Utrechts Nieuwsblad dinsdag 19 maart 1963

18 pagina's Oplage 60.000 ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD v.h Joh de Lielde N.V Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R INieuwenhuis DINSDAG 19 MAART 1963 70ste JAARGANG No 271 Hoofdredacteur mr J W Niessink Telefoon 16431 * — Giro 154949 Ab.prijzen f 8.30 p kw 65 c p w Tweede Kamer begon aan televisiedebat Veel belangstelling op de tribunes Hoe en door wie de uitzendingen op het tweede televisienet dat volgend jaar in werking komt verzorgd zullen worden was het onderwerp van het lang verbeide debat in de Tweede Kamer over de regeringsnota inzake reclametelevisie dat van middag onder veel belangstelling begon maar vermoedelijk meer dagen in beslag zal nemen De nota in februari 1961 ingediend was een gevolg van de toezegging die de regering al enkele jaren eerder had gedaan om geen beslissing over reclametelevisie te nemen zonder met de Kamer te hebben overlegd De beslissing ligt in theorie niet bij de Kamer Zij kan glechts in een motie haar oordeel uit spreken Het is in dit geval niet waarschijnlijk dat de regering deze naast zich neer zou leggen Na vakantie in Zermatt Nu ook tyfus in Rotterdam Russen boven Amerikaans vliegdekschip Vier Russische vliegtuigen heb ben zaterdag over het Amerikaan se vliegdekschip ' onstellation gevlo gen toen dit schip in het westelij ke deel van de Stille Oceaan be vond aldus heeft het Amerikaanse ministerie van defensie bekendge maakt Vrachtauto^s hotsten hij Utrecht ANDERHALF UUR IN AUTO BEKNELD Ex-hoofdconducteur NS veroordeeld De Haagse politierechter heeft gis teren de 38-jarige ex-hoofdconduc teur van de Nederlandsche Spoor wegen D H H uit Den Haag die in maart van het afgelopen jaar tweemaal een greep in een postzak heeft gedaan hetgeen hem — tot zijn eigen schrik — de laatste keer dertien mille opleverde veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf waarvan twee maanden voorwaar delijk met toezicht Krorwbroodjes naar Is/loskoUf ParijSf Bonn en Washington Enige honderden jarengeleden was het krom broodrapen op half vastenin Europa nog een veelvoorkomend gebruik Thans wordt het alleen nog in Sittard als een kost bare traditie in ere gehou den De behendigheid die de Sittardse jeugd aan de dag moet leggen om een krom broodje te bemachtigen wordt van de vier staats hoofden niet gevraagd Zij krijgen het gebak vers ge houden in een moderne plastic verpakking met postale service aan huis bezorgd wordt gevestigd op de hon ger die nog in grote delen van de wereld wordt gele den Het krombroodrapen in Sittard is uniek in de we reld Het is een feest voor de jeugd dat ' s-morgens eerst in huiselijke kring wordt gevierd en dan veel weg heeft van het paas eieren rapen Ook de krombroodjes worden in de tuin verborgen en de jeugd heeft dan tot taak de lekkernij te ontdekken ' s Middags wordt het feest nog eens massaal herhaald als de jeugd van Sittard en omstreken zich Op de nota van 1961 is een schriftelijke gedachten wisse ling tussen regering en Kamer gevolgd Deze heeft geleid tot een belangrijke wijziging in het oorspronkelijke plan dat inhield de uitzending op het tweede net volledig op te dra gen aan een commerciële maatschappij die zowel het programma als de reclame zou verzorgen In de memorie van antwoord van november jl verklaarde de regering zich bereid tien van de dertig zenduren op het tweede net toe te wijzen aan de NTS of aan de omroepverenigingen naar keuze met of zonder reclame De andere twintig uur zouden dan beschik baar zijn voor commerciële uitzen dingen In haar laatste nota van februari jl drong de regering er op aan dat alle gegadigden voor commerciële televisie zich zouden verenigen om gezamenlijk een concessie te vra gen De oorspronkelijke nota was on dertekend door de staatssecreta rissen mr Y Scholten van O K en W en dr G M J Veldkamp van economische zaken Toen de laatste minister werd volgde drs F J W Gij zeis hem op ook als verdediger van de nota inzake re clametelevisie Van regeringszijde waren van middag alleen beide staatssecreta rissen in de Kamer aanwezig Op de tribunes zaten vele bekende fi guren uit de tv - en radio-wereld Eerste van de elf sprekers en spreeksters die zich hadden ge meld was mr Baeten van de ver deelde fractie van de KVP Hij trok de conclusie dat onder de gegeven omstandigheden voor commerciële tv in de vorm waar - I Krimpende wind g E WEERSVERWACHTING van het = = KNMI geldig tot woensdagavond = = opgemaakt te 11 15 uur = = Half tot zwaar bewolkt met = H tijdelijk regen en aanvankelijk = == iiier en daar mist Dezelfde of = ^ iets lagere temperaturen Over = H wegend matige wind in hoofd = = zaak tussen zuid en oost ~ Van een onzer verslaggevers Bijna anderhalf uur heeft de Utrechtse brandweer alsmede de GG en GO gevochten voor het leven van de 22-jaTige chauffeur G Stronk horst uit Doornspijk die op de Utrechtseweg in de cabine van zijn Bchtwielige vrachtwagen na een botsing beklemd was geraakt De man kon niet eerder worden bevrijd dan nadat de brandweer met snijbranders de cabine centimeter voor centimeter uit elkaar had ge haald De man was zwaar gewond De heer Stronkhorst was omstreeks 6 uur in volle vaart achterop een andere achtwiellge vrachtwagen ge reden De chauffeur van de laatste wagen de 25-jarige Z E uit Assen had op de parkeerstrook willen stop pen om ergens een kop koffie te kunnen drinken Toen hij zag dat er nergens ruimte was had hij zijn gevaarte opgetrokken Aan onze kwartaalabonnees Kwartaalabonnees die prefere ren het abonnementsgeld ad f 8.30 over het tweede kwartaal 1963 per giro nr 154949 over te maken verzoeken wij zulks te doen vóór 1 april a.s met ver melding van bezorgadres Na genoemde datum zal per icwitantie over het abonnements geld worden beschikt Ab.afd U.N in deze in de nota door de rege ring is gepresenteerd geen zend machtiging dient te worden ver leend en geen zendtijd ter beschik king dient te worden gesteld Reclame in de televisie aldus my Baeten die zei te spreken namens een groot aantal van zijn politieke vwienden kan worden toegestaan mits deze reclame wordt gebracht volgens een stel sel waarbij de reclame geen en kele Invloed op het programma kan uitoefenen en mits de op brengst ervan in hoofdzaak ten goede komt aan de verzorging van de programm.a's van alle omroepen dan wel andere cultu rele instellingen Volgens mr Baeten behoort ver deling van zendtijd te geschieden volgens normen die voor alle om roepen bestaande of nieuwe ge lijk gelden Over de positie van de Neder landse dagbladpers en tijdschrif ten zei de heer Baeten het als een schrikbarende verarming van ons culturele leven te beschouwen in dien als gevolg van een grote ver schuiving van gedrukte reclame Op dat moment gebeurde de bot sing De ravage was verschrikkelijk De cabine word geheel ingedrukt De heer Stronkhorst zat bekneld tussen stuur en achterwand Snijbranders De brandweer heeft eerst gepro beerd met snijbranders stukken van de cabine weg te halen Blusmidde len hield men steeds bij de hand Toen dit snijden niet lukte heeft men een poging ondernomen met een hydraulische krik het verwron gen staal uit elkaar te wrikken Ook dit had geen succes Toen heeft men kraanwagens aan de vrachtauto vastgemaakt en zo ge probeerd ruimte te krijgen om de chauffeur te kunnen bevrijden Ook dit laatste lukte niet Daarna hebben brandweermannen de cabine centimeter voor centimeter uit elkaar gebrand Tot vijf voor half acht is men daarmee bezig geweest Inmiddels was een broeder van de GG en GD zo goed en zo kwaad als dat ging naast de chauffeur gekro pen De Utrechtse arts J Stolk die ter plaatse was achtte het op een gege ven ogenblik raadzaam transfusie toe ie dienen Een arts uit het St Anto-niusziekenhuis is daarop gekomen en heeft plasma-transfusie toegepast Even voor half acht kon de heer Stronkhorst naar het St Antonius-ziekenhuis worden gebracht Hij had een zware he'-senschudding twee gebroken benen en enkele grote hoofdwonden Het verkeer op de Utrechtseweg is anderhalf uur erg gestagneerd ge weest naar reclame-op-de-beeldbuis onze onafhankelijke rijkgenuanceerde pers rampzalig zou worden ge troffen Zie verder pagina 4 PILOOT ONGEDEERD Militair vliegtuig neergestort Vanmiddag omstreeks half een is enkele kilometers ten noorden van Franeker een toestel van de Lucht macht neergestort De piloot heeft zich in veiligheid kunnen brengen Stukken van het vliegtuig zijn neer gekomen ten zuiden van Boer ge meente Franekeradeel Diepvriesbrood mag worden verkocht voor tienen De Hoge Baad heeft vanochtend beslist dat ontdooid diepvries-brood geen vers of opgewarmd brood is in de zin van de arbeidswet Dit ont dooide diepvriesbrood mag derhalve wel vóór 10.00 uur ' s morgens ver koclit worden In een proefproces over deze zaak tegen de Amersfoortse bakker T M verklaarde vanochtend de Hoge Raad het cassatieberoep van het O.M niet ontvankelijk Franse kernproef in de Sahara De Algerijnse regering meldt van middag dat de Franse regering haar op de hoogte heeft gesteld van een atoomproef die gisteren in de Saha ra is gehouden Het Algerijnse com muniqué luidde dat de regering de ze kernproef als een „ buitengewoon ernstige " aangelegenheid beschouwt De Algerijnse nationale vergadering is bijeen geroepen voor een speciale zitting morgen GROOT v>as vanmorgen de ra vage op de Utrechtseweg in Utrecht toen een grote vracht wagen achter op een andere vrachtwagen was gebotst De chauffeur van de eerste auto raahte zozeer behneld in de cabi ne dat het de brandweer ander half uur kostte om de man te be vrijden Advertentie El PONCHO GORDIJNSTOFFEN aari 2 kanten even mooi Van onze correspondent ROERMOND — Het ont bijt van Chroesjtsjef Ken nedy Adenauer en De GauUe zal zondagmorgen bestaan uit Sittardse krombroodjes althans als de vier staatslieden de wens volgen van het co mité dat elk jaar in Sit tard op half-vasten het traditionele „ krombrood rapen " organiseert Bij de geschenkzending „ krombroodjes " een halve maan-vormtg gebak heb ben de Sittardenaren een brief ingesloten waarin de aandacht van de vier we reld-politici nog eens Granaten op terrein voor speeltuin Van onze correspondent VBNLO — De bestuurder van een dragline in het langs de Maas gele gen plaatsje Cuyk haalde tot zijn grote schrik een hele partij zware granaten naar boven Hij was op dat moment bezig met het egalise ren van een terrein met struikge was waarmee de speeltuin ' In de Messemaker ' zal worden uitge breid Dit „ vuurtje " van Iraks delegati leider op de Pan-Arabische con ferentie in Cairo voor president Nasser van Egypte is een sub tiele symbolisering van het „ hei lige vuur " dat momenteel de Arabische staten beheerst om tot een Unie te komen Succes in de zen is vooralsnog niet bereikt Het werk werd meteen stilge legd Personeel van de mijnoprui mingsdienst legde de verstopte par tij granaten bloot en telde er maar liefst 76 Het waren scherpe mor tiergranaten zelfs nog voorzien van de ontsteking Dt politie wist ons niet te vertellen waar dit grote aan tal granaten vandaan kwam Advertentie De commissie die de speeltuinen voor de kinderen in Cuyk behartigt wil koste wat kost zekerheid hebben dat er zich niet nog meer van die oorlogsmonsters in de grond bevin den en zal het uitbreidingsgebied eerdaags laten onderzoeken met be hulp van detectors Tante Lotte ' in Utrecht gearresteerd Bolletje / Gistermiddag heeft de Utrechtse politie na een tip van een parti culier recherchebureau de 60 jari-ge mevrouw C A S alias ' tante Lotte ' aangehouden ' Tante Lotte ' die bijna een jaar in Wolfheze woonde en in die tijd kans zag in de gemeenten Renkum en Arnhem verschillende personen voor be langrijke bedragen op te lichten is nog dezelfde middag naar Oos terbeek overgebracht De Ooster beekse politie heeft haar inmiddels een verhoor afgenomen Zij ontkent de tegen haar gedane beschuldiging verschillende perso nen voor aanzienlijke bedragen te hebben opgelicht niet geheel maar haar verhalen zijn nog zeer ver ward Voor haar verhoor zijn drie dagen uitgetrokken Donderdag zal ze voor de officier van justitie te Arnhem worden geleid ' Tante Lotte ' had in Utreciit ka mers gehuurd Het ministerie maakte bekend dat de Russische vliegtuigen op een af stand van 160 km van het vlieg dekschip door Amerikaanse marine vliegtuigen waren opgevangen De Amerilcanen bleven naast de Russen vliegen die negen maal over het vliegdekschip heen vlogen De Rus sen waren het eerst waargenomen op het radarscherm toen zü nog meer dan 300 km van de Constel lation waren verwijderd Het vliegdekschip was op weg van Pearl Harbour naar de Philippijnen Tijdens het voorval bevond het zich op bijna duizend km ten zuidwes ten van het eiland Midway Het afgelopen weekeinde werd van Amerikaanse zijde gemeld dat twee Russische verkenningsvliegtui gen op vrijdag over Alaska hadden gevlogen De Amerikaanse minister van defensie McNamara heeft ge zegd dat Russische lange afstan'ds-verkenningsvliegtuigen over het Amerikaanse vliegdekschip Forestal hebben gevlogen toen dit vorige maand op de Atlantische Oceaan voer Vulkaan op Bali maakt 130 slachtoffers De vulkaan Agoeng op Bali heeft volgens reizigers die uit Bali in Djakarta aankomen tot nu toe 130 doden geëist De meer dan 3000 me ter hoge berg braakt nog steeds lava en as uit Het officiële Indonesische persbu reau Antara " meldt dslt as afkom stig van de vulkaan in Oost-Java en op het eiland Madoera is geval len De burgeeester van Soeraba ja heeft maandag alle scholen in de stad laten sluiten omdat de zon door aswolken werd verduisterd Kort na het middaguur werd het zelfs volkomen donker in Soeraba ja De duisternis veroorzaakte er tal van verkeersongevallen heeft verzameld op de Kollenberg een heuvel achtig terrein aan de rand van de stad Duizenden krombroodjes worden dan uit grote manden van de heuvels geworpen en het geheel biedt elk jaar de aanblik van een enorme grabbelton Het verhaal van het krombroodrapen moet zeer oud zijn Ofschoon men nooit zekerheid over het ontstaan ervan heeft ge kregen wordt aangenomen dat het is voort gekomen uit het bijbelse verhaal van de wonderbaarlijke brood vermenigvuldiging Ook in Nederland is bij enige mensen die hun wintersportvakan tie in Zermatt hebben doorgebracht tyfus geconstateerd De geneeskun dige hoofdinspectie voor de volks gezondheid heeft gisteren een brief gestuurd aan ongeveer 5000 huis artsen in Nederland waarin deze wordt gevraagd de uiterste waak zaamheid te betrachten en geval len van tyfus zo spoedig mogelijk te rapporteren Het is in Rotterdam waar drie ge vallen bekend zijn geworden De kans dat de ziekte zich daar zal uitbreiden is uiterst klein zo meent de directeur van de gemeentelijke geneeskundige dienst dr L Bure ma Er zijn geen quarantaine maat-regelen genomen De drie patiënten zijn een echtpaar dat thuis wordt ver pleegd en een driejarig meis je uit een ander gezin waar van de diagnose nog niet met zekerheid is gesteld Maar vol gens de artsen staat het vrijwel vast dat ook dit een geval van tyfus i " Het meisje is opge nomen in het Sophia kinderzie-kenhuis in de Maasstad De GGD is tot de conclusie ge komen dat allen zijn besmet in de Zwitserse wintersportplaats Zermatt waar momenteel 34 patiënten wor den verpleegd en 39 anderen ter observatie zijn opgenomen Het meisje is op 21 februafi in Zermatt zielt geworden het - echt paar keerde begin maart ziek naar huis terug De ziektegevallen staan los van elkaar Dr Burema ver wacht dat de patiënten over een week hersteld zullen zijn indien zich althans geen complicaties voor doen Er zijn tegenwoordig ook voor dit soort ziekten uitstekende geneesmiddelen " antibiotica zei hij Engeland In Engeland zijn gisteren veertien nieuwe gevallen van tyfus gecon - Man en paard door bliksem gedood Van onze '- correspondent VENLO — Op een vlakte in de Peel onder Sevenum is gistermiddag tegen 6 uur de 49-jarige landbou wer Jan Gerard Hermans door een bliksemstraal getroffen en op slag gedood Ook het paard van de heer Hermans dat een ploeg voorttrok werd gedood Het slachtoffer is de vader van de 10-jarige Hansje Hermans die in september 1960 op gruwelijke wijze werd vermoord Het onweer vergezeld van een ha gelbui was overigens slechts van korte duur Advertentie Hij is ZO anders opeens ik durf weer ademhalen Wat ' n verademing Alles is nu o zomooi dankzij de O-Fresh Oralator,die adem frisheid garandeert Han dig zo'n vestzak-apparaatje voorieder die veel met mensen omgaat.Even diep inhaleren en u bent adem fris O Fresh nieuw is diepdoor dringend en reinigt na speciaal eten,roken en drinken slechte adem vol komen ^ 1 ^ p > I Adem O-Fresh ^-'"^^ ORALAfSk handig vestzak-formaat f 2.25 bij UW apotheker drogist of speciaalzaak Tas uit auto van prinses Irene gestolen Aan prinses Irene is dit week einde in Amsterdam een tas met persoonlijke bezittingen ontstolen De dief dieven heeft hebben de tas bemachtigd door een gat te snijden in de linnen kap van de auto van de Prinses Een zwart lederen handtasje dat op de achterbank bad gelegen was verdwenen In het tasje zaten de autopapieren enig geld en wat persoonlijke bezittingen stateerd waardoor het totaal aan tal bekende gevallen tot 24 is ge stegen aldus een mededeling van het Engelse ministerie van gezond heid Ook deze slachtoffers hebben onlangs in Zermatt de vakantie doorgebracht Quarantaine Er is sprake van dat Zermatt geheel in quarantaine zal worden ge plaatst De burgemeester van de stad dr Joseph Aufdenblatten zei dat medische deskundigen vandaag maatregelen zullen bespreken om de epidemie tegen te gaan — waar bij ook zal worden nagegaan of het nodig is dat de plaats geheel in quarantaine wordt gesteld Op de vraag of de vijfduizend gas ten die voor de wintersport naar Zermatt zijn gekomen dan nog zul len mogen vertrekken antwoordde dr Aufdenblatten dat de vakan tiegangers naar zün persoonlijke mening wel enige dagen respijt zul len krijgen waarbinnen zij weg kun nen gaan Een dergelijke maatregel zou volgens hem overigens niet voor het weekeinde van kracht worden Sergeant-vlieger uit Maarssen in zee gestort De 24-jarlge sergeant-vlieger Rob Speld Dr Ariënslaan 186 in IVIaarssen wordt vermist nadat tijdens een oefening met schepen van smaldeel 1 nabij Gibraltar een S 2 F — 1 onderzeebootbestrü dingsvliegtuig behorende tot vliegtuigsquadron 2 van de ma rineluchtvaartdienst maandag avond in zee is gestort Van de vier inzittenden werden luitenant ROB SPELD vermist ter zee der tweede klasse O.C A de Bloois operator en ser geant-vUegrtuigtelegrafist K Sou te die zich door middel van een Dinghy in veiligheid konden stel len door Hr Ms jager Amster dam opgepikt De twee overige inzittenden luitenant ter zee vlieger der derde klasse K.M.R C K Staverman oud 21 jaar ongehuwd en wonende te Leidschendam en sergeant-vlie ger Rob Speld 24 jaar ongehuwd en wonende te Maarssen worden nog vermist Schepen van het smaldeel vliegtuigen van de ma rineluchtvaartdienst voor deze oefeningen tijdelijk gestationeerd te Gibraltar en vliegtuigen van de R.A.F zetten de opsporingsacties voort Luitenant ter zee Bloois is on gedeerd sergeant Soute liep brand wonden op aan zijn linkerhand Jongen in Zaandam door stroom gedood Zaterdag is de 16-jarige Zaandam mer L K Kok door elektrocutie om het leven gekomen De jonge man was zijn vader aan het hel pen bij het verleggen van een buis van de waterleiding Voor het bijlichten van de ruim te onder de keukenvloer gebruikte hti een bureaulamp Vermoedelijk heeft hij de onder stroom staande lamp met vochtige handen aange pakt De jongeman was op slag dood 
DINSDAG 19 MAART 1963 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Bezoekt woensdag MODEHUIS 20 maart L'INNOVATION Biltstraaf 68 - Utrecht in HOTEL SMITS onze MOOESiOW Telefoon 21136 Aanvang 8 uur n.m IN HUIS TE ZEIST ^^¦»^^^^^^^^»^^^^^^^^'»^^^^^^<»^ fc^^^»/V^Z//ö Da's nou maar gekheid r *-^ r ^*"^» Advertentie Burgerlijke stand van UTRECHT LISETTE EN CLAIRE voor vol aangezien Drie koplampen op treinen Met Ingang van maandag zün al le treinen van de Nederlandsche Spoorwegen inplaats van twee drie lioplampen iraan voeren De lampen vormen een driehoek Deze maatre gel is genomen uit veiligheidsover wegingen In het verleden is het na meiyic herhaaldelql voorgekomen vooral by wegen die een tqdlang parallel met de spoorbaan lopen en deze daarna kruisen dat automo bilisten treinen voor auto's aanza gen Nu is er dus om verdere ver gissingen te voorlfomen onder scheid gemaakt tussen weg en trein verkeer Voorst om 14.30 18.45 en 21 uur zond 14.15 16.3U 18,45 en 21 uur CAMERA De nacht voor de gelofte ^ 18 d CITY De langste dag 14 J dag 14 en 19.30 uur FILMAC Actualiteiten a.L dag 10 — 18 30 uur P.aiLACE Parachutlstencommando 14 J dag 18,45 en 21 uur OLYMPIA Vrijd t.m zondag Tarzan en Tanya 14 J maand t.m dond Middernacht moordenaars 14 J REMBKANÜT West Side Story 14 J dag 14 en 20 uur SCALA Chans 18 STUDIO Lift naar de zon voorst een liwartier later 18 J VREEBURG Als twee druppels water 14 i Soldatenmenu ^^» i ^^^^^ Ervaringen werkstudenten in stands op voorjaarsheurs Van een onzer verslaggevers Hoeveel mensen zouden er toen zij langs de stands in de volle hallen van de voorjaars heurs drentelden hebben ge dacht Je zult daar toch maar een hele week moeten staan hoe zou dat wel zijn Een antwoord op die overpein zing kunnen de ruim vijftig stu denten geven die als bijbaantje tij dens de beurs in de stands hebben gewerkt Dat antwoord luidt niet alleen Het was vol en warm en je krijgt pijn in je voeten — al was dat zeker zo Veel studenten stonden op de stands van de buitenlandse inzen dingen De Amerikaanse afdeling had de meeste studenten ruim der tig Zij waren voor de gelegenheid in een gelijk pakje gestoken met een rozet en een ' naambordje ' op de borstzak van hun blazer Hun werk bestond grotendeels uit decoratief staan en de bezoe kers ontvangen Dat viel soms niet mee Zei een bezoeker Het lijken wel etalagepoppen Maar dat viel best mee zegt Pieter Roscam Ab bing vierdejaars rechtenstudent Het leukste van zijn werk vond hij dat hij zoveel met de Amerikanen had kunnen praten over van alles opvoeding politiek en wat niet meer Koningin Een van de Amerikanen dacht dat alleen Engeland nog maar een koningin had en was zeer ver baasd toen een van de studenten over koningin Juliana vertelde Op de Amerikaanse stand ston den allerlei machines tentoonge steld In het begin gaven die de studenten soms enige moeilijkhe den Toen Pieter Roscam Abbing zijn vuilwaterpomp liet proef draaien schoot de slang los en be zorgde de omstanders een nat pak Maar nu spreekt hij over pompen alsof hij zijn hele leven ermee te maken heeft gehad uimen Voor Lucia Gostoniy — zij komt uit Hongarije en is eerstejaars Russisch en Engels — was het een bijzonder drukke jaarbeurs Zij PIETER ROSCAM ABBING nat pak stond bij de was - stoom - en pers machines Iedereen ook mensen van de andere stands kwam zijn kleren brengen om te stomen Ook kreeg zij de gordijnen van de Ame rikaanse ambassade te behandelen De eerste dag wilde zij een ma chine op een verkeerd ogenblik openmaken met het gevolg dat de hele inhoud naar buiten kwam zet ten Maar verder zij heeft zich de eeuwigdurende dankbaarheid van al haar collega's verworven die nu weer in keurige pakken rond lopen Vijf vrouweiyke werkstudenten stonden gezellig met z'n allen op de stand van Onze Vloot Een van de vragen die zij het meest te horen kregen was Bent u een Marva of Waarom draagt u geen uniform ' n Variatie van een snuggere meneer was Bent u nu het zeewezen Dit vertelt HiMegord Kozendorp vijfdejaars sociologie studente die hier voor het laatst als werkstuden te staat want zij houdt eerstdaags met de studie op om te gaan pot tenbakken Ze kijken maar Haar collega Margot Pluimen vond de mensen vaak erg passief ze kijken maar wat Gezellig was het wel De meisjes zetten zelf koffie studentes z|jn be roemd om hun koffie vooral bjj stu denten Ook Marijke Gelderman op de Tsjechoslowaakse stand zorgde met haar collega voor de koffie want de Turkse koffie die daar werd gezet door de Tsjechen was wel aardig voor een keer maar niet zo lekker Lisette Caron en Claire van Bil derbeek stonden op een buurstand van de Hongaren Het leuke van hun baantje vonden zij dat ze zo onaf hankelijk voor allerlei dingen moes ten zorgen je wordt voor vol aan gezien Een paar studenten hadden zelfs helemaal alleen de verantwoording voor een stand Een enkele student kreeg zelfs een baantje voor vast aangeboden Niet alleen op de stands stonden studenten zij werkten in algemene dienst en op de laatste dag gingen vijftien studenten voor de persdienst van de Jaarbeurs langs de stands om te vragen naar de resultaten De heer J Kievid in Amsterdam benoemd Met ingang van 1 mei aanvaardt de heer J Kievid hoofd van de af deling perszaken van de Jaarbeurs te Utrecht een publiciteitsfunctie bij Ford Nederland te Amsterdam De heer Kievid die in september 1961 bij de Jaarbeurs in dienst trad als opvolger van de heer A J P Sandfort verkreeg landelijke be kendheid door ztjn journalistiek dag blad en radiowerk uit Zuid Ame-rika waar hij o,a driemaal de rei zen van prins Bernhard versloeg UTRECHT — Geboren Ferdi nand z v J E V der Rijst en G van Steenis Reitdiepstraat 12—I Alexander H W z v N J Deen en M W Sukel Keulsekade 108 Peter S z v L Westerhof en H F van Goudoever v Kleistlaan 11 Vincent A F M z v F Jongerius en A L M v der Have Runstraat 15 Robert z v A Jansen en C H V der Vliet Krommerijnstraat 53 Roelf J z V B Hagoort en H A Trimpe Homeruslaan 26-11 Herman P z V A A Vork en A J M v der Mark Lepelaarstraat 13 Ro bert A z V M C de Bie en T v Beusichem J P Koenstraat 89-bis Jacob z V J V Doleweerd en A Busbroek Hopakker 99 Onno z v L Skowronek en W Schieveen Pionstraat 10 11 Paul z v E En develd en A van Arkel Absteder dük 231 Marinus z v M v Brie nen en A van Vreeswijk Groene straat 9 Johannes M z v C Groenewoud en M T Kurver No lensstraat 47 11 Eric z v G W Hagenaar en M E Blom Baarn Burg Penstraat 31 Gerard J A z V G W J SchrUvers en H J A van Willigenburg Zeist Voorheu - ^ i ] ongeluk Goed werk van G.G en G.D Van een onzer verslaggevers Brandweer en politie waren van morgen zeer te spreken over de broeder van de Utrechtse GG en GD M Florijn Terwijl men bezig was met grote voorziclitigheid de cabine in stukken te snijden van de vrachtwagen cüe op de Utrecht seweg omstreeks 6 uur in botsing was gekomen met een andere trekker met oplegger leidde hij de bekneld geraakte chauffeur G Stronldiorst af Hij ondersteunde hem en tracht te hem zoveel mogelijk op te beu ren Ook later toen de arts H H Huismans van het St Antonius-ziekenhuis op verzoek van de GG en GD plasma-transfusie toedien de bleef hij bij de chauffeur Dit terplaatse toedienen van een transfusie wat zelden voorkomt bij ongelukken kon tot stand ko men doordat een assistent op het dak van de zwaar gehavende ca bine klom en de fles plasma op hield Door deze hulp van artsen — er was namelijk ook een arts van de GG en GD ter plaatse — en broe ders van GG en GD was de toe stand van de chauffeur niet zorg wekkend toen hij tegen half acht naar het St.-Antoniusziekenhuis werd gebracht De brandweer heeft de chauffeur bevrijd door de cabine stukje voor stukje uit elkaar te halen Een an dere mogelijkheid bleek niet mo gelijk Dat het voorzichtig moest gebeuren is duidelijk De ondercommandant van de brandweer de heer J Das was zelf ter plaatse om de reddings werkzaamheden te leiden Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 Motorrijder zwaar gewond bij botsing Op het kruispunt Briljantlaan-Dia - mantweg Smaragdplein in Utrecht is maandag omstreeks 18,15 uur de 21-jarige motorrijder C Spreeuw Jan van Arkelstraat te Utrecht aan gereden door ' n auto bestuurd door de 40 jarige J van D De automo bilist had de motorrijder die op de voorrangsweg reed niet voor la ten gaan Vrij ernstig gewond werd de mo torrijder haar het Militair Hospitaal Oog-in-Al gebracht Hij had een op verschillende plaatsen gebroken kaak gekregen een gespleten lip en diverse bloeduitstortingen aan het gezicht FRIESE AVOND In het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen wordt vrijdag 29 maart een avond gehouden door de Friese verenigingen Fryslan It Heitelan en Redbad Het Friese ge zelschap Tetman de Vries voert op Omke Doeke komt lit ' e boeke Aan vang 20 uur vel 53-bJs Hendrik J z v J N Meijer en Y van Randeraad Boor straat 47 Christopher J z v J H Pursley en M L Lane De Bilt Dr Sanderuslaan 4 Richard z v P Schiffelers en W A den Bode Swam merdamstraat U Richard H J z V L V den Brink en E W C Stomp Oudegracht 35 Marcellinus J T z V L J T Le Due en A G de Bruijn Dickenslaan 12-1 Doro thea E M d V R C I M Dols en C G A T Veeger Rubenslaan 43-III Sidonie A G d v R E Ro gier en B H Steenis J v d Boschstraat 67 bis Suzanne T M d v W A M Driessen en C T Vierbergen Otterstraat 106 Mathil de A d V B H Pleune en R Span Robijnlaan 21 Catharina M C d V A J M Ruble en C J J Dek kers Wiekenburglaan 5-III Jikke A d V R P V den Berg en A M Langmuur Stanleylaan 401 Jannie d v J Verbree en N Prins Lopik Rolafweg 13 Jolanda S H d V H J de Bie en S H Advertentie [ lll £ t yil^i ^^^ catalogus is uit Een telefoontje of briefkaart en U ontvangt hem GRATIS Top-Form Meubel Adviseur OUDEGRACHT 151 NACHTEGAALSTRAAT 2-8 BILTSTRAAT 95 PLOMPETORENGEACHT 13 Begrafenis notaris mr E L J Besier Mr E L J Besier notaris te Utrecht die 17 maart in de ouder dom van 62 jaar is overleden wordt donderdag 21 maart om 12 uur bij gezet in het familiegraf op de eerste algemene begraafplaats Soestber gen te Utrecht Mr Besier was dijkgraaf van het hoogheemraadschap Lekdijk Bene dendams en van den IJsseldam Te vens was hij voorzitter van de S'tichtse waterschapsband Na 18 jaart Bom verwijderd uit achtertuin Na 18 jaar is een raketbom ver wijderd uit de achtertuin van per ceel Stolbergtaan 29 in Utrecht De bom was daar in 1945 terecht geko men Hoewel de genie toen pogingen had aangewend de bom te verwij deren besloot men indertijd de bom maar te laten liggen HU lag op ongeveer 2 % meter diepte en leverde geen gevaar op Nu moest er in de tuin een diep gat worden gegraven om een ketel voor oliestook te plaatsen De hulp verleningsdienst heeft dit feit aange grepen om de bom uit de tuin te verwijderen Hij is naar de opslagplaats voor oorlogstuig in Deelen gebracht Auto verduisterd De Utrechtse rechtbank heeft van morgen de 60-jarige vertegenwoor diger J D uit Loosdrecht veroor deeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar wegens ver duistering van een auto Aanvankelijk was D de verduiste ring van twee auto's ten laste ge legd maar het tweede geval was moeilijk te bewijzen De eerste auto had D aan een Nijmeegse aanne mer overgedaan die er de maande lijkse afbetalingstermijnen voor aan D betaalde Daar D dit geld ech ter voor zichzelf gebruikte en naliet de financieringsmaatschappij te be talen werd hU beschuldigd van ver duistering Er was tegen hem ge - Visser Soerabajastraat 11-bis Ja coba C d V H C Pieneman en J Heiweg Oudwijkerveldstraat 97 Monica R M d v A G A de Goeij en R H Kraaijkamp S Ste vinstraat 1 Anna J A d v H J Wormgoor en J A M Vloeberghs BQlksbeek,straat 8 Francis J d V J M Beke en J J de Graaff V d Boschstraat 2 Maria C Ch d V G T van Kordelaar en M C H Middelweerd Geranium straat 49 Maria T d v H Degenhart en A M van Rantwijk A van Leeu wenbergstraat 18 Gerredina S d V N J Gaasenbeek en G S Sach teleben Croeselaan 303-bis A Griet je H J d V C M Toetene en A C P Gerritsen v der Hoop Vleu tenseweg 7 Jucia J d v J H M Baas en L J M Kissing J Geel straat 24 Johanna E M d v A A H Bredero en J M K Vintges Cath singel 68 Lyda P d v N C Dekker en M E J van Zanten Eek kerstr 63 Petronella C M d - van H Pot en B J J van Reenen Mi - Nu voor rechter in Utrecht Van een onzer verslaggeefsters In de nacht van 8 januari had de Zeistenaar J H de L zich op een voor een inbreker hoogst merkwaar dige wijze gedragen Hij liep toen hij in een huis aan de Waterigeweg te Zeist bezig was juwelen te ste len niet weg toen hij beneden ge rucht hoorde van thuiskomende mensen Ook had hij zich niet ver borgen De L was de trap afge gaan en liep zo als hij vooruit had geweten regelrecht in de armen van de heer des huizes Wat doe je daar had deze ' heer terecht ge vraagd Ik heb juwelen weggehaald Ik wilde even met u praten zei De L Vanmorgen moest hij voor de Utrechtse rechtbank uitleggen hoe hij tot deze dingen was gekomen De L had de eerste maal inge broken eind juni toen hij geld nodig had om de inrichting te verzorgen van een kamer die zijn meisje had betrokken Hij verbrak een deur van een huis aan de Arnhemse Bo venweg en stai er een gouden col lier Toen De L later met een huur auto was geslipt en geld nodig had voor reparatie pleegde hij de in braak aan de Waterigeweg Hij stal er een portemonnee met tien zilve ren guldens ' n gouden horloge een broche en twee