Utrechts Nieuwsblad donderdag 16 mei 1963

EXTRA EDITIE UTRECHTSCH NIEUWSBLAD v.h Joh de Liefde N.V Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis DONDERDAG 16 MEI 1963 Hoofdredacteur mr J W Niessink Telefoon 16431 — Giro 154949 Ab.prijzen ƒ 8.30 p kw 65 et p w Forse teruggang voor de socialisten Boerenpartij met drie zetels in Kamer VAN EEN ONZER REDACTTEUREN UTRECHT — Het grote verlies van vijf zetels voor de Partij v d Arbeid de winst van Koekoek's Boeren partij dit zijn de onverwachte resultaten van de Tweede Kamer verkiezingen 1963 Verlies ook voor de V.V.D maar niet onverwacht na de liberale teruggang bij de Statenverkiezingen van vorig jaar De P.S.P incasseerde de winst haar toen toegezegd maar de ware groei lijkt er uit te zijn De katholieken behaalden een kleine winst voornamelijk in niet-katholieke gebieden De ARP zag haar terrein verder afkalven maar de CHU behaalde winst gezamenlijk bleef de protestants christe-lijke groep in sterkte gelijk Een verrassende uitslag dus van een lauv^e verkiezingsstrijd en een bijzonder kalme verkiezingsdag Een uitslag ook die de verkiezings dienst van het ANP feilloos wer kend omstreeks half een ' s nachts bekend kon maken De gemeente Maastricht die als laatste haar telling om middernacht nog niet gereed had kreeg een telegram op te schieten omdat heel Nederland op haar moest wachten De kleine gemeente Bemelen en Ellewoutsdijk komt de eer toe hun uitslagen als eerste te brengen en wel om vijf voor half acht 25 minuten na het sluiten van de busen Zwolle kwam als eerste provinciale hoofdstad om tien voor negen Rotterdam won de race tusen de drie grote steden en was om tien voor tien present zal tot eendracht moeten komen het is een zaak die in het volk leeft De AR-lijsttrekker de heer Smal - lenbroek had hierop als commen - Voorwaardelijk fiat gevoerd beleid RECALCITRANTE KIEZER IN SOEST kwam R terug De heer Hop waar schuwde hem van tevoren en wees hem op de kieswet die een boete van ƒ 300 voor dergelijke gevallen in het vooruitzicht stelt R stak het biljet weer in zijn zak met het gevolg dat weer de deur op slot ging en weer een po litieman kwam opdagen Ten slotte verscheurde R zijn biljet voordat hij dit in de bus deed Hij zei „ Ik blijf tot vanavond 7 uur " Dat mocht natuurlijk want dat mag iedereen Om 7 uur ging deze op zienbarende kiezer huiswaarts PROVINCIE UTRECHT K.V.P P.v.d.A V.V.D A.R C.H.U C.P.N S.G.P P.S.P Lib Staatspartij Chr Nat Volkspartij Lijst Grol niet inged Econ Appèl Nw.-Dem Partij G.P.V Lib Unie/Veilig Verkeer Boeren Overige lijsten * Drie verkiezingen in cijfers Partijen Zetelverdeling Percentages Geldige stemmen 1 1963 | l962 « 1959 1 1963 1962 1959 1 1963 1962 1959 1 K.V.P 1 ^° 1 50 49 31.92 32.38 31.60 1.996.862 1 1.954.296 1.895.914 2 P.v.d.A 43 46 48 27.99 29.92 30.36 1.750.808 1.806.000 1.821.285 3 V.V.D 16 15 19 10.28 10.04 12.21 1 643.236 605.670 732.658 4 A.R b 1 ^^ 14 14 8.72 8.84 9.40 1 545.441 533.411 563.091 5 C.H.U b 13 13 12 8.58 8.45 8.11 563.521 510.105 486.429 6 C.P.N 4 4 3 2.77 2.93 2.41 173.457 176.816 144.542 7 S.G.P 3 3 3 2.29 2.14 2.16 143.533 129.233 129.678 8 P.S.P 4 4 2 3.02 3.01 1.84 189.020 181.417 110.499 9 Lib Staatsp — — — 0.36 — — 22.350 — — 10 Chr Nat V = — — — 0.03 0.02 0.02 1.845 1.350 1.317 11 Lijst Grol — — 0.01 — 1 ^^^ — — 12 Econ Appèl — — — 0.60 — — 37.436 — — 13 Nw.-Dem Partij — — 0.21 — — 13.092 — — 14 G.P.V i » 1 J 0.74 0.69 0.66 46.273 41.788 39.972 15 Lib U./Veilig V — — — 0.34 — — 20.979 — — 16 Boeren * 3 — — 2.13 0.19 0.65 133.094 11.649 39.423 17 Volksreferendum — — — 0.01 — — 835 — — Overige lijsten ^^ — — — 1.39 1 0.58 — 83.875 34.723 150 I 150 1 150 1 100.00 1 100.00 1 100.00 6.255.653 6.035.610 5.999.531 Percentages Aant^Usteipmen ' 62 ' 59 ' 62 ' 59 b Voor en 1962 dient er rekening deze partijen In 1962 in de provincies Noordbrabant en Limburg gecombineerde lijsten hebben ingediend De verkregen stemmen zijn in 1962 onder „ Overige lijsten " opgenomen De verdeling is uit de uitslagen van 1959 ongeveer als volgt te herleiden A.R 0.42Vii C.H.U 0.34 Vo G.P V 0.03 «/ o In 1959 P.C.N.U In 1959 in Noordbrabant P L.M De zetelverdeling van 1962 is uiteraard fictief omdat datjaar verkiezingen voor de Provinciale Staten plaatsvondenen niet voor de Tweede Kamer een juiste vergelijking van deze partijen met^lS-^^ïjaig^i ^^ 62 dient er rekening rheHê tè worden gehouden dST '""' ' "^^ Lijst Wagenaar Bruggr 0.58 34723 Prot Chr Gr 0.66 — 39681 — Samenw Chr Gr 0.13 — 8152 — Vrije Burgers 0.52 — 31247 — Wereldburgers 0.03 — 1764 — Lijst Groen Nat Unie 0.05 — 3031 — 1.39 0.58 Van onze correspondent SOEST — Voor een uniek ver kiezings-incident zorgde de 52 jarige W P R uit Soest Hö kwam ' s morgens in het stemlokaal gaf zijn oproepingskaart af maar stop te zqn stembiljet in zqn zak „ Ho " zei de voorzitter van het stembureau de heer H J Hop „ 17 mag het stembiljet niet mee - „ Dat doe ik wel " zei de kiezer „ ik wil op deze wijze protesteren tegen het kiessysteem dat ik niet juist vind in ons land Op alle ver gaderingen van politieke partijen ben ik geweest mijn vragen wor den nooit beantwoord " „ Daarmee heb ik niets te ma ken " zei de voorzitter die het stembiljet terugeiste Toen R dit niet wilde geven sloot de voor zitter de deur van het stemlokaal en liet een politieman aanrukken De politieagent noteerde de an tecedenten van R waarna deze het biljet inleverde maar ook zijn oproepingskaart terugvroeg De ruU kwam tot stand ' s Middags PARTIJEN 83875 34723 STAD UTRECHT Namen der partijen Percentages 1963 1962 1959 Geldige stemmen 1 1963 1962 1959 1 K.V.P 28.6 27.9 27.9 40346 38197 38544 2 P.v.d.A 35.4 38.4 37.8 49872 52748 52130 3 V.V.D 10.8 10.0 12.5 15299 13652 17298 4 A.R 8.2 8.8 9.0 11555 12078 12388 5 C.H.U 7.1 7.1 6.5 10037 9749 9046 6 C.P.N 1.9 2.1 1.5 2711 2845 2030 7 S.G.P 1.1 1.2 1.0 1612 1606 1447 8 P.S.P 3.5 3.3 1.9 4888 4525 2656 9 L Staatsp 10 C.N.V 0.4 0.1 0.2 0.1 618 90 272 88 11 Lijst Grol ¦* 12 Ec Appèl 0.6 — — 906 — — 1 13 Nw-D P 0.3 — — 366 — — 14 G.P.V 0.5 0.4 0.4 648 539 565 15 Lib U./V.V 0.3 — — 477 — — 16 Boeren 1.2 — 0.7 1649 — 975 Ov lijsten '* — 0.6 0.7 — 869 950 100 100 100 141074 137080 138117 * W 0.7 950 Wereldb 0.6 — 869 — j A.R = Boeren = C.H.U = Chr Nat Volksp = C.P.N = Econ Appèl = G.P.V = K.V.P = Lib Staatspartij = Lib Unie = Nw-Dem Partij = P.C.N.U = P.L.M = * Wagenaar Bruggr Wereldburgers NAMEN DER PARTIJEN Anti-Revolutionaire Partij Prot Chr Gr = Protestants Christelijke Groep Boeren-Partij P.S.P = Pacifistisch Socialistische Christelijk-Historische Unie Partij Christelijk-Nationale P.v.d.A = Partij van de Arbeid Volks Partij Samenw Chr Gr = Samenwerkende Christelijke Communistische Partij Groepering Nederland S.G.P = Staatkundig Gereformeerde Partij Economisch Appèl Partij Gereformeerd Politiek Verbond Veilig Verkeer = Partij Veilig Verkeer en Katholieke Volkspartij 100.000 woningen per jaar Liberale Staatspartij Volksreferendum = Lobby-groep Referendum & Liberale Unie Initiatief Nieuw-Democratische Partij Vrije Burgers = Partij van Vrije Burgers Positief Christelijk Nationale V.V.D = Volkspartij voor Vrijheid en Unie ' M Democratie Party voor Landbouw en De met een sterretje gemerkte partijen nemen niet Middenstand deel in de betrokken gemeenten of provincies In de avond beleefde Amsterdam toch nog een opgewekte verkie zingskermis In een ' straal van honderd meter van de Dam be vonden zich de hoofdkwartieren van zeven politieke partijen In Krasnapolsky heerste om tien uur ' s avonds een chaotische drukte hier waren de KVP de AR de CHU de PSP en Veilig Verkeer gevestigd DeVyi had haar intrek in de Poort van Cleve de PvdA had haar hoofdkwartier in de Koop mansbeurs De belangstelling van de jongeren voor de verkiezings uitslagen was opvallend Politiek testament In Den Haag gaf het CHU kamer-lid dr Schmal die in de nieuwe Kamer niet terugkeert zijn poli tiek testament een dringend " be roep op de CHU en de ARP om sa men te gaan In deze tijd zei de heer Schmal tegen een achter grond van een serie verliezen voor de AR en een geringere van de CHU is waakzaamheid noodzcike lijk De feiten bewijzen dat wij el kaar nodig heben wil het kerkvolk in dit land enige invloed blijven houden op de gang vém zaken Het Wat niet hielp De burgerij van Gorinchem heeft zijn burgemeester Ridder van Rap pard'niet in de steek gelaten De Libe rale Staatspartij kreeg in deze stad 3.5 procent van de stemmen het hoog ste dat zij gisteren ergens kon boeken Hier was heit dus stemt de burge meeter Het heeft niet geholpen Wat wel hielp PERCENTAGES 1963 1962 1959 25.8 27.4 12.3 11.0 11.7 1.2 3.6 2.6 0.5 0.1 0.6 0.2 1.1 0.3 1.6 25.6 29.7 11.6 11.9 12 1.3 3.5 2.6 0.2 25.5 29.6 13.8 12.3 10.6 0.9 3.3 1.5 0.1 1.1 1 0.9 0.5 — 0.5 100 100 lOO — 0.5 0.5 — Het Hollandse Veld een berucht ge worden naam door de uitzetting vandrie boeren door het Landbouwschap,ligt bij de gemeente Hoogeveen Gis teren kreeg de Boerenpartij hier 6.2 procent van de stemmen Melkboer bracht oproepingskaarten rond in Zwolle Van onze correspondent ZW^OLLE — De PTT onderzoekt hoe het mogelijk is dat in een nieuwe wflk van Zwolle Holten broek spelende kinderen oproe pingskaarten voor de verkiezingen hebben gevonden Ook is het ge beurd dat kiezers hun oproepings kaarten door de melkboer thuis kregen bezorgd Het ziet er naar uit dat er met die kaarten iets flink is mis ge gaan want honderd Zwollenaren onder wie burgemeester J A F Roeien en zijn echtgenote hadden helemaal geen kaart ontvangen Het is niet duidelijk wie hier in gebreke is geweest de gemeente administratie of de PTT De hon derd kiezers zonder kaart konden bij de stembureaus op vertoon van een legitimatie tooh hun stembiljet krijgen - Jf/Xnverdeelde instemming met het KJ regeringsbeleid is uit de ver kiezingsuitslag niet af ie leiden maar zeker ook geen aanwijzing voor een kabineisformateur om de Partij van de Arbeid terug Ie halen als regeringspartner De tendens is meer naar rechts dan naar links hetgeen door de verdeling van de restzetels in de nieuvre zetelverdeling nog ster ker tot uitdrukking komt dan in de stemmenpercentages Het verlies van de V.V.D is klei ner dan verwacht werd terwijl de Partij van de Arbeid praktisch over de gehele linie een veer heeft moe ten laten De groep van de kleine partijen heeft uiteindelijk de stem men in de wacht gesleept die met uilzondering van de K.V.P zowel de regeringspartijen als de officiële op positiepartij hebben moeten prijsge ven Onder deze kleine partijen is vooral de Boerenpartij de winnaar STEMMEN 1963 1962 1959 96602 102674 46179 41282 43701 4405 13313 9785 1711 253 2278 764 4246 957 6190 92050 107245 41842 42865 43265 4586 12699 9323 794 90089 105147 48872 43464 37471 3034 11793 5469 204 3813 3496 3135 1607 — 1764 374340 360246 353781 — 1607 1764 — Volgens de voormannen van de K.V.P heeft ook deze haar tol aan taar Ik ben voor die eenheid Dat is bekend Avond aan avond heb ik in verkiezingstijd de vragen van jongeren moeten beantwoorden Waarom apart Den Haag kreeg later in de nacht nog bezoek van tal van vooraan staande politici die zich naar het perscentrum Nieuwspoort begaven om de journalisten hun commen taren te geven Hier constateerde dr Veldkamp de katholieke mi nister van sociale zaken dat de confessionele partijen tezamen niets aan kracht hebben ingeboet Ook al is beweerd dat zg een ge vaar voor de democratie zouden betekenen zo zeide hy niet zonder spot Natuurlijk is er vannacht heel wat aan politieke tinnegieterij ge daan De grote vraag is hoe de kabinetsformatie gaat verlopen Het huidige kabinet is nu demis sionair ministers en staatssecre tarissen hebben hun ontslag aan de Koningin aangeboden Zij blij ven tot een nieuwe regering is gevormd de lopende zaken behan delen Verkiezingswinst voor schatkist De verkiezing van leden van de Tweede Kamer heeft ook winst te zien gegeven voor de schatkist De zes splinterpartijen die een zodanig gering aantal stemmen op zich verenigden dat zij geen aan spraak kunnen maken op een Ka merzetel „ verspeelden " de waar borgsommen In ixjtaal was hiermee een be drag gemoeid van f 32.000 en dit bedrag komt ten goede aan ' s Rijks schatkist De verdeling van dit bedrag over de zes partijen was als volgt Liberale Staatspartij f 9000 Chr Nat Volkspartij „ 3500 Lijst Grol „ 1000 Nieuwe Democ Partij „ 9000 Liberale Un./Veü Verk „ 9000 Volksreferendum „ 500 op de ontevreden boeren moeten beta len Niettemin is de K.V.P per saldo iets vooruitgegaan Het kan haast niet anders of de K.V.P heeft terrein heroverd op de Partij van de Arbeid want de winst van de P.S.P is niet groot genoeg om het verlies van de Partij van de Arbeid te verklaren In dit verband trekt nog hei merk waardige verschijnsel de aandacht dat in het zuiden de K.V.P er dui delijk slechter afgekomen is dan in hei noorden terwijl de V.V.D juist daar onverwachte resultaten boekte Bij de proiesianis-christelijke par tijen zette de dalende tendens van de A.R.P zich voort Voor zover deze niet werd opgevangen door de C.H.U kon de kleine vooruitgang van S.G.P en G.P.V het proteslants-christelijke percentage gelijktrekken met 1359 ' Ook hier dus een geringe verschui ving naar rechts ten koste van de partijen die de regering steunden Het progressieve sociale beleid van hei kabinet De Quay is vooral voor de K.V.P een gunstige factor geble ken Men heeft er de Parlij van de Arbeid de wind mee uit de zeilen genomen maar op de rechtervleugel enig ongenoegen gewekt Hier tus sendoor speelt kennelijk een zekeie ontevredenheid onder de boeren De aanhang ' die de Boerenpartij ook in de steden heeft gevonden duidt ech ter aan dat de enkele honderddui zenden „ ontevreden stemmen " niet alleen van de boeren komen Toch zal een van de resultaten van dit kiezersoordeel waarschijnlijk zijn dat er meer aandacht wordt be steed aan hei aandeel van de boeren stand in de spreiding van de wel vaart Voor hei overige zullen zowel de K.V.P als de V.V.D in deze uilslag een aansporing zien om zo mogelijk het beleid van de afgelopen rege ringsperiode voort te zetten A.R.P en C.H.U waren dit van harte toe gedaan en hebben evenmin bijzonde re aanleiding hierin verandering te brengen De geringe steun die de partij van de heer Van Rappard en andere nieuwe splinterpartijen met uitzondering van de Boerenpartij hebben ondervonden geeft geen reden tot ongerustheid De groep „ overige partijen " heeft in totaal een vooruitgang geboekt van 2,5 % Dit is een luxe die het kiezers corps zich wel kan permitteren in een periode waarin het enige grote probleem dat de geesten bezig houdt de woningschaarste is en dit bood — helaas — bij deze verkiezingen geen enkele nieuwe kant Zo stelt de verkiezingsuitslag de bestaande en de nieuwe oppositie - ' partijen voor grotere vragen van be leidsbepaling dan de groep die de regering heeft gesteund 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD [ B DONDERDAG 16 MEI 196S studenten werken aan eigen vakbond MEN WIL Advertentie ^ 03(Sè*^¥9i ^^ VOORIAARSKOLLEKTIE KOSTUUMS ook in midden lichtgewicht vanaf ƒ 129 — fot ƒ 219 — REGENJASSEN in de moderne tinten vanaf ƒ 49,75 f of ƒ 109 — Klossiek en sportmodel SPORTKOLBERTS in de nieuwe modetinten goud bruin grijs en blauw vanaf ƒ 59 — fof ƒ 95 — Bijpassende pantalons v.a ƒ 39,75 ^^^ iGrachtnimf en met geheimi wapen tegen de koude jj \ OiiJesrac!it75,teI.15565 ^' ll^ilj ^ 1 naast Rembrandt theater Italiaan moest gestolen bromfiets terugkopen Nm proberen geld hebben zonder rillingen en kleumend opgetrokken schouders over de gracht te schrijden was de vele toe schouwers een raadsel De dames onder het publiek konden wel mee voelen Verscheidene keren werd er gezegd mij niet gezien met dit weer in je badpak Doublé armband doublé dames horloge met dito band bus met stopverf paar zwarte raiotorwanten doosje tabletten paar beige kinder handschoenen paar korte rubber laarzen 5 kg gewicht blauw sport broekje sigarettenaansteker t.n.v Ton tas inhoudende pantalon ge ruite winterjas sleutels portemon nees inhoudende ƒ 16.19 ƒ 10.23 ƒ 5.21 ƒ 2.13 ƒ 0.65 Komen aanlopen grijsgestreepte kater met wit Komen aanvliegen 2 sierduiven postduif met ring no 207387 ^*»»»****»***»»***%^»*»»*»»»»»^»»^^»%^*^»»»»%^^^^ cJ^ucktlae oce Zo de fameuze stierengevechten in Tilburg zijn voorbij Er is veel over te doen gevireest Ik heb mij buiten de arena gehouden Niet omdat ik een neu traal standpunt wilde innemen maar omdat ik — gehoord alle tegen - en voorstemmers — eens wilde afwachten hoe het in de pralctijk zou uitpakken Dat is voor zover ik uit de kranten heb begrepen nogal mee gevallen Tilburgs opperste dierenbeschermers waren bij het schouwspel aanwezig en ik zag een pl^iatje van de hooggeleerde rector magnificus die zich goed leek te amuseren Eén stierentreiteraar is op de horens genomen Serves him right Als ik stier was zou ik dat ook doen De man is niets ernstigs overkomen De stier evenmin In zo ver nihil obstat Er is mensen - noch dierenbloed aan te pas gekomen Moeten wij daarmee tevreden zijn en nu zeggen dat alle tegen stand blijkbaar voorbarig en onnodig is geweest Dat doe ik niet Het was om het kort en duidelijk te zeggen menselijke be hendigheid en dierenplagerij Op dit laatste leg ik de nadruk wanneer ik zeg dat ik van intellectuelen of semi-inteUectuelen een ander object van ver maak verwacht en dat ik het eenvoudig niet begrijp dat stu denten niet iets anders hebben kunnen bedenken om hun lustrale plezier aan te beleven Hoe komt het in iemands hoofd op om het sarren van dieren als hoogtepunt van academische vreugde te zien Een meneer die vóór was heeft na afloop van de leut triomfan telijk verklaard dat de stier het zo leuk vond dat hij met moeite uit de arena was te krijgen Een flauw „ argument " dat de intelligentie van een dier opzet telijk overschat om de sarderij goed te praten Het gaat hier niet om levensgevaai voor mens en dier niet om bloed of spelen met de dood maar om de mentaliteit van wie in nutteloze en nodeloze dierenplagerij blijkbaar het toppunt van plezier zien Van zulk een mentaliteit is nauwelijks iets goeds te zeggen Alle voorstemmers ten spijt en in het midden latend of de tegen standers hun afkerigheid niet of wel overdreven hebben trek i k de conclusie dat als ik een zoon had ik hem zou afraden lid van een vereniging te worden die uit een groot aantal mogelijkheden tot vermaak juist d i t heeft gekozen He heb mij meer verbaasd over dit ge brek aan goede smaak dan boos gemaakt '^£ 0 ^/*^ ovw de on-intelligente voorkeur der Til - __ ^ jsn/iQ burgse intelligentsia y-C/^/Y^a^rr DE WAGEN MET 100 % COMFORT 48 p.k motor 4 schijfremmen gesloten koelsysteem verbluffende wegligging benzine 1 14 VRAAGT GRATIS PROEFRIT MALIEBAAN 71-73 - TELEFOON 19143 • UTRECHT M V der Velden Hendrik v Don - Catsstr 27 W A Vink Hft Graaf - Korting op boeken Lagere huren Bouw van flats « Sedert enige maanden wordt ' de oprichting van een studen tenvakbond overwogen In Nijmegen en Amsterdam zijn reeds werkgroepen in het le ven geroepen die zich met het idee bezig houden en de sa menstelling van soortgelijke groepen in de andere steden met universiteiten en hoge scholen voorbereiden D # student A A Regtien die het plan heeft gelanceerd was dinsdag in Utrecht om de stichting van een werkgroep ook in deze stad met een aantal studenten die met zijn plan nen instemden te be.spreken De heer Regtien Is een Nijmeegse vierdejaarsstudent in de psycholo gie Voor een onderzoek heeft hij een jaar lang te Parijs gestudeerd en hij heeft tijdens dit verblijf on dervonden van welk een groot nut de UNEF de Franse vakbond voor studenten is Deze vakbeweging oefent effectieve controle uit op de hoogte van de kamerhuren heeft ge zorgd dat de studenten 10 procent korting op de prijs van studieboeken kregen en droeg er ook in andere opzichten aan bij dat de sociale situatie van de Franse student werd verbeterd In de gedachten van de heer Reg tien staat voorop dat de Nederland se vakbeweging voor studenten de mocratisch moet zijn Terwijl de niet in gezelligheidsverenigingen ge organiseerde studenten tot dusverre heel weinig medezegigenschap in ini tiatieven hadden die van de studen tenwereld uit ontplooid werden zul len ook zij thans aan het woord ko men Wanneer het vakverbond tot stand komt zullen de besturen van de afdelingen in de verschillende ste den op democratische wijze gekozen worden en elk in een landelijk be stuur zvjn vertegenwoordigd Het is de bedoeling dat de studen tenvakbond spreekbuis van de stu denten tegenover regering gemeen teraden en universitaire leiding wordt Tot de sociale doelstellingen behoren de instelling van een studie loon het verkrijgen van redelijke kamerhuren de bouw van studenten flats de verdediging van waardevol le vrijheden en het vormen van be grip voor het studentenhuwelijk In de loop van juni zullen de Advertentie VOOR DIT SEIZOEN grijs kostuum in " mediumweight " Mediumweight houdt hel midden tussen het nor male kostuum en " n licht gewicht Velen prefereren zo'n „ tussengewicht" kos-tuum want het is comfor tabel en degelijk boven dien Terlenka U kiest hier uit 2 model len 2-knoopsmodel met zUsplitten ol 3-knoopsmo - del met middensplit Pantalons zonder omslag Tinten licht - en midden grijs en blauw ƒ 129 — - / 145 — nCKtN OUOBRACHT « 9 AMSTfRD ST « WEG S97 KANAALSTRAAT S3 TWIJNSTRAATJ » fe Gebrek aan smaak OVERHEMDEN NAAR MAAT werkgroepen bijeenkomen om te vergaderen over de landelijke ac tie in september Zij zullen een ma nifest opstellen dat dan aan de om streeks 40.000 Nederlandse studenten wordt uitgereikt Verder wordt een poging onder nomen om evenals in Frankrijk een korting van 10 procent op de kosten van studieboeken voor de le den van de studentenvakbond te be werken teneinde het lidmaatschap aantrekkelijk te maken De heer Regtien acht ' n uitgespro ken politieke richting voor de op te richten studenténvakbeweging niet wenselijk Zomerse shoiv trok vele honderden Van een onzer verslaggeefsters Mimen SCHOONHEID staat boven alles zelfs boven de koude van een Utrechtse meiavond Schoonheid stelt zich hooghartig boven de prie mende blikken van honderden Utrechters die zich op deze koude meiavond verdrongen achter de hek - Inbraak in kelder Parochiehuis In het r.-k parochiehuis St Sal-vatorhuis Adriaan van Bergenstr 63 in Utrecht is een inbraak ge pleegd in de nacht van dinsdag op woensdag Woensdagmiddag is het feit ontdekt Men heeft er binnen kunnen komen door een kelderroos ter weg te nemen en daarna een ruit te vernielen waardoor voldoen de ruimte ontstond om binnen te kruipen Men is alleen maar in de kel der geweest Verder kon men niet komen omdat de kelderdeur goed was afgesloten Mëiar wat in de kel der te gebruiken was werd meege nomen Dat betekende in dit geval een geldkist met ƒ 220 en vtjf flesjes met frisdrank De flesjes vond men de volgende dag leeg terug in de tuin ken die de grachtmuren afbakenen Want daar beneden liepen onaan gedaan door al deze nieuwsgierig heid mooie meisjes in badpak sier lijk over een planken vloer Planten schijnwerpers en vrolijke lichtjes omlijstten het schouwspel De men sen beneden op het grachtterrasje voor het stadhuis applaudiseerden van tijd tot tijd enthousiast Ztj die bovenop de muur stonden rilden in hun regenjassen en keken met in nig medelijden naar de schaars ge klede schonen in de diepte DIT ALLES was georganiseerd door de Utrechtse firma Bastiaanse in corsetterie en modeartikelen.Over de breedte van de gracht was een plankier gebouwd breed genoeg om de meisjes in rijen van drie te laten schrijden Geen geluk dus voor de boosaardigen die zich al ta ferelen van in de gracht vallende mooie meisjes hadden voorgesteld Toch waren daarvoor de omstandig heden vrij gunstig honderden koene redders in de buurt en het feit dat de meisjes in badpak wa ren Daar staat echter tegenover dat een duik in het — bovendien nog koude — grachtwater onmo gelijk gezond kan zijn getuige het feit dat enkele jaren geleden het plan van een doortastende Utrech ter om waterfietsen te verhuren voor gebruik op het grachtwater om gezondheidsredenen werd af gekeurd In ieder geval er ge beurde niets van dien aard OMSTREEKS acht uur hadden de mensen zich verzameld om de door de politie langs de balie uitgezette hekken Voordat de show begon oogstte een kelner die het plan kier overstak een geestdriftige toe juiching Maar toen de mannequins eenmaal verschenen nam het pu bliek toe met enkele rijen Hoe de meisjes het gepresteerd UTRECHT geboren Gerrit z V M J V Sandwijk en G C H Overbeek Vosstr 16 bis Paulus J z v J Valk en H G M de Klijn C Smeenkstr 30 Ferdinand W B z V F W B Veldhuizen en A M Knoop Zeist Thorbeckeln 62 Corne lls z V J G H Gripsen en A W Schretjer Vinkertln 4 Hendrik z.v J de Vries en A S Salverda Pa dangstr 82 Jon M z v L M Heon en J L Hitchcock Den Dolder gem Zeist Reelaan 21 Marcel z.v C G Toorop en G Bolduan Den Haag C d Wittlaan 29 Petronella H d V T J Vork en P H M Eikerbout Pelikaanstr 26 bis San drina M D d v W J Grippeling en G M Raven Boogstr 1 Sas kia d V Y van < ier Hom en P Veneraa Spinoza weg 3 Yvonne d v A Dijkstra en C C J A Wolbers T Thijsenpl 16 Marina G d v A J Spaan en D A M Lenaerts Houten Loerik^eweg 57 Ondertrouwd Jan Smid en Cornelia W J Veth Amoldus Ste kelenburg en Tonia Deegens Jaco bus B V Steijn en Wilhelmina F Rabouw Louis Teunisse en Johan na W A Terhaar Johannes A Vlaskamp en Margaretha J W Borgsteijn Gerhard H Wegink en Mr J MiliMs in raad herdacht Onvermoeid organisator en leider Jaarbeurs Levenswerk nuttig en doeltreffend Op 28 april is overleden mr J MUins vlce voorzitter van de raad van beheer van de Jaarbeurs en drager van de zilveren medaille van de gemeente Utrecht Om die re den heeft burgemeester De Banitz by de aanvang van de hedenmiddag gehouden vergadering van de ge meenteraad enkele gevoelvolle woorden aan de overledene gewijd De naam Milius aldus mr De Ranitz blijft onverbrekelijk verbon den aan de oprichting en aan de ontr wikkeling van de Jaarbeurs Na eni ge tijd bij de rechterlijke macht in het voormalige Nederlands-Indië werkzaam te zijn geweest keerde mr Milius in 1915 naar zijn studie stad Utrecht terug waar hij in ziJn 27e levensjaar tot commies/chef bij de afdeling Bedrijven ter gemeente secretarie werd benoemd Als zodanig stond hij met o.a de heren Fockema Andreae Van Zijst en Graadt van Roggen in het stad huis aan de wieg van de Jaarbeurs Van de oprichting in 1916 af tot 1925 was hij secretaris van deze jon ge instelling In dit jaar werd hij be noemd tot secretaris van de Kamer van Koophandel een functie in wel ke hij nauw contact behield met de Jaarbeurs Toen in 1940 de secretaris-generaal de heer W Graadt van Roggen als zodanig aftrad was de heer Milius de aange^wezen man om aan de lei ding van het instituut deel te nemen Hij werd algemeen directeur en bekleedde deze functie tot zijn 65e jaar in 1954 als gedelegeerd lid van de raad van bestuur later vice voorzitter van deze raad bleef hij tot 1961 zijn werkkracht aan de Jaarbeurs geven De eerste groei het behoud van de gebouwen en de zorgen voor het personeel gedurende de tweede we reldoorlog de wedergeboorte ter stond nadien en de enorme evolutie in de volgende tien jaren heeft de heer Milius met scherp inzicht gro te toewijding en geduchte werk kracht geleid ZiJn uitstekend ver stand zijn opmerkelijk organisatieta lent en zijn representatief vermogen dienden volledig het Jaarbeurs-insti tuut en brachten hem bovendien op internationaal niveau in hoog aan zien o.a op een der hoogste posten van de Union des Foires Internatio nales Milius was bovendien ' n tact vol en een innemend mens Met grote charme en zwier was hij in alle ontmoetingen en onderhande lingen een voortreffelijk vertegen woordiger en pleitbezorger van het in Utrecht gevestigde nationaal in stituut hetwelk zijn leven geheel vervulde De Kroon benoemde hem tot Offi cier in de Orde van Oranje-Nassau de raad van beheer verleende hem de gouden Jaarbeursplaquette Toen hij verleden jaar de opening ver richtte van het secretariaatsgebouw aan het Vredenburg werd hij door h'et gemeentebestuur wetens zijn bij zonder grote verdiensten voor de Jaarbeurs en dus ook voor de ge meente Utrecht met de zilveren me daille begiftigd Het hem uitgereik te exemplaar draagt als incriptie de woorden Alle mensen zijn gebo ren om nuttig te zijn en zij kunnen het doen als ze willen " Zijn levenswerk is nuttig en doel treffend geweest De raad van Utrecht herdenkt deze onvermoeide organisator en leider van de Jaar beurs nu hij de eeuwige rusjt heeft gevonden eerbiedig en dankbaar van dief terug te krijgen Een bromfiets in de nacht van vrijdag op zaterdag ontstolen in de Justi'5 van Effenstraat te Utrecht aan een Italiaan is na enkele omzwervingen weer terug bij zijn eigenaar Dinsdagavond zag de Italiaan zijn eigendom terug op de automarkt Hij heeft echter wel even vreemd gekeken toen hü de bromfiets niet zo maar mee mocht nemen maar eerst ƒ 100 moest be talen aan de man die hem ten ver koop aanbood De verkoper de eigenaar van een patates-friteszaak in de binnenstad stond evenwel in zijn recht want toen hij de bromfiets had gekocht was hii volkomen te goeder trouw geweest De bromfiets was in de nacht van vrijdag op zaterdag gestolen door een zekere V een 29-jarige sjouwer uit Utrecht De hele zaterdag en zondag had hij met het karretje ge - Advertentie N.V AUTOMOBIELHANDEL v/h GRUND & Co Burgerlijke stand van UTRECHT Brom Arie Peddemors en Anna L Busser Franciscus L J M Land man en Ingeborg C M v Abbe Jan G Aalbers en Elizabeth A Smit Marinus Brienesse en Clara selaar en Alida K v den Hoeven Gijsbertus J v Ekeris en Sophia W Prent Poulus P van Eijk en Petronella C Aertssen Jan Frens en Eleonora Redeman Martin J de Groot en Willemina Ligterlngen Jan van Dam en Johanna W Hoen derop Gerrit F v Grootheest en Joseflna G Visser Theodorus A Hess en Hermine A M de Roos Simon W Jekel en Johanna Best Hendrik v der Laan en Willemtjn tje Eickhoff Joseph A Laarhoven en Adriana C J Ligthart Jan F F Lekkerkerker en Rintk A van der Vegt Albertus M Middelhuis en Antonia M v Vliet Johannes M Zwanink Irene I Gladys Mackenzie Joost Wester veld en Karin L in der Maur Hendrik L Westra en Margaretha J van den Dikkenberg Willem J Th van Egdom en Johanna C van Amerongen ' Hendrik v de Werf horst en Clazina J E Wabbijn Jo hannes Hanepen en Margaretha P Ch Blijenberg Cornelia H van Heumen en Elisabeth W v Sche vikhoven Dirk Huisman en Rose marie Kaiser Peter Jansema en Engelina Oosterveld Gert Th M van Kessel en Marrigje H v Gar deren Johannes H Kragten en Hen drika Swanink Johannes J Lin schoten en Irene Schiltmans Leo nardus M M de Marl en Hendrika J J Reuterink Leen Motshagen en Gertrud Th Claes Franciscus X P A Movig en Marion C J Mol Dirk Nagtegaal en Yvonne M Ch Snelleberg Claude Onvlee en Marianne J v Melle Jan Ruijsse - Swart en Margaretha M naars en Aletta W Luca Reinirus Donald G Swartjes en Cramer Nicolaas B M Uiterwaal en Cornelia A A Verbon Antonius J M V Vlaardingen en Theodora S van der Kroef Jelle de Vries en J M de Wijs en Wilhelmina M Rijntjes Theodorus v Ztjl en Anna M Lieberwerth Johannes P M Steenbrink en Johanna C J v den Getuigen gevraagd Bromfietser rijdt door na botsing op Artilleriestraat De Utrechtse verkeerspolitie zou graag diegenen spreken die woens dag getuige zijn geweest van een ongeluk dat is gebeurd op het fiets pad van de Artilleriestraat dat naar de Leidseveertunnel voert Daar is de fietsende mevrouw G Giesbergen-Nederhorst van de Vleu tenseweg 397 aangereden door de bestuurder van een rode bromfiets Zij kreeg als gevolg hiervan een heupfractuur en is opgenomen in het St Antoniusziekenhuis De bromfietser die iemand op de duo vervoerde was bij het passeren van de wielrijdster in aanraking ge komen met haar stuur De laatste viel daardoor en kwam vlak voor de bromfiets terecht van de 18-jarige F E Deze kon haar niet meer ont wijken reed over de fiets heen en botste vervolgens tegen een paal De bromfiets werd vernield De bromfietser met duopassagier is doorgereden zonder ook maar even te hebben gestopt Ook hem zou de verkeerspolitie graag spreken LAAGSTE INSCHRIJVING De Aannemings - en handelmaat schappij Jac G van Oord N.V Weg van Rhijnauwen 12 te Utrecht was de laagste inschrijfster biJ een aan besteding van de rijkswaterstaat te Middelburg De aanbesteding had betreldting op het verruimen van het kanaal Terneuzen-Gent tussen Sluiskil en de Belgische grens Het Utrechtse be.drijf schreef in voor een bedrag van ƒ 34.834.000 leurd Pas op de zondagavond was hii er in de patates-friteszaak in ge slaagd de bromfiets te verkopen Hij had zich gelegitimeerd en de eigenaar van de zaak die de brom fiets kocht was ervan overtuigd ge weest dat alles in de haak was Hij wist toen niet dat het monsterboekje dat V hem had laten zien vals was Dat kwam pas uit toen de Ita liaan de politie had geroepen De patates-friteszaakeigenaar vertelde van wie hij de brommer had ge kocht en toen kwam ook het mon sterboekje ter sprake ' Toevallig waren er bij de verkoop door V getuigen geweest die wis ten waar V woonde Daardoor kon de politie V woensdag aanhouden Eerst ontkende hij hardnekkig de bromfiets te hebben gestolen later heeft hiJ het feit toch toegegeven De Italiaan kon zijn eigendom te rugkrijgen tegen betaling van ƒ 100 Hij op zijn beurt kan nu tegen V een civiele vordering instellen en zo proberen de ƒ 100 te innen Cornelia A Th v d Lustgraaf Gehuwd H J van Woerden en G A van Pijkeren Rijswijk ZH Tollensstraat 4 P Jongeneel en A G de Heus Benschop Boveneind 146 J C Boele en W Doornenbal Spinozaweg 59 H C van Ziel en G W Jansen Loenen Rijksstr.weg 33 E P Sival en P Stoker J Zie voor stadsnieuws ook pagina 7 en 20 E A Caris Verl landstr 45 en J Hoogr.weg 123 Overleden Arie v d Vlist geh m D Fijn 65 j Celebesstr 30 Gijsbert Meijers geh m A B v Doorn 76 j Leersum Niéuwe steeg 21 Jeanne A Groothuijzen wed V H Boetier 87 j Linnaeus laan 81 Johannes Serton geh m J V Zoest 38 j Tolsteegplantsoen 27 1 Hendrik F van Ingen geh m J Engelenburg 80 j Amerongen HoUeweg 9 Adrianus H Nieman geh m A J Vierbergen 74 j L Hagelstr 68 Anna M van Alphen ongeh 79 j Fred Hendrikstraat 73 bis Jan Thijssen geh m M H P J Groot 51 j Woonboot Vecht dijk t.o 142 Johanna Rolink wed V J de Vries 65 j ' s-Gravenhage C.B.R Virginie V C Swijgman 73 j Nansenlaan 228 Ernstig gewond Schilder valt van steiger Bij het in aanbouw zijnde gebouw voor de Onderlinge Pharmaceuti sche Groothandel aan de Europa laan te Utrecht heeft zich woen.s dagmiddag tegen kwart over vtJf een ongeluk voorgedaan waarbij de 32 jarige schilder J C van den Ak ker uit de Herman Elconiusstraat ernstig werd gewond Met een wervelfractuur is hij naar het Academisch Ziekenhuis ver voerd De heer Van den Akker was op een zogenaamde rijdende steiger op 3 % meter hoogte aan het werk ge weest Toen hii een been buiten de steiger hield en met het andere op een buis van de steiger leunde is de steiger in beweging gekomen De schilder heeft daardoor zijn evenwicht verloren ¦ AGEmY ^ DONDERUAG LUTHERSE KERK Hamburgerstraat 19 21 uur Herdenkingstentoonstelling 350 jarig bestaan der Evangellsch Lutherse gemeente JANSKERKHOF 19-23 uur Perzische markt ten bate van de actie vooi Dousadj PRINSENHOF Eljkmanlaan 431 19-22 uur Bazaar ten bate van het VJijk gebouw GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 19.30 uur Ned Chr Bond van Overheidspersoneel algemene leden vergadering GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 19.30 uur Clubavond schaaliclub Utrecht DOMTOREN 19.30 Uur Meililok]es carillonconcert door Chris Bos STADSSCHOUWBURG 20 uur Beslo ten voorstelling door de Utrechtse Toneelvereniging De Rederijkers Mo lière Zomeridylle TIVOLl 20.15 uur IJSO lenteconcert o.l.v Paul Hupperts solist Herman Krebbers viool PERSEPOLIS Werfkelder Oude Gracht 205 20 uur Jazzconcert SINJO CENTRUM Nieuwe Gracht 50 20 uur Instuif UNIVERSITEITSHUIS Lepelenburg 20 uur Spaanse vereniging spreker mr w p Heere STUDIO 21.15 uur U.S Filmliga The general van Buster Keaton DOMKERK 20 uur Vereniging van En gels studerenden Albion Johan Spelde Religieuze muziek van William Byrd B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 uur BB-lo kaal Oude Gracht 290 - Cursus EHIO gew help gel plichtnoodw Wijkpost G Vakoefening vakken IV en V Kantine Reinigingsdienst Vaalt elem cursus redding-ordonnansen Brandweerpost Groeiieweg Rljvaar digheidsproef brandweer piichtnoodw BB lokaal Vaaltr Herhallngoefenlng redders ploeg 7 en 8 Wijkpost S Oefening noodw wijk S R.M Landbouwschool Oppenhelm plein 19.45 uur Herhaling E.H I.O Advertentie CORSEÏSPECIAALZAKEI » ^^ VISMARKT IS NACHTEGAALSTRAAT 7 » VRIJDAG JANSKERKHOF 13-23 uur Perzische markt ten bate van de actie Dousadj LUTHERSE KERK Hamburgerstraat 15 17 en 19-21 uur Herdenkingsten toonstelling t.g.v het 350-jarlg bestaan der Evangelisch-Lutherse gemeente PRINSENHOF Eljkmanlaan 431 15-17.30 en 19-22 uur Bazar ten bate van het Wljkgebouw HOTEL THALIA Stationsstraat 19.30 uur Ruilbeurs De Verzamelaar HET GROENE KRUISGEBOUW Zuilen Straat 19.30 uur Clubavond Utrechtse schaakclub De Dom STADSSCHOUWBURG 20 uur Toneel groep Centrum Nathan der Weise Na afloop huldiging van schouwburg directeur H R Faber t.g.v 25-.1arig ju bileum TERREIN aan de weg der Verenigde Naties 20 uur Voorstelling circus Sarrasani GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 20 uur Algemene ledenvergadering Ned Chr Beambtenbond de heer P M de Wit Typische aspecten bij het ontslagrecht RECITAL Mariaplaats 3 19.30 uur Le zing door Otto Stam over vioolbouw WIJKGEBOUW MARIENDAAL Prins Bernhardlaan 2 20 uur Ned Chr Vrouwen Bond ledenvergadering dr C Gilhuis Gedachten over de ouder wordende mens GEBOUW VOOR K EN W 20 u Jazz concert ten bate van de actie voor Dousadj DOMHOTEL 20 uur Jaarvergaderinc van de Vereniging Protestants Neriei land lezing door ds M V J de Craene uit Baarland ENGELSE KERK Van Hogendorple "' 21.30 uur Avondgebed B B - ACTIVITEITEN 19.30 UUr Vlvk post A Cursus redders Bedriifs/eif bescherming BB-Iokaal Vaalt HerhalingsoefeniiK redders pi 9 en 10 plichtnoodw Brandweerpost Groeneweg Herha lingsoefening peloton VI plichtnoodw 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG 18 MEI 1963 Nieuw controlestelsel in Oost-Duitsland Het bestuur van de communisti sche partij in Oost-Duitsland heeft besloten het toezicht op de uitvoe ring van het economisch plan in han den van een orgaan te leggen in spectie van arbeiders en boeren ge naamd Aldus meldde woensdag het partijblad Neues Deutschland De centrale controlecommissie is ontbonden De voorzitter van dat or gaan Jendretzky is als zodanig en ook als minister afgetreden Hij krijgt ander belangrijk werk Tot voorzitter van de nieuwe inspectie in de rang van minister is benoemd Heinz Matthes De boeren - en arbeiders-inspec teurs zullen grotendeels ' onafhanke lijk optreden De verantwoordelijk heid van de fabrieksdirecteuren blijft even groot De inspecteurs krijgen grote be voegdheid Zo kunnen zij schriftelij ke verklaringen over het werk eisen Zij krijgen het recht boeten op te leggen voor slecht werk en kunnen het ontslag van de verantwoordelij ken eisen Advertentie ¦^ /• ^ l I mmm I I I MMM I i 1 Zeg jongelui mmm mmm schuif eens op ^ FELIX is niet Maalleen voor jullie maar ook voor mij I 1 J ^ J >^^^ en voor de hond is er BONZO FELIX geviiainineefli vlees of vis door de lekkere % harde brokjes -?^ worden de poezetariden sterk 69 Straf tegen de Baarnse hoofdagent ingetrokken De Boerenpartij is bij de Kamer verkiezingen verrassend voor de dag gekomen Rond middernacht maakte de partij van de heer H Koekoek kans op drie zetels in de Tweede Kamer De heer Koekoek links breed lachend in gesprek met partijgenoot E J Harmsen in Hotel Suisse in Amsterdam waar hij de gang uon zaken met span ning volgde G,A.T.T.-conferentie vandaag geopend Van onze correspondent BAARN — De Baarnse hoofd agent W Pen heeft gisteren een be sluit van burgemeester mr F J van Beeck Calkoen uitgereikt gekregen waaruit blijkt dat de hem bij besluit van 18 maart jl opgelegde straf twee uur extra dienst per dag over een periode van tien dagen is inge trokken De burgemeester heeft de overtui ging gekregen dat er ten aanzien van genoemde politieman geen grond aanwezig is de — nóg niet ten uit voer gebrachte — straf te handha ven Deze straf was hoofdagent Pen op gelegd omdat men hem verantwoor delijk had gesteld voor de ontvluch - ting van een Oostenrijker die ' bij Paleis Soestdljk door de Koninklijke Marechaussee aan de Baarnse ge meentepolitie was overgedragen en die kans zag uit de agentenwacht weg te lopen Dit gebeurde op zon dagavond 27 januari De strafoplegging had tot ge volg dat agent Pen deze zaak aanhangig maakte bij het Amb tenarengerecht in Utrecht Ver wac*ht wordt dat deze zaak in augustus behandeld zal warden Uit hetzelfde politiebureau is des tijds ook Bpudewijn H een der ver veroordeelden in de Baarnse moord zaak op spectaculaire wijze ont vlucht De gemeenteraad van Baam heeft omangs een krediet goedgekeurd waardoor een aantal speciale bewa kingsvoorzieningen voor het bureau getroffen kan worden Enkele Oostduitse journalisten weer vrijgelaten Vier Oostberlijnse journalisten die dinsdag in West-Berlijn onder ver denking van spionage ^ werden aan gehouden zijn woensdagnacht weer vrijgelaten nadat zij door de politie verhoord waren Zoals gemeld heeft de politie in geheel West-Duitsland dinsdag twaalf Oostduitse journalis ten aangehouden en op hun kantoren veel communistische propaganda in beslag genomen Diefstal tientje kost zes weken Van onze correspondent DEN.HAAG — Een smikkende pon tonnier K W 21 uit Haarlem mermeer kon gistermorgen bij de krijgsraad te velde west slechts harder huilen toen hij de eis van de auditeiir-miliitalr hoorde drie maan den gevangenisstraf voor de diefstal van een tientje f Zelfs zijn verdediger en compag niescommandant schrok van die eis.Deze zei de man heeft het in eenvlaag van onnadenkendheid gedaan.Hij bekende bij navraag direct enbood zijn verontschuldigingen aan.Clementie heren / De pontonnier Tsreeg zes weken gevangenisstraf én drie maanden plaatsing in'een strafklasse Prinses Paola had aanrijding Prinses Paola echtgenote van de Belgische prins Albert is bij een auto-ongeluk licht gewond De schoonzuster van de Belgische ko ning was met haar auto die door een chauffeur werd bestuurd op weg van Parijs naar Brussel Zij bleek een lichte verwonding aan haar gelaat en een zenuwschok te hebben Prins Albert bracht haar later van het ziekenhuis in Mau Ijeuge naar huis :¦^>yJMc•^«¦>»c•»^»u^¦>.