Utrechts Nieuwsblad zaterdag 16 februari 1963

4 pagina s Oplage 58.000 TRECHTSCH NIEUWSBLAD L Joh de Uefde N.V Drift 2 3 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis ZATERDAG 16 FEBRUARI 1963 70ste JAARGANG No 245 Hoofdredacteur mr J W Niessink Telefoon 16431 * — Giro 154949 Ab.prijzen f 8.30 p kw 65 c p w Vuurzee verwoest pand C en A in Amsterdam BB waakte op dak Koninklijk Paleis VAN ONZE AMSTERDAMSE REDACTEUR In de afgelopen nacht zijn opnieuw alle grote branden die de Amsterdamse binnenstad sinds de oorlog heeft gekend overtroffen het indrukwekkende hoofdgebouw van het C & A.-concern aan het Damrak is door een laaiende vuurzee volkomen verwoest Schade geschat op 15 miljoen gulden grote slag van een dergelijke krijg zou zijn door de Westerse verbon denen wordt verloren In dat ge val zou Frankrijk de uiterst belang rijke taak krijgen om een brugge hoofd in Europa te behouden waar de verbondenen later weer zouden kunnen landen " aldus het Franse staatshoofd Men vestigde er in gezaghebben de Franse kringen de aandacht op dat de tekst van de De Gaulle's toespraak niet van de pers is ver strekt De berichten waarin melding Is gemaakt van de inhoud van de pre sidentiële toespraak dragen dan ook in geen enkel opzicht een offi cieel karakter " aldus werd in deze kringen verklaard Scheur in de kiel van de Maasdam ' Het ontschepen van de passa giers van de ' Maasdam ' met de reddingsboten Duidelijk is te zien hoe een van de red dingsboten langs de romp van de ' Maasdam ' naar beneden glijdt Daaronder een van de reddingsboten onderweg van het getroffen schip naar de WestduitsB loodsboot ' Gotthilf Hagen ' Nog geen licht in de R^damse moorden Vorst keert in hele land terug Een onbeduidend brandje enkele minuten voor drie uur ontstaan temidden van enige zwijgend toekijkende etalage poppen breidde zich in een angstaanjagend tempo uit tot een niet te temmen hel van vlammen Snorkend joeg het vuur over de afdelingen met mantels japonnen en kinder kleding en brak tenslotte door het dak om dichte vpolken van miljoenen brandende textiel snippers omhoog te jagen die door de oostenwind over de oude binnenstad werden ver spreid Een tegenover een derge lijke baaierd van vuur machte loos staande brandweer moest al spoedig de hoop laten varen dit als een fort gebouwde mo numentale pand — de eerste schepping van de grote bouw meester Berlage in Amster dam — te kunnen behouden De door de tientallen meters boven het dab uitlekkende vlammen rood verlichte beurstoren aan het Damrak sloeg half v\jf toen het machtige ge bouw brandde van onder tot boven en tot in alle hoeken over een front van 60 meter aan het Damrak en een 1 Europees weerrapport Zaterdag 7 uur v.m S Station Weer Max Neersl temp atgel gisteren 24 u Stockh geh bew - 9 gr 3 mm Oslo onbew - 5 gr 0 mm Kopenh sneeuw - 3 gr 0.4 mm Londen geh bew 2 gr 0.1 mm A'dam sneeuw - 1 gr 0.1 mm Brussel mist 1 gr 1 mm Luxemb mist 1 gr 4 mm Parijs geh bew 4 gr 3 mm Grenoble geh bew 8 gr 1 mm Nice regen 9 gr 9 mm Berlijn zw bew 0 gr 0.1 mm München zw bew - 4 gr 0 mm Zurich zw bew 2 gr 0.2 mm Geneve sneeuw 5 gr 1 mm Locarno sneeuw 6 gr 1 mm Wenen geh bew 0 gr 0 mm Innsbruck zw bew 2 gr 0 mm Belgrado niet ontvangen Athene licht bew 15 gr 1 mm Rome half bew 9 gr 2 mm Ajaccio regen 8 gr 14 mm Madrid geh bew 8 gr 8 mm Mallorca half bew 14 gr 9 mm Lissabon niet ontvangen ZON EN MAAN Zondag Zon op 07.54 zon = onder 17.56 Maan op 02.23 = maan onder 11.39 = Maandag Zon op 07.52 = zon onder 17.58 Maan op 03.28 = maan onder 12.12 ' = dikte van 70 meter tot de Nlenwedyk waar een gevel van 50 meter breed één rode gloed was waarvan de vlammen de voorgevel van het con fectiemagazQn Smorenburg zwart blakerden en de hitte de etalagerniten van de herenmodezaak P van den Brul deed springen Drie nachtbrakende jongelieden die tegen drie uur over de Nieuwedijk slenterden zagen het vuurtje in een van de tientallen etalages aan de Nieuwedijk waar houten mannequins onverstoorbaar de nieuwe voorjaars mode toonden Vijf minuten later wa ren de eerste brandweerwagens van twee kanten de smalle Nieuwedijk ingereden Het vuur stootte op dat zelfde ogenblik door naar de eerste etage Er waren onmiddellijk vijf stralen water toen acht vervolgens tien veertien twintig tweeëntwintig steeds meer brandweerauto's reden met gillende sirenes aan Op ladders gemonteerde waterkanonnen bestook ten het steeds verder oprukkende vuur vergeefs HALF VIER enorme vuurtongen reiken vanuit de gebarsten ven - sters KWART VOOR VIER de gevel van Smorenburg aan de overzijde van de Nieuwedijk begint te branden en wordt door twee stralen water voor erger behoed Aan de Damrakzijde van het gebouw kolken dichte rook wolken naar buiten Vervolg op pag 3 kolom 2 Niet alleen de brandweer m,aar ook de poUUe heeft van ¦ nacht de handen vol gehad b ^ het hlussi/ngsreerk op Dam rak en Nieuwendijk In hoog tempo moest alle beschikbare materiaal worden aangevoerd waarbij de politiemannen on misbare diensten bewezen Prins Bernhard breekt middenhandsbeent j e Ten gevolge van een val tijdens een skitocht in de omgeving van Lech heeft prins Bernhard een mid denhandsbeentje van de linkerhand gebroken De prins liep de kwetsuur donder dag op Vrijdagmiddag kon hij ech ter alweer een skitocht maken Van daag keren koningin Juliana de Prins en de prinsessen via Zurich naar Ne derland terug Weersverwachting van het KNMI gel dig tot zondagavond opgemaakt te 11.15 uur Half tot zwaarbewolkt maar slechts hier en daar wat lichte sneeuwval Zwakke tot matige noordoostelijke wind Lichte in de nacht plaatselijk matige vorst Het KNMI deelde om 10 mede Ten westen van de Britse eilanden bevindt zich een opvullend lage drukgebied Het front hiervan is de afgelopen nacht van België uit in onze omgeving aangekomen Eerstdaags gesprek Kennedy Macmillan Sir David Ormsby-Gore de Brit se ambassadeur in Washington heeft vrijdag verklaard er zeker van te zijn dat president Kennedy en pre mier Macmillan elkaar „ in een niet te ver verwijderde toekomst " zullen ontmoeten om de nieuwe ontwikke lingen in Xïuropa te bespreken De ambassadeur werd gi»nterviewd voor de Amerikaanse televisie Overeenstemmmg over pensioenen onderofficieren In de commlssde B onderofficie ren van het georganiseerd over leg militair personeel is over het wetsontwerp tot wijziging van de overheidspensioenwetgeving volle dige overeenstemming bereikt Met waardering werd geconstateerd dat in deze voorstellen in belangrijke mate tegemoet wordt gekomen aan de in de verenigingen van militai re ambtenaren vanouds levende wensen Koude-toeslag bepleit voor gepensioneerden De Algemene Nederlandse Bond van Gepensioneerden de Centrale Raad ter behartiging van gemeen schappelijke pensioenbelangen en de bond van gepensioneerden bij spoor tram - en ander vervoerpersoneel hebben in een schrijven aan de mi nister van binnenlandse zaken een koudetoeslag voor de-^mbtelijk ge pensioneerden bepleit De aam het Brekelsveld in Kot terdam-Zuid gepleegde dubbele moord is voorlopig nog een onopge lost raadsel voor de recherche van het bureau De Slinge Men zoekt nu al een week naar de dader van deze moordzaak Tijdens een persconferentie vrij dagmiddag op het bureau De Slinge verklaarde hoofdinspecteur Van der Weijden Wij zijn er op gebrand om deze wandaad tot een oplossing te brengen Voorlopig is er echter geen enkel belangrijk nieuws " Hef buurtonderzoek is nog niet ge heel afgesloten waardoor men aan het eigenlijke recherchewerk nog niet is toegekomen Het aantal tips dat ook van buiten de Maasstad bin nenloopt is nog steeds zeer groot De recherche is nog steeds bezig de hierdoor verkregen lange lijst met namen en gegevens te onder zoeken Tot op heden zijn honder den mensen gehoord en tientallen verhoord Belangrijke aanwijzingen heeft men uit deze gesprekken even wel nog niet kunnen optekenen Het terreinonderzoek waardoor men o.m het moordwapen hoopt te vinden werd door de sneeuwval on derbroken en kon nog niet worden hervat Ook is men bij lange na nog niet klaar met het afwerken van hetgeen voornamelijk in het zuiden en midden van het land aanleiding geeft tot lichte sneeuwval Tengevolge van langzame drukstij gingen boven de Britse eilanden en op de Noordzee beiveegt het front nauwelijks verder naar het noorden Het zal zelfs spoedig weer op zijn schreden terugkeren zodat de zachtere lucht die Limburg al is binnengedrongen weer wordt ver dreven De vorst keert dus in het hele land terug DERDE GROTE BRAND SINDS BEGIN 1963 Volgens voorlopige ramingen heeft de enorme brand die mmnacht omstreeks drie uur in het pand van C en-'A tussen Damrak en Nieur wendijk is uitgebroken voor njftien miljoen gulden schade aange richt Het was dé derde neer grote brand vn Amsterdam sinds begin van dit jaar De andere de brand in de Spuistraat en öAe bij Luyck's Mosterdfabrieken PRESIDENT DE GAULLE Franse neutraliteit is onbestaanbaar President De GauUe heeft in een toespraak die hij vrij dagochtend bij zijn bezoek aan de militaire krijgsschool van Parijs tot aldaar stude rende officieren heeft gehou ^ n verklaard dat nfutraliteit van Frankrijk uitgesloten is Onze wens om over een eigen kernmacht te beschikken is een dienst aan onze bondge noten aldug de president Van gewoonlijk welingeliclite zij de wordt vernomen dat de presi dent ook zei Frankrijk behoort tot een bondgenootschap Alles wat het doet berust op deze ene werke lijkheid het Noordatlantische ver bond " Frankrtjks aardrijkskundige lig ging de geschiedkundige reden van zijn bestaan en zijn politieke aard maken dat neutraliteit voor het land is uitgesloten aldus De Gaul le Hi voerde ook aan dat nationale onafhankelijkheid ondenkbaar was wanneer men niet over een eigen kernmacht beschikte Er bestaat in een eventuele der de wereldoorlog de kans dat de „ slag om Duitsland " die de eerste de lijst van bekenden en anderen die regelmatig de winkel bezochten Hoofdinspecteur Van der Weijden wees met grote stelligheid de veron derstelling van de hand als zou het onderzoek ' doodgelopen ' zijn Daar is geen sprake van " zo merkte hij op Rotterdam is trouwens met dit soort zaken na de oorlog bijzonder geluk kig geweest sinds 1945 is er slechts één moord gepleegd in de Maasstad die nog niet opgelost is de moord in 1955 op een prostituee op Katen drecht NTB en NTS in principe akkoord Vertegenwoordigers van de Ned Toonkunstenaarsbond hebben in principe overeenstemming bereikt met een deel van het NTS-bestuur over de arbeidsvoorwaarden bij losse medewerking van musici voor de televisie De overeenkomst die werd bereikt in tegenwoordig heid van afgevaardigden van de Stichting van de Arbeid moet ech ter nog door de ledenvergaderin gen der musici en door het voltal lige NTS bestuur worden goedge keurd Men weigerde daarom de voor waarden bekend te maken Dins dag zal het NTB-hoofdbestuur de resultaten van de overeenkomst nader bestuderen Tevens zal dan de ontslagaanvrage van NTB se-cretaris Ferrares worden bespro ken die het niet eens was met het opschorten van de staking voor dat er volledige overeenstemming was bereikt Koninklijke familie op de terugreis De Koninklijke Familie is van daag na een ski-vakantie van twee weken uit Lecli naar Nederland teruggekeerd Koningin Juliana prins Bern hard en de prinsessen gingen per auto naar Zurich vanwaar zij naar Amsterdam vlogen TWEE DODEN Tegen geparkeerde auto gebotst Op de Lemierserbeig bij Vaals lijn gisteravond bij een verkeersongeval twee Duitsers de Sl-jarige H Lehr heuT en de SS-jarige A van Heiss beiden uit Aken omgekomen Hun auto schoot onder een langs de rijksweg geparkeerde meubelwa gen eveneens uit Duitsland De auto werd in elkaar gedrukt De stoffelijke overschotten zijn naar het ziekenhuis in Heerlen over gebracht Meubelfabriek brandde geheel uit Een achteloos weggeworpen luci fer was er de oorzaak van dat vrij dag ' n meubelfabriek te Winterswijk in korte ttjd in vlammen opging Een aangrenzend woonhuis brand de gedeeltelijk uit Hoe groot de schade wds kon nog niet bij bena dering worden gezegd De eigenaars waren slechts ten dele verzekerd Bü het bedrijf waren "- negentien arbeiders werkzaam De brand ont stond doordat een zestienjarige ar beider van de lakspuiterij na een sigaret te hebben opgestoken de lucifer wegwierp in lakresten Advertentie Verf met voldoening Een produkt van de Sikkens Groep Nadat de „ Maasdam " gistermid dag om 14.22 uur aan de Colum buskade in Bremerhaven had af gemeerd is het schip om vijf uur in het dok gegaan van de Nord deutsche Lloyd Volgens de eerste gegevens zou het schip in de kiel een scheur heb ben gekregen van vijftien meter waardoor de laadtanks in de dub bele bodem zijn beschadigd Het ¦ ï^;:^^oi^!^^^i*5v^?^5!?ÏSï5ÏS?s?i ^ Maandag 18 februari koopt prinses Marijke haar zestiende verjaardag te vieren Fotograaf A B Kannegieter maakte deze opname van de Prinses OAS4eider in Spanje gepakt De Franse ex-kolonel Gardes die een belangrijke rol heeft gespeeld in de O.A.S is in Madrid gearres teerd zo is vrijdag uit welingelich te bron vernomen Men weet nog niet of de Spaanse autoriteiten hem zullen uitwijzen Gardes zou een van de weinige O.A.S.-leiders zijn die zich nog in Spanje bevinden Ortiz en Lacheroy die geruime tijd op de Balearen heb ben vertoefd zouden zich nu in Por tugal gevestigd hebben Lagaillarde de voormalige para chutistenofficier die de barricaden opstand in Algiers leidde zou vol gens welingelichte Spaanse kringen met de activisten hebben gebroken De Spaanse autoriteiten zouden geen bezwaar hebben tegen ziJn verblijf in Spanje zolang hij zich maar onthoudt van elke activiteit die de goede betrekkingen tussen Parijs en Madrid zou kunnen scha den De Franse minister van binnen landse zaken Frey heeft kortgele den tijdens een bezoek aan Spanjemet de autoriteiten aldaar over dekwestie van het verblijf van voor malige O.A.S leiders in dat landgesproken Awi »*''*- schip heeft aan de boeg 1.50 m tot 1.80 m water gemaakt ooli een aan tal verblijven van de bemanning stond gedeeltelijk onder water Toen de „ Maasdam " op het wrak stootte was de loods al in functie kapitein Lagaay en enkele stuur lieden waren op de brug De directeur van de Holland Amerika-Lijn mr J Dutilh die de gehele tijd aan boord is geble ven gaf als commentaar dat waar schijnlijk de wrakboeien op de verkeerde plaatsen hebben gelegen als gevolg van de ijsschotsen op de rivier de Weser Hij achtte het onwaarschijnlijk dat de „ Maasdam " maandag al haar eerste afvaart uit Bremer haven kan doen Wie op de Columbuskade in Bremerhaven stond toen de „ Maas dam " kwam aanmeren heeft zich de ogen uitgewreven Een groot aantal meisjes stond namelijk wuivend en zingend en kushandjes werpend op het promenadedek toen het schip de kade naderde Zij behoorden tot het personeel van een reisbureau in Dusseldorp en hadden toen de passagiers van boord gingen de kapiteinsboot aangewezen gekregen Ze waren echter evenals de kapitein en de bemanning aan boord gebleven Van de slagzij hadden ze geen hin der gehad zeiden ze Inmiddels heeft dr Georg Bort scheller haven en scheepvaart senator van Bremen op de minis ter van verkeer in de Bondsrepu bliek dr Seebohm een beroep ge daan de Duitse kust van vvnrakken te zuiveren in het belang van de veiligheid van passagiers en lading I il §^ II II 
ZATERDAG 16 FEBRUARI 1963 TJTRECHTSCH NIETTWSBLAD Aan universiteit worden tentamens elektronisch nagekeken Ernstig gewond bij val In een automatiek in de Grutto straat is vrijdagavond de 25-jarige Utrechter H van Dort Koningsweg 11 die aan epilepsie lijdt plotseling gevallen De gevolgen waren ern stig De heer Van Dort viel met zijn hoofd op de stenen vloer Hij moest met een hersenschudding en een bloedende hoofdwonde in het Academisch Ziekenhuis worden op genomen Methode betekent een grote tijdbesparing PROF dr A van der Sluis links de hoogleraar beheerder van het elektronisch rekencentrum van de rijksuniversiteit te Utrecht bekijkt met een van zijn asHsten de heer K Delcour een ponsbandje waar mee sij straks de rekenmachine een opdracht sullen geven hetgeen hij straks moet doen ponst Zij doet dit voor iedere student twee keer Deze ponsbandjes worden dan voorgelegd aan het elektronisch brein en er wordt hem opgedragen wat hij ermee moet doen Dat is in maken en u vaak ' s morgens nerveus op school kwam omdat ^^ eerste plaats nagaan of de typis - te alles ] uist op de band heeft ge - u bang was dat de onderwijzer geen goed cijfer had gegeven zet Omdat de typiste aiies tweemaal Als kind is men wel eens geneigd de onderwijzer de schuld te Sife'Teïk'lïn wat'^d^tot geven van een cijfer dat naar uw mening te laag is Goed er bandjes verschillen vertonen in de ° = ' opgenomen gegevens Is deze con - zaten wel fouten in het proefwerk Maar was het nodig om een troie klaar dan gaat de machine de 5 te geven terwijl de jongen naast u in de bank een 7 kreeg ^^°^ "^"^ ^" "^ " hoewel die toch eigenlijk veel meer fouten had gemaakt Misschien zou u in die tijd graag gewild hebben dat de school de beschikking had over een „ nakijkmachine " zoals de Utrechtse rijksuniversiteit er nu een heeft Die machine trekt niemand voor Als hij een cijfer geeft kan men er van op aan dat het ' t cijfer is wat iemand verdient Van een onzer verslaggevers erinnert u zich de overgang nog uit uw school ] aren De tijd dat u het ene proefwerk na het andere moest H BRILMONTUUR is meestal ge maakt van hoornmateriaal Maar deze bril is van het fijnste hout fineer Weer wat nieuws in de brlllenmode ook te zien op de Utrechtse voorjaarsbeurs ren van bijvoorbeeld vlees boven een houtskoolvuur in de open lucht zoals dit in de Amerikaanse lan den gebruikelijk is Hier ziet men de mogelijkheden voor thuis een elektrische tafelgrill een gasgril leertoestel waarbij een fabrikaat dat op ooghoogte is gebracht Voorts kan men een papegaai bewonderen met een ingebouwde bandrecorder — spreektijd 10 se conden — die aan de lopende band de hem voorgezegde tekst her haalt Onder het spreken en zingen beweegt de papagaai zijn snavel zijn ogen lichten op en hij slaat met zijn vleugels De stroom wordt geleverd door normale batterijen Men kan dus deze kitsch pape-gaai een boodschap laten doorge ven als men weg moet Pijprokers zullen mogelijk de pijp als uitkomst beschouwen die men steeds kan gebruiken niet de tong verbrandt en de roker „ waar schuwt " als er te hard aan ge trokken wordt negatief Had iemand bijvoorbeeld als eindstation Groningen opgege ven dan zou dat het bewijs zijn Seweest dat hij maar een slag ^•° ft geslagen naar het goede ant \.'» 6rd Heeft de student aan het eind van het schriftelijk tentamen zijn pro blemen opgelost en aangegeven wel ke voorgestelde antwoorden volgens hem de juiste zijn dan gaan de papieren naar een typiste die op een bandje de gegevens over student aard van proefwerk en antwoorden op de vragen en gegevens over PAPEGAAI meestal treft men ex emplaren van deze interessante vogel in de dierentuin maar Ame rikanen hebben ook daar wat op gevonden Men kan dit exemplaar • met ingebouwde bandrecorder - thuis opstellen en allerlei teksten voorzeggen d.ie na een druk np de knop worden herhaald Handig zegt men als er iemand de deur uit moet en een boodschap wil achterlaten Ook dit nieuwtje ih te zien op de komende Utrechtse voorjaarsbeurs Machine werkt volkomen objectief IJ EDERT september 1961 is men aan de rijksuniversiteit ertoe over gegaan de schriftelijk gemaakte tentamens van de studenten machi naal na te kijken Niet van alle stu denten alleen van de eerste en tweedejaars stadenten in de wis en natuurkunde In het laboratorium voor kristal chemie aan de Catharijnesingel 51 staat de grote elektronische reken machine die de proefwerken van de studenten nakijkt Onder leiding van de hoogleraar beheerder van het elektronisch centrum in Utrecht prof dr A van der Sluis helpt een kleine staf van wetenschappelijke ambtenaren de rekenmachine de proefwerken te verwerken Helemaal zelfstandig werken kan de machine namelijk niet Al kan htj nog zoveel rekenwerk voor de mens doen hij vraagt wel hem een • opdrachtje te geven zodat hij weet wat hij uit moet rekenen Maar krijgt hij ook een duidelijke op dracht dan is hij zo dankbaar dat hij de mens vele uren werk uit handen neemt Aangepast " e proefwerken die de studenten te maken krijgen zijn aangepast aan het doen nakijken per machine Krtjgen de studenten een proefwerk te maken in een bepaald vak dan worden hen een of meerdere vellen papier voorgelegd waarop de vragen staan afgedrukt In het hokje ach ter de vraag moet ' n cijfer worden ingevuld Dat cijfer correspondeert met een van de antwoorden die ge suggereerd worden Als regel wor den er 9 antwoorden gegeven die ' n oplossing zouden kunnen ztjn voor het gestelde probleem Ook wordt de mogelijkheid opengelaten hele maal geen antwoord te willen ge ven Dan moet in het hokje achter de vraag helemaal niets worden in gevuld De antwoorden die de student op zijn vragenlijst vindt zijn zo dat er maar één de juiste kan zijn Degene die de vragen heeft opgesteld weet waar bü bepaalde problemen de denkfouten worden gemaakt Deze denkfouten heeft hij ook verwerkt in de antwoorden Waardering Welk antwoord men ook als het juiste aangeeft er zal altijd een waardering op volgen Men zou het zo kunnen zien Iemand krijgt opdracht uit te zoeken wat het eindstation is van de spoorlijn die van Utrecht uit in noord-westelij ke richting gaat en IWaarssen pas seert Zegt men Abcoude dan heeft men er blijk van gegeven het ant woord in de goede richtinp te heb ben gezocht Toch verdient dit antwoord een lager waardermgscijfer dan Am sterdam wat het volledig goede antwoord was '<> rekenmachine zal straks nrpcips aangeven welke ' vaarriering er voor de antwoorden ' can worden gegeven Nonseiu waardeert de machine ' B edieningstafel 1 N de kamer waar de machine staat bevindt zich ook ' n bedienings tafel waarop zich onder meer een kiesschijf bevindt als van een tele foon De assistent draait een num mer en de rekenmachine begint te werken Op een ander ponsbandje komt de uitslag te staan De machine vertelt onder meer hoeveel punten iemand in totaal bij een proefwerk heeft behaald Dit ponsbandje met de uitslag wordt in een telexmachine gezet zo dat de punten en streepjes van het bandje weer worden omgezet in lees bare cijfers en letters Het is duidelijk dat deze manier van werken aanmerkelijk sneller is dan de oude waarbij iemand alle antwoorden en omschrijvingen moet doorlezen Had men tot voor sep tember 1961 ongeveer 200 uur nodig om het schriftelijk werk van 200 studenten te bekijken met de ma - MLffnen cyLuchtlae cU,i H Wat doel hel er toe V ROEGER toen ik nog een schattig knaapje van een jaar of twintig was vond ik het enig om helemaal op m'n eentje al het gelijk van de wereld te hebben Ik vond mij zelf dan in de armee der beoordelaars de enige die in de pas liep Het was fijn om als iedereen iets mooi vond het lelijk te vinden en als iedereen iets lelijk vond dan was het zalig om met een gelaat vol heilige waarheidszin te kunnen verklaren dat je nog nooit zo iets moois gezien had In die houding zat in ieder geval — behalve het genot van het ouderen op stang jagen — toch een soort gevoel van zelfvertroii wen ook al meende je het misschien helemaal niet en al zei je het alleen om anderen op de kast te krijgen je nam het dan toch maar tegen die anderen op en je bleef rechtop staan al vertegen woordigde je de kleinst mogelijke minderheid Nu is dat allemaal anders geworden Niet dat je het confor misme bewondert en dat je meeprater met de meerderheid zou willen zijn maar je vindt de discussie meestal niet belangrijk je denkt Goed hij denkt er anders over dan ik maar wat zou dat of Als-ie zo graag gelijk heeft laat-ie dan maar denken dat-ie het heeft al dat pro - en contra-gezwam heeft toch geen enkel resultaat we komen toch niet tot overeenstemming en als wij er wél toe zouden komen dan is dat van niet het minste belang Nu heb ik dezer dagen voor de beeldbuis zitten luisteren naar een interview met de bejaarde schilder Jan van Herwijnen een man die ik persoonlijk ken en hogelijk waardeer en voor wiens werk ik diepe bewondering heb Hij spreekt nog altijd met een sterk Jordaans accent en hij gebruikte voor al die miljoenen kijk-luisteraars een terminologie die — zoals dat heet — onge bruikelijk is in de huiskamer De volgende dag heb ik tien landelijke en provinciale dagbladen nageslagen om te lezen wat de tv-critici ervan te zeggen hadden Verreweg het grootste deel van die dames en heren vond Van Hervdjnens terminologie verrukkeluk Nou die zei het dan toch maar fris van de lever die nam geen blad voor de mond die sprak rondborstige taal De microfoon stond roodgloeiend las ik en dat bleek dan voor die criticus winst te betekenen En daar sta ik nu Helemaal zielig alleen met m ij n mening Want ik vind het helemaal niet schokkend of „ erg " dat Van Herwijnen sprak zoals hij sprak maar ik kan er toch evenmin enige verdienste in zien Hij had met andere woorden precies hetzelfde kunnen zeggen zonder in zoetsappigheid te vervallen Ik vraag me alleen maar af hoe het komt dat zulk een groot en fijnzinnig schilder in al zijn levensjaren niet geleerd heeft zich op redelijke wijze van zijn moedertaal te bedienen Ik vond het jammer dat een cultuurdrager als hij niet geleerd heeft het cultuurinstrument bij uitnemendheid — de taal — op even fijnzinnige wijze te hanteren als zijn schildersmaterieel Wat dr oude schilder zei vond ik verfrissend De manier waar op hij het zei vond ik op sommige ogenblikken — laat ik het zacht uitdrukken — het tegendeel van verfrissend Maar laten de geestdriftigen zich van m ij n oordeel niets aan trekken Wat doet het ertoe ^ Morgen Is e ^ weer een dag /^ O/^Aj Ï^Z/^/Kif ^/^ En dan is het interview alweer een dag - langer vergeten chine gaat hetzelfde werk in onge veer 30 uur In deze 30 uur is ook de tijd inbegrepen die nodig ia om de vragen en de daarbij passende antwoorden op te stellen In een tijd waarin men steeds met een gebrek aan wetenschappelijk personeel heeft te kampen is het ' n grote vooruitgang dat er kostba re wetenschappelijke tijd vry kan komen Ook persoonlijk contact l'E vraag zou nu kunnen opkomen of de student niet teveel het voor werp wordt van koel onpersoonlijk denken wat een rekenmachine al leen maar kan In de praktijk valt dit echter mee De student heeft op het practicum persoonlijk contact met assistenten en co-assistenten Zij praten met de studenten leggen hun mondeling problemen voor en zien welke vooruitgang wordt ge boekt De indrukken van deze assisten ten en co-assistenten worden wel de gelijk meegerekend bij het eindoor deel of een student al dan niet voor een bepaald tentamen is geslaagd DE HEER K Delcour voor de elek tronische rekenmachine waarin dB schriftelijk gemaakte tenta mens van de stiulenten wis - en natuurkunde worden nagekeken I AAmrtefntie glIlllllllflIilllllllilllHIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIinillllllllMII ^ I HOTEL H ES I = Vv gastheer in utrecht = 1 Maliestraat 2 tel 22029 - 27453 i 1 Rustig comfortabel huis = = Kamers met priué-hradftnmer == Oelegenheid tot vergaderen == dineren en lunohen = = Goede varkeer gelegenheid = Mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll ] JAARBEURSNIEUWTJES Kolenautomaat houten bril en een sprekende papegaai met band Grilleren op ooghoogte Van een onzer verslaggevers Werkelgke nieuwtjes zijn schaars zeggen de fabrikanten Maar en dan komt er meestal toch een aanbeveling van de „ bijzondere produkten " die zq uitbrengen Men moet zeggen dat het moderne prodnktieprogramma voor indus trie én het huishoud»n een derge lijke verscheidenheid van mogelijk heden oplevert dat het de leek wel eens duizelt Op de komende utrechtse voorjaarsbeurs zal men een en ander in ruime mate kun nen aanschouwen Wat heeft in deze barre winter bijzonder veel problemen veroor zaakt Dat was het transport van de kolen niet alleen van de mij nen per spooi en boot naar de kolenhandelaar maar vaak ook het laatste transport van de han delaar naar de klant Welnu in Frankrijk heeft men vorig jaar de kolenverkoopautomaat geïntrodu ceerd Dit apparaat kan een voor raad bevatten van 74 zakjes van 5 TV2 of 10 kilo naar keus In Nederland zijn meer dan 4 miljoen stookplaatsen De auto maat is uitgevoerd met een geld wisselaar Wie het kolenverkoopapparaat eens nauwkeurig wil bezien kan daarbij thans ook een bril met een houtfiné-montuur opzetten Rage Wie zoon of dochter In de teen ager leeftijd heeft zal volledig be grip kurmen opbrengen voor wat de fabrikanten op dit gebied bren gen Nu de twistrage weer bijna verleden tijd is komt een nieuwe tophit het toneel van de tiener mode opdragen de western-look Vooral de cowboyhoeden en leren laarsjes hebben in Parijs en Lon den de stoot tot deze sportieve mode a la barbecue gegeven Geen wonder dus dat men thans de nieuwe en eerste tienertas op de Nederlandse markt brengt Over barbecue gesproken de in dustrie heeft zich met groot aan passingsvermogen op deze vorm van vrije tijdsbesteding geworpen Men weet barbecue is het rooste - Aan hartaanval overleden De 60-jarige heer A Stiglick Mid delhofweg 33 Baarn is vrijdagmor gen te half elf op de Leidseweg te Utrecht plotseling overleden aan de gevolgen van een hartaanval De Utrechtse politie heeft zich in ver binding gesteld met de politie te Baarn dip de familie waarschuwde IJskalend er Alleen van de ijsbaan Vooruit aan de Ridderschapsvaart te Utrecht werd bericht ontvangen dat de baan zaterdagmiddag en zondag de hele dag geopend is Is tentzomerhuisje geen bouwsel in zin der wet Van een onzer verslaggeefsters De Utrechtse kantonrechter had de Amsterdammer Th A B ver oordeeld omdat hij op een plekje in Loosdrecht een bouwsel had neer gezet dat volgens het kantongerecht een zomerhuisje was Omdat de Amsterdammer echter meende dat zijn bouwsel geen zomerhuisje maar een tenthuisje was ging hij in ho ger beroep Vrijdag stond hij voor de Utrecht se rechter mr C E E Fromberg De eis van de officier was hoopvol voor hem Mr W J Kolkert acht te het ten laste gelegde bewezen maar niet strafbaar Hij requireer de daarom vernietiging van het von nis van de kantonrechter en ontslag van rechtsvervolging Wat voor huisje had B nu neer gezet Het was hem verkocht als een soort bouwpakket waarvan hü de onderdelen zelf in elkaar kon zetten en dat de naam tenthuisje droeg Het huisje stond los op de grond van fundamenten of een vas te binding met de grond was dus geen sprake Het bestond groten deels uit hardboardplaten in een omraming van houten latten Er was een los vloertje bij en het dak bestond uit tentzeil dat evenals bij een tentdoek in de wind klapperde Het huisje was bovendien niet ge timmerd maar in elkaar ge schroefd Kunt u het verschuiven als u eni ge kracht ontwikkelt werd B ge vraagd Het antwoord luidde ont kennend Geesinks nodig Maar als u nu wat paarden had of een stoomwals Ja dan zou het wel gaan vertelde B Als wij een paar knapen als Anton Geesink hadden zou het wel lukken De officier van justitie zei in zijn requisitoir dat hier sprake was van een bouwsel zoals dat bij kermissen en wedstrijden wordt gebruikt Een houten bouwsel dat los op de grond staat bepaald geen bouwsel in de zin van de woningwet want dan zou het een zekere verbonden heid met de grond moeten hebben De raadsvrouwe wees in haar plei dooi nog eens op de eigenschappen van het tuinhuisje en haalde ver scheidene arresten van de Hoge Raad aan waarin op dit gebied uit spraken waren gedaan De rechtbank zal vrijdag 1 maart uitspraak doen Door elektrische stroom getroffen De chef-machinist B Sytsma van - de Utrechtse Melkcentrale n.v Adelaarstraat 48 te Utrecht is vrij dag door elektrische stroom getrof fen De stroom was uitgevallen en de heer Sytsma wilde nieuwe zekerin gen aanbrengen toen hü struikelde en met zijn rechterarm tegen polen van de zekeringen aanviel HtJ werd door de elektrische stroom getrof fen en moest met brandwonden naar het Diakonessenhuis worden ge bracht Na behandeling kon hij weer naar huis gaan Met bromfiets geslipt De 16-jarige leerlingstraat-maker Frans Deurhof ApoUodreef 19 te Utrecht is vrijdagavond op de Be zinadreef in Overvecht met zijn bromfiets over een sneeuwhoop ge slipt en gevallen Hü bleef bewus teloos liggen en moest met een her senschudding per ambulance naar ' t Academisch Ziekenhuis worden overgebracht EEN REIS DOOK IERLAND De afdeling Utrecht van de Ko ninklüke Nederlandse Maatschappü voor tuinbouw en plantkunde houdt vrüdag 22 februari 20 uur ' n büeen komst in hotel Noord-Brabant waar drs J Th de Smidt bioloog te Utrecht zal spreken over een reis door Ierland "^ 8V0)it#ea ' w®5i*werp#«s,j Vermoedelijk gouden ketting met paarse en witte steen paar wild lederen handschoenen bruin kinder laarsje bril in rood étui toeren teller alpinopet doosje ratten ver gif paar grijze wanten sleutels Gem bussen van 5 t.m 11—2—'63 17 X handschoenen en wanten por temonnee inhoudende ƒ 0.07 para pluhoes halsketting 4 x tas 2 x schoentje tabakspijp 2 schoolboek jes rozenkrans hoofddoek cein tuur - sjaal 2 x ballpoint broche hanger De afdeling gevonden voorwerpen van het hoofdbureau van politie te Utrecht Paardenveld 1 is geopf-nd van maandag tot en met vrijdag van 13 tot 16 uur Telefonisch wor den geen inlichtingen verstrekt ¦ ACjENO ^ ZATERDAG ZWEMBAD DEN HOMMEL W «« r ZwemvijJkamp en waterpolotoemooi BEATRIXHAL Vredenburg 19.05 uur Basketballwedstrijden TIVOLI 19.30 uur Uitvoering handbal / turnvereniging Sport Vereent OUD KATH KERK St Marie 19.S0 u Vesper met avondgebed NICOLAIKERK 19.30 uur Orgelve«ptr door Lambert Erné werken van J s Bach JANSKERK 19.30 uur Avondgebed STADSSCHOUWBURG 20 uur Neder landse Comedie De lankmoedige min naar LA GROTTA Werfkelder Oudegracht 92 20 uur Utr Ontspanningscentrum dansavond m.m.v kwartet Wlm van de Eist RAADSKELDER 20 UUr Youth for Christ Rally spreker ds H Wierda CLUBHUIS Laan van Nieuw Guinea 20 uur Worstelwedstrijden PERSEPOLIS Werfkelder Oudegracht 205 20 uur Jazzconcert door Louis van Dijk Carl Schulze Cees Hamelink en Gunnar Nielsen DE SLOF clubhuis De Kargadoor M«r nixlaan 142 20 uur Dansavond DE POORT VAN KLEEF Marlaplaati 20 uur Contactavond jongerengroep Utrecht van de Ned Reisvereniging NV HUIS Oudegracht 245 20 uur Feestavond personeelver Drukkerij Bosch N.V de Nieuwe Pers ZONDAG ERASMUSHUIS Oudegracht 152 10.30 u Humanistisch Verbond gemeenschap Utrecht Dr J Houtgast Instinct en toeval NIEUWE GRACHT 49 10.30 uur Dom toernooi danswedstrijden 14 uur demi-finale BEATRIXHAL Vredenburg 11.30 wir Handbalwedstrijden TIVOLI 14 uur Jaarlijkse reunie van de Ned Reiscentrale voor Katholie ken St Christoffel " WERFKELDER INTERVAL Oudegracht 301 15 uur Jazzmiddag met de Grlm meltandt Clan LUCASBOLWERK 18.45 uur Openlucht samenkomst van het Leger des Hells t.g.v het bezoek van de territoriaal leider commandant W F Palstra MGR VAN DE WETERINGSTRAAT 87 19.30 uur Verlossingssamenkomst van het Leger des Heils o.l.v commandant W F Palstra BEATRIX-IBENEHAL Vredenburg 18.50 uur Basketballwedstrijden STADSSCHOUWBURG 20 uur De Ne derlandse Comedie Het leven van Galilei TRIANON Oudegracht 252 20 uur Car navalsfeest van H.M.S 21.30 uur Intocht prins Carnaval PERSEPOLIS Werfkelder Oudegracht 205 20 uur Jazzconcert door Herman Schoonderwalt Boudewljn Leeuwen berg Hans v Ros.<;um en Ruud Pronk Advertentie » ftv^B^iEftGH BILTSTI?AAT 80 - TEL I526Ï - UTRECHT MAANDAG ZWEMBAD OZEBI 8.30—12 uur Gem commissie voor de Sport zwemexa mens voor het diploma Zwemproef STADHUIS 14 en 20 uur Gemeente raadsvergadering behandeling begro ting AARTSBISSCHOPPELIJK MUSEUM Agnietenstraat 1 16 uur Opening van de tentoonstelling Ikonen door dr H L C Jaffé UNIVERSITEITSHUIS Domplein 16.15 uur Ambtsaanvaarding door de heer dr Hendrik Schultink BEATRIX-IRENEHAL 19 uur VoUey ballwedstrijden STADSèCHOUWBURG 20 uur De Ne derlandse Opera Nabucco GEB MALIEBAAN 41 20 uur Vrou wenbond N.V.V de heer J Witte veen Vakantiebesteding WERFKELDER ONDER HET ERAS MUSHUIS Oudegracht 152 20.15 uur Humanistische Jongeren Gemeen schap Lezingencyclus Politiek Palet drs J M Aarden Beginselen en poli tiek van de K.V.P en hun verkie zingsprogramma GEB K & W 20 uur Nederlandse Technische Vereniging voor verwar ming en luchtbehandeling Mr H C Jamieson Verwarming en alr con-ditioning van het nieuwe Shellgebouw in Londen TUINDORPKERK Van Riellaan 20 uur Ned Chr Vrouwenbond jaarvergade ring de heer Barend de Graaf vertelt uit zijn boeken MARNIXZAAL Domplein 20 uur Volle Evangeliesamenkomst G B Mik Adveitentie volledig automatisch weken wassen • spoe}en * centrifugeren alles ineen prii f 1295 ENGLISH ELECTRIC •<^>> MOTOREN AHERSFOOCT Tct 0149 « Bfi9 - t9t4 Ifchtlnfcn bij « nze c ¦¦ OUDEGRACHT 260 - TEL 138ir SI JACOBSSTR 53 ' - TEL 13133 ' +' GÖYLAAN 75 - - TEL 18703 ¦ • ZEIST VOORHEUVEL 60 TEL ' 3029 ' Voorstellingen dagelijks 14.30 18.4S en 21 uur zondag 14.15 16.30 18.45 en 21 uur CAMERA Een nacht van liefde met Don Borisenko en Susan Hampshire 18 Jaar Vrijdag en zaterdag nachtvoorstelling 23.15 uur Spionnen met Curd JUr gens Vera Clouzot Peter Ustinov en O E Hasse 18 Jaar CITY 14 en 19.30 uur De langste dag 14 Jaar FILM AC 10-ca 18.30 uur Actualitei ten Van Pisa tot Napels a.l PALACE dagelijks 18.45 en 21 uur vrij dag tot en met zondag De wraak der Apaclien met Charlton Heston en Jack Palance 14 jaar maandag tot en met donderdag De laatste dagen van Pompei met Steve Reeves en Christine Kaufmann 18 jaar SCALA De duivelse dr Mabuse met Gert Fröbe Daliah Lavi Lex Barker en Wolfgang Prelss 18 jaar zon dagochtend 10.30 uur De witte hengst vooraf De rode ballon a.l STUDIO dagelijks 14.45 19 en 21.30 uur zondag 14 16.30 19 en 21.30 uur Eclips met Monica Vitti Alain Delon en Louis Seigner 18 jaar REMBRANDT tweede avondvoorstel ling ' n kwartier later Verrader in opdracht met William Holden en Lüi Palmer 14 jaar OI.YMPIA vrijdag tot en met zondag Revolvervechters met Ray Milland en HeHv Lamari 14 iaar maandag tot en met donderdag Vijf gebrand merkte vrouwen met Silvana Man gano en Van Heflln 18 iaar ¦ ¦¦¦ F.BnRO vuieg ritp met Laurence Olivier en Stmone Signoret 18 jaar Zondagochtend in so iinr De wereld doT riieien a 1 Zie voor stadsnieuws ouk pagina 4 