ringen Net toen hü de sieraden uit een bUouteriekistje griste kwam de eigenaar thuis De L had de inbraken gepleegd in de proeftijd van een vorige straf waarbij hem twaalf maanden opge legd waren met een voorwaardelijk gedeelte Over De L zijn al verscheidene psychiatrische rapporten uitge - ENKBLE honderden Advertentie IN Z'N " EENDJE " / / eist een gevangenisstraf van tien maanden waarvan twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar nervapl S-IH Josée J E d v D Poe len en C Hofman Bataviastr 14-bis Overleden Jan Bikker geh m A Goes 66 j Noordeloos Bo tersloot 50 Neeltje J van Ipenburg geh m J de Man 47 j Sparstraat 18 Hendrica Peij ongeh 87 j Pa pendorplaan 16 Hermina Veldhui zen ongeh 67 j Zandhofsestraat 1,33 Hendrika Makkink geh m A Cooiman 64 j Waterstraat 79 Ali da I Zegers geh m H A v den Brink 52 j Amsterd,str,weg 957 Cornelia van Schaik geh m D Prijs 61 j Vianen Buitenstad 27 Hendrica J A Willemsen geh m J Th van Rooij 42 j Bremstraat 9,3 Nicolaas H Wouterse geh m P S van den Boogaard 46 j Ba zuinhof 27 Wijnandus van der Eist geh m M F Boonzaaijer 80 j Ju lianalaan 13 Pieter Kraan geh m M A van Es 61 j W Helmichstr 79 Lucas A van Hengstum geh m V Chorijan 65 j Groeneweg 18 An tonius F I Jansen wed v A M V der Voorn 63 j L Elisabethstr 17 Hermann Kieft geh m M Rütschi 54 j J P Koenstraat 12 Charlotte M Roosing ongeh § g jr Agnietenstraat 2 bracht Het advies in een van de rapporten luidde nu weer een p.sy chiatrisch onderzoek in te latpn stellen Verdachte zelf was daar niet zo enthousiast over Zün eerge voel kwam er tegen in opstand dat men zou menen dat hij gestoord was Anderzijds besefte hij dat in dien hij werkelijk gestoord bleek te zün hij behandeld moest worden De officier van justitie mr G W von Meyenfeldt wilde zich bij de be paling van de eis niet laten leiden door de laatste De L opgelegde straf Hij eiste een gevangenisstraf van acht maanden met aftrek waarvan twee maanden voorwaar delijk met een proeftijd van drie jaar en toezicht van het Nederlands genootschap tot reclassering met controle en behandeling door een psychiater als de reclassering dit noodzakelijk zou vinden Amateurwerk De L,'s raadsman wees erop dat deze diefstallen en ook de twee von ge erg dilettantisch waren opgezet en naïef uitgevoerd De raadsman zei toch sterk de indruk te hebben met een correct man te doen te heb ben en met iemand die door omstan digheden bijzonder gehandicapt is Een van die omstandigheden was de nare jeugd van verdachte De raadsman kon het wel eens zijn met de eis van de officier Uitspraak dinsdag 26 maaii Advertentie BREI UW EIGEN MODE MET WOL EN MODELLEN VAN Nachtegaalstraat 72 tel 11281 t.o Peugeot-garage ^ GENÖA ^ DINSDAG VREEBUHG EN CROESELAAN 9-lS uur Jaarbeurs SCHOUWBURG 20 uur Snip en Snap revue „ Harten Troef * GEBOUW VOOR K en W 19.30 uur Familieavond Ver Chr Belangen Leidsevaart Chr zangver De Lof stem en Chr Fanfarekorps Leidse vaart WAALSTRAAT 81 20 UUr Ned Chr Vrouwenbond mevr Smit-Goeman „ Wat doen wij met ons interieur " GEBOUW C.S,B „ Kr Nieuwe Gracht 39 19,45 uur Ned Chr Bond v Over heidspersoneel de heer L v d Wei de „ Een welvaartsvast ambtenaren pensioen " IMMANUELKERK ' t Goylaan 20 uur Ned Chr Vrouwenbond de heer J B Oosterwelder voordracht.GEBOUW VOOR K en W „ 20 uur Utrechtse Kring de heer R Nieuwen huys Breton de Nijs over de schrij ver dr H J Fiederlcy VOLKSUN NIEUWE GRACHT 41 20 u Ie cursusles B Dirkse Moderne com positie in bloemen BB-ACTIVITEITEN 19,30 Uur Oude gracht 290 BB-lokaal cursus EHBO redders pLnoodw 19,30 uur wijkpost G A,C cursus bomver - en - herken ners pl.noodw 19.30 uur Commando post verbindingsoefening pl.noodw 19.30 uur KI Vaalt Meridiaanstraat oefening wijken N en O 19.30 uur Vaalt BB lokaal cursus ploegleideis R,pddingsdienst pl.noodw 19.30 uur Bureau BB L Nieuwstraat 63 cur sus brandweer Bedrijfszelfbesch 19.:)0 uur Bureau BB L Nieuwstraat 63 in lijven en kleden pompbed pl.noodw 20.00 uur Wijkpost M oefening Alg Hulpploeg WOENSDAG HERV WIJKGEBOUW W V Noort plein 15 10.1.5 uur Huisvrouwenvei mevr Rensenbrink causerie ovei handwerken KANAALWEG 60A 11,30 uur Inbedrl.if stelllng hulpwarmtecentrale PEGUS SCHOUWBURG 14 uur Gemeenteli]l n toespraak legde president Kennedy er de nadruk op dat de Verenigde Staten hadden beloofd de zes middenamerikaanse landen te zullen helpen bij het bewaren van hun politieke onafhankelijk heid en het bevorderen van hun economisch welzijn Ondermijnende actie Onze correspondent in Washing ton meldt nog Tot en met woensdag is presi dent Kennedy in San José de hoofdstad vai Costa Rica De Amerikaanse president heeft er de laatste tijd herhaaldelqk op gewezen dat het van groot belang is om de ondermijnende actie tegen te gaan die de communisten van Cuba uit kunnen voeren in La tqns-Amerika De Amerikaanse spionagedienst heeft onlangs be kendgemaakt dat er in 1962 dui zend a vöfiienhonderd man in Cuba getraind zQn in revolutio naire praktijken Die experts in sabotage terreur buT^eroorlog en propaganda zijn nu op Lat^ns Amerika losgelaten Onlangs is er een vliegtuig neer gestort bij Lima in Peru De Cu banen die in dat toestel zaten hadden gedetailleerde plannen bij zich om de arme boeren in noord oost-Brazilië te trainen in guer - rilla actie Wapenen en pamfletten tracht men van Cuba uit in Latijns Amerika verspreid te krijgen en de Cubaanse radio maakt 188 uur per week in het Spaans en Por - Sjarif nog deze maand naar Den Haag De nieuw benoemde Indonesische zaakgelastigde in Den Haag Moh Sjarif zal waarschijnlijk de volgen de week in Nederland aankomen De Indonesische minister van buitenlandse zaken Soebandrio heeft dit maandag aan minister Luns in een telegram meegedeeld Dit telegram is een antwoord op de boodschap die minister Luns zijn collega Soebandrio vorige week zond in verband met het herstel der diplomatieke betrekkingen Marïlou ïk Gekletst Ik heb het hoogstens aan drie mensen verteld belemmeringen in te stellen Vrij wel alle regeringen hebben er be lang bij om als de nood aan de man komt te kunnen uitwijken naar een buurland Het recht van politiek asiel wordt met trots gehandhaafd in de meeste landen en zelfs al zou men bereid zijn officieel het on derlinge verkeer aan controle te onderwerpen dan blijven er in deze landen nog veel gelegenheden over om clandestien over de grens te komen Men is bedreven in het smokkelen van goederen maar ook van mensen en kleine vissers bootjes zijn er bij de vleet Er zal In San José natuurlijk stevige taal gesproken worden van tijd tot tijd Het zou niemand ver bazen indien de president van Guatemala officieel zou voorstel len om onder leiding van de Ver enigde Staten een invasie op Cuba te doen Maar woorden z^jn in Latijns-Amerika zeker nog geen daden Plan Herman Ilmer Drive-in-bioscoop bij Breda De vroegere cinerama-directeur Herman Ilmer uit Rotterdam is van plan aan de nieuwe rijksweg Bre da-Utrecht een drive-in-bloscoop te laten bouwen Als projectiescherm wil hij de blinde wand van een op pilaren geprojecteerd hotel gebrui ken Dit hotel krijgt 36 luxueus in gerichte kamers en een restaurant Het ontwerp is van de Bredase ar chitect ir Margry Rijkswaterstaat had bezwaar ge maakt tegen de drive-in-bioscoop omdat men vreesde dat passerende automobilisten door de filmprojec ten zouden worden afgeleid ROTTERDAM — De Rotterdamse politie heeft naar aanleiding van het incident dat zich eind vorig jaar op de luchthaven ' Rotterdam ' heeft voorgedaan haar excuses aangebo den aan de persfotografen van wie fototoestellen in bewaring wer den genomen Dit incident deed zich voor nadat op de luchthaven een Brits vliegtuig was neergestort In samenwerking met de gemeen te Breda verwacht de heer Ilmer aan dit bezwaar tegemoet te kun nen komen Het waaiervormige hotel is hiertoe in de ontwerpplan nen enigszins gedraaid en de bouw plaats is een eindje verschoven zo dat de bioscoop wat verder van de weg komt te liggen De stichtingskosten worden ge raamd op ruim negen miljoen gul den Voor de financiering heeft de heer Ilmer het bedrijfsleven geïnte resseerd o.a pensioenfondsen een oliemaatschappij en een brouwerij Over de grondaankoop - en pacht wordt nog met de gemeente Breda onderhandeld op De ANVV richt zich vooral Ver Staten en Engeland Propaganda voor ons land op moderne wijze betere vakantiespreiding in ons dichtbevolkte land worden be werkstelligd Advertentie'campagne In de V.S vaert de ANVV in sa menwerking met het bedrijfsleven thans een advertentiecampagne waarvan de kosten een miljoen be dragen Die advertenties hebben o.a de „ wonderful people " van Nederland zijn historische rijkdommen kunst leven gastronomie en zijn vooruit strevendheid tot thema Van dat ene miljoen betaalt de ANW ook een public relations bureau dat met groot succes de Amerikaanse pers van berichten en foto's over ons land voorziet Voorts zal de befaamde „ coast to coast " tv-show „ to-day " van de NBC waarbij 185 tv-stations zijn aangesloten een week lang twee ochtenduren aan Nederland gaan wijden In Engeland gaat de ANVV een onderzoek instellen naar de wen sen van Britse vakantiegangers Advertenties van ons land hebben tot talrijke reacties geleid Ook in West-Duitsland staat een markt onderzoek op het programma Vol - DEN HAAG — De Verenig de Staten en Engeland zijn de landen waarop in de komende jaren de toeristische propa ganda van de Algemene Ne derlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer zich zeer in het bijzonder zal rich ten Het ruimer rijkssubsidie kortgeleden werd het ver meerderd van 11 tot 3 mil joen zal daaraan grotendeels worden besteed Andere voor ons belangrijke landen — West Duitsland en Frankrijk — zullen daarbij echter niet worden verwaarloosd Dit werd maandag tijdens een persconferentie In Den Haag mee gedeeld door enkele woordvoer ders van de ANVV Ons land trekt jaarlijks 625 miljoen gulden aan deviezen uit buitenlands toeristen bezoek In de rangorde van Euro pese vakantielanden komen wiJ echter op de achtste plaats Bij een goede aanpak kan het bedrag van 625 miljoen volgens directeur 1 A Risseeuw binnen enkele jaren wor den verdubbeld De propaganda zal zich niet al leen richten op „ vakantiegangers " maar ook * op congresbezoekers en zakenlieden op het gehele „ meng toerisme " Daardoor kan ook een pareren zijn er in Washirigton I moeilijkheden gerezen bij de be nog slechts accentverschillen Die - sprekingen die daar gevoerd wor zuUen er blijven volgens dr Berg den met de Braziliaanse minister huis omdat het daarbij in hoofd - ^ v^an financiën Francisco Santiago zaak gaat om vraagstukken als de Dantas verhouding tussen overheid enj President Goulart van Brazüiëmaatschappij In het politieke be 1 heeft zijn ambassadeur in Wash stel zal volgens dr Berghuis een ington Roberto Campos opdrachtchristelijk democratische politiek gegeven bij de Amerikaanse rege een blijvend element vormen ' ring opheldering te vragen over • een bewering van het Amerikaanse Prof Oud vroeg zich af of chris departement van buitenlandse za telijke politiek aUeen door een ' ken dat er communisten in de confessionele partij kan worden Braziliaanse regering zijn geïnfil gevoerd Hij was in zijn veroor - i treerd In afwachting van deze stap deling van de confessionele partij ziJn < Je Braziliaans-Amerikaanse minder streng dan prof Vonde besprekingen opgeschort ling Prof Oud wilde de confes - De bewering van het departe - sionele partijen hun bestaans - recht niet ontzeggen maar we ] Washmgton kwam voor m een ge achtte hij ze ongewenst < drukt rapport dat donderdag jl uitgegeven werd door een subcom „ De Bijbel geeft geen antwoord ' missie van het Amerikaanse Huis op praktische politieke vragen " zo ^ van Afgevaardigden over inter meende prof Oud die de huidige Amerikaanse zaken Het rapport scheidslijnen ook zag bij de opvat - ^ roeg de naam van ambassadeur tingen over de verhouding tussen - Lmcoln Gordon maar volgens ment van buitenlandse zaken in staat en matschappij perschef Lincoln White had het De heer Aalberse geloofde dat \ State Departement er de volledige men zich in de politiek niet van verantwoordelijkheid voor op zich zijn diepste levensovertuiging kan genomen losmaken Oppervlakkig beschouwd zou Over de kansen voor een samen werking tussen de christelijke par tijen zei dr Aalberse dat een Ne - men geneigd zijn te oordelen dat Brazilië als vragende partij — Dantas probeert van de Ameri kaanse regering van de Wereld derlandse CDU niet mogelijk is,tbank en zo mogelijk ook van ge omdat rekening moet worden ge - ^ one bankinstellingen een krediet houden met historisch gegroeide i 7 ^." ^^ n half miljard dollar los te verhoudingen Wel moet worden - '^." ISen - er beta aan zou doen gestreefd naar een vorm van sa -;:?* wat minder hcht geraakt te menwerking ' tonen De Brazilianen weten echterheel goed dat Washington doods Dr Berghuis achtte een Neder benauwd is voor een werkelijkelandse CDU nog niet opportuun penetratie van de communisten mHet gaat volgens hem in de eerste ' Brazilië die voor de V.S nog veelplaats om het samenbergen van de ' ernstiger zou zijn dan het huidigetwee christelijke partijen [ communisme op Cuba n T > 1 j-^^-fi ^ ^ F de conclusie van het Ameri - X OUtlC/vC ' dCl'ie ' kaanse ministerie van buitenland - vrijgezellen ' se zaken inzake de communistische i infiltratie in de Brazüaanse rege ring juist is kunnen wij niet na ] [ gaan omdat wij uiteraard niet over Met het oog op de aanstaande Ka - < alle informaties van het State De merverkiezingen heeft een aantal ' partment beschikken Wel weten ongehuwden zich aaneengesloten tot ^- e dat president Goulart die pas de politieke actie vrijgezellen " via een radicale wijziging van de ^ h^r'n J « f itin nnUM ^> ™ h ^ i ' machtsverhoudingcn tussen staats - thans nog © en eigen politaeke partij ' aa „ i _ „ op te richten heeft men het aanbod hoofd en parlement ten gunste vanvan de Nieuw-Democratische Par - de volksvertegenwoordigmg zijntij geaccepteerd enige plaatsen in te functie na het voortijdige aftredennemen op de kandidatenlijsten van van Janio Quadros kon aanvaar deze partij jen als uitgesproken progressief te ' bock stondDe eerste representant van de vrij - „ weten ook dat het exoeri gezellenactie is de heer A E E ' ^^ f ^ e^en ooK aat net expenDulfer uit Den Haag die op de kan-i « ent met de parlementaire demo didatenlijsten van de N.D.P in al - cratie op een daverende mislukkmgIe 18 kieskringen de derde plaats be - is uitgelopen en dat Goulart na dezet laatste stemming nu toch weer ' met de oude presidentiële macht is llCClCrlSlIlCl n66inr > intussen is de economische en deel aan Belgische Zuidpooi expeditie Nederland gaat met viJf of zes 1 man deelnemen aan een Belgische dus ook sociale nood in Brazüiëten top gestegen De muntont waarding in het afgelopen jaarwerd door de officiële GetulioVargas stichting op niet minderdan 53 procent IJerekend maar andere instituten kwamen volgenszes ' The Financial Times tot nóg ho - Zu"idpöolëxpëdiMe " D"e'Nede-riandse ' f %^ P^-^^^^^ages Het befoting^organisatie voor zuiver wetenschap-i tekort voor 1963 wordt geschat op pelük onderzoek zal aan de finan - '?' 5 miljard cruzeiros ongeveer 6 ciering daarvan deelnemen tot een ' miljard gulden dat is meer danbedrag van 600.000 gulden Dit is ' alle staatsinkomsten bijeen Dit ge maandag van officiële zijde in Brus - ' weldige tekort hoopt men door be sel meegedeeld '' zuinigingen de uitgave van staats - _ „ papier en het uitstel van betalin - leidfng sta\A ' ^^" ^ en sterk te verminderen Het te - Men hoopt dat de Amerikaanse l^O'-t^P de betalingsbalans 1962 is vloot zich bereid zal verklaren voor geschat op 335 miljoen dollar het het transport te zorgen Besprekln - ' geen men door buitenlandse lenin gen hierover met Amerikaanse ma - \ gen hoopt te dekken rine-autoritelten zijn nog gaande f \ Tweederde van het aantal leden Um deze buitenlandse leningen van de expeditie zal uit Belgen be - „ ¦ - o u „„_„„ staan Er is een bedrag van 17 te verkrijgen heeft de Braziliaansemiljoen Belgische frank voor de on - \ minister Dantos zich naar Wash derneming uitgetrokken De naam ington begeven Hij heeft het planvan de leider van de expeditie is tot uitbreiding der Amerikaanse ennog niet bekend J Europese kredietverleningen uit - - eengezet en hij heeft volgens de ke?s%^ftï"^a'lidtn*a'ln°d"e'Tu?l-:^--!5^-ter Allgemeine Zeitungpool zullen blijven In Brussel ' President Kennedy gewaarschHwdwordt gehoopt dat de Belgisch-Ne 1 oat Brazilië wanneer het niet ge derlandse expeditie eind 1963 kan 1 holpen wordt zich voor het ver vertrekken ' krijgen van steun tot het commu - in nistische blok zou moeten richten '\ Washington heeft al meer dan ',' een jaar geleden het Bondgenoot Ongeveer 21.000 arbeiders in 44 - schap voor de Vooruitgang eenAustralische havens gaan te mid - soort Marshallhulpplan voor La dernacht voor 24 uur in staking om " tij ns-Amerika op poten gezet Hetkracht bij te zetten aan hun eis tot resultaat is echter tot dusverreverbetering van de arbeidsvoor < meer dan matig geweest Dantaswaarden ' heeft Kennedy ook onomwonden Advertentie gezegd waarom het Bondgenoot ' schap geen succes was geworden De hulpverlening was zo zei hij '' meestal in de zakken van die groe - Gevoelt U zich Pen blijven steken die zich aan de onzeker met Uw - noodzakelijke sociale en economi ' sche ontwikkeling niet veel gele KUNSTGEBIT gen laten liggen j Het lijkt er op het ogenblik opMetbehulpvan dat de Ver Staten en Brazilië el Denfofixkunt kaar wederkerig onder druk zet ten En merkwaardig genoeg han - kauwen Bevestig Uw kunstgebit voor de gehele dag door het ' s morgens eerst even met het speciale Dentofix-poeder te be strooien Dit onschadelijke smaakloze U weer alles teren zij daarbij ieder het commu nistische gevaar zij het in ver schillende versie ' In Washington zal men echterwel zo verstandig zijn in het oog ¦ ¦ ' te houden dat Brazilië als het ver - Sj^'n^t rt^nph^L Won °"±''°=»!-^ -"" belangrijkste en grootste land gedurende de gehete dag een steviq _ m • i i en betrouwbaar houvast U kunt nu van Latijns-Amerika met vergele weer eten wat U wenst U kunt lachen ken kan worden met de dwergsta spreken of hoesten zonder in moei - 1 ¦ ten waarmee Kennedy gisteren op lijkheden te geraken Als U iedere ' presidentieel niveau heeft beraad ochtend wat Dentofix op de gebits - 5i„„_j t _ - Rrayilip ctnnt er noff plaat strooit kunt U verder vergeten I Slaagd In Brazilië staat er nog dat U een kunstgebit draagt Probeert veel meer op het spel Daarom zal U het eens U zult meteen het verschil r Washington er wijs aan doen niet constateren Meer don 40.000 tand artsen in de gehele wereld raden hun pa tiënten aan Dentofix te gebruiken Het is ver krijgbaar in alle opo theken en drogisterijen a f 2,35 per plastic strooiflacon te lichtvaardig over de huidige economische crisis in Brazilië te I oordelen Het is riskant om nu te grote politieke druk uit te oefenen op grond van beweerde commu - nistische sympathieën Ook ten < aanzien van Cuba is het beleid van Washington destijds niet bijzonder DENTOFIX geslaagd geweest Men kent de ge volgen De wereld heeft geen be - hoefte aan een herhaling 
DINSDAG 19 MAART 1963 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD U.N.-OPERATIE ZILVERPAPIER Mevr Penning kreeg lÖ8e invalidenwagen Televisiedebat in de Kamer zelf en een wederzijdse confrontatie met de overige christenheid en met niet-christenen kan plaatsvinden Monseigneur G H de Vet bis schop van Breda en lid van de con - cilie commissie voor het ledenapos tolaat heeft verder nog mededelin gen gedaan over de aard van het werk dat in de commissie waarvan hiJ deel uitmaakt wordt gedaan Hij deelde mee hoe men opdracht had gekregen om het 150 pagina's tel lend schema over het onderwerp ecclesia in te korte De Hollanders komen ook wel eens los Receptie buitenlandse jaarbeurs mensen FIETSERS hebben de weg al ge vonden over het stuk Kardinaal De Jongweg te Utrecht dat van de eirotonde in het traject Blauw kapelseweg — Eijkmanlaan naar Tuindorp-oost loopt Voor het snelverkeer wordt deze weg zo vlug mogelijk opgesteld Maar fietsers u bent in overtreding Voor langzaam verkeer is deze officieel nog afgesloten weg niet bestemd nu niet en straks niet Er komen aparte fietspaden PLATTELANDSVROUWEN De Nederlandse bond van platte landsvrouwen afd Utrecht houdt woensdag 27 maart een pijeenkomst in hotel Smits Aanvang 19.30 uur De heer K Klap uit Maarsseveen behandelt het boek Het heldere uur van Jan Mens I I1IIIIII rHiinnininiiniiiniHiMniiiitiiiiinuiiiiininiiiininniiiiniHiitiiiiiniinnuiiiiiutMiiiiiMiiMHiMiiinMMinuiiriniiMniiiiMiHitnniiniiiiiiiiiiuHHiiiJiinMiiiMiiininin Fiep Westendorp Annie M G Schmidt TANTE PATENT nodigden gingen er op staan en lieten zich zwijgend naar boven rollen Hebt u haar ge zien " vroeg tante Patent fluisterend aan buurman Bezig die vlak voor haar stond Wie bedoelt u " fluisterde buurman Bezig terug „ Zuster Klivia " zei tante Patent ¦ Ze staat DAAR Voor die meneer " Buurman Bezig keek en een schok voer door ziJn hele gestalte 22 „ Dames en heren " sprak wethouder Wipjes plechtig Over enkele ogenblikken is het zover Door een lichte druk op deze knop zal ik de roltrap in beweging stellen Zodra de trap rolt verzoek ik u allen zich naar boven te begeven Hiermede verklaar ik ons warenhuis voor geopend Ik dank u voor uw aandacht " De wethouder drukte op de knop En zacht zoevend begon de roltrap te draalen Alle ge - Van een onzer verslaggevers Mevrouw A Penning'-Jurg 62 jaar Hoogravenseweg 63 te Utrecht heeft de 108ste invalidenviragen gekregen van de U.N.-operatle zilverpapier Het was een vreugdevol moment toen haar maandagavond in tegen woordigheid van de voorzitter van de afdeling Utrecht van de Neder landse invaliden bond de wagen werd aangeboden Mevrouw Penning is al zeven ja ren invalide en daarom is het een uitkomst voor haar dat zij thans van deze wagen gebruik kan maken vooral nu met de lente wat beter weer in aantocht is Haar man en jongste dochter Anna 21 jaar de enige van de kinderen die nog thuis is hielpen haar met de wagen Het echtpaar heeft zes kinderen van wie er drie al zelf getrouwd zijn terwijl het zelf al 30 jaar in de echt verbonden is De bijzonder eenvoudige bediening van de wagen en de keurige uit rusting trokken direct grote belang stelling Het staat wel vast dat ook mevrouw Penning van de invalide wagen een dankbaar gebruik zal maken Advertentie en u » ac«i « ^ pmmitmta»,tMr Ga wmmë Als U zich rillerig voelt in deze griep periode dan moc^É^k Uw hoede zijn Neem direct eenlaMiNKgrieppoeder en U voelt zich sji^dig veel beter Ga er mee door tot t^ch weer helemaal fit voelt MEEnK poeders helpen snel en zijn gemakkelijk in te nemen Als U zich rillerig voelt in deze griep - emlycM llll9bplM%KeVEtH.^W er mee ^" f^^ntiF 7 '' fit voel _ snel en zijn helemaal frt helpen nakkëlTiirin te nemen periode dan moet U op Uw hoede zijn Gouden oorbel met steen en pa reltje chroom herenhorloge met di to band parelketting verpleegsters speld A 32130 broche met steen tjes armband met plaatje bruin groene mohair sjaal bruin lederen portefeuille met inhoud bril en 1 in etui portemoniiee t.n Langelaar postidentiteitskaart t.n A Hommes paar bruine herenglacé's Aan komen lopen rode kater met wit cyperse kater Aan komen vlie gen parkiet Aan asiel jonge her der De afdeling gevonden voorwerpen van het hoofdbureau van politie te Utrecht,Paardenveld 1 is geopend van maandag tot en met vrijdag van 13 tot 16 uur Telefonisch wor den geen inlichtingen verstrekt Verpleegstersdienst Het Groene Kruis Utrecht overdag Boothstraat 16 tel 16381 Avond nacht zaterdag - en zondagdienst voor nood gevallen G.G en G.D telef 16411 toe stel 51 ook voor de Utrechtse vereni ging tot bescherming van zuigelingen Het Oranje-Groene Kruis overdag Weerdslngel OZ telel 14548 Avond - en nacht - en zondagdienst Herv wijkver pleging en Luth Dlakonessenhuls telel 11855 Geref ziekenverpleging zr P H Guyt telef 81366 nog niet aangesloten zr F H Kerst telef 18933 zr H Riet veld telef 30021 zr M Zwarts telef 40875 Het Wit-Gele Kruis gehele week dag en nacht Oudwijk 19 telef 13861 Wijk verpleging Tuindorp zr C Terlingen tel 20645 Wijkverpleging Hoograven zr S è Nijeholt telef 24828 b.g.g 19842 Wijkveroleging Zuüpn * el 42305 In de week van zaterdag 16 maart 13 uur tot 23 maart 13 uur hebben de volgende apotheken zaterdagmiddag zondag - en nachtdienst Bak Hambur gerstr 15 Dell-Ap Amsts.w 373 Pluijmaekers Uijnlaan 90 Van Duin Prof R Beslaan 13 Beljaars Damstr 3 en Van Meerten Pr Hendriklaan 21 KENNISGEVING Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat zij op donderdag 18 april 1963 te 10 uur ten provincie huize Achter St Pieter 20 te Utrecht in openbare vergadering zullen be handelen het beroep van het be stuur van de u.l.o.-school Instituut Coolsma te Driebergen inzake de vergoeding van de beloning van een vakonderwij zer VERHEUGD en tevreden nam me vrouw A Penning-Jurg Boogra venseweg 6S utrecht de invali denwagen m ontvangst dank slj de U N - operatie Zilverpapier Haar man en haar jongste doch ter Anna waren haar behulpzaam bij het ingebruiknemen van deze invalidenwagen de 108ste al sinds deze actie begon Van een onzer verslaggevers DE BIJEENKOMST in de stijl kamers van het Centraal Museum te utrecht in de late maandag middag was — vreemd contrast met de stijlvolle omgeving — een jaarbeurs in het klein Vertegen woordigers van de landenlnzendin gen op de voorjaarsbeurs ont m,oetten toen mensen van Neder landse reisbureaus op een receptie georganiseerd door het utrechtse V.V.V ter afsluiting ivan een be zoek aan de landeninzendingen Voor het eerst nam,elijk waren ook toeristische instellingen zo ruim vertegenwoordigd als nu Wie van ver komt kan veel ver tellen dat bleek ook weer op deze geanimeerde bijeenkomst waar bur gemeester en mevrouw De Ranitz van hun belangstelling blijk gaven en die onder meer werd bijgewoond door de Braziliaanse consul in Am sterdam de heer Mendoza en Tsjechische en Franse ambassade functionarissen Behalve voor het geven van in lichtingen over hun eigen land von den enkele gasten even tijd om en kele van hun impressies van Ne derland en van Utrecht ie vertellen Genieten MEVROUW Anna Gayleckové uit Tsjechoslowakije vindt de mensen in ha ^ land en het onze in vele op zichten gelijk overal wil de mens leven en daarvan genieten In haar land uit zich dat vaak voor het ma ken van muziek Tsjechische instru meten zijn beroemd en volksdan sen Maar in de dansgelegenheden dan sen Tsjechen en Nederlanders ge woon de moderne dansen Mevrouw Gayleckovè had wel even moeite met de Nederlandse koffie in Tsjechoslowakije drinkt men alleen Turkse koffie met wat wij zouden noemen veel koffieprut en weinig water — voor de kenner echter een delicatesse en met reden Haar was verder opgevallen dat de bioscopen nogal duur waren ver geleken met haar land maar ze had Schaftwagen uitgebrand Maandagmiddag is op het Victor Hugoplantsoen te Utrecht een schaf wagen van de gemeentelijke plant soendienst uitgebrand Het gebeurde toen enkele arbeiders in de wagen aan het eten waren En van hen heeft een kleine bu tagaskachel willen aansteken Toen hij dat deed ontstond er een steek vlam te wijten aan lekkage in de butagasfles Door de steekvlam liepen de 32 jarige C Bouwhulzen uit Harme ien en de 32-jarige J van Mourik uit Vleuten brandwonden op res pectievelijk aan handen en gezicht Zij zijn naar het Academisch Zieken huis gebracht om daar verbonden te worden De wagen brandde ge heel uit Meisje aangereden op fietspad Toen de 40-jarige sergeant A de B uit Zeist maandagmiddag op het Vreeburg in Utrecht reed kreeg hij plotseling te maken met de 11-jarige Marianne V Zü sprong namelijk vlak voor zijn bromfiets van haar fiets het daarmee voor de sergeant onmogelijk makend nog tijdig tot stoppen te komen Het meisje liep bü de botsing een gebroken arm op Ztj is naar het Diakonessenhuis gebracht Boete voor innemen van bier bij snelverkeer Van een onzer verslaggeefsters De 37-jarige Utrechtse ambtenaar C V had problemen Om die tij delijk te verdrijven dronk hii acht glazen bier Het rijden ging daarna niet zo best Althans volgens de po litie De ambtenaar zelf vond zich zelf heel goed in staat te rijden Het was ' s morgens vroeg om ongeveer 4 uur dat de Utrechtse politie hem aanhield wegens overtreding van artikel 26 van de wegenverkeerswet Maandagmiddag stond V terecht voor de Utrechtse politierechter mr J F J de Kort Ik was nerveus die dag vertelde verdachte ik had tabletten ingenomen en dat werkte niet best uit met die alcohol De officier van justitie mr F G Wüstenberg eiste een boete van ƒ 150 of 30 dagen en een jaar ont zegging met aftrek van de rijbe voegdheid Omdat het de eerste keer is aldus de officier De politie rechter maakte er ƒ 150 of 30 da gen van en 10 maanden met aftrek een film uitgezocht met verhoogde prijzen Musea MEVROUW Philip van de Hon gaarse stand is al eerder in Utrecht geweest maar kent de stad niet goed Al haar vrije uren brengt zij in Den Haag of Amster dam door in de grote musea Ja wat wil je zegt ze bijna veront schuldigend als je de kans krijgt om de grote meesterwerken te zien Het Centraal Museum vindt zij erg mooi Ondanks haar Hollands klinken de naam is mej Henny Schendel een rasechte Braziliaanse ze komt uit Sao Paulo een der centra van Brazilië Al drie jaar woont ze in ons land in Amsterdam en ze spreekt goed Nederlands In Utrecht was haar het meest opgevallen het contrast tussen de oude binnenstad en de modernere wijken Dat heb je eigenlijk alleen maar hier zo vindt ze Haar eigen land kent veel contrasten maar niet tussen de rassen Brazilië heeft on danks een gemengde bevolking geen rassenprobleem Wij vragen nooit waar kom je vandaan wat geloof je of wat voor een huidskleur heb je zegt mej Schendel Haast IETS anders wat haar was opge vallen hier zitten op ieder uur van de dag mensen in koffiebars en ca fés In Brazilië wordit het kopje kof fie haastig gebruikt — er zijn ook geen stoelen in koffiebars — want iedereen heeft haast Er zijn toch ook mensen die niets doen vraag ik Jazeker maar die hebben geen geld voor iets Je moet het bij ons zeU weten als je niet wilt wer.ken bereik je nooit iets Is het contact tussen Hollan ders — die toch altijd een beet je stijfjes zijn — en de vlotte zui delijke Brazilianen niet moeilijk Het gaat erom dat je je wilt aan passen Dat geldt voor de Neder landse emigranten in mijn land zegt juffrouw Schendel maar dat gold ook toen ik hier naar toe kwam En bovendien voegt zij er lachend aan toe de Hollanders komen ook wel eens los geloof dat maar Advertentie BAMT of fiA^l Koop het dan VERS kant en klaar Afie ingrediënten zijn reeds toegevoegd brie minuten n ie braadpan en he is klaarwSfechtS ƒ 1,25 per groot pak Verkrijgbaar bij slagerijen met verkoop uit gekoelde toonbank tierkenbaar aan de raambiljetten Oók in Uw omgeving is een « ierselijke winkeL VERPAKTE KANT EN KtAAR MAALTIJDEN ym/F/m/F/^^/mA HET VERRE OOSTEN ' GORTMOLEN 27 - DEN HAAG • TEL.'lêfSIZS T)oc\mie.ntatie Qentrumx Ook in interimperiode nieuws over concilie Van een onzer verslaggevers In Utrecht zijn mededelingen ge daan over de werkzaamheden van ' t Documentatie-Centrum Concilie in de interium periode van het rooms katholieke concilie die duurt tot 8 september van dit jaar Dr L Al ting von Geusau was de woordvoer der van het documentatie-centrum dat tijdens de eerste zittingsperiode van het concilie in Rome was inge steld om achtergrond-informatie te geven van wat er op het concilie werd besproken Omdat er in deze interium-periode achter de scher men hard wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de tweede zit tinjgsperiode wil het centrum ook nu functioneren deelde dr Alting von Geusau mee ledere maand zal een voorlich tings-bijeenkomst worden belegd waar een van de bisschoppen of theologen die nauw biJ het concilie zijn betrokken opening van zaken zal doen over onderwerpen het concilie betreffende Het centrum zal voorts wekelijks zogenaamde working papers uitge ven waarin theologische documenta tie als achtergrond van bepaalde kwesties officiële stukken als brie ven van bisschoppen en historisch documentatie-materiaal wordt ge geven Omdat het Documentatie centrum tijdens het concilie het eni ge orgaan was dat achtergrond do-cumentatie verschafte werd ver zocht de papers ook die nog zullen komen in meerdere talen te ver spreiden De Nederlandse kerk - pro vincie aldus dr Alting von Geusau kan zo een bijzondere dienst verle nen aan de hele katholieke kerk De volgende concilie-periode zal ook de doorstroming van ideeën via het centrum weer grote invloed hebben op de gebeurtenissen ter wijl een objectievere kennismaking van de katholieke wereld met zich Proefschrift over epilepsie Aan de rijksuniversiteit te Utrecht promoveerde vanmiddag de heer J H Bruens geboren te Arnhem wo nende te Breda tot doctor in de ge