Utrechts Nieuwsblad donderdag 30 mei 1963

28 pagina's UTRECHT Oplage 60.000 NIEUWSBLAD v.h Joh de Liefde N.V Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis DONDERDAG 30 MEI 1963 71ste JAARGANG No 26 Hoofdredacteur mr J W Niessink Telefoon 16431 — Giro 154949 Ab.prijzen ƒ 8.30 p kw * 65 et p w ^ illlllililllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilliiiiii I Vandaag én morgen RASSENSCHEIDING Zakenwereld praat met Kennedy zonnig warm droog 26 gr kortom I En nu maar het heste hopen voor Pinksteren AMSTERDAM AL VOL Kampeerdrukte in de luwte van de bossen Op het terrein Dijnsel hoek in Huis ter Heide staan tientallen tenten van mensen die blijkbaar al wisten dat vandaag de zomer zou beginnen Protesttelegram naar gouverneur Alabama De broedersohapsfederatie die 23 humanitaire en geestelijk gerichte verenigingen in Nederland omvat heeft in een telegram aan de gou verneur van de Amerikaanse staat Alabama uiting gegeven aan haar verontwaordiging over de rassen discriminatie in deze staat Een afschrift van het telegram is ge zonden aan president Kennedy Advertentie dagen voor Pasen het kampeerter rein Johannapolder heeft lussen de tenten die er staan nog hele gras vlakten ruimte Verderop waai de bossen beginnen is het al drukker op het kampeerterrein Dijnselhoek staan in de zonnige luwte tussen de bomen al tientallen tenten in rijen Een van de WV-dames die aan de balie in het bureau aan de Rijn kade toeristen te woord staat geeft een heel voorzichtige verwachting als het om de pinksterdrukte gaat „ Een paar dagen voor Pasen dacht ik ook dat ' t wel mee viel met de drukte Ik kan me niet herinneren ooit zo hard gewerkt te hebben als in de dagen die daar op volgden Nu is ' t nog rustig maar wie weet wat ' t wordt nu ' t plotseling zulk mooi weer is " In elk geval de hotels zijn nog niet vol wel is een aantal mensen dat logies zoekt bij particulieren of in pen ions ondergebracht maar dat betreft mensen die daar speciaal om vroegen mensen bijvoorbeeld die in Utrecht examen komen doen wat zo tegen de pinkstertijd altijd een heel aantal is Op Utrechts kampeerterrein Jo hannapolder heeft de heer Doorn bos zijn voorbereidingen voor het seizoen afgesloten met het ophan gen van een lijst waarin de Duitse douane precies vertelt hoeveel le vensmiddelen en andere artikelen ingevoerd mogen worden en op wat voor voorwaarden „ Een kleine service voor onze Duit se gasten " zegt hij Aan de grasmat is na de lange ijsbaanperiode de uiterster zorg besteed en hij ligt er Fracties kennen nu 1 Jagina Talloze Utrechters heb ben vandaag de weerbe richten met meer dan ge wone aandacht gevolgd Een lang vrij week einde staat voor de deur en dus ook de gelegen heid om twee drie da gen lekker bruin te bak ken aan het strand Zo stelt Katwijk zich voor met Pinksteren de Utrechters te ontvangen Over Katwijk het Utrecht-aan-Zee leest u vandaag op pagina 15 doet zij in tegenspraak raakt met het program dat zij aan de kiezers heeft voorgelegd Voor de VVD is er een grens aan de wedloop zo merk ten zij op Overigens blijft men in liberale kring van mening dat tus sen VVD en de confessionele partij en meer overeenstemming bestaat dan tussen deze partijen en dePvdA Grafisch bedrijf heeft z'n cao's Van onze correspondent DEN HAAG — Het Centraal Bu reau voor de Grafische Bedrijven heeft de partyen betrokken by de e-a.o voor het grafisch personeel medegedeeld dat de Stichting van de Arbeid de c.a.o beeft goedgekeurd nadat zg de extra-snipperdag uit het contract hadden laten vervallen Ook de c.a.o.'s voor de chefs in het grafisch bedrijf en voor admi Jiiistratief personeel zijn op dezelfde wijze goedgelceurd Over de c.a.o in de landbouw waarbij de arbeids - en rusttijden een belangrijke rol spelen is nog geen beslissing genomen De looncommis sie heeft deze c.a.o schriftelijk voor gebracht bij het bestuur van de Stichting van de Arbeid De c.a.o voor dagbladjournalisten is deze week met aan de orde gé ^ weest omdat partijen nog niet heb ben laten weten of zij de vakantie verlenging uit de overeenkomst wil len schrappen Vliegtuig van V,S in luchtcorridor gehinderd Een Russisch jachtvliegtuig is woensdag een vliegtuig van de Ame rikaanse luchtmacht in de Berlijn se luchtcorridor tot op zestig meter genaderd zo heeft een ' Amerikaan se woordvoerder woensdagavond meegedeeld De Amerikanen hebben een protest ingediend bij de Russi sch vertegenwoordiger op het lucht veiligheid^centrum van Berlijn In en rond Utrecht nog volop ruimte Van een onzer redacteuren ' UTRECHT — Het zal van het pinksterweer afhangen Dit zeggen de toeristische deskundigen van de ANVV in hun voorspelliiag hoe druk het buitenlandse bezoek aan Nederland dit weekeinde zal wonden Op grond van de aanvragen bij de buitenlandse kantoren verwachtten zij tot nu toe een omvangrijk bezoek maar geen overweldigende drukte Het weer toont zich evenwel van zijn mooiste kant Het is daardoor heel waarsohijnlijk dat zaterdag nog een enorm aantal Duitsers in het Roergebied in hun auto's stappen en naar Nederland rijden Dit ge beurde vorig jaar ook toen oins land 570.000 buitenlanders ontvfng De boekingen in hotels zijn zeer behoorlijk al is overal nog hotel en pensionruimte te krijgen Vandaag nam het aantal besprekingen in snel tempo toe Amsterdam is al aan het vol lopcj Groepen toeristen zijn in de hoofdstad niet meer onder te brengen In ieder geval zal er een massaal leger van binnenlan 2 toeristen op de been komen die voor een gewel dige drukte gaan zorgen aan de kust de Veluwe de merengebieden en op de kampeerterreinen De verkeers politie heeft alle voorzorgen geno men om de te verwachten verkeers stromen op de grote wegen goed te verwerken De kampeer informatie dienst van de ANW komt ook voor het eerst op de been om de kampeer ders straks daarheen te leiden waar zij nog plaats vinden hun tent of karavaan neer te zetten Op twintig plaatselijke kantoren van de VVV staat de logies informatie dienst ge reed die centraal van het hoofdkan toor der ANVV te Den Haag wordt geleid Die plaatselijke VVV's maken „ de borst nat " om de drukte voor hun balies de baas té kunnen zij hebben op ruime schaal extra perso neel voor de pinksterdagen in dienst genomen Een bijzonder soort toerisme is het Duitse grensbezoek dat vrijwel uit sluitend „ koopbezoek " is in dicht bij de grens gelegen plaatsen zoals Ven lo Enschede Maastricht e.d Dit be zoek zal op zaterdag zeker weer gro te vormen aannemen speciaal voor de levensmiddelen winkels De Ne derlandse huisvrouwen in die plaat sen zullen er goed aan doen op vrij -* dag hun boodschappen voor ' t week einde te halen Zaterdag komen zij er zo heeft de ervaring uitgewezen vrijwel niet aan te pas Zó is het lang geleden luel eens aan ome stranden geweest Zou het déze pinksterdagen weer zo druk worden langs de Noordzee Utrecht plaats genoeg la Uliecht is het nog rustig In de hotels is meel plaats dan een paar weer goed bij De kantine ziet er fleurig uit en alles is klaar voor de ontvangst Johannapolder is een ty pisch passantenterrein en de echte drukte moet daardoor nog komen In de hossen Advertentie -^ k'^^a Kampeerterrein Dijnselhoek in Huis ter Heide heeft een ander ka rakter Het ligt in de bossen en trekt kampeerders voor langere tijd Er staan al tientallen tenten deels van mensen die ze zondag hebben neer gezet en die met pinksteren terug komen voor een groot deel bewoond door mensen die er een heel lang pinksterweekend van maken of die al met hun zomer-vakantie begonnen zijn jiainol weer vandaag V „ De eerste kampeerders hebben we eind februari gehad " zegt kamp leider H Hassoldt „ JMaar werkelijk menens wordt het nu pas " -¦- En de zon van dfezé donderdag ' zal wel maken dat in heel veel gezin nen vage uitgaansplannen plotseling vaste vorm krijgen zodat het met pinksteren nog wat worden kan ' mm aai's sta Sluit Romme vrijdag zijn informatie af Van onze pari redacteur DEN HAAG — Militaire koeriers hebben de voorzitters van de vflf grote fracties de stukken gebracht waarin de standpunten van alle frac ties ten opzichte van de leidraad van prof Bomme zyn vervat De fractievoorzitters hadden de infor mateur gemachtigd hun afzonderlq ke conclusies aan de andere betrok kenen bekend te maken Dit is het voorspel voor de tweede gezamenlq ke bespreking die de fractievoorzit ters vrqdag met prof Bomme zullen hebben De kabinetsinformateur zelf is van daag in zijn huis in Bloemendaal ge bleven om de conclusies van de frac tieleiders te bestuderen Hij ontving woensdagavond nog de staatssecre taris van financiën de belastingex pert dr Van den Berge in verband met de belastingvraagstukken die in zijn informatie een grote rol spelen Prof Romme zouvandaag geen ver dere afspraken met politici hebben De wedléop tussen socialisten en liberalen om een plaats in het nieu we kabinet is nog in volle gang Van de ztjde van de PvdA is gepoogd aan te tonen dat de katholieken op een aantal belangrijke punten veel dichter btj de socialisten staan dan by de VVD Liberale politici rnaken uit deze socialistische activiteiten op dat de PvdA tot elke prijs aan het kabinet wil deelnemen Zij wij zen er op dat als de PvdA teveel toegeeft en teveel water in haar wtjn Cycloon treft 0*-Pakistan 123 doden Een wervelstorm heeft gisteren de voornaamste stad en haven van Oost-Pakistan Chittagang van de rest van het land afgesneden Tot nog toe is melding gemaakt van 123 slachtoffers Dit aantal zal vermoe delqk nog stqgen ' Drie schepen ztjn gestrand deelektrische stroom en watervoorzie ning is uitgevallen en hutten zijnverwoest of weggevaagd De Paki staanse radio heeft gemeld dat dewind een snelheid had van 250 kmper uur ' Gunstige primeurs in zuidelijke staten President Kennedy heeft onge veer 75 vooraanstaande zakenlie den g Traagd dinsdag a.s mei hem te beraadslagen over opheffing van de rassenscheiding in het meest zuidelijke dee ] van het land De betrokken zakenlieden staan aan het hoofd van hotels theaters bioscopen vi^arenhuizen en andere zaken Het Witte Huis heeft toegegeven dat Kennedy inderdaad ooli van plan is een wetsontwerp in te dienen tot opheffing van rassen scheiding in winkels en restau rants zoals gisteren gemeld De noodzaak daarvan werd gis teren weer bewezen in Clarksville Tetmessee waar ongeveer 300 ne gers onder vrie zich de befaamde atlete Wilma Rudolph bevonden zou hebben gisteravond tevergeefs geprobeerd hebben zich te laten bedienen in een drive-in restau rant De gerant had de deur ge sloten en de groep ging na een uur gewacht te hebben maar weg Inmiddels komen er uit de staten Noord-Carolina en Kentucky ter afvdsseling v»n de vele berichten over demonstrsities relletjes en arrestaties nu twee gunstige mel dingen van rassengeiykheid Voor het eerst in de geschiedenis Dodelijk ongeluk in internaat Toen de 16-jarige scholier D A van de Weg verblijvende in het in ternaat Huize Scherpenzeel " maandagavond omstreeks 10 uur op blote voeten en met een lees lampje in zijn handen door zijn ka mer manoeuvreerde kreeg htj de stroom door zijn lichaam Zijn kamergenoot dié zag wat er gebeurde trok wel direct het stek kersnoer uit de contactdoos doch het was al te laat Medische hulp werd ingeroepen doch de dolrter kon slechts de dood constateren Achteraf bleek het verhindings snoer bij de bevestiging aan het lampje contact te hebben gemaakt met de stalen voet van het lamp je ^ k \ unt Deze laatste mening blqkt te wor den gedeeld uit kringen van de KVP die van oordeel zyn dat de VVD met heel wat punten uit de leidraad minder moeite heeft dan de PvdA Een woordvoerder van de anti-revo lutionairen zag daarentegen een ze ker evenwicht in de mate van me ningsverschil van de confessionele fracties met de VVD en PvdA Het is nog steeds te vroeg aldus deze politici om na te tellen op hoe veel punten tussen bepaalde fracties overeenstemming bestaat Het is nog niet bekend welk gewicht de fracties aan de verschillende punten toekennen Dat zal vrijdag blijken in het nieuwe gesprek met de in formateur prof Romme namelijk hebben negers en blanken in Charlotte Noord-Cörolina in hotels en restaurants g e z a m e n 1 ij k de lunch gebruikt Een ' andere primeur heeft deuniversiteit van Kentucky die alseerste zuidelijjce universiteit negersin haar atletiekploegen zal toe laten Advertentie VOCHTDICHTE TENT VOOR SIGAREN Ook in een dubbele dubbéTdaèé tent worden sigaren vochtig Net als in een caravan Alleen in de goede sigarenwinkel wordt de gevoelige sigarensmaak af doende tegen vocbt beschermd Toch kunnen kampeerders te genwoordig rustig êen paar doosjes sigaren meenemen Als ^ het maar Senator Special seno-t ritas zijn Die milde geurige sigaartjes hebben hun eigen vochtvrij e tent de unieke lucht dichte Tropical-verpakking Gaat U er op uit in weekend en v&kantie Wilt U toch lekker droog roken Neem dan de doosjes-met-de-flappen mee Koop Senator Special senoritaa van 14 et Sterk pleidooi voor Europees hewindsman Vier vooraanstaande politici dr J A H ' J S Bruins Slot dr W Drees prof mr P J Oud en dr H W Tila nus hebben zich aangesloten bij de conclusies van een groep deskundi gen dat in het Nederlandse kabinet een plaats moet worden ingeruimd voor een Europese bewindsman Dr Bruins Slot meent dat men ' t best een minister voor Europese zaken kan plaatsen bij de minister-presi dent de drie anderen geven echter de voorkeur aan een speciale staats secretaris op het ministerie van bui tenlandse zaken zo blijkt uit hun antwoorden op vragen over deze kwestie die zijn gepubliceerd in „ Nieuw Europa " het orgaan van de Eu"opese beweging in Nederland - Ver Staten hebben nieuwe raket in studie De Amerikaanse luchtmacht meldt dat in de Verenigde Staten een projectiel in studie is met een tweemaal zo groot bereik als de hui dige intercontinentale raketten De studie geldt in het bijzonder de ont wikkeling van een speciaal elektro nisch besturingssysteem Tijdens een gedeelte van zijn traject zal het projectiel een nauwe baan om de aarde beschrijven.Van deze baan uit kan de raket dan in verscheidene richtingen worden gedirigeerd In tegenstelling tot de thans gangbare raketten hoeft hét traject dus niet reeds bü de lancering worden vast gesteld aldus generaal Holzapple directeur van de afdeling produktie van de logistieke dienst van de luchtmacht g Overwegend zonni ' = WEERSVERWACHTING van het = KNMI geldig tot vrijdagavond = opgemaakt te 11.15 uur = Droog overwegend zonnig én = warm weer Zwakke tot matige = langs de Waddenkunst af en toe ~ krachtige wind tussen Noordoost ^ en Oost ^ ^ ZON EN MAAN = V r ƒ d a g Zon op 4.28 zon = onder 20.48 Maan op 13.20 maan ^ onder 2.17 1 Europees weerrapporf Donderdag 7 uur v.m Max Neersl Station weer temp afgel gisteren 24 u Stockh licht bew 26 gr D mm Oslo licht bew 24 gr 3 pim Kopenh on bew 20 gi 0 mm Londen geh bew 13 gr 0 mm 20 gr 0 mm A'dam licht bew Brussel mist 15 gr 0 mm l.uxemb onbew 22 gr 5 mm Parijs mist 15 gr 0.1 mm ' Irenoble zw bew 23 gr 5 mm Nice zw bew 25 gr 0 mm Berlijn licht bew 24 gr 0 mm München onbew 21 gt 0 nm ¦ Zurich half bew 21 gr 7 mm fïenève zw bew 23 gr 0 mm I.ocarno zw bew 22 gr 13 mm Wenen onbew 22 ai 1 mm [ nnsbrucl zw bew 25 gr 0 mm Belgrado niet ontvangen Athene onbew 27 gr 0 mm Rome half bew — 0 mm - Ajaeclo zw bew 24 gr 0.4 mm Madrid zw bew 25 gr 0 mm Mallorca onbew 27 gr 0 mm f.lssabon hall bew 26 gr 0 mm niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT 
DONDERDAG 30 MEI 1963 PTRECHTSCH NPJ ^ ÜWSBLAn AFSCHEIDSCOLLEGE PROR R C RmMKE Mogelijk mens te kennen in wetenschappelijke zin Wenselijkheid twijfelachtige consequenties gevaarlijk Advertentie Namaak-bruidegom werd ingeschakeld Oindat de hruidsauto niet kwam opdagen Van een onzer verslaggevers BRUIDEGOM Piet Jansema een 24-jarlge timmerman uit de Utrechtse wijk Zuilen wist woensdagmiddag niet hoe hij het had Alleen was hij in het ouderlijk huis achtergebleven wachtend op de bruidsauto die om 12.30 uur voor xou rijden om hem met het bruidsboeket naar zijn bruid in de wijk Hoograven aan de andere kant van de stad te brengen Maar er kwam niets Om 12.50 uur begon de ijsberende heer Janse ma het uitzonderlijk warm te krijgen 13.15 uur was immers het vastgestelde tijdstip voor het huwelijk in Utrechts stad huis Zou de huwelijkssluiting gevaar gaan lopen mcz&uMJ presenteert zijn grootse VOORJAARSCOLLECTIE SUEDE JASJES Exclusieve modellen voor dames en heren zowel in het korte als langere genre Kom kijken en ontdek dat extra vleugje cachet bij € n^(£oiAMj in de St Jacobsstraat 21 V Hoe blij verrast zult u zijn door de originele vondsten in charmante accessoires zoals hand schoenen tassen parapluies enz Muziekgezelschappen geven massale show Slotlaan winkelen prettig winkelen ~^* ST Ruime porkeergelegenheid en brede trottoirs langs meer don 100 speciaal zgl»»>»»»*»««««««»»»»« «*»»»» **»*»***• cJLacktlae gLi T Mimen Stuur S.V.D I ^ neem aan dat alles bij u in kannen * *•' * en kruiken is Dat u de bevestiging *» F>n l^;)nrtiV ^^"^ i ^^'^ '^°*^ 1 ^" ^^ kaartjes voor alles ccii ivcioiLjc ^ ^ jjg gj,jjjg ggjg envelop keurig bij el - kaar hebt en dat u uw koffer alleen nog maar behpeft te pakken en de centjes bij u behoeft te steken om verzorgd en onbezorgd het onbekende tegemoet te gaan Is het Majorca dit jaar Of Ibitza Of Spanje Joegoslavië of dat geheimzinnige plaatsje dat nest gekleefd aan de rotsen van de Rivièra waar nog nimmer een blanke voet het kiezelstrand heeft betreden In ieder geval hoop en verwacht ik dat als het grote ogenblik is aangebroken dat ge uw eigen bed en bankstel in de eenzaam heid van een onbewoond huis achterlaat en ge de smalle deur naar uw vestibuultje dicht trekt alles verder zo verlopen zal als ge gewild en gedroomd hebt zonneschijn en knapperende brood jes vrede en rust en een heldere kamer Een wijntje met uw eigen Trijntje op z'n tijd Ik vermoed wel dat de meneer van het reisbureau het alle maal opperbest voor u in orde heeft gemaakt Hebt u wel eens bedacht dat het nauwelijks meer dan een eeuw geleden is dat alleen de heel dapperen de enge grenzen des vaderlands overschreden Dat trekschuit en diligence als enige middelen van vervoer de mens ter beschikking stonden en dat er toen niet een reisbureaumeneer was omdat er niet een reisbureau bestond Wie toen reizen wilde deed dat geheel op eigen gelegenheid en risico H.ij had de beperkte keuze tussen de toevallige post koets of de eigen benenwagen Voor die keuze werden aUeen de manmoedige avonturiers gesteld Een kleine handvol onverbeter lijke romantici wier heldhaftigheid verbijsterend mocht heten De gehele rest bleef thuis en maakte wandelingetjes naar de theetuin de eeuwige theetuin in de buurt Het is altijd een flauwiteit de vraag te stellen Dacht jij nou werkelijk dat de mensen toen zoveel ongelukkiger waren dan nu Maar het lijkt in ieder geval wel zeker dat bet-overgroot vader niet boos zat te grimgrammen in zijn groezelige baard omdat hij niet naar de Costa^Brava kon of dat zijn beminnelijke gade uw over-over-grootmama in haar hoge stoel bij het venster handenwringend zat te snikken omdat de trein en het vliegtuig nog niet uitgevonden waren en omdat zodoende Majorca bui ten haar bereik lag De lieverd wist niet beter En een voetreis naar Rome kwam niet bij haar op Trouwens in de theetuin was het best gezellig Wonderlijk nietwaar dat de mensheid het enige miljoenen jaren lang zonder reisbureaus heeft moeten en zelfs kunnen stellen en dat het buitenland in de onbereikbare verte lag of dat nu Parijs of Peking Luxemburg of Londen was Maar gij wordt ook bet-overgrootvader en - moeder en yfi & dan leven zullen zich erover verbazen dat gij het zonder maanreisje hebt moeten doen Voor de begrippen van wie dan jong zijn zal Majorca even dichtbij liggen als die theetuin voor ons Voor hen zal de snelheid van ons snelste vliegtuig even langzaam zijn als voor u die van de trekschuit Alleen reisbureaus zullen er niet meer zijn Dat wordt be moeienis van de staat die zal uitmakenwaar ge uw vakantie zult doorbrengen j^COy^A /" Wees maar blij dat het nog zo laat niet is ji^xrftjQ Veel plezier en stuur een kaartje naar r£.^^Ci/Ai PBOF dr H C Rii/mke ten tijde van « gn rectoraat kern van de aarde was doorge drongen Er is alle reden tot tevredenheid nu de analytische mijnbouw zo veel van waarde naar boven heeft ge bracht al raakt zij niet de kernen van het menselijke zieleleven Prof Rümke zei in de toekomst nog veel van nieuwe wijzen van werken te verwachten Hij sprak uitvoeriger over de nieuwe hang naar precisie naar zuiverheid van methode Het zijn vooral psychologen die hier de weg wijzen Hij noemde in dit ver band met nadruk de methodologie van De Groot Nauwkeurige bezinning op de methoden zal de verschillende rich tingen dichter tot elkaar brengen In de sociale psychiatrie zal dui delijker gaan blijken welk gedeelte van haar werk meer behoort bij de psychologen sociologen economen criminologen cultuurphilosophen en geestelijke verzorgers Het écht psychiatrische gedeelte zal zich ze ker — en terecht — uitbreiden maar kan alleen zich verdiepen op de bodem van wetenschappelijke vondsten in de klinische psychia trie Grenzen Prof Rümke kwam hierna tot een aantal problemen die hem zeer ter harte gaan de grenzen der psychiatrie en psychologie bij de pogingen het wezen van de mens te doorgronden en kenbaar te ma ken de overgangen tussen gezond en ziek psyclaisch leven de bete kenis van de dood de ontwikkeling van de individuele mené als een creatief proces en ten slotte de grote vragen omtrent goed en kwaad in psychologisch en psycho pathologisch opzicht De problemen van „ goed en kwaad " zijn in onze wetenschap schromelijk verwaarloosd vond prof Rümke Hij liet zien hoe be kende onderzoekers als Jung Blns wanger Alexander Hartmann Ca ruso Teilhard de Chardin om dit probleem heen lopen het kennelijk ontwijken Impulsen tot het den ken hierover kreeg prof Rümke door te zoeken naar het verschil tussen „ sadisme " en „ wreedheid " en meer nog uit het volgens hem nog lang niet genoeg bewonderde boek van Mulisoh over het „ Eioh mannproces " SLOTLAAN De scheidende hoogleraar eindig de zün college met er nogmaals op te wijzen dat wij de mens niet ken nen Of het mogelqk zal ztjn ooit in wetenschappelijke zin de mens te kennen is een open vraag Of het gewenst zou zijn hem weten - UTRECHT — Geboren Fran ciscus A M z v H R M Heijer man en G Th Hofman Vechtplant soen 54 George z v F Welsing en T L v der Hoeff Achterom 8 Mil co C z v C de Jonge en P D van Muijden Tolsteegplantsoen 38-111 John z v J G de'Vos en G van Rhee È Zoudenbalchstraat 40 Thomas M P A z v W P J Snoeren en A M C van Bavel Schonauwensingel 16 III Marcel J M z v J A van Kouwen en C G v den Brink Barkasstraat 54 Fre derik W z v L H J v Soest en G H Beijloo Zeist 2e Dorpsstraat 45 Erik z v H Neijmeijer en E J van den Berg Maarssen salonwa gen a.h Zandpad Oud-Zuilen Anto nie E O P z v A W Kraaü en P E Maurer Spinozaplantsoen 34 n Marco D z v D de Boer en A J M ' Kusters J P ' Coenstraat 26 bis Dorien J d v A Loozekoot en H Akkerman Kruisweg 16 bis Syl via d V C de Bie en C Gerwig Bouwstraat 71 Willemina B d v J Smit ' en B Verhoef Renstraat 10 Wilhelmina M d v C A Groenen en A Herber L Couperusstraat 7 H Herma d v J A Schuren en H Drenth Von Humboldtstraat 56 Irene G d v J Frank en A van Ree E van Pijlsweerdtstraat 18 bis A Sacha N d v W J v der Voorn en C G H Blom Lamerislaan 85 Annemieke d v J G van Haaf ten en W van Maurik Beverstraat 37 bis Sacha d v W K H Leen en I Westdorp Hoogstraat 73 Yvonne W d V W van de Sanden en W J Quik Riouwstraat 74 Ondertrouwd Eduard Bol en Louise A Henny Adrianus Bon - Volkszcing door 300 scholieren Van een onzer verslaggevers De Utrechtse harmonie - en fan faregezelschappen houden woensdag 5 juni op het Smaragdplein in Utrecht een massale muzikale show die genoemd wordt De Stichtse pa rade Van hoed tot helm De gezel schappen hebben zich onlangs ver enigd in een comité ter behartiging van hun belangen Het ligt In de bedoeling van dit comité om met deze showdegeschie denis van ' t Utrechtse muziekleven in al zijn facetten te tonen Uitge beeld zal worden hoe de beginperio de was en wat de muziekbeoefenaar als ideaal ziet Tijdens het program ma zal een omroeper de verschillen de fasen van de ontwikkeling van ' t harmonie - en fanfaregezelschap toe lichten Het spectaculaire schouwspel be gint om 19.15 uur wanneer uit ver schillende wijken van de stad de mu ziekkjorpsen een stertocht naar het SmaEagdplein beginnen Van 19.45 uur tot 20.15 uuk houden Voor ƒ 1000 aan ruiten vernield Een dezer dagen werden 28 rui ten vernield voor een waarde van ƒ 1000 De ruiten zaten in in aan bouw zijnde huizen in Overvecht De heer D Schaap een 50-jarige schil der uit Huissen deed aangifte Voor Stadsnieuws zie ouk pagina 4 schappelqk te kennen wordt door spreker betwüfeld Het zou voor de mensheid uiterst gevaariyke consequenties kunnen hebben niet minder ernstig dan het vrijmaken van kernenergie Advertentie ouvrie en Ivonne J M Willemse Benjamin J Bos en M van lepe ren Jacobus C A v Breemen en Johanna J M Jonkers Jan H van der Bij en Johanna Boerkoel Willem van Dijk en M Ch v Zui den Gerrit M Bijkerk en Beren dina R Bakker Bernard Duiver man en D A Heeger Frederik D J van Dijk en Clasina J v den Heuvel Martinus J Ester en Aafje de Jong Johannes L F Gerbran dij en Jenny E L de Fouw Jan Haaksman en Cornelia P Gade mans Petrus P van den Bosch en Josephina H Beeken Bernard H M J Buijs en Adriana Voogt Victor J Feron en Elisabeth M Goes Nicolaas Chr de Groot en Bastiaantje v der Hagen Johan nes P de Heus en Elisabeth Roo waan Henderik J Dekker en Mar garet A Ackerley Johannes H v Essen en Helga Buurmeijer Ri chardus M de Groot en M Rans dorp Jan G Hogendoorn en Johan na M Vlug Willem S Hulscher en Bernarda A v Dommelen Jo hannes Kabel en Johanna W v den Heuvel Antonius C Lenting en Rebecca van Nus Gerben Tj Hobma en Wllly M Cl Francois Gerardus Koopmans en Christina van Laaren Piet Ligteringen en Hillegonda Jansen van Jorksveld Emiel Lopes Dias en Dorothy E C Sutherland Bertus A B Mul der en Pieternella J Hardon Nico laas Th G van Paridon en Geer truida M de Groot Johannes H van Renswoude en Johanna J van Lent Hendrik Richel en Irene M E v Rijn Coenraad Chr v Rooüen en Maria Ipenburg Willem L Schuitemaker en Wilhelmina Lin - ongeveer 300 leerlingen van lagere scholen een volkszang De kinderen zingen tien lie deren begeleid door de KoninklijkeUtrechtse P.T.T fanfare Onder Ons.De dirigent is de heer G A Groen man De algehele leiding van dezevolkszang berust bij de heer H.^Kwakkel ' Na deze volkszangdemonstratie begint om 20.15 uur de eigenlijke muziekparade Van hoed tot helm on der leiding van de trompettist Willy Schobben De gezelschappen zijn Maranatha N.S.-Harmonie Forssando Drum band Boekhovens fanfare Gevu Eleotra Zuilens fanfare Hamburger Jaffa Crescendo St Caecilia ' De Bazuin Utrecht Noord Harmonie-or kest Koninklijke Utrechtse P.T.T fanfare Onder Ons K.U.D.O en Harmonieorkest Utrecht 8000ste SLOTLAAN MEJUFFROUW E M W Vrees wijk kandidate in de recJitsge leerdheid te Utrecht werd woens dag als 8000ste ingeschreven aan de rijksuniversiteit Zij ontving van prof dr W C van ünnik rector magnificus het ' boekje De universiteitsgebouwen te Utrecht schoten Johannes W C M v Straalen en Gerrie M de Haan Johannes H Temming en Elisabeth Schouten August M Marengo en Thekma C Seca Dirk A Mulder en Gerritdina J Maarschalker weerd Bernhard J Peters en Jan tje Balsters Ronaldo H da Silva en Helen H A Verschuur Jan van Schaaik en CoUeta C H v de San de Johannes Stooker en Antonia W van Zeist Qerardus A Verheyen en Wilhelmina A M de Bont Louis H Vesters ep Gerharda H Herf kens Remmelt C v Vliet en Jo hanna van Droogenbroek Anllhonie V Amerongen en Cornelia E v Dtjk Hermanus A W Baars en Antonetta H M Vermeulen Jur jen J Berendes en Johanna Fr A Baijings Dirk Ch v Weelden en Hendrika M A Sneüder Johan v Oort en Petronella M Borawitz Gehuwd A J M v Vlaar dingen en T S van den Kroef Griftstr 3 bis J de Vries Vrone steinln 5 en C A Th v de Lustgraaf Thorbeckelaan 2 L Motshagen en G Th Claes Baarn V Heemstraln 33 W H W Vast rick Abstederdijk 319 en A M J Beek Alblasstr 8 bis / W Mulder en A M Zirkzee Ev Zoudenbalch str 26 P Jansema Lelimanstr 32 en E Oosterveld Or Nassauln 55 J Hanepen en M P C Blijen berg Olmstr 6 G D Pleijar Burg van Tuylkade 41 en M C van der Meijden J Camphuijsstr 14 J R V Weerden en E J Uringa Ev Zoudenbalchstr 19 J M.Swart Driesprong 4 en M M Zwanink Hooft Graaflandstr 83 J A Laar hoven en A C J Ligthart Bellamy straat 9 bis J P M Steenbrink Maarssen Maarsseveensevaait 66 en J C J V den Brom Sumatra str 2 bis G W Makkinga en W gelukkig verenigd SNEL klopte de bruidegom bq een buurman aan Help me ik moet rechtstreeics naar het stad huis wil ik niet te Iaat komen De buurman hielp en reed met zQn auto de heer Jansema naar de ambtenaar van de burgerlij ke stand Onderwijl werd er op verzoek van de bruidegom naar een buurman van de bruid ge telefoneerd om een boodschap door te geven Deze boodschap moest luiden Ik ben naar het stadhuis Door een onopgehel derd misverstand werd het on geveer Ik kom met een auto naar het huis van de bruid BRUID — de 23-jarige Enge lien Oosterveld secretaresse van de christelijke atletiekvereni ging Vitesse — en wederzijdse in spanning wachtende familie hadden natuurlijk niets anders verwacht Men begreep echter dat de boodschap gedaan werd om de vertraging waarover men zich al ernstig ongerust maakte Er is hem toch geen ongeluk overkomen " te ver klaren Zoals de bruidegom ge wacht had zo wachtten bruid en bruiloftsgasten maar er kwam nog steeds geen bruide gom Golven INTUSSEN - 1 -^^ ' de ' bruide * gom al in het Stadhuis aange komen 13.05 Hier was hét weer zijn beurt om te vvachten Ook de Eimbtenaar van de burgerlijke stand wachtte maar om 13.25 werd hem dit te gortig Hij mocht dan wel to zijn toespra ken de golven van de levenszee aan echtparen voorschilderen maar deze golven dreigden hem te hoog te gaan Daarom liet ook hij naar de buurman van de bruid bellen en dit tweede telefoongesprek inhoud Waar blijft de bruid de bruidegom wacht hier met smart kwam goed over DE FAMILIE in Hoograven was opgelucht maar nog niet zonder problemen Het raadsel van de van route veranderde bruidegom bleef nog een raad sel dat pas bij de samenkomst in het stadhuis opgelost zou worden Maar men moest ook nog deze vraag beantwoorden Kan men een bruid op weg naar het stadhuis alléén in een auto laten zitten Zou iedereen die de stoet zou zien zich niet af vragen Waar o waar is de bruidegom ER WERD een namaakbrui degom ingesteld Een der gasten in zwart pak nam plaats naast de bruid om voor het meeleven de publiek langs de route voor de gelukkigste man van de dag door te gaan Eerst in het stad huis kon de bruid haar bruids boeket en haar echte bruidegom in ontvangst nemen " Precies op tijd STRALEND luisterde het paar daarna naar de amb tenaar van de burgerlijke stand Maar of zij alles goed gehoord zullen hebben De ja-woorden klonken in ieder geval precies op tijd en dat was iets dat men van de voorafgaande gang van zaken niet kon zeggen Achter af bleek dat alles veroorzaakt was doordat de bruidsauto on derweg pech had gekregen Hiervan zou niet tijdig bericht zijn gegeven Van de zijde van het verhuurbedrijf kan men ho ren dat men heeft laten be richten Neem een taxi want we hebben pech Hoe het zij het echtpaar denkt nu met een glimlach aan de trouwdag terug En allen die hen kennen wen sen hun een lang en gelukkig leven toe van Soest Tulpstr 34 bis N B M Uiterwaal Bellamystr 25 bis en C Verbon Rijnlaan 31 A Middelhuls Vleutenseweg 417 en A M v Vhet Van Meursstr 6 L B M Peters en A J de Jong Pippelingstr 4 Overleden Cornells van Eijl wed V A M van Gent 89 jr Kedichem Kerkstr B 55 Gijsbertus van Zomeren geh m H van Put ten 77 jr Hovenstr 9 Wilhelmus van Kooi geh m M Paulus 72 jr Joh V Andelstr 25 Evertje H V Amerongen wed v W Sülzle 79 jr A Numankade 43 C H Goe bertus geh m J S Dekkers 83 jr Lessingln 61 II Johann H Broekman geh met J C Zeilstra 62 jr Verl Hoogravenseweg 148 A Uitreiking Nieuw Guinea-kruizen Burgemeester De Ranitz reikt woensdag 5 jund het Nieuw Guinea-herinneringskruis met daarbij beho rende oorkonde uit aan zestig per sonen Aanvang 11.30 uur in het Utrechtse stadhuis Advertentie WEES WIJS NEEM EEN GOEDE REISGIDS en TOERISTENKAART MEE OP REIS Een ruime collectie heeft Boekhandel van der Galie v/h Vet OUDEGRACHT 261 ¦ AGËNDA ^^ DONDERDAG DOMTOREN Domplein 19.30 uur Met klokjes carillonbespeling door Chris Bos GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 19.30 uur Clubavond schaakclub Utrecht STADSSCHOUWBURG 20 uur Haag sche Comedie Tocht naar het öuistei TIVOLI 20.15 u U.S.O.-concert Lente serie o.l.v Frits Knol solist George van Renesse piano HOTEL NOORD BRABANT 20 UUr Ne derlandsche Vereeniging van belang stellenden In het spoor - en tramwe zen de heer J Ruanjer Gooise Tram Maatschappij In de jaren 1925—1939 GENOOTSCHAP KUNSTLIEFDE No belstraat ¦ 12 a 20 uur Opening ten ' toonstéllirig Werken van leden door mr J H des Tombe B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 UUr BB-Io kaal Oude Gracht 290 Cursus EHIO gew help gel pUchtnoodw.ï Kantine Reinigingsdienst Vaalt elem cursus redding-ordonnansen BB lokaal Vaalt HerhallnEsoefenlng reddingspi 7 en 8 plichtnoodw Brandweerpost Zuilen Herhalings oefening peloton 3 plichtnoodw Advertentie CORSETSPECIAALZAKEN VISMARKT IS NACHTEGAALSTRAAT 7 » VRIJDAG HOTEL NOOHD BRABANT 10.30 UUr Algemene Vergadering Centrale Bond van Onderling beheerde Ziekenfond sen dr J H Baaij Ziekenfondsen en gezondheidsopvoeding en - voorlichting KLOOSTERHOF 10.30 uur Ontvangst reünisten Utrechtse Technische Ver eniging DOMTOREN 12-12.30 uur Carilloncon eert t.g.v het 10e lustrum van de Ü.T.V HOGERE TECHNISCHE SCHOOL voor de Bouwkunde Vondellaan 2 M30 15.30 uur Tentoonstelling Kunstmin " inzendingen van de fotowedstrijd t.g.v 60-jarig bestaan van de Utrechtse Technische Vereniging 16 17 uur Receptie GEBOUW VOOR K EN W 20 UUr Op treden van cabaret Lurelei t.g.v 50 jarig bestaan U.T.V 22 uur Bal t.g.v sluiting lustrum m.m.v New Orleans Syncopaters OP - EN OVERSLAGBEDRIJF „ Utrecht " Atoomweg 61 16 uur Opening van het bedrijf door jhr mr C J A de Ba nitz R.K TECHN SCHOOL ST MAARTEN Johan de Meesterstraat 7 19.30 uur Uitreiking der eindgetuigschriften aan de leerlingen GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 19.30 uur Sluitingsavond van de Christelijke Jongens Nijverheid » Avondschool HET GROENE KRUISGEBOUW Zui lenstraat 19.30 uur Clubavond Utr schaakclub De bom STADSSCHOUWBURG 20 uur Toneel groep Ensemble Hendrik IV HOTEL NOORD BRABANT 20 UUr Automobiel Technische Club de heerC Sickens Benzlne-lnspuitlng oeSchafer apparatuur en haar wer king mm 55 « ENGELSE KERK Van Hogendorppleln 21.30 uur Avondgebed Voorstellingen 14.S0 18.45 en « 1 o "^* CAMERA Pas op voor zakkenrollen met Heinz Rühmann 14 jaar.CITY Het geheime teken van d Artag ¦ nan 14 laar ^ Fll.MAC 10-18.30 uur Actualiteiten «» i = lee't PAl.ACE Het masker der demonen 18 jaar SC Al A werkdagen 14 30 18.45 en 21 -» uur Dokters zonder masker 18 ] r STliniO voorstellingen een kwarnw later VIvre Si vie 18 jr REMBRANDT daselljks 14 en 20 uur - West Side Story 14 Jr VREEBiiRC Ik beken ' 18 r vao »» red Hitchcock < OI.YMPIA De luchtslag om Japan " >¦ Zie voor bioscopen k »""»"^* Jf *!» de rubriek Het weekend wenM w pagina 9 1 
