Utrechts Nieuwsblad maandag 11 februari 1963

14 pagina's Oplage 58.00Q ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD r.t Joh de Uefde W.V Drift 2 3 — Utrecht Directie A M E B IN K.oemans Drs J R Nieuwenhuis MAANDAG 11 FEBRUARI 1963 70ste JAARGANG No 240 Hoofdredacteur mr J W Niessink Telefoon 16431 * — Giro 154949 Ab.prijzen f 8.30 p kw ó.S c p w De roofmoord in Rotterdam Vreemde verklaring van nachtwaker Irak zag Kassems dood op televisie Tanks op waóxt in straten van Bagdad Zaterdag werd via radio-Bagdad definitief een einde ge maakt aan de alom heersende twijfel over het lot van premier Kassem van Irak De dictator is door een vuurpeloton gefusil leerd zo luidde het bericht dat later werd bevestigd door een korte tv reportage over de terechtstelling De toestand in Bagdad schijnt aldus enkele ooggetuigen thans stabiel hoe wel uit enkele delen van het land nog andersluidende berich ten komen Vergunning gevraagd voor het bouwen van kernenergie-centrale Gloednieuwe Duitse defensieminister nu al in kwaad daglicht Scandinavië stevig op de tenen getrapt Chroesjtsjef tot krantenmïljonair Oost en West nooit samen tegen China Moskou ziet geen hrood in fderde macM Zo schijnt hei in de olieslad Basra lot ernstige ongeregeldheden te zijn gekomen lussen aanhangers van de nieuwe Nasser gezinde regering en communisten Het bewind van presi dent Asref is inmiddels met een hoogst gevaarlijke openlijke haat campagne legen de communistische parlij begonnen De gemoederen zijn in een explosief stadium gebracht In Bagdad staat ondanks de daar Ihans nog heersende rust voor alle zekerheid een volgens ooggetuigen angstwekkend aantal tanks en pant serwagens opgesteld Men verwacht in elk geval moeilijkheden van com munistische zijde Het drama-Kassem is dus ten ein de in beide opzichten Wild enthou siaste menigten hebben zijn einde gevierd verheugd over het vermoe delijke afsluiten van een terreur campagne die ongekende vormen had aangenomen tijdens het bev^ind van de steeds wreder wordende dic tator Het persoonlijke drama werd pas goed duidelijk door de onthut - Auto slipt tegen boom 2 doden Door plotseling optredende glad heid is zaterdagavond een Dongen se auto op de weg Dongen-Tilburg uit de bocht gevlogen De auto bot ste tegen een boom waardoor twee van de vier inzittenden op slag wer den gedood Het waren de 66-,iarige H van de Elshout en zyn 33-,jarige zoon A van de Elshout De bestuurder de 26-jarige zoon H van de Elshout werd ernstig ge wond naar een ziekenhuis in Til burg overgebracht De vierde inzittende een tante van het gezelschap mevr Dijks werd licht gewond Ze kon na be liandeling naar huis worden ge bracht ' De 19-jarige stuurman Th J Muda is vanmorgen vroeg aan boord van liet tankschip Vlissingen dat in de S'.-Janshaven ligt dood aangetrof fen in het vooronder De kapitein van het schip de heer D Koopmans die aan boord woont kwam het vooronder binhen en zag dat dit vol rook stond Vermoedelijk was de af voorklep \ an een oliekachel gesloten zodat er zich koolmonoxyde kon ontwikkelen Om het vriespunt Het KNMI deelde om 10 uur mede Tijdens het weekeinde is Nederland terecht gekomen in het overgangs gebied tussen vorst en dooi In het vorstgebied vroor het in Duits land over het algem,een licht ter wijl de dooi in Frankrijk 5 tot 10 graden bedroeg De afgelopen nacht heeft het in ons land in het noordoosten nog om streeks 6 graden gevroren m,aar in het zuide7i % oas de teniperatuur over het algetneen slechts weinig heneden het vriespunt PUfdtselijk viel er wat neerslag De ze hing samen met een depressie boven Bretagne die zich langhaam naar het oosten beweegt Kn d 1 Een andere storing bevond zich van morgen nabij de Rivièra Deze breidt haar invloed naar centraal Europa ^ lit In verband hiermee blijft er in ons land kans op neer slag waarbij de temperatuur zich dicht bij het vriespunt zal bevin den mpende win WEERSVERWACHTING van het KNMI geldig tot dinsdagsvond opgemaakt te 11.15 uur Half tot zwaar bewolkt met hier en daar mist en plaatselijk enige neerslag Temperatuur in liet algemeen dicht bij het vries punt maar in het noorden van het land overwegend lichte vorst Zwakke tot matige wind krim pend van oost naar noord ZON EN MAAN Dl n s d a g Zon OB 8.03 zon onder 17.47 Maan od 22.02 maan onder 9.51 Europees weerrapport IVIaandag 7 uur v m Max Neersl Station Weer temp afgel gisteren 24 u Stockh sneeuw - 7 gr 0 Ï mm Oslo geh bew - 7 gr 0 mm Kopenh sneeuw - 2 gr 0.2 mm Londen motsnw 1 gr 2 mm A'dam sneeuw - 2 gr 0 1 mm Brussel geh bew 3 gr 0 1 mm Luxemb zw bew 1 gr 0 mm Parijs licht bew 5 gr 0.1 mm Grenoble regen 4 gr 15 mm Nice regen 9 gr 13 mm Berlijn geh bew - 3 gr 0 mm München mist - 5 gr 0 mm Zurich eh bew 4 gr 0 mm Geneve sneeuw 2 gr 8 mm Locarno sneeuw 7 gr 5 mm Wenen geh bew - 1 gr 0 mm Innsbruck half bew 3 gr 0 mm Belgrado lid inf - nyer Athene zw bew 13 gr n 1 mm Rome ' w bew 11 gr - Ajaccio regen 13 gi 8 mm Madrid half bew 12 gr 5 mm Mallorca • zw bew 15 gr 0.1 mm Lissabon half bew 16 gr 14 mm sende zeker niet minder wrede exe cutiefilm via de televisie Tijdens het bombardement op de citadel van de hoofdstad voorname lijk gericht tegen Kassems verblijf plaats — het ministerie van defen sie — zijn de premier en enkele ge trouwen naar een onder het gebouw gelegen bunker gevlucht terwijl on - Iraks jiieinve president kolo nel AbXel Salaam Mohamed ' Aai'ef „ '¦ Van onze correspondent te Bonn De eerste rel rond de nieuwe Westduitse minister van defensie Kai Uwe von Hassel is er Op 26 januari jl zou Von Hassel op een conferentie van de CluSistendemo cratische Unie van welke partij hy plaatsvervangend voorzitter is ge zegd hebben dat Adenauer toetre ding tot de EEG van de socialisti sche en neutralistische landen van Scandinavië met zorg tegemoet ziet omdat er da ^ wel eens een socialis tisch overwicht zou kunnen ontstaan in het toekomstige Verenigde Euro pa Een zelfde zorg zou Adenauer be zielen ten aanzien van de toetreding van Engeland waar een Labourre gering na de komende verkiezingen verre van denkbeeldig is Vooral de neutralistische aspecten van het socialisme zou Adenauer zeer ge vaarlijk vinden Deze uitlatingen van Von Hassel zijn het afgelopen week einde bekend gemaakt door de so cialistische partijvoorzitter in de deelstaat Sleeswijk Holstein Hij was erop attent gemaakt toen hij een zgn informatiebriet van de CDU in handen kreeg waarin werd weergegeven wat op de CDU confe-rentie gezegd was Mede door deze achtergrond is niemand overtuigd door het onmid dellijk dementi dat door Von Hassel werd uitgegeven De minister be weert daarin dat zijn woorden ver draaid zijn weergegeven en dat hij helemaal niet heeft gesproken over de opinies van Adenauer In dit Man poogde echtgenote te wurgen Te Nieuw-Schoonebeek heeft za terdag de Sl-jarige B H W die reeds oj'der behandeling van een zenuw arts stond getracht zijn echtgenote te wurgen met een stuk touw De echtgenote wist echter te ontkomen De man had zich '¦ middags bij thuiskomst erg kwaad gemaakt om dat zijn echtgenote niet aanwezig bleek te ijn De man is door de rijkspolitie gearresteerd geveer vijftig luchtmachtaanvallen het met de moed der wanhoop ver dedigde paleis in puin legden Pas zaterdagmorgen heeft men de zwaar gebarricadeerde bunker kunnen rammen Kassem werd met zijn vrienden van het laatste - uur naar een naast de bunker gelegen televi - sie studio gevoerd De camera's ston den klaar Een supersnelle berechting waar bij Kassem zich tevergeefs trachtte te verdedigen tegen de hem ten laste gelegde moorden — een niet na te gaan aantal „ tegenstanders " zijn door hem in koelen bloede ter dood veroordeeld — werd gevolgd door een mitrailleursalvo Voor de draaiende camera's werd den volke duidelijk gemaakt dat er nu geen twijfel meer kon bestaan over het einde van de gehate dictator Ten overvloede hief een soldaat het ver minkte hoofd tot vlak voor de lens Men besloot de uitzending met een tekenfilmpje Vandaag zijn nog vier officieren „ wegens landverraad " terechtgesteld Bij de meerderheid / an Arabische landen die het nieuwe bewind al erkenden voegde zich intussen nog Perzië Westeuropese primeur had in dit geval de Duitse bondsrepubliek De N.V Samenwerkende Elektriciteits Produktiebedrij ven zullen waarschijnlijk vóór 1965 opdracht geven tot de bouw van een 50 megawatt kernenergiecentrale te Dode waard Deze centrale zal dan worden gebouwd op een bui tendijks aan de Waal gelegen terrein Het project zal niet duurder worden dan de ge raamde 95 miljoen gulden De samenvcerfcende Produktie bedrijven hebben inmiddels een verband is een woord van de CDU fractievoorzitter Von Brentano ech ter opmerkelijk Deze vond dat men overwegingen als de hierboven be schrevene natuurlijk mocht uitspre ken In Parijs koestert men dezelf de overtuiging Westduitse corres pondenten meldden uit de Franse hoofdstad dat men het daar trou wens openlijk eens is met de inhoud van de aan Von Hassel toegeschre ven uitlatingen In Scandinavië is men minder op getogen Zowel de Deense als de Noorse ambassadeur in Bonn heeft opdracht gekregen bij de bondsre gering te informeren naar de kwes tie Het liberale blad Dagens Ny heter " in Stockholm noemt de be richten uit Duitsland een politieke bom in Bonn " Het grote blad ' Stockholms Tidningen ' meldt in ' n kop over acht kolom Adenauer wil de EEG deuren voor de noordelijke landen sluiten " Van onze correspondent in Londen De Russische premier Chroesjt s,ief heeft tegenover de in Engeland wonende Canadese dagbladmag naat Roy ' Thompson verklaard dat Engeland het initiatief behoort te nemen voor een regeling met Duits land Chroesjtsjef voelt weinig voor het denkbeeld van een derde macht " om een goede verstandhou ding tussen het communistische blok en het Westen tot stand te brengen en hij liet er geen twijfel over bestaan dat verdere Russische toenadering tot het Westen nooit ten hoste van China zal nogen gaan Chroesjtsjef zeide dat hij wat Duitsland betreft geenszins door wraakgevoelens wordt beheerst Een vredesverdrag zou de Sovjet-Unie niet eenzijdig bevoordelen Thompson trachtte tot vijfmaal toe tever - bouwvergunning aangevraagd voor de bouw van de centrale te Dode waard In deze gemeente ligt een knooppunt van het 150 K.V.-net zodat de door de centrale op te wekken energie met behulp van dit knooppunt gemakkelijk over alle elf deelnemende elektriciteits bedrijven zal kunnen worden ver deeld Bovendien ligt het in de bedoe ling dit knooppunt op te nemen in de 380 K,V.-Westeuropese koppel ring waarvoor thans bij de N.V SEP plaflnefflf'Worden gesmeed Dit deelde prol dr J C van Staveren directeur van de KEI IA te Arnhem zaterdagmiddag in Eindhoven mee in een toespraak voor de elektro-technische studie vereniging THOR die dezer dagen zijn eerste lustrum viert Op grond van gevoerde onder handelingen mag thans worden verwacht zo deelde prof Van Sta veren mee dat van Euratom een bijdrage ter grootte van 18 mil joen gulden en van het rijk één ter grootte van 15 miljoen gulden zal kunnen worden verkregen De resterende 62 miljoen zullen de Nederlandse elektrieiteitsproduk tiebedrijven bijeen moeten bren gen Ter compensatie van de Eura tom-bijdrage zullen de elektrici teitsbedrijven zich moeten ver plichten de algemene bedrijfserva ringen en de resultaten van de in overleg met Euratom uit te voeren onderzoekingen ter beschikking van Euratom te stellen Spoedig beslissing in NeW'Yorkse krantenconflict In de langste en kostbaarste sta king uit de geschiedenis der New Yorkse dagbladbedrijven zijn gis teren de onderhandelingen van werk nemers en werkgevers hervat — een der deelnemers sprak van de dag der beslissing " geefs Chroesjtsjef te overtuigen dat de toekomst van Oost-Duitsland door vrije verkiezingen zou moeten worden bepaald Maar beiden waren het erover eens dat het beste re geringssysteem door vrije onder linge wedtjver tenslotte de zege zal behalen Indien ik ervan overtuigd zou worden dat ' t communisme het volk niet ten goede zou komen zou ik geen communist meer blüven " aldus Chroesjtsjef Over de handel sprekende zei Chroesjtsjef dat Rusland hoofdza kelijk Britse tabrieksinstallaties wil kopen Thompson vroeg of de Sov - jet Unie ook Britse kranten zou toe laten Chroesjtsjef antwoordde vol gens een Sunday Times-reporter met opvallende oprechtheid " dat hij wil dat dit gebeurt maar dat in de tegenwoordige omstandigheden de tüd er nog niet rijp voor is Toen Thompson opmerkte dat eens de dag zou komen dat de weste lijke wereld en de Russen zich als een gelukkige familie tegenover China zouden verenigen verdween Chroes.jts.jefs glimlach „ Die dag " antwoordde hq met nadruk „ zal nooit komen " Thompson bracht met 170 Britse gasten meest zakenlieden zoals ge ^ Zweedse huisvrouwen maken van een ijmige gelegenheid ge bruik de Oostzee tussen het Zweedse eilandje Ven en De nemarken is dichtgevroren en wat let de nijvere huismoe ders hun inkopen nu in het goedkopere Denemarken per slee te gaan doen Advertentie RÖVER 1963 Als hef een Europeaan'mcg ziin dan een ROVER Reeds vanaf f 14.700 - 5 Aulomobielbedriif Rapii.vanSeumerenn.Y Vleutensevacirf 10 - Ulreeht Telefoon 030-32945 R.A.I - - Amsterdam Stand 52 meld een weekend-bezoek aan Mos kou ter gelegenheid van de eerste verjaardag van het kleurenbijvoeg sel van de Sunday Times Thompson is overigens juist in ' t bezit gekomen van zijn honderdste krant welke in Siam verschijnt Zijn andere kranten verschijnen in Canada de Verenig de Staten Engeland en Schotland HU bezit ook een aantal radio - en televisiestations Advertentie DAT HELPT SNELLER Verkrij£b bij Apothekers « n erk Drogisten Van onze correspondent Tvireeduizend gulden — voor dat bedrag heeft een nog steeds on bekende dader in de nacht van vr^dag op zaterdag de afschuwe lijke dubbele moord gepleegd op de 38 jarige weduwe B A van der Hoff van Heek en haar 8-jarig zoontje Marcel in het achterkamer tje van een kleine sigarenwinkel aan het Brekelsveld in Rotterdam zuid Het is een moord die dr J Zel denrust hoofd van het gerechtelijk geneeskundig laboratorium in Den Haag de woorden in de mond gaf „ Zoiets heb ik nog nooit gezien " Uit een gesprek met een nacht waker de 43-jarige heer L Evers van de nachtveiligheidsdienst bleek dat het aanvankelijk ontworpen beeld op losse schroeven kwam te staan De heer Evers deed ons het vol gende relaas „ In de bewuste nacht ben ik om streeks twaalf uur op mijn eerste ronde in zuidwijk geweest De eerste keer dat ik bij de sigaren winkel van mevr v d Hoff kwam was alles in orde Althans ik zag er niets verdachts Ik constateerde dat de deur van de winkel was afgesloten en ook aan de achterzijde waar de toe gang tot het woonhuis is was alles volgens mij normaal Drie uren later kwam ik weer bij het pand aan het Brekelsveld Ik voelde aan de deurknop van de winkel en plotseling zag ik een jongetje naar schatting een jaar of acht uit het achter de winkel gelegen halletje komen Hij liep luid huilend naar een elektrisch verwarmingselement in de zaak Ik probeerde door de winkelruit iets tot het jongetje te zeggen Het kind was echter zo overstuur dat ik er geen woord uit kon krijgen Ik kreeg de indruk dat het kind alleen thuis was en daarom zo te keer ging Naar politie Ik ben toen naar het bureau Slinge gegaan om de politie te vertellen wat ik had gezien Men zei my daar zoiets van „ Dan moeten ze dat kind maar niet zo alleen-l^ten " Ij ^ verzoQht de po litieman die mtj ie woord stond toch maar even te gaan h(jken Daarna ben ik naar de winkel teruggegaan Nog steeds brandde er licht in de winkel Dit brand de trouwens altijd ' s nachts Het jongetje zag ik niet meer Plotseling hoorde ik een zeer geëmotioneerde vrouwestem die riep „ Vooruit naar boven Je weet toch dat je niet be neden mag komen " Ik kreeg de indruk dat die stem uit de richting kwam van de trap Sensationele ontmoeting tus sen topcommunist en topka pitalist vu het Kremlin Krantenmagnaat Thompson uit Canada had een kort ge sprek met Sovjetprem,ier Chroesjtsjef tijdens een iveek einde waarin het in Moskou wemelde van m,ultimiljonairs Vermiste student in Griekenland verdronken De Amsterdamse student Alwin Westerhuis 20 jaar die sinds 20 januari in Griekenland werd ver mist is verdronken Zondag heeft de Griekse kustwacht in de zee dicht bij Athene zijn stoffelijk overschot ge vonden in de auto waarmee hij op 20 januari uit Athene was vertrok ken voor een excursie naar Ko rinthe Alwin Westerhuis was voor een vakantie naar Griekenland gegaan en daar op 15 januari aangekomen Hij zou er tien dagen blijven Op 20 januari vertrok hij met een gehuur de auto naar Korinthe Zijn bagage liet hij in zijn hotel achter Op 28 januari heeft zijn vader in Amsterdam aangifte gedaan van zijn vermissing Via Interpol verzocht de Amsterdamse politie zijn opspo ring Op 4 februari arriveerde de vader van Alwin Westerhuis in Grie kenland om van dichtbü de opspo ring van zijn zoon mee te maken De Griekse politie heeft geduren de veertien dagen onafgebroken naar de verdwenen student gezocht achter de winkel welke trap naar de woonetage leidt De deur naar het halletje was echter dicht zodat ik niets kon zien Ik dacht nog bij mezelf „ VSTat gaan sommige moeders toch tegen hun kinderen te keer Ik heb nog even gewacht op de poli tie maar die kwam niet Op dat moment vond ik dat niet zo erg want ik was ervan overtuigd dat de moeder van het jongetje was thuisgekomen Eerst zaterdagmid dag heb ik uit de krant vernomen welk drama zich in dit pand heeft afgespeeld " Andere lezing Volgens de politie zou de dub bele moord omstreeks middernacht moeten zijn gepleegd Om twaalf uur echter kwam nachtwaker Evers aan het Brekelsveld en zag niets verdachts Drie uur later was hij er weer en zag het volkomen overstuur zijnde kind in de winkel Hij riep „ Is je moeder niet thuis " Het enige wat het kind kon uitbrengen was „ Nee " De nachtwaker ging nog naar de achterzijde en zag daar niets bijzonders Daarop spoedde hij zich naar het bureau aan de Slinge belde bij het bureau aan en deed zijn mededeling Toen keerde hij terug naar de winkel waar hij de vrouwestem hoorde Confrontatie Vanmiddag omstreeks 12 uur is de heer Evers geconfronteerd met Johan het oudste zoontje van de weduwe Na enkele stemproeven verklaarde de heer Evers dat het heel goed mogelijk is dat hij het kind tegen zqn broertje heeft horen schreeuwen dat deze naar boven moest gaan De jongen heeft een nogal hoge stem Bij de politie vroeg men zich af waarom de nachtwaker na zijn terugkeer van het politiebureau toen hij dacht dat de moeder was thuisgekomen niet even heeft aangebeld om te zeggen dat hij de politie had gewaarschuwd Het antwoord van de heer Evers was dat hij daaraan niet had gedacht Prijs van ƒ 35.000 op lot nr 21026 In de 558e staatsloterij derde klasse is op lot nr 21026 een prijs van ƒ 35.000 — gevallen Twee kinderen verdronken Twee Nederlandse schipperskin deren zün zondagmiddag in de Rijn haven te Basel in Zwitserland ver dronken Het zijn Jan 3 en Tennis 6 Smalleganger kinderen van de kapitein van een Nederlandse Rijn aak Zij waren aan het spelen rond het door het ijs ingesloten schip van hun ouders De moeder die de stad was in gegaan om inkopen te doen miste bij terugkomst haar beide zoons en ontdekte een gat in het ijs De vader haalde een der kinderen uit het water Het werd naar het kinderziekenhuis overgebracht Pogingen om de levensgeesten weer op te wekken met behulp van een zg pull-motor waren vergeefs Het andere kind is door een brand weerman in een rubberboot uit het water gehaald Kunstmatige ademha ling ter plaatse bleef zonder resul taat Gasverstikking kost 2 mensen het leven De 33-jarige kaniooibediende E S Blumen en de 71-jarige A J W Erhaid zijn zaterdag in hun woning aan de Van Dijcksliaat in Den Haag door gasverstikking om het leven ge komen Om vier uur ' s middags waar schuwde een buurvrouw de politie omdat ze nog steeds niemand in het huis had gezien Gebleken is dat een gaskraan op de eerste etage waar de kantoorbediende woonde open had gestaan Het gas is doorgetrokken naar de tweede etage waar de be jaarde man woonde DR SOEBANDRIO Binnenkort herstel diplomatieke betrekkingen De Indonesische minister van buitenlandse zaken dr Soebandrio heeft vandaag in Djakarta gezegd dat Indonesië en Nederland „ bin nen zeer korte tijd " hun diploma tieke betrekkingen geheel zullen herstellen Dr Soebandrio zei dit naar aan leiding van berichten dat een In donesische vertegenwoordiger uit Londen zou vertrekken om met de Nederlandse regering te onder handelen over een hervatten van de betrekkingen op het niveau van zaakgela tigden Op een vraag hoe de betrekkin -' gen tussen de twee landen op het ogenblik zijn antwoordde dr Soe bandrio jGoed ' ff 1 
/ MAANDAG 11 FEBRUARI 1963 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD MISHANDELING OF HARTVERLAMMING Utrechter 45 overleden na vechtpartij in logement Drie mannen ^ die slachtoffer schopteriy aangehouden Seintje naar politie Er ligt een man op straat Kruising Prins Hendriklaant Kijk toch naar Canada zegt Utrechter Visser „ Daar kent men helemaal geen voorrangswegen Van een onzer verslaggevers Vele malen is er in de ' loop der jaren al geschreven over het kruispunt Prins Hendrik - laan rijksweg 22 in Utrecht Een punt dat al ver voor de oorlog de ' aandacht had Maar dat was in de tijd dat er geen geld beschikbaar was voor grote werken Het rijk dat de weg aanlegde wilde wel een viaduct bouwen maar Utrecht kon de hiervoor beschikbare financiën voor zijn aandeel in de viaductbouw niet op tafel ' eggen MAANDAG SCHOUWBURG 20 uur Besloten voor stelling voor R.K Kunstkring To neelgroep Ensemble Ingeborg " TIVOLI 20.15 uur U.S.O concert diri gent Hugo Rignold solist Hans Hen - GEW ARBEIDSBUREAU Breedstraat 26 20 uur Voorlichting emigratie Ca nada de heer C A de Waal HOTEL NOORD BRABANT 19.30 uur Biljartkampioenschap Ie kl drieban den REST FORMOSA Oude Gracht 101 20 uur Bijeenkomst De Nieuwe Sociëteit REST VREDENBURG 20 uur Nederl Vrijgezellenbond soosavond DINSDAG SCHOUWBURG 10.30 en 14 uur School voorstellingen Scapino Ballet SCHOUWBURG 20 uur Besloten voor stelling voor R.K Kunstkring St Jo seph Toneelgezelschap Ensembla Ingeborg " GEBOUW VOOR K EN W 20 uur Utr Kring concert Quartetto di Roma REST POORT VAN KLEEF Maria plaats 19.30 uur Utr Stichting Jeugd film drs A G Nieuwendijk „ De estetiek in de film " BEATRIXHAL Vreeburg 19 uur Bad mintonwedstrijden B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 uur BB-lo kaal Oude Gracht 290 Cursus EHBO voor redders plichtnoodw Commandopost Verbindingsoefening plichtnoodw Wijkpost G Cursus bomver - en her kenners plichtnoodw Wijkpost M 20 uur Oefening Alg Hulpploeg wijk M ^ Liickuae cJ^i Jongen met haan op stoep aangetroffen LANGZAMERHAND gaan wij ondanks de vorst die de wateren stolt doch dat der sprake ongemoeid laat voort kabbelen kopje onder doen in de op komst ziinde verkiezingen De meeste lijsten met sollicitanten naar de gunst des volks zijn reeds gepubliceerd Schokkend zijn zij niet Om nu te zeggen Ziet hier de jeugd — dat niet Veel lieve bekende gezichtjes met slechts hier en daar een nieuwtje Toch begint de komende strijd mij persoonlijk reeds op te winden Met grote gretigheid heb ik gelezen wat de formidabele doctor K.V.P De Kort heeft te berde gebracht over het even tuele hand aan hand gaan met de P.v.d.A Dat was zoiets van „ het kan blijven vriezen maar wie weet of het niet kan gaan dooien " Het was niet onthullend Ik heb naarstig gezocht naar iets tussen de regels doch niets gevonden Misschien dat begaaf der politieke slimmerikken dan ik er een of ander in heel kleine lettertjes hebben ontdekt Maar dat hoor ik dan nog wel On danks hun ongeduld kan ik wachten Wat ik meen te mogen voorzien is een algemeen optimisme bij alle partijleiders Let u maar op Er is alle reden te vermoeden dat het waerachtig wel sal gaen Alle tekenen wijzen duidelijk op zetelwinst voor alle partijen En alle partijen hebben daar ook het volste recht op want zij hebben het allemaal bij het rechte eind gehad en zij hebben allemaal gedurende de vier parlemen taire jaren die achter ons liggen het enig juiste standpunt in genomen Alhoewel ik geen vaardig politiek ingewandenkijker ben meen ik — in alle schuchterheid — te mogen voorspellen dat niet één toekomstige spreker zal uitroepen Ik moet eerlijk toegeven dat onze partij in het nabije verleden ernstige fouten heeft begaan of Het is wel gebleken dat wij een verkeerd inzicht hebben gehad of Ik zie de uitslag met angst en vreze tegemoet of Om het ronduit te zeggen ik verwacht ernstig zetelverlies voor onze party Overigens zult u — eenvoudige doch belangwekkende staats burger en kiezer — er goed aan doen wél te overwegen dat het voorrecht van het bezit van Het Grote en Enige Gelijk niet slechts de politici toevalt Het is een privilege dat vrijwel iedereen bezit U zelf hebt immers ook altijd gelijk En wie heeft er voortdurend zo vee gelijk als ik Dat ia nu juist het verrukkelijke van ons aller levens wij hebben altijd alle - ^^ O/^A /" maal « telllk Heerlijk in 1961 was gevierd Het beeld was een cadeau van het personeel Lang heeft het beeld niet in de hal gestaan want ' s avonds heeft iemand het 35 kg zware wit mar meren beeld weggenomen Toen vanmorgen de heer A van der Tier Eers Daalsedtjk 76 op weg naar zijn werk langs de Krom me Nieuwe Gracht fietste zag hij het beeld staan Hij is afgestapt en heeft de congièrge gewaarschuwd De recherche stelt nu een onder zoek in of er van een misdrijf spra ke is geweest Zie voor stadsnieuws Voorstellingen dag 14.30 18.45 en 21 uur Zondags om 14.15 16.30 18.45 en SI uur CAMERA Het Bed 18 jaar CITY De langste dag 14 jr Dagelijks 14 en 19.30 uur FILMAC Actualiteiten en Rembrandt van Bert Haanstra alle leeft 10 tot ca 18.30 uur PALACE Levend begraven 18 jr I8.4J en 21 uur OLYMPIA t.m donderdag Tankbatal - jon 14 jr REMBRANDT Verrader in opdracht 14 jaar 14.30 18.45 en 21.15 uur SCALA Het spook van de opera 1 * IJ STUDIO Eclips 18 jr 14.45 19 en 21-3 <> uur VREEBURG Der VogelhSndler alle leeft Burgerlijke stand van UTRECHT WATERHOOGTEN Rijkswaterstaat 11 febr — Konstanz 245 — 2 Rheinfel den 150 onv Ottenhelm 160 + 2 Straats burg 113 - 3 Maxau 295 — 3 Plochingen 98 + 2 Mannheim 98 + 2 Steinbach UJ - 3 Mainz 12 ] — 1 Bingen 57 — 2 KauD 66 - 4 Trier 63 + 3 Koblenz 59 - 7 KeiJ len 26 + 22 Ruhrort 161 + 2 Lobith 775 - 29 Nijmegen 609 - 75 Arnhem 638 - 128 Eetde IJssel 263 - 32 Deventer 167 - 19 Monsin 5300 - 11 Borgharen 3914 — 40 Belfeld 1013 + 28 Grave ben de sluis 512 + 3 WATERHOOGTEN WEEBDSLOIS UTRECHT 11 febr — Bovenkant sluis 46 cm + N.A.P was 7 cm Benedenkant sluis 32 cm — N.A.P was 3 cm en A M Kersebaum A Tasman str 39 Marianne d v W Warren en J Badami Huis ter Heide gem Zeist Kruisakkerweg 12 Annemarie d v T Hilhorst en E E v Meer ten Adm V Gentstr 26 Christa d V C Willemse en C H Willemse Ie Daalsedtjk 98 Caroline E d.v C M Breed en M H E Niehe De Bilt Jupiterln 16 Wilhelmina d V W Mudde en D Markus Tur kooisln 17 Janneke Ch M d v G de Rijk en A M Versteeg Maarn V Beuningenln 7 Lutje d v L Beukers en H Koelewtjn Bunscho ten Rembr v Rijnstr 29 Willy d.v J van Veluwen en R van Ekeris WS 17.17 Kr Rijn Wtjnan da d V G V den Dikkenberg en E de Rijk Eligenstr 8 bis Jacque line B d V H J Laimböck en E M Zeiler Toermaltjnln 76 José d V J A de Bruin en W Berend sen Hilversum A Tasmanstr 21 Gehuwd J van Dijk en A J Leijssen Oudwijkerveldstraat 67 G C D van Poelgeest en J L Klinkenbtjl Haagstraat 14 een onzer verslaggevers een woordenwisseling in een Van Na Utreclits logement die ontaardde in een vechtparty is zaterdagavond de 45 jarige sclioenmaker H A van Beurden uit de Oranjestraat 35 in Utrecht overleden Of de doodsoor zaak een kwestie van mishandeling is geweest dac wel van hartver lamming is nog niet precies duide lijk geworden De politie heeft in ieder geval drie mannen gearresteerd de 43 jarige metaalslyper S de 32-jarige koopman H en de 33-jarige bgry der P allen uit Utrecht Zy zün in verzekerde bewaring gesteld Tegen half twaalf zaterdagavond hebben enkele mannen onder wie de heer Van Beurden zitten kaar ten in de gelagkamer van logement Wielinga ' Kromme Rijn nummer 11 Tijdens dat kaarten is er onenig heid ontstaan Wat voor de metaal slijper S die wegens ziekte van de heer Wielinga als zaakwaarnemer optrad en uit dien hoofde ook bedien de aanleiding was de heer Van Beurden de zaak uit te wUzen Toen deze hieraan niet onmiddel lyk gevolg gaf heeft S zijn woorden kracht bti gezet door de schoenma ker beet te pakken om hem op straat te zetten Dit gebeurde met de nodige hardhandigheid Tijdens de worsteling kreeg de heer Van Beurden slagen en trap pen o.a een trap in de onderbuik van de 33-jarige bijrijder P Men is al vechtend in de hal van het loge ment terecht gekomen en daar zijn de ^ io.enmaker en B over een ta fel ""- stfuikeld die tegen de muur ston ^ De heer Van Beurden verloor zijn evenwicht en viel op de vloer Ter wijl hij daar lag kreeg hij van de koopman H nog een trap tegen het bovenlichaam Van Beurden die Brandje in huiskamer Brandmeester A de Groot is zon dagmiddag met een wagen uitgerukt naar de Abel Tasmanstraat 90 waar de heer P van der Wal brand had gekregen in de huiskamer De oververhitte kachel had de vloer in vlam gezet Het vuur is door de brandweer in zeer korte tijd gedoofd Toen men inrukte bleef de familie Va i der Wal met be schadigde vloerbedekking en water schade zitten Het betekende een strop van en kele tientallen guldens Advertentie 1877 van Herland Door gezamenlijke brandweren niet te blussen Allemaal gelijk Al die duizenden binnenbranden ge naamd brandend maagzuur door slechte spijsvertering vormen een enorme brand die tot heden niet was te blussen Gelukkigzijn er nu Risp maagtabletten Risp tabletten helpen direct bg zuur branden zenuwen op de maag en op geblazenheid Risp tabletten werken snel en de smaak is aangenaam 32 Risp stuk voor stuk verpakt f 1 - bg alle apothekers en drogisten roerloos liggen bleef is door S op gepakt en op straat gegooid De politie kreeg tegen twaalf uur van omwonenden het seintje dat voor de deur van het logement een man op straat lag De politie heeft op haar beurt de G.G en G.D ge beld zodat de heer Van Beurden naar het Academisch ziekenhuis kon worden gebracht Daar consta teerde een arts dat de schoenmaker was overleden ff S H en P zijn naar het politie bureau gebracht en in verzekerde bewaring gesteld Wanneer sectie zal zün verricht op het stoffelijk overschot zal uitgemaakt worden of er doodslag zware mishandeling de dood ten gevolge hebbende dan wel zware mishandeling ten laste gelegd zal worden De toekomst is dat deze rijks weg 22 met zqn onbeperkte snel lieid zal worden opgenomen in het stedelijk wegenpatroon en dan valt onder de bepalingen van de maxi mum snelheid van vijftig kilo meter Eventueel dat hangt van de situatie af zou men gedeelten waar geen kruisingen of weg aansluitingen zijn kunnen voor zien van het rechthoekige bord dat een maximum van zeventig kilometer toelaat Maar dat is allemaal nog toe komstmuziek Toch is een discussie over wat er in het verkeer aan de hand is en wat er aan gedaan kan worden voor velen interessant Praktisch iedereen is nu eenmaal weggebruiker en dit betekent dat ook iedereen betrokken is bij de problemen die men tegenkomt Ook bij deze kruising De kern Een van de Utrechters die veel belangstelling toont voor het verkeer is de heer C L Visser Laan van Engelswier 9bis Hij meent dat wat rijks weg 22 betreft de kern is • rijksweg met onbeperkte snel heid Maar voegt hij hieraan 5Z2/^/K^2//8 Mimen Man gewond bij vechtpartij in Adelaarstraat Zondagavond hebben op de hoek van de Adelaarstraat en de Grut tersdijk te Utrecht twee mannen onenigheid gekregen wat uitgelopen is op een vechtpartij De 32-jarige metselaar Van Th heeft hierbij een wond aan het ach terhoofd opgelopen Toen de GG en GD ter plaatse kwam lag hij op de weg Van Th is naar het Acade misch Ziekenhuis gebracht De man had een woordenwisseling gekregen met de caféhouder P Waarover is niet bekend De metselaar heeft nog geen aan klacht wegens mishandeliftg inge diend toe en het voorrangsweg is dus een Verleden tijd Bij een recent bezoek aan Ca nada zo deelt de heer Visser mee leerde ik het verkeer grondig ken nen Ook in de volkrijke provincie Ontario liggen soortgelijke dode lijk gevaarlijke situaties voor het grijpen maar daar gebeuren op de kruispunten toch hoegenaamd geen ongelukken In Canada waar iedereen auto rijdt ligt het stadium van de onge limiteerde snelheid en voorrang al lang in het verleden Ten eerste is daar overal zelfs op de high ways een maximale snelheid van zestig mijl is ongeveer honderd kilometer toegestaan Ten tweede wordt voor elke situatiewijziging hoe gering ook bijvoorbeeld een flauwe bocht