^v ^¦>:'¦¦¦>-¦¦^ LEXINGTON Cl GAR ETTES AMERICA'S BESTTOBACCOS Van onze speciale verslaggever vyftig landen nemen deel aan de ministersconferentie van de GATT en nog eens twintig hebben waar nemers gezonden De meeste dele gaties tellen tien leden Het be hoeft dus geen verwondering te wekljen dat het witte volkenbonds paleis weer eens gonst van de be drijvigheid en dat de hotels in Ge neve geen kamer meer vry hebben Ons land wordt vertegenwoordigd door dr W H van den Berghe staatssecretaris voor financiën Vandaag om elf uur is de zitting officieel geopend en is het Zwitser se lid van de federale raad Hans Schaffner tot president gekozen Daarna heeft men de agenda vast gesteld die drie punten omvat a Maatregelen voor het uitbrei den van de handel van de zogenaam de ontwikkelingslanden b Maatregelen voor verlagingvan tarieven of opheffing daarvanevenals het beperken c.q opheffenvan andere handelsbelemmeringen c Maatregelen tot het openstel len van de wereldmarkt voor land bouwprodukten en voor andereeerste levensbehoeften Speciaal instrument Sinds 1958 heeft de GATT een spe ciaal instrument voor punt a het zogenaamde comité III Bij de vijf Onrust in Syrié houdt aan Radio-Cairo heeft woensdag berich ten uit Damascus omgeroepen vol gens welke de Syrische militairen de toestand in de Zuidsyrische stad De raa waar betogingen worden gehou den niet meer meester zijn Dinsdag meldde radio Cairo dat betogers een aantal regeringsgebouwen in deze slad hadden bezet Volgens radio-Cairo wordt er ook betoogd in de Noordsyrische stad Aleppo en in verschillende andere de len van het land ondanks de maat regelen die de Syrische autoriteiten hebben genomen om de toenemende opwinding onder het volk te beteu gelen Radio Cairo meldde verder dat in Aleppo een uitgaansverbod is afge kondigd Het gezaghebbende Egyptische blad Al Ahram meldt vandaag dat de Baath~partü in Syrië werkt - aan een plan voor een unie met Irak waar dezelfde beweging aan de macht is De twee partyen zouden vervolgens ook streven naar een samengaan met rechtse groeperin gen die tegen de politiek van Egypte zyn gekant Premier Bitar van Syrië heeft daarentegen verklaard dat zijn vpgering elke gelegenheid zal aan grijpen om de meningsversc'hilleti met Egypte te verkleinen Gouden gedenkpenning 150 jaar koninkrijk Ter gelegenheid van de herden Jfing 150 jaar koninkrijk heeft de Rijksmunt in Utrecht een gouden P"nning naar het ontwerp van de Amsterdamse kunstenaar Geurt Brinkgreve geslagen Op de voor zijde draagt de penning de beelte nis van koningin Juliana en koning Willem I op de keerzüde het Ne dtrlandse wapen en het devies je niaintlendrai " Marilou en ik hebben ruzie ge weer goedgemaakt " Marilou *^ en het vorige ministersconferenties de laatste is in november 1961 geweest werd reeds in een soort actie pro gramma voor de ontwikkelingslan den voorzien dat is nu nog verder uitgewerkt Het voorziet in zeven punten waarbij onder andere het niet meer nemen van maatregelen die nieuwe handelsbelemmeringen ten gevolge zouden hebben Bevordering van de export van dde ontwikkelingslanden bevordering van vrtje invoer van tropische pro dukten in de industrie landen re ductie van 50 pet op goederen en halffabrikaten welke van belang zijn voor de ontwikkelingslanden Ook wil het comité Hl voorstel len doen volgens welke ' n meer per manent lichaam zou worden gescha pen om de handelsproblemen van de ontwikkelingslanden te onderzoe ken en uit de weg te uimen Trekvogelroute tussen West-Duitsland en Scandinavië geopend Van een speciale verslaggever LUBECK — Duitsers en Denen verwachten veel van de Trekvogelroute de nieuwe verbindinff via weg en pail tussen Duitsland ' en Denemar ken die gisteren door de Deense koning en de Duitse bondspresident Lübke is ge opend In beide richtingen kan men met ingang van de zomerdienst op 26 miei vla Hamburg Liibeck Grossen brode naar Scandinavië rijden Men zal daarby de stijlvolle briig over het Fehmamsont passeren en in Puttgarden verdwijnen in de rui meoi van een van de drie comfor tabele veerboten die de verbinding met het Deense Boedby op Laaland onderhouden Van Boedby leidt een nieuwe spoorlijn naar Nykoebing op Falster Gisteren heeft men ons de nieuwe rail - en veerverbinding laten zien Met een uit Rheingold-materieel sa mengestelde trein hebben de Deutsche Bundesbahn en de Deen se spoorwegen een gezelschap van ruim 300 genodigden de rit Ham bourg-Nykoebing v.v laten maken met ' t kennelijke doel allen te over tuigen van de voordelen van deze snelle noord zuidverbinding Men kan inderdaad niet ontkenoen dat de tocht vele voordelen heeft bo ven de oude verbinding via Gros senbrode-Gedser maar de nade len zijn er ook Ondanks een aanmerkelijke route verkorting zijn namelijk de prijzen voor het vervoer van personen en auto's nagenoeg gelijk aan die wel ke eertijds golden voor de oudere langere verbinding De investerin gen van Deense en Duitse zijde in dit nieuwe traject zijn namelijk zo enorm geweest het hele project kostte 220 miljoen mark dat de reizigers aan dit project — zacht gezegd — zullen moeten meebeta len via een hoge prijs voor het trein bootkaartje Kapers Er zijn — en dat valt dus aller minst te verwonderen — kapers op de kust De Oostduitsers exploite ren nog steeds de veerdienst Ged ser-Warnemünde en Trelleborg Warnemünde en de Noren hebben stoute plannen Op 1 juni gaat de Noorse maatschappij Moltzau een veerdienst tussen Travemünde bij Li'-beck in West Duitsland en Gedser openen Bovendien is er nog een Zweedse dienst Trelleborg Trave-miinde Automobilisten die van de ze overzetgelegenheden gebruikma - Late tulpen in bloei In de bollenstreek zijn nu de late tulpen in bloei gekomen Grote vel den met felgekleurde Darwintulpen en andere late rassen vormen een kleurenpalet dat zeer veel bezoe kers trekt Vooral wanneer men gebruik maakt van de binnenwegen heeft men een uniek uitzicht op de bloeiende vel den Op de Keukenhof heeft de bloei zijn hoogtepunt bereikt Men vindt er nog narcissen in bloei naast de pas telkleurige hyacinten en verd_er duizenden tulpen Ook in de zg „ koude kas " bloeien nu honderden tulpenvariëteiten die daar een uit zonderlijke grootte bereiken Opnieuw tyfus in Zwitserland In Zwitserland zijn woensdag vier nieuwe gevallen van tyfus ontdekt waarvan drie in het district Arles heim in het kanton Bazel Het vierde slachtoffer betreft een Oostenrijkse hotelemployé in Locarpo die enige tijd geleden tyfus in Zermatt had op gelopen en later als genezen uit het ziekenhuis was ontslagen maar nu opnieuw de ziekte heeft gekregen Egyptisch dorp in brand 17 doden Bij een brand die gisteravond in het Egyptische dorp Abyadeya uit brak zijn zeventien mensen omge komen en honderdvijftig gewond Honderden woningen werden in de as gelegd aldus een bericht van het persbureau voor ' t Midden-Oosten De 52-jarige havenarbeider P de Werk bijgenaamd ' Bolle Piet ' is dinsdag in een Amsterdamsch zie kenhuis overleden nadat hij op 9 mei in het Binnengasthuis was op genomen omdat hü de vorige nacht in een café in ' donker Amsterdam ' een messteek had opgelopen De politie van het bureau War moesstraat heeft van de broer van het slachtoffer moeten vernemen dat een messteek waarschijnlijk de doodsoorzaak is geweest Tijdens de televisie-uitzending van de wedstrijd Benfica - Feyenoord kreeg de Amsterdamse havenarbei der onenigheid met zijn echtgenote De vrouw verliet hierop de woning in de Sintjansstraat Om 23.30 uur is De W waarschijnlijk naar een café gegaan op de Nieuwmarkt Zeedijk of omgeving Daar zou hij door een onbekende met een mes in de buik zijn gesto ken Het slachtoffer is toen thuis op bed gaan liggen Op 9 mei om 1.15 uur heeft hij zich per taxi naar het Binnengasthuis laten brengen De vrouw die bij haar moeder verbleef werd toen gewaarschuwd dat haar man ernstig ziek was Toen De W was overleden heeft een broer van het slachtoffer aan gifte bij de politie gedaan die di rect een diepgaand onderzoek heeft ingesteld Commissaris Groeneveld noemt het verwonderlijk dat niemand de politie eerder heeft gewaarschuwd terwijl tooh alle familieleden van De W regelmatig in hét ziekenhuis kwamen Ik heb nog geen contact gehad met het ziekenhuis om te vra - Minister overweegt minimumsnelheid op autosnelwegen Minister Korthals is van mening dat het zeker in hei belang van de verkeersveiligheid zou zijn indien de grote marge welke zich voor doet tussen de hoogste en laagste snelheden van de voertuigen op autosnelwegen verkleind zou kun nen worden Op deze soort wegen zijn het veelal de te langzame rijders die door dat zij telkens aanleiding geven ' tot inhaalmanoeuvres ertoe bijdragen dat een vaak zeer onrustig ver keersbeeld onstaat Het vaststellen van een minimum snelheid op de autosnelwegen acht hij in dit verband dan ook zeker het overwegen waard De vraag is evenwel wat als minimumsnelheid zal moeten gelden zonder dat bijv het zware vrachtverkeer in moei lijkheden zal worden gebracht In ieder geval zullen de auto's die op de snelwegen rijden tenminste 40 km moeten kunnen bereiken Prof » Martelli beschuldigd van spionage Van onze correspondent LQNDEN — Woensdag zijn in Engeland bijzonderheden onthuld over een nieuw spio nage-schandaal waarbij de on langs gearresteerde 39-jarige in Italië geboren atoomfysicus Guiseppe Martelli die door Euratoom in Engeland was ge detacheerd is betrokken Hij werd gisteren in Southend waar hij onlangs na zijn terugkeer van het vasteland verdacht van spionage gearresteerd werd door de openbare aanklager in staat van beschuldiging gesteld Deze onthulde dat er bij huiszoe king verschillende voorwerpen wa ren gevonden welke een voor de ver dachte bezwarend karakter dragen Zo werden in de hakken van een paar schoenen geheime vakjes ter opber ging van s.pionage-materiaIen ont dekt In een sigarettenkoker werd eencijfercode gevonden Een zakagendabevatte een schets van een parkje in Wimbledon De openbare aanklagerzei dat het bekend is dat de Rus sische geheime dienst kleine parkenen plantsoenen als ontmoetingsplaatsgebruikt ^ Namen van ontmoetingsplaatsen waren aangegeven op een manier dat personen die elkaar niet kenden met elkaar in contact konden komen Zij moesten zoals uit de aantekening in de agenda bleek ter herkenning een bepaald merk sigaretten bij zich heb ben Sateliietenconferentie Het Britse ministerie van buiten landse zaken heeft gisteren bekend gemaakt dat Groot-Britannië en Frankrijk zeventien andere Europese landen hebben uitgenodigd tof deel ^ neming aan een conferentie waarop zal worden gesproken over Europese samenwerking bij het onderhouden van verbindingen via satellieten De conferentie zal twintig dezer in Pa rijs beginnen en midden juli in Lon den worden voortgezet gen waarom men ons niet heeft ge tipt " Volgens dr Godfried de genees - heer directeur moet iedereen zich kunnen laten behandelen in een zie kenhuis zonder de vrees te hebben dat hierdoor het lijden bekend wordt Die vrees mag niemand weerhouden zich te laten behande len Dat is een van de redenen van de invoering van het ambtsgeheim Wij tippen de politie nooit tenzij de patiënt het ons verzoekt In dit ge val wilde men niet dat de politie er in werd gemengd " aldus de genees - heer directeur van het Binnengast huis Inmiddels heeft dr J Zeldenrust sectie verricht Het resultaat ervan is nog niet bekend gemaakt Grafische cao terug naar partijen Zoals was te verwachten heeft het College van Bijksbemiddelaars de grafische cao terug verwezen naar partijen om nieuwe voorstellen in te dienen Het College kon niet akkoord gaan met de vakantie-uit breiding Verrassend is dat het College wel akkoord is gegaan met dé cao-voor stellen voor de Philipshandarbei ders terwijl in de Stichting van de Arbeid hiervoor geen meerderheid was te vinden omdat de landelijke gemiddelde loonstijging met 0.27 procent werd overschreden De cao voor de baksteenindustrie is — gewijzigd na aanmerkingen van de Stichting van de Arbeid — door de looncommissie van de Stich ting goedgekeurd Tegen de voor stellen voor de journalisten-cao blij ven bezwaren bestaan In deze voor stellen zijn opgenomen drie extra vrije dagen en een loonsverhoging van drie procent extra als compen satie voor het ontbreken van de vrtje zaterdag Naar verluidt zou de looncommissie geen bezwaar ma ken tegen de drie procent extra sa laris naast de normale " 2,7 pet maar wel tegen de drie extra vrije dagen Vermiste jongen uit Den Haag Een sinds 7 mei uit Den Haag ver miste jongen de 14-jarige Henk van der Leeuw it woensdagmiddag in Amsterdam aangehouden De jongen liep tussen de ruïnes van het afge brande gebouw van C en A Hij verklaarde al die tijd in parken de nacht te hebben doorgebracht 
4 WOENSDAG 15 MEI 196S UTRECHTSCH NIEUWSBLAD T - op ware grootte afgebeeld Heden 15 mei ging van ons'heen onze lieve moe der groot en overgroot moeder JOHANNA CHRISTOFFELINA ROUKENS weduwe van Hendrik Gerritsen in de ouderdom van 86 jaar Utrecht J Jongbloed J C Jongbloed - Gerritsen Nabiré D Gerritsen Bussum 5 » E Gerritsen - Gierse Glimmen C Gerritsen W Gerritsen - ter Gast Klein - en acliter - kleinkinderen Utreciit 15 mei 1963 Huize „ Henriëtte Swellengrebel", Fockema Andreaelaan 10 De teraardebestelling zal plaats hebben zaterdag 18 mei te 14 uur op de begraafplaats „ Rusthof " te Amersfoort NIEUWE 18x24 pocket-camera maakt kleinbeeldfilms liefst 507o goedkoper De juiste films voor de juistecamera's Alle overal verkrijgbare kleinbeeldfilms zijn geschikt voor de Agfa Parat Maar natuurlijk bereikt U weer de beste resul taten met Agfa Isopan Pat 20 voor zwart/wit 2,60 Agfaeolor CN 14 Pat 20 voor kleuren afdrukken 4,20 Agfaeolor CT 18 Pat 20 voor lileurentlia's 10,80 inch onlw Agfa Parat lis een fonkelnieuwe 18x24 camera waar mee U per film 2 X zoveel foto's maakt Op een normale Pat 20 film maakt U nu 40 opnamen Inderdaad het dubbele Prachtige scherpe beelden in zwart/wit en kleur door speciale lens Agfa Color-Apotar 1:2,8/30 mm De Agfa Parat is mooi klein licht en vlak Ligt prettig in de hand en gaat gemakkelijk in zak en da mestasje En dat kleine wonder in zakformaat is niet eens duur Integendeel Slechts ¥ de beste kijk op foto's o % % s o o s Op 15 mei 1963 is in de ouderdom van 85 ja ren onze lieve Moeder Schoonmoeder en Groot moeder HAKMINA EVERDINA EENINK weduwe van Marcus Sirag Jzn rustig overleden ' s-Gravenhage A J V d Schroeff-Sirag J P V d Schroeff Utrecht J A Koning-Sirag W J Koning Leeuwarden J Sirag L Th Sirag - van Duin en kleinlcinderen Utrecht 1963 Frederik Hendrikstr 92 De crematie is vastgesteld op maandag 20 mei te Velsen na aankomst van trein 11.59 uur halte Driehuis-Zuid Heden ging plotseling van ons heen onze lieve zus ter en schoonzuster ANNA MAKIA VAN ALPHEN in de leeftijd van 79 jaar J L E M Moonen P A Moonen - van Alphen Harderwijk 14 mei 1963 Westeinde 14 Heden overleed na een langdurig zeer moedig gedragen lijden mijn lie ve vriendin FRIDA MARIA WESENHAGEN in de ouderdom van 68 jaar I van Heusden Soestdijk 15 mei 1963 Insp Schreuderlaan 24 De crematie zal plaats hebben te Velsen maan dag 20 mei a.s na aan komst van trein 11.31 uur halte Driehuis Westerveld F H ten Cate ARTS Lamerislaan 11 Tuindorp-Oost AFWEZIG TOT 28 MEI Voor waarneming tel beant woordingsapparaat en raam biljet N.V INGENIEURSBUREAU MABEG UTRECHT Ingevolge het bepaalde in de artikelen 21 en 22 van de statuten worden aandeel houders van bovengenoemde vennootschap uitgenodigd tot het bijwonen van een alge mene vergadering van aan deelhouders op woensdag 5 juni 1963 des voormiddags 11.00 uur ten kantore van de vennootschap te Utrecht Westerstraat 6 8 Aandeelhouders kunnen ten kantore van de vennootschap kennis nemen van de te be handelen onderwerpen en van de ingediende voorstel len Aandeelhouders of hun ge machtigden worden alleen ter vergadering toegelaten op vertoon van hun aandelen of van een bewijs dat zij hun aandelen uiterlijk op 3 juni 1963 ten kantore van de vennootschap hebben ge - deponeerd Utrecht 15 mei 1963 De Directie van de N.V Ingenieursbureau MABEG Uw Tctac ^ KIP % t klaar bij [ óó&nbsrg Ubdt vq fcomeo TcL lOStft ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦^ Treffende voordelen [ door netto-prijzen I Literblik PERZIKEN 1.09 79 I 500 gr echte CHOC.HAGEL 99 " Literblik DOPERWTEN fijn 200 gr JAMAICA RUMBONEN 65 Flitssnelle reactie hoog mcassenngsyermogen Volvo De Zweden bouwden een prachtige wagen voor U Eèn auto met kampioenenkwali teiten FKtssnellereactie bgvporbeeld als een vliegende vuist schiet hij anderen voorbij Hoog incasseringsvermogen bijvoorbeeld met zijn 7 laklagen met zijn stalen body uit één stuk kèn hij tegen een stootje En kan hij ook tegen buitenstaan nachtenlang Een kampioen Voor f 9250 - al • Feilloos gendsloos.r^den door soUde motorconstructieenSxgelagerde krukas • korte draai Citkel - minder dan 10 meter ¦ • kaarsrecht remspoor • altijd startklaar met 12-volts electrise fte installatie • voorzien van de allerbeste veiligheidsriemen maat 10 vanaf 59.75 Jongelui die aan het vlotte - sportieve dan wel oon het karok teristiek-eenvoudige de voorkeur geven geven ook de voorkeur aan Gebr Broekmon L Elisobethstraat 20 hoek K Elisabéfhstraat);Amsterdamsestraatweg 196 UTRECHT J W J de Laive chirurg Wilhelminapark 6 vraagt medisch secretaresse Typen vereist steno gewenst Alléén s^chriftelijke sollicithtie JVOi:."vo wordt vertegenwoordigd door CAHWE KOFFIE 1.48 1.22 2e pak halve prijs Grote EIERCAKE 79 Groot pak CREAM CRACKERS 49 Zware ONTBIJTKOEK 39 10 van Nelle's THEEBUILTJES 39 Blikje POEDERKOFFIE 1.19 Grote fles zuiver SINAASAPPELSAP 1.29 Liter import VERMOUTH 2.79 Grote fles import APPELSAP 79 4 pakken MARGARINE 95 1 e soort AARDBEIENJAM 79 150 gr fijne GELDERSE SNIJWORST 49 150 gram ACHTERHAM 79 150 gram MAGER ROLSPEK 59 Pot PINDAKAAS 55 Grote pot ZOETZUUR 49 BRAADKUIKENS per stuk 2.95 Diepvries KABELJAUW van 140 voor 99 Groot pak FRANSE TOAST 49 ¦ MARGARINE IN BLIK 1.19 ¦ 250 gr import ENGELSE DROP 59 B 200 gram CHOCOLAATJES l.CO S ANTH^DERV ZÉLFBEDIENINGSBEDRIJVEN DAMSTRAAT - GOEDESTRAAT IMPORTRfCE NIHAM N.V • KONINGINNEGRACHT 10-11 TEL 076 182056 - DEN HAA6 SglPIVjisj^Jili ^ BURG lianaiHu «¦¦¦¦¦¦¦ I STADlIli - r dinsdag 21 woensdag 22 donderdag 23 mei — 8 uur Annelies Bouma — Nelly Frijda — Jenny Arean — Jacco van Renesse Henk Elsink — René Frank — Muzikale leiding Ru van Veen PRIJZEN ƒ 3,50 t/m ƒ 7,50 Kaartverkoop en plaatsbespreking als gewoonlijk Coupons geldig met bijbetaling DE BILT Utrecht Gebr Buitenweg N.V Utrechtseweg 420 Tel 030-61744 ZEIST Garage Roos Ie Hogeweg 27H Tel 03404 - 4501 ' GROTE OPENBARE VERKOPING WONINGINRICHTING Ten overstaan van deurwaarder Fr Kruythof zul len alle aanwezige goederen van de toonkamers van Woninginrichting „ Ons Huis " aan de Rozen straat 3 boven Heisen's Haardenhuis en t.o de achterzijde van Fa Berclouw wegens reorganisa tie van het bedrijf PUBLIEK WORDEN VEK KOCHTopa.s ZATERDAG 18 MEI aanvang 10 uur o.a komen onder de hamer Ie slaapbankstellen salongarnlturen aparte clubs eethoeken eetkamerameublementen BERGMEUBELEN bureautjes stoelen tatels dressoirs wandmeubelen slaapkamers in ver schillende houtsoorten èn stijlen 2e party gordijnstoffen vitrage dekens matras sen 3e collectie karpetten voor salon en huiskamer Ca 1000 METER VAST TAPIJT in verschil lende breedten van Ie kwaliteit en in alle dessins lopers voor trap en gang wordt alles per meter verkocht ^ 4e lampen kronen klokken en pendules 5e stotfeerdersmaterialen meubelmak«rswerk tuigen vrachtauto enz KIJKDAG morgen vrijdag 17 mei van 10—18 uur Veilingdirectie A John Olthoff Zadelstraat 4 telefoon 13767 J A van Moerkerken Hilversum De toonkamers zijn tel aangesloten onder no 27812 
CTRECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG 16 MEI 198S Joop van Zon met Studenten Concert HET MOGEN dan voor sommige partijen geen al te beste ver kiezingen zijn geweest voor de televisiekijkers waren dit de beste verkiezingen tot nu toe Het belangrijkste winstpunt was dat het commentaar nu gegeven werd door Philippe la Chapelle jr die dat rustig bedaagd zelfs deed in welgekozen bewoordingen zonder Iets te laten blijken van voorkeuren of afkeuren Een grote vooruitgang vergeleken met vorige keren toen het commentaar dat de geprojecteerde uitslagen begeleidde ver onder de maat bleef De percentagelijsten waren rekening gehouden met de grote waslijst van de partijen ook redelijk duidelijk te lezen In 1933 dongen zelfs 54 partijen mee zodat het maar goed was dat er toen nog geen televisie bestond Er was ook duidelijk meer werk gemaakt van de variatie Afge zien van de gebruikelijke Amerikaanse amusements-filmpjes werd binnen het raam van de verkiezingen in een logisch ritme over geschakeld naar Amsterdam waardoor deze of gene belangheb bende meestal omstuwd door partijgenoten die net iets te hard lachten of applaudisseerden commentaar werd gegeven op de binnendruppelende uitslagen De premier was daarbij minis ter Luns fractieleider De Kort — die een geslaagd grapje over de KVP vooruitgang in Rotter dam die te danken zou zijn aan Benfica-Feijenoord interventie Luns inzake tv-uitzending niet begreep — de heren Suurhoff en Mansholt de dames Van Someren-Downer en ' WJjsmuller minister Beerman staatssecretaris Scholten prof Oud de heer Lankhorst ja zelfs de heer ' Wolff van de CPN die niet ten onrechte op de merkwaardige gang van zaken wees dat hij wel op de televisie mocht « u de stembussen gesloten waren maar daarvoor van het scherm geweerd was Grote afwezige tot twaalf uur was boer Koekoek hoewel hij blijkens een uitlating al voor elven aanwezig was in gezelschap van Arie Kleywegt die met vier deskundige journalisten prognoses opstelde en weer verbeterde Geen van die prognoses benaderde overigens de einduitslag OM precies 12.07 uur kwam als axtra attractie de Amerikaanse uitzending via de satelliet Felay binnen naar aanleiding van de ruimtevlucht van Cooper De beeldkwaliteit was heel bevredi gend het Nederlandse commentaar alleen dekte niet steeds de feiten Nadat de einduitslag was doorgekomen gingen we ten slotte in een rumoerige omgeving veroorzaakt door een in cania vals-stemming verkerende KVP-zaal die blijkbaar niet in toom te houden was nog te rade bij de voorzitters of hun plaats vervangers van de belangrijkste partijen Daarbij waren ook de hertn Koekoek en Wolff De vragen die hun gesteld werden klonken adequaat maar gingen niet al te diep De mening bijvoorbeeld van minister Toxopeus dat het geringe succes van de Liberale Staatspartij bewees dat de VVD geen rechtse maar een progressieve partij is zou gemakkelijk de vraag hebben kunnen oproepen of dat wan succes van de Liberale Staatspartij niet evenzeer kon bewijzen dat de rechtse liberale kiezers uiterst tevreden zijn over een eventuele rechtse koers van de VVD en geen behoefte hebben aan een nog rechtsere liberale partij ELISABETH EYBERS voornaam dichteres Das Junge Theater ^ Qottes Utopia ^ Zundert gaat Van Gogh herdenken in 1964 Gaug[uins zoon exposeert en verkoopt RITA EN HAAR FAMILIE We moeten toch wat terughebben Toor de bloemen die ze opge geten heeft Goed spel van L A Hoedemaker Nadat de dirigent Joop van Zon 29 enige weken geleden in New York de derde prijs van het Di mitri Mitropoulos dirigentencon cours had verworven gaf zitn op treden gisteravond op het feeste lijk concert van het TJtrechtsch Studenten Concert in Tivoli een extra aanzien Het muziekgezel schap van het Utrechtsch Studen ten Corps dat in zijn 140-Jarig be staan beroemdheden als Franz Liszt en Clara Schumann naar de universiteitsstad haalde zal het nog nimmer hebben beleefd dat een eigen dirigent ineens in de wereldpubliciteit werd geplaatst door het verwerven van een der gelijke dirigeerprgs Als Joop van Zon die tot op he den zijn voornaamste dirigeertaak heeft in het leiden van het orkest van ' t Amsterdams Conservatorium het komende seizoen reeds voor het Concertgebouworkest is ge ^ vraagd dan is het terecht dat Utrechtsch Studenten Concert zich gisteravond bar trots gevoelde en dit wilde weten ook De dirigent heeft daarvan ge profiteerd door keihard met zijn musici te werken hij kon deze dan ook menigmaal boven het amateurisme uit tillen Hij nam de tempi zoals met de Strauss wer-ken aan het eind van het concert vitaal en uiterst voortvarend Maar ons muzikaal oor en oog gingen uit naar wat de persoon lijke prestaties waren van dirigent Van Zon Het programma was op zichzelf niet buitennissig maar met Mozarts pianoconcert in c.kl.t Advertentie niemand de deur uit zonder een brlnta Ontbïjt R.k Vrouwenbond in het goud Op 28 mei herdenkt de Unie van Nederlandse Katholieke Vrouwenbe wegingen dat 60 jaar geleden de r.-k vrouwenbond in Nederland werd op gericht Het kleine groepje vrouwen van 1913 is thans uitgegroeid tot een beweging van ruim 150.000 leden die behoren tot de Katholieke Ar beidersvrouwen Beweging KAB de Katholieke Nederlandse Boerin nenbond en het Landelijk Katholiek Vrouwengilde Eigenlijke jubilaresse is echter het Katholiek Vrouwengilde dat is voort gekomen uit de ¦ voormalige r.-k vrouwenbond Bij de officiële viering op 28 mei in Esplanade te Utrecht zal aan dr Bar directeur van de St.-Maartenskliniek een geldbedrag voorlopig resultaat van de in maart gestarte actie worden overhandigd Kardinaal Afrink hoopt namens het Nederlands ppiscopaat aanwezig te zijn Kunst in ' t kort • De traditie van openluchtop voeringen in de Betuwe zal dit jaar worden voortgezet met een festivi teit in Beusichem Op de historische paardenmarkt wordt in het kader der feestelijke herdenking ' 150-jaar Koninkrijk ' op 23 24 en 26 augustus het spel Bely Vehr van Beusichem ' opgevoerd De tekst is van Th van Westing de regie van Miep de Leeuw — De one-man-show die de Franse zanger Char es Aznavoer in het Am sterdamse Concertgebouw zondag avond 19 mei zou geven is door om standigheden verplaatst naar zater dagnacht 18 mei 24.00 uyr Op Hemelvaartsdag zal de her stelde Anneke Grönloh samen methaar begeleider Tony Bakkenes enmet Peter Pikos optreden op hetOranjeterrein te Drachten Zij isdaar gast op de jaarlijkse grote mee ting voor drankbestrijding voor devier noordelijke provincies Op uitnodiging van de stichtingRotterdams Philharmonisch Orkestzal het Orchestre Municipal de Strasbourg onder leiding van LouisMartin maandagavond 20 mei eenconcert geven in de Rotterdamseschouwburg Op het programmastaat o.m Signalement van PeterSchat Dit werk is gecomponeerdvoor uitgebreid slagwerk en driecontrabassen GEEN CONCERT VAN HEATH In aanvulling op hetgeen wij deze week berichtten zal Enge lands onderminister Heath vrijdag in Utrecht niet een openbaar or gelconcert geven Zijn bezoek aan öe Domstad is privé evenals zijn bezoek aan een kerk omdat de heer Heath zich voor orgels in teresseert KV 491 had hij Voor zich solist en orkest een zware taak op de hals gehaald Was de opening met de ouverture ' Alceste ' van Gluck voorzichtig en voornamelijk metrisch gedirigeerd Mozart noopte de dirigent Van Zon tot een wel zeer bijzonder voorzichtige begeleiding van de solopianist L A Hoedemaker Wat deze zeer muzikaal gevoelige theo - loog pianist presteerde was uiterst respectabel Hij heeft een gevoelig toucher alhoewel hij vanzelfsjpre kend de nuances daarin mist die we van de ervaren podiumpianis ten kennen maar alle voorbehoud in deze scheen hij af te leggen in de finale waar hij zich onbevan gen liet gaan en zich losmaakte van het materiële partituurbeeld zodat er pure muziek uit zijn in strument — én uit zijn hart — kwam Het was of dirigent Van Zon met zijn bezorgdheid als leider van het ensemble hem wilde behoeden voor een te veel aan Innerlijk spel zoals in het subtiele larghetto Hoedemaker speelde dit zo broos als het hem mogelijk was trachtte dit te paren aan een kristalklin kende toon maar gevoelde te veel het orkest achter zich Mogelijk had de dirigent zijn so list hier grotere vrijheid moeten laten Maar met dit al was de prestatie van pianist Hoedemaker zodanig dat hij terecht alle lof ver dient die het enthousiaste gehoor hem in een langdurig applaus schonk Joop van Zon was daarna het voortreffelijkst in * zijn dirigeren met de weergave van de Maria Theresla-symfonie van Haydn Hier was zijn gebaar vitaal en hier sprankelde de toon van het orkest Bijzonder te waarderen viel dat de dirigent er kennelijk op uit was zijn musici in losse toon te doen musiceren Joop van Zon heeft persoonlijkheid én gebaar als diri gent en deze avond heeft ons hieuwsgierig gestemd hóe hij in de komende winter het Concertge bouworkest zal dirigeren G van R BEELD VAN ZADKINE Van onze correspondent BREDA — De vermaariae beeld houwer Ossip Zadkine is de gast ge weest van borgemeester G J A Manders van Zundert om in aan wezigheid van de Nederlandse Bel gische en Franse pers het een en ander te vertellen over het monu ment dat hü ontworpen heeft ter nagedachtenis aan de schilder Vin cent van Gogh en diens broeder Theo Zundert waar Vincent van Gogh en zfln broer het levenslicht aanschouwden heeft in 1953 de hon derdste geboortedag van de kunste naar gevierd met een grootse her denkingsplechtigheid Wederom zijn er plannen gerezen om de binding die tussen Van Gogh en Zundert be.=!taat door meerdere blijvende herinneringen te geden ken Men is voornemens hiertoe in het voorjaar van 1964 een reeks manifestaties op internationaal ni veau te houden waaraan de meest vooraanstaande kunstenaars hun medewerking zullen verlenen De onthulling van het tweeeneenhalve meter hoge bronzen monument van Zadkine voorstellende de innige verbondenheid tussen • Vincent en Theo zal tot een van de gebeurte nis=;pn behoren De gedachte aan dit nieuwe hulde blijk aan Van Gogh is ontstaan bij gelegenheid van het 225-iarig be staan van het bankiershuis F van Lanschot Deze familie vormt een oud Brabants geslacht waarvan de familienaam reeds in 1320 in Zun dert voorkwam Aan Ossip Zadkine van wie alge - TV-donderdag 7.30 KRO Impressies rond de strijd om de Europacup 8.00 Journaal 8.20 Brandpunt 8.45 Kijk op kunst 9.],'5 Uitkomst toneelspel van Herman Heijermans jr in ' samenwerking met Nieuw Rotterdams ' Toneel 10.35 Epiloog door rector Coppes 10.45 Journaal De Nederlandse kijkertjes hebben woensdagmiddag voor de la,atste maal Mik en Mak op het scherm gezien Voor deze gelegenheid wa ren al heel oude bekenden op be zoek gekomen naast Mik en Mak Pipo Felicio en Mamaloe Holland Festival in Arnhem In het kader van het Holland Festival worden vijf voorstellingen in Arnhem gegeven Achtereenvolgens treden op de toneelgroep Studio uit Amsterdam 18 juni met het stuk Een groot dood^dier van Bert Schierbeek de Nederlandse Toneelmanifestatie 22 juni met het stuk Uitkomst van Heijermans het pantomimetheater Fialko uit Praag 28 juni het Wie ner Burg Theater met Goethes Stella 3 juli en het Joegoslavisch dans theater Kolo uit Belgrado 4 juli meen bekend is dat hij een groot bewonderaar van het werk van Van Gogh is en die reeds meerdere Van Gogh-monumenten vervaardigd heeft werd de opdracht gegeven om een ontwerp uit te werken \ 5 De aanbieding van het rhGmament van Zadkine valt met een andere gebeurtenis samen nl het jumele ren het samengaan van Zundert met Saint Rémy de Provence waar Van Gogh tot een paar maanden voor zijn dood verbleef De burgemeester van deze gemeente heeft aan zijn Zundertse collega een groot blok witte hardsteen uit Saint Rémy toe gezegd dat als voetstuk zal kunnen dienen voor het standbeeld Zodoen de zal Vincents gestalte symbolisch op een dubbele bodem verrijzen Tentoonstelling in Londen De ongeletterde Tahitiaanse zoon van Paul Gaguin heeft de wens van iedere aankomende schilder in vervulling zien gaan een eigen tentoonstelling van zijn werken in een voorname Londense kunsthan del En reeds op de eerste dag van de tentoonstelling zijn vijf van zijn 130 primitieven verkocht voor prijzen van 2500 tot 4500 gulden Dat is niet slecht voor een 64 jarige man die armoede gevange nis ellende en drankzucht heeft gekend en nog geen twee jaar ge leden is begonnen te schilderen De voor zijn werken betaalde prij zen zijn natuurlijk niet te verge lijken met die welke voor werk van zijn vader worden neergeteld Sommige y van diens beroemde Franse post impressionistische doe ken brengen op de schilderijen markt meer dan 350.000 gulden op Emile Gauguin is ' ontdekt ' door mevrouw Josette Giraud uit Parijs N het kader van de jubileumvie ring van het genootschap Neder - land Duitsland heeft gisteravond in de grote zaal van K en W te Utrecht het Hamburgse toneelge zelschap ' Das Junge Theater ' een voorstelling gegeven van Stefan Andres ' drama ' Gottes Utopia ' een bewerking — door de auteur zelf — van zijn novelle „ Wir sind Uto pia " Het „ verhaal " gesitueerd in Spanje ten tijde van de burger oorlog heeft tot kern het conflict tussen de stem van het geweten en het onmenselijke „ bevel van hoger hand " De handeling speelt zich af in een uitgemoord Karmelietenkloos ter waarbinnen één der strijdende partijen de schrijver heeft opzet telijk iedere naam-aanduiding ver meden zich genesteld heeft Over de tweehonderd gevangenen beho rend tot de tegenpartij worden hier door een aanzienlijk kleiner aan tal manschappen bewaakt Als het stuk begint wordt hier juist een nieuwe gevangene bin nengeleid De man noemt zich Pacio Al spoedig ervaart de luite nant Don Pedro ' vorsend naar na dere bijzonderheden dat deze ge vangene een ex-priester is en te vens een gewezen kloosterling die vijftien jaar eerder ditzelfde Kar melietenhuis ontvlucht is daarna zeeman - is geworden en tenslotte bij het uitbreken van de burger oorlog dienst heeft genomen in de armee van de tegenstanders van Don Pedro en de zijnen Op zijn eigen wens wordt de vroe - die heeft medegedeeld dat hij toen zij hem twee jaar geleden in Pa peete ontmoette een bedelaar was aan de voet van een boom leefde en ' s nachts ging slapen op een bank in een hoek van een schuur Zij moedigde hem aan tot schilde ren en hielp hem zelfvertrouwen te krijgen " Voor deze ongeletterde die slechts met moeite zijn naam kon schrijven vertelde zij werd schilderen het middel om zich te uiten om te ontsnappen aan zijn eenzaamheid en tenslotte zijn plaats onder de mensen in te ne men Op de vraag hoe zij het werk van Emile in verhouding tot dat van zijn vader ziet antwoordde madame Giraud De vader is een klassiek schilder de zoon is zuiver ' n instinctief kunstenaar Hij heeft nooit werk van zijn vader gezien alleen maar prentbriefkaarten Volgens mevrouw Giraud heeft Emile het karakter van zijn vader geërfd diens ' liefde voor de een zaamheid voor geweld en opstand Ik hoop dat hij mettertijd evenzeer zal worden erkend als zijn vader ' De schilderijen van Emile ge tuigen van gevoel voor compositie verbeeldingskracht en zin voor kleur Een woordvoerder voor de O'Hara Gallery zei dat zijn tech niek ongeremd en ongekunsteld is en dat zijn doeken doordrenkt zijn met de folklore van Tahiti Bioscoop in Sneek gaat vrijdag dicht Het Amicitiatheater in Sneek zal vanaf vrijdag geen films meer vertonen omdat de gemeenteraad heeft geweigerd een reductie op de vermakelijkheidsbelasting te geven bij vertoning van Neder landse speelfilms en cultureel goedgekeurde hoofdfilms Reden tot verzoek om belasting verlaging was een sterke teruggang van het bioscoopbezoek die'de di rectie toeschrijft aan de opkomst van de televisie Na Lemmer en Grouw is Sneek thans de derde plaats in Friesland waar de filmvoorstellingen worden gestaakt • Paus Joannes heeft mgr dr H Mekkelholt s.c.j op diens verzoek om gezondheidsredenen ontheven van zijn functie als bisschop van Palembang Indonesië Hij heeft hem benoemd tot titulair-bisschop van Dausara Mgr ' J Soudant zijn coad jutor is nu residerend bisschop van Palembang geworden Filmstudiedagen voor studenten In de studentenbioscoop Krite rion te Amsterdam zullen van 13 tot en met 20 september de Inter nationale Filmstudiedagen worden gehouden Aan enige honderden universiteiten en filmscholen zqn uitnodigingen gezonden om films en afgevaardigden te sturen Bq de voorbereidingen voor deze ma nifestatie zijn behalve de alge mene studentenvereniging Am sterdam Asva en de stichting Cinestud ook het Nederlands Film instituut de Nederlandse Studen tenraad en het Internationale bu reau voor culturele studentenacti viteiten betrokken Alle voorstellingen zullen open baar zijn Aangezien de internatio nale filmweek Arnhem deze zomer niet doorgaat zijn de organisatoren van mening dat de studenten nu kunnen trachten daar iets tegen over te stellen Steekproeven heto ben volgens hen reeds aangetoond dat studenten de afgelopen drie jaar zo produktief zijn geweest dat er een overvloed aan films be schikbaar is gekomen Voor de drie jaar geleden gehouden Cinestud 1960 werden door twaalf landen 81 films ingezonden waarvan de helft uit Oost-Europa afkomstig was gere pater opgesloten in de cel die eens de zijne was Don Pedro gefolterd door de herinnering aan de klaarblijkelijk elders op zijn bevel volvoerde moord op elf nonnen — wier zin gende stemmen hem geen rust la ten — heeft angst voor de dood hij weet dat de door te weinigen verdedigde klooserburcht vandaag of morgen de zoveel sterkere „ vij and " in handen al vallen de vij and wiens gierend-ronkende vlieg tuigen ratelende boordwapenen en dreunende bommen al duidelijker hoorbaar worden Vrees voor de dood is echter niet het enige wat Don Pedro beweegt toenadering te zoeken tot deze ex priester Paco ook en misschien nog meer bezwaart hem de op dracht van de hoogste legerleiding om ingeval hij zijn stelling zal moeten ontruimen vooraf alle tweehonderdvijftig gevangenen te laten executeren De gewezen pa ter die als geëxcommuniceerde al leen in uitdrukkelijk omschreven noodgevallen biecht mag horen en absolutie verlenen wijst de officier erop dat de wil van God als Al lerhoogste Superieur boven die van alle menselijke superieuren gaat In zijn verscheurd-zijn door twij fel en niet moedig genoeg om de consequenties van het alleen maar luisteren naar de stem van het ge weten onder ogen te zien zoekt Don Pedro via enige concessies een tussenweg te bewandelen zonder openlijk tegen de militaire kada vergehoorzaamheid aan het „ Be fehl ist Befehl " in te gaan Maar dit geschipper met zijn consciëntie leidt tot niets positiefs en het tra gische einde voltrekt zich in het slotbedrijf onverbiddelijk Slechts vier personen treden in dit spel op de voorgrond afgezien van de stemmen der onzichtbaar blijvende slachtoffers Friedrich Schutter gaf een loffe lijke gaandeweg steeds meer in dringende uitbeelding van Paco de gewezen priester Hans Timr mermann kweet zich met veel toe wijding van de zeer zware rol van de gekwelde Qfficier Don Pedro terwijl voorts met waardering mag worden gewaagd van de tweede plans-figuren de hardvochtige sergeant die Br'uno Vahl-Berg hier op de planken zette en de sappig getekende gemoedelijke soldaat van de wacht Victor Warsitz Onder de ' bekwame regie vanJoachün Hess en in suggestieve de cors van Günter Ulikowski wist devoorstelling het publiek al meer teboeien Een hartelijke bijval vielhaar terecht ten deel J J IeIGENLIJK zijn het toch F N van Wijk Louw en Elisabeth Ey bers geweest die in ons land de be langstelling voor de Zuidafrikaanse poëzie gaande maakten Wat hier voordien werd gelezen van de oude re dichters als Eugene N Marais en Jan F E Celliers van een aan Slauerhoff herinnerend dichter als C Louis Leipoldt en een vernieu wer als Toon van den Heever bleef vrijwel beperkt tot de enkele ge dichten die in Nederlandse bloem lezingen werden opgenomen als re presentanten van de Kaapse poëzie bloei der Nederlandse stamtaal En zelfs dat weinige werd met een ander oog gelezen met een ander oor ge hoord dan verzen ' van eigen bodem ' De taaivereenvoudiging werd voor kinderlijk gehouden de samentrek kingen — soos in plaats van zoals teen in plaats van tegen — golden als dialectische naïveteit het Zuid afrikaans staat voor velen te dicht bij het Nederlands om het te horen als een taal die zich zelfstandig ont wikkeld heeft onder een andere he mel in een ander volksklimaat en temidden van tegenstellingen waar van de actueel-toegespitste rassen discriminatie een onbevangen toe nadering van Nederlandse kant ze ker niet bevordert Had Van Wijk Louw ooit een zo groots poëem kunnen scheppen als Raka indien zijn taaiinstrument hem niet een nog onbespeelde rijk dom van klanken en beelden had geboden Want Raka en de in 1954 verschenen bundel Nuwe Verse ziJn groots werk machtig van ruim tegevoel en oneindigheidsbesef machtig door verbondenheid met de oerelementen met een menselijke voortijd waarin het leven niet ge temd en verschaald was tot een ont zield bestaan dat -^ zoals Roland Holst met wiens visionaire poëzie van een vroege dageraad der mensheid die van Louw verwant is dichtte — ' Pharaoh tot Rockefeller verdorde ' En de gedichten van Eli sabeth Eybers zijn in hun verstilde innigheid in hun beheerste bezeerd heid groot werk — sterk in hun vrouwelijke ontvankelijkheid en ver helderde eenvoud Ze was met haar bundel Belijde nis in die skemering 1935 de eerste dichteres in het Zuidafrikaaotise taal gebied — een twintigjarig meisje opgegroeid in het beschermd milieu van een Transvaalse pas.torie over rompeld door de levenswerkeltjk heid van het grote-stadsleven en wakkergeschro'kken uit de droom van haar jeugd Uit die tegenstel ling tussen verlangen en realiteit verwachting en ontgoocheling is haar vers voortgekomen ' argeloos aanvankelijk opbloeiend in ' n hoog gestemde liefde tè toegewijd om niet diep in haar liefdegevoel ge schonden te worden Haar rijpend leven werd een Stil Avontuur — aldus de titel van haar tweede bun del — waarin het meisje een vrouw de vrouw een moeder werd zoals zij dat had willen worden maar eenzamer dan zü had gedroomd al leen met een verloren liefde ver rijkt door leed Ek moes deur bale pyn om mens te word om in myself die wyer Self te herken my dure nardussalf was uitgestort eer ek die ryker erfenis kon wen Deze erfenis heeft zü bundel na bundel rentedragend gemaakt strij dend met haar levensangst haar doodsvrees haar huivering voor de liefdelooshei ^ van deze wereld ge troost en gesteund door het lief lijke van haar herinnering de warm te van haar mens-zün de verbon denheid met de natuur haar stille gemeenschap met het goddelijke zich meer en meer verzoenend met het onvermijdelijke van de vergan kelijkheid het onmogelijke van de ongereptheid het onontkoombare van het afscheid In haar onlangs bij Querido ver schenen bundel Balans heeft zich o als van haar dichterlijke potentie'te verwachten was vers na vers de boektitel bevestigd balans niet als een verrekening van levensverlies en levenswinst hoewel ook dat maar als een evenmaat van levens moed en berusting hart en hoofd bewogenheid en beheersing mede deelzaamheid en ingetogenheid Misschien — maar dat is uit het oogpunt van poëzie enkel een winst punt is haar gedicht daardoor wat minder onmiddellijk toegankelijk ge worden maar aan verstaanbaarheid heeft het niet het minste verloren Het gedicht waarmee de bundel opent is dunkt me een sym bolische introductie tot hetgeen zich in het vijfenvijftigtal Volgende gedichten voltrekt de spin laat zich zakken weeft met haar web ' die stilwer dekagoon ' een wonderwerk van constrisctie en gehoorzaamt zodra ' die raamwerk ril ' aan haar natuurwet ze bespringt met " n aar sellose oop agtvingerige vuis ' haar prooi Zo is het onverbiddellijk slaat het noodlot toe onherroepelijk mengt zich de teleurstelling de ontgooche ling het verdriet in de stilte van de vreugde maar elke schok brengt een nieuw evenwicht tot stand dat ' de scherven ' herschikt tot een on verwacht patroon zoals in het ge dicht Pantograaf waarin de dichte res in ' die kykkas van die hart tuurt ' verwonderd over de eigen ' gedaanteverwisseling ' Deursigtig wisselvallig fyn naïef en vereenvoudig soos heraldiese emblems klein kaleidoskopies eindeloos Zo is haar gedicht doorzichtig fijn zo is haar levensgevoel kalei doscopisch eindeloos en zo is haar dichterleven steeds doende om ' te zuiveren en te bevrijden ' ' wat God gekerker hou in brute rots ' — alles is gegeven aan de mens staat het het in zijn eeuwige beeltenis te ont hullen C J E DINAUX 
DONDERDAG 1 ^ MEI 1963 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Alleen geldig op vrijdag 17 mei 1963 Geen telefonische of sehriftelijke bestellinaen Utreclit 771 J.J Damessiippers Zo - mers luchtig In char mante combinaties rood/goud - wit/goud en effen wit ^^,_ Met Poro rubberOoS zool Slechts JL Herenondergoed In de moderne grove maas Warm of koud w^eer altijd prettig zittend Lekker elas tisch Prima pasvorm In alle maten __- S M LenXL O50 Singlet of slip « J Elvire sportwol in de charmant-aparte zo mertlnten 1963 Ideaalvoor het breien vanoriginele vakantiepuli ever of vest Was - enkleurecht • » p Nii 2 bollen 1 09 voor I Raffia hoedjes Heer lijk licht Breton model Praktische charme Tal van aparte kleuren wit geel rose bleu tomaatrood, beige en groen K7O Fietstas Voor vakantie en dagelijks gebruik Oersterk canvas Hoe ken met stevig tuigleer afgezet Voorzien van handige regen _« kleppen en fl **^ riempjes Compl.V Tafelkleden Kies uit tal van mogelijkheden gemêleerde pasteltin ten en gestreept Met witte of ge - — 1 »#| kleurdefranje.l R7O HO X 170 cm I « I Ooic Stadhuisbrug 995 Japon met jasje Spe ciale grotere maten-charme Met of zonder jasje te dragen Modieus cotton imprimé dessin U kunt kiezen uit vele zonni ge kleuren Reiswieg Vorstelijk " vervoermiddel " voor Zijne Majesteit de Baby Handig helemaal op vouwbaar Royale maat 2495 Keuze uit vele kleuren Ook Stadhuisbrug Antl-motzakken Zware kwaliteit metstevige koperen - dusroestvrije - ritssluiting Geheel afgebiesd Leng te 1.35 mtr Dubbeleophanghaken.Voor 7 kleding - ^ 50 stukken ^ Voor 12 kledingst 5.75 Ook Stadhuisbrug Grasmaaimachine merk " Vendex " 5 ge hard-stalen messen Voorzien van kogella gers en stalen duw boom Liefst 30 cm sn ij breedte Rub --- _ ber banden QQ75 Speciale prijs 4v 7 Hoofdagent BMW voor Utrecht en omgeving AMSTERDAMSESTRAATWEG 600 — TELEFOON 42550 — UTRECHT "^ ERVAREN MAGAZIJNBEDIENDE liefst bekend met Non-ferro metalen Boven 40 geen bezwaar Gewend zelfstandig te werken Goed salaris Zaterdags vrij Brieven onder no 2-4295 aan het bureau U.N I ^'^^'^^?^'^¦^^^»^»-^^*^ y N.V HOUTHANDEL v.h P M & J JONGENEEL vraagt een ASSISTENTE voor de reken - en giroafdeling Leeftijd 18 tot 23 jaar Liefst diploma Mulo eventueel ook machineschrijven U kunt rekenen op een behoorlijke sala riëring die aan de hand van de prestaties regelmatig wordt herzien Tevens is er een gunstige gratificatie regeling ^ Met reeds vastgestelde vakantieplannen kan rekening worden gehouden Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leef tijd opleiding en eventuele ervaring aan afdeling Personeelszaken Zeedgk 6 Utrecht Mondelinge sol licitaties uitsluitend na telefonische afspraak telefoon 1 19 11 U krijgt alle technische In lichtingen over de fascine rende BMW 1500 als u deze BON even ingevuld op een briefkaart plakt en stuurt naar Alimpo n.v „ Park straat 91a Den Haag 4-takt 4cyllndermotor bovenliggende nokkenas 5x gelagerde krukas = BMV\f 1500 A KRACHT IN EEN VOORNAME VORM 1 f 11.475 NAAM ADRES topsnelheid 150 km/u Optrek ken van O tot 100 km in 16,8 sec • dat is sportwagenacceleratie NU IMPORT ALIMPO N V P AR K S T R A A T 91a D EN HAAG TEL 070-184846 / 100 DEALERS VERSPREID OVÈRHET GEHELE LAND Garage VANDERVAART BABYPIANO'S Gevraagd o.a FÖRSTER FINGER ROSLER RIPPEN Drukkerij Ü.N voor boekwerk periodieken en alle soorten handelsdrukwerk Gebruikte piano's 5 Jaar garantie ^?¦^^^?^^?^^^^?^^^^^^^?^?^^¦^?^???^¦»*>^< fc -^^^^^^ Pianohandel A J v MEDEVOORT Oudegraeht 66 — Telefoon 18520 Vermoeide voeten Transpiratie Likdoorns NEEM TRANNOSAN VOOR TOTALE IDEALE VOETVERZORGING 48485323484853485348482353022348010253 Moe in de voeten Even in een Trannosan bruisend voetbad en u kunt weer voort Trannosan tablet in wat warm water en dan even uw voeten in zo'n parelend verkwikkend voetbad 15 Minerale zouten zuiveren de poriën regelen de bloedsomloop en versterken de spie ren U voelt de moeheid weg trekken 8 Tabletten in handige plastic " blijf droog " koker f 1.15 NIEUW ' A - ^ o ^ / Een afdoend middel ^ i^KxrflUjj^T - tegen transpirerende voeten ''¦¦¦¦« gJM *" CRÈME TRANNOSAN Bevat hydralumine Deze nieuwe vinding uit Zwitser land is een werkelijk afdoend mid del Transpirerende voeten worden binnen enkele dagen weer normaal - zelfs in de hardnekkigste geval len - en blijven voortaan fris en droog Koele droge voeten met TRANNOSAN VOETPOEDER 1 Zelfs bij warm weer Heerlijke verkoeling Frisse kousen en schoenen Grote strooikoker I voor fl.40 Royale tube f 1.75 TRANNOSAN LIKDOORN REMEDY Verwijdert likdoorns snel pijnloos en voorgoed Met Trannosan Remedy pleister Reeds na enkele dagen kunt u de likdoorn met wortel en al wegnemen Slechts f 0.75 ^^^ j/r TRANNOSAN LIKDOORN TINCTUUR met radicale dieptewerking Verdrijft de pijn op slag en de lik doorn binnen enkele dagen Vooral ideaal vóór moeilijk bereikbare plaat sen Ook tegen eeltplekken en wratten Plesje met handig spateltje f 1.40 nnosaii Een weldaad ook voor uw voeten GRONTMU DE BILT VRAAGT ADMINISTRATIEVE MEDEWERKSTERS in de leeftijd van 17-25 jaar bij voorkeur met m.u.l.o - of gelijkwaardige opleiding en enige jaren kanloorervaring Geboden wordt een prettige werkkring op kleine afde lingen in een aantrekkelijke omgeving Goede salariëringen andere arbeidsvoorwaarden Sollicitatiebrieven te richten aan de afdeling Persone«li « ken Huiie „ HOUDRINGE " De Bilt 
UTRECggTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG 16 MEI 1963 Utrechtse Prov staten bespraken fluoridering Wat Koor ik kraken Agent betrapt man die aan wieldop morrelt Helper na korte achtervolging aangehouden Advertentie In Utrecht runnen op parkeerplaatsen voortaan verboden Dr Schwarz Maar een ding goed doen Raad en college toonden zich verheugd over de schenking van het schilderij van Vincent van Gpgh voor het Centraal Museum door iemand die onbekend wenst te blijven Ongecorrigeerd Advertentie vakantie goede reis daar staat BAYER achter Opgewaaid dekzeil leidt tot ongeluk Advertentie Vinding van grote betekenis voor de huisvrouw Waswater nu zo zacht ]< lieuwe griffier verwelkomd Van een onzer verslaggevers De provinciale staten van Utrecht hebben vandaag ruime aandacht geschonken aan de al of niet nood zakelijke toevoeging van fluor aan het drinkwater De staten kwamen bijeen in het gebouw voor kunsten en weten schappen te Utrecht In deze zit ting heette de voorzitter mr C Xh E Graaf van Lynden van San denburg de nieuwe griffier van de staten mr P van Zanten officieel welkom bij de aanvang van zijn nieuwe werkkring Na de - erkiezing van de leden van de Eerste Kamer — zie elders in dit blad — maakte men een aanvang met de behandeling van de agenda Aanvaard werd het voorstel van jgedeputeerde staten van 11 maart 1963 betreffende beroepen inge volge provinciale verordeBing op provinciale staten van beschikkin gen van G,S Aanvaard werd ook de wijziging van de verordening op de heffing en invoering van leges per provin ciale griffie Tengevolge van de strenge win ter ' 62 ' 63 heeft het sneeuvwuimen in de provincie Utrecht ƒ 240.000 extra gekost De staten verenigden zich met deze extra-uitgave Fluoridering Het voorstel van G.S betreffen de fluoridering van het drinkwater in de provincie Utrecht lokte ve lerlei commentaar uit Het staten lid M Nuyen SGP wees er in een uitvoerig betoog op dat er al lerminst eenstemmigheid bestaat in de internationale medische we reld over deze kwestie Hij vond dat de overheid hier teveel in greep in de menselijke vrijheid Gezien de technische bezwaren en de schade voor de volksgezondheid die juist wel uit het toevoegen van fluor kon worden veroorzaakt was spreker principieel tegen deze toe voeging Mej mr E H Haars CHU was van mening dat de overheid hier do persoonlijke vrijheid niet on aangetast laat Er is hier geen sprake van gevaar voor de gemeen schap als bij epidemieën Zij vond riat de uitgetrokken 5,5 miljoen beter besteed kunnen worden om Advertentie Él • tashion " dralon ^ kwalifeifs VEST ronde hals lange mouw kontraktueel zijn wij verplicht vanaf woensdag a.s de normale kollektieprijs te handhaven LOMMEN STEENWEG 17 - UTRECHT ook in Apeldoorn en Deventer Verpleegstersdienst Het Groene Kruis Utrec-nt overdag Bootlistraat 15 teletoon 16381 Avond - nacht - zaterdag en zondagdlenst voor °»< igfvaUenG.G en G.U teiefoun 16411 ' oestel 51 ooü voor de Utreclitse veretü - '"'„"^^'^''^'' nnng van zuigelingen ttet Groene Kruis Tuindorp Tuin uorp-oost en üvervecht wljkgebouv » ¦ Kiifleisenlaan 85 telefoon 181B1 « anh 5™ene Kruis Zullen dag en „,':,'!,'•„ Amsterd.straatvneg 544 teletoon ^ Ud b.g.g overdag 41961 Bij geen ge toraifilll """'*' "^'^^^ ®° weekend tele - Woi^i Oranje-Groene Kruis overdag ™^ i,f<5sliigel OZ telefoon 14548 Avond - v;Ht,r "' ®° zondagsdienst hervormde wflKverpleging en lutherse dlakonessen /< io?"^''il DIaconessenhuls telefoon lfs « ° ^^^'"'' "• l ^- "¦ Ketist teletoon 71 o «'' e(ormeerde Ztekeuverpleglng vk ^<^ n telefoon 35366 zr P H fierst telefoon 18933 zr H Rietveld foon 4M75 """' ^" "• '^- Z "-^"-»*- ' ele - er^nl Ï'.'*'S '''^ '^™' s geliele week dag WHwfo ' Ouawljk 19 telefoon 13861 • vijKverpleging Tuindorp zr C rerlln fS;,I^'°°2 ^'"^^^' Wljkverpleglns H(jo ÏTb Jt^Kf ' Nljeholt telefoon 24828 & on 42305 ^'"^^ srpleKing Zuilen tele - m AiiH&tJheiken tot^l.tJ'.f ®'^ "^^ zatedrag 11 mei 13 uur volsPr,ri""*S 13 mei 13 uur hebben de zoS apotheken zaterdagmiddag - londag en nachtdienst ¦ BOtS^ll ^- Meysterlaan 32 Boogaerdt 0Z§-If'uP ' Berendts Bern Weerd 203 n„„l *'^^ Apotheek Nieuwe Gracht llanawLiS ^"^^ Apotheek Prinses Ju ^ f^nZL'' ""<="^^ Apotheek Prins In de ' de mensen te leren te breken met ongezonde voedingsgewoonten Noch in Frankrijk noch in De nemarken noch in Duitsland wordt fluoridering toegepast Leken moe ten ^ van deze kwestie afblijven tenzij bewezen is dat het niet schadelijk is Mr dr N J C M Kappeyne van de Copello VVD kantte zioh in een zeer uitvoerig principieel be toog tegen de fluoridering Hij nam het de centrale overheid voor al kwalijk dat deze maatregel — als het dan zo noodzakelijk was — niet bij de wet is toegepast Aan de ouders is de beslissing in deze Afscheid van nazorg'patiënten Woensdagavond heeft dr F Schwarz internist verbonden aan het Academisch Ziekenhuis te Utrecht afscheid genomen van de diabetes nazorgpatiënten De pa tiënten die nu w,eer in de maat schappij werken waren naar het ziekenhuis gekomen voor een klei ne afscheidsbijeenkomst Geheel uit hun initiatief was het idee voortge komen de arts een volautomatisch filmprojectieapparaat aan te bieden Dit werd gedaan door mejuffrouw C Witzand die wees op de beschei denheid en het gevoel voor humor dat dr Schwarz ken merkt Zij uit te er namens de andere patiënten de vreugde over het feit dat dr Schwarz zijn patiënten nooit als nummers behandelde hoewel zij ' wel nummers kregen Zijn grote gevoel voor humor hebben de patiënten als de beste medicijn beschouwd Niet het vele was goed aldus mejuffrouw Witzand maar het goede was veel De afscheidsbijeenkomst was in de wachtkamer van de polikliniek aan de Vaartsestraat waar zeer grote belangstelling was van'gene zen patiënten en verpleegsters Er werden nog andere cadeaus aange boden onder meer een boek bloe men en een grammofoonplaat Een 75-jarige patiënte zong heel alleen enthousiast een lied met be trekking op het werk van dr Schwarz Dr Schwarz sprak ' n dankwoord waarin hij uiteenzette dat hti door zijn vele werkzaamheden in de kli niek een gedeelte van zijn werk moest neerleggen Ik kan maar een ding goed doen aldus dr Schwarz Lezing voor Eglise Wallonne d'ütrecht Vrijdag 24 mei geeft dominee Pierre Bourguet president van de Conseil national de 1 ' Eglise Réfor mée de France en van het Comité Europeen de l'Alliancè Réformée Mondiale een lezing in de Pieters kerk voor de Eglise Wallonne d'Utrecht over grote vraagstuk ken van vandaag Vooraf bespeelt Gerard Oost het orgel I^NNISGEVBNGEIN De Burgemeester van Utrecht ge let op artikel X 7 der Kieswet brengt ter openbare kennis dat — ter voorkoming van vervolging — kiezers die op de dag der kandidaat stelling 2 april I.I in het Itiezers register dezer gemeente waren op genomen en dientengevolge bevoegd waren aan de op 15 mei 1.1 gehouden stemming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal deel te nemen en wegens een geldige reden van ver hindering zich niet binnen de voor de stemming bepaalde tijd hebben aangemeld bij het stembureau van het voor hen aangewezen stern district — voor zover zij zich nog niet schriftelijk of mondeling hebben verantwoord — alsnog in de gelegen heid worden gesteld onder opgave van geldige redenen van verhinde ring van bovenvermeld verzuim schriftelijk of mondeling mededeling te doen — bij voorkeur onder bij voeging of afgifte van de oproepings kaart — vóór 10 juni a.s aan het Bureau Verkiezingen Ganzenmarkt 7 3e verdieping Onttrekking aan het openbaar verkeer Burgemeester en Wethouders van Utrecht gelet op de artikelen Ö en 10 van de Wegenwet brengen ter al gemene kennis 1 dat zij wegens gereedkoming bin nenkort van de overweg over de Oosterspoorbaan in de Huizinga laan voornemens zijn de Raad voor te stellen de overweg over deze spoorbaan in de Cornells Houtmanstraat op de tekening nr 8654 A w/elke ten stadhuize op kamer 50 ter inzage ligt met een zwarte arcering aangegeven aan het openbaar verkeer te onttrek ken 2 dat belanghebbenden van 18 mei tot l.juni 1963 daartegen schrif telijk bezwaren kunnen indienen bij de Gemeenteraad kwesties en niet aan de provin ciale overheid De heer Hoepehnan PSP was wel voorstander omdat fluoridering niet schadelijk is voor de volksgezondheid De heer Van Zadelhoff KVP vroeg zich af waarom men zo lang praatte over deze kwestie die toch al van alle kanten uitvoerig is belicht Zijn fractie is voorstander van de toe voeging Dit bleek ook het geval te zijn met de PvdA waarvan de woordvoerder de heer T Harte veld uitvoerig het voorstel verde digde Ook de heer L " W H de Geus A.R kon zich met een en ander verenigen De zitting duurt voort Van onze raadsverslaggever De Utrechtse gemeenteraad heeft vanmiddag ingestemd met een wij ziging van de algemene politiever ordening die beoogt het runnen op parkeerplaatsen tegen te gaan Onder runnen wordt verstaan diensten aanbieden of die onge vraagd verlenen als wegvwjzer naar of als aanwijzer van een gelegen heid tot parkeren De heren Re meyn C.H.U en ir Van Steenis P.S.P zouden liever zien dat dit voorstel nog eens werd terugge nomen omdat zij bedoelde aanvul ling vem de A.P.V niet waterdicht vinden M^elke sancties worden er overigens op overtreding gesteld Kan deze zaak aldus de heer Van Steenis niet beter worden opgelost wanneer er straks bij gebruik van parkeermeters en parkeerschijven wachters worden aangesteld Burgemeester De Ranitz wilde op de suggestie om het voorstel te rug te nemen niet ingaan Er is voldoende overwogen dat andere mogelijkheden meer effect kunnen sorteren dan de nu voorliggende Bovendien mag de raad bedenken dat ook een officier van justitie ondershands deze wijziging van de APV heeft bezien en daarmede heeft ingestemd MEJUFFROUW C Witzand biedt namens de diabetes nazorgpatiën ten een volautomatisch filmpro jectieapparaat aan aan de inter nist dr Schwartz Dit gebeurde tijdens een afscheidsbijeenkomst van de diabetes nazorgpatiënten Van links naar rechts mejuf frouw Witzand mevr Schwartz en dr Schwartz Twee Utrechters in Zeist aangehouden De Zeister politie heeft de 39 ja-rige P J en de 31-jarige J van L beiden uit Utrecht aangehouden verdacht van het plegen van twee inbraken in april in de gemeente Zeist te weten bij garage Van der Kamp aan de Tweede Hogeweg en in de woning van de familie Ter Braak aan de Sanatoriumlaan Bij deze inbraken verdween een bedrag van ƒ 600 Het tweetal dat reeds meer met de politie in contact is geweest is in Zeist ingesloten De overtreding kan worden ge straft met verschillende boeten Na deze toelichting van de zijde van het college aanvaardde de raad het voorstel De heer Schreuders CPN liet een ernstig woord van protest horen omdat de kroon het besluit van de raad van 24 mei 1962 van de ambtenaren op weekloon 2 pro cent extra uit te - keren heeft ver nietigd Wethouder Van der Vlist meende dat de raad in dit besluit zal moeten berusten De rijksover heid bepaalt nu eenmaal het loon beleid voor het overheidspersoneel en daar kunnen de lagere over heidsorganen weinig aan doen Ned herv kerk Beroepen te Leerbroek J C Ter louw te Lage-Vuursche Beroepen te Oud-Beijerland J H Vltjm te Goedereede Bedankt voor Nieuwaal-Zuilichem P J Bos te Sprang Baptisten gemeenten POPPEN beertjes Meertjes en an dere handwerkproduhten bevolk ten vandaag het gebouw Prinsen hof ami de Eijkmanlaan in Utrecht Daar was men bezig voor de inrichting van de bazaar die vanavond begint om 19 um - en duurt tot 2Z uur De bazaa/i - gaat uit van de hervormde wijkgemeen te VII die omvat Lauwerecht Tuinwijk Staatsliedenkwartier en Tuindorp De verdere openingstij den zijn vrijdag 17 mei en zater dag 18 mei van 15 tot 17.30 uur en van 19 tot 22 uur Bedankt voor Zwolle W Veenstra te Musselkanaal als Meiregen Ja als u ' n regenton met zacht water had dan was wassen Universitaire benoeming kinderspel Maar leidingwater is bijna overal in Nederland „ steen" hard En u weet dat hard water de was kracht van elk gewoon wasmiddel Aan de Utrechtse rijksuniversiteit i remt Het maakt uw textiel ook zo is benoemd de assistent drs L W stug Castella heeft nü echter uitkomst Kamphuis ' geboren 1937 tot weten schappelijk ambtenaar bij de anato mie EERVOL ONTSLAG BEJAARDEN NAAR CIRCUS De raad voor bejaardenzorg houdt vrijdag 17 mei maandag 20 mei en dinsdag 21 mei in het ge bouw van de Sociale Raad Oude Gracht 172 zitting voor verkoop van toegangskaarten a ƒ 1 alleen voor bejaarden voor enige mid dagvoorstellingen in het circus dat volgende week aan de Weg der Verenigde Naties staat op het Ka naleneiland SCHILDERWERK AANBESTEED Openbare werken van Utrecht heeft aanbesteed het verven en te ren van bruggen keerpalen schrik hekken balies enz in de gemeente Er waren vijf inschrijvingen De hoogste inschrijving was van de firma J G Verlaat te Kamerik met ƒ 34.400 de laagste van de fir ma G B de Bruin te Utrecht met ƒ 32.900 Bij K.B is alsnog gerekend van 1 september 1962 aan dr J Lijkle ma op zijn verzoek eervol ontslag verleend als gewoon lector aan de rijksuniversiteit te Utrecht ' Jeugdkoor Leger des Heils bezoekt Utrecht Het onlangs té Amsterdam opge richte divisiejeugdkoor van het Le ger des Heils zal zijn eerste open baar optreden beginnen met een be zoek aan Utrecht Zaterdag 18 mei geeft het een uitvoering in de korps zaal aan de Mgr v d Wetering straat Zondag 19 mei werkt het mee in de diensten or.a een open luchtsamenkomst in het Wilhelmi napark 15.30 uur Leider van het koor is kapitein Nieuwland dirigen tp is mevrouw kapiteine Vermeulen Automohïlist ziet obstakel te laat In de buurt van het kruispunt Prins Hendriklaan rijksweg 22 te Utrecht is woensdagavond tegen 21 uur een auto over de kop geslagen De bestuurder de 45-jarige rector A W J HoUemans uit Rijswijk werd daarbij slechts licht gewond Zijn echtgenote moest evenwel naar het St - Antoniusziekenhuis worden gebracht Zij had een wond aan de linker knie een kaakfractuur en een her senschudding opgelopen Verder klaagde zij over pijn in de rug EERSTE AVOND Perzische markt bracht ƒ 2500 op Van een onzer verslaggevers De Perzische markt heeft de eer ste avond reeds ongeveer ƒ 2500 op gebracht Vooral de kippen die sym bolisch verkocht worden bleken zeer veel geld in het laadje te bren gen Verder vormden de lederwa ren en aardewerkstands de voor naamste trekpleisters Er was zelfs iemand die een van de ezeltjes wilde kopen De dieren zijn afkom stig uit de dierentuin van Amers foort Omdat er geen extra politiebewa king voor de nacht was hebben vier leden van de r.-k studentenvereni ging Veritas bij dez.e vereniging berust de organisatie van deze markt de afgelopen nacht in een van de tenten op het Janskerkhof geslapen Twee aan twee liepen zij wacht net als bij het leger twee uur op en vier uur af Examen apothekersassistent Voor het examen apothekersassis tent zTjn te Utrecht geslaagd de da mes W A Böing Utrecht J Zim mer Utrecht W H Dijkhuis Zeist en M W J Maass Utrecht gebracht Het nieuwe Castella Ac tief Blauw bevat namelijk een radi cale zachtmaker het Antical-3 Een vinding waar u elke wasdag VEin uw leven op gewacht heeft Kijk dat verschil In het Mei-regen zachte sop vliegt het vuil uit het goed Van stugheid is geen sprake meer En u spaart uw kostbare textiel Castella Actief Blauw is Castella's grote bijdrage om uw leven ge makkelijker — en uw was schoner dan ooit te maken Vraagt Castella Actief Blauw Ook il bent er enthousiast over Veel belangstelling voor jazzconcert Het jazzconcert dat vrijdagavond in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht wordt ge houden in het kader van de actie Dousadj belooft een groot succes te worden Bij vele muziekhandelaren zijn de kaarten hiervoor reeds uit verkocht Naast The Diamond Five zullen aan dit jazzfestijn deelnemen het Rob Madna trio het Misja Men gelberg kwartet en het Tony Vos-trio Aan het slot van het programma zul len de musici zich samenvoegen om een grote jamsession te houden On dermeer zal hierbij een compositie van drummer Cees See ten gehore gebracht worden Na afloop van het concertgedeelte kan worden gedanst op muziek van The Diamond Five Die avond begint om 20 uur Een TJtreohtse agent van politie hoorde woensdagavond tegen half twaalf toen hij op de Neude fietste een krakend geluid Hy ging eens kijken en zag een man bezig een wieldop van een auto te wrikken Toen de man de agent zag vlucht te h\j weg maar de agent kreeg hem op de Oude Gracht te pakken Het bleek de 18-jarlge magazijnbe diende R J D V uit Utrecht te zijn Hij had een aanrijding gekre gen met ' n gehuurde auto waarbij ' n wieldop beschadigd was en hij had gedacht dat te kunnen verhelpen door met schroevedraaier en hamer een soortgelijke wieldop van een andere auto af te halen Toen V aan het werk was op de Neude stond even verderop de ge maker H G aan het stuur Deze G heeft de politie later ook kunnen huurde auto met de 21-jarige schoen - BAYER De aanleiding tot dit ongeluk is een heel ongewone geweest Een op de rijksweg liggend stuk dek zeil was opgewaaid en blijven ha ken aan de drijfas van een vracht auto Het stuk zeil had zich om de as gedraaid en de kabels van de remmen vastgesnoerd waardoor de wagen plotseling ' niet meer verder kon Rijkspolitie en wegenwacht waren erbij gekomen en men had lampen op de weg geplaatst om het overige verkeer opmerkzaam te maken op het obstakel Een motorrijder kon daardoor tij dig uitwijken maar de automobilist die vlak achter ' Hem reed had de waarschuwingslampen nét iets - te laat gezien Hy moest krachtig remmen wat tot gevolg had dat de wagen omsloeg BEJAARDEN VAN TUINDORP MAKEN JUBILEUMKIT De jaarlijkse autotocht voor be jaarden uit de Utrechtse wijk Tuin dorp wordt donderdag 6 juni gehou den Het is de tiende keer dat de rit wordt gemaakt Vanwege het jubi leum maakt men er een hele dag van In verband met de onderweg te gebruiken maaltijden vraagt het organiserend comité de deelnemers op te geven of zü vegetariër zijn of een dieet moeten houden Advertentie RENAULT OCCASIONS * RENAULT R 8 bouwjaar 1962 kleur geel k.ra.-stand 8.000 * RENAULT ONDINE model 1962 met schuifdak en kunstieder k.m.-stand 15.000 kleur grijs * RENAULT DAUPHINE I960 met schuifdak kleur wit * RENAULT R4 SUPER 1962 met roldak kleur rood k m - stand 15.000 - * DKW AUTO UNION 1000 S 1960 met roldak k.m.-stand 40.000 * CITROEN 2 CV bouwjaar 1961 * RENAULT 4 CV bouwjaar 1960 k.m.-stand • 32.000 kleur groen N.V Automobielhandel v/h GRUND & CO MALIEBAAN 71-73 Utrecht - telefoon 19143 BURG STAND MAARTENSDIJK Geboren Madeion d.v A van de Hoef en A M Gailland Konin gin Wilhelminaweg 505 Maartens dijk Hendri z.v B van Nifterik en A H Rijneveld Veldlaan 32 Maar tensdijk Ondertrouwd Cornells W Bosman 24 jaar Dorpsweg 99 en Elisabeth Aardema 25 jaar Maliestraat 8 te Utrecht Jacob van den Hurk 25 jaar Koningin Wilhelminaweg 305 Maartensdijk en Hendrika Visscher 23 jaar Groenekanseweg 16 Maar tensdijk Gehuwd Cornells Boshuis 19 jr en Jenneke H van der Pyi 18 jr te Hilversum adres Pr Bernhard laan 7 Maartensdijk WATERHOOGTEN WEERDSLUIS UTRECHT 16 mei — Bovenkant sluis 58 em - I - N.A.P was 10 cm Benedenkant sluis 28 cm — N.A.P val 8 cm WATERHOOGTEN Riikswaterstaat 16 mei — Konstanz 361 + 2 Rhelnfe den 304 S-7 Ottenheim 378 — 2 Straats burg 325 4-2 Maxau 500 + 14 Ploohingen 122 - t-S Mannheim 335 + 5 Steinbach 122 — 6 Mainz 302 onv Bingen 211 + 1 Kaub 230 + 1 Trier 33 - 24 Koblenz 229 - 3 Keulen 204 — 3 Ruhrort 384 — 6 l.oblth 1003 — 5 Nijmegen 784 — 5 Arnhem 816 — 2 Eefde IJssel 352 + 2 Deventer 250 + 3 Monsin 5470 + 6 Borgharen 3975 + 53 Belfeld 1128 + 18 Grave ben de sluis 500 — 12 De minst ' gepeilde diepten in de vaar geul heden vermeld op de waarschu wingsborden zyn in cm Heveadorp — Amerongen — Amerongen—Lekkanaal 245 IJsselkop—Doesburg 260 aanhouden De bemanning van een politieauto zag de wagen namelijk rijden in de W.A Vultostraat Na een achtervolging door Hoogra ven lukte het de agenten de wa gen in de Roelof Droststraat tot stoppen te brengen G is ook naar het politiebureau gebracht Hij heeft een procesverbaal gekregen omdat hü het gereedschap had verschaft om een ' wieldop te kunnen bemachti gen Geschenken en dank voor jubilerende mej De Groot Dè 63-jarige mejuffrouw G F C de Groot Goedestraat 28 te Utrecht is 25 jaar in dienst als werkster bij de afdeling veterinaire infectie ziekten van de faculteit van de diergeneeskunde waarvan zvj de laatste acht jaar bij de afdeling bacteriologie werkzaam was Vanmorgen werd de jubilaresse afgehaald door de heer J Frik die renarts In de collegezaal werd zij opgewacht door vele personeelsle den Prof A van der Schaaf be schreef in zijn toespraak mejuffrouw De Groot als de moeder van het Instituut Daarnaast typeerde hij haar werk als altijd in orde erg schoon en op tijd klaar Namens het personeel bood prof Van der Schaaf haar een staande schemerlamp en bloemen aan Van het college van curatoren van de universiteit kreeg de jubi laresse een geschenk onder couvert Tijdens de receptie nam mejuffrouw De Groot veel gelukwensen in ont vangst Aanwezig waren ook prof dr D Swierstra en de heer A Kas telijn iPillirèirslttiiirrlSl^lli ^ Examens Utrechtse rijksuniversiteit Aan de rijksuniversiteit te Utrecht zijn geslaagd voor het Kand examen rechtsgeleerdheid G A Engels Roermond A N G M van den Etjnde Weert L mej M C M de Kroon Eindho ven mej C A M Sweeb Amers foort H Maitsma Mullier Amster dam R lïinlopen Amsterdam Kand examen theologie W E Steenbeek Lisse Doet examen theologie ds J Kok Zegveld AMSTERDAM Aan de gemeente-universiteit is gistermiddag gepromoveerd tot doc tor in de wiskunde en natuurweten schappen de heer W Th H van Oers op een proefschrift getiteld ' Some interactions of deuterons with isotopes of hydrogenand he lium ' Promotor was prof dr S A Wouthuysen Aan de gemeente-universiteit zijn bevorderd tot arts mej T H N Ang en de heren A R Frijling W Griep en M Hartog Amsterdam Geslaagd voor het artsexamen Ie gedeelte de heren D M A Agenat en F H A M Prwyn Amsterdam loskopen Voorstellingen dag 14 30 18 45 en 21 uur CAMERA Les liaisons dangereuses 18 jaar CITY Dwars door de vuurlinies 14 Jr PAI.ACE 18 en 21 uur Sodom en Go - morra 14 jaar SCALA Eddie in topvorm met Eddle Constantine 14 Jr STUDIO dagelyns 14.45 18.45 en 21.30 u Storm over Washington 14 jr Donder dag 16 mei om 21.30 uur Besloten voorstelling VREEBUK(i Het misdadige brein van dr Mabuse 14 jr REMBRANDT 14 en 20 uur West Side Story 14 ] r OLYMPIA maandag t.m donderdag Het mysterie van het zwarte museum 18 jaar Fll.MAC dagelijks 10 tot ca 16.30 uur Actualiteiten Vakantie in Schotland alle leeft Zie voor bioscopen komende week de rubriek Het weekend wenkt op pagina 9 W^:^m^^^^m Vandaag heeft de rechtbank te Utrecht de faillissementen uitgespro ken van A C Rietveld te Utrecht Van Swindenstraat 66 Rechtercommis saris mr J F J de Kort rechter te Utrecht Curator mr G A van Straten advocaat te Utrecht en van P Timmermans wonende te Utrecht Ahornstraat 22 I Rech tercommissaris mr D van Zeben rechter te Utrecht Curator mr J A Boumeester advocaat te Utrecht Geref kerken Beroepen te Emmer-Compascuum G Manenschijn kand te Amster dam Beroepen te Oud-Vossemeer Sie gerswoude en te Vlagtwedde H Reenders kand te Katwijk aan Zee Te Broek onder Akkerwoude G Manenschijn kand te Amster dam Beroepen te Oude en Nieuwe Bildtdijk en te Uithuizermeeden J A de Boer te Schiermonnikoog Tweetal te Drachten 5de pred pl J Dijkstra te Klazienaveen en K Ubels te Vroomshoop Gerejf Kerken Vrflgem Beroepen te Loosdrecht D J van Stelten kand te Kampen Aangenomen naar Gramsbergen Lutten a d Dedemsvaart H W Noordman te Driesum familieberifiÜèiï ' Uit andere bladen Geboren Jolina M E d v mevr Obbink-MoU Silvolde Nlcolaas D L z v mevr Sterrenburg-Cohen Rotter dam Annelieke d v mevr v d Linde van Schagen Rotterdam Reinoud D z V mevr Wolf(-van Laer Bussum Verloofd Nlcolette Elenbaas en G J Selman Leiden Getrouwd W Snel en Liliura A Bungener Delft Overleden Mevr D H de Soet Schalk 82 Jr ' s-Gravenhage L Vogel sang 76 jr Sneek J Breijs 81 jr • s Gravenhage J R Kistemaker 46 jf - Schiedam IVIevr H M P Schneider Geersen oud directrice van Huize de Werve 69 jr Breda M Constant 15 jr Connecticut U.S.A Mevr H J Boon Lammerinks Landsmeer Mevr T Wes terman-Leistra 57 jr Haarlem C J A de Later AmstenJ«Bn 
\ 8 DONDERDAG 16 MEI 1963 TJTRECHTSCH NIEUWSBLAD I Iedereen spreekt over onze enorme sortering REGENMANTELS @ Jn ~* • • • PUCH-RAP BROMFIETS VAN DOLF v.d MADE Voorstraat 83 - Utrecht Tel 12609 Mode ' 63 triomf van de „ London Look " De herenmode oriënteert zich weer op Engeland Gelukkig zegt de man die de nieuwe engelse distinaie bij Kreymborg ziet Slankere kolberts met de natuurlijke schouderlijn Smalle pantalons veelal zonder zoom Origineel engelse dessins - Glenchecks - rustige kleuren doorschoten met glanseffecten De mode voor junior mag jonger Voor hem Waarborg-kostuums in de sprankelende franse stijl Met of zonder ceintuur splitten en stofknopen Kreymborg ^^ mode recht op de man af ^"^^ l:J:iai;J:7iU^I»l PROGRAMMA'S ^ m SAMENmmmM JA eezem WEEK VAN 17 t/iti 23 MEI 1963 CAMERA OUDEGRACHT 156 - TEL 1 11 08 ag 2.30 6.45 en 9.00 uur ond 2.15 4.30 6.45 en 9.00 uur VIERDE EN LAATSTE WEEK ROGER VADIM'S schokkende meesterwerk naar het boek van Choderlos de Laclos LES LIAISONS DANGEREUSES Gerard Philipe - Jeanne Moreau - Jean-Louis Trintignant - Annette Stroyberg - Jeanne Valerie Muziek THELONIOUS MONK Vrijdag 17 en zaterdag 18 mei NACHTVOORSTELLING 23.15 uur Het bekroonde meesterwerk van INGMAR BERGMAN WILDE AARDBEIEN VICTOR SJOSTROM — INGRID THULIN — GUNNAR BJORNSTRAND BIBI ANDERSSON @ CITY VOORSTRAAT 89 - TEL 14384 Dag 2.30 6.45 en 9.00 uur ' Zond 2.15 4.30 6.45 en 9.00 uur Ursus als een rots in een storm van vuur en bloed EttoreManni • YokoTani - Akim Taitilroff URSUS DE GESEL DER TARTAREN Techniscope in KLEUREN ^^ F I L M A C VREDENBURG 29 - TEL 1 31 78 Dag ook op zon - en feestdagen voorstellingen van 10 - ca 18.30 u Uitgebreid nieuws uit binnen - en buitenland w.o 1 Vredesprijs voor de Paus 2 Amerikaanse ge zinnen verlaten Haïti 3 Opening filmfestival in Cannes 4 Stieren gevechten in Tilburg „ HOUDT U VAN BRUINVIS " Een kostelijk filmpje over gedres - seerde bruinvissen CARAMBA Een grappige kleurenfilm opgenomen in Mexico ^ Een bijzondere Russische tekenfilm in kleuren DE SNEEUWKONING PA LA C E VREDENBURG 29 - TEL 1 31 78 Dag ook zondag 18.45 en 21.00 u Vrijdag t/m zondag RAY DALTON JAYNE MANSFIELD LIJFWACHT VOOR GANGSTERS Maandag t/m donderdag DOMINIQUE WILMS RAYMOND SOUPLEX STRIPTEASE EN GANGSTERS 18 jaar 14 jaar Kei « n keihard OLYMPIA Amsterdamsestr.weg 350 tel 42602 Vrijdag t.m zondag DE ROVERS VAN DE SIERRAS RICHARD CONTÉ - VIVECA LINDFORS kleuren Maandag t.m donderdag LUITENANT BROWN VOGELVRIJ BORY CALH017N - JOHN LARCH kleuren OUDEGRACHT 73 - TEL 12556 Dagelijks ook zondag 2 en 8 uur 1 1e en laatste week De opwindende combinatie van drama dans zang en muzielc ledere 10.000e bezoeker(ster ontvangt gratis een langspeelplaat van WEST SIDE STORY ® Plaatsbespreken steeds één dag tevoren mogelijk vanaf 10 uur tot 18 uur aan de kassa ook telefonisch Gelegenheid tot dansen altqd ZATERDAGS van 8.30 tot 11.15 uur Orkest De 5 MIXERS ZONDAGS van 8.15 tot 11.15 uur Orkest De 7 Rhythm Sellers Zaal open 8 uur Entree ƒ 2 — HEMELVAARTSDAG DANSEN Aanvang 8.15 uur PINKSTEREN Zaterdag 1 juni en beide Pinksterdagen dansen van 8.15 toit half 12 uur l Oantsdiool jj -^ lAJildóchu nkomme Nieuwe Gracht 48 - bq de Nobelstraat - UTRECHT GRATIS GITAREN THANS WEER INSCHRIJVING GITAARCURSUS De allernieuwste stoffen modellen en kleuren o.a POPLIN NYLON FOAM BACK TERi-ENKA en „ LIGHT WEIGHT " Ook met regen scherm Grote keuze in waterafstotende, FALCON-TWEED-MANTELS maten 3i t/m 5Ji Prijs van 29,75 t°t 139 - Waar Natuurlijk bij SPECIAALZAAK 1 uur les per week a ƒ 1 75 met gratis gitaar naar keuze Lessen naar de nieuwste methode Succes verzekerd Duur der cursus 1 jaar ACCORDEONLESSEN met gebruik van accordeon f 3 — per lesuur MUZIEKSCHOOL „ DE GOUDEN HARP " AMSTERD.STRAATWEG Qg — TELEFOON 14480 Olvls Smeltzekeringen fabriek N.V Kanonstraat 36-38 te Utrecht EüMlLOT vraagt ACTIEVE MEISJES STEENWEG 49-53 UTRECH1 Telefoon 18462 ter opleiding tot ASSEMBLEUSES Gedurende de opleiding bedraagt het loon reeds ƒ 38 — tot / 75 — per week afhankelijk van de leeftijd aantrekkelijke premietoeslag ook dit jaar 2 weken vakantie de bedrijfskleding is gratis de sfeer is prettig 4 X per dag pauze muziek op alle afdelingen zeer goede sociale voorzieningen vergoeding van reiskosten Aanmelden dagelijks van 9—6 uur Na 6 uur tele fonische inlichtingen onder no 36579 en 42125 ¦"\ Wuthrich's Handelsbedrijf Assurantiebesorgers - Assuradeuren Nachtegaalstraat 45 - Utrecht telefoon 12929 - 12774 vraagt ADMINISTRATIEVE KRAOHTEN mnl of vri Soil aan bovenstaand adres BLIJVENDE BIJVERDIENSTE VAN plm f1.000af1.500perjaar Wij zoeken een representatieve heer wonende in Utrecht leeftijd ten minste 30 jaar Wij hebben zijn medewerking nodig plm 6 a 8 avonden per maand resp zaterdag Wij bieden prettig werk vooral voor hem die in staat is om met andere mensen om te gaan Het is een adviserende laak zeer geschikt voor nette heer met b.v administratieve functie of iets dergelijks Geen colportage Bezit van vervoermiddel is niet nood zakelijk doch wel gunstig WALRA - WEVERIJEN N.V Sollicitaties gaarne met uitvoerige informatie uitslui tend schriftelijk aan ^ Willibrorduslaan 1 Waalre Voor direct gevraagd iende Moet in het bezit zijn van rijbewijs B.E Ook genegen om bèstelwerk uit te voeren alsmede voor het schoonhouden van de auto's Aanmeldingen N.V Het Dekkledenhuis Strawinskylaan 30 bij Weg der Verenigde Naties Utrecht telefoon 32641 Jn • • • • SPARTA BROMFIETS VAN DOLF v.d MADE Voorstraat 83 - Utrecht Tel 12609 GEVRAAGD ZELFST WERKSTER Veltman Liesting Oudkerkhof 1-3 onze kleintjes hebben groot succes smmm $ '^^ ii:iM^(/iuiiif.i'.^{U / Verkrijgb bij Apoth en erk.Drot SCALA POHERSTRAAT 16 - TEL 124 6 Dag 2.30 6.45 en 9.00 uur Zond 2.15 4.30 6.45 en 9.00 uur Een kostelijk lachverhaal vol charme TONY CURTIS LIEVER LUSTEN DAN LASTEN 40 pounds of trouble met Suzanne Pleshette - Glaire Wilcox Panavision Eastmancolor ^ ZONDAGOCHTEND 19 MEI 10.30 UUR 2e week Een nieuwe aaneenschakeling van kluchten uit de oude doos STAN LAUREL & OLIVER HARDY — BEN TURPIN e.v.a ^ KLUCHTIG EN LUCHTIG Golden oge of comedy STUDIO OUDEGRACHT 154 - TEL 244 28 Dag 2.45 7.00 en 9.15 uur Zond 2.30 4.45 7.00 en 9.15 uur De nieuwste film van JEAN-LUC GODARD ANNA KARINA in O VIVRE SA VIE Bekroond op de Biënnale te Venetië VREEBURG ¦ TEL 1 05 52 — Aanvangstijden werkdagen 2.30 Ó.45 en 9.00 uur Zon en feestdagen 2.15 4.30 6.45 en 9.00 uur HET ZWAARD VAN ZORRO ® een avonturenfilm in kleuren Donderdag Hemelvaartsdag voorstellingen als op zondag Vrijdag 17 mei en zaterdag 18 mei NAGHTYOORSTELLING 23.15 STANLEY KRAMER presenteert TONY CURTIS — SIDNEY POITIER in KETENEN VAN DE HAAT The Defiant Ones De Telegraaf Een van de meest treffende films die ik ooit heb gezien ^ Kostnum 1 rij 2 knoops Kamgaren en licht gewicht stoffen Moderne slanke pantalon 139 - Viestraat - St Jacobsstraat - Utrecht ZONDAGMORGEN HALF 11 „ O SOLE MIO " De grote musical met 20 schlagers in kleuren Rex Gildo — Jan en Kjeld — Réas Dansorkest enz ATTENTIE Alle bovenstaande theaters geven op donderdag 23 mei HEMELVAARTSDAG voorstellingen als op zondag ^ Janior-kostatim m kamgaten Met of zonder tugceiatuut en/of stofknopen 12 jaar 65 - Kreymborg Kostnum 2 - of 3 knoops Normaal gewicht maat ook lichtgewicht Trevira Terlenka en Mohair 179 - 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD DONDESrAG 18 MEI 1968 Het weekend wenkt niniiiiiiMiiii r niuiinnMiiiiinjiiniiiniiniiiiinitiiiniiniiininiiiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiininiMiiiiuiiiiininitiiiiiiinniiiiuiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiMiiiiiiniMii ^ i iiiiiiiii TulpeUf bloesem maar vooral KOOLZAAD TENTOONSTELLINGEN Het komende weekeind heeft het Nederlandse landschap als hoogtepunten van zijn voorjaarsbloei in het westen vlammende tulpenvelden in het rivierengebied de-Beemster en Zuid Limburg de volle pracht van de appelbloesem in oostelijk Flevoland het stralende geel van de in bloei ge komen koolzaadvelden Als het daarbij een beetje redelijk weer is kan het dus een bijzonder aantrekkelijk toeristisch week eind zijn Kleine maar vooral rusti ge dorpen hebben tegen woordig de voorkeur als va - fX-C^J kantie-oord Er wordt meer en meer gezocht naar ontspan - i>w->a»wwwww'wv\A/Www \ ning die beter met de streek en zijn bewoners overeen komt Het is geen vereiste als vakantiedoel een drukke plaats te kie zen om toch in die grotere plaats getuige te kunnen zijn van feestelijkheden In vele gevallen kan men een rustig dorpje in de buurt als uitgangspunt nemen en per tram of bus naar de stad gaan Klein rustig dorp als vakantiedoel komende weekeind wel het laatst polders postbus 56 in Zwolle Centrum ^ ' Nathan de Wijzq ' Theater ' Rosmersholm ' -¥^ Wim Kan met \ f^i'\/\/'\t\t'\i\/'\tv'\f\y\tv'\tv'\r\t'\s\/'\t\/'\i\/''t \^^ De Keukenhof in Lisse is nu op zijn mooist Vol en zwaar staan de hyacinten te geuren honderden tulpenvariëteiten zyn in volle bloei en narcissen *- Icunstmatig ver traagd — staan er nog bij de vleet Hoewel het nog op geen enkele van de erkende topdagen goed weer geweest is is de Keukenhof het half miljoen gepasseerd met zijn bezoekersaantal Als het weer type blijft zoals het de laatste weken geweest is is het park nog zeker twee a tweeënhalve week mooi Op de bollenvelden in de kust strook tussen Sassenheim en Haar lem bloeien dit weekeind vooral tulpen Heel aantrekkelijk in deze streek is ook de show van bloem bollengewassen op de kwekerij van Frans Roozen in Vogelenzang Zowel in de tuin als in de kas zijn prachtige tulpensoorten te bezich tigen S!3«!S<50P©ièï Voorstellingen dagelijks 14.30 18.45 en 21 uur zondag en donderdag 23 mei Hemelvaartsdag 14.15 16.30 en 21 uur Met ingang van vrydag CAMERA Les liaisons dangereu aes met Gerard Philipe Jeanne Moreau en Jean-Louis Trintig-nant Regie Rodin Vadim 18 jr Vrijdag en zaterdag nachtvoorstel ling 23.15 uur Wilde Aardbeien met Victor Sjöström Ingrid Thu lin en Gunnar Björnstrand Regie Ingm'ar Bergman 18 jr CITY Ursus de gesel der tarta ren met Ettore Manni -^ oko Tani en Akim Tamiroff 14 jr FILMAC dagelijks 10 - ca 18.30 u Actualiteiten Houdt u van bruin vis a.l PALACE dagelijks 18.45 en 21 uur Vrüdag t.m zondag Lijfwacht voor gangsters met Ray Dalton en Jayne Mansfield 14 jr Maandag t.m donderdag Strip tease en gangster ^ met Domini que Wilms en Raymond Souplex 18 jr SCALA Liever lusten dan lasten met Tony Curtis Suzanne Ples hette en Claire Wilcox a.l Zondagochtend 10.30 uur Kluch tig en luchtig met Stan Laurel en Oliver Hardy Ben Turpin e.a a.l STUDIO voorstellingen een kwar tier later Vivre sa vie ^ nna Ka rina 18 jr REMBRANDT 14 en 20 uur West Side Story 14 jr VREEBURG Het zwaard van Zor ro 14 jr Vrijdag en zaterdag nachtvoor stelling 23.15 uur Tekenen van de haat met Tony Curtis en Pointer 18 jr Zondagochtend 10.30 uu O sole mio a.l OLYMPIA vrijdag t.m zondag De rovers van de Sierras met Ri chard Cönte en Viveca Lindfors 14 jr Maandag t.m donderdag Luite nant Brown vogelvrij met Rory Calhbun ^ n John Larch 18 jaar Musea Centraal JWuseum Agnietenstraat 1 Stedelijk Aartsbisschoppelijk en Archeologisch Museum Fente ner van Vlissingenhuis Malie baan 42 afd Moderne Kunst maandag t.m zaterdag 10-17 uur zondag 14 17 uur dinsdag 20-22 uur Prov ütr Genootschap voor Kun sten en Wetenschappen Agnieten straat 1 geopend 10-17 uur zon dag 14 17 uur dinsdag tevens 20 22 uur Universiteitsmuseum Trans 8 da gelijks 14 17 uur zondags gesloten Diergeneeskundige Afdeling Bilt straat 172 aanvragen bij de por tier Tandheelkundige afd Jutfa » eweg 5 woensdag en vrijdag 10 12 en 14-16 uur Museum voor het Staatsbosbeheer Museumlaan 2 voorlopig gesloten Ned Spoorwegmuseum Maliebaan station dinsdag t/m zaterdag 10 17 uur zondag 13-17 uur maan dag gesloten Ned Goud - Zilver en Klokkenmu seum Lange Nieuwstraat 38 dag 10 12 en 14-17 uur zond 14-17 uur Oud-Katholiek Museum Mariahoek 9 geopend maandag t.m zaterdag 10 12 en 14-17 uur zondag 14-17 uur vrijdags gesloten Museum voor Nieuwe Religieuze Kunst Lange Nieuwstraat 38 da gelijks 14 17 uur Nat Museum van Speeldoos tot Pierement Lange Nieuwstraat 38 zaterdag en zondag 14-17 uur donderdag 20 uur en iedere derde zaterdag van de maand 11.30 uur speciale orgeldemonstratie Slot Zuylen Zuilenselaan dinsdag t.m zaterdag 9-12.30 en 13.30-17.30 uur zondag 13-17.30 uur Kasteel de Haar Haarzuilens dag 9 12 en 13.30-17 uur zondags 13.30 17 uur Driebergen Nationaal Museum van de Automobiel Buntlaan hoek Rijksstraatweg Geopend dagelijks van 9 18 uur Huizen Doorn Langbroekseweg 10 dag 9-12 en 13.30-17 uur zondags 13.30 17 uur EXPOSITIE CULEMBORG In de stadhuiskelder van Culem borg wordt van 18 tot en met 25 mei een expositie rfehouden Werk van Kunstenaars tussen de grote rivieren ^ aterdag om drie uur wordt de tentoonstelling geopend Bezichti S'ngstijden zijn verder van 14.30 tot " 30 uur en van 19 tot 21 uur Een minder bekend maar toch heel aantrekkelijk bloem bollengebied vormt in Noord Holland de omgeving van Lim men Er zijn veel tulpenvelden en merkwaardig genoeg bloeien er ook nog veel narcissen Een bezoek aan deze streek kan goed gecombineerd worden met een tocht door de Beem ster waar de appelen in volle bloei staan Ook in het rivierengebied staan de appelboomgaarden in volle bloei evenals in Zuid-Limburg en Zeeland al is wel door bladvor ming rondom een deel van de bloe sem een verhyllend scherm ge vormd Voor de bloesem is het Kewkenhof hoogtepunt van bloei Q da ^ Sportagenda Utrecht VRIJDAG D.4M3IEN Provinciaal kampioenschap 19.30 uur CSB-gebouw Kromme Nieu we Gracht ZATERDAG WOKSTELEN SDZ Hamborn Dsld 20.00 uur Kantine Werkspoor TURNEN Receptie Kracht en Vlugheid 14.30—16.00 uur NV-huis Oudegracht Ere-avond Kracht en Vlugheid 20.00 uur Tivoii WIELRENNEN Ronde van Woerden 13.00 uur nieuwelingen 15.00 uur amateurs Burgemeester van Kem - pensingel KUNSTZWESI.UB.N ' Nationale kunst zwemkampioenschappen van de KNZB 20.00 uur Den Hommel VOLLEYBAL Alle vvedstruden in de Jaarbeurshal aan het Vreeburg 14.30 16.00 uur promotie/degradatie over gangsklasse H 16.00 uur SOS-Valuas 17.00 uur Sport Centrum-Odulphus 18,00 u Cito-Oranje Nassau 19.30 uur afdelingsselectiewedstrijden 15.00 uur DSO-Orawi 16.00 u Polonia-Voorburg 17.00 uur DSO-VVA 18.00 uur Polo nia-Octopus 14.30—21.00 op veld 2 ove rige promotie/degradatiewedstrijden overgangsklasse. VOETBAL Elinkwijk ZFC bet Jeugd 16.00 uur Amsterdamsestraatvveg Po liovoetbal 9.45 uur Thorbeckelaan Utrecht-Den Haag jeugd 16.0Q uur ' Thorbeckelaan. B.\SKBTBALL Midland Celerltas 20.00 uur Beatrixhal KORFBAL Tweede lustrum Blko 17.00 uur leestmaaltijd m De Vereeniging " Groen van Prinstererweg De Bilt en ' s avonds 20.00 feestavond ATLETIEK Jeugdatletiekdag 13.30 uur Maarschalkerweerd Feestavond jeugd atletiekdag 18.00 uur Clubhuis Kam-pong T.^FELTENNIS SVE AMVJ 2 19.00 uur Van Zijstweg Onder Ons-Quick 19.00 uur Beethovenlaan AUTOMÓBILISME Nachtrit MAC ' t Sticht 20 uur Café-restaurant Flora Oude Rijksstraatweg 14 te Doorn HONKBAL uw 6 — OSO 14.30 uur Hoge Weide Elinkwijk — Quick 15 uur Amsterd straatweg HMS 2 — HBC 16.30 uur zuilenselaan UW 6 — HCAW 3 16.30 uur Hoge Welde ZONDAG VOETBAL Velox-Excélsior 14.00 uur Koningsweg Elinkwijk Sittardia 14 OÓ uur Amsterdamsestraatweg Hercules Veenendaal 14.00 uur stadion Galgen waard Holland Saestum 14.3.0 uur Thorbeckelaan Midlandia Patria 14.30 u Herculeslaan Milierva-Brederodes 14.30 uur Herculeslaan BOEIEN Districtswedstrijden 11.00 uur Merwedekanaai / KORFBAL Sport - en spelmlddag twee de lustrum Biko 12.30 uur Bilthoven ' KUNSTZWEMMEN Nationale kunst zwemkampioenschappen 15.00 u Den Hommel HANDBAL Sport Vereent-WWV 14 uur Amsterdamsestraatweg Attila Rapidi-tas 14.00 uur Hoge Wélde Achilles Lynden 13.00 uur Koningsweg HONKBAL uw—Schoten 14.30 uur Heel mooi kunnen zaterdag en zondag de koolzaadvelden zijn Aanvankelijk was de vér wachting dat het koolzaad in oostelijk Flevoland het afge lopen weekeind ^ 1 in bloei zou staan maar door het slechte weer is dat niet doorgegaan In verband met de bloei van het koolzaad wordt vrijdagochtend in de permanente expositie die in Lelystad is ingericht een koolzaad stand geopend Daarin wordt een indruk gegeven van de betekenis van dit eeuwenoude ontginnings gewas De rüksdienst voor de IJssel meerpolders heeft bovendien een folder samengesteld met een routekaart die de mooiste wegen aangeeft door oostelqk Flevoland waar vierduizend hectaren met koolzaad zijn in gezaaid ' H De folder is o.a verkrijgbaar bij vele VW kantoren tankstations bij de ANWB en de KNAC en bij de rijksdienst voor de IJsselmeer - erexamen Actie Dousadj Concerten TONEEL STADSSCHOUWBURG Donderdag 16 niei Besloten voorstelling door de Utrechtse toneelver t)e Rederij kers en Molière ' Zomeridylle ' blijspel door Ugo Betti Regie Hans Hamstra Vriïöag 17 meiToneelgroep Centrum ' Nathan deWUzc ' van Lessing met GuusHermus Ann Hasekamp Andrév d Heuvel Henny Orri LucLutz Gerard Hartkamp en Peter Aryans i Vertaling Hans Roduin regie Vladek Sheybal Decor en kostuums Roger Chail loux Zaterdag 18 mei Nieuw Rotterdams Toneel ' Nie mand van ons ' door S Lenz met Hans Tiemeyer Johap Schmitz Lo van Hensbergen Bemhard Droog Robert Sobels Pieter Lutz Sacco V a Made Jan Lemaifè e.a Regie Robert de Vries verta ling Alfred Pleiter Decor Johan Greter Zondag 19 mei Nieuw Rotterdams Toneel ' Het sein staat op mioord ' door Monte Doyle met Lia Dorana Pim Dikkers Adolf Rijkens Hans Polman John Lanting Krans Kokshoorn Regie Richard Flink Vertaling Alfred Pleiter Decor Chiel de Mey Maandag 20 mei Toneelgroep Theater ' Bosmers holm ' van Ibsen met Mia Goos sen Annie Langenaken Jacques Snoek Erie v d Donk Henk Schaer en Siem Vroom UTRECHT Centraal Museum Ag nietenstraat 1 500Ö jaar kunst in Pakistan t.m 7 juli Geopend da gelijks 10 17 uur zondags 13-17 u tevens dinsdag 20-22 uur Centraal Museum Maliebaan 42 Kunst van Suriname t.m 2 junL Geopend dagelijks 10-17 uur zon dags 13 17 uur dinsdags ook 20-22 uur Genootschap Kunstliefde Nobel straat 12 A Rmg Bildender Künst ler t.m 26 mei Geopend werk dagen 11 16 uur zondags 13-16 uur Utrechtse Kring Brigittenstraat 4 H P J baronesse Van Till Tutein Nolthenius tot en met 1 juni Geopend dagelijks 13.30-17 u maandags gesloten Kunstzaal De Reiger Burg Rei gerstraat 3 werken van Luigi de Lerma en Pieter d'Hont t.m 1 juni Geopend dagelijks 13 — 17u zondag 13—16 uur AMERSFOORT Zonnehof H N Werkman tot en met 17 juni Museum Flehite Westsingél 150 Romantiek en Biedermeier tot 1 juni AMSTERDAM Antiquair mr H Schlichte Bergen P C Hooftstr 53 Michael Podulke t.m 14 juni Galene D ' Eendt Spuistraat 272 Toni Fabris en Franco Francese New Babyion vanaf 1 mei Galerie De Drie Hendricken Bloemgracht 89 Hesselius tot 19 mei Galerie Mokum Amstel 186 Wal ter Barten t.m 6 juni Museum Fodor Kunst uit Nieuw Guinea 22 mei t.m 30 juni Rijksmuseum Jacques Callot tot 19 mei Güsberthal Rozengracht 160 fo to's van Johan Stoel t.m 26 mei Kunsthandel Krikhaar Wetering schans 69 Mare Chagall vanaf 17 mei Kunsthandel Santee Landweer Prinsengracht 608 J van As tot 30 mei Stedelijk Museum P Potterstraat 13 Nederlandse kring van aqua rellisten t.m 10 juni Schrift en beeld t.m 10 juni St Lucas t.m 20 mei Kader dèr vijf generaties E Fernhout J Diede ren P Defesche t.m 3 juni Hans en Mia Obrecht t.m 27 mei Kon"Inst v d Tropen Mauritska de 63 Suriname tentoon.'itelline Kunstzaal Vlieger Amstel 52 Wil van Leeuwen t.m 25 mei Zoölogisch Museum Plantage Mid denlaan 53 Afrikaanse dieren tot 15 juni ARNHEM Genieeritemuseum Boven over Utrechtsfweg 87 Verzame ling Brantsen 18 mei t.m 9 juni Aanwinsten uit de laatste jaren 25 mei t.m 16 juni BILTHOVEN Kunsthandel De Kuyl Julianalaan 210 Ger Ruyters t.m 18 mei BREDA De Beyerd Boschstraat 22 Dick Ket t.m 27 mei CULEMBORG Gemeentehuis Kon taktkring voor Beeldende Kunst 18 t.m 25 - mei ' ¦ ¦¦ ' - DELFT Het Prinsenhof Hedendaag se Surinaan.st schilderkunst voorl DORDRECHT Dordrechts Museum Museumstraat 42 In brons bestendigd tot 5 juni Wandtapijten De Verloren Zoon t.m 5 juni EINDHOVEN Sted v Abbemuseuni Bilderdijklaan 10 Saura t.m 9 jum Krabbedans Keizersgracht 7 Triangel deel III vanaf 12 mei ENKHUIZEN Zuiderzeemuseum Wierdtjk 13 De Zuiderzee zwart op wit en een keuze uit scheeps modellen tot 1 november GOUDA Het Catharina Gasthuis Oosthaven 10 Paul Citroen ' Tijd genoten t.m 2 juni ' s-GRAVENHAGE Gem Museum Glas oud en nieuw t.m 1 juni Aart van den IJssel t.m 3 juni Wim Kan en Corry Vonk met ABC-cabaret ' Herexamen ' dins dag t.m donderdag in Stads schouwburg Regie en vertaling Ferdinand Sterneberg Decor Erie v d Donk Oinsd 21 t.m donderd 23 mei ABC-Cabaret ' Herexamen ' met R J Drayer t.m 3 juni Aqua rellen van de Haagse School t m 1 juli Max Gubler t.m 23 juni Jacob Maris jeugdprijs 1963 Haagsche Kunstkring Denneweg 64 Werken van leden der Afde ling beeldende kunstenaars t.m 22 mei Kunstcentrum Molenstraat 16 David Kouwenaai t.m 30 mei Madurodam 10 jaar kleinplastiek scholing in Madurodam t.m 10 juni Panorama Mesdag Zeestraat 65 Odis t.m 26 mei Pul ri Studio Lange Voorhout 15 Voorjaartentoonstelling door leden t.m 22 mei HAARLEM Kun.stfentrum De Ark Nieuw Heilisland 1-3 Johanna Müller Limburg en Mary van Reg ieren ' Altena Koning tm 18 mei Frans Halsmuseum Nieuw Heilig land Prentenkabinet schenking De Roos tot 4 juni Herman Kruyder tot 4 juni In ' t Goede Uur Kerksplein Cor Basart tot 31 mei Vleeshal Haarlem op zicht stads plan 21ste eeuw tot 22 mei GRONINGEN Gron Museum voor Stad en Lande Praediniussingel 59 Sam Middleton tot en met 9 juni Kunstlievend genootschap Pictu ra St Walburgstraat 1 Neder landse kring van Tekenaars tot 20 mei HILVERSUM Goois Museum Kerk brink Abraham en Hannah Yakin t.m 20 mei Galerie Wout Vuyk Leeuwenstr 13 Michael Sesteer tot 1 juni Kasteel HOENSBROEK Start XI tot 4 jUni LAREN Hotel Hamdorff Is Naar den en Ch Weddppohl tot 27 mei y LEIDEN Ned Leger - en Wapen miiseum Generaal Hoefer Pest huislaan 7 Leiden werkdagen 10—16 uur zond 13—16 uur zat gesloten De Lakenhal Harry van Kruinin gen tot 27 mei Rijksmuseum van oudheden Ra - penburg 28 Het dier als motief in de antieke kunst t.m 3 juni NAARDEN Historisch Raadhuis Donok 60 tot 20 mei NIEUWKOOP Reghthuys Henk Munnik en Han Truffino 18 mei t.m 4 juni OUDERKERK AAN DE AMSTEL De Paardenburg Het Paard in de Paardenburg t.m 19 mei ROTTERDAM Bouwcentrum Wee na 700 In functie tot 15 juli Huis voor gezin van 7 personen tot 30 juni Museum Boymans-Van Beuttingen A D Copier glas t.m 19 mei Hendrik Chabot t.m 10 juni Historisch Museum Korte - Hoog straat 31 Geschreven Stad t.m 20 mei Int Constigh Werck Oudedijk 159 Lucie Q Bakker en Bartholomeus Toebac voorlopig Rotterdamse Kunststichting Kor te Lijnbaan 18c Bob Ztjlmans t - m 26 mei Rotterdamse Kunstkring Witte de Withstr Gerrit Veenhuizen 18 • mei t.m 9 juni Expositiezaal Zuid Zuidplein Bob Kemper t.m 21 mei Kunstzaal ' t Venster Gouveme straat 129 Pieter Engels tot 31 mei SCHIEDAM ètedelijk Museum Hoogstraat 112 Wedgwood-prijs 1963 t.m 18 mei TILBURG Textielmuseimi Gasthuis straat 27 Wol van pool tot evenaar t.m 30 september WASSENAAR Kunstzaal Heuff Hof laan 7 Edmond Wingen t en m 30 mei ZEIST De Schuur Tulpstraat 14 Jan Valk en Cor de Nobel 18 mei tot 3 juni KiECHT 820 Wim Kan Corry Vonk Anne lies Bauma Nelly Fryda Jao co van Renesse Henk Elsink Jenny Arean René Frank en Eva Goslet Gastreglsseurs Toon Hermans en Wim Sonneveld Composities en muzikale leiding Ru van Veen Teksten Wim Kan Simon Car miggelt en Seth Gaaikema Vrüdag 24 mei Nederlandse Comedle ' Het leven van Galileï ' toneelspel van Ber - o M eens bU Oostenrijk te begin nen er is altijd wel wat te doen in Bregenz Innsbruck Salzurg Wenen Klagenfurt e.d Maar in de nabijheid van die grotere plaatsen kent men nog heel rustige gebieden die de liefhebber van mooie natuur en stilte bekoren Hieronder volgen enkele van die gebieden aangevuld met een aan tal,typische'evenementen die men ook op doorreis " kan meenemen Bregenzer Wald Het luchtkuuroord Schwarzenberg een van de mooiste plaatsjes van het hooggelegen Bregenzer Wald 700 1400 m in Vorarlberg ligt aan de voet van de Bödele en de Hoch alpele Het heeft prettige „ Gast höfe " en de rustige behaaglijkheid van een echte zomervakantieplaats Maar ook andere plaatsjes zo als het landelijke Mellnau het na bij gelegen Schoppernau of b.v Be zau — hier is het einde van de kleine Bregenzerwald Bahn — bie den een aangenaam zomerverltjf Schwarzenberg kan in zijn Gast höfen " en prettige privé-kamers ongeveer 400 gasten onderbrengen Verdere inlichtingen bij Verkehrs büro " Schwarzenberg Gemein deamt Het Waldviertel Het Waldviertel dat ten noor den van de WaChau Donaudal ter lengte van 30 km ' in Neder Oosten-rijk iigt,i wint steeds meer vrienden Het is een nieuw ontdekt zomer vakantiegebied met alle voordelen van veel bos de natuurlijke rust van het landschap en de door velen zo gezochte middelmatige hoogte " In veel kleine steden en dorpen wer den Gasthöfe " gemoderniseerd en moderne pensions die meestal aan de rand van het bos liggen wachten ' Op gasten Zo b.v in Ottenschlag 842 m vlak bij Spitz an der Do nau met de prachtige natuurbaden Am Himmelteich " en am Weyrer teich " In Traunstein 199 m hoog heeft men een prachtig uitzicht over de met bossen bedekte bergen In Zwettl 520 m is een nieuw modem zomerbad voor de gasten klaar Vlak bij dit plaatsje dat nog door een gedeelte van de mid deleeuwse stadsmuur met zes im posante torens is omgeven ligt het beroemde 800 jaar oude Cisterciën - '\ A<'VA/VW\/V\/^A/VX/V\/V>X>/UV\<'W ^ tolt Brecht met Han Bentz v.d Berg Mimi Bpesnach Petra La seur Ramses Shalty Hans Croi set Jan Teulings Philippe la ChapeUe Allard v d Scheer Joan Remmelts Sophie Köhler van Dijk Ton Lutz Johan Fiolet Henk Rigters Hans Boswinkel Ton Kuyl Pierre Commandeur e.a Vertaling Gerrit Kouwenaar regie Ton Lutz Muziek Hans Elsler decor en kostuums Nic Wijnberg Zaterdag 25 mei Haagsche Comedle ' Don Gil met degroene broek ' blijspel van Tir so de Molina met Myra Ward Jules Croiset Jules Royaards,Do v£m Stek Jan v d Linden,Maria de Booy Eric van Ingen,Bas ten Batenburg Manfred deGraaf John Koeh Nelleke Knegtmans Wim de Haas Kees Coolen Wiebe Brandsma Jan Veelo en Gerard de Groot " Regie Joris Diels Vertaling Dolt Verspoor Decor en kostuums Harry Wich Muziek Jurriaan Andriessen Dans Albert Mol Zondag 26 mei Haagsche Comedle ' Pas op de verf ' komedie van René Fau chols met Ida Wasserman Jo ris Diels Bas ten Batenburg Jan van Ees Erie van Ingen Maria de Booy Manfred de Graaf Camille de Vries Annie Leenders Vertaling Joris Diels Regie Paul Steenbergen Deror Hep van Delft Haandag 2 mei Besloten voorstelling door r.-k To neelgezelschap Alb Thym MUZIEK TIVOLI Donderdag 16 mei USO-le concert ' Lcntescrïe ' diri gent Paul Hupperts solist Her man Krebbers viool Massenet ouv Phèdre Saint-Saëns Intro duktion et rondo capriccioso Ha vaneuse Ravel Tzigane v Sup pé Ouv Leichte Kavallerle Joh Strauss wals en polka's GEBOUW VOOR K EN W VrUdag 17 mei lazzconcert voor'de actie Dousadj The Diamond Five Misja Men gelberg quartet Rob Madna trio en Tony Vos trio ESPLANADE Woensdag 22 mei lofburg-promenadeconcert door de studentenver Prometlieus voor de actie Dousadj o.l.v Marten Oosting LEZINGEN Dinsdag 21 mei BOT LAB L Nieuwstraat 106 Criminologisch Inst mr L H J Brantjes „ Jeugdbaldadigheld " serklooster dat de moeite van een bezoek waard is Waidhofen an der Thaya Rapot tenstein of Raabs en der Thaya het kleine Eibenstein dat diep in het bos verborgen ligt en het be haaglijke burchtstadje Drosendorf zijn slechts kleine dorpen maar ze bieden vele toeristen juist wat ze zoeken Indien men in een der zeer vele kleine plaatsen in het Salzkammer gut of ergens in de bosrijke omge ving van Wenen logeert kan men van onderstaande evenementen ge nieten ' Lovner-operettes In het teken van vrolijke mu ziek uit Oostenrijk " staan aanstaan de zomer de operette-weken die voor de derde keer in de Leharstad Bad Ischl in het Salzkammergut worden gehouden en de operette uitvoeringen in de zomerarena van de kurstad Baden bij Wenen In Bad Ischl biedt men van 14 juni tot 29 augustus werken van Le har Kalman en Johan Strauss De ze werken schreven de componisten tijdens een zomerverblijf in de „ stad der operette " Om een voorbeeld te noemen „ Land des Lachelns " of „ Czardasfürstin " In Baden kan men van 20 juli tot 9 september klassieke Weense operettes horen van compo nisten die hier als kurgast " zijn geweest Maar ook Krems aan de Donau heeft iets moois tè bieden Daar wordt op 31/8 en 1/9 een groot " feest van klederdrachten gegeven tot op dit moment hebben zich reeds meer dan 100 groepen alle in eigen kle derdracht opgegeven Het steppenmeer Dat op 27 juli in Mörbisch aan de Neusiedlersee de opvoeringen be ginnen van Millöckers operette „ Gasparone " is natuurlijk voor alle toeristen verheugend Het is immers een boeiend schouwspel op het water Maar de Neusiedlersee op de grens van Hongarije is ook zonder dit zeer interessant Hoewel de oppervlakte 350 km2 bedraagt haalt de diepte maar goed 1 % m Het water heeft een hoog zoutge halte en is in de zomer bijzonder warm tussen 28 en 30 graden Er wordt dus aan alle soorten water sport gedaan Het merkwaardige van dit meer echter is de omstan digheid dat geen enkele rivier wa ter aan of afvoert en dat de in houd daardoor afhankelijk is van de regenval Neusiedl am See 3600 inw heeft een strandbad en een aantal een voudige hotels Zoekt u zonnewarmte De provincie Karinthië is voor zonnewarmte de beste keuze Ook daar ziJn nog zeer eenvoudige dor pen bijzonder gunstig gelegen waar men echt vakantie kan houden Diex b.v heeft In totaal 1308 inwo ners ligt op 1150 m hoogte ten noor den van Völkermarkt en er is niets te beleven Het is naar het noorden afgesloten door zwaar beboste Alpen maar het heeft het hoogste aantal zonne uren van heel Oostenrijk n.l 2105 Een ander plaatsje in Karinthië dat voor een ontspannende vakan tie geschikt is zou b.v Arnold stein ztjn Het ligt ten zuidwesten van Villach dicht bij de Italiaanse grens in de zomer busdienst naar Triest Het ligt niet hoog 565 m en heeft ruim 6.000 inwoners De groot ste attractie is het openluchtbad want het heeft een hoge tempera tuur en de bergen Dobratsch 2165 meter vormen een goede bescher ming De hellingen van de Dobratsch vallen onder de natuurbescherming 18 km2 Voor wandelaars ' n prach tig gebied vooral door het natuur park Schutte " De hotels zijn er eenvoudig er is geen luxe en het is er niet duur Twee Van Goghs in veiling Op de Kunst - en Antiekveiling dinsdag 21 en woensdag 22 mei a.s onder directie van Van Marie & Big nell te ' s-Gravenhage Lange Voor hout 58 zuUen twee Van Goghs on der de hamer komen Beide werken zijn uit de collectie A M Sijthoff en mevr A M Sijthoff-BurgefEoul te Wassenaar Het eerste wér'k draagt als titel ' Drents landschap ' — papier op paneel 33 % x 48y2 cm — date rend uit de Hollandse periode van de kunstenaar Het andean Is een pot loodtekening 48x23 % tra met als titel ' De Zaaier ' Deze figuur ge tooid met een lichtbruin bombazij nen buis en broek is geplaatst tegen de achtergrond van een zwarte ak ker aan het eind begrensd door een rijtje knotwilgen De catalogus van deze veiling ver meldt voorts werken van Joharmes Bosboom — o.a kerkinterieurs — Corot Dusart J H B Koekkoek De Lairesse Mondriaan een doek dat afkomstig is uit het buitengoed Wei dam en als schoorsteenstuk diende in het tuinhuis van het buitengoed De te veilen collectie bevat voorts schil derijen van Frans van Mieris J van Os Andreas Schelfhout Davld Te niers Watteau Wiegman e.a 