UTRECHTSCH NIEIIWSBT,AD DONDERDAG 30 MEI 196S Opheffing prijzenheschïkking Cafe-tarief mag Gen * De Gaulle gaat Kennedy bezoeken Ir Den Hollander morgen 70 jaar om Maar het zctl wel niet voor einde 1963 zijn I Van onze correspondent - PARIJS — Generaal Charles de Gaulle is ziöh bewust dat bij Amerika's president John F Kennedy die alweer twee jaar geleden samen met zijn echtgenote zijn opwachting in Frankrijk maakte nog een „ tegenbezoek schuldig is " Door middel van die laatste formulering die du5 niet bepaald uit munt door spontane hartelijkheid heeft de minister van voor lichting Peyrefitte na de zitting van het kabinet van gisteren in Parijs dit nieuwe reisplan van het Franse staatshoofd met bestemming Washington bekendgemaakt Vrijdag 31 mei zal dr ir F Q den Hollander President van het college van curatoren van de Technische Hogeschool in Delft zijn zeventigste verjaardag vieren Dr ir Den Hollander heeft in de loop der jaren verscheidene hoge functies bekleed Van 1938 tot 1939 was hij onderdirecteur van.het Staats bedrijf der artillerie-inrichtingen van 1940—1941 directeur van dit bedrijf In mei 1945 trad hij als op als ge machtigde der vertrouwensmannen van de regering voor het Ministerie van handel nijverheid en landbouw In hetzelfde jaar werd hij directeur generaal van het verkeer bij het mi nisterie van verkeer en energie Ver volgens werd hij benoemd tot direc teur plaatsvervangend president-di recteur der N.V Nederlandse Spoor wegen Op 1 januari 1947 werd presi - dent directeur van de Nederlandse Spoorwegen welke functie hij tot 31 december 1958 bekleedde Hij is op het ogenblik voorzitter van de raad van commissarissen van de KLM ISlasleep van de zctak-Penkofsky Hoge officieren en geleerden De door pech aohtervolgde reu sentanker ^ SSO Den Haag " op het laatste stuk van zijn proef vaart Op de Nieuwe Waterweg trekken vier sleepboten het on fortmnlijjke schip naar de werf ¦ waar de reparatie zal plaats ' vi/n den Tegen multilaterale NatO'kemmacht Obpositie in Lagerhuis Oe Thant in juli naar Hongarije De secretaris-generaal van de VN Oe Thant zal in juli een bezoek aan Hongarije brengen zo is gis teren officieel in New York bekend gemaakt Dit is de eerste bevestiging van hardneltkige geruchten dat de se - cretaris generaal deze zomer ge hoor zou geven aan de reeds lang geleden gedane uitnodiging van de Hongaarse regering Het zal het eerste bezoek van een hoogge plaatste VN functionaris zijn sinds de opstond in Hongarije van ' 56 Oe Thant zal naar Boedapest gaan in de loop van zijn jaarlijks be zoek aan Europa ter gelegenheid van de zitting van de economische en sociale raad der VN die op 2 juli in Geneve begint Men verwacht dat de algemene ver gadering nu de geloofsbrieven van de Hongaarse afvaardiging naar de VN zal erkennen een kwestie die sinds de opstand slepende is gehouden De positie van kardinaal Mindszen ty die sinds de opstand in het Amerikaanse gezantschap in Boe dapest verblijft zal naar men vermoedt geen onderwerp van ge sprek vormen tussen Oe Thant en de Hongaarse autoriteiten Zeg jongelui I 1 schuif eens op FELIX is niet alleen voor jullie maar ook voor mij | y ^ «^ mmm I MMMi mmm 1 I mmm i j y ^ en voor de hond is er BONZO Nadat enige dagen tevoren juist officieel was verzekerd dat bij het jongste bezoek van de minister van buitenlandse zaken Couve de Mur ville aan president Kennedy de mogelijkheid van een contact tus sen beide staatshoofden niet eens ter sprake was gekomen heeft de aankondiging van gisteren uiter aard nog wat meer opzien gebaard In de lijn der ontwikkeling van üïe wederzijdse betrekkingen die sinds kort in een wat gunstiger richting gaan was een Frans te genbezoek zeker wel gelegen Dat de reis al vast in principe nu al is aangekondigd bewijst ver moedelijk dat de generaal de re sultaten van Couve's beraadslagin gen met de Amerikaanse bewinds lieden eerder bemoedigend heeft gevonden In elk geval heeft Parijs nu een punt willen zetten achter de ver trouwencrisis met de V.S die ongeveer zes maanden geleden door De Gaulle's rauwe perscon ferentie over zijn Europese en Atlantische politiek ontketend werd Heel veel verder kunnen de con clusies voorlopig moeilijk gaan De respectieve standpunten en tegen stellingen inzake de actuele mili taire en politieke problemen in ver band met de atoombewapening het Franse kemzwaard de Europese integratie en de oostwest-verhou dingen zijn immers onveranderd gebleven Raadsel in Huissen Werd't verkeerde graf geopend Van onze correspondent ARNHEM — Over het onderzoek naar het katholieke kerkhof te Huissen is verricht in het graf van de Huissense onderwijzers vrouw Nellie V.-De V worden van officiële zijde geen Inlichtiij gen verstrelrt Uit officieuze bron vernemen wij dat de aanleiding tot het opnieuw opgraven van de stoffelijke res ten niet met elkaar in overeen stemming zijnde verklaringen in de medische rapporten zijn In é é n der rapporten zou zijn ver meld dat zich een tweetal breu ken in de beenderen van de vrouw bevonden terwijl in een ander rapport sprake zou zijn van slechts één breuk Dit heeft bij de justitie het vermoe den doen rijzen dat destijds voor het verrichten van de sectie niet het graf van mevrouw V maar ' n ander graf zou zijn geopend Daar om zou besloten zijn nogmaals tot opgraving over te gaan TEGEN BUS GEBOTST Bestuurder tijdens autorit overleden Het hoofd van de landbouwschool " it Epe Gld de 48-jarige heer Otte is gistermiddag op de weg Elspeet — Vierhouten in zijn auto waarschijnlijk aan een hartverlam ming overleden De heer Otte die juist een verga " pfing in Uddel had bezocht reed i>iet ztjn auto in op een bus met solioolkinderen van de burgemees fer De Vlugtschool uit Amsterdam Drie Itinderen liepen lichte verwon ningen op Als gevolg van de bot sing ontstond een grote ravage Marilou yVüi n de gezagvoerder vragen " iet harder dan ' t geluid te vliegen We hebben elkaar zoveel te vertel len En wanneer er op sommige pun ten misschien een lichte kenteringis ingetreden dan worden de con crete mogelijkheden voor enigerleicompromis toch van beide zijdenklaarblijkelijk nog weinig reëelgeacht Ware het anders dan zou presi dent Kennedy de gelegenheid van zijn a.s reis volgende maand door Europa zeker hebben aangegrepen om in Parijs ook even bij het Ely seé aan te lopen Van geen van beide kanten is echter een vinger in die richting uitgestoken Geen haast t Enige haast wil het Franse staatshoofd althans voor de bui - In het Britse Lagerhuls hebben de conservatieve rechtervleugel en de socialistische oppositie een eerste of fensief geopend tegen het Ameri kaanse voorstel voor een multilate rale Natokernmacht waarover In het begin van de volgende maand in Londen tussen Engeland en Ame rika besprekingen gevoerd zullen worden De Britse onder-minister van bui tenlandse zaken Edward Heath ver zekerde het Lagerhuis dat Engeland nog geen enkele verplichting is aan gegaan en dat Britse deelneming aan een eventuele multilaterale NATO-kernmacht slechts een aan vulling zou zijn van een onafhanke lijk kernwapen dat de Brit'se re gering wil behouden De komst van admiraal Ricketts plaatsvervangend chef van de Ame rikaanse marine operaties naar Londen had tot doel de Britse des kundigen in de gelegenheid te stel len kennis te nemen van de tech nische bijzonderheden van het Ame rikaanse plan De kwestie van de politieke controle zou onderwerp van onderhandelingen uitmaken Verscheidene weinig overtuigde Bakkersknecht pleegde vijftig inbraken Het is de recherche van de ge meentepolitie van Oss in samenwer king met de rijkspolitie gelukt een serie van vijftig inbraken die ge durende een half jaar zyn gepleegd in fabrieken en kantoren in vele plaatsen in Gelderland en Noord Brabant op te helderen Verdacht van al deze inbraken is in Nijmegen aangehouden en in het Huis van Bewaring te ' s Hertogen-bosch ingesloten de 22-jarige bak kersknecht J van R uit Nijmegen ' Na een sorteerproef door de speur hond van de opperwachtmeester De Letter te Rosmalen en die van wachtmeester Var Houten te Waal wijk heeft J van R tijdens een ver hoor door de Osse recherche be kend ongeveer vijftig inbraken te hebben gepleegd Tien daarvan in Nijmegen zeven in Oss en de overigen in Arnhem Zutphen Zevenaar Eist Lent Weurt Berg en Dal Groesbeek Zaltbommel Wijchen Culemborg Eindhoven Tilburg Grave en Ra venstein De meeste inbraken wer den gepleegd in fabrieken en kanto ren enkele in scholen en winkels tenwcFAlA dan ook kennelijk niet betrachtett En zijn woordvocsnera s<»ii«n zich in hun commentareB giste ren dan ook al achter de zwaar bezette agenda van president De GauUe verscholen om de ver wachting uit te spreken dat de president ziiih op z'n vroegst vermoedelijk wel niet voor het einde van dit jaar naar Washih ton zal kunnen begeven Ook een mogelijke datum is dus niet genoemd In juli gaat de generaal zijn half jaarlijkse bezoek aan Bonn bren gen en voor de zomer staat dan ook riog een reis naar Iran op het pro gramma Zijn agenda vermeldt voorts nog diverse propaganda toernees door de Franse provincie en langs de voorsteden van Parijs Van Amerikaanse kant heeft men al voorzichtig laten doorschemeren dat men bij het bezoek van het Franse staatshoofd het accent lie ver niet al te zwaar op de protoco laire aspecten zou willen leggen Men wil dit bezoek dus kennelijk niet al te pompeus in scene zetten Aangenomen kan worden dat president Kennedy weinig behoefte gevoelt aan een triomfale intocht in Washington v^n het Franse staatshoofd zoals De GauUe die niet ongaarne beleeft maar dat hij daarentegen wel heeft ingezien dat alleen in een uitvoerig gesprek onder vier ogen misschien nog de basis voor een redelijke modus Vivendi zou te leiggen zijn conservatieve Lagerhuisleden teken den ondubbelzinnig verzet aan tegen het Amerikaanse plan voor vaartui gen met Polarisraketten die een in ternationale bemanning hebben De socialistische woordvoerder gaf ui ting aan bezorgdheid van de socia listen over een initiatief dat het gevaar inhield dat Westduitsland op de lange duur een soort autonomie op het gebied van de kernbewape ning zou krijgen COLLEGA GREEP IN Man bijna gewurgd door eigen sjaal Van onze correspondent ROTTERDAM — Slechts het ra zendsnelle ingrijpen van een col lega heeft voorkomen dat een Rot terdamse timmerman tijdens een merkwaardig ongeluk door zijn eigen sjaal werd gewurgd Bij het in aanbouw zijnde Ikazia ziekenhuis maakte dinsdag de58 jarige timmerman R de Kruykstaande op een trapleer met eenelektHsche revolverboortol gatenIn een betonbekisting i Op een gegeven moment raakte zijn sjaal in dë boor bekneld On middellijk liet de timmerman de trekker van de boor los maar deze bleef draaien waardoor de sjaal om de hals van de timmerman werd aangetrokken die bewuste loos raakte Een collega reageerde ogenblik kelijk schakelde de stroom uit en sneed de sjaal los De Kruyk#verd naar het Zuiderziekenhuis ter ver dere behandeling overgebracht De oorlogsmisdadigers Minister acht zijn antwoord bekend In antwoord op de schriftelijke vraag van het lid van de Tweedp Kamer de hee - Van Dis SGP of de regering bereid is te bevorderen dat de vier veroordeelde oorlogsmisdadi gers die 0ch nog In Nederlandse gevangenschap bevinden gratie en invrijheidsstelling zal worden ver leend heeft de minister van justitie mr A C W Beerman meegedeeld dat het door hem ingenomen stand punt bekend geacht kan worden uit zijn uiteenzetting ter zake bij de be handeling van hoofdstuk 4 der rijks begroting 1961 en in de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal 6 juni Horeca-sector moet zich wel aan regels houden De minister van economl sdhe zaken heeft er geen be zwaar tegen als na 5 juni 1963 wanneer de prijzenbeschik king dranken afloopt de prij zen in de Horecasector wor den verhoogd Aldus een me dedeling van het ministerie van ecoriomische zaken De prijzenverhoging in de Horecasector zal echter niet meer mogen bedragen dan twee procent van de omzet per bedrijf Hierbij aldus de mededeling van het ministerie is onder meer re kening gehouden met gestegen ex terne kosten met de loonontwik keling in het recente verleden en dé naaste toekomst en met de ren tabiliteifcspositie van deze bedrijfs tak In een aantal uitzonderingsgeval len waarin een'duidelijke verlies situatie kan worden aangetoond zal via het bedrijfschap overleg kunnen worden gepleegd met het ministerie Medewerking héloofd De werkgevers - en - nemersorga-nisaties hebben tijdens het overleg TV-handelaren tegen de macht en voe De Nederlandse Vereniging van Radio detail handelaren wil een eind gemaakt zien aan de zeggen schap van Europese voetbalbonden om televisie uitzendingen van in ternationale voetbalwedstrqden ook in een ander land tegen te houden De vereniging heeft zioh op ad vies van haar advocaat mr h E Pieters te Rotterdam tot de minis ter van economische zaken gewend met het verzoek over te gaan tot onverbindend verklaren van de overeenkomst tussen verschillende Europese voetbalbonden Zij meent dat deze overeenkomst in strijd is met de belangen van de consumen ten de tv kijkers en in de tweede plaats met die van fabrikanten en handelaren van tv toestellen Rebellen ' weer bij de Labourfractie De Labourfractie in het Britse Lagerhuis heeft woensdag vijf link se ' rebellen ' die twee jaar geleden werden buitengesloten omdat ztj in een defensiedebat de officiële par tijlijn niet wilden volgen weer op genomen Het betreft Michael Foot Sydney Silverman Emrys Hughes S O Davies en William Baxter Zij heb ben thans " verzekerd zich aan de partijdiscipline te onderwerpen In de afgelopen twee jaar zaten zij als onafhankelijke " Labourleden in het parlement Zij waren niet uit de partij getreden Beraad in Tokio over Maleisië Premier Abdoel Rachman van IVIalakka vliegt donderdag naar To kio voor een bijeenkomst met presi dent Soekarno van Indonesië met de bedoeling de spanning in Zuid-oost Azië te verminderen Deze spanning ontstond nadat Abdoel Rachman twee - jaar geleden zijn plan voor de federatie IVlaleisië had bekendge maakt Deze federatie die Malak ka Singapore Serawak Noord Bor-neo en ' eventueel Broenei zou moe ten omvatten zou 31 augustus tot stand moeten komen President Soekarno heeft de vor ming van de federatie Maleisië neokolonialisme " genoen^d en vol ledige steun toegezegd aan de op standelingen in Broenei Ooi de Philipptjnen zijn in het ge schil betrokken omdat zij op histo rische gronden aanspraak maken op soevereiniteit over Noord-Borneo Advertentie ^.% XM > ¦^ h oog hun medewerking toegezegd voor de naleving van dit prijsbeleid Mocfht blijken dat de Horeca bedrijven zich niet aan de ge dragslijn houden dan zal de mi nister genoodzaakt zijn opnieuw een prijzenbeschikking af te kon digen De gedragsregels van het prijs beleid omvatten De externe kostenregeJ volgenswedke prijsstijgingen van grond en hulpstoffen in de prijzen mogenworden doorberekend terwijl da lingen van prijzen van grond - enhulpstoffen eveneens in de prijzentot uitdrukking moeten worden ge bracht De geldmargeregel volgens wél Tre bij stijgende inkoopprijzen demarges in geld dienen te wordengehandhaafd dit om te voorko men dat een zelfstandige bron vanprijsstijgingen wordt gevormd het niet doorberekenen van loon kos'tenstijginugen De dennenscheerder Snel ingrijpen is noodzakelijk De directeur van de stichting „ Het Nationale park de Kennemerdui nen " te Overveen dr ir E C M Roderkerk verwacht dat als niet snel ingegrepen wordt na melijk voor midden jimi de den nen in dit park ook dit jaar ern stig te lijden hebben van grote zwermen kevers afkomstig uit dennebosjes van in de omgeving liggende landgoederen Hij noemt het verbazingwekkend dat de beheerders van deze terreinen zo weinig overtuigd zijn van de ernst van de situatie Zoals bekend richten de dennen scheerders in Noordwijk Zand voort en Bergen grote schade aan in de dennenbossen Men heeft in deze gemeenten ver zuimd om de dennenbossen ttjdig uit te dunnen Eildus dr Roderkerk Doordat deze bossen veel dood en kwijnend hout bevatten werd een ideale broedgelegenheid voor de ' grote dennenscheerder gevormd Wanneer de kevers zich eenmaal gevestigd hebben neemt hun aan tal in enkele jaren ttjds snel toe Het Russisdhe blad Izwestja schrijft dat zes hoge officieren en wetenschappelijke werkers in de So vj et-Unie die op vriendschappelijke voet ston den met de cerechtgestelde Russische spion Oleg Pen - kofsky disciplinair zijn ge straft De militaire procureur Gomy zei in een gesprak met het blad onder meer dat maarschalk Serge Va rentzov opperbevelhebber van de artillerie van zijn functie is onthe ven en in rang is verlaagd Varentzov is 62 jaar Sinds 1955 is hij opperbevelhebber van de ar tillerie geweest In 1942 onderscheid de htj zich aan het eerste Oekrain se front Hij nam deel aan de grote slag ' lan Oder en Weichsel en aan de verovering van Berlijn Op het 22ste partijcongres in 1961 wei'd hy tot plaatsvervangend lid van het centrale partijcómité benoemd Generaal Gorriy noemde in het artikel onder meer nog de namen van een generaal-majoor en een ko lonel die evenals maarschalk Va rentsov ' goede vrienden ' van Pen kofsky waren De ' Izwestia ' spreekt in verband met berichten als zou Penkofsky's schoonvader de voormalige opper bevelhebber van de Russische strijd krachten wijlen maarschalk Nede lin zijn geweest van ' waanzinnige geruchten ' Penkofsky's schoonvader was ' ge neraal G ' een pojitieke commissa ris in het leger die niet bij de ra ketstrijdkrachten heeft gediend al dus het blad j Berichten in de westelijke vlees of vis door de lekkere harde brokjes worden de poezetanden sterk Advertentie AT DiL4 m Want voor tedere vretm elke stemming en gelegen » held in talloze soorten en prijzen biedt Jovanda passende nylons Eén enkel voorbeeld fladdert u tegemoet De Jovanda - Elegant Een fantastisch elastische sterke wandel kous 30 denier met naad en punthiel - maakt bekoorlijk slank Alle nieuwe modekleuren En met Skinfit rimpel loze pasvorm 3,95 WIE KIJK HEEFT OP KOUSEN KIEST gestraft pers volgens welke Penkofsky niet terechtgesteld zou zijn noemde generaal Gomy ' schan dalige kranteleugens ' Gomy zei voorts nog in het inter view dat sommige Russen waren gaan geloven dat Penkofsky ' vrij wel alle geheimen met betrekking tot d ° militaire uitrusting en het defensiepotentieel van de Sovjet unie aan de vijand had verraden ' maar dat deze indruk ' ongegrond ' was Penkofsky had berichten doorge geven over bepaalde technische rapporten van Russische deskundi gen die in het buitenland waren ge weest voorts ' losse gegevens van militaire aard ' die hij uit de mond van ' kletsende vrienden ' vernomen en uit geheime publikaties had ge haald en ' zeker materiaal van binnenlands-politiek karakter ' Verderop in het artikel stond dat de Russische spion ook ' losse gege vens ' over oude raketmodellen aan buitenlandse geheime agenten had doorgegeven Aanvaring bij Texel viel nog mee Het onder Liberiaanse vlag varen de schip ' Elpidoforos ' 4963 brt dat gisteravond na een aanvaring op de Noordzee met het Duitse schip ' Anne Marie ' 1516 ton bü Texel aan de gnond was gelopen is om kwart over elf zonder sleepboothulp vlot gekomen Het schip zal nu op eigen kracht naar Rotterdam varen Het Duitse schip heeft de reis kunnen voortzet ten Verschillende sleepboten en enkele reddingboten waren op het bekend worden van de aanvaring uitgeva ren De ' Elpidoforos ' heeft echter van hun diensten geen gebruik be hoeven te maken De aanvaring geschiedde in de mist Persoonlijke ongevallen heb ben zich niet voorgedaan Het Liberiaanse schip kreeg ech ter een gat van enTcele vierkante me ters Het lek bleek echter mee te vallen Duits echtpaar op onbewaakte Op een niet beveiligde overweg It Liempde tussen Boxtel en Best t een personenauto gisterfisiddag on 14.45 uur in botsing gekomen m » de sneltrein Amsterdam-Maastrichk De twee inzittenden van de aut « de heer en mevr Tasto uit Hohen moor in Duitsland bwamen hierin om het leven Wrakstukken van de suto veroor zaakten een stagnatie van het trein verkeer van ongeveer een half uur i 
DONDERDAG 3G MEI 1963 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Aantal ongelukken in verkeer blijft stijgen Maandag blijkt topdag Advertentie ^ WIJ BRENGEN EL-MIO MET DE PUNTJES OP DE ^ BASTIAANSE WILLEM VAN NOORTPLEIN 13 — TELEFOON 18712 SMAEAGDPLEIN 241 — TELEFOON 81834 HXNDEL8TRAAT 63 — TELEFOON 32775 V y Bond gepensioneerden nu 70.000 leden Van een onzer verslaggeefsters De Algemene Nederlandse bond van gepensioneerden hield vandaag in het Gebouw voor Kunsten en We tenschappen te Utrecht de jaarver gadering Voorzitter vas de heer G de Nop Er werden enige hartige woorden gesproken over de door de regering getroffen pensioenmaatre gelen 1963 Hét ledental van de bond is ge stegen tot 70.000 De heer De Noo die wegens zijn leeftijd zijn fuctie met ingang van 1 juli niet langer wil waarnemen wordt opgevolgd door de heer C J van As thaijs vice-voorzitter HU is 68 jaar en is onder andere secretaris geweest van de gemeente Gouda Trekkingslijst ter inzage De uitslag van de verloting van het clubhuis Utrecht-Zuid Marga retha ligt in de ontvangsthal van het Utrechtsch Nieuwsblad Drift 23 ter inzage De eerste prijs een fiets op nummer 1826 Advertentie CERTiNA Geslaagden chr jongens nijverheidsavondschool Aan de christelijke jongens-ntjver heidsavondschool Hengeveldstraat te Utrecht zijn geslaagd voor Metaalbe werken 3-jarige cursus A G R Bennes H Bouma A J Camue Th H H B Degen W Ebbeling;L J de Haan G de Jong J M Koot H P Remmerde J E M Roncken A van Rossum W Schilders A C W Verslüis M van dei V^al F Y Ypma C van Elk F A A Kaloh I van Kippersluis J A Klugkist D A Kuus J A v d X,aak A Lijfftjt F P v.d Mey déh H J Mook H Reekers A C Verboom F J Verheul A L M Vermeulen W WinnemuUer Schilderen 3-jarige cursus A F Flier Elektrotechniek 3-jarige cursus A C Aanen J M Bink C Buite laar C A van Dalen R C L A M Frederiks B M Heezik H F Heezik R J Kloot P de Lang C J de Leest H K van Rossum J G Zvifiers P van der Zijden Instruriienmaken 3-jarige cursus A J W de Hoos J Hogendoorn Timmeren 3-jarige cursus A A Bontan A A Demmer J G Kor ver R Louw W H van Lunteren F N.^de Ridder H W Sikken J Sturkenboom G E Westra Elektrotechnitek 2-jarige vervolg cursus B J A Langerak Instrumenti-naken 2-jarige ver volgcursus B W Cruijs Th W Verschuur Timmeren 2-jarlge vervolgcursus B K van Boggelen H G van Bokhorst D H Bouw G Door nenbal J Gerssen A J Geurts E de Graaf J Groenestein H v der Helm E de Jager A Klaas sen R H W Lit E A J Mook T Mook C P van Oort J Rijk sen F Sodaar K den Uijl A C Valkenburg A F W Verkerk K Wingelaar E de Vi^it H G Wtj nand Vrtjdag 31 mei wordt een slui tingsavond in het gebouw C.S.B Kromme Nieuwe Gracht 39 gehou den aanvang 19.30 uur J Bruggenwirth verlaat * t lab Wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd neemt vrij dag 31 mei de heer J Bruggenwirth afscheid van het Van ' t Hoff labora-torium - van de rijksuniversiteit te Utrecht waar hij ruim 45 jaar heeft bijgedragen tot de opleiding van ge neraties chemici en tot de uitvoering van velerlei chemische onderzoeken Behalve een vraagbaak voor jonge studenten w&s de heer Bruggenwirth een onvermoeibaar waker over de veiligheid vooral tijdens de vele nachtelijke onderzoeken waarbij hij assisteerde Meer dan honderd oud-studenten hebben bijgedragen in het afscheids cadeau dat op de afscheidsreceptie zal worden aangeboden De eerste bijdrage was afkomstig van minis ter dr Marga Klompé die op ' t Van ' t Hoff laboratorium haar proef schrift bewerkte Op Koninginnedag werd de heer Bruggenwirth koninklijk onderschei den WATERTEMPEBATUÜB De temperatuur van het water In de Utrechtse zwembaden was heden 16 gr C ¦ WATEBHOOGTEN WEEBDSLUIS UTRECHT 30 mei — Bovenkant sluis 38 cm - f - N.A.P was 8 cm Benedenkant sluis 29 cm — N.A.P val 2 cm WATEBHOOGTEN Rijkswaterstaat 30 meL — Konstanz 372 - 1-5 Rhelnfel den 291 - HO Ottenheim 360 — 5 Straats burg 315 H-W Maxau 478 - H3 Ploehin gen 128 + 9 Mannheim 310 + 7 Stein bach 116 — 2 Mainz 282 ^- 2 • Bingen 193 ¦ 1-1 Kaub 209 - f2 Trier 14 — 7 Koblenz 208 onv Keulen 171 — 8 Ruhrort 346 — 6 Lobith 965 — 7 Nijmegen 749 — 7 Arnhem 784 — S Eefde IJssel 318 — 6 Deventer 219 — 7 Monsin 5458 - f2 Borgharen 3925 - 2 Belleld 1118 ¦ f16 Grave ben de sluis 453 — 24 De minst gepeilde diepten In de vaar geul heden vermeld op de waarschu wingsborden zlln tn cm Heveadorp — Amerongen 230 Amerongen—I.ekkanaal 255 IJsselkop—Qoesburg 245 Toegelaten grootste diepgang van MiUingen tot St Andri ^ 330 cm Een Certina dameshorloge is een kostbaar bezit elegant en betrouwbaar Schenk haar ' de weelde van ^ een Certina CERTINA UTRECHT C van Dijk Steenweg 39 W Dijk-graaf Bilfstraat 34 G F Huisnnan Vredenburg 33 H G N Huisman Lange Elisabethstraat 39 F R IVIarsman Damstraat 38 Fa J Pluut Kanaalstraat 74 Fa A G Vermeulen Westerkade 16 ZEIST J W Eggersman Slotlaan 297 BURG STAND MAARTENSDIJK Geboren Qulrin z v C van Zelm en M van Cappelle Kerkdijk 140 te Maartensdijk Robert J N z.v J H Visser en O C M Vermeulen Ko ningin Wilhelminaweg 470 Cornells z V L Oelderik en A A Oslaimp Kerkdijk 100 Als een kikker.c ALS EEN REUSACHTIOE kikker werd vanochtend een Messer schniidt uit het water van de Ca tharijnesingel ter hoogte van de Willemsbrug getakeld De wagen die eigendom is van de geweste lijke raad voor het landbouwschap werd het water ingeduwd door een verkeerde manoev/ore van de bestuurder in de wagen die er naast geparkeerd stond de heer J A van B uit Utrecht De Mes serschmidt schoot door de hand/ rem heen en wipte over de rand heit water in Er eat niemand in de auto EEN groepje van de iO bejaarden van de ÜVV-sociëteit Sterrenwijk die van/morgen van het Bqwator plein per autobus naar Wassenau ^ en Scheveningen vertrokken wxFi ' een dagje uit Aanbesteding Openbare werken van Utrecht heeift aanbesteed het vergroten van het gymnastieklokaal het maken van een was - en kleedruimte als mede een toestellenberging in de school aan de Kruisdwarsstraaat nr 6 Er waren dertien inschrijvingen De hoogste inschrijving was van M v.d Bent te Wassenaar met ƒ 74.000 laagste van J H de Roos te Hage stein met f 52.800 Goudkleurig horloge aan kettinkje gevonden 23 5 paar bruine dames handschoenen grijskabelslot paar rolschaatsen zonnebril in étui beige regenjas bruine portemonnee ledig en 1 met sleutel grijze trui blauw jasje blauwe pantalon doosje Soneryl wit en blauwwit kin derschoentje ^ zwarte portemonnee inh foto tas'inh bosje bloemen en 1 m handboor Sleutels los geld ƒ 30 ƒ 25 ƒ 10 Portemonnees inh ƒ 1.23 ƒ 1.12 ƒ 0.60 ƒ 0.10 Komen aanlopen herdershond en een bruine boxer Komen aanvliegen blauwe parkiet De afdeling gevonden voorwerpen van het hoofdbureau van politie te Utrecht Paardenveld 1 is geopend van maandag tot en met vrijdag van 13 tot 16 uur Telefonisch wor den geen inlichtingen verstrekt Verpleegstersdienst Het Groene Kruis Utrecht overdag Boothstraat 15 telefoon 16381 Avond - nacht - zaterdag en zwidagdlenst voor noodgevallen G.G en G.D telefoon 16411 toestel 51 ook voor de Utrechtse vere nielne tot bescherming van zuigelingen Het Groene Kruis Tuindorp Tuindorp oost en Overvecht wijkgebouw RaiCei senlaan 35 telefoon 18161 Bij geen ge hoor in noodgevallen 16411 Het Groene Kruis Zuüen dag en nacht,Arasterdamsestraatweg 544 telefoon 40133 bij geen gehoor overdag 41961 Bögeen gehoor in avond nacht en weeicenatelefoon 16411 ^ „ Het Oranje-Groene Kruis overdag Weerdslngel OZ telefoon 14548 Avond - nacht - en zondagsdienst hervormde wijkverpleging en lutherse dlakonessen vereniging Diaconessenhuis telefoon 11855 gereformeerde ziekenverpleging zr P H Guyt telefoon 81366 zr F H Kerst telefoon 18933 zr H Rietveld telefoon 30021 zr M Zwarts telefoon 40876 zr A Vos telefoon 22102 Het Wit-Gele Kruis gehele week dag en nacht Oudwijk 19 telefoon 13861 Wijkverpleging Tuindorp zr C Terim gen telefoon 20645 Wijkverpleging Hoog raven zr S k Nljeholt telefoon 24828 bij geen gehoor 19842 Wijkverpleging Zuilen telefoon 42305 m de week van zaterdag 25 mei 13 uur tot zaterdag X juni hebben de volgende apotheken zaterdagmiddag zondag en nachtdienst Koert Blltstraat ino Witteboon Voor straat 6 V d Bergh Willem van Noort sttaat 172 Koert Kanaalstraat 194 Dr V d Graaff Amsterd straatweg 516 en Boswijk Twlinstraat SB Het aantal verkeersongelukken vertoont nog steeds een stijgende liin Zelfs per maand klimmen de cij fers In Utrecht hadden in april 635 ongevallen plaats De maand daar voor waren het 12 minder Het ver schil met april van het afgelopen jaar bedroeg 72 Drie gevallen hadden een dode lijke afloop in maart was het er een In de binnenstad gebeuren verre weg de meeste ongelukken Het blijkt verder dat er op de kruising Billitonkade en Kanaalstraat nog geen ongelukken zijn voorgekomen sinds de reconstructie van het kruis punt Het is opvallend dat de meeste ongelukken gebeuren tijdens de eer ste drie dagen van de week Hiervan is de maandag een topdag Op de vier maandagen in april hadden in totaal 135 ongelukken plaats De zon dagcijfers liggen het laagst met 62 Tegen de voorrangsregels wordt nog steeds het meest gezondigd In april veroorzaakte geen voorrang verlenen 136 ongelukken Blijkbaar is het filerijden voor velen nog een lastig karwei want hierdoor ont stonden 128 ongelukken Na de voor rangsverleningen dus d voornaam ste oorzaak Verkeerd passeren inhalen of snijden veroverde de derde plaats met 87 ongelukken in maart 73 Onvoorzichtig oversteken klom iets met 33 in maart 21 Als hekke - ] lersenschudding na botsing De 60-jarige J B uit Utrecht liep woensdag een hersenschudding en een wond boven zijn linker oog op tijdens een botsing met een auto in de Croeselaan De botsing ontstond toen de bestuurder van de wagen de 27 jaTjge timmerman B K uit Utrecht voorsorteerde om linksaf te slaan De motorrijder die achter hem reed reageerde te laat en reed In volle vaart tegen de achterkant van de auto op Een ziekenauto reed het slachtoffer naar het Academisch Ziekenhuis Advertentie mmm Hopelijk stapt u elke ochtend anet het goede been uit bed Dat prettige gevoel ontstaat öoor een goede matras Eén van die goede modern © matrassen is de FOirnHaMMTRMB van de wereldmerken Dunlop of Draka ^ Het „ laatste woord " als het opmatrassen aankomt Een ste vige vlakke stofvrije matrasdie u met één hand makkelijkoptilt -^- 1-pers f79.50 2-pers n20.75 Als u „ uitgeslapen " wilt zijn ga dan naar éwoNiNGiNRlCHtLNG = OUDE GRACHT 151 NACHTEGAALSTRAAT 2-6-8-51 BILTSTRAAT 95 PLOiVlPETORENGRACHT 13 TEL ALLE ZAKEN 2 90 41 C4 L > Vanmorgen zijn in het utrechtse stadhuis in het huwelijk getreden mejuffrovM Rita A van der Vegt en de heer J - - P " E Lekkerkerker De bruid'is onderwijzeres aan de Jan Willem Gunningschool De bruidegom een zoon van prof dr A W N Lekkerkerker is arts sluiter fungeert het onder invloed rijden Negen ongelukken werden in de afgelopen maand hierdoor veroorzaakt ¦ De drie recordhouders wat be treft het grootste aantal ongelukken waren ook in april weer de ro tonde Smakkelaarsbrug ' t verkeers plein Oudenrijn en het kruispunt Leidseveer met respectievelijk 9 8 en 8 ongelukken De rotonde Berenkuil blijkt min der ongevallen te veroorzaken dan men geneigd is aan te nemen In april gebeurden hier 4 ongelukken de maand daarvoor waren het er 3 In maart 552 overtredingen wachtverhod Ook in maart hebben de Utrech ters rissen verkeersovertredingen be gaati De overtreding van het wacht verhod spant hierbij wel de kroon het waren er 552 In 387 gevallen hoefde hiervoor geen procesverbaal te worden opgemaakt omdat de per soon in kwestie meteen betaalde Voor het rijden zonder voor - of achterlicht werden in het totaal 721 mensen aangehouden Zeer veel werd ook de maximum snelheid overtreden De politie maakte hier voor 195 keer procesverbaal op Veider horen door geel of rood licht rijden en rijden met ondeugde lijke remmen tot de meest genoteer de overtredingen In het totaal werden in maart 1202 overtredingen met een transactie af gedaan 25È1 overtreders lieten liever een procesverbaal opmaken Prof mr W F Prins Wet geneesmiddelen voldoet niet De wetgeving op ' het vervaardi g:en en de verkoop van geneesmid delen is in Ne 210 - REGENJASSEN ook in sportieve modellen 44.50 - 135 - Enorme kollektie sport kolberts en pantalons EeiTs^klant altüd klant Sypesteyn weer open Het kasteelmuseum Sypesteyn in Nieuw-Loosdrecht opent met Pink steren zijn poorten Ook daarna zal het dagelijks voor publiek geopend zijn van 10 tot 12.30 en van 1,3.30 tot 17.30 uur op werkdagen en van 14 tot^l7 uur op zondagen Beide pinksterdagen is men zonder mid dagsluiting van 10 tot 17.30 uur open Examens apothekersassistent Voor het examen van apothekers assistent te Utrecht zijn geslaagd de dames L M Meijer Maasniel E M G Habets Maastricht M G Leem reis Heerlen H J Groothausen Maastricht en de heer H Daniels Rotterdam 4««is,-(Advertentie UW moderne wasmachine vraagt om een speciaal sop dixan en uw wasmacihine r £^ horen bij elkaar Ji^^^^llgS^lJ EXAMENS UTBECHTSE RIJKSUNIVEBSITEIT Aan de rijksuniversiteit te Utrecht zijn geslaagd voor het Doctoraal examen farmacie F J G Heintjes Dongen Kandidaatsexamen Duitse taal - en letterkunde mej A F M Punt Utrecht Kandidaatsexamen psychologie mej J Hellendoorn Hilversum W A Wagenaar Utrecht Kandidaatsexamen rechtsgeleerd heid mevr C M de Bruine-Wille Hilversum mej L Swanenburg Utrecht J Konijnenberg Deventer mej I M E Buschkens Utrecht mej J E Menalda van Schouwen burg Hoogvliet mej B Dekker Naarden J W van Rennes Kerk Avezaath W Boink Oisterwijk Benoemingen Itrechtse rijksuniversiteit Aan de rijksuniversiteit te Utrecht werden benoemd S J Nijdam arts geboren 1923 tot wetenschappelijk hoofdambte naar A bij de psychiatrie Drs W J W van Venrooy 1938 ' tot wetenschappelijk ambtenaar bu het laboratorium voor histologie en microscopische anatomie Drs J R W Heintze 1929 tot wetenschappelijk ambtenaar 1 " U de Sterrewacht Drs H Olsman 1935 tot weten schappelijk ambtenaar en drs W Voskuil 1934 tot wetenschappeluK ambtenaar beiden bij het organisch chemisch laboratorium LAATSTE mm HELMUT RAKN BUITENSPEL Helmut Rahn heeft zijn laatste wedstrijd voor Sportclub Enschede gespeeld In de commissie bftajaio voetbal van Sportclub is het besiuii genomen dat de Duitser dit seizoen niet meer mag worden opgesteia Voorts staat het vast dat de tweeae helft van zijn twee-jarige verbime nis met de Enschedese club wegens wangedrag niet zal worden geerit i-tueerd 
iJTRECHTSCH NreUWSBT,AD DONDERDAG 30 MEI 1963 Advertentie Roland Holst droeg voor uit eigen werk mon Carmiggelt las De Verteiclub voor een levensecht relaas over het twytelachtig bestaan van gere gelde samenkomsten waarop Ro land Holst niet overmatig eerbie dige literaire anekdotes zou voordra gen Ten slotte bood de heer Chr Leeflang de jarige het eerste num mer aan ' van een bibliofiele uit gave van diens bundel Een winter aan zee In zijn inleiding op de voorgele zen gedichten zei Roland Holst dat de bedoeling hier bijna tegenge steld was aan die van zijn andere verzen het mededelen aan ande ren Deze heeft hij voor zichzelf ge bundeld De ondertoon'is in alle ge dichten dezelfde gebleven alleen de boventoon is veranderd Het herle zen doet de dichter een oud zeer vergeter ' gefaald te hebben in het dichterschap dat hem in zijn jeugd voor ogen stond Voor de jubileumeditie van Een winter aan zee schreef Roland Holst een speciaal nawoord Ge drieën zit hij btj ' t vuur De Roland Holst van vijftig jaar geleden die van vtjf en twintig jaar geleden en die van nu De eerste heeft zich afge zonderd van het actueel historisch bewustzün Hij is tegen datgenéiwat door uur en feit is bepaald Wanneer later de wereld in het nauw is ge bracht door uur en feit is de twee de gedwongen rekenschap te geven in gedichten en de toedracht van het wereldgebeuren onder ogen te zien Alle drie hebben hetzelfde voor met Roland Holst hem vlak voor ' t ein de misschien nog in staat te stellen om bijvoorbeeld het uitvallen van een bloem te vertalen En dan op een wijze waarop hij het zonder een van de drie niet zou kunnen Maar zover ben ik nog niet zegt Roland Holst De uitgave is verschenen voor leden van de stichting De Roos Het boek komt niet in de handel Het is voorzien van enkele etsen van Jean ne Bieruma Costing De druk is verzorgd door de heer Clemens de vormgeving is van de heer Witte Mocht de Verteiclub ooit een con gres houden dan zal dat niet in Utrecht gebeuren Dit artikel is al leen in de statuten opgenomen om Utrecht te discrimineren Iedereen houdt zijn congressen daar al al dus Simon Carmiggelt Htj las een stuk voor dat verschenen is in het meinummer van het letterkundig maandblad Maatstaf dat voor een deel gewijd is aan Roland Holst De verteiclub heeft geen doel geen pen ningmeester en geen regelmatige bijeenkomsten Een en ander is ge baseerd op het tweede talent van Roland Holst die een verhaal kan beginnen met ' Toen ik met Mars man op de kermis was " Simon Car miggelt zou de verhalen te boek stellen welk boek dan het jaarlijk se geschenk zou zijn aan de begun stigers van het Rol.and Holst-Fonds Het leek en bleek onmogelijk al bij de eerste vertelséance Een goede aanleiding om een verteiclub op te richten met als leden van het be stuur behalve de genoemde mevr Carmiggelt en Bert Bakker Leden kent de club niet wel intro duces en donateurs Met dien ver stande dat een donateur voor het leven van introductie is uitgesloten Onder de aanwezigen bevonden zich de Utrechtse burgemeester De Ranitz en zijn echtgenote Weduwe Kreisler overleden Mevrouw Harriet Lies Kreisler de weduwe van de violist Fritz Kreisler is woensdag in de ouderdom van 94 jaar overleden in New York Mevrouw Kreisler die uit New York afkomstig was leerde haar man in Europa kennen Zij traden in 1902 in het huwelijk Fritz Kreisler overleed in januari 1962 Als feestelijk » dessert van zijn seizoens menu heeft gisteravond het Nieuw Rotter dams Toneel in de Utrechtse Stadsschouwburg die vrijwel tot de laatste plaats ' bezet was de Revisor van Nikolaj Wasil jewitsj Gogol j opgevoerd een arstistieke gebeurtenis waar van men slechts vurig kan ho pen dat zij zich in het volgen de speelseizoen nog meerdere keren moge herhalen Het stuk werd gepresenteerd onder de regie van Sjaroff in de vertaling van Charles B Timmer De inhoud van deze satirische komedie die tot ondertitel zou kunnen hebben „ De bedriegers bedrogen " mag voldoen de bekend wrorden verondersteld Maar van het begin af men kan wel zeggen sinds de Petersburgse première van anno 1836 heeft het velen verbaasd hoe het mogelijk was dat dit vrijmoedig spottend blijspel de destijds uitermate strenge keizerlijk-Russische censuur onge deerd heeft gepasseerd De enige aannemelijke verklaring schijnt te zijn dat het opus van Nikolaj Wasil jewitsj niemand minder dan Zijne Majesteit Nikolaj Pawlowitsj tsaar en alleenheerser aller Russen in hoge mate moet hebben geamu seerd Men kan van mening zijn dat Sjaroff deze ' Revisor ' met een over maat van uitbundigheid in een te weelderig barokke " stijl heeft wil len brengen het stuk werd vroeger wel eens wat gedempter van toon en in een meer getemperd „ kleuren gamma " op de planken gezet Maar het lijkt niet onwaarschijnlijk dat de regisseur met die uitbundigheid een zéér bepaalde bedoeling gehad heeft en zij het met andere middelen dan ten tijde van de wereldpremière het publiek iets heeft willen herge ven van de vreugde en ook van de sensatie die de Petersburgers ruim honderdtwintig jaar geleden aan dit toneelwerk beleefden Van de vele briljante creaties waar van men gedurende deze voorstelling mocht genieten — te veel om hier alle op te sommen en te prijzen — dienen enkele niettemin speciaal te zijn gereleveerd Zo b^voorbeeld Coen Flink die In de rol van de oplichter Chlestakow abusieveiyk voor de lang met vrees verbeide ' Revisor ' aangezien de huishoudjam 76 et tot 1:04 extra jam 1,30 NEEMT V^AKFR ZWAARDEMAKER • Het bestuur van het Nederlands Studenten Orkest heeft het Neder lands Studentensanatorium te Laren N.H een cheque ter waarde van ƒ 10.000 aangeboden Een deel Van de opbrengst van de tournee 1963 die het studentenorkest heeft gemaakt De baten van de tournee waren voor het Studentensanatorium en het Uni versitaire Asielfonds 50 jaar oude Sacre du printemps in Londen uitgevoerd De critici van de Londense dagbla den noemen de uitvoering van Stra wlnsky's Le sacre du printemps op de 50ste verjaardag van dit werk een gedenkwaardige gebeurtenis in het Londense muziekleven Strawinsky en Fiere Monteux — twee groten van de 20ste eeuwse muziek — kre gen woensdagavond in de uitver kochte Royal Albert Hall een groot se ovatie voor de uitvoering van het onstuimige werk Het was op de dag af 50 