Utrechts Nieuwsblad maandag 26 november 1962

Ï6 pa8^a*s Oplage 58.000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD v.h Joh de Liefde ^ V Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis MAANDAG 26 NOVEMBER 1962 70ste JAARGANG No 177 Hoofdredacteur mr J W Niessink Telefoon 16431 * — Giro 154949 Ab.prijzen f 8.30 p fcw 65 c p w TWEEDE RONDE FRANSE VERKIEZINGEN Absolute meerderheid voor de gaullisten Ook nieuwe ^ volksfront ^ ging sterk vooruit Van onze Parijse correspondent De gaullisten zullen met 233 eigen zetels en nog een dertig tal van andere partijen die echter onder hun patronage wer den verkozen ruimschoots heschikken over de absolute meer derheid van het nieuwe parlement dat uit 482 leden bestaat Dit is het belangrijkste feit dat uit de Kamerverkiezingen in Frankrijk waarvan de twee ronden de afgelopen twee zon dagen gehouden zijn naar voren is gekomen De meer dan 90 zetels die de gaullisten van diverse pluimage gewonnen heb ben werden vooral door de conservatieven en de rooms katholieke volksrepublikeinen verloren India noemt VeMng huichelachtig Westen voelt niets voor grote wapenleveranties Tijdens de stilte aan het Chinees Indiase front gebruiken de Indiërs de tijd om zich althans materieel te reorganiseren In het schier onbe gaanbare bergtei~reim bij de Se La pas helpen Indiase militairen hier een vrachtwagen uit de moeilijkhe den Weer rassenonlusten in Zuid-Afrika Slechts drie dagen na de rassen onlusten in Paarl vonden gisteren in Zuid Afrika twee nieuwe aanval len plaats die toegeschreven wor den aan Afrikanen waarbij een blank 17 jarig schoolmeisje gedood werd en twee Duitse immigranten van middelbare leeftijd gewond Verkiezingen in Beieren Minimale winst voor Strauss Van onze correspondent te Bonn Een kleine maar belangrijke winst boekte de Christelijk Sociale Unie van de omstreden minister Franz Jozef Strauss gisteren bij de verkiezingen voor de Beierse Landdag 47,6 procent der stemmen behaalde de CSU tegen 45,6 in 1958 Bij de verkiezingen voor de Bondsdag in 1961 bereikte de partij een veel hoger percentage 54,9 De grote verkiezingswinst ging naar de socialisten Zij kwamen van 30,8 procent in 1958 op 35.2 In 1961 was het aandeel van de SPD aan de Beierse bondsdag-stemmen 30,1 procent Aanvankelijk zou koning Mwam boetse per vliegtuig op Schiphol aankomen maar door de mist bleek dit niet mogelijk De T.E.E trein bleek overigens nog 40 minu ten vertraging te hebben gehad zodat de Koning eerst om enkele minuten voor half negen op het station H.S aankwam De Koning heeft vandaag bij konin gin Juliana op Paleis Soestdijk de lunch gebruikt In de ochtend heeft hij prof De Quay bezocht Voor vanmiddag stond voorts een bezoek aan het Instituut voor de Tropen op het programma Koning Mwamboetse logeert op kas teel Oud Wassenaar Vanavond biedt de Nederlandse regering hem een diner aan in hotel Des Indes in Den Haag Morgen zal de Koning een bezoek brengen aan Philips in Eindhoven MEESTERWERKEN VAN Z TOT A De coalitie tussen socialisten en communisten di ' volgens sommige waarnemers w^st in de richting van een nieuw volltsfront heeft beide partyen eveneens belangrgke winst opgeleverd De communisten zullen in plaats van met 10 met 41 de socialisten met 67 in stede van 44 in de nieuwe Nationale Verga dering verschgnen Ook de radi calen 44 pikken met een zevental nieuwe zetels nog een bescheiden korrel mee in de buit van deze linkse hereniging Het centrum der conservatieve onafhankelijken dat de grootste formatie in de oude Kamer was is wel het voornaamste kind van de gaullistische rekening geworden De partij van oud-preamier Antoine Pinay werd gevierendeeld en ver loor liefet 70 zetels om bovendien nog 33 andere afgevaardigden te zien overlopen naar de nieuwe conservatieve groep die zich rond de minister van financiën Glscard d'Estaing concentreert en die uiteraard bereid is intiem met het staatshoofd samen te blijven wer ken De katholieke volksrepublikei nen die voor de verkiezingen al gemeen een oelangrijke winst in het vooruitzicht wei-d gesteld heb ben de kous eveneens op de kop gekregen met een verlies van 20 op de 57 zetels De linkse socialisten waartoe ook oud-premier Pierre Mendès-France behoort die zelf echter in de eerste ronde vorige week al werd verslagen maken met 5 zetels nu een bescheiden entree in de volksvertegenwoordi ging Nederlaag voor O.A.S Bij deze over het algemeen niet al te opbeurende resultaten kan als optimistische noot niettemin wor den aangetekend dat vrywel alle ultra-rechtse han ^ angers van de OAS in het vorige parlement die voor het merendeel bij de conser vatieven stonden ingeschreven ook gisteren werden verslagen Het weer svas het electoraat en de regering gisteren goedgunstig gezind en de opkomst is dan ook iets beter geweest dan vorige zon dag toen met 32 pet afwezigen het droeve record van politieke onver schilligheid in deze eeuw in Frankrijk werd geslagen Ook gisteren zijn er weer een aantal bekende politieke koppen gesneld Oud-premier Michel Debré die tot dusverre senator was zag zijn droom in de toekomst lid van de Nationale Vergadering en voorzit ter van een massale gaullistische fractie te kunnen worden in de rook vervliegen van het zegevuur dat de herenigde socialisten en communisten een week geleden hadden ontstoken Andere slachtoffers op diezelfde lijst waren de secretaris-generaal van de volksrepublikeinen Simon - Advertentie / / M \ hartverwarmend \ / GEZELUGE MENSEN STOKEN " CEfiSSÏ ^ net de „ burgemeester " van Parijs de champagnefabrikant Taitinger en verschillende andere extreem rechtse kandidaten Ook de be kende directeur van het weekblad l'Express Jean Jacques Servant Schreïber die zich voor het eerst voor een linkse formatie kandidaat had gesteld werd gisteren in de tweede ronde op het nippertje verslagen Ongeveer de helft van de oude bezetting van de Kamer zal slechts terugkeren en onder de nieuwe lingen telt men verscheidene kop stukken van wijlen de Vierde Re publiek als de oud-ministers Mit terrand Defferre de burgemeester van Marseille Robert Lacoste de laatste resident generaal in Frans De winst van de beide grote par tijen ging ten koste van de kleine Gesammt Deutsche Partei die van 9 procent in 1958 zakte op 5,1 en deBayern Partei die op 4,7 procentkwam en daarmee 3,4 daalde Vandeze beide politieke groeperingenzal alleen de laatste in de Bonds dag vertegenwoordigd z^n daarzü alleen kans zag in een van dekiesdistricten meer dan de mini maal benodigde 10 procent van destemmen te behalen Hetzelfde geldt voor de liberale FDP die de laatste tijd zoveel stof opwierp met het veroorzaken van de kabinetscrisis in Bonn door te eisen dat de minister van defensie Strauss aftreedt wegens zijn aandeel in de Spiegel-affaire De FDP kreeg 5,9 procent der stemmen 0,3 meer dan In 1958 en 2,9 minder dan in 1961 Al met al is het een uiterst dub belzinnig verkiezingsresultaat De CSU is in verhouding met 1958 net zóveel vooruitgegaan dat zü in de Landdag door het wegvallen van ze tels der partijen die niet boven de 10 procent zijn gekomen waar - De uitslag Mei nog slechts twee zetels vooi de overzeese gebiedsdelen onbeslist biedt de samenstelling van de nieu we Franse Nationale Vergadering na de algemene verkiezingen van 18 en 25 november het volgende beeld zetels zetels zetels zetels zetels zetels zetels zetels zetel zetel 174 44 37 10 57 — 121 — 2 37 Gaullisten 233 Socialisten 67 Radicalen 44 Communisten 41 MRP 38 GauU conservatieven 33 Conservatieven CNI 18 Links socilalisten 5 Partijlozen I geen Uiterst rechtsen Totaal 480 zetels 482 De verkiezingen voor de twee ove rige zetels voor de overzeese depar tementen t.w Frans Polinesië en de eilanden Wallis en Foutouna zullen op 2 december worden gehouden Algerije en de socialist Jules Moch voormalig Frans vertegenwoordi ger in de ontwapeningscommissie der Verenigde Naties De eerste kandidaat die gisteren zeker van zijn overwinning was is de gaullist die in het district van 1 ' Allier was uitgekomen Al zijn concurrenten bij de eerste ronden hadden zich vorige week al terug getrokken zodat hij aan zijn eigen stem genoeg had om een betrek kelijke meerderheid te halen en dientengevolge gekozen kon wor den Zonder dat men van een zeer opgewonden verfciezingsdag kon spreken zijn er toch een paar in cidenten voorgevallen Zo moest op Corsica de gewapende macht in de vorm van drie gendarmes een gemeentehuis overmeesteren na dat de burgemeester die niet te vreden met de resultaten zich in zijn kamer met aile stembussen had verschanst In de Corsicaanse hoofdstad zijn als indirect gevolg van de verkie zingen gisteren zelfs een twintig tal gewonden en twee doden ge vallen Zij werden bedolven onder het puin van een balkon waarop de overwinnaar kandidaat zich juist temidden van zijn familie leden en vrienden door het toe gestroomde kiezersvolk Het toe juichen Geen zorgen meer Voor de eerste maal zal in Frank rijk nu dus één groep de absolute schijnlijk de absolute meerderheid heeft verworven Dat was precies het verkiezings doel van de partij en het is dan ook begrijpelijk dat Franz Josef Strauss en zijn mannen hoog van de toren blazen en het voorstellen als of zü een grote overwinning heb ben behaald De echte winnaars zijn natuurlijk de socialisten die vooral in de grote steden maar ook op het platteland winst boekten In deze winst is zonder twijfel een weerslag te zien die de „ Spiegel" affaire op het gemoed van de kie zers heeft gehad Blijkbaar was het optreden van de Adenauer-regering Strauss voorop in de Spiegel"-zaak vele kiezers toch te gortig Of Strauss ziJn vaste voornemen als minister van defensie in Bonn te blijven na de verkiezingen nog net zo volhoudt als ervoor zal de komende dagen duidelijk moeten worden Zo ja dan zal kanselier Adenauer er een hele dobber aan hebben om de nu door het verkie zingsresultaat gesterkte CSU ervan te overtuigen dat Strauss weg moet omdat de liberalen anders niet meer aan de regering willen deelnemen meerderheid In de kamer — die op 6 december a.s voor het eerst bij eenkomt — hebben Voor parlemen taire stormen hoeft de nieuwe re gering die overigens weinig of niets van het zittende kabinet verschil len zal zich dus geen zorgen te maken Het kartel van ' t nee-woord waarin de oude partyen minus de communisten zich voor het referen dum al verenigd hadden heeft de verkiezingsstrijd niet overleefd Waar deze candidaten niet ver slagen werden hebben ze zich gelijk de socialisten en verschei dene radicalen tot de communis ten gewend om de linkse opposi tie te versterken Dat linkse blok van ruim 100 leden vormt practisch nu wel het enige tegenwicht ten aanzien van de monopolie-positie die de gaullisten innemen Men mag opmerken dat door die pola risatie in de Franse binnenland se politiek nu zeer bedenkelijke verhoudingen geschapen zijn Het zal nu ook niet in de laatste plaats afhangen van de ontwikkeling in de internationale politiek of aan de ontmoeting tussen sociaKsten en communisten ' n blijvend of ' n provisorisch karakter moet worden toegekend Prinses Beatrix in Hongkong Prinses Beatrix die zaterdag uit de Philippijnen in Hongkong aan kwam voor een informeel bezoek van zes dagen heeft gisterochtend in de protestantse Eendrachts kerk " van Hongkong een zeer mo dern klein gebedshuis de gods dienstoefening bijgewoond ' s Middags maakte zij een rit door de stad waarbij zij met een pont overstak naar het op een schiereiland gevestigde deftige win kelcentrum van Kowloon Vandaag maakte prinses Beatrix een rondvaart door de kleurige ha ven waar grote koopvaarders druk in en uit varen en kleinere Chinese jonken bedrijvig hun weg zoeken In de haven liggen voorts duizen den „ Sampans " een dorp van woonschepen en vlotten waar de tienduizenden vluchtelingen uit Com munistisch-China een armzalig be staan leiden Ruim tweehonderdvijftig Neder landers zijn uitgenodigd voor een receptie die de Nederlandse con sul baron van Aerssen en zijn echtgenote morgenavond ter ge legenheid van het prinsesselijke be zoek geven Advertentie Attentie ctie De » weck voor dames " ScZ-^Ol TUftond ter kennismaking voor speciaal verlaagde prijs \?\ laddervrlj i Peek&Cioppenburg Volgens een speciale ver slaggever van het Engelse blad „ Daily Herald " heeft het Westen bij monde van Duncan Sandys en Averell Harriman de Britse en Amerikaanse de legatieleiders die in New Del hi India's behoefte aan mili taire hulp onderzoeken Neh roe laten weten niet bereid te zijn India enorme hoeveelhe den wapens of manschappen te leveren indien India van plan zou zijn het door de Chi nezen prijsgegeven gebied in het noordoostelijk grensterri torium aan te vallen en te heroveren In feite staat het Westen hiermede I aan de zqde van Nehroe die in i tegenstelling tot zijn militaire lei ders nog steeds « en afwachtende houding aanneemt ten aanzien van Pekings voarstelle ^ Deze militairen zouden namelijk niects liever willen dan in de wapenstils:tandsperiode-de linies versterken om zodoende tot voornoemde herovering van het door de Chinezen verlaten gebied over te gaan Het Westen zou tevens tot slechts beperkte wapenleveranties hebben besloten met het oog op Pa kistan welk land zich anders teveel bedreigd zou voelen Pakistan heeft bij monde van minister Al Bhoetto verklaard dat zijn vriendschap voor China on voorwaardelijk is en dat het deze nergens voor zal verkwanselen ISa afloop van een voorstelling wel ke werd verzorgd door een dans groep van de m,eisjes-universitelt te Manilla boden leden van de groep prinses Beatrix een kroon aam ge maakt van de nationale bloem sam paguita ' Inmiddels heeft het Indiase minis terie van buitenlandse zaken echter toch al laten weten het Chinese be standsvoorstel „ huichelachtig " te vinden „ Een handige manoeuvre om de huidige frontlijn tot grens te maken en de bekende manier om verwarring te stichten door de feiten te verdraaien en verklaringen of te leggen die in geen enkele betrek king tot de werkelijkheid staan " al dus een woordvoerder van het minis terie Het verzet tegen het aanvaarden van het Chinese voorstel is zelfs binnen Nehroe's eigen Congrespartij bijzonder sterk in India Men wijst er bij herhaling op dat het prijs geven van het noordoostelijk gebied door de Chinezen neerkomt op een Koning Mwamboetse van Boeroendi in ons land Koning Mwamboetse IV van Boe roendi vergezeld van zijn hof maarschalk Prins Leon Ndenzako en de minister van buitenlandse zaken L Nimoebona en de minister van economische zaken F Katikati is gisteravond per trein uit Brussel in Den Haag gearriveerd De Koning werd namens koningin Juliana welkom geheten door haar opperceremoniemeester luitenant generaal C F Pahud de Mortan ges en namens de Nederlandse re gering door de chef van de directie kabinet en protocol van het minis terie van buitenlandse zaken mr R B Baron van Lynden Gaat Paus Joannes kerstfeest vieren Advertentie in Jeruzalem Van onze Romeinse correspondent Zentra horloges verkrijgbaar bij J BAARTWIJK A'DAIMSESTRAATWEG 243 TELEFOON 41888 Er doen te Bome geruchten de ronde dat paus Joannes het kerst feest zou willen vieren in Jeruzalem en Bethlehem De burgemeester van Florence Giorgio la Pira een links georiënteerd christendemocraat is dezer dagen naar Tel Aviv geweest en naar het heet zou hq daar in opdracht van de Romeinse curie hebben geïnformeerd hoe men een eventueel bezoek van de paus aan Israël daar zou zien Off dealer horl FaJ.CDUURSMA NOBELSTRAAT 35 Het heet dat hij is teruggekomenmet de indruk dat zowel de Is raëlische overheid als ook de Ara bieren die een deel van de stadJeruzalem bezet houden een derge lijk bezoek op prijs zouden stellenen zouden meewerken tot het wel slagen daarvan ¦ j - Indiaas verlies van het grensgebied in Ladakh Lange strijd Nehroe gaf zelf ook een verklaring uit waaruit volgens waarnemers wel blijkt dat ook hij verwacht dat de nietverklaarde oorlog ondanks China's voorstellen tóch weer zal uitbreken „ Het land moet zich voor berèddèn op een lange strijd om di plomatieke manoeuvres te weer staan " aldus de Indiase oremier India heeft China overigens offi cieel om opheldering gevraagd ten aanzien van de exacte bedoeling van zijn voorstellen Nehroe heeft vandaag verklaard dat India thans niet voornemensis het grensgeschil aan de Ver enigde Naties voor te leggen „ Wijkunnen dit altijd nog doen wan neer wij dit zouden wensen " aldusNehroe Hij zei dat het feit datIndiase troepen het staakt het--vuren in acht nemen niet bete kent dat India de voorstellen variPeking over vrede in de Himalajaaanvaardt Hij verklaarde'verder la&t onge veer duizend man Indiase troe pen die door de Chinese omtrek kende beweging tussen Bomdila en de bergpas van SeLa waren afgesneden bezig zijn op hun bases terug te trekken India treft thans voorbereidingen om deze week hooggeplaatste func tionarissen naar het buitenland te sturen om te trachten de niet ge-bonden Afrikaanse en Aziatische landen te overtuigen van de juist heid van het Indiase standpunt zo wordt uit welingelichte bron ver nomen Aan het front is hef nog steeds stil Tezpoer herneemt een normaal aanzien nu de gevluchte inwoners nagenoeg allen terugkomen Boven dien stroomt de stad vol met vluch telingen uit de bergstreken De Indonesische minister van bui tenlandse zaken Soebandrio heeft gezegd dat premier Tsjoe en Lai van Communistisch China Indonesië om steun heeft verzocht in de grens oorlog met India Hij zei dat pre sident Soekarno zaterdag dit verzoek had ontvangen Ikeda in Tokio teruggekeerd Premier Ikeda die gedurende een reis door west-Europa ook ons land heeft bezocht is gisteren in Tokio teruggekeerd Bij zijn aankomst zei de minister dat de hartelijke ont vangst in de zeven landen die hij had bezocht „ duidelijk heeft aange toond dat de inspanningen en de prestaties van het Japanse volk ten slotte door de Europese landen zijn erkend " weer Rustic Weersverwachting van het = KNMI geldig tot dinsdagavond ^ opgemaakt te 11.15 uur = Op vele plaatsen mist ol laag = hangende bewolking en slechts = enkele verspreide opklaringen ^ Overwegend droog weer Weinig S wind Ongeveer dezelfde tempe = raturen = ZON EN MAAN S Dinsdag Zon op 8.18 zon = onder 16.36 Maan op 8.05 maan 5 onder Europees weerrapport 1 Maandag 7 uur v.m = - Max Neersl = r = station Weer temp afgei ^ E gisteren 24 u IIH = Stockh geh bew Igrt 2 mjn S = Oslo geh bew - Ogr Omm = r = Kopenh half bew 6 gr 0.1 mm = '¦ = Londen zw bew 12 gr Omm = = A'dam mist 6 gr 0 mm ^ = Brussel mist 8 gr Omm = = Luxemb motregen 7 gr 0.1 mm = Parijs geh bew 7 gr Omm r = - Grenoble geh bew 7 gr Omm ~ = Nice licht bew 14 gr Omm S = Berlijn geh bew 1 gr 0.1 mm = = München sneeuw - 3 gr 0.1 min = = Zurich zw bew - 4 gr Omm = ¦ = Geneve licht bew 4 gr 0 mm _— = Locarno zw bew 8 gr 0 mm = = Wenen sneeuw 2 gr 3 mm = E Innsbruck geh bew Ogr 0 mm = = Belgrado mist Omm ^ = Athene onbew 21 gr — _- = Rome onbew 10 gr Omm = = Ajac«ic = MadriJ half bew 16 gr Omm = zw bew 9 gr Omm H = Mallorca niet ontvangen = i = Lissabon zw bew 13 gr Omm ^ " HlllllflIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIir % 
MAANDAG 26 NOVEMBER 1962 UTRECHTSCH NIEUTVSBLAD Utrechter bedreigd door veiligheidsdienst Advertentie vul nu het zontekort aan Juist in deze dagen wreekt zich het zontekort van de afgelopen zo mer Zontekort kan vitaminentekort betekenen En dit kan de oor zaak zijn van verminderd weerstandsvermogen Wij zijn dan eerder vatbaar voor kwaaltjes als kouvatten bronchitis en griep Gelukkig zijn er Halitran capsules vol natuurlijke vitaminen A en D ca 60 X sterker dan levertraan Reukloos smaakloos en makkelijk in te nemen door kinderen en volwassenen Fles met 100 capsules f3,50 Peuters en kleuters nemen het makkelijkst Halitran druppels in Een fles voldoende voor V/i maand kost f 3 - [ Deze en vele anders vitaminenpreparatenvindtu in onzeafdeling Drogisterij in de Passage bROGISTERII Opgeschoten jongens contra politie ^ ei op Vredenhurg Utrechter wilde hond aan Vieten verkopen »^»^^^^»%^%^^^»*^*^»»»*»* •***• ¦ ' Advertentie cU^uchtlae cJ^i ANDERMANS CENTJES oefenen altijd een magische invloed uit op de andere andermannen Vooral als het er zo veel zijn dat wij likkebaardend naar zo'n loonzakje of spaarvarken kijken Wij hebben dan altijd wel een goede reden om daar een beetje smalend over te doen of om te zeggen dat wij helemaal niet jaloers zijn Een goed troostwoord is altijd Liever gezond en arm dan rijk en ziek De samenloop schatrijk en kerngezond schijnt nimmer aanwezig Een heel prettig gesprekpunt is altijd het smijten met geld van de belastingbetaler Daar happen u en ik - ïulzig in een malse zoete versnapering voor wie met z'n eigen tengeltjes van ' s Rijks schatkist moet afblijven omdat hij daar geen andere connectie mee heeft dan ' storten in ' in plaats van ' putten uit ' Die puttertjes zijn dan de stouterikken in onze brave mistroostige en benij dende ogen De financiële controlecommissie van de E.E.G heeft weer een bos droog snel-ontvlambaar hout naar dat koesterende vuurtje gedragen Het is ons opgevallen dat een lid van de Europese com missie in iets meer dan een jaar tijd 160 dagen in de hoofd stad van zijn vaderland op dienstreis is geweest Voorts ver toont de dienstreisgrafiek met Kerstmis en Nieuwjaar op vallende pieken De E.E.G.-commissie krijgt voorts de aanmerking dat haar diensten zonder voldoende overleg zijn begonnen met een vernieuwing van het kantoormeubilair Er zijn bureaus ge kocht zonder dat een overeenkomstige hoeveelheid oud ma teriaal was afgedankt Het rapport twijfelt of de slijtage in vier jaar tijd zo groot kan zijn geweest dat men al aan een grootscheepse vernieuwing toe was In dit verband wordt opgemerkt dat het verkopen van afgedankt materiaal aan eigen personeel tot misbruik kan leiden Het is zo duidelijlc als wat dat die E.E.-genoten van onze cen ten met Kerstmis en Nieuwjaar thuis komen schransen en sjam panje drinken en dat al die nieuwe mooie schrijfbureaus uit uw en mijn armoede zijn bekostigd terwijl de oude nog heel best hadden meegekund Er is reden tot verontwaardiging Dat wel Ik zal het niet ont kennen Ik loop zelf ook eei beetje roze aan als ik zulke dingen lees Toch spelen nog andere gevoelens mee in mijn vertoornde hart wanneer ik dit soort dingen lees een stukje minachting en een goede portie medelijden Minachting voor zulke uitgekiende profiteerderij die die kerst piek veroorzaakt en meelij met de fraaie jongens die geestelijk te zwak zijn om op eigen benen te staan Ik vind zulke profiteurs eerder groezelig dan misdadig En ik vraag mij af hoe die piekfijne jongens zouden reageren als hun kierken zich van hetzelfde laken een pak zouden aan snijden Diep verontwaardigd om zo weinig Europese Gemeen schapszin denk ik Met ontslag op staande voet Ik hoor henal uitroepen dat zo iets in geen geval ge - ^ JLo ^/^^ Juld kan worden en dat een drastisch voor - ^— /\^ ja^iiQ oeeld moet worden gesteld 7*'A^/#' M adverteerders U kunt thans ook Uw odverlentie doen opnemen in de EXPRES uitgave Uirechisch Nieuwsblad N.V „ de EXPRES " is een advertentieblad dat iedere donderdag verschijnt en bezorgd wordt bij de niet abonnees van het U.N De U.N.-adverteerder bereikt daardoor alle 140.000 gezinnen in Utrecht en omgeving Oe advertentietarieven van „ de EXPRES " oplage 82.000 zijn gelijk aan die van het U.N oplage 58.000 „ de EXPRES " kent geen advertentiecontracten de adverteerder In het U.N en „ de EXPRES " samen betaalt 2 x de voor hem geldende U.N prijs en profiteert dus automatisch van de U.N contractprijs ongeacht het aantal mm-regels dal hij In „ de PXPRES '*^ plaatst Burgerlijke stand van UTRECHT Lezing inBelgië veroorzaakt beroering De Gazet van Antwerpen oefent vandaag in een hoofdartikel sclierpe Kritiek uit op de Belgische staats veiligheidsdienst die heeft gedreigd Jnet de aanhouding van de Utrecht se historicus dr A W Willemsen tor Willemsen heeft zondag in Ant werpen een lezing gehouden over het onderwerp Integratie van de gescheiden delen van de Neder landse cultuurgemeenschap Volgens het bdad werden de twee Organiserende verenigingen die dr Willemsen hadden verzocht de le fcing te komen houden benaderd door de veiligheidsdienst die dreig de dr Willemsen eventueel te zul len aanhouden " Ambtenaren van deze dienst waren in de zaal aan * vezig waar de Nederlandse spre ker ztjn inleiding hield De twee verenigingen waren het Algemeen Nederlands Verbond te Antwerpen en het Berten Fermont-herdenkings komitee Het blad sluit zich aan bij het protest tegen het optreden van de veiligheidsdienst dat de secretaris van de Vlaamse cultuurraad dr < r Fleerackers op de vergadering uitsprak Deze noemde dit optre den een chantage - en intimidatiepo ging erop berekend de bestuurs leden van de twee verenigingen te doen afzien van het houden van de Vergadering Is het nu zover gekomen dat wij In Vlaanderen geen sprekers meer Kleuterleidsters Laat praktijk meespreken De Nederlandse vereniging van kleuterleidsters heeft zaterdag in het Jaarbeursrestaurant te Utrecht de 58ste jaarvergadering gehouden Tijdens deze vergadering werd als vurigste wens naar voren ge bracht verlaging van het aantal kinderen per klas Te veel kinderen in een klas maken het de leidster onmogeHjk ieder kind persoonlijke aandacht te geven Een ander punt van bespreking was een vraag aan het bestuur er op aan te dringen dat bij de bouw en inrichting van kleuterscholen de vakverenigingen de gelegenheid krijgen hun wensen daarover ken baar te maken Men meent dat naast het goed gefundeerde oordeel van de rijksinspectie ook de stem uit de praktUk nuttig zalj zijn Een derde verzoek handelde over Be op te richten dagverblijven voor g ' ehandicapte kleuters Men vroeg et bestuur te bevorderen de leiding ^ an een gediplomeerd kleuterleid ster en een verpleegster toe te vertrouwen Defect aan nieuwe kachel De Utrechtse brandweer werd gondagavond te hulp geroepen bij de familie C van V Burgjeslaan SS daar men last had van kolen damip De kachel werd naar bui ten gebracht waarmede het gevaar was bezworen Het bleek dat de nieuwe kachel een constructiefout vertoonde Profiteurs Zaterdagmiddag moest de Utrecht se brandweer optreden bij een schoorsteenbrandje in het perceel aan de Oude Vleutenseweg 1 c be woond door de familie W A H De brand ontstaan door vervuiling van het rookkanaal kon met kleine mid delen worden geblust uit Nederland mogen uitnodigen zon der dat de veiligheidsdienst er plomp tussen komt aldus de Ga zet van Antwerpen Het blad vraagt zich af of de Belgische premier en de minister van justitie het met het optreden van de dienst eens zijn Het blad noemt ten slotte de inlei ding van dr Willemsen zo nuchter en realistisch dat het een koude douche voor sommige extremisten moet zijn geweest Indien de heren van de veilig heidsdienst het rapport van hun ambtenaren in de zaal aandachtig lezen zullen zij in plaats van hem te arresteren ertoe neigen dr Wil lemsen met een escorte aan de grens af te halen Bevreemding Dr Willemsen verklaarde des gevraagd dat het in België ge bruikeiyk is dat er mannen - van de staatsveiligheidsdienst in de zaal zitten als een buitenlands spreker het woord voert Ik heb zeker wel tien keer over allerlei onderwerpen gesproken maar nimmer iets gemerkt van de veiligheidsdienst Nu evenwel vroeg men mijn naam adres be roep en mün hele doopceel Dit wekte m^jn bevreemding Ik zie hierin een poging van zekere men sen uit de veiligheidsdienst om het bestuur van de organiserende verenigingen oiider druk te zetten voortaan af te zien van dergelü » ke byeenkomsten Er is echter nog een mogeiyk ^ heid Het is denkbaar dat de vei ligheidsdienst ' t hoofd is kwqt ge raakt door allerlei affaires die kort geleden speelden zoals die met dr Faardekoper en de IJ zerbedevaart aldus de heer Wil lemsen Dit optreden is niet handig want de veiligheidsdienst bereikt juist het omgekeerde Keeds zaterdag had de Gazet van Antwei-pen ge schreven over het optreden van de veiligheidsdienst bU de verenigin gen Het gevolg was dat de op zondagmorgen gehouden verga dering meer toehoorders trok dan gewooniyk op deze tijd namelijk ongeveer 150 personen Dr Willemsen woont Victor Hu goplantsoen 8 m-hoog te Utrecht Hq is werkzaam bü de Koninkiyke bibliotheek in Den Haag en pro moveerde aan de rijksuniversiteit te Utrecht op een proefschrift dat het Vlaamse nationalisme tot on derwerp had Zqn toespraak hield dr WiUemsen als redacteur van het maandblad Neerlandia van het Algemeen Nederlands Ver bond Door politie achtervolgd en bekeurd Van een onzer verslaggevers Mimen De 35-jarige Utrechtse die renhandelaar R van der V is zaterdagmiddag in Tilburg be keurd op grond van de ge meenteverordening tot het verhandelen van honden op de openbare weg Hondje beet huisvrouw Van een onzer verslaggevers Vanmorgen is in de Utrechtse wqk Zuilen een huisvrouw in haar linker pols gebeten door haar eigen hond Daarna wilde het dier een bakker die aan de deur kwam aanvliegen De bakker vluchtte De huisvrouw kon de hond aan de ketting bQ zich houden Het witzwarte hondje was zeer waaks maar deed nooit kwaad te gen gezinsleden en goede bekenden De bakker was ook een vriend van hem omdat er wel eens een koek je op overschoot De politie bracht de anderhalf jarige hond over naar de quaran tainehokken aan de Meridiaanstraat Op aanraden van de politie zullen enkele gezinsleden zich onder me dische behandeling stellen Twee slachtoffers na gasvergiftiging Zondagmorgen heeft zich in het perceel Koningstraat 8 te TJtrecht een gasvergiftiging voorgedaan ge lukkig zonder dat er sprake was van dodelijke afloop Wel moest een van de slachtoffers de 37 jarige heer L A Dupont naar het beademingscentrum van het Aca demisch Ziekenhuis worden ge bracht Zondagmorgen omstreeks kwart voor tien kwam de heer Dupont die met zijn moeder mevr de we duwe H B Dupont-Hebing sa menwoont bij de buren om hulp te halen daar zijn moeder onwel was geworden De buurvrouw vond de moeder in bewusteloze toestand Zij rook een vreemde lucht in de kamer waarna zij onmiddellijk de ramen open zette en het slachtoffer op bed legde Daar men dacht aan een hartaanval begaf de buur vrouw zich naar een dokter Bij terugkomst bleek ook de zoon on wel te zijn geworden hij lag in bewusteloze toestand in de woon kamer De weduwe kwam weer bij bewustzijn maar haar zoon moest naar het ziekenhuis worden ge bracht Er deed zich evenwel geen levensgevaar voor Kachel en schoorsteen werden in orde be vonden Vermoedelijk heeft mevr Dupont die een wasketel op het gascomfoor had staan niet ge merkt dat door overdruppelend water de gasvlam was uitgegaan waarna ' t gas de kamer instroom de Het Gevu stelt een onderzoek in Hierbij was oolc betrokken de Duitse groot handelaar in dieren Heinz Vieten Het gebeurde in het Berkel-Enschot Daar was 21 no vember een politieverordening in gegaan die het verhandelen van honden en katten op de openbare weg verbiedt Heinz Vieten en de Utrechtse dierenhandelaar reden vanuit Ber kel-Enschot naar Tilburg waar Vieten een zending honden en kat ten ging afhalen bij J A De rijks politie volgde de twee mannen op deze tocht In Tilburg kreeg Vieten een be keuring voor het overtreden van de 50 