TTTRECHTSCH NIEUWSBLAD % ATERDAO 16 FEBRUARI 19631 Geneefse conferentie raakt in impasse Advertentie ANZOATEGUI NIET NAAR CUBA De jacht op hel door Venezolaanse extremisten buitgemaakte schip An zoaiegui waaraan door Venezolaanse en Amerikaanse oorlogsschepen en vliegtuigen wordt deelgenomen duurt nog onverdroten Toort Een woordvoerder van het Amerikaanse minisierie van defensie zei vrijdag avoni ' in Washington dat Ameri kaanse oorlogsschepen en vliegtuigen zich in zodanige positie bevinden dat het schip geen Cubaanse haven kan binnenlopen Tot dusver zijn bijna twee miljoen vierkante kilo meter afgezocht In Caracas verklaarde een woord voerder van de Venezolaanse revo lutionaire beweging dat negen leden van het „ nationale bevrijdingsleger " die zich van het schip hadden mees ter gemaakt geen koers naar Cuba zullen zetten doch naar Brazilië Het zou een grove fout zijn om de Cu bdanse regering in moeilijkheden te brengen door de Amerikaanse rege ring een voorwendsel te verschaffen voor een invasie in of agressie tegen Cuba Overigens hebben de betrokkenen aldus deze woordvoerder verder op dracht gekregen zich zonder tegen stand over te geven als de Anzoate gui mocht worden onderschept Aanslag op olieleiding Vrijdagavond is in Cantaura in de staat inzoategui een aanslag ge pleegd legen de installaties van een Amerikaanse oliemaatschappij Eén der pijpleidingen werd daarbij door een ontploffing vernield Er vielen geen slachtoffers doch de materiële schade is groot Men vermoedt dal de aanslag was geo];ganïseerd door hel Nationale Bevrijdingsfront dal ook verantwoordelijk is voor het kapen van het vrachtschip Anzoa legui Rusland verlangt van Westen concessies De Russische afgevaardigde op de ontwapeningsconferentie ïn Geneve Koeznetsof heeft op de vergadering van vrijdag gezegd dat het Westen de volgende stap moet zetten als men wil dat de onderhandelingen over een akkoord tot stopzetting van kemproeven zullen slagen thans is de beurt aan de Ver enigde Staten aldus de Russische gedelegeerde PERSOONLIJKE LENINGEN worden verstrekt door de financieringsmaatschappij MAHUKO N.V in alle kantoren van de AMSTERDAMSCHE BANK Beschuldiging tegen communisten Woedende studenten verlaten Bulgarije Via Wenen naar Amsterdam Een woedende groep Ghanese studenten heeft gisteren communis tisch Bulgarije beschuldigd van rassendiscriminatie tegen negers en verklaard dat zy het land ver laten hebben omdat studeren in communistische landen tijd ver spillen is Zij zijn per vliegtuig via Wenen naar Schiphol gevlogen Om zeven uur gisteravond kwam " de groep van 20 Ghanese studen ten onder wie twee vrouwelijke samen met de Ghanese ambassa deur te Sofia de heer Apnah Sam pong op Schiphol aan waar zij ten overstaan van pers radio en televisie opnieuw verslag uitbrach ten van hun verblijf in Bulgarije Zij waren 13 maanden geleden met een groep van 50 studenten die allen een studiebeurs hadden verkregen naar Bulgarije ver trokken Bulgarije had een groots pro gramma opgesteld voor de ont vangst van buitenlandse studen ten In Sofia bevonden zich stu denten uit 22 Afrikaanse lan den Dat alles geschiedde geheel voor rekening van de Bulgaarse regering maar het plan is wel bijzonder teleurstellend verlopen zo vertelde de 25-jarige Robert Kotey In de eerste plaats viel de be - MAAR nu zegt deze gelijkenis dat er een Heer is "* die erop uitgaat om mensen te zoeken voor het werk in Zijn wijngaard en die ook die laatste mensen er nog bij betrekt Hij heeft ze nodig en Hij betaalt ze zelfs hetzelfde loon uit als de an deren die de gehele dag hebben gewerkt Sociaal gesproken klopt dat niet maar het gaat hier om het ene loon dat voor ieder gelijk is waar niets meer bij kan omdat het een vol loon is het loon van Gods liefde van Zijn aandacht voor de enkele mens waardoor Hij die een plaats geeft in Zijn Rijk God heeft de aandacht voor ieder mens Hij weet van zijn hoop en zijn teleurstelling van al die eentonige grijze altijd dezelfde dingen God heeft er aandacht voor zoveel aandacht dat Hij zijn Zoon dit grijze leven liet delen om dat vol te maken van Zijn heerlijkheid Dat betekent dat dat pakje met die dingen die ons leven vulden als het weggewor pen wordt in een hoek toch ergens terecht komt dat het valt in Gods hand llilAAR als dat zo is dan wordt ^" ook dit dagelijks leven anders dan komt er ook achter die dage lijkse dingen een vaart een rich ting die het alles ook het gewone in beweging zet Die mensen in die film wisten er niets van te maken ze waren zelfs in hun afleidingen en ver maken nog oervervelend Maar wie weet van die Heer die de arbeider — ook de schijnbaar over bodige arbeider — roept tot zijn werk die beleeft het alles toch anders in zijn werk en in zijn gezin Die verstaat toch iets van een zin van dit bestaan waarin hij ook voor de ander iets kan zijn waarin hij ook in zijn gezin iets van werkelijke positieve waarde kan inbrengen pOD heeft de mens nodig Maar Hij doet Zijn ^ werk ook door mensen Hij vraagt ook wat van ons tegenover die ander die eenzame die over bodige Niemand heeft ons gehuurd Misschien kent gij ze wel die mensen van wie dat bij uitstek geldt Ge zijt misschien al zo vaak langs hen heengegaan zonder aandacht Er viel ook niet veel aan hen te beleven Maar wij hebben een taak ten opzichte van hen Een eenvoudige en toch ook moeilijke taak Alleen maar aandacht er zijn voor elkaar elkaar laten voelen dat we elkaar nodig hebben dat we verstaan willen wat die ander naast ons vervult en dat we meeleven in wat hij belangrijk vindt Ook hierin juist hierin doen we die ander iets ver staan van die wijngaard des Heren waarin wij samen arbeiden mogen ieder op zijn eigen plaats maar in dienst van dezelfde Heer en in uitzicht op hetzelfde loon dat wacht Ds C CH G VISSER Advertentie lekker en gezond Toen de conferentie ten einde was zei een Russische woordvoer der tegenover verslaggevers dat men niet kan verwacliten dat de Sovjet-TJnle zonder rekening te houden met prestige of veiligheid eenzijdige concessies doet wanneer men aan de andere zqde het been stijf houdt Op een vraag of men met het oog op dit standpunt zou kunnen aannemen dat de Sovjet-Unie geen belang meer stelt in voort zetting der besprekingen van de uit afgevaardigden van Engeland Busland en Amerika bestaande sub-commissie inzake stopzetting van kernproeven antwoordde de Eussische woordvoerder dit ligt niet ver bezijden de waarheid Onder vele diplomaten in Geneve heerst groeiende onrust omdat de Russische en de Amerikaanse voor zitters sinds de ontwapeningsbe sprekingen dinsdag werden her vat nog geen aanstalten hebben gemaakt de drielanden subcommis sie bijeen te roepen Een Ameri kaanse woordvoerder deelde gis teren mee dat de Verenigde Sta ten nog niet om bijeenroeping van de commissie hadden verzocht om dat de beide voorzitters de af spraak hadden gemaakt eerst een algemene bespreking te houden waarop een ieder zijn standpunt duidelijk kon maken Het ziet er echter naar uit aldus de Ameri kaanse woordvoerder dat de Sov - jet Unie niet van plan is mee te werken aan een bijeenkomst van de sub commissie tenzij aan haar eisen wordt voldaan ASPIRIN ® daar staat BAYFfl achter St.-Lucas ziekenhuis in Winschoten vernieuwd De directeur-generaal voor de volksgezondheid prof dr P Mun tendam heeft vrijdagmiddag ili Win schoten het ingrijpend uitgebreide en vernieuwde St Lucasziekenhuis officieel heropend De capaciteit is uitgebreid van 130 tot 180 bedden yiar^[ou Trek je niets aan van wat Jane over je kleren zegt Ze heeft hele maal geen smaak ze praat gewoon de anderen maar na De Russische woordvoerder zei later dat de Sovjet-Unie het stand punt blijft innemen dat inspecties ter plaatse in het geheel niet nood zakelijk zijn en dat zij teneinde de impasse te doorbreken inge stemd had met twee of drie in specties Als er gunstige wendingen kwamen zag hij geen reden waarom Vuurzee in Amsterdam Vervolg van pagina 1 VIER TJUK het vuur slaat door het dak de vlammen jagen door de Beurspassage die Damrak en Nieu wedijk verbindt en dringen door in het aan deze passage gelegen da meshoedenmagazijn van de N.V Gieskes KWART OVER VIER de brand heeft zijn spectaculaire hoogtepunt be reikt Duizenden Amsterdammers voor het merendeel de bevolking van de in de nacht tot leven ko mende walletjesbuurt keken op het Damrak ademloos toe hoe de burcht van C en A ten onderging Bepaald beangstigend waren de dichte sluiers van honderden textiel snippers die het gebouw bijna een uur achtereen uitbraakte Zij daalden neer in de naaste omgeving en dreven op de oostenwind ook ver de binnen stad in waar zij vele hulzen bedreig den In de Kalverstraat kon een hier door veroorzaakt begin van brand tijdig worden onderdrukt Tegen half vijf werd het noodza kelijk geacht de bewoners van de door de wolkenregen vrijwel on begaanbare Zoutsteeg tussen Damrak en Nieuwedijk te evacu eren Met koffers boven het hoofd om zich te beschermen tegen het neerdalende vuur zochten zij haastig een heenkomen Op datzelfde tijdstip betrok de In middels gealarmeerde BB-colonne het Koninklijk Paleis op de Dam en de Nieuwe Kerk om met brandblusma terieel het dak te bezetten dat door de wolken van vuursnippers werd bedreigd En de hranó woedde voort En de brand woedde maar voort Alle beschikbare ' brandweerwagens waren ter plaatse Op het Damrak droegen lange rgen burgers de slan gen aan voor de brandwachts Dezen slaagden er niet in tot het inwendige van het gebouw door te dringen Di verse brandweerlieden moesten hun werk door rookbedwelming opgeven een hunner viel van een trap en ver wondde zich licht In de etalages aan het Damrak vie len de etalagepoppen glimlachend in het vuur of werden vermorzeld on der de instortende plafonds De brand beperkte zich niet tot C en A Op het Damrak brandde de hoedenzaak van Gieskens uit De aangrenzende bankgebouwen van de N.V Unicifa en Arnold Gilissen lie pen vrij ernstige schade op Aan d & Nieuwedijk is de zaak van Gieskens eveneens verwoest terwijl het naast C en A gelegen pand van de kleding zaak G en G twee bovenverdiepin gen moet missen Aan de overzijde van de Nieuwedijk werden de gevels van de confectie magazijnen Smoorenburg en P van den Brul licht beschadigd De bovenleiding van de tram op het Damrak was vannacht om de werk zaamheden van de brandweer te ver gemakkelijken stroomloos gemaakt De totale schade van de verwoes ting wordt voorlopig geraamd op 15 miljoen gulden Hierbij is inbegrepen de inventaris die op 5 miljoen gul den wordt begroot en de modernise ring van het interieur die drie jaar geleden is begonnen en onlangs is ge reed gekomen welke verbouwing 4 '/ miljoen gulden heeft gekost Aan dood ontsnapt Acht brandweerlieden z\jn aan de dood ontsnapt toen zQ vanmorgen vroeg door commandeur Hartog uit het brandende gebouw werden ge roepen — zij stonden nauwelijks bui ten of de eerste verdieping kwam met donderend geraas omlaag De brandwachts waren tot twee maal toe voorzien van rookmaskers een boven de hoedenzaak van de N.V Gieskes gelegen bovenwoning bin nengedrongen waar de gezusters Van der Eden wonen Beide dames wer den niet gevonden Vermoed wordt dat zij met vakantie zijn Om 8 uur vanmorgen gaf brand weercommandant P A Riedel het sein „ brand meester " maar hij ver wachtte dat de nablusslngswerkzaam heden tot zondagmiddag zullen voort duren de sub-commissie dan niet bijeen zou komen In Westelgke kringen werd later gezegd dat men niet gedeprimeerd was door de harde " verklaring van Koeznetsof Naar hun mening zou dit best een taktische zet van de Rus kunnen zqn De Brit Bodber zei op de conferentie dat Oost en West elkaar in de kwestie van een kernstopverdrag dichter dan ooit zqn genaderd en dat het nu vooral zaak is dat „ niemand een deur dichtslaat " Meer dan honderd vooraanstaan de geleerden en deskundigen heb ben vrijdag een verklaring gete kend waarin op de afgevaardigden naar de ontwapeningsconferentie een dringend beroep wordt gedaan met kracht te streven naar een overeenkomst waarbij een einde wordt gemaakt aan kernproeven Ook wordt met klem gepleit voor een algemene en algehele ontwa pening onder doeltrefendfe inter nationale controle Koudetoeslag voor de werkloze landarbeiders • De Finse schrijver Vaeinoe Linna heeft zaterdag voor zijn roman Zo nen van het volk het derde deel van een autobiografisch werk de prijs voor letterkunde van de Noorse raad gekregen Het bestuur van de Bedrijfsver eniging voor het Agrarisch Be drijf heeft besloten een koudetoe slag te verstrekken aan werklozen De toeslag bedraagt voor gehuw den en kostwinners ƒ 1,20 per dag met een maximum van ƒ 35 en / 0,60 per dag met een maximum van ƒ 17.50 voor de alleenstaande ongehuwde niet kostwinners van achttien jaar en ouder Gisteravond arriveerde op Schiphol een groep Gha/nese studen/ten iiAt Sofia Zy kre gen van de Bulgaarse autori teiten uitreisvisa na moeilijk heden rond de oprichting van een Afrikaanse belangenver eniging die door de Bulgaar se autoriteiten verboden was De toeslag wordt berekend naar een zesdaagse werkweek en over de dag dat in de periode van 7 ja nuari tot en met 9 februari werk loosheidsuitkering werd genoten De uitbetaling van de toeslag ge schiedt zo mogeiyk volgende week OVERBODIG Niemand heeft ons gehuurd Mattheus 20 7 E EN van de dingen die mij in de Italiaanse film Il Posto het baantje waarin ons op zulk een ontstellende wijze de zinloosheid van veler leven wordt getekend het meest heeft getroffen was wel de volgende scène Er is er een gestorven van het grote kantoor waar hij een klein ambtenaartje was geweest Het was een eenzame man die een be paald ideaal had gehad een boek te schrijven Hieraan besteedde hij de nachtelijke uren in de eenzame kamer in zijn pension Nu is hij dood Zijn chef gedenkt hem met een enkel woord ont stellend reëel weergegeven in het zwijgend gebaar van zijn collega's die een ogenblik stilte in acht nemen Dan zoekt de chef zijn persoonlijke papieren uit Een dikke stapel hoofdstuk 19 privé er gaat een touw omheen en het pakje wordt op een kast gegooid waarschijnlijk kijkt nooit iemand er meer naar om De col lega's beginnen de wedren om de open plaats aan de lessenaar te bezetten ÜET is om er stil van te worden " Wat is het leven en dat wat een mens in zijn leven doet waard Wat is wat wij doen waard En nu is gelukkig niet ieder leven zo leeg als dat van die mensen die we in die film ontmoeten Maar toch ga je wel eens denken en de rekening van je eigen bestaan opmaken Toch ga je ook wel eens zien naar het leven van die ander naast ons Wat doen wij met dat leven We gaan eraan voorbij en straks gooien we wat een ander dierbaar was met een touw eromheen ergens in een hoek In het evangelie dat de laatste zondag In de kerk is gelezen ging het om arbeiders die in de wijn gaard gaan werken en die op verschillende tijden door de eigenaar in dienst worden genomen ü moet dat verhaal maar eens nalezen Het staat in Mattheus 20 1-16 Maar nu zijn daar ook mensen die pas op het laatste ogenblik erbij komen die de hele dag werkeloos op de markt gestaan hebben En als de heer vraagt waarom ze daar die hele dag maar stonden dan luidt het antwoord Omdat niemand ons heeft gehuurd Dat is eigenlijk een diep tragisch woord Ze wa ren niet nodig ze waren overbodig Misschien waren ze niet zo flink als de anderen ze waren overge schoten Wat is dat diep tragisch als een mens moet zeggen Niemand heeft mij gehuurd niemand heeft mij nodig Er is niemand die op mij wacht Ja en dat kan ook gebeuren als iemand ergens een baantje heeft dat kan ook gebeuren als iemand ook in zijn gezin geen fleur en geen verrassing meer kent Er zijn vele van die kleurloze levens Moeizaam - RAAG en moeizaam gaat het overleg voort tussen Pakistan en India over Kasjmir Na de jongste ' I besprekingen in Karatsji hebben de vertegenwoordigers van beide ' landen besloten het gesprek op 9 I maart a.s te continueren Er wordt dan weer op Indiaas territoir on derhandeld namelijk in Calcutta ' I Hoewel de Pakistaanse afge ' i vaardigde zondagavond na afloop van het overleg in Karatsji zei dat er naar zijn mening een basis is voor voortzetting van de bespre ' kingen zijn er kennelijk nog wei nig vorderingen gemaakt Eerder werd zelfs gemeld dat er nieuwe I moeilijkheden waren gerezen ] hoedzaam manoeuvreren een poli - j Nu behoeft het uitblijven van po I sitief nieuws nog niet te betekenen ' dat het er slecht voor staat met de [ [ onderhandelingen Immers na de eerste fase van de Indiaas Paki-staanse besprekingen die van 27 tot 29 december jl in de Pakistaan j se hoofdstad Rawalpindi werden I gehouden en die geen concrete re ' ' sultaten opleverden hebben de de ] legaties in een gemeenschappelijke < oproep de politieke leiders en de \ dagbladen van beide landen ver zocht zich te onthouden van ver I klaringen of commentaren van welke een ongunstige invloed zou kunnen uitgaan op het beloop van de besprekingen Die oproep was zeker verstandig iwant er zijn al heel wat delicate internationaal-politieke onderhan delingen mislukt doordat ontijdige mededelingen werden gedaan Zelfs wanneer die mededelingen juist i waren — wat lang niet altijd het ' geval was — hebben zij vaak een ' funeste invloed gehad doordat het ' nationalistische sentiment de bo I ventoon ging voeren i Na zovele jaren is de kwestie [ Kasjmir voor beide betrokken lan huizing de Afrikaanse studenten den een dermate netelige zaak ge bijzonder tegen en begonnen al worden dat nog slechts door be spoedig last van rassendiscrimina oplossing be - tie van de zijde van het Bulgaarse i tiek aanvaardbare publiek te ondervinden Dit leidde [ reikbaar is in de afgelopen zomer reeds tot een uitbarsting Van de Ghanese ' U groep legde 22 het bijltje er bij •¦ OE ver men na het eerste con neer Zij keerden terug naar Gha - tact nog van een vergelijk af was,na De tweede uitbarsting waar - bleek wel uit het feit dat presidentover wij reeds hebben gemeld < Ajoeb Khan van Pakistan een uit kwam dinsdag jl ' ]' nodiging voor een staatsbezoek aan Geen geld India afwees omdat hij van me ' ning was dat een ontmoeting van De 20 Ghanese studenten willen ^ LeaTe'Sfch'ad^ik dan Sgniets liever dan hun studie hier ^--" «^^^^^^^^^^^^ aan onze universiteiten voortzet - ^ onderhandelaars nog geen ten maar z.j kunnen zelf mets be - ^^^^^^^^ resultaten zouden hebben**'^'« geboekt fia de heer Apnah Sampong die door beide partijen een uiteenzet - hen naar West-Euopa vergezelt in j ^ - e+andnunt eeseven een poging een ander gastvrij stu - ^^^ ^^ Ijff-f^J *^^??^ dieland voor hen te vinden zal Xweofi ^ f^^^f^J?r,fo.Tlrffi ^-^ maandagochtend in het ministe - ^«^ Xor^dfa^T^r'^ShS deze kwestie een onderhoud heb-j-^-/|,V!juTfiisrto'ï^?nS op ben met dr L G M Jaquet direc - j u^horende bevolkinessroeo " teur Afrika en Midden-Oosten - „^„"^^ f ^ T„=r^iKilrff^=?»r k »' De Ghanese ambassadeur maakte ' ';°"^„''?," I'l^lf l^!lt,„,lftil het op Schiphol duidelijk hoe zeer ^^^^^^^ '^^'^ ^^^'^ nationaliteit De Ghanese ambassadeur uit So - ^ ^^ ^^^^^ besprekingenis \ hij een Nederlandse geste Over de later gevoerde bespre waarderen Hij verwachtte nauwe ' I JE^^Sen - half januari in Nieuw lijks dat Nederland alle 28 Gha-i ^^^^ l^-^^lf^^/^f ^^^^^^^^^ nezen zou willen laten afstuderen f5^^J'™i'f/°S°^4|l ™|^ ^ n'^deitf •" wtt^n?.r nf k!eme^ctJesLfs!"mla?"eze Vad van de groep in West-Dmtsland te j ^ pi'„i „ „„< f „„ j wThü re^^'^c'oX'ï-on ^"""'""'' ' eH te make'n Tn wf reTve^ ^ e-heeft hl ] reeds contact opgenomen i,nofj_,„i bedoeld om de met zijn ambtgenoot in Bonn die ' i^,i^.i'°^Hf5 ^,?^„ "^^^^ de Bondsregering over dit onder -^ f '^^^'^*^"^'^^^!"^^ gaande te hou - werp zou polsen [ ' Tot maandag blijft de hele groep ^ o heeft India de eis van Pa van studenten m hotel Krasnapols.:,kistan ingewilligd dat eerst hetky te Amsterdam Eerst na de be - geschil om Kasjmir en daarna despreking m Den Haag zullen over kwesties van minder belang opge hen nadere beslissingen kunnen iggt moeten worden Oorspronke worden genomen lyj ^ s^nd India op het standpunt ' dat juist het uit de weg ruimen van den van de bond van Afrikaanse - j^jeinere problemen een gunstigestudenten m Bulgarije was aan de gfeer zou scheppen voor de oplos Ghanese ambassadeur in Bulgarije r gjng ygn ^ e kwestie Kasjmir.onbekend •[ Vuilverbranding in Den Haag Van onze Haagse redactie De gedeputeerde staten van Zuid - 0 I diase luchtmacht de brood-nodige ' versterking te geven FSCHOON er nu al weer twee ¦ enhalve maand rust heerst aan ] ' het Chinees-Indiase front koestertmen in India nog altijd de vrees,dat de Chinese communisten op een kwade dag het offensief zullenhervatten Deze vrees wordt in.Washington gedeeld De Amerika Holl'an ¥ " hebbên"'hët""'7emëëntebë nen geloven bovendien dat de Chi stuur van Den Haag gemachtigd tot \ > nezen bij een mogelijke hervattinghet doen van uitgaven in verband van de strijd hun luchtmacht zul met de bouw van een vuilverbran - len inschakelen Daarom hebben dedingsinstallatie waarmee een be - Amerikanen de laatste tijd er drag van ƒ 28 miljoen gemoeid zal ^ krachtig toe bijgedragen om de In Om de eventuele hinderlijke gevol gen van de verbranding te elimi - neren zal op het terrein ' van de ^ ^ i vuilverbranding een schoorsteen • Maar dit heeft weer het toch almet een hoogte van 100 meter ' grote wantrouwen van Pakistanworden gebouwd Misschien zelfs ' nog doen toenemen Als partnerzullen er twee schoorstenen worden van de westelijke mogendheden ingebouwd ^ e Cento en SEATO voelt Pakistan zich reeds lang tekort gedaan Een ] oplossing van de kwestie Kasjmir(Advertentie •' zou het Pakistaanse wantrouwen I kunnen wegnemen vandaar dat men in Washington en Londen de ^ ' Pakistaans-Indiase onderhandelln [ gen met grote interesse volgt Po I gingen om te bemiddelen hebben I ' ] evenwel tot nu toe geen resultaat '¦' gehad U bent goed uit in DUITSLAND Vakanfle-veelzijdigheid begint even over de grens Duitslandl Prachtige verbindingen brengen u in nog geen dagreis naar de mooiste de stilste plekjesl Geen taatmoei lijKiieden gulle gastvrijheid en een goede keuken Bezoekt u hotels " Gasthöfe " pensions of ' campings Reist u per trein of auto Naar welke streek gaat uvir belangstelling uit Schrijf ons uv / voorkeur of vraag de aige mene Duit sland-gids Inlichtingen bij uw f reisbureau automobielclub en het | Eén van de grootste moeilijkhe den bij het huidige contact tussen [ India en Pakistan is dat de rege ring in Nieuw Delhi die tengevol I ge van de Chinese agressie reeds ' zoveel van haar goodwill in eigen land heeft ingeboet zich niet kan permitteren ook in het conflict met ' Pakistan nog prestige-verlies te I moeten incasseren I Daar komt bij dat aanvaarding van het Pakistaanse standpunt ten aanzien van Kasjmir voor India ' uit religieuze overwegingen inder - ' daad onmogelijk is omdat zulks zou > ^.^ i repercussies de ruim veertig miljoen Moslems die tot India behoren Men ziet de SI UrrS REIS-INrORMATIEBUREAU Spui 24 Amsterdam-C Tel 24.12.93 kwestie-Kasjmir heeft een bijzon der gecompliceerd karakter è diase republiek zou aantasten Dit uitlokken onder li ' 
ZATERDAG 16 FEBRUARI 1963 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Utrechtse predikbeurten Utrecht krijgt nieuwe postzegelautomaten Maanlandschap is niet woest maar eentonig Een dag vrij en hij brak al weer in Telefoondistrict en abonnees merken Er wordt heel wat gebeld in de kou Ahonneepakket komt met zichzelf in de knoop Van een onzer verslaggevers KENNISGEVING AANVULLING ENTBEWIJS VAN PARTICULIER INGEENTE HONDEN j De Burgemeester van Utrecht brengt ter openbare kennis dat degene wiens hond particulier ingeënt is niet alleen een internationaal vier talig entformulier of een voorlopig entbewijs moet bezitten maar bovendien een donker roze Rijksinencingscertificaat met de aanhef „ Ministerie van Landbouw en Visserij " Ter secretarie der Gemeente kamer 6 bestaat voor hen die dit nog niet van hun dierenarts hebben verkregen de gelegenheid kosteloos het certificaat te ontvangen op de volgende dagen tussen 9.00 - 12.00 uur ' s morgens en 14.00—17.00 uur ' s middags in alfabetische volgorde naar de geslachtsnaam van de eigenaar 20 21 22 februari 1963 A t/m G 25 26 februari 1963 H t/m K 27 28 februari 1963 L t/m R 1 4 5 maart 1963 S t/m Z Belanghebbenden moeten het in hun bezit zijnde entbewijs mede brengen en gegevens verstrekken omtrent de roepnaam het penning nummer en de schouderhoogte van de hond Het is « verboden honden mede te nemen iiuiiiiMniuiHMiniMnnmMHiMiiiniinn!niiMniniimiMniiMiiiti'MiiiiHiMnimiiiinniMiiHMMM!MiinniumiiitiMHiMit<"<'''"'-'' Prof van Hoorn sprak over Tha sos Lemnos en Samothrace De na men van deze eilanden zijn niet van Griekse herkomst Dat ze later door Grieken bewoond werden lag aan een eeuwenlange grootscheepse ko lonisatie die toen een door overbe volking veroorzaakte hongersnood de Griekse steden teisterde in de 8e 7e en 6e eeuw haar climax be reikte Denieuwe bewoners arriveer den dikwijls zonder vrouwen zodat zij zich met de oorspronkelijke be volking vermaagschapten en de be schavingen vervloeiden Thasos bood voor kolonisatie wel bijzonder aantrekkelijke perspectie ven Het eiland was overdekt met prachtige wouden en bezat marmer groeven en goud Een tempelcomplex valt op door de kunstige manier waarop de veelhoekige bouwstenen in elkaar gevoegd zijn Forse offer blokkenverraden oude oosterse trek ken in de religie De Grieken brach ten later architectonische vernieu wingen als de toegangshal en de zuilengalerij aan Op Lemnos hebben Italiaanse ar cheologen zich met hun opgravin gen verdiende roem verworven Zij ontdekten een stad die omstreeks i;300 v C verwoest werd door een lardbeving Eén van de opmerke ijkste vondsten is de afbeelding van ¦ on man met een inscriptie ernaast < iie aan het Etruskische schrift her • imert De hypothese dat de bevol king van Etrurië het latere Toscane ' lit het oosten afkomstig is wordt door deze gelijkenis ondersteund Evenals op Thasos en Lemnos werd ook op Samothrace een natuur cultus aangetroffen die met de ver ering van natuurgodheden in het oosten verwant is Samothrace was " en beroemd pelgrimsoord dat Phi lippus van Macedonië Ptolemaeus tl en keizer Hadrianus onder de in gewijden in zijn onsterfelijkheids m.vsteriën telde Recital Grada Visser In het kader van de door de ¦ stichting Jeugd en Muziek georga niseerde evenementen beluisterde een aantal hierby aangeslotenen vrijdagavond in Recital aan de Ma riaplaats een piano-avond verzorgd door mej Grada Visser Het waren vooral jongeren die van hun be langstelling getuigden voor het ge bodene en gezeten in comfortabele armstoelen met het uitzicht op een fraai aquarium was men vol aan dracht voor de composities van Ra meau Scarlatti Mozart Bartok e.a De jeugdige Grada Visser voorzag de door haar gespeelde werken van een bevattelijke toelichting die de aanwezigen het luisteren vergemak kelijkte Goed gestudeerd bleken Ie Rapelle des oiseaux van Rameau enkele sonates van Scarlatti en een van de lyrische Stücke Vöglein Van Grieg De interpretatie die men beluisterde was in alle opzichten re delijk Als laatste werk voor de pauze speelde mej Grada Visser de varia ties Unser dummer Pöbel meint van Mozart Mej Visser bleek over een zo behoorlijke speeltechniek te be schikken dat zij ' t werk afwisselend kon laten klinken zulks ondanks het feit dat het tamelijk stroeve me chanisme van het instrument haar wel eens parten speelde Het tweede deel van de avond vulde ze met diverse doorten dan sen menuetten van Bach en Beet hoven een mazurka van Scharwen ka twee Spaanse dansen van Toeri na het menuet uit de sonatine van Ravel Golliwogg Cake Walk van De bussy en de Roemeense volksdansen Van Bartok Deze keuze toonde dat mej Vis ser in ieder geval een gezond in zicht heeft in hetgeen binnen haar Vermogen ligt Aan de afwerking en vervolma king van haar speeltechniek zal zij nog terdege moeten schaven doch Met haar muzikale benaderingswij ze van de uitgevoerde composities heeft zij haar auditorium geboeid Met belangstelling ziet men dan ook uit naar haar verdere ontwikke ling op het gebied der ars muslca • Prof dr P A H de Boer sedert 1938 hoogleraar in het oude testa ment aan de rijksuniversiteit te Lei den en daarvóór predikant bij de hervormde gemeente van Berken woude heeft het moderamen van de synode van de hervormde kerk be richt gezonden dat hij gezien de ¦ wijze waarop het leertuchtproces tegen zijn collega prof dr P Smits is gevoerd geen prijs meer stelt op de rechten emerituspredikant van de hervormde kerk zwakke ' jongen die overigens 84 werd trok naar een naburig dorp waar een koopman interesse in hem had Verdi kreeg muzieklessen en speelde quatremains met ' s koop mans dochter Gevolgen Verdi werd voor het Milaans conservatorium af gewezen en trouwde de dochter Ondanks het slechte begin zette Verdi door Al spoedig viel hij op als dirigent Er kwamen opdrachten voor opera's Verdi's derde opera viel echter Geen wonder gezien de omstandigheden waaronder Verdi dit werk moest voltooien Na een ziekte waren zijn vrouw en zijn kin deren kort na elkaar gesitorven Ver di besloot nooit meer een noot op papier te zetten Een jaar later schreef hij Nabucco Geholpen door het toeval heeft Merelli hem daartoe weten te bewegen Nijdig had Verdi het libretto op tafel gesmeten om dat het al door een andere compo nist was geweigerd Het boek viel open bij de tekst van het nu zo beroemde slavenkoor Verdi kon niet laten deze tekst op muziek te zet ten En zo begon hij aan zijn Na bucco De opera werd een groot succes Voor een deel had dit een politieke oorzaak Het libretto namelijk be handelt de bevrijding van het jood se volk uit de Babylonische balling schap en de bekering van koning Nebukadnezar Nu was in die tijd omstreeks 1840 Noord-Italië onder Oostenrijkse bezetting Logisch dat deze geschiedenis weerklank vond in de gemoederen van de vrijheids lievende Italianen Vooral het sla venkoor werd met gejuich begroet aldus de heer Van Ravenzwaay In de muziek van deze opera ligt de grondslag voor de latere muziek van Verdi De heer Van Ravenzwaay neemit aan dat een van de aanlei dingen hiertoe Guiseppina Streppo ni was die de hoofdrol in Nacubbo vertolkte evenals in andere opera's van Verdi Zij stond hem terzijde toen hij in moedlijke tijden Nabuc co schreef De aria's kwamen tot stand met haar stembanden erbij Zij gaf de vocaaltechnische aanwij zingen Tenslotte na twintig'jaar is Verdi met haar getrouwd Er zwermden veel vrouwen om hem heen Een bijzondere aantrekkelijkheid van Nabucco is de grote plaats van de koren die bijdragen tot de dra matische expressie Verdi laste de koren in voor de klaokkleur De heer Van Ravenz^vaay liet verschillende opnamen horen waaronder het sla venkoor dat deels één - deels zes stemmig is Een aardig intermezzo vormde de quiz waarin de aanwezigen hun operakennis konden meten even eens geleid door de heer Van Ra venzwaay Velen struikelden over ' t zigeunerkoor uit La Travlata Slechts één herkende het lied van de wil gen uit Othello Dat was de heer B van Someren die de eerste prijs won een langspeelplaat ter be schikking gesteld door de Neder landse Opera Twee troostprijzen waren voor de heren M Ort en G H de Haas Advertentie Bescherm u tegen Rillerig Onprettig ASPRO Advertentie Rudolf Escher blijft bij weigering De onderhandelingen die vrqdag door de directie van De Nieuwe Komedie z^jn gevoerd met de com ponist Budolf Escher zijn zonder re sultaat gebleven Zoals bekend heeft devheer Escher geweigerd de door hem gecompo neerde muziek voor De Perzen van Aeschylus ten gehore te laten bren gen bij de nieuwe serie voorstellin gen die van 16 tot 23 maart in theater Carré te Amsterdam zal worden gegeven De pogingen van de directie van De Nieuwe Kome die om de heer Escher tot andere gedachten te brengen hebben niets opgeleverd De heer Escher blijft op zi,in standpunt staan dat hij al leen toestemming wil geven als de oorspronkelijke partituur gebruikt wordt aldus de directeur van De Nieuwe Komedie de heer A E Greidanus die dit onmogelijk noem de RITA EN HAAR FAMILIE „ Zeg bosnlmt ik heb geen moSel gevraagd hoor " Ook dit is Utrecht De Janskerk Het zestiende eeuwse koor van de ' eeuwenoude kapittelkerk van St Jan is ruim tien jaar geleden grondig door vakkundige restaurateurs onder handen genomen Toen men in 1947 met dit prachtige werk begon bleek al spoedig dat de toestand van het koorgedeelte van de kerk nog ern stiger was dan men veronderstelde Amsterdam geeft Heintje Davids jaargeld ƒ 1000 Van onze Amsterdamse redacteur De dezer dagen 75 jaar gewor den cabaretière Henriette Davids heeft van het Amsterdamse gemeen tebestuur een jaargeld van ƒ 1.000 gekregen Het gemeentebestuur heeft hiertoe besloten omdat het n wil huldigen als een typisch Am sterdams kunstenares ' zo zei loco burgemeester mr K van den Bergh vrijdag op een druk bezochte re ceptie in de foyer van theater Car ré waar Heintje ' gezeten op een troon door liwnderden collega's en bewonderaars werd gefeliciteerd Mr Van den Bergh zei ook Ik ben van oordeel dat de kleinkunst van de familie Davids met twee grote K's moet worden geschreven Toen de populaire artieste om half drie door Carré-directeur Karl Wun nink werd binnengeleid steeg een spontaan Lang zal ze leven ' op Onder de aanwezigen bevonden zich vele artiesten die met Heintje Da vids hebben samengewerkt in de re vues van het oude Flora-theater en het theater Carré oud-cabaretière Hanna Kokernoot dansmeester Eli Frankly liedjescomponist Joop de Leur de kapelmeesters Julius Su san en John Kapper en natuurlijk de theaterondernemers Meijer Hamel en Bob Peters als producers van menige Davids revue Op tv minder sport-experts Van onze Haagse redactie Het streven van de sportcomrais sie van de NTS is erop gericht b'4 komende evenementen zoveel moge lyk personeel in vaste dienst van een der omroepverenigingen het commentaar te laten verzorgen bij sport»venementen Dit heeft tot ge volg dat de journalisten die in Ne derland als experts voor bepaalde sporten gelden geen opdrachten meer van de NTS zullen ontvangen Inmiddels is met deze nieuwe ge dragslijn reeds een begin gemaakt bij de internationale zwemstrijden in Bremen ' verzorgde niet zoals gewoonlijk de journalist Piet Mul der ' t commentaar maar VARA-re porter Jan Leijendekker De voet balwedstrijd Reims Feljenoord in ' t Parüse Pare des Princes was het vervolg hierop Niet Aad van Leeu wen losvast medewerker van de sec tie t.v van de AVRO maar Jean Smits — in vaste ' dienst van de AVRO — verzorgde het commentaar I Advertentle Beleg modern - beleg in Internationale Beleggings Unie „ Interunie " Postbus 617 Den Haag _ raakt en dat nog wel terwijl zij over minder dan een uur belang rijke eet gasten verwacht Nét heeft zij de dure eed gezworen dat zij nooit nooit meer ' n hulp in de huishouding zal nemen of er wordt gebeld Een zekere Adèle verschijnt om haar diensten aan te bieden en wordt prompt geaccepteerd ondanks de kersverse eed van mevrouwtje Hoe Adèle wist dat mevrouw hulp nodig had Antwoord door haar zesde zintuig de helderziendheid Dank zij die gave le don d'Adèle " weet zü eveneens dat de verwachte eetgasten niet zullen komen en het waarom ' onthult zij ook Alles klopt zo griezelig precies dat iedereen nu Adèle met vragen gaat bestor men hetgeen overigens niet tot on verdeeld aangename onthullingen leidt Maar enfin het zou geen blijspel zijn als niet alles tenslotte op zijn spreekwoordelijke pootjes terecht kwam en daar de begaafde Adèle de familie nog bijtijds door haar waarschuwingen de ogen geopend heeft voor het gevaar van te wor den opgelicht is men haar hoogst dankbaar een engel kwam voorbij vindt mijnheer Gaston Maar op eens opnieuw met vragen lastig ge vallen blijkt Adèle de gave verlo ren te hebben Doch nu staat haar plan vast door haar ondervinding wetend wat de mensen graag wil len horen is zij besloten zich voort aan als helderziende te vestigen Jawel juist nu Alles staa.t of valt bij ' n derge lijk „ petit rien " met de manier waarop het gebracht wordt Welnu men kan de spelers van „ Jan van Beers " daarvoor alleen maar een compliment maken Adèle Voorzaat-Oostveen die het wonder lijke dienstmeisje Adèle uitbeeld de kweet zich van die rol zo kostelijk en met de nodige eigen spirituele vondsten dat haar creatie terecht een uitbundige bijval oogstte Uitstekend portretteerde voorts Dorien Kruyt Situurman het me vrouwtje Edmée terwijl ook Frans Ebell de zuinige en ietwat humeu rige maar tevens degelijke huisva der Gaston goed wist waar te ma ken Hanneke Ie Clercq-Verzuu teken de met veel fleurigheid het meisje Solange en ook Hans Karsenbarg als Antoine voldeed hierin ruim schoots Had bü sommigen de dictie wat duidelijker kunnen ziJn aan vaart liet de opvoering die door een aantrekkelijk decortje van de Schouwburg werd omlijst niets te wensen over Geestdriftig applaus toespraken en florale huldeblijken besloten de voorstelling J J Black Nativity in mei weer De extra voorstelling van Black Nativity welke vrijdag 22 februari in Botterdam zou worden gegeven en waarvoor morgen de voorver koop zou beginnen gaat niet door Het programma van de troep is overbelast Toch goed nieuws voor de Rotterdammers is dat wanneer in mei het gezelschap opnieuw een tournee door Europa maakt dan in ieder geval weer in Rotterdam zal worden opgetreden De nachtvoor stelling van vandaag in Rotterdam is geheel uitverkocht ^ 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Wij verstrekli ' Bij de ALGEMENE DIACONALE RAAD DER NEDERLANDS HERVORMDE KERK wordt gevraagd een JONGSTE BEDIENDE Betrokkene zal belast worden met stencilwerk postverzorging eenvoudig archiefwerk en dergelijke Sollicitaties te richten aan het secretariaat van de A.D.R Maliesingel 26 Utrecht RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Het Instituut voor Clinische en Industriële Psy chologie vraagt voor zo spoedig mogelijk een ERVAREN VROUWEL ADMINISTR KRACHT voor het algemeen secretariaat Type-diploma vereist Middelbare school opleiding strekt tot aanbeveling Salaris volgens Rijksregeling Brieven aan de beheerder van het Instituut Trans 14 te Utrecht =% Centraal Autoherstel Bedrijf REVISIEWERPLAATS voor autobussen te Utrecht heeft in verband met toename van werkzaamheden plaats voor Automonteurs Machmebankwerkers Gonstructiebaitkwerkers Leeriing-sohilders Ongeschoolden voor reinigingswerkzaamheden aan autobus materieel Geboden wordt 5-daagse werkweek « gunstige arbeidsvoorwaarden goede sociale voorzieningen gratis bedrijfskleding vergoeding van reiskosten Sollicitaties aan de N.V Centraal Autoherstel Bedryf Cartesiusweg 90 Utrecht VAN HATTUM EN BLANKEVOORT N.V AANNEMINGSBEDRIJF VELSERWEG 10 BEVERWIJK vraagt voor spoedige Indiensttreding in UTRECHT een BETON TEKENAAR en/of BETON CONSTRUCTEUR Diploma H.T.S.