau komen toch wel enkele pun ten naar voren Volgens dé Miljoenennota zijn er thans aanwijzingen dat ar beidskrachten van andere bedrijfs takken toevloeien naar de bouw nijverheid Dit zal kunnen bijdra gen tot een meer evenwichtig pro duktiepatroon in een sector die in capaciteit tekortschoot De minister van Financiën consta teert gelijk wij ' n jaar geleden reeds deden — Red dat de onvoldoende bouwcapaciteit remmend werkt op de groei van de investeringen in vaste bedrijfsactiva niet alleen op die In bedrijfsgebouwen maar ook op die in bljbehorehde outillage Ter bestrijding van dit kwaad wil de regering volgens de Miljoenen nota een pluriform bouwbeleid toe passen dat op expansie der pro duktie is gericht " Dit wil dus zeg gen dat de regeing door een com - Europese samenwerking en Rijksbegroting genomen waarvan thans reeds een invloed op de in de rijksbegroting voor 1964 opgenomen belas tingramingen kan wor den aangewezen Bene lux en E.E.G hebben ge leid tot hogere binnen tarieven en hogere in voerrechten op produk ten uit andere landen tot dusverre zonder dui delijke invloed op de to - In de miljoenennota uitgaven voor de land besteedt de minister aan bouw bestaat een een dacht aan de invloed die crete band met ' n Euro van de samenwerking in pese organisatie Het ge Europees verband op de meenschappelijk land rijJcsbegrotimg uitgaat bouwprijsbeleid zal ge De minister merkt op leidelijk in de plaats tre dat deze invloed op het den van het nationalepei van middelen en prijs - en hef£ingen-)be - uitgaven nog niet be langrijk is geweest De totale apparaatskosten uati de Westeuropese Unie van Euratom en de Europese Economische Gemeenschap van de in samenwerking met N Amerika opgerichte Or ganisatie voor Econo mische Samenwerking me voor wat en ontwikkeling en van graan de Benelux zijn voor 1964 op f 15 mnt ge raamd leid de invloed op an dere onderdelen van de landbouwbegroting als onderwijs en onderzoek Voor de bijdrage aan het onderzoekprogram ma van Euratom is voor 1964 ƒ 22 min uitgetrok ken Omvangrijker zijn de bijdragen voor hulp aan ontwikkelingslan den die ofwel via een Europese organisatie worden verleend in 1964 een bijdrage van ƒ 47,5 min aan het Ontwikke lingsfonds van de E.E.G ofwel zelfstandig wor den verleend maar op grond van overleg bij voorbeeld in E.E.G ver-band Turkije f 9 min in zal vermoedelijk niet tale middelen Op devan grote omvang zijn duur zullen echter deReeds nu beïnvloeden in activiteiten en ontwik E.E,G.-verband gemaak kelingen die op het fis te afspraken de L.E.F cale terrein in Europeesbegroting sterk met na verband plaatsvinden,betreft betekenis kunnen krij gen voor de structuurvan ons nationale belas Bij het begin van de tihgstelsel.E.E.G stond Neder In Benelux verbandland voor vele agra thans ook in E.E.G ver-rische produkten on band wordt gewerkt aanderaan wat consumen het onderling vergelijk tenprijs betreft en be baar maken van begro neden het gemiddelde tingen van de centralewat betreft de produ overheid en van func tionele overheden zoals de sociale verzekerings fondsen Het nut hier van is onder meer het verkrijgen van een be ter inzicht in de beteke nis van tekorten en voor de situatie Bovendien is deze ver gelijking van belang om dat enkele overheidsuit gaven zoals voor de landbouw rechtstreeks de concurrentiepositie van de bedrijfstakken centenprijs Een ten dens bestaat tot toena dering van de ver schillende nationale prijzen Daarna zal vermoedelijk geleide lijk een zekere ver vanging van bijdragen overschotten uit de schatkist door economische hogere verbru '' ers prijzen optreden 1964 of o.E.s.o 1963 Bélastingefi Op fiscaal gebied zijn binnen de Europese Eco - fS mlh ten gunste van Turkije nomische Gemeenschap binnen de Euromarkt nog seen maatregelen beiavloeden Tén aanzien van de Handel en Nijverheid voor welensdia^pelijke igen De uitgaven voor wetenschappe lijk onderzoek zijn voor 1964 op 76.9 miljoen geraamd dat is ƒ 3,3 miljoen lager dan vorig jaar Als gevolg van het geleidelijk gereed komen van het ƒ 65 miljoen - inves teringsplan voor het Reactor Cen trum Nederland zullen de exploi tatiekosten van deze instelling tot ƒ 14 miljoen stijgen Nederland zal aan de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ƒ 22 miljoen beschikbaar stellen De uitgaven voor de exploitatie kosten van het T.N.O voor stimu lering van de activiteiten op kern energetisch terrein en de bijdragen op het gebied van de ruimtevaart vergen f 25 miljoen De Uitgaven voor de stimulerina van regionale industrialisatie zullen in 1963 de oorspronkelijk vastge stelde cijfers met ƒ 13 miljoen o\ti schrijden plex van verschillende maatregelen de bouw wil bevorderen Uit het overleg dat minisler Bo gaers hierover met het bedrijfsle ven voert is uitgelekt dat hij op loongebled streeft naar een bevoor rechte positie voor deze bedrijfstak mede in verband met het werken van een groot aantal Nederlandse bouwvakarbeiders in Duitsland De minister van Financiën acht een versnelde toeneming van de bouwcapaciteit noodzakelijk « il men de hoeveelheid aangehouden aanvragen voor industriële bouw niet e.xcessief laten oplopen liet gaat hier om het zogenaamde stuw meer van aangehouden aanvragen dat in het afgelopen jaar reeds aan zienlijk is toegenomen De sterk groeiende behoefte aan bouwwerken kan volgens de rene ringen slechts ten dele worden toe geschreven aan conjuncturele fae toren Als gevolg van bevolkings groei en welwaartstoenemlng heeft zij In belangrijke mate ' n struc tureel karakter Dit geldt zowel voor de woningbouw als voor ie bouw van andere objecten De snel le aanwas van de vraag naar wonin gen wordt behalve door de bevol kingstoeneming en het verschijnsel van de gezinsverdunning veroor zaakt door de hogere eisen die men tengevolge van de toenemende wel vaart aan het woongeriet stelt De stagnatie in de groei van de bouwcapaciteit aldus de Miljoenen nota Is het gevolg van een cumula tie van factoren De weersomstan digheden waren de laatste jaren on gunstig Voorts had de medio 19(il ingevoerde werktijdverkorting een ongunstige invloed op de produktie per arbeider per jaar De minister van Financiën kondigt aan dat in een op korte termijn aan de Staten-Generaal over te leg gen nota een groot aantal onderwer pen het woning - en bouwbeleid be treffende aan een uitgebreide be schouwing zal worden onderworpen De verwachting wordt uitgesproken dat de realisatie van deze plannen zal leiden tot hogere uitgaven dan In de begroting voor 1964 zijn S '"' raamd Deze financiële gevels *''' zullen echter in 1964 nog niet om vangrijk zyn Het Centrale Planbureau verwacht dat de werkgelegeiiheid in de nieuw bouw nog in 1963 sterk zal toenemen met meer dan tien procent In ISf'l zal dit percentage iets geringer zijn maar de arbeldsproduktivltelt ka " toenemen Als het aantal werkbare uren gunstiger uitvalt dan in het bij zonder slechte jaar 1963 voorziet het Planbureau ' n produktiestijging in de nieuwbouw met 10 a 15 % nog on geacht de maatregelen die door de regering in samenwerking met hef bedrijfsleven vermoedelijk zulle " worden genomen in het kader van het aangekondigde expansieve bouwbeleid Op grond hiervan voorziet h^t Planbureau een toeneming van de investeringen van bedrijven in vas te activa met zeven procent 
12 DINSDAG 17 SEPTEMBER 1963 tlTRECHT&CH NIEUWSBL Gewone Dienst Buitengewone Dienst Oorspron - Vermoe - Ontwerp - Oorspron - Vermoe - Ontwerp begrotino kelijk vast - delijke uit - begroting kelijk vast - delijke uit - gesteld komsten 1964 gesteld komsten 1964 " 1963 1963 1963 1963 Algemeen bestuur 487,8 431,6 422,5 82,1 77,5 95,6 Militaire uitgaven 2 172.4 2 250.0 2 330,3 — — Buitenlandse betrekkingen 180,3 165,0 247,4 32,2 34,2 40,5 Suriname en Nederlandse Antillen 24,1 56,3 34.9 13,7 45,8 25,5 Justitie en politie incl civ verd 585,0 643,0 653,7 — — Verkeer en waterstaat 455,7 472,0 520,6 607,8 625,4 658,6 Handel en nijverheid 132,1 141,9 137,0 140,2 108.9 63,7 Landbouw en visserij 472,1 578,9 628,4 47,8 48.5 62.2 Onderwijs en cultuur 2 591,7 2 734,8 2 920,5 109,9 107,9 143.6 Sociale voorzieningen 1 128,1 U11,0 1 167,2 4,1 4,1 6.6 Volksgezondheid 105,1 117,0 120,9 2,1 2,1 2,2 Volkshuisvesting huursubsidies 226,5 221,6 219,5 — — — woningwetvoorschotten — — — 750,0 650,0 925,0 overige uitgaven volkshuisvest 29,b 27,2 40,4 0.4 — 0,2 Oorlogs - en rampschade 85,1 144,0 175.0 — — — Nat schuld verm met afschrijv 658,2 655,2 700.4 445,4 694,0 443,1 Afschrijvingen 82,0 82,0 95.0 — — — Diversen 72,0 20,8 9 852,3 196,6 10,610,3 — — — 9 487,8 2 235,7 2 398.4 2 466.8 1 Oorspron - Vermoe - kelijke delijke uit - Raming raming komsten 1964 1963 1963 4 246 4 075 4 430 5 522 5 426 5 946 — — — 27 101 99 87 157 183 190 _ 91 81 81 81 90 33 33 53 219 229 220 10 359 10 217 11070 269 385 254 105 101 125 374 486 379 1 10 " 33 10 703 11449 Hoe Ket gdd wordt uitgegeven VERWACHTING CENTRAAL PLANBUREAU Flinke stijging produktie en investeringen in ' 64 Qeen ontspanning op arbeidsmarkt Na een drietal jaren van matige produktiestijging lijkt een be langrijke toeneming van de produktie in 1964 waar schijnlijk De expansie zal het grootst kunnen zijn in de sector die de laatste jaren relatief is achtergebleven de bouwnijverheid De produktie in de nieuwbouw zal bij enige stijging van de arbeidscapaciteit en een belangrijk groter aan tal werkbare uren met 10 a 15 procent kunnen stijgen Voor bedrijven in vaste activa heeft deze ontwikkeling belangrijke consequenties De totale investeringen van deze bedrijven zul len met ca 7 procent toenemen Ook kan in 1964 op een aan zienlijke toeneming van de vraag naar consumptiegoederen worden gerekend Voor de bedrijvensector als geheel bedraagt de produktietoeneming naar schatting 6 % De stijging van de invoer 8 % zal vermoedelijk enigszins achter blijven bij die van de uitvoer 9 % Wat betreft de loon ontwikkeling zullen pas na het advies van de SER in het na jaar uit te brengen de beslissingen kunnen vallen Uitgaande van een loonsverhoging van 6 procent moet rekening gehou den worden met een prijsstijging van tenminste 2 procent Op de arbeidsmarkt zal nauwelijks sprake kunnen zijn van enige ontspanning Aldus de verwachtingen van de directeur van het Centraal Planbureau neergelegd in een aantal macro economische ramingen voor 1963 en 1964 In de voornoemde periode zijn drie binnenlandse leningen ge plaatst tot een totaal van ƒ 900 mil joen Hiertegenover staat een ver plichte schulddelging van ƒ 462 min Het bedrag aan schatkistpa pier in omloop is met ƒ 47 min gestegen tot ƒ 3.302 min Het be drag aan stortingen voor rijks fondsen en institutionele beleggers in anticipatie op een uit te geven Capaciteit in houw omhoog Reeks maatregelen moet stagnatie doorbreken Naast het streven naar een zo groot mogelijke economische ex pansie in het algemeen heeft de regering bij haar ambtsaan vaarding aangekondigd vooral werk te zullen maken van een toeneming van de bouwcapaciteit om de woningschaarste nu eindelijk eens effectief te bestrgden en ook voor de industriële bouw de heersende stagnatie tegen te gaan De nijpende behoefte aan uitbrei ding van het telefoonnet doet de begroting 1964 een bedrag van 32 miljoen extra voor de PTT vra gen Bovendien zal voor dit jaar vla een aanvullende begroting 1963 nog eens 24 miljoen ter beschikking komen van welk bedrag waarschijn lijk 18 miljoen voor 1 januari wordt besteed • k Het Jongeren Vrijwilligers pro-gramma staat voor vier miljoen gulden op de begroting Samenvattend overzicht der middelen DEFENSIE 2,3 MILJARD Hogere lasten door aanschaf materieel De dag na het feest • N la de pracht en praal van Prinsjes dag zijn de Kamerleden huiswaarts gegaan met voor zover reeds beschik baar ' t pak papier dat miljoenennota heet Daar zitten ze nu met het kun stig cijferwerk van de gaande en de komende minister van financiën goed dertien miljard aan uitgaven elf en een half aan middelen en een tekort van 1 628 000 000 gulden te zamen een kunstig samenweefsel van „ trends " en „ impulsen " met als ge ruststellende conclusie dat de be groting past in de conjuncturele situ atie zoals deze voor 1964 wordt voor zien Vandaag een hoogst actueel stuk Overmorgen niet meer Dan komen de heren van het N.V.V het K.A.B het C.N.V vertellen dat „ de conjunc turele situatie zoals deze voor 1964 wordt voorzien " een illusie is Het Centrale Planbureau immers dat de prognose voor 1964 heeft op gesteld is uitgegaan van een gemid delde loonstijging bij de herziening der collectieve arbeidscontracten van 2,8 % over het gehele jaar 1964 Aan gezien vele c.a.o.'s pas later in het jaar aflopen maar die van het me * taalbedrijf niet kan er door elkaar bij vernieuwing van een c.a.o 4 % verhoging worden toegpast Het Planbureau zegt uitdrukkelijk niet dat de verhoging niet hoger mag zijn De minister trouwens ook niet Maar beiden gaan uit van de bijbehorende situatie en als het voorziene loonniveau verandert wordt die situatie ook anders Voor elk procent dat de loonstij ging méér gaat bedragen zal het sal do op de betalingsbalans dat reeds ' t toelaatbare minimum van zeshon derd miljoen heeft bereikt met hon derd miljoen gulden dalen en zal het prijspeil in 1964 met een vijfde pro cent stijgen gevolgd door een stij ging in 1965 met een half procent boven de toch reeds verwachte stij ging in 1964 met 2 % Dat is de be rekening van het Planbureau Daar zit nog wat speling in als de extra verhoging van de arbeidskosten ge compenseerd wordt door het aan vaarden van een kleinere winst Maar dan komen de berekeningen van minister Witleveen in de war Want van uitgekeerde winsten is meer dan de helft voor hem terwijl hij van de lonen een veel kleiner percentage krijgt Toen in 1962 het werknemersaandeel in het nationale inkomen met 1,9 % steeg wat dus een verschuiving was van winst naar loon kwam de belastingopbrengst ruim een half miljard gulden lager uit dan geraamd was De minister heeft de afroming door belastinghef fing nodig om de bestedingen in toom te houden Ook de beloofde be perking van de progressie in de be lastingopbrengst wil hij uitstellen mede omdat hij deze verstolen be lastingverhoging „ uitermate nuttig " acht om de consumptiestijging te ma ligen Maar bij een gemiddelde c.a.o verhoging van b.v 7 % inplaats van 4 % komt er al meer in de consump tieve sfeer dan minister Witteveen er dank zij de progressiewerking buiten denkt te houden Wanneer dan het binnenlandse verbruik dienovereen komstig stijgt zal het gehoopte stij gingspercentage van de uitvoer met negen procent niet worden gehaald of de invoer toenemen met meer dan de geraamde acht procent omdat nu eenmaal ons produktievermogen te gen het plafond zit Dan dreigt in flatie Maar dit zijn argumenten uit voor bije jaren Geen vakbondsbestuurder die ze niet kent geen vakbondsbe stuurder die zich de luxe kan per mitteren er Vandaag naar te luiste ren Zij zullen dat niet erg vinden Het wordt weer gewoon plezierig knokken aan de onderhandelingsta fel Dat is dan het gevolg van het betalen van zwarte lonen van kop pelbazen en andere kunstjes Hopelijk gebruikt iedereen nog bij tijds zijn gezonde verstand en slaagt men er toch in het wederzijdse ego isme in de pas te brengen met het algemene belang Wilde uitbarstin gen waartoe de spanning van vo rige week de heer Vondeling bracht halen niets uit De opbrengst van de ondernemingsbelasting over 1963 blijkt geen cent hoger uit te komen dan geraamd was Wanneer dus som mige bedrijven met extra geld kon den of moesten iammeïen gaat dit in zijn algemeenheid toch niet op Het ig duidelijk dat in 1964 de ver schuiving ten gunste van het werk nemersaandeel in afwijking van hef uitgangspunt van het Centrale Plan bureau verdere voortgang zal heb ben Minister Witteveen zal er zijn begroting zo goed mogelijk aan moe ien aanpassen Veel speelruimte heeft hij niet Maar men zal wat het ook kost de geest van de Stichting van de Arbeid moeien redden Wanneer ondernemers die zich blind staren op een tijdelijk voordeel enerzijds en communistische cellen in de bedrijfscommissies anderzijds de koers gaan bepalen zal Neder land heel snel ervaren hoe zwak de basis van zijn industriële welvaart is als het zich uit de markt prijst Zes procent werkloosheid is in het geau tomatiseerde Amerika een vervelen de zaak Voor ons zou het een na tionale ramp zijn Geen animo voor emigreren De regering verwacht niet dat dé emigratie volgend jaar veel meer belangstelling zal trekken dan in 1963 Die was heel matig gezien het feit dat de toegestane uitga ven van rond 15 miljoen gulden voor emigratie niet zijn opgemaakt Voor 1964 zijn daarom voor deze activi teiten 13 miljoen op dé begroting geplaalMi Stijging prijspeil dit jaar drie pet De reserves zullen gemeten zowel aan de produktiecapaci teit als aan het overschot op de lopende rekening van de beta lingsbalans gering blijven Dit betekent dat een overbeste ding slechts zal kunnen wor den voorkomen indien de toe komstige expansie van dè bin nenlandse bestedingen die van de produktiecapaciteit niet be langrijk overtreft De totale stijging van de Ionen en de sociale lasten per werknemer in 1963 kan op 7 procent worden ge schat Hiervan komt 2.5 pfocent op rekening van de reeds in 1962 afge sloten contracten l.ï procent op de gemiddelde loonstijging per werk nemer over 1963 en 1.8 procent op de interim regeling invallditeits rentetrekkers en de compensatie voor de premieverhoging A.O.W De incidentele loonstijging is op 1 procent geraamd Omdat de produktie per werken de in de bedrijvensector met slechts 1.5 a 2 procent stijgt nemen bij een loonstijging van 7 procent de arbeidskosten per eenheid produkt met ruim 5 procent toe Mede op grond van vroegere arbeidskosten stijgingen zal in 1963 het consump tieprijspeil ca 3 procent boven dat van 1963 liggen Ongeveer 1 procent hiervan wordt veroorzaak door auto nome factoren ACHT PROCENT De inkomstenontwikkeling in 1962 en 1963 doet verwachten dat de par ticuliere consumptie in 1963 in waar de met 8 procent zal toenemen Ge geven de verwachte prijSstijglllg van 3 procent houdt dit een volumé toenéming met 5 procent in De investeringsactiviteit Wordt in sterke mate bepaald door de ca paciteit van de bouvmijverheid In totaal vertoont het volume van de investeringen van bedrijven in vas te activa een stijging van 2 procent Als gevolg van het ongunstige weer zullen de overheidsinvesterin gen in 1963 geringer zijn dan iti de laatste jaren het geval was De lichte ontspanning op de ar beidsmarkt die zich tegen het einde van 1962 aftekende heeft zich niet doorgezet De werkloosheid is me dio 1963 even laag als een jaar te voren De werkgelegenheid in de nieuwbouwsector vatt de bouwnij verheid neemt sterk toe naar sehat - HOE DE STAAT 1 GULDEN ONTVANGT HOE DESIAAriGÜLOEN UITGEEFI ting zelfs met meer dan 10 procent De totale bouwnijverheid zal onge veer 20.000 man opnemen In de Industrie is de toeneming van de werkgelegenheid relatief ge ring Het aantal arbeidsplaatsen zal hier in 1963 met ca 20.000 personen stijgen De stijging van de industrië le produktie is mede door het feit dat de export door het winterweer ongunstig werd beïnvloed teleur stellend Voor 1963 zal de toeneming maximaal 4 procent bedragen Het uitvoervolume zal in 1963 met 7.5 procent kunnen stijgen bij een prijsstijging van 1 procent De in voer zal 8 a 9 procent hoger liggen dan vorig jaar bij een licht stij gend prijspeil Het saldo op de lo pende rekening van de betalingsba lans komt evenals in 1962 uit op ƒ 600 miljoen De liquiditeitspositie verandert niet De goud-en deviezen voorraad handhaaft 2ich vrijwel op het peil van eind 1962 Het Centraal Planbureau verwacht dat de wereldhandel in 1964 met ca 6 procent zal toenemen 333.7 man meer in Rijksdienst Volgens d&verwachtlng zal in 1964 de totale sterkte van het burgelijk Bykspersoneel Van 127.730 man en vrouw 3337 personen groter zijn dan het aantal dat in de begroting 1963 was voorzien Bij de beoordeling van deze eyfers moet men zo merkt de minister van financiën op niet al leen rekening houden met de groei van de bevolking maar met het in tensiveren en uitbreiden der ver schillende staatstaken De stijging is concreet het gevolg van het gedeeltelijk opheffen van een onderbezetting bij de Rijkspoli tie als gevolg van verbetering van de arbeidsvoorwaarden waardoor de sterkte van het korps in de be groting 1964 321 man hoger ligt dan voor 1963 Bij O.K en W is er de fikse stij ging van 17.605 tot 19.047 man die in hoofdzaak moet worden toege schreven aan de groei van het we tenschappelijk onderwijs De ver snelde uitvoering van het ontwikke lingsplan voor de Landbouwhoge school in Wageningen ten gevolge vaneen grotere toevloed van studen ten dan werd voorzien is de voor naamste oorzaak dat bij het departe ment van landbouw de personeels sterkte zal toenemen van 9.250 tot 9.441 personen Let wel dit » iin allemaal ver wachtingen De werkelijke sterkte blijft daar bij achter Op 30 juni van dit jaar ivas de totale sterkte van het burgerlijk Rijkspersoneel 120.01S man terwijl de ranHng voor dit janr 12i.S9S was Van SI januari 1960 tot 30 juni jl dat is dus in drie jaar en vijf maanden is de werkelijke sterkte toegenomen van 114.462 tot het al genoemde cijfer van 120.012 Volgens de Miljoenennota 1962 had de sterk te In dat jaar al 1Z1.990 moeten zijn De defensie zal ' nederland voor ' t komende jaar ruim 2.3 miljard gul dvrti gaan kosten ' deze uitgaven liggen weer hoger dan voor ' 63 en wel volgens de raming van de uit komsten over het lopend jaar met 80 miljoen gulden De begroting rekent op een voort zetting van de modernisering van de krijgsmacht By het leger be treft dit de mechanisatie en mo torisering der parate legerkorpsen en modernisering van de bewape ning ELASTICITEIT De elasticiteit van de Neder landse uitvoer ten aanzien van de wereldhandel is groter dan één Daardoor maakt de toeneming van de buitenlandse vraag van 6 pro cent een stijging van de Nder landse uitvoer van 8 procent mo gelijk Rekening houdende met incidentele factoren mag de stij ging van het uitvoervolume op 9 procent worden geraamd De stij ging van de invoer 8 procent 2al hier dus iets bij ten achter blijven Hiertegenover staat een lichte achteruitgang van de ruilvoet als reactie op de gunstige ruilvoet van 1963 Het saldo op de lopende re kening van de betalingsbalans zal evenals in 1963 ƒ 600 miljoen kun nen bedragen Het C.P.B verwacht een verkrapping van de liquiditeits positie Van deze omstandigheid kan een nadelige invloed uitgaan op de investeringen van 1965 De winstontwikkeling in 1964 sti muleert daarentegen de investe ringsactiviteit in het daaropvolgend jaar De laatste drie jaren zijn de loon kosten per eenheid produkt in Ne derland sneller toegenomen dan in concurrerende landen In 1964 zal de loonkostenstijging per eenheid produkt in de E.E.G.-landen ver moedelijk geringer worden WEL DOTATIE Geen dividend Staatsmi]nen Teneinde de weerstandskracht van de Staatsmynen te versterken is voor 1964 een dotatie aan reser ves en voorzieningen geraamd en is de dividenduitkering voor memo rie gei'aamd Onder het hoofdstuk nijverheid en handel " is verder op de Byksbegroting 1964 aan de Staatsmanen In Limburg een uit kering geraamd van ƒ 37 miljoen waarvan ƒ 13 miljoen bestemd voor deelneming in het kapitaal van vreemde ondernemingen Kostpr.verhogende belastingen Bel op ink winst en verm Additionele post Winsten en and baten v bedr Inkomsten wegens rente Ontv uitkeringen ingev het Ned.-Duitse Financiële Verdr Opbr van luisterg en kijkg Ontv V Dienst der Domeinen Diverse middelen Gew Dienst Totaal middelen Gew Dienst bij het Dienst Tot midd Buitengew Dienst middelen Gehele Dienst Ontv aflossingen en Rijk belegde gelden Ov midd Buitengew Tot - Ar De Alg Ned Vereniging voor Vreemdelingenverkeer krijgt op de nieuwe begroting een subsidie van vier miljoen evenveel als over 1963 Loonkosten in binnen en buitenland Loonkosten per eenheid produkt In de Industrie in binnen - en bui tenland in dollars berekend door het Centraal Planbureau 1961 1962 1963 1960 = 100 Totaal der con currenten 105,5 10,9,5 112,5 w.o EEG-landen 107 113,5 118 Nederland 108 114 119,5 Bij de luchtmacht is voorzien in een verdere invoering van geleide wapens voor de luchtverdediging De vervanging van de verouderde jagers door de Starfighter krijgt voorjaar 1964 zijn beslag De uitrus ting van de slagsqaudrons van de tactische luchtstrijdkrachten met Starfighters begint eveneens vol gend jaar Voor de marine gaat de moder nisering van schepen en vliegtui gen voort In aanbouw zijn vier fre gatten twee gewone onderzeeboten én een tank-voorraadschip Nationale schuld met 808 miljoen gestegen In de periode van 30 juni 1962-30 juni 1963 is de nationale schuld gestegen met f 808 min Deze stijging is ontstaan door een toeneming van de binnenlandse schuld met ƒ 978 min en een afneming van de buitenlandse schuld met ƒ 170 min De totale staatsschuld bedroeg per ultimo juni 1963 f 19.774 min lening is van 30 juni 1962 tot 30 juni 1963 gestegen met ƒ 208 min De mutaties in de overige posten van de staatsschuld resulteerden in een stijging van ƒ 285 min Op de buitenlandse staatsschuld die per ultimo 1963 f741 min be droeg is ƒ 62 verplicht en ƒ 108 min Vervroegd afgelost Telefoon vraagt 56 miljoen Het komende jaar zullen door de vermeerdering van de binnenlandse schuld de totale rente-uitgaven van de nationale schuld met ƒ 42.2 min stijgen De aflossingen zullen in 1964 ƒ 538,1 min bedragen waarvan 42.8 min voor de buitenlandse en ƒ 495.3 min voor de binnenlandse schuld Concrete plannen zijn nog niet bekend hangende het overleg tussen minister Bogaers en het bedrijfsle ven maar uit de Miljoenennota en de ramingen van het Centrale Plan bureau komen toch wel enkele pun ten naar voren Volgens dé Miljoenennota zijn er thans aanwijzingen dat ar beidskrachten van andere bedrijfs takken toevloeien naar de bouw nijverheid Dit zal kunnen bijdra gen tot een meer evenwichtig pro duktiepatroon in een sector die in capaciteit tekortschoot De minister van Financiën consta teert gelijk wij ' n jaar geleden reeds deden — Red dat de onvoldoende bouwcapaciteit remmend werkt op de groei van de investeringen in vaste bedrijfsactiva niet alleen op die In bedrijfsgebouwen maar ook op die in bljbehorehde outillage Ter bestrijding van dit kwaad wil de regering volgens de Miljoenen nota een pluriform bouwbeleid toe passen dat op expansie der pro duktie is gericht " Dit wil dus zeg gen dat de regeing door een com - Europese samenwerking en Rijksbegroting genomen waarvan thans reeds een invloed op de in de rijksbegroting voor 1964 opgenomen belas tingramingen kan wor den aangewezen Bene lux en E.E.G hebben ge leid tot hogere binnen tarieven en hogere in voerrechten op produk ten uit andere landen tot dusverre zonder dui delijke invloed op de to - In de miljoenennota uitgaven voor de land besteedt de minister aan bouw bestaat een een dacht aan de invloed die crete band met ' n Euro van de samenwerking in pese organisatie Het ge Europees verband op de meenschappelijk land rijJcsbegrotimg uitgaat bouwprijsbeleid zal ge De minister merkt op leidelijk in de plaats tre dat deze invloed op het den van het nationalepei van middelen en prijs - en hef£ingen-)be - uitgaven nog niet be langrijk is geweest De totale apparaatskosten uati de Westeuropese Unie van Euratom en de Europese Economische Gemeenschap van de in samenwerking met N Amerika opgerichte Or ganisatie voor Econo mische Samenwerking me voor wat en ontwikkeling en van graan de Benelux zijn voor 1964 op f 15 mnt ge raamd leid de invloed op an dere onderdelen van de landbouwbegroting als onderwijs en onderzoek Voor de bijdrage aan het onderzoekprogram ma van Euratom is voor 1964 ƒ 22 min uitgetrok ken Omvangrijker zijn de bijdragen voor hulp aan ontwikkelingslan den die ofwel via een Europese organisatie worden verleend in 1964 een bijdrage van ƒ 47,5 min aan het Ontwikke lingsfonds van de E.E.G ofwel zelfstandig wor den verleend maar op grond van overleg bij voorbeeld in E.E.G ver-band Turkije f 9 min in zal vermoedelijk niet tale middelen Op devan grote omvang zijn duur zullen echter deReeds nu beïnvloeden in activiteiten en ontwik E.E,G.-verband gemaak kelingen die op het fis te afspraken de L.E.F cale terrein in Europeesbegroting sterk met na verband plaatsvinden,betreft betekenis kunnen krij gen voor de structuurvan ons nationale belas Bij het begin van de tihgstelsel.E.E.G stond Neder In Benelux verbandland voor vele agra thans ook in E.E.G ver-rische produkten on band wordt gewerkt aanderaan wat consumen het onderling vergelijk tenprijs betreft en be baar maken van begro neden het gemiddelde tingen van de centralewat betreft de produ overheid en van func tionele overheden zoals de sociale verzekerings fondsen Het nut hier van is onder meer het verkrijgen van een be ter inzicht in de beteke nis van tekorten en voor de situatie Bovendien is deze ver gelijking van belang om dat enkele overheidsuit gaven zoals voor de landbouw rechtstreeks de concurrentiepositie van de bedrijfstakken centenprijs Een ten dens bestaat tot toena dering van de ver schillende nationale prijzen Daarna zal vermoedelijk geleide lijk een zekere ver vanging van bijdragen overschotten uit de schatkist door economische hogere verbru '' ers prijzen optreden 1964 of o.E.s.o 1963 Bélastingefi Op fiscaal gebied zijn binnen de Europese Eco - fS mlh ten gunste van Turkije nomische Gemeenschap binnen de Euromarkt nog seen maatregelen beiavloeden Tén aanzien van de Handel en Nijverheid voor welensdia^pelijke igen De uitgaven voor wetenschappe lijk onderzoek zijn voor 1964 op 76.9 miljoen geraamd dat is ƒ 3,3 miljoen lager dan vorig jaar Als gevolg van het geleidelijk gereed komen van het ƒ 65 miljoen - inves teringsplan voor het Reactor Cen trum Nederland zullen de exploi tatiekosten van deze instelling tot ƒ 14 miljoen stijgen Nederland zal aan de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ƒ 22 miljoen beschikbaar stellen De uitgaven voor de exploitatie kosten van het T.N.O voor stimu lering van de activiteiten op kern energetisch terrein en de bijdragen op het gebied van de ruimtevaart vergen f 25 miljoen De Uitgaven voor de stimulerina van regionale industrialisatie zullen in 1963 de oorspronkelijk vastge stelde cijfers met ƒ 13 miljoen o\ti schrijden plex van verschillende maatregelen de bouw wil bevorderen Uit het overleg dat minisler Bo gaers hierover met het bedrijfsle ven voert is uitgelekt dat hij op loongebled streeft naar een bevoor rechte positie voor deze bedrijfstak mede in verband met het werken van een groot aantal Nederlandse bouwvakarbeiders in Duitsland De minister van Financiën acht een versnelde toeneming van de bouwcapaciteit noodzakelijk « il men de hoeveelheid aangehouden aanvragen voor industriële bouw niet e.xcessief laten oplopen liet gaat hier om het zogenaamde stuw meer van aangehouden aanvragen dat in het afgelopen jaar reeds aan zienlijk is toegenomen De sterk groeiende behoefte aan bouwwerken kan volgens de rene ringen slechts ten dele worden toe geschreven aan conjuncturele fae toren Als gevolg van bevolkings groei en welwaartstoenemlng heeft zij In belangrijke mate ' n struc tureel karakter Dit geldt zowel voor de woningbouw als voor ie bouw van andere objecten De snel le aanwas van de vraag naar wonin gen wordt behalve door de bevol kingstoeneming en het verschijnsel van de gezinsverdunning veroor zaakt door de hogere eisen die men tengevolge van de toenemende wel vaart aan het woongeriet stelt De stagnatie in de groei van de bouwcapaciteit aldus de Miljoenen nota Is het gevolg van een cumula tie van factoren De weersomstan digheden waren de laatste jaren on gunstig Voorts had de medio 19(il ingevoerde werktijdverkorting een ongunstige invloed op de produktie per arbeider per jaar De minister van Financiën kondigt aan dat in een op korte termijn aan de Staten-Generaal over te leg gen nota een groot aantal onderwer pen het woning - en bouwbeleid be treffende aan een uitgebreide be schouwing zal worden onderworpen De verwachting wordt uitgesproken dat de realisatie van deze plannen zal leiden tot hogere uitgaven dan In de begroting voor 1964 zijn S '"' raamd Deze financiële gevels *''' zullen echter in 1964 nog niet om vangrijk zyn Het Centrale Planbureau verwacht dat de werkgelegeiiheid in de nieuw bouw nog in 1963 sterk zal toenemen met meer dan tien procent In ISf'l zal dit percentage iets geringer zijn maar de arbeldsproduktivltelt ka " toenemen Als het aantal werkbare uren gunstiger uitvalt dan in het bij zonder slechte jaar 1963 voorziet het Planbureau ' n produktiestijging in de nieuwbouw met 10 a 15 % nog on geacht de maatregelen die door de regering in samenwerking met hef bedrijfsleven vermoedelijk zulle " worden genomen in het kader van het aangekondigde expansieve bouwbeleid Op grond hiervan voorziet h^t Planbureau een toeneming van de investeringen van bedrijven in vas te activa met zeven procent 
