Utrechts Nieuwsblad vrijdag 30 november 1962

36 pagina's f UTRECHTS CH Oplage 58.000 NIEUWSBLA v.h Joh de Liefde N.V Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis VRIJDAG 30 NOVEMBER 1962 70ste JAARGANG No 181 Hoofdredacteur mr J W Niessink Telefoon 16431 * — Giro 154949 Ab.prijzen f 8.30 p kw 65 c p w Justitiële maatregelen na groentij dexcessen MIKOJAN BIJ KENNEDY In geen enkele kwestie vooruitgang geboekt Qesprek over Cuba wordt voortgezet waren drie tolken — twee Amerika nen en een Rus — aanwezig De sfeer tijdens de ontmoeting werd door kringen van het Witte Huis openhartig en zakelijk genoemd niet gespannen Er heerste het ge voel zo merkten deze kringen op dat er sinds het begin van de crisis wel wat vooruitgang in de Cubaanse kwestie is geboekt maar dat nog een aantal punten om een oplossing vraagt Eén van deze punten zo werd gezegd is de belangrijke kwestie van inspectie ter plaatse op Cuba Volgens genoemde kringen is tij dens de bijeenkomst voornamelijk gesproken over Cuba zoals ook Mi kojan na afloop vertelde maar ook Laos en de ontwapening met in begrip van een kernstopverdrag wa ren even ter sprake gekomen Er was niet gesproken over Berlijn zo werd nog gezegd Prinses Beatrix op de terugreis Prinses Beatrix is vanochtend vroeg Nederlandse tijd per vliegrtuig uit Hongkong naar Nederland ver trokken Haar witte kleren waren met zwart afgezet Voordat zij aan boord van het toe stel ging had zij afscheid genomen van Claude Burgess die als verte gewoordiger optrad van gouverneur sir Robert Black die thans niet in de Britse kroon-kolonie vertoeft Barbara Black de dochter van de gouverneur was wel aanwezig om prinses Beatrix uitgeleide te doen Keizer Hirjhito keizerin Nagako kroonprins Akihito en kroonprinses Mitsjiko zullen vanavond prinses Beatrix informeel ten paleize ont vangen Dit bezoek is op verzoek van de Nederlandse prinses gearran geerd Zij zal — op doorreis naar Nederland — slechts vier uur in Japan vertoeven Rob Menzies over een vervroegde overdracht De premier van Australië Robert Menzies heeft gisteren verklaard dat de overeenkomst tussen Neder land en Indonesië over Westelijk Nieuw-Guinea naar zijn mening al leen met goedkeuring van de Ver enigde Naties zou worden gewijzigd als dat eventueel gewenst werd ge acht Hij antwoordde daarmee op een vraag van een lid van de oppositie in het Australische Huis van Afge vaardigden Deze had gevraagd of het waar is dat Indonesië druk uitoefent om westelijk Nieuw Guinea reeds in ja nuari in plaats van in mei over te nemen van de Verenigde Naties De Russische eerste vice-premier Mikojan heeft don derdagavond op het Witte Huis ruim drie uur met president Kennedy gesproken over de Cubaanse kwestie Na afloop van de bespreking zei Mikojan tot verslag gevers dat de onderhandelingen tussen Rusland en de V.S zouden worden voorgezet „ om de kwestie-Cuba definitief te regelen " Mikojan deelde mee dat president Kennedy en hij waren overeengekomen de afgevaardigden van beide landen in New York opdracht te geven de onderhan delingen voor te zetten Een mterieur-opname van de Nle me Kerk m Delft met op de voor grond de ingang vam de vorstelijke grafkelder waar prinses Wilhelmi - na haar laatste rustplaats zal vin den Op de achtergrond het monu ment voor Willem de Zwijger Commissie beoordeelde ontgroenings^excessen De betrokkenen tijdelijk van universiteit uitgesloten Advertentie entrA HOR LOGES In de uitspraak over de vüf be trokken leden van de senaat van het Amsterdams Studenten Corps wordt onder meer gesteld dat zfl hebben gefaald waar zij niet falen mochten „ Zij hebben de groentijd onvol doende voorbereid waardoor het gevaar voor ordeloosheid en dus van excessen bij een groentijd steeds aanwezig Is vergroot Zij hebben slechte voorbeelden ge - MEESTERWERKEN VAN Z TOT A Zentra horloges verkrijgbaar bij J BAARTWIJK A'DAMSESTRAATWEG 243 TELEFOON 41888 Off dealer horl Fa J C DUURSMA NOBELSTRAAT 35 Indisch-Pakistaans gesprek op komst President Ajoeb Khan van Pakistan en premier Nehroe van India zijn overeengeko men binnenkort onderhande lingen te beginnen over Kasjmir en „ andere aangele genheden die daarmee verband houden " zo is donderdag in Rawalpindi meegedeeld In een officieel communiqué wordt gezegd dat de onderhan delingen in ' t begin op minis terieel niveau zullen worden gevoerd maar dat later presi dent Ajoeb en premier Nehroe elkaar persoonlijk zullen ont moeten De verklaring volgde op een dag van intensief Britse en Amerikaan se diplomatieke activiteit Ajoeb en Nehroe kwamen tot hun besluit na besprekingen met Averell Har riman de Amerikaanse ondermi nister voor Aziatische zaken en Duncan Sandys Brits minister voor Gemenebest zaken Vandaag kondigde Nehroe aan goede hoop te hebben dat „ veel van de aan Engeland en de V.S ge vraagde wapens inderdaad geleverd zullen worden " Intussen heerst er in New Delhi ' n stemming van afwachten van het - Itt kringen Tan het Witte Huis werd na het onderhoud gezegd dat In geen enkele kwestie wezenlijke vooruitgang was geboekt De ontmoe Jing had geen enkele verrassende ontwikkeling teweeggebracht zo zei den deze kringen Er staat geen tweede bijeenkomst Advertentie « p>*y,.,.,.,<^y,.,.,.;i'A.,.,.,.,.,.,.,.,.,»,.,*,.,...,.,.,.,.,.,.,.,.X ".",.,% wat IS er leidcs bij Jos ten Berg's detailzaken n.v É ^^ ^ _^^^^,^_ _^^ Bakkerstraat 29-27 Utrecht lel 030 10866 De Bm » Mikojan Moskou's onder handelaar in de Cubaanse kwestie arriveerde gisteren in de Verenigde Staten Glunderend verorbert hij hier een „ Hot dog " Daarna had hij een amder „ heet " geval in behan deling overleg met Kennedy over Cuba Zondag wordt NIET gevlagd De rijksvoorlichtingsdienst deelt Wede In tegenstelling tot hetgeen gisteren werd medegedeeld over het vlaggen op aanstaande zondag in verband met het overlijden van prinses Wilhelmina wordt thans van regeringszijde bekend ge Waakt dat op zondag op overheids gebouwen niet halfstok zal worden gevlagd De minister van binnenlandse za ken heeft telegrafisch aan de com wissarlssen van de Koninging in Kfilijke zin een aanbeveling gedaan öie mede bestemd is voor de ge meentebesturen lussen president Kennedy en Miko jan op het programma aldus de kringen rondom het Witte Huis Vice premier Mikojan zal vandaag met minister Rusk de lunch gebrui ken In Amerikaanse kringen ver luidt dat president Kennedy te leurgesteld is over het onderhoud met Mikojan omdat dit geen en kele positieve aanwijzing zou hebben opgeleverd dat de Sov jet-Unie bereid is een nieuwe fase van geven en nemen in de verhoudingen tussen Oost en West in te gaan De president had na de Russische toezeggin gen inzake Cuba gehoopt dat de Sovj et Unie wellicht ook op ander gebied van een soepeler houding blijk zou geven zo werd opge merkt De verldaring die Mikojan tegen over de verslaggevers aflegde luid de Wij hadden met de president een gedachtenwisseling over kwesties die onze beide landen aangaan voorna melijk over Cuba Als gevolg van het onderhoud kwamen wij overeen bepaalde instructies aan onze afge vaardigden in New York te geven Onze regering zal onze afgevaardig den opdracht geven en de president zal dat aan zijn afgevaardigden doen om hun onderhandelingen voort te zetten opdat een definitieve regeling van de Cubaanse kwestie wordt be reikt Mikojan toonde zich na het onder houd in een opgewekte stemming Het was één van de langdurigste ontmoetingen die de Amerikaanse president ooit met een vertegen woordiger van de Russische regering heeft gehad Zakelijke sfeer Op de bijeenkomst van donderdag waren van Amerikaanse zijde aan wezig president Kennedy de Ameri kaanse minister van buitenlandse zaken Dean Rusk en de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Mos kou Llewellyn Thompson die nu speciale zaakgelastigde is van de president Mikojan was vergezeld van de Russische ambassadeur Do brynine en de Russische ambassade functionaris Igor Boebonof Voorts MEVR BEIJAERT-DROST KANDI DATE VOOR VICE-VOORZITTER K.V.P Aan de bestuursraad van de K.V P wordt voorgesteld de samenstel ling van het dagelijks bestuur van de partij te wijzigen zodat in dit college drie vice-voorzitters zitting zullen hebben Het partijbestuur stelt aan de be stuursraad voor als kandidate voor het nieuwe vice-voorzitterschap me vrouw H M J Beijaert-Drost uit Utrecht lid van het dagelijks be stuur der partij De reglementswijziging en ver kiezing zullen aan de orde komen in de vergadering van de bestuurs raad op 15 december in hotel Kras - napolsky te Amsterdam 1 ^ ing van een tot zes maanden De studenten die In hoofdzaak betrokken waren bij de incidenten tijdens de laatste ontgroening aan de universiteit van Amsterdam zal de toegang tot de universiteit worden ontzegd voor een periode va riërend van één tot zes maanden Dit blijkt uit de uitspraken die het college van rector en assessoren heeft gedaan na behandeling van het rapport dat de door de rector magnificus prof dr J Kok op 10 okto ber ingestelde commissie heeft uitgebracht De betrokkenen kunnen van deze schorsingen binnen tien dagen in beroep gaan bij de cura toren van de universiteit geven door zelf de hand te lich ten met hun verplichtingen tei bescherming van het welzijn der novieten Zij hebben lichamelijke kwellingen en handtastelijkheden t.a.v groenen door corpsleden gedoogd en zij hebben zelfs niet getracht daartegen enige maatregel in het werk te stellen Erger „ Zij hebben in hun eigen senaatskamer zulke kwellingen toegepast door daarin teveel groenen opeen te pakken Be trokkenen hebben geen leiding gegeven en zij hebben In deze slappe houding volhard ook na dat het naar hun bekend was tot ernstige incidenten was ge komen geen de Chinezen zullen gaan doen Morgen zijn de tien dagen verstre ken binnen welke termijn Peking heeft beloofd zijn troepen tot 20 kilo meter achter de Macmahonlijn terug te trekken De leiders van de Pakistaanse op positie hebben intussen kritiek uit geoefend op het besluit der leiders van India en Pakistan om bespre kingen te gaan houden over Kasjmir en andere vraagstukken die nu nog een hinderpaal vormen voor het ves tigen van goede betrekkingen tussen beide landen Betrokkenen zijn wegens dit alles ernstig te laken De excessen waartoe deze groentijd geleid heeft hebben de naam van de universiteit nationaal en inter nationaal schade toegebracht Bij de bepaling van de straf wil het college geen onderscheid tus sen betrokkenen maken Welis waar zijn zij niet allen even schuldig doch aangezien zij op traden in kwaliteit van leden van een senaat worden deze on derlinge — en in wezen betrek kelijk toevallige — verschillen overschaduwd door het falen van de senaat waarvan zij deel uit maakten als geheel Advertentie HOOG5TE ONDERSCHEIDING IN HERENKLEDING Bij het bepalen van de straf wil het college voorts ten gunste van de betrokkenen in aanmerking nemen dat zij niet alleen ver antwoordelijkheid dragen voor de excessen doch dat vele daar van uiteindelijk mede komen voor verantwoordelijkheid van individuele corpsleden die ech ter in de anonimiteit van de me nigte onbekend blijven Op al deze gronden straft het col lege de betrokkenen door hun ieder de toegang tot de univer siteit te ontzeggen voor de tijd van twee maanden " aldus de uitspraak van het college Twee maanden DUETZ De vijf studenten die voor en tydens de ontgroening zitting had den in de societeitscommissie NIA zal eveneens de toegang tot de universiteit voor de tyd van twee maanden worden ontzegd VOORHEUVEL-ZEIST Ernstig noemt het college dat zij slechte voorbeelden hebben gege - OnderzoeU tegen CorpS'Orts Van onze correspondent Het rapport van de commis sie van vijf oud-leden van het Amsterdamse Studenten Corps over de groentij dexces sen heeft niet alleen de rec tor-magnificus maar ook de Amsterdamse procureur-gene raal mr H N de Zaayer aan gezet tot verdere maatregelen Hy heeft opdracht gegeven tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek inzake twee voorvallen het „ indikken " in de sociëteit van het corps waarbij de groenen in een kleine ruimte opeen werden geperst en het aansteken van kranten In de kelder van het dis puutgezelschap Odoleh ' waardoor bij een groen verstlkkingsver sch^nselen optraden Wat de ontgroeningsexessen in Utreohit betreft zed nor De Zaïaijer dat de siituatie daar veel beter is geweest dan die in Amsterdam Toch zijn er twee incidenten geweest Deze betreffen een vechtpartij tussen een groen en een ouderejaars en een ge val waarbij een brandende si garet tegen heit hoofd van een groen werd gehouden In bed de gevallen zal pirocesverbaal worden opgemaakt Daarna zal worden beslist of een vervol ging zal worden ingesteld In / talsterdam zal tegen de stu - ven door hun plichten en verant woordelijkheden voor het welzijn van de groenen te miskennen Zij hebben lichamelijke kwellin gen en handtastelijkheden ten aanzien van de groenen door corpsleden gedoogd gestimuleerd en zelf toegepast Bovendien hebben zij de groenen onverant woorde risico's laten lopen Op een bepaalde avond liepen ongeveer tien groenen letsel op Bovendien werden anti-semitische uitdrukkingen gebezigd Fatale slag De student die op 18 september in het Viatorhuis met een paraplu een bekertje van het hoofd van een noviet wilde slaan waarbij dit aspirant-Iid ernstig werd gewond is door het college de toegang tot de universiteit voor de duur van zes maanden ontzegd Vervolg op pag 3 kol 6 Morgen einduitslag actie Het Dorp ' bekend Berichten als zou het totaal in gezamelde bedrag voor „ Het Dorp " de ƒ 18 miljoen overschrijden zoals enkele bladen hebben gemeld wor den van de zgde van de AVRO met klem tegengesproken Men verwijst naar de radio-uit zending van gisteravond waarin bekend werd gemaakt dat vrijwil ligers van de spaarbank voor de stad Amsterdam eerst hedenavond starten om in een kleine marathon die niettemin tot 2 of 3 uur van nacht kan duren het restant van de binnengekomen geldbedragen te tellen Eerst daarna kan worden vast gesteld hoeveel miljoen men nog bij de reeds officieus bekende f 12 miljoen zal moeten tellen Een aan tal van 120 vrijwilligers heeft zich gemeld Enkele koks en een deel van het bedienend personeel van een nabij de spaarbank gelegen hotel zullen er te beginnen met een „ snert-souper " om elf uur voor zorgen dat de tellers de kracht en de moed behouden voor de uitvoering van dit karwei dat zij voor het ochtendgloren willen klaren De actie heeft ook enthousiasme gebracht onder buitenlandse zee lieden die op de avond van de tv uitzending met hun schip in Rot terdam lagen Dat kwam gisteren tot uiting bij een controle bezoek aan boord van de Engelse Shell-tanker „ Heliso ma " die op het punt stond naar zee te vertrekken De kapitein van het schip Thomas B Wright gaf de bemanning van de politieboot namelijk een biljet van 25 gulden met het verzoek dit aan „ Open het Dorp " te doen toekomen Hij had de tv uitzending gezien en vond die zo sympatiek dat hij meende dit gebaar te moeten maken dent diie een gloedl^amp tussen de novieten wierp en tegen diegene die in een zwembad een klap met een stok gaf eveneens procesver baal wonden opgemaaltt In de zaak van de student die met een paraplu een bekertje van het hoofd van een giroen wilde slaan en daarbij bet hoofd van do jon.gen raakte is dat al gebeurd Aldus deelde vammorgen vrij dag de Amsterdamse procureur generaal mr H R de Zaayer tij dens een persconferentie aldaar mede Of deze maatregelen tot straf vervolging tegen de betrokkenen zullen leiden is nog ndet te zeggen In de gevaUen van het „ indikken " en het feelderincident staat nog ndet vast wie de veixiaohten zijn Een eventuele strafvervolging zou waarschijnlijk gebaseerd zijn op het delict mishandeling Verholgen Mr De Zaayer toonde zich bij zonder verbolgen over de houding van de corpsarts die bij de groen tijd van het Amsterdamse Corps een oogje in het zeil houdt en de senaat adviseert over de medische aspecten daarvan In het feit dat deze arts geen verzet heeft aangetekend tegen de gebeurtenissen heeft de procureur generaal aanleiding gezien een rapport over de voorvallen ter hand te stellen van de geneeskun dig inspecteur voor de volksge zondheid zodat deze eventuele medische tuchtmaatregelen tegen de arts kan overwegen Terzake van belediging de anti - joodse uitlatingen zijn geen klachten binnengekomen zodat hier geen justitiële stappen zijn te verwachten Bij zijn maatregelen heeft de procureur-generaal zich gebaseerd op de feiten uit het rapport van de vijf oud-leden van het corps Eén van hen is substituut-officier van justitie Deze commissie die een betere toegang tot de feiten heeft gehad dan de „ buitenstaan ders van de politie " ooit gehad zouden kunnen hebben is steeds in nauw overleg geweest met de procureur-geneiTaal en de rector magnificus Mr De Zaayer uitte als zijn stel lige verwachting dat de groentijd uitspattingen in Amsterdam voor goed tot het verleden zullen be horen na de opschudding die zij ¦ dit jaar hebben verwekt Aan de vrije universiteit te Am sterdam hebben zich geen ernstige incidenten voorgedaan Advertenties St Nicolaas en MEUWSEN zijn ' t volkomen eens over geslaagde geschen ken voor „ hem " Daarom heeft MEUWSEN zo'n fan tastische keus in sakken wol en stretch ny Ion Franse D.D en Ameri kaanse Interwoven dassen o.a met bijpassend pochet zakdoeken o.a met monogram parapluies worden weer modern II kunt u uitstekend terecht CHOORSTRAAT 19 — UTRECHT TELEFOON 19927 Koud er weer WEERSVERWACHTING van het KNMI geldig tot zaterdagavond opgemaakt te 11.15 uur Kouder weer met In de nacht en ochtend hier en daar lichte vorst en plaatselijk mist " Zwakke tot matige noordelijke wind met voornamelijk in de kustprovin cies een enkele verspreid voor komende bui ZON EN MAAN Zater dag Zon op 8.24 zon onder 16.33 Maan op 11.56 maan onder 20.31 Europ ees weerrapporf Vrijdag 7 uur v.m Ma-x Neersl Station Weer temp afgel gisteren 24 u Stockh half bew Ogr Omm Oslo onbew - 4 gr 3 mm Kopenh half bew » gr 8 mm Londen geh bew 8 gr omm A'dam motregen 8 gr 0.1 mm Brussel geh bew 6 gr 0 mm Luxemb geh bew 4 gr omm Parijs geh bew 6 gr 0 mm Grenoble geh bew 4 gr 0 mm Nice onbew 16 gr omm Berlijn regen 7 gr 1 mm Münohen geh bew - 2 gr Omm Zurich geh bew - Igr Omm Geneve geh bew - Igr Omm Locarno onbew 8 gr 0 mm Wenen geh bew 2 gr 0 mm Innsbruck onbew 2 gr omm Belgrado geh bew 2 mm Athene half bew 20 gr 4 mm Rome half bew 12 gr 11 mm Ajaccio onbew 13 gr 0.4 mm Madrid onbew 13 gr 0 mm Mallorca half bew 14 gr Omm Lissabon onbew 19 gr Omm L ^ J I 
'% VRIJDAG 0 NOVEMBER 1962 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Tijdens eerste koopavond ''% Relletjes in Utrechts Advertentie HET BROEKENHUIS bestaat 25 jaar Speckle Jubileum-prijzen ledere koper ontvangt een leuke SURPRISE STEENWEG 56 - TELEFOON 20642 - UTRECHT warennuis Zeventien jongens gearresteerd Advertentie 10 praktische tips voor 5 december Kamerjassen van 100 % wol Overhemden moderne strepen Lambswooi pullovers Qevoerde handschoenen Sjaals wol mohair zijde Sokken wol of nylon Trevira dassen Manchetknopen 2.50 7.90 Doosjes zakdoeken 3.25 3.75 10 Zakdoeken per stuk verpakt 0.75 0.95 Pro;v Staten te over de begroting 1963 Rijksbijdrage is te laag Advertentie EXOIUSIEVE ZELF6INDERS csLucktiae cJ^i EEN AMERIKAANSE hoogleraar heeftmedegedeeld dat wij allemaal zoalswij hier op aarde zitten staan lopen enICr onzin vertellen op z'n minst 74 triljoen jaar oud zijn Ik ben daar niet verbaasd over Er zijn vroege morgens na een late avond dat ik mij wel eens drie maal 74 triljoen jaar oud voel Het gaat dan heel lastig of helemaal niet met de ochtend gymnastiek en de huisgenoten gaan om erger te voorkomen de straat op om enige uren doelloos te gaan rondzwerven tot zij redelijkerwijs mogen veronderstellen dat oübaas zijn jeugd en goede moed herwonnen heeft Deze Amerikaanse professor heeft ook geschreven dat vnj alle maal zonder uitzondeiring — en op dit punt staat u op gelijke trap met professor De Quay de commandant van het veldleger en die nieuwe slome loopjongen van de banketbakkerij — reïncarnaties zijn van mensen die een lange lange reeks ver schrikkelijke levens geleefd hebben hier op aarde op Mars of op Venus En dat de meesten van ons — de heer Luns uw tand arts en de melkboer ook — van die andere planeten op aarde zijn gekomen in de gedaante van vogels kreeften dinosaurussen of oesters Hoe meer mensen ik erop bekijk hoe waarschijnlijker mij dit voorkomt Tweemaal daags zit ik met kreeften en dino saurussen in de bus Ook met vrouwtje rde te herstellen Zeventien van de voornaamste liielhamers zijn aangehouden Maar ülit gebeurde pas na hevige vecht partijen viraarbij de agenten en de Jongelui respectievelijk gewapend met gummiknuppels en stenen en fletspompjes elkaar rake klappen hadden toegediend Nadat de jongelui zich eerst misdragen hadden in het waren huis van Vrium & Dreesmann wa ren zij naar de overkant van de Lange Viestraat gegaan het wa tenhuis van Galeries Modernes in Daar vielen zij vrouwen en meis jes lastig gooiden voetzoekers tus | en het winkelende publiek in en Irokken herhaaldelijk aan de nood pem van de roltrappen Dit laatste heeft tot gevolg gehad Slat een onbekend gebleven vrouw achterover van een roltrap is ge vallen Zij liep hierbij geen ver wondingen op en is op eigen ge legenheid naar huis gegaan Hulp Even na acht uur liep het zo de iBpuigaten uit dat de leiding van Sialeries Modernes de hulp van de politie inriep De agenten begon joen vijf van de ergste lawaai Écboppers te arresteren Toen de iongens naar de politieauto's wer pen gebracht begonnen de andere féngens de politiemannen uit te helden Er ontstond een grote oploop bij Be winkeluitgang aan de Oude pracht Toen enkele omstanders de jpolitle erop attent maakten dat | snkele van de jongens fietspompjes yen tegen de balie neergezette aetsen wegnamen en dat andere ' enen in hun handen hielden werd dstentie gevraagd Ook de ar - stantenwagen liet men komen Schelpd Onder leiding van een inspecteur Beeft de politie toen charges met Be wapenstok uitgevoerd Ook de bolitiehond Menna werd bij het pnderdrukken van de rel Ingezet Volgens getuigen zou de hond nog een militair hebben gebeten die naar de schermutselingen stond te kijken. Geholpen door omstanders die duidelijk lieten merken dat zij het wangedrag van de jongens allerminst op prijs konden stel len heeft de politie nog twaalf jongens in de arrestantenwagen gezet In het hoofdbureau van politie is procesverbaal tegen hen opge maakt Later zijn zij door de ouders afgehaald In de arrestantenwagen heeft de Advertentie PRACHTIGE POEDERDOZEN IN VELE DESSINS VANAF ƒ 3 5Q KRISTALLEN TOILETSTELLEIN 2 - EN 3-DELIG VANAF ƒ 9 95 BIJ PARFUMiRIEi ^ LIJNMARKT2.TEL.11108 >„ UTRECHT\;r ^ 1 BASTIAANSE Mimen 7^/^/K<5Z//9 HSndelstraat 63 W V Noortplein 13 Smaragdplein 241 Maatregelen voor voetgangers De drukte in de binnenstad tijdens de eerste Utrechtse koopavond is van dien aard geweest dat de po litie voor vanavond zaterdagmid dag en - avond en zo nodig ook nog maandag - en dinsdagavond maat regelen heeft genomen om het voet gangersverkeer in de Lange Vie straat gemakkelijker te doen verlo pen Van vanavond zeven uur af zal er op de trottoirs in de Lange Vie straat slechts in een richting mogen worden gewandeld Ditzelfde geldt ook voor de zebrapaden aan de kant van de Oude Gracht en aan de kant van de St.-Jacobsstraat Net als don derdagavond zullen verkeersbriga diertjes helpen het verkeer te rege len politie nog 3 pompjes gevonden die de jongens van fietsen hadden af gerukt De andere arrestanten hadden kans gezien tijdig hun wa pentuig weg te gooien 29.75 39.75 19.75 11.90 5.90 2.95 3.95 27.50 17.90 8.90 3.95 5.95 HEPEN imnJlyt ^ '¦ BILTSTR.22 » ^-'-.^^'^^ TWIJNSTR.:?6OUDEGRACHT 149 KANAALSTRAAT 53 KOEKOEKSTRAAT 57 AMSTERD.STR.WEG 297 Ernstig ongeluk op Leidseveer Op het Leidseveer te Utrecht is vanmorgen omstreeks G.4,5 uur een ongeluk gebeurd waarbij de 58 ja-rige mointeur G M P uit de Dom stad ernstig werd gewond In zorg wekkende toestand is hij opgenomen in het Academisch Ziekenhuis De heer P is als bestuurder van een fiets in botsing gekomen met ' eéri auto,'met dë ST-jarige F van L uit Veenoord aan het stuur Ter hoogte van de Hoenderstraat was de fietser plotseling naar links ge zwenkt om via de voetgangersover steekplaats in de richting van de Leidseweg te rigden Dit ging zo onverwachts dat de autobestuurder zijnwagen niet meer tijdig tot stoppen kon brengen De heer P kwam op de motorkap terecht sloeg met het hoofd door de voorruit van de auto en viel daarna op straat Hij werd naar het ziekenhuis ge bracht met grote wonden aan het gelaat een verbrijzeld bovenbeen en verschillende schedelfracturen Verpleegstersdienst Utrecht Het Groene Kruis Utrecht overdag Boothstraat 15 telefoon 16381 Avond - nacht - zaterdag en zondagdlenst voor noodgevallen O G en G D telefoon 16411 toestel 51 ook voor de Utrechtse vereni ging tot bescherming van zuigelingen Het Groene Kruis Tuindorp Tuindorp oost en Overvecht wHkgebouw Raiffei senlaan 35 telefoon 18161 bij geen ge hoor 14768 Het Groene Kruis Zullen dag en nacht Amsterdamsestraatweg 544 telefoon 40133 bi ] geen gehoor overdag 41961 Het Oran.1e-Groene Kruis overdag Weerdslngel O.Z telefoon 14548 Avond en nacht en zondagdlenst hervormde wijkverpleging en lutherse diaconessen therse diaconessenvereniging Diacones senhuis telefoon 11855 gereformeerde ziekenverpleging zr P H Guyt tele foon 35366 zr F H Kerst telefoon 18933 zr H Rietveld telefoon 30021 zr A Vos telefoon 22102 zr M Zwarts telefoon 40875 Het Wit-Gele Kruis gehele week dag en nacht OudwHk 19 telefoon 13861 Wijk verpleging Tuindorp zr C Terllngen te lefoon 2(1645 Wijkverpleging Hoograven zr S a Nileholt telefoon 24828 bij geen gehoor 19842 Wijkverpleging Zullen tele foon 42305 Advertentie EEN IDEAAL St Nïcolaas geschenk GRAMMOFOONPLATEN GRAMMOFOONS Minrebroederstraat 25 Utrecht - Tel 15070 De grootste grammofoonplaten zaak van Midden-Nederland Geboren Maarten C z.v J J IJdema en A M Eskes v Etjsingalaan 328 Rudolf J M z V J Bransen en C J Verloop Boomgaardlaan 19 Antonius A J z.v A H A M en A G V Beu sekom L Nieuwstraat 24 Eduard J z.v E J Geelhoed en P v Steenis Tulpstraat 19 Ilona d.v J Lingeman en G ten Have Grift straat 94 Jeske d.v E J Wijde veld en M Voogd Fred Hendrik straat 130 Annemarieke d.v H B van der Velde en A Sievers Achter St Vitus 2 Hilversum Wilma P z.v J C ' Veen en A P Vermeu len Loeff Berchm str 4 Aria A d.v G V der Wal en C M P Beenzwart ontving rijksgoedkeuring nieuwbouw Vuren Van een onzer verslaggevers De chemische fabriek Wed.P Smits & Zoon N.V aan deHogelanden oostzijde teUtrecht algemeen bekend alsbeenzwartfabriek ontving vandaag rijksgoedkeuring voor de bouw van de nieuwe fa briek in Vuren aan de Waal Zoals bekend houdt deze nieuw bouw verband met het voorgeno men vertrek van deze fabriek uit het Staatsliedenkwartier In Vu ren heeft men een terrein van 3.6 hectare aangekocht dat reeds gro tendeels is klaar gemaakt voor de verdere uitvoering van de plannen De ophoging met zand is bijkans gereed De bouwplannen zullen nu vol gens plan verder worden uitge voerd De fabriek zal ruim de helft van het aangekochte terrein be slaan Voor de nieuwe fabriek zijn inmiddels reeds bestellingen voor machines geplaatst Het nieuwe bedrijf zal naar de modernste prin cipes worden ingericht ter voor koming van overlast voor de om geving Zilveren jubileum van de heer D H Brummel De heer D H Brummel Prof Wentlaan 9 te Utrecht is zaterdag 1 december 25 jaar in dienst van de chemische fabriek Wed P Smits & Zoon N.V te Utrecht De heer Brum mel is bouwkundig opzichter In de week van zaterdag 24 november 13 uur t.m zaterdag 1 december 13 uur hebben de volgende apotheken middag - zondag - en nachtdienst Wilhelmina Apotheek Burg Reiger straat 47 Ulbrich Van Nes Noorder straat 1 Vredenburg Vredenburg 25 Bergema Amsterd straatweg 317 Kraal Ev Meysterlaan 32 Ruys Oude Grachl 283 Apotheek ' t Goy ' t Goylaan 107 In de week van zaterdagmiddag 1 dec 13 uur tot zaterdag 8 dec 13 uur hebben de volgende apotheken middag - zon dag en nachtdienst Bak Hamburgerstraat 15 Dell-Apo theek Amsterd straatweg 373 Pluy maekers Rijnlaan 90 Van Duin Prof R Beslaan 13 Beljaars Damstraat 3 en Van Meerten Prins Hendriklaan 21 ¦ WATERHOOGTEN WEERDSLUIS UTRECHT 30 nov — Bovenkant sluis 48 cm + N.A.P was 8 cm Benedenkant sluis 32 xm — N.A.P was 8 cm Van een onzer verslaggevers In het verslag uit de Provinciale Staten over de ontwerp-begroting 1963 van de provincie Utrecht wordt algemeen uitgesproken over het minder gunstige beeld van deze be groting in vergelijking tot die van voorgaande jaren Er is een te kort van ƒ 1 miljoen Als oorzaken worden aangegeven de verminder de rijksbijdrage uit het provincie fonds anderzijds de verhoging van de provinciale uitgaven Gezien de financiële positie van de provincie achten vele leden het niet denkbeeldig dat de provincie gedwongen zal worden hetzij de op centen op de belasting te verhogen hetzij op haar taken te bezuinigen De mogelijkheid om nieuwe taken ter hand te nemen dreigt te wor den uitgesloten Van verschillende kanten werd dan ook bijval be tuigd met het voorstel bij het rijk op een betere financiële verhouding aan te dringen Enige leden informeren naar de stand van zaken met betrekking tot de plannen voor de verbouwing van de Statenzaal De staten vroegen eens het vraagstuk onder ogen te zien van het zitting nemen in een gemeenteraad door een beambte van een semi-provinciale instelling Zij kwamen hiertoe omdat onlangs een beambte van de PUEM door zijn directie geen toestemming werd verleend zitting te nemen in een ge meenteraad Eenzijdig heeld Een ander lid gaf als zijn mening te kennen dat de jaarlijkse overge legde stukken een te eenzijdig boek houdkundig beeld vertonen Zijns inziens ontbreekt een van visie ge tuigende taakstelling welke voor de overheid evenals voor een particu liere onderneming noodzakelijk is Vele leden constateerden dat de bedragen nodig voor de opheffing van de hoefslagplicht niet onaan - Zie voor stadsnieuws ook pagina 7 Vorst Papaverstraat 40 Anna M M z.v B H Elshof en H Vink Troelstralaan 18 Hl Alexandra M d.v A A Jelmorini en J A Lut - terman Rooseveltlaan 486 Gehuwd C de Boer Baan - straat 7 bis en C Bokhorst J Lutj - kenstr 7 T G van Vliet en M A Paanakker Ltjsterstr 51 J C Prophitius en C Lopulisa Troelstra laan 77 I C Berrens en J v Beek huizen Leliestr 3 R van Halem en J M A Jelles Fijnaart ca Rembrandtlaan 4 A van der Pol Interkerkeliike rouwdienst Vanavond om 20 uur begint in de Domkerk te Utrecht een rouwdienst die een volledig interkerkelijk as pect zal hebben Het muziekkorps van het Leger des Heils verleent zijn medewerking aan deze dienst evenals het koor van de kathedrale kerk van de H Catherina onder leidin ^ van de heer J J H Voncken Prof dr L W G Scholten zal spreken De oud-katholieke pastoor M A Zwart verzorgt de dienst der gebeden Ds W L Jens zal de lithurg zijn Advertentie Herenkleding - Herenmode Vredenburg 11 tel 14040 zienlijk zijn In verband hiermede vroegen zij of gedeputeerde staten bereid zouden zijn mee te delen over welke lengte aan het einde van 1962 de hoefslagplicht met me dewerking van de provincie werd op geheven en voor welke lengte de opheffing nog moet worden bevor derd Verder werd geïnformeerd naar de stand van zaken met be trekking tot de afvalwaterzuivering in verschillende gemeente Zij vroe gen of gedeputeerden een spoedige voortgang van de aanbouw van de ze zuiveringsinstallaties kunnen be vorderen Hoeveel woningen Verwachten gedeputeerden voor onze provincie nog consequenties van de grote hoeveelheden aardgas die in Groningen - zijn aangeboord Men zou het op prijs stellen indien in het vervolg bij de aanbieding van de begroting door Gedeputeer de Staten een overzicht zou worden gegeven van de in de komende jaar te verwachten activiteiten op planologisch gebied Kan reeds wor den meegedeeld wanneer het streek plan voor de Vechtstreek aan de staten zal worden aangeboden Provinciale Staten zouden gaarne uitvoerig worden ingelicht over het de provincie Utrecht van rijkswege toekomend contingent in de wonin genbouw en de verdeling die gede puteerden hebben opgesteld voor de gemeenten Er werd bij voorbaat een lans gebroken voor omstreeks twintig plattelandsgemeenten die geen woningen krijgen toegewezen Een minimum toewijzing van b.v 4 woningen alvorens tot verdere ver - r V ^ en C F W van den Berg Heeswijk 68 Linschoten P Dorleijn en A Siskens A'dam L Leidsedw.straat 150 H P M Lammers Cypresstr 8 en M A de Lange Celebesstr 14 W de Heus en J Lantinga Bem Weerd O.Z 86 J F H Schouten en E R Wessel Amsterd.str.weg 193 P R de Bruijn Potgieterstr 27 en B G W Doesburg Smits Beethovenlaan 46 B E Artz en F Betjen Celebesstr 42 H van Stijn Ornsteinsingel 24 en J M Wanders Soest v Marenstr 12 L van Stijn DE HEER J Sandkuyl Begonia ^ straM If te Utrecht werd vandaag Jiartelijk gehuldigd in verband ¦ met zijn veertigjarig dienstjubi leum bij de N.V Verenigde Verxe hermg Maatschappijen waar hij ¦ medewerfcer van het actuariaat is een stafafdeling belast met toe zicht op wiskundige berekeningen In het bedrijf werd hij toegespro ken door dr R J M Smit direc teur die een enveloppe nvet in houd overhandigde en mevrouw Sandkuyl di e reeds in de bloemen ivas genet eveneens met een ge schenk verraste De heer Chr van der Mark actuaris sprak namens desie afdeling die reeds eerder een persoonlijk g eschenk had aange boden woorden van waardering Voor het personeel voerde de heer J Vis lid van f/e ondernemings raad binnendienst het huldigende woord en liet dit vo'gezeld gaan van een pick-np een platenbon en een fruitmand De heer A J Tie ten namens het seniorenconvent overhandigde een kist sigaren In Esplanade werd de jubileumvie ring besloten met een druk be zochte receptie waarna nog een d'Oor de directie aangeboden diner van directie en familie Sandkuyl zou volgen WATERHOOGTEN Rökswaterstaat 30 nov — Konstanz 252 — 1 Rheinfel den 148 — 1 Oppenheim 164 onv Straats burg 118 onv Plochingen 95 — 2 Maxau 295 + 2 Mannheim 101 — 1 Steinbach 124 + 1 Mainz 132 onv Bingen 64 + 2 Kaub 66 + 2 Trier 57 — 4 Koblenz 78 + 2 Keu len 20 + T Ruhrort 168 + 2 Lobith 777 — 3 Nijmegen 565 onv Arnhem 627 - 1-2 rffesteld deling van het contingent wordt overgegaan zou men billijk achten Sport en recreatie Algemeen werd waardering uitge sproken voor hetgeen in het afgelo pen jaar werd verricht ten behoeve van de sport en de recreatie Ten aanzien van dit laatste punt zouden vele leden gaarne vernemen of ge deputeerden reeds bepaalde plannen voor verwezenlijking in 1963 en vol gende jaren voor ogen staan voor het gebied van de Vinkeveenseplas sen Zijn o&k subsidieaanvragen voor recreatieve voorzieningen bui ten het gebied van de Utrechtse Heuvelrug gedaan Verder werd gevraagd welke activiteiten ten be hoeve van de recreatie het Piassen schap Loosdrecht heeft ontwikkeld c.q zal ontwikkelen Bij het hoofdstuk volksgezondheid zouden de leden van gedeputeerden willen vernemen of het mogelijk is de post voor de tuberculosebestrij ding in de toekomst te verlagen en het vrijkomende bedrag ten goede te laten komen aan de kanker - en reumabestrijding Zijn gedeputeer den voornemens de fluoridering van drinkwater te bevorderen Hoever zijn de plannen gevorderd voor de normalisering van de Kromme Rijn Heeft de in de Lek gebouwde stuw bij Hagestein al invloed op de wa tervoorzieningen in het gebied van de Kromme Rijn Vele leden zouden ten slotte geïnformeerd willen wor den over de activiteiten van de pro vinciale jeugdraad en stelden de vraag of de vorig jaar gesignaleer de moeilijkheden inmiddels zijn op gelost y Ornsteinsingel 24 en A T M Does burg Smits Beethovenlaan 46 Overleden Maria L Bun schoten geh m J de Beurs 73 j J V Scorelstr 77 Hermanus Mul der geh m G Kok 81 j Biltstr 135 Sara T van Melle ongeh 97 j Biltstr 135 Geertrui A Flick wed V C A J V Neck 81 j Els straat 1 Marinus G J v Empel wedn V A Evertsen 67 j Malie baan 11 Teunis van Soeren 12 m Westerdorpstr 35 Hoevelaken Johan W den Iseger wedn v W A V Voorn 63 j Amsterd.str.weg 659 Josephus M v Buggenum geh m J A v Veldhoven 54 j Fr Halsstr 60 USO vraagt hoger subsidie Het USO heeft de gemeemte Utrecht gevraagd voor het seizoen 1962 1963 een aanvullend subsidie te verstrekken van ƒ 19.700 — zqnde het ongedekt exploitatietekort voor dat jaar Ons stedelijk orkest komt leder jaar weer voor hogere lasten te staan die onmogelijk uit hogere In komsten kunnen worden bestreden zo staat er in de toelichting op de begroting Het provinciaal subsidie is wel iswaar verhoogd van ƒ 37.500 — tot ƒ l.'^7.500 — doch van dit hogere sub sidie worden uitgaven bestredpn voorvoorzieingen die anders noodge dwongen achterwege zouden moeten blijven Uit onderhandelingen met gemeenten in de provincie is een subsidie voortgekomen van ƒ 26.000 Gehoopt wordt dat provincie en en kele gemeenten nog een hoger sub sidie zullen willen geven ten bedra ge van ƒ 35.000 - • AGENDA ] VRIJDAG STADHUIS 17.30 uur Herdenkingsver gadering Gemeenteraad Prinses Wil helmina DOMKERK 20 uur Interkerkelijke rouwdienst in verband met het over lijden van prinses Wilhelmina SCHOUWBURG 20 uur Utr Onder wijzerstoneel voorstelling Prinses Ezelsvel voor leden Volksonderwtis STADHUIS 20 uur Ver voor Peda gogiek prof dr H Oldewelt „ Het gemoedsleven in de verdrukking en hoe het te bevrijden TRIANON 20 uur Herdenking 45-jang bestaan U.S.V Holland GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 19.45 uur Chr Emigratie Centrale Canada-avond de heer A de Kam TIVOLI 21 uur Concert Arbeidcis Zangver De Stem des Volks dirigent Hendrik AltinU GEBOUW HET GROENE KRUIS Zui lenstraat 19.30 uur Clubavond Utr schaakclub De Dom ERASMUSHUIS 20 uur Filmavond Pers ver Vlaer en Kol ONS ONDIEP Boerhaavelaan 10 20 uur K.A.B.-kring Utreeht Noord dr De veer „ Het stralingsgevaar in onze tijd " PAROCHIEHUIS Kanaalstraat 199 a 20 uur K.A.B kring Utrecht-West de heer S J van Munster Waarom en hoe ruimtevaart " OUDE GRACHT 5 20-22 uur Clubten toonstelling Utrechtse Konijnenfok kersclub MARNIXZAAL Domplein 4 20 uur Zr Joh V Wieringen ÜNIVERSITEITSHUIS 20 uur Inter nationale Vrijw Hulpdienst de heer T Clay over hulpwerk in Geneve Marokko en Tunesië B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 uur Wijk post G Cursus bofflher - en verken ners plichtnoodw Wijkpost S Bijeenkomst wijk C Advertentie hCUUN^IRE R|LAtlEaESCHENKEK | G^A VAN BEURDEN ZATERDAG OUDE GRACHT 5 10-22 uur Clubten toonstelling Utr Konijneniokkersclub DOMTOREN 11-12 uur Carillonbespe ling EV MEISTERLAAN 14 uur Aankomst St.-Nicolaas en vertrek Cult Jeugd centrum Rich Wagnerlaan aankomst 15 uur St.-Nicolaasmiddag voor dejeugd SCHOUWBURG 14 uur Besloten voor stelling Ned Aluminium Mij KUNSTLIEFDE Nobelstr 12 a 15 uur Opening tentoonstelling werk van le den door mr J H des Tombe KUNSTHANDEL DE JACOBITOREN 16 uur Opening tentoonstelling Gab Smulders door de heer C A Schllp DE ONTVANGST Oude Gracht 213 15 uur Opening tentoonstelling grafisch werk Gerard Douwe door dr F UIl mann TIVOLI n uur Duivententoonstelling Ned Internat Kampioenendag OUD KATH KERK St Marie 19.30 uur Vesper met avondgebed NICOLAIKERK 19.30 uur Orgelvesper door Lambert Erné werken van Matth Weckmann JANSKERK lO ™ uur Avondgebed PNIËLKERK Lessinglaan 20 u Evan gelisatiesamenkomst SCHOUWBURG 20 Uur Toneelgroep Theater „ Voor Engelen geen automa ten " ÜNIVERSITEITSHUIS Lepelenburg 20 uur Zaterdagavondbijeenkorast Utr Oecumenische Jeugdraad N.V.HUIS 20 uur Vereniging „ Dren the " toneelavond met „ De Distel " SINJOCENTRUM Nieuwe Gracht SO 20 uur St.-Nicolaasba met The Jum ping Cats en The Sparrows PERSEPOLIS Oude Gracht 205 20 uur Zweeds quintet van StaMan Abeleen LA GROTTA Oude Gracht 92 20 uiir St.-Nicolaasbal met het kwartet Wim V d Eist Voorstellingen dag 34.30 18.45 en 21 uur Zondags om 14.15 16.30 18.45 en 21 uur CAMERA Moord in trein 16.50 met Margareth Rutherford James R»"/^J ' son Justice en Arthur Kennedy » '• Naar de roman van Agatha Christie Vrijdag en zaterdag nachtvoorstelimg 23.15 uur Orfeu Negro Regie Marcei Camus 18 jr CITY Winchester ' 13 met James Ste wart Shelley Winters en Rock Hud son Regie Anthony Mann 14 i ^^^' FILMAC dagelijks 10 tot ca 18.30 uu^;Kleurenfilm Prinses Beatrix In India,tevens Onze kroonprinses in Tnai land alle leeft PALACE 18.45 en 21 uur Venus der piraten met Gianna Maria Canai = Massimo Serato en Scilla Gabel W 1 '¦ SCALA Pssst M'n dochter weet ei meer van met Julia Lockwood i " Ray en Jean Kent 14 jr Zondagocn tend 10.30 uur Het rijk van de zon _ STUDIO 14.45 19 en 21.30 uur zonaai 14 16.30 19 en 21.30 Uur L'AvventU"'met Monica Vitti Gabriele Ferzetn e " Lea Massari 18 jr _ „„ OLYMPIA vrijdag t.m zondag Gezwu ren kameraden 14 jr Maandag "" j donderdag The crimson P '''^'^' r Burt Lancaster en Eva Bartok » J ' REMBRANDT 14.30 18.45 en 21.15 U "' zondag 14.15 16.30 18.43 en 21.15 u"' De wraak van Monte Cristo ""• Louis Jordan Yvonne Fum^^l^L,,..Pierre Mondy Regie Claude Auw Lara alle leeft „ rrte VREEBURG Zorro de Se'^??\ll,"i wreker met Frank Latimore »°^ J " Vernon en Maria Andersen b^b ' J J R Marchand 14 jr ZondagocWen 10.30 uur lm Welssen Ro ^^'' „• Waltraut Haas en Peter Alexino '= alle leeft 