in de weg die maximum snelheid direct terug gedrukt tot dertig mijl Binnen de kom der gemeenten is deze nergens hoger Ten derde kent men geen krui singen die een sprong in het duis ter zijn Daar gaat in Canada de rode lamp van het verkeerslicht beurtelings aan voor het verkeer uit beide richtingen Eén voor één is het parool Opvallend vindt de heer Visser ten vierde dat men geen voor rangswegen kent Bij elke krui sing hoe onbelangrijk ook is een bord geplaatst dat het wegverkeer verplicht tot stoppen Eén van de twee bij zo'n situatie moet altijd stoppen Ten vijfde ontneemt de rechter daar een chauffeur die meent deze regeling te moeten negeren heel gemakkelijk zijn rijbewijs Voor een paar jaar en dat maakt de bestuurders bar voorzichtig Het hoeft niet hard En ten slotte aldus de heer Vis ser hebben ze in Canada ontdekt dat een auto misschien wel hard kan rijden maar dat het hele maal niet hoeft Een ongelimi teerde snelheid is niet de oplos sing voor het snelverkeer Wel een gereglementeerde snelheid Hoofdzaak is dat iedere wegge bruiker weet waaraan hij zich te houden heeft En dan is op het kruispunt Prins Hendriklaan-rijks weg 22 geen andere oplossing mo gelijk dan het beproefde één voor één elk op zijn beurt Het rijdend verkeer kreeg res pect voor de voetganger zo werd na een jaar zebrapaden geconsta teerd Ook daar het principe van elk op zijn beurt Maar als men niet weet waar men zich aan hou den moet zal de kille dood wel i"egelend optreden zo meent de heer Visser Advertentie UTRECHT geboren Pieter z V P Klaare en J W v Gasteren Linnaeusstr 12 Ronald S z.v D Peereboom en G dfe Jong Struijc kenln 38 Hubertus G J z v J G J Pouw en H J Klarenbeek Wijk bij Duurstede Zandweg 96 John z V J Jager en F Glazen borg Jan V Zutphenln 1 I Rogier z V G de Rtjk en A M Versteeg Maarn v Bouningenln 7 Johannes L z V J L Weggeman en M A V Batenburg Ridderschapstr 9 Cornelia P d v C J v Geffen en I G Biestervelt Bernadotteln 202 Petra d v W Hoogesteger en C A Ltjnse Schonauwensingel 3 III Adriana H M d v H Schippers Niet helemaal in prima staat Agenten van de Utrechtse politie hebben zaterdagmiddag in de Wet houder D M Plompstraat een auto tot stoppen laten brengen die niet helemaal voldeed aan de technische eisen die aan een auto gesteld kun nen worden Om te beginnen was de 19-jarige G B I K die achter het stuur zat niet in het beziit van een rijbe wtjs K reed in een auto waar van zowel de hand - als de voet rem ondeugdelijk waren De uitlaat was defect er was speling in de fuseepennen evenals in het stuur de auto had geen stoplicht en achter licht en er zat een gat in de rech ter achterband De eigenaar van de auto die naast K zat vertelde dat hij de wagen nog niet zo lang geleden had gekocht voor ƒ 500 Er is proces-verbaal gemaakt en de auto is naar het hoofdbureau van politie aan het Paardenveld ge bracht Daar zal hij verder wor den onderworpen aan een technisch onderzoek Twee gewonden door gladheid Op twee plaatsen in Utrecht zijn zaterdagmorgen mensen door de gladheid geslipt De verwondingen die zü bij het vallen opliepen wa ren van zo'n aard dat zij naar ziekenhuizeoi moesten worden over gebracht De 48-jarige K de Waal Adonis dreef 4 in de wijk Overvecht slip te met zijn bromfiets op de Eijk manlaan Het kostte hem een ge broken been die opname in het Academisch Ziekenhuis noodzakelijk maakte Op het Anne Frankplein raakte de 33-jarige scooterrijder J Dtjkmans Rooseveltlaan 146 een ijsrand Hij slipte hierdoor en viel op straat De heer Dijkmans is per ambulan cewagen naar het Academisch Zie Icenhuis gebracht om'daar een bloe dende hoofdwond en diverse schaaf wonden te laten behandelen Notaris Hellingman ter aarde besteld Onder grote belangstelling is za terdag op de begraafplaats Zorgvlied te Amsterdam notaris A E J Hel lingman begraven die dinsdag 5 fe bruari te Utrecht is overleden In de aula van de begraafplaats sprak notaris J Hofstede superin tendant van de Vereniging van no tarissen te Utrecht Daarna nam notaris A ten Noe ver de Brauw uit Doorn als vriend en als collega en lid van de Ring Utrecht van de Broederschap van notarissen in Nederland het woord Een zoon van de overledene sprak een dankwoord De begrafenis werd bijgewoond door notarissen uit ve le steden en uit alle delen van de provincie Notaris Hellingman die Nieuwe Gracht 42 woonde is 66 jaar ge worden Hij werd geboren in Am sterdam In 1923 werd hij kandidaat notaris en zijn eerste standplaats was Nijmegen De heer Hellingman heeft verscheidene bestuursfuncties bekleed hij was onder meer super intendant van de Vereniging van no tarissen te Utrecht De heer G J Saaltink gepromoveerd Aan de rijksuniversiteit te Utt'echt promoveerde vanmiddag de heer G J Saaltink geboren te Heerlen wo nende te Sassenheim tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschap pen op het proefschrift getiteld De ontwikkeling van Fusarium oxysporum in resistente en vastba re rassen van lupinus luteus Pro motor was prof dr A J P Oort De ontwikkeling van het patho geen kon met behulp van een hier voor ontworpen techniek in ver schillende delen van de gastheer zo wel bij een vatbaar als een resistent ras stap voor stap worden gevolgd Deze ontwikkeling vertoont ver schillende fasen die erop wijzen dat het infectieproces complex is Aan entcombinaties resistent vatbaar en omgekeerd kon de invloed van de wortel op de ent worden bestu deerd Het onderzoek werd uitgevoerd op het laboratorium voor fytopatholo gie van de landbouwhogeschool te Wageningen DANSAVOND IN CASINO De fanclub Johnny Lion en The Jumping Jewels geeft vrijdag ' 8 maart een contact - en dansavond in het Casino Aanvang 20 uur Me dewerkenden zijn verder The Sioux The Driftin Five The Silver Strings en Herman van Keeken Onderzocht wordt of er van misdrijf sprake is Het beeldje van de verzekerings maatschappij Tiel Utrecht brand verzekering sedert 1811 voorstellen de een jongen met haan is terecht Vanmorgen werd het aangetroffen op de stoep van het gebouw Krom me Nieuwe gracht 80 in Utrecht Sedert vrijdag 1 februari was het beeld dat ƒ 4000 waard is weg ' s Middags was het in de hal ge plaatst waar het herinneringen zou moeten oproepen aan het 150-jarig bestaan van r'e maatschappij dat * t Kan vriezen ' t kan dooien Van een onzer verslaggevers HET KAN VRIEZEN het kan dooien maar geschaatst worden zal er in Utrecht al is het ook op water Deze indruk krijgt men op het ogenblik wanneer men door Utrecht loopt Al heeft het dan de laatste 2 da gen iets gevroren zodat het dooiwater op het ijs weer op vroor ze hevig was de vorst nu ook weer niet dat de kana len in Utrecht weer een egale bevroren oppervlakte hebben Op de verschillende singels wa ren vandaag bijvoorbeeld hele stukken ijs met water bedekt Het is duidelijk dat het onmoge lijk is vast te stellen of de ijs laag onder het water houdbaar is Desondanks wagen zich nog heel wat mensen op de singels Tegenover het Academisch Zie kenhuis waren vanmiddag tegen 1 uur enkele jongens op het ijs van de Catharijnesingel aan het spelen Zij sprongen erop om te zien of het houdbaar was en zeiden tegen elkaar Het gaat best als zij er niet doorzakten Ter hoogte van de Zonstraat wa ren omstreeks dezelfde tijd mannen aan het schaatsen op de Maliesingel De bemanning van een passerende politieauto maande hen van het ijs te gaan Toen de politiemannen na vijf minuten terugkeerden om te zien of het bevel was opgevolgd werd procesverbaal gemaakt omdat de mannen zich nog op het ijs bevonden Ook erikele leerlingen van de lagere technische school aan de Schoolstraat durfden het van middag aan op het ijs van de singel te voetballen Gevaarlijk De heer J A D Wittenbems de gemeentelijke havenmeester en uit dien hoofde lid van de ge meentelijke ijscommissie legde vanmiddag uit waarom het ijs op de Utrechtse singels nu zo gevaarlijk is In de eerste plaats vertelde hij monden er op de singels ver scheidene riolen uit Het soms warme water holt het ijs aan de onderkant uit zodat men van bovenaf niet kan zien of het ijs al dan niet betrouwbaar is Voorts heeft het de laatste dagen harder gedooid dan men zou verwachten Het ijs is op som mige plaatsen centimeters dun ner geworden Het is aldus de heer Wittenberns beslist onverantwoordelijk nu nog op het ijs van de singels te lopen Nee dan kan men beter doen wat in de Grietstraat vanmiddag de 8-jarige Robert Goedee deed Hij had zijn rolschaatsen on dergebonden en schaatste heer lijk op het trottoir Daar kon hij in ieder geval niet doorzakken Ambtsaan vaardin g prof Schultink Dr Hendrik Schultink uit Den Haag die benoemd is tot gewoon hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Utrecht zal maandag 18 februari ziJn ambt aanvaarden met een reder voering in de Nederlandse taal 8io«co|tefi Prof Schultink zal onderwijs ge ven in de algemene taalwetenschap in verband met de studie van de le vende talen en de studie in de cul turele anthropologie menskunde Weinig botsingen In de afgelopen twee dagen zijn er in Utrecht niet veel verkeersonge lukken gebeurd Zaterdag kwam de verkeersongevallen-brigade tot een totaal van 10 zondag tot 11 ook pagina 4 Niemand werd bij de botsingen gewond Overleden Jan van As geh m A W Brouwer 73 j Griftstr 23 bis Theodorus J van Ditmarsch wed v K J F v de Bovenkamp 83 j Spieghélstr 37 Jannetje Nije boer wed v Hardeveld ook ge naamd G W Kleuver 81 j Oor sprongpark 12 Johanna B Matser geh m J Th Reulen 73 j v Hum boldtstr 82 Margaretha M Sturken boom wed v J A v Wijk 69 j Maarssen Oostwaard 10 Hendrilt G Pruis ongeh 58 j Nieuwlicht straat 32 bis Elisabeth H A Meij er wed V M J Walter 69 j KI Kattenburgerstraat 149 II Sjoukje van der Veen wed v M Dijk huis 81 j Agnietenstraat 12 
¦ DTRECHTSCH NIEtJWSBtiAP MAANDAG 11 FEBRUARI 196S Afschaffing doodstraf in Frankrijk bepleit Kristallen wieg De hoofdredacteur van het Hamburgse blad Die Welt heeft aan keizerin Farah een kristallen wieg aangeboden voor haar tweede kind dat in maart verwacht wordt De wieg is ingelegd met gouden en zilveren Iraanse motie ven Premier Tsjombe in Parijs voor oogbehandeling Van onze correspondent te Parijs Premier Tsjombe van Katanga is zaterdag in gezelschap van een zij ner vroegere ministers en van zijn Belgische secretaresse op het Parij se vliegveld te Le Bourget gearri veerd In opperbeste stemming ver klaarde hij dat hij een maandje in Europa dacht te blijven maar dat men vooral geen enkel politiek mo tief achter zijn reis moest zoeken In Parijs wilde htj zich onder be handeling van een oog-specialist stellen want na de jongste gebeur tenissen in Kongo zo luidde woor delijk zijn uitleg kan ik op geen dertig meter afstand meer een ne ger van een blanke onderscheiden Daarna zou hij nog een Zwitserse specialist gaan consulteren voor zijn maag die eveneens veel te wensen overliet België stond echter niet op ziJn reisprogramma zo merk te Tsjombe met enige nadruk op De Katangese staatsman ver wierp tenslotte met kracht het denk beeld ' n Katangese republiek in bal lingschap te willen oprichten Ik heb zo zei hij loyaal meegewerkt aan de uitvoering van het plan van de VN secretaris-generaal Thant en mijn rol in de politiek is nu defini tief uitgespeeld Enerverend weekend voor A^damse politie Verkeerschaos rond het RAI'gebouw Record'bezoek aan autotentoonstelling Hef bezoek aan de auto-ten toonstelling in de RAI be reikte gisteren een record hoogte Of de vele bezoekers alles goed hebben kunnen be kijken kan worden feld Papoeapolitie wordt in Indonesië geschoold Zaterdagmorgen is een compag nie van de Papoeapolitie uit Hol landia met het Indonesische schip Brantas naar Indonesië vertrok ken De agenten zullen in Indo nesië een opleiding van drie maan den volgen Vijfentwintig inspec teurs zullen gedurende een jaar de hogere politieschool bezoeken De opengekomen plaatsen bij de Papoeapolitie worden zolang op gevuld door een compagnie van de mobiele brigade van de Indo nesische politie bestaande uit 104 man die de afgelopen week in Hollandia is aangekomen Ook kwamen de afgelopen week 21 inspecteurs van politie uit In donesië aan zodat er nu bij de politie in Nieuw-Guinea in totaal 93 Indonesische inspecteurs en commissarissen werkzaam zijn Magere balans na één jaar Na een reces sinds begin de cember zal de achttien mogendhe-denconferentie in feite zeventien omdat Frankrijk zqn zetel nooit heeft ingenomen over ontwapening morgen dinsdag haar besprekin gen hervatten Over één der belangrijkste puntenvan deze conferentie het verbie den van kernproeven zijn in janua ri op verzoek der Russische rege ring in Washington besprekingenmet vertegenwoordigers der Amerikaanse regering gevoerd waaraan later toen zij vruchtdra gend leken te zijn ook door Enge - Advertentie GoudenËeuw koffiekommetjes besteld met versgebrande hazelnoten roomcaramel en vollemeik chocolade ZÓ LEKKER-ZÓ GEZOND Imperialisme boeman op AA conferentie India keerde Nutricia doet een beroep op uw geduld De Gouden Eeuw koffiekommetjes - aktie is een ' geweWig succes geworden Wij hebben onnoemelijk veel aanvragen ontvangen zóveel dat er een achterstand is ontstaan bij de verzending Daarom moeten wij tot onze spijt een beroep doen op uw geduld het kan helaas wat langer duren voordat u uw kommetjes in huis heeft Maar ze komen in ieder geval Wij hopen dat u be grip zult hebben voor de situatie en danken u bij voorbaat voor uw geduld KV NUTRICIA terug De derde „ solidariteits " confe rentie van Afrikaans-Aziatische landen in Mosji Tanganjika is zondag besloten met een verklaring waarin de „ drie essentiële taken " worden opgesomd welke de Afri - Marïlou ïan en ik hebben de diplomatieke Betrekkingen verbroken Nu belt " Ö op en wil een topgesprek Van onze Amsterdamse redacteur Het afgelopen weekeinde hebben liefst 25.000 auto's hun weg gezocht naar het RAI ge-bouw in Amsterdam Deze enorme toeloop die niemand had verwacht was zo ver rassend dat de verkeers rege-ling de hoofdstedelijke politie volkomen uit de hand is gelopen het Amsterdam binnenstromende verkeer is gestrand is een grote chaos Gisteren heeft het dag-bezoek van de RAI alle records gebroken er werden ruim 59.000 toegangs bewyzen verkocht Zaterdag was dit aantal 43.000 De eerste vier da gen van de auto-tentoonstelling hebben het totale aantal bezoekers op 133.280 gebracht Dit is ruim 31.000 meer dan de eerste vier da gen van de vorige personenauto tentoonstelling in 1961 Niemand had deze sterke groei verwacht In 1961 bestond immers een groot deel van de tentoonstellingbezoe kers uit mensen die voornamelijk het bij die gelegenheid tevens ge opende nieuwe RAI-gebouw wil den bezichtigen De verkeersdrukte barstte zater dagmorgen reeds vroeg uit Grote stromen auto's kwamen via de Haagse en de Utrechtse weg bin nen en koersten naar het RAI gebouw Op het Europaplein en omgeving had de verkeerspolitie alle in deze afdeling beschikbare verkeersagenten — 60 man — ge stationeerd maar zij kwamen niet alleen handen tekort ook werd kaans-Aziatische volkeren dit jaar ter hand moeten nemen Die taken zijn Ie Intensivering van de strijd tegen het kolonialisme neo kolo-nialisme en imperialisme 2e Bespoediging van de bevrij ding der Afrikaanse en Aziatische gebieden die nog afhankelijk zijn 3e Vorming van nationale fron ten in de nog niet bevrijde landen en coördinatie van het optreden der nationale fronten om de strijd voor de onafhankelijkheid doel treffender te maken De strijd tegen het imperialisme dient zich niet tot de politiek te beperken maar de Afrikaans-Azia tische landen moeten economisch samenwerken aldus de verklaring die zich voorts uitspreekt voor ont wapening en vreedzaam samenle ving De buitenlandse militaire bases in Azië Afrika en Latijns Amerika moeten worden opgehe ven In andere aangenomen resoluties wordt gezegd dat de V.N voorna melijk een „ werktuig van het Ame rikaanse imperialisme " zijn en die nen te worden gereorganiseerd Tegen Engeland worden maatrege len geëist wegens het zenden van troepen naar Broenei deze worden daar ingezet „ ter onderdrukking vaii de strijd voor volledige onaf hankelijkheid " De Indische delegatie die eerder tijdens de conferentie was wegge lopen omdat men geen Indische aanbeveling aangaande het grens geschil met China wilde aanvaar den keerde zondag terug na een afwezigheid van vier dagen nadat men de aanbeveling met een wij ziging had goedgekeurd De tekst beveelt aan dat India en China de voorstellen van de Colombo lan-den ter regeling van bun grensge schil aanvaarden Weggelaten wa ren de woorden „ zonder voorbe houd " De Chinezen hadden aange drongen op schrapping hiervan hun werk door een dichte mist be lemmerd Het parkeerterrein van de RAI dat ruim 2000 auto's kan bevat ten was al spoedig vol Duizen den automobilisten werden naar het verlengde van de Europa boulevard gezonden waar in de tuinstad Buitenveldert voldoen de parkeergelegenheid was Voor de tentoonstellingbezoekers betekende dit echter een klein halfuur lopen naar het RAI-ge bouw en velen probeerden via een wijde boog opnieuw naar het Euro paplein door te stoten Maar in de woonwijken van dit deel van Am - sterdam zuid waren de straten al geheel gevuld met de auto's van de bewoners zelf De verkeerspolitie probeerde ten slotte de chaos te verlichten door de auto's te sturen naar de brede Rooseveltlaan en ChurchilUaan en was behulpzaam bij het parkeren van de wagens op de trottoirs en de bevroren gazons Kortsluiting Het bleek een oplossing voor het ngpende parkeerprobleem die ook in vorige jaren wel is toegepast Maar zü was niet naar de zin van de chef van het politiebureau Pie ter Aertsstraat Zqn afdeling maakt zich sinds het bestaan van het RAI-gebouw nogal druk om bq iedere tentoonstelling opnieuw zo veel mogeiyk bekeuringen uit te schrijven voor het verkeerd par keren van auto's Deze merkwaardige drift tot be keuren van automobilisten die wel iswaar in overtreding zijn maar die met verkeerd geplaatste wa gens in deze ruim gebouwde wijk geenszins het verkeer belemmeren heeft in het verleden reeds meer malen geleid tot protesten Voor de mannen van hoofdin specteur Hagens scheen deze za terdag te beginnen als een feest dag Met de zakken vol extra bonboekjes trokken zij naar Churchill en Rooseveltlaan en voorzagen de ene auto na de an dere van het beruchte gele bon netje Voorbijgangers die de agenten er op wezen dat deze auto's hier door de verkeerspolitie waren geplaatst werden niet serieus genomen Zelfs omwonenden die zich telefonisch tot het afdelingsbureau wendden hadden de grootste moeite de po litiechefs te overtuigen van deze dwaze maatregel Ten slotte werd het hoofdin specteur Hagens bekend dat er er gens kortsluiting moest zijn tussen de verkeerspolitie en zijn afdeling Onmiddellijk liet hij toen agenten uitrukken om de auto's weer van de gele briefjes te ontdoen Zij die zich — meestal verontwaardigd — op het bureau meldden kregen te horen dat zij de f 7,50 boete niet behoefden betalen Eindeloos Ach het waren zaterdag nog maar 10.000 auto's die naar de RAI waren opgerukt Gisteren waren het er 15.000 De verkeersagenten waren van negen uur af op hun post met de opdracht dat zg eerst aan de koffie konden gaan als de grote ochteuddrukte voorbij was Zij zwoegden uren achtereen om de ontelbare verkeersknopen te ontwarren en de eindeloze files die van het Europaplein tot op de rijksweg Utrecht Amsterdam reik ten op te splitsen naar alle be schikbare terreintjes gazonnen en trottoirs in de omgeving Hoofdin specteur J Valken die de zondag dienst van de heer Hagens had overgenomen had weliswaar ver zocht de trottoirs zoveel mogelijk vrij te houden maar de verkeers agenten meenden dat dit nobele streven in de praktijk wel over boord moest worden gezet Om half een nam de drukte zo - Van onze correspondent te Parijs Ten overstaan van ruim 3000 Pa rüzenaars hebben de beroemde bio loog Jean Rostand de dramaturg filosoof Jean Paul Sartre de oud ministers Claudius Petit en Daniel Mayer en nog verschillende andere eminente sprekers van de regering geëist de doodstraf af te schaffen Frankrqk deelt met Spanje thans de twyfelachtige eer tot de laatste landen in ünropa te behoren waait de doodstraf nog bestaat De diverse motieven der voorstan ders van de doodstraf werden met juridische criminologische staat kundige en humanitaire argumen ten ontzenuwd en weersprolcen Zo ontkende de deken der Parij se ad vocaten aan de hand van statistie ken dat de doodstraf enige invloed zou hebben op het aantal misdaden dat In de onderscheiden Europese landen wordt gepleegd Een lugubere bijdrage aan het anti-doodstraf-dossier leverde ten slotte prof Piedelièvre lid van de medische academie die door het ministerie van justitie meermalen de lijkschouwing was opgedragen na danig af dat de mannen van de verkeerspolitie de koffie opzoch ten in het RAI-gebouw maar ze waren nog niet aan hun boter hammetje toe of de middag drukte kwam snel opzetten Hoofdinspecteur Valken die in een surveillance wagentje om een uur een inspectietocht maakte liep op het Europaplein vast in het ver keer er zat niets anders voor hem op dan zelf het verkeer te regelen en radio telefonisch de verkeers agenten in de RAI te alarmeren Deze kwamen dan ook spoedig in looppas aan om hun posten weer te bezetten Het RAI-gebouw heeft de stroom op redelijke wijze kunnen verwer ken Uiteraard ontstonden soms lange rijen voor de loketten maar de wachttijden bleven beperkt De heei J B H Hulsman oud wethouder van Groningen is be noemd tot ridder in de pauselijke orde van Gregorius de Grote De versierselen van de onderscheiding werden hem zondag te zijnen huize door deken G van Dijk van Gronin gen overhandigd executies door middel van de guillo tine In dat verband sprak hij van de meest afschuwelijke operaties die hij als chirurg ooit had moeten ver richten De lijkschouwing moet plaatsvinden onmiddellijk na de executie en de professor verzeker de zün gehoor dat hem proefonder vindelijk gebleken was dat het hart van een onthoofde misdadiger nog ruim een uurlang voortging te klop pen l^oorse premier Mislukking in Brussel finaal De Noorse premier Einar Ger hardsen heeft vandaag gezegd dat het onrealistisch zou zün om voor de nabije toekomst nieuwe onder handelingen tussen de landen van de Europese Economische Gemeen schap en de Europese Vrtjhandels associatie te verwachten Hij acht het ook niet waarschijn lijk dat dezelfde ondbrhandelingssi tuatie als voor de mislukking van de onderhandelingen in Brussel be stond zal terugkeren Het is best mogelijk dat wij een nieuwe Westduitse bondskanselier een nieuwe Franse president of een nieuwe Britse regering krijgen Ik geloof in geen geval dat wü ooit weer dezelfde toestand van voor de mislukking der besprekingen zullen terug krijgen " Gerhardsen die op een persconfe rentie sprak zei de mislukking in Brussel als finaal te beschouwen Het Noorse verzoek om lidmaat schap van de E E.G was volkomen afhankelijk van de Britse toetreding Ik kan niet zien dat het enig ver schil zou maken of wij dit verzoek nu officieel intrekken of niet " al dus Gerhardsen Om te bewyzen hoe definitief de mislukking van Brussel voor Noor wegen is zei Gerhardsen dat het na tionale arbeidsverbond en de arbei derspartij hun commissie voor co ördinatie van de voorlichting over deze onderhandelingen reeds ontbon den hebben Alberto Nogueira Portugals mi nister van buitenlandse zaken heeft op een persconferentie in Lissabon verklaard dat Portugal niet van plan is om te trachten lid van de E E.G te worden zolang Engeland daarbuiten blijft De onderhandelin gen waren reeds voor onbepaalde tijd uitgesteld De landen van de Europese Vrij handelsassociatie hadden volgens hem met elkaar afgesproken dat geen van hen zou trachten beslis send overleg over de toelating tot de E E.G te voeren voordat de overigen bevredigende onderhan delingsposities in deze hadden verworven Advertentde Heeft u ook Gilpatric stelt bezoek aan Spanje uit De Amerikaanse onder-minister van defensie Roswell Gilpatric dia een dezer dagen in Spanje zou aan komen om onderhandelingen te be ginnen over Spaans-Amerikaanse defensie-verdragen heeft zijn be zoek uitgesteld De besprekingen zouden een wij ziging van Spaans-Amerikaanse defensieovereenkomsten tot onder werp gehad hebben op grond waar van de Verenigde Staten in de af gelopen tien jaar bases in Spanje hebben ingericht Oostduftse functionaris ontslagen wegens nazi-verleden Professor Karl-Heinz Bartsch is als voorzitter van de onlangs ge vormde raad voor de landbouw en als lid van het centrale comité van de communistische partij in Oost-Duitsland afgezet omdat hij in de tweede wereldoorlog tot de SS-troepen van nazi-Duitsland heeft behoord Prof Bartsch was pas vier dagen voorzitter van de Oostduitse land bouwraad In een verklaring van de communistische S.E.D werd zondag gezegd dat Bartsch zijn vroegere lidmaatschap van de SS geheim had gehouden Bartsch kreeg de leiding over de raad voor de landbouw tijdens een reorganisatie waarbij twee hoge functionarissen minister van land bouw Hans Reichelt en de land bouwspecialist in het presidium van de raad van ministers Gerhard Grueneberg het veld moesten rul men Ontwapeningsgesprek wordt morgen hervat land werd deelgenomen Tijdens de ze besprekingen maakten de Ver enigde Staten bekend de ondergrond se kernproeven in de Nevada woes-tijn voorlopig te zullen staken Op 31 januari echter werden de be sprekingen wederom op Russisch verzoek afgebroken waarna prompt de volgende dag president Kennedy hervatting der ondergrondse proe ven aankondigde een aankondiging die inmiddels een feit is geworden Als co-voorzitters der conferentie treden op de Amerikaan William C Foster die in de plaats is gekomen van zijn afgetreden landgenoot Dean en de Russische vice-minis ter van buitenlandse zaken Koesnet sov die de vorige leider der Rus sische-delegatie Tsarapkin ver vangt Over enkele weken zal de ontwa peningsconferentie in Geneve haar eerste verjaardag vieren Het eni ge resultaat van 95 voltallige ver gaderingen en 50 vergaderingen van de sub commissie voor het verbie den van kernproeven bestaat uit een nog niet volledige preambule voor een ontwerp ontwapeningsver-drag en de eveneens nog niet vol ledige eerste vier artikelen daar van Minister Klompé in Suriname De minister van maatschappelijk werk mej dr M A M Klompé is zaterdag met een lijntoestel van de KLM op het vliegveld Zanderij in Suriname aangekomen De landverhuizing van de uit 175 zielen bestaande groep Toegoene zen thans tijdelijk in het kamp Pieterberg by Westerbork in Drente en in omgekeerde richting de over komst van Surinamers naar Neder land zullen onderwerpen zijn die minister Klompé met premier Ema nuels en met haar Surinaamse ambtgenoot minister E M L Ens berg de eerstkomende dagen hoopt te bespreken Een ander onderwerp waarvoor minister Klompé zich in Suriname interesseert is de gemeenschaps ontwikkeling community develop ment Voor het Nederlands planbu reau bevindt zich daar al vele maanden een Nederlands ingenieur die met de Surinaamse autoriteiten de vele facetten van een zich in ontwikkeling bevindend gebied tracht te coördineren Zij zal in Suriname onder meer bezoeken brengen aan Nickerie Wageningen het Indiaanse dorpje Korneliskondre en aan Afobaka In Afobaka zal zij de in aanbouw zijnde stuwdam in de Surinamerivier be zichtigen Dinsdag 19 februari vertrekt mini ster Klompé naar de Nederlandse antillen Ook op de Antillen zal de minister zich verdiepen in de ont wikkelingsprojecten van de lO jaren-plannen met name voor de sociale kant ervan Werd militair raadsman verbod opgelegd De burgemeester van Venlo mr dr L de Gou heeft in zijn kwali teit van lid der Eerste Kamer aan de minister van defensie de navol gende vragen gesteld Is het in verschillende dagbla den verschenen bericht juistvolgens hetwelk aan de luite - nant kolonel mr J Schuurmansdoor de chef van de generale • staf een onmiddellijk ingaandverbod is opgelegd om op te tre den als raadsman van militairerechtzoekenden Indien 1 bevestigend beant woord wordt is de minister danbereid om a de rechtsgrondaan te geven waarop dit verbodis gebaseerd b de redenen aante geven welke tot dit verbodaanleiding hebben gegeven Een ernstige gasexplosie gevolgd dooi brand heeft gibtermiddag de Rooms-Katholieke pastorie in de Hoogstraat ie Dokkum volkomen verwoest De SS-jarige pastoor A A H van dei Giessen die zich op hel moment van de explosie in zijn werkkamer bevond liep viij ernsti ge biandwonden op aan zijn hoofd Zijn SO-jaiige huishoudster mej C A van Schaik weid in de keu ken dooi een rondvliegend stuk steen getioffen en sloeg tegen de giond De twee gewonden weiden pei ambulance oveigebiacht naar het ziekenhuis in Dokkum 