jaar ge leden dat het werk in Parijs zijn eerste uitvoering beleefde Monteux dirigeerde toen en Strawinsky was toehoorder De gedurfde moderniteit van Le sacre du printemps veroor zaakte toen een geweldige opwinding in de Franse hoofdstad Woensdagavond was Strawinsky opnieuw toehoorder terwijl Monteux dirigeerde Opnieuw ontstond ' n ge weldige opwinding — het publiek in de zaal kreeg maar niet genoeg Van het juichen en klappen toen de uit voering ten einde was Strawinsk.v was onopgemerkt in zijn loge gaan zitten Toen hij ten slotte ontdekt werd zwol het gejuich nog meer aan en ten slotte omhelsden Mon teux en hij — collega's sinds hun jonge jaren — elkaar en bogen en wuifden zij tezamen voor het enthou siaste publiek zöNMR N m im \\ Il OG twee uren en dan zijn wij er gelukkig vanaf zo fluisterde een student zijn buurman toe terwijl de professor met zijn akte tas waaruit hij gedurende een half jaar wijsheid ge put had de collegezaal verliet Die eerlijke verzuchting werd geslaakt omdat deze week ondanks het feit dat eerst op 10 juli de academische vakantie begint de laat ste colleges van het studiejaar 1962-1963 gegeven wor den Maanden lang neerschrijven wat een doodse slem uit een dikke stapel papieren oplas had in een levens blij student de lust lot langer luisteren doen vergaan Kamer dat dit verzoek van hun fielsen opzettelijk om een ongelukkige geest in hun afkeer van alwat in de het land van Desiderius wereld laag bij-de-gronds Erasmus en Hugo Grotius Nu S HET gevaarlijk zulke vertrouwelijke op merkingen bekend le ma ken Licht ontstaat de in druk dat studenten het on derwijs waarvoor een machtig bedrag aan zuur betaald belastinggeld be steed wordt niet ernstig nemen Deze valse voor stelling zou hun bijzonder hinderen Zij verwaarlozen en ongeestelijk is in roest en knarsing uil le drukken Dal een eenvoudige onge inleresseerdheid voor een bepaald college de illusie van intellekt die wrakke vervoermiddeleii oproepen zou versloren komt bun vreselijk voor De uren van professoren die door een tekort aan re denaarstalent verwaarlo zing van de problemen die studenten belangrijk vin den of andere redenen niet boeien worden ongaarne bezocht Zo'n professor mag dan'troostend met de uit drukking ' hy IS ook maar een gewoon man ' veront schuldigd worden in som mige gevallen is het zijn van gewoon mens onver geeflijk Overigens heeft de stu dent van tegenwoordig weinig aanleiding om zich as op het hoofd te strooien als hij zijn positie met die van zijn soortgenoot tijdens een groot deel van de vori ge eeuw vergelijkt In de Y^roniek van eev Staat in de stad CITROEN l JENEVER CD ^"*» fftf iliterfZJO BRILJANTE REVISOR ' „ terug-getoverd " en sommige figu ren schenen springlevend uit de om lijsting van toenmaals geschilderde portretten gestapt Er waren interieur-toneeltjes om van te watertanden en dat ettelijke details van een grote verzorgdheid getuigden werd o.a bewezen door diverse personages in het stuk die overeenkomstig de omstreeks 1830 uit Frankrijk overgewaaide mode op het gebied der heren-coiffure het hoog opgemaakte < gekrulde kuifje „ a la girafe " droegen Qegeven door Nieuw Rotterdams Toneel toeschouwers figuurlvjk gesproken op een brokje ' kaviaar ' onthaalde en dan ook terecht met een klaterend ' open doekje ' werd beloond in een van zvjn schelmse scènes En hoe volop prachtig karakter iseerde Richard Flink de corrupte maar toch zo door en door ' mense Igke ' stadskommandant Antón An tónowitsj hoe zeldzaam overtuigend ook was de rechter Ammos Fjódoro witsj die Steye van Brandenberg hier deed herleven Tintelend van ' echtheid ' portretteerde Coba Kelling als de stadskommandantsvrouw Anna Andréjewna deze snobistische pro vinciaalse die zo graag de ' grande dame ' wil spelen maar te dom is om de haar ' t hof makende bedrieger te doorzien Martine Crefcoeur zag men als een zeer charmante Marja Antónowna Hans Tiemeyer als een vermakelijke zich bijna gevaarlijk versprekende gasthuis-curator Sacco v d Made en Bernhard Öroog als het komijipche duo Dóbtsjinsky Bóbtsjinsko Etcete ra etcetera Een apart woord van hulde voor het magnifieke aandeel geleverd door Wim Vesseur ontwerper niet alleen van de speels-dartele onge looflijk suggestieve decors maar ook van de rekwisieten en de kostuums meer dan één tafereeltje leek regel recht uit de Biedermeyer periode Ter gelegenheid vaft de 75ste ver jaardag van de schröver A Boland Holst organiseerde boekhandel Broese een bgeenkomst in de win kelruimte op woensdagavond Bo land Holst droeg gedichten voor uit de bundel Onderhuids,.een serie van elf verzen die in de loop van veer tig jaar zqn ontstaan uit een bqna fysieke verlatenheid Het is de on derhuidse bezwering daarvan Si - Onder de regie van Sjaroff Ook de fascinerende belichtings effecten met name het vuurwerk " in het slotbedrijf en de geluidsregie stemmige koorzang het lied van de roda sarafaan met de authentieke Russische woorden het klokgelui enz ènz werkten mee tot de luis ter ' die van deze opvoering uitging Een warm-enthousiaste langdurige bijval veel „ halen " en bloemen voor verscheidene actrices besloten het festijn '¦¦ ' J J Simon Carmiggelt rechts en A Roland Holst gisteravond samen in Utrerhf CONCERT IN DE BUURKERK De cyclus kerkconcerten die zich leder jaar weer verheugt in eei ^ le vendige belangstelling van de züde van het Utrechtse publiek werd woensdagavond ingezet met een concert in de Buurkerk door de organist Mees van Huis zulks met medewerking van ' t Toonkimstkoor onder leiding van Kees Stolwyk Mees van Huis leidde de avond in met Toccata en fuga in a van Reger welk werk hij _ op zeer beheerste en sobere ' wijze ' realiseerde doch dat welicht ondanks deze kwaliteiten meer nog had kunnen overtuigen bij een sterker geladen en intensie vere klankgeving Ten zeerste boei de hij vervolgens zyn gehoor met bezonnen en delicaat orgelspel in prelude en fuga van Bruckner Alten en sopranen van het Toonkunstkoor excelleerden in een nobele en sera fijne weergave van Verdi's Laudi alia Virgina Maria Kees Stolwijk inspireerde het vocaal ensemble door een heldere en muzikaal bewus te leiding en vormde aldus de bron voor een uiterst genuanceerde en lenige trant van zingen die boven dien uitmuntte door kristalheldere zuiverheid Mees van Huis zette het program ma voort met twee Inventionen van Albert de Klerk en twee celest klinkende orgelkoralen van eigen hand Gaaf klankrijk en karakter vol realiseerde vervolgens het Toonkunstkoor onder leiding van Kees Stolwijk Andriessens weelde rig gecomponeerde Magnificat om direct daarop ook in Walthers ko raal Nun bitten wir den Heiligen Geist tot ' n glanzend klankresultaat te komen Een weloverwogen en be dachtzaam door Mees van Huis gespeelde Fanta.sia et fuga in c en orgelkoraal Kyrie Gott Heiliger Geist beide werken van J.S Bach besloten dit eerste succesvol verlo pen Kerkconcert J.S EXPOSITIE IN DUITSLAND Advertentie Kmistverzamelingen Hitler en Goering onusea te verdelen Een gedeelte van de verzameling zal deze zomer ver kocht worden ' Maar de verkoop zal anoniem geschieden om te voorko men dat schilderijen en beeldhouw werken alleen gekocht worden om dat ze eens het eigendom van Hitler of Goering Waren ' aldus de minis teriële woordvoerder ^^ W /^ fi'OOpt Adenauer wil museum in Bonn houwen Advertentie » wilJjvit proeven COTE D'OR Een kunstverzameling van onschat bare waaide die eens het eigendom was van Hitler en Goering zal bin nenkort voor hei publiek te bezich tigen zijn De verzameling die door de nazi's bestemd was voor ' n nieuw museum te Linz in Oostenrijk be staat o.m uit beroemde schilderijen van Rubens Rembrandt Tiliaan Ra fael en Lucas Cranach Deze werken hebben sinds 1945 te München gele gen DSC naar Engeland Na het beëindigen van een tour nee van zeven weken door Scandina vië en Duitsland vertrekt de Dutch Swing College Band zaterdag naar Engeland voor een maand In alle belangrijke steden zullen concerten worden gegeven en de band zal Ne derland vertegenwoordigen op festi vals in Schotland Manchester Bath en Birmingham Tevens zal de band meewerken aan jamsessions met o.a Buck Clayton en Bud Free man De verzameling bewijst dat Goe ring de beste smaak had Zijn schil derijen en kunstvoorwerpen zijn bij na alle van een kwaliteit die plaat sing In een museum rechtvaardigt aldus heeft een ambtenaar van het ministerie van financiën te Bonn verklaard De schilderijen en beeld houwwerken van Hitler waren an derzijds voornamelijk van de typi sche middelmatige nflzikunst die weinig waarde heeft TV-Dondeidag 7.30 NCRV Pi Scheffer intro duceert jonge artiesten 8.00 Journaal 8.20 Memo 8.30 Filmkader 8.55 Vliegtuig in gevaar be werking van Amerikaans tv-spel door A Viruly 10.05 i.ees van Langeraad spreekt met gen.-maj b.d H J J W Dürst Britt 10.35 Samenzang in Amster dam 10.5C Journaal 10.55 Sport in Beeld laatste etappe Olympia's Tour door Nederland De verzameling bestaat uit 3.700 schilderijen en tekeningen 960 etsen 160 beeldhouwwerken en 6.000 mun ten Een aantal grote kisten en do zen in München bevat nog duizenden kostbare boeken en ' representatieve voorwerpen ' aldus de zegsman De verzameling van Hitler en Goering is grondig gezuiverd van alle gedwongen aankopen Zij bevat niet langer schilderijen of andere kunstvoorwerpen die eens eigendom van joden of anderen waren die op dubieuze manier tot verkoop ge dwongen werden aldus de woord voerder In die gevallen waarin het gering ste spoor van gedwongen verkoop werd geconstateerd werd het desbe treffende stuk onmiddellijk aan zijn vroegere eigenaar teruggegeven Waar en wanneer de verzameling tentoongesteld zal worden staat nog niet vast Kanselier Adenauer Jieeft voorgesteld er te Bonn een nieuw museum voor te bouwen De rege ringen van de deelstaten pleiten an derzijds de verzameling over hun Advertentie 1^1 RITA EN HAAR FAMILIE „ Goed goed speel dan maar doktertje Maar laat mij lezen M ET DE exuberantie die ook Hugo Claus als Vlaming voor zich opeist als iets waarop hq als scbryver recht heeft zou men kunnen zeggen dat Literaire Ontmoetingen dit keer gewijd aan de eenzij digste auteur van het Nederlandse taalgebied een gran dioos programma was Dat klinkt dan lichtelijk overdreven maar waarom zouden we een programma niet grandioos noemen dat onverbeterlijk leek dat zowel wat opbouw als wat inhoud betreft aan de hoogste eisen voldeed eu dat een onbetwist hoogtepunt vormde in de toch al uitstekende reeks Literaire Ontmoetingen die dit seizoen met de Nipkow-schijf de prqs van de Neder landse tv kritiek werd bekroond in de persoon van gastheer Gomperts Eigenlijk voor het eerst ontving Gomperts een auteur die de prikkelende strijd waartoe Gomperts door afstand te bewaren en door de nodige scepsis uit te stralen steeds uitnodigt ten volle aan kon en die zijn tegenspeler in den gemoede uiteraard zelfs schaakmat zette op enkele kritieke ogenblikken Dat gebeurde dan vooral aan het eind nadat G K van het Reve op film hij is helaas met vakantie in Rome om vandaar uit een brief te schrijven die Eerste Kamerlid Algra ergert liever hadden we hem in levende lijve met Claus geconfronteerd gezien een ver nietigende kritiek op Claus ' werk had geleverd waarbij uitdrukkingen als ' keukenmeidenroman tiek ' ' goedkope kitsch ' ' afschuwelijke clichés ' de betrokkene per film om de oren vlogen ClauS noemde Van het Reve's op merkingen ' vertederend ' en verbond daaraan de opmerking dat sommige Nederlandse critici plegen flauw te vallen zodra hij drie of vier adjectieven achtereen gebruikt als zou hij dus doen de ' zondig omspringen met de taal ' Men heeft in Nederland zo zei Claus ' een gêne tegenover het gebruik van de woorden ' en ' men huldigt de eenvoud als een heel grote deugd en onderdrukt de exuberantie ' Terwijl Gomperts de eenvoud die Claus in zijn beste werk huldigt vond Gomperts naast of tegenover de exuberantie wilde plaatsen beschouwde Claus de eenvoud als een onderdeel van de exuberantie ' Eenvoud zit altijd in de veel heid ' opperde hij en hij wenste de eenvoud niet te zien als het kenmerk van het ware ' Het ware is voor mij niet eenvoudig ' merkte hij bescheiden op i'IT was het hoofdthema van het gesprek dat volgde op een fotografische en filmische biografie waarin Claus ' vrouw Elly Norden leerde kennen ' Ik bemin haar zeer zij is heel mooi vind ik ' waarin vader Jozef Claus net iets te veel eer voor het succes van zijn zoon voor zichzelf wUde opeisen zo te horen en waarin Ton Lutz en Fons RademaKers vertelden over hun samen werking met Claus op toneel - en f Umgebied Zoals gezegd zat het hele programma zonder televisionaire exuberanties geheid in elkaar wat in de eerste plaats een compliment betekende voor regisseu " Hans Keiler En voor de kijkers was het ook al een nuttig programma omdat zij nu eens van nabij konden zien hoe een door Kamerlid Algra als ' nozem-auteur ' betitelde schrijver er uitziet in een keurig vest en het zweet zijns aanschijns be schaafd wegvegend met een witte zakdoek A LS anti-climax gebiedt mijn plicht mij ook iets te zeggen over het programma dat blijkens de talloze vermeldingen uit hotel Bouwes in Zandvoort kwam We kregen een zogenaamde ' flat floorshow ' te zien met Max Tailleur als breedsprakige aansmoezenier waardoor we eindelijk ook op het beeldscherm wat dronkemaiismoppen en schuine bakken te horen kregen René van Vooren had ook nog een paar grappen te geven en het quasi-dronken Duitse duo ontbrak al evenmin Een neger-zanger het trio Siboney en het orkestje haalden het peil weer wat om hoog en de jongleur hield het midden Evenals vorige keren liep dit amusementsprogramma uit hotel Bouwes een flink stuk uit omdat met de tv-kijkers geen rekening wordt gehouden De nummers blijven tot hun normale floorshowlengte uitgesponnen alsof tv niet zijn eigen eisen stelt Vermelding verdient ook nog dat de AVRO in haar eigen Televizier ternauwernood drie minuten besteedde aan het dol drieste plan van haar stuntvliegtearn om een zogenaamd ' uni verseel Nederland totaalprogramma ' te maken Als dat plan tegenover de directe tielanghebbenden de kijkers ' en bagatelle ' behandeld wordt zonder opklopperij van interviewtjes met Vogt en mr Van Doorn en Pieter de Ruwe en minister Luns en G K van het Reve over hun eerste reacties en vergeet de straat interviewtjes niet moeten wij er dan nog enige serieuze aan dacht aan besteden Munch-museum geopend Woensdag is in tegenwoordigheid van koning Olav V van Noorwegen en vele Noorse en buitenlandse pro minente persoonlijkheden op cultuur gebied te Oslo het Munch-museum geopend Toen de beroemde Noorse schil der Edvard Munch in 1944 over leed verrriaakte hij al zijn werken die hij nog in ziJn bezit had aan de stad Oslo De verzameling bestaat uit ongeveer 1.000 schilderijen 4500 tekeningen 15.000 prenten en zes beeldhouwwerken tezamen met een groot aantal brieven aantekeningen boeken krantenknipsels en ander documenten Edvard Munch werd geboren op 12 dec 1863 en bracht zijn vroegste jaren in Oslo door Van 1892 tot verbleef hij in Duitsland en van tot 1897 in Frankrijk In 1909 vestigde hij zich in het stadje Aag gaardstrand aan de Oslo-Fjord enuit deze periode dateren enkele vanzijn beroemdste schilderijen waar onder de enorme muurschilderingenin de aula van de universiteit vanOslo Zijn laatste jaren bracht hUin de buurt van Oslo door landen rondom was het la tijn omstreeks 1810 als col legetaal vrijwel verdwe nen maar de Nederlandse universiteiten hielden taai vast Van de 55 colleges in 1858 te Utrecht werden er nog 22 in het la tij n gege ven Toen Leidse rechten studenten twee jaar later een request indienden om het latijn door het Neder - lands te laten vervangen zei ' n verbolgen J Heems kerk Azn in de Tweede len Hij is zo vrij beschei den te blijven Voor een werkcollege hebben de stu denten ieder een taak Eén deelt mee wat hij over het onderwerp dat behandeld wordt in boeken en andere bronnen die hij bestudeer de aangetroffen heeft De overigen onderbreken zijn woorden of vullen die aan met hun eigen bevindingen De hoogleraar kan door zijn leiding bewerkstelli gen dat de studenten zich veel nauwer bij zijn vak betrokken gaan voelen dan wellicht op zijn gewone colleges gebeurde Het nadeel van het werk college is dat het slechts voor kleine groepen te ge bruiken valt De wijziging van het collegesysteem die door velen voorgestaan wordt zal dus altijd ge deeltelijk blijven Een totale afschaffing van de hoorcolleges is trou wens niet wenselijk Ver - getuigde Gedenkschriften uit deze tijd gewagen van vergeelde dictaten jaar<*in jaar uit gebruikt zodat ze dikwijls niet slechts door één gene ralij aangehoord werden maar later in precies de zelfde vorm opnieuw door zoons Het is gelukkig onmoge - lijk om over de colleges scheidene professoren spre zoals ze tegenwoordig zijn ken magistraal zij zouden ook maar met enige grond even naargeestig te schrij ven De uren die verve lend gevonden worden zijn in de minderheid en daar ei boven van een aanzien lijk hoger gehalte dan de vroegere slechte Als de studenten klagen doen zij vooral 20 omdat een ande re vorm van college het werkcollege momenteel populariteit geniet Op het normale college heeft een student geen andere plicht dan het gesprokene in zijn cahier noteren ook al spo ren de hoogleraren in het begin van het jaar harte lijk aan om vragen te stel - niet bij machte zijn de hun dankbare harten te tellen En een professor laat zich ook tijdens gewone colleges als professor kennen Een hoogleraar in de medicij nen hoorde enige tijd ge leden geroezemoes op de achterste banken van zijn lokaal maar achtte het ver keerd om studenten als waren zij scholieren een berisping toe te dienen Hij opende een kastdeur en riep ' Zusters wilt u alstu blieft wat stiller zijn U stoort mijn college ' Verpleegsters hebben een zwaar beroep Dat is duide Ujk Tot degenen die de grootste in vloed op hem hebben uitgeoefend behoren de Franse schilders Gau guin en Toulouse Lautrec maar op zijn beurt heeft hij grote invloed op de Europese schilderkunst gehad 
DONDERDAG 30 MEI 963 ütrechtsCh nieuwsblad "^ m heerlijk dr.gen sportieS practiseh de modem gebreide Bleyle colbert met Foulard zijde gevoerd voor veelzijdig ge bruik Gemêleerde tinten voor alle jaargetyden ƒ 115 - SGHINTZ Hachtegaalstraat 69 Utrecht ¦¦¦ BHSinyKHa Voor de pinkstervakantie SPIJKERBROEKEN 20 verschillende merken o.a LEIBA LEE RIDER WRENGLER LEWIS Alléén bij Te koop aangeboden ENIGE WOLLEN SMYRNA VLOERKLEDEN door groothandel in model kamers gebruikt Grote maten ƒ 150 - per stuk Niet van nieuw te onder - scheiden Eventueel thuis te ' • bezichtigen Brieven onder nr 2-6097 aan het bureau U.N Voor zelfbewoning nabij Ro sarium op goede stand BENEDENHUIS met tuin Bev o.m 4 kamers keu ken Geschikt voor echt paar of 3 pers Aparte bo venwoning verhuurd ' voor ƒ 1.185 p.j Koopsom voor het geheel f 36.000 — k.k Makelaardij Nic Rijksen Wittevrouwensingel 53 ' Utrecht tel 15012 INDA-Kleurmeiaal - Industrie N.V Elektronweg 12 - Utrecht vraagt voor spoedige indiensttreding een ADMINISTR KRACHT Geboden wordt een aantrekkelijke afwisselende werkkring o.a bediening telefooncentrale receptie en typewerkzaamheden Goede honorering ' s Zaterdags vrij Leeftijd t.m 21 jaar M.U.L.O.-opleiding en type ervaring gewenst 1 I I De Heer en Mevrouw Harmsen-Maurenbreoher geven met vreugde kennis van de geboorte van hun dochter SONJA FEMKE Utrecht 28 mei 1963 Brigittenstraat 20 a Tot onze diepe droefheid is heden na een kortston dige ziekte voorzien van de H.H Sacramenten der zieken In volle vrede van ons heengegaan mijn in nig geliefde zorgzame man vader behuwd en groot vader Dhr WILHELMUS VAN KOOI echtgenoot van Mevrouw Maria Paulns in de ouderdom van 72 jaar Wij bevelen de ziel van de dierbare overledene in uw Godvruchtige gebeden aan Uit aller naam Mevr M v Kooi - Paulus kinderen behuwd - en kleinkinderen Utrecht 28 mei 1963 Joh V Andelstraat 25 Condoléance-adres Catharijnesingel 18 k De overledene is opge baard in een der rouw kamers Catharijnesingel 100 Bezoekuren van 5.00 7.0Ö uur De H.H Uitvaartdiensten zullen voor zijn zielerust aan God worden opgedra gen vrijdag 31 mei a.s in de Parochiekerk van de H Ludgerus - aan de Am sterdamsestr.weg om 7.00 uur de gelezen H Mis en om 10.00 uur de gezongen H Mis van Requiem waarna de begrafenis van de kerk uit naar de R.-K Begraafplaats St Barbara aan de Prinsesseljian al hier Aankomst Begraaf plaats 11.00 uur Heden overleed zacht en kalm na een langdurig geduldig gedragen lijden onze lieve moeder be huwd en grootmoeder MARGARETHA JOHANNA KONINGS weduwe van W Burbach lil de ouderdom van 74 jaar Uit aller naam Bunnik, W W Vink - Burbach De Bilt 29 mei 1963 Burg van Heemstra kwartier 97 Corr.-adres Dr Breveestr 2 Bunnik De teraardebestelling zal plaats hebben vrijdag 31 mei om 11 uur op de algemene begraafplaats „ Brandenbrug ' te De Bilt Voor de deelneming betoond na het overlijden van onze lieve vader behuwd - en grootvader FRITZ ABRAM KOHLY betuigen wij onze hartelijke dank Uit aller naam Amsterdam, F A Kohly Jr Den Ham mei 1963 Dr C BAUMANN ZENUWARTS AFWEZEG VAN 31 MEI TOT 23 JUNI Dr L KOSTER INTERNIST AFWEZIG TOT 26 JUNI Dr F PAUW T/M 8 JUNI GEEN SPREEKUUR W A J KOOPER KINDERARTS BILTHOVEN AFWEZIG TOT 7 JUNI Het faillissement van M KEMP h.o.d.n.v Kemps Handels huis Westerkade 12 bis te Utrecht is geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst Utrecht 29 mei 1963 Domstraat 6 Mr J Brenkman Curator OPENBARE VERKOPING MAARSSEN van RADIO - EN TELEVI SIETOESTELLEN IJSKAS TEN en WASMACHINES op zaterdag 1 juni a.s n.m 3 uur in Hotel „ De Harmonie " Kerkweg 18 te Maarssen KQken van 2 uur af De toe stellen worden gedemon streerd Deürw L C Hinfelaar Maarssen tel 03408-1817 BELONING f 100 - voor vinder van AKTETAS MET ZAKENPAPIEREN Maandag 20 mei j.l verloren uit auto geparkeerd Kromme IJieuwe Gracht Terug be zorgen Plompetorengracht 15 of tel bericht onder nr 19971 Bij Boekhandel J de Slegte Oudegracht 121 wordt gevraagd een flinke VERKOOPSTER Leeftijd 18-22 Jaar Vakkennli niet vereist 5-d ZONNIGE LAGE In het gebouw „ CASINO " op het Paardenveld te Utrecht zal op 3 juni a.s 2e Pinksterdag fellowship diensten worden gehouden door de PINKSTER-PRIJZEN „ BETHEL PINKSTERKERK " Eerste dienst aanvang 10 uur v.m en de tweede dienst aanvang 14 uur n.m Wij nodigen u hiermede van harte uit Grote pot POEDERKOFFIE géén 6.80 maar 3.95 Grote poi ABRIKOZEN 89 4 pakken MARGARINE 95 Blik rose moot ZALM 1.19 Grote pot KNAKWORST 1.49 Verse PINKSTERCAKE 79 79 Enorm grote fles import APPELSAP geen 98 maar Diepvrie ^ BRAADKUIKEN per stuk 2.95 Diepvries KABELJAUW pk 99 Literpot AUGURKEN 1.39 85 ROOMBOTER verse bij elk pond kaas Unox TOMATENSOEP per blik 79 Van Nelle THEEBUILEN 10 voor 39 Groot blik KOFFIEMELK 55 Fles LIMONADESIROOP 89 2e pak halve prijs CAHWÊ 1.48 KOFFIE 1.22 Import VERMOUTH liter 2.95 SHERRY Amontillado per fles 3.25 SPAANSE WIJN per fles 1.79 ADVOCAAT per fles 2.59 59 79 Literblik APPELMOES üierblik s'PERCIEBONEN Literblik DOPERWTJES fijn 89 Grote pot WORTELTJES 69 Gesneden ZOETZUUR pot 49 Zoetzure UITJES pot 59 ENGELSE en CEYLON THEE 79 en 89 2e pak HALVE PRIJS 200 gram ZOUTE PINDA'S 39 6 VAN HOUTEN REPEN 89 400 gram PINKSTERWAFELS 89 Italiaanse „ sterke drank " IMPORT BONBONS per rol 39 PERZIKEN literblik 1.19 ANANAS SCHIJVEN literblik 1.29 KERSEN OP SAP per pot 1.39 19 FILIALEN IN NEDERLAND UTRECHT CHOORSTRAAT 19 TEL 19927 Half literblik AARDBEIEN 69 ZATERDAG heropenen wij onze gemoderniseerde ver lichtingszaak Bij deze gele genheid krijgt u 100 gram CASSELERRIB 69 150 gram ACHTERHAM 79 100 gram HAUSM LEVERWORST 49 10 % KORTING Alles uit eigen atelier Wij maken ieder gewenst model voor u en overtrekken uw oude lampekappen Komt u vrijblijvend even kijken bij 1.00 7 flessen SINAS voor J M MAZIREL Voor belegging te utrecht te koop 3 hele woonhuizen Huuropbrengst ruim ƒ 2500 - Koopsom f 37.000 - Ruime hypotheek beschikbaar Brieven onder No B-4135 Adv Bur ALT A Pausdam | utrecht Waterstraat 87 Utrecht telefoon 17636 Feestaanbïedlng Een hele Hollandse bevr KALKOEN n plm 3 kg p stukjjgsjj Vers gemeste BRAADKUIKENS per 500 gram Vers gemeste POULARDES per 500 gram Vers KIPPEPOULET 250 gram SOEPBRAADKIP bevroren let op 500 gram Extra voordelig Bevroren POULARDES 1 fifi per 500 gram liUU AFD SLAGERIJ VARKENSROLLADE ANTH DE RU 2 2 ZELFBEDIENINGSBEDRIJVEN DAMSTRAAT • GOEDESTRAAT 1 «*' ordift ®' ncern - tie * in6S '^°' ^ Ol^OW ^»*^ ae --^°" ac ^ een root verieKef '' een ê ' van nd>en ^'' bui «' de in c\a\e iema ' vNer ' we sanw **' heeft >" nd ' » nW «^' per 500 gram RUNDERROLLADE ^ - K - voo '' Aelief die P ' 2 WV<.t 3S5 ^ ra ens in^^trtf«^"f E ¦ rieVce ' „ leiding 2 ^ 1 per 500 gram Goi ^ * Ons succes van ' reist - Magere VARKENSLAPP ve ' rens i750 ê ' ïWÏ populair ad sWinê Borês '^^' let op 500 gram an £« 35 i »''- ALLEEN BIJ ONS Ueeft'V Malse RUNDERLAPPEN dcrswa " 1 D 0.98 en BOEREBO0M VOORSTRAAT 68 Telefoon 17713 Filialen Oudwnkerdwarsstraat 98 J M de Muinck Keizer laan 38 / on ' populair van InVi ' ¦ ntvanêf b\ad Let op 500 gram 200 gram ' KEURSORTI n hjerlangs afknippen s.v.p coupon 4 soorten Ui KEURSLAGER en POULIER 200 gr sappig PEKELVLEES =»» Betreft buitendienstbetrekking verzekeringsmaat schappij Ondergetekende verzoekt uitvoerige Inlichtingen te mogen ontvangen Naam Geboortedatum Woonplaats Adres VRIJDAG 3 UUR HEROPENING RADIO CENTRUM Door ingrijpende verbouwing meer ruimte dus nog grotere sortering Vinkenburgstr 6 - Ter 19636 b.g.g 03402-5589 Dit weekend 3 Pinkster-bals Zaterdag van 8.30 tot 12 uur des nachts met Orkest John Lint.Zang KEES POUW \ Eerste Pinksterdag 8.15 uur Orkest The 7 Rhythm Sellers Tweede Pinksterdag 8.15 uur Orkest The 7 Rhythm Sellers Geen voorverkoop Entree f 2 — Dansschool ƒ< l/l/ildóchat UTRECHT Kt'omme Nieuwe Gracht 48 - bfl de Nobelstraat Op diverse adm afdelingen bestaat de mogelijkheid tot plaatsing van UJ?i enige ^ all mencan ALLEEN GEVESTIGD POTTERSTRAAT 26 UTRECHT MNL EN VRL ADM!N KRACHTEN Leeftijd tot plm 18 jaar TELEFOON 25735 Mulo en/of Handelsavondschool-opleiding strekt tot aanbeveling Voor vrl adm kracht is typevaardigheid vereist Ook de jongelui die deze zomer de school verlaten verzoeken wij nu reeds te sollici teren / I Met gemaakte vakantie-afspraken kan re kening worden gehouden Schriftelijke sollicitaties aan afd Personeelszaken Gelegenheid tot persoonlijke aanmelding dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00-16.00 uur DE ONDERLINGE PHARMACEUTISCHE GROOTHANDEL RECH Nieuwe Gracht 63 Telefoon 2 2341 f ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD topkrant van ^ midden Nederland ' f ó MODEHUIS djL(^^rx>t>t - Potterstraat 4 Utrecht Telefoon 13440 vraagt voor spoedige indiensttreding ervaren Ie VERKOOPSTER voor de afdeling Confectie mantels en ^ kleinconfectie Tevens LEERLINGEN voor verkoop en veranderatelier Verkorte werkweek en goede sociale voor - ^ zieningen < Eventuele vakantie-afspraken kunnen gere ^ geld worden i Eigenhandig geschreven of mondelinge sollioitaties ^ aan bovenstaand adres LIESJE EK LOESJE DE CALIFORNIA-TWEELING p California - soep is I Moeders beste soep Er is een vlaggetje op ieder California product Daar Icrijgt u prachtige geschenken voor écht cadeau Ga sparen I ¦^ even lekker even geurig even ^ krachtig en met dezelfde p zorg en toewijding bereid uit dezelfde ingrediënten CALIFORNIA SOEP DIE IS PAS LEKKER 
UTRECHTSCH NIRï'WiSm.AD DONDERDAG 30 MEI 1963 Ziekenhuisprijzen ba Advertentie Rusk sceptisch over kernproevenstop Nietiw voorstel aan Russen in aantocht \ s.j '^ Dean Rusk de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken heeft op een persconferentie gezegd dat hij on langs bij een gesprek met de Russische ambassadeur Dobrynin geen enkele aanwijzing heeft ontdekt dat de Sovjet-Unie bereid zou zijn een verbod van kernproeven in de atmosfeer te aanvaarden ZAANHAGEI de lekkerste chocolade-korrels in de leukste doos nu ook in 250 gram Ook in de gereformeerde kerken Pleidooi voor vrouwen op de kansel Ouderwetse ^ foutieve visie op de vrouw I N NOGAL krasse bewoordingen heeft de gereformeerderadiopredikant van de zender Bloemendaal ds G Toorn vliet zich uitgelaten over de tenachterstelling van vrouwe - ^ ^ lijke theologische studenten en kandidaten bij haar mannelijke m'ag een mannelijk kandidaat wei — - - preken Formeel heet dat echter ' een stichtelijk woord spreken ' Vrouwelijke theologen mogen dit niet Ds Toornvliet meent dat de gereformeerde synode van deze ouderwetse en foutieve visie op de vrouw moet afzien en haar in ieder geval dezelfde rechten geven als mannelijke kandidaten Men weet dat in de hervormdekerk een gelijke ontwikkeling is Se dert enkele jaren staan alle ambtenoo)c voor vrouwen open Er zijn inNederland reeds honderden vrouwe lijke ouderlingen en diakenen Hetaantal vrouwelijke predikanten in dehervormde kerk althans die volle dig bevoegd zijn haalt het dozijn nogniet ' collega's in de gereformeerde kerken De laatstgenoemden worden predikant na de voltooiing van hun studie maar voor vrouwelijke theologen is die mogelijkheid er niet Ds Toornvliet op de bres voor de vrouw Van jsaterdag af kan ' t weer diaköfi — zijn voor vrouwen immers nog niet opengestel * -- -- Kastelen uit 4 landen in Rosendael instituut in Nederland heeft J H E baron van Nagell uit Doorn direc teur van de Nederlandse Kastelen stichting een grote rol gespeeld Gemeente Gorinchem verliest kort geding heid van Gorinchem gehoor zal ge ven aan een gerechtelijk bevel Het gemeentebestuur werd ver oordeeld tot het betalen van de kos ten van ' het gediiag Advertentie Genfet van het leven schenk vreugde schenk Hero verkwikkend ver frissend diefruitzuivere smaak Volop keuzel sinas * Citroen » Perl » Fram bozen * Appelsap * Cerlse Cassis Ananas Grapefruit Tonic aezinsfles Heib Geheim overleg in Geneve De ontwapeningsconferentie in Ge neve waaraan vertegenwoordigers van zeventien landen deelnemen lieett woensdag besloten de kwestie van de vervoermiddelen voor kern Ijommen te verwijzen naar de ge heime besprekingen van de Ame rikaanse en Russische voorzitters van de conferentie De conferentie heeft tot ' dusver geen enkele vorde ring gemaakt bij het opruimen van deze grote hinderpaal op weg naar ontwapening De conferentie zal nu verder gaan met ' t onderwerp van de voorraden kernwapens en met een Amerikaans voorstel aangaande stopzetting van de produktie van materiaal voor kernwapens en voor een overeen komst aangaande het niet-doorgeven van kernwapens aan landen die-ze niet hebben Titanraket ontploft Een 31 meter lange intercontinen tale raket van het Titan-2 is woens dag boven Cape Canaveral enkele seconden na de lancering ontploft Dit is d ^' eerste mislukking bij zestien proeflanceringen van Titan 2-raketten De Titan-2 is de krach tigste Amerikaanse militaire raket Internationaal Kasteleninstituut opent expositie Mr H N 6 baron van Tnyll van Serooskerken riep woensdagmiddag W F T baron van Fallandt van Rosendael en barones Van Palland — „ onder wie wij wonen om het opzijn Gelders te zeggen " — een har telijk welkom toe in hun eigen kas teel Rosendael bfl Velp Hfl deed datals voorzitter van het InternationaleKasteleninstituut dat van het oudeslot Rapperswil in Zwitserland isovergeplaatst naar Nederland en datnu Rosendael als eigen burcht terbeschikking heeft gekregen vanbaron Van Pallandt die zelf in eenzijvleugel woont In het kasteel is het materiaal van het Internationale Kasteleninstituut ondergebracht en een deel daarvan — geëxposeerd ' in een aantal zalen van het kasteel — is bijeengebrachtin een tentoonstelling die woensdag middag geopend werd door mr H.W Bloemers commissaris van deKoningin in Gelderland De lieer Bloemers zei verheugd te zijn dat de internationale broeder schap van kasteelheren zijn intrek genomen heeft in Rosendael dat de dikste toren van alle Nederlandse kastelen heeft en waar bezoekers niet meer met pek en olie worden ontvangen maar waar hun met vreugde een stuk geschiedenis en cultuur getoond wordt In kasteel Rosendael worden be halve vijftien maquettes een groot aantal foto's en tekeningen getoond van kastelen uit Nederland Zwitser land Italië en Duitsland Het is de bedoeling elk jaar een nieuwe expo sitie in te richten en geleidelijk al het materiaal — - dat nogal verstoft en beschadigd uit Zwitserland is overgekomen — op te knappen Bij de voorbereiding van de vesti ging van ' t Internationale Kastelen - Ethiopische ' ^ r zal bezoek aan VS brengen Het Witte Huis heeft bekendge maakt dat de keizer van Ethiopië naile Selassie een uitnodiging van president Kennedy heeft aangeno men om begin oktober een officieel bezoek aan de Verenigde Staten te brengen De minister is van mening dat overeenstemming over een derge lijk verbod een belangrüice eerste stap zou betelienen naar een ak koord over liet gehele ontwape ningsprobleem Rusk zei dat Amerika samen met Engeland de Sovjet-TJnie bin nenkort nog eens zal voorstellen de kernpioéven in de atmosfeer te staken De Amerikaanse minister zei dat in de komende drie weken de le den van de NATO die belangstel ling hebben voor het plan van een multilaterale kemimacht met el kaar van gedachten zullen wisselen over kwesties als organisatie fi nanciering bemanning en uitrus - Huurder in het gelijk gesteld De heer J W Hoek uit Gorin chem die kortgeleden een kort ge ding had aangespannen tegen een woningbouwvereniging in zün woon plaats omdat hy niet akkoord kon gaan met een huurverhoging Is door de president van de rechtbank te Dordrecht mr C R F van Boggen in het gelijk gesteld in het nieuw kort geding dat hij dit maal had aangespannen tegen het gemeentebestuur van Gorinchem Op verzoek van de woningbouw vereniging had het gemeentebestuur de levering van elektriciteit aan hem gestaakt De president bereik te in ' t eerste kort geding een com promis tussen dé partijen De heer Hoek zou de helft van de huurver hoging ' betalen in afwachting van de uitspraak van de kantonrechter en een proces dat de woningbouw vereniging aanhangig zou maken De president sprak daarbij de verwachting uit dat aan de heer Hoek weer elektriciteit geleverd zou worden ^ Het gemeentebestuur van Gorin chem weigerde dit echter op grond van het feit dat het in het kort ge ding geen partij was geweest De heer Hoek daagde daarop het ge meentebestuur voor de rechter De president heeft nu uit spraak gedaan en het gemeente bestuur gelast de woning van de heer Hoek binnen drie et malen weer aan te sluiten op het elektriciteitsnet Een dwangsom wilde hij niet stel len omdat hij uitging van de ver wachting dat de gemeentelijke over - ting van deze strijdniacht Dan kunnen wij met elkaar beslissen over de verdere uitwerking van het plan aldus de minister Hij herhaalde dat de V.S een veto over het gebruik van de kern vloot van de NATO zullen behou den Als de Europese landen tot een vorm van eenheid zouden kun nen komen zouden zij gezamen lijk hun stem kunnen laten ho^;en Washington blijft echter gekant tegen een uitbreiding van het aan -* tal nationale kernstrijdmachten en zal dan ook niet tot het ontstaan daarvan bijdragen aldus Rusk De Gaulle's bezoek Rusk verklaarde voorts dat pre sident De Gaulle welkom zal zijn als hij het bezoek dat president Kennedy twee jaar geleden aan Parijs heeft gebracht zou willen beantwoorden De minister zei dat er weliswaar meningsverschillen tussen Frank rijk en de V.S bestaan in het bij zonder over de structuur van het Atlantische bondgenootschap maar dat deze geschillen niet aan de fundamentele verplichtingen van de twee landen tegenover de NATO raken Over het doel ^ n de NATO waren de twee landen het op tal rijke punten eens Volgens minis ter Rusk moest Moskou goed be grijpenv dat de interne menings verschillen niets afdoen aan de ge meenschappelijke vastberadenheid om het Westen te verdedigen Ook president Kennedy heeft woensdag bij monde van zJijn petsr chef Salinger de wens uitgespro ken dat president De Gaulle „ op een gelegen komend ogenblik " een bezoek aan de V.S brengt Salinger wilde niet ingaan op een vraag of president Kennedy bij zijn komend bezoek aan Europa premier Mac millan van Engeland zal ontmoeten Griekse bezwaren tegen Turkse associatie De Griekse minister van econo mische coördinatie Panayotis Papali goeras woont in Brussel de minis tersconferentie van de E.E.G bij Uit betrouwbare bron in Athene verneemt Associated Press dat men verwacht dat Griekenland een aan tal bezwaren zal opperen over de voorgestelde associatie van Turkije met de E.E.G Griekenland heeft reeds bezwaren gemaakt tegen ze kere voorzieningen in de voorgestelde overeenkomst met Turkije bij de re geringen van de lidstaten van de E.E.G en bij het secretariaat van de organisatie zo wordt vernomen Griekenland is geassocieerd lid van de E.E.G Gemeld wordt dat Grie kenland duidelijk heeft gemaakt dat hoewel het in principe niet gekant is tegen de associatie van Turkije met de E.E.G het zich krachtig verzet tegen zekere voorstellen die het ' als vijandig en als een schending Van het verdrag met Athene beschouwt • Ook In grote extra voordelig 3 De ministerraad van de E.E.G komt vandaag en vrijdag bijeen o.a ter be spreking van de contacten met En geland en van landbouwaangelegen heden Toch hebben ook die vrouwelijke theologen de roeping ontvangen om in het evan.srelie de Heer te dienen meent ds " Toornvliet Ze hebben de zelfde studie achter de rug en ze spreken soms nog beter dan de he - ren predikanten Maar ze worden ge ruisloos weggestopt ' Da,t wil zeggen vrouwelijke theologen kunnen predi - kant assistente worden of evangelis te maar voor deze taken behoeft men geen theologie te studeren De gereformeerde kerken hebben daarvoor een aparte vierjarige iiiMitiiiiriiiiMiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiin Nieuwe bestemming voor oude kerken De voormalige Oosterkerk in Den Haag die sinds vorig jaar leeg staat zal als repetitieruimte voor het Kesidentie orkest gaan dienen Beeds enkele jaren wordt de oude remonstrantse kerk te Amsterdam op dezelfde manier gebruikt door de Nederlandse Opera De vroegere Dominioanenkerk te Maastricht fungeert als concertzaal Dit is ook de nieuwe bestemming geworden van een verlaten klooster kapel te Scheveningen die thans deel uitmaakt van het cultureel cen trum 0p goude wieken ' aldaar De Bethlehemkerk te Zwolle een mid deleeuws godshuis dat onlangs door de burgerlijke gemeente werd aan vaard krijgt eveneens een culturele bestemming Ook de leegstaande Oudezijdskapel aan de Zeedijk te Amsterdam wil men voor dat doel gaan inrichten helemaal iiw smaak De ministers van sociale zaken en volksgezondheid en van econo mische zaken hebben uitgevaar digd de prijzenbeschikking zieken huizen sanatoria en revalidatie centra / 1963 De wet die op 1 juni in werking xal treden zal de ta - Kenyatta's partij ook het.sterkst in de Senaat < 2faê > opknappen maar Gods Woord ver - vuile werkjes niet ambtelijk kondigen ' volgens ds Toornvliet moeten de ze vragen op de helling Dan zal wellicht blijken dat de bijbel geen enkele verhindering geeft aan de vrouw om in het ambt tp staan Intussen is ook een mannelijk kan didaat niet gerechtigd om het evan gelie te verkondigen Dat blijft al leen voorbehouden aan hen die wet tig tot predikant geordend zijn Toch opeiding aan de academie voor so ciale arbeid De Nijënbui'g te Baa^n Een vr^ouwelijk theologisch kandi daat die als predikants-assistente werkzaam is mag in kerlïdiensten niet voorgaan Laat een vooruitstre vend predikant dit wél doen dan zal hij van sommige figuren uit zijn ge meente felle tegenwerking krijgen De ambten — predikant ouderling KERK teliik ie De onlangs in Kenia gehouden par lementsverkiezingen hebben ook in de senaat een meerderheid opgele verd voor de Keniase Afri kaanse Nationale Unie KANU Deze partij kreeg met haar bondge noten 19 zetels tegenover de Kenia se Afrikaanse Democtatisehe Unie KADU en haar medestanders 18 zetels Doordat de enige onafhanke lijke senator de zij de van de KANU heeft gekozen steeg de meerderheid van deze partij tot twee zetels Zo als gemeld heeft de leider van de KANU Jomo Kenyatta al het ver zoek gekregen een regering te vor men Zijn partij beschikte in het Huis van Afgevaardigden al over 67 zetels tegenover 40 zetels van de KADU \ en haar medestanders en vijf onafhankelijken Van deze laatste groep hebben inmiddels vier de zijde van de KANU gekozen even aeeS Predikant voor doofstommen Voor de geestelijke verzorging van doofstommen willen de gezamenlijke protestantse kerken van groot-Am sterdam een afzonderlijke dominee benoemen Ds Toornvliet vindt dit maar vreemd Laten wü toch nuchter zijn roept hij uit ' Is het dood zonde als een meisje roeping ont vangt om in het evangelie te die nen Is het goddeloos wanneer zij als vicaris een "' stichteli.jk woord spreekt Er zijn nog veel meer vragen een vrouw mag wel als hulp van de diaken fungeren maar hij doet het émbtelijk — door de Heer geroepen — en zij niet Een vrouw mag wel assisten te zijn en voor een predikant de De kosten van dit pastoraat komen op ongeveer ƒ 20.000 per jaar welk bedrag men gemeenschappelijk bij een wil brengep De doofstommen vormen een min of meer verwaarloosde groep in de kerk Wel worden aparte kerkdien sten voor hen gehouden maar daar mee houdt het meestal op aange zien de pastorale zorg aan deze mensen zeer veel tijd vraagt Bij een enquête in Amsterdam en om geving is gebleken dat tachtig pro cent van de daar wonende doofstom men niet lezen kan niiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiMiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiniiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiinMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Pater Van der Wey ovizr fgoede oude tijd * O OK IN do rooms-katholieke kerk heeft het pastoraat de laatste jaren grote veranderingen ondergaan De tijd is voorbij dat de pastoor een gezapig leventje kon leiden omdat zijn schaapjes vanzelf wel trouw bleven aan de kerk Vooral in de dorpsparochies kon het zeer gemoedelijk toegaan On kerkelijkheid of afval van het geloof waren in feite onbekend Wie gedoopt was verbrak niet gauw de band met de kerke lijke gemeenschap Op geestige wijze heeft pater dr A van der Wey in Omhoog parochieblad van het aartsbisdom Utrecht der r.