Gevolgen voor: In Saldo lopen de rekening betalings balans Particuliere consumptie Prijs - 1 Vo peil 1 lume Invest.-volume in vaste be drijfsactiva Geregis treerde arbeids reserve 1964 1965 min gld — 100 — 10 »/ o 0,2 0,5 «/ o 0,4 0,1 0 — 1,0 1.000 pers 0 2 19 54 = IC 0 107 112 125 130 133 145 150 16 101 102 103 104 113 111 116 113 117 113 120 116 122 118 125 122 106 109 111 112 114 121 123 129 j 104 107 109 110 114 124 124 126 DINSDAG 17 SEPTEMBER 196S ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Qevolgen 1 pcL extra loonsverhoging Gevolgen van 1 procent extra loonsverhoging in 1964 voor de econo mische ontwikkeling in 1964 en 1965 berekend door het Centraal Planbureau De economische groei dicht aan plafond Zware druk omhoog Extra hulp bij ontwikkeling Ned Antillen en Suriname op het prijspeil In zijn bespreking over het algemene beeld van de begroting en de verwachtingen voor het volgend jaar merkt de minister van financiën prof Witteveen allereerst op dat de economische ontwikkeling van ons land tegen het plafond van haar moge lijkheden zit De overspanning van de arbeidsmarkt lijkt wel een structureel karakter te krijgen de na-oorlogse achterstand in de kapitaalsinstallaties is sterk ingelopen In enkele sectoren van het bedrijfsleven is zelfs overcapaciteit — behalve in de bouw waar de capaciteit te kort schiet Er zfln dan ook aldus prof Witteveen in de groei van de economie enige fundamen tele verschuivingen te constateren Voor wegvoorzieningen f 363 min beschikbaar Lonen en levensonderhoud 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Het L.E.F vraagt thans na af trek heffingen rond 317 miljoen gul den tegen een vermoedelijke uit komst van 275 miljoen gulden over dit jaar Deze verhoging die geheel naar de sector melk gaat maakt het de regering mogelijk om samen met de voortzetting van het in 1962 begonnen valorisatiebeleid een ver betering van de inkomenspositie der rundveehouders te bewerkstelligen Het aantal in uitvoering te nemen cultuurtechnische werken zal in 1964 worden uitgebreid waarvoor ruim twintig miljoen gulden meer is aangevraagd totaal 128 miljoen De landbouw voorlichting zal krach tiger dan voorheen ter hand wor den genomen waarvoor extra scho lingscursussen voor voorlichters no dig zijn O K en W vraagt drie miljard Wetenschappelijk onderwijs voor een enorme taak Het ministerie van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen is weer verreweg het duurste departement De ontwerp-begro ting overschrijdt de drie miljard gulden ƒ 3.064.100.000 en is daarmee rond 223 miljoen gulden hoger dan de uitkomsten van 1963 Het wetenschappelijk onderwijs staat als gevolg van de na-oorlogse geboortegolf en de grote belang stelling voor de universitaire studie voor de taak in de komende 10 jaar een uitzonderlijk groot aantal stu denten op te vangen Grote bedra gen zijn nodig voor de personele en materiële voorzieningen der uni versiteiten en hoge scholen Totaal komt hiervoor beschikbaar 589 min gulden vorige begroting 484 min In de gehele sector van het on derwijs van kleuters tot het vhmo Deze hebben onder meer geleid tot een relatieve achteruitgang van de investeringen in bepaalde be drijfstakken terwijl die in dienst verlenende bedrijven toenam Over het geheel genomen is de neiging tot investering eerder af - dan toe genomen De economische ontwik keling langs de grens van onze produktie-mogelijkheden kon alleen worden bereikt door grotere export In 1964 verwacht de minister een belangrijke groei van die export in verband met de meer expansieve wereldconjunctuur Voor volgend jaar raamt de be windsman een sterkere groei van het nationaal produkt 5.5 % groei tegen rond 2,5 % groei van 1963 bo van 1962 Hier speelt de strenge win ter een grote rol in want kou sneeuw en ijs hebben de groei met ongeveer één procent geremd Die zelfde winter heeft invloed op de noodzakelijkheid van extra over heidsinvesteringen namelijk 12 % in 1964 hoger dan dit jaar Het prijsbeleid van de regering zal de komende tijd onder zware druk staan zo voorspelt de minis ter In de jaren 1959-1963 stegen de kosten van levensonderhoud met rond 3 % per jaar maar in deze pe riode gingen de lonen veel sterker omlioog zodat een gemiddelde,reë!e loonsverlioging van 3,.5 % per jaar werd bereikt De loonsverlioging is de laatste jaren echter groter dan de toename der produktiviteit van daar de opwaartse druk op de prij zen De hetalingshalans De sedert 1959 opgetreden daling van het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans is tot staan gekomen Het saldo over het gehele jaar 1962 lag vrijwel op hetzelfde peil als over 1961 Naar verwachting zal het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans over 1963 ongeveer ƒ 600 min belopen bij een geraamde toeneming van de goedereninvoer met 8 % en van goedereninvoer met 8 %% en van de goederenuitvoer met 7 %% Voor 1964 wordt de stijging van de goedereninvoer geraamd op 8 % en die van de goederenuitvoer op 9''r Het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans zal in ditzelfde jaar naar ver wachting ƒ 600 min bedragen In zijn slotbeschouwing over de begroting trekt de minister uit ' t voorgaande algemene beeld zijn consequenties Een belastingver laging voor 1964 zit er dus niet in Er gaapt een grote kloof zo schijft prof Witteveen ver der tussen de veelheid van veel soortige wensen en hetgeen voor vervulling binnen redelijke tijd in aanmerking kan komen Aan de noodzaak van een scherpe keus is niet te ontkomen Het kabinet wenst de uitgaven zo mogelijk te doen achterblijven doch in elk geval niet sneller te doen stijgen dan de structurele groei van het nationale inkomen Zo wordt een maximum bepaald aan wat be schikbaar komt voor belastingver laging en uitgavenvergroting De minister betreurt dat in de ontwerp-begroting 1964 een over schrijding van toelaatbare uitgaven stijging niet kon worden voorkomen De oorzaak hiervan is gelegen in de hoge prioriteit van het treffen van voorzieningen ten behoeve van de landbouw Het is niet mogelijk gebleken voor het grote hiermede gemoeide bedrag volledige compen satie te vinden binnen de begroting 1964 die bij het optreden van het kabinet reeds grotendeels was voor bereid De resterende overschrijding zal in de komende jaren moeten worden ingehaald Woningbouw en begroting De woningbouw doet zijn invloed op de begroting enerzijds gelden via de exploitatiebijdragen van ge reedgekomen woningwetwoningen en via subsidies voor de particuliere bouw anderzijds via de zogenaam de woningwetvoorschotten ter fian ciering door de gemeenten van de woningwetbouw De eerste categorie en behoren tot de zowel uit structu reel als uit conjunctureel oogpunt van belang zijnde uitgaven doch voor zover zich wijzigingen in de aantallen te bouwen gesubsidieerde Hondsdolheid kostte 5 min De bestrijding van de hondsdol heid heeft dit jaar vijf miljoen gulden gekost zo blijkt uit de begroting 1964 Voor het ko mend jaar zijn hiervoor geen gelden uitgetrokken woningen voordoen werken zij ver traagd door Hierbij moet wel in het oog worden gehouden dat de exploi tatiebijdragen elk jaar terugkomen zodat een verhoging van het aan tal jaarlijks op deze wijze gesubsidi eerde woningen een cumulerende last betekent De woningwetvoorschotten zijn bij de bepaling en beoordeling van de structurele en conjuncturele be grotingsontwikkeling steeds buiten beschouwing gelaten Dit is in het bijzonder dan verantwoord wan neer veranderingen daarin niet met overeenkomstige wijzigingen in het totale woningbouwprogramma ge paard gaan en slechts de financie ringsstroom langs andere banen wordt geleid Anders wordt dit in dien hèt woningbouwprogramma in zijn geheel wordt verhoogd Hier voor moeten ook meer besparingen beschikbaar komen Het streven is gericht op vergroting van de bouw capaciteit waardoor uitbreiding van de woningbouw dus niet ten koste van de bouw in andere sectoren zal gaan De bouw van meer wo ningen betekent dan een behoefte aan meer bespar'ingen voor zover althans niet de meerdere bouw wordt verkregen door hogere pro duktiviteit die prijsverlaging moge lijk maakt Het is vooral tegen deze achter grond dat het verband tussen bouw beleid en begroting moet worden ge zien Verwezenlijking van de pri maire doelstelling van de regering de woningnood wezenlijk dichter bij een oplossing te brengen zal zich in het investeringstotaal moeten weer spiegelen De overheidsinveste ringen zoals die in voorzieningen voor verkeer onderwijs e.d verto nen zowel op langere termijn als ook in de recente jaren een voort durend relatief accres Of dit in dit tempo door zal moeten gaan is de vraag Een ombuigen tot een da lend percentage zal voorlopig echter niet bereikbaar zijn Besparingen De overheid levert een belang rijk en onmisbaar aandeel in het to taal der besparingen Deze bijdrage overtrof lange tijd de overheidsin vesteringen waarbij moet worden bedacht dat deze laatste niet de woningwetbouw en de investerin gen van overheidsbedrijven omvat ten Na 1961 heeft zich echter een markante verschuiving voorgedaan Tegenover een geleidelijke stijging van de overheidsinvesteringen zijn de overheidsbesparingen sterk af genomen namelijk van 6.2 % van het nationale inkomen in 1961 tot 4.2 % in 1963 Het saldo van over heidsinvesteringen en - besparingen ging daardoor in deze twee jaar met 2.6 % achteruit of met een be drag van ca ƒ 1.2 miljard Een belangrijke oorzaak daarvan is gelegen in het feit dat de ont wikkeling van de belastingmidde len geruime tijd ten achter is ge bleven bij de stijging van — reëel — S'/s % d'o aan de vaststelling van het structureel toelaatbare totaal van uitgavenaccres en belastingver laging ten grondslag ligt De pro gressiefactor van lYi is de laatste jaren niet gerealiseerd en wel als gevolg van de opgetreden verschui ving in de inkomensverdeling Een progressiefactor van deze grootte geldt namelijk bij een gelijk matige groei van de verschillen de inkomensbestanddelen Wanneer echter zoals het geval is geweest de niet-looninkomens niet of nauwelijks Het maximumbedrag van 171 mil joen gulden dat voor de Nederland se deelneming aan het tienjaren plan voor Suriname is vastgesteld is thans uitgeput In 1963 zal nog een extra deelneming van ƒ 29.2 miljoen nodig zijn welke voor de helft als schenking zal worden verstrekt In 1964 wordt voor het aanvullende bouwplan een bedrag van ƒ 21 mU joen uitgetrokken Het driejarenplan voor de ont wikkeling van Bonaire loopt dit jaar eveneens ten einde Voor 1963 wordt gerekend op een deelneming van ƒ 35 miljoen voor 1964 van ƒ 30 miljoen De helft van deze bedragen zal geschonken worden Binnenkort zal wat betreft de ont wikkeling van de Ned.Antillen bij de Staten-Generaal een wetsontwerp worden ingediend delen in de groei van het nationale inkomen leidt dit tot een achterblij ven van de belastingontvangsten en tot grotere tekorten Dit achterblij ven van de belastingontvangsten bij het verwachte accres kan voor de jaren 1962 en 1963 samen op ca ƒ 500 min a ƒ 600 min worden gesteld De sterke loonstijging die met de toeneming van het werknemers aandeel samenging heeft anderzijds een zware last op de overheid ge legd door de noodzaak van een sterke stijging van de salarissen In dezelfde twee jaren was daar mede een bedrag van enkele hon derden miljoenen gemoeid Zou zich nu in de toekomst de inkomensver houding op het nieuwe peil handha ven dan zou zich een blijvende ach teruitgang van de begrotingspositie hebben voltrokken Deze ontwikke ling manifesteert zich in de lagere overheidsbesparingen die na 1S81 duidelijk zijn waar te nemen Het jaar 1964 geeft weliswaar enig her stel in de overheidsbesparingen te zien doch dit is vooral toe te schrij ven aan ' t weer optreden van de pro gressiefactor die niet door een be lastingverlaging wordt gecompen seerd Het beeld van enige jaren geleden leek de mogelijkheid van een struc turele bystelling van het begrotings tekort door specifieke maatregelen als een belastingverlaging open te laten Thans lijkt die bijstelling in derdaad te liebben plaatsgevonden echter voor een groot deel door ont wikkelingen waarvan de oorsprong buiten de begroting was gelegen Een definitieve conclusie is moei lijk Het is mogeüjk dat de gesig naleerde verschuivingen zowel in de inkomensverdeling als in het ex terne saldo naast structurele ook conjuncturele elementen be vatten Anderzijds azl uitbrei ding van de woningbouw beslag leggen op meer besparingen Het bei^oep dat voor finéinciering van het tekort op de kapitaalmarkt moet worden gedaan is aanzienlijk gro ter geworden Dat een zo omvang rijke financiering langs deze weg mogelijk moet worden geacht is niet in de laatste plaats toe te schrijven aan de opmerkelijke omstandigheid dat de inkomensverschuiving der laatste jaren de ontwikkeling van de particuliere bespai-ingen nauwe lijks nadelig heeft beïnvloed In het bijzonder de besparingen via spaarinstellingen tonen bij voort during een gunstig beeld Nominale lonen per week/maand par ticulier bedrijf en overheid Kosten van levensonderhoud incl loonbel en sociale verzekering excl loonbel en sociale verzekering Reële lonen incl loonbel en sociale verzekering Produktie per werknemer in bedrijven Hulp aan de Landbouw Meer geld voor melk en ruilverkaveling De toegezegde hulp aan de land bouw weerspiegelt zich in de be groting onder meer uit de hogere bedragen aangevraagd voor het Landbouw egalisatie fonds en voor de uitvoering van cultuurtechnische werken Onderzoek in vraagstukken arbeidsmarkt Onder de sociale voorzieningen is voor 1964 een bedrag opgenomen ten behoeve van een onderzoek naar omvang en betekenis van bepaalde vraagstukken op de arbeidsmarkt alsook het verzamelen van gege vens met betrekking tot de werk gelegenheid Volgend jaar zal ook een hoger bedrag beschikbaar komen voor de instellingen voor beroepskeuze-ad viezen Met de stijging van de lo nen en de grotere plaatsingsmoge lijkheden van gehandicapten in de gemeentelijke sociale werkvoorzie ning vraagt de begroting voor maatregelen in het belang der werk voorziening 216.5 miljoen gulden dit is 21 miljoen meer dan vorig jaar Volksgezondheid vraagt rond 15 miljoen méér dan de begroting ' 63 waaronder een belangrijk bedrag voor tuberculosebestrijding speci aal vernieuwing van apparatuur Subsidie voor kinderstudie Opgericht is de Stichting Neder lands Instituut voor Kinderstudie die moet voorzien in de behoefte aan wetenschappelijke begeleiding voor het werk der medisch opvoedkundi ge bureaus De stichting zal in 1964 een subsidie van het Rijk ontvan gen 1 ^ oordzeekanaal wordt verbreed Voor aanleg onderhoud en ver betering van wegen is in 1964 ƒ 363 miljoen beschikbaar Daarvan is ƒ 233 miljoen bestemd voor het rijkswegennet De aanleg van we gen en oeververbindingen vergt ƒ 171 miljoen De volgende grote projecten waarvoor f 78 miljoen is uitgetrok ken zullen volgend jaar worden uitgevoerd De Coentunnel met aansluitende wegen de brug bij Van Brienenoord met toegangs wegen de toegangswegen naar de in aanbouw zijnde brug over het Haringvliet de weg Hoevelaken ZwoUe-Meppel weg 67 in Noord Brabant en Limburg de brug te Wessem de weg Kelpen Maas-tricht-Belgische grens en de weg Elsloo-Heerlen-Duitse grens In de begroting van het Zuiderzee tonds is ƒ 13 miljoen opgenomen voor de opbouw van Oostelijk Flevo-land en ruim ƒ 26 miljoen voor de bedijking van Zuidelijk-Flevoland Van het bedrag van ƒ 191 miljoen dat voor de zee - en rivierwaterke ring is uitgetrokken is ƒ 144 mil joen bestemd voor de Deltawerken 173 129 126 134 129 LONEN EN PRUZEN Lonen en kosl-en v levensonderhoud 1954=100 _ J)l<°s^en van tevens - »==^ onderhoud incl loonbel tsocverzj Voor aanleg en onderhoud van waterwegen is in 1964 ƒ 136,4 mil joen uitgetrokken Hiervan is ƒ 110 min bestemd voor de volgende pro jecten De verbetering van de ha venmond te IJmuiden en de ver breding van het Noordzeekanaal de ontwikkeling van de Europoort de vei-betering van het Maas - en Juli anakanaal en de verbreding van het zijn hogere uitgaven op de begro ting gebracht Bij het lager onder wijs aantal leerlingen 1,8 miljoen werkt hier de eerste fase van de verlaging der leerlingenschaal door De salarissen van de leerkrachten vergen 671 miljoen gulden Andere grote bedragen op de on derwijsbegrotingen zijn het kleu teronderwijs 132 mUjoen buiten gewoon lager onderwijs 66 miljoen schoolgebouwen en materiële kos ten 1.0 315 miljoen materiële en kanaal naar Gent en Terneuzen Ven de ƒ 37 miljoen voor het laatst ge noemd project wordt 80 % door Bel gië terugbetaald Bij de ramingen voor de burger luchtvaart ad ƒ 24.7 miljoen is geen rekening gehouden met eventueel aan de KLM te verstrekken lenin gen Meer contributie V.N Diplomatieke post in Djakartal De uitgaven voor de vertegen woordiging in het buitenland zijn voor 1961 op de gewone dienst als gevolg van de stijging van het prijs peil in het buitenland en de kosten van de nieuwe vestiging van een di plomatieke post in Djakarta ƒ 5.3 min hoger geraamd dan voor 1963 Voor deelneming aan internatio nale organisaties is in 1964 op de gewone dienst ƒ 4.2 min meer uit getrokken dan in 1963 hoofdzakelijk voor de betaling van een hogere con tributie aan de Verenigde Naties De aanvankelijk voor 1963 geraam de bijdrage van ƒ 47.5 min in het administratieve budget van de Euro pese Economische Gemeenschap is in de raming voor 1964 opgeno men omdat de vorige overeenkomst ultimo 1962 afliep en de nieuwe over eenkomst pas op 1 januari 1964 in werking treedt Voor de internatio nale Ontwikkelings Associatie is in de begroting 1964 een bedrag op genomen ƒ 19.3 min Voor de overige hulp aan het bui tenland is voor 1964 op de Gewone Dienst ƒ 84,7 min uitgetrokken Hierin zijn onder meer begrepen de bijdragen aan het Uitgebreide Pro gramma voor technische hulp en het Speciale Fonds der Verenigde Naties ƒ 20.4 min het V.N - ont wikkelingsfonds voor Westelijk Nieuw-Guinea ƒ 36.2 min en het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties ƒ 5.1 miljoen Voorts zijn in deze raming opge nomen de kosten van de Nderland se technische hulpprogramma's ƒ 7.7 min van de projecten voor uitgebreide technische hulp ƒ 6.5 min en van het Jongeren Vrijwil ligers Programma ƒ 4 min Onder de buitengewone dienst is voor overige hulp aan het buitenland een bedrag van ƒ 14.2 min geraamd Hiervan is ƒ 5 min bestemd voor deelnemingen in het kapitaal van buitenlandse ontwikkelingsbanken Voor een lening die in E.E.G ver-band als hulp aan Turkije zal wor den verstrekt is ƒ 9.2 min uitge trokken In de vermoedelijke uit komsten 1963 is een bedrag van ƒ 6.3 min opgenomen voor een le ning aan dat land in het kader van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling Baten PTT f45,4 min De baten van het Staatsbedrijf der Posterijen Telegrafie en Tele fonie worden voor 1964 geraamd op ƒ 45,4 miljoen De uitkering van de door de Nederlandsche Bank N.V behaalde winst is geschat op ƒ 8 miljoen De baten van de be drijven in de particuliere sector be treffen onder meer de aandelen van het Rijk in de Nationale Investe ringsbank Herstelbank N.V ƒ 3 miljoen de Kon Nederlandse Hoog ovens en ' staalfabrieken N.V ƒ 7 min de Breedband N.V ƒ ' óo min de N V Kon Ned Zout industrie ƒ 1.5 min de N.V Ned Aardoliemaatschappij ƒ 3.3 min en enkele andere bedrijven ƒ 3.6 min personele lasten vhmo 296 mil joen Voor wetenschappelijk onderzoek wordt 56 miljoen gulden gevraagd vorig jaar 47 miljoen voor kun sten oudheidkunde en natuurbe scherming 68 miljoen 59 miljoen Lichamelijke vorming en sport staan voor 1,2 miljoen op de be groting De stijging van de afd kunsten omvat o.m hogere subsidies prij zen opdrachten stipendia en ere gelden voor de letterkunde De opbrengst van de kijkgelden is voor volgend jaar geschat op 57,5 miljoen een vooruitgang van elf miljoen vergeleken bij dit jaar Voor de radio is 39,9 miljoen be schikbaar waarvan 32,3 mUjoen uit luistergeld 13 Stijf tegen ' t plafond - X - T\e begroting voor 1964 leert dat Lr de regering met haar beleid be hoorlijk klem zit Hiermee wil niet gezegd zijn dat de nieuwe ploeg nu al vastgelopen is maar wel dat zij een situatie heeft aangetroffen die voor manoeuvreren nauwelijks ruim te laat Deze begroting is nog tot in een ver stadium voorbereid door minis ter Zijlstra maar het zou weinig ver schil hebben uitgemaakt als de hui dige minister van financiën van be gin af het heft in handen had gehad Ooizaak hiervan is dat deze rege ring er evenals de vorige terwille van een gezonde ontwikkeling van uitgaat dat haar normale vaste uil gaven niet sneller mogen stijgen dan de normale groei van de Nederland se bedrijvigheid Dit laatste heet de structurele groei van het nationale inkomen en men neemt aan dat deze groei vier procent per jaar bedraagt Zonder verhoging of verlaging van belastingen maakt die groei van vier procent dat de belastingopbrengst jaarlijks met 450 miljoen gulden toe neemt Dit is dus het bedrag waar mee de zogenaamde relevante staats uitgaven elk jaar maximaal zouden mogen stijgen Er is echter een algemene belas tingherziening aanhangig bij het parlement die niet zo heel veel om het lijf heeft maar niettemin over de lopende kabinetsperiode op een vermindering van de opbrengst met honderd miljoen komt ie staan Er gaat dus weldra 25 miljoen gulden per jaar af en er blijft 425 miljoen over Nu heeft de ervaring van de afge lopen jaren geleerd en deze nieuws begroting bevestigt het weer dat de vrijwel automatische stijging van de behoeften van het staatsapparaat deze 425 miljoen nagenoeg geheel op slokt Hierbij kan een rol spelen dat ieder administratief eenheidje zoals Parkinson bewezen heeft de neiging vertoont zich belangrijker te maken en te groeien in tal en last maar het is evenzeer duidelijk dat een groeien de bevolking die zich snel motori seert die beweeglijker wordt meer scholing verlangt en wat niet al ook aan het staatsapparaat en de open bare voorzieningen steeds hogere eisen stelt Als men die groei van het appa raat niet indammen of goedkoper maken kan blijft er in feite maar één achterdeurtje open voor de rege ring en dat is de opbrengst van de befaamde progressie Iemand die tweemaal zoveel verdient als een paar jaar geleden betaalt niet twee maal zoveel belasting maar vier - of vijfmaal zoveel Hij Icoopt een auto waar veel belasting op zit — op de benzine nog meer — en elke luxe uitgave die hij zich veroorlooft spekt de schatkist Voor zover dit hogere inkomen voortvloeit uit de gestegen welvaart is het een bij komend effect van de zg structurele groei van onze nationale economie met vier procent per jaar Van deze groei zijn de eerder ge noemde 425 miljoen gulden aan jaar lijkse stijging van de opbrengst der belastingen het normale aandeel van de fiscus De progressie levert daar boven nog 150 miljoen gulden op Het nieuwe kabinet is het erover eens dat deze extra opbrengst niet moet worden opgeslokt door de staat en terug moet keren naar de beurs van de burger Periodiek is daarvoor een correctie van de tarieven van loon - en inkomstenbelasting nodig De legering wil hiervoor in haar vierjarige ambtsperiode de opbrengst van vier jaar beschikbaar stellen dus circa 600 miljoen Wanneer deze maatregel komt is vers twee De conjunctuur moet er niet door van streek gebracht wor den dus het moment moet zorgvul dig worden gekozen En voorts aan twee onderwerpen van staatszorg heeft het kabinet bijzondere voor rang toegekend de woningbouw en de landbouw Expansie van de bouwindustrie waar minisier Bogaers energiek naar streeft legt het komende jaar nog geen bijzondere lasten op de begro ting dat werkt pas later door Maar voor de agrarische sector heeft de regering ongeveer 150 miljoen meer uitgetrokken dan voorkwam op da begroting voor 1963 Wat simpel redenerend kan men zeggen dat voor 1964 de opbrengst van de progressie naar de landbouw en veeteelt gaat En voor 1965 Een wetsontwerp ter voorbereiding van het neutraliseren der progressie is nog niet aangekondigd De minister van Financiën maakt zich sterk dat hij dit bedrag in vol gende jaren inhalen zal Als men echter denkt aan de verlanglijstjes die niet alleen minister Veldkamp maar vermoedelijk alle excellenties hebben meegebracht en andere die zij in de laden van hun bureau minisire zullen hebben aangetroffen wekt het geen verbazing als minister Witteveen met veel nadruk onder streept dat er „ in de rijksbegroting thans geen speelruimte meer aanwe zig is " zodat er lussen verschillende wensen zal moeten worden gekozen Voor verlichting van belastingen ziet het er bij dat kiezen toch niet zo rooskleurig uit Zelfs de opschorting van de ver vroegde afschrijving op industriële bouw afgekqndigd als een zaak van logica omdat er geen enkele reden is nu bouwopdrachten uit te lokken blijkt de minister tevens zeer wel kom te zijn als fiscaal voordeeltje en als tegenwicht tegen de impulswer king van de stijging der regerings uitgaven Zo moei ook bij minister Witteveen het bedrijfsleven weer een extra fis caal steentje bijdragen Het is of Zijlstra er nog zat Of misschien zelfs Hofstra De cijfers zijn onvermurw baar Toch willen we hopen dat mi nister Witteveen op wat langere ter mijn als hij zelf zijn hele begroting voorbereidt de visie en vindingrijk heid zal tonen die nodig zijn om ie ontkomen aan de verstarring van een economische ontwikkeling die zich volgens zijn eigen woorden „ sedert geruime iijd beweegt langs het pla fond dat de beschikbare capaciteit aan de expansiemogelijkheden stslt " Voor ambtenaren — als stelpost — honderd miljoen In de begroting ISSJi is ^ s » stel post van 100 miljoen gulden opgeno men als stelpost voor een mogelijke verhoging der ambtenarensalarissen Voorts is 75 miljoen eveneens als stelpost opgenomen voor een te ver wachten verhoging van het premie percentage van de uitkering aan het Alg Burgerlijk pensioenfonds De jongste salarismaatregelen voor ambtenaren hebben S19 mil joen gulden gekost Het grootste deel van dit bedrag is in de begro ting ' eif thans over ds vei-scheidena departem^enten verdeeld 
Gevolgen voor: In Saldo lopen de rekening betalings balans Particuliere consumptie Prijs - 1 Vo peil 1 lume Invest.-volume in vaste be drijfsactiva Geregis treerde arbeids reserve 1964 1965 min gld — 100 — 10 »/ o 0,2 0,5 «/ o 0,4 0,1 0 — 1,0 1.000 pers 0 2 19 54 = IC 0 107 112 125 130 133 145 150 16 101 102 103 104 113 111 116 113 117 113 120 116 122 118 125 122 106 109 111 112 114 121 123 129 j 104 107 109 110 114 124 124 126 DINSDAG 17 SEPTEMBER 196S ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Qevolgen 1 pcL extra loonsverhoging Gevolgen van 1 procent extra loonsverhoging in 1964 voor de econo mische ontwikkeling in 1964 en 1965 berekend door het Centraal Planbureau De economische groei dicht aan plafond Zware druk omhoog Extra hulp bij ontwikkeling Ned Antillen en Suriname op het prijspeil In zijn bespreking over het algemene beeld van de begroting en de verwachtingen voor het volgend jaar merkt de minister van financiën prof Witteveen allereerst op dat de economische ontwikkeling van ons land tegen het plafond van haar moge lijkheden zit De overspanning van de arbeidsmarkt lijkt wel een structureel karakter te krijgen de na-oorlogse achterstand in de kapitaalsinstallaties is sterk ingelopen In enkele sectoren van het bedrijfsleven is zelfs overcapaciteit — behalve in de bouw waar de capaciteit te kort schiet Er zfln dan ook aldus prof Witteveen in de groei van de economie enige fundamen tele verschuivingen te constateren Voor wegvoorzieningen f 363 min beschikbaar Lonen en levensonderhoud 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Het L.E.F vraagt thans na af trek heffingen rond 317 miljoen gul den tegen een vermoedelijke uit komst van 275 miljoen gulden over dit jaar Deze verhoging die geheel naar de sector melk gaat maakt het de regering mogelijk om samen met de voortzetting van het in 1962 begonnen valorisatiebeleid een ver betering van de inkomenspositie der rundveehouders te bewerkstelligen Het aantal in uitvoering te nemen cultuurtechnische werken zal in 1964 worden uitgebreid waarvoor ruim twintig miljoen gulden meer is aangevraagd totaal 128 miljoen De landbouw voorlichting zal krach tiger dan voorheen ter hand wor den genomen waarvoor extra scho lingscursussen voor voorlichters no dig zijn O K en W vraagt drie miljard Wetenschappelijk onderwijs voor een enorme taak Het ministerie van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen is weer verreweg het duurste departement De ontwerp-begro ting overschrijdt de drie miljard gulden ƒ 3.064.100.000 en is daarmee rond 223 miljoen gulden hoger dan de uitkomsten van 1963 Het wetenschappelijk onderwijs staat als gevolg van de na-oorlogse geboortegolf en de grote belang stelling voor de universitaire studie voor de taak in de komende 10 jaar een uitzonderlijk groot aantal stu denten op te vangen Grote bedra gen zijn nodig voor de personele en materiële voorzieningen der uni versiteiten en hoge scholen Totaal komt hiervoor beschikbaar 589 min gulden vorige begroting 484 min In de gehele sector van het on derwijs van kleuters tot het vhmo Deze hebben onder meer geleid tot een relatieve achteruitgang van de investeringen in bepaalde be drijfstakken terwijl die in dienst verlenende bedrijven toenam Over het geheel genomen is de neiging tot investering eerder af - dan toe genomen De economische ontwik keling langs de grens van onze produktie-mogelijkheden kon alleen worden bereikt door grotere export In 1964 verwacht de minister een belangrijke groei van die export in verband met de meer expansieve wereldconjunctuur Voor volgend jaar raamt de be windsman een sterkere groei van het nationaal produkt 5.5 % groei tegen rond 2,5 % groei van 1963 bo van 1962 Hier speelt de strenge win ter een grote rol in want kou sneeuw en ijs hebben de groei met ongeveer één procent geremd Die zelfde winter heeft invloed op de noodzakelijkheid van extra over heidsinvesteringen namelijk 12 % in 1964 hoger dan dit jaar Het prijsbeleid van de regering zal de komende tijd onder zware druk staan zo voorspelt de minis ter In de jaren 1959-1963 stegen de kosten van levensonderhoud met rond 3 % per jaar maar in deze pe riode gingen de lonen veel sterker omlioog zodat een gemiddelde,reë!e loonsverlioging van 3,.5 % per jaar werd bereikt De loonsverlioging is de laatste jaren echter groter dan de toename der produktiviteit van daar de opwaartse druk op de prij zen De hetalingshalans De sedert 1959 opgetreden daling van het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans is tot staan gekomen Het saldo over het gehele jaar 1962 lag vrijwel op hetzelfde peil als over 1961 Naar verwachting zal het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans over 1963 ongeveer ƒ 600 min belopen bij een geraamde toeneming van de goedereninvoer met 8 % en van goedereninvoer met 8 %% en van de goederenuitvoer met 7 %% Voor 1964 wordt de stijging van de goedereninvoer geraamd op 8 % en die van de goederenuitvoer op 9''r Het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans zal in ditzelfde jaar naar ver wachting ƒ 600 min bedragen In zijn slotbeschouwing over de begroting trekt de minister uit ' t voorgaande algemene beeld zijn consequenties Een belastingver laging voor 1964 zit er dus niet in Er gaapt een grote kloof zo schijft prof Witteveen ver der tussen de veelheid van veel soortige wensen en hetgeen voor vervulling binnen redelijke tijd in aanmerking kan komen Aan de noodzaak van een scherpe keus is niet te ontkomen Het kabinet wenst de uitgaven zo mogelijk te doen achterblijven doch in elk geval niet sneller te doen stijgen dan de structurele groei van het nationale inkomen Zo wordt een maximum bepaald aan wat be schikbaar komt voor belastingver laging en uitgavenvergroting De minister betreurt dat in de ontwerp-begroting 1964 een over schrijding van toelaatbare uitgaven stijging niet kon worden voorkomen De oorzaak hiervan is gelegen in de hoge prioriteit van het treffen van voorzieningen ten behoeve van de landbouw Het is niet mogelijk gebleken voor het grote hiermede gemoeide bedrag volledige compen satie te vinden binnen de begroting 1964 die bij het optreden van het kabinet reeds grotendeels was voor bereid De resterende overschrijding zal in de komende jaren moeten worden ingehaald Woningbouw en begroting De woningbouw doet zijn invloed op de begroting enerzijds gelden via de exploitatiebijdragen van ge reedgekomen woningwetwoningen en via subsidies voor de particuliere bouw anderzijds via de zogenaam de woningwetvoorschotten ter fian ciering door de gemeenten van de woningwetbouw De eerste categorie en behoren tot de zowel uit structu reel als uit conjunctureel oogpunt van belang zijnde uitgaven doch voor zover zich wijzigingen in de aantallen te bouwen gesubsidieerde Hondsdolheid kostte 5 min De bestrijding van de hondsdol heid heeft dit jaar vijf miljoen gulden gekost zo blijkt uit de begroting 1964 Voor het ko mend jaar zijn hiervoor geen gelden uitgetrokken woningen voordoen werken zij ver traagd door Hierbij moet wel in het oog worden gehouden dat de exploi tatiebijdragen elk jaar terugkomen zodat een verhoging van het aan tal jaarlijks op deze wijze gesubsidi eerde woningen een cumulerende last betekent De woningwetvoorschotten zijn bij de bepaling en beoordeling van de structurele en conjuncturele be grotingsontwikkeling steeds buiten beschouwing gelaten Dit is in het bijzonder dan verantwoord wan neer veranderingen daarin niet met overeenkomstige wijzigingen in het totale woningbouwprogramma ge paard gaan en slechts de financie ringsstroom langs andere banen wordt geleid Anders wordt dit in dien hèt woningbouwprogramma in zijn geheel wordt verhoogd Hier voor moeten ook meer besparingen beschikbaar komen Het streven is gericht op vergroting van de bouw capaciteit waardoor uitbreiding van de woningbouw dus niet ten koste van de bouw in andere sectoren zal gaan De bouw van meer wo ningen betekent dan een behoefte aan meer bespar'ingen voor zover althans niet de meerdere bouw wordt verkregen door hogere pro duktiviteit die prijsverlaging moge lijk maakt Het is vooral tegen deze achter grond dat het verband tussen bouw beleid en begroting moet worden ge zien Verwezenlijking van de pri maire doelstelling van de regering de woningnood wezenlijk dichter bij een oplossing te brengen zal zich in het investeringstotaal moeten weer spiegelen De overheidsinveste ringen zoals die in voorzieningen voor verkeer onderwijs e.d verto nen zowel op langere termijn als ook in de recente jaren een voort durend relatief accres Of dit in dit tempo door zal moeten gaan is de vraag Een ombuigen tot een da lend percentage zal voorlopig echter niet bereikbaar zijn Besparingen De overheid levert een belang rijk en onmisbaar aandeel in het to taal der besparingen Deze bijdrage overtrof lange tijd de overheidsin vesteringen waarbij moet worden bedacht dat deze laatste niet de woningwetbouw en de investerin gen van overheidsbedrijven omvat ten Na 1961 heeft zich echter een markante verschuiving voorgedaan Tegenover een geleidelijke stijging van de overheidsinvesteringen zijn de overheidsbesparingen sterk af genomen namelijk van 6.2 % van het nationale inkomen in 1961 tot 4.2 % in 1963 Het saldo van over heidsinvesteringen en - besparingen ging daardoor in deze twee jaar met 2.6 % achteruit of met een be drag van ca ƒ 1.2 miljard Een belangrijke oorzaak daarvan is gelegen in het feit dat de ont wikkeling van de belastingmidde len geruime tijd ten achter is ge bleven bij de stijging van — reëel — S'/s % d'o aan de vaststelling van het structureel toelaatbare totaal van uitgavenaccres en belastingver laging ten grondslag ligt De pro gressiefactor van lYi is de laatste jaren niet gerealiseerd en wel als gevolg van de opgetreden verschui ving in de inkomensverdeling Een progressiefactor van deze grootte geldt namelijk bij een gelijk matige groei van de verschillen de inkomensbestanddelen Wanneer echter zoals het geval is geweest de niet-looninkomens niet of nauwelijks Het maximumbedrag van 171 mil joen gulden dat voor de Nederland se deelneming aan het tienjaren plan voor Suriname is vastgesteld is thans uitgeput In 1963 zal nog een extra deelneming van ƒ 29.2 miljoen nodig zijn welke voor de helft als schenking zal worden verstrekt In 1964 wordt voor het aanvullende bouwplan een bedrag van ƒ 21 mU joen uitgetrokken Het driejarenplan voor de ont wikkeling van Bonaire loopt dit jaar eveneens ten einde Voor 1963 wordt gerekend op een deelneming van ƒ 35 miljoen voor 1964 van ƒ 30 miljoen De helft van deze bedragen zal geschonken worden Binnenkort zal wat betreft de ont wikkeling van de Ned.Antillen bij de Staten-Generaal een wetsontwerp worden ingediend delen in de groei van het nationale inkomen leidt dit tot een achterblij ven van de belastingontvangsten en tot grotere tekorten Dit achterblij ven van de belastingontvangsten bij het verwachte accres kan voor de jaren 1962 en 1963 samen op ca ƒ 500 min a ƒ 600 min worden gesteld De sterke loonstijging die met de toeneming van het werknemers aandeel samenging heeft anderzijds een zware last op de overheid ge legd door de noodzaak van een sterke stijging van de salarissen In dezelfde twee jaren was daar mede een bedrag van enkele hon derden miljoenen gemoeid Zou zich nu in de toekomst de inkomensver houding op het nieuwe peil handha ven dan zou zich een blijvende ach teruitgang van de begrotingspositie hebben voltrokken Deze ontwikke ling manifesteert zich in de lagere overheidsbesparingen die na 1S81 duidelijk zijn waar te nemen Het jaar 1964 geeft weliswaar enig her stel in de overheidsbesparingen te zien doch dit is vooral toe te schrij ven aan ' t weer optreden van de pro gressiefactor die niet door een be lastingverlaging wordt gecompen seerd Het beeld van enige jaren geleden leek de mogelijkheid van een struc turele bystelling van het begrotings tekort door specifieke maatregelen als een belastingverlaging open te laten Thans lijkt die bijstelling in derdaad te liebben plaatsgevonden echter voor een groot deel door ont wikkelingen waarvan de oorsprong buiten de begroting was gelegen Een definitieve conclusie is moei lijk Het is mogeüjk dat de gesig naleerde verschuivingen zowel in de inkomensverdeling als in het ex terne saldo naast structurele ook conjuncturele elementen be vatten Anderzijds azl uitbrei ding van de woningbouw beslag leggen op meer besparingen Het bei^oep dat voor finéinciering van het tekort op de kapitaalmarkt moet worden gedaan is aanzienlijk gro ter geworden Dat een zo omvang rijke financiering langs deze weg mogelijk moet worden geacht is niet in de laatste plaats toe te schrijven aan de opmerkelijke omstandigheid dat de inkomensverschuiving der laatste jaren de ontwikkeling van de particuliere bespai-ingen nauwe lijks nadelig heeft beïnvloed In het bijzonder de besparingen via spaarinstellingen tonen bij voort during een gunstig beeld Nominale lonen per week/maand par ticulier bedrijf en