neeskunde op het proefschrift geti teld Over psychotische toestanden bö epilepsie Promotor was prof dr H C Rümke In dit proefschrift wor.icn psycho tische toestanden bij sr^psie be schreven Uit het literatuuroverzicht blijkt dat de belangstelling voor de ze psychosen die in de 19de eeuw in het centrum van het epilepsie onderzoek stonden de laatste de cennia sterk is afgenomen Advertentie Dat de schrijver dit min of meer verwaarloosde gebied bijzondere aandacht heeft gegeven is zeer te waarderen Hü bespreekt achtereenvolgens het beloop dat nu eens chronisch dan weer periodisch is Niet zelden bereikt de patiënt na behandeling een sociale genezing " De symptomatologie wordt uitvoe rig beschreven De rijkdom aan uitingsvormen is opvallend Bijzon dere zorg heeft de schrijver gege van aan het onderzoek naar wat men het centrale punt in de patho genese zou kunnen noemen Hij wijst op verschillende factoren die van invloed ziJn op het ontstaan waar bi hij zowel aandacht geeft aan psychodynamische diepte psycholo-gische factorenj als aan neurolo gisch te omschrijven regulatiestoor nissen Soms blijkt de strijd tussen de per soonlijkheid die de patiënt vroeger was en deze stoornis in de regulatie tot grote innerlijke spanningen aan leiding te geven Onder deze facto ren nemen o.a de insufficiëntie ge voelens ten gevolge van de ziekte een belangrijke plaats in In een hoofdstuk gewijd aan de nosologie geeft de schrijver een groot aantal argumeten die ervoor pleiten de psychotische toestanden biJ epilepsie als een afzonderlijke groep te beschouwen Parkeerthermometei ' Die lelijke brutale roetketel " barstte hij los Die manke sojaboon " SsSst " zei tante Patent Pas toch op buurman Bezig De mensen zullen het horen En gaat u vooral niet slaan want dan treft u altijd iemand anders " Stuk antraciet " siste buurman Bezig nijdig „ Zwart stuk Brussels lof " Hü knarse tandde van ingehouden drift Onderwijl ging de roltrap hoger en hoger Maandag zijn er in verband met de voorjaarsbeurs 8847 auto's naar Utrecht gekomen Vorig jaar moest de politie op de tweede maandag van de voorjaarsbeurs 9040 wagens aan parkeerruimte helpen Vervolg van pagina 1 De omroepen aldus mr Baeten hebben gelqk als zQ zeggen dat bg toewiizihg van zendtijd ten aan zien van alle omroepen oude of nieuwe dezelfde objectieve maat staven b.ehoren te virorden gehan teerd Verwarring De heer Kleijwegt PvdA herin nerde aan de bestaande verwarring waaiin de staatssecretarissen door hun nota's zouden hebben bijgedra gen Hij betwijfelde of de legering slechts het bestaande omroepbestel wilde „ uitbouwen " Intussen hoopte de socialistische spreker dat de bewindslieden reke ning zouden houden met de opvat tingen van de meerderheid der Ka mer Als kenmerken van commer ciële tv zag de heer Kleijwegt 1 Winststreven 2 afhankelijk heid van de inkomsten uit re clame 3 kijkdwang Deze kenmerken zijn niet aanwe zig bij „ reclame in de televisie " Zullen we nu reclame toelaten De heer Kleijwegt was thans geneigd dit te ontkennen tenzij hem de dringen de noodzakelijkheid ervan zal wor den aangetoond Maar misschien zou den ook dan nog enige leden van de PvdA „ neen " blijven zeggen Vrachtwagen in sloot Een vrachtwagen geladen met 6 ton zand en bestuurd door de 21 jarige A H P de Jong uit Neder horst den Berg is maandag van de Oostbroekselaan geraakt en in een sloot terecht gekomen De chauffeur liep geen letsel op ziJn wagen werd echter zwaar be schadigd De heer De Jong had plotseling naar links moeten zwenken omdat twee onbekend gebleven fietsers eveneens naar links kwamen De vrachtwagen kwam daardoor in de zachte berm terecht en gleed weg de sloot in pe beide fietsers zijn doorgereden Toen de vrachtauto weggleed ver nielde hij een lichtmast en 2 bo men Bromfietser krijgt geen voorrang De 17-jarige bromfietser F K is maandag op het kruispunt Amster - damsestraatweg Ondiep te Utrecht aaTigereden door een auto bestuurd door de 40-jarige M B De eerste kreeg een gebroken enkel en is op genomen in het Academisch Zieken huis De automobilist had bij het rechts afslaan de bromfietser geen voor rang verleend Buitenschilderwerk aanbesteed De gemeentelijke bouw - en wo ningdienst van Utrecht heeft aan besteed het verrichten van buiten schilderwerk aan 151 eengezinshuizen en 3 winkel woningen van complex Ondiep III Zeven inschrijvingen hoogste Van Arkens en Van Ree te Amsterdam met ƒ 27.720 laagste E A Timmer mans te Amersfoort met ƒ 13.795 171 eengezinshuizen 8 beneden bovenwoningen en 2 winkelwonin gen van complex Ondiep IV Acht inschrijvingen hoogste Van Arkens en Van Ree met ƒ 34.281 laagste Timmermans met ƒ 16.095 93 eengezinshuizen en 30 bene - den bovenwoningen van complex Ondiep VI Acht inschrijvingen Hoogste Van Arkens en v Ree met ƒ 24.026 laagste Timmermans met ƒ 11.395 58 beneden-bovenwoningen 45 een gezinshuizen en 2 winkelwoningen van complex Ondiep V Acht in schrijvingen Hoogste Van Arkens en Van Ree met ƒ 22.081 laagste Timmermans met ƒ 10.665 Betonwegendag In samenwerking met de studie groep betonwegen houdt de Beton vereniging donderdag 21 maart de tweede Nederlandse betonwegendag in Esplanade te Utrecht aanvang 10.30 uur Ir L A L Hamers en ir J W M de Wijs spreken over de betonwegen van de provincie Noord Brabant ' s Middags om 14.30 uur geeft ir R A Brzesowsky enige be schouwingen over de startbanen van cementbeton op de luchthaven Schiphol Om 16.20 uur wordt de film vertoond machines voor be tonwegenbouw BIJZONDERE DIENST IN GEREF BETHELKERK In de gereformeerde Bethelkerk Burgemeester Norbruislaan 1 Utrecht wordt zondag 24 maart te 17 uur een bijzondere dienst gehou den voor belangstellenden Mede werking verlenen de organist van de Bethelkerk de heer J Telder de muziekvereniging Maranatha onder leiding van de dirigent de heer J Rietveld Ds G Meynen gerefor meerd predikant te Utrecht west spreekt over Wat moet ik doen met Jezus Van 16.45 tot 17 uur is er samen zang onder leiding van Maranatha Tijdens de rede van de heer Kleij wegt kwam ook minister Cals O K en W naast de staatssecretarissen Scholten en Gijzeis achter de rege ringstafel zitten De heer Kleijwegt wees commer ciële tv af omdat deze niet dienst baar zou zijn aan de culturele ont wikkeling die gericht is op heel an dere doeleinden terwijl slechts in schijn bescherming mogelijk zal zijn tegen de invloed van reclame-men sen op de programma's De heer Kleijwegt was weinig onder de indruk van de bundeUng van een aantal gegadigden voor een zendconcessie op het tweede net De ervaringen in Engeland met commerciële televisie had den ons tot lering kunnen strekken aldus de heer Kelijwegt De staatssecretarissen zijn in be ginsel geporteerd voor het Engel se systeem waarover in Engeland het verpletterende rapport Pilking-ton is verschenen De commercdële drift van de betrokken program - ma maatschappij is niet te verzoe nen met de wens naar goede pro gramma's Betwist De heer Kleijwegt betwistte de conclusie van de staatssecretaris sen dat de meerderheid van het publiek voor commerciële televisie zou zijn Hij noemde dat een on juiste suggestie Het huidige peil van de tv-uitzendingen noemde de heer Kleijwegt redelijk Hij nam het bestaande omroep bestel in bescherming tegen de soms „ onmatige verguizing " Het is een geheel eigen omroepbestel niet zonder bezwaren maar ook zonder invloed van de staat of economische machthebbers Da heer Kleijwegt noemde een wette lijke regeling voor een „ open be stel " gewenst met ruimte voor re presentatieve nieuwe gegadigden Als positieve bijdrage voor een tweede televisienet zag hü de op richting van een nieuwe organisa tie een lichaam van speciale sa menstelling bestaande uit verte genwoordigers van bepaalde krin gen en de overheid De vergadering duurt voort Amersfoorter reed slingerend in auto Van een onzer verslaggeefsters Overeenkomstig de eis veroordeel de de Utrechtse politierechter mr J F J de Kort de 50-jarige H II B directeur van een gemeentelijke instelling in Amersfoort tot 14 da gen voorwaardelijke gevangenis straf proeftijd 2 jaar een boei e van ƒ 500 of 3 maanden en 6 maan den ontzegging van de rijbevoegd heid B zou onder invloed slingerend hebben gereden in een auto Hij om kende dit Verdachte vertelde slin gerend te hebben gereden om rif rtjdbaarheid van de weg te con troleren B had drie borrels gedron ken Ik ben gewend wat te drinken verklaarde hij AU*B*-forum Na de verspreiding van het boek je Waarom de bijbel door 1800 vrn willigers houdt het comité Actie Bijbel Utrecht een bijbelforum op donderdag 21 maart Aanvang 1:0 uur in het Gebouw voor Kunsten er Wetenschappen Voorzitter van het forum is dr T J Buskes leden zijn pater S Jels ma ds C F Brüsewitz een roonis katholieke huisvrouw een gerefor meerde huisvrouw en mr F B Keu len Schriftelijke vragen indienen hI ->' Nieuwe Gracht 94 en op de avorii zelf het begin van de bijeenkomst SPOOR - EN TRAMWEGEN De Nederlandse vereniging viui belangstellenden in het spoor - en tramwezen afdeling Utrecht houdt woensdag 27 maart een bijeenkomst in hotel Noord-Brabant Aanvang 20 uur Er zullen dia's worden ver toond over spoor - en tramwegen in Spanje GRONINGER KUSTVAART Het koninklijke zeemanscolle.e De Groninger Eendracht houdt dins dag 26 maart een bijeenkomst iii het N.V Huis te Utrecht Aanvang 19.30 uur Kapitein J Ti 3 Postma spreekt over de Gro ninger kustvaart Er wordt ook een film vertoond ' Il^'rarsiiair Éleis «^ AMSTERDAM Aan de vrije universiteit te Am sterdam zijn geslaagd voor de exa mens doctoraal psychologie de heer H M van Striem Delft kand psychologie de heer J C Loo.=i Arnhem en mej A M A Lang man Amsterdam LEIDEN Aan de rijksuniversiteit te Leiilen zijn geslaagd voor de examens doc toraal biologie de heren W J J O de Wilde Leiden cum laude en G Calavazi Leiden cum laude doctoraal natuurkunde de heer R Meijlwijk Leiden doctoraal wis - Gepromoveerd tot doctor in de wis - en natuurkunde op proefschnit getiteld „ Fotograf iscTie coloritne grafie voor kwantitatief histoclie grafie voor kwaktitatief histoclie misch onderzoek mej E M den Tonkelaar geb te Voorburg en thans wonend te Leiden Promotor was prof dr H Veldstra Eveneens gepromoveerd tot doctor in de wis en natuurkunde de heer M G Oos terom geb te Moordrecht en thans wonende te Waddinxveen De ti tel van het proefschrift luidde „ The ultramafites and layered gab brosequenses " In the granulite ni cies rocks on stjernoey Flnnmarx Norway Promotor was prof dr L den Tex • UTRECl 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 19 MAART 198S 5 Geen schrijvers op hoekenhal Bij uitgevers begrip voor de schrijvers Boekenweek Advertentie 11 liil llilll Succes voor Orthels zesde symfonie Dn W * van der Eist te Utrecht overleden Heden ter Advertentie verkouden •••• verkou ••• ve AKKERTJES U^Ui4 c^^^cJkU helpen sneller en beter dan ooit Betekenis en chronologie in de roman-kunst RITA EN HAAR FAMILIE A/'S ^ I I Leuk idee hoor Rita om voor Je onderw^zer en zQn bruid een ere haag te malten Maar moesten dat nou beslist lineaaltjes zijn van 30 maart tot 6 abrïl Van onze correspondent AMSTERDAM — ' Het is jammer dat nu de boekenweek en het boe kenbal zyn verheven tot internatio nale manifestaties de schrgvers verstek zullen laten gaan Maar w\j hebben begrepen dat zg niet an ders kunnen en ziij hebben begrepen dat vrij gewoon moeten doorgaan ' Dit zei de voorzitter van de com missie voor de collectieve propagan da van het Nederlandse boek Geert Lubberhuizen maandag in Amster dam waar hU een toelichting gaf op hel programma rond de 28ste boekenweek die van SO maart tot en met 6 april wordt gehouden Het boekenbal is in de loop der naren uitgefrroei'i tot een evenovnent Het was eigenlijk de enige dag in liet jaar dat de schrlivers in de openbaarheid traden Onze commis sie beschouwt het als een compli ment dat zij dit jaar deze gala avond en de boekenweek hebben uitgekozen voor hun boycot ' zo ging de heer Lubberhuizen voort ' De schrijvers zlJn op deze wijze in de publiciteit gekomen Het is ook voor ons als uitgevers belangrlik dat de schrijver zljn vak naar behoren zal kunnen uitoefenen De hele situatie rond het schrijversprotest zit vol misverstanden In deze tijd waarin de sociale zekerheid voor iedereen is gewaarborgd wordt het tlJd dat er ook eens aan de schrijvers wordt gedacht ' De heer Lubberhuizen wees op een recent onderzoek dat had uit gewezen dat 100 Nederlandse schrij vers tezamen gemiddeld ƒ 3000 per jaar verdienen en hii vergeleek de ze cijfers met een enquête die in 1952 onder 10.000 Ameirikaansp schrijvers werd gehouden die even eens een gemiddeld inkomen van dat getal 3000 aanwees maar dan in dollars Ei'ro*^n m het hoek De boekenweek heeft ditmaal als motto ' Europa en het boek ' waarmee de aandacht wordt geves tigd op de grote rol die het boek heeft gespeeld in de ontwikkeling van de Europese samenleving Ook in andere landen zal in dezelfde pe rioae ondei dit motto een boeken week worden gehouden De boekenweekaffiche die is ont worpen door Jan Bons wordt in België Engeland Duitsland Frank rijk Oostenrijk Zwitserland en Ne derland in dezelfde uitvoering ge bruikt De boekenweek wordt vrijdag avond 29 maart in het Amsterdamse Concertgebouw geopend met een voorstelling door het Piraikon thea-ter uit Athene Opgevoerd worden Dodenoffer en Eumenieden van Aeschylus Na afloop heeft het boe kenbal plaats Een van de attrac ties tijdens het bal zullen de voor stellingen van oude films zijn die het Nederlands filmmuseum in de kleine zaal geeft De voorstelling van het Piraifcon theater wordt herhaald in Maastricht 30 maart Den Haag < 31 maart Nijmegen 1 april en Rotterdam 2 april Het boekenweekgeschenk heet ' Europa in een boek ' en is geschre ve - door prof J Presser Het wordt cadeau gegeven aan iedereen die in de boekenweek voor ' ƒ 5 - of meer boeken besteed De oplage van het geschenk is weer hoger dan die van verleden jaar namelijk 225.000 in plaats van 200.000 In een oplage van 50.000 exempla rei verschijnt onder de titel ' Muze in Europa ' een bundel Nederlandse gedichten,samengesteld door prof dr Garmt Stuiveling Tivee periodieken De traditionele boekengids beeft plaatsgemaakt voor twee periodie ken waarvan het ene Goed Ge boekt is bedoeld voor vaste klan ten van de boekhandel Voor huls Advertentie Rus schildert portret van Gina Ilja Glazoenov een kunstschilder uit de Sovjet-tJnie is naar Italië ge reisd met een opdracht die elke kapitalist hem za benqden het scliilderen van een levensgroot por tret van Gina Lollobrigida Glazoenov ontmoette de Italiaan se filmschoonheid twee jaar gele den voor het eerst in Moskou toen zij daar een filmfestival bijwoonde ' Ik maakte een vluchtige schets van Gina en zij vond hem mooi Wij raakten bevriend en schrevep el kaar Tenslotte nodigde zij me uit naar Italië te komen om een por Iret van haar te schilderen ' Hlj is twee weken geleden uit Mos kou te Rome aangekomen en is voornemens nog een maand in de Italiaanse hoofdstad te binven aan huis verspreiding is een twee de periodiek vervaardigd dat boe ken in huis ' heet Het oorspronkelijk Nederlands werk is in de totale produktié nog het grootste aandeel maar dit aan deel loopt terug Het sterkst is dit btj de romans en novellen het ge val waar door de opmars van het pocketboek de vertalingen het oor spronkelijk werk al hebben verdron gen In 1950 namen in deze sector de oorspronkelijke Nederlandse wer ken en de vertalingen elk een per centage van 49 in In 1962 bestond 61 procent uit vertalingen en was slechts 38 procent oorspronkelijk Ne derlands werk Van alle in 1962 uit gegeven titels 9674 vormen de oor spronkelijk Nederlandse romans en novellen slechts 5,5 procent Van alle in 1962 uitgegeven ro rr.ano en novellen was 69 procent een nieuwe uitgave en 31 procent een herdruk Onder deze herdruk vallen ook derde vierde en hogere drukken hetgeen betekent dat onge veer 80 procent van alle verschenen rjraans en novellen het nimmer tot een herdruk brengt en het is bekend dat pas wanneer het boek herdruk ke beleeft het voor de auteur fi nancieel aantrekkelijk gaat worden Opciracht van het USO Frits Knol dirigeerde gisteravond op het TJSO-concert in Tivoli te Utrecht de eerste uitvoering van de Zesde Symfonie van Leon Orthel Dit werk werd geschreven in op dracht van het USO en derhalve verkeerde de uitverkochte zaal in zekere spanning wat uit de com positie van deze hedendaagse com ponist zon komen Leon Orthel is geen experimen talist dat is hij nimmer geweest want zijn muzikale instelling ken merkte zich altijd door eerst de nieuwe mogelijkheden te door gronden alvorens deze in toepas sing te brengen Deze verzekerde overweging gold ook voor deze symfonie waarin Orthel zich aller minst als een conservatieve toon dichter doet kennen maar juist op datgene weet aan te sluiten wat door de vorige generatie van com ponist als houdbare muziek uit hun pen is gevloeid Primair trof ons de hechte bouw van zijn symfonie en daarbij de grote vakkennis van instnunenta tie Hoezeer hij zich ook in expan sies kan uitdrukken hij zal nim mer de gehoorgevoeligheden van de toehoorders storen zelfs niet In het scherp geaccentueerde rondo thema van het eerste deel dat zich terdege doet gelden in de concep tie van menigmaal opvallende te genstellingen Orthels nluziek heeft dikwijls iets dat getormenteerd aandoet en dat viel ook in deze symfonie op te merken na het eerste deel wordt dit ondermeer voortgezet in het Scherzo zij het dan dat hij zich hier meer van de speels-musische kant doet kennen Bijzonder mooi was het trio in dit deel bijna lyrisch van allure Het gevoeligst was het daarop volgende Lento waaraan Orthel de rubatotoets had toegevoegd Bijna in Mahleriaanse sfeer laat hij het eerste thema horen en buigt daarna om naar Slavische gesteldheid ex pressief in het melodische Orthel moet zelf wel bijzonder door deze melodische golvingen getroffen zijn geweest want hij vervalt soms in een langademigheid welke hem in zijn vroegere werken vreemd is Zeer geslaagd is het afsluitende deel met de variaties menigmaal humoristisch van ornamentiek voorzien vooral ook in de wellui dende instrumentatie Men schonk de componist een opmerkelijk langdurige bijval hij moest dan ook geruime tijd op het podium blijven toeven om dit ap plaus in ontvangst te nemen Het verdere deel van het con cert was voornamelijk aan solis tische werken gewijd Zo speelde de solo cellist van het USO Hans Gyors met veel muzikaal inzicht het eerste violoncelconcert van Saint-Saëns juist zo gevoelig van toon als deze charmante compositie Walter Howard overleden 83 S In zgn woning In Weenum ge meente Apeldoorn is dit weekein de op 83-jarige leeftgd overleden de muziekpedagoog Walter Howard De heer Howard is in liCipzIg ge boren en woonde sedert 1940 in Apel doorn De heer Howard heeft vooral be kendheid verworven als onderzoeker naar de geschiedenis van de wer ken van Clementi Hij maakte allereerst een reis door Oost Azië en China In Berlijn gaf hij colleges en stichtte hij een cultureel centrum d ^ sterk de aan dacht trok door zijn revolutionaire muziekpedagogische opvattingen die o.m werden vastgelegd in een serie kleine geschriften Auf dem Wege zur Musik en Lehre vom Ler nen De heer Howard kwam in 1963 na de politieke veranderingen in Duits land via Zwitserland naar Neder land In samenwerking met Irmgard Auras breidde hij zijn werkje Har monielehre des Künstlers uit met een verzameling van ongeveer 200 stellingen tabellen en muziekvoor beelden Het werk zag in 1950 het licht verlangt Het is door Gyors als een echt musiceerstuk geïnterpreteerd kennelijk tot genoegen van de diri gent Frits Knol die hem met over tuiging terzijde stond Frits Knol ad deze avond een zeer zware taak want niet alleen dat hij een toegewijde vertolking van Orthels symfonie gaf hij se cundeerde Gyors in zijn cellosolo spel uiterst behoedzaam en zo ook de tweede solist van de avond de Cubaanse pianist Jorge Bolet die als vertolker van het eerste piano concert van Liszt alle pathetische virtuositeit terzijde stelde en deze compositie aan een fris-muzikale visie onderwierp Dat hij daarin slaagde dankt hij stellig aan zijn prachtige toucher en blijvend opge wekte toon in de vertolking Het programma van dit concert besloot met de eerste suite van Bizets ' Carmen ' met deze vier fik se stukken was de avond wat lang van stof geworden doch gul van applaus huldigde het publiek de dirigent solisten en orkest van harte G van R Franse lezing door Claude Simon ItIaDAME Bovary c'est mol Dit aniwooid dat Flaubert zou heb ben gegeven aan nieuwsgierige vor sers naar de heldin van zijn gelijk namige roman illustreert even kolt als klaar hoe innig de verbeelding vah een lomanschrijver met zijn eigen personlijkheid verweven is en onverbrekelijk verbonden met de heiinneiingen en de ervaringen die in zijn binnenste leven Voor een hedendaags schrijver klinkt dat zeer natuurlijk Niet alzo een eeuw gele den voor de lijdgenoten van Flau bert deze voorloper van de moderne romanciers Aldus de Franse auteur Claude Si mon die gisteravond voor de samen werkende afdelingen Als ' signification ' ' betekenis ' duid de spr aan alles wat in de roman als ' bedoeling ' van de schrijver aan het licht treedt De bedoeling bijv om de lezer hetzij te stichten hetzij een wijze zedeles voor te houden hem nuttige kennis bij te brengen etc etc Deze utilitaire roman-genres beho ren tot een periode die nu voorbij is een periode waarin de schrijvers hun lezers bij voorkeur als gidsen zochten té dienen Wat Flaubert betreft wiens ' Mada me Bovary ' in 1857 verscheen hij bekende dat ' het verhaal ' voor hem maar ' n bijkomstige betekenis had dat hij de kleur als hoofdzaak beschouwde Een merkwaardige uitspraak van zekere Monsieur de Narpois citeerde spr in verband met de herinnerin gen van Marcel Proust merkwaardig vooral omdat het betoog van deze conservatief hem in één schuitje brengt met de progressieve Sartre Want evengoed als de klassieke moralisten etc voor wie het verhaal ' n middel was om bij de lezer een bepaald doel te bereiken gaan de moderne materialistische en atheïs tisch-filosofische romanciers van een bepaald aprioristisch standpunt uit Natuurlijk heeft iedere auteur ' wat te zeggen ' maar een roman met een ' nuttige strekkmg ' past niet in het huidige tijdsbeeld Dat geldt ook met betrekking tqt de volgorde der gebeurtenissen iets waar vroegere schrijvers als alwe tende goden mee manipuleerden Om nog niet eens te spreken van de be schrijvingen in de romans van de oude stempel iets waar de twintig ste-eeuwse lezer zich afkerig van betoont Immers van ' het releveren van groene bladeren ' heeft men nu wel genoeg En trouwens Renoir durfde het al aan lovers blau'W te schilde - » Ür'=°'üü jp'^iHÏilIf ' ¦ iji!sP»|pl | elke woenscJag ^ ongensmarkt PULLOVE-RS iFui Royale modellen van zuiver wol In de nieuwste modekleuren speciaal verlaagde J M prijs leeftijd 3 jaar mst kleine stijging per maat b.v 9 jaar 9 '^ ISS3SL TV-dinsdag 7.30 VPRO Derde documen taire over de koopvaardij 8.00 NTS-journaal 8.20 Kamerdebat over reclame-tv 8.35 Ballet De valkuil van Job Sanders en Grand pas Es pagnol van Benjamin Har karvey 9.15 De oude draaidoos Por tret van Louis Jouvet 10.00 Ziek zljn — beter worden dokter Van Swol 10.35 NTS-journaal 10.40 Kamerdebat II TV-woensdag 5.00 VARA Mik-Mak deel 11 5.35 NTS jeugdjoumaal Hendrik Drost overleden De uit Nederland afkomstige zan ger Hendrik Drost is zondag op 71 jarige leeftijd in Neurenberg over leden De tenor Hendrik Drost was van 1928 tot 1956 verbonden aan de Stadtischen Buehnen Neurenberg Fuerth Hij boekte grote successen in de vertolking van rollen in wer ken van Verdi en Wagner Ht be gon zijn carrière in 1920 bij de Am sterdamse opera ren of er een andere kleur aan te geven De volgorde van ' t ' alles achter elkaar ' hebben de hedendaagse ro manciers opgegeven De schrijver die romankern en romanvorm tot een geheel samen smelt vermijde het objectiveren en volge de eigen herinnering inclusief de lacunes ' laarin in zijn chronolo gie Zijn waarneming dient affectief d.i van gevoel geladen te zijn en wanneer het vèrafgelegene hem dui delijker heugt dan sommige nabije zaken volge hij gerust de antiper spectivische trant der ' Chinezen De romankunst berust in laatste instantie op het ego van de schrij ver en kan evenmin ' sociaal ' zijn als het zg ' socialistisch realisme ' in de Sovjet Unie revolutionair kan heten ook al kiest men daar revo lutionaire onderwerpen traktoren partij-congressen e.d tot thema de manier waarop dit gebeurt is zuiver traditionalistisch Kunst met bedoe ling ' Geen wijsheden van buiten-af geen vlucht in het goedkope ontspannings genre maar een verantwoorde schep ping van het eigene uit zonder bij betekenis of gekunstelde volgorde dat is de taak van de hedendaagse eerlijke roman kunstenaar Leidde drs R G van Nieuwkuyk de spreker in pasteur J H Hoff mann vertolkt " de dank der aanwe zigen Waldy Vastrick met grafisch werk bij Prometheus ' El EN veelszins aantrekkelijke keuze uit het oeuvre van de graficus Waldy Vastrick prijkt dezei dagen aan de wanden van de socië teit dër Utrechtse Studenten Vereni ging Prometheus Voor Claienburg 7 bis waar deze exposant een aantal drukken volgens verschillende pro cédés en voorts enige eisen te zien geeft Ca bevinden zich op deze expo sitie de beide grote gekleurde mono-drukken Mythe I en II waar van in een interview met de maker reeds vrij uitvoerig melding is ge maakt U.N van dinsdag 12 maart ¦ Van de ' eenkleurige ' monodrukken in zwart grijs blauw of rood weergevend min of meer ' abstracte ' landschappen die soms heel even aan de trant van ' n Hercules Seghers herinneren vindt men hier eveneens verscheidene voorbeelden ' Paysages d'ame ' die soms haast lunair aan doen met rotsen die gevormd lijken uit brokken gestolde lava aan maan kraters ontvloeid Iets van een oostaziatische verfij ning kenmerkt de mild-getinte schablone-drukken die hij hier in zond De gespoten kleuren sorte ren er pastel-achtige effecten en ver lenen samen met de ritmisch-vloeien de sierlijk speelse vormen aan deze composities een bekoring die zowel feestelijke als verdroomde stemmin gen oproept Dit geldt voor zijn ' Vierde schep pingsdag ' het ontstaan van de vogels en de vissen waarvan een onmis kenbaar poëtische werking uitgaat insgelijks kan dit worden gezegd met betrekking tot zijn gracieus-zwierige ' Haantjes ' tot een fantask visioen als ' Paarden in de stad ' tot een wil - dernis droom als ' Neushoorns ' en tot zijn fijnzirmig verstilde verbeelding in zwart grijs en wit getiteld ' Naaldwoud ' Een gevoelig gedaan grijs land schapje ets aquatint en drie kleine geëtste landschapjes completeren deze kleine maar volop attractieve tentoonstelling die nog drie avonden heden morgen en vrijdag van 21.00 tot 23.00 uur te bezichtigen zal zijn J J aarde besteld De in Utrecht wonende kenner van klokken campanoloog dr W van der Eist is vrijdag op 80-jarige leeJ tijd overleden Hel stoffelijk over schot is vandaag in stilte ter aaide besteld Dr Van der Eist is geboren in Groningen een deel van zijn h.b.s tijd en zijn studiejaren bracht hij door in Utrecht In 1917 promoveerde hij op het proefschrift Quantitatieve bepaling van absorbtie in het ultra violet Hoewel hij het grootste deel van zijn leven werkzaam is geweest bij het middelbaar onderwijs ging zijn belangstelling eigenlijk het meest uit naar de muziek Zelf enthousiast pianist en cellist geregeld beoefe naar van kamermuziek stelde hij zich voor de theorie der muziek onder leiding van de componist Johan Wagenaar Via de natuurlkunde kwam dr Van der Eist in aanraking met de akoestiek van de klokken en zo werd zijn belangstelling voor carillons ge wekt Van 1925 tot 1936 was hij lid van de klokkensectie van de Neder landse Klokken en Orgelraad In 1938 inventariseerde hij voor Monu mentenzorg alle Nederlandse luid klokken en klokkespelen Door zijn activiteit werden vele oude waarde volle klokken voor confiscatie door de bezettter behoed Na de oorlog had hij als secretaris van de rijks commissie voor klokken en klokke spelen een groot aandeel in het ge ven van adviezen waar het betrof het wederom opstellen van gespaar de beiaarden en het gieten en plaat sen van nieuwe Hierbij streefde hij naar verbetering der installaties en ijverde hij voOi uniforme maten bij de inrichting van klaviatuur enz In de na-oorlogse jaren werd hem tevens gevraagd het voorzitterschap van de Nederlandse Klokkenspelver eniging op zich te nemen Hij was in deze functie zeer actief en bevorder de beiaarddagen wedstrijden voor spelers en componisten Elf jaar geleden beleefde Utrecht het historisch feit dat hem door een rijdende bebaard voor zijn huis in de Julianalaan een aubade werd ge bracht Op 1 september 1952 werd dank zij zijn initiatief door de Ne derlandse Klokkespelvereniging het eerste beiaarddiploma in Nederland uitgereikt Dit initiatief werd kort daarna door het Rijk gevolgd thans kan men beiaarddiploma's met rijks erkenning behalen O NDANKS het feit dat de VPRO ook vanavond de grote beurt had heeft ze de filmavond van gisteren benut voor enig ' eigen werk ' en zich niet vergenoegd met buitenlands vulmateriaal Netty Rosenfeld en Ben Klokman stelden een kort programma van eer kwartier samen waarin een kwart eeuw televisie waardig werd herdacht Erik de Vries erkend nestor van alles wat met Nederlandse televisie te maken heeft toonde ons plaatjes uit maart 1938 met een zeer prille Wim Kan en Corrie Vonk Uit datzelfde jaar werd een foto getoond van het jaarbeurs gebouw in Belgrado door Erik de Vries ten onrechte voor Zagreb aangezien waar Philips de tele visie introduceerde Bep Schaefer de eerste tv-omroepster vatte vervolgens de draad vaii 15 jaar geleden nog eens op maart 1948 toen Philips serieus met experi mentele tv startte en vervolgens kregen we een aantal foto's te zien van grote tv-gebeurtenissen Hoofdschotel van dit al te korte programmaatje vormde een interessant gesprek met tv-statisticus drs M Brouwer die niet te zwaarwichtig alle zware problemen aan tv verbonden jeugd criminaliteit levensiJatronen etc uit de doeken deed Helaas werd de kans gemast er een waarlijk herdenkings programma van te maken een soort ' oude draaidoos van de televisie ' met brokjes telerecording uit die eerste jaren die toch nog wel te vinden moeten zijn 25 respectievelijk 15 jaar tv in Nederland waren een avondvullend herdenkingsprogramma waard geweest met die genoemde oude telerecordings vergeten medewerkers die terugblikten enz enz V OORDAT de uitstekende film ' De nacht der vrijgezellen ' van start ging brachten we met Helen van Zijl een atelierbezoek aan Wessel Couzijn zonder twijfel een van oiize belangrijkste zo niet de belangrijkste beeldhouwer van het ogenblik Het werd een van de boeiendste uitzendingen in deze serie Met zijn lichtelijk Amerikaans accent hij woonde gedurende de oorlog in Amerika en is met de begaafde Amerikaanse grafica Pearl Perlmutter getrouwd wist Couzijn ons op intelligente wijze in te wijden In zijn beeldhouwkunst Beïnvloed door Pevsner Moore en Lipchitz zei hij toch vooral veel van Rembrandt te hebben ge leerd Zoals deze het licht aan zijn schilderijen hechtte zo tracht ook Couzijn het licht aan zijn beelden vast te maken Geen loze kreten zoals hij bewees want met uitsparingen en uitstulpingen bereikte hij diepe schaduwwerkingen tegenover gedeelten die sterk het licht weerkaatsten Van de getoonde en besproken recente werken miste ik zijn gigantische opdracht voor Unilever Helen van Zijl toonde zich een goede rondleidster die de kunstenaar zelf het meest aan het woord liet en er langs een zoet lijntje voor zorgde dat hij ook steeds aan het woord bleef Jacques Brei in Nederland De beiaardschool te Amersfoort waaraan de heer Van der Eist zijn uitgebreide bibliotheek op campano logisch gebied heeft geschonken kan zich meten met de beste instituten op dit gebied in het buitenland Dr Van der Eist gaf de stoot tot de oprichting van de Utrechtse Klok kespelvereniging waarvan hij be stuurslid is geweest In 1929 publi ceerde hij een uitgebreide studie over De klokken van de Domtoren te Utrecht Waardevol waren zijn ad viezen betreffende de uitbreiding van het carillon van d Nicolaikerk Zijn plan voor een juiste verdeling van de luidklokken in de binnenstad werd door de gemeente Utrecht aanvaard De zanger Jacques Brei zal eind april In Nederland optreden vrijdag 26 april in het Concertgebouw te Amsterdam zaterdag 27 april in de Rotterdamse schouwburg nacht voorstelling en op zondag 28 april in het Gebouw van Kunsten en We tenschappen in Den Haag Andere kopers beeld Surlnames ontdekker De Arubaanse Courant heeft tele grafisch aan de in Amsterdam wo nende beeldhouwer Ei-win de Vries gevraagd wat zijn laagste prijs is voor het beeld van de ontdekker van zijn land Alonso de Ojeda dat hij in opdracht van de Surinaamse regering heeft gemaakt Er is echter tot op heden door de Surinaamse regering nog niet be slist aldus de heer De Vries of zij het beeld zal accepteren De krant heeft hem voorts gevraagd een pe riode van optie voor koop van het beeld op te geven De heer De Vries heeft vorige \ ' ek maandag aan de minister-pre sident van Suriname mr Ema nuels een telegram gestuurd met het verzoek binnen een week de be slissing over het accepteren te wil len nemen anders zou hij gaan on derhandelen over de verkoop van het beeld met Curasao en Vene zuela • Dame Ninette de Valois de 64 jarige vroegere balletster en thans directrice van het koninklijk ballet te Londen waarvan zij reeds sinds 1935 de voornaamste choreografe was zal in december aftreden Zij wordt opgevolgd door sir Frederick Ashton DR W VAN DER ELST Waarderen van kunst is kwestie van opvoeding middel om eerbied voor de kunst aan kinderen mee te delen Ook bij de kansen die aan de scheppingsdrang van een kind ge geven kunnen worden stond dr Van Hulst stil De mogelijkheden hier toe van opstel tot muziekles worden dikwijls schromelijk verwaarloosd Dr Van Hulst betoogd dat de artistieke vorming ' n onlosmakelijk onderdeel van de gehele opvoeding is Het brede doel moet in het oog gehouden worden Maar daarboven zag dr Van Hulst persoonlijk nog een ander doel van waaruit de opvoeding tot het waarderen van kunst verstaan hoort te worden dat van het Nieuwe Jeruzalem uit de Openbaring van Johannes Lezing van dr Van Hulst Van een onzer verslaggevers De opvoeding moet harmonieus zijn Het is verkeerd wanneer op de verstandelijke ontwikkeling ten koste van het gevoel alle nadruk gelegd wordt zoals het niet minder onjuist is wanneer aan de artistieke vorming van een kind zoveel zorg besteed wordt dat het intellectueel te kort komt Dit zei dr J W van Hulst maandagavond in een lezing van de Vereniging voor pedagogiek over de opvoeding tot het waarde ren van kunst De lezing werd in het stadhuis te Utrecht gehouden De Amsterdamse gemeenteraadzal in de vergadering van woensdag 20 maart de benoeming van de direc teuren der gemeentemusea behande len B en W hebben dr S H Leviete Utrecht en mr E L L de Wildete Eindhoven aanbevolen als opvol gers van jhr Sandberg De vraag naar de langspeelplaat„All Star Festival " waarvan de ba ten bestemd zijn voor de vluchtelin genhulp blijkt zo groot dat de in dustrie het tempo waarin de bestel lingen binnenkomen nauwelijks kanbijhouden Na vijftien dagen zijn inEuropa reeds 480.000 platen verkocht.Nederland staat op de tweede plaatsmet 65.000 platen Uit het kantoor van een welge stelde exploitant handelaar - Jn on roerende goederen te Beverly Hills zijn in de nacht van zondag opmaandag 24 kostbare schilderijen,waarbij een Van Dijck een Gains borough en twee Tintoretto's ge stolen De doeken hebben een waar de van naar schatting 180.000 dollar Een alomvattende opvoeding acht te dr Van Hulst onontbeerlijk om dat te veel aandacht voor het ge voel tot sentimentaliteit zou leiden en te weinig tot onverschilligheid Dr Van Hulst ging uitvoerig in op het probleem wat kunst is en liet zien dat de maatstaven van mooi en lelijk niet voldoende zijn om de ontroering die iemand bij de beleving van kunst aangrijpt on der woorden te brengen De mens wordt tevens in zijn notie van goed en kwaad geraakt Terwijl het ge nieten van kunst hem ook in zijn godsdienstig besef treft De opvoeders moeten zich deze aspecten van de schoonheidserva ring bewust zijn als zij kinderen echte waardering voor de kunst wil len bijbrengen Het kind moet mer ken dat een muziekstuk of een schilderij de ouders of de onder wijzer wat te z e g g e n heeft Zelfs eenvoudige beslissingen als de keu ze van wandversiering geïllustreer de tijdschriften en kinderboeken die nen met zichtbaar overleg gedaan te worden Vertellen is een machtig 
