Utrechts Nieuwsblad maandag 18 maart 1963

16 pagina's UTRECHTSCH oplage 60.000 NIEUWSBLAD m if M v.h Joh de Liefde ^ V Drift 2 3 - Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis MAANDAG 18 MAART 1963 70ste JAARGANG No 270 Hoofdredacteur mr J W Niessink lelefoon 16431 * - Uiro 154949 Ab.prijzen f 8.30 p kw 65 c p w De Gaulle^s hliksemhezoek Tot het einde toe uiterst geheimzinnig Wissel op de toekomst op - X-lliloTgen zal dan ruim Iwee jaai VELE RUITEN GESNEUVELD Ont Woerdens station Van onze correspondent WOERDEN — Na de vele spoorwegongelukken van de laatste jaren rond Woerden kregen vele inwoners van het stadje zondagavond even na halt twaalf de schrik van hun leven toen door een vijftal enorme klappen hun ruiten rinkelden en zq naar buiten rennend een enorme steeekvlam omhoog zagen schieten op het stationsemplacement Groter nog was de schrik van de bewoners ' n de omgeving van het station waar de ruiten aan scherven gingen en brokken hout ijzer en glas door de lucht vlogen en daarna op de daken en in de straten terecht kwamen Fersoonlqke ongevallen deden zich niet voor Vijftig mensen in quarantaine tien Britten besmet naar huis Tyfus in Zermatt I I 1 I I r > n n > President wel voor de lens Kort nadat president en mevrouw De GauUe in Huis ten Bosch wa ren gearriveerd kregen vier Ne derlandse fotografen en enige ca meralieden van de journaaldien sten van de NTS en Polygoon de gelegenheid statieopnamen te ma ken van de Franse gasten met ko ningin Juliana prins Bernhard en de prinsessen Beatrix Irene en Margriet Deze opnamen werden gemaakt in de balzaal van Huis ten Bosch Het schilderij waarop twee dochters van Frederik Hendrik zijn afge beeld vormde de achtergrond Daarvoor stonden de drie prinses sen en voor hen waren het echt paar De Gaulle koningin Juliana en prins Bernhard gezeten De Gaulle en Luns hadden gesprek Een woordvoerder van het minis terie van buitenlandse zaken in Den Haag heeft in antwoord op een vraag meegedeeld dat de Nederland se minister van buitenlandse zaken mr J M A H Luns in de ge legenheid is geweest geruime tyd van gedachten te wisselen met pre sident de Gaulle van Frankrijk over de Eiu opese problemen van nu Het onderhoud was bijzonder open hartig en nuttig aldus deze woord voerder Van de zijde van de rijksvoor lichtmgsdienst is meegedeeld dat de datum van het particuliere bezoek van de Franse * president aan de Ko ningin reeds drie maanden geleden is vastgesteld Dit was dus vóór het afbreken van de onderhandelingen te Brussel over Groot Britannië's toetreding tot de E E.G eind januari I Verancierlijk weer | g WEERSVERWACHTING van het g = KNMI geldig tot dinsdagavond = = opgemaakt te 11.15 uur = ^ Zwaar bewolltt met enkele = = verspreide opklaringen en hier = = en daar enkele buien Over het = = algemeen Iets lagere tempera = = turen Matige tijdelijk krach = = tige wind aanvankelijk tussen = = zuidoost en zuidwest later tus = = sen zuidwest en noordwest ~ = ZON EN MAAN ^ = Dinsdag Zon op 06.48 s = = zon onder 18.50 Maan op 03.18 = H maan onder 11.32 = ^ Europees weerrapport s Maandag 7 uur v.m Max Neersl Station weer temp a f gel gisteren 24 u Stockh zw bew 1 gr 0 mm Oslo sneeuw 1 gr 3 mm Kopenh ijzel - 0 gr 1 mm Londen regen 12 gr 5 mm A'dam motregen 10 gr 2 mm Brussel geh bew 14 gr 5 mm Luxemb regen 10 gr 4 mm Parijs zw bew 13 gr 8 mm Grenoble regen 7 gr 3 mm Nice geh bew — gr — mm Berlijn motregen 3 gr 3 mm München geh bew 11 gr 4 mm Zurich regen 13 gr 4 mm Geneve regen 13 gr 5 mm Locarno motregen 16 gr 0.1 mm Wenen geh bew 1 gr 1 mm Innsbruck geh bew 12 gr 0.2 mm Belgrado onbew 7 gr 0 mm Athene zw bew 15 gr 0 mm Rome zw bew 17 gr 0 mm Ajacclo zw bew 17 gr 0 mm Madrid h bew 17 gr 0 mm Mallorca mist 17 gr 0 mm Lissabon geh bew 17 gr 3 mm De mensen renden hun woningen uit en velen renden naar de plaats van het ongeluk Het was reeds na enkele minuten zo druk op straat dat het verkeer volkomen vast kwam te zitten Op het stationsemplacement stond een zogenaamde werkwagon van de Ned Spoorwegen Enige werklieden van een aannemersbe drijf die ' s nachts op de spoorbaan reparaties moesten uitvoeren had den zich in de wagon omgekleed en hadden daarbij enkele petro leumlampen aangestoken Toen zij even later terugkwa men met personeel en een loc van de Ned Spoorwegen en de deur van de wagen open deden sloegen de vlammen hen tegemoet Omdat in de wagen een aantal gas - en zuurstofcilinders bene vens een aantal blikken benzine lagen werd onmiddellijk alarm geslagen Ook het Stationsplein op deze tijd vrij druk werd zo goed mogelijk ontruimd De bezoekers van hotel Hoek dat op een 40 meter afstand ligt ston den binnen naar de brand te kij ken Zij meenden dat de gealar meerde brandweer die ene wagon spoedig geblust zou hebben Maar nog voor de brandweer er was vlogen met een enorme knal de Monorail in Venetië Een Venetiaans ingenieursbureau heeft voorgesteld een moderne mo norail te bouwen als het antwoord op de problemen die deze oude stad van gondels en kanalen plagen De inwoners van Venetië zullen nog deze maand verzocht worden zich uit te spreken over het voorstel dat geïllustreerd zal worden met een model op schaal Het staat wel vast dat het een proteststorm zal ontketenen Dodenherdenking dit jaar op 3 mei De commissie Nationale Herden king deelt mede dat in overleg met de ministerraad de dodenherdenking dit jaar niet op 4 mei zal plaats vinden doch op vrijdag 3 mei Dit gescheidt in verband met het feit dat 4 mei op een zaterdag valt waardoor de Joodse landgenoten niet ' aan de herdenking op de Dam zouden kunnen deelnemen Het waas van geheimzinnig heid dat het nog geen vier uur durende bezoek van pre sident De Gaulle aan ons land — waarover wij zaterdag uit voerig hebben bericht — heeft omgeven is tot het laatste ogenblik in stand gehouden Tot ieders verrassing koos de stoet van vier auto's kort na drie uur by het vertrek van Huis ten Bosch niet de richting naar Ypen burg waar het presidentiële vlieg tuig kort voor de middag geland was maar draaide de andere kant op in de richting van Amsterdam Het was reeds opgevallen dat langs de bij de aankomst gevolgde route over de Laan van Nieuw Oost-Indië de Laan van Nieuw Oosteinde en de verkeersrotonde voorbij Voorburg naar rijksweg 4a zich aanzienlijk minder bewakings personeel ophield dan eerder op de dag het geval was geweest De route werd ook niet afgeslo ten en om kwart over drie reden enige op wacht staande agenten voor de ingang van Ypenburg de monstratief weg in een jeep Er stonden op dat moment slechts on geveer twintig belangstellenden voor de ingang Tegelijkertijd werd bekend dat de weg naar marinebasis Val - Op Direct na aankomst bij het paleis Huis ten Bosch inspecteerde pre sident De Gaulle de erewacht eerste gas - en zuurstofcilinders de lucht in waarbij praktisch alle ruiten van het hotel werden ver nield De nog niet gesneuvelde rui ten volgden bij de volgende ont ploffingen Ook van het stationsgebouw en van andere woningen in de om geving sprongen vele ruiten kapot Stukken brandend hout kwamen overal op straat en op de daken terecht Het mag een wonder heten dat niemand is gewond De Woerdehse brandweer pakte het vuur onmiddellijk krachtig aan wat uiteraard nog een vrij gevaar lijk karwei was omdat men niet wist of er nog meer flessen ont ploffen konden Gelukkig bleek dat niet het geval De werkzaamheden bleven beperkt tot het blussen van de wagon met overgebleven werk materiaal die geïsoleerd stond van andere wagons en de gebouwen Naar het zich laat aanzien blijft de schade beperkt tot enkele tien duizenden guldens Dit is het overschot van de wagen waarin te Woerden brand uitbrak tengevolge waarvan gascylinders ontploften Op de achtergrond hotel Hoek waarvan alle ramen sneuvel den kenburg afgezet was door rijks en gemeentepolitie en de hof auto met de Franse president en mevrouw De Gaulle zich met grote snelheid richting Valken burg spoedde opnieuw begeleid door ongeveer 20 motoragenten De vier-motorige zilvergrijze DC-6 waarmee de president op Ypenburg was geland moet daarna onopvallend naar vliegveld Val kenburg bij Leiden zijn gevlogen want daar stapten omstreeks half vier het Franse staatshoofd en zijn gevolg in het gereedstaande vlieg tuig De DC-6 koos om acht minu ten over half vier het luchtruim richting Frankrijk Op dat moment moeten honder den politie en andere beambten die met de zorg voor de veiligheid van het Franse staatshoofd waren belast een zucht van verlichting hebben geslaakt Het Franse be zoek heeft hen de nodige hoofd brekens gekost Tevreden Toen president De Gaulle weer goed en wel op de terugreis naar Parys was zei de Haagse procu - reur generaal mr D J van Gilse die de verantwoordelqkheid draagt voor de veiligheid van buitenland se staatshoofden in Nederland dat hy zeer tevreden was over de ge troffen veiligheidsmaatregelen Hy zei te geloven dat het ver standig is geweest de zaken aan te pakken zoals dat nu gebeurd is Tussen de zeshonderd en zeven honderd man Nederlands politie personeel zijn een groot deel van de afgelopen zaterdag in touw ge weest om de veiligheid te garan deren van president De Gaulle Van het 1300 man tellende per soneel van de Haagse gemeente politie was bijna 500 man 35 pet ingeschakeld bij de veiligheids maatregelen Een kleine 200 man personeel was op de been gebracht door de rijkspolitie en de aan Den Haag grenzende gemeenten Wasse naar en Voorburg Vervolg op pag 3 kolom 5 VAART OP CUBA Rusland klaagt weer bij V.S De Sovjet-Unie heeft zaterdag op nieuw de VS ervan beschuldigd dat Amerikaanse oorlogsschepen en vliegtuigen Russische schepen diie op Cuba varen blijven provoce ren " In een door Tass aangehaald artikel van ' t blad Vodny Transport Vervoer te water wordt een reeks gevallen opgesomd waarin Russi sche schepen zouden zijn gehinderd door Amerikaane marineschepen en vliegtuigen In de bekende Zwitserse winter sportplaats Zermatt waar momen teel ongeveer 8000 toeristen vertoe ven is tyfus uitgebroken De ge meentelijke gezondheidsdienst meldt dat 50 personen wegens vermoede lijke infectie z^n geïsoleerd Men neemt aan dat de ziekte door een Italiaanse arbeider is overgebracht Er zijn uitgebreide maatregelen ge - Eerste kievitsei Van onze correspondent ENSCHEDE — In Dene kamp is gistermorgen om tien uur het eerste kievitsei van het jaar 1963 gevonden De tere lentebode lag in een nest in een weiland in de buurt schap „ Mekkelhorst " De 50 jarige landarbeider G Rolink en de 54-jarige bakker G Meenhuis waren de vinders samen met hun zoons die al lebei Tonny heten De 9-jarige Tonny Rolink gaat met de eer strijken Hij is vanmiddag met de burgemees ter van Denekamp A J E E E C baron Van der Heyden van Doomenburg naar Soest dijk vertrokken om het ge spikkelde eitje aan de Konin gin aan te bieden Extra tv-uitzendingen van KamËrdebat over reclame-televisie Aan het Tweede Kamerdebat over de nota reclametélevisie dat morgen begint wijdt de NTS enke le extra uitzendingen De eerste vindt van 20.20 tot 20.35 uur plaats direct na het NTS journaal dus de tweede — met een duur van ongeveer tien minu ten — na afUoop van het tweede journaal omstreeks 22.40 uur Ook woensdag 20 maart wordt aandacht aan het debat besteed wederom van 20.20 tot 20.35 uur en — indien de zitting ook die avond nog mocht voortduren — na afloop van het tweede journaal omstreeks 22.35 uur nomen om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen Onder de besmette personen be vinden zich volgens zeggen van de plaatselijke gezondheidsautoriteiten geen Nederlanders Van de in quarantaine gehouden perso nen ztin de meesten naar gevreesd wordt inderdaad besmet Tien En gelsen die allen van vakantie uit Zermatt kwamen zijn inmiddels in hun moederland opgenomen in ziekenhuizen wegens tyfusbesmet ting Meegedeeld wordt dat hun toe stand niet ernstig is De ziekte die nog niet epidemisch mag worden genoemd treft het win terplaatsje op het hoogtepunt van het seizoen Van de vele aanwezigen bij de skikampioenschappen die ter plaatse worden gehouden heeft zich echter beslist geen paniek meester gemaakt Gisteren nog ar riveerde een groot aantal vakantie gangers De plaatselijke hotels heb ben wel enkele afboekingen geno teerd maar men vreest niet ern stig gedupeerd te worden voor de rest van het wintersportseizoen Adenauer blijft voorzitter C.D.Ü Adenauer zal niet aftreden als al gemeen voorzitter van de christen democratische unie CDU als hij in de herfst het bondskanselierschap neerlegt Dit heeft de zakelijk voor zitter van de CDU Dufhues zater dag in Kiel verklaard Volgens Ehm loopt het mandaat van het voor zitterschap tot in 1964 ^ M ' inzake reclametelevisie do Tweede Kamer zich buigen over de toekomst van het Nederlandse ielevisiebestel Op het inzicht en studieveimogen van de Tweede Kamerleden woidt hiermee een zware wissel getrokken De materie is langzamerhand zo in gewikkeld geworden dat men nog slechts weinigen ontmoet die in de doolhof volkomen thuis zijn en de consequenties van de uitspraak die deze week moet vallen kunnen zo ingrijpend zijn dat het belang ver uitgaat boven de vraag wie de uit zendingen op het tweede televisienet zal mogen verzorgen De eerste van deze twee stellingen over die doolhof zal ieder wel kun nen onderschrijven De stroom van persconfeieities adressen en publi katies was voor een gewoon mens niet meer bij te houden De tweede springt minder in het oog maar is ernstiger Wanneer het ging om nadelen van comiiieTciële televisie in het buitenland hebben voorstanders daarvan steeds betoogd wij in Nederland zijn anders Dat is ongetwijfeld waar maar hoe anders is vooralsnog een onbekende factor Wie kan zeggen hoe Nederland er op zal reageren Kamers van Koophan del hebben al uitvoerig betoogd dat in gebieden waar Duitse reclame televisie ontvangen woidt het be stedingspatroon veranderd is Wat K;^?t ons nu boven ' t hoofd Nedeilanu leent al jaren vrijwel geen werkloosheid Het kan zijn volledige produktie kwijt aan binnen - en bui tenlandse afnemers Als het meer produceren kon zou het meei kun nen afzetten De werkkrachten voor dat meerdere ontbreken Alleen door meer en betere machines aan te schaffen kunnen we de welvaart die echt nog niet zo geweldig is verho gen Dat gebeurt geleidelijk en dat lean omdat Nederland heel behoor lijk spaart Als nu commerciële televisie het effect heeft dat men er aan toe schrijft zal de Nederlandse bevol king meer gaan uitgeven dus minder sparen ^ us hetzij minder exporteren hetzij meer importeren en dan zal de behoefte aan machines toenemen maar het geld om ze aan Ie schaffen zal in mindere male beschikbaar zijn gesprek Dijkstra SJOUKJE DIJKSTRA zaterdag middag terug in ons land viel m,et-een al een onvergetelijke hul diging coinpleet met rijtoer door Amsterdam ten deel Op de Jaap Edenbaan nam ze deel aan de monstraties die ook zondagmid dag veel belangstelling hadden o.m van koningin Juliana die met de prinsessen Marijke en Margriet naar de wereldkam pioene kwam kijken De Koningin en Sjoukje voerden in de pauze een allerhartelijkst gesprek Kernproefconflict Parijs Algiers De Algerijnse regering heeft za terdagavond bekendgemaakt dat Franse plannen om in de Sahara een kernbom tot ontploffing te brengen een „ ernstige toestand " scheppen en dat zij met het oog daarop haar ambassadeur in Parijs voor overleg naar Algiers heeft ontboden Deze is Inmiddels vertrokken fAdvertentie ttentie ctie Dm weak SPORTIEVE JASSEN voor weer en wind FOAMBACK dus licht in gewichten regendicht voor heren 4wi voor jongens QQ75 12 jaar Ow > KUine scijgins per mut l?Isi531fWMa'8lsUia!DBI omdat er meer opgesoupeerd wordt We zullen onze reserves aanspreken en de welvaart zal niet stijgen Het kan ook dat we als gevolg van de reclametelevisie niet méér dingen kopen maar andere De een zal dan zijn bedrijf uitbreiden en de ander vooral de kleinere zal moeten in krimpen Een dergelijke verschuiving levert per sald ^ verlies en de wel vaart zal niet stijgen Het gunstigste zou zijn als we ge woon hetzelfde bleven doen ondanks de reclametelevisie Maar dan zou het bedrijfsleven weldra bedanken voor de eer een kostbaar tweeds programma te financieren Dan zou de commerciële televisie stuklopen er zou veel geld weg zijn en we zouden met het tweede programma verder van huis zijn dan ooit Op deze gronden hebben wij ons van begin af gekeerd tegen reclame televisie D aarnaast hebben wij in hei geschil tussen commerciële televisie en reclame in de televisie het tweede beschouwd als het mindere kwaad Commerciële televisie leidt tot in vloed van commerciële overwegingen op hei programma Om dit tegen te gaan wenst men instelling van een programmaraad die preventievs en repressieve bevoegdheid heeft De regering zou die programmaraad be noemen Wij hebben dit een vorm van censuur genoemd Lange tijd heeft niemand dit willen horen Sedert het incident-Bidauit zal men er meer begrip voor hebben Een feit is in elk geval dal men in de loop van de laatste twee jaar meer en meer is gaan inzien dat commercie en programma gescheiden moeten blijven De regeringsnota van twee jaar geleden stond achter de OTEM die meende dat het bedrijfs leven zeggenschap moes hebben over de uitzendingen opdat de re clame tot haar recht zou kunnen komen Nu heef de OTEM zelf zich aangesloten bij een groep van gega digden die aan de televisie willen verdienen maar nadrukkelijk een scherpe scheiding tussen reclame en programmasamenstelling belijden De vorm van reclametelevisie die wij als minste kwaad hebben voor gestaan komt neer op samenwerking tussen de dagbladen en de N.T.S Men mist dan de door sommigen hooggeroemde voordelen van concur rentie door twee verschillende soor ten televisiemakers maar ook de ernstige nadelen Het wordt immers geen prijsverlagende maar een prijs verhogende concurrentie wat betreft de produkliekosten van televisiepro gramma's Dit heeft zowel beirekking op de honoraria van de medewerkers als op de investeringen Wij hebben al vijf omroepverenigingen plus een af zonderlijke wereldomroep Daar zou dan een zevende instantie bij moeten komen buiten de technische en an dere samenwerking die de omroep verenigingen in de Nederlandse Hadio Unie en de Nederlandse Tele visie Stichting hebben opgebouwd De nieuwgekomene zou een geheel eigen miljoenenverslindend apparaat moeten opbouwen Verspild geld Sa menwerking van dagbladen en N.T.S zou kunnen voortbouwen op de be staande apparatuur waaraan meer geld zou worden toegevoerd voor betere programma's S inds enige tijd weegt voor ons een ander argument nog zwaarder Het verlenen van een televisie-con cessie onvermijdelijk gevolgd door een radioreclame concessie aan een nieuwe instantie blokkeert de evolutie van ons omroepbestel Jarenlang heeft dit muurvast gezeten doordat de bestaande mogelijkheden verdeeld waren onder de gevestigde belang hebbenden Hun tegenzin om nieuws groeperingen toe te laten was niet verheffend maar wel begrijpelijk Men is intussen gaan inzien dat uit breiding van de technische uitzend mogelijkheden gelegenheid kan bie den tot uitbreiding van het toela tingsbeleid De vrijwillige uitbreiding van de zendtijd voor de V.P.R.O dank zij een klein offer van elk der vier grote omroepverenigingen is er een symptoom van Het is duidelijk dat er thans veel betere kansen bestaan voor ' n nieuw toelatingsbeleid dat de commissie Scholten aan het uitwerken is dan enkele jaren geleden het geval was Op deze manier zou een wettelijke regeling van het omroepbestel op brede nationale basis en in overeen stemming met de traditie van tien tallen jaren tot stand kunnen komen Toewijzing van het tweede net aan een willekeurige groep zakelijk ge interesseerden of aan een stichting van mensen die zichzelf willen op werpen als onverkozen en onafzet bare vertegenwoordigers van de kij kende natie zou deze natuurlijke ontwikkeling voorgoed of op zijn minst voor vele jaren doorkruisen Minister Veldkamp heeft voor een nog niet verschenen aflevering van het blad Televizier een interview gegeven waaruit blijkt dat zijn ideeën ontwikkeld in de oorspron kelijke nota inzake reclametélevisie de afgelopen twee jaar hebben stil gestaan terwijl die van de OTEM en de publieke opinie zich een heel eind ontwikkeld hebben Dit doet vrezen dat het kabinet een verstard stand punt inneemt Maar het is een kabi net dat op heengaan staat Des te zwaarder weegt de verant woordelijkheid van de Tweede Ka mer die bij motie de voo vele a.s kiezers aantrekkelijke uitspraak kan doen iels nieuws Ie proberen en de gevolgen maar af te wachten of de minder populaire voorzichtigheid be trachten kan om de weg vrij te houden voor een weloverwogen ont wikkeling van onze economie en ons omroepbestel In beide gevallen komt er volgend jaar een tweede televisieprogramma en in beide gevallen zullen de kij kers en wij daar kritiek op hebben Manifest R.T.N In deze editie is een adver tentie opgenomen afkomstig van de R.T.N comité-De Ru we die zich achter de Slich ting T.V.N voorzitter mr Van Walsum)'heeft geschaard De wijze waarop in dit ma nifest de zaken worden gepre senteerd strookt weinig met onze opvattingen Uit een oog punt van vrijheid van me ningsuiting meenden wij echter legen de plaatsing geen be zwaar te moeten maken \ 
2 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Woonkamer uitgebrand aan de Ooftstraat Jong gezin krijgt 6000 schade Tonder rijbewijs met auto over de kop In de nacht van zaterdag op zondag heeft de 17-jarige C van E uit Hoofddorp op rijksweg 2 te Utrecht de macht over het stuur verloren De wagen schoot de middenberm in sloeg over de kop en kwam op de linkerrijbaan tot stilstand Van E bleef ongedeerd de wagen werd zwaar beschadigd Van E die geen rijbewijs had had zonder toestemming van zijn vader te hebben gekregen de auto meegenomen Om Ken-u-die of om whisky DE MENSEN lopen te weinig se sitten te veel achter hun bureaus in hun auto's of thtiis voor de tele visie Dat zei president Kennedy enige tijd geleden Sindsdien heeft Aonerika hem getoond nog te kun nen lopen Een rage begon Hon derden en nog eens honderden Amerikanen begonnen 80 kilome ter te wandelen En zoals met veel rages gebeurt het water van de oceaan houdt hen niet tegen Ge volg rages in Europa en in Nederland Ook Utrechters doen er aan m«e Onder meer vertrok ken vrijdagavond drie mannen van een drukkerij van Tilburg op weg naar Utrecht Bij Geldermal sen vielen er twee uit Spierpijn De 2S jarige J W G Jacobs Wel tevredenstraat 10 sette door Hij deed daar ongeveer is uur over ^^^^??^??^^^^?^»^^^^»%% j Wie zal het zeggen VELEN hebben zondagmorgen het blussingswerh in de Ooftstraat gadegeslagen Op de eerste ver dieping van perceel 7 brandde een woonkamer geheel uit f Van een onzer verslaggeefsters ¦»*»»*¦*•*** »' ' «'»~*»« «»«»»* Wie niet weet hoe dit para pluutje op het paard van Sint Willibrord terecht is gekomen kan veel gissingen maken Mr > M J de Geus werd zaterdag begraven Vanmorgen om vier uur vertrok ken uit Amsterdam drie jongens en twee meisjes voor een Kenne ¦ dytocht naar Utrecht en terug Bij ' s-Graveland vielen de dames af zij moesten naar de hoofdstad te rug voor hun werk De heren lie pen door suikerklontjes etend dikke sjaals om en een tekening van Amerika's president op de rug Ken urdie stond er m,et krijt op geschreven Ze liepen snel Thuis wachtte hun whiskey een medaille en een grammofoon plaat ^^^??^?^»»^***^%^»**»* ^% ¦*< rJLucktiae oLi Wat doen wij TOJUIST heb ik gelezen dat er ieder ' ^ laar ze jaar zes miljoen Chinezen bij komen en ik gevoel de dringende behoefte daar over onmiddellijk het mijne te zeggen want deze mededeling vervult mij met diepe zorg Ik zou zelfs van een paniek in ' t diepst van mijn gedachten kunnen spreken Wilhelm de Tweede de laatste keizer aller Lieve Oosterburen en ik hebben nimmer het voorrecht genoten elkaar te leren kennen Het lot voerde onze levenswegen zo ver uiteen dat wij nooit het wederzijds genoegen van een ontmoetmg hebben ge smaakt Hij kwam nooit in koffyhuizen die ik placht te bezoeken en andersom was het van hetzelfde laken een uniform Maar ik zou mij al bijzonder vergissen als wij veel punten van overeen komst hadden Eén echter wel en dat was ons beider bezorgdheid om wat hij „ het gele gevaar " noemde Dat is een gevleugelde benaming geworden een van de zeer weinige dingen die hem althans in de citatenboeken een vleugje onsterfelijkheid hebben verschaft Het Is dit gele gevaar door hem en mij reeds vroegtijdig onder kend nog voordat iemand anders zich daar bezorgd over maakte dat steeds meer voor ons opdoemt zes miljoen Chinezen per jaar erbij dat is geen geringe zaak Dat gaat natuurlijk m versneld tempo die zes worden binnen afzienbare tijd verdubbeld en dan weer verdubbeld en dan nog eens verdubbeld en zo maar voort Ons aller Mao ziet de consequenties daarvan zeer wel in Hij is nu dus al bezig met zich zorgen om zijn levensruimte te maken en dus konden wij onlangs vernemen dat hij aanspraak maakt op grote lappen Siberië Mongolië en India en waar dat heen gaat is zonder rteer duidelijk men behoeft geen profeet te zijn om te begrijpen dat ook Wilsveen en de Bijlmermeer aan de beurt zullen komen Als ik Toxopeus heette zou ik me daar groter zorgen over maken dan over Stijkel want regeren is vooruitzien Al-maar meer Chinezen Ik heb — behalve dat zij de bami hebben uitgevonden dat ik oneetbaar voer vind — geen enkel bezwaar tegen Chinezen Voor zover ik hen ken zijn het vriendelijk-glimlachende aardige mannetjes maar alle teveel schaadt vooral wanneer dat teveel ons van tafel en bed gaat dringen hetgeen met die geweldige toeneming ongetwijfeld het geval zal worden Het erge is dat ik in velden noch wegen zie wat wij daartegen zouden kunnen doen want hoffelijkheid verhindert ons ons met de particuliere aan gelegenheden van anderen te bemoeien Als er vanavond een Chinees bij u op bezoek zou komen met het verzoek uw ge droomde kinderschare wat te willen beperken zoudt u ook zeg gen Waar bemoeit u zich eigenlijk mee Waar of niet Laten wij billijk blijven Ik hoop nu maar dat Chroesjtsjef Siberië aan Mao zal af staan dan is althans voorlopig het gevaar voor Chinezing van Het Sticht Bloemendaal de Purmer en zo afgewend Maar ik moet helaas de nadruk leggen op „ voorlopig " want dat wordt dan alleen maar een verschuiving ir de tijd Dan zitten onze kindskinderen ermee want het ogenblik is te voorzien dat één derde van de wereldbevolking uit Chinezen zal bestaan Een wonderlijke gedachte dat naast de heren Van Dis en Kodde dan een staatkundig gereformeerde Chinees in de Tweede Kamer zal zitten Wat doen wij eraan Mijn anlge hoop is op de alwetende heer ^ vlO/^Aj professor Diepenhorst gevestigd want die __ j^/ry/jQ geeft « lij de indruk dat hij aUes weet ¦^ l./^/YG'^rz Advertentie Verkoopster dameskledin ^ MAISON BROEKMAN zoekt voor direct een VERSTANDIGE DAME die itie * zeer goed publiek kan omgaan Persoonlijke aanbiedingen Biltstraat 2 R Maree en A M de Jong Mo relstraat 61 Ronald Th z.v Th A Boere en S C S de Lepper Beuk straat 55 Jan z.v P Visser en A J Sohrier W J Bossenbroekstraat 30 Marianne J E d.v G Keizer en D C E Geisen Framboosstr 23 Reinira W d.v Cv Rossum en R B M van der Gun Bodsotstr 46 Annegien d.v J H Douwes en A Vader Haverstraat 16 bis Wil ma d.v H J Arendshorst en W Boot Ridderplein 21 II Christina E A d.v M Ummels en E Klijn Mispelstraat 6 Jeltje P H d.v J W V Zwam en R v Dijk Lijn weg 19 Henriëtte J d.v P Over beek en J v den IJssel Schoener straat 22 Willemien L d.v M P Bos en W C Reinhoudt Telders - Van een onzer vei'slaggevers Zondagmorgen is een kamer van perceel Ooftstraat 7 te Utrecht be woond door de 24-jarlge J I^ansing totaal uitgebrand Het vuur dat aciiter de kachel ontstond doordat daar een buis was gesprongen heeft voor ongeveer ƒ 6000 schade aange richt De brandweer heeft de vlammen die met veel rookontwikkeling ge paard gingen bestreden met drie nevelstralen Ongeveer 20 minuten na het ontdekken van de brand kon het sein brand meester worden ge geven De heer Lansing woont met vrouw en twee kinderen van wie de jong ste één jaar is in bij de familie Westra Op de eerste verdieping heeft htl de beschikking over een woonkamer een slaapkamer en een tot keuken verbouwde overloop HU was zondagmorgen tegen 8.15 uur opgestaan Hü had de kachel uitgehaald en weer aangemaakt en was daarna vertrokken omdat hij moest voetballen Z^jn vrouw kwam anderhalf uur later in de woonka mer Toen zij de deur opendeed sloegen haar dikke rookwolken tegemoet bU de kachel woedde brand Zij heeft haar beide kinderen gepakt en is naar de familie Westra gegaan Sa men is men daarna naar familie aan de overkant gelopen De brandweer kreeg om 9.45 de eerste melding Om 9.50 uur was men met groot maiterieel ter plaat se Een fikse binnenbrand luidde de conclusie Drie nevelstralen wer den op het vuur gezet Terwijl de brandweer op de boven verdieping aan het werk was pro beerden politieagenten en omwonen den zoveel mogelijk huisraad uit de woning van de familie Westra te ha len Daardoor werd voorkomen dat er beneden veel beschadigd werd door naar beneden druipend water Oorzaak uit het onderzoek van de brand schade naar de oorzaak van de brand is gebleken dat een zoge naamste grensbuis tussen de kachel en de schoorsteen was gebarsten Dat was waarschijnlijk al tijdens de vorstperiode gebeurd Zondag is de buis door oververhitting verder ge scheurd zodat de vlammen er door heen sloegen en bij de houten be schutting van de schoorsteenman tel konden komen De kamer is totaal uitgebrand De schade wordt geschat op onge veer ƒ 6000 De heer Lansing had geen brandverzekering afgesloten de hoofdbewoner de heer Westra wel De brand heeft in de Ooftstraat grote consternatie gebracht Zeer velen hebben het werk van brand weer en politie gadegeslagen Zij hebben ook gezien hoe twee brand weerlieden de 16-3arige Eddy Wes tra van het dak hebben gehaald Eddy was naar zijn kamer op zolder gegaan om nog wat spulle tjes in veiligheid te brengen Hü durfde echter niet meer via de trap terug te gaan en is het dak op geklauterd er aan Het gezin Westra dat veel water schade heeft gekregen is voorlopig ondergebracht bij het gezin Van Nimwegen dat aan de Hopakker 81 s woont De familie Lansing ver ijft nu bij de ouders die ook aan de Ooftstraat wonen Velen namen afscheid Zeer grote belangstelling was er zaterdagmiddag op de begraafplaats „ Den en Bust " te Bilthoven waar het stoffelijk overschot van mr M J de Geus ter aarde werd besteld Mr De Geus bereikte de 67-jarige leeftijd Hij was Deken van de orde Bezoekuren van de Utrechtse ziekenhuizen Op de feuilletonpagina vsn het U.N achterin deze klant vindt u een volledige lijst van de bezoekuren der Ulrechiae ziekenhuixen uimen van advocaten oud-lid der Provin ciale Staten van Utrecht oud ge-meenteraadslid van De Bilt oud wethouder In C.H.U.-krlngen was hij een zeer geziene figuur Behalve tal van leden van de rechterlijke macht waren bij de be grafenis aanwezig vele gedeputeer den o.a de heren Van Galen Last en Vink C.H.U.-burgemeesters uit naburige gemeenten burgemeester K Fabius de wethouder H F Wit te H Borst en J L H Radema kers C.H.U afgevaardigden van De Bilt en Bilthoven gemeente-secreta ris mr P H Damsté enz De waarnemend Deken van de Or de van Advocaten mr W J G Ver meulen deelde mee dat op verzoek van de weduwe slechts een enkel woord zou worden gesproken Spre ker memoreerde hoe mr De Geus btjna 40 jaar geleden in Utrecht werd ingeschreven als advocaat pro cureur en toegang kreeg tot de rechtbank De advocaat nam ziJn praktijk altijd zeer ernstig op We zullen hem gedenken als een goed vriend en bekwaam Deken " zei mr Vermeulen Prof dr W C van Unnik her dacht de overledene als een goed christen wiens leven van het begin tot het einde een leven met God was Aan het graf bad ds H H van Her werden het Onze Vader waarna de oudste zoon dankte voor de belang stelling lii»si:op«ü Voorst ora 14.3U 18.45 en 21 uur zona 14.15 16.30 18.45 en 21 uur CAMERA De nacht voor de gelolte 18 j CITY De langste dag 14 j dag U en 19.30 uur FILMAC Actualiteiten a.l dag 10 — 18.30 uur PALACE Parachutlslencommando 14 j dag 18.45 en 21 uur OLYMPIA Vrljd t.m zondag Tarzan en Tanya 14 J maand t.m dond Middernacht moordenaars 14 j REMBRANDT West Side Story 14 ] dag 14 en 20 uur SCALA Chans 18 J STUDIO Lift naar de zon voorst een kwartier later 18 J VREEBURG Als twee druppels water 14 J UTRECHT geboren Frederik W A z.v H L Diek en W Dam Wittevr singel 105 Erik J W B z.v J B W Hofman en M M Klinkenberg Kr Nieuwe Gracht 12 Paul z.v K W V Asperen en E Hekel Trumanlaan 275 Gert R H z.v H Koekkoek en A G Schu man B Norbruislaan 396 Johan nes F z.v N J Dix en T W J V Munster Odijk Dorpsstraat 71 Arie z.v T de Waard en A den Braven Oudekerk a.d XJsel La geweg 42 b Martinus A z.v F Reijmerink en D Halma Breuke len Wilhelminastraat 5 Theunis z V R Veldhuizen en L de Wit Hoo gravenseweg 92 Jan W z.v T H Lubbers en M v.der Wolf Berkel straat 51 Julian z v J de Gooijer en W de Vos Violenstraat 49 Fran ciscus J C z.v C H A v der Linden en W M v Vliet H te VlietlaEm 5 II Hermann K z.v G MAANDAG 18 MAART 1963 Notaris mr Besier overleden Notaris mr E L J Besier Ram straat 1 te Utrecht is zondag in het Dlakonessenhuis overleden No taris Besier was in het ziekenhuis opgenomen in verband met een langdurige ziekte Hij was een zeer geziene persoonlijkheid in Utrecht en zijn heengaan laat een grote leeg te achter Hü werd op 10 maart 1901 in Zeist geboren Zijn opleiding tot no taris en ziin studie heeft hij in Utrecht gekregen In december 1941 volgde hij no taris Rab op nadat hij eerst kan - didaat notaris was bij notaris For tuin-Droogleever en notaris Muus De heeo Besier waiS dijkgraaf van het hoogheemraadschap van de Lek dijk benedendams en IJsseldam en was voorts voorzitter van de Sticht se watersohapsbond Zijn levendige belangstelling voor het maatschappelijk en kerkelijk ge beuren — hij was hervormd — kwam onder Eindere tot uiting in een bestuursfunctie in de stadszen ding der hervormde gemeente te Utrecht Notaris Besier was voor vele stadigenoten een raadsman dSe hen op allerlei wijze bijstond MY CAR IS MY CASTLE Procesverbaal gemaakt tegen de 22-jarige M uit Zeist die een bevel van de politie niet opvolgde en zich in zijn auto verborgen heeft ver meldde een van de rapporten van de Utrechtse politie vanmorgen Het feit stond in nauw verband met de parkeermoeilijkheden wegens de voorjaarsbeurs M was bij het parkeerterrein aan het Jacobskerk hof het trottoir op gereden en was gestopt voor de uitgang Een politieman die een oogje in het zeil hield maande M van de uitrit weg te gaan omdat hij de doorgang blokkeerde voor een auto mobilist die weg wilde rijden M reed een goed meter achteruit en stopte weer nog steeds op het trot toir Mijnheer u moet doorrijden u mag daar niet staan maande de po litieman M had er evenwel geen zin in en reed opnieuw een eindje voor uit Ik blijf hier besloot M want er is nergens ruimte voor mijn auto Wanneer u mijn bevel niet opvolgt hernam de politieman het gesprek ben ik verplicht u mee te nemen naar het politiebureau M draaide daarop alle raampjes dicht en sloot de portieren aan de binnenkant Daarna ontwikkelde zich een soort kat-en-muis-spel wanneer de politie man zich enkele passen verwijderde werd het raampje van de auto een eindje open gedraaid Kwam de po litieman weer op de auto toelopen dan ging het raam weer dicht Tijdens de korte ogenblikken dat het raampje open stond was er tijd voor gesprekken Onder meer is het hoe en het waarom van tutoyeren besproken Misschien zou men nu nog bezig zijn als M niet had gevraagd naar de naam en de functie van de politie man Hij maakte daarbij kenbaar in het politiebureau een klacht te wil len indienen M kreeg de functie te horen en reed weg richting Paarden veld Kort na hem arriveerde de politieman Hij zette M een poosje in bewaring en maakte later proces verbaal op WATERHOOGTEN WEERDSLTJIS UTRECHT 18 maart 1963 Bovenkant sluis 38 cm - N.A.P val 18 cm Be nedenkant sluis 18 cm — N.A.P was 2 cm HET ELFDE lustrum van de USV Astra de schoolvereniging van de Utrechtse gemeente hbs werd za terdagavond in Tivoli gevierd met de opvoering van Bloed en Liefde van Godfried Bomans De heer M B H Visser leraar biologie voer de de regie over zijn leerlingen die met dit middeleeuwse stuk veel succes oogstten Jacoba van Beieren Philips van Bourgondië Maxlmiliaan van Oostenrijk lans knechten trawanten en edelvrou wen allen in fraaie kostuutns zorgden voor enkele aardige uren van dit treurspel De Down Town Jazzband verzorgde het bal Van links naar rechts Lucy Temming Dick Bloem Jetty Motijefsky en Fir Tiehout Op zijn knieën Bert Dussenbroek Burgerlijke stand van UTRECHT laan 48 Annemiek d.v J J A Elsenaar en M M v Noort v Swindenstraat 127 Johanna H d.v F J Meijer en A K Kulk Ev Zoudenbalchstraat 57 Bianca A d.v J L Laurtjsen en J GroUe man W Hedastraat 9 Gehuwd W E Oskam en M Alflen Vleuten De Meern ' t Zand 46 J G van Krieken en A M de Haan Jutphaas Schoólstr 10 A M L Rümke Maliesingel 27A en A J G van Oostrum Maar tensdijk Achter Weteringseweg 1 Overleden Hermanus Sollie geh m C Jonker 54 jr H J Schimmelpl 6 bis Maria W van Dijk geh m K A Berkhof 79 jr TEN EERSTE het paard werd nat en rillerig van de lenteregen en vroeg een voorbijganger hem zijn plu te lenen TEN TWEEDE een parapluhande laar verliet zijn huis na de nieuwsberichten van half elf die regen hadden voorspeld om één van de mooiste exemplaren uit zijn winkel ter beschutting bij het paardehoofd te plaatsen en aldus reclame te maken voor zijn produkt TEN DERDE een bijziend lid van de dierenbescherming — niet be kend zijnde in Utrecht — werd getroffen door de aanblik van een paard dat midden op een plein in de druipende regen stond Na kort overleg met zijn echtgenote nam hij haar ge streepte paraplu en gaf hem het paard TEN VIERDE een in feeststem ming verkerende oud circus-artiest wilde in het nachtelijk uur — gedreven door heimwee naar vroeger tijden — nog eens zijn talent bppro&vent Hij be -^ steeg het ros met een paraplu vanwege het,evenwicht ontdekte daarna de berijder schrok hevig ' en sprong snel naar beneden met achterlating van de paraplu TEN VIJFDE een student ontdek te dat hij de verkeerde paraplu van een receptie had meegeno men en besloot hem voor de rechtmatige eigenaar op een opvallende plaats achter te laten TEN ZESDE een anti-clericaal voelend man die al lang had ge zocht naar een mogelijkheid zijn gevoelens duidelijk uit te druk ken greep de omstandigheid dat het regende aan om het paard tegen nat te beschermen en de arme bisschop Willibrord in de drup te laten staan » * ALS AL deze mogelijkheden wat fantastisch aandoen dan mogen wij misschien alleen met recht veronderstellen dat het paard de paraplu geschonken kreeg van iemand uit die categorie mensen die er een gewoonte van maken blote beelden bikini's aan te trekken hoeden op te zetten of er snorren op te verven EN ZO NIET Wel dan rest ons de laatste mogelijkheid na melijk dat een lid van het Ame rikaanse genootschap dat broek jes breit voor onzedige blote beesten toevallig in verband met de beurs in Utrecht verblij vend dit paard een — zij het onvoldoende — bedekking heeft gegeven Advertentie Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 Meidoornstr 12 Johanna M H C Verlinden geh m A M Stenfert 55 jr Croeseln 389 bis Wilhel mina G Elberse wed v M v Mil tenburg 75 jr Maliesingel 77 Jo hanna W van Blokland wed v W A Wolterse 70 jr Amsterdam Pletjadenpl 9 hs Gijsbert de Ruij ter geh m C v der Ree 42 j Den Bosch Hadewijchstraat 196 Johan nes W Ploeg geh m J G T Grunder 25 jr B v d Brinkstr 46 bis A Johanna C Koorn geh m F Groenedijk 77 jr Linschoten singel 12 Geesje Mol geh m J Lucas 80 jr Tijmstr 9 Gerrit Gramsraa wed v M C Coenen 75 jr Mariahoek 16—17 Johannes A de Vos geh m A J de Kwaad steniet 80 jr Abstederdijk 163 Elisabeth Postma wed v J H Ca mu 79 jr Hoenderstr 30 Marten Hoekstra geh m F v Ruiten 58 jr Maarssen Julianaweg 14 Vanavond taptoe op Vreeburg Vanavond om 20 uur begint op het Vreeburg te Utrecht een tap toe te verzorgen door de Mariniers kapel onder leiding van kapitein H J van Lijnschoten Het evenement wordt gehouden in het kader van de voorjaarsbeurs die dit jaar voor een belangrijk deel is gewijd aan de sectoren scheen.s bouw en scheepvaart van de Neder landse industrie De marine geeft ook acte de presence aan de beurs met een grote Inlichtingenstand Voorts liggen er in het iVlerwedeka naal vier ondiepwatermijnenvegers Het taptoe wordt gegeven in de zogenaamde kuip van het parkeer terrein Men kan de in ceremonieel gestoken muzikanten gadeslaan van de trottoirs langs het parkeerterrein Omstreeks 20.45 uur zal het feest zijn afgelopen ztjn Advertentie Voorkom Vërküudheid Riiierig onprettig Vlug ^ SPRO ^ GËNÖA ^ Maandag VREEBURG 20 uur Taptoe door de Marinierskapel CENTRAAL MUSEUM 17.30-19 uur ont vangst buitenlandse toeristenorgani - SCHOU'WBURG 20 uur Snip en Snap revue Harten Troel " ESPLANADE 20 uur Bert Garthoff over zijn boek ' Zomaar wat zwerven ' STADHUIS 20 uur Ver V Pedagogiek dr J W V Hulst „ Opvoeding tot het waarderen van liunst " KUNSTHIST INST Drift 25 20.15 uur All Franc en Nederl.-Frankrijk Claude Simon „ Roman signification et chronologie " TIVOLI 20.15 uur USO-concert diri gent Frlts Knol met Jorge Bolet pia no en Hans Gyors violencel OUDE GRACHT 185 19.30 uur ruilbeurs Utr Verzamelaarsclub TUINDORPKERK 20 uur Ned Clir Vrouwenbond ds J H GroUe over RESTAURANT FORMOSA 20 uur Bij eenkomst Nieuwe Sociëteit voor al leenstaanden MARNIXZAAL Domplein 20 uur Volle Evangeliesamenkomst Br C v d Dussen BB-ACTIVITEITEN 19.30 Bureau B.B cursus brandweer Bedrijfszelfbescherming 19.30 Oude Gracht 290 B.B.-Iokaal cursus E.H.B.O redders pi noodw 19.30 Wijkpost A cursus redders Be drijfszelfbescherming DINSDAG VREEBURG EN CROESELAAN 9-18 uur Jaarbeurs MARIJKEHAL 10 uur Centr Techn Instituut T.N.O Nijverheidsorg ir A Knobbout Temperatuurmeting in scheepsüieselmotoren " JULIANAHAL 10 Uur Ontvangst be stuur Neratoom GEBOUW VOOR K en W 14 uur Bond v Materialenkennis lezing over reactieve bindmiddelen ERASMUSHUIS Oudegracht 152 14.15 uur Ned Ver v Huisvrouwen de heer G Karman causerie over het circusleven met dia's HOTEL DES PAYS B.AS 15-16.30 Uur Receptie 75 jarig bestaan N.V v/h F de Swart ESPLANADE Ned Kamer v Koop handel Ver Koninkrijk 12.30 uur In leiding Prins Bernhard de heer S J v d Bergh over de Britse markt SCHOUWBURG 20 uur Snip en Snap revue Harten Troef " GEBOUW VOOR K en W 19.30 uur Familieavond Ver Chr Belangen Leidsevaart Chr zangver De Lof stem en Chr Fanfarekorps Leidse vaart WAALSTRAAT 81 20 uur Ned Chr Vrouwenbond mevr Smlt-Goeman „ Wat doen wij met ons interieur " GEBOUW C.S.B Kr Nieuwe Gracht 39 19.45 uur Ned Chr Bond v Over heidspersoneel de heer L v d Wel de Een welvaartsvast ambtenaren pensioen " IMMANUELKERK ' t Goylaan 20 uur Ned Chr Vrouwenbond de heer J B Oosterwelder voordracht.GEBOUW VOOR K en W 20 uur Utrechtse Kring de heer R Nieuwen huys Breton de Nijs over de schrij ver dr H J Fiedericy BB-ACTIVITEITEN 19.30 uur Oude gracht 290 BB-lokaal cursus EHBO redders pl.noodw 19.30 uur wijkpost G A.C cursus bomver - en - herken ners pl.noodw 19.30 uur Commando post verbindingsoefening pl.noodw 19.30 uur KI Vaalt Meridiaanstraat oefening wijken N en O 19.30 uur Vaalt BB lokaal cursus ploegleiders Reddingsdienst pl.noodw 19,30 uur Bureau BB L Nieuwstraat 63 cur sus brandweer Bedrijfszelfbesch 19.30 uur Bureau BB L Nieuwstraat 63 m lijven en kleden pompbed pl.noodw 20.00 uur Wijkpost M oefening Alg Hulpploeg 