MAANDAG II FEBRUARI 1963 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Juridische studenten geven hun mening over eigen studie LIEFDE VOOR DE HISTORIE Oud-Utrecht veel werk in 40 jaar Initiatief tot monumenten ' verordening Voordeuren dikwijls lichte hindernissen MMiMiniininniiMnimnnrnniiimiinnMnnnniMnniniiiiiniiiMiinniniiiiiiniiiHimininMiiiniitinniMniiiMiMMniininMitiHiinnniiMiuniimmnin iiiummmi Annie M G Schmidt TANTK PATIËNT Fiep Westendorp voorzitter vleiend voort „ En dat Is heel vrienden te vinden maar ze zag hen niet 58 Mijn gelukwensen " fluisterde de voor zitter van de schoonheidscommissie U bent de Koningin U bent de mooiste van alle maal " Dank u " zet tante Patent ontroerd en verlegen Ik had er niet op gerel^end Kn ik geloof ook niet dat ik de lite van Miss Sa turnus helemaal verdiend heb " En uw staart is de donzigste van alle " ging de Dames ei heien " riep de vooizitter ter wijl hij ziJn glas hin Ik stel voot om een drievoudig hoera uit te brengen op nuip srhniirchPiriskoninKin IVli«s Salurniis Ki-n ne wt'iriig gf'juK'h steeg op En toen -.« ag tante Patent tot haar verbijstering de deut open gaan en iwef - bij'/'.onder '-¦ naangename hoofden om het hoekje verschijnen vriendelijk van u " zei tante Patent en ze dacht O als ik hem maar niet verlies die lamme staart " Er werd een groot banket gehouden en arjte Patent ha <' naliiurUik de ereplaats Gi klonk een zoete wals en gerinkel van kristal en gemurmel van honderden stemmen Tante Patent tuurde de zaal in en probeerde haar Belangstelling gaat uit naar bedrijfsleven De laatste tijd wordt er aan de Nederlandse universiteiten steeds meer gesproken over de inrichting en opzet van de studie Van ver schillende kanten zijn er voorstel len gedaan om veranderingen in het studieprogramma aan te brengen Dit vormt onder meer onderwerp van discussie in de juridische facul teit van de Utrechtse rijksuniversi teit De stem van de studenten wordt in deze discussie vaak maar ter nauwernood gehoord In het verre verleden was dat heel anders Toen werd namelijk het grootste gedeel te van het inkomen van de profes soren gevormd door een soort toe gangsgelden die de studenten voor ieder college moesten betalen Wie het meeste aantal studenten trok ontving ook de meeste collegegel den en zo was het niet verwonder lijk dat de mening der studenten — meestal tot uitdrukking gebracht door weg te blijven — in die tijden telde Met het voortschrijden van de tijd en de geweldige veranderingen in de richting van de universiteiten werd het moeilijker voor de stu denten om als geheel hun mening over de opzet van hun studie te ge ven Hoewel er ontelbare commis sies en besturen in de studenten wereld zijn is er eigenlijk maar een studentenbestuur dat op dit gebied ter zake kan spreken dat vsm de faculteitsvereniging Het grote probleem blijft echter hoe men in de vaak zeer grote fa culteiten „ de " mening van de stu denten te weten moet komen Er zijn zoveel studenten en zoveel hoofden zoveel zinnen Oplossing Het ziet er naar uit dat de juri dische studentenfaculteit te Utrecht een geslaagde oplossing voor dit voor studenten belangrijke pro bleem heeft weten te viniden door een enquête te houden onder alle juridische studenten die hun kan didaatsexamen hebben behaald 329 kandidaten kregen per post een vragenlijst toegezonden 59 procent van hen zonden het en quêteformulier ingevuld terug Uit de resultaten van de enquête werd een rapport samengesteld en een studentencommissie stelde naar aanleiding hiervan een aantal aan bevelingen op De belangstelling was groot en een dezer dagen zal een tweede druk verschijnen Het rapport wordt ook besproken door de hoogleraren in de faculteit der rechtsgeleerdheid Portret Uit de antwoorden onder het hoofd personalia kan men een portret vormen van „ de " juridi sche student Hoelang hij over zijn studie doet vermeldt het rapport niet — de ondervraagden zijn im mers nog niet afgestudeerd De uitgave 3x5 jaar Utrechtse studenten van het bureau studen tendocumentatie van de rijks universiteit leert dat de rechten studie op één na de kortste is met gemiddeld 5 jaar en 9 maanden De theologen doen er als enigen korter over namelijk 5 jaar en 5 maanden dat is bijna de helft van de studieduur van de farma ceuten die er met gemiddeld EXAMENS UTRECHTSE KIJKSUNIVEBSITEIT Aan de rijksuniversiteit te Utrecht zvjn geslaagd voor het Doet examen rechtsgeleerdheid J E Spruit Utrecht J B Abra hamse Amersfoort Doet examen rechtsgeleerdheid vrije studierichting I.Tej S G Methorst Arnhem P C H Janssen Aalst N.B Doet examen geneeskunde Mej C Roelofsen Delft H C Vis ser Vreeswijk Arts-examen F G J Laudy Sittard Doet examen Spaanse taal - en letterkunde Mej N van der Spek Utrecht In de week van zaterdag 9 febr 13 uur tot zaterdag 16 febr 13 uur hebben de volgende apotheken zaterdag - middag zondag en nachtdienst Bak Hamburgerstraat 15 Dell Apo-theek Amsterd straatweg 373 Pluy maekers Rijnlaan 90 Van Duin Prol R Boslaan 13 Beljaars Damstraat 3 en Van Meerten Prins Hendriklaan 21 Verpleegstersdienst Het Groene Kruis Utrecht overdag Boethstraat 15 tel 16381 Avond naeiit zaterdag en zondagdienst voor nood gevallen G.G en G.D telef 16411 toe stel 51 ook voor de Utreciitse vereni ging tot bescherming van zuigelingen Het Groene Kruis Tuindorp Tuin - dorp Oost en Overvecht wljkgebouw Ralffeisenlaan 35 telef 18161 Het Groene Kruis Zuilen dag en nacht Amsterd straatweg 544 tel 40183 b.g.g overdag 41961 Bij geen gehoor in avond nacht en weekend telef 16411 Het Oranje-Groene Kruis overdag Weerdsingel OZ telef 14548 Avond en nacht en zondagsdienst Herv wijk verpleging en Luth Diaconessenhuis telef 11855 Geref ziekenverpleging zr P H Guvt telef 36366 zr F H Kerst telef 18933 zr H Rietveld telef 30021 zr A Vos telef 22101 zr M Zwarts telef 4U875 Het Wit-Gele Kruis gehele week dag en nacht Oudwijk 19 telef 13861 Wijk verpleging Tulndorpz zr C Terllngen telef 20646 Wijkverpleging Hoograven zr S a Nijeholt telef 24828 b.g.g iasi2 Wljlsverpleglng ZuUen tel 42305 10 jaar en 4 maanden het langst over doen De percentages mannelijke en vrouwelijke studenten zijn respec tievelijk 72 procent en 28 procent zo blijkt uit het studentenrapport Bij de aanvang van hun studie blijkt meer dan de helft van de rechtenstudenten jonger dan één entwintig jaar te zijn De grote meerderheid van de juridische studenten is lid van een gezellig heidsvereniging — dit heeft geen nadelige invloed op de studie Een kwart van de jurisische kan didaten heelt naast de studie nog een werkkring 16 procent van hen voor meer dan de helft van de tijd Het belang van het studenten rapport is dat nu de mening van de studenten als geheel is gefor muleerd Met overgave hebben de studenten hun hart uitgestort over hun studie Het blijkt dat men de overgang tussen het kandidaats - en het docto raalexamen eerste gedeelte te groot vindt Verder wordt er aangedrongen op grotere specialisatiemogelijkheden in de studie Wat betreft de toekomstplannen De grootste belaagstelling van het grootete deel gaat uit naar het be drijfsleven Daarop volgen de echte juridische beroepen als de advoca tuur en de rechtelijke macht en ten slotte de overheidsdiensten Dat de geënquêteerden hun hart volledig uitgestort hebben blijkt wel uit de bartekreet van respondent nummer 168 „ Juridische studentes behoren minder truitjes te dragen studenten meer Damzege van UDG op Huissen Zaterdagmiddag trok het eerste tiental van het Utrechts Dam Ge nootschap vol goede moed naar Huis sen om in de eerste wedstrijd van de demi finale om het clubkam pioenschap van Nederland de Gel derse kampioensclub Huissen te be kampen De Huissense dammers nota bene versterkt met de beken de Haïtiaan Raymond Saint Fort die te Huissen een werkkring heeft gevonden verloren in een spannen de strijd van de Utrechters met 13—8 U.D.G.-captain Bom legde de grondslag voor de overwinning Reeds na een half uur verschalkte hij van Aalten met een verrassen de damcombinatie O — 2 De partij Saint Fort tegen J J Bontrop ^ af een snel wisselend beeld te zien De Huissense Haïtiaan nam een prachtige damcombinatie welke direct winst zou hebben opge leverd indien hij de juiste variant had gekozen Nu veroverde Ray mond wel een stuk winst doch Bontrop had als compensatie een betere stelling Toen de Utrechter met bijzonder sterk spel een stuk terug won ontstond een zeer moei lijke stelling voor de Haïtiaan die in het eindspel nog juist remise kon afdwingen 3—3 A V Aalten-J - M Bom 0—2 M Storm-W V Beek 2—0 J Edink M L Vos 1—1 R Saint Fort-J Bontrop 1—1 J Niels-H Hessel 1—1 P Levels-A v d Voort 0—2 A Leyser-C P de Kruyff 0—2 T Jansen-C A Ruitenbeek 1—1 H Kemperman-F Carlebur O — 2 E Braam-J Berkhof 2—0 Veilig verkeer bij Hoogravens Belang De wijkvereniging Hoogravens Be lang organiseerde zaterdag met me dewerking van het Ucivo Utrechts centraal instituut voor verkeersop voeding in het Marcuscentrum een lezing met film over veilig verkeer Hoewel deze bijeenkomst bedoeld was voor personen boven de zestien jaar waren slechts vier volwassenen aanwezig maar honderdtwintig kin deren De hoofdagenten N J Aal ders en W H van der Kolk stem den daarom hun programma op de jeugd af ÉëvèiiÖtei ' ' Wöwerpilp "' Chroom herenhorloge met dito bandje Marokkaantasje gevonden 3 2 toilettasje rabiespenningen no 173246 en 185379 tas inh radioboe ken 1 met regenbroek en cape en 1 met paar witte gymnastiekschoe nen geblokte mohair sjaal meet lintpaar rode kinderlaarsjes bril sleutels Portemonnees inh ƒ 7.24 f 1.04 ƒ 0.71 Komen aanlopen wit te hond met rood tuigje rode kat cypers poesje met zwart wit en rood aan asiel zwart wit hondje De afdeling gevonden voorwerpen van het hoofdbureau van politie te Utrecht Paardenveld 1 is geopend van maandag tot en met vrijdag van 13 tot 16 uur Telefonisch wor den geen inlichtingen verstrekt Kardinaal Alfrink op slotbijeenkomst kath studentendagen Kardinaal Alfrink heeft gisteren op de slotbijeenkomst van de katho lieke Studentendagen in Wagenin gen gesproken over het tweede Vaticaanse concilie Hij stelde on dermeer dat zich voor het conci lie geen partijen hebben gevormd De kardinaal sprak grote waarde ring uit over de voorzichtige wijs heid van de paus die zo zei hij geen richting wil doorbreken zelfs niet wil aanduiden maar de hele kerk willen laten spreken De kardinaal keerde zich tegen een uitdrukking in een studentenalma nak Wereld-bejaarden-festival ' Van dit samengestelde begrip was volgens kardinaal Alfrink alleen het eerste woord te handhaven De praeses van de Unie van katho lieke Studentenverenigingen de heer W Hoefnagels zei dat de continuïtei * in het naoorlogse stu dentenleven verloren dreigt te gaan door de grote toevloed van nieuwe leden Verenigingstradities verdwijnen en het nihilisme het niet lid zijn van een studen tenvereniging neemt toe Grote ikonen-expositie uit collectie Amberg komt in het ABM In het Aartsbisschoppelijk Mu seum te Utrecht zal van 19 februari tot 15 april een tentoonstelling wor den gehouden van ikonen uit de Zwitserse collectie Amberg de grootste privé verzameling op dit gebied in West-Europa Zij omvat voornamelijk Griekse en enkele vroege Russische ikonen van bijzon dere kwaliteit Zolang de expositie duurt zal iedere dinsdagavond om 20 uur een rondleiding worden gegeven Bo vendien zullen op enkele dinsdag avonden lezingen worden gehouden door vooraanstaande ikonen deskun-digen DE toneelgroep van Frysh Selskip te Utrecht trad zaterdagavond op in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen Opgevoerd werd It libben giet syn gong van Mar tin van Spaandonck Het stuk stelt hoge eisen aan amateurs daar van handeling nauwelijks sprake is De groep wist het pu bliek door zijn spel tot het einde te boeien De debutanten vormden met de oude kern een homogeen geheel Er zou wat meer tijd be steed moeten worden aan de mise en scène en ' t decor zou moderner m,oeten worden opgebouwd Op 29 maart wordt Tetman de Vries opgevoerd Van links naar rechts m.evrouw H de With-Hooima Stien Hornstra en Henk de With Vijftig jaar getrouwd De heer M Breuker 71 en me vrouw A Breuker-Van Staveren 70 wonende Distelstraat 10 te Utrecht zijn 13 februari vijftig jaar ge trouwd Het echtpaar kwam 47 jaar geleden in Utrecht wonen Zij be gonnen toen het U.N te lezen en zijn het al die jaren trouw gebleven De heer Breuker is timmerman Ongeveer 36 jaar geleden trad hij in dienst van de Utrechtse christelij ke bouwvereniging » Prinses Margriet zal Bronbeek bezoeken Prinses Margriet heeft het voor nemen op dinsdag 19 februari een bezoek te br'engen aan het koninklijk militair invalidenhuis op Bronbeek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van dit tehuis Tweehonderd Spanjaarden naar AKU Huisvesting in Ede Van onze correspondent De Algemene Kunstzyde Unie N.V te Arnhem gaat ook Spanjaarden In dienst nemen Vermoedelijk zul len in de loop van de maand april reeds ongeveer 60 Spanjaarden aan komen en in augustus een groep van circa 140 man Zij zullen wor den ondergebracht tn nog te bou wen paviljoens in Ede De aanstelling van meer buiten landse arbeidskrachten is nodig omdat de produktieafdelingen van de AKU bedrijven nog steeds kam pen met een belangrijk personeels tekort zo heeft ir J H E Hessels namens de directie in de onderne mingsraad verklaard Omdat Nederlands personeel schaars is en de werving van Ita lianen — A.K.U heeft er momen teel circa 250 in dienst — vrij traag verloopt is de keuze thans gevallen op Spanjaarden De AKU directie hoopt dat het contact met de Span jaarden op dezelfde prettige wijze zal verlopen als met de Italianen De Jaarbeurs dit jaar Na de internationale voorjaars beurs die van 11 tot en met 19 maart in Utrecht wordt gehouden biedt de Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs nog een uitgebreid programma voor dit jaar Van 22 april tot en met 24 april wordt de internationale schoe nenbeurs gehouden die de jaarbeurs in samenwerking van de federatie van Nederlandse schoenfabrikanten en de Nederlandse vereniging van schoenengrossiers organiseert Op een oppervlakte van 4000 vierkante meter zullen de voorbeelden van Ne derlandse en buitenlandse schoen industrie te zien zijn Van 7 tot en met 10 mei wordt de zoetwarenbeurs gehouden die in sa menwerking met de federatie van zoetwarengrossiersorganisaties wordt gehouden Deze beurs is alleen toe gankelijk voor grossiers De zomervakbeurs voor koffers en lederwaren vormt het volgende pro grammapunt daarna volgt in sep tember de najaarsbeurs van 9 tot en met 17 september en de tentoonstel ling Het instrument die van 8 tot n met 17 oktober is geopend Deze tentoonstelling die nu voor de vijfde maal te zien zal zijn is gewijd aan wetenschappelijke en bedrijfstech nische instrumenten in de ruimste zin Van 4 tot en met 9 november 1963 is dan de vakbeurs voor meubelen en woningtextiel gehouden nu voor de negende maal Universitaire benoemingen Aan de rijksuniversiteit te Utrecht zijn benoemd G van Boheemen arts geboren 1926 tot wetenschappelijk hoofd ambtenaar bij de neurologie Thans is hij assistent radioloog in het zie kenhuis St Annadal te Maastricht Prof dr A M Ernst wetenschap pelijk hoofdambtenaar geboren 1907 tot wetenschappelijk hoofd ambtenaar A bü de farmacologie Zeeuws contact op 13 februari De Zeeuwse vereniging Ons Zee land voor Utrecht en omstreken houdt woensdag 13 februari in het Haagsche KoJfyhuis een contactbij eenkomst Men zal op deze kennismakings avond gezelschapsspelen beoefenen zoals het kienspel Aanvang 20 uur Wel wat schade niets vermist Hoe goed het is ' s avonds de voordeur op het nachtslot te doen is in het afgelopen weekeinde weer eens gebleken Enkele Utrechters zijn bü de politie aangifte komen doen van poging tot inbraak In 2 gevallen bleek de toegang via de voordeur niet mogelijk omdat de deur op het nachtslot was gedaan In de eerste plaats heeft men ge probeerd in te breken biJ de fami lie Faber Prof Ritzema Boslaan 46 De enige schade die men kreeg was een gebroken glas in loodraam in de voordeur Ook bij mevrouw G van den Doel van der Meij Homeruslaan 75 bleek het niet mogelijk via de voordeur DINSDAG 12 maart zal het veertig jaar geleden zijn dat Oud-Utrecht de vereniging tot beoefening en verspreiding van de kennis der geschiedenis van Utrecht en omstreken werd opgericht De lange naam zal er wel toe hebben bijgedragen dat men in de omgang kortweg van Oud Utrecht spreekt De voorbereiding van de oprich ting begon al op een vroegere da tum Op 5 februari 1923 riep bur gemeester dr J P Fockema An dreae negentien stadgenoten ten stadhuize in vergadering bijeen On derwerp was de oprichting van een vereniging die zich met de historie van de stad zou bezighouden en onder andere in een jaarboekje die uitkomsten van geschiedkundige na sporingen zóu vastleggen 5p 12 maart 1923 volgde de oprichtings vergadering Dr W A F Bannier ieraar ge schiedenis aan het stedelijk gymna sium en bekend oudheidkundige werd tot voorzitter benoemd De heer G A Evers conservator van de universiteitsbibliotheek — vorig jaar op hoge leeftijd overleden — nam het secretariaat op zich Hij heeft zich als zodanig 15 jaar voor de vereniging ingezet Van zijn hand verschenen talrijke bijdragen over Utrechts rijke verleden in de jaar boeken Aan de heer W Graadt van Roggen medeoprichter van de Jaar beurs werd ' t beheer der financiën toevertrouwd Het zou te ver voeren hier alle namen te vermelden van degenen die zich verdienstelijk hebben ge - binnen te komen Men heeft toen ' n raampje naast de keukendeur ver broken Daar lukte het beter in huis te komen Een dressoir en een schrijfbureau in de huiskamer en enkele kasten werden opengebroken Ook op de bo venverdieping keek men of er iets waardevols was te vinden De deur van een kamer die op slot was heeft men nog getracht open te breken maar het is bij een pogen gebleven Mevrouw Van den Doel mist niets De derde inbraak die tijdens het weekeinde werd gerapporteerd ge beurde in het huis van de familie Groenewoud Bolstraat 56 Hier bleek het wel mogelijk via de voordeur binnen te komen na eerst een ruitje in die deur ingedrukt te hebben Verscheidene kasten werden door zocht en de inhoud ervan over de vloer verspreid Ook hier wordt niets vermist maakt voor de vereniging Evenals mr J W C van Campen de hui dige gemeente archivaris en jaren lang secretaris der vereniging dit deed bij de herdenking van het 25-jarig bestaan op 12 maart 1948 moet hier in het bijzonder worden vermeld de archivaris mr Samuel Muller die zoveel voor Oud-Utrecht heeft ijetekend HU heeft de Utrechtse archieven tevoren verwaarloosd en weinig bruikbaar gelijk mr Van Campen getuigde op voortreffelijke wijze geordend en beschreven zodat zij toegankelijk en rendabel werden Hij heeft daaruit zelf voor de stadsge schiedenis belangrijke bronnenpubli katies het licht doen zien voor een grotere lezerskring uitermate sug gestieve en leesbare schetsen en op stellen doen verschijnen Hij heeft voorts de rijke typogra fische verzameling van de gemeen te bruikbaar gemaakt en uitgebreid het stedelijk museum geordend de Utrechtse monumenten beschreven en voor hun behoud geijverd Hü heeft door dit alles tezamen belang stelling gewekt bü het stadsbestuur en dat deel der burgerij dat wel enige meestal latente interesse be zat voor de geschiedenis van zijn stad Wat men doet WAT DOET Oud-Utrecht Het uitgeven van periodieken waarin de verzamelde gegevens ztjn vast gelegd De jaarboeken van 1924 af en de maandbladen van 1926 af kunnen hier als voorbeeld worden genoemd De talloze voor drachten tentoonstellingen en ex cursies getuigen van de wens om aan zoveel mogelijk belangstellen den de oude geschiedenis van stad en gewest deskundig te verklaren en toe te lichten Oud-Utrecht trad met overheid en particulieren in contact als het ging om het behoud / an wat uit vroeger eeuwen is overgebleven Daarom heeft de vereniging alleen al door aan te dringen op het tot stand ko m '' van een gemeentelijke monu mentenverordening — die er ook ge komen is — haar bestaan gerecht vaardigd Dat de klokken van de Domtoren op kerstavond en oude jaarsavond geluid worden is mede door een initatief van Oud-Utrecht mogelijk geworden Ruim 900 leden IN 1926 WERD reeds bij het ge meentebestuur aangedrongen op restauratie va het poortgebouw van het verdwenen klooster Char treuse een restauratie die in de der tiger jaren werd gerealiseerd De restauratie van de klooster gang van St - Marie is door haar be vorderd De vereniging heeft een voorstel gedaan de omtrek van de Kruiskapi-I en het Romeinse castel lum in het plaveisel van het Dom plein aan te geven Men is op de bres gesprongen voor het behoud van de Geertekerk bevorderde de ontpleistering van vele huizen in de stad met name Loenersloot en de Beyerskameren Oud-Utrecht reikte diploma's uit bij het gereedkomen van goed ge slaagde restauraties zoals de Ne derlandsche Handel Maatschappij en de Twentschc Bank Samen met de gemeente werd het Utrechts mo numentenfonds gesticht dat zich nog steeds beijvert de restauratie van oude huizen te helpen financieren Ruim 900 mensen zien thans het be lang van Oud-Utrecht in door lid te zijn van de vereniging A GRAAFHUIS JAN DE BEYER maakte in n.m een aquarel van de „ Gansemarkt " te Utrecht In 19Ji8 werd hiervan bij het 25-jarig bestaan van Oud Utrecht een kleurenreprodukfie uitgegeven Het gemeentearchief te Utrecht Drift 25 heeft van deze plaat nog een aantal exem plaren voor vijf gulden per stuk Grafici hervatten beraad over ïiieiiwe cao Dinsdag zullen werkgevers en werknemers in de grafische indus trie hun onderhandelingen over de cao-1963 voortzetten De 22-ste ja nuari was het overleg afgebroken omdat de werkgevers in de gra fische industrie zich over de vakan - tie eis van werknemerszijde eerst met hun centrale organisaties wilde verstaan Nu in de metaal - en de textiel industrie de verlening van de va kanties voor 1963 niet is gereali seerd is het waarschijnlijk dat ook in de grafische industrie de uitbrei ding der vakantierechten in 1963 niet tot stand komt Advertentie AMSTERDAM Thuntank'dieven voor de rechter ' Een vreselijk onsmakelijke zaak ' en ' Een schande voor de Rotter damse haven ' zo uitte vanmorgen de politierechter in Rotterdam mr A Heynsius zijn misnoegen over de diefstallen die de 53-jarige schipper W H R uit Rotterdam en de beide classificeerders A M eveneens uit Rotterdam en C J de V uit Dordrecht een week ge leden hebben gepleegd aan boord van het Zweedse schip ' Thun tank 7 ' Amper een kwartier nadat het timide drietal de overvolle recht zaal had betreden sprak mr Heynsius de vonnissen al uit ge vangenisstraffen van resp veer tien dagen met aftrek drie weken met aftrek en twee maanden met aftrek voor de Dordtenaar die al acht keer eerder is veroordeeld Dode en gewonde bij autobotsing Op rijksweg 13 onder Delft is gis teravond een personenauto door de middenberm gescho'er en op de an dere rijbaan in botsing gekomen met twee elkaar passerende vrachtauto's De 20 jarige leerling-verpleegster M A van der Loos uit Wassenaar is daarbij zo ernstig gewond dat zij vannacht in de Ursulakliniek te Wassenaar is overleden De bestuurder van de personen auto de 22-jarige onderwijzer F M Houtsma uit Venlo is ernstig ge v^ond in een ziekenhuis te Delft op ge-nomen KENNISGEVING Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter algemene ken nis dat a aan de N V Nederlandsche Aluminium Maatschappij b aan hel bestuur van de Stich ting NeutruHl Bijzondere Scholen Zuilenstrant 7 " een vergunning is verleend voor ¦ Ie uitvoering van groepsvervoer binnen de^e gemeente onderschei denlijk vnnr het vervoer van werk nemers en leerlingen 
CTRECHTSCH NIEUWSBLAD MAANDAG 11 FEBRUARI 1968 5 Aeschylus ' Perzen een monument Toneelmanifestatie van formaat Van onze kunstredactie Erik Vos de regisseur van De Nieuwe Komedie zei vorige week dat de opvoering van De Perzen in Carré te Amsterdam een bijzondere gebeairtenis zou worden een bijzonder succes of een bijzonder fiasco Wel het werd geen fiasco en het woord succes is te bleek met de zestien voorstellingen van 8 tot en met 16 februari van Aeschylus tragedie heeft De Nieuwe Ko medie een monument gecreëerd een indrukwekkend gebeuren dat een van de grote toneelmanifestaties van dit seizoen ge noemd moet worden De Persen in de opvoering door De Nieuwe Komedie Ensemble ^ Ingehorg ^ Een luchtig blijspel van Cuxt Goetz Letterkundigen bijeen Liaison met Staat einde vrijheid van schrijvers • Onder auspiciën van het comité ' Bijzondere landelijke actie en bui tengewone uitvoeringen ' concerteert het Residentie Orkest op 20 en 21 februari in het Concertgebouw te Amsterdam voor het Roode Kruis uit respect en waardering voor het voortreffelijk werk dat door deze in stelling van weldadigheid bij voort during wordt verricht RITA EN HAAR FAMILIE wist ik bet antwoord de wortel is 13 Paps Ik werd wakker en opeens uit 169 Aansluiting op onze eeuw Zeer merkwaardig is het feit aat het indrukwekkende niet alleen gelegen is in de kwali teit van de opvoering die overigens bezocht zal worden door zeven Utrechtse scholen maar ook in het aantal bezoe kers Begin vorige week waren al 17000 plaatsen verkocht Men zou zich kunnen voorstellen dat de gemiddelde toneelbezoeker wat huiverig is voor het ' oude ' van een tragedie uit 472 v Chr en zelfs de gymnasiast kan zich nauwelijks indenken dat een tragedie de moge lijkheden heett die De Nieuwe Ko medie realiseerde Kennelijk heb ben de bezoekers vermoed of gewe ten dat dit klassieke werk aanslui ting heeft op de twintigste eeuw Ten bewijze Sartre schreef Les Mouches naar het Electra gege-ven O'Neill Mourning becomes Klectra Max Croiset Oidipoes en ziJn moeder Amphitryon en De Me deplichtigen naar Iphigeneia maar ook in breder zin gaat het op op zoek naar waarheid komt de moder ne wijsbegeerte veelal op het tra gische uit en afgezien van de mo derne producties als de genoemde die dus uitgaan van klassieke dra matische stof heeft de dramatische kunst grote belangstelling voor het tragische als — in het algemeen gezegd — het falen van de mens De term tragedie is in verband met het werk van Aeschylus wel zeer dicht btj de bron het woord hangt samen met de oorsprong van het toneel de liturgie het cultus drama Elk voorjaar werd in Athene het Dionysusfeest gevierd waarbij de offerdienaren optraden als satyrs en daarbij bokkevellen tragoi droegen Koren bezongen de daden van de god Op de duur maak te zich uit het koor een verhaler los en Aeschylus breidde ' t aantal zelf standige spelers uit tot twee daar mee herschiep hij de liturgie tot een liturgisch drama De koorzang in De Perzen is een litanie de raad der getrouwen van Xerxes spreekt over de veldtocht tegen de Grieken en uit vrees over de afloop en de overmoed van de onderneming Met het begrip over moed hybris is een kernpunt van de tragedie als godsdienstige litur gie en menselijk drama gegeven Hy bris is namelijk het verlies van gees telijk en moreel evenwicht als ge volg van verwend-zijn door succes De atè ramp is de blinde koppi ge drang die een onevenwichtige ziel er toe drijft het onmogelijke te pro beren en zich te vergrijpen aan de wereldorde der goddelijke gerechtig heid Zeus Deze psychologische,ca tastrofe hybris atè == hoogmoed komt voor de val ' in drie bedrij ven ' is het meest gebruikelijke the ma in het tragische drama van de vijfde eeuw De Amerikaanse theoloog Rein heid Niebuhr heeft de ' tragische controvers ' voortreffelijk beschre ven ' In afwijking van de wijsgeren beschouwen de dramaturgen ' s men ¦ sen hartstochten als meer dan in ¦ stincten van het lichaam Het begin sel van orde en regelmaat door Zeus vertegenwoordigd wordt voort durend door de vitale krachten in het menselijk leven doorbroken die zowel scheppend als ontbindend wer ken De tragedie der menselijke geschiedenis bestaat eigenlijk daarin dat ' s mensen leven niet creatief kan wezen zonder tege lijk destructief te zijn dat bio logische driften worden aange wakkerd én gesublimeerd door een demonische geest niet al leen in de slechte zin terwijl deze geest zich niet uiten kan Advertentie 14 februari VALENTIJNDAG dag der vriendschap Zeg het met bloemen u zonder tot de zonde van de hoog moed te vervallen De hybris die Zeus aanstoot geeft is een onontkoombare begeleider van de scheppende activiteit in de geschiedenis De helden der trage dies zijn helden omdat ziJ de raad tot voorzichtigheid en matiging in de wind slaan ' Als de mens crea tief is doet htj dingen die buiten hem ' zijn ' dingen die de oneindig heid betreffen Dat nu is hoogmoed Dit is ook het beeld van Xerxes de ' held ' in De Perzen Dit beeld houdt Aeschylus de Grieken voor deze zinvolle alle volken en mensen omvattende wijsheid staat dan als ' dieper ' thema naast dat van de tra gedie waan zin van de oorlog Erik Vos heeft de zware taak die hij zich stelde met de regie van De Perzen op voortreffelijke wijze vol bracht Meer dan eens raakt men diep onder de indruk van de stu wing de magische kracht die het koor van de tekst doet uitgaan het is een kracht die de tragedie reali seert de kracht van het magische woord Het woord dat geuit ge klaagd ' gebeden ' wordt door een veelvoud van stem Erik Vos is een zeer begaafd regisseur omdat hij kans zag de magie van het woord als ' vleesgeworden ' gedachte te rea liseren De zelfstandige spelers zijn Mar the Gevers Edmond Classen Dolfde Vries Jan van Kasteren en zeervoortreffeltjk de Utrechtse acteur Carol Linssen Wim Vesseur maak te het machtige decor en de kos tuums htj en Lisette van Meeterenverzorgden de maskers v.Rlr Beweging en muziek Onder de indruk van de imposante opvoering van Aeschylus ' ' Perzen ' Tijdens de algemene jaarver gadering in Krasnapolsky in Amsterdam heeft de Vereni ging van letterkundigen een m^otie aangenomen loaarin het door de bestuur van de vereniging gevoerde ' beleid ten aamiien van de actie van het comité schrijversprotest wordt goedgekeurd Met hand opsteken gaf de vergadering te kennen dat zij de actie steunt Vliegend tv-station Televisie voor het schoolonderwijs is niet nieuw Wat echter wel nieuw genoemd moet worden is het onder wüsprogiamma van de MPATI in de Verenigde Staten Deze instel ling van de Purdue Universiteit in Indiana heeft thans een vliegende school ' geschapen omvattende ' n aantal vliegtuigen van het type DC 6 Met behulp van dit vliegend tele visiestation kan men een gebied be strijken dat ca 23 maal groter is dan de reikwijdte van een station op aarde De vliegtuigen zenden twin tig uur per week een onderwijspro gramma uit over een enorm gebied zie kaart Dit programma is spe ciaal bestemd voor scholen De les sen worden in een studio van de uni versiteit opgenomen en later van uit het vliegtuig uitgezonden Men is tot deze vorm van televi - sie onderwijs gekomen om het peil van het onderwijs in verschillende delen van de Verenigde Staten om hoog te brengen Reeds meer dan 1 miljoen kinderen krijgen thans les van het Vliegend televisiestation TV-ittAANDAG 7.30 NTS Laurel en Hardy film 7.45 Openbaar Kunstbezit 8.00 Journaal ' 8.20 Uitzending CHU 8.30 De bruid was een man hoofdfilm Gary Grant en Ann Sheridan 10.15 Italiaans songfestival in San Remo 11.00 Journaal kreeg het muzikale deel verzorgd door de componist Rudolf Escher bijna een secundaire plaats Tóch heeft de regisseur en choreo graaf Erik Vos dit in zijn opvoering allerminst bedoeld Bij hem spreekt terdege de muzikale dramatische basis als uitgangspunt van dit treur spel gelijk hij in de programma toelichting schrijft Dat was ook merkbaar tijdens de opvoering want het reciterend zeggen én reciterend zingen door het koor plaatste de dramatische essentie tijdens de hoogtepunten van deze tragedie bo ven de betrekkelijkheid van het woord Wij zijn dankbaar dat de muzi kale intuïie van Erik Vos boven de parallellen van Aeschylus en Bachs passie composities zijn uit gegaan hij beriep zich daarop tij dens een bespreking aan de pre mière voorafgaande en deze stam de kennelijk uit Walther Vetters studie over ' Antike Musik ' maar er is gelukkig biJ vastgesteld dat de ze niet in bijzonderheden door te trekken is De muziek van Rudolf Escher liep ook menigmaal nèast het drama van Aeschylus al had de componist zich zeer intelligent verdiept in de metra van de verzen Erik Vos ging meer van de theaterdramatiek uit en kon daardoor zijn koor in z'n be wegingen een taal in choreografi sche expressie laten spreken Deze was zeer indrukwekkend misschien wel het meest tijdens de verschij ning van Dareios waarbij het koor in gesloten cirkel karig in beweging is maar juist zoveel om de toe schouwers tot ingehouden emotie te brengen Het zou onjuist zijn Eschers mu zikale deel te miskennen al geloven wij dat de aangebrachte couperus noodzakelijk zijn de muziek zich niet mag opdringen De entree was sober maar juist in ritmen op slag werkinstrumenten aangegeven De muziek was op de goede ogenblik ken als de expressie van de mas kers uniform van type en onder streepte aldus de kracht van het drama Erik Vos heeft ook akoestisch werk verricht door in zijn regie de bode met de mond langs de vloer zijn tekst te laten zeggen zodat deze resonerende de zaal in kwam en zo kon ook Xerxes zich uitschreeuwen in z'n ellende omdat de muur van het achtergronddecor een onver moede resonance schonk Melodisch paste de muziek op de toonreeksen die we van de Grieken kennen daartoe gaf Escher de grijpbare toon aan en het koor rea liseerde het verdere verloop uitne mend Zelfs op zulk een niveau dat het publiek inzonderheid het koor een opvallende hulde bracht G van R Van onze kunstredactie Een rumoerige vergadering van de Vereniging van letterkundigen zater dag jl in Krasnapolsky in Araster dam spitste zich op het punt van de agenda Actie inzake het schrijver schap Voorzitter Prof Dr Garmt Stuiveling moest al zijn onmisken bare stuurmanskunst inzettten om met ernst en humor de bezegeling der discussies in een motie aan de Staatssecretaris Mr Y Scholten van O K en W vast te leggen Er was inmiddels al een brief van Mr Scholten binnengekomen waarin hij te kennen gaf de zaak economisch te willen bezien en verklaarde deze schrijvers-actie en de gevraagde fa ciliteiten als een zaak van de eerste orde te beschouwen De Kon Nederl Uitgevers Bond toonde evenzeer zijn adhesie aan de Vereniging van letterkundigen om de schrijvers bestaanszekerheid te verschaffen Maar dit alles kon allerminst ver hinderen dat Adr Morriën namens het actie comité alle punten nog eens geducht belichtte Men wil doorgaan — zij het in relatie met de Vereni ging van letterkundigen doch zelf standig ten einde het tempo van de actie te bevorderen Hij opperde om de Vereniging tot vakbond van schrij vers om te bouwen de zittende le den van de literaire sectie van de Raad voor de Kunst te nopen hun functie ter beschikking te stellen en culmineerde dit alles in zijn uitroep „ Zij die ons tegenwerken worden als onderkruipers beschouwd " Nadien werd hij hierover scherp on derhouden met de vraag in hoeverre men in de huidige democratische staat nog het recht heeft een mening te huldigen naast die van het actie comité Ad den Besten daarna aan de ka theder sprak zijn vrees uit dat de door het actie-comité verlangde sti pendia tot vele moeilijkheden zouden leiden Wie durft het aan een stipen dium te accepteren en zijn brood baan ' op zij te stellen Een stipen dium zou daartoe over een aantal Jaren moeten worden gegeven maar dit zal ertoe lelden dat de romancier of dichter Rijksschrijver tot en met pensioen ' wordt Al eens eerder heeft Ensemble het blijspel ' Ingeborg ' van de Zwitserse auteur Curt Goetz 1888—1960 ten tonele gevoerd Zondagavond pre senteerde het dit stuk opnieuw in de Utrechtse Stadsschouwburg onder de legie van Jan Relèl en in de vei laling van Jan Willem Hofstra maai nu met Conny Stuari in de rol van ' tante Ottilie ' die men om ' n Angel saksisch modewoord te bezigen zou kunnen typeren als ' a sophisticated lady ' In de toelichting tot het program ma wordt Goetz vergeleken met zijn Britse collega Noël Coward hoewel men althans voor zover het zijn ' In geborg ' betreft hem misschien met evenveel recht kan beschouwen als een soort Duits-talige Géraldy en het zelfs nu en dan lijkt of in som mige toneeltjes de witgepruikte schim van de galante Marivaux heel even glimlachend om de hoek komt kijken Hoe dan ook dit komedietje speels-luchtig en door ' n zekere ko - Hij vreest dat dan over een jaar of 10 een protest aan de overheid moet worden gericht om het vrije woord te behouden De geschiedenis in Duitsland heeft geleerd waar zo iets toe kan leiden In de door het actie-comité gestelde eisen zullen de schrijvers hun vrijheid aan de Staat verliezen De volksvertegenwoordi gmg zou zich met literatuur moeten gaan bemoeien bij de bespreking van de begroting en aldus zou de rege ring zich gaan inlaten met de strek king van de kunst Een dergelijke liaison met de Staat betekent