6 DINSDAG 19 MAART 1963 TJTRECHTSCH NIEUWSBLAD Schuifdoosie a 10 tabletten f 0.95 Gevraagd voor Chinees Indisch Restaurant „ KOTA RADJA " Indische KOKKIN en een WERKSTER Aanmelden na 12 uur Steenweg 37 Utrecht HOLS Algemene kennisgeving Heden werd tot onze diepe droefheid weggenomen onze geliefde echtgenoot en broeder Mr EGBERT LODEWIJK JACOB BESIER kattebrood superieur in luxe emmer 90 et Notaris te Utrecht Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Lekdijk Benedendams en van den IJsseldam bij de HOLS-dealer dieren speciaalzaak Voorzitter van de Stichtsche Waterschapsbond in de ouderdom van 62 jaren E M Besier-Sloet van Marxveld Zeist Verl Slotlaan 16 J A Besier Utrecht 17 maart 1963 Ramstraat 1 De bijzetting in het familiegraf op de eerste algemene begraafplaats te Utrecht is bepaald op donderdag 21 maart om 12 uur Vertrek van het Diakonessenhuis om 11.30 uur Bent u ' s avonds te moe voor uw kinderen Zorg voor extra energie KOSTELOOS Bij beschikking der Recht bank te Utrecht d.d 6 mrt 1963 Is het faillissement van J DORRESTIJN voorheen wonende te Loos drecht thans Pompweg 22 te Ubbergen opgeheven we gens gebrek aan baten De curator Mr Ph L J Reijinga Algemene kennisgeving Op 15 maart overleed na een kort ziekbed in de ouderdom van 80 jaar onze innig geliefde echt genoot vader behuwd en grootvader DR WIJNANDUS VAN DER ELST Drink PLEEGZUSTER BLOEDWIJN Hot geitondAelcL Geneeskrachtige wijn met zenuwsterkende bloedvormende en op bouwende bestand delen Alleen v«rkr!{gbaar bij apotheker of drogist Het faillissement van H SOMMER handelend onder de naam H Sommer's Bouwbedrijf wo nende te Driebergen Rijsen-burg Bosstraat 94 is opge heven wegens gebrek aan baten De curator Mr W Dommering kosteloos Oud-leraar Wis - en Natuurkunde M.O Oud-Voorzitter van de Nederlandsche Klokken spel Vereeniging Bidder In de Orde van Oranje-Nassau Utrecht, M F van der Elst - Boonzajer Meerkerk, H van Nieuwen huizen-van der Eist D H van Nieuwen - huizen Op woensdag 27 maart 1963 des voormiddags te 11.00 uur zal door ondergetekende aan de Oude Daalstraat No 5 te Utrecht ten laste van Mevr Th Winkel v d Meer wor den overgegaan tot de exe cutoriale verkoop van de bij proces-verbaal d.d 3 januari 1961 in executoriaal beslag genomen roerende goederen t.w. kachel radiotoestel gas stel en andere meubilaire goederen M Stiemer Gerechtsdeurwaarder Herenstraat 7 Utrecht I en kinderen Utrecht N van der Eist Bilthoven P van der Eist M^^>i;\*i<^É:i E van der Eist - tegen PIJN en GRIEP van Romburgh en kinderen Liever geen bezoek Utrecht 19 maart 1963 Julianalaan 13 De begrafenis heeft he den in stilte plaats gehad Biedt zich aan Op 15 maart overleed na een kort ziekbed in de ouderdom van 80 jaar onze zeer geliefde broe der DR WIJNANDUS VAN DER ELST Oud-leraar Wis - en Natuurkunde M.O Oud-Voorzitter van de Nederlandsche Klokken spel Vereeniging Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Doorn A van der Eist Arnhem, L van der Eist 19 maart 1963 SECRETARESSE Op donderdag 28 maart 1963 des namiddags te 16.00 uur zal door ondergetekende aan de Verenigingstraat 82 te Utrecht ten laste van G van Es worden overgegaan tot de executoriale verkoop van de bij proces verbaal d.d 31 augustus 1961 in executoriaal beslag genomen roerende goederen t.w televisie 53 cm bergmeu bel radiotoestel stofzuiger gasfornuis en andere meu bilaire goederen M Stiemer Gerechtsdeurwaarder, Herenstraat 7 Utrecht voor arts of specialist In bezit van diploma Zie kenverpleging A met kraamaantekening - Mu lo B - Typen Reeds enige jaren werk zaam als secretaresse bij kinderarts Wil gaarne soortgelijke functie Brieven onder no 3982 Berg mans ' Advertentie Bureau Langestraat 35 Tilburg Op vrijdag 29 maart 1963 des namiddags te 14.00 uur zal door ondergetekende aan de Waterweg No 94 te De,Bilt ten laste van J Bos worden overgegaan tot de executo riale verkoop van de bij pro - ces verbaal d.d 3 oktober 1962 in executoriaal beslag genomen roerende goederen t.w. radiotoestel schrQfbnreau gasfornuis en andere meu bilaire goederen M Stiemer Gerechtsdeurwaarder Herenstraat 7 Utrecht Heden ging geheel on verwacht van ons heen mijn innig geliefde man onze lieve vader en be huwdvader ARNOLD BAREND WILLEMS Bilthoven A J Willems westenberg Quebec Canada A B Willems F Willems HodgesBolnes G C Manneke - Willems P Manneke Quebec Canada F Willems Bilthoven George Willems Bilthoven 18 maart 1963 Julianalaan 274 De teraardebestelling zal plaatsvinden woensdag 20 maart om 15 uur op de begraafplaats „ Den en Rust " Frans Halslaan te Bilthoven Te koop te De Meern modern solide HOEKHUIS met vóór - zij - en achter tuin Bevattende grote woon-eetkamer w.c kel derkast keuken 3 slaap kamers douchekamer grote zolder met vlizo trap Aanvaarding spoedig Koopprys f 35.000 — Nadere gegevens verstrekt Fa T C Roodvoets & Zn Donkere Gaard 2 telefoon 12133 - 10440 Speciale aanbieding wegens leveranties BEKENDMAKING Artikel 20 der Wederopbouwwet Burgemeester en Wethouders van Lopik brengen ter ken nis van belanghebbenden dat van 20 maart 1963 tot 3 april ' 1963 ten Huize der Ge meente voor de eigenaren van de aangrenzende en de nabij gelegen gronden ter inzage ligt een plan tot de bouw van één woning op perceel kadastraal bekend gemeente Jaarsveld sectie B nrs 387 A bis ged en 1561 ged Dit bouwplan wijkt af van het uitbreidingsplan in on derdelen „ Kom Lopik " en de daarbij behorende bebou wingsvoorschriften in ver band waarmede het noodza kelijk is de vereiste vergun ning te verlenen krachtens artikel 20 der Wederopbouw wet Alvorens hiertoe over te gaan worden de vorenbe doelde eigenaren in de gele genheid gesteld van het bouwplan kennis te nemen en eventuele bezwaren vóór 3 april 1963 schriftelijk bij hun college in te dienen Lopik 19 maart 1963 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester Schuman De Secretaris P Vink Slagerij Keizer VISMARKT 9 - tJTRECHT 500 gram gehakt vers gedraaid ƒ 1,25 1 küo gehakt vers gedraaid ƒ 2,25 500 gram runderlappen ƒ 1,55 yriJ hebben een plaats vrij voor CHEF van de SGOOTERWERKPLAATS Zelfstandig kunnende werken en in staat leiding te geven Goed salaris 5-daagse werkweek Vrije bedrijfskleding * Aangename werksfeer MADE UTRECHT TEL 12609 Aanmelden op ons adres Telefonisch ook ' s avonds / \ T.b.v onze administratie zoeken wij voor interne controle inkoop magazijn en in enkele andere functies enige flinke jonge mensen TE KOOP GEVRAAGD HEEL HUIS waarin 3 slaapkamers + douche Op goede stand met vrij uitzicht. Telefoon 15178 m of vr leeftijd 16—25 jaar die houden van afwisselende arbeid en een prettige werkkring accuraat zijn en al naar ge lang de functie kortere of langere kan toorervaring bezitten Mulo-opleiding is gewenst kennis van typen noodzakelijk Sollicitaties aan de personeelsafd van SCHUURMAN OUDE GRACHT 260 — UTRECHT KEURSLAGERIJ SCHOONDERWOERD STEENWEG 48 Bespaar 66k in de schoortmaaktijd op Uw hulshoudbuciget DEZE WEEK ^ __ 500 gram dikke VLEESKRABBETJES V:99 500 „ doorregen VARKENSLAPPEN 1.29 500 SCHOUDERKARBONADEN 1.79 500 „ KEVRGEHAKT half om half 1.39 HET TWEEDE POND slechts 0.99 500 „ RUNDERLAPPEN populair 1.59 1000 „ van deze LAPPEN 2.99 500 „ verse WORST puur varkensvlees 1.49 1.79 Veterinair gekeurde KUIKENS:per 500 gram DE KLAP OP DE VUURPIJL ALLÉÉN OP WOENSDAG EN DONDERDAG 1 500 gram doorregen VARKENSLAPPEN 0.99 500 „ SCHOUDERKARBONADEN 1.69 1 500 „ verse WORST mild gekruid 1.39 500 „ 1 500 „ dik vet SPEK 0.79 0.99 VARKENS - of KALFSLEVER Voor Uw boterham 250 gram BLOEDWORST ook om te bakken 0.49 150 gram TONGEWORST 0.59 250 gram LEVERWORST puur lever 0.59 150 gram gekookte HAM 0.69 Nederlandsche Papierindustrie NE-PA-IN N.V Steenovenweg Utrecht vraagt in verband met uitbreiding van haar produktie flinke jongemannen die interesse hebben in verantwoordelijk werk en die afwisselend ' s ochtends of ' s middags vrij willen zijn Zaterdags gesloten Hoog loon Aanmelden dagelijks van 8 tot 18 uur of na telef afspraak tel 32241 Gevraagd in GARAGEBEDRIJF gelegen in omgeving van Utrecht een aLROUND CHEF voor de werkplaats liefst bekend met G.M Opel Brieven onder no 2-6978 aan het bureau U.N ¦¦¦¦¦¦¦¦ EiBBBiaaaKaBaHBaBaHMBHnBHiji HOTEL DES PAY BAS S vraagt voor zo spoedig mogelijk g een AYONDWERKSTER S VAN 7-12 UUR S Sollicitaties voor deze vacature op het directie - I kantoor - woensdag - en donderdagmorgen van 11.30 — ¦ 12 uur U kunt nu zonder moeite afkomen van verstopping Zó kunt u deze lastige en on gezonde kwaal op eenvoudige wiize kwijtraken Neem eerst een week elke avond twee CARTERS pilletjes - 2e week elke avond één - 3e week om de andere avondéén Daarna niets meer Want CAR-tBRS TlUetJes • zorgen voor de gal toevoer die nodig is om het voedsel beter te verteren en de darmen te ontlasten ze maken boven dien dat de Ingewanden daar na op eigen kracht regelma tig blUven werken Zö helpen CARTERS pilletjes u van hardlUvigheid af u Is een ander mens Per flacon f 1.35 1963 Maison Broekman Biltstraat t Tel 11151 presenteert nieuwe Voorjaarsmodellen Etaleur Lambregts VERZORGT OOK UW ETALAGES HOOFT GRAAFLANDSTRAAT 57 — UTRECHT Telefoon 030 - 8 05 52 CITY Telefoon 14381 • Dag ook zondag 2.00 en 7.30 uur ¦ I " KASTEEL HOOGE VUURSCHE TE BAARN B ¦ vraagt voor spoedige indiensttreding _ GARDE MANGER i ¦ Sollicitaties met copie getuigschriften te richten aan ¦ de direktie S DELANGSTEDAG Laatste drie dagen UITNODIGING tot het bijwonen van de aandeelhouders-vergadering UPPELSCHOTEN vraagt SGHROOTPERSER en - BRANDER Hoog loon Aanmelden WEERDSINGEL O.Z 99 - UTRECHT De Gun Ster n»v » Vleuten te houden op 23 maart 1963 a.s ten kantore Station straat 44 waar de agenda voor de aandeelhouders ter inzage ligt Hef Kon Ned Gasfhuis voor Ooglijders ^ y ^ Wij vragen voor Utrecht en omgeving en ^ ^ Hilversum 2 representatieve heren om ^ ^ opgeleid te vi^orden als ^ F C Dondersstraat 65 Utrecht ENKELE VERPLEEGHULPEN vraagt MET ERVARING j rayon-vertegenwoordiger Leeftijd tussen 23 en 40 jaar Brieven met uitvoerige inlichtingen te richten aan de Adjunct Directiice Wij bieden gedurende de opleiding en het proefverband een gegarandeerd in komen van minstens ƒ 450 - per maand Op modern kantoor wordt voor spoedige indienst treding gevraagd KANTOORBEDIENDE vri leeftijd ca 18 fof 20 jaar voor fadu reren corresponderen en andere ad minisfrofieve werkzaamheden Brieven onder no E-3027 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht Indien U bereid bent hard te werken krijgt U een unieke gelegenheid om als vertegenwoordiger in onze organisatie opgenomen te worden Pers aanmeldingen woensdag 20 maart a.s tussen 8 en 11 uur v.m en donderdag 21 maart a.s tussen 8 en 11 uur v.m en tussen 15.30 en 19.30 uur bij Electrolux n.v Parkstraat 11 Utrecht telefoon 030 - 20501 of na telefonische afspraak CON«»CC^JCCW0CCCCCCC»XV»PNWVWV^«»«»C'^C^CCO^NC«CCeC«C»NCe^?O*X»^*«ON ^ ¦> STICHTING „ KLIMOP " vormingsinstituut voor werkende meisjes Wij vragen voor ons magazijh vraagt MEDEWERKSTER voor typewerk voeren van correspondentie notu leren van vergaderingen bijhouden archief finan ciële en andere administratieve werkzaamheden verzorgen van inkoop e.d Voor deze zeer afwisselende werkkring vragen wij iemand met mulo-opleiding en liefst enige administratieve ervaring prot.chr godsdienst Sollicitaties uitsluitend schriftelijk met uitvoerige inlichtin gen aan het bestuur van de stichting „ Klimop " Troelstra laan A 89 HULP voor lichte magazijnwerkzaamheden Hoog loon « 5-daagse werkweek Goede sociale voorzieningen Brieven onder no A-3024 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht POSTDIENST TE UTRECHT wil zijn dienstbetoon gaarne handhaven we hebben daarom voor hele dagen de hulp nodig van een flink aantal vrouwelijke bestellers gehuwd of ongehuwd voor het bezorgen van brieven met behulp van opvouwbare wagentjes Het salaris is afhankelijk van de leeftijd en be draagt voor 25-jarigen en ouderen f 414,83 per maand Voor de uren waarop vroege of late dienst wordt verricht ontvangt men een toeslag van 20 % Goede en zeer goede krachten komen bovendien in aanmerking voor een verdienstebelonings premie van 5 8 of 12 % Voor de uitvoering van de vyerkzaamheden zal een uniform worden verstrekt Vereisten volledig Lager Onderwijs leeftijd van 18 tot 40 jaar woonachtig te Utrecht of directe omgeving Schriftelijke sollicitaties te richten aan de direc teur van het Postdistrict Utrecht Mondelinge aanmelding van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 of tussen 14 en 16 uur bij de afdeling Personeelszaken Laan van Puntenburg 5 te Utrecht Na telefonisch overleg telefoonnr 1 64 36 toe stel 04 desgewenst ook op andere tijden 
fTRECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 19 MAART 1968 Brits-Westduits akkoord over Nato kernmacht Multi'lateraal hetzelfde als multünationaal Na de besprekingen die de Britse en de Westduitse minister van landsverdediging Thorneycroft en Von Hassel maandag te Londen hebben gevoerd is een gemeenschappelijke ver klaring uitgegeven Hierin wordt gezegd dat Engeland en West-Duitsland zich zowel achter het voorstel voor een multi - nationale als achter dat voor een multi-laterale NATO-kern macht scharen tuig naar Parijs waar hij met de secretaris-generaal det NATO mr D U Stikker en de opperbevelheb ber der NATO-strijdkrachten in Europa generaal Lemnitzer zou beraadslagen De Britse minister van buiten landse zaken Lord Home vliegt morgen naar Parijs waar hij de permanente raad van de NATO zal toespreken om naar diplomatieke waarnemers menen de betekenis te onderstrepen die Engeland hecht aan vroegtqdige beslissing over de vorming van een kernmacht van de NATO De Franse regering heeft openlijk te kennen gegeven dat Frankrijk geen belang stelt in plannen voor een dergelijke multi laterale strqdmacht en doorgaat met plannen voor de vorming van een eigen kernmacht De brief waarin het College van Rijksbemiddelaars de partijen ruim tien dagen geleden meedeelde hun cao-voorstel af te moeten wijzen staat in De Eendracht gepubli ceerd Hieruit blijkt dat het Col lege meent dat een vakantie-uit breiding eerst besproken zou moe ten worden tiissen regering en Stidhting van de Arbeid en dat het College vindt op eigen houtje geen toestemming tot een cao met lan gere vakantie te kunnen geven Het blad noemt dit een misvat ting De nationaal te verdelen ruimte is onderwerp van gesprek tussen regering en Stichting zo wordt gesteld maar hoe de ruimte per bedrijfstak werdt verdeeld be hoort juist tot de meerdere vrij heid van het bedrijfsleven onder het nieuwe systeem van loonpoli tiek Vijftienjarige pleegt roofmoord op Duits schippersechtpaar De politie te Duisburg heeft een 15-jarige sehippersknecht gear resteerd wegens roofmoord op een schipper en zijn vrouw De jongen heeft bekend De lijken van de schipper Ernst Buss 53 en zijn 51-jarige vrouw Hildegard zijn op een kade aan de binnenhaven van Duisburg gevon den De jongen werkte op een aak die naast die van het echtpaar Buss was gemeerd De jongen vertelde de politie dat het echtpaar hem had uitgenodigd voor een uitstapje Op de terugweg was hij plotseling door razernij be vangen Hü bekende de vrouw te hebben aangerand het echtpaar be roofd te hebben van 37 mark en bei de mensen te hebben vermoord met een ijzeren stang nadat hij ze met een stuk hout bewusteloos had ge slagen waren het er ook geheel over eens dat alle NATO-eenheden „ snel over kernwapens moeten kunnen be schikken indien de noodzaak hier toe zich voordoet " De Westduitse minister van de fensie vertrekt vandaag per vlieg - Hamburgse geldtovenaar spoorloos verdwenen Van onze correspondent BONN — Srich Wirrwa de geld goochelaar uit Hamburg die een systeem had bedacht waarmee men slapend rijk kon worden Is ver dwenen Met 7000 mark die con tant In de kas van zfln in - en ver koopfirma zaten is hij met onbe kende bestemming vertrokken Wirrwa's zaken ' waren de laatste tyd in moeilijkheden geraakt na dat de Hamburgse senaat hem had verboden door te gaan met het af sluiten van spaarcontracten die als grote aantrekkelijkheid hadden dat Wirrwa na een jaar het bij hem gespaarde uitbetaalde met een op slag van 85 procent Volgens de senaat kon Wirrwa deze opslag alleen betalen uit de spaarbij dragen van nieuwe spaar ders hetgeen erop neer kwam dat zijn systeem een verkapt sneeuwbal systeem was Na het verbod be taalde Wirrwa een groot aantal spaarders hun bijdragen terug maar uiteraard zonder de 85 procent extra Opgewonden pater rechtszaal uitgezet De president van het gerechtshof te ' s Hertogenbosch heeft gisteren een zeer opgewonden en luid pro testerende pater F van der Z de rechtszaal laten uitzetten Het hof en de advocaat-generaal hadden voor hiertoe werd overge gaan alle moeite gedaan de woor denstroom van de verdachte die scheldwoorden en besehuldigingen bevatte aan het adres van zijn vroe gere overste en de justitie in rusti ger banen te leiden Het incident ^ had plaats bij debehandeling in hoger beroepvan de zaak van pater Van derZ Deze was door de rechtbankte Maastricht tot twee maandenvoorwaardelijke gevangenis - straf veroordeeld wegens huis vredebreuk begaan op 8 sep tember 1962 in het klooster van de sociëteit der Afrikaanse mis siën in Hulsbeek De toegang tot dit klooster was aan pater Van der Z die vroeger tot deze sociëteit behoorde verbo den Hij legde dit bevel echter naast zich neer en was het klooster toch binnengegaan Tegen het rechtbankvonnis had de pater beroep aangetekend doch hij was tot tweemaal toe niet ter zitting verschenen Op 28 junuari behandelde het hof zijn zaak toen maar bij verstek waarbij het alle getuigen hoorde Tijdens de zitting van gisteren ont kende de verdachte echter alles wat de getuigen hadden verklaard Hier door moest de zaak opnieuw wor den verdaagd en wel tot 22 april op welke datum alle getuigen voor de derde keer zullen worden gehoord OAS'ers kansloos in Zuid-Amerika Vier onlangs uit Spanje uitgewe zen OAS leden die naar Zuid-Ame rika zijn gestuurd zijn daar volle dig op drift geraakt " Bij aan komst in Buenos Aires werd hen de deur gewezen Dit was reeds eer der in Caracas gebeurd Ten slotte vloog het gezelschap naar de Chi leense hoofdstad ook daar kreeg men een taboe Het Chileense mi nisterie van buitenlandse zaken heeft nu maar gelast dat men het eens moest proberen in Spanje Cao-impasse in zuivelindustrie Van onze soc on redacteur De onderhandelingen tussen de werkgevers en werknemers over een nieuwe c.a.o in de zuivel industrie zijn in een impasse ge raakt De werknemers eisen een loonsverhoging van 6 cent per uur de werkgevers willen maar tot 5 cent gaan Beide partijen menen dat hun cijfer de stijging van de arbeidskosten op 2,7 procent zal brengen Pas over veertien dagen zullen de partijen weer aan de tafel gaan zitten Zv/arte mis ^ zet Engels dorpje danig op stelten De politie vond gisteren de rest van het geraamte dat gehaald bleek te zijn uit het graf van Jane Humberstone een 22-jarige vrouw die in 1770 overleden is Het geraamte was op rituele wijze voor het oude — schoongemaakte — altaar neergelegd terwijl er rondom sporen te zien waren van het bloed van een geslachte haan De politie vermoedt dat ' de zwarte mis ' reeds op 10 maart is gehouden aangezien er toen voor het laatst volle maan was Zij zoekt nu naar een man die enige weken geleden het dorp bezocht en vertelde dat hij als „ verslag gever van een krant " een onder zoek instelde naar het bestaan van zwarte kunst in de Engelse dorpen De predikant van Ampthill heeft zich ontfermd over het ge raamte en zal het opnieuw laten begraven Hij drong er gisteren op aan het oude kerkje af te breken - Er wordt nadrukkelijk verWaard dat de plannen voor een multila terale kernmacht kunnen worden verwezenlijkt „ zodra overeenstem ining is bereikt over de instelling van de militaire NATO-leiding die met het toezicht op een dergelijke macht zal worden belast " D twee ministers beschouwen de voorgestelde multi nationale en de multi-laterale NATO-kernmacht als twee uit dezelfde overwegingen voortgesproten denkbeelden De eenheden van een multi-late rale NATO kernmacht zullen uit verschillende nationaliteiten sa mengestelde bemanningen hebben In de bekendmaking wordt voorts gezegd dat de Britse en de West duitse minister van landsverdedi ging „ volledige overeenstemming bereikten bij die formulering van hun denkbeelden betreffende de opstelling in voorste linie der Eu ropese NATO strijdkrachten " Zij WILLY BRANDT Berlijnse crisis is in wezen overwonnen De burgemeester van West Ber-lijn Willy Brandt heeft maandag in de raad van zijn stad gezegd dat de Berlijnse crisis die de Sovjet unie in november 1958 had ontke tend in wezen is overwonnen Nie mand gelooft echter dat het Duitse vraagstuk in de nabije toekomst kan worden opgelost zo zei hij Het stadsbestuur van West-Berlijn is voorstander van een modus vi vendi-oplossing voor Berlijn mits het een redelijke en voorlopige op lossing is die het Duitse vraagstuk open laat aldus Brandt Hü vond het onwezenlijk en gevaarlijk Groot Brittannië Frankrijk en de Verenig de Staten hun beschermende taak uit handen te nemen Duitse geleerden in Egypte ontvangen helse machines De Westduitse justitie heeft op verzoek van de Egyptische rege ring een onderzoel ^ geopend naar de herkomst van postpaketten die aan in Egypte vertoevende Duitse ingenieurs zijn gezonden en waarin helse machines wa ren verpakt Eind november vorig jaar werd de echtgenote van een Duitse na tuurkundige in Cairo ernstig ge wond toen zij een aan haar man geadreseerd pakje opende De vrouw die nog steeds in een zie kpnhuis wordt verpleegd verloor ook gedeeltelijk haar gezichts vermogen Dezelfde geleerde kreeg daarna nog drie uit Duitsland verstuurde pakjes die springstoffen bleken te bevatten Op een van de paketten was aan gegeven dat de inhoud uit boeken op technisch gebied bestond Het werd geopend en ontplofte prompt waardoor een onbekend aantal Egyptische arbeiders werd gewond De helse machines die zich in de twee andere pakketen bevonden kwamen niet tot ontploffing Het laatste der ^ rie paketten werd drie weken geleden in Egypte ont vangen De Westduitse P.T.T heeft inmid dels opdracht gekregen verdach te paketten die voor Egypte be stemd zijn te onderzoeken Een aantal Israëlische dagbladen heeft maandag van de Duitse bondsrepubliek geëist dat zij een wet zou uitvaardigen waarbij het aan Duitse geleerden verboden Wordt Egypte te helpen bij het ontwerpen van wapens die be stemd zijn voor de verwoesting van Israël " Volgens deze bladen zou Egypte met hulp van Westduitse inge nieurs werken aan raketten die radioactief materiaal bacteriën of gas kunnen overbrengen Van onze correspondent LONDEN — In het Engelse plaatsje Ampthill in Benfordshire praat men op het ogenblik over niets anders dan over hekserij en zwarte kunst Maar veel weet men er niet van En men kan er ook niets meer over te weten ko men want sinds enkele weken zqn op geheimzinnige wijze alle boeken die betrekking hebben op deze lugubere onderwerpen uit de plaatselijke bibliotheek ver dwenen Deze verdwijning valt wel heel toevallig samen met de ontdek king dat in de verlaten rUïne van het kerkje van Saint Mary even buiten het dorp kort geleden * een zwarte mis ' moet zijn gehou den Dit kwam aan het daglicht door twee kleine jongetjes die afgelopen weekeind in de ruïne geconfronteerd werden met een schedel gestoken op een ijzeren staaf Promotie kolonel voor ambtenarengerecht Opnieuw voorstellen voor confectie cao Van onze Haagse redactie Langere vakanties voor jeugdigen Van onze soc econ redacteur Nadat het College van Rijks bemiddelaars de confectie-cao voor 1963 op grond van de voorgestelde vakantie-uitbrei ding met één dag heeft afge wezen zijn door de werkne mers bij het Sociaal Werkge vers Verbond voor de Confec tie nieuwe voorstellen inge diend De gezamenlijke werknemersor ganisaties hebben overeenstemming bereikt over twee mogelijkheden en willen de werkgevers hieruit laten kiezen a Uitbreiding van vakantie met 3 dagen voor degenen met jeugd lonen 30 procent in de confectie industrie en in plaats van de over eengekomen 6 cent loonsverhogingvoor de 23-jarigen en ouderen peruur 7 cent of b Uitbreiding van de vakantievoor de jeugdigen met 2 dagen,voor de overigen bij vijf jaardienstverband 1 dag extra vakan tie en 2 dagen extra vakantie natien jaar dienstbetrekking Over allebei Dit blijkt uit De Eendracht het orgaan van de bij het NW aan gesloten bedrijfsbond textiel en kleding De heer Nieuwenhuys voorzitter van de in Utrecht ge vestigde Ned chr bond van werk nemers in de textiel en kledings bedrijven Unitas deelde ons nader mede dat er met de werknemers over beide voorstellen gepraat kan worden Hij noemde de extra vakantie na zoveel jaar dienstverband een nor maal verschijnsel in het Neder landse bedrijfsleven Hij deelde mee het wel erg ver gezocht te vinden als het College op grond van deze extra vakantie een cao voorstel weer zou torpederen Voorlopig is het echter nog niet zo ver en moeten eerst werkgevers en werknemers het eens worden op basis van de voorstellen Jeugd vakanties bestaan in de confectie niet ' Gebrek aan stuwkracht en be perkte inzetbaarheid ' Om deze re denen is een uit Arnhem afkomstige kolonel bü de Landmacht vorig jaar niet in aanmerking gekomen voor de bevordering tot brigade-generaal Brief afgedrukt Het ambtenarengerecht te Den Haag heeft deze zaak gistermorgen opnieuw behandeld nu met een nota waarin de negatieve karaktereigen schappen van de kolonel zün uitge sponnen In januari had het gerecht bepaald dat deze nota overgelegd moest worden omdat daarin het advies van de raad van opper-officieren staat dat tot de passering leidde De gemachtigde van de kolonel mr J Deen zei gistermorgen dat deze nota in strijd is met het begin sel van behoorlijk bestuur omdat er feiten in opgesomd worden die op zich in strijd zijn met eerder uit gebrachte beoordelingen Mr E Droogleever Fortuyn op tredende voor de minister en staats secretaris van defensie zei dat dit advies buiten beschouwing gelaten moest worden daar ' het besluit tot de passering van de minister afkom stig is Hij haalde voorts uit een rapport dat uitgebracht is voordat de kwestie rondom deze promotie speelde aan dat de kolonel altijd een uitstekend stafofficier geweest is maar niet de typisch comman derende man die een generaal moet zijn Kolenvoorraad is sterk ingekrompen Van onze correspondent DEN HAAG — Door de strenge winter ziJn de kolenvoorraden bij de handel sterk ingekrompen om niet te spreken van uitgeput zo dat men met grote spoed dient te bevoorraden om de zomerverkoop weer op gang te kunnen brengen Tussen april en september zal ongeveer 2 % miljoen ton huis brand beschikbaar moeten komen Er zal dus veel kolen ingevoerd moeten worden Dit zal tot gevolg hebben dat er dit jaar hoogstwaarschijnlijk min der verschil zal zijn tussen de zomerprijzen en de prijzen van de afgelopen winter Advertentie Neem nu zelf deze proef en stap óók over op geurige Nieuwe Nescafé Zodra U het potje opent ruikt U de geur van de versgebrande koffie Neem de proef op de som Ontdek de extra kwaliteit van KAB huiverig voor reclame in televisie Het verbondsbestuur van de Ka tholieke Arbeidersbeweging onder schrijft het standpunt inzake recla ^ me in de televisie zoals dat is neergelegd in de brief van het ka tholiek maatschappelijk beraad aan de leden der Tweede Kamer Bet tekent dsarbü echter aan dat het reclame in de televisie op zich minder gewenst acht Het verbondsbestuur van de KAB zou het een goed en een zegen vin den indien de reclame niet in de televisie zou komen Indien de Tweede Kamer dit aanvaardt dan moeten voldoende waarborgen wor den verkregen dat de programma's vrij blijven van welke commerciële invloed dan ook zo meent het KAB bestuur Nieuwe reddingboot Koningin Juliana ' te water gelaten Op de n.v scheepswerf en machi befabriek ' De Merwede ' in Hardinx veld-Giessendam is gisteren een nieuwe reddingboot voor de Kon Zuid-Hollandse Maatschappij tot redding van schipbreukelingen te water gelaten Het vaartuig draagt met toestemming van ons Konink lijk Huis de naam van ' Koningin Juliana ' De nieuwe aanwinst werd vrijwel kant en klaar te water gezet door de drijvende bok Labor IV die de ze last 50 ton gemakkelijk kon til len in twee stroppen van 40 mm Schipper W van Seeters uit Hoek van Holland was getuige van dit merkwaardige karwei Aan hem zal het commando over de ' Koningin Juliana ' toevertrouwd worden na dat hij reeds 11 jaar schipper is ge weest op de Pres Jan Leis de thans in Hoek van Holland gestatio neerde boot De snelheid zal ongeveer tien knoop bedragen Er is voor de bo venbouw vrijwel uitsluitend lichtme taal gebruikt maar de onderbouw is extra verzwaard met een dertig cm brede kiel zodat de reddingboot zich ook in zware zeeën weer zal kunnen oprichten Het gehele schip inclusief de stuur hut kan waterdicht afgesloten wor den Als het aan de verwachtingen voldoet dan wil men binnen afzien bare tijd nog twee schepen van dit type in de vaart brengen 