overheid Kosten van levensonderhoud incl loonbel en sociale verzekering excl loonbel en sociale verzekering Reële lonen incl loonbel en sociale verzekering Produktie per werknemer in bedrijven Hulp aan de Landbouw Meer geld voor melk en ruilverkaveling De toegezegde hulp aan de land bouw weerspiegelt zich in de be groting onder meer uit de hogere bedragen aangevraagd voor het Landbouw egalisatie fonds en voor de uitvoering van cultuurtechnische werken Onderzoek in vraagstukken arbeidsmarkt Onder de sociale voorzieningen is voor 1964 een bedrag opgenomen ten behoeve van een onderzoek naar omvang en betekenis van bepaalde vraagstukken op de arbeidsmarkt alsook het verzamelen van gege vens met betrekking tot de werk gelegenheid Volgend jaar zal ook een hoger bedrag beschikbaar komen voor de instellingen voor beroepskeuze-ad viezen Met de stijging van de lo nen en de grotere plaatsingsmoge lijkheden van gehandicapten in de gemeentelijke sociale werkvoorzie ning vraagt de begroting voor maatregelen in het belang der werk voorziening 216.5 miljoen gulden dit is 21 miljoen meer dan vorig jaar Volksgezondheid vraagt rond 15 miljoen méér dan de begroting ' 63 waaronder een belangrijk bedrag voor tuberculosebestrijding speci aal vernieuwing van apparatuur Subsidie voor kinderstudie Opgericht is de Stichting Neder lands Instituut voor Kinderstudie die moet voorzien in de behoefte aan wetenschappelijke begeleiding voor het werk der medisch opvoedkundi ge bureaus De stichting zal in 1964 een subsidie van het Rijk ontvan gen 1 ^ oordzeekanaal wordt verbreed Voor aanleg onderhoud en ver betering van wegen is in 1964 ƒ 363 miljoen beschikbaar Daarvan is ƒ 233 miljoen bestemd voor het rijkswegennet De aanleg van we gen en oeververbindingen vergt ƒ 171 miljoen De volgende grote projecten waarvoor f 78 miljoen is uitgetrok ken zullen volgend jaar worden uitgevoerd De Coentunnel met aansluitende wegen de brug bij Van Brienenoord met toegangs wegen de toegangswegen naar de in aanbouw zijnde brug over het Haringvliet de weg Hoevelaken ZwoUe-Meppel weg 67 in Noord Brabant en Limburg de brug te Wessem de weg Kelpen Maas-tricht-Belgische grens en de weg Elsloo-Heerlen-Duitse grens In de begroting van het Zuiderzee tonds is ƒ 13 miljoen opgenomen voor de opbouw van Oostelijk Flevo-land en ruim ƒ 26 miljoen voor de bedijking van Zuidelijk-Flevoland Van het bedrag van ƒ 191 miljoen dat voor de zee - en rivierwaterke ring is uitgetrokken is ƒ 144 mil joen bestemd voor de Deltawerken 173 129 126 134 129 LONEN EN PRUZEN Lonen en kosl-en v levensonderhoud 1954=100 _ J)l<°s^en van tevens - »==^ onderhoud incl loonbel tsocverzj Voor aanleg en onderhoud van waterwegen is in 1964 ƒ 136,4 mil joen uitgetrokken Hiervan is ƒ 110 min bestemd voor de volgende pro jecten De verbetering van de ha venmond te IJmuiden en de ver breding van het Noordzeekanaal de ontwikkeling van de Europoort de vei-betering van het Maas - en Juli anakanaal en de verbreding van het zijn hogere uitgaven op de begro ting gebracht Bij het lager onder wijs aantal leerlingen 1,8 miljoen werkt hier de eerste fase van de verlaging der leerlingenschaal door De salarissen van de leerkrachten vergen 671 miljoen gulden Andere grote bedragen op de on derwijsbegrotingen zijn het kleu teronderwijs 132 mUjoen buiten gewoon lager onderwijs 66 miljoen schoolgebouwen en materiële kos ten 1.0 315 miljoen materiële en kanaal naar Gent en Terneuzen Ven de ƒ 37 miljoen voor het laatst ge noemd project wordt 80 % door Bel gië terugbetaald Bij de ramingen voor de burger luchtvaart ad ƒ 24.7 miljoen is geen rekening gehouden met eventueel aan de KLM te verstrekken lenin gen Meer contributie V.N Diplomatieke post in Djakartal De uitgaven voor de vertegen woordiging in het buitenland zijn voor 1961 op de gewone dienst als gevolg van de stijging van het prijs peil in het buitenland en de kosten van de nieuwe vestiging van een di plomatieke post in Djakarta ƒ 5.3 min hoger geraamd dan voor 1963 Voor deelneming aan internatio nale organisaties is in 1964 op de gewone dienst ƒ 4.2 min meer uit getrokken dan in 1963 hoofdzakelijk voor de betaling van een hogere con tributie aan de Verenigde Naties De aanvankelijk voor 1963 geraam de bijdrage van ƒ 47.5 min in het administratieve budget van de Euro pese Economische Gemeenschap is in de raming voor 1964 opgeno men omdat de vorige overeenkomst ultimo 1962 afliep en de nieuwe over eenkomst pas op 1 januari 1964 in werking treedt Voor de internatio nale Ontwikkelings Associatie is in de begroting 1964 een bedrag op genomen ƒ 19.3 min Voor de overige hulp aan het bui tenland is voor 1964 op de Gewone Dienst ƒ 84,7 min uitgetrokken Hierin zijn onder meer begrepen de bijdragen aan het Uitgebreide Pro gramma voor technische hulp en het Speciale Fonds der Verenigde Naties ƒ 20.4 min het V.N - ont wikkelingsfonds voor Westelijk Nieuw-Guinea ƒ 36.2 min en het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties ƒ 5.1 miljoen Voorts zijn in deze raming opge nomen de kosten van de Nderland se technische hulpprogramma's ƒ 7.7 min van de projecten voor uitgebreide technische hulp ƒ 6.5 min en van het Jongeren Vrijwil ligers Programma ƒ 4 min Onder de buitengewone dienst is voor overige hulp aan het buitenland een bedrag van ƒ 14.2 min geraamd Hiervan is ƒ 5 min bestemd voor deelnemingen in het kapitaal van buitenlandse ontwikkelingsbanken Voor een lening die in E.E.G ver-band als hulp aan Turkije zal wor den verstrekt is ƒ 9.2 min uitge trokken In de vermoedelijke uit komsten 1963 is een bedrag van ƒ 6.3 min opgenomen voor een le ning aan dat land in het kader van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling Baten PTT f45,4 min De baten van het Staatsbedrijf der Posterijen Telegrafie en Tele fonie worden voor 1964 geraamd op ƒ 45,4 miljoen De uitkering van de door de Nederlandsche Bank N.V behaalde winst is geschat op ƒ 8 miljoen De baten van de be drijven in de particuliere sector be treffen onder meer de aandelen van het Rijk in de Nationale Investe ringsbank Herstelbank N.V ƒ 3 miljoen de Kon Nederlandse Hoog ovens en ' staalfabrieken N.V ƒ 7 min de Breedband N.V ƒ ' óo min de N V Kon Ned Zout industrie ƒ 1.5 min de N.V Ned Aardoliemaatschappij ƒ 3.3 min en enkele andere bedrijven ƒ 3.6 min personele lasten vhmo 296 mil joen Voor wetenschappelijk onderzoek wordt 56 miljoen gulden gevraagd vorig jaar 47 miljoen voor kun sten oudheidkunde en natuurbe scherming 68 miljoen 59 miljoen Lichamelijke vorming en sport staan voor 1,2 miljoen op de be groting De stijging van de afd kunsten omvat o.m hogere subsidies prij zen opdrachten stipendia en ere gelden voor de letterkunde De opbrengst van de kijkgelden is voor volgend jaar geschat op 57,5 miljoen een vooruitgang van elf miljoen vergeleken bij dit jaar Voor de radio is 39,9 miljoen be schikbaar waarvan 32,3 mUjoen uit luistergeld 13 Stijf tegen ' t plafond - X - T\e begroting voor 1964 leert dat Lr de regering met haar beleid be hoorlijk klem zit Hiermee wil niet gezegd zijn dat de nieuwe ploeg nu al vastgelopen is maar wel dat zij een situatie heeft aangetroffen die voor manoeuvreren nauwelijks ruim te laat Deze begroting is nog tot in een ver stadium voorbereid door minis ter Zijlstra maar het zou weinig ver schil hebben uitgemaakt als de hui dige minister van financiën van be gin af het heft in handen had gehad Ooizaak hiervan is dat deze rege ring er evenals de vorige terwille van een gezonde ontwikkeling van uitgaat dat haar normale vaste uil gaven niet sneller mogen stijgen dan de normale groei van de Nederland se bedrijvigheid Dit laatste heet de structurele groei van het nationale inkomen en men neemt aan dat deze groei vier procent per jaar bedraagt Zonder verhoging of verlaging van belastingen maakt die groei van vier procent dat de belastingopbrengst jaarlijks met 450 miljoen gulden toe neemt Dit is dus het bedrag waar mee de zogenaamde relevante staats uitgaven elk jaar maximaal zouden mogen stijgen Er is echter een algemene belas tingherziening aanhangig bij het parlement die niet zo heel veel om het lijf heeft maar niettemin over de lopende kabinetsperiode op een vermindering van de opbrengst met honderd miljoen komt ie staan Er gaat dus weldra 25 miljoen gulden per jaar af en er blijft 425 miljoen over Nu heeft de ervaring van de afge lopen jaren geleerd en deze nieuws begroting bevestigt het weer dat de vrijwel automatische stijging van de behoeften van het staatsapparaat deze 425 miljoen nagenoeg geheel op slokt Hierbij kan een rol spelen dat ieder administratief eenheidje zoals Parkinson bewezen heeft de neiging vertoont zich belangrijker te maken en te groeien in tal en last maar het is evenzeer duidelijk dat een groeien de bevolking die zich snel motori seert die beweeglijker wordt meer scholing verlangt en wat niet al ook aan het staatsapparaat en de open bare voorzieningen steeds hogere eisen stelt Als men die groei van het appa raat niet indammen of goedkoper maken kan blijft er in feite maar één achterdeurtje open voor de rege ring en dat is de opbrengst van de befaamde progressie Iemand die tweemaal zoveel verdient als een paar jaar geleden betaalt niet twee maal zoveel belasting maar vier - of vijfmaal zoveel Hij Icoopt een auto waar veel belasting op zit — op de benzine nog meer — en elke luxe uitgave die hij zich veroorlooft spekt de schatkist Voor zover dit hogere inkomen voortvloeit uit de gestegen welvaart is het een bij komend effect van de zg structurele groei van onze nationale economie met vier procent per jaar Van deze groei zijn de eerder ge noemde 425 miljoen gulden aan jaar lijkse stijging van de opbrengst der belastingen het normale aandeel van de fiscus De progressie levert daar boven nog 150 miljoen gulden op Het nieuwe kabinet is het erover eens dat deze extra opbrengst niet moet worden opgeslokt door de staat en terug moet keren naar de beurs van de burger Periodiek is daarvoor een correctie van de tarieven van loon - en inkomstenbelasting nodig De legering wil hiervoor in haar vierjarige ambtsperiode de opbrengst van vier jaar beschikbaar stellen dus circa 600 miljoen Wanneer deze maatregel komt is vers twee De conjunctuur moet er niet door van streek gebracht wor den dus het moment moet zorgvul dig worden gekozen En voorts aan twee onderwerpen van staatszorg heeft het kabinet bijzondere voor rang toegekend de woningbouw en de landbouw Expansie van de bouwindustrie waar minisier Bogaers energiek naar streeft legt het komende jaar nog geen bijzondere lasten op de begro ting dat werkt pas later door Maar voor de agrarische sector heeft de regering ongeveer 150 miljoen meer uitgetrokken dan voorkwam op da begroting voor 1963 Wat simpel redenerend kan men zeggen dat voor 1964 de opbrengst van de progressie naar de landbouw en veeteelt gaat En voor 1965 Een wetsontwerp ter voorbereiding van het neutraliseren der progressie is nog niet aangekondigd De minister van Financiën maakt zich sterk dat hij dit bedrag in vol gende jaren inhalen zal Als men echter denkt aan de verlanglijstjes die niet alleen minister Veldkamp maar vermoedelijk alle excellenties hebben meegebracht en andere die zij in de laden van hun bureau minisire zullen hebben aangetroffen wekt het geen verbazing als minister Witteveen met veel nadruk onder streept dat er „ in de rijksbegroting thans geen speelruimte meer aanwe zig is " zodat er lussen verschillende wensen zal moeten worden gekozen Voor verlichting van belastingen ziet het er bij dat kiezen toch niet zo rooskleurig uit Zelfs de opschorting van de ver vroegde afschrijving op industriële bouw afgekqndigd als een zaak van logica omdat er geen enkele reden is nu bouwopdrachten uit te lokken blijkt de minister tevens zeer wel kom te zijn als fiscaal voordeeltje en als tegenwicht tegen de impulswer king van de stijging der regerings uitgaven Zo moei ook bij minister Witteveen het bedrijfsleven weer een extra fis caal steentje bijdragen Het is of Zijlstra er nog zat Of misschien zelfs Hofstra De cijfers zijn onvermurw baar Toch willen we hopen dat mi nister Witteveen op wat langere ter mijn als hij zelf zijn hele begroting voorbereidt de visie en vindingrijk heid zal tonen die nodig zijn om ie ontkomen aan de verstarring van een economische ontwikkeling die zich volgens zijn eigen woorden „ sedert geruime iijd beweegt langs het pla fond dat de beschikbare capaciteit aan de expansiemogelijkheden stslt " Voor ambtenaren — als stelpost — honderd miljoen In de begroting ISSJi is ^ s » stel post van 100 miljoen gulden opgeno men als stelpost voor een mogelijke verhoging der ambtenarensalarissen Voorts is 75 miljoen eveneens als stelpost opgenomen voor een te ver wachten verhoging van het premie percentage van de uitkering aan het Alg Burgerlijk pensioenfonds De jongste salarismaatregelen voor ambtenaren hebben S19 mil joen gulden gekost Het grootste deel van dit bedrag is in de begro ting ' eif thans over ds vei-scheidena departem^enten verdeeld 
DINSDAG IT SEPTEMBER 196S tITRECHTSCH NIEUWSBLAD Coöp Apothekers Vereeniging „ DE ONDERLINGE PHARMAC GROOTHANDEL " G.A Nieuwe Gracht 63 - Ufrechl - Telefoon 22341 O.P.G Wij vragen voor ons Verbandstoffenbedrijf MNL PERSONEEL Max leeftijd 45 jaar in de volgende functies Magazijnbedliende Emballeur Tevens voor onze bedrijfs - en fabrloage-afdelingen Preparatenmaker Bezorger per bromfiets Transportarbeider Wö bieden prettig en goed vyerk werkkledingvergoeding event reiskostenvergoeding vijfdaagse werkwfeek met vrije zaterdag Gelegenheid tot aanmelding WTSLUITEND in Hotel Thalia Stationsplein 9 te Utrecht op woensdag 18 september van 14.00—17.00 uur en van 19.00-21.00 uur ScMwen over foto's EEN PERSOONLIJK WOORD Zeven-en-dertig jaar geleden begon ik te schrijven Niet over foto's maar met licht Ik „ schreef " in foto's En dat doe ik graag Nog altijd Als ik m'n leven over kon doen werd ik wéér fotojournalist Werd ik wéér de ogen van de miljoenen lezers van „ Panorama " t/iv ogen mijn ogen Door mijn ogen en mijn lens kan ik lezers van „ Panorama " de hele we reld laten zien Als jongen van 16 jaar zat ik daarvoor al in Noorwe gen Als 18-jarige in Indonesië Daarna Ongeveer overal Canada Amerika Afrika Azië Om te foto graferen en om te kijken ïk fotogra feer voor mijn plezier maar ik kijk niet voor m'n plezier Als je dat wilt doen moet je geen fotojournalist worden Ik kijk via mijn lens Om u ook te laten kijken Thuis zien u ett ik wel wat ik gezien heb Als u be grijpt wat ik bedoel De zilveren camera Wat zegt u De zilveren camera Ja die kreeg ik inderdaad Voor de beste foto van 1953 Hij werd uitge reikt in de Rolzaal in Den Haag Door Dr Drees ' t Is de onderschei ding die de Nederlandse Vereniging van Persfotografen uitlooft Dezelfde foto belandde bij de University School of Journalism in Amerika en behaalde daar in zijn categorie eveneens de eerste prijs premie-löii naam adres plaats abonneert zich mei ingang van heden op handtekening ^ Voor een aotieve ^ VERTEGENWOORDIGER is bij onze firma een prettige werkkring vaoanl Zijn taak omvat o.a het bezoeken van onze relaties in de stad Utrecht en omgeving en het leggen van nieuwe contacten Bekendheid met de Isantoormachinebranche is niet vereist maar strekt tot aanbeveling evenals het bezit van het rijbewijs BE Geboden wordt Vast salaris plus provisie en onkostenver goeding Uitvoerige sollicitaties die strikt vertrouwelijk zul len worden behandeld te richten aan \ MODERNE KANTOORINRICHTING ^ HERM HENNINK MODERNE KANTOORINRICHTING Nachtegaalstraat 60 - Utrecht MEELFABRIEK DE KORENSCHOOF utrecht vraagt voor spoedige indiensttreding een voor het schoonhouden van de pakhuizen e.d Loon volgens C.A.O Gunstige premierege ling Toelage voor werkkleding en koffie Aanmelden dagelijks behalve zaterdag aan het be drijf Kaatstraat 1 Utrecht ƒ 75 — VOORDEEL Vraagt prijscourant van de nieuwste Jawa-bronuner ^ 475 met 2 versn Misschien ontvangt u één van de 1000 waardebonnen a i 75 - Dealer FA MAASWINKEL Biltstraat 23 tel 21651 of JAWA-IMPORT postbns 66 Indnstriekade 1 Sassenheim tel 02532 7683 POSTZEGELS Verzameling te koop gevr Ook grotere objecten Cont bet Br ond letter P.E.Q aan Nijgh en van Ditmar Postbus 358 Am sterdam Stelt U prijs op een keurig voorkomen dan naar CHEMISCHE WASSERIJ - STOPPAGE INRICHTING J van Kempen Westerkade 36 telef 27073 Fil W V Noortstraat hoek Joh de Bekastr tel 12787 TE KOOP aangeboden door omstandigheden Ford Zephyr Four kleur wit roodleren bekle ding kilometerstand 12.750 bouwjaar 1962 Uiterste prijs ƒ 7000 Geen handelaren Telef 80241 HET STAAT DEZE WEEK IN Kaal-geschoren hoofden de kleren van het lijf gerukt besmeurd met varkensdrek gedwongen tot het zingen van schunnige of anti vaderlandse liederen Nederlands jeugd ontgroent Nederlands jeugd Panorama's commentaar Brigitte Bardot staat er gekleurd op twee pagina's /fleurenfoto's van liet eerste zeereisje van B.B Panorama vertelt waar de d » recteuren van de K.L.M zijn gebleven Zijn het de „ man nen die faalden " Diepgaande openhartige interviews met de verdwenen topleiding van ons nationale zorgenkind de K.L.M Een meisje van negentien jaar ver lelde zoveel sprookjes over eifen en prinsen dat de kinderen in het dorp waar te weinig ouders zijn niet meer huilden Yves Saint-Laurent van wie men meende dat hij een mislukking werd bewijst dat Dior groot gelijk had toen hij hem tot zijn opvolger benoemde zijn wintermode is een sensatie Panorama fotografeerde in vol ie zee in kleuren een van de grootste prestaties door dé Ne derlandse zeesleepvaart in de laatste jaren geleverd * Dierenliefde kan sommige men sen tot waanzinnige uitspattingenverleiden het enorme diner vanDalmatische Jasper de jarigehond De dominee beweerde dat de diri gent van de fanfare niet durfde maar hij durfde wel Van turfgra vers via de rode vaan naar een slotbedrijf dat haastte mooi is om waar te zijn Waarom verlangt LONGA de voetbalclub die snertfuiven organi seert terug naar Henk Pellikaan * Een Engelse van 32 Jaar is fiel Kanaal overgestoken staande opeen vliegtuigvleugel ZO boeiend is nu PANORAMA Zo boeiend is nu Panorama Nee nög boeiender want in deze opgave is nog niet gesproken over die humoristische omslag de pa gina's actuele foto's van wat u in de krant niet zag de boeiende ver halen de originele met zorg geko zen cartoons kortom alles wat Panorama maakt tot Nederlands populaire familie weekblad Vul de coupon rechts in uw gezin heeft recht op Panorama Persfoto's maken \ Persfoto's maken is een avontuurlijk | bestaan Kijk maar Tijdens de wa \ tersnood klampte een soldaat in een | gammel bootje zich aan mij vast \ Resultaat ik ging kopje-onder met \ camera en al Maar de foto kwam '\ er Toen ik een supertanker moest \ fotograferen hing ik veertig meter j hoog in een klein bakje aan een hijs '\ kraan Windkracht 7 Maar de | foto kwam er Toen „ Panorama " me naar Oslo | stuurde om wereldkampioen Henk '\ van der Grift te fotograferen één i foto voor een sportret moesten we \ een uur of acht in zware mist rond \ vliegen voordat we konden landen Maar de foto kwam er Lange aanloop Wat ik hiervoor schreef was alleen maar een aanloop naar wat ik eigen lijk wilde zeggen dat ik nu al héél héél lang bij Panorama zit en dat ik er nog lang hoop te blijven ook Het extra-fijne van fotograferen voor „ Panorama " is dat het eindresul taat de foto waarop je je best deed zo goed tot zijn recht komt in een blad,~dat zo pico bello wordt ge drukt als ons eigen „ Panorama " Je probeert de beste foto te maken die er te maken is Je staat angstvallig en toegewijd zélf te vergroten om de allerbeste uitsnee te kunnen maken En dan komt die vaktrots die maakt dat je maar allerliefst je foto of ' t nou zwart wit is of kleuren zo goed als maar enigszins mogelijk is gere produceerd wilt zien En wat dat betreft wat kan je nou méér verlan gen dan een superactueel en toch voortreffelijk gedrukt weekblad als „ Panorama " Voor mijn gevoel het beste weekblad van Nederland Waarvoor ik nog vele jaren het aller beste fotowerk zal proberen te ma ken voortdurend er naar strevend mij te realiseren wat u wilt zien En hoè u het wilt zien Henk Blansjaar Staffotograaf van „ Panorama " Recht gevend op twee gratis nummers voor iedereen die zich opgeeft als abonnee op „ Panorama " Een abonnement liost slechts 40 et per week of f 5.20 per kwartaal Deze bon op een briefkaart plakken of In een envelop met 4 ets gefrankeerd verzenden aan Panorama Haarlem Dit adres is voldoende provincie „ Panorama " per week/per kwartaal Doorhalen wat niet verlangd wordt I aambeien ^ SCHROMPELEN WEG g > ^' Pijn en jeuk wèg -- / ek in xijn sportruhrlek Afwisselend werk Sdekt met de verbazingwek _ S kende « igensohap de aam-'ï Stelen eenvoudig te doen weg-S S drogen - de pijn houdt op S Bi'zwelling verdwijnt Toege - a SJpast In SPBRTI doet dit ' 5 ¦•' weefselvemleuwende Bio - S I Sperti Zalf en Zetpillen S SPBBTI Is zacht en desinfeo - iS 8 terend - bevat géén verdo-S Wvende middelen Voor veili-Jj Jlige rechtstreekse behande-o « ling van aambeien SPBRTI S i Zalf f 3.30 Zetpillen f 4.90 jj BESPAAR HONDERDEN GULDENS ' Wandmeubelen reeds vanaf f 100 - kom kijken \ A/atu zelf kunt iiilliiiiiSiiiiiiiHii ' é iniK I JEUK PUISTJES UITSUG besteller bij het Postdistrict Utrecht Soms werk ik binnen soms op de perrons dan weer in de buitenlucht En niet alleen afwisselend werk maar ook VAST werk Een groot bedrijf als PTT geeft zekerlieid en heeft goede voorzieningen Een paar voorbeelden • Gunstige kindertoelage • bedrijfskleding tegen geringe ver goeding • IOOP/o loon bij ziekte Wilt u er meer van weten Kom eens praten Oudenoord 8 Utrecht Bel eens op 030 16436 toestel 003 Schrijf eens een brief aan de directeur van het POSTDISTRICT UTRECHT f ¦ 5 ^ S U voelt hoe die slechte huid « £ op andere mensen een nare g ¦ indruk maakt Geen prettig > ' A contact nergens succes Hoe tt fi fnuikend voor uw zelfver - 5 # trouwen voor uw plezier in öij het leven Het wordt een jl ft waar complex S 5 Z6 kunt u uw i '• " liuid-complex " snel en ^ i > eenvoudig kwijtraken j i In enkele seconden wordt het ï helder vloeibare DDD BE - j ' i CEPT door uw huid opgezo - - " gen DDD doodt de bacteriën ¦ £ en maaki uw huid van bin - » ^ nenuifc weer zuiver en gaaf ^ 2 door-en-door gezond 5 2 Een heerlijk middel DDD S RECEPT vanaf f 1.20 p flac ï im'B^'V ^ herstelt ï - V ËwM9M9 uw huid ^ Herm Hennink moderne kantoorlnrichting Nachtegaalstr 60 - Utrecht vraagt voor haar Technische Dienst kantoormachine-monteurs leerling kantoormachine monteurs Opleiding via het Bemetel stelsel voor onze rekening is mogelijlc Sollicitaties tussen 12 en 2 uur of na telefonische af spraak » 14764 MODERNE MENSEN gaan met intelligentie te werk en monteren zélf zo'n fraai en rijk Simpla-Lux wan(dmeubel!WAAROM?DAAROM:SIMPLA-LUX MONTAGE MEUBELEN zijn PASKLARE meubelen die u PLATVERPAKT thuis krijgt U zet zélf de pasklare onderdelen héél eenvoudig in elkaar en u verdient daarmee honderden guldens 90 % Besparing op transportkosten 100 % besparing op montageloon rechtstreeks kopen bij de fabriek ' t is zó verdiend KOM HET SIMPLA-LUX BOEK HALEN simpla-lux Het rijk geïllustreerde SIMPLA-LUX boel ^' Pijn en jeuk wèg -- / ek in xijn sportruhrlek Afwisselend werk Sdekt met de verbazingwek _ S kende « igensohap de aam-'ï Stelen eenvoudig te doen weg-S S drogen - de pijn houdt op S Bi'zwelling verdwijnt Toege - a SJpast In SPBRTI doet dit ' 5 ¦•' weefselvemleuwende Bio - S I Sperti Zalf en Zetpillen S SPBBTI Is zacht en desinfeo - iS 8 terend - bevat géén verdo-S Wvende middelen Voor veili-Jj Jlige rechtstreekse behande-o « ling van aambeien SPBRTI S i Zalf f 3.30 Zetpillen f 4.90 jj BESPAAR HONDERDEN GULDENS ' Wandmeubelen reeds vanaf f 100 - kom kijken \ A/atu zelf kunt iiilliiiiiSiiiiiiiHii ' é iniK I JEUK PUISTJES UITSUG besteller bij het Postdistrict Utrecht Soms werk ik binnen soms op de perrons dan weer in de buitenlucht En niet alleen afwisselend werk maar ook VAST werk Een groot bedrijf als PTT geeft zekerlieid en heeft goede voorzieningen Een paar voorbeelden • Gunstige kindertoelage • bedrijfskleding tegen geringe ver goeding • IOOP/o loon bij ziekte Wilt u er meer van weten Kom eens praten Oudenoord 8 Utrecht Bel eens op 030 16436 toestel 003 Schrijf eens een brief aan de directeur van het POSTDISTRICT UTRECHT f ¦ 5 ^ S U voelt hoe die slechte huid « £ op andere mensen een nare g ¦ indruk maakt Geen prettig > ' A contact nergens succes Hoe tt fi fnuikend voor uw zelfver - 5 # trouwen voor uw plezier in öij het leven Het wordt een jl ft waar complex S 5 Z6 kunt u uw i '• " liuid-complex " snel en ^ i > eenvoudig kwijtraken j i In enkele seconden wordt het ï helder vloeibare DDD BE - j ' i CEPT door uw huid opgezo - - " gen DDD doodt de bacteriën ¦ £ en maaki uw huid van bin - » ^ nenuifc weer zuiver en gaaf ^ 2 door-en-door gezond 5 2 Een heerlijk middel DDD S RECEPT vanaf f 1.20 p flac ï im'B^'V ^ herstelt ï - V ËwM9M9 uw huid ^ Herm Hennink moderne kantoorlnrichting Nachtegaalstr 60 - Utrecht vraagt voor haar Technische Dienst kantoormachine-monteurs leerling kantoormachine monteurs Opleiding via het Bemetel stelsel voor onze rekening is mogelijlc Sollicitaties tussen 12 en 2 uur of na telefonische af spraak » 14764 MODERNE MENSEN gaan met intelligentie te werk en monteren zélf zo'n fraai en rijk Simpla-Lux wan(dmeubel!WAAROM?DAAROM:SIMPLA-LUX MONTAGE MEUBELEN zijn PASKLARE meubelen die u PLATVERPAKT thuis krijgt U zet zélf de pasklare onderdelen héél eenvoudig in elkaar en u verdient daarmee honderden guldens 90 % Besparing op transportkosten 100 % besparing op montageloon rechtstreeks kopen bij de fabriek ' t is zó verdiend KOM HET SIMPLA-LUX BOEK HALEN simpla-lux Het rijk geïllustreerde SIMPLA-LUX boel alles had men kritiek In Amstelveen om 5 uur Hockey'ers morgen tegen Japan Morgenmiddag om 5 uur treedt het Nederlands hockeyeUtal in het Wagenerstadion te Amstelveen aan tegen Japan Dit Aziatische team dat in het verleden niet veel te be tekenen had is de laatste jaren sterk vooruitgegaan Dat bleek vo rig jaar tijdens het toernooi van Ahmedabad De Japanners verloren daar wel iswaar met dubbele cijfers van In dia maar hadden daarna de op waartse lijn te pakken Er volgde een zeer ongelukkige 1 — O nederlaag tegen West Duitsland overwinnin gen op Egypte Indonesië en Bel gië en gelijkspelen tegen Nieuw Zee land en Malakka De Japanse hockeyers zijn razend snel en bezitten een goede lichame lijke conditie Zij hebben zich van 9 tot 16 september in Hamburg voorbereid op het grote toernooi van Lyon dat 28 september begint Het Nederlandse team met drie S.C H.C.-ers komt voor hete vuren te staan De opstelling van de Oranjeploeg Veentjer H.D.M Terlingen Am sterdam en Van Gooswilligen S C.H.C aanvoerder Fokker La ren Fiolet H.D.M en Van Kos sem H.H.Y.C Krol Leiden Van ' t Hooft Hilversum Zweerts S.C H.C Voigt Amsterdam en Van Vroonhoven S.C.H.C Scheidsrechters Lathouwers en Ichikawa Rolschaatscracks naar Utrecht De nieuwe Nederlandse rol sphaatskanipioenen die zondag in Den Haag hun titel behaalden zijn uitgenodigd door de Utrechtse rol sehaatsvereniglng ' Olympiade ' on derafdeling van de COV volgend jaar het vijfjarig jubileum te komen opluisteren Het zijn de dameskam pioene Irene Verbeek Den Haag Jan van der Sluis uit Dordrecht die bij de heren de titel behaalde en het Eindhovense paar Bia van der Kruis en Frans Verbeek Aan de jeugdkampioenschappen namen ook verschillende leden van Olympiade " met enig succes deel Zesde bij de pupillen werd Ria Jün german 10 Corrie van Dijk 17 An la Blauwendraad Bij de adspiranten waren de resul taten A groep 5 Lidy Dupree B groep 4 Annie de Groot en 7 Tru fiy Dorst EUie Nagtegaal was bij fle junioren dertiende en Els Röttger negentiende Puzzelrit Rode Krui * De afdeling Utrecht van het Rode Kruis houdt zondag 22 september haar tiende tevens laatste puzzelrit Voor de berijders van auto's moto ren en scooters De start is vanaf net Maliebaanstation tussen een uur en half drie De finish is bü hotel Heidepark te Bilthoven De lengte van het parcours ligt onder de 100 Kilometer De baten worden besteed voor het omvangrijke werk van de afdeling Utrecht Inschrijvingen Maliebaan 15 te Utrecht Telefoon 25689 De strijd om de Zilveren Krant Advertentie Europees geurige lichte pijptabak Uit vier continenten komen ze naar Groningen de achttien kostbare tabakken waarvan Niemeyer Voortrekkeis maakt Voortrekkers de geliefde tabak van alle Europese pijprokers die van licht en geurig houden door HANS van der VLUGT R\Y CILLIEN 22 jaar kampioen van Luxemburg werd gisteravond in de uitverkochte Rotterdamse Rivièrahal de held van het 5000 koppige publiek Met tranen in de ogen nam hij na afloop van zijn uitstekende partij tegen Wim Snoek het ovationele applaus in ontvangst En toch had de jonge Ray van wie we in de nabije toekomst ongetwijfeld meer zullen horen van de Nederlandse zwaargewichtkampioen een lesje gekregen Advertentie Afwisseling is gezond Voetballers nu rond de ring ii Zijn onverwacht felle tegenstand en z\jn dapper volhouden In de slot ronden hadden de toeschouwers onder wie het halve Ajax-elftal te recht op zün hand gebracht De hul de was welverdiend Zonder enig ontzag was by zijn 34-jarige oppo nent tegemoet getreden Hü nam zelfs het initiatief en trachtte Snoek tot een spectaculair tempogevecht op te dryven Helaas zou dat ook de ondergang van de nog wat oner varen Luxemburger worden ilHL #•*.¦ ott ^ % t ' t VS *^ Vooraf heerste over het algemeen de gedachte dat Ray Cillien een gemakkelijke tegenstander voor de Nederlander zou zijn Zijn erelijst vermeldde als meest indrukwek kende prestaties overwinningen op Iwan Prebec en Albert Duscha ter wijl Snoek daarentegen hard op weg is naar een Europees titelgevecht nu Ingemar Johansson en Henri Cooper voorlopig van het tapijt zijn verdwenen en de Italiaan De Piccoli een duidelijke k.o.-nederlaag heeft geleden tegen Joe Bygraves tegen wie Snoek in april van dit jaar nog onbeslist bokste Cillien werd echter allerminst een gemakkelijke prooi van de Amster dammer Integendeel hij bleek de meest ideale sparringpartner voor het komende gevecht met de Duit ser Karl Mildenberger De Luxem burger paarde snelheid aan techniek en stootte hard en gevarieerd In de eerste ronden had Cillien zelfs het initiatief Flitsend kwamen zijn stoten links en rechts door als Snoek te traag terugstapte na een duel op korte afstand waarin de Amsterdammer overigens veel be ter was Over het algemeen sloot de verdediging van de Nederlander echter goed waardoor van een dui delijk overwicht van de Luxembur ger ondanks diens aanvalsdrift nau welijks sprake was Snoek boekte zelfs morele winst doordat hij kans zag het tempo te drukken Nadat Cillien in de derde ronde al een flin ke bloeduitstorting onder het rech teroog had opgelopen moest hij in de vierde een linkse leverstoot in casseren HiJ deed het voortreffelijk en gaf Snoek niet de gelegenheid door te gaan De zesde ronde werd de beste Nog hogec schroefde Cil lien het tempo op waarbij hij niet temin afgezien van enkele hoge Lichtwedstrijd Odin^VSK Maandagavond om 20 uur speelt de voetbalvereniging ODIN op haar veld aan de Koningsweg een licht wedstrijd tegen VSK Het is te hopen dat de weergo den collega " ODIN nu beter ge zind zijn want de vorige maal sneu velde de ene lamp na de andere door de overvloedige waterover last Gisteravond laat had ' t Italiaanse duo rerruzzl-De Rosso nog steeds de leding > n de zesdaagse van Montreal Het ver zamelde 324 punten De Frans-Duitse ' ombinatie Darrigade-Altlg bezette met 397 punten de tweede plaats De stand " as verder op een ronde 3 Lelangue Severljns België 336 pnt 4 Gillen-Ray " al Lux/Fr 189 pnt Op twee ronden 6 Retraln-Gaignard Fr 345 punten 6 • fo de Roo-JMiciiel Stolker Ned 73 pnt fm & swings zuiver bleef stoten In de achtste begon zich echter de ver moeidheid af te tekenen De flitsen de reactie verdween en in de ne gende ronde was het gebeurd met het elan van de dappere Cillien Hü kreeg er een fikse bloeduitstor ting onder het linkeroog bij en in de tiende ronde moest hij na een link se op de lever voor acht tellen naar het canvas Met het laatste beetje energie kwam hij toch nog over eind en het lukte hem zowaar onder itmniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ben Bril heeft gisteren alleen voor de pauze in de ring gestaan Daarna ver dween de Utrechtse boksscheidsrechter ijlings naar Napels waar hij tot 25 september een elflandentoernooi zal lei den met amateurs uit o.a Tunesië Al geriie Egypte Turkije Joegoslavië Italië Spanje en Griekenland Daarna is hU arbiter in Bad Solingen bij de militaire interland West-Duitsland — Ne derland en in oktober gaat hU naar Bar celona om er de wedstrijd Murcia — Papp onder zijn hoede te nemen Illlllltllilllllllllllllllllllllllilllllilllllllllllllllllllllllllllllllll donderend applaus de verlossende gongslag te halen De büpartijen waren veel minder interessant De stei'ke Toon Schuur mans en Jan de Vos die elkaar 14 oktober te Rotterdam in een natio naal titelgevecht zullen ontmoeten troffen in respectievelijk Salah Mas ri Syrië en Billy Depriest VS geen tegenstanders van formaat Voetbal in het buitenland Eerste divisie Aston villa-Chelsea 2—0 Bolton Wanderers-Leicester City 0—0 Burnley—Birmingham City 2—1 Fulham—Arsenal 1—4 Ipswich Town — E verton 0—0 Liverpool—West Ham Uni ted 1—2 Manchester United-West Brom wich Albion 1—0 Sheffield United-Shef field Wednesday 1—1 Stoke City-Not tingham Forest 0—1 Tottenham Hot - spur Blackpool 6—1 Wolverhampton Wanderers-Blackburn Rovers 1—5 Tweede divisie Charlton Athletic-Hud dersfield Town 5—2 Grimsby Town-New Castle United 2—1 Leeds Unlted-Swin don Town 0—0 Leyton Orient-Southamp ton 1—0 Plymouth Argyle-Derby Coun ty 0—0 Portsmouth-Norwich City 1—1 Preston North End-Midlesbrough 2—2 Sunderland Manchester City 2—0 De uitslagen van de maandag voor de Engelse League gespeelde wedstrijden lulden Eerste divisie Aston villa-Tottenham Hotspur 2 4 Blackburn Rovers-Chelsea 2 2 Blackpool-Manchester United 1-0 Liverpool Wolverhampton Wanderers 6-0 Tweede divisie Northampton Town Norwich City 3-2 DUITSLAND Eintracht Braunschweig-Karlsruher SC 2—0 Hamburger SV-Elntracht Frank furt 3—0 1 FC Köln-FC Schalke 2—2 Meiderioher SV-Hertha BSC 1—3 1 FC Kaiserslautern Werder Bremen 3-0 VFB Stuttgart TSV München 1860 1—1 1 FC Nuernberg Preussen Munster 2—2 Bo russia Dortmund-1 FC Saarbruecken 2—1 Na vier wedstrijden luidt de stand op kop 1 Hamburger SV 4 gesp 7 pnt 2 1 FC Köln 4-7 3 Schalke ' 04 4-7 4 Eintracht Braunschweig 4-6 5 1 FC Nümberg 4-6 6 1 FC Kaisers lautern 4 4 De laatste plaats wordt in genomen door de Karlsruher SC die uit vier wedstrijden nog geen enkel winstpunt haalde BELGIë Lierse-Standard 3—2 FC Mechelen CS Brugge 1—1 Berchem-St Truiden 1—1 FC Brugge-Beerschot 0—3 Daring Beringen 3—3 FC Luik-Antwerpen 1—0 Diest Anderlecht 0—3 FC Turnhout-Gan tolse 2—0 Stand 1.-2 Anderlecht en Beerschot beiden 4 ptn 3.