10 DONDERDAG 16 MEI 1963 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD wmam/v de 4èétef DITETIKET Verkrijgbaar bij alle goede fruitzaken - Rijk aan vitamine „ A DIT ETIKET WERKSPOOR Bedrqven te Amsterdam en Utrecht vraagt GESCHOOLDE GEOEFENDE EN ONGESCHOOLDE WERKNEMERS voor d « volgende afdelingen machinale werkplaatsen smederij motoren - en andere stelplaatsen # koperslagerij • apparatenbouw enconstructie # rijtuig - en wogenbouw hout en yzer schilderswerkplaats personeel voor intern » 1ajan?portw«pk2aam heden Regeling voor reisgeldvergosding of kost - en reisgeldvergoeding Gunstige winstaandeeir^eiUng Gratis bedrüfsldadiing Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden vrijdag 17 mei a.s tussen 7 en 8 uur n.ni in Hotel Flora Oude Rijksstraatweg 14 DOORN alwaar een Werkspoor-vertegenwoordiger aan wezig is Reis - en vensnimkosten bQ solllcttails worden vergoed NOG LEKKERDER DAN GISTEREN Wi '^^ M ' WM ^- CO-OP NEDERLAND afdeling Produktiebedrijven te Utrecht vraagtvoor spoedige indiensttreding in de BESCHUITFABRIEK EKIGE MANNEN vakkennis niet vereist tv\/eeploegendienst goede promotiemogelijkheden gunstige pensioenvoorv\raarden gratis bedrijfskleding reiskosten vs^orden vergoed maximum leeftijd 35 jaar Aanmelden dagelijks van 9 tot 4 uur aan het bedrijf Kanaalweg 19 te Utrecht en bovendien vrijdag 17 mei a.s des avonds van 7 tot 8 uur In Hotel Thalla Stationsplein 9 te Utrecht WëMMm ' imÉM l^yco Goed geproefd een nieuw recept Royco kippesoep smaakt nu nóg fijner nóg geuriger dan anders Wij weten zeker dat U houdt van die smaak Royco werd geholpen door honderden soepliefhebbers als U Zij proefden tot Royco zeker wist zó komt de fijne kippesmaak het best tot z'n recht Mmm heerlijk Dat is pas kippesoep Haal morgen een zakje en proef Proef Royco vriesvers kippe soep bereid volgens nieuw verfijnd recept ^^ Roy 137.6k.3ü0.«5 VERENIGDE SCHEEPSWERVEN N.V Zoekt U * waardering voor uw arbeid 1 * een mooie woning * een bedrijf met goede veriioudingen In een nog steeds groeiend wereldconcern is er altijd plaats voor BEDRADINGS - MONTEURS KONSTRUKTIEBANK / PLAATWERKERS REVISIE-MONTEURS ELEKTROMONTEUS voor het repareren aan boord van schepen BRANDERS LASSERS IJZERWERKERS AANBOUWERS CENTERAARS KOKERS/HAKKERS KLINKERS KETELMAKERS MACH.BOORDERS DRAAIERS SCHAVERS FREZERS KOTTERAARS PIJPFITTERS BANKWERKERS ANKERWIKKELAARS LEERLING - ANKERWIKKELAARS Uitvoerige inlichtingen worden gaarne verstrekt door één van onze personeelsfunktionans - sen op vrijdag 17 mei a.s ' s avonds van 19.30—21.00 uur in Het Haagsche Koffyhuis Vredenburg 22 Utrecht Mocht U niet in de gelegenheid zijn deze avond te bezoeken dan kunt U onderstaande coupon ingevuld inzenden aan de afdeling Personeelszaken Postbus 610 te Rotterdam waarna wij nader kontakt met U zullen opnemen Pi Chaiïipignoï Mlnestroi soep met toi C|i»eii*«-ir ^ fit Kippes < Ossestaé Ondergetekende naam A Zoals het verbond ook al op een persconferentie had gedaan verzette de heer Wemmers zich tegen een ver dere inkomensherverdeling via de sociale verzekeringen „ Ik vraag mij af " aldus de heer Wemmers „ of de tijd niet is gekomen de inkomensver deling voortaan te beperken tot de fiscale sfeer " ringen „ Ik vraag mij af " aldus de heer Wemmers „ of de tijd niet is gekomen de inkomensverdeling voort aan te beperken tot de fiscale sfeer " Tenslotte meende de heer Wemmers dat de mening van het bedrijfsleven bij de EEG-besluiten nauwelijks meer tot zijn recht komt Hij weet dit aan het feit dat de veelvuldig voorko mende conferenties in EEG-verband hun voorbereidend karakter hebben verloren en dat Op deze conferenties vaak al min of meer bindende be sluiten worden genomen Hij bepleitte een andere wijze van behandeling der EEG-vraagstukken Op de vergadering sprak ook de minister van financiën prof J Zijl stra over Conjunctureel Perspec tief " Professor Zijlstra durfde zich niet aan voorspellingen te wagen maar hij achtte de uitspraak van Per Jacobson dat we wel eens het einde van de opgaande conjunctuur golf bereikt kunnen hebben Aan de andere zijde is het niet onmogelijk dat door de conjunctuurpolitiek dit maal de recessieperiode wordt over geslagen Advertentie Onrustige Zenuwen Miinhardt's Zenuwtabletten wij dienen de economische in terdependentie te verhogen Ten slotte zo zei de bewinds man zullen wij ons ook met kracht moeten weren tegen alle tenden zen om van de EEG een gesloten in zichzelf gekeerd blok te maken Het is duidelijk aldus de staats secretaris verder onder meer dat de Franse regering om redenen van wereldstrategie en wereld macht wenst dat Europa en in het bijzonder het Europa van de „ zes " een grotere afstand dan voorheen in acht neemt ten opzichte van de V.S Tegenover deze filosofie anti thetisch waar het gaat om de At lantische verbondenheid en na tionalistisch waar het gaat om de Europese samenwerking kunnen wij niet anders dan geheel afwij zend staan Niet onderschatten Op de veertiende januari heeft zich een scheiding der wegen afge tekend waarvan wij de gevolgen nog niet te boven zijn „ Ik geloof dat wij de gevolgen zeker niet mo gen onderschatten " De staatssecretaris zei niet te kunnen zeggen hoe dit alles zich zal ontwikkelen „ Wel wil ik op merken dat de positie van Neder land in deze strijd om de vormge ving van Europa en de plaatsbe paling van Europa in de vrije we reld mij verre van gemakkelijk voorkomt Er dreigen hier bij een verkeerde gang van zaken geva ren vcaarover men niet licht mag B en W van Vlieland hebben het ministerie van defensie laten weten dat zij In principe afwijzend staan tegenover het verzoek om ook in de gehele maand mei gedurende een week in juni en een week in juli schietoefeningen met tanks op de Vlieghorst te mogen houden Volgens de burgemeester van Vlieland de heer A Anker is het in principe afwijzen van het ver zoek gebaseerd op drie hoofd bezwaren Ten eerste verwacht men dat de vogelstand te veel hinder van het schieten zal gaan onder vinden Ten tweede verwacht men te veel hinder voor de plaatselijke bevolking In de derde plaats denkt men dat het toerisme en de Oorlogsmisdadigers van Breda naar Winschoten Bij het ministerie van justitie zyn plannen uitgewerkt om enige tientallen langdurig gestraften tegen het einde van dit jaar over te brengen van de Breda'se straf gevangenis naar die in Winschoten zo is ons van officiële zijde be vestigd Voor dit doel zal de gevangenis in Winschoten worden verbouwd en extra beveiligd waarmee nog verscheidene maanden gemoeid zullen zijn Onder de langdurig gestraften in de Breda'se gevangenis bevinden zich ook de vier Duitse oorlogsmis dadigers Willy Lages 60 Franz Fischer 60 F H aus der Fuenten 63 en Joseph Kotaella 54 die indertijd tot levenslang zijn ver oordeeld wegens tijdens de oorlog in Nederland gepleegde misdrijven zo heeft een woordvoerder van het ministerie van justitie verklaard Hij zei dat het aantal van de langdurig gestraften in de gevan genis van Breda thans bepalend was voor het regime aldaar en dat men bij de verwijdering van deze gevangenen de „ overblijvers " een beter aangepaste behandeling kon geven De gevangenis in Winschoten zal dan uitsluitend benut worden voor enige tientallen langdurig gestraf ten „ cie meer dan normale bevei liging nodig maken " aldus de woordvoerder Deze extra beveili ging zal — Ijehalve in de nu aan te brengen voorzieningen in het gevangenisgebouw — ook bestaan uit extra bewakingspersoneel internationaal congres beambten te A'dam in De komende acht dagen zullen de verschillende vakgroepen van het internationaal verbond van handels en kantoorbedienden werkmeesters en technici in Krasnapolsky te Am sterdam vergaderingen houden ter voorbereiding van het 14e interna tionale congres van het verbond dat volgend jaar in Israël gehouden zal worden denken Een nauwe coördinatie van de standpunten van de Bene lux-landen lijkt mij in deze moei lyke tvjd eens te meer aangewezen Het zo juist ondertekende verdrag inzake de verbinding tussen de Schelde en de Rijn heeft nog eens bewezen dat over en weer de wil bestaat gemeenschappelijk tot re sultaten te komen Zo enigszins mogeiyk zullen wij ons dan ook gemeenschappelqk met onze vrien den van de Benelux — en uiter aard ook in nauw overleg met an dere gelijkgezinde partners — moe ten verzetten tegen de dreigingen " Woensdag en donderdag zullen de beambten werkzaam in het bank - verzekerings - en sociale verzeke ringsvi^ezen bijeenkomen vrijdag en zaterdag de beambten werkzaam in de industrie volgende week maandag en dinsdag de ambtena ren uit de sector handel en woens dag en donderdag de technici en de werkmeesters Gaat Jagan heen De kwestie die de gemoederen in Brits-Guyana thans bezighoudt is de vraag of premier Jagan zal aftreden In de wetgevende vergadering had de oppositieleider Burnham dr Ja gan uitgedaagd af te treden en nieu we verkiezingen uit te schrijven Jagan heeft geantwoord dat hij ' hiertoe bereid is indien de inzet bij de verkiezing is onafhankelijkheid nu Burnham heeft zich hiermee akkoord verklaard DUVALIER NIET VERTROKKEN Voorbereiding voor aanval op HAITI Een der leiders van het Haï tiaans Nationaal Democratisch Ver bond heeft in San Domingo gezegd dat Haïtiaanse tegenstanders van het bewind van president Duvalier zich voorbereiden om van de Do minicaanse Republiek uit een aan val te doen op Haïti UN Hij zei dat het verbond over on geveer tweehonderd geoefende manschappen kan beschikken De Haïtiaanse vluchtelingen in de Do minicaanse Republiek zeggen dat zij de Haïtiaanse regering in bal lingschap die onlangs op Porto Rico gevormd is niet erkennen Journalisten op het internatio nale vliegveld Idlewild in New York hebben vernomen dat het Haïtiaanse consulaat telefonisch vier plaatsen bij de „ Pan American Airways " had afbesteld die voor president Duvalier van Haïti en zfln gezin waren gereserveerd in een vliegtuig dat woensdagavond om acht uur naar Parijs zou ver trekken De beste krant in Midden Nederland recreatie er door getroffen zullen worden Het ministerie van defensie bezit sinds 1957 een op de Hinderwet ge baseerde vergunning om in de periode 1957 van 1 september tot 15 april met tanks schietoefeningen op de Vliehorst te houden Een woordvoerder van defensie zei ons dat uitbreiding van de schietoefeningen onder meer nodig geacht wordt in het kader van de mechanisatie van de landmacht De grootste en meest uitgebreide sport - rubriek Duvalier heeft inmiddels in Port au Prince tegenover de pers ge zegd dat hij hoegenaamd niet van plan Is afstand te doen van de 
DONDERDAG 16 MEI 1963 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Chie en veilig in de regen *« ss...nue * Italiaans Moderne Selecta regen mantel van 100 % katoen Mouliné Italiaanse stijl met leuke voering Prachtige zadeisteekgarnering hieraan her kent u de meesterhand Mouwen lang en 7/8 te dragen Met bind ceintuur en autospiit Kleuren petrol en brons Maten 38-46 50 ¦ Lichtgewicht Selecta Diolen regenmantel met dito voering makkelijk zélf te wassen Manchetten zakgarne ring bovenkraag en knoopsgaten van geruite Diolen Mouwen nor maal en met omslag-manchet te dragen Met bolle stofknopen bindceintuur en autospiit In bis kwie olijf en nachtblauw Maten »« 68.50 X BlUE BAND HU smeuïger RUKERVAN SMAAK verzorgt en bestrijdt U door behan deling met nestosyi Deze ideale pijn en Jeukstillende ontsmetten de èn geneeskrachtige zalf helpt ook direkt bij blaren schaaf - snij en brandwondjes en na zonver branding NESTOSYL vele huismiddiltjes in 1 tube ZAKENPAND GEVRAAGD Liefst in centrum van Utrecht Huur of koop Brieven onder no 2-4392 aan het bureau U.N FRIS JONG JEUGDIG ga eerst krjken bij ampe ^ ji-^m - N SAMSOM N.V TE ALPHEN AAN DEN RIJN vraagt voor spoedige indiensttreding een 1e assistent(e voor het correspondentie-archief Gewenst is a schoolopleiding ten minste U.L.O.-niveau b enige jaren archiefervaring c aangevangen studie voor het diplomaBedrijfsarchivaris van het NIDER Als leeftijd wordt gedacht aan 25-30 jaar Uw sollicitatie wordt met belangstelling tegemoet gezien door de afdeling Personeelszaken EEN IS NIET DUUR VOORBEELD Ean degelijk dames - 11-71 of herenmontuur I3 | ' 9 Gemiddelde prijs _ voor glazen Oi "^ Totaal 23,75 DEZELFDE BRIL ' op fondsrecept 11.80 natuurlijk VOOR EEN BRIL f HULST opticien AMSTERO.STRAATWEC 190 UTRECHT PARKWEG 13 MAARSSEN Te koop aangeboden DUBBELE WONING Benedenwoning leeg te aan vaarden voor jong echtpaar Huuropbrengst bovenwoning f 12,50 per week Hoge hypotheek beschikbaar Brieven onder no 2-4394 aat MkMMwSUK GE O HANDELSMERK VAN NUTRiCIA 
13 DONDERDAG 16 MEI 1963 OTRECHrSCU NIEUWSBLAD Dauphine de familieiAfagen bij ulS^tek ZOEK HET IN EEN KANTOORBAAN BU EEN BOEIEND BEDRIJF LOOPPOP 7 0 CM ingeplanteerd kambaar haar slaapogen met stem 24,50 NU 15 95 HOGE ENGELSE POPPENWAGEN 67,50 NU 44 ^_ RECLAME SKELTERS 38,99 en 49,50 OPPENZIEKENHUIS Jacobljncstraat Z-7-ti Hf Altijd klaar voor allemaal Ruim geriefelijk snel en door-en-door betrouwbaar ' n Wagen waarmee de familie voor dedag kan komen De kinderen de hond en ' n berg bagage èlles kan mee - - ¦ Dauphine nieuwe luxe en comforti In één woord luxueus is het fraaie nieuwe stuurwiel En het mat zwarte dashboard Voortreffelijk staan ook de opengewerkte wielen die bovendien nóg betere afkoeling voor de rennmen duè extra veiligheid geven 4 ruime zitplaatsen 4 deuren Royale bagage ruimte Heerlijke verwarming en luchtverversing 4995 Dauphine een veilige wagen Deuren die opengaan in de enige veilige richting evenals de frontkap Dank zij de „ kindersloten " zijn de kleintjes veilig ge borgen De Dauphine is zuinigheidskampioen Zowel in aanschaf als gebruik en onderhoud Benzineverfaruik slechts 1 liter op 17 km Onderhoudskosten practisoh nihil Dauphine triomf van ervaring en betrouwbaarheid De 3 versnellingen zijn thans geheel gesynchroniseerd Lichte besturing en korte draaicirkel maken parkeren gemakkelijk De pittige motor met felle acceleratie brengt de snelheid tot 115 km per uur De Aérostable vering laat u glijden over elke oneffenheid Het is goed werken bij Van Cend & Loos Mulo-opleiding gehad Ga dan een ver 2ekerde goede toekomst tegemoet in het steeds groeiende vervoerswezen ' Leer de vele boeiende facetten ervan kennen bij Van Gend & Loos Ga er administratief aan de slag Steek vervoerskennis op en ontwikkel U via een Van Gend & Loos-opleiding tot specialist op Uw terrein Reeds direct ont vangt U een behoorlijk salaris Dat Van Gend & Loos een werkgever is met aandacht en zorg voor zijn mensen ziet U aan deze zekerheden Een bijzonder goede pensioenregeling - prima sociale voorzieningen - een aantrekkelijke loonschaal - uniek waarderingsstelsel - vrije zaterdag - elk Jaar een aantal binnenlandse treinreizen tegen half geld - waar nodig reiskostenvergoeding Laat.U zonder verplichting verdere inlichtingen verschaffen Richt Uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van leeftijd en opleiding aan VAN GEND A LOOS - Mineurslaan 2 - UTRECHT VAN GEND & LOOS INTERNATIONALE EXPEDITEURS Te koop in Tuindorp-Oost een moderne WONING met vóór - en aclitertuin bevattende woon-eetkamer keuken kelder 5 slaapka mers douchekamer etc Koopprijs incl zonwering en gedeeltelijke stoffering ƒ 55;000 — k.k Aanvaarding medio sept ' 63 Inlichtingen firma Waltmann & Co Oude Gracht 92 tel 18444 tot 17.30 uur Bent u ' s avonds te moe voor uw kinderen Zorg voor extra energie Drink PLEEGZUSTER BLOEDWIJN ¦^ i^ no iron op z'n best Duizenden Nederlanders ontdekten de voordelen van Gerzon's ^ H^f^'''^>^^^^^^^ÉI ^' \^^^ bJH |^^^^^^^^| En d/t is nCi belangrijk speciale aanbieding 3 Stuks f27.50 lOf ^ "- POSTORDER ¦ aan Gerzon postbus C 576 Amsterdam I zend mij Sanfor Plus Kantelmanchet I shirts maat I..-.^^ i »»»«»«.:.««,,«.,«^»«.„„ Overvlerkante 6-cilindermo torof 8-cilinderin V Synchro Mesh drie-versneiiingsbak of volautomatische Powerglide transmissie 3 SERIES - 6 MOTOREN 31 MODELLEN CHEVROLET IMPALA EN BEL AIR CHEVY II - CORVAIR I GENERAL I 1 MOTORSl WELKOM IN BELGIË voor een verkwikkende vakantie of een heerlijk weekend U heeft keus in overvloed de gezellige badplaatsen aan het ideale 70 km lange zeestrand de dromerige Kempen de Ardennen met hun afwisselend natuurschoon bergen bossen rivieren en valleien België heeft alles U kunt er luieren maar ook alle sporten beoefenen ¦ watersport tennis golf enz Voortreffelijke hotels Goede kampeerterreinen Bezoek tijdens Uw verblijf in België de beroemde kunststeden en geniet van de even beroemde festivals en kunstmanifestaties als te Brussel Luik Mons Knokke Antwerpen of Gent België luilekkerland voor de fijnproevers biedt U een gul onthaal Inlichtingen en documentatie gratis bij Uw Reisbureau of het Nationaal Belgisch Verkeersbureau Leldseplein 7 te Amsterdam Tel 020-245959 N.B Ook de Hotelgids de folder „ Camping in België " hot „ Kepertorium der Belgische Musea " en de „ Toeristische Reiswegen " liggen voor U klaar CHEVROLET ' 63 Zij die de wagen kennen en kenners zijn zullen U zeggen " De Cilevrolet Een uitzonderlijk comfortabele wagen volmaakt van lijn ontworpen voor buitengewone prestaties Een wagen die het beste biedt voor automobilisten die het beste eisen " De grootste keuze klassewagens aangeboden door de grootste constructeur ter wereld CHEVROLET - DIVISION OF GENERAL MOTORS UTRECHT GARAGE HONDERS N.V Nachfegaalstraat 49 Telefoon 29641 Zeist en Doorn ZEISTER AUTOMOBIEL MIJ n.V Oude Arnhemseweg 201 - Telefoon 03404-14111 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG 16 MEI 196S 15 n leden van de Tweede Kamer ER W.t.P.M DE KORT K.V.P V.G.M MARIJNEN K.V.P DRS F.J.W GIJZELS K.V.P CRS P.C.W.M B06AERS K.V.P m N.L.H VD HEUVEL K.V.P m T.J.TM V IHIEL K.y.p m IR C.J VAN KEEL K.V.P DR M.A.M VAN HELVOORI K.V.P DR A.M LUCAS K.V.P MR J.IH.M DE VREEZE K.V.P M.P.C ASSMANN K.V.P MR P.A BLAISSE K.V.P B.J VAN BUEL K.V.P « EJ A.A.M KESSEL K.V.P CR.H.A.M KLOMPE K.V.P MS J.M.L.IH CALS K.V.P W.J ANORIESSEH K.V.P CR L.A.H ALBERING K.V.P H.C.W MSCRMAM K.V.P - B.A.A ENGELBERnWC K.V.P A VAN URK P.A MEJ.MR m r lEMAIRE J.R XIELDRAAVER P.A P.A J.Q SUURHOFF P.A nSH PESCHAR P.A F.J GOEDHART P.A IR H VREDEtING P.A DR.W.H VERMOOIEH P.A Mt F.H.J.U CAAtB P.A ms 3 KOOPMAN P.A iü E.H TOXQPEUS V.V.D m m J.M sTc^Fas « VAN HAAFIEH B.ZEGERIXG HADQERS ^- w.v.e r 1 « W G.V VAN SOMEREM • DOWNER V.V.D m Kv VAN DIK V.V.B IR D.S lUYNMAM V.V.D J.C COftVER ¦ ir - \ 
16 DONDERDAG 16 MEI 1963 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD GEEN DAG VOORBIJ ZONDEK - op brood • op toast - op het liorrelhapje - als roerei - als omelet - doot de pudding - bij de nassi goreng • 2 zakjes T^flCVl Tomatensoep samen tijdelijk met lOct i(orting Poplin bloese in wit rose of zachtgeel normale prijs 8.75 vrijdag en zaterdag a.s UTRECHT - EINDHOVEN • ARNHEM - DEN BOSCH Sept opening RIJSWIJK Shopping Centre | en omdat deze zomermantel u allerliefst staat bij Bischot dit charmante model met gracieuze Yt cape-mouw...met elegante rugceintuur benen naturei l•••••••••< GROTE REPEN BUTTERSCOTCH BLIKJES NAAR KEUZE ^-- l ^» 79 circa 250 gram chocolade PER POT ELDERS 95 BIJ AH NU Abrikoieniam HUISHOUD I ¦ Nieuw Bier in blik 6/2 Pils téVé ZOUTE PINDA'S reuze zak ^ 0 gram NU Italiaanse import * rood of wit 89 85 49 Fijn Bier 6 '/,% alcohol Het betcr-bier-blik be schermt 6 '/ Pils tcsenalle schadelijke invloeden.Geen statiegeld geen breuk minder ruimte snel gekoeld handig 1 ^ Gaveili Vermouth xterne ^ Met een ijsblokje in het glas heerlijk Giil8 [ Chevalier d'Or 1 '^'' in orig fles met champagnesluiting Ananas 2 ""' %•' 89 69 •••••••• 69 Vacuum-Rookworst langer houdbaar ± 250 gram Alcoholvrije Druivensap 1 grote ' fles - I ¦ 95 rood of writ ISO gram Gelderse Ham •••• é »*«*««»«««*«*** ••••••••• Runder-rookvlees bijzpnder mats 100 gram 8 halve schijven in een ' blikje ••••••••••••••• ^^^ K^^pWw#iwW GOUDSE rl ' Limonadesiroop OA per fles vanaf PMG-Koelkasten-programma 1963 De PremiejwrjV;y /' Provinciale Stateii kozen Eerste Kamer Donderdag zqn ' de provinciale staten bijeen gekomen om de nieuwe leden van de Eerste Kamer te kiezen Het gaat Merbfl om de bezetting van alle 75 zetels van deze Kamer want alle leden traden af vanwege de komende grondwetsherziening De uitslag van deze — getrapte — verkiezing verscWIt nogal van de Tweede Kamer verkiezingsuitslag omdat zij is gebaseerd op de Statenverkiezingen van 1962 De voorlopige uitslag is met tussen haakjes de zetels in oude samenstelling KVP 26 26 PvdA 24 23 VVD 7 8 ARP 7 8 CHU 7 8 CPN 1 2 PSP 1 0 De KVP PvdA en PSP moeten nog om de twee resterende zetels loten Intrede PSP in de Senaat Persspiegel van verkiezfh ^^ MORGEI ^ VRIJDAGAVOND GALAPREMIÈRE SARRASAN HET POPULAIRSTE CIRCUS TER WERELD GALAPREMIÈRE IN UTRECHT 17 MEI A.S ' S-AVONDS 8 UUR AAN DE WEG DER VER NATIES Kaartverkoop kassawagen op de Neude tel 030 - 24277 alle dagen geopend ookzondags van 10 - 19 uur en NOZ Zelf j b'ediening Amsterdamsestraatweg 509 tel.:'030 - i0880 alle dagen geopend van 7 - 19 uur ook zondags van 9-19 uur De uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer vindt uiteraard weerlclank in de pers In alle bladen worden de uit de bus gekomen resultaten aan bespiege ^ lingen onderworpen WQ laten hier gedeelten volgen uit commentaren die heden in de landelijke en grote provinciale dagbladen zijn ver schenen Het ALGEMEEN HANDELS BLAD constateert dat de verkie zingen van 1963 in de eerste plaats die van de splinterpartijen zijn ge worden in de tweede plaats die van de VVD De grote verliezer is de PvdA Een wonderlijke uitslag waardoor het politieke beeld van Nederland betrekkelijk ingrijpend is gewijzigd Het immobilisme zo schrijft " het Handelsblad verder werd volledig doorbroken De li beralen herwonnen de dynamiek die bij hun politieke opvattingen past Dat het conglomeraat van negen splinterpartijtjes bij elkaar bijna vijf procent van de stemmen op zich wist te verenigen is op zijn minst bedenkelijk aldus het Alge meen Handelsblad Het ALGEMEEN DAGBLAD vindt de grootste winnaar bij deze verkiezingen boer Koekoek De be langrijkste echter is het kabinet De Quay in zijn geheel De boerenpartij mag het Land bouwschap dankbaar zijn voor de uitzetting van drie boerengezinnen te Hollandscheveld Omdat deze zaak zo veel opzien baarde vonden duizendei malcontenten in deze partij een uitlaatklep voor hun wrevel Veel grotere invloed heeft het succes dat men het kabinet-De Quay mag toekennen De vier re geringspartijen samen hebben dan wel niet veel gewonnen maar na vier jaren regeren mag dit kabinet constateren dat de kiezers het hun vertrouwen hebben doen behouden De NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT schrijft ondermeer dat het betrekkelijk succes van de nieuwe lijsten op het eerste gezicht het opmerkelijkst lijkt Maar van meer betekenis voor het toekom stige landsbestuur acht dit blad toch de achteruitgang van de PvdA Al is het wel vaker voorgekomen dat een verliezende partij belang rijke posten in een kèbinet ' kreeg anderzijds kan de vraag rijzen of een verliezer een aantrekkelijker partner bij een kabinetsformatie is Het gedrag van de kiezers nader beziende zegt de NRC dat zij zich m ruime mate hebben laten lokken door nieuwelingen van wie weinig constructiefs is te verwachten Het Dlad meent dat de kiezers daar voor allerminst een compliment verdienen Het minder tactvol op treden van het Landbouwschap had met zulke gevolgen mogen hebben Het was en vooral de KVP die w de afgelopen verkiezingsstrijd opnieuw haar bestaansrecht als levensbeschouwelijke partij tegen over de PvdA moest verdedigen zo schrijft De VOLKSKRANT die vervolgens vast stelt dat de KVP de aanvallen van de socialistische oppositie uitstekend heeft weer staan en zich bijzonder goed heeft gehouden door zelfs naar 50 zetels te klimmen De komende formatie zal wellicht niet gemakkelijk zijn omdat eerst in de komende dagen kan blijken hoe de WD en vooral de PvdA hun teruggang politiek zullen verwerken De TIJD-MAASBODE noemt de twee meest kenmerkende bijzon derheden van deze verkiezingsuit slag het verlies van de PvdA en de winst van de kleine partijen Aangezien in de afgelopen vier jaar de PvdA de oppositiepartij bij uit stek was betekent deze uitslag dat de ontevredenheid zicih niet heeft geuit in adhaesie aan de parlemen taire oppositie Het zijn de reac tionair getinte splintergroepen die geen enkel vooruitzicht hebben bij de kabinetsformatie of bij de be paling van de grote lijnen van het beleid een rol te spelen die zich de sympthie hebben verworven van dat deel van het kiezerscorps „ Voor de PvdA is de uitslag van de VMkiezingen een zeer grote te leurstelling geworden Winnaar is de KVP De balans is in haar voor deel doorgeslagen " aldus het com mentaar van HET VRIJE VOLK Dit blad vindt het opmerkelijk dat de PSP in vele gemeenten na de sta ten verkiezingen niet meer heeft gewonnen Het schijnt dat deze partij voorshands haar hoogtepunt heeft bereikt Het spreekt vanzelf dat de Pvd A zich op de uitslag zal moeten bezinnen Met name zal haar te geftioet worden gevoerd dat het Nederlandse volk niet gediend is van politiek op langere termijn TROUW heeft de i/erkiezings uitslag niet met een onverdeelde vreugde ontvangen maar toch is er bepaald reden tot dankbaarheid Als geheel mogen we constateren dat de christelijke partijen die volgens prof Vondeling funest voor de democratie zijn een blok vormen dat beslissend is voor de politieke toekomst van Nederland Meer dan de helft van de kiezers geeft zijn vertrouwen aan de chris telijke partijen De formatie zal moeilijk zijn zoals altijd Een for mateur die de gevoelens aftast zal wel onmisbaar zijn „ Deze verkiezingen hebben nog iets anders bewezen En dat is dat er een boerenprobleem is Dat is niet het probleem van het Land bouwschap maar dat is het vraag stuk van een in de Nederlandse economie passende levensvatbare boerenstand „ Er is weinig in de verkiezings uitslag dat tot voldoening stemt " constateert HET PAROOL in zijn commentaar Het is geen voordeel dat het overwicht van de KVP nog is versterkt Beschamend noemt he blad het feit dat de PvdA niet min der dan vijf zetels heeft verloren Dat de PSP haar zeteltal heeft ver dubbeld kan volgens Het Parool niet tot vreugde stemmen „ Het moest haast een schok geven " zo vervolgt het blad „ dat de Boeren partij van de heer Koekoek in één slag drie zetels heeft verworven " De ARNHEMSE COURANT noemt het opmerkelijke succes van de Vrije Boeren wel de grootste verrassing die de verkiezingen voor de Tweede Kamer hebben gebracht Hoe dit succes te verklaren Een aanduiding wellicht dat het grote publiek de steeds verder gaande ordening beu wordt Dat velen meer intuïtief dan berede neerd op de Boerenpartij zullen hebben gestemd doet niet af aan de betekenis van dit verschijnsel dat in elk geval als een ernstige waarschuwing kan ^ gelden aan de nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe kabinet dat thans gevormd moet worden De HAAGSCHE COURANT schrijft dat wil men de cijfers die de stembus bij deze verkiezingen voor de Tweede Kamer heeft ge produceerd in woorden omzetten dan zou men het zo moeten formu leren dat de kiezers de voorkeur hebben gegeven aan een kabinet-De Quay al zal deze vermoedelijk niet de premier zijn De kiezer heeft de KVP gelijk gegeven die steeds heeft beweerd dat dit kabinet nog niet zo slecht heeft geboerd De kiezers heben de loonstijgingen in hun huishoudkas kunnen storten en zijn daarvoor gevoelig geweest De PvdA-leiding als oppositie heeft deze loonstijgingen niet kunnen wegcijferen Tal van kiezers — jonge kiezers vooral — snakken Advertentie naar een woning De belofte een beter woningbeleid te voeren door de PvdA gedaan heeft hen echter niet kunnen paaien Ten aanzien van deze kwestie geldt dan ook het F^ijenoord-lied „ Kameraden geen woorden maar daden " De woning nood is niet van vandaag of giste ren Het NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN merkt op dat het ver lies van de PvdA niet weg te rede neren is Heeft de kritiek op het kabinet-De Quay averechts ge werkt Kennelijk wel Kennelijk is de gewone burger — ondanks de aarzelingen en zwakheden in het beleid van de regering — niet on tevreden over de afgelopen vier jaren Om iets anders uit de stem busuitslag te lezen moet men toch wel een gekleurde bril op de neus zetten De TELEGRAAF schrijft in een commentaar op de verkiezingsuit slagen dat de politieke gevolgen van deze verkiezingsuitslag nog niet geheel zijn te overzien maar wel eens belangrijk zouden kun nen zijn Blijkens het verkiezings resultaat is er geen enkele aan drang uit het Nederlandse volk de PvdA - in het nieuwe kabinet op te nemen De grote verrassing is ongetwij feld de aanzienlijke stemmenwinst die de zg vrije boeren hebben be haald Het is niet zozeer ^ een uit spraak tegen de regeringspolitiek als wel tegen een semi-officieel lichaam het Landbouwschap De uitspraak is belangrijk genoeg en zal voor de positie van het Land bouwschap en andere PBO instel-lirigen zeker gevolgen hebben al dus De Telegraaf Janos Kadar naar Moskou De Hongaarse eerste minister en partijleider Janos Kadar is vandaag met een Russisch passagiersvlieg tuig uit Boedapest vertrokken Men meent te Boedapest dat hij op weg is naar Moskou voor het plegen van dringend overleg met Sovjet-leiders Zijn vertrek werd bekend dodrdat Westerse correspondenten die zich toevallig op het vliegveld Ferihegy bevonden de premier in het Rus sische toestel zagen stappen Provinciale staten ütrectit stemden voor de Eerste Kamer Over het gehele land hebben van daag de Provinciale Staten 75 nieu we leden van de Eerste Kamer gekozen De uitslag van de stem ming vanmorgen in de Provinciale Staten van Utrecht alle 55 staten leden waren aanwezig was als volgt Op lijst 1 De Quay Den Haag KVP werden 14 stemmen op J A Middelhuis Utrecht ook KVP stem uitgebracht in totaal 15 Op lijst 2 D A Delprat Amsterdam,VVD 6 stemmen Op lijst 3 I Sam kalden Oegstgeest 17 stemmen Oplijst 4 jhr L E de Geer van Oude gein Vreeswijk CHU 8 stemmen.Op lijst 5 H van Rossum Zeist SGP stemmen Op lijst 61 A Diepen horst Amsterdam A.R 6 stemmen.Op lijst 7 A G van der Spek Am sterdam P.S.P 1 stem Vermogensvermeerdering Heeft ambtenaar steekpenningen aangenomen Van onze correspondent HAARLEM — Een in Overveen woonachtige ambtenaar van de di rectie van de Rijksgebouwendienst voor Noord Holland en Utrecht die met standplaats Haarlem deel uit maakt van de technische dienst wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen tot een bedrag dat waarschijnlijk in de buurt zal liggen van ƒ 300.000 - Hangelïde het onderzoek in de ze zaak is de man door de minis ter van volkshuisvesting in zün func tie geschorst De man werd aan gehouden door opsporingsambtena ren van de fiscale inlichtingen - en opsporingsdienst in Amsterdam Men had op zijn aangifte-formu lier voor 1962 een vermogensver meerdering van drie ton geconsta teerd De man schijnt het vermoe den gehad te hebben dat men hem wilde arresteren want bij zijn aan houding stond hij op het plint het land te verlaten Nadat de man was aangehouden is hij voorgeleid aan mr G W F van der Valk Bouman officier van justitie in het arrondissement Haarlem Voor deze legde hi[j een verklaring af dat hU met ztjn aan - gifte biljet had geknoeid Htj gaf voor zijn vermogensvermeerdering een niet te accepteren verklaring aldus de officier Ofschoon de offi cier de man in voorlopige hechte nis wilde houden is hO door de rechter-commissaris op vrije voe ten gesteld Conservatoir beslag op gebouw De Waarheid blijft gehandhaafd De president van de rechtbank te Amsterdam heeft vanochtend de in kort geding door de stichting Bepenak ' gevraagde voorzieningen met betrekking tot de opheffing van het door de Zutfense n:iiddenstander W l'Ecluse op het Amsterdamse grachtenhuis Felix Meritis ' gebouw van De Waarheid en communistische organisaties gelegde conservatoir beslag afgewezen In groep 1 omvattende de provin cies Noord Brabant Zeeland Utrecht en Limburg werden gekozen voor de KVP prof dr J E de Quay H M van Lieshout ' J A Middelhuis J L P M Teijssen dr H J J van Velthoven N Schuurmans mr Ph C M van Campen prof dr Th L IVI Thurlings ir J G Gooden C G A Mertens J H Ensinck ia - C E P M Raedts mr R G A Höppener en jhr dr P G M van Meeuwen voor de PvdA prof dr I Sam kalden mr G J P Cammelbeêck S de Jong en dr E Brongersma voor de WD mr D A Delprat voor de ARP prof dr I A Die penhorst voor de CHU jhr mr L E de Geer van Oudegein In groep 2 omvattende de provin cies Gelderland Overijssel Gronin gen en Drente werden gekozen voor de KVP Prof dr J J Gielen Ch G Matser F H Terwindt mr J L M Niers F T van der Maden voor de PvdA mr J A Jonkman mr J A W Burger dr A Querid C van der Waerden C W van Wingerden P J Kapteyn en E Meester voor de WD ir J Baas en ir H J Louwes voor de ARP dr W P Berhuis en J Tjalma voor de CHU ir M A Geuze dr J W Beerekamp en S R Knott nerus In groep 3 omvattende de provin cies Noord Holland en Friesland werden gekozen J H M Derksen mr W E Siegmann mej L A M Vuylsteke en pater mag dr J G Stokman voor de PvdA ir H Vos mej mr M Tjeenk Willink D de Loor J B Broeksz dr ir J P Mazure en A H Kloos voor de WD mr J de Wilde en dr P G van de Vliet voor de ARP H Algra en prof.dr J Zijlstra \ voor de CHU mr R Pollema voor de CPN mevr H J van Om - meren A verink voor de PSP A G van der Spek In groep 4 omvattende de provin cie Zuid Holland was het resultaat voor de KVP jhr mr O F A H van Nispen tot Pannerden en ir E H A Kraaijvanger voor de PvdA mr J in ' t Veld mr G van Hall mr M de Niet Gzn mej mr J Zeelenberg dr M van Troostwijk W Thomassen en S van der Ploeg voor de VVD mr H van Riel en mevr J F Scouwenaar-Franssen voor de ARP J Schipper en prof mr W F de Gaay Fortman voor de CHU J W van Hulst en H C Kranenburg Om de resterende drie zetels moet worden geloot tussen de kandidaten Th S J Hooij KVP P J S de Jong KVP prof mr dr F L Polak PvdA en M van Pelt PSP De kiesraad zal op zaterdag 18 mei de loting verrichten die zal uit wijzen aan welke partijen de zetels zullen toevallen Tweejarige in vijver van buren verdronken Van onze correspondent Hiy»ERSUM — Dmsdag is - - in de tuin van de buren de 2-jarige Paul Poelman uit de Curagaolaan te Hilversum in een 70 cm diepe vijver gevallen en verdronken Het knaapje was in een onbe waakt ogenblik onder de afschei ding naar de tuin van de buren gekropen De gewaarschuwde va der dregde ten slotte met een hark de 2 jarige Paul op Tragische bijzonderheid is datop de wens van de moeder de vij ver in de tuin van de famUie Poel man enige tijd geleden werd ge dicht ^ Advertentie i f * 
18 DONDERDAG 16 MEI 1963 ÏJTRECHTSCH NIEUWSBLAD " riH liiil J ¦ '¦'• • v " Ijiiiüli ' m III ¦•:•••¦¦ Jii Éi 1 \ nmv iiiii liii de allernieuwste modellen PHILIPS TELEVISIE liiiffili ijiWTKi^jji ii iiljiiS J iw liii lp v.a cent per dag ¦ AP - 1 Geen borgstórtrng • Geen aanbetaling • Geen onderhouds - of verzekeringskosten • Geen koopplicht wèl kooprecht Bij eventuele aankoop ontvangt U 2/3 van het door U betaalde huurbedrag in contant geld retour v *^^ ï Mj - ^- / U^-^$ vormde kerk schuldig bevonden aan ketterij Hij kon tegen deze uitspraak in beroep gaan bij de algemene synode der kerk en bij het Zuidafrikaanse hooggereohts hof Na de behandeling van zijn zaak door het hof hebben deze / commissie en hijzelf een gemeen schappelijke verklaring uitgegeven Hierin wordt gezegd dat de uitleg die de commissie heeft gegeven aan Geysers mening over de chris tologie dat deel der theologie dat handelt over de persoon van Clhris -< tus ' onopzettelijk onjuist ' is ge weest In de verklaring wordt voorts gezegd dat de commissie ' in een geest van christelijke broeder schap ' heeft bepaald dat alle kos ten die verbonden waren aan het door professor Geyser ingestelde beroep voor rekening van de Ne derduits hervormde kerk zullen ko men De aanleiding tot het proces was een klacht die drie studenten van prof Geyser tegen hem hadden in -< gediend op grond van ' ketterse uit -* leg ' van de brief van Paulus aaa de Filippenzen vers 6 tot 11 on derwerp het voorbeeld van Chris tus De Zuidafrikaanse Nederduits hervormde kerk gaat er toen en nu van uit dat zij slechts blanken als lidmaten kan aanvaarden Prof Geyser had aangevoerd dat dit in strijd is met de heilige schrift Nieuw Surinaams kabinet treedt I juni in functie Na zijn terugkeer in Sui'iname van een reis naar Nederland de Ver Staten en de Ned Antillen heeft de toekomstige Surinaamse premier de heer J A Pengel maandag meegedeeld dat 1 juni de nieuwe leden van de Surinaamse ministerraad zullen worden beëdigd Op korte termijn zal de Ver Hindostaanse Partij bekend maken wie zij heeft aangewezen om de portefeuille van justitie en politie te beheren Na zijn beëdiging als minister president zal de heer Pengel naar Nederland reizen om daar zijn op wachting te maken bü Koningin Juliarja De heer J A ' Pengel zal voor lopig optreden als minister van financiën terwijl de Progressieve Surinaamse Volkspartij het mini sterie buitenlandse betrekkingen " krijgt toegewezen De heer Pengel wees er op dat Suriname nu eenmaal geen minis ter van buitenlandse zaken zal kunnen aanstellen Daarom was nu ' n ministerie in het leven geroe pen dat met inachtneming van de bepalingen van het Statuut de con - tacten met de andere landen zal kunnen onderhouden De heer Pengel deelde voorts mee dat Nederland een begrotings » deskundige naar Suriname zal zen » den Deze deskundige zal een in ventaris moeten opmaken van do stand van onze financiën want da meningen over de financiële positie zijn nogal verdeeld " De heer Pengel vond het onder deze omstandigheden niet raad zaam op dit moment een minister van financiën te benoemen die wel licht impopulaire maatregelen zou moeten nemen en daardoor veel kri tiek te doorstaan zou krijgen De heer Pengel zal daarom voor lopig dit moeilijke ministerie behe ren De heer Pengel deelde vervolgens mee dat mr Theo Simoons oud voorzitter van de Surinaamse Vereniging J P F op Curasao zal worden benoemd tot directeur van het kabinet van de gevolmach tigde minister in Nederland Mr S D Emanuels die mr dr R H Pos zal opvolgen zal reeds begin juni naar Den Haag vertrek ken Dr Pos zal tot 1 juli in ftme tie blijven waarna hij een hoge diplomatieke post " zal bezetten De heer Pengel nam aan dat dr Pos zal worden benoemd tot ambassa deur doch had nog niet de vrijheid mee te delen in welk land omdat deze ambassadeurszetel op dit mo ment nog niet vrij zou zijn De heer H Rijk van Ommeren thans directeur van het ministerie van algemene zaken in Paramaribo zal worden benoemd tot hoofd der administratie bij de gevolmachtig de minister in Nederland Het apparaat van de gevolmach tigde minister zal voorts uiteenval len in twee afdelingen aldus de heer Pengel In Amsterdam zal een bijkantoor worden opgericht dat be last zal worden met het sociaal gedeelte Gestrande Surinamers " kunnen daar dan zoveel mogelijk hulp ontvangen Deze sociale hulp zal geschieden in samenwerking meit Surinaamse en Nederlandse instanties Tijdens zijn verblijf in de Neder landse Antillen heeft de heer Pen gel een onderhoud gehad met de minister-president van de Ned An tillen de heer E Jonckheer Tij dens deze bespreking kwam de wen selijkheid naar voren tot verstevi ging van de samenwerking tussen Suriname en de Ned Antillen op allerlei gebied Het zoeken naar de „ Thresher " De Amerikaanse onderzeeboot Toro " uit de tweede wereldoorlog is van de marinebasis in Philadel phia naar de plaats gesleept waar vorige maand de kemonderzee boot Thresher is gezonken De Toro " zal daar tot zinken worden gebracht Als het schip de bodem van de oceaan heeft bereikt zullen geluidsgolven worden uitge zonden die worden vergeleken met teruggekaatste geluidsgolven van andere objecten op de zeebodem Zijn de teruggekaatste geluidsgol ven gelijk dan zal de batiscaaf Trieste worden neergelaten om een onderzoek in te stellen '\ y\/\y\i\,/\fty\/\,t\i\y\jyy\riy\/\t'\fiy\/s>\/\>'\/\y\/»'^^ D AT hebben wij nu ook weet u Als je nou tóch ergens moet wachten op wdt of wie dan ook en het is toevallig in de buurt van een kiosk dan is er niets plezieriger dan fijn grasduinen in de lectuur die daar uitnodigend tot zeer onmiddellijk kopen is uitgestald Want die lectuur brengt de hele bonte wereld voor je ogen vooral als daar dan nog kleurige advertenties van reisbureaus of luchtvaart ' maatschappijen in staan „ Fly TWA " of „ Geniet per KLM'Ité " u kent ze weL Voor wie in plaatjes én advertenties gelooft is het gemakkelijk te dag ' dromen over bijvoorbeeld over een kiosk in Florence waar deze zwaar bewimperde Italiaanse mannequin zich opstelde ten gerieve van de mode ' fotograaf die Laura Aponte's exclusieve driedelige ensemble in zwart en wit vastlegde ook al moet hij ons laten gissen naar de rijkdom van de diep-rode wol en het koninklijke blauw van de zijde FOTO GINO Dl GRANDI Nu al woningnood in 0 Flevoland Nieuwe Franse fiscale en sociale maatregelen Een ander gebaar dat bestemd is om de belasting-pil voor de _ brede massa te vergulden betreft de ver hoging der minimumsalarissen der kinderbijslagen en oudédomsvoorzie ningen die respectievelijk op 1 juli 1 augustus en 1 januari volgend jaar van kracht zullen worden Al deze nieuwe maatregelen die tot doel heb ben de inflatie tot stilstand te bren gen zullen worden opgenomen in een wetsontwerp dat vervolgens aan ' t parlement ter goedkeuring wordt voorgelegd Van onze correspondent PABUS — Het Franse staats hoofd generaal De GauUe heeft gis teren een kabinetszitting gepresi deerd waarin de sociale en fiscale maatregelen werden aangenomen die premier Georges Pompidou in hun grote lijnen daags te voren in de Kamer al had aangekondigd Dat voor de schatkist nieuwe bron nen moesten worden aangeboord was reeds lang en algemeen bekend se dert de mijnstakingen van de maand maart en de loonsverhogingen die ook in andere sectoren hun nasleep vormden Een andere oorzaak van het tekort mag ondanks de ontkenning van de minister-president vooral worden gezocht in de aanmaakkosten van De Gaulles atoomzwaard waarvan de rekening volgens de insiders ze ker al met 300 procent moest wor den verhoogd een verhoging die echter over verschillende ministerië le begrotingen wordt uitgespreid om niet te zeggen gecamoufleerd ' Ook omdat dit stokpaard van de generaal het atoomzwaard zich toch al over weinig populariteit bij het Franse volk mag verheugen heeft de regering er blijkbaar voor willen waken bij de nieuwe belastin gen de kleine man niet al te zwaar te treffen Een ruim deel van de 380 miljoen franken die nodig zijn zal dan ook moeten worden opgebrachf door een verzwaring der belastingen op tan tièmes van directie-leden en der hoogste inkomens Daarnaast gullen ook de electri citeits - en spoorwegtarieven worden verhoogd De verhoging der trein kaartjes heeft de regering om die zelfde overwegingen tot