km snelheidsbeperking Bij die gelegenheid zag de rijkspolitie dat een hond van Van der V uit diens auto in de auto van Heinz Vieten werd geladen Er werd ver volgens een bekeuring opgemaakt tegen de Utrechter en de hond werd in beslag genomen De Duitse groothandelaar in die ren vertelde de rijkspolitie dat bij nauwkeurig op de hoogte is van de nieuwe voorschriften sinds het uitbreken van de hondsdolheid in Nederland Hij was er zich van bewust dat het vervoeren van hon den en katten nog steeds is toege laten behalve in en uit het be smette gebied Dus Amsterdam en omgeving Vieten verzekerde dat hij geen honden koopt maar deze alleen komt ophalen mits hij daarover van te voren op de hoogte is ge steld Dan gebeurt de handel na melijk niet op een openbare plaats Ten geschenke Vieten verklaarde verder nog dat hij de gekochte dieren opsluit in een quarantainestal Hy levert de dieren slechts aan instellingen De hond van R van der V wilde Vieten niet hebben De Utrechter had echter tegenover de rijkspoli tie gezegd dat hü de hond aan Heinz Vieten ten geschenke wilde geven De Tilburger J A echter zei dat hij de hond van R van der V tus sen zijn eigen zending dieren had opgenomen Na afrekening met Vieten zou hü wel met Van der V overeenkomen UTRECHT — Geboren Jaco bus G z V J W Hoefakker en C A Keijsèr Sumatrastraat 10-bis Henricus W z v H van Schalk en G A M de Groot Gansstraat 67 Marinus H z v M H v d Leemkolk en A M Meerwijk Zand hofsestraat 147 Marcellus J C z V W W G Nieuwenhuijs en E F Werdier P Nieuwlandstraat 103 Eduard H H z v W J C T Tie land en H P Weigraven Meridi aanstraat 30 Harm en z v S We ver en A Scheggetman Da Costa kade 86 bis Ronald z v A v Nim wegen en D Noordam Harmeien Berkenlaan 21 René z v P J E v Ingen en F P Schipper Malakka straat 2 Mario z v J W M Kok eb H Minjon Bazuinhof 41 Ri chardus J A M z v H R de Groot en G C M Schuurman van H Goedhartlaan 71 Raymond M z V R van Looij en A Wenting Oude Kerkstraat 10 Monica E d De Utrechtse politie kwam zondag avond op het Viedenbuig in conflict mei een stel opgeschoten jongelui Daaibij moest een brigadier éénmaal van de wapenstok gebruik maken zonder dat zich evenwel verder ern stige incidenten hebben voorgedaan Aanleiding tot dit relletje was in eerste instantie de aanhouding van de 21 jarige fabrieksaibeider C J L uit Utrecht die omstreeks half ok tober op het Vredenburg werd be keurd omdat hij door een lood stop licht reed Hij gaf toen een valse naam op maar dit baatte hem nigt erg want zondagavond werd hij op hetzelfde plein herkend door de verbalisant Hij was toen met een bromfiets maar bleek even later verdwenen De agent stapte in een dienstdoende poUtieauto om de jeugdige Utrech ter te zoeken IVIen vond wel de bromfiets op het Vredenburg Onder getier en gejoel van de jongens werd de bromfiets meegenomen naar het hoofdbureau Even later reed men weer de stad in waar de jon gen kon worden aangehouden en meegenomen naar het bureau In middels hadden zich verschillende jongelui verzameld op de Catharijne kade die naar het politiebureau wilden gaan om daar te vragen wat er met de fabrieksarbeider gebeurd was Zij werden gewaarschuwd uit een te gaan en schoorvoetend ver spreidden zij zich Op het Vreden burg werd opnieuw geschreeuwd en gescholden tegen de politie waarna V A A A van Klaveren en A M E Knijpers Zeist Noordweg 128 Edith d V T van der Linde en H R Lijfering J Luykenstraat 15 Philippine I d v M A Verschuyl en A de Vos Tolsteegplants 58-ni Maria L B en Mirjam P C doch ters van G J Verschuur en J C Daniels Rooseveltlaan 218 Wilhel mina F d V W W G Nieuwen huijs en E F Werdier F Nieuw landstraat 103 Monique d v J van Lieshout en A J de Winter Mon netlaan 86 Jeannette d v D J Plugge en P P Borger B Nor bruislaan 452 Annelies C M d v P J Crucq en A M Grohmann Coornhertstraat 38 Petra G M d V P G L Morsink en G Florie Waddinxveen Jul van Stolberglaan 19 Catharina P d v C Rebergen er een korte charge volgde met ge bruik maken van de wapenstok Dit bleek voldoende om een einde te maken aan deze rel Verpleegstersdienst Utrecht Het Groene Kruis Utrecht overdag Boothstraat 15 telefoon 16381 Avond - nacht zaterdag en zondagdienst voor noodgevallen G.G en G.D telefoon 16411 toestel 51 ook voor de Utrechtse vereni ging tot bescherming van zuigelingen Het Groene Kruis Tuindorp Tuindorp oost en Overvecht wljkgebouw Ralflel senlaan 35 telefoon 1S161 bij geen ge hoor 14768 Van zaterdag 13 uur tot zondagavond 24 uur ook voor het Groe ne Kruis Maartensdijk Hollandse Ra ding en Groenekan zr N C Verhoek telefoon 18161 Het Groene Kruis Zuilen dag en nacht Amsterdaiiisestraafweg " 544 " telefoon 40133 bij geen gehoor overdag 41961 Het Oranje-Groene Krüls overdag Weerdsingel O.Z telefoon 14548 Avond en nacht - en zondagdienst hervormde wijkverpleging en lutherse diaconessen therse diaconessenverenlging Dlacones senhuls telefoon 11855 gereformeerde ziekenverpleging zr M Zwarts telefoon 40875 Het Wit-Gele Kruis gehgie week dag en nacht Oudwijk 19 telefoon 13861 Wijk verpleging Tuindorp zr C Terllngen te lefoon 20645 Wijkverpleging Hoograven zr S a Nijeholt telefoon 24828 bij geen gehoor 19842 Wijkverpleging Zullen tele foon 42305 Zie voor stadsnieuws ook «""'« iq 4 en C P M Vermeulen Amsterd straatweg 317 bis Manon d v J H Madiol en C Rempe Nieuwer Amstel M Lutherweg 173 Vera E M d V J A Steenbeek en G I Schuurman Adriaanstraat 46 G e t r o u w d F W Mourik en L J Faber Drieharingstraat 7 bis T M Busstra en G M Lamberts Bovenknijpe gem Heerenveen Ds Veenweg 87 U J Exoo Zwol le Koestraat 15 en A G N Wever Merwedekade 129 N Neuteboom en R Visser Culemborg Oude Re kemerstraat 1 L Draad Zandhof sestraat 58 bis en R E Ouwerkerk Vleuten-De Meern Utrechtseweg 109 F R van Haasen en L T M Akkermams Catharijnesingel 79 P C Schuijtvlot en F A Oskam B Ballotstraat 10-bis IN HET dansinstituut H de Rijk Nieuwe Gracht Ji9 te Utrecht sijn zondag de danskampioenschappen V007 - midden Nederland van de Koninklijke Nederlandse amateur dansersclub gehouden De mn naars zijn van links naar rechts het echtpaar Holshuysen uit Am ' sterdam hoofdklasse M Krle kaard en I Poppes uit Utrecht A-klasse Van Wees en Van der Grag uit • Amsterdam B-klasse R Verheul en A Atteveld uit Utrecht C klasse M de Rijk en H van Mekun uit Utrecht D klasse B van Doesburg en Li Rettich uit Zeist beginners Bij het Stichts asiel voor dieren Houtensepad 46 te Utrecht zijn in de laatste dagen als zwerfdieren opgenomen Bruinwit keesje reu met hals band gladharige witzwarte fox reu zwarte herder teef Groepje jonge katten 3 zwart 1 rood 2 cypers Verder 1 rood witte kater 1 zwartwitte kater 1 wit met blauw gevlekte kater 1 witte kater met zwarte vlek op kop 1 blauwwitte poes Verder aanwezig Duitse staande reu geel keesje reu wit keesje teef poedel reu gekruiste poedel bouvier reu twee Ierse setters reu - herder reu kooiker teef ¦¦« jj^-^j-ijWyjj^W v ^ l!ÖS)Cö»ï€f?ï Voorstellingen 14.30 18.45 en 21 uur zondag 1415 16.30 18.45 en 21 uur CAMERA Het verborgen leven van Walter Mitty met Danny Kaye Virgi nia Mayo en Boris Karloft 14 j Regie Norman A MacLeod CITY Het mysterie van de dodende slinger met Vincent Price John Kerr en Barbara Steele Naar een verhaal van Edgar Allan Poe 18 jaar FILMAC 10 ca 18.30 Kleurenfilm Prin ses Beatrix bezoekt India a.l PALACE 18.45 en 21 uur Hercules contra de vampiers met Reg Park en Christopher Lee 14 jr SCALA 14.30 18.45 en 21.15 uur zon dag 13.45 16.15 18.45 en 21.15 aur De Inspecteur met Stephen Boyd en Dolores Hart Naar het boek van Jan de Har tog 14 jr STUDIO 14.45 19 en 21.30 uur zondag 14 16.30 19 en 21.30 uur L'Avventura met Monica Vltti Gabrlele Ferzettl en Lea Massari Regie Michelangelo Anto niem 18 jaar OLYMPIA Maandag t.m donderdag Zij die van de zonde leven met Fran poise Arnoul en Raymond Pellegrin 18 jaar REMBRANDT 14.30 18.45 en 21.15 uur zondag 13.45 16.15 1845 en 21.15 uur Vrouwen in de nacht met Jeanne Valerie Elsa MartlnelU Andrelna Pag nani en Maria Perschy 18 jaar VREEBURG Lulu met Nadja mier O.E Hasse Hlllegard Knet en Mario Adorf Regie Rolf Thiele 18 jr BB-helm étui grmmofoonplaten gev plm 20 oktober rieten dames hoedje blauwe muts baddoek overhemd en broekje kruisje 3 medailles wieldop witte en ge kleurde sjaal tas inh bus motor olie en kluiven en 1 met sport kleding Aan asiel grote zwarte kat en rode kater De afdeling gevonden voorwerpen van het hoofdbureau van politie te Utrecht Paardenveld 1 is geopend van maandag tot en met vrijdag van 14 tot 16 uur In de week van zaterdag 24 november 13 uur t.m zaterdag 1 december 13 uur Wilhelmina Apotheek Burg Reiger straat 47 Ulbrich Van Nes Noorder straat 1 Vredenburg Vredenburg 25 Bergema Amsterd straatweg 317 Kraal Ev Meysterlaan 32 Ruys Oude Gracht 283 Apotheek ' t Goy ' t Goylaan 107 Overleden Johanna B Hoefakker geh m B Hoogeveen 55 j Vleuten-De Meern Kalverstr 26 Johanna F Boshuizen wed v J Floor 66 j Nansenlaan 216 Jo cob J Lankhorst geh m C Groe nescheij 61 j Porf Jordaanlaan 2 Jan W V Setten geh m M E v ' Teese ling 76 j J V d Borchstraat 10 Maria J G van Zoeren ongehuwd 77 j Bolstraat 29 Berend J Jonk man geh m E Kruiswijk 75 j Rijnlaan 153 Elisabeth J Meijers geh ra A A v Loenhout 72 j Wes terstraat 1 Maria H Janssen on gehuwd 51 j Lod Napoleonplants 22 1 Wilhelmus E P v Leeuwen ongehuwd 74 j Asten Kerkstraat 3 Albertina C J van den Heuvel wed V T P N Gielen 80 j B Ballotstraat 55 Johannes H Borg houts wed v S C Beuwer 70 j Maliebaan 70 Kornelia P van To ledo ongeh 40 j H de Grootstraat 18 bis A233?..3 /+.+ Met fiets geslipt en gewond De 2a-jarige Utrechtse onderwij zeres mej H M Leussink uit de Acaciastraat is zaterdagmorgen ern stlg geslipt met haar rijwiel Toen zij de bocht maakte van de Acaciastraat naar de Schutstraat kwam zü door de gladheid van het wegdek te slippen zy moest met een gebroken sleutelbeen schaaf wonden aan beide knieën en een lich te hersenschudding in het St Ante nius ziekenhuis worden opgenomen Advertentie CENTRIFUGES Meerdere merken HENDRIKSEN sedert 1879 onze service is prettie;e betaling Voorstraat 102-85 tel 11021 - Utrecht - AGENOA^i MAANDAG HOTEL NOORD BRABANT 19.45 Uur OJEficiële bijeenkomst Gereformeerd Sociaal Centrum Utrecht ter gele genheid van de ingebruikneming van het Bureau Oude Gracht 113 JAARBEURSSPORTHAL Vredenburg 19 uur Volleybalwedstrijden STADSSCHOUWBURG 20 uur Haag sche Comedie Tocht naar het duister TIVOLI 20 uur USO Jeugdconcert o.I.v Paul Hupperts m.m.v Emmj Verhey viool UTR CONSERVATORIUM Lange Nieuwstraat 20 uur Luistercursus De Strawinsky van nu Elie Poslavsky Strawinksky's seriële muziek REST FORMOSA Oude Gracht 101 20 uur Bijeenkomst De Nieuwe SociëtPii GEERTEKERK 20 uur Najaarsverga dering Remonstrantse Gereformeerde gemeente mej mr M A Klomp De geestelijke begroting B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 uur Kantine Reinlgingsd Vaalt Cursus pioniers pliehtnoodw BB-lokaal Oude Gracht 290 EHBO cursus redders pliehtnoodw Bureau BB Lange Nieuwstraat 63 • A.C cursus motor ordonnansen plicht noodwachters Gemeentehuis Vleuten Cursus Alg Hulpploeg DINSDAG JAARBEURS Croeselaan 9.30-17.30 uur Machevo 1962 BEM WEERD WZ 1 14-17 en 19-22 UUr Leger des Heils bazaar voor het win terwerk GEBOUW B.B.U Maliebaan 41 14 uur Vrouwenbond N.V.V afd Utrecht mevr H v d Brink Geschiedenis van de Vrouwenbond BEATRIX en IRENEHAL 19 uur Bad minton Wedstrijden STADSSCHOUWBURG 20 uur Beslo ten voorstelling toneelgezelschap Kaï Munk De Kankantrie GEBOUW K EN W 20 uur StiChtliiK De Utrechtse Kring Debussy recital door Hans Henkemans m.m.v Mariu netttentheater van Feike Bosciima ERASMUSHUIS 20 uur Ned Ver van Huisvrouwen afd Utrecht de heei M G Beumer causerie over Iran en Midden-Oosten ESPLANADE 20 uur Ned Inst voo' Efficiency de heer P C van Dijk Ervaringen met het multlfactorbelo ningssteisel JAN NIEUV/ENHUYZENSCHOOL Plf ter Bothstraat 34 20 uur Feestavond t.g.v 40 jarig ambtsjubileum van mej A Heins STADION 20 uur Toernooi om de Jaai beursbeker Utrecht — Hibernian BREEDSTRAAT 22 20 uur Verg van Gelovigen bijbellezing H Wilts GEBOUW VOOR K EN W 20 uur Bil eenkomst Weerzien overzee spaaractie voor ouders van emigranten teven ^ filmvoorstellingen UNIVERSITEITSHUIS U.S Filmliea 20.30 uur Experimentele balletfilm van Maurice Béjart Los Olvidados van Louis Bunuel B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 uur BB-lo kaal Vaalt Cursus pioniers plicht noodwachters Kantine Relnigingsd Vaalt A.C cursus pompbedieniers pliehtnoodw BB lokaal Oude Gracht 290 EHBO cursus redders pliehtnoodw Bureau BB Lange Nieuwstraat 63 EHBO oursus gew.-help gel plicht noodwachters Wijkpost G Cursus bomher-en ver kenners pliehtnoodw Wijkpost J Cursus Individuele Zelf bescherming wijken vak I Kleine Vaalt Meridiaanstraat Oefe ning wijken N en O BB-huis Maarssen Cursus Alg hulp ploeg WATERHOOGTEN Kükswaterstaat 26 nov — Konstanz 253 — 1 Bheinfel den 155 + 4 Oppenheim 156 — 10 Straats burg 117 — 3 Maxau 296 — 2 Plochingen 88 — 7 Mannheim 103 — 3 Steinbach lis - 2 Mainz 125 — 13 Bingen 64 — 1 Kaub 69 + 2 Trier 61 — 3 Koblenz 73 — 1 Keu len 13 + 1 Ruhrort 174 onv Lobith 773 — 2 Nijmegen 560 onv Arnhem 625 onv Eefde IJssel 130 onv Deventer 57 + 2 Monsin 5438 — 14 Borgharen 3862 - 14 BeUeld 1082 + 6 Grave ben de sluis 499 — 12 De scheepvaart op de Waal boven Nii megen is in de komende nacht gestrema van 19 tot 6 uur Nachtvaart is verboden van IJsselkop tot A'dam-Rijnkanaal en IJsselkop tot Deventer Tijdens laagwater vaardiepte Vrees wijk tot Krimpen a.d Lek tijdelijk min der dan 270 WATERHOOGTEN WEERDSLUIS Utrecht 26 november 1962 Bovenkant sluis 40 cm + N.A P was 5 cm Benedenkant sluis 30 cm - N.A.P was 3 cm Bezoekuren van de Utrechtse ziekenhuizen Op de feuilletonpagina van hel U.N achterin deze krant vindt u een volledige lijst va » de bezoekuren der UlrecMi » ziekenhuizen 
MAANDAG 26 NOVEMBER 196t imiECHTSCH NIEUWSBLAD DE BEROERING IN DE ARP Prof Zijlstra roept op tot eenheid in partij Eerst verkiezingen en daarna praten De minister van financiën prof dr J Zijlstra heeft op een zaterdag middag in Amsterdam gehouden vergadering van de anti revolutionaire kamerfractie uit de kieskring Haarlem zijn partijgenoten opgeroepen de gelederen voor de verkiezingen van 1963 te sluiten en daarna te gaan praten over de door dr J Scholten in een brochure gesignaleerde ver ontrusting en beroering in de anti-revolutionaire partij ARP Naar aanleiding van de stemming over de Nieuw-Guinea-akkoorden in de Staten-Generaal en de daardoor in de partij ontstane beroering zei prof Zülstra dat begonnen moet worden eikaars standpunten te respecteren Daarmee bedoelde hij „ het ach terwege laten van pogingen om aan de politieke gang van zaken met betrekking tot het Nieuw Guinea vraagstuk consequenties te doen verbinden met betrekking tot de kandidatenlijst voor de volgende verkiezingen " De partij heeft volgens minister Zijlstra al vele malen schade ge leden door het elkander voortdu rend principieel de maat nemen Wij hebben zoveel mensen naar links en rechts verloren dat ik u met klem vraag „ Houd elkaar vast en respecteer andere meningen " Wij hebben geen Kuyper meer die het altijd precies wist en we moe ten dus roeien met de riemen die we hebben " zei hij Met het uitgangspunt in de bro chure van prof Scholten dat het gaat om het zoeken van harmonie tussen het beginsel en de eis van de actualiteit was prof Zijlstra het eens Maar zo vervolgde hij de beroering in onze partij is niet van deze algemene aard Er is con crete verontrusting Prof Zijlstra wenste niet in te gaan op de verontrusting in eigen kring met betrekking tot de bouw crisis en de mammoetwet maar wel schonk hij aandacht aan de po litieke afloop van het Nieuw Guinea vraagstuk „ Dat gaat geloof ik het diepste in onze partij " zei hij Ernstige kritiek had minister Zqlstra op de gedachtengang van prof Scholten over het vraagstuk Nieuw-Guinea Volgens prof Zql stra heeft prof Scholten feit en norm dooreengehaald Het feit namelijk dat Nederland de facto en de jure de souverei niteit over Nieuw-Guinea bezat en de norm dat niet met Indo nesië zou mogen worden gespro ken over overdracht De wezenlijke ontknoping en dus geschenk van Pakistans president Ayoeh Khan Dochter Caroline heeft zelf al de teugels in handen van haar pony ^ Macaroni " Jacqueline Kennedy zit hier letter ' lijk hoog te paard dat ze dat fi guurlijk doet was al vaker aanlei ding voor een plaatje Met haar zoon John berijdt zij Sardar een Kardinalen Ottaviani èn Bea leiders van Commissie voor herziening van bronnensehema Prof Ziflsfra tijdens nifn rede in Amsterdam voor de Kamercentr indi plaats 27 november a.s 213 223 455 477 864 908 227 240 459 464 777 783 907 915 145 161 392 476 624 629 840 850 222 236 445 448 835 908 307 322 499 524 653 670 873 891 190 220 539 647 904 916 227 249 424 429 566 576 824 833 974 982 204 212 377 383 716 742 926 975 277 316 496 580 798 835 245 269 773 802 Annie M G Schmidt l'AN'l'K PATKNT 76 „ Gaan we de goede kant op " hijgde tante Patent Zouden we hem te pakken krijgen " Ik hoop het " zei de heer Verte braat al hollende en hü zwaaide met zijn las so Ik hoop het van harte maar htJ is woest en hongerig en het zou me niet verbazen als hij een onschuldig persoon opvrat De post - bode of zo " Opvrat De postbode " riep tante Patent ontdaan Maar Gore Gerrit eet toch geen postbodes Hij mag dan een inbre ker zyn hiJ eet geen postbodes " Ik heb het niet over inbrekers " hijgde meneer Verte braat zonder vaart te minderen Ik heb het over mijn leeuw " Viep Westendorp 0 help " zei tante Patent Dan ben ijc verkeerd ik achtervolg iemand anders Maar daar klonk door het kelderraam van dokter Vierus een hees leeuwengebrul gevolga door een menselijke angstkreet Ze zitten samen in de kelder ktjk rlep tante Patent Xj 
TTTRECHTSCH NIETnVSBLAtf MAANDAG 26 NÖVEMBEK 11962 ' Soldaat Schweyk in de tweede wereldoorlog ' Qrootse hoofdrol van Bob de Lange Een scène uit A W Pinero's fie | v.l.n.r Annet Nieuwenhuyzen en Magistraat " gespeeld door het 1 Enny Meunier Nieuw Rotterdams Tomeel met o.a | ' n Levend prentenboek N R^dams Toneel in A.W Pinero's „ De Magistraat " Verder zorgde Steye van Branden berg als kolonel b.d bulderbast donderaar zou men ook kunnen zeg gen voor het nodige amusement met name bij de nachtelijke misver standen in het hotel de verstoppartij onder de tafel en de instorting van het vermolmde balkon waarmee de twee hoofdschuldigen in de diepte verdwijnen doen aan ' n voorspelling van de burleske film denken Uit de recensie op 3 nov van de Rotterdamse première van dit stuk bleek al de waardering In de queue-de-Paris-mode vanomstreeks 1885 zagen deze dames,zomede het kamermeisje Emma(Winnifred Bosboom eruit om testelen De decors evenals de kos tuums ontworpen door Johan Greter,waren niet minder stijlvol vooralde salon van de familie Posket datgold ook voor het scherm Een ge noegelijk piano étude-motiefje luid de ieder nieuw tafereel in Resume rend een niemendallteje maar zósnaaks dat het leek op een tot levengewekt kleurig prentenboek uitgrootvaders tijd allergezelligst voorwie het gelukkige vermogen bezit,daarvan zorgeloos te kunnen genie ten J J ftL zou men het blijspel „ De Magis traat " van Arthur W Pinero dat hij zowat drie kwart eeuw geleden schreef en dat van een goedmoedige en gemoedelijke grappigheid is door trokken „ uit de oude doos " kunnen noemen uit dit speciale oude doosje springt een zó olijk onpedagogisch spotduveltje tevoorschijn dat het pleizier waarmee het Nieuw Rotter dams toneel onder de regie van Coen Flink deze Pinero serveert vol komen begrijpelijk moet heten Ook in de Utrechtse voorstelling van zaterdagavond jl was dit plei zier duidelijk merkbaar en werd in een opeenvolging van kluchtig-dwaze scènes een kleurrijk appetijtelijk brokje laat victoriaans divertisse ment geleverd Met als middelpunt van een reeks zotte en verwikkelde situaties de figuur van de vroeg rijpe jongeheer Cis Farringdon het was Aart Staartjes die deze knaap nu eens met de ondernemende zwier van een ervaren levensgenieter dan weer met echt kinderlijk gehuilebalk onverbeterlijk kostelijk wist te cre ëren Kennelijk glunder tekende voorts Lo van Hensbergen Cis ' al te toe geeflijke stiefvader politierechter van beroep en derhalve ' magistraat ' Suggestie voor fiiaandagavond half acht leeftocht hij de ha/nd en een gemakkelijk plaatsje opgezocht de televisie-marathon „ Open het dorp " kan heginnen aspecten van het antieke glas ' Black ISlativity Een ovationeel applaus barstte vrijdagnacht tegen twee uur in het Rotterdamse Luxor theater los aan het eind van de musical Black Nativity " voor een nagenoeg geheel bezette zaal gebracht door Marion Williams en Alex Bradford samen met de Stars of Faith " en de Bradford Singers " Het was de eerste en enige voor stelling in Nederland van deze in drukwekkende Gospel musical want na een succesvolle Europese tour nee geïntroduceerd op het festival te Spoleto gaat deze musical met de originele New York-cast terug naar Amerika Technische Voordracht door mej dr C Isings In het instituut voor geschiedenis aan de Kromme Nieuwe Gracht kwamen leden van de afdeling Utrecht van de archeologische werk gemeenschap voor West-Nederland vrijdagavond bijeen om naar een le zing van mejuffrouw dr C Isings over technische aspecten van het antieke glas te luisteren Mejuffrouw Isings zou haar voordracht met licht beelden verduidelijken maar de pro jector weigerde de dienst Met een uitvoerige uitleg en enkele tekenin gen wist zij de hierdoor ontstane moeilijkheden doeltreffend te over winnen Het glas werd in het 3e millen nium V C in Egypte of Mesopota mië uitgevonden bij het experimen teren met nieuwe samenstellingen van aardewerkglazuur De ontdekkers en hun opvolgers hadden aanvanke lijk niet door welke mogelijkheden in dit nieuwe materiaal verborgen waren Het glas werd bijna uitslui tend voor kralen en staafjes aange wend Pas in de 17e eeuw v C werden de eerste drinkglazen ver vaardigd Uiterlijk waren zij een na bootsing van gebruiksvoorwerpen die uit metaal en klei gemaakt wa ren Nog lang moest de glasnijverheid op haar zelfstandigheid wachten In de 7e eeuw v C kregen de produk ten van de glasnijverheid een grotere omvang terwijl in de Ie eeuw v C de kunst van het glasblazen uitge vonden werd Over de technieken die gebruikt werden is weinig bekend De glasmakers hielden hun methodes angstvallig geheim Een Mesopota mische tekst uit de 7e eeuw v C openbaart weinig meer dan dat koper bij het kleuren een gewichtige rol speelde en verscheidene rituele ge woontes in acht genomen moesten worden De gegevens uit latere tijd van Plinius zijn kennelijk uit de tweede hand en waren ook hem zelf waarschijnlijk niet duidelijk Door middeleeuwse geschriften wordt ge lukkig meer opgehelderd Toch ble ven voldoende onzekerheden bestaan om geleerden er toe te brengen in genieuze veronderstellingen over de antieke glasnijverheid te opperen Mej Isings gaf een boeiend relaas van de weerlegging van deze theo riën gedurende de laatste jaren In het Corningmuseum bij New York heeft F Schuier hun vermoedens aan de praktijk getoetst en de onhoud baarheid ervan aangetoond Hij be wees dat de methode van de metaal nijverheid met haar binnen - en bui tenvormen door de glasmakers over genomen werd Een andere gewich tige vondst was dat op een al lang bekende olielamp in Split een stem pel met een glasblazerij voorkwam Over deze voorstelling verscheen in de Bonner Jahrbücher van 1958 de eerste publikatie Mej Isings beschreef voorts aller lei soorten van glaswerk als het mil lefiori mozaïekglas en het wand glas waarin tussen twee glaslagen goudplaatjes verwerkt waren Het bestugr van de Jan Campgrt-stichting te ' s-Gravenhage heeft be sloten de volgende prijzen toe te kennen de Constantifn Huygensprys,groot ƒ 3.000 - aan Hendrik de Vriesvoor zijn gehele oeuvre de Jan-Campertprijs groot ƒ 1.500 - aan Gerrit Kouwenaar,voor zijn dichtbundel „ De stem opde 3de étage " de vyverbergprijs groot ƒ 1500 aan J W Holsbergen voor zijn ro man pe handschoenen van het ver raad " Voorstelling door De Haagsche Comedie De piemièie van BeiioU Biechis " Schweyk in de tweede wereldoor log " welke jongstleden week-einde door de Haagsche Comedie in de Ko ninklijke Schouwburg te ' s Graven-hage werd gespeeld heeft het publiek tot lal van schaterende lachmomen ten geleid Vond dit z'n oorzaak in de groteske tekening van het nazi dom of was het dat men na circa twintig jaar daarop nog wilde af reageren aan de hand van Brechts bijtende tekst Het valt te begrijpen dat wij met voldoening de SS-ers over de hekel zien halen en dat wij nog eens onder woorden horen bren gen hoe het militair imperialisme ellende over de mensheid kan brengen Maar wat was het dan dat in 1959 zoals onze correspondent te Bonn schreef de première van dit stuk in Frankfurt a M geestdriftig werd toegejuicht en enthousiaste kritieken kreeg terwijl Brechts ideo logie toen nog niet vrij van com munistische tendensen werd geacht Dit toneelstuk dat episch van type wordt geacht is vooral gericht op het scherp als een zwaard aange zette woord dat diep in de nog open liggende wonden moet kerven in tal door excessen ontstane toestanden Brecht doet dit keihard en raak van typering de ene keer spits van in tellectuele woordkeuze de andere keer zonder meer plat Wil hij met zijn epische stijl aldus het helden dom neervellen of poogt hij van de — schijnbaar — zwakzinnige Tsje chische soldaat Schweyk een held te maken Nam hij daartoe de roman over Schweyk van de oorlog 1914 — 19 van Jaroslav Hasek ter hand die hij in 1927 had leren kennen in een dramatisering van Max Brod en boog hij voor zijn satire deze quasi achter-lijke Schweyk om tot een heroïeke figuur die nu in de 2e wereldoorlog met het leven ging excerseren Brechts Schweyk is een sluwe pra ter geworden die opmerkt dat als je zo druk bezig bent in het leven je gewoon geen leven meer hebt Eerst in 1941 begon Brecht aan zijn satire hij was toen reeds 8 jaar Duitsland ontvlucht en bevond zich in Amerika Hij zal toen wel mede delingen hebben gekregen omtrent de handelingen van de nazi's en schreef zijn ' Schweyk in de tweede wereldoorlog ' als een toeschouwer die dit toneel op een behoorlijke af stand bezag Daarom kon hij zijn satirieke ana - TV-maandag 7.30 AVRO Gefilmde ode aan de huisvrouw 8.00 NTS-Journaal 8.20 Uitzending van de KVP 8.30 AVRO Tot dinsdag 7.30 n.m ontvangt Mies Bouw man gevers en gasten t.b.v het bouwen van een dorp voor blijvend lichamelijk gehandicapten Uday Shankar in Utrecht De uitvoering gisteravond in de Utrechtse stadsschouwburg van het dansdrama Samanya Kshati lichte schade naar het gedicht van Rabin dranath Tagore door Uday Shankar voor zijn 17 Hindoe-dansers geschre ven won het ongetwijfeld van de première vrijdagavond in Amsterdam hoe goed die voorstelling ook ge weest is Gisteravond hoorde men het muziekengemble van één vrouw en zes mannen de muziek van Uday's broer Ravi in natura spelen en zag men het Op een half schemerige achtergrond en tegen een fascine rend decor voerde Lakshmi Shankar haar muzikanten aan en zong zij Amsterdam moest het doen met een bandje Lakshmi's prachtige stem vooral moet daar schade onder gele den hebben Voor de dansers was de levende muziek een even duidelijk voordeel als voor het dankbare publiek Het ensemble kon zich nu op de dansers instellen terwijl bij de première de dansers zich op de muziek moesten richten Het resultaat was een spon taan dansen een behoorlijk tempo een sprankelend geheel Zo genoten de Utrechters die niet te talrijk waren opgekomen van een voorstelling die zij niet gauw zullen vergeten Kennis maken met de Hin doe-(volks)danskunst door middel van deze groep toegewijde dansers en musici is waarlijk een voorrecht Tagore's gedicht houdt ook voor cms westerlingen een les in hovaar digheid is niet alleen een zonde vanoosterse vorstinnen Shankar heeftin choreografie dat algemeen mense lijke geaccentueerd Bovendien heefthij het drama „ geladen " met een hu Bior waarin wij westerlingen ons zelfmet een glimlach herkennen Zo heeftUday Shankar ons laten zien dat ertussen alle mensen meer is dat ver bindt dan dat scheidt Daardoor leerthij ons misschien meer van het uni versele dan Tagore's niet gemakke lijk toegankelijk filosofie dBo Advertentie COMBI 59a - OUDE GRACHT ia2W-Z UTRECHT TEL 14631 lyse maken van de SS-ers van de twijfelmoedigen de gedesillusioneer den de slappelingen de berekenen den en van degenen die hij dapperen noemde Hij geeft hun beeld voornamelijk in het eerste deel van zijn toneel werk maar hem mankeert de dra matische visie voor de naderende finale die dan ook geen apotheose is maar een onbeduidende leerstellige afsluiting Men ziet deze afgang al aankomen als Schweyk in de cel is opgesloten en kort na de daarop weer fascinerende Russische steppe scène nabij Stalingrad loopt de span ning terug en het beklemmende van de angst dat had moeten komen blijft achterwege Niet alleen in de tekst ook in de toneelstructuur Brecht heeft eens over de Russi sche regisseur Stanislawski gezegd ' Kunst war ihm nicht Selbstzweck aber er wusste dass auf dem Thea - Bob de Lange als „ Soldaat Schweyle in de tweede wereldoorlog " in het gelijknamige toneelstuk van Ber tholi Brecht ivaarvan de Haagsche Comedie dit week-end de première ter kein Zweck erreicht wird ausser durch Kunst ' Dit slaat terug op Brecht zelf die met dit probleem van oorlogsgeweld en heldendom als kunstenaar niet slaagt een kunstvorm voor zijn toneel te gieten doch dit als open vraag laat staan Zo geeft ' Schweyk in de tweede wereldoorlog ' als toneelstuk zijn zwakke punten maar daartegenover staat dat het eerste deel overrompe lende ogenblikken biedt juist in de figuur van Schweyk die dingen zegt die hij nog juist niet met zijn leven behoeft te betalen maar daarmede tot onze voldoening de SS-ers zeer ontzet Zo ook wordt dit toneelwerk geopend met een scène met grote groteske poppen van Hitler Goering Himmler Göbbels en Hess voortref felijk geboetseerd door Lisette van Meeteren en Kees de Groot Even zeer werken suggestief de half-mas kers waarachter de nazi's hun rol moeten spelen Typisch is dat de hevige gebeurtenissen zoals de con centratiekampen — buiten het ge sprek blijven en een ogenschijnlijk onbeduidende intrige dat Schweyk de Scharführer de keeshond moet leveren van de van collaboratie-ver dachte Praagse onderstaatssecretaris een veel grotere rol speelt in dit stuk Het wordt ons duidelijk maar minder waarom de figuur van de pathologische hongerdarm van een fotograaf nodig is die dreigt zijn vaderland te verraden voor een hap eten Maar Brecht lanceert dit niettemin met zijn perfecte toneeltechniek en h'i legt Schweyk een woordenspel in de mond schijnbaar als een spervuur van marga patronen maar in wer kelijkheid met scherpe treffers Dat geschiedt ook in het café ' De Kelk ' in Praag dat enigermate als een illegalen herberg fungeert maar waarbij een aanvankelijk opportune Concert van kerkmuziek Onder '— ote belangstelling werd zondagavond het jaarlijks concert gegeven door de leraren verbonden aan het Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek De direc teur van het instituut de heer J J H Voncken verwelkomde o.a de aanwezige ouders en sprak zijn waardering uit over de aanwezig heid van de heer Huygens de op richter van het Instituut en prof Smits van Waesberghe voorzitter van het Bestuur Bernard Barte link opende de avond met de Fan tasie en Fuga in g van Bach Men dankte hem een krachtige verklan king strak en onverbiddelijk in - zijn stroming Bartelink's gedisciplineei de en door levendigheid uitmunten tende interpretatie werd gevolgd door een al even sublieme smaak volle realisering van een Suite van Domenico Scarlatti door Albert de Klerk Grave allegro adagio en vivare ieder deeltje een schitterend klankjuweel intiem en lichtkleurig geregistreerd werd door de organist in een schoon evenwicht samenge bracht Hans Ponten en Bern Bartelink vertolkten vervolgens een composi tie van de organist de Zaligspre kenden Hans Ponten zong zijn par tij met souplesse en warmte ge steund door een exacte begeleiding van de componist Voortreffelijk or gelspel hoorde men verder van Ma thieu Dijker Dyptlque van Mes siaen en Maurice Pirenne 2e So nate van Heilier De Variaties sérieuses van Mendelsschn werden gespeeld door Tom BoUew Met de Missa Brevis in Bes K.V 275 van Mozart werd het concert besloten J S waardin zich laat aanbidden door een slagerszoon die zwart vlees moet leveren Dit dagelijkr - gedoe rondom het enorme probleem van het heldendom is bij Brecht tot een onevenwichtig toneelbeeld gegroeid Maar hier staat tegenover het enorme toneelspel dat in de aller eerste plaats wordt geboden door Bob de Lange als de Tsjechische soldaat Schweyk Met alle bezwaren tegen Brechts zwakke scènes maakt het spel van Bob de Lange een gang naar de schouwburg waard opdat men zijn typering kan bewonderen onge acht of hij in het café zit voor de Scharführer terecht staat dan wel in de ijzige sneeuwsteppe als een ling rondzwerft Hij geeft zijn hu mor en schenkt ons een lach in zijn tragiek Hij is zó menseUjk dat hij voor ons tot een held groeit zij - iet een andere dan Brecht in de figuur van Galilei tekende Naast Bob de Lange was Anny de Lange een karakteristieke waardin radicaal en doortastend uitnemend in haar songs die met muziek van Hanns Eisler over het algemeen weinig boeiend waren door het te gelijksoortige melodische patroon Leo de Hartogh als de hongerende fotograaf heeft z'n welgedane figuur niet mee om in zijn complex te ge loven maar hij speelde deze rol niet temin iimemend Bas ten Batenburg maakte een wat slappe figuur van de minzieke slager maar Broes Hart man tekende een brok ellende van een SS Führer Jammer dat Broes als dubbelrol de aalmoezenier der mate laveloos moest spelen dat dit van een geciviliseerd man onaanne melijk was Was dit de wU van de regisseur Joris Diels die overigens tal van scènes goed had getypeerd met de vele spelers maar andere zwakke ge deelten niet boven Brechts onvolko menheden kon heffen Hep van Delfts decors waren bij zonder simpel maar handig bij hetchangeren We zijn al met al deHaagsche Comedie en inzonderheidBob de Lange erkentelijk voor dezevrolijke zij het satirieke oorlogs herirmeringen G van R Hortus Musicus in K en W Zaterdagavond beluisterde men het debuut van het jeugdorkest Hortus Musicus in de bovenzaal van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen Het ensemble staat onder leiding van Adriaan Le naarts Solistische medewerking verleenden Elisabeth Blumenthal en Paul van Reeuwijk De orkest vereniging Hortus Musicus is een half jaar geleden opgericht en is ontstaan uit een groep leerlingen van de vioolpedagoog de heer Adriaan Lenaarts te Utrecht Zij omvat twee orkesten één voor oudere en één voor jeugdige ama teurs Het doel der vereniging is de leden de gelegenheid te geven klassieke muziek te beoefenen in orkestverband Ver over de geplande aanvangs tijd ving het concert aan Doch het lange wachten werd ruimschoots verklaard en beloond toen de or kestleden opkwamen in de weel derige barokke kledij inclusief poederpruik van de achttiende eeuw Ook de heer Lenaarts was op en top een achttiende-eeuwse kapelmeester Voor de pauze speel de men werken uit die tijd Begonnen werd met een suite van Johann Joseph Fux Het or kest ofschoon nog wat gespannen en onwennig zorgde stevig in de hand gehouden door de heer Le naarts voor een innemende goed klinkende realisering Elisabeth Blumenthal speelde op verdienste lijke wijze het vioolconcert in D van Küchler afgezien de jachtige weergave van het eerste en derde deel haar pittige en vlotte aanpak dwong haar auditorium terecht tot enthousiaste reacties De hierna gespeelde Simfonietta van Pleyel werd op zijn beurt gevolgd door het pianoconcert in Es K.V 107 van Mozart Van Paul van Reeu wijk in wiens handen de solopartij berustte hoorde men een frisse kennelijk goed bestudeerde weer gave het orkestje begeleidde vrij accuraat Het programma na de pauze ver meldde eigentijdse composities voor Jeugdorkest de Miniatuur Symfo nie van Jurriaan Andriessen de Micro-Suite van Oscar van Hemel en de Serenade van Frangois Steen huis Gezien de uitstekende resul taten van de heer Lenaarts met dit niet gemakkelijk programma verwachten wij op volgende avon den van Hortus Musicus zowel in technisch als in muzikaal opzicht een verder afschaven en vervolma ken van het ensemblespel J S RITA EN HAAR FAMILIE „ Rita als je blijf giechelen by alles wat ik voordoe ga je maar naar huis " II ET zaterdagmiddagprogramma van de AVRO Weekend Journaal is alleszins de moeite waard Op een onbezorgde manier gepresenteerd door Bob Bouma en Anneke van Lamsweerde biedt het de gelegenheid tot Improvisatie zoals eergisteren bleek bq het telefoontje voor een 50 jaar gehuvirde die in de studio was Het grootste compliment dat te maken is is misschien dat enkele filminlassen Klein Artis Volendam het Duitse verkeersfilmpje vooral waard waren op een avond te worden uitgezonden Raad selachtig zal slechts blijven waarom by het aanbevolen speelgoed voor sinterklaas ook een raseclite Stuka met bom moest worden getoond Iets voor de Rotterdammertjes misschien O NDERTUSSEN zorgde de NCJRV zondagavond voor het be langrijkste programma van dit weekend Onder vier ogen een gesprek met de ex-hoofdredaoteur van De Waarheid thans eige naar van de boekhandel Herman Crorter te Amsterdam A J Koejemans Een bijzonder boeiend gesprek uitstekend opgebouwd door interviewer Jan van Hillo die vooral ook de persoonlijke vragen niet uit de weg ging „ Bent u bang voor de dood " en zonder enige opdringerigheid het gesprek gaande wist te hou den De complimenten verder aan Rob Mariouw Smit de regisseur voor de wijze waarop hij het gesprek in beeld ving de heer Koejemans vrijwel voortdurend met zijn hoofd en face of en profil in het beeld soms ook wat groter als een borstbeeld en de interviewer gedurende het gehele gesprek buiten het beeld Dat is de manier Zo maakt men goede interviews Er zijn ook andere mogelijkheden die tot goede resul taten leiden maar deze manier biedt de meeste kansen en het doet deugd dat dit is ingeziten Wie overigens onthullingen had verwacht over de CPN en hoe het daar achter de schennen toe gaat kwam bedrogen uit De kritiek van prof mr dr I A Die penhorst op Koejemans ' autobiografische boek „ Van ja tot amen " wel eerlijk maar niet openhartig werd door Jan van Hillo aan het slot geneutraliseerd met het bedankje „ Hartelijk dank voor uw openhartigheid " De NCRV kwam verder nog voor de dag met de verwerpelijke Reis van hun leven en met de tweede aflevering van Arthur en Eva een serie waarmee ik mij wis en waarachtig uitstekend vermaak Goed geregisseerd met dichtbije camera's leuk en ont spannen gespeeld en met aardige liedjes van Jelle de Vries aaneengebreid Van mij mag het D E AVRO kwam zaterdagavond met een goed verteerbare vriend Higgins een rustig intermezzo'tje met gitarist Luiz Bonfa en voor de tweede keer met Sterren en Streken het programma waarin de sterren nog slecht op streek kunnen raken Weer in geleid door een toeristisch reisje aan Joop Doderers hand wiens kolder in het Limburgse landschap beter leek te gedijen dan vorige maand in het platte Groningen Welke artiesten en andere grootheden had Limburg ons te bieden Om de waarheid te zeggen veel bijzonders was het niet Actrice Betsy Smeets trompettist Willy Schobben turner Willy Jagers en scheidsrechter Leo Hom waren de interlokaal bekende figuren voor het overige moesten we ons behelpen met regionale grootheden Op den duur werd het met veel carnavalesk plezier meer een plaatselijke d.w.z Sittardse aangelegenheid dan een Limburgse met Leo Horn in het middelpunt als grote verloren zoon De grote zoon die we ondertussen aldoor verwachtten Toon Hermans die wel voort durend met eerbied genoemd werd liet zich niet zien Daar zal wel een reden voor geweest zijn ziekte verlegenheid contract maar men overschat onze welwillendheid als men denkt dat we zonder boe of bah met zijn ontbreken genoegen nemen Dat hij niet kon — O.K Maar Sittard zonder Toon is een anachrcmisme zijn ontbreken dient ons wel te worden verklaard Joseph Kessel in Académie Frangaise De Franse schrijver Joseph Kes sel is donderdag tot lid van de Académie Frangaise gekozen Kes sel een krachtig gebouwde man en een hartstochtelijk reiziger werd in 1898 in een hut op de Argentijnse pampa geboren Zijn vader was een Russische emigrant Op 18-jarige leeftijd kwam Joseph Kessel naar Parijs waar hij letteren ging stu deren aan de Sorbonne Al spoedig na " het uitbreken van de eerste we reldoorlog nam hij dienst bij de Franse luchtmacht HU gaf blijk van grote moed en werd in 1918 opge nomen in de Franse generale staf voor Siberië Daar kwam hij in con tact met Hetman Semenoff en diens kozakken De avonturen die Kessel daar beleefde zijn de inspiratiebron geworden voor een deel van zijn literaire oeuvre La Steppe Rouge Na de oorlog bereisde Kessel als verslaggever van diverse grote bla den een groot stuk van de wereld Bti de bedoeïenen van de Eufraat verzamelde hij de gegevens voor zijn werk over de laatste slaven en in Berlijn stelde hij een onderzoek in naar de handel in blanke slavin nen Kessels werk is in de neerslag van zijn ervaring als wereldreiziger Zijn bekendste werken zijn Les Captifs 1926 Les coeurs purs 1927 Nuits de Princes 1930 Belle de jour 1930 Les enfants de la chance 1934 Vent de sable Les rois aveugles en Le coup de grace Hij heeft ook de dialogen voor een tweetal films geschreven VROEG CHRISTELIJKE KUNST UIT ROME NAAR UTRECHT Dinsdag arriveren tussen acht uur en half negen twee vracht wagens met aanhangers uit het buitenland met kunstwerken die te zien zullen zijn op de expositie „ Vroeg-Christelijke kunst uit Rome " die van 21 december tot 17 maart gehouden wordt in het Cen traal Museiun te Utrecht Kardi naal Alfrink heeft zich bereid ver klaard de tentoonstelling op 20 december te openen Advertentie FiatSOOD 3.450 - sunroof __^ Flat 600 D 4.150 - ^'^ Vxl°g 5-700 Flat 1300 7.600 - Fiat 1800 9.850 - Flat 2300 11.850 - Geheet compleet incl verwarming defrosters ruitensproeiers e.d Importrice J Leonard Lang's Automobielbedrijven N.V.;Amsterdam 
De ^ Waterman ' bracht laatste troepen uit Nieuw-Guinea thuis Wegens vertrek bnitenland met spoed aangeboden SPORT BROMFIETS merk Magneet Cheetah 3 versn W A Vulto straat 59 Utrecht Voor zelfbewoning te koop ge vr hetzij voor direct of later flink WOONHUIS Koopsom v f 20.000 tot f 30.000 Br no 1-5868 bur UN AUTOSLOPERIJ Fa v Kou Wen koopt loop - en sloop auto's Ruim gesorteerd In luxe en vrachtwagenonderdelen ook dieselmotoren Belt u even 03406 - 567 Strijkviertel 13 De Meern Ned Protestantenbond vergaderde te Arnhem WONINGEN leeg te aanvaard en voor belegging Aanb met opgave van ligging koopsom enz aan H Rijksen jr make - laar taxateur Rembrandtkade 46 Utrecht Tel 14621 ¦ x-x - *¦)(• *¦>(¦ ¦ h * ** Mr * ** ** GEMEUBILEERDE ETAGE zeer geschikt voor studenten echtpaar of 2 vrl studenten Grote woon eetkamer slaapka mer keuken douche w.c en hal Huur ƒ 200 per maand br no 1-5838 bur UN ZIT - en SL.KAMERTJEte huur V.W voor 1 persoon met kook gelegenheid Omgeving Bilt straat samen ƒ 65 per maand Br no 1-5897 bur UN OPSLAGTERREIN groot plm 17.000 m = Gelegen aan grote verkeersweg Br no 1-5832 bur UN AUTOVERHUURBEDRIJF P F C Jongerlus Detmold straat 57 Utrecht Telef 27780 V.W Variant 1500 type 1963 V.W Luxe V.W busjes Rede Iljke prijzen Verenigingen re ductie All rls't verzekerd LUXE AUTO'S ƒ 0,14 per kilo meter Bestelauto's ƒ 0.20 perkilometer Incl benzine OokV.W busjes te huur Lington'sautoverhuurbedrijf Loeff Berchmakerstraat 11 en 26 Telefoon 10855 b.g.g 61320 Gesprek Spaak-Oe Thant over hereniging Kongo Voor het huren van SINT NIKOLAAS - en Zwarte Piet pakken W Bartenszstraat 44 Utrecht tel 24254 Voor AUTOVERHUUR zonder chauffeur Peugeots 403 Ga rage Stoutjesdijk Mgr van de Weteringstraat 69 tot 71 telef 19052 Op Soestdijkseweg N te Bilt hoven te huur gestoft ETAGE 2 grote kamers kleine kamer keuken eigen toilet en 2 bal kons en gebruik van garage Prijs ƒ 175 Telet 03402 - 3584 Gezocht per 1 jan geheel ot ged gemeub ruime ZIT KA-MER m aangrenzende slaap kamer of kabinet door jonge man uit besch milieu Liefst centrum stad Br no 1-5854 bur UN Per 1 of 15 dec omgev Ledig Erf ZIT en SLAAPKAMER of grote zit-slaapkamer m stook en ev kookgel voor dame b.b.h.h Br no 1-5884 bur UN NERGENS VOORDELIGER voor stomen een mantel of kostuums ' 2.95 japonnen f 1.95 rok of blouse f 1.25 Chem Wasserij en Ververij Uppel schoten Bouwstraat 15 telef 20692 HUISEIGENAREN Wij verzor gen uw schilder - timmer - en metselwerk met eigen perso neel alles in één hand voor u het voordeligst B.B.O.M Ma kassarstraat 75 75 a telef 31423 Wij vragen FLINKE BEDIENDE leeftijd 18 - 24 jaar LEERLING-VERKOPERS leeftijd 15-19 jaar die opgeleid willen wor den in het levensmiddelenbedr\jf Wij bieden U een prettige werkkring met gunstige arbeidsvoorwaarden o.a naast de wekelijkse vrije middag éénvrije dag per 14 dagen afwisselend opmaandag en zaterdag bedrijfsldedlng in bruikleen vergoeding van eventuele reiskosten Voor nadere inlichtingen kunt U zich wen den tot de bedrijfsleider van ons filiaal Damstraat 18 of aan ons kantoor Biltstraat 204 te Utrecht tel 2914P of 17970 Voor MAATKLEDING in het betere genre Fa Fortuin No belstraat 25 Tevens verhuur van nieuwe gelegenheidskle ding Een SCHILDER vraagt binnen en buitenwerk ook witten Vlierboomstraat 6 Biedt zich aan Door omstan digheden flinke nette VERTE GENWOORDIGER bezit vak kennis ervaring rijbewijs B E en telefoon Ziet uit naar Levensmiddelensector Genot middelenbranche Choc en Sui kerwerken eet Br no 1-5879 bur UN 17 SINT NICOLAASLIEDJES voor slechts 3,25 Gezellig ge zongen door de Roodborstjes o.l.v Johan Jong Muziek Statfhorst Drieharingstraat 5 telefoon 14242 Utrecht HuweliiKèiijnz Net meisje P.G b.z.a als HULP in de HUISH Intern Gewend zelfstandig te werken Br no 1-5827 bur UN Welke ser beschaafde man weduwnaar of gesch eiser wil KENNISMAKEN met be schaafde vrouw 43 jaar gesch oiseres met dochtertje Kinde ren geen bezwaar Br no 1-5825 Jong geh vrouw z.k in be zit van zig-zag naaimachine met veel erv zoekt THUIS WERK Br no 1-5832 bur UN Jonge vrouw midden 40 leeft 6 jaar gescheiden eenzaamheid moe zoekt KENNISMAKING met nette heeii Liefst zaken man eerlijk en opgewekt Geen avonturier Br met foto op ere woord retour no 1-S900 bur Albert Heijn UW Modehuls völ geschenken I Door de N.V Provinciaal en Gemeentelijk Utrechts Stroomleveringsbedrijf te Utrecht wordt gevraagd een jonge administratieve Icracht mnl voor werkzaamheden op de afdeling archief registratie en behandeling in - en uitgaande post Vereist is het bezit van het U.L.O of een gelijkwaar dig diploma Leeftijd ten minste 21 jaar Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leeftijd diploma's en eventuele ervaring kunnen worden in gediend bij de directie van bovengenoemd bedrijf Keulsekade 189 te Utrecht LEINTJES fot 15 woorden ƒ 1.75 — tof 20 woorden ƒ 2,25 elk woord meer 15 cenf Te koop aangeboden Te koop aangeb een gebruikte elektr zig zag NAAIMACHINE In koffer Te bezichtigen G A Witjens Herenweg 33 Utrecht Telef 23968 Camp KORSETTEN Corsette rte Lotus " Amsterd straat weg 219 Utrecht Gedipl Cor setières MATRASSEN Reparaties bij vullen met de prima Java kapok Overtrekken linnen da masten Ook veren bedden ' s Morgens halen ' s avonds te rug Vanouds vertrouwd be kend adres W Uljee Gans straat 44 telef 23986 GEZELSCHAPSSPELLEN Sjoelbakken stangvoetbalspel len magnetische voetbalspel len scrabble monopoli corner voetbalspel dam en schaak spellen roulettes enz Henk Temming St Jacobsstraat 63 Utrecht Telef 25771 HENK TEMMING voor aUe be kende merken voetbal - hand bal en trainingsschoenen o.a Quick Adidas Puna Zeha met lederen plastic of rubbernop ¦ penzool St Jacobsstraat 63 Utrecht Telef 25771 Kunstijsbaan Jaap Eden " Be zoek deze unieke ijspiste in Amsterdam na eerst keuze ge maakt te hebben uit div mo dellen SCHAATSEN schaats truien schaatsbroeken Noorse truien en sokken trainingspak ken vele kleurencombinaties Henk Temming St Jacobsstr 63 Utrecht TURFMOLM rietmatten deco ratlematten potgrond stalmest compost Thomas slakkenmeel koolzure landbouwkalk enz Ma nus van Beusekom's Zaadhan del Oudegracht 126-128 Utrecht Telef 14560 HERENKOSTUUMS Alle ma ten Overhemd cadeau Hajo " Havikstraat 17 Koekoeksplein Utrecht Telef 16285 Krediet service Voor DECORATIE en feestartl kelen handenarbeidmaterialen karton papier verf boetseer klei enz Is nog steeds van ouds alleen het adres Rimo Lijn markt 35 recht tegenover de lampenzaak De Duif Utrecht DEKENS flanellen lakens molton dekens Hajo " Havik straat 17 Koekoeksplein Utr Telef 16285 Krediet-service Te koop TELEVISIETOESTEL LEN slechts even gebruikt,vanaf f 250 met volle garantieop de beeldbuizen Kooistra.Oude Gracht 362 telef 17427 dagelijks geopend van 1 tot 9 uur ^ Vast TAPIJT o.a Sifort-bouclé k-an plint tot plint Moquette diverse breedten Krediet-ser vice 6 9-12-18 maanden Hajo " Havikstraat 17 Koekoeksplein Utrecht telef 16285 KISTEN kolenkisten verhuis kisten speelgoedkisten verpak kingskisten aanmaakhoutjes grote mudzak ƒ 3 paaltjes plm 80 cm 8 cent v Breemen Wa-terborg Vredenburg 64 telef 14784 26695 BANKSTELLEN eethoeken ameublementen bergmeubels pechtstreek van fabriek Extra voordelig Krediet service 6 9-12-18 maanden Hajo " Havik straat 17 Koekoeksplein Utr Telef 16285 MARKIEZEN zonschermen Luxaflex Wij komen vrijblij vend op aanvraag de kosten op geven v Breemen-Waterborg Vredenburg 64 hoek Achter Clarenburg telef 14784-26695 WASMACHINES en centrifuges gloednieuw doch licht bescha digd met volledige garantie di rect van fabriek ƒ 105 Demon stratie hij u thuis Fahrleks agent Réaumurlaan 12-1 telef 42598 FIETSTASSEN kampeertas sen veldbedden luchtbedden slaapzakken stoelen tafels kampeerartikelen zonwering tenten touwsoorten v Bree - men Waterborg Vredenburg 64 telef 14784-26695 H.H WINKELIERS Zelfplak kende prijsetiketten voor bet prijzen van uw artikelen prak tisch voordelig Mapjes van 1000 stuks vanaf f 2.90 Alleen Rimo Lijnmarkt 35 t.o De Duif Utrecht Telef 20336 Verhuurartikelen Tenten,stoelen tafels luchtbedden,veldbedden butagas kampeer tassen fietstassen v Breemen Waterborg Vredenburg 64 tel 147 84-26695 SCHILDPADPOPPEN halve prijzen Ingepl kam en was baar haar met stem en slaap ogen / 24.50 nu f 11.95 Idem met paardestaart of vlechten ƒ 27.50 ' nu / 13.95 Poppenzie kenhurs Jacobijnenstraat Winteraanbieding van WIN TERMANTELS deux-plèces dames - en herenkostuums Nieuwe collectie dames - he ren en kinderregenjassen Vraagt u ook eens naar onze kredietservice F"a WItson de zaak van vertrouwen Oude Gracht 309 telef 24036 EXTRA NIJMAN BULLETIN St Nicolaas-verrassingenülü Philips scheerapparaat f 39.75 Philips Mixer v.a 29 - Phi lips elektrische koffiemolen f 23.75 Philips haardroger f 34 I En U weet ' t toch Bij iNliman alles verkrijgbaar v.a / l.OO per weekül Het huls met de buitenfclok uw adres voor KLOKKEN hor loges siersteenringen zegel en verlovingsringen cassettes tHfelgerei F R Marsman ge ' liolnm horlogemal^er telef " n9 Damstraat 38 Utrecht " il leveren ook op gemakke ¦ ike betalingsvoorwaarden nen rente geen koiten ""• f2?-DEFEc / BEL DAN OP 2 39 68 G*A*WITJENS HERENWEG 33 • UTREeHT fa Ben Bril vraagt net buffetpersoneel mnl of vrl V.g.g.v Hoog loon Aanmelden Vredenburg 31 EXTRA NIJMAN BULLETIN Speciale aanbiedinguül Zéér modieuze dames-regenmantel in bijzonder fraaie mode-tin ten „ Wind water - en warm dicht " Slechts 7 dagen van f 59,75 voor / 39,75 EXTRA NUMAN BULLETIN Verras haar nu met zo'n fraaie Philips-stofzuiger ƒ 145,00 Evt zonder vooruitbetaling ver krijgbaar voor / 5,50 per week EXTRA NIJMAN BULLETIN Speciale St Nlcolaas aanbie ding Herenvest in echt suède leder grijs of bruin Normale prijs ƒ 89,00 Zolang de voor raad strekt voor f 59,75 EXTRA NIJMAN BULLETIN Speciale aanbieding Slechts 7 dagen worden de originele Scotch " damesrokken met een off vastgestelde prijs van / 29,7S gebracht voor f 19,75 Tientallen bijzondere dessins kleuren en modellen Dit komt nooit weer EXTRA NIJMAN BULLETIN Zéér speciale aanbieding Damesmantel „ Annette " echt Persianer bontkraag wijd val lend model wollen structuur bouclé Normale prijs ƒ 189,00 Zolang de voorraad strekt voor ƒ 145,00 Zonder voor uitbetaling óók verkrijgbaar voor ƒ 5,50 per week EXTRA NIJMAN BULLETIN Speciale aanbieding Slechts gedurende 7 dagen wordt de beroemde chique kledende „ Ria-Star " herenregenjas door ons in de verkoop gebracht voor ƒ 39,75 officieel ƒ 59.75 Oók verkrijgbaar voor f 1,50 p week Croeselaan 163 utrecht telefoon 34687 ST.-NICOLAAS SURPRISES Jupons ƒ 2.65 cocktailschortjes / 2,95 Swan zakdoeken f 1,65 handschoenen ƒ 2.50 Hiensch Oude Gracht 276 Grote sorte ring truien vesten Voor al uw vloeren naar MUMI PARKET vanaf ƒ 14.25 per m ^ met volledige garantie Ook voor repareren en schuren van uw oude parket ' t juiste adres Laan van Engelswier 1-1 bis telef 030 - 41487 1000 WOLLEN DEKENS ge bruikte legerdekens pracht kwaliteit p st f 10 - Geerts Gruttersdijk 23 tel 29304 Een geweldig cadeau zo'n pracht suède JASJE of mantel van Ben Snatager Zo uit ons atelier Dus veel voordeliger Oudegracht 242 telet 11788 TELEVISIE Kom eens kijken naar onze zeer mooie Inruil T.V.-toestellen met garantie Desgewenst gemakkelijke be taling Let op het juiste adres A Velder Amsterd straatweg 48 Utrecht Geef met St.-Nicolaas een le vend cadeau KANARIES op volle zang ƒ 10 tropische vo gels ƒ 4 p.p luxe en moderne vogelkooien Bij aankoop kooi een paar parkieten cadeau Honderiemen met band vanaf ƒ 2 p st Borneman Merelstr ~ telef 13617 SLAAPZAKKEN 10 •/ korting door ruimtegebrek 1000 ter lenka 1ste soort ook diverse dessins rondom open v Bree men Waterborg Vredenburg 64 telef 14784 - 26695 ORION RIJWIELEN ' n Klasse rijwiel / 125 tot / 140 met ka belremmen of remnaaf Met 3 versn naaf f 165 geheel com pleet H Luten ' v Asch vanWijckskade naast no 4 op betplein Te koop V.W de Luxe ' 60 verkeert In prima staat met roldak Te bevr tel 03464-217 Prachtige 8 mm PROJECTOR Te bevr Wittevrouwensingel 86 Te koop aangeb van particul SIMCA Aronde goed onderh Bevr bij B Veldhuis Regge straat 28 Utrecht T.V Philips vanaf ƒ 725 met 2e progr desgew gemakkelijke bet A Velder Amsterdamse straatweg 6 Utr Telef 16110 RADIO'S Philips Plano vanaf ƒ 298 Bestel bijtijds desgew gemakkelijke bet A Velder Amsterdamsestr.weg 6 Utr Telef 16110 RADIO-GRAMMOFOON combi naties vanaf ƒ 398 De kans van uw leven desgewenst gemakkei betalmg A Velder Amsterd straatweg 6 Utr Telef 16110 CENTRIFUGES vanaf ƒ 135 of ƒ 2.10 p week Grijp deze kans A Velder Amsterd str.weg 6 Utrecht Telefoon 16119 KOELKASTEN vanaf ƒ 297 Wat een pracht geschenk desgew gemakkei bet A Velder Am sterdamsestr.weg 6 Utr Telef 16110 STRIJKBOUTEN mixers enz enz Teveel om op te noemen Zie onze etalages A Velder Amsterd.str.weg 6 Utr Telef 16110 OCCASSIONS VOLKSWAGENS Koopt ' n goede gebruikte V.W bij Garage Voorn Inruil ga rantie financiering Oude Gracht 65 telef 19907 4 SCHEERSTOELEN en een toonbank N Streumer Joseph Haydnlaan 49 Utrecht Telef 31534 Elektrische TREIN merk Fleischmaim best uit 3 Iocs trafo en verdere toebehoren Te bevr Tiendstraat 41 KINDERWAGEN met losse bak merk Mutsaerts Te bevr J v d Doemstraat 49 Tuinwijk Rechtstreeks stoffeerderij schit terende BANKSTELLEN eet hoeken slaap bankstellen berg meubels etc Desgewenst kre - diet service 36 jaar ervaring S V Bastens stofleerbedrijf P Nieuwlandstraat 25 Tel 14923 Groot HERENHUIS omgeving Ooglijdersgasthuis bevattende Engelse kamer keuken tuin schuur Ie verd 3 slp,kamers en badkamer 2e verd zolder met kamer Vraagprts ƒ 32.000 Br no 1-5822 bur UN Riante BUNGALOWS gelegen op eerste stand te Driebergen zeer grote wooneetkamer 4 slaapkamers 2 w.c.'s compl badkamer en douchecel moder ne keuken met doorgeefkast plm 2000 m2 grond en dubbe le gar Pr vanaf ƒ 110.000 k.k Bt^o 1-5821 bur UN FA DEN UIJL Steenweg 57 Utrecht De bekende speelgoed zaak Uw adres voor schoolbor den hout en metaal DOORNSTRAAT 11 bev voor en achterkamer keuken w,c plaats slaapk en zolder Beh toest G.H.V direct leeg te aan vaarden Koopsom ƒ 12.000 Inl makelaars H J C Pieters en Zonen Janskerkhof 24 niet tel Te koop aangeb kleine mid denslag POEDEL reu zwart oud 9 maanden roet stamboom Zeer Hef Prijs 125 Tel 27602 MAANDAG 26 NOVEMBER 1962 Personeel gevraagd Te koop vlngertamme jonge PAPEGAAI met kooi prijs / 100 Tesselschadelaan 28 Zeist Lingerie Industrie May en Co N.V In ons atelier kunnen weer enkele leerling en geroutineer de NAAISTERS geplaatst wor den Prettige werkkring Goede verdiensten Aanmelden Linge rie Industrie May en Co N.V Slotlaan 241 Zeist BELEGGING Winkelpand met afz bovenwoning omg Croese laan Totale huuropbrengst ƒ 1.952 per jaar vaste lasten ƒ 158 p j Inl makelaars H J C Pieters en Zonen Jans kerkhof 24 telet 14906 Na 18 uur 60582 Lingerie Industrie May en Co N.V zoekt voor haar snij-afde ling een COUPEUSE Aanmel den Slotlaan 241 Zeist Te koop aangeb ACCORDEON " planoklavier 80 bas merk Hoh ner Verdi II koffer en boeken Billijke prijs J Schouten Lod Napoleonplantsoen 6 II Utr DAF 750 de Luxe eind 1961 Van eerste eigenaar kleur don derrood prima bereden in st van nieuw voorzien van buiten spiegel event met sneeuwket tingen en ski-imperial Prijs ƒ 3800 Telef na 18 uur 03404 4791 THUISBREISTERS voor baby kleding ervaring met en in het bezit v breimachine ook patentsteek Over veel tijd be schikkend en in Utrecht wonen Pers melden des maandags ' s woensdags en vrijdags van 9 12.00 uur Majejo " Kon Wil helminaweg 299 Groenekan(U Welk MEISJE van plm 15 jaar die lief is voor kinderen wil mij voor halve dagen in de huishouding helpen Mevr De Koek Toermalijnlaan 4 Utr Als laatste schip met Nederland se militairen uit Nieuw-Guinea is liet s.s „ Waterman " gisteravond aan de Lloydkade in Rotterdam af gemeerd Vanochtend om negen uur begon de debarkatie van de 834 militairen Zy behoren tot het 17e bataljon infanterie dat onge veer een half jaar geleden deels per vliegtuig deels per schip via Curasao werd uitgezonden V.W de Luxe 1953-54 van bin nen en buiten als nieuw kunst leder bekl met radio Billijke prijs Borneostraat 10 bis Gevraagd voor onze afdeling Doe het zelf " een LEERLING VERKOPER 15 19 j H den Dekker en Co Herm Elconius straat 8s a7 telef 42517 - 42257 Aanm 8-18 uur Hout board triplex ijzerwaren gereed schappen glas verf verfwaren Prima TV met antenne prach tig beeld ƒ 275 Dr ThHsselaan 97 Tuindotp Het was een harteli.ik weerzien met de duizenden fainilieleden die dicht opeen gepakt in de Lloyd loodsen reikhalzend de loopplank in de gaten hielden om te zien of hun jongen er al aankwam te koop gevraagd Gezonde bejaarde dame die slecht ter been is wonende aan één der singels vraagt nette HULP voor dag en nacht Mooie eigen kamer beschikbaar Br no 1-5887 bur UN of tel 39670 Kort voor de ontscheping richt te de chef van de generale staf Particulier vraagt voor beleg ging enige enkele HUIZEN of blokje woningen te koop Ach terstallig onderhoud geen bezw Br no 1-5850 bur UN Luchtverkeer opnieuw door mist verlamd Eerste en tweede KAPSTER prima kunnende werken Kap en schoonheidssalon Jos v d Laan Bern Weerd Oz 11 miéiliMmBEBmamar Op techn bureau te Bilthoven is plaats voor ERVAREN TYPBST(E Br met uitvoerige in lichtingen onder no 2-6055 bur U.N Erkende AUTOSLOPERIJ H 3 Best & Zn „ vraagt alle voorko mende sloopauto's te koop Werkplaats Esdoornstraat 28 Telef 40431 Ruime sortering onderdelen voorradig Wij vragen per 1 jan a.s be schaafde SCHOENVERKOOP STER liefst met het vak be kend goed loon 5-daagse werk week Dortmond schoenenma gazijn Lange Elisabethstraat 25 Utrecht tel 16630 Voor de tweede maal in drie da gen is Schiphol ook gisteren bijna de gehele dag voor vliegtuigen on bereikbaar gebleven Dichte mist maakte het landen nagenoeg onmo geHjk Vlak voor de mist zich ' s och tends over het vliegveld vlijde streeks om 7.40 uur de KLM-Electra uit Accra neer en van een kort uit Accra neer en van een korte op klaring maakte om 9 uur een Con vair-lijnmachine van de Sabena ge bruik voor een landing Daarna duurde het tot 4 uur ' s middags voor KLM Electra's uit Londen en Moskou er in slaagden de landings baan in de toen iets minder dichte mist te ontdekken Te koop gevr BANKSTEL en een huiskamerameublement Br no 1-5823 bur UN Gevraagd door particulier BE LEGGINGSHUIZEN o £ grond Aanb no 1-5891 bur UN Confectie-atelier S Rozendaal N.V Jutfaseweg 157 Utrecht vraagt voor direct MODINET TES Aanm dagelijks van 9-17 uur aan bovenstaand adres In de tussenliggende uren moes ten alle binnenkomende toestellen uitwijken de meeeste gingen naar Brussel De DC-8 machines van de KLM uit New York Tokio en Bang kok weken echter uitnaar Düsseldorf een DC 7 uit New York streek neer op het vliegveld van Keulen Gevr SERVEERSTER Aanm Pannekoekenrestaurant De Oude Muntkelder Oude Gracht onder Hoofdpostkantoor De Itjnvliegtuigen van de SAS en Finnair uit Scandinavië moes ten Amsterdam laten liggen en vlo gen regelrecht door naar Brussel Gevr WEDSTRIJD KAPMO-DELLEN leeft tot 23 j Aanm Salon Makkink Plutolaan 5 Bilthoven Telef 03402-4224 Té huur aangeboden N.V Robbers Schoonmaakbedr vraagt voor het onderhoud van gebouwen flinke WERKSTERS werktijden 6 8.30 uur en van 17.15 20 uur ' s Avonds van 6 8.30 uur Telet 14875 Aanmel den bij de Begijnestraat 8 Gestoft KAMER in IJsselstein voor heer of dame ook voor beschaafd echtpaar z.k Met cv keuken en douche Br no 1-5898 bur UN Intussen ondervond het uitgaande verkeer voor zover het de KLM be trof aanvankelijk slechts weinig ver traging Tegen de avond echter mioesten lijnvluchten naar Londen Brussel Parijs Hamburg en Neu renberg worden geannuleerd omdat er geen vliegtuigen meer beschik baar waren De hele parate KLM vloot was toen ongeveer buitens lands Damesmodehuls vraagt VER KOOPSTER en leerling ver-koopsters Wij geven goed sa laris zomer en wintervakan tie en verkorte werktijden Uit voerige br gaarne no 1-5871 bur UN Tijdens zivangerschap Droge beschoten ZOLDER 9x6 uitsluitend voor opslag Omge ving Oudkerkhof huur ƒ 40 p maand Br no 1-5824 bur UN Nette JUFFROUW of meisje gevr voor dag en nacht voor huish J Huntelaar Nobelstr 3 bis Zoekt u BIJVERDIENSTE AVONDWERK Ook u helpen wij hieraan Inl afd 11 Post bus 21 Hendrik Ido Ambacht eten alleen op doktersrecept Wegens ohistandigheden per 1 of 15 dec prachtige grote ZITg SL.