-4 FC Turnhout en FC Luik beiden 3 ptn FRANKRIJK Eerste divisie St Etienne-Monaco 4—1 Strasbourg-RC Paris 2—1 Nice Lyon 1—2 Rouen-Angers 0—0 Nantes Valenciennes 3—1 Rennes-Toulouse 4—2 Stade Reims 0—2 Lens-Nimes 4—2 Sedan Bordeaux 2—4 Toulouse en Strasbourg belden met elk 4 ptn uit 2 wedstrijden ITALIë 7888 Bari-Roma 1-3 Bologna-Genova 1—1 Internazionale Modena 2—1 Juventus Spal 3—1 Lanerosi-Torino 1—1 Lazio Florentina 1—1 Mantova-Milano 1—4 Sampdoria Messina 3—1 Bergamo-Cata nia 3—0 Middengewicht Schuui'mans won door interventie van arbiter Ben Bril in de vierde ronde en Jan de Vos kwam doordat hij er een overi gens slechte show van maakte niet verder dan een royale puntenzege Halfzwaargewicht Bas van Dui venbode maakte een veel betere in druk In de tweede ronde haalde hij zijn tegenstander de 18-jarige Duitser Gerd Englbrecht twee keer voor acht tellen neer met droge rechtsen op kaak en maag Met een linkse hoek velde Van Duivenbo de in de vierde ronde ten slotte het vonnis Weliswaar stond de Duitser bij de achtste tel weer overeind maar Ben Bril zond hem terecht naar zijn hoek De prestatie van Bas van Duivenbode krijgt te meer reliëf als men bedenkt dat hij in de tweede ronde een gebroken mid denhandsbeentje had opgelopen Boeiend was de amateurpartij tus sen de halfzwaargewichten A Ver kade en Rudi Lubbers Laatstge noemde een 18-jarige HBS-leerling won royaal op punten Verheugend was daarbij de uitstekende stijl van Lubbers en als er straks nog Ne derlandse boksers naar Tokio gaan dan kon hij weleens kandidaat num mer één zijn onder onze amateurs Sprintselectie voor Leeuwarden In Leeuwarden zullen zaterdag de 300 meter sprintkampioenschappen van Nederland op de weg worden verreden Voor de amateurs en nieu welingen alsmede voor de aspiran ten staat er een titel op het spel Uit de provincie Utrecht zullen 16 renners aan dit kampioenschap deel nemen Zij toonden zich allen de sterksten in hun afdelingen en wer den door de consul van de K.N.W.U in de provincie Utrecht de heer H V d Kamp geselecteerd en aan de sportcommissie van de K.N.W.U voorgedragen Bij de amateurs komen in Leeu warden aan de start G de Weerd Hilversum B v d Heuvel Maars sen G Daalhuizen Utrecht K van Nimwegen Bunnik en J van Nim wegen Bunnik Bij de nieuwelingen zijn gekozen J Dijkstra J Hunting Th Dunne wijk en K dé Graaf allen uit Hil versum Bij de aspiranten worden afge vaardigd J Stam Utrecht W Cir kel Utrecht A v Midden Hilver sum G v d Pluym Amersfoort M Nieuwenhuizen Utrecht en J Schip per Amersfoort Teeuwen eigenaar van nat kampioen Het talrijke publiek genoot de ge hele middag van goede series terwijl de baan van de SWBV weer in uit stekende staat was Jammer echter dat de toegang tot dit aardige sport park met de dag slechter wordt en de entourage veel te wensen over laat De SWRV treft hiervoor echter geen blaam De uitslagen zijn Greyhounde reuen 1 Changer A Zuidema Groningen in 22 sec 2 Jacky D Bijleveld Utrecht 3 Jim my N Plaizier Vlaardingen 4 Ro cello Smits Weespercarspel 5 Ras ty G Schouten Oostzaan Greyhound reuen 1 Changer A Home Anja N C Teeuwen Utrecht in 22.8 sec 2 Butterfly N Goes Amsterdam 3 Westlandia j v d Velde Hoofddorp 4 Medora Groe nik ' s Gravenhage Whippets reuen 1 Arroll Jansen Amsterdam in 24 sec 2 Eaglet Van Wingerden Zwijndrecht 3 Donar De Wit Oss Whippets teven 1 Astridi J P v d Stokker Rotterdam 2 Extasi Reijerkerk Rotterdam SEsclamonde Rijerkerk Rotterdam 4 Eedel van Us Honk Roukens Haarlemmer meer Beste greyhound bij de teven Het fraaie zomerse weer heeft ook de greyhounds en whippets zondag geïnspireerd om op de Midlandbaan van de SWRV de beste „ voetjes " nog eens voor te zetten Er werden bij de nationale kam pioenschappen snelle tijden gelopen Bij de reuen was het Changer van de heer Zuidema uit Groningen die tot 22 sec kwam en de titel behaal de Bij de teven kwam het kam pioenschap in Utrechtse handen De heer N C Teeuwen boekte met één van zijn snelle viervoeters weer eens succes Running's Home Anja zorg de voor de titel in 22.8 sec Met een tweede plaats van de heer D Bijle veld met Jacky bü de reuen kwa men daardoor de Stichtse honden weer op het voorste plan Biljarten voor de jeugd De vorig seizoen zo succesvol ge startte jeugdclub van het district Utrecht van de KNBB hoopt om streeks 1 okt weer te gaan draai en Nog enkele problemen in ver band met de accommodatie moeten worden opgelost De dagelijkse leiding zal berus ten bij de heer B Jansen terwijl de heer Tusveld de technische lei ding zal blijven verzorgen De Algemene Jaarvergadering van de Nederlandse Tafeltennis Bond afgelopen zaterdag gehouden in het Erasniushuis te Utrecht ken merkte zich In een rumoerige bij eenkomst De Nederlandse Tafelten nis Bond is onderverdeeld in acht tien afdelingen Speciaal de afdelin gen Amsterdam Den Haag en Ken - V d Berg en Tan int schaakmeester Het congres van de wereld schaak bond FHSE heeft gisteren te Bazel de schakers drs C B van den Berg en H L Tan benoemd tot internationaal schaakmeester U.N.'klaverjastoernooi Ostade won acht „ boompjes " Het jaarlijkse klaverjastoernooi om de Zilveren Krant trok gister avond bij de eerste ronde in de kan tine van het UN direct een enorme belangstelling In totaal zullen 320 klaverjassers in actie komen om de fel begeer de Zilveren Krant die nog in han den is van het team van Verblifa A De belangstelling is voor dit toer nooi zelfs zo groot dat meer dan 100 klaverjassers niet konden wor den toegelaten De uitslag van de eerste ronde is Teams 1 Ostade 8 gew par tijen 17865 pnt 2 Augustinus 7 gew 17395 pnt 3 Libertas B 7 gew 16218 pnt Persoonlijke koppelprijzen 1 G L G c 4974 pnt 3 gew 2 Augus tinus A 4939 pnt 3 gew 3 Liber tas B C 4742 pnt 3 gew 4 Ostade A 4712 pnt 3 gew 5 NKF BC 4712 pnt 3 gew 6 Ostade B 4653 pnt 3 gew 7 Augustinus B 4637 pnt 3 gew 8 Rocobé C 4612 pnt 3 gew 9 Libertas AC 48.34 pnt 2 gew 10 Libertas BA 4515 pnt 2 gew Het toernooi wordt op 18 23 en 25 september voortgezet De finale is op vrijdagavond 27 september De Italiaan Sorretlno heeft maandag bij Athene de vierde wedstrijd gewon nen in het Europees kampioenschap Dra kenklasse De Brit Parry werd tweede en Kroonprins Constantijn van Grieken land derde In ' t klassement leidt Kroon prins Constantijn met 8'/k pnt voor Sor rentino met 8.75 pnt en Pariy met 9 pnt Het nationale kampioenschap bij de Greyhounds reuen werd gisteren op de Midlandbaan een zege voor de Groningse Changer van A Zuidema die hier geheel rechts over de haan 0ctat Opleidingscursus voetbalarbiters Ten einde in het nog steeds be staande tekort aan scheidsrechters te voorzien ligt het in het voorne men van de scheidsrechterscom missie van de Afdeling Utrecht van de K.N.V.B om in de loop van de maand oktober te beginnen met een nieuwe opleidingscursus voor scheidsrechter Deze cursus zal wekelijks één avond duren en gedurende zes ach tereenvolgende weken plaats vinden Bij voldoende deelname zal de cursus te Amersfoort Hilversum Utrecht en andere plaatsen op nader vast te stellen data plaats vinden Voor het volgen van deze cursus sen worden manlijke kandidaten ge vraagd waarbij vooral wordt ge dacht aan oud-spelers of jeugdlei ders in de leeftijd van 18 tot 35 jaar Opgaven voor deze cursussen kun nen worden gedaan tot 28 septem ber aan de afdelings-administrateur Bilstraat 194 Utrecht nemerland schenen met de idee naar Utrecht gekomen te zijn om hun aanwezigheid bU monde van hun af delingsvoorzitters duidelijk kenbaar te maken In het bijzonder de voorzitter van de afdeling Den Haag de oud Over ' t Netspeler J Koelmans had al leen maar afbrekende kritiek spe ciaal het financieel verslag werd door hem ontrafeld terwijl op dit verslag weinig aan te merken was Bovendien had een accountantson derzoek plaats gehad Deze muggen zifterij ging de gehele vergadering door Vooral op het punt bestuursverkie zing De hoofdcompetitieleider de heer G Mann trad af en daarvoor in de plaats had het hoofdbestuur kandidaat gesteld de Uti-echter J J Brinkhof Als tegenkandidaat was door de afdeling Kennemerland de heer P Mortier uit Amsterdam ge steld Juist de afgelopen week be dankte nog een bestuurslid de heer A van Otterdijk zoda twee vaca tures waren ontstaan Voorzitter Deelder vroeg de vergadering om de opengevallen plaatsen te laten bezetten door de beide kandidaten maar dit kon alweer bij de afdelin gen Den Haag Amsterdam en Ken nemerland geen genade vinden Men wilde het hoofdbestuur deze middag in niets tegemoet treden Er volgde stemming tussen de aftredende be stuursleden De Kruyff Brouër Brinkhof en Mortier Brinkhof en Mortier kregen geen meerderheid van stemmen zodat tussen deze twee een herstemming moest plaats vinden De Amsterdammer Mortier werd toen gekozen Voor de her sternming deed het erelid N Hogen doorn de vergadering nog enige sug gesties en beschuldigde enkele afde lingsvoorzitters van een gemene po litiek door elkaar op te bellen en toch maar vooral hun kandidaat Mortier te kiezen Het werkte als een rode lap op een stier Commissie Men heeft besloten in geval van strafoplegging waarbij het hoofdbe stuur van de NTTB belanghebbende is een commissie van beroep in te stellen bestaande uit de heren Stam Koelman De Ridder en Van der Schaft terwijl het erelid van de NTTB de heer Kwak verzocht zal worden als erelid van deze commis sie op te treden De afdeling ' t Gooi stemde tegen maar deson danks nam hun voorzitter zitting in deze commissie Nog even kwam het aanvangsuur van de competitie wedstrijden in het geding De maat was voor de heer Deelder toen vol hij heeft toen de vergadering op niet mis te verstane wijze met vele on parlementaire woorden gezegd hoe hij over deze gang van zaken dacht Neen deze vergadering kende geen enkele positieve kant en had alleen maar negatieve zijden een nationale sportbond niet waardig Mede door de negatieve zijden vond de secretaris de heer ïubbi na achttien jaar bestuurslid geweest te zijn het bijltje er maar bij neer te moeten gooien zodat de NTTB het nieuwe seizoen begint met twee open plaatsen in het hoofdbestuur Hockeyteam door Z.'Afrika geklopt Het Nederlandse damesteam heeft gisteren op de voorlaatste wed strijddag van het wereldhockeytoer nooi in de Amerikaanse stad Tow son met 2 — O verloren van Zuid Af rika De uitslagen luiden verder Nw Zeeland—Schotland 2—0 Groot Bri tannië — Trinidad 7—0 Ihternational Wanderers — Wales 2—1 Jamaica — Zwitserland 1—0 Nederland speelt morgen tvgen Jamaica 
UTRECHTGCH NIEUWSBLAD DINSDAG 17 SEPTEMBER 19G3 15 BOKSGALA IN ROTTERDAMSE RIVIERAHAL Wim Snoek ondervond meer tegenstand dan verwacht Jonge allien kwam routine te kort Twee vacatures in NTTB bestuur 0 |> alles had men kritiek In Amstelveen om 5 uur Hockey'ers morgen tegen Japan Morgenmiddag om 5 uur treedt het Nederlands hockeyeUtal in het Wagenerstadion te Amstelveen aan tegen Japan Dit Aziatische team dat in het verleden niet veel te be tekenen had is de laatste jaren sterk vooruitgegaan Dat bleek vo rig jaar tijdens het toernooi van Ahmedabad De Japanners verloren daar wel iswaar met dubbele cijfers van In dia maar hadden daarna de op waartse lijn te pakken Er volgde een zeer ongelukkige 1 — O nederlaag tegen West Duitsland overwinnin gen op Egypte Indonesië en Bel gië en gelijkspelen tegen Nieuw Zee land en Malakka De Japanse hockeyers zijn razend snel en bezitten een goede lichame lijke conditie Zij hebben zich van 9 tot 16 september in Hamburg voorbereid op het grote toernooi van Lyon dat 28 september begint Het Nederlandse team met drie S.C H.C.-ers komt voor hete vuren te staan De opstelling van de Oranjeploeg Veentjer H.D.M Terlingen Am sterdam en Van Gooswilligen S C.H.C aanvoerder Fokker La ren Fiolet H.D.M en Van Kos sem H.H.Y.C Krol Leiden Van ' t Hooft Hilversum Zweerts S.C H.C Voigt Amsterdam en Van Vroonhoven S.C.H.C Scheidsrechters Lathouwers en Ichikawa Rolschaatscracks naar Utrecht De nieuwe Nederlandse rol sphaatskanipioenen die zondag in Den Haag hun titel behaalden zijn uitgenodigd door de Utrechtse rol sehaatsvereniglng ' Olympiade ' on derafdeling van de COV volgend jaar het vijfjarig jubileum te komen opluisteren Het zijn de dameskam pioene Irene Verbeek Den Haag Jan van der Sluis uit Dordrecht die bij de heren de titel behaalde en het Eindhovense paar Bia van der Kruis en Frans Verbeek Aan de jeugdkampioenschappen namen ook verschillende leden van Olympiade " met enig succes deel Zesde bij de pupillen werd Ria Jün german 10 Corrie van Dijk 17 An la Blauwendraad Bij de adspiranten waren de resul taten A groep 5 Lidy Dupree B groep 4 Annie de Groot en 7 Tru fiy Dorst EUie Nagtegaal was bij fle junioren dertiende en Els Röttger negentiende Puzzelrit Rode Krui * De afdeling Utrecht van het Rode Kruis houdt zondag 22 september haar tiende tevens laatste puzzelrit Voor de berijders van auto's moto ren en scooters De start is vanaf net Maliebaanstation tussen een uur en half drie De finish is bü hotel Heidepark te Bilthoven De lengte van het parcours ligt onder de 100 Kilometer De baten worden besteed voor het omvangrijke werk van de afdeling Utrecht Inschrijvingen Maliebaan 15 te Utrecht Telefoon 25689 De strijd om de Zilveren Krant Advertentie Europees geurige lichte pijptabak Uit vier continenten komen ze naar Groningen de achttien kostbare tabakken waarvan Niemeyer Voortrekkeis maakt Voortrekkers de geliefde tabak van alle Europese pijprokers die van licht en geurig houden door HANS van der VLUGT R\Y CILLIEN 22 jaar kampioen van Luxemburg werd gisteravond in de uitverkochte Rotterdamse Rivièrahal de held van het 5000 koppige publiek Met tranen in de ogen nam hij na afloop van zijn uitstekende partij tegen Wim Snoek het ovationele applaus in ontvangst En toch had de jonge Ray van wie we in de nabije toekomst ongetwijfeld meer zullen horen van de Nederlandse zwaargewichtkampioen een lesje gekregen Advertentie Afwisseling is gezond Voetballers nu rond de ring ii Zijn onverwacht felle tegenstand en z\jn dapper volhouden In de slot ronden hadden de toeschouwers onder wie het halve Ajax-elftal te recht op zün hand gebracht De hul de was welverdiend Zonder enig ontzag was by zijn 34-jarige oppo nent tegemoet getreden Hü nam zelfs het initiatief en trachtte Snoek tot een spectaculair tempogevecht op te dryven Helaas zou dat ook de ondergang van de nog wat oner varen Luxemburger worden ilHL #•*.¦ ott ^ % t ' t VS *^ Vooraf heerste over het algemeen de gedachte dat Ray Cillien een gemakkelijke tegenstander voor de Nederlander zou zijn Zijn erelijst vermeldde als meest indrukwek kende prestaties overwinningen op Iwan Prebec en Albert Duscha ter wijl Snoek daarentegen hard op weg is naar een Europees titelgevecht nu Ingemar Johansson en Henri Cooper voorlopig van het tapijt zijn verdwenen en de Italiaan De Piccoli een duidelijke k.o.-nederlaag heeft geleden tegen Joe Bygraves tegen wie Snoek in april van dit jaar nog onbeslist bokste Cillien werd echter allerminst een gemakkelijke prooi van de Amster dammer Integendeel hij bleek de meest ideale sparringpartner voor het komende gevecht met de Duit ser Karl Mildenberger De Luxem burger paarde snelheid aan techniek en stootte hard en gevarieerd In de eerste ronden had Cillien zelfs het initiatief Flitsend kwamen zijn stoten links en rechts door als Snoek te traag terugstapte na een duel op korte afstand waarin de Amsterdammer overigens veel be ter was Over het algemeen sloot de verdediging van de Nederlander echter goed waardoor van een dui delijk overwicht van de Luxembur ger ondanks diens aanvalsdrift nau welijks sprake was Snoek boekte zelfs morele winst doordat hij kans zag het tempo te drukken Nadat Cillien in de derde ronde al een flin ke bloeduitstorting onder het rech teroog had opgelopen moest hij in de vierde een linkse leverstoot in casseren HiJ deed het voortreffelijk en gaf Snoek niet de gelegenheid door te gaan De zesde ronde werd de beste Nog hogec schroefde Cil lien het tempo op waarbij hij niet temin afgezien van enkele hoge Lichtwedstrijd Odin^VSK Maandagavond om 20 uur speelt de voetbalvereniging ODIN op haar veld aan de Koningsweg een licht wedstrijd tegen VSK Het is te hopen dat de weergo den collega " ODIN nu beter ge zind zijn want de vorige maal sneu velde de ene lamp na de andere door de overvloedige waterover last Gisteravond laat had ' t Italiaanse duo rerruzzl-De Rosso nog steeds de leding > n de zesdaagse van Montreal Het ver zamelde 324 punten De Frans-Duitse ' ombinatie Darrigade-Altlg bezette met 397 punten de tweede plaats De stand " as verder op een ronde 3 Lelangue Severljns België 336 pnt 4 Gillen-Ray " al Lux/Fr 189 pnt Op twee ronden 6 Retraln-Gaignard Fr 345 punten 6 • fo de Roo-JMiciiel Stolker Ned 73 pnt fm & swings zuiver bleef stoten In de achtste begon zich echter de ver moeidheid af te tekenen De flitsen de reactie verdween en in de ne gende ronde was het gebeurd met het elan van de dappere Cillien Hü kreeg er een fikse bloeduitstor ting onder het linkeroog bij en in de tiende ronde moest hij na een link se op de lever voor acht tellen naar het canvas Met het laatste beetje energie kwam hij toch nog over eind en het lukte hem zowaar onder itmniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ben Bril heeft gisteren alleen voor de pauze in de ring gestaan Daarna ver dween de Utrechtse boksscheidsrechter ijlings naar Napels waar hij tot 25 september een elflandentoernooi zal lei den met amateurs uit o.a Tunesië Al geriie Egypte Turkije Joegoslavië Italië Spanje en Griekenland Daarna is hU arbiter in Bad Solingen bij de militaire interland West-Duitsland — Ne derland en in oktober gaat hU naar Bar celona om er de wedstrijd Murcia — Papp onder zijn hoede te nemen Illlllltllilllllllllllllllllllllllilllllilllllllllllllllllllllllllllllllll donderend applaus de verlossende gongslag te halen De büpartijen waren veel minder interessant De stei'ke Toon Schuur mans en Jan de Vos die elkaar 14 oktober te Rotterdam in een natio naal titelgevecht zullen ontmoeten troffen in respectievelijk Salah Mas ri Syrië en Billy Depriest VS geen tegenstanders van formaat Voetbal in het buitenland Eerste divisie Aston villa-Chelsea 2—0 Bolton Wanderers-Leicester City 0—0 Burnley—Birmingham City 2—1 Fulham—Arsenal 1—4 Ipswich Town — E verton 0—0 Liverpool—West Ham Uni ted 1—2 Manchester United-West Brom wich Albion 1—0 Sheffield United-Shef field Wednesday 1—1 Stoke City-Not tingham Forest 0—1 Tottenham Hot - spur Blackpool 6—1 Wolverhampton Wanderers-Blackburn Rovers 1—5 Tweede divisie Charlton Athletic-Hud dersfield Town 5—2 Grimsby Town-New Castle United 2—1 Leeds Unlted-Swin don Town 0—0 Leyton Orient-Southamp ton 1—0 Plymouth Argyle-Derby Coun ty 0—0 Portsmouth-Norwich City 1—1 Preston North End-Midlesbrough 2—2 Sunderland Manchester City 2—0 De uitslagen van de maandag voor de Engelse League gespeelde wedstrijden lulden Eerste divisie Aston villa-Tottenham Hotspur 2 4 Blackburn Rovers-Chelsea 2 2 Blackpool-Manchester United 1-0 Liverpool Wolverhampton Wanderers 6-0 Tweede divisie Northampton Town Norwich City 3-2 DUITSLAND Eintracht Braunschweig-Karlsruher SC 2—0 Hamburger SV-Elntracht Frank furt 3—0 1 FC Köln-FC Schalke 2—2 Meiderioher SV-Hertha BSC 1—3 1 FC Kaiserslautern Werder Bremen 3-0 VFB Stuttgart TSV München 1860 1—1 1 FC Nuernberg Preussen Munster 2—2 Bo russia Dortmund-1 FC Saarbruecken 2—1 Na vier wedstrijden luidt de stand op kop 1 Hamburger SV 4 gesp 7 pnt 2 1 FC Köln 4-7 3 Schalke ' 04 4-7 4 Eintracht Braunschweig 4-6 5 1 FC Nümberg 4-6 6 1 FC Kaisers lautern 4 4 De laatste plaats wordt in genomen door de Karlsruher SC die uit vier wedstrijden nog geen enkel winstpunt haalde BELGIë Lierse-Standard 3—2 FC Mechelen CS Brugge 1—1 Berchem-St Truiden 1—1 FC Brugge-Beerschot 0—3 Daring Beringen 3—3 FC Luik-Antwerpen 1—0 Diest Anderlecht 0—3 FC Turnhout-Gan tolse 2—0 Stand 1.-2 Anderlecht en Beerschot beiden 4 ptn 3.-4 FC Turnhout en FC Luik beiden 3 ptn FRANKRIJK Eerste divisie St Etienne-Monaco 4—1 Strasbourg-RC Paris 2—1 Nice Lyon 1—2 Rouen-Angers 0—0 Nantes Valenciennes 3—1 Rennes-Toulouse 4—2 Stade Reims 0—2 Lens-Nimes 4—2 Sedan Bordeaux 2—4 Toulouse en Strasbourg belden met elk 4 ptn uit 2 wedstrijden ITALIë 7888 Bari-Roma 1-3 Bologna-Genova 1—1 Internazionale Modena 2—1 Juventus Spal 3—1 Lanerosi-Torino 1—1 Lazio Florentina 1—1 Mantova-Milano 1—4 Sampdoria Messina 3—1 Bergamo-Cata nia 3—0 Middengewicht Schuui'mans won door interventie van arbiter Ben Bril in de vierde ronde en Jan de Vos kwam doordat hij er een overi gens slechte show van maakte niet verder dan een royale puntenzege Halfzwaargewicht Bas van Dui venbode maakte een veel betere in druk In de tweede ronde haalde hij zijn tegenstander de 18-jarige Duitser Gerd Englbrecht twee keer voor acht tellen neer met droge rechtsen op kaak en maag Met een linkse hoek velde Van Duivenbo de in de vierde ronde ten slotte het vonnis Weliswaar stond de Duitser bij de achtste tel weer overeind maar Ben Bril zond hem terecht naar zijn hoek De prestatie van Bas van Duivenbode krijgt te meer reliëf als men bedenkt dat hij in de tweede ronde een gebroken mid denhandsbeentje had opgelopen Boeiend was de amateurpartij tus sen de halfzwaargewichten A Ver kade en Rudi Lubbers Laatstge noemde een 18-jarige HBS-leerling won royaal op punten Verheugend was daarbij de uitstekende stijl van Lubbers en als er straks nog Ne derlandse boksers naar Tokio gaan dan kon hij weleens kandidaat num mer één zijn onder onze amateurs Sprintselectie voor Leeuwarden In Leeuwarden zullen zaterdag de 300 meter sprintkampioenschappen van Nederland op de weg worden verreden Voor de amateurs en nieu welingen alsmede voor de aspiran ten staat er een titel op het spel Uit de provincie Utrecht zullen 16 renners aan dit kampioenschap deel nemen Zij toonden zich allen de sterksten in hun afdelingen en wer den door de consul van de K.N.W.U in de provincie Utrecht de heer H V d Kamp geselecteerd en aan de sportcommissie van de K.N.W.U voorgedragen Bij de amateurs komen in Leeu warden aan de start G de Weerd Hilversum B v d Heuvel Maars sen G Daalhuizen Utrecht K van Nimwegen Bunnik en J van Nim wegen Bunnik Bij de nieuwelingen zijn gekozen J Dijkstra J Hunting Th Dunne wijk en K dé Graaf allen uit Hil versum Bij de aspiranten worden afge vaardigd J Stam Utrecht W Cir kel Utrecht A v Midden Hilver sum G v d Pluym Amersfoort M Nieuwenhuizen Utrecht en J Schip per Amersfoort Teeuwen eigenaar van nat kampioen Het talrijke publiek genoot de ge hele middag van goede series terwijl de baan van de SWBV weer in uit stekende staat was Jammer echter dat de toegang tot dit aardige sport park met de dag slechter wordt en de entourage veel te wensen over laat De SWRV treft hiervoor echter geen blaam De uitslagen zijn Greyhounde reuen 1 Changer A Zuidema Groningen in 22 sec 2 Jacky D Bijleveld Utrecht 3 Jim my N Plaizier Vlaardingen 4 Ro cello Smits Weespercarspel 5 Ras ty G Schouten Oostzaan Greyhound reuen 1 Changer A Home Anja N C Teeuwen Utrecht in 22.8 sec 2 Butterfly N Goes Amsterdam 3 Westlandia j v d Velde Hoofddorp 4 Medora Groe nik ' s Gravenhage Whippets reuen 1 Arroll Jansen Amsterdam in 24 sec 2 Eaglet Van Wingerden Zwijndrecht 3 Donar De Wit Oss Whippets teven 1 Astridi J P v d Stokker Rotterdam 2 Extasi Reijerkerk Rotterdam SEsclamonde Rijerkerk Rotterdam 4 Eedel van Us Honk Roukens Haarlemmer meer Beste greyhound bij de teven Het fraaie zomerse weer heeft ook de greyhounds en whippets zondag geïnspireerd om op de Midlandbaan van de SWRV de beste „ voetjes " nog eens voor te zetten Er werden bij de nationale kam pioenschappen snelle tijden gelopen Bij de reuen was het Changer van de heer Zuidema uit Groningen die tot 22 sec kwam en de titel behaal de Bij de teven kwam het kam pioenschap in Utrechtse handen De heer N C Teeuwen boekte met één van zijn snelle viervoeters weer eens succes Running's Home Anja zorg de voor de titel in 22.8 sec Met een tweede plaats van de heer D Bijle veld met Jacky bü de reuen kwa men daardoor de Stichtse honden weer op het voorste plan Biljarten voor de jeugd De vorig seizoen zo succesvol ge startte jeugdclub van het district Utrecht van de KNBB hoopt om streeks 1 okt weer te gaan draai en Nog enkele problemen in ver band met de accommodatie moeten worden opgelost De dagelijkse leiding zal berus ten bij de heer B Jansen terwijl de heer Tusveld de technische lei ding zal blijven verzorgen De Algemene Jaarvergadering van de Nederlandse Tafeltennis Bond afgelopen zaterdag gehouden in het Erasniushuis te Utrecht ken merkte zich In een rumoerige bij eenkomst De Nederlandse Tafelten nis Bond is onderverdeeld in acht tien afdelingen Speciaal de afdelin gen Amsterdam Den Haag en Ken - V d Berg en Tan int schaakmeester Het congres van de wereld schaak bond FHSE heeft gisteren te Bazel de schakers drs C B van den Berg en H L Tan benoemd tot internationaal schaakmeester U.N.'klaverjastoernooi Ostade won acht „ boompjes " Het jaarlijkse klaverjastoernooi om de Zilveren Krant trok gister avond bij de eerste ronde in de kan tine van het UN direct een enorme belangstelling In totaal zullen 320 klaverjassers in actie komen om de fel begeer de Zilveren Krant die nog in han den is van het team van Verblifa A De belangstelling is voor dit toer nooi zelfs zo groot dat meer dan 100 klaverjassers niet konden wor den toegelaten De uitslag van de eerste ronde is Teams 1 Ostade 8 gew par tijen 17865 pnt 2 Augustinus 7 gew 17395 pnt 3 Libertas B 7 gew 16218 pnt Persoonlijke koppelprijzen 1 G L G c 4974 pnt 3 gew 2 Augus tinus A 4939 pnt 3 gew 3 Liber tas B C 4742 pnt 3 gew 4 Ostade A 4712 pnt 3 gew 5 NKF BC 4712 pnt 3 gew 6 Ostade B 4653 pnt 3 gew 7 Augustinus B 4637 pnt 3 gew 8 Rocobé C 4612 pnt 3 gew 9 Libertas AC 48.34 pnt 2 gew 10 Libertas BA 4515 pnt 2 gew Het toernooi wordt op 18 23 en 25 september voortgezet De finale is op vrijdagavond 27 september De Italiaan Sorretlno heeft maandag bij Athene de vierde wedstrijd gewon nen in het Europees kampioenschap Dra kenklasse De Brit Parry werd tweede en Kroonprins Constantijn van Grieken land derde In ' t klassement leidt Kroon prins Constantijn met 8'/k pnt voor Sor rentino met 8.75 pnt en Pariy met 9 pnt Het nationale kampioenschap bij de Greyhounds reuen werd gisteren op de Midlandbaan een zege voor de Groningse Changer van A Zuidema die hier geheel rechts over de haan 0ctat Opleidingscursus voetbalarbiters Ten einde in het nog steeds be staande tekort aan scheidsrechters te voorzien ligt het in het voorne men van de scheidsrechterscom missie van de Afdeling Utrecht van de K.N.V.B om in de loop van de maand oktober te beginnen met een nieuwe opleidingscursus voor scheidsrechter Deze cursus zal wekelijks één avond duren en gedurende zes ach tereenvolgende weken plaats vinden Bij voldoende deelname zal de cursus te Amersfoort Hilversum Utrecht en andere plaatsen op nader vast te stellen data plaats vinden Voor het volgen van deze cursus sen worden manlijke kandidaten ge vraagd waarbij vooral wordt ge dacht aan oud-spelers of jeugdlei ders in de leeftijd van 18 tot 35 jaar Opgaven voor deze cursussen kun nen worden gedaan tot 28 septem ber aan de afdelings-administrateur Bilstraat 194 Utrecht nemerland schenen met de idee naar Utrecht gekomen te zijn om hun aanwezigheid bU monde van hun af delingsvoorzitters duidelijk kenbaar te maken In het bijzonder de voorzitter van de afdeling Den Haag de oud Over ' t Netspeler J Koelmans had al leen maar afbrekende kritiek spe ciaal het financieel verslag werd door hem ontrafeld terwijl op dit verslag weinig aan te merken was Bovendien had een accountantson derzoek plaats gehad Deze muggen zifterij ging de gehele vergadering door Vooral op het punt bestuursverkie zing De hoofdcompetitieleider de heer G Mann trad af en daarvoor in de plaats had het hoofdbestuur kandidaat gesteld de Uti-echter J J Brinkhof Als tegenkandidaat was door de afdeling Kennemerland de heer P Mortier uit Amsterdam ge steld Juist de afgelopen week be dankte nog een bestuurslid de heer A van Otterdijk zoda twee vaca tures waren ontstaan Voorzitter Deelder vroeg de vergadering om de opengevallen plaatsen te laten bezetten door de beide kandidaten maar dit kon alweer bij de afdelin gen Den Haag Amsterdam en Ken nemerland geen genade vinden Men wilde het hoofdbestuur deze middag in niets tegemoet treden Er volgde stemming tussen de aftredende be stuursleden De Kruyff Brouër Brinkhof en Mortier Brinkhof en Mortier kregen geen meerderheid van stemmen zodat tussen deze twee een herstemming moest plaats vinden De Amsterdammer Mortier werd toen gekozen Voor de her sternming deed het erelid N Hogen doorn de vergadering nog enige sug gesties en beschuldigde enkele afde lingsvoorzitters van een gemene po litiek door elkaar op te bellen en toch maar vooral hun kandidaat Mortier te kiezen Het werkte als een rode lap op een stier Commissie Men heeft besloten in geval van strafoplegging waarbij het hoofdbe stuur van de NTTB belanghebbende is een commissie van beroep in te stellen bestaande uit de heren Stam Koelman De Ridder en Van der Schaft terwijl het erelid van de NTTB de heer Kwak verzocht zal worden als erelid van deze commis sie op te treden De afdeling ' t Gooi stemde tegen maar deson danks nam hun voorzitter zitting in deze commissie Nog even kwam het aanvangsuur van de competitie wedstrijden in het geding De maat was voor de heer Deelder toen vol hij heeft toen de vergadering op niet mis te verstane wijze met vele on parlementaire woorden gezegd hoe hij over deze gang van zaken dacht Neen deze vergadering kende geen enkele positieve kant en had alleen maar negatieve zijden een nationale sportbond niet waardig Mede door de negatieve zijden vond de secretaris de heer ïubbi na achttien jaar bestuurslid geweest te zijn het bijltje er maar bij neer te moeten gooien zodat de NTTB het nieuwe seizoen begint met twee open plaatsen in het hoofdbestuur Hockeyteam door Z.'Afrika geklopt Het Nederlandse damesteam heeft gisteren op de voorlaatste wed strijddag van het wereldhockeytoer nooi in de Amerikaanse stad Tow son met 2 — O verloren van Zuid Af rika De uitslagen luiden verder Nw Zeeland—Schotland 2—0 Groot Bri tannië — Trinidad 7—0 Ihternational Wanderers — Wales 2—1 Jamaica — Zwitserland 1—0 Nederland speelt morgen tvgen Jamaica 
16 DINSDAG 17 SEPTEMBER 1963 UTRECHTSCH NIEüWSBLAn ^^ y¦y!ryy.^y^^¦:¦'^¦yry¦yr'\:¦v,^^•;f¦;¦y ^ KW:5^W:^^:¦^^:5|$^rï^V;5?S;$ï?S:;:|:;?J ^ Zw bi pooltoestanden ergens in Nederland Hoe bar het ook was Cornva he Nadat in < balans en d rekening 1962 jvïaatschappij maandag geho waren afgeste e^n dwaling " Bierin werden genomen en w blanco 90 teg totaal werde stemmen wa £ afkomstig wai de Jieer G I Deze deelde b dat hij ondi van de jaarst handhaafde d 4 bestuur in 19f i Ben venverpi i ken heeft hij I komen teneir 1 brengen in de I Een tweede I deze druk b ¦| die 2 % uur 5 dat bij het vo I van commissa I X G Loeber I nr 2 van de I zen t.w de M onderdirecteu I Cultuur Maa il werden uitgel 1 op de heer I I 242 blanco parate warmte-bezorger - ook de komende winteri oliestook-vaders hoeven geen brandstof te sjouwen de olieman kwam met alle plezier van dien GRATIS FOTO-BOEKJE Vu in en stuur naar Het Oliehaard Voorlich tingsbureau Mercurius straat 3 Nijmegen U ontvangt dan het boekje „ Naar een beter woon klimaat " NAAM „ ADRES WOONPLAATS Oh die hardnekkige winter 62/63 Strenge vorst snijdende wind besneeuwde rijwegen bevroren waterwegen Wie olie stookte kon zich gelukkig prijzen Olie was en is altijd volop verkrijgbaar Wat niet het enige argument vóór olie is Ook deze tellen Comfortabel vader hoeft geen brandstof te sjouwen Makkel ijk één lucifertje en een oliehaard brandt Actief na 5 minuten al heer lijke veilige warmte Zor g - zaam overal warmte Op de vloer voor kleuter vlakbij voor vuur-aanbidders Economisch de prijs van olie bleef stabiel ook als die van andere brand stoffen sterk opliepen Tja wie zich v/inter 62/63 herrrin nerrrt gaat nu over op olie s Onvoldoet Aandeelhou haling van hi blijken over verslaggeving Van der Wer ri5 van Ngorr nu die met heid van get een doorslag stak niet ond dat zijn groe was Bij de publ winst in ai het bestuu vermelden, eerst met ii raadzaam „overhead" fie-onderne Estate niet doch een b als verlies De heer Va van _ misleidin en verweet 1 niet ' vermeld peniin het jas fout van a 111 te hij het da dan elf maai derd hoewel beurtetxissen Hiertegenove bij monde \ Schölvinck c sarissén hei onderling ov Stijgende De koers ^ korte tijd maar deze v teur recente ƒ 27,50 OVER OP OLIE H G HENDRIKSEN VOORSTR 85 en 102 TEL II02I O^Ol'^Otó ' MET EEN OLIEHAARD VAN SCHUURMAN In onze showrooms kunt U ze op uw gemalc bekijken Oliehaarden van alle bekende fabrieken In alle uitvoeringen In alle prijzen reeds vanaf 325 - U kunt NU uitkiezen Plaatsing wanneer U wenst De betaling re gelen wij prettig CckmtnmU Oudegrachl 260 - Utrecht - Telefoon 13811 Voorheuvel 60 • Zeist Telefoon 13029 TWEED JASJE Warme wol Leeftijd 3 jaar kl st p m GEBROEDERS BROEKMAN t Elisabethsfraat 20 hoek K Elisabethstraat Amsterdamsestraatweg 196 • UTRECHT JONGERIUS UTRECHT N.V importeur van Amerikaanse sneeuwploegen voor West Europa vraagt voor spoedige indienslitreding MAGHIÜE-BANfCWERKER of MONTEUR voor montage van sneeuwploegen in Neder land West Duitsland Oostenrijk en Scan dinavië bereid gedurende korte perioden naar deze landen uitgezonden te worden Sollicitaties schriftelijk of mondeling op werkdagen van 9 12 uur of van 2-5 uur Jongerius Utrecht N.V Wittevrouwensingel 95 - Utrecht P.ANDHIESSEN vraagt voor de afdeling CENTRALE VERWARMING Ie monteurs monteurs hulpmonteurs Voor de laatsten is opname in het leerling stelsel en het volgen van de verwarmings cursus mogelijk Aanmelden Oude Gracht 181 Utrecht telefoon 113 80 Na 18.00 uur Nassaustraat 30 Utrecht telefoon 2 6 J r I ¦ Cursus opieidïng tot mannequin Op dinsdag 24 september begint te Utrecht onze nieu we cursus VoU opleiding incl schoonheidsleer en verbetering lichaamshouding Laag lesgeld te vol doen in termijnen Na afloop diploma en hulp bij plaatsing Dames ook gehuwden en grote maten die interesse hebben hetzij voor beroepsmannequin het zij voor goede bijverdiensten in de avonduren wor den verzocht op woensdag 18 september om 8 uur aanwezig te zijn in de bovenzaal van het Haagsche Koffyhuis Vredenburg 28 Utrecht alwaar een uit gebreide voorlichting wordt gegeven Bent u verhin derd vraagt dan prospectus GOOISE MANNEQUINSCHOOL sinds 1956 Godelindestraat 68 Bussum Tel 02959-1.44.21 N.V HOUTHANDEL v.h P M & J JONGENEEL vraagt a TYPISTE met goede kennis van de Nederlandse en Duitse of Engelse handelscorrespondentie Diploma Mulo b FACTURISTE Leeftijd 18—22 jaar Opleiding Mulo Het factureren geschiedt met een schrijf machine gekoppeld met een elektronische reken - en ponsmachine Ervaring als ponstypiste is wel gewenst doch niet noodzakelijk U kunt rekenen op een behoorlijke salariëring die aan de hand van de prestaties regelmatig wordt her zien Tevens is'er een gunstige gratificatieregeling Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leeftijd opleiding ervaring en functie waarnaar men sollici teert aan de afdeling Personeelszaken Zeedijk 6 te Mondelinge sollicitaties uitsluitend na telefonische afspraak telefoon 1 19 11 Utrecht Utrecht % FLINKE SLAGER met vrije tijd zoekt als BIJVERDIENSTE SLAGEBSWERK Brieven onder no 2-8795 aan het bureau U.N BEKWAME METSELAAR TIMMERMAN en OPPERMAN GEVRAAGD Aanbiedingen KROOSTWEG 60 ZEIST telefoon 03404 - 12279 OVER OP OLIE INTERNO SIRIUS ' Deze oliehaard is uitge rust met een z.g drie trapsbronder Boven de roetloze brander zijn gloeistaven aangebracht zoals in een gashaard Dit garandeert een zeer grote vloerslraling f 480 - Hoofddealar voor Utrecht en omgeving DEN DEKKER & Ca Amsterd.straaiweg 40 e t.o Jullanapark Tel 42557 en 42517 Presid Besi breng expor President I rikaanse za dat de ran van de buite Huls van A leen de veilij voer van de ' vaar brengt Kennedy g in een rede rissen van c twee-daagse Het Witte H bijeengeroep( Van het zake het regering ring van het balans Na een as buitenlandse van ƒ 16.2 i jard Kermedy zi hulp in het b soms wordt onze nadeligi dan 80 proct de hulpverp ] gaven in de Uitgaven voc in het buiter daan zijn n echter onze door het be port Ee jongste 1 gens de pre miljoen op sparen De Vereni moeten het i del beter de is geen enke land slechts to nationaal exporteren, procent uit-v Japan 9 pr cent Zwitse Öerland een procent Kennedy Europese ge aan de han mogelijkhedi een Welvare rneengehap de vraag n dukten 