ongeveer 12 procent willen beperken nadat eerst al 17 J4 procent in het vooruit zicht was gesteld ten hebben op in de toekomst te genover het Gooi in Zuidelijk Flevo land te bouwen steden Men hoopt dat de weg tussen Le lystad en Muidenberg in 1966 gereed zal zijn Gebrek aan voldoende boerder\j en en woningen voor landarbeiders is er de oorzaak van dat de voor dit jaar voorgenomen verpachting in Oostelijk Flevoland gehalveerd moet worden Het is niet mogelijk genoeg bouwvakarbeidersnaar de jonge pol der te krijgen zodat de verpachting de ontginning niet op de voet kan volgen Dit zei mr O S Ebbens hoofd van de sociaal-economische afdeling van de Rijksdienst voor de IJssel meerpolders De dienst heeft dit jaar meer dan 20.000 ha oppervlakte grond in ex ploitatie Het nieuwe dorp Dronten heeft nu al een tekort aan wonin gen Dit tekort dreigt ondermeer het bedrijfsleven sterk af te remmen In Dronten wonen op het moment 400 gezinnen Verwacht wordt dat dit aantal in de loop van 1965 ver dubbeld zal zü'n Het is de bedoeling in 1964 met de bouw van Lelystad te beginnen Van veel bedrijven "^ en instellingen zijn reeds aanvragen voor vestiging in Lelystad ontvangen Lelystad zal een voorsprong moe - In de Gouvernedwarsstraat te Rotterdam is de 6-jarige Karel Spiering door een bouwstelling ge troffen die door een vrachtauto om ver werd gereden De stelling die tegen een blinde muur stond sloeg wars door het straatje Karel werd met ernstige hoofdwonden naar het ziekenhuis gebracht waar hij vannacht is overleden Loods van Cevato raakte in brand Geen communistische partijen meer in Irak Een rechtbank in Bagdad heeft op verzoek Van de regering de Iraakse officiële communistische partij " ontbonden Deze partij die geleid werd door Daoud el Sayegh had officiële vergunning verkregen van het vorig bewind onder premier Kassem.dat de oorspronkelijke com munistische partij niet wilde erken nen Volgens de uitspraak van de rechtbank is de officiële commu nistische partij " tegen de huidige re gering welke is gevormd na de om verwerping van Kassems bewind Thans zijn dus beide communis tische jparttlen verboden Schade zeer groot Vanmorgen kort voor tien uur is brand ontstaan in een grote opslag loods van de N.V Vleeswarenfa briek Gevato te Driebergen In de ze loods van golfplaten die is opge steld op een terrein aan de Zeis ter zijde van de Odijkerweg was een grote hoeveelheid cartonnen en emballagemateriaal opgeslagen be stemd voor de verzending van ham De aangerichte schade werd op enige honrtf>rddu!zpndon gulden geraamd daar de mogelijkheid bestaat dat de sterke rookontwikkeling de vele tonnen carton onbruikbaar heeft ge maakt voor ' t verpakken van etens waren De brand ontstond ten gevolge van het vlamvatten van een vat met teer dat werd gebruikt voor het aanbrengen van een laag plastiek op de loods die een oppervlakte heeft van400 m2 De heer K H uit Hen gelo die deze werkzaamheden teza men met drie helpers in eigen be heer uitvoert was bijna gereed met het karwei Bij een po ging om het vuur in het vat met teer te doven kantelde ' t vat waar door het teer in aanraking kwam met de ijzeren wanden van de loods Door de hitteontwikkeling raakte het karton in brand De brandweercorpsen uit Zeist en Driebergen die met groot materieel ter plaatse verschenen waren het I vuur na een hall uur meester De 9-jarige Jan Bekhof die van uit een uitrit de weg opdraafde zon der op het verkeer te letten is gis teren te FrederikSoord aangereden door een bestelauto De jongen werd op slag gedood Xe Nijeveen Drente is gisteren de 33 jarige landbouwersknecht Roelof Bruineberg uit Steenwijk va der van twee kinderen om het le ven gekomen toen de traetor ^ die hi bestuurde in de slootkant raakte en kantelde CDU-campagne tegen tv-program Panorama Van onze correspondent BONN — De controverse tussen de overheid en de pers in West Duitsland die vorig jaar herfst met de inval in Der Spiegel's redactie-bureaus een hoogtepunt bereikte spits zich weer toe Ditmaal richt het overheidsgeschut zich tegen de televisie waarvan al sinds maanden beweerd wordt dat zij eenzijdig kritische programma's juitzendt beheerst wordt door „ linkse intellectuelen " een uitdrukking uit de tijd van Goeb bels en onjuist voorlicht het bestuur onvoltallig te zullen maken zodat een reglementair be sluit over een verlenging van ' t con tract onmogelijk wordt De chris - ten democraten beweren nl dat het tegenover de betaler van kijk gelden onverantwoord is Pac zensky voor zijn tweederangs jour nalistieke werk in dienst te hou den en honorarium te betalen De onwaarachtigheid van dit ar gument springt in het oog als men het succes • van Panorama volgens de hierboven weergegeven resul taten van het opinie-onderzoek be ziet Niet uit verantwoordelijk heidsbesef tegenover de kijker lijkt de CDU Paczensky te willen ont slaan maar meer om een lastige en invloedrijke criticus kwijt te raken Het is echter de vraag of dat juridisch allemaal maar kan Vol gens paragraaf 12 van het staats verdrag tussen de deelstaten Ham burg Sleeswijk Holstein en Neder Saksen zijn de leden van het tele - visie bestuur der NDR verplicht de belangen van de Nord-Deutsche Rundfunk te dienen Uitdrukkelijk wordt het hun verboden bijzondere belangen een rol te laten spelen In het geval Paczensky staat echter vast dat de vier CDU leden hun partijbelang dienen en niet dat van de NDR Het is een onverkwikkelijke zaak die weer bewijst dat vrijheid van pers en meningsuiting door de Westduitse regering alleen dan ge waardeerd worden als dat niet leidt tot kritiek op haar Voor de Westduitse kijkers en de democratie in de Bondsrepubliek is echter te hopen dat het frisse Panoram.a van Paczensky die ove rigens partijloos is en zichzelf een liberaal in oude stijl noemt voort gezet zal kunnen worden De christen-democraten hebben het daarbij vooral voorzien op Gerd von Paczensky de leider van een uitmuntend actualiteitenpro gramma dat Panorama heet In dit panorama worden tweemaal in de week allerlei kwesties onder de loep genomen kritisch en analyse rend Door de ongezouten behan deling van vaak netelige kwesties is Panorama veruit het populairste politieke programma geworden dat het Deutsche Fernsehen eerste programma uitzendt 49 procent van alle televisiekqkers die ge schat worden op een totaal van 18 miljoen kijken geregeld naar Pa norama Tussen de 75 en 80 procent van hen npemde bij een recent opinie onderzoek de uitzending uitstekend of goed Slechts 3 tot 5 procent vond Panorama slecht Tot deze laatste piepkleine minderheid hoort kennelijk de partij-leiding van de Christen-Democratische Unie die er haar zinnen op gezet heeft Pac zensky af te zetten Eerst begon men met een boycot van het programma die inhield dat geen enkele CDU-politicus zich meer voor de uitzending liet'inter viewen Deze boycot was de reac tie op de felle kritiek van Panora ma op het regerings-optreden in de Spiegel affaire Wel liet Pac zensky in zijn Spiegel-uitzending de autoriteiten uitvoerig aan het woord komen maar hij betrapte hen hetgeen overigens niet moei lijk was op allerlei tegenspraken en leugens Bij de interview-boycot is het echter niet gebleven Paczensky's contract met de Hamburgse Nord Deutsche Rundfunk als leider van Panorama loopt op 31 oktober af Verlenging er van is afhankelijk van de goedkeuring van het be stuur van de NDR Onverkwikkelijke zaak De vier CDU-leden van dit be stuur nu hebben aangekondigd door weglopen uit de vergadering Westduitse begroting door Bondsdag goedgekeurd De Bondsdag heeft woensdag de Westduitse begroting voor 1963 goed gekeurd Het is de hoogste begroting die ooit in WestiDuitsland is inge diend Zij beloopt 57,7 miljard mark 52 miljard gulden acht procent meer vergeleken met 1962 Deze toeneming is voornamelijk een gevolg van de defensie-uitgaven die van 16,1 miljard mark tot 18,4 miljard opliepen De defensie is de grootste post op de begroting Om de begroting sluitend te krij gen ging de Bondsdag akkoord met een verhoging van het aandeel van de bondsregering in de opbrengst van inkomsten - en ondernemingsbelasting van 35 tot 40,5 procent Deze belas ting wordt door de deelstaten ge ind De begroting moet nog in de Bonds raad worden behandeld De bonds raad bestaat uit vertegenwoordigers van de deelstaten die zeker bezwaar zullen maken tegen een opvoering van het aandeel van de bondsrege ring Speciale kleding tegen verdrinking Z E kijkt erg verschrikt deze jonge - behoeven te verdrinken als we de luchtdame maar toch is het niet belang ' die zich in zijn kleren bevindt maar vast,rijk of ze de zwemkunst wel of niet kunnen houden wanneer hij in hetmachtig is Ze kan nl niet verdrinken water valt Na enig zoeken vond hij deomdat ze speciale kleding aan heeft oplossing Hij bracht in de voering vanwaarin ze desnoods dagenlang kan blij ' de kleding speciale paneeltjes met eenven drijven bijzonder soort katoen aan In droge Ook deze uitvinding is zoals dat zo vaak toestand kan de lucht vrij circuleren gaat het Ei van Columbus Je moet zodra de kleding echter nat wordt slui ' alleen op de idee komen van de 55-jarige ten de panelen zich hermetisch af en Engelse fabrikant Mark Shaw Zijn ge houdt de katoen de lucht vast Ver ' dachtengang was als volgt niemand zal drinking is dan uitgesloten ' *»^»»%»*»»»%»»»^%%%»^ »»>»» o »» w %»^»^^^^»»»*^»»»»*»%»**»**»* ••••••**%»»***•* / 
20 DONDERDAG 16 MEI 196S UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vooraanstaande turnvereniging bestaat 50 jaar Advertentie titles demonstraties uitvoeringen wedstrijden altijd was Het Strijk je " aanwezig en had daardoor een groot aandeel in het verenigingsle ven Een omstandigheid die door vele zuster-verenigingen begrijpelijker wijze benijd werd Was Het Strijk je " niet bezet btj de eigen vereni ging dan verleende het zUn mede werking aan andere verenigingen of instanties Werd door de medewer king aan derden een kleine vergoe ding gevraagd Bij K & V ging al les zonder vergoeding ' Een situatie die in deze tüd moeilijk te begrijpen valt GEEN GELD Wü zeiden het reeds hierboven idealisme was niet vreemd in deze omgeving Wanneer in de beginpe riode de verenigingskas er niet zo florissant bijstond kwam het wel voor dat de leiders geen geld kre gen Wel was het uurloon in die tijd in dubbeltjes en later mischien in kwartjes uitgedrukt evenveel als men dit thans in guldens waardeert doch dit doet aan het feit niets af Konden vroeger twee of drie en later een viertal leiders de vereni ging met al zijn afdelingen op gang houden thans heeft K & V een tien tal leiders Dit duidt erop dat men in het algemeen gesproken niet zo veel tijd meer ter beschikking te stellen heeft Ook voor de leden gaat dit in meerdere of mindere mate op De huidige tijd biedt zo veel mogelijkheden zich te ontspan nen of aan sport te doen Bioscopen radio televisie allerlei veld - en zaalsporten zijn gemeengoed gewor den en doen de gymnastiek zware concurrentie aan Het spreekt dan ook boekdelen dat Kracht en Vlugheid " zich zo wonderwel door die veranderde om standigheden heeft weten te worste len Nog steeds behoort zij tot de grote verenigingeri in het K.N.G.V En wat de prestaties betreffen die mogen nog steeds gezien worden Ter gelegenheid van het Gouden Jubileum werden op 26 en 27 april uitvoeringen gegeven voor respek tievelijk de onder-afdelingen en de hoofd-afdelingen Deze inzet van het jubileum ge tuigde van een onvermoeide techni sche leiding Fraaie nummers wer den voor het voetlicht gebracht die terecht veel applaus oogsten van ' n enthousiast publiek Zaterdag zul len de beste nummers op een ere avond worden uitgevoerd Die avond belooft een evenement in de turn - Ontstaan uit zangclub ^ De kleine stem '' O pgericht op 1 mei 1913 heeft de Utrechtse Arbeiders Gymnastiek vereniging „ Kracht en Vlugheid " haar bestaansrecht in de afgelopen 50 jaar voldoende bewezen OnviriUekeurig gaan bq het vieren van het Gouden Jubileum de gedachten van leden oud-Ieden en aan hang van K en V uit naar de beginperiode De tijd dat enige mannen met initiatief tot oprichting van de vereniging besloten Realiseren wij ons dat die tqd nog juist lag voor de eerste wereldoorlog dan in het zeker voor de jongeren onder ons heel moeilqk zich voor te stellen met welke problemen de oprichters destijds zaten - t Een van grootste van het KNGV Het idee een gymnastiekvereni ging op te richten ontstond toen de zangvereniging De kleine stem " de jongens die de baard in de keel kregen niet meer op de zangles kon gebruiken Mannen als Diemei v d Waa Meuwenburg stonden bö de geboorte van ' Kracht en Vlugheid ' Chr de Ruiter was als gymnastiek onderwijzer meteen in voor het plan en bleef dit trouw tot hy vorig jaar overleed Trouwens geen van de ini tiatiefnemers is nog In leven Kracht en Vlugheid Nu vijftig jaai - in de turnsaal aotief Zater dag is er in het NV-Huis van llf.30 — 16.00 uur gelegenheid de bestuiDrderen van dese sympa thieke vereniging te feliciteren deel van de Utrechtse jeugd Aangesloten bij het Koninklijk Ne derlands Gymnastiek Verbond was K & V al spoedig een gewaardeer de vereniging in de Stichtse Turn kring Een vereniging waar terdege rekening mede gehouden moest wor den Eeü tijdperk van grote bloei maakte K & V door tussen de twee wereldoorlogen In die tijd hebben twee leiders Chr de Ruiter bij de dames-afde lingen en Cr Imhof bij de heren afdelingen hun stempel op de ver eniging gedrukt Leiders met bijzon dere capaciteiten die beiden hun Gezinsvoorliclnting stuurt Waarschuwing tegen kopen aan de deur Kracht & Vlugheid werêld te worden Van vele zijden toont men belangstelling K & V hoopt met deze ere-avond het Gou den Jubileum In Tivoli vorm te ge ven s Middags houdt het bestuur een receptie in het N.V.-Huis waarbij het aan belangstelling zeker niet zal ontbreken De jubileum-com missie heeft ter gelegenheid van dit bijzondere lustruna ditmaal een be roep gedaan op de oud-leden even eens aanwezig te zijn Een reünie en gemeenschappelijke maaltijd vormen een extra trekpleister voor leden uit vroegere tijden Als de voortekenen niet bedriegen zullen er velen over het gehele land ver spreid aan die oproep gehoor ge ven ZWARE SLAG Erg betreurenswaardig is het dat de ijverige secretaris van Kracht & Vlugheid de heer F C A Lam beek 8 april overleed midden in de enorme drukte van voorbereidingen voor de festiviteiten waarin hij zo'n belangrijk aandeel had Zijn grote toewijding voor K & V werd door K & V.-voorzitter Beekhuis op de genoemde uitvoeringen reeds op treffende wijze gememoreerd Op 25 mei zullen ca 700 jeugd leden een operette-middag krijgen Opgevoerd wordt De Sneeuwko ningin " Versnaperingen zullen on getwijfeld de feestvreugde verhogen Als sluitstuk van de viering van het 50 jarig bestaan dient dan ge zien te worden de zogenaamde „ Oudejaarsavond " voor leden en oud-leden op 31 mei Een program ma gedeeltelijk wellicht verzorgd aandeel geleverd hebben in de voor uitgang van de verenigingsgymnas tiek in ons land Wars van sterren kwekerij legde men zich met bij zonder enthousiasme toe op het uit voeren van oefeningen in groeps verband Daar werd enorm veel zorg en tijd aan besteed Wedstrij den in het gehele land werden be zocht teneinde zich op sportieve wij ze te kunnen meten met zuster-ver enigingen Hoewel er met hart en ziel voor de erepalm gevochten werd weer spiegelde de geest van dergelijke wedstrijden toch de eenheid en vriendschap waarvan het Bonds lied van het K.N.G.V getuigt K & V ' was in die jaren nage noeg de grootste gymnastiekvereni ging van het Verbond Een groot aantal leden en bijna zoveel dona teurs Niet alleen aan gymnastiek werd aandacht besteed ZWEMMEN Op zondagmiddag had men de be schikking over het zwembad De Krommerijn Hele K & V fami lies hebben daar lerem zwemmen Atletiek werd beoefend Daarvoor waren er nog slingerbal-competi ties waaraan deelgenomen werd Heel veel activiteit dus Doch toen op een gegeven moment de hand balleri zijn intrede in het K.N.G.V deed mam men het besluit geen verdere activiteiten te ontplooien Zulks uit vrees dat men te ver van het uitgangspunt zou geraken Hoogtpunten in de vereniging vorm den de uitvoeringen die door ' Kracht en Vlugheid ' regelmatig werden ge geven Als model-uitvoeringen wer den ze aangekondigd en met recht want het ging er stipt volgens plan toe De ene afdeling marcheerde af de andere onmiddellijk op Niet alleen was dit het aankijken alles zins waard het gebodene was meest al van voortreffelijk gehalte Zo danig dat aanhangers van zuster verenigingen gewoonlijk in grote ge tale de uitvoeringen bijwoonden Niet zelden gebeurde het dat vere nigingen in de provincie de mede werking van een of meer afdelin gen van K & V inriepen om hun eigen uitvoeringen op te luisteren en zodoende de nodige propaganda voor de lichamelijke opvoeding te maken „ STRIJKJE " In die glorietijd had K & V de beschikking over een eigen orkest dat heel bescheiden Het Strijkje " werd genoemd Bestaande uit eigen leden was dit orkest een onmis bare schakel in de vele successen die K & V geboekt heeft Op repe - Geen tijd om over koop na te denken De Stichting voor huishoudelijke en gezinsvoorlichting te Utrecht is lang niet tevreden over de wijze waarop aan colportage wordt gedaan Regelmatig komen er klachten bin nen van mensen die gedupeerd zijn door colportage praktijken Daarom heeft de Stichting een circiüaire rondgestuurd waarin me,juffrouw J F van Velsen plaatselijk hoofd van de stichting het volgende zegt Colportage is een woord dat meestal geen gunstige klank heeft Colporteren houdt in door een geiegenheidsaanbieding iemand snel tot kopen te doen besluiten Tijd om over na te denken geeft men de koper niet De aangeboden artikelen zijn vloer kleden — stofzuigers — mixers — koelkasten — koffers met lappen stof en sinds kort ook wasma chines De colporteurs komen veelal onder valse voorwensels binnen ZiJ trachten vertrouwen te wekken door te zeggen dat zij van de Voor lichtingsdienst komen of van de Nederlandse Huishoudraad en een proefexamplaar komen tonen Neen verkopen komen zij niets Soms ook bellen zij aan en zeg gen een enquête te houden Na een overweldigende demonstra tie door de handige verkoper is men zeer geïmponeerd Op dit punt aangekomen is het voor de colpor teur een kleinigheid nu de koop definitief te maken door het laten tekenen van een klein contractie En welke huisvrouw of man gaat nu eerst dit formulier lezen En zeker niet de verraderlijke kleine ' lettertjes De desillusie volgt dus al gauw want het ' artikel was in het ge zin helemaal niet nodig en het geld moest voor andere meer noodzakelijke zaken gebruikt wor den Bovendien is ' t artikel meest al veel te duur gekocht en waar haalt men de service Oh ja de man gaf wel een adres maar wat komt er in de praktijk van de service terecht Men is vaak geneigd te denken dat alleen de onervaren huisvrouwen of mannen de dupe worden van deze trucjes De gesprekken die wij hebben met dames uit alle de len van de stad met mensen uit alle lagen van de bevolking be wijzen het tegendeel Mej J F VAN VELSEN UTRECHTER werd technisch offi cier vcor de geleide projectielen van • de Koninklijke Luchtmacht Luitenant H Kuipers SS van de luchtmacht is een Utrechter van geboorte hij woonde Jekerstraat 10 en zijn vrouw een Utrechtse mevr A L Kuipers-Plantua Am bonstraat S bis deelde i/n sijn succes Met hun dochtertje Wyon S jaar óók op de foto vertrokken zij in januari 1962 naar de Ver enigde Staten In Fort Bliss in Texas kreeg luitenant Kuipers zijn speciale opleiding met andere geselecteerde Nederlandse officie ren Hij vertrekt binnenkort met vrouw en kind naar de standplaats lm West-Duitsland waar Neder land zijn bijdrage levert m de Nato-defensie Bijeenkomst Adventkerk in Tivoli Donderdag 23 mei spreekt in Ti voli te Utrecht Medewerking verlenen het Haags Adventmannenkoor studentendub belkwartet en mevrouw A Vink van Amstel uit Utrecht orgel EEKVOL ONTSLAG Dr J Lijklema is op zijn verzoek eervol ontslag verleend als gewoon lector aan de rijksuniversiteit te Utrecht Eervol ontslag is eveneens ver leend aan de heer J Lageveen te Utrecht als lid van de centrale plan commissie In zijn plaats is be noemd als lid de heer S van der Ploeg te Utrecht ' voorzitter van de algemene Nederlandse agrarische be drijfsbond BENOEMING Prof dr V J Koningsberger te Bilthoven is benoemd tot lid van de wetenschappelijke raad voor de kernenergie Zaterdag Maarschalkerweerd Zeer grote deelname scholierenwedstrijd jongens en meisjes en aan de 4x80 m estafette doen 35 scholen mee Ook het verspringen is goed bezet 160 jongens en meisjes De trainers van Hellas o.l.v Nol WeUerdieck zullen deze middag wel ijverig speuren naar talent dat ongetwijfeld aanwezig is Het is te hopen dat de jeugd van Utrecht op deze manier wat meer atletiek-minded wordt gemaakt De wedstrijden beginnen om 13.30 uur ' s Avonds is er in het clubgebouw van ' Kampong ' de prijsuitreiking Er zal een causerie over atletiek ge houden wor'^en waaraan onder an dere de bekende tv-commentator Frits de Ruyter zal meewerken Daarna is het woord aan de band van de Regentessesohool op wiens muziek gedanst zal • worden • Dat zo'n begin niet eenvoudig was valt te begrijpen wanneer men be denkt dat tegenwoordig met veel verbeteringen in de accommodatie van sportzalen er nog steeds ge brek heerst In 1913 moest men zich met schooUokalen behelpen waarin de toestellen niet al te best waren Het ging toch Men kwam van de grond en in enkele jaren groeide K & V uit tot een vereniging van behoorlijke omvang Geschoeid op een idealistische leest wist „ Kracht en Vlugheid " prompt vat te krijgen op een groot Advertentie Ja U Midland speelt promotiestrijd Zaterdagavond speelt de basket ballvereniging Midland de belang rijke wedstrijd tegen het Groningse Celeritas Na het succesvolle sei zoen waarin de Utrechtse eerste klassers ongeslagen bleven moeten zii zaterdag bewijzen een plaats in de landelijke eerste klas waardig te zijn Vorig jaar gelukte het niet De promotiewedstrijden gingen verlo ren maar ditmiaal zien we de zaak wat optimistischer in Immers de groenen hebben een snelle goed schietende ploeg wat ook AMVJ heeft ondervondeif tijdens een vriendschappelijke wedstrijd Hoewel er zaterdag slechts volley balwedstrijden zijn heeft het afde lingsbestuur van de NeVoBo haar programma zodanig geregeld dat er een veld vrij komt Een goede gelegenheid om zowel van volleybal als van basketbal te gaan genieten Reeds 300 ingeschrevenen De scholierenatleiiekwedstrijd die ' Hellas ' en ' Aihleta ' zaterdag op de sintelbaan Maarschalkerweerd orga niseert belooft wat het aantal deel nemers betreft een groot succes te worden Niet minder dan 300 deel nemers sters schreven toi op heden in dit aantal zal echter zeker stijgen daar de inschrijving tol en met zater dag duurt Dit is een ongekend groot aantal voor een alletiekwedslrijd voor scholieren Het vele werk dal de organisatoren van ' Hellas ' en ' Athlela ' hebben ge had is dus wel beloond Op de 80 m starten maar liefst 180 door leden zal het Gouden K & V dan nog vele uren bijeen houden Dat er tevens vergelijkingen ge maakt zullen worden tussen vroeger en nu staat vast De ouderen ver onderstellen misschien dat het in Jiun tijd beter ging de jongeren slaan ongetwijfeld de huidige tijd hoger aan Wie er gelijk heeft Een lastig probleem Wat belangrijker is K & V heeft door moeilijke tijden heen geworsteld en voortreffelijk stand gehouden Een felicitatie bij dit Gouden Feest alleszins waard Kunstzwemmen in Den Hommel Zaterdag en zondag zijn de dagen voor kunstzwemmend Nederland Dan worden in het zwembad Den Hommel voor de vierde maal de Ne derlandse kampioenschappen ge houden De organisatie is in handen van Zwemlust dat met Den Hom mel een uitstekende gooi heeft ge daan gezien de accommodatie en het heldere water bij uitstek geschikt voor kunstzwemmen Alle sterren komen aan de start Ten eerste de ZAR de Amsterdam se Zwemclub Admiraal De Ruyter met haar favorieten Hetty Bla kenende eri Nienke van Riet Maar ztj brengen naast de verfijnde tech nische nummers ook iets nieuws Tijdens de tournee door Zuid-Afrika hebben zij het nodige opgedaan wat zijn resultaat moet vinden in het groepsnummer Jungle Fantasie Naast de ZAR is het Zwolse BZZ een kanshebber De techniek laat nogal wat te wensen over maar de uitvoering is sterk vooruitgegaan Ook de Meeuwen uit de hoofdstad hebben zo langzamerhand ' t een en ander van kunstzwemmen onder de knie gekregen en daarnaast komt uit het Maastrichtse MZ en PC De strijd zal ditmaal extra fel wor den omdat de kampioen in oktober wordt afgevaardigd naar de Euro pese kampioenschappen te Salzburg Tot dusverre waren deze wedstrij den officieus maar de bonden heb ben de knoop doorgehakt en het offi cieuze veranderd in officiële Naast de techniek zal er op de uit voering worden gelet want de vlce voorzitter van de sportcommissie van de KNZB de heer P Verwoerd heeft een prijs beschikbaar gesteld voor de ploeg met de beste uitvoe ring De wedstrijden die onder lei ding staan van de heer J Armbrust worden zondagmiddag van vier tot vijf uur rechtstreeks door de NTS op het beeldscherm gebracht Za terdag wordt om 20 uur en zondag om 15 uur begonnen Viking-roeien Zondag 19 mei organiseert de Utrechtse Roeivereniging Viking in samenwerking met het Utrechtsch Nieuwsblad roeiwedstrijden voor het district Utrecht op het Merwedeka naal De roeibaan is gelegen tussen Balijebrug en Krügerbrug Aanvang wedstrijden 13 uur Ingeschreven hebben de W.S.R Argo U.S.R De Batavier H.R.V Corn Tromp N.S.R Het Galjoen N.R.V Naarden U.S.R Triton WZ RV Vada en de U.R.V Viking iORT Volleybal — De Utrechtse volleybalver eniging SVC houdt op 15 juni in de Onixschool bij de JuUanabrug een inter naal volleybal toernooi Aanvang 14.30 uur Volleybal — De Soester Volleybal Ver eniging SVV houdt Hemelvaartsdag op het terrein Birkstraat een groot toer nooi met als deelnemers ca Olympia Spirit VIOS Phylos Polonia en VVZ Aanvang 10.15 uur C.K.B.-COMPETITIE Utrechters naar Gelderland Het korfbaltrio Desto DVS en SMS gaat zaterdag voor de derde maal naar Gelderland om daar in de CKB hoofdklasse resp SSS DVO en DKOD te bekampen SSS gaat winnen van Desto DVO DVS is een wedstrijd met gelijke kansen Terwijl DKOD SMS met een nederlaag huiswaarts zal laten ke ren Verder wint Oranje Nassau van Vlug en Vaardig en Wordt Kwiek voegt twee punten aan z'n totaal toe door Climax te verslaan In de eerste klasse ontvangt DVS II Desto II dit wordt een zege voor de DVS reserves THOR en OVVO ontmoeten elkaar in Harmeien waar OVVO dat de laatste tijd zeer goed op dreef is net iets sterker zal zijn dan THOR PROGRAMMA Hoofdklasse V en V-ON WK Climax DVO DVS DKOD-SMS SSS Desto Ie klas THOR-OVVO DVS 2 Des-to 2 Van Eysden en Maris wonnen in Parijs In de eerste ronde van het heren dubbelspel van de internationale kampioenschappen van Frankrijk versloegen onze landgenoten Van Eysden en Maris de Fransen Borotra en Kermadec met 6-3 8-6 6-4 Advertentie Norac het veilige vertrouwde middel tegen overtollig maag zuur vormt een be schermend laagje op de maagwand Norac han dig doosje staat al voor U klaar op de toonbank van Uw apotheker of drogist ' voor gevoelige magen weldadige werking PXJ.G * vergadert dinsdag 21 mei Dinsdag 21 mei wordt in het groot-auditorium van de rijksuniver siteit te Utrecht de jaarlijkse al gemene vergadering van het Provin ciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetet\schappen gehou den Deze 186-ste algemene vergade ring wordt door voorzitter dr J W Hingst met een lezing over Epidemie van gevaar geopend In de pauze worden de nieuwe le den gekozen De P.U.G.-directie be noemt een aantal binnenlandse en buitenlandse leden Aan de vooravond van de alge mene vergadering hebben de sectie bijeenkomsten plaats Hier spreken prof dr H Freu denthal Gebruik en misbruik van de statistiek prof dr C T Bleeker Wie was Zarathustra en prof mr H K Kö.ster In hoeverre wordt de civielrechtelijke schadevergoedings plicht beïnvloed door de moderne verzekeringsmogelijkheden ' NS,''}iarmonie gaat in Delft spelen Samen met de muziekkorpsen van de PTT Den Haag de Hollandse Kunstzijde Industrie Breda de Verenigde Oliefabrieken te Zwijn drecht en de Nederlandse Kabelfa brieken zal het harmonie-orkest N.S Utrecht naar Delft reizen om op zaterdag 25 mei aanstaande daar het lustrum van het korps van de kabelfabrikanten muzikaal te vieren Op de Paardenmarkt zal worden gerepeteerd daarna maakt men een mars naar de Grote Markt waar alle korpsen zullen optreden ' s Avonds zijn er een diner een taptoe en een gezellig samenzijn De taptoe begint om 21.30 uur Handige moeder maakt jurkje voor f 1,35 kwam de bruid aan de beurt heel jong heel slank in wit satijn met ' n kanten hesje en een wijde sluier LIEKE EN RIK v d Scheer res pectievelijk vijf en zes jaar oud laten de kleren zien die hun moe der voor hen heeft gemaakt op een van de naaicursussen van de Stichting voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting Vertoon resultaten van naailessen In het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht waren woensdagavond tientallen moeders van wie vele vergezeld van hun kin deren gekomen om door haar zelf gemaakte kleding in een modeshow te tonen De show was georgani seerd door de Stichting voor Huis houdelijke en Gezinsvoorlichting die geregeld cursussen geeft voor huis vrouwen die zelf kleren willen gaan maken De resultaten van de naai lessen waren over het geheel zeer geslaagd vooral de kinderen in hun helkleurige jakken of lichte zomer jurkjes boden een vrolijke aanblik Leuke kleren en goedkope kle ren Mejuffrouw J F van Velzen plaatselijk hoofd van de Stichting gaf ' uitleg bij de defilerende model len Het allergoedkoopste en waar lijk niet lelijke jurkje was ge maakt van lapjes uit een stalen boek die samen een gulden kost ten verder van garen voor een dubbeltje en voor een kwartje band Er waren nog meer schokkende prijzen die het zelf naaien erg aan trekkelijk maken ' n lichtgroen kin derzomerjurkje voor een rijksdaal der een schattig kinderjurkje yoor vier gulden een gevoerd nylon jack voor zeven gulden De cursisten hadden ' t meest win terkleren gemaakt Mantelpakjes overgooiers tailleurs rokken Heel origineel waren twee dames van wie er een in een zwarte pantalon en rode poncho gekleed ging en een andere in een rode pantalon met zwarte poncho Trots en een beetje verlegen wandelden de huisvrouwen de zaal door om hun eigen maak - sels te laten bewonderen Ten slotte 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG 16 MEI 1963 21 Advertentie IN MAGNIFIEKE WEDSTRIJD TE ROTTERDAM Tottenham onttroont Atletico als Europese bekerhouder CITROENBRANDEWIJN Weer een nieuw BOOTZ-produkt Citroenbrandewijn Vél van smaak Echt voor de fijnproever ' t Is van BOOTZ het beste wat u kopen kunt lliterfSflO iliterf3,2{ï Bas Maliepaard vooraan in Ronde v£^n Spanje Anquetil werd Jones en Qreaves in heldenrol door HANS van der VLUGT ATLETICO MADRID is de beker kwijt Veertig duizend toeschouwers waren er gisteravond in de Feijenoordkuip te Rotterdam getuigen van hoe een glanzend elftal van Tot tenham Hotspur het gevreesde Atletico zijn wil oplegde en daarmee de Europa Cup voor bekerwinnaars op de Span jaarden veroverde Vijf-één waren de cijfers en zij kunnen nauwelijks geflatteerd genoemd worden Gesteund door een hechte defensie met spil Norman aan het hoofd brachten de voorwaartsen Cliff Jones en Jimmy Greaves de Spaanse ver dediging tot wanhoop BEZOEK VOOR GEESINK Trainer P Smit had succes op Duindigt Twee koersen Utrechtse sprinttitels V Nimwegen Daalhuizen en Van Dijk superieur Vele renners in Advertentie Cijf lifers 5—1 niet geflatteerd " OORAL de kleine maar o zo snel le rpohtsbuiten Cliff Jones was èen voortdurend grevaar voor de Spanjaar den Keer op keer oontgllpte hij zyn directe bewaker Rodriguez om dan prompt een voorzet los te laten wel ke de Madrilenen slechts met uiter ste krachtsinspanning konden onder seheppen Na zeventien minuten lukte dat echter niet meer Jimmy Greaves had zich tevoren al tweemaal een kleine kans op de openingstreffer laten ontnemen door ie Spaanse goalie Madina Beytia De strijd in cijfers EERSTE HELFT Corners Atletico 3 Tottenham 3 Vrye schoppen tegen Atletico 8 te gen Tottenham 10 Buitenspel Atletico 1 Tottenham 6 TWEEDE HELPT Corners Atletico S Tottenham 2 ¦ Vrije schoppen tegen Atletico 8 tegen Tottenham 6 Buitenspel Atletico 1 Tottenham 3 maar na nog een kopbal van Enge lands duurste voetballer tegen de paal bij een corner van White ge beurde het dan Smith kreeg het leer op het middenveld te pakken gat een prachtige dieptepass waar Jones met een bliksemstart op af sprintte en voor iemand in de'gaten had wat er gebeurde volgde een diagonale voorzet waarbij de bal over de hoofden van de vijandelijke verdedigers heenvloog en op enkele meters van de verste paal landde precies voor de schietgrage voeten van de toestormende Jimmy Grea ve.s die uiterst beheerst reageerde en met een ijzige kalmte het leren monster achter Beytia schoof 1—0 Vijf duizend Engelse supporters sprongen juichend overeind terwijl net hele Spurs-team zijn linksbinnen in triomf naar de middencirkel voer ae 1 0 Het zou nog erger worden ï-cingzamer De Spanjaarden speelden net een tempo lager dan de Engelsen Ter wijl de Britten zich afwisselend van lange en korte passes bedietiden waarbij de bal snel van man tot man ging trachtten de Spanjaarden hun tegenstanders uitsluitend met kort samenspel dat bovendien te traag werd uitgevoerd te over meesteren Zij hadden daarbij de handicap dat rechtsbuiten Jones uit vorm was en de kleine midden voor Chuzo tegen de lange Norman geen schijn van kans kreeg Voeg daarbij de weinig consequente man dekking van de Spanjaarden en ge hebt het tweede Engelse doelpunt Marchi Greaves en Terry Dyson manoeuvreerden de Madrileense de fensie uit positie waardoor rechts binnen White plotseling een vrije schietkans kreeg die hij dankbaar gebruikte om met een keihard schot via de onderkant van de lat de stand op 2 — O te brengen Er wai-en precies 35 minuten gespeeld Ommekeer De tweede helft begon sensatio neel Een hevig offensief van Atle tico scheen de Britten te zuUen ver pulveren Linksbinnen Mendoza de ver opgerukte rechtshalf Ramiro linksbuiten CoUar en rechtsbinnen Adelardo scheurden de Engelse achterhoede open en na twee minu - Hilversum De drie Utrechtse wielerverenigin gen De Volharding Het Stadion en St.-Willibrord lieten gisteravond hun sprintkampioenschap van de vereni ging verrijden De belangstelling was van de zijde der renners niet zo groot De sprint ligt de meeste renners niet terwijl het frappant was dat verscheidene renners uit Utrecht en omgeving de voorkeur gaVen aan de populaire wielerwedstrijden op de Hilversumse wielerbaan die daar iedere woens dagavond worden verreden Dolgelukkig wordt aanvoerder Danny Blanchflower door zijn ploeggenoten van het veld ge voerd nadat hij uit handen van UEFA-voorzitter Gustau Wieder kehr de Europa Cup voor natio nale bekerwinnaars in ontvangst heeft genomen na een wedstrijd om nooit te vergeten ten kon linksback Henri alleen nog een doelpiuit voorkomen door Men doza's kogel met de vuist uit de lin kerbovenhoek van het doel te stom pen Penalty Aanvoerder CoUar Voltrok het vonnis 2—1 Het publiek rook de gelijkmaker Uit duizenden kelen klonk plotse ling weer het Hand in hand " De heksenketel begon Stormachtig toe gejuicht door de duizenden Neder landers op de tribunes rukten de Spanjaarden op Zelfs rechtsback Rivilla opereerde rond het Engelse strafschopgebied Twintig minuten duurde het offensief twintig minu ten waarin de Spanjaarden opper machtig waren toen kwam de ont nuchtering 3—1 Op de linkervleugel kreeg Terry Dyson de bal in zijn bezit Hij gaf een hoge inswinger waarschijnlijk bedoeld als voorzet maar de bal draaide effectvol naar de rechter bovenhoek waar keeper Madina Beytia gereed stond om het leer te grijpen Tot ontzetting van al wat Spanje was tastten zijn vingers ech ter mis 3—1 Het pleit was be slecht ' Vanaf dat moment speelde Atletico een verloren wedstrijd Het werd ten slotte 5—1 want eerst dook Smith handig onder een voor zet van Dyson door waarna Grea ves stijlvol 4—1 liet aantekenen en enkele minuten voor het einde werd het via een indrukwekkende solo van Dyson 5—1 Atletico Beytia Rivilla en Ro driguez RAMIRO Grif fa en Glaria Jones Adelardo CHUZO MEN DOZA en CoUar Tottenham Hotspur Brown Ba ker en Henry Blanchflower NOR MAN en Marchi JONES WHITE Smith GREAVES en DYSON Scheidsrechter Van Leeuwen zeer goed Bij De Volharding werd Gijs Daal huizen algemeen sprintkampioen Hij versloeg in de finale de andere klassekampioenen B Bon W Ver meer en W Emo De sprintwedstrij den werden verreden aan de Burg Norbruislaan In Odijk prolongeerde Karel van Nimwegen zijn sprint titel bij Het Stadion Hij ondervond weinig tegenstand Een verrassing was het kampioenschap van de jonge I6-jarige adspirant Joop Stam bij de B-klassers ^ De andere titels waren voor W Cirkel en D Randeraad en Gerard van Dijk werd ten slotte bij St.-Willibrord kampioen De uitslagen zijn Sprintkampioenscliap Volharding A-klasse G Daalhuizen 2 B v El dik 3 G Berrrens B-klasse 1 B Bon 2 C v Gent 3 J Koolman C-klasse 1 W Vermeer 2 P Arre man 3 B Cardol D-klasse 1 G Daalhuizen 2 W Nieu wert 3 W Jansen Algeheel kampioenschap 1 G Daal huizen 2 B Bon 3 W Emo 4 W Ver meer Sprintkampioenschap Stadion A-klasse 1 K v Nimwegen 2 B v d Heuvel 3 J v Nimwegen 4 B Osen darp 5 T v Velsen B-klasse 1 J Stam 2 L de Groot 3 H Nagtegaal 4 H Verwey C-klasse 1 W Cirkel 2 C Nagtegaal 3 B Harenbeek 4 A v Tol D-klasse 1 D v Randeraad 2 H Hoogstraten Sprintkampioenschap St Wilïibrord A-klasse 1 G v Dijk 2 F Okker sen 3 H Mocking 4 H v Beurden 5 J V Galen 6 Th Oostveen 7 H v d Sanden 8 A Oostveen 9 A v d Zwet 10 P v d Sanden 11 H Griftioen 12 G Vlanen Adspiranten 1 T Oostveen 2 H v d Sanden 3 H Griftioen In Hilversum was de wielerbaan voor het eerst uitstekend verlicht tijdens de populalres Gerard Koel was weer de grote figuur De Utrechters waarbij de butanten reden verdienstelijk Uitslagen Koppelwedstrijd over een half uur 1 G Koel-J Schep 6 pnt 2 N Lute-C Rutgers 4 pnt 3 B Lute-M Siegers 1 pnt 4 G de Weerd-T v Dunnewijk op 1 ronde 5 op 2 r W v Hoeyen-Th v Midden 6 F Pel-G Bongers 7 op 4 r H Haalboom J Hunting Klassementsrace amateurs 1 G Koel 5 pnt 2 J Rademakers 3 pnt 3 C Kepping 2 pnt 4 W Breeuwer en N Lutte 1 pnt Afvalrace 1 G Koel 2 M Siegers 3 N Lute 4 J Rademakers 5 W Breeuwer 6 T Hendriks 7 W Emo 8 A Veenendaal 9 C Kepping 10 J Schep Amateurs verloren ongelukkig Het Nederlandse amateursvoetbal elftal heeft in Durham met 1 — O verloren van ' t Westduftse amateur team De wedstrijd was een onder deel van een toernooi ter herden king van het eeuwfeest van de En gelse voetbalassociatie In beide ploegen blonken de keepers uit De Nederlandse doelman Van Zan ten botste in de elfde minuut tegen zijn eigen linkshalf Hofstee Hij liep een gescheurde lip op die door de ploegarts ter plaatse werd gekramd Tei-wijl de wedstrijd aclit minuten werd gestaakt Toen de tweede helft 12 minuten oud was viel Van Zanten weer nu met zijn rug tegen de paal Hij ver dween vijf minuten uit de strijd en kwam toen terug in de voorhoede terwijl Hofstee in het doel ging staan Ook Hofstee verdedigde het doel briljant en stopte in de 75ste minuut zelfs een strafschop West-Duitsland leidde toen al met 1 — O door een doelpunt van midvoor Zettelmeier in de 28ste minuut maar de Duitse voorsprong was voorna melijk te danken aan doelman Maier die een aantal saves verrichtte die de 800 toeschouwers met stomheid gade sloegen Ook zijn verre doel trappen dwongen de bewondering af De Nederlanders hadden in de 2de helft voldoende kansen maar enige fouten voor doel die niet gemaakt hadden mogen worden en goed ver dedigen van de Duitsers hielden het Westduitse doel schooq Juis't toen de scheidsrechter het eindsignaal had gefloten maakte Zettelmeier een tweede Westduits doelpunt maar dat telde natuurlijk niet mee De Nederlandse opstelling was Van Zanten — Bruynse Huisman Frolich Akkerman Hofstee — Han je Andre Strating De Bruyn De Nooyer Anton Geesink had gisteren hoog bezoek op zijn sportschool De Japanse negende danhouders Matsumoto en Hajama hadden de Europese kampioenschappen te Geneve bezocht en deden nu Utrecht aan om een vrienden bezoek te brengen Dit gold de Utrechtse wereldkampioen Het leuke van de aanwezigheid van Matsumoto was dat de jonge ju doka Theo Klein ook present was want de Utrechter die 28 augustus voor een jaar naar Ja pan vertrekt komt die tijd in huis bij Matsumoto De Japan ners genoten van de jeugdles van Joop Mackaay Foto - en filmtoestel werden vaak gebruikt en na een kata van Mackaay ^ en Klein maar ook van twee kleine kerels klonk een hartelijk anplaus De grote en zware Mat sumoto is de eerste na-oorlogse kampioen van Japan geweest HU onderwijst tegenwoordig judo ka's evenals Hajama die aan de universiteit les geeft aan onder anderen de bekende judoka's Sone in finale te Parijs door Geesink verslagen en Kaminga welke reeds eerder door de Utrechter werd uitgeschakeld De mening van de gasten wat betreft het Russische judo ver baasde ons nogal „ Voorlopig vormt hef geen enkele bedrei ging voor de Japanners " was hun korte commentaar Kort was ook hun bezoek want vandaag zijn zij met Anton naar Parijs vertrokken De Utrechter zal daar met de technisch adviseur van de NJJB,'Michigami enkele demonstraties geven Daar be vindt zich ook de derde negende danhouder de Japanner Kudo Op de foto zien we Geesink The!p Klein Matsumoto Joop Mackaay en Hajama v.I.n.r S.V.E tegen sterk A.M.V.J II In de promotiecompetitie tafel tennis voor een plaats in de ereklas ontvangt S.V.E aan de Van Zeyst weg het Amsterdamse AMVJ 2 De AMVJ-reserves kunnen lastige ter genstanders zijn gezien hun grotere routine Hans Onnes speelt dus tegen zijn oude club en zal er mede toe bijdra gen om beide punten in Utrecht te houden SVE 3 trekt naar Den Haag om daar SETT te ontmoeten Thös van de Wal c.s gaan een zekere nederlaag tegemoet Een nederlaag gaat ook Onder Ons tegemoet nu het in eigen huis het Hilversumse Quick moet be kampen Of zorgen Ton de Hosson en zijn teamgenoten voor een aange name verrassing Bij een nederlaag is Onder Ons uitgeschakeld voor ' n plaats in de overgangsklasse De Wilskracht junioren ontmoeten in Den Haag de sterke Salamanders jeugd Neerfit Peter Blokdijk zijn goede vorm mee dan gaat bt een overwinning Wilskracht over naar de finale poule winnaar Jacques Anquetil Is gisteren ge huldigd als de grote triomfator in de Ronde van Spanje Niet alleen won hii deze vijftien etappen tellende wieierwegwedstrijd maar bovendien vestigde hij een record door van de eerste tot en met ' de laatste etappe zijn deel Van onze paardesportmedewerker Van de zes draverUen gisterenavond op Duindigt heeft de Utrechtse trainer P Smit er twee gewonnen en het had weinig gescheeld of hü had er een der de succes aan toegevoegd Eerst won hij zelf met Bubby Six De enige die hem kon bedreigen was Ba ron HoUandia maar die toonde zijn eigen zinnigheid ging in de eindstrijd met zijn hoofd scheef lopen en weigerde de aanval door te zetten Bubby Six wordt overigens steeds beter en zal dit sei zoen nog flinke successen boeken De tweede zege behaalde leerling G van Eljlcelenborg in de vierde koers met Zulma Zonder overhaasting na be ginverlies bracht de leerling de merrie ter zege ook zij zal een goed seizoen gaan maken en heeft al ettelijke zege pralen geboekt In de selectiedraverij voor de Gouden Zweep starten negen paarden precies het aantal dat zich kon kwalificeren zodat alle paarden aan de Gouden Zweep deelnemen De strijd war er niettemin fraai om en vooral in de eindstrijd werd het uitermate spannend Een moment leek het of Smit met Young Six zou gaan winnen maar in het laatste stuk pakte Yucatan het bit extra stevig en kreeg een hoofdvoordeel en twee hoofdlengten op Xylander V De uitslagen zijn toto per tien eenhe den Johan Sebastiaan Bachprijs 2000 m 1 Bento Kitty 1.33.7 2 Barry Williams 3 Bro\Vny H W 11 PI 12 15 26 Cov Hockeyers tegen Japanse ploeg Een Japanse hockey-ploeg zal al vorens door te reizen naar het grote internationale toernooi dat 28 sep tember tot én met 6 oktober in Lyon wordt gehouden en waaraan ook een Nederlandse ploeg zal deelnemen een interlandwedstrijd spelen tegen Nederland De wedstrijd is voor lopig vastgesteld op 15 september en vindt plaat in het Wagenersta dion te Amstelveen Klaverjassen — In de kantine van Stork Jaffa werd gisteravond de strijd om het klaverjaskampioenschap van Utrecht voortgezet De uitslag van de derde avond 1 B.N.P 11 gew 18231 pt 2 Wijk Jaffa 9 gew 18469 pnt 3 E.B.G 2 gew 17883 pnt 4 G.L.G 2 8 gew 16861 pnt 5 Eendracht 7 gew 16410 pnt de leiderstrui te dragen een verrich ting die in alle 17 voorgaande ron des van Spanje nog nooit geleverd was De tweede man die in de Spaanse hoofdstad gisteren met een blij ge zicht rondliep was Bas Maliepaard Hij werd vierde in het eindklasse ment maakte deel uit van de ploeg Anquetil die het ploegenklassement won en zegevierde zelf in het pun tenklassement Door deze klassering heeft Maliepaard zich in één slag opgewerkt tot een renner van inter nationaal kaliber Hij zal nu naast Peter Post Wim v Est en Jo de Roo starten in de grote klassieker Bor deaux-Parijs welke zaterdag 26 mei gehouden wordt Andere bekende renners die daarin meedoen zijn Simpson Eng Junkermann Dsld Forestier Fr Hoevenaars B Le Menn Fr Viot Fr Delberghe Fr BeUffeuil Fr en Meloken beek B Vijftiende etappe 1 Ignolin Fr 87 km in 1.59.2 met bon 1.58.12 2 Onrubia Sp z.t met bon 1.58.42 3 Van Ge neugden B 2.00.19 4 Sorgeloos B 5 Aerenhouts B 6 Gambi It 7 Urlona Sp 8 Van Immerzeel B 9 Jesus Port 10 Leher Fr 20 Bas Maliepaard Ned allen in dezelfde tijd als Van Geneugden Eindklassement 1 Anquetil Fr 64 uur 46 min 20 sec 2 Colmenarejo Sp 64.49.26 3 Pacheco Sp 64.49.52 4 Bas Maliepaard 64.51.26 5 Gabica(Sp 64.54.17 6 Suarez Sp 64.54.33;7 Velez Sp 64.54.54 8 Gomez del Mo ral Sp 64.55.30 9 Stablinsky Fr 64.55.51 10 Van Tongerloo B 64.57.08 puntenklassement 1 Maliepaard 110 pnt 2 Sorgeloos B 105 pnt 3 Aeren houts B 102 pnt 4 Suarez Sp 89 pnt 5 Barrutia Sp 78 pnt Hockey — Het Nederlands militaire hockeyelftal heeft woensdagmiddag op Te Werve het team van België met 3 — O verslagen na een 1 — O ruststand 33 K 34 Joseph Haydenprijs 2040 m 1 Bubby Six 1.28.3 2 Apollo H 3 Blido W 40 PL 22 21 96 Cov 49 K Ludwig van Beethovenprüs van 2100 m 1 Caliph S 2 Ulysses 3 Pata lon W 20 PI 13 15 Cov 23 K 42 Frederic Chopinprijs 2040 m leerling pikeurs 1 Zulma 1,284 2 Y Saint Parislen 3 Astrid van Peterhof W 50 PI 21 22 29 Cov 49 K 67 Johan StraussprUs 2000 m 1 Woelwater 1.257 Zanto 3 Woudsnip S.W 38 PI 22 22 Cov 52 K 43 Prüs van Duindigt 2600 m 1 Defendeur 2 Karmyston Peter Pan W 25 PI 12 12 Cov 29 K 49 Selectiedravery Gouden Zweep 2500 m 1 Yucatan 1,271 2 Young Six,3 Xijlander V.W 27 PI 15 15 18 Cov 55 K 46 Frans Schnbertprijs 2100 m 1 Zibbello Hanover K 1,266 2 Zalkestisvan E 3 Yardley W W 71 PI 20 13,20 Cov 31 K 97 Basketball en zaalhandbal bij S.V.E Met ingang van 1 juni zal de Sup porters Vereniging Elinkwijk zich behalve op tafeltennis en klaverjas sen ook gaan toeleggen op de basket ball en zaalhandbalsport De zomermaanden zullen gebruikt worden voor training en organisato rische voorbereidingen op het win terseizoen De SVE hoopt in beide talEken van sport met twee competi tieteams te kunnen uitkomen De nieuwe commissie van de SVE die beide sporten gaat leiden bestaat uit zeven personen van wie de heer P Brohra voorzitter wordt en de heer Snijders Carthesiusweg 63 secretaris Twintigste partij werd na 21 zetten remise gegeven De 20ste partij van de tweekamp om het wereldkampioenschap schaken tus sen tltelhouder Botwirinik en uitdager Petrosjan is na 21 zetten remise gege ven Botwinnik speelde met wit De stand is nu llH — 8 % in het voordeel van Petrosjan die nog één punt nodig heeft uit de resterende vier partijen om zich wereldkampioen te kunnen noe men De partij verliep als volgt Wit Botwinnik Zwart Petrosjan 1 02 — di d7—dS 2 c2—c4 d5xc4 3 Pgl — 13 Pg8—f6 4 e2—e3 c7—c5 5 Lflxc4 e7—e6 6 0—0 a7—a6 7 Lc4—b3 Pb8—c6 8 Ddl—e2 C5xd4 9 Til—dl Lf8—e7 10 e3xd4 Pc6—a5 11 Lb3—c2 b7—b5 12 Pbl—c3 Lc8—b7 13 Lel—g5 0—0 14 Tal—cl Tas-C8 15 Lc2—bl Pa5—C4 16 PJ3—e5 Pc4—b6 17 De2—d3 g7—g6 18 Lg5—h6 T18—e8 19 Dd3—h3 Pb6—e4 20 Pe5xc4 Tc8xc4 21 Pc3—e2 Dd8—b6 In deze positie werd de partij remise gegeven Afdelingsvoetbal Zondag le klasse A Actil-Amersf boys KDS-Bilthoven PVS RK BW Veense Boys—FAK le klasse B Wijk bij Duurstede-RUC De Meern Maarssen Utrecht-MSV'19 Rhenus-RK Stormvogels 2e klasse C Hertha-VSK SCH Soes-terberg St Maartens—DSO U PVCV — Utr Boys Kampong—DWSM 2e klasse D UVVO-DVSU Aurora Ares Houten-Odln Sehalkwijk-Bunnik 3e klasse A VVZA—Hoogl veen Rl vierwijkers-Hamersveld SIOS-Kleviten Odl'58 Spel Domstad 3e klasse B En Avant-Kamerik Odijk Cabauw VBP ' t Goy Rapid'57-Sparta L Zaterdag le klasse Maarssen-NSC Hlerden Montfoort IJFC Chetana WIJ-VVOP De Merino ' s-Oranje Leeuwen 2e klasse B VVVM-PVD CSV Vites se-EDO U Hoogerhelde-Eemnes BVC Mijdrecht VVOO PVCW 3e klasse D SIVEO-UVV Degentitel voor Van Winden Op de derde dag van het jaarlijks wapenfeest van de KOOS dat in de Isabellakazerne in Den Bosch wordt verwerkt heeft D van Winden uit Schaarsbergen met 6 gewonnen par tijen de personele wedstrijd op degen hoofdafdeling a op zijn naam ge bracht J de Wijn uit Den Helder werd met vijf gewonnen partijen tweede In de hoofdafdeling b zegevierde J Mossnuuller uit Den Bosch met vijf overwinningen Hier was de tweede plaats voor A van Lups uit Soesterberg met vier overwinningen Holland arbitreert Benfica-Milaan LONDEN — De Engelse scheids rechter Arthur Holland zal woens dag 22 mei in het Londense Wem bley-stadion de finale van het toer nooi om de Europese beker tussen bekerhouder Benfica en Milaan leiden hij wordt geassisteerd door zijn landgenoten Hamer en Rhodes Deze wedstrijd wordt door de NTS rechtstreeks uitgezonden op de tele visie van 14.55 tot 16.50 uur ' s Avonds wordt van 20.45 ' tot 21.30 uur nog eens een samenvatting van de wedstrijd uitgezondgn Zaterdag 25 mei neemt de NTS van 14.55 tot 16.45 uur de recht streekse Eurovisiereportage over van de in het Wembley-stadion te Lon den te spelen finale om de Engelse voetbalbeker tussen Leicester City en Manchester United In afwachting van de wedstrijd kan men reeds van af 14.30 uur getuige zijn van het community singing door de toe schouwers in het stadion In het pa,rochiehuis Hoograven had gisteren de training van het dames - en herenzestal plaats met daaraan gekoppeld een oefenwed strijd De volleybalsters speelden met A V d Maas Valbovol A V d Rijst SOS I van Doorn Heep SOS D Eshuis Valbovol R Mos Athlon en D Versteeg Cito Ajwezig was Ineke Gielens SOS 