8 DINSDAG 19 MAART 1983 ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD ÜTBECHTSCI Vuilafvoer moeilijke zaak bij hoogbouw Stortkokers kunnen oplossing vormen Van een bijzondere medewerker Nog één keer willen wij de aandacht vragen voor één van de vele voorzieningen in of aan onze woningen die in het belang van wat wij noemen goed wonen nuttig en nood zakelijk moeten worden geacht Onder goed wonen verstaan wij dan ook gezond en geriefelijk wonen Wij hebben het in deze reeks achtereenvolgens gehdd over de geluidwering over de drinkwater voorziening zowel wat hoeveelheid betreft over de sanitaire voorzieningen en over de verwarming en het binnenhuis klimaat Vandaag willen wij dan nog iets zeggen over de vei-wyding van vuil en afvalstoffen Ook dit zün voor zieningen die in iiet verleden veel te wensen hebben overgelaten en tot veel gerechtvaardigde klachten aanleiding hebben gegeven Wel zijn in de loop der jaren me de door de werking van de Woning wet aanzienlijke verbeteringen ver kregen maar toch bUift er op dit gebied nog veel te wensen over Ook hier dreigt het gevaar dat wij woningen bouwen die binnen enke le jaren verouderd zullen zijn H - Iet droge huisvuil wordt in ons land behoudens bij zeer verspreide bebouwing op het platteland in vuilnisemmers verzameld en van gemeentewege opgehaald Het natte vuil bad - en waswater enz wordt als het goed is door een riolering afgevoerd Hiertoe is ech ter nodig dat in de weg waaraan een woning staat een openbaar riool aanwezig is In vele wegen is dit echter nog niet het geval en daar moet men zich behelpen hetzü met het zoge naamde tonnenstelsel en overi gens afvoer van het huishoudwa ter in een sloot hetzij met putten of septie tanks waarbij het over vloeiende water eveneens in een sloot of een openbaar water wordt afgevoerd In de loop der jaren is geleideUJk in een steeds groter aantal gemeen ten een rioleringsstelsel tot stand gebracht waarbij echter aanvanke lijk op de zee een rivier of een an der openbaar water werd geloosd Toen dit tot een te grote vervui ling begon te leiden is men overge gaan tot de bouw van inrichtingen voor rioolwaterzuivering die men thans in vele gemeenten aantreft Hierin wordt het rioolwater zover gezuiverd dat het zonder bezwaar op het openbare water kan worden geloosd Bevredigend Waar een gemeentelöke riolering met zuiveringsinstallatie aanwezig is kan worden aangenomen dat in de vuilafvoer op een bevredigende wüze wordt voorzien Dit stelsel functioneert zonder dat de bewo ners er iets van merken en dat is een bewijs dat het goed functio neert Klachten zijn hier dus als regel niet en w^j mogen verwachten dat deze wyze van vuilafvoer geleidelijk tot een steeds groter aantal ge meenten zal worden uitgebreid Ook de afvoer van het vaste huis vuil is de laatste jaren steeds meer geperfectioneerd De particuliere vuilnisemmers zijn verdwenen en vervangen door gemeentelijke em mers van een standaardmodel waarvan de opening stofvrü op de vuilniswagen past Het gebruik van eigen emmers kisten en dozen is verboden Wf IJ kunnen niet anders zeggen dan dat dit systeem op een voor treffelijke wijze werkt Alleen heeft men niet gedacht aan het veld win nen van de hoogbouw Ook in de hoogbouwcomplexen — vier hoog of wellicht nog veel hoger — ziet men op de balkons dekeurige gemeentelijke emmers staan Van de bewoners wordt ech ter verwacht dat zij deze tweemaal per week gevuld op de rand van het trottoir brengen en dat zij ze na lediging weer naar boven op het eigen balkon halen Dit is bepaald mannenwerk maar hoe wanneer de man on geregelde werktijden heeft of op reis is of ziek Dan komt het op de vrouw neer en voor die zal dit werk in vele gevallen te zwaar zijn Zijn hier dan geen andere moge lijkheden Misschien wel maar in ons land wil men daar blijkbaar niet aan Verschillende studiecommissies hebben zich reeds met dit vraag stuk bezig gehouden Feitelijk zijn zij echter niet verder gekomen dan een warme aanbeveling van de ge standaardiseerde vuilnisemmer die uit een hygiënisch oogpunt inder daad voortreffelijk is Maar hoe komt deze emmer op de rand van het trottoir b.v bU galerijbouw met tientallen woningen aan een lange smalle galerij of by hoogbouw met tien twaalf of veertien wonlagen Men beveelt grotere liften aan nen wagentjes om een aantal em mers tegelijk over de galerij te ver voeren zelfs takelinstallaties in een koker naast de personenlift Maar de vraag blijft wie moet dit doen wanneer de bewoonster of bewoner er niet toe in staat is Andere landen Men zal na dit alles geneigd zijn te vragen hoe doet men dit dan in andere landen b.v in Zweden waar men dus op het gebied van het wonen in allerlei opzichten voor uit is en waar men reeds veel lan ger ervaring met hoogbouw heeft In de Skanidnavische landen heb ben de woningen in hoogbouw alge meen vuilstortkokers Het droge huisvuil wordt in papier verpakt in de koker geworpen en wordt bene den opgevangen en verwijderd Veelal worden daarvoor papieren zakken beschikbaar gesteld In ieder geval is deze methode zeer gemak kelijk voor de bewoners Bezwaren In enkele gevallen z^jn in ons land eveneens stortkokers gemaakt maar algemene toepassing vinden zy nog niet voornamelijk wegens bezwaren van de gemeentelijke rei nigingsdiensten Zo lazen wij onlangs dat in één van onze grote steden een woning bouwvereniging in een blok van on geveer 300 woningen een stortkoker had ontworpen Zij moest echter hiervan afzien omdat dit een reor ganisatie van de gemeenteUike rei nigingsdienst nodig zou maken waartoe de gemeente niet bereid was Een ingrijpende verbetering van het woongerief werd aldus belet door een houding van het gemeen tebestuur die in de grond van de zaak kortzichtig moet worden ge noemd E veel wordt in ons land nog ver geten dat wij met ons woongerief vooruit moeten De vuilafvoer zo als die thans geregeld is moge uit een hygiënisch oogpunt aanzienlijk verbeterd zijn voor de bewoners van de hoogbouw vormt zij een ern stig ongerief De tegenwoordige be woners nemen dit nog vooral nu er nog woningnood is De volgende generatie echter neemt een dergelijke toestand niet meer en dan zal opnieuw blijken dat hon derdduizenden nieuwe woningen zijn gebouwd die al verouderd waren voordat de bewoners erin trokken en die feitelijk niet meer verbeterd kunnen worden Het wordt tüd dat in gemeenten waar men meent hoog te moeten bouwen aan dit punt aandacht wordt geschonken Politie tegen scooterrijder Commissaris geeft commentaar op geuite kritiek LEIDEN — De Leidse commissa ris van politie de heer J Dreeuws heeft op een persconferentie com mentaar geleverd op een ingezonden verweerstuk van de scooterrijder J C de Wilde jr waarin deze zich beklaagt over het optreden van sommige agenten Volgens de commissaris komt het wel meer voor dat een weggebrui kers in een periode van verkeers controle tweemaal wordt aangehou den Hij noemde deze klacht van de heer De Wilde dan ook sterk over dreven Verder is het beslist niet waar dat de scooterrijder in een cel van het politiebureau werd opgesloten al dus de commissaris Hij heeft name lijk gedurende korte tijd in een iso leerkamer een soort afgesloten wachtkamer gezeten Wat het parkeren op de Binnen vestgracht betreft zei de commissa ris dat wanneer mocht blijken dat de agent proces-verbaal tegen de heer De Wilde opmaakte omdat het de heer De Wilde was hij dat als een taktische fout zal beschouwen en disciplinaire maatregelen tegen deze agent zal nemen Deze zaak is echter nog in onderzoek aldus de commissaris VOOR HOTELS Boter in pakjes van 20 gram Negen zuivelfabrieken uit de Ach terhoek gaan via een handelscom binatie voor zuivelprodukten een nieuw pakje boter met een gewicht van 20 gram in de handel brengen Dit pakje zou in de plaats moe ten komen van het balletje boter dat tot op dit moment in de res taurants wordt geserveerd De fabrieken zijn met deze nieu we verpakking begonnen omdat hun is gebleken dat er in het Ne derlandse hotel — en restaurant bedrijf — belangstelling voor het kleine pakje boter bestaat In Zwitserland worden deze kleine pakjes reeds lang geserveerd Voor de vervaardiging van de 20 gram pakjes is een Duitse machine aan geschaft die 70.000 gulden ko.st Volgende week wordt met de ver vaardiging begonnen Zangfestival in Hilversum Ter gelegenheid van het 75 ja-rig bestaan van de Koninklüke bond van zang en oratoriumverenigingen in Nederland en het 40-jarig bestaan van de AVRO zal zaterdag 8 juni te Hilversum een zangfestival wor den gehouden gewüd aan het volks lied Ieder deelnemend koor — er kun nen maximaal 30 koren deelnemen — zal twee volksliederen moeten zingen een verplicht werk en een compositie naar keuze De presta ties worden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van Frans van Amelsfoort gesecondeerd door 2 AVRO-medewerkers Ring van koningin Nefertete gestolen LONDEN — Een ring die de naam heeft de drager ongeluk te brengen is gisternacht uit het ju welenkistje van een schatrijke Lon dense dame gestoiee zitting hoogspanninj dag voor viei Noord-Italië gisteravond gekomen ' Von Brentan ' de Verenigd uit voor het ' dagpresident gisteren ver Deense konii De partij 61 lei afgevaari om naar Bo elke stem ei socialisten ei zelf over een de bondsdag gelukt is eei ¦- gering door WOENSDAG VERKOPEN WIJ NOG ENKELE LAKENS VOOR HALVE PRIJS door verbouwing van ons filiaal Hilversum iets vuil geworden FLANELLEN LAKENS anti-reuma 150 cm breed voor Grote 2-persoons 180 X 230 cm voor GRASLINNEN LAKENS l-persoons 130 cm breed voor Grote 2-persoons 180 X 230 voor SLOPEN grote maat voor BADDOEKEN extra groot voor JAKO - Biltstraat 33 UTRECHT • TELEFOON 23795 ¦ s^^KBI ^^ g ^:":- VIS VIS VIS GROTE AANVOER VAN ALLE SOORTEN VERSE ZEEVIS SPOTGOEDKOOP EXTRA AANBIEDING 3 pond SCHELVIS ƒ!.— 3 pond WIJTING fl — 3 pond PANHARING fl — 3 pond pracht SCHOL ƒ 1.25 3 pond KOOLVIS fl — 3 pond VETSCHAR fl.25 '/ j kg TONG / 1.25 Vj kg KABELJAUW FILET / L25 10 BAKBOKKINGEN fl — 14 BAKBOKKINGEN krullen In de pan fl — 1 pot ZÜRB HARING 8 Stuks fl - 1 pot ZURE PANHARING / 1 — 1 blik ZALM fl — 8 warme GEBAKKEN BOKKINGEN / 1 — Alles wordt gratis schoongemaakt BELEEFD AANBEVELEND HENK STROEK JAN STROEK A'damsestraatweg 116 Nachtegaallaan 18 Utrecht Bllthoven KOMT ZIET EN OVERTUIGT V BLUE BAND GEEFT EXMVnAMINE ZEKERHEID Blue I Band VFBtïïFrnEMmARÏHÉl Maar moeder heeft erop • Ook Blue Band rekent op de Ja de R is in de maand gerekend Zoals altijd Met een winter Met een fijkdom aaa September oktober tot april wanne kachel en warme kleren vitamine Vitamine A enD maar toe Buiten klinken de stemmen En extra boterhammen Lek ook provitamine A Blue Band van wind en regen kere boterhammen Beste boter geeft extra vitamine-zekerheid hammen MetlekkereBlueBand Blue Band-om lekker te eten ea Met beste Blue Band goed te eten Juist nu BUIE BAND-SMULLEN OM ERTEGEN TE KUNNEN juist nu Waar Kamgi ester I colour TE KOOP 2 herenhuizen aan het H J Schimmel plein 41 + 42 Waarvan UEEG TE AANVAARDEN Te bevragen MARKESTEUN Beetbovenlaan 6 Soeït Vleeswarenbedrijf zoekt voor een van zijn medewerkers WOONRUIMTE gem of ongem in provincie Utrecht Brieven onder no 2-7005 aan het bureau U.N Weduwe 47 jaar zonder kinderen zoekt een haar PASSENDE WERKKRING bfl voorkeur in de pro vincie Utrecht Vele jaren ervaring in een leidende funktie in de konfektiebranche Brieven met volledige in lichtingen ond no 2-7038 aan het bureau U.N trechtsch ieuwsblad Topkrant van Midden Nederland Voor direct gevraagd in LUXE SCHOENENZAAK LEERÜNG-VERKOOPSTERS en HULPVERKOOPSTERS Aanmelden CHOORSTRAAT 30 tussen 9.00 en 18.00 Uur Viestraat 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 19 MAART 198 » 9 Adenauer onderbrak vakantie voor topzitting Geen Duitse buizen voor Sovjet'Unie Ruzie in Bondsdag bereikte crisissfeer AdvertenMe VRAAG OM DEMONSTRATIE rasechte wasautomaat ^.^^ nuvoorbetaalbareiiitis 993 > ZANUSSI VOL^j5^^UTOMAAT Importeur voor Nederland ^ i | ELECTROTECHNIEK N.V - AMSTERDAM - TEL 020.511il * i ^ i DE ZANUSSI VOL-WAS-AUTOMAAT VERKRIJGBAAR BIJ orr^X jnnT //^ 17 ' T ^ BURG REICERSTRAAT 21—23 Öl UI VUUjI utrecht — telefoon 17714 Van onze correspondent BONN — De omstreden levering van Westduitse aardgas buizen aan de Sovj et-Unie gaat niet door Dat is het resultaat van een opgewonden speciale zitting van de Westduitse bonds dag gisteravond Na anderhalf uur debatteren over een door de regering afgekondigd buizenembargo dat volgens de so cialisten en liberalen niet van toepassing kan zijn op een vóór het embargo afgesloten contract tot levering van 163.000 ton buizen bleken bij de stemming reglementair te weinig bonds dagafgevaardigden aanwezig te zijn om een rechtsgeldige verwerping van het regeringsgebod mogelijk te maken UW DEALER VOOR ZANUSSI TWIJHSTRAAT 46 — UTRECHT TELEFOON 29870 PRINS BERNHARDSTRAAT 46 BUNNiK — TELEFOON 1484 Radio Tolsteeg ZANUSSI VERKRIJGBAAR BIJ RADIO JAARSVELD Oud-premier Debré dingt naar nieuwe Kamerzetel ^^ Gemengde commissie Benelux-Engeland '^ door minister aanvaard De situatie in Frankrijk Vakbonden schermen met algehele staking Van onze correspondent PARIJS — De dag van gisteren heeft hoegenaamd geen verlichting gebracht op het Franse stakingsfront Men mag eerder zeggen dat de wind in heel Frankrijk met uitzondering van Lotharingen steeds sterker uit de stormhoek begint te waaien In de ijzermijnen van Lotharingen hebben gisteravond de omstreeks 30.000 stakers die hun eerste eis aan de regering van onmiddellijke hervatting der onderhandelingen als aan vaard beschouwden besloten — vermoedelijk morgen — weer aan het werk te gaan De mijnwerkers spreken elders echter van nieuwe en nog massalere marsen naar Parijs en dreigen zelfs het voorbeeld van de boeren van vorig jaar te zxillen volgen door zo nodig ook de spoor - en andere wegen te barri caderen „ La Libre Belgique ^^ meent Chinese restaurants zijn vaak spionagenesten meling en de verdeling van inlichtingen Het blad heeft een vraaggesprek gehad met Jean Paul Mineur de chef van het Brusselse kantoor van het Com munistisch Chinese persbureau „ Hsinhua " De percelen van dit bu reau zijn vorige week door brandweerlieden bezocht omdat buren het geluid van een te lexbel voor een alarm systeem hielden Mineur zei dat zijn bureau dat in januari is geopend met een kabel met Praag was verbonden Het verspreidde een wekelijks bulletin « 1 voor » landen — lering tot derlandse rd > zal in asso-ter - de Af - Er waren namelqk maar 245 af gevaardigden in de zaal bq de stemming van wie 244 voor en één tegen de verwerping van het re geringsgebod stemden Voor een geldige beslissing hadden echter tenminste 250 afgevaardigden aan wezig moeten zijn Die waren er niet omdat de christen-democra ten die als enigen de bondsrege ring steunden massaal de bonds dagzaal hadden verlaten toen er gestemd moest worden De zitting vond plaats onder hoogspanning Adenauer die zater dag voor vier weken vakantie naar Noord-Italië was vertrokken was gisteravond voor het debat terug gekomen CDU-fractie-voorzitter Von Brentano stelde zijn reis naar de Verenigde Staten twee dagen uit voor het debat evenals bonds ' dagpresident Gerstenmaier die gisteren verwacht werd door de Deense koning De partijen hadden verder aller lei afgevaardigden opgetrommeld om naar Bonn te komen omdat elke stem erop aankwam Dat het socialisten en liberalen die op zich zelf over een kleine meerderheid in de bondsdag beschikken toch niet gelukt is een besluit tegen de re gering door te zetten lag daaraan Advertentie KREYMBORG WOENSDAG JONCENS PANTALON Waarborg-kwaliteit Kamgaren met poly ester In grijs en multi colours Alleen geldig 20 maart a.s NU lOf^o voor leeftijd 6 jaar * kl.siijging p.m KREYMBORG Viestraat - St Jacobsstraat - Utrecht dat vier liberalen en vele socialis ten door ziekte en verblijf buitens lands niet aanwezig konden zijn NATO-besluit Tijdens het debat brachten rege fing enerzijds en socialisten en li beralen anderzijds hun standpun ten nog eens naar voren De rege ring wees er bij monde van minis ter van buitenlandse zaken Schroe der en fractievoorzitter Von Bren tano op dat zij een embargo op de uitvoer van de buizen hoogst be langrijk vond omdat dit besloten is door de NATO-raad De bonds - Bovendien breidt de sociale on rust zich als een vetvlek op een krant steeds verder uit over an dere sectoren van het economische leven Vooral in de genationali seerde bedrijven van gas - elektri - citeit transportwezen posterqen en ook van de burgerluchtvaart begint het overal steeds luider te rommelen Elk om beurten zullen die ar beiders of ambtenaren in de loop van deze week het werk een paar uur neerleggen om zo de normale gang van zaken ingrijpend te ver storen Men heeft de indruk — en ook de ervaring — dat deze korte in terrupties wel eens bedoeld zou den kunnen zijn als generale repe titie voor een algemene staking die dan eventueel voor een vol gende fase kan worden geprocla meerd Lichtpunt Een lichtpunt voor de Franse regering is dat aan de staking van 20.000 mijnwerkers in de ijzererts mijnen een einde schijnt te komen Na een bespreking tussen vertegen woordigers van het door de com munisten geleide vakverbond CGT en het rooms-katholieke vakver bond CFTC werd besloten om aan de mijnwerkers voor te stellen woensdag het werk te hervatten De regering heeft namelijk de desbetreffende vakbonden gega randeerd dat onverwijld bespre kingen over hun eisen zullen wor den geopend Het openen van deze besprekingen werd „ een eerste zeer belangrijk resultaat verkre - republiek kan iich niet tegen een eenstemmig besluit van de NATO keren aldus hun standpunt De socialisten en liberalen wa ren het in principe daarmee wel eens maar zij vonden dat het con tract over de 163.000 ton buizen dat vorig jaar oktober werd afge sloten een maand vóór het embar gobesluit van de NATO nog niet onder het embargo vallen kon De liberale partij die in Bonn bekend staat als de partij die op het kri tieke moment altijd omvalt bleef ditmaal aan haar standpunt vast houden ondanks overredingspogin gen van minister Schroeder de Amerikaanse gezant Morris en bondskanselier Adenauer Zelfs dreigementen met een nieuwe coa litiecrisis en nieuwe verkiezingen deden de liberalen niet van ge dachten veranderen Deze houding van de liberalen is begrijpelijk als men bedenkt dat zij voor een groot deel steunen op de industrie die voorstander was van verwerping van het embargo op de 163.000 ton buizen omdat het niet-nakomen van een al afgesloten contract de geloofwaardigheid van het Westduitse zakenleven geen goed zou doen Toen In de nacht van zaterdag op zondag de 50-iarige E D Tellen uit Vriezenveensewijk naar bed wil de gaan struikelde hij op de trap en viel HU kwam zo ongelukkig te recht dat hij een schedelbasisfrac tuur kreeg en op weg naar het zie kenhuis te Almelo is overleden gen door de gezamenlijke actie der mijnwerkers " genoemd Intussen Iqkt de stemming in de mqnstreken zo mogelqk nog strijdlustiger te zyn geworden Liever verhongeren dan capitu leren luidde tenminste gisteren het veelzeggende parool Ondertussen zijn de onderhan delingen tussen de regering — in de personen van de drie leden van het comité der wijzen — en de vakverenigingleiders officieel nog altijd niet verbroken Voor don derdag a.s staat een nieuwe ont moeting op het programma Het Franse kabinet zal zich woensdag opnieuw over de situatie beraden Advertentie WITTE KRUIS y DE £ C ^ PIJNSTILLER Een maand gaat vlug Met WITTE KRUIS poeders tabletten of cachets hoeft u niet meer op te zien tegen nare dagen WITTE KRUIS Van onze correspondent PABUS — De vroegere premier van president De Ganlle Michel Debré die bü de laatste Kamer verkiezingen in zijn kiesdistrict als lijstaanvoerder der gaullisten tegen alle verwachtingen in verslagen werd zal volgende maand een nieu we gooi doen naar een zetel in het Palais Bourbon In BerUjn wordt op het ogenblik een kampeer en watersportten toonstelUng gehouden waarop ' n éénpersoons-sportduikbootje de DelpMn-E-2i de meeste aandacht trekt Het vaartuig is geheel van polyester vervaardigd haalt on der water ' n mammum-snelheid van 8 kilometer per uur en m,eet 2.20 bij O.SIt bij 1.15 meter resp in lengte breedte en hoogte Voor de liefhebbers de prijs is onge veer ƒ 5500 BIDAULT wil niet weg uit Steinebach De Franse ex-premier Bidault die van het Beierse ministerie van buitenlandse zaken het advies heeft gekregen het dorp Steinebach waar hij nu verblijft te verlaten met het oog op mogelijke aanslagen zal hierop niet ingaan Hij heeft het ministerie geantwoord er de voor keur aan te geven in de woning waar hij thans vertoeft te blijven tot hU antwoord van het ministerie zal hebben gekregen op zijn vraag welke politieke activiteit hij bi een permanent verblijf in Beieren zal mogen bedrijven Klacht van India De regering van India heeft in een brief aan de Veiligheidsraad gedateerd 16 maart Pakistan er van beschuldigd door zijn grensover komst met China een resolutie van de Veiligheidsraad over Kasjmir te hebben geschonden Ook beschuldigde India Pakistan ervan dat het verdrag met Peking een gebied in Noord-Kasjmir be treft at Pakistan 15 jaar keieden door „ invasie op onwettige wijze heeft bezet " Westduits voorstel voor WEU-bijeenkomst Maandag is in Londen van welin gelichte zijde vernomen dat de Westduitse regering heeft voorge steld om later in deze maand te Bonn een bijeenkomst van minis ters van lidstaten der Westeurope se Unie te houden Bij de W.E.U zijn de zes E.E.G.-staten en het Verenigd Koninkrijk aangesloten Groot-Brittannië heeft zich naar verluidt bereid getoond een derge lijke bijeenkomst bij te wonen Als vergaderingsdatum wordt 29 maart genoemd Het is nog niet bekend of de andere W.E.U.-leden reeds op het Westduitse voorstel hebben ge reageerd De Westduitse minister van bui tenlandse zaken Schroeder is dit kwartaal voorzitter van de W.E.U ministerraad.Voor het tweede kwar taal is dat zijn Italiaanse ambtge ' noot Piccioni Op het minuscule eilandje Reuni on bil de Afrikaanse oostkust dat tot de laatste resten van Frank rijks voormalige en trotse imperi um behoort zullen volgende maand tussentijdse verkiezingen worden gehouden en blj die gelegenheid wil Debré nu een nieuwe kans wagen Dit keer is de vroegere premier die zijn politieke carrière indertijd in de senaat begon bij voorbaat van succes verzekerd Een commissie van notabelen is vorige week spe ciaal naar Parijs gereisd om De bré uit naam der ruim 300.000 zie len der bevolking te verzoeken bij verkiezingen afgevaardigden in de kamer te willen zvjn Niettemin had Debré aanvanke lijk geweigerd met het argument dat hij te sterk aan zijn eigen kies district in Midden-Frankrijk waar hij ook geboren is was verknocht Men fluisterde gisteravond in Pa rijs dat president De GauUe per soonlijk pressie op Debré heeft uit geoefend om zich officieel ten be hoeve van de negerbevolking van Reunion nu opnieuw in de politieke strijd te werpen Sedert zijn nederlaag van eind vo rig jaar nam Debré aan het open bare politieke leven geen deel meer Naar verluidt zou De Gaulle er ech ter prijs op stellen dat Debré op wie hij altijd heeft kunnen vertrou wen de leiding op zich nam van de gaullistisch fractie in de Kamer waarin tot dusver nog weinig figu ren van enig formaat waren te on derscheiden Topgesprek over Zuidoost Azië De Philippijnen Malakka en In donesië zijn in principe overeenge komen een topconferentie te houden over de spanningen in Zuidoost-Azië zo heeft de Maleise ambassadeur in Manilla maandag verklaard lees spanningen ontstaan n.a.v het plan plan een Maleise Federatie op te richten Indonesië en de Philippijnen ver zetten zich namelijk tegen een der gelijke federatie De Philippijnen doen aanspraken gelden op Noord Bomeo dat deel zou gaan uitmaken van de Federatie terwijl Indonesië betoogt dat zo'n federatie een ge vaar inhoudt voor zijn binnenlandse veiligheid Roger Frey dient aanklacht in tegen weekblad Van onze correspondent PARIJS — De Franse minister van binnenlandse zaken Roger Frey heeft maandag een proces aanhangig gemaakt tegen het links liberale weekblad l'Express Dit blad publiceerde vorige week donderdag twee brieven van minis ter Frey waarin deze ongeveer een maand geleden het bevel zou heb ben gegeven na een onderhoud met premier Pompidou zich in West Duitsland van de persoon van ex kolonel Argoud meester te maken Volgens de aanklacht zouden de twee brieven echter vervalst zijn De minister heeft zijn gerechte lijke stap gedaan nadat eerst ver schillende kranten hun verbazing hadden geuit over het feit dat de regering op het bericht van l'Ex press het vermoeden te bevestigen dat al in brede kringen heerste n.l dat door middel van haar geheime politiediensten de regering inder dood de hand had gehad in een sen sationele ontvoering van een der leiders van de O.A.S ex-kolonel Ar goud Weerdsingel O.Z 1-3 Telefoon 19836 Trein reed in op menigte In een station In een voorstad van Rio de Janeiro zijn twaalf per sonen omgekomen en talrijke an deren gewand doordat een sneltrein met grote vaart op hen in reed De bewoners van de voorstad hadden uit protest tegen de talrijke ver tragingen in de treinenloop het station bezet en velen bevonden zich tussen de rails zonder te be merken dat de trein in aantocht was De bestuurder kon niet tijdig stoppen Van onze correspondent BRUSSEL — Het minister comité van de Benelux gisteren in Brussel bflcen heeft de oprichting aanvaard van een „ gemengde commissie Benelux Engeland " De raad van de economische unie heeft opdracht gekregen thans op korte termqn met voorstellen te komen Hoe de gemengde commissie zou moeten werken en wat precies haar taak zal zijn heeft staats secretaris dr H C van Houten die met de ministers prof Zijlstra en dr Veldkamp de Nederlandse delegatie leidde niet nader om schreven De ideeën daarover zijn zo zei hij nog redelijk vaag en een nauwkeurige vorm moet nog wor den gevonden Met dit besluit is een eerste De Camadese mevroum Pitt Jacobs heeft een oplossing ge vonden om haar baby mee te nem.en naar de skikampioen schappen bij Quebec Naar goed Indiaans Arabisch en Indiaas gebruik heeft ze het kleintje op de rug genom,en in een vernuftig gem,aakte „ stellage " Ze wilde ' t festijn niet missen Het groeiend aantal Chinese restaurants in Westelijke landen vindt zijn oorzaak niet in een stijgende vraag naar Chinees voedsel maar in het feit dat Commu nistisch China steeds meer gebruik van deze eethuisjes maakt als in formatiecentra zo schrijft het Belgische blad „ La libre Belgi Que " Het blad schrijft dat er tenminste 34 Chinese restaurants in België zijn de meeste daarvan nieuw De meeste van hen worden slecht bezocht en fun geren in hoofdzaak als centra voor de verza - Comité gaat Landbouwschap bestrijden In Amersfoort is gisteren een co mité Handhavening Vrijheid en Recht " opgericht dat tot doel heeft door voorlichting wijziging te bren gen in het Landbouwschap De op richters waren acht landbouwers uit diverse streken van het land Voorzitter is de heer G W Voort man uit Eefde die in 1962 uit de Organisatie van Vrije Boeren trad omdat hij het met de opvattingen van de heer Koekoek niet eens was De heer Voortman staat op het standpunt dat men niet kan zeggen dat er geen recht wordt gedaan zo lang men niet de wettelijke moge lijkheden tot in hoogste instantie heeft gevolgd De overige leden van het comité zijn het met deze opvatting eens Slechts met „ wettelijke erkende ac ties " willen zij het Landbouwschap en de publiekrechtelijke bedrijfsor ganisatie bestrijden Deze passen naar de mening van het comité niet in het Nederlandse staatsbestel Het comité is niet van plan ook politieke activiteiten te ontplooien wel is het de bedoeling de individu ele boer rechtsbescherming te bie den Juridisch adviseur is mr L v Heijninge in Den Haag Als secretaris zal optreden de heer J Hartman te Stadskanaal Mohammed Sjarif naar N.-Guinea Mohammed Sjarif die benoemd is tot zaakgelastigde van Indonesië in Den Haag is in Hollandia aan gekomen Hij zal enige dagen in Nieuw-Guinea blijven om zich te oriënteren inzake dit gebied en voor besprekingen met de Indonesische vertegenwoordiger mr Soedjarwo Tjondronegoro Mogelijk zal hij be halve Hollandia nog enige plaatsen bezoeken resultaat openbaar geworden van het overleg dat de Beneluxlanden met name de ministers Spaak en Luns Jiebben gevoerd na het af breken van de EEG-besprekingen met Engeland Van een dergelijke commissie was al enige tijd sprake Tussen Engeland en Duitsland en tussen Engeland en Italië zijn er reeds „ commissies " De Benelux-ministerraad heeft nog enige andere besluiten geno men Zo heeft de ministerraad be sloten dat er een uniforme wet geving voor de drie landen zal komen voor het beschermen van tekeningen en modellen o.a voor mode voor technische tekeningen e.d zoals die reeds bestaat voor de handelsmerken Daarmede hangt samen het landelijk instel len van een Beneluxhof in ' s Gra-venhage Bij geschillen zal dat Hof moeten beslissen In Den Haag zal een modellenbureau worden opgericht Verder is besloten dat er een Benelux-rijtijdenboekje zal komen voor het transport langs de weg De ministers hebben ook de moge lijkheden en aspecten besproken vaan een vergaande gerechtelijke samenwerking waarbij strafbare daden zoals bijv belastingontdui king in de drie landen vervolg baar zullen zijn Dat zou inhouden dat opsporingsambtenaren in de landen ongehinderd mogen opere ren dat strafdossiers uitgewisseld zouden kunnen worden e.d Er zal over deze kwestie nog wel niet direct eensgezindheid komen voor al ook omdat op een of andere ma nier de landen hun soevereiniteits beginsel in het geding zouden zien geraken Bovendien zou een der gelijke samenwerking toch wel weer worden bemoeilijkt door een vrij vergaande ambtenarij Scepsis Ten slotte hebben de ministers een gezamenlijk standpunt uitge werkt althans besproken met be trekking tot de besprekingen wel ke het volgend jaar over de / ne rikaanse wet op de handelsuitbrei ding moeten plaatsvinden Tegen over de kansen op succes daarvan staan de Benelux-ministers enigs zins sceptisch omdat de V.S ener zijds wel de landbouw willen op nemen maar anderzijds voorbe houd maken voor bepaalde pro dukten als tapijten glas en rijwie len Ook hier zal het overleg wor den voortgezet men was van plan daar een dagelijks bulletin van te maken La libre Belgique schreef „ Dit netwerk van telexverbindingen en restaurants breidt zich uit met name in Westelijke landen die zelf geen officiële diplo matieke betrekkingen met Peking onderhou den Als Mineur geld uit het Verre Oosten krijgt om zijn bureau te laten funktioneren is het waarschijnlijk dat ook Chinese restaurants uit dezelfde bron steun krijgen en dat is dan kameraad Mao Tse Tocng 
10 DINSDAG 19 MAART 1963 XJTRECHTSCH NIEUWSBLAD WELVAART Elke huisvrouw wordt door CO-OP in staat gesteld om obligatie houdster te worden Om een profijtelijke begerenswaardige CO OP Gezinsobligatie te krijgen Op een Gezinsobligatie keert CO OP elk'jaar 7 % rente uit Zeven procent rente betekent minstens 2 x zoveel rente als u gewoonlijk voor uw spaargeld krijgt Zo laat CO-OP de huisvrouw delen in de algemene wel vaart Eerlijk en royaaL VénJto ^ NU CO-OP GEZINS OBLIGATIES MET FANIASnSCH HOGE RENTE Zó gentaklcetijlc wordt u obligatieiioudster Bij elke volle gulden die u in een CO-OP winket besteedt kunt H een obligatiezegel van tien cent kopen Die obligatiezegel plakt u In een Spaarboekje Zo'n Spaar boekje ligt in elke CO-OP winkel gratis voor u klaar Voor een vol Spaarboekje met 500 zegels verstrekt de CO-OP u een 7 % Gezinsobligatie van ƒ 50 - Of als u wilt direct f 52 - Zó gemakkelijk spaart u Het moderne CO-OP bedrijf met zijn eigen fabrieken zijn eigen winkels zelfbedieningszaken en supermarkten geeft u altijd méér aan kwaliteit tegen lagere prijzen U bespaart bij de CO-OP méér dan 10 cent per gulden Daarom is ' t zo gemakkelijk voor u in ' t bezit te komen van een 7 % Gezinsobligatie U spaart bij de CO-OP ongemerktl CO-OP LAiffU DELEN IN DE WELVAART Per 100 gram 55 cent Vraagt u ook eens naar de vele andere verrukkelijke Verkade Kepssoorten AV/i L DBBO vraagt voor haar filialen nktieve verkoopsters leeftijd 16 t.m 18 jaar vyfdaagse werkweek TEVENS VOOR DE BAKKERIJ nette werkster van 13—18 uur Aanmelden afdeling Personeel Hogenoord 1 utrecht N.V BROOKS INSTRUMENT Groeneveldselaan 6 - Veenendaal Instrumentenfabriek voor doorstroom meters vraagt voor spoedige indiensttreding a SECRETARESSE die vlot en accuraat kan typen over goede alg ontwikkeling beschikt en vlot in het Engels en Nederlands kan stenograferen Kennis van de Franse en Duitse taal strekt tot aanbeveling doch is niet vereist b TYPISTES Vereist wordt Mulo-opleiding vlot kunnende typen kennis van de Engelse taal c ADM KRAGHT Voor deze functie komen in aanmerking diegenen die hun mulo-diploma hebben behaald en over enige adm ervaring be schikken Kennis van de Engelse taal strekt tot aan beveling Sollicitaties worden gaarne ingewacht aan bovenge noemd adres 9 y Op onze afdeling publiciteit komt voor een intelligente medewerkster een aantrekkelijke functie vacant die o.a het volgende omvat 1 Typen van manuscripten voor onze medische brochures en advertenties Beheer van het foto-archief en de cliché - en drukwerkvoorraad 3 4 Het adressensysteem up to date houden Enige correspondentie zelfstandig of aan de hand van concepten dus géén steno 5 Interne contacten met andere bedrijfsonderdelen en veel externe contacten met drukkerijen perio dieken enz Dit is géén werk in groepsverband doch eist individuele activi teit en nauwlettendheid en zal aan een zelfstandige kracht dus veel bevrediging schenken Medische kennis is niet vereist wel algemene ontwikkeling en \ lug begrip Bij sollicitatie gelieve u de afdeling publiciteit te noemen Laméris Instrumenten N.V BUtstraat 149 - Utrecht - Telefoon 030-13804 TELEVISIE Philips - Aristona enz nu voor f 4,65 p.w Geen aanbetaling of hinderlijke informaties Gede tailleerde inlichtingen bij u thuis Brieven onder nr 2-6944 aan het U.N Telef inlich tingen vert Utrechts grootste spec.zaak 03402-5537 Wili U Uw auto snel en iegen de hoogst mogelijke prijs verkopen Wij besparen U veel werk en aanloop Wij regelen met behoorlijk bedrijf en eigen per soneel de gehele verkoop Ook voor bedrijven Reparaties en spuiten der wagens in eigen werkplaats dus ook defecte wagens mogelük BEL 02958-1461 iedere dag van 10.0.0 tot 22.00 uur en wtl stellen ons direct met U in verbinding 28 is 
tJTRECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 19 MAART I96i 11 Zeventiende lustrum Arena Studiosorum Ultraiectina Festiviteiten met paalwerpen hockey voet en bobball advertentie Veldhandbalstanden De competitie-standen waarmede develdhandbalcompetitie komende zondagwordt hervat HEREN Hoofdklasse overg.klasse Niloc ^ 13 Swift 8 15 Operatie 7 10 Olympla H 8 12 PSV 7 9 Micro 8 10 ESCA 7 9 WWV 7 7 Aalsmeer 7 7 Olyropia G 8 6 Hellas 7 5 Jahn II 6 5 Blauw Wit 7 3 IJmond 7 2 WLC/DES 7 O Sport Ver 8 1 Eerste klasse Tweede klasse A AHC 7 12 SSVU 8 12 UD 7 12 HHC 8 10 Attila 6 8 Tonido 8 9 BHC 7 8 Concordia 7 8 Unitas 7 8 Achilles 7 8 Niloc 2 8 6 Zandvoortm 6 5 Zeeburg 7 4 Arma 8 4 Rapiditas 6 2 Lijnden 6 2 Aalsmeer 2 7 0 Tweede klasse B Atd Ie klasse Vriendschap 6 11 Amersfoort 9 18 UD 2 7 8 Attila 2 9 15 Bunkert 7 7 Spirit 8 12 Amstel 7 6 Sport Ver 2 9 8 AAV 7 6 Laren 9 4 WVGV 7 6 HHC 2 9 4 Oranje 7 4 BHC 2 7 3 Fidelitas 8 3 Schoolvoetbal voor de deur In de paasvakantie zullen weer hon derden schoolelftallen uit Utrecht en om.geving strijden om de titel „ Schoolkampioen ' 6S " De leerlingen van de openbare lagere Theo Thijs senschool aan de Noordse Parklaan bereiden zich terdege voor In sa menwerking met het hoofd der school de heer A Bossers hebben alle voetballertjes nieuwe kleding gekregen Men hoopt op school uiteraard dat de spelers die men hier verenigd ziet hun „ grote colle ga's " van Feijenoord sullen volgen en het niet bij woorden zullen laten Men wil daden zien Het blijft ech ter niet alleen bij voetballen be perkt want de knapen zijn van plan om in samenwerking met het U.N ' n invalidenwagen bij elkaar te krij gen door het inzamelen van oud pa pier Terecht geen woorden maar daden Qerrit Schulte in de mist op home'trainer D E ARENA STUDIOSORUM ULTRAIECTINA heeft be sloten de festiviteiten ter gelegenheid van haar zeven tiendelustrum te laten plaatsvinden van morgen 20 maart tot en met vrijdag 22 maart Een aloude traditie schrijft voor dat de viering niet mag samenvallen met de werkelijke oprich tingsdatum te weten 12 februari 1878 Op dat tijdstip sloten een groep studenten zich met vele anderen die geen lid van de toenmalige faculteiten wensten te zijn aaneen in een vereniging die de naam zou dragen van Arena Studiosorum Ultraiectina met het doel om sport en gymnastiek te bedrijven tot heil van hun lichamelijke wel stand tot stand terwijl men eerst in 1938 er toe Is over gegaan de naam Are na Studiosorum in ere te herstellen Het A.S.U.-bestuur heeft het vol gende programma samengesteld Woensdag 14.30 uur Opening op soc Symposion Lucas Bolwerk 8 Utrecht 15.00 uur Scotch Tea 16.30 uur kegelen op soc De Vereniging Mariaplaats 20.30 uur Diner Dan sant Donderdag Inter-academiaal zaalhockey - en zaalvoetbaltoernooi tussen teams uit de Federatie van Unitas en Bonden Veilinghallen Schoudermantel 15 Bunnik aan vang 10.30 uur 17 u Borreluur 19.30 uur Kroegfeest sigarenséance hometraining o.l.v Gerrit Schulte mice gambling kussengevechten zangborrel Vrijdag Intra - universitair da mesvoUeyballtoernooi in de Krom houtkazerne 11.00 uur Herenbob balltoernooi op het Herderplein in Oog in Al 16.30 uur Paalwerpen in Schotse stijl in de Kruisstraat ach ter Esplanade 21.00 uur Slotfeest op sociëteit Symposion " Toen In 1911 Vnitias Studiosorum Bheno-Traiectina werd opgericht ontstond er behoefte aan een eigen sportveremiging Deze kwam in 1926 FEDERATIE OF FUSIE Vier judobonden voor belangrijke beslissing Europa-Cup voor honkballers Er bestaat een zeer goede kans dal de honkballers ook hun Europa-Cup krijgen Onderhandelingen in die lichting zijn gaande maar men was nog niei ver genoeg gevorderd hier over nadere mededelingen ie ver schaffen De landskampioenen uit zes landen t.w Nederland België Frankrijk West-Duitsland Spanje en Italië zou den hieraan deel kunnen nemen Toelichting De vier judobonden in Nederland nameiyi de Nederlandse Judo en Jiu-Jitsu Bond de Nederlandse Amateur Judo Associatie Judo kwai Nederland en de Nederlandse Katholieke Judo Bond die reeds ' n jaar lang besprekingen hebben ge voerd met de Nederlandse Sport Federatie om te komen tot een een heid staan in de naaste toekomst voor een bqzonder belangrijke be slissing Naar aanleiding van dit overzicht brengt het A.S.U.-bestuur u de vol gende punten speciaal onder de aandacht Op donderdag 21 maart zullen de veilinghallen in Bunnik ' een indoor voetbal - en hockeytoernooi tussen federatieve teams uit Amsterdam Delft Leiden Rotterdam Gronin gen Wageningen en Utrecht her bergen Vanaf 19.30 uur zal Gerrit Schul te in de sigarenmist op de sociëteit Sjrmposion de home-training intro duceren die op gezette tijden met de bondsraadvergade ring in Utrecht werd de jhr Rob de Braum beker voor een jaar uitgereikt aan de jonge tennis speler Tom Okker Links jhr De Brauw en rechts Okker Tegelij kertijd kreeg de heer P P Wijk de C.V schaal aangeboden Want nadat enige tijd geleden le raren en oefenmeesters en deskun digen bijeen zijn geweest om over de opleidingen en gradueringen te spreken zijn daarna de verschillen de bonden onder leiding van NSF bemiddelaar dr W van ZijU ver scheidene malen bijeen geweest om zich te beraden over de toekomsti ge organisatievorm van de judo sport in Nederland Men Is hiermede nu gereed ge komen waarbij twee belangrijke punten naar voren kwamen Federatie 1 De vorming van een federatietussen de bestaande judobonden opvrijwillige basis waarby de zelf standigheid ' van iedere partner on verlet wordt gelaten op basis vanbepaalde bindingen Fusie 2 De vorming van één bond dooreen fusie met geiyktydige opheffingvan de bestaande organisaties Een aantal overgangsbepalingen zijn aan het tweede voorstel toege voegd Zowel federatie als bond zal zich houden aan conclusies en aan bevelingen die destijds door de be raadsgroepen opleidingen en gradu aties zijn vastgesteld Van de zijde van de Nederlandse Sport Federatie is aan de besturen van de vier bonden gevraagd hun opmerkingen ten opzichte van beide voorstellen binnen een bepaalde ter mijn bij de NSF te willen indienen Een principiële beslissing of in de toekomst een federatie dan wel een fusie zal worden gevormd staat dus voor de deur Het woord is aan de vier judobonden in Nederland ' pssimr '- fostfepi " Beginner-werphengel 5 We hebben nu in grote lijnen besproken aan wel ke voorwaarden een goe de werpmolen moet vol doen evenals de minder goede eigenschappen zo als het min of meer slin geren tijdens ' t indraaien omdat daardoor de gevoe ligheid nadelig beïnvloed wordt Nu moeten we dit ook weer niet té zwaar tillen want het spinnen dient altijd langzaam te gebeuren Hieruit volgt dus dat de molen bij juist spinnen langzaam draait en dus niet erg hard kan slingeren Nu hebben we nog het element de vislijn de ny lon dus die we op de werp molen gebruiken Over de uitvinding van dit mate riaal zal k nu niet uit weiden dat doet er nu niet toe het is er en laat ik vol staan met de stelling dat de werpmolen zónder nylon een onding zou zijn Waar We om moeten denken is dat nylon dik nylon — en dan bedoel ik zwaarder dan 28/100 — weliswaar sterker is en dus solieder vissen mogelijk maakt maar dat dit zwaardere nylon op een normale werpmolen lastig spul is Het is nl té veer krachtig en springt vanzelf te gemakkelijk van de spoel en veroorzaakt daardoor narigheid zoals het vor men van de lastige „ prui ken " enz Verder schuilt in dat dikke nylon het gevaar dat we onze hengel zo gauw overbelasten en ongemerkt „ mollen " bijv wanneer onze spinner vastloopt en we de zaak los trachten te trekken Het is altijd beter de nylon stuk te moeten trekken dan onze hengel te ruïneren Natuurlijk kunnen we een dunnere onderlijn gebruiken of een lichte recht te trekken haak maar waartoe nemen we dan zo'n zware vislijn Genoeg hierover — we zijn verstandig en beginnen met bijv 22 hoogstens 24/100 nylon Dat spul werpt nét nog prettig en daarmee kunnen we voldoende druk uitoefenen op de — hope lijk — aangeslagen prooi We kopen dus een speel tje nylon van 75 of 100 meter Om het op de juiste manier op de spoel van de molen te ' winden steken we door de opening ' een potlood of iets dergelijks en vragen een der hui sgeno-ten dat even vast te hou den en wel zodanig dat het spoeltje niet te licht afloopt Dit kan gebeuren door met de duimen min of meer remmend tegen de zijkanten van het spoeltje tje drukken tijdens het af lopen Dit is een belangrijk punt want we dienen altijd in de gaten te houden dat het op de spoel winden van de molen steeds met min of meer weerstand dient te geschieden om een feilloos afgeven van de lijn tijdens het werpen te verzekeren Het „ vanzelf " ontstaan van pruiken vindt meestal zijn oorzaak in het te slap opwinden van de lijn Nu is er nog iets dat aandacht verdient hebben we de hele voorraad lijn opgespeeld dan bekijken we of de spoel genoeg ge vuld is Het is voor perfect werpen nl noodzakelijk dat de nylon zo hoog moge lijk tegen de spoelrand aanligt dus gereed om met zo weinig mogelijk weerstand van de spoel te kinken Té hoog is ook weer niet goed maar er moet 1 a 2 mm verschil met de spoelrand zijn dan is het gt d Ligt het niveau te laag dan moet alles er weer afgewenden worden en dat geeft nogal moeilijk heden In het gunstigste ge val kunnen we de spoel van de molen verwijderen en vervancen door de zo - juist leeggemaakte nylon spoel welke dus onder de moer geklemd wordt waarna weer ingewonden kan worden Op de nu weer lege mo lenspoel gaan we eerst wat vulling aanbrengen Velen doen dit met katoen of wol maar daarvan ben ik geen voorstander omdat dit na enige tijd verteert Beter is het enige stukjes kurkstrip te nemen welke voor weinig kosten in elke hoedenzaak te bekomen zijn u weet wel om onder het leder binnenin een hoed te leggen We knippen dit spul pre cies op de juiste breedte en zetten het met een stuk je leukoplast vast Daarna proberen we hoever het niveau nü komt van de nylon dat hangt af van de diepte van de gekochte spoel op de werpmolen Het vastzetten op de spoel kunt op op twee manieren doen en de gemakkelijkste en tóch go^de manier is een lus leggen op de be kende manier dus twee maal doorhalen en dan een strop vormen waarna aan getrokken wordt Op deze manier is het eind even tueel weer makkelijk los te krijgen CARPIO " bierestafettes afgewisseld worden Hierna zal onder toezicht van ve terinaire studenten gerugnummer de witte muizen in een doolhof door „ trial and error " hun weg zoeken waarbij eenieder zijn visie in deze in klinkende munt naar voren kan brengen Onderwijl kunnen bestaan de of gegroeide meningsverschillen met kussenduels naar hartelust wor den uitgeleefd Op vrijdag 22 maart zullen de da mesvolleybalteams uit de Utrechtse studentengeméenschap hun char mes op trefzekere wijze tot uiting brengen in de Kromhoutkazerne aan de Laan van Minsweert Bohhall Eveneens om 11.00 uur zuilen de hercnstudenten uit het Stichtse met een bal van 1-meter doorsnee hun u 3U...n moeten veilig stellen zodat kracht zowel als behendigheid — om nog niet te spreken van slimheid — dit bobball tot een uniek sport gebeuren maken waarbvj de onbe rekenbaarheid van het veerkrach tige en omvangr\jke " gevaarte een hoofdrol vervult Om 16.30 uur zal de Schotse kilt zich met een even scheef zittend jacquet — en dit eventueel met een burgerkolfje — meteen in het paal werpen De bedoeling hierbij is dat een lange zware paal in verticale stand aan de werper wordt aangegeven op ongeveer 50 cm van de grond Deze werpt de paal zodanig dat hij kantelt en daarna neerploft onder een hoek van 180 gr ten opzichte van het werppunt Dit gebeuren vindt plaats in de Kruisstraat achter Es planade JSV punt meer Door de lange winterse voetbal loze periode is het ons ontgaan dat er in de derde klas een wijziging in de stand is ontstaan doordat JSV een protest tegen Vriendenschaar won De Juphase ploeg krijgt er één punt bij terwijl De Culemborgers er een minder krijgen De stand luidt nu HIVIS 12—19 Saestum 11—10 Vr'schaar 11—15 Holland 10 — 9 BVC 11—14 Ultraject 10 — 8 Hercules 11—13 JSV 9 — 7 Zeist 11-12 Veenendaal 10 — 5 CDN 10—10 Woerden 10 — 4 Basketballers geselecteerd Basketbal-coach Jan Janbroers heeft elf spelers aangewezen voor de wedstrijd Nederland-Engeland die zaterdag 23 maart in Gent wordt gespeeld De winnaar van deze kwa lificatiewedstrqd plaatst zich voor het toernooi om het Europees kam pioenschap dat in oktober in Po len wordt gespeeld De elf geselecteerde spelers zijn Boot Franke beiden Wol ves Sterker Kok Driebuis Bruin Grosmann allen Landlust Schappert Agon Witte Thor Melis Argus en Schagen US Er zal nog een twaalfde speler worden aangewezen Engeland verslaat Nieuw-Zeeland Engeland dat de eerste twee wed strijden reeds op innings won heeft ook de derde testmatch tegen Nieuw Zeeland in een zege omgezet De Engelsen wonnen met zeven wickets De scores waren Nieuw Zeeland 266 en 159 Engeland 253 en 173 voor 3 Auke Sikma in de waterpoloploeg Ruud van Feggelen de coach van het Nederlands waterpolozevental zit in moeilijkheden Zaterdag ver trekt hij mei zijn ploeg naar Rus land maar nog steeds had hij geen doelman Hermsen van de Robben moest naar het ziekenhuis voor een blindedarmoperatie en Nico van der Mey liep op hel CIOS een hersen schudding op Van Feggelen deed ten einde raad een beroep op oud-doelman Rolf Wa genaar maar de Amersfoorter bezit in de Keistad een drukke praktijk voor heil gymnastiek en massage terwijl hij als verzorger optreedt van de Nederlandse amateurvoetballers die 31 maart tegen Frankrijk uitko men Wagenaar viel dus ook al af en tenslotte klopte Van Feggelen aan bij de Nereus-goalie Auke Sikma uit Amsterdam in wie de coach het volste vertrouwen heeft Nederlands vierde doelman zal nu de trip door de Sovjet-Unie meemaken spaar postspaarbank fe £ Cf ê ' <&^ n9 ¦ V'.'-'.l'''^"9v *' "¦"-¦ ¦¦ Afd 2e klasse A Afd 2e klasse B UHV 8 16 Attilla 3 BDC 8 14 DSO Limvio 8 12 Achilles AAV 8 8 DES Amersfoort 2 9 6 UD 4 UD 3 9 6 Celeritas Laren 2 9 4 Oranje 2 SSVU 2 7 0 AAV 3 9 18 14 10 Subsidies N.O.C voor sportbonden A(d 3e klasse A Afd 3e klasse B Arma 2 6 12 DSO 2 6 9 BDC 2 7 10 Attila 4 7 9 SDO 7 8 Spirit 2 6 6 BHC 3 7 5 UHV 2 6 6 Amersfoort 3 7 2 Sport Ver 3 6 2 HHC 3 6 1 DES 2 5 0 Het Nederlandsch Olympisch Comité heeft daartoe in de gelegenheid gesteld door de sport-toto de volgende trat ningssubsldies voor de sportorganisa ties vastgesteld Tussen haakjes zijn de activitetiten genoemd waarvoor deze subsidies zijn verleend DAMES Hoofdklasse Overg.klasse Niloc 7 13 Verburch 8 15 Zeeburg 7 10 Blinkert 8 12 Hygiea 7 9 Athleta 8 9 Athene 7 8 Amstel 8 8 WLC/DES 7 6 V en K 8 8 Actief 7 6 UDI 8 4 Sagitta 7 5 Micro 8 4 PSV 7 3 Olympia H 8 2 K.N.A.Ü Atletiek centrale top training en buitenlandse wed strijden ƒ 25.000 N.B.rf Basketbal centrale trai ning heren oefenwedstrijden inbinnen en buitenland en week endtrainingen ƒ 5.500 N.B.B Boksen centrale trainin gen deelneming aan Europse kapioensehappen in Moskou f 10.000 Tweede klasse Eerste klasse SEW 8 15 Niloc 2 8 12 Attila 8 10 SDW 8 10 DWS 8 10 Volewijekers 7 9 Vriendschap 7 9 Sport Ver 8 8 HHC 8 8 BSV 8 7 AVA 7 7 JOS 7 7 Spirit 8 3 Tavenu 8 5 ADO 8 O Laren 8 4 Afd Ie klasse Atd 2e klasse A K.N.G.V Turnen training keur turnsters wedstrijden tegen Po len Zweden West Duitsland,Oostenrijk België en afvaardi ging Europese kampioenschap pen Parijs f 13.950 N.H.S Paardesport centrale trainingen in Renkum en Hil versum en bijdragen voor deel neming aan buitenlandse wed strijden o.a in Aken en Rome / 25.000 Achilles 8 14 LVV 9 17 Athleta 2 9 13 SDO 9 14 UD 7 10 Limvio 8 13 BHC 8 7 Fidelitas 9 10 SSVU 8 6 UHV 9 6 Olympia 9 6 BSV 2 8 4 Amersfoort 7 b BHC 2 9 3 BDC 8 3 EMM 9 3 Afd 2e klasse B Afd 3e klasse A DES 9 15 HHC 2 7 13 K.N.H.B Hockey conditietrai ningen en wedstrijden in Glas gow Madrid en Hannover f 20.000 K.N.K.B Krachtsport conditie en wedstrijdtrainingen voor 8 worstelaars en 7 gewichtshefferstevens kosten buitenlandse co aches Pullieim Did en Al Murray G.-B / 9.000 DSO 8 13 SDO 2 8 13 Celeritas 8 12 BDC 2 9 12 Dorestad 8 8 Laren 2 9 9 Attila 2 7 7 Amersfoort 2 8 8 UD 2 9 3 Olympia 2 9 4 Sport Ver 2 6 0 AAV 7 1 Spirit 2 7 0 Attila 3 7 0 Afd 3e klasse B Oranje 7 8 Achilles 2 6 9 Eendracht 6 3 Aurora 6 8 HHC 3 5 0 Victoria « 8 N.K.B Kano trainingen kern ploeg deelneming aan drie bui tenlandse wedstrijden en we reldkampioenschappen In Zuid Slavlë f 17.500 N.R.B Roeien deelneming bui tenlandse wedstrijden in Duis burg Luzern Essen Mainz,Europese kampioenschappen inDenemarken toptrainingen enuitnodigen van sterke tegen standers naar Nederland / 22.500 K.N.S.B Schaatsen toptraining,deelname Europese en wereld kampioenschappen kunstrijdenen Europese en wereldkampi oenschappen hardrijden ƒ 45.000 K.N.A.S Schermen toptrainin gen deelneming buitenlandsewedstrijden en wereldkampi oenschap in Danzig / 8.300 K.N.V.S Schieten deelnemingaan buitenlandse Weds1| ydenvoor drie schutters f 3.000 N.S.V Ski f 1.000 N.V.B Volleybal toptrainingheren deelneming aan Euro pese kampioenschappen in Boe dapest en wereldkampioen schappen in Italië / 14.000 K.V.N.W.V Zeilen Europesekampioenschappen Finnjollenin Denemarken wereldkampi oenschap Flying Dutchman internationale Dragoncup en Flying Dutchmanweek in Zwe den f 11.200 K.N.W.U Wielrennen baan - enwegtrainingen aanschaf tan dems buitenlandse wedstrijdenin Tunesië Warschau Arden nen Nederlandse en wereld kampioenschappen f 25.6000 K.N.Z.B Zwemmen bijdragewetenschappelijlce coach zwem waterpolo en sehoonspring trainingen buitenlandse wed strijden en uitnodigen van te genstanders naar NederlandMedische sportkeurlng f 90.000 Totaal ƒ 346.550 
12 DINSDAG 19 MAART 1963 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD W DE BRUIDSJAPON VAN UW DRO MEN Dagelijks v«rt In de Lubro winkels en bij uw bakker aan de deur Franse kant 90 cm br 14.80-10.80-7-90 Duchesse Jacquard 90 cm br 12.80 - 9.80 Satin Brode 90 cm br 15.80-12.80 Dit wordt het heerlijkste mo ment van uw leven het bekoor lijk middelpunt te zijn van een stralende dag Zó hebben u en uw bruidegom het zich ge droomd en zo zal het straks worden Maar behalve naar u beiden zal er ook heel wat be wondering uitgaan naar uw bruidsjapon waarvoor u met zoveel zorg en goede smaak een gelukkige keuze deed uit onze hartveroverende bruids stoffen s het niet heerlijk dat er bij ons zoveel moois ligt te wach ten om u straks tot een echte sprookjesbruid te maken ¦ j^-w:0immimw9mmm ^ '*¦ N.V A.G.A.M Amsterdam - Den Haag - Rotter dam - Utrecht importrice van MERCEDES BENZ vraagt voor voor haar spoedige indiensttreding Service - en Garantie-afdeling EEN JONGEMAN VAN 16-18 JAAR voor lichte kantoorwerkzaamhe den waarbij kennis van auto onderdelen vereist is Gedacht wordt aan een leerling of hulpmonteur die zich admini stratief wil ontwikkelen Schriftelijke of mondelinge sollicitaties aan N.V A.G.A.M afdeling Service en Garantie Reactorweg 25 Utrecht ' Il^ttiË^^Il'C-E^D.E aS-B.E NT Z CO-OP NEDERLAND te Utrecht vraagt voor het SECRETARIAAT gerouflneepde steno-typiste Minstens Uto opleiding Gaarne spoedige Indiensttreding S-daagse werkweek Met vakantie-afspraken zal rekening wordengehouden Sollicitatiebrieven te richten aan „ CO-OP NEDERLAND " afdeling Personeelszaken postbus 52 te Utreclit 1 in ons patronenhoekje kunt 1 u ongestoord uw keuze doen 1 uit de nieuwste modellen 1963 BURDA • BUTTERICK BEYER STIL - SIMPLICITY UJ e bé CHOORSTRAAT 7 1 vlak bij het stadhuis 1 UW STOFFENSPECIAALZAAK I ' t Zeegat uit KUSTVAART biedt een vrij en vast beslaan Belangstellenden worden hierbij uitgenodigd — min derjarigen liefst met hun ouders — om op WOENSDAG 20 MAART a.s ' s avonds 7.30 uur in Restaurant ' t RAEDTHUIS Slotlaan 18 ZEIST een voorlichtings - en filmavond bij te wonen waar Kapitein Postma inlichtingen zal geven en eventueel vragen zal beantwoorden over de kleine Handelsvaart Kustvaart en de scholen van het Koninklijk Onder wijs Fonds voor de Scheepvaart De kustvaart heeft plaats voor LICHTMATROZEN MATROZEN O/GAGE en MATROZEN Met lagei f schoolopleiding kunnen deze jongelui het bri n^tn tot stuurman en/of kapitein Ook IS et plaats voor leerling-machinisten opleiding liefst lagere technische school afd machine bankwerketó Deze jongelui kunnen promotie maken tot eerste ma chinist via de rangen van ass machinist en tweede machinist Bovengenoemde L.T.S.-ers kunnen indien ze wal praktijk hebben gehad eventueel direct geplaatst worden als ass machinist Verder s er plaatsingsmogelijkheid voor tweede machinisten en koks De koks moeten liefst ook brood kunnen bakken Inlichtingen omtrent plaatsing opleidingen en pro motiekansen kan men verkrijgen blJ a Het Koninklijk Zeemanscollege A-KerkhoJ 32aGroningen telefoon 05900 - 27343 - 27344 b Alle Arbeidsbureaus e De Koopvaardijstichting A-Kerkhol 32b Gronin gen telefoon 05900 - 29389 - 27344 Bij Garage VANDERVAART is plaats voor Ie en 2e monteur benzinepompbedienden wagenpoetsers dealer voor Utrecht en omgeving AMSTERDAMSESTR.WEG 598-600 » TELEF 42550 iPHHH STADSSCHOUWBURG iHHaaiBi ¦ LUCAS BOLWERK - UTRECHT JS r FLINKE WERKSTER " 2 werktijden 8-12 en 1-4 uur bij bezetting B schouwburgzaal overdag gewijzigde werk - ¦ tijden Goede sociale voorzieningen.B Aanmelden tussen 7-8 uur ' s avonds - telefoon 10242 Handelsonderneming vraagt voor het rayon UTRECHT en VELU WE Vertegenwoordiger Zijn taak zal bestaan uit het systematisch bezoeken van aannemers en timmerbedrij ven in genoemd rayon voor de verkoop van aannemers-hulpmaterialen en bouw machines Gedacht wordt aan een kracht tussen 25 en 40 jaar die bij voorkeur reeds eerder in deze branche gewerkt heeft en een rijbewijs BE bezit Voor de juiste man met goede verkoopcapa citelten garanderen wij een goed inkomen Eigenhandig geschreven brieven met volledige per soonlijke en zakelijke gegevens worden Ingewacht onder no 2-7026 aan het bureau U.N VOORJAAR — SCHOONMAAKTIJD Uw dekens gordijnen zomerkleding enz naar Chemische WasserQ J V Kempen Westerkade 36 tel 27073 Willem V Noortstr hoek Joh de Bekastr tel 12787 Vraag naar onze goedkope snelreiniging U belt Wij komen VLAKBIJ UTRECHT MAARSSEN Nabij de M A de Ruyterstraat IVIODERNE 3 - en 4-l(amerflflts met vrije vestiging Prijzen va ^ 21500 - Financiering mogelijk tot f 19 300 - Inl dl do en zat van 13 30-16 30 uur In de directiekeet op het bouwplan aan de Piet Heinstraat en bij N.V UMACO IWalle - baan 63 Utrecht tel 030-11877 Na 19 00 uur 02950-45982 I AAMBEIEN I ^ SCHROMPELEN WEG '^ Pijn en jeuk wèg a Zwelling verdwijnt % De wetenschap heeft thans K:een helende substantie ont Bdekt met de verbazingwek è'kende eigrenschap de aam R beieii eenvoudig te doen weg ' S drogen - de pijn houdt op ^ zwelling verdwUnt Toege « past In SPBRTI doet dit ê weefselvernleuwende Blo - S Dyne zelfs de meest hardnek _ klge aambeien ineenschrom 5 pelen zó afdoend dat ze nu g geen probleem meer zijn I Sperti Zalf en Zetpillen S SPERTI is zacht en deslnfec S terend - bevat géén verdo Svende middelen Voor velll Sge rechtstreekse behande '¦^ ïing van aambeien SPBBTI ¦ Zalf f3.30 Zetpillen f4.90 99999999999999999 "" """ """" Doet ell Marktberichten Züverprijs daalde Blijkens een opgave van H Drijf hout en Zoon's Èdelmetaalbedrijven N.V in Amsterdam zijn de goud prijzen ongewijzigd gebleven nl yeredelingsgoud ƒ 4.100 -/ 4.150 per kg fijn binnenlands goud ƒ 4.250 per kg fijn De zllverprijs is met ingang van 19 maart lager nl ƒ 147.00 152.50 per kg fijn vorige notering ƒ 147;50 -/ 153.00 per kg fijn BANKPAPIER De advieskoersen voor buiten lands bankpapier geldend in Am sterdam voor vandaag dinsdag luiden Eng pond 10.02—10.12 Am dollar 3.57—3.63 Can dollar 3,29 — 3,34 Fr frank 100 73.20—73.70 Belg frank 100 7.14—7.19 Duitse mark 100 89.60—90.10 Zweedse kr 100 68.70—69.70 Zwit frank 100 82.95—83.45 Ital lire 10.000 57.00 — 59.00 Deense kr 100 51.70—52.70 Noorse kroon 100 49.80—50.80 Oos tenr schilling 100 13.87y3—13.97y2 Portugese escudo 100 12.47Vi — 12.621/2 Spaanse peseta 100 gr coup 5.90—6.05 Dividendvoorstellen N.V Ned Aannemingsmij v/h fa H F Boersma boekjaar 1962 15 17 pet Vergadering 1962 N.V Vlismar boekjaar 1962 12 10 pet Vergad'ering 18 april Van een medewerker Wie het aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting zo weet in te vullen dat hij tot de laagst mogelijke aanslag komt zonder dat de fiscus daarbij tekort is gedaan kan zeggen dat hij een kunststuk heeft volbracht Voor hen die menen in deze kunst voldoende bedreven te zijn om dit karwei — voor 1 april aanstaande — zelf te kunnen opknap pen laten wij hier een aanta ] punten van het aangiftebiljet die mogelijk wat extra toelichting behoeven de revue pas seren tesse de Paris — 11—23 conferen ce kl 54—67 16—43 gieser wilde man — 21—52 kamperveen — 8 — 18 St Remy — 16—44 winter jan — 12—39 ijsbout — 7—33 Groenten knolraap 18—20 9—12 prei 51—86 29—61 wortelen — 25 — 27 champignons 290—340 210—250 Alles in centen per kilo tenzij an ders vermeld Vette varkensmarkt Lelden Lelden 19 maart Aanvoer 96 varkens Noteringen in ƒ per kg levend gewicht Lichte varkens 1,67—1,74 slagers varken 1,75—1,78 zeugen 1,43—1,48 KAASMARKT BODEGRAVEN Bodegraven 19 maart — Aanvoer 12 parttien Noteringen Ie kwaliteit 2.22—2.35 extra kw tot 2.48 MARKTBERICHT EDE Op de maandagmorgen te Ede ge houden eiermarkt bedroeg de aan voer 215.000 stuks Per 100 stuks werden prijzen besteed van ƒ 15 tot f 16 Van Gelder verlaagt dividend over vergroot kapitaal De directie van de Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen deelt mede dat de produktie in 1962 289.400 ton v j 298.900 ton be droeg De omzet was ƒ 229.000.000 ƒ 233.000.000 Na afschrijving van ƒ 18.031.738 ƒ 17.219.214 en na af trek van ƒ 7.500.000 ƒ 12.000.000 voor belastingen was de winst over 1962 ƒ 14.308.780 ƒ 15.222.878 In ' t winstcijfer over 1962 is begrepen ƒ 1.362.720 Voor het van de Berghui zer Papierfabriek te ontvangen di vidend van 12 pet Aan de vergadering van aandeel houders welke 01 29 april zal wor den gehouden zal worden voorge steld het dividend over het van ƒ 55.230.000 tot ƒ 66.400.000 vergrote aandelenkapitaal vast te stellen op 12 14 pet Ver Groenten en Vruchtenveiling „ Utrecht en Omstreken " Utrecht 18 maart — Radijs 67—80 p bos Komkom mers 41—89 p st Sla 23—65.9 An dijvie — 190 p kg Gekookte bieten 66—74 Prei 20—150 Raapstelen 130 — 230 Rabarber 38—130 Rapen 12 — 26 Stoofsla 100—230 Spinazie 160 — 240 p kg Tomaten — 410 Uien 1—25 Waspeen 19—58 Winterpeen 9—38 Witlof 18—137 Selderie II 70—100 p bakje Peterselie 520 — 730 Tuinkers 80—140 Aardbeien 35—60 p St FKÜITVEICING BUNNÏK Bunnik 18 maart — Prijsnotering van appelen en pe ren van klasse I Golden delicious 70-75 68—70 idem 65 70 47—58 idem 60-65 38—42 Goud reinette 80 85 36—52 idem 75-80 38—50 idem 70-75 36-45 idem 65-70 33—41 Laxton superbe 70-80 48—49 idem 60-70 42—43 idem 50-60 15 St Remy 60-70 35—39 idem 50-60 28 — 30 Winterjan 50-60 39—40 idem 45 50 23 alles per kg Blank zuur ap pelkroet 6.10 idem fabrieksappels 9.30 per 100 kg VEILING SEPTEB TIEL Tiel 18 maart — Opgave resp in eerste en tweede soort Appelen cox's orange pippin k2 37—68 — Dijkmanszoet — 14—64 eisdener klumpkes — 9—26 golden delicious kl 36—82 k2 24—82 8—51 goudrei nette kl 45—56 k2 31—54 8-42 idem rode kl 60—63 — k2 48—60 — Ingrid Marie — 8—36 Jona than kl 33-46 k2 17-41 8-26 Lax ton's superb k2 30—^56 8—43 idem verpakt kl 33—72 — k2 30—55 — lombarts calville k2 27—33 8—26 present of England k2 41—43 — rljnzoet — 24—56 sterappel — 13—36 zuurkroet per 100 kilo 6.10 gulden Peren brederode — 17—52 com - Geen mv,'Certificaten geen belasting EffeGtenbescherming uit haar wensen Commissarissen in een n.v zijn onmisbaar eri de daaraan verbon den kosten dus onvermijdelijk Deze kosten behoren dan ook fiscaal vol ledig aftrekbaar te zijn Collectieve beleggingen kunnen van groot nut zijn voor de popularisering van het effectenbezit Het verdient daarom aanbeveling aan alle beleggings maatschappijen in n.v.-vorm dezelf de faciliteiten te verlenen Het ver dient ook aanbeveling het werk van de beleggings studie clubs fiscaal te stimuleren Aldus de brochure van de Vereniging Effectenbe scherming " Advertentie NU KOPEN LATER BETALEN * De conferentie van staatshoofden der landen van de Unie van Afri kaanse landen en Malagasië heeft besloten aan economische deskundi gen op te dragen een ontwerp voor een Afrikaanse gemeenschappelij ke markt op te stellen Dit ontwerp zal moeten worden voorgelegd aan de volgende conferentie op 23 mei in Addis Abeba PERSOONLIJKE LENING NEDERLANDSCHE MIDDENStANDSBANK N.V Hypoth banken pandbrïeven Eurunlon 10 pb 1245 1240 Valeurop'lO pb 704 706 Can Gen F.c 16 16 Chem Fund c 10 9}J Massach inv tr c 13iV ISi's Television E.F.O 7 7 Bank - krediet - en verz wezen Havenwerken Hazemeijer Heem v d Heemaf Heineken's Hensen Mach Hero Hcvbroek Zei Hoek's Mach Hollandia-Kat HoU Beton 440 460L 290 383 193 315 640B 145 531 Fr.Gr.h.b.DW ld DV ld DU ld DE-VE Utr Hb T ld KL ld E EE.F Westl Hb.ZZ ld U ld N-O 6 101 102i 414 101.Ar 314 89J 101}314 89i 3 — 6 — 5 102 3Vi 89 101 102 101 89 van ISiRlv 356 28 176 222 232 3.53 216 207 330 217 359 27 176B 220 158 232 355 215 207 333 219 Amsterd Bank Cultuurb. Gron 1 Cr b Herstelb. H.B.U eert Kas Associatie Ned Cred b.B N Hand ml eert Ned Middenst b Ned Overzee B Rotterd Bank Slavenburgs B Twent Bank c Cultures Bezoekt Tabak Ngombezi Cult N.X.S.Ü Senemb f 25 -/ 50 Transatlantica 1021L SIOTNOTERING van dinsdag 19 maart 1963 18-3 19-3 Actieve obligaties Scheepsverbandmaatsnhappüen 101 Eerste N Sen 5 Rett Sch AB 6 103 Handel en industrie 4 — SVz — — 314 97B 109 4 92 3 % 97 3V2 94}6 108 4'/è 101}6 106L 6 107}6 — 4>/2 101}31/2 97 « Mb Heijn wo Mg K.U ' 44 Amstel Br Berglis en J Blienkorf Philips d.l ' 51 ld ' 48 ld d.l - 49 Pegem l-2'57 Pegem ' 52 PEGUS ' 57 PGEM ' 57 ld ' 58 ld ' 51-'52 Werkspoor 97B 108 93 97 94 108 101}B lOSiL 107 182 Jansen en Sut Jongeneel Kemo Corsett V Kempen Beg Key Houth Kleding Smits Kiene Suikerw Kondor Kon Ned Pap Zout Ketjen nrc Korenschoot Koudlis n.r.c Kromhout Kon Ver Tap Leeuw Pap.f Leid wol Lindeteves Lijempl Lijm en Gel eva Maxwell Meelt N Bak c Mees Bouwm B Menko eert Metaverpa B Meteoor Beton Misset Mosa Muller N.B Mijnb werken o Naarden Ch f Gebr Naelf Nedap Ned Aann mlJ Ned Dok mO Ned Expurtpap Ned Grondb Ned Kabel Ned Melk U c Ned Scheepsb Nell wed J v Netam B Nieaf Nyam n.r.c NIJverd.-t Cate Oranjeboom nrc Overz Gas NB Padang Porti Palemb Ind Ml ] Palthe Papl Gelderl c Philips 6 pet pr Pont Houth Öe Poorter Reeslnk Reinev mach RIVA Rutterd Urgdk Ruhaak Ruttens blerbr Rijnstaal Rljsdijk Schelde de n.b Schev E Mij Sehokbeton B Scholten Foxh Scholten carton Schuppen Sa.1et Schuttersveld Simon de Wit B Simplex Smit Transl Spaarnestad v.b Stokvis Stnomspin fw Van Swaay Tabak Ptiil eert rh B Marünen rhomass en Dr Thomas Mot c Thoms Hav c Twentsche kah Tw Overz H Uhbing-Davo Udenhout Unilever 7 pet Unilever 6 pet Unilever 4 pet Union Rijwiel UtermBIen Utr Asph 1 57 235 518 56 235 520 77 167 235 195 263 280 183 743 226 137 389 4,57 165 11.9 192 484 261 188 180 320 525 405 335 436 107 186 492 167 381 806 463 317 166 Handel industrie en div 625 212 760 118 225 452 457 280 69 136 310 630 175 212 Albert Hefln Aime-A'dam Alg Hand M Alg Norit mij Avim Alweeo aand B Amstel Br nro Amsterd Ball Amsterd Dr Amsterd Becht en Dys Beeren tricot Bensdorp Berg en Jurg Berkels Patent Blauwhoed Blljdenst W nrc Boer de Dr Bols Lucas Borsumy W eert Braat Mach Breda Mach t Bred bouwhedr BrocadesSt. Bronswerk B Burhmann's p Buttinger Bnenkort n.r.o Caivé eert Carp's Garen Centr Suiker Cobra Curac Hand Daalderop B Dagra Deutsche Leerl Demka Staalt üesseaux Dikkers en Co Dorp en Co Dr Ov Hout Drie Hoefijzers DRU Duyvls Electrofact Electrolasch B Elektrot M 1 Elsevier Uitg Emhal en H b Enkes Enthoven Plet Erdal Mtj Excelsior met Fitt Ned Am Fokker Ford Gazelle Van Gelder Gelderman üeroJahr n.b Geveke en Co Gist - en spir Van de Grinten Grofsmederij Gruyter 6 pet nr Hagem en Co Hart 97B Scheep - en luchtvaart KLM 15 Jr ld 20 Ir 5 98 i¥i 95 87 452 280 71 140L 307 ld ' 48 Beleg eert Ned ' 50 1-n ld ' 54 UI ld ' 55 1 ld - Sb II ld ' 37 Grootb.o.b ' 46 3 ld Dol.l ' 47 3 ld Invest.c 3 ld • 62-'64 3 N.