16 DINSDAG 17 SEPTEMBER 1963 UTRECHTSCH NIEüWSBLAn ^^ y¦y!ryy.^y^^¦:¦'^¦yry¦yr'\:¦v,^^•;f¦;¦y ^ KW:5^W:^^:¦^^:5|$^rï^V;5?S;$ï?S:;:|:;?J ^ Zw bi pooltoestanden ergens in Nederland Hoe bar het ook was Cornva he Nadat in < balans en d rekening 1962 jvïaatschappij maandag geho waren afgeste e^n dwaling " Bierin werden genomen en w blanco 90 teg totaal werde stemmen wa £ afkomstig wai de Jieer G I Deze deelde b dat hij ondi van de jaarst handhaafde d 4 bestuur in 19f i Ben venverpi i ken heeft hij I komen teneir 1 brengen in de I Een tweede I deze druk b ¦| die 2 % uur 5 dat bij het vo I van commissa I X G Loeber I nr 2 van de I zen t.w de M onderdirecteu I Cultuur Maa il werden uitgel 1 op de heer I I 242 blanco parate warmte-bezorger - ook de komende winteri oliestook-vaders hoeven geen brandstof te sjouwen de olieman kwam met alle plezier van dien GRATIS FOTO-BOEKJE Vu in en stuur naar Het Oliehaard Voorlich tingsbureau Mercurius straat 3 Nijmegen U ontvangt dan het boekje „ Naar een beter woon klimaat " NAAM „ ADRES WOONPLAATS Oh die hardnekkige winter 62/63 Strenge vorst snijdende wind besneeuwde rijwegen bevroren waterwegen Wie olie stookte kon zich gelukkig prijzen Olie was en is altijd volop verkrijgbaar Wat niet het enige argument vóór olie is Ook deze tellen Comfortabel vader hoeft geen brandstof te sjouwen Makkel ijk één lucifertje en een oliehaard brandt Actief na 5 minuten al heer lijke veilige warmte Zor g - zaam overal warmte Op de vloer voor kleuter vlakbij voor vuur-aanbidders Economisch de prijs van olie bleef stabiel ook als die van andere brand stoffen sterk opliepen Tja wie zich v/inter 62/63 herrrin nerrrt gaat nu over op olie s Onvoldoet Aandeelhou haling van hi blijken over verslaggeving Van der Wer ri5 van Ngorr nu die met heid van get een doorslag stak niet ond dat zijn groe was Bij de publ winst in ai het bestuu vermelden, eerst met ii raadzaam „overhead" fie-onderne Estate niet doch een b als verlies De heer Va van _ misleidin en verweet 1 niet ' vermeld peniin het jas fout van a 111 te hij het da dan elf maai derd hoewel beurtetxissen Hiertegenove bij monde \ Schölvinck c sarissén hei onderling ov Stijgende De koers ^ korte tijd maar deze v teur recente ƒ 27,50 OVER OP OLIE H G HENDRIKSEN VOORSTR 85 en 102 TEL II02I O^Ol'^Otó ' MET EEN OLIEHAARD VAN SCHUURMAN In onze showrooms kunt U ze op uw gemalc bekijken Oliehaarden van alle bekende fabrieken In alle uitvoeringen In alle prijzen reeds vanaf 325 - U kunt NU uitkiezen Plaatsing wanneer U wenst De betaling re gelen wij prettig CckmtnmU Oudegrachl 260 - Utrecht - Telefoon 13811 Voorheuvel 60 • Zeist Telefoon 13029 TWEED JASJE Warme wol Leeftijd 3 jaar kl st p m GEBROEDERS BROEKMAN t Elisabethsfraat 20 hoek K Elisabethstraat Amsterdamsestraatweg 196 • UTRECHT JONGERIUS UTRECHT N.V importeur van Amerikaanse sneeuwploegen voor West Europa vraagt voor spoedige indienslitreding MAGHIÜE-BANfCWERKER of MONTEUR voor montage van sneeuwploegen in Neder land West Duitsland Oostenrijk en Scan dinavië bereid gedurende korte perioden naar deze landen uitgezonden te worden Sollicitaties schriftelijk of mondeling op werkdagen van 9 12 uur of van 2-5 uur Jongerius Utrecht N.V Wittevrouwensingel 95 - Utrecht P.ANDHIESSEN vraagt voor de afdeling CENTRALE VERWARMING Ie monteurs monteurs hulpmonteurs Voor de laatsten is opname in het leerling stelsel en het volgen van de verwarmings cursus mogelijk Aanmelden Oude Gracht 181 Utrecht telefoon 113 80 Na 18.00 uur Nassaustraat 30 Utrecht telefoon 2 6 J r I ¦ Cursus opieidïng tot mannequin Op dinsdag 24 september begint te Utrecht onze nieu we cursus VoU opleiding incl schoonheidsleer en verbetering lichaamshouding Laag lesgeld te vol doen in termijnen Na afloop diploma en hulp bij plaatsing Dames ook gehuwden en grote maten die interesse hebben hetzij voor beroepsmannequin het zij voor goede bijverdiensten in de avonduren wor den verzocht op woensdag 18 september om 8 uur aanwezig te zijn in de bovenzaal van het Haagsche Koffyhuis Vredenburg 28 Utrecht alwaar een uit gebreide voorlichting wordt gegeven Bent u verhin derd vraagt dan prospectus GOOISE MANNEQUINSCHOOL sinds 1956 Godelindestraat 68 Bussum Tel 02959-1.44.21 N.V HOUTHANDEL v.h P M & J JONGENEEL vraagt a TYPISTE met goede kennis van de Nederlandse en Duitse of Engelse handelscorrespondentie Diploma Mulo b FACTURISTE Leeftijd 18—22 jaar Opleiding Mulo Het factureren geschiedt met een schrijf machine gekoppeld met een elektronische reken - en ponsmachine Ervaring als ponstypiste is wel gewenst doch niet noodzakelijk U kunt rekenen op een behoorlijke salariëring die aan de hand van de prestaties regelmatig wordt her zien Tevens is'er een gunstige gratificatieregeling Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leeftijd opleiding ervaring en functie waarnaar men sollici teert aan de afdeling Personeelszaken Zeedijk 6 te Mondelinge sollicitaties uitsluitend na telefonische afspraak telefoon 1 19 11 Utrecht Utrecht % FLINKE SLAGER met vrije tijd zoekt als BIJVERDIENSTE SLAGEBSWERK Brieven onder no 2-8795 aan het bureau U.N BEKWAME METSELAAR TIMMERMAN en OPPERMAN GEVRAAGD Aanbiedingen KROOSTWEG 60 ZEIST telefoon 03404 - 12279 OVER OP OLIE INTERNO SIRIUS ' Deze oliehaard is uitge rust met een z.g drie trapsbronder Boven de roetloze brander zijn gloeistaven aangebracht zoals in een gashaard Dit garandeert een zeer grote vloerslraling f 480 - Hoofddealar voor Utrecht en omgeving DEN DEKKER & Ca Amsterd.straaiweg 40 e t.o Jullanapark Tel 42557 en 42517 Presid Besi breng expor President I rikaanse za dat de ran van de buite Huls van A leen de veilij voer van de ' vaar brengt Kennedy g in een rede rissen van c twee-daagse Het Witte H bijeengeroep( Van het zake het regering ring van het balans Na een as buitenlandse van ƒ 16.2 i jard Kermedy zi hulp in het b soms wordt onze nadeligi dan 80 proct de hulpverp ] gaven in de Uitgaven voc in het buiter daan zijn n echter onze door het be port Ee jongste 1 gens de pre miljoen op sparen De Vereni moeten het i del beter de is geen enke land slechts to nationaal exporteren, procent uit-v Japan 9 pr cent Zwitse Öerland een procent Kennedy Europese ge aan de han mogelijkhedi een Welvare rneengehap de vraag n dukten 
iilBBCHl'SCH NIKUWSBLAP DINSDAG 17 SEPTEMBER 1968 118 117 4444 446 554 — 2644 264 316 — 225L 225 166 165 476 4754 170 173 3434 3424 1348 1348 1112 1112 925 927 570 573 748 748 236 237 L _ laten t s = gejaan en laten 1 B = bieden = gedaan en bieden T^wee keer stemmen over jaarstukken Zware oppositie bij Ngombezi De Franse staatslening De Franse minister van financiën Valéry Giscard d'Estaing heeft maandag bevestigd dat de inschrij vingsmogelijkheid voor de komende 4^ 4 % staatslening van 2 miljard frank met een looptijd van 20 jaar op 23 september a.s geopend zal worden en zonder nadere aankondi ging gesloten De uitgifte zal ge schieden a pari in stukken van 200 1000 en 10.000 frank en de lening zal op de beurs van Parijs genoteerd worden Het stabUisatieplan van de rege ring streeft naar het doen verdvnj nen van de bestaande oorzaken der huidige inflatie zonder schade voor de doelstellingen van het vierde plan " De minister deelde op een persconferentie mede dat de nieu we kredietpolitiek der regering niet die sectoren der industrie zal tref fen die de invloed van buitenlcindse concurrentie voelen noch de maat schappij die op exportgebied werk zaam zijn Hij voegde eraan toe dat er kredieten zullen worden toe gestaan aan maatschappijen die be loofden investeringen te doen die tot lagere prijzen kunnen leiden De minister deelde verder mede dat ' t plafond nu 10.000 frank voor inlegging bij spaarbanken met ingang van 1 januari 1964 verhoogd zal worden De Franse ontwerp-begroting 1964 zal ter goedkeuring bij de volgende kabinetszitting worden voorgelegd Japan gaat lichte vliegtuigen aan de V,S leveren De Japanse Sjin Mitsoebisji fabrie-ken zullen in de komende vijf jaar 200 vliegtuigen van het type Moe-2 aan de Verenigde Staten leveren De Moe-2 is een turbine-propeller toestel met twee motoren dat plaats biedt aan zeven passagiei's Onlangs zijn met dit type geslaagde proef vluchten gemaakt Aldus deelt de fabriek mede Eur Parlement akkoord met associatie van Afrikaanse landen Het Europese Parlement heeft maandag met algemene stemmen het nieuwe associatieverdrag tussen de EEG en de 18 onafhankelijke Afrikaanse landen en Madagascar goedgekeurd Na een rede van de voorzitter van het parlement Gaetano Martino ter nagedachtenis aan Robert Schuman begon het debat over dit verdrag waarbij tal van afgevaardigden het politieke belang van deze nieuwe fa se van samenwerking tussen Euro peanen en Afrikanen onderstreep ten Vandaag en morgen vergadert het Europese Parlement gemeenschap pelijk met de raadgevende vergade ring van de Raad van Europa waar in afgevaardigden uit zeventien Europese landen zitting hebben De Nederlandse socialistische af gevaardigde jhr mr M van der joes van Naters bracht voorstellen ter tafel voor samenwerking met de parlementen van de geassocieerde Afrikaanse landen en Madagascar Namens de politieke commissie van het parlement eiste hij instelling van een parlementaire conferentie voorlopig bestaande uit54 Afrikaanse en een gelijk aantal Europese parle mentariërs samenstelling van de paritaire commissie uit achttien Afrikanen en achttien Europeanen vorming van een gemengde com missie van leden van de in het ver drag voorziene associatieraad en het presidium van de parlementaire con ferentie Deze voorstellen moeten tij dens gemeenschappelijk overleg aan de Afrikaanse parlementen worden voorgelegd Kennedy spreekt over belastingvoorstellen President Kennedy houdt morgen avond via radio en tv ' n toespraak tot het Amerikaanse volk om te trachten steun van zijn volk te krij gen voor zijn programma tot ver laging van de inkomstenbelasting voor personen en maatschappijen Het Witte Huis dat dit mededeelde voegde er nog aan toe dat de presi dent donderdag geen persconferentie zou houden Luchthaven R'dam weer drukker De groei van het verkeer via de luchthaven Rotterdam zet zich voort In de eerste zes maanden werden 91.615 reizigers geregi streerd dat is 13.128 reizigers of 17 procent meer dan in het eerste halfjaar 1962 Het vrachtvervoer nam toe van 3,5 miljoen kg het eerste halfjaar 1962 tot 3,8 miljoen kg nu EEG springplank naar dirigisme Enrico Bignami de president van het Zwitserse concern Néstlé meent dat de E E.G het instrument kan worden dat het particulier zakenle ven afbot " Hij zei bang te zijn dat de E E.G een springplank zal worden naar overdreven toezicht zodat de techno craten de elite en de leiders van particuliere zaken een soort rege ringsfunctionarissen zouden wor den " Bignami was één der sprekers op het 13e internationale congres over management in New York Hij verwachtte dat de E E.G uit eindelijk vrijwel geheel Europa zal omvatten maar hij wees er op dat de E E.G ontstaan is in een klimaat waar regeringstoezicht en planning als vanzelfsprekend aanvaard wor den waar de meeste zakenlieden in socialistische opvattingen geschoold zijn en waar de term kapitalistisch dikwijls als ongunstig beschouwd wordt Bignami zei dat de Euro pese zakenlieden zich zullen moeten verzetten tegen de bekoring zich neer te leggen bij een economisch leven dat min of meer door de staat beheerst wordt Er moet een nieuw type zakenman opstaan die intelligent en bekwaam genoeg is om de fundamentele op vatting van het particulier initiatief te waarborgen " Nat Ontwikkelingsbank Suriname opgericht In aanwezigheid van de Surinaam se minister president J A Pengel en de directeuren van de verschil lende bankinstellingen in Suriname en van baron Bentinck van de Na tionale Investeringsbank in Den Haag en prof dr D C Renooy van de Nederlandsche Handelmy is maandagochtend in de raadskamer van het ministerie van algemene za ken de officiële inauguratie geschied van de Surinaamse Nationale Ont wikkelingsbank n.v De Nationale Investeringsbank in Den Haag heeft zich bereid ver klaard voorlopig de administratie te voeren Heath pessimistisch De Britse onder-minister van bui tenlandse zaken Edward Heath op per-onderhandelaar in Brussel heeft zich maandagavond voor de Britse televisie zeer pessimistisch uitgela ten over een mogelijke toetreding van Engeland tot de E.E.G Heath zei niet te geloven aan een derge lijke toetreding zolang de huidige Franse regering aan de macht is tenzij deze haar politiek zou wijzi ' gen Marktberichten Prijzen 10 vette koeien van ƒ 2.90 tot 3.10 per kg slaclitgew 20 melk - en kalf koelen van ƒ 750 tot 925 per stuk 14 pin ken van ƒ 500 tot 700 per stuk 4 gras kalveren van f250 tot ƒ 300 per stuk 11 drachtige zeugen van ƒ 400 tot 500 per stuk 989 biggen van ƒ 67 tot 85 per stuk AABDAPPELBEURS ROTTERDAM Rotterdam 16 september Klei-aardappelen 35 mm opwaarts eigenheimers 10.00 13.00 bintje 9.50 11,50 Klei aardappelen 38 mm opwaarts eigenlieimers lO.ÖO lS.OO bintje 9.50-11.50 Binnenland flauw export alwaclitend Voer-aardappelen 2.00 4.00 Prijzen bereljend per 100 kg en op de handelsvoorwaarden vastgesteld voor de verkoop van consumptie-aardappelen op wagon schip o £ auto Hypoth banken pandbrieven Bank - krediet - en verz wezen 285B 2284 371 709 449 Heem v d Heineken's Hensep Mach Hero ' Heybroek Zei Hoek's Mach Holeo Hollandia-Kat HoU Beton Holl ConsL A.B HoU Melks Hoogenbosch Hoogenstraten Hooimeyer Indola Ing bur Bouwn Interlas Intematio Ing Gew Beton Inventum Jansen en Sut Jongeneel Kemo Corsetl v Kempen Beg Key Houth Kleding Smits Kiene Suikerw Kon Ned Pap Fr.Gr.h.b ld DV ld DU ld - DE-VE Utr Hyp KL ld E EE.F VVesü Hyp U ld N-0 - DW6 — 5 101 i 414 99 3Vi 89 SVi 89 3 — 101 3944 20 lOlJ 99 89 Amsterd Bank Cultuurbemk Gron 1 Cr b Hersteib pref H.B.U eert Kas Associatie Nat Nederl eert Ned Cred b.B N Hand mi eert Ned Middenst.b Ned Overzee B Rotterd Bank Slavenburgs B Twent Bank 395 21 252 171 9294 237 369 2464 228 362 2214 328 254 1694 922 2374 246 2284 360 221 328 101 S9i Srheepsverbandmaatscliappüen Eerste N.Scft 5 Rott Scl AB 6 101 lOli 101 102 Handel en industrie Alb Heljn WO Amstel Br Berghs en J Bijenkorf Pliillps d.l ' 51 ld ' 48 ld d.d - 49 Pegem l-2'57 Pegem ' 52 PEGUS ' 57 PGEM ' 57 ld ¦ 51-'52 128 10431/2 98J — 4 90}31/2 97431/2 92}6 108}41/2 102L 6 104}6 106i 4 % 1014 128 103 98 904 974 1084 101 104 1064 1014 Cultures Bezoekl Tabak Ngombezi Cult N.LS.U 44 257 486 380 485 219 360B 723 147 265 221 285B 336 485 Handel industrie en div Albert Heijn Alg Hand M Airae-A'dam Alg Norit mij Avim Alweco aand B Amstei Br nrc Amsterd Ball Amsterd Dr Amsterd Rijt ANIEM N.B Arnh Scheepsb A.S.W Becht en Dys Beerentricot Bensdorp Berg en Jurg Berkeis Patent Bernet Blaauwhoed Blijdenst W nrc Boer de Dr Bols Lucas Borsumv W eert Braat Mach Breda Mach f Bredero n.r.c Brocades-St Bronswerk B - Bührmann's p Buttinger Biienkorf n.r.c Galvé eert Carp's Garen Centr Suiker Cobra Curac Hand Daalderop B Dagra. Delftsche Leerl Demka Staalt Desseaux Dlkkers en Co Dorp en Co Dr Ov Hout Drie Hoetijzers DRU Duyvis Electrofact. Eleotrolaseh B Elektrot M 1 Elsevier Uitg Emhal en H.b Enkes Enthoven Plet Erdal Mi Excelsior met Fitt Ned Am Fokker Ford Gazelle Van Gelder Gelderl.-T n.r.c Gelderman Gerofahr n,b Geveke en Co Gist - en spir Van de Grinten Grofsmederij Gruvter 6 pot br Hatiem en Co Hart Havenwerken 648 265 217 845 132 244 4364 5384 215 373 70 154 300 649 260L 215B 850 1314 244 437 5374 215B 373 70 151 Scheep - en luchtvaart KLM 15 jr 5 — ld 20 jr i % 85 Spoor - en Tramwegen Ned Sp ' 57 4 102 Zout Ketjen nrc 7984 Korenschoof 219 Koudljs n.r.c 243 Kromhout 1464 Kon Ver Tap 515 Leeuw Pap f — Leid wol 501 Llndeteves 162 Leljmpf 1164 Lijm en Gel cvi 164 Maxwell 620 87 85 102 Premieleningen 21/2 84 3 118L 2 % 94 21/2 874 2 % 92 21,4 91 21/4 91 21/2 85 21/2 86 2 % 87 2V2 96 2'A 97 21/2 — 21/2 95 21/2 94 2 % 1028 2 % 94 2l ^ 994 Alltmaar ' 56 A'dam C.enA Idem ' 51 Idem ' 56 1 Idem 56 H Idem ' 56 lU Breda ' 54 Dordreclit ' 56 Eindh ' 54 Enschede ' 64 s Grav ' 52-1 Idem ' 52-11 Rdam ' 52-1 Idem - 52-11 Idem ' 57 Utrecht ' 52 Z Holland ' 57 Z Holland ' 59 85 117L 94L 86 914 914 91 85 874 96 94 95 93 99 i lOff 114 505 293 262 225 456 137 270 995 764 80 196 699 660 189 271 975 408 284 144 246 2794 195 195 359 241 125B 166 411 202 233 1154 507 294 263 221 450 135 279 996 ''- 196 699 660 185 270L 819 960 415 287 j 145 185 247 278 191 195 353 236 125 168 403 2064 233 5084 237 165 < 1994 300 635 441 311 402 530L 904 194 1394 3384 494 Meelt N Bak Mees Bouwra B Menko eert Metaverpa B Meteoor Beton Misset Mosa Muller N.B Mijnb werken c Naarden Ch f Gebr Naefl Nedap Ned Dok ml Ned Export Pap Ned Grondb Ned Kabel Ned Melk U c Ned Scheepsb Neile wed J v Netam B NieaJ Nyma n.r.c Nijveid.-t Gate Oranjeboom nrc Overz Gas NB Palemb Ind Mti Pal the Philips 6 pet pr Pont Houth De Poorter Convert Obligaties 4'/4 136 5 — 3?i 90 4 % 112 4^1 82 1384 257 3004 I8I4 106 2234 326 335 125 1234 60.80 113 1354 90B 112 83 199 220L 263 212 A.K.U Billiton Borsumij Van Gelder KLM sub or - — Ned Baklterij 4 % 199 Sanders 5 223L Schokbeton 3^'A 267 Utermfihlen 41/2 2124 Ver Mach 6 — Intern instellingen Wereldb ' 65 31/2 954 Buropa E.G.K.S $ 514 1014 België ' 61 4 102J Dortm H.H 7 1024 Gelsenk Bgw 7 103 Cere H E 5 4 98B Noonv ' 55 4V4 99 Afrika U.v Z.-Afr 65 4 80 A.A.R dev 4H 93 954 Reesink Reinev mach RIVA Rotterd Drgdk Ruhaak Ruitens bierbr Rijnstaal Rijsdijk Schelde de n.b Schev E Mij Schokbeton B Scholten Foxh Scholten carton Schuitema Schuppen Sajet Schuttersveld Simon de Wit b Simons Emb Simplex Smit Transf Spaarnestad v.t5 Stokvis St(M)[iisptn Tw Van Swaal l'ahak Phli eert rh B Marijnen Fhomass en Dr Thomas Mot o Thoms Hav c Twentsehe kab Tw Overz H Ubbln}4 Davo Udenhout Unilever 7 pet Unilever 6 pot Unilever 4 pot Union Rijwiel Utermfthlen Utr Asph J Varossieau B 237 327 373 179 130 265 737 369 731 1014 1024 103 984 261 265 315 608 197 117 352 910 325 2,54 620 125 267B 717 377 1226 1.50 1714 432 184 461 316 eooL 395 116 357 900 327 254 630 126 270 718 372 150 1711 432 1844 461 mi 934 451B 2314 320 137 115 325 869 185 76 370 124 221 810 3504 206 579 85 285 191 153 131 93 145B 492 301 259 Niet actieve aandelen Pil rti«'.lpati«he wijzen Alg Fondsl/1 Converto 1/1 H.B.B held Holland Fund Interbonds Wereldenergie KOERSEN WAiL STREET Clirysler City Bank Con Edison Uuugl Atr Uup de Nem East Kodak Gen Eleclr Gen Motors Good Yaer I Amer Motor Int Harvest Int Nickel Int T t Kennecot. Montg ward Radio C!orp Republic St Royal Dutch Aand in heleggingsmiien 164 202 114 233 497.50 140 587 135 771 164 202 114 233 498 140 587 133.50 771 174 m 164 7 '« A M B ƒ 50 interunte f 50 Neto f 50 RDheco f 50 Unitas f 50 Ver BezH / 50 li uroparisl 10 pb Euruniim 10 pb Valeurop 10 pb Can Gen F.c Chem Fund c Massach Inv tr c Television EFC II48 16 7 Commissaris niet herkozen Nadat in eerste stemming de balans en de winst - en verlies rekening 1962 van de N.V Cultuur Maatschappij Ngombezi in de maandag gehouden jaarvergadering waren afgestemd volgde „ wegens een dwaling " een herstemming Hierin werden de jaarstukken aan genomen en wel met 5850 stemmen blanco 90 tegen en 802 voor In totaal werden uitgebracht 6924 stemmen waarvan de 5850 blanco afkomstig waren van de groep van de heer G E van der Werff Sr Deze deelde bij de rondvraag mede dat hij ondanks de goedkeuring van de jaarstukken zijn mening handhaafde dat het beleid van het bestuur in 1962 onjuist is geweest Ban verwerping van de jaarstuk ken heeft hij echter willen voor komen teneinde geen stagnatie te brengen in de dividendbetallng Een tweede bijzonderheid van deze druk bezochte vergadering die 2 % uur heeft geduurd was dat bij het voorzien in de vacature van commissaris niet nr 1 de heer J G Loeber werd herkozen maar nr 2 van de ranglijst werd geko zen t.w de heer R G Mulder onderdirecteur van de Serbadjadi Cultuur Maatschapppij Op hem werden uitgebracht 5940 stemmen op de heer Loeber 742 alsmede 242 blanco Onvoldoende Aandeelhouders hebben bij her haling van hun ontstemming doen blijken over de h.i onvolledige verslaggeving Met name de heer Van der Werff sr oud commissa-ris van Ngombezi zijn zoon is het nu die met zijn grote meerder heid van gedeponeerde aandelen een doorslaggevende stem had stak niet onder stoelen of banken dat zijn groep hoogst ontevreden was Bij de publikatie van de netto winst in augustus 1963 heeft het bestuur z.i verzuimd te vermelden dat het voor het eerst met ingang van 1962 het raadzaam had geoordeeld de „ overhead " kosten van de kof fie-onderneming Two Bridges Estate niet meer te activeren doch een bedrag van f 156.942 als verlies af te schrijven De heer Van der Werff Sr sprak van misleiding van aandeelhouders en verweet het bestuur ook het niet vermelden van de voorverko pemin het jaai-verslag Een ernstige fout van alle commissarissen acht te hij het dat het college in meer dan elf maanden niet had verga derd hoewel zich belangrijke ge beurtenissen hadden voorgedaan Hiertegenover stelde het bestuur bii monde van de heer J E M Schölvinck directeur dat commis sarissen herhaaldelijk in intern ondei'ling overleg waren getreden Stijgende prijs De koers van Ngo^mbezi was in korte tijd met 40 pet gedaald maar deze was volgens de direc teur recentelijk sterk opgedreven President Kennedy Besnoeiingen brengen ook de export in gevaar President Kennedy heeft het Ame rikaanse zakenleven meegedeeld dat de „ rampzalige " besnoeiingen van de buitenlandse hulp door het Huis van Afgevaardigden niet al leen de veiligheid maar ook de uit voer van de Verenigde Staten in ge vaar brengt Kennedy gaf deze waarschuwing in een rede voor 400 topfunctiona rissen van ondernemingen die een twee-daagse conferentie houden in Het Witte Huis De conferentie is bijeengeroepen om de medewerking van het zakenleven te verkrijgen bij het regeringsstreven ter verminde ring van het tekort op de betalings balans Na een aantal verlagingen is de buitenlandse hulp teruggebracht van ƒ 16.2 miljard tot ƒ 12.6 mil jard Kennedy zei o.a de uitgaven voor hulp in het buitenland zijn niet zoals soms wordt geloofd de oorzaak van onze nadelige betalingsbalans Meer dan 80 procent van onze nu gelden de hulpverplichtingen zijn voor uit gaven in de Verenigde Staten en de uitgaven voor hulp die volgend jaar in het buitenland zullen worden ge daan zijn nog lager De hulp kan echter onze betalingsbalans helpen door het bevorderen van onze ex port De jongste besnoeiingen zullen vol gens de president ten hoogste ƒ 72 miljoen op de betalingsbalans be sparen De Verenigde Staten kunnen en « loeten het in de internationale han del beter doen aldus Kennedy Er js geen enkele reden waarom ons land slechts 4 procent van het bru to nationaal produkt zou kunnen exporteren als West-Duitsland 16 piocent uitvoert Italië 10 procent ¦ Japan 9 procent Zweden 19 pro cent Zwitserland 22 procent en Ne derland een verbazingwekkende 35 piocent Kennedy zei ten slotte dat de ï'iifopese gemeenschappelijke markt san de handel een maximum aan mogelijkheden biedt omdat de zes een welvarende en groeiende ge meenschap zijn met een toenemen de vraag naar Amerikaanse pro - dukten dcor de stijgende sisalprijs Nim mer was het z.i gebruik geweest in het jaarverslag gewag te maken van de voorverkopen Uit oogst 1963 is verkocht 5.168 ton sisal tegen £ 125.2.4 uit oogst 1964 925 ton tegen £ 131.3.0 Van de vezelondememing Hacor op Haïti wordt over 1963 de produktie geraamd op 800 ton Men wil de aanplant daar zo snel mogelijk rehabiliteren Het plantprogramma voor dit jaar is 600 hectare Haïti ligt politiek erg moeilijk maar valt financieel iets gunstiger uit dan Afrika omdat er min der geïnvesteerd behoeft te worden in vaste lasten als huizenbouw Tot dusver heeft Ngombezi in Haïti geïnvesteerd ƒ 343.000 Als alles klaar is zal de totale investering circa vijf ton bedragen Een aandeelhouder stelde voor de afschrijving op de koffie zo danig te reduceren dat SVn pet meer dividend kan worden uitge keerd De heer Van der Werff Sr was tegen verhoging vam het dividend zodat het bleef bij 13 pet waar van 3 pet in contanten De liquiditeit van de N.V loopt volgens de directeur thans snel bij De sisalprijs s.taat nu op £ 148 Er bestaan geen prijsafspraken tussen de producenten Er is nog altijd een schaarste aan het pro dukt Brazilië is de grootste produ cent Het optimisme van de direc tie over de koffiecultuur van de N.V kon de heer Van der Werff niet delen Hij heeft meer ver trouwen in de sisalcultuur op Haïti Sovjet-Unie koopt Canadese tarwe De Sovjet-Unie heeft maandag de grootste tarwe aankoopovereen-komst in de geschiedenis van Ca nada gesloten en bijna 500 miljoen dollar aan tarwe en tarwebloem be steld die in de komende tien maan den geleverd moeten worden De or der betreft 198 miljoen bushels tar we en een hoeveelheid bloem over eenkomende met nog 29,5 bushels De overeenkomst werd in Ottawa ondertekend door de Canadese mi nister van hïindel Mitchel Sharp en de eerste plv minister voor de bui tenlandse handel der Sovjet-Unie S A Borisow en wel als onderdeel van een nieuwe handelsovereen komst voor drie jaar tussen Canada en de Sovjét-Unie Minister Sharp zei dat de nieu we tarwebestelling samen met een recente order voor iets meer dan 11 miljoen bushels overeenkomt met tweederde van de totale Cana dese verschepingen van tarwe en tarwebloem die in het gehele oogstjaar 1962 1963 werden gedaan Zij zal de Canadese export van tar we in het oogstjaar 1963-'64 dat op 31 juli a.s afloopt brengen op een record van 550 miljoen bushels vo rig record in 1928-'29 met 408 min bushels Volgens de overeenkomst zal de Sovjet-Unie voor elke afzonderlijke verscheping 25 procent contant be talen en het restant over 18 maan den De lopende tarweoogst in Canada die op 695 miljoen bushels wordt ge raamd is samen met de carry over " van 491 miljoen bushels van verleden jaar voldoende om in de le veranties te kunnen voorzien Toeslag op de boteirexDort naar Engeland Het produktschap voor Zuivel heeft de toeslag op naar Engeland geëxporteerde boter verhoogd van 10 tot 30 cent per kilo Het wil daarmee bewerkstelligen dat Neder landse boter op de Engelse markt tegen dezelfde prijzen als voorheen kan worden aangeboden ook nu in Nederland de door de coöperatieve boterhandel betaalde af-fabriekprtjs met 20 cent is verhoogd De advieskoersen voor buitenlands bankpapler geldend in Amsterdam voor vandaag dinsdag luiden Engels pond 10.04 10.14 Am dollar 3.58-3.62 can dollar 3.30-3.35 Fr frank 100 73.35 73.85 Belg frank 100 7.11%-7.16 % Duitse mark 100 90.25-90.75 Zweedse kroon 100 68.80-69 80 Deense kroon 100 51.75-52.75 Noorse kroon 100 49.85-50.85 Zwit frank 100 83.35-83.35 83.85 Ital Ure 10.000 57.25-59.25 Oos tenriikse schilling 100 13.95-14.05 Por tugese escudo 100 13-9 16-9 29 '^ 29li Atcli Topeka Baltimore seVj tlllon Cent ' iO Can faeifie 52 N,Y Centr 22',i Pennsvivanla 21 South Pac 35 Union Pac 39 % Allies hem 52 % Am Can 45 % Am Smeltln 104 Am T t 85 % Am Tobacco 124'A A P C Ind 28H Anaconda SOVz Betli Steel 32 % Boeing 35'/4 36»,4 30 528 ^ 22'!'a 21 Vs 35 " g zn'a 52=è 45li 1041,4 861/2 1241,4 2714 50','2 3214 38 ie Per 1 oktober 1963 zal prof dr ir A J Wildschut de functie van directeur research en ontwikkeling van het Vredestein-concern aan vaarden Momenteel is hij werk zaam btj de Koninklijke Shell Gi'oep 1 Adve3rtentJe lEDERpe^ne ™ EEN EIGEN HANDDOEK P * KOSTBAAR Moeten wij er nog over praten dat één handdoek voor allen niet juist is Natuurlijk niet Dus een ander systeem Haar welk Katoenen handdoeken die telkens gewassen ververst gehaald gebracht moeten worden ' t Kan efficiënter Kn aanzienlijk goed koper blijkt uit nauwkeurige bereke ningen Hier is het nieuwste en meest doeltreffende systeem Sen handige wandautomaat met 500 pa pieren handdoeken Zeer speciale papie ren handdoeken sterk absorberend nlet-vezelend prettig van greep Handen snel droog personeel tevreden met goede voorziening en u hebt met weinig kos ten iets goeds gedaan voor uw bedrijf Informeer eens bfl HANDEL MIJ „ ECONOMATIC " N.V Prinsengracht 7«r Amsterdam tel S.J820S postbus 108S Ver Groenten - en Vruchtcnveiling Utrecht en Omstreken " Ulreclit 16 september Bospeen 17-44 p Dos Bloemlcool 12-91 p st Komkommers 10-40 Knolselderie 1 26 Sla 3V'2-55 Stootsla 19-140 p kg Aardappelen 3-15 Andijvie 16-46 Augur ken 3 88 Bieten iV^-il Bieten ge kookt 25 36 Groene kool 7-40 Rode kool 5 16 Postelein 8-51 Prei 11-38 Pronkers 17-97 Stambonen 30-160 Stols bonen 30 210 Snijbonen 30-180 p kg Spinazie 11 75 Tomaten 25-67 Uien 3 27 Waspeen 14-40 Winterpeen 5-22 Witlof 43-147 Selderie 5-28 p bakje Peterselie 36 90 Aardbeien 160-450 p kg Druiven blauw 60-210 Druiven wit 220 230 Pruimen 6-101 Meloenen 6-180 p st Paprika 4-20 Perziken 1-41 Exportveiling Komkommers 75-f 60 74 50 59 40-49 35-39 34-36 p st 34-36 30 S4 25-27 19 - Tomaten A 315-330 p bakje B 350 405 C 250-290 CC 170 - VEEMARKT ROTTERDAM Rotterdam 17 september — Tota le aanvoer 2729 Weekaanvoer 4463 Vette koeien en ossen 250 Gebruiks vee 620 Vette kalveren 450 Graskal veren 255 Nuchtere kalveren 538 Varkens 20 Lopers 74 Biggen 58 Paarden 49 Veulens 39 Schapen of lammeren 305 Bokken of gieten 71 Prijzen Vette koeien in ets per kg Ie kwal 300 tot 335 2e kwal ¦ 265 tot 295 3e kwal 240 tot 265 Vette kalveren in ets per kg 300 tot 320 270 tot 290 250 tot 270 Gras kalveren in ƒ per stuk 370 300 250 Nuchtere kalveren in ƒ per stuk 185 170 150 Lopers in f per stuk 130 100 80 Biggen in f per stuk 70 65 55 Slachtpaarden in ets per kg 290 260 250 Schapen in ƒ per stuk 115 100 90 Lamme ren in ƒ per stuk 120 100 90 Kalt en melkkoeien in f per stuk 1120 1000 820 Vare koeien 820 720 600 Vaarzen in f per stuk 850 750 625 Pinken in ƒ per stuk 525 400 350 Veulens in ƒ per stuk 525 400 3.50 Veulens in f per stuk 550 450 350 VETTE VARKENSMARKT LEIDEN Leiden 17 september Aanvoer 58 vette varkens Prijzen lichte varkens 2.16—2.20—2.22 slagers varkens 2.23—2.26 slachtzeugen 1.85 — 1.93 Prima zeugen boven notering VEEMARKT RUSSEN Aangevoerd 1298 stuks vee runderen 48 varkens 1000 en seliapen 250 Maxwell betaalt ƒ 30 terug In de op 10 oktober te houden bui tengewone vergadei'ing van Max well Land Concessie Maatschappij The Maxwell Land Grand Compa ny N.V zullen directie en commis sarissen aandeelhouders voorstel len om op elk van de 10,000 geplaat ste aandelen in het maatschappe lijk kapitaal van de vennootschap groot ƒ 150 een bedrag van ƒ 30 in contanten terug te betalen waar door het nominaal bedrag van die aandelen ƒ 120 wordt voorts elk van die aandelen te splitsen in 6 aande len elk groot ƒ 20 en in de statu ten van de N.V wijzigingen aan te brengen waarvan onder meer dat de naam var de maatschappij in het vervolg luidt De Maxwell Petro leum Holding N.V 731/8 74 li8?a 1171/11 88 % 8B14 221/2 22 % 248 % 248 % 111 Ul % Sears Rueh Shell on Sue Mobil Stand Br Stand Oil N Studehaker Texas ^ orp Un Aircraft Un Corp Un Fruit U S Rutihei U.S Steel Westlngli Woolwortli Pord Motor K.I..M '/ 8 a IT 77^4 78 V ¦ iiV « 40 19V W " 55 V 55 % 64 » 6534 51 » 52 761,4 761/3 39 38 % 7314 72 % 43',4 4314 48 48'',i Tevens zal een wijziging van stem recht worden voorgesteld waarbij iedere houder van een tot en met zestig aandelen recht heeft op het uitbrengen van een stem was tot dusver 1 tot en met 10 aandelen recht tot ' t uitbrengen van 1 stem 98 % 97 % 47'A 46 % 7314 7334 74 73-!i 7114 nv ^ « 7i 9 711/a 71 % 43li 4314 «¦.,< Oh ' 24 Vs M»fc 4814 4R''n 55 V2 S43,4 397i 40 73 73 57 661,4 12%B 12%B Omzet 4.740.000 van 4itist0r«laiii SLOTMOTERING va.D Dinsdag 17 sept 1963 16-9 17-9 Acfieve obligaties staatsleningen lOli 1011 101 99 » 99ii 9948 lOOt 95 93i 97 95 94 89 '' 4>/2 lOMê 41/2 lOUï 4'/2 lOUI 41,4 lOW 41/4 1004 4»4 100 414 lOOiV 41/4 lOOè 3 % 95 3 % 82 '« 31/4 93t 31^97 31/2 95 31/2 95T>i 31/4 89i 31/4 — 314 S9i 314 90 »^ 31A 90a - 31/4 9353 Nea 58 ld 59 ld ' 60 1 ld ' 60 II ld ' 59 ld ' 60 ld ' 61 ld ' 63 ld ' 53 ld G.b.O ld ' 47 ld ' 51 ld ' 53 I-U ld ' 56 ld ' 48 89 « 90 i 901 93 92 92 88 98 li 100 98 95 92i 89 ' 46 3 3 3 3 3 Beleg eert Ned ' 50 I-Il ld 54 I-II ld ' 55 I ld ' 55 U ld ' 37 Grootb.o.b ld Dol.l ' 47 ld Invest.c ld 62-'64 N.-Indië ' 37 N Indië ' 37 A 95,1 Bank - kredietwezen B.N Gem ' 57 6 106J 106 | ld ' 58-'59 4y4 lOOJ 10015 ld ' 60 in-v 41/2 looj looii Actieve aandelen Cultures 107i 150 109j 150 Arast Rubber HVA Handel industrie en div AKU 502 501 Dell Ml eert 1 126.30 126.10 Hoogovens nrs 611 610 Philips Gem B 154.80 153.60 Unilever CvA 143.30 140.70 Alünbonw en Petroleum uordt Petrol 818i 809 ld 7 pet Pret 818 809f Kon Pet 50-20 175.70 175.00 Industr ondernemingen ISOi 132 152 « 154 47t 46.10 I53i 156it 158 138i 140 * 114i 118S * 254 « 261 138 140 137Jt 140t H.A.L Java-Ch P nrc K.LM KNSM nat bez Kon Palsetv Stv MH Ned Niev Goud nrc Van Ommeren c Rot Uoyd Scheepv Unie Niel actieve obligaties Prov Gem publ H-hamen 95J 95 95 991 3"/2 95 3',4 95 41/4 99 31,4 955 41/4 - A'dam 47 A ' dam 48 R'dam 52 1 Rdam 37 1-3 i Holl ' 56 linnk ' krediet en ver » wezen B.N.G 58 5>,i 104 104 B.N.G ' 58 S 104 " 1035 B N.O 52 V/i 99i 99S B Ned Sr r 62 181L 179L BNed Gr 57 _ 145iB Ex-I Mtl58 5 % — — Ex-I Mij 58 BH - — Gr 1 C.h ' 52 5 102 102 Herstelhank i % 102 102 MIdd cr ' 57 4 % 101 101 Midd cr iVt — — Mldd cr ' 56 4 100 100 BEURSOVERZICHT Scheepvaart vast AMSTERDAM 17 september — De stemming voor de internatio nale waarden is vanmiddag wat gemakkelijker geweest ten opzichte van het slotniveau van gisteren Op de drukke dagen van vrijdag en gisteren is er op het Damrak een adempauze ingetreden voor wat betreft de grote activiteit in Uni lever en aandelen Kon Olie Maan dag bedroeg de omzet in de olie hoek nominaal f 718.00 als tweede volgde Philips met f 359,00 De olie-aandelen werden rond de / 175,00 verhandeld tegen gisteren als slotprijs ƒ 175,70 Vanmorgen werd als hoogste prijs betaald ƒ 175,70 De winstnemingen in deze hoek werden zeer goed verwerkt Philips opende veertig cent lager op ƒ 154,20 om daarna verder in te zakken tot / 153,60 Unilever ver der in reactie op f 141,00 ruim twee gulden lager AKU en Hoogovens gaven praktisch geen veranderin gen te zien Zoals gezegd was de handel in alle hoeken van de hoofdfondsen zeer kalm Opmerkelijk vast waren vandaag de scheepvaartwaarden De aan houdende vaste vrachtenïnarkt met goede perspectieven bracht de beurs tot nadenken Men kwam tot de conclusie dat de koersen van de scheepvaartaandelen op het Dam rak aan de lage kant noteren De laatste maanden heeft deze groep van aandelen er zeer verlaten bij gelegen ten opzichte van de koersstijging in de overige afdelin gen ter beurze zijn de scheepvaart waarden sterk ten achter gebleven aldus de beurs In bijna alle fond sen van genoemde rubriek werden tape-noteringen geregistreerd Dit duidt op de activiteit in de scheèp vaarthoek Het publiek nam de stukken gretig tegen oplopende koersen uit de markt Uiteindelijk sloten genoemde aandelen op vrij wel het hoogste punt van de dag Koersverbeteringen van één tot drie punten waren het resultaat Wall Street zette maandag goed in doch winstnemingen droegen er toe bij dat het slot een verdeel de stemming te zien gaf Dit was ook het geval met de Nederlandse hoofdfondsen waarbij Kon Olie echter vast in de markt lag De inhoud van de Troonrede was niet van invloed op de stemming van de aandelenmarkt De staats fondsenmarkt was gemakkelijker omdat men rekening houdt met nieuwe staatsleningen In de lokale afdelingen was • Ngombezi ex 13 procent dividend waarvan 10 procent in aandelen Zuid-Afrikaans Handelshuis werd hoger geadviseerd Aandelen Sim plex die de laatste tijd vast in de I markt hebben gelegen werden on 1 veranderd op 115 geadviseerd 288 458 226 371 70SL 446 Veend St sp 309 — Veneta 280 282 Ver Bliktabr 369 369 Ver Glas 285 2874 Ver Mach f 228 225 Ver Touwfabr 427 — Vettewlnkel 300 300 Vezelverw N.L 1494 149 Vihamij 1624 I624 Vliss Kat 2664 265 Vorstenl Guit 248 2474 Vred Rubb eert 291 290 De Vries ijzer I6O4 I614 Vuleaansoord 125 124 Walvischvaart 63B 63 Wemink's Beton 200 196 Wessanen — 450 Wilton Fijen 2884 288 Wits de Textiel 203 203 263 385B 487 218 365B 716 265 285B 336 Wyers I en H 4464 4384 v Wiik en H 109 II04 Zaalberg 114B 115L Zeeuwse Cont 407 407 Zwanenberg Oig 955 955 Zwitsa ] 310 — Alünbonw en Petroleum Alg Explot Ml 56 50B 56.80 Billiton I 491 495 Billiton II 412 4134 Kon Petr 1-20 173.50 174,90 795 219 241 146 510 378 502 162 123 164L 628 509 237 173 196 300 630L 442 312 400 511 91 1944 139 338 490 Kon Petr 6-20 175 175 Moeara Enim a 1725 — 2650 2900 2845 ld o opr bew ld I winsth ld 4 winstb Oost-Borneo Ml ] Scheepvaart Furness Oostzee 2700 2910 2827.50 80 467 115 471 1174 Spoor - en Tramwegen Geld Tram 116 116 Nederlandse Antillen Antil Brouwerij 203 200L Ant Verffabr 1034 103 België Gevaert 176 175 Duitsland Manesm eert — — Dollarfondseii eertificatcn 31 42 5ii eSA 164t 103 19 18 85 1264 50 28 33 4 64 724 66 30 21 252 83 78 434 470 41 614 76 ^ 38 65 51B 20 ^ 53 314 43 5(3 68 il 17 103 36 mi 18 "« 85 127 50 28 334 3 « 63 73 674 30 138 2574 300 182 1034 225 335 125 1204 61.20 3154 112 Can Pao Imp Oil Inland N.G In Nick C Shell Can A.C.F Ind Am Enka Am Motors Am Rad Am Smelt 235 323 370 1774 705L 130 263 732 365 740 705 265 451 2344 320 138 113 3224 190 774 365 1234 221 81 350 Am T a T Anaconda Atchison T Bethl St Chas bourn Ches a.O Chrysler Cities S Columb Gas 252 81 78 43 468 40 60 76 384 174 65,V 51 20 54 78 73 L 42 46}} 55 724 8 35 88L Curtlss W Du Pont General E Gen Mot Greyhound IBM Int Flavours a tr Jones a.L Kenn Cop Montg W Nat Can Nat Dairy P Nat Steel Penn Rail Philips Pet 74 434 47,'j 554 73 72 8 36 91 Proct a G Radio Corp Rep Steel Shell Oil South C Stand Br 10a Stand Oil N J Studehaker P Sun M C Texas Inst 292 190 153 1314 93 145 303 259 ride Water 25 25 Union P R 40 39A U.S Steel 564 55 Western B C 42 42 West Eleo 39 40 Wilson 374 374 Woolworth 734 73 Un Miniere — 8ïi Frolongatiet 31 34 