22 DONDERDAG 16 MEI 1963 OTRECHrSCH NIEUWSBLAD pOPL A KXK MODERN TOILETPAPIER KLEINE ZOETZURE AUGURKJES EN LAKRODE PAPRIKA'S Fijngehakte groenten Verse olijven Kostelijke kruiden en specerijen Ziedaar enkele van de zuiver natuurlijke ingrediënten waaruit de wereldbeken de Heinz Sandwich Spread wordt bereid Heerlijk fris op de boterham en bij koude vlees - en vis schotels Om honderd feestelijke hapjes te maken toastjes en sandwiches hors d'oeuvres en slaatjes Haal morgen meteen zo'n pot in huis Verrukkelijk Grote pot 158 et JMUddelpot 108 et loOOVB 4IH)UEN#9 et ' t is zuiver ' t is heerlijk ' t is HEINZ HEINZ Ö7 De hoogwaardige kwaliteit van alle wereldvermaarde Heinz ^'' produkten - zonder kunstmatige kleurstoffen of konserveermidde - len - wordt over de hele wereld onvoorwaardelijk gegarandeerd Voor direct gevraagd een leerling en gevorderd KOK Goed loon ' t Kalfje Biltsestraatweg 110 Utrecht Op klein kantoor wordt ge vraagd vrl kracht evt gehuwd voor een voud admin s ^ Opleiding Ulo en typen.Aanmelden mond of schrift Boekhandel Bijleveld Janskerkhof 7 Utrecht telefoon 10800 Nu ook voor U het volmaakte Zweedse maandverband EEN NIEUWE IDEALE SAMENSTELLING EEN NIEUW WONDERZACHT MATERIAAL Volmaakte absorptie • volledige bescherming • volkomen zekerheid Flatteus èn Lovable - voor o 2o weinig geld Style 463 Een best seller speciaal voorteenagers Prachtige poplin six-waybra De bovenkant van de ge schulpte cups zijn ge borduurd de onder kant verticaal door gestikt waardoor eenbijzonder charmanteffect ontstaat Ma ten A 32-36 B 32-38 wit Slechts 3:95 ZIE DE NIEUWE GROTE COLLECTIE BIJ Neem een gratis monster mee bij uw winkelier Nieuw is de vulling van uiterst fijn verdeelde celstof met een zeer groot opneemvermogen Nieuw is de constructie met verspreidende tussenlagen die de celstof in tweeën delen voor dubbele zekerheid Mimosept is zacht en soepel onmerkbaar te dragen Onmerkbaar Door de vriendelijke vrouwelijke vorm Door het nieuwe materiaal in het hagelwitte satijnzachte omhtilsel Onmerkbaar voor iedereen Soepel past het zich aan ook bij uw moderne charmante kleding een wonder van zachtheid en veiligheid MAISON DE BONNETERIE Nachtegaalstraat 16/lS Utrecht 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG IS MEI 1963 23 295 296 220 215 504 302 I51L 150 233 233 1027 1002 85 83 93 92 204 198 615 615 598 599 191 191 198 199 305 305 560B 565B 399 400L 333 333 420B 430 529 529 102 103 174 174 470L 470 148 1.50 360L 358L 500 510 140 150 255 257 307 306 171 174 125 125 210 210 333 342B — 348 30 34 130 130 118 115 620 619 58.60 59.30 276 276 113 113 88 179 235 236 278 287 393 391 164 165 620 610 157 159 210 242 240 725 720L 360 360 DRU 199 191 Duyvis 233 230 Electrolact 500 520B Electrolasch B 401 400 Elektrut M 1 148B 153 * Elsevier Uitg — 760B Embal en H.b 260 259 Enkes 288 304 Enthuven Plet 255 260 Erdal Mil — 558 Excelsior met 194 200 Fltt Ned Am 104 105 Fokker 393 * 400 Ford 917 917 Gazelle 312 313 Van Gelder 255 256 Gel derm an 140 141 Gerofabr n.b 273 273 Geveke en Co 620 623 Gist - en splr 350 361 Van de Grinten 1345 1345 Grofsmedert 154 154 Gruvter fi pet nr 177 180 Hagem en c;o 421 415 Hart 189 190 Havenwerken 462 461 Hazemetler 495 496 Heem v d 283 285 B = bieden L e laten t = gedaan en laten * = t gedaan en Meden 116}t list 165 166 53.10 53.10 160 161 1.52 152 139 14Mt 118 118t 252 255 136B 138 137 138 r KOERSEN WALL STREET -- 14-5 15-5 Chrysler SST'a 56'/o Sears Roeb «•>% 87 % Atch Topeka 28-ü 29 City Bank mvi 105141 Shell Oil 431/s 4 Baltimore 39'/a 4014 Con Edison a6H 86'/8 Soc Mobil 66 65 % tlllon Cent 28 28 Diiugl Afr 245/8 243/4 Stand Br 71 71 % Can Pactflc 5Hi SlVs L)up de Ném 25314 255 Stand on N 66 % 65 % N Y Cenlr 19 % 201/s East Kodak 114 % 11414 Studehaker 6 Ws Penn.sylvanla I6I4 ISTs Gen Elektr r-l'/s 81 % ^ Texas Corp 66 % 66 % South Pac TAV 34 Gen Motors •" O'S 71'/s Un Aircraft 49T „ 49 % Union Pac mi 391/2 Good Year 1 so 37 Un Corp 81 / 81,4 Allied " hem ¦ iOra 5014 Amer Motors 1914 IBT'a Un Fruit 27 % 26 % Am Can 4414 45 Int Harvest 61 6114 U S Rubber 11 % 48 % Am Sineltln 921/1 92 % Int Nickel KVs 65 % U S Steel 50 50 Am T & L ^ 3 % 73 % mt T&T iS % 48 % Westlngh 361/2 36 % Am Tobacco 123Ti 124 Kennecot 77 7714 Woolworth 733,4 74 % A F c ma • 32 '/ 3n'8 Monts ward 37»i 38 Ford Motor 49 % 49 % Anaconda S0 % 5014 Radio Ciirp 15 > 4 65=4 K.L.M 141,4 14 % Beth Steel 31',4 31 % Republic St 38 lb 38 % Boeing 3614 36 '/ 2 Royal Dutch « Va 471/2 Omzet 5.650.000 Udenhout 199 Unilever 7 pet 153 Unilevei 6 pet 133 Unilever 4 pet 91 Union Rijwiel 160 UterrnHhlen 460 Utr Asph 1 337 Varossieau B 254 Veend St sp — Vooruitzichten bij de AKU gunstie Marktberichten Advertentie SPORTSMAN prontor 250 De ongeëvenaarde kleinbeeldcamera met „ alles in één " sneltransport 2,8 lens en grote goudgecoate lijn kaderzoeker '¦ ILFORD's grootste succes Ver Groenten - en Vruchtenveiling „ Utrecht en Omstreken " Veilingbericht van woensdag 15 mei — Bieten — 53 p bos Radijs 51/2—12 Bloemkool 24—142 p stuk Komkommers 10—69 Sla 6—27 An düvie 26—77 p kg Postelein 39 — 83 Prei 10—52 Raapstelen 20—62 Rabarber 4—11 Stoof sla 25—57 Snijbonen 210-^60 p kg Slauien 23 — 43 Spinazie 8 %— 26 Tomaten 90 — 225 Uien 1—21 Waspeen 47—58 Witlof 23—84 Selderie 5—21 p bak je Peterselie 79—160 Tuinkers 35 — 45 Aardbeien 260—740 p kg Perziken — 50 p stuk Exportveiling Sla 14—17 kg — 15.40 17—20 kg 13.20—16.10 20 kg 14.10—20.00 Tomaten A 13.20—13.40 p bakje B 12.80—13.00 p bakje C 12.80 — 13.00 p bakje CC — 11.80 p bakje Komkommers 75 kg 65—68 60 — 74 57—61 50—59 53—56 40—49 47 — 49 35—39 42—45 kromme 87—88 VEEMARKT UTRECHT Utrecht 16 mei Aangevoerd 4946 stuks vee en wel 1298 runderen 259 Vette kal veren 94 graskalveren 877 nuchte re kalveren 328 schapen 319 lam meren 493 varkens boven 100 kg 110 varkens ben 100 kg 1124 big gen 24 bokken en geiten Prijzen melk en kalfkoeien ƒ 1100 tot ƒ 880 kalf vaarzen ƒ 1040 tot ƒ 800 vare koeien ƒ 820 tot ƒ 700 pinken ƒ 480 tot ƒ 320 stieren ƒ 690 tot ƒ 460 graskalveren ƒ 320 tot ƒ 210 nuchtere kalveren ƒ 52 tot ƒ 32 schapen ƒ 130 tot ƒ 90 lam meren ƒ 75 tot ƒ 60 drachtige var kens ƒ 450 tot ƒ 300 lopers ƒ 120 tot ƒ 80 biggen ƒ 65 tot ƒ 40 bokken en eiten ƒ 41 tot ƒ 10 per stuk vette koeien Ie kw ƒ 3.20 tot ƒ 3 - 2e kw ƒ 3 - tot ƒ 2.70 3e kw ƒ 2.70 tot ƒ 2.50 per kg gesl gew vette kalveren Ie kw ƒ 3.60 tot ƒ 3 - 2e kw ƒ 3 tot ƒ 2.80 3e kw ƒ 2.80 tot ƒ 2.50 nuchtere kalveren ƒ 1.40 tot ƒ 1 - zware vette varkens ƒ 1.70 tot ƒ 1.65 zouters ƒ 1.75 tot ƒ 170 slachtzeugen ƒ 1.40 tot ƒ 1.35 jonge slachtzeugen ƒ 1.45 tot ƒ 1.40 per kg lev gewicht MARKTBERICHT BARNEVELD Barneveld 16 mei — Coöperatie ve Veluwse Eierveillng — Weekaan voer circa 1.200.000 stuks waarvan 676.089 in veiling werden gebracht Prijzen per 100 stuks eieren van 37 tot 49 gram 5.53—8.93 eieren van 49 tot 57 gram 9.03—9.98 eieren van 57 tot 63 gram 10.11—10.64 eieren van 63 tot 69 gram 10.69—11.68 Eierveiling S B E — Aanvoer 667.125 stuks Prijzen per 100 stuks eieren van 35 tot 48 gram 5.02—8.71 eieren van 59 tot 63 gram 10.48 — 10.89 eieren van 63 tot 72 gr 10.85 — 12.82 Eendeëieren van 63 tot 68 gram 9.00—10.45 eendeëieren van 69 tot 75 gram 10.81—11.48 Eiermarkt — Aanvoer ca 2.000.000 stuks Prijzen per 100 stuks eie ren van 60 tot 65 gram 10.75—11.40 alg prijs 11.00 kiloprijs 1.78 op ba sis 61,8 gram henneëieren van 37 tot 52 gram 5.00—10.00 Pluimveemarkt — Aanvoer ca 34.000stuks prijzen in ƒ per kg slachtkippen 1.60—1.75 slachtkui kéns 1.60—1.80 KAJLVERENMARKT BARNEVELD Op de kalverenmarkt te Barne veld waren deze week 626 vette kal veren aangevoerd die zeer vlug verhandeld werden tegen hogere prijzen Prijzen Topkwaliteit tot ƒ 3.40 Ie kwaliteit ƒ 3.10 tot ƒ 3.25 2e kwali teit ƒ 2.90 tot ƒ 3 en 3e kwaliteit ƒ 2.60 tot ƒ 2.80 Alles per kg levend ge wicht JONGVEEMARKT WOERDEN Woerden 15 mei — Aanvoer 151 lammeren Prijzen 60—75 per stuk KAASMARKT WOERDEN Woerden 15 mei — Aanvoer 19 partijen Noteringen in ƒ per kg Ie kwaliteit 2.10—2.16 2e kwaliteit 2.00—2.09 EIGBMABKT SCHEBFEMZEEL Op de woensdag te Scherpenzeel ge houden weekmarkt werden 1.010.000 eie ren aangevoerd De prijs per 100 stuks varieerde van ƒ 11 tot ƒ 11.75 Midden prijs ƒ 11.30 De handel was traag Dividendvoorstellen ILFORD films en camera's Bruto-winst Naarden ^' procent gaan waardoor de totale bezetting iets kleiner werd In 1963 voert „ Naarden " een niet onbelangrijk uitbreidingspjrogram ma uit Behalve vergroting van produktie-afdelingen omvatten de activiteiten uitbreiding van de ac commodatie in Londen overname van een fabriek van essences en andere levensmiddelengrondstof fen in Yokohama en verdubbeling van de bedrijfsoppervlakte in Brussel Tevens staat de bouw van een nieuw smaakstoffenresearch laboratorium op het programma Aangezien bovendien de behuizing van de bedrijven in Parijs en Mexico te klein is geworden kun nen aldaar uitbreidingen worden verwacht De bedrijfsruimten van de Deutsche „ Naarden " GMBH te Hamburg werden reeds in 1962 vergroot Conversie Zoals reeds eerder gemeld is in verband met bovengenoemde uit breidingen besloten het nog uit staande deel van de 4.75''//i 95 * 31/2 94 3'/4 89 101 % 101 lOlf 101 107 102 107 106 101 97 6U 1 6U ü 59 60 61 63 53 ld G.b.O ld ' 47 • 51 53 1-n 56 48 ld ld. ld ld ld. td. ld 605 198 218 817 119 28 448 483 222} 280 73 125L 610 198 212 808 118 27 452 223 76 127L Albert Heljn Alg Hand M Aime-A'dam Alg Norit mIJ Avim Alweco aand B Amstel Br nro Amsterd Ball Amsterd Dr Amsterd Rijt ANIEM N.B Arnh Scheepsb A.S W Bechl en Dys Beeren tricot Bensdorp Berg en Jurg Berkels Patent Baauwhoed Blijdenst W nro Boer de Dr Bols Lucas Borsumy W eert Braat Mach Breda Madh I Bredero Brocades-St. Bronswerk B Bührmann's p Buttlnger BHenkorf n.r.c Caivé eert Carp's Garen Centr Suiker Cobra Curac Hand Uaalderop B Dagra Delftscne Leerl Demka Staalf üesseauN Dikkers en Co Dorp en Co Dr Ov Hout Drie Hoefijzers 99it Scheep en Ineiitvaart 93 90 5 92 4 % 90 KLM 15 Jr Id 20 ir S3 & 97 95 94 8Sii 85J 89 90i 90 92 92 92A 9U ld ld ld ld Spoor - en ' i'ramweffen Ned Sp 57 4%103 | P'remieleningen 3y4 85}3 3y4 89 3V4 90i 3Vi 90 3",4 92 3 92i 92fj 91 Beleg eert Ned 5U 1-13 ld 54 1-n ld 55 1 ld 55 n ld 3 3routb,ü 0 46 ld Uoll 4 ld Invest e - ld 62-'64 N Indlë 37 N - Indië 37 85 87 85} 93 93 83 85 86 94 98 93 229 123 228 125 2 % 83 3 — 2'/2 87B 2V2 84 2V2 93 2V2 92 2 % — 2 % 83 2 % 83 2'k 87 2y2 93 2'A - 2y2 92 2V2 95 2 % 91 21.^2 — 2y2 91 2 % 102 Alkniaai 66 A'dam Oen A Idem ' 51 Idem 56 1 Idem 56 II Idem 56 113 Breda 54 üordreclit 66 Eindti ' 54 Enscftede ' 54 s Orav BZ-l Idem ¦ 52-n R'dain 52 1 Idem 52-13 Idem 57 Urecht 52 ^ Holland 57 2 - Holland 59 9915 99 J 95 95 Bank - kredietwezen B.N Gein 57 B 107}Sld 58 - 59 41/4 lOHg - Id 60 m-V 4^4 101-ft 107i 101 lOlA 90 102 712 240 904 836 405 334 151 904 831 401 333 ^ 191 278 190L 296 280L 100 150 395 Actieve aandelen Convert Obligaties 131 184JJ i'A 130 5 188 3 % 90 4 % 114 4 14 86 4 % 196 5 - 3'/2 246 iM 190 5 — A.K.U Billiton BorsumU Van Gelder KLM sub or Ned Bakkerfl Sanders Schokfteton UterinOhlen Ver Mach 128i 167t 124t 163i Amst Ruhher HVA 277 225L 190 297 270L Industr ondernemingen 489Jt 483t 146t 143 588t 590 162 50t 165 lOf 16620 166.40 AKU Dell Ml ] eert I Hüoguvens nrc Philips Gem B Unilever CvA 246 Intern instellingen Wereldb 56 3 % 95 ld $ 1000 3 — E-G.K.S 5'/2 103 BelRië ' 61 4 % 102 liïuropa Uenem 38 4 — Uortm H.H 7 102 Uawes $ 24 7 — Xoung ' 30 5y2 271 Gelsenk Bxw 7 103 War Loan 3 % ' — Cere H.E 5 4 % 97}B Noorw ' 55 4(4 98 Afrika U.v.Z.Atr 65 4 89 A.A.R dev 4y2 92 152 395 95 1031 Mijnbouw en Petroleum Dordt Petrol 780è 780 ld 7 pet Prei 780J 780 Kon Pet 50-20 170.40 170.60 Seheepvaart en Lnnhtvaart H.A.L Java-Cli P nro K.L.M KNSM nat Oez Kon Paketv Stv Mt Ned Niev Goud nrc Van üraineren c Rot Lloyd Scheepv Unie 98 ' s 102 103 97 725 490 215 85 300 818 180 86 297 108 203 760 313 190 565 79 231 202 154B 133B 91 160 462 340 255 282 741 S15L 490L 220 ' 300 179t Nief actieve obligaties Niet actieve aandelen Prov icm puhl lietiamen 95 Adam A ' dam R dam R dam Z-H0II 47 48 52 1 37 1-3 56 31/2 95 " 11 3y2 95iS 4y4 - 31A 95 4>/i — Partiftipatiebevvüzen 295 108 262 773 312 190 565 230 Alg Fonds 1/1 Converto 1/3 H B B bel d Interhonds Wereldenergle 1380 1078 914 734 240 1385 1081 915 734 240 Bank krediet en verz wezen 104 J04,v 99J 165 142 BN.G 5 » B.N.G 58 B N.G 52 B Ned Ü.t B Ned G.r Ex-t MIJ 58 Ex t MIJ 58 Gr 1 C.h ' 52 Herstelhank Midd er ' 67 Mlfld er Mldd or - 66 6 % 104 5 104 iVi 99 52 166 57 142 5 % 104 m - 5 102 4 % — 4 % 101 iVi — 4 99 Aand in beleggingsmüen 159.50 195.50 114 224 500 134.50 564 130 743 18 159 195 113.50 224 499 134 562 130 743 A.B.M f 50 Interunie r 50 Nelo ƒ 60 Robeco / 50 Unitas f 50 Ver Bezit ƒ 60 Europa fdsl 10 ph Eurunlon 10 pb Valeurop ' 10 pb Can Gen F.c 102 102}B 102B De president-commissaris van de AKU prof dr J R M van den Brink heeft in de jaarvergadering meegedeeld dat de in het jaarver slag uitgesproken verwachting dat 1963 voor de onderneming bevre digend zou zijn voor de eerste maanden volledig bewaarheid is Terwijl de omzet op het hoge peil van het laatste kwartaal van 1962 gehandhaafd kon worden namen de kosten voornamelifk door een stijging van de lonen en salarissen toe Daarnaast vertoonden ook de research - en ontwikkelingskosten een stijging Prof van den Brink noemde het verheugend dat de AKU behoorlijk van orders is voorzien en achtte de vooruitzich ten gunstig De resultaten in de laatste jaren overzfende constateerde prof Van den Brink dat de voortdurende produkten uitbreidingen een tegen wicht vormden tegen de ongunstige invloed van geleidelijk dalende opbrengsten enerzijds en stijgende lonen en salarissen anderzijds In de bedrijfsresultaten hacïden de ge heel synthetische produkten een sterk toenemend aandeel Over de gang van zaken bij de buitenlandse deelneming van AKU zei de voorzitter dat de Vooruitzichten van American ENKA bevredigend zijn terwijl daar een belangrijke investe ringsprogramma in uitvoering is Bij de Duitse deelneming Ver einigte Glanzstoff was de gang van zaken bevredigend en over schreed de totale omzet in 1962 voor het eerst één miljard mark Verwacht wordt dat in septem ber van dit jaar de opening kan Electrofact legt verklaring af van een belangrijk pakket aandelen Electrofact door een Amerikaanse onderneming mag een nadere uit eenzetting van de hierdoor ont stane situatie onzerzijds niet ont breken De bedoelde Amerikaanse onder neming Control Data Corporation is ons niet onbekend daar wij met deze maatschappij reeds geruime tijd contact onderhouden over een zeker soort samenwerking o.a be staande in plannen gedeelten van het CDC programma in Nederland te gaan vervaardigen resp assem bleren in het bijzonder voor de Euromarkt Dit is klaarblijkelijk een van de redenen geweest waarom CDC hun toekomstige positie in Europa vnl den beveiligen door een overwe gend belang in het kapitaal van Electrofact te nemen Ongetwijfeld heeft hierbij ook de positie die Electrofact inneemt zowel als fabrikant van meet - en regelappa raten als als internationaal door haar dochterondernemingen ge ïntroduceerd bedrijf een rol ge speeld Omgekeerd heeft Electro fact een groeiende belangstelling voor het computergebied als ver lengstuk van haar eigen program ma en ligt een samenwerking wel voor de hand Wij hebben gegronde redenen om aan te nemen dat de verwerving van een overwegend belang in Electrofact geen reden zal zijn de zelfstandigheid van Electrofact als fabriek van meet - en regelappara tuur aan te tasten Integendeel me nen wij dat de verbreding van het programma en de financiële moge lijkheden ^ zal kunnen leiden tot een versteviging van de positie van Electrofact Bet is ons nog onbekend hoé groot het zich nu in handen van CDC bevindende pakket aandelen Electrofact is maar uit de gepubli ceerde cijfers mag worden afge leid dat het aanzienlijk is Ook is ons onbekend of op de resterende aandelen een bod zal worden uit gebracht door CDC " Ford zou Ferrari ^ aan overnemen Zegslieden in Modena hebben van svond verklaard dat de Amerikaan " ie Ford Motor Company onderhan delineren voert over het overnemen Van Ferrari de fabriek van de ra cewagens en luxueuze sportwagens De geruchten zün ongetwijfeld een uitvloeisel van een bezoek dat John Paradise president-directeur van de Italiaanse Ford onlangs heeft gebracht aan de auto-industrieel En zo Ferrari Van de Ferrari-fabriek heeft men nog geen commentaar kunnen krij gen Volgens sommige zegslieden wordt nog onderhandeld over de overnameprijs die naar verluidt tien miljard lire öOmiljoen gulden moeten bedragen Enzo Ferrari zou de grand prix racewagens blüven bouwpn " waar Voor hij beroemd is Snelle ontwikkeling bij de „ Utrecht " De produktie van de NV Levens y?rzekeringmaatschappij Utrecht ' in JaB2 heeft wederom die van voor gaande jaren overtroffen De onkos ten zijn opnieuw gestegen Voor het eerst in de geschiedenis van de ven nootschap kon een bedrag van meer - fv •'' biljoen als winstaandeel ter Uitkering aan verzekerden worden voorgesteld Afgesloten werd aan hypothecaire leningen een bedrag van ƒ 67.1 mil loen v.j ƒ 58.9 miljoen Voorgesteld wordt ƒ 3.3 miljoen toe te voegen aan de extra reserve Deze zal dan Bedragen meer dan ƒ 40 miljoen De maatschappij bestaat thans tachtig jaar Haar ontwikkeling gaat de laatste jaren bijzonder snel aldus het verslag Netto produktie 1962 ƒ 349.178.226 plaatsvinden van British Enkalon in Noord Ierland Ook de gang van zaken bij de overige buiten landse concernmaatschappijen geeft volgens prof Van den Brink reden tot tevredenheid ƒ 55 miljoen Een aandeelhouder had berekend dat de concernwinst geschat moest worden op ruim ƒ 70 miljoen maar van de zijde van de directie werd een bedrag van rond de f 55 miljoen „ eerder geloofwaardig " ge noemd Een aandeelhouder die uitvoe rig wilde uitweiden over de positie van de AKU tijdens de bezetting en de houding van de Nederlandse regering in de schadeloosstellings procedure werd het woord te lan gen leste ontnomen Naar aanleiding van vragen uit de vergadering hield prof Van den Brink nog een kort betoog over de financieringspolitiek van de maat schappij waarbij hij opmerkte het juist te achten dat mede in ver band met de diversificatie en de positie van AKU als houdstermaat schappij zo weinig mogelijk vreemd vermogen wordt aange wend voor de financiering Daar om ook is de tussenvorm gekozen van een converteerbare obligatie lening hetgeen in de toekomst zal kunnen leiden tot verdere kapi taalsuitbreiding 5 pet in aandelen Figee verhoogt m De financiële uitkomsten over 1962 van de N.V Haarlemse Machinefa briek voorheen Gebr Figee zijn blij kens het verslag hoger geweest dan over 1961 Hiertoe hebben zowel het bedrijf in Haarlem als het nieuw verworven aandelenbezit in De Ne derlandsche Staalindustrie N.V bij gedragen Gezien dit gunstige resul taat acht de raad van commissarissen het verantwoord een dividend van twaalf procent voor te stellen waar van desgewenst vijf procent in aan - De winst op werken na aftrek van getaxeerde belastingen en winstuitkering personeel steeg tot ƒ 964,944 rv.j ƒ 824,699 aan dividend NSI werd f140.000 nihil ontvan gen Na afschrijvingen ad ƒ 690.988 ƒ 581.466 een toevoeging aan de „ reserve diverse belangen " van ƒ 100,000 / 60.000 etc resteert een saldo-winst van ƒ 291.916 265.419 De ' vooruitzichten zijn iets minder gunstig dan vorig jaar wegens de afnemende orderportefeuille voor hijs - en hefwerktuigen Het belangrijkste evenement van 1962 was de overname van de N.S.I Dooi - deze overname is de gezamen lijke omzet over een groter aantal produkten gespreid waardoor de basis van de vennootschap aanmer kelijk werd verbreed Door de deel neming in de N,S.I is de liauiditeit belangrijk verminderd Om deze re den is er aanleiding een gedeelte van het dividend in aandelen uit te keren Bovendien zal indien de ven nootschap in de komende jaren een dergelijke uitkeringspolitiek zou kunnen blijven volgen op den duur het kapitaal gebracht kunnen wor den op een peil dat meer in over eenstemming is met de omvang van het bedrijf De resultaten in Haarlem waren gunstiger dan voirige jaren waardoor een ruime extra afschrijving op de activa kon worden toegepast De directie van Mees ' Bouwma terialen N.V te Groningen deelt mede dat zij zoals reeds aange kondigd onder goedkeuring van haar raad van commissarissen heeft besloten over te gaan tot de uitgifte van nominaal f 800.000 — aandelen B voor de helft delende in de resultaten van het boekjaar 1963 en ten volle in die van vol gende boekjaren en tot de uitgifte van een iV2 pet 15-jarige in aan delen B converteerbare obligatiif lening groot nominaal f800.000 — De uit te geven aandelen B zul len tot de koers van 160 pet ter inschrijving worden aangeboden aan de houders van de aandelen B en wel in de verhouding van 2 nieuwe aandelen op telkens 3 oude aandelen terwijl de conver teerbare obligaties a pari ter in schrijving zullen worden aangebo den aan de houders van aandelen B in de verhouding van 2 obliga ties a f 1000 — nominaal op tel kens 3 oude aandelen B Dt - obligaties zullen in het tijd vak 1 januari 1966 tot en met 31 december 1970 converteerbaar zijn in aandelen B op basis van een conversiekoers van 175 pet zodanig dat 1 obligatie ad f 1000 nominaal onder bijbetaling van f 750 in contanten recht geeft op 1 aandeel B ad ƒ 1000 nominaal en verder op de voorwaarden in de desbetreffende trustakte om schreven Voorts deelt de directie nog mede dat zij overeenstemming heeft be reikt met de houders van de uit staande 200 aandelen C tot omwis seling van bedoelde aandelen in 158 aandelen B ten volle delende in de resultaten _ van het boekjaar 1963 en volgende Het emissieprospectus zal eind mei worden gepubliceerd Avis leed verlies De resultaten bij de N.V Verffa brieken Avis te Westzaan zijn blij kens het verslag over 1962 niet gun stig Er werd een saldo verlies " ge boekt van ƒ 24.729 v.j winst ƒ 16.160 waardoor het saldo verlies van vo rige jaren gestegen is tot ƒ 89.363 De bruto bedrijfswinst daalde van ƒ 102.676 tot ƒ 41.832 De omzetten van ultramarijnblauw en kunstharsperspoeders waren be langrijk lager dan in 1961 Ultrama rijn dat in hoofdzaak geëxporteerd wordt is sterk getroffen door im portbeperkingen De lagere omzet in de kunstharsperspoederafdeling is grotendeels het gevolg van de sterk toenemende concurrentie en de voortschrijdende integratie in E E,G verband waardoor het aandeel Avis op de wereldmarkt terugliep Voor de pigmentpasta's is nog geen afzet van betekenis verkregen De eerste maanden van 1963 zijn evenmin gunstig verlopen De stren ge koude bracht veel extra kosten met zich mee en door de stagnatie in de bouwvakwereW was de vraag naar perspoeders gering De directie verwacht niet dat de ontstane ach terstand in de verkoop van perspoe ders ingehaald kan worden steeg 12 Dit jaar weer investeringen Uit het jaarverslag der N.V Che mische Fabriek „ Naarden " blijkt een exploitatiesaldo — inclusief baten der dochterondernemingen en na aftrek van belastingen — van ƒ 3.37 min v.j ƒ 3.02 min De geconsolideerde nettowinst be draagt ƒ 2.42 min v.j ƒ 2.27 min Voorgesteld wordt een onveran derd dividend van IZ'/o over het vergrote kapitaal ad / 7.805.000 v.j ƒ 7.050.000 De omzetten in 1963 bewegen zich tot dusverre op het niveau van 1962 De orderpositie doet voor de komende maanden een hoge omzet in nagenoeg alle produktie afde-lingen verwachten De liquiditeit is aanzienlijk ver beterd Het netto vlottend kapitaal bedroeg ultinio 1962 f 12.9 min v.j f 7.5 min De investeringsac tiviteiten bleven voornamelijk ge concentreerd op de bouw van de tall-olie fabriek in Wormerveer Voor het lopende jaar is — mede door de gunstige resultaten - van 1962 — een aanzienlijk groter in vesteringsprogramma opgesteld De kosten voor wetenschappelijk onderzoek stegen met 15 pet Ten aanzien van de omzetten moet worden opgemerkt dat da ling in verkoopprijzen en kosten stijging werden opgevangen door uitbreiding van de verkopen en toenemende efficiency Hierdoor steeg de bruto-winst met 12 pet - De omzet van het moederbedrijf — waarvan tweederde voor ex port was bestemd — steeg met 10 procent De binnenlandse omzet van vruchtensappen - essences en aro ma's steeg wederom met 21,9 pet waarbij een verdere toename wordt verwacht Bij de dochteronderne mingen werd de verkoop van deze produkten bovendien met 17,5 pet uitgebreid De omzet van parfum composities nam met 22,2 pet toe Bij de dochtermaatschappijen be droeg de toename 20,2 pet Jan Dekker N.V — waarvan de resultaten iets ten,achter bleven bij 1961 — zal in 1963 mede in verband met aan „ Naarden " Kemi N.V te verlenen diensten ongeveer f 600.000 v.j ƒ 137.000 investeren In verband met de strenge winter houdt „ Naarden " Kemi N.V er rekening mee dat het tall olie fractioneringsbedrijf ongeveer drie maanden later ge reed zal zijn dan voorgenomen was Ten aanzien van de ' personeelbe zetting ondervindt men moeilijk heden ten gevolge van het wo ningtekort In verband met o.a de Deutsche „ Naarden " G.m.b.H te en automatisering behoefde men bij vertrek van personeel echter niet steeds tot vervanging over te Winst voor B.E.A Van onze correspondent LONDEN — De British Euro pean Airways heeft vorige maand ' n winst van minstens 2 miljoen " gemaakt Het was de eerste winst over de maand april in drie jaar Er waren 20 pet meer passagiers dan in maart B.E.A heeft thans 5 miljoen passagiers per jaar en rekent op een aanzienlijke winst gebaseerd op een betrekkelijk be scheiden toeneming van het aantal passagiers met 12 pet ¦^ In het nieuwe entrepotdok aan de Cruquiusweg te Amsterdam is een nieuw pakhuis geopend dat de naam Koning Willem I draagt Het entre pot is een douaneinrichting en eigen dom van de gemeente Amsterdam die ook deze inrichting exploiteert * De Hoge Autoriteit der EGKS onderzoekt op het ogenblik of er afweermaatregelen genomen kun nen worden tegen invoer tegen abnormaal lage prijzen van ijzer en staalprodukten uit Spanje Cultures lager ka ^ terwijl wederom AMSTERDAM 16 mei — Even als gisteren heeft dak vandaag de stemming voor het Phillps-aandeel de toon op het Damrak aangeget ven Dit fonds lag opnieuw zeer gevraagd in de markt waardoor de opening op ƒ 165.10 circa drie gulden boven het voorgaande slot niveau kwam te liggen De aan houdende vraag in deze hoek kwam van Zwitserland en Ameri daarnaast het publiek flinke belangstelling voor de elektro-aandelen toonde De handel was gedurende de ge hele beursduur in de Philipshoek ruim Naast Philips was het AKU dat met een vaste stemming voor de dag kwam op 483 ex 13 pro cent slotdividend tegen gisteren 489 als slotkoers cuim dividend Ook Hoogovens zetten de koers stijging verder voort tot 593 plus zes punten Unilever en Kon Olie deden het wat kalmer aan op res pectievelijk ƒ 166.30 ƒ 166 en f 170.70 ƒ 170.30 In deze fondsen verliep de handel zeer rustig Het Damrak wer dvandaag goed gestimuleerd door de vaste slot koersen van Wall Street de ho gere koersen vandaaÊ op de West duitse beurzen alsmede de uitslag van de gisteren gehouden verkie zingen in Nederland Dit alles te zamen bracht kopers in de rmikt Tegenover deee vraag ' stond niet voldoende aanbad Dit was wel het geval voor de leidende cultuur waarden Hier had het aanbod winstneminigen licht de overhand waardoor HVA Amsterdam Rub ber en Deli zioh kleine koersver liezen moesten getroosten In de scheepvaartsector was de stemming merendeeils aan de vaste kant In deze hoek ging meer om dan de voorgaande dagen het ge val is geweest Wederom gaven de noterihgeft in de staatsfondsenhoek geen veranderingen van enige be tekenis te zien Na een kalnae opening bracht het succes van de Amerikaanse ruim tevaai?der majoor Cooper later flink leven in de brouwerij in Wall Street waardoor de markt aldaar vast sloot Van de Nederlandse hoofdfondsen trok het Philips aan-deel ér flinke belangstelling met een koersstijging van een dollar Voor de inschrijving è pari op de ƒ 7,5 min 4 % procent obligaties 1963 „ Nationaal Grondbezit " be stond een zeer grote belangstel ling Het jaarverslag van de „ Ver eenigde Machines " getuigt aldus de beturs van een sterke balans van dit concern De vooruitzichten voor 1963 worden gunstig genoemd De intrinsieke waarde van het aandeel ligt op ruim 500 procent tegen een gedane koers van giste ren op 235 Aandelen „ Electrofact " kregen opnieuw een hogere bied koers op 520 „ Enka's werd hoger geadviseerd op een onveranderde dividend van tien procent plus vijf procent in agio-aandelen 420 486 215 410 324 656 154 448 514 229 228 167 490 170 251 330B 280 381 237 439 285 124 260 157 279 365 108 67 218 430 274 205 419 lOlB 109B 975 350 Veneta 280 Ver Bllkfabr — Ver Mach t 23S Ver Touwlabr — Vettewinkel 284 Vezelverw N.I 124 Victoria hls 255 Vihamü 156 Vllss Kat 274B Vred Rubb eert 365 Vromen Papier — Vulcaansoord 106 Walvischvaart 69 Wernink's Beton 216 Wessanen 420 Wilton Fijen 277 Wits de Textiel 207 Wvers l en H 417 V WHk en H — 178 350 677 165 246 211 385 330 835 197 225 136 454 375 500 174 120 165 495 310B Zaalberg Hl Zeeuwse Cont — Zwanenberg Org 975 Zwitsal 3'*5 llünbonw en Petroleum 50.90 518 440 168 170.20 1675 2535 2780 81 59.10 518 446 168 170 1661 2520B 81B Alg Explot Mij Billiton I Billiton n Kon Petr 1-20 Kon Petr 5-20 Moeara Enim a ld e opr hew Id 1 winstb Id 4 winstb Oost Borneo Mij Seheepvaart Furness Oostzee 495 121 493 121 Spoor - en TramroegenGeld Tram 120L 120 Nederlandse Antillen Antll Brouwerij Ant Verffahr 131 België Gevaert Duitsland Manesm eert 191 195 217 Ooilarfondscn certificaten 29 44 e9ft 91 70 19 15 73 124 • 50}t 28 32/ï 63 106 67 29 43 5A 69 92 71 iV 19 15 72 124 49 28 32/5 4 62 - 110 66 29 21 23 254 81 71A 43 473 36 55 76 37 14 " 64 45 Can Pao Imp Oil Inland N.G In NickC A C F Ind Am Enka Am Motors Am Rad Am Smelt Am T a T Anaconda Atchison T Bethl St Chadhoum Ches a O Chrysler Cities S Columb Gas 22 253 80 71 42 482 tt 36 55 76 37 64 44 Cont Oil Curtlss W Du Pont General E Gen Mot Greyhound I B M Int Flavours a Jones a L Kenn Cop 16 53 Montg W Nat Can Nat Dairy P Nat Steel New York C North W R Penn Rail Philips Pet 39 42 70 66 6-,»ffL 33 75 23 38 51 38 27 39 75 890 3 * 38}f 42 71 33 77 23j 29tV 50 38 37 ' 39 75 875 a Proct a G Rep Steel Shell Oil South C Stand Br 10a Stand Oil N J Studehaker P Sun M C Texas Inst I'lde Water Union P R U.S Steel Western B C West Eleo Wilson Wiidlworth Un Miniere Prolongaties 
M DONDERDAG 16 MEI 1963 UTEECHTSCH NIEUWSBLAD ' erooh ¥¦ ® Nylon beh * drie/kwart model cups met beugel en voorgevormd met een Uehte schuinwullinj,vat te Khouderbandjes '> 95 Arizona beige weide groen azuur blauw forsythia Icoraal iersgroen bafiama celeste pampa Marokko Ivoor eïke7elzt4 ten bus ^ Q - O Satijnen beha met kanten bovenstuk lang model gewone hoogte soe pele baleinversteviging bre de popeline elastiek in de rug ook met bandjes te dragen q^j Popeline beha drie/kwart model voorge vormde broderie cups met beugel geschulpt van boven ook met bandjes te dragen ^ rede rugelastiek C95 Nylon beha drle/kwart model gebor duurde cups voorgevormd met beugel geschulpte bo venkant ook met bandjes te dragen Nylon beha ys drie/kwart model kanten cups met beugel en schuim vulling kantgarnering van voren soepele baleinverste viging brede elastiek in de rug ook met bandjes /\ 7C te dragen w Utrecht Lange Vlestraat 8 telefoon 10269 Amersfoort Langestraat 55 telefoon 13093 / - Nieuw Het vermageringsicoekje uit Franl(rijl dat uitstelcend smaakt Eet en wordt gezond slank é miucal vervetal krf Ifan Vettewinkel blijft goed « T VERFPALEIS » Poottstiaat 32 Utrecht Fa VéDé Damsttaat 11 Utrecht „ HET HOBBYHUIS " Abel Tasmanstraat 7 Utrecht Gevraagd BETONTIMMERLIEDEN ONDERHOUDS TIMMERMAN en METSELAAR C A HMMAN Absiederdijk 178 ' s avonds tussen 7-9 uur In een Miiical pak zitten 12 smakelijke koekjes Dat zijn 3 maaltijden Prijs f 2,85 3 smaken vanille kaas chocolade '^¦¦¦•¦^¦¦¦¦¦ iösiiiiiüiaïsi *'-'^ Een volledige evenwiclitlge laag-calorlsclie maaltijd om per dag tot Z50g gewicht te verliezen zonder liongergevoe Eet en wordt gezond slank 4 heerlijke Mlllcal koekjes zijn een volledige maaltijd Deze Mlllcal maaltijd bevat een uiterst zorgvuldig gedoseerde hoeveelheid calorieënCSS per koekje en bovendien vitaminen mineralen en eiwitten die onmisbaar zijn voor de voeding van een gezonde volwassene Snel en gezond slank worden Indien u snel en gezc%id slank wilt worden vervang dan iedere maaltijd door ^ 4 Mlllcal koekjes Dan krijgt u per dag lOOO calorieën en behoudt daarmee al uw energie en opgewektheid U voelt zich prima en u hebt geen honger Maar toch geeft de weegschaal u het bewijs u verliest dagelijks 250 gram aan gewlchtl EET EN WORDT GEZOND SLANK MET MILIGAL de enige koelkast met 12 pluspunten kunt U in al zijn glorie reeds vanaf ƒ 299 — bewonde ren bij Gemakkelijk slank blijven Dat kunt u door slechts enkele maaltijden per week door 4 Mlllcal koekjes te vervangen dan behoudt u gemakkelijk uw gewicht DE NATUURLIJKE Vitamine A vitamine B vitamine B2 vitamine B « DIT ZIJN ALLE iiirrcDAi « upcciuic «' tamine B » vitamine C vitamine D vitamine E MnFniMR ledesingel 17 te Rochefort verw Hydra 14 v Delfzijl n Newross Insp Mellema p 14 Texel n Gothen - burg Ipswich Pioneer 15 te Rotterdam Ipswich Progress 15 te Ipswich Irene S 15 v Waterford te Cork Isls ld oXi 80 m NNW '^ Tonr oass ïsis V 13 V ZeebrugKo te Londen fsola 12 V Malmo te Westervik Ivoorkust 14 V P Harcourt te Douala Izalfo 15 V Callao te Pacasmayo Jagersfontein 14 te Port Elizabeth Jan p 14 Brunsbuttel n Danzig Jan Brons 15 te Santander verwacht Jan Hermaa p 15 Kaap de Gata Jantje Eppiena 13 v Rochester n Jato 14 100 m NO Texel n Dundee Johanna B 15 te Deventer Juhn M 17 te Lissabon verwacm John V 15 V Londen te Antwerpen Jonan 15 v Londen te Amsterdam Juno 14 V Swansea n St Malo Jurjcn de Vries p 14 Sardinië naai Casablanca Kaluckue 12 v Singapore te Pnompenh Kamperdyk 14 op 450 m ZZO K Race Karakorum 12 v Madras n Chalna Karimata 14 1200 m ZW Galapagos eU Kasimbar 15 v Bangkok te Singapore KasLunjesingel 15 te Londen Keerkring 15 v Penang te Singapore Kerksingel 16 te Vlaardingen Verw Keyser 17 v Swansea te Rott verw Kieldrecht 14 v Calcutta n Chalna Kinderdyk 15 v Rott te Hamburg Kloosterdyk 14 600 m Z Newfoundland Konny M 15 te Helsinki verwacht Korendyk 14 v Bremen n Rotterdam Kreeft 14 op 190 m WZW Drontheim Kroonborg 14 v Delfzijl te Kotka Kwiek 14 V Terneuzen n Tegelen Laarderkerk 14 v Pasa3es n Hamburg Labotas 14 v Messina n Malta La Paloma 15 v Antwerpen n Londen Lauriergracht 15 te Amsterdam Leemans p 15 Lissabon n Fedala Leendert Broere 15 te Hamburg Leiderkcrk 14 v Khorramshar te Basrah Lekhaven 14 op 60 m NO Recife Libertas 14 v Malta n Benghazi Liberty 14 v Gent n Belfast Lifana 13 v Valencia te Liverpool Lindesingel 15 te Plymouth Lingestroom p 14 Portland n Amst Lomook 14 V Durban n L Marques Loppersum 14 115 m ONO Azoren Luctor 14 V Rotterdam n Londen Ludo 14 V Swansea n Dordrecht Lycaon 14 op 235 m O Malta Lydia 12 V Waterford te Londen Maarsbergen 15 te Funchal verwacht Maas Lloyd 11 te Los Angeles Maashaven 14 op 325 m WZW Ouessant Maaskerk 14 v Dubai n Suez Madison Lloyd 12 v Kobe n Shimizu Maluca 15 v Portsmouth te Swansea Marcella 15 te Huil verwacht Mare Altum 14 te Manchester Mare Magnum 15 v Rott n Lissabon Maria W 15 te Colchester verwacht Marian Maria 14 te Hamburg verm 15 naar Rotterdam Marie Christine 14 v Amst n Londen Marie Sophie 14 v Rott te Boston Marjan 15 v Rotterdam te Londen Markab 13 v Cambridge te Tema Markab T l4 v Londonderry n Run corn Markborg 13 v Delfzijl te Stocka Marne Lloyd 14 te Hamburg Maron 14 op 250 m ZO Pto Rico Mars Rott Kalmar p 14 Kiel Martenshoek 14 te Gothenburg Martha 13 v Rolteidam te Londen Martinistad p 15 Gibraltar Marva 15 te Pamagusta verwacht Marwil 12 v Runcorn n Londonderry Mascotte p 12 Ceuta n Liverpool Mataram 14 op 375 * n NNO Azoren Mauritssingel 14 v Rott n Bayonne Medon 15 v Rotterdam te Antwerpen Meerdrecbt 14 op 9Ü m N Curacao Meerkerk p 14 Kreta n Genua Megrez N 14 v Rotterdam n Havre Meidoorn 15 v Rotterdam r Antwerpen Meidoornsingel 16 te La PsUice " er-wacht Meliski-rk 15 V Cochin r AJleppey McreS N 14 740 m WZW Azoren Merweborg 16 te Londen verwacht Merwede p 15 Ouessant n Bremen Midas 14 v Havre te Genua Mies 14 V Cardiff te Swansea Mississippi Lloyd 13 te New York Modjokerto 15 te Port Swettenham Molcnsingel 15 te Bayonne Monica 12 v Dublin te Preston Montferland p 14 Rio Janeiro Mutatie 14 v Berwick n Seaham Mylady 14 op 13Ü m OZO Takoradi Myuias p 12 Gibraltar n Antwerpen Myra 15 v Inverness n Rotterdam Nassauborg 14 v Kotka n Ncficr Ebro 14 te Lor Marques Nedcr EIbe 14 600 m NO Christmas eil Ncdcr-Rhone 14 v Aden n Port Said Neder Rün p 14 Aden n Singapore Neder-Waal 14 v Amst n Marseille Nero 14 v Havre te Bordeaux Niagara 14 v Bohus te Skagen Nieuw Amsterdam 15 v Havre n Sout hampton Nieuwland 16 te Rotterdam verwacht Nomadisch 13 te Skoghall Noordkaap 14 v Klaipeda n Noordwyk 14 v Monrovia n Emden Nora p 15 Gotland n Helsinki Nore 14 V Stockholm te Amsterdam N'orinda 14 v Curasao n Carupano Novel 15 v Hango te Borgharen Nusakan 15 te Casablanca verwacht NUenburgh 15 v Rott te Londen Nykerk i4 210 m ONO Straat Balabak Oberon p 15 Vlissin^jen n Öremcn Old ambt 13 te Ysselmonde Oldekerk 15 v Antw te Rotterdam Olivier van Noort 13 te Par Ommenkerk 15 v Hamburg te Bremen Oofrlerburgh 13 te Karlshamn Oranje 14 v Genua n Port Said Oranjefontein 14 450 m WZW Mossa - medes Oranjestad 14 760 m NO Martinique Osiris 14 op 540 m WZW Ouessant Pallas 15 V Rott n Amsterdam Parthenon 15 v New York te Curagao Pasteursingel 16 te Rouaan verwacht Paul Westers p 14 Brunsb n Manty - luoto Pavonis 13 v Gothenburg n Pcperkust 14 v Abidjan te Freetown Phidias 14 v Tarragona n Valencia Pbiletas 14 v Haifa n Heraklion Phoenix 15 te Plymouth verwacht Pial 15 V Amsterdam n Antwerpen Pioneer 14 v Rott n Middlesbro Polaris 12 te Bridgewater Pol.vdorus 14 op 140 m O Ceylon Poolster p 15 Kreta n Dover Puseldon 14 op 720 m NO Barbados Prins Fred Hendrik 14 370 m O Kaap Race Prins Joban Willem Friso 14 v Green - bay n Chicago Prins W G Frederik 14 490 m WZW Scilly Prins Willem van Oranje 14 v Samla n Toledo Prins Willem 2 13 te Glasgow Prins Willem 3 14 140 m NO Mona Prfns Willem 5 15 te Londen Prinsenbeek p 14 Majorca Prinses Irene 14 v Toronto n Hamilton Prinses Margriet 15 te Toronto Prosperité 15 te Rotterdam Provenierssingcl 14 600 m WNW Azo - ren Pfudcntia 14 te Vargon Pysmalion 15 te Piraeus verwacht Radia 14 on 345 m 7 MonroviaReggeborg 14 v Sornaes n ' Rcgina p 14 Ostende * i Ayr ' Regina Ida 15 350 m MO Tripoli Ivempani ] 4 ¦¦ ^ 7 ¦ '^'- emen Repefo 14 v Par te CalaisRes Nova 14 v Nakskov n Risa Paula 15 400 m ONO Recife Roebiah 14 600 m OZO Nova Scotia Roelof Buisman 14 t Colerafne naar Belfast • Roggeveen 14 op 540 m OZO Mauritius B«se p 15 Lissabon n Piraeus Rotte 14 op 185 m ZZO San Salvador Rotterdam 15 v Rott te New York Rott 14 V Hamburg n Amsterdam Rubicon 13 te Pasajes Rudolf J 14 V Catania n Cagliarl Ryndam 14 op 780 m W Scilly Rijsbergen 15 v Bremen te Haumo Ëraloum p 14 Finisterre n Dakar Sanana 15 te Singapore Saiipemeer 15 te Amsterdam Sarpedon 14 op 630 m WZW Azoren Schelde Lloyd 14 285 ra ONO Mar quesas eil Schie Lloyd 14 te Duinkerken 17 te Antwerpen verwacht Schieborg 14 te Antwerpen Schiekerk 13 v Penang n Aden Schokland verm 15 v Karlstad n 7 Schouwen 14 op 180 m O Ceylon Senang 15 v Dordt te Antwerpen Senior p 14 Hanstholm n Aberdeen Seruoskerk p 15 Messina n Genua Servaaskerk p 14 Kaap St Vincent Sheratan p 14 Gibraltar Siberoet 12 v Calcutta te Moulmein Silindoeng Ifl te Mogadiscio verw Sinon 15 v Baltimore te Philadelphia Sirius 14 V Sas van Gent n Londen bituia 14 350 m NO Fern Noronha Skagerrak p 15 Portland n Dublin Slamat 14 op 600 m W Ceylon Sloterdyk 14 v Antw te New York Sioterkerk 15 OP 115 m O Albany Socrates 15 v Pisco te Callao Soestdyk 14 v New York te Bott Sommelsdyk 14 V Hamburg n Rott Sont 14 V Londen te Rotterdam Speranza p 14 Terschelilng n Gothen burg Spes 15 V IJmuiden n Swinemunde Spes Major 14 v Harlingen te Bilbao Spica 14 V Norrkoping te Groningen bporonia 15 v Casablanca te Algiers St Annaland 16 te Rott venvacht St Philipsland 16 te Rotterdam verw Stad Oen Haag 14 480 m WNW Azoren Stad Kampen 14 209 m ZO Halifax Stad Utrecht 15 te Barbados Stad Vlaardingen 15 te Savona ' Stad Zwolle 14 nog rede Savona Steenbergen 15 te Havre Steenkerk 14 v Genua n Barcelona Steenwyk p 14 Djeddah n Aden Stern 14 v Lorient te Fowey Straat Clarence 11 te Colombo Straat Colombo 15 te Kobe Straat Madura II te Durban Straat Malakka 12 v Singapore n Dur ban Straat Singapore 13 te Brisbane Strabo 15 v Rott te Amsterdam Streefkerk 14 v Port Sudan te Suez Sumatra 14 op rede Bahrein Tacana 13 v Antofagasta n Valparaiso Tagri 12 v Amst ' e Sarpsborg Tanny 14 v Rotterdam n Newcastle Tara 13 ^ Bathurst n Las Palmas Taras 15 v Gibraltar te Antwerpen Tasman 14 v Rotterdam n Exmouth Tegelberg 14 v Santos n Montevideo Telamon 14 op 240 m Z Pto Rico Teun p 15 Cherbourg n Dieppe Tcunika 15 te Middlesbro Texel 15 v Ipswich te Antwerpen Thaletas p 14 Pantellaria n Antwerpen Thallo p 14 Dungeness n Dublin Theano 15 v Dublin te Belfast Thuban 15 v Marseille n Genua Tide 15 v Rott te Hansweert Tika 14 V Amsterdam n Londen Tinda 12 v Teignmouth te Powey Tjerk Hiddes 13 te Liverpool Tjibodas 13 v Hongkong te Kobe Tjimentetig 11 v Yokohama n Shimizu Tjinegara 12 te Melbourne Tjipanas 12 v Cotonou te Lagos Tjipondok 14 860 m W Seychellen n Singapore Tjitarum 14 265 m WNW Waivisbaai Togokust p 15 Las Palmas n Antw Towa 15 V Bremen te Rotterdam Trianca 14 v Teignmouth n Spezia Trio 15 V Havre n Rouaan Trito 16 te Rotterdam verwacht Triton 14 v Jeremie n Aux Cayes Triumph 15 te Yarmouth verwacht Tromp p 15 K Villano n Honfleur Trompenburgh 14 v Rott n Middles - bro Trude K 13 v Teignmouth n Lidkoping Tubal 15 V Rouaan te Antwerpen Tukker 14 v Ystad te Zwolle Twee Gebroeders 14 nog te Famagusta Ulysses 14 op 3O0 m ZW Azoren Unitas 14 v Cork te Plymouth Ursa Minor 13 te Delfzijl Utrecht 13 V Milwaukee te Kenosha Valiant 14 v Hull te Antwerpen Van Cioon 14 v Dunedln n Melbourne Van Heemskerck 14 370 m O Beira O Van Biebceck 14 v Maslrah n Muscat Vanessa 14 v Gothenburg n Vechtborg p 14 Brunsb n Stettin Veendam p 15 Landsend n Antwerpen Venus 10 V Londen te Rotterdam Veritas 14 V Boulogne n Vermeersingel 14 te Plymouth Vesta B 15 V Ipswich te Antwerpen Viking 15 V Rott n Ipswich Viod 13 V Kirkebyn te Skoghall Virgo 14 V Antwerpen n Londen Viscount 14 V Hull n Vivai 12 V Southampton te Dublin Voco p 14 K St Vincent n Kglund - borg Vrede p 15 Vlissingen n Aalborg Vijgendam verm 15 v Oporto n Pre - drikstad Waardrecht 14 op 975 m ZZO Guam Waikelo 14 v Port Said n Aqaba Waingapoe 15 v Triest te Ryeka > Wartena 13 v Londen n Waverstroom 15 te Umuid^n Wedlooper p 15 Norderney n Amst Westerdam 14 145 m ZZO Kaap Race Westersingel 16 te Rotterdam verw Westland Producer 15 te Vlaardingen Westropa 14 v Abidjan n Dakar Wexford 14 v Boston te Zaandam Wüca 14 V Antwerpen te Vlissingen Wil ja B 15 te Tilburg verwacht Willem Fortuin 13 v Ronneby naar Stockholm Willem Ruys 14 300 m WZW Azoren Willi Boboer verm 15 v Galle naar Cochin Willy p 15 Vlissingen n Bremen Wolanda 15 v Goole te Rott verw Woltersum 14 v Lake Sharles n New Orleans Wonosarl 14 600 m O Ascension Wonosobo 14 v Plymouth te Amst Wubbiena 13 v Gothenburg n f Wjjmers 14 v Moirana n Hamburg Vstroom 14 v Amsterdam n Leith Ysel J5 V Rotterdam te Antwerpen Ysclbaven 15 te Ibiza Ysselborg 14 V Karlshamn n Zaanborg 14 v Skogby te Utrecht Zaalkerk 14 v Hamburg n Antwerpen Zaanland 14 v Montevideo n Santos Zaanstroom 15 v Vlissingen n Shore - ham Zeeland 14 <^ 350 m WNW Buena ventura n Papeete Zevenbergen 14 v Palermo IT te Müos verwacht Zosma p 16 Maceio ii Charleston Zuidpool p 15 Noordhinder n Gefle Zwaantiena 14 te Seaham Tank vaart Aclsnai 14 ep 60 m W Aeoren AMda 14 V Curacao n Trinidao Aemaea 14 zu >£ op r«de ï^gos Alkmaar 14 op fiOO m HO Pto 1]c « Aaieland 14 v Maracaibo te Cur cao Area 15 v Rott te Stanlow verwacht Atys 14 V Teesport n Amsterdam Burl S Watson 14 120 m NW Kaapstad Bussum 15 V Rotterdam n Falmouth Caltex Arnhem 15 115 m NW Cochin Caltex Delfzyl 14 v Nyborg n Rott Caltex Delft 15 te Suez Caltex Eindhoven p 14 Maslrah n Kharg Island Caltex Gorinchem 14 v Kiel n Kopen - hagen Caltex Madrid p 14 Algiers Caltex Naples 14 110 m O Gibraltar Caltex Rotterdam 14 fflO m WZW Azoren Caltex The Hague 14 ISO m NNW Pto Rico Caltex Utrecht 14 120 m OZO Ceylon Camitia p 14 Saba 27 te Thamesfaaven verwacht Ctnulia 15 V Eastham n Curacao Crania 14 op 60 m NO Sombrero Ooreslad 14 v Genua te Berre Elizabeth Broere 14 480 m ZW Kara chi 24 te Suez verwacht Esso Amsterdam 14 230 m ONO Aden Forest Hill 14 165 m Z Pto Rico Forest Lake 14 170 m ZO Ras al Hadd 16 te Ataadan verwacht Gulf Hansa p 14 Malta n Fort Said Gulf Hollander 14 170 m ZW Manilla n Mena Gulf Italian 14 230 m NNW Perim Gulf Swede p 14 Muscat n Men « Jacob Verolme 14 360 m NO Bahama Kaap Hoorn 15 te Havre verwacht Kabylia 14 300 m Z Kaap Verd eil Katelysia p 14 Brunsbuttel 17 te Oms - Koldsvik verwacht Kelletia 15 v P Miranda te Shellhaven Kenia verm 16 v Stanlow n BafFttum Kermia 14 op 300 m W Finisterre Khasiclla 14 60 m W St Maarten Koningswaard 14 v HeyGham n Liver pool Ropnionella 14 v Genua 29 te TVinidad verwacht Korenia 16 te Curagao verwa^rt Korovina 13 te Pointe Noire Kosicia 14 v Thameshaven n Curasao Krcbsia 14 op 480 m Z Azoren Liberty Bell 14 160 m WNW Ras Vrnr - tak Mohamed Reza Shafa 14 95 m O Aden Moordrecht 14 200 m NO Curacap Mydrecht 14 v Pto la Cruz n N«v York Naess Commander p 14 Dover Naess Tiger 14 200 m Z ITakar Pendreeht 14 v New York n El Palito P G Thulin 14 250 m N Valparaiso Philidora 14 te Yokkaichi daarna Sin - gapore-Mena Philine 14 v Mena n Singapore Purmerend 13 te Stanlow Reza Shab the Great 14 350 m WNW Manzanillo Rossnm 14 op 480 m ZZW Azoren Septa 15 op 280 m O Ceylon Sirrah 14 op 850 m NO Guadeloupa Tahama 14 70 m W Peleponesus Tamara p 14 Guernsey n P Cardon Vasum 14 V Curacao n Thameshaven Viana 14 v Port Said n Montreal VIdena 19 te Skaramanga verw rep daarna Mena al Ahmadi VIvipara p 14 Ussabon 17 to L « Skhirra verw daarna Spezia Vlieland 14 op lOOO m ZO Bermuda Westertoren p 14 Straat Ormuz ZmfrtL 14 nog ot » rede Mersln Z«esleepvaart RwHhar li r ISmaalvaa n 6ff«i | N*ordnra 14 v VlsardlQges m Breat KJe H T Dob « ta Bahrein vet A^hBilia " M la Brest 