ITTRECHTSCH NIEUWSBLAD MAANDAG 18 MAART 196S NatO'kerniïiacht ook zonder Frankrijk Livingston Merchant hrengt verslag uit Advertentie met versgebrande hazelnoten roomcaramel en vollemelk chocolade De speciale afgezant van president Kennedy Livingston Merchant is zondag in de Verenigde Staten terugge keerd om verslag uit te brengen van zijn peiling van de Europese mening over de voorgestelde Nato-kernmacht Merchant zal zich bij president Kennedy melden zodra deze uit Costa-Rica is teruggekeerd Daarna zal Mer chant voor verdere besprekingen vi'eer naar Europa reizen Volgens Amerikaanse functionarissen is bij de inlei dende besprekingen in Europa meer vooruitgang ge boekt dan in Washington werd verwacht ZÓ lekker Naar verluidt zou de « valsheid in geschrifte verband houden met de afwikkeling van de aanzienlijke schade-uitkering bij deze brand Reeds woensdagmiddag zouden de commies ter secretarie de 43 jarige H K en de fractielieder van de communisten de 51-jarige land - arbeider propagandist H S zijn gearresteerd en overgebracht naar het Huis van Bewaring in Leeu warden Vrijdag volgde de arrestatie van de 47 jarige werklefder van de G.S.W.-arbeiders in Finsterwolde S F en de 57-jarige loswerkman A B lid van de commuBistische raadsfractie Vanmorgen werd ook de 44 jarige H H Eerste Kamerlid voor de CPN en communistisch raadslid van Finsterwolde ge arresteerd Hij werd bij een ben zinestation in Winschoten aan gehouden en is ingesloten In het politiebureau ter plaatse De substituut-officier van justi tie in Groningen mr J Munten dam sprak in verband met de aan houdingen over beschuldiging van valsheid in geschrifte en over een „ commuun delict " waarover nog geen nadere bijzonderheden kun nen worden gegeven in het huidige stadium van het onderzoek Dat er bq de brand op 6 augus - Auto met 7 inzittenden slaat over kop bij Tiel Bestuurder niet in bezit van rijbewijs Proefschrift van B S » Witte Vrijheid hoogleraar behoeft inperking ' — De negende vergadering van de Internationale Tinraad is beëin digd zonder dat er een definitief besluit is genomen over de in de toekomst ter beschikking komende hoeveelheden tin uit de Amerikaan se strategische voorraden Kort na zijn aankomst op het vliegveld Idlewild in New York verklaarde Merchant dat de NATO het plan voor een gemeenschappe lijke kernmacht zonder Frankryk zal doorzetten De Franse regering heeft in het openbaar verklaard geen belangstelling te hebben in een multilaterale kernmacht Ons plan kan doorgaan zonder Frank rijk aldus Merchant Hij noemde de resultaten van zijn overleg bemoedigend De rege ringen waarmee hij heeft gespro ken willen de vorming van een NATO-kernmacht ernstig in over weging nemen zo zei hij Er moet echter nog veel worden uitgewerkt en hij was dan ook niet met een stevig pakje volledig uitgewerkte voorstellen naar Europa gegaan De BBC heeft zaterdag gemeld ' dat de V.S en Engeland overeen - Prof mr J C van Oven oud mlnister van justitie in het kabi net-Drees en oud-hoogleraar in het Romeinse recht aan de Leid/ se universiteit is saterdag op 81 jarige leeftijd in Leiden overle den stemming hebben bereikt over een plan tot vorming van een multila terale NATO kernmacht Volgens dit plan zouden de V.S vijf zg Po larisduikboten onder bevel van de De vergaande autonomie der hoogleraren moet worden ingeperkt evenals de studievrijheid der stu denten De hoogleraren zouden vroe ger met pensioen moeten gaan om verstarring aa.n de top tegen te gaan en doorstroming van jongere functionarissen te bevorderen De ta."k van hoogleraren zou door het aanstellen van meer assistenten moeten worden verlicht De profes soren konden zich dan meer dan thans wqden aan studie en onder zoek Deze opvattingen zijn neergelegd in het proefschrift de wetenschap - Marïlou Ret leukste onweerstaanbaarste chicste hoedje dat u hebt onder de vijftien gulden NATO stellen terwijl Engeland vrijwel al zijn V-bommenwerpers ter beschikking zou stellen Hierbij zouden de tactische luchtstrijd krachten van België Nederland Italië Griekenland West-Duitsland en Turkije worden gevoegd ter wijl andere NATO-landen met name Frankrijk later zouden kun nen meedoen Het geheel zou onder bevel staan van generaal Lem nitzêr de Amerikaanse opperbevel hebber van de NATO-strijdkrach ten in Europa Volgens de BBC zouden de an dere NATO regeringen het plan in beginsel hebben aanvaard Een de finitief akkoord zou men tegen eind mei op een bijeenkomst van NATO-ministers in Ottawa ver wachten Zowel van gezaghebbende Ame rikaanse zqde in Washington als in diplomatieke kringen te Londen werd het bericht van de BBC „ voorbarig " genoemd Er zouden nog heel wat kwesties moeten wor den geregeld De Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken George Ball heeft zondag in een televisie uitzending verklaard dat de Ver enigde Staten tot taak hebben te bevorderen dat Europa mede zijn aandeel in de verantwoordelijkheid in de wereld draagt Dit is niet al leen mogelijk doch ook noodzake lijk Minister Ball zei het volkomen gerechtvaardigd te achten dat Europa een groter aandeel in zijn eigen kernverdediging wenst te Resultaten van Viet Kong Volgens radio-Peking heeft de communistische Viet Kong in de maand februari in 103 gevechten 592 Zuidvietnamese soldaten waar onder ook vijf Amerikanen gedood 757 gewond en 43 gevangen geno men Verder heeft de Vlet Kong opge geven in deze periode onder meer vier vliegtuigen te hebben neerge schoten vier andere vliegtuigen te hebben beschadigd en vier amfibie tanks te hebben vernietigd peiyk ambtenaar waarop vrijdag in Groningen de heer B S Witte promoveerde tot doctor in de eco nomie De heer Witte meende dat het te kort aan wetenschappelijk perso neel het rendement van de univer siteiten en hogescholen vermindert Om dit tekort op te heffen dient het wetenschapsbeleid op korte termijn grote offers te brengen De weten schappelijk ambtenaar zal hiertoe als volwaardig medewerker van de hoogleraar moeten worden erkend en het researchklimaat zal moeten worden verbeterd Geen bevoegdheden De promovendus stelde dat de wetenschappelqk ambtenaar een taak en verantwoordelijkheid heeft die soms met die vain de hoogleraar zijn te vergelijken terwijl hü de er kenning en de bevoegdheid mist die deze taak vereist Voor opheffing van het tekort aan wetenschappelijk personeel noemde de heer Witte ook verbe tering van de salariëring van de carrièremogelijkheden De func tie van wetenschappelijk ambte naar blijkt thans voor weinigen aantrekkelijk te zijn aldus het proefschrift De universiteiten en hogescholen zullen een arbeidssi tuatie moeten scheppen die zowel de intellectuele als de sociale en materiële behoeften van de we tenschapsmensen bevredigt Meer wetenschappelijke ambtena ren zouden als assistent-hoogleraar de taak der hoogleraren moeten verlichten De autonomie der hoog leraren zou vooral door een ver sterkt faculteitsbestuur moeten wor den belcnot Dit faculteitsbestuur moet overigens weer gebonden zijn aan de richtlijnen van het alge meen bestuursreglement meent de heer Witte Promotor was professor dr P J Bouman De Christelijk-Historische Unie zal haar algemene vergadering hou den op dinsdag 16 en woensdag 17 april in Amsterdam hebben en door zorgvuldig overleg " zal het mogelijk zijn een politieke regeling te ontwerpen die aan ieders verlangen op het punt van de controle een kernmacht tege moet komt Volgens de Amerikaanse minis ter is al te veel de nadruk gelegd op de vraag wie de trekker moet overhalen Het gaat niet alleen om de vraag wie de uiteindelijke be slissing zal nemen Aan het vraag stuk van de kernmacht zqn nog tal van andere aspecten verbonden aldus minister Ball Een volkswagen bestuurd door de heer J de Vroome uit Slie drecht met als inzittenden zijn vrouw 3 kinderen en beide ouders van de bestuurder is gistermiddag bij Echteld onder Tiel na een slip over de kop geslagen Het 9 jarige dochtertje Gretha is daarby om het leven gekomen Beide groot ouders zijn alhoewel niet levens gevaarlijk gewond in het zieken huis te Tiel opgenomen De overige inzittenden liepen lichte verwon dingen op De heer De Vroome had geen rqbewüs Tegen hoorn Op de speciale autoweg Arnhem Nijmegen onder Eist is in de nacht van zaterdag op zondag de 28 jarige kapper M J van Bermel uit Veenendaal om het leven gekomen Anticlimax bij vorming van Arabische unie De afvaardigingen van Egypte Irak en Syrië die in Caïro van ge dachten hebben gewisseld over een voorgestelde unie van hun landen hebben zaterdagavond hun overleg opgeschort voor ruggespraak met de regeringen Volgens een commu niqué was men tot een duidelqke ontmoeting van standpunten " ge komen Waarnemers in Caïro zien in het communiqué een anti-climax van de koortsachtige besprekingen in de afgelopen dagen Ondanks de verzekeringen in Egyptische dag bladen dat een aankondiging van een of andere vorm van federale unie op handen is zijn de meeste waarnemers na het lezen van het communiqué van mening dat men weinig of niets is opgeschoten Staking oesterteelt in Grevelingen enVeerseMeer De ministers van verkeer en wa terstaat en van landbouw en visse rij hebben besloten - op grond van een rapport van deskundigen af te zien van de oester - en mosselproe ven in het Veerse Meer en daarmee van oesterteelt in de Grevelingen Voor beide oude zeegaten geldt dat na de afsluiting de periodieke onderbreking van geschikt zout wa ter voor de oesterteelt deze onmoge lijk zal maken De regering deelt mee dat hoogstens drie miljoen oesters per jaar ofwel tien procent van de tegenwoordige produktie geoogst zou kunnen worden Deze teelt zou slechts aan enkele personen werk verschaffen en over een aan looptijd van vijf jaar een investe ring van vijftien miljoen gulden vergen De grondslag van bedrijfsuitvoe ring van oesterkwekers komt hier mee te vervallen De regering wil mede gezien de zware vorstscha de op korte termijn overgaan tot het uitkeren van voorschotten Hij bestuurde een sportwagen De auto is in de middenberm van de snelweg terechtgekomen waarbij de bestuurder de macht over de wagen verloren heeft De wagen zwenkte daarna af en is met grote snelheid rechts van de weg tegen een boom gereden De bestuurder was op slag dood Zijn 25-jarige echtgenote werd zwaar gewond en een inzittende kapster licht gewond Zaterdagavond is bij een botsing tussen een motor en een bestel wagen de 16-jarige Marijke de Wit uit Hilversum om het leven gekomen De botsing gebeurde op de Ka merlingh Onnesweg in Hilver sum Het meisje dat bij haar broer de twintigjarige A de Wit achter op de motor zat werd zo ernstig gewond dat zij ter plaat se overleed Noch haar broer noch de bestuurder van de be stelwagen liepen erjg letsel op In Engeland De Nederlander W van der Gug den afkomstig uit Voorburg is vrijdagavond om het leven geko men bij een auto-ongeluk bij Ches ter in Engeland Een tweede Ne derlander de heer P de Groot werd bij het ongeluk ernstig ge wond Op de rijksweg Coevorden ZwoUe ter hoogte van Anevelde gemeente Grambergen is vrijdag gemeente Gramsbergen is vrijdag heer J Breukelman uit Harden berg toen hij per fiets de weg op reed door een passerende personen auto bestuurd door J L uit Oss gegrepen en op slag gedood Op de weg Ruurlo—Groenlo nabfl de zogenaamde Zwaaikom in de Slinge ziJn in de afgelopen nacht op dezelfde plek twee ongelukken ge beurd waarbij in een geval een dode viel te betreuren terwijl het andere ongeluk goed afliep Op deze plaats vloog eerst een bromfiets bestuurd door B uit Beltrum tegen een boom De 22-jarige duo-passagier F A Paaiens uit dezelfde buurtschap werd zodanig gewond dat hij ter plaatse overleed Enige tijd later slipte op dezelfde plaats een auto bestuurd door H uit Groenlo De wagen vloog over een anderhalve meter hoge zandhoop en t^elandde toen in het riviertje de Slinge De bestuurder wist het portier te openen en de walkant te bereiken Hij liep geen letsel op Vanochtend is in Den Haag de 58 jarige metselaar Ch S om het leven gekomen Hij reed op zijn bromfiets het kruispunt op en verleende geen voorrang aan een bestelauto be stuurd door de 32-jarige T van D uit Katwijk In de afgelopen nacht is op de grens van Nijmegen en Beek een verkeersongeluk gebeurd dat het leven heeft gekost aan de 47-jarige mevrouw M W Krijgsman Door nog onbekende oorzaak raak te de gloednieuwe huurauto waarin de heer Krijgsman en zijn echtge note reden aan het slippen en botete tegen een boom De heer Krijgsman kwam met lichte verwondingen vrij doch zijn echtgenote was er zo ernstig aan toe dat zij op weg naar het zieken huis overleed Nederland erkent het nieuwe Syrische bewind De Nederlandse ambassadeur te Damascus heeft zaterdag medede ling gedaan aan de secretaris-gene raal van het miniterie van buiten landse zaken te Damascus van de Nederlandse erltenning van het nieu we Syrische bewind De Nederlandse minister van buitenlandse zaken mr J M A H Luns begroet president Char les de Gaulle op de vliegbasis Ypenburg ZÓ gezond Bidault moet weg uit Steinebach Het Beierse ministerie van bin nenlandse zaken zou oud-premier Bidault hebben aangeraden uit veiligheidsoogpunt Steinebach te verlaten Dit werd gisteravond verklaard door de journalist Van Nouhuys in wiens woning Bidault verblijft Hij zei dat de oud-pre mier de bekendmaking van zijn antwoord aan het ministerie over liet Geen tekort meer aan verpleegsters In vele ziekenhuizen is thans geen sprake meer van verpleegsterste kort Alleen in de zomer zit men wel eens krap Er is eveneens geen sprake van ' n verminderde belang stelling van leerling-verpleegsters Het aanbod is de laatste jaren aan zienlijk toegenomen Dit zei zaterdag de geneesheer directeur van het Onze Lieve Vrou we Gasthuis te Amsterdam dr J C M Hattinga Verschure bij het 12%-jarig bestaan van de oudste verpleegstersschool van Amster dam de Lydiaschool De Gaulle^s bezoek Vervolg van pagina 1 Ook op het vliegveld Orly bij Parijs waren bij terugkomst van de Franse president uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen Allen die direct te maken hebben gehad met de maatregelen ter be vordering van de veiligheid van de Franse president tijdens diens be zoek aan Nederland zijn door de procureur-generaal mr Van Gilse uitgenodigd vandaag om 12.00 uur een cocktail te drinken De P.G ontving hen op het hoofdbureau van politie De president en mevrouw De GauUe begaven zich direct per auto naar Parijs Groet Op de heenreis naar Nederlandhad het Franse staatshoofd toenzijn vliegtuig boven België vloog,koning Boudewijn een boodschaplaten zenden waarin hq zijn har telgke groet > htte tot de vorsten het Belgic volk Toen het Franse presidentiële vliegtuig op de terugweg door het Belgische luchtruim vloog richtte koning Boudewijn een boodschap van dank tot het Franse staats hoofd De Philippünse directeur van ge zondheidszorg dr Icasiano heeft de cholera-epidemie op Nieuw-Guinea onder controle verklaard De ziekte heeft in totaal 510 doden geëist Se dert begin mr.art heeft zich geen enkel geval met dodelijke afloop meer voorgedaan Verdacht van valsheid in geschrifte Arrestatie van vijf CPN'kopstukken in Finsterwolde Van onze correspondent GRONINGEN — De rijksrecheche heeft in Finsterwolde vqf com munistische kopstukken gearresteerd wegens valsheid In geschrifte Ze zijn voor de officier van justitie in Groningen mr J Muntendam ge leid Alles w^st erop dat de arrestaties verband houden met de brand die op 6 augustus 1960 woedde in het communistische volksgebouw „ Het Centrum " aan de hoofdweg in Finsterwolde tus 1960 waarschijniyk verdachte omstandigheden waren bleek al spoedig uit het feit dat de assura deurs J C Knegt & zn uit Am sterdam aanvankelijk weigerden te betalen Dit kwam naar voren in de raadsvergadering van 24 april 1961 toen de communisten bij monde van de fractieleider H Schuur een aanval lanceerden op genoemd as surantiekantoor De solvabiliteit van het kantoor werd bij die ge legenheid in twijfel getrokken Het bestuur stelde voor een on derzoek te laten instellen ook om dat de gemeente tal van andere eigendommen bij Knegt had ver zekerd In de loop van 1961 is de uitke ring echter toch gekomen Het ge bouw dat door de communisten zelf is gebouwd en dat destijds tot besmet werk werd verklaard stond aanvankelijk op naam van de gearresteerde A B later werd het op naam gezet van het gebou weninstituut van de CPN weer later op naam van de heer J Sie mons thans wethouder van de ge meente Finsterwolde Categorale bonden groeiden harder dan vakcentrales Van onze sec econ redacteur De gestadige groei van de niet by de grote vakcentrales aangeslo ten vakverenigingen heeft zich ook in dit jaar 1961 voortgezet Uit de cijfers die het C.B.S in zijn maand statistiek over van februari j.l ver schaft biykt dat in 1961 de 3 grote vakcentrales groeiden met tezamen bijna 8.000 leden terwijl de catego rale verenigingen ' n ledetnwinst van 13.610 leden boekten De neutrale Nederlandse Vakcen trale N.V.C verloor 675 leden Bij de grote vakcentrales is opvallend dat de winst van het grote NVV het geringste is n.l slechts 702 le den Het C.N.V steeg met 1076 en de KAB maar liefst met 5.995 leden Het totaal aantal georganiseerden omvat ongeveer 40 procent van de arbeidende bevolking in Nederland Hiervan was per 1 januari 1962 81,7 procent aangesloten bij een der drie grote vakcentrales De drie vak centrales telden per 1 januari 1962 de volgende ledentallen NVV 507.666 KAB - 417.780 CNV-224,865 De overige vakverenigingen hadden totaal 269.202 leden De N.V.C om vatte op die dag ongeveer 10.000 leden Landelijk orgaan voor de gereformeerde bejaardenzorg Dezer dagen is opgericht de Stichting Landelijk Orgaan van de gereformeerde gezindte voor be jaardenzorg die zich ten doel stelt de ontplooiing en bevordering van de bejaardenzorg in de ruimste zin van het woord Onder het grote aantal leden van het beivakingspersoneel op het vliegveld Ypenburg bevonden zich een half dozijn bewa kers die met automatische pisto len en honden stonden opgesteld inet hun rug naar het officiële gezelschap Eén van de bewa kers en zijn viervoeter op z^n post De stichting is opgericht door vertegenwoordigers van de ge reformeerde kerken de christe lijk gereformeerde kerken en de gereformeerde gemeenten Zij stelt zich o.m tot taak de werk zaamheden van de gelijkgezinde landelijke provinciale en regio nale instellingen voor bejaarden zorg te steunen en zo nodig con tact met andere landelijke orga nisaties en met de overheid te onderhouden Het bestuur bestaat uit de heren J de Vries Amsterdam voorzitter mr C Verplanke burgemeester van ' s Gravendeel vice-voorzitter J de Boer Den Haag directeur van het maatschappelijk werk in Zuid-Holland secretaris J Bijle veld Bodegraven penningmeester en A den Hartog Hoofddorp al gemeen adjunct Advertentie sigaret Jf^x » Ruif TER f % iK 
4 MAANDAG 18 MAART 1963 tITRECHTSCH NIEtJWSBLAD Ravage bij inbraken in vier scholen Schade vaak groter dan de buit Vertekende heelden van het jodendom Ambtsaanvaarding prof dr J W Doeve Twentse tweeling verdient krenten)hrood voor ouders ren Verder werd daar een band recorder van ƒ ' ïlO gestolen De vierde school die bezoek kreeg was de hervormde lagere school aan de Lage Noord 2 Ook hier werden kasten en bureaus geforceerd Maar er wordt niets vermist Jaarverslag Utrechtse Woningstichting Met huurverhoging verkoopt iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiininiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiitiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii tiiiiinintiMMiii » iniininnititiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiininiiiiiinMiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiitiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiMiMiiiuiiiiiiiiniMi Annie M G Schmidt TANTE PATKNT beeld een " Ze zweeg Een wat " vroeg wethouder Wipjes minzaam „ Een hoedje misschien " Maar tante Patent antwoordde niet Ze had tussen de menigte een zwarte fi guur ontdekt Het was de naargeestige zuster Klivia met de uil op haar schouder Nie mand ziet haar " dacht tante Patent We kunnen niets tegen haar beginnen want ze is voor iedereen onzichtbaar behalve voor buur man Bezig en voor mij Dat loopt niet goed af " 21 Het was een stralende morgen toen het nieuwe grote warenhuis van buurman Bezig officieel werd geopend Voor de deur stond een deftige portier en binnen in de hal wa ren alle belangrijke personen aanwezig Men zag er notaris Nopjes en mevrouw Nopjes En natuurlijk dokter Vierus En vanzelfspre kend tante Patent die met buurman Bezig en de wethouder stond te babbelen „ Wat geweldig wat een schitterend waren huis " zei tante Patent „ Zo luxueus en mo dern Hoe wordt het nu strakjes geopend " „ Wethouder Wipjes zal op een knop druk ken " zei buurman Bezig En daardoor zal hij de roltrap in beweging zetten Alle geno digden zullen zich dan per roltrap naar de eerste etage begeven " En daarna " vroeg tante Patent Daarna kan men alle afdelin gen bezichtigen " zei buurman Bezig „ En men kan in de koffiebar koffie nutti gen Met gebak En verder wel verder kan iedereen naar hartelust winkelen Er zijn heel wat nieuwe snufjes " „ Fijn " zei tante Patent „ Ik ga iets nieuws kopen bijvoor - Zaterdag zijn bij de Utrechtse politie enkele aangiften van inbra ken in scholen binnengekomen die alle één ding gemeen hadden er werd steeds een grote ravage aan gericht De schade toegebracht door moed willige vernielingen stond soms in geen verhouding tot de waarde van de voorwerpen die werden ont vreemd Men is in de openbare lagere Mon tessorischool aan de Prof Wevelaan 4 geweest Bureaus en kasten wer den opengebroken en uit een er van een schrijfmachine ontvreemd De waarde van deze machine is ƒ 300 Voor ƒ 500 werd er schade aangericht Ook in de school aan de Prof Wevelaan 2 is men geweest Hier wordt ƒ 66,70 vermist Ook hier werd voor honderden guldens scha de aangericht Een soortgelijk beeld leverde de r.-k uloschool aan de Winklerlaan 2 op Veel schade en als buit een paar pakjes sigaretten en wat siga - Lu^rumcommissie van U.VS*V De lustrum-commissie 1964 van de Utrechtse vrouwelijke studenten vereniging is samengesteld Het zijn de dames M J C I Lagers prae ses E G Wentink ab actis M H M de Bruine fiscus C A Bais lid I en J C W Doeleman lid II Succes voor Onder Ons met Strikt zakelijk De Utrechtse toneelvereniging Onder Ons kwam zaterdagavond in het wijkgebouw Utrecht-zuid ten to nele met het blvjspel Strikt zakelijk van Willem van Boxtel Onder regie van de heer C Krag ten genoot de volle zaal van het vaardig spel en de vrolüke inhoud van het stuk De heren G Krag ten en W Nietveld waren weer goe de steunpilaren voor Onder Ons Bij de dames trad mejuffrouw G Groe newoud op de voorgrond ook me vrouw Imhof die in de rol van Pol letje debuteerde The Sunny Siders verzorgden aan het slot het bal Het was voor Onder Ons de derde uitvoering van dit seizoen Op 25 mei volgt de vierde opvoering in het wijkgebouw Utrecht-zuid BR IS zaterclaffavond in het ont spanningsgebouw van Werkspoor ie Uireoht heel wat af gelachen De toneelgroep Luim en Ernst speelde de klucht Grossierderij de feestneus De geroutineerde spe lers en speelsters van het gezel schap hebben uit dit stuk alles ge haald wat erin zat en dat was al leen maar dwaasheid Goede rol len speelden Ank Dijkstra en Jan Bakker als de fuifnummers Leni Bakker en Ans Tielrooy als de echtgenotes en Adr de Ruyter als opa Ook de bijrollen waren goed bezet Mas Schreuder zorgde voor een strakke regie De PVW-band inet de heer Van < Jer Rijt werkte aan het bal mee Van littks naar rechts Adriaan de Ruyter Ank Dijkstra Joke Leber en Wim de Jongh Parkeerthermometer Zaïterdag is het bijzonder druk ge weest op de voorjaarsbeurs in Utrecht De politie telde 9443 gepar keerde auto's Toch waren dat er minder dan op de zaterdag van de beurs in 1962 toen er 10.892 auto's naar de Domstad kwamen Gouden ring met gebroken steen zilveren bedelarmbandje invaliden wagen bonboekje plastic kinder cape identiteitsbewijs Kapteyn Mo bylette bruine en witte handtas paar zwarte kinderhandschoenen schoolétui grijze plastic jas bruin kinderschoen 2 schorten filmrol rabiespenningen no 13336 174645 en 181982 1 aan ketting tas inh blokfluit Tas inh plm ƒ 1.50 en on dergoed s'leutel De afdeling gevonden voorwerpen van het hoofdbureau van politie te Utrecht Paardenveld 1 is geopend van maandag tot en met vrijdag van 13 tot 16 uur Telefonisch wor den geen inlichtingen verstrekt Verpleegstersdienst Het Groene Kruis Utrecht overdag Boothstraat 15 tel 16381 Avond nacht zaterdag - en zondagdlenst voor nood gevallen G.G en G.D telet 16411 toe stel 51 ook voor de Utrechtse vereni ging tot bescherming van zuigelingen Het Oran,1e-Groene Kruis overdag Weerdsingel OZ telef 14548 Avond - en nacht - en zondagdlenst Herv wijltver pleging en Luth Diakonessenhuls telef 11855 Gerei ziekenverpleging zr P H Guyt telef 81366 nog niet aangesloten zr F H Kerst telef 18933 zr H Riet veld telef 30021 zr M Zwarts telef 40875 Het Wit-Gele Kruis gehele week dag en nacht Oudwijk 19 telef 13861 Wtlk verpleging Tuindorp zr C Terltngen tel 20645 Wijkverpleging Hoograven zr S a Ntjeholt telef 24828 b.g.g 19842 Wijkverpleging Zuilen tel 42305 In de week van zaterdag 16 maart 13 uur tot 23 maart 13 uur hebben de volgende apotheken zaterdagmiddag zondag - en nachtdienst Bak Hambur gerstr 16 Deli-Ap Amsts.w 373 Pluijmaekers Rijnlaan 90 Van Duin Prof R Boslaan 13 Beljaars Damstr 3 en Van Meerten Pr Hendriklaan 21 Forum godsdienstige problemen In de Lucaskerk aan de Bernadot telaan wordt onder auspiciën van de vrijzinnig hervormden wijk Kana leneiland Utrecht een forum ge houden Dat is dinsdag 26 maart Aanvang 20 uur Het forum be staat uit pastoor H J Veegers ds A J Brinkman ds B van Oeve ren da C P Thomson ds C B Burger en ds G M Spelberg.Da C P Thomson fungeert als voor zitster Er zullen vragen worden beant woord die van te voren schrifte lijk moeten worden ingediend bij de secretaris van de wijkcommissie de heer R van Dam Trumanlaan 421 Advertentie en Spruyt van Rietschoten verkoopt mmHe^mx - Kind aangereden De 7-jarige Philippus Mooy Rijnlaan 35 is zondag op de Vondellaan te Utrecht de straat opgehold zonder uit te kijken Hij werd geschept door een auto wat hem een hersenschud ding schaafwonden in het gezicht en een gebroken onderbeen op leverde Hij is naar het Academisch Zie kenhuis gebracht Nieuw orgel in zaal Mariëndaal Na jarenlang behelpen met een pe daalharmonium zal er in de kerk zaal Mariëndaal in Zuilen van de hervormde gemeente nu een pijpor gel komen Wie iets over de eigenschappen van het orgel wil weten 200 pijpen te weten een prestantenkoor en een fluitenkoor en in het pedaal een bourdon 16 voet Het orgel is ge bouwd volgens ' t umtsysteem zo dat men door de transmissie toch nog de beschikking heeft over ruim 15 registers met vulstemmen tot 1 voet toe De tractuur is elektrisch Vechtdijk twee dagen gesloten De Vechtdijk te Utrecht zal dins dag en woensdag tussen Klopdijk en Slotlaan voor alle verkeer in beide richtingen gesloten ztjn Deze maat regel is genomen om de gemeente lijke dienst van openbare werken ge legenheid te geven het wegdek te herstellen DAOR BINT WI'J WEER De vereniging van Utrechtse Drentenaren Drenthe " houdt zater dag 23 maart een bijeenkomst in het gebouw voor Kunsten en Weten schappen Aanvang 20 uur Zestien spelers voeren eigen Drentse num mers op onder de titel Daor bint wi'j weer ¦ WATERHOOGTEN Rijkswaterstaat DEN HAAG 18 maart 1963 Konstanz 264 + 6 Rhelnfelden 264 + 27 Ottenhelm 368 + 60 Straatsburg 301 + 45 Maxau 472 + 29 Plochingen 226 + 31 Mannheim 317 + 8 Steinnbach 225 — 9 Mainz 337 — 11 Bingen 246 — 18 Kaub 278 — 25 Trier 220 + 16 Koblenz 328 — 13 Keulen 344 — 34 Huhrort 586 — 21 Lobith 1216 — 20 Nijmegen 999 — 15 Arnhem 990 — 17 Eefde IJssel 554 — 10 Deventer 440 — 9 Monsin 5510 + 30 Borgharen 4110 + 75 BeUeld 1230 + 50 Grave beneden de sluis 527 + 28 Na schot in de lucht Politie houdt 3 weggelopen jongens aan Agenten van politie die zondag morgen in een radiowagen op rijks weg 2 te Utrecht surveilleerden za gen op de Verbindingsweg tussen de Amsterdamsestraatweg en de rijksweg drie jongens op een brom fiets rijden Toen de jongens de auto zagen na deren wierpen zij de brommer in een sloot en holden weg een wei land in Er werd een schot in de lucht gelost maar de jongens ble ven doorhollen Even later werden zij toch aangehouden De drie jongens de 16-jarige S M H de 17-jarige J van G en de 16-jarige G J van E waren za terdag weggelopen uit het Rijks Opvoedingsgesticht in Zeist De brommer hadden zü vermoedelijk in de omgeving van de Leidseweg en de Krugerstraat ontvreemd Het drietal is weer naar Zeist te ruggebracht Met gebogen hoofd gefietst botsing Zaterdag is op de Catharijne singel te Utrecht de 15-jarige A M van D met zijn fiets tegen een auto gebotst Hij liep daarbij een hersenschudding op en werd naar het Academisch Ziekenhuis ge bracht Van D had wegens de regen met gebogen hoofd gefietst Hij had daardoor niet gezien dat een voor hem rijdende auto stopte TOCHTEN VOOR BEJAARDEN IN UTRECHT NOORD De bejaarden van Utrecht-noord hebben zich weer kunnen opgeven voor de autotochten die elk jaar door de wijkvereniging Volksbelang voor hen worden georganiseerd Hiervoor kwamen voorlopig reeds meer dan duizend aanmeldingen bin nen De juiste data voor de toch ten zijn nog niet vastgesteld vlot het nog niet Aan het jaarverslag van de Utrechtse woningstichting 1 augus tus 1961—31 juli 1962 is het vol gende ontleend Verheugend is het dat de uit breiding van het woningbezit vor dering maakte door een complex van 130 nieuwe woningen De bouw van 240 systeemwoningen is goed op gang gekomen In het voorjaar van 1963 zullen ook deze woningen gereed komen Op 12 januari 1962 werd de eerste paal geslagen voor de bouw van 96 premiewoningen in de a-sector Men verwacht dat de eerste opleving eveneens in het voorjaar van 1963 zal plaats vin den Het bestuur treft voorzieningen voor een woningbezit van 2000 wo ningen Een regelmatige groei naar dit bezit wordt gezien als voor waarde voor het doelmatig en op timaal werken van zijn organisatie De methode voor liet onderhoud van woningen kreeg een nieuwe vorm B en W van Utrecht ver leenden medewerking om tot een goed uitgeruste mobiele onder houdsdienst te komen Men streeft naar een vei'hoging van de produk tiviteit door het instellen van een wekelijks werkplan Het bestuur noemt de werkzaamheden in ver band met de huurverhoging te leurstellend Dit betreft in het bij zonder de woningen van complex 1 Rivierenwijk Deze woningen zijn gebouwd in 1918 waarbij zij de status kregen van semi perma-nent Het dorpsachtige karakter van de wijk en het bij vele bewo ners heersende verzet tegen huur verhoging hebben er toe geleid dat ontevreden en vindingrijke bewoners steeds weer aanleiding vinden de huuradviescommissie in te schakelen voor het te niet doen van de huurverhoging fcrar Advertentie en Spruyt van Rietsclioten KROAMSCHUDD'N Een oud Twents gebruik dat de Twentse vereniging in Utrecht voortzet Het is traditie dat bij het eerste borelingske vn een gezin aan de ouders een krentenwegge wordt aangeboden Zaterdagm,iddag be trof het twee kinderen de twee ling van < het echtpaar Van Hooi - donk Wijn De kimderen zijn in no vember vorig jaar geboren De grote geurige krentenwegge werd aangeboden ten huize van de fa milie Feijt Van der Steenstraat 5 bis Van links naar rechts staande mevrouw Letteboer me vrouw en de heer Under de heer Feijt opa de heer Ten Wolde en de heer Stegema Zittend van links naar rechts mevrouw Hooi donk de heer Hooidonk en me vrouw Feijt oma De tweeling links Donald en rechts Ine Karen Advertentie en Spruyt van Rietschoten verkoopt fmif Het bestuur heeft zich tot B en " W gewend om van het rijk een aanvullende financiering te krij gen Hierdoor zal het mogelijk worden dusdanige technische en hygiënische voorzieningen te tref fen die de huurverhoging voor alle huizen tot een feit zal maken Vooruitlopend op deze ontwikke ling zijn enige urgente belangrijke verbeteringen uitgevoerd waar door een tekort in het onderhouds fonds is ontstaan Men verwacht dat in het volgend verslagjaar mededeling kan worden gedaan van een afdoende regeling Men voelt steeds sterker de be hoefte te beschikken over verge lijkende gegevens betreffende de diverse werkzaamheden Een orga nisatie onderzoek in het bijzonder gericht op de bedrijfsvoering van een beheer en onderhoudsbedrijf met een omvang van ongeveer 2000 woningen zal zeker van meer dan plaatselijke betekenis kunnen zijn Het aantal kandidaat-bewoners bedroeg per 31 juli 1962 287 Getracht zal worderiyn het boek jaar 1962—1963 het tekort te be perken tot ƒ 11.000 1961—1962 ƒ 10.086,41 Nederlands Egyptoloog deed opgravingen De Nederlandse Egyptoloog prof dr A Klasens directeur van het Rijksmuseum van oudheden te Lei den en hoogleraar in de Egyptologie aan de Leidse universiteit is in Cairo aangekomen na opgravingen te hebben verricht in een gebied nabij de Aboe Simbel-tempels in Nubië in het zuiden van Egypte Prof Klasens heeft bij zijn jongste arbeid een Meroïtische nederzetting blootgelegd daterend uit de periode van tussen 100 en 400 jaar voor Christus Ook vond hij verschillende werktuigen voor huishoudelijk ge bruik Een deel van zijn vondsten zal worden bestemd voor de Egypti sche dienst van oudheden terwijl de rest ten goede zal komen aan het museum in Leiden Groningen — Aan de Rijksuniver siteit te Groningen slaagden voor de volgende examens kandidaats geschiedenis de heer J van Her waarden Den Haag doctoraal ge schiedenis mej T A Vos Borger compagnie Bouw van nieuw hospitaal-kerkschip Het bestuur der vereniging ten behoeve van zeelieden van elke na tionaliteit hospitaal kerkschip De Hoop heeft besloten tot de bouw van een nieuw en groter hospitaal kerkschip De gewijzigde situatie in de Ne derlandse visserij — de trawlervis serij is belangrijker geworden dan de drijfnetvisserU — en de ervarin gen opgedaan met het tegenwoor dige hospitaal kerkschip hebben de bouw van een groter schip nodig gemaakt zo deelt het bestuur mee De totale kosten worden geschat op ruim 2 miljoen gulden Men ver wacht dat het schip dat ongeveer 1300 ton gaat meten over een jaar zal kirnnen worden opgeleverd De af metingen van het schip zullen zijn lengte over alles 62.60 meter lengte tussen de loodlijnen 54.000 meter breedte op de spanten 10.20 meter holte midscheeps 6.70 en de diepgang gemiddeld 4.40 meter Het schip zal accommodatie bieden aan een bemanning van dertig kop pen In het hospitaalschip worden twaalf bedden geplaatst In nood gevallen kan dit aantal belangrijk worden uitgebreid De kerkzaal biedt plaats aan circa 65 personen Er is een recreatieruimte ontwor pen voor zestig personen zodat het schip dienst zal kunnen doen als drijvend zeemanstehuis voorts reden om over te gaan tot de aanstelling van een tweede me dicus die in landelijk verband lei ding kan geven aan ' t Groene Kruis werk en die vooral de sociaal-ge neeskundige kant van het werk ter hand zal nemen Htj zal ook belast worden met de leiding van het In stituut voor de opleiding van lei dinggevende functionarissen op het gebied van de gezondheidszorg iliiléesltéir H ^ Amsterdam — Aan de V.U