tmtBCHTSCH NIEUWSBLAD VRIJDAG 30 NOVEMBER 196t HERINNERINGEN VAN MINISTERS Inïasie-macht voor Advertentie Koningin Wilhelmina als constitutioneel vorstin 1 Het onderhoud is ten einde miinheer Treub ' <^'^- /\ lc<^t(%.pi.i C-^x-t it^ouititc-t^^ctc - ^" Z-ói^H^fvKf^^ê 105 doden in wrak van verongelukte Boeing Uit het wrak van de Braziliaanse Boeing 707 die twee dagen geleden in de omgeving van de Peruviaan se hoofdstad Lima verongelukte zün 105 lijken geborgen Aanvanke lijk had de maatschappij van het toestel verklaard dat zich 80 pas sagiers en zeventien bemanningsle den aan boord bevonden G-isteravond slipte op de Hornweg in Amsterdam-West een tankwagen met 8000 liter propaan Pj)Utie sette de gehele weg voor het i>erkeer af en de brandweer betr^ik de wacht bij het gevaarlijk » obstakel Toelichting rector^magnificus Bij herhaling breekt universiteit met ASC Advertentie Een merkwaardig toeval wil dat ik luttele dagen voor het Heengaan van prinses Wilhelmina over de betekenis van het koningschap een jonge man overlopend van geestdrift voor het republikeinse stelsel het een en ander moest uitleggen In hoofdtrekken kwam mijn betoog erop neer dat in het Nederlands bestel een koningin wel degelijk een belangrijk aandeel in de beslissing op het gebied van ' s lands zaken kan hebben Ook vorstin kan voor standpunt opkomen Zi kan zo beloogde ik bij het be laad met haar ministers ongetwijfeld Toor een door haar ingenomen stand punt opkomen en eventueel de grond wettelijk aangewezen raadslieden Tan het staatshoofd trachten ie bren gen tot een bepaald besluit Dit alles op voorwaarde dat de ministers ten slotte bereid zullen zijn de verant woordelijkheid die zij tegenover bei parlement hebben te dragen op zich te nemen Mr M W F Treub graine wel los zou lopen maar dat koningin Wilhelmina geen lust had de inwijding mee te maken Dit nu kon noch wilde hij voor zijn verantwoording nemen Als verantwoordelijk minister acht te hij het zijn plicht het staatshoofd te brengen tot datgene wat hij ge boden achtte Vandaar dat hij tact vol en hoffeUjk tot Hare Majesteit zeide dat zij ongetwijfeld die avond tegen zulk een eventualiteit de no dige voorzorgsmaatregelen zou kun nen treffen Dit wijze contitutionele advies hnd zijn uitwerking op 28 augustus 1913 zette de aanwezigheid van de vorstin de gewenste luister bij aan de openingsplechtigheid Mr Treub i Kenmerkend voor wat er zich kan voordoen met betrekking tot de re laties staatshoofd — minister is voorts het volgende mij door mr M W F Treub verteld over de hem in 1918 door Koningin Wilhelmina ver leende afscheidsaudiëntie Van 1913 tot 1914 was Treub eerst minister van landbouw nijverheid en handel daarna van 1914 tot ' 16 van financiën geweest Na een jaar onderbreking zag hij zich opnieuw aan het hoofd van het laatstgenoem de departement geplaatst Nog voordat de leden van het ka binet-Cort van der Linden in 1918 minister af geworden waren ont ving het staatshoofd hen een voor een in afscheidsgehoor Treub kreeg toen te horen dat hfl zeker v.el bespeurd zou hebben dat zij hem in tegenstelling tot zijn eerste periode van zijn ministerschap in die latere periode vry zelden om advies had gevraagd Niet neutraal genoeg * Als verklaring hiervoor gaf de Koningin te kennen dat in haar ogen Treub zich op den duur niet voldoende zou hebben laten leiden door het verlang:en om strikt neu traal ten opzichte van de oorlogvoe rende partyen te zijn Wel verdraaid " zo kreeg ik Thans een weergave van een twee tal merkwaardige gevallen waarin de problematiek van de zowel door staatshoofd als door ministers in acht te nemen juiste constitutionele regels een zeer belangrijke plaats innam Opening Vredespaleis Op 28 augustus 1913 zou de opening van het Vredespaleis plaats vinden In feite was het nieuw gevormde ka binet-Cort van der Linden reeds voor elkaar maar men achtte het f door dr * E V »^^^^^ * juister dat bedoelde plechtigheid nog zou plaatsvinden onder het be wind van het op heengaan staande kabinet-Heemskerk dus onder de verantwoordelijkheid van de toen malige minister van buitenlandse zaken jhr mr E de Marees van Swinderen Deze had zich in het bijzonder met de voorbereiding van de inwijding van de " tempel des vredes " bezig gehouden en onder meer bevorderd dat bij die gelegenheid het Neder landse staatshoofd tegenwoordig zou z^n Voor Nederland achtte hij het van niet te onderschatten betekenis dat zich daar het gebouw bevond waar men zou trachten op vreed zame wijze internationale geschillen te beslechten Dat paste in de aard van het Nederlandse buitenlandse beleid uit dat tijdperk Vooravond Op de vooravond nu van de ope ningsplechtigheid vond er een ont vangst ten liove plaats Op een ge geven ogenblik zo mocht ik van de heer Van Swinderen zelf vernemen zei hem de Koningin dat hij zich niet behoefde ie verwonderen wan neer zij de volgende dag ten gevolge van zware hoofdpijnen verhinderd zou zijn de opening bij te wonen De minister aldus vertelde hij mij verder had het vermoeden dat het in werkelijkheid met die mi - Advertentie ^ Gedenkwaardige gebeurtenissen en Gladstone Maak nu open dat pakje Oman,(ïiesteedslietliuisopluistert en lieve dingeninmijnorenfluistert O man met je onberekenbaar hu meur - dat zich uit In liet gooien met de deur - O man die zo luid rnchtig slapen kan - dat men beter de gracht dan dit geluid dempen kan - O man o man sint kocht voor jou - op order van je lieve vrouw Het sinterklaasvers van Uw vrouw ü lacht luid Verrukkelijk Zij met duidelijk ongeduld „ Maak nou open Ik snak naar " „ Een siga ret " vult ü aan „ Ha Gladstone " Want natuurlij kis het Uw lievelings sigaret Gladstone met of zonder filter de sigaret die iedereen voldoe ning schenkt 20 stuks J1 - shxnc ZO ZACHT EN ZUIVER Dat liet ik ik was op van Treub te horen me niet zeggen want dat moment nog verantwoordelijk raadsman van de Kroon Ik ant woordde dus Uwe Majesteit ver gist zich Ik heb mij steeds bij alle adviezen die ik hetzij aan U hetzij in de ministerraad heb uitgebracht slechts door één gedachte laten leiden te weten het dienen van het landsbelang Ik maak mtj sterk dat eens Uwe Majesteit en het Nederlandse volk mij daarvoor dankbaar zullen zijn De Koningin Mijnheer Treub het onderhoud is hiermee afgelopen " Nu zei Treub mti Dat begreep ik Ik begaf mU naar de deur en toen ik mijn hand reeds aan de knop had voegde de Koningin mij toe Mijnheer Treub ik wens U nog dank te zeggen voor alles wat U voor het land gedaan hebt i n h e t begin van de oorlo g " Beraad over nieuwe ambtstermijn van secr.-gen Oe Thant De veiligheidsraad van de VN zal vanmiddag en de algemene verga dering vanavond bijeenkomen om naar men verwacht secretaris-ge neraal Oe Thant te bevestigen in zijn ambt Het is thans de bedoeling hem officieel tot secretaris-generaal te benoemen Verzoek kardinaal Ottaviani afgewezen Het conciliepresidium heeft naar verluidt afwijzend beschikt op het verzoek van kardinaal Ottaviani voorzitter van de theologische com missie om in plaats van zijn schema over de kerk het schema over Maria te behandelen Naar verwacht wordt zal de beslissing van het presidium vandaag aan de concilievaders mee gedeeld worden Mochten zich weer soortge lijke incidenten voprdoen als bij de laatste ontgroening het geval is geweest dan zal de imiversiteit de banden met de desbetreffende studentenorga nisatie verbreken Dit zegt de rector-magnificus prof dr J Kok in een toelichting op de uitspraken van het college van rector en assessoren Hij stelt voorts dat er in de on derhavige gevallen sprake is van een enorme collectieve schuld om dat ook de goedwillende onvol doende invloed hebben uitgeoe fend om een einde te maken aan een kennelijk onhoudbare toe stand Het is te betreuren dat eerst zulke ernstige dingen moesten plaats hebben voor men er toe be sloot de ontgroening radicaal te herzien „ De nieuwe regeling die voor de ontgroening is opgesteld lijkt mij vrij goed maar ik onthoud mij van enige officiële goed keuring omdat daarmee de ver antwoordelijkheid verkeerd zou komen te liggen Het toelaten van novieten en de daarmee sa menhangende groentijd is en blijft een verantwoordelijkheid van het Amsterdams Studenten Corps zelf Ik ben ook geen voorstander van controle van de groentijd door een commissie uit de academische senaat omdat daardoor de senaat een deel van de verantwoordelijkheid krijgt te dragen Bovendien is een der gelijke controle in de praktijk onuitvoerbaar " aldus de rector magnificus Door alle betrokkenen te straf fen heeft men getracht tot uitdruk king te brengen dat het systeem op zichzelf verfoeilijk is De rec tor stelt voorts dat een ontgroe ning alleen vormende waarde heeft als deze op geestelijk niveau Cuba stond klaar Tijdens de crisis rond Cuba ston den er vijf divisies valscherm jagers infanterie en tanktroepen klaar om Cuba binnen te vallen als het sein hiertoe gegeven zou zijn Dit is donderdag meegedeeld door het Amerikaanse ministerie van defensie In totaal had men rond 340.000 man duizenden vlieg tuigen en honderden oorlogssche pen voor de crisis bij elkaar ge bracht Een speciaal alarm gold voor de bemanning van battergen voor 144 intercontinentale raketten Openbare aanklagervan Würzburg aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden Het Beierse ministerie van justi tie deelt vandaag mede dat de open bare aanklager in Würzburg dr Karl Kolb geschorst is hangende het onderzoek naar oorlogsmisda den waarover een klacht tegen hem is ingediend Kolb was tijdens de tweede wereld oorlog eerste aanklager voor de spe ciale rechtbank in Kalisch in het door de nazi's bezette Polen Een rechtbank in Hannover heeft de 52 jarige Oskar Waltke oud Hauptscharführer " van de SS en destijds ook deel uitmakend van de Gestapo tot acht jaar gevangenis straf veroordeeld wegens medeplich tigheid aan moord op 73 mensen Het betreft hier het vermoorden van joodse gevangenen in een bos nabi Lemberg die door de beklaag de in groepen naar de plaats van executie werden geleid Ook zeeziekte-pil gevaarlijk tijdens zwangerschap Een vooraanstaande Britse arts dr George Watson heeft in het jongste nummer van het Britse me dische tijdschrift gewaarschuwd dat ook het innemen van het pre paraat Ancoloxine — een middel tegen zeeziekte — door zwangere vrouwen de geboorte van misvorm de baby's tot gevolg kan hebben Hij noemde dertien hem bekende ge vallen waarbij dat gebeurd was ligt en als de oudere-jaars studen ten hun zogenaamde superioriteit boven de novieten bewijzen door duidelijk te maken dat zij inder daad geestelijk de meerderen zijn Velen zal dit zijns inziens moeilijk genoeg vallen „ De In de pers terecht zo zeer gelaakte uitdrukkingen berusten veel eerder op onbenulligheid en gebrek aan inzicht en orginali teit dan op iets dat naar anti semitisme zou zwemen Verschil lenden van de ontgroeners had den eenvoudig niet ' t geestelijke niveau om de groenen op de juiste wijze toe te spreken " al dus de rector De rector merkt voorts op dat dit alles in de toekomst niet al leen op papier maar ook in de praktijk grondig moet veranderen wil het A.S.C nog als erkende studentenvereniging gehandhaafd blijven „ Wij vertrouwen echter dat dit een harde les is geweest " aldus de rector De commissie van onderzoek zal nog enige tijd aan blijven en in de toekomst eventue le klachten onderzoeken In twee van de onderzochte ge vallen bleek geen aanleiding tot het opleggen van enige straf „ Natuurlijk is Intern de zaak niet geheel afgedaan want er zal gestreefd moeten worden naar een soort van her-opvoe ding van de studenten Ten dele is dit een zaak die in de eerste plaats het A.S.C aangaat maar ik meen dat het ook voor de an deren geen kwaad zou kunnen indien zij eens gedwongen zou den worden zich opnieuw te be zinnen op de intermenselijke verhoudingen want het onbegrip op dit terrein is nog ontstellend groot Maatregelen om deze leem te aan te vullen zijn in over weging Hierbij zal een beroep worden gedaan op de zelfwerk zaamheid van de studenten " al dus besluit de rector magnifi cus zijn toelichting DEIOEP Om Laos n *» ADAT na een herhaald vallen '' en opstaan de neutralistische prins \ Soevanna Phoema er afgelopen zo - I mer eindelijk in slaagde een voor \ \ lopige coalitie-regering in Laos te vormen betekende dit volgens ve \ len in de eerste plaats dat de i Amerikanen in dit Zuidoostaziati ' sche land wel definitief hun biezen \ \ konden pakken ' Dat kwam o.a omdat weinigen | geloofden dat Laos nu werkelijk I ' een neutralistisch land was gewor den Vroeg of laat moet Laos zo ' meent men ook nu nog in brede I kring geheel in het ultra-linkse vaarwater terecht komen '\ Zeer waarschijnlijk hebben de J Amerikanen deze ontwikkeling aan zichzelf te wijten Ruim een jaar II geleden toen een werkelijk neu traal Laos nog bereikbaar leek,'hebben de Amerikanen zich niet \ tijdig weten te distantiëren van de '' rechtse groep in Laos onder leiding I van prins Boen Oem en zijn mi ' litante generaal Phoemi Nosavan Kennedy wUde wel maar hij zat met de erfenis van Eisenhower die ' had gemeend dat Laos wel in hetil Westelijk kamp getrokken zou ' kunnen worden \ \ Er ontstond toen een situatie < waarbij de Verenigde Staten en de Normen voor rouwbetoon II communistische mogendheden als \ het ware wedijverden in hun hulp \ verlening respectievelijk aan Boen Oem en de communistische prins Soephanoe Vong die een half - \ \ broer is van de neutralistische Naar aanleiding van vragen over het > prins Soevanna Phoema van officiële zijde niet voorschrij -'' ven van de wijze van rouw die i ij in acht moet worden genomen als JHet gevolg van die onderlingeSs Vühe^l^inrwi'rl ^ t ^ wed«ve was dat de „ eutralistenwelingelichte zijde het volgende zwakker kwamen te staan ook algeantwoord \ bleven zij door hun positie in het Aan deze wens van prinses Wilhel - midden de aangewezen leidersmina ligt ten grondslag alle uiter ' voor een neutralistisch bewind;hjkheid en traditie die niet gedra \ Toen nu echter bleek dat de recht gen worden door innerlijke gevoe - ggn jjiet opgewassen waren tegenlens te vermijden Iedereen dient ^^ teeenstanders sloee de balansop zijn eigen wijze aan deze ge - nun tegenstanaers sioeg ae oaiansvoelens vorm te geven Het nor-Ü steeds meer naar ultra-hnkse zydemale leven dient ook normaal door.voortgang te vinden ' Dat de commimistische mogend - Het afgelasten van bijeenkomsten ' heden niettemin akkoord gingendie niet een uitgesproken feestelijk met een ooahtieregering onderkarakter dragen wordt daarom niet Soevanna Phoema waarin Nosavannoodzakehjk geacht Ook besloten Sopnhannp Vone als vice-nre - fctr *'" ^"""'" ""^- limierï'fcrenTZmfvermoe^de - Het feit dat de plechtige bij zetting I hjk omdat zij reden hadden om van het stoffelijk overschot van aan te nemen dat zij het pleit m prinses Wilhelmina nog niet heeft \ \ Laos uiteindelijk toch wel zouden g laats gevonden behoeft geen-ver - \ \ winnen indering te zijn om het Sint - ue laatste tijd is er wellicht door Nicolaasfeest met name met de ^ g klaarblijkelijk toegenomen con In dlSe^^verband moet - vol t^overse tussen Moskou en Peking gens onze zegsman — het feit wor - - w-eer wat meer hoop voor het be den gezien dat geen speciale re - houd van een waarlijk neutralis - gelingen zijn afgekondigd voor ' n tisch Laos ontstaan maar al ta protocollaire hofrouw als gevolg I hoog mogen de verwachtingen tevan het overlijden van prinses < dien aanzien toch niet gesteld wor WilheUnina jen want tot nu toe viel er intern ^ ^ ^ ^ nog niet zo heel veel van een Prinses herdacht mil f-j^ti^-^-fg-^i ^-^^^^^^^ AM^-illiaoriB *» c<-of'^tt!'s<='^is " betekent het woensdag ge rVllLllllacUlsC sLdLCIl publiceerde besluit van de drieDe Staten van de Nederlandse An - partijen om eindelijk een gemeen tiUen zijn gisteravond in een plech - \ schappelijk leger te vormen ech tige zitting bijeengekomen ter her ter een wending ten goede,denking van prinses Wilhelmina Mi - zelfs de Amerikanen hebbennister president E Jonckheer en v>liilrh==r allo hnrm - nM nipt on gouverneur mr N Debrot waren te blijkbaar alle hoop nog met op ruggekeerd van St Maarten waar gegeven op het ontstaan van eenzij de ambassadeiwcaonferentie bij - - neutralistisch Laos Zij hebben hunwoonden Verder waren aanwezig de materiële hulpverlening aan Soe ministers Isa en Petronia iivanna Phoema's bewind niet ge - Er werden redevoeringen uitge - heel stopgezet — van militairesproken door de voorzitter van de - gtgyn is thans uiteraard geen spra Staten de heer J A O Bikker en ^ p „ ippri — en misschien zit erminister president E Jonckheer De ^ ^ t „„„ o=^iff ^ 7 ^ r.r v,^bijeenkomst werd besloten met één inderdaad nog een kans voor henminuut stilte die staande in acht m Zo denken de Britten er kenne werd genomen ' lijk ook over zy zijn zelfs reeds verder gegaan dan de Amerikanen Prinses Alexandra door een geldelijke lening te geven ter versterking van de zwakke - ' munt verloofd In Londen is donderdag officieel ' | VI » t > t i u i „<< „„,,.„„ i;;i,„de verloving bekendgemaakt van de "* AAR - het behoeft nauwelijks26 jarige nicht van koningin Eliza - betoog — ook de communistischebeth prinses Alexandra met de 34 - landen zijn krachtig bezig hun in jarige Angus Ogilvy de tweede zoon \ vloed in Laos uit te breiden Dankvan de graaf en gravin van Airlie \ zij hun verdeeldheid treden deOgilvy is een bekend Londens Duitsers ook hier weer gescheidenzakenman Zijn vader de twaalfde Eigenlijk is het zo dat de graaf van Airhe is smds 1937 hof - iT S •¦ hondsrpnubliek indignitaris De verloofden kennen el - westduitse bondsrepuDlieK mkaar al acht jaar > Vientiane de hoofdstad van Laos reeds is geaccrediteerd maar fei /^ l I Il o O telijk worden er geen diplomatieke l rlllt*r*ni I I rScS onderhandelingen onderhouden De ^-^*-*-"-'-^*-**-*-'- *^^^ Westduitse ambassadeur in Thai De Britse oud-premler sir Winston ] land Von Schweinitz heeft op aan Churchill viert vandaag ztjn 88ste > wijzing van de regering te Bonn verjaardag Men verwacht dat hi ] J jjog steeds niet zijn geloofsbrieven aan de koning van Laos overhan digd Vientiane werd in de afge - de dag betrekkelijk rustig zal door brengen omdat hü nog steeds niet helemaal hersteld is van de val die hö in het begin van dit jaar in Mon - i lopen jaren slechts sporadisch be te Carlo maakte en waarbtJ hü zijn zocht door de militaire of de eco - nomische attaché van de West ' duitse ambassade in Bangkok Op 24 juni jl besloot zo schrijft ' Die Zeit de Laotiaanse coalitie regering diplomatieke betrekkingen aan te knopen met alle staten die zulks wensen zoals de Chinese volksrepubliek Noord-Vietnam ' Tsjechoslowakije Polen en de dübeen brak Ontg roenings ^ excessen Vervolg van pagina 1 De groentijdleider van het dis - puut „ Viator " wordt verweten dat '' actiever te worden en poogde de hij niets heeft gedaan nadat de i erkenning van de DDR door Laos noviet gewond was geraakt na de ' > af te kopen " Een attache uit slag met de paraplu Bovendien heeft hij een noviet grof beledigd Hem zal de toegang tot de univer siteit voor de duur van twee maan den worden ontzegd Een tiendejaars student In de psychologie die het kandidaats examen nog niet met vrucht heeft afgelegd en die geen actief lid van het corps is zal drie maanden de universiteit niet mogen bezoeken omdat hij tijdens de Nereusdag een gloeilamp tussen de novieten wierp - Bangkok verscheen in september met plannen voor een Duitse am bachtsschool in Laos — in Thai land was zo'n school een groot ' succes geworden — en een aanbod van een lening van vijf miljoen mark Hij werd echter door pre mier Soevanna Phoema uiterst koel ontvangen en daags daarna nodigde de premier de Oostduitse „ zaakgelastigde " Joachim Nau - ' mann voor de eerste maal voor een audiëntie uit Sedertdien slaat Naumann geen diplomatieke ont - Een groen kreeg hierbij een glas - l vangst in Vientiane meer over scherf in het oog De scherf kon worden verwijderd en heeft geen blijvend letsel aangebracht Hem wordt voorts verweten dat hij geen belangstelling voor zijn slachtoffer heeft getoond De student die tijdens het zwem feest in het sportfondsenbad oost te Amsterdam een noviet een bloe dende hoofdwond sloeg met een stok wordt de toegang tot de uni versiteit voor een maand ontzegd De betrokkene had vijf glazen sherry op toen hij de klap gaf waarvan hij zeU erg is geschrok ken hotel Grote juwelendiefstal rn Paras Uit een etalage in de winkelhal van Hotel Ritz in Parijs zijn giste ren juwelen ter waarde van onge veer 900.000 gulden gestolen Volgens de politie heeft de dief met een diamant-glassnijder een stuk uit de etalage-ruit gezaagd om bij de buit te kunnen komen 
VRIJDAG 30 NOVEMBER 1962 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ^- Meuze ^^ Diep getroffen door de talrijke bewijzen van deelneming die wij ontvingen na het overlijden van mijn innig geliefde man mijn onvergetelijke broer onze dierbare oom en zorgzame • tiefvader de heer L W VAN DER HEEM betuigen wij daarvoor onze hartelijke dank Den Haag november 1962 Mede namens de overige familieleden M van der Heem-Vos de wereldberoemde automatische SUPER NORMA 2-3-4 of 6 kleuren potloden Verkrijgbaar bij de kantoor boekhandel en speciaalzaken ^- Jkécc2e4^p<7/lS%^^20 -^ Imp Euronorm N.V Herengr 340 A'dam-C mng verdwijnt ZATERDAG 1 wij onze zaak in sportartikelen en sportkleding onder de naam DECEMBER 1962 om 9 uur openen Sporthuis G van Eijk zaak een uitgebreide collectie U vindt in onze sportartikelen Op het gebied van de wintersportkleding bieden wij U ca zeer exclusieve Noorse truien Verhuur van alle maten skischoenen DONKERE GAARD 9 — UTRECHT GARlGILON HET MODERNE KEELTABLET ^^ PEN vanol f 17.50 | g»!i«l TELEFOON 12461 TEL 17708 De goedgekeurde en enige uitdelingslij st in het faillis sement van JACOBUS KASPERS timmerman wonende te Leer sum is heden ter Griffie van de Arrondissements Rechtbank te TJtrecht gede poneerd en ligt aldaar ge durende tien dagen ter kos teloze inzage van de credi - teuren Doorn 30 november 1962 De curator Mr H D van Werkum de Geer van Jutfaaslaan 18 OeHTEH WËËT m i * Jtt * METIIO -==' eOLDWYN MAYER presenteert MOliRP Hum 16.50 ' in da hoofdrollen < M<«OEil she sm ^ nmm Arthur RÖTHERFORD-KENNEDÏ mm,m \ M = Ideale wintermode Warm gevoerd dameslaarsje met antislip tankgrip zool Iets lager model ƒ 19.90 zwart aULIA Lpökwoop TniRAV 4£SL)ÉPHIU1PS'.;PH*RIISB('WT«EY ' Scenario otvisniisia ante onthullingen van ^ I al Ie rl|p jong mals » ^ > de lachkraan wijd ^ ^ é^r-GÉmMiMM^S - Toegang 14 jaar Toegang 14 faar Commissarissen en directie van VAN DER HEEM N.V geven mede uit naam van de besturen der gelieerde onder nemingen uitdrukking aan hun diepgevoelde erkentelijkheid voor de talloze blijken van belangstelling die zij ter gelegen heid van het overlijden van de heer L W VAN DER HEEM in leven president-directeur der vennootschap Mochten ontvangen Den Haag november 1962 Coöperatieve Vereeniging COÖPERATIEVE GRONDKAPiTAALBANK voor den Landbouw U.A te Ufreehf Ten overstaan van Notaris A J J M van lersel te Utrecht vond op 22 november 1962 de volgende uitloting plaats van obligaties der 3 '/ lening Serie O groot f 1.000.000 — stukken van / 1.000 — Nrs 10 23 27 54 56 73 83 94 100 115 133 134 144 185 190 191 193 206 218 225 247 265 273 280 325 338 340 342 360 380 393 408 439 448 460 474 481 497 508 509 542 550 556 561 565 571 572 579 604 623 680 705 726 768 774 781 788 790 791 802 804 843 844 859 904 914 993 1000 S'/i lening Serie P groot / 1.000.000 — stukken van f 1.000 — Nrs 1 23 35 36 53 56 109 112 129 150 158 196 200 215 222 226 236 256 259 262 313 405 414 417 419 426 427 434 442 456 462 468 477 497 519 534 546 557 573 596 624 626 641 652 663 689 694 701 716 734 742 759 830 845 851 856 868 870 903 907 916 935 942 952 964 976 982 999 3*/i lening Serie Q groot ƒ 1.000.000 - stukken van f 1.000 — Nrs 2 48 50 56 74 76 85 110 118 119 150 158 162 170 185 196 200 207 216 217 230 234 236 246 260 275 277 317 331 348 366 394 395 429 449 514 522 523 532 534 537 562 564 603 616 628 639 647 662 664 674 677 682 698 723 746 752 766 790 818 832 871 890 892 912 954 973 991 Z'1 % lening Serie R groot ƒ 1.000.000 — stukken van / 1.000 — Nrs 7 30 56 65 70 120 123 127 147 150 158 168 186 2Q4 206 229 231 257 260 262 289 348 373 405 419 443 449 450 453 454 461 474 475 476 491 493 506 515 526 528 530 556 576 608 616 665 689 708 725 756 767 772 774 794 795 855 862 882 900 903 908 918 930 931 950 951 952 995 3 */> lening Serie S groot f 1.000.000 — stukken van / 1.000 — Nrs 3 27 34 56 58 81 85 101 163 183 189 219 267 288 289 341 347 366 434 441 442 471 498 501 527 528 578 584 590 610 648 654 660 661 662 665 666 685 696 697 719 720 750 752 765 768 772 790 794 801 809 820 832 848 877 881 883 892 901 915 919 934 939 947 960 992 993 995 Losbaar per 1 januari 1963 ten kantore der bank en/of der Firma Beels & Co de Clercq & Boon Hartsinck te Amster dam UTRECHT 23 november 1962 itMmmmttiimiM ™ v^ïfc#&?*A m TONEELGROEP THEATER 2 zaterdag 1 en zondag 2 december S unr 5 Voor engelen geen automaten Henk blijspel van Dario Fo ' met Ingeborg Elzevier Onno Molenkamp Schaer e.v.a ÜBBBHH'Prijzen van f 2 - tot f 6 - Coupons geldig.WBB »* TE KOOP OPEL KAPITaN DE LUXE bouwjaar 1961 voorzien van roldak,slaapbanken en radio In staat vannieuw ƒ 6250 — OPEL REKORD TYPE 1200 bouwjaar 1961 ƒ 3950 — PEUGEOT 403 bouwjaar 1957 ƒ 2450 — VOLKSWAGEN-BUS bouwjaar 1961/'62 9-persoons ƒ 4500 — GARANTIE — FINANCIEREN — INRUILEN GARAGE ALBERS Meentweg 23—25 Bussum telefoon 02959-15982 IQ-OOden OVERHEMDEN alle kleuren enmaten van 7.98 voor S | vam zaterdag op de markf f.o wijkgebouw geneeskundige dienst te Utrecht CERTINA Horloges een Mixisse apart Ad Vermeulen gediplomeerd Horloger Juwelier Westerkade 16 Utrecht fel 25374 I JOVANDA 2.50 2.95 3.95 JOUTA 1.75 1.95 MaisondeBbnneterie I Nachtegaalstraat 16-18 utrecht Direct gevr flinke WERKSTER elke das van 2 tot half T Aanmelden Fieterskerkhof 23 fP$^t!èttfic4i^i^4 >^^ iellcateaaen relorm ' en dteetvcedine VRAAG DE SINT 5.70 UTRECHT z'n REUZE KOEK „ Voor de hele familie " ZADELSTRAAT 38 - TEL 10431 OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK Centrale Bibliotheek Voetiusstraat 2 Centrale Jeugdbibliotheek Voorstraat 19 ingang Jansveld 24a FILIALEN Tuinwijk Willem van Noortstraat 130 Elinkwijk Amsterdamsestraatweg 540 Hoograven Smaragdplein 252 Vleutenseweg Qubhuis Utrecht-West Van Heutzstraat 2 Oog in Al Park Oog in Al voormalig Theehuis Jeugdboekenbus op 7 standplaatsen in de stad Wie zich na 1 december 1962 laat in schrijven als lezer voor 1963 en de con tributie voor 1963 betaalt leest de maand december gratisl CONTRIBUTIE volwassenen minimaal ƒ 4,50 p jaar jeugd van 16—18 jaar volw bibl ƒ 2,50 p jaarjeugd van 16—18 jaar jeugdbibl ƒ 1,50 p jaarjeugd van 8—16 jaar ƒ 1,50 p jaar BETALING CONTRIBUTIE 1963 Voor hen die reeds lezer zijn bestaat de gelegenheid tot 15 januari 1963 hun con tributie te voldoen in de leeszaal of in de filialen of per giro nr 14981 Men vermijdt dan incassokosten Woensdag 5 december zijn alle afdelingen na 13.00 uur gesloten DE DIRECTRICE ^ ad^ifoéB ^ Tips voop de Sint i^i^MBRAiil TEL 12556 OUDE GRACHT ÜT^gCHT PREMIERE VOOR NEDERLAND Modern laarsje met lamsvacht voering Alles pleit voor ARISTONA van Winternieuwtje B.B.-laaisje van zacht kalfsleer Wana gevoerd zwart wit weyfTiaii TEL 14384 Weer-en-wiüd bootee Prettig passend laarsje met waime vachtkraag en voering wit \ 1ENSEN.D1E ilET GOED BEKIJKEN - ¦ KIEZEN ARISTONA - ARISTONA 59 T 023 A/B 895 I w ey ma n HET GEWEER DAT HET WILDE WESTEN IN VUUR EN VLAM ZETTE AIEXANDHEDÏÏMIIB AOMUHTIEKm YaiiM]BG;$ii^$ooïii Utrecht Oude Gracht kuMfoeéiSef WHISPER NYLONS 45 i Gegarandeerd zonder fouten Speciale Sint Nicolaas - paar 2.75 paar 4 - aanbieding Zadelsiraat 6-8 • Telefoon 15951 • Utrecht Toegang 14 jaar 
tJTRECHTSCH NIEUWSBLAÖ VRIJDAG 30 NOVEMBEK 1962 Beknopt handboek van Nederlands letterkunde Sociale functie van Knuvelders werk Advertentie beeft een feestelijke verrassing voor U De prachtige INDUS kalender met 12 schitterende kleurenfoto's van Zwitserse landschappen onc > vangt U gratis na aanicoop van een INDUS-horioge in de periode van 17 november tot 31 december 1962 Tegen inzen ding van het daarvoor bestem de bij de juwelier aanwezige formulier aan INDUS-horloges Rotterdam wordt U de fraaie INDUS kalender franco thuis gezonden Ow horloger - JwiKHer zal U gaarne een der fraaie kleurenfoto's wijblijvend tenen waarmee Nederlandse dichters ooit ongeregelde verhoudingen gehad hebben niet kent en dat is maar goed ook want als hij die consequent wilde vermelden zouden mijn paper backs er nooit komen al gaat Knu velder niet verder dan 1916 Er zitten hier en daar gewestelijke en verouderde uitdrukkingen in de tekst op blz 368 ' houden ' in de mij onbekende en door van Dale ver ouderd genoemde betekenis ' me nen het zeer vaak gebruikte ' rond ' als voorzetsel in de bete kenis ' omstreeks ' noemt Van Dale Zuidnederlands ' op zich ' voor ' op zichzelf ' hield ik voor Brabants Van Dale zegt,'bij katholieken ' zodat het een broertje van ' op de eerste plaats ' zou zijn Dit mag allemaal niet hinderen als de auteur het zo goed vindt maar hij moet er wel aan denken dat ' predikant ' voor een niet-katholiek uitsluitend het offi ciële woord voor ' dominee ' is zo dat deze de zin ' die de b'eroemd ste predikant van ziJn tijd was en de contra reformatie aankondigt ' nogeens moet overlezen om te zien wat dat voor een rare dominee was Desalniettemin van harte profi ciat DR H W VAN TRICHT Zondag 2 dec concert in de Geertekerk Op zondagmiddag 2 december aan vang 14.30 uur zal in de Geerte kerk te Utrecht een concert worden gegeven waaraan zullen medewer ken WiUielmina Matthès alt Piet van den Hurk fluit en Jaap de Haan orgel Uitgevoerd worden werken van Sweelinck Bach Vinci Wage naar Andriessen Diepenbrock en Caplet Advertentie Binnenkort verschijnt ABM-catalogus voor beeldhouwkunst Begin december verschijnt de ca talogus Beeldhouwkunst van het Aartsbisschoppelijke Musevun te Utrecht welks sculpturenverzame ling voor wat de middeleeuwen be treft de belangrijkste hier te lande is Bedoelde catalogus geeft door zijn inleiding beschrijvingen landkaar ten vignetten en plaatwerken een overzicht van de beeldhouwkunst van de achtste eeuw tot heden Het boekwerk omvat 240 pagina's tekst en 112 zwart-wit-afbeeldingen benevens • enkele kleurenreprodiuk ties De foto's zijn vervaardigd door Hans Sibbelee het omslagwerk en de typografische verzorging zijn van de hand van Helmut Salden Ter gelegenheid van de verschij ning van deze catalogus is het A.B.M ertoe overgegaan het groot sti deel van de 430 hierin beschre ven beelden tot begin februari te exposeren de moderne in het Mu seum voor Nieuwe Religieuze Kunst Lange Nieuwstraat 38 Joop Hekman maakte een penning gewijd aan admiraal Helfrich De Utrechtse beeldhouwer Joop Hekman heeft het ontwerp gereed voor de Admiraal Helfrich-penning die binnenkort door de Koninklijke Begeer zal worden geslagen Aan de voorzijde is het portret van de overleden vlootvoogd afgebeeld aan de keerzijde het embleem van de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten te weten een schild met gekruiste ankers en het motto „ Pugno pro pa tria " De penning zal in brons worden uitgevoerd in de formaten 50 en 70 mm De netto opbrengst van de penning die in de handel verkrijgbaar zal zijn zal ten goede komen aan het fonds van het Comité „ In Memoriam Ad miraal Helfrich " welk fonds is be stemd voor een gedenkteken en voor het bevorderen van de zeilvaardig heid bij Marine en Koopvaardij Expositie „ 7000 jaar Perzische Kunst " Ruim 10 mille voor getroffen gebied in Perzië Voor haar vertrek - naar Smgapore heeft de sangeres Anneke Grönloh op Schiphol haar tweede gouden plaat aa/ngeboden gekregen ditmaal voor het Uedje ^ arad/iso " Anneke dAe met dg „ Dwtch Swing College Band " een grote tournee gaat ma ken liet vanurege het afscheid van haar moeder en on/troerd door de aanhiedwiig van de gouden plaat haar tranen de vrije loop maand nog in Oslo Voor februari mogen we van onze vrouwen geen buitenlandse contracten afsluiten Ze willen ons die maand wel eens thuis hebben en daar hebben we in toe gestemd ' - Alleen tijdens deze tournee naar het Verre en misschien ook wel naar het Midden-Oosten zal Anneke Grönloh de band begeleiden Daarna spelen Schilperoort en zijn mannen weer zonder vrouwelijke zang ' We hebben wel eens eerder korte tijd met een zangeres gewerkt ' zo me moreerde hij ' met Neva Raphe lo en met Beryl Bryden ' Sinds de tournee naar Zuid Ame-rika heeft de band een nieuwe trom pettist Oscar Klein heeft het gezel schap nl vaarwel moeten zeggen Hij woonde met ziJn vrouw in Zwit serland en vond het op den duur on mogelijk om in Nederland te blijven werken Zijn plaats is thans inge nomen door Ray Kaart broer van de trombonist Dicky Kaart Alg we nu enkele verbeteringen Toorstellen geldt dit zowel voor de grote als de kleine Knuvelder De indeling in tijdvakken is altüd een moeilijke zaak ik ben het per se oneens met die tussen aanhalings tekens geplaatste ' achttiende eeuw ' die loopt van 1669 tot 1766 Dat is verwarrend want die aldoor her haalde aanhalingstekens zijn niet suggestief genoeg om de even tueel onervaren lezer er aan te blijven herinneren dat ' achttiende eeuw ' hier niet de tijd tussen 1700 en 1800 betekent Wil Knuvelder de periode 1669 — 1766 als een afzonderlijk tijdvak beschouwen dan moet hij er een andere naam voor bedenken Maar ook met dat tijdvak ben ik niet ge lukkig het moet een eenheid vor men zegt de ' grote ' de ' kleine ' zegt niets omdat klassicisme ra tionalisme en sentimentaliteit heer sen Maar Jan Luyken Antonides en Joan van Broekhuizen worden daar door het vroege beginjaar 1669 ook in gezet displaced per sons Moeilijk is het altijd als men naast de ' stromingen ' in een der gelijk veel omvatteijd werk ook de ' gestalten ' moet beoordelen omi dat een recensent allicht op be paalde punten meer gespecialiseerd is dan de auteur en niet kan nala ten zijn aandacht hierdoor te laten richten Voor het artikel P C Hooft zou ik Knuvelder in een ons beiden zeer vertrouwde waarderingsschaal graag een 10 geven Bij Van Eeden en Couperus aarzel ik tussen de 7 en de 8 Er worden in die artikelen onjuiste verbanden gelegd tussen Van Eedens De Broeders en zijn blijspelen tussen Johannes Viator en de drie erop volgende boeken tus sen de significa en het uit spiritus tische seances ontstane Jezus ' leer en verborgen leven tussen Coupe rus ' verblijf in Italië en de vorsten romans tussen zijn vestiging in Nice en De boeken der kleine zie len Van Eedens De Broeders ver dient m.i een duidelijke presenta tie de auteur schijnt die te ontwij ken Tijdschriften komen in dit werk niet duidelijk uit en staan niet in het register Kernachtig geschreven Wat de vorm van het geheel be treft Knuvelder schrQft bijna mee slepend En kernachtig Niets dan lof daarvoor Een paar uitschieters zou ik toch wel willen aanwijzen het lykt me onjuist van Vondel en alleen van hem te zeggen dat hij dan-en-dan in de Heer is overleden Alsof alle andere schrijvers onge acht hun geloof rauwelijks als hel denen gekrepeerd zijn De arme Willem van Haren 1710-'68 zijn verhouding met een hellebaardiers dochter nahouden in een beknopt handboek nog wel is nuttig noch rechtvaardig omdat Knuvelder de hellebaardiers - en andere dochters De inzameling op de tentoonstel ling ' Zevenduizend Jaren Perzische Kunst ' ten bate van de slachtoffers van de aardbevingsramp in Perzië heeft ƒ 10.262,20 opgebracht De ver loting van een miniatuur heeft daar in voor de somma van ƒ 3.900 — bij gedragen Het restant is afkomstig van een bijslag op de catalogus en uit een op de tentoonstelling ge plaatst busje Het totaal bedrag is overgemaakt aan het genootschap Nederland — Iran en zal gebruikt worden ten bate van de getroffen scholen in het rampgebied De tentoonstelling van Métiers d'Art Frangais die in het Prinsen hof te Delft zal worden gehouden in samenwerking met het centraal or gaan ' Scheppend Ambacht ' kan door onvoorziene technische moei lijkheden niet doorgaan De exposi tie zou hedenavond worden geopend door de Franse ambassadeur in ons land Napraten over „ Het Dorp " De top stukken " vam de AVRO-i.v en ra - dio actie voor „ Bet Dorp " hebben donderdagavond voor de AVBO-ra ^ dio nog wat nagepraat ouer dlit om vergeteUjke gebeuren Op de foto v.l.n.r om de tafel © eert Elfrioh dAe het idee vam de lucifersdoosjes opperde organisator T van Gelder gespreksleider Jan Boots dr A Klapwijk en Mies Bowwmion schor rrtAiar m,omter Dave Brubeck toch naar Nederland Speciale berichtgeving Have Brubeck komt tóch naar Ne derland Ondanks alle pogingen van Brubeck en zijn mannen zich dit sei zoen te beperken tot een veertien daagse toernee door Engeland het> ben zij « r na verscheidene mislukte toenaderingen van impressario's in toegestemd een nachtconcert in Amsterdam te geven Zij spelen dn de nacht van maandag 3 op dinsdag 4 december aldaar in het Concert gebouw aanvang 24.00 uur Dit wordt het enige concert dat d « musioi op het Europese continent gaan geven Eervol ontslag directeur Stedelijk Museum te Amsterdam De gemeenteraad van Amsterdam heeft het voorstel van B en W ont vangen aan jhr W J H B Sand berg direotêur van het Stedelijk Museum tevens belast met bet be heer der gemeentemusea te Amster dam wegens het bereikt hebben van de es jardge leeftijd met ingang van 1 januari 1963 eervol ontslag uit ge noemde functie te verlenen ondeir daiüczegging voor de aan ée gemeen te bewezen dlenstm VAN 1957 tot 1961 verscheen de geheel bijgewerkte twee de druk van Knuvelders Handboek tot de geschiedenis aer Nederlandse letterkunde in vier delen nadat van 1948 tot 1953 de eerste druk verschenen en geprezen was En nu ligt een tot de helft in omvang en prijs teruggebracht Beknopt Handboek voor ons Uitgave L G C Malmberg - s' Her-togenbosch Gerard Knuvelders grote kennis enorme werk kracht boeiende stijl en zijn vermogen tot oordelen tot het doorhakken van knopen ik zou willen zeggen zijn ' kf ' om te kiezen tussen hetgeen hij wel en niet moest ppnemen dit alles vermeerderd met het feit dat wij hier te maken hebben met cle vrijetijdsbesteding van de directeur van een grote middel bare school niemand kan dit meer bewonderen dan wie zoals ondergetekende én wat vak én wat vrijetijdsbesteding betreft Knuvelders collega was renbos moet bepaald vervallen Speenhoff blijven De bibliografie kan beknopter ik zie wel dsft Harry Prick in plaats van 27 keer nog maar 5 keer bfl Van Deyssel ge noemd wordt maar Schepers over Bredero's Margriete met polemi sche nasleep kan ook weg om maar een voorbeeld te noemen Er wordt immers voor ernstige studie gere kend op het Handboek om dit over stappen te vergemakkelijken heeft de auteur de hele indeling van het grote boek in het kleine behouden Btj de te bekorten stof heb ik de beschouwingen over literairhisto rische verschijnselen niet genoemd Ik geef graag een paar minder be langrijke dichters cadeau voor een goede instructieve beschouwing over renaissance barok romantiek enz En deze kwaliteiten hébben Knuvelders beschouwingen Niet beknopt genoeg OT de eerbewijzen die hem ten deel gevallen zijn behoort de cul tuurprijs van de provincie Noord Brabant Erkenning van verdien sten tegelijk trots op deze prestatie van een vertegenwoordiger van het gewest Om de sociale betekenis van ' Knuvelder ' te begrijpen moet men gecommitteerde geweest zijn bij de eindexamens aan r.-k kweekscho len op het platteland van Brabant Verbeteringen Men ziet dan hoe die a.s onder wijzeressen — en bij de onderwij zers zal het wel niet anders zijn — door hem tot de literatuur gebracht worden Zij hebben in deze boe ken een gids waarop ze weten te kunnen vertrouwen ook wat levens beschouwing betreft de onwillekeu rige kopschuwheid tegenover een buiten de katholieke wereld staande handboekschrijver is weg Men moet zo'n leerling tegenover een wat lastig doorvragende vreemde examinator als laatste argument helemaal tegen de muur hebben boren stamelen ' t staat zo bij Knu velder ' om goed te beleven wat dit handboek voor zo'n leerling bete kent Waarmee ik volstrekt niet wil leggen dat het voor niet-katholieken ook maar enigermate minder ge schikt zou zijn Integendeel dit is het beste handboek dat wij hebben het Is er in ons land in gegaan als koek Maar ik had het even over een be paalde sociale functie Te duur Het eerste wat ik van dit nu ver « chenen Beknopte Handboek wil zeg gen Is dat het m.i niet beknopt en niet goedkoop genoeg is Het pro « peotus noemt het bestemd voor ho gere opleidingen dan kweekscholen maar gaat er van uit dat de ' grote ' Knuvelder in een bibliotheek kan worden geraadpleegd en natuur lijk dat de studiosus de ' kleine ' zelf koopt Dan vind ik ƒ 35 nog tamelijk veel en nu het mes toch gezet is In wat Knuvelder oorspronkelijk be langrijk genoeg vond voor zijn Handboek zou ik het er liever maar wat dieper in zetten en bijv twee delen paperback maken tegen lage re voor iedereen bereikbare pros Dan voldoet het nog beter aan de sociale bestemming die ik schetste en waarmee uitgever en schrijver het zeker niet oneens zijn Als de ' grote ' in een bibliotheek bereikbaar Is kunnen we in de ' kleine ' nog een massa mindere goden missen Ik noem al bladerend wat voor beelden Tonis Harmansz van War vershoef Bartelmeus Boecx Louris Jasz Vrancx Van Woensel pas toor Zeebots notaris De Bie De Marre Krul Punt Bosscha Lod Mulder enz Schmidt Degener kan met minder dan 2 % blz toe vele anderen met minder dan de hun toegemeten bladzijde Clinge Doo - Advertentie ILïfe-l ware klare lOHS VRIJMOED & ZONEN N.V • SCHIEDAM • SEDERT 177 * RITA EN HAAR FAMILIE 3 uNatunriyk mag Je breinaalden hebben Rita Ik ben biy dat Je Qverig wordt " Dutch Swing College naar Singapore T.V — vrijdag A.V.R.O 19.30 ' Rooster ' met o.a een herhaling van ' Meer dan Muziek ' 20.00 N.T.S.-journaal 20.20 Aangepast filmprogram ma 20.45 ' Flits ' 21.30 Limburgs Symfonie-Or - kest Zaterdagmiddag VPRO 15.00 15.35 ' Polders en Indus trie ' filmreportage over project Europoort 15.35 15.50 ' Sporttoto van het jaar ' 15.50 16.15 BaUet ' Het Duel ' Ned Danstheater 16.15-17.00 Eric Brammal en Marionettentheater 17.00 17.45 Kinderprogranmia Anneke Grönloh mee op tournee De Dntch Swing College Band Is gisteren van Schiphol naar Sünga pore vertrokken voor een tournee van circa een maand in Malakka Als vocallste maakt Anneke Grön loh de reis mee Het 20-jarige meisje pinkte dikke tranen weg toen het afscheid van haar moeder en jongere zusje nabij kwam dat geschiedde uitgerekend toen de directeur van de N.V Pho nogram de heer J Th van der Meer haar in het Schiphol restau-rant ' De Wijde Wereld ' met een of ficiële toespraak onder het butsende licht van de fotografenlampen haar tweede gouden plaat uitreikte een plechtigheid die Anneke lang zal heugen Zij hoorde geen woord van wat de heer Van der Meer haar toe voegde verborg haar gezicht achter de gouden plaat en keerde de foto grafen snikkend de rug toe Advertentie De eerste plaat - waarmee Anneke de 100.000 exemplaren overschreed was ' Brandend Zand ' de tweede heet ' Paradiso ' raet het orkest van Ger van Leeuwen en in Singapore wacht haar een derde voor het Indo nesische slaapliedje ' Nina bobo ' Naast de grote gouden plaat ont vangt zij telkens nog een kleintje Die zullen als triomfantelijke ' bedel tjes ' aan een gouden armband bun gelen Een gramofosiiplaat Een g®ed geschenk U kunt goedgeefs zijn door Uw platen te kopen ONGEVEER Bij het vertrek ontving een tiental gelukkigen de primeur van de nieuwste plaat die de ' Dutch Swing College Band ' heeft laten persen ' Doctor Jazz ' met zang van Anneke Grönloh Er staan vier jazz-nummers op De zes mannen en het ene meisje maken de reis tot aan Frankfort met de ' Olympic Airways ' Daar stappen ze over in een machine van de BOAC die hen naar Singapore vliegt Achter Sf Pieter 4 bij de hoek Domstraat ' We gaan ongeveer 24 concerten geven ' zei leider Peter Schilperoort ' waarvan sommige in kleine stadions met zo'n 10.000 toehoorders ' De concerten zullen worden gege ven in Singapore Kuala Lumpur Ipoh Pepang en Malakka Op de te rugweg zal misschien nog Hongkong worden aangedaan Een optreden te Beirut Istanbul Athene Rome Zurich en Frankfort onder auspiciën van Olympic Airways is nog in voor bereiding ' Hoe lang we precies wegblijven weet ik dus nog niet ' zo voegde gi tarist Arie Ligthart tevens manager van de band eraan toe ' maar we moeten in ieder geval op 10 januari in Duitsland spelen en later die Advertentie BEAR BRAND Zwitsers Desserf Het verrukkelijke delicatesse dessert naar oorspronkelijk Zwitsers recept Zwitsers Dessert geeft Qw menu zo'n echt feestelijke toets Besluit uw maaltijd met roomzachte Bear Brand Zwitsers Dessert Fantastisch fijn BEAR BRAND voordeel-verrassing Dubbelpak 2 blikken ZWITSERS DESSERT chocolade caramel of praliné tijdeliik slechts f 1,69 Derik aan de komende feestdagen Neem een paar blikjes extra Zwitsers Dessert è onbeperkt houdbaar ^ 