iilBBCHl'SCH NIKUWSBLAP DINSDAG 17 SEPTEMBER 1968 118 117 4444 446 554 — 2644 264 316 — 225L 225 166 165 476 4754 170 173 3434 3424 1348 1348 1112 1112 925 927 570 573 748 748 236 237 L _ laten t s = gejaan en laten 1 B = bieden = gedaan en bieden T^wee keer stemmen over jaarstukken Zware oppositie bij Ngombezi De Franse staatslening De Franse minister van financiën Valéry Giscard d'Estaing heeft maandag bevestigd dat de inschrij vingsmogelijkheid voor de komende 4^ 4 % staatslening van 2 miljard frank met een looptijd van 20 jaar op 23 september a.s geopend zal worden en zonder nadere aankondi ging gesloten De uitgifte zal ge schieden a pari in stukken van 200 1000 en 10.000 frank en de lening zal op de beurs van Parijs genoteerd worden Het stabUisatieplan van de rege ring streeft naar het doen verdvnj nen van de bestaande oorzaken der huidige inflatie zonder schade voor de doelstellingen van het vierde plan " De minister deelde op een persconferentie mede dat de nieu we kredietpolitiek der regering niet die sectoren der industrie zal tref fen die de invloed van buitenlcindse concurrentie voelen noch de maat schappij die op exportgebied werk zaam zijn Hij voegde eraan toe dat er kredieten zullen worden toe gestaan aan maatschappijen die be loofden investeringen te doen die tot lagere prijzen kunnen leiden De minister deelde verder mede dat ' t plafond nu 10.000 frank voor inlegging bij spaarbanken met ingang van 1 januari 1964 verhoogd zal worden De Franse ontwerp-begroting 1964 zal ter goedkeuring bij de volgende kabinetszitting worden voorgelegd Japan gaat lichte vliegtuigen aan de V,S leveren De Japanse Sjin Mitsoebisji fabrie-ken zullen in de komende vijf jaar 200 vliegtuigen van het type Moe-2 aan de Verenigde Staten leveren De Moe-2 is een turbine-propeller toestel met twee motoren dat plaats biedt aan zeven passagiei's Onlangs zijn met dit type geslaagde proef vluchten gemaakt Aldus deelt de fabriek mede Eur Parlement akkoord met associatie van Afrikaanse landen Het Europese Parlement heeft maandag met algemene stemmen het nieuwe associatieverdrag tussen de EEG en de 18 onafhankelijke Afrikaanse landen en Madagascar goedgekeurd Na een rede van de voorzitter van het parlement Gaetano Martino ter nagedachtenis aan Robert Schuman begon het debat over dit verdrag waarbij tal van afgevaardigden het politieke belang van deze nieuwe fa se van samenwerking tussen Euro peanen en Afrikanen onderstreep ten Vandaag en morgen vergadert het Europese Parlement gemeenschap pelijk met de raadgevende vergade ring van de Raad van Europa waar in afgevaardigden uit zeventien Europese landen zitting hebben De Nederlandse socialistische af gevaardigde jhr mr M van der joes van Naters bracht voorstellen ter tafel voor samenwerking met de parlementen van de geassocieerde Afrikaanse landen en Madagascar Namens de politieke commissie van het parlement eiste hij instelling van een parlementaire conferentie voorlopig bestaande uit54 Afrikaanse en een gelijk aantal Europese parle mentariërs samenstelling van de paritaire commissie uit achttien Afrikanen en achttien Europeanen vorming van een gemengde com missie van leden van de in het ver drag voorziene associatieraad en het presidium van de parlementaire con ferentie Deze voorstellen moeten tij dens gemeenschappelijk overleg aan de Afrikaanse parlementen worden voorgelegd Kennedy spreekt over belastingvoorstellen President Kennedy houdt morgen avond via radio en tv ' n toespraak tot het Amerikaanse volk om te trachten steun van zijn volk te krij gen voor zijn programma tot ver laging van de inkomstenbelasting voor personen en maatschappijen Het Witte Huis dat dit mededeelde voegde er nog aan toe dat de presi dent donderdag geen persconferentie zou houden Luchthaven R'dam weer drukker De groei van het verkeer via de luchthaven Rotterdam zet zich voort In de eerste zes maanden werden 91.615 reizigers geregi streerd dat is 13.128 reizigers of 17 procent meer dan in het eerste halfjaar 1962 Het vrachtvervoer nam toe van 3,5 miljoen kg het eerste halfjaar 1962 tot 3,8 miljoen kg nu EEG springplank naar dirigisme Enrico Bignami de president van het Zwitserse concern Néstlé meent dat de E E.G het instrument kan worden dat het particulier zakenle ven afbot " Hij zei bang te zijn dat de E E.G een springplank zal worden naar overdreven toezicht zodat de techno craten de elite en de leiders van particuliere zaken een soort rege ringsfunctionarissen zouden wor den " Bignami was één der sprekers op het 13e internationale congres over management in New York Hij verwachtte dat de E E.G uit eindelijk vrijwel geheel Europa zal omvatten maar hij wees er op dat de E E.G ontstaan is in een klimaat waar regeringstoezicht en planning als vanzelfsprekend aanvaard wor den waar de meeste zakenlieden in socialistische opvattingen geschoold zijn en waar de term kapitalistisch dikwijls als ongunstig beschouwd wordt Bignami zei dat de Euro pese zakenlieden zich zullen moeten verzetten tegen de bekoring zich neer te leggen bij een economisch leven dat min of meer door de staat beheerst wordt Er moet een nieuw type zakenman opstaan die intelligent en bekwaam genoeg is om de fundamentele op vatting van het particulier initiatief te waarborgen " Nat Ontwikkelingsbank Suriname opgericht In aanwezigheid van de Surinaam se minister president J A Pengel en de directeuren van de verschil lende bankinstellingen in Suriname en van baron Bentinck van de Na tionale Investeringsbank in Den Haag en prof dr D C Renooy van de Nederlandsche Handelmy is maandagochtend in de raadskamer van het ministerie van algemene za ken de officiële inauguratie geschied van de Surinaamse Nationale Ont wikkelingsbank n.v De Nationale Investeringsbank in Den Haag heeft zich bereid ver klaard voorlopig de administratie te voeren Heath pessimistisch De Britse onder-minister van bui tenlandse zaken Edward Heath op per-onderhandelaar in Brussel heeft zich maandagavond voor de Britse televisie zeer pessimistisch uitgela ten over een mogelijke toetreding van Engeland tot de E.E.G Heath zei niet te geloven aan een derge lijke toetreding zolang de huidige Franse regering aan de macht is tenzij deze haar politiek zou wijzi ' gen Marktberichten Prijzen 10 vette koeien van ƒ 2.90 tot 3.10 per kg slaclitgew 20 melk - en kalf koelen van ƒ 750 tot 925 per stuk 14 pin ken van ƒ 500 tot 700 per stuk 4 gras kalveren van f250 tot ƒ 300 per stuk 11 drachtige zeugen van ƒ 400 tot 500 per stuk 989 biggen van ƒ 67 tot 85 per stuk AABDAPPELBEURS ROTTERDAM Rotterdam 16 september Klei-aardappelen 35 mm opwaarts eigenheimers 10.00 13.00 bintje 9.50 11,50 Klei aardappelen 38 mm opwaarts eigenlieimers lO.ÖO lS.OO bintje 9.50-11.50 Binnenland flauw export alwaclitend Voer-aardappelen 2.00 4.00 Prijzen bereljend per 100 kg en op de handelsvoorwaarden vastgesteld voor de verkoop van consumptie-aardappelen op wagon schip o £ auto Hypoth banken pandbrieven Bank - krediet - en verz wezen 285B 2284 371 709 449 Heem v d Heineken's Hensep Mach Hero ' Heybroek Zei Hoek's Mach Holeo Hollandia-Kat HoU Beton Holl ConsL A.B HoU Melks Hoogenbosch Hoogenstraten Hooimeyer Indola Ing bur Bouwn Interlas Intematio Ing Gew Beton Inventum Jansen en Sut Jongeneel Kemo Corsetl v Kempen Beg Key Houth Kleding Smits Kiene Suikerw Kon Ned Pap Fr.Gr.h.b ld DV ld DU ld - DE-VE Utr Hyp KL ld E EE.F VVesü Hyp U ld N-0 - DW6 — 5 101 i 414 99 3Vi 89 SVi 89 3 — 101 3944 20 lOlJ 99 89 Amsterd Bank Cultuurbemk Gron 1 Cr b Hersteib pref H.B.U eert Kas Associatie Nat Nederl eert Ned Cred b.B N Hand mi eert Ned Middenst.b Ned Overzee B Rotterd Bank Slavenburgs B Twent Bank 395 21 252 171 9294 237 369 2464 228 362 2214 328 254 1694 922 2374 246 2284 360 221 328 101 S9i Srheepsverbandmaatscliappüen Eerste N.Scft 5 Rott Scl AB 6 101 lOli 101 102 Handel en industrie Alb Heljn WO Amstel Br Berghs en J Bijenkorf Pliillps d.l ' 51 ld ' 48 ld d.d - 49 Pegem l-2'57 Pegem ' 52 PEGUS ' 57 PGEM ' 57 ld ¦ 51-'52 128 10431/2 98J — 4 90}31/2 97431/2 92}6 108}41/2 102L 6 104}6 106i 4 % 1014 128 103 98 904 974 1084 101 104 1064 1014 Cultures Bezoekl Tabak Ngombezi Cult N.LS.U 44 257 486 380 485 219 360B 723 147 265 221 285B 336 485 Handel industrie en div Albert Heijn Alg Hand M Airae-A'dam Alg Norit mij Avim Alweco aand B Amstei Br nrc Amsterd Ball Amsterd Dr Amsterd Rijt ANIEM N.B Arnh Scheepsb A.S.W Becht en Dys Beerentricot Bensdorp Berg en Jurg Berkeis Patent Bernet Blaauwhoed Blijdenst W nrc Boer de Dr Bols Lucas Borsumv W eert Braat Mach Breda Mach f Bredero n.r.c Brocades-St Bronswerk B - Bührmann's p Buttinger Biienkorf n.r.c Galvé eert Carp's Garen Centr Suiker Cobra Curac Hand Daalderop B Dagra. Delftsche Leerl Demka Staalt Desseaux Dlkkers en Co Dorp en Co Dr Ov Hout Drie Hoetijzers DRU Duyvis Electrofact. Eleotrolaseh B Elektrot M 1 Elsevier Uitg Emhal en H.b Enkes Enthoven Plet Erdal Mi Excelsior met Fitt Ned Am Fokker Ford Gazelle Van Gelder Gelderl.-T n.r.c Gelderman Gerofahr n,b Geveke en Co Gist - en spir Van de Grinten Grofsmederij Gruvter 6 pot br Hatiem en Co Hart Havenwerken 648 265 217 845 132 244 4364 5384 215 373 70 154 300 649 260L 215B 850 1314 244 437 5374 215B 373 70 151 Scheep - en luchtvaart KLM 15 jr 5 — ld 20 jr i % 85 Spoor - en Tramwegen Ned Sp ' 57 4 102 Zout Ketjen nrc 7984 Korenschoof 219 Koudljs n.r.c 243 Kromhout 1464 Kon Ver Tap 515 Leeuw Pap f — Leid wol 501 Llndeteves 162 Leljmpf 1164 Lijm en Gel cvi 164 Maxwell 620 87 85 102 Premieleningen 21/2 84 3 118L 2 % 94 21/2 874 2 % 92 21,4 91 21/4 91 21/2 85 21/2 86 2 % 87 2V2 96 2'A 97 21/2 — 21/2 95 21/2 94 2 % 1028 2 % 94 2l ^ 994 Alltmaar ' 56 A'dam C.enA Idem ' 51 Idem ' 56 1 Idem 56 H Idem ' 56 lU Breda ' 54 Dordreclit ' 56 Eindh ' 54 Enschede ' 64 s Grav ' 52-1 Idem ' 52-11 Rdam ' 52-1 Idem - 52-11 Idem ' 57 Utrecht ' 52 Z Holland ' 57 Z Holland ' 59 85 117L 94L 86 914 914 91 85 874 96 94 95 93 99 i lOff 114 505 293 262 225 456 137 270 995 764 80 196 699 660 189 271 975 408 284 144 246 2794 195 195 359 241 125B 166 411 202 233 1154 507 294 263 221 450 135 279 996 ''- 196 699 660 185 270L 819 960 415 287 j 145 185 247 278 191 195 353 236 125 168 403 2064 233 5084 237 165 < 1994 300 635 441 311 402 530L 904 194 1394 3384 494 Meelt N Bak Mees Bouwra B Menko eert Metaverpa B Meteoor Beton Misset Mosa Muller N.B Mijnb werken c Naarden Ch f Gebr Naefl Nedap Ned Dok ml Ned Export Pap Ned Grondb Ned Kabel Ned Melk U c Ned Scheepsb Neile wed J v Netam B NieaJ Nyma n.r.c Nijveid.-t Gate Oranjeboom nrc Overz Gas NB Palemb Ind Mti Pal the Philips 6 pet pr Pont Houth De Poorter Convert Obligaties 4'/4 136 5 — 3?i 90 4 % 112 4^1 82 1384 257 3004 I8I4 106 2234 326 335 125 1234 60.80 113 1354 90B 112 83 199 220L 263 212 A.K.U Billiton Borsumij Van Gelder KLM sub or - — Ned Baklterij 4 % 199 Sanders 5 223L Schokbeton 3^'A 267 Utermfihlen 41/2 2124 Ver Mach 6 — Intern instellingen Wereldb ' 65 31/2 954 Buropa E.G.K.S $ 514 1014 België ' 61 4 102J Dortm H.H 7 1024 Gelsenk Bgw 7 103 Cere H E 5 4 98B Noonv ' 55 4V4 99 Afrika U.v Z.-Afr 65 4 80 A.A.R dev 4H 93 954 Reesink Reinev mach RIVA Rotterd Drgdk Ruhaak Ruitens bierbr Rijnstaal Rijsdijk Schelde de n.b Schev E Mij Schokbeton B Scholten Foxh Scholten carton Schuitema Schuppen Sajet Schuttersveld Simon de Wit b Simons Emb Simplex Smit Transf Spaarnestad v.t5 Stokvis St(M)[iisptn Tw Van Swaal l'ahak Phli eert rh B Marijnen Fhomass en Dr Thomas Mot o Thoms Hav c Twentsehe kab Tw Overz H Ubbln}4 Davo Udenhout Unilever 7 pet Unilever 6 pot Unilever 4 pot Union Rijwiel Utermfthlen Utr Asph J Varossieau B 237 327 373 179 130 265 737 369 731 1014 1024 103 984 261 265 315 608 197 117 352 910 325 2,54 620 125 267B 717 377 1226 1.50 1714 432 184 461 316 eooL 395 116 357 900 327 254 630 126 270 718 372 150 1711 432 1844 461 mi 934 451B 2314 320 137 115 325 869 185 76 370 124 221 810 3504 206 579 85 285 191 153 131 93 145B 492 301 259 Niet actieve aandelen Pil rti«'.lpati«he wijzen Alg Fondsl/1 Converto 1/1 H.B.B held Holland Fund Interbonds Wereldenergie KOERSEN WAiL STREET Clirysler City Bank Con Edison Uuugl Atr Uup de Nem East Kodak Gen Eleclr Gen Motors Good Yaer I Amer Motor Int Harvest Int Nickel Int T t Kennecot. Montg ward Radio C!orp Republic St Royal Dutch Aand in heleggingsmiien 164 202 114 233 497.50 140 587 135 771 164 202 114 233 498 140 587 133.50 771 174 m 164 7 '« A M B ƒ 50 interunte f 50 Neto f 50 RDheco f 50 Unitas f 50 Ver BezH / 50 li uroparisl 10 pb Euruniim 10 pb Valeurop 10 pb Can Gen F.c Chem Fund c Massach Inv tr c Television EFC II48 16 7 Commissaris niet herkozen Nadat in eerste stemming de balans en de winst - en verlies rekening 1962 van de N.V Cultuur Maatschappij Ngombezi in de maandag gehouden jaarvergadering waren afgestemd volgde „ wegens een dwaling " een herstemming Hierin werden de jaarstukken aan genomen en wel met 5850 stemmen blanco 90 tegen en 802 voor In totaal werden uitgebracht 6924 stemmen waarvan de 5850 blanco afkomstig waren van de groep van de heer G E van der Werff Sr Deze deelde bij de rondvraag mede dat hij ondanks de goedkeuring van de jaarstukken zijn mening handhaafde dat het beleid van het bestuur in 1962 onjuist is geweest Ban verwerping van de jaarstuk ken heeft hij echter willen voor komen teneinde geen stagnatie te brengen in de dividendbetallng Een tweede bijzonderheid van deze druk bezochte vergadering die 2 % uur heeft geduurd was dat bij het voorzien in de vacature van commissaris niet nr 1 de heer J G Loeber werd herkozen maar nr 2 van de ranglijst werd geko zen t.w de heer R G Mulder onderdirecteur van de Serbadjadi Cultuur Maatschapppij Op hem werden uitgebracht 5940 stemmen op de heer Loeber 742 alsmede 242 blanco Onvoldoende Aandeelhouders hebben bij her haling van hun ontstemming doen blijken over de h.i onvolledige verslaggeving Met name de heer Van der Werff sr oud commissa-ris van Ngombezi zijn zoon is het nu die met zijn grote meerder heid van gedeponeerde aandelen een doorslaggevende stem had stak niet onder stoelen of banken dat zijn groep hoogst ontevreden was Bij de publikatie van de netto winst in augustus 1963 heeft het bestuur z.i verzuimd te vermelden dat het voor het eerst met ingang van 1962 het raadzaam had geoordeeld de „ overhead " kosten van de kof fie-onderneming Two Bridges Estate niet meer te activeren doch een bedrag van f 156.942 als verlies af te schrijven De heer Van der Werff Sr sprak van misleiding van aandeelhouders en verweet het bestuur ook het niet vermelden van de voorverko pemin het jaai-verslag Een ernstige fout van alle commissarissen acht te hij het dat het college in meer dan elf maanden niet had verga derd hoewel zich belangrijke ge beurtenissen hadden voorgedaan Hiertegenover stelde het bestuur bii monde van de heer J E M Schölvinck directeur dat commis sarissen herhaaldelijk in intern ondei'ling overleg waren getreden Stijgende prijs De koers van Ngo^mbezi was in korte tijd met 40 pet gedaald maar deze was volgens de direc teur recentelijk sterk opgedreven President Kennedy Besnoeiingen brengen ook de export in gevaar President Kennedy heeft het Ame rikaanse zakenleven meegedeeld dat de „ rampzalige " besnoeiingen van de buitenlandse hulp door het Huis van Afgevaardigden niet al leen de veiligheid maar ook de uit voer van de Verenigde Staten in ge vaar brengt Kennedy gaf deze waarschuwing in een rede voor 400 topfunctiona rissen van ondernemingen die een twee-daagse conferentie houden in Het Witte Huis De conferentie is bijeengeroepen om de medewerking van het zakenleven te verkrijgen bij het regeringsstreven ter verminde ring van het tekort op de betalings balans Na een aantal verlagingen is de buitenlandse hulp teruggebracht van ƒ 16.2 miljard tot ƒ 12.6 mil jard Kennedy zei o.a de uitgaven voor hulp in het buitenland zijn niet zoals soms wordt geloofd de oorzaak van onze nadelige betalingsbalans Meer dan 80 procent van onze nu gelden de hulpverplichtingen zijn voor uit gaven in de Verenigde Staten en de uitgaven voor hulp die volgend jaar in het buitenland zullen worden ge daan zijn nog lager De hulp kan echter onze betalingsbalans helpen door het bevorderen van onze ex port De jongste besnoeiingen zullen vol gens de president ten hoogste ƒ 72 miljoen op de betalingsbalans be sparen De Verenigde Staten kunnen en « loeten het in de internationale han del beter doen aldus Kennedy Er js geen enkele reden waarom ons land slechts 4 procent van het bru to nationaal produkt zou kunnen exporteren als West-Duitsland 16 piocent uitvoert Italië 10 procent ¦ Japan 9 procent Zweden 19 pro cent Zwitserland 22 procent en Ne derland een verbazingwekkende 35 piocent Kennedy zei ten slotte dat de ï'iifopese gemeenschappelijke markt san de handel een maximum aan mogelijkheden biedt omdat de zes een welvarende en groeiende ge meenschap zijn met een toenemen de vraag naar Amerikaanse pro - dukten dcor de stijgende sisalprijs Nim mer was het z.i gebruik geweest in het jaarverslag gewag te maken van de voorverkopen Uit oogst 1963 is verkocht 5.168 ton sisal tegen £ 125.2.4 uit oogst 1964 925 ton tegen £ 131.3.0 Van de vezelondememing Hacor op Haïti wordt over 1963 de produktie geraamd op 800 ton Men wil de aanplant daar zo snel mogelijk rehabiliteren Het plantprogramma voor dit jaar is 600 hectare Haïti ligt politiek erg moeilijk maar valt financieel iets gunstiger uit dan Afrika omdat er min der geïnvesteerd behoeft te worden in vaste lasten als huizenbouw Tot dusver heeft Ngombezi in Haïti geïnvesteerd ƒ 343.000 Als alles klaar is zal de totale investering circa vijf ton bedragen Een aandeelhouder stelde voor de afschrijving op de koffie zo danig te reduceren dat SVn pet meer dividend kan worden uitge keerd De heer Van der Werff Sr was tegen verhoging vam het dividend zodat het bleef bij 13 pet waar van 3 pet in contanten De liquiditeit van de N.V loopt volgens de directeur thans snel bij De sisalprijs s.taat nu op £ 148 Er bestaan geen prijsafspraken tussen de producenten Er is nog altijd een schaarste aan het pro dukt Brazilië is de grootste produ cent Het optimisme van de direc tie over de koffiecultuur van de N.V kon de heer Van der Werff niet delen Hij heeft meer ver trouwen in de sisalcultuur op Haïti Sovjet-Unie koopt Canadese tarwe De Sovjet-Unie heeft maandag de grootste tarwe aankoopovereen-komst in de geschiedenis van Ca nada gesloten en bijna 500 miljoen dollar aan tarwe en tarwebloem be steld die in de komende tien maan den geleverd moeten worden De or der betreft 198 miljoen bushels tar we en een hoeveelheid bloem over eenkomende met nog 29,5 bushels De overeenkomst werd in Ottawa ondertekend door de Canadese mi nister van hïindel Mitchel Sharp en de eerste plv minister voor de bui tenlandse handel der Sovjet-Unie S A Borisow en wel als onderdeel van een nieuwe handelsovereen komst voor drie jaar tussen Canada en de Sovjét-Unie Minister Sharp zei dat de nieu we tarwebestelling samen met een recente order voor iets meer dan 11 miljoen bushels overeenkomt met tweederde van de totale Cana dese verschepingen van tarwe en tarwebloem die in het gehele oogstjaar 1962 1963 werden gedaan Zij zal de Canadese export van tar we in het oogstjaar 1963-'64 dat op 31 juli a.s afloopt brengen op een record van 550 miljoen bushels vo rig record in 1928-'29 met 408 min bushels Volgens de overeenkomst zal de Sovjet-Unie voor elke afzonderlijke verscheping 25 procent contant be talen en het restant over 18 maan den De lopende tarweoogst in Canada die op 695 miljoen bushels wordt ge raamd is samen met de carry over " van 491 miljoen bushels van verleden jaar voldoende om in de le veranties te kunnen voorzien Toeslag op de boteirexDort naar Engeland Het produktschap voor Zuivel heeft de toeslag op naar Engeland geëxporteerde boter verhoogd van 10 tot 30 cent per kilo Het wil daarmee bewerkstelligen dat Neder landse boter op de Engelse markt tegen dezelfde prijzen als voorheen kan worden aangeboden ook nu in Nederland de door de coöperatieve boterhandel betaalde af-fabriekprtjs met 20 cent is verhoogd De advieskoersen voor buitenlands bankpapler geldend in Amsterdam voor vandaag dinsdag luiden Engels pond 10.04 10.14 Am dollar 3.58-3.62 can dollar 3.30-3.35 Fr frank 100 73.35 73.85 Belg frank 100 7.11%-7.16 % Duitse mark 100 90.25-90.75 Zweedse kroon 100 68.80-69 80 Deense kroon 100 51.75-52.75 Noorse kroon 100 49.85-50.85 Zwit frank 100 83.35-83.35 83.85 Ital Ure 10.000 57.25-59.25 Oos tenriikse schilling 100 13.95-14.05 Por tugese escudo 100 13-9 16-9 29 '^ 29li Atcli Topeka Baltimore seVj tlllon Cent ' iO Can faeifie 52 N,Y Centr 22',i Pennsvivanla 21 South Pac 35 Union Pac 39 % Allies hem 52 % Am Can 45 % Am Smeltln 104 Am T t 85 % Am Tobacco 124'A A P C Ind 28H Anaconda SOVz Betli Steel 32 % Boeing 35'/4 36»,4 30 528 ^ 22'!'a 21 Vs 35 " g zn'a 52=è 45li 1041,4 861/2 1241,4 2714 50','2 3214 38 ie Per 1 oktober 1963 zal prof dr ir A J Wildschut de functie van directeur research en ontwikkeling van het Vredestein-concern aan vaarden Momenteel is hij werk zaam btj de Koninklijke Shell Gi'oep 1 Adve3rtentJe lEDERpe^ne ™ EEN EIGEN HANDDOEK P * KOSTBAAR Moeten wij er nog over praten dat één handdoek voor allen niet juist is Natuurlijk niet Dus een ander systeem Haar welk Katoenen handdoeken die telkens gewassen ververst gehaald gebracht moeten worden ' t Kan efficiënter Kn aanzienlijk goed koper blijkt uit nauwkeurige bereke ningen Hier is het nieuwste en meest doeltreffende systeem Sen handige wandautomaat met 500 pa pieren handdoeken Zeer speciale papie ren handdoeken sterk absorberend nlet-vezelend prettig van greep Handen snel droog personeel tevreden met goede voorziening en u hebt met weinig kos ten iets goeds gedaan voor uw bedrijf Informeer eens bfl HANDEL MIJ „ ECONOMATIC " N.V Prinsengracht 7«r Amsterdam tel S.J820S postbus 108S Ver Groenten - en Vruchtcnveiling Utrecht en Omstreken " Ulreclit 16 september Bospeen 17-44 p Dos Bloemlcool 12-91 p st Komkommers 10-40 Knolselderie 1 26 Sla 3V'2-55 Stootsla 19-140 p kg Aardappelen 3-15 Andijvie 16-46 Augur ken 3 88 Bieten iV^-il Bieten ge kookt 25 36 Groene kool 7-40 Rode kool 5 16 Postelein 8-51 Prei 11-38 Pronkers 17-97 Stambonen 30-160 Stols bonen 30 210 Snijbonen 30-180 p kg Spinazie 11 75 Tomaten 25-67 Uien 3 27 Waspeen 14-40 Winterpeen 5-22 Witlof 43-147 Selderie 5-28 p bakje Peterselie 36 90 Aardbeien 160-450 p kg Druiven blauw 60-210 Druiven wit 220 230 Pruimen 6-101 Meloenen 6-180 p st Paprika 4-20 Perziken 1-41 Exportveiling Komkommers 75-f 60 74 50 59 40-49 35-39 34-36 p st 34-36 30 S4 25-27 19 - Tomaten A 315-330 p bakje B 350 405 C 250-290 CC 170 - VEEMARKT ROTTERDAM Rotterdam 17 september — Tota le aanvoer 2729 Weekaanvoer 4463 Vette koeien en ossen 250 Gebruiks vee 620 Vette kalveren 450 Graskal veren 255 Nuchtere kalveren 538 Varkens 20 Lopers 74 Biggen 58 Paarden 49 Veulens 39 Schapen of lammeren 305 Bokken of gieten 71 Prijzen Vette koeien in ets per kg Ie kwal 300 tot 335 2e kwal ¦ 265 tot 295 3e kwal 240 tot 265 Vette kalveren in ets per kg 300 tot 320 270 tot 290 250 tot 270 Gras kalveren in ƒ per stuk 370 300 250 Nuchtere kalveren in ƒ per stuk 185 170 150 Lopers in f per stuk 130 100 80 Biggen in f per stuk 70 65 55 Slachtpaarden in ets per kg 290 260 250 Schapen in ƒ per stuk 115 100 90 Lamme ren in ƒ per stuk 120 100 90 Kalt en melkkoeien in f per stuk 1120 1000 820 Vare koeien 820 720 600 Vaarzen in f per stuk 850 750 625 Pinken in ƒ per stuk 525 400 350 Veulens in ƒ per stuk 525 400 3.50 Veulens in f per stuk 550 450 350 VETTE VARKENSMARKT LEIDEN Leiden 17 september Aanvoer 58 vette varkens Prijzen lichte varkens 2.16—2.20—2.22 slagers varkens 2.23—2.26 slachtzeugen 1.85 — 1.93 Prima zeugen boven notering VEEMARKT RUSSEN Aangevoerd 1298 stuks vee runderen 48 varkens 1000 en seliapen 250 Maxwell betaalt ƒ 30 terug In de op 10 oktober te houden bui tengewone vergadei'ing van Max well Land Concessie Maatschappij The Maxwell Land Grand Compa ny N.V zullen directie en commis sarissen aandeelhouders voorstel len om op elk van de 10,000 geplaat ste aandelen in het maatschappe lijk kapitaal van de vennootschap groot ƒ 150 een bedrag van ƒ 30 in contanten terug te betalen waar door het nominaal bedrag van die aandelen ƒ 120 wordt voorts elk van die aandelen te splitsen in 6 aande len elk groot ƒ 20 en in de statu ten van de N.V wijzigingen aan te brengen waarvan onder meer dat de naam var de maatschappij in het vervolg luidt De Maxwell Petro leum Holding N.V 731/8 74 li8?a 1171/11 88 % 8B14 221/2 22 % 248 % 248 % 111 Ul % Sears Rueh Shell on Sue Mobil Stand Br Stand Oil N Studehaker Texas ^ orp Un Aircraft Un Corp Un Fruit U S Rutihei U.S Steel Westlngli Woolwortli Pord Motor K.I..M '/ 8 a IT 77^4 78 V ¦ iiV « 40 19V W " 55 V 55 % 64 » 6534 51 » 52 761,4 761/3 39 38 % 7314 72 % 43',4 4314 48 48'',i Tevens zal een wijziging van stem recht worden voorgesteld waarbij iedere houder van een tot en met zestig aandelen recht heeft op het uitbrengen van een stem was tot dusver 1 tot en met 10 aandelen recht tot ' t uitbrengen van 1 stem 98 % 97 % 47'A 46 % 7314 7334 74 73-!i 7114 nv ^ « 7i 9 711/a 71 % 43li 4314 «¦.,< Oh ' 24 Vs M»fc 4814 4R''n 55 V2 S43,4 397i 40 73 73 57 661,4 12%B 12%B Omzet 4.740.000 van 4itist0r«laiii SLOTMOTERING va.D Dinsdag 17 sept 1963 16-9 17-9 Acfieve obligaties staatsleningen lOli 1011 101 99 » 99ii 9948 lOOt 95 93i 97 95 94 89 '' 4>/2 lOMê 41/2 lOUï 4'/2 lOUI 41,4 lOW 41/4 1004 4»4 100 414 lOOiV 41/4 lOOè 3 % 95 3 % 82 '« 31/4 93t 31^97 31/2 95 31/2 95T>i 31/4 89i 31/4 — 314 S9i 314 90 »^ 31A 90a - 31/4 9353 Nea 58 ld 59 ld ' 60 1 ld ' 60 II ld ' 59 ld ' 60 ld ' 61 ld ' 63 ld ' 53 ld G.b.O ld ' 47 ld ' 51 ld ' 53 I-U ld ' 56 ld ' 48 89 « 90 i 901 93 92 92 88 98 li 100 98 95 92i 89 ' 46 3 3 3 3 3 Beleg eert Ned ' 50 I-Il ld 54 I-II ld ' 55 I ld ' 55 U ld ' 37 Grootb.o.b ld Dol.l ' 47 ld Invest.c ld 62-'64 N.-Indië ' 37 N Indië ' 37 A 95,1 Bank - kredietwezen B.N Gem ' 57 6 106J 106 | ld ' 58-'59 4y4 lOOJ 10015 ld ' 60 in-v 41/2 looj looii Actieve aandelen Cultures 107i 150 109j 150 Arast Rubber HVA Handel industrie en div AKU 502 501 Dell Ml eert 1 126.30 126.10 Hoogovens nrs 611 610 Philips Gem B 154.80 153.60 Unilever CvA 143.30 140.70 Alünbonw en Petroleum uordt Petrol 818i 809 ld 7 pet Pret 818 809f Kon Pet 50-20 175.70 175.00 Industr ondernemingen ISOi 132 152 « 154 47t 46.10 I53i 156it 158 138i 140 * 114i 118S * 254 « 261 138 140 137Jt 140t H.A.L Java-Ch P nrc K.LM KNSM nat bez Kon Palsetv Stv MH Ned Niev Goud nrc Van Ommeren c Rot Uoyd Scheepv Unie Niel actieve obligaties Prov Gem publ H-hamen 95J 95 95 991 3"/2 95 3',4 95 41/4 99 31,4 955 41/4 - A'dam 47 A ' dam 48 R'dam 52 1 Rdam 37 1-3 i Holl ' 56 linnk ' krediet en ver » wezen B.N.G 58 5>,i 104 104 B.N.G ' 58 S 104 " 1035 B N.O 52 V/i 99i 99S B Ned Sr r 62 181L 179L BNed Gr 57 _ 145iB Ex-I Mtl58 5 % — — Ex-I Mij 58 BH - — Gr 1 C.h ' 52 5 102 102 Herstelhank i % 102 102 MIdd cr ' 57 4 % 101 101 Midd cr iVt — — Mldd cr ' 56 4 100 100 BEURSOVERZICHT Scheepvaart vast AMSTERDAM 17 september — De stemming voor de internatio nale waarden is vanmiddag wat gemakkelijker geweest ten opzichte van het slotniveau van gisteren Op de drukke dagen van vrijdag en gisteren is er op het Damrak een adempauze ingetreden voor wat betreft de grote activiteit in Uni lever en aandelen Kon Olie Maan dag bedroeg de omzet in de olie hoek nominaal f 718.00 als tweede volgde Philips met f 359,00 De olie-aandelen werden rond de / 175,00 verhandeld tegen gisteren als slotprijs ƒ 175,70 Vanmorgen werd als hoogste prijs betaald ƒ 175,70 De winstnemingen in deze hoek werden zeer goed verwerkt Philips opende veertig cent lager op ƒ 154,20 om daarna verder in te zakken tot / 153,60 Unilever ver der in reactie op f 141,00 ruim twee gulden lager AKU en Hoogovens gaven praktisch geen veranderin gen te zien Zoals gezegd was de handel in alle hoeken van de hoofdfondsen zeer kalm Opmerkelijk vast waren vandaag de scheepvaartwaarden De aan houdende vaste vrachtenïnarkt met goede perspectieven bracht de beurs tot nadenken Men kwam tot de conclusie dat de koersen van de scheepvaartaandelen op het Dam rak aan de lage kant noteren De laatste maanden heeft deze groep van aandelen er zeer verlaten bij gelegen ten opzichte van de koersstijging in de overige afdelin gen ter beurze zijn de scheepvaart waarden sterk ten achter gebleven aldus de beurs In bijna alle fond sen van genoemde rubriek werden tape-noteringen geregistreerd Dit duidt op de activiteit in de scheèp vaarthoek Het publiek nam de stukken gretig tegen oplopende koersen uit de markt Uiteindelijk sloten genoemde aandelen op vrij wel het hoogste punt van de dag Koersverbeteringen van één tot drie punten waren het resultaat Wall Street zette maandag goed in doch winstnemingen droegen er toe bij dat het slot een verdeel de stemming te zien gaf Dit was ook het geval met de Nederlandse hoofdfondsen waarbij Kon Olie echter vast in de markt lag De inhoud van de Troonrede was niet van invloed op de stemming van de aandelenmarkt De staats fondsenmarkt was gemakkelijker omdat men rekening houdt met nieuwe staatsleningen In de lokale afdelingen was • Ngombezi ex 13 procent dividend waarvan 10 procent in aandelen Zuid-Afrikaans Handelshuis werd hoger geadviseerd Aandelen Sim plex die de laatste tijd vast in de I markt hebben gelegen werden on 1 veranderd op 115 geadviseerd 288 458 226 371 70SL 446 Veend St sp 309 — Veneta 280 282 Ver Bliktabr 369 369 Ver Glas 285 2874 Ver Mach f 228 225 Ver Touwfabr 427 — Vettewlnkel 300 300 Vezelverw N.L 1494 149 Vihamij 1624 I624 Vliss Kat 2664 265 Vorstenl Guit 248 2474 Vred Rubb eert 291 290 De Vries ijzer I6O4 I614 Vuleaansoord 125 124 Walvischvaart 63B 63 Wemink's Beton 200 196 Wessanen — 450 Wilton Fijen 2884 288 Wits de Textiel 203 203 263 385B 487 218 365B 716 265 285B 336 Wyers I en H 4464 4384 v Wiik en H 109 II04 Zaalberg 114B 115L Zeeuwse Cont 407 407 Zwanenberg Oig 955 955 Zwitsa ] 310 — Alünbonw en Petroleum Alg Explot Ml 56 50B 56.80 Billiton I 491 495 Billiton II 412 4134 Kon Petr 1-20 173.50 174,90 795 219 241 146 510 378 502 162 123 164L 628 509 237 173 196 300 630L 442 312 400 511 91 1944 139 338 490 Kon Petr 6-20 175 175 Moeara Enim a 1725 — 2650 2900 2845 ld o opr bew ld I winsth ld 4 winstb Oost-Borneo Ml ] Scheepvaart Furness Oostzee 2700 2910 2827.50 80 467 115 471 1174 Spoor - en Tramwegen Geld Tram 116 116 Nederlandse Antillen Antil Brouwerij 203 200L Ant Verffabr 1034 103 België Gevaert 176 175 Duitsland Manesm eert — — Dollarfondseii eertificatcn 31 42 5ii eSA 164t 103 19 18 85 1264 50 28 33 4 64 724 66 30 21 252 83 78 434 470 41 614 76 ^ 38 65 51B 20 ^ 53 314 43 5(3 68 il 17 103 36 mi 18 "« 85 127 50 28 334 3 « 63 73 674 30 138 2574 300 182 1034 225 335 125 1204 61.20 3154 112 Can Pao Imp Oil Inland N.G In Nick C Shell Can A.C.F Ind Am Enka Am Motors Am Rad Am Smelt 235 323 370 1774 705L 130 263 732 365 740 705 265 451 2344 320 138 113 3224 190 774 365 1234 221 81 350 Am T a T Anaconda Atchison T Bethl St Chas bourn Ches a.O Chrysler Cities S Columb Gas 252 81 78 43 468 40 60 76 384 174 65,V 51 20 54 78 73 L 42 46}} 55 724 8 35 88L Curtlss W Du Pont General E Gen Mot Greyhound IBM Int Flavours a tr Jones a.L Kenn Cop Montg W Nat Can Nat Dairy P Nat Steel Penn Rail Philips Pet 74 434 47,'j 554 73 72 8 36 91 Proct a G Radio Corp Rep Steel Shell Oil South C Stand Br 10a Stand Oil N J Studehaker P Sun M C Texas Inst 292 190 153 1314 93 145 303 259 ride Water 25 25 Union P R 40 39A U.S Steel 564 55 Western B C 42 42 West Eleo 39 40 Wilson 374 374 Woolworth 734 73 Un Miniere — 8ïi Frolongatiet 31 34 