te Amsterdam zijn geslaagd voor het kandidaatsexamen theologie J Basman Amsterdam E Hooger werf Baarn W E Hoekstra Was senaar en D Land Grootegast Leiden — Aan de Rijksuniversi teit te Leiden zijn geslaagd voor de examens doctoraal rechten de hr J R H Kutjper Brussel en mej C W J Jongsma Leiden Docto raal Engels mej P Landzaat War mond Viep Westendorp DB LBDEN van de Utrechtse accor deonvereniging Musica voerden zaterdagavond in Trianon het ko peren jubileum De accordeonnis ten speelden vlot de nummers Dit onder leiding van dirigent J Bverse De leden bleken ook in de sketches goed voor de dag te kun nen komen Dichter und Bauer een Zuidamerlkaans orkest van de jongste leden en omlijsting van lAa Mol aan de vleugel zorgden voor een gewaardeerd programma Met een oratie getiteld Verteken de beelden aanvaardde prof dr J V7 Doeve vanmiddag in het groot auditorium het ambt van gewoon hoogleraar in de faculteit der god geleerdheid aan de rijksuniversiteit te Utrecht om onderwijs te geven in de geschiedenis van het jodendofn in de hellenistische en Romeinse tijd Sinds de renaissance zegt prof Doeve hebben christenen de we tenschap van het jodendom de ju daïstiek beoefend In de middel eeuwen kondigde de komst van deze wetenschapsbeoefening zich reeds aan Wanneer nu christenen zich sinds dien met de judaïstiek hebben bezig gehouden geschiedde dit in verre weg de meeste gevallen uit hoofde van de verwachtingen die men koes terde omtrent het resultaat dat ju daïstische studiën zouden kunnen af werpen voor de beoefening van de christelijke uitlegging der H Schrift voor wijsgerige arbeid of voor zending onder het joodse volk Op zichzelf genomen steekt er niet het minste kwaad in dat men een wetenschap beoefent met het oogmerk de verkregen resultaten in ee^i andere tak van wetenschap toe te passen Men dient er echter oog voor te hebben dat een dergelijke wijze van werken toch het grote ge vaar in zich draagt — zeker in het onderhavige geval — dat men niet onbevooroordeeld te werk gaat Bij de beoefening der judaïstiek door christenen is bevooroordeeld heid in de loop der geschiedenis tweemaal in zeer ernstige mate voorgekomen In zeer ernstige ma te wijl het daarbij ging cm de be oordeling der bronnen die moeten dienen voor de beschrijving van ' t jodendom van de eeuwen rondom het begin onzer jaartelling Wan neer men bij de afweging van het belang dezer bronnen niet onbevoor oordeeld te werk gaat ontstaat een vertekend beeld van het jodendom uit de nieuwtestamentische tijd en een schijnresultaat bü de toepassing van de verkregen uitkomsten in an dere wetenschapsgebieden De eerste misstap van christelij ke judaïsten werd gedaan op het moment dat men zich van christe lijke zijde in de renaissancetijd voor de joodse literatuur ging interesse ren Onder de druk van een toen malige wtjsgerig dogmatische be langstelling ging men grote waar de hechten aan betrekkelijk jonge gegevens waarin joodse mystiek wijsgerige gedachten geformuleerd waren Men concentreerde de aandacht op de z.g Kabbala en meende daar bij dat de wortels van de kerkelij ke dogmatiek reeds in het joden dom van het begin van onze jaar telling konden worden aangetoond Van deze mening uit smeedde men argumenten tegen de ongelovige joden " Men zag daarbij over het hoofd dat deze argumenten waren ontleend aan geschriften die ca 1200 jaar jonger waren dan het Nieuwe Testament en die niet door het gehele jodendom als gezagheb bend werden aanvaard Nog in de eerste helft der vorige eeuw konden publiksities van deze aard verschij nen De tweede misstap die tot een vertekend beeld van het jodendom der nieuwtestamentische tijd en tot schijnresultaten bij de beoefening van de wetenschap van het Nieuwe Testament leidde werd omtrent de laatste eeuwwisseling begaan Sinds de renaissancetijd had men door bi bliotheekonderzoek en reizen naar het Nabije Oosten geschriften leren kennen die voor en in de tijd van Jezus en zijn apostelen door joden Cees Clement 2de r De Oirschotter Fons Veldhuizen heeft revanche genomen op de Zeis ter loper Cees Clement ' Tijdens de nationale veldloopkampioenschap pen liep Clement naar een derde plaats met achter hem Veldhuizen maar gisteren nam Veldhuizen wraak door de 26ste veldloop over 4500 meter de IJzeren Manloop te winnen De FIT-atleet had een achterstand van bijna een halve minuut Van Grensven Vught werd derde Van Hulten Sprint vierde en Van Brügel Volt Tilburg vijfde Deelstra won op een parkoers in het Leidse Hout de jaarlijkste sleu telloop Deelstra legde de 4800 m af in 14 min en 27 sec De jonge Piet Beelen ging nauwelijks twee secon den later als tweede over de eind streep Ronald Spierenburg zegevierde in Emmen in de Emmer dennen bij de natioale Hondsrugloop een wed strijd over 4800 meter Spierenburg had een voorsprong van enkele se conden op de Groninger Ensink die als tweede eindigde Voetbal — Het Franse amateur voet balelftal dat op 30 maart in Rotterdam tegen de Nederlandse amateurs zal uit komen is als volgt samengesteld in 4 2-4 opstelling Schuth RC Strasbourg DuHez Lyon Santier Stade Francais Des cliamps Roubaix en Polny St Etien ne Maillard Blois en Bossy Lyon 01 Rivoire Lyon 01 Bourgeois Dun kerque Sudre Anneoy en Planehat Brive Paardesport — Olympisch kampioen 1956 en oud-wereldkampioen de Duitse ruiter Hans Günther Winkler Iieeft vrij dag tijdens het internationale indoor concours hippique in de Dortmunder West£alenhalle die met 11.000 toeschou wers tot de laatste plaats was bezet de Grote Prijs van de Duitse bondsrepu bliek gewonnen waren geschreven waarvan de in houd van groot belang was om be paalde problemen die het Nieuwe Testament opwerpt zuiverder te kunnen beoordelen doch die niet in de synagogen overgeleverd waren Door de vorderingen der oriënta listiek waren deze geschriften _ de z.g pseudepigrafen tegen het jaar 1900 voor nieuwtestamenticl goed toegankelijk De liberaal-christelijke ideeën van enkele vertegenwoordi gers van met name de Duitse bijbel wetenschap voerden ertoe dat in ge zaghebbende kringen deze pseudepi grafen werden aangezien als bron nen waaruit men kon leren wat het jodendom van de nieuwtesta mentische tijd werkelijk was ge weest en waartegenover de synago gale literatuur slechts als tweede rangsgetuigenis beschouwd moest worden Dat de groten uit het Nieuwe Tes tament in de eerste plaats Jezus zelf zeer nauw verbonden waren met allerlei dat in die synagogale literatuur aan de orde komt ont ging hen die zo oordeelden Er bestaat geen enkel bezwaar te gen het feit dat christenen judaïs tiek bedrijven Voor misstappen van de aangeduide aard dient men zich echter te hoeden Ook menige voor barige conclusie getrokken uit het materiaal dat sinds 1947 in de om geving van Chirbet Qumran werd ontdekt draagt bij tot vertekening van het beeld van het jodendom uit de eeuwen rondom het begin van on ze jaartelling Wie zich met het jo dendom uit de tijd van het Nieuwe Testament bezig houdt dient er mee te rekenen dat de pseudepigra fen belangrijke gegevens verschaf fen doch dat dit evenzeer geldt voor de synagogalia voor oude mystieke gegevens voor Qumran voor Philo voor Jesephus en voor nog het een en ander meer HtJ dient er echter evenzeer mee te rekenen dat hü zodra hij geneigd is aan een dezer bronnen een extra accent toe te ken nen het gevaar gaat belopen een vertekend beeld van het jodendom van de hellenistische en Romeinse tijd te leveren hevensloop Prof dr Jan Willem Doeve ging na het behalen van de hoofdakte voor onderwijzer en het staatsexa men gymnasium alfa theologie stu deren te Utrecht en te Leiden Hij slaagde in 1950 voor ziJn doc toraal examen cum laude en promo veerde in 1953 cum laude te Leiden op het proefschrift Jewish herme neutics in the synopticgospels and acts Enige jaren was hij onderwijzer bü het hervormd lager onderwijs in Den Haag en van 1950 tot 1962 pre dikant te Holwierde en Musselka naal Gron Advertentie en Spruyt van Rietschoten verkoopt mauien^/m ' Derde testmatch Engeland heeft ook in de derde testmatch legen Nieuw-Zeeland te Chiisichurch de winst voor het grij pen Zoals bekend zijn de eerste Iwee ontmoetingen in een Engelse zege geëindigd Het batten v n Nieuw-Zeeland was in de tweede innings opnieuw uiter mate zwak waarbij een uitzondering dient te worden gemaakt voor aan voerder John Reid Deze vocht voor wat hy waard was en gaf zijn team genoten alle mogelijkheden om tot een gunstige score te komen door zelf een prachtige century te vol tooien Het mocht echter niet baten De overige negen batslieden kwamen tot het povere resultaat van 59 rims waardoor het tweede inningstotaal van Nieuw Zeeland 159 werd Welis waar hadden de gastheren in de eer ste innings 13 runs meer gescoord dan hun tegenstanders maar in de resterende speeltijd produceerde En geland maandag nog 41 runs zonder wicketverlies waardoor de Engelsen op de laatste dag slechts 132 runs nodig hebben om ook dit duel win nend af te sluiten Uitslagen KNBB De uitslagen van de landscompetitie uit het district Utrecht van de Konink lijke Nederlandse Biljartbond luiden Klas C la Kweekzicht 1-Noord Bra bant 1 3—4 Tiel l-Gelderse Blom 1 4—3 Olympia I-De OUfant 1 7—0 Centrum 1 De Beurs 1 2—5 Klas C Ib De Beurs 2-Nieuwe Amstpi 1 7—0 De Beurs 2-Gelderse Blom 2 2 — ï Fortuna 1 SSVU 1 7—0 De Beurs 2-Hoi landais 1 3—4 SSVU 1-DOS 2 7—0 Klas C 2a 0.0 2-De VlersproiiL 7—2 Victoria l-Gelderse Blom 3 2—7 Voorwaarts 1-Tolsteeg 1 7-2 Voorwaarts 1 kampioen De Bilt 2-BVH 1 2—7 Klas C 2b Lunetten I-Groene Laken 1 7—2 Gelderse Blom 4-DOS 3 4—5 Klas C 3a ZBV 1-Stadlon 1 7—2 Sta dion 1 kampioen De Olifant 2 Wapen van Bunnik 1 4—5 SSVU 2-De Poedel 1 4 — " i Majella l Voor de Wind 1 5—4 Klas C 3b Hollandais 2-Kweekzicht -' 7—2 DOS 4-De Zilvervos 1 7—2 Socië teit I De Beurs 3 2—7 Klas C 3c Tolsteeg 2-Centrum 2 l—'l Viersprong 2-0.0 3 0—9 Tolsteeg 2-ZB \' 2 6—3 BVH 2-Olympia 2 4—5 Klas C 4a Centrum 3-Lunetten 2 7—2 Groene Laken 2-Tolsteeg 3 2—7 OKE 2 Voor de Wind 2 5—4 Klas C 4b Wapen van Bunnik 2 Voor waarts 2 4—5 Lunetten 3 Victoria 2 7—2 Klas C 4c Stadion S-De Bilt 3 9 —« ZBV 3-Fortuna 4 7—2 Victoria 3-De Oli fant 4 7—2 Lunetten 4-Majella 2 4—5 Klas C 4d Zilvervos 2-Stadion 4 9—0 DOS 6-Lunetten 5 7—2 Vogel bood DTV uitstekend partij Veel gekorfbald is er nog niet dit weekeinde doch er vallen toch nos enige aardige uitslagen te vermel den In de hoofdklasse won Wester kwartier met grote cyfers van Swift Rohda moest met veel min der genoegen nemen tegen Word Kwiek 6—5 was hier de uitslag In de eerste klasse werd niet ge speeld maar in de tweede klasse omzeilde DTV bij Vogel een moei lijke klip door met 6—3 te winnen Vogel gaf uitstekend partij en kon DTV lange tijd bijhouden Pas in de slotfase liepen de Amsterdam mers weg De Vogeldoelpunten kwa men van Joop Mollevangers Ruud Smit en Jan Bruins Biko moest in de derde klasse met een kleine 4—2 nederlaag ge Jioegen nemen Hetty Kooy nivel leerde aanvankelijk de opgelopen 1 — O achterstand tegen Oosterpark maar Biko moest daarna toezien hoe de Amsterdammers uitliepen tot 4—1 waar een doelpunt van Arjen de Jong ook niets meer « an kon goedmaken 
UTRECHT8CH NIEUWSBLAD MAANDAG 18 MAAET 1963 Uit 277 inzenders Utrechts echtpaar wint prijs van televisiespel Wim Spekking en Anny Matti schrijven samen twee romans H w AT de AVRO ons zaterdagavond voorzette had weinig om het Iflf Het deed weliswaar sympathiek aan dat een bloemlezing van prognoses over de Kamerdebatten betreffende reclame televisie werd besloten met de wens dat de beslissing hoe dan ook in het voordeel van de kijkers zou uitvallen maar voorlopig hadden we liever gewild dat „ Sterren en Streken " in ons voor deel was uitgevallen Maar met Andrê Carrell en Joop Doderer in verjaarde sketches met Rita Corita en het duo Fiet Koster Margriet de Groot met weinig overtuigende liedjes de lenigaard Maurice Delmonte de mondharmonica-virtuoos John Larrison en de pseudo telepaat Ricardo wilde dat al bü al niet erg lukken Milly Scott beviel me nog het best en dan natuurlijk de bad man die ons in bijzijn van Nettie Tromp zeezwemster ook bij 8 graden onder nul wist te vertellen dat in 1947 drie jongens hetzelfde kille staaltje hadden uitgehaald met als gevolg dat twee ervan waren overleden Geen vrolijke avond dus terwijl de AVRO juist nu in Noord Holland had kunnen bewijzen dat haar sterren en streken for-mule nog wel enige levensvat baarheid had Was dit nu de bloem van de Noordhollandse natie De mogelijkheden die Noord-Holland reservoir van kleinkunstenaars bood heeft de AVRO niet benut Er lijkt daarom weinig reden met deze uit zending nog door te gaan DE AVRO besloot met „ De Verdedigers " waarin het veel betekenend kijken dit keer tot een maximum was opgevoerd terwdjl we aan het slot nofc overbluft werden met dik gemorali seer waaruit zou blijken daï ook u en ik aan de oorlog schuldig zijn geweest Nee geef mij dan maar Perry iVIason die knapt zijn zaakjes op zonder er zo lang over door te zeuren De f>este bijdrage van de AVRO viel in het zaterdagmiddag programma „ Weekend revue " waarin we tante Na het fraaie lied ƒ 85 — schoon " hoorden zingen Een ongegeneerd brokje dialoog met tante Na vormde hierbij het hoogtepunt grote trekken Net als een architect doet In hoofdstukken En ieder schrijft stukken waarop hij inspi ratie heeft En ' t frappante is dat we dezelfde stijl hebben Je kunt ons niet uit elkaar halen Hij Ja maar nou één ding Als we bezig zijn met schrijven liggen we wel eens veertien dagen stil Dat ge beurt bijvoorbeeld wanneer de een zegt ' t moet zus en de ander vindt dit ' t anders moet Dan praten we er over Zonder mekaar te sparen We praten net zo lang tot een van de twee overtuigd is Keihard niet toegeven En ook nemen we eikaars stukken door natuurlijk Een scène uit „ De Botteriken " van Goldoni IJ In november ' 61 stond in de Radiobode een grote ad vertentie over de hele pagina Voor een tv spel-wed-strijd Zij En toen hebben wij ' t aangevraagd in Brussel ' t regle ment en zo Hij Bij die grote prijsvragen gaat er altijd wel een jaar overheen Ze weten natuurlijk niet hoeveel ze er krijgen maar dat hadden ze toch wel nooit verwacht 277 Zij ' t Is wel de grootste wedstrijd geweest die ooit is uitge schreven op dit gebied Hij Ja voor Nederland en België samen dan ' De Botteriken ' van Goldoni Venetiaanse comedie Carlo Goldoni's comedies hebben als regel een locale kleur in de handeling en dat is ook het geval met zijn Venetiaanse comedie ' De botteriken ' waarvan zaterdag jl de Nederlandse Comedie in de Amster damse Stadsschouwburg de première gaf Men moet de society gebrui-ken uit de 18e eeuw kennen om al de toespelingen te kunnen begrijpen en dit verlangen werd met iedere scène die we zagen sterker omdat we het nu alleen van de humor van de spelers der Nederlandse Comedie moesten hebben Liever zouden we het toneelstuk in de oorspronkelijke versie ' I quattro rusteghi ' — de vier huistirannen — hebben gehoord en dan in de stijl zoals we deze hebben leren kennen van het Piccolo Teatro uit Milaan waarvan ons de helaas ons zo onverwacht ont vallen acteur Marcello Moretti onvergetelijke indrukken heeft nage laten H Iet NCRV-programma van zondagavond bood heel wat meer houvast „ De Vorstin " door Ank van der Moer bewerkt naar een novelle van Tsjechov verried zijn prozaïsche afkomst wel degelijk wat niet wegnam dat we dank zij Ank van der Moer en Han Bentz van den Bergh een haarscherpe portrettering kregen van zowel de adellijke dame die denkt zoveel goed te doen als van de verbitterde dokter die toch weer terugvalt in het gareel en daardoor ook de geschokte vorstin de gelegenheid biedt geruisloos in haar oude bestaan terug te treden Een literair stukje kamermuziek dat zachtjes wiegend begint maar dan plotseling als met een paukenslag alle wonden openrijt Daarna nam Kees van Langeraad ons voor de tweede keer mee naar Nigeria Hij verstaat de kunst de mensen en het leven dat zij leven zo dicht naar ons toe te halen dat men de indruk krijgt er lijfelijk bij aanwezig te zijn Cameraman Didier van Koeken berg komt een groot deel van de hulde toe Gesprekken met ministers hoogleraren en studenten waarbij het Nigeriaanse gevoel voor humor opviel werden afgewisseld met stadsbeelden uit Lagos De botsing tussen de Westerse en de Afrikaanse be schaving tussen monogamie en polygamie grotere en kleinere problemen werden behandeld in kleurrijke gesprekken die niet als dode plekken zoals zo vaak gebeurt maar als oplevingen dienst deden in het geheel Nadat het Amsterdams Kamerorkest ons in een uitstekend concert o.a had laten kennismaken met een concerto grosso van de 18e eeuwer Pieter Hellendael zond de NCRV om programma tisch duistere redenen nog een aflevering van „ De reis van hun leven " uit '' Was dat misschien om te laten uitkomen dat de NCRV bepaald niet onder doet voor de Britten in het maken van documentaires T)e nacht der vrijgezellen » OOR „ De nacht der vrijgezellen " is het belangrijker te weten wie het scenario schreef Paddy Chayefsky dan wie de regie voerde Delbert Mann Chayefsky was de belangrijke vernieuwer van het intieme tv-spel en bewees dit met stukken die ironisch genoeg in Nederland als film bekendheid kregen „ Marty " met name maar ook „ Middle of the night " en „ The bachelor party " van 1957 Deze drie films werden alle door Delbert Mann ge regisseerd die van origine tv-regisseur is In „ De nacht der vrijgezellen " maken we kennis r et gewone mannen met gewone vrouwen en gewone problemen die echter op ongewoon directe wijze zijn gefilmd en geobserveerd In de hoofdrollen zien we o.a Don Murray die in „ Storm over Washington " een hoofdrol speelt en E G Marshall die bekendheid geniet als de vader advocaat in „ De verdedigers " Een opmerkelijke film N.R Toneel ' Het sein staat op moord ' HET ECHTPAAR SPEKKING RITA EN HAAR FAMILIE „ Waar is die nieuwe relcenmacliine " Ontdekten elkaar in het onderwijs riij is Wim Spekking zij is Anny Haiti Zij vormen hel Utrechtse echt paar Tolsteegplantsoen 24 dat sa men boeken schrijft en vorige week vernam dat hun tv-spel Oponthoud in de jungle bekroond is met de tweede prijs 30.000 francs 2140 gul den in sen door N.T.S en B.R.T uiigeschreveii wedstrijd Hij De eerste prijs is niet toege kend Voor zo'n omvangrijke wed strijd zou een werk van de eerste prijs volmaakt moeten zijn en de jury wil dan graag nog een slag om de arm houden Maar ik vind ' t zo wel best ' t is eigenlijk officieus de eerste prijs Zij Het motto waaronder wij het spel hebben ingestuurd is ook wel leuk Amara lento temperat risu Da's van Horatio Vrij vertaald Ver zacht het bittere met een glimlach Dat komt overeen met de strekking van ons stuk een ondergrond van tragiek die door milde humor wordt verzacht Zo is ' t eigenlijk altijd in ' t leven Hij Sommigen zeiden ' t is zeker een bewerking van jullie boeken want de titel lijkt wel op een van de romans Hun huis is het oerwoud Nou ja oerwoud en jungle Maar dat is niet zo ' t mocht niet volgens ' t reglement Bewerking of aanpas sing van boek of toneelstuk heeft niets met tv te maken Zij Ons stuk speelt in korte tijd drie dagen Hij Nee we doen niet in bedrij ven Als wij naar een tv-spel kijken ergeren we ons als de camera bij voorbeeld op een deur wordt gericht Dan weet je er moet iemand binnen komen Wij hebben ' t vloeiend willen doen Zo moet de camera de persoon helemaal volgen van de ene kamer via de gang naar een andere kamer Vloeiende overgangen Puhliciteit Zij ' 1 Was onze opzet eens wat naam te maken Je zie in de kranten hele lappen als ' t om een Iv-stuk gaat een stuk van één avond Maai heel weinig over een boek dat toch zoveel meer omvat dan één avondje Dat zeiden we net tegen elkaar toen die advertentie kwam Om naam te maken is dat dp aangewezen weg ' t Geld is natuurlijk ook leuk maar ' t gaat ons vooral om de publiciteit En dat is vaak moeilijk als je schrijft Hij Ach ' t is zo vaak snobisme Een heel bekend criticus ik kan u z'n naam noemen die zei over een van onze boeken ik vind ' t erg mooi maar ik bespreek ' t niet want ik kan m'n naam er niet aan verspelen Dat literaire wereldje in Nederland is zo klein ' t wordt uitgemaakt door een klein clubje critici In ' t buiten land is dat heel anders Zij We hebben er nooit iets van verteld wij willen alleen met re sultaten voor de dag komen Hij De uitslag zou eerst 15 fe bruari bekend worden maar ze had den teveel Ze hebben er toen zestien in beraad gehouden tot 15 maart En wij maar hopen natuurlijk Zij Wanneer ' t wordt uitgezonden IS nog niet bekend Misschien bin nenkort misschien in de winter ' t Is wel leuk hè En dan de jury die is toch héél belangrijk ' t Is geen goedkope jury geweest om ' t nou zo maar te zeggen Kijk hier staat t Voor Nederland Ed Hoornik HeUa Haasse J W Hofstra M Dou wes Als je zo'n jury weet dan kun je de kwaliteit van ' t werk meten hjkt me Hij Misschien doen we tussendoor nog wel es een tv-spel maar dit keer deden we ' t alleen maar voor onze boeken Zo'n spel is in één avond weg Ik mag ' t onderwijs graag doen — ik zit in ' t onderwijs — maar ik wil er ook best uit In Nederland kun je nu eenmaal niet leven van ' t schrijven je moet er een beroep naast doen Fel stuk Zij Ja we schrijven alles samen Hij We hebben elkaar zelfs door ' t schrijven leren kennen Mijn vrouw woonde in Limburg en ik in Twente Op een gegeven moment staat in ons vakblad want we komen allebei uit ' t onderwijs een fel stuk van een zeker < Anny Matti Zij Ja ' t ging over ' t onderwijs Vernieuwing Ik vond dat er veel te weinig werd gedaan aan de artis tieke opvoeding van de kinderen Hij En de week daarna werd ze me toch aangevallen Heel erg fel Toen heb ik een artikel geschreven ter verdediging van Anny Matti Zij En dat was zo fijn omdat Wim precies begreep wat ik bedoelde ' t Ging heen en weer de discussie Hij ' t Grappige is dat wat jij wilde precies is uitgekomen Wat wordt er tegenwoordig op de scholen niet ge daan aan vrije expressie Ze kreeg een hele reeks aanzoeken door dat ene artikel Een stroom brieven Zij ' t Duurde twee maanden voor de redactie het debat sloot Wim kreeg mijn adres van de redactie en we zetten het gesprek voort ' t werd een particuliere correspondentie Steeds inniger ja Hij Toen ben ik haar op een keer gaan opzoeken in Heerlen We ken den elkaar nog steeds niet Ze zou voor de ontmoeting als herkennings mogelijkheid een rode jas dragen en een lint in ' t haar Zij Haha en hij zou Eine kleine Nachtmusik fluiten Huwelijksreis Hij In ' 53 zijn we getrouwd De huwelijksreis ging naai Nieuw Gui-nea Om ons ger.chisveld te verbie den En daaiuit zijn die twee lo mans ontstaan Hun huis is het oei woud verscheen eind ' 59 en Vingei afdiukken van God eind ' 61 Dat wil zeggen ze zijn ei gesitueeid Zy We hebben dus samen veel meegemaakt en onze idealen zijn dezelfde Voordat we een boek be ginnen praten we de zaak eerst hele maal door Dan zetten we ' t op in Maar dat komt niet weer en het is nu eenmaal zo dat we ons moeten instellen op Nederlandse interpre taties van Goldoni's spelen ook al ratelt daarbij het Italiaans niet over de Nederlandse tong Dit laatste schreven we in april 1958 toen ons in de Stadsschouw burg ditzelfde stuk als een opera van de Duits-Italiaanse componist Ermanno Wolf Ferrari door de Ne derlandse Opera werd geboden De humor kwam nog wel eens een slag achter hoe verdienstelijk de opvoe ring toen ook was Ook zaterdagavond was het niet anders alhoewel Dolf Verspoor ' t Italiaans in speels Nederlandse ver taling had gegeven terwijl de ac trices en acteurs van de Nederland se Comedie hun spel grappig kod dig en pikant over het voetlicht brachten Er was dikwijls reden tot lachen maar tot een avond van on onderbroken plezier kwam het niet De geschiedenis is dat vier echt genoten van tirannieke aard hun echtgenotes onder de duim wilden houden door de teugels van het huishoudelijk beleid uiterst strak te houden Dit bestuur van de heer des huizes strekte zich vanzelfspre kend ook uit over het huwelijks-wel en wee der zonen en dochters en zo was Signer Lunardo met Signor Maurizio overeengekomen dat hij op weloverwogen financiële wijze zijn dochter Lucietta als ega zou schenken aan Pilippetti zoon van laatstgenoemde Venetiaan Nu wa ren deze transacties in het Venetië Sovjet-schrijvers kregen nieuwe voorzitter De schryversorganisatie van Mos kou heeft haar liberale leider afge zet en vervangen door een bekende acteur die strikt de richtlenen van de communistische partq volgt Tass deelt mee dat Stepan Sji patsjov een dichter van gematigd liberale opvattingen ' op eigen ver zoek ' van zijn post ontheven is In zijn plaats werd benoemd Georgi M Markov een romanschrijver van de oude Stalinistische school Markov is ook secretaris van de na tionale schrijversbond Waarnemers hebben de reorgani satie de eerste belangrijke organi satorische schermutseling genoemd in de actie die het regime onder neemt tegen rebellerende schrijvers en beeldende kunstenaars die vrü willen komen van de culturele voor schriften van de partij Chroesjtsjef heeft over de liberale kunstenaars verleden week gezegd dat him stand punten ' anticommunistisch ' zijn van de 18e eeuw niet ongebruike lijk — evenmin als elders — en er was voor Goldoni alle aanleiding om enkele acute gebeurtenissen der Ve netiaanse society aan de kaak te stellen Hij deed dit in carnavals sfeer en ' t moet hem bijzonder goed zijn afgegaan omdat hij niet in de verstarring van de commedia del arte was verstrikt maar voldoen de van deze in menig opzicht impro viserende dialoog techniek wist te gebruiken om zijn roem blijvend te bevestigen Wie dit nog wil ga deslaan moet bij een bezoek aan Venetië op het pleintje pal bü de Rialtobrug het kostelijk-expressieve standbeeld van hem aanschouwen om te beseffen hoe Goldoni nog in de gedachtenis van de Venetianen leeft Keren we terug naar de prestatie van de Nederlandse Comedie dan geloven we wel dat naarmate het aantal opvoeringen van Goldoni's Botteriken ' zal groeien het rappe woord gemakkelijker over de ton gen van de spelers zal komen en dat zij zelfs ' t van nature wat stroe ve Nederlandse woord speelser zul len hanteren Natuurlijk was Mary Dresselhuys als een der lieftallige maar bijde hande echtgenoten daarmede niet verlegen en we kunnen evenmin zeg gen dat Mimi Boesnach niet de goe de toets wist te treffen en het was met vreugde dat we luisterden naar Petra Laseur als het uit te huwelijken bruidje Lucietta dat haar prille vrouwelijke eigenschappen met es prit wist te manifesteren maar Hetty Verhoogt had dit met ook al bezigde zij haar tekst in een vlot tempo Er is iets wat boven de tekst jnoet uitcirkelen iedere keer opnieuw niet slechts in het indivi duele spel maar ook in het en - semble werk Het is vanzelfsprekend dat Paul Cammermans ' n goed vertoon heeft gegeven van Lunardo een der vier huistirannen maar hij zocht het meer btj het koddige — dat ons van harte tot een gulle lach kon brengen — dan bij het spitse Dick Swidde had dit als botterik Maurizzio in betere zin sterker van profilering dan de anderen t.w van Henk Rigters en Joan Remmelts De laatste bleef te brommerig Allard van der Scheer wist de gra cieuse gast uit Milaan te spelen en zijn amoureus samenspel met Ma ry Dresselhuys was naar de trant van deze comnmedia Hans Croiset was een spontane ver loofde van Lucietta al had men hem losser van toon in het ensem ble moeten opnemen de intrige waarop we de gehele avond wacht ten was geen klappertje bij het pu bliek dat overigens gul was met open doekjes Georges Vitaly voerde een vlotte regie maar zal als Frans man evenzeer hebben begrepen dat onze Nederlandse actrices en ac teurs uitnemend hun vak verstaan maar altijd even noodwendig over een vertaalde Italiaanse comedie tekst zullen vallen als over een ver nederlandst Frans blijspel Nicolaas Wijnberg maakte een de cor met de vele deuren waarmede goed geacteerd kon worden de door hem ontworpen kostuums waren mooi en het spel van het licht paste in de sfeer Jammer dat we het beestje zo bij de naam ' moeten noemen maar dat dit onvermijdelijk is zult u be grijpen als u het stuk in een der komende voorstellingen zult zien waarin naar we hopen de genoem de uitspraak minder veelvuldig als slagzin zal worden gebezigd G van R Advertentie COMBI REEDS V.A 598 - EN ' N FLINK BEDRAG TERUG VOOR UW OUDE WASMACHINE utrecht OUDE GRACHT 142 W|Z TEL.ia631 woerden RUNSTRAAT 48 TEL 2088 IEIST VÓORHEUVEl 55 TÉl 2573 Ds Kijne 40 jaar zendingspredikant De ond-zendingspredikant ds I S Kyne uit Leiden herdenkt van daag dat hü veertig jaar geleden in de Utrechtse Domkerk werd uit gezonden door de Utrechtse Zen dingsvereniging om de leiding op zich te nemen van de opleidings school voor onderwijzers - voorgan gers op Nieuw-Guinea Ds Ktjne heeft sinds 1923 honder den onderwijzers voor het zendings werk op Nieuw-Guinea opgeleid In 1940 ging hij tijdelijk op Sumatra werken en werd daar geïnterneerd Direct na de oorlog kwam hij naar Nieuw-Guinea terug waar htj eerst de leiding van het zendingswerk van de hervormde kerk kreeg en na 1945 rector werd van de theologische school voor de opleiding van pre dikanten in Seroei In 1958 repa trieerde hij Ds Kijne is thans do cent bij de zendingshogeschool in Oegstgeest Baptistenkerk In Amsterdam Vandaag wordt te Amsterdara-W Postjesweg-hoek Tooropstraat de eerste paal geheld van de Baptisten Herdenkingskerk Predikant van de nog jonge gemeente is ds M G Boeschoten geboren en getogen in Utrecht Deze Herdenkingskerk is de rea lisering van de plannen die rond de in mei 1959 te Amsterdam gehouden herdenkingsbijeenkomst ' 350 jaar Baptisme ' werden gemaakt De we reldwijde Baptistengemeenschap uit gegroeid tot 25 miljoen leden in ruim honderd landen is begonnen met de stichting van de eerste Bap tistengemeente te Amsterdam in 1609 door Engelse ballingen die la ter weer naar Engeland terugkeer den Uit heel de wereld zijn giften voor deze kerk ontvangen ds Boe schoten heeft in 1960 een tournee door de Verenigde Staten van Ame rika gemaakt ten behoeve van deze kerkbouw De eerste paal zal geheid worden door dr Erik Rudén Londen de Europese secretaris van de Baptis ten Wereldalliantie Ook deze kerk is een ontwerp van de heer Geels In de aula van het blindeninstituut De Plantage Postjesweg 175 zal on der leiding van ds Boeschoten te 14.30 uur een dienst worden gehou den onderbroken door het heien van de eerste paal Knappe voorstelling van spannende Britse thriller riRTIKEL 27 van de Engelse wet op de verzorging van krankzinnigen bevat de bepaling dat een ver pleegde die gedurende ten minste achtentwintig achtereenvolgende et malen buiten een inrichting voor geesteszieken vertoeft heeft het recht heeft op een nieuw onderzoek naar zijn of haar geestvermogens voordai men hem of haar op nieuw naar een zodanig gesticht mag terugbrengen Op dit artikel — bij wijze van wettelijke grondslag — baseerde de auteur Monte Doyle zijn thriller ' Signpost to Murder ' een even spannend als intelligent geschreven stuk dat in het eigen land Enge land veel succesvolle voorstellingen beleefde en nóg beleeft met in de hoofdrollen Margaret Lockwood Derrek Farr en Cyril Raymond Uit een kritiek van J C Trevin in een toonaangevend Brits weekblad mo ge het volgende worden geciteerd ' By the end of the evening I was the author's slave crying — to myself — How is ' t with me when every noise appals me " This is a bit of ripe theatrical invention act ed as it ought to be " Van dit uitstekende en goed-door dachte spel door Alfred Pleiter ver dijtst onder de titel ' Het sein staat op moord ' bracht zaterdagavond het Nieuw Rotterdams Toneel in de schouwburg van de Maasstad de landelijke première De regie had Richard Flink De beklemmende sfeer van en rondom het gegeven kwam in deze opvoering volop tot uitdrukking dank zij vooral de crea ties van de drie hoofdrol-vertolkers De manier waarop Pim Dikkers de figuur van de krankzinnig ver klaarde acteur Roy Collier op de planken zette kenmerkte zich door zóveel natuurlijkheid en overtui gingskracht dat de toeschouwer zich van het eerste ogenblik af vol komen in de toestand van de door hem uitgebeelde persoon kon verplaatsen en van meet af aan be sefte dat deze man alle tegen-argu mentaties ten spijt onmogelijk een geestesgestoorde kón zijn en ten onrechte van de moord op zijn echt genote werd verdacht Een eminente tegenspeelster had hij in Lia Dorana die in de rol van de enigszins mysterieuze Sally Tho mas de jonge vrouw bij wie de uit het gesticht ontsnapte Roy Col lier ' onderduikt ' een prachtig pro fiel gaf aan dit personage en die voorts de sfinx-achtige griezelighedd van de onzekere situatie waarin zij met haar ' beschermeling ' geduren de twee en-een-half bedrijf verkeert intens boeiend wist op te roepen Een fraai getypeerde in zijn psy chiatrische theorieën als ' t ware vastgebeten geneesheer-directeur van de bewuste kliniek kreeg men van Adolf Rtjkens te zien een ver dienstelijke verpleger iartwright van Frans Kokshoorn Het beschei dener minder belangrijke aandeel van de politie-inspecteur en van Pe ter Austen werd geleverd door res pectievelijk John Lanting en Hans Polman De niet overgelukkige akoestiek binnen de Rotterdamse schouwburg zaal en de luidruchtigheid van het hoestende publiek dat bovendien meermalen lachte bij passages die allerminst bedoeld waren om hila riteit te wekken deed helaas aan de verstaanbaarheid van het op het toneel geprokene nu en dan hinder lijk afbreuk In een suggestief decor van Chielde Metj naar het originele Engelseontwerp van Roy Cooke oogsttedeze première een gulle volop ver diende bijval J J Amerikaanse zalig verklaard De Amerikaanse Elizabeth Ann Bayley Seton ojirichtster van de religieuze gemeenschap van de lief dezusters van St Jozef is zondag tijdens een plechtigheid in de ba siliek van de Sint Pieter zalig ver klaard Onder de aanwezigen beven de zich de kardinalen Francis Spell man aartsbisschop van New York en Joseph Elmer Ritter aartsbis schop van St Louis en andere Ame rikaanse bisschoppen Elizabeth Ann Bayley werd in 1774 in New York uit protestantse ouders geboren Zij trad in het huwelijk en kreeg vijf kinderen Na de dood van haar man ging zij over tot het rooms-katholieke geloof Zij stierf in 1821 Twee genezingen door ge beden die tot haar waren gericht zijn door de kerk als wonderen aan vaard TV-maandag 7.30 Kerken Logboek 7.50 NTS Tekenfihn 8.00 Journaal 8.20 Uitzending PSP 8.30 VPRO 25 jaar televisie 8.45 Helen van Zijl bezoekt beeldhouwer Couzijn 9.15 The bachelor party met o.a Don Murray 10.45 NTS journaal Een Europese fotowedstrijd De Europese gemeenschappen heb ben de jeugd Van de zes E.E.G lan-den opgeroepen tot een foto - en fihn wedstrijd onder de titel „ Wij Euro peanen " en verscheidene prijzen voor verschillende groepen uitge loofd Naar het Duitse lid van de Eura tom-commissie Heinz Krekeier zon dag op de internationale fototentoon stelling „ Photo Kina " in Keulen mee deelde zullen de bekroonde foto's in alle zes E.E.G.-landen worden ten toon gesteld Door de wedstrijd moet de jeugd van Europa over de taalgrenzen heen de weg naar begrip voor de andere Europese volkeren worden geopend aldus Krekeier De jeugdige deelnemers kunnen kiezen uit drie thema's Hoe wij le ven " „ Hoe wij werken " en „ Hoe wij ons vermaken " CHARLES BRESSERS OVERLEDEN In Den Haag is zaterdag plotseling overleden de schrijver en dichter Charles Bressers De heer Bressers werd in Tilburg op 5 april 1917 geboren Hij volgde daar de middelbare school en stu deerde een groot aantal jaren aan de Katholieke Economische Hogeschool in Tilburg zonder evenwel zijn stu die te beëindigen Vooral zijn ver zenbundel „ Voor regenachtig weer " heeft de aandacht getrokken Zijn in 1946 voltooide toneelstuk „ Hier ver andert niets " werd frequent door amateurs gespeeld Onlangs voltooi de Bressers een manuscript van een roman in briefvorm welke roman waarschijnlijk dit najaar zal verschij nen Veel heeft de overledene ge schreven voor gespeelde documen taire films o.m voor wijlen Rudi Hornecker en voor Otto van Neüen hoff • De aartsbisschoppen van Canter bury en York hebben een commissie benoemd om de vraag te bestuderen of vrouwen tot het priesterschap van de Anglicaanse kerk moeten worden toegelaten 