SK " VRIJDAG 39 NOVEMBER 1962 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD JtA^t ^ ^ M I AMSTERDAM 2fl AMSTELVEEN ROTTERDAM ' s-GRAVENHAGE I^LAARDINGEN UTRECHT 1 tel 144 94 ll.y NEOERIANOSCHE ALUMINIUM MAATSCHAPPIJ Groeneraoudsedük L lOtrecht vraagt voor haar afdelingen Boekhouding Loonadministratie en Verkoop ENEGE JONGE ADMIN MEDEWERKERS Sollicitaties te richten aan de afdeling Perso neelszaken Postbus 2020 Utrecht Persoonlijke aanmeldingen maandag t.m vrijdag van 8.30-17.00 uur aan ons kantoor Groenewoudsedijk 1 Utrecht ' s Zaterdags van 9-12 uur ZATERDAG MAANDAG en DINSDAG onze SL-NIGOLAAS-AANBIEDING HOOGENBOSCH PANTOFFELS CAPIAU dat er bij hoort 50 Voor Papa en zijn zoon onze gezellige l 5 " w 0 Als extra verrassing GRATIS een paar NYLONS bij aankoop van 2 paar a i95 met en zonder naad " of iets heel bijzonders 2 paar super NYLONS in aantrekkelijke geschenkverpakking A50 Sportieve combinatie bestaande utt originele schotse ruit blouse in tricel i 29,15 nel sttède spencer f49.75 \ en Helsnca pantalon ^ 2A:I5 Geen stap zonder ACTIEF PERSOON GEVR I In bez rijbewijs voor op - < leiding als ' VERTEGEN WOORDIGER Rayon centrum en W ' V h land I Br m verlangd salaris onder no 2-6731 bur U.N ' Compleet succes U.N EXPRES Vestje ook in draion fflel ' MR grove steek i2AJ5 Vlolle Be?-o-Fast everhemd blouse i 16,90 en Mn heerlijk warm Shetland rokje met ' Chanel plooien ' f29,75 Leuke cadeaux voor St Nicotaas vindt u bij mocesse Een uitgebreide sortering in diverse kwaii * teiten waaruit U zeer zeker een geslaagde keus maakt VREDENBURG 27 - UTRECHT Wegens uitbreiding der werkzaamheden zoekt het LANDELIJK OPEN DEUR-WERK van herv kerk te Driebergen een derde bureau kracht « Welke JONGE STENO-ÏÏPISTE die bereid is allerlei voorkomend kantoor werk te verrichten wil op ons kleine kan toor komen werken Ook zij die bereid zijn steno te gaan leren komen in aanmerking Sollicitaties worden gaarne Ingewacht bij de Chef de bureau van de open deur De Horst te Drie bergen OCCASIONS AUTO'S 40 JAAR VERTROUWEN MERCEDES-BENZ type 220 SE COVPË 1961 met radio enz MERCEDES-BENZ type 220 8 1962 sedan met schuifdak enz ± 20.000 km gereden MERCEDES-BENZ type 190 1962 sedan slechts ± 10.000 km gereden MERCEDES-BENZ type 220 SE 1961 Sedan met radio enz i 40.000 km gereden MERCEDES-BENZ type 220 SE 1960 Sedan met open dak radio enz ± 80.000 km gereden MERCEDES-BENZ type 220 S 1960 met HYDRAK sedan d 50.000 km gereden MERCEDES-BENZ type 220 S 1961 sedan met radio enz ± 60.000 km gereden MERCEDES-BENZ type 190 1961 sedan met radio enz ± 24.000 km gereden MERCEDES-BENZ type 190 1960 sedan GRAFIET - GRIJS en BLAUW MERCEDES-BENZ type 190 SL Sport 1958 met vaste en losse kap MERCEDES-BENZ type 190 Diesel 1960 en 1959 sedan MERCEDES-BENZ type 180 Diesel 1960 1959 en 1958 sedan MERCEDES-BENZ type 220 S sedan 1959 sedan met open dak radio enz N.V AUTOBEDR J VAN KOOIJ DEN DOLDER TELEFOON 03102)-3841 Off Dealer vao MERCEDES-BENZ en Auto Unlon-D.K.W Leverancier van RIJK PROVINCIE en GE MEENTE De bekend * J van Koolj's garantie en service •¦ ZONDAGS GESLOTEN Schattig kinderpantoffeltjein wit Corduroy met leuke figuurtjes ^^ v^J extra dikke 4 ^ V zachte zool v\.r -.^ 25-29 M ^ 4 30-31 4.95 O wat zal Uw dochter blij zijn met dit cadeau wit fluweel geestig bedrukt 75 FILIALEN 4 " pantoffels HOOGENBOSCH Oudegrachf 143 Utrecht - Emmastraaf hoek Markt Zeist - Markt 38 Culemborg WONINGINRICHTING KRABBENDAM vraagt een actieve representatieve MEDEWERKSTER voor de verkoop van woningtextiel meu belen en kunstngverheidsartikelen Minimum leeftijd 21 jaar Ruime inwerkperiode zelfstandige positie en goede salariëring spoed gewenst Kaatsbaan 33 Maarssen tel 03108 - 1563 OCGASIONS AUTOMOBIELEN OPEL KAPITXN de Luxe 1962 met verw rembe - ^???^??^*»%»»^%»»^»»^^^^^^^^»» Hulp in de huish voor onze Internaten vragen wij per ' 7 ja nuari a.s 2 Assistentes in de huish I Salaris naar ervaring Kerst - Paas - Pinkster - en Zomervakantie Brieven of persoonlijk aanmelden INSTITUUT VOOR DE AUTOHANDEL Hoogesteeg 2s Drie bergen krachtiging etc Gelijk gloednieuw MERCEDES type 190 D 1960 met radio en verw MERCEDES type 180 D 1957 met radio en verw MERCEDES type 190 SL 1959 m zomer - en winterlcap FORD TAUNÜS 17 M SUPER 1961 met verw als nw PEUGEOT 403 DE LUXE ' 61 m open dak 30.000 km gel OPEL REKORD type 1700 1961 met radio en verw KARMANN GHIA 1960 met verw S.WOO km gelopen FIAT 2100 DE LUXE 1960 met radio als nieuw SIMCA BEAULIEU nov 1959 m verw 38 000 k m gel Al deze wagens verkeren in onberispelijke staat en staan onder volle garantie INRUIL en FINANCIERING MOGELIJK TEVENS TE KOOP GEVRAAGD automobielen van de laatste bouwjaren uitslultena In zeer goede staat en aanrijdingvrij Automobielbedriif BOSBOOM BIRKSTRAAT 105 — SOEST — TEL 02955-325 » ZONDAGS GESI.OTFN 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD VRIJDAG 30 NOVEMBEft 196S Advertentie Ais het een sjaal wordt U.N.-OPERATIE ZILVERPAPIER 106de invalidenwagen voor mevr Van Doorn mohair of glad wollen Advertentie STAFFHORST GRAMMOFOONPLATEN Zojuisf ontvangen vier verschillende grofe langspeelplaten van FRANK SINATRA voor de fanfasfische prijs van ƒ 9.90 per sfuk DRIEHARINGSTRAAT 5 — TELEFOOH 14242 — UTRECHT Politierechter behandelt bonte rij van zaken ^ ¦ tiiiiiMnniMMiHiiiiiMMMii»llMMinfnillllllllllillllllllininl""iiin)iiniiintiifiriiiiitiniiiMliiniiiMnintMnMitMHiiMtiitMiiniitniiiliiMllllMltllllinilllllllllllltllllMtinMlMiinitiilliiiiNiii ^ Annie M G Schmidt TATPE PA1T:NT frouw Tuttema smadelijk van zijn stoep ter wijl zijn lieftallige assistentes haar allerlei scheldwoorden nariepen Ja kapper Koltwpf ' was ook weer helemaal de oude „ Hebt u iets voor de Zedelijke Verbetering van Alle Richtingen " vroeg ze Vort Weg " schreeuwde de kapper „ Ik betaal genoeg belasting Begin maar eens met de fiscus zedelijk te verbeteren " Zo sprekend joeg de kapper de armp juf - 80 „ Kijk maar niet " zei tante Patent Wend je blik er maar af neef want anders zie je nog meer vervelende dingen " Ze kwa men voorbij de zaak van kapper Koltweef Daar was zojuist mciMffrouw Tuttoma aan df deur * versch'"'npn rrr^l hanr ^¦ ollnrffhus Herdenking in synagoge De Nederlandse Israëlitische ge meenten van Amersfoort en Utrecht zullen op maandag 3 december in de synagoge te Utrecht aan de Springweg 164 ' n herdenkingsdienst houden in verband met het overlij den van prinses Wilhelmina Opper rabtjn E Berlinger zal in deze dienst die te 19.30 aanvangt een herden kingsrede uitspreken De wjjkavond welke de hervorm de gemeente Wijk III Jaffa heden avond in het wijkgebouw Frederik v Eedenstraat zou houden gaat niet door Het centraal museum te Utrecht is op zaterdag 8 december gesloten Het Utrechts studentenconcert dat hedenavond gegeven zou worden in het gebouw voor kunsten en weten - De radio-programma's in de komende dagen De omroepverenigingen zullen van zaterdag af hun radioprogramma's weer uitzenden zoals ze in de om roepbladen zijn gepubliceerd De enige verandering die men aan brengt is het gevolg van aanpassing van het programma rond de uitzen ding van de serie klankbeelden over het leven van koningin Wilhelmina Deze serie bestaat uit vier delen en is samengesteld door Kees Middel hof en Herman Felderhof Op zaterdag 8 december dag van de begrafenis van prinses Wilhel mina,jZal de radio de gehele dag over beide zenders een nationaal pro gramma uitzenden Tot aan het begin van de begrafe nisreportage zal men over een der beide zenders de sluitingsplechtig heid van het tweede Vaticaanse con cilie kunnen volgen Men hoopt in de loop van de dag — indien nodig — hetzij rechtstreeks hetzij via een opname op de concilieplechtigheden terug te komen Biertapwedstrijden In het Jaarbeursrestaurant te Utrecht werden donderdagmiddag biertapwedstrijden gehouden De uit slagen waren Teams 1 Hotel Du Commerce mevrouw P Kristel-Lamme en de heer W Jansen ƒ 150 en legpen ning V.V.V 2 Calé-bar Karel de Stoute heren J en A van Osch ƒ 100 3 Black Horse Bar heren P van Kordelaar en M Verstegen ƒ 50 Eenmanszaken 1 Café Groten dorst mevrouw R van der Heijden Orsel ƒ 75 en V.V.V.-medaille 2 hotel De Zwaan te Jutphaas Th Vendrig ƒ 50 3 café ' t Hoekje te Culemborg G Kronenburg ƒ 25 De finale wordt gehouden woens dag 9 januari gehouden in de gla zen zaal van ' t RAI-gebouw te Am sterdam MEVROUW R van der Heijden Orsel eerste prijsivinnares voor de tweede maal In het Stichts asiel voor dieren Houtensepad 46 te Utrecht zijn op genomen Cypers witte kater zwartwitte kater zwart bruine gladharige reu met flaporen en korte staart ruw harige jachthond teef zwarte teckel reu met blauwe halsband Jiev©ïid«ii v«»©rwerp«ii - Gladde gouden ring bruine bont muts gev 23-11 paar zwarte plastic handschoenen met gebreid houten rozenkrans gebloemde hoofddoek plaid bij aanrijding achtergebleven witte sportbroek tas inh sportkle ding en 1 met boeken en muts paar zwarte damesglacés los geld plm 100 — ƒ 10 — gev De afdeling gevonden voorwerpen van het hoofdbureau van politie te Utrecht Paardenveld 1 is geopend van maandag tot en met vrijdag van 14 tot 16 uur CONDOLEANCE REGISTER In het provinciehuis ^ Achper Si Pie ter lag vandaag een condoleance register voor degenen die op deze wijste uiting ivillen geven aan hun deelnemimg in verband met het overlijden van prinses Wilhelmvna In een register kunnen de verte genwom-digers van verenigingen hun handtekening zetten en in het andere de particulieren Volgende week bestaat er van maandag tot vrijdag van 9 — If uur gelegenheid dit register te tekenen schappen gaat niet door Als niei " we datum is nu vastgesteld dinsdag 13 december eveneens 20.15 uur in het gebouw voor kunsten en weten schappen Van een onzer verslaggeefsters De Utrechtse politierechter mr J F J de Kort kreeg vanmorgen zaken te behandelen die varieer den van mishandeling tot verval sing De 50-jarige Utrechtse timmer man C A T had de 21-iarige Utrechter A J E voor het hoofd gestompt Hij deed dit omdat hij meende voorrang te hebben met zijn auto E was op de fiets en zei door de auto gesneden te zijn Een botsing was het gevolg De autobestuurder was daarover zo kwaad geworden dat hij E een stomp gaf Overeenkomstig de eis veroordeelde de politierecihter T tot een boete van ƒ 60 of 12 dagen De volgende verdaohte een 55 jarige zaadhandelaar J M van B uit Utrecht had onder invloed van drank gereden in zijn auto Dat was in De Meern Verdachte was moe geweest want hij had tevo ren zwaar vergaderd Hij had daar naast nog 4 glazen jenever ge dronken De officier van justitie mr J C van den Berg eiste een maand voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar een boete van ƒ 250 of 25 dagen en 8 maanden ontzegging van de rij bevoegdheid met aftrek De politierechter veroordeelde Van B tot een maand voorwaarde lijke gevangenisstraf proeftijd 2 jaar een boete van ƒ 250 of 25 da gen en 6 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid met aftrek D van N 41 jaar en tegelzetter te Utrecht had onder invloed van alcoholhoudende drank in zijn auto over de Amsterdamsestr.weg gereden Bovendien had hij te hard gereden 60 km per uur De politie had hem aangehouden Overeenkomstig de eis werd hij veroordeeld tot een maand voor waardelijke gevangenisstraf proef tijd 2 jaar een boete van ƒ 250 of 25 dagen en ontzegging van de rij bevoegdheid voor de tijd van 8 maanden met aftrek Voor vervalsiinig van een piost wissel stond die 33-jarige Utrechtse chauffeur J J van der M tereoht Hij zou de postwissél op straat hebben gevoniden Hij kiende zelfs de eigenaresse van de wissel niet vertelde hij Door de wissel te _ innen werd hij ƒ 50 rijker De officier van justitie eiste 4 weken gevangem/isstraf waarvan 2 weken voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar De politie reohter maakte er 3 weken van waarvan 2 voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaar De chauffeur-besteller C N M van G uit Utrecht verklaarde aan de politie 6 tot 7 flesjes bier te hebben gedronken Tegenover de Bestuur P.v.d.A III De afdeling Utrecht III van de Partij van de Arbeid was donder dagavond in jaarvergadering bijeen in het clubhuis Utrecht-west Het bestuur werd samengesteld uit de heren C Godee voorzitter C van Doorn secretaris N Flemming Penningmeester en de leden A v Breenen J van Gelder A Hee rens H Jonkman C Rietveld H van Soest mejuffrouw R Verweij en mevrouw Verweij-van Doorn Oud-wethouder Ploeg kwam niet toe aan behandeling van zijn voor dracht Wat veranderde en wat ge Itjk bleef Deze causerie werd uit gesteld tot 14 maart 1963 KENNISGEVING BEKENDMAKING SCHEEPVAARTSTREMMING De directeur-hoofdingenieur van de provinciale waterstaat van Utrecht maakt bekend dat in verband met herstelwerkzaamheden aan de Kol lenbrug over de Kromme Mijdrecht nabij het Woerdens Verlaat in de ge meente Wilnis de scheepvaart ter plaatse op donderdag 6 en vrijdag 7 december 1962 zal zijn gestremd Utrecht 29 november 1962 De directeur-hoofdingenieur voor noemd ir F H van der Linde van '='— rankhuizen 4,95 22,95 vanaf Handschoenen reeds vanaf 4,95 tot Wollen vesfen vanaf 17,95 Soède vesten 39.75 Overhemden Deno affractle NU 9,75 Zelfbinders vanaf 3,95 Kamerjassen vanaf 29,75 BROEKMAN ^/ Indeksdime&ieas Elisabethstroal 20 hoolc K Elisobelbslraal vAmstardomsestroatweg 196 • UTRECHT E)xamen apothekersassistent Voor het examen apothekersassis tent te Utrecht zijn geslaagd mevr E A H baronesse van Heemstra Lequin Vinkeveen en mej J M Lasseur Gouda poliitiereohter zei hij dat het sJeöbts 4 tot 5 glazen waren geweest In ieder geval was hij zodanig onder invloed geraakt dat hij tegen een betonn-en paal w ^ gereden Overeenkomstiig de eds werd hij veroordeeld tot een maand voor waardelijke gevangenisstraf pipoef tijd 2 jaar een boete van ƒ 100 of 20 dagen en ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van 6 maanden met aftrek Nog een dhauffeuir de IS-jarige Utrechter A W B van T stond vanmorgen terecht Hij had op 35 km afstand van Utreöht een leikke fietsiband gekregen Omdat hij geen geld had de tredn te pak ken of de bius nam hij een brom fiets weg en reed daarop naar huis Zijn vader die er achter kwam vond dat hij het onmiddiellijk aan de politie moest zeggen Dat deed hij maar het bleek een valse aanr gifte De offioiar noemde heit ge drag van Van T emistig Hij edste 6 weken gevangenisstraf waarvan 4 voorwaardelijk proeftijd 2 jaar De politierechter maakte het 4 weken waarvan 3 weken voor waardelijk proeftijd 2 jaar Advertentie Hei huis met d tegenover de l vredenburg 34 - iel 17631 antieke kuif Jaarbeurs iiiMiiiiinMiiiillilliiii Grote collectie exclusieve I WINTERJASSEN en KOSTUUMS Tank ontploft van petroleumkachel in Zuilen Van een onzer verslaggevers Een korte maar hevige brand heeft vanmorgen een schade van naar schatting vüftienhonderd tot tweeduizend gulden veroorzaïlkt by de familie J van Ooijen Joh Uiten bogaertsraat 32 in de Utrechtse w\jk Zullen De brand ontstond doordat in een uitbouw achter de keuken de tank van een petroleumkachel ontplofte In een oogwenk ontstond een flin ke binnenbrand die een bed gordij nen en kleren vernietigde Ook de uitbouw zelfwerd zwaar beschadigd Een agent van politie was het eerst na het alarm ter plaatse en hielp krachtdadig mee het vuur te bestrijden De vrijwillige brand weer van Zuilen nam snel de blus sing over met een nevelstraal Van de Utrechtse brandweer was een lad derwagen naar Zuilen uitgerukt miaar deze behoefde geen dienst te doen Te zet hardboard in brand De Utrechtse brandweer heeft donderdag assistentie moeten verle nen omdat in de kamer van de fa milie Hartog Laan van Minsweerd 1 een begin van brand was ont staan Door oververhitting van de olie kachel had een stuk hardboard waardoorheen de kachelpüp stak vlam gevat De brandweer kon vol staan met het stuk board weg te nemen Er was weinig schade VOOR HET personeel speelde het & evvr4one6l dbnderdiagamond in het Gebov/w voor Kunsten en We tenschappen te Utrecht het stuk Een man van adel Bet werd een goede opvoering mét in de hoofd rollen A de Mos als Don Ferdi nand fUnks en Timy van Arkel als Marion Burning rechts Vlot spel lieten eveneens zien Ad Moers en Louise Steigerwald Velthuis In verband met de natio nale rouw ging het bal dat na de voorstelling zou worden gehouden niet door Vortemonnee met ƒ 180 gerold Meer dan ooit is het op het ogen blik zaak niet te slordig met tas en portemonnee om te gaan Nu in ver band met de sdnterklaasdrukte ook de Utrechtse warenhuizen overvol ziJn lopen er lieden rond die het speciaal voorzien hebben op tassen en portemonnees Dat ondervond donderdagavond mejuffrouw J M F Haar werd een portemonnee met ƒ 180 ontfutseld toen zij in de binnenstad aan het winkelen was Voor 100 gulden uit auto gestolen De 37-jarige koopman R J Schutte heeft bij de Utrechtse poli tie aangifte gedaan van diefstal van een hoeveelheid textielgoede ren ter waarde van ongeveer ƒ 100 Het textiel verdween uit zijn be stelauto toen die voor zijn woning aan de Wolter Heukelslaan 64 was geparkeerd Men heeft van de bestelauto een ruit vernield om bü de goederen te kunnen komen Vriendschapbijeenkomsten uitgesteld In verband met het overlijden van prinses Wilhelmina heeft de dorps vereniging De Vriendschap in Maar tensdijk het Sint-Nicolaasfeest en de beide voorstellingen van Humores ke uitgesteld van zaterdag 1 de cember tot zaterda,g 12 januari 1963 Advertentie PHILIPS TV BEWONERS TRIPKADE Geen grondruil aanleg trottoir De gemeente heeft met een aan tal bewoners van de westzqde van de mr Tripkade te Utrecht geen overeenstemming kunnen bereiken over het afstaan van delen van hun voortuinen voor het aanleggen van een trottoir In ruil hiervoor zouden deze bewoners een stuk grond krij gen ter diepte van ongeveer 5 me ter grenzend aan hun achtertuinen B en W zeggen hierover in een voorstel aan de gemeenteraad dat herhaaldelijk van gemeentewege ge tracht is de medewerking te ver krijgen doch de meeste bewoners hebben zich tegen deze grondruil verzet Voorlopig zal derhalve moeten worden volstaan met het aanleggen van een schampstrook van een halve meter Mochten de bewoners tot me dewerking ongeneigd blijven dan zal de gemeente zodra het uitbreidings plan in onderdelen Tuindorp-west rechtskracht heeft verkregen tot de onteigening van de voor trot toir nodige grond moeten overgaan Met enkele eigenaren is wel over eenstemming bereikt Hierdoor is het mogelijk een trottoir ter lengte van 125 meter aan te leggen F 300 boete voor „ kruidendokter " uit Soest Vanmorgen heeft de Utrechtse rechtbank de 44-jarige G H uit Soest veroordeeld wegens het on geoorloofd uitoefenen van de ge neeskunde H die geen medische studie heeft gevolgd alleen de la gere school en enkele klassen mulo had kruiden als geneesmiddelen voorgeschreven en een zogenaamde iriscoop gebruikt een apparaat waarmee hij mensen in het regen boogvlies keek om te ontdekken of zij ziek waren De rechtbank veroordeelde H tot een boete van 300 gulden of 30 dagen Er was een boete van 1000 gulden of 50 dagen tegen hem ge eist Advertentie 8F*""*"""""PiPii"iiiiiViMa S WASMACHINES S ¦ ¦ ¦ DIVERSE ' MERKEN g S HENDRIKSEN g S sedert 1879 ¦ g Onze service is Uw S g garantie m Voorstraat 102-85 g telefoon 11021 Utrecht g ¦ Sintmarkt zaterdag De Sint-Nicolaasmarkt die don derdag in Utrecht op het Paarden veld werd gehouden is een misluk king geworden Slechts zes kramen waren aanwezig De vereniging van marktkooplieden heeft nu besloten de sint tijdens de normale zaterdag markt van 1 december te ontvangen van 14 tot 19 uur Advertentie Verrassen doef U hem met een zeer modieuze sjaal Denk met Sinterklaas dus wel aan Gebr Broekman GEBROEOEI^S BROEKMAN Jhul&is dane&ms k r 18371 Ll962i I Efisabellistroal 20 hoetc K 6tisofatthstraa0 AnslMdamsestraatmg 196 • UTRECHT Maar nu het rijden *^* Van een onzer verslaggevers Het vergde donderdagavond kracht en handigheid de 106de in validenwagen van de U.N.-operatie zilverpapier uit te reiken Niet dat de wagen zo zwaar was maar me vrouw A van Doom-Kubes 54 voor wie de wagen bestemd was woont op een bovenhuis En de trap die naar baar woning voert is smal en bochtig Daarom moest de wagen met overleg naar boven gedragen wordem Nu staat hq te pronken In de ach terkamer van perceel Ondiep 168 bis in utrecht Het naar boven dragen is met zoveel zorg gedaan dat noch de trapmuur noch de wagen nog m:aar een krasje vertonen Mevrouw Van Doorn is bit met haar nieuwe wagen die met oude kranten zilverpapier capsules en geld bijeen gespaard is Heel blij Zij hoopt nu heel binnenkort weer eens de buitenlucht in de kunnen ademen want dat is in maanden niet gebeurd In april is zij voor het laatst bui ten geweest Dat heeft toen zoveel van haar krachten gevergd dat haar huisarts heeft afgeraden het nog eens te doen Mevrouw Van Doorn is al onge veer 16 jaar ziek Zestien kwalen heefit zij Reimia en een hart dat niet helemaal in orde is zijn van die 18 de ergste In de huiskamer wat rondstappen gaat nog wel maar de trap afgaan is te enen male on mogelijk Toen mevrouw Van Doorn in april even de straat op is ge weest was de afdaling van de trap het ergste Geholpen door haar man en twee van de vijf kinderen Jieeft zij het voor elkaar gekregen Maar daarna was ze zo moe dat ze het liefst maar directweer in bed wilde Twee jaar geleden toen het ge zin Van Doorn de bovenwoning be trok zag het er naar uit dat me vrouw voor altijd in bed zou moe ten blijven Het gemis van een be nedenwoning deed zich toen niet zo voelen Maar toen de huisarts aan het begin van dit jaar zei dat me vrouw Van Doorn wel weer eens op mocht staan werd dat anders Men kreeg toen een oude inva lidenwagen te leen Maar gebruik heeft men er bijna niet van kunnen maken De trap maakte het on mogelijk Veel verzoeken En nu zit men nog steeds met hetzelfde probleem Er is een wa gen om in gereden te worden maar de moeilijkheden zijn zo groot dat daar in de naaste toekomst in de praktijk weinig van terecht zal ko men Tenzij blijkt dat de veelvuldi ge verzoeken van de heer Van Doorn hem en zijn gezin een benedenhuis toe te wijzen niet tevergeefs zijn geweest Wanneer ik dat nog eens zou mogen beleven zegt mevrouw Van Doorn dan zou ik mijn geluk niet op kunnen Fiep Westendorp Inmiddels slijt ziJ haar dagen deels in bed deels in een stoel Zij ziet weinig meer van de wereld dan vier muren van de kamer Hoe het er bij haar op de bovenverdie ping uitziet weet zij niet Zij is er in de 2 jaar dat zij in het huis woont nog nooit geweest Het kan haar eigenlijk ook niet zoveel sche len Bij haar leeft meer de wens uit gereden te worden en geen vrees MEVROUW A van Doom-Kubes in haar nieuwe wagen Achter haar staan haar - main twee dochters en een « oon nog eens gemakkelijk de voordeur te hebben voor de bochtige trap die haar zo moe maakt De uitreiking van de invalidenwa gen gebeurde in tegenwoordigheid van de voorzitter van de afdeling Utrecht van de Algemene Invaliden bond de heer H A Hietbrink Advertentie 1200/1500 De GROTE auto onder de ^ e nieuwe kleine KOOP NU Koop geen experiment Garage HONDERS Nachtegaal straat 49 Mej Scheeve nam afscheid van politiekorps De seoretairesse van de hoofd oommissaris van de Utrechtse po litie mej F J Scheeve heeft van middag - wegens het bereiken van de pensiioengereohtigde leeftijd in initieme kring van politiefunctio tiarissen en oaUega's afsoheid ge niomen Op sympathieke wijze sprak de hoafdoammissariis de heer H W Offers zijn scheidende secretaresse toe en roemde in ^^,^,^„,„„„,^„„,„^,,^^..^ haar de nauw - ' ' ' ' 1 gezethedd waarop zij begonnen als * telefoniste viaeen administra tieve functie als « cheöin van de '"¦- j typekamer tot * ' *^ flzijn seoretairesse ^ toe gedurende 42 * I jaar haar werk zaamheden heeftveiriciht.Namens het ge - ^ i^ -^- hele korps bood ¦¦^'*^*^'***- ^ de heer Offers met de allerbestewensen voor de toekomst mejuf frouw Scheeve enige tuinmeubelenaan Als zijn persoonlijk geschenkkreeg zij een collier Begroting WMN ' 63 De begroting 1963 van het Water leidingbedrijf Midden Nederland wijst een nadelig saldo aan voor het gebied van ƒ 98.360 - en een voorde lig saldo voor de provincie In zijn toelichting zegt het dage lijks bestuur dat het niet verant woord is uit de geraamde ongunsti ge uitkomst in dit ene jaar voor het gebied Utrecht een conclusie te trel< ken Dit zal eerst mogelijk ziJn na dat vergelijkingsmateriaal over en kele jaren is verkregen Bovendien is dit m.ateriaal pas goed bruikbaar nadat het leidingnet in het gebied Utrecht dat nu nog voor een be langrijk deel in opbouw is Over vecht Tuindorp Oost Kanalenei land een voor stadsuitbreiding nor male aansluitingsdichtheid heeft ver kregen 
8 VRIJDAG 50 NOVEMBER 19G2 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD slangkiemmen ^/ q grote ¦ sortering [ SKIIBCIIIIS mmmimibm mn Vy^illiams Lecfric Shave verdubbelt de werkzaamheid van uwscheerapparaat VOLKOMEN NIEUWE SAMENSTELLINOs 1 VERDRIJFT TRANSPIRATIV C ZET UW KAARDHAREN OVEREIND 3 VERHOOGT DE WERKINO VAN UW APPARAAT I Williams Lectric Shave B evochtig uw gezicht eerst grondig met Williams Lecttic Shave voordat u zich gaat scheren De resultaten zullen ¦ u verbazen Uw elektrisch scheerapparaat zal soepel over uw huid glijden Uw baard wordt tweemaal zo diep uitgeschoren met het dubbele gemak van voorheen Haal vandaag nog een fles Verkrijgbaar vanaf f 1.70 AMter zo'n goed produfct van Wllllama I Vraag naar Williams Lectric Shave of zend 30 ets aan II postzegels voor verzendkosten aan Kuypers&Co N.V i I jPostbus 9002 Amsterdam Afd.D tl.:n u ontvangt proef 1 1 flacon voor 1 week i WOLLEN SPENCERS in zwart flessen grpen gifgroen marine rood koren blauw In maten klein en groot 15,75 Maison de Bonneterie Vachtegaalstr 16-18 Utrecht t.m 4 dec a.s geopend tot 9 uur ' s avonds Onze huidige woonruimte heeft een andere bestemming gekregen Wie wil aan 16 studenten WOONRUIMTE VERHUREN Brieven aan L VOUTE Kr Nwe Gracht 48 GOED GEMUTST het nieuwe jaar tegemoet IEDERE prijs een meevaller 3 ^?~ Onbeperkte keuze sjaals *""* B ^ moeder en docMer - lUin Oudegiaclit 130 4-132 02535353534848532348535323234848532323020001 Een Omega horloge is een precisle-instrument dat Is geconstrueerd en ontworpen om een leven lang dienst te doen Een Omega horloge wordt een jaar lang internationaal en onvoorwaardelijk gega randeerd Wij hebben steeds de nieuwste mo dellen in voorraad P U N T E voorhein Hanry Choorstraat 36 Utrecht OMEGA Omega Ladymatic goud met gouden hand H 790 - Een Omega precisiehorloge schenkt u als een sieraad Een Omega ' dameshorloge is een precisle-instrument ontworpen als een sieraad In de oogverblindend fraaie collectie modellen vindt u zowel „ daagse " als gala-Omega's zowel sportieve als z.g cocktail-modellen vrouw die het zal dragen Als u een dame een horloge cadeau geeft zorgt u dan dat er Omega op staat Want aan de glans van een prachtig horloge voegt u dan de schittering toe van een beroemde naam Waar u uw Omega kunt kiezen Omega dameshorloges vindt u alleen bij de besta horlogers door Omega uitgekozen om dat zij uw vertrouwen verdienen Voor hen is de verkoop en het onderhoud van Omega horloges een erezaak Zij kunnen u de hele enorme Omega-collectie tonen Een van hen is waarschijnlijk d « beste juwelier in de stad waar u woont Onvoorwaardelijke garantie Een Ome ga dameshorloge wordt onvoorwaardelijk gegarandeerd De Omega garantie dekt elke beschadiging en storing Deze garan tie blijft een jaar lang van kracht en geldt in alle vrije landen onverschillig waar het horloge werd gekocht Voor geen enkel ander horlogemerU wordt deze garantie gegeven Pijnlijk nauwkeurige afwerking Het uurwerk van elk Omega dameshorloge is even zorgvuldig gefabriceerd en gecon troleerd als het uurwerk van het Omega herenhorloge Deze accuratesse betekent voor een horloge het verschil tussen vol maaktheid en middelmaat - tussen nauw keurige en slordige tijdmeting Elke dames-Omega is even goed als de heren Omega - èn mooier 1 ' t Duurt een mensenleven Elke Omega is geconstrueerd - en ontworpen - om een leven lang dienst te doen Daarom heeft een Omega de klassieke lijnen die nooit vervelen Een Omega is een voorbeeld van goede vormgeving en daardoor van een schoonheid die door geen mode wordt bedreigd Een Omega is een ideaal geschenk De levensduur de nauwkeurigheid de schoonheid en de naam maken een Ome ga tot een ideaal geschenk De grote ver scheidenheid in modellen maakt dat u steeds een persoonlijke keuze kunt doen en een sieraad kunt kiezen dat past bij de Constellation Chronometer Grootst mogelijke precisie Wa terdicht schokvrij automatisch Staal n 350 - Goud t.a fl 825 - Met datum Staal n 380 - Goud ca fl 915 - Goud op staal fl 444 - en n 475 - Omega Seamaster de Ville Grote precisie en elegante kast Waterdicht Automatisch zonder datum:Staal fl 285 - Goud v.a fl 650 - Automatisch met datum:Staai fl 319 - Goud v.a fl 710 - Met kroonopwinding v.a fl 195 - O mega Sapphette Een pieci - sie horloge dat bovendien uit munt door schone vorm In plaats van een glas beschermt een als briljant geslepen synthetische saf jier het uurwerk Steeds wisse lende modellen met of zonder gouden band n OMEGA HeldeR wit en Veiüg ZAC ^ NU SAMEN IN IVIODERNE RADION REKORD FIRMA E EGBERTS Herengracht 45 — Leiden vraagt voor direct all-round elektromonteurs Aanmelden dagelijks tel 01710-21592 des avonds na 7 uur 01710-31119 zaterdag maandag «« dinsdag ATTENTIE VERONA TV biedt aant SALONKASTEN van f 350 — tot ƒ 500 — en TV-APPARATEN 43 cm van f 200 — tot ƒ 250 53 cm van ƒ 300 — tot ƒ 450 Met 6 maanden garantie en eigen servicedienst Te bezichtigen van 10.00 tot 12.00 en van 15.00-22.00 uur zaterdags alleen van 1100 - 19.00 uur Financiering mogelijk Moreelselaan 27 Utrecht Telefoon 11054 f Nu geeft één wasmiddel alles wat U verlangt KIJK HELDER WIT wast Radion Rekord zonder zinkzeep of kalkzeepviekken KIJK VEILIG ZACHT wast Radion Rekord Met een lekker vol sop waarin U de veilige zachtheid van Radion herkent KIJK VLOT MODERN wast Radion Rekord géén papje maken poeder dat metéén oplost ' t is de moderne manier van wassen Ideaal ook in de wasmachine KIES VOORTAAN RADION REKORD RR II4.6K.312.6S » ié as-g «!;» LEEUWARDEN - ENSCHEDE - UTRECHT - NIJMEGEN - ZWOLLE CHOORSTRAAT JS-29 - UTRECHT lumn Steenwef en Zode/Jtraot Tot en mei dinsdag dus ook maandag a.s geopend van 9 tol 21 •""¦ 
UTBECHTSCH NIEUWSBLAD VRIJDAG 30 NOVEMBER 1982 9 Advertentie Pr Hendriksoord kan een herstellingsoord blijven Protestantenhond voert actie tot aankoop Vier kinderen gedood onder vrachtwagens Advertentie CINZANO VLerziening van subsidiëring Woningcorporaties van groot belang Representant van Wiskunde-olympiade was groot succes ' t is niet te geloven ï Wat heeft U me verwend Een MIAMI GRAND LUXE Zo'n apart gasfornuis voor de heerlijkste gerechten Kip aan het draaispit gratiné-schotels biefstuk van de grill Reken maar dat man en kinderen nu óók verwend worden Bedieningspaneel in „ glacemail " • 4 kookbranders en sudder - tevens centrale aansteekbrander • gasstop tijdschakelklok met slgnaal lampje • thermostaat • infra-rood plafondgrili • braadspit met elek tromotor • zeer ruime oven met verlichting en venster in deur » opberg lade tevens bordenwarmer • kookplaat aansluitend tegen de wand Fabrieken in België Frankriilf Duitsland Zwitserland Italië Spanje Japan en Argentinië Vraag uitvoerige inlichtingen en folder bij Uw vaktiandelaar of bij het Verkoopkantoor voor Nederland NELL & STUTTERHEIM N.V DEN HAAG POSTBUS 1143 TEL 98 67 60 * t In één week ƒ 20,000 bijeen JtIiNDEK opzienbarend en eclatant dan de organisatoren van de actie voor Het Dorp gedaan hebben maar in principe met eenzelfde gunstig resultaat heeft de Stichting voor sociaal werk van de Nederlandse Protestantenbond in Utrecht de af gelopen twee weken een landelijke actie gevoerd om het herstellings oord Prins Hendriksoord in Lage Vuursche te behouden Met inbegrip van een paar noodzakelijke voorzie ningen aan de dakverdieping heeft de Protestantenbond ƒ 240.000 nodig om het gebouw — dat tot nu toe ge huurd werd — te kunnen kopen van de erfgenamen van de overleden eigenaresse Het is wel zeker dat dit geld op tijd bijeengebracht kan wor den Voor ƒ 150.000 kan een nypothe caire lening gesloten worden De rost moet op een andere manier bij elkaar gebracht worden liefst in de vorm van giften aldus de heer L M Sinke directeur van de stichting Half november is aan 3700 oud gasten van het Prins Hendriksoord en aan een aantal bedrijven een circulaire toegestuurd waarin ze op gewekt worden steun te verlenen In een week tijd was er ƒ 20.000 bij elkaar gebracht „ Het zit er dus echt wel in dat we die ƒ 90.000 op tijd bij elkaar Jferijgen om 1 februari de koop akte te kunnen passeren " zegt de heer Sinke Gunstig De eigenaar en zijn echtgenote de heer en mevrouw Crone die kort n,n elkaar overleden zijn bepaalden hij testament dat de Stichting voor sociaal werk de gelegenheid zou krijgen het huis aan te kopen Het sanbod dat de erfgenamen hebben Rpdaan is voor de stichting n alle opzichten aanvaardbaar en een by potheek is al toegezegd Er is de stichting veel aan ge legen het Prins Hendriksnord m bezit te krijgen Afgezien van alle andere moeiliikheden zou het on denkbaar zijn een dergelijk pand met zes hectare bijbehorend ter rein er.gens in Nederland te huren op zulke gunstige voorwaarden als V(M"i>lpe<^sterslekort in ziekenhuizen zeven procent Ondanks het feit dat het aantal verpleegsters en verplegers sedert 1936 is verdriedubbeld — het totaal aantal verplegenden in Nederland wordt geschat op 30.000 — is er toch een tekort Volgens officiële gegevens zou dit tekort aan ver pleegsters in ziekenhuizen ^ even procent bedragen en aan verplegers 3 pro''ent In d ^ psychiatrische inrichtingen bedraad het tekort aan verpleeg sters en verplegers samen 18 pet De laatste jaren is men begonnen gehuwde verpleegsters aan te ne men en blijven wel verpleegsters na hun huwelijk doorwerken De ervaring met het werken van ge trouwde verpleegsters is over het algemeen gunstig Er zijn echter maar weinig gehuwde verpleegsters die een gewone volledige dienst kun nen aannemen met de daarbij onvermijdelijke nacht avond en zondagsdienst Om het inschakelen van de gehuwde verpleegsters een succes te doen worden zou in voering van de onregelmatig heidstoelage een welkome maatregel vormeii Dit zei gisteren zr W C M baronesse Van Tuyll van Seroos kerken op een door de „ Federatie van Nederlands3 Verenigingen die de belangen van de verpleging en de verplegenden behartigen " be legde persconferentie in Amster dam waar de noodzaak om op de gehuwde verpleegster een beroep te doen aan de orde werd gesteld Man verdronken Sinds woensdagavond werd de 36 jarige kruidenier J ' Hoekstra uit Niawier vermist Bij onderzoek door de rijkspolitie te Metslawier bleek dat de heer Hoeksma te water was geraakt en verdronken Het stoffe lijk overschot is vanmorgen gevon den In het vaarwater tussen de Paesens in Metslawier en Hantum Hot slachtoffer was gehuwd en va rinv v3n drie kinderen de afgelopen vijftien jaar het ge val geweest is of iets dergelijks te kopen op zulke aantrekkelijke voorwaarden a/s nu geboden wor den Op de plaats waar nu het herstel lingsoord staat hoeft oorspronkelijk een klein jachthuis gestaan in 1848 gebouwd door prins Hendrik een jongere bro^r van koning Willem III Het is later gekocht door de bankier Boissevain die er in 1883 de tegenwoordige buitenplaats bouw de De naam herinnert aan de stich ter van het oorspronkelijke jacht huis De bouwer heeft zich laten inspireren door de vormgeving van de Engelse landhuizen van die tijd „ Wij zouden dus - met de konijnen - van di,t terrein moeten ver dwijnen " waarschuw de schrijfster tekena-res mejuffrouw Mia van Oostveen haar Tnede-oudgasten van het Prins ' Hendnks oord bij dit plaatje in een circulaire die al tienduizenden guldens heeft opgeleverd Winnaar uit Den Haag Dr J H Wesselings secretaris generaal van het ministerie van onderwijs kunsten en wetenschap pen heeft gistermiddag de „ Wis kunde-OIympiade " prijzen uitge reikt Deze voor leerlingen van het VHMO georganiseerde landelqke competitie waaraan in totaal 3346 scholieren hebben deelgenomen werd gewonnen door de 19-jarige Andreas A B van der Meqs uit Den Haag Hij kreeg een boeken bon en een aantal boeken Prijzen gingen voorts naar de scholieren P van Oostrum Gelder malsen J C Kuypers Apeldoorn C H Verhoeven Loon op Zand M J van Gelder Meerveldhoven R Worm Amsterdam C Soeters Rotterdam 3 J Drenth Gronin gen W H L M Prüst Eindho ven J A Petterson Rotterdam die respectievelijk de tweede tot en met de tiende plaats op de rang lijst bezetten De „ Wlskunde-OIympiade " werd georganiseerd door de Nederlandse onderwijscommissie voor wiskun de Men beoogt hiermee het ani meren van de beoefening der wis kunde en o.m het stimuleren van de keuze van een wiskundig be roep onder de leerlingen van het VHMO De belangstelling voor de „ Wis kunde-Olympiade " was bijzonder groot De oorspronkelijke verwach tingen van de organisatoren wer den terzake met bijna 250 percent overtroffen. In zijn toespraak wees hij er o.m op dat in de toekomst van velen een steeds diepergaande kennis van de wiskundige weten - Dolle Oostenrijker trotseert grote politiemacht Een dolleman heeft gisteravond te Bruck a d Mur twee politie ambtenaren gedood en de gehele politiemacht van het plaatsje uren lang bezig gehouden door van het dak van een gebarricadeerd huis te schieten op alles wat bewoog Het huis werd door 50 ambtena ren omsingeld terwUl de 38-jarige magazijnbediende Josef Planasch die onlangs uit een psychiatrische inrichting ontslagen was een kwis tig gebruik maakte van ztjn arse naal vuurwapens Hedenmorgen vroeg duurde het beleg van het huis door de gehele politiemacht van het stadje nog steeds voort maar later werd de man door een schot in het hoofd gedood in de hal geeft de statige eiken trap de ruimte sfeer en allure Sinds april 1948 is het gebouw in gebruik bij de stichting voor sociaal werk van de Nederlandse Protes tantenbond die er een paviljoen heeft bijgebouwd om het aantal ka mers te vergroten en ' t herstellings oord beter exploitabel te maken Met de mogelijkheden tot exploitatie hangt ook de verbouwing op de - olderverdieping samen die deel uitmaakt van het plan tot aankoop Het aantal eenpersoonskamers wordt daardoor van 22 op 26 gebracht In totaal hebben rond 3700 mannen en vrouwen gemiddeld een maand in het Prins Hendriksoord in Lage Vuursche nieuwe kracht en levens moed opgedaan hetzij na ziekte of operatie hetzij na een periode van oververmoeidheid Dat er in die tijd meer gegroeid is dan alleen een gevoel van grotere gezondheid namelijk een gevoel van verbondenheid met het herstellings oord waarvan ze de gast geweest zijn bewijzen de bedragen die na de eerste oproep zijn gaan vloeien en die nog steeds binnenkomen J < Gezondheid paus loannes beter Naar vandaag werd gemeld is de paus vannacht goed vooruitgegaan Er is vanmorgen geen officiële me dedeling over zyn toestand gedaan maar Vaticaanse zegslieden deelden mede dat de paus zich by het ont waken beter voelde en dat er aan wijzingen van verbetering in zyn toestand waren Het was de tweede maal in weinig meer dan twaalf uur dat van een verbetering melding werd gemaakt Een hooggeplaatst Vaticaans zegs man had reeds gisterenavond ge zegd dat de paus zich veel beter voelde verder dat hij geen koorts had en het bed enkele uren had kunnen verlaten De paus had een gedeelte van een tv-uitzending gade geslagen Zijn doktoren evenwel hou den hem nog dag en nacht onder observatie schappen zal worden gevraagd Echter zo voegde hij hieraan toe een mens kan bij wiskunde al leen niet leven „ Een wiskundig genie dat zijn mathematische wetenschap niet op harmonische wijze weet te integreren in zijn mens-zijn kan een gevaar voor de samenleving zijn " aldus de secretaris-generaal Hij bond de prijswinnaars op het hart niet eenzijdig te worden Dr Wesselings sprak de hoop uit dat de „ Wiskunde-Olympiade " verspreid over de wereld Oh Sint Toen gistermiddag in Alkmaar enige kleine kinderen de drukke Koelmanlaan overstaken passeerde daar juist een vrachtauto bestuurd door de heer S uit Alkmaar Een der kinderen de 41/2 jaar oude Martin Looijen uit Alkmaar liep tegen de voorkant van de vracht auto Het ventje was vrijwel op slag dood Gistermorgen is de achtjarige Jan van Leeuwen uit Apeldoorn op het Stationsplein onder de wie len van een passerende aanhang wagen van een vrachtauto geko men De jongen werd op slag gedood Het ongeluk gebeurde onder de ogen van talrijke voorbijgangers vlak bij de overweg naar de Arnhemseweg Het kind was op weg van huis naar de r.-k jon gensschool aan de Spoorstraat De 6-jarige J L Groeneweg uit Rotterdam is gistermiddag bij een verkeersongeluk in de Stanvpioen straat om het leven gekomen De jongen werd daar overreden door een vrachtauto met aan hanger Hij werd met zeer ernstige verwondingen overgebracht naar het Zuiderziekenhuis waar hij bij aanlcomst bleek te zijn overleden Donderdagmiddag is de 18-jarige Arle V d Brink op de Scherpen zeelseweg te Barneveld dodelijk verongelukt. De heeir v d Brink reed op zijn vrijwel nieuwe motor in de rich ting Scherpenzeel toen hij nabij Proef mét voeren van groot dimlicht De hoofdcommissaris van politie tn Enschede heeft de bestuurders van motorvoertuigen die stadslichten kunnen voeren verzocht van maandag 3 december tot zondag 9 december deze stadslichten niet te gebruiken maar alleen het grote dimlicht Dit in verband met een onderzoek over de vraag of het voeren van dimlicht in de bebouwde kom de veiligheid van de voetgangers be vordert De voetgangers hebben nl ge klaagd dat motorvoertuigen met stadslicht niet duidelijk genoeg zichtbaar zijn rekening houdend met het feit dat onder voetgan gers vele oude en zeer jonge per sonen zijn Anderzijds wordt bij de bestuurders van motorvoertuigen het voeren van dimlicht door anderen vooral bij niveauverschil zoals bij brug gen e.d als hinderlijk ondervon den Advertentie de splitsing van de Scherpenzeel se/Renswoudseweg een tweetal auto's wilde passeren Toen hij hiermee bezig was zag hij een tegenligger naderen V d B remde af om weer achter de auto's te komen Hierbij is hij waarschijnlijk iets geslipt en raakte hij de linkerkant van de auto van mevrouw E S S uit Barneveld. Hij kwam hierbij te vallen en maakte met zijn motor een schui ver naar links tengevolge waar van hij door de tegenligger be stuurd door J V uit Bodegra ven werd overreden Hij over leed ter plaatse Tijdens het vervoer naar het ziekenhuis in Den Helder is don derdagmorgen overleden de 82 jarige heer P Zegel Kzn uit De Waal op Texel De heer Zegel werd tijdens een wandeling aan gereden door een personenauto Vanmorgen omstreeks negen uur is het 9 jarig zoontje Hendrik van houthandelaar Koster te Noordsche schut bij Hoogeveen bij een ver keersongeluk om het leven gekomen Het jongetje was op weg naar school en zat bij een vriendje achterop de fiets Halverwege het Zwarte Dijkje werd de jonge S gepasseerd door een zandauto Ze kwamen daariDij ten val waarbij Hendrik onder de wagen terecht kwam en op slag werd ge dood De andere jongen een zoon van de heer Strijker uit Noordsche schut brak een bovenbeen Japanse fopkaas is gevaarlijk Van onze Haagse redactie De Japamse Industrie brengt een ' grapje ' in de handel dat onder be paalde omstandigheden levensge vaarlflk kan zijn Het gaat hier om een plakje imitatie Zwitserse kaas van kunststof dat als het in de maag komt onder invloed van het maagzuur verhardt en scherpe kan ten krügt waardoor verwondingen kunnen ontstaan In Frankfurt is in het begin van dit jaar iemand aan het ' eten ' van deze ' kaas ' overleden De plakjes die zyn verpakt in een cellofaan zakje dragen het op schrift ' trick Swiss cheese ' en zijn in ons land nog niet gesignaleerd Interpol in Den Haag pleeft over leg om de import in Nederland van deze onsmakelijke ' kaas ' onmogelijk te maken Deze organisatie werd tegen dit grapje gewaarschuwd door een bericht van het secretariaat-ge neraal van Interpol in Parijs Het nieuwe NESTOR MARTIN „ Miami Grand Luxe " semi-automatisch 5 vIams gasfornuis Stralend wit geëmailleerd Compleet f 645 - GASFORNUIZEN 3 - 4 - of 5-vlams van f 249 - tot f 645 - inclusief afdekplaat Leverbaar voor elke gassoort De gebruiksaanwijzing op het pakje geeft aan dat men het plak je doormidden moet snijden en de stukken op een besmeerde boter ham moet presenteren Het effect als de gefopte toebijt moet volgens de fabrikant treffend zijn Voorlopig verslag Eerste Kamer over mammoet ' De mammoetwet " het wetsont werp tot regeling van het voortge zet onderwijs heeft — in het alge meen — de instemming van de commissie van rapporteurs uit de Eerste Kamer Dit blijkt uit het voorlopig verslag van deze commis sie waarvan drs J W van Hulst C.H.U voorzitter is Enkele leden stelden voor zich tegen de aanvaarding van het ont werp te verzetten voornamelijk daar zij in de voorgestelde regeling een poging zagen tot een nog verder gaande achterstelling van het open baar onderwijs bij het bijzonder on derwijsdanwij thans reeds kennen " Verscheidene leden ver klaarden dat hun bezwaren het nie mand hunner gemakkelijk zullen maken voor te stemmen Voor een aantal hunner scheen voorstemmen zelfs uitgesloten Ve 1 e leden stellen bij alle lof vast dat de regeling niet vrij is van gebreken en dat zü aanleiding geeft tot bedenkingen Deze leden die dus voor zullen stemmen dringen er biJ minister Cals op aan de rege ling te zijner tijd op soepele wijze uit te voeren consument Op het dertiende nationale con gres van de stichting katholiek instituut voor de volkshuisvesting vandaag in Tivoli te Utrecht ge houden sprak de directeur mr F H J J Andriessen over woning voorziening in perspectief Hij wees erop dat vastgehouden moet worden aan het grondrecht van de mens dat iedereen recht beeft op een woning Dit houdt in dat men voorzichtig moet zijn met het aannemen van relatief grote aantallen blijvende samen wonin gen In de stad Utrecht waren per 1 januari 1962 4.530 inwonende of gescheiden levende gezlomen inge schreven terwijl het statistisch woningtekort 3.780 woningen be droeg Of hier de fout zit in de berekeningsnfiethode of in het feit dat er minder blijvende inwonin gen zullen zijn dan In een andere periode was mr Andriessen on bekend Hij wees erop dat een grote mate van voorzichtigheid past bij het hanteren van cijfers inzake woningen Mr Andriessen zou gaarne zien dat de jaarlijkse produktie inspan-ning meer werd geprogrammeerd vanui * het aantal gereed te komen dan vanuit het aantal in uitvoering te nemen woningen Voor de ko mende periode moet een minimale eis worden dat er 90.000 woningen per jaar klaar komen Subsidie In zijn rede toonde spreker zich ervan overtuigd dat ook indien na de oorlog een ander loon - en prijs beleid zou zijn gevoerd voor een relatief belangrijk deel van de na de oorlog gebouwde woningen sub sidiëring noodzakelijk zou zijn ge weest Mr Andriessen sloot zich aan bij de stelling dat het inkomen uit arbeid voldoende zou moeten zijn om de prijs van een volwaardige woning te kunnen betalen De vraag is of men deze stelling on verkort kan toepassen op de nieuw bouw en van de aanvang af van de exploitatie Mr A ndriessen bepleitte een prin cipieel andere benadering van het subsidievraagstuk Dit subsidie moet rekening houdend met de financiële draagkracht van de wo ningbehoevenden gebruikt worden om een woningvoorziening op niveau tot stand te brengen Structureel moet een nader te bepalen deel van de nieuwbouw in de eerste exploitatiejaren wor den gesubsidieerd Dit dient niet alleen te geschieden voor sociaal geïndiceerde groepen maar juist ook voor gezinnen met bepaalde financiële draagkracht die uit hun N.D.P overweegt proces tegen de staat Van onze correspondent)Op twee manieren gaat de NieuweDemocratische Party proberen haar groeimogelijkheden te vergro ten In de eerste plaats neemt zij geen genoegen met de 10 minuten zendtijd voor radio en televisie die haar in verband met de komende verkiezingen zijn toegewezen Daarnaast bindt zü binnenkort de strijd aan met de gemeente Am sterdam die het aantal borden dat elke partij op de hoofdstedelijke bruggen mag plaatsen laat afhan gen van de grootte van de desbe treffende politieke groepering Dat vertelde ons de heer M Le win uit Amsterdam voorzitter van de NDP tijdens de bijeen komst van die partij woensdag avond in Arnhem De heer Lewin zei dat de zend tijd van de partij bij de laatste verkiezingen in totaal een uur bedroeg 3 keer 10 minuten voor radio en televisie en thans slechts 20 minuten Over enkele dagen stuurt de NDP over deze kwestie een brief aan de minister Mocht dit laatste geen succes hebben dan volgt een pro ces waarschijnlijk een kort geding tegen de staat In Amsterdam zal bü de komende verkiezingen de NDP zich niet storen aan de toe wijzingen en plaatst op elke brug in de hoofdstad een bord Haalt de politie ze weg dan komen er nieuwe Indien er boetes volgen aldus de heer Lewin betaalt de NDP princi pieel niet Het bestuur dat per soonlijk aansprakelijk is gaat liever de cel in Molen De Ster zal worden herbouwd De enkele maanden geleden afge brande specerijmolen „ De Ster " die aan de Kralingse plassen stond zal worden herbouwd Een hiertoe strekkend voorstel van B en W van Rotterdam is binnenkort te ver wachten Rotterdam was de eige naar VERMOUTH De kosten zullen ongeveer 300.000 gulden bedragen Aan verzekerings penningen is een bedrag van 209.183 gulden ontvangen inkomen van vandaag de woning van morgen nu eenmaal niet kun nen betalen Mr Andriessen wenst een geleidelijke optrekking van de huren van bestaande woningen zo lang de markt zelf hier geen regu lerende werking kan uitoefenen Indien de mogelijkheid van alge mene huuraanpassing er niet meer zal zijn zal een geleidelijke ver mindering van de subsidiëring in het subsidiesysteem zelf moeten worden ingebouwd met uitzonde ring uiteraard van duidelijk sociaal geïndiceerde groepen Voorts stel de mr Andriessen de vraag waar om men wel de grootte op een be paalde wijze in het subsidie zou honoreren en niet de mogelijkheid om van die grootte een effectief gebruik te maken Woningcorporaties Wat de woningcorporaties be treft merkte mr Andriessen op dat het bezit in totaal kan worden ge steld op rond 450.000 woningen daaronder begrepen een aantal in eigendom overgedragen of in be heer gegeven woningen Dit zal globaal neerkomen op ongeveer 15 procent van de woningvoorraad Het aandeel in de woningvoorraad dat voor verhuur beschikbaar is zal globaal 23 procent bedragen Het is volgens mr Andriessen onmogelijk bij deze kwantitatieve verhoudingen de woningcorpora ties in de „ normale " situatie ten aanzien van de nieuwbouw activi-teit nagenoeg tot stilstand te dwin gen Voorts dient rekening te wor den gehouden met de unieke plaats van deze corporaties in de wo ningvoorziening Zij vormen in de huursector praktisch de enige werkelijke re presentant van de consument Mr Andriessen pleitte voor een dui delijke plaats voor de corporaties in het bestel van onze woning voorziening ook in tijd waarin wel licht het grootste deel der woning bouw niet meer zal worden gesub sidieerd en ook indien daarvoor een bepaalde medewerking van de overheid bij de financiering niet kan worden gemist De taak van de corporaties bij een aantal voor zieningen noodzakelijk voor het wonen in een wijk moet nader in studie worden genomen In zijn rede schetste mr An driessen in de aanvang de bete kenis van het wonen voor de mens Men moet het wonen behoeden als een onvervangbare waarde voor gezin en samenleving Uitvoe rig besprak mr Andriessen de verantwoordelijkheid van de over heid op dit punt Op dit congres sprak drs A P Th van Pol over woningvoorziening en welvaart De voorzitter van het congres de heer J A G Alders bepleitte in zijn openingsrede voor een meer structurele continuïteit in de wo ningbouw il M i 