-k kerk die ' goede oude tijd ' in het pastoor leven getekend Gewiekste kaarters „ Het was een kant-en-klare her derswerèld onproblematisch zon der aanpassingsproblemen of wat dan ook Regelrecht wezen deze her dei's hun schapen de weg naar de hemel " ^ e pastorie niet ondernomen waar voor ook Alles was toch duidelijk uitgemaakt door de kerk Dus kaar ten eten en een goed glas wijn drin ken alles gegam^eerd met wat nieuwtjes over vette collectes rouvtjes en trouwtjes plus een stel bakken Alles in eer en deugd en de schapen nanïen aan deze veelvul dige bijeenkomsten geen ergernis want heerom mag toch ook wel ' iets hebben Toch zaten de priesters soms met een probleem voor zichzelf na melijk de vrijetijdsbesteding Want na de koffie viel er in de parochie weinig meer te doen En hoe bracht men dan de rest van de dag door Huisbezoek onder de parochianen vonden zij niet zo dienstig Dus zoch ten df herders het bij elkaar in heer lijke gezelligheid Wij leefden toen nog in de tijd van het nobele kaart spel een bron van vermaak Soms toog,het college reeds tegen de mid dag naar een vriendenpastorie Meestal echter wachtte men de avond af Theologische en andere diepzinnige gesprekken • genwoordig veel meer — Pater Van der Wey herinnert dan aan een overleden ' collega een ge wiekst kaarter Hij won vrijwel steeds Wat hij als gastheer aan wijn en sigaren weggaf won hij dubbel terug met kaarten Toen deze pas toor was overleden stelden zijn col lega's de tekst op van een bidprent je voor de gestorven kransgenoot Daarin kwam deze zin voor Wij hadden veel met hem op en hebben veel aan hem verloren " De paro chianen vonden dat een prachtig ge tuigenis van de bevriende pri-esters maar dezen bedoelden het letterlijk want zij hadden inderdaad veel met wijlen hun ambtsbroeder „ op " en zij - zoals te - hadden ook veel aan hem verlo - werden op ren " rieven van ziekenhuizen etc aan banden leggen De bewindslieden stellen in de toelichting dat elke niet strikt noodzakelijke prijsverhoging in deze sector — die voor de sociale verzekering en dus voor de kosten van het levensonderhoud zo be langrijk is — dient te voorden ver meden De ministers menen dat de con juncturele situatie thans evenals het vorige jaar zich kerunerkt door een opwaartse druk op de prijzen Bij het aanvragen van prijsverho gingen hebben de boven vermelde inrichtingen in een aantal gevallen prijzen voorgesteld die hoger zijn dan de bewindslieden toelaatbaar vinden De beschikking is afge kondigd omdat zij geen voldoende waarborgen zagen voor het achter wege blijven van ongewenste prijs stijgingen De beschikking bepaalt dat door ziekenhuizen sanatoria en revali datiecentra vooi ' verzorging met inbegrip van de daarmede gepaard gaande prestaties alsmede voor medische verrichtingen of ver strekkingen of laboratoriumver richtingen g°en hogere prijzen mo gen worden berekend dan in de betrokken Inrichting op 31 mei 1963 wettelijk toelaatbaar werden geacht Op 1 juni vervalt de prij zenbeschikking 1962 Namens de Stichting Academisch Ziekenhuis Utrecht wordt ons meegedeeld da ^ deze prijzenbe schikking op zich zelf nog weinig zegt De prijzen mogen niet hoger zijn dan op 31 mei van dit jaar toelaatbaar zijn Na de loonsverhogingen van 1 januari heeft het merendeel van de ziekenhuizen een voor lopige prijsverhoging ' doorge voerd in afwachting van de beslissing van het ministerie op hun aanvrage tot prijsver hoging Deze beslissing is bij het merendeel der ziekenhui - zen ook het SAZU en het Homeopathisch nog niet bin nen Men bestudeert thans in Den Haag de mogelijkheid om de prij zen van de academische zieken huizen voortaan vast te laten stel len door het ministerie van O K en W dit vanwege de hogere kos ten die deze ziekenhuizen door hun onderwijstaak hebben De 61-jarige havenarbeider H Kurk uit Rotterdam is tijdens werk zaamheden aan boord van het Ne derlandse m.s Andijk " van een ruimtrap op het 8,5 meter lager lig gende tussendek gevallen Hij is in het Dijkzigtziekenhuis aan de opge lopen verwondingen overleden Advertentie eiOBËfinvLon CHTEMLOrt 4 X coated * De kwaliteit van nylon is in hoge mate afhankelijk van de wijze van coating " Daarom is BigBen nylon fabrikaat Ehodia toce 4 X coated Dit betekent voor de koper de zekerheid van 100 % nylon 100 % waterdichtheid 100 % garantie A im BiGËBEii nvLon RAINPROTECTIOM llllil 
8 DONDERDAG 30 MEI 1963 TJTRECHTSCH NIEÜWSBLAn dé allernieuwste modellen PHILIPS TELEVISIE v.a cent per dag ENORME TECHNISCHE VOORSPRONG IN BEELDKWALITEIT verrassende verbeteringen voor het KIJKCOMFORT I Geen borgstorting Geen aanbetaling Geen onderhouds - of verzekeringskosten Geen koopplicht wel kooprecht Bij eventuele aankoop ontvangt U 2/3 van het door U betaalde huurbedrag in contant geld retour Philips Gradatiefiiter Waarborgt een juist genuanceerd beeld niet te licht niet te donker de ideale verhouding zwart-wit Fluweelzacht beeld ' Kijkcomfort veel prettiger kijken niet vermoeiend voor de ogen Ropidovisiofi druktoets Pauzeknop voor geluid en beeld PHILIPS superontvanger 23TX392A 59 CM - GROOTBEEID Klaar voor de toekomst Progressief moderne vormgeving Met Philips Gradatiefiiter en Rapidovision druk-toets Kan worden voorzien van aan schroefbare poten.Afmetingen hoog te 52 cm breedte 61 cm diepte 28 / 38 cm Kastuitvoering donker of naturel Uw oude TV in voor een ultra moderne PHILIPS U profiteert van een maximale inruilwaarde Verras het gehele gezin met het briljante beeld en kijkcomfort dat al leen de Philips TV ü kan bieden POPLAIOOO J^ERN TOILETPAPIER PHILIPS SUPERONTVANGER 19 TX 391 A 48cm-beeld Afm 40 X 51 X 26/34 cm In donker of naturel 825 ' PHILIPS SUPERONTVANGER 23 CX 393 A èScm.beeld.Prachtig televisiemeubel met jaloeziedeur Afm 90 X 74 X 35/47 cm In donker of naturel 109 $.- Ruil NU PHILIPS SUPERONTVANGER 23 T X 400 A 59 cm-beeld luxe uitvoettng Afm 52 ' x 66 X 27/41 cm ' 1 In donker of naturel 995 - PHILIPS SÜPERONTVANGER 43 cm-beeld Afm 38 X 48 X 29/37 cm Met Philips gradatiefiiter 725 - In donker of naturel 17 TX 333 A Alle toestellen met volledige mogelijkheid voor ontvangst van het 2e TV-net VHF en UHR ^ hUHtHMU OUDEGRACHT 260 - TEL 1 38 11 ST JACOBSSTR 53 - TEL 1 31 33 - TEL 8 03 03 ' t GOYLAAN 75 ZEIST VOORHEUVEL 60 TEL 1 30 29 CENTR TECHN DIENSTEN T.,V AVONOSTORINGSDIENST LANGE NIEUWSTR 37 - TEL 1 03 44 • tEVERING BEZORGING EN SERVICE IN STAD EN PROVINCIE UTRECHT * Burgemeester en wethouders van IJsselsteio roepen gegadigden op voor de funktie van VAKMAN Ie klasse bü de Technische Diensten dier gemeente De werkzaamheden zullen in hoofdzaak be trekking hebben op de verzorging van het gemeentelijke rioleringsstelsel met de bij behorende installaties Salariëring bruito ƒ 108.90 per week 26 jaar en oudei ^ exclusief fcindertoelage en 4'/o vakantietoelage Gegadigden dienen in het bezit te zijn van het rijbewijs B-E Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten aan de directeur van de Technische Diensten van IJssel stein Hooglandse Jaagpad 2 te IJsselstein TJ JIJ BENT Hïï MEISJE DAT WIJ NODIG HEBBEN Omdat je handig bent en leuk met mensen omgaat Je bent niet bang om te werken « n jong genoeg om nog wat te leren Daarom vragen we je om in onze slijterij-wijnhandel te komen als AANKOMEND WINKEUUFFROUW ook al heb je je ULO-diploma niet gehaald Aanmelding Kom zelf bel op of schrijf naar het kantoor WIJNHANDEL FINJE „ STADSKELDER " Lange Nieuwstraat 5 Utrecht telefoon 1085T lOOOVEt 4R0UEN/9 et Rubberfabriek H Timmer N.V Sportlaan 32 - Driebergen - Telefoon 03138 - 2141 Wij kunnen plaatsen < i a fijnbaiikwerker b bankwerker/draaier c spuiters persers en walsers d overig fabriekspersoneel in verschillende functies Komt U eens bij ons praten U werkt bij ons In een prettige sfeer met zeer goede premieregeling en ver goeding van diverse onkosten onder goede aodale «(• orzieningen NOTARIS DOCTER Julianalaan S te BILTHOVBN vraagt voor zo spoedig mogelijke Indiensttreding een JONGSTE ASSISTENTE voor bediening telefoon en eenvoudige ad ministratieve werkzaamheden ASSÜRANTIEFIRMA vraagt YRL KANTOORBEDIENDE ca 18 jaar Mulo-opleiddng en diploma typen i«wenst Brieven onder no 2-6091 aan het bureau U.N I 
ÜTRKOHTSCH NXEUWSBT.AD DONDERDAG 30 MEI 196S Het u/eekend u/enkt nniMiiiiiiininiiiniMiniiiiiiiiiiininiiiiiMiiMNiimmnniniiiiiiiiiiinimiiiimiiiiiMniimiiiiiiiiiMMiiiinniiMiniiiiiiinimiiiim TENTOONSTELLINGEN B ij het zoeken naar toeris tische routes stuiten we meestal öp de moeilijkheid dat de route die de toerist veel natuurschoon biedt geen di recte route is en dus in het algemeen langer zal zijn Alvorens te kiezen dient men het verschil in afstand te kennen en te weten of het lonen zal een om^weg te maken "/' Maken van ' n omweg loont de moeite leVX/VX/W/WWA/VcWWVW^WX/X/VV Kleine hloemlesing van kaarten die Ommen De ANWB heeft zijn Velu helpen kunnen bij plannen voor de weroutes aangevuld met Hondsrwg pinksterdagen Staatsbosbeheer ver - route Friese merenroute en Wester sorgt voetspoorkaarten van bos - Schelderou/te En dan is er nog de ¦ waohterijen Mastbos Dwingelo | nieuwe druk van de heuvelrugroute Verkrijgbaar bij ANWB en VVV kantoren De voetspoorkaarten kos ten 1 0,90 de andere kaarten sijn gratis PINKSTEREN Drie dagen veel mogelijkheden TWEE pinksterdagen en daaraan voorafgaand een zater dag die op 1 juni valt en dus het begin van het hengel seizoen is er is moeilijk een weekeind te bedenken dat zoveel mensen naar buiten trekt Voor een paar honderdduizend Ne derlanders ligt de besteding van een groot deel van de ko mende drie vrije dagen vast door de — voor hen — magische betekenis van de eerste juni De miljoenen anderen hebben de keus uit een ontelbaar aantal mogelijkheden waarvan er hier onder ee,n paar aangestipt zijn Advertentie ANGS die zogenaamde Mont fortstrasse werd oorspronkelijk het te Hall bij Innsbruck gewonnen zout naar het westen vervoerd Hall heet nu officieel nog Solbad-HaU " oiridat men daar zoutwaterbaden ^ Het wordt Pinksteren en daarom de pinksterfolklore voorop In een paar plaatsen in Overijsel wordt het feest van de pinksterbrnidjes en de pinksterbloem gevierd Daartoe be iioren Borne en Saasveld BORNE Op 1ste pinksterdag trekken kinderen van vier speel tuinverenigingen in stoeten door de straten elk hun pinksterbruid je meevoerend Bi,i verscheidene dorpsbewoners wordt aangebeld waarna een lied.1e wordt gezongen Omstreeks half een wordt op de markt uit de vier meis.ies d e pinksterbruid van Borne gekozen Zij krijgt een kroon op met veld bloemen en onderaan een uitgebla zen ei SAASVELD Op 2 juni gaan groepjes meisjes door het dorp Saasveld gemeente Weerselo Zti dragen een met^bloemen en strik ken versierde boog en bellen bij dorpsbewoners aan die nadat het pinksterlied is gezongen trakteren De rondgang wordt om ongeveer twee uur ' s middags gehouden TUBBERGEN — Op tweede pink sterdag internationale motorracès met in de middagpauze — omstreeks # l!»»fetS »®|» Voorstellingen 14.30 18.45 en 21 uur zondag en maandag 14.15 16.30 18.45 en 21 uur Met ingran ^ van vrijdag CAMERA vrijdag en zaterdag Doc tor in the house met Dirk Bo garde Kenneth More James Ro bertson-Justice en Kay Kendall a.I Zondag en maandag Doctor at sea met Dirk Bogarde Brigitte Bardot enz a.I Dinsdag Doctor at large met Dirk Bogarde Donald Sinden enz a.I Woensda,g en donderdag Doctor in love met Michael Graig Virginia Maskell James Robertson-Justice en Leslie Philips 18 jr Vrijdag en zaterdag nachtvoorstel Img 23 15 uur „ M " een stad zoekt zijn moordenaar met Peter Lorre Regie Fritz Lang 18 jr CITY Invasie op Guam met Jeffrey Hunter Barbara Perez en Marshall Thompson 14 jr FILMAC dagelijks 10-ca 18.30 uur Actualiteiten Die goeie ouwe tijd a,l PALACE dagelijks 18,45 en 21 uur Robin Hood en de piraten met Lex Barker 14 jr SCALA Die Lustige Witwe met Peter Alexander Karin Hübner Gunther Philip e.a a.I Maandagochi-etid 10,30 uur Kluch tig en luchtig a.I STUDIO Mijn beste vijand met Danny Kave en Curd Jürgens a,l Regie Peter Glenville REMBRANDT dagelijks 14 en 20 uur West Side Story 14 jr VREEBURG Te vuur en te zwaard 14 jr Vrijdag en zaterdag nachtvoorstel ling 2315 uur De dictator met Charlie Chaplin 18 jr Zondagochtend ' 10.30 uur O sole mio a.I OLYMPIA vrijdag t.m zondag De vuurproef van Ursus 14 jr Tweede pinksierdag 14 30 en 16.30 uur Tarzans verbanning met Johnnv Wpisruuller 14 jr Maandag t.m donderdag De hel van Saipan met Jeffrey Hunter en Vic Damone 18 ir kwart óver twee — een demonstratiemet oude motoren De organisatorennoemen deze uit 1918 1923 en 1924 stammende museumstukken zelfs an tieke motoren ' ROTTERDAM — In juni dagelijks V.V.V sight seeing tours dat zijn rondritten per autobus met bezoek aan de Euromast Vertrek van het Stadhuisplein om 11.30 14 en 16 uur ^ De rit duurt zeven kwartier DELTAWERKEN — Van Hellevoet sluis en Veere uit worden rondvaar ten gemaakt naar onderdelen van de Deltawerken HELLEVOETSLUIS van 10 tot 17 uur elk heel uur naar het eiland van de uitwateringssluis Duur an derhalf uur VEERE londvaarten naar de dijk van het Veersegat dagelijks bij vol doende deelneming om 9 10.15 12.15 13.30 15 16.35 en 18.30 uur Duur van de tocht vijf kwartier Om nog even bij boottochten te blijven ÜRK alleen op werkdagen rond vaarten over het IJsselmeer richting Lelystad Vertrek om 13.30 uur duur 1 uur ¦ ARNHEM-WESTERBOUWING Da gelijks elk uur van 9.15 t.m 18.15 uur vertrek uit Arnhem Vertrek uit Westei bouwing elk uur van 10 t.m 19 uur Musea Centraal Museum Agnietenstraat 1 Stedelijk Aartsbisschoppelijk ' en Archeologisch Museum Fente ner van Vhssingenhuis Malie baan 42 afd Moderne Kunst maandag t.m zaterdag 10-17 uur zondag 14 17 uur dinsdag 20-22 uur Prov Utr Genootschap voor Kun sten en Wetenschappen Agnieten straat 1 geopend - 10-17 uur zon dag 14 17 uur dinsdag tevens 20 22 uur Universiteitsmuseum Trans 8 da gelijks 14 17 jur zondags gesloten Diergeneeskundige Afdeling Bilt straat 172 aanvragen bij de por tier Tandheelkundige afd Jutfa seweg 5 woensdag en vrijdag 10 12 en 14-16 uur Museum voor het Staatsbosbeheer Museumlaan 2 voorlopig gesloten Ned Spoorwegmuseum Maliebaan station dinsusg t'm zaterdag 10 17 uur zondag 13-17 uur maan dag gesloten Ned Goud - Zilver en Klokkenmu seum Lange Nieuwstraat 38 dag 10 12 en 14-17 uur zond 14-17 uur Oud-Katholiek Museum Mariahoek 9 geopend maandag t.m zaterdag 10 12 en 14-17 uut zondag 14-17 uur vrijdags gesloten Museum voor Nieuwe Religieuze Kunst Lange Nieuwstraat 38 da gelijks 14 17 uur Nat Museum van Speeldoos tot Pierement Lange Nieuwstraat 38 zaterdag en ' ondag 14-17 uur donderdag 20 u^ir en ledere derde zaterdag van de maand II 30 uur speciale orgeldemonstratie Eerste pinksterdag gesloten tweede pink sterdag geopend van 14 tot 17 uur Slot Zuyien Zuilenselaan dinsdag t.m zaterdag 9-12.30 en 13.30-17.30 uur zondag 13-17.30 uur Kasteel de Haar Haarzuilens dag 9 12 en 13 30-17 uur zondags 13.30 17 uur Driebergen Nationaal Museum van de Automobiel Buntlaan tioek Rijksstiaatweg Geopend dagelijks van 9 18 uur Huize Doorn Langbroekseweg 10 dag 9-12 en 13.30-17 uur zondags 13,30 17 uur Een paar suggesties voor museum bezoek bij slecht weer ¦ LEIDEN In het Rijksmuseum voor volkenkunde is het kamperen uit-noodzaak belicht Onder de titel „ Op trek " is een aantal echte com pleet ingerichte nomadententen op gesteld afkomstig uit Perzië Mon golië Libië Tunesië Groenland en van de prairie-indianen uit Noord Amerika ENKHUIZEN Zuiderzee-museum met expositie De Zuiderzee zwart op wit OTTERLO Rijksmuseum Kröller MuUer op De Hoge Veluwe reliëfs van Kemeny TILBJRG Historisch museum zo merexpositie zee en zoogdieren UTRECHT Om dicht bij huis te ' eindigen slot Zuyien dat anders des maandags gesloten is is 2e pinkster dag net als op zondagen ' te bezipiy gen van 13 tot 17.30 uur i^j -¦'-- Geen palingtochten uil Spakenburg In afwijking van VW aankondi-gingen worden dit jaar in Spaken burg geen palingvangsten voor be zoekers georganiseerd zoals de afge lopen zomers in de nacht van vrijdag op waterdag gehouden zijn De oor zaak daarvan is dat de Spakenburg se vissers vrijdagavonds niet meer de thuishaven opzoeken maar ' Volen dam waar ze de gevangen puf — be stemd voor eendevoer — gemakke lijke kunnen afzetten overtollig maagzuur alstublieft norac A/V\A/WV\/W\ft/V\/W»'\AXX/V\A>WV < Ensemble Hendrik IV ' Toneelgroep Centrum Nathan de Wijze ' Charlotte Kohier Het Ravijn ' TONEEL STADSSCHOUWBURG donderdag 30 mei Haagsche Comedie ' Tocht naar het duister * van Eugene O'Neill met Ida Wasserman Paul Steenber gen Jules Croiset Eric van In gen Sonja Brill Vertaling Alfred Pleiter Regie Frans V d Lingen Decor Hep van Delft Kostuums Has Noordhoek Hegt vrijdag 31 mei roneelgezelschap Ensemble ' Hen drik IV ' tragedie van Luigi Pi randello met Julien Sehoenaerts Ina van Faassen Ton van Duin hoven Tom van Beek Hannah v d Vlugt Lucas Wensing John Leddy Ger Smlt Bob Löwen stein Huib Rooymans Chris Baay Regie Karl Guttmann Vprtaling H W J M Keuls Decor en kostuums Joseph Carl zaterdag 1 juni Nieuw Rotterdams Toneel ' Het sein staat op moord ' van Monte Doyle \ f\/'\/\f'\/\y\/\j'\f\/'\ti^'\/\y\ti/'\rky\r\,'\r\y \^^ UTRECHT Centraal Museum Ag nietenstraat 1 5000 jaar kunst in Pakistan t.m 7 juli Geopend da gelijks 10 17 uur zondags 13-17 u tevens dinsdag 20-22 uur Centraal Museum Maliebaan 42 Kunst van Suriname t.m 2 juni Geopend dagelijks 10-17 uur zon dags 13 17 uuf dinsdags ook 20-22 uur Kunsthandel Arti Nobelstraat 27 Henk van Wezel t.m 8 juni Ge opend dagelijks 9-18 u maandag 13 18 u zondags gesloten Kunsthandel De Jacobitoren St Jacobsstraat 13 Marinus van den Boezem t.m 15 juni Geopend werkdagen 9 18 u maandags 14 18 uur Genootschap Kunstliefde Nobel straat 12 A Werken van leden t.m 16 jaar Geopend werk dagen 11 16 uur zondags 13-16 uur Uir'echtse Kring Brigittenstraat 4 H P J baronesse Van Till Tutein Noltheni'us tot en met 1 juni Geopend dagelijks 13.30-17 u maandags gesloten Kun.stzaal De Reiger Burg Rei gerstraat 3 werken van Luigi de Lerma en Pieter d'Hont t-m 1 juni GeoB^end dagelijks 13 — 17u zondag 13—16 uur AMERSFOORT Zonnehof H N Werkman tot en met 17 juni Museum Flehite Westsingel 150 Romantiek en Biedermeier tot 1 juni AMSTERDAM Antiquair mr H Schlichte Bergen P C Hooftstr 53 Michael Podulke t.m 14 juni Galerie D ' Eendt Spuistraat 272 Toni Fabris en Franco Francese New Babyion vanaf 1 mei Kunsthandel Ina Broerse Nwe Spiegelstraat 57 H.H Kamerlingh Onnes en Ina Hooft t.m 12 juni Galerie Mokum Amstel 186 Wal ter Barten t.m 6 juni Museum Fodor Kunst uit Nieuw Guinea t.m 30 juni Kunsthandel Krikhaar Wetering schans 69 Mare Chagall vanaf 17 mei Rijksprentenkabinet Hoogtepun ten uit de Nederlandse tekenkunst t.m 1 september Kunsthandel Santee Landweer Prinsengracht 608 J van As tot 30 mei Stedelijk Museum P Potterstraat 13 Nederlandse kring van aqua rellisten t.m 10 juni Schrift en beeld t.m 10 juni Ka der der vijf generaties E Fern hout J Diederen F Defesche t.m 3 juni Nederlandse Kring van Teke naars t.m 1 juli profiel van textiel tot 1 juli Kon Inst V d Tropen Maurltska de 63 Suriname tentoonstellina Kunstzaal Vlieger Amstel 52 Frits Gramberg tot 22 juni Zoölogisch MuseuiTi Plantage Mid denlaan 53 Afrikaanse dieren tot 15 jufii ARNHF''M Gen eeritemiiseum Boven over Utrechtseweg 87 AanwinStpn uit de laatste jaren tot 16 juiii DELFT HhI Prinsenhof Hedendaag se Surinaamse schilderkunst voorl DORDRECH '^ Dordrechts Museum Museumstraat 42 In brons bestendigd tot 5 juni Wandtapijten De Verloren Zoon t.m 5 juni EINDHOVKN Sted v Abbemuseuni Bilderdijklaan 10 Saura t.m 9 jum Krabbedans Keizersgracht 7 Triangel deel III vanaf 12 mei ENKHUIZEN Zuiderzeemuseum Wierdijk 13 De Zuiderzee zwart op wit en een keuze uit soheeps modellen tot 1 november GOUDA Het Catharina Gasthuis Oosthaven 10 Paul Citroen Tijd genoten t.m 2 juni Branderig gevoel in de maag zure smaak in de mond Wie heeft er Norac Alstublieft wel dadige verlichting met No rac Norac - vertrouwd en veilig middel Er staat een doosje voor U klaar op de toonbank van Uw apotheker of drogist met Lia Dorana Pim Dlkkers Adolf Rijkens Hans Polman John Lanting Frans Kokshoorn ' zondag 2 en maandag 3 juni Nieuw Rotterdams Toneel ' Nle mans van ons ' van S Lenz met Hans Tiemeyer Johan Sehraitz Lo van Hensbergen Bernhard Droog Robert Sobels Pieter Lutz Sacco V d Made Jan Lemaire e.a Regie Robert de Vries Vertaling Alfred Pleiter Decor Johan Greter dinsdag 4 en woensdag 5 juni Toneelgroep Centrum ' Nathan de WUze ' van Lessing met Guus Hermus Ann Hasekamp André V d Heuvel Henny Orri Luc Lutz Gerard Hartkamp en Peter Aryans Vertaling Hans Roduin Regie Vladek Sheybal GRONINGEN Groninger Museum voor Stad en Lande Sam Middle ton t.m 9 juni s-GRAVENHAGE Gem Museum Glas oud en nieuw t.m 1 iuni Aart van den IJssel t.m 3 juni R J Drayer t.m 3 juni - Aqua rellen van de Haagse School t m 1 juli Max Gubler t.m 23 juni Jacob Maris jeugdprijs 1963 Madurodam 10 jaar k|einplastiek scholing in Madurodam t.m 10 juni Panorama Me.sdaa Zeestraat SS De Nederlandse Kunstkring 1 juni t.m 23 juni HAARLKM Kun.'itc-entrum De Ark Nieuw Heiligland 1-3 C Nierop t.m 15 juni Frans Halsmuseum Nietrw Heilig land Prentenkabinet schenking De Roos tot 4 juni Herman Kruyder tot 4 juni HILVERSUM Galerie Wout Vuyk Leeuwenstr 13 Michael Sesteer tot 1 juni Goois Museum Kerkbrink Harry van Kruiningen t.m 24 juni Kasteel HOENSBROEK Start XI tot 4 juni LEIDEN Ned Leger - en Wapen museum Generaal Hoeffer Pest huislaan 7 Leiden werkdagen 10—16 uur zond 13—16 uur zat gesloten Rijksmuseum van oudheden Ra penburg 28 Het dier als motief in de antieke kunst t.m 3 juni Rijksmuseum voor Volkenkunde Steenstraat la Op Trek t.m 6 ok tober kamperen uit noodzaak NIEUWJKOOP Reghthuys Henk Munnik en Han Truffino t.m 4 juni OTTERLO Rijksmuseum Kröller Müller Reliëfs van Zoltan Ke meny 8 juni t.m 21 juli RENKÜM Hotel-Rest Nol in ' t Bosch La Tentoonstelling van de N.V Lettergieterij Amsterdam voorheen Tetterode t.m 31 mei ROTTERDAM Bouwcentrum Wee na 700 In functie tot 15 juli Huis voor gezin van 7 personen tot 30 juni Museum Boymans-Van Beuningen Hendrik Chabot t.m 10 juni Int Constigh Werck Oudedijk 159 Lucie Q Bakker en Bartholomeus Topbac voorlopig Rottprrtamse Kunststichting Kor - ¦ te Lijnbaan 18 c Van den Bergh t.m 23 juni R')Merdair,i-;e Kunstkrina Witte de Withstr Gerrit Veenhuizen t.m 9 juni Museum van Land en Volkenkun de Willemskade 25 Indo-Aziati sche sculpturen t.m 1 okt Kunstzaal ' t Venster Gouverne straat 129 Pieter Engels tot 31 mei Expositiezaal zuid Zuidplein Her mine Arends van Nugteren t.m 26 juni Cornelie Arnold-Mees Miep Hart Nijburg en Henry van Engelen burg 1 juni t,m 20 juni TILBURG Textielmuseum Gasthuis straat 27 Wol van-pool tot evenaaPi t.m 30 september WASSENAAR Kunstzaal Heult Hol laan 7 Edmond Wingen t en m 30 mei ZEIST De Schuur Tulostraat 14 Jan Valk en Cor de Nobel tot 3 juni Expositie over ^ t nomadisme LEIDEN — In het ryksmuseum voor volkenkunde te Leiden wordt van 1 juni tot 6 oktober de tentoon ' stelling Op Trek gehouden Deee in structieve exposlöe geeft een beeld van het nomadisme in de verschil lende landen Een deel van het materiaal waaronder enkele grote objecten is afkomstig van buitenlandse mu sea Dr D G Jongraans die de ten toonstelling heeft opgezet heelt de nadruk gelegd op het feit dat noma den alleen uit bittere noodzaak trek ken Nomaden zijn echter geen wil de zwervers zij hebben binnen een eigen gebied een vast trekpatroon Zij overnachten over het algemeen in tenten Een aantal tetiten die compleet zijn ingericht is op de expositie te zien ilRECHT Ina van Paassen en Julien Sehoenaerts in ' Hendrik IV ' van Pirandello vrijdagavond ^ morgen als Utrechtse pre mière in de Stadssehouvxburg Decor en kostuums Roger Clia - ¦ loux donderdag 6 juni Vijl leerlingen van de Academn voor Dramatische Kunst De To neelschool fragmenten uit diver se toneelstukken van Focquen broeh Oscar Wilde Thornton Wilder en G B Shaw met Hein Boele Huib Broos Hans Kemna Els Scherjon en Ineke Swane velt IjEN dergelijke keuze zou u heb ben indien u van het Bodenmeer naar München wilt rijden Doet u dit langs de normale weg dan neemt u de bergachtige maar wei nig fraaie route Lindau — Kemp ten — Kaufbeuren — Landsberg — München Dat gaat 185 km kosten Eén blik op de kaart zal u ervan overtuigen dat langs dit traject weinig of geen groen " aandui ding voor veel natuurschoon voor komt en dat is de juiste indicatie Hoeveel mooier wordt uw reis indien u 65 km wilt offeren en er een prachtige Alpenroute ' voor in de plaats krijgt Zelfs al zou u he lemaal niet naar München moeten dan kan ik u alleen maar raden het terwille van het natuurschoon te doen Het is één van de mooiste routes door een deel van Tirol en van Beieren en loopt dus door twee landen De voornaamste plaatsen die u passeert zijn de volgende Lindau — Immenstadt — Sontho fen — Oberjoch pashoogte 1150 m Reutte — Lermoos — Garmisch Murnau — Starnberg — Mün chen = 250 km H ET mooist zijn de gedeelten rondom Sonthofen en het stuk van Reutte naar Lermoos het is mis schien merkwaardig maar in de gehele route komen geen steile hel lingen voor max 8 pet Omdat deze route over de Jochpas loopt noemt men haar de Jochstrasse " en het gebied dat zij doorkruist Allgau " Een zo veelzijdig toeristenland als West Duitsland heelt vele we gen die eep rijke geschiedenis hebb 1 van grote betekenis zijn voor het verkeer of een onderdeel van een fraaie landstreek vormen Maar slechts voor één van de Duit se wegen namelijk voor de Joch strasse is een bijzonder museum ingericht De Jochstrasse een van de mooiste Duitse bergwegeij loopt in AUgau van het zo vrieiidelijke Hindelang waar het museum wordt gevestigd naar ' Oberjoch het hooggelegen vakantie-oord Deze Alpenweg die gedurende het reisseizoen door ontelbare automo bilisten uit alle landen wordt ge bruikt en het dal van de Iller ver bindt met het dal van de Lech is een deel van de oude handelsweg die van Tirol naar het Meer van Konstanz en verder naar de Rijn Ifep Aanvankelijk kronkelde slechts een smal pad van het dal naar de eenzame pashoogte aan het Ober joch De eerste berijdbare ver keersweg over de 1151 m hoge pas v/erd tussen 1540 en 1550 aange legd door de graven van Montfort L WrVV.VV\/V/<\/\/A/\/W/V\/<\/V\/WA<<\/V\/i vrijdag 7 Juni Charlotte Kohier ' Het ravün ' van Anton P Tsjechow zaterdag 8 t.m woensdag 12 juni Toon Hermans in zijn ' One-man - show * MUZIEK TIVOLI donderdag 30 mei Concert Lente serie C.S.O diri gent Frits Knol solist George v Reiiesse plano Piet Hein rhapso-die van Peter van Aiurooy 2e concert c kl t op 18 v piano en orkest van Rachmaninof Auffor derung zum Tanz van v Weber en Suite ballet De Notenkraker van Tsjaikowsky DOMKERK woensdag 5 juni Orsplconcert ' door Stoffel van DOMTOREN Donderdag 6 juni ' ïeiaardconcert door Chris Bos Werken van Schepers Kirnber ger Handel Paap Andriessen Bos en oud-Nederlandse en - Duitse liederen GEBOUW VOOR K EN W vrUdag 7 juni tichts Symfonie Orkest dirigent Dick Blokbergen en het Utrechts Motetgezelschap o.l.v de heer W Mudde m.m v mej L V d Lee klavecimbel Werken van Fauré Schubert Beethoven Frid Bux tehude en Pepping MICHAëLSKAFEL zaterdag 8 juni Lien Beyers korthalsviool Hermar Ehrenfeld barok dwarsfluit Chris Bos klavecimbel en Ja.ii V d Drift viola di gamba LEZINGEN donderdag 6 juni JOCIëTEIT DE VERENIGING Nederlands Arabische Kring me vrouw dr M I Gerhardt ' Di werkeltjke duizend en-een-nacht ' CENTRAAL MUSEUM Agnleten straat kleurenfilm over Pakis tan met toelichting van de heer mr A Hustinx kan gebruiken en drinkkuren kan doen In de stad is een speciale zoutziederij waar het geneeskrach tige water een speciale bewerking ondergaat In de XVIIde eeuw toen de zouthandel nog een belangrijke rol speelde waren soms tot 300 paarlen onderweg om het zout langs de Montfortstrasse te vervoe ren — en dat was voor de toenma lige tüd beslist een geweldig ver keer Het is te begrijpen dat het transport van het zout welvaart be tekende en de Jochstrasse een le vensader van het gebied was Het bij de toeristen welbekende dorp Oberjoch dat tot de gemeen te Hindelang behoort het dorp ligt schilderachtig aan de voet van de Hirschberg en daardoor beschermd tegen de koude winden heeft zijn bestaan uitsluitend aan ' t zouttrans port langs de Jochstrasse te dan ken Te Oberjoch op \\ e \ hoogste punt verpoosden de voerlieden doorgaans vooraleer zij met hun zware karren naar Hindelang begon nen af te dalen M ET het aanleggen van de Joch strasse we«rd reeds in 1895 begon nen Het hoogteverschil tussen Hin delang en Oberjoch was slechts 300 m maar de langzaam stügende weg heeft 107 bochten Over de afstand van 7 km werd drie jaar gewerkt Maar de bouwers hadden een goede visie op de toekomst want in 1952-'53 toen het autover keer hand over hand begon toe te nemen behoefde men maar op en kele punten een verbreding toe te passen Onvergetelijk is de tocht van het restaurant Letzter Heller " te Hin delang langs de Jochstrasse naar het Oberjoch Bij elke bocht ver andert het uitzicht Prachtige bos sen strekken zich aan beide kanten van de weg uit Het oog dwaalt over het mooie dal met Hindelang en andere oorden in de diepte De automobilist moet wel op zijn hoede zijn voor de koeien die zich hier in Allgau land van melk en kaas op de weg wagen Eenmaal boven op de 1100 m hoge top kan men dan volop genieten van het gran dioze panorama Ook ' s wunters is de tocht vol bekoring want de Joch strasse wordt doorlopend vrij van sneeuw gehouden A Oberjoch rijdt men tot Grie sen over Oostenrijks gebied en kan men van die kant bij Lermoos de tocht naar de Zugspitze 2963 m niaken Zowel bij Murnau Staffelsee als bij Starnberg is er volop gelegen heid tot zwemmen en watersport Als u op de terugweg nog een paar vakantiedagen over hebt kimt u ze in dit gebied goed besteden Van de omweg van 65 km zult u beslist geen spijt hebben N Q Sportagenda ] Utrecht / DONDEBDAG SCHEEMEN Universiteit Utrecht-Uni versiteit Berlijn op sabel en floret 19.30 uur Zaal Adam Bela Maria plaats BASKETBALL Nederland-Belglë mil 21,00 uur Beatrix-Irenehal VOLLEYBAL Nederland—België 19.00 uur Beatrix Irenehal WATEBPOLO Brandenburg-HPC 19.45 uur Bilthoven Brandenburg 3 - Vecht streek 2 19.00 uur Bilthoven VRIJDAG DAMMEN Provinciaal kampioenschap 19.30 uur CSB-gebouw Kr Nw Gracht WATERPOLO Zwemlust UZSC 20.00 uur De Liesbos TENNIS Distcictsjeugdkampioenschap - pen 14.00 uur Rhijnauwen ZATERDAG VOETBAL DOS-A]ax 16.00 uur stadion Galgenwaard Velox 2-HVC 2 14.00 uur Koningsweg Velox-KFC bet jeugd 16.00 uur Koningsweg Elink wijk 2 De Volewljckers 2 16.00 uur Amsterdamsestraatweg JSV Veenen-daal nog 32 min te beginnen met stand 2—0 18.30 uur Amsterdamrijn kanaal achter huize De Geer TENNIS Districtsjeugdkampioenschap pen 09.00 uur park Rhijnauwen WANDELEN Jubileumtocht BB Utrecht 14.30 uur Menno van Coelhoornstraat HONKBAL Holland-SDO 115.00 uur Zuilenselaan FAK UW 6 15.30 uur achter Inventum Bilthoven UW 4 HMS 3 14.00 uur Hoge Weide UW E-HBC 3 16.00 uur Hoge Weide KORFBAL Schooltoernooi 9,00 uur Koningsweg ZONDAG CRICKET SCHC 2-Hercules 2 - 10.00 uur Bilthoven Kampong 4-Quick N 3 10.00 uur Maarsohalkerweerd BIAANDAG WANDELEN Jubileumtocht BB Utrecht 12.30 uur Menno van Coehoornstraat MOTORCROSS Mac Veenendaal 13.30 uur hotel La Montagne te Veenendaal KORFBAL CKB-bondstoemooi 08.45 uur sportcomplex Zuilenselaan VOETBAL Elinkvvijk-DHC 14.00 uur Straatweg Velox SHS 14.00 uur Ko ningsweg Velox 3-HVC 3 12.00 uur Koningsweg UW DCG 14.00 unr Hoge Weide Hercules-JSV 14.00 uur stadion Galgenwaard Holland-Veenen daal 14,30 uur Thorbeckelaan BVO Saestum 14.30 uur Bilthoven Miner va-Patria 14.30 uur Herculeslaan Stichtse Boys Meerboys 14.30 uur Overste den Oudenlaan Eünkwijk 3 Ajax 3 11.00 uiu straatweg HANDBAL DSO-Höchberg 13=B0 uur Hoge Welde DES zevenhandbaltoer-nooi 11.30 uur Dijnselbos te Zeist CRICKET Kampong 2-P W 2 10.00 uur Maarschalkerweerd WINDHONDENRENNEN Open SWRV races 14.00 uur Johannapolder HONKBAL UW 2-Rooswijk 2 11,00 uur Hoge Weide / 