MAANDAG 18 MAART 1963 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Voop Uw gemak en een stralende was Alte intiehtingen en uitvoerige demonstratie worden U gaarn « gegeven door OUDEGRACHT 260 - TEL 13811 ' t GOYLAAN 75 - TEL 80303 JACOBSSTR 53 - TEL 13133 ZEIST VOORHEUVEL 60 - TEL 3029 Verenigde Bedrijven Bredero N.V Utrecht Jaarlijkse algemene vergade ring van aandeelhouders op vrijdag 5 april 1963 te 11.00 u v.m in Hotel des Pays Bas Janskerkhof 10 te Utrecht De agenda en de jaarstukken liggen ten kantore van de vennootschap Nieuwe Gracht 6 te Utrecht en bij de Twent sche Bank N.V te Amster dam ter inzage en zijn aldaar voor aandeelhouders koste loos verkrijgbaar Houders van aandelen aan toonder alsmede houders van certificaten die voornemens zijn de vergadering bij te wonen moeten deze uiterlijk 1 april 1963 ten kantore van de vennootschap of bij De Twentsche Bank N.V te Am sterdam ' s Gravenhage Rot terdam of Utrecht depone ren of een depotbewijs over leggen waaruit blijkt dat de stukken tot na afloop van de vergadering onder berusting van een bankinstelling zul len verblijven De president-commissaris W J Andriessen Utrecht 18 maart 1963 Certificaten van aandelen Verenigde Bedrijven Bredero N.V Certificaathouders worden er op gewezen dat zij recht van toegang hebben tot de Jaarlijkse Algemene Verga dering van Aandeelhouders van Verenigde Bedrijven Bredero N.V te Utrecht op 5 april 1963 te 11.00 uur in Hotel des Pays Bas Jans kerkhof 10 te Utrecht Verwezen wordt naar de hierboven geplaatste adver tentie van Verenigde Bedrij ven Bredero N.V Het in artikel 17 van de Voorwaarden van Admini stratie bedoelde rapport aan certificaathouders is in het jaarverslag der vennootschap opgenomen hetwelk gratis voor certificaathouders ver krijgbaar is ten kantore van de vennootschap Stichting Administratie kantoor van Aandelen Verenigde Bedrijven Bredero N.V Te koop HUIS te Amstelveen 1 mei a.s te aanvaarden ƒ 47.500 Br no 1-5600 bur UN DUIZENDEN gingen u reeds voor en kochten hun suède - nappa - of antika-mantel jasje of herenjas bt Ben Snatager Zó van fabrikant aan klant Oudegracht 242 tel 17486 STOFZUIGËRSLANG ƒ 6.95 borstel ƒ 1.98 eerst kijken bij SUPER Damstraat 29-31 KINDERDUO'S voor auto en rijwiel Super " heeft ze in 10 soorten Damstraat 29-31 Het buis met de bultenklukuw adres voor KLOKKEN horIdges slersteenrtngen zegel pnverlovingsringen cassettes tarelgerei F R Marsman ge diplom borlugeniaker telel 81439 Damstraat 38 UtrecblWl ] leveren ook op gemakkflljke betalingsvourwaarden " Teen rente geen kosten "« ÖJI-DEFEC / BEL DAN OP 2 39 68 G*A'WITJENS HERENWEG 33 ' UTRECHT De Heer en Mevrouw A M L RVlMKE V OOSTRUM danken u namens weder zijdse ouders voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden Utrecht 16 maart 1963 Gesterkt door het H Sacrament der Zieken overleed na een langdurig ziekbed geheel overgegeven aan Gods H Wil onze lieve zorgzame vader behuwd en grootvader DE HEER Anfonius Franciscus Ignatius Jansen weduwnaar van mevrouw Adriana Maria van der Voorn in de leeftijd van 63 jaar Abcoude Rotterdam N Zeeland CH CH Utrecht Utrecht G M Dekkers-jansen R J Dekkers A M V d Kleij-Jansen Th V d Kleij J A Jansen C W Jansen-Plomp H A Pisa-Jansen N Pisa J A te Braak-Jansen G te Braak A Fr Steenmetz-Jansen J Steenmetz G A Middelkoop-Jansen A Middelkoop A F I Jansen E M Jansen-Snel H A Jansen A M W Jansen en verloofde J I Jansen en kleinkinderen Utrecht 15 maart 1963 Lange Elisabethstraat 19 De overledene ligt opgebaard in de aula van het ziekenhuis St Joan de Deo Rozenkransgebed des avonds 8 uur in de kapel van het ziekenhuis De H.H Uitvaartdiensten zullen gehouden worden in de kerk van de H Willibrord Minrebroederstraat op woensdag a.s De gelezen H.H Missen te 7.15 8 en 9 uur de gezongen H Mis v Requiem te 10.30 uur Daarna vindt de begrafenis plaats op het R.-K kerk hof aan de Prinsesselaan Tot onze diepe droefheid is heden na een langdu rige en geduldig gedragen ziekte geheel onver wachts in vrede van ons heengegaan mijn innigge liefde vrouw en onze zorgzame lieve moeder dochter behuwddochter zuster behuwdzuster en tante mevrouw NEELTJE JOHANNA VAN IPENBURG echtgenote van de heer Johannes de Man op de leeftijd van 47 jaar Dat zq ruste in vrede J de Man Hans Loes Freddy Utrecht 16 maart 1953 Sparstraat 18 De overledene is opge baard in de rouwkamer van het Diaconessenhuis Bosboomstraat 1 Bezoek uren van 10.30 tot 11.30 en van 3.30 tot 5 De teraardebestelling zal plaats vinden woensdag 20 maart a.s op de Derde Algemene Begraafplaats „ Tolsteeg " aan het Hou tensepad alhier Vertrek vanaf bovenge noemde rouwkamer des middags 12.40 uur Aan komst begraafplaats 12.55 uur waarna de bijzetting in het familiegraf zal ge schieden Vereniging Het Groene Kruis te Utrecht De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op 11 april 1963 te 20 uur in het kantoor Boothstraat 15 De agenda met bijbehorende stukken ligt van 18 maart af voor de leden ter inzage in bovengenoemd gebouw Wegens sterfgeval zijn onze zaken CATHARIJNESINGEL 1 AMSTERDAMSESTRAATWEG 8 WOENSDAG A.S DE GEHELE DAG GESLOTEN Woninginrichting F M Broekman DEMKA KOMIHKLUKE DEMK.A STAALFABRIEKEN M.V i Wi KOHIHKLUKI UTRECHT vraagt SERVEERSTERS voor haar huishoudelijke dienst Aanmelden dagelijks behalve zaterdags van 9.00—12.00 uur en van 14.00—16.00 uur bij de afdeling Personeelszaken Haven weg 7 te Utrecht r ^ PEUGEOT 403 CABRIOLET 2-deurs bouwjaar 1959 plm 70.000 km gereden Met nieuwe linnen kap Het geheel verkeert in zeer goede staat van onderhoud Prijs f 5200 — Brieven onder no V-3,020 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht RUNDVLEES BIJ ONS TOCH Ali LAAG IN PRIJS DINSDAG t.m DONDERDAG IEDERE 500 gram 10 CENT voordeliger 1.68 NU 1>58 1.80 NU 1.70 2.18 NU 2.08 2.48 NU 2.38 2.48 Nu2>38 RITNDERLAFPEN POULET RIBLAPFEN ROSBIEFLAPPEN SUCADELAPPEN ALLEEN WOENSDAG 500 gram GEHAKT met zakje kruiden ^ m » samen la^O 250 gram LEVERWORST heerlijk 0>58 Op elk adres in Utrecht van waar wij een officiële geboorteaankondiging ont vangen wordt door ons 150 gram heer lijke biefstuk GRATIS thuisbezorgd tastto^tisvan I Goedestraat 57 - Tel 29088 - Kanaalstr 203 - Tel 34791 M^^^^-^i^Sff »-- VRUCHTENSPRITS 250 gram 69 et Roombofer reerugjes 200 gram 85 et 1 bonicoek 0.59 m m 250 gram speculaas 0.59 samen 1-18 nu voor 1.05 DINSDAG Gesorteerde toffee's 200 gram 49 et WOENSDAG 5 malse krentenbollen van 60 voor 52 et Amandelrondjes 6 stuks van 65 voor 59 et DONDERDAG Daisy-glacé grote zak 65 et VRIJDAG Bitterkoekjes heerlijk taai 200 gram van 96 voor 89 et ZATERDAG Reuze cake van f 2 — voor f 1.89 KLEINTJES tof 15 woorden ƒ 1.75 — fot 20 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cent Te koop aangeboden I Aangeboden partij BRAND "" OUT gratis Te koop 4-arm auteuils opklapbed 2-pers ivan Nareisstr 42 WASMACHINES en centrifuges gloednieuw doch licht hescba dlgd met volledige garantie dl reet van fabriek ƒ 105 Uemun stratle bt u thuis Fahrteks agent Réaumurlaan 12-1 telet 42598 Te koop groot HUIS Den Haag Vruchtenbuurt ƒ 60.000 met woningruil onverschillig waar Br no 1-5597 bur UN Aanbevolen door consumenten bond OLYMPIA de méèst ver kochte schrtlfmachlne vanaf ƒ 250 Alle modellen voorradig Agentschap voor Utrecht Frans Hoffschlag kantoormachines Minrebroederstraat 24 telet 13268 KINDERWAGEN Koelstra z.g a.n wit blauw met bedje en kussen aquarium Bilderdijk str 33 GoedeBROMFIETS N.S.U ƒ 85 Laan v Cattenbroeck 44 Zeist tel 03404 6505 na 6 uur Te koop aangeb gebruikte elektr zig zag NAAIMACHINE in koffer Te bezichtigen G A Witjens Herenweg 33 Utrecht Telef 23968 Aangeboden DIEPVRIES CON TAINER Atlas inhoud 300 liter Prijs ƒ 1075 Br no 1-5552 bur UN Gunstig gelegen HOEKHUIS m garage te Houten ind gro te woon eetkamer keuken w.c 4 slaapkamers douche en grote zolder geheel electrlsch ver warmd Direct leeg te aanvaar den Vraagprijs ƒ 40.000 K.K Br no 1-5551 bur UN Gerieflijke BUNGALOW op eer ste stand te Driebergen inde ling grote kamer in L-vorm 4 slaapkamers badkamer zeer grote tuin rondom het huis Vraagprijs ƒ 70.000 Br no 1-5550 bur UN Rechtstreeks stotfeerderij schit terende BANKSTELLEN eet hoeken slaap bankstellen berg meubels etc Desgewenst kre - diet service 36 jaar ervaring Van Basten's stoffeerbedrijf Pieter Nieuwlandstraat 25 tel 14923 In goede staat zijnde uitneem bare KINDERWAGEN ƒ 40 A Siecker Wittevrouwensingel 91 Utrecht Te koop z.g.a.n STENCIL MACHINE met 1 trommel en een typemachine Croesestraat 72 TEI.EVISIETOESTEl.I.EW als nieuw vanaf f 175 geplaatst met antenne en garantie - Kool stra Oude Gracht 362 telet IT427 Elke dag geopend van 1 9 uur Aangeboden gecomb GAS - en KOLBNFORNUIS Junker en Ruh Homerust 41 na 6 uur GAAT U TROUWEN of heeft u een nieuwe woning Krediet voor iedereen tot ƒ 5üUÜ voor aanschaf meubilair en woning textiel Vraagt gratis folder Dan krijgt u algehele tnllchtin gen Postbus 1371 Rotterdam of N.V Victoria Hoogstraat 97 Rotterdami Wegens plaatsgebrek aangeb een kruissnarige PIANO in pri ma staat merk Classe en Co Heilbron moderne bruine kast ivoren klavier Na 6 u Kanaalstr 128 Utr tel 30595 Prima Opel KAPITAN de luxe bouwj ' 55 wegens aanschaf kleinere auto is bijzonder goed onderhouden Prijs ƒ 850 Poort Straat 17 Utreclit De Krres Plubo is een prachtige Iangzaamwas > ser dié met lange rusti ge slagen Uw wasgoed dubbel wast onder èn boven En even veilig als waste U met de hand De moderne Erres Plubo met het handige bedie ningsdashboard past " in XSvf keuken ERRES PLUBO W 15 v.a./348 ERRES HANDWRINGER ' 62 Een WOONHUIS met afzonder - lijke bovenwoning aan de Mi nahassastraat Benendenwoning direct leeg te aanvaarden Bo venwoning verhuurd voor ƒ 12.50 per week Vraagprijs ƒ 22.500 Br no 1-5592 bur UN UNIEKE AANBIEDING 52 cm t.v type 61 in zeldzaam mooi afslultb salonmeubel voorbe reid 2e progr Haarscherp beeld puntgaaf toestel nieuwprijs ƒ 1625 thans ƒ 675 incl nieu we antenne en 6 mnd schrifte lijke garantie öok op de beeld buis Tel 02958-1380 Loos drecht Te koop BRUIDSJAPON maat 38 met toebehoren Seringstr 13 Utrecht Te koop groot HUIS Den Haag Vruchtenbuurt ƒ 60.000 met won ruil onversch waar Br no 1-5597 bur UN Te koop aangeboden PIANO te gen elk aannemelijk bod F C Meppelink Klaverstraat 19 bis Utrecht Een in zeer goede staat zijnde WASMACHINE met vifringer Electrolux met electrische ver warming ingebouwde pomp Ma jellapark 50 Utrecht TROUWJAPON maat 38-40 wit Scherpenburglaan 141 Utrecht V.W de LUXE ' 59 in uitste kende staat met radio roldak en op 4 splinternieuwe banden Jacob Cabellaustr 23 Een SPEEDBOAT of te ruil voor een orgel A Pluigers Vis sersweg 7 Eist U Telf 08377 279 Een old finisch SLAAPKAMER AMEUBLEMENT met toiletta lel Soerabajastraat 14 Utrecht MERCEDES Benz 180 D Bouw jaar ' 57 Niet van nieuw te on derscheiden Ondiep 156 telef 42197 BORGWARD Isabella Bouwj ' 55 Geen handelaren Wannink hoflaan 30 Kanaleneiland ' Voor al uw dames - heren - en kinderkleding slaagt u ' t best bij Firma WITSON de zaak van vertrouwen Oude Gracht309 telet 24030 Vraagt u ook eens naar onze krediet-service Een grote 4 a 5 pers TENT i.g.st Pionstraat 19 Wijkse KACHEL ƒ 150 antieke hanglamp ƒ 60 Lange Nieuw straat 90 Te koop prima KINDERWA GEN uitneemba&r Prijs ƒ 35 Bekkerstraat 122 ROKKOSTUUM Ie klas maat werk met bijbehoren 3 maal gedragen Telef 03404-4136 Zeist CITROëN auto In goede st Prijs ƒ 350 Garage bedrijf Spij ker Gansstraat 154 bisA Telef 18806 Te koop BENEDEN en BOVEN HUIS H J Schimmelplein te Utrecht waarvan benedenhuis leeg komt Bev kam en suite gang w.c keuken tuin en schuur 2 slaapkamers Boven huis kamer en suite balkon gang w.c keuken kabinet 2e etage 2 kamers kabinet bergkamer ƒ 23.000 Br nr 1 5447 bur UN Van eerste eigenaar een uitslui tend voor privé gebruikte PEU GEOT 403 ' 56 met open dak aangeboden Prifs ƒ 2750 Te be vragen na 7 uur A Wicart Nachtegaalstraat 55 B telef 12608 BATAVUS Een complete sport fiets ƒ 155,50 met een hoog be drag terug voor uw oude flets of bromfiets Nobelstalling No belstraat 41 Telef 10216 Utr SAXOFOON tenor ƒ 400 z.g a.n Paar ski-schoenen maat 38 z.g.a.n Van Nes Tolsteeg plantsoen 9 I Leeg te aanvaarden parterre FLAT utrecht Zuilen 7 kam keuken douche tuin Koop som f 32.500 Br no 1-5609 bur UN Te koop nieuwe LOREY met 2 swenkwielen en opbouw zeer geschikt voor de lift of licht magazijnwerk te zien na 5 uur J C Overbeek Linnaeuslaan 17 tel 17269 Te koop goed spelende RADIO ƒ 45 Riouwstraat 78 Breng uw fiets in de RIJ WIELSTALLING Oudegracht 65 naast het Rembrandt the ater KlS'l'EN koienklslen verhuls kisten speelgoedkisten verpak kingsklsten Aanuiaakhuutjes grote uiudzak ƒ 3 v Breemen Waterborg Vredenburg 64 tel 14784 26695 50 STALEN BUREAUS gebt tn prima sXaaX » ïeerts Grut tersdij k 23 telet 29304 TELEVISIE en koelkasten ra dio's bandrecorders wasmachi nes wascombinaties centrifu ges en stofzuigers Zonder aan betaling Tegen scherpere prij zen Geen hinderiyke informa tie Br no 1-5565 bur UN CONCURRENTIE ONMOGE LIJK Divanbedden 21.50 tul meibedden 34,50 stapelbedden 51,50 onderschuifbedden 34.50 polyetermatras 15.75 klnderma tras 7.50 Rechtstreeks matras senfahriek Lange Lauwerstraat 46 RENAULT Dauphine de Luxe met schuifdak bouwjaar 1960 Km stand 43,000 Met imperial ruitensproeier en cocosmatten Ben Ie eigenaar Wagen ver keert In zeer goede staat Tel 27602 WO demonstreren weer ellse donderdag van 8 tot 10 uut met nieuwe en gebruikte T V TOESTELLEN Prijzen vanaf f 200 alle met volle garantie H v Pommeren Lljnmarkt « Utrecht FIAT 600 bouwjr 1957 Prijs ƒ noo Vica Maliebaan 26 Te koop PHILIPS TV 53 cm beeld met antenne Prijs ƒ 250 Vleutenseweg 165 FIAT 6U0 ' 58 Fiat 600 ' 59 Fiat 1100 ' 57 Fiat 1100 ' 58 Fiat 1200 ' 60 Fiat 1100 ' 60 Fiat 1100 ' 61 BMW Isetta ' 58 BMW Coupé ' 61 Opel Rekord ' 57 Opel Re kord ' 62 Opel Caravan ' 58 Opel Caravan ' 61 Mercedes 190 benzine ' 57 Mercedes 219 benzine ' 56 Mercedes 180 Die sel ' 58 Peugeot 403 ' 58 Peugeot 403 ' 59 Vauxhall Velox ' 58 Vauxhall Velox ' 59 Ford Ze phyr ' 57 V.W de Luxe ' 61 V W de Luxe ' 60 Garantie finan cieren inruilen ook motoren en scooters Autohandel DABO Groeneweg 96 utrecht En nog enige inruilwagens NIJMAN BULLETIN Voorjaar 1963 Op alle afdelingen specia le aanbiedingen van 16 t/m 30 maart Bij aankoop van een Ubica interieur bedstel super zacht een zwaar gevuld ma trasdek gratis U ziet alles kan bij Nijman NIJMAN BULLETIN voorjaar 1963 Op alle afdelingen specia le aanbiedingen van 16 t/m 30 maart „ Newton " herenkos tuums echte wollen kamgaren nieuwe dessins v.a ƒ 90 Bij elk merkkostuum een overhemd en 1 paar sokken gratis NIJMAN BULLETIN Witte week Nu profiteren Treffer theedoeken schitterende kwa liteiten drogen direct ƒ 1.68 Bij 3 theedoeken 1 theedoek gratis ontbijtlakens in frisse dessins Speciale Nijman prij-zen vanaf f 4.50 NIJMAN BULLETIN Witte week Nu profiteren Van 16 t.m 30 maart Treffer lakens met 10 jaar garantie vanaf ƒ 8,35 een sloop gratis Hoog polige baddoeken moderne fleurige dessins v.a 1.48 een washandje gratis NIJMAN BULLETIN voorjaar 1963 Op alle afdelingen specia le aanbiedingen Modieuze da mes mantels in sprankelende voorjaars dessins een chique zijden shawl gratis Bij elke regenmantel een paar nylons gratis Utrecht Croeselaan 163 tel 34687 Amersfoort Lange straat 109 tel 17870 Hilversum Leeuwenstraat tel 14127 Te koop gevraagd Door invalide een AUTO die niet harder mag rijden dan 20 km mag ook bestelwagen zijn Aanbiedingen tel 03438-3651 Te koop gevraagd WINKLER PRINS ENCYCLOPAEDIE 18 delen - f suppl Henry Bijbel verklaring O en N,T 9 delen Br No 1-5601 Bur UN Heeft u ONDERDELEN nodig of heeft u een wagen voor de sloop Bel 40.4.31 Esdoornstr 28 Utrecht Bij voorkeur wa gens van de laatste 5 è 6 jaar AUTOSLOPERIJ Va V Kou wen koopt loop - en sloop auto's Ruim gesorteerd In luxe en vrachtwagenonderdelen ook dieselmotoren Bel u even 034i»fi 667 Stiiikvlertel I."i De IW^pm Té huur aangeboden TV's 59 cm te huur met 2de progr en volle garantie telef 42521 AUTOVKKH UU RBEURIJI " P F C Jongerius Detmold straat 57 Utrecht Telef 82724 V.W Valiant 1500 type 1963 V,W Luxe V.W - busjes Rede lijke prijzen verenigingen re ductie All rtsk verzekerd ZIT-SLAAPKAMER modern ge meubileerd voorzien van v,w cv en gas met warme maal tijd voor heer b,b,h.h W L de Haan W de Zwijgerstraat 29 Utr ZAAL en toneel te huur voor festiviteiten en dansavonden te vens leden voor dansclub dans lessen gevraagd Inl Papaver str 38 Utr Aangeb tegen 1 april 2 SLAAP KAMERS voor meisje alleen Torenstraat 4 De Bilt LUXE AUTO'S t 0,14 per kilo meter Bestelauto's f 0,20 perkilometer Incl benzine OokV.w busjes te huur Lington'sautoverhuurbedrijf Loeff Berchmakerstraat 11 en 26 Telefoon 10855 b.g.g 61320 AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 11 Hoograven Nieuwe V.W.'s zonder chauf feur All risk verzekerd Telef 29410 b.g,g 29417 Verhuur van V.W BUSJES V.W de Luxe en V.W bestel All-risk verzekerd met radio W A de Jong Volkerakstraat 29 telef 81714 Te huur gevraagd Een nette jongeman 37 jaar vraagt een net KOSTHUIS met goede verzorging liefst in de stad Utrecht Br no 1-5485 Bur UN Dame b.b.h.h vr voor di rect ongem oJ gestoft KAMERS met keuken Br no 1-5477 Bur UN Oudere verpleegster b.b.h.h zoekt per 1 april 1 grote of 2 M KAMERS met stookgelegen heid en liefst gebr v keuken omgev centrum OudwJjk of Wil helminapark Br no 1-5467 Bur UN Bej dame niet hulpbehoe vend alg goed ontw zoekt in Utrecht of omg prettig TEHUIS met volledige verzorging Prijs nader overeen te komen Jong echtpaar 2 kind zoekt moet spoed gemeub of onge meub KAMERS met gebruik van keuken Br no 1-5455 Bur UN Te huur gevr gestoft KAMER voor dame 50 j tot 50 gid per maand Br no 1-5444 Bur UN Heer m,l zoekt degelijk KOST HUIS eigen bed met huiselijk verkeer Br no 1-5589 Bur UN Jongeman zoekt ruime rustige ZIT-SLAAPKAMER liefst cen trum der stad Br no 1-5598 Bur UN Zakenman plm 30 jaar zoekt 2 gestoff,/ongesto£f KAMERS waarvan 1 gebruikt mag wor den als showroom in Zeist of Maarssen Tel 030-42092 Te huur gevr LOKALITEIT v plm 150 tot 200 m2 te gebrui ken als verenigingsgebouw hoeft niet op Ie stand of cen trum te liggen Br no 1-5515 met prijsopgave ligging en grootte aan bur UN Personeel aangeb B.z.a net BUITENMEISJE als hulp in de huishouding voor d en n 18 jaar weekends vrij Liefst omgeving Utrecht Br no 1-5547 bur UN Jonge vrouw vraagt THUIS WERK geen type - of naaiwerk Br no 1-5541 bur UN SLAGER wil van betrekking veranderen 41 jaar Momenteel werkzaam in vleeswarenfabriek Br no 1-5449 bur UN THUISWERK gevraagd Br no 1-54.39 bur UN STUKADOOR vraagt reparatie en witwerk Br no 1-5593 bur UN De schoonmaaktijd Wij maken uw oude huls binnen of buiten nieuw door vakkundig SCHIL DERWERK Br no 1-5603 bur UN Heeft u OVERTOLLIG huls of fabrieksvuil Bel 030-21037 en tegen kleine vergoeding komen wij Persoiiéeh gevraagd Gevr in Hobbemaflat te Bilt hoven een HULP in de HUIS HOUDING hoog loon eigen ka mer Sollicitaties aan de Di rectrice Hobbemaflat 24 Bilt hoven Wij vragen een LEERLING VERKOOPSTER met goede en beschaafde omgangsvormen Tevens een meisje voor licht magazijn - en archiefwerk 5 daagse werkweek Fotobureau ' t Sticht Steenweg 15 Utrecht Flink net MEISJE gevr voor de huishouding Mevr Koot Goedestraat 48 Voor direct gevr een nette leerling-VERKOOPSTER leef tijd plm 15 j Chocolaterie F J op de Beek Handelstraat 65 telef 31530 Gevr WERKSTER voor dins dag en vrijdagochtend Mevr Soeteman Marislaan 2 bij sta dion Telel 24683 Een WERKSTER voor een och tend per week Mr Tripkade 70 Gevr flinke WERKSTER voor 4 halve dagen per week Loon en tijd in overleg Th van Die pen Biltstraat 60 Ervaren WERKSTER gevr v 1 morgen of middag per week Telel 23863 METSELAARS gevr Mulderstr 11 Utrecht Gevr een flinke nette WERK STER voo ' één morgen in de week bij la Van Leeuwen Sta tionsplein 17A Aanm voor zes uur ' s avonds Nette WERKSTER gevr in een voudig gezin drie personen v halve dagen beh zaterdag Adres Wagenstraat 4 Utrecht WINKEL JUFFROUW voor aan nemen inschrijven afgeven re paratie en verkoop Zelfst kun nende werken Leelt boven 20 jaar Aanm ol schrijven Lijs terstraat 16 Net jong MEISJE als hulp in de hulshouding Zadelstraat 47 Welke vitale GEPENSIONEER DE wil ons administratief enke le halve dagen bijstaan Br no 1-5457 bur UN Gebr Blokker n.T luxe en huish art Nachtegaalstraat 52 vraagt een leerling - en aanko mend-VERKOOPSTER Pretti ge werldcring 5-daagse werk week Aanm dagelijks v 9-6 u Op ons atelier waar leuke pyja ma's gemaakt worden is een plaats vrijgekomen Hiervoor komt in aanmerking aanko mend en leerl MODINETTE Fa F Spekkels jr Prof Rlt sema Beslaan 41 telef 14002 Na 6 uur A A v Eyk v Swln denstraat 35 telef 10605 In kleine salon KAPSTER gevr geheel zelfstandige werlckring Br no 1-5588 bur UN BIJVERDIENSTE aangeb vooi dames gehuwd geen bezwaar die vlot kunnen typen en/of stenograferen voor enige da gen per week ol langer Geen thuiswerk Steno Typlstencen trale Hooft Graaflandstraat 23 utrecht Telef 80053 Gevr KANTOORMACHINE MONTEUR die ook belangstel ling heeft voor meer ingewik kelde machines Hij die van het werk houdt en ook Iets wil presteren gelieve te solli citeren onder no 1-5446 bur UN Net MEISJE gevr voor hele of halve dagen alsmede een avondwerkster voor 3 avonden per week Aanm Nachtegaal straat 10 WERKSTER gevr voor 2 of 3 morgens per week Dantelaan 39 Oog-in-Al Tel 30766 Nette HUISHOUDSTER gevr 35—40 jaar in gezin met 2 kin deren 20—10 Jaar in rustige omg De Bilt Br no 1-5445 bur UN Aank of leerl STRIJKSTER gevr zittend werk Fa F Spekkels jr Prof Ritzema Bos laan 41 telel 14002 Na 6 uur A A van Eyk van Swindenstr 35 telel 10605 ELECTRO-MONTEUR Zeer af wisselend werk Geen nieuw bouw Liefst in ' t bezit van rijbewijs Electro Lichttech nisch Bureau G J Lauwerier Lange Jansstraat 15 MEISJE gevr voor halve da gen niet beneden 16 jaar of werkster voor enkele ochtenden per week Broer Lijnmarkt 24 Met spoed gevraagd HUIS HOUDSTER in gezin 2 kleine kinderen te Leersum Br nr 959 A Agentschap Kaap Leer sum WERKSTER gevr voor het schoonhouden van onze kanto ren Voor halve dagen of voor enkele avonden Aanmelden des avonds vanaf 7 uur aan ons adres Richard Zegers Lucas Bolwerk 5 Utrecht Telefoon 20574 Uringa en de Vrij vragen v hun ateliers nette NAAISTERS Ook gehuwde vrouwen Desge wenst voor halve dagen Aanm Gruttersdljk 57—58 Utrecht Tel 13531 Mevrouw Maarschalkerweerd ' t Kleuterhuis Steenweg 60 vraagt voor de huishouding ' n flinke " WERKSTER voor 2 morgens per week Verdere hulp is aanwezig Rijschool vraagt SCOOTER-IN STRUCTEUR niet in vaste dienst In bezit van rijbewijs A en B-E Br no 1-5519 bur UN WERKSTER v.g.v voor 2 da gen per week ' s maandags en vrijdags Mevr Koenders v Asch V Wljckskade 27 bis Ie KAPSTER gevr prima kunnende werken Kap - en schoonheidssalon Jos van der Laan Bem Weerd O.Z 11 Utr Moolenbeeks bakkerij Nieuwe Gracht 125 vraagt een BROOD BANKETVERKOFER een ban - ketbakker bezorger en een jon ge banketbakker of leerling In ons atelier kunnen weer MO DINETTES en leerling modlne-tes geplaatst worden Prettige werkkring Goede verdiensten Aanm Lingerie Industrie May en Co N.V Slotlaa ^ 241 Zeist Lingerie Industrie May en Co N,V zoekt voor haar snij-afd een COUPEUSE Aanm Slot laan 241 Zeist Leerling STRIJKSTER naai ster en een meisje voor alge meen atelierwerk gevr Aanm A'damsestraatweg 156 Utrecht Zoekt u BIJ VERDIENST & AVONDWERK7 Ook u helpen wij hieraan Inl Postbus 21 H.l Ambacht Gevr voor direct of later op klein gezellig atelier een net MEISJE als leerling - of aank naaister Aanmelden mevrouw Eindhoven Stadhouderslaan 9 tel 27114 Gevr halfwas-TIMMERMAN haltwas constr bankwerker zeilmakers markiezen en zon neweringmakers hulp V d ad ministratie vlot kunnende typen Fa v Breemen-Waterborg Vr denburg 64 Utrecht Tel 14784 26695 BIJVERDIENSTEN aangeboden voor dames inl Veemarktplein 5 Utrecht Wasserij De Zon vraagt JON GEMAN plm 16 jr ter oplei ding in de wasserij Aanmelden Zonstraat 25 telef 10035 Wasserij De Zon vraagt MEIS JES V mangelwerk Ook geh vrouwen voor halve dagen kun nen zich melden Zonstr 25 tel 10035 Voor onze ateliers vragen wij voor direct of later KNIP STERS naaisters handal'werk sters strijksters en leerlingen Wij maken het betere genre damesjaponnen Deze werk kring is interessant omdat het geen lopende bandwerk Is Bo vendien is het zelfstandig en prettig werken ook omdat u ervaring in het maken van kle ding kunt opdoen Gelegenheid tot solliciteren dagel tussen 8-5 uur of na telel afspr Reiskos ten worden vergoed Jolo Cou ture N.V Nieuwe Gracht 64 Utrecht telef 11981 Autobedrijf vraagt HULPMON TEUR en autowasser en door smeerder Arijjansen en Co Obrechtstraat 42 Utrecht Asha Confectie-industrie Oude Gracht 315 Utrecht tel 20709 Op ons atelier voor longenskle ding kunnen wij nog enige MO DINETTES en leerlingen plaat sen Aanmelden van 9-5 uur aan bovenstaand adres en na 6 uur bij de heer Van Mourik St Jo sephlaan 50 U Zuilen Confeetle-atelier S Rozendaal N V Jutfaseweg 157 Utrecht vraagt voor direct MODINET TES Aanm dagelijks van 9-17 uur aan bovenstaand adres N,V Rocobé Overste den Oudenlaan 30 bij Balijebrug Ka aaleneiland Utrecht kan nog enige nette meijes plaatsen als MODINETTE op haar moderne ateliers voor jongens - en kin derkledlng 5 daagse werkweek Alle inl aan bovenst adres v 9 6 uur en daarna Burg Nor bruislaan 38 Zuilen U en Briljantlaan ' 78 Hoograven U N,V Rocobé ateliers voor he ren en jongenskleding Over ste den Oudenlaan 30 bij Balije brug Kanaleneiland Utrecht Wij ku.men nog enige ongesch JONGEMANNEN plaatsen voor opl tot perser Alle inl aan bo venstaand adres en daarna Bur gem Norbruislaan 38 Zuilen U Briljantlaan 78 Hoogra ven U Jin Jersey Ind N.V Fries landlaan 6 Kan.eiland eind punt Itjn 7 tel 82611 vraagt beschaafde MEISJES of geh dames die de avonduren van 7 10 op moderne ateliers kun nen werken Alleen zij die geen dagtaak hebben komen in aanmerking Woningruil Wie wil goed onderhouden heel HUIS ruilen omtrek Biltstraat Bevat beneden 2 kamers keu ken ruime schuur Boven 2 grote en 1 kleine slaapkamer en vliering Voor kleine 3 ka-merllat omgeving Troelstralaan Oudenoord ol Tolsteegplantsoen Br no 1-5464 bur UN Aangeboden mooi heel HUIS met tuin te Bilthoven Gevr heel huis met 3 slaapkamers Liefst Hoograven of Overvecht Br no 1-6594 bur UN Aangeb WONING in diverse plaatsen gevr woning Utrecht of omg huur of koop Br no 1-5599 bur UN Gepens biedt aan ter ruiling HEEL HUIS 4 makers keu ken tuin met st schuur Gevr huisje in rustige omgeving in of buiten Utrecht Aangeboden 4-KAMERFLAT met douche voor heel huis met achterom Spinozaplantsoen 7 II Lessen BIJLESSEN boekhouden han delsrekenen door student eco nomie ƒ 3 - p u Br no 1-5461 bur UN Kwekeling geelt BIJLES lager onderwijs u,l,o laagste klas sen v,h.m,o verder conversa tielessen en lessen algemene ontwikkeling Redelijke vergoe ding tel 030—32912 IN EEN KEER uw rijbewijs BE of wij betalen uw herexamen Per les f 5,95 per cursus v,a ƒ 47,50 Vraagt gratis proefles Bevoegd uw examen bij te wo nen E.N,R Van Bijnkershoek laan 193 Utrecht Tel 27813 10 RIJLESSEN voor < 50 door gedipl instructeurs In nieuwe Opeis Rekord en V W Halen en brengen gratis Bondsrij school Combi " M Bus Nan senlaan 38 telef 35334 Utrecht DANSLES - Privé en kleine clubjes dageltlks na afspraak met Danstn.«;tttuut H de Rijk Nieuwe Gracht 49 telet 10301 KNAC RlJSCHOOl REKORD Lessen met Volkswagen Opel Vespa Theorie met projectle films Kwartelstraat 48 b telef 15729 Erkende AUTORIJSCHOOL Bwi 10 lessen ' 47 50 Per les f 6 tn nieuwe Opeis en Ci troen Ami 6 Bevoegd rij exa-men bij te wonen Halen en brengen gratis Telel 41534 Laan van Chartroise 74 AUTORIJSCHOOL Zuilen Opel en Volkswagen speciale theo - rie avonden Burg V Tuyllkade 106 bis Tel 44642 Diversen MA l'KA.s.SKN Kepdjulles Dtj vullen met de prima Java kapok Overtrekken linnen da ma,*ïten Ook veren bedden ' s Morgens halen ' s avonds te rug Vanouds vertrouwd be kend adres W UI Jee Gans straat 44 telef 23936 KLEINBEHUISDEN laat UW spiraal vermaken tot opklap bed of divanbed Uw houten ledikant tot ombouw I.as ln-richtlng Lauwereeht Van der Berg Lauwereeht 3 telef 15310 GELD BESCHIKBAAR o,a voor auto's nieuw en gebruikt mits niet ouder dan 1956 waar bij u het geld desgewenst zelf in handen krijgt om de auto contant te kunnen kopen Ook verstrekken wij geld op reeds in uw bezit zijnde auto's Bij gebruikte auto's geen all-risk verzekering verpllclit Discrete en vlotte afwikkeling binnen 24 uut gereed Ook ' s avonds na 7 uur en op zaterdag tot 4 uut geopend Stlchts Assu rantiekantoor Oude Gracht M9 bis telef 11276 Dinsdag weer ' i5 "/• korting op uw kousenreparatie Bij DB KOUSBNLADDER Breedstr S5 Miss Erica PSYCHOMETRIS TE Singeistr 17 bis Utrecht Toekomstvoorspelling Geheim houding verzekerd Spreekuur van 2 tot 9 uur maandag t.m vrijdag Telef 16927 Onze PASFOTO'S voor uw rij en identiteitsbewijs kamp entoeristenkaart vrij vervoer enzvoldoen aan alle eisen 6 stuksvoor ƒ 1 Fotobureau ' t Sticht,Steenweg 15 Utrecht Ruwe handen Nu weer zacht CITRONEIGE Nooit gedacht Het NYLÜNHUIS voor het vak kundig korter maken van uw mantels rokken enz Amsterd str weg 34 tel 20617 Gevr een JONGEN van 16 tot 20 jaar om ' s zomers mee op reis te gaan met een autobaan en ook een meisje van 16 tot 20 jaar om ook mee te gaan Bi.i M Verdonk Schoolstraat ü Jutphaas VLOTTE SCHOENREPARA TIE één dag klaar in leer en rubber Schoenmaker J v cl Brul Zn Kapelstr 21—23 zijstr Biltstraat KRUIS Astroloog-Occultist Voorlichting over uw lot en le ven Discreet elk advies Spr uur 2 9 behalve woensdags Zaterdags 2 6 u Obrechtstr 48 Utrecht telef 24Ü18 Een NIEUWE AUTO KOPEN kunt u op gemakkelijke beta lingsvoorwaarden Vraagt ge heel vrijblijvend inlichtingt-n bij Assurantiekantoor J Nef kens Parkstraat 10 Utr Tel 16571 en 23134 KxpedtiebedtOf 1>E LUIFEL " Neude 35 36 telel 17605 Ver huizingen transporten ka merverhuizingen pianovervoer speciale afhaal en besteldienst wy garanderen « oede service Hii billnke prtjzen NERGENS VOORDELIGER voor stomen een mantel ol kostuum f 2.95 japonnen ƒ 1 95 lOk of blouse t 1,25 Chem Wasserij en Ververij Uppel schoten Bouwstraat 15 telel 20692 Vanaf t 1 50 per week Ad Ver meulen gediplom HORLOGER Westerkade 16 telef 25374 Alle nekörirte merkhorloges op ter mijnbetaling 1 Ir schriftelijke garantie r;een rente geen kos ten Koekoekktokken pendu les gouden ringen Vanaf / 2 per week SNELSTOMERIJ RAPID Kos tuum 2.75 pantalon ol rok 1.25 mantel 2 75 Jumper ot trut 0,90 mits gebracht en gebaald Bilt straat 117 UW PANTALON te lang te kort of te breed Wij verma ken hem deze week Kleerma kerij Amsterd straatweg 79 nog voor de Beverstraat Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantoor C M Willens Marlahoek 21 Utrecht Telel 13471 en 23295 Alle verzekeringen Huwelijlcen enz Drie jongelui zoeken VRIEND SCHAP met 3 vlotte meisjes 17 k 18 Jaar Brieven met foto's op erewoord retour no 1-5610 bur UN Heer met vaste positie 52 jaar ZOEKT KENNISMAKING met nette dame ook Indisch type voor gezellige omgang week endtripjes en etc Llelst In be zit van eigen hond Br no 1-5460 Bur UN BESTAAT ÈR NOG een echt ouderwets gezellige man plni 50 j die zijn leven zonder ver plichtingen wil doorbrengen met een geestige lieve vrouw die niet van dagelijkse sleur noudt woonachtig Den Haag Haast U Br no 1-5463 Bur UN 
UTREOHTSCH NIKI'WSBI.AD MAANDAG 18 MAART 1968 Einde mijnstakingen is nog niet in zicht Frankrijk bedreigd door inflatiespook ÜNiC dan geniet U pas van halfz\A/are shag Lord Beveridge 84 overleden Vader van Britse welvaartsstaat ' De bekende Britse econoom Lord Beveridge is zaterdagavond in de ouderdom van 84 jaar te Oxford overleden Hij werd „ de vader van de Britse welvaartsstaat " genoemd Het grootste deel van zijn leven besteedde hü aan het opstellen van plannen om de mensen te vrijwa ren voor de vrees voor werkloos heid en gebrek In de tweede we reldoorlog ontwierp hij ' t naar hem genoemde plan om de vijf reuzen — gebrek ziekte vuilheid werk loosheid en onwetendheid — te ver slaan Dit was onder meer de grond slag voor de Britse nationale ge zondsheidszorg Beveridge speelde bijna 50 jaar geleden een rol bij de oprichting van de eerste Britse pensioenfond sen en van de eerste arbeidsbeur zen Lord Beveridge was de zoon van ' n Indische bestuursambtenaar Na zijn studie in Oxford ging hij wer ken als onderdirecteur van een so ciale instelling in de achterbuurten van Londen Hij was enige tijd president van de universiteit van Oxford In 1944 werd hij als liberaal af gevaardigde naar het Lagerhuis ge kozen Nadat hij in 1945 bij de gro te Labour overwinning verslagen was werd hij in de adelstand ver heven Veel van hetgeen de laatste tijd in Engeland op sociaal gebied tot stand is gebracht was te danken aan het werk van Lord Beverid ge Zijn stellingen zijn volgens economen de basis geweest van de regeringspolitiek sinds 1944 ffPijn in de ogen van televisie '* Tristaners weer terug naar de natuur LONDEN — Een groep van 50 bewoners van het eiland Tristan da Cunha onder leiding van hun chef VViÜie Repetto 60 is zondag uit Engeland vertrokken in de hoop dit najaar de overige 200 Tristaners te kunnen verwelkomen op een op nieuw bloeiend eiland In november 1961 kwamen de 250 bewoners van het kleine eiland Tris tan da Cunha naar Engeland 10.000 km van hun woonplaats verwijderd Zij waren verdreven doordat de vul kaan waaruit hun eiland eigenlijk bestaat een stroom van hete lava uitstotend huizen en akkers had vernield Gisteren namen zij echter zonder enige spijt weer afscheid van En geland Het was ons hier veel te druk aldus Frank Glass 58 voor dat hü aan boord stapte van het lijn schip Amazon dat hun binnen een maand naar Tristan da Cunha zal brengen Ik kreeg pijn in mijn ogen van de televisie hier Over het algemeen zijn de Tris taners het erover eens dat het le ven in Engeland te veel om geld draait Elke ochtend moesten wü op dezelfde tüd opstaan om een beetje geld te verdienen Op Tristan BRITSE KOmiSlQIlSI'MOEDER QAAT NAAR FRANSE TONEELAVOND Van onze correspondent LONDEN — De verhouding tussen Engeland en Frankrijk begint te lijken op het spel van kat en muis Terwijl vorige week de Franse minister van buitenlandse zaken Couve de Murville liet bekendmaken niet aanwezig te zullen zijn wanneer zijn Britse collega Lord Home woensdag in Parijs een lunch geeft heeft de Franse ambassadeur in Londen koningin-moeder Elizabeth van Engeland al lervriendelijkst uitgenodigd voor een Franse toneelavond De koningin-moeder heeft de uitnodiging aanvaard en zal nu donderdagavond met am - dat de verkoeling tussen beide hoofdsteden toch wel wat te ver is gegaan Gisteravond kwam echter de domper Toen werd bekend dat minister Couve de Murville niet alleen niet aanwezig zal zijn bij de lunch met Lord Home — waarbij wel minister Luns zal aanzitten — maar bovendien de redevoering die Lord Home in de NATO-raad zal houden niet zal aanhoren Men heeft in Londen nu sterk de indruk dat de Frmse regering het bezoek van Lord Home volledig zal negeren De Britse regering voelt zich hierdoor bijzon der pijnlijk getroffen vooral omdat Lord Home's reis in hoofdzaak was bedoeld als een verzoenend gebaar ' Nieuwe staking èn inflatie dreigen Van onze correspondent in Parijs PABUS — Na een korte spanne hoop die eind vorige week veroor zaakt werd door de oprichting van een „ comité van wijzen " dat als fapade scheen te moeten dienen waaracliter de Franse regering haar capitulatie voor de stakers wilde verbergen zag het er in Parijs zon dag echter weer naar nit dat het einde van de stakingen toch nog wel even op ^ ich zou kunnen laten wachten Niet alleen is een eerste contact tussen de directie van de mijnen en de vakverenigingen weer verbroken maar bovendien zouden toen de ar beiders en ambtenaren van een hele reeks van overheidsbedrijven moe ten beslissen of ze zich deze week bij de stakende mijnwerkers zullen aansluiten Zeker is intussen al wel dat don derdag vrijdag en zaterdag achter eenvolgens de telefonisten de post bestellers en de dames en heren van de girodiensten de armen over elkander zullen slaan Het perso - Advertentie HAARCRÈME Tijdschriftuitgevers tegen commerciële televisie Steun aan adres Ned Dagbladpers Het bestuur van de Nederlandse Organisatie van Tijdschrift-Uitge vers NOTU heeft in een telegram aan de staatssecretarissen Gijzels ec zaken en Scholten O K en W uitdrukking gegeven aan ern stige bezorgdheid over 4e gevol gen van commerciële televisie Vermindering van advertenties heeft in de Verenigde Staten en Engeland talrijke belangrijke tijd schriften doen verdwijnen Een soortgelijke situatie in Ne derland zou de prikkel tot lezen bij het Nederlandse volk doen ver minderen De democratische ge schakeerdheid van de publieke opinie-vormende organen zou wor den beknot Indien besloten wordt tot tele - visie reclame willen de tijdschrift uitgevers medezeggenschap in het beheersorgaan en zodanige beper king dat de gevolgen voor het tijd schriftwezen niet onoverkomelijk zullen blijken Indien in weerwil van onze ernstige bezwaren besloten wordt tot commerciële televisie sluit het NOTU-bestuur zich aan bü het kortelings kenbaar gemaakte stand punt van De Nederlandse Dagblad pers ten aanzien van medezeggen schap tariefstelling korting voor bemiddelaars en verlies compensa-tie De NOTU heeft ook een adres aan de leden van de Tweede Kamer gezonden waarin o.m staat „ De bezorgdheid vindt zijn oor sprong in het feit dat de tele visie in zijn — door de overheid gedekte — monopoliepositie ern stig nadeel zou toebrengen aan reclame-media die op de vrije markt en onder vrije concurren tie zijn ontstaan tijdschriften dagbladen enz zonder dat deze media zich hiertegen met gelijke wapenen kunnen verweren " Evenals in het telegram aan de staatssecretarissen vraagt de NOTU betrokken te worden bij het over leg over medezeggenschap en ver liescompensatie als toch tot in voering wordt besloten Geen overlevenden vliegramp Bolivia De bestuurder van een vliegtuig van een Chileense luchtvaart maatschappij heeft in Bolivia het wrak waargenomen van de „ DC-6 " van een Boliviaanse luchtvaart maatschappij die sinds vrijdag middag jl werd vermist Er zijn geen overlevenden De DC-6 " was vrijdag met 40 inzittenden uit Arica in Noord Chili naar de Boliviaanse hoofd stad La Paz vertrokken • Koning Hoessein van Jordanië heeft inmiddels op een persconfe rentie in Amman verklaard dat Jordanië bereid is tot een federa tie van Arabische landen toe te treden maar dan met behoud van zijn soevereiniteit nee van de gas - elektriciteitsbedrü ven en der spoorwegen alsmede de overige ambtenaren zullen nog hun houding voor de naaste toe komst verder bepalen De stakende mijnwerkers die nu al ruim twee weken de spits afbij ten hebben op het morele front in ieder geval al een overwinning die klinkt als een klok op generaal De Gaulle geboekt Het vorderingsbe sluit dat iedereen dan ook wel als een flater beschouwde is door de regering niet slechts weer stilzwij gend doorgeslikt ook haar twee de conditie diat de mijnwerkers eerst weer in de schachten zouden afda len alvorens de onderhandelingen heropend konden worden heeft pre mier Pompidou of beter generaal De Gaulle ingetrokken Deze spectaculaire salto's morta Ie voor de buitenwacht schijnen hoe vreemd het ook moge zijn rond de groene tafel echter maar weinig wijzigingen in de feitelijke stand - Russische boven Geen verdediging alleen Eskimo^s ^ De Verenigde Staten hebben za terdag in een nota bQ de Sovjet unie geprotesteerd tegen wat ge noemd wordt de schending van het Amerikaanse luchtruim boven Alas ka door twee Russische verken ningsvliegtuigen Volgens functionarissen van het ministerie van defensie in Washing ton drongen de twee Russische toe stellen vrijdag ongeveer vijftig kilo meter het Amerikaanse luchtruim binnen Het ene toestel bleef 25 mi nuten binnen het Amerikaanse lucht ruim en het andere gedurende 31 minuten De twee Sowjet-vliegtuigen zijn met radar waargenomen Direct op gestegen Amerikaanse onderschep pingsvliegtuigen hadden de twee toestellen niet gezien De Russische vliegtuigen waren ook niet binnen het bereik gekomen van een Ameri kaanse batterij met luchtdoelraket ten van het type Nike De gouverneur van Alaska Wil liam Egan beklaagde er zich op een persconferentie over dat er langs de westkust van Alaska on voldoende bescherming met jacht vliegtuigen is Volgens hem zijn Es kimoleden van de nationale garde vrijwel de enige militairen in dat Vier Engelse muiters hebben genoeg van schoenzolen poetsen Van onze correspondent LONDEN — Muiterij raakt in de mode in Engeland Nadat anderhalve week geleden 25 soldaten van de Schotse garde er het bijltje bij had den neergegooid omdat zij te hard moesten werken hebben zaterdag vier soldaten van een regiment in Plymouth hun voorbeeld gevolgd Gisteren vertelden deze vier man nen in hun schuilplaats „ ergens in Exeter " „ Er is te veel gepoetst en geverfd bij ons regiment Wij gaan pas terug als men belooft ons goed te behandelen " „ Zeer populair bij onze comman dant maar minder bij de soldaten is het poetsen en verven van spaden bijlen en bezemstelen om niet te spreken van schoenen vooral de zo len " aldus de geplaagde muiters ONTWAPENING Neutralen doen voorstel De acht neutrale delegaties op de Geneefse ontwapeningsbesprekingen hebben zaterdag hun regeringen hun gezamenlijke voorstellen voor gelegd om de onderhandelingen over een kernverbod uit het slop te halen Verwacht wordt dat hun voorstel len nadat deze door de regeringen zijn goedgekeurd voor het eind van de maand aan de 17-landen confe rentie zullen worden voorgelegd De conferentie gaat op 11 april voor drie weken op paasreces De acht landen ziJn Brazilië Bir ma Ethiopië India Mexico Nige rië Zweden en Egypte De inhoud van de voorstellen over de omstreden inspecties ter plaatse wordt geheim gehouden totdat deze door de acht regeringen zijn goed gekeurd Gemenebest krijgt Telstarsysteem Van onze correspondent LONDEN — Een grootscheeps Brits ruimtevaartprogramma dat onder andere een gordel van 12 communicatiesatellieten inhoudt was het afgelopen weekeinde het onderwerp van discussie tussen de Britse minister voor luchtvaart Amery en de Britse vliegtuig industrie De gasten van de minister kre gen onder andere te horen dat het de bedoeling is dat Engeland in 1970 de beschikking zal hebben over een gordel van een soort Telstarsatellieten die de Gemene bestlanden goedkoop en betrouw baar van radio - en tv-uitzendingen zal voorzien vanuit het moeder land De eerste satelliet zal ge lanceerd moeten worden door En gelands eigen Blue Streak-raket in samenwerking met Frankrijk en Duitsland punten der partijen teweeg gebracht te hebben Stakingskansen De stakingskassen beginnen uitge put te geraken Gedurende vier da gen zijn in Parijs de mijnwerkers met hun helmen rondgegaan en die collectes zullen nu in het hele land worden voortgezet Ook vele ge meentebesturen van steden en dor pen zenden bijdragen naar de sta kers Een bedrag van een driekwart mil joen gulden is nu verzameld Of het tot een strijd van hard te gen hard zal komen mag niettemin nog altijd betwijfeld worden De re gering heeft zich in feite immers bij de eisen van de stakers neergelegd en de minister van financiën is al begonnen met een herziening van de — reeds gevoteerde — begro ting Spoorwegtarieven tabak elek triciteit metro autobussen zullen allemaal wel duurder worden en bo vendien wordt dan nog met een be lastingverhoging van minstens 5 pet gerekend Frankrijk gaat dus een nieuwe loonronde tegemoet en de prijs verhogingen die dientengevolge onvermijdelijk zullen zijn roepen zo ook het spookbeeld van de inflatie weer op dat de vijfde republiek nu juist definitief ge dood meende te hebben vliegtuigen Alaska gebied Zij vormen hoofdzakelijk waarnemingseenheden Deskundigen van het Amerikaan se ministerie van defensie menen dat de Russen boven Alaska hebben gevlogen om eens te proberen hoe de reactie van de Verenigde Sta ten zou zijn wanneer het vluchten boven afgelegen streken betrof De Sovjet-Unie is volgens hem op de hoogte met de plaats waar de belangrijkste Amerikaanse lucht verdedigingswerken liggen De zo genaamde verkenningsvluchten zijn op honderden kilometers van de dichtsbijzijnde Amerikaanse lucht machtbasis uitgevoerd Men gelooft dat de Russische toestellen de in lichtingen hebben gekregen waar om het te doen was Daaronder zou den aanwijzingen ziJn hoe lang het duurde voordat ziJ door het Ame rikaanse radargordijn werden ge signaleerd Nieuw ziekenhuis in Biak geopend De V.N.