TRUDA6 30 NOVEMBEIt 1962 10 PUBLICATIE VAN DE « I HET S.C.It SAMENWERKENDE SASBEORUVEN AMERSFOOf?T BAARN SOEST UTRECHT WOERDEN ZEIST TITRECHTSCH NIElJWSB!tAI > ^ 25 2.98 3-98 5 90 4.95 ^^ 1 ^^ U vaart wel met Grote St.-Nicolaasverkoop bl | LEA KOEKOEK Grote grasllnnen slopen en zware baddoeken van 2.39 voor Extra zware Interlock lange herenhemden - broeken en borstrokken en t-pprsoons graslinnen lakens ea grote tafelkleden van 4.75 voor2 pers grasUnnen lakens effen en gebor duurd en Jaeger herenhemden broeken enborstrokken en herentlanellen anti-reuma sa wollen Jaeger dameskamisolen en direo toirs en 2-persoons flanellen lakens anti renma van 6.95 voor Zwanedons dames - en herenpyjama's allematen van 9.80 voor Gebordnorde en effen lakens 180 breed enzwanedons gebloemde nachtponnen en zwa nedons dames en herenpyjamajasjes enanti reuma flanellen lakens 180 x 240 extraïwaar van 9.30 voor Waarom deze japon als er honderden anderen zijn » Smakelijk bakken braden en grilleren in een LEA KOEKOEK BREEDSTRAAT hoek FREDIKHERENSTRAAT vraagt voor spoedige indiensttreding ENKELE CORVEEERS voor de fabriek Gewerkt wordt In dagdienst of eventueel in twee ploegendienst Zeer goede sociale voorzieningen zoals vergoeding van reiskosten verstrekking van vakantietoeslag na vaste indiensttreding opname in hetpensioenfonds en verstrekking vanwerkkleding en schoeisel gunstige spaarregeling 45-urige werkweek met vrije zaterdag Aanmelden Dagelijks van 9 - 12 uur en van 2 - 4 uur aan ons bedrijf te Jutphaas Vreeswijksestraat 3-4 eventueel na tele fonische afspraak 03470 341 en 342 Omdat dit een actuele aanbieding is Wollen flannel Fijn voor de winter De prijs ligt heel gunstig Bovendien wol is mode En het is Witteveen die het aanbeveelt Dan weet u ongezien dat het hóógst up-to-date Is Maar ongezien is niet nodig u komt maar vrij binnen bij Witteveen Zelf kijken en proberen Er zijn zo veel mode-mogelijkheden bij Witteveen Dit jurkje alleen al is er in modezwart rood groen en goud Met nylon bont afwerking Compleet met p(r)ettycoat i 75 nauNA/keurig regelbare AMSTERDAM-BOTTERDAM-BNDHOVEN-UTRECHT-HAARLEM MAASTRICHT WéBéJ-NIJMEGEN-AMERSFOORT-AMSTELVEE » oven Praat eens met uw gasbedrijf over een modern gasfornuis A CMSj Schoon en snel - Gemakkelijk en goedkoop ~ BetrouNA/baar en vertrou\A/d Wij vragen VERKOPER LEERÜNG VERKOPER 16-24 jaar Wü bieden u een prettige werkkring met gun stige arbeidsvoorwaarden o.a naast de wekelijkse vrije middag éénextra vrije dag per 14 dagen afwisse lend op maandag en zaterdag bedrijfskleding in bruikleen vergoeding van eventuele reiskosten Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot een van de bedrijfsleiders van onze filialen Damstraat 18 A Mayerlaan 18 of Voorstraat 12 te Utrecht Albert Heijn 180 % SERVICE MARNIXLAAN 45 UTRECHT N.V DE ARBEIDERSPERS vraagt met spoed te Utrecht actieve personen mnl of vrl voor de bezorging van „ HET VRIJE VOLK " en „ RADÏO-TV-GIDS " Alle inlichtingen ook over de sociale voorzieningen worden gaarne verstrekt door ons kantoor te Utrecht Steenweg 66 68 telefoon 13882 BELL televisie verkoop - verhuur RADIO JANSEN NOBELSTRAAT 37 — TEL 25935 Verhuur en verlcoop van BELL TELEVISIE bij STAFFHORST RADIO en T.V DRIEHARINGSTRAAT 5-7-9 — UTRECHT — TEL 25450 RADIO SUCCES - TELEFOON 40809 Vraagf vrijblijvend inlichtingen en demonstratie Levering en service door de gehele provincie Huurt bij ons Uw BELL T.V Vraagt vrijblijvend om in lichtingen lOO'/o service Amsterdamsestr.weg 6 Tel 16110 - Utrecht i 
UTBECHTSCH NIEUWSBLAD VRIJDAG 30 NOVEMBER 19G2 11 Advertentie Spionagezaak in Frankrijk In Parijs is donderdag een gewe zen lid van de Franse contraspiona ge de in Tsjecho-Slowakije gebo ren Pierre Cardot spionage voor een niet genoemde vreemde mo gendheid ten laste gelegd zo is in justitiële kringen in Parijs gezegd De politie had in zijn flat een geheime radiozender geheime co des en ontwikkelaar voor onzicht bare inkt aangetroffen De 33-jarige Cardot wordt door de politie als een beroepsspion " beschouwd Hij is in de Santé ge vangen gezet Hoewel in de tenlastelegging niet wordt gezegd voor welke mogend heid Cardot heeft gewerkt menen de ambtenaren van justitie dat dit de Tsjechische spionagedienst is Spionageproces in Alexandrië Het hof voor de staatsveiligheid van de VAR in Alexandrië heeft don derdag drie in Egypte geboren broers van Griekse afkomst tot le venslange gevangenisstraf veroor deeld omdat ztj gespioneerd zouden hebben voor Israël Slechts een van hen Constanti ne Skylis was aanwezig Hij zou de leider van een spionagegroep in Alexandrië zijn geweest Hem werd ook een boete van 3.000 Egyptische ponden opgelegd Ztjn broers wer den bij verstek berecht Nicola Paris Roessoes die een spionagegroep in Gaza zou hebben geleid kreeg 15 jaar gevangenis straf en een boete van 1.000 pond Tien andere beklaagden kregen gevangenisstraffen variërend van een tot twaalf jaar en boetes tot duizend pond Ben Bella maakt reuzenzwaai Communistische partij in Algerije verboden Khemisti in Parijs voor onderhandelen Van onze Parijse correspondent De Algerijnse premier Ben Bella heeft donderdag op een persconferentie bekendgemaakt dat de communistische partij ontbonden is en dat er in zijn land ook geen communistische periodieken meer zullen mogen verschijnen Het verbod van de communistische partij in Algerije die 25 jaren geleden werd opgericht heeft in diplomatieke kringen wel enige ver bazing gewekt Een verbazing die te groter is na de onstuimige ontvangst die Ben Bella zich vorige maand onmiddellijk na zijn bezoek aan Washington bij president Kennedy in Cuba door Fidel Castro liet welgevallen Op een verlaten spoorwegempla cement ten noorden van München worden jaarlijks honderd treinen verbrand van elk tien wagens leng te Het is het crematorium van de Duitse Bundesbahn waar overjarige personenwagens in vlammen op gaan omdat gebleken is dat dat de gemakkelijkste en meest economi - De nogal plompe wijze waarop Ben Bella door die reis naar Cuba de Amerikanen toen voor het hoofd stootte werd immers vry alge meen uitgelegd als een voorteken dat Algerije zich nu opmaakte zich ook in het Russische vaarwater te begeven Die conclusie is dus voor barig gebleken Ben Bella moet zelf het verbod hebben uitgevaardigd in verband met het streven het F.L.N tot officiële eenheidspartij van Algerije te proclameren In Parijs acht men het echter niet uitgesloten dat het plotselinige anti-communisme dat de Algerijn se premier nu manifesteert even eens beschouwd moet worden in het licht van het bezoek dat zijn jeugdige minister van buitenlandse zaïken Khemisti vanaf vandaag aan de Franse hoofdstad brengt Bvian'akkoorden Khemisti is bepaald geen lichte taak opgedragen en het lijkt dus niet onmogelijk dat de Algerijnse regering geloofd heeft met haar anti-oommimistlsche actie de sfeer voor een vruchtbaar gesprek in Parijs nog ietwat te kunnen ver beteren Dat Ben Bella veel succes Advertentie Lappenleider stuurt verrassend telegram DEN HAAG Op het bureau van de Stichting Vriendschapsband Lapland — Nederland arriveerde gisteren een verrassend telegram Vertaald uit het Laps luidde dit „ Na eeuwen bibberen eindelijk koude overwon nen — stuur meer wonderdekens — Wfl betalen met rendierhuiden " Het bleek een dringend verzoek te zijn om méér ' draion ' Good Night dekens waarvan de Stichting de Lappenleider bij zijn bezoek aan ons land een exemplaar ten geschenke had gegeven Merkwaardig ver haal U zult het onmiddellijk gelo ven als u zelf eenmaal onder een ' draion ' Good Night deken geslapen hebt Wat een ongekende weelderige warmte En daarbij wat een licht heid en zachtheid Bovendien geen gekriebel meer Kóóp zo'n deken vervaardigd uit Bayers beroemde textielvezel In vele prachtige kleu ren en ga béter slapenl met die poging zal hebben is echter wel nauwelijks te verwachten Khemisti moet imnaers van de Fransen nu gedaan zien te krijgen dat ze niet alleen nog dieper in hun geldbuidel tasten maar dat - ze er bovendien nog in toestemmen dat verschillende clausules van de akkoorden van Evian ten voordele van Algerije zullen worden her zien In Algerijnse ogen zouden dan in het bijzonder de militaire voor zieningen vrn het akkoord niet langer in overeenstemming zijn te brengen met de waardigheid en de souvereiniteit van een onafhan kelijke natie Nieuwe situatie Van Franse kant heeft men daar entegen al meerdere malen duide lijk laten doorschemeren dat De GauIIe er juist genoeg van begint te krijgen nog veel langer Maecenas te blijven spelen voor een bescher meling die voornamelijk slechts stank voor dank weet terug te geven Frankrijk geeft per dag ongeveer 8 miljoen gxilden uit om de Alge rijnse staatshuishouding nog enigs zins op gang te houden Op 1 janu ari a.s zullen de beide schatkisten van elkander worden gescheiden en in Parijs laat men er weinig twijfel over bestaan dat dan ook die dagelijkse franfcenstroom een einde zal moeten nemen De Fransen wijzen erop dat © r sedert Evian een geheel nieuwe situatie in Algerije is ontstaan Door het vertrek van bijna alle Fransen uit dat land beeft Parijs nu zijn belangstelling voor Algerije wel goeddeels verloren De Fransen vormden niet slechts de voornaam ste motor der Algerijnse economie dooh vertegenwoordigden voor Parijs ook de beste garantie dat Algerije zich poUtiek niet al te ver van Frankrijlc zou verwijderen Diametraal De Gaulle heeft zgn illusies over een levensvatbare Algergnse natie ai geruime tijd geleden verloren en hij acht het moment gekomen dat Frankrijk zyn handen zoveel mo gelijk terugtrekt De Franse steun zal dus nauwkeurig worden afge stemd op de eigen belangen die Frankrqk nog in Algerqe meent te hebben Een herziening van de Evlan akkoordeoi wordt dus door beide regeringen wel als wenselijk be schouwd De richtingen waarin zich die herziening zou moeten voltrek ken zijn echter in Franse en in Algerijnse ogen diametraal tegen gesteld en zo kan men Ben Bella's boodsohajxper in Parijs deze dagen dan ook nauwelijks een zeer bril jant succes voorspellen Advertentie meubelen sfee rvo I wonen en werken bezoek onze Draken burgh toonzaal NEUDE hartje Utreclit fristho kennen fristho kiezen FABRIEKEN TE FRANEKER EN ROTTERDAM Weer Engelse wapens naar Indonesië Engeland zal spoedig het uitvoer verbod van wapens en militaire uit rusting naar Indonesië opheffen zo verluidt in gezaghebbende kringen Het verbod werd eerder in het jaar afgekondigd toen de crisis in ver band met westelijk Nieuw Guinea een hoogtepunt bereikt had Waar schijnlijk zal binnen twee weken een officiële aankondiging volgen Staking bij Lockheed beëindigd De werktuigkimdigen van de Ame rikaanse Lockheed fabrieken die twee dagen gestaakt hebben heb ben donderdag besloten de staking te beëindigen Bij de staking wa ^ ren 20.000 man betrokken die werk ten op twee grote fabrieken van de Lockheed op de raketbasis te Cape Canaveral in Florida en de raket - en luchtbasis Vandenberg in CalWornië De arbeiders gingen in staking omdat de Locldieed vliegtuigfabrie-ken niet wilden ingaan op de eis van de vakbond van werktuigkundi gen dat de arbeiders van dit be drijf zich bij de bond aansluiten William Simkin hoofd van de be middelingsdienst van de Amerikaan se regering heeft meegedeeld dat beide partijen ingestemd hebben met een tijdelijke regeling beëin diging van de stajcing en handha ving van de collectieve arbeidsover eenkomst President Kennedy had reeds stap pen genomen om de wet van Taft en Hartley in werking te stellen HU had verklaard dat de staking zo zij zou voortduren de nationale veiligheid zou bedreigen Advertentie Pravda prijst Kennedy De correspondent in Washington van de Pravda schreef donderdag dat aan president Kennedy de eer moet worden gegeven dat hy In de gecompliceerde politieke situatie die thans in de Verenigde Staten bestaat niet heeft toegegeven aan de druk van zqn meest agressieve adviseurs en de verstandige order heeft gegeven de vlootblokkade te gen Cuba op te heffen " piet ziet bij „ Amerikanen die er een gezond oordeel op na houden zouden in de ze realistische daad graag het be gin zien van een koersverandering in de Amerikaanse buitenlandse politiek op de weg naar dé vrede " De correspondent schreef verder dat in het officiële Washington evenals in de rest van de Verenig de Staten de kampioenen van het gezonde verstand en de aanhangers van waanzin in botsing komen " De hitte van deze strijd werd weerspiegeld op de voorpagina van de Washington Post waar de op roep van president Kennedy om het steeds hoger wordende tempo van de bewapeningswedloop te staken werd afgedrukt naast het gebral van de leiders van het pentagon over de volmaaktheid van de Ameri kaanse militaire strategie en over de voordelen van het kernverschrik kingsevenwicht " aldus de Sovjet correspondent DASSEN in GRATIS luxe verpakking TERLENKA vanaf 2,90 DRALON exclusieve P&C-aanbleding 5^90 ZUIVER ZIJDE Italiaanse Import m pochet 7^90 Russische leiders danken Peking De communistisch-Chinese lei ders hebben enkele dagen geleden een boodschap ontvangen van pre mier Chroesjtsjef en president Brezjnef van de Sovjet-Unie waarin hun dank wordt gezegd voor de gelukwensen ter gelegen heid van de 45ste verjaardag van de oktoberrevolutie Peekg.Cloppenburg V.N.'Commissie aanvaardt Ontwerp-resolutie voor verbod op kernwapens De politieke commissie der Ver enigde Naties heeft donderdag met 50 tegen nul stemmen bij 26 ont houdingen een ontwerp-resolutie aangenomen waarin van seoreta ris-generaal Oe Thanit wordt ge vraagd zijn overleg voort te zet ten over het bijeenroepen van een conferentie ter oïidertekening van een conventie waarbij het gebruik van kernwapens wordt verboden De Westelijke mogendheden ont biedden zich van stemming omdat naar htm mening de kwestie van de kernwapens niet enkel kan wor den opgelost door het uitgeven van zo'n verklaring waarin voorbij wordt gegaan aan het feit dat de kernwapens blijven bestaan Overleg inzake Katanga Secretaris-generaal Thant heeft donderdag verklaard dat zijn mili taire adviseur generaal Rikhye vandaag naar Kongo zal vliegen om met de commandant van de VN-troepen over de uitvoering van de resolutie en het plan-Thant als mede over de Katangese luchtaan vallen op Noord-Katanga te spreken De generaal zal van de gelegen heid gebruik maken om tevens te spreken over de aanvullende hulp voor de VN-strljdkrachten in Kon go met het oog op de Katangese militaire opbouw Een woordvoeder van de V.N in Leopoldstad heeft donderdag ge zegd dat de Katangese luchtmacht al drie weken lang dorpen en posi ties van het nationale Kongolese leger in Noord-Katanga bombar deert Twee groepen waarnemers van de V.N stellen hiernaar ter plaatse een onderzoek in zo zei hij De woordvoeder zei dat de V.N aan Tsjombe verzocht hebben met deze aanvallen op te houden De vertegenwoordiger van de V.N in Kongo Gardiner heeft in een rapport over de uitvoering van het plan van Oe Thant ter hereni ging van Kongo meegedeeld dat de uitvoering volgens plan verloopt Het gaat hierbij voornamelijk om het boycotten van mijnbouwproduk ten uit Katanga Naar gelang de omstandigheden zouden andere maatregelen genomen kunnen wor den " « Idus Gardiner In de boodschap die vrijdag door het persbureau Nieuw China is ge publiceerd zeggen de Russische leiders dat het Russische volk met genoegen heeft kennis genomen van de nieuwe successen die door het Chinese volk zijn behaald op het gebied van de ontwikkeling van het socialisme Zij spreken de wens uit dat de vriendschap tus sen de beide volkeren „ nog hech ter " zal worden omdat „ de grote vriendschap de eenheid en de solidariteit tussen de landen uit het socialistische kamp — gegrond vest op de beginselen van het marxisme-leninisme en het inter nationale proletariaat — de garan ties vormen voor nieuwe overwin ningen voor de vrede en de voor uitgang " Brits-Frans akkoord voor bouw van straalvliegtuig In Londen is donderdag een Brits Prans akkoord getekend voor de bouw van een supersonisch trans portvliegtuig Het toestel dat naar schatting 1,7 miljard gulden gaat kosten zal met 100 passagiers in nog geen drie uur over de Atlan tische Oceaan kunnen vliegen met een snelheid van 2250 km per uur De British Aircraft Corporation en Sud Aviation hopen dat het toes tel in 1970 in dienst gesteld kan worden Het zal voortgestuwd wor den door vier straalmotoren Advertentie verkwikt ontwaken Dunlopillo matrassen — Woensdag heeft mevrouw Fran cina Hilden den Donker in het St Jacobs gasthuis voor bejaarden in Schiedam haar 103de verjaardag ge vierd Crematorium van oude treinwagens München en Freimann het afgelo pen jaar duizend wagens in vlam men op In de intense hitte ver zwakt de staalconstructie zo sterk dat de verdere sloop geen probleem meer is Het staal van de verouder de rijtuigen kan na omgieten ge bruikt worden voor de nieuwste mo dellen van de Duitse spoorwegen ders voortdurend gevaar opleveren voor branden door wegspattende vonken veroorzaakt in het kurkdroge hout en in de bekleding van de zit plaatsen Dan liever direct de brand er in zeiden de technici van de Bundes bahn En zo gingen op een buiten gebruik zijnd emplacement tussen sche manier is om er af te komen Nu de Duitse spoorwegen volop aan het moderniseren zijn raken grote aantallen verouderde perso nenrtjtuigen overcompleet Normale sloping zou een kostbare zaak wor den door het grote aantal arbeids uren dat er in gaat zitten Boven dien zou het werken met snijtoran - Advertentie 
12 ' VRIJDAiG 30 NOVEMBEIt 1962 TJTRECHTSCH NIEUWSBLAD En Vinke heeft hel nieuwste en het leukste bijpassende hoedja of een muts 1 Met ertlstleks knopen en ' n kraag van ocelot In geel groen licht of donkerbruin 89.75 Antraoletgrljze wollen flan nel met vrolijke schotse kraag en zakkleppen Héél verrassende rode voering I 69.75 Van lichtgrijze Hirtenloden met losse sjaal Kan dus op twee manieren gedragen worden 79 - Ltcht - of donkergrijze tang harige flausch mohair met echte zwarte nertz-bisam kraag 98 - foekma OUDE GRACHt 125 December tijd voor charmante geschenkenl Voor cadeau's van Vinolia die bovenaan op uw verlanglijstje staan Vinolia toiletzepen in feestelijlenul heeft van omgang met min deren Hij hield geen afstand prolon geerde een „ lekker systeem " waar bij de minderen zich wel bevonden maar ging plotseling over tot bla kende dienstijver omdat hij bij een nieuwe wachtmeester een voor beeldige indruk wilde maken De troep aanvaardde de nieuwe situatie niet verweet de wacht meester dat hij fanatiek was ge worden en jonaste hem In de was bak De wachtmeester werd pas kwaad toen hij flink nat was ge worden Later nam de zaak een ernstige wending en ijlings trok de meer derheid van de dompelaars zich terug De raadsman verzocht de krijgs raad er rekening mee te houden dat een veel groter aantal — mis schien wel het drievoudige — dan terechtstaat zich op de een of an dere wijze aan berechting heeft kunnen onttrekken Binnenkort voorstel overdracht RTM aan Ned Spoorwegen B en W van Rotterdam hebben het voornemen binnenkort bij de gemeenteraad een voorstel in te dienen met betrekking tot de over dracht van 80 procent van het aan delenkapitaal van de Rotterdamsche Tramweg Mij aan de N.V Neder landsche Spoorwegen Deze over dracht gaat gepaard aan een over eenkomst met N.S ten aanzien van verschillende raakpunten van de ge meente Rotterdam met de R.T.M Een van de punten betreft het op heffen van de tramexploitatie bin nen betrekkelijk kort tijdsbestek Het ligt in de bedoeling dat de R.T.M het vervoer op de eilanden blijft verzorgen waarbij als richt snoer zal gelden de wijze van de exploitatie zooals die bij vele streek vervoerondernemingen die dochter ondernemingen van de spoorwegen zijn elders in het land wordt aan getroffen De 6-jarige Clara Tillema ylt Hel levoetsluis is gistermiddag om streeks half vöf door nog onbeken de oorzaak in de industriehaven ge vallen en verdronken haar afdeling LOONADMINI DEMKA N.V E O KROON Levensmiddelenorganisatie zoekt voor zo spoedig mogelijke indiensttreding een MEDEWERKSTER Vereist Kennis van boekhouding Zij die van machinale boekhouding op de hoogte zijn genieten de voorkeur Sollicitaties met opgave van verlangd salaris aan N.V E O KROON afdeling Personeelszaken STADHOUDERSLAAN - UTRECHT V Gevraagd een ervaren OP DE AFDELING BOEKHOUDING hoofdopzichter ten behoeve van de bouw van Lyceum met gyranastiekgebouw en conciërgewoning te Zeist Soil met referenties zenden aan ARCHITECTEN BUREAU ING P A LEUPEN Steynstr 12 Arnhem J C/o ^ du ló Ultreckt THANS IN BOEKVORM ¦<^^ f 43 van de fraaiste tekeningen van - U.N.-tekenaar Jan Dekkers zoals men wekelijks in ons blad ziet afgebeeld zijn in boekvorm samengevat Dit boek verschijnt vrijdag 30 november a.s onder de titel „ Ook dit is Utrecht " Deze 112 pagina's tellende bijzondere uitgave van het Utrechtsch Nieuwsblad zal ongetwijfeld voldoen aan de wens van vele liefheb - EEN BIJZONDERE SINTERKLAAS SURPRISE bers van tekeningenvan Jan Dekkers.C A Schilp en A.Graafhuis schreven detekst bij deze tekenin gen ~~ Het Is een'duidelijke beschrijving geworden van de vaakrijke historie die vele schilderachtige gedeelten vanUtrecht bezitten Een begaafd tekenaar en twee kundige schrijvers maak ten dit boek tot een boelende rondleiding langs de mooiste plekjes van de stad Utrecht De prijs van „ Ook dit U Utrecht " bedraagt M.75 - Dit boek is verkrijgbaar bij de boekhandel en blJ het Utrechtsch Nieuwsblad Na ontvangst van ƒ 5.50 / 4.75 vermeerderd met / 0.75 verzend - en pbrtlkosten gestort op giro 154949 t.n.v het Utrechtsch Nieuwsblad onder vermelding „ Ook dit is Utrecht " wordt het boekwerk TT zo spoedig mogelijk toegezonden Mignon g ^^^ Inruil oudeInstrument Betaling over 48 maanden Grote sorte ring plano banken enverlichting Mariaplaals 3 - Utrecht - Telefoon 030 27693 1 Piano's - vleugels - elektronische orgels 1 r \ N.V INTERN TRANSPORT GEBR LANGERAK Onde Gracht 194 Utrecht vraagt voor spoedige Indiensttreding een STENO-TYPISTE of TYPISTE Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Directie ^ y Café-Restaurant KELNER f P i Uitsluitend vakbekwame krachten gelieven te soUIci - g g teren HOTEL KAGENAAR STA-nONSPLEIN 6 - UTRECHT ^ Telefoon 1S581 HOFLEVERANCIER KWALITEIT CHARME ELEGANCE Vindt V in onze BONTMANTEL collectie ^•\^ 4uota/iU Showroom en verkoop OUDE GRACHT 107 UTRECHT Tel 2 05 93 « CNC«SO«K«SCNC«M«\V«CCJ ^^ * 
14 VRIJDAG SO NOTEMBEIt 1962 VTRECHTSCH NIEUWSBLAD Geef elke gulden twee keer uit i3|JVl/Va ^- Nibeia prijs ff 195 '^ Compleet met microfoon en band ff 100 - korting k Nibeia-prijs ff 278 -'*' P Televisie tafeltoestei ^ Wereldbekend merk fl superieure kwaliteit ^ 59 cm beeldbuis Met ~ goodfilter en gereed * deze prils is geldig to * 6 december 1962 voor 2e programma ANeen Nibefo f 69 «.- I%l Ol Het Huis der Kortingen Verkoop en demonstratie dagelijks Amsterdomsestroatweg 323 — 3K Tel 42312 tegenover Watertoren Uitsluitend demonstratiecentrum Oudegracht 300 dinsdags - woens dags donderdags en vrijdagsavonds van 8 lot 10 uur verder dagelijks van 1.30 tot 6 wr en zoterdags de gehele dog 
16 VRIJDAG 30 NOVEMBER 1962 PTRECHTSCH NIEUWSBLAD 30t ^ éét ^ A uy eei ^ a.a-1 I 1 VRAAG DE GESCHENKEHFOIDER Ja mevrouw Vraag uw melkhandelaar morgen de Dex spaarfolder voor prachtige en praktische geschenken een originele Franse pop en schitterende fraai gemof felde DAF autootjes voor de kinderen - mooie bad handdoeken en theedoeken voor uzelf Een schat aan geschenken ligt bij Remia voor u gereed MARGARINEFABRIEKEN N.V - DEN DOLDER Het pasteurmerk op alle soorten Remia m^PQarine is uw garantie voor de beste kwa liteit 100 % gepas teuriseerd zuiver en gezond rijk aan vitamine prima smeerbaar en u kunt er héérlijk mee bakken 734103 v<."-'^!fX «*- de © © © Q ©/ @ O ©®©®®®©© © © Plezie @- © @ © - © © © © © WOPLD copywcHl ^-^ rt rVoS ^ nV »*'^-*!^-.^^* dV © '' 7»YiOtVO^\^aaï \ s Ja plezier wereldbekend aroma Eerlek „ recèt door zee ' PAILMAU King Size Filter geurige tabak ^% FALL MALL l | Packed with Pleasure PMI N.V CARR.FABRIEK RENO VA HILVERSUM vraagt voor afdeling metaalbewerking GONSTRUGTIEWERKERS METAALBEWERKERS afdeling houtbewerking CARROSSERIE-AFWERKERS TIMMERLIEDEN afdeling spuiterg SGHUURDERS AUTGSPUITERS zowel geschoold als aankomend wy bieden Prettige werkkring hoog loon en premiestelsel Heisgeldvergoeding vrije werkkleding Zaterdags vrij In de middagpauze koffie Inlichtingen en aanmelden LIEBERGERWEG 9a - HILVERSUM Telefoon 02950 - 17055 * Voor onze winkel vragen wij een PRIMA VERKOPER Bekendheid met het vak strekt tot aanbe veling Manus van Beusekom's Zaad - en Bloembollenhandel OUDEGRACHT 126-128 - UTRECHT KIJK DAT IS Kijk het haar scherpe en toch flu weelzachte beeld - volkomen automa tisch geregeld door de verfijnde Erres techniek Kijk de elegante strakke edelhouten toestel len Dat is de nieuwe serie Erres Televisie ' 63 - naar Uw persoonlijke smaak ERRÉS TV 5625 C UHF B9 cm-110 ° beeldbuto f1195 - Vraag eens om tie prachtige kleurenfolder en demonsiraiie bij OUDEGRACHT 260 - TEL 13811 - ST JACOBSSTR 53 - TEL 13133 „ DE KORTE GOLF " ' t GOYLAAN 75 HOOGRAVEN - TEL 18703 ZEIST VOORHEUVEL 60 - TEL 3029 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD VRIJDAG 30 NOVEMBER 1962 17 ' riylons _ „ tf hel heerlijk om pasvorm « adderstops ° ^ 5 d,e voor " aoa „ Weet u de maai ni vrouwen neen ¦ j pe is «^•^"' 1 ' u'nMke kleur ze rm,o ^'^^'/..' JS.'.e'nee Let echter wel Jovanda;s «-' if^Tovanda-deafers Slechts exclusief b «^^ " „ p^N OOIT MET SPORTIEVE GESCHENKEN Jeugdvoetbalschoenen ƒ 10.95 Jeugdvoetbal-patentsluiting f 12.50 Trainingspakkenv.a f 15 — Voetbalshlrts v.a f 4.25 ƒ 2.50 ƒ 5.25 ƒ 16.95 ƒ 6.95 ƒ 17.50 ƒ 4.95 ƒ 7.50 Sportbroekjes v.a Satijnen sport broekjes va Judopakken v.a Voetbalspel v.a Sjoelbakken Jeugdsorabble Monopoliespel DOS - Elinkwijk - Velox - BADDOEKEN ƒ 2.90 Clubvaantjes v.a 70 et HENK TEMMING ST JACOBSSTRAAT 63 Vanaf donderdag 29 no vember t.m dinsdag 4 december ' s avonds tot 9 unr geopend Accountantskantoor F Th J Degenaar Hezer Enghweg 29 Den Dolder tel 03402-4946 Voor een moderne degelijke tijdbesparende ADMINISTRATIE fiscale problemen kontrak ten adviezen enz enz 20200 HIJ ZIJ EN tKKto Gezellig winkelen - de feestmaand gaat beginnen Hij Mest voor haar zij kiest voor hem Voor beiden keuze genoeg bij ERRES Van wasmachines tot électr.o-dekens van radio's tot stofzuigers Geschenken waar ze jaren plezier van heb hen Toe verwent U elkaar ook eens Met ERRES ' schrijf sint nicoiaas een fEtl€l ' Noteer het met een Water man S december de datum om een stijlvolle solide pen te geven Schenk een Waterman - topklasse in alle prijsklassen - om een levenlang vederlicht te schrijven % C/f Een Waterman vulpen met 18 karaats gouden pen in luxe geschenketui v.a 60,00 drie en vier-kleurenballpoints in luxe geschenketuis v.a 17,50 losse vullingen v.a 0,SS Een elegante Waterman ball point met Saphir kogel v.a 9,SO Hair Lady een slaok dames model v.a 7f90 Alle modellen in cbromê zowel als in doublé ERRES COMBO wascombinatie vanaf ƒ 638 — ERRES DOMBO ƒ 98 - ERRES GIRO de Luxe ƒ 185 - ERRES strijkijzer 20490 ƒ 36.50 Waterman ^ jtM^mïUiZ uoij up ERRES PLUBO wasmachine vanaf ƒ 348 — 
lé VRIJDAG 30 NOVEMBER 19eS ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD ÜTRECHTSCH DAARGINDS KOMT NIJMAN WEER AAN natuurl!jk '\ zegt St.-Nicolaas Altijd weer Nijman die mijn aankopen zó voordelig maakt en mij in deze dure tijd zó helpt met ' gemakkelijke betalingen ** Als Zij iij vreemde heimzinn elkaar gf dit meisj een stran zeistenen een stral heuvel, warm Voor heel ' t gezin I PHILIPS KOFFIEMOLEN • Geurige koffiebonen gema len in enkele seconden Louke pasteltinten 23.75 Tientallen soliede geschenken Mode vc Tijdens de naj van het Nederl efficiency werd besproken dat d teresseren Men dat wanneer alli de stad op een blauwe jurken gaan etaleren denken dat blau Voor de textieli langrijk te wet mode uitgaat i Hik te ontdekke oiencydagen ze als de rokken z niet meer verde nemen dat de m zal gaan voorscl dig tracht men studies in het te ontdekken wa van de verande Qew Een paar eig ten In de zevi roken in Kngela gezonde gewoon school in Londe ling verzocht v mee te brengen leerden hun jor van het pijpsto De kampioen w ge Jimmy Guinj leirse boer Aan de And Spanje was het woonte zeven m in zee te neme keer waagden zij geloofden werden Man o Mannen schep hagen in onaar gen over vrouwi spraak een vro vanneer zij ge haar mond opei Of Een vrom leen maar bezw als een man da nen uit en houc dat zij vrouw altijd van je En een goede ¦ wel van een m om een klein ven is de oi telkens uit te k.Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Her niMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m Ja écht ' n shirt om te zoenen Immers het nieuwe Kenmore shirt is Spanofast En Spanofast garandeert u onvoorwaardelijk dat u dit shirt op alle manieren kunt wassen ook heet - op vele manieren kunt drogen uitdruipen overbodig - nooit hoeft te strijken,zonder dat enig onderdeel voortijdig slijt of misvormd wordt Ook boord en manchetten blijven dus perfekt Mede dank zij hun unieke uit-één-stuk constructie en exclusief binnenwerk Daarom is de nieuwe Kenmore Spanofast echt ' n shirt om te zoenen f 16.90 Kenmore Green Star Spanofast SENKOB ti£%)oitl / BAYER verkrijgbaar bij Vredenburg 28 Utrecht = GRaVE & HUt5W;¥;ifea omdat " zij " dit echt ' n shirt vindt om te zoenen Het is immers het eerste zelfstrijkende shirt met de onvoorwaardelijke garantie " boord en manchetten blijven perfekt " Natuurlijk is het een Kenmore DE NIEUWE KENMORE SPANOFAST KENMORE Verkrijgbaar bij Mariaplaais 4 HERENKLEDING - HERENMODE Vredenburg 34 • Telefoon 17631 Tegenover de Jaarbeurs Utrecht Van onze cori pendente in drid D E vrouw de meeste ac lijke titels wereld is né koningin van geland de Spa se doüa Maria Rosario Cayet Stuart y Si ] hertogin van va Zij is de en dochter van laatste hertog Alva die en jaren geleden loonden overle waar hij gedu de lange tij Spaans amb sadeur was Ca tana erfde talrijke adelli titels en trad 1947 in het weiyk te Sevi in het Paleis las Duefias w bij vijfhonderd lustere gasten geheel Euroj aanwezig ware paleis brengt maanden door woont zij in h het hartje van lijke residentie burgeroorlog maar gelukkig van Alva en d restauratie op weeltje van a dage weer eei bouwen van IV Het is als een sieke met mo is geworden C neringen uit persoonlijke v leon III en kei öjo De herto kers de kostb van Goya Vel den ofwel van Flamenco - Zfl Is pas 3 festalte blom groen-bruine Madrileense n en voorouder slagen en Ie zijn steeds ha Door een mod de zij op tot e met ruime o vader die ir van Spanje w ^ at 26 nu vij 2fl moet hi « en haar gezii het uitgebrei en haar talrü verplichtingen lUke belangsi gaan uit naar sen en het pi Ih had dolj les wlUen %% ofwel stierem Ujkt me aan o 
DTRECHTSCH NIEUWSBLAD VRIJDAG 30 NOVEMBER 1968 19 ^?^^^?^¦^^^¦^??¦^ ^ «^¦?^?'^^^^^^^'^^^^^¦^'^?^^^^^¦^^^^^?^^?^?^^^?^'???^» i^^^i ^^%^^»»»» '< • <• • I I Als een vreemde kever Het woord aan de echtgenote van een schouwburgdirecteur Man over vrouw Mannen scheppen er wel eens be hagen in onaardige dingen te zeg gen over vrouwen zoals in deze uit spraak een vrouw is werkelijk moe wanneer zij geen fut meer heeft haar mond open te doen Of Een vrouw in zaken geeft al leen maar bezwaren behandel je ze als een man dan barsten zij in tra nen uit en houd je er rekening mee dat zij vrouw zijn dan winnen zij iiltijd van je En een goede raad misschien ook wel van een man De beste maniei om een klein fortuintje te verwer ven 1b de onderdelen ervan niet telkens uit te geven v'uiii"i">iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii»iiiiiiiiiiiiniiiiiiiii,!uiiiniiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiuiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiitiiiiiii I Hertogin van Alha 15 maal y^grande ^^ | van Spanje en 63 adellijke titels tMlllllflIIIIIIIIIIIIiniIIIII - lijk op aan dat Sophia haar man kunst en sport en altijd bereid ta zou op bellen waarna deze de uitno - lentvoUe jongeren de helpende hand diging direct aannam Het bezoek te reiken verliep in bijzonder prettige sfeer Het Spaanse volk bewondert Ca en werd besloten met een copien yetana van Alva als zijn vorstin,diner in het Castellana Hilton De laatste vijfentwintig jaren on der het bewind van Generaal Fran GO moeten de Spanjaarden van bo PcCUZC'ptCUttje ven de 50 voortdurend met heim wee terugdenken aan de pracht enDonna Gayetana wordt nooit door praal uit het leven der aristocratenjournalisten of fotografen met rust en koninklijke personen En om zichEelaten De nauze van pph otifvra *® troosten richten zij nu hun be geiaten De pauze van een opera langstelling en trouwe genegenheidwas de kans die wij aangrepen om op de Spaanse die hun het meesthaar even te spreken te krijgen herinnert aan la belle époque"...Zij was in gezelschap van haar ^^ hertogin van Alva.oudste zoon Hoeveel kinderen heeft u7 Vier zoons De oudste Carlos is veertien jaar en bezig met demiddelbare school Hebben ztJ uw artistieke aan leg geërfd Gelukkig hebben zlJ grote be langstelling voor de kunst en schil deren ook zelf De drie oudstenkrijgen ook muzieklessen Bemoeit u zich persoonlijk methun opvoeding Natuurlijk Mijn belangrijkstetaak ligt in het gezin Ik zou graagwillen dat mijn zoons opgroeidentot echte Spanjaarden met helderegeest en gezond van lijf en leden Carlos wordt reeds ingewijd in de MOEDERLIJKE OVERPEINZINGEN Oog in oog met de goede Sint vermogen om elkaar goed moedig en op rijm te pla gen niet verloren Wie waagt het aan mijn be staan te twijfelen terwijl hij mij duizendvoudig in stad en land kan zien Moderne kindertjes gelo ven niet licht meer in iets tenzij zij het kunnen zien Het courantenplaatje van ' s Heiligen intocht in de hoofdstad zegt hun niets Zij willen oog in oog staan met de goede sint zij wil len zijn handdruk voelen zijn stem horen zijn ver maningen beluisteren Eerst dan begint zijn figuur te leven en indruk te maken Een kind dat nooit Sint Nicolaas in levende lijve ziet gelooft op zijn vijfde jaar al niet meer dat hij het is die de schoentjes vult Maar Marian die toch al zeven is en in één week menigvuldige verschijnings werd geconfronteerd met vorm trachten te " verkla vijf totaal verschillende ren " het kind haastig sinterklazen met groene voorbij de luxe winkel bruine en blauwe ogen met trekken waar een deftige haviks - of mopsneus groot sinterklaas in't paars troont en slank of klein en ge - terwijl er juist een vuur - bogen deze Marian gelooft En zodra bij de zesde sint ontmoet die wellicht weer geheel anders is zal zij hem begroeten als een oude kennis en zich hoog stens verwonderen over zijn zeer uitgebreide garde robe Maar ja Sint-Nico laas is rijk En rijke men sen trekken elke dag een nieuw kostuum aan Geen menselijk wezen heeft zo'n geweldige be hoefte aan het wonder als een kind Vandaar de ge weldige populariteit van de sint die het vleesgeworden wonder is Dus verbaast geen enkele kleuter zich er over dat hij in honderd verschillende gedaanten op honderd verschillende plaat sen tegelijk verschijnt Het kind gaat pas twij felen en zich bedrogen voe len wanneer de oiiders die rode voorbij galoppeerde op een schimmel en een straat verder een vigilante ver schijnt niet een purperen Heilige En zodra moeder dan min of meer beschaamd tracht uit te leggen dat die vuurode Sint Nicolaas toe vallig de " echte " was en de andere slechts kopieën omdat sint nu eenmaal niet overal tegelijk kan zijn zakt het wonder als een mislukte pudding in elkaar en gelooft de hummel net zo min in de " echte " als in de " namaak " Hij voelt zich bedrogen opgelaten en verward Hij wordt wantrouwig en vraagt zich angstig af hoe pakjesavond nu zal verlo pen Stel je voor dat hij toevallig „ namaak-sint " krijgt toegewezen die dan natuurlijk ook „ namaak cadeautjes " brengt Om er slapeloze nachten van te krijgen Neen de oplossing van het probleem ligt beslist niet in het beperken van het aantal sinterklazen Er kunnen er nooit genoeg zijn Wij moeten alleen le ren het wonder even blij moedig en ongecompliceerd tegemoet te treden als onze kleuters Dan kunnen wij elke sint die ons in deze weken voor de voeten komt recht in de ogen zien met eerbied zijn vra gen beantwoorden en ge lukkig zijn met zijn hand druk Want hij is „ echt " precies zo echt als de vreugde van ons dochter tje over het suikerbeest dat hij haar schonk en dat zij niet lust Maar het komt van „ hem " en dus is het een boodschap van genegen heid een kostelijk wonder THEA BECKMAN „ flop ' DE HERTOGIN VAN ALBA yi'i^^i ''?-^" '^'® 1'*°?*5 E^'ilf^f ® wel ik er niet van houd de stier te Po^tiek Ik hoop dat hy diplomaat pijnigen Inderdaad heeft zü zich wordt en een voorbeeld neemt aan I^^^t ^ -•='^ f ^±^ ^ KSel«k=?ot:j^SeZ,1 ^ wijl zij een zwierige Jlamenco-dans ^ _ ten beste gaf omringd door beken — ^ le is uw beste vriendm de gitaristen " Konmgm Elizabeth van Enge - In tegenstelling met haar echtge 1 *"'^ ^\ '^ familie van m « Ik be - „„.„„ ^ noot die zich bijna nooit wil laten J^onaer haar om haar sterke karak - neringen uit de renaissancetijd of vereeuwigen verschijnt de jeugdige ^^^ en haar persoonlijke charmes «!,'',^° t'ÏÏ^'J ''^ voorwerpen van Napo - hertogin bijna dagelijks in de Spaan " E " "^^ n al uw voorouders wie leon ni en keizerin Eugenia de Mon - gg dagbladen of revues Elk ogen * degeen op wie u het meest trots tl ° ^ hertogin laat haar bezoe - 1 ^ ^ oet ztj van haar belangstel ^^""^ ¦ u kers de kostbare schilderijen zien jj^g ^ ijk geven op culturele fesü T Trots is het woord niet Maar viteiten Zü is beschermvrouwe van *",,"' '^'^ ^^ meest myn belang talrijke liefdadigheidsorganisaties " P geniet is de hertog van Al Zij bezit onschatbare rijkdommen y^l bugenaarnd „ de Verschnkkeltj aan jachtterreinen gebouwen ker ^^ "'« in de zestiende eeuw deken en zelfs hele dorpen in Andalu 5"il?"Sers van Willem van Oranjesië en toch wordt zij nimmer ge ™ oesi verslaan » tax^e o.ona en neeit pracnnge " oemd om haar fortuin Om de een ^ 7 ^.^^„ J^^ë^^tZ - SSL ^'^^ LZ ""^ groen bruine ogen deze Fieftallile Y°"li£e reden dat zU _ zich_d_aar niet ^^ aSeenfe.''dfe°^'dell':p'\"^l ^.^ Madrileense met de illustere namen en voorouders bekend door veld slagen en legenden Onberispelijk ^ n steeds haar kleding en kapsel Door een moderne opvoeding groei de zt op tot een verstandige vrouw met ruime opvattingen Met haar „_ >,_ _-„ Vader die in diplomatieke dienst de hertogin van Alva feesten in het grote bedragen schenkt aan hulp - ï\P,P'^':'\e ffesten die geniet vanbehoevende instellineen folkloristische schouwspelen en die geregeld modeshows bijwoont net uitgebreide liefdadigheidswerk voornaamste vertolkers van deze en haar talrijke sociale en culturele film Charlton Heston Eaf Vallone yerphchtingen Maar haar werke Anthony Man en Sophia Loren donna mke belangsteUing en liefhebberij Jimena die alleen kwam gaan uit naar de folkloristisch dan Toen de hertog van Alva de be - sen en het paardrijden gaafde artieste vroeg waarom zij Zij lijkt wat op een vreemde kever een ge heimzinnig insekt met in elkaar geklapte vleugels dit meisje zoals zij zit op een strand van bleke kie zelstenen Achter haar een strakke lucht en een heuvel Het lijkt niet warm te zijn maar dat Mode voorspellen Tijdens de najaarsefficiencydagen van het Nederlands Instituut voor efficiency werd ook een onderwerp besprolien dat de huisvrouw zal in teresseren Men sprak over het feit dat wanneer alle winkels in dezelf de stad op een gegeven moment blauwe jurken mantels truitjes gaan etaleren alle vrouwen gaan denken dat blauw de modekleur is Voor de textielindustrie is het be langrijk te weten welke kant de mode uitgaat maar dat is moei Hik te ontdekken Tijdens de effl oiencydagen zei iemand erover als de rokken zo kort zijn dat het niet meer verder kan kunt u aan nemen dat de mode langere rokken zal gaan voorschrijven Tegenwoor dig tracht men door middel van studies in het modeland Frankrijk te ontdekken wat de achtergrond is van de veranderingen in de mode Qewoonten Een paar eigenaardige gewoon ten In de zeventiende eeuw gold roken in Engeland als een goede en gezonde gewoonte Er was zelfs een school in Londen waar iedere leer ling verzocht werd pijp en tabak mee te brengen in de klas Vaders leerden hun jonge zoons de kunst van het pijpstoppen en aansteken De kampioen was destijds de 4-jari ge Jimmy Guinane zoontje van een Ierse boer TdlIIIMIIIIIIIIIIItllMIIIIII Aan de Andalusische kust van Spanje was het voor meisjes de ge woonte zeven maal per jaar een bad in zee te nemen Aan een achtste keer waagden zij zich niet omdat zij geloofden dat zij dan ziek werden Van onze corres pondente in Ma drid D E vrouw met de meeste adel lijke titels ter wereld is nS de koningin van En geland de Spaan se doaa Maria del Rosario Cayetana Stuart y Silva hertogin van Al va Zij is de enige dochter van de laatste hertog van Alva die enige jaren geleden te Londen overleed waar hij geduren de lange tijd Spaans ambas sadeur was Caye tana erfde zijn talrijke adellijke titels en trad in 1947 in het hu welijk te Sevilla in het Paleis de las Duenas waar bij vijfhonderd il lustere gasten uit restauratie op zich en zo is dit ju - dage weer een der beroemdste gO ' bouwen van Madrid Het is als een museum waarin klas sieke met moderne kunst gemengd is geworden Overal ziet men herin - van Goya Velasquez Van der Wey den ofwel van Picasso en Dali FlamencO'dansen Zt is pas 32 jaar oud klein van gestalte blond en heeft prachtige van Spanje was reisde zij veel zo oat ztj nu vijf talen spreekt Zfl moet haar tijd verdelen tus sen haar gezin — met 4 kinderen — Ik had dolgraag flamenco-danse res wiUen zijn zo zegt Cayetana « söerenveohtster te paard dat mm me em opwindend beroep Hoe - geheel Europa • anwezig waren In dit Andalusische paleis brengt zij altijd de zomer maanden door De rest van het jaar woont zij in het Palacio de Liria in het hartje van Madrid Deze vorste lijke residentie werd in de Spaanse burgeroorlog bijna geheel verwoest maar gelukkig namen toen de hertog geeft niet De heerlijke wintermantel zorgt er voor dat zij het bij de strandwandeling behaag lijk warm heeft Haar Het liefst was zij stierenvechtster op beroemt terwfll zij ongemerkt grote bedragen schenk behoevende instellingen Feest voor weeshuis Van tyd tot tqd ook organiseert geworden Madrileense paleis maar altijd ten behoeve van een of ander weeshuis Ter ere van de recent voltooide film „ El Cid " opgenomen in Spanje ont ving de hertogin in haar woning de zonder begeleiding kwam antwoord de zij dat haar man Carlo Ponti in ' t hotel achtergebleven was Het her togelijke paar drong er onmiddel - zijn grootvader mantel van geschoren zeehondebont komt uit New York en is prachtig gesneden in een enorme driehoek die soepel over de schouders valt onder de hoge kraag Frivole oma In de vier eeuwen dat het her togdom van Alva bestaat zijn er verscheidene beroemde vrouwen geweest Cayetana's overgrootma ma heette net eender en diende Goya tot model voor zijn befaam de schilderij De naakte schone dat in het Prado hangt Zoals bekend plantte de kunstenaar er echter dis creet een ander hoofd op opdat men de charmante hertogin niet zou her kennen De twintigste-eeuwse Ca yetana Stuart Silva is minder fri vool doch erfde dezelfde voorliefde voor de kunst Zij is de Maecenas van de Spaanse muziek schilder - O » huisvrouwen zijn stem men opgegaan die beper king van het aantal sinter klazen eisen Dat begrijp ik niet Juist in deze tijd van het jaar wanneer de wonderen de ronde gaan doen wan neer je van de ene verras sing in de andere valt en elke dag betoverd lijkt moeten de mensen iets van elkaar kunnen verdragen Wat is er heerUjker voor kleuters voor grote en kleine mensen om op elke straathoek een Sint Nico-laas tegen het lijf te kun nen lopen die strooibiljet ten pepernoten en grapjes uitdeelt Soms zakt zijn mijter scheef sneeuwt het watjes uit zijn baard doet de wind zijn tabbert opwaaien zo dat zijn broekspijpen te zien komen maar wat doet dat ertoe Hij is en blijft een sprookjesfiguur die het straatbeeld opvro lijkt Een vuurrode noot in de grauwe decembermid dag Juist zijn enigszins ver fomfaaid uiterlijk doet ons eens te meer beseffen wij gaan de nachtschuit weer in de kille saaie maanden van mist regen en storm vlagen staan voor de deur wij zullen weer een einde loze tijd op de zomer moe ten wachten maar eerst gaan wij elkaar flink in ' t ootje nemen en elkaar be wijzen dat we toch nog een restje genegenheid hebben overgehouden Elke Sint-Nicolaas brengt dezelfde boodschap Men sen ik besta nog de kunst elkaar gelukkig te maken met kleinigheden is nog niet vergeten het gevoel voor humor is nog niet ge storven wü hebben het Voor 5 december hartig banket V OOR wie kokkerellen geen droe ve plicht maar een plezierige on derneming voor de voeding een fol tingsbureau voor de Voeding een fol dertje samen met gerichten voor de december feestdagen Voor sin terklaas staan er ' n hartige banket staaf en een gevulde sinaasappel op het menu Voor de banketstaaf zet u klaar 150 gram bloem een ons 2/5 pakje harde boter of margarine drieën halve eetlepel water een thee lepel zout en voor het vulsel 250 gram mager gehakt een ons lever pastei of leverpÊité zout peper noot muskaat een ei een halve ui of een half teentje knoflook en drieënhalve eetlepel melk De boter of margarine bloem en zout doet u in een kom De boter wordt met twee messen in vrij grote stukken gesneden Dan voegt u wa ter toe en de bestanddelen worden met een vork door elkaar gemengd U mag niet roeren of kneden Als al het water door de bloem is opge nomen krijgt u een wat ongelijkma tige deegbal U bestuift dan de ta fel of aanrecht met bloem en u wentelt de deegbal even door de bloem zodat hij droog wordt De bal rolt u met ' n bebloemde deegrol tot een dikke langwerpige lap uit Het lapje wordt met een pannekoek mes losgemaakt en in drieën ge vouwen Daarna herhaalt u het uit rollen en vouwen nog eens Tafel en deegrol moeten telkens goed met bloem bestrooid worden om te voor komen dat het deeg blijft plakken Na de derde maal rolt u het deeg uit en vouwt het tot een pakketje waarna u het op een koele plaats tenminste 15 minuten laat rusten Dan wordt het deeg weer driemaal uitgerold gevouwen en mag het weer rusten op een koele plaats Na 15 minuten herhaalt u deze bewer king voor het laatst Als het deeg weer op een koele plaats heeft ge rust snijdt u het pakketje doormid den en rolt u het uit tot twee dunne repen van 15 bij 35 centimeter Op deze repen legt u het vulsel dat in de tijd dat het deeg ligt te rusten als volgt gemaakt kan worden Het gehakt vermengt u met pSté of pastei het grootste deel van het ei de melk zout peper en noot muskaat De ui en de knoflook worden fijngesnipperd en in een beetje boter of mairgarine licht ge fruit Daarna worden ook ui en knof look door het gehakt gemengd U draait twee rolletjes van het meng sel Als het erg vochtig is even door de bloem halen Dan legt u de rolletjes midden op de deeglappen u vouwt het deeg er omheen en de randen plakt u met een beetje water op elkaar De uit einden staat u om en plakt u ook met water dicht Dan vormt u de staven met de hand even bij zodat zij mooi rond zijn en daarna mogen zij weer een tijdje rusten U maakt dan een bakblik nat en u legt er de sta ven voorzichtig met de rand naar beneden op De oven wordt tien minuten voorgewarmd Het achter gehouden ei verdunt u met wat wa ter en daarmee bestrijkt u de sta ven Het gebak kan dan in een vriJ hete oven in ongeveer 30 minuten gaar en lichtbruin bakken U dient het gebak bij voorkeur warm op Voor de sinaasappels zei kolom 7 • Onlangs is er een vloerbedekking ontwikkeld die geluiddempend veer krachtig en warnate-isolerend wordt genoemd Zij bestaat uit een boven laag van vinyl op een onderlaag van gewapend vilt Deze vloerbedekking is gemakkelijk schoon te houden met water en zeep Wellicht een uit komjst voor bewoners van gehorige flats Van een oneer verslagigeefsters Ik ben er dol op zegt mevrouv J T Paiber-Visser en dan doelt zij op het zien van to neelstu'kltoen Samen met haar man die directeuir van de Utrecliitse Stadssohouwbuirg is gaat zij naar m alle Uta:«cihtse pre - m miènes Soms ge - p beuirt het dat zij m drie of vier keeir || p soms vijf keer per fe**^' '- week ' s avonds in de schouwburg zit Van tevoren wor den dan alle re censies en be schouwingen over ^ de nieuwe toneel stukken verzameld en gelezen Wij leven héle maal dn de toneei sfeer verteèt me vrouw Faber Zij is gewoon met haar man te spre ken over de nieu we stukken Beiden hebben een soort zesde zintuig om aan te voelen welke stukken en gezei sdhappen het goed zulien doen Van het begin van haar huwelijk af heeft meivrouiw Faber meege leeM met de activiteiten van haar man Dan pirabeer je éUcaar met raad en daad bij te sitaan zeigt zij Ook voor baar huwelijk had zij al belangsteUing voor het toneel Wij hadden een abonnement voor de voorstellingen van Kommer Kleyn en daar was dan een concertje bij en nog iets Dat zijn dingen die je nooit ver geet die eerste toneelvoorsteUingen die je ziet Dat waren Midzomer nachtsidroom van Shakespeare en Pygmalion van Shaw En de Ma rathon van Charlotte KöMer een van haar allerbeste voordradhten Die heb ik dus als kind gezien El De vriendschap met haar is ont staan in de tijd dat mijn man in Almelio in ' t Groenendal begon met abonnementsvoorsteiliingen te organiseiren Charlotte Kohier is een ontzaglijk interessante vrouw zij speelt aan één stuk door Je weet nooit of het eoht is of niet Ik geloof niet dat er iemand is die het haar nadoet Sinaasappelen met vulling wilt a voor zes personen gevulde sinaasappelen maken dan neemt u drie sinaasappelen twee bana nen een blikje kersen van onge veer 280 gram citroensap en bas terd suiker De kersen laat u op een zeef uit lekken De sinaasappelen worden ge halveerd Met een mesje snijdt u vlak onder de schil het vruchtvlees rondom los Vervolgens snijdt u het er partje voor partje uit De partjes worden eenmaal doorgesne den en ontpit De bananen snijdt u in plakjes Sinaasappel kersen en banaan vermengt u De vruchten wor den met wat citroensap en desge wenst wat basterdsuiker afgemaakt Het vruchtenslaatje verdeelt u over de halve sinaasappelen die in gla zen schaaltjes of coupes worden op gediend Meer dan eens ontV'angt het echtpaar Faber acteurs en actrices Bijvoorbeeld Wim Sonneveld dia een fotoailbum meetoracht en daar over gezellig heeft zitten praten Bij die gelegenheid vertelde hij dat liij eigenlijk uit Utreehit afkomstig is Eén van de dongen die mevrouw Faber in Sonneveld bewondert is zijn uiterst correcte uitspraak van het Nederlainds En de broers Cat en Anton Ruys kwamen in da Almelose tijd wel op bezoek en Charlotte Köliler Icwam wel eens logeren In Almelo is de heer Faber die de belangsteUing voor cultureel werk van zijn vader heeft geërfd begonnen met het schouwburg werk Zijn vader was hem daarin voorgegaan door in het hotel dait hij in Hoogezand bezat een toneel zaal in te richten en daar voorstel lingen te laten geven In de patize werd er koffie ge schonken uit gezellige kraantjes potten en men at er Grrondngar koek bij Hoewel er een grote kachel stond wilde de oude heer Faber het zijn vrouwelijke gasten toch zo prettig maken dat hij z « een warme stoof aanbood Van Hoogezand naar Almelo Daar was helemaal niets Wij begonnen de mensen te bewerken via het telefoonboek en vroegen of zij wel iets voelden voior abonne mentsvoorstcliingen Begint u daar maar niet mee was bet pessimistische antwoord maar de heer Faber deed het toch Het eerste jaar waren er ongeveer 150 abonnees zodat er veel geld bij moest Later werd bet beteo " het aant ^ abonnementen steeg ge regeld Almelo dat hij viereneenhalf jaar geleden verliet werd door de grote persoonlijke inspanningen van d « Faber een mooie serie abonnements voorstellingen rijker Mevrouw Faber kan er geestdriftig over vertellen niet zonder reden trots op wat tot stand is gebracht Vroeger gebeurde het nog wel eens zegt mevrouw Faber dat wij buiten de stad naar toneel stukken gingen Een gezelschap had verscliilleode stukken en dan guug je ze zien en modest je zelf een keus maken Tegenwoordig zijn de toneelgezelschappen in januari en februari al vastgelegd Zij komien met een stuk dat zij zelf waar deren Er moet een goede ba^nd zijn tussen acteurs actrices en d « schouwburgdirectie vindt mevr Faber Dat is eigenlijk het belang rijkste bijvoorbeeld voor de fceuae van de stukken Als ze je niet mogen stoppen zij zomaar een of ander minder geslaagd stuk in het programma Ook hebben de heer en mevrouw Faber contacten met andere schouwburgdirecteuren Mevrouw Faber heeft ook een complimentje voor het Utrechtse publiek De Utrechters gaan goed gekleed naar de schouwburg Ik vind het altijd leuk als de mensen er een beetje werk van miaken zegt mevrouw Faber Het is sfeer vol En de acteurs en actrices stellen het ook op prijs Zij zijn allen gevoelsmensen dat moet ook wel anders zouden zij niet iedere keer in een andere huid kunnen kruipen Ten slotte een wetenswaardig heidje dat mevrouw Faber onthult een toneelstuk dat het goed doet heet „ een trekker " en een toneel stuk dat niet bekoort heet een 
