Utrechts Nieuwsblad woensdag 7 november 1962

18 pagina's Oplage 58.000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD v.h Joh de Liefde N.V Drift 2 3 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis WOENSDAG 7 NOVEMBER 1962 70ste JAARGANG No 161 Hoofdredacteur mr J W Niessink Telefoon 16431 * — Giro 154949 Ab.prijzen f 8.30 p kw 65 c p w Democraten in de V.S behouden meerderheid Qunstige verkiezingen Kenn edy voor De democratische partij van president Kennedy heeft bij de dinsdag gehouden tussentijdse verkiezingen de meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaar digden behouden en blijkens de tot dusver bekende uitslagen haar positie in de Senaat verstevigd door een vermoedelijke winst van vier zetels Er is druk gestemd Het resultaat van de verkiezingen betekent een groot succes voor Kennedy want het is traditioneel zo dat de partij van de president verlies lijdt bij tussentijdse verkiezingen Vanmiddag om drie uur Ned tijd was de stand als volgt Senaat democraten 22 republikeinen 13 nog onbekend 4 Huis van afgevaardigden democraten 238 republi keinen 164 nog onbekend 33 Gouverneurs democraten 17 republikeinen 13 nog on bekend 5 Gestemd werd gisteren voor 39 Senaatszetels waarvan de democraten er 21 en de republikeinen er 18 bezetten De krachtsverhouding in de complete Senaat was democraten 64 en republikeinen 36 Het gehele Huis van Afgevaardigden werd vernieuwd Hierin zaten 261 democraten en 174 republikeinen Van de 35 betwiste gouvernementsposten waren er 21 in handen van de democraten en 15 in die van de republikeinen CONTROLE OP CUBA Amerikanen zetten Russen onder druk Er komen steeds meer tekenen van Amerikaans ongeduld over het uitblijven van resultaten van de Russisch-Cubaanse onderhandelingen over de uitvoering van Chroesjtsjefs belof ten met betrekking tot het toezicht op de verwijdering van de raketten en de ontmanteling van de bases Amsterdaun beraadt zidi serieus over wereldexpositie GROTE MEERDERHEID VOOR RESOLUTIE „ Zet Zuid'Afrika uit Verenigde Naties '' Apartheidspolitiek is gevaar voor de vrede De algemene vergadering van de V.N heeft met 67 tegen 16 stemmen bij 23 onthoudingen krachtige strafmaatregelen aan bevolen tegen Zuid-Afrika vanwege de apartheidspolitiek van dat land In de resolutie wordt verzocht uitwijzing van Zuid Afrika te overwegen als de diplomatieke en handelsboycots door de leden van de V.N niet tot gevolg hebben dat het vasthouden van Zuid-Afrika aan zijn blanke suprematie ver zwakt wordt Tot de tegenstemmers behoorden onder meer de Verenigde Staten Engeland Frankrijk de gehele Benelux Portugal Canada en Zuid-Afrika zelf Vier landen wa xen niet aanwezig Tevoren had Zuid-Afrika bij mon - Radio-actieve instrumenten op tijd achterhaald Een van de opmerkelijkste feiten van de verkiezingen is de grote meerderheid — vierhonderd dui zend stemmen — waarmee gouver neur Nelson A Rockefeller de stryd in de staat New York heeft gewon nen Rockefeller is republikein Het gouverneurschap van de staat New York is reeds vele malen een eerste stap geweest naar een kandi datuur voor het presidentschap In Californië is de poging yan de voormalige republikeinse vice president Richard M Nixon ' die twee jaar geleden met Kenne dy om het presidentschap streed om de democraat Edmond G Brown als gouverneur te wippen mislukt De jeugdige republikein William yf Scranton nu lid van het Huis van Afgevaardigden vi;on de gou verneurspost in de belangrijke aan grenzende staat Pennsylvania Naar verluidt zou hij ook zijn oog gericht houden op de kandidatuur voor het presidentschap Zoals werd verwacht ' stuurde Connecticut de voormalige minis ter van sociale zaken in de rege ring Kennedy Abrahama Ribicoff naar de Senaat voor de democra ten In een aantal grote staten deden de democraten het niet best Ook Naar 1964 W ANNEER de Amerikaanse Demo cratische partij in het bijzonder wat de binnenlands politieke