-bestuurder in Nieuw Guinea dr Djalal Abdoh heeft za terdag in Biak een nieuw zieken huis geopend Dit moderne zieken huis dat 120 bedden heeft is ge bouwd door de Amsterdamse Bal lastmaatschappij die het in zgn paviljoenbouw uitvoerde Het is bestemd voor moeilijke gevallen uit het gehele gebied van de Geelvinkbaai Tevens zal het dienst doen voor intern reizigers daar Biak de enige internationale luchthaven van Nieuw-Guinea is Dr Abdoh zei bij de opening dat ter voorkoming van ziekten een behoorlijke standaard voeding in Nieuw-Guinea moet worden ge handhaafd Daarom heeft de ' Un tea ' voldoende voedsel voor de no dige periode na 1 mei besteld — Nieuw-Zeeland zal markton derzoeken uitvoeren in Neder land Italië en Griekenland Bij K.B is aan H B Struivig de Groot op zijn verzoek eervol ont slag verleend als vice-consul der Nederlanden te Regina Saskat chewan ' s Werelds eerste „ Hovercraft " die voor commerciële doeleinden is verkocht heeft onlangs sijn kunnen getoond op het eiland Wight e foto Koper is de firma Seairglide te Jersey die het schlp op-luchtkussen sal gaan gebrivl ken vooi plesiiertochtjes tussen de Kanaaleilanden Later gaat het vaar^liegtuig vaste diensten tussen de eilanden onderhouden GEVRAAGD VERKOOPSTER en LEEHLINS VERKOOPSTER 5-daagse werkweek Goede sociale voor zieningen Boek - rn kantoorboekhandel ELINKWIJK Amsterdamsestraatweg 518-558 - Utrecht Rt»l«W»K>aHt » AUTOSLOPERIJ VAN KOUWEN STRIJK VIERTEL 13 - DE MEERN deelt mede dat met Ingang van heden het telefoonnummer gewijzigd is in 03406-1567 Inruil Vloerldeden Doe zoals honderden reeds hebben gedaan en bezoek één van onze tapijtenshows Daar tonen wij u een enorme kollektie alleen prima vloerkleden in alle voorkomende maten en in prijzen reeds vanaf f 45 — Jarenlange schriftelijke garantie op kleur en slijtage Gemakk betaling Inruil van uw oude karpet voor f 25 — Perzische tapijten Verder een kollektie nieuwe en gebruikte Perzische tapijten w.o ook grote maten reeds vanaf f 150 — Leuke kleinere Persjes en lopers vanaf f 40 — India en Bombaytapijten lopers kussens Kelims enz enz Vrije bezichtiging van 10-17 uur op dinsdag 19 maart a.s C.S.B Kromme Nieuwe Gracht 39 Utrecht Woensdag 20 maart a.s Hotel Smit Amerst.weg 26 Doorn Donderdag 21 maart a.s Hotel Victoria Ie Dorps straat Zeist Vrijdag 22 maart a.s St Nicolaasgebouw te Baarn DE REIZENDE TAPIJTENSHOW ADORN Weesperplein 16 - Amsterdam - Telefoon 020-742621 Vergunning nummer 21320 %¦ r - GEMEENTE UTRECHT Bij de gemeente Utrecht worden enkele vrouweliike krachten gevraagd voor het schoonhouden van gemeentegebouwen Beloning voor 23-jarigen en ouderen f 2,01 per uur HierlDoven wordt eenmaal per jaar een vakantietoelage uitgekeerd van 4 % van het jaarbedrag Gunstige ziekengeldregeling en na enige tijd pensioenaanspraken Werktijden ' s-morgens en ' s-avonds bui ten de kantooruren • J Aanmelden schriftelijk of mondeling op bureau Personeelszaken kamer 28 Stadhuis V De dubbele moord Tas in Waalhaven gevonden Van onze correspondent ROTTERDAM — Na vijf weken van intensief speuren heeft de Rotterdamse politie in het onder zoek naar de dader of daders van de dubbele moord aan het Brekels veld in Rotterdam-zuid thans het eerste positieve spoor gevonden Zij heeft namelijk een geldtas alsmede enkele andere voorwer pen die afkomstig zijn van de vermoorde weduwe Van der Hoff in de Waalhaven aangetroffen en in beslag genomen De voorwerpen werden gevon den ter hoogte van steiger 8 aan de zuidzijde van de haven In de geldtas bevond zich o.m een reke ning ten name van het slachtoffer welke rekening was gedateerd 8 februari 1963 de dag van de moord Omtrent de overige inhoud van de tas en hetgeen er verder in de Waalhaven werd aangetroffen kon de recherche in het belang van het onderzoek vooralsnog geen na dere mededelingen doen bassadeur De Cou'vel aan haar zijde een voor stelling van de Comédie Frangaise in Londen bijwonen In Londen is men het erover eens dat zowel de Franse als de Engelse regering zich met de uitnodiging heeft beziggehouden Parijs zal daarbij ongetwijfeld gedacht hebben aan het bezoek van prinses Margaret aan Parijs dat onlangs werd afgezegd Dat beide regeringen het toch eens zijn ge worden over de invitatie werd gisteren zon dag in Britse regeringskringen als een goed teken gezien Men begint in Londen in te zien Ga over op Brandt waarschuwt Geen aanslagen tegen Muur " De Westberlijnse burgemeester WiUy Brandt heeft de Westberlij ners zondag in een radiotoespraal gewaarschuwd voor aanslagen te gen de muur tussen Oost - en West Berlqn Hii verklaarde dat dergelijke aan slagen geen oplossing zullen ver schaffen voor het politieke vraag stuk dat het aanzijn aan de muur heeft gegeven Wij moeten van de Sovjet-Unie een oplossing van het Duitse vraag stuk zien te verkrijgen en dan kan niet door aanslagen met springstof fen worden bereikt aldus burge meester Brandt gaan wij werken wanneer het moet en geld is niet belangrijk Meegenomen Dat de Engelse beschaving hun echter niet onopgemerkt is gepas seerd bleek wel uit het grote aantal radio's bromfietsen nylonkousen en lipsticks dat aan boord werd ge bracht Helemaal hetzelfde zal Tris tan da Cunha toch nooit meer wor den N.D.P neemt deel aan verkiezingen De Nieuw-Democratische Partij deelt mede te hebben besloten aan de komende kamerverziezingen in alle 18 kieskringen deel te nemen Lijsttrekker in alle kieskringen is de heer IVt Lewin uit Diemen voorzitter van de partij voorzitter van de bond van belastingbetalers en oprichter van radio Veronica De volgende vijfplaatsen zullen in wisselende volgorde worden bezet door de heren H Tolsma Lunteren fabrikant drs W J Kaarman Den Haag economisch adviseur A R Schouten Den Haag bioloog A E E Dulfer Den Haag rijks ambtenaar mr H F Heiërman Amsterdam advocaat procureur mr L M Simons Utrecht advocaat procureur T Balk Groningen phamaceut en C de Jong Voorburg Z.-H reclame verkoopadviseur De partij zal haar verkiezings programma begin april bekend ma - ken Vrouw bekent aandeel moord op haar man Van onze correspondent VENLO — De officier van justitie van de rechtbank te Roermond mr W Uiterwaal deelde zaterdagavond mede dat de 40-jarige weduwe Ma ria K S uit het Noord-Limburgse plaatsje Arcen heeft toegegeven dat zü met de moord op haar man wel iets te maken heeft gehad De vrouw is inmiddels voorgeleid waarna de rechter-commissaris haar in bewaring stelling heeft be volen zy zal worden vervolgd we gens medeplichtigheid aan de moord op haar man die gepleegd werd op vrijdagavond 8 maart 
8 MAANDAG 18 MAART 1963 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD k^tukêkoe^t SHELL BIEDT MÉÉR I Voorjaarscollectie ZOMERJAPONNEN Deux Pièces Zojuist uit Italië ge arriveerd een aparte collectie japonnen en linnen Deux-Pièces in gezellige nieuwe voorjaarstinten met elegante mouw en kraagversieringen. Prijs vanal ƒ 79 JQ Exclusief bij MaisondeBonneterie Nachtegaalstr 16/18 Utrecht 1 SNEL OPTREKKEN met „ SUPER SHELL " de meest moderne brandstof En LC.A de exclusieve Sheli-toevoeging voor komt voortijdige ontste king en kortsluiting van de bougies 2 SCHONERE MOTOR dank zij „ SHELL X-100 " Multigrade de eerste motorolie die geen asaf zetting veroorzaakt in de verbrandingsruimten van uw automotor 3 OVERAL SHELL waar u ook rijdt u bent altijd dichtbij een SheK station U hoeft nergens met minder genoegen te nemen Overal Shell Overalconstante kwaliteit 4 JONGE DIESELMOTOR dank zij „ SHELL DIESOLINE " en „ SHELL ROTELLA " Olie de ideale combinatie voor elke dieselmotor 5 ROESTVRIJ CHASSIS door het weren van sneeuw modder enz met „ SHELL " U.B.C een con serveringsmiddel voor de onderzijde van uw auto De meeste Shell Service punten kunnen u van dienst zijn Gevraagd enkele goede ARBEIDERS voor het verrichten van sloop - en grondwerk in en rond Utrecht Aanmelden bij C J Hendriks Everh Meisterlaan 51 A Utrecht telefoon 31330 piano s § MITS CANZiCNMARKX U TEL 17414 modern betrouwbaar onafhankeli/k objectief actueel UTRECHTSCH NIEUWSBLAD THE AMERICAN LUNCHROOM CY F van Aügeren VIESTRAAT 2 vraagt voor direct AVONDWERKSTER van 6 - 9.30 Tevens gevraagd HULP voor de wasserij linnenkamer voor de morgenuren Zondags vrij Loon vol gens nieuwe regeling Voor buiten de stad wonen den vergoeding voor reis kosten MlinilHlllllllllillllllllllllllllinilWMIIHHMMIIIMMII ^ N.V I>e NieuM^e Pers EuMpcrioon 12 Utrecht vraagt administratieve krachten vrl teeftijd 20-23 jaar Salaris naar bekwaamheid Vijfdaagse werkweek 3 weken vakantie Reiskostenvergoeding Vereisten Muto-opleidfng Enige typevaardigheid Accuratesse vlot tempo Sollicitatïes met opgave rem leeftijd opleiding en • rvaring te richten aan de Personeel-afdeling N.V De h4ieuwe Pers Europolaon 12 t « Utrecht IMIIilllllffillliSWM ^ VAN DER ' HEEM heeft voor haar drie bedrijven te Utrecht nog enige VACATURES Persoonlijke sollicitaties dagelijks van 9.00—12.00 uur Bovendien is afdeling Personeelszaken aan de Abstederdijk 145 a te Utrecht eveneens geopend op Dinsdag 19 maart en Donderdag 21 maart van 17.30-19.30 uur ' f AN DER HEEM N.V.-DEN HAAG ¦ UTRECt4T ¦ SNEEK ELEGANTE DAMESMODEZAAK vraagt voor spoedige indiensftreding aankomende verkoopster 17-20 jaar alsmede een jong meisje 15-17 jaar ter opleiding in de verkoop Persooniyke aanmelding aan de zaak dagelijks tussen 12 en 2 uur Vredenburg 35 Utrecht GEVRAAGD elektromonteur Aanmelden Firma C VAN WILLIGENBURG Oude Gracht 168 - Telefoon 13616 Technische Hogeschool Detft Bij de afdeling der Algemene Wetenschappen onder afdeling der Wiskunde vaceert de functie van INSTRUCTEUR IN DE WISKUNDE Sollicitanten dienen een ruime wetenschap oelijke belangstelling te hebben en een academische opleiding te hebben genoten Aanstelling zal geschieden in het rangen stelsel der Wetenschappelijke ambtenaren Schriftelijke sollicitaties — binnen 14 dagen na ver schijning — te richten aan het Hoofd van de afdeling Personeelszaken Julianalaan 134 te Delft onder ver melding van no A 6302/145607 in linkerbovenhoek van brief en enveloppe X X X VAST WERK BIJ DE GEMEENTE AMSTERDAM Bij de AFDELING VEREN van het Gemeentever voerbedrijf te AMSTERDAM worden gevraagd DERKNECHTEN / RESERVESCHIPPER Vereist enige jaren ervaring op de binnenvaart Leeftijd niet ouder dan 50 jaar Betaling voor bezitters van het binnenvaart-diploma die 26 jaar of ouder zijn f 471 - bruto per maand Ontbreekt hef diplomo dan is dit voor 25-iarigen en ouderen f 442 - bruto per moand Jongeren volgens leeftijd Indien afw/isselende dienst wordt verricht ontvangt men " hiervoor een toeslag ter grootte von ± 73 - per niaand Voorts wordt eenmaal per halfjaar nog een verdienstebelo ning verleend van maximaal 12 '/ o van het in deze periode genoten salaris zonder toeslagen en huurcompensatie Uniform - en werlckleding worden verstrekt Voor personeel dat bij indiensttreding buiten Amsterdam woonachtig is geldt een gunstige vergoedingsregeling voor pension - reis en verhuiskosten Sollicitaties te richten aan de Gem Personeelsvoorziening Sarphatistroot 92 Amste'dam-C onder vermelding van no E 23413 ^_ GEMEENTE BUNNIK ^ Burgemeester en Wettiouders roepen sollicitanten op voor de betrekking van leidster voor een te vormen tweede klasse aan de openbare kleuterschool Bunnik is gunstig gelegen bij Utrecht Zeist Driebergen e.o Sollicitaties vóór 22 maart a.s aan burgemeester en wethouders van Bunnik Voor opleiding zoeken wij voifc onze stempel - « n reparatieafdeling PIENTERE JONGEMAN die net en secuur kan werken Bi.i geschiktheid goede toekomstkansen COPYRATOR • Rembrandtlgan 16 - BILTHOVEN met dat door van ma ] dez dat in en A 
MAANDAG 18 MAART 1963 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD UTRECHTSE DEFENSIES ONPASSEERBAAR LI|||||MnilllllllllllllllMIIIIIIllllllMIIIIIIIIIMIIIIIIIIII1irillllllllllllMM >^ I DOS-GVAV I 3-0 ~ MfiiiiMiiinitiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiniiiitiitiiMiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiii ~ - MitiiiniiiiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiMitiiiiitiMiMtiitiitiitiiiiiiiiiiniiiiiniitiiiiMniiiiiiiiitMiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiintt I Veendam-Elinkwijk I 0-3 ^ itiiMiiitiiiiiiiMiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiitiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiitiiiiiMiiiiiir milllllllllMlilMIIIMnilMllllllflIIIIIIIIIIMIIIllllllllllllllllilllllllllllM I Roda-Velox I 0-2 - TiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiifiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiH Kanaries triomfeerden dankzij een veel betere conditie Treffers van Krwin Visser en Luiten door HANS van der VLUGT De toeschouwers die met het Europa-cupspel van Ander lecht Dundee Feijenoord of Stade Reims in hun hoofd naar de competitiewedstrijd DOS-GVAV zaten te kijken zul len een lichtelijk teleurgesteld gevoel over zich hebben voelen komen Want GVAV noch „ winterkampioen " DOS konden in deze eerste echte wedstrijd sedert Kerstmis imponeren De doorslag gaf tenslotte het verschil in conditie Dertig minuten voor het einde klapten de Groningers in elkaar Buist Ver hoeven en Beukema om er maar enkele te noemen konden het hoge tempo op het goed bespeelbare maar bar taaie veld niet meer volhouden De 1-0 voorsprong die de Utrechters zich door Visser in de eerste helft verworven hadden groeide in de slotfase heel gemakkelijk uit tot 3-0 door treffers van Kruin en Luiten En GVAV mocht echt niet mopperen dat het daarbij is gebleven Winterkampioen nu ook lentekampioen Ajax Sparta en PSV volgen goed Kruin hoog in de lucht zwevend tracht de voorwet van Weber langs Roffel te lagen het mislukte zoals de foto rechts boven laat zien loaar de Surinamer neerkomt na de „ kopbal " Elinkwijk behaalde zege na rust Sterker Velox kwam pas na rust tot doelpunten DeMiinckniet erg in vorm Van onze correspondent De Elinkwijkploeg zal gis termiddag de thuisreis naar Zuilen wel met een prettig ge voel hebben gemaakt want de rentree in de competitie is haar allerminst moeilijk ge maakt Een comfortabele 3-0 zege op Veendam kon worden geboekt en bij wat betere af werking zou de score onge twijfeld hoger zijn geworden Elinkwijk tocli was in alle op zichten beter en paarde aan haar technisch overwicht bovendien veel meer — soms wel eens wat te veel fiiiniinilMiirniliiiiiniiiiniitlitiliMiiitMiiiiiiiiiniiiiiilllll ZWOLSE POLITIE REDT SVE-ers Op de terugreis van de wedstrijd Voendam—Elinkwijk zochten de sup porters die met een bus naar Gronln sen waren geweest even verpozing in een restaurant te Zwolle Aan het eind van het kopje koffie bleken er tien SVE-ers zoek te zUn Na lang wachten is men vertrokken maar de tien waren niet verschenen ' s Avonds kreeg het bestuur een telefoontje van de Zwolse politie met de mededeling dat tien Utrechters op het bureau aangekomen waren Zij waren verdwaald en hadden besloten de terugreis per trein te on dernemen maar kwamen tot de ont dekking dat men over te weinig finan ciële middelen beschikte Uit één of ander potje diepte de „ sterke arm " /¦ I.SS op en het resterende geld werd door de agenten hoofdelijk bUgepast tot een bedrag van f 15,85 De SVE-ers waren uit de brand en kwamen per spoor naar Utrecht Van SVE-züde deel de men ons mee dat de Zwolse politie niet bang behoeft te zvjn dat het potje nog lang leeg zal blijven Hulde aan de Zwolse politie iiiiiiririitiiiiiMi iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiMiiiiiiiiriiiuiiiii — strijdlust en haar totaliteit werd daardoor een te grote opgave voor de noordelijken die volkomen van slag waren nauwelijks tien minu ten werkelijk hebben gevoetbald en daarna maar wat hebben ge sjouwd en gezwoegd Dat Elinkwijk lang op haar eer • ste doelpunt heeft moeten wach ten heeft eigenlijk twee redenen In de eerste plaats begon Veendam met een aardig offensief en toen dat door de backs Smits en Elaauw stopper Gademans en de kanthalfs Kragten en de voor treffelijk stuwende Nieuwenhuys was opgevangen werd het tegen offensief veel te weinig bekroond door afwerking In de voorlinie combineerden Van Straalen Van Egdom Siahaya Geutjes en v d Heijden heel leuk — beter dan Veendam — maar zelfs tegen een defensie als die van Veendam welke toch allerminst een impo nerende kracht toonde konden geen openingen worden gemaakt Wel lanceerde Siahaya zijn mede-aanvallers in het middenveld zeer goed maar in het „ vijande lijke " doelgebied kwam hij toch te weinig mee In de 36ste '' minuut kreeg hij niettemin rechtsbuiten van Straalen vrij die daarop doel man De Munck passeerde maar deze treffer werd geannuleerd om dat linksbuiten v d Heijden die in buitenspelpositie stond toeliep Sn daardoor een hindelij ke positie ging innemen Geen doelpunt dus en ook het sterke offensief van Elinkwijk na de rust O — 0 in ge sloten formaties uitgevoerd had aanvankelijk geen succes Het duurde achttien minuten eer een aanval over rechts besloten werd met een voorzet waaruit linksbuiten v d Heijden de score opende O — 1 Pogingen om het spel daarna te verplaatsen brach ten Veendam geen resultaat en Elinkwijk bleef domineren waar bij vooral ook rechtsback Smits door zijn plotselinge rushes langs de rechtervleugel veel aandacht op zich vestigde Na 26 minuten werd het O — 2 toen De Munck on voldoende reageerde op een schot van Geutjes en in de 42ste minuut was van Straalen niet ongelukkig met een ver en overwacht schot dat de stand op 0—3 bepaalde Veendam De Munck Van Es sen De Vries B KUIPER Rosies Veenstra Hulshof Uittenosch Wil bers J Kuiper Hoekema Elinkwijk VAN PELT SMITS Blaauw Kragten Gademans NIEUWENHUYS Van Straalen Van Egdom SIAHAYA Geutjes V d Heijden Scheidsrechter F Bus Leeuwar den die knap leidde 4000 toeschouwers terrein rede lijk goed TONNIE NIEUWENHUYS uitblinker AMATEURVOETBAL OP ZATERDAG Wat het amateurvoetbal betreft zullen zoals bekend indien nood zakeiyk op de zaterdag voor Pa sen en Pinksteren zomede op Ko ninginnedag competitiewedstrijden worden gespeeld Thans is door het sectiebestuur zondag amateufvoet-bal besloten om — indien dit voor de afwerking van de competitie no dig is — ook wedstrijden vast te stellen op de gewone zaterdagen Voorts dienen de verenigingen bü het niet meer beschikbaar zijn van hun eigen terrein een uitwijkingsmo geiykheid te zoeken daar anders de thuiswedstrüden op het terrein van de tegenpartij zullen moeten worden gespeeld Matig spel in eerste helft Dj E start van beide ploegen was zeer slecht De spelers kregen het leer moeilijk onder controle het plaatsen was zwak en toen we eens gingen letten op het aantal inworpen telden we er tussen de vierde en achtste minuut maar liefst negen Gelukkig werd dat later beter al bleef het zuivere samenspel in het 4-2-4 systeem van DOS vrijwel in de gehele eerste helft achterwege GVAV aanhanger van de WM speelwijze kende in Borghuis Zoetendal en Roffel drie uitblin kers maar had anderzijds zoveel zwakke plekken in de voorhoede waarin Fransen ontbrak dat de overigens voor rust lang niet feil loze Utrechtse defensie de situatie desondanks vrij gemakkelijk mees ter bleef In de gehele wedstrijd heeft doelman Van Zoghei geen enkel schot van betekenis te verwerken gekregen Slechts een verre boog bal van Buist uit een vrije trap tegen rechtshalf KoolQ bezorgde de DOS-goalie enige moeilijkheden doordat hij de bal ving en toen een stap achteruit deed waardoor hij bijna een doelpunt veroorzaakte Dat gebeurde na dertien minuten twintig minuten later zagen de 12.000 toeschouwers rechtsbuiten Weering alleen op Van Zoghei af stormen maar de Groninger vuur de precies in de grijpgrage handen van de uitgelopen doelman Daar mee had Van Zoghei de zwaarste ogenblikken van het duel gehad Hij hoefde zich voor jJe rest alleen nog maar te prepareren op terug speelballen en „ afzwaaiers " voor het merendeel nota bene van rechtshalf Zoetendal Geflatteerd Hoewel geen van beide teams voor de rust een voorsprong ver diende gezien het vertoonde spel slaagde DOS daar toch in Na veertien minuten waren de Kana ries er al vlak bij Visser werd door Beukema ten val gebracht en uit de vrije trap kwam de bal via Van der Linden bij Luiten terecht de Utrechtse linksbinnen knalde keihard in doch » Roffel stompte het leer weg echter precies voor de voeten van de actieve Weber en dat betekende opnieuw een dreunend schot maar weer lukte het niet nu bracht Zoetendal op de doellijn redding Nee het zou tot de dertigste minuut duren eer DOS de leiding kon nemen toen gaf V d Linden een scherpe crosspass via Weber en een GVAV-er naar Visser die de leren knikker zonder pardon langs de uitgelopen Roffel in de gapende doelmond plaatste Weliswaar stormde Beukema nog toe om het onheil af te wenden doch in plaats daarvan punterde hij het leer nog iets nadrukkelijker tegen de touwen 1—0 Een wat geflatteerde stand die acht minu ten later bijna uitgroeide tot 2—0 Een door Van der Linden kogel hard genomen vrije trap suisde over het spelersmuurtje en spet terde op de lat uiteen waarna de bal terugsprong op het verbaasde hoofd van Kruin die de knielende Roffel toen maar met een minzaam knikje het leer als een geschenk onder couvert aanbood Na de rust bleek pas goed welkeen hoog tempo er op het zwarestadionveld ontwikkeld was ofmen kan ook zeggen over welk eenerbarmelijke conditie de meesteGroningers beschikten Een kwar tier toen was het gebeurd metGVAV De Utrechters nu veelmeer het accent op de aanval leg gend in het 4-2-4 systeem mar cheerden door de noordelijke de fensie als vult u zelf maar in Vooral Weber speelde groots ook al omdat Van der Hoeven'volko men „ leeg " gedraaid was Van hem kwamen dan ook de gevaarlijkste voorzetten Toch produceerden de Ka naries slechts twee doelpunten Na 25 minuten wipte rechts buiten Kruin he ' leer na een pass van Ton van der Linden over de uitlopende Roffel in het net 2—0 en in de 81ste minuut werd de Groningse doelman door een combinatie Weber-Luiten naar de ver keerde hoek gelokt waarna Luiten de bal onhoudbaar in de andere hoek schoof 3—0 Rofiel Dat het daarbij bleef dankte GVAV in de eerste plaats aan keeper Otto Roffel die voortreffe lijk werk heeft verricht verder aan stopper Borghuis die in het centrum tot het einde toe vrij aardig baas was en voor de rest aan missers van de Utrechtse vuurlinie waarbij we denken aan de negentiende minuut toen Visser op drie meter voor het doel een voorzet van Weber over zijn schoen liet rollen aan de dertiende mi nuut toen Luiten in schietpositie het leer tussen zijn benen liet doorgaan omdat hij dacht dat een medespeler er nog beter voor stond en aan een kopbal van Kruin na Dat doelman Henk van Led den het niet steeds even rus tig had toont deze foto waar op Amkreutz verwoede pogin gen doet de Utrechtse goalie te passeren Van onze correspondent Mag dan eigenlqfc nimmer aan de afloop van de wedstrqd Roda J.C — Velox twqfel hebben bestaan de amper 1500 toeschouwers heb ben zich toch wél afgevraagd of er na de dubbelblanke stand bq de rust nog wel iets uit de bus zou komen Doelpunten dan wel te verstaan De superioriteit van Velox is van het'begin af duidelijk geweest De gasten hebben vrijwel voortdurend het spel in handen gehad en heb ben zich weinig behoeven in te spannen om doelman Van Ledden moeilijk werk te besparen Maar het afwerken van de eigen aan vallen liet nogal iets te wensen over Zo kreeg bijvoorbeeld Hanegem tegen de nogal eens blunderende Kerkraadse verdediging drie maal in de eerste helft een goede kans maar hij verzuimde er een nuttig gebtuik van te maken zodat Velox tegen de stellige verwachting in met lege handen de kleedkamer moest opzoeken Een geluk was het voor Velox dat Roda XC zich ook na de rust niet aan de algemene malaise in de eigen gelederen wist te onttrekken Bovendien kon in de eerste minuut na de rust al een vrq fortuinlijk doelpunt genoteerd worden Vanaf de vleugel lanceerde Sneijder een De meest flitsende aanval van DOS in beeld Vanuit het middenveld dirige&rt Luiten de bal naar Weber die on middellijk een m.esscherpe voorzet van zijn voet laat vertrekken waar zowel Kruin als doelman Roffel in volle vlucht naar duiken Kruin raakt het leer helaas met zijn wang waardoor hij geen richting aan zijn „ kop bal " kan geven De bal suist naast het GVAV-doel Jam mer want deze schone poging verdiende bekroond te wor den de meest flitsende aanval van de hele wedstrijd in de 27ste minuut Luiten gaf een cross-pass vanuit het middenveld naar Weber op de zijlijn deze zond op manhoogte de bal scherp voor doel en zonder aarzelen stortte Kruin zich in de baan van de voorzet hij kreeg de bal echter pardoes in het gezicht werd zelf licht geblesseerd en de „ kopbal " vloog naast Een oorver dovend applaus was niettemin de welverdiende beloning voor deze schitterende combinatie Ten slotte verdient Jacques Koole als rechtshalf een compli ment voor de wijze waarop hy z^jn moeilijke taak m het 4-2-4 systeem volbracht Pal na de thee kreeg hij weer last van zqn kniebanden aan de linkerknie desondanks zet te hij manmoedig de tanden op el kaar en bleef binnen de lijnen vechtend voor wat hij waard was Geurtsen werd nu node gemist kennelijk als voorzet bedoelde bal Maar doelman Finckers was zo vriendelijk het leer niet te raken en dat zeilde toen ongehinderd in het doel 0—1 Die onverwachte treffer kon Velox echter wél inspireren Roda J.C kreeg het moeilijk en nu had Hanegem bepaald pech toen hij de bal op de lat zag afstuiten Maar Velox bleef aandringen en toen na 18 minuten doelman Pinckers een inzet van Morelissen onvoldoende wegwerkte kreeg Sneijder de bal voor de voeten en hij kon gemakkelijk de zege veilig stellen O — 2 Want al trachtte Roda Sport ook moeizaam naar een beter resul taat te streven de defensie van Velox had niet veel moeite om baas in eigen huis te blijven Voor al ook omdat Frantz van ongeveer 4 meter afstand nog geen kans zag doelman Van Ledden te verschal ken Noch by Velox noch bg Koda konden we ook maar één uitblin ker ontdekken De Utrechters mis ten middenvoor Frans Geurtsen deze middag wel heel erg Roda J.C Pinckers Ewe en IJIXDELI-TK EIGENLIJK Eindelük is de voetbalcompetitie weer gaan draaien en daarmee de sporttoto met wedstrij den tiit de vaderlandse competitie die ons toch beter liggen dan al die vreem de vogels " en eigenlijk is alles bü liet oude gebleven want verschuivingen de den zich ma-ar heel weinig voor DOS handhaafde zich aan de top van de ranglijst waarmee de winterkam pioen " nu ook lentekampioen " gewor den is Verheugend voor Utrecht was dat met de Kanaries ook Elinkwijk en Velox hun na-winterse wedstrijden won nen De Stichtse semi-profs scoorden acht maal en kregen geen doelpunt tegen Bravo Van Zoghei Van Pelt en Van Ledden Ajax PSV en Sparta zorgden er voor niet verder bij DOS achterop te raken en wonnen SC Enschede bleek op pa pier even sterk als Stade Reims want het bedwong Feijenoord in eigen huis met dezelfde cijfers 1—1 De Rotterdam mers bewezen — evenals in het begin — dat het beter Europa Cup speelt dan competitie ADO Is nog niets veranderd Het blijft schotloos en hetzelfde geldt voor de Mosveld-babies De Volewijckers dat met Wout Schaft en Hassie van Wijk die in een winterse wedstrijd yah het veld wer den gestutird het-voor'de zoveelste keer met één doelpunt verschil moest afleg gen We komen dus eigenlijk tot de con clusie dat er uit eindelijk niets is ver anderd Scoreverloop Feüenoord-Enschede 1—1 0—0 54 ' Kerkum 1—0 strafschop 70 ' Bosveld 1—^1 Scheidsrechter Godding Toeschou wers 36.000 Met Kraay en Klaassens aan Rotter damse en Kalter en Hoomans aan En schedese zijde bleef de stand tot de rust dubbelblank Deze spelers haalde name lijk toen hun doelman reeds was gesla gen de bal van de lijn na inzetten van Rhan en Bennaers en Kruiver Kerkum benutte de penalty en Charly Bosveld kon door de slapende Feijenoord-fefensie de gelijkmaker inschieten De Volewückers-MVV 2—3 1—2 12 ' Btihlcr 0—1 22 ' Schaft 1—1 31 ' De Rui ter eigen doel 1—2 71 ' Boogaard 2—2 82 ' Coenen 2—3 Scheidsrechter C Ar kenbout Toeschouwers 7.000 De Amsterdammers — met Wout Schaft en Hassie van Wijk — hebben willen aantonen dat de eerste eompeti tiehelft een vergissing is geweest Met fris spel gingen zij MVV te lijf Wisten zelfs twee maal een achterstand weg te werken maar slaagden daar de derde keer niet in De zoveelste nederlaag met één punt verschil was er weer PSV-ADO »— O 2—0 26 ' KerklioHs 1—0 28 ' KerkhoKs 2—0 Toeschouwers 15.000 Scheidsrechter 3 BUIeveld Rot terdam Zonder Carol Schuurman blijkt de ADO-aanval meer zeer inproduktiei De PSV-defensie die weliswaar matig draai de kon het zodoende best klaren Beide aanvallen liepen zeer stroef behalve in Creuzen Ederveen Engelen Fi scher Frantz Bauling Amkreutz Büttgen en Rademacher Velox Van Ledden Sluyk en Huberts Jochems Sambeek Van Arnhem Uittenbosch Aarts Sneij der Morelissen en Hanegem WIM HANEGEM krnisen de 25 tot en met de 30ste minuut toen Pierre Kerkhoffs ' t op de heupen kreeg en tot twee maal toe doelmem Oostrura liet vissen Heracles-Ajax O — 2 O — 1 38 ' Keiler 0—1 74 ' Keizer 0—2 Scheidsrechter Boomer Toeschouwers 10.000 De Amsterdammers hebben zonder het onderste uit de kan behoeven te halen een traag spelend Heracles gemakkelijk er onder gehouden Het ging allemaal te doorzichtig al had Keizer een fout van stopper Arnthof nodig om ' t eerste doel punt te scoren De Almeloërs trachtten wel tot tegenacties te komen maar het trio Bartelink Theunissen Westra ging te traag te werk Toen Arnthof weer mis te en Van de Wint geen hand uitstak profiteerde wederom middenvoor Keizer en de eindstand stond op het bord Blauw Wit-Sparta 0—5 0—1 14 ' Van Ede 0—1 75 ' Verhoeven 0—2 78 ' De Vries 0—3 81 ' Bodnar 0—4 87 ' Van ¦ Miert 0^5 Scheidsrechter Boogaerds Toeschouwers 12.000 Fortuna ' 54-Volendam 2—2 2—2 1 ' Tol 0—1 11 ' Tol 0—2 32 ' Beenen 1-2 40 ' Kohn 2—2 Scheidsrechter Aalbrecht Toeschouwers 14.000 Willem 2-NAC 2—3 1—1 30 ' Vis schers 0—1 44 ' v Elderen 1—1 50 ' Groenewegen 1—2 63 ' Schrijvers eigen doel 2—2 65 ' Van Hoogenhuizen 2-3 Toeschouwers 10.000 Scheidsrechter Van Ravens Uitsla ^ ^ j ^ — len en j — 1 1 ituTiaen BETAALD VOETBAL i ERE-DXVISIE i Feijenoord—Spel Enschede 1-1 0-5 f Blauw Wit^Sparta f De Volewijkers — - MVV 2-3 DOS-GVAV 3-0 Willem II — NAC PSV-ADO Fortuna ' 54 — Vol 2—3 2—0 endam 2—2 Heracles — Ajax 0—2 DOS 16 11 1 4 23 29-20 Ajax 16 9 4 3 22 33-16 34-19 38-23 37-24 PSV 16 9 4 3 22 Sparta 16 9 4 3 22 Sc Enschede 16 9 3 4 21 Fortuna ' 54 16 9 2 5 20 26-20 NAC 16 6 5 5 17 27-25 MVV 16 Feijenoord 16 6 3 7 15 29-27 5 5 6 15 26-25 ADO 16 5 4 7 14 18-20 GVAV 16 5 4 7 14 24-28 Blauw Wit 16 6 2 3 14 26-36 Volendam 16 3 7 6 13 31-33 Heracles 16 4 3 9 11 28-36 Willem II 16 2 6 8 10 30-38 volewijkers 16 1 1 14 3 12-57 EERSTE DIVISIE I Fortuna VI — Go Ahead 0—0 VVV—Excelsior DHC—Sittardia Sch.-Holl.-Sport - 1—3 2—1 - Eindhoven 2—2 RBC—Limöurgia 5-0 i Veendam-Elinkwijk 0—3 1 Boda J.C—Velox 0—2 2—4 t Enschedese Boys—DWS Go Ahead 16 10 4 2 24 44-20 Ensch Boys 16 10 2 4 22 32-29 RBC 16 DWS 16 Velox 16 DHC 16 Elinkwijk 16 9 4 3 22 31-20 9 1 6 19 27-18 7 4 5 18 41-31 6 6 4 18 27-26 7 4 5 18 36-41 SHS 16 6 5 5 17 27-21 Eindhoven 16 6 5 5 17 29-25 ' VVV 16 4 6 6 14 29-33 Veendam 16 5 4 7 14 25-26 22-25 18-30 Fortuna VI 16 5 4 7 14 Excelsior 16 5 4 7 14 Roda JC 16 2 7 7 11 20-37 Sittardia 16 4 1 11 9 15-24 Limburgia 16 1 3 12 5 12-38 TWEEDE Tubantia—Olden DIVISIE A zaa 1 2-0 AGOVV—Stormvogels e — 0 ' I De Graafschap—ZFC o-o Wageningen — Be Quick 2—0 NEC — Vitesse 1-1 2-1 4—2 VSV—Alkmaar Leeuwarden—Zwolse Boys zwartemeer—Heerenveen afg VSV NEC Vitesse > KFC 16 23 15 21 15 20 15 20 Stormvogels 15 17 ZFC 15 16 Alkmaar 15 15 Be Quick 15 15 15 14 15 14 15 14 Leeuwarden Tubantia Wageningen AGOVV 15 13 Heerenveen 14 12 Zwolse Boys De Graafschap 15 12 15 11 Zwartemeer 14 9 oldenzaal 15 8 I TWEEDE DIVISIE B PEC—Hilversum 1—1 4—4 RCH — Xerxes Longa—EDO 1—1 SVV—Baronie 1—1 Haarlem—HVC 2—2 • t Gooi—Helmonflia ' 5S Wilhelmina—BW ter 2—1 1 BW 0—2 J HVC 16 24 BW 15 22 Haarlem 15 22 ' t Gooi 15 17 15 17 15 16 Baronie DFC Helmondia ' 55 15 16 Hermes DVS 14 15 Xerxes 15 15 Hilversum RCH Wilhelmina 15 15 15 14 15 12 PEC 15 12 IMOAD 14 10 SVV 15 10 EDO 15 9 15 8 Longa k ^ »^ «^ *^* 