-KAMER parterre voorzijde voorz V cv V.W en kasten Burg Reigerstraat 80 Gevr voor spoedige indienst treding WONINGSTOFFEER DERS en half-was stoffeerders Aanm Fa Klaarenbeek Burg Reigerstraat 14 Utrecht Tel 13123 Na 6 uur 25568 Importfirma vraagt voor de verkoop van naaimachines op aanvragen van part dus geen colportage beslist ervaren VERKOPER(STER l.b.v een auto voor rayon Utrecht Hoog prov inkomen Vrije werkkring Br m uitv inl en pasfoto no 1-5775 bur UN „ Gezien het toenemende aantal berichten over een mogelijke vruchtbeschadigende werking van geneesmiddelen is het thans nood zakeiyk erop te wijzen dat het gebruik van geneesmiddelen ge durende de zwangerschap niet an ders dient te geschieden dan op voorschrift van de behandelende arts " MEISJE gevr voor kantoor en magazijn bij voorkeur met eni ge ervaring Aanm ev brieven fa Rubo lederwaren-import Den Hamstraat 9 of Dorpsstr 65 Vleuten Tel 03407-480 of 294 Wohingruil Tuindorp HUIS 6 kamers bad kamer zolder voor - en achter tuin huur ƒ 81,70 plus water Gevr kleiner benedenhuis of flat omgeving Wilhelminapark Br no 1-5816 bur UN AMSTERDAM-UTRECHT aan geboden luxe 3-kamer flat met cv Parterre Gevr flat of wo ning te Utrecht Liefst groter hogere huur geen bezwaar Br no 1-5826 bur UN Deze waarschuwing heeft de directeur-generaal vah de volks gezondheid prof P Muntendam vanmorgen medegedeeld in ver band met een onderzoek naar de werking van enkele geneesmidde len dat thans gaande is en waar over binnenkort mededelingen kun en worden verwacht Lessen Te huur gevMagd KNAC RIJSCHOOL REKORD ' Lessen met Volkswagen Opel vespa Theorie met projectle films Kwartelstraat 48 b telef 15729 De waarnemend secretaris-gene raal der Verenigde Naties Oe Thant heeft gisteren in New York ver klaard dat hij onofficieel en indirect had vernomen dat de grote mijn maatschappij in Katanga de Union Miniere een deel van haar inkom sten aan de Kongolese regering zal gaan betalen DANSLES - Privé en kleine clubjes - dagelijks na afspraak met Dansinstituut H de Rijk Nieuwe Gracht 49 telef 10301 Ouderej studente zoekt in het centrum ' n KAMER met kook gelegenheid Br no 1-5836 bur UN 10 RIJLESSEN voor / 47.50 door gedipl instructeurs in nieuwe Opeis Rekord en V,W Halen en brengen gratis Erkende Bondsrijschool Combi " Nan senlaan 38 telef 35334 Utrecht Naar verluidt heeft de Ameri kaanse onderminister van buiten landse zaken George Mcghee vori ge week bij zijn bezoeken aan Lon den en Bi'ussel waar de voornaam ste belangen van de Union Miniere zijn gevestigd dit erdoor gekregen Heer zoekt per 1 jan ruime ZIT - SLAAPK zonder pension in of nabij centrum stad Week ends afwezig Br met prijs no 1-5828 bur UN KLAVARSKRIBOLES Piano accordeon harmonium prettig ste vlugste methode Henk Val kenier Akker 179 De Bilt Tel 61573 Voor het houden van toezicht op - en het verlenen van hulp bij huiswerk zoeken wij voor zo spoedig mogelijk een ASSIS TENTE met gymn B of HBS B vooral goede kennis van de mathematsiche vakken bijv een studente Goede salariëring Aanmelden Telefonisch onder no 19048 voor het maken van een afspraak De secretaris-generaal zei verder dat hij maandag in New York een bespreking heeft met de Belgische minister van buitenlandse zaken Faul-Henri Spaak die zondag uit Brussel arriveerde voor besprekin kingen over de volgende stappen die gedaan moeten worden om Ka tanga en Kongo weer tot elkaar te brengen 2 broers zoeken een gemeub KAMER met kookgel Br no 1-5876 bur UN Personeel aangeb ' Tot dusver heeft de Union Miniere alle vergoedingen uitvoerrechten enz betaald aan de regering van Katanga Het gaat hier in hoofd zaak om koper en kobalt Oe Thant HUISWERKHULP Studenten echtpaar overhoort dagelijks huiswerk en geelt bijles tb.v leerlingen van ulo en vhmo A en G van Eerten woonark Wittevrouwenkade t.o 6 telef 23459 VERHUIZINGEN Veilig vlug voordelig Transport kamer verhuizing eet Telef 19332 Utrecht Valkstraat 52 Bakh v d Brinkstraat 4 bis DANSACADEMIE MARTIN Gezellige geanimeerde clubs voor beginners en gevorderden Mgr V d Weteringstraat 124 telef 19725 Utrecht HUISEIGENAREN Het lUiSte adres voor onderhoud en huur incasso van uw huizen is B.B O.M Makassarstraat 75-75 a Telet 31423 Utrecht In één keer uw RIJBEWIJS B-E of wij betalen uw her examen Wintercursus van / 49.50 nu ƒ 42.50 en bij inschrij ving deze week autopapieren etui cadeau Vraagt gratis proefles Bevoegd uw examen bij te wonen E.N.R Telef 27813 Utrecht Vanaf / 1.50 per week Ad Ver meulen gedipl HORt-OGER Westerkade 16 telef 25374 Alle bekende merkhorloges op ter mi,1nbetaling I ir schrlfteltike garantie Geen rente geen kos ten Koekoekklokken pendu les gouden ringen Vanaf f 2 per week Diversen Expeditiebedröf „ DE LUIFEL " Neude 35 36 telef 17605 Ver huizingen transporten ka merverhuizingen pianovervoer speciale afhaal en besteldienst Wil garanderen goede service en bilUike prijzen utrechtse BABYWAS-SERVICE 3 x per week gehaald en ge bracht Max 12 kilo ƒ 4.90 per week De Ster N.V Zonstraat 102 Utrecht telef 15639-10590 Ontwerper van handwerkpa tronen stramien e.d vraagt THUISWERK of free lance Br no 1.5893 bur UN Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantooi C M Witjens Mariahoeb 21 Utrecht Telef 13471 en 23295 Alle verzekeringen KRUIS Astroloog-Occultist Voorlichting over uw lot en le ven Discreet elk advies Spr - uur 2-9 u behalve woensdags Zaterdags 2 6 uur Obrechtstr 48 Utrecht Telef 24018 VERVOLG KLEINTJES PAGINA 12 SNELSTOMERIJ RAPID Kos tuum 2.75 pantalon of rok 1.25 mantel 2.75 jumper of trui 0.90 mits gebracht en gehaald Bilt straat 117 luitenant-generaal A V van de Wall Bake zich via een microfoon tot de troepen met een kort wel komstwoord ' waarin hij zijn te vredenheid over ds taakvervulling op Nieuw Guinea uitsprak „ Jullie kunt er trots op zijn wij zijn trots op jullie " De generaal maakte bekend dat aan de vier legeronderdelen drie uitgezonden zijn geweest nl het 17e bataljon infanterie uit Oir schot het 41e uit Ermelo de 928e afdeling lichte luchtdoelartillerie uit Appingedam en de 940e uit Breda een ereschild is toegekend Vanmiddag zijn deze eerbewijzen in de vorm van een bronzen plaquette met de tekst „ voor buitengewone toewijding en bij zonder loffelijk optreden tijdens het verblijf in Ned Nw-Guinea in het jaar 1962 " in de betrok ken kazernes onthuld Per dag order is daarvan vandaag aan alle militaire onderdelen mede deling gedaan Onder de vele soevenirs die van boord werden gedragen zoals schilden speren Papoea-hoofd tooien en exotische planten was één bijzondere herinnering aan de tijd dat West-Irian Nederlands Nieuw-Guinea was Sergeant-majoor Vogels had de speciale zorg over een krat met zeldzame orchideeën uit de voor malige Nederlandse cultuurtuin „ Kemiri " te Ifar die zullen wor den geplaatst in de kassen van het koninklijk paleis „ Het Loo " Van onze correspondent De tweedaagse jaarlijkse verga dering van de Nederlandse Pro testantenbond werd vrijdag in het Oolgaardthuis het bekende vrij - zinnig protestantse centrum te Arnhem geopend met een korte rede van de voorzitter van het hoofdbestuur de heer A A H Hoytink uit De Bilt Deze merkte o.a op dat de taak van de bond moet worden verricht in een periode van onzekerheid Vele vrijzinnig protestanten voelen het gemis aan een duidelijke for mulering van het eigen geloven en denken Er is veel aan het ver schuiven ook in het orthodoxe kamp waar moderne begrippen worden gehanteerd welke echter meestal worden geënt op onver valst orthodoxe beginselen Velen beseffen dit en zien gelaten toe hoe kringen en hele gemeenten een min of meer gematigd orthodoxe signatuur krijgen Daardoor ver dwijnt iets essentieels namelijk de vrijzinnige geloofsovertuiging De voorzitter waarschuwde daar tegen en refereerde aan de vragen die prof Roessingh in 1923 heeft voorgelegd aan de vergadering van moderne theologen De N.P.B blijft zich presenteren als ontmoe tingspunt als werkorgaan voor kerkelijken en buitenkerkelijken Hij wil bereid zijn hulp te ver lenen aan individuele kerkleden en staat open voor samenwerking in oectunenisch verband Maar men streeft ernaar Katanga en de cen trale Kongonlese regering ieder de helft van het door de Union Mi niere a £ te stane bedrag te laten ontvangen en Katanga te zijner tijd tot de Kongolese federatie te laten toetreden Volgens diplomatieke woordvoer ders in New York hoopt Oe Thant aat premier Tsjombe van Katanga van verdere afscheiding van Kongo zal afzien wanneer de Union Miniere voortaan ook met de centrale Kon golese regering gaat samenwerken Voorts zou Oe Thant de gedachte hebben laten varen Tsjombe daar toe te dwingen door een beroep te doen op de leden van de Verenigde Naties geen koper en kobalt van Katanga te kopen Zaterdag is te Leopoldstad van be trouwbare zijde vernomen dat 27 le den van de Kongolese kamer van afgevaardigden een motie van wan trouwen tegen d ^ regering-Adoela hebben ingediend De regering vat deze motie hoog op omdat zij wordt gesteund door de partij der Abako die haar tot nu toe heelt gesteund en die door twee ministers in het kabinet is ver tegenwoordigd -^ ^ '^ S UTRECHTSCH NIEUW SBLAD Vervroegde overdracht Soekarno zcd Z^n hest doen Radio-Djakarta meldde vandaag dat president Soekarno heeft ge zegd dat hij zyn best zal doen om tegemoet te komen aan de wens van het volk van West-Irian om de overdracht van het bestuur over dit gebied te verhaasten De radio meldde dat Soekarno deze belofte deed tijdens zijn toespraak bij de opening van het tiende congres van onderwijzers verenigingen vanmorgen in het Bung Karno-stadion in Djakarta De president zei dat hij in over eenstemming met de wensen van h^'t volk van Nieuw-Guinea zijn best zal doen om de Indonesische roodwitte vlag vóór de vastge stelde datum van overdracht 1 mei 1963 op West Nieuw-Guinea te laten wapperen zon der dat er een andere vlag naast hoeft te hangen Gisteren verscheen president Soe karno op een mohammedaanse plechtigheid in Djakarta met een versterkte gewapende lijfwacht Deze maatregel zou in verband kunnen staan met berichten als zou het Indonesische leger een actie zijn begonnen tegen een ondergrondse beweging die tegen het bewind van Soekarno is gericht en zich bevindt in Scerab&ja De afgelopen tijd hebben zich in Soerabaja herhaaldelijk relletjes voorgedaan en zijn betogingen gehouden uit prote.st tegen de hoge rijstprijs en inflatie moet niet proberen ons af te trek ken van onze beginselen aldus spr Uit het jaarverslag bleek dat de N.P.B sinds 1945 veertien grotere en kleinere kerkgebouwen heeft gesticht Er zijn 104 standplaatsen met deskundige gesalarieerde krachten In 47 afdelingen werd de doop in 43 afdelingen het heilig avondmaal bediend Tenmiste 100 N.P.B leden werden bevestigd tot lid ener kerk Het N.P.B.-ledental bleef nagenoeg stationair Het aan tal niet kerkhoudende afdelingen wordt geleidelijk kleiner Was 31 Is 26 De kracht en de omvang van de kerkhoudende afdelingen is ge groeid Ds J Zuurdeeg uit Wassenaar hield een inleiding over „ gedachten over de bond en zijn afdelingen " In de avond hield prof dr G J Hoenderdaal uit Oegstgeest een in leiding over „ De huidige situatie van het kerklied in Nederland " De hoogleraar maakte daarbij ge bruik van de jongste publikaties Zaterdag is langdurig gediscus sieerd over een voorstel van het hoofdbestuur om twee algemeen secretarissen aan te stellen Thans is er één algemeen-secretaris nl ds mr G D Boerlage uit Am - sterdam Een amendement Bilthoven om één algemeen secretaris te be noemen en drie vrijwillige krachten werd verworpen met 5854 tegen en 4957 stemmen voor Het hoofdbestuursvoorstel werd aangenomen met 9429 stemmen voor en 3993 stemmen tegen Aftredend en niet herkiesbaar waren de hoofdbestuursleden dr C van den Berg en ds J H Mar witz In de vacatures werden ge kozen ds G D Boerlage te Amster dam en mevrouw M E Kan Leignes Bakhoven Ds J Zuurdeeg uit Wassenaar werd herkozen als lid van het hoofdbestuur Ingaan de 1 maart 1963 wanneer ds mr G D Boerlage zijn functie als al - gemeen secretaris neerlegt zal hij een deel van het algemeen-secre tariaat waarnemen Het andere deel zal worden verzorgd • door de nog te benoemen tweede algemeen secretaris Geen advies over ongehuwde vrouw en de AOW De sociaal-economische raad heeft zich gisterochtend beziggehouden met een ontwerp advies betrekking heb bend op de positie van de gehuwde in de sociale verzekeringen De vergadering die een besloten karakter had kon niet tot overeen stemming komen over het advies waarin o.a de gedachte naar voren komt om de ongehuwde vrouw reeds op 60 jarige leeftijd in het bezit te stellen van A O W.-uitkeringen De raad besloot het ontwerp terug te zenden naar de commissie van voor bereiding 999999999999999999999999999999999999999999999999 
tJTRBCHTSCH NIEtrWSBLAD MAANDAG 26 NOVEMBER 19G2 050502100305070304080306060907090306070903070709050510040806090407080705050708090909030406080605050608060909030306070808050408081109091004070706050507070911030307070809050609050303060708091109050611 DACSEV UITBLINKER IN HARDE DEFENSIE Verdiende Ajax-zege op DOS in boeiend duel 24 C Qroot Prins Kruin scoorden P IET OUDERLAND de internationale linksback van Ajax wilde terugspelen op zijn keeper Hoogerman Het was kort na de rust en op het scorebord hingen nog twee nullen Ouderland raakte de bal half en het leer sprong voor de voeten van de pijlsnel toegeschoten Michel Kruin De DOS rechts-buiten nam het projectiel mee en leek regel recht op een doelpunt af te gaan maar Hoo german stormde uit zijn goal en dook de Surinamer voor de voeten Die kans was verkeken Zouden de Utrech ters op dat moment een voorsprong hebben genomen Ajax was aangeslagen geweest Nu kwam er aan de andere kant een uitval over de linkervleugel Petersen schoot uit een moeilijke hoek er leek geen vuiltje aan de lucht Van Zoghei liet de bal echter door de handen glippen Cees Groot kon niet meer missen en de Ajaxieden hadden de leiding Inplaats van 0-1 was het 1-0 geworden FRAAIE VRIJE SCHOP Z ou DOS deze mentale dreun kunnen overwinnen En hoe De Kanaries gingen in de aanval Van der Linden werd ongeoorloofd aangevallen Dacsev nam de vrije schop vlak buiten het strafschop - *¦**«¦**- IDoOT **''***^' Trans Henrichs gebied De Hongaar „ draai de " het leer meesterlijk naar de bovenhoek Hoogerman zweefde naar het bedreigde punt en greep de knikker su bliem Het werd onaangenaam in het veld Luiten kreeg het iaan de stok met Prins Petersen met Koole De heren raakten verwikkeld in een drukke conversatie Ze zullen niet naar eikaars gezondheid hebben geïnformeerd DOOR JAN BOEROP TAN DE JONGH de ter I rier de nimmer versagen / de linksbuiten van Elink wijk heeft gistermiddag be wezen wat een voordelen een moreel harde voetballer heeft Op de meest onmogelijke bal len sjouwde de onvermoeiba re De Jongh door tot grote verbazing van de VVV ach-terhoede De Venlonaars had den in de eerste helft immers niets te vrezen gehad van de Utrechters en daar begon die linksbuiten op de ogenschijn lijk ongevaarlijkste momenten toch gevaarlijk te worden Het zinde Jan de Jongh niet dat zijn ploeg in de rust met 1 — O ach ter stond En toch we moeten het bekennen dat was dubbel en dwars verdiend De gasten waren feller za ten op de hal gaven geen meter grond prijs maar en dat is be slist niets positiefs zij veroorzaak ten legio overtredingen In het eer ste kwartier haa'den zij niet minder dan zesmaal een Elinkwijker op meer dan schandelijke wijze onder uit Scheidsrechter Snoek floot er wel voor maar liet het daar bij De voornaamste zondaren van die onprettige feiten waren de halfspe lers Theeuvifen en Schattorjé Veel plezier heelt Theeuwen er niet van gehad want toen Jan de Jongh in de 22ste minuut van de tweede helft zijn club de leiding had bezorgd kreeg hij van scheidsrechter Snoek een waarschuwing die hem zeker twee wedstrijden gaat kosten Tn de eerste helft was het niet nodig na de rust konden de Venloërs niet meer tegen de Utrechters op en ver loren zodoende met 4—2 door twee doelpunten van Jan de Jongh en Henny van Egdora De voor VVV hoofdscliuldige was COR LUITEN = nill zeer actief Penalty van Ouderland O Utrechts elftal ongewijzigd tegen Hibs Het Utrechts elftal dat dinsdag avond om 8 uur in liet stadion te gen Hibernian zal aantreden voor de eerste wedstrijd van de tweede ron de van liet voetbaltoernooi om de Jaarbeursbeker is ongewüzigd Van Zoghei Liptak en Okhuü sen Jochems Mynals en Van Arnhem Geurtsen Morelissen Van der Linden Siahaya en Luiten Dit is hetzelfde elftal als dat wat in Berlün met 2—1 van Tasmania won Keserves zijn Van Pelt Geut jes en Westphaal HibeiT an heeft op vreemd terrein met 2—1 verloren van de Air Bi'^ionions UDERLAND vcas nog steeds uit zijn gewone doen Hy kwam ten val op de bal terwijl Kruin als een nijdige wesp om hem heen cirkel de De Ajaxied bracht het leer met de hand binnen de beruchte Iqnen onder controle maar arbiter Boo gaerts gaf er geen strafschop voor „ Het was onopzettelijk hands " zei de Dordtse arbiter na afloop De rood-witten kropen daar doorhet oog van de naald Ze putten erde kracht uit weer in het offensiefte gaan De Amsterdamse suppor ters op de met 24.000 man volge pakte tribunes brulden hun favo rieten in de aanval Ze sprongenal juichend op toen Swart eenvrije schop prachtig naar de bo venhoek dirigeerde Van Zogheikreeg na een wanhoopssprong zijnhand nog tegen de bal die tegende lat dreunde en voor de Ajax-international Co Prins midden heeft het gisteren niet gemakkelijk gehad Hg moest nogal eens duelleren met de Hongaarse D.O.S.-verdedigers Dacsev links en Liptak en daarbq ging het beslist niet zachtzinnig toe >*^»^»*» ^^^.^^^^^^ i I UITSLAGEN EN STANDEN TWEEDE DIVISIE A Stormvogels—ZFCOldenzaal — Be Quick Tubantia — Vitesse De Graafschap — AlkmaarWageningen — Zwolse BoysNEC — ZwarteraeerKFC — LeeuwardenHeerenveen VS V 1-0 2—4 1—7 1—1 0—2 2—1 1 0 0—1 10 10 11 911 9 11 8 7 7 11 6 BETAALD VOETBAL EREDIVISIE 0—2 3—3 2—1 5—0 3—4 0—1 2—0 1-0 - 27-12 20-15 25-14 30-19 26-18 16-16 16-16 24-23 14-14 22-27 16-21 24-22 21-20 18-20 23-29 9-45 Fortuna ' 54 — PSV Heracles — Willem II Ajax—DOS Volendara — De Volewijckers ADO — Blauw Wit NAC—Spel Enschede GVAV — Sparta Feijenoord—MVV 17 17 12 1612 1611 1311 1311 1111 11 U 12 ZFC Wagen Leeuw H'veen AGOVV Zwartem Graafsch Oldenz Vitesse Ajax DOS PSV SC Enschede Sparta Fortuna ' 54 Feijenoord Volendam ADO Blauw Wit GVAV Heracles MVV NAC Willem II Volewijckers 12 7 3 12 8 1 12 7 2 12 8 O 12 6 4 12 6 1 17 17 16 16 2 16 13 4 12 11 11 11 11 10 6 10 10 810 3 VSV KFC NEC Alkmaar Strormv Be Quick Tubantia Zwolse B TWEEDE KLASSE B 4—0 1—1 3—1 1—2 2—3 0 0 1—1 2-0 - 11 10 11 9 11 8 8 8 Xerxes — EDO Hilversum — Baronie PEC—Hermes DVS RCH—HVC Longa—DFC SVV—Helmondia ' 55 NOAD—Wilhelraina Haailem—'t Gooi EERSTE DIVISIE 0-0 3—2 1 0 2—2 4—2 1—2 1 0 2—0 17 35-19 17 23-12 16 32-22 15 19-11 15 24-15 14 32-27 12 20-16 12 17-20 12 26-37 11 15-24 10 21-19 10 17-20 10 14-26 9 21-27 8 14-19 4 8 24 Baronie RCH NOAD SVV Wilhelm PEC EDO Longa 19 18 15 15 12 1 ^ 11 1311 12 12 11 Haarlem HVC BW ' t Gooi H'mondia H'sum Xerxes HDVS DFC Roda JC—Veendam Enschedese Boys — RBC DWS—Schev HoU Sport Velox—DHC Elinkwijk—VVV jLimburgia-Go Ahead Eindhoven — Excelsior Fortuna VI — Sittardia 12 7 3 12 7 3 12 7 2 12 7 1 12 6 3 12 5 4 12 5 12 3 5 4 3 4 2 2 4 2 2 3 4 3 3 2 5 6 3 5 5 52 66 4 Go Ahead RBC AMATEURS Spel WW ' 28 — Spel Irene Standaard — Spel Emma Rios ' 31 — Chevremont Wilhelmina ' 08 — Minor Waubachse Boys — Blerick Enschedese Boys 3—1 0—1 1—5 2—1 afg 9 7 9 6 10 6 5 5 DWS Eindhoven Velox SHS DHC Elinkwijk Minor SC Irene Rios ' 31 Waub B Standaard 9 14 9 14 8 11 11 98 8 Wilhelm Chevrem WW ' 28 Heer SC Emma Blerick Excelsior Veendam Fortuna VI Roda JC VVV Sittardia 12 1 2 9 Limburgia voeten van Muller sprong De in ternational miste voor een onfat soenlijk gapende doelmond Prachtgoal van Prins Toen kwam de explosie van Co Prins H\j zigzagde met een prach tige solo door de geel-zwarte de fensie en zond het leer met een zoevende schuiver onder de uit lopende Van Zoghei naar de touwen Twee-nul na 20 minuten het hoofstedelijlte legioen barstte los in een explosie van vreug de De strijd leek gestreden „ Nu wordt het vijf-nul ook " zei een glunder lachende Am sterdammer naast ons De man was kennelijk niet voor waar zegger in de wieg gelegd want het werd 2—1 Ja het dit seizoen zo mentaal sterke DOS had de kracht om terug te slaan En het speelde nog oged ook Luiten actief als immer begon aan een mooie solo Hq besloot de rush met een messcherpe pass naar de op de rechtervleugel staande Visser Een prachtige voorzet volg de de in het centrum staande Kruin veerde omhoog en sloeg z^'n hoofd zo hard tegen de bal dat het projectiel in de bovenhoek gierde Een machtige goal van de iiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiii Sport'idioten Uit een tribunevak waar vele DOS supporters verzameld waren is gisteren een fles gegooid naar Ajax-doelman Hoogerman De scherven lagen op de doellUn We hebben redenen om aan te nemen dat dit door een aanhanger van de kanaries gebeurde Als de fïees telUk invalide die dit deed denkt dat hÜ daarmee propaganda maakt voor zün club vergist hü zich En een Ajax-supporter gaf Michel Kruin een schop toen deze van het veld liep Wat een ongelooflijke sport-idioten iiiiiiiiiiHiiMiiiiiiiiiniiiiiiMiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii zelfde Kruin die twintig minuten eerder een „ niet te missen kans " om zeep had gebracht Twee-één Ajax rook het gevaar Maar Van Zoghei had zich her steld van zijn fout en hield de doorgebroken Petersen met een katachtige reactie van een vol treffer af De Utrechters tastten diep in de reserves van hun moe gestreden bodies en gingen nog maals in de aanval Pronk en Schaaphok Het was in deze fase van de strijd dat Ajax-spU Pronk met de altijd zeer onderschatte rechtshalf Schaaphok tot grote hoogte rees Twee drie maal onderschepten zij aanvallen die regelrecht naar Hoogerman voerden Tegen een doorstoot van Luiten was dit duo echter machteloos Weber en Kruin konden de bal niet onder con trole brengen Visser brak door De hoeveelheid werk die deze DOS-er week in week uit verzet is ongelooflijk Ook gisteren weer Alleen al van naar hem te kijken werden we doodmoe Na al zijn zwoegen had Visser die nog een buitenspel doelpunt zou maken de kracht voor een schot Hoogerman die kennelijk de vruchten plukt van Grubers vermaarde keeperstraining stopte onvervaard Het slotakkoord werd door Ajax geproduceerd Maar Van Zoghei hield nu op grandioze wijze de doorgebroken Cees Groot twee keer van een doelpunt af Spitsuur Een 2—1 zege dus voor Ajax en naar onze smaak was dit verdiend Zeker de Amsterdammers kwamen in dit enerverende duel op ietwat gelukkige wijze aan hun eerste doelpunt maar ze speelden over het geheel genomen toch zeker het beste voetbal Vooral tijdens de in een wollige mist gespeeld - eerste helft waarin het bepaald spitsuur was voor Van Zoghels veste De DOS-goalie stopte schoten van Prins en Cees Groot die als vervanger van Kei zer geen beste dag had zag een vrije schop van Prins via de schou der van Dacsev over de lat stuite ren en een schot van S-^art tegen die lat belanden V d Linden geblesseerd Uitblinkers bij Ajax waren behalve de al genoemde Pronk en Schaaphok ook Hoogerman en in de voorhoede zvroeger Prins en bouwer Henk Groot In de Utrechtse ploeg richtten Oorzaak en gevolg Een dure fout van de overi gens goed keepende Van Zoghel Ajax linksbuiten Pe tersen heeft de bal van opzij liard voor het doel geschoten Tot ontvetting van Dacsei flinks en Ohhnijsen f rechts laat de DOS-goalie het pro jectiel glippen Cees Groot Imidden ruikt zijn kans stormt toe en geeft de leren knikker het laatste tikje Ajax leidt met 1 — O in dl aan ü L'aiten v d Lin den kort voor het einde ge blesseerd en Visser de aan ¦ dacht op zich en in de graniet harde verdediging Dacsev en Liptak Okhuijsen was gisteren naar onze smaak té hard Dacsev is trouwens ook niet van bordpapier De wijze waarop hij Co Prins kort voor het eindsignaal opving loog er niet om „ Ik vind Prins niet hard " vertelde de Hon gaar ons zaterdag in een inter view Het kan wel zijn maar we hebben zo het vermoeden dat Prins op zijn beurt sinds zondag middag Dacsev ce.i bil'kel vindt AJAX HOOGERMAN Smit en Ouderiand S ^ HAAPHOK PRONK en Muller Swart H GROOT C Groot PRINS en Petersen DOS Van Zoghel LIPTAK en Okhuijsen Koole DACSEV en Westphaal Kruin VISSER VAN DER LINDEN LUITEN en Weber Ajax'trainer Gruher „ DOS heeft goed elftal " „ DOS heeft beslist een goed elftal Een stevige ploeg die kei hard werkt '* Dit was de mening van Ajax octenmeester Pepi Gruber die vroeger bU DOS de trainings scepter zwaaide „ Ik vind het jammer voor Van Zoghel dat hjj die fout maakte Verder heeft Nico zeer goed gekeept Ook Luiten Dacsev Liptak v d Lin den hebben goed gespeeld Weber is beslist vooruit gegaan BO de beoordeling van deze wedstrijd moet men echter niet vergeten dat wii Keizer als midvoor mis ten Hij is gevaarlijker dan Cees Groot En het was een verdiende overwinning van Ajax al kwam die zege dan wat gelukkig tot stand Maar DOS fs een moeilijke noot om te kraken Dit team zal nog vele successen behalen " Voor de sporttoto van deze week hebben 731.382 deelnemers f 912.672 ingelegd Voor de eerste prijs is een bedrag van ƒ 165.650 beschikbaar voor de tweede ƒ 90.355 De — dub bele — extra prijs bedraagt ditmaal ƒ 89.383 Vanmorgen hadden zich al 4C deel nemers bij het bcndsbureau van de KNVB in Den Haag gemeld die een volledig goede voorspelling hadden ingezonden Het aantal meldingen met 12 goede uitslagen bedroeg ruim 300 Het ziet er naar uit dat degenen die de vijf gelijke snelen goed heb ben voorspeld ditmaal het beste uit de financiële bus zullen komen Van morgen was er voor deze prijs nog maar één melding binnen:;ci.000 De Geleense stopper Smeets raakte aan zijn been gewond en moest zich la ten vervangen door Custers ook Moni merts moest zich even in de kleedka mer laten oplappen " na een blessure In dit goede technisch hoogstaande duel waren Notermans Smeets Hoenen Van Wissen en Giessen de besten Militairen dammen „ Spoor " omver Onder auspiciën van de Dienst Welzünszorg van het Leger werd za terdagmiddag in het Erasmushuis te Utrecht de jaarlqkse damontmoe ting tussen een tiental militairen en een landeiyk tiental van de N,S door de soldaten gewonnen Naast de militaire kampioen de bekende dammer O G van Veen waren nog enige sterke jonge dam mers t.w Van Leeuwen die Neder land in het toernooi te Bakoe verte woordigde De Rooy en Heeringa by de militairen opgesteld Het N.S tiental kwam zeker niet in de sterk ste formatie uit Niettemin was het een spannende strijd welke in een 11—^9 overwinning voor de militai ren eindigde De gedetailleerde uitslag J H van Leeuwen M van Dol 1—1 L de Rooy-M Thimister 1—1 O G van Veen-Th van d Velde 2—0 R W de Vries H A te Lindert 1—1 E Smit-J Krikke jr 2—0 W Hee ringa-J Berghuis 1—1 A Looms P M Faure 1—1 J Haytink-D Kei zer 2 — O A Schouten-B van Druten 0—2 J Vlijm-L Jansen 0—2 HF NZC'21-Polar Bears 7—2 II G AZC'82-EZPC 0—4 Heren IA Nereus-RZC 5—1 HZPC SVH 10—3 DZV-GZC 2—3 B het IJ-PSV 2—4 de Robben-D JK 11—0 het Gooi-Neptunus A'foort 2—9 A Neptunus Za.-de Meeuwen 2 3 — O HPC D.\W 3—2 UB de Gouwe-Brandenburg 5—0 AZ'70 Zwemlust 2 6—1 AZC Alph Sed-na 5—2 II C de Sleutelstad-Surae 4—4 Rot terdam-SZC 12—0 II D AZC'82-NZC'21 4—4 Polar Bears Neptunus Arn 2 4—1 ZIJV-ZCE 4—5 IlIA VI Vissen-Haarlem 0—4 III B de Futen-DWR 7—8 de Ham de Snippen 4—1 III C Naarden-ZAR 5—6 niU Shell R)-VZC VI 3—4 III E DKR-Wilskracht 2—7 Vecht streek-WZC 4—1 III F Flevo-VZC V'daal 4—1 ZEW De Waterkip 0—7 III G ZEUS-Natando 2—3 Poseidon ESCA 2—6 III H Jonas-ZCG 0—9 de Walvis Bub-ble 6 ^ Kring midden van Nederland Dames Afd A Neptunus 2-de Robben 3 1—7 B VZC I-Naarden 2 2—5 Naarden 2 de Vuursche 1 3—1 DKR-VZC 9—3 C Zwemlust 2-Laga 1 2—1 Heren A Neptunus 2-HZC 2 0—1 Zwemlust 3-Neptunus 3 3—1 B Sedna 2-ZwemIust 4 8—2 C Flevo 2-Duinklkkers 1 0—5 de Fuut 2-Duinkikkers 1 2—5 de Vuursche 1 Woestduln 1 2—2 D Duinkikkers 2-AZPC 4 1—5 Posei don-HIOS 5—0 de Vest 3-AZPC 4 1—6 BASKETBALL Eredivisie Heren D.E.D.-Flamingo's 51—61 Punch-Argus 70—57 Herly D.E.D 58—74 Blue Star.s-Agon 72-88 Flamingo's Landlust 64—88 Holland Daggers Wolves 39—110 Dames A.M.V.J.-Landlust 57—39 White Stars-Fack 62—41 D.T.V.-H.O.C 29—67 Herlv-Agon 28—64 Westerkwar tier-D.E.D 48—42 Antilopen-Blue Stars 19—82 Eerste klas White Stars-Exercitia 53—42 U.V.V.-Vlubbers 34—26 H.O.C Typhoons 65—53 District Midland 3-Shooting Stars 3 38—15 Nijenrode U.S.S 46—32 Break Out-USS 3 88—36 USS 2-Shooting Stars 2 25—14 UW 2-Midland 3 21—39 Shooting Stars Midland 24—67 Taveno 3-Break Out 50—58 Midland 4-ABC 2 6—26 U.V.V 3-MIdIand 3 35^-41 USS 6-ABC 2 n.b Dames U.V.V.-Shooting Star » 14—11 U.V.V 2-Break Out a-16 