20 VRIJDAG 30 NOVEMBER 1962 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD DE RAADSMAN VAN DE » SINT BallpoinTJn standaard met ketting Ballpoints reeds vanaf 50 cent NORMALE VULLING f 0.50 HARDUR VULLING f 0.95 EEN SCHOON CADEAU VOOR MANNEN NEGEN CHEERAPPARA IN GILLETTE EEN SCHEER - FEEST Van morgen af kunt u zich volmaakt scheren Koop vandaag het nieuwe Gillette apparaat VARIABLE Dan bereikt u wat met geen andere scheer methode mogelijk is een „ aangepast " scheercomfort aangepast aan uw individuele baardgroei Met Gillette VARIABLE is het mesje op negen verschillende standen te stellen Hoe uw baardgroei ook is hoe gevoelig uw huid u scheert zich met VARIABLE altijd gladder altijd schoner altijd frisser en oneindig veel prettiger Dank zij ook Blue Gillette EXTRA het mesje dat u niet voelt GEEFT U HET VOLLE PROFIJT VAN HET NIEUWE MESJE BLUE GILLETTE EXTRA 
^• i«-»,$i,\A ¦ VOORZITTER C.B.O.Z IN UTRECHT Vrije ziekenfondskeuze geeft een ongezonde concurrentiestr i j d VRIJDAG 30 NOVEMBER 1962 TJTRÏ'CHTSCH NIEUWSBLAD it Advertentie a Goed idee Medewerkers horen in Ziekenfondsraad " J kenfondsraad zoals de minister voorstelt lost men geen problemen op maar worden er alleen maar nieuwe in het leven geroepen al dus de heer Van Lienden over de zogenaamde eigen instellingen van de ziekenfondsen de tandheelkun dige centra en de eigen apotheken zei hij dat de minister vindt dat inhou(j 2 pakjes Gold Star 25 vijftig first class /^^ american cigarettes \ ootJ^r in feestelijke verpakking Introductie van Scaldia met Perkins diesel Condoleance-register in provincie Utrecht De commissaris der Koningin in de provincie Utrecht brengt ter al gemene kennis dat voor hen die de behoefte gevoelen om schriftelijk hun deelneming te betuigen ter ge legenheid van het overlijden van prinses Wilhelmina daartoe de ge legenheid is geopend van maandag 3 december tot en met vrijdag 7 december van 9—17 uur ter provin ciale griffie achter Simt Pieter te Utrecht DEFENSIE-COMMISSIE TWEEDE KAMER Waardering voor het leger op N.-Giiinea In het voorlopig verslag van de vaste commissie voor defensie nit de Tweede Kamer over de begroting van het departement van defensie wordt algemeen bijzondere waardering uitgesproken voor de „ beheerste wijze viraarop na de bestuursoverdracht op Nieuw-Guinea de Neder landse strqdkrachten aldaar hun plichten hebben vervuld alsmede voor de snelle en doeltreffende wgze waarop zich de repatriëring voltrok " In het voorlopig versliag waarin circa 200 vragen worden gesteld wordt uitvoerig stilgestaan bij het nog altijd bestaande tekort aan vrijwillig dienend md'Utadr perso neel Vele leden van de oonunissie vragen in dit venband de minister of hij een wijziging van de dienst plichtwet wil overwegen Sonrniige leden stelden de vraag of de mindster door zijn ambtgenoten voldoende wordt gesteund in zijn taak bij heit aantrekken van vrijwilligers en bij de opheffing van het grote tekort aan woaüngen Verscheidene leden bepleitten een uitbreiding en verbetering van de externe en interne voorlichting Door sommige andere leden wordt in het voorlopig verslag herinn'erd aan de genomen mili taire maatregelen toen in augustus 1961 de bedreiging in Eerlijn kri tiek werd Gevraagd wordt welke van deze maatregelen thans nog voortduren en of niet overgegaan kan word'sn tot het terugbrengen van de duur van de eerste oefening tot die van voor de BerUjn-ciiBds Vele leden vragen naar de bestemming die aan de uit Nieuw-Gutoea teruggekeerde strijdkrachten zal worden ge geven Enkele leden waarschuwden tegen de aandrang tot ver - Van Qend en Loos met Belastingen voor Europees Hof KERSBERGEN Tel 15981 OUI>EGRACHT17S > N AC HTE G AA L STRAAT 22-24 Bennett geen vervroegde overdracht bepleit Herstel diplomatieke betrekkingen in naaste toekomst „ Herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Indonesië is een zaak tussen beide regeringen " zei de heer José Rolz Bennet vanochtend op een pers conferentie in Den Haag „ Het eni ge wat ik zeggen kan is dat ik op timist ben De verbindingen per post telefoon en radio zyn weer hersteld En ik zie het herstel van de diplomatieke betrekkingen als een aangelegenheid die in de naas te toekomst zal worden bereikt " De heer Bennett deelde mede van middag nog naar Brussel te gaan om daar met de commissie voor de E.E.G.-projecten in de ontwikke lingslanden te praten over voortzet ting van de thans reeds in uitvoe ring zijnde maar nog niet voltooide projecten op Nieuw-Guinea waartoe o.a een ziekenhuis en een landbouw proefstation behoren Of Indonesië na 1 mei dergelijke projecten zou willen voortzetten was hem niet bekend De voormalige tijdelijke be windvoerder van Nieuw-Guinea die slechts twee maanden in Nieuw-Guinea was drukte zijn waardering uit over het werk van de Nederlanders Hun weg gaan op of direct na 1 oktober was eigenlijk de enige tegenslag bij een overigens zeer soepele overdracht Hij verklaarde voorts niet met de Nederlandse regering „ onderhandeld " te hebben zoals wel verondersteld was maar slechts met haar te heb bei gesproken Een versnelde overdracht heeft hij dan ook niet bepleit Hij heeft zich er toe bepaald mede te delen dat enkele leden van de Nieuw Guinea-raad en enige andere Papoea's te kennen hebben gegeven een ver vroegde overdracht van Nieuw-Guine aan Indonesië voor te sitaan Tijdens de vandaag in Utrecht gehouden vergadering van de Centrale Bond van Onderling Beheerde Zieken fondsen heeft de voorzitter de heer C J van Lienden kritiek geuit op het ontwerp zieken-fondswet van minister Veld kamp Hij is met name teleur gesteld over het feit dat de minister de vrije artsen - zie kenfondskeuze op één lijn wil stellen De minister heeft nagelaten aan te tonen waarom de Trqe zieken fondskeuze zo'n enorm belangrijk goed is De lieer Van Uenden is van mening dat er en felle concur rentiestr^d zal ontstaan tussen de verschillende ziekenfondsen Een concurrentiestrijd waarin men ge neigd zal zijn om het met de con trole niet zo nauw te nemen Over de samenstelling van de zie kenfondsraad zei de heer Van Lien den dat de minister van mening is dat dit college in liet vervolg dient te worden samengesteld uit ver tegenwoordigers van werlcgevers werknemers en kroonleden De minister wil twee groepen namelijk de ziekenfondsen en de medewerkers uit dit college we ren Wij hebben de indruk dat de minister hier het typisch eigen nationaal karakter van de zie kenfondsverzekering uit het oog heeft verloren Het creëren van een toezichthou dend college zonder de zielienfond sen en medewerkers is zeer onge wenst Het zou er toe kunnen lei den dat èn de ziekenfondsen èn de medewerkers zich veel minder dan tot nu toe verantwoordelijk voelen voor al hetgeen in de ziekenfonds verzekering gebeurt BtJ een samenstelling van de zie - Advertentie PLEEGZUSTER BLOEDWMN bij « pgcbekers en drogiste # Groothertogelijke Luxemburgse familie naar Delft TJit betrouwfbare bron in Luxem burg wordt vernomen dat vermoe delijk de groothertogelijke familie in Luxemburg zal deelnemen aan de begrafenisplechtigheid van prinses Wilhelmina Dit zijn groot hertogin Charlotte prins Felix prins Jan en diens gemalin Jose phine Charlotte Hoewél er geen officiële verkla ring in Brussel is verstrekt over het aannemen van rouw naar aan leiding van het overlijden van prinses Wilhelmina hebben koning Boudewijn en koningin Fabiola het deelnemen aan openbare plechtig heden in de komende dagen af gezegd Er is nog niet bekendgemaakt wie de Belgische koninklijke fa milie bij de begrafenis van prinses Wilhelmina zal vertegenwoordigen De moderamina van de generale synoden van de Nederlands Her vormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Chris telijke Gereformeerde Kerken heb ben besloten de plaatselijke ker ken op te wekken in verband met het overlijden zo mogelijk een gezamenlijke herdenkingsdienst te houden op hedenavond 30 no vember 1962 In de Nederlandse bioscoop theaters wordt van gisteren af een door Polyigoan-Profilti ver vaardigd „ In Memoriam " wor den vertoond Deze zesenhalve minutit durende documentaire bestaat uit archief-opnamen van de gehele regeringsperiode van wijlen koningin Wilhel mina van 1898 tot 1948 Het hoofdbestuur van Horecaf doet een zeer dringend beroep op alle leden met onmiddellijke in gang tot nader order het café - en restaurantbedrijf tot het strikt noodzakelijke te beperken geen andere muziek dan die van de officiële Nederlandse radiopro graanmia's ten gehore te brengen veosmakelijkheden af te gelasten en d » bujjtenverliohting « oais neons • D lilicihtbaikikein te doven Het succes dat men in België bUJkt te hebbe.i met de assemblage van de Russische bezine-auto's Vol ga en Scaldia deze laatste werd in juni van dit jaar ook in ons land geïmporteerd en de daarop gevolg de introductie van de Volga met Diesel-motor heeft de S.A Sobim pex te Antwerpen ertoe gebracht ook de Scaldia met een diesel uit te rusten Uit de samenwerking van de Russische ingenieurs met de technici van het Antwerpse assem blagebedrijf B.A.T en de Engelse firma Perkins is de Scaldia-Diesel ontstaan met de bekende Perkins Four 99 motor De verkoop hiervan zal nu ook de volgende maand in ons land kun nen beginnen De importrice van deze twee Russische auto's de N.V Automobielmaatschappü Galland " te Arnhem heeft naar zij ons mee deelde voor die verkoop reeds een organisatie van 30 dealers opge bouwd De Scaldia is een ruime vier deurs auto met 4-5 zitplaatsen Tijdens de proefrit maakte de wagen aanvankelijk een stugge in druk waaraan uiteraard het die sel-achtige " karakter niet vreemd is Rijdend in de eerste twee ver snellingen heeft men ook al naar het geluid het idee in een vracht wagen te rijden een indruk welke verdwijnt als men overschakelt naar de derde en vervolgens naar de vierde versnelling De afwerking van de auto maakt een degelijke zij het zeer conven tionele indruk De grootste aantrekelijkheid is evenwel de zuinigheid van de wagen Met een katalogusprijs van ƒ 7990 - is de Scaldia de de goedkoopste dieselpersonen auto op de Nederlandse markt Het verbruik zo werd ons opge geven door de firma ligt gegaran deerd niet hoger dan 6 liter diesel olie per 100 km en dit betekent dat men van Amsterdam naar Parijs met 4 personen aan brandstof niet meer kwijt zou zijn dan ƒ 1,25 per persoon En voor dat bedrag kan men dan nog wel eens naar Pa rijs gaan Verdere technische gegevens Perkins Four 99 dieselmotor vier takt boring 76,2 mm slaglengte 88,9 mm cilinderinhoud 1,620 Itr Centr organisaties tegen prijs verhoging oliën en vetten De commissie internationale vraagstukken van centrale werkge vers en werknemers organisaties in Nederland heeft vandaag aan de re gering ' n telegram gezonden waar in gezegd wordt dat met bezorgd heid kennis is genomen van de be sprekingen in Brussel over invoe ring van een heffingenstelsel voor oliën en vetten De industrie blijft onverbidde lijk vasthouden aan haar afwij zende houding onder meer geba seerd op het advies van het eco nomisch en sociaal comité uitge bracht op 26 januari 1962 over de oorspronkelijke voorstellen van de Europese commissie inzake het gemeenschappelijk beleid in de sector oliën en vetten De Europese commissie over weegt het heffingenstelsel voor oliën en vetten dienstbaar te maken aan de oplossing van de zuilvelvraag stukken in de EEG hetgeen een aanzienlijke prijsverhoging voor margarine tot gevolg zal hebben De commissie internationale vraagstukken acht dit in ieder ge val wat Nederland betreft in strijd met de gerechtvaardigde belangen van de industrie consumenten en ontwilckelingslanden aldus het tele gram De regering wordt met de meeste klem verzocht hieraan geen medewerking te verlenen eigenlijk moeten deze instellingen worden verboden Hij wil de reeds bestaande in stellingen echter handhaven om praktische redenen Dit is aldus de heer Van Lienden een hard en onrechtvaardig oordeel Hij betreurde het voorts dat de ambtenaren in een eigen ziektekos tenregeling worden ondergebracht Wanneer de overheid de zieken fondsverzekering goed genoeg vindt voor alle Nederlanders beneden de loon - en inkomstengrens dan doet het toch wel erg vreemd aan dat diezelfde overheid die ziekenfonds verzekering niet goed genoeg schijnt te vinden voor haar ambtenaren De BcalSiUx^Special de Luxe een rui me Ifdeurs personenauto van het conventionele type die aan k tot 5 mensen plaats biedt Met hensiine motor is de Scaldia reeds leverbaar vanaf f4950 en uitgerust met een Perkins dieselmotor wordt de prijs ftSSO -.- gewicht 1050 kg topsnelheid is kruissnelheid 130 km vermogen 43 pk lengte 4,055 breedte 1,54 m banden 560x15 Het Europese Hof van Jusititie heeft donderdag onder voorzitter schap van de Nederlandse presi dent mr A M Donner een ge schil te behandelen gekregen tus sen Van Gend en Loos eiseres en de Nederlandse administratie der belastingen De kwestie ontstond doordait de Nederlandse belastingen de ver voersonderneming een heffing van 8 procent invoerrechten oplegde voor een partij chemicaliën die in september 1960 uit Duitsland was geïmporteerd Volgens het trans portbedrijf zouden de goederen echter niet zoals werd aangenomen door de Nederlandse belastingen vallen onder het tariefbesluit van 1960 waardoor ze konden worden belast met acht procent maar onder heit tariefbesluit van 1947 De ingewikkelde zaak viel uiteen in twee hoofdproble men ten eerste kan volgens het E.E.G verdrag een zaak voor het hof aanhangig ge maakt worden betreffende een geschil tussen een zelfstandige rechtspersoon uit een der lan den van de gemeenschap en een rechtscollege uit hetzelfde land ten tweede Indien het eerste bevestigend beantwoord is betekent toepassing van het tariefbesluit van 1960 door de Ontspanning in Spiegel affaire Donderdagavond zijn in Bonn de eerste onderhandelingen over een nieuwe regeringscoalitie begonnen tussen commissies van de christen democraten en de liberalen Hierbij was de minister van defensie Strauss aanwezig De FDP afge-vaardigde weigerde in te gaan op een uitnodiging van Adenauer om tezamen met Strauss te dineren Kanselier Adenauer en minister Strauss gaven donderdagavond een gezamenlijke verklaring over de Spiegel"-zaak uit die tot een voel bare ontspanning in da crisis heeft geleid In de verklaring zegt Strauss fouten en misverstand " te betreu ren terwijl Adenauer verklaart dat Strauss naar beste weten volgens zijn geweten " in de Spiegel-zaak heeft gehandeld Strauss had te kennen gegeven dat hij bereid zou zijn tegemoet te komen aan de eis tot zijn af treden als hij van alle blaam werd gezuiverd De verklaring van zijn partij is kennelijk bedoeld om hieraan te voldoen en de weg te openen voor de vorming van een nieuwe regering Dader molestatie Italiaan weer op vrije voeten De Alkmaarse politie heeft gis termiddag de chauffeur aangehou den die midden op de dag de Ita liaanse arbeider Paolo F heeft ge molesteerd Nadat tegen de man proces-verbaal was opgemaakt ter zake mishandeling is hij op vrije voeten gesteld Het was de 29 jarige M S uit Alkmaar De commissaris van politie gaf als zijn mening dat dit geval op zichzelf staat en niets te maken heeft met de vechtpartij tussen een groepje Italianen en woonwagen bewoners waarbij veertien dagen geleden de 22-jarige woonwagen bewoners J S dodelijke verwon dingen kreeg De aangehouden chauffeur woont niet in het woonwagenkamp en verklaarde zelf ook dat zijn gedrag niets met de vechtpartij van veer tien dagen geleden te maken heeft Ooggetuigen verklaarden echter dat hij een familielid van J S is Advertentie Bij K.B is aan de heer G H Ku perus op zijn verzoek met ingang van 1 januari 1963 eervol ontslag verleend als burgemeester der ge meente Heerenveen mt dankbetui ging voor de goede en langdurige diensten door hem als burgemeester bewezen Vanmorgen omstreeks 9 uur werd de 73 jarige arbeider L Steegs uit Venlo tijdens zijn werk op een be tonfabriek in zijn woonplaats op slag gedood toen hij bij het losmaken van een stalen mal door dit omvallende gevaarte werd getroffen Nederlandse belastingen dan een inbreuk op het verdrag van de E.E.G De regeringen van Nederland België en Duitsland en de commis sie van de E.E.G hebben bij het hof schrtÊtelijk hun opmerkingen ingediend waarin de eerste vraag met kracht is tegengesproken m Omtrent deze eerste vraag zal een prinoipiële beslissing moeten vallen die voor het toekomstige gebruik van het verdrag van groot belang kan zijn Hieraan ontleent het proces dan ook zijn belangstel ling bij de verschiEende lid-staten De vraag of de betrokken goe deren met aoht of drie procent moeten worden belast en wie de oorzaak van het proces is werd zodoende naar het tweede plan geschoven In het proces wordt Van Gend en Loos vertegenwoordigd door de advocaten mr H G Stibbe en mr L F D ter Kuile beiden uit Am sterdam De administratie der be lastingen had als raadsman de in specteur der invoerrechten en accijnzen te Zaandam waar ook de aangifte van de chemicaliën is gedaan Op 12 december zal de advocaat generaal een eerste wederwoord geven Advertentie GEVAERT-FILMS IN JUTE GESCHENKZAKJE Leuk om te geven zo'n origineel Gevaert geschenk zakje met GEVAPAN-en GEVACOLOR-films. Leuk om te krijgen ook Vooral omdat er nog een extra verrassing is een waardelabel voor \ GEVACOLOR-kleuren I vergrotingen 13x13 en 13x18 cm tegen de sterk verlaagde prijs van f 2.40 Koop direct zo'n zakje bij uw fotohandelaar GEVAERT mindering van de sterkte der kodinklijke marine nu de kwestie Nieuw Guinea is af gesloten Vele leden richten een bijzonder woord aan het adres aan het Korps Luchtwachtdienst dat in verschei dene delen des lands wordt opge heven Vele andere leden verbon den daaraan een woord van wel kom tot de luchtlandingstroepen in de Nederlandse strijdkrachten Dat dit debuut min of meer ter loops in de memorie van toelich ting op de begroting werd aange kondigd achtten deze leden overi gens niet juist Voorts vroegen zij naar de betekenis van de herop richting van de zogenaamde Gele Rijders Rapport Synode Meegedeeld wordt dat bij de openbare beraadslaging zal wor den gesproken over de brief van de staatssecretaris van defen sie naar aanleiding van het rapport van de generale synode der Ne derlands hervormde kerk over het vraagstuk van de kernwapenen Een van de tweehonderd vragen in het voorlopig verslag heeft be trekking op het materieel - an de koninklijke luchtmacht Gevraagd wordt of de bewindsman een uit eenzetting wil geven inzake de feitelijke gang van zaken van het Starf ighter pro j eet Met betrekking tot de bezoldi ging en de secundaire dienstvoor waarden wordt in het voorlopig verslag gevraagd of de verschillen — sinds de herziening der politie salarissen tussen de salariëring van de politie en die van het mi litair personeel uit een oogpunt van werving wenselijk en in het algemeen billijk is Sommige leden vragen of het niet noodzakelijk is voor het gehele kader de secun daire arbeidsvoorwaarden te her zien Bij hotsing dode en acht gewonden Vanmorgen om 7.00 uur zijn op de hoek van de Korperstraat en de Groene Kruisweg in Rotterdam een vrachtwagen en een zogenaamde combi met elkaar in botsing geko men tengevolge waarvan een van de inzittenden van de personenauto werd gedood en acht van de inzit tenden min of meer ernstig werden gewond De personenauto was afkomstig uit Sliedrecht de vrachtauto uit Pernis De personenauto die aan het hoofd reed van de linkse file op de Groene Kruisweg in de richting van Poor tugaal heeft vermoedelük de van rechts komende vrachtwagen niet opgemerkt De wagen werd nagenoeg vernield ondanks het feit dat er met geringe snelheid werd gereden Er waren vier ziekenauto's nodig om de slachtoffers van dit ongeluk snel naar het ziekenhuis te brengen De 23-jarige J Vlot uit Sliedrecht kwam bij het ongeluk om De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van het ongeluk Het wordt niet uitgesloten geacht dat de wagen op het natte wegdek is gaan slippen en zo onder de van rechts komende vrachtwagen is geschoven De klap kwam zo hard aan dat drie van de inzittenden uit de wagen werden geslingerd terwijl ds anderen dusdanig bekneld raakten dat het dak van de wagen moest worden los getrokken om hen te kunnen be vrijden De 28-jarige P H Welbergen uit Maastricht is gistermorgen om streeks zeven uur in de Nieuwe Ha ven van de Maas te Maasbracht te water geraakt en verdronken 
11 VUiJÜAG ÜO NOVKlUüKK iyö2 Lli.'lU!,Cllxi3L;u i\u.«jvvauj^Al > kindervriend SINI^^J754L ^ STEEDS WiSr NIEUWSI De 2CV is dol op kinderen Op de ruwste bospaden laat hl ] babies rustig slapen - zijn wonderlijke vering legt asfalt over elke weg Met zijn open dak geeft hij kinderen volop zon ze mogen bulten picknicken op zijn banken hij wordt niet boos als ze met toffees knoeien hij is nog sneller schoon dan zijl Behaaglijk ruim voorkomt hij benauwdheid zijn bagageruimte bergt ook het grootste speelgoed en hij legt werphengels onder zijn banken En vooral hij vervoert ze liefdevol en veilig - zijn voorwielaandrijving en Citroën wegiigging laten de wielen kleven op de weg Noot voor ouders neem uw kinderen méé ais u gaat proef rijden bij uw Citroën-agentI DRU WASKOMBINATiE DE LUXE 795 - Eén agitator-waskombinatie voor wassen centrifugeren en spoelen De ideale hulp in de huishouding Verwerkt ineens 3 kg droog was goed DRU spoelcentrifuge met exclusieve kogelringstabilisator Geen rek of slijtage van uw wasgoed door gladde trommelwand Wasvleugel van duurzaam Duroplast bestand tegen loog Mantel en kuip dubbel geëmailleerd roesten uitgesloten 2 Motoren 2 pompen en gesloten oliebaddrijfwerk 4 zwenkwielen Kunststof bovenblad 27,50 extra maakt er een welkome keuken)tafel van Met verwarming 220V/2000 Watt 60 extra ' n DRU-produkt dat zegt genoeg Maar wilt u - vrijblijvend - meer details over de vele snufjes en technische gegevens praat dan eens met de valcman die er alles van weet BILTHOVEN Fa H K Milerski Planetenbaan 11 Tel 03402 - 5137 BUNNIK Fa Stam Molenweg 12 Tel 03405 - 287 DOORN Fa C R van Setten Amersfoortseweg 2 Tel 03430 - 2273 DE MEERN Fa P H Bonenkamp Zandweg 132 Tel 03406 - 253 UTRECHT Radio van Dam Twijnstraat 49 + 36 Tel 030 - 15406 Fa H den Dekker & Co Amsterdamsestraatweg 467 c Tel O30 - 42557 Dekkers N.V Oudkerkhof 48 Tel 030 - 10503 Fa H G Hendriksen Voorstraat 102-85 Tel 030 • 11021 Fa J L Lammerls ¦ f Goyloan 103 Tel 030 • 12185 D van Leeuwen Loodgietersbedrijf Kantoor Paramoribo straat 3 Showroom Poramorlbostroat 2 Showroom Laan van Nieuw-Guinea 99 Tel 030 - 31327 - Fa N Linnenbank Radio-Haarden-Wasmachines Catharijnesingel 127 Tel 030 29434 „ De Vakman " W Pijper Vinkenburgstraot 20 Tel 030 - 13523 Filiaal van Bijnkershoeklaan 395 Tel 030 • 36683 Smederij Schoonheym Vleutenseweg 69-75-79 Tel 030 ¦ 35762 Schumacher's IJzerhondel Oudegrachf 192 Tel 030 - 14762 Fa J Wifteveen Ant Motthaeuslaon 1 Tel 030 • 17683 Fa J H van de iJssel Waterstraat 81 Tel 030 ¦ 19032 VIANEN Fa J H Delpeuf & Co Voorstraat 109 Tel 03478 - 281 VLEUTEN J C van Dijk Stationsstraat 1 Tel 03407 219 iJSSELSTEIN Fa G Batenburg Utrechtsestraot 66 Tel 03478 - 274 ZEIST Fa Donafh Oude Arnhemseweg 81 Tel 03404 • 7109 Citroen PUBLICATIE VAN AUTOMOBILES CITROEN N.V STADIONPLEIN AMSTERDAM Hoe modern is liet breien De kous is af Nu wordt breien - weer modern 1 Geen kwaad woord over grootmoeders breikous maar als zij die 6 bladzijden vol winterse brei-vreugde had gezien in de nieuwe MARGRIET dan hadden haar pennen een andere w^ijs gerikketikt Deze kans hebt U nü Met tal van pittige modellen maakt MARGRIET U het kiezen moeilijk maar bew^ijst ook dat U het breien niet voor niets hebt geleerd Snipperdag voor een huismoeder in de nieuwe Een doodgew^one Nederlandse huismoeder was op verzoek van MARGRIET te gast in de wondere wereld van een groot luxe hotel Eén dag niet afwassen an stofzuigen maar heerlijk verwend worden op interna tionaal niveau vféX een ervaring en w^at een kostelijk verhaal heeft zij hierover ge schreven Leest U maarl ¦•••*«* ii«n(ii „,„ En dat zijn nog maar een paar bladzijden uit deze ge zellige grote MARGRIET die U niet kunt missen Abon neer U daarom NU bij de bezorger in uw ^ w^ijk of rechtstreeks bij MARGRIET Postbus 245 Amsterdam Mm.RGR I ET fè vèeï geze 1 lige % GEVRAAGD voor spoedig A GOMPOSITEUR - AFDEUNGSCHEF Moet ervaring hebben In het samenstellen van smaak en reukstofcomposities B EMBALLEUR-EXPEDITIE GHEF Vereist is bekendheid met alle soorten inpakwerk Voor bekwame krachten bieden wij een hoog salari » 5-daagse werkweek vrij vervoer bedrijfskleding gratis Uitsluitend schriftelijke sollicitaties worden inge wacht onder no 2-6545 aan het bureau U.N INSTITUUT VOOR HANDELSONDEBWM9 vraagt voor spoedige indiensttreding voor gehele dagen en'of avonden üiOüiïlESOHHyVEN en/of STEÜOORAFIE Brieven onder no 2-6526 aan het bureau U.N 
üTEECHTSCH NIEUWSBLAD VKIJDAG 30 NOVEMBER 1968 23 choorvoeten FRANCO is s Op weg naar liberalisatie Grafkelder Oranjes mag door weinigen worden betreden Nog staat bij alle Spaanse dorpen het teken vcm de fa la/nge de fascistische pijlen bundel en het juk En de kinderen uit dit dorp weiger den zich zonder betaling te laten fotograferen en dreig den „ wij verraden u aan de politie " Maar geleidelijk aan slet het Spaanse regiem « ich gedwongen tot economische en politieke UberaUsering Slimme caudillo veroorzaakte doelbewust schizofrenie hij Spaanse regering Universiteit van Symposium in R^dam Op initiatief van de vereniging Het Rotterdams Universiteitsfonds die zich de totstandkoming van een universiteit in de Maasstad ten doel stelt is donderdag een symposi um over de universiteit van mor gen ' gehouden Met als inleiders sir James Duff een van Engelands vooraanstaande onderwijsspecialis ten en vice-voorzitter van de B.B.C dr H W Rothe hoofd van de af deling hoger onderwij splanning in Bremen en prof mr J F Glastra van Loon hoogleraar aan de Leid se universiteit Niet te groot Sir James Duff zette uiteen wel ke verschillen er bestaan tussen de drie types universiteiten die Enge land kent en hoe momenteel ge zocht wordt naar vernieuwing om dat zoals hij zei het hervormen van een bestaande universiteit moei lijker is dan het vestigen van een nieuwe Bovendien veroordeelde hij het ontstaan van ' e grote universi teiten Zijn standpunt is dat een universiteit wil er onderling con tact en onderlinge uitwisseling mo gelijk zijn een geheel moet vormen welke mogelijkheid bU te sterke uitbreiding verloren gaat Ook bepleitte hij '' en brede de mocratische opzet met volle aan dacht voor origineel wetenschappe lijk werk In Engeland wordt de noodzaak van vernieuwing van het hoger onderwijs ingezien waartoe de regering besloot de mogelijkheid te scheppen tot het stichten van ze ven nieuwe universiteiten waar die van Brighton er één van is Dr Rothe die de stichting van een universiteit te Bremen voorbe reidde behandelde het vraagstuk van de aanpassing van het hoger onderwijs aan de maatschappelijke ontwikkeling In de Bondsrepubliek heeft men het probleem kwantita tief trachten op te lossen door het stichten van vier nieuwe universi - VAN ONZE REISREDACTEUR M ADRID Wat Franco's tegenstanders hardnekkig ont kennen wordt door Franco's aanhangers schoorvoetend __ _ toegegeven en door alle buitenlandse waarnemers als vaststaand aangenomen Franco is bezig zijn regiem te liberaliseren Het geschilpunt is voor Europa van kapitaal belang Als de caudillo liberaliseert komt vroeg of laat het moment waarop Spanje zal voldoen aan de minimum-eisen voor toetreding tot de Westeuropese ge meenschap Daarbinnen zal Spanje onherroepelijk meegezogen worden naar moderne economische sociale en politieke ontwikkeling Blijft Spanje buitengesloten dan zullen de nu gewekte verlangens naar een beter leven van het Spaanse volk worden gefrustreerd dan zullen zij in botsing komen met de starre structuur van een onrechtvaardige machtsorde Dan riskeert Balans tussen vooruitgang en onderdrukking men de worsteling tussen een rechtse dictatuur en links-revolutionaire bewe gingen En er zijn Span jaarden genoeg voor wie Fidèl Castro een zo aan trekkelijk man is dat zij hun beste vriend omschrij ven met de woorden „ Hij is mijn Castro " Franco's tegenstanders hebben concrete argumenten Het proces tegen 54 socialisten die geen revolutie maar een meerpartijensysteem wensten Het alternatief bal lingschap of internering voor de München-groep van Spaanse Europeanen De ontslagen wegens „ politieke onbetrouwbaarheid " van mijnwerkers in Asturië De dertig jaar gevangenisstraf voor een paar jonge Cata laanse anarchisten De martelingen van de politie kolonel Aymar op progressieve en katholieke intellec tuelen in San Sebastian er een toegelaten oppositie bestaat en wel binnen de regering zelf sociaal-economische condities zijn in hoge mate determinerend voor de politieke evolutie van een land En juist op economisch gebied heeft het Franco-regiem onloochen baar een koers ingeslagen die tot sociale vooruitgang en politieke libe ralisering moet leiden Die koers loochent de bewering dat er in Spanje geen oppositie bestaat Na mijn gesprekken met Spaanse minis ters is mij duidelijk geworden dat Deze verachtelijke maatregelen stijven oprechte Euro pese democraten vooral sociaal-democraten in hun afwijzende houding bij de ballotage van Spanje Zij aanvaarden wel zonder mopperen de aanwezigheid van de stagnerende brute Salazar-dictatuur in het NATO land Portugal het verbod van de communistische partij in het neo-democratische Duitsland het chloroformeren van de Franse democratie door De GauUe Maar waar zij zich ook stilzwijgend neerleggen bij de necrose verschijnselen van de de mocratie in Europa zo gauw het over Spanje gaat worden zij dertig jaar jon ger beklimmen alsnog de barricades waar zij in de burgeroorlog doorgaans niet werkelijk op gestaan hebben en roepen nooit ' Gespleten De tegenstrijdigheid van de ant woorden op de vraag of Spanje werkelijk liberaliseert wordt vex - Spanje draagt het noodlot met zich mee niet alleen een land te zijn maar ook een politiek emotioneel criterium te zijn geworden in die dertiger jaren waarin een genera tie er de keus vond tussen politiek fatsoen en smeerlapperij En toch hoever de sociaal-democraten Marx uit hun programma's mogen verban nen één marxistisch uitgangspunt kan lastig verworpen worden de Advertentle SPAMM WENDT DESTEVEMin oorzaakl door het blote feit dat de Spaanse regering een gespleten per soonlijkheid is geworden En omdat het de caudillo niet aan slimheid ontbreekt mag men aannemen dat dit doelbewust veroorzaakte schizo frenie is De scheidslijn loopt tussen het so - ciaal economische beleidsterrein en dat van de handhaving van de orde Op het eerste hebben de ministers van economische zaken financiën en ontwikkelingsplannen Ullastres Ru bio en Rodo een bewegingsvrijheid die slechts wordt beperkt door Spanje's economische mogelijkheden Deze katholieken mogen zeer conservatieve christendemocraten zijn maar de negentiende eeuw is al een hele vooruitgang op de zestiende en met grote ijver en bekwaamheid streven zij naar een moderne ontwikkeling van de Spaanse economie die — zij geven het openhartig toe — op den duur tot een door hen gewenste plitieke liberalisatie moet leiden Dll jaar mannen écht verrassen Naast de sokl^en en de dassen naast die nuttige geschenken ze dit jaar eens écht bedenken met een fijne kist sigaren dat Is voor een man je warel Al die bolknaks wat een weelde Hij voelt zich de bèst-bedeelde Man verwennen Geen problemen maar direct RITMEESTERS nemen RITMEESTER een naam met klank Daarvoor oogst u zeker danki Voor het handhaven van de door totalitaire leiders zo geliefde „ rust en orde " die bij voorkeur die van een dodenhuisje moet benaderen steunt Franco op minder geavan ceerde denkers op zijn „ vice-koning " Munos Grandus die de blauwe divi sie aan het oostfront commandeerde en generaal Vega die minister van binnenlandse zaken is alsmede op het militaire en politie-apparaat met zijn arsenaal van geweren knuppels en duimschroeven „ ter verdediging van het katholieke Spanje tegen de bolsjewistische samenzwering " Accent Dit dualisme deze zorgvuldig be waarde balans tussen progressie en regressie heeft onlangs een veeibe telÉenend accent gekregen door de benoeming van een omstreden fi guur Fraga Iribarne tot minister van voorlichting Minister Fiaga mag een falangistisch verleden heb ben maar hij behoort met de eco nomen en de minister van buiten landse zaken Cartiella tot de mo derne jongeren in de regering en hij heeft de eerste stappen gezel op de weg naar politieke liberalisering door l^eperking van de censuur RITMEESTER De Spaanse provinciale pers is vrijgesteld van de voorafgaande cen suur die de landelijke bladen in Madrid en Barcelona nog wèl ken nen maar die — naar de minister mij verzekerde — dit jaar ook daar zal verdwij.^en Sommige rubrieken zijn al vrij stierengevechten bijvoor beeld wel voetbalverslagen nog niet vanwege de regionale chauvinismen De voorafgaande censuur wordt alleen door het ministerie van voor lichting uitgeoefend de andere de - partementen hebben nog slechts het recht op rectificerend antwoord na kritiek op hun beleid die inderdaad in de bladen begint t « verschijnen Er bestaat geen publikatieplicht meer van officiële maar ongesigneerde bijdragen De censuur geldt niet langer enig feitelijk nieuws alleen opiniërende artikelen Er begint inderdaad een differen tiatie in de Spaanse pers te komen men speelt met de gedachte een soort „ oppositie-pers " toe te laten De vrijheid van pers zou uiteindelijk slechts worden beperkt door onaan raakbaarheid van de „ twaalf princi pes der Spaanse superlegaliteit " De pers zal niet mogen pleiten voor de klassestrijd of een meerpartijensys teem of tégen de nationale en katho lieke eenheid van Spanje Zij mag de „ faits et gestes " van de caudillo en zijn familie niet kritiseren Zelfcontrole Het wegvallen van de voorafgaan de censuur betekent zeker niet een persvrijheid zoals wij Ait kennen minister Fraga wil weliswaar niet horen van zelfcensuur maar he'eft de kranten wel opgeroepen tot „ zelf controle " En als een krant de cri teria overschrijdt heeft het regiem machtsmiddelen te over om haar weel in het gareel te dwingen De inkrimping van de censuur geldt ook de literatuur het toneel de televisie en de film Technische en wetenschappelijke boeken zijn geheel vrij Romans worden tevoren getoetst op „ morele waarden en de belangen der gevestigde orde " Het toneel is vrijer geworden Met „ Thee en sympathie " is de homoseksualiteit op de Spaanse planken verschenen werken van de door de falangisten vermoorde republikeinse dichter Garcia Lorca worden in Madrid ge speeld De controle op toneel tele visie en film zal in de nabije toe komst worden uitgeoefend door col legiale raden waar de staat geen zitting in zal hebben Ten slotte moet worden vast gesteld dat misschien 90 procent van hetgeen de censuur schrapt niet politieke overwegingen geldt maar de morele criteria van de katholieke kerk in Spanje die vrij wat benauwder zijn dan die van de kerk elders Als men nog overweegt dat Span je nooit volledige persvrijheid heeft gekend ook niet onder de republiek dan kan men slechts concluderen dat zoals op zoveel gebieden in Spanje de toestand nog hoogst on bevredigend is maar dat zij zich verbetert Caudillo zoekt De bescheiden liberalisering van de censuur is vooral een duidelijke aanwijzing dat Franco de evolutie in Spanje niet wil — of vermoedelijk niet kan — beperken tot de sociaal economische vooruitgang die Ullas tres CS nastreeft De taak van Munos Grandes Vega en het gewa pende apparaat is niet langer het bepalen van Spanjes politieke toe komst alleen nog het voorkomen van revolutionaire schokken De caudillo is realist genoeg om te be seffen dat hij de 20ste eeuw niet kan tegen houden alles wijst erop dat hij een geleidelijke aanpassing zoekt OTEM vraagt waarborgen De OTEM N.V die als kandidaat voor commerciële televisie favoriet is bg de staatssecretarissen van O.K.W en economische zaken heeft koel gereageerd op de plan nen der regering zoals die zijn neer gelegd in de onlangs gepubliceerde memorie van antwoord Na bestudering van deze memorie deelt het werkcomité van de OTEM mee dat het de voorgestelde verde ling van zendtijd op het tweede net n.l tien uur voor de Omroepvereni gingen en 20 uur voor de commer ciële concessionaris in beginsel re delijk en aanvaardbaar acht mits bij gereedkomen van een derde net de commerciële concessionaris het hele tweede net krijgt ^ In de praktijk ziet de OTEM ech ter grote problemen aan samengaan op één net verbonden vooral in de moeiltjke aanloopperiode De OTEM is bereid alle mogelijkheden te on derzoeken om aan het systeemi van de staatssecretarissen haar mede werking te geven maar stelt als voorwaarde dat partUen fiscaal ge lijkgesteld zullen zijn en dat er wordt uitgegaan van een tariefstel ling die lonende exploitatie voor de commerciële maatschappij waar borgt Drukkerij van Palthe geheel uitgebrand Een brand in de hulsdrukkerij van Palthe N.V aan de Bakenstraat te Almelo heeft vannacht een schade van naar pchatting ƒ 50.000 - veroor zaakt De brand werd gisteravond om half twaalf ontdekt door iemand die tegenover de percelen van Pal the woont Als op zaterdag 8 december de baar met het stoffelijk ovefschot van H.K.H prinses Wilhelmina langzaam langs de brede trap in de grafkelder der Oranjes zal zijn neergedaald zullen drieënveertig leden van dit geslacht rusten onder de plavuizen van de oude Nieuwe Kerk te Delft Het is nu ruim vlier jaar geleden dat die ruim drie ton zware sluit steen mat — iti het Latijn — de inscriptie „ Hier v-esrwaoht de op standing Willem de Eerste vader des vaderlands " uit de vloer van het fearfcgebouw wesed gelicht om Advertentie M UwGiundlgspedaHst ^^ S Radio TV Recorders ^^^^ Nobelstraat 15 UtrecMt teL 13723 Amsierdom > Ronerdam ¦ tAracm • Bu99um • Oefil Onzo GRUNDIG speciaalzaken hebben een eigen technische diensil morgen teiten één technische hogeschool en van verscheidene medische acade mies Prof Glastra van Loon die in Nederland van zich heeft doen spre ken door ziin oorspronkelijke idee en over de organisatie van het we tenschappelijke onderwijs stelde dat in het huidige Nederlandse systeem de wetenschapsbeoefening steeds meer in het gedrang komt door de overbelasting van de docenten en door een minder en minder op we tenschappelijke beoefening ingestel de werksfeer De gevolgen hiervan zullen zich in steeds verergende ma te doen voelen ook al omdat de op leiding van wetenschapsbeoefenaars in de knel komt Prof Glastra van Loon meende dat de wetenschappelijke opleiding per studierichting te weinig gediffe rentieerd is en te weinig onder scheid maakt tussen toepassing ten behoeve der zuivere wetenschaps beoefening en toepassing in de prak tijk Televisie tijdens de kerstdagen Op eerste kerstdag zal de NTS ' s avonds de opera La Bohème " uit Berlijn uitzenden Tweede kerst dag des avonds is de Rudi Carell show Op het ijs " met o.a Joan Haanappel de hoofdschotel In de avonduren voor de kerstnacht dus op maandagavond 24 december is er een Eurovisie-produktie een pro testantse kerkdienst uit FranWurt en ¦ om 11 uur gevolgd door een protestantse kerkdienst verzorgd door IKOR Van 12 tot 1 uur ' s nachts wordt de nachtmis uit Frankrijk uitgezonden Op eerste kerstdag ' s middags is er een BBC-produkt The Billy Smarts Cir cus verder Christmas Carols op de tweede kerstdag ' s middags een ballet en verder zaalhandbal van uit Utrecht en het orkest van Be nedetto Marcello en tenslotte nog ontmoetingen " van Jan Vrijman met een groep jongeren Advertentie / l/er / le/pt a//een nog ' n Advertentie KYSYKAA vraag een KELLOSEPALTA horloger HELSINKKi MIKA in Hefsinki ON PARAS RAN - naar het beste NEKELLO VAS - horioge TAUS KUULUU het antwoord luidt p\/fk met onbreekbare veer de bijzetting mogelijik te maken van stadihouder Willem V die tot dan toe in Bruoswijk in Duitsland begraven lag Daarvóór was de kelder bijna een kwart eeuw gesloten gebleven In 1934 moest hij in slechts enige maanden tweemaal worden ge opend toen kort na elkaar ko - ningin moeder Emma en prins Hendrik overleden De oorspronkelijke grafkelder is in opdracht van de staten van Holland en Zeeland gebauwd door de beroemde bouwmeester Hen drick de Keyser en bevindt zicb onder het praalgraf van de vader des vaderlands Hij bevat de stoffelijke over schotten van Willem van Oranje diens vierde vrouw Louise de Co ligny en zijn regelrechte afstam melingen In later tot stand geko men uitbreidingen bevinden zicb de kisten van alle latere Oranje telgen Slechte drie ledden vain bet ge slacht Orcinje zijn elders begraven stadihouder - WiUem III die ook konmg Wülem I van Engeland was Ugt met zijn echtgenote Maria Stuart in de Westminster Abbey in Londen de oudste zoon van Wil lem de Zwijger Philips Willem rust in de Sint Sulpice te Dlest in België Het is slechts aan zjeer wednagen buiten de leden van het Huis van Oranje toegestaan de grafkelder te betreden Eén dezer weinigen ie de koninklijk commissaris en sleutel bewaarder van de grafkelder welke ftmotie is opgedragen aan de burgemeester van Delft mr D de Loor De kelder is zeer eenvoudig Het gewelf is wit de wanden zön met gladde tegels bekleed De kisten zijn geplaatst in nissen ' op de begane grond of op gzeren rekken De plaats van het stoffelijk overschot van H.K.H prinses Wil helmina zal zijn naast dat van haar echtgenoot prins Hendrik Advertentie ' MêMiï **> LANTEN MARGARINE * Wegens zijn aftreden als direc teur van de N.V Chemische Fa briek „ Naarden " wordt aan een buitengewone vergadering voorge steld ir J H Vermeulen met in gang van 1 januari te benoemen tot commissaris Tevens wordt voorgesteld de directie thans mr W A van Dorp en ir Vermeulen tot drie leden uit te breiden door benoeming van drs H W Knol en drs C M Nienhuys f m • ri w ^ ^^ «- r ** tM - Iff « ii • 3 ^ B ma 5^5 " \\ J / te4 "^ JL ^^ Wfim ^ m ¦¦ V ¦¦' - fPffigW ' nrrn '^^^ U LLl 1 Jl doorzicMin plakband 