-W en W 5-daagse werkweek Pensioenvoorziening Sollicitaties te richten aan de afdeling Personeels zaken Postbus 3 Beverwijk SCHOUW & OOSTWOUD N.V Kunsfsiofverwerkende Industrie Industrieweg 24 - Maartensdijk - Tel 03401-493 zoekt voor een harer afdelingen MAGAZIJNIVIEESTER Rijbewijs B/DE vereist Reiskosten worden vergoed Sollicitaties aan bovenstaand adres m STEENKOLEN-HANDELSVEREENIGING N.V vraagt voor spoedige indiensttreding JONGEMAN ter assistentie op de postkamer Leeftijd ca 16 jaar Opleiding U.L.O of daarmede overeen stemmend Brieven met volledige inlichtingen dienen te worden gericht aan het Secretariaat Rynkade 1 Utrecht onder vermelding van nr P.K 16263 MEDEWERKSTER gevraagd Welke beschaafde JONGE DAME heeft belangstelling voor een interessante baan waarbij vooral haar persoonlijk initiatief tot uiting kan komen Voorkomende werkzaamheden zijn o.a typen inkomende telefoongesprekken behandelen inleidende besprekingen met cliënten voeren enz Brieven onder No Z-2937 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht is plaats voor een intelligente jongedame \ Goede typevaardigheid behoorlijke kennis van de Nederlandse taal en een middelbaar ontwikkelingsniveau zijn vereist Werktijden van 8 tot 14 uur Brieven te richten aan N.U.D afdeling Personeels zaken Postbus 18 Utrecht Rubberfabriek H Timmer N.V » Sportlaan 32 telefoon 03438)—2141 Driebergen Wij hebben plaats voor • flinke jongelui voor onze afdeling controle en afwerking • mannelijke krachten voor alle afdelingen Voor deze laatste groep geldt een 2-ploegendienst van 5—14.30 en van 14.30—24 uur Onze loonvoorwaarden zijn aantrekke lijk met goede sociale voorzieningen Reistkosten worden vergoed bedrijfskleding wordt verstrekt l lU Cs '^'*'" Hlodamaa UTRECHT heeft in de verkoop de volgende vacatures 1 MEDEWERKSTER SUPERMARKT 2 VERKOOPSTERS voor de afdelingen o huishoudelijke artikelen b konfektie e vleeswaren/zuivel d groente/fruit e snelbuffet 3 KOK SNELBUFFET Wij zoeken hiervoor enthousiaste medewerksters in de leeftijd van 15-25 jaar Ervaring strekt tot aan beveling Ten behoeve van de service zijn er enkele plaatsings mogelijkheden t.w als HORLOGEMAKER MAGAZIJNBEDIENDE Zij dienen ervaring te bezitten in de genoemde funk ties Leeftijd 20-35 jaar Persoonlijke sollicitaties dagelijks van 9-12 uur en van 14 18 uur op de 4e etage afd Personeelbureau behalve des zaterdags Telefoon 11974 toestel 79 »» IIIIIII|||||||||||,I„„I„I,|||IUIIIIII »""" A-Kring Utrecht b Bescherming Bevolking Sollicitanten worden opgeroepen voor de betrek king van COMMANDANT ABG-DIENST TEVENS HOOFD OPERATIËN Gegadigden dienen over ruime algemene ontwik keling technisch inzicht en organisatorische eigenschappen te beschikken Kennis van ABC-zaken en stafervaring strekken tot aanbeveling Bezoldiging ƒ 9.174 — tot ƒ 12.510 —¦ per jaar exclusief huurcompensatie en 4 "/ o vakantietoelage Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen aan het Hoofd Bescherming Bevolking van de A-kring Utrecht b Lange Nieuwstraat 63 te utrecht N ^ J Het Centraal Secretariaat v/h Vrijz Protestantis me vraagt voor spoedige indiensttreding vrouwelijke kracht voor de afd boekhouding kantoorervaring en accuratesse vereist een jongste kracht in de typekamer Geboden wordt een prettige werkkring 5-daagse werkweek en een goed salaris Schriftelijke sollicitaties met opgave van referen ties godsdienst en leeftijd aan Nieuwe Gracht 27 Utrecht TnSNSPDIlIfl De directie van Transportwerktuigentabriek Transporta zoekt DIRECTIE SECRETARESSE leeftijd 25-35 jaar middelb opl steno en typen Voor alg zaken corresp eenv admi nistratie enz Voorkeur genieten zij die in staat zijn zelfstandig te handelen zodat zij bij tijd afw van de directeur deze mede kunnen vervangen Voor gehuwden is event bijz werk tijdenregeling mogelijk Salaris afh van opl en ervaring ƒ 350 — tot ƒ 550 — per maand Zaterdags vrij reisk.verg 12 min per bus van station Utrecht Uitvoerige brieven met personalia opl loopbaan huidig salaris enz aan de Dir Ir H J van Kaalte postbus 3 Jutphaas fW-H^S^rOIlTiL Op de administratie van het laboratorium van het DIAKONESSENHUIS Bosboomstraat 1 - Utrecht wordt gevraagd EEN ASSISTENTE VOOR DE ADMINISTRATIE P.G ± 20 jaar Schriftelijke sollicitaties met vermelding van per soonlijke gegevens vooropleiding godsdienst en genoten salaris worden gaarne ingewacht bij de Econoom directeur U heeft iets over voor een goed huis In Veenendaal uitbreidingsplan de Engelenburg komen gerieflijke eengezinswoningen met 3 en 4 slaapk in aanbouw ' t Zijn BG-woningen dus solide bouw met schriftelijke garantie Totale kosten v.a ƒ 22.000 — Ruime BG-lening beschikbaar u betaalt dan per maand minder dan u momenteel in heel wat huur huizen moet betalen bezoek de openbare voorlichtingsavond in Hotel De Korenbeurs te Veenendaal-op dinsdag 19 februari a.s Aanvang 19.30 uur Neem voordi uw vrouw of verloofde mee ï Bent u verhinderd Stuur dan even een kaartje ' aan BG kantoor Haarlem Dreef 34 Bauwfends Nederlandse Gemeenten de veilige weg naar het eigen huis De Stichting voor Gezinsverzorging te Tienhoven Westbroek uitgaande van de Ned Hervormde en Gerefor meerde Kerk ter plaatse vraagt per 1 april een gediplomeerd eventueel in praktijkjaar GEZINSYERZORGSTER Salaris volgens landelijke regeling Aanmelden bij de leidster Mevrouw Broere-Lagerwey Telefoon 03469—285 Westbroek of bij de secretaris J Kramer dr Welfferweg 29 A Westbroek Telefoon 03469—303 FIRMA v.h A P VOLKEN A Volkersingel 1 - Sliedrecht GRONDWERKERS gevraagd na de vorst Voor wegenbouw langs Tienhovens Kanaal Breukelen - Maarssen Hoog loon Vrij reiskosten met busje of een ploeg met eigen busje Te melden J Smits Nieuweweg 19 - Breukelen Tegenover fort Kraaienest HET GROOTSTE BANDENVERNiEUWINGSBEDRIJF IN BE BENELUX vraagt voor haar afdeling Inkoop een intelligente vrL kracht met iiiime kantoorervaring Leeftijd vjmaf 25 jaar Bij gebleken geschiktheid zal zij worden belast met de inkoopadmlnistratie en ' facturencontrole Het betreft hier een interessante en zelfstandige werk kring die een goed aanpassingsvermogen en grote accuratesse vergt Geïnteresseerden die menen aan de gestelde eisen te voldoen worden verzocht contact op te nemen met onze afdeling perso neelszaken Schriftelijke sollicitaties te richten aan UbOn.v KANAALWEG 69 - UTRECHT - TEL 030 > 32141 DEPARTEMENT VAN DEFENSIE Bij het Militair Revalidatiecentrum te Doorn kunnen worden geplaatst WERKSTERS het salaris bedraagt voor 20-jarigen ƒ 1,37 per uur 21-jarigen ƒ 1.56 per uur 22-jarigen ƒ 1,75 per uur 23-jarigen en ouderen ƒ 1,96 per uur vijfdaagse werkweek goede sociale voorzieningen waaronder een gunstige vakantieregeling Gelegenheid tot persoonlijke aanmelding maandag t/m vrijdag tijdens de bureau-uren bij de administrateur van het Militair Revalidatiecentrum te Doom Driebergsestraatweg 1 V / IGLO N.V DIEPVRIESBEDRIJF te UTRECHT vraagt voor een van haar administratieve afdelingen een MEDEWERKSTER Haar taak zal bestaan uit het assisteren bij de uitvoering van verschillende administratieve werkzaamheden VEREISTEN — Mulo-opleiding en/of enige kantoorervarimE typediploma leeftijd tot ± 25 jaar Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen te richten aan IGLO N.V afdeling Personeelszaken Nijenoord 1-a Utrecht onder letters AM 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 16 FEBRUARI 196S 11 ^ UWEN \ mM y V \ Eerder vreemd dan mooi \ 4 i Druiven voor sherry perst men nog met voeten uit &*&(&(&'(#%%%##+))&&&&##%&%(&&&&%&&&******)*******%)$%##%%$%)$%%&&&&&&'* Vrouwenbond C.N.V in Utrecht zegt Door ^ ieiAje)werV kijkt vrouw verder dan eigen wereldje Maar dan alleen als de kinderen groter zijn Eensluidend was men van mening dat het moderne meisje evenals de jongen algemeen ontwikkeld moet worden en een tijdige seksuele voorlichting nodig heeft Voorts moeten de ouders meehelpen de smaak van het meisje wat kleding en make-up betreft te bevorderen Een van de moeders klaagde de vergadering die de Vrouwenbond van het C.N.V hield in Het is zo moeilijk ze op te voeden ° ° Ze eisen zoveel Bijvoorbeeld de gar - het CSB-gebouw te Utrecht derobe Het is maar mams mag ik _ ' 1 If u „ uw trui aan mams mag ik uw De vraag werd door de aanwezige huisvrouwen zeli be - schoenen aan antwoord In groepjes verdeeld bestudeerden zij de door hufst'Xfk " onlr^fcht " naasVdë mejuffrouw C van Maanen jeugdwerkleidster bij de christe - algemene ontwikkeling controle op ¦" j o jjg lectuur weten waar de meisjes ziJn als zti een avondje uitgaan en niet te ruim zakgeld geven • Er moet met de meisjes gepraat worden over hun vrijetijdsbesteding en de ouders moeten helpen hun idealen hoog te houden De meisjes zien zoveel cynisch en naars om zich heen dat de ouders hen moeten helpen het levensideaal niet uit het oog te verliezen Van een onzer verslaggeefsters Wat is er met de huisvrouw gebeurd Om die vraag draaide STARRE prjidkenhoofden loaarin de ogen net langs deze in een nieuw voorjaarspak ge stoken dame heen kijken En toch is Hij het bekijken waard Zij draagt een pakje met het nieuwe langere jasje Bleek blauwe tweed is het mate riaal De klepzakken zijn daar geplaatst waar de naden van het jasje de taillelijn be ginnen aan te geven Opval lend aan dit kostuuvi zijn de zomen de zijsplitten en de lange ingezette mou wen Geen vermagering door citroensap en azijn lijke sociale jeugdorganisatie Werkende Jeugd voorgelegde problemen De CNV-vrouwen toonden grote eensgezindheid in hun meningen Op de eerste vraag Noemt u eens technische hulpmiddelen die het werk vergemakkelijken en tijd en krachten sparen kwam een lange waslijst van antwoorden Het bui tenshuis wassen de diepvries een - Bovendien is het zo dat de maat trale verwarming gas elektriciteit schappij op het ogenblik sterk be en nieuwe huishoudelijke apparaten hoefte heeft aan werkkrachten en als de snelkookpan mixers stofzui - dat hier dus voor de gehuwde vrouw gers werden genoemd naast kreuk - een taak ligt Voor de vrouw zelf is IN BRUSSEL werd onlangs een kin derfeestje gehouden in een kinder vrije stoffen " kant-en-klaar pap en het in veel gevallen goed dat zij niet tehuis De kindertjes zouden neger - maaltijden en alle andere handig - alleen het enge wereldje van haar " an tijd tot tijd verdie pen de zoons zich in „ die goeie ouwe tijd " toen zij nog jong en argeloos wa ren en de domste streken uithaalden Wat natuurlijk niet zeggen wil dat zij nü niet jong argeloos en dom meer zijn Maar dat mag niemand hardop uitspre ken Zo'n herinneringsuurtje begint onveranderlijk met „ Weet je nog wel die keer dat wij " En dan komen de verha len los Zo krijg ik allerlei dingen te horen waarvan ik indertijd geen besef heb gehad gevaarlijke toeren die net niet verkeerd af liepen verhalen over avon turen op ijs-van-één-nacht over conflicten met politie agenten over die keer dat zij een wildvreemde auto startten zij waren toen vijf en zes jaar oud en kregen een vreselijk pak slaag van een absoluut vreemde heer waarover zij nu nog ver ontwaardigd zijn en over de tijd waarin zij geloofden in aardmannetjes tover heksen en spooktreintjes Toen hun hoogste aspi raties nog uitgingen naar beroepen als brandweer man of treinbestuurder en zij in elke motorrijder een halfgod zagen Toen zij nog niet konden zwemmen of schaatsenrij den en niet verder konden tellen dan tot zes Altijd als ik iets in grote hoeveelheden wilde noe men zei ik zes en nog wat herinnert Henk zich Wat moet dat andere mensen zot in de oren hebben ge klonken Mijn vader is zes en-nog-wat jaren oud Wij wonen in een grote stad met zes en-nog-wat inwo ners " En wij waren altijd vre selijk nieuwsgierig naar BEN BAADSTER met natte sUertharen is meestal geen bijzonder aantrekkelijk ge zicht Daarom besloot men de waterproofpruiT ' te lanceren Zij komt uit Engeland en kan als badmuts worden ge dragen Huishoudbeurs groter dan ooit nieuwe vindingen aan volautomati - Mevrouw mr J M Stoffels-van sche wasmachines aan keukenma - Haaften vice-voorzitster van de chines aan grills en draaispitten en aan bordenwassers In ieder geval is wel duidelijk dat het assortiment is uitgebreid Mid den in de grote Europahal wordt ' n Europees centrum ingericht dat bestaat uit ' n voorlichtingsstand DE BEURS zal in het'teken staan aantal inzendingen van toeristische genwoordigd Er is ' n afdeling voor vau ue i.u.>,i,c « ^ c...-=.„,v.-.H = organisaties uit de E.E.G.-landen en vrijetijdsbesteding en een adviesbu dit verklaart het feit dat de opening ^™ expositie onder de titel „ Uw reau voor de huisvrouw waar dewordt verricht door mevrouw H J buurvrouw van morgen waar men bezoeksters voorlichting kunnenMansholt Postel echtgenote van dr ^ 11,i?f™il ^ i.l.yi "._ ^ 1 fj??n " P ".*'^^"^?." ° v ^'' ^^^ Y " huishoude S L Mansholt,de E.E.G commissie Direct na de openingsplechtigheid zullen meisjes uit alle E.E.G.-landen een bloemenhulde aanbieden als een nationale groet De standhouders hebben reeds lijst van te —^ -- -- --- - „ - j samengesteld waarvan wiJ moeten zaal van de R.A.I bijeen zijn om geselecteerde ontwerpen zvjn door afwachten of zij inderdaad allemaal van gedachten te wisselen over de meisjes uitgevoerd en worden 20 fe nieuw zijn Voor ' n groot deel slaat betekenis van de gemeenschappe - bruari op een show getoond dit nieuws op de apparatuur zoals lijke markt voor de huisvrouw vice-voorzitter vaii werken der huisvrouwen in de EEG ly^g artikelen en problemen en niet landen alleen van commerciële aard Ge - Vrijdag 8 maart staat geheel in ' t zien de grote belangstelling vorig teken van de plaats van de huis jaar heeft de directie ook thans vrouw in het nieuwe Europa Onder teenagers uitgenodigd ontwerpen in auspiciën van de Nederlandse huis te zenden voor een eigen tienermode een indrukwekkende houdraad zullen vertegenwoordig Niet minder dan 87 meisjesscholen exposeren noviteiten sters uit de zes landen in de glazen zonden 1094 ontwerpen in Veertig » N de Nederlandse voeding komt per dag gemiddeld 125 gram vet voor Van de dagelykse hoeveelheid calorieën wordt ongeveer 40 procent eeleverd door vetten in allerlei vorm zoals margarine boter spek kotfie melk room kaas vis enz In het begin van deze eeuw bleek dit nog 17 procent te zjin vóór het uitbre ken van de tweede wereldoorlog 34 procent Het gebruik van margari ne is maar eventjes met 300 pro cent gestegen in vergeiyking met < iat van vóór de oorlog De con sumptie van boter vet en olie is bUna gelijk gebleven die van spek uat gedaald Wat is nu eigenlijk een vet Er wordt te veel vet gegeten Vet is samengesteld uit diverse vetzuren die gebonden zijn aan gly cerine De vetzuren verdeelt men in verzadigde en onverzadigde De laatste het woord zegt het al kun nen nog wel een of ander element bijvoorbeeld waterstof onder be paalde omstandigheden opnemen en gaan dan in verzadigde zuren over Tot de eerste behoren bijvoorbeeld palmetine - en stearinezuur tot de laatste olie linol - linoleen - en ar chidonzuur Oliën hebben alle een hoog gehalte aan onverzadigde vet zuren eveneens gebonden aan gly cerine Zij zün bü kamertempera tuur vloeibaar omdat zij veel on verzadigde verbindingen bevatten V/einig vet Om te voorkomen dat het li chaamsgewicht te hoog wordt zal Wen in de eerste plaats het vet - en suil,o,l»n h»f „ r^ntr-rnnW schriften bijeengebracht door een alleen in Nederland overzichts drama de bannelingen liet zingen ' Va - m 1871 - laat Verdi met het men J?,"5J Siifwt v,if „ vT.t tt^^rt door de Conferentie der Nederland studies van kunstzinnig scheppenpensdero suU'aU dorate ' snel op gou - selijke leed van de dood de opera „- dJi -''!!' tJ ' ^^^^ Letteren aangewezen redactie worden uitgegeven Bfl J F Leh den vleugelen gedachte klonk dit Aid ^ afsluiten wa ^^^^^ llnlln drze in zijn gèeltelijke onl ^ Als altijd zijn deze pockets b«zonder manns Verlag te München zag hetals een gezongen zucht naar vrijheid element op de achtergrond raakt „ ikkeling beïnvloed is maar in de welkom want ze bieden een literair jic^t Künstler und Werke Maler,Niet slechts uit de mond der 3 oden Maar ui deze zelfde Nabucco die ^^„ 10 helft laat hij de eenzijdige op beeld dat men aldus m a nutshell Bildhauer und Gcaphiker unseresmaar hier ook uit het hart van de we maandag gaan horen hggen de _ prvi „„ jat hei hooddhisme hiTm nn kan verwerven x,\.^^.„^A^r.t s ™ A^i ^^\^^^ Snranh "- -"-' muzikale kiemen - in de zang van JSIpiirrerd heeft staan ^ enus bespied van Christopher Jahrhunderts im deutschen Sprach - Abigadlle - voor de grote Aida-aria's ' * Fry is een literaire pocket nr 103 raum De Nabucco is in de opzet vooral t i * i - ut * j uitgegeven door de Bezige Bij en ' n De samensteller van dit werk expressief als koor-opera met groot ¦'" °^* algemeen is het tweede ge passende uitgave bij de opvoering Richard W Elchler geeft een korte G van R Kt1gi°r'vL bouw en teaf dan'Set «^/«=£^^ ^ T ^"*-'^' « „ • troduceren in de verschillende si S'fün "^ maSa!"i^hem''dan wiens'^rn^da^cSXltdr'-n w"óem ^"^"^^ ^«" ^^^ kunstzinnig schep vertrouwder Toch had hij zich voor Tezlnl it getozen^en toegelicht do " P ^" ^^ beliaht dan schilder beeld het eerste vertrek goed voorbereid j Meerkerk Uitgeverij Broekman houwer en graficus inidividueel metwetend dat hij niet naar het Marken ^ jjg Meris - Amsterdam De een portret van een zijner schep en Volendam van tempels en fakirs auteur zegt terecht dat deze ' dich pingen moest gaan en dat hy door het dun ter niet alleen maar de vrolijke Dat in de verscheidenheid van Westers vernis van de steden heen pretmakende rederijker is geweest richtingen niet alles extreem van moest priKKen waarvoor men hem vaak wil laten g^ijl is stemt ons tot verheugenis doorgaan Hij was levenslustig van ej^^j^j j^eeft in dit opzicht ken aard maar laat zich m de beste „ „ „„„„ „,-;„ i „„,„ „„ ogenblikken van zijn dichterschap " elijk overwogen zijn keuze ge - staff H OE KAN men een smalle taille opblazen Nee denkt u vooral niet dat dit verhaal thuis hoort op de vrouwenpagina Ditmaal heeft de taille te maken met de ' keuken ' van het toneel de acteur Joss Ackland foto rechts moet optreden als Falstaff foto links maar heeft van nature niet de om vang die deze hoofdrolspeler van The merry wives of Windsor dient te hehhen ISSogmaals hoe vergroot men een normale taille van bijna 79 cm tot ruim 213 cm Voor dit probleem stond miss Rosa Taylor foto rechts die de garderobe aan de Old Vic in Water loo Road te Londen be heert Voor zijn rol moest de 1.87 meter lange Joss Ackland de robuuste ver schijning en royale maag van Falstaff aannemen de gigantische proporties van de m.an die van een ple ziertje houdt ERGELIJKT men zijn boek bijvoorbeeld met eveneens journalistieke Gewoonlijk dragen acteurs voor rollen van deze om vang vullingen van katoen wol en paardehaar maar voor Falstaffs buik zou de hoeveelheid veel te groot Nabucco werd Italië's nationale heldenzang H succes vestigde zich met vrouw en Natuurlijk is de muziek prachtig;ET ZIJN niet altijd de stipendia die de levensweg van kinderen in Milaan en beijverde zich we zullen dit maandagavond in de sen kunstenaar plaveien het zijn soms de omstandig i"ii * =^™ P"^"f??„''^L.!f!'ïf '??^?^ fi!:^''5^ï,^S"''/f 5 " « P^oering 1 ¦ ¦ ¦¦ 1 j » T • gedragen opera Un giorno di regno door de Nederlandse Opera horen.heden van alledag die de artiest omhoog doen schieten Nu is één dag koning - Maar zijn vrouw Maar dat hg met deze muziek ver dat omhoog schieten geen kwestie van bliksemcarrière het zoontje en dochtertje stierven in kor tolkte wat het hart van zijn landge 1 f j 1 1 i--j n/r •¦ j - 1 „ 4 ^ te tijd de opera - een komische - noten bezwaarde deed hem de grótekost maanden of ook wel meer tijd Maar Wl ] die een kunste viel bij de première zo zwaar dat man worden Voor de Italianen wasnaarsloopbaan als een stukje historie lezen denken dat Bach het een schandaal in de Scala werd hij een verzetsheld met het wapenzo maar de titel van hofcompositeur van de vorst van Saksen en Verdi wegvluchtte der muziek 1 TT " 1 üi 1 i j 1 1 •• 1 xi Verdi werkte niet meer en dacht _ kreeg Hij heeft er echter voor moeten werken en hij heett er niet aan nog ooit de componeerpen De vrijheidsgedachte zal Verdi's mogen profiteren van de goede voorspraak van zijn vriend ter hand te nemen Bartolomeo Me werk blijven bezielen wy denken TT T 1 j T ¦ i T r ¦ T ^ 1 rclll dlrccteur van de Scala in Mi s ^" I Lombardi Simon Boccanegra Hasse die hofdirigent en operadirecteur in Dresden was [^ i,iJ Saagde er evenwel in hem tot Don Carlos Aïda Otello etc componeren te krijgen en Verdi Maar daarnaast leeft het mense - M schreef de opera Nabucodonosor die J^J ^^,'" ^^ opera In de Nabucco zijn OZART wie het aanvankelijk stig maar de daaropvolgende waren door omstandigheden als Nabucco "^ t de jonge joodse officier Ismaele goed ging heeft in zijn loopbaan catastrofaal Eerst de afwijzing door een heldenzang werd voor de Italia S " " e Babylonische koningsdochter feitelijk weinig gelukkige maatschap - de heren van het conservatorium Zij nen Zij leefden in die dagen onder Fenema die elkaar m liefde vinden monarchie en waren tot zwijgzaam " Jke dagen tegemoet treden Maarheid gebonden door een doorwrocht later in de Aïda sterft het liefdes - spionnen systeem paar t.w de Egyptische veldheer _ „ Radames en de Ethiopische konings - Toen Verdi m zijn Nabucco de on dochter Aïda.derdrukking van de joden door de Babyloniërs vertelde en op een der __ In_Nabucco spreekt de kracht van moest ook Beethoven het vrijwel zonder deze ' glimlach.ies van het leven ' stellen En Schubert was in dit opzicht nog soberder bedeeld En Verdi Men zou kunnen opmerken dat hij de omstandigheden mee had want het was immers Antonio Barez zi die de jongen uit zqn ond'jrliik huis La Roncole meenam naar zijn woonplaats Busseto waar hij hem muziek liet studeren hem enige la ren later zijn lieve dochter Marghe rita als echtgenote schonk en hem ook naar Milaan stuurde om aldaar aan het conservatorium zijn studie te voltooien Deze omstandigheden schenen gun - '""" M!IN!lllllHlillimill»(llllil'!ll!IIIIMIIIIIIlll Maandag in Utrecht iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiMiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiii Italianen kale bekwaamheden te spreken Ver di zette evenwel door en deed het p„-_I <.;„^ „ nn,,„i„h zonder deze heren * rachtlge mUZieU Hij maakte de eerste stappen op Verdi werd op de avond van de decor-werk en imposante regie de ladder van zijn carrière oogstte première op 9 maart 1842 beroemd peliike omstandigheden eekend Zo waren allerminst over Verdi's muzi de heerschappij van de Oostenrijkse < J tegenstellingen overbruggen en Beethovens piano in restauratie Beethoven » laatste piano — wel ker tonen hy nimmer gehoord heeft — wordt gerestaureerd om gebruikt te worden op concerten Tot voor kort stond het instrument in Beethovens geboortehuis te Bonn Toen iemand het idee opperde erop te spelen bleek dit onmogelijk te zijn Beethoven overleed in 1827 De piano wordt te Neurenberg ge restaureerd Josef Schmidt-Georg hoofd van het Beethoven archief te Bonn zei dat de piano in de woonkamer van het Beethovenhuis bespeeld zou wor den voor gezelschappen van 80 tot 100 personen Het meubilair in het huis is nog grotendeels het origi nele uit de tijd van Beethoven Nabucodonosor Schmidt-Georg zei dat de piano speciaal voor de componist gebouwd was toen zijn gehoor minder werd Voor elke noot heeft het instru jnent vier in plaats van de gebrui Kelijke drie snaren Bovendien wordt de toon door een speciaal klankbord versterkt Toen de piano echter klaar was bleek Beethoven te doof te zijn om haar nog te kun nen horen aldus Schmidt-Georg Toen Beethoven overleed bezat hij iwee piano's De andere was een Engelse Broadwood die door de Hongaarse componist Franz Liszt uit Qe boedel gekocht werd Dit in strument is verdwenen H ET IS vreemd dat in ons land ge legen op een hoek je van Europa levend van handel en transport steeds in contact met andere vol ken weinig reisbeschrijvin gen van verre landen ver schijnen In de Angelsak sische landen bestaat een kostelijke lectuur belletris tisch literair journalistiek informatief over de landen van Azië en Afrika Weten schappelijk bezitten wij ook wel wat maar dat staat grotendeels opgeborgen in tijdschriftartikelen in het Instituut voor de Tropen waar niet iedereen dage lijks kan gaan snuffelen Tussen het gebied der kran teninformatie en het terrein —— van de wetenschap liggen gemakkelijk in contact brengt methet mystieke blijft hij zich voort durend kritisch ervan bewust datIndia ' meer is dan de blik van wijzeogen die je aanstaren vanuit hetoneindige het is ook de onbedoeldverwijtende blik van kinderen diegedoemd zijn tot hongerlijden ' Enhij komt thuis met het gevoel datvelen hebben bij terugkeer uit een - het besef op welk een gevaarlijk klein vele andere paden Een daarvan pleegt Den Doolaard te betreden als hij zijn ervaringen als trekker in de minst ontgonnen delen van Europa in romanvorm verwerkt Met die romans heeft hij een groot publiek bereikt en het is te hopen dat dit ook gebeurt nu hij verder van huis geweest is in India en in Thailand en zijn ervaringen zonder pretenties direct te boek stelt De inhoud van ' Prinsen priesters en paria's ' Uitgave Querido - Amsterdam is belangrijk om de feiten zelf maar ook om de onbevangenheid tegenover het vreemde en de zelfkritiek waar mee A den Doolaard te werk gaat Iti Kunst en cultuur pockets m commune grondig wil leren kennen kan een studie als S C Dube India ' changing villages lezen Wie begin nen wil mei zich te oriënteren ge zellig bij de haard wil lezen wat er ver van de haard aan de hand is die kan ik Prinsen priesters en paria's niet genoeg aanbevelen Er is wel wat tegen Den Doolaard in te bren gen een zekere breedsprakigheid bijvoorbeeld en het feit dat hij hard - vis k Vis uitgave van L J C Bou nekkig ' rond ' als voorzetsel gebruikt cher — Den Haag is een bundeltje Ook is het jammer dat hij de naam nieuwe beesten van Trijntje Fop van Vinoba Bhave de man die met A DEN DOOLAARD in alfabetische volgorde verzameld door Kees Stip naar het leven ge tekend door Jan Kuiper Zoals het met dergelijke bundeltjes gaat is de inhoud overwegend ' opdrachtwerk ' met te weinig geïnspireerde humor De waarlvjke leuke rijmen zijn te "^ Eln'Ter aardigste luidt bleekt hij even vooral door Twee zalmen hebben te Herwijnen dat hij zelf kijkt met de Ogen een Itjvig boekwerk doen ver ^.^^ iemand VOOr Wie het be schenen dat volgens dr Heineman bedoeld is om het fijne van de wereldtoestand uit te leggen Het heet Wat zalmen er van zeggen. Teken aaoB de wand is een handi - sloten Europa de gewone we reld was en de innerlijke ont dekking van Azië nieuw en overweldigend Hij stoot een venster op de wereld open en ge publikatie van de vereniging van i - i beoefenaars van de monumentale dat kunnen we gebruiken kunsten het is als Zwart Beertje bü Bruna Utrecht uitgegeven Na een overzicht van de geschiedenis van de monumentale kunst volgt ' n reeks van portretten van beoefena ren van deze kunst Het één om te lezen en het andere om te zien bei de tesamen ter goede informatie over de beeldende kunst van van daag Literair akkoord Zwart Beertje Bruna-uitgave dat nu in het zesde deeltje wederom een bloemlezing ELISABETH DE JONG-KEESING Kunstzinnig scheppen ^ ET IS vanzelfsprekend dat niet Hinudaya daan en niet de suggestie willen wekken dat de kunstenaarswereld alleen uit progressieven bestaat maar ook uit kunstenaars die tra ditie willen erkennen en daarop voortbouwen Het boek bevat tal van goedverzorgde illustraties Handenarbeid als creatief spel heet het boek dat prof Ernst Rött - H Indiër zelf graag met vakantie gaat de noordoostelijke bergen de Hima - Hij trekt meteen daarheen waar de ^?,"° t ^ ^ J ^ '"^" "^'^ ^^""^^ '"^ ^^ j:ï 1 * I x wil van God De keuze voor deze bloemlezing bO laya in Het is wel te danken aan is goed men leest de verzen het primitieve in zijn eigen bergbe - herhaling en waar steeds de ' stem klimmersgeest dat hij niet zoals "^ e ' wordt vermeld kan men aan Claude Levy Strauss dat noemt nemen dat ze ook gezongen zijn ' court après les vestiges d'une réalité ^ r worden mooie melodieën ge - disparue ' maar die laatste sporen noemd en het is alleszins van bete - ^^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^ ^^^ ^^^^^^ ^_ tegenkomt zonder ze te zoeken en kems bij een volgende uitgave van ^ ^ samengesteld Van de geaccepteerd wordt omdat hi zelf deze aard de muzieknotaüe van de „„„-„„ onkf^liike Duitse uiteave OU accepieert ' stemmen ' er aan toe te voegen oorspronKeiijKe uuitse uitgave ui - to Maier Verlag m Ravensburg heeft T Blankenstein een Neder - Diezelfde behoefte aan natuur en frisse lucht doet hem wat haastig weglopen uit de barre problemen van stad en stinkende armoede ¦ en het basisprobleem van het land de heroriëntering van landbouw en landbouwer raakt hij alleen via in formatiebronnen aan Maar hij ge bruikt tenminste de juiste bronnen zowel voor economische als politieke zaken zodat zelfs zijn mededelingen omtrent het grensconflict met China dat toen hij schreef nog niet in volle kracht was losgebarsten gro tendeels van waarde blijven al zijn er sindsdien feiten bijgekomen Het mooiste van het boek zijn de zelfgemaakte foto's Een overvol marktje en een muilezeldrijver in de Advertentie man lj>roen ^ ittion BILTSTRAAT 2 UTRECHT ^ TAILLEURS pret CL porter en naar maat Sxclusleve stoffen landse vertaling gemaakt ter pu blicatie bij Cantecleer in De Bilt Dit boek is het derde deel van de serie handenarbeid deel 1 geeft papier en deel 2 hout als object Ditmaal is klei het materiaal van creatief scheppen Met bewondering hebben we gelezen en door middel van illustraties gezien hoe be hoedzaam de instructies worden gegeven en hoezeer op de vrije * asis van het creatieve wordt ge werkt Het is een bezigheid voor kinderen maar volwassenen zullen er niet mee ophouden als ze er eenmaal mee begonnen zijn met deze kunstzinnige handenarbeid 
14 ZATERD/G 16 FEBRUARI 1963 ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD ^ ü ^ "-^^ v -^^.--- De hoed van konijnehaar Tekeningen van Jan Dekkers ste de beste keer dat-ie zich be weegt kraken de planken en hebben ze hem te pakken " Is Charlie aangekomen " vroeg Bert Vertel eens op wat hebben jullie bereikt " reet begreep welk huis hü bedoel de Hoe was het plafond " vroeg Bert weet je dat nog " „ Jawel ' n recht plafond met hou ten schotten " Juist en wat zie je als je naar het huisje kükt " „ Verdraaid ja " zei Hank „ het heeft een schuin dak dat bedoel je zeker " Prima " zei Bert terwül hü Hank goedkeurend op de schouders klopte Ik hoor tot mün genoegen dat je nog steeds vorderingen maakt On der dat schuine dak nu " Zit Ted " onderbrak Wubbo Fout " zei Bert Als je niet meer fantasie hebt dan dat waarom laat je me dan niet uitspreken " Wat dan " vroeg Hank „ Ligt Ted " zei Bert triomfante lük Ligt Ted " Kwalüke clown " riep Wubbo Wat denken de heren daarvan " vroeg Bert Mool werk maar ge vaarlü'k " vond Hank Die lui zün nou met zün drieën hü komt daar nooit meer levend vandaan De eer - 1 N een paar woorden verteld » Wubbo het resultaat van hun tele foongesprekken Gunstig geregeld " « e Bert Dus als ik het goed begrüp zit er zelfs een heel klein kansje in dat de kale er niet achter komt dat we hem te pakken hebben gehad " Nou die kans is maar heel klein " antwoordde Wubbo „ Hangt er eigen lük vanaf wat die andere knaap te gen hem zegt Ik zou er maar niet te veel op rekenen " Dat horen we dan wel van Ted Met een beetje geluk komen we zo ook nog achter de plannen van die kraak in Utrecht Het komt alle maal mooi uit zo " Wordt vervolgd Riekje Ruud en Roetje 2 Ruudje spreekt met de dan'e af dat hij morgen Loesje de Ted dy geven zal hij vraagt waar Loesje woont 1 Wij hebben een Teddy in het meer gevonden vertelt Ruudje was hij geel en miste hij het lin kerbeen f - Ja zegt de dame dat is Loesjes Teddy ] De kinderen gaan zo vlug mo gelijk terug en vertellen dan ie geschiedenis van Loesje en haar Teddy S Tot ziens mevrouw Mulder tot ziens jongens Groet de speel goedman en zeg dat het speel goed best naar zin is 6 Er moet nog een kussen in zegt Rlekje en van lapjes die « e krijgt naait ze matrasje kussen en sprei 5 Ik maak een bed voor de Ted dy zegt Ruudje van de speel goedman krijgt hij een kistje waar hij een voeten - en hoofdein de aan plakt 8 Nu moeten de kinderen weer naar huis tot ziens en har telijk dank voor het maken van de Teddy 7 Kijk nu is het bed klaar leuk hè f Teddy ligt nu lekker warm wat zal Loesje blij zijn De hoed van konijnehaar dacht dat hij een heel treurig leven tegemoet ging toen hij ontdekte dat hij geen gewone herenhoed maar een hoed met een foutje was Hoe hij dat ontdekte O dat ver telden de anderen hem al heel gauw ¦ Ze lagen met wel dui zend hoeden bij elkaar in de grote hoedenfabriek van me neer Kortewaal de grootste hoedenmaker van het land Het konijnehaar voor de hoe den kwam in grote balen met een schip van overzee In de fabriek werd het geperst ge knipt en weer geperst door reusachtige machines En ten slotte kwamen uit de laatste machine dan de herenhoeden tevoorschijn Een lange rij juffrouwen stond al klaar om de hoeden op te vangen en om elk een mooi lint om te doen Daarna gingen ze op stapels van vijftig tegelijk met een vloeipapier er tussen en hele maal op het laatste kwam dan meneer Kortewaal zelf om de hoeden nog eens stuk voor stuk te bekijken IVl AAR nog voor meneer Korte waal het zag hadden de negenen veertig anderen die samen met de hoed met een foutje op één stapel lagen het al ontdekt „ Kük nou eens " riep de bovenste een hele brutale grote die voor een erg dik ke man was bedoeld Kük nou toch eens Een hoed met een foutje Waar een kuiltje in de hoed hoort zit bü hem een bobbel De machi ne heeft zich vergist De machine heeft een bobbel in plaats van een kuiltje gemaakt " Het verhaal ging van hoed tot hoed hoeden zyn vrolyke dingen vooral als ze onder elkaar zün zo als daar in die fabriek En toen iedereen dus gehoord had wat er aan de hand was ritselde overal vloeipapier omdat de stapels hoe den stonden te schudden van het lachen Een hoed met een foutje Nou die zal het niet ver brengen in het leven Wie wil er nou een hoed met een foutje " Eén hoed lachte natuurlük niet dat was de hoed met het foutje zelf HU had wel terug willen krui pen in die machine om dat foutje ongedaan te maken maar dat ging natuurlük niet Dat zei ook me neer Kortewaal die met zün scher pe ogen meteen die ene hoed uit de stapel te voorschijn haalde Deugt niet " riep hü tegen de juffrouwen leg die er maar uit " De hoed met het foutje kwam op een plank te liggen bü heel oude hoeden die uit de mode waren en hoeden die niet deugden Lachend namen de anderen afscheid van hém Treurig dacht hü aan de vro lüke wereld die ze nu tegemoet gin gen De help dag zouden ze tussen de mensen zün ze mochten vro lük gedag zeggen tegen iedereen of telkens op andere plaatsen op kapstokken hangen met nog meer hoeden die natuurlük allemaal wel iets te vertellen zouden hebben Wat een leventje " dacht de hoed met het foutje wat een heerlük leventje gaan ze tegemoet En ik Wat zal er van mü worden Waar schünUjk zal ik op deze plank blü ven liggen met al die anderen tot we in elkaar vallen van ouderdom en meneer Kortewaal ons met een sioiiat tn blik laat wegruimen " Een verhaal M van AAR de hoed zag niet wat de hoedenmeneer op dat ogenblik zag Een klein meisje dat met haar va der voor de toonbank stond De va der had net een nieuwe hoed ge kocht en wachtte tot de hoedenme neer hem voor hem inpakte Mies Bouhuys „ Pap wat zit er in die doos " vroeg het kleine meisje dat te klein was om over de rand te kijken Een gek hoedje " zei haar va der een hoedje dat een bobbel heeft inplaats van een kuiltje " Tekening Mag ik hem eens zien " vroeg het meisje De winkelier lachte net als haar vader ' t Is het gekste RIEK MULDER hoedje dat ik ooit in huis heb ge had " zei hü ik doe het maar weg want zelfs voor twee kwartjes wil len de mensen het niet eens heb ben Ooooo " riep het kleine meisje en het kreeg er een kleur van pap alsjeblieft mag ik dat hoed je Ik zal het zelf uit mOn spaar pot betalen " op die doos afstoven Ach van geld hebben hoeden niet zo'n ver stand Maar mensen des te meer en er waren nog echte koopjes te halen in die doos Behalve die ene met die bobbel inplaats van een kuiltje Ja sojïis nam iemand hem wel eens op maar als ze die bobbel zagen barstten ze in la chen uit Die hoed is goed voor ' n komiek " zeiden ze daar kan een gewoon mens niet mee lopen " En ze kozen vlug één van de andere al was die dan misschien wat ouderwetser De meneer van de hoedenwinkel bekeek die ene hoed ook eens We zullen hem nog maar wat goedkoper maken anders blijven we er mee zitten " zei hü Maar ' t gaf hem niets De volgende dag waren bijna alle hoeden weg behalve de hoed met de bobbel De meneer maakte hem nóg goedkoper maar na nóg een dag en na nog weer een ander prijsje van de hoedenmeneer lag hij als enige onder in de doos en gaf alle moed op Weg mooi leventje van gedag zeggen van zwaaien naar an dere hoeden en grapjes maken en verhalen vertellen op volle kapstok ken Ik zal altijd alleen blijven " Maar wat moet je met zo'n hoed je Het is een herenhoed en jou veel te groot en bovendien zit er een bobbel op " Dat geeft allemaal niks " zei het kleine meisje heel eigenwijs en ze keek met een ernstig gezichtje toe hoe de winkelmeneer het hoedje voor haar inpakte JCiN wat er verder met hem ge beurde Dat hoedje met een foutje hangt aan een spijker Dus geen vrolijk gedag zeggen en verhalen vertellen denk je nu Maar dan vergis je je Het kleine meisje heeft het hoedje aan een spijker net buiten haar vensterbank hangen waar zo vaak de vogeltjes komen schuilen als het koud is of regent Waar die rare bobbel zat heeft het meisje een deurtje geknipt zodat de vogeltjes er helemaal in kunnen kruipen en heerlijk warm kunnen wegduiken En gedag zeggen Hij doet bijna de hele dag niet anders tegen alle vogels die bij hem komen schuilen En de mees heeft hem al ingefluisterd dat hij er in het voorjaar voorgoed wil komen met zijn vrouwtje Nou en als dat ge beurt krijgt hü meei ' verhalen te horen dan ooit een hoed aan een kapstok heeft gehoord »»» * »»»^*»< Y er^aardagstaart Xj^mJ ^ M AAR dat gebeurde toch niet want op een morgen kwamen de juf frouwen opeens met een paar grote dozen en begonnen de ouderwetse en de hoeden met foutjes erin te leggen Wat krügen we nu " vroe gen ze zich af zouden ze ons naar een voddenman brengen Of meteen naar de vuilnishoop misschien " Nee " zei één van de oudsten dan zouden ze ons niet zo netjes in dozen leggen En kyk eens vloeipapier krügen we ook nog over ons heen net alsof we hele nieuwe hoeden zün die helemaal deugen " Vol verwachting lieten ze zich in de auto dragen die buiten voor de deur stond en toen ze zagen waar die auto een uurtje later stop te waren ze büna net zo vrolük als hoeden waar niets mee aan de hand was Want de auto van me neer Kortewaal stopte voor een ech te hoedenwinkel waar alleen hoe den werden verkocht op wie nie mand iets had aan te merken Aha " riep de meneer van de hoedenwinkel daar zün de hoeden voor de uitverkoop " OG voor de hoeden tüd hadden om elkaar te vragen wat uitverkoop was stonden ze al in een grote doos op de toonbank met een bord er naast Hoeden met foutjes en oude modellen " stond er op het bord extra lage prüzen " De nieuwe hoeden die rondom op planken lagen keken verbaasd toe toen ze zagen hoeveel mensen er Nc Toen Marijke haar tweede verjaardag vierde kreeg ze natuurlijk een heleboel speelgoed Maar het mooist van alles vond zij toch wel de heerlijke verjaardagstaart die versierd was met twee kaarsjes één voor elk jaar dat zij telde De feestvreugde steeg ten top toen moeder de beide kaarsjes liet branden Jullie zien hier op dit plaatje de trotse en blijde Marijke trots omdat dit alles te harer ere ge schiedde en blij omdat zij de kaarsjes mocht uitblazen vóór dat de smulpartij begon HOMPIE LIJSTERBES Robbie Roodborst ziet groot gevaar H ompie Lijsterbes had zijn puntmuts voorgoed aan de kapstok gehangen en hiermee een nieuwe kaboutermode ontwor pen Maar er was niemand die zijn voorbeeld durfde volgen „ Het loopt te veel in de ga ten " vonden de andere kabouterjongetjes „ aan ons zijn de mensen gewend Maar zo'n kabouternozempje daar wrijven zij zich de ogen voor uit Voordat je ' t weet sta je op de kermis Ons niet gezien " Maar Hompie liep fluitend op zijn sandalen over de kabouter paadjes Hij liep onder de laagste grassprie ten door zonder dat zijn hoge puntmuts werd afgestoten Alleen omdat hij geen punt muts meer op had en een alpinopetje droeg „ Wat een bewegingsvrijheid " dacht hij te vreden „ geen spannend fluwelen broekje meer om mijn kuiten En van blote knieën word je flink Ik ga meteen een goede daad verrichten " En hij keek in het rond met zijn hand boven zijn ogen omdat er sneeuwvlokken naar beneden vielen Hoorde hij daar niet een scherp en doordringend gefluit „ Maak dat je wegkomt " floot Robbie Rood borst „ er lopen mensen in het woud " NU GAAN WE ' N KABOUTERBOS MAKEN IN ' N DIEP BORD MET ZAND kleine frutseltjes die er op het ogenblik maar groen zijn graaf je uit Let ook eens op takjes waar al kleine knoppen in zitten Een dennetakje is ook altijd welkom in ons kabouterbos Verder leggen we wat eikels hele kleine steentjes een denneappel en wat besjes neer En vergeet de mooie fluwelen heuvels niet die stukken mos in ons bos in het diepe bord kunnen maken Ons kabouterbos waar in vader en moeder Lijs terbes hun soon Hompie meewarig nakijken ma ken we in een diep bord We vullen het met bos grond of mand Ergens bij het midden komt de vijver een om gekeerd dekseltje van een busje Op de bodem ervan wat zand verder komt het tot de rand vol water Nu moet je eens naar het bos naar het park of in je tuin gaan en alle ij\y\j\y^j\,i\l\y\f\y\l\y\/\,/\taniera PuWieke vrouw en ' n lok girl voor een over - De duivelse dr Mabuse " r mabuse en het monster van Frankenstein hebben twee eigenschappen gemeen beiden zgn bezeten door het kwaad en on sterf elük Het is deze keer de beurt van dr Mabuse om de resul taten van zyn satanische karakter SI op het witte doek te Caia tonen HQ maakt een gevangenis tot het cen trum van zqn macht Vandaar uit dirigeert hy zijn omvangrijke bende die hem beter gehoorzaamt dan ooit Dr Mabuse heeft nl een profes sor in handen gekregen die hij dwingt een middel te leveren dat van mensen robots maakt Als nu zelfs een misdadigersbende uit Chicago belangstelling voor dit preparaat heeft en aan dr Mabuse vraagt zijn macht te tonen is dat een kolfje naar de hand Dan blijken de vele moorden die hij op mensen die te veel wis ten heeft laten plegen nog maar kinderspel te zijn geweest Een atoomcentrale — niets meer of minder — zal hij opblazen Maar zijn — ook al eeuwige — rivaal inspecteur Lohmann foto rechts Gert Fröbe is hem voor Met be hulp van FBI-agent Joe Como weet hij dr Mabuse in handen te krijgen Op het laatste moment ontsnapt deze nog maar vindt bij een treinbotsing de dood Of mis schien toch niet ' De duivelse dr Mabuse ' is ge geven het genre van de griezel detective lang niet slecht Scala Zeer vele verrassende moorden in een vlotte spannende film wat kan men nog meer verlangen door DICK A VAN RULER Psychologisch conflict actieverhaal verteld F ONS RADEMAKERS rechts werd in 1920 geboren in Roosendaal Vom 1937 tot 1940 bezocht hij de toneelschool in Amsterdam waarna hij enige tijd ver bonden was aan het Ne derlandsch Tooneel In de oorlog gevlucht naar Zwit serland raakte hij bevriend met Jacques Feyder die hem „ filmgek " maakte Ra demakers werkte in Ge neve ft!s acteur In 1945 weer terug in Nederland speelde en regisseerde hij toneel tot 1955 Daarna was hij twee jaar in het buitenland als assistent regisseur « an drie cineasten Vittorio de Sica in Rome Jean Renoir in Parijs en Charles Crichton in Londen In 1958 kwam Rade makers ' eerste film tot stand Dorp aan de rivier in 1959 gevolgd door Makkers staakt uw wild geraas en im 3960 door Het Mes Als twee druppels water die men van 15 maart af in bioscoop Vreeburg te Utrecht kan zien is gemaakt naar de roman De donkere kamer van Damocles van W F Hermans Raoul Coutard links die de fotografie van Als twee druppels water verzorgde is in 1924 geboren in Parijs Hij begon zijn car rière als fotograaf bij Paris Match Life en Radar Gedurende de oorlog in Indo-China was hij de fotograaf van generaal Salan Tot de belangrijkste films die hij sedert 1956 maakte horen A bout de souffle van Godard Tirez sur Ie pia,niste van Truffaut Lola van Demy Une femme est une femme van Godard en Jules et Jim van Truffaut Met Henri Decae is hij de belangrijkste en meest gezochte cameraman in Frankrijk in L ANGLANGLANG anderhalf jaar zijn we bezig geweest Ruim zelfs In skijken april 61 eerst een gesprekje met Hermans Toen van november 61 tot eind februari draai boek maken In mei zijn we met de opnamen begonnen ruim tien weken Bijzonder uitvoerig dus ' t Idee om Her mans roman te filmen kwam bij me op toen ik hem las een week na verschijning Fenomenaal Ik vind ' t de mooiste roman in zeer vele jaren Dynamisch Je leest ' m als een detective maar er is natuurlijk veel méér een diepgaand psychologisch conflict in een actieverhaal verteld Briljant Het bijzondere is dat het boek de laatste acht maanden over de hele wereld bekend is geworden Uh Duitsland Japan Frankrijk de Scandinavische landen Amerika Engeland en zo ga je maar door Vertalingen dus En met kritieken dat je ' t niet gelooft gewoon Onvoorstelbaar De mooiste roman sinds de oorlog dat schreef er een in Frankrijk Weerzinwekkend zei een Duitser Haha en dat is ' t bewijs dat ' t boek goed is want waar gaat ' t om Hermans zegt zo ongeveer Goed je bent een held nou wat dan nog En vertel dat maar es aan een Duitser dan houdt z'n reden van bestaan zo ongeveer op ' t trapt ' m gewoon in de gort in de goot Daarom vindt ie ' t walgelijk maar een La tijn een Fransman of een Ita liaan die vindt ' t machtig Maar goed ik vond de roman dus fenomenaal en bovendien A bout de souffle Truffaut bij - i j ü-i „ u „ 1 - tr^n^rni ^ tqq1 iryjit / iQt niét voorbeeld Jules et Jmi Truffaut was ' t een goed filmverhaal Hoewel er veel mzit dat niet ^^ ^^^^'^ ^..