tJTRECHTSCH NIEUWSBLAD MAANDAG 26 NOVEMBER 1962 VERRASSING IN EREDIVISIE VOLLEYBAL Oranje Nassau klopt Sportcentrum 3^2 De dames van het Utrechtse SVV konden het zaterdag in de Jaarbeurshal niet bolioer ken tegen de voUeybalploeg van Cito tiit Zeist Met S — O gingen sij ten onder Tineke Hahermehl SVV smasht langs de blok maar punten zmv het niet oplex>ei-en Het gaat er voor de utrechtse meisjes donker uitzien " nu nog geen enkel winstpunt is behaald Als er niets gebeurt is degradatie uit de over gangsklasse onafwendbaar JAARBEURSHAL GESCHIKT VOOR INTERLAND Zaalhandbal in de Beatrix-hal werd een daverend succes Attila door AHC mei ' Foto boven ' 20'17 verslagen De officials van het Nederlands Handbal Verbond hebben gisteren tot hun grote vreugde geconstateerd dat zij in de Beatrixhal aan het Vreeburg een ideale sportzaal hebben gekregen en niet alleen dank zij de uitstekende accommodatie maar zeker ook dank zij het feit dat door de beperking tot één veld een bijzondere sfeer is geschapen die zoals gisteren bij de grote publieke belangstelling voelbaar was De voor zitter van het Nederlands Handbal Verbond Max Rijkenberg noemde de hal na enige uren aan het Vreeburg te hebben doorgebracht de beste van geheel Nederland Oranje klopte SV W.O.C bood U.B.C geen tegenstand Zwemlust te zwak voor Zian 0-7 m De wedstrijden komen als kijkspel nog weer beter tot hun recht in ver gelijking tot de Bernhardhal maar deze zaal vraagt wel exclusieve pro gramma's met wedstrijden als giste ren Attila A.H.C Daarom is het zo verheugend dat de hoofdklasser ESCA in de Beatrixhal zyn thuiswedstrgden gaat spelen en de handbalwereld ver heugt zich nu al in de ontmoetingen ESCA-E en O 9 december en ESCA-Olympia Hengelo 16 decem ber speciaal na de verrassende uit slagen van gisteren ESCA klopte na melijk Niloc en E en O in Emmen „ Aalsmeer " Dat de vloer ideaal is kwam gis teren op deze eerste competitiedag tot uiting De spelers en speelsters namen veel meer risico dan in de Bernhardlhal waardoor het spel nog weer sneller werd De beide Rode Kruis-helpers had den — hun prima ingerichte kamer ten spijt — niets te doen Zij hebben zegge en schrijve één schaafwondje van een keeper behandeld Max Rijkenberg constateerde aldus tot zijn genoegen dat de interland Nederland-Frankrijk op 3 februari in een ideale sporthal wordt gebracht en de kassa dienst ondervond reeds gis teren hoe prettig het is een zaal in het hartje van de stad te hebben want verhoudingsgewijs was de be langstelling gisteren voor zaalhandbal vele malen groter dan in de Bern hardhal waar men toch altijd goede recettes weet te maken Gelukkig dat er een grote tribune stond en de toe schouwers op de eerste verdieping te recht konden anders was het reeds de eerste zondag op teleurstellingen uitgedraaid De mooiste wedstrqd was ongetwy teld Attila A.H.C Er werd door bei de ploegen büzonder fair gespeeld en men probeerde door snelle com binaties en verrassende break-onts tot doelpunten te komen waarbq we van de Attilanen moeten zeggen dat der belangrijk zoals bij U.D in de zij iets minder geduld hadden dan de Amsterdammers waardoor A.H.C ten slotte met 17-20 won Een verrassing was het daarbij Arnold den Hartog als coach van Attila langs de lijn te zien zitten en een coach is bij zaalhandbal bijzon RAI in Amsterdam bleek waarmede door het juiste inzicht van coach Jaap Linschoten de Utrechters zo verrassend Blauw Wit met 13-14 klop ten A.H.C nam snel de leiding maar Attila kwam na een minuut of zeven Dat het Amsterdamse W.O.C voor het laatste jaar in de meester klasse der viertallencompetitie van de Nederlandse Bridge Bond speelt lUkt thans wel zeker De Arasterdammers die in Utrecht op bezoek waren werden door U B.C al in de eerste helft ver pletterd 81—6 zodat de tweede helft een formaliteit was U.B.C won tenslotte met 108 tegen 39 wat goed was voor een 6 — O uitslag De Bridgekring uit Rotterdam won met 5—1 van het Haagse Buitenhof In deze wedstrijd die op behoor lijk peil stond scoorden de Rotter dammers 105 matchpunten en hun tegenstanders 92 De Bridgekring heeft door dit resultaat een van zijn lastigste concurrenten voorlopig van zich afgeschud en staat gedecideerd bovenaan de ranglijst Dat de Amsterdamse Continental Club met Kramer-Rebattu en E Goudsmit-Cats steeds beter inge speeld raakt bewezen de Amster dammers tegen de Bridge Oefen club Haarlem Bij de pauze ston den de Amsterdammers reeds met 62—28 voor en wonnen tenslotte met 135—91 wederom een 6 — O resultaat voor de winnaars Na vier wedstrijden is de stand maximum per wedstrijd 6 pun ten 1 Bridgekring Rotterdam 21 in haar spel en liep de achterstand in We zagen toen een gelijkopgaande en boeiende strijd Eerst bij 9-8 nam de thuisclub voor het eerst de lei ding De rust kwam met 10-8 maar toen werd.het al heel spoedig 10-10 A.H.C nam de leiding over om deze niet meer af te staan De gasten won nen verdiend met 17-20 Onze vooi'spelling dat Oranje ' 57 Sport Vereent nerveus en hard zou worden en een uitstekende scheids rechter vroeg is voor 100"/i uitge komen Sport Vereent liep hard van stapel scheen naar een hoge uitslag te spe len maar plots sloeg Oranje ' 57 dat voor het eerst schutter Paul Bos schaart in de gelederen had terug Men gaf elkaar geen meter cadeau en scheidsrechter Smidt moest kor daat optreden Hij hield de derby uit stekend in handen al moest hij daar toe een reeks strafworpen uitdelen De rust kwam met 8-9 in het voor deel van Sport Vereent Direct na de hervatting maakte Oranje ' 57 er 11-9 van Kasius miste op dat moment een strafworp even pnt 2 en 3 Continental Club A ' dam en U.B.C Utrecht 16 punten Buitenhof Den Haag 13 punten B.O.C Haarlem 6 pnt 6 W.O.C A'dam O punten USC-toernooi om de UN'beker Woensdag 19 december houdt de Utrechtse ChristelUke Schaakver eniging om half acht in het Groe ne Kniisgebouw Nieuwe Gracht 69A ingang Zuilenstraat zijn jaar lijkse kersttoernooi om de Utrechtsch Nieuwsbladbeker Inschrijving staat voor iedereen open Aanmelding onder opgave van speelsterkte beginnend middelma tig of gevorderd en onder gelijk tijdige betaling van / 2 — inschrijf geld uiterlijk zaterdag 1 december bij een der volgende adressen N J van Harten Rochus Meeuwisz straat 21 Zuilen A D Lange rak Prof Ritzema Beslaan 113 Tuindorp D la Pleine Kerk str 27 bis Centrum P de Tong ' t-Goylaan 56 Hoograven J J Versluys Rooseveltlaan 538 Kana leneiland of door overschrijving of storting op giro 261304 t.n.v de penningmeester Utrechtse Christe lijke Schaakvereniging De heren handbalpioegen van Sport Vereent en Oranje ' 57 zittend vochten gisteren een verwoed duel uit Sport Vereent begon overdonderend maar zienderogen liepen de Oranjehemden de achterstand in om tenslotte me 19—16 de strijd verdiend te winnen S.V v.l.n.r G Grasmeijer H Post D Fauth H de Bree E Snellenberg A Brink H v d Plaats en H Schuur Oranje J Termars P Bosschaart R Rademaker T Steenbrink J Baars T Wilbrink P Horde laar J Wels W Swanink en C Diemei later was het 12-9 en toen ging Oran je naar de zege toe De uitslag werd ten slotte 19-16 De beide dames-wedstrijden waren het aanküken waard D.E.S en U.D streden heftig om de zege en het werd 1 1 Attila nam tegen S.D.W met 5 1 de leiding waarbij Ellen van Dök van de zijkant prachtige doel punten maakte Na rust liep S.D.W in en na veel spanning werd het 6-4 voor de Utrechtse ploeg Ook in de Hilversumse Expo-hal startte de competitie vlot De H.H.C dames maakten er na een O — 2 ach terstand 2—2 van in de strijd tegen Vriendschap De Achilles-dames won nen met 1—2 van Laren Sport Ver eent verloor met 3—1 van B.S.V In de oude RAI te Amsterdam vie len gisteren grote verrassingen Ni loc werd door ESCA met 14—16 ge klopt en U.D bleef niet achter ¦ en won met 13—14 van Blauw Wit dat wel bijzonder schotvaardig was maar in Wethly een ongenaakbaar doel verdediger trof De gehele U.D.-ploeg verkeerde in prima vorm Dat kan beslist niet worden gezegd van de Spirit-dames die in de bad mintonhal te Haarlem slecht combi neerde waardoor de strijd tegen Full Speed met 6—5 verloren ging Met een verheugd gezicht ziet Harry Schrik van Attila zijn geschoten bal langs de AHC doelman vliegen De Utrech ters m,aakten er in totaal ze ventien maar de gasten gin gen toch met de zege huis waarts want zij passeerden de Utrechtse goalies twintig maal De Halter nog ongeslagen Het eerste team van de kraehtsport vereniging De Halter bleef ook zater dagavond ongeslagen De Halterwer kers wonnen van Hercules Amsterdam met 5—2 en behielden daarmede • de eerste plaats in de hoofdklasse De Halterreserves verloren van Her cules met 21/2 — iVz maar de jongeren van De Halter 2 versloegen Achilles Tiel met 5—3 De uitslagen zijn Halter A-Hercules Asd L Alflen Van de Pavert 1—0 G Ram — Steen bakkers 1—0 N Kooymans — R Delzen V r—Vi - Th Wammes — A J Verkerke 1—0 J Ie Blanc—H Stolz '/ a-'/a N Bouma—geen 1—0 F Slingerland—J Kops 0—1 Eindstand 5—2 Halter B — Hercules Asd De Heus — v d Pavert O — 1 Okhulsen — Steenbak kers ',' 2 — V2 \ geen — R Delzen O — 1 J Thomassen — A J Verkerke 1—0 H Mantel—H Stolz 0—1 R v d Kreeft — H Weitner 1—0 C Lit — J Kops 0—1 Eindstand 2y2 — 4 ',» Halter 2-^AchilIe » Tiel geen — Brug man 0—1 Wltteman — v Empel te zwaar 1—0 A Alflen-Van d Waal 1—0 D v Ginkel — J J den Haan 1—0 C Bosman—A v Baal 1—0 L V d Pijl—E de Bruin 1—0 P Koren - hot C A V d Toorn 0—1 geen — V Os 0—1 Eindstand 5—3 H et was aan de publieke belangstelling voor de volleybalwedstrfl den van zaterdagmiddag in de Jaarbeurshal goed te merken dat de veldsporten waren afgelast want er waren nu aanmerkelijk meer bezoekers die de wedstrgden hebben b\jgewoond Toch zullen velen de meest aantrekkelijke ontmoeting juist niet meer gezien heb ben n.I die tussen twee niet-Utrechtse ploegen uit de ere-divisie Sport Centrum uit Hilversum en Oranje Nassau uit Groningen Cito door DES verslagen 3-1 Arnhem - Utrecht veel te hard De Intensieve training van de Utrechtse zaalhandbalploegen in de Beatrixhal heeft zaterdag tödens de stedenontmoeting tegen Arnhem reeds zijn vruchten afgeworpen De resultaten in de Gelderse hoofdstad waren bevredigend De dames be haalden een 3—1 overwinning en de heren moesten zich met een 18—^9 nederlaag tevreden stellen Het dames-elftal heeft het bijzon der goed gedaan Na een uistekende combinatie gaf Hiltje van Londen de gasten de leiding Een snelle break out van Tini Burgers leidde tot 2 — O voordat Arnhem tegen scoorde Na de hervatting bracht Toos Verheul met een sprongschot de 3 — 1 uitslag op het bord In het Utrechtse doel stond Gien van Ma nen Zij was een klasse apart De heren met als uitblinkers Georg Jansen en Harry Schrik bei den van Attila namen spoedig een 2—0 voorsprong Nadat de score in evenwicht was gebracht forceerde de gastheren het spel te veel waar door er keihard spel ontstond dat bij het ruwe af was Coach Arnold den Hartog gat zijn jongens op dracht het kalm ' aan te blijven doen omdat hij geen blessures wenste voor de competitiewedstrij den van gisteren Ned skivereniging vergaderde vlot In amper twee uur hebben de Ie » den van de Nederlandse Skivereni ging zaterdag in de nieuwe KAI te Amsterdam hun jaarlijkse najaars vergadering afgewerkt Slechts de verkiezing van een nieuw bestuurslid in de vacature A.V.M Hubrecht veroorzaakte een langdurige discussie Het bestuur sitelde mr W Visser uit Heemste de kort na de oorlog burgemeester van Den Haag kandidaat De heer Visser leek bij enkele kandidaat stelling gekozen te worden Toen enkele Haagse leden echter wensten geacht te worden te heb ben tegengestemd kreeg de verkie zing een sensationele wending Na een uitvoerige bespreking werd be sloten de kwestie aan te houden tot de voorjaarsvergadering in april in Den Haag Voorzitter mr Fr L M Dony wees de leden er nog op dat het niet aanvaarden van de gestel de ksmdidaat verstrekkende conse quenties voor het bestuur zou kun nen hebben De overige agendapunten kostten maar zeer weinig tijd Gedurende de rondvraag werd de binding tus sen de A.N.W.B en de N.S.V meer dere malen aan de orde gesteld Tot hilariteit van de vergadering stelde de heer Margadant uit Was senaar vast Ik lees nu al de auto kampioen en de waterkampioen zal ik binnenkort soms ooh de skikam pioen moeten lezen " Niloc klopt Ivry om Europa-cup De eerste wedstrijd voor het Eu ropese toernooi van zaalhandbal kampioensclubs dames tussen Niloc Amsterdam en de Parijse club Ivry die zondag in de Sporthal Zuid te Amsterdam werd gespeeld eindigde in een 8-6 overwinning voor Niloc De ruststand was 3-3 De Franse meisjes namen door twee doelpunten van Renie Bellec een voorsprong van 2-0 Niloc ant woordde met een hevig offensief dat drie doelpunten van Corrie Filler tot gevolg had Maar voor de rust bracht Suzanne Cathiard de stand op 3 3 Na de hervatting ging de strijd gelijk op tot 4-4 waarbU het Neder landse doelpunt werd gescoord door Henny Hiek Door Suzanne Cathiard kwamen de Frangaises op 5-4 maar toen zette de Amsterdamse club Jos Beldeldijk in Haar eerste scihot betekende reeds 5-5 en door nog twee doelpunten stelde zij de zege veilig Els van der Heyden maakte er nog 8-5 van voordat Renie Bellec de eindstand op 8-6 bracht De returnmatch vindt op 8 decem ber plaats in Parijs Westfalenhalbeker voor HIJS HOKIJ 5et Haagse yshockeyteam heeft zaterdagavond in Dortmund de Westfalenhalbokaal gewonnen door in de finale Eintracht Dortmund met 6-3 te verslaan De tussenstan den waren 2-0 0-3 4-0 De grote man in het Nederlandse team was de Canadees Pat Adair die drie doelpunten voo.r zijn reke ning nam Carl Forster Roel Hen driks en Nick lannone scoorden ieder eenmaal HYS HOKIJ had reeds eerder cp de dag met 8-0 3-0 3 0 2-0 gewonnen van het Ca nadese team The Eagles uit Metz Daar de Expohal in Hilversum op zaterdag niet beschikbaar is voor volleybal was deze wedstrijd naar Utrecht verplaatst en hebben wij voor het eerst eens kennis kun nen maken met de Groningse ploeg En hoe Na een enerverende strijd die bijna twee uren heeft geduurd versloegen de Groningse jongens het gerenommeerde Sport Centrum met zijn internationals Rump en Dinco v d Stoep die nog maar kort geleden op de we reldkampioenschappen in Moskou successen hadden geboekt Het was Dinco duidelijk aan te zien dat hij in Moskou was geweest want hij droeg vrolijk zijn prach tige berenmuts en zijn fraai punt baardje stak trots(ky voor hem uit het veld in waar hij als een waar generaal zijn troepen tot de slag aanvoerde Maar de strijd verliep als voor Napoleon die zijn Moskou had gevonden al was de tegen stander nu een fel gekleurde Oran je Nassau formatie Het begon overigens zo hoopvol voor Sport Centrum dat zich met felle smashes van de Utrechter Jan Brakkee snel naar een 15—10 en 15—9 voorsprong speelde en toen in de derde set Oranje Nassau met dapper verweer op 15—17 een te genpunt kon bereiken dacht een ieder dat dit slechts een vriende lijkheid tegenover de gasten was Maar het liep daarna niet zo best meer bij Sport Centrum vooral nu het Utrechtse publiek duidelijk partij voor de Groningers had ge kozen kwamen deze jongens tot enorme prestaties in de verdedi ging en zelfs door een slopende set van 18—20 te verinnen bij de ge lijkmaker om daarna maar meteen gebruik te mSken van een totaal aangeslagen Sport Centrum en de beslisseiide set met 9—15 te win nen daarmede de wedstrijd Aanzien Was dit een enerverend slot ge weest van deze volleybalmiddag ook de vooraf gespeelde vi^edstrijd ' was het aanzien dubbel waard Cito had bezoek van het sterke DES uit Den Haag dat met sterke spelers als Tinkhof Oosterbaan en Hoogland fraai volleybal speelt al begint deze goede technische ploeg zich het onderhands stoppen ook al toe te eigenen uit angst anders voor plakken te worden afgefloten Bij Cito was Gerard van Uffen wel van de partij maar helaas to taal uit vorm zodat hij gewisseld moest worden Duidelijk nam DES op 6—15 de leiding maar in de tweede set speelde Cito uitstekend en kon zelfs een 18—16 bereiken maar het hielp niet want met 5—15 en 11—15 besliste DES de winst op 3—1 Tegen Libanon bleek Valbovol niet opgewassen waarbij vooral Rob Groenhuyzen een prachtige partij bij de Rotterdammers speel de en met zijn teamgenoten via De waterpolowedstrijd tussen Zwemlust-heren en ZIAN uit Den Haag zaterdagavond in Den Hommel gespeeld is in een duidelijke 7 — O nederlaag voor de Utrechters geëin digd Vechtstreek-W.Z.C Woerden nam snel de leiding maar Vink en Van Rheenen deden de balans om slaan In de tweede helft vergrootte Ruda van Dijk de voorsprong tot 4—1 Wilskracht-D.K.R Bij lust leidde Wilskracht met 2 — O ondanks goed doelverdedigen van Cor de Wit Eindstand 7—2 Voor D.K.R dat zon der Henk van der Velden en Van der Woerd speelde scoorden Van der Linden en Kleeman Pe doelpunten bij Wilskracht werden gemaakt door Kolf Smith 3 Peter Smith 2 en Hans van Eerden 2 Zwemlust-ZIAN Een behoudens keeper Hanselaar volledig Zwemlust begon hoopvol tegen de Hagenaars ZIAN nam door Kater en Spieren burg een O — 2 voorsprong In de 3043 een 5—15 4—15 en 5—'15 naar een duidelijke 3 — O sloeg zonder dat Valbovol er iets aan kon doen Teleurstelling In de dames hoofdklasse is de strijd tussen SOS en landskam pioene Boemerang min of meer een teleurstelling geworden Niet wat het spel van Boemerang be trof maar wel voor de prestatie van de Utrechtse dames die fout op fout stapelden en alleen in de derde set tot winst kwamen toen Boemerang in de zwakste op stelling speelde In de tweede set werden 13 serves fout gestopt wat even zovele punten wswen Het antwoord van Boemerang was verschrikkelijk want toen Hetty Kok Riet v d Heuvel en Jenny Turkstra zich echt gingen inspannen was het met 15 — O ook gebeurd 11 15 9-15 15-13 0-15 In de overgangsklasse dames was bij de ontmoeting SVV — Cito alleen een vraag hoeveel tegenpunten SVV zou scoren Natuurlijk werd het 3 — O voor de Zeisterploeg maar geheel onbetuigd bleef SVV bij 7 15 4-15 en 4-15 toch niet Her&téldi Bij de heren hadden de SOS re serves het nog ongeslagen VHH uit Amsterdam op bezoek Een ver heugend feit was daarbq dat SOS De waterpoloploegen van Wilskracht en DKB doken zaterdagavond het water van Den Hommel in voor de der by Wilskracht bleek de sterk ste Na een t — O ruststand werd 7net 7—2 gewonnen Staande Wilskracht met H van Eerde R Smit en P STnit B de Liefde J Snel W Balfoort en V Lutters DKR C de Wit W v d Broek T Meijnen L Willem se G & e Kruijf J Kleman en H V d Linden tweede speeltijd waren Vinus van Baaien en Henk van der Linden van de partij Meijer bracht voor ZIAN de stand op O — 3 en in de derde speeltijd liet Caviet en houdbaar schot van La Cour gaan O — 4 In de laatste speeltijd kwam Zwemlust op z'n sterkst met Goenee Spaans en Van Baaien in de verdediging Steen brink en Van Soest voor Het lever de niets op ZIAN bracht de stand op O — 7 door Van der Voet 2 x en La Cour 1 x Zwemlust redde zelfs de eer niet De Waterkip-Zwemlust De Barne veldse dames speelden zaterdagavond in het Amersfoortse bad tegen Zwemlust De Waterkip nam r'e lei ding maar Thea de Wit maakte weer gelijk Vooral Betsy Wouterse Ria Grevenbroek Irene en Olga Schüs sler deden goed werk Toen de eer ste naar de kant moest kon de Waterkip het winnende doelpunt maken Jan Kooy na zijn blessure van vo rig seizoen weer kon opstellen en met succes Al was de tegenstand dan voor hem niet zo groot het ging weer uitstekend zodat binnen kort het eerste team door hem weer versterkt zal worden VHH viel tegen en kreeg met lS-9 15-4 en 15-7 een desillusie te verwerken Ook DSO had succes en versloeg Octopus Alkmaar met 15-8 15-12 en 15-8 in ruim een half uur spelen waardoor Bas Visser c.s aan de leiding blijven In Leiden klopte Polonia SVL volgens de regelen der kunst met 15-10 15-12 en 15 12 zodat alle Utrechtse overgangs klassers nu goede plaatsen inne men Voor de afdelingscompetitie zijn bij de dames de SOS reserves in feite te sterk voor deze klasse en zullen zeker naar de overgangs klasse terugkeren Nu was Boni het slachtoffer met 15-4 15-7 en 15 3 De Phylos dames deden het in Maarssen heel goed en versloe gen daar VCM met 15-13 15-11 en 15 13 al heeft Phylos zich er wel voor moeten inspannen Bij de heren was de ontmoeting tussen SVV en Athlon van goed gehalte SVV moest het zonder Kees Tukker stellen waardoor het aanvankelijk niet zo best liep en Athlon 8 15 de leiding kon nemen Daarna ging het echter prima bij SVV en werden de volgende sets in winst omgezet op 15-2 15-2 en 15 9 Bij Set Up en Polonia 2 span de het wel en was het verschil bij 15 13 14-16 en 14-16 maar erg klein In de laatste game zakte Set Up echter af en won Polonia met 15 6 dus met 3—1 De verdere uitslagen waren Dames Veenendaal—RVO 0—3 5-15 4 15 5-15 Olympia—SOS 3 0—3 4 15 6-15 11-15 Heren Olympia 2 — Forti 2—2 10-15 8-15 15-5 15 13 Arbiter Janowitz naar Karachi Scheidsrechter Harry Janowitz uit Amsterdam is uitgenodigd om met ' t Nederlands militair volleybalteam naar Karachi te gaan om daar als Nederlandse arbiter wedstrijden om het wereldkampioenschap voor mi litaire ploegen te leiden DRR tweede in bekercompetitie rolhockey De laatste jeugdwedstrijd in de bekercompetitie rolhockey heeft De Rollende Rijders een 4—2 nederlaag opgeleverd Omdat dit tegen con current AGOR in Dordrecht gebeur de kwamen de Dordtenaren in het bezit van de fraaie cup van de Nederlandse Rolschaats Bond De Utrechtse jongens namen de leiding door Van Schalk maar de snelle Van der Werff van AGOR bleek hierna ongrijpbaar voor de DRR-verdedigers Driemaal trof hij in de eerste helft het Utrechtse doel DRR zette na de pauze alles op alles maar had geen succes met het offensief Zelfs werd het door Van der Werff 4—1 en pas in de slotfase kwam het dapper volhoudende DRR nog tot een doelpunt De eindstand in deze bekercompe titie was AGOR 6 4 119 23—18 DRR 6 4 0 2 8 29—16 Residentie 6 3 0 3 6 19—17 Marathon 6 0 15 1 12—32 Dawn Fraser weer sneller De Australische zwemster Dawn Fi aser heeft zaterdag tijdens de spelen van het Britse Gemene Best te Perth haar wereldrecord op de 110 yards vrije slag opnieuw scher per gesteld Ditmaal maakte zü een tijd van 59,6 sec 0,3 sec snel ler dan het oude record dat sedert 27 oktober van dit jaar op haar naam stond Ook de Britse Anita Lonsbrough verbeterde een wereldrecord en wel dat op de 220 yards schoolslag dat zij op 2 min 51.8 sec bracht Het oude record was eveneens in haar handen met 2 min 52.2 sec 
10 MAANDAla 26 NOVEMBER 1962 TJTREC!HTSCH WBimSBLAD t ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING Heden overleed onverwacht nog voorzien van het H Sakrament der Zieken onze lieve schoonzuster tante behuwd en oudtante mevrouw ALBERTINA CATHARINA JUSTfNA VAN DEN HEUVEL weduwe van de heer Theodorus P N Gielen Utrecht 23 november 1962 Buys Ballotstraat 55 Namens de familie J M W van den Boogaard van den Heuvel Ex Test Eykmanlaan 48 Utrecht De overledene is opgebaard in de aula van het St An toniusziekenhuis J v Scorelstraat 2 te Utrecht Be zoek aldaar ' i - 6 uur nam Voor de zielerust van de overledene zal de rozen krans gebeden worden op dinsdag 27 november om 19.00 uur in de kapel van bovengenoemd ziekenhuis De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op woens dag 28 november om 10.30 uur in de kerk van het H Hart van Jezus Oudwijk te Utrecht De stille H.H Missen worden gelezen om 7.15 8 en 9 uur De begrafenis heeft plaats op de R.K Begraafplaats aan de Prinsesselaan om ongeveer 11.15 uur Gelegenheid tot condoleren na afloop der begrafenis in het paviljoen „ Wilhelminapark " Tot onze diepe droefheid is heden na een kort stondige ziekte in volle vrede van ons heenge gaan onze lieve zorg zame moeder behuwd - groot - en overgrootmoe der zuster behuwdzus ter en tante mevrouw KATHARINA BINNENKADE weduwe van de heer A Aartsen eerder weduwe van de heer J Cozyn m de gezegende ouder dom van 89 jaar Dat zij ruste in vrede Uit aller naam K Steenbrink-Aartsen F Steenbrink en verdere familie Utrecht 25 nov 1962 Hunzestraat 17 Verzoeke geen bloemen De teraardebestelling zal plaats vinden donder dag 29 november a.s op de 3e Alg Begraafplaats Tolsteeg aan het Hou tensepad alhier Ver trek vanaf Hunzestraat 17 des voormiddags 11.45 uur Aankomst begraaf plaats 12.00 uur gt^DBisRaiBiiBa tast toe ' t is van lU Heden overleed in volle vrede onze lieve man [ vader behuwdvader grootvader broeder zwager en oom de heer 1 PIETER HENDRIK VAN | BARNEVELD in de leeftijd van 61 jaren Psalm 56 - 10 b Dit'weet ik dat God met mij is Utrecht 24 nov 1962 Havikstraat 31 Uit aller naam H M van Barneveld - de Jager Geen bloemen De begrafenis zal plaats vinden op donderdag 29 november 1962 op de Ie algemene begraafplaats Soestbergen aan de Gansstraat om 12 uur Vertrek van het sterf huis 11.30 uur mm(s!m I Ook in deze dure weken zijn ^ Teekens prijzen een uitkomst 250 gr Rauwe _ __ Rookworst UaOO 500 gr Pekelspek - «_ of gerookt ] a4o 500 gr HamschUf allemaal ^_ vlees 1 Do La;^^.^f»^t1 TEB^CEL ^* TÉV ^ Trenco brengt ' n bijzondere première Een overhemd dat zelf strijkend is maar tegelijk verrukkelijk soepel Gemaakt van „ meegaande " poplln en ongelooflijk sterk Alstublieft tiier is dan TRENCO TEB-X-CEL Niet wéér een zelf strijkend overhemd maar hèt ideale zelfstrijkende overhemd Soepeler maar sterkeri Dunner maar duurzamer Geen „ harnas " maar een heerlijk-zittend hemd TRENCO TEB»CEL voor ^ ^\ rw \ Alléén dinsdag en woensdag ^^¦ i^i^i^^^.^^^f.^f ^^^^ ** Fabuleus voordelige Inkoop van Gerzon u profiteert Enorm gevarieerde partij prachtige rokken In ruitstof en tweed flannel Terlenka en polyester Kies uit modellen recht en plissé in alle kleuren die de herfstmode biedt Normaal 19.75 tot 34.75 slechts 2 dagen Serie I 14 '° 19 " ^ UTRECHT Op 22 november over leed na een langdurig | geduldig gedragen lijden onze lieve vrouw moe - I der behuwd - grootmoe - | der en tante MATHILDA SCHIPPERS geb Sluis Bilthoven A Schippers ' s-Gravenhage A Chr Schippers N Schippers-Kok en kinderen Bilthoven Marianne Cobie Rotterdam H Hijma-Frijda H Hijma Bilthoven 24 nov 1962 Wagnerlaan 36 Liever geen bezoek De teraardebestelling heeft heden in stilte op de begraafplaats „ Den en Rust " te Bilthoven plaatsgevonden Door het verbindend wor den der tweede tevens slot uitdelingslijst heeft het faiUis.sement van de N.V Driebergse Motor rijwielen Fabriek te Driebergen een einde genomen De curator Jhr Mr F F Hooft Graafland Plompetoren-graeht 15 Utrecht •^ « anal • 17.50 "^ handelsdrukkeril drukwerk van formaat * ONZE HEERLIJKE BOTERHAM RECLAME 0.68 100 gr PEKELVLEES 100 gr HAMWORST samen Voor heerlijke WINTERKOST 0.40 Varkenspootjes Vet spek Kinnebakspek Bakbloedworst ONZE SPECIALITEITEN ZIJN 0.78 0.98 0.88 Gebr Rosbief en varkens fricandeau salami jacht worst met knoflook 250 gr Boeren - metworstjes 0.98 tastto^tisvan I g GOEDESTBAAT 57 • TEL 29088 • KANAALSTR 203 ¦ jai AAMBEIEN Bestrijdt ze snel met RECTO SEROl de uit natuurlijke stoffen bereide aambeien zalf die door een com binatie van heilzaam werkende bestanddelen klachten zoals jeuk pijn en branderig gevoel direct wegneemt Reeds na enkele dagen geregeld gebruik treedt verbetering op Complete verpakking f 3.95 Verkrijgbaar bij uw apotheker of drogist een vondst van één der grootste Engelse textlet-concems Een connplete revolutie waardoor een moderne textiel evolutie definitief Is opgelost EVORA 1^^l^¦i^i^•^^¦if^f.if^^^i ^ TE KOOP ONDER GARANTIE PEUGEOT 1961-38.300 km CONSUL 1960 40.000 km FIAT 600 1960-15.000 km B.M.W COUPÉ nieuw Alle wagens met diverse accessoires en verwarming 121 LEIDSEWEG 120 — UTRECHT TEL 33587 RECKITTS N.V UTRECHTSEWEG 333 • DE BILT zoekt voor haar afdeling Boekhouding een Serie AKTIEVE KRACHT met Praktijkdiploma boekhouden en bij voorkeur met diploma M.B.A of hier voor studerend Bovendien hebben wij plaats voor enige JONGERE ADM KRACHTEN MNL ef VRL Voor diverse werkzaamheden Uitvoerige sollicitaties wachten wij gaarne in aan bovengenoemd adres NIEUW TrMico Teb-X-Cel Is «« etf Irontng d » t(ix«.10O ^ cotton ^ OH betekent dat het blijvend zelf&trijkend l « en blijvend wit Dragen - wassen • dragen « wassen...do < t«rite « tof bfijft icmiklooa>mool hagelwit wiofcel^iiewM 14.90 Wii vragen * PERSONEEL voor montage van gas-apparoten en eenvoudig draaiwerk * MAGAZIJNBEDIENDE Wij bieden 5-daagse werkweelcj lioog Toon reisKostenvergoeding pensioenfonds goede sociale voorzieningen U kunt zicli melden maandag t.m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur bil onze bedrijfsleider of telefonisch 034^3-668 INDUSTRIEËLE ONDERNEMING „ ARMA " N.V Postweg 57 Soesferberg bushalte ' f Zwaantje Op één van onze moderne stoelen is plaats voor EEN ERVAREN TYPISTE Enige talenkennis Is gev/enst Gevoel voor teamw^ork hoofdzaak In onze bestelwagen is plaats voor EEN AANKOM CHAUFFEUR met hart voor zijn werk In zijn invt^erkperiode moet hij ge negen zijn ook op de afdeling verzendingen bij te springen Wie voelt voor de sfeer van een zich sterk ontwikkelend afwisselend bedrijf waar alles op de teamgeest van de medewerkers aankomt wordt verzocht te schrijven naar BUREAU VOOR REKLAME DRUKWERKVERZORGING EN UITGEVERIJ VANDERKOUT & CO POSTBUS 2038 UTRECHT ledere brief wordt beantwoord 