" ï nONDERDAC 16 MEI 1963 tJTRECHTSCH OTEÜWSBLAD P^^l|:;^i|;p " WASCOMBI 2 motoren en pom pen f 298 snelwassers vanaf f 98 langiaamwassers agitator met oliebad f 228 centrifuge 2800 toeren f 137.50 2 Jaar ga rantle GemakkeUlke bet Fa brieksshowroom Oude Gracht 196 en Amsterd straatweg Marijnen koelkasten 133 liter f 298 160 Uter f 398 225 liter f 498 275 liter f 698 DE KAM PIOEN Lange Elisabethstraat 24 Utrecht MARIJNEN koelkast zonder aanbetaling vanaf f 2.60 per week Indesit koelkast zonder aanbetaling vanaf ƒ 3.46 ¦ per week De Kampioen Lange Eli sabethstraat 24 utrecht TELEVISIE Wij hebben regel matig occasions voor zeer aan trekkelijke prijzen Philips Er res Graetz etc Radio Lenslnk Nieuwe Daalstraat 29 ' telet 19774 b.g.g 22082 Voor een SUËDE MANTEL of JASJE eerst kijken bij - Ben Snatager U slaagt beslist En spaart veel geld Ook maat werk Oude Gracht 242 telef 11786 De grootste collectie RIJWIE LEN en BROMFIETSEN vindt u bij Rijwielhuis Freek Trap man Jr Wallesteinlaan 1 bij eindpunt lijn 6 Zullen Telef 42883 Ztindapp Combinette Sparta Typhoon Fiets-O-Matic Solex Simplex Fongers DKW ATTENTIE Wij leveren u alle meubilair zowel modern als klassiek alle woningtextiel vloerbedekking enz Uw oud meubilair ruilen wij in Desge wenst gem betalingsvoorwaar den Jonker Venema Spring weg 65 telef 124790 ANTIEK Chippendale huiska mer bestaande uit 2 fauteuils 4 stoelen dressoir tafel thee tafel Te zien tussen 7-10 uur Burg Norbrulslaan 332 Half-Engelse KINDERWAGEN zwart met lichte kap Herm Elconiusstraat 18 BUITENKANS Aanhangwagen njeuw wegens annulering or der 800 kg laadvermogen af meting 200x120x30 cm met een scharnierende achterklep Vlug's transportmiddelenbedr Mlnstraat 28 telef 030 - 23710 Utrecht Z.g.a.n nieuwe KINDERWA GEN Te bevr maandagavond na 7 uur Troelstralaan 52 Voor zeubewoning prima on derhouden modern HOEK HUIS ind Engelse kamer hal keuken w.c douche tuin met stenen schuur en achteruit gang Ie verd 3 slaapkamers waarvan 2 met v.w en balkon 2e verd zolder met grote sl kamer Aanvaarding spoedig Koppestokstraat 85 Utrecht-N Heinkel SCOOTER 1961 km stand 9000 Elke avond 5.30-7 u Muiderslotplantsoen 2 Zuilen PIANO Duits kruissnarig ƒ 250 Garantie en financiering Telef 29380 ie kl CONFECTIEKOSTUUMS regenjassen suède kleding Termijnbetaling vanaf ƒ 15 per mnd Ook grote collectie voor maatkleding Schrijft onder no 1-9345 bur UN en wij bezoeken u thuis met collectie ACCUS I 27.50 tot I 90 betalen wij voor defecte autoaccu bli aankoop van een gloednieuwe Morelite accu 19 mnd garantie Autoshop Rusman Achter de Dom 6 telef 16657 Utrecht PLOEGSTOFFEN Chintz ga lons bandtluweel draadvor men Moderne verantwoorde verlichting overtrekken lampe kappen „ De DuU " Lijnmarkt 38 Utrecht Telef 17050 Hulp In de hulshouding aange boden voor ƒ 5 per week Laat een goede WASMACHINE of centrifuge ' t zware werk doen Vele bekende merken en een unieke kredietservice bij W F de Swart Oude Gracht 293 OPEL OLYMPIA 1952 in Zeer goede staat ' s Avonds na 6 uur en zaterdags A J H Jansen Dorpsstraat 36 Bunnik Telef 03405 - 1286 Te koop z.g.a.n complete baby uitzet wieg reiswieg en KIN DERWAGEN V Delft Engels model Cromwijcklaan 25 HET NYLONHUIS maakt van uw stof japonnen pakjes rok ken enz Prima coupe Am sterd.-straatweg 34 telef 20617 GEBRUIKTE AUTO'S Borg ward Isabella met radio en rol dak ƒ 1250 Morris Minor bouw jaar 1957 met radio als nieuw f 2150 Austin Cambridge type 1958 In zeldzaam mooie staat verbr 1 op 13,5 ƒ 2450 Fiat 1100 bouwjaar 1957 zeer snel en zui nig ƒ 1750 Renault 4 bouwjaar 1956 met schuifdak verbruik 1 op 17 nieuw gespoten ƒ 1175 Inruil en financiering mogelijk Morelstraat 56 b Ondiep Utr Telef 030 - 44801 MEUBELEN KOPEN NAAR HOUTZAGER LOPEN Oudegracht 139 - Utrecht V.W de Luxe ƒ 675 in prima staat Is pas nieuw gespoten ook inruil mogelijk Joh Camp huysstraat 35 bis telef 030 - 35389 GELDBELEGGING Utrecht 2 keurig bewoonde woonhuizen Huur ƒ 8,70 p.w per perceel ƒ 5.750 per stuk Te bevr Ma kelaarskantoor Voorhoeve Or Nassauplein 23 Zeist Telef 03404 - 15285 AUTO'S V.W de Luxe ƒ 475 V.W de Luxe ƒ 575 Studebaker Commander ƒ 475 met 3 mnd garantie ook Inruil ook des avonds en zondags geopend Sumatrastraat 12 zijstraat Ka naalstraat Telef 030 - 34700 Gevr HERENHUIZEN mid denstandswoningen Burger woonhuizen Winkelpanden etc Zowel leeg als verhuurd Te ^ vens hypotheken taxaties as surantiën Aanbiedingen aan Nic Rijksen WittevrouwensinI gel 53 Utrecht Te huur aangeboden Gemeub ZIT - en SLAAPKA MER desgewenst met warme maaltijd Telef aanwezig Di reet te aanv Oude Gracht 191 bis Aangeb per 1 juni kleine ge meub ZIT SLAAPKAMER met volledig pension b.b.h.h Bus ken Huetstraat 17 Utrecht Gemeub ZIT-SLAAPKAMER voor dame alleen Omgeving Amsterd straatweg Br no 1-9393 bur UN KAMER te huur per 1 ] uni gestoffeerd ƒ 60 per maand ' Willem Barentszstraat 68 Voor rustig student gemeub ZIT-SLAAPKAMER te huur aangeb in Rivierenwijk Liefst P.G Br no 1-9386 bur UN Per 1 Juni 2 gemeub KAMERS 1 zitkamer met stookgelegen heid en diepe kast en ' n slaap kamer met 2-pers opklapbed En een geheel vrije keuken Aan Amsterd straatweg bij watertoren Br no 1-9363 bur UN AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 11 Hoograven ^ naast Shell station Luxe Volkswagens 1962 en 1963 Telet 29410 b.g.g 29417 Nieuwe Opel Rekord Kaplian V.W.-bus Volkswagen Daffo ^ dil en Citroen i CV vanaf f 10 per dag en 6 et per iim GARAGE VITESSE Vossegat selaan 32 blJ het Dlakonessen huis Telef 12959 CARAVAN vanaf ƒ 50 per \ i Telef 42490 Loevenhoutsedijk 50 Utrecht VOLKSWAGEN 1962 Opel Re kord en Peugeot 403 Verzeke ring binnen en buitenland Verkerk Willem Barentszstraat 72 telef 21028 AUTOVERHUURBEDRIJF P F C Jongerlus Detmold straat 57 Utrecht Telef 82724 V.W Variant 1500 type 1963 V.W Luxe V.W.busJes Rede lijke prijzen Verenigingen re ductie All risk verzekerd Verhuur van V.W BUSJES V.W de Luxe en V.W bestel Ford Taunus 17 M All-risk verzekerd met radio W A de Jong Volkerakstraat 29 telef 81714 KAMER met cv telef Directe omgeving Hom Ziekenhuis Br no 1-9513 bur UN Opslag - magazijn - ol BE DRIJFSRUIMTE 150 m ^ Cen trum Inlichtingen Leidseweg 72 telef 32944 ^§' ffi)i - zuiver wit op d^ftDdemste manier Wek^n overbodig Ideaal-Persil'heeft de eigenschap zelfs het hardnekkigste vuil snel en zonder/gevaar voor sHjtage van het weefsel los te weken Bleken overbodi Door de speciale samenstelling van deaal«Pers)l wordt uw wasgoed even fris ais bij de natuurbleek * s zomers op het grasveld Blauwen overbodi De natuur*zuivere witte korrels van Ideaat-Persil maken - zonder toevoeging van blauwsei - uw was stralend en smetteloos wit IdeaÉl-Per sil spaart uw was e n uw IM KLEINTJES lot 15 woorden ƒ 1.75 — f of 20 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cent Te koop aangeboden Voor GLASREPARATIES J Hendrikx telef 33333 Te koop aangeb gebruikte elektr zig zag NAAIMACHINE in koffer Te bez G A Witjens Herenweg 33 Utrecht Telef 23968 Bij behang elektr APRANDEN plaktafels beschikbaar voor verf gratis adviezen en voor lichting C J Hendrikx Joh Camphuysstraat 47 telef 35450 Twijnstraat 19 tel 19900 Drog De Balije Balijelaan 19 telet 34573 Husqvarna Kayser-Grltzner Necchi Kohier Bernina Le wenstein Vesta Frldor enz Te vens rep Inrichting Betaling in overleg Vrijblijvende de monstratie Te bezichtigen G A WITJENS Herenweg 33 bij de Amsterd straatweg tel 23968 Utrecht BEHANG De beste kwaliteit en let op de prijzen In het be tere papier C J Hendrikx Joh Camphuysstraat 47 telef 35450 Twijnstraat 19 tel 19900 Drog De Balije BalijelaaD 19 telef 34573 Voor VERF alleen het aller beste Flexa en Histor C J Hendrikx Joh Camphuysstr 47 telef 35450 Twijnstraat 19 telef 19900 Drog De Balije Balijelaan 19 telef 34573 WANDELWAGENS ƒ 22.60 — f 26.50 voor reclame wandel wagen met vering ƒ 37.50 lig zitwagen ƒ 43.50 -/ 49.50 kinder stoelen verchroomd ƒ 39.50 in clusief speeltafel Kinderboxen met vloer ƒ 29.50 Riemersma en Van Werven kinderwagens Rijke keuze nieuwste model len Fa B J Helsen Sr Kin derwagenhuis adres uitslui tend Rozenstraat 3 bij St Ja cobsstraat achterzijde Leefsma Utrecht RENAULT DAUPHINE de Luxe 1982 met schuifdak en vellig heidsgordels Ben Ie eigenaar Telef 27602 Voor een goede gebruikte RE NAULT DAUPHINE met schr garantie Garage Eysihk Hop akker telef 12932 Maicoletta SCOOTER 250 cc met windscherm en parkeer hoea Wegens omstandigheden interessante prijs Rijnlaan 78 bis Lichtbeschadigde DRIEWIE LERS 8.95 houten autopeds 5.95 grote voetballen 1.25 rie ten wandelwagens 6.50 Pop penziekenhuis Jacobijnenstr Partijtje POLYETHER wegens overcompleet voor matrassen of caravankussens Anthonle dijk 35 Utrecht WANDELWAGENTJE in prima staat 2x gebruikt ƒ 27.50 Pijn boomstraat 17 Utrecht Grijpma voor AARDAPPELEN 10 kg Gelderse Gele 1.60 10 kg Gelderse Beverlanders 1.90 10 kg Zeeuwse furore 1.90 10 kg Zeeuwse bintjes ƒ 2.40 10 kg blauwpitten voor fijnproevers ƒ 2.40 10 kg Andijkers koken niet af ƒ 2.50 Kollstraat 1 tel 31382 Biltstraat 10 tel 11324 STAPELLEDIKANTEN met fijne maas zijn apart maai ook 2 en 3-hoog te piaatsen per stuk f 17.50 Geerts Grut tersdijk 23 telef 29304 Door inruil verkregen wij enige occasion GITAREN ook elektr De instrumenten zijn in een z.g.a.n staat 1 jaar garantie Muziek Staffhorst Drieharing straat 9 Utrecht RENAULT DAUPHINE 1957 in goede staat nieuwe banden prijs ƒ 1600 Telef 03402 - 2927 CONCURRENTIE ONMOGE LIJK Divanbedden 21.50 wen telbedden 34.50 stapelbedden 51.50 onderschuifbed 34.50 wol matrassen 14.50 Polyetlier 14.50 kindermatrassen 6.50 dekens 2.75 Rechtstreeks matrassenfa briek Lange Lauwerstraat 46 Zo goed als nieuwe KINDER WAGEN J J v Doorn Nieuw straat 46 De Bilt KREDIETEN tot t 4000 Voor aankoop meubelen en woning textiel Vraag gratis folder Discrete behandeling en zeer lage aflossingen Postbus 1083 Rotterdam of N.V Victoria Hoogstraat 97 Rotterdam NIJMAN BULLETIN De koel kast van uw dromen is nu bin nen uw bereik Vreugde voor allen die nog geen koelkast be zitten Marijnen koelkast / 498 zonder vooruitbetaling direct in uw bezit ƒ 2.80 p.w Croe selaan 163 telef 34687 Utrecht NIJMAN BULLETIN Hebt U onze nieuwe meubelshowroom al gezien U moest eens ko men kijken U zult verbaasd zijn als u de nieuwe meubel coUectie 1963 in onze • geheel vernieuwde showroom ziet II Alles kan bij Nijman NIJMAN BULLETIN De nieu we Philips " collectie radio's pick ups en portables is bin nen Komt u deze toestellen bij ons zien en vooral h-o-r-e-n Oordeelt u dan zelf en u zult verrukt zijn Philips radio reeds vanaf ƒ 2.50 per week Kleuterjurkjes ƒ 2.45 week enders f 4.95 cocktailschortjes f 3.40 damesblouses f 4.95 twinsets f 14.95 HIENSCH Oude Gracht 276 t.o N.V Huis Grote sortering Hollandia NAAIMACHINES Langdurige garantie en onze goede service zijn het belangrijkste voor uw Naaimachine Elektr zig-zag /¦ 325 elektr rechtsteek f 195 Anker Phoenix Elna enz Zeer goede inruilnaaimachines v.a f 25 A V Basten Lange Jans straat 9 Utrecht Telef 15598 De tweede naaimachinezaak vanaf de Neude T.V.-APPARATEN geheel ge reviseerd 43 cm vanaf ƒ 225 53 cm vanaf f 375 alles met volledige garantie en prima service Vakkundig geplaatst met antenne ook in huurkoop Willem van Noortplein 39 tel 19302 Niet huren maar kopen KOEL KASTEN reeds voor / 2.38 per week zonder vooruitbetaling Radio Actief Vredenburg 19 Utrecht Telef 13191 In zeer goede staat verkerende CITROEN IDEAL 1961 met schuifdak Blaupunkt druk knopradio enz Deskundig on derzoek gaarne toegestaan Kerkstraat 4 telef 03438 - 2705 Driebergen Ter overname aangeboden ca 25 m2 LINOLEUM zware kwa liteit kleur bruine houtnerf Prijs ƒ 25 Te bevr Konings laan 51 Utrecht Tel 030 - 12876 Klassiek BANKSTEL tafel en 5-arms koperen kroon ƒ 550 Antieke notehouten Drentse kast ƒ 1600 Telef 03432 - 315 Goed tehuis gezocht v kleine witte langharige DWERGPOE DEL reu intelligent karakter Telef 27237 Te koop 2 CV BESTEL 1961 in prima staat 49.000 km gelo pen ƒ 1175 Telef 03487 - 301 Smyrna VLOERKLEED 165x235 f 85 lange lederen motor Jas maat 50 / 25 jongensfiets f 25 glas in-lood schuifdeuren elk aann bod Griftkade 3 Ruime WONING op goede st te Leerdam Gunstig gelegen geen nieuwbouw Indeling be neden kamer en suite verdie ping 4 slaapkamers Direct leeg te aanvaarden Prijs f 23.500 Inlichtingen Ie Brandenbur gerweg 85 De Bilt Indesit rollende KOELKAST 125 liter f 297 155 liter f 479 180 liter f 559 230 liter f 629 De Kampioen Lange Elisabeth straat 24 Utrecht AUTO'S Citroen DS 19 bouw jaar 1957 met slaapbanken en schuifdak Wagen verkeert In prima staat prijs ƒ 1950 Re nault Dauphine bouwjaar 1957 nieuw gespoten en schuifdak benzine 1 op 16 prijs ƒ 1650 Ford Prefect bouwjaar 1955 mooi zuinig wagentje prijs f 1250 Ford Anglia bouwjaar 1955 zit nog goed in zijn eerste lak prijs ƒ 1050 Opel Rekord bouwjaar 1955 f 850 V.W de Luxe bouwjaar 1953 met Ame rikaanse bumpers en stoplich ten van 1962 prijs ƒ 950 Ford Taunus 12 M met imperial leuke vakantieauto prijs f 875 V.W bouwjaar 1950 van bin nen en van buiten zeer mooi prijs ƒ 650 Inruil en financie ring mogelijk Otterstraat 8 naast de slijterij Telef 030 - 20337 COCKER SPANIEL half Jaar oud lief voor kinderen Ade laarstraat 33 Utrecht Bloembak - snijbloem - en perk goedprijzen bij PELS Jonge planten o.a chrysantenstek 8 kleuren 8 voor ƒ 1 asterplan ten dubbel enkel en dwerg 15 stuks ƒ 0.50 Afrikanenplan ten laag 4 kleuren 15 voor f 1 Petunia in aquariumplan ten 7 voor ƒ 1 potkluitplanten o Petunia Ageratum tuinbe gonla Salvia anjers 45 et 6 voor ƒ 2.50 geraniums ƒ 1 hanggeraniums ƒ 1.50 Afrika nen en Lobelia's 4 voor ƒ 1 Bloembakaarde / 1 per 10 liter emmer Mignon dahliastek 8 voor f 1 zware eternit bloem bakken vaste prijzen naast dit standaardassortiment ' n steeds wisselende collectie Eenjarige tweejarige en vaste planten bij Pels Kanaalstraat 54 telef 31027 Utrecht Eigen kwekerij dus verse levensvatbare flinke planten 4 jonge POESJES zoeken een goed tehuis Bij G L Tomas sen woonark Hille t.o 15 op Zandpad Rode Brug Utrecht RENAULT DAUPHINE 1960 nieuwe l^anden en accu met schuifdak kleur gebroken wit 57.000 km f 2950 Telef ' s avonds 02958 - 3797 Loosdrecht ZUNDAPP BELLA 150 CC vraagprijs ƒ 400 Te bevragen Hooft Graaflandstraat 115 DKW SCOOTER te koop merk Hobby tegen de meest bieden de plus jazzgitaar Wolven straat 23 Een KOLENFORNUIS eiken dressoir tafel met 4 stoelen blank eiken linnenkast met 2 slaapkamerstoelen en nacht kastjes Br no 1-9356 bur.'UN Te koop 10 jaar bestaande SNACKBAR-IJSSALON met woningruil Br no 1-9402 bur UN Eikehouten wlnkelbetimmering DIVAN 6 huiskamerstoelen 2 ligstoelen theemeubel Oude Gracht 20 Philips T.V 43 cm pracht beeld f 175 mooi massief dres soir eiken met noten 4-deurs ƒ 75 Hamburgerstraat 18 tel 13602 en 19331 VERHUUR VAN TENTEN stoelen tafels Vapa butagas artikelen veldbedden lucht bedden rugzakken grondzei len imperials gasstellen groot ste verhuurbedrijf Fa v Bree men-Waterborg Vredenburg 64 telef 14784 - 26695 Overjarige nieuwe BROMFIET SEN o.a Union normale prijs 1 759.50 nu f 595 Ook enkele Batavus bromfietsen tevens ' n enorme keuze in gebruikte Nobelstalling Nobelstraat 41 telef 10216 Utrecht KLAAR rEKWlJL U WACH'l Dank zij onze moderne hakken bar UW HAKKEN IN 3 MINU TEN KLAAR Modelschoenma kerij A L J Noz Jan van Scorelstraat 29 a telet 17677 Te koop aangeboden gebruikte AUTOBANDEN v luxe autos alle maten in prima staat gra tis monteren Oildstraat 91a Utrecht Eerste Utrechtse AUTOGLAS SERVICE staat dag en nacht voor u ter beschikking voor het monteren van alle auto voorruiten Hoefa Keulsekade 117 bij de Spinozabrug Telef 32233 - 31827 ƒ 50 voor oude STOFZUIGER Rechtstreeks van fabriek.Gratis demonstreren ƒ 135 bij inleve len van stofzuiger / 85 Ook op termtjnhetaling Stofzuiger fabriek Marmontweg 18 Aus terlltz Telef 03439-274 Zonnewering nieuw en bekleden v MARKIEZEN alle soorten tenten bungalows huisjesten ten extra speciaal grondzellen slaapzakken luchtbedden veld bedden schulmplastic Fa v Breemen-Waterborg Vreden burg 64 Telel 26695-14784 SCHOTTEN 106 lang 075 breed zwaar voor vloeren tenthuts jes kisten verhulskislen op hergkisten Lusse planken voor konlmen - en kippenhokken en kolenkist Fa v Breemen-Wa terborg Vreedenhurg 64 telef 36695 14784 l'hiN'lEN bungalows RIncohuls.lestenten kampeerartikelen stoelen tafels Vapa butafiasartlkelen veldbedden luchthertden schulmplastic slaapzakken touw fietstassen Kiondzellen Ka v Breemen Waterborg Vredenburg 64 te lefoon 14784 26695 Schoonmaak Weg met stof richels Maak paneeldeuren vlak Ie soort hardboard voor u op maat gezaagd HOUT RIBO „ De Pasklaar Specialist " Herenweg 60 62 telef 16830 Biltstraat 21 telef 25071 Jut faseweg 93 telef 81392 B.S.A Het superieure Engelse RIJWIEL compleet reeds voor f 159.75 Alle kleuren en mo dellen steeds voorradig Beta ling In zes maanden is con tant Nobelstalling Nobelstraat 41 telef 10216 Utrecht GEBRUIKTE BROMFIETSEN fietsen en kinderfietsen Zeer grote sortering van de meest uiteenlopende merken in alle prijzen Betaling in zes maan den is contant Inruil en fi nanciering Nobelstalling No belstraat 41 telef 10216 Utrecht Fabrieksverkoop WASCOMBl NATIES Kleine schoonheids foutjes I 375 Gratis 1 week op proef Betaling desgewenst In termijnen Fabrieksagent Reau murlaan A 10 Utrecht Telef Oio - 42598 VOOR UW TUIN heesters en coniferen met kluit hegge planten ligustrum groen en roodbladige berberis vaste planten snijbloem en rotsptan ten Gazonzoden en zaden tuin grond en tuinmest Verder flagtones onkruid en slakken verdelging enz Ook ' s zater dags Jan van Rijn Boom kwekerij „ Bolenstein " Maars sen Klaverstraat 19-19 bis BENE DENWINKEL Direct te aan vaarden Huls boven ƒ 708 per Jaar Koopsom nader overeen te komen J Stomp Roosevelt laan 512 telef 16223 MORRIS MINOR Te bevragen na 7 uur v Lippe Biesterleld straat 36 SPARTA Financieren - Inruilen Fa VERBRUGGEN Oude Gracht 325 Homeruslaan 70 Na 6 uur Lange Nieuw straat 74 telefoon 19634 PEUGEOT 404 1961 Peugeot 403 1960 Peugeot 1959 Peugeot diesel 1961 Opel Kapitan 1958 Renault Dauphine 1960 Borg ward Stationcar 1957 Inruil financiering en garantie Hub Duyfhuysstraat 21 telef 44570 Te koop GOGGOMOBIL type T 300 1959 in zeer goede staat zeer zuinig 1 op 19 Eikenlaan 15 Rhenen Telef 205 FORD 1955 6 cil in prima st Belasting en verzekering ƒ 325 Ook ruilen voor bromfiets Na 8 ur Constant Erzeystraat 4-1 Utrecht AUTO'S In zeer goede staat verkerende personenwagens o.a Fiat 1100 de Luxe 1957 van Ie eigenaar met radio pracht auto ƒ 1850 Opel Rekord type 1957 in prima staat ƒ 1750 V.W de Luxe 1956 met grote ruit sierbumpers enz ƒ 1650 Renault Dauphine 1957 als nieuw pracht wagen ƒ 1950 Ford Zephyr de Luxe 1957 ' 58 Ie eigenaar pri ma auto ƒ 1850 Renault Dau phine 1957 zeer goed wagentje olievrij ƒ 1850 Ford Consul 1957 ' 58 met Imperial als nieuw ƒ 2150 Daf de Luxe 1960 met fabrieksnieuwe motor 6 mnd garantie Ie eigenaar ƒ 2250 Ford Anglia m fabrieksnieuwe motor ƒ 1450 Renault Dauphine 1959 prima auto ƒ 2000 Ford Consul type 1957 zeer mooi ƒ 1850 DKW Hardtop prima auto ƒ 1950 Citroen Ideal 1958 deze wagen is fantastisch ƒ 2450 Borgward Isabella 1956 ' 57 in prima staat ƒ 1450 Fiat 600 met roldak 1957-'58 mooi wagentje ƒ 1750 Peugeot 403 1956 prima auto ƒ 1450 Inge ruild Volkswagen 1954 kleur zwart ƒ 750 Renault 4 1954 leuke zuinige auto f 600 Lloyd Alexander 1954 loopt 1 op 20 ƒ 650 Inruil en financiering van al deze auto's is mogelijk Telef 35238 ' s Avonds en zon dags geopend H J Schimmel plein 12 bis Utrecht Te koop van partic TAUNUS 17 M Super bouwjaar 1962 km stand 16.000 Vraagprijs ƒ 6250 Geen handel Te bevr telef na 20 uur Utrecht 24862 b.g.g 61206 Herenkappers Met spoed te koop aangeb de bekende he renkapperszaak van J C T Watrin Br Willemstraat 34 Utrecht Te koop gevraagd SIGARETTENAUTOMAAT Br met merk aantal vakken en prijs no 1-9398 bur UN Een kleine DUIVENTIL ge schikt voor 2 S 4 duiven voor slerduiven Br no 1-9891 bur UN Te koop gevr SLIJPERIJ Br no 1-9369 bur UN Te koop gevr HUIS leeg te aanvaarden of event boven en benedenwoning waarvan de benedenwoning leeg is Koop som tot f 25.000 Br no 1-9374 bur UN Voor klein gezin HUIS voor zelf bewoning heel huis of be neden en bovenwoning Br met opgave van ligging en vraagprijs no 1-9327 bur UN BIERMA'S AUTOVERHUUR betere wagens betere service billijker tarieven 10 et oer l^m All-risk verzekerd Telef 18401 Utrecht LUXE AUTO'S ƒ 0.14 per km Bestelauto's f 0.20 per km ind benzine Ook V.W.-busjes te huur Lington's autoverhuur bedrijf Loeff Berchmaker.str 11 en 26 telef 10855 b.g.g 61320 Te huur gevraagd Echtpaar met één kind zoekt 2 gemeub KAMERS met keu ken of etage Genegen goede huur te betalen Br no 1-952 bur UN Juffrouw op kantoor zoekt per 1 juni een KAMER of pension Br no 1-9482 bur UN Jongeman zoekt PENSION in Utrecht Br no 1-9467 bur UN Jongeman zoekt KAMERS in Utrecht Br no 1-9466 bur UN Student zoekt kleine ZIT-SL KAMER per aug.-sept Omgev Biltstraat Br no 1-9453 bur UN Oudere heer vraagt gemeub ol ongemeub ZIT en SLAAP KAMER met volledig pension in beschaafd positief Chr mi lieu als alleen inwonend Br no 1-9449 bur UN Dame v.g.g.v zoekt per 1 juli een gestoft KAMER met ge bruik van keuken of eigen keu kentje Br no 1-9443 bur VN Jongedame zoekt gestoft ZIT SLAAPKAMER in Utrecht ol De Bilt B.b.h.h Br no 1-9432 bur UN Te huur gevr WINKELWOON HUIS zo nodig woningruil mo gelijk Br no 1-9422 bur t ^ Echtpaar zoekt ongemeub WOONRUIMTE in Utrecht Br no 1-9416 bur UN Heer te Utrecht vraagt 1 "' • ongemeub KAMERS met keu ken event vrije etage Br no.1 941 2 bur UN _^ Studente zoekt per 1 juli a.s oflater een zonnige ruime getn.ZIT SLAAPKAMER Br no,1 9404 bur UN Heer m.l vraagt goed KOST HUIS eigen slaapkamer voor gehele week behoorlijke v'er goe ding Br no 1-9373 bur ^ Twee med analistes zoeW ' n gemeub of gestoft ETAGl Br no 1-9368 bur U N Gevr door jong echtpaar I KAMER ongemeub met kook gelegenheid Br no 1-9366 bur.UN of telef 21402 ^ • Rijksambt zoekt op goede el een ZIT-SLAAPKAMER mf volledig pension aanwezig "" maandagavond tot vrijdagroi » dag Br no 1-9365 bur _ W Sde " jaars student zoekt ce « KAMER in centrum of wmji minapark Spoed Br no 1-1 " bur UN Dame b.b.h.h zoekt ZIJSLAAPKAMER event eig meubilair Br no 1-9530 ho< UN Jong echtpaar zoekt per 1 ao | of eerder ongemeub wuu RUIMTE met keuken m ""¦ Br no 1-9546 bur UN __^ Wie wil zijn HUIS verhuren Gemeub of gedeeltelijk ge » voor minstens 1 Jaar met i ^ slaapkamers Housing Otai Kamp Nieuw-Amsterdam H » ter Helde Personeel aangeb ELEKTR SCHOOKSTEEnI VEEGBEDRIJF ¦¦°°'^^ IIm % Wagenstraat 26 bis "«„' l TelSf 16852 b.g.g 19527 Teve » schoonmaken van koien - ¦ oliehaarden -¦ THUISWERK B.z.a net P « soon om uw was te ioen ^ « nader overeen te komen bt 1 9433 bur UN TIMMERMAN verzorgt klusj '' Br no 1-9475 bur UN 4 tJU'l B.z.a nette WERKSTER «" jl de maandag van 9-3 uur »= I bij kinderen Br no 1 UN B.z.a JONGEMAN 22 jr >-,| alle voorkomende werkzaa | heden heeft ervaring m «' ' J toren en machines In peii r bewijs B-E Woning streKi 1 aanbeveling Br p.a Serins ] straat 32 De Bilt 
tJTRECHTSCH NIEUWSBLAD f I I I I I I I I I ¦ en 25323 ¦ 1 KLEINTJES fot 15 woorden ƒ 1.75 — f of 20 woorden ƒ 2.25 elk woor(J meer 15 cent GROTE VERKOOP MUTSAERTS kinderwagens Prezen vanaf 115.00 uitneem - en opvouvv - baar Ook hebben wij de DOLLYFLEX KINDERWAGEN als REISWIEG in kof ferhoes mede te ne men Verder alle En gelse modellen in de meest fijne tinten ' n Droom voor iedereen Keuze uit 150 stuks HEISENS Kinderwagenhuis Alleen gevestigd Catharvinesingel 18 F t.o Hoofdbur v Pol Burg Reigerstraat 33 Utrecht Telefoon 10118 Gevr nette OCHTENDWERK STER van 9-2 uur Chinees Rest La Chine Oudegraclit 78 t.o Rembrandt ' Personeel aangeb Vul uw garderobe aan door ook te gaan werken als free lance STENO TYPISTE h.o „ Bu reau Stenotyp " Maliebaan 121 Utrecht Telet 17978 Snelle we kelijkse afrekening JONGEDAME 22 jaar In bezit van diploma's Mulo midden stand typen steno en dokterS ' assistente zoekt haar een pas sende werkkring Br no 1-9439 bur UN Asha Contectie-industrie Oude Gracht 315 Utrecht tel 20709 Op ons atelier voor Jongenskle ding kunnen wij nog enige MO DINETTES en leerlingen plaat sen Aanmelden van 9-5 uur aan bovenstaand adres en na 6 uur bi.1 de heer Van Mourik St lo sephlaan 50 U Zuilen B.z.a net MEISJE in de huis houding voor hele dagen of intern Leeftijd 18 jaar Kan zelfstandig werken Vraagloon f 40 per week Br no 1-9387 bur UN Bezorgingsmoeilijkheden Jon geman i.b.v luxe bestelauto voor uw BESTELWERK Op vrijdag en'of zaterdag Br no 1-9372 bur UN Gevr voor direct EXPEDITIE BEDIENDE voor bezorgwerk per motorbakflets Geen rijbe wijs nodig Leeftijd 18 jr bt ouder goed loon Zaterdag smiddags vrij Aanmelden van 10 11.30 uur ' s morgens Firma G van Dillen jr Vredenburg 22 IJzerhandel sinds 1889 ADM THUISWERK gezocht V plm 5 uur per dag 10 jaar ervaring als secr Br no 1-9367 bur UN Jevr net MEISJE van 8-1 u levr Vriesinga Bern Weerd DZ 43 bis Aanmelden tussen 6 8 uur Personeel gevraagd AMSTERDAM-UTRECHT Aan geboden te Amstèrdötn mod 4 kamerflat 3e etage ƒ 81 per maand Gevr in Utrecht eeti benedenwoning Men moet R.K zijn Br no 1-9438 bur UN Wij zoeken een gedipl LOOD - GIETER ELEKTRICIEN Schr en'of pers sollicitaties met ver langd salaris Radio Becker Slotlaan 161 Zeist Telef 17744 en 13270 03404 Nette MEISJES gevr voor lich te werkzaamheden bij boekbin derij v.h P Lutterman Lange Lauvverstraat 20 Utrecht Aangeb HEEL HUIS met tuin en achterom kamer en suite Ie etage 3 slaapkamers en een douche grote zolder met vaste trap Gevr heel huis rand stad of omgeving tot straal van 15 km mag ook koophuis zijn Br no 1-9429 bur UN BOEKBINDER gevr bekend met particulier bindvverk Boek binderij v.h P Lutterman Lan ge Lauwerstraat 20 Utrecht Ie en 2e KAPSTER prima kun nende werken Kap - en schoon heidssalon Jos v d Laan Bern Weerd OZ 11 Utrecht POLI.TSTERS gevr licht werk hoog loon Cremerstraat 5 Aan melden 6 10 uur Gevr bij keurslager W den Heeten SLAGERSBEDIENDE of halfwas en een winkeljuf - frouw Prettige werkkring goed loon Bernadottelaan 37 Utrecht Telef 35919 Aangeb 3-KAMERFLAT met tuin Gevr huis of flat Hoog raven Kanaleneiland Br no 1-9425 bur UN POLI.TSTERS gevr Licht werk hoog loon Cremerstraat 5 Aan melden 6 10 uur AMSTERDAM-UTRECHT Aan geboden Amstredam Tulnstad-Slotermeer moderne 4 kamer-woning met cv Gevraagd in Utrecht woonhuis of eventueel winkelwoonhuis Br no 1-9423 bur UN Drukkerij Smeur vraagt een klein OFFSETDRUKKER of jongeman die opgeleid wil wor den Aanmelden Nachtegaalstr 32 telef 13951 Gevr nette WINKELJUFPR in zuivel en levensmiddelen bedrijf leeftijd plm 19 jaar Br no 1-9484 bur UN Wegens ongeval met spoed ge vraagd flinke SLAGERSBE DIENDE met alle werkzaam heden bekend geen uitbreng Keurslagerij Jack Groenewe gen Abel Tasmanstraat 23 Utrecht Telef 33690 Confectie-atelier S Rozendaal N.V Jutfaseweg 157 Utrecht vraagt voor direct IWODINET TES Aahm dagelijks van 9-17 uur aan bovenstaand adres Aangeb HEEL HUIS 5 ka mers douchecel zolder tuin schuur Huur / 70 per mnd Ge vraagd groter huis in Utrecht Oost of Zuid Hogere huur geen ^ bezwaar Br no 1-9414 bur UN Voor onze ateliers vragen wy voor direct of later KNIP STERS NAAISTERS handaf werksters strijksters leerlin gen Wij maken het betere genre damesjaponnen Deze werkkring is interessant omdat het geen lopende-bandwerk is Bovendien is het zelfstandig en orettig werken ook omdat u ervaring in het maken van kle ding kunt opdoen Gelegenheid tot solliciteren dageliiks tus •^ en 8 5 u of na telef afspraak Reiskosten worden vergoed Jolo Couture N V Nieuwe Gracht 64 Utrecht Telef 11981 Gevr bij keurslagerij W den Heeten een MEISJE voor de afdeling fijne vleeswaren en een geschooide verkoopster voor de zaterdag Prettige werkkring goed loon Berna dottelaan 37 Utrecht Telef 33919 Aangeb HEEL HUIS 2 ka mers keuken plus w.c twee slaapkamers vliering Omtrek Wittevrouwen Voor huis op Straatweg óf Ondiep Br no 1-9400 bur UN Aangeb modern heel huis EEFDE bij Zutphen Bev En gelse kamer 3 slaapkamers douchecel voor en achtertuin Huur ƒ 11.95 per week Gevr woning in Utrecht of omgev Br no 1-9383 bur UN N.v Cemsto vraagt SCHOON MAAKSTERS Inlichtingen Veemarktplein 5 Gevr voor Euteck's Restau rant Potterstraat 2 Utrecht jonge KELNERS minimum leeftijd 20 jaar Prettige werk kring Goede verdiensten Voor inl kan men zich dagelliks wenden tot de gérant op bo venstaand adres Zonnig BOVENHUIS suite zij kamer keuken balkon 2 grote 2 kleine slaapkamers alle met kasten gangkast vaste wasta fel groeft plat Huur f 15.07 Gevr huis te Overvecht Br no 1-9354 bur UN Nette vrouwelijke KRACHTEN voor ons atelier stiksters locksters en knipafdeling ge vraagd Event ook voor sei zoenkrachten resp halve da gen N.V De Wolkam " Jut faseweg 42 Utrecht Tel 82660 Groothandel in kruidenierswa ren vraagt voor direct HULP voor de chauffeur leeftijd plm 18 jaar N.V Utrechtse Gros siers Combinatie Janskerkhof 21 Utrecht Aangeb mooi BOVENHUIS Gevr mooi benedenhuis met 2 a 3 slaapkamers onverschil lig waar Br no 1-9384 bur UN Welk leuk jong MEISJE wil helpen in gezellig klein gezin met 2 kinderen voor hele of halve dagen Van Wanroystr 15 Vleuten Telef 03407 - 588 Gevr nette WERKSTER voor woensdag donderdag en vrij dag voor de ochtend - of mid daguren Aanm tussen 6 en 7 uur mevr v Rijn Vismarkt 11 Utrecht Woningruil DEN HAAC3 — UTRECHT Gevr woning 3 ka-mer en k 1ste et oJ v.w of parterre in Urecht of randge meente tot 60 gld Aangeb wo ning in Den Haag 4 k uitzicht v en a 2e etage met vrije porti^kopgang ƒ 65.50 p maand W J van Rijn Harderwijkstr 17 Den Haag Heer alleen vraagt nette dame voor de HUISHOUDING plm 50 jaar Br no 1-9378 bur UN HANDELSKANTOOR vraagt Iemand voor halve dagen voor lichte magazijn-werkzaamheden Prettige werldïring gunstige loonregeling ' Vakantie 1963 wordt geregeld Br no 1-9322 bur UN Gevr KAPSTER voor zo spoe dig mogelijk tevens kapster voor de vrijdag en zaterdag Br no 1-9462 bur UN Aangeb HEEL HUIS omgev Ondiep 5 kamers grote tuin m achterom Gevr groot huis of bovenhuis geschikt voor dubbe le bewoning Br no 1-9532 bur UN Moolenbeek's Bakkerij Nieuwe Gracht 125 vraagt een BAK - KER BEZORGER en ' n brood verkoper Liefst in bezit van rijbewijsl Gevr V Rutecks Cafetaria Leidseweg 8 Utrecht VER KOOPSTERS buffetbedienden werksters Ook voor b.v 16-21 u Prettige werkkr Goede ver diensten Gunstige arbeidstij den Voor inl kan men zich da gelijks wenden tot de gérant op bovenst adres Voor direct gevr net zelfst MEISJE voor halve dagen Aanm na 7 uur ' s avonds me vrouw Fortuin Nobelstraat 25 a bis telef 14065 lessen ORGEL - en PIANOLESSEN Huib J Lagerweij muziek pedagoog staatsex Piano AI Blauwkapelseweg 31 a bis Utr Telef 030 18566 Gevr een WERKSTER 3 halve dagen per week Mevr Luteijn Schoolstraat 8 Utrecht Telef 12719 Voor ons atelier zoeken wij nog enige KNIPSTERS stiksters locksters controleuses en leer lingen 3ehuwd geen bezwaar Hele of halve dagen Aanmel den dagelijks van 8 tot 5 uur C V Cyane Ternatestraat 17 Utrecht Telef 30590 Gevr 3 halfwas SCHILDERS tegen hoog loon Spoed Oude Kerkstraat 33 bis KNAC RIJSCHOOL REKORD ' Lessen met Volkswagen Opel Vespa Theorie met projectie films Kwartelstraat 48 b telef 15729 Gevr KAPSTER beslist goed kunnende watergolven mo dern en een aankomend kap ster Telef 82033 Reitsma's Glas - en Verfhandelheeft plaats voor een netteMAGAZIJNBEDIENDE bij voorkeur bekend met glaszet ten tevens bijrijder Sollicita ties Nieuwe Gracht SI Utrecht Haalt nu uw RIJBEWIJS bij Autorijschool ZUILEN Opel Volkswagen Halen en brengen gratis Burg van Tuyllkade 106 b telef 44642 Flinke GI,AZENW ASSER ge vraagd hoog loon Goede va kantieregeling Tevens een fl schrobber Reiskosten worden vergoed v d Kamp Dwars weg 27 Zeist Tel 03404 - 14377 Wasserij De Zon vraagt nette JONGENS en MEISJES Van 15 18 jaar en gehuwde vrouwen ook voor halve dagen Aanm Zonstraat 25 telef 10035 Wij lessen niet de nieuwste Peugeot 404 en V W 1962 ƒ 5.60 per les Theorie gratis AUTO RIJSCHOOL Verkerk Willem Barentszstraat 72 telef 21028 KOUSENREPARATRICE leer ling-kousenreparatrice alsmede thuiswerksters gevr Amsterd 3traatweg 503 telef 42430 Bijzondere aanbieding Linco GRAMMOFOON op standaard f 39.95 Import Zwitserland 1 jaar garantie Bel 14242 en Mu ziek Staffhorst komt u demon streren Drieharlngstraat S te Utrecht N.V Rocobé Overste den Oudenlaan 30 bij Balljebrug Kanaleneiland Utrecht kan nog enige nette MEISJES plaat sen als MODINETTE en strijk ster op haar moderne ateliers voor jongens en kinderkleding 5-daagse werkweek Alle Inlich tingen aan bovenstaand adres van 9 6 uur en daarna Burg Norbruislaan 438 Zullen U en Briljantlaan 78 Hoograven U ACCORDBONSPELERS Een geheel nieuwe manier van accordeonspelen willen wij u gaarne demonstreren Ook voor leraren interessant Dagelijks ook ' s avonds muziekhandel J V d Wel Amsterd straat weg 38 Een PIANIST sax drummer gevr Postbus 143 Amersfoort WERKSTER boven de 30 jaar voor 1 morgen of 1 middag per week Telef 23863 AUTOVERZEKERING zonder eigen risico W.A.-dekking ƒ 1.000.000 Na een jaar schade - vrij rijden direct 30 •/« korting Beginpremie ƒ 75 per jaar voor personenauto's tot een catalo gusprijs van ƒ 10.000 Wanneer u heden nog elders verzekerd bent en u schrijft over naar onze Mij dan ontvangt u di rect 30 "/ o korting Vraagt uit gebreide folder bij Ass.-kant Witkamp te Vianen Hoeuftt laan 51 telef 03473 - 229 IMiedema's AUTORIJSCHOOL De Dom Van Alphenstraat 38 telef 29392 Wij lessen met Opel 1962 en Volkswagen Erkend en gediplom Tevens verhuur Restaurant Formosa Oude Gracht 101 103 telef 25708 zoekt voor spoedige indiensttreding een ervaren BUFPETJUFFR een nette serveerster een leer ling-serveerster en een avond werkster Goede verdiensten Zondags vrij N.V Rocobé ateliers voor he ren en jongenskleding Overste den oudenlaan 30 bij Ballje brug Kanaleneiland Utrecht Wij kunnen nog enige onge schoolde JONGEMANNEN pi voor opleiding tot perser Alle inlichtingen aan bovenstaand adres en daarna Burg Nor bruislaan 438 Zuilen U en Briljantlaan 78 Hoograven U AUIUKIJSCHUUL BltJKMA betere resultaten door hetere lessen f S pei les ut 10 lessen t 80 Bevuegd uw examen bfl te wonen Desgewenst gehaald en gebracht Catharljneslngel 128 telef 18408-20762 HUISH HULP gevr Voor de maandag woensdag en vrijdag van 9.30 1 uur Vanaf 1 juni a-s f 2 per uur Mevr Hoef smit Nieuw Loosdrechtsedtjk 239 Loosdrecht GELDEN beschikbaar als le en 2e hypotheek op woonhui zen winkelpanden boerderijen en financieringen auto's trac toren enz Bosma's Bureau Heerenveen Posbtus 31 VERPLEEGSTER worden Onze cursus vangt aan 1 sept 1963 Inlichtingen Directrice Die conessenhuis Parklaan 954 te Eindhoven Drukkerli Smeur vraagt TYPIS TE of leerling-typiste Nachte gaalstraat 32 Utrecht Telef 13951 Gevr AUTOMAAT-BEDIENDE nette jongen boven 18 jaar goed loon Aanm Automatiek cafetaria V d Heyde Leidse weg 11 utrecht Net R.K meisje 19 jaar zoekt leuke VRIENDIN Br no 1-9377 bur UN Welk net MEISJE wil mij 5 halve dagen in de week in de huishouding komen helpen Me vrouw Crone W Barentszstraat 44 telef 24254 Aanm schrifte lijk of telef tot 7 uur Diversen FINANCIERING van auto's motoren machines enz binnen 24 uur gereed Adm kantoor Mercurius Alex de Grotelaan » 119 Utrecht Telef 80098 Alle verzekeringen KAPSTER gevr Modern kun nende werken Prettige zelfst werkkring Blauwkapelseweg 7 tflef 19109 Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantooi C M Wit.lena Mariahoek 21 Utrecht Telef 1347 en 23295 Alle verzekeringen Schoonmaakbedrijf Het An ker " vraagt nog enige nette WERKSTERS voor ochtend - ev avondwerk op kantoren Ook ge vraagd glazenwasser of hall - was glazenwasser Aanmelden avonds tussen 8 en 9 uur bij mevr Parmentier Citroenstr 8 bij de Nieuwlichtstraat Aank TYPISTE gevr voor zo spoedig mogelijk Internatio naal Jeugdverkeer Stadhou derslaan 2 Utrecht Telef 16645 De Nederlandse Vereniging vaiiSBXUELE HERVORMING heeft zijn eigen bibliotheek Waar In het Dr J Rutgers huis consultatiebureau voor geslachtskunde Weerdsingel W.z 110 Utrecht tel 22734 IWet LASSIE OP DE FOTO f 1.50 ledere zaterdag - en woensdagmiddag van 2-4 uur Fotobureau „' t Sticht " Steen weg 15 Utrecht Wordt gevr een nette CAIS SIÈRE en nette wlnkeljuffr liefst met het vak bekend Ge boden wordt 5-daagse werk week hoog loon bedrijfskleding aanwezig met vakantieafspra Kcn kan rekening worden ge nouden Aanm ' s avonds na 7 " of na telet afspr tel 42181 Klaarenbeeks Supermarket v i'.gmondkade 72 Utrecht BIJVERDIENSTE „ De Volks krant " vraagt voor enkele wij ken In Utrecht tussen 5-7 uur ' s morgens actieve accurate bezorgers Aanmelden Zadel straat 24 Telef 22903 HAARWERK Dames aarzel niet langer en kom met ons praten of laat ons bij u komen Wij maken alle soorten haar werk leuke losse krullen mo derne bollen voorstukjes en postiches hebben wij in voor raad Nylonvlechten v.a f 13.50 Huize Oorver Steenweg 1 tel 19663 TENNISPARK de Mltbanen namestennisclub in oprichting voor gehuwde dames geoefend of ongeoefend Gelegenheid tot deelname op dinsdag en don derdags ' s morgens van 10 tot 12 uur Informaties en aanmel dingen kantoor Mltbanen tél ¦ iiois Gevr flink MEISJE als leer ling-verkoopster in huishoudeIi,1 ke artikelen Witteveen Anth Matthaeuslaan 1 Tuinwijk Firma Le Loux Cboorstraat 30 Utrecht vraagt leerling en aan komend VERKOOPSTER In hixe schoenenzaak Aanmelden tussen 9 en 18 uur SLAGERIJ VAN BEEK Keuze uit plm 15 verschillende soor ten goedgekeurd en dagelijks vers vlees voor uw hond of poes Prijzen vanaf 25 et per Va kg Donkerstraat 13 zljstr Steenweg GOED TEHUIS gezocht voor 2 ionge zwart-witte poesjes dol op Fellx Nic Ruichaverstraat 30 Utrecht Woningruil CHAUFFEUR gevr Aanmelden tussen 6 en 8 uur ' s avonds Oranjestraat 75 Jcjnge vrouw ongehuwd zoekt sportieve VRIENDIN omstr 30 jaar om er met de weekends samen op uit te trekken wan deltochten enz Br no 1-9468 bur UN Aangeb ruime WONING aan Poortstraat Utr bev suite keuken tuin 3 slaapkamers en zolder Gevr woning met min stens 4 slaapkamers en douche Utrecht of Zeist op goede st Br no 1-9419 bur UN Wij hebben prettig schoon werk voor MEISJES Wij bie den goed loon prestatietoe J^'ag reiskostenvergoeding enz Warendorf-Papler Oude Gracht m utrecht aat • voor stempels groot of klein MOSTERT uw leveranclei toch zUn Alles gemonteerd op sponsrubber Mostérf's kan toorboekhandel Voorstraat 44 Tafel 10 3-delig kapokmatras 25 KINDERWAGEN 45 heren rijwiel 45 kokoskarpet 35 6 eiken stoelen 25 3 gaskachels 10 eiken cilinderbureau 95 bakfiets 95 Lange Nieuwstr 43 Voor de bediening van diverse tnachines vragen wij handige - lONGEMANNEN tot 40 laar " te van aanpakken weten en gevoel voor machines hebhen warendorf-Papier Oude Gracht 2S4 utrecht Ruilen HEEL HUIS huiskamer voorkamer keuken bijkeuken 3 slaapkamers grote tuin en schuur Gevr gelijkwaardige woning In binnenwijk Ondiep 128 Utrecht Vanaf f 1.50 per week Ad Ver meulen gedipl HORI.OGER Westerkade 16 telet 25374 Alle bekende merkhorloges op ter mijnbetaling 1 jr schriftelijke garantie Geen rente geen kos ten Koekoekklokken pendu les gouden ringen Vanaf f 2 oer week TELEVISIE DEFECT Staff horst helpt direct Reparatie aan alle merken eventueel met prijsopgave Staffhorst Drle haringstraat 5 9 telef 25450 Aangeb in DOESBURG vrijhoekhuis op goede stand vrijuitzicht Engelse kamer drieslaapkamers douche zolder,tuin lage huur Gevr in Utr.of directe omgeving vrije wo ning of flat op goede stand Br no 1-9440 bur.'UN * Tussenhroek's Rolluikenfabriek l'i^^J ^ CONSTRUCTIE BANK-WERKERS schllder-spuiter markiesbekleders meisjes voor lichte montagewerkzaamheden Aanmelden Pieterstraat S-12 Utrecht Telef 11256 SIMPSON BABY 3 keer per week gehaald en gebracht f 5.15 per week De Lairesse straaf 151 Amsterdam Telel Morgen uw SCHOENREPA RATIE nog klaar Schoenma ker J v d Brul & Zn Ka pelstraat 21 23 zijstraat BUtstr.020 PWSBLAP lUlZEN mid gen Burger keipanden etc verhuurd Te n taxaties as biedingen aan ittevrouwensin - ngeboden en SLAAPKA ist met warme \ aanwezig Di | Oude Gracht juni kleine ge APKAMER met n b.b.h.h Bus 17 Utrecht SLAAPKAMER leen Omgeving itweg Br no ur per 1 juni 60 per maand zstraat 68 udent gemeub MER te huur erenwijk Liefst 9386 bur UN meub KAMERS stookgelegen - en ' n slaap - opklapbed vrije keuken straatweg bij no 1-9363 bur IR BRILJANT 11 Hoograven station Luxe 62 en 1963 Telet 417 ïekord KapltSn,kswagen Daffo n 2 CV vanaf!n 6 et per km ESSE Vossegat let Dlakonessen 59 nai ƒ 50 per w Loe venhoutsedij k SI 1962 Opel Re = ot 403 Verzeke en buitenland - Barentszstraat UURBEDRIJP erlus Detmold cht Telef 82724 1500 type 1963 busjes Rede Verenigingen re k verzekerd V.W BUSJES en V.W bestel 17 M All-risk radio W A de ikstraat 29 telet telef Directe Ziekenhuis Br UN azijn - of BE rE 150 m = Cen ingen Leidseweg 1 ^ UTOVERHUUR betere service 10 et oer km kerd Telef 18408 ƒ 0.14 per km 20 per km tncl V.W.-busjes te s autoverhuur Berchmakerstr 10855 b.g.g 61320 gevraagd één kind zoekt AMERS met keu Genegen goede len Br no 1-9529 kantoor zoekt per AMER of pension b ur UN ekt PENSION in no 1-9 467 bur UN ekt KAMERS in no 1-9466 bur UN t kleine ZIT SL.-aug.-sept Omgev i r no 1-9453 bur < vraagt gemeub of5IT en SLAAP voUedig pension,positief Chr mi en inwonend Br ir UN zoekt per 1 juli KAMER niet ge lken of eigen keu o 1 - 9443 bur UN iikT gestoft ZIT r in Utrecht of h Br no 1-9432 WINKELWOON-ig woningruil mo i5 1-9422 bur UN oekt ongemeub ' E in Utrecht Br r UN echt vraagt 1 of 2 CAMERS met keu vrije etage Br no IN kt per 1 juU a.s of nnlge ruime gem AMER Br no JN raagt goed KOST - slaapkamer voor behoorlijke ver - no 1-9373 bur ^ jgi analistes zoeken of gestoft ETAGE 38 bur U r » jong echtpaar 1 emeub met kook - Br no 1-9366 bur 21402 loekt op Soedej^l AAPKAMER m |^ sion aanwezig van nd tot vrijdagmicl j 1-9365 bur ^_ OT _ student zoekt een centrum of W'S poed Br no 1-9 '*" 15 no 1-9530 bur ^ ongemeub wu ^ et keuken in "' 46 Bur _ UN ____ n HUIS verhuren ' " gfdeeltelijk ff ^ nsl jaar met 2 a 5 Housing OfW = w-Amsterdaro B "' lëëi aangeb schoorstëen - b.g.g lS5"'-,en e » n van kois " K B.z.a net pej V was te doen P ™„ en te komen Br UN omende werkza \^ t ervaring ^ f"^ achlnes In bez't r woning st'^I^Jing Br pa sei " è Bilt DONDERDAG 16 MEI 1963 EL-MIOR ZET DE PUNTJES OP DE / van | j;,,,J.fc:i EL-MIOR s /(^ MET DE PUNTJES OP DE ^ Wilt u nu uw huls modernise ren verbouwen kasten laten maken ramen nazien Zijn uw vloeren in slechte staat Kort om alle voorkomende timmer en metselwerken worden door ons vakkundig uitgevoerd Pri ma ref Vrijblijvend prijsop gave F HAMERS v d Palm straat 13 telef 30634 TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING • VANANDEL KV Voor ons nieuw te openen bedrijf in Vianen zoeken wij op korte termijn bedradingsmonteurs voor het bedraden van laagspannings schakelkasten Gegadigden dienen bereid te zijn voor een opleidingsperiode van 1 maand op het hoofdkantoor te Rotterdam te werk ge steld te worden Sollicitaties gelieve U te richten aan onze afdeling Personeelszaken Postbus 6049 te Rotterdam Reckitts N.V UTRECHTSEWEG 333 - DE BILT Wij vragen voor spoedige indiensttreding VERHUIZINGEN en transpor ten meubelopslag planover voer Joh de Paauw voorheen V d Vlist Tolsteegsingel 24 b telef 14165 Laan van Char troise 61 telet 42239 MAGAZIJN MEUBELREPARATIE meube len matrassen overtrekken Enorme keuze stoffen Vooruit prijsopgave 36 jaar ervaring Van Basten's Stoffeerbedrijf Pieter Nieuwlandstr 25 Tuin wijk Telef 14923 FABRIEK EXPEDITIE MANNELIJK PERSONEEL Leeftijd tot 45 jaar Grove Gelderse ROOKWORST puur varkensvlees 45 cent per 100 gram Leverworst pittig ge kruid 48 cent 250 gram verse gekookte metworst 72 cent 250 gram eigen fabrikaat Slager Rodenburg Oude Daalstraat 6 Utrecht B.K.-L.p.G ' t gas dat u moet gebruiken in uw heftruck op uw bouwwerken en in uw be drijf Wordt ter plaatse afgele verd L.P.G „ Utrecht " N.V W Barentszstraat 31 b Utrecht Telef 030 - 24162 vijfdaagse werkweek eens in de vier weken nog een extrahalve dag vrij vakantietoeslag gratis bedrijfskleding ook het wassenhiervan is voor onze rekening evt vergoeding reiskosten WERKSPOOR U werkt bij ons niet ver van huis Wü zijn gevestigd aan de Utrechtseweg nog vóór De Bilt Vanuit Utrecht te bereiken in enkele minu ten Uw vriendin Is niet slanker zij draagt het UNICUM MAS SAGEKORSET zonder balij nen vanaf f 17.50 met garan tie Alléénverkoop Umko Lijn markt 44 BEDRIJF TE UTRECHT vraagt voor de Inkoopaftieling een TYPISTE Goede typevaardigheid Bij voorkeur enige jaren M.U.L.O opleiding Leeftijd ± 17 tot 21 jaar Belangstellenden voor deze functie kunnen zich schriftelijk dan wel persoonlijk wenden tot de afdeling Personeelszaken Julianaparklaan te Utrecht dagelijks behalve zaïterdags van 8.15 tot 17.15 uur U kunt dagelijks bij ons terecht van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur Vakantieverblijven WIJ HETEK U VAN HARTE WELKOM Op Camping Dulnrell - Wasse naar zijn nog enkele ruime 4 pers BUNGALOW-CARAVANS te huur Complete inventaris voorzien van elektr en verw Naast onze camping ligt groot landgoed 110 ha met vele attracties o.a speeltuin en kanovijver Inl 01751 - 5482 Gemeente Woerden Bij de administratie van gemeentepolitie kan ge plaatst worden een ADMINISTR KRACHT MNL of VRL in de rang van typist(e of typist(e le kl Vakantiewoning ZWITSER LAND In Scharnachtal Berner Oberland is van 5-20 juli en vanaf 10 aug nog beschikbaar een mooi gelegen vakantiewo ning 4 a 5 pers Adres A Jüsy-Linder Scharnachtal in Zwitserland Desgewenst telef inl 030 26764 Wed alleenstaand middelb leeftijd financieel onafhanke lijk zoekt VRIENDSCHAP met beschaafde heer leeftijd 65-62 jaar Plink postuur Br no 1-9376 bur UN Vakantie Beschaafd heer 50 jr betrouwbaar en ervaren chauf feur bekend in binnen - en buitenland biedt zich aan met luxe auto met radio voor VA KANTIETRIPS enz Br no 1-9406 bur UN Salaris / 234 — tot ƒ 346 — per maand res pectievelijk / 318 — tot ƒ 430 — per maand 7 éénjaarlijkse verhogingen van ƒ 16 — inclusief 5.6''/o looncorapensatie A.O.W 18 jaar wordt Weduwnaar biedt inwoning aan alleenst vrouw of weduwe plm 65 jaar Werkende stand HUWELIJK niet uitgesloten Br no 1-9371 bur UN Beneden de leeftijd van jeugdaftrek toegepast NAAR DE BOLLEN Dag - en middagtochten naar de bollen velden en Keukenhof met be zoek aan Schiphol Velsertun nel en Noordwijk aan Zee Prijs dagtocht ƒ 5 middagtoeht ƒ 4.25 excl entrees Kinderen half geld Vertrek 3x per week Reisbureau „ De Snelle Vliet " N.V Leidseveer 51 btj tunnel Telef 27861 Utrecht Huwelijken enz Vereist wordt het bezit van het diploma Mulo of 3-jarige H.B.S Diploma machine < schrijven strekt tot aanbeveling kleintjes hebben Ambtenaarswed zoekt KEN NISMAKING met nette heer niet ouder dan 50 jaar Liefst vast werk Br no 1-9405 bur UN groot Sollicitaties met vermelding van genoten opleiding eventuele kantoorervaring en huidige werkkring binnen 8 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan de burgemeester van Woerden en te adresseren aan de Inspecteur-korpschef van gemeen tepolitie te Woerden \ 