10 MAANDAG 18 MAART 1983 CTEECBTSCH NIEUWSBLAD Beslissingen in de tafeltenniscompetitie SVE hoof dklassekampioen door zege op Doeos Onder Ons verovert titel in de afdeling In de tafeltenniscompetitie zijn hef afgelopen weekeinde enkele beslissingen gevallen In de hoofdklasse B werd SVE kampioen en Gispen heeft de kampioensvlag in de overgangs klasse J kunnen hijsen In de afdelingscompetitie behaalde Onder Ons het kampioenschap in de eerste klasse B Naast PUEM en Meursing zal ook Olympia 2 degraderen naar de tweede klas Verder was de overwinning van Wilskracht op OTTC verrassend Het tafeïtennisteam van Onder Ons werd door ' n zege op Insulani kampioen in de eerste klasse van de afdeUng UtreoM N Ahbink M V Embden en T de Hosson v.l.n.r poseerden na afloop dan ook met gepaste trots en vreugde voor onze fotograaf DERDE EN VIERDE KLASSE Holland weerstaat leidend HMS 2-2 Ook Hercules Utrechters hehalen moeizame zege Celeritudo handhaaft fraaie koppositie 9 8 5 59 59 5 4 L URVA-Oud Zuilen 2 10—0 UN - TCU 9—1 Velox S-PUEM 2 6—4 KORFHAL Korfbaluitslagen hoofdklasse A Swift3 3 SSVU 3 6—4 Raffelsen 3-Gispen 6 — Westerkwartier 8—15 Wordt Kwiek — 10—0 Barna 5-Zeist 6 2—8 UTTC 6 - Rohda 6—6 Ereklasse AMVJ 2-Batswingers 6—4 > DTTC AMVJ 1 2—8 NedLloyd-PSV 6—4 ^ De Treffers-Smash 2—8 UBTV-Scylla > uitgest Wibo Povac 6—4 ¦ Hoofdklasse B Belcrum-TCR 8—2 > NedLloyd 2-Nev Despair uitgest SVE ' t Net 4 7—3 Hakaspa-TRS 4—6 Bar - iDocos 6—1 SVE kamp Twenty One na 2-TPD 7—3 Moira-Velox 4 6—4 > Up-DDC 2 7—3 UTTC 5-SVE 5 6—4 Hoofdklasse C Irene-AVGA 6—4 2 B Boni-S en S 2 6—4 TempD-ONl rMaasbree-Salamanders 7—3 Maasbree 4—6 Jaffa 3-Over ' t Net 3 2—8 Zeist ikamp OTTC-Wilskracht 3—7 TYBB 3-Levu 2 6—4 i Germinal 3—7 2 C Gispen 3-UTTC 4 10—0 TTVM Overg klasse G AVGA 2-RTC 5—5 2-Jalfa 4 7—3 TTC 2-SVE 7 6—4 UTTC iCTH-Xerxes 4—6 Maccabi-Smash 4 4-Velox 3 3—7 USS-Onder Ons 3 8—2 > 7 — 3 StH-TSB — Jaffa uitgest Twenty Raiffeisen-Gispen 3 0—10 kOne Up 2-Eendracht 3 4^6 2 D Stokvis-Gispen 4 9—1 Dorestad - Overg.klasse Hj Victory 2-Dito 7—3 TTVM 5—5 TTVM-Onder Ons 2 6—4 » Dito-Buna 6—4 SoyUa 3-AMVJ 3 7—3 ' Smash 2-Victory 2 5—5 Wllhelmus Tret-'fers 3—7 Overg.klasse J Elan 2-VVGA 2 7—3 jFavoriet Germinal 2 7—3 Salamanders _ _ _ i3-Over ' t Net 7—3 Scylla 2-Gispen 4—6 11 2 -^ NTC-Levu 3 7—3 Gispen kamp Shell-NedLloyd 4 6—4 2-TTOW 8—2 3 B Demka 2-Meursihg 2 7—3 SVE 8-TRS 2 10—0 TPD 4-Demka 2 2—8 Hakaspa 2-Meursing 2 6—4 Jaffa 7 Zelst 4 3—7 3 O Pionler-Jafla 6 2 — S Insulani 3 - UTTC 8 2—8 TTC 4-Tr TC 2 8—2 Levu 4-Onder Ons 6 6 — i Jaffa 6-Gispen 5 7—3 SSVU 2-Pionler 7—3 3 D Iduna 2M&Moira 3 6—4 Tavevi - 1 A Meursing-Over ' t Net 2 2—8 SVE 9 2—8 UTTC 7-Vita 2 10—0 Moira > Meurs degradeert Zeist 2-Wllskracht 3-SSVU 2—8 VTV 2-ONI-IJ 2 9—1 U 6—4 Olympia 2-Jaffa 2 4—6 Olym - 3 E Iduna 3-PSV 10—0 Neije'nrode - ipia 2 degradeert Paushuize 6—4 Woerden 2-Oud Zuilen 1 B SVE 4-Wilskracht 3 2—8 Olym - " ^ - 5—5 TTVM 3-De Meern 6—4 pia-TTC 2—8 PUEM-Woerden 3—7 PU 3 F Onder Ons 4-Jaffa 5 7—3 Tempo kracht 8-Demka 3 3—7 SVW i-Terre Woestduin 1 9 EM degradeert UTTC 3-Velox 6—5 2-Gevato 2 6—4 Zeist 5-USS 2 7—3 Neuve 4—6 SVW 3-Insuiani 10 5—5 kikkers 1 5—3 Onder Ons-Insulanl 9—1 Onder Ons ONI 2-Olympia B 2 6—4 4 K Raiffeisen 6-SVE 16 1—9 Moira Aspiranten meisjes Wilskracht - Kampioen 3 G TTC 3-TPD 3 8—2 Iduna-Barna 5-WIK 10—0 TTOW 3-WIK 2 WIK 2 Zwemlust 6—1 Jongens Wilskracht - 8 A S en S-Gevato 9—-1 Gevato-Over 5 9—1 Wilskracht 7-SVE 10 6—4 TPD n,o WIK 3-USS 4 6—4 Zwemlust 4—1 UZSC—Vechtstreek 1—2 speelt geli]k In de lagere regionen werd er meer gespeeld dan we verwaclit hadden Uiteraard er werden enliele velden afgekeurd maar als geheel viel de DOgst toch mee en daarbg waren enke le verrassingen Zo wist Holland het leidende HMS te weerstaan bracht Zeist Vriendenschaar in Culemborg een verrassende 1-0 nederlaag toe en kwam Woerden de rU sluiten door een 1 0 nederlaag tegen Veenendaal in de 3e klas D Zwaluwen Vooruit en DWSV verlo ren In de 4e klas G Midlandia verste vigde zijn leidende positie in de 4e klas H door Vreeswijk met 6-0 te ver slaan een uitstekend herbegin even als trouwens dat van Brederodes dat met 6 2 van St Boys won Voor rust had Holland tegen HMS IföRT PSV — Tijdens een dit weekeinde ge houden vergadering van PSV functiona-rissen heeft de heer A van Strien be kend gemaakt dat hij in september na de viering van het vijftigjarig bestaan van de Elndhovense ere-divisieclub zijn functie als voorzitter zal neerleggen De heer Van Strien deelde mede tot dit be sluit te zijn gekomen omdat zijn druk ke werkzaamheden steeds moeilijker te combmeren zijn met de vrij veel tijd eisende voorzittersfunctie Toetbal — Het Turkse militaire team heeft zondagmiddag in de hoofdstad van het groot hertogdom voor 3500 toeschou wers met 2—0 van het Luxemburgse elf tal gewonnen De ruststand was 1—0 Amateurvoetbal — Het amateur KN VB-bondselftal speelt donderdag op het Sportcentrum te Zeist een lichtwedstrijd tegen ' t Schiedammer SVV als een laat ste oefening voor de interland voetbal wedstrijd Nederland Frankrijk op zater dag 30 maart te Rotterdam Voetbal — Wereldkampioen Bra zilië heeft in het toernooi om hetZuidamerikaanse voetbalkampioen - schap een verrassende nederlaag ge leden tegen Paraguay dat na een voorsprong van 1—0 bij de rust ten slotte met 2-0 zegevierde Met Boli via dat in Cochabamba met 2—1 van Columbia won is Paraguay in het toernooi nog ongeslagen Dundee — FC Dundee — in de halve finales van het toernooi om de Europa Cup mogelijke tegenstander van Feijen oord — heeft zaterdag op eigen terrein in Denspark een 2 — l.zege op Partick Thistle tweede op de ranglijst behaald Dundee bezet nu met 25 punten uit 21 wedstrijden de zevende plaats op de ranglijst van de Schotse eerste divisie ^»^^»^^^^*^^**^ »»????»» Amateurs Eerste klasse B TSC—CVV 2—3 Slikkerveer—Overmaas afg SVW—De Spartaan " 20 1—1 Quick — DCV afg Laakkwartier — Unitas afg UVS—ONA afg 11 17 ONA 11 13 L'tier Unitas CVV Overmaas 9 12 DCV SVW 11 11 S'taan ' 20 S'veer 10 10 Quick-H TSC 11 10 UVS Eerste klasse C Emmen—Jubbega 4—0 Rood Geel—Neptunla O — 1 O'terparkers — Zw.westeinde 2—5 Emmen 12 17 Z'w.einde 11 11 Neptunla 11 15 PJC 10 9 Jubbega 11 13 G'nicus 10 8 ^ ffVV 10 12 Rood Geel 11 8 Velocitas 10 12 Sneek 10 6 KSC 10 11 O'parkers 12 6 Eerste klasse D DOS ' 19—Quick ' 20 0—0 Leones — Rheden o—O Vosta—ZAC 0—4 Quick N 12 23 WVC 10 Leones 10 14 ZAC 11 R'bleek DOS ' 19 ESCA Vosta 11 D'perlo 10 11 Quick ' 20 12 10 Hengelo 10 13 Rheden 13 Eerste klasse E De Spechten—Schijndel 3—It Valkenswaard—Tongelre 1—1 Vlissingen — Alliance 2—3 Helmond — De Valk 2—3 TOP—MOC ' 17 2—2 V'waard 11 16 Helmond 12 11 De Valk 10 14 B'bantia 10 10 De S'ten 11 14 Tongelre 11 10 Vl'singen 11 13 Alliance 10 7 Boxtel 10 12 MOC ' 17 11 6 Schijndel 11 11 TOP 12 6 Eerste klasse FSpel Emma—Waubachse B 4—1 standaard — Heer 1—2 C'mont 10 16 Minor 9 1 W'mina 10 14 SC Irene 9 6 Heer 10 13 Rios ' 31 10 6 SC Emma 11 13 W Boys 9 5 WW ' 28 9 11 S'daard 10 5 Blerick 9 10 Tweede klasse BAalsmeer—HBC 3—4 Celerltudo—Ripperda 3—2 Schoten—RKAVIC 1—1 Quick A—Z'voortmeeuwen 2—1C'tudo 10 16 WA 9 10 Z'meeuw 10 13 Ripperda 10 9 RKAVIC 9 12 HBC 11 9 Aalsmeer 10 11 Baarn 10 7 Schoten 11 11 Amsvorde 10Quick A U 11 TYBB 9 a ^^%%%%%»^^»^^»%%%%^^% het beste van het spel Reeds na drie minuten werd het door Rietveld 0-1 en goed tien minuten later door Arendse 0 2 Holland zakte toen wat af en toen de defensie voor vermeend buitenspel weifelde met aanvallen werd het door Dirkse 1-2 Na rust was HIVIS wat meer aanvallend en was het bij een aanval de Holland doelman Roep die de bal tegen een HMS-er trapte en zo in het doel sprong 2 2 met welke cijfers ook het einde kwam van deze spannende en sportieve wedstrijd Saestum won in Jutphaas van JSV met 1 0 door een doelpunt in de laat ste minuut en met die cijfers kwam ook het einde van een slechte wed strijd tussen Vriendenschaar en Zeist nadat de rust met 0-0 was ingegaan Ultrajectum heeft zich tegen BVC uitstekend geweerd stond bij rust door een doelpunt van W v d Bilt met 1 0 voor Door Windhouwer werd het in de tweede helft 1-1 waarna Van Rooyen Ultrajectum opnieuw de leiding gaf 2-1 maar nu was het De Boer die de achterstand wist weg te werken 2 2 waarbij het bleef Woerden verloor op eigen veld met 1 0 van Veenendaal waardoor Vee nendaal de twijfelachtige eer van de bezetting van de laatste plaats aan Woerden overdeed Na 1-0 voor CDN in Driebergen te gen Hercules werd het door Van Stra ten 1 1 maar opnieuw nam CDN de leiding 2 1 rust Ducro bracht de balans in evenwicht 2-2 waarna CDN voor de derde maal de leiding kon nemen uit een strafschop 3-2 Maar Hercules hield vol en Van Stra ten maakte gelqk 3-3 waarmede het einde kwam HMS 12 19 Saestum 11 1,0 Vr.schaar 11 16 Holland 10 9 BVC 11 14 Ultraject 10 8 Hercules 11 13 JSV 9 6 Zeist U 12 Veenendaal 10 5 CDN 10 10 Woerden 10 4 Zwaluwen Vooruit kan het in de 4e klas G niet bolwerken tegen Muider berg na met de rust door een doel punt van Van Doorn met 1-0 te heb ben voorgestaan en goede kansen om zeep te hebben gebracht Kort na rust werd het 1-1 een doelpunt dat verwarring bracht in de Utrechtse ge lederen en Muiderberg een 3—1 zege DWSV in nieuwe shirts verloor op eigen veld met 4-2 van VVOG LVV won met 3-2 van EMM het aloude Victoria met 2-1 van Laren en KVVA maakte korte metten met ADE 6-0 VVOG 11 18 Zwal V 11 10 KVVA 10 17 NSC 10 9 LVV 11 16 DWSV 10 6 Victoria 11 13 EMM 11 6 Barneveld 10 12 Laren 11 6 Muiderberg 11 12 ADE 11 3 Klein was de oogst in de 4e klas H waarin de velden van Patrla en Mi nerva werden afgekeurd EMS ver loor in Bunnik met 1-0 van Meerboys St Boys met 6-2 in Vianen van Bre derodes dat met rust reeds met 2-0 voorstond Het werd 3-0 en door Kerkmeester 3 1 Brederodes voerde daarna de score tot 6-1 op alvorens A Verheem tot een eindstand 6-2 kwam Midlandia had er tegen Vreeswijk uitstekend het oog in en stond door doelpunten van Van den Akker en Kohier met 2-0 voor Van der Pas zorgde voor 3-0 Kohier voor 4-0 Van den Akker voor 5-0 en Temming maakte het halve döMjn vol Midlandia 10 16 SVF Meerboys 10 12 Patria EMS 10 12 Fortitudo Brederodes 9 12 Minerva WIJ 9 12 Vreeswijk St Boys 10 10 De derby aan de Thorbeckélaan tussen Holland en HMS eindig de min of m,eer verrassend in 2—2 Hier zien we een van de Holland-spelers inkoppen De bal zal echter tegen de lat be landen Wilskracht verrast vriend en vijand Voor de wedstrijd SVE tegen Do cos bestond veel belangstelling want bij een geijkspel mochten de SVE'ers zich kampioen noemen Zonder veel moeite nam SVE een 4 — O voorsprcmg door winst in het enkelspel van Hans Onnes Jan van Wezel en Ber tus Swart en winst in het dubbel spel Toen moest Jan van Wezel aan treden om te trachten door ' n over winning het kampioenschap tot een feit te maken Hoe graag hadden wij juist Jan van Wezel dit gegund voor zijn grote prestaties als invaller in fc^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^a De Deventer tafeltennisclub DTTC die In de ereklasse tegen degradatie vecht is zondag zijn sterkste speler voor enige tijd kwijtgeraakt Jaap van Hummel brak bij een voetbalwedstrijd ih de on derafdeling een sleutelbeen en zal ge durende zes weken niet kunnen spelen DTTC moet in de competitie nog uitko men tegen Povac en Batswingers SVE één De Docosspeler Van Veen was echter te sterk voor hem en aldus werd de stand 4—1 Hans Onnes scoorde op gemakke lijke wijze 5—1 en hiermede was SVE kampioen Voorzitter Imhof huldigde de spelers onder wie ook Piet Luteyn en bedankte Jan van Betaald voetbal voor zondag Eredivisie SC Enschede-Blauw Wit Sparta De Volewijckers MVV-DOS GVAV Willem II NAC-PSV ADO-For tuna ' 54 Volendam-Heracles Ajax Feljenoord Ie divisie Go Ahead WV Excelsior DHC Sittardia-Schev Holland Sport Eindhoven-RBC Limburgia Veendam EiinkwUk Boda JC Velox-Ensch Boys DWS Fortuna VI 2e divisie A Heereveen-Tubantia Oldenzaal AGOW Stormvogels-de Graatschap ZFC-Wageningen Be Quick NEC Vltesse-KFC Alkmaar-Leeuwar den Zwolse Boys-Zwartemeer 2e divisie B BW-PEC Hilversum RCH Xerxes-Longa EDO-SW NOAD Baronie Hermes DVS-Haarlem DFC-'t Gooi Helmondia ' 55-Wilhelmina Ees 2e divisie A VSV 2-StormvogeIs 2 ' t Gooi-Velox 2 Haarlem 2-Ellnkwijk 2 HVC 2-EDO 2 de Volewijckers 2 Alkmaar 2 Hilversum 2-RCH 2 Bes 2e divisie B Wageningen 2-Xerxes 2 SHS 2-DFC 2 DOS 2-Wilhelmina 2 SVV 2-NEC 2 JEUGD afd C Haarlem-DOS Alk - maar EDO DWS-ZFC RHC-Velox Elinkwük KFC Winnende goal in de laatste minuut Op een uitstekend bespeelbaar terrein heeft Celeritudo zondag aan de Koningsweg zijn koppositie ge handhaafd De Utrechters wonnen met 3—2 van Kipperda na met rust al met 1 — O te hebben voorgestaan In de veertiende minuut kwamen de blauwwitten die het best bleken te hebben overwinterd aan de ope ningstreffer uit een doorbraak van Steenman Diens schot werd door de Haarlemse keeper in eerste in stantie gekeerd doch de terugsprin gende bal kwam voor de voeten van de toestormende Untied die gemak kelijk scoorde Vijf minuten na de rust kon kee per Van Es de bal niet klemvast krijgen en kon Stjta de gelijkma ker in het net deponeren Voor de Utrechters ging het er somber uit zien toen midvoor Houtkamp in de Wezel die hiermede zijn laatste wedstrijd speelde voor zijn goede prestaties aan het eerste team be wezen Toen de stand 6—1 en de overwinning behaald was hield men op om te kunnen gaan feesten Wilskracht heeft in Oss het hu zarenstukje uitgehaald om met 7—3 van OTTC te winnen Harry Bonte kwam tot drie overwinningen Plet Swart en invaller Lamers zegevier den tweemaal Door verlies van Germinal 2 en een overwinning van Gispen op het sterke Seylia 2 mo gen de Culemborgers zich ook kam pioen noemen Ter gelegenheid van het be halen van het kampioenschap in de hoofdklasse B van de tafeltenniscompetitie hield SVE een receptie waar o.a het SVE hoofdbestuur de voetbalvereniging Elinkwljk de afd Utrecht van NTTB en landskampioen Bert On nes hun gelukwensen aanbo den Het bestuur had echter nog wel even tijd voor dit plaatje Voor v.l.n.r H v Veen secr A Imhof voorz H Brinkhof penningm ach ter v.l.n.r v Bolleurs R v d Boogaard J Ellenbroek en P A Vorst 21e minuut Ripperda naar 2—1 schoot Celeritudo werd een tijd in de verdediging gedrongen totdat de ver opgedrongen kanthalf Leo Kraan in de 33e minuut de gelijkmaker scoorde Een fel offensief leverde Celeri tudo in de laatste minuut nog de winnende treffer op van de voet van Sinkeldam Even raakten daarop de Ripperdagemoederen verhit maar het bleef bij een handgemeen van Haarlemse zijde Celeritudo Van Es M Kraan Jongerius Achterberg De Rijk Druppers Jr L Kraan Untied Sinkeldam Steenman Druppers Sr WAKELKAMP Bipperda Gerritsen Heezemans Bouman Koene Blok Van Cam pen V d Sluis Sijta Kuyer Hout kamp Pieterse Peters Overg.klasse K GTTC-VTC 2—8 Vlc itory 1 Hotac 9—1 Victory kamp Nu kfa-TOG 4—6 Smash 5-Povac 2 5—5 To > gldo-Wllskracht 2 9—1 V Overg.klasse L Gispen 2-Dordrecht > 0 — 10 NKF-Salamanders 2 7—3 UTTC • Milksteamers 4—6 Barna-SVE 2 2—8 NOAD USV 6—4 AFDELINGSCOMjPETITIE TAFELTENNIS Voor de winstpartijen in Leiden zorgden Wim van de Berg en Janus Wammes tweemaal en Ton Diemei éénmaal Het dubbelspel leverde ' n overwinning op voor Gispen Wilskracht 2 leed een duidelijke nederlaag tegen Togido De reserves van Wilskracht keerden met een 9—1 nederlaag naar de Domstad terug Maarten Terlingen redde voor Wils kracht de eer Door een overwinning van Shell is Over ' t Net weer op de onderste plaats terecht gekomen Ben van Ede CS leden in Den Haag tegen Salamanders 3 een 7 — 3-nederlaag De derby SVE 2 tegen Barna le verde een 8 — 2-overwinmng op voor de reserves van SVE De Bama speler Leo Spijkerman won van Cees Mackaay en invaller Dries Door twee nederlagen van Rien Tukker en Broekman één nederlaag van Chris van der Linden en ver lies in bet dubbelspel verloor UTTC met 6—4 van Müksteamers Onder Ons vierde het kampioen schap met ee.i 9 — 1-overwinning op Insulani Kruitwagen redde voor In sulani de eer De voorzitter van de afdeling Utrecht van de Nederlandse Tafeltennis Bond de heer De Kruyff feliciteerde Onder Ons met het be haalde resultaat en liet zijn geluk wensen vergezeld gaan van drie tuiltjes bloemen Koersen Alkmaar De uitslagen van de zondag te Alk maar gehouden draverijen lulden Openingsprüs afstand 1780 m 1 Blido F A Bosveld 1.36.1 2 Baron Heny 3 Bosvink S tot win ƒ 2,60 pi ƒ 1.90 ƒ 2,30 gek ƒ 6,50 cov ƒ 4 - Kaasstadprüs afstand 1780 m 1 Akuilo J van Dooyeweerd 1.34.9 2 Zorro 3 Zelos van Vredenhof tot win ƒ 9,80 pi ƒ 2,80 ƒ 2 - ƒ 2,40 gek ƒ 21,60 cov ƒ 5,60 Alcmariaprijs afstand 2040 m 1 Zee W Brouwer 1.28.6 2 Zus Han over 3 Zampa tot win ƒ 2,30 pi ƒ 1,40 ƒ 1,60 gek ƒ 3,20 cov ƒ 3,80 VictrixprUs afstand 1780 m 1 Anti lope R J Wagenaar Sr 1.30.6 2 Yonker Hanover 3 Zanzi tot win ƒ 11,40 pi ƒ 4,40 ƒ 1,50 ƒ 1,80 gek ƒ 20.10 cov ƒ 4,80 WaagprUs afstand 2040 m 1 X Tel o J Oosting 1.24.9 2 William Z 3 Victor Emanuel tot win ƒ 3,20 pi ƒ 2,20 ƒ 4,60 ƒ 10,50 cov ƒ 4.90 Kaasmarktprüs afstand 2040 m 1 X Worthy L J Heyman 1.29.4 2 Zlngly Sister 3 Zenith Williams tot win ƒ 20.20 pi ƒ 4,70 ƒ 3,40 ƒ 7,40 gek ƒ 22,10 cov ƒ 6,20 Slngrelsprüs afstand 2040 m 1 Wini fred Hollandia I P van Leeuwen 1,27.8 2 Wiebellne Wip tot win ƒ 4,40 pi ƒ 2,30 ƒ 3,10 gek ƒ 23,20 cov ƒ 5,60 Denlioutprüs afstand 2040 m 1 Yell K Woudstra 1.26.5 2 Young Momenal 3 X Signal tot win ƒ 8,20 pi ƒ 2,30 ƒ 1,80 ƒ 1,50 gek ƒ 10,40 cov ƒ 6 - Totalisator-omzet ƒ 151.811.50 - Tips Hilversum Van onze paardesportraedewerker Dinsdag geeft Hilversum zijn vaste programma van avondkoersen In de seriedraverij staan dertien paarden in geschreven in de overige koersen ge middeld negen Onze voorspellingen zijn Isabellaprüs 2040 m 1 Bouwmanne tje S 2 Acmo Scotch 3 Arendsoog YvonneprUs seriedraverij 2000 m 1 Antha Thelma 2 Zamora 3 Zlon B Mathildeprüs 2020 m leerling-pikeurs 1 Zigeunerkoning 2 Atoom 3 Zelma Dear NicoletfeprUs 2020 m 1 Zee 2 Zwa luw S 3 Ylbode B Vita-Stokvis 4—6 Vita degradeert Le vu-SVE 6 7—3 Barna 3-Wilskracht 5 5—4 Gispen 4-Dorestad 7—3 ONI-IJ — O'Ons 2 2—8 3 A Velox 6-DTS 4 —« S en S 3-SVE Boemerang Karolinaprüs 2000 m 1 Zegerus Th Hollandia 2 Ysselmonde 3 Vico BS Advertentie VERF MET WAARBORG PRODUKT VAN PIETER SCHOEN VERFCHEMIE De laatste ronde U.P.D.B ingegaan In de strUd om het persoonlijk kam pioenschap van de Utrechtse provinciale Daxnbond is men thans foüna aan de eindronde toe De leiders in de groepen van de hoofdklasse W van Beek H Hessel en C P de Kruijf hebben him toppositie gehandhaafd In de eerste klasse blijft de spanning erin en wel omdat koploper Broier ver loor en er een kans bestaat dat in deze groep drie spelers gelijk eindigen Te Hilversum heeft Slokker zich al voor de eindronde geplaatst De uitslagen zijn Hoofdklasse J Thunnissen-A Pronk 0—2 J v Laar jr.-K Kanne 1—1 J H Serree B Vermeulen 0—2 P S de Kruijff-J W V Arkel 1—1 J v Laar jr P S de Kruijff 1-1 B Jansen-B Grossoo 1—1 J W Dijkhorst-G J de Vink 2—0 W Tap-H v Dijk 0—2 Wou ter V Beek-G J Kottier 2—0 A Schwarts-R v Santen 0—2 P Swart-H Heuvelman afgebr J v Sonnevelt-Joh Donker 2—0 H Hessel-A Lekkerkerker 2—0 J Evers-W Meijerink 2—0 H v Drie-H Oostenrijk 1—1 D Ebbenhorst C Berkenbosch 1—1 H Woertal-M Bak ker 2—0 L v d Zande-A Kooistra 2—0 A Kooistra-D Ebbenhorst 0—2 C Berkenbosch-H Woertal 2—0 W Meijerink-H v Drie 0—2 L v d Zan de-J Evers 0—2 A Kooistra-M Bakker 0—2 H Oostenrljk-W Meijerink 1—1 Eerste klasse W v d Laan-G Lek kerkerker 0—2 P J Siljee-H W Hol 0—2 J v Walsum-G v d Berg 0—2 P Hilgemna-A Wierts 1—1 F G Broier-K Osinga 0—2 W v d Laan F G Broier 0—2 Nieuwe victorie van U.D.G In de strijd om de nationale titel heeft UDG zaterdag revanche genomen voor de vorig jaar tegen „ De Goede Zet " geleden nederlaag De Groningers leden In eigen huis een 8—12 nederlaag Een keurige prestatie van de Utrechtse dam - mers De gedetailleerde uitslag was D de Jong-J M Bom 0—2 T Aeil kema-W v Beek 1—1 E Noorman-M L Vos 0—2 L Koegler-J Bontrop 2—0 J Pulster-H Hessel 0—2 J Zinkhann A V d Voort 0—2 H v Dijken-C P de Kruijff 1—1 H de Wit-C H Ruiten beek 1—1 H Outhuyse-F Carlebur 1—1 C Woris-G J de Vink 2—0 Dubbele toto dubbele pot Deze week waren er twee sport toto's één stond er nog van vorig jaar nummer 19 met o.a Feijenoord Enschede de andere rummer 27 draaide deze week op buitenlandse wedstrijden Voor de sporttoto nr 19 hadden 517.450 deelnemers in totaal ƒ 630.394 ingelegd Voor de eerste prijs is be schikbaar ƒ 114.475 voor de tweede prijs ƒ 62.410 en voor de extra-prijs van de gelijke spelen ƒ 31.285 die echter blijft staan tot volgende week De inleg voor toto nr 27 buiten lands programma was aanzienlijk lager namelijk f 394.161 bijeenge bracht door 346.563 deelnemers De eerste en tweede prijs bedragen respectievelijk ƒ 78.045 en f 52.030 Juist ingevuld zag de „ Nederland se " toto nummer 19 er als volgt uit 3—2—2—3—2—3—2—3—1 — afg — 3 — 3—3—3 Totonummer 27 had als winnend rijtje 2—1—3—2—2—3—2—2—1—3 — 1—1—1 De beide sporttoto's hebben de deelnemers overigens kennelijk gro te moeilijkheden opgeleverd Van morgen hadden zich wat de toto 19 betreft pas twee gelukkigen gemeld met 12 goede uitslagen Ook voor toto 27 met de buitenlandse wed strijden waren er pas twee met 12 Advertentie OE SIGARET WAAR PIJ „^ 2,T iFERS TTC 3 8—2 H VTV-TTLD 8—2 Velox 5 Boe-merang 3 8—2 Insulani 2-Moira 2 1—9 MTTV SVE 12 5—5 Raiffeisen 4 VTV 2—8 TTLD-TTVM 4 5—5 A Continental 2-TRS 4 5—5 Meur sing 4 DTS 3 10—0 Meurs 4 kamp.);NTC 2 DTS 2 5—5 Ermelo-TRS 4 4—6 4 B SVE 17-Jong U 3 10—0 Gevato 3-Jong U 3 10—0 WVT 4-Vrumona 3-7 Vrumona 3-Olympia B 3 2—8 4 C KTV 4-PVS 2 2—8 Insulani 9 Gevato 4 7—3 ICU 2-WVT 2 8—2 WVT 2-PVS 2 2—8 Vrumona 2-KTV 2 1—9 4 D Achilles-Contact 10—0 De Meern 2-Boni 3 1—9 Jaffa 8-Contact 6—4 TTVM 5-Achilles 9—1 4 E Vita 4-Tavevi 2 4—6 ZSY-ONMJ 3 5—5 4 F Stokvis 3-USS 3 3—7 Jong U 2-Iduna 4 5—5 Insulani 5-ZSY 2 8—2 USS 3-Vita 3 9—1 TTOW 2-Stokvis 3 9—1 Jaffa 9-URVA 2 4—6 ONI-IJ 4 ZSY 2 2—8 4 G UTTC 9-Wilskracht 9 8—2 PU EM 4 Caltex 2 2—8 4 H Insulani 11-Iduna 6 0—10 Con tact 2 Raiffelsen 5 2—8 USS 5-WVT 3 7—3 4 J MTTV 2-UTTC 11 6—4 Wils Terry Allcock helpt Norwich City in kwartfinale FA-cup Terry Allcock heeft liet liem weer gelapt De middenvoor van de tweede divisieclub Norwich City die woensdag jl in de cupwedstrijd tegen Newcastle vier doelpunten scoorde hield zaterdag door twee treffers lün club aan de over winning op het gerenommeerde Man cliester City dat slechts eenmaal kon scoren En dat terwijl Norwich lange tUd met 10 man speelde omdat rechts buiten Gerry Mannion van hcfc veld werd gestuurd Norwich heeft zich nu ge schaard bU de laatste acht van de En gels © bekercotnpetitie In de league-competitie versterkte Tot tenham Hotspur zijn leiderspositie met een 4^2 overwinning op Ipswich De Londenaren die al uit de bekercompe titie zijn gewipt hebben nu een voor sprong van twee punten op Leicester City IN ENGELAND Eerste divisie Aston Villa-Birming ham City 4—0 Blacburn Rovers Ful-ham 0—1 Blackpool-Sheffield Wednes day 2—3 Ipswich Town-Tottenham Hot spur 2 — i Nottingham Forest-Bolton Wanderers 1—0 Wolverhampton Wan - derers West Bromwlch Albion 7—0 Tweede divisie Cliarlton Athletic-Ply mouth Argyle 6—3 Rotlierham Uni - ted Preston North End 3—1 Stoke City Grimsby Town 4-1 Swansea Town-New castle United 1—0 Walsall-Derby Coun ty 1—3 Luton Town-Huddersfield Town 3—2 Derde divisie Barnsley-Brlstol City 1—1 Brighton and Hove Albion-Millwall 0—2 Bristol Rovers-Southend United 1—2 Carlisle United-Shrewsbury Town 2—1 Crystal Palace-Bournemouth 1—0 Northampton Town Watford 1—0 Pe terborough United Reading 1—1 Queens Park Rangers Bradford 1—2 Swindow Town-Port Vale 2—3 Wrexham-Notts County 5—1 F.A cup vierde ronde Middles.brough Leeds United 0—2 Replay vier de ronde Coventry City-Portsmoutli 2-2 na verlenging vijfde ronde Leyton Orient Leicester City 0—1 Manchester United Chelsea 2—1 West Ham United Everton 1—0 Arsenal-Liverpool 1—2;Southampton Sheffield United 1—0 Manchester City-Norwich City 1--2 IN DUITSLAND West Alaraannia Aachen-Fortuna Düs seldorf 2—0 Westfalia Heme Meideri-cher SV 1—2 Bayer Levenkusen Schal-ke 04 0—0 Borussia Mönchengladbach Preussen Munster 0—3 TSV Marl Hüls Borussia Dortmund 1—0 Hamborn 07 Viktoria Köln 3—5 Wuppertaler SV-1 FC Köln 3 -^ IN SPANJE Eerste divisie La Coruna-Valladolid 1-0 Elche Oviedo 2—1 Malage-Valencia 0—2 Barcelona Sevilla 0—0 Betis Sa-ragossa 2—0 Atletico Bilbao-Cordova 3—1 Mallorca Osasuna 0—0 Real Ma drid-Atletico Madrid 4—3 Real leidt met 42 punten uit 25 wed strijden voor Atletico met 32 en Vallado lid met 29 punten IN ITALIë Eerste klasse Bologna-AS Roma O — 0 Catania-Sampdoria 0-1 Genua Floren-tina 1—2 Lanerossi-Spal Ferrare 1—0 Mantua Palermo 1—0 AC Milaan Mo-dena 4—0 Napel-Juventus 0—0 Torino Atalanta Bergamo 1—0 Venetië Interna-zlonale O — 2 De stand 1 Internazionale 39 pnt 2 Juventus 37 pnt 3 Bologna 33 pnt 4 Milaan 31 pnt 5-6 Lanerossi en Fio rentina belde 30 pnt IN FKANKRIJK Eerste divisie Reims-Montpellier 1—1 Grenoble Monaco Ü — 1 Nice-Nancy 2—0 Lens Racing Paris 1—2 Angers-Rouaan 3—1 Lyon-Rennes 1—1 Marseille-Tou louse 0—1 Nimes-Valenciennes 1—3 Straatsburg Sedan 1—5 Stade Francais Bordeaux O — 0 De stand 1 Monaco 39 pnt uit 30 wedstr 2 Sedan 38 uit 28 3 Bor deaux 36 uit 29 4.-5 Lyon en Nice 34 uit 28 6 Reims 32 uit 29 7 Racinj Paris 31 uit 2 De onderste drie op de ranglijst 18 Montpellier 20 uit 29 19 Marseille 18 uit 29 20 Grenoble 17 uit 28 IN BELGIë Eerste klasse CS Brugge-Unlon Sf Gilles 1—0 F.C Diest-Anderlecht 1 — S La Gantoise Antwerp FC 1—0 Berchem Sport-Beringen 3—1 Llerse S.K.-F.C Luik 2—0 Beerschot-F.C Brugge 0—0 Standaard St Truiden 1—2 Daring C.B Olympic Charleroi 3—1 De stand na 16 wedstrijden 1 Ander lecht 22 pnt 2 Lierse S.K 21 pnt 3 Standaard 20 pnt 4 Antwerp F.C 19 pnt 5-6 F.C Luik en F.C Brugge IS pnt 7 8 St Truiden en CS Brugge 17 pnt 9 La Gantoise 16 pnt 10 Beringen 15 pnt 11.-12 Daring en Ber chem Sport 14 pnt 13.-14 F.C Diest en Olympic Charleroi 13 pnt 15 Beerscliot 12 pnt 16 Union St Gilles 7 pnt IN PORTUGAL Eerste divisie Sporting-Lusitano 2—1 Bareirense Porto 1—1 Quimares Belen-enses 1—2 Leixoes-Olhanense 4—1 Fei renze-Academica 2—1 Setubal-CUF 1-0 Benfica Atletico 3—0 Na twintig wedstrijden leidt Bentica met 36 pnt vóór Porto en Sporting die resp 33 en 31 pnt verzamelden UW-jeugd voor HBC te sterk In de interregionale jeugdvoetbal competitie ging zondag slechts één wedstrijd door De A-junioren van UW kwamen in actie tegen H.B.t De Utrechters wonnen met 3—1 en spelen nu in deze jeugdcompetitie een vooraanstaande rol om de eer ste plaats Alle drie de U.V.V.-doelpunten werden gemaakt door reohtsbinnen De Nijs even zovele malen na goed voorbereidend werk van H de Heus die op de midvoorplaats uit stekend het spel verdeelde De 15 jarige rechtsback Herber was in de achterhoede het grote struikelblok voor H.B.C Hoofdklasse B Rigtersbleek—Quici J 12—4 2e klasse A Victoria—Animo Ready ^ 7—5 B DTV—Vogel 6—3 Landlust Aurora 8—5 KVD—Nieuw Flora 6—6 3e klasse A Oosterpark—Biko 4—2 ' B Amersfoort—KCO 2—6 Reserve 2e klasse A Swltt 2 — DTV 2 ^ 8—4 Rohda 3 — Allen Weerbaar 7—2 Bes 3e klasse B Rohda 4 — Meo 2 8—6 Res 3e klasse B Landlust 2 — Oos -^ terkwartier 9—4 Res 3e klasse C DVD 2 — Rohda 5 ^ 6—4 WATERPOLO Afvalronde bekercompetitie KNZB dames 4e ronde ZIAN—De < Robben 5—4 Heren 4e ronde - Donk—DZV 1—17 5e ronde Het IJ—Zwemlust 5 —> AZPC—Nereus 10—2 Jeugdcompetitie afdeling C UZSC AZC ' 82 1—8 Afdeling D Wilskraclit — Neptunus A'foort 5—0 reel Zwemlust - ESCA 3—5 Kring Midden van Nederland heren AZPC 4 — Forellen 1 1—2 Uuinklk -^ kers 2—Poseidon 1 U — 5 Hevo >—< 1 De Waterkip 2 — Duln - \ 
V IKEtlHTSCH NIEUWSBLAD MAANDAG 18 MAART 196S Reva versloeg matig Valhovól Cito liet winstkans tegen SOS glippen Valbovol-dames bijna kampioen DE ZWEEDSE KANSEN VERVLOGEN Rusland veroverde de wereldtitel verrassend Qedegen ijshockey gaf de doorslag Rusland heeft in de laatste wedstrijd van de kampioen schappen ijshockey te Stockholm door een 4-2 zege op Canada de Europese - en wereldtitel veroverd Dit betekende tevens de ontknoping van een verrassende situatie die in de laatste fase van ' t toernooi was ontstaan Immers de Zweden die aan een gelijkspel tegen Tsjecho Slowakije reeds genoeg hadden om hun titel te prolongeren verloren in de tweede wedstrijd van de dag met 3-2 van de in de laatste jaren zo sterk opgekomen Tsjechen De beslissing moest daarom vallen in de laatste ontmoeting Rusland tegen Canada En die won nen de Russen Dat de Nederlandse ijshockey'eis zich niet door Hongarije hebben laten overspelen toont duidelijk de foto waarop doelman Anton van Esch en verdediger Wil van Dommelen de Hongaarse „ vliegende " Gabor Boroczi het scoren beletten Deze poging mislukte dus maar de Magyaren konden het net dertien andere keren wel vinden Kederland slechts tweemaal Meeste hockeyelubs tegen geschorste competitie Kampong wint na matig hockeyspel Zaterdagmiddag heeft het bestuur van de Kon Ned Hockey Bond in Figi te Zeist met de leden van de districtscommissie een zgn „ hea ring " gehouden over de onlangs door het bondsbestuur en de compe titieleider in verband met de stren - Zaterdag arriveerde op het Ain stelstation ' n bevlagde trein die onze wereldkampioene Sjoukje Dijkstra in de hoofdstad bracht waar haar door de AVSV in samenwerking met de 8IA een grootse intocht was bereid Voorafgegaan door drumba/nds kunstrijdsters hardrijders ijs hockeyers en geflankeerd door een martiale groep van de Ko ninklijke Studenten Schietver eniging in ceremonieel tenue maakte de kampioene een zege tocht door Amsterdam In de sociëteit „ De Scheve Schaats " hij de Jaap Edenbaan werd Sjoukje door vele sprekers toe gesproken Ook haar trainer Gei-schvnler en haar ouders wer den in de hulde betrokken Za terdagavond en zondagmiddag gaven Sjoukje en vele andere prominente kunstrijders en rijd sters prachtige demonstraties op de Jaap'Edenbaan De foto toont Sjoukjes entree op zon dagmiddag Kleine nederlaag van Z wemlust tegen het IJ De Bussen wandelden in de eeisle speeltijd ovei de Canadezen heen en sloten deze periode af met een 3 — O voorsprong na in de eerste zes mi nuten reeds tweemaal raak Ie heb ben geschoten Ontzaglijk snel was het spel van de Russen en daarop had Canada geen antwoord Na welgeteld 1 minuut en 16 se conden joeg Almetow als bekroning van een wervelende aanvalsactie de puck voor de eerste maal achter de voortreffelijke Canadese doelman Martin in de zesde minuut volgde Iwanow zijn voorbeeld tijdens een numerieke meerderheid en nog voor het einde van de eerste speeltijd schoot Wolkow voor de derde maal raak Deze schok zijn de Trail Smoke Eaters die de eer van Canada hoog moesten houden niet meer te boven gekomen Nuchter speelde Rusland verder en het buitte bekwaam een meuwe numerieke meerderheid uit toen na een half uur achter elkaar twee Canadezen naar de strafbank verdwenen Ditmaal was Starschi now de succesvolle schutter Pas in de laatste periode kan Ca nada daar iets tegenover stellen Met nog 37 sec te spelen scoorde Fletcher voor de eerste maal tegen en vier seconden voor het einde trof zowaar ook McLeod nog doel Doch dat Icwam waarschijnlijk omdat Rusland reeds het behalen van de wereldtitel aan het vieren was „ Robotsysteem " Het „ robotsysteem " heeft aldus ge zegevierd in dit wereldtoemooi De Russen niet spectaculair maar uiterst gedegen spelend eindigden dan toch voor de Zweden en de Tsjechen die wellicht knappere com binaties op het ijs legden maar ook meer fouten maakten Een Russische fout was een zeld zaamheid De spelers van het Sovjet - I » »»*» •^^^^ ^ ^^^^^^^^^^^^^^ Het Oostduifse ijshockeyteam zal drie maanden lang geen interlandwedstrij den mogen spelen Tot deze straf be sloot de Internationale IJshockeyfedera iie zaterdag in Stockholm naar aaiüei < ling van het vlag-lncident na afloop van de wedstrijd Oost - tegen West-Duitsland lie Oostduitsers gingen tijdens de ere c'premonie met hun rug naar de West duitse vlag staan De schorsing heeft slechts symbolische betekenis omdat het ijsliockeyseizoen ten einde is team namen weinig risico's wisten elkaar blindelings te vinden en be perkten daardoor tal van kansen voor de tegenpartij aanmerkelijk Het patroon van de combinaties was na genoeg steeds hetzelfde en hield altijd een dreiging in Nochtans werd Rus land al vroeg In het toernooi — na een 2—1 nederlaag tegen Zweden — Jiiet meer als kanshebber beschouwd Zweden Tsjecho Slowakije en Ca nada zouden verder de dienst uitma ken dacht men Toen Canada en Tsjechoslowakije gelijkspeelden zagen vele Zweden hun land reeds als wereldkampioen maar het liep heel anders af De knap spelende Tsjechische ploeg bezorgde de Zweden zondag in hun laatste wedstrijd de eerste nederlaag tot grote teleurstelling van hel pu bliek dat evenwel bleef hopen om dat Rusland nog legen Canada moest aantreden en zelfs bij winst nog door een beier doelgemiddelde de titel zou moeten behalen Het zou voor Zweden een compleet rirama worden De Tsjechen speelden in een vorm waarmee zij wereld kampioen hadden kunnen worden Vooral het middenvak verzette ber gen werk en het Zweedse doel werd zwaar onder druk gezet Toch scoor de de Zweedse verdediger Nils Jo hansson het eerste doelpunt De Haan leidt in S.CS strijd In de wedstrijc om het persoonlijk kampioenschap van de Slichls-Gooise Sciiaakbond heeft prof De Haan de leding welen te behouden door een remise tegen de Bussum-speler Tom mei Zijn clubgenoot De Ruiter te vens zijn belangrijkste concurrent voor de titel trachtte legen Nolle het spel Ie forceren en leed zodoende een onnodige nederlaag De verdere uitslagen waren _ A Swart—G Verholt 0—1 A Tammens—D v d Lijn 0—1 dr M Klouwen—A Caljé Vz—Vz ir H Mondria—M Schoep uitgesteld De stand aan de kop is thans 1 prof P G de Haan 4 punten 2/3 p Tomrael en M Nolte ' ZVz punt 4/5/6 T de Ruiter G Verholt en D v d Lijn 3 punten Bij de jeugdwedstrijden bleef de spanning eveneens gehandhaafd De uitslagen van zaterdag waren G Koevers — H Schouten O — 1 N Schouten jr — J Glazenburg Vz—Vy J Schiere—N Middelkoop 1—0 H Reiff_j odinl 1—0 J Verboom — f Steenmeijer 1—0 R Block — J Hamming Vz—Va C v d Heyden—J V d Berg 0—1 H Bunt — W Rothen gatter 1—0 De stand aan de kop is als volgt ]¦ Glazenburg 4 punten 2/3/4/5 G « oevers H Schouten N Schouten f - en J Schiere 3^i punt 6 H Reiff ¦ 5 punten de derde speeltijd luid aangemoe digd door 16.000 toeschouwers alles op alles zetten om de gelijkmaker te scoren Een blessure van de Zweedse doel man Svensson gaf vijf minuten op onthoud maar direct daarop ver kleinde „ Tumba " Johansson de Zweedse achterstand tot 2—3 In de 57ste minuut kregen de gast heren hun laatste kans op de gelijk maker toen Sterner alleen voor de Tsjechische doelman verscheen Dzu rila wierp zich echter onvervaard voor de toestoi mende Zweed en ver hinderde daarmee eer zeker schij nend doelpunt De totalen De uitslagen groep A Oost-Duits - land—West Duitsland 3—4 0—2 2 — 1 1—1 Zweden — Tsjecho-Slowakije 2—3 0—1 3—0 0—1 Rusland—Ca nada 4^2 3—0 1—0 0—2 Een Tsjechische tussensprint in de tweede speeltijd boog die O — 1 ach terstand echter om in een 3—1 voor sprong Een treffer var de technisch knappe Vlach betekende in de 27ste minuut 1—1 zeven minuten later scoorde Sventek 2—1 en nog in de - Aan de Zweedse üshockeyploeg is na afloop de Fair Play Cup uitgereikt De Cup wordt veroverd door liet land dat tüdens de titelstrijd de minste stratmi nuten oploopt De Canadees Seth Martin werd uitgeroepen tot de beste doelman van iiet toernooi Boland Stoltz Zweden tot de beste verdediger en Vlaeh < Tsje - clio SIowaküe tot de beste aanvaller zelfde minuut bracht Dolana de stand op 3—1 Daarmee stond de einduitslag al vrijwel vast hoewel de Zweden in Groep B Frankrijk — Groot Brittan-nië 8—3 3—1 2—0 3—2 Polen — Zuid-Slavië 22—4 6—1 5—3 11—0 De eindstanden 1 Rusland 7 12 50 — 9 2 Zweden 7 12 44—10 3 Tsjecho-Slowakije 7 11 41—16 4 Canada 7 9 46—23 5 Finland 7 3 20—35 6 Oost-Duitsland 7 3 16—43 7 Verenigde Staten 7 3 21—64 8 West-Duitsland 7 3 18—56 Groep B Noorwegen 6 10 35—15 Zwitserland 6 9 28—10 Roemenië 6 9 29—17 Polen 6 R 52—13 Zuid-Slavië 6 4 23—49 Frankrijk 6 2 14—38 Groot-Brittannië 6 0 8—47 Groep C Oostenrijk 5 10 62 — 7 Hongarije 5 8 57—12 Denemarken 5 6 22—31 Bulgarije 5 3 19—22 Nederland 5 3 21—34 België 5 0 8—83 Bondsraadsvergadering KNLTB Ledental is ook dit jaar weer gestegen lemborg B en C Leusderpark Amers foort Amersfoortse kampioenschappenA,B.C 8 september Alta Amersfoort B en C wedstrljdcomité Utrechtse clubs Utrecht A,B,C en jeugd-enkelspel 15 september Fléhite Araersioort Amersfoortse jeugdkampioenschappen De genoemde data zijn de einddata van de toernooien CV bedankt voor 79 v awn lennis De Rollende Rijders inet R van Deudekoin R van Schaik B Schetselaar A Hoekstra en zit tend doelmaohter « f Lateveer „ De beoefening van de tennissport in ons land neemt nog steeds toe ondanks de niet sterk naar voren Itomende top Het ledental steeg van 1367 naar 1415 competitiespeleride pIoeg:en die dit jaar mee g:aan doen waarbü dan nog niet zün begrepen de teams die ' s zaterdags in de districtscompetitie uitkomen " aldus de heer mr C H Huntz voorzitter van de Kon Ned Lawn Tennis Bond waar mee hü zaterdag de te Utrecht gehouden bondsvergadering opende De heer Muntz vervolgde dat het trai ningscentrum Maria hoeve niet had vol daan Maar een dergelijk centrum heeft in ons land zijn nut zodat nu Klein Zwit serland in Den Haag met drie banen en een eigen clubhuis zal worden betrok ken Joop de Mos zal de topspelers trai nen De contributieverhoging kwam er met vlag en wimpel door en bedraagt nu ƒ 3.50 voor senioren ƒ 2 voor junioren ƒ 3.50 voor bondskaarthouders A en ƒ 0.75 voor bondskaarthouders B Bij de rondvraag deelde de heer C Vreedenburg mee dat hij zich na tien tallen jaren redacteur te zijn geweest van het blad Lawn Tennis " niet met de gang van zaken bij het blad kan ver enigen en zijn medewerking zal opzeg gen Toernooien De concepttoernooi-agenda voor het district Utrecht is thans gereed Ze is weer sterk bezet waarbij men er even wel in geslaagd Is een zeer bevredigen de spreiding tot stand te brengen 1 juni ALTA Amersfoort HLTC Hilversum Rhtjnauwen Utrecht en Het Spieghel Bussum voorronden dis - tricts jeugdkampioensehappen 23 jnni De Meent Bussum en Sphaerinda Utrecht ABC-toernool 30 juni Hoo gerheide Hilversum districtskampioen schappen en Hilverheide Hilversum veteranentoernool 7 juli Larense LT<5 Laren parktoernool Manger Cats Driebergen en ' t Stort Amersfoort B en C 14 jnli Gooiland Hilversum A.B.C Griffesteyn Zeist B en C 21 juli Het Spieghel Bussum jeugdtoer nooi en TC Biithoven A.B.C 28 juli HLTC Hilversum Internationale kam pioenschappen van Nederland 4 augus tus Het Spieghel Bussum en Shot Zeist A.B.C Baarnse LTC Vetera nentoernooi 25 augustus LTC Soest B en C 1 september De Doelen Cu - ge winter genomen maatregelen ten aanzien van de competitie Eén van die maatregelen is dat de competitieleider de lopende compe titie heeft geschorst en daarbij heeft bepaald dat inplaats van een nieu we competitie de geschorste van 1962 63 in de komende september maand zal worden voortgezet De meeste sprekers lieten uit komen dat de clubs in hun dis trict voor dat plan niets voelen Op een enkel " uitzondering na gaf men te kennen dat de clubs liever in september aan een nieuwe competitie willen begin nen In een paar gevallen werd opge merkt dat men nog geen juist in zicht had over de in het betreffen de district heersende mening Ten einde een volledig inzicht te krijgen zullen de districtscommissies op kor te termijn over deze kwestie de me ning vragen van de clubbesturen waarna men in mei nogmaals bijeen zal komen Vrank Zweerts Het Nederlands hockeyelftal heeft gisteren tegen Laren een oefenwed strijd gespeeld die vóór de rust nog wel iets weg had van een oefen duel maar er na meer van een kat en muisspel Dat de SCHC midden-voor Frank Zweerts viermaal raak schooi is wat gisteren betreft niet maar wat aanstaande zondag het gevecht tegen 8chotIa,nd betreft wel verheugend In de eerste helft had hij eeimiaal succes en hij kwam na de rust pas tot scoren voor Corme Mares uit een strafcorner gelijk had gemaakt De Bilthovenaar zorgde voor 2—1 en 3—1 Francis van ' t Hooft voor 4—1 en 5—1 Frank Zweerts voor 6—1 en ten slotte de Amsterdam mer Jaap Voigt voor 7—1 Kampong Kampong heeft gisteren de nieuw bakken interregionale competitie van de KNHB ingezet met een overwin ning die de blauwwitten in het sportpark Birkhoven op Amersfoort behaalden De lange rustperiode maar stellig ook de geringe interesse voor deze surrogaat-competitie kwam duidelijk in het vertoonde spel tot uiting In de eerste helft slaagden de over gangsklassers erin zich staande te houden ook al doordat van de voor hoede van Kampong onvoldoende stootkracht uitging Enkele minuten na de hervatting gaf Rob Westdük de gasten uit een lange hoekslag de leiding De Amers foorters bij vde in de eerste helft spil Ritsema van Eek vervangen moest worden door Posthuma kon den daarna het tempo niet meer geheel bijhouden Na een kwartier spelen maakte Rob Westdijk uit een voorzet van Kuipers op bijzonder fraaie wijze een tweede doelpunt Daarna beheersten de Utrechters het spel doch uitstdcend doelver dedigen van Van Dijk enerzijds en het ongebruikt laten van doelrijpe D.R.R komt nog routine tekort De rolhookey-ontmoetingen tussen De Bollende Bvjders en Marathon uit Den Haag hebben zondagmid dag aan de Prinses Margrletstraat veel belangstelling getrokken De Haagse senioren wonnen met 8—3 de junioren met 9—1 van hun gast heren De DRR-senioren bleken nog te veel routine te missen om zich te gen Marathon staande te kunnen houden De Hagenaars namen snel een 3 — O ' voorsprong door Lighaan 2x en Nederpelt Bij rust stond DRR al met 5 -— O achter want ook Ekster maakte twee doelpunten Daarna herstelde DRR zich echter prachtig De prima Haagse doel man werd door twee fraaie schoten van Alex Hoekstra gepasseerd en zelfs kwamen er perioden van over wicht van de thuisclub Een penalty werd door Van Schalk benut en het was 3—5 Toen nam Marathon het spel echter weer in handen en voer de de stand tot 3—8 op door treffers van Ekster 2x en J Wolfs De veel grotere Marathon-junio ren gaven de DRR-jeugdploeg geen kans Ondanks de 9—1 nederlaag was het echter toch een aardige wedstrijd waarin Jackie Hoekstra het enige Utrechtse doelpunt maak te 1 ijdens het niet beschikbaar zün van de Jaarbeurshallen speelt het Zeister Cito zvjn thuiswedstrij den fn de veilinghal te Woerden en ontving zaterdag de SOS-volleybal lers In een niet bepaald fraaie wedstrijd heeft Cito goede winst kansen gehad maar kwam in de laatste set juist dié routine tekort om een wat aangeslagen S,0,S op de knieën te brengen Met 8—15 en 11—15 begon S.O.S overigens uitstekend maar tot een 3 — O kwam het toch niet want met 15—12 en 15—11 werd het gelijk en scheen S.O.S zelfs een nederlaag te gemoet te gaan Zover liet de ploeg van Johan van Doorn het echter niet komen want met 10—15 werd het een 3—2 Utrechtse overwinning Bepaald slecht speelde thuisclub Valbovol tegen het toch niet zo sterke Reva uit Amsterdam Het klopte niet bij de Jong es terwijl bij Reva Rudy van Wijnen weer een glansrol vertolkte waardoor de Amsterdammers met 15 — 7 12—15 6—15 en 10—15 wonnen Doordat DES met 3 — O van kweekschool won kwam er bovenaan de ranglijst kansen anderzijds hadden tot ge volg dat er in de stand geen veran dering meer kwam Voor de derde ronde van de J D Treslingbeker speelde Kampong 3 thuis tegen HDS en verloor met O — 2 uitgebekerd dus evenals de Kampongveteranen die in de 2e ronde van de strijd om de Vetera nenbeker met 4—1 van Nijmegen verloren Bij SCHC Schaerweyde en Voor daan werd in het geheel niet ge speeld en ook niet bij Soest SCHC was v,an plan om op elk der vier velden een wedstrijd te spelen maar zag daar vanwege de regen in de afgelopen week van af Soest speelt op velden van de gemeente die het gebruik van de velden nog niet toestand misschien volgende week De blokkade van de Gito-spelers Cees Becker en Gerard Alders sluit te goed voor de smash van de SOS'er Wim Verburgt De Zeister ploeg die ¦ in Woerden Zwemlust heeft zondagmiddag te gen hei IJ in Amsterdam een kleine nederlaag geleden en is daardoor evenals de overige Utrechtse clubs uitgebekerd Het was een vrijwel gelijkopgaande strijd 5—6 Zwemlust opende door Rudi de Wit de score maar het IJ kwam op zetten en middels Harry Vriend werd invaller keeper Caviet gepas seerd De Utrechters bleven het initiatief nemen maar meer dan een doelpunt verschil werd het niet Henk van der Linde en Jos Vermeule scoorden ge zamenlijk de overige doelpunten voor Zwemlust Tot in de laatste se conden van de strijd bleef de stand 5—5 maar toen plaatste Meulenberg voor de Amsterdamse club de beslis sende laatste treffer In Den Hommel werden zaterdag een aantal jeugdwedstrijden ge speeld De UZSC-ploeg leed een 8—1 nederlaag tegen AZC ' 82 uit Arnhem en ESCA eveneens uit de Gelderse hoofdstad versloeg Zwemlust met 5—3 De strijd tussen Wilskracht en Nep tunus Amersfoort ging niet door om dat de gasten per vergissing te laat aanwezig waren en dus de regle mentaire 5 — O nederlaag leden Wils kracht heeft aan een overwinning op Zwemlust en een gelijk spel tegen ESCA genoe " om het kampioenschap te behalen Zondag werden de onderlinge wed strijden van Zwemlust in Den Hom mel voortgezet Willy Spelt die in haar eigen race op de 100 meter rug slag werd gediskwalificeerd zwom buiten mededinging mee bij de he ren en vestigde een nieuw club record Ook Vinus van Baaien brak een clubrecord Hij maakte eveneens op de 100 meter rugslag een tüd van 1.07,8 weinig verandering en door de 3—2 nederlaag van Suez tegen Oranje Nassau blijft Suez hekkesluiter In de komende week kan de be slissing btj de dames in de over gangsklasse vallen De titel zal on getwijfeld bij de jeugdige Valbovol ploeg terecht komen die er ook nu weer in slaagde om een lastige te genstandster van het lijf te houden nl Slootermeer dat zoveel tegen stand wist te bieden dat er vijf sets nodig waren om tot een 3—2 winst te komen 16—14 8—15 15—6 8—15 en 15—9 Vlos blijft echter goed volhouden al staat de ploeg vier punten ach ter zodat Unitas met 14—16 10—15 9—15 niet al te veel ksms kreeg Langdurig was de strijd tussen Spi rit en Sport Centrum die de Hil versumse dames met 16—14 11—^15 15—11 11—15 en 11—15 uit het vuur sleepten A.M.V.J blijft een be scheiden plaatsje innemen nadat ook van Olympia met 15—5 11—15 15 — 11 en 15—10 was verloren Bi de heren is de strqd ook tot het laatste toe open al is het een Amsterdamse aangelegenheid ge worden V.H.H en St Martinus zul len wel gelijk eindigen al Iieeft de 3 — 2 overwinning van Martinus op Valbovol 3 anders wel aan een zQ den draad gehangen Valbovol wist nl door 15—9 en 15—12 een 2 — O voorspreng te ne men en reeds knepen de Amster dammers ' m als dieven Hun gro tere slagkracht en enorme strijd lust bracht toch nog na 7—^15 10—^15 en 13—15 een 3 — 2 winst voor Mar tinus na een fraaie partij volley bal Tegen K.V.A heeft V.V.Z in Am sterdam goed partij gegeven maar verloor toch met 15—^13 10—15 15 — 3 7—15 en 15—9 waardoor de voor laatste plaats nog aan V.V.Z blijft De S.O.S reserves zijn nogal onge luksvogels in deze competitie want het team had nu weer de pech dat de wedstrijd in Amersfoort een uur te laat begon en de Utrechters toen in tijdnood kwamen zodat de vierde set maar cadeau moest wor den gegeven en Spirit met 15—12 16—18 15—13 en 15—13 won In de afdelingscompetitie won Ath lon van U.S.S nadat de eerste ga me reglementair met 15 — O aan Athlon kwam omdat U.S.S te laat verscheen U.S.S speelde daarna goed maar kon na 15—13 12—15 en 18—16 een gelijkspel juist niet ha len Tegen Olympia had Athlon 2 geen kans en verloor met 19—17 15—11 en 15—13 terwijl de Olym piareserves U.P.S met 15—2 15 — 17 15—13 en 17—15 versloegen Ook Polonia 2 kon het succes tegen de Olympiaploegen niet onderbreken want zij verloren met 13—^15 17—15 15-^13 en 15—6 V.C.M won in Culemborg met 3—1 van Vriendenschaar haar thuiswedstrijd speelde had goede winstkansen maar de laatste set maakte zij te veel fouten om twee punten te be machtigen 25 m vlinderslag meisjes tot 11 jaar 1 M Ockeloen 22.3 2 Els van der Heiden 23.7 3 G Gohg 24.1 Jongens 1 H den Ouden 24,6 2 J V Niel 25.6 3 E Eras 26.3 Meisjes lot 13 jaar 1 M Polman 18.8 2 Els Ockeloen 19.0 3 K Dijk stra 20.4 Jongens lot 13 jaar 1 J Tinholt 17.8 2 P J Grasmayer 20.2 3 D van Niel 20.9 50 m vrije slag meisjes adspiran ten 1 Anja Hennevelt 32.0 2 Betsy Wouterse 32.1 3 Willy Spelt 33.3 50 m vrije slag jongens adspiranten 1 Tonny Landsmeer 30.5 2 H Mer kens 32.6 3 D v d Laan 33.0 100 m rugslag dames 1 Toimy Buiskool 1.19.9 2 Anja Hennevelt 1.20.0 3 Henny v Zijl 1.22.4 Willy Spelt verbeterde het clubrecord na meezwemmen in een serie bij de heren tijd 1.18.8 100 m rugslag heren 1 Vinus van Baaien 1.7.7 verbetering van het oude clubrecord dat stond op 1.9.8 2 Jos Steenbrink 1.12.1 3 Frans vander WaUe 1.12.3 Bridge-club WOC gedeijradeerd Het Amsterdamse W.O.C is er niet in geslaagd de degradatie tiit de meesterklasse viertallencompeti tie van de Nederlandse Bridge Bond te ontlopen In de laatste wedstrijd tegen B.O.C wonnen de Amster dammers met 79—73 maar de hier uit resulterende 4—3 stand was niet voldoende om een beslissingswed strijd te verkrijgen De eindstand 1 Bridgekring 1935 47 punten 2 Continentalclub 37 3 U.B.C 30 4 Buitenhof 28 5 B.O.C 21 6 W.O.C 17 punten 