24 VRIJDAG 30 NOVEMBER 1962 TJTRECHTSCH NIEUWSBLAD UTBBCHTSCH NIE kuIikaiSef Tips voop de Sint Heerlijk passende pantoffel van nylon velours Geef hem een prettig en praktisch geschenk Bism voorheen f 498 -« Kunt U de Franse taal „ aan " Dan hebben wij voor U verantwoordelijk werk in ons moderne kantoor in het cen trum van Utrecht Wij zoeken hiervoor een YRL KRI&OHT die voor ons verzorgt steno-typen Nederlands en Frans administratie het telefonisch en schriftelijk contact metonze buitenlandse afnemers Inlichtingen GARDISETTE - UTRECHT N.V Torenflat Neude - 14e verdieping Telefoon 23915 Gardisette Bel O-f as zelfstriikend Ê üoülin Verras hem met een„Bel-0-fast''poplin shirt Een shirt dat heerlijk is om te dragen en bovendien geen was - en droogproblemen kent Vraag Waarom is „ Bel-0-fast " poplin zo uniek Antw Omdat U „ Bel-0-fast " poplin op alle manieren kunt wassen en drogen En nooit hoeft te strijken Wassen met de hand of in een wasmachine drogen op een hanger tje licht centrifugeren of in een droogautomaat of hoe U maar wilt een „ Bel-0-fast " poplin shirt is klaar om gedragen te worden Het strijkt zichzelf in de was Vraag Waarom is „ Bel-O-fasf ^ poplin te prefereren boven alle andere zelfstrijkende stoffen Antw Omdat het ademend absorberend puur katoen is de ideale vierseizoenen - stof dus altijd behaaglijk en nooit irritant En omdat „ Bel-0-fast " poplin in tegenstelling tot andere stoffen volkomen glad en kreukvrij uit de centrifuge of droogautomaat komt Vraag Wat betekent dat precies „ Bel-0-fasf * poplin strijkt zichzelf in de was Antw Wanneer gewone poplin gekreukt wordt knakken de vezels in plaats van soepel te buigen En die kreukels moeten er uit geperst worden Dankzij een blijven de moleculaire structuurverandering van de katoenvezel is „ Bel-0-fast " poplin veerkrachtig gemaakt Zodra „ Bel-0-fast " poplin nat wordt trekken de vezels zich onmiddellijk glad en kreukels verdwijnen Vraag Gaan die zelfstrijkende eigenschappen van „ Bel-Ofasf poplin er nooit uit Antw Nee nooit - ze zijn onuitwasbaar Ook wanneer U het shirt naar de wasserij stuurt behoudt „ Bel-0-fast " poplin zijïi voortreffelijke eigenschappen Vraag Heeft „ Bel-O-fasf poplin nog andere voordelen Antw Zeker „ Bel-O-fast " poplin wordt b.v nooit geel of groezeHg Shirts blijven glanzend wit en zelfs na koken krimpen ze geen millimetertje Doordat ze van on doorschijnend reukloos katoen zijn zijn „ Bel-O-fast " poplin shirts prettiger om te dragen warmend bij kou en luchtig als het warm is Vraag Waar kunt Ushirts van „ Bel-O-fast " poplin kopen Antw Alle vooraanstaande zaken in Nederland hebben ze in voorraad Vele voor aanstaande overhemdfabrikanten verwerken „ Bel-O-fast " poplin in een ruime keus modellen kleuren dessins en weefsels op alle manieren wassen ^ op alle manieren drogen uitwringen in een handdoek in een centrifuge Let bij het kopen van het shirt van Uw merk op het „ Bel-O-fast " etiket Bel-0-fast " is het gedeponeerde handelsmerk van de Deering Milliken Research Corporation U.S.A voor zelf strijkende stofien US-patent no 2.985.501 Licentiehouder voor de Benelux J.F Scholten en Zn N.V te Enschede S L E E U W IJ K EENGEZINSWONINGEN met garage of stenen schuur Bij rijksweg Utrecht — Breda ± 2 km van Gorinchem EIGEN GROND Vrfle vestiging Koopprijs vanaf f 20.500 — k.k Ruime hypotheek en topfinanciering tot 90 % Binnenkort op te leveren Inl dagelijks op het werk op zaterdag van 10.00-16.00 uur telef 01833-566 en 01728 120 i »^^^^^^^^^^^^^*-^^»^^^^^^-^^^^^^^ GROOT ADVOCATENKANTOOR te Utrecht vraagt voor spoedige indiensttreding Brieven onder no 2-6546 aan het bureau U.N REMIA N,V Secretaresse DEN DOLDER Door uitbreiding van ons bedrijf hebben wij plaats voor a secretaresse/typiste b geroutineerde typiste HARDBOARD 2e soort breed 1,22 m Lang 2,13 m - 2.44 m - 2.74 m - 3.05 m è M.35 per m ^ 30 km In de omtrek franco HODTHANDEL N van Halm N.V Oeestdorp 36 - Woerden Iel 03480 <¦ 9696 Schreuder's Technisch Burepu N.V vraagt voor zo spoedig mogelijk bekwame verwarmingstechniker Sollicitaties • BACHWEG 2 -« - AMERSFOORT Telefoon 03490-21344 3 IQnen c admin kracht vrl 5-daagse werkweek reiskosten worden vergoed opname in pensioenregeling mogelijk Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen te richten aan REMIA N.V - Den Dolder Gondola Cosy pantoffel van soepel nappalino Warm foontbinnenzooltje zwart wit » rood maisgeel 6.95 Zacht en soepel pantoffeltje van sterke velours Sponsrubber zooitje zandbeige muisgrijs Exclusief modepantoffeltja van donzig-zacht zoevelouis karmijnrooi goudgeel ikiMi^enSef Utrecht Oude Gracht Alleen zaterdag deze fantastische prijsverlaging Ruilen is te allen tijde toegestaan Snoezige suède mocassinmet - ">' warme bontkraag y^.^M 5 - iverse modekleuren ¦¦¦¦¦¦ [ hvr ] Ö2-S Pfaff verlaagt de prijzen van de ZIGZAG naai machines • * • t CPFA NAAIMACHiMEHUIS H J PIT LIJNMARKT 42 - UTRECHT - TELEF 15523 BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJEN 1850 en 1859 Dir Fa Montqn van BeuseI(oni & Co UTRECHT - Moreelsepark nr 8 vragen wegens iiuwelijk A een TELEFONISTE/TYPISTE behoorlijke uitdrukkingsvermogen vereist B een TYPISE goede kennis van de Nederlandse taal di ploma steno/typen of opleiding daarvoor strekt tot aanbeveling ' s Zaterdags vrij Brieven met uitv inl richten aan Afd Personeel i H ij staat erbi uit de f glanzend als een stukje Men zoi weg willen rijder kans dat men dit nen doen ook Deze Itala van vierenveertig d tienduizend kik afstand van Pek rijs in een tijd ti weg een onbeg ' was Van 10 juni tus 1907 reed d aan het stuur Borghese als m Guizzardi en als journalist Luig ' de „ Corriere del onvergelijkelijke petitie met vijf mobielen waaror derlandse Spijk deze wagen al het mooiste en ste automuseum het Museo de ¦ Carlo Biscaretti Turijn il ET is een Italia automobielen maar zeer andere Italiaai Italiaanse Franse automobielen Er collectie aan motore aantreft Er staat ee zoals een zeldzame dermotor en een P stoomcilindermotor Bernard van 1883 Knight schuivenmol Er zijn mensein hebben tegen dit het zich niet bepe automobielen Er wagens in zelfs w turbines en straal daardioor kan men enorme vooruitgang trouwens ook een onze dagen kan 1 eoals een Mercedes De oorspronkelijke jaar 1952 heeft historie gemaakt 1907 en het oorspn rimentele model v hoort evenzeer thu museum als de van 1924 die destij strijden won Man vfieX idee Het idee om in moblelmuseum U In 1932 voor de opperd door een sare Goria Gatti caretti di Ruffia envijf tig jarige ai siast was de zoor voorzitter van de van Turijn Hij stak er zelf beschikte ook over langrijke verzamelii uitstallingsruimte 1 Omdat hij steeds m kocht werd het st te zien wat er bc In 1939 kreeg hij ee toonstellingszaal be kort daarop brak moest alles veilig gen Na de oorlog jaren voor Biscare iemand te vinden te helpen een echt stichten Hij vond te...slotte De Agnellis gaven de bouw van een a uniek in de werelc omdat het zich ni merken noch tot p len alleen maar re keling van de autt zoals die zich in had voorgedaan Bi niet meer mee mo net museum in nov geopend was hij al Niettemin heeft rr eren door het mu te geven De Hjst van or sen en ondememi meegewerkt aan ming van dit m loos Elke Italia 1 » erby maar da grote oUemaats scheidene bande brieken van mott len en niet te v lingen van auto ] archieven van hu grootvaders en o Uë heeft een zek parmio een au < beschikbaar steld Het zijn deze a net moderne geboi plaats innemen Fiat en Lancia he historische archiev bracht Tal van kaanse Duitse en ken hebben oorspro oi fotokopieën afg documentaticarchio de wereld De aut Italië heeft bijvoor me documentatie oe oorsprong van clubs in Europa i 1910 oude kaarte Internationale cent over de eerste rail gen ambteUlke in pels gebonden ti,1d grijze verleden vai gemotoriseerde wi krügt men echter Van het hedendaag gelijke automobiele gelijking van toen wel hoezeer de ai ttia een wezenlijke vormd In de ontw gemotoriseerde we 
yXRBCHTSCH NIEUWSBLAD RIJDAG »• NOTEMBEIt 1961 25 Advertentie VOOR HEM 29 et Tijdelijk onvruchtbaar door „ de pil " Orale anticonceptie nog in studie Van onze medische medeweriker LS men de Engelse of Amerikaanse bladen leest of naar radio en televisie uitzendingen in die landen luistert of k^kt wordt herhaaldelQk gesproken over „ de pil " Iedereen weet daar wat ermee bedoeld wordt Sinds enkele jaren immers is liet mogeiyk gebleken een vrouw tqdelqk onvruchtbaar te maken en wel door haar ongeveer 20 dagen per maand een tablet een pil te laten innemen en 35 jaar die zich vrijwillig voor de proefneming op grote schaal met deze tabletten hebben gemeld De vrouwen moesten allen ten minste één kind hebben teneinde zeker te zijn dat ze in ieder geval poten tieel vruchtbaar zijn Het onderzoek met deze 500 vrou wen is nog gaande Het staat onder leiding van dr L I Swaab een vrouwenarts die op dit gebied bU uitstek deskundig is Terloops 2Ö vermeld dat deiell de dr Swaab dé deskundige van de Nederlandse Vereniging voor Sex uele Hervorming is op het gebied van de geboortebevordering ' n ter rein waaraan slechts de laatste ja ren in ons land aandacht is besteed Dank zij moderne apparatuur ge lukt het vaak de oorzaken van on vrijwillige kinderloosheid in een hu welijk op te sporen A op gezag van een arts toepassen Wi IL MEN de orale anti-conceptie toepassen dan moet de vrouw van af de vijfde dag van het begin van haar menstruatie — twintig dagen achtereen — elke avond een tablet Innemen Op zichzelf eenvoudig zou men zeggen ware het niet dat vrou wen vaak vergeten een pil in te nemen Dan kan de vrouw het even tueel nog wel de volgende ochtend maar het vergeten van pillen enke le dagen achter elkaar brengt de betrouwbaarheid van de methode ernstig in gevaar Godsdienstig bezwaar lï EBOORTEREGELING als zoda nig is voor leden van de Nederlands hervormde kerk volgens een uit spraak van de synode in 1952 toege staan Tegen de toepassing van de pil " zijn van protestantse zijde geen bezwaren gerezen Het standpunt van de rooms ka-tholieke kerk inzake het toepassen van mechanische hulpmiddelen ter voorkóming van zwangerschap is be kend Deze middelen acht de r.-k kerk uit den boze De berekening van de vruchtbare en onvruchtbare dagen van de vrouw de zg methode van de perio dieke onthouding laat de r.-k kerk voor haar belijders wel toe De opvattingen omtrent de toe laatbaarheid van de pil " ook voor gelovige rooms-katholieken is door de kerk nog niet bindend vast gesteld Sommigen menen dat de tijdelijke onvruchtbaarheid die met deze tabletten kan worden verkre gen gelijk te stellen is met de even eens tijdelijke onvruchtbaarheid tij dens zwangerschap en kraambed Dan zou dus ook de gelovige ka tholiek gebruik mogen maken van deze tabletten Anderen menen dat hier toch sprake is van een religieus ontoe laatbare daad Maar geltjk gezegd ontbreekt tot nu toe een eensluidend bindend oordeel van de r.-k kerk over de toelaatbaarheid Wel laat de r.-k kerk het gebruik van deze tabletten toe als ze the rapeutisch gebruikt wordeh zoals bv geschiedt indien deze zelfde ta bletten toegepast worden om men struatiestoornissen op te heffen Maar dan worden de tabletten dus als geneesmiddel gebruikt en dus daarom toelaatbaar geacht Controle door arts vH EN MOET deze tabletten niet op eigen gezag gaan toepassen Con trole vooraf door een arts is ge wenst terwijl tevens bq elke bij zonderheid die zich tijdens het re gelmatig gebruik van deze tabletten mocht voordoen het inwinnen van deskundig medisch advies ge wenst is De Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming heeft uit hasir 200.000 leden 500 gezonde vrouwen uitgezocht in de leeftijd tussen 21 In het BisoaretH oAutomuseum in Turyn staM dit merkwofardige voer tuig Bet is een ltal4aamse Bordmo mt 185i met Landauer xvrrosserie De wa,gen reed op stoom en had een snelheid vwn acht kilometer per uur te kunnen halen Men kan er zijn hart ophalen aan diverse produkten van de ' ~~~~~~ graaf de Dion en de monteur dealer kon kopen maar alleen Bouton die een ongelijkwaardig rechtstreeks bij de fabriek zoals de duo vormde dat een ttjdlang de Isotta Fraschini in drie uityoerin - ' j j gen Natuurlijk ziin er Lancia's en beste autos ter wereld bouwde Maseratis en ze staan naast een Men ziet er ook een voertuig uit vergeten Italiaans merk als de 1905 van Leon Demeester een OM of de Legnano of de Nibbio Fransman die het wel tot een ^^' ^^" h^fjl/?,.,.^r.^'fvLM ^ weer op bekend terrein evenals met goede vierwieler maar niet tot de Peugot de Renault en de Pac - faam bracht Er Is een prachtige kard Benz Viktoria " uit 1893 een Maar wat zoudt u zeggen vanvoertuig dat werd genoemd naar een "" iek exemplaar als een Rolls ' - Royce van 1910 waarop Farina mde toenmalige Duitse keizerin en 1924 een nieuwe carrosserie bouw dat zün naam gaf aan een nieuw de ten dienste van een Italiaansecarrosseriemodel edelman Dit Turijnse automuseum magJgef zich verheugen in een grote inter " nationale belangstelling Dat zijnVlakbti staat een Ferrari van 1960 niet alleen bezoekers die een en waarmee Phil Hill op Monza de treeprijs betalen maar ook bezoe Grote Prijs van Italië won Naast kers die beloven iets te zullen stu diverse T=Fords staat ook een ren Soms ztjn het een paar auto Ford=jeep waarmee Ford destijds tijdschriften uit 1920 soms zijn hetde GP = contracten hoopte te ver kledingstukken uit een vroegerekrijgen Willys won en Ford bouw periode Henry Ford II bezocht hetde voortaan Willys jeeps maar een museum en zei I'll send you some van de tien Fordjeeps is in dit thing " Zijn geschenk was « en T—museum te vinden Er zijn ook zeld Ford uit 1908 waarin zfln groot zame wagens die men niet bij een vader nog had gereden SAMEN NAAR DE FILM JA GEZELLIG f Bioscoopbonnen 4/S - » Hf2J0 verdeeld In toupmts nmfUS ifN verkrSgbaar m tewtewftoor bf eOee bhseo<9 1 Bismrette automuseum in Turijn Hij staat erbij alsof hij pas uit de fabriek komt glanzend als een nieuw munt stukje Men zou er zo mee weg willen rijden en er is alle kans dat men dit nog zou kun nen doen ook Deze Itala van 1907 reed in vierenveertig dagen de zes tienduizend kilometer lange afstand van Peking naar Pa rijs in een tijd toen een auto weg een onbegrijpelijk woord was Van 10 juni tot 10 augus tus 1907 reed deze wagen met aan het stuur prins Scipione Borghese als monteur Ettore Guizzardi en als passagier de journalist Luigi Barzini van de „ Corriere della Sera " een onvergelijkelijke route in com petitie met vijf andere auto mobielen waaronder een Ne derlandse Spijker Nu staat deze wagen al jaren lang in het mooiste en overzichtelij k ste automuseum ter wereld het Museo deirAutomobile Carlo Biscaretti di Ruffia in Turijn D « oorspronkeUifke geclaoht«H van Bisoaretti ey-n in Turijn gevolgd een musev/m dat in woorden heelden dooumen toiUe modellen een beeld geeft wm de wording van de motorisering in de wereld H NAAST PIONIERS MODERNE WAGENS ET is een Italiaans museum en dus staan er natuurlgli Fiat - ^ fi automobielen maar ze zqn niet in de meerderheid Men vindt er even zeer andere Italiaanse merken een fraaie serie Fordwagens Duitse Italiaanse Franse Zwitserse Engelse en een aantal Amerikaanse automobielen Er is een prachtige White Steamcar uit 1905 en een collectie aan motoren en onderdelen van „ voorheen " zoals men nergens aantreft Er staat een collectie cyclecars zoals men zelden zal aantreffen zoals een zeldzame Prinetti en Stucchi uit ' t jaar 1891 met een ééncilin dermotor en een Pecori driewieler uit het jaar 1891 met een verticale stoomcilindermotor De motorencollectie begint met een ééncilinder Bernard van 1883 maar er staat ook een fantastische Daimler Silent Knight schuivenmotor uit het jaar 1922 Er zijn mensen die bezwaren Snelle vrachtwagens hebben tegen dit museum omdat het zich niet beperkt tot pionder - ^° dit museum iets leert dan is automobielen Er staan moderne frt»T h»^*J ^ '^= ^^ nu "' f ' " f """ ^ „ onder de zon is ook op automo - wagens in zelfs wagens met gas bielgebied Met een beetje fantasie turbmes en straalturbmes maar kan men de Franse Bedelia uit daardoor kan men juist beter de 1911 beschouwen als een voorloper enorme vooruitgang beoordelen En van de hedendaagse DAF Vario - trouwems ook een automobiel uit ™ atic Deze wagen gebouwd door onze dagen kan historie maken Bourbeau en Devaux in Partjs werd _„„,„ r-n/r ^ „ j „„ V - - t in-x j j door riemen aangedreven en om Eoals een Mercedes Kuit 1936 deed ^ e rijden te schakelen of te De oorspronkelijke Fiat 600 uit het stoppen behoefde men slechts de Jaar 1952 heeft evenzeer auto riemen te verschuiven Vlak naast historie gemaakt als de Itala van deze pionier staat een donkergroene 1907 en het oorspronkelijke expe Bentley uit 1933 een van de enorm de Bentleyboys zulke triomfen op I « Mans boekte jaar-in jaar-uit Het vering hoort evenzeer thuis in een auto museum als de Alfa Romeo P2 van 1924 die destijds zoveel wed strijden won Man met idee Het idee om in Turijn een auto inobielmuseum te stichten werd de auto waaraan André Cl - treen failliet ging omdat hij de ont wikkelingskosten niet kon betalen de auto die twintig jaar lang mo dern bleef zonder dat het model werd gewijzigd waren de wagens waarvan Ettore Bugatti zei Die monsieur Bentley bouwt de snelste vrachtwagens die ik ooit heb gezien " Overigens is Ettore zelf ook vertegenwoordigd met een model 35 uit het jaar 1924 acht cilinders 2000 cc 135 pk en een brutogewicht van 750 In 1932 voor de eerste maal ge - kg De Italiaanse chauvinistische rimentele moded van deze wagen f^l^e sportwagens die in h^den van geest zwijgt trouwens ook als het Frankrijk betreft vandaar een pro totype van de beroemde Citroen 11 CV van 1934 de eerste auto met monocoqueconstructie en torsiestaaf - opperd door een autopionier Ce sare Goria Gatti e Roberto Bis caretti di Ruffia Deze toen drie envijf tigjarige automobielenhou siast was de zoon van de eerste voorzitter van de Automobielclub van Turijn Driehergen Niet alleen Turijn heeft een automuseum Heel dicht bij huis in Drie bergen is er ook een Het is niet zo groot als het Biscarettemuseum maar het bevat verschei dene merkwaardige stuk ken In een volgend ar tikelen besteden wij aan dacht aan dit Nationaal museum van de automo biel Hij stak er zelf veel geld in en beschikte ook over een niet onbe langrijke verzameling waarvoor de uitstallingsruimte helaas ontbrak Omdat htj steeds meer relieken aan kocht werd het steeds moeilijker te zien wat er beschikbaar was In 1939 kreeg hij een stedelijke ten toonstellingszaal beschikbaar maar kort daarop brak de oorlog uit en moest alles veilig worden opgebor gen Na de oorlog duurde het vele jaren voor Biscaretti erin slaagde iemand te vinden die bereid was tf helpen een echt automuseum te stichten Advertentie Hij vond te.-olotte steun bij Fiat De Agnellis gaven het geld voor de bouw van een aut ^ museum dat uniek in de wereld moest worden omdat het zich niet beperkte tot merken noch tot pionierautomobie en alleen maar royaal de ontwik keling van de automobiel weergaf zoals die zich in diverse landen had voorgedaan Biscaretti heeft het niet meer mee mogen maken toen het museum in november 1960 werd geopend was hij al een jaar dood Niettemin heeft men hem willen eren door het museum zijn naam te geven De Hjst van organisaties men sen en ondernemingen die hebben meegewerkt aan de totstandko ming van dit museum is einde loos Elke Italiaanse autofabriek i » erby maar daarnaast ook alle grote oliemaatschappijen ver scheidene bandenfabrieken fa brieken van motoren en onderde len en niet te vergeten nakome lingen van autopioniers die de archieven van hun ooms vaders grootvaders en oudtantes in Ita lië heeft een zekere Signora Bis parmio een autofabriek gehad beschikbaar stelden Goed idee van goede Sint len bJoscoopbon geven te een avontuur schenken En wat valt méér \ f \ de smaak bIJ kleine zus of grote zoon bij verre vriend of goede buur Twee uur heerlijke ontspanning bij de film van hun keus Misschien kiezen zij een bonte musical vol vaart en vrolijkheid of een reis naar de jungle van Zuld-Amerika Een roman tische avonturenfilm wellicht Maar wat zij ook zullen vinden In de bioscoop een ding Is zeker weinig geschenken worden zó gewaardeerd als die bioscoopbon voor een avondje „ samen naar de füm " Want film is een feesM Het zijn deze archieven die in liet moderne gebouw een speciale plaats innemen Fabrieken zoals Fiat en Lancia hebben hun gehele historische archieven hier onder ge bracht Tal van Franse Ameri kaanse Duitse en Engelse fabrie ken hebben oorspronkelijk materiaal 01 fotokopieën afgestaan voor een documentalicarchiof dat uniek is in de wereld De automobielclub van Italië heeft bijvoorbeeld een enor me documentatie geschonken over de oorsprong van de automobiel clubs in Europa in de jaren voor 1910 oude kaarten pogingen tot internationale contacten gegevens over de eerste rally's brieven te gen ambtelijke inmenging en sta pels gebonden tijdschriften uit het grijze verleden van de wereld der gemotoriseerde wielen Daarnaast Kfijgt men echter ook een indruk Van het hedendaagse werk van der gelijke automobielclubs en een ver gelijking van toen en nu bewijst Wel hoezeer de automobielclub al tljd een wezenlijke factor heeft ge vormd in de ontwikkeling van het ïemotorlseerde wegverkeer Bezwaren Hl ET IS uit talrijke onderzoekingen in het buitenland gebleken dat vrouwen die een tijd lang pillen hebben genomen teneinde niet zwanger te worden weer normaal zwanger worden als ze het gebruik van de pillen staken Blijvende onvruchtbaarheid geven de pillen dus niet Over mogelijk andere bezwaren van het gebruik van deze pillen zijn de laatste tijd berichten versche nen Er zou gemeld zijn dat deze pillen het ontstaan van trombose vaatverstopping in de hand wer ken Kortgeleden werd over de toepas sing en de mogelijke gevaren van deze pillen ' n cursus gehouden voor artsen Een verslag van deza cur sus is verschenen In Medisch Con tact het weekblad van de Konink lijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Dr F A ' Nelemans arts farma-coloog privaat docent aan de rijks universiteit te Utrecht betoogde dat van deze pillen niet bewezen is dat zil In verband staan met het op treden van trombose Hi zag per soonlijk het Innemen van aspirine tegen hoofdpijn als een groter risi co dan het gebruik van deze stoffen ter voorkoming van zwangerschap Dr Nelemans een bijzonder des kundige inzake de toepassing en de gevaren van de toepassing van ge neesmiddelen meent dat er voors hands geen reden tot bezorgdheid bestaat Prof dr J Ferin hoogleraar In de gynaecologie en verloskunde te Leuven sprak in dezelfde zin Hij achtte de pillen betrouwbaar ter voorkoming van zwangerschap en meent niet dat er reden is een ver hoogde gevoeligheid voor trombose aan te nemen bij de vrouwen die deze pillen gebruiken Hfl zag de normale eirijping terugkeren zodra het innemen van de pillen werd ge staakt Zijn voorshands dus geen gevaren aanwezig te achten bij het gebruik van deze pillen althans volgens de mening van de genoemde deskun digen dan blijft toch de vraag over of een dusdanig ingrijpen in de nor male functies van het lichaam zon der bezwaar mag worden geacht De nieuwe methode van de orale anti-conceptie moge als methode ter voorkoming van zwangerschap haar voordelen hebben zij grijpt ze ker dieper in in de normale fysio - logie dan met tot nu toe beken de methoden van de geboortere geling het geval is Het „ overschakelen " van de ene methode van geboorteregeling naar een andere voorzover men in zijn huwelijksleven enige methode van geboorteregeling toepast of wenst toe té passen dient daarom uitslui tend na overleg met een arts te ge schieden Advertentie W.E.U.'parlementt Vergader na 1 januari non-stop ISen commissie van het parle ment der Westeuropese Unie EEQ landen plus Engeland meent dat de EEG landen en Engeland er naar moeten streven op 25 maart 1963 — de zesde verjaardag van de ondertekening van het EEG verdrag — de overeenkomst voor toetreding van Engeland te onder tekenen Desnoods zouden de mi nisters van die landen van januari af non stop moeten vergaderen om het akkoord bijtijds gereed t « krijgen Het parlement zal de volgends week In Parijs deze aanbeveling voorgelegd krijgen Schilder Van Eyck huwt prinses De 46-jarige in Nederland gebo ren kunstschilder Robert Floris v Eyck zoon vaa prof P N van Eyck zal in het huwelijk treden met Prinses C3iristina van Hessen de dochtftr van een van de zusters van Prins Philip De aangetrouw de nicht van de Britse koningin Is 29 jaar oud Van Eyck is j © Den Haag gebo ren en Is In Engeland opgeleid Hij heeft donderdag een tentoonstel ling van eigen werk geopend Het huwelijk zal omstreeks 1 januari a » plaatsvinden Prins Philip heeft zich meerma len zeer laatdunkend uitgelaten over abstracte kunst Van Eyck is abstract kunstenaar TJ moet zich niets aantrekken van wat oom Philip in Amerika heeft gezegd over die moderne schilderijen ' verklaarde Prinses Christina In zijn hart is hij echt een kunstliefhebber Hij schildert zelf ook portretten en landschap pen ' Zij verklaarde zelf niet alle mo derne schilderijen te begrijpen maar wel die van haar aanstaande man waaronder een apocalyptisch landschap en een Compositie in zwart en wit ' Van Eyck is na de oorlog in Engeland komen werken bij een bekende kunstveiling In 1949 gaf hij deze baan op om zich volledig aan het schilderen te wijden De prinses is eerder gehuwd ge weest — een jaar — met Prins Andreas van Joegoslavië 
tJTRECHTSCH NIETJWSBtAD I I I I I Het aantal van deze tenten 1 » beperkt deze aanbieding geldt dan ook alleen „ zelang voorradig " De tenten staan opgesteld In onze zaak ook grotere modellen _ EIGEN KREDIETSERVICE EN SPAARSYSTEEM I I I FRANSE BUNGALOW-TENTEN bv 4-persoons bungalow Ie binnentent 2,1 x 2,2 m 2e brede zonneluifel 3e luifel aan 2 kanten 4e geheel compleet met foudralen 235 Normale prijs 300 — NU ^^ w ii«A ¦¦ A IDEM 2 d 3-pers bungalow normale prijs 235 - NU 1/ZiüU I I Ovetslagmodel ondetjuikea v.a 7.6J »» DE OLIFANT f alléén TWIJNSTRAAT 55 - Telefoon 18471 I Géén filialen Let U op „ de olifant " aan onze winkelpui ¦ Steungevende nylons v.a 9.90 DE TELEVISIE-REVOLUTIE GEEFT u HONDERDEN GULDENS besparing ZOLANG DE VOORRAAD HEDEN WEER STREKT gaan Wij door met de BREKENDE PRIJS VAN SLECHTS Veizoigiogs * Ctemes r.fc 10.90 Prettige betalingsregeling VOLLE GARANTIE EN SERVICE Alleen bij RADIO-SUCCES MAHJ^IXLAAN 45 - TEL 4080 MORRIS Minor bouwjr 1954 vergelijkbaar met een nieuwe wagen Mechanisch werkeUlk 100 pet Prijs ƒ 1450 Pr Beatrix plein 5 Hoograven Babycouvett toestvrij staal met nylon handvat v.a 3.95 OCCASSION te koop Een drlc wielige motorbakfiets in staat van nieuw V2 jaar oud Geheel metalen gesloten bak Geen handelaren L v Gulik Dorst ge Hartsteeg 37 Utrecht Baby-sokje » T « 0.95 GENEESKRACHTIGE KRUI den voor degenen die lijden aan aambeien onzuiver bloed overtollige dikte Bronchitis schias trage ontlasting reu matiek en zenuwachtigheid Mesters Kruidenhuis Jansveld 53 hoek Voorstraat Utrecht Telef 25034 RENAULT FREGATE 1955 voor blllUke prijs Griftstraat 113 Utrecht Te koop VOETBALSCHOENE.N'maat 37 ƒ 5 shirt ƒ 3 judopakƒ5 2 regenjassen ƒ 5 p si.leren jack met suede gevoerd 1 f 20 gaskomfoor met plaat 5 Alles voor de leeftijd van 14-16 jaar Merwedekade 223 LUCHTBUKSEN de wens van iedere jongen ons Diana assor timent biedt keus uit moddellen van ƒ 15 tot ƒ 210 Sportcentrum Wittevrouwenstraat 40 tele 20916 Naast de politiepost Kindeistoelea T.a 2é.50 FA DEN UIJL Steenweg 57 telef 10938 Utrecht Het beken de speelgoedadres voor groot en klein In prima staat zijnde leuk » ouderwetse KOFFERGRAM MOFOON ƒ 20 Gazelle heren rijwiel ƒ 70^Adt^Beye^kade 3 Zonnekapjes voor wandel wagens v.a 12.75 BANKSTELLEN eethoeken ameublementen bergmeubels Rechtstreek van fabriek Extra voordelig Krediet service 6 9-12-18 maanden „ Hajo " Havik straat 17 Koekoeksplein Utr Telef 16285 Te koop vrij te aanv WOOX HUIS Amaliastr beh toestem ming voor 3^4 pers Br no 1-6566 bur UN D.K.W BESTELWAGEN 1 ton bouwjr ' 56 prijs ƒ 1100 2e Daalsedijk 85 ' s avonds van t tot 9 uur v.a 4.25 TELEVISIETOESTELLEN slechts even gebruikt vanaf 250 met volle garantie op de beeldbuizen Kooistra Oude Gracht 362 telef 17427 dagelijks geopend van 1 tot 9 uur DEKENS flanellen lakens molton dekens Ha30 " Havik straat 17 Koekoeksplein Utr Telef 16285 Krediet-service Wegens omstandigheden FORDConsul ' 53 met motor 6b,vraagprijs ƒ 675 accordeonPoulo Soprani 80 b 4 rcg 8 korig Prijs ƒ 225 Werkhoven,Celebesstraat 31 Utrecht HERENKOSTUUMS Alle ma ten Overhemd cadeau Hajo " Havikstraat 17 Koekoeksplein Utrecht Telef 16285 Krediet service TELEVISIEI Kom eens kijken naar onze zeer mooie Inruil T.V.-toestellen met garantie Desgewenst gemakkelijke be taling Let op het juiste adres A Velder Amsterd straatweg 48 Utrecht Wegens aanschaffing nieuwe een Ford Taunus BESTEL 195 » met ruiten radio en verwar ming Vraagprijs ƒ 150 Keiman p.a Celebesstraat 31 Utrecht RADIO-GRAMMOFOON combi naties vanaf ƒ 398 De kans van uw leven desgewenst gemak kelijke betaling A Velder Amsterd straatweg 6 Utrecht Telef 16110 Te koop FORD type Matalln»,bouwjaar 30 12-'54 met ielasU 6 cilinders motor absoluut oiie vrij zeer gave wagen zwari,benz verbr 1 op 8 zeer snel,prijs nader overeen te komen.Kolfstraat 31 10 en 15 pet korting tijdens al le sinterklaasaankopen Fiets tassen slaapzakken plunjezak ken plastic artikelen geite haren sokken alle touwsoor ten schuimplastic stoelen ta fels veldbedden tentstokken auto-imperials autohoezen dekzeilen militaire regencapes poncho's VAN BREEMEN WA-TERBORG Vredenburg 64 tel 14784 26695 STRIJKBOUTEN mixers enz enz Teveel om op te noemen Zie onze etalages A Velder Amsterd.str.weg 6 Utr Telef 16110 Te koop OPEL KapitSn 1950 leuke wagen zeer goede m """ Tegen elk aann bod KoHstr « T.V Philips vanaf ƒ 725 met 2e progr desgew gemakkelijke bet A Velder Amsterdamse straatweg 6 Utr Telef 16110 KOELKASTEN vanaf ƒ 297 Wat een pracht geschenk desgew gemakkei het A Velder Am sterdamsestr.weg 6 Utr Tele 16110 Te koop KAMERVOLIÈRE op boekenkast Prijs ƒ 30 Robijn hot 12 Utrecht CENTRIFUGES vanaf ƒ 135 of ƒ 2.10 p week Grijp deze kans A Velder Amsterd.str.weg 6 Utrecht Telef 16110 Elektr TREIN Trix met empl en toebehoren Te bevr Emma laan 16 Jutphaas na 19 uur FILMCAMERA Revere Eight lens 2.8 3 snelheden enkel beeld en doorloop in tas ƒ 65 Byronstraat 18 Oog in Al NAAIMACHINES Compl elek trische ringspoel naaimachine 195 zig-zag naaimachine 375 Anker Phoenix Elna enz In ruilnaaimachines vanaf 25 Van Basten Lange Jansstraat 9 Utrecht Telef 15598 De 2de naaimachinezaak vanal de Neude Te koopPETROLEUMKACHEL merk P.O.D l.z.g.st Prijs ƒ 50 Te bevr Landman Mgr v d Weteringstraat 33 Utrecht 26 Ook dit is Prenatal Positieklediiig v.a 14.50 1 It 6 Ff ¦ Wiegen Keuze uit tientallen laodellea v.a 52.25 Speciaal ^ beveiligde luieispeldea v.a 0.58 1 ^ Commodes in div nitvoetingen v.a 81 - 4 Luiermanden een violijkenootinde baby-kamei v.a 3.75 Sf tuiets in vele praktische uit - voeringen aardige dessins v.a 0.83 4 Speelgoed wttr baby om schaaateit v « 0.75 Opvouwbaar habybad in div oitvöetingen v.a 17.25 Thetmometets in div uitvoeringen v.a 1.50 Baby-poedet v.i l.t Babygatfdtnot Botsttl en kam T « 1.95 s Bijttingea T « 0.43 ^ Ziügflessen v « 0.30 Tl Plastic po's n in wit of geel v.a 2.50 5 & Jurkjes ff Broekjes v.a 4.95 « Lieve haasjes met piep L v.a 1.25 De leukste rammelaars v.a 0.75 Prentenboekjes van afwasbaat linnen v.a 2.80 OUDKERKHOF 32 030 117 20 UTRECHT AMSTERDAM ARNHEM BREDA ENSCHEDE GRONINGEN DEN HAAG HAARLEM HILVERSUM LEEUWARDEN ROTTERDAM UTRECHT 4miTkèdt\5Ut:.êifH yRIJDAiS 30 NOVEMBEIt 1962 VOLKSWAGENS voorzien van A.N.W.B..rapport GEBRUIKT GEKEURD GEGARANDEERD V.W M de Lnxe met roldak en led bekled / 4600 — V.W 61 de Luxe met led.bekled ƒ 4250 — V.W 60 de Luxe met roldak led bekled en div ace Prima onderhouden ƒ 3850 — V.W 60 de Luxe diepzwarte uitv met rood led bekled Zeer weinig bereden f 3850 — V.W 59 de Luxe Zeer mooie polarzilveren uitv met rol dak en led bekled f 3750 — V.W 58 de Luxe Metaalzil ver met roldak en led.bekled ƒ 3650 — V.W 59 de Luxe Blauwe uitvoering Direct van eer ste eigenaar en onberispe lijk onderhouden ƒ 3500 — V.W 60 Luxe uitgevoerde standaard Een zeer mooie en fijne auto die weinig gereden heeft / S250 — V.W 58 de Luxe Led be kled f 3250 — V.W 57 de Loxe Nieuw ge spoten Voorzien van rol dak ƒ 2950 — V.W 58 de Lnxe met roldak ¦ Polarzilver f 2750 — V.W 56 de Lnxe met roldak Diepzwart / 2550 — V.W 56 de Lnxe met radio ƒ 2650 — V.W 56 de Lnxe Nieuw ge spoten ƒ 2400 — V.W 55 de Luxe Van eerste eigen en geheel nieuw ge spoten Een juweel f 2450 — V.W 55 Luxe uitgevoerdestandaard ƒ 1990 — INGERUILD Opel 61 Rekord Weinig be reden ƒ 4950 — Opel 59 Rekord / 3650 — Opel 58 Rekord met 4 nwebanden ƒ 3250 — Opel 55 bestelw met ruitenen banken ƒ 995 — Renault Dauphine 60 Zeer weinig bereden ƒ 2950 — Ford Escorte 56 Met nieuweruilmotor ƒ 1750 — Fiat 1400 56 Een zeer goedonderh auto ƒ 1850 — Al deze auto's kunnen dl - recht gefinancierd worden met een lage aanbetaling en over 12 18 of 24 maanden zonder dure verzekering EIGEN FINANCIERING INRUILEN MOGELIJK 10.000 km schr garantie Dag geopend tot 2100 uur ' s Zondags tot 16.00 uur Belangstellenden kunnen bel len en worden evt afgehaald sonder enige koopverplich ting N.V AUTOBEDRIJF V.A.V DUIVENDRECHT RQbsstraatweg A 250 t.o de kerk TeL 74.3674 020 Nu de nieuwste 59 cm TV met 2e programma met 2 j schrif telijke garantie Zonder vooruit betaling Radio H Coers Van Egmondkade 90 Telef 40616 SMITH heeft alles voor uw schoenen 10 soorten nylon hakjes vanaf ƒ 0.35 p.p Fixo lite plakzolen plastic zolen Cathiel lederwert in 97 kleuren Klwi-Tuxsn-Snelfix etc Predik herenstraat 14 telef 14556 Voss-mode is jeugdig en vooruitstrevend-modern óólc en vooral in de maten 44 en 46 Vo5s brengt hel liéle seizoen elke week ja elke dagnieuwe modellenl Bii Voss kunt U modern winkelen d.i ongedwongen rondneuzen en naar hartelust passen Voss geeft superservice U kunt b.y een gekocht model mits nietgedrogen)zomaar teruggeven U ontvangt dan desgewenst Uw geld terug Voor al uw vloeren naar MUMl PARKET vanaf ƒ 14.25 per m ' met volledige garantie Ook voor repareren en schuren van uw oude parket ' t juiste adres Laan van Engelswier 1-1 bis telef 030 - 41487 VOGELVOEDERHUISJES om aan het raam te bevestigen p stuk ƒ 2.90 en ƒ 3.90 voor het balkon ƒ 5.75 en ƒ 12.90 Manus van Beusekom's Zaadhandel Oudegracht 126 128 Utr Telef 14560 KLEINTJES Pasklare zolen in leder rub ber lolalite flxolite vanaf 65 cent per paar Rubberhakken en dameshakjes vanaf 35 ce.nt per paar Alle soorten inleg zolen en veters GALESLOOT lederspeciaalzaak Vinkenburg straat 7 Kockengen Royale MIDDEN STANDSWONINGEN met ga rage en of schuur 2 onder 1 kap vanaf ƒ 29.400 - voorjaar ' 63 gereed Mak kant „ Hes lingha " Klokjeslaan 5 Maars sen Tel 03408-1607—1888 TELEVISIETOESTELLEN zo goed als nieuw Zéér lage prij zen Gemakkelijke betaling en volledige garantie Radio „ Star fone " de zaak van vertrouwen Kleine Singel 31 telef 25510 fot 15 woorden ƒ 1.75 — fof 20 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cenf Te koop aangeboden Het MAROKKAANSE HUIS Steenweg 58 telef 22633 heeft nog steeds de grootste sorte ring Marokkaanse poufs en ka meelzadels LLOYD auto bouwjr 1956 pas gerevideerd Moet weg Prijs ƒ 900 Vida Maliebaan 26 Grijze roodstaart papegaaien Müler papegaai geel voor hoofd Amazone papegaai tam me fluitende beo papegaaie kooien reeds vanaf f 37.60 luxe kooien houten kamervolières Speciale vogelaldeUng Vrije toegang DE NATUURVRIEND Donkere Gaard 5 en 7 Telef 14864 Utrecht Vast TAPIJT o.a Sifort-bouclé uan plint tot plint Moguette diverse breedten Krediet-ser vice 6 9-12-18 maanden „ Hajo " Havikstraat 17 Koekoeksplein Utrecht telef 16285 1000 WOLLEN DEKENS ge bruikte legerdekens pracht kwaliteit p st / 10 - Geerts Gruttersdij k 23 tel 29304 / Vlet deze odvérterit/e " n Uw-hand knjgt U bij ¦ DE ' WIT's itieubelen 5 % a coritant tjo markt CATHARim.ESJ.HfeEL 1 8 D ' 50 TL-LAMPEN zijn nog prima Geerts Gruttersdijk 23 Telef 29304 EXTRA NIJMAN BULLETIN St Nicolaas-verrasslngenllllll Philips scheerapparaat f 39.75 Philips Mixer v.a / 29 - Phi lips elektrische koffiemolen f 23,75 Philips haardroger ƒ 34 En U weet ' t toch Bij Nijman alles verkrijgbaar v.a f 1.00 per week 1960 1961 1961 1960 1959 1959 1958 1959 1958 1957 1959 1956 FIAT 2100 RENAULT ONDINE V.W DE LUXE OPEL KAPITXN OPEL REKORD OPEL CAR-A-VAN OPEL OLYMPIA FORD THAMES ARMSTRONG SIDDELEY CHEVROLET BEL AIR OPEL BESTEL BORGWARD ISABELLA Te bezichtigen HOOGEVEEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF Bartoklaan 23 zijstraat Leidseweg Tel 20666 Utrecht TE KOOP TV 43 cm in staat van nieuw moderne kast ƒ 350 of ƒ 5 p w met garantie Fa Heran Am sterdamsestr.weg 34 p.a Ny lonhuis EXTRA NIJMAN BULLETIN Speciale St Nicolaas aanbie ding Herenvest in echt suède leder grijs of bruin Normale prijs f 89,00 Zolang de voor raad strekt voor f 59,75 Zoekt u een TV Doe het dan nu met de feestdagen want nu heeft u een koopje 43 cm van af ƒ 175 ƒ 185 en ƒ 200 53 cm beeld vanaf ƒ 300 iedere avond demonstratie van half acht tot half elf Let op het juiste adres Haverstraat 28 Telef 030-16610 Speciaalbedrijf voor AUTO BEKLEDINGSHOEZEN en par keerhoezen Reeds vanaf f 50 inclusief montage en garantie Alleen Hoefa Keulsekade 117 11 telef 32233 - 31827 EXTRA NIJMAN BULLETIN Verras haar nu met zo'n fraaie Philips-stofzuiger ƒ 145,00 Evt zonder vooruitbetaling ver krijgbaar voor f5.50 per week G.o.h lange leren DAMESJAS maat 44 ƒ 70 Brlgittenstraat 15 Na 6 uur EXTRA NIJMAN BULLETIN Speciale aanbiedlnglU Slechts gedurende 7 dagen wordt de beroemde chique kledende Ria-Star " herenregenjas door ons in de verkoop gebracht voor ƒ 39,75 officieel 1 59.75 Ook verkrijgbaar voor f 1,50 p week Croeselaan 163 Utrecht telefoon 34687 WASCOMBl 2 motoren en pom pen f 298 snelWassers vanaf f 98 langzaamwassers agitator met oliebad f 228 centrifuge 2800 toeren 1 137.50 2 jaar ga rantie Gemakkelijke bet Pa brieksshowroom Oude Gracht 196 en Amsterd straatweg 193 RADIO'S Philips Plano vanaf ƒ 298 Bestel bijtijds desgew gemakkelijke bet A Velder Amsterdamsestr.weg 6 Utr Telef 16110 Strong Steel en Drentea STA LEN MEUBELEN direct uit voorraad leverbaar Bureaus vanaf ƒ 141 Frans Hotfschlag kantoormachines Minrebroeder straat 24 telef 13268 Pracht CHEVROLET 1957 Bel Air en Opel Caravan 1956 Te a.b Ook ruilen Frederikastr 15 Utrecht EXTRA NIJMAN BULLETIN Zéér speciale aanbiedingllüü Damesmantel „ Annette " echt Persianer bontkraag wijd val lend model wollen structuur bouclé Normale prijs f 189,00 Zolang de voorraad strekt voor f 145,001 Zonder voor uitbetaling óók verkrijgbaar voor ^ 5,50 per wÈ'ekü ST.-NICOLAAS SURPRISES Jupons f 2.65 eocktailschortjes / 2.95 Swan ' zakdoeken ƒ 1.65 handschoenen ƒ 2.50 Hiensch Oude Gracht 276 Grote sorte ring truien vesten AANHANGWAGEN 2-wielig v vele doeleinden geschikt af meting 1.20x2.20 geveerd licht enz spinternieuw koopje f 450 Ark Sonnevaert Ammerstol Schoonhoven Telef 01820 - 2378 Te koop 2-pits BUTAGASSTEL en Philips ventilatorkachel bei de z.g.a.n Samen ƒ 100 Zonstr 7 B EXTRA NIJMAN BULLETIN Speciale aanbieding Ill Slechts 7 dagen worden de originele Scotch " damesrokken met een off vastgestelde prijs van / 29,75 gebracht voor f 19,75 Tientallen bijzondere dessins kleuren en modellen Dit komt nooit weer VOOR UW INTERIEUR Kunst handel Modern Oudegracht 342 Telef 26239 Geef met St.-Nicolaas een le vend cadeau KANARIES op volle zang ƒ 10 tropische vo gels ƒ 4 p.p luxe en moderne vogelkooien Bij aankoop kool een paar parkieten cadeau Honderiemen met band vanaf ƒ 2 p St Borneman Merelstr ' 35 telef 13617 HONDJES vogels kaviaars muizen hamsters enorme sor tering tropische visjes goudvis sen etc Alle dieren en benodigd heden De Natuurvriend Don kere Gaard 5 en 7 tel 14864 EXTRA NIJMAN BULLETIN Speciale aanbieding Zéér modieuze dames-regenmantel In bijzonder fraaie mode-tin ten „ Wind water - en warm dicht " Slechts 7 dagen van f 59.75 voor I 39.75 ' n Goede Noorse RENSCHAATS COMBINATIE reeds v ƒ 57.50 ijshockeysohaats compl met schoen ƒ 39.75 schaatsbescher mers enz losse damesschaat sen ƒ 12.80 Sportcentrum Wit tevrouwenstraat 40 tel 20916 naast de politiepost Een geweldig cadeau zo'n pracht suède JASJE ol mantel van Ben Snatager Zo uit ons atelier Dus veel FIAT 500 1958 Fiat 600 1957 Fiat 600 1960 Fiat 100 1960 Fiat 1100 1961 Renault Dau phine 1959 Opel Caravan 1958 en Opel Caravan 1961 Opel Rekord 1962 Goggomobil 1960 Peugeot 403 1958 Peugeot 403 1960 Simca 1961 Vauxhall Ve lox 1958 Mercedes 180 D 1958 V.W Bestel 1960 Austin Bestel 1958 en nog enige Inruil wagens motoren en scooters Mercedes 170 1951 f 450 Taunus Caravan 15 M 1955 / 900 Fiat 1100 1955 ƒ 900 Fiat 1400 1956 ƒ 1000 Jawa ring en inruil Ook motoren en scooters — AUTOHANDEL DABO Groeneweg 96 PLOEGSTÜKFEN Chintz ga ions bandfluweel draadvor men Moderne verantwoorde verlichting overtrekken lampe kappen „ De Duif " LIjnmarkt 38 Utrecht Telet 17050 Voor een goede gebruikte RE NAULT DAUPHINE met schr garantie Garage Eysink Hop akker Telef 12932 KISTEN kolenkisten vcrhuis klsten speelgoedkisten verpak kingskisten aanmaakhoutjes grote mudzak ƒ 3 paaltjes plm 80 cm 8 cent v Breemen Wa-terborg Vredenburg 64 telef 14784 26695 ALTIJD PARAAT ENLANGER SCHRIJVEN Biertmtst Parker Jotter Ballpoint Schrijft al by de geringste druk en „ pakt " rrijvel op elk papier De reazenvulling schrijft tot.Sx langer Vanaf f 9^0 Diverse modellen passend bij de Par ker vulpenhouders Kleine elektr NAAIMACHINE en solide modern bankstel Obrechtstraat 32 Damesschaatslaarscombinaide met originele C.C.M schaats compleet voor ƒ 36.50 geiteha ren sokken onontbeerlijk bij het schaatsen vanaf ƒ 2.90 SPORTCENTRUM Wittevrou wenstraat 40 telef 20916 naast de politiepost Heinkel SCOOTER buitenge woon mooi en goed door om standigheden voor spotprijs Zien is kopen Oudegracht 246 Te koop AQUARIUM met toe behoren Eligenstraat 8 bis Marklin TREIN Temsie trafo loc en treintjes motor 14 pk 220 V Vogeikooitjes voor kana ries M P Lindostraat 45 bis Te koop Philips BANDRECOR DER Kouwerplantsoen 100 GROND voor te bouwen dub - bel woonhuis ol oud huis die voor verbouwing in aanmer king komt Utrecht of omge ving Aanbiedingen F Buter A H G Fokkerstraat 50 Utr Telef 40525 Per slot van rekening Is een TELEVISIE héél wat meer dap een gloeilamp Maar voor belde wordt u zéér vakkundig voor gelicht door Electro Boot De kleine zaak met de grote ser vice I Komt en overtuigt ui Wijde Begljnestraat 23 telef 11787 na 6 uur 13423 ATTENTIElll 2de hands kle ding Zo goed als nieuwe kostuums colberts pantalons winter.1assen regenjassen le ren jassen jekkers hoeden schoenen handschoenen man tels Japonnen paraplu's akte tassen sjaals horloges brillen enz voor spotprijzen bij G v NIjendaal Mgr v d Wetering straat 26 BROMFIETS DEFECT Al is hij totaal vernield hij wordt weer snel en goed gerepareerd bij de Bromfietsspecialist Wes terkade 13 telef 25093 VOLIèREVOGELS Jap nach tegalen zebra muskaat tijger vinken Wevers betere parkie ten soorten valk en rozekop parkieten volièreduifjes zijde hoenders zeer vele soorten fa zanten en siereenden Vogelpark firma W C Duyzend Koppel dijk 24 Zeist Telef 03404-3106 Alles kerngezonde buitenvolière vogels Reg contr Rijks Vee arts Dienst van onze vogels AUTOSHOP Rusman De zaak met de grootste sortering ge schenken en 10-25 "/ o goedko per Achter de Dom 6 Utrecht VOETBAL SPELLEN Spannen de wedstrijden in eigen huiselij ke kring maken jong en oud enthousiaste voetballers In mo dellen v.a ƒ 14.50 Sportcentrum Wittevrouwenstraat 40 telet 20916 Naast de politiepost Magnetisch VOETBALSPEL ' t spel dat fascineert In vele uit voeringen v.a ƒ 6.95 Sportcen trum Wittevrouwenstraat 40 tel 20916 Naast de politiepost ' n Lievelingswens van velen zelf een prachtig KAMERBIL JART te bezitten Gun u zelf de heerlijke ontspanning die het biljartspel geeft U vindt het bij Sportcentrum Wittevrou wenstraat 40 telef 20916 naast politiepost DAMESPANTALONS vervaar digd van helanca of lastex ga rens perfecte pasvorm door hoge elasticiteit smalle pijp en elastieke band onder de voet v.a ƒ 21.50 Sportcentrum Wit > tevrouwenstraat 40 tel 20916 Naast de politiepost f 698 - van zeer bekend fabrikaat 59 cm BEELD compleet met tweede program selectie filter Parker Natm,rlvk bgt CI,oo«.raat hoek Zadelstr /|^ - telefoon 16286 - Utrecht KW.MkK^i/mCM Amslerdom - Den Hoog KAMERBILJARTS het mooiste geschenk dat vader of zoon zich wensen kan Flinke maat reeds voor / 105 met queus bal len en krijt Sportcentrum Wit tevrouwenstraat 40 Tel 20916 naast de politiepost FIAT 1100 van part met radio en ruitersproeiers bouwjr ' 57 ' 56 wagen verkeert in zeer goe de staat Prijs ƒ 1850 Telet 27602 RUSTSTOEL met kussen gr en kleine schemerlamp ge makstoel 2 pits wit gasstel haardkachel platte roeden met ogen gashaardje Bern Weerd 39 bis O.Z RENAULT Dauphine de Luxe 1960 61 30.000 km ƒ 2750 Re nault Fregate Grand Pavois ' 58 ƒ 1700 Taunus 15 M ' 56 ƒ 1150 Opel Caravan ' 57 ƒ 1675 Garan tie financiering en inruilen Se ringstraat 25 Telef 16393 Te koop V.W Standaard bouw jaar 10 7-'59 kokosmatten vei ligheidsriemen sierdoppen wagen in goede conditie lange proefrit toegestaan Uiterlijk ƒ 2350 Piet Heinstraat 15 Utr Donderdag en vrijdag tussen 7 9 uur Flelschmann elektr TREIN praktisch ongebruiirt nieuw waarde ƒ 400 nu 2/3 eventueel gedeelten Tevens kinderskelter Afspraken 02955 2208 waarna bez in Utrecht KINDERWAGEN merk Pedi gree kleur zwart in zeer goe de staat met bedje Prijs ƒ 65 Van Zijlstraat 22 bij de Hoogstr Te koop MORRIS Oxford pas gespoten nieuwe banden en ac cu motor gereviseerd moet nog Inlopen ƒ 658 Hoogstr 73 2 Prisia HAARDEN Veil gas haard 18 staven in goede staat tafel met tuimelblad 2 markie zen Nassaustraat 26 Een antiek Biedermeyer stoel tje en TAFELTJE van wor telnoothout ingelegd Eyk manlaan 36 MALTHEZER LEEUWTJES 4 maanden gezond kleinblij vend Snoek Agnes van Leeu wenberghstraat 24 Tuinwijk VERVOLG KLEINTJES PAG 33 EN 35 Te koop AANHANGWAGEN TJE flinke laadruimte zonder haak tegen elk aann bod Moet weg Kollstraat 31 COMPLEET SUCCES X7.N - EXPRSS 