10 DONDERDAG 30 MEI 1963 PTRECHTSCH NIEUWSBLAD H üTBECH v C&A ' WEEKEND VOORDELEN ^ I J^^ï Inl ^ Beter Duitsl Fran 100 % nylon licTit en sterl < écht modem -^ Qfiftsfen^i - ¦ Destev.'tbeste,voordiemoderne,jeugdige Onmisbaar voor de man die op komfortis gesteld Mooie moderne kamerjas inlichte stoffen Keuze uit OA^S vele gedistingeerde dessins ^^ Fijn geborduurd zijn de blouses n Pa rijs fijn geborduurd en van échte batist bij C&A No-lron C90 Wit of pasteltinten O t PROVINCIE UTRECHT Voor'het schoonhouden van kantoorvertrekken in de provinciale gebouwen kunnen worden geplaatst ENIGE NETTE WERKSTERS Werktijden van 6.30 uur tot 8.30 uur en/of van 16.15 uur tot 19.45 uur Beloning ƒ 2.01 per uur excl huur compensatie voor 23-jarigen en ouder Aanmelding dagelijks Achter St Pieter 20 Pieters kerkhof 5A of telefonisch nr 15932 verdwijnt na behandeling met nestosyl Deze ideale pijnstillende ontsmettende èn geneeskrachtige zalf helpt ookdirekt bij:insecienbe ten blaren schaaf-jsnij-en bra nd wondjes en ni zonverbranding vele huismiddeltjes in 1 tube öriz!e KLEINTJES hebben groot succes ZÓ KUNT OOK U DER SPIJT ACHTERAF EN...IN VOLLE VRUHEIDI O o VraagtU de luxe folder FRIMATICaan bij een dealer of bij de importeur Vergelijk FRIMATIC met elk ander merk op het punt van DIEPVRIES-AFDELING GEZINSBERGING PRIJS EN AFWERKING Voorkom hiermede ieleursielllng als U ie FRIMATIC pas na uw keuie voor hel eerst zou zien en lel verder op atle eigenschappen die ' n moderne koelkast moei bezitienl Vermeld in de luxe FRIMATIC hider en doe dan uw keuze in volle vrijheid o ^ wereld-primeur SERVEER PLATEAU ideale inhoud 210 liter zeer luxueuze uitvoering compleet 559 ' exclusief accessoires voor-uitvoering in klelir'géên prijsverhoging Tafelmodel 140 liter » houd luxueus met ignte berging compleet DE ENIGE KOELKAST MET 12+PUNTEN n.v CENTRALE HANDELS VENNOOTSCHAP ROTTERDAM • POSTBUS 13SJ JiRH VAN DEN BERU VINKENBURGSTRAAT 9-1.0 Torenflat tel 16064 utrecht i Ji VAN LuUIIM N.Vi amsterdamsestraatweg 82 • tel 34505 - utrecht utrecht amsterdamsestraatweg 387-395 TELEFOON 40072 LINNEMBMK loodgieterstedrijf Je'^JS^.J^S ^."""''''™ " '""°" rCl Ui Ji nltiNdLll markt 17 - tel 3486 - ZANDSTR 111 - TEL 2678 Veenendaal gecontroleerde kwaliteit Het geknipt v fantèstische watersport week-ends en voor alle andere week ends Lichtblauw geel of rood man Let op blokstreepdessin • O 7 5 en round-tip kraag actueel XdL m ± Nog nèt voor de Pinksterdagen kunt U profiteren van ' n modieuze voordeel-aan bieding ' n énige zomerjapon in Q95 strepen of bloemen 38 t/m 46 vy « JEUK Si-SI brengt zon in uw gezin NESTOSYL ZALF / 40.000r totaal aan prijzen metSxflOOOr in contanten vervult Si-Si drie vakantie - droomwensen Haal mèt de flessen wedstrijdkaaiten Bij elke 2 flessen een kaart Schrijf daarop in uw eigen woorden niet meer dan 12 hoe verrukkelijk u Si-Si vindt Plak op elke kaart 2 van de zegeltjes die u in de Si-Si-kropnkurken vindt U kunt zo vaak meedoen als u wilt als u maar zorgt dat op elke kaart twee zegeltjes zijn geplakt De kaarten vóór 20 juni a.s inzenden aan Si-Si Postbus 1515 Amsterdam Een hoeraatje voor de zomerzon En een hoeraatje voor Si-Si Si-Si brengt u naar de zon Want dank zij Si-Si kunnen drie gezinnen deze zomer de zon daar opzoeken waar hij het fijnst en ' t feestelijkst schijnt Uw gezin kan er bij zijn Let op 21 juni a.s volgt wéér een Si-Si wedstrijd Wéér met prachtige - prijzen Geniet mee Speel mee 280 liter inhoud zeerluxueuze uitvoering compleet WEDSTRIJDFORMULIER Geniet en Iaat gemeten van sprankel-frisse kostelijke Si-Si De zuivere gezonde vruchten limonade die als enige zo fijn vitaliseert Uw winkelier heeft een Iiandige wedstrijdkaart voor u Desnoods kunt u ook dit formulier gebruiken Plak het dan op een briefkaart Schrijf hier in 12 woorden of minder uw oordeel over Si-Si Ik vind Si-Si IMPORTEUR itilÊÊÊ EVORA SPELREGELS Over het oordeel van de deskundige jury kan niet worden gecorrespondeerd Personeelsleden van Vrumona het reclamebureau Van Maanen en van het reclame-service-bureau LaurensA.Daanezijn van deelname uitgesloten Winnaars krijgen bericht thuis gevitaliseerd VRUMONA-FABRIEKEN BUNNIK Het economist Nederland tot ec taat geleid dai Staten Engelanc rijk de Duitse België Nederla land waar naas van economisch * quent een nat werd gevoerd Het samenvall feiten wil nog betere resultat sing van de lo te schrijven e lend genoeg or te hechten Dit is een van het proefschrift s politiek experim waarop vanmidc heer J H Derk veerd tot doctor wetenschappen Volledig De promovend in Nederland ee gelegenheid is b keling op dit pu enlgde Staten en gend Ook is hel lukt een evenw 1 ling van de 1 l stand te brenger en in Frankrijk ï ' f De economiscl I in Engeland 5 I matig in de Vei bevredigend I l werd in Nederla I misch beleid in ' handh'aafd terw I land de Vere I Frankrijk en Bc I gende mate wen ¦ ïnkomensver Een ander do misch beleid eei komensverdelini landen in dezel Social J De heer Derkse ocraie V in verv Sociale verbete beiders in de nauw verbonden het geraeenschai leid van de EEC beleid in deze se dergeschikt won zuiver econoraisi currentie Dit he I dri lid van de E I in Brussel verkl I dering van het s mité voor de ve I Europese gemeei ' I De Europese I de er de aanda I dagen ingediend I het gemeenscha 1 leid erin voorzi 1 Europese normi I werkt voor arbei rusttijden en sai TOanningen Er vervoerboekjes om naleving vai men te kunnen Prof Levi Sai het werkgevers staan om uitga pesee normen g overeenkomsten Prijsrege de aa Ook dit jaar z mumprijsregelini beien op de Ne Deze gaat uit v reau van de Ti Nederland Beneden 50 geen aardbeien Kan deze prijs r dan worden d markt genomen De teler krijgt zonder dop klas vergoeding van voor aardbeien kg Voor afwijke resp 20 cent en taald Er zal aardbeien word jaar Garry I nog niei Wereldburger i heeft zijn bur zijn voormali ther Peter n volgende wee te laat in het speciale vergi loos burger heeft om te ki Garry Davis k woensdagavoi laat voor de die op het sta zou geschiede ^ e 41-jarige vo se piloot woi ^ ruim een jas diger van ee bedrijf in Stn " ie uit Straa ¦ heeft uit een Icoontje dat r Zij is reeds twt protestantse tigheid te Gei echt verbond ïoontje van « \ 
UTRECH WSBI.AD DONDERDAG 30 MEI 196S 11 Boeddhisten protesteren Ruim 400 Vietnamese boedhis tische monniken en nonnen zijnvandaag naar het plein voor hetparlementsgebouw in Saigon ge trokken om te protesteren tegenwat zij godsdienstige discriminatienoemen Zij zijn van plan om daar 48 uur lang in hongerstaking teblijven Politie en militairen heb ben prikkeldraadvetsperringenrond de betogende boedhistenaangebracht De boedhisten voeren al enige tijd een campagne tegen de rege ring van president Ngo Dinh L iem Compromis inzake transatlantische luchttarieven De Amerikaanse raad voor de burgerluchtvaart heeft woensdag een compromisregeling in het ge schil over de tarieven voor het pas sagiersvervoer met Europese lucht vaartmaatschappijen goedgekeurd De regeling die dinsdag van kracht werd behelst dat de verho ging van de retourtarieven met vijf procent waartoe de Europes,e maat schappijen al hadden besloten — en die de twee betrokken Amerikaanse maatschappijen noodgedwongen in sommige gevallen toepasten — tot 15 juli van kracht zal blijven Met ingang van die datum zullen de Transatlantische enkele-reistarieven met zeven dollar worden verlaagd en deze korting zal tot maart vol gend jaar worden toegepast Dan zal de Internationale " Vereniging van Luchtvervoer O.A.T.A de ge hele kwestie opnieuw bezien Canada heeft per 1 juni ook inge stemd met het compromis over de verhoging van de Noordatlantische luchttarieven De I.A.T.A kwam vrijdag jl in Montreal in spoedzit ting bijeen Verrassende conclusie proefschrift Inkomensverdeling Nederland goed „ Loonbeheersing " aldus de heer Derksen „ vormt het pendant van de kartelwetgeving Prijsbeheer sing is in dit verband slechts een aanvullend instrument " Interesse voor Fokker'Friendship Indonesisclie minister komt naar Nederland Dakota's willen vervangen door een nieuw type en zou de Friendship " een serieuze gegadigde zijn gewor den na het recente herstel van de diplomatieke relaties Bespreking met KLM'directie De Indonesische minister van bur gerluchtvaart Raden Iskander komt maandagocht«:nd 17 juni per KLM-toestel uit Parfls op Schiphol aan voor een kort informeel bezoek ' aan Nederland Desgevraagd heeft de KLM beves tigd dat Raden Iskander die dag — als eerste Indonesische minister na het herstel van de Nederlands-In donesische diplomatieke betrek kingen — in ons land aankomt op doorreis naar Montreal waarheen hü de volgende dag per KLM-toestel zal v3rfrekken Tijdens zijn bezoek aan Neder land zal de Indonesische minister op h t hoofdkantoor van de KLM in Den Haag besprekingen op di rectieniveau voeren De ontmoeting vindt plaats op verzoek van minis ter Iskander De minister zal tevens de gelegen heid benutten om de Fokker-fabrie ken op Schiphol te bezoeken Een zegsman van deze fabrieken ver klaarde Wij hopen de minister hier te ontvangen We nemen aan dat hij geïnteresseerd is in de F-27 Friendship Alle luchtlij nen ter wereld die nu nog met DC-3's vliegen ztjn in dit vlieg tuig geïnteresseerd vooral om dat de F-27 zo'n economisch rendement geeft als vervanger van de DC-3 Het is daarom niet te verwonderen dat de heer Iskander eens met ons komt praten " De woordvoerder van de Pokkerfa brieken voegde hieraan toe dat onderhandelingen voor de eventuele aankoop van Friendships " door Indonesië waarschijnlijk maanden kunnen duren Volgens persberich ten uit Djakarta zou de binnenland se luchtvaartmaatschappij Merpa ti " Duif binnenkort ongeveer tien Echosignaal van Mercurius Via de zend-ontvanginstallatie van het volgstation „ Goldstone " ten noorden van Barstow in Call fornië zijn door wetenschappelijke medewerkers van het laboratorium voor straalvoortstuwing van het Californische instituut voor tech nologie radarsignalen op Mercu rius — de kleinste en heetste pla neet van het zonnestelsel — terug gekaatst De signsflen die de reis met de snelheid van het licht maakten hadden 11 minuten nodig om de retourvlucht van bijna 436 miljoen km te maken 1 Uit een eerste analyse van het echopatroon is gebleken dat de oppervlakte van Mercurius ruwer is dan die van Venus of Mars De oppervlakte vertoont in grote trek ken hetzelfde beeld als die van de maan Autoweg Katerveer Wezep opengesteld Na enkele maanden voor het ver keer gesloten te zijn geweest is het eerste gedeelte van de autoweg Zwolle-Harderwijk — het traject Ka terveer-Wezep — gistermiddag weer voor het verkeer opengesteld Het verkeer moet nu echter op dit tra ject in beide richtingen over de nieu we tweet)aansweg rijden De oude autoweg tussen Kater veer en Wezep die tezamen met de nieuwe een vierbaansweg zou vor men mag niet meer worden bereden Men heeft hiertoe besloten omdat op dit traject nog drie viaducten voor het lokale verkeer ontbreken Het kan nog jaren duren voor de viaducten klaar zijn en al die tijd zal ¦ autoweg Katerveer-Wezep een tweebaansweg blijven Rijkswaterstaat verwacht dat deautoweg Zwolle Harderwijk als allesmeeloopt in 1966 tot Amersfoort zalzijn doorgetrokken Hilton opent „ zijn " Rotterdams hotel Woensdagmiddag is de hotelmag naat Conrad Hilton op de luchthaven Schiphol aangekomen Het lijntoes tel uit Londen dat op Zeslienhoven had moeten landen was genoodzaakt naar Schiphol uit te wijken omdat het wolkendek boven de Rotterdam se luchthaven ' e laag was De heer Hilton zou hedenmiddag op het Rotterdamse stadhuis worden verwelkomd door de burgemeester mr G E van Walsum Morgen ver richt de hotelmagnaat de officiële opening van Hiltonhotel Rotterdam dat door de Amerikaanse Hiltonorga nisatie zal worden geëxploiteerd en eigendom is van de Hotelmaatschap pij Rotterdam N.V waarin een groep van vooraanstaande Rotter damse zakenlieden di ^ Holland Ame rika Lijn de KLM eu de Hilton orgartisatie verenigd zijn Zaterdag zal de heer Conrad Hil ton vermoedelijk ons land weer ver laten om de volgende week weder om een opening te verrichten nu van een zijner hotels in Rome „ Radio Veronica ' 192 meter Amsfe,rdamsestraatweg 323-325 - Tel 030-42312 ' t.o „ DE WATERTOREN " fBeter dan in Duitsland en Frankrijk ^ Het economisch beleid lieeft in Nederland tot een gunstiger resul taat geleid dan in de Verenigde Staten Engeland Zweden Frank rijk de Duitse bondsrepubliek en België Nederland was het enige land waar naast de instrumenten van economische politiek conse quent een nationale loonpolitiek werd gevoerd Het samenvallen van deze beide feiten wil nog niet zeggen dat de betere resultaten aan de toepas sing van de loonpolitiek zijn toe te schrijven maar het is opval lend genoeg om er betekenis aan te hechten Dit is een van de conclusies vanhet proefschrift „ nationale loon politiek experiment of instrument"waarop vanmiddag in Tilburg deheer J H Derksen is gepromo veerd tot doctor in de economischewetenschappen ¦• Volledig De promovendus constateert dat in Nederland een volledige werk gelegenheid is bereikt De ontwik keling op dit punt was in de Ver enigde Staten en België onbevredi gend Ook is het in Nederland ge lukt een evenwichtige ontwikke ling van de betalingsbalans tot stand te brengen niet in Engeland en in Frankrijk De economische groei was goed in Engeland Zweden en België matig in de Verenigde Staten on bevredigend De sociale vrede werd in Nederland door het econo misch beleid in sterke mate ge handhaafd terwijl deze in Enge land de Verenigde Staten in Frankrijk en België in onbevredi gende mate werd bereikt Inkomensverdeling Een ander doel van het econo misch beleid een rechtvaardige in komensverdeling werd niet in alle landen in dezelfde mate bereikt I)e heer Derksen noemt deze in Sociale verbeteringen in vervoersector Sociale verbeteringen voor de ar beiders in de vervoersector zijn nauw verbonden met de eisen van het gemeenschappelijke vervoerbe leid van de EEG doch het sociale tieleid in deze sector mag niet on dei-geschikt worden gemaakt aan zuiver economische eisen van con currentie Dit heeft prof Levi San dri lid van de Europese Commissie in Brussel verklaard op een verga dering van het vakverenigingsco mité voor de vervoersector in de Europese gemeenschap De Europese commissaris vestig de er de aandacht op dat de dezer dagen ingediende voorstellen voor liet gemeenschappelijke vervoerbe leid erin voorzien dat vanaf 1965 Europese normen worden uitge werkt voor arbeidsduur en overuren ru.sttijden en samenstelling van be manningen Er zullen individuele vei voerboekjes worden Ingevoerd om naleving van de Europese nor men te kunnen controleren Prof Levi Sandri verklaarde dat het werkgevers en arbeiders vrij zal staan om uitgaande van de Buro pesee normen gunstiger collectieve overeenkomsten af te sluiten IPrijsregeling voor de aardbeien Ook dit jaar zal er weer een mini mumprijsregeling gelden voor aard beien op de Nederlandse veilingen Deze gaat uit van het Centraal Bu reau van de Tuinbouwveilingen in Nederland Beneden 50 cent per kg zullen geen aardbeien worden verkocht Kan deze prijs niet gemaakt worden dan worden de aardbeien uit de markt genomen en verwerkt De teler krijgt dan voor aardbeien zonder dop klasse extra 1 en 11 een vergoeding van 50 cent per kg en voor aardbeien met dop 40 cent per Kg Voor afwijkende aardbeien wordt tesp 20 cent en 15 c^nt per kg be taald Er zal geen heffing op de aardbeien worden ingehouden dit laar Garry Davis kon nog niet trouwen Wereldburger nr 1 ' Garry Davis heeft zijn burgerlijk huwelijk met zijn voormalige secretaresse Es ther Peter moeten uitstellen tot ¦^' olgende week dinsdag omdat hij te laat in het bezit kwam van de speciale vergunning die een staat loos burger in Frankrijk nodig heeft om te kunnen trouwen Garry Davis kreeg de vergunning woensdagavond pas in handen te laat voor de huwelijksvoltrekking die op het stadhuis te Straatsburg zou geschieden " e 41-jarige voormalige Amerikaan se piloot woont naar bekend al ruun een jaar als vertegenwoor diger van een groot Amerikaans oedrijf in Straatsburg Mej Peter d'e uit Straatsburg afkomstig Is beeft uit een vorig huwelijk een Zoontje dat nu acht jaar is 2li is reeds twee jaar geleden op ' n protestantse godsdienstige plech ngheid te Geneve met Davis in de echt verbonden Zij hebben een ïoontje van een half jaar " Nederland goed evenals in Zwe den in de Duitse bondsrepubliek matig en in de andere landen on bevredigend De relatief zwakste plek vorm de prijsstabilisatie Juist op dit punt was Nederland echter tot op grote hoogte afhankelijk van de ontwikkeling in het buitenland De heer Derksen zegt in zijn proefschrift dat het systeem van toezicht en leiding door de over heid met betrekking tot de loon vorming zonder twijfel heeft ge leid tot een zekere beperking van de individuele vrijheid „ De or ganisaties van ' werkgevers en werknemers en ook de andere ¦ geledingen in het Nederlandse volk hebben klaarblijkelijk deze prijs van het offer aan vrijheid niet te hoog geacht " Elders denkt men daar anders over In de vorige landen aan vaardt men zonder bezwaar dat de overheid toezicht uitoefent op het effect van monopolie-vorming dus toezicht op de prijsvorming maar niet op de prijs van de arbeid die aan alle andere prijzen mede ten grondslag ligt Geraffineerde diefstal in Hamburg Een jonge Hamburgse PTT be-diende heeft zich gisteren uit de voeten gemaakt met 515.700 mark na een koelbloedig uitgevoerde diefstal zo meldt de politie Bij een politie-alarm over het hele land werd de bediende ge ïdentificeerd als de 24-jarige Ru dolf Macieczyk die toen hij voor het laatst werd gezien bakkebaar den en een baard had Men vermoedt dat hij met een auto richting Nederland is ver dwenen Hamburg is intussen onthutst over de koelbloedige diefstal Ma cieczyk reed als bijrijder op een vrachtwagen die g^dzakken afje verde bij diverse Hamburgse giro kantoren Bij een station vroeg M de chauffeur even te stoppen om dat hij een koffer „ voor zijn groot moeder " moest afgeven De chauf feur stopte de bijrijder haalde een koffer uit de laadbak — daarin enkele geldzakjes — en stapte het station bimien Hij is nóg niet te - Stemmen met inktvingers^ op Curagao De verkiezingen voor de eilands raad van Cuia;ao vormen in Willem stad het gesprek van de dag Tei voorkoming van frauduleuze stem mingen heeft de Antilliaanse rege ring voorgesteld bij het stemmen gebruik te maken van zgn verkie zingsinkt waarin iedere stemgerech tigde zijn linkerpink moet dopen Vorige malen is het voorgekomen dal personen enige malen achter el kaar stemden De staten van de Antillen en de eilandsraad van Curagao zijn in spoedzitting bijeen geroepen voor dit voorstel dat de regering in het kiesreglement wil laten opnemen Het is kort dag want als het voor stel wordt aangenomen moeten mor gen de stemlokalen niet alleen zijn voorzien van stembiljetten maar ook van grote hoeveelheden inkt De ijedoeling is dat de kiezers bij het binnenkomen hun vingers laten controleren op de aanwezigheid van stempelinkt Is die aanwezig dan mag niet worden gestemd Degenen die wel tot de stemming worden toe gelaten moeten eerst hun pink in de inkt dopen om aldus stemming voor de tweede keer onmogelijk te maken Franse aanvullende begroting nu goedgekeurd De Franse nationale vergadering heeft vanmorgen vroeg haar goed keuring gehecht aan een aanvul lenle begroting van 2.191 miljoen frank de rekening die Frankrijk gepresenteerd krijgt voor de stren ge winter en de stakingsgolf in maart De aanvullende begroting is bedoeld om de economische sta biliteit té handhaven en expansie te waarborgen zo heeft de Franse minister van financiën Valery Giscard d'Bstaing in de nationale vergadering verklaard De begroting voorziet onder meer in een aantal belastingen die bij elkaar een bedrag van 774 miljoen moeten opbrengen Chef staf Leger des Heils in Nederland De chef staf van het internationale hoofdkwartier van het Leger des Heilö in Londen commissioner Erick Wickberg en zijn vrouw zijn van middag uit Rome op Schiphol aan gekomen De commissioner een Zweed zal in Amsterdam het offi cierencongres leiden dat vandaag begint en t.m vrijdag duurt en de jaarlijkse velddag van het Leger des Heils die op tweede pinksterdag op het koninklijk domein ' Soestdijk ' te Badrn wordt gehouden Commissioner Wickberg die nu de „ t-veede man " in het internationale Leger des Heils is bracht zijn jeugd in Zwitserland door en werd in Lon den opgeleid tot Leger des Heils officier Tot 1934 werkte hij in DuitS ' land waar iüj in 1957 terugkeerde en het bevel van het werk van het Leger des Heils op zich nam Oostduits proces tegen Globke De Oostduitse procureur-generaal heeft een proces aanhangig ge maakt tegen dr Hans Globke staatssecretaris in Bonn en naaste medewerker van Adenauer Het Oostduitse persbureau ADN meldt dat de Oostduitse hoge raad de tegen Globke ingebrachte be schuldigingen heeft onderzocht en de begindatum van het proces heeft vastgesteld op 8 juli Globke is er onder meer van beschuldigd dat hij tijdens het nazi-bewind deelgenomen heeft aan de uitroeiing van de jo den De Westduitse regering heeft ech ter gesteld dat Globke die destijds als adviseur verbonden was aan Hitlers ministerie van binnenland se zaken op verzoek van r.-k auto riteiten op zijn post is gebleven en daardoor enkele mensen tijdig heeft kunnen waarschuwen die anders ' t slachtoffer van de nazi's zouden zijn geworden Begin april is in Oost Duitsland het onderzoek naar Glob ke's verleden geopend Men wilde vaststellen of hij inderdaad verant woordelijk is geweest voor de uit roeiing van „ miljoenen joden en Slaven " f 10.000 op nr 16944 In de Staatsloterij is een prijs van ƒ 10.000 - gevallen op lot nr 16944 Suiker in Engeland iets goedkoper Van onze correspondent LONDEN — Suiker waarvan cl e marktprijs in de afgelopen weken sterk is opgelopen zal thans in de winkels iets goedkoper worden om dat de Britse regering de groothan del een vergoeding van ^ 6 pence 27 cent per pond 450 gram zal be talen uit de thans door de suiker raad " uit verkooop van Gemenebest suiker gemaakte winst De winkel prijs was in Engeland opgelopen tot meer dan ƒ 1 per 450 gram Geen accijnsvrije verkoop op grensstations De staatssecretaris van finan ciën heeft het bedrijfschap voor de detailhandel m alcoholhoudende dranken meegedeeld dat de facili teit van belastingvrije verkoop van goederen op Schiphol en op de lucht haven Rotterdam in het leven is ge roepen om die luchthavens te onder steunen in hun concurrentiepositie Het al of niet verlenen van zulk een faciliteit is in het internationale rei zigersverkeer in belangrijke mate mede bepalend voor de luchtreizi gers bij het kiezen van een lucht vaartroute ^- l <»' Te koop aangeboden WINKEL-WOONHUIS te Utrecht in het cen trum Gehele pand leeg te aan vaarden in overleg Vraagprijs / 50.000 — Inlichtingen Mak kantoor van den Hoek • Zeist tel 03404 - 15127 Na 18.00 uur 18685 B.r M ZOMER MANTELS Een exclusieve collectie van binnen en buitenlandse fabrieken Gedistingeerde dessinsin de laatste mode tinten en lijnen.Klassieke elegante ensportieve modellen.Prijs vanaf f 1 ] 5 uniek in zijn sfyörirubnek Maison de Bonneterie 16/18 Nachtegaalstr Utrecht g.llllNlllinillllllllllllllllllllllll!lllllllinilllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII>'J = BEGEER van KEMPEN en VOS juweliers Ë = Oudkerkhof 28 - Utrecht S Ë zoeken voor expeditie en pakkamer Ë 1 EEN NETTE BETROUWBARE 1 BESIiENDE = sdie genegen is alle voorkomende werkzaam - = = heden te verrichten Goed loon vijfdaagse = = werkweek = = Aanmeldingen van 9 tot 11 uur v.m of na telefoni - == sche afspraak Telefoon 030-11705 = Ë,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiMniiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[iiiiiiiiii NBEUWSTE MODELLEN 59 cm grootbeeld Amerikaanse beeldbuis anti-reflex goudfilter2e programmaoriginele fabrieksverpakking op 2 jaar garantie beeldbuis 12 mnd service-on derhoud met polis Ned Lloyd A'dam Ie KLAS MERKEN DRAAGBARE RADIO 6 all-transistors alléén deze en komende week HERENMODE vanaf STEENWEG 45 Ook filialen in Amsterdam Rotterdam * Den Haag Amersfoort en Dordrecht 559ste STAATSLOTERIJ 4ekias~i2eirist HOGE PRIJZEN ƒ 10.000 16944 ƒ 5000 20616 ƒ 1500 2191 8692 10762 19811 21180 ƒ 1000 7020 11332 21422 ƒ 400 1388 2452 2737 3781 8498 8568 10710 10989 13639 13799 16390 17305 21844 ƒ 200 2468 2485 3088 3174 3400 4027 4151 4333 6027 6286 6731 7702 8572 8914 10991 11254 11326 11596 12007 12074 1S997 13407 13562 14154 15324 16044 16.304 16954 17491 17^2 18950 19008 19074 19680 19961 20000 20684 20951 21359 21650 ^,« ii = 7x xio »^ j.o3ju ± swa PBHZEN VAN ƒ 80 — 12097 098 115 175 180 376 510 572 874 68 » 765 819 962 978 986 13009 029 093 284 355 502 598 70S 714 738 821 141,38 158 173 212 408 521 523 637 816 909 923 946 969 992 15008 060 254 321 366 586 588 732 795 809 881 883 940 16002 197 202 628 798 942 17038 073 098 209 344 384 410 434 638 721 744 774 776 780 837 862 947 955 998 18028 030 096 168 225 260 292 313 371 390 458 470 638 853 870 878 943 19019 035 121 286 336 344 379 406 449 57 » 649 734 803 859 985 20010 209 242 335 374 504 626 21040 224 230 264 380 401 462 714 745 806 864 996 Eigen technische dienst OUDEGRACHT 300 UTRECHT 1053 063 096 171 2U 265 432 467 475 533 591 723 735 821 9ol 973 988 2003 122 138 157 242 247 254 276 309 327 343 405 447 569 672 909 923 8360 681 709 762 784 804 950 4050 079 177 235 345 362 384 498 579 589 637 781 794 846 863 918 969 5058 244 663 676 694 852 898 964 9926015 052 102 140 145 150 352 429 578 809 873 927 962 7094 409 422 461 605 608 674 676 851«001 057 112 119 182 183 246 569 645 659 668 927 946 I • 9041 147 217 246 341 438 440 458 588 590 ' 857 936 10114 179 214 321 388 411 703 754 899 11018 151 168 202 244 438 441 486 601 677 692 721 728 830 941 980 NIETEN 12001 005 017 023 033 222 224 231 370 405 410 426 456 458 459 460 488 495 514 535 593 598 627 629 710 727 739 745 785 800 831 833 882 892 894 895 943 975 993 998 13003 041 077 100 101 107 133 14 191 206 265 266 278 281 392 445 466 485 496 497 503 508 530 627 629 735 785 789 805 807 825 845 851 903 945 976 985 14018 028 041 054 095 129 133 210 257 263 301 336 345 351 375 378 456 467 519 536 555 557 598 665 688 711 756 777 810 814 836 885 925 943 958 961 15020 027 073 096 129 133 159 200 206 241 256 269 277 382 454 463 479 488 492 568 603 616 622 667 668 712 713 750 754 778 844 856 933 979 16040 103 135 140 199 228 240 298 305 306 318 339 393 425 484 494 498 502 515 550 562 582 624 653 689 706 732 758 773 791 836 893 915 933 934 956 958 970 17041 043 052 088 092 125 190 197 230 234 241 244 287 295 314 320 439 504 530 562 595 623 634 640 654 690 745 758 785 810 819 848 874 876 885 914 923 928 950 968 971 981 986 18025 084 119 139 202 276 293 303 330 334 335 353 373 374 383 419 454 464 481 503 545 568 573 605 619 627 639 649 656 662 668 684 721 733 753 762 773 788 796 813 862 897 935 999 19013 052 103 135 154 194 214 235 253 296 298 326 343 359 402 416 418 471 478 507 515 516 543 566 605 620 625 656 702 733 741 751 851 904 924 946 980 20016 029 083 085 101 106 133 160 183 255 256 273 275 329 343 350 430 484 524 584 673 682 702 722 747 792 812 827 839 840 861 880 884 888 21051 087 112 135 136 163 194 196 217 227 261 291 320 334 388 402 408 450 453 529 550 589 591 594 622 657 671 692 697 736 751 777 787 833 855 899 905 946 949 976 998 1001 015 048 061 088 094 107 134 173 184 204 206 449 470 479 491 507 534 539 611 631 663 668 692 812 825 856 930 933 979 982 2021 060 149 160 234 227 292 328 375 400 403 439 442 451 458 465 506 509 598 622 643 711 723 742 779 863 898 902 914 921 962 979 3035 045 071 087 113 120 298 363 380 389 415 417 418 433 435 441 491 501 508 527 545 563 632 638 653 780 847 853 855 883 896 917 960 988 994 4018 031 032 035 042 058 102 104 115 128 148 160 207 209 211 225 268 354 414 421 550 577 615 653 685 686 706 728 763 776 851 921 947 963 972 999 5031 045 070 073 091 139 149 220 241 245 272 338 339 351 365 368 425 426 491 524 537 538 549 568 588 621 659 705 748 795 809 815 827 882 949 957 995 6008 055 130 155 182 199 209 220 228 241 278 284 287 B04 326 338 356 401 475 513 546 590 649 657 658 663 692 702 70S 705 707 718 721 784 793 795 827 855 862 871 877 885 902 7114 122 137 249 288 289 298 307 337 338 389 414 440 455 486 509 542 578 595 600 630 663 769 791 831 835 836 877 884 885 918 958 964 981 8020 099 126 178 219 261 288 302 324 408 422 426 446 448 540 601 663 675 716 755 787 804 849 916 936 959 974 984 9056 155 178 201 221 234 238 242 363 441 498 518 524 538 547 566 580 584 595 613 620 625 648 653 702 725 726 744 824 833 879 904 940 10031 097 127 129 190 236 267 307 318 341 374 375 381 403 405 447 457 473 496 498 523 541 576 588 610 627 652 653 669 681 707 712 771 819 833 848 919 922 950 961 11028 040 081 099 134 142 201 226 227 229 233 238 389 393 410 411 457 483 488 496 514 561 615 632 739 746 758 762 783 882 929 932 936 973 978 992 DE VOLGENDE PUBLIKATIE VINDT PLAATS 31 MEI A.S / 
12 DONDERDAG 30 MEI 1963 ÜTRECHTSCH NIEüWSRi ^ N.V Nederlandsche Instrumenten - en Electrische Apparaten Fabriek NIEAFl vraagi DAG VOORBIJ ZONDER op brood ¦ op toast - op het Ijoi^jelhapje - als roerei - als omelet - door de pudding - big de hassi goreng - bankwerkers aank bankwerkers boorders lakspuiter metermonteur-ijker voor het afwerken regelen en ijken van onze meetinstrumenten Voor dit werk is enige kennis van it elektro techniek een vereiste • fijnmonteurs voor het samenstellen van onze meet instrumenten en zij die daarvoor willen worden opgeleid Voor het fijne en schone werk in onze afdelingen waar precisie-instrumenten worden vervaardigd ' hebben wij nog plaats voor • enige handige meisjes U kunt mondeling of schriftelijk sollici teren en telefonisch een afspraak maken Mondelinge sollicitaties alle werkdagen behalve zaterdags van 9—12 uur en bo vendien vrijdagavond 31 mei tussen 7 en 8 uur aan ons bedrijf Jutfaseweg 205 - Utrecht - tel 81311 U kunt ons bedrijf bereiken met buslijn 10 eindpunt Socrateslaan Voor ruim 80 gelukkigen „ een beste dag " Blijf zaterdag 1 juni niet thuis maar zorg dat u op tijd l(omt Daar zijn ruim 80 „ toonkamer l(arpetten " geheel zonder fouten die als decoratie hebben gediend Deze karpetten worden uitzonderlijk goedkoop verkocht Tot tientallen guldens toe kunt u besparen Profiteer nuvan deze „ kans van het jaar " _ ZATERDAGMORGEN OM 9 UUR PRECIES BEGIN NEN WIJ MET DEZE VERKOOP TEGEN ABNOR MAAL LAGE PRIJZEN DE ZON-OVERGOTEN SPORTSHIRTSMODE 1963 FABLO EN DE INTERNATIONAL FASHION COUNCIL PRESENTEREN zrWONlNGlNRltHtlNG = OUDEGRACHT 151 -> i4 - LINGERIE Duster en Nachthemd charmant garnituur van mooie rayon charmeuse met snoezige kant en pllssé garneringl htet nachthemd zonder mouw tjes heeft een wijde hals aan sluitend taillestuk en een drie kwart rok 14 ^ De duster heeft eer rondkraagje leuke pofmouwtjes,en sluit van boven met lint Duster en nachthemd ^ samen slechts 4>l75 rose bleu S M L Baby Doll ' mooie lingerie katoen met een vrolijk bloemdessin Snoezige ronde halspas met kantjes en lint gegarneerd rose en bleu 8 M L Q75 St Tropez pyama nylon nachtmode uit de Franse Rivieral Het korte jakje heeft van voren drie stroken kant over elkaar De drie/kwart pantalon rust op de heup en is met ingerimpelde kant gegarneerd cyclaam azuurblauw 4 Q50 M.L lil Als enig shirtmaker in Nederland is Fabio toegelaten tot The International Fashion Council Als enig shirtmaker in Nederland heeft Fablo dus het onimiteerbaar recht een col lectie te presenteren die nauw aansluit bij de ontwerpen die Parijs ' mode ontwerper Alexis Delmar voor de I.F.C teken de Style Basque actieve mannenmode.Shirts die passen bij haven - pier - en strandplezier in kleuren die harmonie erèn met de geuren van touw en teer van zilt en zee Style Basque shirts in zuidelijke pasteltinten en machtig mooie middenkleuren Button downs in open-geweven stoffen voor hoogzomer in Bayonne en Biarritz in Hendaye en Cap Breton Utrecht Lange Viestraat 8 tel 10269 Amersfoort Langfestraat 55 telefoon 13093 Style Basque V AANGESLOTEN BIJ DE INTERNATIONAL FASHION_^COUNCIL 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG30 MEI 19 6 $ 13 iC A M ERA ® Programma's week van 31 mei t.m 6 juni 1963 sm/vmmfMM(rwm OUDEGRACHl 156 - tEl 1 71 01 Dog 2.30 6.45 en 9.00 uur Zond 2.15 4.30 6.45 en 9.00 uut WEEK VAN DE DOKTER De 4 beroemde dokter-films in één weekl Vrijdag en zaterdag „ DOCTOR IN THE HOUSE " DIRK BOGARDE - KENNETH MORE - JAMES ROBERTSON JUSTICE - KAY KENDALL Technicolor Zondag en maandag Ie en 5e pinksterdag Dinsdag „ DOCTOR AT SEA " DIRK BOGARDE - BRIGIHE 3ARDOT - JAMES ROBERTSON JUSTICE - BRENDA DE BAN2IE Vistavision Technicolor „ DOCTOR AT LARGE " DIRK BOGARDE - DONALD SINDEN - JAMES ROBERTSON JUSTICE - MURIEL PAVLOW Vistavision Technicolor Woensdag en donderdag „ DOCTOR IN LOVE " MICHAEL CRAIG - VIRGINIA MASKELL - JAMES ROBERTSON JUSTICE - LESLIE PHILLIPS Eastmancolor Samen naar de dokter ia gezellig i VRIJDAG 31 mei en ZATERDAG 1 juni NACHTVOORSTELLING 23.15 uur Het tijdloze meesterv/erk van een van de allergrootste regisseurs „ M " EEN STAD ZOEKT ZIJN MOORDENAAR Regie FRITZ LANG met o.a PETER LORRE Het is nu toch wel i.i ^ irv i ^- Cr ¦-...:''- i.'.V ' overduidelijk \ ¦ ¦ - - I in elke camera - botJ Agfa Parat de nieuwste pocket-camera 18x24 mm 95 - Agfa Isoly 4x4 camera's 27 tot 85 - Nieuwste Agfa-Nieuwtje Kleine mooie handzame camera die de prijs van een kleinbeeldfiln ^ halveert Want door het 18x 24 mm formaat maakt U het dubbele aantal opnamen ¦ op normale overal verkrijgbare films De pocket-camera ligt prettig in de hand is licht en past met gemak in zak of damestasje Prachtlens zorgt voor briljante beelden in zwart/wit en kleur Parat i i 95 - De camera-serie die razendsnel populair werd Geen wonder met hef handige 4x4 formaat haalt U 16 foto's i.p.v - 12 uit eeo gewone rolfilm die U overal kunt krijgen Bovendien zijn de technisch-perfecte Isoly " zeer fraai uitgevoerd Allen hebben een grote heldere zoeker en o.m een blokkeerinrichting tegen dubbele opnamen Isoly Junior f 27 - Isoly I f 39 - Isoly II j > f 59 - Isoly III f iB5 - Het volautomatische topmodel uit de Isolyi » serie Voor zuinig en zorgeloos fotograferen Geheel automatische diafragma-instelling met rood/groen signaal Door z'n lage prijs brengt de Isoly mat het nieuwe automatische foto graferen binnen ieders bereik De automaat is uitschakelbaar ca voor flits - en tijdop namen * Prachtig " Agfa Color-Agnar 5.6/55 objectief Isoly-mat 1 136 - ^ ® ^ Ir^jaiHrW »^ de beste kijk l^op foto's C I T Y VOORSTRAAT 89 - TEL 1 43 84 3ag 2.30 6.45 « n 9.00 uur " Zond 2.15 4.30 6.45 en 9.00 uur In de hel van Guam het eiland vol Jappen vocht liii 3 lange jaren alleen Jeffrey Hunter - Barbara Perez Marshall Thompson INVASIE OP GUAM Eastmancolor No man is an Island F I L M A G VREDENBURG 29 - TEL 1 31 fb Dag ook op zon - en feestdagen voorstellingen van 10 - ca 18.30 u Humor van vroeger in een dolle klucht Ben Turpin - Gloria Swanson - Billy Bevan e.v.a DIE GOEIE OUWE TUD meer dan 20 minuten schaterlachen I Uitgebreid nieuws uit binnen - en buitsniand 2 kostelijke tekenfilms in kleuren PALAC E VREDENBURG 29 - TEL 13178 Dag ook zondag 18.45 en 21.00 u Opwindende krijgslistenl Felle degengevechtenl LEX BARKER ROBIN HOOD EN DE PIRATEN Totalscope Eastmancolor OUDEGRACHT 73 - TEL 1 25 56 Dagelijks ook zondag 2 en 8 uur 1 3e en beslist laatste week De opwindende combinatie van drama dans zang en muziek ledere 10.000e bezoeker(ster ontvangt gratis een langspeelplaat van WEST SIDE STORY Plaatsbespreken steeds één dag tevoren mogelijk vanaf / Êfk 10 uur tot 18 uur aan de kassa ook telefonisch Uj ^ SCALA POHERSTRAAT 16 - TEL 12461 Dag 2.30 6.45 en 9.15 uur Zond 2.15 4.30 6.45 en 9.15 uur dragen de ' ' i'tt^'^i^i '^'»-^-^- uitblinkers die grote vertrouwde naam op fotogebied Agfa Isoly-mat automatische 4x4 camera 135 - Agfa Silette kleinbeeld-camera's 74 tot 147 - Agfa Optima volautomatische camera '*- 198 - tot 424 - De kleinbeeld-camera's die al 10 jaar lang een begrip zijn in de hele foto)wereld In de nieuwste uitvoeringen werkelijk wonderen yan degelijk precisie-werk Ideaal voor bril jante kleurenfoto's Modern van vorm Met alle technische snuQes zoals sneltransporthen del blokkeerinrichting filmtelwerk fiitscon tact filmterugspoelslingertje Silelts 1 f 74 - Silette II f 114 - Silette L t 147 - NIEUW SILETTE F sensaüoneel-nUuw model ten kleinbeeldcamera met „ ingebouwde mtser " t 85 - Met deze serie werd de automatisering van de kleinbeeldfotografie een feit Onmiddellijk bij de lancering in 1959 was de Optima een wereld-succes " In 1962 waren er reeds méér dan 1 miljoen verkocht Er zijn 5 nog verder geperfectioneerde uitvoeringen van deze ca mera-met-magische-toets en rood-groen sig naal Optima la f 198 - Optima II f 240 - Optima lil 280 - Optima 500 S f 380 - Optima Reflex 2^gige spiegelr«ilex-camcra f 424 - lelHïmi'ydör de juiste camera*s Agfa liopan ISS voor feilloze zwart / wit foto's Aghicoliir CH ff Pat 20 voor bril jante kleuren-afdrukken Agfacolor CT tt Pal 20 voor stralend zonnige kleuren-dia's Koelkasten ^ per week ^ De nieuwe sprankelende verfilming van DIE LUSTIGE WITWE De geliefde operette van Franz Léhar in modern gewaad Peter Alexander - Karin Hiibner - Gunther Philipp - Genevieve Gluny - Dario Moreno IN KLEUREN MAANDAGOCHTEND 3 JUNI 2e Pinksterdag 10.30 UUR 4e WEEK Een nieuwe aaneenschakeling van kluchten uit de oude doosi STAN LAUREL & OLIVER HARDY — BEN TURPIN t.v.a ^ KLUCHTIG EN LUCHTIG Golden age of comedy STUDIO OUDEGRACHT 154 - TEL 2 44 28 Dag 2.45 7.00 en 9.15 uur ¦ Zond 2.30 4.45 7.00 en 9.15 uur Er zijn altijd twee mogelijkheden zien of weerzien DANNY Jacobowslci KAYE en Kolonel GURD JÜRGENS in MIJN BESTE VIJAND NICOLE MAUREY ¦ FRANCOISE ROSAY regie PETER GLENVIU.E Doet uw keuze uit onze fantastische koUektie AUTO-COATS % en % lengte In poplin nylon licht gewicht foam back en zuiver vyollen gabardine w.o coats met een gemetaliseer de voering Koel In de zomer warm in de winter Prqs van 29,75 tot 119 - Waar Natuurlijk bij SPECIAALZAAK Fmmelot STEENWEG 49-53 UTRECHT Telefoon 18462 Indesit Zoppas enz Koelkasten Rollende koelkasten kom dat eens bekijken Wij starten op a.s zaterdag 1 juni met de verkoop van de door ons mei goud bekroon de koelkasten DE GEZINSKOELKAST met 5 jaar garantie ZONDER VOORUITBETALING r vanaf 2.60 AMSTERDAMSESTRAATWEG 6 en 48 Telefoon 16110 • Utrecht SPARTA BROMFIETS VAN DOLF v.d MADE Voorstraat 83 - Utrecht Tel 12609 Uw rvn ^ KIP ligt klaar bij *^ o<»ej^t&è % HOFLEVERANCIER Ubelt w ^ komoi Tel 103 ï ^^^^ Tegen PINKSTEREN heeft Katwijk Zijn kolonie weer H ET kampeerterrein vlak aöhter de eerste duinenrij in Katwijk-zuid draait tegen Pinksteren op volle toeren Dat betekent dat er zo'n vier'honderd tenthuisjes gebouwd zijn en dat Katwijk weer een flinke Utrechtse kolonie er bij heeft Want van oudsher levert Utrecht met omgeving circa een kwart van de vlottende bevolking die daar geniet van zon en zee en strand en duinen Maar een aantal vaste klanten zal dit seizoen ontbreken zij hebben geen vergunning meer ver kregen hun linnen huis in Katwijk op te bouwen \ Er lijn veileden jaar nogal wat moeilijkheden ontstaan door de be paling dat de eigenaars hun tenten niet mochten verhuren in de periode van I juli tot 15 augustus Dit jaar is die periode wat korter gesteld van 15 juli tot 15 augustus Daarbui ten mogen de tenten verhuurd wor den voor ten hoogste vier weken in totaal en voor « Ike verhuurperiode is een schriftelijke vergunning nodig van de kampbeheerder Het Katwijkse gemeentebestuur heeft die regeling getroffen omdat het meer en meer een complete ex ploitatie van tenthuisjes werd waar bij sommige eigenaren stromannen hadden op wiens naam zij de tenten stelden „ Er was een eigenaar die zijn tent voor een flink bedrag verhuurde en zelf in het dorp een woning huurde " zegt kampwachter A Kleinman „ Dat is de bedoeling niet van