' DINSDAG 17 SEPTEMBER 1963 ÜTRECH TSCH NIEUWSBLAD KLEINTJES lot 15 woorden ƒ 1.75 — lof 20 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cenl TE KOOP AANGEBODEN NIJMAN BULLETIN Zojuist ontvangen uitgebreide wlnter kollelctie mantels Japonnen vesten Jumpers In de nieuw ste modellen en dessins Nu heeft u de eerste keus Al les lean bij Nijmanl Nijman N.V Croeselaan 163 telef 34687 Ntjraan biületin De nieuwe kd lektie HAARDEN is binnen Nij man heeft een enorme kollek tie baarden In alle bekende merken als J Jaarsma E M Jaarsma Davo Bocal Inter no Beckers en Etna En waarom zou u niet gebruik ma ken van Nijman's unieke Icre diet service NIJMAN BULLETIN „ Wassen zonder zorgen " Maak de was dag tot een leestdag Met de nieuwe Bico centrifuge is uw was in ' n ' handomdraai ' droog Met een vol jaar garantie voor een speciale prijs ƒ 129 - ALLEEN OUDE GRACHT 10 Met garantie 2-pers slaapka mers ƒ 99.50 dlvanbedden ƒ 23.50 wentelbedden ƒ 42.50 stapelbedden ƒ 59.50 Javakapok kussens ƒ 5 vloionatrassen ƒ 23.50 zuiver wollen merkde kens ƒ 28.50 restant wollen de kens ƒ 13.90 blnnenverende matrassen f 42.50 ombouwen ƒ 15 ALLEEN OUDE GRACHT 10 Komt dat zien bouclé tapijt ƒ 7 wolbouclé tapijt ƒ 11 terlenka vitrage ƒ 1.75 dobbystoffen ƒ 2.25 zware damasten ƒ 2.50 cretonne ƒ 1.35 opneemvltrage ƒ 1.50 Wij maken uw gordijnen ook ALLEEN OUDE GRACHT 10 Stoeibekleding ƒ 3.95 moderne clubjes ƒ 45 moderne bankstel len ƒ 225 ronde eethoektafels ƒ 38.50 pracht eethoeken ƒ 139.50 bergmeubels ƒ 89.50 kapstolfken ƒ 23.50 slaapbank steiien t.v tafels KOMT DAT ZIEN aUeen Oude Gracht 10 Baiatum exportkwa liteit ƒ 2 tafelkleden ƒ 5 AUe soorten coupons sraymatafel kleedjes ƒ 12.50 divankleedjes ƒ 9.50 keukenvitrage ƒ 0.75 keukenbont ƒ 1.50 terlenka v£il ƒ vitrageval ƒ 0.76 traplo pers ƒ 3.85 25 KANARIEVOGELS m broed kooien te koop Iedere dag tus sen 6 8 uur Makassarstraat 83 Voor al uw vloeren naar MUMIPARKET vanaf M6.50 p m ' Is geen triplex Ook schu ren en repareren Laan van Engelswier 1 bis telef 030 - 41487 4236S BUREAUS gebruikt prima laag in prijs Geerts Grutters dijk 23 telef 29304 Koop bij ons volgens het nieuwste financieringssysteem uw MEUBELEN en alle andere artikelen voor woninginrich ting Directe levering en zon der borg Uw oude meubelen kunnen worden IngeruUd Br postbus 131 Amersfoort POLYETHER OORLOG Ma trassen 14.50 binnenvering 35 wolmatrassen 14.50 dlvanbed den 21.50 wentelbed 34.50 sta pelbed 51.50 Rechtstreeks ma trassenfabriek Lange Lauwer straat 46 Utrecht RADIO / 20 ƒ 30 en ƒ 40 Vleu '¦ tenseweg 165 Leuke gehaakte BAJBYPAKJES t 6.95 sportwol tijdelijk ƒ 2.25 Hiensch Oude Gracht 276 t.o N.V Huis Grote sortering wol Hollandia baby artikelen TELEVISIE Inruüapparaten met 2e programma De mooiste inruüapparaten Philips Nord mende Schaub Lorenz Grun dig enz Nu ook met 2e pro gramma Ga eerst overal kij ken en kom dan bij ons Met garantie en service Alleen Radio Velder Amsterd straat weg 6 en 48 Telef 16110 Utr SOLEX-OTO ƒ 399 geheel com pl ƒ 420 of ƒ 130 contant en rest ƒ 4.50 p week Inruil rijw of bromt ABe Solex ond in voorraad „ Super " Damstraat 29 31 Ua vuui t.g.a.n prima TELE VlSltClUüSTKLLEN uitsluitend naar Kuulstra üudegracbt 362 telel 17427 Elke dag geopend van 1 9 uur TELEVISIETOESTELLEN zo goed als nieuw Zéér lage prij zen Gemakkelijke betaling en volledige garantie Radio „ Star lone " de zaak van vertrouwen Kleine Singel 31 telef 25510 Het MAROKKAANSE BUIS Steenweg 58 telef 22683 beeft nog steeds de grootste sorte ring Marokkaanse poufs en ka meelzadels KLAAR TERWIJL ü WACHT Dank zij onze moderne bakken bar UW BAKKEN IN 3 MINU TEN KLAAR Modelschoenma kerij A L J Noz Jan van Scorelstraat 29 a telef 17677 De grootste collectie RIJWIE - LEN en BROMFIETSEN vindt u bij Rijwielhuls Freek Trap man Jr Waliesteinlaan 1 bij eindpunt lijn 6 Zuilen Telet 42833 Zündapp Comblnette Sparta Typhoon Flets-O-Matlc Solex Simplex Fongers DKW Eerste Utrechtse AUTOGLAS SERVICE Staat dag en nacht voor u ter bescliikklng voor het monteren van alle auto voorruiten Hoefa Keulsekade 117 bij de Spinozabrug Telef 32233 • 31827 BROMFIETSEN Sparta Bata vus per week ƒ 10 inclusief A.R.-verzekering na vooruitbe taling „ Super " heeft ze en alle ond Damstraat 29-31 KOSTUUMS NAAR MAAT confectiekostuums overjassen regenjassen suède kleding event naar maat voor dames en heren Betaling te regelen van ƒ 20 per mnd af Bezoek aan huis met collecties Br no 1-1200 bur UN Te koop aangeboden gebruikte AUTOBANDEN V luxe auto's alle maten In prima staat gra tis monteren Gildstraat 91 a Utrecht Voor kille avonden Philips VENTILATORKACHEL f 69 nieuwste Philips ventilatorka chel ƒ 85 petroleumkachels Hïiller Facette ƒ 89.50 Let op naam en adres B J Heisen Sr uitsluitend Rozenstraat 3 bij St Jacobsstraat achterzijde Leefsma Utrecht HAARDEN — CONVECTORS Koopt deze bij de vakman-smid Heisen Sr 45 jaar reputatie Voorradig uitsluitend topmer ken Etna haarden ƒ 250 / 290 Etna convectors ƒ 360 ƒ 415 Bocal 80 / 418 Davonette ƒ 485 Faber f 458 Linco / 435 Pel grim ƒ 445 Let op juiste naam en adres B J Heisen Sr Ro zenstraat 3 bij St Jacobsstraat achterzijde Leefsma Utrecht Voor LEDEREN KLEDING al tijd naar Ben Snatager Enor me keuze uit vele modellen Ook maatwerk Oude Gracht 242 telef 11786 na 6 uur 10484 TELEVISIE Wij hebben regel matig occasions voor zeer aan trekkelijke prijzen Philips Er res Graetz etc Radio Lenslnk Nieuwe Daalitraat 29 tel 19774 b.g.g 22082 T.V.-APPABATEN geheel ge reviseerd 43 cm vanaf / 325 53 cm vanaf / 375 alles met voUedlge garantie en prima service Vakkundig geplaatst met antenne ook in huurkoop Willem van Noortstraat 39 tel 19302 WASCOMBI 2 motoren en pom pen 1 298 snelwassers vanaf / 98 langzaamwassers agita tor met ollebad ƒ 228 centrifu ge 2800 toeren / 137.50 2 jaar garantie Gemakkelijke bet Pa brieksshowroom Oude Gracht 196 en Amsterd straatweg Cowboypakken 2.25-9.75 India nentooi 1.35 cowboyhoeden 1.95 pieppop halve prijs 0.75 sprlngtouwen ballen in net auto's 0.95 POPPENZIEKEN HUIS Jacobijnenstraat op onze showroom Ie etage vol artikelen halve prijzen o.a poppenkleding schommels 3.95 lichtbeschadigde poppen puz zels kruiwagen 1.85 POPPEN ZIEKENHUIS Jacobijnenstr Autopeds 5.95 metalen auto peds met rem 27.50 rieten wie gen en wagens 5.50 hobbel paarden 14.95 cowboypakken 2.25 9.75 POPPENZIEKENHUIS Jacobijnenstraat Voetballen 1.29 ligstoelen 0.95 poppekoppen rammelaars voor halve prijzen 0.75 Cinderella zacht vleesplastic poppen halve prijs 12.95 nu 6.95 POPPEN ZIEKENHms Jacobijnenstraat AMERIK IMP OLIE U.tiU per liter 1 1000 beloning Indien tüet aan hoogste eisen voldoet Ve ^ ten In grote en kleine verpak king Autoshop Rusman Achter de Dom 6 tefet 16657 Utrecht De hoed die U zoekt Onbeperkte keuze in oils modetinten a hoeden moedet en dachler Voordeligste speciaalzaak alléén OudegracM 130 + 132 t 50 voor uw oude STOFZUI GER Rechtstreeks van fabriek gratis demonstreren 1 133 bij inleveren van stofzuiger f 85 Ook op termijnbetaling Stof zuigerfabrlek Marmontweg U Austerlitz Telef 03439 - 274 BROMFIETS met 2 versnellin gen Te bevr J P Coenstr 115 Aangeb prima Vrollng HETE LUCHTKACHEL no 30 Gevr kolenconvector Alex Numan kade 9 telef 12734 PONY vosbont 3J/a jaar ruin zeer mak met een tweewiellg wagentje en nieuw tuig ƒ 1000 en ponywagen 2-wlelig ƒ 60 Jullanalaan 251 Bilthoven Tel Half-Engelse KINDERWAGEN zwart-wit merk Koelstra Te bevr Harteveldlaan 6 Utrecht Noord Grote Philips BANDRECOR DER Butakachel 2-pits buta stel wit 2-pits modern wit gasstel grasmachine stofzui ger Magneet bromfiets grote kindertrapauto grote Acmé wringer P.a Tulpstraat 8 Z.g.a.n PhUlps BANDRECOR DER 4 sporen met 4 banden f 275 Na 21 uur Schutstraat 8 ' T WOONHUIS ' Speciaal voor Windsor en oud-Holl meube len Alles in geheel eiken Hoek Mariaplaats 48 KINDERWAGEN ZO goed alsnieuw half Engels ƒ 100 wan delwagen ƒ 25 v d Horst Ka pelstraat 33 Utrecht ZEILBOOT BM 16 m ^ event te rullen voor platbodem varende op de Lek Vreeswijk Dr Sohaepmanweg 2 De Bilt Wegens opheffing te koop fittings stoomflenzen stoom flttlngen getrokken bochten bronzen en ijzeren PLUGKRA NEN draadflenzen din 2566 voorlasflenzen din 2631 32-ko-lom - enhoutschroeven sluitrin-gen enz tegen sterk verlaagde prijzen Nienhuls Ijzerwaren Ridderhofstad 4 Utrecht BEKENDMAKING Gedurende 1 jaar is uw nieuwe bril op onze kosten verzekerd tegen diefstal verlies beschadiging en breuk ook van de glazen Zie goed leest beter Schoon derwoerd Brillenspecialiat Lijnmarkt 20 a Utrecht Telef 13600 NAAIMACHINES Diverse we reldmerken o.a Husqvarna Gritzner Kayser Fridor enz Tevens reparatie inrichting T Sambeek Loeff Berchmaker straat 9 tussen Neude en de Breedstraat Telef 17159 Door onze inruilcampagne kun nen vrij u aanbieden HAND NAAIMACHINBS Vanaf ƒ 35 trapnaaimaclilnes in salonkast vanaf ƒ 50 elektr naaimachine in koffer ƒ 95 Betaling in over leg Te bezichtigen bij G A Witjens Herenweg 33 bij de Amsterd straatweg Tel 23968 Utrecht ONROERENDE GOEDEREN Zeer comfortabele luxe BUNGA LOW met grote tuin te Wou denberg-Scherpenzeel Bev 6 kamers badkamer etc Koop som f 125.000 Te bevr Woning bureau V Scherpenzeel Swee linckstraat 2 bis tel 20733 Helft van een dubbele VILLA gelegen te Zeist Ind kamer en suite en zijkamer keuken kel der w.c Ie etage 2 grote slaapkamers 2 kleinere slaap kamers en douche w.c 2e etage grote zolder met vaste trap en 1 kamer Vraagprijs f 55.000 Eind november leeg te aanvaarden Br no 1-1255 bur UN Een in aanbouw zijnde WO NING te De Meern bevatt grote kamer keuken w.c gr tuin hoekhuis schuur 3 sl kamers douche en zolder Aan vaarding voorjaar 1964 Koop prijs ƒ 35.000 Br no 1-1254 bur UN Te koop BEDRIJFSPAND met winkel en/of showruimte rui me woning ook als bovenwo ning te gebruiken schuur bergplaats magazijnruimte ga rage voor autostalling Voor en achter rijksstraatweg Door af braak schuur gelegenh woning te bouwen pr stand op flink dorp Prima geschikt voor een bromfiets - of autobedrijf ook voor andere doeleinden Adres te bevr onder no 1-1242 bur UN 3 - Ot 4.KAMERFLAT met O.V te koop gevr Utrecht of om geving Begin okt te aanvaar den met vrije vestiging Br no 1-1292 bur UN Nette BURGERWONING gevr in Tuinwijk of omgeving voor gezin met 3 kinderen Niet ho ger dan ƒ 20.000 Br no 1-1268 btir UN HERENHUIS Tuindorp-Oost 6 kamers / 55.000 Gevr 3 ka-merflat huur Inl Van der Plaats ' Wonlngbur Spoorstraat 11 Utrecht WOONHUIZEN In Utrecht en omgev te koop aangeb in ruil voor uw huurwoning goedko pere aanbiedingen terwijl al tijd vestigingsvergunning Voor aan - en verkoop van uw wo ning Van der Plaats ' woning bureau WonlngruUcentrale Nederland Spoorstraat 11 te Utrecht Telef 21758 BBLEGGINGSHUIZEN gevr Zowel grote als kleine objec ten Tevens gevr leegkomende herenhuizen flats midden standswoningen burgerwoon huizen bedrijfspanden Br met vermelding huren lasten lig ging en koopsom richten aan Alakelaardij Nic Rijksen Wit tevrouwensingel 53 Utrecht Telef 030 - 15012 AUTO'S MOTOREN AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 11 Hoograven Volkswagens 1962 en 1963 Tel 29410 b.g.g 29417 AUTOVERHUURBEDRIJF P F C Jongerius Detmold straat S7 Utrecht Telef 82724 V.W Variant 1600 type 1963 V.W Luxe V.W busjes Rede lijke prijzen Verenigüigen re ductie AU rlsk verzekerd Verhuur van V.W.-BUSJES V.W da Luxe en V.W bestel Ford Taunus 17 M All-risk ver zekerd met radio W A de Jong Volkerakstraat 29 telef 81714 Speciaal bedrijf voor AUTO BEKLEDINGSHOEZEN en par keerhoezen Reeds vanaf 1 50 inclusief montage en garantie Alleen Hoefa Keulsekade 117 telef 32233 31827 Nieuwe Opel Rekord Kapitën V.W.-bus Volkswagen Daffo dil en Citroen 2 CV te huur GARAGE VITESSE Vossegat selaan 32 bij het Diakonessen huls Telef 12959 VOLKSWAGEN 1962 Opel Re kord en Peugeot 403 Verzeke ring binnen en buitenland Verkerk Willem Barentszstraat 72 telef 21028 Te koop TAUNUS 10 M leuk wagentje om op te knappen ƒ 180 en Magneet brommer 1962 zo goed als nieuw ƒ 400 Telef 16611 Goedestraat 141 Te koop aangeb RENAULT 4 in goede staat Motor geheel gereviseerd 1 17 M de Klerk straat 43 Zuilen Zaterdags SIMCA P 60 Monthelery bouw jaar 1959 ' 60 kleur beige-crème met radio slaapbanken en ver warming Geheel in zeer goe de staat prijs ƒ 2900 Woensdag de gehele dag te bezichtigen Oud Wulfseweg 5 Houten Tel 03468 - 491 Prima PEUGEOTS 403 Garage Stoutjesdijk Mgr v d Wete ringstraat 69 71 telef Tevens caravans te huur Wegens aanschaf van auto een z.g.a.n Bella SCOOTER 150 cc te koop aangeb Compleet met reservewiel windscherm en etc Vraagprijs ƒ 900 Tussen 4 en 7 uur Joh de Krulfstraat 6 Bunnik Telef 03405 - 1606 TE KOOP GEVRAAGD Wie kan mij helpen aan leeg komende WONING Enige con tanten aanwezig Br no 129 Schaafsma's Boekhandel Utr Mahonie halve maantafel gevr tevens opklapbuffet ronde ta fel en 4 of 6 STOELEN Br no 1-1270 bur UN 3 - liefst 4-klaps KAMER SCHERM gevr Gaaf eikehou ten geraamte met of zonder gordijnen Br met omschrij ving en prijs no 1-1257 bur UN TE HUUR AANGEBODEN VERHUUR VAN TENTEN Stoelen tafels Vapa butagas artikelen veldbedden lucht bedden rugzakken grondzel len imperials gasstell Groot ste verhuurbedrijf Fa v Bree men-Waterborg Vredenburg 64 telef 14784 - 26695 Rijksstraat weg 136 De Meern Telef 03406 1407 KAMPEERARTIKELEN Ver huur en verkoop Dealer André Jamet Erkend door A.N.W.B Folders op aanvraag Kees van Dam Zonstraat 72 c Utrecht Telef 030 - 10001 - 21773 Gemeub ZIT - en SLAAPKA MER te huur met vaste was tafel V dame of heer b.b.h.h geen koken telef aanwezig ƒ 75 per mnd Br no 1-1291 bur UN KAMER te huur voor studen ten SVsxS verwarming met ge bruik van keuken gemeub of ongemeub telef te bereiken van ' s morgens 10-4 uur telef Net KOSTHUIS aangeb voor 2 broers of 2 vrienden omtrek Amsterd straatweg Br no 1-1243 bur UN TE HUUR GEVRAAGD Werkend echtpaar z.k zoekt gemeub KAMER(S met matig gebruik van keuken Br no 1-1276 bur UN Kantoorbediende 42 jr zoekt ruime ZIT SLAAPKAMER met pension Br no 1-1265 bur UN Dame b.b.h.h zoekt gemeub KAMER met V.W Huurprijs plm ƒ 15 k ƒ 20 per week Br no 1-1263 bur UN Kantoortypiste 25 jaar P.G zoekt ZIT SLAAPKAMER met geringe kookgelegenheid In Utrecht of directe omgeving Br W F M Lakké Hoofd poortstraat 47 Zlerikzee PERSONEEL AANGEB Een jonge ACCOUNTANT heeft nog tijd beschikbaar om ook uw administratie en of belasting aangiften te verzorgen tegen ' n billijke vergoeding Br no 1-1329 bur UN B.z.a geroutin TYPISTE voor thuiswerk Br no 1-1288 bur UN H.T.S.'er BOUWK 1960 zoekt een plaats op een middelgroot arch.-bureau in Utrecht of om geving Br P A Vos Juliana straat 14 Zlerikzee JONGEMAN 30 jr zoekt werk voor halve dagen ' s morgens onverschillig wat Br met netto loonopgave no 1-1266 bur UN JONGEDAME 19 jaar in bezit van Mulo en middenstandsdi ploma rijbewijs A B-E zoekt een haar passende werkkring Br no 1.1262 bur UN TUINHULP plukken van fruit enz biedt zich aan op zater dag Br no 1-1250 bur UN PERSONEEL GEVR Nette vruuwel KRACHTEN vuur ons atelier stlksters lock sters en knipafdellng gevt Event ook voor selzuenkrachten resp halve dagen N.V „ De Wolkam " Jutph.weg 42 Utr telet 82660 Galeries Modernes vraagt voor het Centraal Magazijn MEIS JES voor de prijskamer 15-20 jaar Vijfdaagse werkweek Aanm Centraal Magazijn Hage weg te Vianen Voor ons atelier zoeken wij nog enige KNIPSTERS Hoog loon en hoge provisie Aanm dage lijks van 8 tot 5 uur C V Cyane Ternatestraat 17 Utr of na telef afspraak Tel Bent u een TYPISTE of steno typiste met voldoende kantoor ervaring In dat geval wordt u doorlopend — zomer en win ter — werk geboden tegen aan trekkelijk honorarium als me dewerkster van „ Raad en Daad " Uitzendbureau van kan toorpersoneel Cervanteslaan 38 Utrecht lid A.B.U Telef 030 - 33069 Voor ons atelier zoeken wij nog enige CONTROLEUSES gehuwd geen bezwaar Hele of halve dagen Aanm van 8 tot 5 uur CV Cyane Ternatestr 17 Utrecht Telef 30590 Voor direct gevraagd een nette JUFFROUW wegens huwelijk der vorige boven de 18 jaar voor alle voorkomende werk zaamheden in alcoholvrij kof fiehuis ƒ 60 per week Aanmel ding na 20 uur mevr Nele maat Willem van Noortstraat 45 bis telef 12577 en 15291 Nette WERKSTER voor het schoonhouden van nieuwe kan toren Maandag tm vrijdag van 6.30 8.30 en van 18-20 uur Uurloon voor 18 Jaar en ouder ƒ 2.05 bruto Uitstekende socia le voorzieningen Aanmelden tus sen 8.30 en 17.45 uur Kromme Nieuwe Gracht 80 Utrecht Gevr jonge KNECHT in alge mene dienst Aanmelden Panne koeken restaurant De Oude Muntkelder Oudegracht onder hoofdpostkantoor Gevr voor direct EXPEDITIE BEDIEISTDE voor bezorgwerk per motorbakfiets Geen rijbe wijs nodig Leeftijd 18 ] of ouder Goed loon Zaterdagmid dag vrij Aanm ' s morgens van 10 11.30 uur fa G W van Dil len jr VredSnburg 22 IJzer handel Sinds 1889 Gevr voor de zaterdagen nette WINKELJUFFROUW leeftijd boven 18 jaar voor brood - en ba&ketbakkerij v d Velden J P Coenstraat 107 MEISJES gevr Wasserij Auro ra Koningsweg 108 schoon en echt vrouwelijk werk gratis be drijfsldeding koffie en thee-pau ze goede loonregeiing De wasserij met het witte hek " Gevr bij Klaarenbeek Super market te Utrecht en Maars sen cassière liefst met het vak bekend WINKELJUFFROUW voor de groentenafdeling Moet met het vak bekend zijn Oude re leeftijd geen bezwaar een leerling-wlnkeljuf f rouw Gebo den wordt hoog loon 5-daagse werkweek prettige werkkring bedrijfskleding aanwezig Aan melden V Egmontkade 72 te Utrecht of na telef afspraak telef 4218L HERENKAPPER gevr bedien de en aank bediende H P Verschragen Leldseweg 17B Wij vragen een vakbekwaam en een aankomend LINTMES snijder Persoonlijke of schrif telijke sollicitaties aan King Slürts Ateliers Bergstraat 24a Arnhem telef 21343 Gevr op atelier voor dames kleding aank en geroutin NAAISTERS Voor een goede kracht goed loon Aanmelden Eyndhoven's Confectiebedrijf Beekstraat 4 van 8-6 uur tel 27716 na 7 uur Stadhouders laan 9 telef 27114 Voor onze ateliers vragen wij voor direct of later KNIP STERS NAAISTERS handaf werksters strijksters en leer lingen Wij maken het betere genre damesjaponnen Deze werkkring is interessant omdat het geen lopendebandwerk is Bovendien is het zelfstandig en prettig werken ook omdat u ervaring in het maken van kle ding kunt opdoen Gelegenheid tot solliciteren dagelijks tus sen 8 9 uur of na telef afspr Reiskosten worden vergoed Jolo Couture N.V Nieuwe Gracht 64 Utrecht Telef 11981 Asha Confectie-Industrie Oude Gracht 315 Utrecht tel 20709 Op ons atelier voor jongenskie ding kunnen wij nog enige MO DINETTES en leerlingen plaatsen Aanmelden van 9-5 u aan bovenstaand adres en na 6 uur bij de heer Van Mourik St Josephlaan 50 U Zuilen Confectle-atellei S Rozendaal N.V Jutfaseweg 157 Utrecht vraagt voor direct MODINET TES Aanm dagelijks van 9-17 uur aan bovenstaand adres N.V Rocobë Overste den Oudenlaan 30 bij de Balijebrug Kanaleneiland Utrecht kan nog enige nette MEISJES plaat sen als modinettes en strijksters op haar moderne ateliers voor jongens - en kinderkleding 5 daagse werkweek Alle inlich tingen aan bovenstaand adres van 9—6 uur en daarna Burg Norbruislaan 438 Zuilen U en Briljantlaan 78 Hoograven U Schildersbedrijf C J Hendrikx RoosevelUaan 560 Utrecht tel 33333 vraagt all-round ONDER HOUDSSCHILDERS Aanm bo venstaand adres LOODGIETERS en leerlingen gevr Linschoten Schram N.V Mgr V d Weteringstraat 15 telef 10959 Op ons atelier voor lichtge - wicht tenten geen zwaar zeil makerswerk is nog plaats voor geroutineerde en leerling MO DINETTES Wij bieden goede sfeer vrije zaterdag en uitste kende beloning bovendien ge legenheid tot gebruik maken van kampmateriaal uit de ver huurafdeling Aanm Slee Bui-tensport dagelijks van 9-21 u Mgr V d Weteringstraat 97 Utrecht Na 20 uur ook Prinses Beatrixlaan 28 Maartensdijk Net flink meisje gevraagd als HULP in de HUISHOUDING Zaterdags vrij Wickenburg laan 21 Hoograven Het Marokkaanse Huis Steen weg 58 telef 22683 vraagt zo spoedig mogelijk een aank VERKOOPSTER leeftijd plm 18 jaar Aanm na 6 uur Gevr net MEISJE voor hele of halve dagen in de huishouding Goed loon Mevr Ruben Steen weg 58 telef 22683 Gevr nette WERKSTER voor schoonhouden van dokters praktijk Vrijdagsmlddags van 1 5 uur Aanm Rijnlaan 62 Welke vakman STOFFEERDER wil zaterdags mijn woning stofferen Br no 1-1283 bur UN JONGEN gevr voor drogisterij leeftijd 16 21 jaar Aanmelden Drogisterij v d Breggen Laan van Nieuw Guinea 84 telef 30135 50 gulden en meer kunt u BIJ VERDIENEN met het maken van propaganda voor Sport en Toto " Inlichtingen woensdag van 7 9 uur Zakenservice Bu reau voor Sales promotion Oude Gracht 276 Utrecht Gevr voor Ruteck's Lunch room Potterstraat 2 Utrecht SERVEERSTER buffetjuffr buffetbediende Prettige werk kring Goede verdiensten Gun stige arbeidstijden Voor inl kan men zich dagelijks wenden tot de gérant op bovenstaand adres Gevr net WINKELMEISJE v woninginrichting 5 dagen per week Liefst direct goed sala ris Gansstraat 85 telef 17933 In gezin met schoolg kinde ren HULP van jong meisje gevr van 8.30-14.30 uur meer dere hulp aanwezig Mevrouw Keizer Wolter Heukelslaan 73 Utrecht Gevr 1 hulp-elektromonteurs 2 ELEKTROMONTEURS Voor burgerwerk goede verdiensten Aanm B J J Maassen Dou wes Dekkerstraat 30 tel 030 - 31342 na 19 uur Flinke zelfstandige WERK STER gevr voor enige hele of halve dagen in gezin van 2 per sonen Nobeldwarsstraat 41 Gevr voor direct nette BE ZORGER per bromfiets Leef tijd 16 19 jaar Wijnhandel Fer werda & " neman Nachtegaal straat 88 Utrecht Bico Blrkhoff's Apparatenfa briek N.V vraagt voor spoe dige indiensttreding a plaat werkers stampers produktie draaiers MONTAGE BANK-WERKERS samenstellers b bestelwagen-chauffeur en bij rijder c een vrl administra tieve kracht met tenminste Mulo opleiding Persoonlijke aanmelding aan de fabriek van 9 6 uur of schriftelijk Gruttersdijk 31 Utrecht WONINGRUIL Aangeb HEEL HUIS bevatt kelder 2 kamers en keuken plaats Ie verdieping 2 grote kamers en ingebouwde keuken balkon 2e verdieping 3 slaap kamers overloop Geschikt v dubbele bewoning eventueel kostgangers of pension Huur bedraagt ƒ 76.79 per maand Te ruilen tegen ééngezinswoning op Overveeht of De Bilt Huur niet hoger dan ƒ 80 per mnd Kapelstraat 33 LESSEN MACHINESCHRIJVEN leren Natuurlijk maar dan goed en op moderne schrijfmachines U kunt beginnen wanneer u wilt Instituut Sint Jozef Oude Gracht 375 Utrecht Telef 29362 en Castellumlaan 38 De Meern Tel 1692 Lessen ook in Utrecht Noord STENOGRAFIE is door geen dicteerapparaat te vervangen Een goede steno-typiste staat daarom hoog in aanzien Nog enkele dames kunnen worden ingeschreven voor de nieuwe cursus Instituut Sint Jozef Oude Gracht 375 Utrecht Tel 29362 NEDEBL HANDELSCORRES PONDENTIE Cursus o.l.v be voegd en ervaren leraar Aan vang vrijdag 20 sept om 7.30 uur Opl praktijkexamen Aan melden Instituut Sint Jozef Oude Gracht 379 Utrecht Tel 29362 SCHRIJFMACHINE Stuk Bel 29362 Vakkundige reparatie en desgewenst machine in bruik laan Ook voor reparatie tel machines een betrouwbaar adres Bij aankoop nieuwe ma chines hoge inruilwaarde voor de oude ook defect Instituut Sint Jozef Oude Gracht 375 Utrecht Telef 29362 BOEKHOUDEN leren in club les Opl praktijkexamen Aan vang 18 sept Inschrijven dage lijks bij Instituut Sint Jozef Oude Gracht 375 Utrecht Tel 29362 AUTORIJSCHOOL BIEBMA Betere resultaten door betere lessen f 6 per les of 10 lessen f 50 Les o.a m de kleine han dige Opel Kadett Bevoegd uw examen bij te wonen Desge wenst gehaald en gebracht Catharljnesingel 128 Schonau wenslngel 5 1 telef 18408 b.g.g J0762 Wl ] lessen met de nieuwste Peugeot 404 en V.W 1962 / S.50 per les Theorie gratis AUTO RIJSCHOOL Verkerk Willem Barentszstraat 72 telef 21028 AUTO-SCOOTERRUSCHOOL ZUILEN Opel V.W en Vespa Speciale theorie avonden Ha len en brengen gratis Burg v Tuyllkade 106 bis utrecht Tel 44642 Leert autorijden bij de KNAC RIJSCHOOL REKORD " Be tere opleiding sneller uw rij bewijs Theorie avonden met projectiefilms Kwartelstraat 48 b telef 15729 Alb Wind Zuiderzeestraat 27 Utrecht MACHINESCHRIJ VEN Steno beide vakken staatsgedipl leraar Talen boekhouden Instituut Alb Wind Zuiderzeestraat 27 Utr Telef 82627 Spoedcursus typen f 3.75 p.w Aanvang direct Ook verhuur van kofferschrijfma chines DANSLES Leer nu dansen Pri vélessen en kleine clubjes da gelijks Maak afspraak met Dansschool Wildschut Kromme Nieuwe Gracht 48 Telef 20128 AUTORIJSCHOOL TELSTAR ' Handelstraat 44 telef 30744 Lessen in nieuwe Volkswagens f 5.75 per vol uur of % uur f 4.50 Halen en brengen en theorie gratis Deux Cheveaux BIJSCHOOL „ Le petit Canard " Ook V.W en Ford Taunus Gedipl en er kend Telef 26763 DIVERSEN Wie helpt mtj aan ZWARTE GROND Gaarne spoedig be richt onder no 1-1342 bur UN Uw adres voor betrouwbare AUTO - SCOOTER MOTOR - RIJWIELFINANCIERING is nog steeds Fa G C Wester veld en Zn Begijnekade 9 te Utrecht Telef 16953 VERHUIZINGEN Meubeltrans port binnen en buitenland Bergplaats voor inboedels Fa C A v d Lee en Co kantoor Lange Nieuwstraat 93-95 telet 10508 BATA VOETVERZORGING ' n Weldaad voor uw voeten Bij abonnement f 2.79 Ook mani cure Bata Lange Viestraat 6 Utrecht Uw VERBOUWINGEN onder houd etc vlot en correct uit gevoerd door N.V Preferentie Hyacinthstraat 18 bis of telet 030 - 44177 Het speciale adres voor hon den TRIMMEN plukken knip pen en scheren Prijs ƒ 6 Mevr V Rooijen Lange Nieuwstraat 35 telef 29724 Aan huis te ont bieden B.K.-L.PG ' t gas dat u moet gebruiken In uw heftruck op uw bouwwerken en m uw be drijf Wordt ter plaatse afgele verd L.P.G Utrecht " N.V W Barentszstraat 31 b Utrecht Telef 030 - 24162 STOFFEERDERIJ J GoUW Stoffeert en bekleedt uw meu belen vakkundig Vrijblijvend prijsopgave Gratis adviezen Herenstraat 13 telef 14505 UW PANTALON te lang te kort of te breed Wij verma ken hem deze week Kleerma kerij Amsterd.straatweg 79 nog voor de Beverstraat I GROOT NIEUWS BIJ RADIO VELDER | I I I I I I I I I I I k I I I I HUUR NU het allernieuwste PHILIPS televisie toestel h i«3.i9m Yoor slechts I I I I I I I I 1 1 J ' n paar kwartjes per dag I I Wasmachines Koelkasten [ tofelmodel Radio's Transistors Alle bekende en beroemde merken o.a Ook verhuur van ai deze artikelen zonder vooruitbetaiing PHILIPS SCHAUB-LORENZ ERRES BICO INDESnr Service voor de huw Service tijdens de huw Service na de huw Amsterdamsestraatweg 6 en 48 Telefoon 16110 - Utreclit Levering door de gehele provincie door eigen tedinische dienst GEEFT DIRECT Zo'n lekkere Mars bevat chocolade suiker glucose en melk Daardoor maakt Mars u kwiek weer energiek RoTTïïge caramel met glucose en suiker geeft < n < reet weer energle < 9999999 Luchtige <^ neme met volle meUc geeft meer uK > houdingsv^mo* gen Heerfqke ehoce » lade houdt tl lo topQOOditie Vlotte SCHOENREPARATIE Eén dag klaar Natuurlijk bij Schoenmaker J v d Brul & Zn Kapelstraat 21-23 zijstraat Biltstraat HUWELIJKEN ENZ Jongedame 23 jaar vlot spor tief type houdt van zeilen en zwemmen zoekt langs deze haar onsympathieke weg se rieuze KENNISMAKING met vlotte nette jongeman Br no 1-1279 bur UN MEUBELREPARATIE meube len matrassen overtrekken Enorme keuze stoffen Vooruit prijsopgave 36 jaar ervaring Van Basten's Stoffeerbedrijf Pieter Nieuwlandstr 25 Tuin wijk Telef 14923 Welk echtpaar 40-50 jaar wil één avond p week BRIDGEN Telef 81710 VERHUIZINGEN en transpor ten meuhetopslag pianover voer Joh de Paauw voorlieen V d VUst Tolsteesslngel 24 h Telel 14165 Laan van Cliar troise 61 telet 42239 KRUIS Astroloog-Occultist Voorlichting over uw lot en le ven Discreet elk advies Spr uur 2—9 behalve woensdags des zaterdags 2-6 uur Ohrecht straat 48 Utrecht Telet 24018 Zwaluwstaart Blouses Welke vrouw of wed leeftijd 52 57 jaar wil KENNISMA KEN met wedn 59 jaar met eigen huis gewoon arbeiders milieu ook van buiten Huwe lijk niet uitgesloten Br no 1-1264 bur UN Nu ook kleinbeeld Novapan FILMS 36 opn in cassette t 2.25 Fotobur ' t Sticht Steenweg 15 Utrecht SNELSTOMERIJ RAPID Kos tuum 2.75 pantalon of rok 1.25 mantel 2.75 jumper of trui 0.90 mits gebracht en gehaald Bilt straat 117 Nette jongeman beschaafd algem ontwikkeld leeftijd 37 jaar lang 1.75 donker type goed werk en behoorlijk inko men in bezit van huis auto en jongen 11 jaar wil KEN NISMAKING met beschaafde vrouw leeftijd 25 t.m 37 Jaar event 1 kind Verwacht alleen absoluut serieuze br onder no 1-1253 bur UN dé grote mote ele gant en apart.In vele nieuwe tin ten zoals Jade Se nape Oceaan en Capri Simpson BABY-WAS 3 keer per week gehaald en gebracht f 5.15 per week De Lairesse straat 151 Amsterdam Telef 020 723939 PRIJS v.a ƒ 22,50 Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantoor C M Witjens Mariahoek 21 Utrecht Telef 13471 en 23295 Alle verzekeringen Maison de Bonneterie PIJNLIJKE VOETEN Schoe nen verlengen en/of verbreden ƒ 1.50 met garantie Schoen maker J v d Brul & Zn Ka pelstraat 21 23 zijstraat Biltstr I Naohtegaalstraat 1(-18 Utrecht ^ 
' DINSDAG 17 SEPTEMBER 1963 ÜTRECH TSCH NIEUWSBLAD KLEINTJES lot 15 woorden ƒ 1.75 — lof 20 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cenl TE KOOP AANGEBODEN NIJMAN BULLETIN Zojuist ontvangen uitgebreide wlnter kollelctie mantels Japonnen vesten Jumpers In de nieuw ste modellen en dessins Nu heeft u de eerste keus Al les lean bij Nijmanl Nijman N.V Croeselaan 163 telef 34687 Ntjraan biületin De nieuwe kd lektie HAARDEN is binnen Nij man heeft een enorme kollek tie baarden In alle bekende merken als J Jaarsma E M Jaarsma Davo Bocal Inter no Beckers en Etna En waarom zou u niet gebruik ma ken van Nijman's unieke Icre diet service NIJMAN BULLETIN „ Wassen zonder zorgen " Maak de was dag tot een leestdag Met de nieuwe Bico centrifuge is uw was in ' n ' handomdraai ' droog Met een vol jaar garantie voor een speciale prijs ƒ 129 - ALLEEN OUDE GRACHT 10 Met garantie 2-pers slaapka mers ƒ 99.50 dlvanbedden ƒ 23.50 wentelbedden ƒ 42.50 stapelbedden ƒ 59.50 Javakapok kussens ƒ 5 vloionatrassen ƒ 23.50 zuiver wollen merkde kens ƒ 28.50 restant wollen de kens ƒ 13.90 blnnenverende matrassen f 42.50 ombouwen ƒ 15 ALLEEN OUDE GRACHT 10 Komt dat zien bouclé tapijt ƒ 7 wolbouclé tapijt ƒ 11 terlenka vitrage ƒ 1.75 dobbystoffen ƒ 2.25 zware damasten ƒ 2.50 cretonne ƒ 1.35 opneemvltrage ƒ 1.50 Wij maken uw gordijnen ook ALLEEN OUDE GRACHT 10 Stoeibekleding ƒ 3.95 moderne clubjes ƒ 45 moderne bankstel len ƒ 225 ronde eethoektafels ƒ 38.50 pracht eethoeken ƒ 139.50 bergmeubels ƒ 89.50 kapstolfken ƒ 23.50 slaapbank steiien t.v tafels KOMT DAT ZIEN aUeen Oude Gracht 10 Baiatum exportkwa liteit ƒ 2 tafelkleden ƒ 5 AUe soorten coupons sraymatafel kleedjes ƒ 12.50 divankleedjes ƒ 9.50 keukenvitrage ƒ 0.75 keukenbont ƒ 1.50 terlenka v£il ƒ vitrageval ƒ 0.76 traplo pers ƒ 3.85 25 KANARIEVOGELS m broed kooien te koop Iedere dag tus sen 6 8 uur Makassarstraat 83 Voor al uw vloeren naar MUMIPARKET vanaf M6.50 p m ' Is geen triplex Ook schu ren en repareren Laan van Engelswier 1 bis telef 030 - 41487 4236S BUREAUS gebruikt prima laag in prijs Geerts Grutters dijk 23 telef 29304 Koop bij ons volgens het nieuwste financieringssysteem uw MEUBELEN en alle andere artikelen voor woninginrich ting Directe levering en zon der borg Uw oude meubelen kunnen worden IngeruUd Br postbus 131 Amersfoort POLYETHER OORLOG Ma trassen 14.50 binnenvering 35 wolmatrassen 14.50 dlvanbed den 21.50 wentelbed 34.50 sta pelbed 51.50 Rechtstreeks ma trassenfabriek Lange Lauwer straat 46 Utrecht RADIO / 20 ƒ 30 en ƒ 40 Vleu '¦ tenseweg 165 Leuke gehaakte BAJBYPAKJES t 6.95 sportwol tijdelijk ƒ 2.25 Hiensch Oude Gracht 276 t.o N.V Huis Grote sortering wol Hollandia baby artikelen TELEVISIE Inruüapparaten met 2e programma De mooiste inruüapparaten Philips Nord mende Schaub Lorenz Grun dig enz Nu ook met 2e pro gramma Ga eerst overal kij ken en kom dan bij ons Met garantie en service Alleen Radio Velder Amsterd straat weg 6 en 48 Telef 16110 Utr SOLEX-OTO ƒ 399 geheel com pl ƒ 420 of ƒ 130 contant en rest ƒ 4.50 p week Inruil rijw of bromt ABe Solex ond in voorraad „ Super " Damstraat 29 31 Ua vuui t.g.a.n prima TELE VlSltClUüSTKLLEN uitsluitend naar Kuulstra üudegracbt 362 telel 17427 Elke dag geopend van 1 9 uur TELEVISIETOESTELLEN zo goed als nieuw Zéér lage prij zen Gemakkelijke betaling en volledige garantie Radio „ Star lone " de zaak van vertrouwen Kleine Singel 31 telef 25510 Het MAROKKAANSE BUIS Steenweg 58 telef 22683 beeft nog steeds de grootste sorte ring Marokkaanse poufs en ka meelzadels KLAAR TERWIJL ü WACHT Dank zij onze moderne bakken bar UW BAKKEN IN 3 MINU TEN KLAAR Modelschoenma kerij A L J Noz Jan van Scorelstraat 29 a telef 17677 De grootste collectie RIJWIE - LEN en BROMFIETSEN vindt u bij Rijwielhuls Freek Trap man Jr Waliesteinlaan 1 bij eindpunt lijn 6 Zuilen Telet 42833 Zündapp Comblnette Sparta Typhoon Flets-O-Matlc Solex Simplex Fongers DKW Eerste Utrechtse AUTOGLAS SERVICE Staat dag en nacht voor u ter bescliikklng voor het monteren van alle auto voorruiten Hoefa Keulsekade 117 bij de Spinozabrug Telef 32233 • 31827 BROMFIETSEN Sparta Bata vus per week ƒ 10 inclusief A.R.-verzekering na vooruitbe taling „ Super " heeft ze en alle ond Damstraat 29-31 KOSTUUMS NAAR MAAT confectiekostuums overjassen regenjassen suède kleding event naar maat voor dames en heren Betaling te regelen van ƒ 20 per mnd af Bezoek aan huis met collecties Br no 1-1200 bur UN Te koop aangeboden gebruikte AUTOBANDEN V luxe auto's alle maten In prima staat gra tis monteren Gildstraat 91 a Utrecht Voor kille avonden Philips VENTILATORKACHEL f 69 nieuwste Philips ventilatorka chel ƒ 85 petroleumkachels Hïiller Facette ƒ 89.50 Let op naam en adres B J Heisen Sr uitsluitend Rozenstraat 3 bij St Jacobsstraat achterzijde Leefsma Utrecht HAARDEN — CONVECTORS Koopt deze bij de vakman-smid Heisen Sr 45 jaar reputatie Voorradig uitsluitend topmer ken Etna haarden ƒ 250 / 290 Etna convectors ƒ 360 ƒ 415 Bocal 80 / 418 Davonette ƒ 485 Faber f 458 Linco / 435 Pel grim ƒ 445 Let op juiste naam en adres B J Heisen Sr Ro zenstraat 3 bij St Jacobsstraat achterzijde Leefsma Utrecht Voor LEDEREN KLEDING al tijd naar Ben Snatager Enor me keuze uit vele modellen Ook maatwerk Oude Gracht 242 telef 11786 na 6 uur 10484 TELEVISIE Wij hebben regel matig occasions voor zeer aan trekkelijke prijzen Philips Er res Graetz etc Radio Lenslnk Nieuwe Daalitraat 29 tel 19774 b.g.g 22082 T.V.-APPABATEN geheel ge reviseerd 43 cm vanaf / 325 53 cm vanaf / 375 alles met voUedlge garantie en prima service Vakkundig geplaatst met antenne ook in huurkoop Willem van Noortstraat 39 tel 19302 WASCOMBI 2 motoren en pom pen 1 298 snelwassers vanaf / 98 langzaamwassers agita tor met ollebad ƒ 228 centrifu ge 2800 toeren / 137.50 2 jaar garantie Gemakkelijke bet Pa brieksshowroom Oude Gracht 196 en Amsterd straatweg Cowboypakken 2.25-9.75 India nentooi 1.35 cowboyhoeden 1.95 pieppop halve prijs 0.75 sprlngtouwen ballen in net auto's 0.95 POPPENZIEKEN HUIS Jacobijnenstraat op onze showroom Ie etage vol artikelen halve prijzen o.a poppenkleding schommels 3.95 lichtbeschadigde poppen puz zels kruiwagen 1.85 POPPEN ZIEKENHUIS Jacobijnenstr Autopeds 5.95 metalen auto peds met rem 27.50 rieten wie gen en wagens 5.50 hobbel paarden 14.95 cowboypakken 2.25 9.75 POPPENZIEKENHUIS Jacobijnenstraat Voetballen 1.29 ligstoelen 0.95 poppekoppen rammelaars voor halve prijzen 0.75 Cinderella zacht vleesplastic poppen halve prijs 12.95 nu 6.95 POPPEN ZIEKENHms Jacobijnenstraat AMERIK IMP OLIE U.tiU per liter 1 1000 beloning Indien tüet aan hoogste eisen voldoet Ve ^ ten In grote en kleine verpak king Autoshop Rusman Achter de Dom 6 tefet 16657 Utrecht De hoed die U zoekt Onbeperkte keuze in oils modetinten a hoeden moedet en dachler Voordeligste speciaalzaak alléén OudegracM 130 + 132 t 50 voor uw oude STOFZUI GER Rechtstreeks van fabriek gratis demonstreren 1 133 bij inleveren van stofzuiger f 85 Ook op termijnbetaling Stof zuigerfabrlek Marmontweg U Austerlitz Telef 03439 - 274 BROMFIETS met 2 versnellin gen Te bevr J P Coenstr 115 Aangeb prima Vrollng HETE LUCHTKACHEL no 30 Gevr kolenconvector Alex Numan kade 9 telef 12734 PONY vosbont 3J/a jaar ruin zeer mak met een tweewiellg wagentje en nieuw tuig ƒ 1000 en ponywagen 2-wlelig ƒ 60 Jullanalaan 251 Bilthoven Tel Half-Engelse KINDERWAGEN zwart-wit merk Koelstra Te bevr Harteveldlaan 6 Utrecht Noord Grote Philips BANDRECOR DER Butakachel 2-pits buta stel wit 2-pits modern wit gasstel grasmachine stofzui ger Magneet bromfiets grote kindertrapauto grote Acmé wringer P.a Tulpstraat 8 Z.g.a.n PhUlps BANDRECOR DER 4 sporen met 4 banden f 275 Na 21 uur Schutstraat 8 ' T WOONHUIS ' Speciaal voor Windsor en oud-Holl meube len Alles in geheel eiken Hoek Mariaplaats 48 KINDERWAGEN ZO goed alsnieuw half Engels ƒ 100 wan delwagen ƒ 25 v d Horst Ka pelstraat 33 Utrecht ZEILBOOT BM 16 m ^ event te rullen voor platbodem varende op de Lek Vreeswijk Dr Sohaepmanweg 2 De Bilt Wegens opheffing te koop fittings stoomflenzen stoom flttlngen getrokken bochten bronzen en ijzeren PLUGKRA NEN draadflenzen din 2566 voorlasflenzen din 2631 32-ko-lom - enhoutschroeven sluitrin-gen enz tegen sterk verlaagde prijzen Nienhuls Ijzerwaren Ridderhofstad 4 Utrecht BEKENDMAKING Gedurende 1 jaar is uw nieuwe bril op onze kosten verzekerd tegen diefstal verlies beschadiging en breuk ook van de glazen Zie goed leest beter Schoon derwoerd Brillenspecialiat Lijnmarkt 20 a Utrecht Telef 13600 NAAIMACHINES Diverse we reldmerken o.a Husqvarna Gritzner Kayser Fridor enz Tevens reparatie inrichting T Sambeek Loeff Berchmaker straat 9 tussen Neude en de Breedstraat Telef 17159 Door onze inruilcampagne kun nen vrij u aanbieden HAND NAAIMACHINBS Vanaf ƒ 35 trapnaaimaclilnes in salonkast vanaf ƒ 50 elektr naaimachine in koffer ƒ 95 Betaling in over leg Te bezichtigen bij G A Witjens Herenweg 33 bij de Amsterd straatweg Tel 23968 Utrecht ONROERENDE GOEDEREN Zeer comfortabele luxe BUNGA LOW met grote tuin te Wou denberg-Scherpenzeel Bev 6 kamers badkamer etc Koop som f 125.000 Te bevr Woning bureau V Scherpenzeel Swee linckstraat 2 bis tel 20733 Helft van een dubbele VILLA gelegen te Zeist Ind kamer en suite en zijkamer keuken kel der w.c Ie etage 2 grote slaapkamers 2 kleinere slaap kamers en douche w.c 2e etage grote zolder met vaste trap en 1 kamer Vraagprijs f 55.000 Eind november leeg te aanvaarden Br no 1-1255 bur UN Een in aanbouw zijnde WO NING te De Meern bevatt grote kamer keuken w.c gr tuin hoekhuis schuur 3 sl kamers douche en zolder Aan vaarding voorjaar 1964 Koop prijs ƒ 35.000 Br no 1-1254 bur UN Te koop BEDRIJFSPAND met winkel en/of showruimte rui me woning ook als bovenwo ning te gebruiken schuur bergplaats magazijnruimte ga rage voor autostalling Voor en achter rijksstraatweg Door af braak schuur gelegenh woning te bouwen pr stand op flink dorp Prima geschikt voor een bromfiets - of autobedrijf ook voor andere doeleinden Adres te bevr onder no 1-1242 bur UN 3 - Ot 4.KAMERFLAT met O.V te koop gevr Utrecht of om geving Begin okt te aanvaar den met vrije vestiging Br no 1-1292 bur UN Nette BURGERWONING gevr in Tuinwijk of omgeving voor gezin met 3 kinderen Niet ho ger dan ƒ 20.000 Br no 1-1268 btir UN HERENHUIS Tuindorp-Oost 6 kamers / 55.000 Gevr 3 ka-merflat huur Inl Van der Plaats ' Wonlngbur Spoorstraat 11 Utrecht WOONHUIZEN In Utrecht en omgev te koop aangeb in ruil voor uw huurwoning goedko pere aanbiedingen terwijl al tijd vestigingsvergunning Voor aan - en verkoop van uw wo ning Van der Plaats ' woning bureau WonlngruUcentrale Nederland Spoorstraat 11 te Utrecht Telef 21758 BBLEGGINGSHUIZEN gevr Zowel grote als kleine objec ten Tevens gevr leegkomende herenhuizen flats midden standswoningen burgerwoon huizen bedrijfspanden Br met vermelding huren lasten lig ging en koopsom richten aan Alakelaardij Nic Rijksen Wit tevrouwensingel 53 Utrecht Telef 030 - 15012 AUTO'S MOTOREN AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 11 Hoograven Volkswagens 1962 en 1963 Tel 29410 b.g.g 29417 AUTOVERHUURBEDRIJF P F C Jongerius Detmold straat S7 Utrecht Telef 82724 V.W Variant 1600 type 1963 V.W Luxe V.W busjes Rede lijke prijzen Verenigüigen re ductie AU rlsk verzekerd Verhuur van V.W.