28 WOENSDAG 15 MEI 1963 tJTRECHTSCH NIEUWSBLAD 28 5 EXTRA WEEKEND VOORDELEN^.l •' flip *" u v.h Joh Drift 23 c ' t Is weer tijd voor water en zon voor ' n zwembroek van 100 % ' Kd^arua gewoon ideSélÜ Moderne C90 dessins en vele l j f 16.000 - aan prijzen in de kroonlj^urken-lotto Elke fles " Friesche Vlag " kofTiemelk is voorzien van een kroonkurk waarop een WOORD staat afgedrukt Spaar deze kroonkurken en vorm van de tientallen verschillendel woorden een slagzin over " Friesche Vlag " koffiemelk Staat op de kroonkurk een joker afgebeeld dan mag U die gebruiken voor een wille keurig eigenbedacht woord Dat zijn de énige spelregels DERDE RONDE De " Friesche Vlag " kroonkurken lotto wordt gespeeld overzeven ronden elk van één maand Totaal zestienduizend gulden aan geldprijzen Voor de derde ronde kunt U tot uiterlijk 13 juni Uw kroonkurken met de daarvan geformuleerde slagzin zenden aan " Het woord is aan U " Postbus 275 Leeuwarden Inzendingen die na die datum binnenkomen dingen mee in de volgende ronde Voor ronde no 3 worden de volgende prijzen beschikbaar gesteld eerste prijs f500 - tien prijzen van f 100 - en tweehonderdvijftig prachtige verchroomde fleshouders voor de 1/2 literfles Goudband De inzendingen worden beoordeeld door een onpartijdige deskundige jury Zend alleen DIE kroonkurken die U voor het vormen van Uw op EEN BRIEFJE VERMELDE SLAGZIN nodig had zorg voor voldoende frankering en vermeld duidelijk Uw naam - 1 - adres De uitslag wordt 27 juni in dit blad bekendgemaakt Dubbel profijt Na het poetsen witte tanden frisse tanden extra gereinigd extra beschermd En bovendien gratis prachtig onbreekbaar LEONDOR wastafelglas Dat geeft Medinos Extra met de nieuwe Amerikaanse spearmintsmaak in de Medinos Laboratoria tot in de perfectie ontwikkeld -^^ ^^^ UITSLAG 2e RONDE Hoofdprijs f 500 - J G Boer Berkelstroot 38 Groningen Prijzen van f 100 - Mevr A Planting — v d Hoop Sierksmastraot 37 Leeuwarden - Y Terkstra Pasteurstraat 8 Apeldoorn M J L von Nierop Leidseweg 257 Voorschoten Fam W v d Pavert Mr Troelstrastraat 51 Dieren Geld Min de Visserschool Fenacoliusloan Maassluis Mevr G Bos — Gonkemo Hoofdstraat 29 Dolen Dr Mevr Viswat Parkweg 70a Groningen Mevr Oorthuijsen Hasselfsestraot 38 Scheveningen J Leemburg Kwelderstraat 58 Leeuwarden Mej S Postma VVestelijk Achterom 170A Tzum De 250 winnaars van de fleshouder ontvangen schrifteKjk bericht tirrSLÜITÊND VEEKRIJGBAAR BU H.H APOTHEKEES DROGISTEN KAPPERS EN SE SPECIAAXBRANCI ^ 
2 DONDERDAG 16 MEI 1963 rTREPHTS'^n NTRITWSBI.Ai teerde de heer Lankhorst dat zijn partij in kleine gemeenten vorderin gen had gemaakt In de grote steden is zij in vergelijking met de Staten verkiezingen tot stilstand gekomen Daar dient een beter contact met de kiezers gelegd te worden aldus de heer Lankhorst COMMENTAAR VAN POLITICI DE QUAY „ Beleid kan voortgaan '^ Suurhoff acht uitslag zeer benauwend De winst van de KVP is belangrijk als men haar ziet tegen het verlies van de socialisten Dit zeide gister avond prof dr J de Quay in zijn commentaar op de verkiezingsuitslag De minister-president meende in de uitslag de mislukking te mogen zien van de kritiek die de P.v.d.A zo heftig op zijn kabinet had geleverd Het beleid van dit kabinet kan worden voortgezet aldus prof De Quay z.i niet te handhaven en de 16 zetels die er nu uit de bus komen achtte hij een goed resultaat De VVD blijft de derde partij De kiezers hebben gestemd voor voortzetting van het re geringsbeleid van het kabinet De Quay Minister Beerman als woordvoer der voor de CHU was zeer content met de uitslag Het vertrouwen in onze partij is weer eens duidelijk ge bleken Staatssecretaris Roolüink be treurde het verdere afbrokkelen van de ARP maar zag toch de prot chris telijke invloed in de Kamer als ge heel op peil gebleven De ARP gaat rustig verder en ook het beleid van dit kabinet gaat voort „ Dit zit er dik in " 2;eide de heer Roolvink Als zegsman van de P.S.P consta - De voorzitter van de P v d A de heer Suurhoff was het niet eens met deze stelling Het is ons kennelijk niet gelukt onze kritiek over het voetlicht te krijgen maar twee rege ringspartijen hebben ook verlies gele den was zijn commentaar „ Dit is wat mij benauwt de uitslag is niet duidelijk want de winst gaat naar de snippers die ik niet als serieuze politieke partijen beschouw Deze verkiezing is een verlies voor de de mocratie in Nederland " DE QUAY „ kritiek mislukt " De grote winnaar de heer H Koe koek was natuurlijk heel blij met één klap drie zetels in de Kamer te krijgen „ Wij zullen onze strijd te gen de dwangorganisaties nu in het parlement voortzetten " zeide hij „ en men zal bemerken dat bij ons de scherpe kanten er niet af gaan Wij hébben tot nu toe niets dan tegen werking gehad en wij zijn daarom onze kiezers bijzonder dankbaar " Amsterdam Geldige stemmen 1963 1962 1959 Namen der partijen Percentages 1963 1962 1959 17.6 33.5 12.9 5.4 4.1 12.2 0.4 8.2 0.6 0.1 0.1 0.8 0.4 0.2 1.4 1.9 0.2 85741 183544 88021 29959 18798 51122 1396 28532 K.V.P P.v.d.A V.V.D A.R C.H,U C.P.N S.G.P P.S.P L Staatsp C.N.V * Lijst Grol • Ec Appèl Nw-D P G.P.V Lib U./V.V Boeren Volksref Ov lijsten 17 36.9 11.5 5.9 4.1 12.9 0.3 8.8 16.8 35.9 17.3 5.9 3.7 10 0.3 5.6 0.2 87710 167269 64231 27188 20542 61139 1792 40761 2888 346 560 3851 2259 1061 7033 9291 835 83517 181214 56137 28988 19837 62958 1564 42915 1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12. 13. 14 15 16 17 — 1113 1745 1073 — 6022 10738 14915 0.4 0.2 1.2 — 2.2 2.9 100 100 100 498756 489613 510236 Ook de liberale lijsttrekker Mr Toxopeus toonde zich tevreden De VVD heeft de opgaande lijn na de Statenverkiezing weer gevonden meende hij De winst van 1959 was SUURHOFF Rotterdam Geldige stemmen 1963 1962 1959 Namen der partijen Percentages 1963 1962 1959 14.9 45.4 11.1 8.4 6.6 4.0 2.1 5.0 0.3 61097 186423 45534 34211 26810 16556 8590 20637 1397 57826 194288 59112 35796 25171 14634 8615 11446 56295 193891 44829 33471 24965 16958 9014 19207 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 13 14 15 16 K.V.P P.v.d.A V.V.D A-.R C.H.U C.P.N S.G.P P.S.P L Staatsp C.N.V Lijst Grol * Ec Appèl Nw-D P G.P.V Lib U./V.V Boeren Ov lijsten 13.9 48 11.1 8.3 6.2 4.2 2.2 4.8 14 46.9 14.2 8.6 6.1 3.5 2.1 2.8 556 — — 0.1 — — 1720 1186 2021 455 3734 0.4 0.3 0.5 0.1 — 0.9 — — 0.7 1913 1909 — 2377 2622 2939 0.5 0.5 0.6 0.7 benauwend 100 100 100 410371 403721 414113 Den Haag Percentages 1963 1962 1959 Namen der partijen Geldige stemmen 1963 1962 1959 71308 111852 64417 26227 25038 9154 4591 14344 2393 316 67623 121958 76970 29866 22733 7893 4215 8805 20.9 32.8 18.9 7.7 7.3 2.7 1.4 4.2 0.7 0.1 19.7 36.6 17.8 8.2 7.5 2.8 1.4 4 19.6 35.3 22.3 8.6 6.6 2.3 1.2 2.5 1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 K.V.P P.v.d.A V.V.D A.R C.H.U C.P.N S.G.P P.S.P L Staatsp C.N.V Lijst Grol * Ec Appèl Nw-D P G.P.V Lib U./V.V Boeren Ov lijsten 65661 122332 59446 27508 25013 9414 4743 13195 KOEKOEK dankbaar 0.9 0.3 0.3 0.7 — 1.1 — — 1.7 — 3203 — — — 982 — — 0.3 0.3 1025 883 893 — 2253 — — 0.7 3768 — 2909 0.6 — 5595 1918 14 15 16 100 100 100 340871 333790 345783 TOXOPEUS tevreden UITSLAGEN STEMLOKALEN VAN DE STAD UTRECHT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 > Ph ' < Q Ih ' P Z 0 ^ oJ fü > < P ^ eü bC > > > pi K P ^ O crj co ^ o Q > • 1 — i ^ Dh > < ü O C/3 CU h -] u W Z 6 > 16 STEMLOKALEN c u < L o «_ 25 5 5 6 7 6 7 11 4 4 4 10 4 8 7 734 172 174 177 188 254 257 258 189 253 218 207 251 137 169 107 318 117 225 195 175 128 381 285 425 274 274 187 218 233 252 190 157 187 258 174 279 218 136 223 205 166 192 172 172 149 298 249 405 184 156 251 229 157 149 172 219 99 215 167 160 217 266 267 267 198 187 235 145 231 243 246 231 212 266 290 237 227 301 237 182 203 258 275 158 163 191 166 200 149 228 218 266 345 354 280 299 321 193 165 216 224 191 255 254 217 215 208 206 283 204 228 238 266 302 252 273 200 243 171 252 288 307 212 184 189 230 210 251 271 232 196 205 201 162 146 137 183 213 191 152 158 143 216 524 89 204 137 172 178 186 275 235 233 180 184 192 213 98 124 1,09 147 172 191 253 189 242 192 282 207 327 338 76 152 191 229 270 350 266 237 173 176 236 156 159 284 160 174 129 121 113 85 48 39 211 150 60 93 140 81 144 299 203 131 125 117 80 54 12 60 25 100 46 32 80 122 277 220 181 256 168 172 136 160 250 50 105 151 144 58 47 36 41 27 107 9 49 54 67 42 34 66 49 18 50 69 55 93 37 34 40 61 87 116 102 124 137 30 24 44 61 22 47 52 21 34 37 231 233 163 207 212 142 123 21 14 36 64 49 82 65 47 71 46 28 87 118 118 78 60 74 88 106 190 241 150 2 7 19 11 10 20 20 17 34 15 8 1,0 22 12 33 26 31 46 24 32 38 22 28 15 20 31 26 29 24 35 25 22 21 18 25 14 22 20 18 23 30 24 33 13 19 18 35 39 17 26 14 12 21 31 14 17 20 20 16 34 12 19 32 29 15 20 25 43 28 24 27 20 28 29 29 28 29 31 21 19 19 23 27 28 51 24 17 21 24 20 33 33 35 29 30 16 27 19 33 20 36 25 22 29 25 14 26 30 17 21 31 25 38 38 30 18 35 16 18 26 27 16 17 29 22 28 25 25 19 22 22 26 27 19 23 19 23 26 24 16 23 20 24 30 31 13 34 21 28 40 29 24 45 43 31 10 22 24 35 52 40 42 25 40 32 35 31 38 34 33 41 23 27 28 28 20 19 29 41 53 40 22 19 15 21 39 18 38 24 25 35 34 23 39 19 11 2 12 5 6 3 2 2 4 5 5 2 11 145 164 224 292 277 307 384 150 286 210 167 148 146 213 123 113 107 172 142 • 256 162 220 267 224 241 325 335 221 244 147 166 76 129 155 286 224 131 120 226 139 147 162 202 328 232 258 266 352 220 213 309 291 251 169 210 484 312 334 383 402 311 397 382 363 391 268 256 117 141 293 433 437 309 243 305 250 272 247 271 268 169 164 179 91 180 169 185 286 330 285 320 305 268 223 292 244 247 289 167 188 210 263 227 207 213 290 94 151 156 171 175 302 258 434 225 265 239 310 326 281 312 193 404 410 399 262 370 257 469 282 301 336 367 349 317 311 394 287 410 444 427 422 366 92 304 338 449 437 374 441 354 362 303 423 402 258 345 396 291 308 308 469 319 168 302 290 246 302 210 173 204 143 264 421 294 331 204 256 248 197 203 481 316 273 321 142 50 23 77 53 50 58 70 90 67 79 99 51 56 81 64 75 47 34 62 25 41 22 58 32 49 84 34 78 81 90 89 33 71 56 94 88 73 108 20 23 29 35 27 35 26 38 35 78 36 50 61 76 47 45 68 76 157 61 78 96 85 54 77 65 66 95 88 77 50 77 33 25 25 38 48 44 50 57 36 49 92 82 121 104 100 57 74 51 45 37 114 69 67 48 64 31 51 34 41 40 78 65 80 53 78 77 200 99 87 159 85 169 66 99 80 102 66 56 101 52 48 40 25 105 40 64 30 24 34 58 18 UI 50 29 29 33 28 18 19 23 15 31 17 24 27 12 13 13 56 49 21 20 34 22 48 37 59 44 18 84 48 22 26 12 55 77 113 69 47 120 188 211 272 103 45 36 34 59 29 96 108 98 82 65 123 47 55 66 77 139 49 40 74 67 71 57 58 77 79 81 48 69 50 59 68 58 44 41 41 45 39 15 40 22 67 67 25 52 81 73 81 58 79 60 76 90 58 159 24 32 39 23 23 38 23 42 32 68 33 54 32 48 39 31 120 71 119 58 72 99 81 52 58 54 62 65 57 63 39 53 24 37 23 33 25 27 38 43 43 31 134 101 90 49 88 86 63 35 32 40 88 58 71 31 54 32 43 23 45 20 58 55 45 66 93 71 100 89 125 101 85 104 69 70 70 31 23 43 20 36 31 52 20 22 16 40 40 50 34 46 27 44 23 57 74 53 12 20 13 36 11 11 21 2 76 48 25 35 43 17 43 46 50 56 60 92 54 49 70 75 104 56 68 50 49 35 63 68 92 45 48 63 60 68 29 92 75 69 43 79 49 44 52 64 46 49 10 1 2 24 15 16 18 5 11 8 15 8 2 12 1 1 1 15 5 17 15 41 20 12 13 11 24 11 13 2 13 5 9 15 10 9 12 7 10 8 3 12 3 3 7 14 6 17 13 7 11 13 17 12 10 15 7 10 6 3 6 12 8 4 13 8 8 19 9 13 13 8 12 1 9 11 5 9 14 8 9 12 13 4 10 9 6 8 6 21 2 18 12 16 9 12 12 9 19 fl 2 11 Ifi 4 lU 1 H 4 f 5 S 14 10 9 11 9 11 5 7 8 8 2 3 3 15 10 6 12 10 5 8 4 2 8 12 5 10 15 9 10 3 14 3 10 16 7 17 3 3 15 21 4 14 4 4 2 15 2 2 3 9 7 16 14 9 6 5 9 5 13 8 7 7 3 18 6 3 5 14 13 3 5 4 5 11 6 2 20 13 11 21 20 23 6 16 22 10 6 3 8 3 1 5 1 1 1 4 2 9 1 3 2 4 1 5 2 2 1 2 4 2 3 1 3 3 2 ' 4 4 2 — 5 42 43. 44 45 46 10 7 7 10 3 17 14 11 7 15 15 15 5 4 14 2 — stadhuis School Janskerkhof 17 Chr Technische School Hengeveldstraat 30 H.B.S Wittevrouwenkade 4 School Bouwstraat 53/55 School Bouwstraat 53/55 School Poortstraat 73 School Huizingalaan 50 School Poortstraat 73 School Palmstraat 22 School Oude Kerkstraat 2 A School Deken Roesstraat 4 School Kruisdwarsstraat 6 School Mgr v d Weteringstraat 13 A School Maliebaan 56 School Schoolplein 6 School Nobeldwarsstraat 9 School Hieronymusplantsoen 3 School Hamburgerstraat 22 School Lange Nieuwstraat 7 School Nicolaasdwarsstraat 3 School Abstederdijk 28 School Abstederdijk 32 School Abstederdijk 142 Sted Gymnasium Homeruslaan 40 Sted Gymnasium Homeruslaan 40 Kl.school Bolstraat 28 A School Bloemstraat 65 School Bloemstraat 65 Kl.school Oudwijk 21A School Maliebaan 56 School Mecklenburglaan 3 School Frans Halsstraat 22 A School Frans Halsstraat 22 A Kl.school Adr van Ostadelaan 130 School Mecklenburglaan 3 School Bosboomstraat 2 School Marislaan 1 School Waterstraat 27 Kantine O.W Achter Clarenbrug 12 School Alendorpstraat 7 School Oudegracht 267 School Springweg 91 Kl.school Kleine Geertekerkhof 6 Kl.school Albatrosstraat 25 School Krommerijn 33 1 3 73 3 2 5 12 6 4 7 6 15 10 15 16 15 5 21 15 12 17 19 11 3 14 9 53 47 25 14 16 13 18 28 20 30 4 1 2 7 2 2 1 7 1 15 7 2 4 1 3 2 3 3 3 24 4 11 61 62 School Gansstraat 55 School Tamboersdijk 9 School J van Arkelstraat 53 School Rijnhuizenlaan 10 School W A Vultostraat 2 Kl.school Verl Hoogravenseweg 150 A School Verl Hoogravenseweg 150 B School Hooft Graallandstraat 2 A School Maasplein 1 School Jutphaseweg 154 School Maasplein 1 School Jutphaseweg 138 School Noordzeestraat 20 School Waalstraat 143 Gym.lokaal Jekerstraat 80 Kl.school Scheldestraat 10 65 4 1 3 — — 10 — — 2 — — 1 2 — 5 — 4 — 1 1 3 — 1 11 — 3 2 1 19 — 5 — 2 — 1 15 — 16 63 2 — 3 — 5 — 4 — 1 1 — — 4 — 2 1 — 1 67 School Amaliadwarsstraat 2 School Brederoplein 13 Kl.school Vondellaan 30 School Van Zijstweg 10 School Brederoplein 13 14 9 7 2 8 5 4 6 5 9 7 8 2 14 11 9 2 4 10 6 13 8 11 11 16 5 6 5 3 9 8 3 7 13 13 12 9 29 13 7 11 6 23 11 16 17 13 8 4 4 4 3 3 10 7 6 4 1 4 13 18 2 8 7 24 1 13 1 — 33 23 — 3 — 4 23 6 1 3 51 4 1 2 — 1 2 — 6 6 6 4 4 6 3 1 2 3 2 3 2 3 1 1 4 6 2 2 4 1 2 4 5 7 2 3 4 7 9 10 5 4 6 1 9 12 4 8 2 1 9 3 5 6 3 1 6 1 5 3 8 4 2 7 2 2 9 2 11 1 1 6 32 36 28 22 11 10 6 13 2 10 55 14 12 12 14 12 24 9 13 1 2 6 3 5 9 6 29 8 17 24 24 9 19 15 12 43 19 39 17 21 8 26 18 29 17 22 8 19 14 50 23 21 25 62 49 50 1 12 17 25 37 13 19 9 21 14 11 22 20 10 19 8 14 9 16 16 6 15 16 8 13 87 H.B.S Catharijnesingel 62 School Laan van Puntenburg 1 Kleuterschool Damstraat 19 Kleuterschool Damstraat 19 School J P Coenstraat Kleuterschool Van Imholtstraat School Pieter Bothstraat 34 School Pieter Bothstraat 34 School Joh Camphuijsstraat 34 School Malakkastraat 6 School Malakkastraat 6 Kleuterschool Billitonkade 45 School Laan van Nieuw-Guinea 20 School Beethovenplein 2 School Beethovenplein 2 School Beethovenplein 2 Kleuterschool Racinelaan 15 Kleuterschool Victor Hugoplantsoen 32 School Victor Hugoplantsoen 34 School Cervanteslaan 1 94 95 96 3 11 4 7 1 2 1 8 2 1 4 7 2 11 3 5 6 10 10 3 7 1 5 1 1 6 2 2 4 4 in 8 ie if 16 11 6 7 16 3 ^ 7 5 1 8 3 3 13 3 4 8 S II 4 3 14 9 17 8 9 11 10 10 6 10 17 18 Gymnastieklokaal Makassarstraat 84 School Vleutenseweg 420 School Vleutenseweg 422 School Vleutenseweg 515 School Frederik van Eedenstraat 5 School Louis Couperusstraat 85 • Kleuterschool Bakh v d Brinkstraat 1 Kleuterschool Bakh v d Brinkstraat 1 School Bosb Toussaintstraat 16 3 6 2 3 6 11 7 6 10 6 2 2 1 3 1 1 1 3 1 3 2 2 2 School Vosmaerstraat 1 School M P Lindostraat 4 School Wolvenplein 2 Lyceum v Asch v Wijckskade 20 Lyceum v Asch v Wijckskade 20 School Nieuwe Koekoekstraat 39 School Havikstraat 45 ¦ 104 School Koekoeksplein 80 102 47 40 37 27 37 55 52 37 9 16 39 61 52 47 71 33 61 47 62 113 70 47 37 26 32 26 29 37 12 76 73 32 26 60 41 59 40 70 65 36 74 83 56 77 140 76 81 61 34 56 63 80 115 99 52 32 106 97 78 49 79 83 65 92 143 58 50 52 69 71 71 — 5 3 — 2 1 4 4 7 14 8 10 9 5 1 11 14 6 6 6 14 8 12 9 12 4 12 Kleuterschool Maria v Reedestraat School M&ria v Reedestraat 4 School Burg v d Voort van Zijplaan 63 School Prof v Bemmelenlaan 34 School Prof v Bemmelenlaan 51 B Kleuterschool Regentesselaan 68 Kleuterschool Regentesselaan 68 School Kard de Jongweg 48 School Nolensstraat 33 School Troelstralaan 61 School v d Mondestraat 30 School Grave van Solmsstraat 2 School Draaiweg 29 Gymnastieklokaal Lagenoord 28 School Noordse Parklaan 4 School Kruisweg 9 School Kruisweg 9 School Weerdsingel W.Z 20 School Ie Daalsedijk 60 School Ie Daalsedijk 192 • School Boorstraat 107 School Amsterdamsestraatweg 136 Kleuterschool Amsterdamsestraatweg 239 School Amsterdamsestraatweg 239 A School Laan v Engelswier 13 School Boerhaaveplein 11 School Boerhaaveplein 5 Badhuis Anthonieplein 41 Gymnastieklokaal Rietstraat 1A School Joan Röellstraat 2 School Opzoomerstraat 1 138 School Torbeckelaan 5 2 — 1 2 3 25 — 2 — 2 — 2 2 1 5 3 5 — 1 — 27 4 2 2 2 2 1 - 1 3 — 7 26 17 3 3 2 4 9 4 5 3 1 2 14 4 9 7 7 6 9 7 10 10 9 12 2 2 1 2 3 1 3 2 1 3 7 4 13 3 3 2 1 1 4 4 4 7 3 2 12 8 8 1,T 7 7 6 11 10 20 14 9 9 2 10 21 5 15 7 2 Kleuterschool Ondiep 63 School Ondiep 63 School Laan van Chartroise 88 School Marnixlaan 188 School KOppestokstraat 38 • Kleuterschool v Hoornekade 6 A School J Cabeliaustraat 28 Kleuterschool Hub Duyfhuysstraat 19 School V Hoornekade 6 School Joh Uitenbogaertstraat 19 School Prinses Margrietstraat 20 School Dr M Euwestraat 2 School Zwanenvechtlaan 1 School Bisschopsplein 8 Kleuterschool Willibrordusstraat 34 School Bonilaciusstraat 8 School Réaumurlaan 7 S.E.B.-gebouw Wattlaan 10 School C van Maasdijkstraat 33 School Plesmanlaan 3 School Prinses Beatrixlaan 2 School Prins Bernhardplein 4 • Voormalig Gemeentehuis van Zuilen 180 Kleuterschool Prof H Bavmckstraat 161 School Daalseweg 112 — 5 School Queekhovenplein 3 School Prinses Irenelaan 200 2 5 4 3 6 3 1 2 2 2 1 1 1 3 4 1 2 — 2 2 11 12 5 2 3 1 8 6 3 4 7 10 Kleuterschool Prinses Margrietstraat 118 School Zwanenvechtplein 15 401 Kleuterschool Cohenlaan 6 11 10 6 7 3 10 16 12 11 6 12 11 7 11 8 5 11 13 7 17 13 12 2 9 6 4 7 11 School Onyxweg 1 School Barnsteenlaan 6 School Ridderlaan 2 School Ridderlaan 4 Kleuterschool ' t Goylaan 129 School Duurstedelaan 2 P School Duurstedelaan 2 S School Duurstedelaan 2 T School Hooft Graaflandstraat 2 A 6 5 5 7 2 7 16 12 4 12 10 » s 4 1 8 1 5 1 6 6 5 6 Noodschool Peltlaan 172 School Peltlaan 2 School Peltlaan 4 School Eisenhowerlaan 43 School Eisenhowerlaan 45 908 School V Bijnkershoeklaan 10 1 7 10 13 2 Kleuterschool Lomanlaan 101 School Bontekoelaan 9 School Bontekoelaan 1 School Marco Pololaan 423 School V Bijnkershoeklaan 10 Bureau 301 zit bij 401 801 bij 804 907 bij 81 
TJTRECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG 16 MEI 1968 ARNHEM ASSEN EINDHOVEN ENSCHEDE Namen der Percentages Geld stemmen Namen der Percentages Geld stemmen Namen der Percentages Geld stemmen Namen der Percentages Geld stemmen Partijen 1963 1962 1959 1963 1962 1959 Partijen 1963 1962 1959 1963 1962 1959 Partijen 1963 1962 1959 1963 1962 1959 Parttjen 1963 1962 1959 1963 1962 1959 1 K.V.P 29,9 30,7 29,1 20670 20489 19721 1 K.V.P 4,9 4,3 4,3 781 657 641 1 K.V.P 60,5 61,4 61,0 54713 54064 51610 1 K.V.P 24,8 24,4 23,8 17447 16612 15925 2 P.v.d.A 37,2 38,5 38,7 25730 25644 26187 2 P.v.d.A 46,1 47,0 48,9 7357 7232 7220 2 P.v.d.A 20,8 23,2 23,3 18'!'74 20439 19704 2 P.v.d.A 35,2 37,2 37,7 34689 25292 25224 3 V.V.D 12,0 11,3 14,6 8322 7569 9868 3 V.V.D 15,7 16,1 17,6 2498 2474 2609 3 V.V.D 7,3 6,3 8,0 6558 5587 6742 3 V.V.D 10,4 11,4 12,9 7281 7754 8635 4 A.R 6,1 6,1 6,7 4194 4090 4529 4 A.R 14,3 14,7 14,2 2262 2250 21c 3 4 A.R 3,4 — 3,5 3076 — 2981 4 A.R 5,6 5,8 6,0 3912 3908 3986 5 C.H.U 7,6 8,0 6,8 5268 5331 4611 5 C.H.U 8,8 9,1 8,1 1397 1390 11£4 5 C.H.U 2,4 — 1,8 3171 — 1593 5 C.H.U 7,2 7,1 6,8 5085 4786 4555 6 C.P.N 1,4 1,6 1,4 99 » 1070 948 6 C.P.N 1,9 2,1 1,7 307 322 2 ^ 3 6 C.P.N 0,8 0,8 0,7 701 675 620 6 C.P.N 7,3 8,4 7,5 5156 5671 4996 7 S.G.P 0,5 0,5 0,4 319 359 263 7 S.G.P 0,3 — 0,2 52 — 25 7 S.G.P 0,2 0,3 0,2 332 229 145 7 S.G.P 0,4 0,5 0,3 303 314 197 8 P.S.P 2,1 2,2 1,3 1493 1458 865 8 P.S.P 1,9 2,3 0,8 304 359 123 8 P.S.P 1,8 1,7 0,9 1623 1518 772 8 P.S.P 3,3 2,3 1,4 2313 1S34 963 9 Lib Sts.p 0.4 — _ 249 — — 9 Lib Sts.p 0,3 — — 42 — — 9 Lib Sts.p 0,3 — — 238 9 Lib Sts.p 0,3 — _ 203 10 C.N.V * — — — — — — 10 C.N.V * — — — — — 10 C.N.V * — _ 10 C.N.V * 11 Lust Grol * — — — — — — 11 Lijst Grol * — — __ — — 11 LtJst Grol * — _ 11 LtJst Grol * _ __^ ¦ 12 Ec Appèl 0,8 — — 557 — — 12 Ec Appèl 0,5 — — 77 — 12 Ec Appèl 0,7 — — 673 12 Ec Appèl 0.5 — — 378 13 N.D.P 0,2 — — 161 — — 13 N.D.P 0,1 — — 19 13 N.D.P 0.3 — — 324 13 N.D.P 0,2 — — 123 14 G.P.V 0,3 0,3 0,2 198 218 169 14 G.P.V 3,9 4,0 3,6 619 607 540 14 G.P.V 0,2 — 0,2 195 — 154 14 G.P.V 2,4 2,2 2,2 1676 1518 1501 15 Veil Verk 0,3 — — 198 15 Lib Unie 8 15 Veil Verk 0,3 — — 270 15 Veil Verk 0,4 — — 250 16 Boeren 1,2 0,8 0,5 861 556 318 16 Boeren 1,4 0,4 0,3 è33 62 50 16 Boeren 1,0 — 0,4 933 — 305 16 Boeren 3,0 — 0,5 1387 — 328 Overigen — — 0,3 ^ — 194 Overigen — - 0,3 — — 47 Overigen - 6,3 — — 5510 — Overigen — 0,7 0,9 449 596 100 100 100 69219 66784 67673 100 100 100 15946 15353 14800 100 100 100 90370 88022 84626 100 100 100 70203 67838 66906 HAARLEM ' s-HERTOGENBOSCH HILVERSUM LEEUWARDEN Namen der Percentages Geld stemmen Namen der Percentages Geld stemmen Namen der Percentages Geld stemmen Namen der Percentages Ofilfl RfpmTvuan Partijen 1963 1962 1959 1363 1962 1959 Parttien 1963 1962 1959 1963 1962 1959 Partijen 1963 1962 1959 1963 1962 1959 Parttien 1963 1962 1959 1963 1962 1959 1 K.V.P 28,1 27,3 27,0 26808 25487 25909 1 K.V.P 64,2 66,3 64,8 23699 23510 22873 1 K.V.P 23,1 22,0 21,5 12574 12092 11936 1 K.V.P 10,5 9,6 9,8 4869 43q7 44Q7 2 P.v.d.A 32,3 36,5 36,5 30839 34095 35006 2 P.v.d.A 21,5 23,9 24,4 7917 8469 86C3 2 P.v.d.A 28,5 31,6 29,9 16166 17460 1661 2 P.v.d.A 43,6 46,2 47,7 20211 211.39 2171R 3 V.V.D 12,6 11,2 14,9 11987 10427 14317 3 V.V.D 4,9 3,7 5,1 1799 1318 1813 3 V.V.D 16,4 16,5 21,0 9331 9084 11692 3 V.V.D 10,3 10,7 12,5 4761 48S7 "^^ Qd 4 A.R 6,5 6,7 6,6 6185 6298 6357 4 A.R 1,6 — 2,0 592 — 720 4 A.R 11,0 10,4 10,2 6263 5703 5672 4 A.R 16,1 16,1 15,6 7457 73R4 70t)fi 5 C.H.U 5,3 5,1 4,3 4932 4722 4078 5 C.H.U 1,5 — 1,3 561 — 463 5 C.H.U 7,7 8,5 7,2 4391 4659 4017 5 C.H.U 10,1 9,9 8,9 4704 A ^^ 4n^fi 6 C.P.N 4,1 4,1 3,2 3935 3827 3068 6 C.P.N 0,9 0,9 0,8 326 330 274 6 C.P.N 3,5 2,6 1,7 1439 1430 g^i 6 C.P.N 1,7 1,8 1,5 809 8*^6 fifi4 7 S.G.P 0,4 0,4 0,3 438 330 325 7 S.G.P 0,1 — 0,1 54 — 52 7 S.G.P 1,6 1,3 1,7 901 709 93 j 7 S.G.P 0,3 0,3 0,3 159 135 131 8 P.S.P 6,1 6,4 4,8 5798 5950 4564 8 P.S.P 1,3 1,2 0,6 475 434 211 8 P.S.P 5,7 5,5 4,6 3234 3035 2547 8 P.S.P 5,1 4,7 2,6 2362 2165 1175 9 Lib Sts.p 0,4 — _ 435 — — 9 Lib Sts.p 0,2 — ~ 91 — — 9 Lib Sts.p 0,8 — — 445 — — 9 Lib Sts.p 0,2 — — 113 10 C.N.V * — — — — — — 10 C.N.V * — — — -^ — — 10 C.N.V * — — _ — — 10 C.N.V » 11 Lijst Grol 0,1 — — 93 — — 11 Ltjst Grol * — — — — __ — 11 Ltist Grol 0,1 — — 46 — — 11 Lijst Grol * 12 Ec Appèl 0,9 — — 867 — — 12 Ec Appèl 1,0 — — 377 — — 12 Ec Appèl 0,9 — — 524 — '— 12 Ec Appèl 0,4 — 179 13 N.D.P 0,2 — — 187 — — 13 N.D.P 0,4 — — 136 — — 13 N.D.P 0,3 — — 114 — — 13 N.D.P 0,1 66 14 G.P.V 0,8 0,3 0,3 318 300 266 14 G.P.V 0,3 — 0,3 94 — 105 14 G.P.V 0,3 0,3 0,3 168 154 161 14 G.P.V 0,7 0,7 0,7 0,1 335 298 ' Ï04 15 Veil Verk 0,6 — — 558 — — 15 Veil Verk 0,6 — — 202 — — 15 Veil Verk 0,4 — — ^ 49 — —¦ 15 Lib Unie 29 16 Boeren 2,2 — 1,2 2072 — 1176 16 Boeren 1,5 — 0,6 571 — 202 16 Boeren 1.8 — 1,1 1001 — 589 16 Boeren 0,8 — 349 • Overigen — 2,0 0,9 — 1894 848 Overigen — 4,0 —- — 1417 — Overigen — 1,3 0,8 — 714 453 Overigen — — 0,4 - 174 100 100 100 95452 93330 95914 100 100 100 36894 35478 35324 100 100 ' 100 36826 55040 55557 100 100 100 46403 45726 45487 MIDDELBURG NIJMEGEN TILaURG ZWOLLE Namen der Percentages Geld stemmen Namen der Percentages Geld stemmen Namen der Percentages Geld stemmen Namen der Percentages 1963 1962 1959 n„.\A „ i ^ Partijen 1963 1962 1959 8,6 7,9 8,2 1963 1129 1962 1959 987 1063 Parttien 1963 1962 1959 1963 1962 1959 Party en 1963 1962 1959 1963 1962 1959 Parttien 1963 1962 1959 1 K.V.P 1 K.V.P 59,7 59,9 59,8 42061 40508 39626 1 K.V.P 69,3 72,5 71,9 49395 49894 48756 1 K.V.P 18,3 18,1 18,0 39.1 41,1 41,410,8 11,5 12,410,5 10,9 12,0 10.2 10,1 9,8 l.'ï 2,1 1,61,5 1,4 1,13,1 2,6 1,50,3 5624 5371 5451 12239 12525 3423 3738 3252 3649 3008 2969 610 473 410 325 780 439 2 P.v.d.A 35,2 37,7 38,0 4625 4725 4950 2 P.v.d.A 23,0 25,4 24,8 16177 17180 16374 2 P.v.d.A 19,4 21,1 21,1 13846 14523 1429 3 2 P.v.d.A 12015 3 V.V.D 11,3 11,7 13,7 1480 1468 1778 3 V.V.D 6.5 6,1 7,8 4566 4143 5169 3 V.V.D 4,0 2,8 4,1 2859 1941 2744 3 V.V.D 3333 4 A.R 17,4 18,0 17,9 2283 2262 2328 4 A.R 1,9 2,1 2,3 1363 1431 1513 4 A.R 0,9 - 1,1 622 — 757 4 A.R 3338 5 C.H.U 14,9 15,0 13,7 1950 1880 1781 5 C.H.U 2,9 3,2 2,7 2045 2181 1787 5 C.H.U 0,8 — 0,6 551 — 393 5 C.H.U 3138 6 C.P.N 0,5 0,4 0,4 72 52 51 6 C.P.N 1,0 1,0 0,9 741 659 565 6 C.P.N 0,8 0,7 0,7 530 500 471 6 C.P.N 508 7 S.G.P 7,1 7,1 6,4 934 893 837 7 S.G.P 0,2 0,3 0,2 154 183 113 7 S.G.P 0,2 0,2 0,1 108 148 89 7 S.G.P 454 8 P.S.P 2,3 1,7 0,9 386 210 117 8 P.S.P 1,2 1,3 0,5 826 853 353 8 P.S.P 0,7 0,8 0,3 525 576 187 8 P.S.P 963 9 Lib Sts.p 0,5 — — 60 — — 9 Lib Sts.p 0,3 — ~ 236 — — 9 Lib Sts.p 0,3 — — 163 9 Lib Sts.p 94 10 C.N.V 0,1 — — 9 — — 10 C.N.V 0,1 — — 67 _ — 10 C.N.V ' — 10 C.N.V * 11 Lijst Grol * — — — — — — 11 LtJst Grol ' — — — — — — 11 Ltist Grol * — — 11 Ltist Grol * __^ 12 Ec Appèl 0,5 — — 70 — — 12 Ec Appèl 0,6 — — 434 — — 12 Ec Appèl 0,8 — — 600 — — 12 Ec Appèl 0,5 148 13 N.D.P 0,1 — — 15 — — 13 N.D.P 0.6 — - 391 — — 13 N.D.P 0,3 — — 203 -_ 13 N.D.P 0,2 57 14 G.P.V 0,7 0,5 0,5 89 69 71 14 G.P.V 0,2 0,2 0,1 110 102 73 14 G.P.V 0,1 — 0,1 64 — 79 14 G.P.V 2,3 2,2 1,7 0,2 — — 1,3 — 0,3 — — 0,2 713 652 526 15 Veil Verk 0,2 — — 32 — — 15 Veil Verk 0,4 — — 265 — 15 Veil Verk 0,5 — - 372 15 Veil Verk 48 16 Boeren 0,7 — 0,3 99 — 42 15 Boeren — 0,5 0,5 960 310 320 16 Boeren 3,0 — - 1435 16 Boeren 386 98 Overigen — - 0,4 — — 245 Overigen — 1,9 — — 1311 — Overigen — 67 100 100 100 13132 12546 13018 100 100 100 70396 67550 66149 100 100 100 71272 68893 6778J 100 100 100 30717 29745 30260 Zeist Geldige stemmen 1963 1962 1959 Percentages 1963 1962 1959 Namen der partijen 4008 7931 6083 4340 3192 101 814 472 12 4465 4164 7861 8307 5802 5271 4035 4173 3861 3714 156 156 1104 1051 745 717 198 — 11 249 55 143 71 — 395 — — 161 15.3 27.0 19.9 13.8 13.2 0.5 3.8 2.6 0.7 0.0 0.9 0.2 0.5 0.2 — 1.4 — — 0.6 14.9 29.7 18.9 14.9 13.3 0.6 3.8 2.6 14.7 29.0 22.2 15.9 11.7 0.4 3.0 1.7 K.V.P P.v.d.A V.V.D A.R C.H.U C.P.N S.G.P P.S.P L Staatsp C.N.V Lijst Grol * Ec Appèl Nw-D P G.P.V Lib U./V.V Boeren Ov lijsten * 68 0.2 — VELE UTRECHTERS hebben woensdagc.vond een bezoek gebracht aan de Perzische m.arkt op het Janskerkhof die door de ambassadeur van Perzi'é werd geopend Samen m,et de commissaris van de Koningin in Utrecht mr C Th E Graaf van Lynden van Sandenburg burge meester De Ranitz en enkele Utrechtse leden van het actiecomité Dousadj heeft hij een rondgang langs de verschillende stands gem.aakt Reeds deze eerste avond werd er veel gekocht Velen aten de chichajcebab een soort sateh die in de schaduw van de Janskerkmuur boven ' n houtskoolvuurtje werd geroosterd Voor de kinderen was er o.a een ritje op een ezel mogelijk Ook bestond er veel belangstelling voor een tent in gericht door leerlingen van de kunst nijverheidschool in Enschede De markt is donderdag geopend van 19 tot 23 uur en vrijdag van 13 tot 23 uur 140 114 229 53 0.5 0.4 0.8 0.2 100 100 100 29151 27922 27349 — 53 161 — * W — 0.2 0.6 — In Utrecht winst PSP AMERSFOORT Percentages 1963 1962 1959 Geld stemmen 1963 1962 1959 Namen der Partijen Namen der Partijen Percentages 1963 1962 1959 utrecht heeft ook ditmaal in winst en verlies voor de verschil lende partijen het landelijk beeld aardig gevolgd Geringe winst voor de grootste regeringspartij de K.V.P zowel ten opzichte van de verkiezingen van 1959 en 1962 en een verlies van 2,4 voor de oppo sitionele P.v.d.A De V.V.D heeft wederom een veer moeten laten A.R en C.H.U en S.G.P zijn vrij stabiel gebleken Het gunstigst zijn uit de bus ge komen de P.S.P en de nieuwe Boerenpartij Deze laatste behaalde in onze stad 1,2 procent der stem men Van de andere splinterpar tijtjes heeft er geen iets bijzonders kunnen presteren Men zou op grond van de resul taten van P.S.P en Boerenpartij kunnen concluderen dat er een verschuiving is geweest naar ex treem links en extreem rechts ¦ Wanneer de stad Utrecht de nieuwe kamer had mogen kiezen zou de zetelverdeling als volgt zijn geweest K.V.P 45 in 1959 43 P.v.d.A 55 58 V.V.D 17 19 A.R 12 13 C.H.U 11 10 C.P.N 3 2 S.G.P 1 1 P.S.P 5 2 Boeren 1 0 9266 8892 8681 11733 12315 12484 4638 4476 5701 3158 3.549 4621 3809 707 428 554 522 1121 672 24,7 24,1 31.2 33,4 12.3 12,2 8,7 8,6 11,5 12,6 l.T 1,9 K.V.P P.v.d.A V.V.D A.R C.H.U C.P.N S.G.P P.S.P L Sts.p C.N.V Grol ' Ec Ap N.D.P G.P.V V Verk BoerenOverigen K.V.P P.v.d.A V.V.D A.R C.H.U C.P.N S.G.P P.S.P L Sts.p C.N.V Grol * Ec Ap N.D.P G.P.V V Verk BoerenOverigen 23,4 33,5 15,4 9,6 10,3 1,2 1,4 1,8 18,8 18,3 26,5 29,7 18,7 18,1 15,0 16,3 9,8 9,6 3254 4339 653 598 1200 185 20 1,0 2,4 2,8 0,8 0,1 1,6 3,2 0,5 fl,l 1,5 3,0 34 66 0,2 0,1 0,6 0,2 2,1 0,3 1,3 242 86 777 94 487 — — 140 0,7 0,4 0,9 0,4 1,7 — — 0,6 2,1 1,9 756 697 0,6 0,8 224 281 0,4 100 100 100 37572 36806 37082 100 100 100 1209711556 11564 SOEST VEENENDAAL Namen der Percentages Geld stemmen Parttien 1963 1962 1959 1963 1962 1959 Namen d^r Party en Percentages 1963 1962 1959 K.V.P P.v.d.A V.V.D A.R C.H.U C.P.N S.G.P P.S.P L Sts.p C.N.V Grol * Ec Ap N.D.P G.P.V V Verk BoerenOverigen 4742 4609 3372 3479 2588 2387 1899 1925 1304 1255 132 133 4342 3480 2735 1926 1030 69 245 267 21 30.6 31,4 21,8 23,7 16.7 16,3 12,3 13,1 8,4 8,5 30,1 24,1 18,9 13,3 7,1 0,5 1,7 1,9 K.V.P P.v.d.A V.V.D A.R C.H.U C.P.N S.G.P P.S.P L Sts.p C.N.V Grol * Ec Ap N.D.P G.P.V V Verk BoerenOverigen 4,324,8 25,5 4,7 21;S 25,327,7 26,3 0,5 0,4 12,5 11,9 0,9 0,8 0,2 — — 0,3 0,9 1,8 2,7 0,5 0,1 0,9 1,8 3,0 281 415 85 8 269 437 44 0,3 0,1 130 _ — — — 39 30 55 — — 373 — — 104 0,8 0,3 0,3 0,4 2,4 — — 0,7 0,4 0,1 0,5 0,1 1,7 0,3 0,2 1,5 0,6 214 81 100 100 100 15471 14681 14440 100 100 100 1297112382 9346 Namen der Partijen K.V.P P.v.d.A V.V.D A.R C.H.U C.P.N S.G.P P.S.P Lib Sts.p C.N.V * Lijst Grol * Ec Appèl N.D.P G.P.V Veil Verk BoerenOverigen 16 s Li 4 O CQ 9 8 13 5 9 15 10 9 12 7 10 8 3 12 3 3 7 14 6 17 13 7 7 11 13 17 12 10 15 5 7 10 6 3 6 12 8 4 13 8 8 19 9 7 13 13 8 12 1 9 U 5 9 14 12 13 4 10 7 9 6 21 2 18 12 16 9 12 12 9 19 9 2 11 16 4 5 10 1 11 4 14 10 9 11 7 16 3 5 7 5 1 8 3 3 13 3 4 8 9 11 4 3 14 9 17 EEN ROMANTISCH intermezzo tijdens het stemmen in Utrecht Mejuffrouw P Stoker uit de J M Kemperstraat 12 hajd er nauwelijks in het Utrechtse stadhuis in toege stemd voortaan mevrouw Sival-Stoker te willen heten of zij toog ter stembus In bruidstoilet bracht zij haar stem uit in het stemlokaal aan de Bloemstraat Haar man de 26-jarige E P Sival uit de Franz Schubertstraat 57 hod al gestemd voordat hij zijn bruid ging halen Nu mocht hij toezien hoe zijn vrouw haar biljet in de bus depo neerde Drukte in Utrecht gold niet de uitslagen stonden ook enkele televisietoe stellen opgesteld Daar konden le den van het gemeentebestuur het verloop van de uitslagen volgen De plaatselijke afdeling van de P.v.d.A deed datzelfde in het N.V.-Huis die van KVP en ARP respectievelijk in het KAB ge-bouw aan het Janskerkhof en het CSB-gebouw aan de Kromme Nieuwe Gracht Gevu werkte 2^/2 uur aan telling Van een onzer verslaggevers Stemmen op school Buiten de stembureaus is woensdag ook op de scholen gestemd Veertig duizend scholieren van Ulo scholen het nijverheidsonderwijs middel baar onderwijs en kweekscholen konden eveneens stemmen Deze actie bedoeld om de jeugd belang stelling bij te brengen voor het de mocratisch functioneren van ons staatsbestel is georganiseerd door het tijdschrift „ Reflector " De stemming was net als de echte geheim en de jongelui kregen een vrijwel echt stembiljet Het enige verschil is dat zij een motivering vaxi hun stem moesten geven De redactie van „ Reflector " verwacht op 24 mei de uitslag geteld te heb ben Het was woensdagavond in Utrecht bijna niet te merken dat Nederland overdag had gestemd De stad gaf in vergelijking met an dere avonden geen ongewoon beeld te zien ' Wanneer het ergens druk was dan gold het niet de verkie zingsuitslagen ' Wel de Perzische markt op het Janskerkhof of een badpakkenshow op de Oude Gracht Druk hadden ook de ambtenaren van het Gevu het die tot taak had den de in Utrecht uitgebrachte stemmen te tellen Ruim 2 % uur duurde het voor de voorlopige uit slag bekend was ¦ Waar per bulletin de uitslagen van minuut tot minuut werden bijgehouden zoals bij het gebouw van bet Utrechtsch Nieuwsblad aan de Drift vormden zich kleine groepjes mensen Soms besprak men onderling even de resultaten Maar lang duurden zulke gesprek ken zelden Men haastte zich naar huis om daar in een gemakkelijke stoel de cijferreeksen die de tele visie gaf over zich heen te laten gaan In de trouwzaal van het stadhuis UTRECHTSCH M NIEUWSBLAD toonaangevend in alle kringen APELDOORN Percentages 1963 1962 1959 Geld stemmen 1963 1962 1959 14,7 32,8 12,3 10,0 18,3 1,1 2,4 2,4 0,4 8007 7456 19215 18894 6989 8465 5812 5826 10883 9954 536 500 1268 1209 1299 638 14,4 34,6 12,6 10,5 19,9 1,0 2,3 2,3 13,8 34,9 15,6 10,8 18,4 0,9 2,2 1,2 8475 18994 7119 5770 10565 615 1408 1380 207 0,7 — 0,2 — 0,4 0,3 0,2 — — 4,1 2,1 1,5 — — 0,3 190 1140 200 0,4 420 107 244 140 2370 824 165 100 100 100 57814 55339 54131 GRONINGEN Namen der Partijen Percentages 1963 1962 1959 Geld stemmen 1963 1962 1959 K.V.P P.v.d.A V.V.D A.R C.H.U C.P.N S.G.P P.S.P Lib Sts.p C.N.V * LUst Grol * Ec Appèl N.D.P G.P.V Lib Unie BoerenOverigen 6966 32387 11740 9301 6739 4062 4478 6941 32865 14460 8939 6232 3443 183 2524 9,3 38,6 14,8 10,9 8,5 5,0 0,5 5,5 0,4 8,8 40,9 14,8 11,7 8,5 5,1 5,6 7626 41,0 18,1 11,1 7,8 4,3 0,2 3,2 31483 12074 8870 6971 4045 371 4442 356 0,6 0,3 4,5 0,1 1,0 518 225 3669 3439 251 802 4,6 4,3 0,3 1,0 3711 101 777 100 100 100 81569 79342 80079 MAASTRICHT Namen der Partijen Percentages 1963 1962 1959 Geld stemmen 1963 1962 1959 62,9 28,3 5,8 0,7 0,5 0,9 0,1 0,4 29991 29170 12513 13117 1520 2733 310 221 431 27 171 K.V.P P.v.d.A V.V.D A.R C.H.U C.P.N S.G.P P.S.P Lib Sts.p C.N.V * Lijst Grol * Ec Appèl N.D.P G.P.V Veil Verk Boeren Overigen 63,6 24,8 4,4 0,6 0,7 1,1 0,1 1,2 0,3 65,1 27,1 3,3 30630 11971 2107 297 1,4 1,6 315 635 745 540 49 580 143 1.2 0,2 0,1 0,5 1,2 — — — 1,5 0,2 — 77 700 82 0,2 567 106 71 239 585 100 100 100 48200 46104 46339 De Bilt Namen der partijen Percentages 1963 1962 1959 Geldige stemmen 1963 1962 1959 l.'K.V.P 17.7 18.0 17.9 2566 2496 2474 2 P.v.d.A 24.5 26.0 24.9 3550 3615 3448 3 V.V.D 26.P 24.9 27.7 3755 3459 3833 4 A.R 11.4 12.7 13.2 1656 1766 1822 5 C.H.U 10.6 10.3 9.3 1535 1427 1285 6 C.P.N 0.4 0.5 0.3 60 70 36 7 S.G.P 2.6 2.6 2.3 379 361 314 8 P.S.P 3.3 3.7 2.5 473 521 351 9 L Staatsp 1.0 — — 137 — — j 10 C.N.V 0.0 0.2 — ¦ 5 25 6 11 Lijst Grol * — — — — — — 1 12 Ec Appèl 0.7 — — 94 — — j 13 Nw-D P 0.2 — — 24 — — 1 14 G.P.V 0.6 0.5 0.5 81 74 76 15 Lib U./V.V 0.1 — — 18 — — 1 16 Boeren 0.9 — 1.2 137 — 171 Ov lijsten * •— 0.6 0.2 — 89 28 100 100 100 14470 13903 13844 * W — 0.2 — 28 Wereldb 0.6 — 89 — EDE BAARN Namen der Partijen Geld stemmen 1963 1962 1959 Percentages 1963 1962 1959 Geld stemmen 1963 1962 1959 18,4 29,0 20,4 16,5 8,6 0,6 2,1 2,0 2274 3205 3263 1815 1101 121 291 339 93 7 2109 3435 2087 1885 1110 127 251 385 17 2130 3364 2355 1907 990 74 238 227 10 K.V.P P.v.d.A V.V.D A.R C.H.U C.P.N S.G.P P.S.P L Sts.p C.N.V * Grol * Ec Ap N.D.P G.P.V V Verk Boeren Overigen 8,9 8,9 20,9 22,4 11,7 9,9 14,9 18,0 20,9 22,5 0,5 0,4 14,5 13,0 1,3 1,4 0,4 — 8,3 23,2 12,4 17,9 19,9 0,3 15,3 0,7 2661 6694 2957 5392 6721 119 3896 410 2508 7067 3756 5446 6067 80 4636 206 2814 6628 3710 4715 6633 1,1 2,2 3,3 148 4593 411 0,1 0,1 140 86 52 109 42 209 0,6 0,3 0,5 0,2 4,4 — — 203 147 897 qo 0,7 0,8 110 84 88 — 142 66 39 0,5 0,4 169 1,2 0,3 413 54 — 81 3,0 1,4 1401 0,2 — 100 100 100 31738 29894 30343 WAGENINGEN Namen der Partijen Geld stemmen 1963 1962 1959 Percentages 1963 1962 1959 Geld stemmen 1963 1962 1959 4,3 28,7 5,9 24,0 24,4 0,3 10,6 0,4 592 3214 613 2757 3597 69 1620 119 25 7 54 11 63 16 215 529 3159 583 3128 3527 49 1468 103 42 404 2683 553 2244 2275 31 992 34 17,5 17,5 34,3 35,3 14,1 13,8 2053 4161 1622 1140 1664 196 413 362 2001 4187 1836 1233 1553 185 439 185 K.V.P P.v.d.A V.V.D A.R C.H.U e.P.N S.G.P P.S.P L Sts.p C.N.V * Grol * Ec Ap N.D.P G.P.V V Verk Boeren Overigen 17,0 35,6 15,6 10,5 13,2 1,6 3,7 1,6 3135 4199 1725 8,8 14,2 1.5 3,7 3,9 0,4 9,7 14,2 1,7 3,5 3,1 1080 1742 180 454 358 54 0,5 — — 59 — — 0,1 _ _ 13 — _ 0,4 0,5 — 0,7 0,1 0,2 45 51 0,4 0,3 0,3 44 34 33 0,2 — — 20 — — 61 17 1,4 0,9 0,7 176 101 83 — 19 — — 0,2 — — 29 100 100 100 12339 11746 11764 
4 DONDERDAG 16 MEI 1963 ÜTRECHTSCH NIEUWSf AD 2879 2 2275 2664 3 2263 — 1170 1 1146 3449 6 3326 — 2466 3 2100 — 4320 1 4029 — 690 1 640 5041 7 4487 — 7847 11 7706 1438 6 I36:i — 2196 2 169.S — 366 — 370 — 2469 3 2334 — 2895 2732 — 2177 2 2046 — 1323 1 1240 — 908 — 838 — 891 867 2511 5 2113 — 2481 — 1990 1193 1 1145 — 1845 4 1762 391 — 366 — 3642 17 3374 2626 4 2539 2158 — 1781 6274 21 5937 — 3909 7 3462 — 1411 3 1324 3743 2 3350 — 523 4 512 635 — 359 — 530 — 535 961 1 1244 — 7174 8 6638 368 1 360 — 343 — 343 1180 1 1027 3065 3 2898 4786 7 3839 739 3 632 1899 5 1874 724 657 506 1 500 1527 2 1414 718 5 2442 2099 — 2063 3894 4 3390 684 — 714 ÜITSLAQEN VAN KLEINERE UTRECHTSE QEMEENTEN Op tweede regel aantallen bij Kamerverkiezingen 1959 CL > CS CS o Prof dr J E de Quay bracht woensdagmorgen zijA stem uit m het bureau aan de Waalsdor perweg in Den Haag Geldige stemmen 1963 1962 1959 17697 99391 26656 56289 41533 5162 1689 4421 2795 961 100 100 100 259971 254765 256594 Geldige stemmen 1963 1962 1959 28,1 28,5 28.2 123.421 120153 117151 27,7 29,2 soil 121726 123035 124932 8,0 8,8 9,6 34970 36938 40121 9,5 10,0 10,1 41622 42028 43334 0,4 — — 1748 — — 0,1 — — 531 — — 2.1 2,0 1,9 9203 8451 7"897 0,2 _ _ 756 — — 3.2 — 0,8 14143 — 3285 — 0,5 0,4 — 2022 1719 270588 266501 375993 376567 143414 190387 85808 84688 62394 56191 85889 69489 5705 6462 77158 52945 — 1113 100 100 100 11667331129730 1136626 77,5 82,0 79,5 343902 350073 334072 12,9 12,9 15,0 57296 54979 63114 2,3 1,6 2,5 10169 6769 10347 0,8 — 1,0 3790 — 4165 0,8 — 0,7 3736 — 2750 1,2 1,3 ¦ 0,7 5310 5505 3124 0,1 — 0,1 412 — 268 0,5 0,3 0,2 2318 1432 879 0,2 _ _ 798 _ _ Tottenh Hotspur verovert Europese beker op Atletico Tottenham Hotspur heeft gister avond in het Feijenoord-stadion te Rotterdam de Europese beker ver overd De Engelsen versloegen de Spaanse bekerhouder Atletico Ma drid met niet minder dan 5—1 na een 2 — O ruststand Aan dit toer nooi doen mee de clubs die In eigen land de beker hebben gewonnen COOPER verbrijzelt alle Amerikaanse ruimterecords De Amerikaanse astronaut Leroy Gordon Cooper gistermiddag in zfln Faitli 7 capsule zo succesvol vanaf Cape Canaveral gelanceerd heeft bö het ter perse gaan van deze extra editie al ruimschoots alle bestaande Amerikaanse be mande ruimtevaartrecords gebro ken Oudste inwoonster van Nederland overleden Na het voltooien van de achtste baan Schirra ging in totaal zes maal rond om ongeveer twee uur vannacht functioneerden alle in strumenten aan boord wonderwel Een kleine moeilijkbeid bij de temperatuursregeling in de cabine werd vanaf de aarde verholpen Cooper werkte momenteel bij 40 gr C Op 105-jarige leeftijd is woens dag in Nijmegen overleden me vrouw M Kors-Dikker de oudste inwoonster van Nederland Mevr Kors de moeder van de oud voor-zitter van de K.R.O prof dr J B Kors werd op 11 april 1858 in Amsterdam geboren Op haar 105de verjaardag ont ving zij nog veel bezoek waarbij zij een zeer vitale indruk maakte De oudste inwoonster van Neder land is thans mevrouw J A de Bree uit Hoogkerk in Groningen die vandaag 105 jaar wordt Het is nog niet geheel zeker of de proef met de knipperbolsatel liet die Cooper vanuit zijn capsule heeft losgelaten geslaagd is Deze 5 kg zware lichtflitsbol moet Coo per testen op het gebied van af standsbepaling in de ruimte De vraag is nog of deze satelliet in de gewenste baan parallel met Coo pers capsule om de aarde cirkelt Boven Australië heeft de astro naut voor een wereldprimeur ge zorgd Hij voorspelde het weer vanuit de ruimte voor het vyfde werelddeel onweer en regenbuien CHTSGH ^ i NIEUWSBLAD topkrant van '~ ïYliddsn-'^ — Scherpenzeel _.„.'!—- Tiel „ \- - ZUID-HOLLAND < Barwoutswaarder ]- Everdingen _ i ~ Hagestein _ „ ^ Lexmond _ _ j Oudewater _ Rietveld Vianen » Waarder Woerden ™ „ „ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 u 4 16 ' m * < Q Oh ' ¦ ^ CÜ i:ih ' >^ CU < S P CLJ > bD OS O a 4 ^ • m O > > CU Oh O CTï 4 ^ o « ^ > 0 > Clh > < CJ U « 3 tli hJ u W ^ O > P3 0 342 280 274 296 235 258 512 551 16 154 1790 2082 9 11 759 716 1228 1406 219 218 264 235 50 65 58 69 150 155 115 132 177 174 166 179 159 201 288 310 230 205 165 157 239 254 63 65 501 489 535 492 225 200 819 885 629 663 84 70 599 571 92 93 30 10 138 157 155 206 493 604 79 98 36 39 44 63 308 340 276 288 127 117 229 245 23 35 43 36 400 415 238 303 54 84 255 260 203 252 855 810 127 93 396 381 776 777 1876 1008 29 19 548 499 477 352 1199 1150 594 620 963 795 183 184 1829 1734 2015 1939 1142 1096 461 445 327 304 169 162 116 87 758 623 358 340 382 339 106 112 341 266 615 613 181 189 1511 1409 368 258 973 925 1588 1453 41 37 309 206 102 98 21 37 412 296 51 59 195 183 851 661 1596 1553 2549 3199 84 57 738 700 511 459 280 274 602 574 75 26 1162 1159 2053 1839 131 127 434 289 782 697 98 113 653 636 270 359 227 234 32 36 1194 1244 1953 1990 201 188 234 148 43 39 203 184 181 180 372 349 78 70 39 32 155 147 686 625 439 354 104 111 334 371 47 40 668 702 524 487 526 501 1583 1615 828 840 108 120 413 438 126 132 96 50 47 63 177 259 2796 2821 20 24 12 11 73 77 203 166 550 431 149 153 416 448 53 63 49 72 47 48 566 705 413 433 527 505 24 27 567 453 783 620 191 155 716 629 75 229 99 92 55 49 872 746 1070 1057 112 99 297 300 47 46 195 201 234 214 314 273 305 296 148 129 207 170 486 390 395 375 212 219 364 295 73 75 496 436 404 350 428 343 1326 1171 599 503 112 76 571 500 151 167 88 57 85 73 338 430 1391 1158 60 59 38 42 122 114 360 348 669 556 124 111 297 302 62 43 64 64 256 225 845 743 266 242 480 419 193 200 29 10 11 3 1 1 15 12 11 5 7 7 400 300 257 200 53 76 387 403 72 258 88 49 13 18 1171 1095 1410 1457 103 113 177 99 16 24 37 52 64 84 93 95 18 22 35 40 30 22 499 417 321 207 93 90 298 331 21 14 993 1038 97 112 453 342 509 533 ¦ 620 568 42 43 223 140 39 52 51 14 28 39 60 98 630 663 16 24 12 20 11 23 266 214 409 209 145 114 64 59 23 12 18 11 38 42 291 284 113 97 158 89 8 8 66 75 13 1 19 5 5 11 57 64 31 — — — — 2 — 34 284 38 2 4 8 4 11 4 75 283 15 — 1 — — 4 — 48 151 3 4 — 2 — 1 5 30 154 3 ______ 4 189 32 5 — 15 4 67 7 71 198 25 — 1 _ _ 65 — 23 28 5197 — 4 110 54 13 — 1 — — 2 — 14 183 11 2 2 11 12 1830 2 27 100 10 — 4 — — 1427 — 4 14 5 2 — 1 — — — 11 18 i — — — — — — 7 16 10 25 11 13 10 5 1 1 8 4 7 1 6 218 92 38 47 42 3 35 8 69 188 34 — 6 — — 29 — 60 428 194 59 9 50 5 68 14 136 395 107 — — — — 57 — 65 51 31 2 2 4 — 2 5 9963 31 — — — — 2 — 13 117 20 4—6124 102 93 2 — — — — 4 — 14 9 — — — 2 1 — — 14 Q 1 __ Q 49 19 3 2 4 1 9 10 42 59 4 — 1 — — 11 — 12 167 9 1 — 1 1 7 2 56 137 6 — — — — 2 — 14 74 23 2 — 6 — 4 1 25 74 12 — 1 — — 1 — 11 209 2 — — 4 — — — 68 225 2 — — — — — — 5 1 1 2 3 13 5 12 3 3 1 8 2 1 59 39 12 9 13 13 51 25 26 12 6 1 12 11 12 2 4 130 12 1—3—2 — 44 145 _____ 3 4 5 2 1 2 — — — 30 — — _____ 32 214 42 10 3 20 5 5 2 122 186 17 — 1 — — 2 — 68 161 51 11 — 11 4 46 — 42 150 25 — _ _ _ 28 — 20 214 11 2 2 2 — 2 1 24 212 5 ______ 9 93 37 14 — 9 2 31 3 31 102 14 — _ _ — 27 — 23 47 8 325 — — 1 14 52 2 — — — — 1 — 5 156 138 36 6 44 11 61 13 119 156 113 — 3 — — 61 — 54 338 2 3 — 6 2 12 4 72328 4 — — — — 13 — 27 150 41 18 1 20 4 8 1 89 131 18 — 1 — — 1 — 62 167 125 12 3 23 2 8 17 118 169 54 — 3 — — 10 — 42 480 130 29 2 31 6 33 7 121470 69 — — — — 23 — 49 64 i — — i_i _ 116 84 _— _____ 2 134 54 5 2 9 1 39 8 85 143 32 — 3 — — 36 — 21 4 21 3 — 5 1 11 5 12 4 6 — — — — 9 — 6 22 10 1 1 8 — — 4 11 18 — — _____ 4 81 3 5-1-1-39 1 2 1 31 17 4 74 2 _ _____ 28 122 4 4 — 2 1 — 2 73 175 1 — _ _ _ 3 — 33 983 138 24 7 38 16 22 9 184 936 39 — 1 — — 7 — 88 91 8 — — 418 — 26 89 2 — ___ 3 _ 1 32 1 — — 2 — — — 14 42 1 — _____ 5 1 5 17 7 15 3 4 5 3 2 1 1 2 3 2 11 3 11 5 11 9 4 1 65 1 — — — — 2 — 10 76 — — _____ 7 138 19 7 1 15 6 3 2 124 193 18 — 1 — _ 2 — 53 84 51 16 3 28 8 28 7 93 69 17 — 2 — — 23 — 35 20 9 _ 7 2 — 7 14 20 — — — — 1 — 3 114 14 1 — 1 1 1 1 19 98 6 — 1 — — 1 — 7 35 5 11 — 1 — — 8 41 __ _____ 4 35 S _ — — — — _ 13 34 __ _____ 6 98 3 — _— 1 7 171 93 __ _'__ 8 — 5 310 29 7 2 8 6 — 2 79 305 14 — _ _ _ 4 _ 50 25 11 1 — 6 1 2 1 33 15 1 — — — — — — 27 307 26 5 1 20 5 6 6 34 247 12 — 1 — — 3 — 2 94 — — — l _— 3 23 91 23 534 — 12331 80 215 21 11353 2 87 _ 1050 9 179 8 1018 39 17 _ 7122 31 _ 34 23 6846 91 17 194 _ 9708 52 96 9 8536 3 2 50 — 2141 11 2 1480 40 15 171 — 10545 18 44 15 9969 — 50 14 25 57 11 — 7 33 26 93 — — _____ 6 648 1892 711 2168 3610 54 2426 73 37 717 1756 849 2311 3302 23 2049 30 — 50 496 169 52 95 11 70 9 6 56 474 196 47 128 3 67 10 — 2668 2371 677 324 352 112 150 181 14 2607 2503 689 324 304 80 163 86 — 773 1914 1089 1706 2812 69 839 88 48 619 1764 1012 1694 2503 23 724 40 — 32 640 194 261 640 6 290 10 5 18 461 154 215 453 11 162 2 — 2766 4895 1130 392 728 88 56 135 64 2498 4940 1317 420 571 48 30 68 — 96 83 15 92 145 6 88 80 7 92 142 — 92 115 84 92 77 4 84 104 120 95 67 — 186 45 30 31 98 — 179 47 40 35 89 — 5 238 96 292 201 11 247 UI 318 175 10 1144 269 135 216 228 5 1070 315 122 228 271 2 89 43 20 41 98 81 44 24 55 96 1 669 881 186 334 427 11 593 870 196 335 365 10 23 49 15 201 105 2 18 61 15 176 115 — 2144 1341 650 1042 1330 32 1898 1298 613 933 1152 20 37 — — — 2 — — — 16 — 492 43 3 — _____ 6 3 464 138 9 3 _ 1 — — 1 39 — 655 146 2 — — — — 1 — 8—627 130 1 1 — 4 — — — 19 — 545 106 1 — _____ 8—505 184 4 3 1 3 — 2 — 34 — 1074 180 __ ___ 2 3 1046 116 5 4 — 12 1 — 3 25 — 2163 81 7______10 — 2106 22 — _ — _ 1 _ — 19 — 333 26 3 ----- - 9 2 341 162 58 8 2 8 2 14 2 52 — 281b 166 24 - - - - 11 - V 9 2586 93 1 ____-- 28 - 517 105 2 - - - - 1 - 1 - 494 371 66 25 6 39 2 14 10 105 — 7177 349 40 - _ _ _ 3 _ 40 10 6356 

Kranten

Ga naar