het einde van de vrijheid van de schrij ver Ad den Besten verklaarde niet te gen het verlenen van stipendia te zijn maar wel tegen binding met de Staat hij wil uitbreiding van het systeem waarover in de Raad voor de kunst is beraadslaagd Overigens zeide hij niet te geloven dat Jacques Bloem en Leopold méér zouden hebben gepresteerd als zij met stipendia zouden hebben moeten werken Voorzitter Stuiveling wees nadien op ontworpen regelingen en dacht aan een soort Z.W.O voor letterkundigen in gelijke vorm als thans bedoeld Instituut zuiver wetenschappelijk onderzoek ' thans aan wetenschappe lijke werkers steun verleent Daarna deed Prof Donkersloot olie op de woedende golven van de ge ëmotioneerde schrijvers maar wel bleek dat de protesterenden thans 120 auteurs tellende slechts een deel van de 400 leden der vereniging vormen Er kwam tot uitdrukking dat over ijld is gewerkt wat door het actie comité zelf als een wilde actie ' werd getypeerd De Staatssecretaris heeft inmiddels een memorandum voor een nieuw overleg gevraagd Aldus kon voorzitter Stuiveling een motie voorstellen die door de meer derheid van de aanwezige leden werd aangenomen met als inhoud dat er bij de staatssecretaris van O.K enW op wordt aangedrongen het schrij verschap als een duurzame culturele functie te erkennen en door over heidsmaatregelen de voorwaarden te vervullen waardoor het beoefenen van deze functie economisch moge lijk wordt gemaakt kette gratie gekenmerkt doet in al zijn ijle broosheid wel zozeer aan de spreekwoordelijke zeepbel denken dat ge het niet moet aanvatten laat staan ontleden of het spat uiteen weg Werd het stuk niet zonder charme over het voetlicht gebracht van het amusement dat de voorstelling de toeschouwers verschafte komt het leeuwendeel duidelijk voor rekening van Ton van Duinhoven die in de rol van ' Peter Peter ' al dat gene wat de schrijver deze figuur aan verfijnde humor had toegedacht met evenveel brio als elegantie wist ten toon te spreiden Speciaal in de burleske bowl scène bleek hij kos telijk op dreef de tekst als ' t ware aanvullend met veel mimiek en le nig beweeg Verrijkingen van eigen vinding Vermoedelijk ja Naast zijn levendige creatie ver bleekte — het kon ook haast niet anders — de op zichzelf niet onver dienstelijk gekarakteriseerde maar overigens vrij matte Ottokar van Cor van Rijn Ina van Paassen te kende de titelheldin Ingeborg als ' n fleurig jong vrouwtje doch moest het al met al laten bij een uiterlijk lieftalligheidsvertoon bij ' buiten kants-werk ' even innemend en even oppervlakkig als zo menig beminne lijk salonstukje van het geijkte type Enfin men kan zeggen dat dit aan het stuk ligt althans in hoofdzaak Van de persoon van ' tante Ottilie ' kon Conny Stuart weinig anders ma ken dan wat Goetz deze dame laat zijn een ietwat pinnige zegster van zijn vele aforismen spirituele en niet-spirituele Kennelijk bestaat zij alleen om des schrijvers spreekbuis te zijn Lucas Wensing ten slotte als de huisknecht Konjunktief mocht in deze bescheiden functie ook zo nu en dan een komische duit in het zakje doen Het decor van Lou Steenbergen zag er niet onaai trekkelijk uit Maar waarom moest de tuin achter-grond die het stuk vraagt zelfs in ' t tweede bedrijf dat midden op de dag speelt in nachtelijk duister ge huld blijven Op die manier werd het vermoeden gewekt dat men zich kosten had willen besparen Middelerwijl bleek het geheel bij velen in de smaak te vallen aan hartelijke bijval heeft de zaal het niet doen ontbreken J J Ontslagvergunning voor Wolf Ludwig geweigerd Het Gewestelijk arbeidsbureau in Amsterdam heeft de door de direc tie van de Nederlandse Opera aan gevraagde ontslagvergunning voor de sinds 1956 aan deze instelling ver bonden chef regisseur Wolf Dieter Ludwig geweigerd De directeur van het arbeidsbureau heeft bij deze be slissing overwogen dat niet is aangetoond dat de taakvervulling en de wijze van optreden van de heer Ludwig het verlenen van toe stemming tot beëindiging der ar beidsverhouding zouden rechtvaai' digen • In plaats van de traditionele le bruari-conferentie van de Oecumeni sche Jeugdraad in Nederland organi seert de O.J.R op 28 september een massaal jongerencongres in de Jaar beurs te Utrecht Oecumenische Jeugdraad en Katholieke Jeugdraad zullen samen de organisatie van het eerste oecumenisch jeugdcongres in Nederland op zich nemen H ET aardige van pater Leopold Verhagen is dat hq altqd iets voor ons tevoorschijn tovert uit zijn wijde mouw Zaterdagavond was dit Reinier Kreyermaat „ Kreyerman " zei de pater per ongeluk die aan de hand van een tekst van Paulus de trainings methode bij Feijeuoord uit de doeken deed Pater Leopold Ver hagen zag veel overeenkomsten wat dan klopte met de Feijenoordsupporters die we vrijdagavond in het beeld kregen en voor wie Feijenoord ook een soort religie bleek te zijn De KRO vergastte ons verder op een uitstekend Brandpunt met boeiende reportages over Algerije eH Angola terwijl de test „ Dat geeft te denken " ruime aanleiding bood tot de overpein zing dat het er totaal niets toe ' doet wie de deelnemers zijn Zij zouden net zo goed kunnen wor den weggelaten De KRO beseft ' dit blijkbaar ook want er staat i geen microfoon in de buurt van [ de deelnemers waardoor een in leidende vraag van spelleider Pim Bikkers door een onheus zwijgen beantwoord blijkt te worden Voor wie het toch weten wil de belastinginners wonnen van de onderwijzeressen na spannende strijd De heren wonnen ieder ƒ 100 Na de tweede keer zullen zij wel stoppen Immers mensen in loondienst hebben tot ƒ 200 aan bijverdiensten vrijstelling van belasting Zouden zij daarboven komen dan zouden zij zichzelf moeten gaan aanslaan wat indruist tegen de menselijke natuur rioOGTEPUNT in het KRO-programma was de show van Vic tor Borge De KRO verdient alle lof voor de introductie in Neder land van deze topartiest die op het kleine bovenste plankje thuishoort waar ook Danny Kaye Bob Hope en dat soort enter tainers staan geposteerd De onijertiteling bleek niet in staat Borge op de voet te volgen wat bepaald geen vervsfijt is maar wel een aanduiding wil zijn van het feit dat veel van zijn grappen bij de kijkers teloor moeten zijn gegaan Dat neemt niet weg dat we nu eindelijk de man ook eens aan het werk hebben gezien van wie we zoveel gehoord hadden ook wel eens op de radio zonder te weten hoe hij in werkelijkheid optrad Er zijn nog wel een paar van zulke topartiesten die we via de televisie graag zouden zien ook al gaat dan een deel van hun conference ver loren <" ONDAG zagen we in het geheel zes uur en een kwartier sport of om in sporttermen te spreken ruim vier voetbalwedstrijden achter elkaar En nog waren we niet tevreden omdat de schaats reportage ontijdig werd afgebroken Rustig maar interessant was het gesprek dat dr E van Ko nijnenburg voerde met Hans Koetsier Dr Van Konijnenburg die deel uitmaakte van de groep-Rijkens vertelde over zijn bemoe digende ervaringen in Indonesië begaf zich noch wat zijn relatie tot het ministerie van buitenlandse zaken noch wat de ontslag kwestie bij de KLM betreft op glad ijs en maakte als sterk aanwezige persoonlijkheid de indruk een uiterst redelijk ruim denkend en bescheiden mens te zijn Hans Koetsier vroeg veel onderbrak niet zelden en zat geestelijk enigszins bij dr Van Konijnenburg op schoot maar hij was attent bij het vragen stel len en niet hinderlijk opdringerig De cabaretserie „ Mens durf te leven " bracht ons daarna een aardig geschreven en aardig gespeelde sketch van Martie Ver denius een optreden van Jasperine de Jong en het Lurelei cabaret en het niet onaardige optreden van een Fransman Zeer opmerkelijk was ook het " eerste atelierbezoek aan een schilder van de oude garde Simon Vinkenoog die de kijkers shockeerde met poserende schilders van de jongste generatie was opgevolgd door Helen van Zijl die in de 73-jarige Jan van Herwijnen een schilder had gevonden die zich minstens zo naturalistisch uitdrukte als de'schilders van Vinkenoog plachten te doen „ Hup daar gaat weer een VPRO-lid " dachten we bij iedere krachtterm die van Herwij nens mond uitrolde Maar hij is oud schildert niet non-figuratief dus het zal wel mogen zul len we hopen Van het werk zelf kregen we minder te zien dan bij Vinkenoog Niets bijvoorbeeld van de landschappen waar over t(Jch met nadraik werd gesproken Afgebroken schaatsreportage W E mogen ons niet beklagen over de hoeveelheid kunstrijden op de schaats die we van de NTS te zien hebben gekregen We hebben alles bij elkaar niet veel minder dan Duitsland en in ieder geval meer dan België en Frankrijk te ' ien gekregen Toch is er geen reden alleszins tevreden te zijn Zaterdag zagen we Sjoukje weliswaar kampioen worden al zijn we reeds zo ver wend met haar kampioenschappen dat de definitieve uitslag en de prijsuitreiking op telerecording werd opgenomen en wachten moest tot na het gewone programma maar zondag liep het dank zij het Oost-Europese gebrek aan organisatietalent mis Van vijf tot zeven zouden we demonstraties krijgen van de kampioenen en van hen die dat nog willen worden Te veel Hongaars talent in opgroei te veel toegiften ook maakten dat om zeven uur de tweede demonstratie van Sjoukje en die van de kampioen bij de heren Alain Calmat nog niet geweest waren Vooral Calmat is ons nu al dagenlang door de neus geboord en dat terwijl alle kranten schreven over zijn „ imposante Kür " De Duitse televisie toonde donderdagavond het rijden van de heren Bussum niet Vrijdag zouden de demonstraties van de bestgeplaatste heren in de pauze van het ijsdansen op telerecor ding voor ons worden opgenomen Het gebeurde niet Gisteren zouden we Calmat dan eindelijk te zien krijgen Door het uit lopen van de demonstraties zouden de belangrijkste rijders aldus was uit Boedapest naar Bussum bericht pas na half acht aan de beurt komen Men besloot toen niet tot hall acht of langer door te zenden maar op de afgesproken tijd van zeven uur te eindigen Bovendien kon de apparatuur voor het opnemen van een telerecording in de studio niet tijdig genoeg bemand worden waardoor we Calmat in het geheel niet te zien kregen en Sjoukje misten in haar fantasiekür Onze enige kans is nu nog dat Rien Bal en Jan Leijendekkers filmmateriaal vanuit Boedapest te pakken zien te krijgen dat zij donderdagavond dan in de VARA-sportrubriek kunnen uitzenden Twaalfde lustrum P.T.T fanfare Onder grote belangstelling vierde de Koninklijke Utrechtse PTT Fan fare Onder Ons " zaterdagavond haar twaalfde lustrum In Tivoli beluisterde een volle zaal de muzi kale prestaties van het fanfarekorps dat met vrolijke klanken het eerste deel van de avond verzorgde Het gedeelte na de pauze werd in beslag genomen door een cabaret programma waaraan onder meer Mieke Telkamp Willy Vervoert en Tonny Boucher hun medewerking verleenden Nadat met veel elan het fanfare korps de Hudson-mars geblazen had sprak de voorzitter de heer J J Wesselo een inleidend woord waar in hii feiten gebeurtenissen en per sonen uit de geschiedenis van het gezelschap Onder Ons memoreerde zeer terecht bracht de zaal een ovationele hulde aan de heer J van Beek de enige van degenen die van de oprichting van de fanfare in 1903 nu in 1963 nog getuigenis kan af leggen Verder werd de heer W Jansen penningmeester van het ge zelschap gehuldigd wegens zijn vijf entwintigjarig lidmaatschap Met de mars Arnhem werd de avond muzikaal vervolgd Zeer suc cesvol verliep de uitvoering van Tschaikofsky's Ouverture 1812 Men beluisterde verder ' n potpou ri van bekende melodieën Watching to Wife de Tango Estrella de 12 Rovers en Mars der Medici Over het algemeen hoorde men een verzorgd geluid en het enthou siasme van de aanwezigen manifes teerde zich in een welgemeend ap plaus voor dirigent G A Groenman en het jubilerende korps Een on derhoudend cabaretprogramma be sloot deze geslaagde avond 
^ MAANDAG 11 FEBRUARI 1963 UTRECHTSCH NIEUWSBi.ad Ronald Mülars De zctctk Howard * Haagsche Comedie speelt thriller met pretenties RUSSEN OP CUBA Washington dringt op vertrek aan Dohrynin ontboden hij Dean Rush Van onze correspondent in Washington Zaterdag heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Dean Rusk de Russische ambassadeur in Washington Dobrynin bij zich op het State Department laten komen om hem te vragen wanneer de Russische troepen Cuba nu eens zouden verlaten Dobrynin antwoordde dat die troepen be staan uit groepen instructeurs die de Cubanen onderrichten in het gebruik van nieuwe wapens Met dat antwoord omzeilde hij dus eigenlijk Rusks vraag en een definitieve Russische re pliek behoeft dit niet te zijn Verkiezingen voor Tweede Kamer KVP komt met vier kandidatenlijsten Trijntje Co Ensemble opgevoerd > riieiis OVERGANGS-ASSOCIATIE BeneluX'initiatieven voor van > zeven Onderzoek CBS naar ons huishoudboekje Maar daar er van communistische kant op gewezen wordt dat men de Russische troepen op Cuba min of meer Itan vergelqlien met de Ame riltaanse missie van twaalfduizend man in Vietnam kan men er niet op rekenen dat de Russen zich spoedig geheel uit Cuba zullen terugtrekken Dit zal de publike opinie in de Verenigde Staten zeer blüven irrite ren en een obstakel zijn voor een toenadering tussen Oost en West President Kennedy zei op zijn persconferentie van de vorige week ervan op de hoogte te zijn dat pre mier Chroesjtsjef heeft verklaard dat de Russische troepen te zijner tijd zouden worden teruggeroepen De Amerikaanse president voegde daar aan toe „ in de komende dagen en weken zal het ons misschien duide lijker worden of dit betekent deze winter of niet Dat is een zaak die ons zeer interesseert " Zaterdagochtend hebben Kennedy Rusk en de Amerikaanse ambassa deur in Moskou Kohier in het Witte Huis beraadslaagd en reeds zater dagmiddag liet Rusk Dobrynin bij zich komen De reactie van Dobry nin kwam vrijwel overeen met het - Advertentie COMBI REEDS V.A 598 EN ' N FLINK BEDRAG TERUG VOOR UW OUDE WASMACHINE UTRECHT OUDE GRACHT 142 W/Z TEL.ia631 WOERDEN RUNSTRAAT 48 TEL 2088 ZEIST VOORHEUVEL 55 TEL 2573 Voor 30 mille aan juwelen gestolen Tijdens afwezigheid van de bewo ners is vrijdagavond voor een waar de van 30 mille aan juwelen gestolen uit een woning aan de Gerrit van der Veenstraat te Amsterdam De juwelen — gouden armbanden gouden horloges sieraden e.d — waren opgeborgen in een bijouterie doos op de slaapkamer De voordeur zat niet op het nacht slot De dief heeft zich door het in slaan van een klein ruitje toegang tot de woning verschaft Er waren sieraden bij van ƒ 8000 per stuk Van de indringer ontbreekt elk spoor Schiermonnikoog uit isolement Op Schiermonnikoog is vanmor gen — voor het eerst sinds donder dag — een vliegtuig van de vliegba sis Leeuwarden geland Het toestelbracht passagiers post en krantennaar het eiland * Een patiënt die sinds vorige week op vervoer naar de vaste wal wacht is mee teruggenomen naar Leeuwarden Op het eiland wachten nu nog 18 passagiers op vervoer naar het vaste land Bij ontploffing in rioolput vier gewonden Drie kinderen en een volwassene hebben zaterdagmiddagr brandwon den opgelopen bU een ontploffing in een rioolput in de Pretoriastraat in Den Haag Zij moesten in een zie kenhuis worden opgenomen De ontploffing ontstond doordat buurtbewoners een verstopte riool put wilden ontdooien Zij hadden de put volgestopt met hout en kranten en daar een brandbare vloeistof overheen gegoten Toen men dit aanstak explodeerden ontsnappende rioolgassen Canadese kabinet loopt leeg Twee Canadese ministers zijn dit weekeinde uit de regering Diefenba ker getreden Het zijn de minister van handel George Hees en de waarnemend minister van defensie ierre Sevigny Zij zeiden dat zij wa ren afgetreden omdat zij het niet eens zijn met Diefenbakers defen siepolitiek Sevigny is vanaf 1959 vice-mini ster van defensie geweest Minister van defensie Gordon Harkness maak te zijn aftreden maandag bekend Ook hij is het niet eens met de de fensiepolitiek Zoals gemeld is de crisis in de Canadese regering uitgebroken in ¦ erband met de vraag of Canada al ian niet Amerikaanse kernwapens noet aanvaarden Dinsdag leed de ¦ egering « eij nederlaag in het La gerhuis O » 8 april zullen er nieuwe verkiezingen worden gehouden geen Chroesjtsjef vrijwel te gelijker tijd in Moskou mededeelde aan de krantenkooiing Roy Thompson De Russische premier verklaarde dat de Sovj et-soldaten alleen in Cuba zijn om de Cubanen te trainen Chroesjtsjef voegde daar echter aan toe dat velen Cuba reeds hebben verlaten en dat die terugtrekking ook in de toekomst door zou gaan Gecompliceerd Voor zover kan worden nagegaan hebben de Russen de Amerikanen echter nooit zwart op wit gegeven dat hun militairen tot de laatste man Cuba weer zouden verlaten In de eerste plaats bedrijft Chroesj tsjef natuurlijk zuiver buitenlandse politiek met zijn militairen op Cuba maar die Russische soldaten kunnen ook een rol spelen in de binnen landse situatie der Verenigde Staten Zolang namelijk Russische troepen op Cuba aanwezig zijn zullen de tegenstanders van Kennedy niet op houden de regering over dit onder werp lastig te vallen De Amerikaan se publieke opinie is zeer gevoelig waar het Cuba betreft en het onbe hagen over de situatie aldaar kan de toenadering tussen Oost en West zeer bemoeilijken Thans mag men aannemen dat de Russen nog bepalen wat er gedaan wordt met de moderne luchtafweer die Cuba ontvangt en er wordt nu niet geschoten op de Amerikaanse vliegtuigen die onophoudelijk lucht foto's boven Cuba maken Kan men er echter even zeker van zijn dat de Cubanen niet zullen schieten als de Russen van het eiland verdwenen EEG De Benelux-landen met name België en Nederland zouden van plan zijn binnen afzienbare tijd te komen met voorstellen ter oplossing van de crisis welke binnen het Euro pa van de zes " is ontstaan als ge volg van de Franse weigering de besprekingen met Engeland voort te zetten België heeft zaterdag een memorandum gepubliceerd dat een overzicht geeft van de stand van de onderhandelingen zoals die op het ogenblik waarop de Fransen deze hebben gesaboteerd waren Dat memorandum komt overeen met het overzicht dat de Belgische adjunctminister van buitenlandse zaken Fayat verleden week heeft gegeven voor het parlement van Straatsburg Het bevat overigens weinig meer nieuws dan dat het welk de toenmalige voorzitter van de besprekingen de Nederlandse staatssecretaris dr H C van Hou ten reeds in november van het vo rig jaar heeft doen samenstellen Over de plannen van Benelux doen in Brussel allerlei geruch ten de ronde Het meest voor de hand liggend schijnt het plan dat beoogt een soort „ overgangsasso ciatie " met Groot-Brittannië tot stand te brengen Deze zou dan op korte termijn kunnen worden gevolgd door een toetreden als lid Ook is er nog sprake van een Be nelux-initiatief dat ' n vriendschaps - Duwde Spanjaard zijn vrouw van Eiffeltoren Van onze correspondent te Parijs De Franse politie is er tot dusver nog niet in geslaagd klaarheid te scheppen inzake de juiste toedracht waarin zaterdag een 28-jarige Spaan se toeriste tijdens een bezoek aan de Eiffeltoren de dood vond De Spaanse had in gezelschap van haar 31 jarige man de toren tot de derde etage ruim vijftig meter van de grond beklommen toen overal de alarminstallaties in werking tra den omdat beneden het lijk van een vrouw was gevonden De Spanjaard verklaarde dat toen hij aan de andere kant van de toren het uitzicht bewonderde zijn vrouw die zo vertelde hij al lang met zelfmoordplannen rondliep zich naar beneden had gestort Die lezing wordt echter met sterke klem ontkent door twee andere be zoekers Volgens hen was het Spaanse echtpaar gedurende het hele bezoek in een heftige woorden wisseling gewikkeld en die be zoekers zouden met eigen ogen heb ben gezien hoe de man zijn vrouw plotseling en met het fatale gevolg een stevige duw had gegeven Tito naar Chili President Tito van Zuid-Slavië is uitgenodigd voor ' n officieel bezoek aan Chili President Tito heeft de uitnodiging aanvaard maar een datum voor het bezoek is nog niet vastgesteld aldus een mededeling van de Chileense ambassade in Bel grado zijn Deze vraag alleen al bewast dat dit een gecompliceerde kvres tie is N.T.B WIL ZIJN SECRETARIS NIET KWIJT Van onze Haagse redactie Het hoofdbestuur van de Ned Toonkunstenaars BoTid heeft gewei gerd de ontslagaanvrage van secre taris Perares te aanvaarden en heeft voor vanavond in Hilversum een spoedvergadering uitgeschreven over de laatste ontwikkelingen in het conflict met de televisie en de ontslagaanvrage van de heer Fera res Zoals bekend heeft de onderhan delingscommissie van de NTB er vrijdagavond tijdens een bespre king met de NTS en de Stichting van de Arbeid in toegestemd de boycotactie tegen de tv voor een periode van 14 dagen op te schor ten om de weg vrij te maken voor onderhandelingen. NTB-secretaris Ferares lid van deze onderhandelingsdelegatie was het met opschorten van de staking niet eens en diende zijn ontslag in Üe NTB delegatie zegde toe de ac tie op te schorten op verzoek van de Stichting van de Arbeid Hoofdbe stuur en ledenvergadering hadden echter aanvankelijk besloten de ac tie door te zetten totdat NTS en NTB volkomen overeenstemming hadden bereikt Kon familie skiet en speelt bowls Gisteren is de Koninklijke familie van Lech uit naar St Anton gegaan om op de Valluga-berg te skieën en hotel Post te bezoeken Tijdens vroegere vakanties in Oostenrijk lo geerde men daar De konin^gin en de prins ziJn later naar Lech teruggekeerd maar de prinsessen zijn te St Anton gebleven waar zij de gehele zondag geskied hebben op de bergen Valluga en Galzig De Koninklijke gasten hebben in Lech al verscheidene avonden bowls gespeeld met de eigenaar van hun hotel de heer Mossbugger // n verdrag tussen Benelux en Groot Brittanië beoogt naar het voorbeeld van de Frans-Duitse overeenkomst van de beide grijsaards Adenauer en De GauUe Het praktisch nut van een dergelijk verdrag zou uiter aard niet groot zijn maar het zou zeker wel van symbolische beteke nis kunnen zijn Over nieuwe pogingen van de Beneluxlanden om het huidige EEG dilemma geheel of gedeeltelijk onge daan te maken kon Den Haag ' onze Haagse redactie geen mededelingen doen Gedurende de afgelopen week zijn de mogelijkheden die de drie landen van de Benelux aangaande een nieuwe toenaderingspoging van de EEG landen minus Frankrijk bij de Britse regering openstaan be studeerd Resultaten zijn hieruit tot nu toe echter niet voortgekomen al dus een woordvoerder van het Ne derlandse ministerie van buitenland se zaken Van onze soc econ redacteur Dit jaar zal het Centraal Bureau vooi de Statistiek in Nederland een groots opgezet onderzoek beginnen naar de besteding van het inkomen door de Nederlandse bevolking Voor dit onderzoek dat geschiedt op ver zoek en in samenwerking mei de E.E.G wordt de medewerking van zoveel mogelijk Nederlandse huis vrouwen of alleenwonenden vereist De bedoeling is om door preciese kennis van het huishoudboekje te komen tot oen verbeterde opzei van de indexcijfers van het levensonder houd Op grond van deze cijfers worden zoals bekend mede de lonen en sociale uitkeringen opgetrokken Gezien het belang van het onder zoek vraagt het C.B.S zoveel moge lijk mensen zich voor medewerking op te geven.'Een simpel briefkaartje met „ Ik doe mee aan het budget onderzoek " aan het C.B.S te Den Haag is voldoende Naam en adres van de afzonder Sir Winston Churchill verlaat eijn woning Voorwaar geen alledaags gebeuren meer se dert de oud-premier in okto ber het ziekenhuis verliet Aanleiding was een diner tn ' t Savoy hotel met leden van „ The Other Club " waarvan Sir Winston de enige nog le vende m,edeoprichter is Mr Beernink voert lijsten CHU aan De officieuze uitslag van de stem mingen in de groepsvergaderingen van de Christelyk Historische Unie voor de samenstelling van de kan didatenlqsten is thans bekend Mr H K J Beernink lid van de Twee de Kamer uit Bgswük staat als nummer 1 op alle kandidatenlysten van de C.H.U De 19 daarop volgende kandida ten die voor alle lijsten dezelfde zijn worden bezet door 2 Dr I N Th Diepenhorst Epe lid Twee de Kamer 3 H Kikkert Zeist lid Tweede Kamer 4 Drs D F van der Mei Rijswijk lid Tweede Kamer 5 Th Mellema Nieuw Scheemda lid Tweede Kamer 6 C F van der Peyl Kloetinge lid Tweede Kamer 7 Jkvr C W I Wttewaall van Stoetwegen Den Haag lid Tweede Kamer 8 Mr J W van Gelder Amstelveen lid Tweede Kamer 9 Drs A D W Tilanus Arnhem 10 Dr H A Schuring Aalten 11 W Scholten Den Haag 12 Mr CA Bos Am sterdam 13 T Polman Oldeholt pade 14 P Bode Aalburg 15 Mej Mr E A Haars Breukelen 16 Drs Joh Boers ' s Gravenzan-de 17 A Wolting Scheveningen H Schoonderbeek Enschede Dr ir G A Kluitenberg Apel doorn 20 Jhr W H de Savor nin Lohman Den Haag De eersteacht kandidaten hebben thans zit ting in de Tweede Kamer De staartlijsten nrs 21 tot en met 30 zijn per Kamerkring vastgesteld Deze plaatsen zijn ingenomen door regionale kandidaten Man omgekomen door kolendamp Vermoedelijk tengevolge van kool monoxydevergiftiging heeft de 67 jarige landbouwer W A van Haa ren uit Tilburg zaterdagmiddag het leven verloren Zijn 64-jarige echtgenote Is in be wusteloze toestand in het beade mingscentrum van het Sint Elisa beth Ziekenhuis in Tilburg opgeno men „ Het haasje is er goed mee " heeft terrier Rogerholm Re cruit beslist gedacht toen hij geconfronteerd werd met de immense trofee die hem ten deel was gevallen als winnaar van een Londense hondenten toonstelling Niets om je als winnaw „ groot " bij te voelen so'n onding ¦ dienen uiteraard duidelijk op de briefkaart te staan Uit de opgaven zoekt het C.B.S dan een zo goed mogelijke afspiege ling van alle Nederlandse inkomens klassen en categorieën De medewerkers dienen alleen maar bereid te zijn gedurende 14 dagen inkomsten en uitgaven nauw keurig te noteren voor het C.B.S Alle gegevens die dus alleen voor de statistiek interessant zijn blijven vertrouwelijk en geheim 5p 3 maart worden de eerste groepen ingescha keld Voorlopig heeft het C.B.S 8000 adressen verzameld via het bevol kingsregister Hetzelfde onderzoek zal ook in Italië Duitsland Frankrijk België en Luxemburg worden gehouden In tegenstelling met vorige onderzoe ken van dezelfde aard gaat het dit keer niet alleen om personen in loondienst maar om alle categorieën bewoners van West-Europa Er zal in totaal twee jaar gemoeid zijn met het verzamelen der gegevens Na een zeer lange vergadering van de verkiezingsraad in Utrecht zijn de vier kandidatenlijsten voor de Tweede Kamer van de Katho lieke Volksparty definitief opge steld Deze lysten behoeven nog goedkeuring bf de groslqststem ming op 3 maart De KVP zal met vier lijsten uit komen die elk een eigen lijst trekker zullen hebben In Limburg zal dat de heer J H J Maenen zijn in Noord-Brabant dr W L P M de Kort thans fractievoor zitter in het noorden en oosten minister mej dr M A M Klompé en in het westen minister dr G Veldkamp Op de Limburgse lijst staan 22 kandidaten waarvan volgens be rekening acht op verkiesbare plaatsen Dit zijn de heren Mae nen dr ir W J Droesen Roer mond staatssecretarij drs W K N Schmelzer Den Haag mej G S M Kok Hoensbroek mr H M I H Baeten Maastricht staats secretaris mr Th H Bot Den Haag drs H A C M Notenboom Venlo en A E M Duynstee Maas tricht Westen De westelijke lijst telt 30 kan didaten met 15 verkiesbare plaat sen De tvs^eede plaats achter mi nister Veldkamp wordt ingenomen door C J van der Ploeg Haarlem en vervolgens komen minister mr J M A H Luns partijvoorzitter mr P J M Aalberse beiden Den Haag mr T Brouwer Wassenaar mej dr J C H H de Vink Was senaar mr K F M van Rijcke vorssel Zeist C F Kleysterlee Rotterdam Th Laan Hem gem Venhuizen J M A C van Don gen Aardenburg A C M Weyters Den Haag E J M Kolfschoten Roelofarendsveen ir W J Schuit Den Haag mr R J Nelissen Voor burg en mr J A Mommersteeg Amsterdam Brabant Op de Brabantse lijst vindt men minister mr V G M Marijnen op de tweede plaats achter dr De Kort en op de derde plaats staatssecre taris drs F Gijzeis Eindhoven De vierde tot en met de 14e verkies bare plaatsen worden ingenomen door drs P C W M Bogaers La ren dr N H L van den Heuvel ' s-Hertogenbosch mr F J F M van Thiel Kamervoorzitter Hel mond dr ir C J van Meel Hil varenbeek dr M A M van Hel voort Boxtel dr A M Lucas Rotterdam mr J de Vreeze Utrecht W P G Assmann Roo sendaal mr P A Blaisse Den Haag B J van Buel Oss en mej A A M van Kessel Breda Ook de noordoostelijke KVP lijst telt 30 namen waarvan een dozijn op een verkiesbare plaats Mej Klompé wordt gesecondeerd door minister mr J M L Th Cals Het besluit tot deze volgorde is naar men ons in leidende KVP kringen verzekerde in volle har monie met deze bewindslieden ge nomen Derde is de heer W J An driessen sr uit Bunnik wiens zoon mr F H J J Andriessen uit Bilt hoven op aandrang van een grote aanhang als vaste plaatsvervanger op een niet-verkiesbare plaats is gezet Vervolgens meldt deze lijst dr L A H Albering Rijsbergen vice admiraal bd H C W Moorman plv luit kol J H Jansen beiden Den Haag B A A Engelbertink Oldenzaal mr H W van Doorn Baarn J Zwanikken Laren drs M M A A Janssen Zeist P J Russen laten aartsbisschop Slipji vrij Paus Joannes heeft zondagoch tend de 70-jarige aartsbisschop Jo syf Slipji van Lvov Lemberg in audiëntie ontvangen nadat deze na een gevangenisstraf van achttien jaar door de Russen was vrijgela ten Mgr Slipji die de Oekraïnse ritus volgt was in april 1945 met an dere priesters van deze richting ge arresteerd Twee jaar nadien maak te radio Moskou bekend dat de be trokkenen tot langdurige gevangenis straffen waren veroordeeld omdat zij met de Duitse invallers hadden geheuld De aartsbisschop kwam zaterdag avond onverwachts in Rome aan Een thriller met pretenties cul minerend in een soort rechtszitting een stuk in zeven taferelen met vijf decors en de universitaire sfeer van Cambridge als extra attractie dat is De zaak Howard " Ronald Mil lers toneelbewerking van C P Snows roman „ The Affair " waar van de Haagsche Comedie zaterdag avond in de Koninklijke Schouwburg de première gaf In Londen werd het een groot commercieel succes dat voorname lijk te danken was aan een zeer zorgvuldige type casting In Den Haag had men daar ook naar ge streefd met acteurs als Frans van der Lingen Albert van Dalsum Jo ris Diels Jan van Ees Eric van In gen Gijsbert Tersteeg Jan van der Linden Leo de Hartogh Bas ten Ba tenburg en Broes Hartman in de voornaamste rollen zag de bezetting er op papier sterk genoeg uit Toch lukte ' t hen te weinig de witte plek - Engels Leeuwarden mr H H Schoemaker Deventer en J H W van Koeverden Buren De heren J M Aarden en M F Broos thans leden van de Kamer staan nu op niet-verkiesbare plaat sen De thans zittende Kamerleden mr Th M J de Graaf mej J M Th Knol J H Maenen W J A Mulders mej A H Nolte drs W G J Peters mr E G M Roolvink mag dr J G Stokman E Visch Ch J I M Welter A A J de Wolf en H H van der Zanden komen niet meer op de lijsten voor r OTGIETER groot bewonderaar van Hollands goudeneeuwse glorie dorst in zön preutse negentiende eeuw alleen onder intimi bekennen hoezeer hy genoten had van de lec tuur van Constantijn Huygens ' klucht ' Trijntje Cornelis ' dit sappigste van alle oudvaderlandse blijspelen dat hy terecht weergaesch aardig ' noemde maar dat in de dagen van koning Willem III geen enkel to neelgezelschap durfde spelen Trouwens Huygens zelf geneerde zich streng rechtzinnig Calvinis tisch als hij was enigszins voor dit ondeugende in vlotte verzen neer geschreven gevalletje vol van ero tische dartele maar oergezonde grapjes en dubbelzinnigheden en waarin hij tevens de hem door zijn Zuidnederlandse afkomst zeer ver trouwde Antwerpse volkstaal even nauwkeurig als schilderachtig en met een fijn gehoor voor dialek tische nuances weergaf hetzelfde geldt trouwens voor het Zaans dat hiJ Trijn haar man en de schip persknecht Kees in de mond gaf Van dit weergaesch aardig ' werkje waar de twintigste eeuw niet meer door gechoqueerd wordt heeft Ensemble ' zaterdagavond in de Utrechtse Stadsschouwburg een door Max Croiset geregisseerde al lerpleizierigste voorstelling gegeven Waar de Tilburgse première van begin januari uitvoerig in het U.N werd besproken moge hier alleen maar worden opgemerkt dat aan premières vaak het nadeel is ver bonden dat de spelers zich dan nog niet voldoende met de tekst ver trouwd hebben kunnen maken ' scsir overleden Te Aerdenhout is zaterdag op 91 jarige leeftijd overleden de bekende zee - en portretschilder Oscar J A Mendlik De overledene werd op 23 juni 1871 te Radvanc Hongarije ge boren Na het eindexamen gymnasium werd hij leerling aan de academie te Boedapest waar hij een akte voor middelbaar tekenonderwijs behaalde Daarna liet hij zich inschrijven bij de academie voor monumentale kunst in Boedapest waar hij twee jaar stu deerde Intussen kreeg hij ook een aanstelling op de technische hoge school aldaar als eerste assistent voor tekenen In 1898 verliet Mendlik Boedapest en vestigde hij zich in Rome waar hij in het Palazzo Venesia een atelier en woonvertrek betrok Hier verbleef hij drie jaar en hij leerde er de Ne derlandse beeldhouwster Julia Mijns sen kennen die als eerste vrouw in Europa evenals Mendlik de Prix de Rome was toegekend Zij werd in 1900 zijn vrouw en het huwelijk werd te Amsterdam voltrokken Na twee jaar in Scheveningen te hebben ge woohd vestigde het echtpaar zich in 1902 te Aerdenhout Onafgebroken heeft de heer Mendlik daar gewoond Mendlik maakte op 21-jarige leef tijd zijn eerste zeereis op de Adria tische Zee Van die tijd af werd de zee het hoofdthema ' in Mendliks kunst Johan Heesters in nieuwe musical Het staat nu vast dat de René Sleeswijk in combinatie met het Theater Carré in Nederland een mu sical voor het voetlicht gaat brengen De keuze is gevallen op Rodgers & Hammersteins musical The Sound of Music " vi?elke in een Nederlandse bewerking begin 1964 in Amsterdam in première zal gaan Deze beslissing is gevallen nadat de beroemde Weense Nederlander Johan Heesters zich bereid heeft ver klaard de hoofdrol op zich te nemen ken in de karaktertekening met hun eigen persoonlijkheid op te vullen The Affair " behandelt hel onder zoek naar een wetenschappeUfte fraude die zou zijn gepleegd door de jonge politieke linksgerichte fy sicus Donald Howard In eerste in stantie is hij schuldig bevonden en verstoten door het college waar van hij lid was Maar zijn vrouw dringt aan op een nader onderzoek en Sir Lewis Eliot — hoofdpersoon u-t Snows romancyclus „ strangers and Brothers " waarvan The Affair " het laatstverschenen deel is — weet Howard inderdaad opnieuw aange steld te krijgen door in een zitting van een seniorenhof aan te tonen dat het belangrijkste bewijsstuk iri Howards voordeel wel eens uit poli tieke animositeit zou kunnen zijn verduisterd Een thriller dus maar dan één zonder lijk Daarvoor in de plaats krijgt men een kant en klaar op gediende hoogstaande ethiek een pleidooi voor verdraagzaamheid en tegen politieke animositeit En wel ke Nederlander is niet bereid vrij blijvende morele verontwaardiging op te brengen Men kan zich ouder wets boos maken op een schurk en daarbij nog het idee hebben aan het denken te zijn gebracht Maar in feite is het hele geval weinig anders dan een academische vraag De praktijk blijft er ver van Het stuk is duidelijk naar de conclusie toe geconstrueerd Het werd onder regie van Bob de Lange maar een matig interessante vertoning De voornaamste plaats van handeling de conversatiezaal van het college was door Hep van Delft in een sfeervol decor heel goed aangegeven maar de meeste acteurs kregen op de personages die daarin thuishoorden te weinig vat Alleen Jan van Ees haalde uit het rolle tje van een seniele oude professor precies wat erin zat drie open doekjes De anderen lieten zich drij ven op hun routine of speelden soms hinderlijk tegen de toon aan De zaak Howard " is met dat al een stuk dat voornamelijk zal appelle ren bij het meer ouderwets inge stelde deel van het schouwburgpu bliek BEN VAN EYSSELSTEIJN Van dat euvel was thans wtir of niets meer te bespeuren Ina va:Faassen was een innemende guitigemaar tevens resolute TriJn Conny Stuart zette de pittoreske Antwerp se floddermadam met veel verveen overtuigingskracht op het toneel,en Ton van Duinhoven die eerst deproloog zeer helder had gezegd leekals de boel Francisco regelrechtuit ' n herbergtafereeltje van Ostadegestapt Ook Louis van der Steentekende de knecht Kees goed geloof waardig in de figuur van Claes Oer ritsz legde Bob Löwenstein vooral denadruk op het sullige kostelijk raakkarakteriseerde voorts Cor van Rijnde nachtwaker Hanneken Uyt.In de decors van Lou Steenbergenen de kleurige kostuums van Leon tien van Beurden vex'wierf de voor stelling veel gulle bijval Er wa ren na afloop bloemen voor de bei de actrices J - J ' ' ergs Moet werkelijk alles gespeeld wor den wat Arnold SchÖnberg heeft ge componeerd Dat doet men toch ook niet met Mozarts werken ter wül diens minste altijd nog de moei te waard van het aanhoren zijn Dat was namelijk gistermiddag niet het geval met Arnold Schön bergs piano concert dat hij in 1942 voltooide en nu voor het eerst door het Concertgebouworkest o.l.v Pier re Boulez op het zondagmiddagcon cert werd uitgevoerd Het is een uiterst moeilijk stuk voor solLst en orkest om te spelen en niet van geringere moeiIijl'VW\/W'W\/W\/V>'Naarden Kroostduikers 0—12 EHC-EMM 1—7 HHC 2-SVA 0—1 2e ronde AZC Alph.