VRIJDAG 30 NOVEMBER 19GJ 27 UW tegen DCG weer een nederlaag Advertentie sdiieman sclienken is het kenmerk van een goed en gezellig gastheer In de eerste klas A van het ama teurvoetbal staat voor TJW de uit wedstrqd tegen het hoofdstedelüke DCG op het programma Weliswaar behoort ook DCG tot de zwakkere ploegen in deze afdeling maar we geloven toch dat de geblokten er ook ditmaal niet zonder kleerscheu ren zullen afkomen Celeritudo krijgt een mede-gega digde voor de eerste plaats op be zoek Zandvoortmeeuwen Dat wordt dus een moeilijke wedstrijd voor de Utrechters Zij spelen de laatste tijd evenwel vrij constant en daar om zvjn we zo vrij het op een kleine zege voor onze stadgenoten te hou den Wat voor Celeritudo Zandvoort-meeuwen in de tweede klas B geldt ook voor HMS-Vriendenschaar in de derde klas D waarin de Culem borgers met 2 punten meer dan HMS op kop gaan De Utrechters moeten deze wedstrijd dus winnen om niet verder achterop te ko men waarvoor Vriendenschaar echter wel niets zal voelen Met be langstelling zien we de uitslag te gemoet want we durven ons echt niet aan een voorspelling wagen In eigen huis is Ultrajectum voor ons tegen Zeist zeker niet geheel kansloos wat betreft de wedstrijden JSV-Hercules en Veenendaal-HoUand houden we het op de ploegen van de gasten Zwaluwen Vooruit krijgt In de 4e klas G bezoek van Victoria Een gelijk spel zit er o.l wel In Wat zorgelijk is de positie van DWSV maar nu het niet sterke Laren op bezoek komt komt daar misschien wat verbetering in H in Zeist tegen Patria een wed strijd met mogelijkheden voor de Utrechters Bij Meerboys-St Boys houden we het op de gastheren Overige prognoses Ie Idas A HoUandia-AFC 3 Pur mersteijn-HRC 1 Gouda-OSV 3 Watergraafsmeer de Spartaan 1 Kon HFC-JOS 1 2e klas B TYBB-VVA 2 Scho ten-Quick A 3 Aalsmeer Amsvor-de 1 Baam-RKAVIC 2 HBC Rip-perda 2 Se Idas D Woerden-CDN 2 Sae stum-BVC 2 4e kias G Barneveld-KVVA 1 LVV ADE 1 Muiderberg-NSC 1 VVOG ÈMM 1 H Brederodes-VVY 2 EMS-Vreeswijk 1 Fortitudo-SVF 2 Feijenoord-Vasas misschien in gie Het is nog mogeiyk dat de be slissingswedstrijd Feijenoord-Vasas op 13 december niet in München wordt gespeeld De Hongaren wa ren voor deze stad mlet erg ' in ' Het bestuur van Feijenoord was er ais de lappen by om Botterdam of desnoods Amsterdam aan te bie den Dat wilde Vasas ook niet Ze lieten Brussel of Antwerpen door schemeren maar uiteindelijk ligt de beslissing bü de ITEFA die zondag in Brussel vergadert voor de lo ting Bn misschien wordt liet dan schieman JONGE jenever GRAAG GESCHONKEN uit die handige moderne fles I GRAAG GEDRONKEN om haar zuiverheid en fluweelzachte smaak I * Een goed gastheer i heeft SCWeman in huis Sterkste Canadezen bedwongen Pat Adair voert HIJS naar 3 3 tegen Arrows Me^t een keihard schot heeft de HIJS Hoky speler Pat AèUjjW f geheel links de puck in de bovenhoek gejaagd van het doel van The Arrows Keeper Pope is volslagen kansloos HIJS leidt met S — 1 Maar The Ai-rows kimv men terug en brachten de score toch nog in evenuticht IJit de bonte <<>/\/<\/ W\/\/W\/WVA/WV\x\A ^/ ter werd de In het begin al hangen de mist zo dicht dat de strijd ge staakt moest worden Zei de En gelse keeper Cowan Ik heb de bal geen enkele keer gezien Dat we met 1 — O voorstonden hoorde ik in de kleedkamer " IMATCH n het Franse renpaard dat een prijzenbedrag van ruim een miljoen won is door zijn eigenaar Dupré voor tweeëneen half miljoen gulden verkocht aan de British Bloodstock " te Enge land GROOTVADEK GEZOCHT is mo menteel het motto van de Argen tijnse voetballer Pagani van de club River Plate De F.C Milaan heeft hem gecontracteerd maar Pagani mag alleen in Italië spelen als hü kan bewijzen van Italiaan se bloede te zijn De president van de Milanese club heeft al gezegd Maak je geen zorgen voor die grootvader zorg ik wel " GRONINGEN is de naam van een Noorse skicrack Het lijkt ons niet moeilijk om zijn voorvaderen te vinden Naturaliseren die man heeft Nederland ook eens een sltiër van klasse HOE DIKKER HOE BETER Tij dens een wielereriteriura iu West Frankrijk moedigden de kinderen langs het parcours voortdurend een oudere nogal dikke renner aan De reden De winnaar kreeg een grote prtjs maar de directie van een chocoladefabriek had bo vendien voor een stunt gezorgd De triomfator zou gewogen wor den en zijn gewicht aan bonbons zou worden uitgedeeld aan d « jeugd die de wedstrijd volgde Geen wonder dat de kinderen een man van bijna honderd kilo als hun favoriet beschouwden ACHT MINUTEN duurde de voet balinterland tussen de jeugdploe gen van Engeland en Zwitserland te Londen Na zes minuten zorgde Jones voor 1—0 Twee minuten la - IKORT Minerva speelt voor de 4e klas toch wel München Zesdaagse van Zurich — Na de eerste nacht van de Zesdaagse van Zurich had het Zwitsers Duitse koppel Pfenninger Bugdahl vrijdagmorgen met zeventien punten de leiding voor Post-Arnold Ned Austr die twee punten verza melden Op één ronde 3 Altig-Renz Did 37 pnt 4 Plattner-Graf Zwits 23 pnt 5 Lykke-Eugen Denem 13 pnt 6 Van Steenbergen-Severeyns B 4 pnt DOS-jeugd — Het elftal van DOS dat uitkomt in de betaalde junioren compe titie speelt morgen om 14.30 uur aan de Thorbeckelaan tegen KFC in de vol gende samenstelling Roverts Van de Weerd en Van de Weert Brouwer Bransse en Van de Bogert Loffeld Ha gemans Van Veen Voogt en Van de Dussen Holland — Het bestuur van de USV Holland deelt mee dat de feestavond ter gelegenheid van het 45-jarig be staan vanavond in gebouw Trianon normaal doorgang vindt 23 hengelsport i^4m Over het snoekvissen 3 Aangenomen dat de le - vend aasvissers aan hun trekken gekomen zijn z^n nu dus de kunstaasvissers aan de beurt om zo het een en ander te vernemen omtrent het belagen van Sire Esox door middel van een simpel stukje draaiend metaal of wel door een plug lepel enzovoort In elk geval moet Esox ' aan dacht getrokken worden door „ iets " dat hem Irri teert Er zijn twee moge lijkheden óf hy valt de prooi aan omdat-ie gewoon honger heeft óf hij speelt de tyran die geen Indrin gers duldt binnen zijn jachtgebied en doodt de in dringer zonder meer Elke snoekvisser herinnert zich wel gevallen waarin de snoek het aas greep visje dus en dit gewoon wat knauwde en daarna weer uitspuwde KUNSTAAS In beide gevallen dus in het hon ger-geval in in het liquida - tie geval ligt het kunstaas vér voor op het levend aas Immers het is zó dat wan neer de kunstaasvisser beet voelt onmiddellijk vastge - slagen wordt en in beide bijt-gevallen hangt Esox honger of niet Nu moet u hieruit niet concluderen dat het snoekvissen met kunstaas zonder meer be tere resultaten afwerpt want dat is afhankelijk van zijn voorkeur op dat mo ment of in dét water Dik wijls immers lukt het eerst niet met kunstaas en daar na wél met ' n levend visje Kunstaas garandeertdus be slist geen betere vangsten En dan laat ik nog buiten beschouwing de al of niet grote vaardigheid van de kunstaasvissers in het lan ceren van zijn kunstaas of dat nu een spinner is een lepel een plug streamer of hoe al die verschillende kunstaasvormen ook mogen heten Nu we de snoek onder de loep genomen hebben dient van het presenteren van al deze kunstaassoorten gezegd te worden dat het bewegen door het water in ieder geval langzaam dient te geschieden Vooral in het koude jaargetijde da's te genwoordig bijna het hele jaar moeten we er reke ning mee houden dat de snoek lui is en niet veel moeite doet Dit houdt in dat het aas tot vlak bij hem gebracht moet worden Dus niet één keer zo maar wat spinnen in een water maar waaiervormig een serie spinworpen plaatsen en vooral opletten dat het aas zo diep mogelijk en daarbij zo langzaam mogelijk ge presenteerd wordt Ieder die nadenkt zal wel begrij pen dat dit alles inhoudt dat de spinner-met-eigen verzwaring veel te snel door het water gevoerd moet worden om niet di rekt aan de grond te zitten Het parool dient te zijn zo weinig mogelijk lood ge bruiken waardoor uiterst langzaam de spinner ver plaatst kan worden Zó is het in grote lijnen tenminste het al of niet snel draaien is immers af hankelijk van het type spin ner dat gebruikt wordt Een breed kort blad geeft wijde cirkels spinnen Het smalle langere blad cirkelt dichter bij de spinner-as en tevens sneller en zakt bo vendien sneller waardoor dus sneller ingedraaid moet worden Met de lepel-een kunstaassoort die niet draait maar af en toe naar onder moet dwarrelen-kan ook uitstekend gesnoekt worden dikwijls geeft de lepel succes waar alle soorten spiimers falen De plug is een oppervlakte-aas en wordt drijvend aange boden Af en toe iets in draaien doet de plug naar onderen duiken waarna deze weer aan de opper vlakte verschijnt Ook zijn er zwevende en zinkende plugs die dus „ gewoon " door het water gevoerd moeten worden Natuurlijk met effect In verband met de ruim te en met het feit dat de tekening wellicht wat gro ter zal ziJn dan gewoonlijk deze keer wat fraaier om dat ik de snoek zo'n mooi dier vind zullen we het hierbij moeten laten Vóng ze en doe het kalm aan Neem de tijd ervoor de aangesla.een snoek te dril len en als ie werkelijk de moeite waard is neem hem dan desnoods mee maar als het een halfwasje is laat ' m gaan „ CARPIO " ir aille uit 250 Een gouden Olympische me daille die bijna 1700 jaar ge leden door een onbekend at leet is gewonnen heeft don derdag tijdens een veiling in de Zwitserse stad Bazel 9Ji.000 Zwitserse francs opgebracht xoat neerkomt op ruim 78.000 gulden De 120 gram wegende medaille die gekocht werd door de vertegenwoordiger van een niet bekend gemaakt land is bij Olympische Spelen die waarschijnlijk tussen 226 en 250 jaar na Christus in Macedonië werden gehouden uitgereikt die overigens juist in deze afdeling zo groot in aantal zijn Daarom moét SKV dat wél tot de favo rieten behoort deze wedstrijd kun nen winnen Advertentie ^??^ o **^^^^^^^»^^^^^»» mg Het voetbalprogramma voor dit week end van de afdeling Utrecht van de KNVB luidt ZATERDAG 16 klasse Chefana — IJFC Maarssen — Oranje Leeuwen NSC — VVOP 2e klasse B Eemnes—VVOO CSV Vi tesse — UHSV VVVM—PVCW PVD — Mijdrecht 3e klasse C Dolderse Boys—Soester berg FAK—SVM Boys Beverweerdse Boys — Bunnik 3e klasse D Hercules — VCU Brede rodes — Terre Neuve ZONDAG Ie klasse A FAK—Amersf Boys KDS—'s Graveland Ie klasse B DEV—RUC Maarssen Rhenus RK Stormvogels—MSV ' 19 Wijk bij Duurstede—Utrecht 2e klasse C Kampong—SCH Utr Boys—Hertha DSO U.)—VSK Soes terberg—DWSM 2e klasse D Schalkwijk—UVVO De Meeuwen — Bunnik Sterrenwijk — Hou ten Ares — DVSU Odin — Aurora 3e klasse A Kieviten—Odi ' 58 VVZA — SVMM Rivierwijkers—SIOS 3e klasse B Kamerik—En Avant Kockengen—VBO Sparta L.)—Odijk Cabauw — Rapid ' 57 Engelse league Het Engelse league team heeft donderdag in Londen een 3 — Z over winning behaald op een elftal dat was samengesteld uit spelers die in de Italiaanse competitie uitkomen Alle doelpunten in deze ontmoe ting werden gescoord door Engel sen want het was de enkele weken opnieuw naar Italië vertrokken spe ler John Charles die dë beide te gendoelpunten liet aantekenen Overigens hadden de Italianen zes buitenlanders opgesteld In de twintigste minuut open de de Huddersfield-linksbuiten Mike O'Grady de score maar vlak voor de rust herstelde Charles het even wicht Na de hervatting leek Enge land een grote zege tegemoet te gaan toen de beide Spurs-spelers Jimmy Greaves en Les Allen de score opvoerden tot 3—1 Een klein kwartier voor tijd zorgde opnieuw Charles ervoor dat de spanning terugkwam 3—2 Landlust — De Nederlandse basket ballkampioensploeg Landlust speelt zaterdag 1 december tegen de Poolse kampioen T.S Wisla Krakau voor de eerste ronde van de Europa Cup De return was oorspronkelijk op 16 de cember maar is verschoven naar 5 of 6 januari In het team van Landlust • speelt naast o.a Rob Sterker Gerrit Kok en Jan Driehuis oud voUeybal-International en Reva-speler Hidde van der Ploeg die dit jaar zijn volleybal carrière afsloot De beste sigaret in de fleuhgste verpakking 3 Paks doos f 3 - <^^ Siof f 10 - ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD „ Pipo '* Hendriks verdedigde voortreffelijk h IN een totaal uitverkochte Hokx heeft het Haagse üshockeyteam van HIJS het niet tot een zege kunnen brengen Niet minder dan 3500 toe schouwers zagen Pat Adair en zijn mannen met 3—3 gelijk spelen tegen het sterkste Canadese legcrteam dat in Europa gelegerd is The Ar rows uit Marville dat enkele oud professionals in zijn midden heeft Reeds in de eerste minuut presen teerde Pat Adair zijn visitekaartje Een snelle break out had een roem loos einde toen de snelle Canadees achter het doel van Pope tegen de ballustrade werd gekwakt Mede hierdoor en dank zij het uit stekende verdedigen van de als ach terspeler opgestelde Jan „ Pipo " Hen driks en doelman Gerry Millman bleef de score in de eerste speeltijd dubbelblank Hoewel Pat Adair nog niet de snelheid van het vorig seizoen heeft toen hij met ruim honderd goals veruit topscorer was deeide hij kwistig passes uit Van één profi teerde zijn landgenoot Pico door doelman Pope met een strak schot te passeren Nog in dezelfde speeltUd kwamen The Arrows naast de Hagenaars Met nog enkele minuten te spelen leek HIJS regelrecht op een overwinning af te gaan Weer was het Adair die ifln pass beloond zag De eveneens leer goed spelende Forster zorg de voor de afronding 2—1 De 3500 Haagse supporters waren 6ol van enthousiasme toen Pat Adair vijf minuten voor het einde de Ha genaars naar een schijnbare veilige voorsprong van 3—1 schoot Zijn ko gel striemde langs doelman Pope in de bovenhoek Hoe goed Pope zijn werk h.-id ge daan bleek uit de 31 schoten die hij Grote duivenshow in Tivoli Dit weekend woruc ia Tivoli de jaarlijkse Nederlandse internationa le kampioenendag van postduiven gehouden De officiële opening ia zondagmorgen om 11 uur door wet houder H van der Vlist De duiven o.a van vele Belgische liefhebbers en prins BernhaBd zijn die dag - ech ter al vanaf 9 uur te bezichtigen Eünkwijk 2 morgen tegen Hilversum 2 De voetbalwedstrijd tussen de reserve-elftallen van Elinkwijk en Hilversum wordt morgermiiddag en met zondag om 14.45 uur op het veld aan de Amsterdamsestraatweg gespeeld Bij Elinkwijk 2 spelen o.a mee Jan van Tamelen Bertus van Straalen Boogmans en Van der Hei den Hilversum 2 heeft in zijn gele deren de broer van Humphrey Mijnals de oud-Elinkwijker Frank Mijnals ' Advertentie U SPAART MEER indien U bedenkt dat tiet volgende punt In Uw voordeel is RENTEVERGOEDING DEPOSITOBOEKJE 3 %% N.V.CREDIET-EN DEPOSITOKAS Gevestigd ten kantore van VLAER & KOL S '!?/,?*"' Utrectit Bllthoven i}S]S Oudegractit158 tel.03402 - 120126 tel.030-26351 2571-2572 ^ Sportagenda Utrecht — ZATERDAG ^' OETBAL Tliorbeckelaan 14.30 uur J;^O.S.-K.F.C betaalde jeugdcompeti tie Koningsweg 14.30 uur Desto Jo-natlian VOLLEYBAL Alle wedstrijden in de Jaarbeurssporthal Vredenburg 15 u SOS 4-UVC d SVV 2-SVC 2 D DSO 3 Valboval 5 h 16 uur Set Up 2 Levu d SOS 3-Gevu d DSO 2 SVy 2 h 17 uur SVC-USS d DSO ¦ i-Cito 5 d Athlon 1-Cito 2 h 19 " ur SOS 2-VVZ h Polonia-VVA i,,V ° """¦¦ Set Up-Phylos h 21 uur S'Vy-PoIonia 2 h Vanaf 18 uur jeugd wedstrijden WATERPOLO Den Hommel 20 uur Vechtstreek—DKR Den Hommel 19.15 uur UZSC-Wilskracht dl Den Hom mel 20.40 uur Zwemlust—De Robben Den Hemel 21.10 uur UZSC—SVH T.\FELTENN\S Van Zeistweg 17 uur hVE — Twenty One Up Amaliadwars ^ traat 17 uur Wilskracht—AVO A KorMxKN-SHOW Oude Gracht 5 uur tentoousteHina van de UKC 10 te verwerken kreeg slechts drie wa ren hem te machtig Gerry Millman had het iets rustiger Hij kreeg er 25 maar moest er eveneens drie laten gaan omdat een verwoed of fensief van The Arrows nog twee tegengoals opleverde zonder deze goalies was de score heel wat hoger geweest Herman collecteert zondag nog niet Herman Sta ik die voornemens was zondag bij de wedstrijd DOS Volendam te collecteren voor de ac tie Open het Dorp " heeft daarvoor vergunning aangevraagd Daar de tijd te kort de zaak rond te krij gen zal hij nog niet zondag maar volgende week bij Elinkwijk-SHS zijn actie voortzetten Inmiddels is zijn bedrag aangegroeid tot ruim 56 gulden Advertentie Kol pit da * Uw fotohandelaar presenteert de FOTO/FttM Geschenken-Show _^ CADEAU-IDEEÊN VOOR WIE BESCHEIDEN WIL ZIJN OF ROYAAL MAG ZIJN Korfhalvoorheschouwing In Zaanstreek blijft Samos op zegepad SKV zal OBZB verslaan Het spreekwoord „ Een gewaar schuwd man telt voor twee " gaat in de hoofdklasse In Iets gewUzigde vorm op voor korfballend Luto het gaat hier immers niet om één man maar om een hele ploeg De waar schuwing is het gelukspet dat Allen Weerbaar de tegenstander van Luto voor a.s zondag in zijn vorige wed strüd tegen Bohda-A'dam be vocht Nemen de Koodvpitten deze waarschuwing ter harte dan is er 0.1 geen vuiltje aan de lucht Een werkelijk spannende strijdkunnen we verwachten tussen Ar chipel en Westerkwartier waarbijwe laatstgenoemde ploeg als favo riet beschouwen In de hoofdklasseB is ingelast de wedstrijd Rigters bleek — ZKC Deze wedstrijd maakthet inhaalprogramma dat in dezeafdeling gespeeld wordt toch noginteressant omdat de uitslag van de ze met een licht derbytintje ge kleurde wedstrijd niet uitdrukkelijkvast staat — Het is voor korfballers die in de eerste klasse in het district Noord Holland en Utrecht van de KNKB spelen een vaststaand feit dat het zodra het échte slechte weer begon nen is geen pretje is om in de Zaanstreek te spelen vooral omdat de terreinen daar dan extra slecht zijn Deze handicap zal ook Samos in zijn wedstrijd tegen Koog Zaandijk dus eerst moeten overwinnen iets waartoe de Roodgrijzen echter ruim schoots in staat geacht moeten wor den De thuiswedstrijd die DED tegen ZKC speelde zal de Amsterdam mers nog wel goed in het geheugen liggen Dat was n.l de wedstrijd die zij pas in de allerlaatste minuut met 9—8 wonnen We kunnen verwachten dat beide ploegen met zeer goede voornemens aan de return match beginnen waar bij een verrassing minder tot de mo gelijkheden hoort dan vorige maal Het is bekend dat Olympia in de tweede klasse ernstige pogingen doet de plaats die openvalt als Samos uit de eerste klasse zou promoveren in te gaan nemen Deze pogingen zouden een zeer reëel karakter krij gen als de Bussummers kans zou den zien ZKV een nederlaag toe te brengen Het feit dat ze dat in een uitwed strijd moeten realiseren vergemak kelijkt hun taak niet Zoals alle ploe gen uit Utrecht en omstreken spelen ook Tovers en Vogel uitwedstrijden Voor Tovers is er tegen Hespa een zeer reële kans op een overwinning waardoor de Zeistenaren overigens de tweede plaats zouden gaan be zetten Ditzelfde zouden we graag van Vogel tegen Landlust willen zeg gen maar de nieuwe opstelling van de Utrechters met daaraan verbon den de vraag of alle versterkingen aanwezig zullen zijn als het onbe rekenbare spel van Landlust maken dit eigenlijk onmogelijk De tegenstander van SKV voor komende zondag OBZB behoort ze ker niet tot de directe favorieten voor de titel in de derde klasse i 
28 VRIJD'ACS so november 1962 DEKKERS N.V OUD KERKHOF 48 TEL 10503 UW ST NICOLAAS GESCHENKENPARADIJS GRAMOFOONPLATEN C ^ ELEKTRISCHE - EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN Volg bijeenkom kunnen w Engeland weer nente gepleeg nemers punten hadden voorlop blijken die voor pelijk Pilastro wandmeubelen passen volmaakt bij u en uw woning omdat ze geheel naar eigen smaak en keuze samengesteld kunnen worden Met Pilastro wandmeubelen kunt u op 1001 manieren practlsche gezelligheid scheppen In ieder interieur Alle onderdelen zijn apart ver krijgbaar van f 1.80 de kleinste wandstrip tot f 198 het grote bergmeubel met zes laden Zie de Pilastro collectie 1963 in de elf fraaie kleuren bij onderstaande zaken EEN BOEKJE MET MEER DAN 100 TIPS EN PILASTRO-IDEEËN LIGT TER INZAGE BIJ ONDERSTAANDE ZAKEN De Middenstander ^^ - Caiharijnesingel 28 Serree - Biltstraat 95 „ De Sprong ^^ - Springweg 15 Toonkamer „ Bij den Dom ^^ - Oudkerkhof 31 „ De Klop ^^ - Zeist ISünaker van Eyhen " Driebergen Minder Lange Nu Is te Brussel te somber daarbij op nooit in sprolten tueel het de Zes ze Bovend ' se industrie oefend op d te maken thans met treden Ibe nog dat Brusselse heeft bij in 19S4 
KOERSEN WALL STREET 28-11 29-11 Chrysler 70 Vi 693,i 1 Sears Roeb 75 % 75 % Atch Topeka 24'/a 5 % City Bank 8a%E 8914B Shell Oil 32 % 33 Baltimore 28 % 26 % Con Edison ¦!«% 80 Soc Mobil 54 % 55 % niion Cent 22 22 % Dougl Atr 3:i % 32 % Stand Br 63Vs 61 % Can Pacific 40?4 41 Vi Dup de Nem nWi 233 Stand Oil N 56 56 % N Y Centr IS'A 15>/2 East Kodak 108 108'/a Studebaker B % 6'/2 Pennsylvania w % 13 % Gen Electr - 4 % 74 % Texas Corp 56 % 571/2 South Pao 21.7 29 Gen Motors S'i-'it 5 % Un Aircraft 52 % 523,4 Union Pao 3sr « 34 Good Year I '¦ iV 13 % Un Corp 7 % 8V Allied Chen 43 % 43 % Amer Motors M"n 6 % Un Fruit 21 % 22 Am Can 441/2 < 4 % Int Harvest Ül'il 9 U.S Rubber 4114 41 % Am Smeltln '' 4?j 74 % Int Nickel liJSl • A\'l U.S Steel 49 % 48 % Am T & L 56 56ys Int T & T 4:ni 314 Westingh 33 32 % Am Tobacco 114 % 114^,4 Kennecot 68 1714 Woolworth B9 % 691,4 A F C Ind 30 % 31 Montg ward S4l.i 4 % Ford Motor 45l ^ 45 % Anaconda 43M • 2 Radio Corp 57 SSVa K.UM 13»,i 13V2 Beth Steel ¦ nVi i2y8 Republic St 38 % 8 % Boeing 385,4 39y8 Royal Dutclj 44 Va 4iyi 1 Omzet 5.810.000 ITTRECHTSCH NIErwSRI.AD 29 Onderhandelingen EEG Engeland blijven moeilijk Van onze Brusselse correspondent Volgende week zullen de ministers van de Zes te Brussel bijeenkomen om te zien in hoeverre zij het met elkaar eens kunnen worden aleer de week daarop de besprekingen met Engeland over dfe aansluiting bij de gemeenschappelijke markt weer worden hervat De afgelopen dagen hebben de perma nente vertegenwoordigers van de Zeven met elkaar overleg gepleegd zij hebben nauwelijks resultaten bereikt De deel nemers aan de onderhandelingen hebben meer hun stand punten duidelijk gemaakt en hetgeen de ministers half nov hadden vastgelegd gemotiveerd dan dat zij tot concrete voorlopige afspraken zijn gekomen De zogenaamde nulrechten blijken nog steeds het grote struikelblok Engeland verlangt die voor een aantal produkten terwijl de Zes het gemeenschap pelijk buitentarief blijven verdedigen Mr Klaasesz opende fabriek Calvé-Delft De Oliefabrieken Calvé-Delft na men donderdag als eerste in Euro pa een volledig gemechaniseerde en geautomatiseerde mengvoederfa briek in gebruik ter vervanging van het uit de dertiger jaren dateren de bedrijf De burgemeester van Delft de heer D de Loor sloeg daarvoor op 1 februari 1960 de eer ste paal M«t de bouw was zes mil joen gulden gemoeid Gisteren opende de commissaris van de Koningin in Zuid-Holland mr J Klaassesz de nieuwe fa briek door het indrukken van een aantal knoppen waardoor de pro duktie op gang werd gebracht Door middel van bedrijfstelevisie kon deze handeling in alle afdelin gen van de onderneming worden gevolgd Het nieuwe bedrijf is berekend op een produktiecapactiteit van 200.000 ton per jaar Het wegen malen en opslaan van de grondstoffen wordt geleid door een elelctronisch brein De bijeenkomst werd o.a bijge woond door de directeur-generaal voor de voedselvoorziening Tijdens de bijeenkomst die aan de opening vooraf ging vroeg mr Klaa sesz die kennis had genomen van de vele ingrediënten die tegenwoordig in de veevoeders worden verwerkt zich af of de koe langzamerhand niet een soort chemische fabriek be gint te worden Heeft het aantal sporenelementen vitaminen en anti biotica die de catalogus van vee voeders vermeldt niet tot gevolg dat we de zaak op de duur niet meer kunnen overzien Het is daarom van veel belang dat de veehouder goed wordt voorgelicht over de samenstel ling en het gebruik van die vee voeders Ir M G Wagenaar Hummelinck adjunct-directeur merkte op dat de financiële moeilijkheden van het ge mengde bedrijf een grote zorg zijn onder andere voor de mengvoeder fabrieken De regering heeft zestig miljoen gulden beschikbaar gesteld voor hulpverlening aan de boer De ze hulp is van veel betekenis op voorwaarde echter dat ze niet één keer komt maar voorlopig ieder jaar terugkeert Wall % tr^et iets hoger Ook donderdag was de New Yorkse hoger zij het dat de stijging lang niet zo groot was als woensdag De laatste minuten van de handel moesten het doen Het Dow Jones gemiddelde voor industriële fondsen ging met 0,76 punt omhoog tot 652,61 De omzet was 5,81 miljoen aandelen tegen 5,98 miljoen woensdag In het telefonische effectenverkeer van gisteravond te Amsterdam kwa men de volgende niet-officiële no teringen tot stand vergeleken met de officiële van gistermiddag " AKU 380 383 gl 383 % Kon Olie 147.20 148.80 148.10 Philips 152.00 gb 153.40 gl 153.00 Unilever 142.00 143.40 gl 142.60 Hoogovens 575 581 581 Akkoord Brandaris aai^reüomen In de donderdag gehouden kredi teurenvergadering van de Assuran tie Mij De „ Brandaris " is het door de Brandaris aangeboden akkoord aangenomen Krachtens het akkoord zullen de zaken van de Brandaris worden afgewikkeld onder verplich ting van de liquidateuren dat uit de liquidatie ter beschikking ko mende baten na aftrek vnn alle kosten pondspondsgewijze te verde len onder alle krediteuren onver minderd nreferentie De aandeelhouders storten een be drag van ƒ 10 min in de kas van de maatschappij ten behoeve van alle krediteuren Voorts garandei'en zij dat de uitkering aan schadekiedi teuren ten minste 35 procent zal be dragen Deze garantie geldt mits het schadegeval — voor zover oit niet reeds is geschied — vóór 7 december aan de maatschappij wórdt mede gedeeld De rechtbank heeft de uitspraak over de homologatie bepaald op 27 december 1962 om twee uur ' s mid dags — De produktie van gebakken metselstenen bedroeg in oktober 146,4 min stuks uitgedrukt in waal formaat bijna 15 min meer dan in september De Zes hebben overigens de afge lopen dagen meer dan voorheen de indruk geliregen dat Engeland niet bereid is zomaar tot elite pri{s zich aan te sluiten bii het Europa van de Zes Niet dat de Engelse regering veel belang schijnt te hechten aan de tussentiidse verkiezingen die een'vrij duidelijke anti EEG-tenden-tie hebben getoond Anderzijds besrri.jDt zfl echter zeer wel dat er een limiet is aan hetgeen zvi de Zes kan toegeven Zou rij verder gaan dan zou zij met moei lijkheden in eigen land rekening hebben te houden Minder haast Het succes van de gaullisten in Frankrijk lis ook al geen reden tot optinnisme voor de Engelsen Naar het schijnt hopen zij erop dat de vijf andere EEG-landen hun voor spraak zullen ïiin bij Frankrijk In geen geval echter zal de Engelse re gering zich onttrekken aan de ver plichtingen welke zij tegenover de Engelse landbouwers het Gemene best en de leden van de vrijhan delszone op zich heeft genomen Zo hebben de Engelse onderhan delaars de jongst dagen te Brussel aan hun collega's duidelijk laten blijken dat zij in geen geval bij de intrede van Groot-Britannië in de EEG hun subsidies aan de Engelse landbouw zullen beëindigen doch dat een over-^angsperiode nodig zal zijn Met andere woorden Engeland toont de laatste dagen minder haast dan tevoren o.n toe te treden Van daar ook dat 18 november j.l - toen dr Van Houten als datum voor die toetreding 1 januari 1964 noemde de Engelse lord-zegelbewaarder zich daarvan direct duidelijk heeft gedistantieerd Lange verloving Nu is het wel zo dat waarnemers te Brussel de situatie zeker niet al te somber inzien Zij baseren zich daarbij op de omstandigheid dat nog nooit in Engeland of elders is ge sproken van een regeling die even tueel het toetreden van Engeland tot de Zes zou moeten vervangen Bovendien wordt er door de Engel se industrie toch wel druk uitge oefend op de regering om een einde te maken aan de onzekerheid welke thans met betrekking tot clat toe treden bestaat Daarbij komt dan nog dat Macmillan succes hü de Brusselse besprekingen zeker nodig heeft by de aanstaande verkiezingen in 1964 Eindresultaat Jean Heybroek iets la^er De directie van Jean HeybroekN.V groothandel in o.a verwar mings en kookapparaten in Bilt hoven deelt mede dat de omzet inhet thans ten einde lopende boek jaar hoger is dan vorige jaren,waarnaast echter lagere ontvang sten uit hoofde van provisie danin 1961 geboekt zijn Tengevolgeva.i gestegen kosten en scherpe con currentie in sommige artikelen zalhet eindresultaat dat van het vo rige boekjaar vermoedelijk niet ge heel kunnen evenaren *• Geen dividend bij Pluvier In aansluiting op het bericht van juli deelt de Motorenfabriek Plu vier " in Rotterdam mede dat ook gedurende de laatste maanden van het jaar 1961-'62 de vraag naar bromfietsen beneden de verwachtin gen bleef hetgeen leidde tot een daling van de omzetten over het af gelopen boekjaar Als gevolg hier van zal met een verliessaldo moeten worden gerekend zodat de dividend uitkering niet mogelijk zal zijn Vo rig jaar werd 8 procent uitgekeerd Advertentie M06H een uni\m SUN DROP In dat verband is niet zonder be lang hetgeen een dezer dagen de zoon van de Britse premier die een aanhanger van het verenigd Europa is tijdens een bijeenkomst van de Europese beweging te Londen heeft gelegd wanneer de onderhandelin gen van Brussel niet spoedig slagen moet Engeland onder ogen z'en of het niet beter buiten de EEG kan blijven Ofwel men verbreekt die verloving ofwel men trouwt De breuk zou even ernstig zijn voor Europa als voor Groot-Britan nië Nijverdal'Ten Cate met Klein Essink in „ Interstage " Ten Cate Mode N.V in Hengelo dochteronderneming van de Kon Textielfabrieken Nijverdal — Ten Cate N.V de heer J W Klein Essink de bekende organisator van Free as Air " mevrouw R A Klein Essink Wilcox de heer M J C Olland en de N.V Uitgevers bedrijf Reflex hebben opgericht In terstage " Van het maatschappelijk kapitaal van ƒ 250.000 verdeeld in 250 aan delen van ƒ 1000 zijn 50 aandelen geplaatst waarvan 10 bij Ten Cate resp 14 6 15 en 5 bij de overige oprichters De nieuwe N.V beoogt o.a het op voeren van een of meer musicals " of soortgelijke aanverwante muzi kale werken Tot directeur is be noemd de heer J W Klein Essink De heren M J Ch Olland en R Knol zün tot commissaris gekozen declareert f 15 Het vermogen van Holland Fund een gemeenschappelijk bezit van Nederlandse effecten steeg blijkens het jaarverslag per 30 september 1962 tot ƒ 11.459.445 v.j / 10.949.140 Het aantal uitstaande participatiebe wijzen nam toe van 22.100 tot 24.000 De afgifte-prijs van het participatie bewijs daalde met 3,6 procent tot f 494,19 ƒ 512,78 Het bezit aan aandelen van levens verzekeringsmaatschappijen werd be langrijk vergroot van 12,1 procent tot 16,2 procent van het geïnves teerde vermogen Verder is er o.a een daling van het belang van het fonds bij de chemische pharma ceutische en verfindustrie tot 8,1 pro cent 12,4 procent Het belang bij petrolettmwaarden nam niet onaan zienlijk toe tot 7,6 procent 4.8 pro cent Het saldo onbelegd steeg tot 3,1 procent 2.1 procent De inkomsten laten een dividend toe van f 15 per participatiebewijs vorig jaar over 15 maanden / 14,40 De gerealiseerde kapitaalwinst be droeg ruim f 288.000 ruim f 186.000 Deze winst wordt niet uitgekeerd doch opnieuw belegd Directeur K.v.K Ned.'Zwitserland in kort geding tegen bestuur De heer R W Haentjes Dekker uit Utrecht die sinds 1954 di recteur is van de Nederlands Zwit-serse Kamer van Koophandel in Amsterdam heeft een kort geding aangespannen tegen het bestuur van de Vereniging Nederlands Zwit-serse Kamer van Koophandel dat 7 december voor de president van de Amsterdamse rechtank zal die nen De heer Haentjes Dekker acht zijn schorsing als directeur van de K.V.K Nederland Zwitserland per 1 december onrechtmatig Op 11 september stelde het bestuur hem voor ontslag te nemen per eind december van dit jaar De heer Haentjes Dekker weigerde dit waar op hem op 19 november schriftelijk werd aangekondigd dat een ontslag vergunning bij het gewestelijk ar beidsbureau zou worden aange vraagd In dezelfde brief werd de directeur verzocht zijn werkzaam heden reeds op 1 december te sta ken en de boeken over te dragen De heer Haentjes acht deze schor sing onrechtmatig omdat aan hem volgens zijn zeggen nimmer enig verwijt over de uitoefening van zijn functie is gemaakt Evenmin zou hem wanbeheer zijn verweten of zijn te verwijten De heer Haentjes Dekker acht de ifandelwijze van het bestuur kren kend HU meent dat hy recht en be lang heeft om zjjn functie te blijven uitoefenen tot over de ontslagver gunning is beslist Hij vraagt de president van de rechtbank te ge lasten dat zolang zijn dienstbe trekking voortduurt hij niet in de uitoefening van zijn functie wordt belemmerd De heer Haentjes Dekker verlangt een dwangsom van ƒ 1000 voor elke dag dat ' t bestuur in gebreke blijft VRIJDAG SO NOVEMBER 1962 Adverientlel ÏD n K>pn ' n kadootje rn ZAKAANSTEKERV.A.10 - tAst volledige garantie Luxe geschenkverpakking met extra gastank v.a 11 - Q ^ TAFELAANSTEKER 16.50 Met volledige garantie Voor de handel B D LEEFSMA N.V Kerkstr 25 - A'dam - Tel 020-35047 Laatste tabaksveiling campagne 1962 in Bremen Met de veiliiig van 11.425 balen Java-tabak op woensdag en donder dag is op de Indonesische tabaks markt in Bremen de campagne 1962 afgesloten Alle aangeboden tabak werd verkocht tegen in totaal bijna 5.5 miljoen Mark De belangrijkste kopers waren — ingeveer gelijke mate — Neder landse en Duitse handelaren maar dezen verkochten een deel van de tabak onmiddellijk aan fabrikan ten door Vertegenwoordigers van de Nederlai.dse de Duitse en Franse industrie kochten een klein deel van het aanbod 160 miljoen Mark In de campagne van dit jaar wer den zeven veilingen van Java-tabak en vier veilingen van Sumatra-tabak gehouden De totale omzet op deze veilingen van Indonesische tabak be droeg bijna DM 160 miljoen waarin ongeveer DM 25 miljoen is begrepen voor tabak die buiten de beurs om is verkocht Naar de Deutsch-Indonesische Ta bak-Handels-Gesellschaft mededeel de werd in de campagne van dit jaar de grootste omzet bereikt in de vier jaar van het bestaan der maat schappij Ver Groenten en Vruchtenveiling „ Utrecht en Omstreken " Utrecht 29 november 1962 Bellefleurs 14—48 Cox's Orange Pippin 14—97 Ellisons Orange 14 — 57 Glorie v Holland 14—51 Gol den Delicious 14—76 Goudreinet 14 — 67 Ingrid Marie 14—63 James ¦ Grieve 14—62 Jonathan 14—77 Lax ton Superb 14—52 Notarisappel 14 — 47 Princ Noble 14—62 Sterappel 14—72 Zoete Campagne 9—52 Zoe te Pippeling 9—74 Zoete Kroon 9 — 68 Jasappel 9—52 Beurré Al Lu cas 6—54 Beurré Clairgeau 6—49 Bonne Louise 6—56 ' Brederode 6 — 34 Comtesse de Paris 6—27 Do yenne du Comice 32—118 Emile d'Heijst 6—47 Gieser Wildeman 6 — 48 Légipont 6—70 St Remy 6—25 Winterjan 6—30 Zw Wijnpeer 6—24 Pluimveemarkt ' s Hertogenbosch Aanvoer 26700 stuks Notering witte kippen ƒ 1.00 tot ƒ 1.10 per kg levend gewicht oude hanen ƒ 2.00 tot ƒ 3.25 per stuk slachtkuikens ƒ 1.45 tot ƒ 1.65 per kg levend gewicht tamme konijnen ƒ 4.00 tot ƒ 8.50 per stuk Heineken verwerft belang in brouwerij op Martinique De N.V Cobra waarvan Heine ken Internationaal N.V de meer derheid der aandelen bezit heeft een belang verworven in de Bras serie Lorraine S.A te Port de-Fran-ce op het eiland Martinique een der Franse kleine Antillen Heineken zal zo deelt de directie mede gaan optreden als technisch adviseur van dit bedrijf Adres openingsdata seizoenopruiming Advertentie Rheumatische pijnen ' De Kamer van Koophandel en Fa brieken voor West-Friesland in Hoorn heeft gesteund door een 27 tal andere Kamers van Koophandel waaronder die van Amsterdam Den Haag en Rotterdam een adres ver zonden naar hey bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel in Den Haag waarin de Kamer voor stelt de seizoenopruimingen voor taan te laten beginnen op de don derdag van de kalenderweek waar in de 15e januari respectievelijk de 15e juli valt In de thans geldende verordening worden als begindata genoemd 15 januari en 15 juli neem Albert Heijn verwacht gelijke netto winst ASPRO De Kamer is van oordeel dat dit geheel tegemoet zal komen aan sinds lang gekoesterde verlangen van de detailhandel De donderdag als be gindag zal in het algemeen welkom zijn zowel uit bedrijfsleidings - als uit commercieel oogpunt gen van de produktiebedrijven vra gen echter grote bedragen Onvoorziene omstandigheden voor behouden wordt verwacht dat de resultaten over de resterende pe riode van 1962 niet al te veel zullen afwijken van die van het vorig jaar zodat de totale nettowinst over 1962 ongeveer gelijk zal zijn aan die van 1961 Daar het vereiste quorum niet aanwezig was konden geen beslui ten worden genomen over de wijzi ging der statuten Hiertoe - is een nieuwe vergadering uitgeschreven op woensdag 19 december ïn de buitengewone aandeelhou dersvergadering van Albert Heijn N.V heeft de presidentcommissaris prof ^ mr G M Verrün Stuart meegedeeld dat de totale nettowinst over de eerste tien maanden van 1962 samen met de dochteronder nemingen ongeveer gel\jk gebleven is aan de nettowinst in de over eenkomstige periode van 1961 Hier by moet echter in aanmerking wor den genomen dat vorig jaar in de resultaten verwerkt was het verlies van Vami ijs welk bedryf begin 1962 werd verkocht Het kruide niersbedrijf boekte tot dusver Iets lagere resultaten dan vorig jaar In het jaarverslag over 1961 werd opgemerkt dat rekening moest wor den gehouden met de enigszins ver traagde omzetgroei waardoor het moeilijk zou zijn de stijgende kos ten te compenseren Over de eerste maanden van 1962 was dit ook het geval Na de introductie van de premie van de maandclub " trad een aanzienlijke verbetering in Door de gestegen omzetten werd de daling van de nettomarge na genoeg gecompenseerd De resultaten van het consumptie melkbedrijf verschillen niet veel met die van het vorig jaar Hoe wel in de loop van 1962 de ver werkings marge enigszins verhoogd werd was deze verbetering maar nauwelijks voldoende om de stijgen de kosten te compenseren De resultaten van het restaurant bedrijf zjjn lager dan vorig jaar Enerzijds doordat in de bestaande zaken de gestegen kosten niet wor den goedgemaakt door eigenlijk noodzakelijke prijsverhogingen an derzijds doordat met de voorgeno men voorbereidings en aanloopkos ten ten laste van het resultaat ge bracht Groot bedrag nodig De liquiditeits-positie is nog zeer ruim De uitbreiding van het aan tal vestigingen zowel in het filiaal bedrijf als in het restaurantbedrijf alsmede de noodzakelijke uitbreidin - Door technische om standigheden kunnen wij vandaag helaas niet de dagelijkse lijst van effec tenkoersen en het over zicht van de Amsterdam se effectenbeurs opne - In aansluiting op dit adres heeft de Kamer haar besluit van 15 juni 1962 krachtens het welk de sei zoenopruimingen in haar gebied zul len beginnen op de tweede donder dag in januari resp juli gedeelte lijk voor onbepaalde tijd buiten werking gesteld Zilvernotering verhoogd De zilvernotering is blijkens een opgave van H Drijfhout en Zoon's Edelmetaalbedrijven N.V in Amster dcm met ingang van hedan 30 no vember verhoogd van ƒ 137,50 — ƒ 143,00 tot ƒ 138,00 —ƒ 143,50 per kg fijn Advertentie BANKPAPIFR De advieskoersen voor buitenlands bankpapier in Amsterdam voor van daag vrijdag luiden Engels pond 10.06 10.16 Am dollar 3.57y2-3.61i/i Can dollar 3.30-3.35 Fr frank 100 73.10-73.60 Belg frank 100 7.20y2 7.25y2 Duitse mark 100 89.60-90.10 Zweedse kroon 100 69.15-70.15 Zwits fran ' 100 83.15-83.65 Ital lire 10.000 57.00-59.00 Deense kroon 100 51.35-52.35 Noorse kroon 100 49.65-50.65 Oostenrijkse schilling 100 13.90-14.00 Portugese escudo 100 12.50-12.65 Spaanse peseta 100 gr coup 5.92% 6.07y2 Advertentie NIBUWl BjUllOGRJiJF Retracto 3 incl langschrljfvulling f2,75 de adverteerder overvreegt ho « bii na het Utrechtsch Nieuwsblad als belangrijkste mediuni voor Utrecht en omgeving aangewezen te hebben een aanvulling kan vinden om tot 100 % dekking te komen Welnu de n.v Uirechisch Nieuwsblad biedt hem een ongekende service Wekelijks wordt bij de niet-abonnees van het Utrechtsch Nieuwsblad hel advertentieblad „ de EXPRES " bezorgd In „ de EXPRES " worden uitsluitend advertenties opgenomen welke in hei U.N worden of zijn geplaatst en waartoe tegelijkertijd opdracht is gegeven De U.N.-adverteerder bereikt dan alle 140.000 geainnen In Utrecht en omgeving „ de EXPRES " kent geen adverientiecontracien de adverteerder in U.N en „ de EXPRES " samen betaalt 2 x de voor hem geldende U.N.-prijs en profiteert dus automatisch van de U.N.-contractprijs Vraagt nadere inlichtingen Adverteert met compleet succes adverteert in U.N — EXPRES Uitgave UTRECHTSCH NIEUWSBLAD N.V DRIFT a • UTREOIT • TELEI=OON 164 31 • 