12 MAANDAG 18 MAART 1963 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Kampioenschappen van Midden-Nederland Teamwedstrijd voor de Kodokaii'dojo Qeesink velt Stroes hinnen 5 seconden Utrecht opnieuw beste worstelstad DOOR JAN BOEROP Dat Anton Geesink in Nederland en iri Europa nog steeds een klasse apart is heeft hij zaterdagavond in de sport zaal van het zwembad Den Hommel weer eens overduidelijk bewezen Tijdens de kampioenschappen van Midden Neder land voor A-teams en de strijd in de open klasse voor licht - midden - en zwaargewicht bleek de Stichtse reus weer onver slaanbaar zelfs niet te bedreigen maar scheidsrechter Tony Wage naar gaf er na beraad geen half punt voor maar de Hilversummer kreeg het toch toen een linkse Seoi-Nage tweede schouderworp Blokker wat te traag naar de mat deed wentelen Eenzelfde worp werd hem even later noodlottig De teamwedstrijden die een ge heel andere instelling vragen dan persoonlijke partijen werd een zege voor het team van de Kodo kan Dojo dat meit Joop Mackaay Koot Stroes Geesink en Dolewaard op de mat verscheen Het vijftal won drie partijen tegen de J.V Utrecht sportschool Snijders Boersma Amersfoort en Veere schildt Hilversum S C Boersma werd tweede met twee gewonnen duels en de ploegen Peter Post zeer sterk ook op de weg VOORRONDEN NATIONALE BOKSTITELS De Rijk Verbon en Huisstede bereiken de halve finale Het hegelteam van de Steenkolen Handels Vereeniging verrichtte een uitstekende prestatie door beslag te leggen op het clubkampioenschap van district 2 van de Kon Nederlandse Kegel Bond Staande v.l.n.r A G evelaar J G Spruit en D HeijUamp voor A Sprmt en A M van Elck S»H,V,-kegelaars districtskampioen Warmerdam en Moonen werden pers kampioen Het beste komt dat tot uiting in de finale van het zwaargewicht waar hij tegen zijn leerling Gerard Stroes uitkwam Stroes een van Nederlands troeven in teamwed strijden en individuele wedstrij den stond slechts vijf seconden op de mat Meer dan iemand anders weet hg dat Antons gevreesde wa pen de üchi Mata tiende heup worp is maar hg liep er in Moesten veel partijen door be slissing van de scheidsrechters worden beslist de drie finales le verden evenzovele fraaie worpen op De Middengewicht Warmerdam van sportschool Van Hellemond uit Hilversum schakelde twee leerlin gen van Boersma Amersfoort uit Eerst de junior-kampioen van Europa Adrie Geurtsen die het excuus zou kunnen aanvoeren dat hij pas is hersteld van een ernstige knieblessure en daarna Helsdingen Zijn tegenstander Van Keken ook al van Boersma had het evenmin gemakkelijk Voormeren Zeist gaf zich niet snel gewonnen en zijn clubgenoot Bakker stuurde het zelfs op een verlenging aan Warmerdam maakte in de eind strijd korte metten Na een afge slagen aanval overrompelde hij Bennie van Keken met een snel uitgevoerde Ryo Ashi-Dori ne gende armworp De strgd in de lichtgewichtklasse werd beheerst door de 22-jarige Hagenaar Paul Moonen De assis tent van Van Hellemond heeft na zijn ClOS tijd zoveel ervaring op gedaan dat lig eerst Grotenhuis Zeist uitschakelde en daarna de tegenstand van de Utrechter Theo Klein brak Maar pas na fel ver weer In de bovenste helft zegevierde de eveneens van Geesink komende Blokker die Van Apeldoorn wipte De finale was het aankijken dub bel en dwars waard Moonen zette herhaaldelijk schouderworpen in I In de strüd om het clubkampioenschap van distoict n van de Kon Xed Kegel Bond boekte het Utrechtse SHV bü de heren een fraai succes door beslag te leggen op de titel waarmede de kege laars van de Steenkolen Handels Ver eeniging zich geplaatst hebben voor de strüd om het clubkampioenschap van Nederland op 28 april te Haarlem Bij de dames had EVA een goede start zakte later echter wat af en moest zich met de derde plaats tevre den stellen Kampioene werd LODO Den Haag Bij de heren ging vanaf het begin de strijd tussen SHV Utrecht en Min Ne gen Den Haag en het was een scherpe strijd Na drie hanen stonden de Ha genaars nog 12 liout voor maar de totalen op baan 1 werden tenslotte doorslaggevend Daarcjp kwam SHV tot 585 hout Min Negen tot 535 hout zo dat de Utrechters tenslotte met 38 hout in de meerderheid bleven E.V.A be«OD bli de dames met bet Corrie Bakker onderscheiden Het bestuur van de K.N.A.U heeft zaterdag tijdens haar jaarvergade ring in Amsterdam de Utrechtse atlete Corrie Bakker van Athleta onderscheiden met de Fanny Blan kers-plaquette voor de beste junio - ren prestatie in 1962 In de vergadering werd tevens be paald dat het competitiebestel ge wijzigd zal worden De voorwed strijden om de P.H - en de P.J be-ker komen te vervallen zodat alle clubs van Nederland nu tegen el kaar uitkomen Peter Post is na een voortreffe lijk seizoen op de winterbanen weer op de weg gestart en met veel succes Zaterdag in de wedstrijd Harelbeke - Antwerpen - Harelbeke drukte Peter even na winnaar Noel Fore zijn wiel over de eindstreep aldus een fraaie tweede plaats voor zich opeisend doch zondag kwam pas zijn grote triomf Met een voorsprong van 45 sec won hg de nemen van een kleine voorsprong die echter smolt als sneeuw voor de zon zodat niet alleen de eretitel aan het Haagse LODO kwam maar de Utrecht se dames door het Delftse LODO ook nog van de tweede plaats werden ver dreven De eindstanden werden HEREN 1 en kampioen SHV Utrecht 2267 hout 2 Min Negen Den Haag 2229 3 DVS Delft 2123 4 DOK Rotterdam 2075 DAMES 1 en kampioene LODO Den Haag 2006 2 LODO Delft 1991 3 EVA Utrecht 1954 4 EVM Rotterdam 1739 De persoonlijke totalen van de Utrecht se dames en lieren waren DAMES 1 mevr Spruit 411 2 mevr Heykamp 4Ü8 3 mevr Benima 396 4 mevr v.d Brink 389 5 mevr Schu macher 350 HEREN U Spruit 475 2 Geve laar 458 3 Van Elck 449 4 Heykamp 445 5 A Spruit 442 van Veereschildt en Snijders kwa men tegen elkaar remise overeen maar de Hilversummers behaal den meer punten De J.V Utrecht kwam op de mat met routinier Cor de Waal Koper draad Galesloot Kuilenburg en Geenen De uitslagen van de teamwed strijden luiden Snijders — Geesink 12—30 Snijders—Boersma 15—30 Snijders—Veereschildt 22—22 Gee sink — Boersma 30—20 Geesink — Veereschildt 27—20 Boersma — VeereschUdt 20—17 Ronde van de drie Zustersteden in ' n tijd van 5 uur en ii min over de 215 kilometer De Belg Armand Desmet werd tweede Een minuut na Desmet finishten diens landgenoten Leon van Daele Norbert Kerckhove en Louis Troon beeokx respectievelijk als derde vierde en vijfde De uitslag was verder 6 Roland Lacombe Frankrijk 12 Piet van Est beiden in dezelfde tijd als Van Daele 22 Jo de Haan op drie mi nuten 29 Jan Westdorp z.t 39 Jaap Kersten z.t 40 Piet Rent meester z.t De rit van zaterdag over 2(X km werd zoals gezegd gewonnen door de Belg Noel Foré in 5 uur 12 min Post eindigde met nauwelijks waar neembaar verschil op de tweede plaats voor de Belgen Willy Bock land en Guy Geskiere Van de overige Nederlanders werd Jan Janssen tiende op 35 sec Piet Rentmeester 14e Piet v^x Est 17e beiden in dezelfde tijd als Janssen Leon Sebregts 26ste op 1.20 Wim van Est 30ste z.t en Jaap Kersten 33ste z.t Anqfuetil Voor de derde maal heeft de Fransman Jacques Anquetil drie voudig winnaar van de Tour de France de étappewedstrijd Parijs Nice op zijn naam gebracht Ook in 1957 en 1961 bezette Anquetil de eerste plaats in het eindklassement De zege van de Fransman moet ditmaal echter beslist hoger aange slagen worden want de concurren tie was zeer groot Mannen als Rik van Looy en Rudl Altig die het sei zoen zeer sterk begonnen waren waren ook serieuze kandidaten voor de eindoverwinning maar Anquetil die weer zeer verstandig zijn krach ten had verdeeld verraste zijn ri valen in de etappe op Corsica na in de tijdrit zijn achterstand in het klassement aanzienlijk te hebben teruggebracht De volgers kregen als het ware een herboren Anquetil te zien een renner die ditmaal meer aandacht aan zijn eigen klassering wijdde waarschijnlijk om zijn prestige te genover zijn wel zeer sterke co equi-pers te handhaven Het eindldassement ziet er als volgt uit 1 Jacques Anquetil Frankrijk 37.13.29 2 Rudi Altig W.-Duitsland 37.14.22 3 Rik van Looy Belg 37.16.33 4 Henri Anglade Frsmkr 37.17.00 5 Joseph Groussard Frankr 37.17.07 6 Otano Spanje 37.18.00 Jean Stablinsky Frankr 37.18.12 Hans Junkermeinn W.-Duitsland 37.19.34 9 Huub Zilverberg Neder land 37.20.51 10 Denson Groot Brit-tannië 37.22.52 16 Raymond Poulidor(Frankrijk 37.43.53 17 Jos WoutersBelgië 37.45.00 24 Ab Geldermans(Nederland 37.55.25 27 B Maliepaard 47.57.35 Twee Attilanen in selectietraining Het Nederlands Handbal Verbond zal voor de komende zomer in Zwit serland te honden wereldkampioen schappen veldhandbal voor heren 23 spelers uitnodigen Uit deze spelers wordt tenslotte een groep van 16 man geselecteerd De eerste training vindt plaats op zaterdag 2'6 maart Voor de Utrechtse handbalwereld is het een bizonder aangename ver rassing dat tot de 23 uitverkorenen twee spelers van Attila behoren te weten Harry Schrik en George Jans sen alsmede de B.H.C.'er Walter Falcb Goede organisatie van De Halter De Sportzaal van Den Hommel was zondag tot de laatste plaats bezet tijdens de derde dag van de worstelkampioenschappen van Mid - den Nederland Nu kwamen de eerste klassers in actie en opnieuw gaven de Utrechters de toon aan zy wonnen zes van de zeven titels liOek Alflen Theo Wammes en Piet Slingerland zorgden voor Haltersuccessen Jan Stijlaart won een titel voor S.D.Z en Ab Rosbag en Cobus de Jong zorgden ervoor Dat het team van de Utrecht se Kodokan do}o kampioen van Midden Nederland werd had het voor een groot deel te danken aan de tien punten die Anton Geesink voor sijn ploeg binnenhaalde De Amersfoorter Bakker onder vond het aan den lijve On danks verlies legden de judo ka's van sportschool Boersma beslag op de tweede plaats Nilsson superieur in Sint-Anthonis Bill Nilsson de 38-.iarige Zweedse technicus heeft op grootse wöze zün te genstanders in de sterk bezette interna tionale motorcross van Sint Anthonis — de eerste klassieker van het seizoen — zün kracht getoond Ruim 30.000 toeschouwers waren zon dag bij zonnig weer voor een motorcross ideaal weer getuige van de grandioze triomf van Nilsson die een eigenbouw machine bereed In alle drie manches was de ereplaats voor de dappere vir tuoos rijdende oud-wereldkampioen Een triest contrast met het machtsver toon van Nilsson vormde de prestaties van de Nederlanders Door pech ge plaagd kregen Broer Dirks en Jan Clynk de sterkste Nederlanders geen kans om sterke tegenstand te bieden De 27-jarige amateur Jo Heijboer kwam dit maal tot de beste Nederlandse verrich ting Een zevende plaats in de derde manches viel de BSA-rijder ten deel De resultaten zijn eerste manche 9 ronden van 2200 meter 1 Bill Nilsson Zweden met Bilson 22 min 40,2 sec Sten Lundin Zw met Lito 22.43,8 Huber Scaillet Belg.)-Metisse 22.50,4 Jeff Smith Eng met BSA 22.57,2 Ove Lundell Zw met Monark 22.57,39 Broer Dirks Ned met Lito 23.20,4 Tweede manche 9 ronden 1 Nilsson 23.13,4 2 Tibblin 23.13,8 3 Smith 23.14 - 4 Arthur Lampkin Eng met BSA 23.41,2 5 Gustafsson 24.07,4 Derde manche 9 ronden 1 Nilsson 23.23,2 2 Smith 23.23,4 3 Lundin 23.36,2 4 Jansen 24.22,2 5 Lundell 24.38,4 op één ronde 7 Jo Heijboer Ned met BSA Eindklassement 1 Nilsson 75 pnt 2 Smith 69 p totale tijd 69.34,6 3 Lun din 69 pnt totale tijd 70.01,2 4 Lun dell 61 pnt 5 Jansen 53 pnt 6 Heij boer 49 pnt 7 Archer 45 pnt 8 Van Heukelom Ned met Velocette 43 pnt 9 Scaillet 43 pnt 10 Gustafsson 40 pnt.Bij de junioren was de overwinning voor de 21-jarige Dick van Heugten uit Amersfoort De BSA-rijder won beide mEinches over 10 ronden Driebandenzege van de Belgen op Nederland De driebandenwedstrgd Neder land-België die dit weekeinde m het Rotterdamse Groothandels gebouw is gehouden is in een ruime overwinning van de Belgen geëin digd Zü behaalden totaal 32 match punten tegen onze landgenoten 18 Na de eerste dag leidden onze zuiderburen reeds met 19—11 De Belg Ceulemans won al zijn vijf partijen met een fraai algemeen gemiddelde van 0.958 De ' verrassing van dit toernooi was de internationaal onbekende Clasens die biljarten van hoog in ternationaal gehalte te zien gaf Het persoonlijk eindklassement luidt M.P H.S Alg gem Ceulenmans 10 9 0.958 Clasens 8 7 0.858 Vanhasselt 6 8 0.684 Popeyus 5 8 0.852 Desmet 5 6 0.687 V Oosterhout 5 6 0.640 Teegelaar 4 9 0.704 Van Arwegen 3 6 0.718 De Ruijter 2 6 0.674 Sweering 2 10 0.603 dat ook Olympia op de laatste dag aan zijn trekken kwam Bij de twee uitgestelde finales voor de tweede klassers kwamen de kampioensvaantjes niet in Utrecbtse handen De Arnhemmer Verhoef en Wim van Wijngaarden van Nelson IJsselstein wonnen deze catego riën De talrijke toeschouwers genoten van vele aardige partijen met uit stekend worstelen Helaas waren niet alle categorieën even sterk be zet bij de eerste klassers In de tweede categorie bijv waarin Loek Alflen de titel won waren slechts twee deelnemers Ook voor de vijf de categorietitel waarin Ab Rosbag kampioen van Midden-Nederland werd waren aanvankelijk slechts twee gegadigden In ' t zwaargewicht de achtste categorie had Slingerland geen tegenstander Hij werd bij de zevende categorie ingedeeld maar werd kampioen in de achtste cate gorie Ook nu waren de vierde en zesde categorie weer het sterkst be zet Van de zijde van de K.N.K.B en van het ministerie van O K en W was er zondag belangstelling voor de wedstrijden Mede door de goede organisatie zorgde De Halter voor een brok prima worstelpropaganda Met de kampioenschappen van Ne derland in zicht verwacht men dat de sportzaal van Den Hommel waar ook deze wedstrijden worden verworsteld te klein zal blijken De uitslagen zijn Eerste klassers 2e categorie 1 L C i»lflen De Halter Utrecht 3e categorie 1 A Stijlaart SDZ Utrecht 2 A C Alflen De Halter Utrecht 4e categie 1 Th Wammes De Halter Utrecht 2 J W Thomassen De Halter Utrecht 3 R Delzen Hercules Amsterdam 5e categorie 1 A Rosbag Olympia Utrecht 6e categorie 1 J W de Jong Olympia Utrecht 2 B Kops Her cules Amsterdam 3 G du Prie SSS Alkmaar 7e categorie 1 G J Vogelzang Hercules Amsterdam 2 C J van Rooyen SDZ Utrecht 8e categorie 1 P J Slingerland De Halter Utrecht Tweede klassers 4e categorie 1 W A van Wijn gaarden Nelson IJsselstein 2 J v Dijk SDZ Utrecht 3 F Huisinga SDZ Utrecht 6e categorie 1 A Verhoef Achil les Arnhem 2 N Bouma De Hal ter Utrecht 3 J v d Waard SDZ Utrecht SDZ won op twee punten Voor de twee worstelteams van S.D.Z was er zaterdagavond succes in de competitie van de krachtsport Het eerste won in Limburg van Simson met 5—3 en het tweede versloeg in Culemborg S.D.V met 5%-2 % waarmede de kampioens aspiraties opnieuw werden onder streept De uitslagen zijn Simson Schaes berg S.D.Z 1 3—5 Pokking - Vrees wijk 1—0 Snijder-Smit 1—0 Snij ders-A Stijlaart O — 1 Heins-F Huizinga 0—1 Kas-H Stijlaart 0—1 Sestrina J Klop O — 1 Groten-G v d Kieft O — i in de zesde categorie leed S.D.Z een reglementaire neder laag SDV-S.D.Z 2 2'/^—5 % geen Bos-senbroek O — 1 Korver reglementair verliezer 1—0 H Rigter-C Hen neveld 0—1 P Rigter-G Stijlaard 0—1 D V Bemmel-J v Dijk 0—1 C Bleyenberg-A Pina V2—V2 W Bleyenberg-Hofman 1—0 Van Rooy en-F V Leer O — 1 door HANS van der VLUGT Nog maar zelden zal Joop Verbon het zo moeilijk hebben gehad in de voorronde van de Nederlandse bokskampioen schappen als zaterdag in De venter waar hij in het zwaar welter de Limburger Netten moest verslaan om dinsdag te Amsterdam in de halve finale te mogen uitkomen Het lukte de leerling van Bertus van Brienen uiteindelqk maar de seconden tussen het einde van de partij en het bekend maken van de uitslag schenen uren te duren Ten slotte klonk het verlossende „ Verbon winnaar op punten " De Utrechter vertrouwde volko men op zijn „ droge " linkse hoek en bleek bereid hiervoor veel te incas seren Geen stap deed hij opzij wanneer de Limburgse pupil van Pierre Doornbos de oud professio-nal zijn linkse directen lanceerde Slechts aan het einde van de tweede en de derde ronde zag Verbon kans goed door te komen met linkse hoe ken doch definitieve gevolgen ble ven uit ook al omdat voor zün te genstander steeds op tijd de gong klonk Waarschijnlijk heeft dat de jury er toe gebracht de Utrechter tot winnaar te verklaren in deze bokstechnisch hoogstaande partij Voor een kampioenschap moet nu eenmaal een beslissing vallen an ders zou het stellig onbeslist zijn geworden De veertig-jarige Ab van der Ham was tegen Jan Ooyen niet opgewas sen In de eerste ronde ging hij neer op een leverstoot en in de tweede londe staakte hij heel verstandig de strijd Henny de Rijk lootte zeer ongun stig en moest aantreden tegen een van de favorieten Menten van MSS Het werd een van de beste partijen van de dag Menten nauwelijks nog in het lichtgewicht thuis horend was niet alleen zwaarder maar stootte bovendien harder In de eerste ronde leverde hem dat een klein over wicht maar in de tweede ging het gelijk op De Rijk wist afstand te be - De Hagenaar Slingerland die in de competitie voor De Halter uitkomt werd kam pioen van Midden-Nederland in de achtste categorie Slin gerland schoudert hier Van Rooyen van SDZ Uitslagen uit de reserve klassen Eerste klasse SDW 2-DOS 3 2—1 Tweede klasse C ' t Gooi 3-DWS 4 1—3 Hilversum 3-Ajax 4 1—3 HMS 2-Donar 2 1—1 Derde klase G ' t Gooi 4-Zeist 2 2—2 Veenendaal 2-Rapiditas 2 2—3 H DOS 4-Elinkw)jk 4 3—3 UW 3 — Fortitude 2 2—1 Utrechtse renners in actie Het goede weer trok zondag veel Utrechtse renners aan de start In Driebergen reden de Stadionisten om 20 bekers die allen geschonken wer den door Jan Fresen De kersverse ama teur Ben van de Heuvel won nu bü de A-klassers HU versloeg Rini van de Velden met wie hü gedurende de ge hele wedstrijd over 103 km had gedo mineerd De uitslagen zijn A.-klasse 1 B v d Heuvel 102 km in 2 uur 31 min 27 sec 2 R v d Velde 3 op 1 min 10 sec A Veenendaal 4 H Haalboom 5 op 1 min 31 sec B Osendarp 6 H den Hartog 7 N Koch 8 W Lonk huizen B.-klasse 1 L de Groot 2 D v Willigenburg 3 A Werner 4 J Nag tegaal 5 C Liesberts C.-klassel K v Geel 2 W Cirkel 3 W Klinkenberg 4 J Nieuwenhuizen 5 A V d Tol 6 W Velthuizen D.-klasse 1 H de Graaf 2 D v Randeraad Veteranen 1 H v Tergouw 2 J Fre zen 3 A v d Berg 4 H de Jong 5 L Smits 8 M Breindsen 7 C Hoogstraten De tweede rit van de voorjaarscom petitie van St Willibrord werd door K V d Zwet gewonnen De uitslagen A.-Massel K v d Zwet 2 V d Putten 3 K Mocking B-klasse 1 G v Dijk 2 A Oost veen 3 P V d Sanden 4 T Oost veen 5 F Okkerse De renners van De Volharding trok ken naar Purnierend en kwamen daar tegen hun Amsterdamse collega's uit Veel succes was er voor De Utrechters niet weggelegd Bij de amateurs won de Amsterdam mer Joop Wuurman De plaatsen van de Utrechters waren 9 H Stevens 10 G Daalhuizen 13 W v Asch 14 J Na berman 15 A Emo 17 A Bon Bij de nieuwelingen won de Amster dammer Leunis H Bunschoten was de beste Volhardingrenner Hij werd zesde De overige plaatsen waren 7 A Kooy man 8 J Meyer 9 M v d Panne 11 P Bon 12 K Bouma 15 C v Gent 17 H v Doorn 18 W de Rui ter Bij de adspiranten gewonnen door G Janmaat waren de Utrechtse plaatsen 4 Regter 7 P Arreman 8 H Mar bus 9 R v Doorn 10 J Terlingen Arie Severs luvam ongelukkig ten val en brak daarbij een sleutelbeen Van der Ham en Ong A Kwien uitgeschakeld waren en pareerde zijn tegenstander met linkse stopstoten De derde en tevens laatste ronde was duidelijk voor de Utrechter Zijn hoge tempo gaf nu de doorslag en dat leverde hem niet alleen de meeste ronde punten maar bovendien de partij op Hoe miniem echter het verschil was geven de officiële score - Advertentle Koop nu ' n Vespa scooter en win f 1000 - IMPORTEURS IMPORT " NEGA " N.V G.A.M I N.V NEDESPA Rotterdam Tel 176600 Roermond Tel 5757 Soerweg 25 | Kapellerpoort 6 Oseral dealers in binnen - en buitenland VESPA-DEALER voor Utrecht MOTORHUIS A GEERTMAN ZONSTRAAT 12 - TEL 18558 VESPA-DEALER voor Utrecht KOOS DE KOKING A'DAMSESTRAATWEG 194 ^ TELEFOON 42395 Ans Nieuwenhuys uitgeschakeld Bü de districtswedstrüden toi ' stelturnen voor meisjes die zater dag in Wassenaar werden gehou den — het was de laatste selec tie voor de kampioenschappen van Nederland op 26 mei — wenl het Utrechtse meisje Ansje Nieu wenhuys uitgeschakeld Zy eindigde na tegenslag op de achtste plaats De eerste vijf meisjes mogen deel nemen aan de finale Ansje Heerschop van H.G \ Hilversum kwam ditmaal als win nares uit de strijd Zü behaalde 35.95 punt Tweede werd Annok " Hoeyenbos Kralingen Rotterdari 35.50 punt 3 Marjan Weeda Leo nidas Vlaardingen 35.40 punt 4 Krtjnie de Graaf Propatria Zoi - termeer 33.35 punt 5 Willy Oost hoek Kralingen Rotterdam 3.3 punt Anneke de Marree van Keizci Otto Naarden werd zesde met 32.2ii pnt Ansje Nieuwenhuys behaalde 31.95 pnt Jutte en v d Heyden duldden elkaar niet Ir en kwam terug De KNAU-voorzitter ir Adjc Paulen was naar Krasnapolsky in Amsterdam gekomen om afscheid te nemen van de Atletiek TJnie Hii verliet Kras als voorzitter en als ere-voorzitter Dus geen mutaties De aanleiding was dat de herpn Frans Jutte voorgesteld door de KNAU en reeds NTC-voorzitter on Plet van der Heyden voorgesteld door het district Zuid twee men sen met leiderscapaciteiten elkaar niet dulden Mocht de een niet ge kozen worden dan traden meerde re onmisbare mensen uit hun be stuursfuncties en zou de ander niet gekozen worden dan werd de situa tie al niet anders De oud-voorzitter A J G Stren holt ontpopte zich als bemiddelaar pakte beide heren bij dev arm < n stelde voor Van der Heyden voor zitter te maken en Jutte NTC vonr-zitter Jutte weigerde Na discussie en schorsing van ' ie vergadering werd Adje Paulen v i zocht nog een jaar aan te blijvfii opdat in die tijd een oplossing voor de moeilijkheden zou worden gevon den hetgeen de inmiddels tot ere voorzitter gekozene inwilligde kaartjes weer 59-59 60-59 58-60 Met dat ene punt verloor vl;ii ' daarna een andere Utrechter v.ü boksvereniging Bertus van Brienen August Ong A Kwien Hij kwam tegenover de MTS-er Duchateau te staan ook al zo'n hard slaande jon gen uit het zuiden maar zeker een klasse minder dan Menten Na een redelijke eerste ronde waarin Du chateau de meeste punten verza melde ging het later gelijk op en ten slotte was Duchateau zo ver moeid dat hij de laatste drie minu ten nauwelijks nog op eigen benen doorbracht iets waartegen arbiter Hofman te weinig optrad De Maarssense zwaargewicht Ger rit Huisstede ten slotte stapte zonder te boksen de halve finale binnen Kr waren slechts drie deelnemers van wie de Amsterdammer Walda de zwakste van het drietal vrijlootte Huisstede ontmoet dinsdagavond om acht uur in Krasnapolsky te Am sterdam de huidige titelhouder de Maastrichtenaar Leon Gerards de winnaar plaatst zich voor de finale tegen Walda Diezelfde dinsdagavond bokst Verbon in de halve eindstrijd tegen Hol en De Rijk tegen Jan Kneppers De finales zijn zoals bekend op 5 april in Groningen Uitslagen Bantamgewicht Te Paske w.o.p van Huppen Vedergewicht Wilbrink wint door k.o in derde ronde van Meyers Lichtgewicht Duchateau w.o.p van Ong A Kwien De Rijk w.o.p van Menten Middengewicht Maassen wint door opgave in eerste ronde van Huy brechts Bouhuizen w.o.p van Hom mers Haifzwaargewicht Verkade w.o.p van Fock Weltergewicht Schregardus w.o.p van Jac Roossien Wolters wint door interventie in tweede ronde van Frans Lubbers Aad Jansen wint door k.o in eerste ronde van Kuit Ooyen wint door opgave in de twee de ronde van Ab van der Ham Zwaarwelter Verbon w.o.p W " Netten Hillenga w.o.p van Wiggen Lichtweltergewicht Pranger w.oP van David Gerlach wint door dis kwalificatie in de tweede ronde van Wolters 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD MAANDAG 18 MAART 1988 13 Advertentie Geopend van 9-18 uur Zondag gesloten | Toegang f 3 - Unilever investeert ƒ 15 min in Duiven Ned Credietbank doet bod op Mavic De Nederlandsche Credietbank N.V doet een bod van 150 pet ex dividend 1962 op de aandelen B " Maatschappij voor Investeringscre diet Mavic " N.V Gezien de in trinsieke waarde van de aandelen acht de directie van de Mavic de geboden koers aantrekkelijk 1962 heeft wederom bevredigende resul taten gebracht Het dividend zal tenminste gelijk ziJn aan dat van 1961 zes pet De aandelen dienen uiterlijk één april te worden aan gemeld Uiterlijk acht april wordt bekendgemaakt of het bod gestand wordt gedaan Winst Swissair 8,2 min frank Dankzij een netto winst van 8.2 miljoen Zwitserse frank stelt de raad van beheer van Swissair de komende aandeelhoudersvergadering voor een dividend van 5 procent uit te keren over 1962 In het jaar verslag wordt gesproken van een verheugende verbetering in de resul taten De inkomsten bedroegen 463 mil joen Zwitserse franken tegen 377 miljoen in 1961 De bedrijfskosten stegen van 352 miljoen tot 403 mil joen Na afschrijving van 52 miljoen blijft een netto winst over van 8.2 miljoen PAARDENMABKT UTRECHT Utrecht 18 maart — Op de Utrechtse paardenmarkt zijn van daag aangevoer 203 dieren De prij zen waren voor luxe paarden ƒ 1100 tot ƒ 1415 werkpaarden 810—1200 oude paarden 710—1015 3-jarige paarden 750—850 veulens 385—535 hitten 815—960 si paarden per kg gesl gew ƒ 2.20 tot ƒ 2.40 jonge si paarden per kg si gew 2.40 tot 2.70 KALVEBENMARKT UTRECHT Op de Utrechtse nuchtere kalve renmarkt zijn vandaag 1088 dieren aangevoerd Prijs per kg levend ge wicht ƒ 0,80 tot ƒ 1,10 prijs per stuk ƒ 27 tot ƒ 46 De handel was flauw AMSTERDAMSE VEEMARKT 284 runderen Ie soort van ƒ 3.15 tot ƒ 3.25 2e soort 2.80—3 - 3e soort 2.60—2.70 128 varkens Ie soort van 2.20 — 2.23 2e soort van 2.10—2.15 Alles per k.g geslacht gewicht VETTE KALVERENMARKT BABNEVELD Barneveld 18 maart Aanvoer 763 stuks handel vlug Ie ¦ kwal in f per kg 2.70—2.90 2e kwal 2.45 — 2.65 3e kwal 2.25—2.40 topkwal tot 3.10 WEER BESPREKINGEN IN APRIL Israël wacht harde dobber in Brussel Op een terrein van 26 ha het boe renbedrijf „ De Helbouwing " in de gemeente Duiven in de Lijmers gaat zoals bekend „ Unilever " een re searchlaboratorium stichten Voor de eerste drie jaar zal vijftien miljoen gulden in het project worden ge ïnvesteerd Van de naar schatting 200 man personeel in 1965 zal twintig procent bestaan uit academici veer tig procent uit analysten ' en de ove rigen uit administratieve krachten vakmensen voor de werkplaatsen en een gering aantal ongeschoolde ar beiders Het speurwerk wordt er verricht voor de levensmiddelen industrie Een tuinbouwgroep die zijn aan dacht richt op de industriële bruik baarheid van tuinbouwprodukten is reeds aan het werk Nog van de zomer wordt het laboratoriumonder zoek in een tijdelijk gebouw begon nen „ Unilever " heeft naast tal van klei nere vier grote laboratoria twee in Engeland één in Amerika en één in Nederland Vlaardingen Drie nieu we grote laboratoria zijn in voor bereiding in West-Duitsland Ham burg in Engeland»(bij Welwyn Gar den City en te Duiven bij Arnhem Gangmaker De directeur van ' t laboratoriuni in Duiven drs J C M Schogt noemt een van de belangrijkste oorzaken van de nieuwe vestiging de verandering van het levenspa troon vooral in de hoogontwikkel de landen Voor steeds meer voe dingsriiddelen wordt de industrie een nuttiger tusenschakel tussen land - en tuinbouw enerzijds en de gezinstafel anderzijds De ontwik keling heeft ertoe bijgedragen dat nu niet meer de industrie de gang maker is voor de wetenschap maar de wetenschap de baanbreker voor de industrie Groenten fruit en vlees zijn de produkter waarmee het wetenschappelijk onderzoek in Duiven belast zal worden Eén van de taken van de tuin bouwgroep is de verschillende ras sen naast elkaar op hun eigenschap pen te onderzoeken Het belangrijke aspect van de industriële bruikbaar heid vereist naar drs Schogt mee deelt technische installaties in het klein voor voorbehandelen inblik ken diepvriezen drogen enz Deze zullen in een „ proeffabriek " bij het laboratorium worden ondergebracht Vergrote tuinhouw Bij dit alles is het onderzoek ge richt op wat drs Schogt noemt de vergrote tuinbouw de meest econo mische wijze van machinaal oogsten Zaaiwijze uniformiteit van platen materiaal gelijkwaardige rijpheid van vruchten krijgen eerst de aan dacht De structuur - kleur - en smaakveranderingen kuimen aanlei ding zijn tot diepgaander onderzoek door chemici fysici en bacteriolo gen De bouwplannen voor het project zijn ontworpen door het architecten en ingenieursbureau ir J P van Bruggen G Drexhage ir J J Ster kenburg en A Bodon uit Rotterdam Voor de bouw van het eerste gedeel te van het complex is de rijksgoed keuring aangevraagd Dit betreft een nuttige vloeroppervlakte van 8400 vierkante meter Jaarverslag N«S bekroond De Federatie der Werkgeversorga nisaties in het Boekdrukkersbedrij f heeft de Spoorwegen meegedeeld * dat het jaarverslag van N.S over 1961 dat verleden jaar is verschenen is bekroond in groep drie jaarver slagen met illusiïaties in meer kleu ren De lay-out van dit verslag was verzorgd door de heer G Douwe te Utrecht VOLLEDIGE BEZETTING IN 1963 Bredero meer dividend over groter kapitaal gen in West-Duitsland Ook kreeg het voet aan de grond in Afrika De kansen in de ontwikkeling worden nog altijd bepaald door de verzekerings - en financieringsfaoi liteiten De Lend Lease Corpora tion in Sydney Australië waarin Bredero participeert nam opnieuw belangrijke projecten ter hand Een groot project in Iran werd in samenwerking met enkele buiten landse bedrijven nagenoeg vol tooid 759 775 758 773 166.90t 169 lOt in Beide partijen moeten starheid laten varen Van onze correspondent I ERUZALEM — De onderhandelingen tussen Israël en de I Europese Economische Gemeenschap zijn weliswaar niet ' zoals sommige pessimisten hier hadden voorspeld als een nachtkaars uitgegaan maar wel dreigen zij op de lange baan te worden geschoven De besprekingen worden in april hervat en naar het zich laat aanzien zal de Israëlische delegatie een harde dobber hebben om de heren in Brussel ervan te over tuigen dat de lijn die de raad van ministers der EEG heeft bepaald er in feite op neerkomt dat Israels handel met de Euromarkt bevroren " wordt op het peil dat men in 1962 had bereikt En dat betekent dat het verlangen naar een globale overeenkomst die Israël ruimte laat voor uitbreiding \ an zijn commerciële betrekkingen met West-Europa onver vuld blijft E.E.G eist een lijst De raad van ministers heeft de « cns te kennen gegeven dat by de Komende besprekingen een lijst ter tafel zal komen die enerzijds aan scpft welke goederen Israël voor minstens vijftig procent naar de Zps exporteert en die stuk voor stuk een waarde vertegenwoordi aen van honderdduizend dollar en ivaaruit anderzijds blijkt welke wa r<'n hun weg naar de Euromarkt i inden die ieder een waarde vart meer dan een kwart miljoen dol lar belopen De bedoeling schijnt te zijn van de soorten goederen die Israël mo menteel naar Europa verkoopt — ongeveer tachtig in getal — onge \ eer twintig in aanmerking te laten komen voor een tarievenreduktie waarbij kennelijk aan een verlaging met vijfentwintig procent wordt ge dacht Vrecedent Het verzoek van de E.E.G om e^n dergelijke Itjst op te stellen Iipeft op het departement van finan i-iön in Jeruzalem teleurstelling ge " " kt Terecht of ten onrechte had ¦ wn minister Eshkol en zijn naaste i.