-Merwede 4—6 Adsplranten eerste klasse B Fideli HZC-Surae 8—8 ZIJV-AZ'70 4—5 AZC tas-Olympia 0—12 ' HHC-Limvio 3—8 ¦""- Brandenburg 4—1 de Meeuwen 2-Rot - BDC-LVV 1 — i Jalfa-AVGA 2 6—4 RTC-Twenty One Up TC-UTTC 4 2—8 > 2 6—4 St.H.TSB—Smash 4 7—3 Xer - - ' xes-Maccabl 8—2 Overg.klasse H Buna-Scylla 3 3—7 ÏDito-Zeist 7—3 Smash 2-AMVJ 3 10—0 > Treffers-Ahoy 2 7—3 Victory 2-Wilhel - imus 7—3 Overg.klasse J Elan 2-Salamanders 3 i5 — 5 Germinal 2-Over ' t Net 10—0 Fa ivoriet-Gispen 5—5 NedLloyd 4-WGA 2 ^ 3—7 Scylla 2-SheU 9—1 " Overg.klasse K GTTC-Nufa 3—7 > Wilskracht 2-TOG 6—5 Smash 5-Vlctory * 3 — 7 Togido-Povac 2 5—5 VTC-Hotac 5 — 5 Overg.klasse I Gispen 2-Salamanders i2 5—5 NKF-UTTC 8—2 USV Milkstea-Jmers 6—4 NOAD-SVB 2 2—8 AFDELINGSCOMPETITIE 1 A Velox 2-Jaffa 2 8—2 UTTC 2 iOver ' t Net 2 9—1 Olympla 2-W'kracht V4 4—6 Boemerang-Meurslng 9—1 B:TTC-Woerden 9—1 W'kracht 3 klnsulani 10—0 SVE 4-UTTC 3 8—2 • Olympia Onder Ons 4—6 PUEM-Velox is — 7 A Gevato-Moira 4—6 Over ' t Net'4 TPD 2—8 Hakaspa-UTTC 5 0—10 <\/\,'\/\ y\/\y\/\,'\/\y\/\,'\/\y\/\y\/\y\/\y\/\y\/\y\j\,/\/\,f\f\y\/\/'\/s ^^ REIMS-FEIJENOORD Hef enige doelpunt in deze wedstrijd werd gescoord door Kreyermaat op QUICK Nr.l de schoen met onbeperi'\/\>'\Ayv\y\A>'\A»'\Ay\/\y\fly\/\y\/>y\A''\/\y \^^ Spelen Rik V Steenbergen een ronde gelapt Met kop en schouders stak „ de vliegende Hollander " boven zijn rivalen uit Al in zijn serie nam hy een ronde voorsprong op Bug dahl I^vkke Raynal en Verachtert Toen waren Wouters Severeyns en Depaepe al uitgeschakeld Rik van Steenbergen won de tweede serie en met de Belg plaatsten zich ook Proost Vannitsen Arnold en Pfenninger voor de finale Scrayen Denoyette en Arienti vielen in deze rit af In de finale werd de strijd vol komen door Peter Post beheerst Een geprikkelde Post die voor het vertrek vertoornd was omdat men de beslissing nam dat in de laatste 20 ronden geen vergoeding voor pech werd gegeven vloog direct bij de start van de zesde plaats naar de kop Alleen Arnold Van Steenbergen Proost en Lykke konden zijn tempo beantwoorden Het was slechts een plaagstoot maar Vannitsen Arnold Pfennin ger en Verachtert bezweken en stapten zelfs af Post joeg door Reg Arnold loste en toen waren er nog vier Na 15 km wierp Peter zich weer als een razende roland naar voren en dertien ronden lang draafde hij voort een ronde winst was zijn deel Zeven records Intussen was de jacht naar top tijden ingezet Gerrit Schuite's oude baanrecords werden wegge vaagd Maar liefst zeven verbete ringen in successie waardoor Post nu alle derny-records van het Sportpaleis op zijn naam heeft Verder ging het En harder steeds harder Onnoemelijk snel Het Sportpaleis tolde Rik van SteenbfcTgen en Palle Lykke wer den „ gelapt " Nog was het voor „ Dolle Peter " niet voldoende Ook de eindsprint nam hij voor zijn rekening Een zege van allure een groot sportman en kampioen waar dig De uitslag 1 en kampioen van Europa Peter Post 40 km in 39 min 14 sec 2 op één ronde Rik van Steenbergen België 3 Palle Lykke Denemarken 4 op twee ronden Leo Proost België 5 op drie ron den Raynal Frankrijk 6 op vier ronden Bugdahl Duitsland Van - Nieuwe nederlaag van Reims Het lakt er op of Stade Betas de scliok van de nederlaag tegen Feüenoord nog niet te boven is In de Franse compi'titifi werd tegen Valenciennes met 2 — O verloren ook nu wisten Kopa en de zijnen gcon treffers te plaatsen Sedan heeft de leiding met 36 punten uit 27 weastrilden Monaco dat 35 pun ten verzamelde uit 28 wedstrijden is tweede Reims bezet met 31 uit 27 de vijfde plaats rA ^^/ / hNNis Ereklasse DTTC-De Treffers 2—8 fPovac Smash 0—10 UBTV-PSV 3—7 Hfd.klasse B DDC 2-Belcrum 2—8 IDocos Ahoy 6—2 NedLloyd 2-TCR 6—4 Never Despair-SVE 4—6 Twenty One5Up Wibo 2 4—6 Hfd.klasse C AVGA-Maasbree 6 — i kDDC OTTC 6—3 Irene-Wilskracht 9—1 > SaIamanders TYBB 10—0 Overg.klasse G CTH-Eendracht 3 8-2 nitsen Verachtert Arnold en Pfen ninger staakten de strijd Commentaar van Peter Post U.N.'s sportman van de week van zaterdag „ De bloemen kwamen in Amstelveen maar ik ver speelde een record aan Hugo Scrayen die voor de 5 km 6 min 0,2 sec liet afdrukken Jammer maar ik wil dit record voor de start van de Zesdaagse van Ant werpen in de finale van de Arm band Savelkoul weer terug heb ben Dus tevreden ben ik nog niet De 22ste zul je eens wat beleven " Hugo Scrayen reed dit snelle record in de halve finale van het achtervolgingstoemooi tegen de Groot feest bij Midland Dat de basketballploeg van Midland kampioen is gewor den behoeft geen nadere uit leg als ive de foto bekijken Ornse fotograaf kiekte het plaatje waarop de vier top scorers uit het dtisl met Nijenrode op de schouders van hun supporters zitten De bloemen kregen zij van hun met 72 — iO verslagen tegenstanders concurrent Ta veno en districtsbestuurder JoM Kars Van l.n.r sien we Bob Peterse H — XO Hans de Wit i 8 Bertus dè Bijfc 0-10 en Jan Houtman 0-lU uiter aard werd ooit coach Kippers in de hulde betrokken Even eens een imponerende figuur was de aangetrokken Ameri kaanse scheidsrechter Dick Elting die de strijd op voox treffelijke wijze leidde S en S-Bama 2 3—7 2 B Olyropia B)-Boni 6—4 Levu 2 Over ' t Net 3 4—6 Tempo-Jaffa 3 6-4 ONI S&S 2 6—4 2 C Gispen 3-Jaffa 4 9—1 TTVM 2 Raiffelsen 8—2 TTC 2-USS 2—8 Jaffa 4 VeIox 3 5—5 SVE 7-Gispen 3 4—6 Tr 2 D Dorestad-Stokvis 3—7 W'kracht5 SVE 6 7—3 Vita-GIspen 4 4—6 Barna3 TTVM 8—2 3A Velox 6-Boemerang 2 3—7 DTS Levu 3 5—5 TRS 3-NTC 6—4 Continen tal-S&S 3 5—6 8 B Velox 7-Meursing 2 9—1 Zeist 4 Deraka 2 5—5 S&S 4-TPD 4 8—2 Jaffa 7 Hakaspa 2 2—8 3 C Pionier-UTTC 8 4—6 O'Ons 6 Tr.TC 2 2—8 Insulani 3-SSVU 2 2—8 Levu 4-Jaffa 6 3—7 UTTC 8-Gispen 52—8 3 D Iduna 2-VTV 2 5—5 Boni 2-UTTC 7 10—0 Moira 3-Tavevi 3—7 SSVU ONI-IJ 2 9—1 S E W'kracht 6-TTVM 3 10—0 De Meern-SOL 7—3 Oud Zullen-Caltex 4—6 Woerden 2-PVS 2—8 TTVM 3-N'rode 3—7 3 F KTV-ONl 2 9—1 USS 2-Gevato 2 8—2 Barna 4-OIympia B 2 6—4 Zeist 5-O'Ons 4 2—8 Advertentie pmmÊm 3 G TTC 3-SVE 10 6—4 Iduna-TPD 3 10—0 Zeist 6-SSVU 3 7—3 Barna 5 W'kracht 7 1—9 UTTC 6-Raiffeisen 3 sulani 10-Terre Neuve 2—8 UTTC 11 - Deen Palle Lykke die de door he vige koortsen gekwelde Henk Nij dam moest vervangen In Brussel leed Peter Post za terdagavond met zijn partner Willy Vannitsen een nederlaag in de omnium Post was nu onweerstaan baar achter de handelsmotoren en won ook de Americaine over 10 km waardoor de nederlaag tot een minimum beperkt bleef Rik van Steenbergen en de ta lentvolle Palle Lkke werden win naars DESTO zivciar gehandicapt Het Haagse VES is er in geslaagd om in een fel gevecht tegen DKOD de landstitel microkorfbal van de CKB f e heroveren Het zaterdag in de Energiehal in Rotterdam ver speelde kampioenschap leverde een menigte verrassingen op waarvan het falen van kampioen iy62 Rotter dam Zuid zeker niet de minste was Het dramatisch hoogtepunt van de wedstrijdenreeks viel in de finale tussen DKOD en VES Twee minuten voor het einde leidde DKOD nog met 2—3 maar een tweetal afschu welijke blunders leverde evenzoveel VES doelpunten op en DKOD was weer op de drempel van een kam pioenschap gestruikeld Van de Utrechtse deelnemers bracht DVS het er het beste af De blauw zwarten zagen zowel tegen GKV als tegen poulewinnaar SSS een over winning in de laatste minuut van de match in een gelijkspel verkeren en verloren ongelukkig met 2—1 van Rotterdam Zuid wat een verban ning naar de herkansingen inhield SMS waarin Riet van Eyk Ina Meerman Teus van Munster en Many Lak een gedegen partij speel den en Ary Tob zich een aanwinst toonde kwam via een nederlaag met 4 — O tegen VES een ongelukkige 3—1 nederlaag tegen PKC en een 3 — O overwinning op MIK in dezelfde groep als DVS terecht ' Beide ploe gen wonnen in de strijd die hen nog op de vierde plaats kon brengen van Vriendenschaar SMS met 1 — O en DVS met 3—1 De onderlinge match speelde DVS niet zonder ge luk gelijk 3 —^ wat toch genoeg was om in de kleine finale om de iFERS 6—4 H TTLD-Insulani 2 6—4 Velox 5 TTLD 9—1 Insulani 2-Ralffeisen 4 5—5 TPD 2-MTTV 6—4 Boemerang 3-SVB 122—8 Moira 2-TTVM 4 10—0 A Continental 2-NTC 2 3—7 Meur sing 4 TRS 5 10—0 DTS 3-TRS 4 1—9 NTC 2-MeursIng 3 9—1 4 B Jong-U 3-KTV 3 0—10 Indulani 6 Hotatek 3 4^-6 WVT 4-Olyinpia B 3 9—1 Vrumona SVE 17 3—7 4 C PVS 2-PUEM 3 4-6 KTV 2-Ge vato 4 10—0 4 D Achilles-Paushuize 2 4—6 Moira 4-Bonl 3 1—9 UTTC 10-Contact 8—2 TT VM 5 Jaffa 8 9—1 4 E Insulani 4-ONI-IJ 3 5—5 Vita 4 SVE 13 0—10 TPD 5-ZSY 1—9 4 F Stokvis 3-Vita 3 0—10 TTOW 2 USS 3 4—6 URVA 2-Iduna 4 4—6 4 G Insulani 8 Jong-U 0—10 Tr TC 3 UTTC 9 2—8 4 H Contact 2-USS 6 0—10 Jongeneel Insulani 11 10—0 Raiffeisen 6-Olympla 5 8—2 4 J Stokvis 2-SVW 9—1 MTTV 2 SVW 9—1 SVE 15-W'kraeht 8 7—3 In Demka 3 0—10 SVW 3-Stokvis 2 1—9 4 K Moira 5-TTOW 3 10-0 USS 4 WIK 2 10—0 WnC-Barna 6 4—6 WIK 3 - Raifeisen 6 6 — i SOL 2-Boemerang 4 2—8 4 L PUEM 2-Oud Zuilen 2 9—1 UN 1 Iduna 6 9—1 TCU-SVW 2 8—2 UTTC 12 - URVA 0—10 vierde plaats met ON uit Amster dam te spelen Het begin was desastreus voor DVS Na vijf minuten was het al 3—0 voor ON Toen her.stelde de ver dediging zich en begon het aanvals viertal Pop en Yt Kamerling George Engels en Jan Oudhof zo goed te draaien dat het bij de wisseling door twee doelpunten van Pop Kamerling en drie machtige treffers van Geor ge Engels 5—3 voor DVS stond Wim Knol Pam Langerak Geo Dekker en Truus Verschoor kwa men in de tweede helft niet tot doel punten en daar ON middels Nel Knetsch tweemaal succes had werd het 5—5 en moesten strafworpen de beslissing brengen ON benutte drie van de acht kansen en toen de zevende DVS'er aan de beurt was werd de vierde DVStreffer ter we reld gebracht die goed bleek voor de eervolle bezetting van de vierde plaats DESTO kwam zeer gehavend in het veld en hoe Riet Bijl Alie Blok Jan Bakker Jaak Bredijk en Teun Goudriaan ook zwoegden na een 6—3 nederlaag tegen WK na een 3 — O voorsprong een 1 — O nederlaag tegen Kinderdijk en een 2—1 over winning op Veo volgden verlies wedstrijden tegen V en V en de SSS reserves en dat betekende de laat ste plaats in het toernooi Opmerkelijk was ook in dit toer nooi weer dat het verschil in spel peil tussen de hoofdklassers uit West en uit Centrum zo langzamer hand geheel verdwenen is Samos op dreef te Rotterdam In de Bnergiehal in Botterdam is het Amsterdamse Rohda zondag kampioen van Nederland mikro-kortbal geworden In de finale wonnen de Amsterdammers met 6 — S van ZKC dat min of meer verrassend tot de eindstrijd was doorge drongen JEr werd deelgenomen door 16 clubs verdeeld over vier poules waaruit Ons Eibernest Rohda Luto en ZKC als win naars te voorschijn kwamen Ruim 2.000 toeschouwers woonden het toernooi bij Utrecht was op dit toernooi vertegen woordigd door Samos dat een zeer goe de indruk heeft achtergelaten De rood grijzen kwamen in hun poule slechts één punt tekort om in puntenaantal en doelgemiddelde gelijk te eindigen met Ons Eibemest dat vierde werd in de fi nale In hun eerste wedstrijd versloegen de Utrechters Watervlier met ruim verschil 9—3 waarbij Joop v Veenendaal en El ly Helweg Hofman met resp drie en twee doelpunten heldenrollen vervulden De tweede wedstrijd tegen Deetos lukte niet zo gemakkelijk na een aanvankelij ke grote 6—0 achterstand wisten de roodgrljzen toch nog tot 6 — i op te ha len doch verder kwamen zij niet Alleen een grote overwinning op Ons Eibernest kon Samos nog in de halve fi nale brengen Dit lukte niet al is een 4 3 zege op de Haagse hoofdklasser toch iets om over naar huis te schrijven Van Veenendaal Challa Wil Marree en EUy Helweg-Hofman scoorden de Saraos doelpunten Deetos-Ons Eibernest 3 — 4 Water vliet-Samos 3—9 Rohda-HKV 4—1 Span gen-ZKC 3—4 ' t Zuiden-Rigtersbleek 1—1 Asko-Deto 8—2 Groen Geel Her-mes 4—3 Starfuis-Luto 3—7 Samos Dee-tos 4—6 Ons Eibernest-WatervUet 9—3 Deto Rohda 4^-7 HKV-Asko 5—3 ZKC Groen Geel 5 — i Hermus-Spangen 2—7 Luto ' t Zuiden 7—4 Rigtersbleek Star-fuis 4—5 Deetos-Watervliet 3—1 Samos Ons Eibernest 4—3 Deto-HKV 5—8 Rohda Asko 8—0 Spangen-Groen Geel 5—4 Hermus-ZKC 3—5 Luto-Rigters I bleek 6—3 ' t Zuiden-Starfuis 3—1 terdam 5—0 Jeugdcompetitie Afdeling A HVGB DJK 1 5 Afdeling B ZIAN-GZC 3—5 Afdeling C Neptunus Am.-AZC'82 4—1 Kring Midden van Nederland Dames Afdeling A de Vuursche 2 — Zwemlust 2 1—5 Afdeling B DKR-de Vuursche 1 0—5 Afdeling C De Fuut 1-Zeist 2 1—3 Heren afdeling A de Robben 2-AZPC 2 3—3 HZC 2-Zwemlust 3 0—1 Afdeling C Flevo 2-Woestduin 1 5—2 Afdeling D Forellen 1-de Vuursche 2 6—1 Zeist 2-Duinkikkers 2 5—0 AZPC 4-Poseidon 1 4—1 De Waterkip 2 Duin-kikkers 1 3—3 ZAALHANDBAL Dames hoofdklasse V en K Bor [ gers 2 1 Niloc-DES 14—0 HC(3 Zee-^burg 4—4 Eerste klasse Athleta-de Blinkert 0—4 AVA-de Blinkert 3—5 AVA-Sagitta 58—6 Tweede klasse Amstel-SEW 4—5 Afdeling derde klasse A BDC 2-SV 2 ' 3—5 AAV Dorestad 4—1 Oranje Vlcto-Jria 1—4 Derde klasse B A'Ioort 2-HHC 3 2—1 JBHC 2-SVA 3—3 AAV 2-ASV 6—0 lEMM Laren 2 2—1 Olympia 2-SDO > 0 — 6 Derde klasse C SDO 2-Sptrit 3 n.d Junioren tweed # klasse A Attila 2 SSV 2 1—5 Attila 3-SV 3 0—1 Tweede klasse C ASV-Laren O — 4 Zaterdag zette UW het honk balseizoen 1363 in met een zaal training waarop alle groten ver tegenwoordigd waren op de foto demonstreert Aldrick Victoria zün slagbeweging waarmee hij by UW een plaats n het bui tenveld hoopt te bereiken Hay ward Meredith was de eerste kandidaat van Soesterberg die voor de tweede werpersplaats achter Campbell solliciteerde en naar het zich Iaat aanzien met succes Meredith ook een bas ketballspeler van de Holland Daggers kent het werpersvak en kwam in Kentucky uit in de Dixie-I^eague een soort semi profcompetitie waarin hü ook buitenveld speelde Meredith slaat links en rechts De rood witten zien nu nog uit naar de geschikte man voor het tweede honk een plaats die verleden jaar redelijk door Arie Hage en Vincent Leysner werd ingeno men Of Gerold de Vries voor het derde honk tijdig In vorm zal zijn is in verband met zyn wisselende werk de vraag doch Tom Stamer kan hem vervan gen Met Ruben Leysner Ricky Kersout en Matthew Campbell en Kees Hiele als vaste kern kan een sterk team worden opge bouwd Microkorfbalteam Tijdens het microkorfbalkampioen schap van Nederland werd het Ne derlands microachttal samengesteld dat zaterdagavond in de Energiehal len tegen België zal spelen De volgende spelertCsters werden hiervoor uitverkoren De heren Kees van Lunteren Bob van Houten beiden Rohda v d Pieterman ZKC en Gerard Bos HKV en de dames mevrouw Broerse Ans Weer nink en Annie de Jong allen Rohda en Nel Wagemaker ' t Zuiden SDZ verraste Hercules In de worstelcompetitie van de Ko ninklijke Nederlandse Krachtsport Bond boekte het eerste team van S.D.Z za terdagavond een knappe overwinning op lijstaanvoerder Hercules uit Amsterdam Be Utrechters wonnen met 4—3 De uitslagen zijn W v Vreeswijk Lammers 0—1 W Smit-J v.d Pavert 1—0 A Stljlaart-Scheepers 1—0 H Stijlaart-geen 1—0 F Huisinga-R v Del zen 1 — O geen-geen O — O J Klop-J Kops 0—1 R v.d Kieft-G Knip 1—0 Eindstand 4—3 Het tweede van S.D.Z versloeg even eens in een thuiswedstrijd het team van Achilles Tiel met 4—3 Gijs Stijlaart werd door arbiter D Luider een regle mentaire nederlaag toegekend omdat hij te laat bij de weging was De uitslagen geen-geen O — O Korver geen 1 — O C Henneveld-geen 1 — O G Stijlaart-Van Baal 0—1 regl J v Dtjk De Haan 1—0 J v Oort-A v.d Toorn 0—1 A.Pina-C v.d Toorn 1—0 A v d Ham J V Os 0—1 Eindstand 4—3 Het tweede van De Halter trok naar Culemborg en leed tegen S.D.V een 4—3 nederlaag De uitslagen geen-geen O — O Van Ooyen-Witteveen O — 1 H Rigter-A v Alfen 0—1 P Rigter-D v Ginkel 0—1 D V Bemmel-C Bosman 1—0 H Ver rips-K Leber 1—0 W Bleyenberg-J v Alphen 1 — O C v Rooyen-geen 1 — O Eindstand 4—3 Olympla reisde naar Brunssum en kwam tegen het onderaanstaande Excel sior tot een 1%—6 % overwinning waar door de Utrechters aan de leiding kwa men in de hoofdklasse vóór De Halter Hercules en Simson De uitslagen geen-Berens O — 1 geen BossenbroeS O — 1 Geilenkirchen - A Terpstra 1 — 0,geen-A H Temming 0—1 geen P Temming O — 1 Majk-A Rosbag 0—1 G v.d Leek-J de Jong 0—1 G H Jansen-E Scherpenzeel V2—^A Eind stand 1%—6tó HEBBN Hoofdklasse Emmen-ESCA 11—26 Niloc-Olympla H 15—14 Olym pia Gr Aalsmeer 19—11 Eerste klasse UD-Blauw Wit 4—22 ^ Afdeling eerste klasse Achilles-BHCI < 6—13 Tweede klasse B Achilles 2-HHC 2 ' 5—5 Laren 2-SSVU 2'6—10 Derde klasse A A'foort 2-BHC 3 16—10 ' Laren 3-SDO 7—3 HHC 3-Limvio 13—6 Derde klasse B Besl kampioenschap DSO 2 Spirit 2 5—10 Junioren Eerste klasse B A'foort-HHCJ n.d Fidelitas Laren 8—8 Tweede klasse Attila 3-UD 2 4—9 ^ Adspiranten Eerste klasse B Achilles < 2 EMM 1—7 AAV-HHC 2—2 Fideli tas 2 Laren 0—15 SCHAKEN Hoofdklasse Kotterdam—Philidor 4 — 6 HSG—VAS 2 3—6 voorl ASO-RSC 5—5 DD—VAS 7'/2-«-2V2 Eerste klasse A Staunton — Philidori 4—5 voorl VAS 3 — VVGA 3—5 BSG < - VHS S — 5 Eerste klasse B HCSV—Utrecht ' S'/z—5V2 voorl Arnhem—Spangen 4',4 — 2 % voorl SMB—Eindhoven ' ' Moei wtjk—Spangen S'/a—4V2 Tweede klasse B VAS 4 — flet Oosten J 5—5 Tweede klasse C DSC—Wilhelm Stei nitz 4—6 Tweede klasse D Dordrecht—Wage ningen 5',^—31,4 voorl Na het groots opgezette Europese honkbaltoernooi in 1962 overtreft de KNHB dit evenement reeds in 1963 door een hele competitie te organiseren op continentaal niveau want de Amerikaanse honkbalploeg de Grand Rapid Sullivans komt van 29 juni tot en met 7 juli over naar Haarlem om met twee selectieteams van de Amerikaanse luchtmacht en het Nederlandse negental zijn itrach ten te meten De Amerikanen zetten hun lucht machtcompetitie twee weken stop om de twee selectieteams uit Afrika en Europa zo sterk mogelijk te ma ken zodat het Nederlands negental het sterkste honkbalteam dat in Europa speelde tegen zich krijgt Op de door de weekse dagen wordt maar eenmaal overdag ge speeld speciaal voor de scliolen verder worden het ' s avonds licht wedstrijden iets wat tot nu toe al leen in Italië op voetbalvelden be beurde Het Honkbalveld in Haarlem het Pim Mulier sportpark krijgt zijn zes stalen lichtmasten op tijd met een voor Nederland maximale licht sterkte van 150 lux 30 lux meer dan het PSV veld in Eindhoven en ge lijk aan de vereiste lichtsterkte voor Amerikaanse wedstrijden by kunst licht op amateurniveau Mogelijk wordt de lichtsterkte in de toekomst nog opgevoerd Op dit veld zal plaats zijn voor 5700 toeschouwers en de te bouwen kleedkamers zijn met een tunnel rechtstreeks verbonden met de dug outs waar de spelers ver blijven i>e Grand Rapids Sullivans vor men een team van „ amateurs " dat hoger is gekwalificeerd dan vele lagere profteams De naam ontlenen ze aan de eigenaar van de fabriek waarvoor ze spelen Sullivan Nu OVVO op het prachtige terrein van de Europese honkbalkampioen sohappen 1962 speelt en Sparta een KOERSEN HILVERSUM Yewel Boy won weer Van onze paardesportmedewerker In de zevende koers zondag te Hil versum heeft Yewel Boy revanche geno men voor zijn pech van de vorige week Hij behaalde een ruime zege Favorie te Winny Cliff maakte halverwege een kansdodenae fout De uitslagen Danny Boy-prUs 2040 m 1 Agatha Hollandia M Vergay 1.35.9 2 Adiós K 3 Zeggers Hollandia Tot win ƒ 2,70 pl ƒ 1,30 ƒ 1,40 ƒ 1,60 gek ƒ 3,70 cov ƒ 3,60 Darling Adrie V-prjjs 2000 m met autostart 1 Alpenraaf S M Bouw huis 1.28.6 2 Agfa 3 Y Rosemarijn Tot win ƒ 3,30 pl ƒ 1,50 ƒ 1,50 ƒ 1,70 gek ƒ 6 cov ƒ 4,40 Daybreak-prüs 2040 m Ie afdeling 1 Zanzi Th H Kooyman 1.30 2 Xan dor 3 Ysbrandine Tot win ƒ 7.30 pl ƒ 2,40 ƒ 2,30 ƒ 4,30 gek ƒ 45,10 cov ƒ 9,40 Daybreak-prüs 2040 m > 2e afdeling 1 All Prise M Vergay 1.28.9 2 Aru ba 3 Aura van Zelda Tot win ƒ 2.30 pl ƒ 1,50 ƒ 1,80 ƒ 2.40 gek.ƒ5,70 cov ƒ 5.30 Dear Elly V-prüs 2400 m met auto start Dead heat Zus Hanover A S Tesselaar 1.27.7 en Yucatan P A Strooper 1.27.7 3 Ylogie M Tot win ƒ 1,90 en ƒ 4.90 pl ƒ 1,80 ƒ 2,80 ƒ 2.70 gek ƒ 3,90 en ƒ 4,80 cov ƒ 2,50 en ƒ 4 Demokrater V-prijs 20000 m 1 Win ston Spencer J Zeeman 1.35.1 2 X Tello 3 Moutonnet Tot win ƒ 3 pl ƒ 1,90 ƒ 3,90 gek ƒ 38,70 cov ƒ 8,20 Demeter-prüs 2020 m 1 Yewel Boy P M Smit 1,26.7 2 Un Gamin 3 Win ny Cliff Tot win ƒ 3.70 pl ƒ 1.70 ƒ 2,20 ƒ 1.50 gek ƒ 20.90 cov ƒ 7.10 Den Hamster I.ady-prüs 2000 m 1 Zeloma Spencer A S Tesselaar 1.28.3 2 Antha Thelma 3 Zilla Tot win.ƒ2,60 pl ƒ 1,40 ƒ 1,50 ƒ 1,90 gek ƒ 6,10 cov ƒ 5,90 Dinsdag-priJs 2000 m 1 Zoon van Kievit M Vergay 1,27 2 X Hanover 3 Wings Tot win ƒ 1,80 pl ƒ 1,40 ƒ 1,90 ƒ 2,10 gek ƒ 6,20 cov ƒ 5,80 TotaJlsator-omzet ƒ 164.207,50 Wim Smit van het Utrechtse SDZ heeft J v d Pavert van Hercules Amst in ' n moei lijke greep en sal de partij over enkele ogenblikken op sijn naam brengen op desie wijze bijdragend tot de ver rassende 4 — 3-zege van de Utrechters Nederland thans tegen Duitsland Het zal voor het Nederlandse ama teurvoetbalteam bijzonder inoeilgk worden zich te kwalificeren voor ' t Olympische voetbaltoernooi in 19(i4 te Tokio Aangezien in Lausanne werd be sloten dat Oost - en West-Duitsland met één ploeg zullen uitkomen bij de spelen van 1964 is het program ma van d " voorwedstrijden gewij zigd Het Nederlandse amateurelftal ont moet nu het Duitse team in groep R en de winnaar komt uit tegen de winnaar van de wedstrijd Rusland Finland Het land dat zegevierend uit dit treffen komt heeft zich ge kwalificeerd voor de Olympische al even mooi terrein in Botterdam tot zfln beschikking heeft is Utrecht zijn aanvankelijke voorsprong door het aanleggen van het UVV-veld ge heel kwijt en het veld op de Hoge Weide zal met zijn slechte accommo datie nog maar een povere indruk maken onder de hooldklassevelden Kars voorzitter Tijdens de honkbalvergadering van het rayon Utrecht-Het Gooi werd een nieuw bestuur gekozen met J Kars als voorzitter W de Krijger eveneens van DW als secretaris en W Baas HBC-Hilversum als pen ningmeester N Baltus SEC-Soest en G V Empelen Quick-Amersfoort werden als leden toegevoegd Door deze samenstelling kwam een einde aan een periode waarin Utrechtse vertegenwoordigers door de Hilversumse clubs werden ge weei-d Het nieuwe bestuur ziet zich buiten het probleem van een slechte financiële toestand geplaatst voor een tekort aan scheidsrechters en worstelt tevens met de plaatsing van de verenigingen Holland en FAK die beide in de eerste klasse van het rayon willen gaan spelen Door het opnemen van deze beide clubs wordt met Elinkwijk wellicht omgezet in SVE Donar en Quick een attractieve competitie opgezet echter met tien clubs in een afde ling twee meer dan normaal In de vergadering van de lande lijke bond zal het nieuwe bestuur bij stemming over de nieuwe com petitieindeling zijn stem geven aan aan ' het voorstel om KNHB-bestuur in deze een blanco volmacht te ge ven Advertentie si^arei KEGELEN SHV verraste Ons Genoegen Zag het er na het einde van de derde week van de Rondgang 1963 van de Utrechtse Kegelbond naar uit dat het clubkampioenschap bij Ons Genoegen zou belanden de banen 5 6 en 7 brachten daarin een ommekeer zodat de kegelaars van de Steenko len Handels Vereniging SHV alsnog met de titel gingen strijken waar mede onze gelukwensen Het Biltho vense KUNDA werd kampioen in klasse B bij de dames EVA Utrecht De persoonlijke titels waren voor Van Elck in klasse A heren voor Apel doorn in klasse B Mevr Kramer Freher werd bij de dames kampioene in klasse A mevr Heijkamp in klas se B De eindstanden luiden Korpswedstrijden heren klasse A 1 SHV 4431 hout 2 Ons Genoegen 4341 3 Touwetje 4325 4 ATDV 4189 1 DAKO « 82 6 Nooit Gedacht 4016 7 Laat ' m Rollen 3759 6 Vrijbuiters 3687 7 Altijd Kans 3639 twee banen met vie kegelaars DIG en ZWEET niet afgf gooid dames 1 EVA 4086 2 DKC 3957 3 KNAL 3877 4 TOP 3768 5 SHV 3669 Persoonlijk heren klasse A 1 Van Elck 907 2 De Jong 897 3 D San ders 895 4 Benlma 880 5 v d Stroom 878 6 J Spruit 877 7 Veldt 875 8 Heijkamp 865 9 Pater 861 10 Schu macher 858 klasse B 1 Apeldoorn Sö.ï 2 Eikelenstam 836 3 Van Daalen 833 4 Hofman 815 5 Den Iseger 812 B,Michielen 807 7 Van Eyck 802 8 Pluygers 801 9 Boer 800 10 VanDoorn 785 Dames klasse A 1 mevr Kramer Freher 817 2 mevr v Doorn 816 i mevr Aben 799 4 mevr Benima 793 5 mej V Woudenberg 782 6 mevr.Spruit 763 7 mevr Meerendonck 761 8 mevr Kleenen 760 9 mevr Stolwiik 757 10 mevr Manche 754 klasse B 1 mevr Heijkamp 761 2 mevr v d.Brink 731 3 mevr Eikelenstam 731.4 mej de Rijk 722 Kegelaars kozen nieuw bestuur Tijdens de jaarlijkse vergadering van de Utrechtse kegelbond werd het bestuur voor het komende jaar als volgt samengesteld D Hey kamp voorzitter J Elf rink secre taris H Middelkoop penningmoe** ter C de Agé 2e voorzitter H Schumacher 2t penningmeester F V d Brink en A Berendes leden In de keuzecommissie werden be noemd de heren J Spruyt J de Jong D Sanders J Kramer Fre her en H Schumacher nadat voor zitter Heykamp dank had gebracht aan het aftredende lid de heer H Kraay Gezien de weersomstandigheden in de maand januari werd besloten de Rondgang in de toekomst in de maand oktober te verwerken De districtswedstrijden zullen 17 maart in Utrecht worden gehouden Tips Hilversum Dinsdagavond geeft Hilversum vijf dra verijen waaronder een seriedraverij nret een en ¦ twintig paarden Onze voorspellingen zijn Double Six Juniorprijs 2400 m 1 Zoon van Hea Scott 2 Adelaar S 3 Allsko Ducliess D-prüs seriedraverij 2000 m 1 Animo 2 Antha Theima 3 Zoo Door loper S Dione G-prijs 2030 m 1 Zus Scotch 2 Zoon van Kievit 3 X Lady Hollan dia Damoclesprijs 2000 m 1 Zegerui Th Hollandia 2 Zus van Spencer Gay 3 Zeeadelaar S Daniël D-priis 2000 m leerllng pi-keurs 1 Moutonnet 2 WUUam Z i Sunny Williams 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD MAANDAG 11 FEBRUARI 196S +%%%'&**&&$'(%'+()*())#$'*#%*&(*))''&%''%())$'()&%&(##%'))$(+))'%(&$')%*'(+%%'&*%%'*%$'+%%$'()#' Districtskampioenschappen judo in N.V.'huis Jagtenberg behaalde de titel zwaargewicht op Van lerlani Zwemsucces in Argentinië Willemse eerste De Vrens tweede Het moment waarop de oud-Europees kampioen Jan van Ierland door de T)Ü Anton Geesink trainende Amsterdammer Cees Jagtenberg met een derde beenworp naar de mat wordt gewenteld Het leverde hem een half punt op genoeg om kampioen van Nederland zwaargezicht te worden Sport Vereent dertig jaar Bloeiende vereniging had vele successen Oprichter Forger nam een i?e BLINKERT EN BL.WIT WONNEN Atlileta d en UD bleken van te geringe kracht Spirit-reserves kampioen De voorlaatste zaalhandbal competitiedag heeft in de Beatrixhal nederlagen voor Athleta en U.D opgeleverd Het mocht de Utrechtse clubs niet deren De Blinkert werd westelijk kampioen door eerst zaterdagavond AVA met 5-3 te kloppen en gisteren Athleta geflatteerd met 4-0 te ver slaan Een belangrijke uitslag voor heJ Utrechtse Spirit viel in Amstel-SEW want de ploeg uit Nibbixwoud won is daaidooi kampioen van de tweede klasse hetgeen betekent dat Spirit komende zondag in die strijd die twee punten moet opleveren om da degradetie te ontlopen een uitge schakeld Full Speed tegenover zich vindt ESCA en Niloc wonnen en zullen in de hoofdklasse nu vrijwel zeker gelijk eindigen Het programma begin gisteren aan het Vreeburg met de beslissingswed strijd DSO 2-Spirit 2 Het was een leuke ontmoeting die de Spirit reserves verdiend met 10—5 wonnen m initiatief Dertig jaar geleden nam in de toenmalige gemeente Zuilen de heer J B Forger het initiatief tot het oprichten van een gymnastiek vereniging die de naam „ Sport Vereent " kreeg Zaterdag 16 fe bruari kan deze oprichter die nu erelid is er zich persoonlijk van overtuigen dat het met Sport Vereent bij het zesde lustrum goed gaat Met ongeveer 800 leden is deze ' ereniglng trouwens de op twee na grootste van de Stichtse Turnkring Daarvoor is in die - piopiersjaren veel werk verzet Er werd veel propaganda gemaakt en er kwam ook een handbalafdeling bij waar van de heren het zelfs tot het Nederlands kampioenschap brach ten In de beste harmonie zijn de turnafdeling en de handbalafdeling afgelopen jaar echter uiteen ge gaan De belangen lagen op te verschillende terreinen De oorlogstijd bracht natuurlijk een terugslag en hoewel het daar na beter ging ontbrak toch de echte spirit Dit kwam voorname lijk omdat er te weinig geschikte mensen gevonden konden worden voor bestuursfuncties Men dreef te veel alleen op een bekwame kracht als de heer W Koek die te weinig medewer'.ers van formaat kreeg Sinds enkele jaren is daarin veel verbeterd er kwamen uit de ver eniging gelukkig jongeren naar voren die bereid waren de wat oudere bestuursleden bij te staan De resultaten waren merkbaar in verschillende activiteiten Het da gelijks bestuur dat bestaat uit de heer F D H Mulder voorzitter mej T Jasperse secretaresse en mevr W Bouwmeester penning meesteresse kon ertoe overgaan plannen uit te werken die nodig waren om van Sport Vereent een moderne vereniging te maken Men wil de 800 leden waarvan er 550 tot de jeugd behoren in drie groepen scheiden Een groep waar bij gymnastiek voor iedereen wordt gegeven en de prestatie niet het belangrijkste is Als tweede een groep die in de turnerij wel tot prestaties wil komen doch niet in wedstrijdvorm iets dat bij de derde groep de keurturners wel het geval is In de Hojel-kaeerne werden zaterdag de wedstrijden om de KOOS beker geschermd Krabbendam r en Kraak I'D hier bezig met hun floret partij Sport Vereent heeft sinds enige tijd reeds een keurturnafdeling maar de leden daarvan zijn nog niet in wedstrijden uitgekomen Negen leidsters en leiders hebben de technische leiding en hebben 35 lesuren nodig voor hun 800 leer lingen Binnenkort hoopt men de beschikking te krijgen over nog enkele nieuwe turnzalen in Zuilen Er is daarom volop reden om het zesde lustrum uitbundig te vieren Zaterdagmiddag om twee uur komt het bestuur in „ Noord Brabant " met de heer O Norbruis die beschermheer is mét de 12 ereleden en leden van verdienste alsmede mét mevr A van Riet en de pianist % an de vereniging de heer Nic van der Giesse die 25 jaar lid zijn bijeen in een ge zellig samenzijn Daarna is er van 14.30—16 uur een receptie Om half acht begint de uitvoering in Tivoli met 600 deelnemers Tot slot zal een bal waaraan The Seven Rhytm Sellers medewerking verlenen de reeds soepele turnbenen nog enige uren in beweging houden Mosmüller beste schermer om de KOOS-beker Voor de leden van de KOOS de Koninklijke Onderofficiers Scherm bond werden zaterdagmiddag in de Hojelkazerne de jaarlijkse floret wedstrijden geschermd met de wis selbeker als inzet Zestien deelnemers kwamen op de lopers allen geplaatsten uit de dis trictswedstrijden In het bijzijn van de garnizoenscommandant luite nant kolonel Huisinga namen de floretwedstrijden geruime tijd in be slag Bekerhouder H Jacobs was ditmaal niet best op dreef Wel drong hij tot de finalepoule door doch hierin boekte de Hagenaar slechts twee winstpartijen zodat hij op de zevende plaats eindigde De strijd om de beker ging tussen J Mosmüller Den Bosch en L Gossieau Maastricht Zij staken niet kop en schouders boven hun ri valen uit De finale partij was voor Mosmüller die ongeslagen bleef en Gossieau de enige nederlaag toe bracht De eindstand 1 J Mosmüller Den Bosch 7 gew p 2 L Gossieau Maastricht 6 gew p 3 J A de Wijn Den Helder 4 gew p 4 G S Kraak ' t Harde 3 gew p 21 ontv treffers 5 D van Winden Arnhem 3 gew p 22 ont treffers 6 W Wes tenbrink Deventer 2 gew p 7 H Jacobs Den Haag 2 gew p 23 ontv treffers 8 A Krabbendam Soesterberg 1 gew p In verband met de late beëindi ging van de wedstrijden op floret vonden de degenwedstrijden geen doorgang Deze worden op een na der te bepalen tijdstip gehouden DOOR JAN BOEROP C EES JAGTENBERG ^ de stugge en ietwat traag aandoen de Amsterdamse judoka heeft zijn leermeester niet te leur gesteld Anton Geesink heeft deze jongeling momenteel onder zijn hoede Vorig jaar sleepte Jagtenberg in Essen twee Europese titels in de wacht Hij was toen nog junior maar dat hij bij de senioren zo snel de top van judoënd Nederland zou bereiken was een grote verrassing Gistermiddag maakte hij in het N.V.