^ ^^^^ ^^^^^^^ j ^_ dienstig is voor film Maar ik geloof dat t thema goed is jgn Er is nauwelijks één film dieovergekomen Tja ruzie Maar dat is nogal intiem tus - ze niet kennen Een auteur oriën sen Hermans en mii dat heb ik er liever niet in Maar hij teert zich ook wat schrijft mén,heeft ' m pas gezien en is ' t nu allemaal erg eens met de ird^aVl^nn^ln^tV^in NTderïandfilm Ja hij is pas klaar een week of vier De laatste jaren „- gt mensen die echt filmgek zijn,doe ik niet anders dan filmen Of ja tussen de bedrijven van die zijn hier niet.deze laatste film door nog de regie van Meneer gaat op jacht eenomen - ik als we een Anouilh in Nederland hebben van Feydeau Leuk stuk _ Kijk ik vind toneel interessant J ^ ^^^^^ mensen m'n?üm " aten 1 z'n vroegere werk Dat zijn favo rieten om verschillende redenen Godard bijvoorbeeld omdat-ie werkt op de manier van ik doe-waar-ik-zin-in-heb je m'en fou En daarmee helpt hij de cinemato grafie ' t meest A bout de souffle was ik door gefascineerd omdat er N EEN film kan ik Nederlandse mensen aan de kaak stellen maar een Frans stukkie dat interes seert de mensen veel minder om dat ' t Franse toestanden en Fran se mensen zijn Nee we hebben helaas geen dramaturgie in onze toneelwereld En waarom niet Ik wou dat ik dat wist Maar goed m hebben Wij beroemde gemonteerd werd zoals ik in geen twintig jaar had gezien Als je die film de tweede keer ziet heb je in de gaten dat ' t een maniertje is maar dat geeft niet Na deze film zie je dan plotseling een hele reeks die niet zó gemaakt zou zijn zónder schilders gehad en de Russen niet En de Scandinaviërs trouwens ook niet Een waarom heeft Scandina vië wél een belangrijke literatuur en wq niet Ze zeggen wel es wat over taal gebied maar dat is flauwekul want toen Denemarken één mil joen mensen had en wij dus vier toen was er een Andersen die in de hele wereld bekend is En Ibsen van Noorwegen En toneel van Vondel is rotzooi maar hij is weer een belangrijk dichter Multa tuli Couperus en dan is ' t zo ongeveer op De wereld kent de anderen niet Hermans nu weer wél Nu kun je wel zeggen aoh De wraak der apachen zien verschillende mensen van krantenbezorger tot intellectueel Ik kreeg gelukkig voor de volle honderd procent goeie reacties Ik hoop en verwacht dat iedereen aan z'n trekken komt Ik bedoel dat de gewone man er een span nend verhaal in ziet Hij hoeft het conflict helemaal niet te begrij pen dat is goed want een held Iaat een middelmatig figuur koud En wie ' t wel begrijpt die dan is ' t ook goed ' t Is een film die je een paar keer kunt zien Er zijn dingen die als shock werken en ' t kan gebeuren dat je pas de tweede keer de functie herkent Dat is ten minste de reactie die ik bij een paar lieden heb gemerkt Als twee druppels water is een erg complexe film Ik weet zeker als u een sigaret opsteekt dan mist u een zin en dan gaat er weer wat ver loren l^IEFHEBBERS v^an Indianen films kunnen deze week hun hart ophalen aan De wraak der apachen in Palace Het is een kleurenfilm Feydeau Flauwekul goed maar van bqzonder goed gehalte waar Feydeau is een miljard maal beter •" de strijd tussen het Amerikaan se leger en de indianen zeer aan vaardbaar en zonder veel opsmuk is weergegeven Het verhaal heet dan ook waar gebeurd i iiiiiiiiiiii »\ BUIIJH I IIIIMIHI toneel dan Shakespeare Door z'n vakmanschap bedoel ik En Shakespeare is weer een groot dichter ' t Gekke is dat alle Sophoclessen Euripidessen Shakes peares Molières zich nooit de moeite hebben genomen Itlllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllll Film naar roman van Hermans llllllillIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIII een verhaaltje te verzinnen Wel nee ' t was al duizendmaal geschre ven maar als Shakespeare iets at takeerde dan ontstond iets dat universeel is Ik doe alleen film omdat ik ' t een verrukkelijk medium vind Je Een heerlijk rustig programma deze week in FILMAC Geen oorlog weinig sprekende mannen Een film die doet verlangen naar de volgende zomervakantie bijvoor - _ «««•» «#«•» u » s ^">'"*>* y-i.t zomervaKanue Dijvoor - — gespeeld door Charl ton Heston — moet omstreeks het eind van de vorige eeuw geleefd hebben Hestons tegenspeler is Jack Ba lance in de rol van Apachen-aan voerder Toriano De indianenstam heeft vrede ge?loten met de blan ken en zij zullen in een reservaat worden ondergebracht Toriano de zoon van de oude aanvoerder die op een blanke school is ge - reisbeschrijving van en kele pittoreske Italiaanse plaatsen Van Pisa tot Napels heet de film En als m en er naar kijkt en de mannen in hun overhemden en de dames in nog iets luchtigers ziet dineren in de openlucht dan vergeet men even de winter Het buiten lands en binnenlands nieuws zorgt er overigens voor dat men toch weer geacclimatiseerd buiten komt Sneeuwbeelden uit Polen zijn er bijvoorbeeld Bij het Nederlands r alaCe *« zü » de hoofdfiguur j^iiiniaC l^eeld Het betreft een waarop mevrouw tevreden consta teert ' aha alle mannen zijn gelijk ik moet dus een oogje op je hou den ' Wel dit laatste is dan de zoge heten metatragische noot in dit drama het uitzicht op een betere huwelijks)toekomst door een leu gen De diep eerlijke onkreukbare man die juist door deze eigen schappen in conflict kwam met de omgeving is eigenlijk door de knieën gegaan Het goede in ' s mans karakter doet kwaad de weest keert teïug en weet zijn nieuws wordt de insp^ning getoond die de mijnwerkers ' zich getroosten om ieder aan zijn dagelijks kit je kolen te helpen Natuurlijk maakt Sjoukje nog eens uitgebreid haar formidabele spron gen en duizelingwekkende pirouet ten Verder kan men zich al weer stam opnieuw tot de oorlog aan te zetten Dank zij de hulp van Hes ton die door apachen is opgevoed lukt het de blanken uiteindelijk de overwinning te behalen Tussen de bedrijven door wordt op beperkte schaal nog wat liefde bedreven Juist het thema rond het reser - Constructie en zijsporen ^ LS IN Vreeburg het donkere gaan prepareren op Sint-Nicolaas « 4 „ j „„,.»„„„ _ In Amerika is namelijk een beurs doek opzfl schuift om de bewegen - hoeft niets aan ' t toeval over te '^^^^ geeft de film een merk van gehouden waar het nieuwste speel - de schimmen op het viitte doeklaten zoals bij toneel En't belang echtheid De indianen zijn gete goed werd getoond Wat dacht u bij - ^ j ^ ^^ y ^^„ i^eftriikqtP i < ik kan zélf ipt < maken ^ end als mensen en met als joe voorbeeld van een robot die handelt """ "'^'=" '"' """'" ' dat v^n óns is Nederlands Stil je lende paljassen te paard zij zien na een mondeling gegeven opdracht men in de veronderstellmg dat ervoor dat je Fellini vroeg'On the er niet overdreven vechtlustig uit ^ lifa^aS ^ JsoUeten^TAme - weer een van die moderne interes Waterfront te maken Dat is toch "^^^ zeden en gewoonten hun ma j-ikaanse moeders hoeven hun bui - santé en ' radicale ' Engelse films is ^ onmogelijk Hij moet ' t volkseigene ^^^^ ^ an oorlogvoeren lyken zui ten spelend kroost niet meer binnen begonnen zoals men ze de laatste " " " t '" ^ "" tJt=>=n - v,^t irwade kennen En dat is juist ' t inte ver weergegeven Ook de vaak te halen Zij sturen de kinderen met ° ^„ „„ ^„„„ eheten ^«'^«"''''^ S ontstaan het kwade ressante - iets Nederlands maken naïeve gentlemanlike manier waar walky talky's de straat op Heeft '»" *' *" *"" ^^^'" ""^ sencicu ^^^ leugen bewerkt op zijn beurt dat universeel is ° P ^^^ Amerikaanse leger vocht is moeder hen nodig dan gaat dat dus kitchensinkfilms die het gewone ^^^ ^^^^ goeds ' t huwelijk wordt van alle kanten belicht telefonisch leven van alledae in trieste milieus ¦ x 1 ui j > i ^ « r « «,•„« n i » K „ T t 11 - - ^- Het Nederlands journaal is voorts ^ « tueuag m uiesic lumcu ggj,g(j jjjgt slechts formeel Toegegeven er wordt goed ge speeld Laurence Olivier staat z'n mannetje en de jonge Sarah Mi les foto boven kreeg haar festi valprijs wel terecht Maar wat haalt dat goede spel tenslotte uit wanneer het drama als zodanig de Hmm Favorieten Dat z«n Ter geruststellmg van diegenen aanwezig geweest in het KAI-ge - belichten Men denke slechts aan er enkelen Wie Dat varieert die actie en spanning willen uiter bouw bij de badmintonwedstrijden zaterdacavond-Zondaemorsen en natuurlijk wel Maar goed Go aard wordt er veel en grondig ge in Haarlem en bij de heer Bleker Zaterdagavond ^ onaagmorgen verzamelt Bijzondere aandacht vraagt het Maar nee Term of trial Vroeg filmpje Dansende handen een kleu - RiJP is een door Peter GleviUe vri ] rig spel van lijnen en muziek Twee conventioneel gemaakt werkje tekenfilmpjes completeren het pro - over een al vaker behandeld on - gramma Tom en Jerry hebben avon derwerp al is ' t turen op een tennisbaan en Woody X/fppKiifo voor de Engelse kop niet goed boven water kan Woodpecker bindt als roodkapje de * "• ^ O verhoudingen onge - kriiaen twijfeld iets nieuws een meisje van 15 wordt verliefd op haar leraar bekent hem dit wordt ^|| lll!ll uiteraard afgewezen uit haat laat ^ zij vervolgens toe dat hij aange - = t » 7 • klaagd wordt wegens aanranding ^ 1 TOtOHfföftlCSals het schuldig is uitgesproken be - = <-» kent het meisje haar leugen faut Fellini hoewel hfl teveel mo - tijd aan de orde van de dag raliseert en Renoir Renoir vooral - Gert Fröbe in Dedv/ivelse dr Mabuse strijd aan met oma-wolf vRlr dard Bergman Antonioni Truf vochten Ten slotte was dat in die uit Amsterdam die oude fonograafs De smaak van honmg De langste dag — CITY Verrader in opdracht — REMBRANDT STUDIO Ere-avond Siem Nieuwenhuijzen Siem Nieuwenhuijzen die onder meer als tegenspeler van Buziau indertyd veel bekendheid in ons Het conventionele van het ver - ^ == Eclips — 1 Reprises ^ Revolvervechters — ^ OLYMPIA t.m zondag = 5 gebrandmerkte vrouwen ^ — OLYMPIA = van maandag af ^ Laatste dagen van Pompei = — PALACE = van maa.ndag af i Vannacht ^= Spionnen i Zondag ^ De witte hengst — SCALA S Wereld der dierem — ^ VREEBURG land heeft gekregen zal 15 maart haal is op zichzelf geen bezwaar zijn tachtigste verjaardag vieren want — om te spreken met Fons Nieuwenhuijzen had het plan om Rademakers elders op deze pagi - ter gelegenheid van dit kroonjaar na — de Sophoclessen Molières en nog eens een keer op de planken te shakespeares gebruikten altijd be - verschijnen maar heeft daarvan op ^ ^ onderwerpen maar wanneer doktersadvies moeten afzien omdat „,„ „ r,r,c,ï-t = ' oaho„r-Hp ' er hem enkele maanden geleden een ^» <^ f aanpakte gebeurde er auto-ongeluk is overkomen iets GlenviUe nu heeft zijn dra - Nu heeft Toon Hermans zich be maatje in een aantal cliches ver - reid verklaard de ere-avond van pakt Bovendien rangeert hij zich Siem Nieuwenhuijzen voor zijn reke af en toe op onbelangrijke zijspo - ning te nemen Deze avond zal ge ren het jongetje dat een auto in geven worden op 28 maart in het ^ rand zet het nozemgedoe van de Haagse West-End theater waar i4„„,^o.,c v,o + clf^,.lQT ^ Tr Ho CAMERA ^ Toon Hermans geheel belangeloos schooljongens met Shirley In deztjn nieuwste „ one man show " zal derde plaats breit hij een slot datpresenteren Hiermee geeft Toon op zichzelf wel interessante aspec Hermans een soort Haagse voor ten heeft maar toch in de con première van zijn one man show structie is blijven hangen De 1963 welke al in enkele kleine plaat echtgenote van hoofdpersoon Gra sen van ons land te zien is geweest jj^m wil hem verlaten omdat zijen m de komende weken in Brus 1 ~ *„ „ i „„ iv,/i * +„ „^„ i,v,^oh;NCC>^NCW«X>»VCN:W^>N>»\>XV^^NCCC>^NV««WCi»?^iX«CCOC»>X«C«^XO^NCC«?Cs^N««>^N««^vw>x^^vvc«^MKC>ï».vcNJ«>NCCJ «^^ In het psychiatrisch ziekenhuis „ Willem Arntsz Hoeve ' te Den Dolder worden gevraagd een Het is goed werken bij Van Gend <£ Loos Mulo-Opleiding gehad Ga dan een ver zekerde goede toekomst tegemoet in het steeds groeiende vervoerswezen Leer de • vele boeiende facetten ervan kennen bij Van Gend & Loos Ga er administratief aan de slag Steek vervoerskennis op en ontwikkel U via een Van Gend & Loos-opleiding tot specialist op Uw terrein Reeds direct ont vangt U een behoorüjk salaris ' Dat Van Gend & Loos een werkgever is met aandacht en zorg voor zijn mensen ziet U aan deze zekerheden Een bijzonder goede pensioenregeling - prima sociale voorzieningen - een aantrekkelijke loonschaal - uniek waarderingsstelsel - vrije zaterdag - elk jaar een aantal binnenlandse treinreizen tegen half geld - waar nodig reiskostenvergoeding Laat.U zonder verplichting verdere inlichtingen verschaffen Richt Uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van leeftijd en opleiding aan UTRECHT VAN GEND & LOOS - lUIineurslaan 2 VAN GEND & LOOS INTERNATIONALE EXPEDITEURS 17 t/sn 21 0 J^JLjSLR WaarwIItU straks werken Na het be halen van een Mulo-diploma kunt U solliciteren In één van de direkt hieronder staande gemeenten Richt daartoe Uw eigenhandig geschreven sollicitatiebrief onder vermelding van de letter K 2 boven Uw brief aan de burgemeester in de plaats van Uw keuze Adresseer de enveloppe aan de korpschef van de gemeentelijke politie Gemeenten Breda Brunssum Eindhoven ' s-Hertogenbosch Kerkrade Nijmegen Oss Roosendaal Tilburg Weert Aanstellingseisen nederlandse nationaliteit leeftijd 17 t/m 20 jaar lengte 1.75 m vrouwelijke candidaten 1.65 m Mulo-diploma vereist of gelijkwaardige ontwikke ling bijv 3 j HBS Wat gaat U straks verdienen U begint gedurende het opleidings jaar direkt al met ƒ 261,03 De mannelijke cursist zal hierna zijn militaire dienstplicht moeten gaan vervullen in het tweede jaar daarvan verdient hij ƒ 329,701 Na de militaire dienst volgt plaatsing bij een gemeentelijk politiekorps als agent van gemeentepolitie U verdient dan ƒ 470,12 Extra uitkeringen 4 % vakantietoelage 4 % huurcompensatie een maandelijkse kledingtoelage JOMG-EZ^UZ VAN 21 t/m 2T « FAAXi WaarwÜtU straks wonen Hoe U Uw solli citatie kunt Indienen zie boven Gemeenten:Bergen op Zoom Boxtel Breda Brunssum Culemborg Eindhoven Geldrop Geleen Heerlen Helmond ' s-Hertogenbosch Hoensbroek Kerkrade Maastricht Nijmegen Oosterhout Oss Roermond Roosendaal Sittard Tegelen Tilburg Venlo Vught Waalwijk Weert In Nijmegen zijn reeds woningen beschikbaar Aanstellingseisen nederlandse nationaliteit leeftijd 21 t/m 27 jaar lengte 1.75 m vrouwelijke candidaten 1.65 m zo enigszins mogelijk in het bezit van een Mulo-diploma Wat gaat U verdienen Reeds tijdens de opleiding verdient U als aspirant-agent een aantrekkelijk salaris ƒ 385,64 gehuwd ƒ 408,88 Na de opleiding volgt bevordering tot agent Het salaris bedraagt dan ƒ 493,63 U kunt het brengen tot adjudant die een maximum salaris geniet van ƒ 899,71 Extra uitkeringen 4 % vakantietoelage 4 % huurcompensatie een maandelijkse kledingtoelage Zorg voor een zekere toekomst Naam Adres Woonplaats BOZ*T Indien U - alvorens te solliciteren • prijssteltop uitvoerige inlichtingen over opleiding en toekomstmoge lijkheden vraag dan met deze bon onze brochure „ WELKOM ASPI - RANT AGENT " aan Opzenden aan Kasteel „ Doenrade " Oirs beek Post Merkelbeek r L te richten onder n Personeelszoi v Bij de Medische administratie van de Psychiatrische Observatiekliniek bij het Huis van Bewaring II te Utrecht lean worden geplaatst een vrouwelijlie ADMINISTR KRACHT Vereist middelbare - of ten minste Ulo opleiding goede vaardigheid in steno graferen en typen in het Nederlands Leeftijd ten minste 23 jaar Salaris afhankelijlt van opleiding erva ring en leeftijd IVIogelijkheid tot bevordering aanwezig Sollicitaties met volledige inlichtingen te richten aan de Directeur van het Huis van Bewaring II te Utrecht Gansstraat 164 DEMKA KOHINKLIIKE DEMKA STAALFABRIEKEH M.Y UTRECHT vraagt voor haar Bedrijfsgeneesl_ i j ^ legt er een schepje op door te verklaren dat Wim en ik altijd ons paspoort meenemen als we gaan trainen „ Als ze even gang zetten zijn ze de grens over voor ze het weten " „ Maar " laat hij er met enige bewondering in zijn stem direct op volgen „ Je hoeft niet juist uit een groot land te komen om een goed vakman te zijn " Winnaar werd met bommen ingehaald Ue belangstelling voor deze derde race Santa Fé-Coronda was over weldigend AI dagen van tevoren verscheen artikelen in de dagbladen over de verschillende deelnemers en de vele radiostations ontketenden een ware strijd om de primeurs Advertentie verkouden De dag van de wedstrijd waren de twee grootste radiostations van Santé Fé elk twaalf uur onafgebroken met de race bezig Ze beschikten over speedboten met radioapparatuur en op de strategische punten stonden reportagewagens opgesteld ' s Morgens tegen zevenen stonden vertaalde er al honderden belangstellenden schreef aan de start terwijl Antonio Aber - 2^KDOEKEH M'n laatste kilometer ging ver uur 20 min en 40 sec 10 Guillermotinië deed het uitstekend Via zijn gezeld van enorme knallen iedere AhÜ B Aires 10 uur 24 min endraagbare radio kreeg hij alle ge - 100 m die ik aflegde ontplofte er een 5 sec 11 Florencio Romero Santawenste inlichtingen die hij voor mij bom Om de mensen bezig te houden Fé 10 uur 29 min en 45 sec 12 Si en op het schoolbord voordat de eerste zwemmer zou aan món L Medina B Aires 10 uur komen was er een watershow ge 20 min en 45 sec 13 José V Elardeorganiseerd De luchtmacht gaf de ViUeguay 11 uur 3 min 14 Mllo tondo de man die er een gewoonte M'n gids op de bochtige Rio Coron - monstraties boven het terrein van Meddna B Aires 11 uur en 10 min genezen „ Joh da's Kreijermaat " „ Ach ben je mal " „ Wedden " „ Oké " „ Mijnheer zet u op dit pa piertje eens uw handteke ning " Kreijermaat had het gesprek gehoord en schreef met sier lijke letters Piet Jansen En zijn pret-oogjes glinster den „ Zo moet je het maken met die lui " Nauweiyks honderd meter verder komt een andere havenwerker op hem af het gesprek gaat — hoe kan het ook anders — over de wedstrüd van 13 maart Feöenoord Stade Reims Er wordt iets lelqks van Coen Moultjn gezegd Als bjj toverslag verdwünt de lach op Rei niers gezicht een verbeten trek ver schQnt om zfln mond en „ Je moest je schamen nog één kwaad woord over Coen Moulün of " We lopen door velen blijven even staan of kUken om nu en dan groet Onze sportmn van de week iemand Rein straks weer zo'n goal hè " of gewoon Hei " Thuis dat is tegenwoordig bij „ ome " Teun Meijer de verzorger van Hermes DVS schuift Feije noords topster ons een stapel post toe Hier lees maar " Het zijn brieven stapels brieven maar alle maal met dezelfde strekking Kun je ons aan een ftaartje voor Feije noord-Reims helpen „ Beste Reinier Misschien ken je me niet meer maar ik heb vroeger by je in dienst gelegen Weet je nog toen we Stuur ze maar naar me op liefst tien als het niet anders kan dan maar drie " Of „ Geachte mijnheer Kreqermaat U kent me niet Ik woon in Den Helder en myn man is een rasechte Rotterdammer Hy is stapel gek op uw voetballen en zou nu graag naar Feyenoord-Reims willen Zou u hem niet een kaart Inmnen geven Het is zyn enige verzetje Hy is in valide in de oorlog heeft hy zyn rechterbeen verloren Toe alstu blieft " Als je dat leest wat doe je dan De kaart voor die man is weg hoor maar word je niet beduveld ze kun nen wel zoveel schrijven Je ver trouwt erop dat het goed zit maar niemand die het garandeert Toch hen ik blij als ik zo'n man een fijne dag kan bezorgen Je moet zelf maar eens iets hebben Overal Feijenoord-Reims Europa Cup Knie Het ztjn begrippen die de rechtshalf van Feijenoord geen mo ment loslaten zijn hele leven wordt er op het ogenblik door beheerst Van alle kanten springen de ge dachten aan het topduel op hem af op zün werk bij de scheepvaart maatschappij Oceana NV in de sportschool van Schilperoort waar hij vrijwel dagelijks te vinden is en bij de familie Meijer wier huis voor de oud Utrechter een nieuw home werd Toulon Ja die knie Het gebeurde in november in Boedapest tegen Va Nas Kreijermaat wilde de bal weg trappen terwyi hy zelf schuin weg draaide Maar het been bleef ste ken achter dat van één der Hon gaarse spelers het kniegewricht fun geerde toen als spil waarom de rest van zyn lichaam draaide en dat was iets teveel voor de kniebanden die inscheurden Ik lag te sterven van de pijn maar ja je laat je kameraden niet zo in de steek In de tweede helft ging het echt niet meer ik moest eruit of ik wilde of niet ik kon gewoon niet meer op het been staan Weken heb ik lopen sukke len En nog steeds is het niet over gisteren zakte ik er weer door Van alles is er aan gedaan Lijnverban - Zo bereidt Reinier Kreijermaat xich voor op de tweede wedstrijd Voor de kwartfinale van de Eu ropa Cup Op de fietsergometer een trainingsinstrument dat veel weg heeft van een hometrainer oefent hij dagelijks in de sport school van Schilperoort Terwijl fnasseur Gerard Meyer de rem op het voorwiel steeds strakker dOMspant probeert Reinier de trappers rond te krijgen een Bezigheid die heel wat sweet druppeitjes kost maar seer ef fectief is om de conditie op ie voeren den onder de kap met 85 gra den hitte ik weet al niet wat Te gen RCH nu een paar weken ge leden was mijn eerste wedstrijd weer Ik was nergens geen pass en niks kwam er uit We gingen naar Zuid-Frankrijk om ons voor te be - November 1962 Met een van pijn vertrokken gezicht wordt Kreijermaat in Boedapest tijdens de tweede helft van de imtwed strijd tegen Va.sas van het veld gedragen Het ging niet langer van maakt om;alle zeearmen die er voor in aanmerking komen non-stop heen en terug te bedwingen toch pas tegen negenen het startpistool zou heffen De bruggen moesten voor het rijdend verkeer worden gesloten door de enorme mensenmassa's die zich hier hadden verzameld en zelfs tot op de bogen klommen om maar niets te missen Nederlandse trainer Na ongeveer één kilomeier nam ik met een tussensprint de leiding om die niet meer af te staan M'n trainer Bennie Brinkman 11 jaar geleden uit Zwolle geëmigreerd naar Argen - ben Raymond Kopa en zijn mannen ons onderschat Daarom geloof ik ook dat we het straks hier in Rot terdam bij de return veel moeilij ker krygen Dan winnen we niet zo makkelijk met 1—0 Kijk toen we eenmaal voorstonden en de Fransen in onze klem hadden kwamen ze er niet meer uit We lieten ze een voudig niet meer los Feijenoord is veranderd we ztjn van hogeschool voetbal echt cupvoetbal gaan spe len niet gemeen hoor maar de jongens knokken mj voor de punten een voorsprong verdedigen we tot het uiterste En neem maar van mij aan dat komt niet door ' n reisje naar Zuid Frankrijk maar gewoon omdat we vrienden zijn omdat we gezamenlijk één doel hebben de Europa-Cup We trekken vrijwel elke dag met dezelfde zeventien man op we kennen elkaar door en door we nemen elkaar zoals we zijn om een voorbeeld te noemen de man achter Coen Moulijn loopt niet in het veld met de gedachte wat doet Coen weinig nee hij rede neert Coen doet het niet dan loop ik wat harder " Zo is Reinier „ Beertje " Kreyer maat of zoals zyn nieuwe bqnaam sinds de t.v.-uitzending met pater Leopold Verhage luidt Paulus de boskabouter onze sportman van de week van wie een « vooraanstaand FIFA-bestüurder vorige week woens dag na zyn beslissende goal tegen Reims zei „ Iemand met zyn ca paciteiten kan in elk topelftal van heel Europa een plaats vinden " HANS VAN DER VLUGT Schaatskalender onder voorbehoud 17 FEBRUARI Broek op Langendijk Geesterambacht toertocht 25 km start Broek op Lan gendljk Bannetocht 25 km start Wormer Jisp Wijde Wormer en Spijkerboor Wervershoof Toertocht Wervershoof Hindeloopen start in Wervershoof en Hindeloopen Omval Alkmaar Toertocht startplaat sen Omval Alkmaar Schermerhorn Grootschermer Avenhorn Grattdijk Akersloot en Ursem Monnikendam Gouwzeetocht 25 km start Monnikendam Volendam en Mar ken Pnrmerringvaarttocht 25 km start plaatsen Purmerend Kwadijk Middelle Edam Monnikendam Vinkeveen Kortebaanwedstrljd man nen Edam Toertocht IJsselmeer 30 km startplaatsen Edam bij zwembad War der en Hoorn Duizenden toesohouwers ver drongen zich op een bru,g over de rivier de Coronda om maar niets van de strijd tussen de marathon-zwemm,ers te mis sen De toeloop was zo groot dat ' t verkeer volkomen werd lamgelegd Merentoertocht Natuurreservaat Zwa nenwater - eallandsoog 25 km aanmel den Zwanenwater men in het water In Santa Tomé kwam een boot me achterna om me een beker te over - handigen omdat ik als eerste door kwam in Sance Viego hetzelfde Toeschouwers In Coronda een plaatsje van 6000 inwoners waren naar schat ting tussen de 90 en 120.000 men sen aanwezig op de laatste twee kilometer van het traject Ook het laatste microkorfbaltoer nooi van de Christeiyke en by de Goois-Utrechtse Korfbalbond aange sloten verenigingen kan als volle dig geslaagd worden genoemd We konden in de Beatrixhal wederom getuige zyn van zeer interessante wedstrijden waarby ondanks de spanning die dikwyis voelbaar was het spel open en uiterst sportief bleef Als afsluiting van deze winter in de Beatrixhal had de wedstrijdcom missie zich geen waardiger slot kunnen voorstellen dan het laatste duel tussen Samos en DVS Onder ondraaglijke spanning ging het ge lijk op De CKB-ploeg nam zelfs de leiding door Pop Kamerling maar de rood gryzen kwamen gelijk door Annie Heiweg Samos'recoaid ongeslagen te zijn gebleven in eigen omgeving hing aan een zijden draad Met nog een minuut voor de boeg of was het al tijd maakte André van Heij ningen een fout die hem nog lang zal heugen Hij sprong en dat was voor aanvaller Joop Veenendaal ge noeg om uit een doorloopbal de winnende goal te scoren De stand was minder belangrijk de wedstrijd Schrijfwijze van de Hollandse namen Herman Willemse stuurde ons tege lükertüd met zUn brief een aantal kran teartikelen die in het dagblad van Santa Fé de El Litoral stonden ver meld Herman is daar al meer geweest maar zün naam blüken de Argentijnen op verschillende manieren te schrijven Zün naam komt voor zoals ook wü en hü zelf die schrüK maar nog geen dag later staat er Herman Willensc en iets verderop Hermann Willensc Wim de Vreng die voor het eerst is kennen ze blijkbaar evenmin WJnn de Wreng Winn de Vlens en Win de Vreg zün de namen voor een en dezelfde zwemmer Een „ M " kunnen zü blükbaar niet snel schruven want ook Hermans naam stond vorige jaren als Hernan geschre ven Misschien heeft ook de Vreng vol gend jaar de „ M " in zün voornaam Enfin ' s lands wijs ' s lands eer Veertien minuten na die drukte kwam Wim binnen en de toejui chingen waren volkomen verdiend Urenlang heeft hij met Merzadra lig gen knokken om de tweede plaats en het publiek wist zijn volhouden op de juiste waarde te schatten Nu een week rust dan trainen voor de wedstrijd in Mar del Plata Offi cieel staat nog niet vast dat de race doorgaat maar willen we 10 maart in vorm zijn dan is het toch wel no dig dat we tijdig beginnen De uitslag luidde 1 Herman Willemse Holland 8 uur min en 10 sec 2 Wim de Vreng(Holland 9 uur 3 min en 10 sec 3.Jorge Merzadra B Aires 9 uur 13 min en 12 sec 4 Carlos Larrièra(Santa Fé 9 uur 17 min en 2 sec 5 Reta Seery B Aires 9 uur 36 minen 3 sec 6 Estanislao Giffuni B,Aires 9 uur 44 min en 50 sec 7.Pedro Galmes Santa Fé 10 uur 8 min en 8 sec 8 Osvaldo Schellem berg B Aires 10 uur 10 min en sec 9 Luis Jara Villaguay 10 was groots Meer van zulke wed strijden mensen Opvallend was voorts het 1—1 ge lijke spel van tweede klasser HKC tegen hoofdklasser Desto en de gro te nederlagen van de Zuilense CKB hoofdklasser SMS De uitslagen SKV-Terre Neuve 1—1 H.K.C.-Desto 1—1 D.V.S S.M.S 4—2 Vogel-Samos O — 4 S.K.V H.K.C..3 — 1 Terre N Welg Desto 0—3 D.V.S.-Vogel 1—1 S.M.S Samos 1—6 Terre N Welg H.K.C 1 ^ Desto-S.K.V 2—2 S.M.S Vogel 0—6 Samos-D.V.S 2—1 Poulewinnaars werden Samos in Poule A en in Poule B Desto Schoolvoetbal ook nu met Pasen Hoewel de huidige weersomstan digheden de gedachten niet direct naar voetbal laten uitgaan is even als in voorgaande jare(n de organi satie van het Schoolvoetbaltoemooi 1963 ter hand genomen In dit toernooi in de week na Pa sen op dinsdag woensdag donder dag en zaterdag zullen waarschijn lijk weer duizenden scholieren uit Utrecht en omgeving om de eer van hun school spelen De elftallen worden ingedeeld naar leeftijd en schooltypes en ieder elf tal speelt 3 wedstrijden in zUn af deling De inschrijvingsformulieren en reglementen dienen te worden af gehaald op donderdag 21 februa ri van 9.30 tot 17 uur in het kan toor van de K.N.V.B Afd Utrecht Biltstraat 194 Utrecht De inlevering is bepaald op don derdagavond 14 maart van 19 tot 21 uur eveneens in het kantoor Bilt straat 1994 door leider ster of in bijzijn van de leider ster Inschryvingen na 14 maart wor den niet meer geaccepteerd Testcricket In de eerste innings van de vijfde en beslissende iestmatch Australië Engeland gingen de gasten all oul voor 321 runs Op de tweede dag voegde zij dus 126 runs toe aan de stand van 195 voor vijf waarmee vrijdag de slumps getrokken werden Vijf van de zes Britse batslieden kwamen zaterdag in dubbele cijfers Australië bereikte als antwoord een stand van 74 voor drie toen wegens hei slechte licht de wedstrijd 22 mi nuten voor tijd moest worden ge staakt Off spinner Freddy Tiimus was de grote man bij de Britten Hij bowlde twee voor tien in acht overs Bij zijn slachtoffers was Brian Booth die vijftig runs had gescoord PEC'Elinkwijk Elinikwijk speelt morgen zondag om twee uur in Zwolle een vriend schappelijke wedstrijd tegen PES met Van Pelt Smits Sulzle Gade mans Van Tamelen Blauw Nieu wenhuijs v Egdom Siahaya Geutjes en Van der Heiden r~sr D Sportagenda Utrecht ZONDAG BASKETBALI Beatrix-Irenehal Vre denburg 18.50 uur NtJenrode-Shooting stars Taveno S-Nljenrode 2 Shooting Stars 3-ABC 2 20.30 uur Midland USS Shooting Stars 2-UVV 2 Mldland Shooting Stars dames -{^ m W HANDBAL Beatrixhal Vredenburg 11.30 uur BHC-Attila h 12.35 uur BSV-Attila d 13.15 uur Achilles 2 Attila 3 14,00 uur Spirlt-Full Speed d 15,00 uur Sport Vereent-Oranje h 16.10 uur Attlla 2-Sport Vereent 2 h 1 Een stralende Reinier met masseur Gerard MeUer direct na afloop van de emotionele wed strijd vorige week woensdag in Parijs tegen Stade Reims waarin de FeUenoord rechtshalf ' t enige doelpunt maakte Voetbal op woensdag De K.N.V.B heeft ernstige plan nen na medio mei voor het betaal de voetbal competitiewedstrgden op woensdagen vast te stellen terwyi mei tevens voor de tweede divisie enkele zaterdagen wil inschakelen In de vergadering van vanavond zal hieromtrent waarschynlijk een definitieve beslissing vallen Nederlands XI - met V d Linden * samengesteld Voor de wedstrqd die het voor lopig Nederlands elftal woensdag avond In Geleen speelt tegen de ere-divisieclub Fortuna ' 54 zyn zestien spelers uitgenodigd die mogeiyk allen zullen worden in gezet De beginopstelling is als volgt Doel Pieters Graaf land Feije noord achter Haak ADO en Ouderland Ajax midden Van Wissen PSV Pronk Ajax en Muller Ajax voor Swart Ajax Henk Groot Ajax Van der Linden DOS Bouwmeester Feijenoord en Moulijn Feijenoord De overige spelers zijn Lagarde SC Enschede Veldhoen Feije noord Kruiver Feijenoord Kreijermaat Feijenoord en Ville rius ADO TAFELTENNIS Utrecht tegen IJsselstreek tt ONDAG 24 februari speelt de afde ling Utrecht van de Nederlandse Tafel tennisbond een wedstrijd tegen de af deling IJsselstreek in de sportzaal Den Hommel Deze ontmoeting omvat een reeks van elf wedstrijden Spannend zal de krachtmeting worden in de hoogste herenklasse Hierin komen voor Utrecht uit het volledige SVE-team en voor IJsselstreek ' t volledige Ereklasseteam van DTTC met zün troeven Jaap van Hummel Hans Brinkman en B WJün hont De opstellingen luiden Dames A Manja v Geel USS Wil Pastoors Hotatek Elly Baas SVE Dames B L Mocküik Hotatek Car la Wolff Boni Willy Brüikhot SVE Junioren A Ad van Liempt W kracht Peter BlokdUk W'kracht F Mühlen bruch O'Ons Junioren B R van Rooyen Hotatek A Waltman UTTC Peter Kelder Jong-U Official team Fred Verhaar Wils kracht Ton Gosllnga UTTC Joan Kret O'Ons Ere-Hootdklas Bertus Swart SVE Hans Onnes SVE Jan van Wezel SVE Overgangsklas B Plndus Jaffa Cees Mackaay SVE Ries v.d Bogaard SVE Ie klas Nico Abbink O'Ons Thijs v.d Wal SVE Rien Tukker UTTC 2e klas Louis GoftertJ é(Levu Johan Krommert SVE H Visser O ' t Net 3e klas Peter Klein Iduna P Bos boom SSVU P V Doom Iduna 4e klas Louis Konlngs Jong-U Kees Spruyt Jong U C v Bergen Henegou-wen KTV Om 12 uur spelen de Dames B junio ren B Heren 2e 3e 4e klas en het offi cial team Om 15 uur spelen de Dames A Junioren A Heren Ere/Hoofdklas Overgangsklas en Ie klas Geen Oost-Duitsers in Cortina gewenst W.k kunstrijden aan zijden draad George Hasler de secretaris gene raal van de Internationale Schaats unie heeft de leden van de raad van de unie gisteren meegedeeld dat de Italiaanse regering de Oost Duitse deelnemers niet vril toestaan aan de wereldkampioenschappen kunstryden die op 38 febr In Cor tina d'Ampezzo beginnen deel te ne men Hasler verzocht de zeven leden van de raad hem telegrafisch mee te delen wat zU denken te gaan doen Hasler zei dat het lot van Cortina nu afhangt van de antwoorden die maandag verwacht worden De president van de I.S.U dr Koch heeft in Bazel verldaard dat als de zaak zo biyft wy een keuze hebben in Cortina door te gaan zo als het plan was de wereldkam pioenschappen naar een ander land over te brengen of ze geheel te annuleren " Dennis Kopa overleden snuften weg errr \- Dennis Kopa het 3-jarige zoontje van Reimsspeler Raymond Kopa dat al enige tijd ongeneeslijk ziek was is vrijdagmorgen in Reims overleden 
18 ZATERDAG 16 FEBRUARI 196S UTRECHTSCH NIEUWSBLAD N.V NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN GEVRAAGD automonteurs • Arijjansen & Co Obrechtstraat 42 Utrecht Op het DISTRICTSPOSTKANTOOR te UTRECHT kunnen worden geplaatst flinke mannelijke krachten PERRON - EN EXPEDITIEDIENSTEN Vereisten volledig Lager Onderwijsgoede gezondheidvan onbesproken gedragleeftijd van 18-45 jaar ' woonachtig te Utrecht of directe omgeving Voor ongeregelde diensten wordt op het loon een toeslag verleend van 20 of 40 % Afhankelijk van de wijze waarop de taak wordt verricht kan men in aanmerking komen voor een eens per drie maanden uit te betalen verdienstebeioning van 5 8 of 12 % Vijfdaagse werkweek In het algemeen is men eenmaal per 14 dagen zaterdags vrij moet op zaterdag gedeeltelijk dienst worden verricht dan is men in de regel op maan dagmorgen vrij Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directeur van het Postdistrict Utrecht Mondelinge aanmelding van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur bij de afdeling Personeelszaken Laan van Puntenburg 5 te Utrecht Na telefonisch overleg telefoon 1 64 36 toestel 04 desgewenst ook op andere tijden ^^^^ Sil ' Gevraagd voor spoedige indiensttreding SECRETARESSE | jË:-{-ï ^-;^-¥^^^^ Gezocht wordt een intelligente jongedame met een goede algemene ontwikkeling Een middelbare schoolopleiding en een goede kennis der moderne talen is vereist Haar taak omvat o.a het zelfstandig behandelen van de dagelijks binnenkomende directie-correspondentie terwijl zij mede belast zal worden met secretariaatswerkzaam heden voor de afdeling Personeels - en Sociale Zaken Leeftijd pim 23-35 jaar I^^ig^l Sollicitaties met uitvoerige gegevens betreffende oplei ding praktijkervating referenties enz onder bijvoeging van een recente goed gelijkende pasfoto worden gaarne ontvangen door de | N.Vj"Cj DQ"j ÜTRECilTl Directie van de N.V " COQ " te Utrecht Kanaalweg 72 DE CULTUURTECHNISCHE DIENST vraagt voor spoedige indiensttreding een SCHRIJVER YRL Leeftijd 18 tot 25 jaar met diploma ULO en typen De taak omvat typewerk en lichte administratieve werkzaamlieden Salaris ƒ 229 — tot ƒ 403 — per maand Uitloop tot ƒ 466 — mogelijk Sollicitaties te richten tot de directeur van de Cultuurtechnische Dienst Maliebaan 21 te Utrecht telefoon 030 26751 toestel 99 uniek in zijn sportrubriek In verband met de uitbreiding van de produMie vragen wij LASSERS BINDERS oi ongeschoolden die hiervoor wensen te worden opgeleid ONGESCHOOLDEN voor dagdlenst o ochtend - en avonddienst Tevens bestaat de mogelijkheid te worden opgeleid tot m a c h i n eb e d i e n e r Wij bieden Aantrekkelijk loon Reiskostenvergoeding Werkkledingvergoeding Premievrij bedrijfspensioen Afwisselend werk Vrije zaterdag Inlichtingen aan ons bedrijf Aan tolllcitanien worden reiskosten vergoed Wm^0mm9~smf ^ AIMÉ BONNASTRAAT 17 VIANEN - TEL 03473^441 UITGEVERIJ HET SPECTRUM N.V Park Voorn 4 - De Meern „ vraagt voor de afdeling Hollerith een pientere jongeman plm 17 jaar met mulo-opleiding Pers aanm Park Voorn 4 - De Meern Schr soil aan Posttjus 2073 Utreclit Yerenigde Kunslmesffobrieken MEKOG-ALBATROS N.V Voor onze Reprodtx^ecrfdatrng zooken wq een JONGE ASSISTENT Vereisfen ULO-opleiding leeftijd 15-18 jaar Geboden wordf een interessonie werkkring met voor hen die zich door zelfstudie verder willen bekwamen goede toekomstmogelijk heden U kunt telefonisdi een afspraak moken voor een solK - oitatie gesprek tel - 26951 toestel 63 Ook kunt schriftellik solliciteren oon het ockes Verenigde Kunst mestfabriekeo Mekog-Albotros N.V Maliebaan 81 Utrecht Verenigde Kunsfmesifabrleken MEKOG-ALBATROS N.V Voor onze Afdefing Betalingsverkeer zoeken wq een ADMINISTRATIEF ASSISTENT voor betalingen naar binnen - en buitenland Vereisten Middelbare opleiding en practijk diploma boekhouden Leeftijd 25-30 jaar Enige jaren ervaring in soortgelijk werk Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht op het adres Vererrigde Kunstmestfabrieken Mekog-Atbatroc N.V Maliebaan 81 Utrecht Verenigde Kunsfmeslfabfieken MEKOG-ALBATROS N.V Voor onze Verkoopafdefing Buitenland zoeken wij een STENO-TYPISTE Vereisten vlot kunnen opnemen en uitwerken in Nederlands en Engels kennis van Frans en Duits bij voorkeur middelbare opleiding Kennis van Spaans strekt tot aanbeveling O kvnt telefonisob een ofspraok maken voor een soffi - ottatie gesprek M - 26951 toestel 63 Ook kunt « schriftelijk solliciteren aan het adres Verenigde Kunst mestfobrieken Mekog-AH>otro « N.V Maliebaan 81 Utrecht Verenigde Kunsfmestfabrielcen MEKOG-ALBATROS N.V Voor onze Documentatiedienst zoeken wij een ASSISTENTE In bezit van MULO-diploma en goed kunnen de typen Onze voorkeur gaat uit naar ¦ gegadigden die zich op dit steeds belang rijker wordende gebied willen specialiseren door voortgezette studie U kunt telefonisch een afspraok maken voor een soHi - oitatie gesprek tel 26951 toestel 63 Ook kunt « schriftelijk sotliciteren aan het odres Verenigde Kunst mestfabrieken Mekog-Albotrot N.V Maliebaan 81 Utrecht EEN BAAN VOOR UW LEVEN met goed hon prettig werk en toekomstmogelijkhedem In UTRECHT zijn er thans mogelijkheden om te worden geplaatst ^ STATIONSASSISTENT Bovendien kunnen in Utrecht en enkele andere plaatsen o.a WOEIW DEN GOUDA en AMERSFOORT nog gegadigden worden geplaatst voor de opleiding tot VAKMAN WEGONDERHOUD f435 - per maand bruto 1e gemeent » klasse vaste toelagen inbegrepen • flinke toeslagen voor diensturen buiten de nor male werktijden • voordelige reismoge lijkheden ook voor het gezin • uitste kende sociale voorzieningen Aan mannen tussen 18 en 45 jaar met vol ledig lager onderwijs of LTS wordt ge boden een vaste betrekking met pensioen goed loon een 24-jarige b.v circa Wenst U inlichtingen zend dan bijgevoegde bon aan N.V Nederlandsche Spoorwegen Dieoct van Panooaeh zaken 2e afdeling Utrecht l£EPn|0 JAAB HAAMi BON ADKE » „ WOOt«tAAT»t „_._ I / 1*.2 // 18 ^ wentt inlichtingen over de betrekking van stationaawktent/vakman wegonderhovd * * Doorhalen hetgeen niet v/ordt verlangd voor plaatsing op het hoofdkantoor te De Bilt BOUWKUNDIGE TEKENAARS voor de uitwerking van plannen voor sportaccommodai ties xwembaden utiliteitsgebouwen enz GRONTMIJ DE BILT VRAAGT Verolit wordt Tenminste enige jaren lekenkamerervarlng altmede esthtfl tische aanleg Gebodenword t Een aantrekkelijke werkkring met perspectief ruime sa * lariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden r Sollicitaties te richten aan de afdeling Pertoneelszakent Huize „ Houdringe " De Bilt In het psychiatrisch ziekenhuis „ Willem Arntsz Hoeve " te Den Dolder wordt wegens huwelijk van de tegenwoordige functionaris gevraagd een VOOROPLEIDINGSDOCENTE In - of extern Diploma B-ziekenverpleging is vereist Het A diploma strekt tot aanbeveling Aanstelling in de rang Ie verpleegster Salarisschaal ƒ 582,66 tot ƒ 716,50 bruto per maand vermeerderd met een va kantietoeslag ad 4 "/ o van het bruto jaar salaris Voor het bezit van het diploma A ziekenverpleging wordt een extra perio dieke verhoging toegekend Aanstelling boven het minimum Is niet uitgesloten 5-daagse werkweek Pensioenregeling Algemeen Burgerlqk Pensioenfonds Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Ge - neesheer Directeur Dolderseweg 164 Den Dalder Telef afspraken onder no 03402—5341 verple gingsbureau Bij de N.V PROVINCIAAL EN GEMEE.4TE LIJK UTRECHTS STROOMLEVERINGS BEDRIJF elektrische centrale Keulsekade 189 te Utrecht kunnen worden geplaatst a enige werktuigkundigen in het bezit van ten minste het diploma A voor scheepswerktuigkundigen of het diploma B voor landmachinisten stoom bedrijf b enige ketelmachinisten in het bezit van het diploma VD voor scheepswerktuigkundigen of het diploma A voor landmachinisten stoombedrijf c enige bankwerkers die voof molenmachinist wensen te wor den opgeleid Hiervoor komen bij voor keur zij in aanmerking die het L.T.S diploma voor bankwerken bezitten J Uitvoerige schriftelijke sollicitaties met vermel ding van leeftijd diploma's en ervaring te richten aan de directie van bovengenoemde vennootschap J HEYCOP " N.V i Metaalindustrie UTRECHT EXCLUSIEVE WONINGINRICHTING te Ulrecht van klassiek tot zeer modern genre vraagt wegens uitbreiding allround MEUBELVERKOPER Minimum leeftijd plm 30 jaar Aanvangssalaris plm / 700 — bruto per maand of meer provisie-basis Schriftelijke sollicitaties te richten onder no 2-3309 aan het bureau U.N KANAALWEG 76 Telefoon 030-30241 vraagt voor spoedige Indiensttreding A SLIJPERS B LEERLING-SLIJPERS C REVOLeBANKDRAAIERS D GIETERIJ-PERSONEEL KOELTECHNISCH BEDRIJF in het centrum des lands C.A.O.