-lndië ' 37 3 N Indië ' 37 A Spoor - en Tramwegen Ned Sp ' 57 4 % 103 Premieleningen 103 ¦ iVi 31/4 89 ' s 31/1 91i 3Vi 91 3y4 92i 3 93 92 90i 985t 911 91-,V » 92i 93 92 90 98 ',,* 99}è 98J 94 Alkmaar ' 56 '\' dam CenA Idem ' 51 Idem ' 56 1 Idem ' 56 II Idem ' 56 m Breda ' 54 Dordrecht ' 56 Eindh ' 54 Enschede ' 54 s Grav ' 52-1 Idem ¦ 52-n R'dam ' 52 1 Idem ' 52-11 Idem ' 57 Utrecht ' 52 Z Holland ' 57 Z Holland ' 69 2Vii 86 3 — 21/3 87 2y2 88 2^4 92 2'/2 92 2 % 92 2 % 85 2V4 2^4 86 2V2 — 21/2 97 2 % 95 21/2 94 21/2 89 2 % — 2V2 90L 2 % 101 116 446 287 194 412 159 881 77 85 161 627B 546 191 7301 216 912 723 350 327 146 159 230 272 203 263 98L 149 380 208 212 480 385B 163 266 115 446 287 193 425B 159 200 890 75 86 162 630 545 190 720 217 730 355B 324 146 160 271 203 260 262 95 148 380 207 210 480 161 269 300 252 558 170 98 407 900 305 262 152 250L 582 341 1475L 158B 188 449 203 91i 84 83 86 96 95 96 96} 87 101 Bank ' kredietwezen 57 107 lOli lOli 6 107 4V4 lOlè 4 % lOli B.N Gem Id • 68-'B9 ld ' 60 tll-V Actieve aandelen Cultures Amst Rubber HVA Convert Oblieaties 120J * 143i 1191 » 143 123 92 115 4V2 123 6 - 3 % 92 4 % 115 4 190 4 % 884 % 188 i % 16531/2 252 171 5 140 A.K.U Billiton Borsumtl Van Gelder Intervam KLM sub or Ned Bakkerij Sanders Schdkbeton Utermfihien Ver Marh Industr ondernemiiisen 118 225 301 308 124 118 610 56.50 268 116 179B 221 283 440 152 745 127 297 876 365 770 795 449 240 87 313 172 93 288 105L 197 718 208 554 67B 224 188 151 131 92 150B 315 450i 139 530 445 136 525 151 80t 151.80 145,30 146.30 AKU Dell Mfl eer t Hoogovens nrc Philips Gem B Unilever CvA 195 165 237 168 141 iViünbouw en Pctrolonm Intern instellingen 3'A 95 775 771 773 770 169 lOi 168.10 Uordt Petrol ld 7 pet Pret Kon Pet Sn-20 95 104 102 Wereldb ' 55 ld $ 1000 E.G.K.S $ België ' 61 ISnropa Uenem ' 38 Dortm H.H Uawes £ ' 24 Young ' 30 Gelsenk Bgw War Loan Cere H E 5 Noorw ' 55 Afrika U.v.Z.Afr ' 55 AAR dev 5'/2 105 4 % 102A Selieepvaart en Luchtvaart int 152 52.50 147i 152 142 113 245i 136 137 116 152J 146 154i 141 114i 250 135i 136 H.A.L Java-Ch p nrc K.L.M KNSM nat Dez Kon Paketv Stv Mil Ned Nlev Goud nrc Van Ommeren a Rot Lloyd Scheepv Unie 4 — 7 - 7 - 5Va — 7 104 SV4 — 4y2 97iB 41,4 99 256 557 171 96 407 903 307 255 151 255L 582 345 156 I87B 449 205 104 97A Niet actieve obligaties 89 891 4 89 414 89 Prov ïi-ni publ lichamen KOERSEN WALL STREET 3'A 95 3M > 95 tVt 100 3 % 95 41/4 — Adam 47 Adam 48 R'dam 62 1 Sdam ' 37 1-3 Z HoU 56 Niet actieve aandelen 79 % 37 % e4y4 68 62Ta 6 % 64 V2 48 Vi 8'/a 247/8 43 % 45 32%68I/2 68 % 44 43^'8 I4%B 14',i I Chrysler City Bank Con Edisun Dougl A(r üup de Nem East Kodak Gen Eleitr Gen Motors Good Year I Amer IVIot<>r > Int Harvest Int Nlfkel Int T & r Kennecol Montg ward Radio Corp Republic St Royal Dutch fartM-lpatlehewüzen 1310 1105 898 746 232 160.50 1310 1105 898 746 231 160.50 Alg Fonds 1/1 Converto H B B bel.d [ nterbonds Wereldenergie A B IM Hank krediet en vera wezen 105 104 100 V 170 191 104 104 101 ïöu 99 i 5Vi 105 5 104 4Vt lOOA 52 170 57 141 •> Va - 514 - 5 lOliL 4 % - 4 % ion iVt - 4 — B.N.Ü 58 B.N.G ' 58 B.N.G 52 a Ned G.t B Ned G.r Bx-l Mtl 68 Ëx 1 MIJ 58 Gr i C.b 6i Herstelhank B = nieden L = laten t = tiedaan en laten ' = gedaan en hteden 4anfl in l>clesginssmUen 192.50 106.50 215 507 128.50 512 192 106,50 216 507 1-28.50 Interunie / 60 Nefo f 50 Roheco ƒ BO Unitas ƒ 50 Ver Bezit ƒ 60 ¦ Europafdsl 1(1 ph Voor het geval u dit mocht zijn ontschoten memoreren w^j nog even dat het jaar 1962 ten aanzien van de inliomstenbelasting enkele nieu wigheden heeft gebracht Zo is er de beperkte aftrek van inkomsten uit arbeid van de gehuwde vrouw en de per 1 = uni jl ingegane belas tingverlaging die helaas in 1962 maar voor de helft kan worden ge noten Pas vanaf 1963 werkt deze verlaging vol door Eigen woning Volgen wij de diverse punten van de aangifte van het in 1962 genoten inlitaaluitkeringen Vraag 12 7e ziet ook op kapi taaluitkeringen uit levensverzeke ring Ook van dergelijke uitkeringen hoeft alleen het ' intrestbestanddeel te worden aangegeven als op de kapitaalverzekering tenminste geen fiscale lüfrenteclausule rustte zie hierna De levensverzekeringmaat schappijen geven bij de regeling van de uitkeringen op welk deel van het ontvangen kapitaal als inkomen moet worden aangegeven hiifrente Veel houders van kapitaalverze keringen hebben op hun polis een lijfrenteclausule laten plaatsen war.rdoor zij de premie geheel og gedeeltelijk konden aftrekken Deze clausule houdt in dat het verzeker de kapitaal bij opeisbaarheid uit sluitend kan worden aangewend De ScheMe zoekt het in Rusland De N.V Kon Mij De Schelde " uit Vlissingen zal opnieuw handels contacten zoeken in Rusland Direc teur J W Hupkes vertrekt van daag voor besprekingen naar Mos kou Dit is meegedeeld in de jaar vergadering Reeds in 1960 bezocht de heer Hupkes Rusland Hij leidde toen een Nederlandse handelsmissie naar dat land De toen begonnen onderhande lingen over onder meer de mogelijk heden van Russische opdrachten aan Nederlandse scheepsbouwonder nemingen zullen nu worden voortge zet De toekomst van de maatschappij is bepaald niet rooskleurig Het lo pende boekjaar zal moeilijk zijn Wij kunnen de graad van winst mogelijkheden bepaald niet hoog aanslaan " aldus het bestuur Het streven is erop gericht de verhou ding tussen nieuwbouw en repara tie in de scheepsbouwsector te bren gen op een fifty-fitty basis Nieuw bouw maakt thans in deze sector 80 pet van het werk uit Kasreservepercentage tijdelijk verlaagd 15-3 18-3 De Nederlandsche Bank heeft be sloten ten einde tegemoet te komen aan de krapte op de geldmarkt het kasreservepercentage voor de pe riode van 22 maart tot en met 21 april 1963 met één punt te verlagen en vast te stellen op vier Deze ver laging is bedoeld als een maatregel van tijdelijke aard 35 % 241/s 44 % 16Va 15 % 29 35 44?i 46 8Hi 65 35 24 % 44 % 16 % 15 28 % 343,i 441/2 tSVs 81 % 65 Vz 120'/2 I2OV2 31 % 31 '/ s 44 % 44 % 30 Va 30'A • 5634 3eVa Atch Topeka Baltimore llllon " ent an Parillc N Y Centr Pennsvivanla Sütith Par Union Pac Allied ' hen Am Can Am Suielttn Am T & L A in Tohacoo A F.C Ind Anaronöa Reth Steel Roelnj ' voor de aankoop van een lijfrente Heeft men nu toch het kapitaal opgenomen dus de lijfrente als het ware afgekocht dan dient de kapitaaluitkeringen ten volle als inlJ*^^y ^ >^^<.^ ^ U Wilt meer weten over de Hoover-Automatle Breng een bezoek aan uw dealer of stuur een briefkaartje aan Hoover Handelmaatschappij N.V Faickstraat 15-29 Amsterdam telefoon 020-30072 HET ENIGE DAT U VOELT IS HOOVER HOOVER-AUTOMATIC HIJ WAST Hll SPOELT HIJ DROOGT HELEMAAL VANZELF VAN DER ] HEEM vraagt voor haar Produktiebureau te Utrecht een mnL admin » kracht Vereist mulo—opleiding technische be langstelling en interesse voor het be drijfsleven Leeftijd 20—30 jaar Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht bij de afdeling Personeels zaken Abstederdijk 131 te Utrecht BIJ d * NIEUWE RIJNVAART MAATSCHAPPIJ n.v T«i«rooii tvt-tvat AMSTERDAM • Levanikad * 10 kunnm direct gaplaoM wordan Op de MOTORSCHEPEN STUURLIEDEN MATROOS-MOTORDRIJVERS MATROZEN Op de SLEEPSCHEPEN • Ie en 2e MATROZEN Goede lonen en sociale voorzieningen - Moderne woonruimte aan boord Aanmelden tehrlflelijk of lelafonlich op bovenitaond adret BIJ penoonlijke aanmeldingen te bereiken met bui P vanaf hel Centraal Slalloii VAN DER HEEM N.V DEN HAAG ¦ UTRECHT - SNEEK ** ** ** ** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ************************************ *'~ i ********** ********************************* y^!^2 ^>^******* SCHOOLMODE 1963 Italiaanse pofo*puri Full'fBshloned zuiver wol In bordeaux niBrlne en grijs 4'16 Jaar 4 Jaar • 7375 Polyester pantalon < met 450/0 ivol • wasbaar ploolvBstll met verstelbare tallleband en optllon rits 5 17 Jaar S Jaar • f375 Begenmantel • dubbel poplin met afknoopbare capuchon ruimvallend met steekzakken - In mo derne lichte en donkere modekleurenl 4-13 Jaar 4 Jaar * OQ75 WEG GRIEP-VERKOUDHEID Cliinavil DRAGEES „ NAnERMANN " ' Snelwerkend Doeltreffend Betrouwbaar Verfcriifb bij Apoth ea erfc.Drof Zojnlst ontvangen \ DAMES REGENMANTELS Aparte mantels van fijne nino diolen in de nieuwe lijnen en gezellige tinten Met zak en knoop garnering 59,75 Prfls DEL'MOD MACO TRENCH GABARDINE REGENMANTELS klassiek sportief model met siersteekjes langs kraag en revers Pros 99,75 MaisondeBonneterie iÜ Blue Gillette EXTRA Alleen het water voelt u zo heerlijk zacht scheert u met Blue Gillette EXTRA Verkwikkend fris verrassend schoon Scheren met Blue Gillette EXTRA is pas echt scheren * Het mesje dat u niet voelt ^^^ uw Modehuls >^ ****************************!| WS***************J****i * k;i:***ik******************«*»«Wik**»)liiri»9ts*^4sik)ts«it!*9|iiis)kiiiits Naohtegaalstrast 16/18 utrecht 
U iKfcciUi'SUH MEUWSBLAD DINSDAG 19 MAAK'X ' 1963 15 niiiiiiiiiiiiiiiniinimnniiiiininiiniiiniiinnnnniiniinmiiinnninnnniiiinniiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiniiiiniim PRS^M ^ DOOR DE LUIDSPREKER EIKE AGENA door GRETE D0LKER-REHDER ' niiiiiitiitiiifiiifiitiiiiifimiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiifiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiMiiitinMitititiitiniiiiitiMtMiMiiitMiniMtMiitin EMS verwerft ^ yHoutrusf ^ De N.V Exploitatie Maatschappij Scheveningen en de N.V Tentoon stellingsgebouw Houtrust maken be kend dat van het aanbod tot om ruiling van aandelen Houtrust te gen aandelen E M.S door een zeer grote meerderheid van aandeelhou ders van Houtrust gebruik is ge maakt Ten gevolge hiervan heeft de E M.S een zeer aanzienlijke meerderheid verkregen van de aan delen Houtrust Werkt U iets te hard Last van Uw maag Brandend maagzuur Neem Norac handig doosje met veilige natuur grijze tabletjes Bij elke apotheker of drogist staat het op de toonbank de rusteloze reiziger Maar Tyge Taden had het alleen ook niet klaar kunnen spelen als de anderen er niet bij gekomen waren De zware bewusteloze vrouw zou hem ten slotte zelf met zich meegetrokken hebben in de mod c|pr Van de plank was al niets meer te zien en Tyge knielde tot aan zijn heupen in het slik Maar onver saagd commandeerde hij nu — Hier dat net en ze gooiden hem het grote net toe terwijl ze het ene uiteinde vasthielden Toen lukte het Tyge Taden het net zo om Moy heen te wikkelen dat ze haar geza menlijk uit de modder konden trekken als een grote zware vis uit het water Tyge zelf slingerde zich met zijn lange benen als een aal op het droge Hij was van boven tot onder overdekt met mod der maar zijn tanden en zijn ogen blonken en zijn liaar danste nog altijd als een helle vlam op zijn lioofd — Allemensen was me dat even een vangst Zoiets heb je niet elke dag zei hij stralend Dat was nu een echt Tyge-Taden-woord dat op dit ogenblik helemaal niet van pas kwam De ar me Moy Halsen wat zag ze eruit En dan in haar toestand Misschien kwam het kind al En zou ze dat wel doorstaan Minna-Maesch knarste met haar grote paardetan den van woede maar Hannis Haulsen had bijna met zijn vuisten op Tyge los geslagen en Jan Jarring drong zich met zijn ellebogen tussen hen in en zei — Laat Tyge Taden toch kletsen Hebben jullie dan nog niet gemerkt dat hij zich altijd zelf slecht maakt Ik wou dat hü erbij geweest was toen mijn kleine jongen in het wad verdronk En nu vooruit pak aan Hij bukte zich en pakte het net bij Moy Haulsens hoofd beet Tyge Taden die zo schaterend lachte dat liet over het hele wad klonk bukte zich ook en nam het net met een — Ho-up bij het voeteneinde op Hannis en Minna-Maesch Bertien en Klumpklaas grepen de zijkanten en zo droegen ze Moy zacht en wiegend naar huis Het was een wonderlijke stoet die zich daar naar het dorp begaf Hannis Haulsen jammerde aan een stuk door — Mijn Moy mijn Moy ach ze sterft En Minna-Maesch schold — Waarom heeft ze me dan ook niks gezegd in plaats van zomaar weg te lopen Het is me wat moois Wie moet dat allemaal weer schoonmaken En Jan Jarring zei kalmerend — Wees toch stil mensen wees blij dat ze nog leeft Toen begon Tyge hard te zingen een drinkliedje dat hü in Norderland gehoord had — reut euch — euch des Lebens maar verder kwam hij niet want Hannis gaf hem boos een stomp in zijn nek Tyge sloeg onmiddellijk terug in zijn maag Bertien en Klumpklaas keken bedenkelijk maar Jan Jarring riep met dreunende stem alsof hij met zijn hamer op het aambeeld sloeg — Schaam je Hannis Haul s'-nl Maak toch geen ruzie Laat hem zingen Hij heeft toch Moy Haulsen het leven gered en hij heeft liet zijne er bijna bij ingeschoten Laat hem toch zin fjen En Tyge zong zo hard hij kpn Maar Bertien Flor was buiten zichzelf Niet over Tyge of over wat hier gebeurde hoe erg het ook was Neen hij dacht alleen maar aan Eike De zweetdruppels de tranen en de regen liepen over / ijn gezicht in zijn grijze baard Natuurlijk hij moest hier helpen dat sprak vanzelf en hij had nog geen haast om naar Leidje Twers te gaan want het wa ter was er immers nog niet Maar hij had toch Eike met alleen moeten laten Wat kon er intussen niet met haar gebeuren Hij zag de mensenmenigte niet tens die aan de steiger stond om de stoet op te wach ten Bijna het hele dorp was uitgelopen ondanks re sen en wind HU zag niet dat vele handen uitgesto ken werden om ' te helpen Hij hoorde zelfs niet dat Minna-Maesch tegen Wehn Madsen die daar ook stond zei — Loop hard naar Leidje Twers Ze moet direct komen Hij droeg met de anderen de nog altijd bewusteloze ¦ Moy Haulsen het huis in Voorzichtig legden ze haar up het bed waarover Minna-Maesch resoluut als ze SUSKE EN WISKE 57 was snel een zeildoek gelegd had waarop ze Moy wil de schoonmaken Toen draaide Bertien Flor zich om en zag Leidje Twers binnenkomen Hij stamelde iets van Eike maar ze zei — Nee jongen je vrouw moet zich maar alleen zien te redden ik moet nu naar Moy Haulsen en met een hoogrood gezicht was ze langs hem heen gerend Hij had heel goed begrepen dat ze liever op Haulsens hoeve hielp dan helemaal naar de witte Knee te moeten gaan Maar Minna-Maesch had gescholden — Wat wil jij ons Leidje Twers afhandig maken terwijl Moy op sterven ligt Je bent een slechte kerel jij En nu stond hij in het portaal van Hannis ' huis draaide zijn pet om en om en vroeg zich af wat hij moest doen In het huis hoorde hij Hannis jammeren door het raam zag hij dat Karsten de oudste knecht met paard en wagen het erf afreed waarschijnlijk om de dronken dokter van Norderland te halen dr Tey son die een broer van de onderwijzer en van de koopman was Deuren sloegen dicht vrouwen liepen in en uit Wehn Madsen die langs hem kwam bleef staan keek Bertien medelijdend aan en zei — Jullie hebben ons op je bruiloft genodigd Bertien Flor Ik zou Eike Flor graag geholpen hebben bij haar eerste kind Maar zie je we hebben Hannis Haulsen zo veel te danken Ik moet nu hier wel helpen Snel liep ze verder en liet hem staan waar hij stond Toen wist Bertien het helemaal niet meer Met ge bogen hoofd de pet nog in de hand verliet hij lang zaam het huis Buiten zag hij Tyge Taden op het hek zitten hij floot een liedje alsof er niets aan de hand was — Zo Bertien ouwe medeminnaar riep hij verge noegd Maar Bertien had minder dan ooit zin in grap jes Htj keek even angstig op naar Tyge sloeg toenziJn ogen weer neer schudde bekommerd zijn hoofd,nam een grote rode zakdoek uit zijn broekzak enwiste het zweet en de tranen van ziJn gezicht Toenzette hii omstandig zijn pet weer op Zijn gezicht enzijn gebaren drukten zo'n verschrikkelijke nood uit,dat Tyge zich bukte en verbaasd vroeg — Maar ke rel Bertien ouwe vuurtoren je huilt Is Moy Haul sen dood of wat is er anders Bertien was zo dankbaar dat iemand hem vroeg wat er aan de hand was Weer hief hij de ogen op en zei toen — Eike Toen klom Tyge Taden van het hek en vroeg met opgewonden stem — Wat is er met Eike Nog eenmaal hief Bertien zijn bekommerde blik waarin al het geluk en al het ongeluk van de hele wereld lagen naar hem op en zei — Tönis komt Tyge begreep onmiddellijk — Zo en nu wil je Leid je Twers halen en die is bij Moy Hij liet zijn hoofd zakken beet op zijn onderlip en dacht ingespannen na Tönis komt Hii wist wat dat betekende Eike zou haar kind baren terwijl ze zelf nog een kind was en ze was alleen aan de wit te Knee — helemaal alleen ver van alles En Ber tien was hier en wilde hulp halen en vond niemand — Kom zei Tyge en hij nam Bertien bij de arm.'Maar de oude man liep hem veel te langzaam Hijliet hem los en rende met zijn lange benen door hetdorp Bertien kwam moeizaam achter hem aan Toenstonden ze beiden in Tadens hut voor zijn moeder,en Tyge zei — Aid je Taden je moet direct met Ber tien Flor mee naar de witte Knee Eike krijgt haareerste kind en ze is zelf nog een kind en ze is moe derziel alleen Hii herhaalde de woorden moederziel alleen en zijn blikken gingen door het raam naar buiten in de richting van de witte Knee die je van hieruit juist kon zien — Zo zo zei Aldje Taden Ze wist al waaromLeidje Twers niet naar de witte Knee kon gaan hetverhaal van Moy's wonderlijke wandeling in hetwad was natuurlijk ook al hier doorgedrongen Enook zij keek naar buiten naar de verre vuurtoren Wordt vervolgd Het rijmende paard Wat is dat voor een vliegtuig De ontwikkeling van de luchtvaart is gepaard gegaan met een steeds groter geworden verscheidenheid aan vliegtuigen vliegtuigmerken en vliegtuigtypes De tijd dat vrijwel iedereen het vliegtuig dat hij zag overvliegen kon definiëren is al lang voor bij in deze tijd zijn zelfs deskundi gen niet meer in staat merken en > types vast te stellen van alle vlieg tuigen die passeren Om degenen die belangstellen in de luchtvaart te helpen stelt de Britse luchtvaartjournalist William Green ieder jaar een naslagwerk samen waarin de nieuwe vliegtui gen ziJn vermeld Bovendien staan er bijzonderheden over deze vlieg tuigen zijn vermeld Bovendien staan er foto's bij en door Dennis Punnett getekende silhouetten Onder de naam The Observer's Book of Aircraft " worden de boe ken steed uitgegeven door Fred Warne en Co Ltd Enige jaren zijn er ook Neder landse uitgaven verschenen Daarin is niet alleen gezorgd voor vertaling van de tekst maar ook zijn de tech nische gegevens omgerekend in het metrieke stelsel Wat is dat voor een vliegtuig 1963 bevattend de beschrijving van 149 recente vliegtuigtypen met 272 illustraties is thans verschenen De Nederlandse vertaling is van B.van der Klaauw De uitgave is van Hollandia N.V te Baarn Wat militaire vliegtuigen betreft zijn er volgens dit boek niet veel nieuwe typen bijgekomen en ook wat grote verkeersvliegtuigen be treft is de ontwikkeling enigermate tot stilstand gekomen Groot daarentegen is de toename van het aantal typen kleine een en twee en in enige gevallen ook viermotorige toestellen die gebruikt kunnen worden als reis - en zaken vliegtuig Natuurlijk bevat het boek ook de nieuwste helikopters Zoals ook voor de uitgaven van vorige jaren zullen ook voor dit nieuwe boek vele liefhebbers zijn In de Industriehaven te ' s Her-togenbosch is gistermiddag een dragline in het water gevallen De machinist de 44-jarige heer Van der Lee uit Oss kon niet tijdig uit de cabine gehaald worden en ver dronk M A X HEDENAVOND HILVERSUM I — AVRO 18.00 Nws 18.20 Hawaiian ens m zang sol 18.35 Licht ork m zangsol 19.00 V d kind 19.05 Paris vous parle 19.10 Opera-aria's 20.00 Nws 20.05 Tot uw orders gevar progr voor de mil 21.15 Dinsdagavond calraret 22.00 Piano h quatre mains klas en mod muz 22.30 Nws en meded 22.40 Act 23.00 Concertge bouwork mod muz 23.55-24.00 Nws HILVERSUM II — KRO 18.00 Dansork en zangsol 18.50 En nu miJn geval vragenbeantw 19.00 • Nws 19.10 Act 19.25 Lijdensmedi tatie 20.00 Beschouwing over Gre goriaanse gezangen 20.20 Pianore cital klas muz 20.45 Klein Taaige ding 21.05 Concertgeb ork groot omroepkoor en sol klas muz 22.05 Kerkorgelconc 22.15 22.25 Boekbespreking 22.30 Nws 22.40 Vreemd een keuze uit woord zang en dans van elders en an ders 23.10 Lichte gram 23.55-24.00 Nws EIItGELAND BBC LIGHT PBOGB 18.00 Gevar progr 18.31 Gevar progr 19.33 Sportoverz 19.45 Hoor spel 20.00 Nws en journ 20.31 Hoorspel 21.00 Gevar progr 21.30 Nws 21.41 Verzoekprogr 22.30 Souvenir 23.15 Orgelsp 23.31 Lich te muz 0.55-1.00 Nws BRUSSEL 18.00 Nws 18.03 Lichte muz 18.18 Paardensportber 18.20 V d sold 18.50 Radiokron 19.00 Nws 19.30 Toerisme 1963 19.40 Lichte mu.'z 19.50 V d middenstand 20.00 Hoor spel 21.35 Jazzuz 22.00 Nws 22.15 Nws 22.15 Gevar muz 22.45 Pia norecital 23.00 Nws 23.05 De ge voelige snaar 23.35 Nieuwe gram 23.55 24.00 Nws WOENSDAG 20 MAART HILVERSUM I — VARA 7.00 Nws 7.10 Ochtendgym 7.20 Soc strijdlied 7.23 Lichte gram Om 7.35 Van de voorpagina 8.00 Nws en strijdlied 8.18 Lichte gram 8.40 Orgelspel lichte muz 9.00 Gym V d vrouw 9.10 Kookpraatje 9.15 Mod gram 9.35 Waterst 9.40 Schoolradio VPRO 10.00 Inzicht en uitzicht lez 10.05 Morgenwü ding VARA 10.20 V d huisvrouw 11.00 R.V.U Jeugd in het Nabije Oosten door G Thole Beishuizen 11.30 Lichte gram 12.00 V h plat teland 12.05 Lichte gram Om 12.30 12.33 Meded t.b.v land - en tuinb 13.00 Nws 13.15 Dansmuz met zangsolr en vocaal ens 13.45 Radioportret 14.00 Radiophilharm ork klass muz 15.00 De kwali - teit van het bestaan gesprek 15.10 V d jeugd 17.00 Amateursprogr 17.30 Tentoonstellingsagenda 17.35 Licht instrum trio 17.50 Rege ringsuitz Geven en nemen Tipsvoor en van weggebruikers HILVERSUM II — NCRV 7.00 Nws en S.O.S.-ber 7.10 Dagope ning 7.25 Klas gram 7.45 Radio krant 8.00 Nws 8.15 Lichte gr 8.40 Klanken uit Zwitserland 9.00 V d zieken 9.35 Gram 9.40 V d vrou - ¦ 10.10 Gram 10.15 Mor gendienst 10.45 Samenzang geest lied 11.10 De jeugd op eigen wie ken hoorspel 10 11.40 Lichte gr 12.10 Licht instrum kwartet 12.30 Meded t.b.v land - en tuinb 12.33 Meisjeskoor en instrum kwintet 12.53 Gram event act 13.00 Nws 13.15 Lichte ork muz en zangsol 13.35 Uit de opera Martha 14.30 Lichte gram 15.00 Koor - en ork klasse van het Conservatorium te Den Haag 15.50 Bijbelvertelling v d jeugd 16.00 V d jeugd 17.15 Vrije tijd wel besteed 17.30 Lich te ork muz 17.40 Beursber 17.45 Licht instrum ens ENGELAND BBC LIGHT PROGR 12.00 Voordr 12.15 Dagb 12.31 Lichte ork muz 13.00 Popul gr 13.31 Gevar muz 14.31 The Bestof Broadway 14.45 V d kind 15.00V d vrouw 16.00 Lichte ork muz 16.31 Muz bij het werk 17.15 Dagb 17.31 Uitslagen races 17.33 Gram V d jeugd BRUSSEL 12.00 Nws 12.03 Lichte muz 12.30 Weerber 12.35 Lichte muz 12.50 Beursber en progr.-overz 13.00 Nws 13.15 Kamermuz 14.00 Nws 14.03 Schoolradio 15.00 Koorzang 15.30 Symfonische muz 16.00 Nws 16.03 Beursber 16.09 Engelse les 16.25 Lichte muz 17.00 Weerber en nws 17.15 Cellorecital 17.45 Klas muz Zie voor tV'programma pagina 5 Advertentie moderne mensen moderne magen door Guy Bara PANDA en de bewogen beweger ' r>/'>OS ^^ 47 Zit toch niet zo somber te piekeren " riep de heer Soep opgeruimd „ die rare vriend van je is bezig een prachtige machine te meiken of mijn naam is geen Arnold B " Ik weet niet of het wel goed was om meneer Zielepopel met priklimonade te ontroeren " ant - woordde Panda „ hy maakt roersels als hl3 bewo gen is door vriendelijkheid enne " Malligheid " onderbrak de heer Soep hii is geroerd daar gaat het om Of het nu door vrien delijkheid is of door priklimonade dat doet niet ter zake als hij maar een zelfbeweger maakt " „ Toch vraag Ik me af wat voor soort zelfbewe ger hij zal maken " zei Panda zorgelijk het zou best eens kunnen dat hij door zo'n kunstmatige ontroering " De rest van Panda's woorden ging verloren in een donderend geraas Posities Nederlandse schepen Aagtekcrk 18 v Bremerhaven te Amst Aardenburgh p 17 Vliss n Havre A jckerk 20 te Hongkong verwacht Adara 17 v Norfolk te Boston Adine 17 v Antwerpen te Rotterdam Adm Conrbet 16 te Trevor Advent Ï8 v IJmuiden te Hartlepool Agamemnon 16 v La Guaira te Mara - caibo Agnes 17 v Teignmouth te Amsterdam Alberta 16 in Liverpool Bay AlbJasserdyk 16 v Rotterdam n Port Everglades Alcetas 16 v San Feliu te Barcelona Alchiba 16 nog op rede Aden Alcor 16 V L Marques n Durban Aldabi 18 v Las Palmas n Hamburg Alge 17 V Londen te Amsterdam Algenib 16 v Antw n Bremerhaven Almdyk 16 V Amsterdam n Kaapstad Alnati 13 v Santos te Buenos Aires Alnitak 16 130 m ZZW Ouessant Alphard 17 345 m ZZW Valparaiso Aludra 16 250 m Z Kaap Verd eU Amstelhoek 16 300 m ZZO Tokyo Amstclmolen 16 180 m Z Shanghai Amstelsluis p 16 Singapore Amstelstad 16 390 m W Guam Am>ïte1stroom 17 te Havre Amstelveld 16 600 m ZZO Chagros eü Anda p 17 IJmuiden n Bergen Antiyk p 18 Ouessant n Havre Anja 17 v Newport te Vlaardingen Anne Herfurth p 16 Ouessant Annenkerk 18 v Hamburg te Antw Antares 17 v Cardiff te Rouaan Antilla p 16 Aveiro n Cadiz Antje 17 v Middelharnls te Boston Areas p 16 Ouessant n Gibraltar Archimedes 17 380 m NO Pto Rico Ardeas p 17 Ouessant n OportO Arlcs 17 60 m Z Scüly n Anstotcles 18 v P Arthur te Houston Arizona 15 v Genua te Liverpool Arnhem p 16 K de Gata n Marseille Artemis 17 te Santo Domingo Ask p 17 Trelleborg n Londen Aspera 15 v Dublin te Cork Asterope 16 op 450 m Z Kaap Race n Antwerpen Atlantide 17 te Amsterdam Atlas 16 V Vigo n Amsterdam Averdyk 15 v Adelaide te Melbourne Baarn 17 te Puerto Limon « ali p 16 Perim n Aqaba Banda 18 1100 m OZO Yokohama Bantam 18 v Genua te Syracuse Barcarola 18 te Zwijndrecht Batavier 18 v Gothenburg te Delfzijl Batavier 1 17 te Boston Batavier 5 17 te Rotterdam Batit 16 V Antwerpen te Duinkerken Bawean 18 op 120 m OZO Port Sudan Beekbergen 17 v Sete te Tanger Bellatrix 17 te Hamburg Beniïalen 15 v Hongkong n Singapore Bengkalis 16 te San Francisco Bennckom 16 v Rott te Amsterdam Berkcistroom 17 te Amsterdam Bernisse 16 120 m WZW Ouessant Betty Anne S 17 te Antwerpen Bevesier 17 te Rotterdam B.eyerland 17 te Harllngen Bierum 15 v Runcorn n Biseaya 17 v Hamburg te Triest BUtar 17 V Marseille te Genua Bloemgracht 16 te Rotterdam Bonafide 18 te Rotterdam verwacht Bonita 16 85 m NO Kaap Hatteras Borculo p 17 Barfleur n Nieuwpoort Brandaris 15 te Limerick Breda 16 op 460 m NO Azoren Breezand 16 150 m NW Freetown Calchas 17 v Gothenburg te AmSt Calvijn 17 v d Tyne te Dundee Camerounkust 17 te Amsterdam Camphuys 17 v L Marques te Durban Carasso 16 v Rotterdam n Galway Carebeka 17 v Londen te Treport Caribia 16 v Rott te Goole Cartage 17 v Charleston te Baltimore Castor p 16 Bermuda n Hamburg Cateli p 17 Vlissingen n Catharina 17 v Port Talbot te Antw Catharina F 16 V Antw n Havre Cheetah 17 v Santos n Paranagua Chiron 17 v Amsterdam n Hamburg Coenraad K 16 in Golf van Biscaje Con Zelo p 18 Dungeness n Antwerpen Coral Acropora 18 te Port Said verw Cornelia B 1 p 16 K St Vincent Corn Broere 17 te Dordrecht Crescendo 18 te Hamburg Cumulus 16 v Swansea n Birkenhead Dahomeykust 18 v Freetown te Antw DeUdlik p 16 Dover n Swansea Delfzijl 15 v Torbay n Deneb 16 v Barcelona n Valencia Denzo 15 v Londen te Ipswich Dicky p 16 Fastnet n Fowey Dido 17 v Amsterdam te Bordeaux Dieraerdyk 17 te Cristobal Diogenes 17 v Antw te Amsterdam Dollard 18 v Runcorn te Rotterdam Dolores p 17 Guernsey n Dover Domburgh 18 100 m ZZW Ouessant n Casablanca Dongeborg p 17 Tuscarrock n Ply - mouth Draco 16 V Algiers n Malaga Eddystone 16 70 m Z Landsend Eemsmond 16 te Hamburg Eemstroom 16 v Amst n Shoreham Elisabeth 15 v Runcorn n 1 Elshotit p 16 Skagen n Abo Energie IS te St Ives schuilen Eos 17 V Volos n Iskenderun Equator 18 ten anker La Coruna Erasmus 17 80 m WNW Oran Erasmussingel p 16 Elba Escaut 18 te Rotterdam verwacht Esma B 18 te Hamburg verwacht Europa 18 v Swansea te Amsterdam Export 2 18 V Rott te Chatham Fambo 17 v Rott te Antwerpen Fes 17 v Casablanca te Rotterdam Fiducia 2 17 te Boston Fivel 17 te Sables d'Olonnes Fivelstad 16 v Vigo te Santander Flevo 17 v Livorno te Genua Flores 17 v Lesquineaux te Gent Korto 18 V Delfzijl te Itzehoe Fram 16 v Rotterdam n Boston Franclna 18 v Dublin te Rotterdam Francisca p 16 Ouessant uitreis Fi-ans Böhmcr 18 te Hamburg verw Frans van Scumeren 17 te Londen Fravizo 16 55 m NNW Terschelling Frejo 17 v Fecamp te Antwerpen Frema 15 v Torbay n Charleston Gaasterdyk 16 490 m NNO Azoren Gaasterkerk 17 v Calcutta te Chitta - gong Gaasterland 16 100 m ZZW Kaap Verd elt Ganymedes 17 v Trinidad n Curacao Garoet 17 v Barcelona te Antwerpen Gasselte 17 v Shoreham te Rotterdam Geert p 16 Kaap Wrath n Varberg Geertje Buisman p 16 Tunis Geertruid Margaretha p 18 Tunis n Malta Geestdijk 17 te Maassluis Geestland 16 650 m NNO Barbados Geestsluis 16 te Maassluis Geeststar 16 op 140 m W Scüly Geeststroom 17 te Boston Gefie 16 v Amsterdam n Londen Geziena Hendrika 16 v Plymouth n Bilbao Giessenkerk 15 v Antwerpen te Kaap - stad Gironde 15 v Vaux te Londen Glory 16 V Londen te Rotterdam Gooiland 19 te Cerro Azul verwacht Gorredyk 18 v Bremen te Antw Gouwcborg 17 v Brlxham te Delfzijl Gouwestroom p 17 Wight n Liverpool Grebbedyk 17 v Havre te Antwerpen Grootekerk 16 te Bremen Grotedyk 16 op 640 m ZW Scüly Grutto 17 V Rotterdam te Londen Hagno 17 150 m ZW Ouessani Harm 17 v Swansea te Gent Hasewint p 17 Vlissingen n Havre Heemskerk 17 v Basrah n Karachi Heenvliet 17 v Gandia te Odessa Heerengracht 17 te Antwerpen Helen 17 v Londen te Antwerpen Helena 18 v Bremen n Hamburg Helene p 17 Finisterre n Spaamdam Helicon 18 v Amst te Antwerpen Helios 18 V Londen n Genua Hendrik Holwerda 17 te Nordenham Hendrika Maria 18 te Wicklow Henny J 18 v Plymouth te Rotterdam Hermes 17 v Cristobal n Curagao Hibiscus 16 v Bermuda n New York Hilversum 17 v Amst n Bremen Hinde 16 v Londen te Amsterdam Holendrecht 16 op 390 m N Bermuda Holland 16 v Mombasa n Chinde Hollandia 15 te Plymouth Hollands Diep 16 480 m ZZW Rangoon Hollands Dreef 16 250 m ZO Shanghai n Chinwangtao Hontestroom 16 te Amsterdam Hoogkerk 16 op 400 m ZZO Genua Hoogland 16 te Swansea Hoogvliet 17 V Rott te Scarboro Houtman 18 v Melbourne te Sydney Hoyledcsingcl 16 te Cardiff Huybergen 16 te Palma verm 18 n Hydra 17 v Zeebrugge te Stade Ida D p 17 Ouessant n Pasajes Idanel 15 v Londen te Mistley Imke 17 v Rijeka te Canneto Inca 16 300 m N Madagascar Insp Mellema p 17 Shetlands eil Ipswich Pioneer 17 te Rotterdam Ipswich Progress 18 te Ipswich Irazu 16 v CaUao n Valparaiso Irene 19 te Rotterdam verwacht Ivoorkust 17 V Douala n Takoradi Izalco 18 V Houston te New Orleans Jacaranda 17 te Rotterdam Jacob Teckman p 17 Vliss n Kopen - hagen Jagersfontein 16 v Kaapstad n Tene - rife Jan 16 150 m NO K Villano Jan Brons p 18 K Villano Jan Herman p 18 Gibraltar Jannie p 16 Lissabon n Londen Janny 15 v St Ives n Jans 15 V Amsterdam n Londen Japara 18 v Antwerpen n Marseille Jato 17 V Rochester te Pasajes Jean E 16 v Amsterdam n Londen Jonan p 16 K Villano n Yarmouth Jongkind 15 v Glasgow n Antwerpen Joost 18 100 m ZW Ouessant Julia Mary 16 v Londen te Amsterdam Juno 17 V Bordeaux te Fowey Jurjen de Vries 19 te Weston Point verwacht Karimun 15 v Bremerhaven te Amst Karossa 16 v Singapore n Sorong Kars 16 v Antwerpen n Esbjerg Kate 16 v Amsterdam n Liverpool Katendrccht 16 op 440 m ONO Aden Katscdyk 17 te Tampico Keerkring 15 v Penang te Rangoon Keizersveer p 17 Pentland Pirth n Esbjerg Kemphaan p 18 Gibraltar n Shoreham Kerkcdyk 18 v New York te Antw Keyser p 17 K St Vincent n Silloth Kieldrecht 17 v Marseille te Genua Kinderdyk 17 v Rott te Hamburg Kirsten Smits p 18 K de Sines n Casablanca Kofainoor p 16 K St Vincent Konny M p 16 Lista n Manchester Kreon 16 op 900 m ZW Azoren Labotae 16 v Bari n Venetië Labrador p 17 Vlissingen n Casablanca Langkoeas 16 te Tandjong Mani Lean S 17 130 m WZW Ouessant Leendert Broere 16 v Rott n Teesport Lekhaven p 15 nm Las Palmas Leliegracht p 16 Texel n Naestved Leonidas 16 v Amst n Aarhuus Lcuvehaven 18 te Rotterdam Liberiakust p 17 Las Palmas Libertas p 16 Algiers n Benghazi Libra 17 v Amst n Duinkerken LiCana 17 v Rott n Barcelona Linde 17 v Delfzijl te Hamburg Lingedijk 17 v Swansea n Rotterdam Loosdrecht 17 v Antw te Rotterdam Ludo 18 140 m NO Finisterre Lupia 15 V St Valery te Strood Maarsbergen 16 te Las Palmas Maashaven 17 v Bremen te Rott Maaskerk p 16 Finisterre n Port Said Madison Lloyd 18 te Hamburg Magas 18 v Ryeka te Antwerpen Main Lloyd 17 te Rotterdam Maluca 17 v Rott te Harlingen Mangen 17 v Uddevalla te Amst Mania 18 te Hamburg verwacht Manto 18 v Livorno te Antwerpen Marathon 16 170 m WNW Finisterre Mare Bonum 16 V Ibiza n IJsland Mare Magnum p 16 Finisterre Marl Ann p 16 Dover n Birkenhead Marian H 16 te Douarnenez Marie Christine p 16 Beachy Head Marinus Smits p 16 Guernsey n " Casa blanca Mariscal Lopez 17 te Rotterdam Marjan 17 v Rott te Londen Marne 16 v Liverpool te Runcorn Maron 16 v Port au Prince n Kjnpston Martini 16 v Mostyn te Swansea Mataram p 17 Guardafui n Aden Mathilda p 17 Las Palmas n Vigo Matthew 18 nm te Rotterdam verw Medon 16 op 385 m N Porto Rico Mees Cremer 17 320 m Z Dakar Meeuw 17 v Hamburg te Londen Meidoorn 17 te Antwerpen Meidoornsingel 16 v Rott n Bayonne Meliskerk 16 op 200 m ONO Aden Memnon 14 v Savannah te Baltlmor « Merak p 17 Mondego n Majorca Merak N p 16 Gibraltar n Livorno Mercurius H 16 te Amsterdam Meres N 18 v Kiato te Napels Merwe Lloyd p 16 Algiers Merwehaven p 18 Ouessant Merwestad p 18 Wight n Londen Metropole 16 te Amsterdam Midas 18 V Aarhuus te Amsterdam Midsland 17 te Rotterdam Minos 16 V Gdynia te Gdansk Mirfak N 16 v Havre n Guernsey Modjokerto 16 op 215 m OZO Aden Monica 15 v Cobh n Swansea Musi Lloyd 16 1200 m O K Hatteras Mutua Fides 17 te Rotterdam ^ Mylady 16 v Dakar te P Marcourt Mynias 16 v Amst n Kopenhagen Nassauborg 16 80 m W Izmir naar Famagusta Nedcr-Ebro p 16 Finisterre Neder-Elbe 16 te Beyrouth Neder Rhone 16 210 m W Mlnlkoy Neder-BUn 16 150 m NW Djeddah Neder-Woser p 16 K St Vincent Nelly Amst.