-Huis zijn triomf compleet door de titel in het zwaargewicht tijdens de districtskampioenschappen te be halen op niemand minder dan de ijzersterke Jan van Ierland Het was voor de Tilburger een grote teleurstelling Na zijn bloedvergiftiging had hij zijn vorm weer te pakken maar hoe of wat hij ook probeerde Jagtenberg was niet te werpen verzeild te raken waarna Giete link in een prachtige linkse uchi mata liep Zijn tegenstander in de finale de Hagenaar Koolmees behoefde slechts één partij te maken om het zover te brengen De Ettenaar Kuypers verloor op beslissing Maar Koolmees wenste geen risico omtrent scheidsrechterlijke beslis singen te nemen Hij haalde Kne meyer gevaarlijk onderuit maar deze beantwoordde zijn actie met een bijzonder snel uitgevoerde Kata Guruma derde schouder worp wat niet de twistvraag meer inhield wie de winnaar was Aan het begin van de middag haddeii Anton Geesink en Gerard Stroes het Nage no kata gedemon streerd waarna de wereldkam pioen een randori vriendschappe lijke vorm waarbij het punt niet beslissend is zodat wordt door gegaan na een punt tegen meer dere judoka's maakte Het was vermakelijk te zien hoe zijn tegen standers zich verweerden Maar Geesink ging een keerneer zouden boksers zeggen Bijeen hoge schouderworp zwaaidehij Tini van Es door de lucht maarprecies op het hoogste punt schaar de deze zijn benen zodat Geesinkeen keiharde trap tegen het hoofdkreeg Versuft liep hij rond enzocht ten slotte zijn heil tegen dejury taf el om wat bij te komen Nazijn ongeluk wat hem toen eenhersenschudding opleverde is eentrap van dergelijke kracht wat teveel Overigens zette hij de strijdtegen de volgende judoka's onver minderd voort En hij won ze,maar dat kan geen verrassing ge noemd worden Van Basten raakte in een houdgreep bij Van Ierland Beiden waren tot de finale I doorgedrongen De Amsterdammer door overwinningen op de niet op gekomen Meyer en de stugge Hil versummer Wil Dadema de Til burger door de Groningse groene band Schutter met een uchi mata na 15 seconden te vloeren waarna de enige Utrechter Van Basten er aan moest geloven Van Ierland kreeg de leerling van Jan Snijders in een houdgreep en hoe Van Bas ten zich ook verweerde er was geen uitkomen aan De finale beloofde wat Zou Jagtenberg voor een sensatie kun nen zorgen Zijn kansen werden tegen de routinier niet hoog aan geslagen Tot het moment waarop de Amsterdammer zijn rechterbeen voor een Hiza Guruma derde beenworp uithaalde Scheidsrech ter Smit vond een waza ari genoeg en terecht Maar de strijd was nog niet ten einde Van Ierland gooide alles op de aanval en deze scheen succes te hebbeen toen hij Jagten be.g eveneens voor een half punt velde Ook hier een waza ari vond arbiter Smit maar de twee hulpscheidsrechters Wagenaar en Hulsker waren het daar niet mee eens Zij lieten dat duidelijk merken en de beslis sing werd herroepen Niet dat de worp niet goed was maar Jagtenberg viel buiten de mat De tien minuten waren om en Cees Jagtenberg was kampioen van Nederland zwaargewicht Uit vorm De middèngewichten zorgden voor minder spectaculair werk De Eindhovenaar Jan Snijders is uit vorm H\j is zelfs niet meer opge nomen in de Nederlandse ploeg voor Lübeck Tegen Versluis kon hy hel ook al niet bolwerken De Amsterdammer die eerst met Jonkman korte metten had ge maakt met een fraaie Tal Otoshi eerste armworp draaide bij de kleinere Snijders herhaaldelijk in met uchi mata tiende heupworp de specialiteit van Anton Geesink Maar zo flitsend kan Versluis het nog niet en Snijders liep er dan ook niet in Iets noemenswaardigs kon hij er echter niet tegenover zetten Dat hij op beslissing verlie zer werd was geen verrassing Toch werd Versluis geen kam pioen Warmerdam uit Hilversum werd de titelhouder Hoe dat mo gelijk is zal wel een raadsel blij ven omdat hij de weegschaal tot 83 kilogram liet oplopen De mid dengewichtsgrens ligt namelijk op 80 kilo zodat hij te zwaar was Maar hij deed mee een enigszins vreemde gang van zaken Na een overwinning met Harai Tsuri-Komi - Ashi twaalfde been worp op de Dordtenaar Tromp stond hij rechtstreeks in de eind strijd Noch hij noch Versluis bleken bij machte een worp te plaatsen De beslissing die de scheidsrechters namen bleek geen verwondering te wekken Inder daad was Warmerdam de sterkste De enige De lichtgewicht Ferry Knemeyer was de enige die aanspraak kon maken op de titel in zijn gewichts klasse Van Dijk uit oost-Neder land was de eerste die het onder vond door in een eerste houdgreep De derde schouderworp die Ferry Knemeyer uitvoerde kwatn zo verrassend voor de Hagenaar Koolmees dat hij pas tot de ontdekking kwam dat hij geworpen was toen hij met zijn rug op de mat lag De Amsterdammer die bij de lichtgewichten de beste indruk had gemaakt werd met deze actie kampioen van Nederland bij de mannen onder de 6I > kilo - Judo kwai'titelstrijd Herschel Verstegen en Kruis kampioen De kampioenswedstryden van het district Utrecht^Zuid Holland van de Judokwai van 3e kyu tot eerste dan in de gewichtsklassen onder lei ding van D Schilder hebben v^f titels voor Utrechters opgeleverd Bij de zwaargewicht groene ban den werd Moesker kampioen bü de blauwe banden middengewicht A Roedoe by de bruine banden licht gewicht J van Schaik bij de bruine banden middengewicht J Ooms en bij de blauwe banden lichtgewicht B van der Meij Bilthoven Hoogtepunt werd de strijd tussen de zwarte banden een zuivere Utrechtse aangelegenheid waarin de leerlingen van sportschool Van derhorst zich eveneens niet on betuigd lieten Lichtgewicht Her gewicht Verstegen legde Diks zijn wil op en bij de zware jongens " bleek A Kruis de sterkste van J Hoorn Na afloop reikte de heer J A Baart in de functie van commissa ris district Utrecht de bekers uit waardoor de ploeg kampioen van de derde klasse B werd Athleta had ditmaal haar oud aan-voerdster Greet Karsenbarg als coach op de wisselbank zitten Ze heeft haar ploeg niet naar een zege kun nen praten ondanks het feit dat Gien van Maanen weer in goede vorm stak Een gevaarlijk schot kan men echter als coach niet bewerk stelligen en juist daarmee triom feerde de gasten Direct na het begin Icreeg de uit stekende Haarlemse keepster een keihard schot midden in het gezicht zij sloeg tegen de vloer maar toen een draagbaar op de proppen kwam richtte de rivale van Gien van Maa nen zich weer op en ze speelde de wedstrijd prima uit Men vroeg zich gisteren at hoe UD in Amsterdam Blauw Wit had kunnen kloppen want de rood wit-ten verloren nu met 22—4 De blauw-witters waren van de aanvang af sterker en het schot van de gas ten was doorslag-gevend Eerst bij 7 — O maakte UD het eerste doelpunt De rust kwam met 11—1 Beide ploe gen bleven na rust ondanks de dui delijke stand hard werken en dat vergoedde veel UD verloor ten slotte met grote cijfers ESCA won met 26—11 van Emmen en Niloc klopte Olympia Hengelo met 15—14 zodat met nog één wed strijcj te pelen de teams evenveel punten hebben Men rekent reeds op een beslis singswedstrijd eu deze had 19 of 20 februari in Utrecht kunnen plaats vinden doch helaas is dan geen hal beschikbaar S SNELLER DAN WANDELAAR H ERMAN WILLEMSE eerste Wim de Vreng tweede Een dubbele Neder landse triomf Dat heeft de zwemmarathon in de Argen tijnse Parana rivier tussen Santa Fé en Coronda over 61 kilometer opgeleverd Een schitterend succes van het Hollandse zwemduo dat voor deze reis naar Zuid-Amerika iedere dag urenlang trainde in het Utrechtse zwembad Den Hommel Met succes zoals nu bleek Het puikje van de marathon zwemmers uit de gehele wereld was naar Santa Fe gekomen om in de Parana-raarathon te star ten Een wedstrijd in een rivier dus niet in zee Toch was Wil lemse er niet gerust op De Pa rana kent vele stromingen en een goede rivierloods kan zijn zwemmer langs de moeilijkhe den leiden En de nieeste Zuid Amerikaanse zwemmers waarbij Camarero Guiscardo Larriera befaamde sterke knapen hadden een goede loods Willemse lachte erom toen hij eenmaal in het water lag Snelle tijd De Utrechter die nu al ongeveer twee jaar lang tijdens zwemtoer neeën door de Verenigde Staten en Canada ongeslagen is geble ven greep opnieuw de zege En wat voor een Onze U.N.-zwemmedewerker legde de 61 kilometer door de Parana waar het wemelt van roofvissen en sidderroggen in 8 uur 49 minuten en 10 seconden af Ruim zestig kilo meter dus in nog geen negen uur Een wandelaar zou hem niet eens kunnen bijhouden En Wim de Vreng uit Breukelen Het verweer van Athleta komt te laat De speelster van De Blinkert is er door en vuurt op het doel van Gien van Maanen De afloop weten we niet al ver loor Athleta het duel wel met i—n Van Riet weg Het bestuursvooTsiel competitie leider Van Riet uit zijn functie te ontheffen had zaterdagmiddag velen naar de jaarvergadering van de af deling Utrecht van het Nederlands Handbal Verbond gelokt De ver wachte rel bleef gelukkig vrijwel uit Na uitvoerige discussie werd ten slotte de heer J Smidt met 60 van de 83 stemmen tot nieuwe competi tieleider gekozen terwijl de heer Van Riet — zelf afwezig — 18 stem men op zich verenirde Als bewijs van waardering besloot de vergade ring de heer Van Riet bij het bonds bestuur / oor te dragen als lid van verdienste De rest van de agenda was als ge bruikelijk een wat eenzijdige opvoe ring waarbij het bestuur onder voorzitterschap van de heer Munzert meestal het woord voerde en de af gevaardigden weinig op - of aan te merken hadden Aangezien het Nederlands Hand ba ' Verbond over 1961/62 een tekort van ƒ 25.000 — en over het lopende bondsjaar van ƒ 21.000 — had zullen stevige contributieverhogingen door gevoerd moeten worden terwijl van het aanstellen van een half-time kracht in de afdeling Utrecht de komende jaren niets kan komen Het afdelingsbes Luur werd als volgt samengesteld eerste voorzitter H W G Munzert tweede voorzitter H K V d Hoff secretaris G van Dcorn penningmeester A den Hartog competitie wezen J Smidt technisch werk W Jager discipli naire zaken T van Nieuwpoort en propaganda C J M Kramer de trainingspartner van Willemse volgde hem goed Hij eindigde als tweede met een achterstand van pre cies zestien minuten Een knappe prestatie Herman won de afgelopen zomer ettelijke races met een voor sprong van ruim een uur fKrokodil " geklopt Tegen dit dubbele Nederlandse zwemgeweld waren de 35 overige deelnemers machteloos Niet alleen de reeds vermelde Zuid-Amerikanen maar ook beroemdheden als de Egyptenaar Abou H=if de „ krokodil van de Nijl " genoemd de Spanjaard Perez Helge Jensen de in Amerika wonende Deen Hurtado uit Equador en de West-Duitser Hantsch Marathon-zwemwedstrijden zijn populair in Argentinië Tienduizen den toeschouwers volgden de strijd Willemse zwaaide met een Neder lands vlaggetje naar het juichende publiek dat hem een ovatie bracht toen hij bij de finish op de wal stapte En de Nederlandse kolonie in Argentinië vierde gisteravond feest om zijn zwemsterren te huldigen iclit bij badminton te Hfi Ole Mertz de aapvoerier van het Deense badmintonte-^m zei het zaterdagavond in de S -:''- ' iamers van de Haarlemse Dw'iwijckhal met een verontschuldigend handge baar „ we hebben dit weekeinde een interland tegen Zweden daar om kunnen we hier niet met onze sterkste ploeg uitkomen Geen Erland Kops dus of Ulla Rasmussen maar wel de nationale kampioen Henning Borch de 20 jarige badminton-tweeling Bente en Anne Flindt en de titelhoudster bij de internationale kampioen schappen van Nederland de ho ningblonde Kirsten Dahl Alles bij een brachten zij zoveel klasse mee dat Denemarken alle vijf de titels van de 17e internationale kon op eisen Henning Borch werd kampioen bij de heren nadat een andere Deen de 19-jarige oud jeugdkam-pioen Hans Svendson zowel titel houder Ferry Sonneville als Ma lakka's hoop Oon Chong Jin had uitgeschakeld Bente Flindt — al leen door het verschil in haarlint te onderscheiden van haar twee lingzuster Anne — nam het dames enkelspel voor haar rekening en samen met haar zuster won zij het damesdubbel Anne op haar beurt won samen met Hans Svendsson het gemengd dubbel terwijl ten slotte Henning Borch met de hui dige Deense jeugdkampioen Joer gen Mortensen de titel in het he ren dubbelspel voor zich opeisten Herenenkelspel Henning Borch Den versl Hans Svendson Den 15—9 15—4 Damesenkelspel Bente Flindt Den versl Anne Flindt Den 11—1 11—6 Herendubbelspêl Henning Borch en Joergen Mortensen Den versl Hudges Finlay en Tony Jordan GB 11—15 17—15 15—9 Damesdubbelspel Anne en Bente Flindt Den versl Kirsten Dahl en Anette Rye Den 15—4 15—6 Gemengd Dubbelspel Anne Flindt en Hans Svendson Den versl mevr Cerff en Jordan Zuid Afrika/GB 11—15 15—11 15—11 Kampioenschap iiszeilen voor op de Brasemermeer zijn dit weekeinde de Nederlandse kampioen schappen üszeilen gehouden geor ganiseerd door de ijszeilvereniging De Ijsvogels " De voornaamste uitslagen luiden DN-klasse 1 en Nederlands kam pioen Meeuwissen Utrecht 18 pnt 2 Van der Hulst Hillegom 16 pnt Moderne 15 m2-klasse 1 Bouw van Wijk Woubrugge 18 pnt 2 Jan van Staveren Oude Wetering 16 pnt Oudhoil'indse klasse 1 C van Staveren Oude Wetering 28 pnt 2 Verdel Oude Wetering 26 ent 
10 MAANDAG 11 FEBRUARI 1963 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD '^^^^'??^^^?^?^^^^^^¦^^^^^^?¦^^^^^?^^^^^^^?^^^^^^?¦?^?^?^^?'^¦^^?^?¦?^?¦^'?^?????^^?¦?^' Vat Adair maakte tien goals Derde Cup voor Hokij l{fü^k(^^f Heden overleed na een kort ziekbed rustig en kalm onze lieve Vader Behuwd - en Grootvader DIRK VAN DER WILT weduwnaar van Klaartje van de Garskamp in de ouderdom van 91 jaar Uit aller naam J C van der Wilt Utrecht 8 februari 1963 Rusthuis „ Welgelegen " Correspondentie-adres ¦ Tac Jonkerstraat 2 De overledene is opge baard in rusthuis „ Wel gelegen " Leidseweg 132 De teraardebestelling zal plaats hebben vanuit het rusthuis op dinsdag 12 fe bruari a.s om 12 uur op de begraafplaats „ Den en Rust " te Bilthoven na een in „ Welgelegen " gehouden rouwdienst om 10.30 uur Vertrek uit „ Welgelegen " om 11.15 uur EXECUTIE VERKOPING op woensdag 13 februari 1963 om 3 uur aan de Coornhert straat 74 te Utrecht ten laste van C OOMS van menbilaire goederen T.V bromfiets Berini R MULLER gerechtsdeurwaarder Enige en algemene kennisgeving Hiermede geef ik U ken nis dat na een kortston dige ziekte in het zieken huis St Joan de Deo is overleden mijn lieve broer ABRAHAM PICARD op de leeftijd van 83 ja ren Utrecht 9 februari 1963 Harpstraat 25 W Picard Geen bezoek aan huis De overledene ligt opge baard in de chapelle ar dente van het ziekenhuis St Joan de Deo Maria plaats De teraardebestelling zal plaats vinden woensdag 13 februari a.s op de 3e algemene begraafplaats „ Tolsteeg " aan het Hou tensepad te plm 12 30 u Geeft de Oe<'unieni - sche Bewe^^iag de oplossing Hierover spreekt W J Richardson op dinsdag 12 febr om 20.00 uur Bem Weerd O.Z 31 b Onderwerp De ware Gemeente Gods EEN GEMEENTE VAN CHRISTUS HET GROOTSTE BAHDENVERNIEUWINGSBEDRMF iH DE BENELUX vraagt voor haar afdeling Inkoop EEN INTELLIGENTE VRL KRACHT met ruime kantoorervaring Bij gebleken geschiktheid zal zij worden belast met de inkoopadministratie en facturencontrSle Het betreft hier een interessante en zelfstandige werk kring die een goed aanpassingsvermogen en grote accu ratesse vergt Geïnteresseerden die menen aan de gestelde eisen te voldoen worden verzocht contact op te nemen met onze afdeling perso neelszaken Schriftelijke sollicitaties te richten aan Ub0».v KANAALWEG 09 - UTRECHT - TEL 030)-32141 BELEGGINGSOBJECT DOMSTAD OLIE SERVICE NV Wagenstraat 26 bis Utrecht - Tel 16852 b.g.g 19527 5 DUBBELE WOONHUIZEN TE UTRECHT wijk Zullen in één blok Bouwjaar omstreeks 1930 Huuropbrengst ƒ 5896,80 p.j.Lasten ƒ 890,53 p.j PRIJS ƒ 75.000 — Inlichtingen MAKELAAR 3?0505 NIEUWE GRACHT 34 UTRECHT f 3S.0O0 21026 ƒ 5000 19661 ƒ 2000 1816 ƒ 1300 2085 2758 ƒ 1000 4246 7018 8778 9207 14441 f 400 2480 3355 4357 5105 5251 6558 9214 11068 14083 17599 17942 18037 18040 19556 19937 ƒ 200 1236 1348 1448 1765 242 2463 2567 2741 2800 2981 3653 393V 4403 4812 4949 6600 6720 7405 7411 7690 7727 7825 953 8278 8390 8421 8909 SH)09 9193 977 - 9981 ' 9989 10185 10281 10295 10701 10730 11Ü22 11143 11627 11659 11884 12650 13251 13293 13424 136Ü1 14269 14586 14767 14977 15585 15639 15879 16023 16590 1K842 1707 17468 17519 17685 17723 17821 18097 18385 18577 1945S 20250 20385 20424 20463 21018 21415 21529 21912 253 260 292 438 441 467 671 681 717 876 892 894 990 186 214 233 309 359 383 737 746 767 933 944 947 182 202 226 608 625 632 820 926 314 398 403 572 591 623 820 847 862 227 228 265 399 439 488 692 694 712 914 922 931 267 272 284 506 508 510 622 634 643 886 925 216 248 276 395 418 419 588 606 613 696 706 726 929 937 2;W 241 256 467 495 532 647 655 656 8.55 863 872 \ Vespaclub Holland vergaderde De Vespa club Holland hield zon dagmiddag in het Jaarbeursrestau rant een hoofdbestuursvergadering waaraan alle 40 voorzitters van de verschillende landelijke afdelingen deelnamen In het dagelijks bestuur werden de herei ir A L J M Fick en J Jansen resp voorzitter en vice voorzitter beiden herkozen Mr dr R M A A Geuljans be schermheer var de Vespaclub Hol land hield op deze bijeenkomst een interessante voordracht over De overheid en de vrijetijdsbesteding De kalender van de Vespaclub Holland bevat van eind maart tot medio oktober weer een groot aan tal toertochten die in het teken staan van de veilig verkeersritten Bijzonder veel lof had men op deze middag voor de heer J Kessels VC Heerlen die voor de derde maal winnaar van de nationale Verkeers competitie werd en definitief beslag legde op de wisselbeker De heren Kerssen en Volleman VC Utrecht bezetten het vorig seizoen de eerste plaats in het nationaal Puzzelkam pioenschap Wilskracht h bekert verder De Wilskrachtheren hebben dank zij een overwinning op Njord'59 in de bekercompetitie waterpolo de volgende ronde bereikt In een vlotte wedstrijd gespeeld in het zwembad Den Hommel be reikte de Utrechtse ploeg door tref fers van Peter en Rolf Smit een 2 — O voorsprong voor de rust In de tweede speelhelft bleef Wilskracht in de meerderheid Opnieuw troffen Pe ter en Rolf Smit doel en Hans en Peter Snel zorgden voor de laatste punten de uitslag was dus 6—0 De UZSC-jeugd was te zwak voor de AZPC ploeg die maar liefst met 12—3 won Voor de Utrechtse ploeg scoorden Van Alflen twee maal en Van Oord eenmaal Ook de Zwemlustjeugd moest in het snellere Sedna zijn meerdere er kennen Ondanks stevig verweer van de gebroeders Puil werd het een 3 — O nederlaag Schaatskalender Onder voorbehoud 12 FEBRUARI Hazerswoude Aivalwedstrijd Abcoude Nationale langebaanwed strijd over 500 1500 en 3000 meter Hessel en v Beek leiden bij Utrechts kampioenschap dammen De dammers W v Beek en H Hes sel zUn op dit moment de grote kans hebbers in de strijd om het persoonliik kampioenschap van de Utrechtse Provin ciale Dambond Met nog drie ronden te spelen staan beide zonder puntenverlies bovenaan Hoofdklasse J H Serree-J Thunnis sen 1—1 C P de Krulj(f-A M Schou ten 2—0 J W V Arkel-A Pronk 2—0 B Vermeulen-K Kanne 2—0 W Tap B Jansen 0—2 W E v Beek A Sehwarts 2—0 G J Kottier-B Grossoo 2—0 J W Dtjkhorst-R v San ten 1—1 H v Dijk-G J de Vink Uit gesteld J V Sonnevelt-P Swart 0—2 H Hessel-F Oosterbaan 2—0 A Lek - kerkerker H Heuvelman 2—0 Joh Don - ker C Berkhof Af ge W E Meljerink C Berkenbosch 1—1 L v d Zande M Bakker 0—2 J Evers-H Woertal 0—2 H V Oostenrijk-A Koolstra 0—2 H Woertal-L v d Zande 2—0 H Ken - nedii P Slokker 0—2 J Kerkmees ter-L Drumpt 1—1 J J Mur-T J Vos 0—2 W Visser-W Poolman 1—1 F Slokker-J Kerkmeester 2—0 Eerste klasse A Ockhuizen-G v d Linden 2—0 D J Feenstra-F Vink 0—2 M Karman-H v d Laan 0—2 C Foppe-T V d Akker 2—0 J Rie wald-C V Colmjon 2—0 W Knevel J Hartman 2—0 W v a Laan-J v Walsum 0—2 K Osinga-G v d Berg 1—1 F G Broeier-A Wierts 1—1 Tweede klasse W den Hertog-R de Vries 0—2 L Poot-H Scholten 2—0 In het jeugdkampioenschap is vooral de strüd om de derde en vierde plaats spannend nu A Bos en A J Broeier zich reeds geplaatst hebben voor de eindronde H v d Laan en H Bos man maken gezien de stand het meeste kans om zich bU hen te voegen De uitslagen D Koe!ewijn-H Bij voet 2—0 A Bos jr.,-P A Ploeg 2—0 H Schukken-H v d Laan 0—2 H C de Waard-L M v d Laan 0—2 A J Broeier P J Mur 1—1 H Schouten J v Haatten 1—1 H Bosman-H C de Waard 2—0 Titel gewichtheffen voor Jan Romani In Amicitia te Den Haag zijn zon dag de Nederlandse kampioenschap pen gewichtheffen tweede klasse in het zwaargewicht betwist tussen lieden die hun bekendheid niet in de eerste plaats ontlenen aan ver richtingen in deze sport Kogelslingeraar Jan Romani Her cules Den Haag behaalde de titel vóór tienkamper Eef Kamerbeek dank zij zijn mindere lichaamsge wicht De tvei - atleten hadden bei den een totaal van 320 kg behaald Op de derde plaats eindigde de Utrechter J van Kampen De overig titels gingen naar Th Langeveld Sportaan Leiden in ' t vedergewicht P Strolenberg He lios Simpelveld middengewicht en L van de Hoeven Helios Sim pelveld in het lichtzwaargewirht DOOR FRANS HENRICHS P AT ADAIR de Canadese professional van het Haagse ijshockeyteam H.Y.S HOKIJ heeft zaterdagavond in West-Duitsland voor een uniek feit gezorgd In de wedstrijd om de International cup die het Haagse team tegen Hann over speelde scoorde de man uit Kingston niet minder dan TIEN doelpunten H.O.K.IJ zegevierde met 16-4 Naast Adair had diens landgenoot Carl Forster drie keer succes Nor man Pico ook al uit Canada schoot een keer in de roos De twee overige doelpunten kwamen op rekening van de talentvolle Hagenaar Rob Pieterse En dan te bedenken dat Hannover zich nog versterkt had met de drie Canadese militaire ifshockeyers Da vidson Bell en Shea Treurige keeper Voor de Duitse doelveröediger Plog was het om hopeloos te worden „ Je kan helemaal niet zien wat die Adair van plan is " zei hij na afloop treu rig Overigens trad de Haagse ploeg slechts met negen man aan en had dus veel minder wisselspelers dan de tegenstanders Adair is vrijwel de hele wedstrijd op het ijs geweest en heeft bijna geen rust gehad Zelfs toen de sterke Canadese H.O.K.IJ.-keeper Max Millman de laatste periode vervangen werd door reserve-goalie Freddy de Wit konden de Duitsers geen vuist maken Daar voor speelden de Nederlandse ver dedigers Cyriel van Dijk Arie Klein en Wil van Dommelen te sterk De Hagenaren wonnen zondag avond met 15 — i van Keulen Forster maakte vijf goals Adair drie Pie terse en Loret twee en Pico Yan none en Cyriel van Dijk een Het H.O.K.IJ.-team heeft nu wel dubbel en dwars bewezen tot de sterkste ploegen in West Europa te behoren Het zegevier de dit seizoen in de toernooien om de Westfalenhallebokaai de Rob Ferircup en nu de interna tional cup In deze wedstrijden waren Canadese legerteams en ploegen uit West Duitsland de tegenstanders De Haagse ploeg met zijn profes sionals speelde dit seizoen al meer dan dertig wedstrijden en verloor er slechts een Dat was de eerste tegen een Zweeds team maar toen was Adair nog niet van de partij Woens dagavond om kwart over acht komt weer zo'n sterk Zweeds team naar de Haagse kunstijsbaan Zal H.O.K.IJ zich dan kunnen revanche ren Schaaksucces voor Utrecht Door een overwinning op de Haagse Christelijke Schaakvereniging is Utrecht in de running ' gebleven De voorlopige stand is sy^—Wz en het ziet er naar uit dat ook de afgebroken partU van Bouwmeester voor Utrecht winst zal opleveren De gedetailleerde uitslag was 1 Dr G W van Vloten—Drs D D van Geet V2 — '' 2 2 W Vink—H Bouw meester afgebr 3 W Koster van Groos — Ir J H v d Pol 0—1 4 F A v San ten—L Brouwer ii—V2 5 H v d Hoff — Mr E Spanjaard 1—0 6 T Cnossen — T de Ruiter 1/2—¥2 7 J T Geusebroek — Mr Dr F Stegeman V2—V2 8 A v d Plas—Dr J R B Polee V2—V2 9 H Winters—Ds N J Goris 0—1 10 S Ef fendi—H J R Losscher 0—1 Totaal HCSV—Utrecht 3'/2 — 51/2 voorl De Utrechtse-reserves konden het in Rotterdam tegen het sterke NRSV niet tot een overwinning brengen Voorlo pig staan ze met 5—4 achter maar het eindspel van Kieboom zal vermoede lijk gewonnen worden verklaard Deze partij wordt ter arbitrage opgestuurd De gedetailleerde uitslag 1 J H van Welzenes—Prof A F Peerdeman 1—0 Ir H Mannee — B Kieboom afgebr H J B Lems—Prof P G den Haan 0—1 4 J Posno—H Timmerman 1—0;5 Not J W Meyer — H J R Losscher 1—0 6 Mevr C Roodzant—C Schuc kink Kool 1—0 7 Mr C J Brunner—A den Hartoog 0—1 8 L J Visser—J van Hal ',' 2 —% 9 H G Dreehsler — E J Zwaan V2—V2 10 H W Schroder Dr W van Haeringen O — 1 Totaal:NBSV—Utrecht 5—4 voorl De Utrechtse schaakclub De Dom " beleefde een bar weekeinde Met niet minder dan e'/2—3',b werden onze stad genoten door het Rotterdamse Charlois verslagen Hieronder de gedetailleerde uitslag 1 Ir A Zwemstra—D J van Koeten '/ 2 — '- 2 2 Drs J staal—P A Caviët 1—0 3 A Offerraan—A Fasto 0—1 4 C A v d Griend—G J Hoecvers 1—0 5 A van Ommen—J C v d Brink jr 1—0 6 P Baris — A A Caljé 1—0 7 H Groenenboom—Drs H J M ten Berge 0—1 8 B v d Graaf—W J Kamps ' 2—V2 9 P J Stouthart—M M Schoep ',' 2 — Va 10 M Verolme—M O Mix 1—0 Totaal Charlois—De Dom 6>/2 — 314 Zaalvoetbal — Desto heeft zaterdag deel genomen aan een toernooi te Poel dijk De Utrechters verloren van Wil helmina en JAC met 3 — O en wonnen van Rauwhorst met 4—2 Ónze KLEINTJES hebben groot succes -' kantoormachines de allerbeste en de voor deligste haarversteviger is absoluut van BULGARIA Per royale flacon ruim voldoende voor 7 x - ƒ 1,25 Wat ' n haartje met zo'n Bulgaartje Draag de zo ELEGANTE GEMAKSSCHOENEN van PRESBURG en het leed is geleden OUDEGRACHT 139 UTRECHT N.V Nederlandsche Aluminium Maatschappij Groenewondsedijk 1 - Utrecht ongeschoolde krachten voor de drieplo'egendienst voor wie na ge bleken geschiktheid de mogelijkheid be staat tot opleiding voor GIETER WALSER KNIPPER RICHTER STAMPER STREKKER ZAGER en andere functies Aanmelden maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur Zaterdags van 9 tot 12 uur aan ons kantoor Groenewoudsedijk 1 Utrech.t RUYS ' HANDELSVEREENIGING N.V Voor de Technische Buitendienst van ons Districts kantoor Utrecht vragen wij enige kantoorniachinemonteurs voor hef onderhouden en repareren van alle soorten l/2 1001 106 S lOOj B.N Gem Ed ' 58-'59 Blijkens de Utrechtse editie van de Werkspoor Courant raag Werk •¦ poor-Utrecht een belangrijke op dracht verwachten t.w de fabri cage en de montage van de spoor brug over het Amsterdam-Rijnka naal in de spoorlijn Amsterdam — Vfrecht In verband met de ver ruiming van het kanaal wordt dit een spoorbrug met de grootste overspanning in ons land nl 172 meter Wat de vraag naar de pro dukten betreft ziet de toekomst er Baan Hofman De Baan Hofman Machinefabriek en Reparatiebedrijf te Gorinchem is opdracht verstrekt voor het bou wen van twee emmerbaggermolens voor Wasser und Schiffahrtsdirek tion Mainz De order beloopt ƒ 1,6 miljoen Het baggermateriaal zal worden ingezet voor het onderhoud van de Moezel Holl Soc en Koepel Commissarissen en directie van de Amsterdamse Assurantie Asso ciatie De Koepel en de HoUandsche Sociëteit van Levensverzekeringen zullen zich binnenkort in een bericht tot aandeelhouders van De Koepel wenden met het voorstel hun aan delen te verwisselen in aandelen HoUandsche Sociëteit op deze ba sis dat voor ƒ 2.000 - nominaal Hol landsche Sociëteit cum dividend ' 62 zal worden afgegeven f 1.000 nomi naar Holl Sociëteit cum div 1963 onder bijbetaling door deze vennoot schap aan aandeelhouders De Koe pel van een bedrag groot ƒ 2.000 in contanten De Koepl met haar doch termaatschappij de Ass Cie van 1771 de Brand Mij van 1790 de Amsterdamsche Zee en Brand van 1820 en de Brandgevaar van 1822 enerzijds en de HoUandsche Socië teit met de met haar geleerde Ba taatsche van 1806 en Bataafsche Ver Mtj anderzijds die reeds jaren lang goede betrekkingen onderhou den o.a door samenwerking in Ca nada hopen door dit nog hechter samengaan verdere expansie te be reiken Het is de bedoeling dat de maatschappijen ieder op haar eigen gebied zelfstandig werkzaam zullen blijven maar dat zij waar dat mo gelijk is tezamen zullen optreden Mahez De Machinehandel Mahez deelt mede dat ir A H Ingen Housz als coinmissaris ontslag heeft aangebo - den in verband met de omstandig heid dat hij bij de eerlang te ver wachten oprichting van de Bühr mann-Tetterode zal optreden als voorzitter van de raad van commis sarissen Obam De Onderlinge Beleggingsmaat schappij Obam " deelt mede dat ' t vermogen per 31 januari I 21,8 min bedroeg overeenkomende met een netto intrinsieke waarde van riaim ƒ 310 per aandeel B van ƒ 50 nomi naal Op 31 december waren de cij fers ƒ 20,9 min resp ƒ 279 Walvisvaart De produktie van de Ned Mij voor de Walvisvaart per 7 februari 1963 vergeleken met een jaar tevo ren is als volgt traan 7491 ton 6527 ton spermolie 1726 1136 ton vleesmeel 767 ton 900 ton bevor ren vlees en lever Willem Ba rendsz " 340 ton 760 ton bevroren vlees Japans vriesschip 6013 ton 4131 ton De spermolie is tegen een heel bevredigende prijs " voorverkocht nl tegen ƒ 860 per ton v.j ƒ 768 De produktie van walvisvlees is op basis van een driejarig contract voorverkocht voor ongeveer ƒ 800 per ton De traanprijs is gestegen van een dieptepunt van ƒ 370 tot ƒ 550 bieden De concurrentie van de Peruviaanse