-Grootmetaal - 5-daagse werkweek Regelingen voor reisgeld en kleding Douchegelegenheid en kantine Muziek tijdens de arbeid Aanmelden van 7.30 tot 18.00 uur desgewenst volgens telefonische afspraak behalve op zaterdag vraagt S««C«C«««SW«««C««WS«»!CNC«NN»N«NC«««l!CMN5WMNiS»!!B »^' fc »^»%»»*»***»»»^»^^*^^^< De HEMA vraagt voor spoedige indiensttreding een MAGAZIJNBEDIENDE leeftijd tot 30 jaar Voor nadere inlichtingen kunt u zich dagelijks van 9.00 18.00 uur wenden tot de Bedrijfsleider van het filiaal Oudegracht 135 Utrecht CHEF-MONTEUR Aan de juiste man wordt een interes sante werkkring geboden en salaris naar bekwaamheid Soil met vermelding van leettijd opleiding en ervaring ond no 2-3758 aan hef bur U.N N.V SPAARKAS VOOE BELEGGING ¦ IN R.K KERKELIJKE LEENINGEN ¦ Catharijnesingel 35 - UTRECHT ¦ Hulp in d huishouding Gevraagc voor één onzer internaten voor direct een HUISHOÜOASSISTENTE Werk in verzorgde omgeving en onder deskundige leiding Salaris naar ervaring Paas - pinkster zomer - en kerst - vakantie Brieven of persoonlijke aanmeldingen J Voogd Dir Inst voor de Autohandel DRIEBERGEN Telefoon 03438—2780 buiten kantoortijd 33B8 Voor ons Directiesecretariaat vragen wij een Jervaren en accurate 5 TYPISTE/TELEFONISTE i ¦ Salaris afhankelijk van opleiding leef J tijd en ervaring B Vijfdaagse werkweek ¦ Leeftijd 20 tot 25 jaar ¦ Godsdienst R.-K ¦ Sollicitaties te richten aan de Directiesecretaris 5 Hl 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 16 FEBRUARI 19SS 19 Nieuwe identiteit na atoomgeweld De menselijke geest raakt ontwricht DAMRUBRIEK Eerst heien en dan breien P de laatste jaarvergadering van de American Geophysical Union te Stanford heeft dr Goldstein van het California Institute of Technology o a beweerd dat de planeet Venus heel langzaam om haar as draait en wel in een richting tegengesteld aan die van de aarde Dit effect kwam voor de dag dank zij de ra dar experimenten die hij tezamen met Carpenter heeft genomen ten tijde van de closest approach " in november en december 1962 De radarsignalen werden uitgezonden m.b.v een parabolische antenne met een diameter van 85 voet De signalen hadden 6-8 minuten nodig om het oppervlak van Venus te tref fen en naar de aarde terug te keren Door de terugkomende radarimpul sen te bestuderen was het mogelijk iets te weten te komen van de eigen schappen van het Venusoppervlak de afstand die beide planeten van elkander scheidt en van de snelheid der rotatie Een ruw oppervlak zal het signaal verstrooien " en een om de verti cale as wentelend oppervlak zal de terugkerende signalen verspreiden of verbreden Door deze gegevens nauwkeurig te analyseren konden onderzoekers zeggen dat er ver schillende indicaties zijn die wijzen op een langzame en retrograde draaiing van genoemde planeet om haar as Het is zeer waarschijnlijk dat Venus om dfe 250 dagen een keer om haar as wentelt Deze conclusie echter is gebaseerd op de hypothe se dat Venus die voortdurend ach ter dichte wolkenvelden schuil gaat om een as draait die loodrecht staat op haar orbitale vlak E.e.a ontleend aan een bericht in S.N.L Vol 83 pag 23 januari 1963 SCHAAKRUBRIEK Meestertitel voor Van den Berg Achillespees pion b4 34 Db7-c7 35 Ta3-a8 Te8x a8 36 Da2xa8t Kg8-g7 Zwart v d BERG M de hypothese te slaven vol gens welke virussen leucemie of wit bloedigheid soort bloedkanker bij de mens zouden doen ontstaan is men door de ontwikkeling van een tot nu toe onbekende gelijkvormig heid in virusgedaanten een stapje dichterbij gekomen Dr Dalton en dr Maloney van ' t National Cancer Institute te Bethesda en dr Haque nau van de universiteit van Parijs hebben onlangs een belangrijke overeenkomst gevonden tussen de donderpadachtige vormen van bac teriële virussen d.z virussen die op bacteriën parasiteren en die van een dierlijk leucemie-virus dat wil zeggen een virus dat btj dieren bloedkanker veroorzaakt Van vele virussen is reeds bekend dat ze ver schillende vormen van kanker en andere ziekten bij dieren teweeg brengen maar dierlijke virusparti keltjes met zesvlakkige koppen " BRIDGERl/BR[EK Spellen die men niet vergeet Van onze wetenschappelijke medewerker Als de geest geweld geschiedt wordt hij blind zo heeft eens Fleischer gezegd Dan tast hij in het duister zoe kend naar houvast En hoe zou het met hem zijn gesteld bij het uitbreken van „ atoom"-geweld Dan heeft hij ook hou vast nodig en wel in de vorm van een nieuwe identiteit zo zei onlangs dr Lifton psychiater verbonden aan de Yale univer siteit op de laatste vergadering van de American Association for the Advancement of Science te Philadelphia Elke over levende na een „ kern"-bombardement heeft z.i niet minder nodig dan een nieuwe identiteit teneinde tot een vergelijk te komen met zijn.„nieuwe " wereld na de catastrofe Vereenzelviging met de dood H ET atoomgeweld schijnt zo he vig en desastreus te zün dat de menselijke geest er door ontwricht raakt Het Is dan net alsof alle be staansgronden hem zqn ontvallen Recente interviews met de over levenden van de Hirosiiima cata-strofe braciiten drie fundamentele psychologische problemen voor de dag die alleen kunnen worden op gelost door een nieuwe identiteit of en nieuw zintuig " om zichzelf nieuwe betere wereld met de dag stijgen omdat de verblinding van de geest dan zal hebben opgehouden te bestaan en het negatieve zal zijn om geslagen in het positieve Dan zal de geest naar het woord van Victor Hugo rijk worden door wat hij heeft ontvangen en zo ook het hart door wat het geeft S.N.L Vol 83 pag 21 januari 1963 Venus Oi Logboek der wetenschap ' ^^*»»**»* met de maatschappij resp gemeen schap te verbinden Het meest be langrijke van dit alles is zo zegt hij het uiteindelijke probleem van de voortdurende ontmoeting met de dood Eén van de karakteristieke trekken van de mensen van Hi roshima is dat ze niet alleen de nucleaire stralingen hebben ge trotseerd en overleefd maar ook dat ze als het ware deze hebben mgedronken " en in hun geest hebben geïncorporeerd met inbe grip van aüe elementen van ver schrikking van kwaad van el lende en dood Leucemie Or Ze voelen zich gedwongen in feite op te gaan in diegenen die reeds zön gestorven Dit betekent een soort vereenzelviging niet alleen met hun gestorven familieleden maar eveneens met de anonieme groep der doden Het tweede probleem is de schuldgevoelens de baas te blij ven en niet zo zeer de gevoelens voortspruitend uit eigen slechtheid en zondigheid doch veeleer het ge voel dat men hoewel onbewust ge participeerd heeft in dit totale men selijke bankroet Het derde pro bleem is dat van het herstel van enig vertrouwen in de mens en zijn ordening Het is heel duidelijk geworden zo gaat Lifton verder dat atoomgeweld niet alleen op radicale wijze vlees en bloed " kan aantasten maar ook de status van een menselijk wezen kan veranderen en verduisteren en dat de overlevenden van Hiroshima leden zijn geworden van een nieuwe groep de Hibakusha genaamd waaraan ze zich permanent gebon den gevoelen Wat ongebreidelde kern-energie al niet teweeg kan brengen in de men selijke geest die teveel heeft ont vangen om dit alles te verdragen Of de gepropageerde nieuwe identi teit alles ten goede kan keren moet nog worden afgewacht Mocht dit zo zijn dan zullen de kansen op een HUIS EN HOF MAGNOLIA'S MAGNOLIA of tulpeboom doet het in iedere liefhebberstuin Ze ^'* groeien dat het een lieve lust is en kunnen enorm rijk bloeien De naam tulpeboom komt hem rechtens niet toe dat is een heel ander gewas nl de Li riodendron tuli pifera Doch die hoog opgroeien de boom is niet erg bekend en omdat de mag nolia bloemen als tulpen heeft zal men hem die naam hebben ge geven Er zijn heel wat soorten De grootbloemige en vooral de pur peren en roze kleuren zullen wel het best vol doen Ze moeten wel een beschut te standplaats hebben en liefst zo dat ze geen last van de mor genzon hebben De boom bloeit nl zo vroeg in het voorjaar dat open bloemen dikwijls last van nachtvorst heb ben Als de zon ze dan tot ont dooiing brengt kan men de bloemen wel als verloren be schouwen Ze zullen dan bruin kleuren Magnolia kan men ook prima als snijbloemen gebruiken Als men een paar takken vol bloemknoppen op water zet zullen ze prachtia aoen komen en een goed ontwikkelde staart " ztjn nog nooit eerder gerapporteerd Momenteel is men op genoemd in stituut bezig er achter te komen of het leucemievirus ook zo te werk gaat als het virus dat bacteriën te lijf gaat door zijn staart " aan het bacterie-lichaam te hechten een opening " hierin forceert om dan een ziekteveroorzakend nucleïne zuur in de bacterie te spuiten On derzoekers geloven dat een beter begrip van de wijze waarop het leu cemievirus bij dieren te werk gaat hen zou helpen wegen te vinden voor het bewijs dat virussen ook bij de mens leucemie teweegbrengen Ont leend aan een bericht in S.N.L Vol 82 pag 413 december 1962 Lasers Ij ASERS van Light Amplifica tion by Stimulated Emission of Ra diation zijn elektronische appara ten ter verwekking van intensief icht Welnu het is aan dr Mac Clung van Hughes Aircraft Compa ny gelukt een nieuwe laser te ont wikkelen die niet zo zeer van een kristal maar van een organische vloeistof gebruik maakt De zo ver kregen intense lichtstraal belooft heel wat voor de ruimtevaart en voor aardse " communicatie Deze lasers werken op een nog niet eer der toegepast beginsel t.w het Ra man effect ze zijn derhalve Lasers afgeleid van Light Amplification bij Stimulated Raman Scattering Hoewel het Raman effect al lang bekend is is het nooit betrokken ge weest bij de laser-werking Bij het gewone Raman effect wordt licht door lucht)moleculen verstrooid Het zo uitgaande verstrooide licht bezit geringere energie en grotere golflenten dan het inkomende Ul traviolet licht wordt zo door lucht " moleculen in de bovenste atmosferi sche luchtlagen verstrooid en gede gradeerd " tot blauw licht vandaar I Hier slen we McGlung bezig i I zijn Laser te vullen met mi - i I ' trobenzeen • dat de hemel er blauw uit ziet met geringere energie en grotere golf lengte De nieuwe laser nu wordt aan de gang gemaakt door de wel bekende robijnlaser werkt op kris tal welks licht naar wtj moeten aannemen in de organische vloei stof doorgangs nitrobenzeen het Raman effect oproept dat zich aan dient als een vloedgolf " van licht van weliswaar geringere energie en grotere golflerite maar van veel grotere uitgebreidheid Het nieuwe apparaat is dus zo iets als een laser in een laser ongeveer in dezelfde zin als een waterstofbom een bom in een bom is Zie voorts S.N.L Vol 82 pag 378 december 1962 £ t LKE enthousiaste wedstrüdbrid ger heeft in zijn herinnering — of in zyn kladboekje — een groot aantal spellen die de moeite van een re gelmatige bespreking waard zijn Zodra er weer eens een bridgege zelschap bijeen is waarvan nog niet iedereen het verhaal kent wordt het oude paard opgezadeld en ver schijnt zyn berUde ermee in het strijdperk Ik heb een aantal oude paarden op stal staan die nog zéér mooi zijn en die u vrij zeker nog niet eer der hebt zien rijden Hier komt er een uit een wedstrijd Duitsland-Ne derland V 9 6 2V A 5 34 V 4 * H V 10 5 • 4k 10 8 7 5 V V B N AH752 WO 4 > 9 3 Z H B 3V 10 8 6 4 ^ B 10 6 * 864 « A4 V H 9 7 2 ^ 983 * A B 7 2 NZ spelden de zwakke Sansatout en het bieden verliep zuid één San satout — OW pasten — noord drie Sansatout — einde Tegen 3 SA kwam west uit met ' n kleine ruiten noord maakte ruiten vrouw — een zéér kostbare slag — oost speelde ruitenboer bij NZ ver volgden met vier ronden in klave ren — oost ruimde ruiten tien op en west mocht geen harten btJ spe len anders maakt zuid vier slagen in die kleur zodat hij afstand deed van twee schoppens De situatie was nu V 9 6 2 V A 5 3 4 — 10 8 H B 3 10 V B N V 10 864 AH72 WO 46 - Z * - « A 4 V H 9 7 24 9 8 Zuid die al vijf slagen had moest Spiraalpuzzel 1 EB afwisseling presenteren wy u deze week eens een spiraalpuz zel Van de in te vullen woorden is de laatste letter steeds tevens de eerste letter van het volgende woord De woorden voldoen aan de vol gende omschrijvingen 1 — 2 boomvrucht 2 — 3 bolge was veldvrucht 3 — 4 peulvrucht 4 — 5 plant 5 — 6 bloem 6 — 7 soort aardappel 7 — 8 sierbloem — 9 het reizen door de lucht — 10 aantal gekoppelde spoorwa gens 10 — 11 landgenoot 11 — 12 kwaadaardige steenpuist 12 — 13 mondeling onderhoud 13 — 14 deelvan een huis 14 — 15 volstrektniets 15 — 16 plaats waar iets lekis 16 — 17 omgevouwen of omge krulde hoek van een blad in eenboek 17 — 18 keukengereedschap — 19 platte oprolbare koek — 20 platte gestoelde pan 20 21 schade 21 — 22 roofdier 22 — 23 globe 23—24 kansspel 24 25 plaats voor wintervermaak 25 — 26 zeer dringende omstandig heid 26 — 27 speciale sparreboom 27 — 28 grote sappige vrucht 28 29 mist 29 — 30 van lieverlede 30 — 31 soort palm 31 — 32 landvan oorsprong 32 — 33 werkmanop een kerkhof 33 — 34 auteur vaneen verhaal in proza Oplossingen dienen op een open briefkaart te geschieden Ze moeten uiterlijk donderdag a.s met de eer ste post in ons bezit zijn geadres seerd aan Opperpuzzelaar van het Utrechtsch Nieuwsblad Er worden uit de goede oplossingen zeven prij zen geloot nl een van ƒ 10 - een van ƒ 5 - en vijf van ƒ 2.50 Over de toekenning der prijzen kan geen Oplossing brldgevraag dezer week Feitelijk heeft zuid alleen maar een voldoende bod als hij de conventie speelt dat in zo'n situatie een doublet niet bedoeld is als strafdoublet doch als informatief bod — aangevende een vrij aardig spel echter zonder een eigen speel kleur Het spel is een goed voor beeld van het feit dat met gewoon bieden sommige spellen feitelijk on biedbaar zijn Want wat doet u als zuid na drie schoppen zónder con ventionele afspraak Drie mogelijk heden zijn er vier schoppen — vier ruiten of vier klaveren Alles heeft wat voor alles heeft wat te gen Het beste is misschien nog vier klaveren — het geeft de partner de meeste biedruimte Dus vier kla veren-10 vier ruiten-7 vier schop pen-7 Over drie Sans ben ik niet enthousiast als partner moet be grijpen " dat dit een verzoek is om te bieden kan ik u een rijtje van ten minste duizend man opnoemen die dat niét zouden begrijpen dus in laatste diagramstand nog vier slagen zien te maken Het is een aardig probleem dat zelfs met open kaarten niet een-twee-drie is te zien De oplossing is dat zuid ruiten moet spelen — en dat in de prak tijk ook deed West wint de slag met ruitenheer en a speelt htj schop pen tien na dan dekt noord met de vrouw enz waardoor NZ drie schop penslagen maken — of b speelt west hartenvrouw na dan is de winst er al door bijv hartenheer te nemen hartenaas te maken en weer hartenaas te maken en weer harten te spelen waardoor zuid harten ne gen vrij wordt — of c west speelt gewoon de ruitens af waarop noord de tafel achtereenvolgens opruimt schoppen twee harten drie en schop pen zes Wanneer u nu uitzoekt wat oost op de tweede derde en vierde laat ste vrije ruiten moet afgooien zult u ontdekken dat oost hopeloos in de knoei komt Vooral als west de vier de ruiten speelt en zuid nog twee schoppen met drie harten over heeft geraakt oost die nu vier kaar ten moet vasthouden in een dwang positie welke zuid de negende slag oplevert Het spel is een klassiek voor beeld van de stelling dat het in bijna hopeloze situaties wel eens goed is de kleur van de tegenpartij na te spelen Bridgevraag dezer week West ge ver NZ kwetsbaar Viertallenwed strijd OW spelen de z.g zwakke twee een openingsbod van twee schoppen of twee harten betekent een lange goede kleur doch geen voldoende kracht om met één te openen Zuid ^ 54 IfHOS H10 82 * V B 8 4 Biedverloop west twee schoppen — noord doublet — oost drie schoppen — wat moet zuid doen Antwoord elders op deze bladzijde correspondentie worden gevoerd De oplossing van ons cryptogram van vorige week luidt HORIZONTAAt 1 Staphorst 8 spar 9 oord 11 spelt 12 opera 14 maal 15 sterk 16 mast 17 voer man 19 valluik 22 brandassurantie 23 steilte 25 Zeeland 28 riem 30 kloek 32 soja 34 graan 36 Lesse 38 anti 39 ares 40 deelnemer VERTICAAL 1 Speler 2 tal 3 arts 4 haven 5 rook 6 sop 7 tremel 8 Spa 10 dra 11 salonrtj tuig 13 aspirientje 18 agaat 20 aarde 21 USO 24 iemand 26 Los ser 27 kozijn 29 era 30 knie 31 klam 33 Oss 35 Ate 37 ere De prijswinnaars van deze week zijn J Bouwmeester Heerenweg 46 Maarssen post Tienhoven ƒ 10 - A W Verhoef Boterstraat 31 bis Utrecht ƒ 5 H v Beek W v Noortstraat 134 mevr W Spoelstra Ostadelaan 57 bis J G C Jansen jr Korte Lauwerstraat 5 en I Nuy ten dr J P Thijsselaan 15 te Utrecht benevens mej J M van Laar Verl Maaraderweg 10 te Ede allen ƒ 2.50 ONZE reportage van het Hoog overtoernooi zou niet afgerond zün zonder een bespreking van het suc ces van Carel van den Berg Na toernooiwinnaar Donmer na het grootmeesterresultaat van de Joego slaaf Parma en na Tan's meester score komt thans die van Van den Berg aan de beurt Van den Berg is o.i de beste ope ningskenner van ons land en ver moedelijk zijn er in de gehele we reld maar weinigen die meer van openingen weten dan hij Ook het midden - en eindspel beheerst hij voortreffelijk Dat onze Amster dammer — doctorandus in de filo sofie en de sociologie alsmede kan didaat in de rechten — diie j.l dinsdag zijn 38e verjaardag vierde niet reeds veel eerder de meester titel haalde ligt dan ook uitslui tend in psychische en fysieke fac toren Van den Berg streeft naar een strikt logisch-wetenschappelijke behandeling van het schaakspel Een partij moet zijn als een har monisch bouwwerk en een duide lijke liJn vertonen Een dergelijk streven verslindt nu eenm'aal tijd maar erger nog is dat het moreel wordt aangetast wanneer het soms eens anders " gaat of misloopt Een incasseringsvermogen als Don ner bezit mist Van den Berg die bovendien niet geheel is opgewas sen tegen de vermoeienissen van een lange wedstrijd Meestal zakt hij op het laatst wat af We zagen dat ook in Beverwijk 5 uit 9 in de eerste helft 3 uit 8 in de tweede van welke de laatste 3 ronden nul punten opleverden De fraaiste prestatie was wel v d Berg's overwinning met zwart op de grote Rus Averbach Onze landgenoot legde het psychologisch zeer handig aan Natuurlijk was Averbach het aan zijn stand " ver plicht om te winnen Vandaar dat V d Berg een oersolide Dame-In dische opstelling koos welke wit geen enkel aanknopingspunt bood Om toch iets te ordenen begon Averbach een actie langs de a-lijn schijnbaar had deze succes want de witte dame drong het zwarte spel binnen Maar daarmee was dit belangrijkste stuk tevens van de eigen linies afgesloten hetgeen zwart gelegenheid gaf tot een krachtige tegenactie welke na boeiende verwikkelingen de volle winst opleverde De eerste helft die ogenschijn lijk saai maar moeilijk genoeg is geven we zonder commentaar De combinaties van de tweede helft worden nader toegelicht Wit Averbach zwart Van den Berg 1 d2-d4 Pg8-f6 2 c2-o4 e7-e6 3 Pgl-f3 b7-b6 4 Pbl-c3 Rc8-b7 5 e2-e3 d7-d5 6 Rfl-e2 Rf8-d6 7 0-6 0 0 8 b2-b3 Pb8-d7 9 Rcl-b2 a7-a6 10 c4xd5 e6xd5 11 Ddl c2 Tf8 e8 12 Tfl-dl Ta8-c8 13 Tal cl Dd8-e7 14 Dc2-f5 c7-c6 15 g2-g3 Tc8-d8 16 Df5-h3 Rd6-a3 17 Rb2xa3 De7xa3 18 Pf3-d2 Te8 e6 19 Dh3-fl a6-a5 20 Re2-f3 Td8-e8 21 Dfl-d3 Da3-e7 22 Rf3 g2 De7 d8 23 Pc3-e2 Te6-e7 24 Dd3 c2 Dd8-a8 25 Pe2-f4 Pd7-f8 26 a2-a3 Pf8-e6 27 Pf4xe6 Te7xe6 28 b3-b4 Na einijeloos gemanoeuvreer de eerste actie Deze ziet er niet slecht uit Zwart's enige zwakte is pion c6 welke met b4-b5 eventueel aan getast kan worden Zwart pareert dit weliswaar maar geeft daarme de a lijn aan wit Het vreemde is echter dat het bezetten van die liJn niets oplevert 28 a5xb4 29 a3xb4 Rb7-a6 Belet b5 30 Tcl-al Da8-b7 31 Tal a3 Ra6-b5 32 Rg2-h3 Te6-e7 33 Tdl-al g7-g6 34 Dc2-a2 De witte batterij ziet er indrukwekkend uit maar zwart ontdekt ' s vijands Het rumoer van de nabfle we reldhaven Rotterdam belet de 19 jarige te Foortugaal geboren en woonachtige probleemcomponist Arie van der Stoep blijkbaar niet aan de boorden van de Oude Maas inspira tie op te doen Reeds op 13-jarige leeftijd fabri ceerde hij opvallend goede proble men Arie is een leerling van de gro te Limburgse probleemprofessor Jan Scheyen Nu heeft hij zelf leer lingen redigeert een damrubriek in " De Botlek " terwijl zijn produkten in vele dagbladen in België Frank rijk en Zwitserland worden geplaatst Arie behoort echt reeds tot de gro ten dat bewijzen de hierna volgende twee ongepubliceerde series van drie vraagstukken Zijn devies bij het creëren van zijn problemen is " Eerst heien dan brei en " Hij past hierbij als zoon van de Europoort wel nauwkeurig in het Rotterdamse levenspatroon Arie doelt echter op het motief als hei werk waarop het probleem moet worden gebouwd Dit in tegenstelling met een andere groepering onder de problemisten de z.g " beeldhouwers " die doodeenvoudig een aantal witte en zwarte stukken tegen en naast el kaar op het dambord " kwakken " en dan bestuderen wat er bij geplaatst of gemist kan worden Groep A VRAAGSTUK 63 m i o • a o o o i • o o o i o ¦ ¦ ¦ I B B '¦ ¦ VRAAGSTUK 64 m - # mi lil k Wi k Il lm Mim f,m ^^ ^ WM """""¦ fSf m % m fêf I mm fmt ' ffm ' mm w ^ Él ÉI B w m m ¦\ Wit AVERBACH aan zet Het kritieke moment Wit be heerst de enige open lijn maar dat blijkt nergens een houvast te ge ven Wanneer wit nu wat heen en weer had gespeeld zou er niets ge beurd zijn Maar hil voelt zich ge roepen om op winst te spelen en da wordt ziJn noodlot 37 Da8-c8 Deze onschuldig uitziende zet is de inleiding van het verlies De dreiging Ta8 is wegens Te8 voor lopig ongevaarlijk terwijl na de tekstzet de zwarte dame in actie komt 37 Dc7-d6 38 Pd2-f3 Wit moet pion b4 wel geVen omdat 38 Tbl Ta7 er niet aanlokkelijk uitziet 38 Dd6xb4 39 Dc8-d8 Db4-b2 Wegens de dreiging Dal tDfl mat kan Te7 natuurlijk niet geslagen worden Wit moest thans zijn laatste zet doen vóór de tijd controle Alvorens hij die zet uit voerde viel zijn vlag naar bleek enkele minuten te vroeg door een constructiefout van de klok Het reglement houdt daar geen reke ning mee het vallen van de vlag is nu eenmaal het reglementair criterium Averbach werd bleek maar liet geen woord van protest horen De wedstrijdleider consta teerde zowel het gevallen vlagge tje als het feit dat wit zijn volle 2 % uur nog niet had verbruikt Toen sprak v d Berg nota bene met de jarenlang begeerde meester titel in zicht Natuurlijk moet Averbach die 40e zet nog mogen doen " Ziehier de sfeer van onze topschakers ten voeten uit Onze hulde Het vervolg 40 Tal-el Niet 40 Tdl wegens Te8 benevens 41 De2 met stukwinst Ook niet Da8 Pe4 41 Da2 Da2 metvoordelig eindspel voor zwart 40 Te7 a7 dreigt Ta2 met directebeslissing 41 Pf3-g5 Ta7-al Ster ker dan het voor de hand liggende Ta2 wegens 42 Pe6t fe6 43 De7t benevens 44 Df6 en f2 isgedekt Of 42 Kh6 43 Df8tKh5 44 Pg7t en zwart looptmat 42 Pf5-e6t Dit stukoffer is wit's laatste kans 42 f7xe6 43 Dd8 c7t Na 43 De7t Kh6 44 Df8t Kh5 45 g4t Kh4 46 Dh6tPh5 is wit uitgepraat Na de tekstzet moet zwart het stuk teruggeven om aan remise door eeuwig schaak te ontsnappen 43 Pf6-d7 44 Dc7xd7t Kg7-h6 Nu kan de witte dame geen schaak meer geven op f4 45 g3-g4 Talxelt 46 Kgl-g2 Rb5-flt 47 Kg2-f3 of 47 Kg3 Rh3 48 g5t Kg5 49 De7t Kf5 benevens ontsnapping via e4 47 Telxe3t 48 Kf3xe3 of 48 fe3 De2t 49 Kf4 Dh2:t plus 50 Re2 mat 48 Db2-e2t 49 Ke3 f4 De2xf2t 50 Kf4-e5 Df2xh2t 51 Ke5xe6 Rflxh3 52 Ke6-f7 Dh2-f4t 53 Kf7-g8 Rh3xg4 54 ' Dd7xh7t Kh6-g5 55 Dh7-e7t Kg5 f5 56 Kg8-f7 Df4xd4 Rien ne va plus Wit gaf het daar om op Een fascinerende eindstrijd na het trage begin MR ED SPANJAARD m ' M o ^ m ^ o o H H H p ^ o '%^^ m ^ m o o o o VRAAGSTUK 65 wit 12 stukken op 15 20 21 25 29 33 34 39 41 42 47 48 zwart 13 stukken op 5 8 9 12 13 19 24 30 31 32 35 36 38 Groep B VRAAGSTUK 66 B B ^ B ^ B ^ B ^ % "" o "" o '' M ^ o ¦ ¦ ¦ » ® VRAAGSTUK 67 • ¦ O i B.^'o^'B ^ o ^""'*^ VRAAGSTUK 68 wit 8 stukken op 14 20 24 25 3D 34 43 46 zwart 8 stukken op 3 7 15 18 21 35 36 39 Damvrienden dit is dus de Ie ron de van de 3e cyclus Aan het einde van de cyclus van 5x3 vraagstukkein worden in juni a.s in iedere groep aan de hoogstaangekomenen weder om 3 prijzen toegekend n.l van ƒ 35 — ƒ 25 — en ƒ 15 — Voor alle vraagstukken geldt Wit speelt en wint Eventueel moet ook het verloop van het eindspel worden aangegeven De afwerking van het eindmotief kan achterwege blijven Oplossingen — per brief — moeten uiterlijk 2 maart a.s in mijn bezit zfln U weet het kenmerk van'een lad derwedstrijd Is dat een ieder op elk tijdstip kan mededingen en bij regel matige inzending van oplossingen ten slotte één der aantrekkelijke prijzen kan winnen Nieuwe oplossers zijn dus altijd welkom Evenals bij de Kerstvraagstukken verwacht Uw re dacteur een enorme lawine van op lossingen Ook wanneer men slechts één of twee van de drie vraagstuk ken heeft kunnen ontraadselen dan doet U er verstandig aan de gevon den oplossingen in te zenden Nu nog een modeling aan de oplos sers die zeer onregelmatig inzonden Degenen die tijdens de 2e cyclus voor de 4e en 5e ronde hun oplos singen niet inzonden en nu bij de Ie en 2e ronde van deze nieuwe cyclus wederom verstek laten gaan worden zonder meer uit de ladder geschrapt tenzij zij een geldig excuus bijv ziekte hebben hetgeen zij mij schrif telijk moeten laten weten De beginstand van deze nieuwe ladder is a.v Groep A P Koning te Huis ter Heide H v Snippenburg C Ottema 87 A V Egdom te Doorn J Stroo band te Middelburg 86 J v d Spruyt te Baarn 81 G O Schwartz J C Vink 80 B Vermeulen 74 A Pronk 73 A Peperkamp 69 L J Dekker 66 Th G v Mourik 65 K J Dost 63 L Koster te Vinke veen 54 E V IJzendoorn 47 G v d Burg te Doom E v Rees L W Berg veld 45 P Metzger 39 G V d Steen 37 W W Hardeman te Doorn 36 J Keuter 32 E v d Waveren te de Bilt 26 H J Bak ker J H G Rosenbaum 23 E J C Kraayeveld 18 J Nagtegaal te Breukelen J G v Laar te Doom B Grootenboer 17 L J v d Mey den 16 J A Bik te Kockengen 15 K A V Loon te Buren 14 W Vis 9 G V Os te Breukelen A J G Raatgever 7 B Jansen A Kooy mans A Wiertz 0 Groep B B Spies te Doorn 80 T Buizert 77 G Doornenbal te De Meern 71 A Bos te Zeist 69 P Pels 55 dr ir Darcy v d Want te Ede 50 C J Nieuwendijk 45 A L Branger te Harmeien 40 F G Verhoeks te Bilthoven 30 M A R V d Vlerk te Vreeswijk mevr Ver meer 26 W G G Smeets H C de Waard 22 W v d Brink 17 A de Graaf te IJsselstein 14 J W de Wijk te Doorn M v d Spruyt te Baarn J v Walsum 9 R R de Vries 8 D Bakker te Vinkeveen 6 S de Vries Jr 3 H Zijtveld te Vleuten H Pronk H J Scholten J V d Heuvel A Tukker 0 De namen van de oplossers uit Utrecht stad zijn zonder plaats naam vermeld Het cijfer tussen haakjes geeft het aantal punten aan Damvrienden veel genoegen Alle brieven te richten aan mijn adres Adenauerlaan 250 te Utrecht H J HOFMAN Advertentie • ¦¦ MENTHOLPELleTS Tejjen hoest en Kcelpijn Uitwerking frappant - 
20 ZATERDAG 16 FEBRUARI 1963 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD KLEINTJES f of 15 woorden ƒ 1.75 — fot 20 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cenf L0KHORST auto's RIJKSWEG • NAARDEN TEL 02959)-11 SS1 3 LIJNEN ledere dag wisselende voorraad in Nederlands grootste showroom LID ANWB-BOVAG-KNAC De isenisatie van de R.A.I 600 GEGARANDEERD ALTIJD KEUS UiT 150 WAGENS Meer kracht meer pit Hogere snelheid ruim 100 km Trabant 1963 Carrosserie-beplating in één kleur van wondermateriaal DUROPLAST garage overbodig kosten omlaag Voorwielaandrijving luchtgekoelde motor vol gesynchroniseerde 4 versnellingsbak Thans ook leverbaar in Ufrecht cJoor dealer voor Ufrechf en omgeving TOOIV VAN ZCTPHEX CROESELAAN 7—9 TELEFOON 31665-31883 MAAK EEN PROEFRIT IN DE NIEUWE TRABANT 600 Te koop aangeboden Nu de nieuwste 59 cm T.V met 2e programma met 2 Jaar schriftelijke garantie zonder vooruitbetaling Radio H Coers V Egmontkade 90 telef 40616 Speciaal bedrljl voor AUTO BEKLEDINGSHOEZEN en par keerhoezen Reeds vanaf f 50 inclusief montage en garantie Alleen Hoefa Keulsekade in-Il telef 32233 - 31827 KREDIETEN tot t 4000 Voor aankoop meubelen en woning textiel Vraag gratis folder Discrete behandeling en zeer lage aflossingen Postbus 1083 Rotterdam of N.V victorta Hoogstraat 97 Rotterdam Pracht VOLKSWAGEN 1954 en Chevrolet Bel Air 1956 Ook ruilen Frederlkastraat 15 Utr Telefoon 22009 Te koop aangeboden t.e.a.b MOTOR 250 cc Horex In zeer goede staat met A.N.W.B keuringsrapport B Oosten bruggen Kortelaan 18 Maars sen SCfflPPERS autohandel biedt aan occasion Opel Kapitan de Luxe bouwjr ' 57 met geheel gesynchr versn radio en ver warming originele km-stand 97000 Deze auto verkeert in on berlspeltike staat Prijs ƒ 2275 Renault Dauphine bouwjr ' 56 motorisch en mech zeer goed prijs ƒ 1725 Garantie financie ring inruil Eechoudlaan 4 Ka naaleiland eindpunt lijn 7 Zon dags en ' s avonds open AUTO'S Opel Rekord ' 55 ƒ 1275 Taunus 12 M de luxe ' 54/'55 ƒ 975 Renault Dauphine ' 57 benzineverbruik 1 16 m leren bekleding / 2175 Dodge Coronet Coach ' 58 tweekleurig / 1450 Peugeot 203 ' 56 m slaap banken ƒ 1150 Goliath combi " 55 type 700 zuinig wagentje / 575 Ford Customline type ' 56 met gas ƒ 1250 V.W pick up ' 55 ƒ 1075 ingeruilde Mor ris Oxford ƒ 325 Financiering en Inruil tevens rijschool-in structeur Muller Goedestr 141 tel 030-16611 RESTANTEN-VERKOOP Merk regenjassen origineel drl sil-kwaliteiten voor de halve prijs Van / 59.50 nu f 29.75 Dias Biltstraat 32 Kanaalstraat 88 NIJMAN BULLETIN Extra voordelige aanbieding Het blijft winteren Zuiver wollen Aa-Be dekens ongelooflijk warm en zacht Nu ƒ 39,75 Ori ginele flanellen Treffer lakens ijzersterk en nu extra grote maten v.a f 7,45 NIJMAN BULLETIN Extra voordelige aanbieding Edel teakhouten eethoek naar Deens ontwerp zeer solide voor deliger dan ooit f 219 - NIJMAN BULLETIN Extravoordelige aanbieding Exclu sieve damesjumpers joyeuseen aparte modellen v.a ƒ 24,95 Terlenka rokken zeer modieus,reeds verkrijgbaar vanaf / 1 per week NIJMAN BULLETIN Extravoordelige aanbieding Origi nele Bico centrifuge nu tegende ongekend lage prijs vanƒ129 Natuurlijk alles kanbij Nijman UNIEKE MEUBEL-INRUIL - ACTIE 26 Toonkamers — ook volledige inrichting — hoge in ruilprijs voor uw oude meube len bijzondere kredietservice tot / 5000 Vrijblijvend halen en brengen per luxe auto Inl letter EX postb 353 Den Haag KISTEN kolenkisten verhuis kisten speelgoedkisten verpak kingsklsten Aanmaakhoutjes grote mudzak ƒ 3 v Breemen Waterborv Vredenburg 64 tel 14784 26695 PLOEGSTOFFEN Chintz ga lons bandfluweel draadvor men Moderne verantwoorde verlichting overtrekken lam pekappen „ De Duif " Ltjn markt 38 Utrecht Telef 17050 T.V.-APPARATEN geheel ge reviseerd 43 om vanaf 1 225 53 cm vanaf / 375 alles met volledige garantie en prima service Vakkundig geplaatst met antenne ook in huurkoop Willem van Noortstraat 39 tel 19302 NAAIMACHINES Februart aanbieding Dus tijdelijk Elek trische ringspoelnaalmachlne met luxe koffer / 195 eiektr zig zag naaimachine / 325 U slaagt bij niemand beter Ser vice en lessen gegarandeerd Bel even op 15598 Wij komen bij u thuis ook ' s avonds An ker Phoenix Elna enz Van Basten Naaimachinehandel Lange Jansstraat 9 Utrecht De 2de naaimachinezaak vanaf de Neude Voor al uw vloeren naar „ MUMI " PARKET vanaf 1 14.50 per m ' ook voor het repareren en schuren van uw oude par ketvloeren Het juiste adres Laan van Engelswier l-l bis telef 030 - 41487 50 STALEN BUREAUS gebr,,In prima staat Geerts Grut tersdijk 23 telef 29304 2 CV lelijk eendje bouwjr 1961 de wagen wordt verkocht wegens opheffing zaak Km-stand 29.000 wagen verkeert in zeer goede staat Prijs ƒ 2650 Telef 27602 WIJ demonstreren weer elke donderdag van 8 tot 10 uur met nieuwe en gebruikte T,V TOESTELLEN Prijzen vanaf f 200 alle met volle garantie H V Pommeren Lijnmarkt 47 Utrecht RESTANTEN-VEKOOP Sturkaen Dumak pantalons Terlenkakwaliteiten voor de halve prijs.Van f 49.50 nu f 24.50 Dias Bilt straat 32 Kanaalstraat 88 AUTO'S In zeer goede staat verkerende personenauto's o.a Opel Rekord ' 57 in zeer goede staat ƒ 1650 Renault 4 ' 58 met sehuifdak van Ie eigenaar ƒ 1750 Borgward Isabella ' 56-'57 met roldak fantastisch goed ƒ 1600 Vauxhall Cresta ' 57-'58 met ra dio geheel als nieuw ƒ 2150 Fiat 600 ' 57-'58 ziet er fantas tisch uit ƒ 1650 V.W de Luxe ' 53 ' 54 in prima staat ƒ 1150 Fiat 600 Multipla ƒ 2250 Che vrolet de Luxe ' 54 ƒ 900 Ford Anglia type ' 55 ƒ 1250 Inge ruild V.W de Luxe ' 52 fantas tisch ƒ 800 Morris Minor met verwarm pracht wagentje ƒ 600 Inruil financieren mogelijk Tel 35238 Ook ' s avonds en zon dags geopend H J Schimmel plein 12 bis Utrecht Rljksgekeurde AUTO'S o.a Peu geot 1958 type 403 17 M deLuxe 1958 Mercury MontclalrHartop ' 55 Simca Trianon ' 56.12 M 1957 alle met radio 5 stuks 12 M 1955 ' 56 ' 57 3 stuks 15 M 1955 ' 57 BMW Iset ta ' 56 Mercedes Diesel 1953 V.W met radio Seringstraat 28 telef 41632 Ook zondags Per slot van rekening Is een TELEVISIE héél wat meer dan een gloeilamp Maar voor beide wordt u zéér vakkundig voor gelicht do«r Electro Boot De kleine zaak met de grote ser vice Komt en overtuigt u Wijde Begljnestraat ^ 23 telel 11737 na 6 miT uta KANARIES op volle zang / 10 tropische vogels M p.p par kieten f 5.50 p.p luxe en mo derne vogelkooien Honden riemen met band vanaf f 2.50 per stuk Borneman Merelstr 35 telef 13617 Ingeruild V.W de Luxe bouwjr ' 52/'53 met prima motor en nieuwe banden Prijs ƒ 675 Met 3 maanden schrift garantie Su matrastraat 12 zijstraat Kanaal straat tel 34700 WASCOMBl 2 motoren en pom pen ƒ 298 snelwassers vanaf ' 98 langzaamwassers agitator met oliebad ƒ 228 centrifuge 2800 toeren 1 137.50 2 jaar ga rantie Gemakkelijke bet Fa brieksshowroom Oude Gracht 196 en Amsterd straatweg Unieke aanbieding 43 cm T.V haarscherp beeld punt gaaf toestelletje voorbereid 2e progr f 375 - incl nieuwe antenne Vu jaar schrift ga rantie ook op beeldbuis Tel - 1380 Loosdrecht DAF de Luxe bouwjr 1960 Wagentje is van binnen en van buiten in zeer goede en mooie staat Te bevragen Van Marumstraat 7 bis tel 24385 NIEUWBOUWWONINGEN met vrije vestiging Utrecht Tuin - dorp Oost ƒ 46.500 Kanalen eiland ƒ 39.000 Harmeien / 33.500 Woerden ƒ 31.000 Zeist halve villa's met cv f 65.000 Maarssen flats ƒ 24.000 Lunte ren riante bungalow ƒ 73.000 Inl makelaarskantoor H A Jansen Molièrelaan 36 Utr Telef 030 - 32247 De Meern royaal WOONHUIS Ie verdieping 4 slaapkamers en douchecel 2e verdieping grote zolder met vaste trap gr voor en achtertuin Aug sept a.s leeg te aanvaarden Koopsom ƒ 39.000 - Maarssen modern woonhuis febr.-maart leeg te aanvaarden vraagprijs / 40.000 Inlichtingen make laarskantoor H A Jansen Mo lièrelaan 36 Utrecht Telef 030 - 32247 Moderne WONING met voor en achtertuin met achteruit gang gelegen in Oog in Al Bev grote woonkamer keu ken w.c 4 slaapkamers 3 vaste wastafels ingerichte bad kamer en zolder Prima onder houden Plm juli leeg Koop som f 45.000 kj.k Bevragen H Rijksen jr makelaar-taxa teur Rembrandtkade 46 telef 14621 VOGELLIEFHEBBERS Vogels vanaf / 3.50 per paar Zeer veel winterharde buitenvolièrevo gels Popkanaries vanaf f3 mankanaries vanaf / 8.50 Te vens vragen wij te koop par kieten elk kwantum popka naries en zebravinken Telef 19461 Hartlngstraat 18 a bij het Academ Ziekenhuis VAN VEEN BEDDENMAKERS GEEFT ONS UW BEDDEHGOED IN REPARATIE v IN 1 DAG KLAAR UTRECHT Steenweg 40 TEl.10421 Te koop FORD TAUNUS 12 M bouwjr ' 55 in prima staat Schriftelijke garantie en in ruil Bataviastr 16 en Anth Mattheuslaan 74 FIAT 1100 bouwjr 1954 laag benzineverbruik Prijs ƒ 675 Ook Inruil Zuster Betken dreef 15 tel 10897 CITROEN SPORT bouwjaar 1954 wagen verkeert in zeer goede staat Prijs ƒ 850 Ook inruil Zuster Betkendreef 15 tel 10897 Aangeboden VOLKSWAGENde Luxe 1955 Van Ie eigen.,in zeer goed onderhoudenstaat Tel 03468-283 Te koopWOQNHUIS te Lexmondplm 9 jaar oud Zonkamer 3 slaapkamers badkamer vlie ring tuin voor en achter enz.Prijs nader overeen te komen,mits een huis beschikbaar is,omgeving van Utrecht Br No.E 2942 Adv Bur ALTA Paus dam Utrecht VW de LUXE type ' 61 Ie eige naar Tel 030-44793 Te koop BENEDEN - en BO VENHUIS H J Schimraelplein te Utrecht waarvan beneden huls leeg komt bev kamer en suite gang w.c keuken tuin m schuur twee slaapkamers Bovenhuis kamer en suite bal con gang w.c keuken kabinet 2e etage twee kamers kabinet bergkamer ƒ 23.000 Br no 1 "¦ 19 bur UN Te koop aangeb te IJsselsteln HEEL WOONHUIS met 5 ka mers met 3 maanden leeg te aanvaarden Vraagprijs ƒ 25.000 Br no 1-9095 bur UN Te koop aangeb te De Bilt 4 KAMERFLAT 2e etage vrije vestiging na 30 dagen te aan vaarden Vraagprijs ƒ 27.500 Br no 1-9094 bur UN Mooie HOEK-BUNGALOW met volautomatische oliestookver warming en garage en verder bestaande uit zit-eetkamer met open haard en zonneterras hal Monta-Z-modelkeuken,2 of 3 sl kamers douche toilet 3 v.w enz Koopsom ƒ 64.500 Aanvaar ding mei a.s Ligging Park wijk de Flier " Houten Prosp of inl bij S P Caarls ' Bu reau Actief Duifstraat 5 teL 030 16086 Utrecht Te koop voor GELDBELEG GING verbeterd woonhuis.Huuropbrengst ƒ 758 Koopsomƒ9.800 k.k Br no C-2940 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht Te koop HUISKAMERAMEU BLEMENT bed linnenkast ta feltje 2 stoelen en orgel Die kenslaan 42 Te koop aangeb GASHAARD 12 staafs Riviera te.a.b Na 6 uur KokkenhoDaan 14 bis MACHINES gereedschappen en materialen uit kleine boekbin derlj Br no 1-9128 bur UN BANKSTEL te koop z.g.a.n Vleutenseweg 317 Tel 31367 DWERGPOEDELTJES git - zwart 3 maanden ƒ 65 Sneeuw witte ƒ 110 Goldspaniels ƒ 45 zwart ƒ 35 Blackotain ƒ 25 Pin chertjes 5 maanden ƒ 40 Tel 030 19461 Hartlngstraat 18A Utrecht bij Academisch Zieken huis MOTOR D.K.W 200 cc in zeer goede staat 13.000 km gelopen te.a.b Tevens te koop lederen jas met 2 helmen adres Palt ' zerweg 38 Eilthoven tel 03402 3547 na 6 uur Te koop aangeb gebruikte Ga - zelle Juncker en Batavus he ren en dames tour - en sport RIJWIELEN met garantie P Davelaar Rijwielhandel Goede str 37 bij de Biltstraat Te koop Morris 850 eind ' 62 3000 km gelopen Kon WUhelml nawes 458 Groenekan TELEVISIE IMPORT HARKO fïebruikte T.V.'s vanaf / 250 geplaatst met antenne en volle garantie Ook nieuwe T.V.'s leverbaar met grote korting Gemakkelijke betalingsvoor waarden Eigen financiering en servicewerkplaats Elke dag geopend en demonstratie Vleu tenseweg 113 Utrecht Telef 36334 Kockengen Royale MIDDEN STANDSWONINGEN met ga rage en/of schuur 2 onder 1 kap vanaf ƒ 29.500 zomer 1963 gereed Makelaarskantoor Heslingha " Klokjeslaan 5 te Maarssen Telef 03408)1607 — 1888 Luxe PARTERRE-FLAT te koop omgeving Tolsteegplant soen Ben eigen geld f 12.500 Br no 1-9109 bur UN TELEVISIE Wij hebben regel matig occasions voor zeer aan trekkelijke prijzen Philips Er res Graetz etc Radio Lensink Nieuwe Daalstraat 29 telef 19774 b.g.g TROPISCHE VOGELS of div parkietsoorten Dan Zandhof sestraat 30 Ook op zondag Alleen de vakman staat borg voor de kwaliteit van uw hor loge Vraag Zwitsers Robijn anker v.a ƒ 35 Sola en Keltum cassettes P J M DE JONG Twijnstraat 44 GRATIS CONTROLE van uw radio Ook aan huis Vooruit prijsopgave Reparaties in 24 u N.T.R.B Catharljnesingei 16 Erkende Philips radio - en T.V service Telel 25001 Schotse COLLIES Lassie's kindervriend en intelligent Ge fokt uit eigen bekende Ken nel van ' t Hendrikabos " Uit prima ouders met tentoonstel lingssuccessen en stamboom Reestraat 10 bij Houtensepad Utrecht Breng uw fiets In de RIJWIEL STALLING Oude Gracht 65 naast het Rembrandt Theater Door voordelige inkoop kunnen wij u aanbieden nieuwe eiektr KOFFERNAAIMACHINES v.a ƒ 195 zig-zag naaimachines v.a f 275 Ook nog enige lichtbe schadigde naaimachines waar onder bekende merken Beta ling in overleg Vrijblijvend de monstratie Te bezichtigen bij G A Witjens Herenweg 33 bij de Amsterd straatweg telef 23968 Utrecht Triumph KOFFERSCHRIJF MACHINES vanaf ƒ 25 p mnd Ook gebruikte portables op ge makkelijke betalingscondities Herm Hennlnk Moderne Kan toorinrichting Nachtegaalstr 60 telef 14764 Utrecht STOFZUIGER SERVICE An ker wikkelen Repatatie Om bouwen Onderdelen Wasma chines stofzuigers alle mer ken vanal ƒ 7.30 per maand Springweg 60 telet 15653 GRANIETWERKEN aanrech ten douchebakken vloeren enz A M Maarschalkerweerd verhuisd van Gansstr 161 naar Goeman Borgesiuslaan 14 Utr Telef 15327 VOLKSWAGENS Luxe en be stel ad ƒ 1500 Garantie inrui len financieren v d Zand Amsterd straatweg 160 telef 42309 De nieuwste serie RADIO en TELEVISIE Zoekt niet verder wat geeft ' t Radio Centrum " heeft het Vinkenburgstraat 4—6 Telef 19636 UNIEKE AANBIEDING 53 cm T.V 1961-'62 in zeer mooi af sluitbaar salonmeubel haar scherp beeld pracht geluid nieuwprijs f 1675 thans f 675 incl nieuwe antenne en 6 mnd schrift garantie ook op de beeldbuis Telef 02958 - 1380 Loosdrecht Gebruikte MOTORRIJWIELEN onder volle garantie eventueel financiering mogelijk Motor handel W Luca Amsterd.str weg 803 telel 42384 Utrecht STUDIEBOEKEN middelb academ litteratuur enz Van Dam Jansdam 4 antiquariaat Utrecht 2e Daalsedijk goed on derhouden WOONHUIS met 3 slaapk in overleg leeg te aan vaarden koopsom ƒ 18500 Utr N hoekhuis met 3 slaapk en douche zolder