-BUSJES V.W da Luxe en V.W bestel Ford Taunus 17 M All-risk ver zekerd met radio W A de Jong Volkerakstraat 29 telef 81714 Speciaal bedrijf voor AUTO BEKLEDINGSHOEZEN en par keerhoezen Reeds vanaf 1 50 inclusief montage en garantie Alleen Hoefa Keulsekade 117 telef 32233 31827 Nieuwe Opel Rekord Kapitën V.W.-bus Volkswagen Daffo dil en Citroen 2 CV te huur GARAGE VITESSE Vossegat selaan 32 bij het Diakonessen huls Telef 12959 VOLKSWAGEN 1962 Opel Re kord en Peugeot 403 Verzeke ring binnen en buitenland Verkerk Willem Barentszstraat 72 telef 21028 Te koop TAUNUS 10 M leuk wagentje om op te knappen ƒ 180 en Magneet brommer 1962 zo goed als nieuw ƒ 400 Telef 16611 Goedestraat 141 Te koop aangeb RENAULT 4 in goede staat Motor geheel gereviseerd 1 17 M de Klerk straat 43 Zuilen Zaterdags SIMCA P 60 Monthelery bouw jaar 1959 ' 60 kleur beige-crème met radio slaapbanken en ver warming Geheel in zeer goe de staat prijs ƒ 2900 Woensdag de gehele dag te bezichtigen Oud Wulfseweg 5 Houten Tel 03468 - 491 Prima PEUGEOTS 403 Garage Stoutjesdijk Mgr v d Wete ringstraat 69 71 telef Tevens caravans te huur Wegens aanschaf van auto een z.g.a.n Bella SCOOTER 150 cc te koop aangeb Compleet met reservewiel windscherm en etc Vraagprijs ƒ 900 Tussen 4 en 7 uur Joh de Krulfstraat 6 Bunnik Telef 03405 - 1606 TE KOOP GEVRAAGD Wie kan mij helpen aan leeg komende WONING Enige con tanten aanwezig Br no 129 Schaafsma's Boekhandel Utr Mahonie halve maantafel gevr tevens opklapbuffet ronde ta fel en 4 of 6 STOELEN Br no 1-1270 bur UN 3 - liefst 4-klaps KAMER SCHERM gevr Gaaf eikehou ten geraamte met of zonder gordijnen Br met omschrij ving en prijs no 1-1257 bur UN TE HUUR AANGEBODEN VERHUUR VAN TENTEN Stoelen tafels Vapa butagas artikelen veldbedden lucht bedden rugzakken grondzel len imperials gasstell Groot ste verhuurbedrijf Fa v Bree men-Waterborg Vredenburg 64 telef 14784 - 26695 Rijksstraat weg 136 De Meern Telef 03406 1407 KAMPEERARTIKELEN Ver huur en verkoop Dealer André Jamet Erkend door A.N.W.B Folders op aanvraag Kees van Dam Zonstraat 72 c Utrecht Telef 030 - 10001 - 21773 Gemeub ZIT - en SLAAPKA MER te huur met vaste was tafel V dame of heer b.b.h.h geen koken telef aanwezig ƒ 75 per mnd Br no 1-1291 bur UN KAMER te huur voor studen ten SVsxS verwarming met ge bruik van keuken gemeub of ongemeub telef te bereiken van ' s morgens 10-4 uur telef Net KOSTHUIS aangeb voor 2 broers of 2 vrienden omtrek Amsterd straatweg Br no 1-1243 bur UN TE HUUR GEVRAAGD Werkend echtpaar z.k zoekt gemeub KAMER(S met matig gebruik van keuken Br no 1-1276 bur UN Kantoorbediende 42 jr zoekt ruime ZIT SLAAPKAMER met pension Br no 1-1265 bur UN Dame b.b.h.h zoekt gemeub KAMER met V.W Huurprijs plm ƒ 15 k ƒ 20 per week Br no 1-1263 bur UN Kantoortypiste 25 jaar P.G zoekt ZIT SLAAPKAMER met geringe kookgelegenheid In Utrecht of directe omgeving Br W F M Lakké Hoofd poortstraat 47 Zlerikzee PERSONEEL AANGEB Een jonge ACCOUNTANT heeft nog tijd beschikbaar om ook uw administratie en of belasting aangiften te verzorgen tegen ' n billijke vergoeding Br no 1-1329 bur UN B.z.a geroutin TYPISTE voor thuiswerk Br no 1-1288 bur UN H.T.S.'er BOUWK 1960 zoekt een plaats op een middelgroot arch.-bureau in Utrecht of om geving Br P A Vos Juliana straat 14 Zlerikzee JONGEMAN 30 jr zoekt werk voor halve dagen ' s morgens onverschillig wat Br met netto loonopgave no 1-1266 bur UN JONGEDAME 19 jaar in bezit van Mulo en middenstandsdi ploma rijbewijs A B-E zoekt een haar passende werkkring Br no 1.1262 bur UN TUINHULP plukken van fruit enz biedt zich aan op zater dag Br no 1-1250 bur UN PERSONEEL GEVR Nette vruuwel KRACHTEN vuur ons atelier stlksters lock sters en knipafdellng gevt Event ook voor selzuenkrachten resp halve dagen N.V „ De Wolkam " Jutph.weg 42 Utr telet 82660 Galeries Modernes vraagt voor het Centraal Magazijn MEIS JES voor de prijskamer 15-20 jaar Vijfdaagse werkweek Aanm Centraal Magazijn Hage weg te Vianen Voor ons atelier zoeken wij nog enige KNIPSTERS Hoog loon en hoge provisie Aanm dage lijks van 8 tot 5 uur C V Cyane Ternatestraat 17 Utr of na telef afspraak Tel Bent u een TYPISTE of steno typiste met voldoende kantoor ervaring In dat geval wordt u doorlopend — zomer en win ter — werk geboden tegen aan trekkelijk honorarium als me dewerkster van „ Raad en Daad " Uitzendbureau van kan toorpersoneel Cervanteslaan 38 Utrecht lid A.B.U Telef 030 - 33069 Voor ons atelier zoeken wij nog enige CONTROLEUSES gehuwd geen bezwaar Hele of halve dagen Aanm van 8 tot 5 uur CV Cyane Ternatestr 17 Utrecht Telef 30590 Voor direct gevraagd een nette JUFFROUW wegens huwelijk der vorige boven de 18 jaar voor alle voorkomende werk zaamheden in alcoholvrij kof fiehuis ƒ 60 per week Aanmel ding na 20 uur mevr Nele maat Willem van Noortstraat 45 bis telef 12577 en 15291 Nette WERKSTER voor het schoonhouden van nieuwe kan toren Maandag tm vrijdag van 6.30 8.30 en van 18-20 uur Uurloon voor 18 Jaar en ouder ƒ 2.05 bruto Uitstekende socia le voorzieningen Aanmelden tus sen 8.30 en 17.45 uur Kromme Nieuwe Gracht 80 Utrecht Gevr jonge KNECHT in alge mene dienst Aanmelden Panne koeken restaurant De Oude Muntkelder Oudegracht onder hoofdpostkantoor Gevr voor direct EXPEDITIE BEDIEISTDE voor bezorgwerk per motorbakfiets Geen rijbe wijs nodig Leeftijd 18 ] of ouder Goed loon Zaterdagmid dag vrij Aanm ' s morgens van 10 11.30 uur fa G W van Dil len jr VredSnburg 22 IJzer handel Sinds 1889 Gevr voor de zaterdagen nette WINKELJUFFROUW leeftijd boven 18 jaar voor brood - en ba&ketbakkerij v d Velden J P Coenstraat 107 MEISJES gevr Wasserij Auro ra Koningsweg 108 schoon en echt vrouwelijk werk gratis be drijfsldeding koffie en thee-pau ze goede loonregeiing De wasserij met het witte hek " Gevr bij Klaarenbeek Super market te Utrecht en Maars sen cassière liefst met het vak bekend WINKELJUFFROUW voor de groentenafdeling Moet met het vak bekend zijn Oude re leeftijd geen bezwaar een leerling-wlnkeljuf f rouw Gebo den wordt hoog loon 5-daagse werkweek prettige werkkring bedrijfskleding aanwezig Aan melden V Egmontkade 72 te Utrecht of na telef afspraak telef 4218L HERENKAPPER gevr bedien de en aank bediende H P Verschragen Leldseweg 17B Wij vragen een vakbekwaam en een aankomend LINTMES snijder Persoonlijke of schrif telijke sollicitaties aan King Slürts Ateliers Bergstraat 24a Arnhem telef 21343 Gevr op atelier voor dames kleding aank en geroutin NAAISTERS Voor een goede kracht goed loon Aanmelden Eyndhoven's Confectiebedrijf Beekstraat 4 van 8-6 uur tel 27716 na 7 uur Stadhouders laan 9 telef 27114 Voor onze ateliers vragen wij voor direct of later KNIP STERS NAAISTERS handaf werksters strijksters en leer lingen Wij maken het betere genre damesjaponnen Deze werkkring is interessant omdat het geen lopendebandwerk is Bovendien is het zelfstandig en prettig werken ook omdat u ervaring in het maken van kle ding kunt opdoen Gelegenheid tot solliciteren dagelijks tus sen 8 9 uur of na telef afspr Reiskosten worden vergoed Jolo Couture N.V Nieuwe Gracht 64 Utrecht Telef 11981 Asha Confectie-Industrie Oude Gracht 315 Utrecht tel 20709 Op ons atelier voor jongenskie ding kunnen wij nog enige MO DINETTES en leerlingen plaatsen Aanmelden van 9-5 u aan bovenstaand adres en na 6 uur bij de heer Van Mourik St Josephlaan 50 U Zuilen Confectle-atellei S Rozendaal N.V Jutfaseweg 157 Utrecht vraagt voor direct MODINET TES Aanm dagelijks van 9-17 uur aan bovenstaand adres N.V Rocobë Overste den Oudenlaan 30 bij de Balijebrug Kanaleneiland Utrecht kan nog enige nette MEISJES plaat sen als modinettes en strijksters op haar moderne ateliers voor jongens - en kinderkleding 5 daagse werkweek Alle inlich tingen aan bovenstaand adres van 9—6 uur en daarna Burg Norbruislaan 438 Zuilen U en Briljantlaan 78 Hoograven U Schildersbedrijf C J Hendrikx RoosevelUaan 560 Utrecht tel 33333 vraagt all-round ONDER HOUDSSCHILDERS Aanm bo venstaand adres LOODGIETERS en leerlingen gevr Linschoten Schram N.V Mgr V d Weteringstraat 15 telef 10959 Op ons atelier voor lichtge - wicht tenten geen zwaar zeil makerswerk is nog plaats voor geroutineerde en leerling MO DINETTES Wij bieden goede sfeer vrije zaterdag en uitste kende beloning bovendien ge legenheid tot gebruik maken van kampmateriaal uit de ver huurafdeling Aanm Slee Bui-tensport dagelijks van 9-21 u Mgr V d Weteringstraat 97 Utrecht Na 20 uur ook Prinses Beatrixlaan 28 Maartensdijk Net flink meisje gevraagd als HULP in de HUISHOUDING Zaterdags vrij Wickenburg laan 21 Hoograven Het Marokkaanse Huis Steen weg 58 telef 22683 vraagt zo spoedig mogelijk een aank VERKOOPSTER leeftijd plm 18 jaar Aanm na 6 uur Gevr net MEISJE voor hele of halve dagen in de huishouding Goed loon Mevr Ruben Steen weg 58 telef 22683 Gevr nette WERKSTER voor schoonhouden van dokters praktijk Vrijdagsmlddags van 1 5 uur Aanm Rijnlaan 62 Welke vakman STOFFEERDER wil zaterdags mijn woning stofferen Br no 1-1283 bur UN JONGEN gevr voor drogisterij leeftijd 16 21 jaar Aanmelden Drogisterij v d Breggen Laan van Nieuw Guinea 84 telef 30135 50 gulden en meer kunt u BIJ VERDIENEN met het maken van propaganda voor Sport en Toto " Inlichtingen woensdag van 7 9 uur Zakenservice Bu reau voor Sales promotion Oude Gracht 276 Utrecht Gevr voor Ruteck's Lunch room Potterstraat 2 Utrecht SERVEERSTER buffetjuffr buffetbediende Prettige werk kring Goede verdiensten Gun stige arbeidstijden Voor inl kan men zich dagelijks wenden tot de gérant op bovenstaand adres Gevr net WINKELMEISJE v woninginrichting 5 dagen per week Liefst direct goed sala ris Gansstraat 85 telef 17933 In gezin met schoolg kinde ren HULP van jong meisje gevr van 8.30-14.30 uur meer dere hulp aanwezig Mevrouw Keizer Wolter Heukelslaan 73 Utrecht Gevr 1 hulp-elektromonteurs 2 ELEKTROMONTEURS Voor burgerwerk goede verdiensten Aanm B J J Maassen Dou wes Dekkerstraat 30 tel 030 - 31342 na 19 uur Flinke zelfstandige WERK STER gevr voor enige hele of halve dagen in gezin van 2 per sonen Nobeldwarsstraat 41 Gevr voor direct nette BE ZORGER per bromfiets Leef tijd 16 19 jaar Wijnhandel Fer werda & " neman Nachtegaal straat 88 Utrecht Bico Blrkhoff's Apparatenfa briek N.V vraagt voor spoe dige indiensttreding a plaat werkers stampers produktie draaiers MONTAGE BANK-WERKERS samenstellers b bestelwagen-chauffeur en bij rijder c een vrl administra tieve kracht met tenminste Mulo opleiding Persoonlijke aanmelding aan de fabriek van 9 6 uur of schriftelijk Gruttersdijk 31 Utrecht WONINGRUIL Aangeb HEEL HUIS bevatt kelder 2 kamers en keuken plaats Ie verdieping 2 grote kamers en ingebouwde keuken balkon 2e verdieping 3 slaap kamers overloop Geschikt v dubbele bewoning eventueel kostgangers of pension Huur bedraagt ƒ 76.79 per maand Te ruilen tegen ééngezinswoning op Overveeht of De Bilt Huur niet hoger dan ƒ 80 per mnd Kapelstraat 33 LESSEN MACHINESCHRIJVEN leren Natuurlijk maar dan goed en op moderne schrijfmachines U kunt beginnen wanneer u wilt Instituut Sint Jozef Oude Gracht 375 Utrecht Telef 29362 en Castellumlaan 38 De Meern Tel 1692 Lessen ook in Utrecht Noord STENOGRAFIE is door geen dicteerapparaat te vervangen Een goede steno-typiste staat daarom hoog in aanzien Nog enkele dames kunnen worden ingeschreven voor de nieuwe cursus Instituut Sint Jozef Oude Gracht 375 Utrecht Tel 29362 NEDEBL HANDELSCORRES PONDENTIE Cursus o.l.v be voegd en ervaren leraar Aan vang vrijdag 20 sept om 7.30 uur Opl praktijkexamen Aan melden Instituut Sint Jozef Oude Gracht 379 Utrecht Tel 29362 SCHRIJFMACHINE Stuk Bel 29362 Vakkundige reparatie en desgewenst machine in bruik laan Ook voor reparatie tel machines een betrouwbaar adres Bij aankoop nieuwe ma chines hoge inruilwaarde voor de oude ook defect Instituut Sint Jozef Oude Gracht 375 Utrecht Telef 29362 BOEKHOUDEN leren in club les Opl praktijkexamen Aan vang 18 sept Inschrijven dage lijks bij Instituut Sint Jozef Oude Gracht 375 Utrecht Tel 29362 AUTORIJSCHOOL BIEBMA Betere resultaten door betere lessen f 6 per les of 10 lessen f 50 Les o.a m de kleine han dige Opel Kadett Bevoegd uw examen bij te wonen Desge wenst gehaald en gebracht Catharljnesingel 128 Schonau wenslngel 5 1 telef 18408 b.g.g J0762 Wl ] lessen met de nieuwste Peugeot 404 en V.W 1962 / S.50 per les Theorie gratis AUTO RIJSCHOOL Verkerk Willem Barentszstraat 72 telef 21028 AUTO-SCOOTERRUSCHOOL ZUILEN Opel V.W en Vespa Speciale theorie avonden Ha len en brengen gratis Burg v Tuyllkade 106 bis utrecht Tel 44642 Leert autorijden bij de KNAC RIJSCHOOL REKORD " Be tere opleiding sneller uw rij bewijs Theorie avonden met projectiefilms Kwartelstraat 48 b telef 15729 Alb Wind Zuiderzeestraat 27 Utrecht MACHINESCHRIJ VEN Steno beide vakken staatsgedipl leraar Talen boekhouden Instituut Alb Wind Zuiderzeestraat 27 Utr Telef 82627 Spoedcursus typen f 3.75 p.w Aanvang direct Ook verhuur van kofferschrijfma chines DANSLES Leer nu dansen Pri vélessen en kleine clubjes da gelijks Maak afspraak met Dansschool Wildschut Kromme Nieuwe Gracht 48 Telef 20128 AUTORIJSCHOOL TELSTAR ' Handelstraat 44 telef 30744 Lessen in nieuwe Volkswagens f 5.75 per vol uur of % uur f 4.50 Halen en brengen en theorie gratis Deux Cheveaux BIJSCHOOL „ Le petit Canard " Ook V.W en Ford Taunus Gedipl en er kend Telef 26763 DIVERSEN Wie helpt mtj aan ZWARTE GROND Gaarne spoedig be richt onder no 1-1342 bur UN Uw adres voor betrouwbare AUTO - SCOOTER MOTOR - RIJWIELFINANCIERING is nog steeds Fa G C Wester veld en Zn Begijnekade 9 te Utrecht Telef 16953 VERHUIZINGEN Meubeltrans port binnen en buitenland Bergplaats voor inboedels Fa C A v d Lee en Co kantoor Lange Nieuwstraat 93-95 telet 10508 BATA VOETVERZORGING ' n Weldaad voor uw voeten Bij abonnement f 2.79 Ook mani cure Bata Lange Viestraat 6 Utrecht Uw VERBOUWINGEN onder houd etc vlot en correct uit gevoerd door N.V Preferentie Hyacinthstraat 18 bis of telet 030 - 44177 Het speciale adres voor hon den TRIMMEN plukken knip pen en scheren Prijs ƒ 6 Mevr V Rooijen Lange Nieuwstraat 35 telef 29724 Aan huis te ont bieden B.K.-L.PG ' t gas dat u moet gebruiken In uw heftruck op uw bouwwerken en m uw be drijf Wordt ter plaatse afgele verd L.P.G Utrecht " N.V W Barentszstraat 31 b Utrecht Telef 030 - 24162 STOFFEERDERIJ J GoUW Stoffeert en bekleedt uw meu belen vakkundig Vrijblijvend prijsopgave Gratis adviezen Herenstraat 13 telef 14505 UW PANTALON te lang te kort of te breed Wij verma ken hem deze week Kleerma kerij Amsterd.straatweg 79 nog voor de Beverstraat I GROOT NIEUWS BIJ RADIO VELDER | I I I I I I I I I I I k I I I I HUUR NU het allernieuwste PHILIPS televisie toestel h i«3.i9m Yoor slechts I I I I I I I I 1 1 J ' n paar kwartjes per dag I I Wasmachines Koelkasten [ tofelmodel Radio's Transistors Alle bekende en beroemde merken o.a Ook verhuur van ai deze artikelen zonder vooruitbetaiing PHILIPS SCHAUB-LORENZ ERRES BICO INDESnr Service voor de huw Service tijdens de huw Service na de huw Amsterdamsestraatweg 6 en 48 Telefoon 16110 - Utreclit Levering door de gehele provincie door eigen tedinische dienst GEEFT DIRECT Zo'n lekkere Mars bevat chocolade suiker glucose en melk Daardoor maakt Mars u kwiek weer energiek RoTTïïge caramel met glucose en suiker geeft < n < reet weer energle < 9999999 Luchtige <^ neme met volle meUc geeft meer uK > houdingsv^mo* gen Heerfqke ehoce » lade houdt tl lo topQOOditie Vlotte SCHOENREPARATIE Eén dag klaar Natuurlijk bij Schoenmaker J v d Brul & Zn Kapelstraat 21-23 zijstraat Biltstraat HUWELIJKEN ENZ Jongedame 23 jaar vlot spor tief type houdt van zeilen en zwemmen zoekt langs deze haar onsympathieke weg se rieuze KENNISMAKING met vlotte nette jongeman Br no 1-1279 bur UN MEUBELREPARATIE meube len matrassen overtrekken Enorme keuze stoffen Vooruit prijsopgave 36 jaar ervaring Van Basten's Stoffeerbedrijf Pieter Nieuwlandstr 25 Tuin wijk Telef 14923 Welk echtpaar 40-50 jaar wil één avond p week BRIDGEN Telef 81710 VERHUIZINGEN en transpor ten meuhetopslag pianover voer Joh de Paauw voorlieen V d VUst Tolsteesslngel 24 h Telel 14165 Laan van Cliar troise 61 telet 42239 KRUIS Astroloog-Occultist Voorlichting over uw lot en le ven Discreet elk advies Spr uur 2—9 behalve woensdags des zaterdags 2-6 uur Ohrecht straat 48 Utrecht Telet 24018 Zwaluwstaart Blouses Welke vrouw of wed leeftijd 52 57 jaar wil KENNISMA KEN met wedn 59 jaar met eigen huis gewoon arbeiders milieu ook van buiten Huwe lijk niet uitgesloten Br no 1-1264 bur UN Nu ook kleinbeeld Novapan FILMS 36 opn in cassette t 2.25 Fotobur ' t Sticht Steenweg 15 Utrecht SNELSTOMERIJ RAPID Kos tuum 2.75 pantalon of rok 1.25 mantel 2.75 jumper of trui 0.90 mits gebracht en gehaald Bilt straat 117 Nette jongeman beschaafd algem ontwikkeld leeftijd 37 jaar lang 1.75 donker type goed werk en behoorlijk inko men in bezit van huis auto en jongen 11 jaar wil KEN NISMAKING met beschaafde vrouw leeftijd 25 t.m 37 Jaar event 1 kind Verwacht alleen absoluut serieuze br onder no 1-1253 bur UN dé grote mote ele gant en apart.In vele nieuwe tin ten zoals Jade Se nape Oceaan en Capri Simpson BABY-WAS 3 keer per week gehaald en gebracht f 5.15 per week De Lairesse straat 151 Amsterdam Telef 020 723939 PRIJS v.a ƒ 22,50 Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantoor C M Witjens Mariahoek 21 Utrecht Telef 13471 en 23295 Alle verzekeringen Maison de Bonneterie PIJNLIJKE VOETEN Schoe nen verlengen en/of verbreden ƒ 1.50 met garantie Schoen maker J v d Brul & Zn Ka pelstraat 21 23 zijstraat Biltstr I Naohtegaalstraat 1(-18 Utrecht ^ 
DINSDAG 17 SEPTEMBER 19SS PTRECHTSCH NIEUWSBLAD Advertentie DOOR DE LUIDSPREKER t ^ ^ J^et lied van de Zwarte dóe PINDAKAAS 1 rijk aan natuurlijke eiwitten Provinciale Almanak weer uitgekomen Voor de vijfendertigste maal is thans de Provinciale Almanak voor Utrecht uitgekomen Deze almanak is uit officiële bron nen samengesteld door de heer L Klippers oud-administrateur ter provinciale griffie van Utrecht en de heer C J P Schrauwen hoofd commies ter provinciale griffie van Utrecht Door de verwerking van een groot aantal mutaties is deze almanak weer een up to date " werk ge worden De almanak is uitgageven bi.j de N.V N Samson te Alphen aan de Rijn Advertentie Opleiding Organisatie Adviseur Schriftelijke kursus van de NEDER LANDSE VERENIGING VAN OR GANISATIE ADVISEURS Prak tiscli gericht Individueel karakter jaarlijks examen Vrijblijvende in lichtingen Secretariaat Belgische pleine ' s 6ravenhage tel 070-551763 door Guy Bara door H G KONSALIK Vertaald uit het Duits Jossips ogen waren starend bijna levenloos En plotseling schoot Jossip uit Het mes hoog in de hand zo wierp hij zich op Meerholdt doch deze greep Jossips rechterarm sloeg hem met de rech terarm plat tegen de hals io&sA hij gelegenheid kreeg een knieworp toe te passsen Jossip kwam met een slag op de grond terecht Meerholdt stond dicht voor hem Men voelde eikaars adem — Nu staan we gelijk siste Meerholdt Jossip toe — We iiebben nu alleen onze handen Rosa had zich opgericht Zij zag het mes lig gen en kroop er op handen en voeten heen Met haar laatste krachten gooide zij het mes ver in het bos en zakte toen ineen met een pijnlijk gezicht haar zijde steunend waar Jossip haar getrapt had Zo stonden zij tegenover elkaar Zij wisten dat het meisje niet meer de inzet vormde Zij waren thans twee werelden Er was geen weg terug geen uitwuken geen compromis Er zou slechts een over levende zijn en zij keken elkaar aan met starre ver sluierde ogen — Wat heb je met Elena gedaan vroeg Meerholdt.Over Jossips gezicht kwam een grijns — Ik heb haar ter dood gebracht Langzaam heel langzaam ge beurde dat Maar voordien heb ik haar enige malen geschonden Ztj huilde en gilde en bad om genade doch ik heb haar gepijnigd en toen vermoord — Beest Zijn verontwaardiging zijn ontzettingover de daden van deze man benamen hem bijnade adem Hij sprak in zijn eigen taal die Jossip niet ver stond Jossip grijnsde slechts om dan een onverhoedse aanval in te zetten op Meerholdt door als een panter op hem te springen Met zijn hele lichaamsgewicht trachtte hij Meerholdt te kraken Maar overal trof hem de vuist van Ralf Nu vatten zij elkaar beet en worstelden om hun leven Zij rolden over de sche ve bodem at naar een klein plateau dat met een ' steile inzinking naar het bos beneden eindigde Jossip was sterk sterker dan Meerholdt Hij bezat de kracht van de natuur het onverbruikte geweld van de mens die jaar na jaar tegen sneeuw en zon slreed en die strüd niet verloor Hij die bergen en ravijnen overwon de honger en de dorst Een man die door een greep van de horens een stier ter aarde wierp en met één hamerslag een koe doodde Maar hij was stijver onbeweeglijker dan Meer holdt Hij kon de judogrepen niet ontwijken en i;=^g«|jSï;»K»»«s hoera Omega Seatnaster de Vilk Calendar Automatic met gouden band f 1560 ' De bijzondere eigenschappen van de Omega Seamaster de Ville Automatic Doe hem om uw pols Kort daarna heeft de veer zoveel spanning dat uw Seamasterde Ville 44 utir doorloopt Nauwkeuriger dan een gewoon horloge de veer heeft steeds dezelfde spanning if Zeer elegant en toch waterdicht dank zij de bijzondere kast-uit-één-stuk Midden in de roos Deze sportieve „ votitivodt " jongens jas in een prachtige moderne tweed " TêTtTas fabrikaat 8 t/m 13 jaar 75 De Seamaster de Ville Automatichoeft u nooit op te winden Nadat u deSeamaster de Ville om uw pols heeftgedaan wordt de veer automatisch ge ieel omgewonden De bewegingen van uwpols zijn voldoende om de veer op maxi male spanning te brengen en te houden.Door deze constante spanning wordt hetOmega uurwerk regehnatig aangedreven Da Seamaster de Ville Automaticblijft tientallen jaren lang uiterst nauw keurig Door de constante veerspanningfunctionneert de Seamaster de VilleAutomatic nauwkeuriger Die nauwkeu righeid moet blijvend zijn en omdatslijtage de grootste vijand van nauw keurigheid iSj wordt de Omega zogemaakt dat bij normaal onderhoudpractisch geen slijtage voorkomt Datverklaart de blijvende nauwkeurigheidvan eea Chnega Normaal onderhoudhöüdt in dat u uw Omega elke 2 jaarbij een officiële dealer laat schoomnaken Een kalender op uw pols Een OmegaSeamaster de Ville wijst behalve de tijd,ook de datum aan ledere nacht om 12 uur verschijnt de nieuwe datum op de wijzerplaat Al gauw raadpleegt u uw Seamaster de Ville even vaak voor de juiste datum als voor de juiste tijd fi De service die u voor uw Omega krijgt is de beste ter wereld Tiendui zend horlogemakers over de hele wereld garanderen u de beste service die er voor enig horloge bestaat Ieder van die tienduizend horlogemakers heeft een volledige collectie originele Omega onderdelen voor het geval u een ongelukje met uw horloge zoudt hebben Stuk voor stuk zijn zij experts in horloge-onderhoud Bovendien hebben zij een assortiment Omega's in voorraad waarin steeds de aUemieuwste modellen zijn opgenomen 5 Onvoorwaardelijke garantie Elke Omega Seamaster de Ville wordt onvoorwaardelijk gegarandeerd De Omega-garantie dekt elke beschadiging of storing Deze garantie blijft een jaar lang van kracht en geldt in alle vrije landen onverschillig waar het horloge werd gekocht Voor geen enkel ander horloge wordt deze garantie gegeven Ideale kombinatie-set voor kleuters Zuiver wollen tweed mohair jongensjasje met war me wattine - voering en een bijpassend • T^c^tto.-broekje 1 t/m 5 jaar 36 " - 44 » Poncho-look Op en top modern is dit meis - jes manteltje in een prachtige zuiver wol len mohair mêlee leuk contrasterend met woltres afgebiesd in room wit en diverse kleuren grijs 5-13 jr 39 " - 59 " Haar favoriete kombina tie Zware zuiver wollen jacquard trui 5 levendige kleurvariaties f3%r 12^5.1975 Én een slanke uni ' J{danca sportpantalon 6 moderne kleuren fa ' 1I"-17 " D Eén voorbeeld uit de nieuwe uitge breide kollektiejon genskostuumsl „ T^tietJui " kam garen''^/55 In blauw bruin grijs 8 t/m 13 jaar Zo mag onze kleuter gezien worden Dit parmantige manteltje in een heerlijk warme zuiver wollen uni-mo hair Met leuke „ zilver-' knopen In koren rood en wit 1 t/m 5 jaar 55 - - 65 - 29 ^^ - 34^5 4375 55 v\\\\\\\\\\l\l '///////////// Omega Seamaster de Villè Grote precisie en elegante kast Waterdicht automatisch Goud f 650 - Edelstaalf260 ' Goud op edelstaal f335 ' idem mk datum f710 - resp.f290.'mf365 ' Hiet automatisch vanaf f 195 - Constellation Chronometer Grootst mogelijke precisie Wa - ' Urdickt schokvrij automatisch Zonder datum Goud f 825 - Edelstaai f 350 ^ Goud op edelstaai f444 ' Met datum f f 915 ' tesp.fSSO ' en f 475 ' Omega Sapphette Eenpfea - sie horloge dat bovendien uit - munt door schone vorm In plaats van een glas beschermt een als briljant geslepen synthetische saf fier het uurwerk Uw juwelier heeft de nieuwste modellen met of zander gouden band OMEGA ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ u JOKGERIUS UTRECHT N.V importeur van Amerikaanse sneeuwploegen voor West Europa vraagt voor spoedige indiensttreding DIREKTIE-SECRETARESSE IMinimum.eisen middelbare schoolopleiding typen steno Nederlands en voldoende kennis van Engels en Duits om zelfstandig correspondentie en offertes te behandelen Uitsluitend schriftelijke sollicitaties aan Jongerius Utrecht N.V Wittevrouwensingel 95 te utrecht ¦¦ ff WOENSDAG SPECIALE AANBIEDING CLIPPER GRASLINNEN LAKENS Ie kwaliteit l-PERSOONS q 130 cm breed normaal 5.99 voor W TWIJFELAAR ^_ 150 X 225 normaal 6.90 voor • Hf " GROTE 2-PERSOONS E ^ 180 X 240 normaal 9.90 voor W ' SLOPEN I normaal 1.98 voor ¦' FLANELLEN LAKENS anitii-reuma 150 cm breed GROTE 2-FER800NS 170 X 2ao PRACHT INTERLOCK HEREN - HEMDEN of BORSTROKKEN normaal 4.98 voor PANTALONS 3-98 INTERLOCK DAMES-DIRECTOIRS met boordof elastiek maten 50—52 van 1.98 | 63 voor slechts I ' COTTON JUPONS * 9g met kamt ¦' JAKO - Biltstraat 33 UTRECHT - TELEFOON 23795 N.V PHILIPS ' GLOEILAMPENFABRIEKEN heeft in haar proefcentrum te Utrecht plaats voor een handige magazijnbediende fer assistentie van de magazijn meester Wij bieden o.a Prettig werk in modern bedrijf Goede sociale voorzieningen 5-daagse werkweek Tegemoetkoming bij verderestudie U kunt zich persoonlijk aanmelden maan dags t.m vrijdags van 8.00 v.m tot 5.30 uur n.m aan onderstaand adres •» PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN Houtje touwtje FALCON COAT in zwarf en camel De ideale I sportieve jas ook voor DAMES en MEISJES PUNT voorheen Henry Choorstraat 36 Utrecht OMEGA r \ N.V Confectie Industrie ateliers voor heren - jongens - en kinderkleding Voor het schoonhouden van onz,e kantoren en ateliersvragen wij • •" CORYEEËR Ook ECHTPAAR komt in aanmerking Mondelinge sollicitaties van 9-5 uur aan ons kantoor Overste den Oudenlaan 30 TTtrecht v > De STICHTING „ DE OPBOUW " algemene Instel ling voor kinderbescherming vraagt voor haar tehuis voor 65 zwakbegaafde kinderen huize „ Voordaan " te Groenekan bij Utrecht een ADJUNKT-DIREKTEUR/TRIGE Leeftijd niet beneden 30 jaar Opleiding en ervaring in de fcinderbesoherming vereist Gunstige salaris regeling Vijfdaagse werkweek Opname in de pen sioenregeling mogelijk Sollicitaties ^ schriftelijk te richten aan het bestuur Bnr Reigerstraat 86 Utrecht I KONINGSWEG 23 * UTRECHT PHILIPS proef centrum imilllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllll 1 GEVRAAGD j I Chauffeur | = voor diesel-vrachtwagen = = Genegen alle werkzaamheden te verrichten s i Aanmelden S i TRANSPORTBEDRIJF A Th DE WIT f I Bankstraat 48 • Utrecht | illlllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllilllillllllllllllllllllilllllllUllillllIlllllllli ' FALCON WINNETOU De houtje touwtje jas voor jongens die zich man voelen en mannen die jong zijn En let wel - dit is de onvervalste zeedujfel van lOO^Io wol Natuurlijk met capuchon En met plenty bewegingsvrijheid 79.50 Waarl Natuurlijl bij Fm ME LOT steenweg 49-53 Utrecht Telefoon 18462 
DINSilAG 17 SEPTEMBER 1963 PTRECHTSCH NIEü WSBl ^' LJ^iSi?>=^g«|jSï;»K»»«s hoera Omega Seatnaster de Vilk Calendar Automatic met gouden band f 1560 ' De bijzondere eigenschappen van de Omega Seamaster de Ville Automatic Doe hem om uw pols Kort daarna heeft de veer zoveel spanning dat uw Seamasterde Ville 44 utir doorloopt Nauwkeuriger dan een gewoon horloge de veer heeft steeds dezelfde spanning if Zeer elegant en toch waterdicht dank zij de bijzondere kast-uit-één-stuk Midden in de roos Deze sportieve „ votitivodt " jongens jas in een prachtige moderne tweed " TêTtTas fabrikaat 8 t/m 13 jaar 75 De Seamaster de Ville Automatichoeft u nooit op te winden Nadat u deSeamaster de Ville om uw pols heeftgedaan wordt de veer automatisch ge ieel omgewonden De bewegingen van uwpols zijn voldoende om de veer op maxi male spanning te brengen en te houden.Door deze constante spanning wordt hetOmega uurwerk regehnatig aangedreven Da Seamaster de Ville Automaticblijft tientallen jaren lang uiterst nauw keurig Door de constante veerspanningfunctionneert de Seamaster de VilleAutomatic nauwkeuriger Die nauwkeu righeid moet blijvend zijn en omdatslijtage de grootste vijand van nauw keurigheid iSj wordt de Omega zogemaakt dat bij normaal onderhoudpractisch geen slijtage voorkomt Datverklaart de blijvende nauwkeurigheidvan eea Chnega Normaal onderhoudhöüdt in dat u uw Omega elke 2 jaarbij een officiële dealer laat schoomnaken Een kalender op uw pols Een OmegaSeamaster de Ville wijst behalve de tijd,ook de datum aan ledere nacht om 12 uur verschijnt de nieuwe datum op de wijzerplaat Al gauw raadpleegt u uw Seamaster de Ville even vaak voor de juiste datum als voor de juiste tijd fi De service die u voor uw Omega krijgt is de beste ter wereld Tiendui zend horlogemakers over de hele wereld garanderen u de beste service die er voor enig horloge bestaat Ieder van die tienduizend horlogemakers heeft een volledige collectie originele Omega onderdelen voor het geval u een ongelukje met uw horloge zoudt hebben Stuk voor stuk zijn zij experts in horloge-onderhoud Bovendien hebben zij een assortiment Omega's in voorraad waarin steeds de aUemieuwste modellen zijn opgenomen 5 Onvoorwaardelijke garantie Elke Omega Seamaster de Ville wordt onvoorwaardelijk gegarandeerd De Omega-garantie dekt elke beschadiging of storing Deze garantie blijft een jaar lang van kracht en geldt in alle vrije landen onverschillig waar het horloge werd gekocht Voor geen enkel ander horloge wordt deze garantie gegeven Ideale kombinatie-set voor kleuters Zuiver wollen tweed mohair jongensjasje met war me wattine - voering en een bijpassend • T^c^tto.-broekje 1 t/m 5 jaar 36 " - 44 » Poncho-look Op en top modern is dit meis - jes manteltje in een prachtige zuiver wol len mohair mêlee leuk contrasterend met woltres afgebiesd in room wit en diverse kleuren grijs 5-13 jr 39 " - 59 " Haar favoriete kombina tie Zware zuiver wollen jacquard trui 5 levendige kleurvariaties f3%r 12^5.1975 Én een slanke uni ' J{danca sportpantalon 6 moderne kleuren fa ' 1I"-17 " D Eén voorbeeld uit de nieuwe uitge breide kollektiejon genskostuumsl „ T^tietJui " kam garen''^/55 In blauw bruin grijs 8 t/m 13 jaar Zo mag onze kleuter gezien worden Dit parmantige manteltje in een heerlijk warme zuiver wollen uni-mo hair Met leuke „ zilver-' knopen In koren rood en wit 1 t/m 5 jaar 55 - - 65 - 29 ^^ - 34^5 4375 55 v\\\\\\\\\\l\l '///////////// Omega Seamaster de Villè Grote precisie en elegante kast Waterdicht automatisch Goud f 650 - Edelstaalf260 ' Goud op edelstaal f335 ' idem mk datum f710 - resp.f290.'mf365 ' Hiet automatisch vanaf f 195 - Constellation Chronometer Grootst mogelijke precisie Wa - ' Urdickt schokvrij automatisch Zonder datum Goud f 825 - Edelstaai f 350 ^ Goud op edelstaai f444 ' Met datum f f 915 ' tesp.fSSO ' en f 475 ' Omega Sapphette Eenpfea - sie horloge dat bovendien uit - munt door schone vorm In plaats van een glas beschermt een als briljant geslepen synthetische saf fier het uurwerk Uw juwelier heeft de nieuwste modellen met of zander gouden band OMEGA ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ u JOKGERIUS UTRECHT N.V importeur van Amerikaanse sneeuwploegen voor West Europa vraagt voor spoedige indiensttreding DIREKTIE-SECRETARESSE IMinimum.eisen middelbare schoolopleiding typen steno Nederlands en voldoende kennis van Engels en Duits om zelfstandig correspondentie en offertes te behandelen Uitsluitend schriftelijke sollicitaties aan Jongerius Utrecht N.V Wittevrouwensingel 95 te utrecht ¦¦ ff WOENSDAG SPECIALE AANBIEDING CLIPPER GRASLINNEN LAKENS Ie kwaliteit l-PERSOONS q 130 cm breed normaal 5.99 voor W TWIJFELAAR ^_ 150 X 225 normaal 6.90 voor • Hf " GROTE 2-PERSOONS E ^ 180 X 240 normaal 9.90 voor W ' SLOPEN I normaal 1.98 voor ¦' FLANELLEN LAKENS anitii-reuma 150 cm breed GROTE 2-FER800NS 170 X 2ao PRACHT INTERLOCK HEREN - HEMDEN of BORSTROKKEN normaal 4.98 voor PANTALONS 3-98 INTERLOCK DAMES-DIRECTOIRS met boordof elastiek maten 50—52 van 1.98 | 63 voor slechts I ' COTTON JUPONS * 9g met kamt ¦' JAKO - Biltstraat 33 UTRECHT - TELEFOON 23795 N.V PHILIPS ' GLOEILAMPENFABRIEKEN heeft in haar proefcentrum te Utrecht plaats voor een handige magazijnbediende fer assistentie van de magazijn meester Wij bieden o.a Prettig werk in modern bedrijf Goede sociale voorzieningen 5-daagse werkweek Tegemoetkoming bij verderestudie U kunt zich persoonlijk aanmelden maan dags t.m vrijdags van 8.00 v.m tot 5.30 uur n.m aan onderstaand adres •» PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN Houtje touwtje FALCON COAT in zwarf en camel De ideale I sportieve jas ook voor DAMES en MEISJES PUNT voorheen Henry Choorstraat 36 Utrecht OMEGA r \ N.V Confectie Industrie ateliers voor heren - jongens - en kinderkleding Voor het schoonhouden van onz,e kantoren en ateliersvragen wij • •" CORYEEËR Ook ECHTPAAR komt in aanmerking Mondelinge sollicitaties van 9-5 uur aan ons kantoor Overste den Oudenlaan 30 TTtrecht v > De STICHTING „ DE OPBOUW " algemene Instel ling voor kinderbescherming vraagt voor haar tehuis voor 65 zwakbegaafde kinderen huize „ Voordaan " te Groenekan bij Utrecht een ADJUNKT-DIREKTEUR/TRIGE Leeftijd niet beneden 30 jaar Opleiding en ervaring in de fcinderbesoherming vereist Gunstige salaris regeling Vijfdaagse werkweek Opname in de pen sioenregeling mogelijk Sollicitaties ^ schriftelijk te richten aan het bestuur Bnr Reigerstraat 86 Utrecht I KONINGSWEG 23 * UTRECHT PHILIPS proef centrum imilllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllll 1 GEVRAAGD j I Chauffeur | = voor diesel-vrachtwagen = = Genegen alle werkzaamheden te verrichten s i Aanmelden S i TRANSPORTBEDRIJF A Th DE WIT f I Bankstraat 48 • Utrecht | illlllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllilllillllllllllllllllllilllllllUllillllIlllllllli ' FALCON WINNETOU De houtje touwtje jas voor jongens die zich man voelen en mannen die jong zijn En let wel - dit is de onvervalste zeedujfel van lOO^Io wol Natuurlijk met capuchon En met plenty bewegingsvrijheid 79.50 Waarl Natuurlijl bij Fm ME LOT steenweg 49-53 Utrecht Telefoon 18462 

Kranten

Ga naar