30 YRIJDAO sa NOVBMBBS 196S UTRECHTSCH NIEUWSBLAD O kom e V ^ I I %^ n **^« aiïou*etivooraoete *' Van Houten chocoladeletters ZQ'n stukken beter - van A tot Z - in melk en puur Verras gezin en vrienden met een royale letter van ƒ 0,70 verras ben dubbel met een grote letter van ƒ 1,30 si *- "»..¦ i * Gevraagd 3 verkoper-bezorgers LEEFTIJD TOT 35 JAAR Ervaring in levensmiddelenhandel en bezit van rijbewijs BE vereist Vast salaris ƒ 100 p week + omzetprovisie Korte brieven — die in elk geval worden beantwoord — te richten onder nummer 2-6696 aan het bureau van het U.N Kijken naar al die Boldoot-geschenken Kiezen uit al die cadeau-mogelijkheden Het zijn er tientallen Van frisse After Shave tot fijne Zepen De kleurrijke keurrijke Boldoot folder wijst u de weg Het is dé verlanglijst van „ haar " en „ hem " - van iedereen Want zeker met Sint Nicolaas is Boldoot de keus van mensen die weten te geven Nuttige geschenken Een pracht cadeau Kies uit onze grandioze kollektie mooie en warme herenpantofFels Verrassend lage prijzen De grootste sortering lederen cosypantoiTels " vindt Sint bij Huf Reeds vanaf 5.95 Een altijd welkom geschenk Warme kameelhaar heren pantofiel Mooi ruitdessin In beige en grijs Speciale St.-NikoIaasaanbieding Pracht kwaliteit peau de pêche herenpantofTel van PantoIux.Wami gevoerd Een cadeau dat beslist in de smaak valt Welke vader wenst niet zo'n paar prachtige cosy-muilen Sint is enthou siast over deze mooie kwaliteit Extra warmte door de buitengewoon dikke voering Geen koude voeten meer Warme Pantolux herenpantofTel Voor een extra mooi Sinterldaascadeau Kameelhaar pantoffels 2 Heerlijk warm Mooi ruit-f^Q| dessin Sint slaagt nergens V^v voordeliger Heren overschoenen Al ' tijd droge voeten Prima kwaliteit rubber Een zeer nuttig geschenk 495 Suède herenbootfes Echt vachtgevoerd dus heerlijk warm 90 19 1190 Bijzonder mooie lederen herenpan " toffel Lederzooi Blinkt uit door kwaliteit en pasvorm Rubberlaarzen Voor de sport en voor het werk Prac tisch en sterk Hoog model 13.90 Laag model Anklets Een leuke manne lijke surprise Moderne des sins 1 49 Bromfietslaarzen Hoog model met rits sluiting Vachtgevoerd Dubbele lederzooi 291 " Moni-D is een merkprodukt van Pribor-Lingano UTRECHT OUDEGRAGHT 131 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD VRIJDAG 30 NOVEMBER 1968 31 DOOR DE LUIDSPREKER door D.F.MORTON | HET GEHEIM VAN POTTER'S POOL f I van Suikerzoet kenteken van de zoetste sinaasappelen de SPAANSE SINAASAPPELEN Progr.-overzicht 13,00 Nws 13,15 V d teenagers 14.00 Variétéork 14,30 Filmkron 15.15 De Academie der Discofielen 16.30 Lichte muz 17.00 Nws 17.15 Liturgische gezan gen 17,25 Lichte orkestmuziek 17,45 Engelse les Zie voor tv-programma pagina 5 elke zaterdag De rusteloze aarde /* 105 Dagelijks kun nen we de voorbeel den om ons heen zien van een overeen stemming tussen or ganismen en hun na komelingen Hoe vaak zeggen wij niet dat een kind veel op een van zijn ouders lijkt en hoe kan het ons opvallen dat be paalde bloedverwan ten veel meer op el kaar lijken dan een willekeurige groep mensen Gelijke ver banden worden aan getroffen bij dieren en planten We mo gen gerust zeggen dat erfelijkheid een ervaringsfeit is waar ieder mens voor beelden van kan ontdekken Hoe gaat overer ving in zijn werk Daar willen we thans In enkele afleveringen van deze strip wat nader bij stil staan Als een eerste voorbeeld behandelen we daartoe waarnemingen gedaan aan de plantensoort Mirabills Jalapa de nachtschone afbeelding in het midden Deze nachtschone komt voor In verschillende kleuren waarvan wit donker rose en lichtrose de meest bekende zijn Voor onze proef gaan we uit van een donkerrose bloem welke op zijn beurt ook alleen maar donkerrose voorouders heeft gehad en een witte bloem met alleen maar witte voor ouders Deze twee kruisen we met elkaar En wat zien we de nakomelingen zijn alle lichtrose van kleur linker afbeelding middelste regel Wit en donkerrose geven samen blüktaaar een tussenvorm Maar we gaan nog een stap verder en kruisen nu twee lichtrose bloemen met elkaar Het resultaat is nu dat de helft van de bloemen ook weer licht rose is maar een kwart is donkerrose en een kwart is wit linker afbeel ding onderste regel HO hief zijn kroes op „ Cheerio " en deed van harte mee met het waarderende gesmak toen alle dorstige zielen hun kroes van het „ beste " ledigden Hij was het volkomen eens met de goede mening die Bullfinch over het bier van Poachers ' Arms had De bruine verweerde gezichten om hem heen verwarmden zijn hart Ze getuigden van een goed en vredig leven in verbondenheid met de grond die ze liefhadden Bert Higgins de hoefsmid kwam op hem af zfln kroes in zijn grote verweerde Iciuist zijn pet in de andere — Goedenavond meneer Ik dacht zo bij me zelf dat u de mensen hier wel zou willen leren ken nen Mandale glimlachte — Goedenavond Bert Dank je wel dat zou ik graag willen Terwijl Bert hem aan iedereen voorstelde drukte hij stevige jonge handen en ruwe oude handen en keek in heldere jonge ogen en in ogen in wier bodemloze diepte hij jaren lange zware arbeid weerspiegeld zag Nu voelde hij zich geen vreemdeling meer ze hadden hem geaccep teerd Hij werd nu in geanimeerde gesprekken be trokl Franse les 14.05 V d jeugd 15.00 Klass en moderne meesterwerken uit de Franse muziekliteratuur 15.30 grammofoonmuziek 16.00 Bal lade van Jozef Cardijn 16.40 or kest en zangsolisten 17,10 Gouden Platen Kabinet 17,30 Boekbespr 17,40 Instrumentaal octet HILVERSUM 11 / — VARA 7,00 Nieuws 7,10 Ochtendgymnastiek 7,20 Socialistisch strijdlied 7,23 ochtend gymn 7,33 ochtendklanken Om 7.35 Van de voorpagina praatje 8.00 Nws 8,18 ' grammofoonmuziek 8,40 Dilettantenkoren uit Groot Bri-tannië 9,00 Gymn v d vrouw 9,10 Klass gram VPRO 10,00 Samen thuis gesprek 10,05 Het spoor van zijn komst lezing VARA 10,20 Licht instr ens 10.45 Rotonde ge varieerd progr 12.15 Tussen mens en nevelvlek lezing 12,30 Meded t,b,v land en tumb 12.33 Sport act 13.00 Nws 13.15 VARA-Varia 12.30 orkestmuziek 13.45 Voor de jeugd 14.20 Radio-Jazzclub 14.50 In dienst van de vrede lezing 15.05 Gevarieerde muziek 15.55 Boek bespreking 17.15 Vocaal-instrum ens lichte muz 17,30 Weekjourn ENG BBC LIGHT PROGRAMME 11,00 Gevar progr 13,00 Wedstr tussen scholen 13.31 Sportparade 13,55 Populaire gram 14.45 Gevar progr 15,31 Orkestmuziek 16.00 Country and Western-muziek 16.32 Pianospel 16.45 Voetbal 17.45 Lich te muziek BRUSSEL 12.00 Nws 12,03 Amus orkest 12.30 Weerber 12,35 Gram 12,50 Erfelijkheid •• xOO o #• oo « o 00 105 * i ^&" De verklaring vindt u in de rechter afbeelding De donkerrose bloem heeft deze eigenschap meegekregen van allebei zijn ouders We kunnen deze daarom weergeven door twee zwarte bolletjes De witte bloem kreeg de aanleg voor wit eveneens van beide ouders en wordt voorgesteld door twee witte bolletjes Samen vormen zij de ouders P voor de volgende generatie Deze nakomelingen F 1 kregen van hun ouders een verschillende aanleg mee met als resultaat een tussenkleur Hun nakomelingen F 2 krijgen van hen óf de aanleg tot donkerrose óf tot wit mee Waar een donkerrose stuif meefkorrel een donkerrose eicel bevrucht zal een donkerrose bloem ont staan Evenzo zullen een witte stuifnieelkorrel en een witte eicel een witte bloem geven Daarentegen geven een donkerrose stuifmeelkorrel en een witte eicel weer een lichtrose bloem evenals een witte stuifmeelkorrel en een donkerrose eicel PANDA en de meestersecretaris 18 Panda verliet verontwaardigd het bankge bouw Hij had duidelijk gezien dat er een diefstal gepleegd was en hij was niet van plan om het er bij te laten zitten Daarom volgde hij Joris en de grijze heer totdat ze een groot restaurant binnen gingen Nu gaan ze vast die gestolen daalder verbras sen " mompelde hij terwijl hij postvatte bij de ter rasdeuren Wel mijnheer Panda " hoorde hij de heer zeg - gen we gaan ons dus uitleven maar eh hoe doen we dat " „ Men leeft zich uit door alles te doen waarin men zin heeft " onderwees Joris en aangezien hij zelf zin had m eten bestelde hij een uitgebreide maaltijd De directeur echter bestelde iets dat hij anders nooit kreeg — en dat was een ijsje He laas hel viel hem tegen want de portie was te groot voor iemand die niet geoefend was in het eten van ijs Doch na de eerste teleurstelling schoot hem een andere manier te binnen om zich uit te leven Iets dat hij ook altijd graag had ge wild maar nooit had gedurfd Hij prikte zijn Ijsje op een vork hief het op en mikte op een deftige dame aan een naburig tafeltje Panda zag het en schrok ervan Die bankrover is tot alles in staat " mompelde hij en rende naar binnen Mevrouw " riep hij Pas op Kijk uit " Daar had de dame echter geen tijd voor Een portie ijs versierd met ananas en aardbeien trof haar midden in het gelaat Posilïes IVrderlandse Aa^tekerk 28 op 1260 m NW Fremantle Aardenlmrgh p 28 Sodertelje n Amst Abi)ekcrk 29 v Mombasa te Aden Aïiel Tasman 28 te Skiën Adara 30 te Nantes verwacnt AdmiraicnKracht 29 Ie Helsinki AdrasUiK 29 V Suez ' e D.eddah Advent 28 V Uleaborg n At'gir 28 V Hernosand n Delfzijl Acï-s 28 op 2:^0 m NW Azoren Aeneas 30 te Genua verwacht Afiena p 28 Lindesnes n Preston Agamemnon 28 op 500 m W i-'inisterre Alamak 28 op 240 m W Kreta Albatros 29 te Londen verwocht Alhert V 29 v Portsmouth te Rott Alherta 27 v Helsinki te Hamlna Albion 28 v Rotterdam n Lorden AUe;as ^ 8 v Tarrai^ona n Valencia Alcor 29 terug n Las Palmas mach - schadei Aldabi 26 v Rjo Janeiro te Bahia Aldebaran p 28 Brunsb n Runcorn A Ik e 26 v Cork n Dublin AIkoI 29 V Barcelona te Duinkerken AMiena p 8 Ouessant n ^ ' H -^ Palmas AH 27 V Raumo n Alholmen A Ikes 30 V Assab te Suez verwacht Alme 27 v Poole te Par Alnati p 28 Sta Catarina n B Aires Atnitak 29 v Antw te Vlissingen Aliiiiacca 28 v Aden n Suez Ambulant p 28 Ouessant n Londen 1 dec te Rotterdam verwacht Amnion 27 v Miami n Chesterfield Ampenan 28 op 470 m W Lissabon AmstelHyk 28 970 m NO Guadeloupe Amslelland 29 v Hamburg te Amst A mstelmolcn 29 te Sineapore Amstcistronm 28 v Amst n Plymouth Anrijk 28 op 360 m ONO Bermuda Anholt 26 v Middlesbro n Portsmouth Ania 27 v Belfa^it te Cardiff Ank T 28 V Delfzijl te Korsnaes Ank Winsemiits 26 v i\'^''-Hlesbro n Barcelona Anna Henny 26 te Leixoes Anne Christina p 29 Kaap VlJlano Annenkerk 29 te Lorenzo Marques Annie F 28 v Liverpool n " Rorry Antares 27 v Aalborg n Wismar Areas 28 v Amsterdam n Hamburg Arfieas 28 v Gandia te Rotterdam Arendskerk 29 te Singapore Ares 9 v Rotterri^rn te Antweropn Argo 28 V Amsterdam te Rotterdam Argonaut p 28 Beachy Head n Spezla Arsos 28 V I/m '*- te Ka'vi'ia Areus 28 V Vasteras n ^ vlantyluoto Aries 28 v Cardiff n Bordeaux Arkeldyk 27 v Portlai^d n ^^^ ncouver Arran 27 v Gent te Aarhuus Artemis 28 on 150 m W Gibraltar Arvo 2B V Ipswich te Antwerpen Ask 27 V Rotterdam te TJmuiden Asteropc 28 op "' 5 m N Azoren Astra 28 v Londen te Rotterdam Atlantic 28 v Harlingen n f Atlas 29 V Amst te Rotterdam Aftis 28 te Santo Domingo Avanti Hamburg Gdynia p 29 Kiel Avenir 26 v Waterford n Cardiff Averdyk 28 v L Marques te Durban Ball 29 V Bremerhaven te Amst Ban?gal 29 te Hongkong verwacht Banka 27 v Danzlg te Londen Barcarola ^ 9 v MJdd'p-Jbro n Antw Batavier 28 v Sarpsborg te Skiën Batavier 1 29 ttt Rotterdam Batavier 3 28 te Stockholm Batavier 5 29 te Londen Bawean 28 v Ras Tanura te Sydney Bellatrix 25 t « Philadelphia Bengalen 28 v Trlcomalee te Chatna Beniïkalis 28 te Bandar Shapour Benlnku^t 28 op 160 m NO Las Palmas Berkelitroom 28 te Amsterdam pcrn 2B V StuESund t « Bosti»i Bernina 29 te Halmstad Bernisse p 29 Ouessant uitreis Bcyt-rland 8 te iirmsby Biak p 28 Brunsbuttel n Brugge Bianca 28 100 m NO K Vülano Biesbosch 28 v Amst n Norwich Binnenhaven p 29 de Casquets Bintang 27 v San Francisco n Portland Blriai - « op 3S0 m Z Kaap Palmas Boissevain 26 v Mauritius n Singapore Bonafide 29 te Casablanca Bunila 28 v La Cema n Chjirieston Borelly 29 v Delfzijl te IJmuiden Bornen 27 v Hongkong te Shanghai Bothniaborg p 28 Brunsbuttel Bovenkerk 29 v Amst te Antwerpen Brinda 29 v Swansea te Rotterdam Calantares 29 v Rott te Bremerhaven Calchas 29 v Aalborg te Kopenhagen Camerounku.sf 29 V Lasos n Monrovia Camnhnys 27 v Adpp n Bprherp Canada 28 v Amsterdam n Emden Candide p 28 Kaap St Vincent naar Landen CapriiMirnus 28 v Mantyluoto n Bor - deaux Carasso 28 v Exmouth te Terneuzen Caribia 27 v Kristinehamn n ' Carmen 27 v Hamburg te Goole Carnissesingel p 29 Kaap Villano Carrillo 26 te Charleston Pastor Pfl te H-im u - ve''wafh1 Castor M 2fl v Shogtay te Saffie Cateli 28 v Pahiackip n Mnctyn Catharina W 29 te Antwerpen Catharinapolder p 29 D,ieddah Celebes 29 v Bremen te Mjnnburg Charts 28 v Trinidad fe Sto Doiningo Chiron 8 op 650 m ZW Azoren rorcinelle 28 v Ca^^fblan^a n ^ pnltra Colette p 28 TJmuiden n Sevilla Concepcion 29 te Barcelona Congokust 29 v Antw Te Amsterdam Corn Broere p 29 Vlissingen n Cornells van der Schoo * " 7 * f Runcorn Corona 28 v Cork te Cardiff Da Costa 27 v Esbjerg te Bremen Dahomeykiist 28 v Freetown n Abidjan Daphnis 28 OP 160 m NO Bonaire Delft 28 op 140 m N^V Azoren Democraat 8 te Hamburg Dcneb 28 150 m W K St Vincent npo nnce 27 v Ouiu te Kemi Deo Gloria p 29 Ouessant n Dundee Deo Gratias 27 te Liverpool Diannel 27 te Huil Dido 9 v Konfnhagen te Aarhuus Dina 28 v Londen te Antwerpen DInkel 29 v Londen te Rotterdam Diogenes 9 $ op 16.5 m ONO Axoren Dollard 28 v Gransemouth n Zwyn -» drecht Domburgh 28 v Rott n Casablanca Dnnata 27 v Stugsund n Groningen Donau 29 v Rott te Antwerpen verw DonI 28 V Londen te Amsterdam Douwe S p 28 Terschelling n Halmstad Dr!>' o 29 '' "^" tt tp Am.'ïtpi'dP'ri Draka p 28 Brunsb n Amsterdam Dubbe 27 V Norrkoping te Gefie Duiveland 28 te Grangemouth Eagle 27 V Antwerpen te Londen ¦ Echo p 28 K Spartlvento n Kopar T^lemt 28 v Marans n Valencia Eemsborg 27 v DelfzUl n Sarpsborg Fcmsmond p "' S Brn*>':biitte n Walkom J Kemstroom 29 te Sboreham verwacht Emmy S 27 v Par te St.ralsund Engelina 28 v Delf7ijl te - Emden Engeltna Broere 29 te BilUngham verwacht ' Eos 28 op too m O Rhodos Equator 28 v Bremen te Rotterdam Erasmus p 28 Bougie n Malaga Erasmusslngel p 28 Casablanca Erebus 27 v Stettin n Avonmouth Escaut 28 v Koping n Amsterdam Esma 8 28 V ï^imburg n Londen Eumaeus 28 op 510 m WNW Minikoy Evertsen 29 %• ASanchester verwacht Fiducia 29 v Gent te Amsterdam Fiona 27 v Burea n Fivcistad 28 te Casablanca Ficvo 28 V Opurto n Vigo Flevoland 28 v Goole n Harlingen Forto 29 v Emden n Itzehoe Francisca 28 v Oslo n Belfast Frans Bbhnier 28 v Cadiz n Rott Frans van Senmeren p 28 Kiel Frans W p 28 Terschelling n Crranville l''ravizo 29 V Amst n Antwerpen Frejo 29 v Terneuzen te Rotterdam Frisia 29 V Harlingen te Delfzijl Friso 26 v Preston n Greenore Gaasterland 29 v Amst te Tenerife Gabonkust p 28 Las Palmas n Amst r.an.vmedes 28 oo 400 m NO Azoren Gassclte p 28 Borkum n Ipswich Geestdiep 28 te Rotterdam Geestdi.ik 28 nm te Maassluis Geestsluis 29 te Boston verwecht Geesistroom 29 te Maassluis Genca 29 v Amsterdam n Umea Geziena Henderika p 29 Kiel n Globe 26 V Rotterdam te Boston Glory p 29 Vlissingen n Aarhuus Goote 26 te Manchester ' Gouweborg 28 te Amsterdam Gouwestroom 26 te Liverpool Gramshergen 30 te Dublin verwacht Graveland 28 v Cabedelo n Amst Gre 27 v Scarboro op de Theems Grebbestroom 28 v Amst n Rouaan Groningen 28 v Stettin n Lubeck Grootekerk p 28 Daedalus n Aden Groledyk 29 te New Orleans verw Grutto 28 V Londen te Rotterdam Guineekust p 28 Finisterre n Rott Hada 2 26 v Barry n Brest Hagno 2S v Grimsby te Rotterdam Hans 29 te IJmuiden n Fecamp Ilathor 28 u HamburR te Amsterdam Heemraadsingei 28 100 m ZW Sta - vanger Heerengracht p 29 Wight n Pasajee Helena 27 op 600 m NO San Juan Helena v B 28 v Londen n Lelth Helios p 28 de Pitboei n Huil Hendrik Holwerda 28 te Kaliy Hendrika Marta p 29 Goeree n Dram - men Hennie 5 dec te Weston Point verw Henny T Antw.-Ahus p 29 Kiel Henrlette B 26 te Runcorn Hera 29 v Amsterdam te Rotterdam Hilda 27 v Westpoint te Belfast Hoc Vinces 29 te Gent verwacht Holendrecht 28 op 540 m ZO Halifax Hnllandia 29 te Rochester verwacht Hollands Diep 29 320 m WNW Cocos ell Hollands Dreef 29 750 m WNW Midway ell Hsinkang - Hollands Duin 30 te Shanghai verw Hontestroom 29 te Amsterdam Hoogezand p 28 Guernsey n Pasajea Hooukerk 8 v Rotterdam n Hamburg Hoogland 28 v Rott n <= lunderland Hoogvliet p 29 Kaap de Gata Hoop p 28 de Humber n Aberdeen Houtman 26 v Singapore te Penang Houtman V p 29 Wight n Amsterdam Hulst 28 V Duinkerken n Casablanca Hydra p 28 Ameland n Zeebrugge fda D 30 te Dordrecht verwacht Ida Jacobs 29 te Middlesbro »' erw Imke 29 v Amsterdam te Lissabon Inca p 28 Str Bonifacio n Tamataue Intrepide 29 te DelfzUl verwacht Irazu 29 v New Orleans te Cristobal Irene S 26 v Falmouth te Bristol Ittersum 38 v Amst te Bremen ïan Herman 26 te Boston Jannie 29 v Ipswich te Rotterdam Jans 28 v Londen te Amsterdam Jantje Eppiena p 20 Brunsb n Londen Japara 28 v Suez n Aden Jato 26 V Amtwerpen te Esbjerg Jean E 29 v Londen te Amsterdam Jell 27 V Duinkerken te Londen Jenjo 29 v Klagshamn te Kotka Johanca 29 v Hudiksvatl te Londen Johanna B 27 te Nieuweschans Johannes H 28 te Gothenburg Johannes V 27 te Guernsey Joseph Frering p 28 Ouessant Julia Anna 29 te Belfast Juno 29 v Brahestad te Dover Jupiter p 27 Ceuta n ¦ Silloth Jurjen de Vries 27 te Morlaix Kampcrdyk 27 v Boston n Philadelphia Karachi 29 v Bangkok te Singapore Karimata 29 v Genua te Marseille Ka tend recht 28 v Giion n Havre Katsedyk 28 op 400 m ZO K Race Kattegat p 28 Kiel n Fredericia Kelzersveer 28 te Rotterdam Kenitra p 25 Panamakanaal Kennemerland 29 te Rio Grande Kerkedyk 28 op 630 m WNW Landsend Kilo 29 V Antwerpen te Rotterdam Kloosterdyk 28 Ie Coatzacoalcos Korendyk 28 v Antw te Rotterdam Krcon 28 v Pa''amaribo n Amst Kroonborg p 26 Gibraltar n * Laarderkerk 29 te Koweit Labotas 28 v Istanbul n Izmir l^adon 28 te Port de Prance La Paloma 28 v Rott n Yarmouth Laura Christina p 26 Panamakanaal Lauriergracht 29 v Amst n Helsinki Lauwers 27 v Workington n Antw Lauwersborg 30 te Harlingen verw La wak 27 te San Francisco Lea 28 v SlulskÜ te Ekenas Leemans 29 v Cardiff te Gent I.eiderkerk 28 op 70 m O Gibraltar Lekhaven 28 v Rott te Rio Janeiro Lely p 28 Ouessant n Malaga Leiykerk 28 op 190 m ONO Aden Leonard T 28 v Umuiden n Karlstad I.eonidas 29 v Gandia n Rotterdam Leuvehaven 29 te Rotterdam Libelle 29 te Orehoved Llbertas 29 v Amst n Tripoli Libra p 28 Texel n Naestved Lien 27 v Plymouth n Rouaan Limburg 28 op 1450 m ZW Galapagos eil Lindesingel 28 v Bayonne n Antw Lingeborg 29 te Amsterdam verw Looiersgracht 28 te Rotterdam Loosdrecht 28 op 165 m OZO Socotra Loppersum 29 v Hamburg te Antw Lucas Bols 1 26 te Grangemouth Ludo p 28 Esbjerg n Aalborg Liikas M 29 tp Fredericia Lumey 27 v Hernosand n Groningen Lupia p 20 Vlissingen n Lydia 28 v Duinkerken n Belfast Lydia W p 28 Brunsb n Rotterdam Maasborg 28 v Delfzijl n Maasdam 28 op 700 m O New York Maaskerk 29 v Rotterdam n Bombay Mafisym N 29 te Port Talbot Mado 2 2 » v Ipswich te Yarmouth Magas 28 v Hamburg n Rotterdam Main Lloyd p 28 Santo Domingo Maiorca 27 op de - Tyne Maluca p 29 Finisterre n Liverpool Mangen p 29 Calais n Antwerpen Marcella 29 te Stralsund verwacht Marco Polo 27 te Naantali Mare Altum 28 300 m O Malta Mare Magnum 29 v Berre n Port St Louis Marie p 29 Kiel n Lidkoplng Marie Christine 27 v Par n Hamina Marinus Smits 25 te Casablanca Markab T 28 v Rott n Gloucester Marne Lloyd p 28 Ceylon n Rott Maron 28 60 m NW Terschelling n Kopenhagen Mars 28 v Amsterdam n Karlstad Martini 28 v Svelgen n Martje p 28 Brunsb n Napel » Marvan 27 te Manchester Mascotte 27 te Predriksund Mathilde 29 te Zaandam verwacht Mauritssingel p 29 Ouessant Medon p 28 K ViUano n Sla Marta Megrez N 29 te Casablanca verwacht Mcidoornslngcl 29 te Santander Memnon 28 op 200 m NO Azoren Menje 27 v Goole n Duinkerken Merak N 24 te Casablanca Mercurius p 28 Santa Maria Mercurïus H 25 te Takoradi Meres N 28 150 m O Spartlvento Mersey Lloyd 28 420 m NO Sinfiapore Merweborg Amst Wasa p 29 Kiel Merwede 28 op 160 m N Dakar Merwehaven verm 30 v Rouaan n Casablanca Mies p 29 Borkum n Southampton Mimosa p 29 Kiel n Palkeberg Mirach N 25 te Mohammedlah Mirfak N 28 te Casablanca Mirzam N 25 te La Nouvelle Milhras p 28 K Roca n Gibraltar Modjukerto 29 te Colombo verwacht Molenkerk 28 v Rott n Hamburg Monica Rott,-Dublin p ^ Wight Montferland p 28 Kaap Verdische ell Mount Everest 29 te Antwerpen Muiderkerk 28 v Chalna te Calcutta Munte 29 v Gravellnes te Antw Myra p 28 Newarp n Aberdeen Myson 29 v Stockholm te Rouaan Nanusa 28 140 m NW Sao Thome Narwal 27 v KaLmar n f Nassauhaven verm 1 dec v Kopen hagen n Rotterdam N'eder-Ebro 27 te Auckland Neder Waal 29 te Amsterdam Nederland 28 v Ipswich n Neerlandia 28 v Rott n Grangemouth Velly 29 te Gent verwacht Neptunus 29 v Amst te Harlingen \ ero p 29 K Esnichel n Tanger Netty 28 v Amsterdam n Londen Nieuw Amsterdam 30 te New York verwacht Nieuwe Tonge 28 v Point Tupper n New Orleans N'ieuwe Waterweg 29 te Rochester Nieuwland 29 te Rotterdam Nike 28 V Rotterdam n Goole Nimrod 28 v Lubeck n Stettin Nina 24 v Paramaribo te Trlnload Njord p 28 Stockholm n Hei-nosand Noordam 28 op 650 m ONO Kaap Race Noordkaap p 28 Borkum n Treport Noordster 29 v Rundvifc te Kampen Noordwyk 28 op 105 m NW Lissabon Nora 28 v Par te Tollaro Nushaba 29 v Hamburg te Rotterdam Nijenburgh 29 te Rotterdam Oldamht p 28 Brunsb n Holland Oldekerk 28 v L Marques n Belra Olivier v Noort 28 100 m O Lerwick n Preston Oosterdiep 29 te Rotterdam Oostkerk 28 op 180 m ZO Port Sudan Oranje 28 130 m ZZW Balboa n Pa - Deete Oranjeborg 29 te Carthagena verwacht Oran.iefontein 28 393 m NO St Helena Osiris 29 te Pointe a PItre Ossendrecht 29 HO m OZO Madras Overyscl 28 op 170 m NNO K Villano Overysel < W 26 v Duinkerken naar Rouaan Paloma 29 te Rochester verwacht Pallas 28 50 m NW Kaap Bouga»-onl Patricia p 29 Kiel n Malmo Pavonis p 28 Gothenburg n f Pegasus 29 v Antw te Rotterdam Pergo 29 v Kampen te IJmuiden Peter Svenden 27 te Limerick Phidias 29 v Cadiz te Antwerpen Philetas 29 v Amst t « Rotterdam Fial p 29 Vlissingen n Dublin Pieter Winsemins p 29 Ouessant Pirola 2!7 v Goole te Boston Plancins 28 v Duinkerken n Burghead Poseidon 29 te Puerto Barrios Primus p 29 Kaap Rooa it Londen ¦ Prins Alexander 2T T Cleveland n Three Rivers Prins der Nederlanden 28 te Trinidad Prins Joh W Frlso 23 v Duluth n Genua Prins Willem George Frederik 28 v Montreal n Glasgow Pygmalion 28 op 350 m r^O San Juan Ramona 27 v Droback te Drammen Realta 28 v Partis te Rouaan Reggeborg 28 te IJmuiden Regina Ida 29 te Marseilie verwacht Reraa 29 v Par n Rembrandt 28 v Boston n Yarmouth Rene 28 v Hull te Den Helder Res Nova 28 v Norrkoping te Grouw Ria 26 V Saffi n Casablanca Rigcl 28 V Zeebrugge te Stade Ritornel 27 te Scarboro Robox p 28 Gotland n Rotterdam Kochab 29 te Colombo Roebiah 28 op 130 m O Sicilië Roelof Buisman 28 te Amsterdam Roelof Jan p 29 Cuxhaven n Raiuno Roepat 28 v Djibouti n Suez Rotte 28 V Aden te Suez Rotterdam 29 te Southampton Rottum 28 V Leith te Rouaan Rozenburgh 29 te Rotterdam verw Rubato p 29 Finisterre n Lissabon Rubicon 27 v Valencia n Nantes Rudolf J 27 te Teienmouth Ryndam 29 v Montreal te Rotterdam Rijsbergen 27 te Nemours Sagitta p 28 Dover n Avonmouth Salvinia 27 te Kopenhagen Sandenburgh 28 te Rotterdam Scheldeborg 28 v Oulu n IJmuiden Schieborg 27 te Groningen Schiedyk 28 op 380 m PNO K Race Schiekerk 28 140 m Z Kanarische eil Senang 26 v Cardiff n Rouaan Senior p 29 Kiel n Sodertelje Serooskerk 28 v Aden n Suez Setas p 26 Lizard n Runcorn Sheratan 29 v Mabno te Gefle Sigli 27 V Hobart n Melbourne Silindoeng 28 v Mombasa te Lamu Sinon 29 v Carupano te Demerara Sloterdyk 28 v Antw te New York Sloterkerk 28 165 m WZW Majorca Socrates 28 v Rott te Bremen Sonsbeek p 28 Gibraltar n Algiers Spaarnekerk 28 v Hamburg n Bremer - haven Speranza 29 v Colchester te Bremen Spes Major p 29 Haostholm naar Fredriksvaerk Spica p 28 Esbjerg n Skoghall Spirit p 28 Crossand n Jersey St Philipsland 29 te Rotterdam Stad Alkmaar 28 te Vlaardingen Stad Delft 30 te Nordenham - erwacht Stad Den Haag 28 v Rott n Gulfport Stad Gouda 28 350 m NO Beimuda Stad Kampen 28 65 m ZW Wight Stad Maastricht 28 v v^Iaarriingen n Hampton Roads Stad Rotterdam 28 v Reggio n Melilla Stad Utrecht 28 200 m ZO K Henxy Stad Zwolle 28 600 m W Finisterre Stanislas 28 v Bordeaux n Sevilla Start Point 28 te Colchester Statendam 29 v Grenada *^ e La Guaira Steady 29 v Kotka te Zwijndrecht Steenbergen 29 v Antw n Nantes Stella Maris p 28 Brunsb n Zwolle Stella Marls t 30 te Plymouth verw Stella Polaris p 28 Crossand naar Haifa Stentor 28 v Beyrouth n Alexandrië Steven p 28 Gibraltar n Patraa Straat Banka 28 te Santos Straat Chatham 28 160 m ZO Sao Thome Straat Magelhaen 28 80 m Z Sabanf Straat Malakka 29 t « Chlba Straat Torres 28 380 m O MombaM Subra 25 v Paranagua te Vitoria Swbidtegt p 29 Ouessant n Gandia Sylvia 28 v DeUzUl t » Rotterdam Tagri 27 v Norrkoping te Vestera » Tanny 29 v Rott te Grimsby verw Taias 28 v Gibraltar te Tripoll Tegelberg 28 310 m NW K de Goede Hoop Tempo D p 28 Brunsb n Leeuwarden Teun p 27 Lizard n Thaletas 27 v Tel Aviv te Haifa Theano 29 v Belfast te Orogneda Timo 29 v Londen te Rotterdam Tinda 28 v St Malo n Par Tjerk Hiddes 27 te Droback Tjibantjet 26 v Hongkong te Kobe Tjimanuk p 28 Walvist>aai n Lago » Tjitjatengka p 27 Okinawa " Kobe Togokust 28 V Tema te i^gos Towa 28 v Rio Grande n Santoa Trianca 26 v Sevilla te Danzig Trias Traoder 28 te Rotterdam Trito 28 v mst te Rotterdam Tromp 28 v Bayonne n Belfast Trude K 30 te Rotterdam verwacht Truus 28 v Londen te Gent verb Tubal 29 te Egersund Tugro 28 V Duinkerken te Berwick Tuskar p 29 Ouessant n Huil Tweelingen 28 v Rott n Narvik Twin p 29 Texel n Kopenhagen Ulysses 28 v Bueneventura n Guaya quil Union 29 V Middlesbro te Gent Unlfas 29 te Fecamp verwacht Uranus B 27 v We.-ïtonpoint n Dublin Ursa Minor p 29 Kiel n Skutskar Utrecht 26 v Columbia rivier naar Puget Sound Van Ürakel 28 te Warrington Van Cloon 27 te Singapore Van der Hagen 28 200 m ZO Mauritius n Melbourne Van Heemskerck 29 te Port Gentll Vauda 29 v Felixstowe te Rotterdam Vechtstroom 2fi v Bri-itol te Newport Veritas 28 v AntwerpeT te Huil Vlieland 26 v Ipswich n Treport V(K-o 29 V Felixstowe te Rotterdam Voorwaarts p 28 Umuiden n Middel - fart Vrijburgh p 29 Oporto n Casablanca Vijgendam 29 v La Coruna te Oporto Waddenzee 28 v Lorient n Basse Indre Waingapoe 28 v Aden n Mombasa Waterland 28 v Rio Janeiro n Bahla Wega 27 V Middlesbro te Leith Westereems 28 te Antwerpen Westland " 3 no m f ^ Kaan Verd ell Westland Producer 29 te Rotterdam Wexford 28 v Boston te Zaandam Wiebold Böhmer 28 te Malta Wiifa 28 te Shoreham Willem Cornells p 29 Oporto uitreis Willem Ruys 28 660 m Z.-Paas eil Wiilemslad 29 te Demerara Willemijn 27 v Livernool n Hamburg Willi Bbhnier 26 v Aden te Karachi Willy p 29 Wight n Westonpoint Wiipo 28 V Kristinehamn n Zaandam Wim 2 P8 V Aheim te Hotteroam Wodan 28 v Dungarvan n Neath Wonosari 28 v S'iez n Port Said Woni jobo 8 V P -^** " Hamburg Wubbiena 27 te Delfzijl Wijmers Gent Naestved p 29 Kiel Yselhavcn p 28 K Bon n Rotterdam V'^troom 26 te Grangemouth 7asnkerk '^ 9 v Rott te Amsterdam Zeehaan 25 v Matadi n Kaapstad Zeeland 29 v Koweit te Basrah Zeester 29 v Bordeaux te Nantes Zeevaart 28 te Kings Lynn Zephyr 28 125 m N K Villano Zevenbergen 29 v Casablanca n Uvtf pool Zosma 28 380 m NO Barbado * Zuiderkerk 28 v Hamburg n Bremen Zuiderkruis 27 op 270 m W Jamaica Zuiderzee 29 te Messina vervracM Zwaluw 30 te Deventer verwatAt Zwerver 27 v Aalborg te Skoghall Zwyndrecht 28 v Llmbamn n U.S.A Tankvaart Aalsum 29 v San José te Cutuco Abida verm 28 v Curasao n P Cardon Acteon 28 v Aden n Mosselbaai Alkmaar 28 v Curagao te Searsport Ameland 28 op 280 m N Azoren Burl S Watson 28 750 m NW Kaapstad Uussum p 28 Almeria n Falconara Caltex Amsterdam 28 155 m ZW Ska - gen Caltex Delfzyl 29 te Bremen verw Caltex Gorïnchem 28 té Brunsbuttel Caltex Leiden 28 v P Pirie n Kurntll Caltex Madrid p 28 Ouessant Caltex Naples 29 te Bahrem Caltex f ernis 29 140 m NO Socotra Caltex Rotterdam 28 te Suez Caltex The Hague 28 200 m NNO Fi - nisterre Caltex Utrecht 28 nog ten anker Vlis - smgen Camitia 28 op 300 m NO Azoren Cities Service Valley Forge 27 V Paulsboro 2 dec te El Palito verw Cradle of Liberty 28 v Marseille n Port Said Esso Amsterdam 28 530 m WNW Fi nisterre Forest HUI 29 te Venetië Forest Lake 28 v Suez n Mena Forest Town 28 800 m ZW Landsend Gulf Hansa 30 om 18 uur te Hoek van Holland verwacht Johannes Frans p 28 La Plata Kaap Hoorn p 28 Recife Kabylia 28 op 135 m ZW Azoren Kalydon 28 op 650 m NO Guadeloupe Kara 28 op 210 m O K Hatteras Katelysia 29 te Barry daarna Curacao Keizerswaard 26 830 m ZW Kaap Ver - dische eilanden Kenia verm 29 nm of 30 vm n Stan - low n Klllingholme-Saltend-Thames - haven Khasiella 29 te Thameshaven verw daarna Stanlow Koningswaard 28 te Curacao Kopionella 28 145 m O Bahrein B Turlïu Koratia 27 330 m 2ZO New York J dec te Curacao verwacht Korovina 28 op 180 m ONO Hallfax Kosicia 28 120 m NNW Mona eÜ 2 dec te Perth Amboy verwacht Kossmatella p 28 Kaap St Lopes Krebsia 27 op 383 m ZZO Halifax Kylix 28 v P Miranda n B Aires Maureen p 28 Portland Bill n Londen Mitra 28 te Norrkoping Mohamed Reza Shah 28 145 m N Fi nisterre n Port Said Moordrecht 28 v Curacao n Maracaibo Mydrecht 28 op 100 m NO Pto Rico Naess Commander 28 v Amuaybaai n Thameshaven Nacss Lion 28 370 m Z Socotra Nacss Tiger 28 320 m W Finisterre Ondiua 29 te Havre daarna Mena Onoba 28 v Port Said n Tranmere Papendrecht 28 te Ventspils Pendrecht p 28 Dakar n Sete P - G Thulin 28 v CJarencia n Quln - tero Philippla p 28 Masirah 30 te Kharg Isl verw daarna Yokkalchi-Hong - kong-Singapore Rossum 28 op 75 m W Bermuda Scherpendrecht 28 650 m ZZO Ceylon Sepia p 28 Muscat n Singapore Tahama 28 op 128 m OZO Port Sudan Tamara 28 op 145 m ZZO Lagos Vasum 28 op 225 m WNW Port Said Videna 28 v Curagao n P Miranda Vlieland 28 Op 180 m WZW Gibraltar W Alton Jones 28 800 m ZO Bermuda Westertoren 28 v Aden n Cochin Zafra p 28 Algiers n Port Said Zaria 28 op 155 m ZW Has Madrak Zeesleepvaart Blankenburg 26 te Port Said 
32 VRIJDAG SO NOVEMBEft 1962 TJTRECHTSfeH NIEXJWSBLAD GARAGE VAN DIJK Draaiwes SI E Utrecbt vraagt voor direct A Ie MONTEUR B C HOOG LOON 2e MONTEUR POMPBEDIENDE / DOORSMEERDER Soil dagelijks aan boven genoemd adres of tel Muggenmannetjes en muggenvrouwtjes leven gescheiden Wanneer men een muggenzwerm ziet zijn het ook altyd mannetjes In de muggentaal voeren de mannetjes het hoogste woord Dames neem nu maar een extra AüTO DROP-JE In een rol AUTO-DROP vindt U op elke tabletverpakking een interessant verhaal Vraag naar AUTO-DROP PER ROL 25 CT VS-dropfabrlek Leeuwarden Lusteloos Neem dan Robufral Ferm het ideale tonicum in de moderne gemakkelijke dragee vorm ROBUFRAL FERRO bevat o.a ijzer ter bestrijding van bloedarmoede B-complex vitaminen PflODUKT VAN N.V PHILiPS-DUPHAR Model 40 Stevige herenpantoffel van tabaksbruin duveiine extra hoog om de hiel Ook kindermaten ««*« rf »^ isso GAS het ffas Êm do fitosF Alle Inltchtinsea HEINS KEÜLSEKADE 6-22 t.o Oog in AI tel 33247 50 5 Model 20 Gezellige geruite pantoffel van kameelhaal ^ Moppige pompoen ' st 6 Model 03 Cosymodel mocassin-uitvoe ring met dikke bont kraag in naturelkleurig ' bont 95 7 Model 84 Luxueus en zacht een heerlijke pantoffel Velvet in frisse tinten royale bontkraag 95 7 Model 95 Modieus pantoffeltje in het slanke leest-model Warme vachtvoering fris kleurtjespatroon BIJ BATA ETALAGES VOL MET GOEDE CADEAU TIPS AUTOMOBIELBEDRIJF AVIFAUNA HOORN 65 ALPHEN a/d RIJN tel 01720 - 2091 MERCEDES 190 B en D 1956 en 1959 OPEL Kapitan 1960 i KARMANN Ghia's 1958 t/m 1961 cabr S OPELS Re kord 1959 1961 OPEL Car A-Van 1961 D.K.W Junior 1961 2 CHEVROLETS Bel A.ir 1957 en 1958 VOLKS WAGEN kleinbus 1961 SIM CA Elysée 1962 PEUGEOT 403 1960 cabr VOLKSWA GEN 1500 1962 D.K.W sta tioncar 1959 VOLKSWAGEN combi 1960 CHEVROLET Impala 2 d hardtop 1961 2 SKODA'S 1960 en 1962 FORDS Taunus 17 M 1959 en 1961 DAF 600 1960 GOG GO ISAR 1961 AUSTIN bestel 1200 kg 1959 FORD Taunus Microbus 1957 PEU GEOT 404 1961 VOLKSWA GENS 1956 1962 PEUGEOT 403 1958 FORD Taunus 17 M 1961 stationcar en vele an dere 3 maanden schriftelijke BOVAG-GARANTIE INRUIL FINANCIERING Inruil motorrijwielen van recente datum Geopend yan 8.30-22.00 uur 50 4 Model 17 Voor de kleintjes een heerlijk warm pantoffeltje IHoog model met rits sluiting m i - ^ Enorme keos en lage prijzen NYLONS & SOKKEN Diverse bekende merken nylons o.a Libelle 3 Sterren enz enz,Voor de heren stoice werksokken wollen « a'halfwcdle » sokken in vele j kleuien practische stretch anklets Speciale aanbieding Fantasie sokken 1.95 2.95 Lange halfwollen kinderkousen in de mooiste kletueu v.a 1.55 pee paar j 1 j^%a^^vsvvf;^vvssvv^jjjj*>vvvvvvvv^vvvvv ^^ 95 95 Model 16 Winter faarsje van zacht ge prent leder en warme bontvoering In wit en beige Model 22 De modieu - ze halfhoge bootie Glad leer met warme ' bontvoering In wit bruin en oxblood 4 » Model 69 Stevige kin derpantoffel Warm gevoerd Gezellig bij Bata etalage-kijken en Ideeën opdoen voor pakjes avond Alles Is extra feestelijk ver zorgd en u ontdekt dat Bata veel méér Is dan schoenenwinkel alleen Er Is zóveel leuks bijvoorbeeld mail lots een fijn wintergeschenk Model 62 Zwart léren mocassinlaarsje Warme voering mo dieuze vachtrand 95 8 Model 04 Prachtige cosy pantoffel voor heren Glad leer ster ke leren zool zachte voering Voor dames in prachtige kwairfeit 4.95 voor kinderen heerlijk warm wol met stretch v.a 3.95 • «••••••• Model 01 Modelaars je van prachtig wit leer met zwarte Ieder rand en bijzondere ve - ter versiering 2 soor ten grijs 95 11 Modet 20 Modem laarsje in zwart suède met ritssluiting Warm gevoerd I 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD VRIJDAG 30 NOVEMBER 196S 33 GROOTSTE SORTERING DE LAAGSTE PRIJZEN Huiskamers Salons Bankstellen Slaapkamers Meer dan 60 soorten Bankstellen Pullman vering in Modern Gothiek Klassiek en Teak hout f1395 - f1375 f1250 - £ 1075 - f945 - f865 - f 825 f 795 - f 725 - f 695 - f 665 - f 595 - f 585 - 4 »| f " d f545 - f525 f495 - f450 - f360 - f289 - f275 - é^^lSwT Salons van zeer voorname stijl Kunstzinnig gebeeldhouwd Pullman vering ƒ 840 - ^ <¦• |^ f695 - f600 f495 - f395 - f375 - f350 - f325 - ifa^SIOa " Duitse 2-persoons Slaapbankstellen PLATIHUM ROLSCHAATSEN plastic ƒ 4.90 Ashby vanaf ƒ 6.69 Ashby op kogellagers ƒ 9.98 Mldonn met dubbele kogellagers / 17;9i5 Philips rubberwlèlen / 13.90 Losse wielen voor diverse mer ken De Kampioen Lange Eli sabethstraat 24 utrecht UTRECHTS GROOTSTE » MEUBELTOONZALENcZ VOORSTRAAT 8 - LOEFF BERCHMAKERSTRAAT 12 iBMiHpÓFpPDSTKANTOÓR NEUDE V/H KLEERMAKER,SVA1•¦•¦•¦¦«¦•¦• ¦¦¦¦¦¦¦«¦¦«¦¦¦ ir VERDRIIFT VERKOUDHEID RADICAAL Uniek _ tweelaagstablet MET VITAMINE C ORANJE LAAC bevrijdt de neus v»n verstopping • stilt pijnen V/ITTE LAAGl verdrijft koorts - bevordert snef herstel - geeft extra weerstand normale verpakklns f 1.7S ge^insverpakklno i 3.2S ^* VREUGDE - DUBBELE VREUGDE * n goed geschenk wordt dubbel goed door AEG " Toe maar ** zeggen ze thiiis bg de vréugde kreetjes-van de herkexming Een échte AEGI h ^ mooiste duurzaamste precisierprodukt Dankjevel • dankjewel prachtig I Daar heb ben we allemaal plezier van Klasse-wensen A,cG Hartewensen AEG AEG precisieproducten u/t dé grootste fabriek voor electrische huishoudelijke toestellen in Europa 1 Cafennat - kofRemachine zij volautomatisch koffie zetten met het mooiste apparaat ter we reld - wat een bezit hij wat ' n geur bij de voordeur al I AEG zorgt ook voor uw tweede kopje even warm - even krachtig door de warmteplaat 2 Nonstop - licht zij tiandig zo'n apparaatje zonder batterijen hij thuis en in de auto altijd " licht " zonder mankeren ¦ AEG zaklamp geen gekibbel in het donker " waar heb je de kaarsen nou Zijn de stoppen alweer op " Onmisbare reisgenootzij wat een gemak en zo licht omaltijd mee te nemen hij voor een slechte vouw in mijnpantalon Is onderweg geen excuus..AEG reisstrijkautomaat samen uit,op reis beiden altijd om door eenringetje te halen Practisclie luxezij een wensdroom Maar dan zo'nbovenstebeste hij al regent ' t toch op tijd m'n hemden in de kast AEG centrifuge de arbeid verlicht stemming ' s avonds-samen gezellig Even zetten • geen moeitezij hoeveel heb ik er al versleten?hij nu nemen we inééns de bestemet krachtig maatwerk AEG koffiemolen een juweelom te zien alleen al - voorblijvend genoegen Moeiteloos strijkenzij met dit prachtstuk wordt'n vervelend klusje m'n hobby,hij aha nu komt de was met"plezier " in de kast AEG strijkautomaat vederlicht voor moeiteloos strijken Altijd flatteuszij overdag even " doen " * s avondsstreelzacht voor manlief hij:'t kost minder kapper zo'n F6hn.AEG haardroger handig voor ' thele gezin Verleidelijke ochtendgeurzij wil haar haastige man graag's morgens al verwennen hij voor zCilke toast ga ik graageven zitten AEG broodrooster een gezellig ontbijt een hartelijk goede-dag AEG WERELDVERMAARD SINDS MENSENHEUGENIS AMSTERDAM 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Gevr nette WERKSTER voor 14 2 morgens in de week Te bevr Willemsplantsoen 8 tel 18952 NTJZS ENKALON DAMESBLOUSES De fijne trlcot-nylon overhemdblouse lange mouw in wit f 13,75 marine en rood ƒ 14,50 Maison de Bonneterie 2 geroutineerde TYPISTES voor ongeveer 2 mnd Free-lance hoog loon Aanmelden L.A.P.Z Catharijnesingel 93 Utrecht iof 15 woorden ƒ 1.75 — fof 20 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cenf Als FACTURIST(E kunnen wij nog een accuraat en ijverig r.k persoon gebruiken Gaarne Mulo opleiding en type-diploma Sol licitaties alleen schriftelijk waarna oproep ter nader be spreking Boek kunst - en mu zlekhandel Van Rossum Achter het Stadhuis Utrecht Nette WINKELJUFFR gevr Slagerij Rosenberg Koekoek straat 1 Na 7 uur Tolsteeg plantsoen 16 Hoog loon Gevr net jong MEISJE voor hulsh werk Bakkerij Ruigrok Nw Gracht B9 Stationsrestauratie Utrecht vr KNECHT in algemene dienst Persoonlijke aanmeldingen Welke LOODGIETER timmer man metselaar heeft vrije tijd over voor diverse reparaties Br no 1-6597 bur UN Verspreidingsbureau vraagt ac tieve BEZORGERS Br no 1-6601 bur UN WERKSTER gevr In Studen tenhuis M H Trompstraat 3 Voor enkele uren p.w Voor onze kapperszaak vragen wij een AANK en LEERL KAPSTER Prettige werkkring Br no 1-6603 bur UN WINKELJUFFR of schoon heidsspec gevr In grote par fumeriezaak Br no 1-6604 bur UN HULP IN DE HUISHOUDING intern in gezin van drie vol wassenen Adres Kersbergen laan 32 Zeist ' s avonds na 7 uur Drukkerij Smeur vraagt een JONGEN leeftijd plm 15-16 jaar om opgeleid te worden voor offset drukker Soil t van 2 4 uur Nachtegaalstr 32 Tel 13951 toestel 7 Gevraagd KINDERMEISJE v halve dagen In gezin met een baby waarvan moeder werkt Tol 10585 na 6 uur BONDSAUTORIJSCHOOL DE LELIE Lessen è f 5 per uur in Opel V.W en Vauxhall Theorie gratis Leliestraat 44 telef 26623 Drukkerij Schotanus en Jens Utrecht wenst uitbreiding te ge ven aan de afd boekhouding en correspondentie en zoekt daarvoor ' n ASSISTENTE met belangstelling voor boekhouden en in het bezit van het diploma typen Diploma steno-Neder lands strekt tot aanbeveling Uw schriftelijke sollicitatie te richten aan ons adres Lange Nieuwstraat 20 wtj Lessen met de nieuwste Peugeot 404 en V W 1982 / 5 5i per les Theorie gratis AUTO RIJSCHOOL Verkerk Willem Barentszstraat 72 telef 21028 Gevraagd flinke EXPEDITIE KNECHT Aanmelden Drukkerij Schotanus en Jens Lange Nieuwstraat 20 Utrecht SCOOTERRIJLES Natuurlijk van scooterrijsehool Marianne Zaagmolenkade 42 telef 27782 Halen brengen en theorie gra tis Gevr een net jong MEISJE voor 4 4 5 halve dagen Me vrouw Hoogstraten Sweelinck laan 96 Bilthoven Bushalte dichtbij AUTORIJSCHOOL „ Telstar " Handelstraat 44 telef 30744 Lessen in o.a V.W DKW ƒ 5.50 per vol uur of ƒ 4.25 per V4 uur Halen en brengen en theorie gratis Gevraagd flinke WERKSTER voor 3 ochtenden per week Klasserdijk Briljantlaan 92 Ter bediening van onze vol autom breimaehines vragen wij een MNL KRACHT Enige techn ervaring strekt tot aan beveling Aanmelden dagelijks van 8 18,00 uur Cyane Ternate straat 17 Utrecht Tel 30590 Voor SPORTPRIJZEN bekers medalles takken kransen enz Uit voorraad te leveren Juwe lier N Brandwijk Choorstraat 21 telef 14415 Gevr voor halve dagen net MEISJE of werkster behalve zaterdags Mevrouw Boterman Geerte Bolwerk 33 Wordt gevraagd SLAGERSBE diende en winkeljuffrouw Sla gerij Pouw Kanaalstr 55 Utr Ruwe handen nu weer zacht CITRONEIGE Nooit gedacht Vulcanizeren van RUBBER LAARZEN en rubberschoenen Snelservice Schoenmaker J v d Brul en Zn Kapelstr 21-23 zijstr Blltstr Goed-Goedkoop-Mooi Voor waardevolle St Ni colaas-geschenken slaagt iedereen bij Sir ROBSON PYJAMA'S SIR EDWIN KAMERJASSEN v.a 26,90 SIR EDWIN TRUIEN FABLO e.a bekende merken OVERHEMDEN en WEEKENDERS TRITON ZELFBINDERS van 5,95 - 7,95 HANDSCHOENEN vanaf 4,95 - 27,50 MOHAIR SJAALS grote maten 5,50 - 7,95 ST-NICOLAAS en 2 zwarte Pie ten hebben nog enige uren be schikbaar ƒ 5 per bezoek telef 36171 GEEN GRIJS HAAR Zonder hinderlijke nagroei kunt u zelf uw grijze haren weg borstelen met Crème Marchal Verkrijg baar bij Th A Tukker Lijn markt 17 Utrecht Kamerbewoner zoekt VRIEND tot plm 30 ] voor gezellige om gang Br no 1-6536 bur UN Welke eenzame DAME of heer zou lx per week met me willen bridgen Br no 1-6567 bur UN Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantooi C M Wltjens Martahoek 21 Utrecht Telel 13471 en 23295 Alle verzekeringen 17 SINT NICOLAASLIEDJES voor slechts 3,25 Gezellig ge zongen door de Roodborstjes o.l.v Johan Jong Muziek Staifhorst Drleharingstraat 5 telefoon 14242 Utrecht STEENWEG,64 ' UTRECHT Wilt uST.-NICOLAAS en gevolg op bezoek Belt u dan even voor de bijzonderheden de Pau lusgroep van de Verkenners op tel 22764 AANKOMEND VERKOOPSTER gevr P.G Leeftijd boven 18 jaar Boekhandel A Flsscher Lg Ellsabethstraat 3 Tel 14362 na 6 uur 23925 HUISEIGENAREN I Het juiste adres voor onderhoud en huur incasso van uw huizen is B.B O.M Makassarstraat 75-75 a Telef 31423 Utrecht TWEEDE KAPSTER Goed kun nende permanenten Salon Strea mer Jos Haydnlaan 49 Utrecht Tel 31534 BATA VOETVERZORGING ' n weldaad voor uw voeten Bij abonnement / 2.75 Ook mani cure Bata Lange Viestraat 6 Utrecht Gevr nette en vlotte VER KOOPSTER in een moderne groenten - en fruitafd van onze Supermarket te De Bilt Wij betalen een hoog loon als mede volledige reisvergoeding en vakantieregeling Aanmeldin gen Habe Supermarket Hessen weg 133 a De Bilt Tel 60376 na 6 uur Uranuslaan 6 Tel 03402 4481 Bilthoven Voor MAATKLEDING In hetbetere genre Fa Fortuin No belstraat 25 Tevens verhuurvan nieuwe gelegenheidskle ding VERHUIZINGEN Veilig Vlug voordelig Transport kamer verhuizing eet Telef 19332 Utrecht Valkstraat 52 Bakh v d Brinkstraat 4 bis Gevr MNL of VRL BUFFET BEDIENDE boven de 18 jaar of een net persoon die hier voor opgeleid te worden Hoog loon Chalet den Hommel Leid seweg 134 GELD BESCHIKBAAR o.a voorauto's nieuw en gebruikt mitsniet ouder dan 1956 waarbij uhet geld desgewenst zelf in han den krijgt om de auto contantte kunnen kopen Ook verstrek ken wij geld op reeds in uw bezitzijnde auto's Bij gebruikteauto's geen all-risk verzekeringverplicht Discrete en vlotte af wikkeling binnen 24 uur gereed.Ook ' s avonds na 7 uur en opzaterdag tot 4 uur geopend.Stichts Assurantiekantoor Oudegracht 309 bis tel 11276 ^ Gevr WERKSTER voor 3 mor gens in de week of meisje voor halve dagen Aanmelden na 6 uur v.d Duynstr 19 bij de Llmb Stirumstr Gevr nette KAPSTER goed kunnende permanenten en wa tergolven anders onnodig te solliciteren Br no 1-6533 bur UN Gevraagd flinke JONGEN plm 16 jaar of ouder in groenten en fruitbedrijf Aanmelden P Vermeulen Donkerstraat 4 Utrecht Onze FOTOFLITSERS zijn flit send goedkoop ƒ 7,20 Het suc cesvolle St.-Nloolaasgeschenk Fotobur ' t Sticht Steenweg 15 Utrecht PIANO-ORGELSTEMMER 35 laar ervaring billijk J de Raad P Saenredamstr 46 Wqrilngruil KLELNBfcHUlSUEN laat uw spiraal vermaken tot opkiapbed of dlvanbed Uw houten ledikant tot ombouw LasinrichUng Lau wereeht v d Berg Lauwerecht 3 teL 15310 Ondiep HEEL HUIS 5 kamers keuken schuur tuin met ach terom Gevr heel huls liefst Overvecht indien niet mogelijk ook elders Br no 1-65U bur UN 2e keus HOUT verkopen wij bijna voor de prijzen van oud hout dus geen verzaag meer Bons Zandpad 131 a telef 41088 VERKOOP van uw woning met WONINGRUIL naar een huur of koopwoning in Utrecht maar ook daarbuiten Is alléén moge lijk bij de Woningruilcentnale NEDERLAND Spoorstr 11 te Utrecht Tel 030-21758 DE IDEALE KONTAKTLIJM voor praktisch alle materialen is SNELFIX Insmeren laten drogen aankloppen en de vlak ken hechten direct Doe ' t zelf met Ceta Bever SnelfLx Ver krijgbaar In tubes en bussen Lessen KUNSTSTOFPLATEN LIJMEN of metaal hout spaanplaat op en over elkaar Neem dan SNELFIX de snelle lijm die zonder klemmen direct hecht KNAC RIJSCHOOL REKORD ' Lessen met Volkswagen Opel Vespa Theorie met projectle films Kwartelstraat 48 b telel 15729 Breng nu uw tenten jachtzei len of bootskleden met spoed Laat ze repareren vernieuwen goed Dan Is ZEILMAKER J Ruiter uw garantie voor een prettige vakantie Kculsekade 130 telef 36275 AUTORIJSCHOOL JANET Er kend VAMOK Instructeur Theorie balen brengen gratis Prinsenstraat 10 telet 26213 VERVOLG VAN PAGINA 33 Te koop aangétiiiiien KINDERWAGEN te koop half Engels Kleur blauw-wit van Swindenstraat 6 Mooie pitrieten WIEG ruimemaat met sluier bedje en gar nituur ƒ 75 Tevens goede wan delwagen ƒ 25 Peugeot 403 1960 diesel Peu geot 403 1959 ' 58 ' 57 ' 56 Peu | eot 203 1956 ' 55 ' 54 Ford Anglia ' 58 ' 57 Ford Zephyr 1956 Consul ' 54 Taunus ' 54 Renault Dauphine ' 58-"67 Re nault 4 ' 55-'56 Vauxhall Cresta ' 56 VauxhallVelox ' 53-'54 Opel Kapitan ' 55 en ' 54 Opel Rekord ' 56 Opel Cabriolet Relcord ' 54 Citroen Normale ' 56 Mercedes 2-'0 ' 53 Diverse inruilscooters en motoren Garage STOUT JESDIJK Mgr v d Wetering straat 69 71 telet 19052 Voor SLOOPONDERDELEN v Opel Utrechtseweg 351 tegen over Essopomp of Oude Kerk straat 20 Utrecht Wegensomstandigheden te koop alles zo goed als nieuw 1 TV TOESTEL 43 cm beeld ƒ 235 1 radiotoestel merk Graets en 1 paar dameslaarsjes maat 38 ƒ 10 Spoorstraat 15 Utrecht AUTO'S van Ie eigenaar Opel Kapilan 1956 57 ƒ 1750 Peugeot 4*~ B Sportcoat van katoenen gabardine met warme mouten - AQ75 voering Kraag in zware kwaliteit tricot T"v7 C Sportieve winter-regenjas van katoenen gabardine Extra behaaglijk door capiton-voering en tricot kraag 39 75 _ " Lipstick gebruik Ik al 20 lang daar weet ik alles van " hoor je nog maar al te dikwijls zeggen r Maar hoe vaak zie je dan dat lipstick alleen wordt gebruikt om de volle lippen te kleuren en niet - zoals het hoort - om er een charmant accent aan te geven Mrs Hélène Vanderbilt geeft tips liet geheim van een mooie mond is ' Be kunst van de co;ntoiir " ' t is » niet alleen een kwestie van kleur maar vooral van accent 1 Teken zorgvuldig de juiste contour Bepaal rustig een andere lipvorm die gerust mag afwijken van de natuurlijke liplijn Lipstick mp.et uw lippen op een'charmante'wijze accen tueren en dat bereikt u niet met een mooie kleur alleen Neem zo'n handige lange stift - de elegante.GALA Lipline-waarmee u uw lippen uiterst nauwkeurig kunt modelleren Uw lipstick goed gebruiken is een kunst apart De Kunst van de Contour CADEAU Vandaag zaterdag maandag en dinsdag ' s avonds tot 9 uur geopend "'¦ So-^.Sn 2 Maak gebruik van verwisselbare vullingen Bij de GALA-Lipline zijn alle vullingen in een ommezien te verwisselen Een reden temeer om niet bij één vaste kleur lipstick te blijven maar de verschillende lipstick-nuances aan te passen aan uw kleding GALA of LONDON heeft een uitgebreid assortiment moderne kleuren Een bijzondere tip U bereikt een frappant effect door de contour van uw lippen een tint donkerder te maken dan de restl Probeert u ' t eens het resultaat is Verrassend 3 Aandacht voor de lippen maar óók voor de nagelsl Nagellak en lipstick horen bij elkaar let er maar eens op bij het roken of bij het koffiedrinken Kies daarom altijd een passende nagellak bij uw lipstick Of...om heel apart te zijn lak uw nagels goud of paarlmoerl Weet u dat GALA's Gold Standard de enige nagellak is die een werkelijk " gouden " finish geeft Beeldig bij een wit cocktailjurkje of een donker pakje at ^«** 0a ^*^« ss % « -^^ v ^°^ y0s Sint NIcolaas Is ai bij ons ge weest om onze cliënten eens speciaal te verrassen Bij Aristona kocht de goedheilig man voor ons een grote partij grandioze recorders tegen een zeer speciale prijs Daarom kunnen w/ij U nu dit sensatio nele aanbod doen Deze 4 sporen net-recorder compleet met spoelen haspels en mi crofoon voor slechts ƒ 248 eerst f315.-,dat is dus f&l voordeel Zó maar voor UI Komt U deze magnifieke re corder eens van dichtbij be kijken In onze showroom bent U van harte welkom ^ ff ^'"^ > r » ftkêmrm^M OF LONDON o OUDE GRACHT 260-264 TEL 13811 JACOBSSTRAAT BIJ JACOBiKERK TEL 1313 ' T GOYLAAN 75 HOOGRAVEN TEL 18703 ZEIST yOORHEUYEL 60 TEL 03404-3029 * j 

Kranten

Ga naar