met vaste trap Koopsom ƒ 32.500 Inl mak kant H A Jansen Molièrelaan 36 Utrecht tel 030-32247 Wegens emigratie SLIJP - en POLIJSTINRICHTING goodwill en huurovername werkplaats en Borgward Isabella prima staat financiering mogelijk Tel 41574 FIAT met gereviseerde motor Te zien ' s avonds na zes uur J V d Louw Schoolstraat 49 Vleuten MEUBELS OVERTREKKEN Ie kl werk gratis advies Stoffeer derij de Koning Amsterd.str weg 245 Tel 42310-41639 SNELBROMMER merk Eysink met Victoria motor 8 maanden oud kil stand 1500 als nieuw ƒ 450 Soerabayastr 2 tel 31119 AUTO'S V.W de Luxe type ' 54 prachtige carrosserie en zeer goede motor ƒ 1350 Hulman Minks bouwj ' 54-55 als nieuw met zeer veel extra chroom ƒ 1050 Morris Minor zeer zui nige auto ƒ 450 Ingeruild Tau nus 10 M bouwj ' 51 ƒ 250 Ook Inruil en financiering Morel str 56 bis Ondiep teL 030 44801 WOONHUIS omgeving Zonstr leeg te aanvaarden Geschikt voor a s echtpaar Begane grond 2 kamers keuken w.c plaats etage met kamer Prijs ƒ 10.000 k.k Benodigd eigen geld ca ƒ 4000 Inlichtingen Joh F W van Bronswijk Nw Gracht 34 telet 26236 b.g.g 14558 Aangeb RENAULT DAUPHINE met sehuifdak bouwj 1957 geheel in zeer goede staat prijs f 1650 genegen te ruilen finan ciering mogelijk Te bevr Nieuwstraat 93 De Bilt Tel 030 62125 WOONWAGEN in prima staat billijke prijs Mercuriusstr 11 AUTOSERVICE Elmers biedt aan 2 CV 1960 D.K.W 1959 Citroen ID 1958 Opel Rekord 1960 half jaar garantie en een „ Do it yourself " DKW ' 52 Am sterd.str.weg 1027 Utr Op bijna elke hoek van de straat kan men een auto kopen maar ook met ANWB-RAPPORT en half jaar garantie zoals bij A Elmers Amsterd.str.weg 1027 Urecht Ad Eimers AUTO-OCCASIONS klein maar fijn Amsterd.str.w 1027 Utr Hoeveel kost u ' n auto per km AUTOSERVICE AD EIMERS maakt voor u gaarne geheel gratis een kostprijsberekening eveneens gratis beantwoording van problemen betr motor c.q autotechniek ook diesel motoren Tel 030-41874 1 - en 2-persoons OPKLAPBED met ombouw 1 elektrische cir kelzaag 1 kinderwagen opvouw baar een 2-pits Butagasstel E J van Ee Kloosterlaan 2 De Bilt wi.1k 6 AUTO'S kopen kunt u het ge makkelijkst via ons financi makkelijkst via ons financie ringssvsteem Snel en discreet bur UN Nieuwe Philips TRANSISTOR RADIO 4 golfb pickupaanslul ting enz 1 mnd oud met ga rantie compl met tas Nieuw prijs ƒ 264 Ook ruilen voor bromfiets ol accordeon Riem str 34 Utr Wegens verhuizing te koop een zuinige Formax OLIEHAARD Smaragdhof 16 II tel 15624 Aangeb auto CHEVROLET bouwj ' 54 55 met radio en kachel Prijs ƒ 550 ook inruil en zondags bevr Rlemstraat 32 Utrecht TELEVISIE Kom eens kijken naar onze zeer mooie inruil TV toestellen met garantie Ook verhuur van Bell T.V voor ƒ 5,99 per week zonder vooruit betaling Let op ' t juiste adres Radio Velder Amsterdamse straatweg 48 Utrecht ' CENTRIFUGES Electrolux Bico Torro Elco v.a ƒ 2.25 per w Radio Velder Amsterdamse str.weg 6 Utrecht tel 16110 WASMACHINES Erres Bico enz Gemakkelijke betaling Ra dio Velder Amsterdamstraat weg 6 Utrecht Tel 16110 AMER IMP OLIE 0.80 per liter ƒ 1000 beloning Indien niet aan hoogste eisen voldoet Vet ten in grote en kleine verpak king Autoshop Rusman Achter de Dom 6 telef 16657 Utrecht Occasion Door zeer bijzondere omst een Estafette 1-ton BE STELAUTO nieuw 3100 km Prijs zeer billijk Utrechtse weg 48 F Zeist telef 3280 RESTANTENVERKOOP Merk regenjassen origineel dri-sil kwaliteiten voor de halve prijs Van ƒ 59,50 voor f 29,75 Dias Biltstraat 32 Kanaalstraat 88 MIDDENSTANDSWONINGEN herenhuizen flats bungalows zaken te Utrecht en omgeving Aan - en verkoop voor zelfbe woning en belegging finan ciering alle assurantiën Hy potheken iVz Va Geen afsluit kosten Vr vrijblijvend inlicht makelaarskantoor Sijmons Do-lata Tolsteegsingel 39 b telef 030 25706 TE KOOP WASMACHINE met wringer 85 centrifuge defect 20 Erres 20 2-plts wit gasstel 20 rug zak met beugel 25 lange leren damesjas 65 Excelsior stofzui ger 45 P.a Tulpstraat 8 BARKAST met Triotrack 175 Gründig bandrecorder 250 pla tenspeler in koffer 47.75 pla tenspeler met versterker 85 Philips transistor 65 nieuwe encyclopedie 8 delen 50 tv 53 beeld 250 P.a Tulpstraat 8 V.W BUSJE ' 57 met ramen z.g Combi met speciaal ver sterkte vloer prima in orde f 1550 Lloyd ' 57 2 cil 4 takt 2-kleurige uitvoering nieuwe banden en luchtgekoelde motor benzine 1 op 22 ƒ 1250 Citroen 2 CV ' 59 hestelw techn en motorisch prima nieuw gespo ten ƒ 1150 Al deze wagens zijn direct te financieren met een lage aanbetaling event op 18 24 mnd Inruilen mogelijk Breedstraat 3 Loenen naast postkantoor telef 02943-1404 V.W de Luxe ' 59 ' 60 ' 61 Re nault Dauphine ' 58-'61 Isar de Luxe ' 61 W bestel met zij ruiten ' 60 Deze auto's worden onder degelijke garantie ver kocht Inruilen en financieren mogelijk Garage Sam v Lln gen Houten Telef 03468-390 KAMERVOLIèRE met tropi sche vogels 1.20x50x1.00 geh van glas Telef 17611 Topaas laan 18 11 Te koop lange witte BRUIDS JAPON maat 38 met bijpas send kapje Niet in Utrecht ge dragen Na 7 uur Van den Heu vel Schoolstraat 8 Utrecht Een HERENSPORTFIETS met handremmen en versnelling ƒ 70 een damessportfiets 2 maanden oud ƒ 90 Const Erzeystr 41 Z.g.a.n dubbel DIVANBED m binnenveringmatrassen en ka pokkussens ƒ 80 Burg Nor bruislaan 436 Keurig onderhouden 3 KAMER-FLAT nabij Tolsteegplantsoen 3e woonlaag Bev huisk 2 slp kamers douche keuken met ijs kast enz In overleg leeg te aanv Koopsom incl stoffering en enig meubilair ƒ 27,000 Te bevr H Rijksen Jr makelaar taxateur Rembrandtkade 46 Utrecht Telef 14621 Van part RENAULT 4 1954 in goede staat onderhoudsnota's ter inzage PrUs ƒ 385 Woonark Albatros " Leidsekade to 100 Prima spelend RADIOTOE STEL ƒ 25 en prima platenwis selaar Philips ƒ 35 Knopstraat 55 bis Prachtig Gotisch DRESSOIR 4 stoelen 2 armstoelen en uit schuiftafel Jacob v Ruysdael straat 22 Te koop goed spelende RADIO ƒ 25 en ƒ 45 Riouwstraat 78 Utrecht Grote partij vurenhouten KIS TEN met scharnierend deksel maat 41x66x19 cm Telet te bevragen 03408 1243-1244 KOLENGEBREK Koop nu een Philips warmtestraler Radio Velder Amsterdamsestraatweg 6 Utrecht Telet 16110 MEUBELEN KOPEN NAAR HOUTZAGER LOPEN Oudegracht,189 - Utrecht TELEVISIE 59 cm met 2e pro gramma te huur voor ƒ 6.40 p week zonder vooruitbetaling blijvende garantie Telet 42528 16110 RADIO-GRAMMOFOON combi natie vanaf ƒ 398 Grijp deze kans Radio Velder Amster damsestr.weg 6 Utrecht Telet 16110 TELEVISIE vanaf ƒ 725 Phi lips 100 pet service Desgewenst gemakkelijke betaling Radio Velder Amsterdamsestraatweg 6 Utrecht telet 16110 Te koop HUIS Amstelveen ƒ 45.000 met won.ruil Br no 1 9080 bur UN Te koop groot HUIS Den Haag ƒ 65.000 k.k met won.ruil on versch waar huur of koop Br no 1-9079 bur UN Te koop rollen KOKOSMAT TING 2 meter breed als nieuw van 3 meter 5 meter 10 meter enz Te bevr Kershoflaan 31 telet 40883 VAUXHALL Cresta ' 55 mooie en goede auto laag benzinever bruik Prijs ƒ 675 Inruil moge lijk Rijnlaan 176 AUTO'S Opel Olympia met ra dio ƒ 800 Ford Taunus 15 M bestel ƒ 550 en nog enkele in ruilwagens Riouwstraat 83 Een EXPRESMOTOR 1956 175 cc i.p.st heeft gel 34000 km Te bevr L v Nieuw Guinea 139 B Utrecht BEWOOND HUIS als geldbeleg ging Bevattende Beneden ka mer en suite en keuken W.C gang schuur en plaatsje Boven 5 kamers en zolder Ligging tus sen Kanaalstraat en Leidseweg Huur ƒ 492 Waterleiding ƒ 25.76 Grond en wegbelasting ƒ 59,25 Geen hypotheekgelden beschik baar Br no 1-9380 bur UN OPEL REKORD ' 58 zeldzaam mooi een goede auto met druk knop radio ƒ 2475 Opel Cara van ' 57 zuinige sterke wagen ƒ 1450 Mercedes 180 benzine ' 54 55 nieuw model met rol dak ƒ 1475 Taunus F.K 1000 ' 57-58 gesloten bestel 1150 kilo op kenteken als nieuw Garan tie en inruil financieren vanaf bouwj ' 56 Seringstr 25 Tel 16398 MERCURY Commerce ' 62 9.009 RENAULT R 8 ' 62 met radio 14.000 km S.OOO PORSCHE 1600 ' 62 20,000 km 12.750 MERCEDES DIESEL 180 - 1962 oud model 11.000 CHEVROLET Impala ' 62 2-drs Hardtop Norm als nieuw 13.500 SIMCA Océan cabriolet ¦ 62 7.500 MERCEDES 220 S ' 60 10.000 FORD GALAXIE ' 61 25.000 km als nieuw 10.000 PONTIAC TEMPEST ' 61 8.500 RENAULT FLORIDE 1962 m winterk 12.000 km 8.500 SIMCA ARIANE ' 62 18.000 km 5,500 SIMCA 1000 ' 62 als nieuw 4.750 FORD CONSUL 315 ' 62 6.000 VAUXHALL VICTOR ' 62 6.000 2 KARMANN GHIA'S 1960 6.000 6.500 CHRYSLER Valiant ' 60 ' 61 6.000 7.500 ALFA ROMEO Giulietta ' 61 7.500 AUSTIN Cambridge ' 61 ' 62 5.500 6.250 AUSTIN Healy sportwagen 4.750 AUSTIN SEVEN ' 60 30.000 km 3,750 B.M.W ' 58 3,2 liter 5.500 BORGWARD Stationcar ' 56 2.500 CITROEN IDEAL ' 59 3.750 CITROEN 2 CV ' 59 2.000 CHEVROLET IMPALA cabriolet ' 59 75.000 km 8.000 CHEVROLET ' 57 ' 59 ' 62 3.500 13.500 D.K.W ' 60 4.500 DODGE KINGSWAY ' 60 7 500 FIAT 500 Neckar ' 61 3.250 FIAT 1100 ' 57 ' 59 ' 60 " 61 2.500 4.500 FIAT 1800 ' 60 6.500 FIAT 2100 ' 60 6.000 FORD ANGLIA ' 60 ' 61 3.500 4.000 FORD CONSUL ' 56 ' 58 ' 59 2.000 3.500 FORD EDSEL ' 58 4.500 FORD FAIRLANE ' 56 ' 57 ' 58 ' 59 ' 60 2.500 7.500 Te koop aangeb prima SOLEX ƒ 110 Biltstraat 208 Te koop aangeb een FLAT in het bejaardencentrum Rijngaar de De Meern Vrije vestiging Aanvaarding na overleg Telet 9 tot 12 uur en 2 tot 4.30 uur 19065 na 6 uur 26339 Te koop aangeb GASOJAR als nieuw grijs muurafvoer voor grote kamer gevr Ideinere gas ojar Lesslnglaan 100 telefoon 33586 Te koop 8 km van Utrecht modem HOEKHUIS met garage 2 onder één kap prachtig aan gelegde tuin Vraagprijs ƒ 44.000 k.k Inl tel 03483-492 Te koop lange TROUWJAPON m 40 Lijsterstraat 61 na 7 uur ACCORDEON merk Mantovanl 80 bas 2 registers nauwelijks gebruikt tegen een redelijk bod Mevr v d Blom Asse lijnstraat 19 Utrecht OPEL RECORD 1959-'60 Wagen verkeert in zeer goede staat Prima banden verwarming gereedschap enz ƒ 3250 Telet 35238 H J Schimmelplein 12 bis Utrecht RIANZA BIEDT TE KOOP wit te bruine en zwarte dwergpoe dels ƒ 125 ƒ 100 en ƒ 75 witte bruine en zwarte mlddelslagpoe dels ƒ 75 ƒ 50 en ƒ 35 dwerg poedels half Jaar met stam boom ƒ 125 blauwe en zwarte dwergkeesjes ƒ 65 Schotse col lies ƒ 60 Chow-Chow ƒ 100 Fox terriers ƒ 50 Andale terriers ƒ 45 Boxers ƒ 60 Gold Bonte en zwarte spaniels ƒ 45 ƒ 40 en ƒ 35 lang - en korthaar teckels ƒ 75 en ƒ 65 peklneesjes ƒ 100 Maltheser Leeuwtjes ƒ 65 dwergpinchers f 45 Duitse her ders ƒ 65 en ƒ 40 boxer teef H4 jaar ƒ 75 boxer reu 8 mnd ƒ 85 poedel teef 1 jaar ƒ 65 dwergsnauzer teef ƒ 100 met stamboom Chow Chow reu 21/2 Jaar met stamboom ƒ 200 Fox terrier teef 1 % Jaar met stam boom ƒ 75 Malthezer Leeuw tje teef 2 jr ƒ 85 Controle die renarts toegestaan Ie Daalse dijk 153 tel 24065 Zondags ook geopend BMW ISETTA 300 bouwjaar ' 56-'57 iets defect te.a.b moet weg Wil ook ruilen Loperstr 2 II Schaakwijk Te koop DWERGKEESJES zwart en oranjekeurig en schip perskees alles van kamp.afst met stamboom Iets aparts Adr Kennel „ Het Pinneland " Strateris 7 Nederweert Tele foon 325 Inruil reparatie en revisie van alle merken KANTOORMACHI NES onder motto betrouwbaar heid en service Frans Hoff schlag kantoormachines Min rebroederstraat 24 tel 13268 AUTO'S te koop o.a personen auto's Peugeot 203 van de 9e mnd 1957 wagen geheel als nieuw Ford Taunus 12 M 1954 ziet er keurig uit Chevrolet laad 1953 type ' 54 2 pedalen van binnen en buiten als nieuw van part VW 1952 Inruil en fi nanciering mogelijk Zaterdags en zondags geopend Leidseka de 114 tel 32538 t.o Rijksmunt 3eldermalsen 6 royale MID DENSTANDSWONINGEN 2 on der één kap met garage in de omgeving Burg Geusauweg Ind o.m ruime zit-eetkamer 4 slaapk douche-cel vliering Stlchtlngskosten ƒ 39.840 alle kosten behalve hypotheekkos ten Inbegrepen Ruime hypo thecaire financiering mogelijk Inl Bohan Bouwgemeenschap N.V Brigittenstr 17 Utrecht Tel 30 16757-19727 of buiten kan tooruren tel 020-123123 alsme de bij onze rayoninspekteur de heer J H Struyker Boudler Govert Flinckplein 8 te Maas sluis tel 01899 3269 ZO LANG DE KOUDE DUURT en zover onze voorraad strekt bieden wij u óók vla onze unie ke kredietservice prachtige zui ver wollen dekens tegen onge kend lage prijzen Een begrip voor kwaliteit W F de Swart Oudegracht 293 Utrecht Te koop TV prachtig beeld 43 cm z.g.a.n ƒ 250 Tel 070 725793 Een compleet DRUMSTEL als nieuw tussen 5 en 7 uur Vleu tenseweg 320 HARDBOARD Een vrij goede 2e soort hardboard kunnen wij aanbieden voor ƒ 1,35 per m2 Breed 1,22 m Lengten 2,14 2,44 2,74 en 3,05 m 30 km in de omtrek franco Houthan del N van Halm N.V Geest dorp 36 Woerden Tel 03480 - FORD LINCOLN ' 59 8,000 FORD TAUNUS 17 M stationcar 59 4.000 6 FORDS TAUNUS17 M ' 58 ' 59 ' 61 3.750 5.500 6 FORDS ZEPHYR ' 59 ' 60 ' 61 3.500 5.500 2 JAGUARS ' 57 ' 58 2,4 en 3,4 liter 4.000 5.000 2 MERCEDES 220 S ' 58 5,000 6.000 MERCEDES 190 ' 57/'58 met rechts stuur 4.500 MERCEDES Diesel 170-180-190 ' 54 ' 55 ' 57 ' 58 ' 59 ' 60 ' 62 2.500 11.000 MORRIS MINOR ' 56 2.000 OLDSMOBILE ' 56 ' 57 2.500 3.500 OPELS CARAVAN ' 58 ' 59 3.750 4.250 OPEL REKORD ' 56 ' 57 ' 58 ' 59 ' 60 ' 61 ' 62 2.500 6.500 7 OPELS KAPITAN ' 57 ' 58 ' 59 ' 60 ' 62 3,000 8.500 PANHARD PL 17 ' 62 5.500 PEUGEOT 403 ' 58 60.000 km 4.000 PEUGEOT Stationcar 403 ' 61 6.500 5 RENAULTS DAUPHINE ' 57 ' 58 ' 60 ' 62 2.250 4.000SIMCA ' 60 4.000 STUDEBAKER ' 55 ' 57 2.500 4.000 SUNBEAM RAPIER cabriolet ' 60 5.500 7 VOLKSWAGENS ' 59 ' 60 ' 61 ' 62 3,250 4,500 Bestelwagens 2 AUSTINS bestelwagen ' 58 600 kg 2.250 FORD TAUNUS F.K 1250 ' 56 ' 58 ' 59 2.000 3.000 FORD TAUNUS Bus ' 61 6.000 2 OPELS BLITZ ' 57 en ' 60 open laadbak 3.500 4.500 VOLKSWAGEN bestel ' 58 ' 59 ' 60 ' 61 ' 62 2.500 4.500 VOLKSWAGEN ' 59 en ' 61 Pick-up met dubbele en enkele cabine 3.250 4.250 Inruilen financieren garantie verlofgangers levering liiet ie rugkoopverklaring Ook zaterdags zondags en ' s avonds geopend Te koop aangeb prachtige BRUIDSJAPON half lang m 38 Floris Heermalestr 22 tel 26332 Gevr Austin of Morris Minor met inruil van mijn 53-54 HIL MANN LUX in prima staat Na 6 uur Floris Heermalestr 22 Telef 030-26332 Te koop gevraagd Te koop gevr goed onderhou den MEUBELEN Br no 1 9139 bur UN HUIS te koop gevr tot 15.000 Direct of binnenkort leeg te aan vaarden Br no 1-9146 bur UN LINGUAPHONE CURSUS te koop gevr Tel 070-725793 Particulier wil kopen ruilen R'dam-Z of huren RUIM HUIS event garage Utrecht of omstr Br no 1-9055 bur UN Te koop gevr LOODGIETERS GEREEDSCHAP o.a zetbank mastiek kerel en draadsnii ijzers Br no 1-9220 bur UN Heeft u ONDERDELEN nodig of heeft u een wagen voor de sloop Bel 40.4.31 Esdoornstr 28 ' Utrecht Bij voorkeur wa gens van de laatste 5 è « Jaar KANARIEMANNEN en - POP PEN zebravinken en Japanse meeuwen Merelstraat 35 telef 13617 LOMPEN - LOMPEN metaal - kranten Wij halen alles op U weegt zelt wij betalen de hoog ste prijs Stuurt dus een kaart Firma Hazenberg 8 Tergouw Winkel Bem Weerd O.Z 68 Te koop gevr voor zelfbewo ning voor direct of later een HEEL HUIS of een boven - en benedenhuis waarvan tenmin ste één woning leeg moet ko men Br no 1-9225 bur UN Gevr HERENHUIZEN Mid denstandswoningen Burger woonhuizen winkelpanden etc Zowel leeg als verhuurd Te vens hypotheken taxaties as surantiën Aanbiedingen aan Nie Rijksen Wittevrouwensin gel 53 Utrecht OUD PAPIER Gevr geperst,oude kranten tijdschriften,karton en bont è / 8.00 per 100 kg Brieven met opgaaf v.kwantum no 1-9179 bur UN pres KAPTEYN geeft de hoogste waarde voor uw oud papier lompen en metalen oud Ijzer Topprijzen Kromme Rijn 13 telef 21976 na 6 uur 23094 Te koop gevr blokje ÉÉNGE ZINSWONINGEN voor geld belegging Aanb aan M C Jurgens Prinses Margrietstraat 84 bis Utrecht DE HOOGSTE WAARDE voor zolder - en kelderopruimingen en verder alles wat verkoop baar Is geeft alléén Straatman Jacobijnenstraat 1 telef 11376 Van particulier 1 of 2 BROM MERS geen luxe prijzen Br no 1-9226 bur UN Inkoop van JUWELEN mun ten goud en zilver Tegen de hoogste waarde Reparatie-ate lier voor Juwelen goud en zil ver Juwelier Michel Leloup Lange Jansstraat 1 Utrecht Voor OUDE METALEN en al valprodukten betalen wlJ u ex tra noge prijs Fa J van Buu ren en Zonen Groot - en klein handel Krommerljnstr 2 hoek Notebomenlaan TeleJ 15391 Te koop gevr MACHINES electromotoren en brandkasten Beëdigd taxateur H van dei Kreeft Haverstraat 22 telef 12679 Te koop gevr gehele of ge deeltelijke INBOEDELS meu bels zolder kelder - en win kelopruimingen en verder wat maar verkoopbaar is Lange Smeestraat 31 telef 22301 George Oversteegen Boeken toko koopt BOEKEN foto toestellen schrijf en naaima chines prjsmakijkers curiosi teiten kortom alles wat ver koopbaar is Mariastraat 30 tel 21486 JOOP DE LOR Erkend hande laar In gebruikte parti.ien en ongeregelde goederen enz enz Koopt alles op elk gehied o.a antiek en Inboedels ook van emigranten Zolder kelder - en winkelopruimlngen machines gereedschappen en slopingen De hoogste waarde geeft alleen Joop de Lor Haverstr no 40 telet 25627 AUTOSLOPERIJ Pa v Kou wen koopt loop - en sloop auto's Ruim gesorteerd In luxe en vrachtwagenonderdelen ook dieselmotoren Bel U even 03406 - 567 Strijkviertel 13 De Meern Te Jiuur aangeboden Nieuwe DAKKOUIU / 10 pei dag met 6 et per km Garage Vitesse " telef 12959 BIBRMA'S AUTOVERHUUR.Betere wagens Betere sprviceBillijke tarieven 10 cent perkm All risk verzekerd Telef 13408 Utrecht BRINK'S AUTOVERHUUR Ou<5e Gracht 327 telef 11300 Steeds het nieuwste dus hei beste en toch het goedkoopste LUXE AUTO ƒ 0.14 per km Bestelauto's ƒ 0.20 per km incl benzine Ook V.W.-busjes te huur Lington's autoverhuur bedrijf Loeff Berchmakerstr 11 en 26 Tel 10855 b.g.g 61320 Huurt Daf LUXE - en BESTEL WAGENS „ Autohuur-Utrecht " Vleutensevaart 10 telet 32945 Folders op aanvrage AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 11 Hoograven Luxe Volkswagen All-risk ver zekerd Telef 29410 b.g.g 29417 AUTOVERHUURBEDRIJF Ri vierenwijk Het goedkoopste adres All risk verz Nieuw ma teriaal Spulstraat 11 tel Beschaafde weduwe 60 jr fin onafhankelijk mooi eigen huis bewonende prov Utrecht biedt aan heer met goede po sitie of pensioen leeftijd 60 jr gezellig TEHUIS aan met vol ledig pension Br no 1-9192 bur UN AUTO'S zond chauffeur V.W 1200 en 1500 Simca 1000 Citroen Ami 6 Opel en Vauxhall V.W busjes-4)estelwagen Vanaf 16 et per km benzine en A.R.-verz inbegrepen Karel Ton Wijde Begijnestraat 3 t.o Drukkerij Beekhoven einde Breedstraat Telef 13265 Autoverhuur z chnuiieür Katei WIJDE EEGIJNESTRAAT 3 tÈL 1326S 8 mm FILMVERHUUR De nieuwe fllmcatalogus is uit Ruime keuze op elk gebied Te vens 8 mm projectors te huur Film Office Biltstraat 79 Utr Tel 15797 16 mm GELUIDSFILMVOOR STELLINGEN voor alle doel einden met prima materiaal Vraagt Inlichtingen Fllm Of-tice Biltstraat 79 utrecht Tel 15797 AUTOVERHUUR Sinds 1924 bekend door uitsluitend Ie klaj ^ auto's Gebr Buitenweg N,V Utrechtsewes 420 De Bilt Tel 61744 Voor recepties diners familie partijen en vergaderingen heb bij wij mooie ZALEN beschik baar tot plm 350 personen Nieuwe Gracht 49 telef 10301 of 11221 OOSTRUM AUTOVERHUUR Nieuwe wagens Taunus 17 M V.W 1200 en 1500 en AngUa All-risk verz Hooft Graafland straat 93 telef 80555 AUTOVERHUURBEDRIJF P F C Jongerius Detmold straat 57 Utrecht Telef 82724 V.W Variant 1500 type 2963 V.W Luxe V.W.-busjes Rede lijke prijzen Verenigingen re ductie All risk verzekerd VOLKSWAGEN 1962 Opel Re kord en Peugeot 403 Verzeke ring binnen en buitenland Verkerk Willem Barentszsti 72 telef 21028 Verhuur van V W BUSJES V W de Luxe en V w bestel All-risk verzekerd met radio W A de Jong Volkerakstraat 29 telef 81714 Huurt moderne AUTO'S Opel Kapitan Rekord Daffodil Volkswagen vanaf f 15 p dag All-risk verzekerd Garage Vi tesse Vossegatselaan 32 bU het Dlaconessenhuls Tel 12959 Te huur op goede stand In Zeist gem zonnige rustige PARTERREKAMER m pen sion Desgewenst met kleine sl.k en met gebruik van tuin Voor gesitueerde heer op leeftijd Br no 3-232 bijk U.N 2e Dorpsstraat 36 Zeist ' ïe nuur aangeb gem ZIT SLAAPKAMER ƒ 65 p.m Ka naleneiland Br no 1-9344 bur UN INWONING aangeb door dame alleen aan oude dame heer ol echtpaar met pension en volle dige verzorging Hulpbehoevend geen bezwaar Br no 1-9137 bur UN Te huur aangeb ZITSLAAPKA MER 4,5 bij 5 m Hang en leg kast vaste wastafel en gebr van keuken Omgeving KNMI De Bilt Br no 1-9148 bur UN Gemeubil of gestoffeerde grote ETAGE te huur met vrije keu ken Tel 35294 Te huur nabij stadhuis voor da me of lieer vrije gestoffeerde ZIT SLA.^PK.\MER warm en koud water gebruik kookgele genheid Prijs ƒ 115 per mnd incl centr verwarming gas en elektriciteit Br worden gaarne ingewacht onder no 1-9316 bur UN Verhuur BABY-BOXEN met vloer ƒ 7.50 per half Jaar Tel 42513 W Hedastraat 22 bis Huurt voor uw verenigingsrels jes schoolreisjes en al uw ver voer in groepsverband een LU XE TOURINGCAR met chauf feur Wij verzorgen uw reizen in binnen en buitenland met comfortabele touringcars van 8 t.m 50 personen Vraagt vrij blijvend offerte Touringcarbe drijt en reisbur De Snelle Vliet N.V Leidseveer 51 bij tunnel Telef 27861 Utrecht BOVENHUIS binnenstad bev huiskamer 3 slaapkamers enz met overname van complete in boedel Br no 1-9103 bur UN Vdor alleenstaand persoon een KAMERWONING te huur in het centrum in overleg met G.H.B Br ho 1-9028 bur UN Te huur aangeb gemeub ZIT en SLAAPKAMER gebruik van badkamer en telefoon ev ge bruik van keuken Voor besch heer 2 vrienden of dame al leen in Tuindorp Prijs ƒ 175 p m Br no 1-9016 bur UN Te huur gevraagd Te huur gevr KAMERS met ge bruik van keuken of vrije eta ge Br no 1-9384 bur UN Wie wil zijn HUIS verhuren aan buitenlanders voor min stens 1 jaar met 2 è 3 slaap kamers Housing Office Kamp Nieuw Amsterdam Huis ter Heide Te huur gevraagd ongemeub KAMERS voor jong werkend echtpaar Met kookgel Br no 1-9184 bur UN Academica zoekt ongem zonnt ^ ge ETAGE of flat eventueel grote kamer met keuken en telefoon Br no 1-9349 bur UN Wie helpt mij aan een gem of gestoft ZIT SLAAPKAMER per 1 maart met stookgelegenheid Br no 1-9342 bur UN A.s echtpaar middelbaar tech nicus-onderwijzeres zoekt gem KAMERS per 1 mei voor ong 8 maanden Br no 1-9126 bur UN Jonge moeder goede positie zoekt net KOSTHUIS en goede verzorging voor haarzelf en baby meisje 5 mnjj liefst bij echtpaar zonder kinderen of dame alleen in Utrecht of di recte omgeving Br no 1-9133 bur UN Wie kan helpen Twee Jonge mensen die ondanks dat zij reeds een Jaar getrouwd zijn nog niet het voorrecht van een eigen home mogen genieten zoeken WOONRUIMTE Indien u ons kunt helpen wilt u dan s.v.p schrijven onder no 1-9134 bur UN Wie helpt jongelui die willen trouwen aan WOONRUIMTE in Soest Utrecht of omgeving Br no 1-9102 bur UN Wie helpt verloofd paar dat wil trouwen aan WOONRUIMTE Br no 1-9027 bur UN Studente zoekt KAMER met kookgelegenheid centrum of omgeving Wilhelminapark Br no 1-9026 bur UN A.s echtpaar zoekt WOON RUIMTE van juni tot septem ber-oktober Utrecht of omge ving Br no 1-9035 bur UN Gevr zo spoedig mogelijk gem HUISJE of etage met 2 slaapk keuken enz P van Hoeklaan 8 Juffrouw zoekt gem ZIT SLAAPKAMER Br no 1-9059 bur UN Jong a.s echtpaar zoekt WOON RUIMTE met keuken Br no 1-9060 bur UN Apoth.assistente zoekt gestoft KAMER met kookgelegenheid P.a Park Arenberg 32 De Bilt WELKE alleenstaande oudere weduwe ol Juffrouw heeft plaats voor nette gezonde weduwnaar P.G op leeftijd om de tijd ge zellig door te brengen Br no 1-9061 bur UN Surinaams werkend echtpaar zoekt een bescheiden WOON RUIMTE Tussen 8-17.30 u tel 13857 Na zes uur 23237 Jonge vrouw zoekt ongemeub ZIT-SLAAPKAMER met stook gelegenheid en zonder pension Br no G-2944 Adv bur Alta Pausdam AELIERRUIME te huur ge vraagd ol ruimte daarvoor ge schikt te maken ca 50 m2 + wateraansluiting etc Aanbiedin gen telef 40600 Heer 49 j blind zoekt voor spoedig eenvoudig net KOS HUIS Br met prijsopgaaf \ no 1 9075 bur UN Op Kanaleneiland of omstr ge zocht door jongeman 23 j.-uit goed milieu b-b,h.h ruime KAMER Br no 1-9209 bur UN Meisje zoekt per 1 maart of la ter gestoH ZOLDER of kamer Br no 1-9010 bur UN Jongeman zoekt ongem KA MER event met kost omgev Leidseweg Br no 1-9006 bur UN Beschaafd echtpaar zoekt 2 on gemeub KAMERS met kookge legenheid of etage in Utrecht of omgeving Br no 1-9017 bur UN Te huur gevr vrije ongemeub ETAGE door jong werkend echtpaar z.k Br no 3-237 UN bijk Zeist 2e Dorpsstraat 16 Wie helpt jong echtpaar in Utrecht aan WOONRUIMTE Br no 1-9314 bur UN Gevr door 2 echtp z.k vrij staand gem HUIS modern comlort telet 1 mei tot eind aug bosr.streek Br no 3-233 bijk UN 2e Dorpsstr 36 Zeist Jongeman onderwijs zoekt ruime rustige ZIT SLAAPKA-MER liefst centrum der stad Br no 1-9325 bur UN Jong echtpaar onderwijs zoekt een ongemeub WOONRUIMTE Br no 1-9294 bur UN Personeel aangeb TIMMERMAN zoekt thuiswerk voor vrije uren In het bezit van cirkel en decoupeerzaagje zwakstroom Ook ander thuis werk Br no 1-9341 bur UN Zelfst HULP in de HUISHOU DING P.G zoekt betrekking v dag en nacht in Utrecht in klein gezin Br no 1-9138 bur UN B.z.a nette WERKSTER v.g g.v Br no 1-9150 bur UN Welke firma of instelling heef voor steller dezes THUISWERK Liefst schrijfwerk Br no 1 9160 bur UN Nette r.-k JUFFROUW zoekt plaatsing in huishouding b)j al leenstaand heer een kind geei bezwaar Huwelijk niet uitgesln ten Br met foto no 1-9086 bus UN WONINGINRICHTER biedt zich aan voor alle voorkomen de werkzaamh ook stoffeer werk Br no 1-9091 bur UN Aannemersbedrijf heeft nog ge legenheid voor het uitvoeren V WINKELBETIMMERINGEN verbouwing en onderhoudswerk zaamheden Telet 11506 ol br no 1-9127 bur UN CHAUFFEUR zoekt werk met woning in Utrecht P Wierend ga Nonnenveld 40 Gorichem Jonge vrouw 30 j met zoontje van 2 j zoekt WERK met woongelegenheid Br no 1-9040 bur UN Verzekeringsagent in bezit van assurantiedipl kunnende typen zoekt een AGENTSCHAP om die in loondienstverhouding te beheren Br no 1-9212 bur UN Voor LOODGIETERSWERK goed en billijk schrijft u even naar no 1-9219 bur UN TRANSPORTPROBLEMEN Arbeidsbesparing Wij leveren franco steekwagens vanaf / 55 magazijn wagens ƒ 175 domp wagens ƒ 205 kolenrolschop pen ƒ 85 klemwagens ƒ 155 Transportwagenfabr Over beek " Utrecht Twijnstraat 15 telefoon 10478 Beschaafde vrl KANTOOR KRACHT 19 jaar i.b.v mulo diploma en middenstand type diploma Kennis van Duitse Handelseorresp Bekend met steno Br no 1-9125 bur UN BELASTINGCONSULENT heeft nog tijd beschikbaar om uw boekhouding te verzorgen Van af f 10 per mnd Ook gespecia liseerd in belastingaangiften Br no 1-9185 bur UN Meisje b.z.a als HULP in de HUISHOUDING intern Min loon ƒ 200 - a / 250 - netto Om geving Utrecht Amersfoort Zeist Na 1 april 1963 A Tabak Utrechtseweg 284 Amersfoort Personeel gevraagd Schonenberg N.V Metaalwa renfabriek Oudegracht 34-40 Utrecht vraagt voor haar in pakkerij een net MEISJE 15 k 16 Jaar Geen fabriekswerk.Zaterdags vrij Aanmelden van 9 tot 5 uur Oudegracht 40 in gang poort ^^^^ N.V De Gouden Schoen vraagt met spoed nette LOOPJONGEN Aanmelden Leidseweg 19-20 Voor direct gevraagd nette OCHTENDWERKSTBR Werk tijden van half 8 tot 12.00 uur Goede verdiensten Aanmelden Chalet Den Hommel Leidse weg 134 Voor direct gevr nette WERK STER 3 middagen per week Br no 1-9382 bur UN WERKSTER voor de maandag donderdag en vrijdag van 9-5 u Br no 1-9381 bur UN Voor onze ateuers vragen wUvoor direct of later NAAI STERS handafwerksters stiflk ster en leerlingen Wij makenhet betere genre damesjapon nen Deze werkkring is interes sant omdat het geen lopende handwerk is Bovendien Is hetzelfstandig en prettig werken,ook omdat u ervaring In hetmaken van kleding kunt op doen Selegenheid tot sollicite ren dagelijks tussen 8-5 uur olna telefonische afspraak Reis kosten worden vergoed JoloCouture N.V Nieuwe Gracht « 4 Utrecht Telet 11981 NV Rocobé Ov den Ouden laan 30 bij Balljebrug Kana leneiland Utrecht kan nog enige nette meisjes plaatsen als MODINETTE op haar moderne ateliers voor jongens - en kin derkleding 5 daagse werkweek Alle Inlichtingen aan bovenst adres van 9-6 uur en daarna Burg Norbruislaan 438 Zuilen U en Briljantlaan 78 Hoogra ven U Confectie-atelier S Rozendaal N V Jutfaseweg 197 Utrecht vraagt voor direct MODINET TES Aanm dagelijks van 9-17 uur a»n bovenstaand adres In Huize Oudaen wordt eenMEISJE gevraagd voor de huis houding niet beneden 18 jaar.In of extern Aanmelden tus sen 18,30 en 19.30 uur bij deDirectrice Oudegracht M tel 12542 VERVOLG KLEINTJES PAGINA 22 
t'TRECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 18 FEBRUABI 196S 21 GROENTE ^ EN FRUITMARKT Aanvoer van spruiten is teruggelopen Advertentie SPAAROVERSCHOT IN 1962 GROTER Europese cop junctuur handhaaft zich op CREDIET - EM EFFEGTENBANK N.Y KROMME NIEUWE,GRACHT 6 — UTRECHT - Onderhandse leningen Hypotiieken etc « Bemiddeling ^ t hoog TELEFOON 030 - 15851 POSTGIRO 75651 niveau een Vloeibare z^ctvel via R^dam naar Europa Beleggersvraag naar de industriële fondsen blijft Van onze beurscorrespondent Het is een gelukkig en voor de toekomst moedgevend ver schijnsel dat de besparingen van de Nederlandse be volking ook in 1962 weer zijn toegenomen Voegt men de cijfers van alle spaarbanken — ae RPS de algemene spaarbanken de boerenleenbanken en de handelsspaarbanken — bijeen dan blijkt dat het spaaroverschot inclusief de bijgeschreven rente in het afgelopen jaar met rond ƒ 1630 miljoen is gestegen tegen ƒ 1575 miljoen in het voorgaande jaar Met uitzondering van de handelsspaarbanken was de toeneming in 1962 groter dan in 1961 en het totale spaartegoed bij alle spaarbanken is daar door gestegen tot ruim *" i4 miljard tegen ƒ 12.4 miljard eind 1961 en ƒ 10.8 miljard eind 1960 Ook bij de levensverzeke ringsmijen was er in 1962 sprake van een verdere groei door dat het bedrag dat aan premies en koopsommen werd ontvan gen naar schatting rond ƒ 1.2 miljard heeft bedragen tegen ongeveer ƒ 1 miljard in het voorgaande jaar de omzetten op de aandelenmarkt te Amsterdam groter zijn dan een tijd geleden en zich op het sinds eind 1962 verhoogde niveau weten te handhaven kan als een aanwijzing worden beschouwd dat er voor aan delenbelegging redelijk grote bedra gen beschikbaar zijn én het vertrou wen in deze vorm van belegging de laatste tijd weer is toegenomen Nieuws van het platteland weer m het nieuws A.K.U D Advertentie © NV SLAVENBURG'S BANK © Amsterdamse effectenbeurs 11—15 februari 1963 1 Koersverloop loeys Amsterdam Rubber 114y2 H.V.A.-Mijen Ver 131 % Alg Kunstzij de Unie 450y2 Deli-Mij ƒ 147 — Kon Ned Hoogovens 541 Philips / 149 — Unilever ƒ 142,90 Bijenkorf 910 % Van Gelder Zn 262 % Heineken 460 Kon Zout-Ketjen 765 Muller & Co 336 Ned Kabelfabrieken 475 Nijverdal-Ten Cate 242 Stokvis & Zn 176 Ver Machinefabrieken 197 Wilton-Fijenoord 304 Va Zwanenberg-Organon 880 Kon Petroleum ƒ 163,40 K.L.M ƒ 54,10 Holland-Amerika Lijn ' 120 Kon Ned Stoomboot Mij 149 Van Ommeren 252 Ned Scheepvaart Unie 134y4 2 Koersindices a binnenland jaar laagste d.d hoogste d.d 15 febr Int concerns 463.2 3/1 496.7 4/2 491.6 Industrie 320.7 3/1 342.2 15/2 342.2 Scheepvaart 135.2 3/1 148.1 15/2 148.1 Banken 251.4 31/1 261.1 9/1 254.9 Handel enz 149.4 3/1 154.4 9/1 152.6 Algemeen 345.5 3/1 366.0 4/2 365.4 b buitenland New York-ind i 646.8 2/1 684.9 14/2 Londen-ind 2 373.4 28/1 402.9 4/1 Brussel-B alg S 281.3 3/1 298,8 23/1 Parijs-ind * 94.6 18/1 101.2 8/1 W.-Duitsl.-ind 6 86.3 12/2 90.6 2/1 Milaan-alg « 110.3 12/2 126.0 2/1 3 Weekomzetten nominaal in min gid vorige week Aandelen 18,4 Obligaties 18,4 deze week voorl Aandelen 19,3 Obligaties 21,1 4 Nederlandse fondsen met de grootste omzetten 8-11 februari nominaal in 1000 gld KOERSEN WALL STREET Dow Jones - Reutel ¦' Agefi * I N S.E.E » Herstalt " 1 Agefi " e rechtstreekse invloed van deze besparingen op de Amsterdamse beurs is niet groot omdat de spaarbanken en de levensverzeke ringsmöen de bescliikbare gelden voornamelyk in h.vpotheken vaste goederen en onderhandse leningen beleggen Vooral deze laatste vorm van belegging heeft de laatste jaren grote opgang gemaakt Eind 1935 maakten die onderhandse leningen nog niet meer dan 20 pet van het totaal uit eind 1961 al il'/z pet zodat ze thans wel ongeveer de helft van het totaal zullen uitmaken Werd van de onderhandse leningen in 194,5 nog slechts 4 pet aan de Ne derlandse bedrijven verstrekt eind 1960 was dit cyfer tot 23,4 pet geste gen en sindsdien zal het ongetwij feld verder zijn toegenomen Het effectenbezit van de levens verzekeringsmijen maakt niet meer dan 11 a 12 pet van de totale beleg gingen uit en bestaat dan nog gro tendeels uit obligaties De aandelen markt komt er zowel bij de spaar banken als de levensverzekerings miien dus niet of nauwelijks aan te pas Bovenstaande ci,iters zijn ook voor öp aandelenmarkt van betekenis omdat ze op een algemene toene ming van de nationale besparingen wijzen en hiervan uiteraard ook een deel aan de aandelenmarkt ten goe de komt Onder de invloed van de waardevermindering van het geld zoals die vooral in de eerste jaren na de oorlog heeft plaats gehad hebben trouwens ook de institutio nele beleggers een grotere belang stelling voor de aandelen aan den dag gelegd Uit het verslag van het Pen sioenfonds van de Koninklijke Shell over 1961 blijkt dat de beurs waarde van de aandelen op het eind van dat jaar rond ƒ 94 mil joen bedroeg bij een boekwaarde van ƒ 71 miljoen en ondanks de scherpe koersfluctuaties in de ja ren 1961 en 1962 bltjft toch het streven bestaan de tot nu toe ge volgde politiek om een redelijk deel van de beschikbare gelden in aandelen te beleggen voort te zetten Via heleggingsmijen Toch moet de aandelenmarkt het in hoofdzaak van de particuliere be lf>gger hebben rechtstreeks en via de vele heleggingsmijen die de laatste jaren zijn opgericht En dat Utrechtsche Hyp verhoogt dividend tot 35 procent Commissarissen van de Utrecht sche Hypotheekbank stellen aan de aandeelhouders voor het dividend over 1962 te bepalen op 35 procent ' v.j 33 pet van het op de aande len verphcht gestorte bedrag en per oprichtersbewiis f 145 vorig jaar ƒ 140 uit te keren Bij aanvaarding van de desbetref fende voorstellen zal uit de bedrijts wmst een bedrag van ƒ 909.270 vo rig jaar ƒ 834.076 aan de vrije re serves worden toegevoegd Na winstverdeling zullen de re serves ƒ 13.923.992 bedragen ver schillende bestemmingsreservesdaaronder niet begrepen Avondkoersen prijshoudend In het telefonische effectenver keer kwamen gisteravoncj de vol gende niet officiële noteringen tot f and A.K.U 457 Hoogovens 538 543 5421/2 Kon Olie 165.50 166.30 gl 165.40 Philips 153.60 154.50 154.50 Unilever 144.60 144.80 144.60 In Wall Street stegen de koersen onregelmatig De handel was ge matigd levendig TREKKING PREMIELENING « 1,1 de trekkmg van de 2V2 procent m uJP'"S Dordrecht 1956 werden ^"^ obligaties van ƒ 100 uitgeloot nr W^ir <'^ ^*" f 25.000 viel op en die van ƒ 2.500 op nr 64952 Voor een deel is dit vertrouwen gebaseerd op de overweging dat de overheid ten aanzien van de con junctuur een stevige vinger in de pap heeft Niet alleen in de V.S maar ook in de Europese landen is de overheid bereid de nodige maatregelen te nemen tot stimule ring van het bedrijfsleven De Ame rikaanse regering heeft hiervan de laatste tijd duidelijk doen blijken door haar voorstellen tot belasting verlaging en zo deze niet mocht wor den aangenomen door haar voorne men om dan de overheidsuitgaven voor publieke werken te vergroten Ook de minister van economische zaken in België besluit een optimis tisch artikel over de Belgische economie met de opmerking dat mochten de perspectieven te opti mistisch zijn bekeken door de overheid zal worden ingegrepen De pressies zoals die van de dertiger jaren zijn volgens de Belgische bewindsman niet meer mogeiyk Tot dusver is overigens gebleken dat hoewel de conjunctuur in de lan den van Europa haar tempo heeft vertraagd van een gevoelige inzin king geen sprake is en de indus triële bedrijvigheid zich algemeen ge sproken op een hoog niveau iiand haaft Wat ons land betreft is dit de zer dagen nog eens door minister De Pous betoogd en voor zover er thans reeds bedrijfscgfers over het afgelopen jaar z^jn gepubliceerd z^n ze door de bank genomen niet tegengevallen terwijl men in het algemeen ook voor het lopende jaar niet zonder optimisme is Andere koers O ET heeft in dit verband een goede indruk gemaakt dat na de K.P.M ook de K.N.S.M Kon Ned Stoomboot Mij eenzelfde di vidend heeft aangekondigd als over 1961 is uitgekeerd terwijl voorts mededelingen uit de wereld van de scheepsbouw volgens ^ welke deze bedrijfstak zich in toenemende ma te toelegt op de bouw van zware apparaten voor de chemische indus trie en de atoomcentrales de be trokken aandeelhouders een hart on der de riem steken Hierdoor worden thans de in de scheepsbouw over tollige arbeiders aan het werk ge houden terwijl voorts de conjunc tuurgevoeligheid van de scheeps bouwmijen er door wordt vermin derd en de exportmogelijkheid ver groot ' Terwi,il deze week de aandelen die op vaste goederen betrekking hebben in reactie waren was de stemming overigens op de aande lenmarkt niet ongunstig zij het dan ook dat ze zeer gevoelig bUlft voor stemming en koersen van Wall Street waar de goede berichten uit de automobiel en staalindu-strie de markt blijven steunen maar tot dusver niet tot een voortzetting van de januarihausse hebben geleid Chrysler City Bank Con Edison Dougl Afr Dup de Nem East Kodak Gen Electr Gen Motors Good Year I Amer Motors [ nt Harvest Int Nickel Int T & U Kennecot Montg ward Radio Corp RepiiWlc at Royal Dutch Ten onzent waren het ditmaal aandelen A.K.U die van de in ternationale fondsen op de voor grond traden en het indexcijfer omhoog brachten De grotere om zetcijfers van de American Enka en de hogere winst over 1962 de Advertentie 1 Van der WERFF k HUBXECHT 1 1 Opgiricit 1899 1 • Btursta*rieiitno323isv*rsch«ntn 1 • ZWOLSMAN-CONCERN | 14-2 15-2 Atch Topeka 26 % 26 % Baltimore 3014 soy * Illlon Cent 2414 24 % Can Pacific 44 % 443,4 N Y Centr 181/4 ISVs Pennsylvania 16 % 16 % South Pae 30 2973 Union Pac 36 35 % Allied Chen 443/1 44T8 Am Can 47 463,4 Am Smeltin 83 % 831/2 Am T & L 65 % 651/1 Am Tobacco mVa 123 % A F C Infl 293,4 29 % Anaconda 46 " 45 % Reth Steel 3f"8 mH Boeing 38='k ^ ns.i voortgaande expansie van het A.K.U concern de bouw van een nylonfabriek in Spanje de aan koop van een nieuw fabrieksge bouw in Emmen van Huier de vestiging van een chemische fa briek in Delfzijl en het aantrekken van 200 Spaanse arbeiders dit alles wijst op een dynamische ontwikkeling van het concern en heeft de koers van de aandelen begin van het jaar ongeveer 400 tot 462 pet doen stijgen hetgeen met vrij grote omzetten en buiten landse vraag gepaard ging De Nederlandse industriële aande len blijven merendeels gevraagd zodat het indexeyfer deze week zUn hoogste stand sinds het begin van dit jaar bereikte De reeds genoem de onveranderde dividenden van K.P.M en K.N.S.M hadden slechts tijdelijk invloed op de betrokken afdeling hoewel de beoordeling van de toekomst van de scheepvaart min der somber is dan een tyd geleden Het mond en klauwzeer grijpt op nieuw om zich heen Geleideli,jk neemt het aantal gevallen toe en daarmede de omvang van het be smet verklaarde gebied Het is nog niet zo dat van een epidemie ge sproken kan worden maar de on aangename consequenties zijn toch reeds merkbaar Daar is b.v het feit dat de Zwit serse grenzen voor levende varkens en varkensvlees uit Nederland ge sloten zijn Bovendien is de door voer door Zwitserland uit Nederland afkomstige levende varkens verbo den En wat de Zwitserse regering heeft bepaald met betrekking tot rundvlees en levende koeien is nog niet duidelijk Zeker is dat de schade niet al leen beperkt zal blijven tot de vee en vleessector indien de ziekte weer een epidemisch karakter zal krijgen Daarom heeft de voorzit ter van het Produktschap voor Vee en Vlees de heer Joh de Veer een beroep op allen die by de varkens houderij betrokken zijn gedaan om al het mogelijke te doen om te trachten verdere uitbreiding van de ziekte te voorkomen door het tref fen van preventieve maatregelen Nog steeds heeft de vorst stand kunnen houden tegen de aanvallen van de dooi Voor de tuinders is dat niet zo best Er zijn veel meer ko len nodig voor het verwarmen van de kassen dan gewoonlijk in deze tijd De kolen zijn duurder en de kwali teit is minder Prof dr J E de Quay die a.i minister van landbouw is heeft de moeilijkheden van de tuinders er kend De produktiekosten zijn ge stegen Wat daarvan de consequen ties zullen zijn aldus prof De Quay is nog niet te overzien Op het agrarisch congres van de P.v.d.A heeft prof Vondeling ge zegd dat in ons land de landbouw produktie - wel doelmatiger maar niet groter moet worden Op het gebied van de structuur zal hier en daar ingegrepen moeten worden In de machine van het gemeenschappe lijk E E.G - landbouwbeleid is vol gens prof Vondeling niet alleen zand gegooid maar zij is al ten dele ge demonteerd Op dit congres verklaarde de voor zitter van de A.N.A.B de heer S van der Ploeg dat de grote bedrij - Benelux-handel groeide verder Aan de hand van gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek van België en het Cen traal Bureau voor de Statistiek van Nederland heeft het secreta - riaat generaal der Benelux Econo mische Unie de voorlopige in - en uitvoercijfers van Benelux over het jaar 1962 vergeleken met de in en uitvoercijfers 1961 Bij deze vergelijking dient rekening gehou den te worden