>'dewerkers gemeend dat de te genpartij op den duur zou zwichten voor hun argumenten en ten slotte bereid zou worden gevonden zoal n;et geheel dan toch in belangrijke mate tegemoet te komen aan wat vi>n in Jeruzalem ziet als de enige oplossing die voor Israël in aa n-:i,prking komt een overeenkomst die de gehele Israëlische export Haar de Euromarkt zou omvatten en voor deze gehele export een spe ciaal tarief zou bepalen Daarbij werd dan in de eerste plaats de nadruk gelegd op het dy iidmische karakter van dit akkoord • i»t andere woorden op de moge ü'kheid voor Israël om binnen de omlijsting van deze overeenkomst " iin handelsbetrekkingen met het westen te ontwikkelen Zoals de zaken er nu voor staan schijnt de E.E.G aan dit Israëli sche streven een beleefd maar hcslist halt te willen toeroepen niet omdat zij niet zou aannemen dat de Israëlische politiek van Is laëlisch standpunt gerechtvaar digd is maar omdat zij met het oog op de aanvragen van andere ¦ staten geen precedent wil schep pen die haar biJ komende onder handelingen de handen zou boeien In regeringskringen lijer schijnt men nog altijd van oordeel te ztjn dat het zyn nut heeft vast te houden aan de eis van een algemene tarie venregeling en geen water in de wtjn te doen Handelskringen en de pers zijn in het algemeen gespro ken een andere mening toegedaan Men is daar maar matig te spreken over een politiek waarbij star wordt volhard in de eenmaal vast gestelde lijn nu duidelijk gebleken is dat men aan de andere zijde van de tafel voor een dergelijke koers niet te vinden is Bladen als Haboker liberale par tij en Lamerchav van de links-so cialistische Achdoet Haawoda drin gen bij de regering aan op een meer realistische benadering en een elas tischer houding In de kringen der exporteurs waar men uiteraard de ontwikke ling met spanning volgt kan men gelijksoortige geluiden horen Ook daar ziet men in dat een politiek van doordrijving Israël geen baat kan brengen Men wenst haar ver vangen te zien door een gedrags lijn waarbij concrete verlangens naar voren worden gebracht die af gestemd zijn op de allereerste be iioeften van de Israëlische overzee se handel In dit verband wordt kritiek ge uit op het departement van finan ciën en de overige economische ministeries die bij de onderhande lingen van te weinig beweeglijk heid en souplesse blijk zou heb ben gegeven en te krampachtig zouden hebben vastgehouden aan een beginsel dat nu eenmaal geen ingang bij de partners heeft kunnen vinden Nog hoop Inmiddels heeft men hier de hoop op ' n redelijk resultaat nog niet ver loren al schijnt men ook op de eco nomische ministeries wel in te zien dat er voorlopig geen sprake kan zijn van de door Israël nagestreef de oplossing Kennelijk rekent men daar zowel als in exporteurskringen met de mogelijkheid dat het alsnog zal lukken de E.E.G yertegenwoor-digers tot een houding te brengen die de Israëlische verlangens dich ter nadert dan die welke zij tot dusver aan de dag hebben gelegd De hoop is daarbij ook gevestigd op een geleidelijke opklaring van de impasse waarin de E.E.G is ge raakt door het Franse veto tegen Engeland een feit dat naar de hier heersende mening het vol strekt afwijzende standpunt van de Euromarkt-leiders niet weinig heeft beïnvloed De opvatting breekt steeds meer baan dat Israël als het voortgaat naar het onderste uit de kan te Landré en Glinderman 1962 heeft zich bij Landré en '« Imderman importeurs van o.m landbouwwerktuigen vooral geken merkt als een jaar van afwachten <' n zoeken naar een lijn in de ont Wikkeling van de conjunctuur De nntvangen orders waren U pet lager « an in 1961 en 16 pet lager dan de Panning voor 1962 De orderporte ™ iUe is 32 pet kleiner dan per eind 1J6I Het totaalbedrag komt thans •^' lereen met ongeveer 3 maanden owzet Het saldo exploitatierekening naaide van f 648.500 tot / 629.350 «¦ nstsaldo ƒ 254.733 v ] / 257.075 ' J'' idend 15 pet waarvan 10 pet in '• indelen conv Voor 1963 verwacht het bedrijf een " vereenkomstig bedrag aan ontvan sen orders als in 1962 Ook de omzet zal ongeveer gelijk zijn Hierdoor y"ag een redelijk resultaat worden '^ yrwacht maar voorts een verdere V-name van de orderportefeuille In « e loop van 1962 werd op bescheiden '^'¦ fiaal aangevangen met do verhuur " P lange termijn van kapitaalgoe '¦ ö-en Jaarverslag De Tiventsche Barik meer publiek via obligatie-emissies maar onderhands Onderhandse le ningen zijn waarschijnlijk groter van omvang dan obligatie-emisies Een aandeelhouder meende dat de Twentsche Bank nog grotere aan dacht zou kunnen besteden aan het verstrekken van middellang krediet Hij dacht dat hier nog een groot terrein voor de bank braak ligt Mr Burgerhout antwoordde dat deze kredietvorm tegenwoordig bij De Twentsche Bank gesneden koek is Daartegenover wil de bank echter zeker held hebben en eist ztj een redelijke vergoeding Twee commissarissen traden af wegens het bereiken van de leef tijdsgrens 72 jaar mr H F van Leeuwen en mr J D Boltjes In hun plaats werden geen nieuwe com missarissen benoemd Dividendvoorstellen Albert Heijn N V boekjaar 1962 12 pet V j 12 pet w.v 10 pet naar keuze in aandelen ne jaarvergadering van De N.V Algemeene Norit Mü boek jaar 1962 28 ' 26 pet Vergadering 26 april '« entsche Bank bepaalde het divi "" nd op 12 procent resp 6 pro «' nt voor de nieuwe aandelen ' P antwoord op een grote reeks ^ aii vragen deelde mr J Burger " Pt lid van de directie o.a mede i[l ' u ^ geringe emissiebedrijvigheid "" Psurze misschien wel enigszins '' ppand houdt met het vertrekken J^^n MiddoUang krediet door de ' aimen Er is echter géén sprake ''' J ] dat emissies daardoor onmoge ' Ij Worden gemaakt wel is het een ^ P ' oat het middellang krediet in ".,''™ rland een steeds grotere om -"" nooTTit Men leent niet N V Nederlandsche Ford Antomo bielfabriek boekjaar 1962 25 pet onv w.v reeds 10 pet interim div werd uitgekeerd Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V boekjaar 1962 14 pet onv Vergadering 24 april Slavpnburg's Bank N.V boekjaar 1962 10 pet w.v 2 pet in aan delen t.I.v de agioreserve v j 10 pet w.v 5 pet in aandelen t.I.v de agioreserve Vergadering op 5 april Ubbink-Davo N.V boekjaar 1962 12 11 pet streven wel eens het deksel op de neus zou kunnen krijgen Wat aan de andere kant weer niet wil zeggen dat men er hier in verantwoordelij ke kringen voor zou zijn om het roer nu maar dadelijk volledig om te gooien Een combinatie van grotere buig zaamheid bij de ene en een zekere ontdooiing van de huidige verstar ring by de andere party zou naar de opvatting van die kringen Israël wel eens een resultaat kimnen bren gen dat voorlopig aanvaardbaar zou zijn De opvatting die zich thans hier kristalliseert vooral in niet rege-ringskringen komt hierop neer dat Israël zich voorlopig dient te con centreren op die export-artikelen waarvoor een reductie van rechten werd toegestaan om op die manier het dynamisch karakter van zön economie te bewijzen en de moge lykheid aan zich te houden om in een later stadium op uitbreiding van de tarievenregeling aan te drin gen Naast 20 pet honus 1 op 40 Over 1962 zijn de resultaten van de gehele onderneming van de Verenigde Bedrijven Bredero N,V te Utrecht gunstiger dan in 1961 Wat be treft het werkgebied in Neder land kon volgens het jaarver slag de produktie met bevre digende resultaten op een ho ger niveau komen De fabrie ken werkten opnieuw op volle capaciteit De netto-opbrengst steeg van ƒ 4.08 tot ƒ 5.19 min De opbrengst deelnemin gen beliep ƒ 1.35 ƒ 1.64 min Na afschrijvingen ad ƒ 2.85 f 2.46 min belastingen ad ƒ 589.277 ƒ 558.390 en dotatie aan de reserve van f 1 min onv is ƒ 2.11 ƒ 1.70 min ter verdeling beschikbaar Het dividend is bepaald op 20 pet in contanten over het van ƒ 4.20 min tot ƒ 5.85 min vergrote kapitaal v.j 18 pet in contanten Daarnaast werd besloten tot uit gifte van bonusaandelen ten laste van de emissie agio-reserve in de verhouding van 1 op 40 Te dien einde wordt afgerond ƒ 150.000 no minaal in het kapitaal van de N.V uitgegeven 1962 bracht de onderneming een duidelijke stap verder op haar weg naar integratie van het bouwpro ces De totale onderpositie garan deert volgens het verslag naast een redelijke overloop naar 1964 voor 1963 een volledige bezetting van alle bedrijfsonderdelen Ver wacht kan worden dat de indus triële activiteiten van de onder neming in 1963 worden uitgebreid In het buitenland zijn voor nieuwe activiteiten voldoende aankno pingspunten aanwezig De her groepering en de aanpassing van de aangetrokken ondernemingen aan de organisatie van het con cern worden voortgezet Duitsland'Afrika Over Westelijk Nieuw-Guinea zegt het verslag dat tegen de achtergrond van de zo ingrijpend gewijzigde omstandigheden het werkgebied als afgesloten moet worden beschouwd Een en ander kon door de getroffen voorzienin gen worden opgevangen Het concern heeft werk verkre - Mr E Bloembergen in directie Bredero Op de agenda voor de aandeel houdersvergadering van Verenigde Bedrijven Bredero N.V welke op 5 april zal worden gehouden staat als vijfde punt benoeming van een directeur Als eerste staat op de voordracht mr E Bloembergen te Bilthoven oud directeur van de Al batros Superfosfaatfabrieken Het betreft hier een uitbreiding van de directie van drie tot vier leden waarin zich de toeneming van de activiteiten van het Bredero con-cern weerspiegelt Directeuren zijn thans de heren drs J de Vries pres-dir J A F C Marckmann en G J Dusseldorp De laatste verblijft permanent in Australië — De Surinaamse ministerraad heeft een financieringsovereenkomst goedgekeurd met de Europese Eco nomische Gemeenschap betreffen de de bouw van scholen tot een be drag van Sf 1.506.000 en de bouw van de nieuwe markt te Parama ribo tot een bedrag van Sf 2.500.000 mms van iterifaiii ' SLOTNOTERIMG maandag 18 maart 1963 15-3 18-3 staatsleningen Ned ' 58 ia ' 59 ld - 60 1 ld - 60 II ld - 59 ld ' 60 ld ' 61 ld ' 63 £ d - 53 ld G.b.O £ d ' 47 ld " 51 ld - 53 l-II ld ' 56 ld - 48 Actieve obligaties 41/2 1025V 101 S 4 % 102 ^ 10U5 4 % 102A 10155 4 % 102 ^ 10U5 4H lOOJ 100 4 '/* lOOi 100 41/4 lOOJ 100 4(4 lOOi looVit 3 % 96 96i S'/a - — SVa 93 93it SVaS 97 31/2 95 95 5 3%m 94,1 - 3'/é 89 89-/,r SVi — 3A 101 101 6 106 106L 6 187 6 — 41/3 101 107 101 3'A 97 97 Scheep - en luchtvaart 6 9S | 4 % 95 KLM 15 Jr Id 20 jr 95 Alb Heljn wo Alg K.U ' 44 Amstel Br Berghs en J Bijenkori Philips d.l ' 51 ld ' 48 ld d.l ' 49 Pegem l-2'57 Pegem ' 52 PEGUS ' 57 PGEM ' 57 ld ' 68 ld ¦ 51-'52 Werkspoor Spoor - en Tramwegen 103 Ned Sp ' 57 4?4103J Premielenlngen 86 87 88 92 92 92 85 Alkmaar ' 56 SVi 85B A'dam CenA 3 110 Idem ' 51 2'/2 86 Idem ' 56 1 S'/a 89 Idem ' 56 XI 2H 91J Idem ' 56 in 2Vz 91 Breda ' 54 3'/2 — Dordrecht ' 56 2 % 84 2 % 83 — 2>/2 94 2>/2 96 2'A 96 31/2 94 2Va 89 21/2 — 2'/2 - 97 95 94 90L 101 Eindh ' 54 En.schede ' 54 ' s Grav ' 52-1 Idem ' 52-11 R'dam ' 52-1 Idem ' 52-11 Idem ' 57 Utrecht ' 52 Z Holland ' 57 Z.-Holland ' 59 2'/2 101 Convert Obligaties 123 A.K.U Billiton 4V2 122 5 — Borsumlj 3 % 92 92 Van Gelder 434 114 115 Intervam 4 178 190 KLM sub or 4 % 87 88 Ned Bakkerli 4 % 189 188 Sanders 4 % 165 165 Schokbeton 3y2 232 252 Utermöhlen 170B 171 Ver Mach 5 — 140 Intern instellingen Wereldb ' 55 31/2 95 95 ld $ 1000 3 - -~ E.G.K.S $ S'/a — 105 België ' 61 4 % 102-A 102-A Europa Denem ' 38 4 — Dortm H.H 7 102J — Dawes i ' 24 7 173 — Young ' SO 514 271 _ Gelsenk Bgw 7 104 104 War Loan 3^2 - — Cere H E 5J 4>/2 97iB 97}B Noorw ' 55 4 % 99 99 891 U.v.Z.-AIr " 55 4 89 A.A.R dev 4'/a 89 Niet actieve aandelen Participatiebewüzen 1310 1104 900 898 746 746 232 232 160.50 160.50 1310 1105 Alg Fonds 1/1 Converto H B B bel.d Interbonds Wereldenergfe A.B.M Aanfl in belegghigsmüen 192 192 106.50 106.50 215 216 509.50 507 128.50 128.50 Interunie f 50 Nefo ƒ 50 Robeco f 50 Unitas ƒ 50 Ver Bezit f 50 EuropafdsllO pb 525 Eurunlon 10 pb 1250 1245 Valeurop'lO pb 704 704 Can Gen F.c 161 16 Chem Fund c 10 10 Massach inv tr c 13 13 & Television E.F.c 7 7 Bank - krediet - en verz wezen Amsterd Bank 360 359 Cultuurb 27 27 Gron I Cr b 176 176B Herstem 100 — H.B.U eert 219 220 Kas Associatie 158 158 Ned Cred b.B — 232 N Hand ml ] eert 355 355 Ned Middenst b 215 215 Ned Overzee B 207 207 Rotterd Bank 335 333 Slavenburgs B 221 219 Tvvent Bank c — — Cultures Bezoek Tabak 56 56 Ngombezi Cult 239 235 N.I.S.U 521 520 Senemb ƒ 25 -/ 50 — _ Transatlantica 77B 774 Handel industrie en div Albert Heijn 630 Aime-A'dam 174 175 Alg Hand M 212 212 Alg Norit mü 755 75B Avlm 122 — Alweco aand B 22 22 Amstel Br nrc 456 — Amsterd Ball 453 452 Amsterd Dr 272 — Amsterd Rijt — 280 ANIEM N.B 70 71 Arnh ScheepsO 142L 140L A.S.W 307 307 Becht en Dys 235 Beeren tricot 116 116 Bensdorp 445 446 Berg en Jurg 289 287 Berkels Patent 194 194 Blauwhoed 406 412 Blijdenst W nrc 160 159 Boer de Dr 203 — Bols Lucas 890 881 Borsumv W eert 78 77 Braat Mach 87 85 Breda Mach i 160 161 Bred bouwbedr 620 627B BrocadesSt 550 546 Bronswerk B 191 191 Burhmann's p 730L Buttinger 217 216 Bijenkori n.r.c 925L 912 Calvé eert 723 723 Carp's Garen 350 350 Centr Suiker 325 327 Cobra 146 146 Curaq Hand 160 159 Daalderop B 231 230 Dagra 266 272 Deutsche Leerl _ — Demka Staalt — 203 Desseau.x 264 263 Dikkers en Co 260 Dorp en Co 98 98L Dr Ov Hout 148 149 Drie Hoelljzers 377 380 DRU 206 208 Duyvls 215 212 Electrofact 470 480 Electrolasch B 385B Elektrot M 1 165 163 Elsevier Uitg 749 — Embal en H b 262 266 Enkes 262 — Enthoven Plet 261 256 Erdal Mij 551 557 Excelsior met 166 171 Fitt Ned Am 95 96 Fokker 404 407 Ford 903 903 Gazelle 308 307 Van Gelder 255 255 Gelderman 155 151 Gerofabr n.b 254 255L Geveke en Co 580 582 Gist - en spir 345 345 Van de Grinten — Grotsmederij 155 156 Gruyter 6 pet nr — 187B Hagem en Co 446 449 Hart 208 205 — - 1 B = bieden L = laten T = gedaan en laten ' = gedaan en bieder B«ïïr$#vèr5li«lif Vaste markt AMSTERDAM 18 maart — Het Damrak heeft vanmiddag de zwak ke stemming voor de internatio nale waarden van vrijdag doen vergeten door hogere openings koersen te registreren Bij kalme handel lagen Philips en Kon Olies vast in de markt terwijl Hoog ovens vijf punten hoger op 528 werden verhandeld AKU had van middenkoersaanbod te leiden waardoor dit fonds een punt lager opende op 444 % Unilevers lieten zich niet onbetuigd met een koers winst ten opzichte van vrijdag van ruim een gulden op ƒ 144.70 Tot de betere tendentie in Am sterdam heeft WaU Street bijge dragen Aldaar sloot de markt vrij dag een weinig hoger Kon Olies gaven er een goed koersherstel te zien terwijl Philips en Unilevers op de New Yorkse beurs werden gekocht Dit was een stimulans voor het Damrak hetgeen dan ook vanmiddag in de koersen tot uit drukking werd gebracht Philips op ƒ 151,50 tegen vrijdag als slotprijs ƒ 149,50 Kon Olies verbeterden f 2,40 tot ƒ 169,20 De beurs is vrijdag wat ondankbaar geweest ten opzichte van ~ de divi dendvoorstellen van de Kon Shell groep Philips en Hoogovens Het deed dan ook aldus de beurs van middag prettig aan dat de stem ming voor genoemde fondsen gun stig was Vooral de ondertoon van de markt wordt op het Damrak zeer gunstig beoordeeld De Westduitse beurzen gaven vandaag weinig verandering te zien Op de overige Europese beur zen kwamen geen koerswijzigingen van enige betekenis voor Het is opvallend aldus de beurs dat de arbitrage internationaal de laatste tijd zo weinig onderneemt Gedurende de verdere beursduur kwam er in de openingskoersen niet veel verandering meer Certificaten Deli lagen wederom flauw in de markt op aanhouden de geruchten dat het dividend zal worden verlaagd Op de incourante markt werden claims „ Homburg " voor de eerste verhandeldag geadviseerd op f 850 neerkomende op 440 pro cent voor de nieuwe aandelen Havenwerken 443 440 Varossieau B 250 - 254 Hazemeijer 460L Veend St sp 266 273 Heem v d 290 290 Veneta 219 219 Heemal — 383 Ver Bliklabr 384 — Helneken's 452 — Ver Mach f 195 198 Hensen Mach 195 193 Ver Touwfabr 426 427 Hero — Vettewinkol 274 ^ Heybroek Zei 307 315 Vezelverw N.l 114 117 Hoek's Mach 645L 640B Victoria bis 265 267 Hollandia-Kat 146 145i Vihamii 169 166 Holl Beton 510 531 Vli.ss Kat 292 291 Vred Rubb eert 347 352 Holl Const A.B Holl Melks Hoogenbosch 220 295 220 298 Vromen Papier Vulcaansoord Walvisohvaart 104 74 463L 104 749B Hoogenstraten Hoolmeyer Indola Ing bur Bouwn Internatio Ing Gew Beton Inventum 188 159 465 182 238 309 449 190 159J 464 239 325 445 Wornink's Beton Wessanen Wilton Fetjen Wits de Textiel Wyers I en H v Wijk en H Zaalberg 194 * 378 305 199 384 107 114 200 378 304 199 380 114 Zeeuwse Conf — — Jansen en Sut 182 182 Zwanenberg Org 815 817 Jongeneel 357 — Zwitsal 331 330B Kemo Corsetf — — V Kempen Beg 165B 167 Miinhoiiw en Petroleum Key Houth Kleding Smits Kiene Suikerw Kondor Kon Ned Pap Zout Ketjen nrc Korensclïoof 237 195 262 375 282 183 743 235 195} 263 280 183 743 Alg Explot Mi ] Biliton I Biliton II Kon Petr 1-20 Kon Petr 5-20 Moeara Enim a ld c opr bevv 68 505B 425 164 166.40 1575 2450 68.80 508 428 166.50 163.70 1576 ld 1 winstb 2760 2762.5 Koudijs n.r.c 228 226 ld 4 winstb __ Kromhout 140 137 Oost-Borneo Mi ] 68B 69B Kon Ver Tap 425 — Leeuw Pap.f 388 389 Scheepvaart Leid wol 454 457 Lindeteves 165 165 Furness 508 504 Li.lempl 114 119J Oostzee — 128 Lijm en Gel eva 187 192 Maxwell 558L — Spoor - en Tramwegen Mee » N Bak c Mees Bouwm B 486 261 484 261 Geld Tram - - Nederlandse Antillen Menko eert — 188 Metaverpa B 179 180 Antil Brouwerij —* 180 Meteoor Beton 311 320 Ant Verffabr 108 108 Missot 525 525 Mosa 400 405 België Muiier N.B Mijnb werken c 340 3.35 Gevaert 210 209.80 Naarden Ch i 446 436 Gebr Naeft 106 107 Duitsland Nedap 186 186 Manesm eert 187 ^« Ned Aann mi ] 487B 492 Ned Dok mij 168 167 UollartondsiMi certificaten Ned Exportpap 383 381 Ned Grondb 803 806 Can Pao 25 25 Ned Kabel 457 463 Imp Oil 40 40 Ned Meik U c 317 Inland N.G Mi 4 In Nick C 63 63 Ned Seheepsb 166 166 A C F Ind 82 31 Nell wed J v 270 — Am Enka 59 59 Netam B 266 269 Am Motors 20 19 Nieaf 171 —¦ Am Rad 13 13 Nyam n.r.c 118 118 Ara Smelt 63 64 Nijverd.-t Cate 229 225 Oranleboom nrc 303 301 Am T a T 120 — Overz Gas NB 30S 308 Anaconda 45 45i \ Padang Porti — — Atchison T 26 Paiemb Ind Mij 124 124 Bethl St 31-iV 31 Palthe 118 118 Chad bouven 4A 4iB Papt Gelderl c 603 610 Ches a O — Philips 6 pet pr 56.90 56.50 Chrysler 90 90 Pont Houth 268 268 Cities S 64iV 64 De Poorter 116 116 Columb gas 27A 27 Reesink 178 179B Cont Oil 58 58 Reinev mach — 221 Curtiss W •^ RIVA 290L 283 Du Pont 239 240 Rotterd Drgdk 430 440 General E 73 73 Ruhaak 153 152 Gen Mot 63 63 • Ruttens blérbr 735 745 Greyhound 35 35 Rijnstaal 128 127 l.B.M 419 419 Rijsdijk — — Int Flavors a Fr 30 30 Schelde de n.b 246 297 Jones a L 52 52 Schev E Mij 870 876 Kenn Cop 70 71 Schokbeton B 345 365 Montg W 33 33 Schuiten Foxh 780 770 Nat Can lU Scholten carton 791 795 Nat Dairy P 60 60 Schuppen Sajet 440 449 Nat Steel 37 37 Schuttersveld 248 240 New York C Simon de Wit B — — North W R 110 Simplex 87B 87 Penn Rail — 15 Smit Transl 315 313 Philips Pet 48B 48ft Spaarnestad v.b 775 ^ Stokvis 171 172 Proct a G Stoomspin Tw 92 93 Rep Steel 37 37 Shell Oil 38 39 Van Swaay — 288 South C _ Tabak Phil cert 105L 105L Stand Br 10a — — Th B Marijnen 198 197 Stand Oil N J 61 63 Thomass en Dr 721 718 Studehaker P 7ft 7 Thomas Mot c 310 — Sun M C 32 34 Thoms Hav c 212 208 Texas inst 61 61 Twentsche kab 554 554 Tw Overz H _ 67B Tide Water 21 22 Ubhing-Davo 219 224 Union P R 34 34 Udenhuut 1863 188 U.S Steel 47 46 Unilever V pet 151 151 Western B C 35 34 Unilever 6 pet 131 131 West Eleo 34 34 Unilever 4 pet 92 92 Wilson 41i 41 Union Rijwiel 144 150B Woolworth 69 69 UtermHIen 430 925 Un Miniere 980 975 Utr Asph 1 320 315 Prolongatie 3 3 * 
14 MAANDAG 18 MAART 196S tnHECHTSCH NIETJWSBLAD Hl het psychiatrisch zielcenhuis „ Willem Arntsz Hoeve " te Den Dolder wordt gevraagd een voonnan voor de bloemkwekerij Diploma's Tuinbouwvakschool voor bloe menteelt en voor bloemsierkunst of een daaraan gelijkwaardige opleiding strekt tot aanbeveling Salaris nader overeen te komen Pensioenfonds Alg Burg Pensioenfonds Een woning is niet beschikbaar Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd van de afdeling Personeelszaken Dolderseweg 164 Den Dolder TE KOOP GEVRAAGD een bungalow of semi-bungalow binnen een straal van plm 20 km van Utrecht of een mooi gelegen terrein van ten minste 2000 m2 voor het bouwen van een dergelijk huis Verkoper kan desgewenst voorkeur tot koop krij gen van een fraai herenhuis met garage en cen trale verwarming zeer gunstig gelegen in de om geving van het Wilhelminapark Brieven te richten onder No W-3021 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht Ter uitbreiding van onze personeelsbezetting kunnen op verschillende afdelingen geplaatst worden aankomende typistes met ULO-opleiding leeftijd tot 20 jaar administratieve Itracltt mnl of vri m ULO-opleiding en kantoorervaring Leeftijd tot 25 jaar een liandig meisje of jongeman voor eenvoudige administratieve werkzaamheden Peisoonlijk aanmelden tussen 13.45 en 17.45 uur of schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken van TIEL UTRECHT Brandverzekering 1811 Kromme Nieuwe Gracht 80 Utrecht Telefoon 22044 toestel 53 Verkrijgb bij Apoth en erk.Drox UTRECHTSCH nieUWsBLAD Verkrijsb bij Apoth en « rk.Dro STOKVIS presenteert DE NIEUWE LIJN Progressief en revolutionair Erres geeft model aan de toe komst Bepaalt nu de lijn van later Is straks nog up-to-date in vorm en techniek Neem de ERRES Plubo en dus Uw ge mak Neem de ERRES Plubo Verbaas U over zijn Ameri - kaans moderne vorm Over zijn trefzekere techniek Be kijk de ERRES Plubo Glad gaaf goed Afwerking tot in de details Dat is de nieuwe lijn De nieuwe ERRES-lijn die jong blijft Door Stokvis gepresenteerd 348 - In standaarduitvoertng ïonder wringer Ook te leveren met verwarming en/of ponnp Gevraagd * RADIOIVIONTEUR of VERKOPER speciaal voor onderdelen-verkoop * CAISSIÈRE welke tevens wat eenvoudige administratie kan uitvoeren * MEISJE voor lichte huishondelqlte werkzaamheden 5-daagse werkweek Aanmelden KONTAKT Neude hoek Voorstraat Utrecht tel 16662 Na telefonische afspraak is ook sollicitatie in de avonduren mogelijk N.V UTRECHTSCH ^ IVIELKCENTRALE vraagt voor spoedige indiensttreding enige flinke arbeidskrachten voor de melkinriehting Aanmelden woensdag 20 maart van 4 tot 6 uur Adelaarstraat 48 — Utrecht COÖP CENTRUM BAKKER-BEZORGERS Aanmelden dagelijks tot 5 uur Coöp Centrum — Kanaalweg 13 — ütrecM N.V MACHINEFABRIEK Wh JANSEN ft SUTORIUS Ksningswes 2 * yirecirt Ttl.(030)t5ï$7 DRAAIERS FRAISERS ROESTYRIJSTAAL / SLIJPERS PLAATWERKERS Sollicitaties worden gaarne inge wacht aan het adres Koningsweg 2 Utrecht 
Ll'RKrHTSCO IVIËIIWSBI.AD MAANDAG 18 MAART 1963 15 DOOR DE LUIDSPREKER MiriiiiniiMinininnmimiiiniiiniiiiiiiniiiiniiimniiiimnnmiininiiiniiinnniiiiiinniiiiniiiiiiiiitiiiiiiiiiitniiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiia EIKE AGENA door CRETE DOLKER-REHDER TiiiiiiiiiiiiiniminiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiinitiiniiiiiiiiiiiiiiiitniiiniiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiii iii iniiiiiiiir Beroep De vraag wordt gesteld of b e roepin in hoger beroep gaan hetzelfde woord is als b e roep werkkring en als b e roep uitnodiging een pre dikantplaats te bezet ten Inderdaad is dit etymologisch hetzelfde woord Wij moeten uitgaan van het werkwoord roepen De sa menstelling beroepen betekent door roepen bereiken Een b e roep op iemand doen Is iemand te hulp roepen Wie in hoger beroep gaat roept de hulp ener hogere instantie in wie een be roep aanneemt geeft gehoor aan een to hem gericht verzoek wie een beroep uitoefent ver vult een werkkring waartoe hü als het ware is geroepen omdat hü er de bekwaamheid of de diploma's voor bezit In het Middelnederlands en nog in het Vlaams heeft beroep de be tekenis van uitdaging in het Latün provocatio Vocare betekent roepen de rusteloze reiziger muetenweniefeem ofhHdm dinfeitormKofnlet ' Maar Bertien was bang dat de inwoners van Lis sum die er niet aan gewend waren dat hij liet mid wintervuur ontstak zouden denken dat zijn huis of de vuurtoren in brand stonden en met allerlei mate riaal zouden uitruliken om de brand te blussen Daarom maakte hü de brandstapel aan de weste lijke oever waar niemand de vlammen die door de klip aan het oog onttrokken werden zou kunnen zien Al voor het donker werd zei Bertien — Biiken branden Eike sloeg haar wollen doek om en hij nam haar aan de hand mee naar het strand In het begin genoot Eike van de knetterende vlam men maar nog voor de brand zUn volle kracht had tiereikt wendde ze zich af en zei met de rug naar het vuur gekeerd — Ik geloof dat Tönis er niet van houdt HU is bang Ik ga weg Bertien Maar blijf jij alsjeblieft en laat het biiken branden Weet je mis schien is er wel ergens iemand op zee die naar huis verlangt en blij is als hij je biiken ziet Laat het voor hem branden Bertien Langzaam liep ze door het zand naar huis terug Maar Bertien bleef bü de vlammen staan tot ze ciiidelijk uitdoofden De eerste maand van het nieuwe jaar was heel 7ai;ht IJs en sneeuw waren allang weggesmolten aisof het al lente werd Maar het land en de zee ble ven grauw en doods Groengrijs was de zee en geel grijs de hemel andere kleuren waren er niet En het leek alsof alles de vuurtoren het huis de dui nen veel kleiner geworden was dan vroeger alsof alles ineengeschrompeld was onder die eindeloze grijs heid Op een dag was Bertien uitgegaan om turf te halen erwijl Eike naar het strand ging om nog wat hout te zoeken Ze had moeite om tegen de sterke wind op tp tornen en hijgde bij iedere stap Plotseling bleef ze slaan Ze voelde zich opeens heel zwak worden en een ontzettende angst greep haar aan Ze dacht Ik ben nu te ver van huis ik had niet zo ver moeten eaan Ik moet naar Bertien ik kan niet meer Het wordt tijd Ze was niet ver meer van de plaats verwijderd waar de heide begon maar haar voeten schenen loodzwaar te zijn Wankelend liep ze verder tot ze un slotte eindelijk bt Bertien kwam die onvermoei liaar bezig was de zwarte turfbrokken op de hand kar te laden Hij was zo in zijn werk verdiept dat hü niets van Eike's komst gemerkt had Uitgeput kwamen ze op een turfhoop zitten — Tönis komt zei ze moe Bertien richtte zich onmiddellijk op Hij keek om / ich heen Toen zag hü haar zitten op de turfhoop met haar hand onder haar kin heel klein en zwak en moe Bertien stak zijn spade in de grond en beefde van opwinding toen hij Eike omhoog hielp en zacht - Naar huis zei nu legde zijn arm om haar middel en ondersteunde haar en zo liepen ze heel langzaam telkens weer • \ en rustend door het verre doodse heidedal en door ir duinen naar het strand Beiden voelden dat ze nog nooit zo innig contact met elkaar hadden gehad en het maakte hen een beetje verlegen maar tege liikertijd gelukkig BU de Bocht bleef Eike staan — Je moet Leidje Twers halen zei ze Maar Bertien duwde haar voort — Geen water ïei hü Kike herhaalde toonloos maar bijna koppig — Je nmpt Leidje Twers halen Ze bleef staan en keek met een vragende blik over Ie troosteloze drooggevalen Bocht Ze nam haar arm van Bertiens schouder en zei — Ik kan best alleen naar huis gaan En dan loop jij snel om de Bocht naar Lissum Je bent toch al halverwege Als je te ruggaat leen je een boot Bertien wist niet wat hij moest doen HU voelde zich verschrikkelijk ongelukkig en hulpeloos Als er water geweest was had hij Eike naar huis gebracht en daarna was hü kalm naar Lissum geroeid om de vroedvrouw te halen Maar nu moest hü Eike maar ' aan haar lot overlaten en te ' Voet naar Lissum ¦ gaan Kon dat wel Die ellendige Bocht ook Altüd SUSKE EN WISKE ^ muo mm'lxSm nBesfmeti mm me CLumm wn fimmuR 56 als je het water nodig had was het er niet Wat moest hü doen Bertien stapte van zün ene voet op de andere wiste zich het zweet van het hoofd en krabde zich achter de oren Hü was volkomen rade loos Maar toen glimlachte Eike hem toe Zo erg is nog niet Bertien zei ze troostend Ik kan nog best thuis komen Ga jU nu maar wegen haal Leidje Twers voor me Maak je maar niet ongerust Bertien voegdeze nog aan toe en toen draaide ze zich om en lieplangzaam gebogen tegen de wind in naar huis Ook Bertien ging nu zo snel mogelük op weg Hü had de wind in de rug en voor hü er erg in had was hü al bü Jan Jarrings huis gekomen Plotseling hoorde hü een waanzinnige kreet — Eike klonk het Hü stond verschrikt stil Het zweet brak hem aan alle kanten uit Wat was dat Had hü zelf ge roepen in zün angst Had hü zich vergist Had wer kelük iemand Eike " geroepen Of was hü van op winding krankzinnig geworden Toen klonk het weer over het wad klagend — Eike en daarna nogeens — Eike Flor Er was geen vergissing mogelük Waar kivam dat vandaan Wat betekende dat Met opgetrdkken schouders het hoofd gebogen tegen de regen en de wind stond Bertien daar met open mond van ontzetting terwül de koude rillingen hem over de rug liepen Daar kwam Jan Jarring al züri huis uit rennen De smid was anders een beza digd man maar nu scheen hü in de grootste opwin ding te verkeren Hü had zün hoge laarzen aan sprong van de stenen glooiing en liep zo het modde rige wad in Al lopend drukte hü nog de zuidwester op zün hoofd knoopte zün jas vast en riep — Ben jü dat Bertien Flor Kom gauw Er verdrinkt een vrouw in het wad Ik geloof dat het Moy Haulsen is Zwetend en hügend haastte Bertien zich nu achter Jan Jarring aan Het was Moy Haulsen Ook haar tüd was gekomen maar ze had het aan niemand gezegd Haar waanzin had nu zün hoogte punt bereikt en ze had gedacht dat ze naar Eike moest aan de witte Knee Zonder dat iemand het merkte had ze Haulsens hoeve verlaten was naar het wad gegaan en zo door regen en wind in de rich ting van de vuurtoren gelopen Als het wad droog is is het goed te begaan Maar plotseling bleven Moy's voeten steken en zonken weg Ze trok ze weer op uit de modder en stapte boos verder maar even la ter zonk ze tot haar enkels weg toen tot haar knie en Ze draaide zich om struikelde viel met haar handen voorover in de modder richtte zich moei zaam weer op met haar kleren zwaar van het slük en riep — Eike wilde weer verder gasui maar zonk steeds verder weg Toen zag ze geen redding meer en zonder dat ze begreep wat er precies gebeurde riep ze klagend ' — Eike Flor viel weer voorover voelde het ziltige zand in haar mond komen en ver loor het bewustzün Aü-^n zouden te laat gekomen zün allen Jan Jar ring en Bertien Flor Hannis Haulsen en Minna Maesch en zelfs Klumpklaas die droevig achteraan kwam hinken als Tyge er niet geweest was Tyge Taden Toevallig zat hü juist op de steiger zün netten te boeten Toen zag hü Moy Haulsen langs trippelen naar het wad in de richting van de vuurtoren Hü begreep dat ze niet wist wat ze deed stond op nam het net in de ene de plank waarop hü zat in zün andere hand en volgde haar geluidloos zoals de dui vel een arme ziel volgt Toen hü haar zag wegzakken legde hü de plank voor zich neer kroop op handen en voeten naar haar toe en nam haar onder de oksels voor ze zich door haar getrappel te diep in de modder kon werken Eike Flor klaagde ze nog toen viel haar hoofdvoorover en sloten zich haar ogen Eike Flor roep je vroeg Tyge — Hoor jehet Eike In jouw naam dan En hij nam Moy op entrok haar met bovenmenselüke krachtsinspanning uitde modder ¦ Wordt vervolgd Het rijmende paard hiilitn en dlle verds^leperst mnwdeftridesifmleim Bezoekuren in ziekenhuizen te Utrecht Academisch Ziekenhuis Catharljnesln gel 101 derde klas met uitzondering psychiatrie zond dinsd vrljd 13-14 maand t.m vrijdag 18.31M9 uur za terdag 18 19 uur Psychlatriebezoek In overleg met de hoofdzuster Klassen bezoek 14.30 17 30 uur en 19.30-20.30 uur met uitz op enkele afd waar overleg met de hoofdzuster moet wor den gepleegd Op kinderafdelingen Is alleen bezoeü van ouders toegestaan St Antonius Ziekenhuis Jan van Sco relstraat 2 lerde klas ledere avond behalve zaterd 19-19 30 dinsd don derdag zaterdag en zondag 14.15 uur tweede klas dagelilk ^ 14.30-16 en 18.30 20 uur eerste klas dagelijks van 11 12 14.30-16 en 18.3Ü-20.3U Idnder pavWoen dinsdag donderdag en zon dag 14 15 uur Diaknnesseninrichting Boshoomstraat 1 derde klas dag 15-16 dinsd en vrljd OOK 18.30 19 uur per patiënt maxi maal twee bezoekers tegelijk éénmaal wisselen toegestaan op de helft van het bezoekuur tweede klas werkd 14.30 16 en 19.45-20.45 zond 11-12 en H.'fO-lS uur eerste klas werkd 11-12 14.30-16 en 19.45-20.45 uur zond 11-12 en 14.30-16 uur ISmmakliniek Koningslaan 81 2e klas b 15.30 16.30 19.45-20.45 2e klas c 15 16.30 19.45-20.45 3e klas b 14.45-15 46 18 18.30 3e klas c dinsdag vrlidag en zondag 18.00 18.30 uur Koninklijk Nederlands Gasthuis voor OoKlüdcrs F C Dondersstraat 65 der de klas zon - en teestd 11.30-12.30 en 15 16 uur dinsd en vrijd 11.30-12.30 ledere avond 18.30-19.30 uur des avonds geen kmderen en geen öezoek op de kinderafdeling eerste klas 11 12 uur eerste en tweede klas 14-16 en 18 30-20 uur Homoeopatlseh Ziekenhuis Weth Die montlaan 21 derde klas dinsd don derd zaterd en zond 14-15 uur iedere avond lS.30 19.30 uur eerste en twee de klas dagelijks 14-15.30 en 18.30-20 u KInderpavlljoen dinsd vrljd en zond 14.30 15 uur en donderdag 18.30-19 uur voor vaders Ziekenhuis St Joannes de Deo K4aria plaats 28 derde klas maand t.mvrijd 14 14.30 en 19-19.30 uur za terd 14 14.30 zond 14-14.30 en 18.30 19.30 uur eerste en tweede klas dag 14 15 en 18.30-19.30 uur Kinderafd.zond dinsd donderd en zaterd 14 14.30 uur maand woensd en vrljd 19 19.30 uur - Wilhelmina Kinderziekenhuis Nieuwe Gracht 137 zond dinsd en vrljd 13.30 - 14.30 alleen voor vaders maand en donderd 18.30 19 uur Centraal Militair Hospitaal Oog In Al en Springweg ingang Geerte Bolwerk 1 Zaal dinsdag donderdag zater dag zondag 13.30-14.30 dinsdag donderdag en zondag 19-20 u Klasse dagelijks 13.30 14 30 en 19-20 uur Willem Arntsz Hnis Agnietenstraat 2 dinsdag vriidag en zondag 10.30-11.30 uur en 13.30-15 30 uur en zaterdagmid dag 13.30 15.30 uur M A X «^^ PANDA HEDENAVOND HILVERSUM I — VARA 18.00 Nws en comm 18.20 Act 18.30 Elec orgel en piano lichte muz 18.45 Tussen twee bevrüdingsfees ten lez 19.00 Parlm overz 19.15 Reger uitz Antilliana 19.30 Ma liënkolder hoorsp deel 12 20.00 nws 20.05 Melodieën-expres 20.30 Je neemt er wat van mee hobby quiz 21.20 Licht instrm sex tet 21.50 Marimba 22.30 Nws 22.40 Noord-Hollandse Filh ork en sol 23,55 24.00 Nws HILVERSUM II — NCRV 18.00 Kerkorgelconc 18.30 geestel liede reh 18.50 Openb kunstbez 19.00 Nws en weerpr 19.10 Gram.muz voor de teenagers 19.30 Radiokr 19.50 Gr.muz 19.55 Op de man af praatje 20.00 Licht ensemble met zangsolist en accordeonmuz 20.20 Een koning in de Himalaya hoor spel 21.30 Klass kamermuz 22.00 Volk en Staat parlm comm 22.15 Muzikale momentopn 22.30 Nws 22.40 Avondoverd 22.55 Boekbespr 23.05 Muzikale vraagbaak 23.40 Volksliederen 23.55-24.00 Nws DRAADOMBOBP 4e lün ENGELAND BBC LIGHT PROGR 18.00 Jazzmuz 18.31 Gevar pro gr 19.,33 Sportoverz en uitslagen races 19.45 Hoorsp 20.00 Nws en journ 20.31 Amus progr 21.00 Spel 21,30 Nws 21.41 Zang 22.00 Hersengym 22.30 Amus muz 23.31 Jazzmuz 0.55-1.00 Nws BRUSSEL 18.00 Nws 18.03 Lichte muz 18.18 Paardesportber 18.20 Voor de sold 18.50 Radiokron 19.00 Nws 19.40 In en om de opera 20.00 Klanb 20.20 Koorzang 20.30 Voor de tieners 21.00 Showprogr 22.00 Nws 22.15 Volksdansen en - zangen 22.35 De zeven kunsten 23.00 Nws 23.05 Kamermuz 23.55 Nws 24.0(1-0.45 voor de zeelieden DINSDAG 19 MAART HILVERSUM I — AVRO 7.00 Nws 7.10 Ochtendgym 7.20 Lichte grammuz VPRO 7.50 Dagopening AVRO 8.00 Nws 8.15 Lichte gr muz 9.00 Ochtendgym v d vrouw 9.10 De groenteman 9.15 Klassieke gr.muz 9.35 Waterst 9.40 Mor genwüding 9.55 Een boek voor het geestelük leven boekbespr 10.00 Lichte gr.muz 10.50 Voor de kleu ters 11.00 V d zieken 12.00 Licht ensemble met zangsol 12.20 Rege ringsuitz Uitz voor de landbouw 12.30 Meded t.b.v land - en tuinb 12.33 Metropole ork 13.00 Nws 13.15 Meded event act of gr.muz 13.25 Beursber 13.30 Dansork met zangsol 14.00 Lichte gr.muz 14.40 schoolradio 15.00 Met naald en schaar 15.30 Pianoreoital 16.05 Voordracht 16.15 Lichte gr.muz 16.30 V d jeugd 17.30 Lichte gr.muz 17.55 New York calling HILVERSUM II — KRO 7.00 Nws 7.10 Morgengeb 7.15 Muz progr strip voor de jeugd en even tueel act 7.55 Overweging 8.00 Nws 8.15 Pontificale Hoogmis 9.30 Amusmuz 9.40 Schoolradio 10.00 Voor de kleuters 10.15 Lichtbaken lez 10.25 Operamuz 11.00 Voor de vrouw 11.30 Lichte gr.muz 11..50 Volaan vooruit praatje 12.00 Middagklok noodklok 12.04 Instru mentaal kwartet en zangsol 12.30 Meded t.b.v land - en tuinb 12.33 DraaiO'rgelm 12.55 kath nws 13.00 nws 13.15 Platennws 13.30 Pro menade-ork en zangsol 14.20 Chansons de France 14.35 Voor de plattelandsvrouwen 14.45 Tiere lantünen gevar progr herh v zaterdag jl 15.45 Gitaarmuziek 16.00 Voor de zieken 16.30 Zieken lof 17.00 Voor de jeugd 17.45 Beursber 17.50 Regeringsuitzen ding Mens en muz in de Ned Antillen door dr G D van Wen gen ENGELAND BBC LIGHT PROGR 12.00 Voordracht 12.15 Dagboek 12.31 Filmkron 13.00 Popul gr.muz 13.31 gram.muz voor de arbeiders 14.00 Gevar muz 14.45 Voor dekinderen 15.00 Voor de vrouw 16.00 Gevar muz 16.31 Muziek bühet werk 17.15 Dagb 17.31 Uitsl.races 17.33 Gr.muz voor de jeugd HOE-WAT BRUSSEL 12.00 Nws 12.03 Lichte muziek 12.30 Weerber 12.35 Blaasmuz 12.50 Beursber en progr overz 13.00 Nws 13.15 Kamermuz 14.00 Nws 14.03 Schoolradio 15.45 Lich te muz 16.00 Nws 16.03 Beursber 16.09 Duitse les 16.25 Kamermuz 16.45 Spaanse muz 17.00 Nws 17.15 Voor de kinderen 17.40 Lichte muz Zie voor tv-pro^'^amma pagina 5 Triest „ jubileum " in New York De stakencle typografen van de New Yorkse cJagbladen hebben gisteravond een voorgesteld nieuw arbeidscontract met 1.621 tegen 1.557 stemmen verworpen waar door de kans op beëindiging van de staking wéér kleiner is ge worden De inwoners van New York missen hun lijfblad nu al honderd dagen Ook de bezorgers zijn het nog niet eens met de directies door Guy Bara en de bewogen beweger hitnie mfêiidióslijfmMpmti TiidmlMMi ' nulxitHkheb Tifthos hleinfelsTe^en mitnu vjSlm'liêdeHZO.Jte Jfomji/frnw/zmrmr/ii/ii / ^ 46 De kisten met priklimonade werden spoedig bezorgd en Arnold B Soep zag er op toe dat de heer Zielepopel zich flink te goed deed „ Vooruit " sprak Tiij neem nog een flesje Neem er tweel Voel je al iets Ontroering bedoel ik " Maar door priklimonade kun je toch niet echt geroerd worden meneer Arnold B " vroeg Panda bezorgd het is namaak het is " Klets niet " zei de heer Soep „ ontroering is ontroering en daarmee uit Als hij ontroering no dig heeft om zelfbewegers te maken zal Arnold B ervoor zorgen dat hij het krijgt Begrepen " „ Ik hik voel iets " zei Inertus Zielepopel er bruist Iets ïn me Maar ik hik weet niet of het wel een hik echt gevoel is " Niet over piekeren " riep de heer Soep kom mee Panda Hij bruist Hij gaat aan de slag La ten we hem - niet afleiden " Friesland 15 kerken Posities Nederlandse schepen Aaltje p 15 ViiKsintjen n l.ondea Achilles 15 te Buenaventura Atiara v.d.V.J 14 te Le L.egue Adma iti v Oporto te Antwerpen Adonis 15 te Port au Prince - ^ dvent 15 v DelfzUl te IJmuiden Aegis 15 V P Goave te Gonaives - Albatros 15 v Rotterdam n Londen Albion 14 V Rotterdam te Londen Albireo 15 v Rio Janeiro n Vitoria Alblasserdyk 15 te Rotterdam Alcetas 15 100 m ZW Marseille AicoT W 14 V Rott te Rochester Aldcharan 14 te Dublin All 15 te Weston Point Aline 15 V Temeuzen n Boston Ainitak p 15 Wight n Las Palmaa Alpharca 13 V Abadan te Basrah Uphard 15 50 m NNO K Raper Aludra p 15 Kaap Verdische eil Ambulant p 15 Gibraltar Ampenan 16 te Los Angeles verwacht Amstcldlep 16 v Rott n H Roads Amstelkroon 13 v Rott te Bremen Amstelmeer 15 240 m Z Formosa Amsteimolen 15 v Shanghai n Sinea - pcre Amslelsluis 15 170 m OZO Sabang Amstelstad 15 670 m WNW Guam AmsteiveW 15 930 m ZO Chagros eü Aniyntas p 15 Gibraltar n Rotterdam AndyJt 18 te Havre verwacht Angolakust 16 nm te Douala verw Anna Broere 18 te Dordrecht verw Anne Herfurth p 15 Dungeness Anne S 16 v St Valery te Hansweert Annenkerk 16 v remen te Hamburg Antarctica 14 te La Pallice Antilope 14 te Londen Arbon p 15 Wight n Limerick Archimedes 15 v Curacao n Havre Afdeas 15 v Rotterdam n Leixoes Arcndskerk 15 v Hamburg te Amst A nes 16 V Bordeaux te Cardifi Anstoteles 15 v Mobile n P Arthur ' rkeldyk 17 te Los Angeles verwacht Artemis 16 te San Juan verwacht - i^rnidiske 15 v Karachi n Lorenzo Marques Asterope 15 op 420 m NNO Bermuda Astra 15 v Rotterdam n Londen Atlantic 16 te Nantes verwacht Atlantide 16 te Antwerpen Attis 15 op 200 m ZW Azoren Auriga G 15 v Dover te Rotterdam Avanti p 15 de Casquets Averdyk 13 v Adelaide n Melbourne J^Itic 16 te Rotterdam "« nda 15 v Yokohama n Valparaiso « anggai 15 150 m NW Khorya Morya " atu 15 V Antw n Duinkerken "• wean p ts Djeddah n Dammam "«« y Anne S 15 te Rotterdam « eity Jean 16 te Middelhamis " fyerland 16 te Rotterdam öi«ic p 15 Kjntyre n Bergen B psbosch 14 ¦ Parifs te Londen « ütar 15 V Havre t » Karseüle Bloemgracht 16 te Rotterdam verw Boissevain 15 te Montevideo Bonafide 15 100 m N K Villano Bonita 15 330 m Z Kaap Hatteras Bosco 15 100 m O Gibraltar n Tripoli Bovenkerk 15 v Hamburg n Bremen Bram 16 v Swansea te Amsterdam Breda 15 op 200 m WNW Finisterre Brcezand p 15 Monrovia n Bordeaux Brittenburffh 16 v Rott n Middlesbro Calamares 16 te Cristobal Cameronnfcust 15 v Hamburg te Antw Candide 15 v Bordeaux te Dordrecht Capri 14 v Par te Arklow Capricornus 14 te Glasgow Caribia 15 v Rott n Goole Carrilio 15 v Mobile n P Barrios Casamance 15 70 m NO Ouessant Castor 15 op 200 m WZW Bermuda Cateli 16 v Tcignmouth te Antw Ceres 16 v iPsco te Mataranl Charts 15 v Dominica n St Lucia Coenrasd K p 15 Santander n Leixoes Conjirokust 16 v Douala te Lagos Con Zelo 15 v Bordeaux n Antw Corn V d Schoot p 15 Landsend Corona p 15 Todd Head n Belfast Corrie Broere IB te Dordt verwacht Cresta 13 v Alta te Delfzijl Cumnlufi 13 v Belfast te Swansea Dahomeykust p 15 Finisterre n Antw Daphnis 15 v P Ordaz n Barbados Deborah 15 v Antwerpen n Dublin Delfborg 16 v Bohus te Delfzijl Denzo 14 v Rotterdam te Londen Deo Duce p 14 Gibraltar n Spezia Deo Gratia 15 v Rott n Liverpool Diemerdyk p 15 Great - Inagua Dinkcl 15 v Harlingen n Boston Diofirenes 16 v Rott te Antwerpen Domburgh 14 v Rott te Londen Dongeborg IS v Belfast n 7 Dongedyk 16 te New Westminster Doris 15 op 1100 m WZW Azoren Draco 15 v Alicante te Algiers Eagle 16 V Londen te Antwerpen Echo 16 ten anker Gravesend Edda 14 v Norrkoplng te Londen Eddystone 14 v Bristol n Bordeaux Eemland 15 v Santos n P Alegre Eemsmond p 15 Texel n Hamburg Eenhoorn 16 v Beyrouth te Rott Ellewoutsdijk p 15 Kaap Palos Elshout p 15 Borkum n Abc Eos 15 v Piraeus n Volos Erasmus 15 v Casablanca n Milazzo ErasmuKranten

Ga naar