visolie vermindert als gevolg van een prüssttjging Li quidatie acht het bestuur niet ge wenst Wel staat het bestuur open voor elk aannemelijk bod " De af schrijvingen zullen dit jaar rond ƒ 3,5 min bedragen Het is een tragedie " dat de nieuwe dure cat chers met een aanschafwaarde van rond ƒ 2.8 min per stuk nergens an ders voor geschikt zijn Wat betreft de verre visserij kan men slechts Spreken van een voelingnamè"i ' Actieve aandelen Cultures Amst Rubber HVA 115t 132it 115 134t Indastr ondernemingen 4451 148.90 557 150t 142.80 AKU Deli Mi ] cert.t Hoogovens nrc Philips Gem B Unilever CvA 454t 149.501 560t 150.90 144.30 MUnbouw en Fetroleum Naar de Stork Fabrieksbode meldt is dezer dagen in Oost Pa-kistan de nieuwe suikerfabriek van de East Pakistan Industrial Development Corporation zover ge leed gekomen dat men de produk '•'¦ e ter hand kan nemen De instal latie is voor het grootste gedeelte ' oor Stork Werkspoor geleverd De labriek zal een capaciteit kunnen i^ehalen van 1000/1200 ton riet per - 2 uur Na een latere uitbreiding « an de produktie tot 1500 ton wor tien opgevoerd 764i 764 167t 761 761 166.40 Uordt Petrol ld 7 pet Pret Kon Pet 50-20 Groei Alitalia Scheepvaart en Luchtvaart 121i « 150t 55.90 152i 147 141 158 255 1391 136}t 123 154 * 55.20 152i 151 140 115i 255 138i 135i H.A.L Java-Ch P nrc Ki,.M KNSM nat bez Kon Paketv Stv Mij Ned NIev Goud nrc Van Ommeren c Rot Lloyd Scheepv Unie Een der adspirant-deelnemers aan " e Air Union de Italiaanse maat - - chapiJij Alitalia vervoerde in 1962 luim 2 miljoen betalende passa Kiers hetgeen 36 procent meer was ' lan in 1962 Het aantal gevlogen ki lometers bedroeg bijna 43 miljoen ' 23,5 procent meer dan in 1961 Niet actieve obligaties l'ruv Gem publ lichamen 3'A — Verbouwing Rijksweg 1 aanbesteed Adam ' 47 A'dara ' 48 R'dam ' 52 J R'dam ' 37 1-3 2 HoU ' 56 — 95 4^4 — 3 % 95 414 — 95 99 Bank ' kredie ^ en verz wezen B.N.G ' 58 B.N.G ' 58 B N.G ' 52 B Ned G.r B Ned G.r Ex-t Mij ' 58 Ex I MU 58 Gr 1 C.b ' 52 Herstelbank Mldd er ' 57 Mldd er Midd er ' 56 1031 104 99 165 139 5 % 103 B 104 414 99 52 163 57 139 5 % — 5 % 102 5 102 4 % 102 4 % 101 4 % - 4 — De hoofdinspecteur-directeur heeft Van de Rijkswaterstaat directie •^ oord-Holland te Haarlem heeft aanbesteed het verbouwen tot auto snelweg van het gedeelte van de nuksweg no I Amsterdam-Laren ^ emnes tussen de Ceintuurbaan te nussum en de Hilversumse Weg te i^aren met bijkomende werken in de KPmeenten Bussum Huissen Hilver sum Blaricum en Laren 101 lOOB De laagste inschrijver was E Blok i " Rotterdam voor ƒ 4.186.700 en de hoogste inschrijver was J de Rooy ' e Vleuten voor ƒ 5.360.000 " iiiniviriïilit ' Internationals vast AMSTERDAM U februari — Het Damrak heeft vanmiddag de nieuwe beursweek geopend met een vaste stemming voor de interna tionale waarden terwijl de leiden de cultures gevraagd in de markt lagen / De gimstige tendentie voor de hoofdfondsen was hoofdzakelijk een gevolg van het feit dat Wall Street zich vrijdag door goed prijs houdende slotkoersen niets aan trok van de gebeurtenissen in Irak De vraag voor de leidende cultures was vanmiddag gebaseerd op de mogelijkheid van een spoedig her stel van de diplomatieke betrek kingen met Indonesië Van de druk op de koersen vrij dag door de gebeurtenissen in Irak was vandaag in Amsterdam niets ' meer te bekennen Men ondervond steun van Wall Street waar vrijdag de Nederland se hoofdfondsen vast in de markt lagen behalve Kon Olies Toch gaf dit fonds vanmiddag op een prijs van ƒ 167,30 een koersherstel te zien van een gulden ten opzichte van de voorgaande slotprijs De handel in alle hoeken van de inter nationale waarden was zeer kalm Dat moet ook gezegd vrorden van de leidende cultures AKU opende liefst tien punten hoger op 455 % De stukken verlieten de markt op circa 453 De vorige slotkoers was 445 Vanmorgen werd als hoogste prijs voor de rayon-aandelen 459 betaald Philips een gulden hoger op ƒ 150,80 Unilever verbeterde bijna twee gulden tot ƒ 144,50 Hoogovens drie punten beter bij een notering op 559 De leidende cultures ontmoetten wat speculatieve vraag Geopend werd op vrijwel het hoogste niveau van de niet-officiële ochtendhan del van vandaag KVA deed 134 plus twee punten Amsterdam Rub ber 116 1141/2 Certificaten Deli die vrijdag reeds zeer vast in de markt lagen noteerden op 150 bijna twee gulden hoger Genoemde fond twee gulden hoger Genoemde fondsen werden in een open hoek bij kalme handel verhandeld Men is ter beurze van oordeel dat het speculatieve element voor fondsen van maatschappijen die vroeger in Indonesië werkzaam zijn geweest thans aanwezig is Ook de scheepvaartwaarden ver toonden enige verbetering In de Staatsfondsenhoek viel weinig te beleven De koersen gaven weinig verandering te zien ten opzichte van die van vrijdag In de lokale afdelingen was het zeer stil De aandelen van aanne mingmaatschappijen als Schokbe ton Holl Beton Mij en die van de Int Gewapend Beton Mij werden hoger geadviseerd De aandelen van de grootbanken lagen lichtver deeld in de markt Claims Neder landse Bankinstelling werden on veranderd op ƒ 310 geadviseerd Varossieau B 251 2,54 Veend St sp 250 239 Veneta 216 212 Ver Bllktabr 371 376 Ver Machinef 199 199 Ver Toüwlabr 428 430 Vettèwlnkel 278 280 Vezelverw N.l 107 107 Victoria bis 285L 280 Vihamlj 160 160 VUss Kat 302 304 Vred Rubb eert 368 370 Vromen Papier 461 468 Vulcaansoord 108 107 Walvischvaart 76 76 Wernink's Beton 189 190 Wessanen 381 379 Wilton Feijen 305 305 Wits de Textiel 200 201 Wyers 1 en H 420 420 v Wiik en H 90 90 Zaalberg 115 115 Zeeuwse Cent — — Zwanenberg Org 895 894 Zwitsal 352 355 HUnbouw en Petroleum 67.50 685.50 445 165 166.50 1600 2390 2680 668 440 163 165.80 2710 65B Alg Explot Mij Biliton 1 Biliton 11 Kon Petr 1-20 Kon Petr 5-20 Moeara Enim a ld c opr bew ld 1 wlnstb ld 4 winstb Oost-Borneo Mij Scheepvaart Furness Oostzee 506 129 506 128 Spoor - en TramwegenGeia Tram — Nederlandse Antillen 169 101 170B 104 Antil Brouwerij Ant Verffabr België — 200B Gevaert Duitsland Manesm eert 195 193 Doliarfondsen certificaten 26 41 5 67 80 60 21 13 61 124 45}J 25 31 4 85 60 27 42 5 67 80 52 20{J 13 61 123 45 31 " 57 85 60 26 Can Pac Imp Oil Inlana N.G In Nick C A C F Ind ^ m Enka Am Motors Am Rad Am Smelt Am T a T Anaconda Atchison T Bethl St Chad bouven Ches a O Chrysler Cities S Columb gas 19 241 77 63 34 419 Fr 29 52 72 242 78 63 33 423 29 51 73 Cont OU Curtiss W Du Pont General E Gen Mot Greyhound I.B.M Int Flavors a Jones a U Kenn Cop 32 33 64L 37 109 14 64 38 15 Montg W Nat Can Nat Dairy P Nat Steel New York C North W R Peim Rail Philips Pet 73 37J 37 37 37 60 7 V 26 64 26 64 20tV 35 46f 33 35 41 65 1040 Si Proct a G Rep Steel SheU OU South C Stand Br 10a Stand Oil N J Studebaker P SunM C Texas tnst 35 46 33 35 41 64 1025 Si ride Water Union P R U.S Steel Western B C West Elec Wilson Woolworth Un Miniere Prolongatie 
12 MAANDAÖ 11 FEBRUARI 196S VTRECHTSCH NIEUWSBLAD i0iee ^- di/i ^ KATTETONGEN 250 gram 70 et Eier-schidtjes 250 gram 65 et DINSDAG Cocos-assortie 200 gram 59 et WOENSDAG 5 malse krentenbollen van 60 voor 52 et DONDERDAG Bon-koek van 59 voor 54 et VRIJDAG Crème-rondjes 200 gram 81 et ZATERDAG Dikke speculoas 2 stuks 45 et Oversfoven slagroom soezen per stuk 27 et '•¦'• S.H BEL DAN OP 23968 G*A*WITJENS HERENWEG 33 ' UTRECHT PRIKKEL - OF KRAMPHOEST WMtf>liUiiii(i DAT HELPT Verltrijgb bij Appth.en « rlc.Drot KLEINTJES fot 15 woorden ƒ 1.75 — iot 20 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cent 676 447 Dat is dus het geur-geheim van Drum JA DRUM GEURT U TEGEMOET zo uit het pakje Daar zijn dan ook 17 verschillende tabakken aan te pas gekomen Elk gezocht in zijn soort en elk met z'n eigen karakter van goudgeel tot rijpbruin Geen wonder dat Drum vanaf het eerste trekje zo verrassend smaakt zacht en toch pittig Draai ' n Drum en geniet ervan halfzwaar - héél lekker M MANNEN ROKEN DRUM fl SCHOONMAAKBEDRIJF „ HET ANKER " vraagt nog enige nette WERKSTERS voor ochtend - en avond werk op kantoren Werktijden van 6 tot 8.30 uur des morgens en van 530 tot 7.30 uur ' s avonds Zaterdags vrij Aanmelden hedenavond tus sen 8 en 9 uur Citroenstraat 8 bij de Nieuwlichtstraat en morgenochtend tussen 9 en 10 uur in het hoofdgebouw der Jaarbeurs aan het Vre denburg ingang naast het restaurant ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** »* ** ** ** ** Q - tot so 7o korting STUDIORUIMTE te huur gevraagd in Utrecht of ruimte hiervoor geschikt te maken Ongeveer 75 m ^ vloeroppervlakte Brieven onder no 2-3047 aan het bureau U.N op wollen zijden en katoenen coupons ^ m uw Modehuis ii^^:ss&t^s^ivan^'^i^^^i^^Vf ^'^^^^ r KULK & KRAMER KANTOORMACHINES N.V zoekt voor haar rayon-kantoor te Utrecht a VAKBEKWAAM MONTEUR voor het repareren en het onderhoud van schrijf - tel en rekenmachines alsmede voor de Rex Rotary Duplicators Minimum leeftijd 25 jaar b TECHNISCH SERVICE-MAN voor het onderhoud van Rex Rotary Dupli cators en het verlenen van service aan de gebruikers van deze machines alsmede de verkoop van Duplicator-benodigdheden Naast een technische opleiding wordt te vens aandacht besteed aan de verkoop training Leeftijd 21-25 jaar Schriftelijke sollicitaties zo mogelijk voorzien van pasfoto onder letter A of B in te zenden aan de afdeling Organisatie Postbus 545 te Den Haag f > Gevraagd voor Ruteck's Lunchroom Potterstraat 2 Utrecht DEMKA SERVEERSTERS LEERL.-SERVEERSTERS IRIEKEMM.V r ^ Prettige werkkring Goede verdiensten KOHIHKLIJKE DEMKA STAALFABRIEKEK M.V V KOMiMKLIIKI UTRECHT vraagt een Voor inlichtingen kan men zich dagelijks wenden tot de gérant op bovenstaand adres ADMINISTRATEUR voor een van hoor fabrieks afdelingen »»^^^»»%»»»^»*^^^»^^»»%^%»^% %%»»%% In het WILHELMINA KINDERZIEKENHUIS Nieuwe Gracht 137 Utrecht kunnen zo spoedig mogelijk geplaatst worden 2 HULPEN IN DE LINNENKAMER Extern Leeftijd 18-25 jaar Soil aan de directrice Vereist opleiding M.B.A leeftijd 30 icar Schriftelijke of mondelinge sollicitaties dage lijks van 9.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur behalve zaterdags bij de afdeling Personeels zaken Havenweg 7 te Utrecht irJ »»»%••*»%»»»»*••»»»»%»»»»»%%»»»»»< < TE KOOP WOONHUIS met aparte bovenwoning aan de Agnes van Leeuwenberg - straat Bovenwoning omvat 7 kamers keuken w.c etc en is leeg te aanvaarden behoudens goedkeuring G.H.B. Huuropbrengst benedenwo ning ƒ 780 - per jaar Vraagprqs ƒ 35.000 — Inlichtingen Joh.F.W.v.BRONSWIJK Nieuwe Gracht 34 Tel 26.2.36 UTRECHT Te koop aangeboden Gaat u trouwen of heeft u een nieuwe woning KREDIETEN voor ledereen tot f 5000 voor aanschaf meubilair woning textiel Vraagt gratis folder Dan krijgt u algehele inlichtin gen Postbus 1371 Rotterdam of N.V Victoria Hoogstraat 97 Rotterdam Winteraanbiedlng van WIN TERMANTELS deux-plèces dames - en berenkostuums Nieuwe collectie dames - heren en kinderregenjassen Vraagt u ook eens naar onze krediet service Fa Witson de zaak v vertrouwen Oude Gracht 309 telef 24036 WASMACHINES en centrifuges gloednieuw doch licht bescha digd met volledige garantie di rect van fabriek ƒ 105 Demon stratie bij u thuis Fabrleks agent Réaumurlaan 12-1 telef 42598 Te koop aangeb een gebruikte elektr zig zag NAAIMACHINE in koffer Te bezichtigen G A Witjens Herenweg 33 Utrecht Telef 23968 Breng uw flets in de RIJWIEL STALLING Oude Gracht 65 naast het Rembrandt Theater Te koop T.V 43 cm beeld met antenne en garantie prijs ƒ 165 Vleutenseweg 165 Te koop aangeb 3 ruime en goed onderhouden ETAGE WONINGEN staande Nieuwra venstr 26 26 bis-26 bis a waar van 26bis J)ev flinke suite en 2 slaapkaniers keuken en bal kon enz leeg te aanvaarden Br no 1-8165 bur UN TELEVISIE - Kom eens kij ken naar onze mooie inruil T.V.-toestellen met garantie Ook verhuur van Bell T.V voor / 5.99 per week zonder voor uitbetaling Let op het juiste adres Radio Velder Amsterd straat 48 Utrecht Telef 42528 3 INRUILSOLEXEN met ga rantie bij Rijwielhuis Freek Trapman Jr Wallesteinlaan 1 bij eindpunt lijn 6 Zullen Wt demonstreren weer elke donderdag van 8 tot 10 uur met nieuwe en gebruikte T.V TOESTELLEN Prijzen vanaf f 200 alle met volle garantie H v Pommeren Lijnmarkt 47 Utrecht NAAIMACHINES Pebruarl aanbleding Dus tijdelijk Elek trische ringspoelnaaimachine met luxe koffer f 195 elektr zig zag naaimachine / 325 V slaagt bij niemand beter Ser vice en lessen gegarandeerd Bel even op 15598 Wij komen bU u thuis ook ' s avonds An ker Phoenix Elna enz Van Basten Naalmachinehandel Lange Jansstraat 9 Utrecht De 2de naaimachinezaak vanaf de Neude Gebruikte LEGERDEKBNS zuiver wol 1 10 p stuk Geerts Gruttersdij k 23 telef 29304 KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 Restanten moderne clubjes ƒ 45 pracht bankstel len ƒ 225 bergmeubels / 89 restant stoelen f 9.95 moderne eethoeken ƒ 85 ronde eethoek tafels f 38.50 gordijnrail com pleet ƒ 1 KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 Bouclé tapijt ge naaid en gelegd ƒ 7 wol bouclé tapijt ƒ 10 terlenka vitrage ƒ 1.95 Verzetbouclé ƒ 13.50 vi trage val f 0.75 terlenkaval f 1 diverse weefstoffen ƒ 1.50 zware damasten ƒ 2.75 cre tonne f 1.50 Wij maken uw gordijnen ook op maat ALLEEN OUDE GRACHT 10 Ombouw ƒ 15 met garantie divanbedden / 23.50 vlokma trassen f 23.50 Javakapokkus sen ƒ 5 stapelbedden ƒ 54.50 wentelbedden f 42.50 binnen verende matrassen ƒ 42.50 2 pers complete slaapkamers ƒ 99.7S IMATRASSEN Reparaties bij vullen met de prima Java kapok Overtrekken imnen da masten Ook veren bedden ' s Morgens halen ' s avonds te rug Vanouds vertrouwd be kend adres W Uljee Gans straat 44 telef 23986 Rechtstreeks stoffeerder ] schit terende BANKSTELLEN eet hoeken slaap bankstellen berg meubels etc Desgewenst kre - diet service 36 Jaar ervaring Van Basten's stoffeerbedrljf Pieter Nleuwlandstraat 25 tel 14923 TELEVISIETOESTELLEN als nieuw vanaf f 175 geplaatst met antenne en garantie Kooi stra Oude Gracht 362 telef 17427 Elke dag geopend van 1 9 uur Het huis met de bultenklokuw adres voor KLOKKEN hor loges slersteenrlngen zegel - enverlovingsringen cassettes ta lelgerel F R Marsman ge diplom horlogemaker telef 31439 Damstraat 38 Utrecht.Wtl leveren ook op gemakke Iflke betalingsvoorwaarden.Geen rente geen kosten ALLEN OUDE GRACHT 10 Met garantie divanbedden f 23.50 vlokmatrassen ƒ 23.50 Java kapokkussen ƒ 5 stapelbedden ƒ 54.50 wentelbedden ƒ 42.50 binnenverende matrassen / 42.50 2 persoons complete slaapka mers ƒ 99.75 KISTEN kolenklsten verhuls kisten speelgoedkisten ver pakklngskisten aanmaakhout jes grote mudzak f 3 paaltjes plm 80 cm 8 cent v Breemen Waterborg Vredenburg 64 tel 14784 - 26695 UNIEKE MBUBEL INKUIL-ACTIE 28 Toonkamers — ook volledige Inrichting — hoge In ruilprijs voor uw oude meube len bijzondere kredietservice tot ƒ 5000 Vrijblijvend halen en brengen per luxe auto Inl letter EX postb 353 Den Haag Voor al uw vloeren naar „ MUMI " PARKET vanaf t 14.50 per m ^ ook voor het repareren en schuren van uw oude par ketvloeren Het Juiste adres Laan van Engelswier 1-1 bis telef 030 - 41487 Grote partij PIKHOUWELEN batsen schoppen koevoeten breekijzers hamers zeisen bij len enz Alles gebruikt Geerts Gruttersdij k 23 telef 29304 Te koop omg Croeselaan een BENEDEN en BOVENHUIS Het bovenhuis met 5 kamers is leeg te aanv Benodigd eigen geld ƒ 5 tot ƒ 7000 Br no 1 8208 bur UN Prima BELEGGING Te koop in de rivierenwijk twee soiled gebouwde en uitstekend onderh BOVEN - en BENEDENHUIZEN Bouwj 1933 Jaarhuur ƒ 2751 Koopsom ƒ 35000 Indien ge wenst ƒ 26000 hypotheek be schikbaar Ook per stuk te koop Br no 1-8207 bur UN Te koop goed spelende RADIO ƒ 25 en ƒ 45 Riouwstraat 78 Utrecht Te koop aang BELEGGINGS PAND middenstandswoning Frits Koolhovenstraat 50 Utr Jaarhuur ƒ 660 lasten ƒ 105 koopsom ƒ 8500 k.k Inlichtin gen fa M Lindenburg & Co Schiedamsevest 50 Rotterdam Spoed Zwaar TAFELZILVER Pleet Cassette nieuw modern model Halve prijs Br no 1-8219 bur UN Aanbevolen door consumenten bond OLYMPIA de meest ver kochte schrijfmachine vanaf ƒ 250 Alle modellen voorra dig Agent voor Utrecht Frans Hoffschlag kantoormaohlnes Minrebroederstraat 24 telef 13268 Door omstandigheden z.g.a.n SOLEX OTO 1962 f 235 Br no 1-8203 bur UN Aangeb vrijwel nieuwe VER KENNBR-LEIDERSHOED f 15 Te bevragen Rooseveltlaan 706 Te koop aangeb RENAULT DAUPHINE 1959 88.000 km kleur metaalblauw schulfdak nieuwe banden verkeert in onberispelijke staat prijs ƒ 2750 Te bevr 3 v Beest Meridiaan straat 21 23 Utrecht Te koop aangeb een HUIS KAMERAMEUBLEMENT Te bevr bij B A Spelbos Tur kooislaan 67 Hoograven WOONSCHIP bev woonkamer keuken 2 slaapkamers elektr Woonschip Anna Hogelanden WZ t.o 69 Utrecht Te koop ARIKL in zeer goede staat 350 cc Te bevr Croese laan 188 van 18 tot 20 uur Tel 34066 BINNENVERINGMATRASSEN Polyether-matrassen grote col lectie kleine prijzen Volle dige kredietservice Reeds 75 jaar W F de Swart Oude Gracht 293 Utrecht Te koop 2-pers LEDIKANT met spiraal en divankleed al les z.g.a.n Zaagmolenkade 44bis Utrecht Te koop prima KINDERWA GEN Spinozaplantsoen 22 Wegens verhuizing DUITSE HERDER met stamboom lief voor kinderen zeer intelligent en aquarium met planten 90x 60x50 Lamstraat 10 Utrecht V.W de Luxe met schulfdak 1954 Engel de Ruiterstraat 28 Breukelen Telef 03462 - 248 Te koop omgeving Kanaalstr een BENEDEN en BOVEN HUIS waarvan het beneden huis met 3 kamers keuken leeg te aanvaarden is Koop som ƒ 16.500 Hypotheek groot f 10 tot ƒ 12.000 beschikbaar Koper verwoont ƒ 10 per week Br no 1-8131 bur UN Te koop gevraagd Particulier vraagt voor BE LEGGING blok hele huizen of boven - en benedenhuizen te koop Ook enkele percelen ko men in aanmerking Achter stallig onderhoud geen bezw Br no 1-8136 bur UN Gevr door belegger WOON HUIZEN blok huizen ook bouwgrond komt in aanmer king Aanbieding en omschr no 1-8104 bur UN Heeft u ONDERDELEN nodig of heeft u een wagen voor de sloop Bel 40.4.31 Esdoornstr 28 Utrecht Bij voorkeur wa gens van de laatste 5 è 6 jaar Een CHEVROLET Ford of Ford Mercury Cabriolet 1956 ' 57 ' 58 event ruilkoop met Ford Mercury Hardtop 1956-'57 in prima staat Br no 1-8191 bur UN AUTOSLOPERIJ Pa V Kou wen koopt loop - en sloop auto's Ruim gesorteerd in luxe en vrachtwagenonderdelen ook dieselmotoren Bel u even 03406 - 567 Strijkvlertel 13 De Meern Uitneembare SCHUUR gevr ongeveer 2x2 of 3 Br met prijsopg no 1-8202 bur UN KANARIEMANNEN en - POP PEN zebravinken en Japanse meeuwen Merelstraat 35 telef 13617 Te koop gevr ARBEIDERS WONING moet leeg te aan vaarden zijn Br no 1-8218 bur UN Gevr tegen hoge prijs ouder wetse mahonie STOELEN ca napé armstoel tafel speelta fel ladenkast bonheur enz Br no 1-8222 bur UN Ouderwetse SPIEGEL in ver gulde lijst tegen goede prijs te koop gevr Br no 1-8223 bur UN Te huur aangeboden AUTO VERHU URBEDRIJF P F C Jongerius Detmold straat 57 Utrecht Telef 82724 V.W Variant 1500 type 2963 V.W Luxe V.W.-busjes Rede lijke prijzen Verenigingen re ductie AU risk verzekerd BALKONKAMER in nieuwe flat met gebruik van douche en rijwielstalling liefst dame Huur ƒ 50 per maand Br no 1-8195 bur UN Verhuur van V.W BUSJES V.W de Luxe en V.W bestel AU-risk verzekerd met radio W A de Jong Volkerakstraat 29 telef 81714 LUXE AUTO'S ƒ 0.14 per km Bestelauto's ƒ 0.20 per km Incl benzine Ook V.W.-busJes te huur Lington's autoverhuurbe drijf Loeft Berchmakerstraat 11 en 26 Telef 10855 b g g 61320 Te huur gevraagd R.K onderwijzeres zoekt zon nige ruime gestoft KAMER met kook en stookgelegenh In de buurt Wilhelminapark Br no 1-8190 bur UN Getrouwd H.T.S.'er zonder kinderen zoekt een ETAGE of 2 kamers en keuken Br no 1-8137 bur UN Twee verpleegsters zoeken ge stoffeerde KAMER met keu ken of gebruik van keuken liefst centrum Kruisdwars straat 4 Utrecht D Catsburg Rustig buitenlands studenten echtpaar met 1 kind op kleu terschool zoekt WOONRUIM TE per 1 maart Liefst in Utr Br no 1-8162 bur UN Jong echtpaar b.b.h.h zoekt op korte term WOONRUIMTE liefst etage met keuken of 2 kamers met keuken of gebr van keuken Mozartlaan 11 tel 30904 Arts gehuwd zoekt liefst onge meub INWONING Br met prijsopg no 1-8160 bur UN Eenvoudig KOSTHUIS gezocht voor werkende jongeman Br no 1-8159 bur UN Heer 49 jaar blind zoekt net eenvoudig KOSTHUIS liefst bij alleenst vrouw of weduwe beneden de 40 jaar Geen huis dieren Br met prijsopg no 1-8123 bur UN ' 2 vriendinnen zoeken 2 KA MERS en keuken Br no 1-8138 bur UN Personeel aangeb H.H HUISEIGENAREN Voor al uw loodgieterswerkzaamhe den Bel 23490 v d Bogert Represent PERSOON in bezit van luxe bestelauto en telef zoekt voor 3 dagen per week werkzaamheden Br no 1-8199 bur UN DAME gehuwd 25 jaar wenst van werkkring te veranderen en z.z.g.g in kantine Genegen alle voorkomende werkzaam heden te verrichten Liefst tus sen 9 en 4 uur ' s zaterdags vrij Br no 1-8196 bur UN of telef 29879 Twee jonge vrouwen zoeken THUISWERK liefst naaiwerk Br no 1-8163 bur UN Betrekking gezocht voor direct als MEJUFFROUW voor de keuken intern P.G Mej M de With Utrechtseweg 16 Zeist B.z.a wegens omstandigheden net en handig PERSOON 33 jr algem ontw gewend om met publiek om te gaan Bereid event cursus te volgen Br met inl no 1-8111 bur UN VERPLEEGSTER gehuwde b.z.a voor halve dagen Br no 1-8158 bur UN Heeft u overtollig HUIS - of FABRIEKSVUIL bel 030 - 21037 en tegen kleine vergoeding ko men wij Personeel gevraagd Gevr voor Ruteck's Restau rant Potterstraat 2 Utrecht SERVEERSTERS leerling ser-veersters Prettige werkkring Goede verdiensten Voor inl kan men zich dagelijks wen den tot de gérant op bovenst adres BIJVERDIENSTE aangeb voor dames gehuwd geen bezwaar die vlot kunnen typen en/of stenograferen voor enige da gen per week of langer Geen thuiswerk Steno Typistencen trale Hooft Graaflandstraat 23 Utrecht Telef 80053 Utrechtse Confectie Industrie Brigittenstraat 3 Utrecht heeft weer plaats voor MODINET TES leerling modinettes strijk sters en meisjes voor de snij zaal Goede beloning en uit stekende sociale voorzieningen Ook gehuwde dames zijn in ons bedrijf van harte welkom Aanm dagelijks van 9 tot 5 uur behalve zaterdags ' s avonds na 7 uur Duurstedelaan 8 Utrecht Wij vragen voor ons atelier geroutineerde CONFECTIE STIKSTERS japonneni één leerling-naaister en één leer ling-knipster Vijfdaagse werk week Aanm Modehuis L'Inno vation Biltstraat 68 Zoekt U BIJVERDIENSTE AVONDWERK Ook u helpen wij hieraan Inl Postbus 21 H I Ambacht Confectie-atelier S Rozendaal N.V Jutfaseweg 197 Utrecht vraagt voor direct MODINET TES Aanm dagelijks van 9-17 uur aan bovenstaand adres Voor onze ateliers vragen wij voor direct of later NAAI STERS handalwerksters strijk ster en leerlingen Wij maken het betere genre damesjapon nen Deze werkkring is interes sant omdat het geen lopende bandwerk is Bovendien is het zelfstandig en prettig werken ook omdat u ervaring in het maken van kleding kunt op doen Gelegenheid tot sollicite ren dagelijks tussen 8-5 uur of na telefonische afspraak Reis kosten worden vergoed Jolo Couture N.V Nieuwe Gracht 64 Utrecht Telef 1198L Wacht niet tot morgen voor TY-kijken zonder zorgen Bel vanavond na 7 uur 10345 —/ per week zonder aanbetaling incl garan tie service en onderhoud Philips Erres Aristona N.V Rocobé Ov den Ouden laan 30 bij Balijebrug Kana leneiland Utrecht kan nog enige nette meisjes plaatsen als MODINETTE Op haar moderne ateliers voor jongens - en kin derkleding 5 daagse werkweek Alle inlichtingen aan bovenst adres van 9-6 uur en daarna Burg Norbrulslaan 438 Zuilen U en Briljantlaan 78 Hoogra ven U Asha Confectle-Industrie Oude Gracht 315 Utrecht tel 20709 Op ons atelier voor Jongens kleding kunnen wij nog enige MODINETTES en leerlingen plaatsen Aanm van 9-5 uur aan bovenstaand adres en na 6 uur bö de heer Van Mourlk St Josephlaan 50 Utr Zuilen Gevr een KAPSTER geheel zelfstandig kunnende werken Kapsalon Swanink Hessenweg 2 De Bilt Telef 60242 Banketbakkerij J Veldhuizen,Steenweg 13 Utrecht vraagtnette WINKELJUFFROUW Telef 17672 Nette JONGEN gevr voor be zorgen en andere werkzaamhe den N.V V Dorsten Vreden burg 32 Groothandel vraagt vrl BE DIENDE V lichte adm werk zaamheden Leeftijd ca 16 j Hoog loon 5-daagse werkweek Br no 1-8213 bur UN CHAUFFEUSES voor afhalen en bezorgen van chemische goederen in luxe auto Aanmel den Ganzenmarkt 12 ' s mor gens tussen 10 en 12 uur Voor magazijnwerkzaamheden en het gereedmaken van or ders flinke JONGEMAN gevr Fa S Spekkels jr Prof Rit zema Boslaan 41 telef 14002 Na 6 uur A A v Eyk v Swui denstraat 35 telef 10605 Aank of leerl STRIJKSTERS gevr zittend werk Fa S Spekkels jr Prof Rltzema Boslaan 41 telef 14002 Na 6 uur A A V Eyk Van Swinden straat 35 telef 10605 Op ons atelier waar leuke py jama's gemaakt worden is een plaats vrij gekomen Hiervoor komt in aanmerking aankomend en leerl MODINETTE Fa S Spekkels jr Prof Ritzema Bos laan 41 telef 14002 Na 6 uur A A V Eyk V Swindenstraat 35 telef 10605 Voor verzorging van bejaarde heer in kleine huishouding wordt een ervaren VERPLEEG HULP gevr Intern Werkster aanwezig Mevr de Cock Alb Thaerlaan 42 Nette WERKSTER gevr voor enkele morgens per week Lo vlnklaan 15 Tuindorp Utrecht Flinke heldere WERKSTER ge vraagd liefst boven 25 jaar ledere dag van 9-12 uur Voor straat 29 bis Wegens teleurstelling vraagt mevr Bol Koningslaan 73 Utr Telef 11589 HULP in de HUIS HOUDING voor directe in diensttreding In of extern Flinke WERKSTER gevr Dins dag Stolberglaan 31 utrecht Gevr nette WERKSTER voor 2 halve dagen per week Manni Pearsonlaan 54 telef 35484 Gevr MONTEUR met diploma elektro-techn installateur zo mogelijk met enige kennis van radio-techniek tevens radio of t.v monteur en aank Br no 1-8120 bur UN JONGSTE BEDIENDE gevr V groothandel automateriaal Leeftijd plm 14 jaar Aanmel den van 5 tot 6 uur Kromme Nieuwe Gracht 18 Gevr nette WERKSTER voor 2 morgens per week Mevr Pluut ' t Goylaan 112-1 telef 80746 Utrecht Gevr in klein gezin een net MEISJE voor de ochtenduren Koopmans Van Asch van Wijckskade 6 bis Utrecht WERKSTER gevr voor 1 « ch tend en 2 middagen per Week Tijden nader overeen te ko ^ men Mevr Dane Majellapark 50 tclef 31583 Gevr SLAGERSBEDIENDE ennette winkeljuffrouw PouwKanaalstraat 55 ' WorTingruil Welke bewoner Kanaleneiland Transwijk wil ruilen met 4 KAMERFLAT één hoog huur ƒ 12.25 vlak bij bushalte Hoog raven Br no 1-8157 bur u^f Goed onderhouden ÉÉNGE ZINSWONING op Zullen Inde ling 3 slaapkamers zolder gr huiskamer keuken gr schuur en douchecel gelegen bij Werk spoor of Demka Huur / 59.20 per maand Gevr nieuw huis op Overvecht of 4-kamerflat omgeving Draalweg of Tuin wijk Hogere huur geen bezw Br no 1-8121 bur UN APELDOORN—UTRECHT Wie werkt in Apeldoorn en wil zijn woning met de onze ruilen Br Mercuriuslaan 65 Apel doorn Telef 13751 Lessen KNAC RIJSCHOOL REKORD ' Lessen met Volkswagen Opel Vespa Theorie met projectle films Kwartelstraat 48 b telef 15729 10 BIJLESSEN voor ƒ 50 door gedipl instructeurs in nieuwe Opeis Rekord en V.W Halen en brengen gratis Bondrij school „ Combi " M Bus Nan senlaan 38 telef 35334 Utrecht Erkend AUTORIJSCHOOL Ewi 10 lessen f 47.50 Per lea ƒ 6 In nieuwe Opeis en Ci troën Ami 6 Bevoegd rü exa-men bij te wonen Halen en brengen gratis Telef 41534 Laan van Chartroise 74 I3ANSLES - Privé en kleine clubjes dagelijks na afspraak met Dansinstituut H de Et|k Nieuwe Gracht 49 telef 10301 Diversen Ruwe handen Nu weer zacht CITRONEIGE Nooit gedacht NAALDHAKKEN Snelservice vernieuwen alle modellen en kleuren Schoenmaker J v d Brul & Zn Kapelstraat 21-23 zijstraat Biltstraat Voor een SUËDE MANTEL o £ JASJE eerst kijken bti Ben Snatager U slaagt beslist En spaart veel geld Ook maat werk Oude Gracht 242 telef 11786 GRATIS PEDICURE Verwijde ren van likdoorns eelt eelt pitten dikke en ingegroeide nagels Ook met de pedicure machine Dinsdagavonds tussen 19.30 en 20.30 uur in het Eras mushuis Oude Gracht 152 on der leiding van mej H W van Rekum liEI.D BESCHIKBAAR o.a voor auto's nieuw en gebruikt mits niet ouder dan 1956 waar bij u het geld desgewenst zelf in handen krijgt om de auto contant te kunnen kopen Ook verstrekken wij geld op reeds in uw bezit zijnde auto's Bij gebruikte auto's geen all-risk verzekering verplicht Discrete en vlotte afwikkeling binnen 24 uur gereed Ook ' s avonds na 7 uur en op zaterdag tot 4 uur geopend Stiehts Assu rantiekantoor Oude Gracht ¦ iOP bis telef 11276 KLEINBEHUISDEN laat UW spiraal vermaken tot opklap bed of divanbed Uw houten ledikant tot ombouw Las in-richting Lauwerecht Van der Berg Lauwerecht 3 telef 153W Dinsdag weer 25 Vo korting op uw kousenreparatie Bij DE KOUSENLADDER Breedstr 55 SCHULDENREGELING dooi ' geheel Nederland voor zaken drijvenden en particulieren ter voorkoming van faillisse ment beslaglegging huls-uit zetting gerechts en deur waarderskosten Behandeling voor aanvragen voor uit - en vrijstelling militaire dienst en vestigingsvergunningen Re kesten aan H.M de Koningin Ministers enz Landelijk Ad viesbureau voor de Midden stand Agamemnonstraat T bij het Stadion Amsterdam Telef 020 - 792024 Het NYLONHUIS voor het vak kundig korter maken van uwmantels japonnen rokken enz.Amsterd straatweg 34 telef 2 0617 uw PANTALON te lang te kort of te breed Wij verma ken hem deze week Kleerma kerij Amsterd straatweg IS nog voor de Beverstraat Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantoor C M Witjens Mariahoek 21 Utrecht Telef 13471 en 23295 Alle verzekeringen KRUIS Astroloog-Occultist Voorlichting over uw lot en le ven Discreet elk advies Spr uur 2 9 u behalve woensdags Zaterdags 2 6 uur Obrechtstr 48 Utrecht Telef 24018 Utrechtse BABYWAS-SERVICE 3x per week gehaald en ge bracht Max 12 kg ƒ 4.90 per week De Ster Zonstraat 102 Utrecht Telef 15639 - 10590 NERGENS VOORDELIGER Voor stomen een mantel of kostuum ƒ 2.95 japonnen / 1.S5 rok of blouse ƒ 1.25 Chem Wasserij en Ververij üppel schoten Bouwstraat 15 telef SNELSTOMERIJ RAPID Kos tuum 2.75 pantalon of rok 1.25 mantel 2.75 jumper of trui 0.90 mits gebracht en gehaald Bilt straat 117 Vanaf / 1.50 per week Ad Ver meulen gediplom HORLOGEE Westerkade 16 telef 25374 Alle bekende merkhorloges op ter mijnbetaling 1 jr schriftelijlte garantie Geen rente geen kos ten Koekoekklokken pendu les gouden ringen Vanaf 1 2 per week Expedtiebedrijf „ DE LUIFEL " Neude 35 36 telef 17605 Ver huizingen transporten ka merverhuizingen pianovervoer speciale afhaal en besteldienst Wij garanderen goede service en billijke prijzen Vakantieverblijven VAKANTIERUIL ENGELAND Gezin 5 pers biedt aan voor eind juli begint sept villa met modern comfort 18 km buiten London gunstig gelegen voor reisverbindingen In ruil voor idem huis in Zeist liefst om geving Kerckebosch Corres pondentie te richten aan Dr D Meros 42 Tilehurst Road Cheam Surrey England Huwelijken enz Heer 37 jaar adm werkzaam zou graag een jonge vrouw leren KENNEN 1 kind geen bezwaar Br liefst met foto no 1-8117 bur UN Nette jongeman zoekt KEN NISMAKING met aardig vlot meisje Ik ben 30 J«»r hou veel van fietsen wandelen enz Wie schrijft mij eens Br no 1-8164 bur UN kei ter de hei hu te Oo \ d w d [ i 