-Bremen p 16 Texel Nero 17 v Oporto n Lissabon Nestor 16 v Genua n Barcelona Netta p 16 Dover n Malaga Nieuw Amsterdam 18 te Port au Prince verwacht Nolloth 16 v Portsmouth n Las Palmas Nomadisch p 17 Hartlepool n Perth Noordborg 15 v Drogheda te Dublin Nore 16 v Londen n Maimo Nusakan 17 v Genua te Barcelona Nashaba 16 250 m N Porto Rico Nüenburgh 17 te Rotterdam Nykerk 16 op 450 m OZO Socotra Oceaan 16 v Gothenburg te Amst Ocean Sprinter 18 te Spezia verw Olivier van Noort 15 te Plymouth Ootmarsum 16 op 2100 m NW Kaap - stad Oranje 16 v Fremantle n Melbourne Oran.le Nassau 17 650 m NO Guade loupe Oranjepolder 17 v Rott n Londen Oranjestad 16 v Southampton n Ma - deira Ossendrecht 16 750 m W Azoren Overysel 17 v Townsville te Aden Pacaya 16 v Pto Montt n LiquenPallas 17 V Faro te RotterdamPaloma 17 v Rott te AntwerpenPamir 16 v Goole te DelfzijlParklaan 17 v Londen te Genua Parthenon 16 v Carupano n Trinidad Paul Westers 16 te Antwerpen Pegasus p 18 Tyboron n Rotterdam Phidias 17 v Rott n Tel AvlvPhiletas p 16 Finisterre uitreisPieter Geertrulda 18 te KamperlandPieter S 16 v Rotterdam n Swansea Pieter Winsemius p 16 K VillanoPirola 15 te Londonderry Plancius 18 te Rotterdam verwachtPoinciana 14 te New YorkPoolster 17 v Havre te RotterdamPort Talbot 16 te Rotterdam « Prins Casimir 16 460 m OZO Halifax Prins Joh W Friso p 16 Kreta Prins Maurits 16 te Antwerpen Prins W G Fred 17 te Hamburg Prins Willem 3 p 16 Ouessant Prins Willem 4 17 te Antwerpen Prinses Irene S p 16 Finisterre Progress 18 te Rotterdam Radja 18 v Genua te Port Said Raket 18 te Newport verwacht Raki 16 v Durban n Lor Marques Rapid 15 v Londen n Rouaan Begina Ida p 18 Kaap Matapan naar Londen Rene 17 v Rotterdam n Queensboro Rionw 16 v Amsterdam te Bremen Rochab p 18 Kaap St Vincent naar Boston Roebiah 16 v Barcelona n Leixoes Roelof Buisman p 16 Lizard n Cork Roelof Jan 17 v Cardiff te Rouaan Roggeveen 17 te Pointe Noire Rondo 18 V Aqaba te Suez Rose 16 150 m ZW Hanstholm Rotti 16 V Timaru n Balboa Rubato 17 nog op rede Genua Rijnstroom 16 v Amst n Huil Saba 17 v Felixstowe te Rotterdam Salatiga 18 v Genua n Fort Said Sarpedon 16 op S50 m NNO Azoren Schelde Lloyd p 16 Porto Rico Schiekerk 17 v Rott te Port Said Schouwen 16 op 300 m ZO Bermuda Seabreeze p 16 Tyboron n Londen Seine Lloyd 16 v Balboa n Papeete Serooskerk 18 v Brisbane te Mackay Setas 19 v Lowestoft te Rott verw Seven Seas 18 v Bremerhaven n Rott Siaoe 15 v Kuching te Singapore Silindoeng 14 te Durban Slnabang 16 op 180 m N Calms Sinon 14 V Baltimore te Philadelphia Sliedrecht 16 v Cristobal n HuU Sloterdyk 17 te Port Everglades Sloterkcrk p 16 Köap St Vincent Socrates 18 v Amst n Bilbao Soestdyk 17 v Norfolk te New York Solon 16 op 190 m Z Bermuda Sommelsdyk 18 v Rott te Hamburg Sonsbeek 16 te Rotterdam Sont 16 V Rott n Queenboro Spaarnekerk 17 v Rott te Amsterdam Spes 15 V Liverpool n Rotterdam Spica 16 v Liverpool te Rotterdam Spolanda 17 te Kings Lynn Spirit 16 v Antwerpen n Ipswich St Annaland 17 te Boston St Philipsland 17 te Rochester Stad Delft p 16 Dover Stad Gouda 16 425 m WZW Gibraltar Stad Kampen 16 470 m ZO K Race Stad Maastricht 16 690 m ZZW Kaap Race Stad Rotterdam 18 te Ceuta Stad Utrecht p 16 Ouessant Stad Vlaardingen 16 320 m Z K Race Stanislas p 16 Kaap de Gata Steenbergen 18 te Bordeaux verm 19 n Lorlent Steenkerk IS v Brisbane te Sydney Stella Antares p 18 Kaap la Nao StelUa Marls 16 V Londen n Aviles Stella Polaris p 18 Kaap de Gata n Barcelona Stentor 17 v Bonaire te Barbados Straat Banka 16 642 m NO Mauritius Straat Chatham 15 te Kobe Straat Cumberland 15 te Melbourne Straat Johore 16 70 m ONO Christmas eil Straat Lombok 16 v Durban n Lorenzo Marques Straat Madura 17 te Fremantle Straat Mozambique 17 te Singapore Straat Rlo 15 te Kaapstad Straat Singapore p 16 Mocimboa Straat Torres 16 v Matadi n Lobito Subra p 16 Barbados n Charleston Superior Trader 18 te Dordrecht Tacana 18 v^Antofagasta n Valparaiso Tamo 16 op 130 m NNO Madeira Tara p 16 Finisterre n Las Palmas Taras p 17 Trelleborg n Antwerpen Tasman 16 v Hansweert te Boston Telamon 16 op 840 m NO Barbados Teunika 17 v Felixstowe te Rotterdam Texel 16 v Vlaardingen n Ipswich Texelstroom 17 te Amsterdam Thaletas 16 v Saloniki n Istanbul Thallo 18 V Dublin te Rotterdam Thca 15 V Runcom n Swansea Theano 16 v Rotterdam n Dublin Theodora 15 v Stanlow n Belfast Thuredrecht 16 op 490 m NO Bermuda Tide 19 te Rotterdam verwacht Tika 17 V Londen te Amsterdam Tim 16 180 m N Texel n Stavanger Tinda 17 v Pasajes te Rotterdam Tjerk Hiddes p 18 de Casquets Tjikampek 14 v Kobe n Osaka Tjimanuk 17 te Kaapstad Tjipondok 17 v Hongkong te Signa'pore Tjitarum 17 v Auckland te Sydney Tjitjalengka 14 te Kaapstad Togokust 15 ' V Lissabon te Amst Towa 18 te Buenos Aires Trias Trader 16 te Rotterdam Trifaill 16 v Londen n Kopenhagen Triton 16 v La Romana te Rotterdam Trompenburgh 19 te St Nazaire verw Trude K p 16 Dover n Plymouth Tubal 16 v Teneriffe n Rouaan Tuskar 15 v Livorno te Londen Twee Gebroeders 16 v Rott n Genua Tweelingen 16 v Pepel te Rotterdam Ulysses 17 v Barranquilla n Demerara Uranus B 15 V Eastham h Dublin Utrecht 15 V Singapore n Port Swet tenham Valbella 16 v Swansea n Rouaan Valiant 16 v Huil te Antwerpen Van Heemskerck 16 130 m WZW Wal - visbaai Van Linschoten 16 900 m ZO Seychel len Van Neck 16 v Dunedin n Napier Van Noort 18 te Hollandia verwacht Van Riebceck p 16 Khorya Morya Van Waerwyck 18 te Shanghai Vechtborg 15 te Liverpool Veendam p 16 Holyhead n Britonferry Virgo 17 V Londen te Antwerpen Viscount 17 te Rotterdam Vivat 16 V Londen te Antwerpen Vliestroom 16 v Amst n Londen Vlist 17 V Houston te Amsterdam Volharding 17 te Antwerpen Vrede 17 v Amst te Middelhamis Waikelo 17 v Djibouti n Aden Walcheren p 16 Borkum n Amst Wartena 15 v Blyth te Londen Waterman 18 v Cristobal n Miami Westereems p 18 Kdap Bon n Rott Westland Producer 17 te Sheemess Westzaan 16 v St John n New York VVhitsund 15 v Londen te Ipswich Wlebold Bohmer p 18 East Goodwin Wilca 19 V Boston te Rott verwacht Wil ja 18 V Bremen te Boston verw * Willem Ruys 17 v Southampton n Port Said WiUemün p 16 Gibraltar n Huil Willemstad 16 1300 ra ZW Azor ' Wilpo 14 V Casablanca n Londe:i Woltersum 17 v Kingsbay n Havre Wonogiri 16 op 450 m NO Belem Wonorato verm 19 v Karachi n Ma - dras Wonosari p 17 Port Sudan n Suez Wonosobo 17 v Penang n Aden ïstroom 1 ta Amsterdam Zaanland 16 op 180 m W Lissabon Zaanstroom 18 nm te Amst verw Zanzibar p 17 Vlissingen n Londen Zeeland 16 op 980 m O Bermuda Zonnekerk 16 180 m N Chagros eil Zosma 16 165 m ZW Kaap St Vincent Zwerver 16 v Hull te Amsterdam Zwyndrecht 16 70 m NW Brindlsl Tankvaart Aalsum 16 400 m N Mona Pass naar Pto la Cruz A bida 16 V Freetown n Curacao Acmaea 16 v Brunsbuttel n Curagao Acteon p 16 Daedalus n Rotterdam Ameland 18 vm te Searsport Barendrecht 16 v Mena n Suez Bussum 19 nm te Hoek van Holland verwacht Caltex Amsterdam p 16 Ras Fartak Caltex Arnhem 16 v Port Said n Rott Caltex Delft 18 240 m ONO Aden Caltex Naples 16 ten anker Halmstad Caltex Pernis 16 v Port Swettenham n Manilla Caltex Rotterdam p 17 de Azoren Caltex Utrecht 17 te Rotterdam Cinulia 16 te Punta Cardon Doelwyk p 16 Lissabon n Trarmiere Duivendrecht 17 v Rott te Dakar Elizabeth Broere 16 v Dordt n Havre Esso Amsterdam p 16 Little Quoia Esso Rotterdam 18 te Bombay Forest Lake 16 225 m W Manilla Jacob Verolme 16 v Carthageha a Cristobal Kaap Hoorn 16 460 m O Miami Kabylia p 17 Ouessant n Rotterdam Kara 16 op 480 m W Finisterre Katelysia 16 820 m O Bermuda Keizerswaard 16 1020 m ZW Azoren Kelletia 16 op 90 m W Esbjerg Kermia 16 v Rotterdam n Londen - Saltend-Jarrow - Curacao Khasiella 16 op 675 m ZW Azoren Koningswaard 18 te Los Angeles Kopionella 15 v P Matias n P Cardon Korovina 17 v Nordenham te Hamburg Kosicia 18 te Philadelphia Kossmatella 17 210 m NNO Turks eU Krebsia 16 v Limhamn te Stockholm Kryptos p 16 Freetown n Thameshaven Liberty Bell p 16 Lissabon Maureen 16 op 125 m O Havana Mohamed Reza Shah 16 140 m NW Muscat Munttoren 16 ^ 0 m W Seychellen Mydrecht 17 v Maracalbo n Paulsboro Naess Commander 16 90 m Z Kreta Naess Lion 16 v P Socony n Punta Palma Ondina p 16 Finisterre n Port Said Onoba 17 v Rott n Mena al Ahmadi Pendrecht 16 op 1750 m W Freetown P G ThuUn p 16 Bahama n Aruba Philine 16 op 50 m O Malta Rossum 16 op 480 m ZW Azoren Senegal p 15 de Casquets n Fecamp Sepia 16 v Mena n Singapore Sirrah 16 op 500 m ZZW Azoren Tamara P l6 The Brothers n Aden Vasum 16 op 150 m Z Tehuantepec Videna 16 v Bombay n B Mashur Vitrea p 16 Oran n Rotterdam Vivipara 16 op 450 m WNW Azoren Vlieland 16 op 420 m O Hawaii Wcstcrtorcn 18 140 m ZZW Ceylon n Madras Zafra 16 v Mena al Ahmadi te Suez Zaria 16 op 110 m ONO Oran Zeesleepvaart Friesland 18 r Vlaardingen n IJmuiden Noordzee 15 v Dublin tè Gravesend 
16 DINSDAG 19 MAART 196S TJTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vanaf ƒ 39.75 kleine stijging per maai Kamgaren jongenspakjes in moderne kleuren Stop een tijger in uw tank ZE WORDEN GROTER groeien uit hun kleren en uit moedersportemonnee GEBR BROEKMAN heeft leuke vloHe passende pakjes en jackjes die U ook financieel passen GEBROEDERS BROEKMAN Jhuiens dcm e&tms L Elisabethstraat 20 hoek K Elisabethstraat Amsterdamsestraatweg 196 • UTRECHT ALS U ZEKERHEID WILT HEBBEN DAT U IDEALE BENZINE TANKT rijdt U dan naar de pomp met de beroemde naam erop Esso Extra Uit die pomp stroomt pure energie Actiever dan ooit zal Uw wagen zijn weg vervolgen pittiger startend feller accelererend pingelvrij rijdend Zo komen wetenschappelijke formules tot inun recht in de praktijk Die plezierige praktijk kan morgen ai ingaan als U rijdt naar een Esso dealer NET ESSO BENT U BETER UIT Esso dealers staan met service voor U klaar € sso voor Uw dagelijkse beker gezondheid uit Zwitserland Wö vragen voor spoedige indiensttreding een bekwame COUPEUSE voor ons veranderatelier Alleen dames die over voldoende erva ring beschikken en in eerste klas cou ture-zaken hebben gewerkt gelieven te solliciteren 5-daagse werkweek Geheimhouding absoluut verzekerd Utrecht - Oudkerkhof 46 - telef 1 40 01 GROOTHANDEL IK KRVIDENIERSWAREN vraagt voor spoedige indiensttreding een actieve VERTEGENWOORDIGER jn bezit van rijbewijs B Bi ] gebleken geschiktheid levenspositie en opname In pensioenfonds Brieven onder no 2-7001 aan het bureau U.N Gevraagd telefoniste tevens hulp-cassière ook in staat eenvou dige admin arbeid te verrichten • receptionist voor het te woord staan van bezoekers bij onze techn dienst en voor enkele andere werkzaamheden Enige algemene technische kennis is nuttig • flinke magazijnbediende Leeftijden vanaf 20 jaar Sollicitaties aan de afd Personeelszaken SCHUURMAN UTRECHT OUDE GRACHT 260 HOTEL TERMINUS vraagt voor onmiddellijke indiensttreding een HUISKNECHT Aanmelden Stationsplein 3 Utrecht tussen 10—12 uur Voogdijvereniging zoekt voor een 3-j meisje en voor 2 zusjes van 4 en 5 jaar PLEEGGEZINNEN niet K.-K waar zij met de eigen kinderen kunnen opgroeien Brieven met uitvoerige inlichtingen onder no 2-6939 aan het bureau U.N Verkrijgb bii Apoth « n « rk.Dro Wij brengen een geweldige sortering JACKS 16,50 32,50 35 - voor dames - en heren meisjes en jongens in prachtige dubbele POPLIN en NYLON welke aan 2-ziiden te dragen zijn Met een contrasterende binnenkant. Kinderen v.a Dames v.a Heren Waar Natuurlijk bij SPECIAALZAAK Fmmelot STEENWEG 49-53 UTRECHT Telefoon 1(462 CARAVAN IMPORT FRANS DE WITTE N.V Julianalaan 257 - Bilthoven Telefoon 03402 3081 vraagt voor spoedige indiensttreding een ASSISTENT-BOEKHOUDER in bezit van minimaal mulo-A en type diploma Studerenden voor praktijkdiploma genieten de voorkeur Geboden wordt prettige werkkring in sportieve branche met goede salariëring Uitsluitend mondelinge sollicitaties te Bilthoven vrijdag 22 maart van 17-22 uur en zaterdag 23 maart van 9-16 uur Voor directe indiensttreding vragen wij MACHINALE HOUTBEWERKERS en LADDERMAKERS Ook ONGESCHOOLDEN komen in aanmerking Goed loon Vrije dienstkleding 5-daagse werkweek Aanmelden dagelijks bij Tel 030-40627 WIENESE LADDERS N.V Reactorweg 5 - Utrecht - SlIlllltllllllllllMllllilllllMIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllinilllllllMllllillllilllllMIMIIIIIIIIIIIIIb I Wij vragen voor spoedige indiensttreding een = actief persoon ais ASSISTENT van de ADMINISTRATEUR | I minstens mulo-opleiding = I Leeftijd pim 20 jaar | 1 Brieven onder no N-3034 Adv Bur ALTA Pausdam = I Utrecht | ^ itiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ' KONINKLIJKE FABRIEK VAN CACAO EN CHOCOLADE TE WEESP vraagt voor haar verpakkingsafdelingen ENIGE MEISJES Geboden wordt goed loon 5-daagse werkweek gratis bedrijfskleding gratis verstrekkingen personeelwinkel spaarregeling eigen busverbinding U kunt zich elke woensdagavond tussen 19.00 en 20.30 uur persoon lijk melden bij de heer J J de Ley Waalstraat 49 te Utrecht te berei ken met lijn 6 en 10 öf elke donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur in het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen Ma - riaplaats 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 19 MAART 1963 17 KLEINTJES iof 15 woorden / 1.75 — fot 20 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cent DE 4 EXTRA VOORDELEN VAN DE WEEK Prachtig „ lambswool " meisjes truitje 3 kleuren w.o grijs mêleé Sportief katoenen jongens - week end shirt 3 multi colors Ijzersterke multi-denim jongens - short 4 kleuren C&A ^ 4 f/m 13 jr 3.96 5.95 2 t/m 13 jr 4.50 6.95 l/m 13 jr 3.96 5.95 NAtUURLI^KBABy-r KLEUTER - EN KINDERKLEDING KOOPT MÉN BIJ C & A KNAC RIJSCHOOl REKORD Lessen met Volkswagen Opel Vespa Theorie met projectie films Kwartelstraat 48 b telef 15729 DE SWART maakt het feestelijkener is nu nog een reden te meer om te kopen want ter gele genheid van ons jubileum ontvangen onze cliënten EEN WAARDE ' VOLLE VER lASSING DIE U BESLIST WEL KOM ZAL ZIJN AUTORIJSCHOOL BIERMA Betere resultaten door betere lessen ƒ 6 per les of 10 lessen ƒ 50 Bevoegd uw ' examen bij te wonen Desgewenst gehaald en gebracht Catharijneslngel 128 telef 18408-20762 Ford Taunus 2 CV scooter en V.W Die staan voor u klaar bij Autorijschool „ LE PETIT CA NARD " 10 lessen ƒ 55 en ƒ 50 Erkend en gediplom Tevens ge ven wij les in sportvllegen ƒ 27.50 per les Klantua Tol steegsingel 23 bis Telef 26763 Wij lessen met de nieuwste Peugeot 404 en V.W 1962 5.50 per les Theorie gratis AUTO RIJSCHOOL Verkerk Willem Barentszstraat 72 telef 21028 AUTORIJSCHOOL TELSTAR ' Handelstraat 44 telef 30744 Lessen in o.a V.W D.K.W f 5,50 per vol uur of ƒ 4,25 per % uur Halen en brengen en theorie gratis Voor MAATKLEDING ID het betere genre Fa Fortuin No belstraat 25 Tevens verhuur v nieuwe gelegenheidskleding BATA VOETVERZORGING ' n weldaad voor uw voeten Bt abonnement ƒ 2.7S Ook mani cure Bata Lange Vlestraat 6 Utrecht VERHUIZINGEN en transpor ten meubelopslag planover voer Joh de Paauw voorheei V d Vlist Tolsteegsing^l 24 b telef 14165 Laan van Char troise 61 telef VERHUIZINGEN Meubeltrans port binnen en buitenland Bergplaats voor inboedels Fa C A V d Lee en Co kantoor Lange Nieuwstraat 93-95 telef 10508 Uw adres voor betrouwbare AUTO - SCOOTER MOTOB RIJ WIELFINANCIERING Is nog steeds Fa G C Wester veld & Zn Begijnekade S te Utrecht Telef 16953 SIMPSON BABï-WAS 3 keer per week gehaald en gebracht ƒ 5.15 per week De Lairessestr 151 Arasterdam Telef 020 72.3939 Al uw SCHOENREPARATIE af gehaald en bezorgd door geheel Utrecht sterk sierlijk en snel terug in leer en rubber belt u even tel 17880 Schoenmaker J V d Brul en Zn Kapelstr 21 23 HOUD MOED Jes 43 1 cd 1 9 — 14 Ada SNE1.STOMERIJ RAPIU Kos tuum 2.75 pantalon of rok 1.25 mantel 2.75 jumper of trui 0.90 mits gebracht en gehaald Bl)t straat 117 UW PANTALON te lang te kort of te breed Wij verma ken hem deze week Kleerma kerij Amsterd straatweg 79 nog voor de Beverstraat Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantoor C M Witjens Mariahoek El Utrecht Telef 13471 en 23295 Alle verzekeringen Een NIEUWE AUTO KOPEN kunt u op gemakkelijke beta lingsvoorwaarden Vraagt ge heel vrijblijvend inlichtingen bij Assurantiekantoor J Nef kens Parkstraat 10 Utr Tel 16571 en 23134 Biltstraat 95 Plompetorengracht 13 Te koop aangeboden WASCOMBl 2 motoren en pom pen ƒ 298 snelwassers vanaf ƒ 98 langzaamwassers agita tor met ollebad ƒ 228 centrifu ge 2800 toeren ƒ 137.50 2 jaar garantie Gemakkelijke bet Fa brieksshowroom Oude Gracht 196 en Amsterdamsestraatweg TELEVISIETOESTELLEN zo goed als nieuw Zéér lage prij zen Gemakkelijke betaling en volledige garantie Radio „ Star lone " de zaak van vertrouwen Kleine Singel 31 tele * 25510 Het MAROKKAANSE HUIS Steenweg 58 telei 22683 heeft nog steeds de grootste sorte ring Marokkaanse poufs en ka meelzadels TELEVISIE Wij hebben regel matig occasions voor zeer aan trekkelijke prijzen Philips Er res Graetz etc Radio Lensink Nieuwe Daalstraat 29 telef 19774 b.g.g 22082 Voor een SUËDE MANTEL of JASJE eerst kijken bij Ben Snatager U slaagt beslist En spaart veel geld Ook maat werk Oude Gracht 242 telef 11788 TELEVISIE IMPORT HARKO Gebruikte T.V.'s vanaf 1 250 geplaatst met antenne en volle garantie Ook nieuwe T.V ' s leverbaar met grote korting Gemakkelijke betalingsvoor waarden Eigen financiering en servicewerkplaats Elke dag geopend en demonstratie Vleu tenseweg 113 Utrecht Telef 3S384 AMER IMP OLIE 0.80 per liter ƒ 1000 beloning indien niet aan hoogste eisen voldoet Vet ten in grote en kleine verpak king Autoshop Rusman Achter de Dom 6 telef 16657 Utrecht ïlKRENSPORTFIETSEN met remnaaf met lamp slot jas beschermer pompje en stan daard ƒ 99.75 Nobelstalling No brlstraat 41 Telef 10216 Utr ROLSCHAATSEN div merken en ook de onderdelen heeft SUPER Damstraat 29-31 Auto bromfiets scooter mo tor maakt u weer als nieuw met ONTROESTPASTA ƒ 0,75 en WONDERGLANS f 0,95 1,45 Super Damstraat 29-31 „ Ortho " NYLON ELASTIEKEN KOUSEN Zwitsers fabrikaat geven uw benen de juiste steun ook bij zwaardere spat aderen Toch zijn deze kousen uiterst dun en fijn geweven en practisch onzichtbaar onder de dunste n.vlon Prijs v.a t 13.50 per stuk Ook de kwaliteiten Mousse-Nylon Lastex Enkel reks etc leveren wij naar maat of uit voorraad Fa J Corne lissen Hamburgerstraat 8 Utr Telef 13592 In HORLOGES KLOKKEN zijn wij de oudste grootste en so liedste speciaalzaak In Neder land sinds 1765 A J Brou wer en Zn Hofleveranciers Bakkerstraat 23 telef 10214 25—100 gulden terug voor uw oude bij aankoop van nieuwe KOFPERSCHRIJFMACHINES V.a 198 Frans Hoffschlag kan toormachines Minrebroeder straat 24 tel 13268 De grootste collectie RIJWIE LEN en BROMFIETSEN vindt u bij Rljwielhuis Freek Trap man jr Wallesteinlaan 1 bij eindpunt lijn 6 Zuilen Telef 43833 Zündapp Comblnette Sparta Typhoon Fiets-O-Matic Solex Simplex Fongers DKW Te koop aangeb gebruikte AUTOBANDEN v luxe auto's alle maten in prima staat gra tis monteren Gildstraat Sla Utrecht MiVATKOSTUUMS 1001 des sins moderne regenjassen kos tuums suède kleding voor da mes en heren ook naar maat Betaling te regelen van ƒ 2U p mnd af Coupeur bezoekt u met collectie Br no 1-5686 bur UN ƒ 50 vooi oude STOFZUIüERI Rechtstreeks van fabrikant gratis demonstreren ƒ 135 bij inleveren van stofzuiger f 85 Ook op termijnbetaling Stof zuigerfabrlek Marmontweg 18 Austerlitz Telef 03439 • 274 Dooi onze inruilcampagne kun nen wij u aanbieden HAND NAAIMACHINES vanaf f35 trapnaaimaehines In salonkast vanaf f 50 elektr naaimachi nes tn koffer 1 95 Betaling in overleg Te bezichtigen bij G A Witjens Herenweg 33 bij de Amsterd straatweg tel 23968 Utrecht KLAAR TERWIJL U WACHT Dank zij onze moderne hakken bar UW HAKKEN IN 3 MINU TEN KLAAR Modelschoenma kerij A L J Noz Jan van Scorelstraat 29 a telef 17677 NLIMAN BULLETIN voorjaar 1963 Op alle afdelingen specia le aanbiedingen van 16 t/m 30 maart Bij aankoop van een Ubica interieur bedstel super zacht een zwaar gevuld ma trasdek gratisMÜ U ziet alles kan bij Nijman NIJMAN BULLETIN voorjaar 1963 Op alle afdelingen specia le aanbiedingen van 16 t/m 30 maart Newton " herenkos tuums echte wollen kamgaren nieuwe dessins v.a ƒ 90 Bij elk merkkostuum een overhemd en 1 paar sokken gratis NIJMAN BULLETIN Witte week Nu profiteren 1 Treffer theedoeken schitterende kwa liteiten drogen direct ƒ 1.68 Bi ] 3 theedoeken 1 theedoek gratis ontbijtlakens in frisse dessins Speciale Nijman-prij zen vanaf / 4.50 NIJMAN BULLETIN Witte Week Nu profiteren Van 16 t.m 30 maart Treffer lakens met 10 jaar garantie vanaf ƒ 8,35 een sloop gratis Hoog polige baddoeken moderne fleurige dessins v.a 1,48 een washandje gratis NIJMAN BULLETIN voorjaar 1963 Op alle afdelingen specia le aanbiedingen Modieuze da mes mantels in sprankelende voorjaars dessins een chique zijden shawl gratis Bij elke regenmantel een paar nylons gratis utrecht Croeselaan 163 tel 34687 Amersfoort Lange straat 109 tel 17870 Hilversum Leeuwenstraat tel 14127 FIAT 600 ' 58 Flat 600 ' 59 Fiat 1100 ' 57 Fiat 1100 ' 58 Fiat 1200 60 Fiat 1100 ' 60 Fiat 1100 ' 61 BMW Isetta - 58 BMW Coupé t>l Opel Rekord ' 57 Opel Re cord ' 62 Opel Caravan ' 58 Opel Caravan ' 61 Mercedes 190 benzine ' 67 Mercedes 219 benzine ' 56 Mercedes 180 Die fel ' 58 Peugeot 403 ' 58 Peugeot 403 ' 59 Vauxhall Velox ' 58 Vauxhall Velox ' 59 Ford Ze Phyr ' 57 V.W de Luxe ' 61 V W de Luxe ' 60 Garantie finan cieren inruilen ook motoren en scooters Autohandel DABO Groeneweg 96 Utrecht En hog enige inruilwagens ^ t demonstreren weer elke donderdag van 8 tot 10 uur met nieuwe en gebruikte T V • TOESTELLEN Prijzen vanaf ƒ 200 alle met volle garantie J V Pommeren Ujnmarkt « 7 Utrecht KISTEN küienklsten verhuls Kisten speelgoedkisten verpak kingskisten Aanmaakhuutjes grute mudzak ƒ 3 v Breemen Waterborg Vredenburg 64 tel 14784-2HH95 50 STALEN BUREAUS gebt in prima staat Geerts Grut tersdij k 23 telef 29304 CONCURRENTIE ONMOGE LIJK Divanhedden 21.50 tul meibedden 34.50 stapelbedden 51.50 ondersehuifbedden 34.5U polyetermatras 15.75 kinderma tras 7.50 Rechtstreeks matras senfabriek Lange Lauwerstraat 46 MEUBELEN KOPEN NAAR HOUTZAGER LOPEN Oudegracht 189 - Utrecht TELEVISIE en koelkasten ra dio's bandrecorders wasmachi nes wascombinatles centrifu ges en stofzuigers Zonder aan betaling Tegen scherpere prij zen Geen hinderlijke Informa tie Br no 1-5719 bur UN GAAT U TROUWEN of heeft u een nieuwe woning Krediet voor ledereen tot ƒ 5000 vuur aanschaf meubilair en woning textiel Vraagt gratis folder Uan krijgt u algehele Inlichtin gen Postbus 1371 Rotterdam of N.V Victoria Hoogstraat 97 Rotterdam Een WOONHUIS met afzonder lijke bovenwoning aan de Ml nahassastraat Benendenwoning direct leeg te aanvaarden Bo venwoning verhuurd voor ƒ 12.50 per week Vraagprijs ƒ 22.500 Br no 1-5745 bur UN Gerieflijke BUNGALOW op eer ste stand te Driebergen inde ling grote kamer in L-vorm 4 slaapkamers badkamer zeer grote tuin rondom het huis Vraagprijs ƒ 70.000 Br no 1-5746 bur UN Gunstig gelegen HOEKHUIS m garage te Houten ind gro te woon eetkamer keuken w.c 4 slaapkamers douche en grote zolder geheel electrlsch ver warmd Direct leeg te aanvaar den Vraagprijs ƒ 40.000 - KK Br no 1-5747 bur UN Leeg te aanvaarden parterre FLAT Utrecht Zuilen 7 kam keuken douche tuin Koop som ƒ 32.500 Br no 1-5727 bur UN Maarn Helft van dubb mod MIDDENSTANDSWONING met garage en 3 zijden tuin plm 350 m2 aanvaarding mei ' 63 koopsom ƒ 47.500 incl stoffe ring Br no 1-5634 bur UN Nieuwe SPORTFIETS ƒ I compleet ƒ 114,50 mod kleu ren chroom wielen Simplex ƒ 156.50 Juncker ƒ 164,25 Broer Lijnmarkt 24 reparatie-inricht Zadelkussens 0,60 binnenbanden 0,95 Keurslager Boereboom Voorstr 68 Oudvvijkerdwarsstr 98 De Muinck Keyzerlaan 38 alleen woensdag en donderdag HACHé VLEES 1.58 en mager keurge hakt ƒ 1,48 per 500 gram en bovendien elk 2e pond 99 et RENAULT DAUPHINE 1959 ^ met schulfdak in zeer goede staat Slechts 50.000 km gere den Van particulier aan particu lier telefoon 03478-243 Berlni SNELBROMMER ' 60 ziet er keurig uit ƒ 150 Arnhemse bovenweg 19 Zeist tegenover flat Oldenborch Te koop aangeboden gothlsch huiskamer AMEUBLEMENT in goede staat tegen elk a.n bod Berkelstr 82 Utrecht Te koop goed onderhouden BROMFIETS Locomotief Hifi 15 ƒ 350 wegens aanschaf auto Aananasstraat 3 omgeving On diep Te koop aangeb een witte lange BRUIDSJAPON maat 40 42 met sluiertje en handschoe nen Te bevr tel 41012 Pracht RENAULTJE 4 1952 en Opel Olympia 1952 ook inruil brommer Frederikastraat 15 Utrecht tel 22009 Te koop aangeb z.g.a.n Ita liaanse KINDERWAGEN op vouwr ^ en uitneembaar Kleur lichtblauw Te bevr Suriname str 77 Utr JABO en alle vloerbedekking gratis gelegd gordijnen gratis genaaid colovinytegels 9.50 p m2 gelegd gem betalingsrege ling J Kindt Maria v Reede str 15 Tuinwijk eindhalte 1 FORD ZEPHYR b.j 1955 2e Daalsedijk 17 In goede staat verkerende Sa LONWAGEN kan rijden en isook geschikt voor verkoop pa tates-frltes ' s Avonds na 6 uurte bevragen bij v d Berg Pot gieterstraat 7 Utrecht Een jermaan BROMMER met Saehs-motor 2 versn i.g.st Prijs ƒ 275 Poortstraat 80 Utr Philips STOFZUIGERS ƒ 145 ƒ 155 slee - tankmodel grote stotberging Hollandelectro stof zuigers ƒ 145 Bij stofzuigers To rnado ƒ 45 ƒ 65 Fa B J Hel sen sr Rozenstraat 3 bij St Ja cobsstraat KINDERWAGENS Riemersma nieuw exclusief v.a ƒ 129.50 rijke keuze nieuwste modellen en kleuren Fa B J Heisen sr adres uitsluitend Rozenstraat 3 bij St Jaconsstraat achterzijde Leefsma Utrecht WANDELWAGENS Weekrecla me ƒ 22.60 — ƒ 26.50 lig - zitwa gen ƒ 43.50 — ƒ 49.50 Kinder stoelen verchroomd ƒ 39.50 kin derboxen met vloer ƒ 29.50 Fa B J Heisen sr adres uitslui tend Rozenstraat 3 bij St Ja cobsstraat achterzijde Leefsma Utrecht Wegens omstandigheden prima SOLEX 1960 ƒ 120 en Gründig radiotoestel 1960 ƒ 85 Br no 1-5645 bur UN Zg.a.n groot 2-pers BED mo dern teak nachtk en achterw AuDing Dunlop matr h prijs ƒ 3Ó5 tel 22708 Homerusl 43 11 Grijze Engelse KINDERWA GEN in zeer goede staat ƒ 45 Rooseveltlaan 758 Te koop uitneembare donker blauwe KINDERWAGEN met nieuw matrasje en kussentje ƒ 45 Joseph Haydnlaan 42 I KAMPEERDERS Wij hebben nog enkele weinig gebruikte verhuur-tonten van 2-8 persoons welke voor sterk verminderde prijzen verkocht worden Vraagt inlichtingen en komt U eens kijken bij Camping Stores Dek kledenhuis Veemarktplein 1-2 Utrecht Te koop gevraagd Gevr HERENHUIZEN Mid denstandswoningen Burger woonhuizen winkelpanden etc Zowel leeg als verhuurd Te vens hypotheken taxaties as surantiën Aanbiedingen aan Nlc Rljksen Wlttevrouwensin gel 53 Utrecht Te koop gevraagd een 2-pers SLAAPBANK met of zonder fauteuils tel 16004 of br no 1-5638 bur UN Te huur aangeboden AUTOVERHUURBEDRIJF P P C Jongerlus Detmold straat 57 Utrecht Telef KTU V.W Valiant 1500 type 1963 V.W Luxe V.W.-busjes Rede lijke prijzen Verenigingen re ductie All risk verzekerd TV's 59 cm te huur met 2deprogr en volle garantie telel 42521 ' BRINK'S AUTOVERHUUR Oude Gracht 327 telef 11300 Steeds het nieuwste dus het beste en toch het goedkoopste Ga leuk op vakantie met een TENT Huur of koop er een bij Kees van Dam Dealer Andre Jamet H.D.L Hage en Sperwer tenten Geïllustreerde folders op aanvraag Erkend door de A.N.W.B Ook ' s av na afspraak geopend Kees van Dam Verhuur en verkoop Kampeerartikelen en auto im-perials vanaf f 37,50 Zonstr 72 c tel 030-10001 Wolter Heu kelslaan 3 b tel 030-21773 Nieuwe OPEL-REKORD Kapl tan Volkswagen Daffodil en VW-bus vanaf ƒ 10 per dag en 6 et per km Garage Vitesse Vossegatselaan 32 Tel 12959 VOLKSWAGEN 1962 Opel Re kord en Peugeot 403 Verzeke ring binnen en buitenland Verkerk Willem Barentszstr 72 telef 21028 BIERMA'S ¦ AUTOVERHUUR Betere wagens betere service Billijker tarieven 10 et per km All risk verzekerd Telef 18408 Utrecht Twee gemeubileerde ZIT SLAAPKAMERS voor twee vrienden b.b.h.h Br no 1-5617 bur UN Verhuur van V W BUSJES V W de Luxe en V W bestel All-risk verzekerd met radio W A de Jong Volkerakstraat 29 telef 81714 AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 11 Hoograven Nieuwe V.W.'s zonder chauf feur All risk verzekerd Telef i9410 b g.g 29417 Aangeb tegen 1 april 2 SLAAP KAMERS voor meisje alleen Torenstraat 4 De Bilt ZIT-SLAAPKAMER modern ge meubileerd voorzien van v.w cv en gas met warme maal tijd voor heer b.b.h.h Br no 1-5754 bur UN Te huur gevraagd PAKHUISRIIIMTE te huui ge vraagd omgeving Jacobikerk Br no 1-5695 bur UN Wie wil een rustige oudere ver pleegster gedurende ' n jaar aan gestolf WOONRUIMTE hel pen Zeer goede stand Br no 1-5710 bur UN Echtp zonder kinderen zoekt WOONRUIMTE met kookgele genheid Br no 1-5648 bur UN Een gemeubileerde 2-persoons ZIT - SLAAPKAMER met koek en stookgelegenheid of vrije etage Brieven met prijsopgave onder no 1-5647 bur UN Stukje HEIDE of TUINGROND met of zonder schuurtje langs weg of water A J de Heer woonboot Hollandia Vechtdijk Utrecht Verpleegster z KAMER en ge br V keuken omg Acad zie kenh Br no 1-5642 bur UN Zakenman plm 3D jaar zoekt 2 gestofl./ongestofl KAMERS waarvan 1 gebruikt mag wor den als showroom in Zeist of Maarssen Tel 030-42092 Te huur gevr LOKALITEIT v plm 150 tot 200 m2 te gebrui ken als verenigingsgebouw hoeft niet op Ie stand of cen trum te liggen Br no 1-5737 met prijsopgave ligging en grootte aan bur UN Personeel aangeb U BELT 21037 en wij halen oud papier tegen ƒ 0.03 per kg B.z.a HUISH HULP voor dl do - vrijdag en zaterdagmorgen b.v in kl en net gezin Prima referenties Br no 1-5618 bur UN Jongeman 39 Jaar zoekt SCHOENWERK voor hele of halve dagen Cath.singel 72 of tel 10291 Jongedame b.z.a v KINDER VERZORGING e.d voor de morgenuren behalve ma en WO Gaarne in doktersgezin uit stekende referenties Br no 1-5616 bur UN TRANSPORTPROBLEMEN Wij maken alle soorten steek - magazijn - e.a transportwagens van prima kwaliteit steekwa gen 200 kilo draagverm ƒ 55 Franco uw bedrijf transport wagenfabr Overbeek " Twijn straatwerf 15 Utrecht telef 10478 Personeel gevraagd üringa en de Vrij vragen v hun ateliers nette NAAISTERS Ook gehuwde vrouwen Desge wenst voor halve dagen Aanm Gruttersdijk 57—58 Utrecht Tel 13531 Modehuis De Groot Potterstr 4 te Utrecht damescontectle vraagt LEERLING voor oplei ding in de verkoop en voor ver anderatelier Aanm dagelijks v 9 tot 18 uur Metaalgieterij WEHA Biltstr 65 zoekt GIETERS afbramers ongeschoolden Nette vrouwel KRACHTEN v ons atelier stiksters locksters en knipatdeling gevraagd N.V De Wolkam Jutph.weg 42 Utr Telef 82660 ' s avonds 20075 de heer v Leeuwen Van Duren's Corsettenmagazlj nen vragen NAAISTER Ver korte werkweek 3 weken va kantie en vergoeding van reis kosten indien u buiten woont Soil Oude Gracht 141 telef 11314 Gevr WERKSTER voor 2 hal ve dagen p week Mevr Hage mans Lamerislaan 81 telef 29346 Gevr HULP in de HUISHOU DING bij rustbehoevende huis vrouw van 9-4 uur voor bezor ging der maaltijd en lichte be zigheden in gezin van 3 perso nen Hulp voor ruw werk aan wezig V d Heuvel Oosterkade 28 bis Utrecht Voor klein kant WERKSTER gevr ' s morgens of ' s avonds Aanmelden Willem Barentszstr 31b van 10 tot 12 uur Asha Conlectie-industrie Oude Gracht 315 Utrecht tel 20709 Op ons atelier voor Jongenskle dlng kunnen wij nog enige MO DINETTES en leerlingen plaat sen Aanm van 9-5 uur aan bo venstaand adres en na 6 uur bij de heer Van Mourik St Joseph laan 50 U Zuilen In klein bedrijf vrl WERK KRACHT gevr boven 20 Jr die In staat Is enige verant woording te dragen Br met re ferenties uitvoerige inlichtingen en opgave verlangd salaris no 1-5619 bur UN Mocierne blazer in prachtige feltine Vele lKranten

Ga naar