dit kampeer-terrein Anderen gingen van de op brengst van hun tent naar het bui tenland Natuurlijk zijn er nu klach ten gekomen vroeger is met de groei van het ter rein wel wat verloren gegaan vin den ze Kampwachter Kleinman vindt ' t daarentegen in de laatste twaalf jaar er op vooruit gegaan „ De mensen hebben beter materiaal dan vroeger en ze zijn ' t buiten zijn en vakantiehouden meer gewend " zegt hij „ Eeii jaar of wat - geleden waren ér naar verhouding veel meer die in één week voor drie weken plezier wilden hebben en die zich van hun buren niets aantrokken on der het motto over een paar dagen zijn we toch weg " Hij denkt bij zijn beschouwingen kennelijk vooral aan de wisselende huurders die hem als kampwachter ' t meeste werk geven en de vaste be woners denken natuurlijk in de eer ste plaats aan de rest van de vaste kern Zoals alles heeft ook de samenle ving in een kampeerterrein in de duinen meer dan één kant " Vroeger had ik hier gratis vakan tie ' klaagde on langs iemand die diep verontwaar digd was omdat hij niet meer vrij verhuren mag Maar waar heb je dat gratis vakan tie " De heer Klein man die al twaaU jaar kampwachter is kent zijn men sen langzamer hand De verkeers groep van de Utrechtse poli tie heeft twee tenten Die zijn gezamenlijk be zit en er is geen enkel bezwaar dat ze afwisse lend door ver schillende ge zinnen bewoond Worden „ Maar dezer dagen Meldde zich een kaartclub Ge zelligheid kent geen tUd als ge - zamenlijke • igenaar Die heeft geen ver gunning gekre gen want we hadden het idee dat dat niet goed zat " zegt de kampwach ter Verscheidene tenthuisjes zijn in de dagen voor Pink ' stèren nog onbewoond maar het Utrechtse echtpaar Goenee heeft al een paar weken de Spiegelstraat geruild voor het Katwijkse kampeerterrein Als het even een beetje zonnig is zitten ze voor hun tent Hierboven hebben ze hun Katwijkse buurmeisje Flora Rietveld op bezoek links op het kampeerterrein komt de kruidenier uit het dorp geregeld tent aan tent de bestellingen op ' nemen Het leven is er als thuis De Goenee's kamperen al 25 jaar in Katwijk en vooral sinds de heer Goenee gepensioneerd is wonen ze hele zomers in de duinen vlak bij het strand TWEE FIGUREN twee werelden jaarde dames zich ooit uit de betrek kelijke luwte van het kampeerter rein tot in de zeeduinen en op het strand wagen En toch gebeurt dat ook al duurt het wat langer want daarvoor moet eerst het weer ver beterd zijn En dat is iets waarvoor het misschien juni juli augustus of september moet zijn Tenten en tenten Da meeste tenten in Katwyks Zuidduinen worden door de kenners van deze tak van het kamperen „ stijve tenten " genoemd Dat is de tegenstelling van „ slappe tenten " die door de niet-permanente kampeer der als de enige echte tenten worden beschouwd Ook bungalowtenten zijn „ slappe tenten " al hebben ze een geraamte De stijve tenten hebben over het algemeen een houten vloer en veelal wanden die voor de helft of hele maal uit hout of hardboard bestaan Ze zijn veelal een meter of drie breed en vier vijf of zes meter lang De term tenthuisjes past dus beter op deze bouwsels dan het begrip tent maar officieel hoort nu een maal ook deze vorm van vrijetijds besteding tot het kamperen De huur van de plaatsruimte op het Katwijkse terrein is ƒ 9 per week voor twaalf vierkante meter Is de tent groter dan moet er per vier kante meter een bijslag worden be taald o ' P DE SLAG die van het fietspad In de zuiddnihen bij het Katwijkse kampeerterrein naar ' t strand voert werkt een zwögiamfe arbeider van het hoogheemraadschap Rijnland aan de afrastering die het pad scheidt van de zeeduinen Tweehonderd meter meer naar binnen scharrelt oma Peek 73 uit de Utrechtse Abrikoosstraat samen met haar buurvrouw Van Kasteel rond haar tent die dicht bij de in gang van het terrein staat „ Je kijkt hier zo lekker uit " zegrt ze Grotere tegenstelling dan tussen die zwijgende man hoog op het duin en het bejaarde vrouwtje bij haar tent waarin ze de kilte wegstookt met een petroleumkachel is nauwe lijks denkbaar Rondom de een de zoute wind de duinen waarboven witte wolken zei len en daarachter het strand breed en verlaten met een blanke streep van lillend schuim Rondom de ander de kneuterig heid van een besloten behuizinkje dé wat dommelige lucht van ver schaalde petroleum Het zijn twee werelden en ze grenzen dicht aan elkaar Maar op een Tyinderige koele dag in het voor seizoen van de zomer is dat moeilijk te geloven Het lijkt ondenkbaar dat die doorwaaide arbeider ooit in de luwte van een duintop kruipt om zijn brood op te eten maar toch zit hij daar een kwartier later Het lijkt nog veel ondenkbaarder dat be - Beroepsbouwvakkers bouwen winkels \ Het Katwijkse gemeentebestuur » telt zich op het standpunt dat vier weken verhuren voldoende is als te gemoetkoming voor de onkosten die het nu eenmaal meebrengt een sei zoen lang de beschikking te hebben over een „ tweede huis " Voste loopjes Het Katwijkse kampeerterrein is in 1930 geopend en heeft elk jaar onder zijn bewoners één Leids echt paar dat afgezien van de oorlogsja ren geen seizoen ontbroken heeft Ze zijn intussen dik zeventig maar on langs hebben ze vol moed een nieu we tent aangeschaft Ook sommige Utrechters komen al van vóór de oorlog regelmatig ' in Katwijk kamperen De heer ' en mevrouw Goenee uit de Spiegel ttraat bijvoorbeeld „ Ik vindt ' t hier heerlijk " zegt mevrouw Goe » ee „ Je hebt zo je vaste loopjes • n als het eens wat koud is daar wen je aan In Utrecht voelen we de kou altijd veel erger " Vaa de gezeUige beslotenheid van JBeIemaaI zelf gemaakt " zegt de heer G J Kreuger uit De Bilt trots „ Verleden jaar Ik ben er de hele winter druk mee geweest " De heer Kreuger foto links bouwt met vrouw en zoon en dochter zün tent op Spanten noklat muur onderdelen alles zit met bouten en vleugelmoeren in elkaar en als de vloer eenmaal waterpas ligt Is het een kwestie van een paar uur voor de tent staat en een hele zomer lang beschutting biedt De heer Kreuger werkt bij de Utrechtse recherche Nee zijn tent is er niet een van de twee die ge zamenlijk Utrechts politiebezit zijn bü is particulier eifieadom ea bet gezin is er met reden trots op want het is een ruim royaal tenthuis Op zijn vrije dagen en in zijn vakantie is de heer Kreuger er vrijwel altijd te vinden in de zojner Maar het zijn niet alleen de ama teurs die druk aan het bouwen zijn in de weken voor Pinksteren Ook beroepsbouwers hebben het druk op het Katwijkse kampeerterrein Want er moet liefst voor 1 juni een rijtje van zeven winkels klaargetimmerd worden Het wordt niet zo'n ver schrikkelijk groot bouwwerk maar het is toch weer een bewijs dat zoals overal het kamperen in Katwijk een volwassen vrijetijdsbesteding ge worden is waarbij de melkhande laar niet langer met zijn melkbus sen in de open lucht staat maar een eigen fUiaalzaakie iQ bet i»mp heeft net als de slager de bakker en de groenteman Het Kjttwijkse kampeerterrein in de Zuidduinen heeft tegenwoor dig ook een eigen parkeergelegen heid voor auto's Het ligt net bui ten de ingang van het terrein en de Katwijkse politie heeft 150 speciale parkeerbewijzen beschik baar gesteld om te voorkomen dat de kampeerders als ze parkeerders willen worden hun plaatsen zien ingenomen door dagbezoekers van de badplaats Ook dat is weer een teken des tijds aan de kampeerpaperassen in dit drukbevolkte land zal binnen kort een parkeerpaperas moeten nrordeB toefievoe8 ^ 
GQ.^DERDAG 30 MEI 1963 ÜTRECHTSCH NIEUWSBLaii Vermoeide voeten Transpiratie Likdoorns NEEM TRANNOSAN VOOR TOTALE IDEALE VOETVERZORGING Moe in de voeten Even in een Trannosan bruisend voetbad en...u kunt weer voort / ¦ Trannosan tablet in wat warm water en dan even uw voeten in zo'n parelend '^ verkwikkend voetbad 15 Minerale zouten zuiveren de poriën regelen de bloedsomloop en versterken de spie rek U voelt de moeheid weg trekken 8 Tabletten in handige plastic " blijf droog " koker f 1.15 - S^t5t Koele droge voeten met TRANNOSAN VOETPOEDERI Zelfs bij warm weer Heerlijke verkoeling Frisse kousen en schoenen Grote strooikoker voor f 1.40 U betaalt slechts f 1.830 - als aanbetaling bij aankoop van een R4 Berline dus geen kopzorgen over reparatiekosten want u rijdt In een gloednieuwe auto de eerste,termijnbetaling pas 3 maanden na datum van aankoop geen risico RENAULT neemt zonder dat het u Iets kost nog andere zorgen van u af:'de resterende termijnen worden kwijtgescholden bij natuurlijk onverhoopte blijvende alge hele Invaliditeit of overlijden ' n Hele geruststelling voor uw gezin X De RENAULT dealers bieden u bovendien uitzonderlijk lioge in ruilprljzen Daar de inruilprijs in mindering wordt gebracht op de eerste aanbetaling bestaat de mogelijkheid dat u nog geld toe krijgt en met een gevulde porte feuille op reis gaat Beleef nu met uw nieuwe R4 de mooiste vacantie van uw leven Profiteer van de buitengewone zuinigheid van de R4 - lieel weinig benzine - 1 op 17 - doorsmeren overbodig - gesloten koelsysteem geen anti-vries - vrijwel geen onderhoud - en bovendien van al die andere verrassende eigen schappen van de R4 Wend u tot uw plaatselijke dealer of vul onderstaande bon In en post direct want deze bijzondere Renault-aanbieding is slechts tijdelijk lEUW lÜV - ïen afdoend middel egen transpirerende voeten '^•'-¦^ 1 ^^' JREME TRANNOSAN 1 Bevat hydraiumine I Jeze nieuwe vinding uit Zwitser land is een werkelijk afdoend mid del Transpirerende voeten worden binnen enkele dagen weer normaal - zelfs in de hardnekkigste geval len - en blijven voortaan fris en droog Royale tube f 1.75 TRANNOSAN LIKDOORN REMEDY Verwijdert likdoorns snel pijnloos en voorgDed Met Trannosan Remedy pleister Reeds na enkele dagen kunt u de likdoorn met wortel en al wegnemen Slechts f 0.75 ^^ TRANNOSAN LIKDOORN TINCTUUR met radicale dieptewerking Verdrijft de pijn op slag en de lik doorn binnen enkele dagen Vooral ideaal voor moeilijk bereikbare plaat sen Ook tegen eeltplekken en wratten Flesje met handig spateltje f 1.40 Traniiosaii Een weldaady ook voor uw voeten n.v BRONSWERK AMERSFOORT Want RENAULT biedt u tot 1 september 1963 zeer voordelige financieringsvoorwaarden RENAULT R4 U ZIET ER STEEDS MEER OP DE WEG nr>|k | Ik verzoek u nadere inlichtingen DwlM over de speciale financierings regeling voor de R4 te zenden aan Naanfi Adres Plaats V '^ In open enveloppe met 4 et postzegel zenden aanRenault Nederland ¦ N.V Wibautsfraat 224 Amsterdam R463-3 I Voor jongelui die snel in de pral Eerste afdeling 1 Asilverno J P v d Broek 1.27.1 2 Astra T buiten weddenschappen 3 Alex Norton 4 Annie Norma tot ƒ 9.70 pi ƒ 1.70 ƒ 1.30 ƒ 1.60 kop ƒ 10.50 cov ƒ 3.60 Tweede afdeling 1 Bruno J Wagenaar jr 1.26.5 2 Zoon van HoUandia 3 Zeggers Hollandla tot ƒ 2.10 pi ƒ 1.40 ƒ 1.0 ƒ 4 - kop ƒ 4.90 cov ƒ 5.20 Jan van Galenprüs afstand 2120 m 1 Adrle Norton W Leeuwenkamp 1.27.8 2 Alida W 3 Alhambra tot ƒ 5.50 ƒ 3.30 ƒ 7.80 ƒ 9.50 kop ƒ 31.30 cov ƒ 22.40 Jacob van Wassenaarprüs afstand 2120 m > 1 Zanto W E A Kohier 1.24.5 2 Wally Parlsien 3 Zlta H tot 4.60 PL ƒ 2 - ƒ 2.20 kop ƒ 13.60 cov ƒ 3.60 Michiel Adr de Bnyterprjis afstand 2100 m 1 Triton Erebus buiten wed densch M Vergay 1.23 2 Ynno Con Dios 3 Ypermoron 4 Wllschot tot ƒ 7.70 pi ƒ 2.20 ƒ 3.30 ƒ 1.90 kop ƒ 7.60 cov ƒ 11.60 Jan van SpeykprUs afstand 2100 m Zwaluw S J Wagenaar jr 1.26 Zilvervos 3 WilUam Hanover K tot ƒ 4.40 pi ƒ 1.60 ƒ 1.50 ƒ 2.30 kop ƒ 11.30 cov ƒ 4.90 Bennen Fiet HeinpTQS afstand 1800 m 1 Flying Peter S A W v.-Dljk 1.B7.9 2 Patalon 3 Cambronne tot ƒ 1.90 st pi ƒ 1.40 ƒ 1.30 kop ƒ 4.10 Maarten H TrompprSs afstand 2000 m 1 Agram H J v d KraatS 2.13.8 2 Marina 3 Karmystou tot ƒ 3.20 pi ƒ 1.30 ƒ 1.20 kop ƒ 2.80 cov ƒ 3 - U.D triomfeert in matte derby SCHC gaat tweede pinksterdag op bezoek bü Rood en Wit in Haarlem Afgelopen zondag be reikten de Stichtenaren ' n draw tegen Sparta Het team ' bestond toen uit staande v.l.n.r G Over dvjkink W Ubbens F Zweerts J V d BUI H FideldU S Zweerts en H van Manen zit tend J Rambocus E Zwier 3 Leemhuis A Hooft Graafland en H V d Bül De Kampong cricketers spelen die dag op het terrein van Victoria tegen VOC 2 Ook op Maarschalkerweerd zal van cricket te genieten zün want er is 3 juni een competitiewed strijd Kampong 2 — PW 2 ingelast ' De handbalderby UD-Attila was gisteravond van ieder belang ont bloot AHC was dinsdagavond kam pioen van de eerste klasse gewor den door de 20 — 14-zege op Niloc 2 Bij UD keepte Gerard van Kouwen Attila miste vier prominente figu ren t.w doelman Van Halteren en de voorhoede-spelers Frans Borg stein Harry Schrik en George Jans sen Groots was de derby allerminst Men werkte hard en daarmede is alles gezegd UD won met 16—7 De beslissingswedstrijd IJmond Sport Vereent is voor 9 juni a.s vast gesteld op het veld van Zeeburg te Amsterdam Door een aanmerkelijk beter doelgemiddelde is een gelijk spel voor de Utrechters voldoende om overgangsklasser te blijven Advertentie MAPLE LEAF KAUWGOM Gezellig toeren op de flets Neem een pakje ML-Maple Leaf mee Houdt je fit Is sportlef ML-MAPLE LEAF Kauwgom In 3 smaken peppermint spearmint en fruit 9 
18 DONDERDAG 30 MEI 1963 UTRECHTSCB NIEUWSBLAD 30 " et VOORDEEL 1 TIJDELIJK f 1.98 I PER LITERBLIK Alouette Camisoottje ook strapless tt dragen Bijpassende pantee met kant op zij Maten 36 t/m 48 cam v.a f 2.95 36 t/m 48 pantee v.a f2.25 i/veyman TELEVISIE aonbiedingen met hef nieuwe kanaal PHILIPS van 955 — TQC voor /« iua ~ van 895 — TJK voor // üi " van 1175 — QQC voor « fvü -' ARISTONA van 795 ^ itAK voor U4vi ~ van 955 — 7QC voor i^M%Mn ~ van 955 - O MC voor OlÜa ' GRUNDIG van 1038 — O^Q voor O/Oi ' van 998 — QflQ voor OaOi " Vimtvio,(ik.*i-li:i|>|)lleD 101 Kerste N Scti o 101 Rntt Soh AB 6 — Handel en inrtlistrie 128}B 41h Hean wu 4 128 Alg K.U 44 3V4 — 103}B3Vi 981 107 931 3 % - 3M - 107 4 % 1021 B 107 B 107 4'/i 1021B 3V4 971 Amstel Br BerKhs en J Bljenkort 93 97 95 108 102 106 107 102 971 Philips d 1 51 ia 4i ld d.l 49 Pegeiii 1-2 57 Pegeiii 52 PKCUS % 1 FOEM 57 ld 51 52 Werkspoor Sriteep en luehtvaart 96 921 o 95 4?i 92 Kl.M 15 11 ld 2(1 Ir SpiHtr en Tpam wegen 103 Ned Si 57 4 % 103 Premieleningen Alkiriaai 8ti 2V4 86L 117B 88 ^ 85 94 92 85 84 85 93 99B 94 91 A'dani C.enA 3 117B Idem - 51 2 % 88 Ideru 56 1 2V 2V4 84 Elndh ' 54 2V4 84 Ensühede 64 ZVi 87 s-Grav 52-1 2*4 92f Idem 52-11 2V4 98 Rdam 52-J 2 % 95 Idem 53-U 2V4 94 Idem 67 2M 901 Utrecht 62 2 % 103 Z Holland 57 2 % 87 101 Z Holland 69 W 101 liinvert Ublifraties A.K U 4Mi 132 Billlton 5 — BursumlJ 3 % 90 1131 861 193 191 2561 196 Van Geldei 4'ïi 113 K1,M suh 01 4 % 86j Ned Bakkertl 4?4 191 Sanders 6 195 SchokhetuD 3 % 251 Utermfihlen 4 % 196 Ver Mach 5 — Intern in.stellineen 3 % - 3 - 5*4 103 4 % 101 J 1031 101 Wereldb 55 ia $ IIIÜO EG K.S $ BelKië ' S ] Bunipa Ueneui 38 4 102 102 Uurtni H.H 7 Uawes $ 24 7 102 97|B 102 3V4 - — ïoung 311 3H Selsenk Bb » War Loan Cere H E 5 4V4 97}B Noorw ' 55 4 % 98 Afrika U.v.Z.-AII 65 4 " 59 A.A.R dev 4*4 93 Niet actieve aandelen Partt<'lpatlebewUieD 1390 1092 929 736 243 1388 1092 928 736 243 Aig tonas J/l Cijnverto IA U B B nel d Interhunds Wf^relfipneralF in iM-leyürnesmuen A B M f 6U 160.50 161 interunie » BI 196 — NelofBO 113 113 50 Ruheco / 611 323 224 Unitas 1 50 499 499 Ver Bezit 1 60 135.50 136 Europafdsl 10 pb 544 546 Eunmlon 10 pb 129.50 130 Valeurop ' 10 pb 743 745 Can Gen F.c I7ï 18 L _ ¦ li^ijkt^èt'lè hi «!« ¦ Ver Groenten - en Vruchtenveiling „ utrecht en Omstreken " Veilingbericht van woensifag 29 mei Bieten 24—65 p bos Radijs 9 — 19 Bospeen 22—64 Bloemkool 16 — 156 p St Komkommers geel 63—74 Komkommers groen 10 — 61 Sla 3 %— 15 Andijvie 15—56 Spitskool 12—77 Postelein 8-^2 Prei 10—63 Raapstelen 6—26 Ra barber 4—14 Slauien 36—65 p kg Snijbonen 170—70 Spinazie 170 — 470 Spinazie 7 %— 31 T^ociatie 168 1691 \ ea t'red n B 232 234 \ Hhho ty,v - ei 370 370 Ned Middenst b 225 225 Ned Overzee B 210 211 Rotterd Banlt 348 347 Slaventiurgs B 213 214 Pwent Bank 329 331 1 Cultures Bezueki l'aDak __ Ngdiiihezl " uit 259 259 N l.S.U 417 515 Senemb r25 - io _ — Tran.>!atlantica 74 72 Handel industrie en div Albert Heljn 625 G30 Alme-A dam 196 198 Alg Hand M 213 212B Alg Norii mtl 800 806 A vim 120 120 Alwecu aaiid B 251 — Amstel Br nre 452 4521 Anistera Kali 494 501 Amstern Ur 222 222 Amsterd Ktit 289 289 ANIEM N B 75 75 Arnh Seheensh 135 135 A.SW — 309 Beunt en Uys 224 224 Beeren triool 124 1251 Bensdorp 452 455 Berg en Jurg 297 2961 Berkels Patent 2511 2561 Blaauwhoed Blijaenst W arc 143 140 Boer de Dr 224 226 Buis Lucas 1035 1040B Borsumv W een 80 79 Braat Mach 90 _ Breaa Maeh L 212 217 Bredero 630 631 Brocaaes-St 594 600 1 Bronswerk B 184 185 Bünririann's p 690 692 Buttln.^eI 239 240 Bilenkort nrc 891 873 Caivé eert 860 866 Carp s Garen 393 397 Centr Suiker 335 335 Cobra 155 156 furas Hand — — Daairterop B ^ 240 Uagra 295 292 ijelitscne ueerl 2121 212 Uemka Staalt 201 200 Uesseaux 299 301 Uikkers en Co 272 273 Üorp en Co 107 108 Ur Ov Huut 165 166 Urie Hoefijzers 405 407 URU 195 197 Uuyvls 233 233 Electrotact — 550B Elec-tnilasch B 384 385 Elekftrot M 1 164 163 Elsevier Uitg — — Emhal en H b 275 280 Enkes 292 291 Knthuven Plet 257 260 Erdal Mi ] 565 565 Exeelsioi met - 220 2241 Pltt Ned Am 116 115 Fokker 391 398 Fora 917 917B Gazellg 312 312 Van Geiaei 247 251 Geiaerriian 137 138 Gerolabr n.D 280 ^ Geveke en Co 615 625 Gist - en splr 395 420 Van ae Grinten 1323 1325 Grofsinedert ] 1581 156 Gruvter 6 pet nr 179 Hagem en Co 419 418 Hart 192 190 Havenwerken 474 470 Hazemefler 523 545B Heem v d 301 300 1 B = nieaen II il j ' L = laten 1 T = geaaao en laten * B gedaan en bieden __ l | 
20 __ DONDERDAG 30 MEI 1963 tJTBECHTSCH NIEUWSBI AD ¦ a Houdt U van helder schitterwit schuim flonkerschone vaat Neem dan de nieuwe Lodaline in de nieuwe knijpflacon lodaline extra-hoog geconcentreerd inh 300 gr alkalivrij Difis 3x nieuw nieuw is de inhoud nög frisser nog iielder der wordt Lodaiine-sop voortaan nieuvif is del"">' 5G >* * * etiêik " OOIiDEEllCER ^ m ^ UTRECHTSCHIM NIEUWSBLAD toonaangevend in alle kringen pt/in0 WEniG GEDEPONEERD Liinmarkt 9 Baliielaan 1 Twiinslraat 48 Kanaalstraat 70 Nachtegaalstraat 92 A'damsestraatweg 2 Biltstraat 52 A'damsestraatweg 332 Van Humboldt straat 68 A'damsestraatweg 567 Wij nemen spaarzegels in betaling aan Beroep ^ ¦.-.¦ y wenst nadere inlichtingen te ontvangen omtrent de funktie van VE-79-U » 
UTRECHTSCH NI '.' V.SBI AD DONDERDAG 3 0 MEI 1963 21 Advertentie DOOR DE LUIDSPREKER ni.iiirniiiiiiiiiiiiTiMiiiiinniiMiiiiiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiintiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiHimiiiHiiiiiiïiiiiiii imitiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii | KLAAS VAN OER GEEST 0-16 WW/V\/W'\A/V\X\/\/VW / W/WWA^WVWX/VX/VU =,„„„„„/„„ UI " M,.,M « l...l......U.l.nHi...l"lH I.IMI.I ""'- BRUSSEL 12.00 Nws 12.03 Lichte muz 12.30 Weerber 1235 Gev muz 12.50 Beursber 13.00 Nws 13.15 Satire liertjes 14.00 Nws 14.03 Schoolra dio 15.45 Lichte muz 16.00 Nws 16.03 Beursber 16.09 Oude muz 17.00 Nws De PTT deelt mede dat in ver band met een staking van havenar beiders en personeel van de vlieg velden in Brits-Guyana voorlopig geen post naar dat land kan wor den verzonden de rusteloze reiziger Advfiieiitie Hout lijmen CETAFLEX ledereen haastte zich om de eerste te zijn die boven kwam en het doel in zicht kreeg Het weer was niet af te mooi de zee erg woehg en de lucht betroltlien zodat de maan schuil ging achter donlfere laaghangende bewolking Pas nadat de 0-16 een half uur lang op de dieselmotoren aan de opper vlakte had gevaren en het schroefgeruis steeds ster ker was geworden praalde de man op de uitkijk — Schip in zicht Bakboord vier Afstand niet meerdan een cwar ^ mijl Meteen klaarden de gezichten op Harten begonnen sneller te kloppen De alarmbellen rinkelden en bin nen enkele ogenblikken was iedereen op zijn gevechts post Onmidaellijk daarna kwam er een dichte bui opzetten de regen kletterde neer felle bliksem schichten flitsten langs het zwerk en de donder rommelde Daarbij verloren ze de Japanner uit het gezicht maar zodra de bui geluwd was zagen ze de boot weer als een donkere schim tegen de wat lich tere lucht Ze moest naar schatting vierduizend ton zijn Niet bijzonder groot dus Maar ze lag dwars voor de Zes tien over en de gezagvoerder die wel erg zeker van zich zelf scheen of zich bijzonder veilig voelde nam niet eens de moeite om te zigzaggen Hij stoomde vrij wel recht om de zuid en een gemakkelijker doel zou de onderzeebootcommandant niet licht weer voor zijn lanceurbuize krygen De boeg - en dekbuizen werden klaar gemaakt om te vuren — Doelsvaart tien Diepte vier gaf hij daarbij op.Zün stem klonk rustig Er even rustig werden de be velen ook uitgevoerd Maar iedereen was tot het uiter ste gespa.inen Dit was het dan waarvoor ze opgeleidwaren Dit was het waarin ze zich jarenlang geoefendhadden toen het nog niel veel meer leek dan eenspelletje — Je kunt je niet vjoorstellen dat het deze keer ernst is zeun zei een sergeant-torpedomaker een Rot ^ terdammer met een mager bleek gezicht vol zomer sproeten tegen zijn maat Hij praatte een beetje door de neus Zijn maat vroeg wat hij daarmef eigenlijk bedoel de Hij kreeg er geen antwoord op en mompelde daarom Zelf iets over kerels die waarschijnlijk ge dacht hadden op hun slotjes hun pensioen te zullen ha len Daarna viel hij zich zelf in de rede met de ver baasde opmerking — Tjee en dan moet je je voorstellen dat zedaar aan boora van de Jap geen idee hebben van wathen Hjiven het hoofd hangt Hij grijnsde maar degrijns ' vervaagde toen hij die gedachte voor zioh zelfverder uitspon — Hv,t kan een boot zijn met de rui men vol munitie of laten we zeggen vol troepen,die nu nog menen dat ze op weg zijn naar Malak ka De Rotterdammer zei — Ik hoop niet dat de eerste schoten er naast zijn later kan het me niet zoveel meer schelen maar die eerste moeten mid den in het doel terechtkomen SUSKE EN WISKE Hij grijnsde even De spanning werd bijna ondraag lijk De mannen van dv wacht op de brug tuurden met het blote oog en met-kijkers naar de koopvaarder Ze konden d ^ lijnen van de donkere romp en de op bouw al duidelijk onderscheiden Ze zagen ook de roetzwarte rook..die opwolkte ut < de hoge schoorsteen Er was een sergeant van de mariniers die met zijn gebalde vuisten zich zelf voordurend''in de lendenen stompte en er was een ander die bijna onhoorbaarprevelde - Nu nu nu nu Er was eentje die bad God laat het raak zijn laat het raak zijn En eentj die niet anders kon denken dan — Ze heb ben de Prince of Wales " in de grond geboord en de Repulse " nu zijn ze zelf aan de beurt enze zullen het niet leuk vinden Tot opeens vrrrassend hoewel ze ze al minuten lang verwacht hadden het commando kwam — Beide boegbuizen Beide dekbuizen Pen uit!Vuur - De 0-16 kreeg een schok alsof ze met de steven een kade opliep toen de torpedo's uit de vier tanceer buizen tegelijk werden afgeschoten Het waren Noorse torpedo's niet zulke beste maar toch beter dan de Britse die nogal eens weigerden Nadat ze afgeschoten waren name ze eerst een duik tot op een meter of drie vier om daarna omhoog te komen tot de diepte waarop ze afgesteld waren en een bellenbaan te trekken als het kielzog van een schroefboot V^jf paren strakke ogen volgden die baan over het water Vijf mannen telden de se conden af die moasten verlopen tot het ogenblik waarop de projectielen zich in het doel boorden en ontploften En vijf mannen stamelden toen er niets gebeurde verslagen — Mis alle vier er naast De Rotterdammerin de boegbuiskamer schreeuwde veel harderdan nodig was — Er naast En dat terwijl hij bijoefeningen bijna altijd het hoogste aantal punten hadbehaald Alleen de commandant zei op zUn gewone rustige toon tegen de eerste officier — Dat moeten we beter doen Het klonk alsof hij niet anders verwacht had en onverstoorbaar voegde hij er aan toe — We zullen het nog eens proberen gewoon doorgaan Hij bracht de onderzeeboot op gelijke koers met het doel i^n liet overschakelen op de dieselmotoren zodat hij meer vaart kon lopen en ook op dezelfde hoogte bleef Nog tweemaal probeerden ze het Ook die bei de keren tevergeefs ^ r moest iets haperen aan de richttoestellen aan de torpedo^'j of aan hen zelf Aan boord van de Japanse koopvaarder scheen nog iiièmano te hebben gemerkt dat ze beschoten werden De commandant van de Zestien oordeelde het echter wtjs om v.jor het aanbreken van de ~ dag ondtr water te gaan omdat hij niet de kans wilde lopen te worden opgemerkt dooi een patrouillerend vliegtuig dac het transportschip kon waarschuwen voor het dreigend g=vaar Die volgende dag werd voor de meesten van de tweeënveertig opvarenden van de onderzeeboot de langste en moeilijkste van hun leven Met geregelde tussenpozen bleef de wacht aan de hydrofoon mel den dat hij nog steeds schroefgeruis waarnam Soms was het zo sterk dat ze het ook zonder hydrofoon wel konden horen Dan nam het wat af en werd het vager Diarna kwam het opnieuw Sommigen meenden dat het nog altijd van de koopvaarder was die ze najoegen Anderen betwijfelden het maar geen van allen konden ze hun beweringen met bewijzen sta ven Stel je voor dat we vanavond opduiken en eentorpedobootjager vlak voor onze boeg hebben Stel je voor dat je onder je moeders wastobbeopduikt Of in het Helderse Kanaal ouwejongens Ceta-Bever Het rijmende paard VW&vmde Vrij voor altijd Joy Adamson schrijft boeken over dieren waarbij in het bijzonder de leeuwen haar aandacht hebben Zij doet dat op uitstekende wijze wel licht omdat zU vertelt wat zij zelf heeft meegemaakt de avonturen die zü tezamen met haar man George beleefde op hun speurtochten in het dierenrijk die ook voor de weten schap niet zonder betekenis zijn Haar eerste boek heeft als cen trale figuur de leeuwin Elsa als welp aan hun zorgen toevertrouwd en waarmede banden zijn blijven be staan banden van mens tot dier Dit eerste boek In vrijheid gebo ren " is gevolgd door een tweede Elsa's vrije leven " waarin Elsa moeder is g-'worden van 3 welpen Het nieuwste boek heet Vrij voor Altijd " dat het levensverhaal van Elsa en haar drie welpen voltooit Zoals ook de vorige boeken is dit weer een voortreffelijke beschrij ving van de ongerepte natuur Wie daarin woont beleeft avonturen Joy Adamson weet die avonturen op smakelijke wijze te vertellen en dat maakt haar werk tot een boeiend boek In simpele bewoordingen ver telt zij van het leven in de natuur die natuur en die natuur alleen zijn wetten stelt Spannend ztjn de avonturen die er het gevolg van zijn dat de fa milie Adamson aanzegging krijgt hét reservaat I te verlaten En dat doen zij uiteraard niet zonder de leeuwen Een natuurpark in Tanganyika zal de nieuwe woonplaats worden Daar toe moet 1000 km worden afgelegd Helaas zal Elsa op deze reis geen moeilijkheden veroorzaken want zij komt op tragische wijze om het le ven In Tanganyika wachten de Adam sons met hun drie welpen nieuwe avonturen avonturen die ermee ein digen dat de welpen de vrijheid zoe ken vrü zijn voor altüd Dit uitstekende en prachtig geïl lustreerde boek dat ongeveer een jaar geleden werd voltooit is in het Nederlands vertaald door Eibert H Bunte de Nederlandse uitgave is van Ad M C Stok-Forum Boeke rij Den Haag Zie voor tV'programma pagina 5 M A X HEDENAVOND HILVERSUM I — NCRV 18.05 Gramm 18.15 Sportrubriek 18.30 Licht instr ensemble 18.50 Sociaal perspektief 19.00 Nws en weer praatje 19.10 Op de man af praatje 19.15 Geestelijk 1 h^er 19.30 Radio krant 19.50 Lente-Akkoorden 21.20 Het onderwijs in de nieuwe Staat Israël lez 21.40 Zang Gos Platennws 23.55 Nobelprijswinnaars Platnnws 23.55 Nobelprijswiimaars in vertaling lez 2355-24.00 Nws HILVERSUM II - AVRO 18.00 NWS 18.15 Eventueel act 18.20 Lichte gramm 18.40 Licht instr trio met zangsol 19.00 Carrousel licht progr Om 19.20 Sportpraatje Om plm 19.35 ' Ge.spr brief 20.00 Nws 20.05 Ka'merork en sol ge wijde muz 20.55 Klimop in Astroy hoorspel 22.05 Amerikaanse songs 2230 Nws 2240 Act en meded 23.00 Sportact 23.10 Pizzicato nieuwsflitsen en act uit de lichte muziekwereld 23.55 24.00 Nws ENGELAND BBC LIGHT PEOGB 18.33 Sportoverz en uitsl races 18.45 Hoorspel 19.00 Nws en journ 19.31 Hersengym 20.00 Amuse mentsprogr 20.30 Nws sport en act 2041 Samenzang 2100 Vra genbeantwoording 2130 Gév muz ' 22.31 Jazzmuz 23.55-24.00 Nws BRUSSEL 18.00 Nws 18.03 Lichte muz 18.18 Paardesportber 18.20 V d sold 18.50 Radiokroniek 19.00 Nws 19.40 Schoolwedstrijd 19.50 Gev muz 20.00 Mod en klass muz 22.00 Nws 2215 Chansons 23.00 Nws 23.05 Uitzending èewijd aan de opera 23.55-24.00 Nws Advertentie Voorkom Verkoudheid Rillerig Onprettig ' Vlug VJdlJDAG 31 MEI W1LHELM1]NA ' Dit prachtige foto gedenk-hoek verkrijgbaar aan het loket van het Utrechtsch Nieuwsblad of aan het bij kantoor te Zeist 2e Dorps straat 36 Prijs slechts f 1,95 Uitgave Utrechtsch Nieuwsblad N.V Na ontvangst van f 2,30 ƒ 1,95 ¦ t / 0.35 verzend - en porto kosten gestort op giro 154949 t.n.v het Utrechtsch Nieuws blad onder vermelding „ Ge denkboek Wilhelmina " wordt het boekwerk U zo spoedig mogelijk toegezonden HILVERSUM I — NCRV 7.00 Nws 7.10 Dagopening 7.20 Klass gramm 7.45 Radiokrant 8.00 Nws 8.15 Lichte gramm 8.30 Volkslieder uit Tirol gr 8.45 Amusements muz gr 9.00 " V d zieken 9.35 Waterstanden 9.40 V d vrouw 10.10 Klass lieder gr 10.15 Dankd t.g.v hef 25-jarig bestaan van het Baptisten Diakonessenhuis Tabitha te Scheveningen 11.00 Ka mermuz gr 11.15 In ' t zilver progr V oudere luisteraars 12.00 Lichte graiTxm 12.30 Meded t.b.v land - en tuinbouw 1233 Licht instr kwintet 1253 Gramm of act 13.00 Nws 13.15 Lichte orkestmuz en zangsol 13.35 Franse chansons gr 13.50 Volksdansen gr 14.05 Schoolradio 14.25 Mod Franse ka mermuz 14.25 Klass kamermuz 15.55 Licht instr kwartet 16.15 Dui zendschoon — Rotsplanten lez 16.30 Zangrecital 17.00 Voordr 1720 Vocaal ensemble 1740 Beurs ber 17.45 Johafi Willem Prisokapel ' HILVERSUM II — VARA 7.00 Nws 7.10 Ochtendgym ¦ 7.20 Strijd lied 7.23 Klaarwakker lichte gramm reportages meded en comm Om 7.35 Van de voorpagi na praatje 8.00 Nws en strijd lied 8.18 Lichte gramm 9.00 Och tendgym v d vrouw 9.10 Klass gramm VPRO 10.00 Schoolradio VARA 10.20 V de vrouw 11.00 V d kleuters 11.15 Kamerork en sol Klass muz 11.40 Orgelspel amuse mentsmuz AVRO 12.00 Licht instr combo en zangsol 12.20 Regerings uitz Uitz v d landbouw 12.30 Meded t.b.v land - en tuinbouw 12.33 Sport en recreatie afgewis seld met gramm 13.00 Nws 13.15 Med,;d eventueel act of gramm 13.25 Beursber 13.30 Licht instr ensembgle met zangsol 1400 Om roepork en sol Klass en mod muz 14.35 Literair progr 14.55 Omroepork vervolg mod muz 15.30 Act VARA 16.00 Gramm 16.30 Roemeens ork 17.00 V d zieken 17.30 Licht ork 17.50 Act ENGELAND BBC LIGHT PBOGB 12.00 Popul gram muz 1231 Gev muz 1330 Nws 1345 Cricket uitsl 1345 V de kinderen 14.00 V de vrouw 15.00 Gram muz 15.10 Report races 15.31 Muz bij het werk 16.15 The Dales dagb 16.31 Uitsl races 16.32 Gram muz v de teenagers 17.00 Jong talent 17.31 Gev progr door Guy Bara »^^ 2S4 ^ mvmmnfn Hm üfTBimp WEimoFiRmm uïïviMommm - PANDA en de jacht op Jansen 32 Jan Jansen staarde weemoedig naar de langzaam verdwijnende liaven van Transrosaria „ Acti Aleida " mompelde hij „ als je me maar één teken had gegeven dan was ik naar je te ruggekeerd Maar helaas je hebt het niet gedaan Je moet een hart van steen hebben " De jongeman werd zo door zijn droef gepeins in beslag genomen dat hij niets merkte van de be drijvigheid die intussen op de kade heerste „ Vlug '' riep Pat O'Nozel in het motorbootje van de slaperige zeeman springend breng ons maar naar dat boot We hebben haast " De ande ^ onderdrukte een geeuw en startte met lome bewegingen de motor „ Wat een drukte opeens " klaagde hij Er gaan meer schepen naar Grijsland hoor Waarom ne men jullie ' het volgende niet " Nee daar hebben we niets aan " zei Panda we moeten heuy dit schip hebben Toe meneer de zeeman « chiet nu op " „ Ik zal het proberen " bromde de zeeman met mijn rust is het nu toch gedaan " Met deze woor den zette hij koers naar de oceaanstomer en hoe wel Jan Jansen hier geen oog voor had was er een ander die het wel degelijk opmerkte De schurken " mompelde deze geen enkel gevoel Voor fatsoen hebben ze Maar ik zal ze wel krijgen Grr " Posities Nederlandse schepen Aagtekcrk 29 v TaKu Har te Shanghai Aaltje 28 V IJmuiden n Colchester Aarüenburgh 28 te Rotterdam AI oekerk p 28 iViajurca n au iweipen Adata 28 280 m ZW Kaap Verd eü Adine 30 te Antwerpen verwacht Adm Courbet 29 te Li^FPool Adm De Ruyter 29 te Yarmouth Ador 30 te Dordrecht verwacht Aeneas p 28 Flni£terre n Gibraltar Agamemnon 28 v tit Lucia n St Vin - cent Ahoy 30 te Harlingen verwacht Aiglon 28 V Rotterdam te Boston Alaniak 28 op óvi m ^ vV ii.aiü(.ni Albion 28 v Londen te Rotterdam Alccias 29 V ' Xairagona te Valencia Alchiba 28 op 150 m WNW Bona Ali,'ol 28 te Zanzibar Ali 30 V IWalkom te Hasselt verwacht All s 28 * v Dordrecht n Londen Alja V 27 V Aho te Lochem Alkaid 28 v ' loiedo n iViuiuieal Almdyk 29 nra te Suez verwacht AlnJlak p 28 - St Pauls Rock Alphacca 25 v Port Sudan te Aden Alphard 28 op 280 m WZW Fastnet Amcrskerk 28 te Dar es Salaam Ammon 27 v Curagao te New York Amstelkroon 30 te Madras verwacht Amstclmolen 28 280 m NNW Manüla Amstelveld 28 180 m NW Tobroek Aada 28 V Harlingen te Haugesund Andyk z & v Rotterdam te Bremen Anholt 28 V Rott n Norwich Anna Broere 30 te Rotterdam verw Anja 29 v Delfzijl te IJmuiden Anna Henay 28 v Amst n Londen Anne Herfurth 29 te Rott ' verwacht Anne S 29 v Visby te Stockholm Annie G 27 v Sundsvall n Mantyluoto Antilope 26 v IJmuiden te Leith ArLtiimedcs 28 v Corial n Antotayasta Arcturus 25 v Natal te Maceio Ardeas 28 v Famagusta n Tel Aviv Arendskerk 27 v Aoaba n Aden Argos 28 op 80 m NO K Villano Aries 28 v Vannes n Casablanca Arkeldyk 29 v Avonmouth te Londen Arnoudspolder 29 te Antwerpen Ask 28 V Amsterdam te Rotterdam Asmidiske 29 v Amst te Rotterdam Aspera 28 v Naicskov te Hamina Asterope 28 op 230 m NNW Madeira Atlantis 28 v Brussel n Mantyluoto Atlas p 29 Lissabon n Tanger Attis 28 v Maracaibo te P Cabello Auriga G 29 v Wismar te Gent gali 28 op 300 m W Sabang Bantam 29 v Singapore n Penang Barendsz 29 te Hamina Batavier 3 29 te Antwerpen verwacht Batu 29 V Bombay te Bhavnagar Beekbergen 30 te Casablanca verw Beilatrix p 28 Natal n Jacksonville Bengalen 28 270 m N Andaman eil n Penang ¦ engkalis 30 te Basrah verwacht Benmkust 30 te Loanda verwacht Bennekom 28 v P Cabello n Trinidad Berkelborff 28 v Oxelosund n Berkhout 29 te Antwerpen Bevesier 29 v Rott te Esbjerg Bryerland 30 te Rotterdam « verwacht Biak p 28 Lizard n Bristolkanaal Eianca p 29 Gibraltar n Piraeus Billilon 26 v Hongkong n Manilla B itar 29 v Sydney te Rtsdon Bloemgracht 28 te Rotterdam Boisscvain 26 v Osaka n Yokkaichi Bonafide 28 v Milos n Westonpoint Bovenkerk 28 v Aden n Suez Brinda 28 v IJmuiden n Londen Brittenburgh 29 v Middlesbro n Rott Cadans 26 v Londen te Bilbao Calamares 29 te Cristobal Calancaï 28 300 m Z IJsland n Phila - delph ^ CalvOn 27 v Omeborg n Capella 27 v Glasgow n Runcom CarriUo 28 v Charleston n New York Cartago 29 te Puerto Cortez Casamance 28 v Duinkerken n Rouaan Castor 28 op 360 m ZO Azoren Catharina F p 28 Brunsb n Hasselt Cele»es 28 v Rotterdam n Bahrein Ceres 28 op 150 m NO Pto Rico Cheetah 29 280 m ZW Bermuda Chirnn ^ 8 v P Cabello te Aruoa Chrysant 28 v Koping n Wagenmgen Clothilda M 29 v Delfzijl te Abo Coccireile 29 v Duinkerken n Rouaan Coenraad K 28 v Shoreham n Par CuuKokjisi 9 v Douaia te Lagos Coral Acropora p 28 Dakar n Konakry Cornelia B 1 26 te Goole Corn Broere 28 te Genua Corn Houtman 29 te Vlaardingen Corrie Broere 30 te Antwerpen verw Corsica 28 v Schiedam te Kalmar Curacao 31 te Dordrecht verwacht Daje Böhmer 29 te Rotterdam Daniel p 28 Kaap Villano n Rouaan Dnphnis 28 op 135 m NO Bonaire Deborah p 29 Vliss n Dublin DeUborg 28 te Duinkerken Delft 28 V Freepon te Kinaston Democraat 29 v Amst te Utrecht Deneb 29 100 n ^ N Salvador n Jack - sonville Despatch 26 v Ostende te Chatham Diana V 29 te Hansweert Dicky verm 30 v Boucau n Santona Uiemerdyk 28 v Londen n Hamburg Dinteldyk 28 v Bremen n Antwerpen Uiogenes 29 v Huaoho te Huarmey Dita Smits 2 28 v Rott n Kings Lynn Dollard 29 te Stockholm daarna Kotka Donata 28 v Kampen te Rotterdam Dongedyk 29 v Londen te Rotterdam Doris 28 v New Orleans n Curasao Douwe S p 29 Kiel n Gothenburg Drente p 28 Guardafui n Mombasa Drie Gebroeders 28 v Huil n Lubeck Driebergen 28 v Walkom n Galway Drittura p 27 Kiel tj Mantyluoto Eemsmond 28 te Hamina Ecmstroom 27 te Shoreham Eenhoorn 28 op 60 m ZW Ouessant Egbert Wagenbor ^ 29 te Rotrterdam Elisabeth 27 te Londen Els Teekman verm 29 v Hamina n Londen Emmapolder 24 te Eilath Energie 28 v Antwerpen te Malmo Engelina 28 te Halmstad Engelina Broere 29 te Grangemouth verwacht Equator 29 te Rotterdam verwacht Erasmus 27 v Tarragona n Rijeka Esma B 26 V Hamburg te Londen Evertsen 28 v Cagliari n Boston Export 2 27 v Boston te Kings Lynn Fambo 28 v Lissabon n Oporto Favoriet 27 v Delfzijl n Bohus Fem 28 v Gruvon n Fes 29 te Casablanca verwacht Fiat 29 te Manchester verwacht Fidacia 2 29 te Maassluis verwacht Fiona 27 v Hango n Flores 29 te Ceuta verwacht Forto 36 V Emden te Hamburg Francisca 29 te Antwerpen Frans Böhmer 28 v Malta n Barl Frans van Seumeren 28 v Amst n Londen Fravizo 28 V Krampfors te Svartviken Friesland 28 v Curagao n Kaapstad Friesland SSM 28 te Rotterdam Frisia 30 te Karlstad verwacht Gaasterland SSM 28 v Harlingen naar GooleGabonkust 29 v Amst te AntwerpenGanymedes 28 op 740 m ZW Azoren Garonne 26 v Parijs te LondenGeert 28 v Amsterdam n LondenGeertje Buisman 28 v Ceuta n Punta renas V Geestdam 29 te MaassluisGeestdiep 29 te BostonGeestdijk 29 te Yarmouth Geestland 28 op luu m ^^\ V AzorenGeeststar 29 op 310 m WZW AzorenGeeststroom 28 te MaassluisGerry S 26 v Garston te Swansea Gcziena Hendrika 28 te GyonGitana 27 v Vigo n Glaria Maris 24 v P de Bouc n BlanesGooiland 28 op 320 m NO St MaartenGouweborg 29 te DelfzijlGravcland 28 op 75u m vVZW DakarG re 28 V Antwerpen n NorresundbyGrebhedyk 29 v Bremen te HamburgGrebbestroom 26 te ManchesterGronitas 28 v Yarmouth n