problemen betreft niet zo sterk verdeeld was in een vooruitstrevende en conserva tieve zuidelijke groep dan zou men kunnen zeggen dat zij gisteren bij de tussentijdse verkiezingen een grote overwinning heeft behaald Nu kan men beter beweren dat de Republikeinse oppositie partij een duidelijke nederlaag heeft geleden Sedert 1934 is het steeds zo geweest dat de partij die aan de regering was bij de tussentijdse verkiezin gen verlies leed Dit verlies was soms zelfs zo aanzienlijk dat het ge hele Congres omging en de zittende president dus genoodzaakt werd de laatste twee jaren van zijn ambts periode met een parlement te rege ren dat in meerderheid tegenover hem stond Van zo'n situatie is nu geen sprake Integendeel de Democraten hebben hun positie in de Senaat nog ver sterkt en in het Huis bleef de krachtsverhouding nagenoeg onver anderd Wat de strijd om de gouverneurs posten betreft liggen de zaken iets gunstiger voor de Republikeinen Vooral de onbedreigde zege van gouverneur Rockefeller in de be langrijke staat New York is een plus punt zij het ook dat juist deze over winning de eveneens in de Republi keinse gelederen bestaande tegen stelling tussen conservatief en voor uitstrevend nog kan doen verscher pen Immers Nixon die twee jaar geleden zo'n beetje tussen de beide groepen in stond heeft in Californië het loodje moeten leggen tegen de Democraat Brown waardoor zijn kansen op een nieuwe kandidatuur voor de Republikeinse partij bij de presidentsverkiezingen in 1964 wel definitief schijnen te zijn verkeken Resumerend kan men zeggen dat de uitslag van gisteren een aanmoe diging is voor Kennedy om voort te gaan op de door hem ingeslagen weg Hij zal ongetwijfeld ook in de ko mende periode van twee jaar nog menigmaal het hoofd moeten buigen voor de gezamenlijke oppositie van de gecombineerde Democratische en Republikeinse conservatieven maar zijn kans om in 1964 zijn verblijf in het Witte Huis te prolongeren lijkt nu bijzonder groot in Ohio verloren zij het gouver neurschap Er hebben zich verder echter be treldcelijk weinig verrassingen voor gedaan De algemene lijn van de uitslagen wijkt nauwelijks af van de verwachtingen Surprise Een grote verrassing was wel de overwinning van de democratische kandidaat voor de staat Vermont Phillip Hofl Het is de eerste demo cratische gouverneur in deze staat sinds 108 jaar De republikeinse gouverneur van Zuid-Dakota Archie Gubbrud werd herkozen In Colorado versloeg dé republikeinse kandidaat John Love in een nek-aan-nek-race de democra tische kandidaat Stephen Mcnichols die nu zijn post moet afstaan De republikeinse gouverneur Mark Hatfield van Oregon werd voor een Van onze Amsterdamse redacteur B en w van Amsterdam zijn van morgen In vergadering bijeen ge weest ter bespreking van een sug gestie van het KVP-raadslid Geurt Brinkgreve om tegen 1970 een we reldtentoonstelling in Amsterdam te organiseren Dit is de eerste maal dat het gemeentebestuur zich se rieus beraadt over een wereldten toonstelling welk onderwerp de laatste maanden bq herhaling tot geruchten aanleiding gaf De heer Brinkgreve heeft een brief aan het college van b en w gezonden met het verzoek een on derzoek te doen instellen naar de mogelijkheden van een wereldten toonstelling Htj acht het tijdstip 1970 of daar omtrent zeer gunstig voor een der gelijke manifestatie omdat Amster dam tegen die tijd de beschikkingheeft over een volkomen nieuweluchthaven Schiphol een verbe terd wegennet met twee autotunnelsonder het IJ een modern congres gebouw naast de RAI opnieuwenige grote hotels het nieuwe rijks - museum Van Gogh enz enz.Het raadslid meent dat Am sterdam over een ideaal tentoon stellingsterrein beschikt datzich uitstrekt van het RAI com-plex tot de Amstel terwijl aande overzijde van de Amstel eenuitgestrekt weilandengebied voor de tijdelijke expositie kan worden ingericht De ligging van de Amstel biedt de mogelijkheid van massaal trans