ÜTRïCHTSCH NIEUWSBLAD MAANDAG 26 NOVEMBER 1962 n De hrug hracht de heslissing Daines-turnzege op West-Duitsland BASKETBALLOVERZICHT Holland Daggers door Wolves verslonden ÜW haalt eerste punten binnen uw heeft de eerste basketballpunten binnen door een mooie zege op de Vlubbers Holland Daggers wist het ondanks de nieuwe shirtjes wederom niet tot een overwinning te brengen in de basketball-ere-divisie en Midland bleef in het district het goede pad bewandelen Midland bleef op goede pad TJVV-Vlubbers 34—26 In de wed strijd tegen ' t Enschedese Vlubbers begon U.V.V in een ontzettend laag tempo Het leek er dan ook op dat Een prachtige afsprong van de penburg na haar oefeningen op Wielrensuccessen in Zuid-Afrika Het Nederlands wielergezelschap dat een twee-maandelijkse tournee door Zuid Afrika maakt heeft ook in de zaterdag in Pieter Maritzburg gehouden baanwedstrijden de toon aangegeven Op drie van de vier onderdelen toonden de Nederlanders hun su perioriteit en slechts in een wed strijd over 1 km verloor Maarten den Outer van Frans Berghoff 1 min 13 sec Jaap Oudkerk won tweemaal de mij in 2 min 10.8 sec voor Theo Nikkesen en De Graaf en bovendien de wedstrijd over vijf mijl in 11 min 6.5 sec Tenslotte behaalden de Neder landers ook in de ploegenachter volging met een tiid van 2 min 11.8 sec over vier ronden de over winning Het Noorden hield eerste postduiven-expositie Show Utrechtse Kleurkanaries Boksen — Het Oostduitse amateur boks team leed zondag in Boedapest een ver rassende 8—12 nederlaag tegen Honga rije Voetbal — In Apeldoorn hebben AGOVV en BW hun vrije dag in de competitie benut door een vriendschappe lijke wedstrijd te spelen AGOVV won met 2—1 en hadden bij de rust reeds een 1 — O voorsprong Jan de Langen — De Utrechter Jan deLangen van Hellas is zaterdag in Goudaderde geworden In 15 min 19 sec in deGoudse Herfstloop een cross over 5 kilo meter Winnaar werd Jan Zijderlaan 15.12,3 met op de tweede plaats Nle kerk 15.14,6 Vierde was Mol 15.35,8 vijfde Roelofsma 15.39,0 en zesde Smits 15.42,0 0 Tafeltennis — Te Boreas Zweden zijn zaterdag de open Scandinavische ta feltenniskampioenschappen begonnen met de teamwedstrijden Onze landgeno ten Frans Schoofs en Bert Onnes ver loren de eerste wedstrijden tegen Zweden met 3—0 Tafeltennis — West-Duitsland heeft za terdag in Londen een interlandtafelten niswedstrijd gespeeld tegen Engeland De Westduitsers wonnen met 3 --^ Wielrennen — De Nederlander Van Dtik uit Llsse is zondag te Baelegem België tweede geworden in een inter nationale c3'Clocross over 24 km De ze ge was voor de Belg Willy van Nuftel in 21 min Van Dijk had een achter stand van 45 sec Outsiders vooraan iï mat?j Van onze paardesportniedewerker In de finale van de MatadorenprUs gisteren in Hilversum gingen drie out siders voorop Harley spurtte naar de 7.ege en daaracliter deed Typhoon zün uiterste best Tpper Ten voorbü te Ijo men maar hijs slaagde daar niet in Pas aehter hem liwamen Quicl^silver S • en Theo Jlessidor als vierde en vütde binnen terwül zij elkaar bewaaliten IJsselmonde had vlak tevoren over 1600 m een verrassende zege behaald Onze stadgenoot P Smit boekte dus suc ces maar ook een andere pikeur uit Utrecht en wel A Siderlus zorgde voor oen verrassing Hij reed namelijk de uiterst moelli.ike Young Erebus V naar de zege al was de draf verre van on berispelijk daar kan echter verbetering in komen Dorothea-prUs 3040 m 1 Argus D F J Eerdenberg 3.06.7 1.33.4 2 As trid 3 Alisko Tot win ƒ 2.10 pi 1,50 2.10 10 gek 4 - cov 7.10 Double's dochter-prüs 1,'iOO m 1 Bonaire J Oosting 2.13.4 1.2S.9 S Ba ronet 3 Barrelina Tot win 3.80 pi l.SO 1.80 2.30 kop 6.30 cov 4.60 Matadoren-prljs 3000 m Ie serie 1 Upper Ten B Leeuwenkam 2.48.6 1.24.3 2 Tlieo Messidor 3 William Z Tot win 10.10 pi 1.70 1.10 kop 4 - cov 7.90 Matadoren-prUs 2000 m 2e serie 1 Quicksilver S J Wagenaar Jr 2.47.1 1.21.9 2 Vita Kinlev 3 Harley Tot win 1.80 pi 1.40 1.60 kop 4 - cov 3.50 Matadoren-priis 3000 m finale 1 Harley J van Dooj'eweerd 2.48.2 1.23.3 2 Upper Ten 3 Typhoon Tot win 13.10 pi 2.40 8.90 6.10 kop 67.60 cov 10.30 Dutrli Light A-prüs 3040 m 1 An tha Thelma J Wagenaar jr 3.04.1 1.31.1 2 Agfa 3 Astrid van Peterhól Tot win 3.80 pi 1.90 2.80 4.40 kop 4.80 cov 6.70 Dalsy-prijs 3020 m voor amateurrö ders 1 Anna Scotch C H Bergisch 3.01.3 1.29.8 2 Zoo Doorloper S 3 Ziganlta Tot win 4.50 pi 1.70 3 - 5.70 kop 6.10 cov 5.60 Dazy H-prüs 3400 m met autostart 1 Albatros S S H Siderlus 3.28.6,1.26.9 2 Zilo 3 Zwaluw S Tot win 3 pi 1.30 1,40 1.30 kop 5.60 cov 4.80 Dear Volann-prüs 3000 m met auto start 1 Young Erebus A Siderlus 2.49.3 1.24.7 2 Yveline 3 Witty Hano \ er Tot win 29.40 pi 4 - 1.40 1.70 kop 5.10 cov 4.10 Deary HoUandia-prüs 1600 m 1 Ysselmonde P M Smit 2.17 - 1.25.9 2 Ypermoron 3 Un Gamin Tot win 9.30 pi 2.30 4.50 2.60 kop 26.90 cov 8 -.- Tips Hilversum Acht draverijen omvat dinsdagavond het programma van Hilversum dat om zeven uur de eerste start heeft Onze voorspellingen zijn Detraprjj.s 1500 m 1 Balero Prlse 2 Bonaire 3 Baron Harvester Dirk de V-prljs 2000 m 1 Ambition 2 Argus D 3 Atoom Doesehkapriis 2040 m 1 Antilope R 2 Alpenraat S 3 Alida W Dolf prijs 2400 m 1 Harley 2 Jour de Java 3 Xenocraat Donny K-prUs 2000 m Ie afd 1 Al kestis van E 2 Animo 3 Anna So fine 2e afd 1 Auerhen S 2 Arion Athel 3 X.O Anna Scotch heeft in de ze afdeling 20 m extra Doornroosje V-prjjs 2020 m amateurs 1 Yostra 2 Ypermoron 3 X Ologie M Ducdalfprüs 2400 m 1 Yucatan 2 Young Momenal 3 Ylbode B zij hun zoveelste nederlaag tege moet gingen Toen zij echter vat op het Enschedese spel kregen ging het langzaam maar zeker beter Toch duurde het tot de vijftiende minuut van de eerste helft voordat U.V.V de voorsprong kon overnemen Voor al door het regelmatig winnen van de aanvalsrebound door Kusters kon den zij met een lage doch nuttige 17—11 voorsprong gaan rusten Het begin van de tweede helft was we derom voor de Enschedeërs In 4 minuten tijd wisten zij de achter stand tot 2 punten te verkleinen Daar Hofmans en Kuster regel matig de verdediginsrebound won nen en Kuster ook nog onvermoei baar mee ten strijde trok ko'n U.V V de voorsprong weer vergroten De laatste 5 minuten trok Vlub bers nogmaals alle registers open De geblokten gaven geen duim breedte toe en wisten met 34—26 de eerste overwinning te behalen Holland Daggers-The Wolves 39 — 110 Nog niiTimer hebben we een zo volledig falende Amerikaanse ploeg zien spelen Alle maar dan ook alle onderdelen van het spel waren slecht verzorgt Pas de laatste 3 minuten van de eerste helft kwa men zij pas een beetje in de punten te zitten Met een wel zeer grote achterstand 16—44 ging de rust in Na de rust was het al niet beter Zeer goed aanvallend ging The Wol ves op de Daggers basket af Het was een lust te zien hoe zij de Ame rikanen volledig aan banden legden Met De Haan als spelverdeler en Boot Franke en Van Geuns als afronders kon het niet anders of de Amerikanen moesten wel een gro te nederlaag tegemoet gaan Vijf minuten voor het einde was de stand 80—29 geworden De enige vraag rees of de Amsterdammers als eerste de honderd punten zou den behalen Deze proef doorstonden zij glansrijk Feelpressing spelend wisten zij nog 30 punten aan hun totaal toe te voegen Het was hoofd zakelijk aan het verwaarlozen van hun verdediging te danken dat de Holland Daggers er in dezelfd * pe riode nog 10 konden scoren Nyenrode-USS 46—32 Onbegrijpe - Omnium-zege voor Post-Vannitsen De Belgisch-Nederlandse combi natie Willy Vannitsen-Peter Post is zondagmiddag in het Brusselse sportpaleis winnaar geworden van een internationale omnium-wedstrijd over vijt manches een punten wedstrijd een Amerikaanse achter volging een sprintwedstrijd een wedstrijd over een kilometer en 10 km achter dernies Post en Vannitsen zegevierden in de sprintwedstrijd de Amerikaanse achtervolging en de wedstrijd over een kilometer Van Steenbergen Lykke werden tweede UKC-expositie De Utrechtse Konijnenfokkers Club houdt op vrijdag 30 november za terdag 1 en zondag 2 december in zaal Sminek Oudegracht 5 haar jaarlijkse tentoonstelling De ope ning is vrijdagavond om acht uur beide andere dagen kan men de show bezoeken tussen 10 en 22 uur Zaterdag is in Hoofddorp de bekende wielrenner Dick Enthoven in het huwelijk ge treden met mej Hennle van der Velden Bititen het stad huis stondeyi renners van de Bataven gereed om met fiets wielen een erehaag te vormen voor het jonge paar dat sich in België zal gaan vestigen Itjk is het dat de Utrechtse studen ten nog zonder winstpunten zijn Het door hen vertoonde spel is niet zo slecht dat dit de laatste plaats zonder enkele winstpunt rechtvaar digt In het afwerken van het schot zijn zij zeker niet de mindere ge weest van de N.O.I.B.-ers De condi tie die vooral in de tweede helft be gint te tellen doet hen regelmatig de das om Na de eerste helft met een 16—12 achterstand te hebben afge sloten presteerden zij het in ' de tweede helft in te lopen en zelfs een voorsprong te nemen In de twaalf de minuut kwam Nijenrode weer naast de studenten en fel begonnen zij door te drukken De felle fast break van Nijenrode betekende de genadeslag voor U.S.S In 2 minuten tijd stond USS 9 punten achter Zij konden het niet meer opbrengen nogmaals terug te komen Zodat ook deze wedstrijd voor hen enigs zins onnodig verloren werd Shooting Stars-Midland 24—67 Als Midland werkelijk ernst be gint te maken met het spel dan gaat het pimten regenen Na een eerste helft die nu niet bepaald hoogstaand was konden zij toch met een veilige 23—12 voorsprong de rust ingaan De vierde minuut van de tweede periode begonnen ziJ aan een geweldige opmars Tegen het zuiver schieten van Hans de Wit maar liefst 18 punten in de tweede helft hadden de Zeister sterren on danks de aanmoedigingen geen schijn van kans Toen ook Ben de Jong nog een duit in het zakje kwam doen was het hek helemaal van de dam Evenveel punten sco rend voor als na rust — 12 — moest Shooting Stars in Midland de meer dere erkennen U.V.V 2-Miaiand 2 21—39 De strtid om de eerste plaats in de tweede klas is ten gunste van Mid land uitgevallen Beter samenspe lend konden zij vaker een man vrijkrijgen die dan meestal de aan val met een doelpunt wist af te ron den Na een monsteroverwinning van Break Out eerder in de week tegen USS 3 88—36 moest nu de Taveno jeugd het onderspit delven Dat Break Ou^t het niet gemakke lijk heeft gehad bewijst wel de 58 — 50 overwinning Utrechts oudste ploeg in leeftijd UW 3 heeft het tegen de jongere garde moeten afleggen Aan Mid land 3 de eer de UVV-ers de eerste nederlaag te hebben bezorgt Daar zij zeer goed bgrepen het met snel heid te moeten winnen heblsen zij dit zeer goed uitgebuit Met 35—41 moesten de UVV-veteranen de eer aan Midland 3 laten TAFELTENNISOVERZICHT UTTC bereikt een draw in Den Haag Wilskracht kansloos Voor de eerste maal in deze ta feltenniscompetitie kwam in de Over gangsklasse U.T.T.C in de uitwed strijd tegen Milksteamers Den Haag volledig uit en dat hebben de Hagenaars bemerkt Met 4—1 en 5—3 kwam U.T.T.C heel dicht bij een eerste overwinning Het werd tenslotte met 5—5 een eervolle pun tenverdeling In de hoofdklasse moest Wilskracht in Rotterdam met 10 — O het hoofd voor Germinal bui gen Over ' t Net verloor op onge lukkige wijze met 4—6 van Salaman ders 3 Hans van Leusden wist voor U.T.T.C bij zijn heroptreden twee van ziJn drie partijen te winnen Broekman en Ferry Engelsman won nen beiden één partij Jammer was dat bij de stand 3^5 Henri Broek man met 12—21 21—16 21—19 ver loor Het dubbelspel met 21—10 21—18 betekende voor U.T.T.C een vijfde winstpartij Ben van Ede en Robbie Unkraut ' wonnen beiden voor Over ' t Net twee partijen Good Old Jo Merkus zag echter geen kans in de strijd tegen Salamanders 3 een succesje te bewerkstelligen Wilskracht verloor bij Germinal zes van de tien partijen in twee ga mes Piet Swart bracht hel twee malen tot een derde game doch hij noch ziJn teamgenoten Bonte en v d Pluym kwamen tot een winstpar tij Ria Rietveld vóór Thea Belmer Door een weldadig aandoende vechtlust heeft de Nederlandse da mes turnploeg zaterdagavond in de Aalsineerse veillnghal een fraaie 183,30 — ¦ 182,'Ï5 zege behaald op het beslist niet zwakke West-Duitsland Naast het feit van de oversvinning was vooral de manier waarop de Nederlandse dames in het laatste onderdeel de brug - met ongelijke leggers een achterstand weg:\verk ten verheugend Nederland was goed begonnen na twee onderdelen de paard sprong en de evenwichtsbalk leid den onze landgenoten met ruim een half punt Het derde nummer de vrtje oefening op muziek toonde op duidelijke wijze het verschil tussen de Nederlandse en Duitse gymnas tiek De Duitse meisjes demon streerden in dit onderdeel dat het damesturnen steeds meer een com binatie gaat worden van gymnas tiek en ballet De Nederlandse vertegenwoordig sters Janny Vierstra en Ria Riet veld waren de enigen die zich hier met hun Duitse tegenstandsters kon den meten Janny Vierstra liet een gave combinatie van lenigheids - en ritmische oefeningen zien waarin een salto flikflakken en handstand overslagen op een hand de hoogte punten waren Toch was de kleine uit Oost Duitsland gevluchte Gundula Pie penburg zeker op dit onderdeel een klasse apart De jury beloonde haar prachtige rijk gevarieerde oefe ning vol verrassende wendingen met 9,50 punt het hoogste cijfer van de avond Duitse deelneemster Gundula Pie de evenwichtsbalk De Munck wierp uitstekend KlOS-beker naar SHV-keselaars Met groot machtsvertoon zün de kegc laars van de Steenkolen Handels Vereni ging eerste geworden in de 60 bailen\ved-strijd om de KlOS-beker Het verschil met no Z Touwetje bedroeg niet min der dan 106 hout De verwachting dat Ons Genoegen het de SHV'ers ook nu weer moeilük zou maken werd dus niet be waarheid en ook op de persoonIÜke num mers speelden de leden van deze club een bescheiden rol Voor deze wedstrijd golden de totalen van de vijf hoogste werpers van elke club en de vijf van SHV gooiden in to taal 218S hout bij elkaar een gemiddel de dus van ruim 7 - op de 300 ballen Het feot dat de kegelaars van buiten Utrecht van vrij holle banen ineens met gevlakte banen te doen kregen is aan deze cijfers niet vreemd Heel wat meer strijd om de eerste plaats was er bij de dames Het was me vrouw Dix die er door enkele goede ba nen zaterdagmiddag voor zorgde dat dat E.V.A op de eerste plaats kwam en DKC daarvan verdreef Mevr Dix kwam daardoor tevens aan de spits van klasse B persoonlijk De ouderen mochten de 60 ballen in gedeelten en van de 20 ballen die Spruit sr zaterdag gooide maakte hij een dank baar gebruik om zich als tweede In de persoonlijke wedstrijd te nestelen waar in vooral de laatste baan met 84 hout een groot aandeel had Een Iets hoger totaal op de voorlaatste baan zou hem zelfs op de eerste plaats hebben ge bracht die nu bezet wordt door de heer Th de Munck van Nooit Gedacht met het respectabele aantal hout van 478 een gemiddelde dus van vlak tegen de 8 een fantastisch goede prestatie Pluygers van de SHV werd eerste in de B klasse mevr Spruit op dames A De uitslagen waren KOBPSWEDSTBYD heren 1 SHV 2188 hout 2 Touwtje 2082 3 ATDV 2077 4 Ons Genoegen 2075 5 KUN DA 2019 6 Laat ' m Rollen 2018 7 Nooit Gedacht 1993 8 Z.W.E.E.T 1981 9 BKC 1931 10 Vrijbuiters 1928 dames 1 EVA 1993 2 DKC 1971 3 TOP 1874 4 K.N.A.L 1863 5 SHV 1765 HEBEN klasse A 1 Th de Munck 478 2 Spruit sr 469 3 D Sanders 459 4 De Jong 448 5 Heykamp 445 Klasse B 1 Pluygers 433 2 Bootsma 425 3 Apeldoorn 422 4 Van Eijk 420 5 Sijl 418 dames A 1 mevr Spruit 417 2 mej Van Woudenberg 409 59 treffers 3 mevr Kramer Freher 409 57 treffers klasse B 1 mevrouw Dox 399 59 treffers 16x9 2 mevr Jörg 399 59 treffers 4x9 3 mevrouw Van Eek 362 De basketbalploegen van Midland fstaandej en Shoo ting Stars uit Zeist hebben gisteravond in de Beatrix-hal slag geleverd De favorieten voor de titel de Midland spe-lers lieten eich niet verras sen en behaalden een grote siege V.l.n.r playing-coach H Kippers Hans de Ruiter Ben de Jong Bob Petei-se en M Bosch Beits S.S A Kraag T Wijkmans A Zwa ger B Dijs D ' Sednev en O Bleijert Direct na afloop van de wedstrijden reikte de voorzitter van de Utr Kegel bond de heer D Heykamp de prijzen uit waarbij hij terecht kon gewagen van een ditmaal geslaagde 60 ballenwed-strtid KORT De Utrechtse Postduivenvereniging Het Noorden opende zaterdag het ten toonstellingsseizoen met een expositie in de Balderikstraat Op deze eerste show nog niet zo lang na het vlieg seizoen was de kwaliteit van de duiven reeds opmerkelijli goed Wel dient ge zegd dat hier alleen de jonge duiven werden geëxposeerd de oude duiven komen medio januari onder de ogen van de keurmeester De heer G Hansen uit Apeldoorn keurde 249 duiven Na rijp beraad kwam hij tot de volgende beoordeling Beste van het geheel J H Maurits Schaken — Voor de tweede klasse B van de KNSB werd dit weekende ge speeld do wedstrijd VAS 4-VVGA 2 De voorlopige uitslag was 4—4 Gelre's schaatsers winnen IJsselcup Gelderland is winnaar geworden van de gcwestelüke lan!;eba.anwrdstrijden over 500 en 1500 meter die zaterdag onder vrji ongunstige weersomstandigiie den op de Deventer kunstijsbaan zyn ge houden De rijders Lourens Pfrommer Hoorneman en Van Zanten bezorgden Gelderland een puntentotaal van 424.733 voldoende om de zeven andere gewes ten achter zich te laten en de IJssel cup te veroveren Het is de bedoeling de wedstrijden om deze trofee in de toekomst jaariüks te houden Overijssel werd ditmaal tweede vóór Zuid-Holland Friesland en Noord-Hol land Utrecht 50 » meter 1 Pfrommer Harderwijk 49.4 sec 2 Boers Loosduinen 49.7 sec 3 Van Zanten Kesteren 50.0 sec 4 5 Louren Zutfen en Houter Wage ningen beiden 50,3 sec 6 Van Eijk Bodegraven 50.4 sec 1500 meter 1 Hoorneman Brummen 2.44.0 2 Boers 2.44.6 3-4 Lourens en v d Berg Heerenveen beiden 2.44.7 5-6 Roosendaal en Pronk beiden War raenhuizen beiden 2.45.2 Eindklassement 1 Boers 104.567 pnt 2 Lourens 105.200 pnt 3 Roosendaal 105.767 pnt 4 Pfrommer 106.033 pnt 5 Van Zanten 106.133 pnt 6 Van den Berg 106.200 pnt 7 Timmermans 106.233 Beste doffer J H Maurits Beste duivin B G Verkuil Beste drie niet aangewezen B G Verkuil met 275 punten KLASSE 1 duivinnen 0-100 km 1 G Manten 2 A J v Leusden 3 J H Gerwig KLASSE 2 doffers 0-100 km A J v Leusden 2 G Manten 3 A de Wolf KLASSE la 1 B G Ver kuil 2 J V Wijk 3 J H Gouda.KLASSE 2a 1 B v Midden 2 W v.d.Heuvel 3 G Manten KLASSE 3 dui vinnen 100 200 km 1 B G Verkuil J H Maurits 3 W v.d Heuyel.Klasse 4 doffers 100-200 km 1 P Otten 2 J H Maurits 3 W v.d Heuvel.KLASSE 3A 1 H Merkus 2 C deBont 3 A J v Leusden KLASSE 4A 1 J J H Delgorge 2 C H Schenk 3 J H Gerwig KLASSE 5 duivinnen 200 km en hoger 1 H Merkus 2 G Th.Boereboom 3 P Bekker KLASSE 6 doffers 200 km en hoger 1 J H Mau rits 2 G G Pothuizen 3 H Merkus.KLASSE 5A 1 C H Schenk 2 F Bak lier 3 J J Sohuyl KLASSE 6A 1 B.G Verkuil 2 G Th Boerboom 2 C.H Schenk Derde expositie liiefhebbers van kleurvogels konden zaterdag en zondag genieten in het pa rochiehuis St Antonius aan de Kanaal straat tijdens de derde tentoonstelling van de U.K.K.V de Utrechtse Kleur Kanarie Vereniging Deze pas drie jaar geleden opgerichte vereniging zag door de leden 265 vogels bijeengebracht die een zeer fraai kleu ren-spectrum vormden De beide keurmeesters de heren L C Dorsch en J van Gestel keurden Thea Belmer die in de strijd om het Nederlands kampioenschap mo menteel voor kampioene Ria Riet veld staat was met 9,35 punt de hoogsi gewaardeerde turnster bij de paardsprong terwijl zij ook op de brug met ongelijke leggers na een goede oefening anet een zeer be heerste afsprong over de hoogste legger als eerste eindigde Toch slaagde de Amsterdamse er dit keer niet in de nationale kam pioene aehter zich te houden E.ia Rietveld die alleen op de even wichtsbalk beneden de 9.30 punt bleef en daardoor in de individuele rangschikking achter Gundula Pie penburg de tweede plaats bezette verwees haar concurrente naar de derde plaats Prijzen Utrechtse wielercompetitie uitgereikt Voor de Stichtse wielrenners is het wegseizoen nu afgesloten Daarmede be hoort de gezamenlijke wielercompetitie weer tot het verleden die gezien de be langstelling van de züde der renners een succes is geworden De drie Utrechtse verenigingen De Volharding St Willlbrord en Het Stadion namen er met een groot aantal renners aan deel Daarnaast kwamen er ook renners uit Amersfoort en Woerden aan de start In drie klassen kwam een Utrechter als eerste uit de bus Wim Emo triomfeerde bfj de amateurs J Kooyman bij de junioren beiden zijn lid van de U.W en T.C De Volharding Bij de veteranen won de Stadionnist Ti no Brandsen de competitie De eindstanden zijn A-klasse 1 W Emo Volharding Utr 24 pnt 2 W Lonkhuizen Stadion Utr 16 pnt 3 J v Ingen Volharding Utr 14 pnt 4 K v Nlmwegen Stadion Utr 11 pnt 5 H Severs Volharding Utr 10 pnt 6 G Vlanen St Willlbrord Utr 9 pnt B-klasse 1 P v Egdom A'foort 18 pnt 2 G Donkers A'foort 16 pnt 3 A V d Zwet St Willlbrord 13 pnt 4 J Meyer Volharding 11 pnt 5 R v d Velden Stadion 9 pnt 6 P Kisner A'foort 8 pnt 7 B Bon Volharding 8 pnt C-klasse J Kooyman Volh 25 pnt 2 K Bouma Volh 17 pnt 3 A v d.Hoef Ped A'foort 16 pnt 4 H Bos,Volh 13 pnt 5 M Middag A'foort 13 pnt 6 H v d Brom Ped A'foort 12 pnt 7 R Blaauw A'foort 11 pnt D-klasse W Kruis Ped A'foort 23 pnt 2 L de Groot Stadion 17 pnt 3 R V Doorn Volh 14 pnt 4 J Nieu wenhuizen Stadion 11 pnt 5 R Ver meer Volharding 9 pnt 6 H Nagte gaal Stadion 8 pnt 7 H Mossing Ped r A'foort 7 pnt Veteranen 1 M Brandsen Stadion 29 pnt 2 H Zuurveld Stadion 17 pnt 3 H de Jong Stadion 16 pnt 4 A v.d Berg Volharding 13 pnt De vele prijzen werden gisterochtend in het Volharding clubgebouw uitgereikt terwijl de renners daarna nog geruime tijd bijeen bleven voor de talrijke wieier dia's die onze medewerker Hans van de Kamp dit jaar maakte en door de ren ners met veel belangstelling werden be keken Aan de wielervereniging St Willibrord werd als laatste bonder van de U.N trophée een herinneringsbeker uitge reikt Bokszege op de Belgen De Xederlandse amatenrboksploeg heeft zaterdagavond in Eindhoven een 7—3 overwinning geboekt op België De rnim 800 toeschouwers hebben enige spannende wedstrijden gezien waarin die van Charles Gans tegen de Belg Verrept het hoogtepunt was De Utrecht se zwaarweltergewicht Joop Verbon wist zün partij tegen W Lecnaerts op pun ten te winnen De volledige uitslag was Vlieggewicht G te Paske N w.o.p Waumans B Bantamgewicht M Gans N — w.o.p van J Verrept B Veder H Mevers N w.o.p van E Lambeaux B Licht W Menten N verloor o.p van G Flory B Lichtwelter W Gerlach N w.o.p van Wallemacq B Lichtwel ter G Zielstra N verl o.p van H Nielandt B Zwaarwelter J Verbon N w.o.p van W Leenaerts B Mid dengewicht J Mommers N w.o.p van R van Laere B Halfzwaar J Jacobs N verl door opgave in tweede ronde van G Frediani B Zwaargewicht L Gerards N w.o.p van G Solyom B alles naar kleur en daarvoor kwamen zij bijna ogen te kort De voorzitter van de tentoonstellingscomralssle de heer J M Tienhoven had met zijn staf dan ook alle eer vaxi zijn werk vooral nu de jeugd van de U.K.K.V voor het eerst op de expositie vertegenwoordigd was De Utrechtse Kleur Kanarie Vereni gmg Is overigens In de drie levensja ren al de grootste vereniging op dit ge bied in de provincie De heer A J van Zeist legde met zijn vier vogels eigen kweek Isabel beslag op de door het U.N beschikbaar gestelde prtjj De uitslagen zijn ALGEMEEN kampioen C J J van Praag or bruin n.i 89 pnt JEUGD kampioen G van Gameren met o.r Isabel 89 pnt KLASSE 1 4 vogels C A Henneveld zilver Isabel 344 pnt 2 A J v Zeist Isabel 342 pnt 3 C A Hennevelt agaat 340 pnt KLASSE 2 stellen 2 vogels 1 G J J v.d Bijl Isabel 175 pnt 2 G J J v.d Bijl oranje rood 1 174 pnt 3 A J V Zeist gouden agaat 173 pnt KLAS SE 3 1 vogel 1 C J J v Praag or rood bruin n.l 89 pnt 2 mevr v Greunsven mozaïk 89 pnt 3 A Bosch or rood Isabel n.i 89 pnt KLASSE 4 overjarige vogels 1 mevr v Praag or bruin 90 pnt 2 mevr v Praag goud groen 90 pnt 3 C A Hennevelt moza ik 89 pnt JEUGD-klasse 1 Vogel 1 G V Gameren or Isabel 87 pnt 2 J Bosch or Isabel 86 pnt 3 G v Gameren 85 pnt Advertentie mi/iv / BALLOGRMf ' Retracto 3 incl langschrijfvulling f2,75 
12 MAAiNDAKÏ 26 NOVEMBEK 1962 PTRECHTSCH NIEUWSBLAD UTRECHTS Ü KLUBHUISLEIDER(STER ] voor haar meest m,oderne klubhuis Kandidaten met een diploma sociale akademie genieten de voorkeur Zij die in het bezit zijn van hef diploma Kopse Hof en bereid zijn de urgentie-opleiding te volgen kunnen eveneens in aanmerking komen In werkbegeleiding en goede studiekostenregeling is voorzien • Sollicitaties aan de kommissie p/o KERKSTRAAT 57 UTRECHT De stedelijke kommissie katholieke klubhuizen a.i te Utrecht vraagt met spoed ^^^ S3*sv > ' A ^ 4 soorten allerhande 250 gram 65 ot Ufrechbe Sprits 250 gram 59 ot Strooi-goed grote zak 55 et DINSDAG Dikke speculaas 2 stuks van 59 voor 55 et WOENSDAG 5 malse krentenbollen van 60 voor 52 et DONDERDAG Betke chocolade-pastilles van 59 voor 55 et VRIJDAG Creame-rondjes 250 gram Slet ZATERDAG Krentenbrood van 1,10 voor 99 et Denkt U aan onze Forum koffie 250 gram 99 ot ^ tidHrman KUIHTJES tot 15 woorden ƒ 1.75 lot 20 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 et VERVOLG VAN PAGINA 10 Diversen ASBESTGOLFPLATEN in div lengten tegen scherp concvirre rende prijzen Bons Zandpad 131 A telet 410S8 Voor vernieuwing van uw GE BROKEN HAKKEN aUe mo dellen en kleuren Snel service Schoenmaker J v d Brul en Zn Kapelstraat 21-23 Utrecht Voor ST.-NICOLAASBEZOEK van 1 tm 8 dec naar Ban doengstraat 33 bis Grietstraat 11 o £ Jan v Scorelstraat 34 bis WASMACHINE of centrifuge defect U belt en uw service monteur helpt direct tel 29879 Wilt u SINT met drie Pieten op bezoek schrijf even of kom even langs bij onderstaande adressen G Pest Otterstr 3 bis V Ee Topaaslaan 36 De Jong woonark Willemsoord Ka naalweg to 121 Verenigingen speciale reductie van 1 dec tot 8 dec Woensdag 28 nov van 2-10 uur demonstreren vitJ onze Kohier NAAIMACHINES Ook u bent van harte welkom Naaimachi nehandel J Fels Oude Gracht 263 telef 23302 KLEINBEHUISDEN laat uw spiraal vermaken tot opklapbed of dlvanbed Uw houten ledikant tot ombouw Lasinrichting Lau werecht v d Berg Lauwerecbt S tel 15310 MISS ERICA Psychometrlste Singelstr 17 bis Utrecht Toe komstvoorspelling Geheimhou ding verzekerd Spreekuur van 2 tot 9 uur maandag tm vrij dag Telef 16927 Het NYLONHUIS voor het vak kundig korter maken van uw mantels rokken enz Amsterd str weg 34 tel 20617 SNELSTOMERIJ RAPID VOOr omgeving Rijnlaan Hoograven en Tolsteegplantsoen kunt u in een speciale afd In „ Het Wa renhuis " Smaragdplein 225 naast Jamln uw stoomgoed brengen Kostuums volledige behandeling ƒ 2.50 Ook onze overhemden en kousenrepara tle staat voor u klaar Ruwe handen Thuis Alleen CITRONEIGE ' n man Meteen GELD BESCHIKBAAR o.a voor auto's nieuw en gebruikt mits niet ouder dan 1956 waarbij u het geld desgewenst zelf in han den krijgt om de auto contant te kunnen kopen Ook vertrek ken wij geld op reeds in uw bezit zijnde auto's Bij gebruikte auto's geen all-risk verzekering verplicht Discrete en vlotte af wikkeling binnen 24 uur gereed Ook ' s avonds na 7 uur en op zaterdag tot 4 uur geopend Stichts Assurantiekantoor Oude gracht 309-bis tel 12276 Onze FOTOPLITSERS zijn flit send goedkoop ƒ 7.20 Het suc cesvolle St.-Nicolaasgeschenk Fotobur ' t Sticht Steenweg 15 Utrecht Naaimach.handel A K Richel levert u de bekende merken NAAIMACHINES Toonkamer Wittevrouwenstraat 44bis tel 19510 boven het politiebureau Tevens vakkundue reparatie WONINGINRICHTING ERVEN C SMIT N.V OUDWIJKERDWARSSTRAAT 74-76 UTRECHT bereikbaar mef buslijn 3 Telefoon 18453 -¥¦ SCHOMMELFAUTEUIL Oud-HoU ƒ 125 ^- COCKTAIL FAUTEUIL met krimmer bekleed ƒ 98 — GOTISCH CLUBJE v.a ƒ 57,50 MODERNE ELEKTR KLOKKEN ƒ 49,50 HUISKAMERLAMPEN ƒ 47,50 POEFS v.a ƒ 35,50 KAPSTOK ƒ 29,90 LECTUURBAK ƒ 19,75 MODERN STALEN BOEKENREK ƒ 16,75 SCHEMERLAMPJES ƒ 9,75 jLee ^- THEEBEURS v.a ƒ 6,50 »*^*»*^»»**»»»»%%<> GEVRAAGD TYPISTE NEDERLANDS leeftijd plm 21-22 jaar voor spoedige in - diensttreding KONINKLIJKE NEDERLANDSE ZWEMBOND bondsbureau Maliestraat 1 Utrecht Op de enveloppe in de linkerbovenhoek vermelden „ sollicitatie " GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN vraagt voor Utrecht en omg met spoed enkele Verkopers Leeftijd 25-40 jaar Energieke dynamische krachten met verkooperva ring in de bakwaren - of le vensmiddelensector kunnen schrijven onder no 2-6054 aan het bureau U.N 49 JS Üodezwart AMSTERDAM ROTTERDAM EINDHOVEM - AMERSFOORT - HaABLEM UTRECHT NIJMEGEN MAASTRICHT(WéBé AMSTELVEEN Wol met zijde geeft deze japon een fascinerende heel bijzondere werking Bontmanchet is van mooi Wliitecoat Natuurlijk in modezwart maar óók and.ere actuele tinten 57.50 Alpaca leent zich eigen lijk ' t beste voor mode zwart Zie deze japon eenvoudig feestelijk met simpele strik en bijou Onzichtbaar tóch duide lijk aanwezig de pett/ coatl 39.75 Fluweel is zo mode als ' t maar zijn kan En geen wonder als u nu deze japon ziet Gevoerde rok sat^nen cumberband bijou Behalve mode zwart ook in blauw 49.75 5K5n!;u5Sei?wi « JS i S fHHHHSHSH;5:iHiH ' i5 5 EEN HAARD KOOPT U VOORI JAREN Vraag ons advies dan bent U zeker van de beste haard die voor U het zuinigste is Onze enorme sortering in merken en modellen is Uw garantie dat wij U verantwoord en onbevoor oordeeld adviseren BECKERS type 365 Modern van lijn uitgevoerd in twee kleurenparelgrijs Nieuv / circuiatiesysteem groot warm te rendement Uitgebalanceerde verdeling vanconvector en stralingswarmte i | " 7 P — Voor nootjes vier en vijf l \ / J - WB Capaciteit 17.500 K/caloriën HS De betating wordt geregeld zoals het U het beste schikt GEEN REPARATIEKOSTEN 6 MAANDEN VOLLEDIGE GARANTIE OP DE IJEE SOHOEN GA DE WINTER IN MET EEN NIEUWE HAARD EEN HAARD VAN Hier is de Fut Town schoen Een extra lichte en moderne schoen die mannelijke allure en elegantie aan door en door Engels comfort paart Bijzonder duurzaam geen reparatiekosten Zool en bovenleer zijn onverwoestbaar aan eikaar gelast Daarom is de Fut schoen volstrekt waterdicht En bovendien 6 maanden volledige garantie Niet alleen dus op de zool maar op de hele schoen Vraag naar Fut schoenen verpakt in de zwarte doos 90 Fut Eveuyday mode een extra sterke en comfortabele herenschoen ideaal voor werk wandeling sport en spel Dezelfde bekende Fut garantie van 6 maanden op de hele schoen In zwart en bruin f 24,90 rilt TOWN zwart en bruin OUDEGRACHT 260 TEL 13811 ¦ RAVQ SCHOENFABRIEKEN N.V RAVENSTEiN N.BR Daarom dus smaakt Drum zo fijn ' T EERSTE TREKJE van uw verse Drum sigaret Ha dat smaakt Héél fijn Zacht en tegelijk pittig Daarvoor hebben kenners dan ook liefst 17 soorten tabak gemengd - van goudgeel tot rijpbruin Een melange met een geheel eigen karakter Dat verklaart de aparte geur de ver rassend fijne smaak van Drum Geniet ervan half zwaar-héél lekker M MANNEN ROKEN Ve H i OE bene tuatie in Ii de goeverni kolonel R dat de Ams de leidend waardeerde banden di deze week nen worden moedi verk dat sinds 1 West-Javaa rubber the wordt gewo miljoen tot teruggang t dus We mo nemen dat ben overdre De milit slechts gei en excuserf de plaatseli rebellen var afgelopen i deel schuil het andere over de ver De Sarbo « tage-arbeid( ten een in \ deelt ander ondemocrat ling van fir keerde beoo foutief ovei arbeidsbelei lificaties De onderl zal waar zi was stellig hebben op < verkeerde van de terui en de welv sië Want \ caties van d van toepass Daar kon gering de pr produkten \ houdt Dat gering moet digen om di die de kolo gaan Event len meer ovi verkeerde) loetekenen. leiden Wai overheidsing is het tenm gaan En er anders te vi Immers d de diplomat nomische ba gen worden die op eccai men faalt « het vinden tot dusverr Irian " stral bouw van d lopig Vlietj < zich il De N.V Vliet en de vestigen in ^ wedekanaal groothandel dukten stal fielen betor hoofdkantoor ligingen in in Nederland uit van het c Vatenfabriek Op het ten spoedig mogi den gebouwd ding vatbaa van zal ter 1 steld van ï welke wordt jonge en doa Son Inc te Ryerson I rij produktei Zal worden werknemers, aantal belar Ver Gem Een formid een aandeelh de vergoedii van de N Eigendom M tatie van Wo Den Haag on treden uit h namelijk verg ƒ 90.000 per j de overname Frieseh-Gron Hiermede is Bioeid Mr J de ^ hypotheekbar volkomen no niet exorbita dit de aandes mening wein Groningsche De andere delen G.E D lijk hetzelfd hebben gebot Zoals bekei ningsche ong aandelen G.E ona Niet Aandeelhot Voorgestelde ^'elke allen friesch-Gron kelijk waren rende stemmi ae voorgestel den benoemd Op een vra Staken van d aandelen G.l * nede dat c rechten van ° ers rond 25 ten zal trede Het bestuui ^ t zij gedi Jingsperiode len had geki yoordiger \ aers als comi Kozen zal a onderhandeli echter een hi Wissarissen 