LondenGruno 28 v Plymouth n 9 Hada 2 29 v Britonferry^te Antwerpen Hagno 28 v Venetië te Bari Hardenberg 26 v Trinidad te Dublin Hasewint 28 v Pescara n Telamone Haibor 29 v Amsterdam te Tunis MeemraadsiQgél p 27 Lizard ij Dublin Heerengracht 29 te Bordeaux Helena 28 op 200 m N Curagao Ileiicdin 28 v Bilbao n Madeira Henny J 28 v Amst n Gloucester Herta 28 v Rott te Harlingen [ iibi5CU > 26 te New York Hoc Vinces 28 v Amst n Londen Holendu.chi 28 70 m NW Bizerta Hollandia 29 te Amsterdam verwacht Hollands Diep 26 v Kobe n Yokkaichi Holwierde 29 v Rott te Amsterdam Hondsbosch 27 v Gent n Londen i Hontestroom 28 v Amst n Londen Hoogezand 28 v Emden n Bremen Hoogvliet 28 v Cork n Plymouth Hoop 28 V Koping n Rotterdam Iloorneboeg 26 v Liverpool te Fowey Hulst 29 V Kenitra te Rouaan Huybergen 29 te Rochester verwacht Imke p 28 Oporto n Barcelona Ipswich Progress 29 te Rotterdam Irene 28 v Leer te Harlingen Irene S p 27 Lizard n Belfast Isis 28 V Cristobal n P Limon Isola 28 V Rotterdam n Lissabon Jacaranda 29 te Rotterdam Jacob Teekman verm 29 v Colchester n Hoogezand Jan p 28 de Hiunber n Mesane Jan Brons p 28 Goeree n Solvesborg Jan Herman 2 8v Teignmouth naar Civita Vecchia Japara 29 v Durban te East London Jason 29 v Barbados te Trinidad Jen jo 28 v Norrsundet n Deventer Jobanca p 29 Brunsb n Londen John M p 29 Vlissingen n Nantes Juno 27 v Par te Hamina Jnijen de Vries 28 v Agadir n Bor - deaux Kaap Falga 28 te Zaandam Kamperdyk 28 v Bremen n Rotterdam Kasimbar 30 te Calcutta verwacht Katsedyfc 28 op 210 m Z Kaap Race Keizersgracht p 28 Lissabon Kerkedyk 28 op 420 m W Landsend Keyser 28 v Londen te Gyon Kirsten Smits verm 29 v Casablanca n Bordeaux ¦^ Kittiwake p 27 Lizard n Liverpool Klooslerdyk 28 te Coatzacoalcos Konny^M 29 v Rott n ^ - Havre Korendyk 28 v Antw te New York Kreeft 28 op 100 m WZW Narvik Kreon 29 v Antw te Amsterdam Kwiek 28 V Kristiansand n Gruvon Laarderkerk 29 v Antw te Amsterdam Labrador 27 te Sevilla Laga 28 v Vlissingen n Spezia La Paloma 29 te Rochester verwacht Lauriergracht 28 v Abo n Londen Lauwersborg 27 te Ystad Lea 27 v Londonderry te Swansea j Leendert Broere 31 te Klaipeda verw Leiderkerk 28 83 m NNW Alexandrie Lekhaven 29 v Santos te Rotterdam Lelykerk 28 v Kowelt n Bahrein Lenie 28 v Antwerpen n Londonderry Leto p 28 Beachy Head n Montreal Liberiakust p 28 Kaap Blanco Libertas 28 v Messina te Malta Liberty 28 v Rotterdam n Boston Libra 1 juni te Rotterdam verwacht Lies 28 v Rotterdam n Londen ¦ Limfjord p 27 Harlingen n Venlo Lindesingel p 29 Vlissingen n Nantes Lizard 26 v Ipswich te Londen Loosdrecht 28 v Bombay n Aden Louise 28 v Gefle n Lukas M 28 te Skarrehage Lumey 28 v Zaandam te Mantyluoto Lupia 27 V St Valery te Londen Maasborg 28 v Skoghall n Maaskade 29 v Amst n Londen Maaskerk p 28 Algiers n Amsterdam Maasym N 29 te Rotterdam Madison Lloyd 28 310 m ZZW Hong - kong Magas 28 v Palma te Genua Maluca 28 v Bayonne n Rotterdam Mangen 29 v Amst te Antwerpen Marathon 28 op 810 m ZW Azoren Mare Bonum 29 v Ipswich n Amst Mare Magnum 29 te Rotterdam Maria W 28 v Rott n Kings Lynn Marian H 28 v Par n Rotterdam Marie 28 v Oslo n Sarpsborg Mariscal Lopez 29 te Rotterdam verw Markab 28 120 m NO Lanzarote naar Trapani Markab T 29 te Hamina Markborg 28 v Walkom n Marne Lloyd 28 Op 350 m N Dakar Maron 28 op 300 m NW Pto Rico Martenshoek 29 v Amst te Delfzijl Martini 29 v Dublin te Gloucester Mascotte 29 te Rotterdam verwacht Mathilde 28 te Oxelosund Matthew 29 te Kopenhagen Medon 28 te Santo Domingo Meerkerk 29 v Barcelofta te Antw Meidoom 28 v Oporto n Antwerpen Mellskerk p 28 Kreta n Barcelona Meres N p 29 Gibraltar n Valencia Merwede 29 v Halmstad te Uddevalla Merwestad 29 v Boston tè Antwerpen Midas 28 v SevÜla te Antwerpen Mies 28 v Bordeaux te Santander Minos p 28 Brunsbuttel n Helsinki Mintaka N 29 v Casablanca te Nantes Mirfak N 29 v Rott te Bayonne Mississippi Lloyd 28 te Alexandrie Mithras 28 v Saloniki n Istanbul Mitropa 25 v Stettin te Dakar Modlokcrto 29 v Penang te Aden Molensingel 29 v Vlaardingen naar Bordeaux Montferland 27 v Montevideo n Santos Müiderkerk 28 op 225 m ZO Barcelona n Las Palmas Mnnte 27 v Runcom te Haufestind Musi Lloyd 28 240 m WNW ell Yap Musketier 28 v Shoreham n Poole Myra Amst Napels p 29 Oporto Nelly 29 v Gent te Belfast Neptunus 28 v Zeebrugge te Grimsby Nassauborg 29 v Brussel n Nassauhaven 29 v Casablanca naar El Djadida Neder-Ebro 26 te Mombasa Neder Ëlbe 29 te New Orleans Neder Rbone 28 200 m ZZW Ouessant Nedsr-Waal 29 te Port Said Nederland 28 v Middlesbro n T Nero 29 - v Odense te Aalborg Netta 29 te Avonmouth verwacht Setty 28 v Amsterdam n Norwich Nieuwlaad 30 te Rotterdam verwacht Nike 26 v Aldemey te Shoreham Nomadisch p 29 Kiel n Solvesborg Noorderhaven 26 te Liverpool Noorderkroon 29 te Skutskar verw Noordstad 26 V Arklow te Dublin Noordzee 28 v Hamburg n Londen Nore 29 V Amsterdam te Antwerpen Novel 28 te Hernosand Nushaba 28 200 m W Kaap Blanco Nijenburgh 29 v Rott te Londen Nykerk 29 v Penang te Colombo Oberon~~.28 op 380 m WZW Landsend Ocean Sprinter p 29 Kreta n Dover Olympia 28 v Gyon n Pasajes Ümmenkerk p 28 Lissabon u Marseille Oosterdiep p 29 Kiel n Kastrup Oostkerk 28 v Genua n Port Said Oranje 29 v Colombo te Singapore Oranjeborg 29 v Delfzijl n Overysel 28 te Port Swettenham Paul Westers p 28 Bnmsbuttel naar Southampton Pavonis p 28 Brunsbuttel n Calais Pegasus 28 v Antwerpen n Bilbao PcpcrkUht 28 V Havre te Antwerpen Ferregaux p 29 Estaca Point naar Casablanca Fhidias 29 V Rotterdam te AmsterdamPhiletas p 28 Lissabon b RotterdamPial 28 V Amsterdam te RotterdamPieter S p 28 Wight n Swansea Folydorus 28 v Singapore n KobePoseidon 28 v Amsterdam n Bremen Prins der Nederlanden 28 v Pto Li mon n Cristobal ^ Prins Fred Hendrik 29 te Rott verw.Prins Pred VyiHem 27 te LondenPrins Joh W Friso 28 te Montreal Prins W v Oranje 28 140 m ZZW K Clear Prins Willem 2 28 v Montreal n To ronto Prins Willem 3 27 v Balboa n Paita Prins Willem 4 2d v Amst n West Indië Prins Willem 5 28 v Glasgow n Mon treal Prinsenbeek p 28 Oporto Prinses Margriet 29 te Antwerpen Progress 27 v Newburgh te Londen Pygmalion 29 v Beyrouth te Alexan - dria Quo Vadis p 28 ^ Texei n Bremen Raki 28 480 m WNW Juan Fernandez Randfontein 29 v Tenerife n Walvis - baai Reggeborg 27 te Halmstad Rembrandt 29 160 m ZW Sardinië Rempang 28 v Antw te Amsterdam Repeto p 29 Brunsb n Scarboro Rien Teekman 26 te Grangemouth Rifo An p 29 Eael n Lubeck Robox 29 V Amst te Mantyluoto Rochab p 29 Sabang n Singapore Roelof Jan p 28 Visby n Abo Roerdomp 28 te Delfzijl Rotte 28 op 465 m W Finisterre Rotterdam 29 ^ v Havre n Southampton Rottum p 28 Kaap d'AntUer Rubato 27 v Torrevieja te Lerwick Rudolf J 30 te Boston verwacht Ryndam 30 te Quebec verwacht Saba p 28 Lista n Methil Salüiim 28 50 m N Kanarische eil Santa Margherita 26 op de Tyne Sappemeer 26 v Amsterdam te Par Sarpedon 29 v Antw te Rotterdam Schelde Lloyd 27 te Port Kembla Schie Lloyd 29 te Bremerhaven Schieborg 28 v Avonmouth n Schiekerk 28 v Port Said n Tripoli Schokland 28 v Kopenhagen n Hudiks - vail Seine Lloyd 26 te Lyttelton Senegalkust 28 v Bordeaux n Dakar Servaaskerk p 28 Ceylon n Singapore Siaoe 28 v Sydney n Cairns Sibigo p 28 Brisbane n Sydney Sigli 26 v P Swettenham te Singapore Silindoeng 29 v Zanzibar te Mombasa Silvaplana 29 te Aarhuus Silvretta 28 te Rotterdam Simonskerk 28 600 m N St Helena Sinon 28 v La Guaira n Carupano Sinoutskerk 28 v Hamburg n Bremer - haven Skadi 28 v Port Elizabeth n Baddeck Skagerrak 29 te Brunsl^ttel verwacht Slamat 27 te Singapore Sloterdyk 28 op 380 m O Kaap Race Soestdyk p 28 Start Point Solent 26 v Shoteham n St Valery Solon 28 op 350 m NO Pto Rico Sommelsdyk 28 op 260 m NO Bermuda Sont 26 v Amst te Felixstowe Spaatneborg 27 v Abo n Spaarnekerk 26 te Yokohama Sparta 27 v Stettin te St Nazaire Spes 29 V IJmuiden n Swinemunde Spirit 28 V Antwerpen te Ipswictx Spolanda verm 30 v Liboume naar Dordrecht Sporonia 28 v Roquetas n St Annaland 29 te Leith St Jansland 29 te Boston St Philipsland 30 te Rott verwacht Stad Amsterdam 28 te Livorno Stad Delft 28 ' v Vitoria n Rotterdam Stad Gouda verm 29 v Schiedam n Pepel Stad Utrecht 28 te Rio Janeiro Stanislas 29 v ' Ibiza n Liverpool Statenlaan 29 te Guernsey Steady verm 29 v Kotka n Gent Steenbergen 29 te Bremen Stella Maris U 28 te Hamburg Stella Prima 29 te Rotterdam Stentor 29 v Alexandrie te Hamburg Steven 28 op 650 m ZZW Bermuda Straat Banka 26 v East London n Durban Straat Clarence 26 te Port Swettenham Straat Clement 26 te Durban Straat Colombo 29 te Singapore Straat Cumberland 29 te Port Eliza beth Straat Madura 25 v Mauritius n Mel bourne Straat Malakka 26 v Durban n Kaap - stad Straat Rio 28 580 m WZW Sabang Straat Soenda 25 te Lagos Straat Torres 25 te Yokohama Straat van Diemen 28 200 m ZO Mozambique Streefkerk 29 v Marseille te Genua Swallow 28 V Hull te Rotterdam Swindregt 29 te Rotterdam Tagri 27 v Groningen te Emden Tanny 27 v Rochester te Londen Tarzah 27 v Paimbeuf te Rochester Tasman 27 v Antwerpen n Harwich Tasmanie 28 v Rott n Liverpool Teunika 29 te Gravesend verwacht Texel 27 v Rotterdam te Londen Texelstroom 28 v Amst n Huil Thallo 28 v Rotterdam n Dublin Theano 29 v Dublin te Belfast Theodora 27 v Whitegate n Waterford Thuredrecht 28 op 940 m WZW Azoren Tide 29 V Kjoge te Rouaan Tika 28 V Amsterdam n Londen Timca 29 te Amsterdam verwacht Tjibantjet 29 te Mahé verwacht Tjibodas 26 v Kobe n Yokohama Tjiliwong 28 v Adelaide n Fremantle Tjimanuk 29 v Sydney te Melbourne Tjipanas 27 v Tema n Takoradi Tjipondok 26 v Singapore n Hongkong Tjitarum 28 700 m NO Kerguelen eil Togokust 29 V Amst te Hamburg Trica 28 v Westervik n Kotka Trio 28 te Ellesmere Port Triton 28 op 300 m W Finisterre Triumph 28 v Kings Lynn te Boston Trómpenburgh 28 v Rött n Middlesbro Truus 28 v IJmuiden ' n Portsmouth Trijntje 28 v Gefle n Bergambacht Tuko 27 v Gruvon te Belfast Twee Gebroeders p 28 Lissabon Tweelingen verm 29 v Rott n Lulea Ulysses 28 v Rotterdam n Bremen Urkersingel 27 te Southampton Utrecht 27 te Three Rivers Van der Hagen 28 v Bluff n Mel bourne Van Heemskerck 28 100 m O Sabang Van Linschoten 28 900 m ZW Ceylon Van Noort 27 v Napier n Wellington Vanessa 28 te Utansjo Vechtborg p 29 Kiel n Mantyluoto Veendam 28 v Danzig n Rochester Velox 28 V Rotterdam te Londen Venus 27 V Honfleur te Plymouth Vera 28 v Amsterdam te Kalmar Veritas 28 v Rott te Antwerpen Vermeersingel 29 v Rott n Bayonne Victress 28 v Middlesbro te Rott Viking 28 v Rott n Ipswich Viod 28 v St Malo te Teigmnoutfa Viscount 26 te Rochester Vliestroom 26 v Amst te Londen Vijgendam 29 v Stettin n Boulogne Waalborg 28 te Hernosand Waardrecht 29 v Shanghai te Yawata Waibalong 29 op 390 m ZZW Muscat Waikelo 28 op 150 m O Mogadiscio Waingapoe 26 v Suez n Aden Walenburgh 29 te Rotterdam AVartena 26 v Delfzijl n Hamina Waterman p 28 Start Point Westerdam 28 op 650 m N Azoren Westland Producer 29 te Vlaardingen Wilja 28 v Londen te Rotterdam Willem Barendsz 2S v Hamburg naar Yarmouth Willem Cornells 30 te Huil verwacht Willemstad 28 v Lissabon n Madeira Willi Böhmer p 29 Little Quoin Witmarsum 29 v Havre n Duinkerken Wodan p 28 Brunsb n Ramsgate Wolanda 29 te Amsterdam verwaclit Wonogiri 28 v Suez n Lissabon Wonorato 28 v Vancouver n Seattle Wonosari 29 v East London te Diurban Wonosobo 28 op 720 m ZW Azoren Yselhaven 29 v Liverpool n Duinker - ken Ystroom 28 v Amsterdam n Leith Zaanborg 28 v Halden n Zaankerk 28 op 60 m Z Lissabon Zaanstroom 28 v Amst n Shoreham Zeeland 27 v Papeete n Noumea Zeevaart 26 v Rouaan te Newcastle Zephyr 28 v Belfast n Ardrossan Zonnekcrk 29 v Adelaide te Fremantle Zosma 28 v Charleston n New York Zuiderkerk 29 v Aden te Fremantle Zuidpool p 29 Ameland n Grimsby Tank vaart Abida 29 te Rotterdam daarna Stanlow Acila 28 op 1000 m NO Curacao Acmaea 28 op 215 m Z Dakar Acteon 27 ten anker Mersey Ameland 28 op 420 m W Azoren Aiys 28 op 300 m WNW Casablanca Burl S Watson 28 550 m ZO Bermuda Bussdm 28 op 850 m O Bermuda Caltcx Amsterdam 28 730 m NO Moga discio Caltex Arnhem 28 225 m W Formosa Caltex Delft 28 te Liverpool Caltex Eindhoven 28 400 m Z Ceylon Caltex Feznis 29 te Port Said Caltex The Hague 1 juni te Liverpool verwacht Caltex Utrecht 28 226 m O Saigon Camitia verm 29 v Thameshaven n Rotterdam Cities Service Valley Forge 28 640 m WZW Azoren Cradle of Liberty 29 150 m N Benghazi Doelwyk p 29 Malta n Rotterdam Dorestad 28 v Shellhaven n Kopen hagen Elizabeth Broere 30 te Ceuta verw Esso Amsterdam 28 v Port Sad n Ha vre Esso Rotterdam p 29 Bougie Fina Nederland 28 50 m Z Ouessant Foret Lake 29 v Aden n Landsend Gulf Hollander 28 200 m O Bahrein Gulf Swede 28 HO m NW Alexandrie Jacob Verolme 28 330 m W Iquique Johannes Frans 28 70 m ONO Kaap Maysi Kabylia 28 op 1200 m WZW Azoren Kalydon 28 220 m ZW Landsend 7 juni te Curasao verwacht Kara 28 op 180 m ZZW Azoren Katelysia p 29 Kiel n Umea Keizerswaard p 28 Recife Kelletia 28 v Saltend n Teesport Kenia 28 te Thameshaven daarna Rott Kermia p 28 Sombrero n Stanlow Khasiella 28 op 400 m ZW Landsend Kopionella 29 V Dakar te Bonny Korovina 28 op 370 m N Fortaleza Kosicia p 2ff Barbados n Stanlow Krebsia 28 v Piraeus n Derince Kylix 28 v Bajo Grande n Gothenburg Maureen 28 op 300 m NO Bermudai Mohamed Reza Shah 29 300 m NW Cocos eil Munttoren 29 v Nordenham te Ham burg — Mydrecht 28 op ISO m NW Trinidad n Perth Amboy Naess Lion p 28 Bona n Banias Ondina p 28 Gibraltar n Rotterdam P ' G Thnlin p 28 Windward passage I PhUidora 28 op 110 m NW Minikoy Purmerend 28 op 140 m ZW Ouessant Reza Shah the Great 29 te Cristobal Rossum 28 op 360 m NO Azoren Schelpwyk 29 ten anker op rede Mena i al Ahmadi Scherpendrecht 28 v Halmstad n Em - den Sepia 28 op 195 m NW CaUcut Sirrah 28 op 620 m WZW Azoren Statue of Liberty p 28 Taiwan Tahama 28 v Venetië te Tripolis Vasum 28 op 125 m ZW Ouessant Videna 28 op 250 m NW Aden Vivipara p 28 ïVïalta n Hambtirg Vlieland 28 v Stanlow 30 te Rotter dam verwacht W Alton Jones 29 te Slagenstangen • Westertorcn 28 te Mosselbaai Zafra 28 v Umm Said 6 juni te Mersln ^ " verwacht Zaria 29 v La S khfrr a n X i Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden vrijdag 31 mei a.s tussen 7 en 8 uur n.m bij het Gewestelijjc Arbeidsbureau Dannegracht 1 BREUKELEN ' alwaar een Werkspoor-vertegen woordiger aan-iyezig is Reis - en rerznimkosien bQ sollicitatie worden vergoed „ Vind je dat zo gek?"zei ik toen m JA;TSOPISHEEi2LIJK.MAAR EVEN FIJN IS,DAr RAPIONAANTSOPTE ^ RglöORD NiErSTUIFT EN DAT ZIEN DACHr IK ' T POEDER METÉÉN OPLOST DAT'T RADION | NY WATER PAARAAIM ZIEZEEPPOEDER > j £ pAT HET EEN MOPERN WAS ZO Is WASM I DDEL IS LEKKER-VtJI IS wet ZEEPPOEDER DIT IS RADION REKDRP EEN MODERN WASMIDDEL IK KAN PUS WARM ÖFKDUD STOELEN l RADION REKORD = rnodern wassen strooiklaar poeder koud of warm spoelen net naar het uitkomt een krachtig sop dus een helder-witte was RADION REKORD = lekker vol zacht sop,dusmet de vertrouwde Radion zachtheid J ^- m Qm ^" iiigi *'' S)B«1 ' a iii!imt | | j jgij)g|-ji;;gi i-ifiiH!e VOORBURG - cenfrum HERENHUIS te koop 4 grote kamers 2 kleine kamers 2 zolder kamers wooneetkamer 2e keuken bijkeu ken zolder bad douche telef Voor - en achtertuin 160 m2 paden terras kolenhok G.B.H vergunning vereist ƒ 70.000 — k.k Ser geg schr onder no 2-6197 aan het bureau U.N DE LANDELIJKE HERVOBMDE BOUW STICHTING VOOB BEJAARDEN te Utrecht vraagt voor spoedige indiensttreding een ADMINISTRATIEVE KRACHT YRU Leeftijd niet beneden 25 jaar Eigenliandig geschreven sollicitaties met opgave van leeftijd diploma's verlangd salaris etc te richten aan de secretafis der Stichting IVIuntstraat 5 te Utrecht J ^ jj ^ IjjjMjijjjfc Ss iiii i^H v^H WiiË!:!::liliiiMi!iiii ¦ SS feSiiif ¦¦¦¦¦ iïiil i ili i-i}-:l-:-i-i i « iisiitii ¦^¦¦•"«¦ i'ï'r Ijil il " Iliii liliiir lliil^i jiïjiljiiiiiiiiimjiiiiaH Ji ^ JU Él Iliii il M illHlir ' i!!:ll - ¦ l-iiillllillÉ lüjjfl mniiiipjii liii ^ " iiilili iip liiiiiii liniiijiiiiiji j^H PliÉiiiiii ii ii il II il Il 11 "'^¦« iij ii iiii - iili til iii ülii 1 i-Ui i-a-lllill ¦•'•" iisiillliiilllllllilllllinillii Maak er iets extra's van Als u glundere gezichten wilt zien trakteer uw gezin dan eens op een extra fijne kop Douwe Egberts koffie Uitgezochte melanges worden op een speciale wij^e gebrand waardoor de fijne geur en pittige smaak vol ledig tot hun recht komen Door de grote vraag is Douwe Egberts koffie altijd vers bij uw winkelier verkrijgbaar Rood Merk De kwaliteitskoffie bij uitstek Pak van 250 g 1.48 Fijne Dessert De koffie voor fijnproevers werkelijk iets bijzonders Pak van 250 g 1,80 De N.V LEVENSYERZEKERINGS MIJ „ UTRECHT " LEIDSEWEG 2 - UTRECHT | J vraagt vooj^werkzaamheden in haar moderne kanfine een ' ^ beschaafde juffrouw Leeffijd 18—25 jaar Er wordf een prettige werkkring geboden met vast salaris vakan tietoeslag en gratificatieregeling Goede sociale voorzieningen Werktijden maandag tot en met vrijdag van 8.20 - 12.20 uur en van 13.30 - 17.20 uur Aanmelden vrijdag 31 mei 1963 des middags tussen 15.00 en 17.00 uur bij de portier Stationsstraat 5 Utrecht OOK MET 1 OF 2 JAAR M.U.L.O is het mogelijk een kantoorbaan te veroveren Wij vragen voor het regionale bureau van de Stichting Mechanische Registratie en Administratie t.d.v de Ned Herv Kerk te Utrecht enige NETTE MEISJES uit protestantse gezinnen Leeftijd 16—^18 jaar De werkzaamheden zullen bestaan uit het zelfstandig verzorgen van de ledenregistratie van enige Hervormde Gemeenten Geboden wordt een prettige werkkring in ruim kantoor goed salaris zeer aemtrek keiyke spaarregeling Zaterdags vrij Met eventuele vakantie-afspraken wordt rekening gehouden Schrijf ' n briefje aan Regionaal Bureau S.M.R.A Domplein 3 Utrecht of maak telefonisch een af spraak voor een onderhoud met de chef tel 10852 V _> >< Gemalen vacuum koffie in blik verpakt Handig als u ér op uit trekt Êi als reserve voor onverwachte situaties GRONTMIJ DE BILT VRAAGT ADMINISTRATIEVE MEDEWERKSTERS in de leeftijd van 17-25 jaar bij voorkeur met m.u.I.o - of gelijkv^aardige opleiding en enige jaren kanioorervaring Geboden wordt een prettige werkkring op kleine afde lingen In een aantrekkelijke omgeving Goede salariëring en andere arbeidsvoorwaarden Sollicitatiebrieven te richten aan de afdeling Personeels zaken Huize „ HOUDRINGE " De Bilt 
24 DONDi:^RDAG 30 MEI 1963 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Fabriek in Zeist vraagt voor spoedige indienst treding een ACCURATE Medewerker(slei voor de crediteurenadministratie Reiskostenvergoeding 5-daagse werkweek Scliriftelijke sollicitaties onder No D-4136 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht J RUBBERFABRIEK H TIMMER N.V SPORTLAAN 32 — DRIEBERGEN TELEF 03438 2141 voor de moderne jonge man Nonchalante badstof-sweaters rolkraag-truien en polo pullovers in grote variatie bij C&A en enorm voordelig WILTU ¥ werken n een prettige sfeer H - een hoog loon verdienen ¥ met bovendien een zeer goede premieregeling ¥ met reisicostenvergoeding ¥ met goede sociale voorzieningen V In 2-ploegendienst van 5 tot 14.30 en 14.30 tot 24 uur ¥ vrije zaterdag Kom dixn eens hij ons praten Wij hebben een passende werkkring voor U in onze verschillende afdelingen Na voorafgaand telefonisch overleg kunt U ook voor de avond een afspraak maken De N.V Schadeverzekeri'ngmaatschappij van de Nederland sche Vereeniging van Artsen-Automobilisten Burgemeester Reigerstraat 89 te Utrecht vraagt a voor haar secretariaat een ADMINISTRATIEVE KRACHT b voor de polisafdeling een TYPISTE Vereisten voor functie a grote accuratesse opleiding Ulo en typen voor functie b diploma Ulo en typen Geboden wordt een werkkring in prettige sfeer met o.a aantrekkelijke spaarregeling Brieven met volledige gegevens onder opgave van de ge wenste functie worden gaarne ingewacht op bovenstaand adres MET SPOED GEVRAAGD t aankomend autospuiters liulpmonteurs Garage Gebr Buitenweg Hoofdagentschap voor Volvo-personen - auto's UTRECHTSEWEG 420 - DE BILT >< GRAm RUUSSIN ENGRATIS RUBEWIJS Vraagt inlichtingen bij DOLF van der MADE VOORSTRAAT 83 - Utrecht Telefoon 12609 4092 N.V Nederlandsche Instrumenten - en Electrische Apparaten Fabriek NIEAFi vraagt ASSISTENTE voor haar afdeling Sociale Zaken en Secretariaat Middelbare schoolopleiding en goede type-vaardigheid vereist TYPISTE voor de mechanische boekhouding / ULO-opleiding gewenst ¦ ¦.,,- wl6 — ^ 0 jaar -.:.<¦,,.,,,•.> i,,,,.F ¦ - 5it¥!i^1«s '" ¦¦¦" V voor aehiefwerkzaamheden en hulp op teken en postkamer Leeftijd 15-18 jaar Een speciale schoolopleiding is hiervoor niet noodzakelijk wel netheid en accuratesse U kunt mondeling of schriftelijk sollici teren èn telefonisch een afspraak maken Mondelinge sollicitaties alle werkdagen behalve zaterdags van 9 — 12 uur en bo vendien vrijdag 31 mei tussen 7 en 8 uur aan ons bedrijf Jutfaseweg 205 - Utrecht - tel 81311 U kunt ons bedrijf bereiken met buslijn 10 eindpunt Socrateslaan PersM Bi ] de r^^ederlandsche Persil My N.V te Jutphaas kan geplaatst worden 1 MANNELIJK PERSONEEL voor verschillende productie-afdelingen werkzaamheden in dagdienst twee - en drieploegendienst Leeftijd max 45 jaar 2 VROUWELIJK PERSONEEL voor de pakkerij o.a schoonmaak - en Inpakwerk Leefttjd vanaf 18 jaar gehuwd geen bezwaar Zeer goede sociale voorzieningen zoals vergoeding van reiskosten verstrekking van vacantietoeslag na vaste Indiensttreding opnameIn het pensioenfonds en verstrek king van werkkleding en schoeisel gunstige spaarregeling 45-urige werkweek met vrflezaterdag Aanmelden aan de fabriek Vreeswijkse straatweg 3-4 Jutphaas dagelijks van 9-12 uur en van 2-4 uur eventueel na telefo nische afspraak 03470 341 A Kreymborg en Co N.V ' YERKiOPSTER-Jierenmoiie LEERISNO VERKOPERS en lüODINETTES Goed salaris 5-daagse werkweek Met evt gemaakte vakantieplannen wordt rekening gehouden Aanmelden schr of mond Lange Viestraat hoék St Jacobsstraat 
tJTRECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG 30 MEI 196S „ Waarom huisvrouwen over de hele wereld Heinz iciezeii " KLEINE ZOETZURE AUGÜRKJES EN LAKRODE PAPRIKA'S Fijngehakte groenten Verse qlijven Kostelijke kruiden en specerijen Ziedaar enkele van de zuiver natuurlijke ingrediënten waaruit de wereldbeken de Heinz Sandwich Spread wordt bereid Heerlijk fris op de boterham en bij koude vlees - en vis schotels Om honderd feestelijke hapjes te maken toastjes en sandwiches hors d'oeuvres en slaatjes Haal morgen meteen zo'n pot in huis Verrukkelijk Grote pot 158 et Middelpot 108 et HEI - 57 » t is zuiver ' t is heerlijk ' t is HEINZ De hoogwaardige kwaliteit van alle wereldvermaarde Heinz *' produkten - zonder kunstmatige kleurstoffen of konserveermidde - len - wordt over de hele wereld onvoorwaardelijk gegarandeerd ' - V'i de enige koelkast met 12 pluspunten ^ kunt U in zijn glorie reeds vanaf ƒ 299 — bewonderen bij MyundmBErg VINkENBURGSTRAAT 9 i.o DE lORENfiA ' IEL 16064 - UTRECHT DE NIEUWE KENMORE SPANOFAST f 19,75 ¦ M A Spanofast Nieuw Grey Star:duhbeldraads special quality poplin - f 19,75 Green Star fine quality poplin - f 16,90 A Tricot Entalon Red Star - f 17,90 Brown Star Lightweight - f 15,90 ATerlenka Blue Star Sanfor Plus - f 19.75 KENMORE shirts die een ondersciieiding verdienen 1 BASTIAANSE WILLEM VAN NbORTPLElN 13 HSNDELSTRAAT 63 SMARAGDPLEIN 241 dfjcwievu D VAN SEYDERVELD JONGENS - en HERENMODE HESSENWEG 113 - DE BILT - TELEF 60501 DUETZ I NYLON DUSTERS in de nieuwe lijnen en praclitige dessins Een groot assortiment van de allerlaatste modekleuren. Het geheel vervaar digd van het nieuwe Nylon Frine " Prijs enkel vanaf 24,75 Prijs gewatteerd 27,50 Exclusief bij MaisondeBonneterie Nwhtegaalstr 16/18 trtreoht JBen nieuw Kenmore shirt is altijd iets bijzonders Een Kenmore Spanofast meer dan ooit Zeker de nieuwe Grey Star Spanofast Fijn dubbeldraads zelfstrijkend U kunt een Kenmorei Spanofast shirt wassen zoals U wilt heet lauw wasmachine wasserij en drogen zoals U wilt ook in de centrifuge ************************************************ KENMORE verkrijgbaar bij VREDENBURG 23 -^ UTRECHT BOORD EN MANCHETTEN BLIJVEN PERFECT ¦"¦ - BAYER 1 Exclusieve herenmode - herenkleding VREDENBURG 34 ^^ TEL 17631 KENMORE verkrijgbaar bij KENMORE verkrijgbaar bij HERENKLEDING ZEIST • TELEFOON 2712 = GROVE H HUNFEID = VOORHEUVEL 7 MARIAPLAATS 4 — UTRECHT m w ¦' m 
26 DONDERDAG 30 MEI 1963 TITRECHTSCH MEPWSRT i ^ yrijQag y^oorQeel Kampeerdeken Heer lijk warm Ook als auto plaid te gebruiken Dus echt ideaal voor uw vakantie en weekends Royaal kam «»-« peerformaat 1 < 50 150x200 cm I J Alleen geldig op vrydag 31 mei 1963 Geen telefonische of schriftelijke bestellingen Utrecht Motor-maaier i75 214 pk 2-takt-motor Dus krachtig Met gas regelaar en automati sche hoogte-instelling Extra geluiddemper en ' n verchroomde duw boofh Met 3 plastic grasvangers Graslinnen van supe rieure kwaliteit Ideaal voor het zelf maken van lakens slopen ver - pleegstersschor ten enz enz O 150 cm br p m JLm " 180 cm br p m 2.50 Ook Stadhuisbrug Cloqué damespyjama met charmant kraagje.Jasje heeft korte mouw.'Lange pantalon Con trasterend gefeston neerd In vele fleurigekleuren __ Maten 40t/m 48 A75 Slechts U Wandelwagen om ba by te laten genietenvan'tzomerse zonnetje.Verstelbare rug en be schermde voorwielen.Zitje in frisse ruiten.Frame ^ ».« 36 ' krasvast xAsO gelakt Ook Stadhulibrug Ook Stadhuisbrug A Meisjesblouse no-iron poplin Met leuk kortmouwtje Handig in ' nwip gewassen - vlugdroog Behalve in witook bleu ^% je geel rood ^ 45 ± 2 jaar Mm ± 14 jaar 4.25 KOELKAST VENDOMATIC tafefmodel als Vrijdag Voordeel I Hec t130 Itr inhoud Het compressorsy steem is veilig en be trouwbaar De tem peratuur wordt gere geld door de bedrijfs zekere thermostaat Verder flinke vries afdeling 3 verstelbare rekken binnendeur met speciale indeling Afm 78x56x55 cm Sjrgar.op^-^p het koel 1 vh aggregaat ' » «^ ¦ Ook Stadhuisbrug 17 '" Nylon jack Wateraf stotend winddicht Met deelbare ritssluiting capuchon en ritssluiting op de zakken Hèt jack voor sport week ends en va kantie Maten ' 34 t/m 44 Prismakijker 8 x 40 Grote lichtsterke len zen Bovendien coated waardoor geen last vanhinderlijke reflex Cen traal èn afzonderlijk in stelbaar tmcn Met leren tas A/3U endraagriem Va Zonnebed voor lekker lui liggen zonnen Het hoofd - en voeteneindt zijn verstelbaar Ooic ideaal als logeerbed o fauteuil In uni 31 » In fleurig dessin 34.59 Ook Stadhuisbrug KLEINTJES tot 15 woorden ƒ 1.75 — tot 20 woorden ƒ 2.25 \ elk woord meer 15 cent Amerikaanse specialisten gaven anatomisch gestalte aan Camp korsetten Voor het slankere figuur ontwier pen zij een geslaagde tussenvorm Geen korset maar een gaine uit nylon-tule-elastiek Stevig door de verstel bare buik en rugsteun Elegant en soepel voor uw be wegingen De prijs Even prettig te dragen als de gaine Model 354 kort f 43.80 Mode 404 lang f 45.50 Schrijf even'n kaart en u ontvangt de Camp f older eh het dichtstbijzijnde verkoopadres Basko/Camp Haspelsstraat 6 Amsterdam - Tel 020-131513 ^ Koopt Uw CAMPKORSETTEN bij D J BEETS - SPEETS Gediplomeerd corsettière Willem van Noorlstraat 17 - Telefoon 15259 - Halte bus 10 WERKEN MET WUN IS BOEIEND EN AFWISSELEND Er moet zoveel gebeuren voor de wijn ergens op tafel staat Ook in d ^ kelders van Finjé waar met veel plezier ' wordt gewerkt Het bedrijf groeit maar nog steeds kent de directeur al zijn personeel en nu moeten er weer mensen bijkomen ASSISTENT KELDERMEESTER een zelfstandige accurate en toegewijde man omstreeks 30 jaar ervaring geen Horeca in het wijnvak is nodig.j Mèt de groei van het bedrijf groeit hij mee tot grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid als rechterhand van onze keldermeester ACCURATE MNL KRACHTEN van 20 - 30 jaar die niet beslist ervaring of opleiding hoeven te hebben maar wel een gezonde werklust en gevoel voor de verzorging van wijn Aanmeldingen mondeling telefonisch of schriftelijk aan het kantoor WIJNHANDEL FINJÉ „ STADSKELDER " Lange Nieuwstraat 5 Utrecht telefoon 10857 H J Harting'Bank PAÜSDAM 1-2 LQOPPOP 70 CM ingeplanteerd kambaarhaar slaapogen met stem 24,50 NU 15^95 HOGE ENGELSE POPPENWAGEN 67.50 NU 44 _ RECLAME SKELTERS 38,99 en 49,50 POPPENZIEKENHUIS Jacobijnestraat 2-7-10 PoppenreporoJfe ï rfog Vhor Te koop aangeboden TENTEN bungalows Rlnco huisjestenten kampeerartlkelenstoelen tatels Vapa butagasar tlkelen veldbedden luchtbeddenschuiraplastic slaapzakken touw fietstassen grondzellen Fa v Breeraen-Waterborg Vredenburg 64 Telef 14784 - SCHOTTEN 1.06 m lang 0.7S m breed zwaar voor vloeren tenthuisjes kisten verhuiskis ten opbergkisten losse plan ken voor konijnen - en kippen hokken en kolenkisten Fa v Breemen-Waterborg Vreden burg 64 Telet 26695-14784 ACCU'S ƒ 27.50 tot ƒ 90 betalen wij voor defecte autoaccu bU aankoop van een gloednieuwe Morelite accu 15 mnd garantie Autoshop Rusman Achter de Dom 6 telef 16657 Utrecht RECLAME VERKOOP Wandel wagens ƒ 22.60 -/ 26.50 wandel wagens met vering ƒ 37.50 lig zitwagens ƒ 43.50-/49.50 voorra dig tweeling wandfelwagens kinderwagens / 129.50 Rijke keuze Riemersma opvouwbare en bak klnderwagens Fa B J Helsen sr adres uitsluitend Ro zenstraat 3 bü St Jacobsstraat achterzijde Leefsma Utrecht Te koop D.K.W 250 cc geheel gereviseerd te.a.b H Reuling J V d Doemstraat 2 ECHT GEKLEED bent u met een modieuze zomermantel Want zomer wordt het toch en een voorproefje vindt u In onze bijzonder mooie mantelcollectie W F de Swart N.V Oude Gracht 293 Utrecht Aangeboden een SPEEDBOOT moet weg ƒ 550 Telef 030-81104 Wegens omstandigh z.g.a.n Puch MOTOR 250 cc 1961-62 8000 km gereden t.e.a.b Ver heulstraat 8 6 en 8 uur Lambretta SCOOTER in prima conditie nieuwe Pirelli banden eompl met bagagerek en reser vewiel ƒ 215 en een Lambretta voor een knutselaar of voor on derdelen ook met bag.-rek en res.-wlel / 60 Verstappe To renstraat 16 De Bilt Telef 60777 na 7 uur FORD Taunus 12 M de Luxe bouwjr 54 55 in goede staat Na 18 uur Min de Visserstraat 16 Zuilen Te koop aangeb MOTOR NSU 200 cc l.z.g.st of te ruil voor zwaarder geen kleppenmotor Te bevr tussen 8-9 uur Spieg helstraat 2 Mooi uitneembaar houten ZO MERHUISJE te koop geheel gemeub Telef 41793 Blauwka pelseweg 119 Utrecht DIRECTIEWAGEN Rolls Royee Amstrong Siddeley Deze auto verkeert in onberispelijke staat van onderhoud Is olievrij en staat op prima banden dlv ac cessoires Prüs / 1600 Bilder dljklaan 29 Zeist Tel 03404 17904 Te koop aangeb 200 cc BELLA Zündapp scooter 1959 16000 km telef 82649 na 19 uur Të koop TROUWJAPON maat 42 en kapje tasje en handschoe nen Van Eechoudïaan 111 Part biedt te koop FIAT 600 ' 59 hl prima staat met radio Te bevr na 7 uiir G J Jan sen Waterstraat 69 bis Utr Als nieuw DAMESSPORTRIJ WIEL ƒ 67.50 herenrijwielen / 67.50 en / 47.50 en / 26 J S de Rljkstraat 61 Lijn 6 Ondiep Houten MIDDENSTANDSWO NIN"G hoekperceel in zeer goe de staat van onderhoud Bev.woon eetkamer douche 3 slaapk vaste trap naar de zol der Koopsom ƒ 38.000 Br no.1 2382 bur UN < Riant WOONHUIS Oog in Al woon-eetkamer 4 slaapk dou che zolder etc voor - en ach tertuin achteruitgang Koopsom ƒ 51.000 Omstreeks oktober leeg te aanv Br no 1-2383 bur UN Parterre 3-KAMERFLAT met tuni mooi uitzicht op win kelcentrum Omstreeks novem ber leeg te aanv Koopsom / 31.000 Br no 1-2384 bur UN Moderne KINDERWAGEN met afneemb bak antracietgrljs m wit Zandweg 154 De Meerh Telet 03406 1400 VESPA 150 cc 1957 Na 19 uur ' s avonds Johan Wagenaarkade 6 big Igrote verkoop ¦ 1 GROTE VERKOOP MUTSAERTS kinderwagens Fryzen vanaf 115.00 uitneem - en opvouw baar Ook hebben vvij de DOLLYFLEX KINDERWAGEN als REISWIEG in kof ferhoes mede te ne men Verder alle En gelse modellen in de meest fijne tinten ' n Droom voor iedereen Keuze uit 150 stuks HEISENS Kinderwagenhuis Alleen gevestigd Catharqnesingel 18 F t.o Hoofdbur v Pol Burg Reigerstraat 33 Utrecht V uirecni _ Telefoon 10118 I en 25323 ¦ OPEL Olympia bouwjr ' 55 model ' 56 met prima olievrije motor Elk desk onderzoek toe gcstasm Prijs / 1400 Te bevr na 6 uur Vleutenseweg 378 Wegens gebrek aan ruimte mo derne hoge KINDERWAGEN te koop uitneembaar wit negen maanden oud Boorstraat 20 Aangeb z.g.a.n Windsor EET HOEK 4 stoelen 2 armstoelen 3 Windsorfauteuils en salon tafel Wickenburglaan 50 - BANDRECORDER met 4 ban den en Erres radio.te koop uit schuiftafel t.v toestel 43 cm Blauwkapelseweg 119 Utrecht HEUS HEUS De vis is er nog Ga ook vissen al uw materiaal bij De Natuur " Amst Straatweg 223 Tel 41964 Utrecht 1 KINDERWAGEN lichtblauw compl i g st ƒ 35 1 Faber haard brandt prima f 40 2-pers opklapbed wolvlokmatras ƒ 50 Amsterdamsestraatweg 223 MAC 3 werelds goedkoopste bui tenboordmotor luehtgekoeld 3 pk Te zien bij De Natuur " Amst Straatweg 223 tel 41964 Utrecht Mitchellhuis Damstr 25 Utrecht Door omstandigheden van part goed onderhouden VAUXHALL 55 met schuifdak gereviseerde motor Prijs / 950 Br no 1 2446 btir UN MEUBELEN KOPEN NAAR HOUTZAGER LOPEN Oudegracht 189 ¦ Utrecht LANCIA „ RENNSPORT " 2 pers open sportwagen zeer apart model met schljfremmen en veiligheidsrlemen nieuwe accu en banden Vaste prijs ƒ 2275 Te bevr iedere avond na 19 uur Maasstraat 78 Utr Gebruikte BROMFIETSEN fiet sen en kinderfietsen Zeer gro te sortering van de meest uit eenlopende merken in alle prij zen Betaling in zes maanden is contant Inruil en financiering Nobelstalling Nobelstr 41 tel 10216 Utrecht LUXAFLEX 260 breed goot steen 48x35 dressoir lang 1.72 huiskamer en schemerlamp Telef 33586 BUTAGASKACHEL z.g.a.n Be kema Nic Sopingiusstraat 60 2 X bellen Te koop ROLSTEIGER grond vlak 2x3 meter werkhoogte 10 meter Prijs ƒ 400 Oude Kerk straat Ib Utrecht Tel 030-20453 Te koop HANDPERS voor pa pier Na 6 u Anthonieplein 34 Utrceht Ie klas CONFECTIEKOS - TUUMS regenjassen suède kleding Termijnbet v.a / 15 p maand Ook grote collectie voor maatkleding Schrijft no 1-2421 bur UN en wij bezoeken u thuis met collectie CONCURRENTIE ONMOGE LIJK Divanbedden 21.50 sta pelbedden 51.50 tuimelbedden 34.50 onderschulfbed ' 34.50 wol matrassen 14.50 polyesterma tras 14.50 kindermatras 7.50 kinderdeken 2.75 blnnenverlng 37.50 Rechtstreeks matrassen fabriek Lange Lauwerstr 46 Te koop aangeb mooie KIN DERWAGEN en z.g.a.n stalen kinderstoel uitneembaar v d Helststraat 28 NSU SCOOTER 150 cc 1961 in staat van nieuw km-stand 12000 co'mpl met res wiel en baga gerek tevens 2 - motorpakken 2 helmen en 2 brillen Tegen bil lijke prijs Te bevr Troelstra laan lO IH Utrecht KAMPEERDERS OPGELET Originele Draion slaapzakken rondom rits en te wassen 1000 gr ƒ 29.75 1200 gr ƒ 32.50 1400 gr ƒ 35.00 extra lang 2.10 m Splitcane werphengel met mo len Powell spinner nu compl ƒ 17.50 luchtbedden 4-5 baans ƒ 12.50 luchtbuksen 41/2 mm ƒ 17.50 stoelen vouwbaar met houten ¦ leuning ƒ 13.75 schulm matrassen ƒ 10 Te zien bij W U C Verburg Bataviastr 30 Utrecht Telef 33906 Te koop ouderwets BUFFET m gedraaide bolpoten goed spelen de gitaar ƒ 25 Scholtus Dam straat 6 Z.g;a.n Jumas TEKENMACHI NE Form 70x100 prijs / 100 J P COenstraat 1 Te koop voor BELEGGING Coornhertstraat 2 2 bis Huurop brengst ƒ 1146.60 per jaar Las ten ƒ 138.02 water ƒ 60.64 Vraagprijs ƒ 12.500 k.k Make laarskantoor Het Anker " Cer vanteslaan 24 1 telef 33028 Te koop aangeb kleine AAN HANGWAGEN voor luxe auto maat 200x100 met kleine wiel tjes Geheel compleet Freek Trapman jr Wallesteinlaan 1 Zuilen Gekleed zwart KOSTUUM zwart colbert met vest bruine combinatie gabardine regenjas winterjas zwarte schoenen zwarte hoed Z.g.a.n Amster darasestraatweg 446 bis D.K.W 3-6 Bestel wagen laad verm 900 kg bouwjr ' 56 pri ma wagen billijke prijs Van 5 tot 9 uur ' s avonds 2é Daalse dljk 85 2 X bellen Aangeb Van part RENAULT Ondine bouwjr 1961 Vraagpr ƒ 3100 heeft 31000 km gedraaid Donaudreef 47 Utrecht Elektr KOELKASTJE 30 1 ' voor wand of aanrecht Jac v d Borchstraat^lO bis V.W de Luxe mei 1961 met roldak enAmerikaanse bumpers in zeer fraaie staat Tel 03478 1243 Prima HERENFIETS ƒ 25 De Gasperilaan 6 Kanaleneiland Na 7 uur De planttljd voor blad en bloemheesters is voorbij maar wel kunnen wij u nog bedienen met coniferen met kluit een groot sortiment vaste planten en zomerperkplanten Verder gazonzoden en zaden eveneens slakkenverdelging en onkruldbe striiding Ook ' s zaterdags JAN VAN RIJN Boomkwekerij „ Bo lenstein " Maarssen Te koop Johnson AANHANG MOTOR voor roeiboot in pri ma conditie Te bevr na 6 uur Dr Plesmanlaan 11 Maarssen Te koop een goed onderhouden WOONBOOT op stalen onder bouw geheel gemeub en ge stoffeerd inhoud kamer 7-3.20 keuken met butagas slaapka mer pracht uitzicht op de trek gaten vaste ligplaats Koopprijs ƒ 11000 gelegenheid voor zwem men en zeilen Te bevr Water sportbedrijf V Heusden Scheen dijk te Breukelen Dubbeldaks COMBINATIE - TENT 4-pers ƒ 175 opgezet te zien Soestd.weg 175 Z Jachtlust Bilthoven GELDBELEGGING Utrecht te koop te Utr.w een modern winkelp met bovenwoning ge legen aan winkelgalerij Koop prijs ƒ 42000 Huuropbr ƒ 3420 Rend 8 pet ruim Inl br 1 2452 bur UN Lambretta SCOOTER ' 60 als nieuw vaste prijs / 650 Zater dag van 8 tot 13 Maliestraat 18 Te koop 2 CLUBS 4 stoelen en tafel Keulsekade 100 bti de Spi nozabrug ¦ Te koop aangeb SOLEX Jo han v Andelstraat 7 bis ÉËNGEZINSHOEKWONING w Eysingalaan 4 slpk v.z.a tuin ƒ 45.000 Havikstr aparte bo ven en benpdenwoning beneden 4 kam in overleg leeg te aanv ƒ 20.000 Harmeien 1 aug 1963 leeg te aanv woonk 3 slaapk v.a tuin ƒ 25.000 2e|etage flat woning 5 kamers Van Eysin galaan ƒ 37.500 Lage service kosten Koopruil mogelijk Te koop gevr woningen in Tuin dorp Inl Woningbureau Van d Plaats Spoorstraat 11 Utrecht Telef 21758 B.M.W ' 55 250 cc met en zonder zijspan in prima staat ƒ 600 Bolkstraat 6 RENAULT ' 56 type 4 in prima staat Spotprijs ƒ 800 Blokstr 6 AUSTIN ' 56 Bestelwagen 300 kg zeer zuinig en goed ƒ 650 Bolkstraat 6 HOREX ' 55 400 cc met en zon der zijspan in prima staat ƒ 500 Blokstraat 6 Te koop gebruikte BROMFIET SEN o.a Floret Kreidler Spar ta Sport 1962 Sparta Tovu Union Boemerang Magneet ' 60 etc Inruil mogelijk Prijzen v.a ƒ 100 Beukstraat 2 Tel 22976 Te koop 6 jonge zwarte HOND JES a ƒ 7.50 G^ootgeb^acht met Puppy Bonzo Te koop aangeb een Rlppen PIANO model carillon prijs ƒ 1400 Br no 1-2508 bur UN TYPHOON Gujletta Sport 1962 3 