met de revaluatie van de Nederlandse gulden met 5 pet in maart 1961 De Beneluxlanden voerden In 1962 voor een vifaarde van ƒ 29,2 miljard aan goederen uit derde landen in 4 pet t.o.v 1961 be rekend op gulden-basis De uit voer naar derde landen ƒ 26,2 miljard gaf t.o.v 1961 een sterkere relatieve stijging te zien 8 pet De invoer in de BLEU Belgisch Luxemburgse Economische Unie uit Nederland bedroeg in 1962 ƒ 2,4 miljard dit is 3 pet meer dan in 1961 Het aandeel van Nederland in de totale invoer van de BLEU bedroeg in 1962 15 pert De invoer in Nederland uit de BLEU steeg tot ƒ 3,8 miljard en overtrof deze van het jaar 1961 met 7 pet In 1962 nam de BLEU bijna 20 pet van de totale Nederlandse invoer voor zijn rekening De Beneluxhandel met derde landen is in de afgelopen tien jaren verdubbeld De invoer in de BLEU uit Nederland vertoonde een over eenkomstige expansie terwijl de invoer in Nederland uit de BLEU zelfs met ruim 150''/o toenam 91 % 91 % Sears Roeb • nVi 773,4 1023,4 ]» 3b Shell Oil 363/8 i % 88 % ilVx Soo Mobil 61'/8 1 % 27 % 271/2 Stand Br 681 ^ 67 % 2423/1 244 Stand Oil N 593,4 593,4 II6I/2 116 Studehaker 7?4 ' 3/i IWi 19 Texas Corp 61l,'2 62 63V « 31,4 Un Aircraft 50 5)T'8 343/8 341/8 Un Corp 8 % 8 % 223/1 221/2 f Un Fruit 2S3,'a 27 % 53T 54 U.S Rubber 461,4 < 6Vs 62 % eivg U.S Steel 48 47'/8 461 / 46T's Westingh 341/2 343/8 73T8 70 Woolworth 633'8 « 43,4 34 V » 34 Ford Motor 4414 44 66V „ KWi K I,.M 15 15 saM 3n3f 46 46 ' i Omzet 4410.00(1 Eind maart van het volgend jaar zal als alles goed gaat Bijker's Aannemingsbedrijf in Gorcum twee grote binnenvaarttankers voor het vervoer van gesmolten zwavel op leveren De op 8 februari jl op gerichte Zwavel Scheepvaartmaat schappij N.V in Rotterdam gaf de ze opdracht De schepen worden 84 meter lang en 11,5 meter breed en hebben een draagvermogen van ieder 1640 ton Er is hier sprake van een geheel nieuwe ontwikke ling in het vervoer van zwavel Tot op heden ging het in vaste vorm scheep waardoor veel laad ruimte beschikbaar moest zijn Straks gaan de in aanbouw zijnde vaartuigen in Rotterdam de la ding overnemen van zeeschepen die ven nu reeds in staat zijn de lonen in de agrarische sector gelijk te trekken met die van de industrie En het zijn alleen de grote bedrij ven die werknemers in dienst heb ben Een andere spreker op het con gres het kamerlid C Egas achtte een bodembestemmingsplan voor ons land onmisbaar De bedrijfsvoe ring en het leven op het platteland zullen in snel tempo geürbaniseerd en gemoderniseerd moeten worden zo zei hij Voor valse romantiek is er geen plaats meer Wdamse H en C » overgenoviien door Slavenhurg N.V Slavenburg's Bank deelt me de dat zij met de Rotterdamsche Handels - en Commissiebank N.V een overeenkomst heeft aangegaan om het bankbedrijf van deze instel ling heeft overgenomen In het pand Nieuwe Binnenweg 165 Rotterdam zal een bijkantoor van N.V Sla venburg's Bank worden gevestigd Holl Sociëteit neemt De Koepel over De HoUandsche Sociëteit van Le vensverzekeringen N.V Holsoc biedt zoals gemeld houders van ge wone aandelen Amsterdamse assu - rantie associatie De Koepel N.V hun aandelen te verwisselen in de verhouding van ƒ 2.000 aandelen De Koepel cum dividend 1962 voor / 1.000 volgestort aandeel op naam resp certificaat van f 1000/100 aan toonder Holsoc cum dividend 1962 plus ƒ 2.000 in contanten Btj verwisseling van alle aan delen De Koepel wordt volgens het prospectus het kapitaal van de Holsoc uitgebreid met ƒ 836.500 Beide partijen blüven ieder op haar eigen gebied zelfstandig wer ken maar zullen waar mogelijk tezamen optreden De groep schadeverzekeringen van De Koepel is met een premie inkomen van ruim ƒ 26 min on geveer de tiende in grootte in Ne derland Het bestuur van De Koe pel meent dat het bod als zeer aantrekkelijk mag worden be schouwd De produktie van nieuwe verzeke ringen van de Holsoc beliep in 1961 ruim ƒ 376 min en in 1962 ruim ƒ 430 min Het totaal verzekerd be drag steeg tot ƒ 2.544 min v.j ƒ 2.280 min De premiereserve be loopt ruim ƒ 641 min v.j ƒ 584 min Nederland grootste Europese exporteur naar Engeland Van onze correspondent te Londen Volgens de zojuist door het Britse departement van handel gepubliceer de cijfers is Nederland thans de grootste exporteur van het Europese vasteland naar Engeland In 1962 exporteerde ons land voor een bedrag van 197.5 miljoen pond sterling bijna twee miljard gulden naar het Verenigd Koninkrijk Het handelsverkeer in beide richtingen is met ruim 12 procent toegenomen Vergeleken met de rest van de we reld is Nederland thans Engelaij^s derde leverancier namelijk na de Verenigde Staten en Canada De waarde zowel als de omvang van de Nederlandse export naar Engeland is de laatste jaren snel toe genomen In 1960 bedroeg deze 180.3 miljoen pond en eind 1961 was het totale bedrag 172.5 miljoen pond Omgekeerd nam ook de Britse uit voer naar Nederland belangrijk toe namelijk van 115.9 miljoen pond ster ling in 1960 tot 137.5 miljoen pond sterling in 1961 en 151 miljoen pond sterling in 1962 In 1961 stond de Nederlandse uit voer naar Engeland nog op de vijfde plaats komende na de Verenigde Staten Canada Australië en de West duitse Bondsrepubliek Dominicaanse president verliet ons land Na een tweedaags werkbezoek aan ons land is vrijdagmiddag de nieu we president van de Dominicaanse Republiek Juan Bosch met een KLM-lljntoestel van Schiphol naar New York vertrokken Zijn minister van handel dr Diego Bordas ver gezelde hem Tijdens hun korte aanwezigheid hier hebben zU o.a aangezeten aan een lunch met minister-president De Quay minister Luns en de ge volmachtigde ministers van de Ne derlandse Antillen en Curagao resp de heer Lampe en mr dr Pos de zwavel in vloeibare vorm uit Amerika aanvoeren en het dan ver der transporteren over de Westeu ropese binnenwateren Grote hoeveelheden vloeibare zwavel zullen worden afgenomen door de mijnen in België en Lim burg die het produfct gebruiken bij het vervaardigen van kunstmest De zwavel zal volgens dit in Amerika ontwikkelde systeem vanuit Texas — een belangrijke vindplaats van deze grondstof — in zwaar geïso leerde tanks worden getranspor teerd Gedurende het gehele trans port zal de vloeibare zwavel een temperatuur van 130 graden cel ciu „ behouden Het gaat er naar uit zien dat de Rotterdamse haven een belang rijke rol zal gaan spelen als dis tributiecentrum voor West-Europa voor zwavel in vloeibare vorm Het nieuwe systeem eist een aantal bij zondere voorzieningen ten behoeve van de op - en overslag van de vloei bare zwavel Men heeft plannen — die reeds in een vergevorderd stadi um verkeren — om in het Rotter damse Botlekgebied een speciaal voor genoemde grondstof in vloeiba re vorm geschikt overslagbedrijf te vestigen Bedrijfsberichten Amsterdamsche Ban/c Onder zekere reserves ziet de Amsterdamsche Bank het lopende jaar met grote opgewektheid en energie tegemoet Gebouw en inven tarissen staan voor één gulden op de balans maar hebben een aan schaffingswaarde van ruim ƒ 65 mil joen Tot voor enige jaren is de waar dering onroerend goed in Neder land naar internationale maatsta ven gemeten ten achter gebleven Nadat het koersniveau van de aan delen zich bij het internationale prijspeil had aangesloten was het zeer begrijpelijk dat er belangstel ling van de zijde van beleggers zou ontstaan voor onroerend poed De directie van de A B heeft de in druk dat de achterstand thans fors is ingehaald laagste koers 98»/i6 92Vi6 3 "/ o Invest cert Nederland 31/2 »/ o Staffellening 1947 iVi Vo Nederland 1960 6 »/ o Nat Woningbouwl 1957 + 1 Expl Mij Schev 4 Robeco 3 A.K.U 2 Kon Petroleum 6 Intervam 8 Interunie 5 Philips G.B 1.444,0 1.052,7 1.005,1 841,0 566,0 494,1 485,0 De toeneming van de bouwreser ve der bank tot ƒ 14.3 miljoen acht de directie van belang voor aan deelhouders te weten omdat daaruit blijkt de visie van de directie op de verdere expansie van het bedrijf jaarvergadering Het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederlajid deelt over het verloop op de groen te en fruitmarkt in de periode van 6 tot en met 13 februari 1963 het volgende mede Er was in de verslag week weer sprake van een ruim aanbod van glassla Deze was iets groter dan verleden week maar bqna twee maal zo groot als vorig jaar De sla-prqzen waren het hoogst aan het eind van de week Daarvoor hadden zq een daling ondergaan Deze was echter van bescheiden omvang en duurde bovendien heel kort De aanvoer van spruiten heeft deze week in bijna alle produktie centra een daling te zien gegeven Een uitzondering vormden de ge bieden Westlerlee en Uithuizen waar men het aanbod redelijk op peil kon houden De vraag is de eerste vier dagen van deze perio de heel sterk geweest De prijzen lagen daardoor op een bijzonder hoog peil Het aanbod van witte kool was weer zeer groot ofschoon niet van dezelfde omvang als de Hoewel bij waspeen ten opzichte van de vorige week in de aanvoer een lichte teruggang te constateren viel is hij heel ruim gebleven Ver weg de belangrijkste veiling was in dit verband Katwijk waar dage lijks aanvoeren van meer dm 100 ton voorkwamen Na woensdag heb ben de prijzen het zeer hoge niveau verlaten Een kennelijk verminderen de vraag viel namelilk samen met een vrijwel onverminderd aartbod Niettemin bleef de prijs hoog In de aanvoer van witlof is prak tisch niets veranderd Dit betekende dat de omvang niet groot was en vergeleken met de meeste andere jaren tegenviel De vraag is onaf gebroken krachtig geweest In hoofdzaak was deze van de binnen landse handel afkom.stig De prijzen lascen boven ' t peil van vorige week De vraag naar rode kool was zeer G^en nntionalisatie haa Fetroleum Waarnemers in Bagdad voorzien een spoedige beëindiging van het geschil met de Irao Petroleum Co dat zich al sinds 1960 voortsleept Verwacht wordt dat binnenkort vriendschappelijk besprekingen tus sen de Iraakse regering en de maat schappij zullen beginnen Men is van mening dat de regering een herzie ning van de huidige overeenkomst en hogere royalties wenst vrijdag 15 februari 1963 laatste koersverschiltijdvak t.o.v 8 februari hoogste koers 989/16 9211/16 99 % 1061S/16 116y2 135 y2 462 ƒ 150,40 560 ƒ 155 — ƒ 145,60 925 268 467 % 780 347 484 250 i78y2 202 314 % 894 ƒ 167,30 f 55,90 121 y2 153 ¥ 2 261 136 y2 1/32 7/32 1/32 Vie + + + 989/18 92«/32 99 % 1067/8 114V2 134y8 457 ƒ 149,15 542 y2 ƒ 154,55 ƒ 144,65 914 % 268 467 y4 780 347 483 247 % 176 202 314 % 880 ƒ 165,45 ƒ 54,10 120 % 152 % 261 135 % O 21/2 - t - 12 - I - ƒ 0,95 14 %+ / 4,75 + ƒ 2,05 5 % + 8 - t - 11 + 11 % - I - 3 + + + + + 3V2 3 3 9 % 15 ƒ 0,75 ƒ 1,10 % - t - + + verschil 15 febr t.o.v 2 jan 8 febr + 26.2 + 21.0 + 12.0 — 1.4 + 4.1 + 18.8 Generaal Kassem was bezig met de vorming van de nationale olie maatschappij maar de nieuwe re sering heeft kenneliik het plan om de Iraq Petroleum Co te nationali seren laten varen 684.9 14/2 396.2 14/2 297.6 13/2 95.1 14/2 86.8 14/2 110.9 13/2 - f 38.1 - I 5.5 - f 15.6 5.6 3.8 -^- 15.1 + 5.0 + 11.9 + 1.7 1.6 0.2 3.4 stuks Cert Am aand 4.638 Cert Am aand 5.753 — H.V.A.-Mijen Ver 305,0 9 Unilever 286,0 11 Vereenigd Bezit 280,3 — Ned Ind Sp.w.-Mij 280,0 7 K.L.M 260,0 — Lindeteves-Jacoberg 250,8 12 Ned Scheepv Unie 229,0 10 Hoogovens 208,6 levendig Deze was komstig van de binnenlandse handel voor een be langrijk deel ook van Frankrijk De prijzen trokken in de eerste da gen van de week nog wat aan De aanvoer van kroten is geheel zonder stagnaties blijven verlopen Er bestond voor dit produkt veel belangstelling die voor een belang rijk deel van Frankrijk afkomstig was Het prijsbeeld van de laatste weken weerspiegelt duidelijk de in middels ontstane schaarste Het is namelijk zeer hoog De aanvoer van prei is tijdens de vorstperiode tot een minimum terug gelopen doordat oogsten uitgeslo ten was Het begon weliswaar te dooien maar van een aanvoertoe neming kon nog geen sprake zijn Door de vorst heeft het gewas bo vendien sterk geleden Er valt een lichte vermindering van de aanvoer van appelen te ver melden zonder dat daaraan al te veel betekenis moet worden toege kend De vraag is wat zwakker ge worden hetgeen de prijzen van de meeste rassen iets heeft doen af brokkelen In vrij opvallende mate was dit het geval bij Golden Deli cious en Jonathan Produktie chemische vezels in 1962 sterk gestegen Het jaar 1962 is volgens een me dedeling van de internationale com missie voor rayon en synthetische vezels een zeer gupstig jaar ge weest voor de industrie voor tex tiel van kunst - en synthetische ve zels Alle produktierecords die in 1961 tot stand kwamen zi,jn sterk over troffen Volgens de jongste ramin gen van de commissie bereikte de wereldproduktie van chemische ve zels in 1962 een omvang van 3.94 miljoen ton tegen 3.525.000 ton in 1961 een toeneming dus van 12 pro cent en precies het dubbele van de toeneming in 1961 De produktietoeneming liep van land tot land sterk uiteen en vari eerde van 2 procent in Japan tot 22 procent in de Verenigde Staten met een tussenpercentage van 12 procent voor West-Europa De totale produkti van synthe tische garens en vezel in de Ver Staten West Europa en Japan is in 1962 vergeleken met 1961 met 30 pro cent toegenomen en vergeleken met 1960 met meer dan 50 procent In Europa was het groeipercenta ge in 1962 vergeleken met 1961 het sterkst namelijk 36 procent tegen 29 procent in de Ver Staten en 20 pro cent in Japan Daartegen was het in 1961 Japan dat vergeleken met ' t voorafgaande jaar de grootste toe neming voor Europa en de Ver Sta ten bereikte Dank zij deze zeer sterke toene ming is het aandeel van de chemi sche vezels in de wereldproduktie vari de voornaamste textielvezels in 1962 op 25 procent gekomen bij een percentage van 65 procent en van 10 procent voor wol De percen tages van 1952 waren resp 15 75 en 10 procent Ver Groenten - en Vruchtenveiling „ Utrecht en Omstreken " Utrecht 15 februari Knolselderie 26 — 73 p St kom kommers 37—76 sla 12 — 48 andij vie 80—250 p kg prei 80—270 raap stelen 133—150 rabarber 80—200 ra pen 16—20 stoofsla 96—119 p kg spruiten 15—155 uien 8—40 waspeen 11—44 winterpeen 25—38 witlof 18 — 128 selderie 40—230 p bakje pe terselie 30—280 FRÜITVEmiNG BUNNIK 14 februari 1963 Prijsnotering van appelen en peren van klasse I Goudreinette 85-95 48—53 idem 75 85 43—52 idem 65-75 40—45 idem 55 65 35—40 idem 75-80 50 - 53 idem 70 75 52—56 idem 65-70 44--48 Cox Orange Pippin 75-80 90—95 idem 70 75 85—88 idem 65-70 76—79 idem 60 65 50—62 idem 55-60 37-42 idem 50 55 19—21 Golden Delicious 70-75 62—64 idem 60-65 45—46 Jonathan 70 75 43—45 idem 55-60 23—25 Lax ton Superb 70-80 40—42 idem 60-70 33—34 idem 50-60 20 Zoete Para dijs 65 75 60—62 idem 55-65 55—56 alles per kg Aardappelbeurs Leeuwarden Leeuwarden 15 februari In ƒ per 100 kg at boerderij Bintjes 18—19 Rode Ster 16—20 Irene 16—18 ZÜIVELBEUKS LEEUWARDEN Leeuwarden 15 februari In ƒ per kg Commissienoterin gen Goudse kaas 2.11 Edammer kaas 2.00 broodkaas 2.02 KAASMARKT LEffiEN Leiden 15 februari Aangevoerd 2 partijen Goudse kaas en geen Leidse kaas Noterin gen Goudse extra kw tot 2.44 VEEMARKT ZWOLLE Zwolle 15 februari Aanvoer 831 runderen 869 gras kalveren 2286 nuchtere kalveren 56 schapen en lammeren 44 schrammen 4086 totaal aantal die ren Prijzen per stuk neurende en versgekalfde koeien 660—1030 neu rende vaarzen 670—900 neurende pinken 530—630 slachtkoeien en vaarzen 650—^960 guste koeien 535 — 635 guste vaarzen 565—640 guste pinken 425 ASO fokkalveren 185 — 385 nuchtere kalveren voor meste rjj 20—85 geiten 25—60 vette scha pen 80—140 vette kalveren 2.65 — 4.20 en 2.35—3.10 slachtkoeien 2.40 — 2.45 stieren 2.80—3 worstkoeien 1.95—2.25 nuchtere kalveren 0.95 — 1.20 UTRECHTSE BEtTRS Vrij stabiele varkensmarkt Nadat de V.I.O voor de week t.ra 23 febr de noteringen van slacht varkens onveranderd had gehand haafd vergeleken met de voorgaan de week noteerde vrijdagavond de Utrechtse varkensbeurs iets lager dan de voorgaande week Noteringen V.I.O 67-85 kg ƒ 2.23 voor 2e kwal Utrecht geslacht ge wicht 67 85 kg 223—226 86-90 kg 218—221 91-100 kg 213—216 101-110 kg 208—211 Levend gewicht met 4 kg tarra tot 110 kg 178—180 110-125 kg 180 182 I'^G ISO kg 1f?n 182 
22 ZATERDAG 16 FEBRUARI 1963 TJTRECHTSCH NIEUWSBLAD Aangeboden 4-KAMERWONING eerste verd in Amsterdam zuid Gevr 5 kamers of groter in Utrecht Event koophuls Br Halekor Kr Mijdrechtstr 18 A'dam Lectuur wordt nog duurder reeds voor 1 los tijdschrift bij ons een hele LEESPORTE FEUILLE Betaling vanaf 50 et per week aan huis bezorgd Reading Service Wlttevrou wenstraat 20 Utrecht Telef 13629 VLIEGENSVLUG keurig te rugl Volledig chemisch reini gen dry cleaning en vllnder licht modelpersen Stomerij Kropman Amsterd straatweg 314 telef 40504 u belt wü ko men KLEINTJES fot 15 woorden ƒ 1.75 — fot 20 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cent R.-k meisje 24 jaar zoekt VRIENDIN om de weekends gezellig door te brengen Br no 1-9157 bur UN Lessen KUNSTGEBITREPARATIE v.h Oudwijk Spoedreparaties in enkele uren gereed W C Bunschoten Erkend tandtech nicus Kerkstraat 4 bij Nachte gaalstraat Utrecht Telef 12330 VERVOLG VAN PAGINA 20 Flink DAGMEISJE gevr van 8 tot 4 uur Mevr M Brennink Meyer v d Pluym Mauritsstr 79 Utrecht Telel 16372 VERPLEEGSTER worden Onze cursussen vangen aan op 1 april en 1 sept Inlichtingen Direc trice Diaconessenhuis Parklaan 95 a Eindhoven KRUIS Astroloog-Occultist Voorlichting over uw lot en le ven Discreet ellï advies Spr uur 2—9 u behalve woensdags Zaterdags 2—6 uur Obrechtstr 48 Utrecht Telef 24018 BEHANGEN en WITTEN Voor goed behang schilder - en wit werk naar B v d Laan M A de Ruyterstraat 3 b telef 24636 Personeel gevraagd Flink MEISJE of werkster ge vraagd Mevr Rila Dantelaan 35 telef 31825 AUTORIJSCHOOL BIEftMA Betere resultaten door Betere lessen f 6 per les of 10 lessen f 50 Bevoegd uw examen bij te wonen Desgewenst gehaald en gebracht Catharijneslngel 128 telef t8408-207G2 AUTOFINANCIERING 5 % Ass kant A G Broekema van Koetsveldstraat 6 Utrecht Tel 31208 Asha Confectle-ateller Oude Gracht 315 Utrecht tel 20709 Op ons atelier voor jongenskle dlng kunnen wtl nog enige MODINETTES en leerlingen plaatsen Aanm van 9-5 uur aan bovenstaand adres en na 6 uur bi ] de heer Van Mourlk St Josephlaan 50 Utr Zullen Regenkledingateller vraagt MA CHINESTIKSTER en - leerling Kievitstraat U tot half 7 Expedtiebedrljf „ DE LUIFEL " Neude 35 36 telef 17605 Ver huizingen transporten ka merverhuizingen planovervoer speciale afhaal en besteldienst Wij garanderen goede service en billijke prijzen Gevr KANTOORJUFFROUW 16 18 j voor bediening telefoon en lichte kantoorwerkzaamhe den Br no 3-238 bljk UN 2e Dorpsstraat 36 Zeist VERLOREN zaterdag 5 jan rechter leren handschoen bin nenstad Utrecht Aandenken Waterweg 60 De Bilt Erkend AUTORIJSCHOOL Ewl 10 lessen ƒ 47.50 per les ƒ 6 In nieuwe Opeis en Citroen Ami 6 Bevoegd rij-examen bij te wonen Halen en brengen gratis Telef 41534 Laan van Chartrolse 74 HELDERZIENDE J G Burge meester Consult maandag vrijdag van 2-5 uur dinsdag woensdag donderdag 2-8.30 u M P Lindostraat 35 zijstraat Bilderdijkstr Tel 35988 Dank betuigingen ter Inzage N.V Rocobé ateliers voor he ren en jongenskleding Overste den Oudenlaan 30 bij Balijebrug Kanaleneiland Utrecht Wij kunnen nog enige ONGE SCHOOLDE JONGEMANNEN plaatsen voor opleiding tot per ser Alle Inlichtingen aan bo venstaand adres en daarna Burg Norbruislaan 438 Zuilen U Briljantlaan 78 Hoogra ven U In Tingieterij Roeien is plaats voor enkele PERSONEN boven 21 ] goed loon prettige werk kring.Aanm na 8 uur Burgera Patijnlaan 107 Zeist AUTORIJSCHOOL Rivieren wijk Les uitsluitend door ge diplom VAMOR Instructeur in nieuwe Opeis 1 6 per vol uur Bevoegd uw examen bij te wo nen Spulstraat 11 Utrecht Tel 80992 Elke woensdagavond theorie Groothandel in speelgoederen en galanterieën vraagt voor zeer spoedige indiensttreding handige GEPENSIONEERDE MAN voor diverse lichte werk zaamheden leeftijd niet ouder dan 65 j Pers sollicitaties maandagavond tussen 19.30 en 20.30 uur Hooft Graaflandstraat 189 Utrechtse BABYWAS-SERVICE 3x per week gehaald en ge bracht Max 12 kg 1 4.90 per week De Ster Zonstraat 102 Utrecht Telef 15639 - 10590 2 jonge zakenmensen zoeken ge zellige omgang met 2 MEIS JES leeftijd 20—25 jaar discre tie verzeicerd Br met foto wel ke op erewoord retour worden gaarne ingewacht onder no 1 9321 bur UN S.G.A LILLIPUT het Ideale verstelbare plastic slipje voor eelstof luiers Jln Jersey Ind N.V Oude Gracht 215 217 Utrecht vraagt event voor halve dagen voor haar atelier ter vervaardiging van damesbovenkledlng KNIP STERS loeksters stiksters strijksters en afwerksters Pret tig werk Goed loon Aantrek kelijke premieregeling Geen stukloon Aanm aan bovenge noemd adres Gevr FREE-LANCE steno typisten en ander kantoorper soneel mnl en vrl Doorbeta ling bij ziekte en ongeval Bu reau Kantoorhulp Schoolstr 8 Utrecht Telef 12719 Ford Taunus 2 CV scooter en V.W Die staan voor u klaar bij AUTORIJSCHOOL „ Le Pe tit Canard " 10 lessen t W en f 50 Erkend en gediplom Flantua Tolsteegslngel 23 bis telef 26763 Wordt DETECTIVEI beroeps of bijverdienste Gratis Inlich tingen over schrift opleiding Particuliere Recherche Nwe Binnenweg 352 a Rotterdam Telef 33300 Een net WINKELMEISJE liefst met enige ervaring Pret tige werkkring en goed loon Evers Zelfbediening ' t Goylaan 111 telef 82190 AUTOWASSEN cleanen en in - de was ook bij u aan huis ook zaterdags Norm auto v.a ƒ 7,50 A.T.U.D tel 030—13.13.7 10 RIJLESSEN voor 1 50 door gedipl instructeurs In nieuwe Opeis Rekord en V.W Halen en brengen gratis Bond rij school „ Combi " M Bus Nan senlaan 38 telef 35334 utrecht NAALDHAKJES reparatie 9 soorten beter bevestigd bij Schoenmaker J v d Brul Zn Kapelstr 21—23 zijstr Biltstr Snelservice Esso benzine - en doorsmeersta tion Tom de Groot vraagt een nette 2e MONTEUR een door smeerder en een pompbediende Europaiaan 6 Utrecht Voor goed en voordelig STEN CILWERK met snelle lever tijd Herm Hennink Moderne Kantoorinrichting Nachtegaal straat 60 telef 14764 AUTORIJLES In de DKW Ha len brengen en theorie gratis Mereurlus Adelaarstraat 114 telef 24095 Utrecht DAMES uw schoenen en tas geverfd in moderne Ideur met garantie bij de vakman Fa J V d Brul Zn Kapelstr 21 — 23 zijstr Biltstr tel 17880 ook afgehaald en bezorgd Nette WERKSTER gevr voor modern klein kantoor te Biltho ven Lassuslaan 105 Aant uren per week ' s middags of ' s avonds nader overeen te ko men Gunstige voorwaarden Aanmelden voor 12 uur telef 03402 4241 Uw oude herinnering herleeft weer wanneer wij uw oude toto weer als nieuw maken Maar één adres FOTO VAN DER HEIDE Voorstraat 54 Mfrecht Telef 18236 Bij Van Zijl's Herenmodes kun nen nette meisjes worden ge plaatst als leerling - en aanko mend MODINETTE Op een mo dem atelier Prettige sfeer 5 daagse werkweek Alle inlich tingen bij het hoofdkantoor Biltstraat 22 a na 6 uur 22 a bis Telef 14886 MACHINESCHRIJVEN Steno beide vakken staatsgedlpl le raar Talen boekhouden In stituut Alb Wind Zuiderzee straat 27 Utrecht Telef 82627 Spoedcursus typen / 3.75 p.w Aanvang direct Ook verhuur van kofferschrijfmaehlnes voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantoor C M Witjens Mariahoek 21 Utrecht Telef 13471 en 23295 Alle verzekeringen S VAN TIJN dames - en he renkleermaker Tevens repare ren keren en moderniseren Zonstraat 22 Goede beschaafde Ie KAPSTER gevr Br no 1-9069 bur UN Gevr een VERTEGENWOOR DIGSTER die opgeleid wil wor den voor de grootverkoop vast salaris en provisie auto aan wezig Gegadigden moeten wel over verkoopcapaciteit beschik ken Andere vooropleiding is niet noodzakelijk Br no 1-9073 bur UN HEREN FOTO-AMATEURS Vergroot u zelf Dan op papier van Foto Elf 100 vel 7x10 M 100 vel 9x14 / 7 Predikheren kerkhof ' 2 telef 24024 „ Stichting boven de 40 " se cret V Eysden Alex Boers straat 11 Amsterdam Telef 720675 Veel vacatures voor bo ven 40'ers Vraagt gratis proef nummer Voor AUTORIJLES naar Ben Boele Kanaalstraat 254 bis UW PANTALON te lang tekort of te breed Wij verma ken hem deze week Kleerma kerij Amsterd straatweg 79 nog voor de Beverstraat ^ AUTORIJSCHOOL Meijnen Er kend en gediplom Instructeur Queridostraat 17 Utrecht Btl Malellapark Telef 38295 - 32710 Tevens autoverhuur Pretüge BIJVERDIENSTE thuis Het Folio „ Postreclame Verzendbureau " wijst u de weg Zend ƒ 1.50 In postzegels naar U E aick Postbox 3052 Voor burg Gevr een flinke zelfstandige JUFFROUW voor het schoon houden van een bedrijf en ver zorging van kantinewerk Hoog loon Fa S Keizer Vismarkt 9 Utrecht Telef 20878 Na 7 uur 32857 RIJSCHOOL DEUX CHEVAUX Huis te Zuylenlaan 158 telef 42966 Les met 2 CV en Ami 6 per uur 1 6 Vamor gediplom Bevoegd uw rij-examen bij te wonen Tevens verhuur Permanent Specialist ¦ Schoonheidsinstituut Bemuurde Weerd o.z 11 Tel 18032 - UTRECHT Wil u veel BIJVERDIENEN heeft u veel vrije tijd Wij vragen agenten voor de ver huur van televisie in de ge hele provincie Utrecht Br no 1-9187 bur UN De Hendrik Plerson Vereni ging Domplein 25 te Utrecht vraagt per 1 maart een TYPIS TE P.G voor halve dagen op nader overeen te komen tijden Br gaarne aan het bestuur der Ver Laan van Minsweerd 57 te Utrecht telef 25624 Vakantieverblijven Autorijschool H VAN DEN HAM Cath.slngel aebis tel 25517 Gedipl ANWB FNOP VAMOR met Opel V.W Re nault Daf en 2 CV en vracht wagen Verhuur zonder chauf feur OLIEHAARDENSERVICE Voor het plaatsen repareren en schoonmaken van alle soorten oliehaarden Fa Klinkenberg Oudwljkerveldstraat 35 Utr Tijdelijk telef 030 - 27112 VAKANTIE voor iedereen 10 dagen geheel verzorgd vanaf f 125 Keuze Italië Zwitser land Oostenrijk Reisbureau Ricco Utrecht Mariastraat 30 telef 21486 NETTE VERKOOPSTER en leerling-verkoopsters Stoffen huls „ Nolly " Slotlaan 280-282 telefoon 3807 Zeist Juffr zoekt een leuke en spor tieve VRIENDIN leeftijd plm 35 jaar die met de vakantie ook mee naar buitenland wil gaan Br liefst met foto die op erewoord wordt retour ge zonden en alleen in Utrecht no 1-9372 bur UN Voor alle RIJBEWIJZEN naar Wim Bothof Houtensepad telef 25628 Utrecht Gevr VERPLEEGHULP meer dere verpleegsters aanwezig Prettige werkkring hoog loon Aanmelden Renessenlaan 2 Zeist telef 03404-8125 Gevr 1 april ol eerder le VER KOOPSTER boven 25 jaar ge heel van textielvak op de hoog te die leiding kan geven en kan assisteren bij de inkoop Tevens een aankomende ver koopster van ongeveer 18 jaar met enige ervaring 5-daagse werkweek Aanbiedingen voor 8 uur ' s avonds Ctor Stamhuis Handelstraat 59 1 Oog in Al Utrecht VELUWE Mooie vrije bunga lows te midden van bos en heide Ook nog enkele voor het gehele seizoen vrij Hoofd straat 115 Voorthuizen Telef 03429 - 559 V d Bllfs AUTO en SCOO TERRIJSCHOOL ü krijgt les in Opel en Dauphine Erkend KNAC-lnstructeur Telef 13213 Parkstraat 36 Met spoed gevr MEISJE voor hele dagen of werkster Aanm mevr Koe v Wanroystraat 15 Vleuten telef 03407-588 Dames nergens voordeligervoor uw VERPGOEDEREN.Mantels ƒ 6,50 rokken vesten,truien ƒ 2,40 gordijnen v.a ƒ 1,75 p m2 Chemische wasserijververij De Orchidee OudeKerkstraat 11 U belt 25073 enwij komen halen CHALET SERVICE SUISSE Rob Schumannstraat 21 telef 31829 Utrecht Alleen geves tigd op b.g adres Voor huur bemiddeling vakantiehuizen in Zwitserland DANSEN de ontspanning bij uitstek Prlvé lessen Privé clubjes dagelijks na afspraak Dansschool Mario Serné Ach ter St Pleter 4 Utrecht Telef 20154 b.g.g Bilthoven 4917 N.V Cemsto vraagt SCHOON MAAKSTERS voor de ochtend uren Inl Veemarktplein 5 Handige meisjes vinden prettigwerk als MODINETTES ookleerlingen op ons gezellig ate lier Kom maar eens met onspraten C V Vorst & Go's Confectiebedrijf Oucje Gracht 187 Utrecht ' s avonds heerVelthuizen Julianaweg 371 teHoograven Voor een handig MEISJE Is er bij ons een plaatsje vrij voor het vouwen van overhemden Prettig en goed betaald werk Varkevisser IJsselstraat 5 Utrecht ZOMERHUISJES te huur met verwarming in diverse vakan tiecentra Vóór 13 juU 40 •/• red Aanvr postbus 1251 A'dam DANSLES — Privé en kleine clubjes - dagelijks na afspraak met Dansinstituut H de Rijk Nieuwe Gracht 49 telef 10301 NERGENS VOORDELIGER voor stomen een mantel of kostuum ƒ 2.95 japonnen ƒ 1.95 rok of blouse ƒ 1.25 Chem Wasserij en Ververij Uppel schoten Bouwstraat 15 telef 20692 Gevr le all-round KAPSTER bekend met modem werk moet leiding kunnen geven Br no 1-9052 bur UN KNAC RIJSCHOOL REKORD ' Lessen met Volkswagen Opel Vespa Theorie met projectle films Kwartelstraat 48 b telef 15729 WOODY-WONDER Moderne houten vakantiebungalows voor zelfbouwers 420x520 ƒ 1685 of ƒ 66 per maand zonder verf en glas Dubbelwandig Isolatie en kamerindeling Goedgekeurd voor 6 personen Levering uit voorraad ook kleiner of groter Plak één gulden extra op brief kaart voor catalogus of giro 44486 ledere dag ook zater dag zijn alle afmetingen zon der verplichting te bezichtigen op het showterrein van de fa briek Bovenstraat 218-228 Rot terdam-IJsselmonde Tel 10 194525 Tuinhuisjes vanaf ƒ 585 Zoekt U BIJVERDIENSTE AVONDWERK Ook u helpen wij hieraan Inl Postbus 21 H I Ambacht le 2e en TOPHYPOTHEKEN tot 90 ' h van de verkoopwaarde Auto - en meubelfinancieringen Inlichtingen „ Universeel " Joh Gerartsweg 132 Hilversum Tel van maandag t.m vrijdag 02950 43474 en na kantooruren 17976 Detailzaak in suèdekleding zoekt POMPIER die bereid is voor ons enige reparaties te verrichten Br no 1-9096 bur UN Wij lessen met de nieuwste Peugeot 404 en V.W 1962 f 5.50 per les Theorie gratis AUTO RIJSCHOOL Verkerk Willem Barentszstraat 72 telef 21028 Gevr op handelskantoor MEIS JE voor afwisselend adm werk Leeft 17 19 J Goede voorultz Br no 1-9194 bur UN Wedn 45 j 3 kind van resp 15 18 en 20 j vraagt HUIS HOUDELIJKE HULP P.G die huisvrouw volledig kan vervan gen Ultv br no 1-9053 bur UN AUTORIJSCHOOL JANET Er kend VAMOR instructeur Be voegd rij examen bij te wo nen Halen en brengen gratis Prinsenstraat 10 telef 26213 UW BONTJAS als nieuw maar dan in goede handen van Utrechts Maatkleding Bedrijf Bel op Wij bezoeken u thuis I Door de hele provincie Am sterd straatweg 144 g telef 18840 Gevr free-lance VERKOPERS - STERS Bur Adjutor School straat 8 Utrecht Tel 12719 Gevr KAPSTER goed kun nende permanenten en wa tergolven W Rijksen jr tel 16130 Sam V Lingen het adres voor RIJLES Tevens verhuur zon der chauffeur Telef 03468 - 390 VAKANTIEWONING chalet Nlederrled in Zwitserland 6 pers groot balkon tuin garage koelkast schitterend uitzicht Billijke prijs Inl tel 030-31452 Woningruil TEVEEL POCKETBOEKEN Bij ons kunt u ze met enige bijbe taling omruilen voor andere Curio " Voorstraat 55 telef 23895 Flink MEISJE voor hele of hal ve dagen gevr In gezin met kinderen Werkster voor 2 of 3 halve dagen per week Mevr Oorsprong Stolberglaan 9 Utr Extra reclame 10 volledige AUTORIJLESSEN ƒ 42.50 De Jong's Bondsautorijschool Ple ter Saenredamstraat 42 telef 14236 Erkend en gediplomeerd Inlichtingen na 20 uur RIJSWIJK—UTRECHT e.o Aangeb 4-kamerflat 2e woon laag lavet met douche inge bouwde kasten berghok tele foon huur ƒ 83 p mnd Gevr 3 of 4-kamerwoning voor nu of later huur tot circa ƒ 100 per mnd Br no 1-9371 bur UN VELUWE Gem Zomerhuisjes te huur met stookgel pr gel onder de vrije bossen en dicht bij zee Mei-juni en Sept zeer billijk J Zuurveld Molenweg 32 Hierden bij Harderwijk Tel 03413 224 Voor al uw VERZEKERINGEN en financiering van auto mo tor en bromfiets ass.-kantoor j W de Paauw Vleutenseweg 264 en 266 Utrecht Telefoon 35550 Nette WERKSTER gevr voor enkele morgens p wk Lovlnk laan 15 Tuindorp Utrecht A.N.W.B BONDSAUTORIJ - SCHOOL Ammerlaan gedipl VAMOR Bevoegd uw rij-exa men bij te wonen Les in de nieuwe Volkswagen Orionlaan 40 Bilthoven Telef 03402 - 2162 Utrecht 030 - 25309 ZONNEREIZEN naar Italië Zuid Tirol Gardasee Adriati sche kust geheel verzorgde rei zen en halfpensionreizen in eer ste klas hotels kampeerreizen en bungalowreizen vliegreizen Vraagt vrijblijvend inlichtingen en ons gratis reisprogramma Reisbureau „ De Snelle Vliet " N.V Leldseveer 51 bij tunnel Telef 27861 Utrecht 4-KAMERFLAT Kanaleneiland bovenste woonlaag vrij uitzicht ƒ 19 per week Gevraagd gelijk waardige of grotere woonruimte in Utrecht oj omg Hogere huur geen bezwaar Br no 1-9370 bur UN Bij dame alleen gevraagd een beschaafde HULP In de Huis houding voor dag en nacht Hulp werkster aanwezig Week end " vrij Telef 14565 of br no 1-9340 bur UN DIERENVRIENDEN opgelet Stichting Amlvedl registreert ook in Utrecht kosteloos ge vonden en verloren huisdieren Adres van opgave mevrouw L H Vllegenthart Oosterkade 12 telef 14439 Dieren kunnen niet worden opgenomen Lerares M.O geeft BIJLESSEN overhoort huiswerk Omg Wllh park Br no 1-9156 bur UN Gevr SERVEERSTER Aanm Pannekoeken rest De Oude Muntkelder Oudegracht onder ' t Hoofdpostlcantoor WONINGRUILBEMIDDELING Sinds 19421 Oók koopruU Vraagt gratis proefnummer Woningruilcentrale Nederland Spoorstraat 11 Utrecht telef 030 21758 Wat wil en doet de Nederland se Vereniging voor SEXUELE HERVORMING eigenlijk De medewerkers van het Dr J Rutgershuls consultatiebureau voor geslachtskunde Weerd singel WZ 10 utrecht kunnen u hierover inlichten WIM KOCHs AUTORIJSCHOOL Plompetorengracht 26 boven Wolff 4x bellen telefoon 17189 10 dagen naar Oostenrijk en Ita lië reeds v.a ƒ 137,50 Volledig en uitstekend verzorgd A11 included"-reizen naar Luxem burg en het Zwarte Woud v.a ƒ 135 Rijnreizen per touring car of Rijnboot va ƒ 130 Vraagt inlichtingen en ons reisprogram ma gratis Reisbureau DE SNELLE VLIET " N.V Leldse veer 51 bij tunnel Telef 27861 Utrecht Gevr enkele beschaafde PER SONEN die in hun vrije ttid kunnen invallen als huurauto chauffeur Stratenkennis ver eist Br no 1-9131 bur UN Utrecht Erkend instructeur F.N.O.P 15 jarig ervaring Aan serieuze kandidaten wordt gra tis proefles aangeboden in Opel Record ƒ 4 per les gratis theo rie Voor afspraken elke dag tussen 12.30 en 2.30 en ' savonds Zaterdags de gehele dag RUILING LIGPLAATS woon schip Aangeboden bij centrum Gevraagd ligplaats Wittevrou wenbrug Oog in Al Vechtdijk Merwedekade rand stad of bui ten de stad Br no 1-9350 bur UN JOWIN DOET HET II Type - stencil - en adresseerwerk Be stekken Convocaties en club bladen Zuiderzeestraat 27 Utr Telef 30606 Wegens militaire dienstplicht gevraagd een jonge CHAUF - FEUR BESTELLER Br no F 2943 Adv bur Alta Pausdam Utrecht WISKUNDEBIJLES voor HBS ' ers en gymnasiasten J Broeke ma V Limburg Stirumstr 25 BIJ DE E.N.R in één keer Uw rijbewijs B E of wij betalen uw her-examen Per les ƒ 5.95 of per cursus vanaf ƒ 47.50 Vraagt gratis proefles E.N.R v Bijn kershoeklaan 193 Utrecht Tel 27813 Bevoegd uw examen bij te wonen KOOPRUIL omgeving abbo toir Solide huis met aangren zende werkpl gr tuin voor alle doeleinden geschikt vrij te aan vaarden voor ander huis met garage Br no 1-9129 bur UN Flinke HULP in de HUISHOU DING maandag t.m vrijdag v 9 tot 12.30 uur Albr Thaerlaan 54 Utrecht FRISE MEREN Verhuur van motorkruisers en kajuitjachten Vraagt prospectus Vtjn Yacht sport Opeinde Sm Tel 05127 431 DAMESKAPSALON RIA Amsterd.straatweg 699 D t.o Demka Tel 40038 PERMANENT ƒ 8 — met garantie MODERNE KAPSELS Geopend van 9 tot 5 uur Nette zelfst HULP in de HUIS HOUDING gevraagd van 8.30 tot 6 uur Zaterdags vrij Hulp van werkster aanwezig Tand arts Meyer Wittevrouwensingel 9 Utr Aangeb BOVENHUIS kamer en suite keuken 2 slaapk Gevr heel of benedenhuis 4 S 5 ka mers Daalstr 2 bis Camping „ Wijk aan Zee " heeft plaats voor CARAVANS voor ' t gehele seizoen Inlichtingen van Oldenborghweg 20 of 32 Tel 02517 369 of 472 VERTALINGEN op elk gebied Alle Europese talen beëdigd vertalers Fry's Vertaalbur Nobelstraat 28 bis Utrecht Tel 14005 Aangeboden Den Haag 3-kamer PABTERREFLAT met tuin cv Huur ƒ 86 per maand Ge vraagd Bilthoven omgeving sta tion 4 kamenvoning Huur on geveer gelijk Venendaalkade 472 Den Haag Tel 669497 Door vertrek naar Amsterdam van onze huidige MEDEWERK STER ontstaat een vacature op onze hoofdboekhouding Haar plaatsvervangster die een mu - lo opleiding type routine en bij voorkeur ervaring op boekhoud machines moet hebben leeftijd 18 20 j zal in ' n prettige sfeer een leuke zelfstandige baan vin den met uitstekende condities Wij zien haar brief of telefoon tje graag tegemoet Bunnik heeft vlotte busverbindingen waaraan de werktijden zijn aangepast Vrumonafabrieken afd personeelszaken Bunnik telef 03405 1341 VAKANTIE 1963 nu voor ieder een 10 dagen geheel verzorgd v.a 1 125 Keuze Zwitserland Oostenrijk Duitsland Reser veer nu Reisbureau Ricco Mariastraat 30 Utrecht Telef 21486 Algehele VOETVERZORGING Louise F C V Nieuwenhuysen Chlropodiste Nassaustraat 4 a telef 15480 Behandeling na af spraak Per behandeling t 2.50 DUITS en FRANS Opleiding voor de examens spreekvaar digheid conversatie en han delseorrespondenüe Club - en prlvélessen Beginners en gevor derden Fry's Talen Institiit Nobelstraat 28 bis telef 14005 Te koop of te huur aangeboden wegens stil gaan leven prima renderende GROENTE - EN FRUITZAAK met beneden grote woonkeuken met woningruil liefst buiten Brieven met dui delijk omschreven Indeling van huis en plaats Br no 1-9018 bur UN Partic PENSION aangeb in Zuid-Llmburg prima keuken en verzorging k f 6.75 p.d p.p J Bouten-Baltus ABC straat 45 Treebeek bij Bruns sum SNELSTOMERIJ RAPID Kos tuum 2.75 pantalon of rok 1.25 mantel 2.75 jumper of trui 0.90 mits gebracht en gehaald Bilt straat 117 Diversen Uw adres voor betrouwbareAUTO SCOOTER MOTOR RIJWIELFINANCIERING Isnog steeds Fa G C Wester veld & Zn Begijnekade 9 teUtrecht Telef 16953 Rivièra Camping Elburg ünlek voor Nederland Amerikaans v opzet gelegen aan het prachti ge Veluwe meer aangepast aan de meest moderne eisen met o.a warme douches en was machine Te huur CARAVAN compleet Ingericht voor 6 pers Inl Loevenhoutsedijk 50 Utr telef 42490 of postbus 6 Elburg telef 03405 1444 Aangeb een HEEL HUIS grote kamer 2 si kamers keuken W.C tuin Gevr heel huis Overvecht of Kanaleneiland Br Werner Helmichstr 12 U VERHLECiINGS ARTIKELEN Direct van fabriek Vraagt prijslijst gesloten couvert Hollandla Postbus 63 Heem stede VERHUIZINGEN en transpor ten meubelopslag pianover voer Joh de Paauw voorheen V d Vlist Tolsteegsingel 24 b telef 14165 Laan van Char trolse 61 telef 42239 Handelskantoor vraagt een ac curate ijverige ADMINISTRA TIEVE KRACHT mnl of vri in het bezit van mulo-diploma Voor goede kracht een interes sante functie welke naar capa citeiten wort gehonoreerd Br no 1-9085 bur UN VERHUIZINGEN en woning stoffering WIJ verhulzen u en stofferen tevens uw woning Vraag vrijblijvend prijsopgaaf Alles met volle garantie P J Elberts en Zn v Huraboldt straat 23 telef 12060 en telef 29767 Te ruil aangeb NIEUW HUIS Overvecht 3 slaapk badcel Eng kamer keuken kelder schuur tuin voor en achter Terug groter huis Liefst ge schikt voor dubbele bewoning Br no 1-9011 bur UN Gevr op handelskantoor pien tere JONGEMAN voor alg kan toorwerkzaaraheden Br no 1 9084 bur UN Aangeb vrij BENEDENHUIS geheel gelijkvloers ruime suite m serre 1 gr 3 kl kamers flinke beschutte tuin Omg Wllh park Huur ƒ 78 p.m ook zeer geschikt voor ouderen Ge vraagd groter huis liefst zelfde omg hogere huur geen be zwaar Br no 1-9315 bur UN MEUBELREPARATIE meube len matrassen overtrekken Enorme keiKe stoffen Vooruit prijsopgave 36 jaar ervaring Van Basten's Stoffeerbedrijf Pleter Nieuwlandstr 25 Tuin wijk Telef 14923 GELDLENINGEN In contanten zonder borg Top - le en 2de hypotheken Bouw en handels kredieten Gratis Inlichtingen Br D.I.B Zwaluwstraat 3 te Heerlen Hervormde gemeente te Utrecht vraagt 2 nette WERKSTERS v schoonhouden van kerkgebou wen Vredeskerk Janskerk Aanm tussen 7 en 8 uur des avonds kosterijen Joh Camp huysstraat 73 en Janskerkhof 26 Utrecht Huwelijlcen enz VERHUIZINGEN Meubeltrans port binnen en buitenland Bergplaats voor inboedels Fa C A V d Lee en Co kantoor Lange Nieuwstraat 93-95 telef 10508 Vanaf 1 1.50 per week Ad Ver meulen gediplom HORLOGER Westerkade 16 telef 25374 Alle bekende merkhorloges op ter mijnbetaling 1 jr schriftelijke garantie Geen rente geen kos ten Koekoekklokken pendu les gouden ringen Vanaf 1 2 per week Wij zoeken voor nette eerlijke jongeman aug 20 jaar een de gelijk MEISJE geen danstype Br no 1-9130 bur UN worden beantwoord Ruime 3-KAMER FLAT te Zwijndrecht op goede stand met blijvend goed uitzicht te ruil aangeboden voor gelijkwaardige woning te Utrecht Br no 1-9420 bur UN Pastoor B Rohling Melkweg 3 Bilthoven vraagt voor zijn nieu we pastorie een beschaafd 2e MEISJE in of extern Telef 03402 4812 HUWELIJKSBEMIDDELING Voor beschaafde dames en he ren Bureau Hera " Nieuwe Gracht 193 Utrecht Tel 13066 030 Spreekuren dagelijks van 2 tot 8 uur des zondags en des maandags gesloten Inlichtingen PROT BEGRAFENISONDER NEMING Pa G H de Jager Twtjnstraat 38 38 bis v.h Am sterd straatweg 45 Utrecht Telef 14273 - 18532 24918 Ver voer van overledenen van en Aangeboden ENGELSE KA MER 3 slaapkamers gang be tegelde keuken met tuin Ge vraagd heel huis of beneden huis met twee slaapkamers Br no 1-9327 bur UN Lubro kan plaatsen enkele leeriing-VERKOOPSTERS 5 daagse werkweek Aanm afde ling personeel Hogenoord 1 Utrecbt Simpson BABY-WAS 3 keer per week gehaald en gebracht ƒ 5.15 per week De Lairessestraat 151 Amsterdam Telef 020 723939 naar alle plaatsen In binnen kosteloos Condities billijk Dis en buitenland ' cretie verzekerd HEEFT TOCH DE MOOISTE KEUS SINDS 1930 HET VERTROUWDE ADRES Ford Thunderblrd 1962 met radio als nieuw 18.500 Oldsmobile Compact Car 1962 met radio 11.950 Chevrolet Impal » 1962 met radio 11.950 Chevrolet Stationcar S-deurs 1960-1962 9.950 Chevrolet Bel Air 1961 met radio 8.950 Chevrolet Corvair 1960 6.290 Volvo 122 S 1962 als nieuw 9.250 Citroen Break 1961 Stat.car 9-pers 6,950 2 Citroëns Ideal 1962 per stuk 6,950 2 Citroëns Ideal m sch - dak ' 59 per stuk 3.750 Citroen » CV de luxe 1961 2.950 Citroen 1 CV 1981 2.750 Mercedes Benz 190 1962 m radio sch.dak 11.250 Opel KapitSn de Luxelp61 7.250 2 Opel Caravan 1961-1962 6.250-6.500 Opel Rekord 1700 4 deurs 1961 B.750 3 Opel Rekord 1961 4.950-5.250 2 Opel Caravan 1960 per stuk 4.950 2 Opel Rekord 1959 per stuk 3.750 2 Opel Kapitan 1957 m radio k 2.750 Ford Taunus Stationcar 1961-1962 6.250 Peugeot 40t • tet.oar 1960 4.780 V.W Karmann eabr ' 57 m radio enz 3.450 V.W Bestel 1980 3.450 10 V.W van ' S7 t/m ' 61 van 2.450 t/m 4.250 Renault Ondine ' 61 3.950 Renault Dauphina 1961 3.450 Renault Dauphin * 1959 m schuifdak 2.950 Renault 4 ' 66-'57 1.950 DKW 1000 S 1982 met radio S.700 Borgward Isabella 1980 4.450 DAF de luxe ' 81 2.950 Horex 1959 Regina 250 7M Ford Taunus 17 M Super 1962 S.3S0 Ford Falcon 1960 met radio 4.950 Ford Anglia Stat.car 1962 4.750 2 Ford Zephyr 1959 metoverdrivtf p st 3.950 Ford Anglia ' 60 3 350 3 Fiat 2100 ' 60 v.a 5.5002 Fiat 1100 ' 81-'62 export per stuk 3.950 Simca Etoile 1961 met schuifdak 3.850 2 Simca Ariane 1960 per stuk 3.450 Morris Oxford stat.car POSTZEGELRUILBEURS in Casino Oranjehuis Paarden veld 8 op zondag 17 februari 1963 van 11 tot 18 uur Toegang vrij ' 61 met radio 5.950 Peugeot 403 1961 met sch.dak enz 5.500 2 Peugeot 403 1960 met sch.dak radio k 4.750 GRAVEERWERK gevraagd spe ciaal vulpotloden vulpennen ballpoints liefst grote partijen Br no 1-9311 bur UN INROILCK FINANCIEREN - GARANTIE Verkoop Rijksweg Utrecht-De Bilt Telefoon 030 6 04 09 8ervlce-afd ' i-Gravesandestraat 23 - CtiecM '• zondags van 14.00-18.00 vur geopend ERKEND BOVAG - A.N.W.B - K.N.A.C De AMI-6 verenigt de comfortabele kwaliteiten van een grofe wagen met de prettige voordelen van een auto in de meest gevraagde prijsldasse De nieuwe AMI-6 STANDARD 1963 kunt u nu bewonderen en op de weg beproeven AMI-6 Standard 4790 -- AMI-6 de luxe 4990 — AMI-6 extra comfort 5190 —- Alleen Citroen biedt u voor de AMI -^ het unieke All hs controct voor 3 cent per km Automobielbedrijf TRAPMAN N.V Leidseweg 120 Utrecht telefoon 030-3 35 87 A-agent voor Citroen en Panhard Auto Palace „ UTRECHT " N.V BRUIDSHOEDEN dladeems kapjes en sluiers Elegante hoe den voor iedere gelegenheid Alléén het allernieuwste In on beperkte keuze Voordeligste speciaalzaak — Lorjé Oude Gracht 130 1.32 Utrecht Jonge vrouw 30 jaar met zoon tje van 2 jaar zoekt kennisma king met serieuze nette MAN - tot 35 jaar 1 kind geen bezwaar Br no 1-9039 bur UN Amsterdamsestraatweg 909 Utrecht Showroom Begijnekade 19-20 telefoon 030-1 39 71 Hoofdagent voor Citroen en Panhard Nette vrouw zoekt kennisma king met nette MAN voor de middag en de avond gezellig door te brengen die in de omgeving van de Amsterdam sestraatweg woont Leeftijd boven 70 jaar Br no 1-9065 bur UN PAS ums Heer weduwnaar r.k 52 ] middenstander zeer repres versch zeer vitaal jong uiterl zoekt kennismaking met DAME Br liefst met foto onder no 1-9310 bur UN vraagt voor direct een Nette jongeman 25 Jaar pro testantse godsdienst gescheiden eiser woning meubels aanwezig zoekt kennismaking met nette jonge VROUW of weduwe Br no 1-9020 bur UN Verkrijgb bij Apoth en « rk.Drog Verlofgangers-instituut PE-KA-RAB Hilversnn - Gemeubileerde huizen in gehéél Nederland Telef 02950—46940 FLINKE JONGEMAN Wed nette verschijning met nette woning goede stand wenst kennismaking met nette HEER Leeftijd goed 60 jaar Br no 1-9099 bur UN voor haar betJrijfsbureau aM werkvoorbereiding-planning Nette jongeman 29 jaar N.-H nog bij ouders thuis gem.arb zoekt serieuze KENNISMA KING m een eenvoudig meisje dat huiselijk Is Br no 1-9176 bur UN Enige administratieve ervaring strekt tot aanbeveling TE KOOP een winkelpand met 2 afzonderlijke bovenwoningen van het beste gedeelte van de Amsterdamse straatweg te Utrecht Het winkelpand met een oppervl van ± 200 m2 is direct te aanvaarden. Koops f 125.000 - k.k HOL & MOLENBEEK makelaardij Kr Nieuwe Gr 58 Utr tel 12950-14023 Duitse Zwitserse Oostenrijkse Hollandse vrlend{lnn)en wen sen BRIEFWISSELING enz Inlichtingen gratis WereldSoe rier Box 6051 Rotterdam Telef 33300 Voor hem die niet graag aan één plaats In het bedrijf ge bonden is is dit een pracht kans Leeftijd 16—18 jaar Gelegenheid tot aanmelden dagelijks aan de fabriek van 8.00-17.00 uur DEMKA DEMKA STAALFABRIEKEN K.Y UTRECHT W KONINKLIJKE A SERVEERSTERS PARTICULIER zelfbewoning zoekt voor voor haar huishoudeliike dienst Aanmelden dagelijks behalve zaterdags van 9.00 12.00 uur en van 14,00-16.00 uur bij de afdeling Personeelszaken Havenweg 7 Utrecht vrijst bungalow of landhuis met min 3 slaapk in Bilthoven ol omg Brieven onder no 2-3818 aan het bureau U.N HUWELIJK Allen die In " n op recht gemeende kennismal?%!«' Sollicitaties schriftelijk dan wel mondeling ^ 4fe ^ aan het kantooradres ^ ï C ^'"" Harshaw-vari der Hoorn n.v ' i Jutfassweg 178 Utreclit Tal 030 81011 V IMSIMEim3UTRAAn«C0 SSS-OX UTRCOC DE VOORBEDE PER TELEFOON kunt U beluisteren onder nummer 2 9 6 4 9 /!&?¦ AANGEBODEN VOLKSWAGEN PSGK-UP met huif type 1961 Prijs ƒ 2450 — Genegen te ruilen Financiering mogelijk Te bevragen NIEUWSTRAAT 93 DE BILT TEL 030-62125 