Albert Heijn 605 629 Alg Hand M 155 157 Alme-A'dam 203 203 Alg Norit mil 755 753 Avim 118 119 Alweco aand B 23 23 Amstel Br nrc 437 465 Amsterd Ball 414 414 Amsterd Dr 260 265B Amsterd Rtjt 226 230B ANIEM N.B 68 69 Arnh Scheepsb 141 139 A.S.W 288 288 Becht en Dys 216 217 Beeren tricot 106 105 Bensdorp 429 440 Berg en Jurg 285 289 Berkels Patent 209 220 Blaauwhoed __ 304 Blijdenst W nro 150 153 Boer de Dr „ 188 Bols Lucas — 870 Borsumtj W eert 70 72 Braat Mach 82 83 Breda mach t 169 171 Bred bouwbedr 515 525 Brocades-St 49S 503 Bronswerk B — 174 Burhmann's p 720 Buttlnger 201 203 Bijenkorf n.r.c 905 930B Calvé eert 696 726 Carp's Garen 315 353 Centr Suiker 309 — Cobra 155 160 Curac Hand 132 133 Daalderop B - m 212 Dagra 285 290 Delftsche LeerU 211 210 Demka Staalt 244 249 OesseauK 227 229 Dikkers en Co 265 280 Dorp en Co 85 87 Dr Ov Hout 144 141 Drie Hoetljzers 402 406 DRU 171 175 Duyvls 198B 205 Electrofact 509 — Electrolasch B 373 380 Elektrot M 1 179 179 Elsevier Ultg — 740 Embal en H b 245 247 Enkes 280 280 Enthoven Plet 223 227 Erdal Mij 570 598 Excelsior met 138 139 Fitt Ned Am 93 93 Fokker 423 Ford 905 910 Gazelle __ 300 Van Gelder 252 254 Gelderman 141 140 Gerofabr n.b 239 241 Geveke en Co 586 594 Gist - en splr 327 331 Van de Grinten 1295 — Grofsmederi ] _ 148 Gruyter 6 pot or 168 169 i B = bieden L = laten t = gedaan en lateu • = gedajui en bieden B.N.G ' 58 5y4 104 103J5 B.N.G ' 58 5 103 103 B.N.G ' 52 4yi 99 99 B Ned G.r 52 212 213 B Ned G r ¦ 57 145JL 145 Ex-l IWi ' 58 Sya 102 — Ex-t Mij 58 sy * - 102}B Gr 1 C.b ' 52 6 102 102B Herstelbank 4^4 - — Midd er ' 67 i % 100 | lOlB MAANDAG 26 NOVEMBER 1962 Advertentie Overzicht over oktober van Ned Overzee Bank 1 Frof Tinbergen Weinig animo op de goederenmarkten Cuba had niet veel invloed Mohot De Shell Oil Company de Amerikaanse tak van de Kon Shell-groep heeft een robot ontwikkeld „ mobot " die op ruim 300 meter diepte op de zeebodem werkzaamheden aan een olieput kan ver richten Een duiker komt zo diep niet bovendien kan die minder lang onder water blij ven De „ mobot " kan zwem men zien horen schroeven aandraaien afsluiters bedie nen pijpen en slangen vast grijpen staalborstels en an der gereedschap hanteren In oktober kreeg de robot zijn eerste taak toegewezen het afwerken van een olie put buiten de kust van San ta Barbara in Califomië De „ mobot " duikt door middel van 2 verstelbare propellers en wordt elektro hydraulisch geleid vanaf een centrale post op het boor eiland Een gyroscoop zorgt voor het evenwicht De ro bot kan „ zien " tot op een afstand van 10 meter door middel van een onafhanke lijke verlichting en een tele visiecamera die alles wat er zich in zijn gezichtsveld be vindt projecteert op een mo nitor in de controlepost gebonden landen Van de hand van prof dr J Tin bergen hoogleraar in Rotterdam is in New York onder auspiciën van de „ Twentieth Century Fund " een publikatie verschenen waarin hij een aantal suggesties doet ter be reiking van een internationale eco nomische politiek Prof Tinbergen meent dat het westen op eigen gelegenheid daar mede een begin moet maken doch hij zou het een fout achten als het westen zich tot de niet communis-tische wereld zou beperken Het beginsel van een wereldeconomie moet voor de gehele wereld gelden Prof Tinbergen schrijft o.a dat met het oog op de tegenstrijdige inzichten en het wederzijdse wan trouwen tussen de communistische en de westerse wereld de niet ver-bonden landen een grotere rol zul len moeten gaan spelen Als oost en west het niet eens kunnen wor den over een te volgen politiek zou den deze landen de beslissende stem moeten geven Een van de suggesties van prof Tinbergen is de instelling van een organisatie met bredere dan na tionale taken " waarin alle voor ont wikkeling bestemde gelden zowel nationale als internationale zouden worden gecentraliseerd 1992 HIER IS KOOPKRACHT GEKROMPEN Uw gulden blijft een gulden - maar zijn l/2 91 3 % 96 3'/2 95 ^ 3'/2 93 3Vi 884 lOlJ 01 101 101 96 92 107 100 105 107 101 100 95 » 80 91i 96-iJ 94 93 87 JS 86B 88H Scheep en Luchtvaart 5 96 4 % 93 KLM 15 3r ld 20 ir 96 93 Vergoeding commissarissen Gem * Eigendom gekritiseerd Spoor - en Tramwegen Ned Sp ' 57 4 % 102 Premieleningen Alkmaar ' 56 2>é — A'dam CenA 3 107 Idem ' 51 2y2 84 Idem ' 56 1 21 ^ 83 Idem ' 56 II 2y2 87 Idem - 56 UI 2y2 87 Breda ' 54 2 % — Dordrecht ' 56 2y2 82 Eindh ' 54 2y2 84 Enschede ' 54 2H 81 ¦ s-Grav ' 52-1 2y2 91 Idem ' 52-11 2y2 93B R'dam ' 62-1 2y2 94 Idem ' 52-U V-k 91 Idem ' 57 2 % 85 Utrecht ' 52 2y2 — Z.-Holland ' 57 2y2 — Z.-Holland ' 59 2 % 100 Convert Obligaties 3'/4 88r 31/4 90i * 31/4 90 31,4 92JB 3 91 * 924 90i 102 92 91 90 98ti 99 81 83 82} 87} 87} 82 82 94/'s 94J « Bank - kredietwezen 6 107 4y2 100 107 & 100 B.N.G ' 57 ra ' 58-'59 91 94B 94 93 87 Actieve aandelen 111 133 109}t 129 Amst Rubber HVA 103 IndustT ondernemingen 113 87 110} 84 119 140 4>,S 112 5 199 3 % 87 116 4 % 83 3«/4 117 4 % - 129 A.K.U Biliton BorsumlJ Intervam KLM sub or Schokbeton Utermöhlen Ver Mach 382i « 145t 560 148.30 154.50t 139.30 145.50 384 149t 584 AKU Deli MIJ cert.I Hoogovens nrc Philips Gem B Unilever CvA Mijnbouw en Petroleum 676J 679 676 679 148.301 148 * Dordt Petrol ld 7 pet Pref Kon Pet 50-20 Intern instellingen Wereldb ' 55 3 % 94 ld $ 1000 3 — E.G.K.S % 5Vi — Europa üenem ' 38 4 — — Dortm H H 7 101 — Dawes £ ' 24 7 — 170 Young ' 30 SM 271B 271 Gelsenk Bgw 7 100 101 Cere H E 5 m 97}B 97}B Noorw ' 55 iVi 96 — Afrika U.v.Z.-A£r ' 55 4 89 89 A.A.R dev 4y2 89 89 93 104 Seheepvaart en Luchtvaart 117 131 * 50 ISl " 143 133t 104t 235 127 127t list 1305 51 132t 140 * 13H 106 237 127 127t H.A.L Java-Ch P nrc K.L.M KNSM nat bez Kon Paketv Stv Mij Ned Nlev Guud nrc Van Ommeren o Rot Lloyd Scheepv Unie Advertentie RANK XEROX Niet actieve obligaties heeft het genoegen U uit te nodigen voor een bezoek aan de demonstratie van het XEROX 914 kopieerapparaat die gehouden zal worden in de Grote Zaal van Chalet Den Hommel Leidseweg 134 Utrecht op dinsdag 27 woensdag 28 en donderdag 29 november van ' s ochtends 10 uur tot ' s avonds 10 uur __ EFFICIENCY voor KANTOOR Prov Gem publ lichamen Niet actieve aandelen A'dam 47 A'dam ' 48 R'dam ' 52 1 R'dam 37 1-3 Z HoU ' 66 3'A 95 3V2 95 « Vi 99 3 % - 4yi - 95 ParticipatiebcwUzen 1170 1060 875 224 1165 1055 870 222 Alg Fonds 1/1 Converto H B B bel.d Wereldenergie A.B.M Bank ' krediet - en verz wezen 152.50 154.50 Aaiifl in beleggingsmüen 186 107.50 108.50 206 473 476 121.50 122.50 interunie f 50 Nefo ƒ 50 Robeco ƒ 50 Unltas ƒ 50 Ver Bezit ƒ 50 Europafdsl 10 pb 573 580 ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Verkeerde leiding H l OE benard de economische si tuatie in Indonesië is illustreerde de goeverneur van West-Java de kolonel R Masmoedi op de dag dat de Amsterdamse effectenbeurs de leidende cultuurmijen hoger waardeerde omdat de diplomatieke banden die Indonesië verbrak deze week misschien zouden kun nen worden hersteld De heer Mas moedi verklaarde nl in Djakarta dat sinds 1939 de produktie op de West-Javaanse plantages — waar rubber thee tabak en palmolie wordt gewonnen — daalde van 160 miljoen tot 73 miljoen ton Een teruggang tot minder dan de helft dus We mogen daarbij veilig aan nemen dat de kolonel niet zal heb ben overdreven De militair wist de teruggang slechts gedeeltelijk te verklaren en excuseren De belegering van de plaatselijke bevolking door de rebellen van de Daroel Islam in de afgelopen 13 jaar is er voor een deel schuldig aan zo zei hij Over het andere deel zweeg hij evenals over de verhouding der delen De Sarboepri de bond van plan - tage arbeiders voor zover wij we ten een invloedrijk lichaam oor deelt anders Verkeerde leiding ondemocratische planning verspil ling van financiële middelen ver keerde beoordeling van het gewas foutief overplanten en een slecht arbeidsbeleid Dat zijn haar kwa lificaties De onderlinge vete in Indonesië zal waar ze van enige omvang was stellig nadelige invloed gehad hebben op de produktie Maar de verkeerde leiding is dé oorzaak \ an de teruggang van de economie en de welvaart in geheel Indone sië Want helaas zijn de kwalifi caties van de Sarboepri niet alleen \ an toepassing op West-Java Daar komt nog bij dat de re gering de prijzen voor de plantage produkten bepaalt en die laag houdt Dat stimuleert niet De re gering moet nog plannen aankon digen om de neerwaartse tendens die de kolonel schetste tegen te « aan Eventuele maatregelen zul len meer overheidsbemoeiing meer verkeerde leiding meer controle betekenen En niet tot het doel leiden Waarna weer stingenter overheidsingrijpen zal volgen Zo is het tenminste tot dusverre ge saan En er is geen aanleiding om anders te verwachten Immers de rebellie moge uit zijn fle diplomatieke en daarna de eco i.omische banden met ons land mo gen worden hersteld de regering ei ie op economisch terrein volko men faalt en een meesteres is in het vinden van excuses daarvoor tot dusverre de strijd om „ West Irian " straks misschien de op bouw van dat gebied » bilijft,iy5)0FT opig ' ¦-"< fw<«W:.Hi »->' Vlietjonge vestigt zich in Vreeswijk De N.V IJzerhandel Van der ' liPt en de Jonge zal een bedrijf ic-itigen in Vreeswijk aan het Mer w edekanaal Vlietjonge " is een ^¦ roothandel in nieuwe walsertjpro < lukten stalen platen balken pro • '" len betonijzer e.d met een lioofdkantoor in Amsterdam en ves 1 ' gingen in verschillende plaatsen in Nederland De firma maakt deel iHt van het concern van Van Leer's Op het terrein in Vreeswijk zal zo ' poedig mogelijk bedrijfsruimte wor • len gebouwd die voor latere uitbrei < iing vatbaar is Een deel daar \ tn zal ter beschikking worden ge steld van Ryerson Holland N.V welke wordt opgericht door Vliet ionge en door Joseph T Ryerson en Sen Inc te Chicago V.S Ryerson Holland zal van walse ij produkten bewerken Begonnen i'al worden met enkele tientallen ^^ prknemers In de toekomst zal het « antal belangrijk meer bedragen Een formidabel bedrag zo noemde een aandeelhouder in de vergadering dc ' vergoeding die commissarissen ' an de N.V Gemeenschappelijk Kigendom Maatschappij tot Exploi tatie van Woon - en Winkelhuizen in Den Haag ontvangen wegens het uit lieden uit het bestuur Zij krijgen namelijk vergoedingen van / 50.000 tot f 90.000 per persoon als gevolg van de overname der aandelen door de 1 ' riesch-Groningsche Hypotheekbank Hiermede is in totaal ƒ 700.000 ge moeid Mr J de Wilde directeur van de h.vpotheekbank meende dat dit een xulkomen normale vergoeding is en niet exorbitant hoog Overigens ging ent de aandeelhouders G.E naar zijn menmg weinig aan daar de Friesch Oroningsche betaalt De andere gegadigde voor de aan tielen G.E De Landbank zou name l'iK hetzelfde aan commissarissen nebben geboden Zoals bekend heeft de Friesch Gro-nmgsche ongeveer 75 procent van de aandelen GE verworven Niet onafhankelijk Aandeelhouders meenden dat d'e voorgestelde tien commissarissen ^¦ elke allen in dienst zijn van de ^ nesch-Groningsche niet onafhan kelijk waren De ruim een uur du ' ende stemming had tot resultaat dat « e voorgestelde commissarissen wer 0^1 benoemd Op een vraag inzake het eventueel Riaken van de beursnotering van de aandelen G.E deelde het bestuur ™ Me dat de Friesch-Groningsche ' centen van de derden aandeelhou aers rond 25 procent niet met voe ten zal treden Het bestuur van de F.G verzekerde fa ' zij gedurende de onderhande wgsperiode met G.E geen aande len had gekocht Of een vertegen ^""" liger van derden aandeelhou ders als commissaris zal worden ge r.Tl \ ^*' afhangen van eventuele onderhandelingen De F.G wenst ^ Lnter een homogene raad van com missarissen Het merendeel van de wereldgoe derenmarkten werd in oktober op nieuw gekenmerkt door een weinig geanimeerde stemming De omzetten bleven over het algemeen van be perkte omvang bQ nagenoeg onver anderde prijzen Weliswaar trad als gevolg van de Cuba-crisis een ople ving in uiteraard vooral op de sui kermarkt doch het herstel Jileek slechts van korte duur omdat in de situatie vrq snel een ontspanning viel waar te nemen In de meeste sectoren bewogen de noteringen zich tegen het eind van de maand dan ook weer overwegend in het voordeel van ko pers Aldus het overzicht goederen markten van de Nederlandse Over zee Bank n.v Metalen Met betrekking tot de metalen sector kan worden opgemerkt dat van een vergrote bedrijvigheid in de Amerikaanse staal industrie nog nauwelijks sprake was zij het dat de vooruitzichten zich iets gunstiger laten aanzien Nadat de tinnoteringen zich aan vankelijk door het ingrijpen van de „ bufferstockmanager " op 850 pound per ton wisten te handhaven trokken deze in de tweede helft van oktober onder invloed van de vergrote vraag aan De situatie op de wereldk o p e r markt bleef vrijwel ongewijzigd Lood las enigszins veronachtzaamd in de markt terwijl voor zink een iets verbeterde tendens viel waar te nemen Landbouw In de agrarische sector was wat koffie betreft sprake van een uitgesproken flauwe stemming De spanningen rond Cuba hebben de koffiemarkt onberoerd gelaten Een en ander indiceert dat men in kof fiekringen met het oog op de om vangrijke koffie overschotten in de produktielanden — varwacht wordt dat deze in de loop van 1963 tot een hoogte van 86 miljoen balen zullen stijgen — pessimistisch gestemd blijft Ook de e a c a omarkt vertoonde geen verbetering van betekenis het geen mede aan de onzekere oogst ontwikkelingen in de voornaamste produktiegebieden kan worden toe geschreven Voor thee bestond over het algemeen een goede kooplust zonder dat zich overigens belangrijke veranderingen in het prijsverloop voordeden In de overzeese w o Iveilingcentra Conjunctuur E.E.G minder expansief Het is mogelijk dat de conjunc tuuif ih de Europese economische Gemeenschap in 1963 minder ex pansief zal zUn dan in 1962 of in de drie laatste jaren maar het feit dat de overheidsuitgaven naar ver houding in Europa belangrijker zijn dan b.v in de Verenigde Staten is een balangrtjke factor voor de stabilisatie van de conjunctuur " De Europese Commissie heeft deze voorspelling herhaald naar aanlei ding van onjuiste interpretaties in bepaalde bladen van verklaringen die 12 oktober jl gedaan zijn door haar viee precident Robert Marjo lin Volgens deze opvattingen zou de gemeenschappelijke markt be dreigd worden door een werkelijke economische teruggang Teneinde elk misverstand te voor komen heeft de Europese Commisse in antwoord op een schriftelijke vraag van een Italiaans parlements lid het voornaamste van de verkla ringen van Marjolin herhaald Diens gevolgtrekking was dat de economie van de gemeenschap waarschijnlijk slechts een periode van langzamere expansie of be trekkelijke stabiliteit doormaakt die op haar beurt het uitgangspunt zal zijn van ' n nieuwe opleving " Een aandeelhouder beursman deel de mee dat kort voor het bod zeer grote aankopen in aandelen G.E wa ren gedaan door steeds dezelfde firma en hij meende dat er een lek was ge weest waardoor z.i honderden aan deelhouders waren gedupeerd Voor de aflossing van de armoti satiebewijzen zal een bepaalde rege ling worden getroffen Ook werd kritiek geleverd op het feit dat bij het ene bod è 900 pet dit niet werd voorge legd aan aandeelhouders doch bij het bod a 1.000 pet hoogst aan trekkelijk werd geacht Dit maakte een slechte indruk op de buitenwereld De president-com missaris ontkende met nadruk dat de hoogte van de voorgestelde schadevergoeding wegens gederf de inkomsten van invloed zou zijn geweest op het aanvaardings advies De door de Friesch-Groningsche verleende hypotheken in 1962 zullen die van 1961 waarschijnlijk overtref fen zo werd nog medegedeeld Werkt vol automatisch Geen vloeibare chemikaliën Kopieert alle kleuren Maakt kopieën op gewoon papier werd zowel voor „ merino's " als voor „ crossbreds " een levendige belang stelling aan de dag gelegd waarbij vooral Oosteuropese kopers op de voorgrond traden Zowel de k a t o e n - als de h u i d e nmarkten ver toonden een vrij lusteloos beeld Daarentegen zette de prijsstijgende tendens voor rubber zich vooral onder invloed van vergrote aankopen van de zijde van de Sovjet-Ume in Singapore voort Op de tarwe en mal smarkten heerste een vaste resp goed prijs houdende stemming Een en ander hield mede verband met het feit dat tussen Frankrijk en Australië ener zijds en communistisch China ander zijds niet onbelangriike transacties tot stand kwamen De handel in oliën en vetten bleef over het algemeen van beperkte omvang bij vrij onregelmatig fluctuerende note ringen Amsterdam De activiteit op de Amsterdamse termijnmarkt voor aardappe len nam enigermate toe Over het algemeen vertoonde het prijsverloop nagenoeg geen verandering In totaal werd 11.205 ton verhandeld tegen 9.810 ton in september 1962 en 13.575 ton in oktober 1961 Op de Amsterdamse termijnmarkt voor cacao ' beliep de omzet 2.435 ton tegen 2.270 ton in september 1962 en 5.190 ton in oktober 1961 Commissarissen en de directeu ren van de N.V Koninklijke Neder landsche Petroleum Maatschappij menen dat er aanleiding is de rege len omtrent het winstaandeel van directeuren en van commissarissen die reeds bij de statutenwijziging van 1956 ingrijpend werden gewij zigd nogmaals te herzien Zij stel len daarom een wijziging van de statuten voor waardoor de directeu ren en eventueel aan te wijzen an dere personen tezamen % procent toekomt van hetgeen van de voor uitkering beschikbare winst over bluft na voldoening van het divi dend op de preferente aandelen en na aftrek van het naar het volgende jaar over te brengen bedrag in plaats van 1 procent zoals de thans geldende statuten bepalen Voorts wordt het wenselijk ge acht de werkzaamheden der com missarissen te honoreren door een combinatie van een vast jaarlijks salaris en een winstaandeel zonder in de totale remuneratie wijziging te brengen Dienovereenkomstig wordt in de voorgestelde nieuwe statuten aan elk der commissarissen naast een aandeel in de winst een vaste jaar lijkse bezoldiging toegekend van ƒ 20.000 Tegelijkertijd zal het aan deel in de winst dat aan de geza menlijke commissarissen toekomt worden gesteld op %- pet van het bovenbedoelde winstsaldo in plaats van op % pet daarvan en zal het bedrag waartoe elk der commissa rissen uit dezen hoofde over een jaar ten hoogste gerechtigd zal zijn met ƒ 20.000 — worden verminderd Op de jaarvergadering in mei van dit jaar was reeds aan de aandeel houders meegedeeld dat het winst aandeel van de directeuren en Dinteloord acht verwijten Wester ' onrechtvaardig De uitschakeling van suikerraffi naderijen is geen typisch Neder lands verschijnsel zegt men bij de Verenigde Coöperatieve Suikerfabre ken in Dinteloord en men somt er een lijstje op van raffinaderijen in Duitsland Denemarken en Italië die een eind hebben moeten maken aan hun bestaan De doodsstrijd » waarin de ' Wester Suikerraffinade-rij in Amsterdam zich bevindt nu de regering haar beschermende handen van dit bedrijf heeft afge trokken is aanleiding geweest tot verwijten aan de coöperatieve beet wortelsuikerindustrie Die verwij ten wijst men in Dinteloord als onge rechtvaardigd af De Verenigde Coöperatieve Suiker fabrieken beschouwen het verdwij nen van de raffinaderijen als een structurele wijziging die niet met kunstmatige middelen is tegen te gaan Dat zij in hun beetwortelsui kerfabrieken installaties hebben aan gebracht voor het vervaardigen van bijzondere suikersoorten die al door de ' Wester gemaakt werden ontken nen zij geenszins maar zij zien daar in geen reden tot verwijten De afnemer zeggen zij wil voor alle suikersoorten bij één onderne ming terecht kunnen en dus is het nodig volledig aan die vraag te kunnen voldoen De particuliere Centrale Suiker maatschappij " waarvan de ' Wester Raffinaderij deel uitmaakt en de Ver Coöperatieve Suikerraffinade rij " zijn vergelijkbare grootheden De C.S.M heeft beetwortelsuiker fabrieken plus één raffinaderij de Wester de V.C.S hebben eveneens beetwortelsuikerfabrieken plus één raffinaderij de kandtjfabriek Gebrs Van Gilse in Roosendaal In de beetwortelsuikerfabrieken verwerkt de C.S.M 38 pet de V.C.S 30 pet van de Nederlandse suikerbie tenoogst 13 BEURSOVERZICHT Stemming zeer vast AMSTERDAM 26 november — Voor de Internationale waarden — behalve Kon Olie en AKU — is de tendentie vanmiddag bij de opening zeer vast tot „ willig " ge weest Het Damrak heeft vrijdag een goede neus gehad toen de stuk ken uit de markt werden genomen in de hoop deze stukken later op de dag op de New Yorkse beurs met winst te kunnen verkopen Dit gebeurde prompt want ' Wall Street gaf opnieuw een vast slot te zien / De officiële beurs zette vandaag de nieuwe week in op f 153,50 voor Philips tegen ƒ 148 als voor gaande slotprijs Aanhoudende bui tenlandse en lokale vraag als mede dekkingsaankopen door de baissiers droegen ertoe bij dat de prijs opliep tot f 154,10 IJnilevers wilden bij Philips niet achter blijven en noteerden op f 145,20 circa zes gulden hoger Later werd voor dit fonds ƒ 146 betaald Hoogovens deden van zich spreken door een opening op 575 plus zestien punten Blijkbaar vond men deze koers nog te laag Koop orders zorgden er gedurende de verdere beursduur voor dat da koers zelfs opliep tot 585 Ten slot - te boekte AKU van de internatio nale waarden een koerswinst van ruim drie punten op 385 In de scheepvaartsector viel de stemming wat tegen Er werden in deze sector geringe koerswinsten geboekt bij een kleine omzet Cer tificaten Deli werden opnieuw iö de open hoek verhandeld Begon nen werd op ƒ 148 tegen een vo-i rige slotprijs van ƒ 144.70 Aanhou dende vraag deed de koers oplo pen tot ƒ 149.80 Ook aandelen Aniem werden wederom hoger op 70 geadviseerd Voor dit fonds be staat grote belangstelling in ver band met een mogelijk spoedig herstel van de diplomatieke be trekking tussen Nederland en In nonesië Ook HVA lag goed in de markt dit fonds deed 134 na een opening op 131 en een vorig slot van 129 % In de lokale afdelingen werden bijna alle fondsen hoger geadvi seerd Zwanenberg Organon welk fonds de vorige week steeds steeg van 825 tot 889 werd op circa 900 geadviseerd Dit concern neemt de N.V Nederlandsche Cocainefabriek over Aandelen Ned Ford lagen gevraagd in de markt op de om zetstijging alsmede de mogelijk heid dat een gedeelte van de hui dige assemblage van Antwerpen naar de fabriek in Amsterdam zal worden overgebracht De eerste koers van aandelen Interlas werd geadviseerd op 345 tegen vrijdag 335 bij de laatste claimprijs Claims confectie ateliers Chas Macintosh N.V en de claims Friesch-Gro ningsche Hypotheekbank kwamen voor het eerst in de handel Hagem en Co 372B Unilever 4 pet 87 88 Hart 180 180 Union Rijwiel 141 143 Havenwerken 391 396 Utermöhlen 413 427 Hazemeijer 455B 465B Utr Asph t 383 383 Heem v d 274 275 Heemaf 392 400 Varossieau B 250 252 Heineken's 475 485 Veend St sp — 220 Hensen Mach 178 179 Veneta 181 187 Hero -^ Ver Blikfabr — 345 Heybroek Zél 280 280 Ver Machinef 184 194 Hoek's Mach 690L 700 Ver Touwfabr 400 405 HoUandla-Kat 156 159 Vettewinkel 299 299 Holl Beton 392 400 Vezelverw N.I 100 99 Victoria bis 265B 270B Holl Const A.B 444 444 Vihamij 163 167 HoII Melks 219 222 Vliss Kat 280 286 Hoogenbosch 268 270 Vred Rubb eert 356 370 Hoogenstraten 171 170 Vromen Papier 398 395 Hooimeyer 154 153 Vulcaansoord 92 92 Indola 465 468 Walvischvaart 85 87 Ing bur Bouwn — 190 Internatio 214 218 Wemink's Beton 187 187 Ing Gew Beton 258 265 Wessanen 360 360 Int Viscose 457 460 Wilton Feijen 265 267 Intervam 172 169 Wits de Textiel — 185 Inventum 381 395 Wyers I en H 397 402 V Wijk en H 79 79 Jansen en Sut 152 153 Zaalberg 111 109 Jongeneel — 280 Zeeuwse Cont — — Kemo Corsett 590 599 Zwanenberg Org 889 898 V Kempen Beg 157 160 Zwitsal 294 294 Key Houth 217 218 Kleding Smits — 187 Alünbouw en Petroleum Kiene Suikerw Kondor 250 365 253 369 Alg Explot Mij Biliton I 58.50 550 60 555 Kon Ned Pap 295 293 Biliton II 466 470 Zout Ketjen nre 760 785 Kon Petr 1-20 146 146.10 Korensohoof 185 184 Kon Petr 5-20 147.60 147.80 Moeara Enim a 1440 1420 Koudijs n.r.c — 240 ld c opr bew 2148.50 2148.50 Kromhout 154 ' iJ * ld 1 winstb 2335 2302.50 Kon Ver Tap 398 400 ld 4 winstb Leeuw Pap.t Leid wol 375 450 385 460 Oost-Borneo Mij 66 67 Lett Amsterd Lindeteves 570 140 580B 145 Scheepvaart Lijempt 77 77 Furness — 440 Lijm en Gel eva 149 161 Oostzee 124 121 Maxwell 520 522 Meelt N Bak e 480 480 Spoor - en Tramwegen Mees Bouwm B 234 238B Geld Tram — — Menko eert 198 Nederlandse Antillen Metaverpa B 167 169 Antiil Brouwerij Meteoor Beton Misset 340 342 480 Ant Verffabr 106 105 Mosa 385B 390B Uuitsland Muller N.B 325 335 Mijnb werken 0 405 414 Mannesm eert 215 — Naarden Ch t 425 435 Gebr Naelf 101 99 Uollarfondsen certificaten Nedap 163 162 Can Pac 23 23 Ned Aann mij 450 455 Imp Oil 43}L 43 Ned Dok mij — 159 Inland N.G 4 41S Ned Exportpap 359 360 In NickC 67 68 Ned Kabel 500 514 A C F Ind 72 73 Ned Melk U c 320 329 Am Enka 56 56 Am Motors 17 17 Ned Scheepsb — 159 Am Rad 12 13 Nelle wed J v 234 234 Am Smelt Netam B 251 252 Nleat 182 179 Am T a T 113 116 Nyma n.r.c 114 115 Anaconda 45 ^ 45 Nijverd.-t Cate 216 240 Atchison T 23 24 Oranjeboom nro 295 310 Balt a 0 25 26 Overz Gas NB — 298 Bethl St 31A 32 Padang Porti — — Ches a O 51 52 Palemb Ind Mij 116 116 Chrysler 70 59 Palthe 111 112 Cities S 51 53 Papf Gelderl e 625 630B Columb gas 24 24 Philips 6 pet pr 57.40 5780 Pont Houth 238 242 Cont OU 53 53 De Poorter 111 110 Curtiss W 18}B 181 Du Pont 233 233 Reesink 177 181 General E 73 74 Reinev mach 216B 220B Gen Mot 56 56 RIVA 260 270B Greyhound 29 29 Rotterd Drgdk — 420 Int Flavors a Fr 28 28 Ruhaak 136 137 Jones a L 50 511 Ruttens blerbr — 600 Kenn Cop 70 70 Rijnstaal RUsdijk 141 198 144 200 Montg W 32 32 Schelde de n.b 225 230 Nat Can — 11 Schokbeton B 220 224 Nat Dairy P 55 55 Nat Steel 40 41 Schotten Foxh _ 815 New York C 14 14f Soholten carton North W R 103 Schuppen Sajet 385 390 Penn Rail Wfi 12 Schuttersveld 228 231 Philips Pet 46 47 Simon de Wit B — — Proet a G Simplex Smit Transt 79 311 77L 324 Rep Stee Shell OU 38 34 39 33} 49 56 Spaarnestad v.b Stokvis Stoomspln Tw 175 85 746 182 88 South C Stand Br 10a Stand Oil N J 63 55 Van Swaay Tabak Phil eert Th B Marijnen 305 102 187 319 102 183 Studebaker P Sun M C Texas inst 7}S - 23 60 8 23 60 Thomass en Dr 670 675 I'ide Water 18 18 Thomass Mot c 261 263 Union P R 33 rhüms Hav e — 174 U.S Steel 46 48 Twentsehe Kab 590 601 Western B C 31 31 Tw Overz H — — West Elec 35 35 Ubhing-Davo 192 196 Wilson 38 38 Udenhout 236 237 Woolworth 68 69 Unilever 7 pet 148Ï 149 Un Miniere 815 850 Unilever 6 pot 129 130 frolongatie 4 i 
14 MAANDAG 26 NOVEMBER 1962 UTEECHTSCH NIEUWSBLAD Elke boord ' n meesterstuk van shirtmanschap Min ' s RENAULT NEDERLAND N.V Biedt aan ^ RENAULT 4 LUXE en R4 SC met en zonder roldak ^ ONOINES 1962 > CARAVELLES 1962 Deze wagens wèlke door onze Directieleden en Inspecteurs wer den bereden verkeren in uitzon derlijk goede staat en worden met fabrieksgarantie verkocht Te bezichtigen op maandag t/m vrijdag van 9 uur tot 17.30 uur in de showroom van RENAULT NEDERLAND N.V WIBAUTSTR 224 - A'DAM TEL 91.91.91 - TOESTEL 68 i is l < V,\\\ifAi \\\\ ^- it - UTRECHTSCH hieUWsBLAD g Verstrekt mij s.v.p vrijblijvend inlichtin § gen over het type Naam Adres ^ Woonpl S.v.p duidelijk Invullen en in open envelop(waarop 4 ets postzegel opsturen aanRenault Nederland N.V Wibautstraat 224 Amsterdam oc 62-3 Nederlandsche Persil Maatschappy N.V Jntphaas vraagt voor spoedige indiensttreding ENKELE CORVEEERS voor de fabriek Gewerlit wordt in dagdienst of eventueel in twee ploegendienst Zeer goede sociale voorzieningen zoals vergoeding van reiskosten verstrekking van vakantietoeslagna vaste indiensttreding opname in hetpensioenfonds en verstrekking vanwerkkleding en sclioeiselgunstige spaarregeling45 urige werkweek met vrije zaterdag 1 1 ~ SWANT EX en sportshirts in plezierig KS ^ Hier zijn vier van El-Mior's ' meest favoriete shirts - in stof stijl en snit Stuk voor stuk up-to-date en gemaakt volgens El Mior's Ijzeren principe shirtmanschap in elk détail En dat ziet u vooral aan de voortreffelijke boor den de manchetten de royale snit en dat merkt U nog na lang lang dragen Voor op reis of kantoor tribune of thuis • El-Mior gebruikt de nieuwste mooiste en makkelijkste stoffen voordefijnsteshirts-voor-mannen EL-MIOR HEBT U KONTANT GELD NODIG PERSOONLIJKE LENINGEN worden verstrekt voor bedragen van ƒ 300 — en hoger Aflossen in 12 15 18 of 20 maandelijkse termijnen SNEL - DISCREET - GEHEEL SCHRIFTELIJKE BEHANDELING MOGELIJK Bij overlijden van kredietnemer wordt het restant krediet kwijtgescholden Aanvraagformulieren verkrijgbaar bij N.V „ NEMAFI " bijkantoor Utrecht Voor straat 56 tel 030-25451 of worden u op tele fonisch of schriftelijk verzoek toegezonden ' n cadeau zonder risico PHILIPS koffiemolen is op alle punten extra beveiligd 
PTBECHTSCH NIEUWSBLAD MAANDAG 26 NOVEMBER 1962 15 DOOR DE LUIDSPREKER HET GEHEIM VAN POTTER'S POOL ^««««»!* CNN*«»N«N*NN*««S«NCWNNONN1B«*M«0«OCNO «^^^ de rusteloze reiziger door Guy Bara _ Dank u Ik ben u zeer dankbaar voor uw waar devolle hulp Zou het mogelijk zün me te laten wetenwanneer u van plan bent de erfgenamen met de in houd van het testament bekend te maken zodat ik erdan bij kan zUn — Ja zeker hoofdmspecteur ik zal u op de hoog te houden j u i Beide mannen stonden op schudden elkaar de hand en Mandale vertrok „ ¦ ^.