versn ƒ 275 Constant Er zeystraat 4 1 DIJKSTERHUIS heeft voor u diverse overjarige radio's tegen aantrekkelijke prijzen Gasfor nulzen kleine schoonheidsfout jes tentiallen guldens goedko per Bandrecorders van ƒ 315 v ƒ 248 Wilt u voor minder geld toch iets goeds ga dan naar Dtjksterhuis Const Erzeystraat 63 Utrecht Telef 80828 Reeds jaren een betrouwbaar adres Te koop BUITENBOORDMO TOR in prima staat ƒ 325 Jan v Arkelstraat 9 Utrecht ƒ 5 tot ƒ 10 voor uw oude MO TOR of SCOOTERACCU bij aankoop van een nieuwe 2 jr garantie Baanstraat 18 Telef 25563 ZONNEWERING nieuw en be kleden v markiezen alle soor ten tenten bungalows huisjes tenten extra speciaal grondzel len slaapzakken luchtbedden veldbedden schulmplastic Fa v Breemen Waterborg Telef 26695 14784 Vredenburg 64 AUTO'S Peugeot 403 ' 59 met schuifdakenslaapbanken ƒ 2475 Jaguar ' 57 met schuifdak klas se wagen ƒ 2250 Opel Rekord type ' 58 ƒ 1976 Opel Rekord ' 67 ƒ 1975 Flat 1400 B ' 57-'58 ƒ 1475 Ford Zephyr ' 56-'57 met radio ƒ 1575 Opel Kapitan ' 56 met radio ƒ 1475 Peugeot 403 ' 66 met schuifdak en slaapban ken ƒ 1875 Chevrolet ' 55 met gasinstallatie ƒ 875 Ingeruild Taunus 16 M ' 67 ƒ 875 Taunus 12 M ¦ 65 ƒ 725 Taunus 15 M ' 57 Combi ƒ 775 Fiat 600 ' 56 ƒ 875 Vespa scooter ' 61 150 cc ƒ 550 Inruil en financiering mo gelijk Autohandel Javo tevens rijschool Goedestraat 141 Utr Telef 16611 FORD Taunus 12 M bouwjr 1955 pas nieuw gespoten ƒ 875 Borgward Isabella bouwjr ' 54 ƒ 975 Ook beide pinksterdagen geopend Trompstraat 27 in Patat-friteszaak V.W de Luxe bouwjr ' 57 pr ƒ 2000 ' s Avonds na 7 uur Groenekanseweg 108 De Bilt Puch MOTOR 125 cc loopt pri ma Vraagprijs ƒ 75 F Huber Byronstraat 7 Utrecht Lambretta SCOOTER bouwjr ' 55 Adres Alex de Groteln 77 Te koop BUREAU en rond ta feltje old linish e » hangklok Leidseweg 16 Utrecht Te koop D.K.W Bestel ziet er keurig uit Doude van Troost wijkstraat 23 telef 02943-1388 In prima staat zijnde OPEL Olympia Rekord bouwjr 1954 Te bevr Hazelaarstraat 49 Te koop aangeb van part we gens vertrek naar buitenland goed onderhouden RENAULT Dauphine ' 61 Na 17 uur Hub Duyfhuysstraat 28 Door omstandigheden goed on derhouden Heinke SCOOTER en V.W de Luxe ƒ 650 en ƒ 1200 event ruilen voor grotere auto Telef 81410 AUTO'S Speciale Pinksteraan biedingen in voorraad Zeer goede gebruikte auto's o.a Chevrolet 1857 4-deurs Sedan Hardtop zeldzaam mooi met " radio 6 cilinders normale ver snelling ƒ 3000 V.W de Luxe model 1968 prima auto ƒ 2000 Opel Rekord type ' 67 in prima staat ƒ 1650 Goggomobil type Isar 1969 1960 met 1 jr belas ting zeer zuinig ƒ 2150 Renault Dauphine 1959 mooi en goed wagentje ƒ 1960 Citroen 2 CV 1969 1960 in zeer goede staat kleur crème ƒ 1750 Renault Dauphine 1959 prima auto zeer goede banden ƒ 2000 Ford Con sul type 1967 pracht wagen ƒ 1860 Fiat 1100 1957 met ra dio zeer mooi ƒ 1850 Opel Re kord 1957 zeer goed prima banden ƒ 1750 Ford Anglia type 1967 met radio in prima staat ƒ 1600 Fiat 600 Cabriolet 1957 in zeer goede staat ƒ 1660 Ford Angliat ype 1957 zeer mooi pri ma auto ƒ 1650 Renault Dau phtae 1957 pracht wagentje m schuifdak ƒ 1850 Citroen Sport 1965 prima auto ƒ 750 Inruil fi nanciering mogelijk Tel 35238 Ook ' s avonds geopend H J Schimmelplein 12 bis Utrecht SPARTA Financieren r Inruilen Fa VERBRUGGEN Oude Gracht 325 HoméFUslaan 70 Na 6 uur Lange Nieuw straat 74 telefoon 19634 FIAT 1100 bouwjr ' 55-56 pas nieuw gespoten ƒ 975 Borg ward Isabella 1965 ƒ 625 Ook beide pinksterdagen geopend Sumatrastraat 12 zijstraat van Kanaalstraat Tel 030-34700 Pracht SOLEX ƒ 100 Batavus Sport ' 61 en sportfiets Locomo tief dames en heren Bladstraat 32 Wittevrouwen V.W bouwjr ' 54-'65 met schuif dak in goede staat Te bevr na 19 uur J Verheul Laan van Soestbergen 10 ingang Tol steegplantsoen Aangeb FORD Consul 1700 bouwjr ' 57-58 motor lak chroom en banden in z.g staat met kachel en imperial slechts ƒ 1660 Tevens Consul ' 56 Ca briolet zeer goede st ƒ 1260 3 maanden schr garantie Staal straat 31 AUTO'S te koop V.W 1952 met een nieuwe ruilmotor prijs ƒ 675 Fiat 600 wagen geheel als nieuw 1959 ƒ 2450 Opel Re kord ' 55 tegen zeer aantrekke lijke prijs Austin A 70 wagen van eerste eigenaar zeer mooie staat Leidsekade 114 Telef 32538 Van particulier 2 CV bouwjr 1960 nieuwe banden overigens in zeer goede staat Te bevr Zandholsestraat 47 Utrecht 2 x bellen WASMACHINE met wringer en koperen ketel wegens overcom pleet Burg V Tuyllkade 85 bis Na 5 uur 2 pers OPKLAPBED met om bouw en kapokmatras Trap naaimachine in zeer goede st Na 6 uur Kneppelhoutstr 14 bis l.z.g.st BROMMER Magneet met beenschllden en duo ƒ 276 Alex de Grotelaan 67 Kaneden eiland KOOPJE Slaapkamerameuble ment als nieuw inzinkbare trapnaaimachlne schrijfbureau tje melsjestiets 8 jr Moet weg wegens vertrek v d Polllaan 18 Zeist Telef 14738 Te koop aangeb Gothieke EET KAMER met fraai gebeeld houwd dressoir 2 m breed uit trektafel 2 armfauteuils 4 stoe len voor elk aann bod Bas tiaanse W v Noortplein 13 Te koop in prima staat verke rende FIAT 1400 B Prtjs ƒ 1750 Telet 08385-2093 NOODWONING Te koop aange boden 4l ^ m breed 8 m lang enkelwandig nieuw ƒ 2800 50 km in de omtrek Woerden fran co Houthandei N van Halm N.V Geestdorp 36 Woerden Telef 03480 2696 PF,UGEOT 404 1961 Peugeot 403 Stationcar 1957 Peugeot 203 ' 55 Peugeot 403 ' 68 Peugeot 203 ' 64-'65 Studebaker ' 55 Mer cedes ' 53 Renault Bestel ' 57 Morris Minor Bestel ' 64 Ford Consul ' 59 Ford Consul ' 53-'54 Ford Taunus ' 53 Ford Anglia ' 59 Opel Rekord ' 66 Renault Dauphine ' 59 RenaultDauphlne ' 69 60 Renault Dauphine ' 60-61 Renault Dauphine ' 61-62 Re nault Dauphine ' 60 Austin A 40 ' 55 Maico motor Harley David son motor Jawamotor Zündapp scooter ' 56 Vespa scooter ' 56-57 Puch scooter ' 56 Garage STOUTJESDIJK Mgr v.d We teringstraat 69 71 telet 19052 Inruil financiering onder Bo vag-Sega garantiebepaling ƒ 50 voor oude STOFZUTGER Rechtstreeks van tahrlek.Oratls demonstreren ƒ 135 bij Inleve ren van stofzuiger ' 85 Ook op termimhetallng Stofzuiger fabriek Marmontweg 18 Aus terlltz Telet 03439-274 Radio-grammofoon-combinaties vanaf ƒ 398 uitgebreide sorte ring vraagt vrijblijvend om in lichtingen Buil nu uw oude radio in Gemakkelijke betaling en volledige service RADIO VELDER Amsterd straatweg 6 Utrecht Telef 16110 Moderne WANDBETIMME RING vindt u in diverse hout soorten bij de speciaalzaaK welke direct uit voorraad alle mogelijke soorten kan leveren Natuurlijk weer „' t Ttmmer huys " Waterstraat 89 bü het Paardeveld Voor een goede gebruikte RE NAULT DAUPHINE met schr garantie Garage Eysink Hop akker telet 12932 Grijpma voor AARDAPPELEN 10 kg Gelderse Gele 1.60 10 kg Gelderse Beverlanders 1.90 10 kg Zeeuwse furore 1.90 10 kg Zeeuwse bintjes ƒ 2.40 10 kg blauwpltten voor fijnproevers ƒ 2.40 10 kg Andijkers koken niet af ƒ 2.60 Koltstraat 1 tel 31382 Biltstraat 10 tel 11324 Haal zon en licht in uw wo ning zomerhuis of serre met onze volwaardige PLASTIC GOLFPLATEN met een licht doorlaat van 90 "/ o De prijs be hoeft geen bezwaar meer te zijn Reeds vanaf f 8.50 per vierkante meter Natuurlijk weer „' t Tlmmerhuys " Water straat 89 bij het Paardeveld STEEK OVER NAAR „ ELISB " op de Voorstraat De speciaal zaak ook voor grote maten Mooie sortering voorjaars - en zomer deux pièces in tricel terlenka en Jersey vanaf f 50.75 De nieuwste voorjaarsrokken vanaf f 16.75 Helanca zomer pantalons f 27,50 Zomerblou ses ƒ 7.90 Trlco nylon over hemdblouses / 9.90 NAAIMACHINES Langdurige garantie en onze goede service zijn het belangrijkste voor uw naaimachine Elektr zig-zag 325 elektr rechtsteek / 195 Anker Phoenix Elna enz Zeer goede Inruilnaaimachines v a f 25 A V Basten Lange Jans straat 9 Utrecht Telef 15598 De tweede naaimachinezaak variaf de Neude TRANSISTORRADIO'S vanaf / 59 volop keus uit verschil lende merken o.a Philips Nordmende Schaub Lorenz al vanaf ƒ 2.25 per week Zie onze etalages Radio Velder Amster damsestraatweg 6 Utrecht Tel 16110 Door aankoop van een grote partij 4^pers polyester BOTEN met ingebouwde 5 pk buiten boordmotor verkooppr ' ƒ 2000 nu voor spotprijs ƒ 1500 reeds met ƒ 500 eigen geld al eige naar » Rest kan gefinancierd worden Te bevr Fordlaan 8 Utrecht Telef 41878 STAPELLEDIKANTEN met fijne maas zijn apart maar ook 2 en 3 hoog te plaatsen per stuk f 17.50 Geerts Grutters dijk 23 telef ' 29304 KOELKASTEN geen huur u koopt zonder vooruitbetaling 1 2.98 per week Grote keuze Kom vrijblijvend kijken Radio Velder Amsterd straatweg 6 Utrecht Telef 16110 Ruimtegebrek opgelost met onze hang en legkasten in diverse maten welke reeds montageklaar zijn Binnen een half uur zet u zelf zo'n kast in elkaar en u bespaart tien tallen guldens en wint tevens veel ruimte Natuurlijk weer „' T TIMMERHUYS " Waterstr 89 bIJ het Paardeveld Heerlijk zonnen op uw balkon kunt u met een WINDSCHERM gemaakt van Tay-glass plastic golfplaten met een beschermd lichtdoorlaat van 90 ' h Alleen verkoop voor Utrecht natuur lijk weer „' t Tlmmerhuys " Waterstraat 89 bij het Hoofd bureau van Politie BABY'S Leuk schortje ƒ 2.98 Jurkje met broekje ƒ 7.50 dus tertje f3.25 sokjes f 1-75 schoentjes I 3.45 Hiensch Oude Gracht 276 t.o N.V Huls Niet huren maar kopen KOEL KASTEN reeds voor / 2.38 per week zonder vooruitbetaling Radio Actief Vredenburg 19 Utrecht Telef 13191 ALUMINIUM in platen pro fiel strip stroken enz prima voor boten Geerts Grutters dijk 23 telef 29304 T.V.-APPARATEN geheel ge reviseerd 43 cm vanaf / 225 53 cm vanaf f 375 alles met volledige garantie en prima service Vakkundig geplaatst met antenne ook in huurkoop Willem ' yan Noortstraat 39 tel 19302 BUREAUS weer In prima staat binnengekomen Gruttersdvjk 23 telef 29304 KREDIETEN tot f 4000 Voor aankoop meubelen en woning textiel Vraag gratis folder Discrete behandeling en zeer lage aflossingen Postbus 1083 Rotterdam of N.V Victoria Hoogstraat 97 Rotterdam Geen geld voldoende voor een nieuwe TELEVISIE Koop dan bij ons zo'n gereviseerde t.v met volledige garantie vanaf ƒ 5 per week Ga eerst overal kijken en zie dan bij ons de allermooiste toestellen Philips Grae,tz Nordmende Saba Schaub-Lorenz enz De zaak waar echte garantie en Service gegeven worden A Velder al léén Amsterdamsestr.weg 48 De grootste collectie RIJWIE LEN en BROMFIE'TSEN vi;idt u bü Rijwielhuis Freek Trap man Jr Wallesteinlaan 1 bij eindpunt lijn 6 Zullen Telef 42883 Zündapp Comblnette Sparta Typhoon Fiets-0-Mat!c Solex Simplex Fongers DKW Ie Roup aangeboden genrulkte AUTÜBANDB^N v luxe auto s dlle maten in orlma staat gra tls monteren Gildstraat 91a Utrecht KLAAR l'KKWIJL U WACH'l Dank zij onze moderne hakken bar UW HAKKEN IN 3 MINU TEN Kl.AAR Modelschoenrrra kerti A L J Noz Jan van S(!orelstraat 29 a telef 17677 RIJWIEL - en BROMFIETSON DERDELEN enorm sortiment alles waf u zoekt tegen scher pe prijzen Super " heeft ' t Damstraat 29—31 Te koop aangeb gebruikte elektr zig zag NAAIMACHINE in koffer Te bez G A Witjens Herenweg 33 Utrecht Telef •> 9fll!0 Bijzondere aanbieding Len « GRAMMOFOON op standaa 3 / 39.95 import Zwitserlandl t Jaar garantie Bel 14242 en iw ziek Staffhorst komt u dernn » streren Drieharingstraat 5 utr Voor een SUËDE MANTEi „ JASJE eerst kijken bl ] b „ Snatager ü slaagt beslist p!spaart veel geld Ook niaatwerk Oude Gracht 242 teiM 11786 \ "'^ TELEVISIE Wij hebbênreMmatig occasions voor zeer aantrekkelijke prijzen Philips Er " res Graetz etc Radio LenslrrkNieuwe Daalstraat 29 tel ml b.g.g 22 082 "''* B.S.A Het superieure EiiEel « RIJWIEL compleet reeds vo „ f 159.75 Alle kleuren en rno dellen steeds voorradig Beta ling in zes maanden Is con " tant Nobelstalling Nobelstraat 41 telef 10216 Utrecht Overjarige nieuwe BROMPiET SEN o.a Union normale nriis ^ 759.50 nu f595 Ook enkele Batavus bromfietsen tevens ' n enorme keuze in gebruikte Nobelstalling Nobelstraat i ' telef 10216 Utrecht WASCOMBl 2 motoren en pom pen 1 298 snelwassers vanal ƒ 98 langzaamwassers agitj tor met ollehad ƒ 228 centritn ge 2800 toeren ƒ 137.60 2 jaar garantie Oeinakkelijke nel Fa brteksshowroom Oude Graclit 196 en Amsterdamsestraatweg Zeer goed onderhouden 4 KA-MERFLAT Utrecht Nrd Okt leeg te aanvaarden Koopsoiï f 25.500 Te bevr Woningbureaj Van Scherpenzeel Sweellnck straat 2 bis Utrecht Tel 2073 Beren met stem 35 cm / 2,95 pluche dieren tijgers aper hobbelpaarden 14.95 sprlngtou wen 65 et POPPENZIEKEK HUIS Jacobiinenstraat PLOEGSTOFFEN Chintz ga lons bandfluweel draadvor men Moderne verantwoorde verlichting overtrekken lampe kappen „ De Duif " Lijnmarkt 38 Utrecht Telef 17050 Eerste Utrechtse AUTOGLAS SERVICE staat dag en nacM voor u ter beschikking voor het monteren van alle autovoorrui ten Hoefa Keulsekade 117 bij de Spinozahrug telef 3223B 31827 Schoonmaak Weg met etof richels Maak paneeldeuren vlak Ie soort hardboard voor u op maat gezaagd HOUT RIBO „ De Pasklaar Specialist " Herenweg 60 62 telef 16830 Biltstraat 21 telef 25071 Jut faseweg 93 telef 81392 Uit onze nieuwe NAAIMA CHINECOLLECTIE kujwen WIJ u aanbieden Husqvarha Kay - ser Gritzner Necchi Kohier Bernina Lewensteln Vesta Fridor enz Tevens rep inrich ting betaling in overleg vrij blijvende demonstratie Te be zichtigen G A Witjens He renweg 33 bij de Amsterd straatweg telef 23968 Utrecht MARIJNEN koelkast zonderaanbetaling vanaf f 2.60 perweek Indesit koelkast zonderaanbetaling vanaf f 3.46 perweek De Kampioen Lange EU sabethstraat 24 Utrecht Indesit rollende KOELKAST 125''liter /¦ 297 155 liter / 479 180 liter f559 230 liter / 829 De Kampioen Lange Elisabelh straat 24 Utrecht Partijtje POLYETHER wegens overcompleet voor matrassen of caravankussens Anthonie riilk 35 Utrecht Martjnen koelkasten 135 liter f 298 160 liter / 398 225 liter f 498 275 liter f 698 DE KAM PIOEN Lange Elisabethstraat 24 Utrecht Te koop aangeboden CITROëN ID 19 b.j 1960 In zeer goede staat van onderhoud Prijs f 3900 - Te bevr Sweelinckstr 2 bis tussen 6 en 8 uur Telef 20733 Nieuwe SPORTFIETS ƒ 98 compleet / 114.50 kleuren chro(}m wielen Simplex ƒ 156.50 Juncker ƒ 164.25 Broer Lijn markt 24 VESPA GL 150 cc Bouwjaar 1957 In goede staat / 375 - Fonville Nicolaasweg 22 Utr Wilt u tijdens de Pinksteren nog autorijden Wij staan geheel tot uw dienst FIAT 500 1958 Fiat ¦ 600 1968 Fiat 1100 1956 Fiat UW 1958 Fiat 1100 1960 Fiat IM » 1961 V.W - de Luxe 1960 met roldak en radio V.W de Luxe 1961 Mercedes Diesel 180 Ua » Mercedes Diesel 190 1960 Mer cedes 220 benzine 1966 Merce des 190 benzine 1962 Ford Tau nus Super 17 M1960 Ford Ze phyr 1957 Morris Minor M* Hillman 1956 Opel Rekord M.i Opel Rekord 1958 DKW Combi 1961 Garantie financiermg in ruil Ook motoren en scooters Autobedrijf DABO Groeneweg 96 en nog enige lnruilwagen _ Te koop aangeb een FORD ZEPHYR SIX type 1956 in pri ma staat Te bevr na 6 tjuj Geertebolwerk 26 bis Utrecl »- 404 PEUGEOT 1961 403 Pe?geot ' 59 en ' 60 Opel Kapltai¦68 Peugeot 403 Dtesel "¦ Borgward Stationcar 57 Vauxhall Velox ' 69 Helnkel scooter'62 17000 km gelopen H W'huysstraat 21 Garantie ennanciering _— CHEVROLET de Luxe 1954 m goede staat Prijs ƒ 1025 Te M zlchtigen na 7 uur en de « er»zaterdag Lod NapoIeonplaW soen 49 bij Stadion OPEL 1200 bouwjaar WM / 2 Cartonnagefabriek D Medema N.V Kanaalweg 86,J » recn __ GEBRUIKTE BROMFIETSEN Zündapp 1962 2 Spar a 1 » Sparta 1961 Rap 1?61 Ben M 21 enz Financiering ga " tie Bij Rijwielhuis Fi « Viui-man Jr Wallesteinlaan 1 ^" len Te koop goede DAMESFIETS met nieuwe " anden i ^ j na 5 uur ƒ 45 v Alphenstri 38 bis WASMACHINES cen««"|it stofzuigers volop « f "°' „ u sluitend goede merken Koro eens kijken dan kunt uj "^ zelf overtuigen GemakkeW betaling en 100 »/ service - Bjoi Velder Amsterd straatwef Utrecht Telef 16110 VERVOLG KLEINTJB » PAGINA 27 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD bONDETDAG 30 TT Et 1968 27 KLEINTJES lot 15 woorden ƒ 1.75 — tot 20 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cent L Elisabethstraat 20 hoek K Elisabethstraat Amstardamsestraatweg 196 • UTRECHT SLAGERIJ VAN BEEK Keuze Uit plm 15 verschillende soor ten goedgekeurd en dagelijks vers vlees voor uw hond of poes Prijzen vanaf 25 et per ',> t kg Donkerstraat 13 zjjstr Steenweg Miedema's AUTORIJSCHOOL De Dom Van Alphenstraat 38 telef 29392 wy lessen met Opel 1962 en Volkswagen Erkend en gediplom Tevens verhuur Uw vriendin Is niet slanker zij draagt het UNICUM MAS SAGEKORSET zonder balij nen vanaf ƒ 17.50 met garan tie Alléénverkoop Umko Lijn markt 44 VERPLEE(;STER worden Onze cursus vangt aan 1 sept 1963 inlichtingen Directrice Dia conessenhuis Parklaan 954 te Eindhoven B.K L.P.G het schone gas thans ook aan buis bezorgd voor uw intern transport Inl L.P.G „ Utrecht " N.V Willem Barentszstraat 31 b Utrecht Telef 030 - 24162 KNAC RIJSCHOOI REKORO ' Lessen met Volkswagen Opel Vespa Theorie met projectte fllms Kwartelstraat 48 b telef 1.1729 K UNSTGEBITREPARATIE Spoedgevallen enige uren Ge opend 8 20 Telef 17633 De Bouter uitsluitend Oudwtlker dwarsstraat 134 t.o school bus lijn 3 halte Oudwökerdwars straat Haalt nu uw RIJBEWIJS bij Autorijschool ZUILEN Opel Volkswagen Halen en bretigen gratis Burg van Tuyilkade 106 b telef 44R42 HEDEN INSCHRIJVING nieu we cursussen opleiding praktijk ex stenografie en machine schrijven Inst v Gelder Mo reelselaan 31 telef 15451 ELEKTRISCH SCHOORSTEEN VEEGBEDRIJP „ Domstad " Wagenstraat 26 bis Utrecht Telef 16852 b.g.g 19527 Te vens schoonmaken van kolen en oliehaarden WO lessen met de nieuwste Peugeot 404 en V.W 1982 ƒ 5.50 per lés Theorie gratis AUTO RIJSCHOOL Verkerk Willem Barentszstraal 72 telel 21028 Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantoor C U WItJens Marlahoek 21 Utrecht Telef 13471 en 23295 Alle verzekeringen Met LASSIE OP DE FOTO f 1 50 Iedere zaterdag - en woensdagmiddag van 2-4t uur Potobureau ' Sticht " Steen weg 15 Utrecht MEUBELREPARATIE meube len matrassen overtrekken Enorme keuze stoffen Vooruit prijsopgave 36 jaar ervaring Van Basten's Stoffeerbedryf Pieter NIeuwlandstr 2S Tuin wijk Telef 14923 Vakantieverblijven Gelden beschikbaar als Ie en 2e HYPOTHEEK op Woonhui zen winkelpanden boerderijen en financieringen auto's trac toren enz Bosma's Bureau Heerenveen Postbus 31 TERSCHELLING Zomerhuisje 4 personen nog vrij voor 20 Juli en na 17 aug Telef 20300 na 18 uur Troelstralaan 35-11 Utr ZOMERHUISJE te huur bezet 20 Juli t,m 17 aug Pinksteren ook nog vrij H Soepenberg Zomerweg 7 Den Ham Over ijssel Telef 03495 - 293 Net meisje 18 jaar zoekt een leuke VRIENDIN die van dan sen en gezelligheid houdt Br no 1-2432 bur UN Uw tas en schoenen GEVERFD in moderne kleur met garan tie Schoenmaker J v d Brul & Zn Kapelstraat 21-23 zijstr Bllstraat Juli en aug nog vrij beeldig stenen HUIS Alle comfort midden in het bos te Doorn Inl telef 03404 - 17044 HONDENPENSION Bianca Verl Houtensepad 2 XO min vanaf Gansstraat Prima ver zorging van uw hond tijdens uw vakantie Volop zon en vrijheid Telef 03468 - 507 Huwelijken enz Net persoon 39 Jaar N.H vaste betrekking zou gaarne KENNISMAKEN met nette juf frouw Br no 1-2485 bur UN Voor het SCHOONMAKEN van UW haard Hanrathstraat 23 VERVOLG VAN PAGINA 26 te koop aangeboden MORRIS 1000 in staat van nieuw type ' 58 benz 1-17 pr ƒ 1750 Inruil en financiering mogelijk Korte Rozendaal 5 bij de Geertelterlt OPEL REKORD 1960 Itm-stand 66.000 ben Ie eigenaar Wagen verkeert in zeer goede staat Telef 27B02 Te koop gevraagd 1000 m2 GROND in Utreclit of naaste omgeving Br no 1-2600 bur UN Gevr HERENHUIZEN middeii standswoningen burgerwoon huizen winkelpanden etc Zo wel leeg ais verhuurd Tevens h.vpotheken taxaties assuran tiën Aanbiedingen aan Nic Rijksen Wittevrouwensingel 53 Utrecht Heeft u ONUERUEl.EN nudlg of heeft u een wagen vooi de sloop Bel 4ü.4.ai Esdoornsti 28 Utrecht Bij vourkeui wa gens van de laatste 5 a 6 jaar Te koop gevr BUITENBOORD MOTOR Br met opgave van type en prijs no 1-2568 bur UN Wie heeft voor ons te koot een degelijk HUISKAMERAMEU BLEMENT Br no 1-2430 bur UN Welke particulier heeft voor mij een HUIS voor redelijke prijs Br no 1-2433 bur UN Oud mahonie SECRETAIRE of ladenkast gevr tevens naaita feltje stoelen enz enz spoed Br no 1-2416 bur UN Te koop gevr in Utrecht of omgeving een oud HUIS Bin nenkort te aanvaarden Br no 1-2453 bur UN Te koop gevr buitenboord MO TOR Telef 41971 OPSLAGRUIMTE bijv pak huis of winkel in Utrecht of omgeving te koop gevraagd Br no 1-2470 bur UN Te huur aangeboden Tc huur voor heer b.b.h.h in villa aan hoofdweg Utrecht Zeist gemeub ZIT - en SLAAP KAMER Gebruik bad centr verw eigen telefoon Br no 1-2385 bur UN of telef voor 10 uur ' s morgens 03404-13721 Vrije ETAGE bev grote keu ken en 3 kamers Br met postz voor antwoord onder no 1-2371 bur UN Te huur op 1 juli KAMER met vaste wastafel Utrecht-noord Huur ƒ 60 per maand Er no 1-2431 bur UN Aangeb grote zonnige gestoft ZIT-SLAAPKAMER voor heer Br no 1-2401 bur UN Tegen 1 juni ruime KAMER m oliehaard vaste wastafel en kasten voor heer met volledig pension Liefst weekends afwe zig Telef 1'6036 Voor beschaafde dame of heer 3e stand te De Bilt gemeub of gpstoff ZIT SLAAPKAMËR modern comfort event garage Telef 61488 STUK BOS te huur aangeboden event met caravan voor de zo mermaanden a ƒ 75 per week Br no 1-2457 bur UN Te huur aangeb ZIT SLAAP-KAMER voor 2 pers gedeelte lijk pension b.b.h.h telefoon aanwezig Lange Jansstraat 19 bis Bierma's AUTOVERHUUR Be tere wagens betere service Billijker tarieven 10 et per km All-risk verzekerd Telef 18408 Utrecht VERHUUR VAN TENTEN stoelen tafels Vapa hutagas artikelen veldbedden lucht bedden rugzakken grondzei len imperials gasstellen groot ste verhuurbedrijf Fa v Bree men-Waterborg Vredenbure 64 telef 14784 - 26695 LUXE AUTO'S f 0.14 per km Bestelauto's f 0.20 per Rm incl benzine Ook V.W.-busjes te huur Llngton's autoverhuur bedrijf Loeff Berchmakerstr 11 en 26 telef 10855 b g.g 61320 HUURT DAF luxe - en bestel wagens Autohuur — Utrecht " Vleutensevaart 10 telef 32945 Folders op aanvrage CARAVAN vanaf f 50 per w Telef 42490 Loevenhoutsedijk 50 Utrecht Nieuwe Opel Rekord KapitSn V.W bus Volkswagen Daffo dil en Citroen 2 CV vanaf f 10 per dag en 6 et per km GARAGE VITESSE Vossegat selaan 32 bij het Diakonessen huis Telef 12959 AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 11 Hoograven naast Shell station Luxe Volkswagens 1982 en 1963 Telef 29410 ' b.g.g 29417 Verhuur van v w BUSJES V W de Luxe en V W bestel Ford Taunus 17 M All-risk verzekerd met radio W A de Jong Volkerakstraat 29 telef 81714 AUTOVERHUURBEDRIJF P F C Jongerius Detmold straat 57 utrecht Telef 82724 V W Variant 1500 type 1963 V.W Luxe V.W bus.ies Rede lijke prijzen Verenigingen re ductie All risk verzekerd VOLKSWAGEN 1962 Opel Re kord en Peugeot 403 Verzeke ring binnen en buitenland Verkerk Willem Barentszstraat 72 telef 21028 Te huur gevraagd Dame b.b.h.h zoekt KAMER event eigen meubilair liefst omg centrum of Wilhelmina park Br no 1-2376 bur UN Heer b.b.h.h zoekt KAMER in centrum of Wilhelminapark Telef 27567 of br no 1-2377 bur UN Verpleegster zoekt ZIT-SLAAP KAMER met kookgelegenheid Omgeving Diac huis Br no 1 2419 bur UN Voor eén van onze heftruck chauffeurs zoeken wij een net PENSION < weekeVids niet aan wezig Vrumonatabrieken Bun nik Telef 03405-1341 Militair zoekt WONING of woonruimte omgeving Soester berg Br no 1-2503 bur UN Jong echtpaar z.k zoekt gem ZIT SLAAPKAMER Genegen ƒ 20 p wk te betalen Br no 1-2573 bur UN Personeel aangeb Beschaafde JUFFROUW m.l b.z.a als zelfst huishoudster Br no 1-2459 bur UN Vakkundige NAAISTER vraagt thuiswerk Ludgerusstr 6 bis Utrecht JONGEMAN midd ond.w.adm en techtn onderl rep versch i.b.v auto zoekt interessante goed bet baan Br no 1-2471 bur UN B.z.a.CHEF BANKETBAKKER 26 ] r in bezit vakdlpl VBOB en ervaring in chocolaterie Voor Ie klas zaak Liefst intern Br no 1-2473 bur UN Particulier VERPLEEGSTER in bezit van rijbewijs zoekt tij delijke werklcring Br no 1 2,'i54 bur UN JONGEDAME met veel vrije tijd gebr eigen machine vr type - of adresseerwerk thuis Ned Br no 1-2399 bur UN Personeel gevraagd Nette vrouwelijke KRACHTEN voor ' ons atelier stiksters locksters en knipafdeling ge vraagd Event ook voor sei zoenkrachten resp halve da gen N.v De Wolkam " Jut faseweg 42 Utrecht Tel 82660 Voor ons atelier zoeken wij nog enige KNIPSTERS stiksters locksters controleuses en leer lingen Gehuwd geen bezwaar Hete ot halve dagen Aanmel den dagelijks van 8 tot 5 uur C V Cvane Ternatestraat 17 Utrecht Telef 30590 Voor onze machinale breierij zoeken wij nog enige mnl KRACHTEN Ervaring en evt tech scholing strekken tot aan beveling Hoog loon en pretti ge werkkring Aanmelden dage lijks van 8-5 uur Breigoederen fabrlek CV Cyane Ternate straat 17 Utrecht Tel 30590 WERKSTER gevr voor 3 och tenden per Week Aanmelden ' s avonds 7-8 uur W v Noort straat 182 Confectie-atelter S Rozendaal ^ V Jutfaseweg 157 Utrecht vraagt voor direct MODINET TES Aanm dagelijks van 9-17 uur aan bovenstaand adres Voor onze ateliers vragen wtt voor direct of later KNIP STERS NAAISTERS handaf werksters strijksters leerlin gen Wij maken het betere genre damesjaponnen Deze werkkring is interessant omdat het geen lopende-bandwerk Is Bovendien is het zelfstandig en Drettig werken ook omdat u ervaring in het maken van kle ding kunt opdoen Gelegenheid tot solliciteren dageUiks tus sen 8 5 u of na telef afspraak Reiskosten worden vergjperi Jolo Couture N V Nl'SÖwe Gracht 64 Utrecht Telef 11981 Drukkerij Smeur vraagt een JONGEMAN om opgeleid te worden tot offsetdrukker Aan melden Nachtegaalstraat 32 te Utrecht Gevr accurate vrl KANTOOR BEDIENDE voor afwisselend werk typevaardigheid vereist Leeftijd ca 18 jaar Verkorte werkweek Indiensttr 1 juli a.s Met vakantie afspr kan reke ning worden gehouden Kleding magazijn De Dom Mariaplaats 4 Utrecht Klaarenbeeks Supermarkt heeft plaats voor een WINKELJUF FROUW en aankomeiid winkel lnffrouw BedTlJfelUediijg n^n -^ wezig hoog loon rriet vakantie afspraken wordt rekening ge houden Aanmelden ' s avonds na 7 uur of na telef afspraak teief 42181 v Egmontkade 72 Utrecht Sterk verlaagde prijzen Toonaangevende speciaalzaak DAMESHOEDCN JB ^ onbéiJerkte keuze ILoirié hoeden *"''^ g ^^ moeder en docMei ajliééii OudeBMchJ-130 - f 132 Een zelfst werkend LOODGIE TER gevr voor burgerwerk Loodgietersbedrijf J H Peeter man Loeff Berchmakerstr 7 7 bis Utrecht telef 12587 Schoonmaakbedrijf Het Anker vraagt nog een nette GLAZEN WASSER of halfwas-glazenwas ser Citroenstraat 8 Utr CHAUFFEUR gevraagd voor vrachtwagen Aanmelden van 7 tot 8 uur ' s avonds bij de heer Wiekenkamp Omloop 29 Utr INSTRUCTEUR gevr voor de avond-uren en de gehele zater dag Br no 1-2580 bur UN Modehuis Böhmer Utrecht,vraagt voor zijn speciaal da mesmodezaken VERKOOP STERS leerling verkoopstersen een coupeuse verandernaai-ster Aanmelden dagel van 10 6 uur Nachtegaalstraat 74 tel 10220 ' s avonds van 6-8 uur Ja cobstraat 15 tel 24188 Gevr een SERVEERSTER en een jongen voor het buffet Aan metden pannekoekenrestaurant de Oude Muntkelder " Oude Gracht onder Hoofdpostkantoor Leerling-VERKOOPSTER ge vraagd Vakantie wordt gere geld Van Veen's Banketbakke rij Leidseweg 7 telef 11676 Restaurant Vipedenburg vraagt OCHTENDWERKSTER en mid dagwerkster Vredenburg 13 Op klein atelier NAAISTERS en leertingen gevr Confectie atelier K Bos Laurens Reaal straat 12 bij de Leidsekade Aanm van 9 tot 5 uur of des avonds van 7 tot 8 uur op 12 bis Gevr nette ' BUFFETJUF FROUW voor de avonduren v.a 16 uur Jaarbetrekking Goed kunnende rekenen F C Don dersstraat 2 telef 20178 N.V Cemsto vr mnl SCHOON MAAKPERSONEEL de werkt zijn de ene week een dag dienst van 7 tot 17 uur de andere week een nachtdienst van 23 tot 8 uur Bruto loon ƒ 114.98 per week Sollicitaties Veemarktpln 5 Utrecht Op handelskantoor is plaats v nette JONGEDAME Leeftijd 16 18 Jr Vakantie kan geregeld worden Br no 1-2593 bur UN Gevr voor hele dagen nette aankomende BUFFETBEDIEN DE en een hulp voor de afwas van 17 20 uur Aanmelden No belstraat 11 telef 27730 Wij hebben prettig schoon werk voor MEISJES Wij bie - den goed loon prestatietoe slag ' reiskostenvergoeding ' enz Warendorf-Papier Oude Gracht 334 Utrecht Voor de bediening van diverse machines vragen wij HANDIGE JONGEMANNEN tot 40 jaar die van aanpakken weten en gevoel voor machines hebben Warendorf-Papier Oude Gracht ¦¦' 4 Utrecht Gevr een net MEISJE voor in de winkel De Natuurvrjend Donkere Gaard 5—7 telef 14864 Utrecht Gevr met spoed CHAUFFEUR alle rijbewijzen Aanmelden G A v Nifterik v Asch v Wijckskade 6 Utrecht Gevraagd DAMESKAPPER of KAPSTER In bezit van diplo ma of 5 jaar praktijk diploma Br no 1-2607 bur UN Gevraagd nette WERKSTER voor de middaguren Aanmel den Pieterskerkhof 23 Voor de zaterdag vragen wij een flinke HULPVERKOOP STER Liefst met het vak be kend Slagerij Vrlezenga Bem Weerd O.Z 43 tel 12997 Gevraagd NETTE JONGEN voor ' s zondags en vakantie tijd voor de verkoop in onze ' kiosk Aanmelden zaterdag tussen 11 en 12 uur Dir v h Juliana Restaurant Juliana park Utrecht HULP gevr voor het autobus station Stationsplein ƒ 60 per week Zich te vervoegen des avonds Boomstraat 1 bis Telef 16394 en 15291 Bij CV Vorst en Co's Confec tiebedrijf vinden handige nette meisjes altijd prettig werk als MODINETTES Speciale ar beidstijden voorgehuwden Kom dat eens met ons bespreken I Oude Gracht 187 Utrecht ' s Avonds Veldhuizen Juliana weg 371 Hoograven Sevr WERKSTER boven 18 jaar in fiat Berenkuil 2 och tenden van 9—2 uur K Door manlaan 30 telef 030-24208 Fa Dravo " Groeneweg 146A Bunnikvraagt voor direct SPUI TER voor de moffelafdeling en enige mannelijke krachten Aan melden dagelijks aan de fabriek van 9 tot 17 uur telef 03405 1724 na 18 uur 03405-1517 Bunnik vraagt voor direct NET TE MEISJES voor de inpakaf deling Aanmelden dagelijks aan de fabriek van 9 tot 17 uur telef 03405 1724 na 18 uur 03405 1517 Wij vragen in ons modern be drijf een WASMEESTER was knecht Tevens jeugdige arbei ders en arbeidsters voor ver schillende afdelingen Aanmel den dagelijks bij Wasserij Snel Otterstraat 96 Utrecht WERKSTER gevraagd voor 2 ochtenden per week Jacob v Ruysdaelstraat 72 Door huwelijk van tegenw ge vraagd HULP.in de HUISHOU DING voor dag of d.e.h Mevr Ten Donkelaar Dinnendal " Traaiweg 8 Leersum Direct gevr WERKSTER 3 da gen per week Hoog loon Archi tectenbureau H van Straalen van Renesselaan 76 Zeist Tel 03404 14457 Bij de N.V Levensvèrz Mij Utrecht " Leidseweg 2 Utr kan op haar hoofdkantoor gedu rende de zomerm worden ge plaatst eep flinke VAKANTIE HULP vr voor de kantine Aantrekkelijk salaris werktijden maandag t.m vrijdag van 8.20 12.20 uur en van 13.30—17.20 uur Aanmelden vrijdag 31 mei 1963 ' s middags tussen 15.00 en 17.00 u bij de portier Stations straat 5 Utrecht Direct gevraagd net MEISJE voor hele ot halve dagen Hoog loon Architectenbureau H van Straalen van Renesselaan 76 Zeist Tel 03404-14457 De N.V Levensverzekering Mij Utrecht " Leidseweg 2 Utr zoekt voor het schoonhouden van haar kantoorgebouwen te Utrecht enkele flinke WERK STERS Goed salaris aantrek kelijke gratificatieregeling 4pct vakantietoeslag vrije zaterdag Werktijden maandag t.m ' vrij dag van 6.00—8.20 uur en van 17.20 20.00 uur Aanmelden vrij dag 31 mei 1963 des middags tussen 15.00 en 17.00 uur bij de portier Stationsstraat 5 Utr WERKSTER gevraagd geziii^2 personen 2 middagen of 2 ooh - tenden iP^niweek of een hele dag Buskosten vergoed Mevr De Jong Lassuslaan 68 Biltho ven N Telef 5122 Gevr WERKSTER een ochtend per week Telef 11126 Gevr een nette JONGEN of MEISJE die opgeleid wil wor den in de tantdtechniek Telef 11126 Gevr keurige nette en eerlijke JONGEN voor hulp in giroente hal Na 7 uur melden Trouba dourhof 63 Gevr net DAGMEISJE zelfst kunnende werken Aanmelden N.V Ideco Potterstraat 22 Utr Naast Scala Telef 12417 Woningruil Zonnig BOVENHUIS suite zij kamer keuken balkon en 4 sl kamers Huur / 15.35 Gevr 4 kamerflat Br no 1-2372 bur UN Aangeb BOVENHUIS huiska mer 3 slaapkamers badcel keuken en grote zolder en gr schuur huur ƒ 13.30 Laan van Chartroise hoek Omloop Ge vraagd moderne flat of huis Overvecht Br no 1-2331 bur UN A!s u nü een nieuwe foto of filmcamera koopt is uw oude fototoestel 7.50,10 — of 15 -- waard FOTOHANDEL DE BUSSY & VOORDUIN N.V Oudkerkhof 34 • Tel 11226 UTRECHT Aang DUBBEL BOVENHUIS bev 1ste etage grote suite kl kamer keuken w.c balkon waranda 2e etage slaapkamer tussenkamer kleine kamer zol der eil kamer gelegen in laan Wilhelminaparkkwartier vrije opgang Huur zeer billijk Ge vraagd kleine 1ste etage 3 ka mers keuken eveneens keurige stand Wilhelminapark of Bilt straatkwartier Br met prijs opgave en huur no 1-2526 bur UN Huisniil Aang comfort HUIS Tuindorp Gevr huurhuis cen trum of Wilhelminapark 10 a 12 kamers Br no 1-2511 bur UN Woningruil Aangeboden in NIJMEGEN groot huis met tuin enz op eerst stand vlakbij centrum Gevraagd huis op zeer goede stand liefst met centrale verwarming en gara ge Of grote flat met centrale verwarming en garage in Utrecht of omgeving Alleen afspraak per telefoon 08800 - 25649 Nijmegen Lessen AUTORIJSCHOOL BIERMA Betere resultaten door betere lessen ƒ 6 per les ot 10 lessen ƒ 50 Bevoegd uw examen bij te wonen Desgewenst gehaald en gebracht Catharijnesingel 128 tel 18408t20762 BOSCH 298 KOELKASTEN NIEUWSTE MODELLEN 1963 v.a -• zuinige motor unit thermostaat-regelaar ' I ontdooi-automaat deur met slot geheel compleet 5 jaar garantie service door Nederlands impor teur M V W V Rijn A'damj BOSCH DEALER UTRECHT Tel 030-42312 msterdamsesfraafweg 323-325 ' t.o „ DE WATERTOREN " Op korte termijn hebben wij een plaats beschikbaarvoor een i '¦ TELEFONISTE die in slaaf is via onze moderne centrale met 7 lijnen op prettige en vlotte wij'ze de verbinding met onze cliënten tot stand te brengen w$r^r Zij die voor deze interessante taak belangsteïltog hebben en genegen zijn eventueel andere voorko mende werkzaamheden te verrichten kunnen schrif telijk solliciteren bij Tel tS9SI 9UDEGRACHTI75 N AC HTEG A A LSTR A AT 22-M Gevraagd voor spoedige indiensttreding een AANK VERKOPER KLUMPERS ' KtEDINGMAG Telef 030-30000 Vondellaan 47 - Utrecht BEKEND GARAGEBEDRIJF vraagt AUTOMOBIELYERKOPER en MAGAZIJNBEDIENDE Brieven te richten onder No F-4138 Adv Bur ALTA,Pausdam Utrecht ¦ iVIorgen uw SCHOENREPA RATIE nog klaar mits voor 10 uur gebracht Schoenmaker J V d Brul & Zn Kapelstraat 21 23 zijstraat Biltstraat UW TOEKOMST Uitvoerig per brief foto geb.-datum en ƒ 2.50 zenden aan W Slamat Post box 131 Zwolle Voor ELEKTR INSTALLATIE WERK storingen en reparaties snel en billijk Telef 25563 er kend installateur TELEVISIE DEFECT Staff horst helpt direct Reparatie aan alle merken eventueel met prijsopgave Staffhorst Drie haringstraat 5 9 telef 25450 VERHUIZINGEN en transpor ten meubelopslag pianover voer Joh de Paauw voorheen V d Vlist Tolsteegsingel 24 b telef 14165 Laan van Char troise 61 telef 42239 SIMPSON BABY 3 keer pei week gehaald en gebracht f 5.1S per week De Lalresser straat 151 Amsterdam Telef 020 - 723939 Diversen Orove Gelderse ROOKWORST puur varkensvlees 45 cent per lllli.gram Leverworst pittig ge kruld 48 cent 250 gram verse KekiKikte metworst 72 cent 25li gram eigen fabrikaat Slager Rodenburg Oude Daalstraat 6 Utrecht Vanaf f 1.50 per week Ad Ver meulen gedipl HORI.OGEB Westerkade 16 telef 25374 Allp bekende merkhorloges op ter mijnbetaling 1 Ir sohrlftellJUe garantie Geen rente geen kos - ten Koekoekklokken pendu les gouden ringen Vanaf f 2 oer week Het adres van de Nederlandse Vereniging voor SEXUELE HERVORMING in Utrecht is Dr J Rutgershuis consultatie bureau voor geslachtskunde Weerdslngel WZ 10 telef 22734 HAARWERK Dam^s aarzel niet langer en kom met ons praten of laat ona bij u komen Wij maken alle soorten haar werk leuke losse krullen mo derne bollen voorstukjes en postiches hebben wij In voor raad Nylonvleohten v.a 1 13.50 Huize Corver Steenweg 1 tel 19663 Laat voor stempels groot ot klein MOSTERT uw leverancier toch zijn Alles gemonteerd op sponsrubber Mostert's kan toorboekhandel VQorstraat M twn^mM IBSIRSBtgiBr JOGCÜSIONS AUTO'S I #/«/• Vertrouwen m BUICK type SKY LARK 1962 Cabriolet met radio,Ë enz iets aparts plm 32.000 km gereden LANCIA type FLAVIA 1962/1963 Coupé slechts 2 12.000 km gereden zeer spec wagen geheel als nw enz zeer goed onderhouden wagen MERCEDES-BENZ 220 SE 1960 Cabriolet met radio en winterkap radio enz BEIGE met naturel leder JAGUAR type MARK IX 1960 sedan met open dak,g radio enz iets aparts 5 Verder nog keuze u't diverse MERKEN en MODEL - ¦ LEN 1 N.Y AUTOiEDRIJF J vran tCOOIJ 3841 1 AUTO - TELEFOON 03402 DEN DOLDER van MERCEDES-BENZ UNIÖN'D.K.W Leverancier van RIJK PROVINCIE en GEMEENTE De bekende J van Kooij's Garantie en Service ZONDAGS GESLOTEN £ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBaHBBaBaBaHBaaaBBM«iita3 Offic Dealer VOOR ZESTiENERS EN -* i ^ RUIM ZESTIGERS UTRECHT EINDHOVEN ARNHEM DEN BOSCH Sept opening RIJSWIJK Shopping Centre ] en Dordrecht Voor jongeren die wel graag ouder wil len lijken wie is niet jong geweest en voor ouderen die graag iets jonger willen lijn ons kent ons brengt Gebrs Broek man de functionele kleding GEBROEDERS BROEKMAN Jhyie/is cUmieMe/is BABYPIANO'S o.a FORSTER FINGER ROSLER RIPPEN Gebruikte piano's S jaar garantie Pionohandel A J v MEDEVOORT Ondegracht 66 — Telefoon 18520 Mul t bQöte van de aardappeloogst Nutricia Fijne Instant Aardappelpuree gemaakt van de bloemigste aardappelen U strooit de vlokjes in melk en water 1.2.3 klaar Heerlijk luchtig en vers Dat is aardappelpuree op z'n lekkerst 
v.h Joh de L Drift 23 — Pa Toe plot slci geldig zodat U ruimschoots de tijd hebt ze allemaal in te wisselen Op onderstaande foto staan de producten die U op de 9 waardebonnen kunt verkrijgen U ziet het zelf elk gezin kan ze best gebruiken tnerKiabn 9 fabrikanten van alom bekende merkartikelen bieden U dit Orsi-chequeboekje aan Om het U gemakkelijk te maken is het boekje huis aan huis bezorgd in Utrecht - Zeist en omliggende plaatsen Het bevat 9 waardebonnen waarmee U 9 verschillende ' producten nu extra voordelig kunt kopen Profiteer hiervan Elke waardebon is 8 vvfken Officiële het Vaticaa middag mei toestand va XXIII van weer slecht De paus zoi en de sacrai venden heb Na de aan luidende berici herstel — vann nog — lijlKranten

Ga naar