TATERDAG 16 FEBRUARI 19S3 rTRECHTSCH NIErWSBI.AD DOOR DE LUIDSPREKER mtMHiiiiiniiiiritiitniiiiinMnitiiiiiniit(nirtt(iifiintiiniiiimMtititiiiiTMtiitMfHlifinnnnMiitiiiiininn(iiiiiii)iiMiiiiiiliiiiiiiiliiiiliiiliiii ^ EIKE A6ENA door GRETE DOLKER REHDER i s = riintillHitMtlllimitnitilHlliiiiiMiiitiitiniiniMiMiMiiiiiiitMiiMiniiiiMtiiiMititiiniiiiiitiiiiliiiiiiiiiiMiiiiiinii iniiiiiu niiiii iiriiiiiinniiiiiniir De rusteloze aarde '^''''^'^''* Serdag Gestroomlijnde zwemmers 127 Wanneer die ren van heel ver schillende aard er toe overgaan in een zelfde milieu te gaan leven blijken ze een merkwaardig over eenkomstig uiterlijk te ontwikkelen Een goed voorbeeld vor men de buideldieren Onder deze buidel dieren treft men typen die gelyken op muizen ratten vossen wolven en zo voorts Een minstens evenduidelijk voorbeeldzijn de gewerveldedieren die hun levenin het water door brengen of door brachten Snelzwemmen vraagt eenlichaam dat zo minmogelijk weerstandbiedt een krachtig voortbewegingsmechanisme en en goede stuurinrichtlng Snelle zwemmers onder de vissen zijn in het bijzonder de haaien A onder de zoogdieren zijn dit de dolfijnen B In het verleden werd een volkomen vergelijkbaar leven geleid door de ichthyosauriers C Alle drie vindt U hierboven af gebeeld Het is direkt duidelijk hoe ze zich op gelijke wijze aan hun levens milieu aangepast hebben Alle drie bezitten ze een gestroomlijnde lichaams vorm De staart Is tot een uitstekende propeller geworden De zijvinnen versterken de snelle beweging van het lichaam De in het midden geplaatste rugvin vormt een juist geplaatste en effektieve stuurinrichtlng Bij alle drie diersoorten heeft de aanpassing aan de levenswijze een opvallende staat van perfektie bereikt Advertentie De zeehonden afbeelding rechts stammen af van dieren die als vier voeters op het land leefden Ze hebben echter de voorkeur gegeven aan een leven in het water Ze komen alleen nog op het droge om er wat uit te rusten Door de verandering in levensmilieu zijn bepaalde veranderingen in hun bouw gaan optreden Ook hier vinden we de tendentie tot een ge stroomlijnde lichaamsvorm De poten zijn kort geworden en de achterste ledematen hebben de taak van de staartpropeller overgenomen Bij de zee honden is een toestand als bij de haaien en dolfijnen niet geheel meer te bereiken daarvoor Is de vroegere ontwikkeling een te verschillende weg gegaan Maar de thans bestaande gaat wel zo goed mogelijk in die richting Modelbouwers niet spinnende POLYSTYREEN LIJM Ceta-Bever ^^ Maar die wil een grap met me uit halen en nog wel een heel vuile grap ook dat laat ik niet op me zitten Hoe komt hü er bi,i dat ik Haulsen een varken zou geven dat is zijn zaak dat hij die bruiloft zo groots heeft opgezet dat gaat mij immers niets aan Maar toen hoorde hti dat hij wist wat hij Eike schuldig was en toen kwam de grote trots van de kleine man in hem op Ha dacht hü schuldig ben ik helemaal niets maar het zou toch wel een mooie indruk maken als ik Hannis Haulsen een varken schonk Zouden ze geen hoog achting voor Eike krijgen als haar man zoiets deed En de daalders hoorde hi,1 verder zou hij die gesto len hebben Een hete woede welde op in zijn hart De bruiloftsdaalders behoorden aan de bruid dat was altijd de gewoonte geweest en daar was geen twij fel aan Maar als hi,j ze per se wilde hebben goed dan zou hij ze hem voor de voeten gooien die rijke oude vrek Maar het varken moest hij dan betalen dat was niet meer dan billijk Dit dacht Bertien allemaal Maar voor hij iets kon zeggen en voor de beide mannen die hem de een met ingehouden lachen de ander loerend van hebzucht aankeken hun mond open hadden kunnen doen had een ander gevoel in Bertien de overhand gekregen Neen het zou niet rechtvaardig ziin als Han nis Haulsen de daalders kreeg De gasten hadden hun geld aan de bruid gegeven als geschenk en het geld behoorde dus aan Eike voor God en de wereld Ze moest het houden hoewel ze het zelf niet eens wilde Daar zou hü voor zorgen Maar omdat de daalders dus van Eike waren zou hij Hannis Haulsen het varken toch geven Hi,i was immers veel te fatsoenlijk om met die twee gauwdieven te gaan marchanderen Hij kon dat nu zoiets geven ja hij had een voorname vrouw en hi,i kon ook voor naam en trots zi,in Met onbeholpen stappen liep hij naar de tafel en daar hem geen enkel passend woord inviel keek hij alleen maar Hannis Haulsen aan met een stille hel dere blik wees even zijn schouders ophalend en met oen scheef hoofd glimlachend op de zak alsof hij zich ervoor verontschuldigde dat het maar zo'n klei nigheid was draaide zich toen om en liep zwaar en gebogen als altijd zwijgend de kamer uit Volko men verbijsterd bleven de beide mannen achter Moy was alweer in haar droevig gepeins vervallen 7P zuchtte en wrong zich zwijgend de handen Han nis en Tyge durfden elkaar niet aan te kijken Van verlegenheid proestte Hannis Haulsen ten slotte la chend — Allemachtig is me dat even een stomme vent die geeft me daar zomaar een varken cadeau Bertien Flor de vuurtorenwachter van de witte Knee — aan mii zoiets is nog nooit vertoond Maar Tyge Taden scheen helemaal niet naar hem te luisteren Hij keek zelfs niet naar hem Hi,1 duw de zijn handen in zijn broekzakken ging op de rand van de tafel zitten zwaaide met een been heen en weer keek langs Hannis heen door het raam naar buiten en zei peinzend — Ik heb altijd gedacht die kleine Eike dat is toch veel te zonde voor die ouwe Bertien Maar — hij is helemaal geen vuurto renwachter die kerel is een engel Een ogenblik bleef hit nog zo zitten toen sprong hij op zei — Zo Moy en Hannis en rende de kamer uit zonder zijn handen uit zijn broekzakken te halen De deur sloeg met veel lawaai achter hem dicht Snel liep hij het nuis uit rende door de tuin sprong over de stenen muur op de smalle weg die langs Jan Jar - 32 rings huis liep en had het dorp al ver achter zich toen Bertien pas de steiger bereikt had Een seconde bleef Tyge Taden staan Hij keek met loerende Wik naar de witte Knee en mat de af stand over het water en over land om de Bocht Ver achter zich bij de steiger zag hij Bertien lang zaam en moeizaam wegroeien Toen zette hij zonder verder nadenken zijn razend snelle haast vliegende loop weer in Gelijkmatig liep hij vederlicht en rus tig ademhalend over het gladde grastapi,it en la ter om het vermoeiende zand te vermijden sprong hij van steen tot steen over de glooiing Zijn blauwe hemd fladderde als een wimpel in de wind en zijn gele haar flakkerde als een beweeglijke vlam boven hem Hannis Haulsen was intussen opgestaan Met alle bei zijn handen woelde hij in zijn verwarde haren terwijl hij almaar in de kamer heen en weer rende Hij was boos hoewel er een v,.rken zo voor hem uit de hemel gevallen was Die Tyge sloeg een toon tegen hem aan en gedroeg zich tegenover hena burgemeester Haulsen alsof hij zijn gelijke was Vroeger was hij beleefd en terughoudend geweest • Maar nu deed hü zo grof-vertrouweUik sinds hij zi,in vervoerder geworden was en ze allebei in het zelfde louche zaakje verwikkeld zaten De gedachte dat Tyge Taden hem in zijn zak had maakte hem woedend Op zijn lip bijtend keek hij naar de geopen de zak waarin het vlees hem rossig aankeek Ik zal Taden er wel de helft van moeten geven dacht hij griinmig en hij was beslist niet enthousiast over Bertien Flors reusachtige geschenk Maar opeens midden in zijn woede stokte hij Een zachte klaagtoon had zijn oor bereikt Hij keek om naar zijn vrouw Toen zag hij dat ze in een staat van grote - ngstige opwinding verkeerde Ze sloeg haar kleine witte handen tegen elkaar vouwde ze wrong ze in haar schoot drukte ze tegen haar mond en daarbij bleven haar ogen als in trance op één bepaald punt gericht wiegde haar bovenli chaam heen en weer en jammerde zacht voor zich heen Hannis Haulsens hart kromp ineen Hij liep naar haar toe — Kom Moy van me zei hü zo teder als hij al leen dat maar kon en hij legde troostend zijn zwarerode hand op haar hoofd Moy sloeg haar ogen bang en vragend naar hem op — Eike Hannis Eike zei ze smekend — doe mijn Eike geen kwaad Hannis boog zich over haar heen Moy ontroer de hem in haar angst en nood Zij die vroeger hem verzorgd geraden en geleid had Verbaasd schudde hij zijn dikke kop — Natuurlijk niet Moy wat zou ik met Eike moeten doen vroeg hij sussend — Wat heb ik nog met Eike te maken — De daalders Hannis de bruiloftsdaalders klaag de Moy -— Ik ga sterven en dan zullen jullie Eikeberoven Ik kan haar niet meer beschermen en Ber tien is immers te dom Laat haar die daalders,Hannis die zijn van haar Hannis aarzelde een ogenblik trok zijn volle lip pen in toen liet hij ze met een paffend geluid weer naar voren schieten en het leek alsof hij zich inner lijk een duw gaf toen hij zei — Natuurlijk laat ik ze haar Moy ' Wat zou ik ermee moeten doen Ik heb drie grote eikehouten kis ten vol met daalders Voor mijn part kan ze er « nogeen stel van me krijgen HEDENAVOND HILVERSUM I — VARA 18.00 Nws en comm 18.20 Licht instrument kwin tet 18.40 Lichte gram 19.00 Artistieke staalkaart VPRO 19.30 Christendom in ontmoeting met wereldgodsdiensten le zing 19.45 Klass gram 19.55 Deze week lezing VARA 20.00 Nws 20.05 Walsorkest 20.35 De Ramblers Band show 21.10 Lichte gram 21.35 Socialis tisch comm 21.50 Gram 22.00 Als de klok dertien slaat serie korte hoorspe len 1 De weg naar Ispahan 22.30 Nws 22.40 Chansons 23.10 Lichte gram 23.55 - 24.00 Nws HILVERSUM II — KRO 18.00 Kron 18.30 Licht Instrument kwartet 18.50 Gram 19.00 Nws 19.10 Act 19.22 Sport praatje 19.30 De Oelewappers licht programma 20.00 Populaire klassieke gram 20.50 Lichtbaken lezing 21.00 Tierelantijnen gevar progr 22.00 Koor zang 22.20 22.25 Boekbespreking 22.30 Nws 22.40 Wij luiden de zondag in 23.00 Nieuwe klass gram 23,55-24.00 Nws ENGELAND BBC LIGHT PROGR 18.00 Sportoverzicht 19.00 Verzoekpro gramma orgelspel 19.30 Gevar mu ziek 20.00 Nws en journ 20.24 Voetbal uitslagen 20.31 Orkestconcert 21.30 Nws en sport 21.40 Twintig vrr.gen 22.10 Gevar muz 23.31 Lichte orkest muziek 0.15 Lichte gram 0.55-1.00 Nws BRUSSEL 18.00 Nws 18.03 Koorzang 18.28 Paar desportber 18..S0 V d sold 19.00 Nws en weerber 19.40 Amusementsmuzlek 20.00 Cabaretprogr 21.00 Belgische mu ziek 22.00 Nws 22.15 Dansmuziek 23.00 Nws 23.06 Amusementsprogr 23.30 Amusementsmuzlek 23.55-24.00 Nws ZONDAG 17 FEBRUARI HILVERSUM I — VARA 8.00 Nws en soo strijdlied 8.18 V h platteland 8.30 Weer of geen weer gevar progr 9.45 Geestelijk leven toespr 10.00 Strijkork oude muz 10.30 Woorden van werkeUikheid een serie uitz van gedichten van deze tijd 10.45 Zondag ochtend in VARA-studio 5 gevar progr AVRO 12.00 Platenmatinee ± 12.30 mo gelijke afgelastingen van wedstr 13.00 Nws 13.07 De toestand in de wereld loz 13.17 Meded of gram 13.20 Knip perlicht progr V alle weggebruikers 14,00 Boekbespr 14.10 Oude kamermuz 15.00 Hou je aan je woord lit quiz 16.00 Lichte muz en zang 16.30 Sport revue VARA 17.00 Latijns-Amerlkaanse muz 17.30 V d jeugd 17.50 Nws sportuitsl en sportjoum VPRO 18.30 Korte Herv kerkd IKOR 19.00 Klnder dienst 19.30 De Open Deur AVRO 20,00 Nws 20.05 Licht opera - en ope retteconcert 21.00 Het kan niet altijd kaviaar zijn hoorsp 1 21.40 Lichte orkestmuz 22.00 Planorecital moderne en klass muz 22.30 Nws 22.40 Act 22.55 Meded sportuitsl 2e klas voetbal 23.00 Met de Franse slag nieuwe gram 23.25 Moderne gram 23.55-24.00 Nws HILVERSUM II — KRO 8.00 Nws 8.15 Klass kamermuz gr 8.25 Inl hoogmis 8.30 Hoogmis NCRV 9.30 Nws en waterst 9.45 Koorzang gr CONVENT VAN KERKEN 10.00 Geref kerkd Vrijgemaakt NCRV 11.30 Vo caal dubbelkvvartet 12.00 Klass gram KRO 12.15 Lichte gram 12.25 Spring plank jonge artiesten 12.50 Buitenl comm 13.00 Nws en meded 13.10 De stemvork bel canto-progr 13.40 De kerk In Japan lez 14.00 V d kind 14.30 Moderne kamermuz 15.05 Boek bespr 15.15 Thee met babbelaars ver zoekprogr v d bejaard 15.55 De hand aan de ploeg lez 16.00 Sport 16.30 Gewijde muz IKOR 17.00 Nederl Herv kerkd 18.00 Het Geladen Schip 18.30 De kerk aan het werk act van het kerkelijk erf 18.40 Luctor et Emergo klankb NCRV 1900 Nws uit de ker ken 19.05 Samenzang geestelijk liede ren 19.30 De Openbaring aan Johan nes lez KRO 19.45 Nws 20.00 De onweerstaanbare nachtegaal hoorspel deel 2 20.45 Lichte gram 21.00 Klass strijkkwartet gr 21.30 Wissewassen licht progr 21.,50 Liedjes 22.20 Avondgebed 22.50 Wereld in wording klankb 23.20 Retourtjes een veertien daagse terugblik op ons progr 23.55 24,00 Nws ENGELAND BBC LIGHT PROGR 12.30 Kerkdienst 12.55 Programma overzicht 13.00 Verzoekpr 14.30 Amu sementsmuz 15.00 Radioshow 15.30 Hoorspel 16.00 Filmkron 17.00 De Top twentv en de beste nieuwe gram 18.00 Gevar progr 19.00 Lied.1es 19.30 Ge var progr 20.30 Nws 20.35 Ouderwetse dansmuz 21.30 Godsd samenzang 22.00 Gevar muz 23.00 Lichte muz 0.30 Lichte muz 0.50 Avondgebeden en gewijde muz 0.55-1.00 Nws BRUSSEL 11.55 Gram 12.18 Chansons 13.00 Nws 13.15 Gevar muz 14.02 en 15.03 Idem 17.00 Nws 17.45 Klass kamer muz 19.30 Nws 21.15 Arausementsmuz 22.00 Wereldnws 22.15 Chansons 22.55 Nws 23.00 Jazzmuz 23.55 Nws MAANDAG 18 FEBRUARI HILVERSUM I — VARA 7.00 Geluk wens en nws 7.10 Oehtendgym 7.20 Socialistisch strijdl 7.23 Lichte gram Om 7.35 Van de voorpagina praatje 8.00 Gelukwens nws en socialistisch strijdl 8.18 Licht ensemble met zang solist 8.45 Lichte gram 9.00 Gym v d vrouw 9.10 Klass gram 9.35-9.40 Waterst VPRO 10.00 Zeggen of la ten zeggen overdenking VARA 10.20 V d vrouw 11.20 Voordr 11,40 Zang recital 12.00 Voor het platteland 12.05 Dansork en zangsol 12.30 Meded tb.v land - tuinb 12.33 Act of gram 12.38 Licht instrumentaal ensemble 13.00 Nws 13.15 V d middenstand 13.20 Klass en moderne kamermuz 13.45 Wikken en wegen lez 14.00 Moderne kamer muz 14.30 Schrijf eens aan Wilma Wijs hoorspel 16.00 Zestig minuten voor bo ven de zestig 17.00 Oude liedjes 17.15 Streekultz Groningen 17.35 Elektro nisch orgelspel 17.50 Militair comm HILVERSUM II — NCRV 7.00 Nws en S.O.S ber 7.10 Dagopening 7.25 Oude gram 7.35 Sportuitsl van zater dag 7.45 Radiokrant 8.00 Nws 8.15 Gewijde muz opn 8.30 Lichte gram 9.00 V d zieken 9.35 Lichte gram 9.40 V d vrouw 10.10 Klass gram 10.20 Theologische etherleergang 11.05 Vocaal kwartet 11.30 Lichte muz 12.00 Lichte gram 12.25 Licht ork met zang solist 12.53 Gram eventueel act 13.00 Nws 13.15 Licht ensemble 13.45 Oud Weense dansen gr 14.05 Schoolradlo 14.30 Samen uit samen thuis gevar progr Herh van donderdag 7 februari j,l 15.40 Lichte gram 16.00 Bijbel overd 16.30 Kamermuz uit heden en verleden 17.00 V d kleuters 17.15 V d jeugd 17.30 Lichte gram 17.40 Beurs ber 17.45 Lichte gram 17.50 Regerings uitz Het kiesrecht in Suriname door Dr C Nagtegaal Ï3 Advertentie Geslaagd dank zij RESA-HILVERSUM Nederlands Talencentrum - Tel 45432 Vraagt ons prospectus Talen Ned Frans Duits Engels LO en M.O A Onderwiizersa(cte-Wiskunde U O en M.O.A - I^ULO A-B H.B.S en Gymn Praktijlcexamens Boekh Ned Frans Duits Engels en Hooldcorrespondent ^ In de eerste maand van dit jaar zijn 2072 zeeschepen met een totaal netto register tonnage van 5.229.831 de Rotterdamse haven binnenge lopen Vergeleken met dezelfde periode van het jaar daarvoor be tekent dit een aanzienlijke terug gang in januari van 1962 deden 2200 zeeschepen de Rotterdamse haven aan totaal n r t 5.554.831 • ir In handelskringen is vrijdag be kendgemaakt dat Nederland 200.000 schepels Amerikaanse mais gekocht heeft ENGELAND BBC LIGHT PROGB 12.00 Voordr 12.15 Dagboek 12.31 Lich te orkestmuz en sopraan 13.00 Popu laire gram 13.25 Voetbalrep 13.31 Ge var muz progr 14.31 Gevar muz 14.45 V d kinderen 15.00 V d vrouw 16.00 Dansmuz 16.31 Muz bij het werk 17.15 Dagboek 17.31 Uitsl races 17.32 Gram v d jeugd BRUSSEL 12.00 Nws 12.03 Lichte muz 12.30 Weerber 12.35 Landbouwkron 12.42 Pianorecital 12.50 Beursber en progr overzicht 13.00 Nws 13.15 Kamermuz 14.00 Nws 14.03 Schoolradlo 15.45 Lichte muz 16.00 Nws 16.03 Beursber 16.09 V d zieken 17.00 Nws 17.15 Bariton en piano klass muz 17.45 Franse les Zie voor tV'programma pagina 5 PANDA en de bewogen beweger 21 - 7*1 I ' ^^ JL.-^ijaaÉi 21 Het vreemde apparaat dat door de agent In beweging was gezet stoof in voile vaart een zelf bedieningszaak binnen Het stuitte de politieman tegen de borst om zijn arrestanten alleen te laten » maar uit de winkel klonk zo'n hels spektakel op dat hij niet lang aarzelde Kom laten we maken dat we wegkomen " zei Panda toen de ambtenaar in het pand verdwenen was Dat rare ding heeft ons al genoeg narigheid bezorgd " „ Dat moet je nu niet zeggen " sprak Inertus Zielepopel pijnlijk getroffen Het roersel drukt bewogenheid uit en dat kan nooit naar zijn Doch men begrijpt dat niet Ik zal het even gaan uit leggen " En voordat Panda hem kon tegenhouden stapte ook hij de winkel birmen Daar was het roersel bezig in snel tempo eengrote voorraad levensmiddelen in zijn bakje te la den f „ Pas op " hoorde men de agent roepen Opzij daar Dit is een gevaarlijk voertuig zonder be stuurder '' Maak toch niet zo'n drukte wachtmeester " zei de winkelier die de bedrijvigheid van het roersel handenwrijvend gadesloeg Het is hier een zelf bedieningszaak dus het is volkomen in orde dat hij zichzelf bedient En hij bedient zich goed ook Ik wou dat we meer van die klanten hadden " Posities Nederlandse sehepen Aa^tekerk u v Part Said te Avon - mouth Aaltje 14 v Londen te Amsterdam ^'»"*-"'* erK 14 op au m iVV iv.asbawah Abel Tasmao p ¦ 13 Lizard Head Atii.Ue 10 V Kott te / imwerpen Adme 15 v Lissabon n Oporto Adm Courbet 15 te Liverpool Adm De Ruyter 15 te Port id.Uot Adrairalcngracht 15 te Amst verw Aüunis J5 V Uunumca ie rioseau Adrastus Ï3 v Aden n Suez Aegis 12 V Baltimore te Pn'iadelphia Albatros 13 v Rott te Londen Aj«.a!,secdyk Ib it Hort l'slbul Catharina F 13 v Belfast n * JUapoot Ccipiies 14 600 m W Bombay Celebes K 13 v ' St Male n Poole Ceres 14 V Nordenham n Curasao Chiron 14 op 1010 m ONO Guadeloupe Coccinelle 14 te Duinkerken Colette 14 v Ostende n Newross Cajylto 14 op 240 m ZO Saigon Con Zelo 15 v Gyon te Nantes Cornelia B 1 15 te Vlaardingen Cornelia B 3 12 te Pensacola Corn Broere 15 te Rotterdam Corrie Broere 17 te Stanlow ' er vaont Crescendo 14 v Rott n Nforwich Cumulus 14 60 m N Kaap ^ lllano Oalerdyk 14 v Los Angeiet n Balboa Daphnis 12 te Hampton Roads Delft 14 V Mobile n Tampa Democraat 15 te Zeebrugge Di'iivb IV V Wtlniin-^ifMi te Charleston Denzo 15 v Londen te Rotterdam Diana V 12 te Immmgham Did <> I4 V Valencia n Alirante Dicmerdyk 14 v Srhipdam n Ham bur " Dietert 14 v Breskens te ^' erneu^en Diliiïentia l5 v d Theems n fr^ort slade Dinieiburc 15 te Brussel Dinteldyk 13 v Plymouih n Cristobr Diogenes 15 v Paita te Juayaquil Dollard 15 te Portsmouth nimibufKh te Casablanca Donau 13 v Perth te Middlesbro l>i>ngudyk 14 op 400 m ZW Bermuda Doris p 14 Beachy Head n ' Vm^terdam Draco 14 v Cadiz n Rotterdam Echo p 14 Kaap Mondego n Londen Eddstone p 14 Ouessant n vrenua Eems 14 nog te Sligo verb Ecmsmond 17 te Malta verwacht Eenhoorn 15 v Antw te Beyrouth Egbert S 14 v Gent te « roole ElIewoutsdUk 14 v Agadir e batii Els Teekman 14 te Delfzijl Energie 13 te Belfast Engelina Broere verm 16 ii 4ayonn « n Grangemouth Eos 15 V Naxos te Bremen Equator 13 te Portsmouth Erasmusslngel 15 te Rotterdam Eumaeus p 14 Blzerta n Liverpool Europa 13 v Mistley n Leith Evert«cD 14 v Genua n Marina fl Car rara Favurtet 13 te Middlesbro Fedala Rott Cork p 14 Wight Fiducia 15 te Yarmouth Ftducia 2 15 te Maassluis Fivel p 15 Kaap San SebasMan Flevo 15 V Vigo te Amsterdam Flevoland 14 te Harlingen Porto 15 te Brunsbuttelkoog Fram 15 v Gravelines te vjaasterkerk 16 v Suez te Aden Oaasterland 15 te Amsterdam < lanymedes 15 v Rott n Hamburg Geertruid Margaretha 14 v i'orreveja n Engeland Geestdiep 14 v Maassluis n üaiais Geestland 14 v Doirnnioa n Preston Geestshiis 15 te Maassluis Geeststroom 15 te Yarmouth Gefie p 14 Texel n Parijs Geziena Hcndrika 14 te Partington naar 7 Gic.enkerk 14 v Hamburg n Bremen Gloria Maris 13 te Aden Goeree 15 v Gent te Rotterdam i Gouwestroom 14 te Amsterdam Gramsbcrgen p 14 Ouessant * Grüveland 14 te Paranagua Gre 14 v Londen te Granville tirebbedyk 14 te Port EverL-iades Grebhestroum 15 v Liverpool r « mst Greta 14 v Teignmouth te Antwerpen Grooiekerk 14 op 170 m O Gibraltar Grutedyk 14 op 450 m ZO K Race Oruno 15 v Amst te IJmuiden Guineekusl 14 v Rott n Bremen Hagno p 14 Kaap Palos n « larsellte Hascwint 12 te Kenitra Hathor 14 op 330 m z.\V Azoren Hector 15 v Amsterdam n Malta Hecuba p 14 Wight n Sto Domingo Heemraadsingel p 15 Dover n Avon - mouth Hecm-^iterk 13 te Bahrein Heerengracbt 11 v Gothenburg naar Helsinki Heiloo 13 V Huil te Immimzham Hnena 14 op 60 m N Jamaica Helena v B 15 te Pasajes erw Hcndrika Maria 12 te Glasgow Henuy T p 13 Deal n Genua Hoiendrecht 14 op 400 m N Bermuda Hollands Diep 14 v Tacoma n Singa - pore Hollands Dreef 14 70 m ZZO Mojl Holwierde 13 v Eastham n Jrammen tlonrKbusch 15 v Londen ' e w.jrmer - veer iioiucstroora 14 te Amsterdam Hoogkerk 15 op 630 m NO Ceylon Ifuogland 15 te Sluiskll Hoogvliet 15 te Amsterdam - srwacnt Hoop 13 v Casablanca n Rotterdam Houtman V 13 te Cagliarl Ida O 15 V Rotterdam n duston Ida Jacoba 15 te Glasgow " erwacht Imke p 14 Gibraltar n Algiers Inca 15 180 m O Sicilië Intrepide 14 te Venetië Ipswich Pioneer 15 te Ipswich Ipswich Progress 15 te Rotterdam Isis V 13 V Zeebrugge te honden isola 14 V Caen te Londen Jacaranda 15 te Rotterdam Jacob Teekman 14 te Blyth Jager*;fonfein 14 500 m WNW Walvis-baal Jan Par Genua p 14 Iblza Jan Herman 14 te Cagliarl Japara 15 v Duinkerken te Antwerpen Jason 14 op 1050 m NO Paramaribo Jcll 15 V Gent te ViaarrtiiJen Johanca p 15 Minorca n i'ortsmoutn John M 14 V Vlissingen te Karossa 15 v Sorong te Manokwarl Kars p 15 Vlissingen n Esbjerg Kastaniesingel 15 v IJm'iiden naar Newport Kaïsf ' dyu 14 v Hamburg te Bremen Kalwyk 14 op 300 m OZO Hongkong Kemphaan p 14 Sandettie uitreis Keniiemerland 14 v Santos n Rio Grande Kerkedyk 14 v Antw te New York Kerksingel 14 te Amsterdam Keyser 16 te Lowestoft verwacht Kieldrecht 15 v Rott te Hamburg Kinderdyh 13 v Tampico n Coatza - coalcop Kirsten Smits p 15 Finlsterre « aar Casablanca Klonsicrdy' t 14 540 m ONO Bermuda Konny M 15 v Antwerpen te rt;-tt Korendyk 15 v New York te Rott Kreeft 14 op 100 m NNW Dakar Kreon 14 op 580 m NO A/orön Laarderkerk p 14 Finlsterre uitreis LadoD 14 V Amsterdam n Hamburg Laga 15 v Sharpness te Belfast Langkoeas 15 te Hongkong verwacht La Paloma 15 te Yarmouth ^ erwacnt Lean S p i4 Wight n Tarragona Leendert Broere 16 te Dordt vk - viachl Leersum 14 op 200 m WNW Sabang Leiderkerk 14 op 80 m NNW Lissabon Lekhaven 15 v Rott te Hamburg Leliegracht p 14 Esbjerg Lelykerk 14 ten ankei Beyrouth Leonard T p 15 Vlissingen o 1 Louvehaven 14 te Kopenhagen Limburg 15 v Suez te Muscat Lombok 14 400 m ZZO Araoutco Looiersgracht 14 60 m W r>land Loosdrecht p 15 Minikfjy n Aden Luise Emilie 14 te Portland Lutetia 24 v Delfzijl n Selby Lycaon 14 op 120 m WZW Socotra Maasdam 15 te Bremerhaven verw Maashaven p 14 Caravelas n Recife Madisun Lloyd 14 75 m NNW Perim Maifl Lloyd 13 1200 m ZW Galapagos eil Mangcn 14 v Rouaan n Genl Manto 15 v Amsterdam te Rotterdam Marathon 14 v Nlckerie n Paramaribo Mare Altum 15 v Rott te tïent Mare Magnum 15 te Rotterdam Margriet Anja 14 te Rotterdam Marian Maria 15 80 m W Bermuda Mariekerk 15 v Colombo te Madras Marinus Smits 15 te Nantes / erwacht Markab 14 v Ancona te Algiers Marne Lloyd 16 te Noumea verwacht Maron 15 v Bremen n Amsterdam Martini 15 v Aberdeen te Antwerpen Matthew 15 te Duinkerken '/ ei-vacht Medon 14 v Turks eil n Nassau Meerkerk p 14 Messina n Port Said Meeuw 15 te Manchester verwacht Meidournsingel p 14 Ouessant Meike 12 v Suez n Massaivah Memnon 14 op 200 m NO Kaap Hat - teras n Curasao Menj* p 15 Vlissingen n v Menkar N p 15 Malaga n Jasanianca Mentor 15 v Sfax te Malta Meres N p 15 Messina n >-» iraeas Mersey Lloyd 14 550 m W Ceylon Merwe Lloyd 14 op 220 m ONO r.o - renzo Marques n Uai es Salaam Merwehorg p 15 Wight n ^ ork Midsinnd 17 te Rüttei'^lani ^' wachl Minos 15 v Amsterdam te « otterdam Mississippi Lloyd 14 nm te Port Said Mndjokerto 15 v Rott n Manilla Monica 13 te Gloucester Monlferland 14 100 m ZZW Ouessant Morag 13 v Garston n NcwroM Mount Everest 12 te Barcelona Muphrid S 14 te Marseille Musi Lloyd 14 te Cristobal Mutatie 14 v Ostende te Mutua Fides p 15 Dover n f > purto Rubato 15 te Duinkerken verwacht Rubicon 14 v Antwerpen te rent Ruliy 12 V Blyth te Newport ' OW RudoK J p 15 Texel n Warrenpolnt Ruys 15 V Port Elizabeth te East Lon don Kijnborg p 14 Vlissingen n fCsbjerg RUnstroom ' 5 v Huil te Amsterdam Saba 14 V Dundee n Gatesnead Saivinia 13 v Newport n < lverpuol Santa Margherita p 14 Majorca Scheldeborg 15 te Groningen /* Aacht Schie Lluyd 14 v Lae n Alexishaven Schiedyk 14 op 175 m ZO Halifax Schouwen 14 op 220 m ONO Azoren Seabreeze 13 v Antwerpen "" e - onden Senang 12 v Limerick n Bristolkanaal Senegalktist p 14 Finlsterre n Havre Serooskerk 14 500 m ZW Cocos eil Silindoeng 12 te Khorramshar Silvapiana 15 te Rotterdam Sil V ret ta 16 te Antwerpen / erwacht Sinon 14 op 5t0 m ZO Azoren Sinuutskerk p 14 Malta n Port Said Sloterkerk 15 te Fremantle Soestdyk 14 v Rott n New York Spaarncborg 15 te IJmuiden Spaarnekerk 14 v Penang n Aden Speranz ^ 13 v Rotterdam ïe -* oole Spes Major 15 te Rotterdam Spica 13 V East Yelland te uiasgoA ' Spirit 14 V Gent te Londen St Jansland 17 te Rott «' erwacht Stad Alkmaar 14 te IJmuiden Stad Delft 14 340 m ZW Kanarische eil Stad Den Haag 14 v New Orleans n Denemarken Stad Gouda 14 360 m ZW Lissabon Stad Kampen 17 vm te IJmuiden verw Stad Maastricht 14 330 m NW Free - town Stad Vlaardingen 14 525 m N Azoren Stad Zwolle 15 te Rotterdam Stanislas 17 te Santa Pola -' erwacht Stafenlaan 15 te Barcelona verwacht Steenbergen 15 te Bremen Stella Antares 14 v Triest n Mihden Stella Polaris 15 100 m O -^ ardinlë Stella Prima p 15 Ouessant Stentor 14 v Amsterdam te Bremen Stern 13 v Wettonpoint n « ienua Straat Colombo 14 v Abidjan te Tema Straat Cook 14 v Colombo n Trinco - malee Straat Cumberland 14 450 m ZO eil Amsterdam Straat Lombok 14 v Melbourne n Adelaide Straat Magelhaen 14 v East London n Durban Straat Soenda 14 v Port Elizabeth n Lorenzo Marques Straho 14 v Palermo te Napels Streefkerk 15 v Rott n Amsterdam Superior Trader 15 te Scheven int/en Swallow p 14 Havre n Santander launy 15 v Londen te Gertt Tegelberg 13 V Hnngkong n Manilla Tersrheliing 12 te Swansea Teun 12 V Glasgow n Yelland Thalassa 12 v Bristol n «' ortland Thaletas 15 v Rott te Amsterdam Tballo 17 te Rotterdam ' erwacht Tbeano 15 v Amst te Rotterdam Themis 14 te Port au Prince Theodora 13 te Newport ¦ Aon Theron 14 v P Cabello n La Gualra Th u red rech t 14 430 m NW Azoren Tide 12 v Cork n Ardrossan Tjamme 14 v Ipswich te Dover Tjibantjet 12 v Tanga ie Beira Tjimanuk 14 v Melbourne n P Plrle Tjipondok 13 v Osaka n Taketoyo Trias Trader 13 v Rott te ¦* onden Trlhill 11 te Kopenhagen Trito 13 v Dublin te Belfast Trude K 15 te Rotterdam «' erwacht Truus 13 te Rochester Tubal 14 170 m WZW K St Vincent Tugro 14 V Dublin n Twee Gebroeders 15 v Rott o riarce - lona Tweelingen p 15 Las Palmas n Rott Twin p 15 Sandettie n Silloth Ulysset 16 v Antw te Amsterdam Urkerslngel 16 te Rott verwacot Valbella p 14 Scilly n Rouaan Van der Hagen 14 400 m NO ell Amsterdam Van Heemskerck 13 v Yokohama n Freetown Van Noort 15 v Lyttelton n Dunedln Van Riebeeck 15 te Dubal Vanda 15 v Poole te Amsterdam Vanguard 14 v Amst te Antwerpen Venus 12 v Middlesbro n Poole Veritas 14 v Rott n Yarmouth Vermeersingel 15 te Plymouth Vesta B 14 V Gent n Stockholm Victory 15 v Rott te f.onden Viod 13 V Dublin n Yyr Viscount 15 V Antwerpen te rent Vivat 12 V Londonderry te \ yr Vlist 15 V Baltimore te Charleston Voorwaarts p 13 Ceuta n '- ïenua Vrede 15 v Barry te Brest ' ewacht Waalborg 14 v Delfzijl n f Waingapoe 14 v Djeddah n Aden Waterman p 15 K Leeuwin n Mel bourne Whitsun 15 v Parijs te Huli Wiebold Bdhmer p 14 Finlsterre Wilca 16 V Blyth te Truro verwacht Wilja 14 V Faversham te Terneuzen Willem Fortuin 14 te Norwich Willem Ruys p 14 Paas eiland Willi Bohmer verm 17 v Colombo n Calcutta alwaar 22 verwacht Willy 12 V Newport n Glasgow Wodan 12 v Granville te ^ ar Woltersum 14 op 900 m O K Race Wonosari 14 v L Marques n Beira Wonosobo 15 V Sandakan te Manilla Wijmers 13 v Savona n Liverpool Zaanstroom 15 te Shoreham e < wacht Zevenbergen 14 v Rott n #' enith / onnekerk 14 v Bremen te Antw Zus 15'V Sharpness te Swansea Zwyndrecht 14 te Vlaardingen Tank vaart Aalsum 14 v New York te P Cardon AMda 14 260 m ZW Kaap Palmas 23 te Curacao verwacht Acmaea 14 op 450 m ZZW Bermuda Acteon 14 op 850 m ONO Mombasa Ameland 14 op 240 m NW Natal Atys 15 te Rotterdam verW - daarna Fredericia-Kopenhagen Barendrecht p 15 Malta Burl S Watson 15 110 m NO Okinawa Caltex Amsterdam o 15 Gibraltar rachj Caltex Delft 15 v B Mashur n Ka Caltex Delfzyl 14 te Antwerpen Caltex Eindhoven p 15 Massawah Caltex Gorinchem 15 te Rott verw Caltex Lelden 14 160 m WZW Oues - sant Caltex Madrid p 14 Kaap Vlllano Caltex Fernis 14 100 m NW Minikoy Caltex Rotterdam 14 315 m NW Azoren Caltex Utrecht 15 te Londen Camitia 15 op 600 m ZZW Azoren Cinulia 14 op 270 m NO Azoren Cities Service Valley Forge 14 v Aarhuus n Kopenhagen Cradle of Liberty p 14 de Burlings Crania 14 op 875 m NO Martinique Doelwyk p 14 Lissabon n Port Said Dorestad 14 op 540 m NO Natal Ësso Amsterdam 14 75 m Z Malta Esso Rotterdam 14 v Port Said n Augusta Forest Hill p 14 de Azoren n Swansea Gulf Hansa 14 v Port Said n Gibraltar Guit Hollander 15 te Mena al Ahmadi Gulf Italian p 15 Port Sudan Gulf Swede 14 250 m ZO Saigon Jacob Verolme 14 v Chanaral n Cal - dera Kaap Hoorn 14 490 m NO Rio Janeiro Kalydon 14 te New York daarna De - laware-Curacao Kara 14 v Maracalbo n Curagao Katelysia 15 v Curagao te Coloncha Keizerswaard 14 520 m W Azoren Kelletia 16 om 13 uur te Hoek van Holland verwacht Kenia verm 15 v Rouaan n Shell - haven Kermia 14 op 200 m ZW Azoren Khasiella 14 85 m ZO Porto Rico Koratia 14 v Curagao n Baltimore Korovtna 15 te Rotterdam daarna Lysekil-Gothenburg-Karlshamn Kossmatella 14 op 180 m ZZW Azoren Krebsia 14 op 950 m NO Sombrero Kryptos 13 te Liverpool Mohamed Reza Sbah 14 te B Mashur Munttoren 15 340 m ZZW Calcutta n Abadan Naess Commander 14 v Whitegate n Port Said Naess Tiger 14 250 m WZW Bombay Ondina 15 op 200 m O Ceylon Onoba 15 op 110 m NO Massawah Papendrecht p 14 Ouessant P G Thulin 14 125 m ZW Antofagasta Philippia 14 op 60 m W Lissabon Formerend 14 op 100 m ZZO Monrovia Reza Shah the Great 14 v Port Said n Portland M Scherpendrecht 14 430 m NO L Mar ques Sepia 14 op 300 m W Sabang Statue of Liberty 17 om 6 uur vm te Hoek van Holland verwacht Tahama p 14 Oporto n Avonmouth Vasum verm 15 v Mamonal n Curagao Videna 16 te Hamburg verwacht Vitren p 14 Algiers n Tripoli Vivipara 15 te Port Said W Alton Jones 14 1200 m ZO Ber - muda Westertoren 14 v Lorenzo Marques n East London Zafra p 14 Gibraltar n Tranmere Zaria p 14 Ras Fartak 17 te Bahrein verwacht daarna Mena Saud-Rott Zeesïpepvaart Barentsz Zee 15 te Aruba Caribische Zee 13 te Curagao Clvde 13 V Ponta Delgada n Wilhelms - haven Humher 15 v Cork te Bromborough Loire met kraan 14 250 m Z Dakar Mississippi met booreiland 14 v Gi braltar n Noord Borneo Noordzee mei „ Corona " p 14 Dover Ocpaan mel Pan " 14 720 m ONO San Juan Oostzee 13 v Mtlazzo n Belalm Rode 7.fe 14 te Baltimore I il ¦!* 
24 ZATERDAG 16 FEBRUARI 196 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ^ P 14 pagina u v.h Joh de Drift 23 Gl ze ' 4 Lil SI h.'iM(yw>'V > f425 Voorbereide Vakanties Golf van Napels 15 dg „ „ f650 - Dubrovnik Zuid-Joegoslavië 15 dg „ „ f550 - 4 0 Een ité-vakantie besnaart TI nipt < ï1prlit « Griekenland half pension 14 dg „ „ f960 - 1 ^ E^n ue vdKanue oespdari u mei siecnis Bulgarije Zwarte Zeekust 16 dg „ „ f750 - rompslomp CU vermociems maar ook geld Een ité is een v-e-r-l-e-n-a-d-e ^^"^^ **°°'' ^^ ""^^'^^ combinatie van vHeg - cen ite is ®®" ^ 4 =' ^ °- reis logies maaltijden e.d profiteert U van een aantrekkeüjke prijsreductie zonder ver - Dank zij de snelle vHegreis per KLM hes aan service comfort en verzorging,bent U aanmerkeüjk eerder op Uw bestem ming en kunt U langer bUjven genieten 13 Weer thuis zei één van de vele ité reizi-Door te vüegen wint U extra dagen kostbare gers „ Het was voor mij de eerste keer zo'nvakantietijd dagen extra zon vliegreis maar zeker niet de laatste Van _ ^ tevoren had ik me er al veel van voorgesteld De luttele uren van reizen worden nog ^ n er ook wel een beetje tegen op gezien Nuverkort door de attente KLM-service U ^ raag ik me af waarom want alles gaat zovhegt stipt gerieflijk en snel m een van gemakkelijk Je vüegt al vóór je het merkt!"de moderne en ruime KLM-toestellen die de dagehjkse üjndiensten en extra vluchten 14 Wend U voor de verzorging van Uw onderhouden In de comfortabele KLM ité-reis M/w/wiïen ^ tot een erkend reisbureau fauteuil leunt U behaaglijk achterover Het stelt vakkennis en ervaring gratis te en U weet een vakantie zonder zorgen is uwer beschikking Win informaties in begonnen — u komt thuis met een uitvoerige documen - 9 Van Amsterdam CS Arastel Station en tatie en een schat van reisideeën aangepastMuseumplein Rotterdam Coolsingel en ^ an Uw wensen en aan Uw portemonnaie.Den Haag Kalvermarkt onderhouden 9V ^ w gemak besluit U dan thuis welkeKLM bussen een regelmatige dienst met ité-reis U het best past Schiphol Ook hierdoor wordt de totale ^,..««-.-..,» r reisduur tot een minimum beperkt J ^- ^^^^' S ^^^^ h ^^^ pnderstaande bon het gezelhge boekje „ Met ite snel naar de zon 10 Uw ité-reis verloopt glad moeilijkheden door de bekende reisjournaUst Leo Uittenbo doen zich nergens voor U heeft niets te gaard aan Het boekje is verlucht maken met grensoponthoud geen proble met vele illustraties en het vertelt ^ mmmffmm men met hotels taal deviezen en bagage U alles over de vreugden van 1 ^^^^^^ De KLM vervoert Uw koffers tot 20 kg per ité-reizen ^^ l^^if persoon gratis ^^ i ^^^^- 11 Auto-be " ^^^^^^ K ' zittende ité-va - | JDWlN verzenden ais brUf gefrankeerd met 12 cents postzegel ^^^^^^^ É ^^ 1 kantiegangers /*'#*'¦* " c ''-^"*-*?:^^^ ' Hif » TT gingen en dat Gaame ontvang ik eeö present-exemplaar van het boekje „ Met ^^ P ' «# 4 % ^^^^^^ zijn er duizen - l ité snel naar de zon " ^^ %\\ Jf "^ M den kwamen naam ^ mW^TM ^^ W tot een verras - adres <^ BK fcWÏ » 1 bcuuc umucK wnoNPi aats -^^^^^ m «»«"'«"'« uicHrv«ir ^ - vwj\jLsri-i/\f \ 1 o —- • — ' " '¦' ' " ¦¦' ¦¦¦¦ " — ¦¦ j^<^^^K^:-^'^^^^h MAAisoiApnt -^^^ De door gekaapte vra < die zo langz van de gehel < Kapitein kaapte „ gevestigd ve heeft op gro door een meu doboot jagers voortdurend kaanse verkc ligplaats gek ten noorden eilandje Mara geveer 500 ki liaanse haver rebellen asiel Het Amerik tuig dat het voortvluchtige daar nog aan twee kleine identificeerde Anzoategui h sen ligt de „» een Amerikaa oceaanonderzc van de vracht opdracht om aangezien de autoriteiten volen het wen De Venezol achtervolging zeld van twee schepen Zij z stellen de Ar voordat de h wateren zulle een vrij geleid haven wacht ring handelt gelijke wij " jacht op het passagiersschi ook vrijelijk kon binnenloj Ook al zoi uiteindelijke hun opzet is naamste doel dacht trekken van de Casti het land van in dezen is gezindheid pracht-valstril achtervolgers melijk een weten te hale doordat deze van de Anzoa ben gezocht derwijl maak volle kracht oostelijke rich In Surinam bekend was zich ten noor kust bevond men in overle Venezolaanse regering vooi zoategui Par Zover is het vraag is nu voor anker doen Men kaanse defen asiel in de voor men zou moeten dacht van \ 

Kranten

Ga naar