¦¦ Toen hij terug was in Grantham's kantoor ging hij er op zijn gemak bij zitten en begon zün aantekenin gen te bestuderen Deze zaak was beslist geen vrije tijdsbesteding " Boven aan de Hjst stond de onaange name taak om Grantham's alibi vast te stellen omdat hij een van de mensen was die voordeel hadden bij de dood van de kolonel Hij hield zich voor dat hij zich niet moest laten beïnvloeden door het feit dat Grantham een college-politieman was Daarom dwong hij zich om geheel objectief het feit onder ogen te zien dat Grantham door zün positie alle gelegenheid had gehad de moord te plegen Als men aannam dat dit een geval van moord was was het zeer zeker een moord die zorgvuldig voorbereid was door iemand die precies op de hoogte was van de „ hengelgewoon ten " van de kolonel Het was een meesterstukje van overleg geweest om een luchtpistool te gebruiken om dat dat makkelijk onzichtbaar mee te nemen was en het schot geen geluid maakte Bovendien was de wond die het veroorzaakte zó klein dat het niet meer zou opvallen als het lichaam enige tijd in het water had gelegen en als men daarenboven aannam dat het slachtoffer door verdrinking om het leven was geko men Met lieslaarzen — zoals de kolonel aanhad — zou het lichaam onmiddellijk op de bodem zinken zodra de laarzen vol met water waren gelopen Zelfs als het slachtoffer nog in leven was geweest toen hü zonk zou hü geen schün van kans hebben tenzü er onmid dellük hulp bU de hand was geweest Mandale zuchtte en verbaasde zich erover dat men in moordzaken zo dikwOls misplaatste vindingrOkheid ontmoette Was ook dit zo'n geval Meestal maak ten moordenaars een of andere fatale fout soins was het slechts een kleinigheid die hun noodlottig werd Hij was benieuwd naar het oordeel van Bullfinch die er als buitenstaander fris tegenover stond Hij keek op zün horloge en was verbaasd dat het al half een was Nu hij aan de lunch dacht kwam hü tot de con clusie dat hij honger had De gezonde buitenlucht deed hem in elk geval goed want de laatste maand was eten niet meer dan een gewoonte voor hem ge worden Hü had dikwUls de lunch gebruikt enkel en alleen omdat Bullfinch hem ertoe gedwongen had Hü ging naar buiten waar zün auto en zün chauffeur stonden te wachten — Agent breng me ergens heen waar ik eens lekker kan eten Terwül hü de deur voor Mandale opende zei de chauffeur — Heel goed meneer Iedereen zegt dat jo nergens beter eet dan in het Speenvarken " Ze reden langs het Marktplein gingen een smalle straat in die eindigde in een klein doodlopend straat je Het Speenvarken " aan de gevel waarvan een in drukwekkend uithangbord bungelde lag aan het eind van het straatje Het was een schilderachtig gebouw in Tudorstül en het was duidelUk dat het heel oud was Toen hü uit de auto stapte liet Mandale zün blik glUden over de stevige oude balken en de in lood ge vatte ramen — Buitengewoon charmant agent Ik hoop dat het eten van dezelfde kwaliteit is De agent straalde — Daar hoeft u niet bang voor 1p zijn meneer Dit is het oudste huis van de stad Als ik zo vrü mag zün zal ik u aan de eigenaar Jas per Mullins voorstellen — Dank je wel die zou ik graag willen ontmoeten.Mandale ging naar binnen Het was een vrü groot ipstaurant met een balkenzoldering en hü dacht er gelukkig aan bü het binnenkomen zün hoofd te buigen voor de lage balk bO de ingang die zo'n „ opvallende " eigenaardigheid is van de gebouwen uit de Tudortüd een opvallendheid die iemand die dat niet weet een onaangename herinnering kon bezorgen De agent volgde hem Een enorme man die veel op een biervat * leek kwam hen tegemoetzeilen Hü droeg een fantasie vest en een voorschoot Een glimlach als een stra lende zon verscheen op zün groot rond gezicht dat SUSKE EN WISKE door D.F.MORTON I 8 nog groter leek door een stel onderkinnen — Goedemorgen meneer Een tafel voor één per soon Toen tegen de agent — Goelemorgen Ted alles in orde De agent die Ted Jones heette antwoordde — Jasper deze heer Is hoofdinspecteur Mandalevan Scotland Yard zorg maar extra goed voor hem Ted Jones was op slag vergeten De vriendelüke Jasper was een en al aandacht ter ere van de büzon dere gelegenheid en ging zün gast buigend voor naar een speciale tafel die voor heel büzondere gas ten was gereserveerd Mandale dankte agent Jones die zich beleefd terug trok en naar de auto terugging De tafel stond in een nis aan êén kant van een grote open haard Aan het spit dat in de haard was aangebracht werd juist een groot stuk vlees geroos terd waarvan de heerlükste geuren opstegen Toen hü zag dat zün gast met belangstelling naar het spit keek zei Jasper — De specialiteit van de dag meneer een dubbel runderlendestuk aan het spit Is het iets voor u het zal nu ongeveer net goed zün Mandale antwoordde — Vast en zeker Het water loopt me in mün mond Maar ik moet iemand van de trein van twee uur halen Heel goed meneer Maakt u zich maar geen zor gen u bent op tüd voor die trein U wilt er zeker ookwel wat bü drinken Ik kan u ons lichte bier aanbe velen als u tenminste niet liever wün wilt hebben Óp uw aanbeveling neem ik licht bier Jasper klapte in zün enorme handen en een kelner dook plotseling van achter zün massieve gestalte op waar hü zich blükbaar verborgen had gehouden — Licht bier voor meneer Tom en een beetjevlug Daarna verontschuldigde hü zich en verdweenals een galjoen met volle zeilen om voor zün gastte gaan zorgen Toen zün gastheer weg was kreeg Mandale de kans om de omgeving eens op te nemen Hoewel het res taurant tamelük groot was was het toch op een paar tafeltjes na geheel bezet Zo te zien waren de mees ten goed gesitueerde boeren met hun vrouwen en kin deren Echt mensen overdacht hü die van de eerlü ke goede Engelse keuken hielden Aan de met eike houten balken betimmerde muren hingen pieken strüdbülen antieke ruiterpistolen vuursteengeweren en wapenschilden Drie grote kronen zorgden voor de nodige verlichting en men had daar oude wagen wielen voor gebruikt De kelner bracht hem zün bier en verdween Toen hü het heerlüke brouwsel proefde vroeg hü zich af of Bullfinch het Speenvarken kende en hü besloot — als dat niet zo was — in dit opzicht aan de voltooiing van zün opvoeding mee te werken Jasper kwam weer binnenzeilen met een grote zil veren schaal waarop flinterdunne sappige plakken rundvlees lagen Eén ander volgde met een uitge zochte sortering groenten die gegroepeerd waren om een middenstuk van goudkleurig gebakken aardappe len en daarna kwam op een speciale schaal een Yorkshire pudding Jasper verscheen ten slotte nog maals ditmaal met de mierikswortelsaus Eerbiedig stond hü te wachten toen Mandale het vorstelük maal begon te genieten om te horen hoe het oordeel van de hoge " gast zou zün Hü werd niet teleurgesteld want toen bleek dat de spüzen net zo lekker smaakten als ze eruit zagen keek Man dale hem aan — Voortreffelük Dank u Jasper boog stralend over zün hele gezicht — Dank u meneer zei hü en verdween weer in zündomein Mandale besloot zün maaltüd met een stukje heer lüke Stilton kaas en koffie Toen keek hü op zün hor loge en zag dat het tien minuten over half twee was Hü gaf de kelner een seintje en betaalde zün reke ning De kelner verdween heel tevreden met zün fooi om Jasper te waarschuwen dat zün gast wegging Die kwam statig aanzeilen en leek wel een oorlogs schip dat een mUnenvegertje escorteerde toen hü Mandale tot de deur uitgeleide deed Daar aangekomen zei Mandale — Dank u wel U zult me hier wel eens meer zien daar kunt u van op aan Wordt vervolgd De Uwakstralen MAANDAGAVOND 26 NOVEMBER HILVERSUM I — NCRV 18.00 Orgelrecital amusementsn uz 18.30 Met band en plaat voor u paraat Klassieke muz 19.00 Nws en weer praatje 19.10 Gram v d teenagers 19.30 Radiokrant 19.50 Veranderde wereld toespr 19.55 Accordeonork 20.15 Vraag 7 hoorspel 21.25 Me tropole ork 22.00 Parlementair com 22.15 Pdanorecital Klassieke muziek 22.30 Nws 22.40 Avondoverdenking 22.55 Boekbespreking 23.05 Muzika le vraagbaak 23.40 Lichte gram 23.55 24.00 Nws HILVERSUM II - AVRO 18.00 Nws 18.15 Klassieke pianomuz 18.25 Amateursprogr 18.50 Openbaar kunstbezit 19.00 Fragmenten uit de opera Zar und Zimmermann 19.45 Regeringsuitzending Van sparen en varen Een zilvervloot progr van Miep Diekmann gepres door Her man Stok en Elisabeth MooU 20.00 Nws 20.05 Lichte gram 20.30 — Gev progr voor de actie Open het dorp DRAADOMBOEP 4e lün gram,pl.prog 18—20 uur Joh Brahms symf nr 3 in F gr t en Kn Deutsches Requiem ENGELAND BBC LIGHT PKOGB 18.00 Gev progr 18.31 Gev muz en ber 19.33 Sportoverz 19.45 Hoor spel 20.00 Nws en journaal 20.31 Hoorspel 21.00 Detective-hoorspel 21.31 Oude liedjes 22.00 Gev progr 22.31 Gev muz 23.30 Nws sporten act 23.14 Jazzmuz 0.55—1.00 Nws BRUSSEL 18.00 Franse chansons 18.18 Paar desportber 18.20 V d soldaten 18.50 Radiokron 19.00 Nws 19.40 Operamuziek 20.00 Tazzmuz 20.30 V.d jeugd 21.00 Festival della Canzo ne Italiana in Svizzera 22.00 Nws 22.15 Volksdansen en - zangen 22.35 De Zeven Kunsten 22.55 Nws 23.00 23.15 Voor de zeelieden DINSDAG 27 NOVEMBER HILVERSUM I — KRO 7.00 Nws 7.15 Klassieke gram 7.30 V d jeugd 7.45 Morgengebed en overweging 8.00 Nws 8.18 Lichte gram 8.50 V d huisvrouw 9.40 Schoolradio 10.00 V d kinderen 10.25 Klassie ke ork.muz 11.00 V d vrouw 11.30 lichte gram 11.50 Volaan vooruit lezing 12.00 Middagklok — nood klok 12.04 Licht instrument kwart en sol 12.30 Med t.b.v land - en tuinbouw 12.33 Draaiorgelkl 12.50 Actualiteiten 13.00 Nws 13.15 Pla tenn 13.30 Zigeunerensemble 13.50 Metropele ork en zangsol 14.35 V d plattelandsvrouwen 14.45 Tiere lantünen gev progr 15.45 Lichte gram 16.00 V d zieken 16.30 Zie kenlof 17.00 V d jeugd 17.40 Beursber 17.45 Regeringsuitzending Natuurwetenschappelük onderz op de Nederlandse Antillen door Drs M Vroman M A X HILVERSUM II — AVRO 7.00 Nws 7.10 Ochtendgym 7.20 Lichte gram VPRO 7.50 Dagopening AVRO 8.00 Nws 8.15 Lichte gram 9.00 Gymnastiek voor de vrouw 9.1 De groenteman 9.15 Klassieke gram 9.40 Morgenwüding 9.55 Boekbespreking 10.00 Arbeidsvita minen 10.50 V d kleuters 11.00 V d zieken 12.00 Zang en piano 12.20 Regeringsuitz voor de landbouw 12.30 Med t.b.v land - en tuinbouw 12.33 Metropoleork amusementsmuz 13.00 Nws 13.15 Med eventueel act of gram 13.25 Beursber 13.30 Dansork en zangsol 14.00 Lichte gram 14.40 Schoolradio 15.00 Met naald en schaar 15.30 Klassieke kamermuz 16.00 Franse chansons 16.30 V d jeugd 17.30 Gram v d.jeugd 17.55 New York calling ENGELAND BBC LIGHT PROGR 12.00 Voordr 12.15 The Dales dag boek 12.31 Filmkron 13.00 Gev muz 13.31 V de arbeiders 14.00 Gev muz 14.45 V d kleuters 15.00 V d vrouw 16.00 Amusementsmuz 16.31 Muz bü het werk 17.15 The Dales dagboek 17.31 Uitsl races 17.33 gram v d jeugd BRUSSEL 12.00 Nws 12.03 Lichte muz 12.30 Weerber 12.35 Amusementsmuz 12.50 Beursber 13.00 Nws 13.15 Ka mermuz 14.00 Schoolradio 15.45 TopUedjes 16.00 Beursber 16.06 Duitse les 16.21 Kamermuz 17.00 Nws 17.15 V de kinderen 17.40 Boekbespr 17.50 Lichte ork muz en sol Advertentie In Spanje is een wet tot standgekomen ten gevolge waarvanSpaanse controleurs worden aange steld in de Europese centra waarcitrusvruchten worden aangevoerd.Voor Nederland zal dit Rotterdamzün Nabü Abidjan hoofdstad vande Westafrikaanse republiek Ivoor kust zal een raffinaderü wordengebouwd door de Société Ivoiriennede Raffinage ' waarin o.a wordtdeelgenomen door de Bataafse Pe troleum Mü Kon Shell ¦ ic De fabriek van staalconstruc ties „ HoUandia " N.V te Hank N Br gaat een vierde bedrüf ves tigen in de Belgische Kempen Hollandia heeft ook reeds bedrü ven in Amsterdam en Krimpen aan de IJssel Bezoekuren in ziekenhuizen te Utrecht Academisch Ziekenhuis Catnarljnesln gel 101 derde klas met uitzondering psychiatrie zond dlnsd vrljd 13-14 maand t.m vrijdag 18.30-19 uur za terdag 18 19 uur Psychiatrlehezoek In overleg met de hoofdzuster Klas senbezoek 14.30—17.30 uur en 19.30 — 20.30 uur met ultz op enkele afd waar overleg met de hoofdzuster moet wor den gepleegd Op kinderafdelingen Is alleen bezoek van ouders toegestaan St Antonins Ziekenhnis Jan van Sco relstraat 2 derde klas ledere avond behalve zaterd 19-19.30 dinsd don derdag zaterdag en zondag 14-15 uur tweede klas dagelijks 14.30-16 en 18 30 20 uur eerste klas dagelijks van li la 14.30 16 en 18.30-20.30 kinderpavll joen dinsdag donderdag en zondag 14 15 uur Oiakonesseninrichting Bosboomstraat 1 derde klas dag 15-16 dlnsd en vrljd ook 18.30 19 uur tweede klas werkd 14.30 16 en 19.45-20.45 zond 11-12 en 14.30 16 uur eerste klas werkd 11-12 14.30-16 en 19.45-20.45 uur zond 11-12 en 14.30-16 uur Emmakliniek Koningslaan 81 2e klas b 15.30 16.30 19.45-20.45 2e klas c 15 16.30 19.45 20.45 3e klas b 14.45-15.45 18-18.30 3e klas o dinsdag vrijdag en zondag 18.00-18.30 uur Koninklijk Nederlands Gasthuis voor Ooglüders F C Dondersstraat 65 der de klas zon - en feestd 11.30-12.30 en 15 16 uur dlnsd en vrljd 11.30-12.30 ledere avond 18.30-19.30 uur des avonds geen kinderen en geen bezoek op de kinderafdeling eerste klas 11 12 uur eerste en tweede klas 14-16 en 18.30 20 uur Homoeopatisch Ziekenhnis Weth Dle montlaan 21 derde klas dlnsd don derd zaterd en zond 14-15 utu - ledere avond 18.30 19.30 uur eerste en twee de klas dagelijks 14-15.30 en 18.30,20 u Kinderpaviljoen dlnsd vrljd en zond 15.30 16 uur en donderd 18.30-19 uur voor vaders Ziekenhnis St Joannes de Deo Maria plaats 28 derde klas maand tm vrljd 14 14.30 uur en 19-19.30 uur za terd 14 14.30 zond 14-14.30 en 18.30 19.30 uur eerste en tweede klas dag 14 15 en 18.30-19.30 uur Kinderafd zond dlnsd donderd en zaterd 14 14.30 uur maand woensd en vrljd 19 19-30 uur Wilhelmïna Kinderziekenhuis Nieuwe Gracht 137 zond dinsd en vrljd 13.30 - 14.30 alleen voor vaders maand en donderd 18.30 19 uur Centraal Militair Hospitaal Oog In Al en Sprlngweg Ingang Geerte Bol werk 1 Zaal dinsdag donderdag za terdag zondag 13.30-14.30 dinsdag donderdag en zondag 19-20 u Klasse dagelijks 13.30 14.30 en 19-20 uur Willem Arntsz Huis Agnletenstraat 2 dinsdag vrijdag en zondag 10.30-11.30 uur en 13 30-15.30 uvi Zie voor tV'programma pagina 5 VW&vmde JAGERSLATIJN Een serie korte verhalen over de jacht van Havanha gepubliceerd in een krant zün gebundeld en met tekeningen van Jo Alting in boek vorm verschenen Uitgave van J A Boom en Zn te Meppel Jacht is avontuur zegt de schrü ver in zün inleiding En van de avonturen die hü en anderen op de jacht beleefden vertelt hü in de 32 korte verhalen Maar hoofdzakelük vertelt hü wat hü zelf heeft beleefd Vandaar dat aan het woordje ik " een wel wat al te grote plaats is gegeven Bovendien wil het ons voorkomen dat de verhalen te veel ongewüzigd uit de krant zün overgenomen zon der ze geschikt te maken voor bun deling Overigens is het een genoegen om in een paar verloren minuten enige verhalen te lezen niet alleen voor de jager maar ook voor de leek op jachtgebied die hieruit niet alleen wat over de jacht kan leren maar ook een idee krügt van de roman tiek en het genoegen van de jacht Over de nieuwste kinderbijslagregeling BU de uitgeversmaatschappü A E E Kluwer in Deventer verscheen De Nieuwe Kinderbüslagregeling " geschreven door mr N W A van Eük en C Boersma De sociaal-ju ridisch adviseur mr Van Eük heb ben wü al vaker kunnen noemen als iemand die in staat is de inge wikkelde materie der sociale wet ten zo helder en logisch mogelük weer te geven zonder direct een handboek te schrijven Ook dit werk je over de per 1 jan ingaande kin derbüslagregeling tot stand geko men in samenwerking met de be lastinginspecteur Boersma bevat voor de niet-ingewüden een handza me vertaling van de ambtehjke wetsstyl Het doel van de wettelüke rege lingen de kringen der verzekerden de mogelükheden voor vrüstelling van premiebetaling en van beroep worden behandeld naast het sys teem van premieheffing de wüze van premie afdracht en ed moge lijkheden tot belastingaftrek sy ^ <^/ a Het 68 bladzüden tellende werkje komt op ƒ 3.75 scftMfff/£mr!J?rtefs/pr(/prschefl ' fff/}pm/rf/'if//'mt zo&fisketmt!I'ïwe ^ niet mi mfiRcleWs PANPA en de meestersecretaris 14 „ Maar Jolliepop " riep Panda uit „ Wat heb ik dan verkeerd gedaan Heb ik soms niet netjes genoeg gedweild ** „ Gedweild " riep Struif walgend „ Bah spreek me niet van uw dweilwerk Kom mee Jolliepop " Panda keek de vertrekkende knechts verbluft na en hij besloot om nu de president zelf maar om opheldering te vragen Een passerende bankbe diende wist te vertellen dat de directeur naar de kluis was en wees Panda de weg daarheen „ Hoe moet ik mij nu bevrijden van mijn inner lijke remmingen " vroeg de president die zich inmiddels tussen het geld van de bank bevond Daar gaan we dwars tegenin " raadde Joris „ We gaan getweeën de rijkdommen uit deze kluis verwijderen Ge voelt hiertegen natuurlijk gewe tensbezwaren maar " „ Nee hoor " zei de president „ Die voel ik hele maal niet " Aha /' zei Joris verrast Ge zoudt het prettig vinden om u te verrijken met deze geldvoorra den " De president schudde het hoofd „ Ik vind er niets aan " verklaarde hij Ik heb de hele dag met geld te maken Bah ik heb er een hekel aan " Joris fronste zijn wenkbrauwen „ Een vreemde zienswijze " sprak hij maar voor uw innerlijke bevrijding is het nodig om eens iets ongewoons te doen " „ De bank beroven is helemaal niet ongewoon /' zei de directeur „ Dat gebeurt steeds Het is ver velend maar het is zo " Op dat moment kwam Panda de trap afdalen Posities Nederlandse schepen Aagtedffc p 22 Ouessant n Marseillo Aaltje 24 V Londen te Antwerpen Adara v.d.V 23 v Boston n Bremen Adm Nelson p 24 K Gris Nez Aerdentaout p 23 Brunsb n Shoreham Aeneas 24 100 m O Gibraltar Alcor 24 op 90 m ZO Freetown Aldebaran p 23 Kiel n Rostock Algenib 21 v Chicago n Antwerpen Algol 23 V Marseille n Barcelona Ah S 23 V Dordrecht n Londen Ahda p 23 Brunsb n HoUand Alioth 23 op 120 m ZO Bahia Alphacca 23 v Veraval n Aden Amigo 24 v Rott n Yarmouth Ammon 23 te Puerto Plata Amstelhoek 23 960 m WZW Kaap Leeuwin Amstelland 23 v Bremen te Hamburg Amstelmolen 23 450 m O Chagros eil Amstelstad p 23 Guardafui n Haldia Anda p 24 Esbjerg n Shoreham Angolakust 24 v Havre n Amst Anna Btoere 23 te Hamburg Anne Christina 24 300 m ZW Kanar eil Anne S 23 v Harlingen te Abo Annenkerk 24 te East London Annie F 23 60 m N K VUlano Antarctica 23 te Stockholm Antares p 23 Goeree n Odense Appingedam 24 te Antwerpen Areas p 23 K VUlano n Rotterdam Arendskerk 23 te Port Swettenham A res 23 v Hamburg n Antwerpen Aries 23 v Cables d'Olonnes te Barry Arizone 22 v Londen te Napels Arneb 23 450 m O Bermuda n Valencia Arnhem 23 300 m N Las Palmas Arvo p 23 Bornholm n Londen Atlantic 23 v Huil n Avenir 23 v Antw n Waterford Bali 23 V Antwerpen te Hamburg Balen 22 v Cristobal n Houston Baltic 24 v Rotterdam n Malmo Batavier 3 24 te Amsterdam Batjan 23 te Khorramshar Bawean 23 240 m NW Golf v Oarpen tario g en^alen 22 te Trincomalee eninkust p 23 Vlissingen n Dakar Berkelborg 22 v Swansea n Bernard John p 24 Kaap de Gata Bernina 24 v Rott n Kopenhagen Bernisse 24 te Antwerpen Beta 24 v Londen te Dordrecht g Betty Anne S 23 v Rott n Cork etty Jean 23 v Londen te Gent ak 22 V Kopenhagen n Stettin Bianca p 23 Kaap Ivi n Oran Bierum p 24 Finisterre Billiton 23 750 m ZW San Francisco n Hongkong Blitar 23 op 100 m Z Tenerife Bloemgracht p 24 Gotland n Amst Bonaire 23 v Wisbech te Boston Bonlta 23 160 m ZO Charleston n La Ceiba Bornrif p 24 Kopenhagen n Stettin Bovenkerk 23 v Hambxirg n Bremen Brinio 23 v Stockholm te Domsjo Brittenburgh 24 v Rott n Middlesbro Brouwersgracht p 23 Bornholm Candide 23 v Teneriffe n Casablanca Capella 22 v Havre te Fowey Capri 24 te Huil verwacht Carasso 24 v Plymouth te Exmouth Carmen 23 v Hamburg n Goole Carnissesingel 23 60 m WNW Blaa - vandshoek Carrillo 22 v Almirante n Castancda 23 v Hamburg n Rott Castor 23 v Ceuta n Hamburg Catharina W 24 v Rott n Londen Charia 23 v Barbados te Trinidad Cheetah p 23 Recife n B Aires Chiron 23 v Paramaribo n Amst Clothilda M 22 v Gefle n Coeta p 24 Tuscarrock n Littlehampton Colette 23 te Groningen Con Brio 24 te Rotterdam verwacht Confid 22 V Boston n Leer Coral Acropora 24 te Tamatave Cornelia B 1 24 te Bilbao Corn Broere p 23 Brunsb n Imming - ham Corn Houtman 23 v Hamburg n Schotland Corona 23 v Rotterdam n Cork Corrie Broere 24 te Dordrecht Corsica 24 v Kampen te Rotterdam Cumulus 23 V Antw n Londen Curacao 24 te Dordrecht Da Capo p 23 Lissabon n Liverpool Dahomeykust p 23 Las Palmas Dalerdyk 24 v Antw te Rotterdam Deo Gratias 24 v Rott n Liverpool Diemerdyk 25 te Los Angeles verw Diet 23 V Dover te Gent Dietert 23 v Koping te Wasa Diogenes 23 op 650 m NO Barbados Dolfijn p 23 Brunsb n Helmond Domburgb p 24 Finisterre n Rott Draco p 24 K VUlano n Rotterdam Driebergen p 24 Finisterre Echo p 23 Oporto n Kopar Eemland 23 v Recife n BahIa Egbert S 24 V Londen te Amsterdam Egb Wagenborg 22 v Delfzijl n Man - tyluoto Elsa 24 v Zaandam te Delfzijl Elshout p 23 Ameland n Bordeaux Embla 23 V Rotterdam n Stockholm Emmy S 23 v Par n Stralsund Energie 23 v Rotterdam n Truro Engelina Broere 24 te Londen verw Eos 23 V Alexandrië te Beyrouth Escaut p 23 Kiel n Stockholm Eumaeus p 23 Djeddah n Aden Farel Rott-Aarhuus p 23 Kiel Fiat p 24 Finisterre n Lissabon Fivel 22 v Munkedal te Wismar Fivelstad p 24 Lissabon n Malaga Flevoland 24 v Harlingen n Goole Flores 24 te Leixoes verwacht Fokke de Jong 24 te Colchester verw Frans Böhmer 23 dw Algiers Frans van Seumeren 24 v Hamburg n Amsterdam Frisia 24 te Franeker verwacht Gaasterdyk 24 te Houston Gabonkust 24 v Takoradi te Freetown Geert 23 v Huil n Mistley Geertje Buisman p 23 Messina Geestland 23 330 m NNO Azoren Geeststar 25 te Barbados verwacht Geeststroom 23 te Maassluis Geja 23 v Aarhuus te Ystad Gemma p 24 de Abrolhos n Charleston Genca 24 v Kotka te Amsterdam Gitana 23 V Paimpol te Gdynia Glory 23 V Kaimar te Antwerpen Gooiland 24 te Guayaquil Goote p 24 Vliss n Manchester Gramsbergen 23 110 m W Ouessant Graveland p 23 Ilheos n Cabedelo Groningen p 23 Kiel n Stettin Gronitas 23 v Londen te Rotterdam Grootekerk 26 te Port Said verwacht Hagno p 23 Lizard n Grimsby Hans p 23 de Humber n Fecamp Harm p 23 IJmuiden n Newport Hasewint p 23 Udsira n Bergen Heemraadsingel 24 v Rott n Hull Heemskerk V > 24 te Sharpness Heenvliet p 23 de Casquets n Gandia Heerengracht p 24 Oland n Calais Helena v.B p 23 Kaap VilIanO Helicon 23 v Houston te New Orleans Benny J p 23 Portland n Antwerpen Henny T 24 v Rochester te Antwerpen Hera 24 v Hamburg n Bremen Hermes 24 te Port au Prince Herta p 23 Sandettie n Hamburg Hilversum p 23 Miami n Savannah Hinde 24 v Londen te Amsterdam Holland 22 v Mombasa te Zanzibar Hollandia 24 te Rotterdam Hollands Diep 23 te Singapore Hollands Duin 23 1000 m O Tokyo Hondsbosch 24 te Zaandam verwacht Hoop p 24 Ouessant n Londen Hunzeborg 22 v IJmuiden n Kalmar Uuybergen p 23 Kristiansand n Ham burg Ida Jacoba 24 te Skiën verwacht Imke 23 v Rott te Amsterdam Irazu 21 V Houston n New Orleans Jacaranda 23 te Antwerpen Jan Herman p 24 Ouessant n Boston Japara 26 te Port Said verwacht Jato 23 v Hartlepool te Antw Jenjo 22 te Klagshamn Johanca 23 v Hudiksvall n John M p 23 IJmuiden n Gothenburg Jongkind p 23 Vliss n Belfast Joseph Frcring p 23 Las Palmas Jozina 23 te Lidkoping Juno 22 V Brahestad n Dover Juvalta p 23 Oland n Immingham Karimata p 23 Cyprus n Genua Karimun 23 v Hollandia te Biak Karsik 22 v Rangoon te Penang Katsctiyk p 23 Miami n Havre Keizersveer 24 te carboro verwacht Kerkedyk 24 v Rott te Antwerpen Kieldrecht 23 V Aden n Karachi Kohinoor p 23 Brunsb n Kilrush Kontiki 22 v Skoghall n Bridgewater Korendyk 25 te Antwerpen verw Laarderkerk 23 te Khorramshar Laertes 21 v Singapore te Hongkong Laga p 23 K St Vincent n Londen Lauriersgracht p 22 Moen n Amst Lea Terneuzen-Kasko p 23 Kie Leemans 23 v BUbao n Cardiff Leendert Broere 23 v Rott n Fredrik - stad Lelykerk 24 v Suez n Dubai Liberiakust 25 te Pte Noire verw Libertas 23 v Gandia te Rotterdam Lindesingel 23 v Par n La Pallice LingedUk 24 te BUbao verwacht Lizard p 24 Vliss n Manchester Looiersgracht p 24 Brunsbuttel Loosdrecht p 23 Djeddah n Aden Louise 23 te Karlstad Lucas Bols I p 23 Elseneur Maashaven 23 v Antw te Rotterdam Malta 25 te St Louis du Rhone verw Maluca 23 v Genua n Liverpool Manta p 23 Vlissingen n Annan Manto p 23 Kaap de Gata n Malaga Marcella 24 v Rotterdam te Huil Marie 24 v Londen te Antwerpen Marie Christine p 23 Start Point n Honfleur Martenshoek 23 v Londen n Gothen - burg Martha 24 v Londen te Antwerpen Mataram p 23 Minikoy n Penang Medon 23 v Amsterdam n BUbao Medusa 23 v Haugesund n Ysiand Meerkerk 23 v Colombo n Cochin Mees Cremcr p 24 Kiel n Kopenhagen Meidoorn 24 v Rott n Oporto Meliskerk 23 V MarseUle n Port Said Menkar N p 23 K VUlano n Rouaan Merak 23 v Rotterdam n Hesinki Merwehaven 24 te Duinkerken Meteoor p 23 Goeree n Ronne Midas 23 v Aalborg n Aarhuus Mithras 24 v Amst te Rotterdam Molenkcrk 24 v Antw te Rotterdam Montferland p 23 Finisterre Munte p 23 Texel n Gravelines Musi Lloyd 23 v Tripoli n Alexandrië Mynias p 23 Goeree n Ventspils Nassaaborg 23 te Mantyluoto Nassauhaven 24 te Antwerpen Neder-Elbe 23 v Chalna n Calcutta Neder Waal ^ V Marseille n Cadiz Nederland 23 v Brunsb n Ipswich Netta 24 te Leixoes verwacht Netty 24 v Londen te Rott verw Nias 23 v Havre te Rotterdam Nieuw Amsterdam 23 v Southampton n New York Nieuwland 24 te Harlingen Nike 23 V Teignmouth n Rotterdam Njord 23 v IJmuiden n Karlshamn Noordam 24 v Rotterdam n New York Noordstad p 23 Vliss n Youghall Noordwyk p 23 Dakar 2 dec te Umul - den verwacht Nora p 23 East Goodwin n Stockholm Nova Zembla 22 v Kotka n Groningen Nushaba 24 v Rott te Antwerpen Oceaan p 23 Brunsb n Rouaan Ommenkerk 24 v Tanga te Zanzibar - Oosteriep 23 v Kalsvik n Oranje P 24 te Rochester verw Oranje Nassau 23 v Barbados n Ply mouth Oranjeborg 23 V Cadiz te Malaga Oranjestad 23 300 m W2W Kaap St Vincent Grient 23 v Londen te Rotterdam Overysel 23 v Marseüle n Cadiz Pamir 23 V Delfzijl n Goole Pandora 23 v IJmuiden n Gloucester Parthenon 23 v Maracaibo te Trinidad Pasteutsingel 23 v Telaraone n Santa Cruz Peperkust 23 V P Harcourt te Douala Pergo 23 v Rundvik te Kampen Pericles 24 te Barranquilla Peter Swenden 23 v Antw n Ierland Phoenix 24 v Swansea te Amsterdam Plancius 23 te Duinkerken Polydorus 24 v Hamburg te Glasgow Prins der Nederlanden 23 100 m ZW Azoren Prins Fred Willem 24 te Sarnia Prins Maurits p 23 Gibraltar naar Hamburg Prins Willem 4 p 23 Oporto Prinses Margriet 23 760 m O Belle Isle Provenierssïngel 24 te Rotterdam verw Prudcntia p 24 Utklippan n Amst Quo Vadis 23 v Rott n Uddevalla Radja 23 v L Marques te Belra Raket 24 te Londonderry verwacht Regina 22 v Grangemouth n Rembrandt 24 v Cagliari te Boston Renovatie 22 v Wasa te Grouw Bini 22 v Londen te Delfzijl Riouw 23 v Hamburg te Bremen Ritornel 23 v Plymouth te Gent Roelof Holwerda p 23 Dungeness Roepat p 23 Minikoy n Djibouti Rondo 23 v Rotterdam n Shanghai Rotte 24 v Shanghai te Aden Rubato 24 v Yarmouth te Hamburg Ryndam 23 op 300 m NO Kaap Race Saba p 23 Guernsey n Bilbao Sagitta p 23 Longstone n Emden Salatiga 22 850 m O Auckland Sanana 22 v Singapore n Pnompenh Santa Margherita 23 v Lidkoping n Berwick Sappemeer 23 te Rotterdam Sarangan 3 v Suez te i?ort Said Schelde Lloyd 25 te Papeete verw Schokand p 23 Ameland n Kopenhagen Schouten 20 v Mombasa te Singapore Seabreeze 23 v Antw n Londen Senang 23 v Dublin n Cardiff Serooskerk 23 op 750 m ZW Ceylon Servaaskerk 23 100 m N Assab naai Aqaba Setas p 23 Brunsb n Runcorn Sibigo 22 v Melbourne n Sydney Sinon 23 v Aruba n La Guaira Sinoutskerk 21 v Nagoya te Kobe Skadi 24 v Ceuta te Genua Sliedrecht 23 v Zeebrugge te Havre Sloterdyk 23 570 m N Azoren Slotcrkerk 23 v Rott n Havre Sonja D 23 v Antw n Londen Spes Major 24 te Grangemouth Stad Alkmaar p 23 K St Vincent Stad Delft p 24 Kanarische eU Stad Den Haag 23 140 m W Ouessant Stad Gouda 23 60 m Z Azoren Stad Utrecht 24 te Hampton Roads verwacht Stad Zwoile 23 1050 m WZW Azoren Stanislas 23 te Bordeaux Start 23 v Boston te Rotterdam Statendam 25 te Porto Rico verwacht Steady 23 v Kotka n Rotterdam Stella Polaris 25 te Grangemouth verw Stentor 4 v Piraeus te Rhodos Straat Clarence 3 v Adelaide n Fre - mantle Straat Colombo 21 te Yokohama Straat Cook p 3 Kaap Melville Straat Lombok 23 v Durban n L Mar ques Straat Torres 22 v Zanzibar n Yoko hama Streefkerk p 3 Socotra n Singapore Swindregt p 23 Oporto n Sheemess Tegelberg 23 v Durban n P Elizabeth Telamon 23 v Cumana te Pampatar Tempo D p 23 Kiel n Haderslev Teun 24 v Huil te Antwerpen Theano 24 v Rotterdam n Dublin Themis 24 te Hamburg verwacht Theron 23 te Santo Domingo Thuredrecht 23 200 m ZW Walvisbaai Tjikampek 22 v Shimizu te Yawata Tjiraenteng 23 v Reunion n L Mar Togokust 22 v Freetown n Abidjan Triton B 23 v Terneuzen te Rieme TrUntje 24 te Zwijndrecht verwacht Tuko p 23 Sandhammem n Rott Tweelingen 23 170 m Lissabon Ubbergen 23 v Amst n Klaipeda Ulysses 23 v Curasao n Cristobal Van Brakel p 23 Terschelling Van Cloon 22 v Hongkong 27 te Singa - pore verwacht Van der Hagen 23 230 m ZO Mombasa quea Van Linschoten 24 v Lagos n Cotonou Van Neck 21 v Wellington n Lyttelton Van Riebeeck 23 v Koweit n Mena Vechtborg 22 v Hudiksvall n Veendam p 23 Texel n Barry Viscount 23 v Rotterdam n Boston Vlist 23 op 1840 m NW Kaapstad Voco p 23 Ouessant n Felixstowe Voorwaarts 24 v Boulogne te Gent Waibalong 23 te Umm Said Waikelo 23 v Djeddah n Aqaba Waterman 25 te Rotterdam verwacht Waverstroom p 23 Ouessant Westerdam 23 op 675 m W Landsend Westersingel 23 te Rotterdam Wilja 24 V Par te Antwerpen verw Willem Cornells 24 v Hamburg n Triest Willemstad 23 v Trinidad n Parama - ribo Wim 2 p 24 Bergen n Rotterdam Wodan 23 v Gent n Dungeness Wolanda 23 v Amst te Ramsgate Woltersum 23 360 m WNW Azoren Wuta 23 V Amsterdam n Karlsborg Wijmêrs 24 v Londen te Gent Zaankerk 24 v Antw te Rotterdam Zuiderzee p 23 Kaap VUlano Zuiderkruis 24 v Papeete te Balboa Zus p 23 ScUly n Londen Tankvaart Abida 23 op 260 m O Cayenne Acmaea 23 op 80 m ZZW Freetown Acteon 23 op 110 m ONO Bahrein Ameland 24 v Rotterdam n Area verm 24 v Lavera n Curasao Bur S Watson 24 60 m NO Durban Bussum p 23 Noordhinedr n Falconara Caltex Amsterdam 23 te Stockholm Caltex Arnhem 24 te Kobe Caltex Delft p 23 Ras Fartak n Ras Tanura Caltex Eindhoven p 23 Aden Caltex Gorinchem 23 v Rott n Frede - ricia Caliex Madrid p 24 Malta n Rott Caltex Naples 23 170 m 020 P Sudan Caltex Pernis p 23 Comoro eil Caltex Rotterdam p 23 Khorya Morya Caltex The Hague 23 v Southend n Granton Caltex Utrecht p 24 Ouessant Cinulia 24 v Sheilhaven te Rott Cities Service Valley Forge 24 te Paulsboro verwacht Duivendrecbt p 23 Aden n Suez Esso Amsterdam 23 800 m NO Martini que Esso Rotterdam p 23 The Brothers Fina Nederland p 23 Djeddah Forest Hill 23 v Fao te Suez Forest Lake 23 v Ravenna n Mena Forest Town 23 660 m O Bermuda Gulf Hansa 23 125 m NW Alexandrll Gulf Italian p 23 Gibraltar Gulf Swede 24 te Gothenburg Johannes Frans 23 v Chanaral n Bal boa Kaap Hoorn 23 100 m O Rlo Grande Kabylia 24 v Thameshaven n Curacao Kalydon 23 op 170 m NNO Azoren Kara 23 v Curacao te Pta Cardon Kéizerswaard 23 50 m ZZO Abidjan Kelletia 23 v Rott n Stockholm Kermia 23 120 m NO Azoren 27 te Heysham verwacht Koningswaard 22 te New York Kopionella p 24 Ras al Hadd 2tf ta Bandar Mashur verw daarna Turku Koratia 23 op 330 m ZO New York Korovina 23 60 m ZW Pto Rico Kossmateila 23 v Loanda te Lobito Kryptos 23 v P Cardon n Perth Am-boy Kylix 26 te P Cardon verw daarna p Miranda-Buenos Aires Maureen 23 op 200 m NO Azoren Mitra 23 v Lysekil n Omskoldsvik Moordrecht 24 te Curaeao verwacht Munttoren 25 te Bombay verwacht Naess Lion 23 ISO m Z Mozamque Naess Tiger 23 740 m ZW Azoren Ondina 23 op 125 m O Algiers Onoba p 23 Ras Fartak n Suez Pendrecht 23 100 m W Sao Thom « P G Thulin 23 200 m ZZW Concep - tion Philidora 24 170 m NW Fort Said II Lavera PhlUppin 23 Op 120 m ZZO Daedalus Purmerend 22 v Balboa n Lob Angeles Reza Shafa the Great S3 1020 m ZW Madeira Scherpendrecht 23 750 m SSZO Cocos eU Senegal 24 110 m ZW Tenerife n Da - kar Sepia p 23 Masïrah n Mena Tamara 24 v Dakar te Bonny Vasum p 23 Perim n Suez Viana 23 v Port Said n Spezia Videna 23 v P Cardon n Curasao W Aton Jones 23 900 m ZZW Kaap Verd eU Westertoren 23 te Port Said Zafra p 23 Terschelling n Mena Zaria p 23 Port Sudan n Mena Zeesleepvaart Clyde met booreiland 22 v Bahrein n Gele Zee met „ Provenierssingel " M t « Rotterdam verwacht Loire met „ Borgny " 23 nog te Aden Mississippi 20 v Baltimore n Key West Oceaan 23 nog te Quebec Rode Zee 20 v Cristobal n Tlun^a Thamex 31 v Bahrain « i iCtwmif • L 
16 MAANDAG 26 NOVEMBER 1962 tITRECHTSCH NIEUWSBLAD u JAARBOEK 1963 Wie Wat Waar Jaaroverzicht wereldgebeurtenissen Nieuw Guinea Top conferenties De onderontwikkelde gebieden Energievormen en toepassingen Ruimtevaart Telstar Ziekten en virussen Rampen die de mensheid troffen Pseudoniemen letter kundigen Operazangeressen en - zangers De Mammoetwet Sportstatistieken en nog veel meer i2 40 I •¦¦^^^ aan onze loketten bij toe zending wordt dit bedrag verhoogd met f 0.45 verzendkosten Verkrqgbaar bq Utrechtsch Nieuwsblad N.V DRIFT 23 UTRECHT De wereldberoemde Olivetti portable eschei voor jaren Lettera 22 Mèi tabulator - ngi ^ incl luxe reistas.T.&UU * De erkende kantoormachine handelaar heeft deze OLI VETTI in voorraad Geef'n mooi en goed horloge Ter overname aangeboden PEUGEOT 404 van mei 1961 23.000 km Prqs ƒ 6500 — Event BOVAG-keurings - rapport Telef 21507 Utrecht of br ho 2 6080 bur U.N 0 Zeer uitgebreide collectie dameshorloges gesteend anker Incabloc shockproof o.a kleine klassieke ronde modellen moderne fantasie-modeilen speciale platte typen verkrijgbaar in doublé en goud ook met doublé of gouden band LIKDOORNS verwijderd met WONDEROLIE Weg met onhandige likdoorn ringen en gevaarlijke scheer mesjes Een nieuw vloeibaar middel NOXACOEN neemt de pijn weg In 60 seconden Eeltplekken en eksterogen verschrompelen met wortel en al Bevat gezuiverde won derolie jodlum én het pijn stillende benzocaïne Een flesje NOXACOEN Antisep tlsch Llkdoommiddel van f 1.60 bespaart TI veel ellende I OVERCOOIERS Voor onze tieners een uitgebreide collectie overgooiers in Terlenka en ribfluweel 23,50 MaisondeBonneterie Nacbtegaalstr 16-18 Utrecht o en de voeten ook NOiO^CDC SEZELLIGE MENSEN STOKEN KOLËN In ons snelgroeiend modem bedrijf zoeken wij een MEDEWEBKER VOOR ONZE AFDELING BEDRIJFSADMINISTRATIE Gegadigden dienen in het bezit te zijn van het Associatiediploma Moderne Bedrijfsadministratie Leeftijd plm 23-30 jaar Uitvoerige sollicitaties te richten aan E NOACK'S KONINKLIJKE FIJNE VLEESCH WAREN - & CONSERVENFABRIEKEN N.V Afd Personeelszaken - Soesterweg 564 % Amersfoort • r »^»^»»^« fc %^^^^*»»^^^^»%^^*»^»^^^»*^^»^< Voor zo spoedig mogelijke indiensttreding vragen wij a AANKOMEND ELEKTROMONTEÜR b NAAIMAGHINEMONTEUR Sollicitaties mondeling of schriftelijk te richten aan de Personeelsafdeling van Oude Gracht 260 telefoon 1 38 11 SCHUURMAN WINKELBEDIENDE GEVRAAGD in zaak voor woningtextiel en meubelen met het vak bekend N.V Tapijthandel Behangerij en Stoffeerderij v.h DE GRIJS & VAN ROOIJEN Oudegracht 127 - Bakkerbrug „ DRAVO " GROENEWEG 146a — BUNNIK vraagt voor haar nieuwe kantoor voor direkt vrouwelijke administratieve l(raslit met enige kantoorervaring Aanmelden dagelijks aan het kantoor van 9.00 — IT.M uur of telefonisch 03405-724 é 

Kranten

Ga naar