ÜTRECHTSCH NIEtlWSBI.AD MAANDAG 11 FEB tUARI 196S 13 DOOR DE LUIDSPREKER iniiniiiiniiiinninitiniiiittitriiiiiiftitMiiitinMtMnHiiHitmimtMtMiiniiiitintiiHiiMiiiiMiiiiMiiiiiiiiiiitiiHiiiiiiNiMiiHiiiiiiiiiiiiN EiKE AGENA ' iMiiMifiiitfininitiitiiiiiiiiiiMitiiiiitiiuMiMiMtiiiniiiiiniiiiiiiiMiMMiiinititiitiiMMitiitiiiitintiniiiiiiiiiiiiniMiiiiiii iiiiiiiiiiMiMiiniiiiitiMitu de rusteloze reiziger door Guy Bara Licht gebogen zijn handen diep in de broelizak ken geduwd met kromme knieën en slepende voe ten slofte hij de duinweg op naar de deel waarvan de deur nog wüd open stond en waar de kippen in het milde zonlicht ijverig in en uit liepen Hij dacht — Wat een goeie spulletjes heeft Eike toch in mijn huis gebracht De Agena's waren toch niet rijk meer arm dan rijk Hallesöt was de dochter van de onderwijzer Sibbern ze was niet dom en had veel geleerd Maar rijk was ze niet En Niklai's ouders waren wevers die waren arm Maar Hallesöt en Nik lai waren keurige fatsoenlijke mensen en ze hadden veel oog voor mooie dingen Eike Flor had de vertrekkende mannen nagekeken terwijl ze voor de gootsteen stond en de afwas deed Ook zij was blij dat ze weggingen en ook zij verlang de naar stilte en zwijgen Ze had trouwens genoeg te doen Z » droogde af veegde de tafel af schrobde de vloer Toen zag ze de linnenkast staan met het deksel nog wijd open Het geld blonk haar brutaal tegen en Eike dacht wat moeten we met dat geld doen aan de witte Knee Het is andermans geld we hebben het niet met onze eigen handen ver diend ik wil het niet meer zien Ze zette de bezem waarop ze geleund had tegen de tafel aan en bukte zich over de kist Ze nam het geld eruit en daarna al het linnengoed De stoe len de bank de tafel alles werd ermee volgestapeld Vervolgens trok ze de lege kist aan het ijzeren handvat naar de kamer waar tegen de muur bij de alkoof nog ruimte was Toen pakte ze alles weer in de kist maar het geld deed ze helemaal onderin Toen ze het deksel dichtgeslagen had hing ze de sleutel niet een blijde plechtigheid aan dezelfde haak waar aan ook de sleutel van de vuurtoren hing Met trots zag ze de beide grote bela-igrijke sleutels daar hangen De hare was iets kleiner dan de andere en hing onderaan Dit is de vrouwensleutel en dat de mannensleutel dacht ze en voelde zich heel gelukkig omdat ook zü nu iets belangrijks had iets dat ze kon afsluiten en ze nam zich voor alle dingen die enigs zins van waarde konden zün voortaan altijd in haar kist te bewaren Toen ze klaar was met haar werk keek ze met bevrediging rond in haar schone keuken Het zag er allemaal zo netjes en zo gezellig uit Het gevlekte katje lag zo behaaglijk ineengerold voor de warme haard Grappig dat zo'n klein dier altijd direct de lieste plaats heeft gevonden in een nieuwe omge ving Eike liep naar het poesje toe en aaide het zo dat het opstond en met stijve trillende staart en hoge rug begon te spinnen Het was een aardig poesje met sneeuwwitte gitzwarte en bruinrode vlek ken Ze streelde het achter zijn witte oren en krauw rle het in zijn donzige borst — Kom zwartkopje zei Z > Maar toen moest ze weer aan het werk Uit de mooie kamer moesten de laatste sporen van de ver hviizing verwijderd worden Ze nam de zakken die de vloer moesten bescher men weer op en maakte ze met wat zoete vette melk weer hagelwit Op de tafel legde ze een zwaar geweven kleed voor de sofa en onder de opklapbare tafel twee dikke tapijtjes en voor de grote leunstoel een kleinere alle uit ongebleekte schapewol haar grootouders Agena hadden ze zelf geweven Ook hier zag het er nu gezellig uit Maar Plotseling dacht ze aan iets dat ze büna vergeten had en ze liep haastig — die moesten hier ook een plaatsje hebben De stoof zette ze voor de grote stoel misschien zou dan Bertien er gebruik van ma ken als hij ' s winters koude voeten had Het spinne wiel kwam in een hoek bij het raam te staan ' s Winters zou ze haar eigen wol hebben van haar eigen schapen en die zou ze daarop spinnen En dan was er ook nog de pop Een pronkstuk met gouden haren en blauwe ogen dat niet in een donkere kast opgesloten mocht worden Ze wikkelde Halle söts wollen doek om de pop en zette hem zo op de hoek van de sofa Ze hield haar hoofd scheef en keek er glimlachend naar — Zo Lütten zei ze tegen de pop Maar toen kwam plotseling het gevlekte katje bin nen Het sprong op de sofa nestelde zich tegen de pop aan sloot toen met een zucht de ogen en stopte zijn roze neusje tussen zijn poten Het leek alsof het lachte Wat een brutaal beest Wat moest ze nu doen Moest ze boos worden Het dier wegjagen en ver - door GRETE OOi K^R REHDER | 27 bieden Maar het ontroerde haar dat het poesje zich onmiddellijk tot de pop aangetrokken voelde als tot een oude bekende met wie ze tijdens de nachte lijke tocht al kennis had gemaakt Ja de pop en het katje moesten maar vriendschap sluiten ze maakten beide haar hart warm Maar wat was het stil Eike keek om zich heen Ze had er tijdens haar werk niet aan gedacht maar nu beklemde het haar opeens die stilte Waar zou Bertien toch zijn Hij was met de mannen mee gegaan en hü had haar niet gezegd waarheen hij ging en wanneer hij weer terugkwam Hü zou voort aan dikwijls zo weggaan zonder iets te zeggen en ze zou het geluid van zijn voetstappen horen weg sterven en op hem wachten angstig als het plotseling slecht weer werd zich afvragend waar hij wel kon zijn of hü soms brandhout zocht aan het strand of helm plantte op de duinen Ze begreep dat ze van nu af aan altijd heel sterk zou moeten zijn Juist op dat ogenblik begon de grote klok zacht te ratelen en even later galmden de diepe volle klok slagen door het huis Het klonk voor haar als de kalmerende stem van een vader of een moeder Wat kon haar ook gebeuren Ze was niet alleen ze had de klok de pop en de kat Ze had zoveel dingen hier waar ze van hield hoe zou ze ook maar een ogenblik niet sterk kunnen zijn Toen ze de mooie kamer verliet liet ze de deur op een kier staan om de poes niet ' op te sluiten Maar voor ze verder ging met haar werk ging ze toch eerst voor het huis staan om te kijken of ze Bertien niet aan zag komen Maar er was niets te zien in die eindeloze ruimte van zee en zand Ze liep het duin op en toen zag ze eindelijk Ber tien staan op de oude vertrouwde plek bij de stei ger Hij had zijn boot omgekeerd en scheen de na den met pek te stoppen Terwijl ze naar haar man keek moest ze plotse ling weer aan Tyge Taden denken Zou hij andere vrouwen en meisjes ook zo aankijken als hij haar aangekeken had Nog nooit had een man haar zo aangekeken Wat wilde Tyge toch van haar Waarom had hij gezegd — Ik krijg jou nog wel Ze was Bertiens vrouw Wat bedoelde hij met dat krijgen Och hij was immers dronken geweest hij had het niet ge meend Waarom dacht ze er toch steeds weer aan Ze wilde er helemaal niet aan denken Ze kende Tyge Taden nauwelijks en hij ging haar niets aan Het was goed dat ze Bertiens vrouw was BiJ hem was ze geborgen ver van Tyge Plotseling schrok ze want ze dacht dat Tyge weleens op een dag hierheen zou kunnen komen juist als Bertien weg was Ze rilde als ze eraan dacht en ze liep snel weer naar huis terug zonder verder nog een blik op Bertien te werpen Maar even later schaamde ze zich voor haar angst De mensen van het Zouteiland waren immers sterk ze kenden immers geen vrees Ook voor Eike was dit een nieuw gevoel Toen ze de huisdeur binnenging schud de ze het van zich af als iets vreemds Ook al zou Tyge eens bü haar komen en ook als een ander ge vaar naar zou bedreigen in welke vorm ook ze zou er niet klein en zwak en hulpeloos tegenover staan Ze moest nu de slaapkamer een flinke beurt ge ven en het was al avond de zon was al achter de duinheuvels verdwenen toen ze eindelijk met een zucht van verlichting ophield met haar werk Ze verzorgde de kippen nog molk de geiten en voe derde ze En toen ze met de volle emmer de keuken weer binnenkwam kwam Bertien binnen Hij deed alsof Eike er niet was legde zijn gereedschappen in een hoek verzorgde zijn varkens en mestte de stal uit Eike zette de aardappels op het vuur warmde de melk op en legde een zwart brood op de tafel Toen ging ze naar Bertien toe — Er is geen vlees meer zei ze — en geen ' worst Bertien keek ternauwernood op — Geitekaas zeihij — Ja knikte Eike — voor vanavond hebbenwe geitekaas Maar wil je soms morgenmiddag mor genavond en alle andere dagen altijd maar weergeitekaas eten Nu richtte Bertien ziqh hglemaal op > en wees met zijn duim over zijn schouder — Vis zei hij Eike glimlachte vaag — Ja prachtig zei ze — dan kunnen de varkens ook voor de eerste keer visafval eten Er is na melijk ook geen voer voor die beesten meer ^ ïi^vmck Kleine Isar Het is eeh bekend feit dat de bij bel of althans een bijbels verhaal voor kinderen een grote aantrek kingskracht heeft Geen wonder Heeft niet Jezus gezegd dat we om het Koninkrijk der hemelen te be erven als kinderen moeten worden Reeds vele schrijvers hebben ge tracht de bijbel voor kinderen te „ vertalen " Het resultaat is meestal een aaneenschakeling van zoetelijke exclamaties in de trant van En het was alles zó mooi Zó mooi Op ouders die kinderen voorlezen werkt een dergelijke be nadering van het onderwerp dat hen zelf zo na aan het hart ligt vaak lichtelijk irritant Dit is stellig niet het geval bij de bewerking van het Nieuwe Testa ment door een onzer grootste dich ters Bertus Aafjes die ' met het stripverhaal " Kleine Isar de vier de koning — geïllustreerd door Ep po Doeve — een kostelijk geslaag de poging deed Elseviers Weekblad verzorgde deze bijzondere uitgave Kleine Isar is op zoek naar de Koning van de Wereld en op zijn lange tocht heeft hij op een ezeltje gezeten talloze ontmoetingen o.m met de goede moordenaar de ver loren zoon de barmhartige Samari taan de kleine Zaohëu de blin de Bartimëus Johannes de Doper die van wilde honing en sprinkha nen leeft en zo vele anderen De kleine koning Isar laat zich in het voetspoor van Jezus ver tellen over de wonderbare visvangst en de vele mirakelen Hij hoort van de blijde intocht in Jeruzalem en tenslotte van de berechting kruisiging en opstanding Maar hij komt overal te laat En als hij juichend de Blijde Boodschap van de opstanding rond vertelt grijpen de dienaren van Kaifas hem Dan vindt hij de dood doch tevens Jezus die hem — met ziJn ezeltje -^' opneemt in de hemel Een rük boek dat kinderen groot en klein blijvend zal boeien Nieuwe luchtlijn R'dam-Southampton De luchtvaartmaatschappij Fair ways " in Rotterdam zal op 10 april een nieuwe luchtlijn openen tussen de luchthaven Rotterdam en het vliegveld Eastleigh biJ Southamp ton zo zij daarvoor landingsrech ten verkrijgt van de Britse regering De Nederlandse autoriteiten hebben al toestemming verleend De dienst zal twee keer per week worden onderhouden met een Dako ta D.C - 3 die is ingericht voor het vervoer van passagiers en vracht De vliegtijd is ongeveer twee uur Het toestel vertrekt ' s woensdags en ' s donderdagsmiddags om vier uur uit Rotterdam en keert in de ochtenduren van donderdag en vrij dag naar de Maasstad terug HEDENAVOND MAANDAGAVOND 11 FEBKUAKl HILVERSUM I — AVRO 18.00 Nws 18.15 Politieke lez 18.25 Con coursmuz 1963 3 Nederlands ko perork 19.00 Fragmenten uit Mar tha opera gr 20.00 Nws 20.05 De Radioscoop progr v de hele familie 22.30 Nws en meded 22.40 Act 23.00 Jazz - en dansmuz 23.55 24.00 Nws HILVERSUM II — NCRV 18.00 Orgelspel amusementsmuz 18.30 Klass gramm 18.50 OpenbaarKunstbezit 19 00 Nws en weerber 19.10 Gramm v d teenagers 19.30 Radiokrant 19.50 Gramm 20.00 Gp de man af praatje 20.05 Lichtinstr kwartet 20.20 Mijnheer deVoorzitter radioforum 20.50 Gramm 20.55 Promenade-ork Ra diokoor en sol fragmenten uit The Desert Song 21.30 Klass ka mermuz 22.00 Parlementair comm 22.15 Muzikale momentopnamen 22.30 Nws 22.40 Avondoverdenking 22.55 Boekbespreking 23.05 Oud Nederlandse liederen bü de Kaapse Maleiers muzikale lez 1 23.25 Lichte gramm 23.55-24.00 Nws DRAADOMROEP 4e lijn gram pi progr 18.20 uur Richard Strauss concert v hoorn en ork Also sprach Zarathustra Der Burger als Edelmann en Meta morphosen ENGELAND BBC LIGHT PROGR 18.00 Jazzmuz 1.31 Gev progr 19.33 Sportoverz en uitslagen ra ces 19.45 Hoorspel 20.00 Nws en journ 20.31 Hoorspel 21.00 Spel 21.30 Nws sportber en act 21.41 Zang 22.00 Ilersengym 22.00 Her sengym 22.30 Amusementsmuz 23.31 Jazzmuz 0.55-1.00 Nws BRUSSEL 18.00 Nws 18.03 Protestantse uitzending 18.18 Paardesportber 18.20 V d soldaten 18.50 Radiokro niek 19.00 Nws 19.40 In en om de opera 20.00 Mod jazzmuz 20.30 V d jeugd 21 OC Musical 22.00 Nws 22.15 Volksdansen - en zangen 22.35 De zeven kunsten 23.00 Nws 23.05 Kamermuz 23.35 Lichte muz 23.45 24.00 V d zeelieden DINSDAG 12 FEBRUARI HILVERSUM I — AVRO 7.00 Nws 7.10 Ochtendgym 7.20 Lich te gramm VPRO 7.50 Dagope ning AVRO 8.00 Nws 8.15 Progr overz Aansluitend lichte gramm 9.00 Gym v d vrouw 9.10 De < 3roenteman 9.15 Klass gramm 9.35 Waterstanden 9.40 Morgenwij ding 10.00 Arbeidsvitaminen gr 1 ^ 50 V d kleuters 11.00 V d zie ken 12.00 Electronisch orgel en sa xofoon 12.20 Regeringsuitzending V d landbouw 12.30 Meded t.b.v land - en tuinbouw 12.33 Promena - de ork amusementsmuz 13.00 Nws 13.15 Meded eventueel act of gramm 13.25 Beursber 13.30 Mod orkestmuz 14.05 Nationaal jeugd ork klass en mod muz 14.40 Schoolradio 15.00 Met naald en schaar 1530 Zangrecital 16.00 Voordracht 16.15 Orgelspel 16.30 V d jeugd 17.30 Amateursprogr 17.55 New York calling HILVERSUM II — KRO 7.00 Nws 7.10 Morgengebed 7.15 Gramm strip v d jeugd en act 7.55 Overweging 8.00 Nws 8.15 Lichte gramm 8.50 V.d huisvrouw 9.40 Schoolradio 10.00 V d kleu ters 10.15 Lichtbaken lez 10.25 Klass en mod kamermuz 11.00 V d vrouw 11.30 Lichte gramm 11..50 Volaan vooruit praatje 12.00 Middagklok — noodklok 12.04 Lichte gramm 12.30 Meded t.b.v land - en tuinbouw 12.33 Lichte orkestmuz gr 12.55 Katholiek nws 13.00 Nws 13.15 Platennws 13.30 Metropole-ork en zangsol 14.10 Lichte gramm 14.35 V d.plattelandsvrouwen 14.45 Tierelan tijnen gev progr herhaling vanzaterdag jl 15.45 Lichte gramm 16.00 V d zieken 16.30 Ziekenlof 17.00 V d jeugd 17.45 Beursber 17.50 Regeringsuitzending Bota nisch onderzoek in Suriname doorProf dr F P Jonker ENGELAND BBC LIGHT PROGR 12.00 Voordracht 12.15 The Dales dagboek 12.31 Filmkroniek 13.00 Populaire gramm 13.31 Gramm V d arbeiders 14.00 Gev muz 14.45 V d kinderen 15.00 V d vrouw 16.00 Lichte orkestmuz 16.31 Muz bii het werk 17.15 The Dales dagboek 17.31 Uitslagen ra ces 17.32 Gramm v d jeugd BRUSSEL 12.00 Nws 12.03 Lichte muz 12.30 Weerber 12.35 Kapelmuz 12.50 Beursber en progr-overz 13.00 Nws en weerber 13.15 Kamermuz 14.00 Nws 14,03 Schoolradio 15.45 Lichte muz 16.00 Nws 16.03 Bers ber 16.09 Duitse les 16.25 Kamer muz 17.00 Nws en weerber 17.15 V d kinderen 17.40 Lichte muz rfA'^'^^1 Bei^oekwren in iekenhufeen te Utrecht Academisch Üiekenhuis CaUiarijnesin gel 101 derde klas met uitzondering psycliiatrie zond dinsd vrijd 13-14 maand t.m vrijdag 18.30-19 uur za terdag 18-19 uur Psyciiiatrlebezoek in overleg met de liootdzuster Klassen bezoek 14.3U-17 30 uur en 19.30-20.30 uur met ultz op enkele aid waar overleg met de hoofdzuster moet wor den gepleegd " Op kinderafdelingen is alleen bezoek van ouders toegestaan St Antonius Ziekenhuis Jan van Sco relstraat 2 rierde klas iedere avond behalve zaterd 19-19.30 dinsd don derdag zaterdag en zondag 14.15 uur tweede klas dagelijks 14.30-16 en 18.30 20 uur eerste klas dagelijks van 11 12 14.30-16 en 18.30-20.30 kinder pavilioen dinsdag donderdag en zon dag 14 15 uur Uiakonesseniiirichtiiig Bosboomstraat 1 derde klas dag 15-16 dinsd en vrijd OOK 18.30 19 uur per patiënt maxi maal twee bezoekers tegelijk éénmaal wisselen toegestaan op de helft van het bezoekuur tweede klas vverkd 14.30 16 en 19.45-20.45 zond 11-12 en 14.S0 16 uur eerste klas werkd 11-12 14.30 16 en 19.45-20.45 uur zond 11-12 en 14.30-16 uur Kinmakliniek Koningslaan 81 2e klas b 15 30-16.30 19.45-20.45 2e klas c 15 16.30 19.45-20.45 3e klas b 14.45-15 45 18 18.30 3e klas c dinsdag vrijdag en zondag 18.00-18.30 uur Knninkiük Nederlands Gasthuis voor OoKlüders F C Dondersstraat 65 der de klas zon - en feestd 11.30-12.30 en 15 16 uur dinsd en vrijd 11.30-12.30 iedere avond 18.30-19.30 uur des avonds geen kinderen en geen bezoek op de kinderafdeling eerste klas 11 12 uur eerste en tweede klas 14-16 en 18 30-20 uur llnmoeopatisch Ziekenhuis Weth Die montlaan 21 derde klas dinsd don derd zaterd en zond 14-15 uur iedere avond 18.30-19.30 uur eerste en twee de klas dagelijks 14-15.30 en 18.30-20 u Kinderpaviljoen dinsd vrijd en zond 14.30 15 uur en donderdag 18.30-19 uur voor vaders Ziekenhuis St Joannes de Deo Maria plaats 28 derde klas maand t.m.vrijd 14 14.30 en 19-19.30 uur za terd 14-14.30 zond 14-14.30 en 18.30 19.30 uur eerste en tweede klas dag 14 15 en 18.30-19.30 uur Kinderafd zond dinsd donderd en zaterd 14 14.30 uur maand woensd en vrijd 19 39.30 uur - » Wilhelmina Kinderziekenhuis Nieuwe Gracht 137 zond dinsd en vrijd 13.30 - 14.30 alleen voor vaders maand en donderd 18..30-19 uur Centraal Militair Hospitaal Oog in Al en Springweg ingang Geerte Bolwerk 1 Zaal dinsdag donderdag zater dag zondag 13.30-14.30 dinsdag donderdag en zondag 19-20 u Klasse dagelijks 13.30-14.30 en 19-20 uur Willem Arntsz Huis Agnietenstraat 2 dinsdag vrijdag en zondag 10.30-11.30 uur en 13.30-15 30 uur en zaterdagmid dag 13.30-15.30 uur Zie voor tv-progyamma pagina 5 SVSKE EN WISKE De kwakstralen X li^M/e/l Mnm Mok sloefilfienmêsl jj^^ïr Pg^pPJB ^^^^ H^Éf ^ ^^ VM ^^^^^^ BB-'*^'&y^j2 ^ M ^' S ^^ = v ^" '¦ ^* "^ z ^ jPKWKSifiG wmr XDtHGSPRiHGSnFMdflIl PANDA en de bewogen beweger \ JMm,mmimL;G^mDi5,vmPLOTS PI mx önom ü'itivomttsmn ' y'JX ^^^ ' 7e 10 Pe Mm is ontploft r #^ 1E ~ ~~^ M ^^• X-v 4870 16 Wat doet u nou " riep Panda verschrikt U mag die politiemotor niet uit elkaar scheuren Dan wordt de agent boos " „ Geen boosheid maar blijheid drijft mij " riep Inertus Zielepopel vouwend en scheurend Ik ben geroerd Ik maak een roersel Want ontroering is leven e-n leven is beweging " ü mag uzelf nu wel eens gauw in beweging zetten " zei Panda met een ongeruste blik naar brigadier Brakkeput die roepend kwam ^ aansnel len „ Een goede gedachte jonge Panda " riep Ziele popel „ Zonder beweging geen vrijheid en zonder vrijheid geen leven " Met deze woorden nam hij Panda op en sprong in het bakje van het vreemde ding dat hij had samengesteld Dit stool dadelijk weg zodat briga dier Brakkeput het nakijken had „ Da's kras " gromde de politieman verbluft de restanten van zijn motor naogend „ Zo zout heb ik het nog nooit gegeten " „ Een kras staaltje van vandalisme " beaamde Jolliepop „ Maar het ergste is ^ wel dat meneer Panda weer in verkeerd gezelschap is geraakt " Posities Nederlandse srliepen Aagtedyk p y Messiiia n tienua Aagtekerk p 8 Malta n Avonmuulb Abbekcrk 8 op 65 m 2ZW Napeis AthiJles 9 V Bremen te Hamburg Adara v d V p 9 VUssinj;en a«ai Londen Adonis 9 v Amsterdam te st «^ roi * Ador 9 V Guernsey te Rotterdam Aegis 6 V Savannah n Charleston Acneas 9 50 m ZW Barcelona Aerdenhout p 8 Gotland n Nantes '^ üamemnon 9 te Barbadoi werwacnt Agnes 7 v Widness n A batros 6 v Rett te Londen A hlabserdyk b 225 m NO Bermuda Al Damhof 9 te Rotterdam A i«th 8 V Rotterdam te Bremen A kes 8 90 m O Cape Canaveral A nati e V Las Palmas n Sanlos Alpha 9 te Londen verwacht A Phacca 8 op 160 m N Benanazi Aludra 8 600 m ZZW Kaap \^ erd eU Ambulant p 8 Lissabon n Genua Amerskerk 9 te Lissabon verwacht Ammon 9 te Cap Hallien Amhicidjk 8 280 m i^W i^anrt.send Amstelkroon 8 400 m O Ceylon Amsteliand p 9 Ouessant n '' ernis Amstelmeer 8 v La Palllce o Kreta AmsU'lmolen 9 160 m NW ïuam a Brisbane Amsicislad 8 540 m O iJKmawa Amslelveld 10 te Mojj verwacht Amyntas p 8 Gibraltar n ttotiertam Andyk 8 op 140 m NO Bermuda Anja p 8 de Tees n Newpori Ank T 8 V Casablanca n Londen Anne S 7 v Delfzijl te Esbjerg Annenkerk 8 - v Cadiz n Anlwerpen Arhon 8 v Gent n Barcelona Archimedes 8 te Cristobal Arendskerk 8 op t80 m ZO curX Sudan ftres 8 V Havre n Antwerpen argüs 9 V Malta te Antwerpen Aristoteles 8 310 m WNW t'mislerre fttran 7 v Rouaan n Wickiow Asmidiskc 8 op 780 m ZO Hermuda At antide 7 v Preston te Garston fluis 8 500 m O Bermuda n Batavier 8 v Antw n UubUn Batavier 3 9 te Antwerpen öawean p 8 Hebriden n HopeweU Berkelborg 9 te Umuiden / erwacbt '« rnatd John p 9 K Spartivento Betty Anne S p 9 Dover n Rotterdam Betty Jean 9 te Rotterdam i/erwacht Bianca 7 v WicKlüw n Lond-ind ^» ry Bierum p 8 Alicante n Shoreham Blitar p 8 Ciibraltar n Antweipen Borciito 9 te Belfast ^ erwanht Büthniaborg ti te Heroen Breda 8 op 850 m ZW Azoren Brinda 8 v Rotterdam Te Rouaan C alamares 8 L30 m ZO & CurrlenlCf Cairhas p 9 Lissabon n Rotterdam Capfi 7 V Shoreham te Ruuaan Carasso 9 te Llvorno verwacnt Carmen p 8 de Tyne n Nantes CarniKSfsingel p 8 Beachy Head Casana 8 v Xreport te T.onden Catharina F 8 te Belfast Catharinapulder 8 150 m / AJ ^ ocotra Celebes K 7 te St Malo Charis 8 v Hamburg te Bremen Chiron 8 op 500 m NNU Madeira Cocnraad K 9 te Gïüway Culytto 8 op 160 m O ceyiun Cunfid 8 V Londen te Amsterdam Curai Acropora 9 100 m O Aden Cornelia B ï 8 v Newport n Valencia Corn V d Schoot 8 150 m ZW Oues - sant Cresta 8 v Grangemouth n Stavangei Curacao 9 v Felixstowe te Gent Uaje Uöbmer p a Kaap VUlano Uaïerdyb 9 te San fiancisco l>aphni.s 8 te Jacksonville David p 9 Dublin n [ ei^nmoutb liemuiraat 9 te Amsterdam Uenzu 8 v tjmulden n Rochester Dleieri 8 v Umuiden n Londen Uiligentia 9 te Immingham Oina 8 v Newport te Rotterdam Dinielhorg 8 te Groningen Dolores p 8 Wight n Lissabon Dongedyk 8 op 1240 m NO Bermuda Uoris 8 op 550 m WZW Azoren Draka 9 v Felixstowe te Terneuzen Drenthe 8 v Portland n Ouurl Kenitra-Malta p 6 Algtera Echo p 8 K Ueli,Arml n Londen Ëddystone 7 te Preston Edison p 8 de Tyne n Hayia Ëemsborg 8 v Uelfziji te Bohus i Eemsmund 9 100 m ZW Hcilly Eenhoorn p 8 nm Gibraltar Egbert Wagenborg p 9 Vllssint^en n l ' Elisabeth p 9 Tyboron n Sodertelje Elta p 9 de Pitboei n Rouaan Embla 9 v Rotterdam te Ams'erdam Emmy S 9 v Swansea te Rouaan Eos p 8 Gibraltar n Bremen Equator 7 v Ceuta n Portsmouth Erasmiissingel 8 200 m N Las "^ alma * Eumaeus p 8 Daedalua n Suez Eyo S 9 te Poole verwacht t'iducia T v Boston te ttotlerdara Francina tl v Rott n Dublin Franh Hohmer p 8 Gibraltar Frans van Seumt^ren 9 te Rotterdam Fravizo 8 v Londen te Stockholm Frejd 8 v Bayunne n Antwerpen Friesland SSM 10 om 14 u te «- loek van Holland verwacht Ixaaslerdyk 8 v Brownsville n xainpa Oaasterkerb p ü Bizerta n Port Said tiaasterland 8 305 m ZW Las ralma > Ganymedes 8 v Havre te Antweruer Geert i v Caen te Newport vlun Geertje Buisman 8 100 m N Ljssabor Oeestdiep 8 te Rotterdam Geestdijk 9 te Boston verwacnt Geestland 10 te Barbados verwacbi Geeststar 8 op 300 m N Azoren Geeslstruum 8 te Maassluis Gersom 9 v Caen te Dronthetm Geziena Hendrika 9 v Bayonne « aai Preston Giessenkerk 8 v Rott n Hamburg Globe 9 V Amst te Boston verwacnt Gre 9 v Rotterdam n Londen Grebbedyk 8 op 400 m NNW Aeoron Grotedyk 8 v Tampa n Havre Harm B v Dublin te Londonderry Harry 7 v Londen n Gothenburg Hasewiiit 7 te Casablanca lieenvliet 8 te Tarragona Heiloo p 8 Goeree n Hull herroun Buisman 8 te Amsterdam Hinde ö v Amsterdam te Londen Hullandia 9 te Amsterdam verwet-o i Himfishoütrh 8 te Zaandam Hoogkerk 10 te Chalna verwacht Hoop 9 te Casablanca Imke 8 V Rotterdam n Algiers Inca 8 tSO m N Port Soedan Isis 9 V Jacmel te Pto Plata Isis V 7 V Londen n Zeebrugge Izalco B op 300 m W Arica Jacaranda 9 v Rott te Harwich Jacob Teekman 8 te Scarboro JaKersfontein p 8 Dakar Janny 9 V Harwich te Antwerpen Japara 8 op 340 m W Casablanca Jalo p 8 Belle Isle n Harlingen Johan van Oldt-nharnevelt 8 op » m Z Merauke Johan ca 7 v Genua te Llvorno John M 8 V Rott te Antwerpen Jonan 9 V Duinkerken te Bouiui undünderry Ncptunus 8 V Havre te Antwerpen Netta p 8 Ouessant n Pasajes Nieuw Amsterdam 10 te CrlstonaJ ver - wacht Nicutve Tonge 6 v Moblie n irinKUd Njord 8 V Casablanca te Rotterdam Noord 9 100 m NO K Villano Nuordburg 8 v Portland n Noordam 8 op 360 m OZO Kaap Hace Novel p 8 Hanstholm n Helsingourg Nushaba 8 50 m ZW MartinlQue tllieroo O v New Yoru n St lonn Ocean Sprinter 9 te Las Palmas Ulive t V Londen te Goole Oostkerk 8 te East London Oran.ie Nassau 8 v Southampton n Barbados Or;>niost3d 8 V Guadeloupe n ¦ Wa«tlrU ' que 0».>4>nd recht 8 360 m W Lissabon Ouwerkerk 8 v Nacala te Mtwara Ovetysel 10 te Sydney verwacnt Palamedes 9 te Santo Uomingo Pallas 8 V Ceuta n i'ripuU Pandora 8 v Dundee te BlyUi Patricia 9 v Trepurt te Kadj » 8 V Amsterdam te Bremen Raki 8 op 60 m W Acapulco Rema 8 v Swansea te Ostende Ria 8 op rede Cherbourg n Casablanca Biuuw 8 V Aden n Livorno Roepat D 8 Malta n Port Said Rondo 8 V Bugo te Manilla Rose y v Bayonne te iHelfast Rutte 8 op 165 m ZU >^ aX ^ Kulterdam 9 v Piraeus te Aiexan^rlË Rolti 8 op 250 m W Auckland Ryndam 8 op 235 m WZW Ierland z Saloum 8 V P Ettenne n DaKar Sandenburgh 9 te Amsterdam Sarpedon 8 op 160 m W Ouessant Scheldeliorg 8 v Amst te Umuiden Schiei>org 8 v Yarmouth te Groningen Schiekerk p 8 Kaap Viliano Schouten 6 te Takoradl Schouwen 8 v Rott n ioit v Mesiac Seabreeze 9 v Londen ie Antwerpen Sea Wyf 8 v Rotterdam n Rouaan Senegalkust p 8 nm Kaap Blanco Seruuskerk 8 120 m ZZO Socotra Sibigo 7 te Newcastle NSW Simonskerk 8 op 420 m NO St deieiia Sinoulskerh 9 v Rotterdam n Kuoe Sirius 8 V Sas v Gent n Londen Sirius S p 8 Peterhead n Dublin Skadi 8 v Cork te Rotterdam Sloterkerk 11 te Adelaide verwacht Suestdijk 8 v Boston te Antwerpen Spica 7 V Ardrossan n East Veiiand Spolesto 8 V Rotterdam n Dublin Stad Alkmaar p 8 K St Vincent Stad Delft p t Beachy Head naar Tenerife Stad Kampen 8 80 m NNW uatcar Stad Maastricht p 8 Finisterre Stad Rotterdam 8 te Sagunto Stad Utrecht 8 360 m ZW Mssabon Stad Vlnardingen 8 100 m ZO K Ca * naveral Stad Zwolle 8 4)0 m ZW Azoren Statendam 10 te New York verwacnt Statenlaan p 9 de Casquets Steeiikerk 9 165 m O Albany n Ade - laide Stella Maris < t 9 te Londen Stella Prima p 8 Algiers n k^euta Stentor 8 op 930 m W [ andsend Straat Bali 9 te Kaapstad Straat Banka 7 te Yawata Straat Clarence p 8 Timor Straat Clement 9 te Mombasa Straat Colombo 8 te Freetown Straat Magelhaen 9 te Kaapstad Straat Rio 6 v Rio Janeiro n B Aires Straat Torres 8 980 m ONO Durban Streefkerk 9 te Antwerpen verwachi ialita 8 350 m ZW Las Palmas Tamo 8 v Rosario n Rio Gallegos Tegelberg 8 op 180 m OZO Saigon TelamuD 6 te Philadelphia Teunika 7 v Bremen te djueenboro Thaletas p 9 Kaap St Vincent Theron 8 op 300 m NW Porto lilco Thuredrecht 8 v Baltimore n Avou - mouth Tika 6 V Amsterdam te Londen Tjibanijei 6 te Dar es Salaam Tjiliwong 9 te Port Ëii/abeth Trianca 7 v Drogheda n Par Trias Trader 7 te Londen Trihili 9 50 m NO Pitboei Trito 9 V Rotterdam n Dublin Tubal 8 100 m ZW Lissabon Tubo p 8 Flamboro Head n i'elgn - mouth Tugru 8 V Muville te Ayr Tuskar p 9 Scilly n Vannes Twin 8 V Plymouth te Londen Tycha 8 v Hambtu-g n Londen Ulysses 8 v DelfzUl te Bremen Utrecht 8 op 200 m ZZW Karachi Van Cloon p 8 Sydney Van der Hagen 9 150 m £ 0 K Leeuwin Van NoorI 7 te Wellington Van Riebeeck 9 te Mukalla Van Waerwyck 8 180 m ZZW Mozam bique Vanguard 9 v Rott tè Amsterdam Vechtborg 9 te Groningen verw Veendam 8 v Tyboron te Goole Victory 8 v Grimsby te Rotterdam Viking 8 v Gent n Belfast Viod p 8 Noordhinder n Dublin Voorwaarts 7 v Par o Genua Waardrecht 8 op 330 m ZO Hongkong Waibalong 10 te Mombasa verwacht Waikelo 8 v Aqaba te Suez Waverstroom 9 te Amsterdam Wedlooper 7 v Umuiden n ICarishamn Wegro 7 v Par n Port Talbot Wesierdaro tl te New Vork verwacni Westzaan 8 v Kingsbay n Cristo'^al Wiebold Böhmer p 8 Kaap • iengiit Willem Ruys 8 1140 m ZW Rapa oLl Wonosobo 9 v Bangkok te Labuan Wijmers 7 v Genua n Savona Ysel 8 V Rotterdam n Havre Zaanborg 8 v Karlshamn n 7 Zevenbergen 8 v Esbjerg n Rotterdam Zwyndrerht 8 J40 m NNW K Blanco Tank vaart Abida 9 V Dakar te Monrovia Acila 8 op 300 m NNW Azoren Acmaea 8 520 m WZW Kingston naar Punta Cardon ActeoD b V Mena al Ahmadi n Tatua - tave-Diego Suarez-Beira Alkmaar 9 v Rotterdam te Bodo Area 8 op 720 m WZW Madeira Burl S Watson p 9 Singapore Bussum 8 V Augusta n Brindtsl Caltex Arnhem 8 195 m NNW Alexan dre n Palermo Callex Helft 8 510 m ZZW Socotra Caltex Eindhoven 8 te Ras i'anura Caltex Gorinchem 8 te Antwerpen Caltex Madrid 8 185 m OZO Kreta n Rotterdam Caltex Naples 8 v Kaapstad n Banreln Caltex Rotterdam Q 90 m ZZO Porto Rico Caltex The Hague 8 te Vizagap^tam Caltex Utrecht p 8 Bona Cinulia 8 op 510 m NO Guadeloupe Crania 8 op 400 m W Finlsterre Dociwyk 9 v Mena te Thamesnaven Esso Amsterdam 8 v Falconara n^ar Sidon Essu Kutterdam 8 v Suez n Ras lanuia Forest Hill 8 250 m NO St Maarten Gulf Hansa p 8 Khorya Morya Guit Hollander p 8 The Brothers Gulf Italian p 8 Bona Gulf Swede p 8 Cochin Jacob Verolme 8 v Qulntero n loco - pllla Kara 8 v Curagao n Maracalbo Katclyi>ia 9 te Curacao Keizerswaard 8 250 m NNO Curagao Kelletia 8 v Linhamn n Stockholm Kermia 8 v Antwerpen n Curagao Khasiella 8 310 m NO Guadeloupe Koningswaard 9 v Rott n Turku Kopionella p 8 Ouesasnt Koratia 9 te Balboa verwacht Korovina 11 te Thameshaven verw Ktissmatella 8 v Ardrossan n tieUast Krebsia 8 op 300 m W Ouesasnt Muhamcd Reza Shah 8 110 m O fort Sudan Mydrecht 8 v Covenas n PauisDoro Naess Commander 8 100 m WNW Tunis Naess Lion p 8 Almeria n Bremen Naess Tiger 8 80 m NW Muscat Onoba 8 te Mena daarna verm Kott Philine 8 v Thameshaven te t*ort Said Phiiippla 9 V La Skhirra te Rotterdam Purmerend 8 op 300 m W Tanger Reza Shah The Great p 8 Khorya Morya Rossum p 8 Miami n Lake Charles Scherpendrccht 8 400 m ZZW Socotra Sepia 8 op 300 m W Sabang Statue of Liberty 8 v Port Said naar Rotterdam Tamara 8 op 65 m ONO Algiers Vasum p 8 Acapulco n Balboa Videna 8 op 900 m ZW Azoren Vlieland 8 900 m WZW K San ^ u-ïas W Alton Jones 8 1200 m Z Kaap Verdische eilanden Westertoren p 9 Comoro « 11 Zafra 8 v Mena al Ahmad te cSuez Zaria 8 v Rotterdam te Port Said 
MAANDAG ïï FEBRVARI 196S tfTOECHTSCH MKtTWSBI.AQ — UTRECHT UTRECHTSCHE DRIJFRIEMENFABRIEK KOPPELINGEN DRIJFRIEMEN POELIES OLIE KEERRINGEN V-SNAREN TRANSPORTBANDEN UTRECHTSCHE DRIJFRIEMENFABRIEK LAGERS LAGERBRONS KETTINGEN j KETTINGWIELEN V-SCHIJVEN VENTILATEURRIEMEN G H W V MAARSCHALKERWEERD — LEIDSEVEER 41-41 B TEL 030—15855 NA 18.00 ÜUR 31126 — 15062 <^ a ' I Y de modernste bakkerij van Utrecht wordt Voortaan ook voor u ' t beste brood i woensdag 13 februari a.s geopend CO-OP brood laison de Bonneterie REINIGING SUÈDE JASJES en MANTELS ^ 1 aambeien ^ SCHROMPELEN WEG ^ S Pijn en jeuk wèg | s Zwelling verdwijnt g Het is nu de juiste tijd onn het a.s voorjaar Vw jasje weer keurig in orde te hebben Het reinigen van suède verzorgen wij als service voor onze cliënten Nu reinigen volgens de gepatenteerde Persi-methode t*De wetensoliap heeft thans S Kieeu helende substantie ont-g S|;dekt met de verbazingwek -^ ft kende eigenschap de aam -'« Sbeien eenvoudig te doen weg-S S drogen - de pijn houdt op S Bizwelline verdwijnt Toege-n JJpast in SPEBTI doet 61 f j weefselvemieuwende Bio - S S Dyne zelfs de meest hardnek - ^ _ kige aambeien ineenschrom - K B pelen zó afdoend dat za nu s g geen probleem meer zün ji S Sperti Zalf en Zetpillen >^ H SPERTI Is zacht en desinfeo - ^ 3 terend - bevat géén verdo-S Wvende middelen Voor veili-J ' Kge rechtstreekse behande-J Kling van aambeien SPEETI | iZalf f3.30 ZetpUlen f4.90 § i Nachtcgaalstr 16-18 Utrecht ^ I — ^ Bij ons kunnen voor spoedige indienst treding geplaatst worden een ervaren ELEKTRISCH LASSER en enige ERVAREN STAMPERS Reis - en werkldeding vergoeding Goede sociale voorzieningen Aanmeldingen dagelijks aan hef kan foor van H "^ p/oa/me/ocr/inc/ué)/r/e WIJ HAKKEN IN DE P«IJZEN Ook nu weer voor voor delige prijzen bij TTlU TEEKENS SLAGERIJEN Goedestraat 57 - Tel 29088 - Kanaalstr 203 - Tel 3479 * Als extra attractie van onze onovertroffen vleeswarenafdeiing 100 gram CORNEDBEEF A > IA 100 gram LUNCHWORST i samen U.49 bij aankoop van f 2.50 of meer RUNDVLEES-PRIJZEN ROSBIEFLAPPEN klein randje vet 2.48 2.48 2.78 3.50 1.80 U DEZE 1.38 1.58 1.68 WAAR VINDT 500 gram GEHAKT SUCADE-LAPPEN ROSBIEF BIEFSTUK POELET per 500 gram 500 gram HACHÊVLEES 500 gram DOORR RTJNDERL 500 gram RIBLAPPEN botermals klein 9 4 O randje vet ~" * ** 500 gr RUNDERLAPPENmager Z>18 Alléén woensdag 500 gr GEHAKT * ^ n met zakje kruiden *"^«> 200 gram HAMWORST Alléén dinsdag 500 gram « aq RIBLAPPEN *' 90 250 gram LEVERWORST 0.48 nergens zo lekker 0.58 Alléén donderdag 1.48 0.58 gram RUNDERLAPPEN iets doorr 500 250 gram METWORST voor VOLOP VOOR DE ERWTENSOEP pootjes hipsjes hamschijven staartjes krabbetjes en onze heerlijk rauwe rookworst Tast toe ' t is weer van TEEKENS Goedestr 57 - Tel 29088 — Kanaalstr 203 - Tel 34791 ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 ^ VCeOKCNNNNNCi»9NONNN^ voor het in de avond en nacht behande len van confectie-zendingen Geboden wordt afwisselend werk Goede sociale voorzieningen Aantrekkelijke mogelijkheden voor binnen landse reizen 5-Daagse werkweek Sollicitaties schriftelijk of mondeling van 9-12 uur en van 14-17 uur behalve ' s zaterdags Vrachtgoederenkantoor Mineurslaan 2 te Utrecht VAN GEND & LOOS GEMEENTE ZEIST De gemeentelijke stichting „ Stichting Huisvesting van Bejaarden " vraagt voor haar bejaardencentrum „ Brinkhove " ENKELE VROUWELIJKE KRAGHTEN genegen om alle werkzaamheden te verrich ten welke tot de taken van het huishoude lijk of het keukenpersoneel behoren Salaris f 241,74 tot f 346,82 per maand aan stelling boven het minimum salaris is mo gelijk Vakantietoelage 4»/o per jaar Uitwonenden van 23 jaar en ouder ontvangen boven het salaris een huurcompensatie van / 26.10 per maand Voor het genot van vrije kost en inwoning wordt ƒ 70 — per maand op het salaris in mindering gebracht Benoeming op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht Minderjarigen worden ge salarieerd volgens de salarisregeling voor jeugdig personeel Prettige werkkring met goede verzorging ei desgewenst huisvesting in een nieuw en modem ingericht tehuis Sollicitaties met opgave van leeftijd tegenwoordige werkkring vorige betrekkingen adressen voor in lichtingen enz bij de directrice van het Bejaarden centrum „ Brinkhove " Brinkhove 1 te Zeist J GEVRAAGD NET WINKELMEISJE Goed loon 5-daagse werkweek bij B ZEGERS Zelfbediening Oadenoord 34 tel 21327 HET ALGEMEEN DAGBLAD vraagt EEN BETROUWBARE BEZORGER VOOR OCHTENDWIJK Hoge provisie Aanmelden J H T Vos Marshall-laan 48 Utrecht telefoon 32354 DEMKA KOHINKLÜKE DEMKA STAALFABRIEKEK N.V UTRECHT vraagt voor haar afdeling Administratie een PONSTYPISTE Ook zij die hiervoor willen worrl ^:- opgeleid kunnen solliciteren SchrifteliilKranten

Ga naar