port per boot van en naar de ho tels die ook vrijwel alle aan het water zijn gelegen Ook zouden de tentoonstellingbezoekers van hier uit excursies kunnen maken naar de Vecht de oude Zuiderzee-stadjes en de IJsselmeerwerken De heer Brinkgreve wijst er in zijn schrijven aan het gemeente bestuur op dat de organisatie van een wereldtentoonstelling allerlei activiteiten in de particuliere en overheidssectoren stimuleert en hü noemt in dit verband het voorbeeld van Brussel Hij meent dat Nederland in het nieuwe Europa een belangrijker De baan van Mars I wordt gecorrigeerd De baan van het ruimtevoertuig Mars-I zal in de loop van de vlucht worden gecorrigeerd teneinde te be reiken dat Mars op een afstand van 1000 tot 11.000 km wordt gepasseerd Dit heeft het Sovjet-persbureau Tass dinsdag bekendgemaakt Vanaf deze afstand zullen foto's gemaakt worden van Mars ' Pr&sideUrt Kennedy bracht syni stem m Bo&ton uAt tweede termijn herkozen Gaylor Nelson democratisch kandidaat in Wisconsin versloeg de 78-jarige Wi ley die al vier ambtstermijnen als positie moet innemen dat thans het geval is De heroriëntering van de nationale economie na de oorlog heeft een sterkere internationale weerklank nodig De Prins tussen de kranten Prins Bernhard is vanmor gen vroeg van Londen naar Nederland gevlogen in een vrachtvliegtuig geladen met motoren gereedschappen en auto-onderdelen De reden voor deze onge bruikelijke wijze van vervoer was dat het eigen toestel van de Prins de Fokker Friend-ship een lekke band had De Prins had gisteravond aangezeten aan een diner van het World Wildlife Fund In de vroege morgenuren begaf hij zich naar de Londense luchthaven Een functionaris van de luchthaven vertelde „ Eén van de banden van het toestel is lek " De Prins vroeg „ Staan er nog vluchten op het program ma naar Nederland " Men kon hem alleen maar meedelen dat er niets anders moest vertrekken dan een vrachtvliegtuig „ Dan zoek ik wel een klein plaatsje tussen de kranten " aldus de Prins Gisteren vond een uitgebreid onder zoek plaats naar het al dan niet radioactief besmet zijn vaji een aantal instrumenten dat 3öor de pniversiteit in Groningen was te ruggezonden naar een fabriek in Duitsland De hele zending instru menten was gezonden naar een expediteur te Venlo die voor ver dere doorzending zou zorgdragen Toen de instrumenten vanuit Gro ningen verzonden waren bemerk te men aan de universiteit dat de man die met de instrumenten doende was geweest radioactief besmet bleek te zijn Onmiddellijk werd toen alles in het werk ge steld om de onderweg zijnde in strumenten te achterhalen Gelukkig werd de zending nog aan g-etroffen bii de Venlose expedi - republikeins gouverneur achter de rug heeft De jongste broer van president Kennedy Edward is gekozen als senator voor Massachusetts Hy ver sloeg George Cabot Lodge de zoon van de vroegere Amerikaanse afge vaardigde bij de Verenigde Naties Henry Cabot Lodge Edward Kennedy is 30 jaar Het is de eerste maal in de geschiedenis van de Verenigde Staten dat een broer van een regerend president in de senaat zit Een andere broer van de president Robert is minister van justitie Erward Kennedy zal nu de zetel die zijn presidentiële broeder in 1958 verwierf voor de resterende twee jaar bezetten President Kennedy heeft gister avond in het Witte Huis de verkie zingsuitslagen gevolgd Hij hoorde van de verkiezing van zijn broer Edward in Massachusetts tot sena tor Hij volgde de uitslagen maar ging voor middernacht naar bed De democraten hadden toen alleen nog maar een zekere meerderheid in de senaat Kennedy heeft geen commentaar geleverd op de verkiezing van zijn broer Ed of op de algemene uitsla gen aldus verklaarde perschef fierre Salinger Kennedy heeft gisteren in Massachusetts gestemd op zijn broer en is tegen de avond in het Witte Huis teruggekeerd GEEN BEUNGRIJKE WIJZIGING Hoewel de democraten blijkens de uitslag van de Amerikaanse ver kiezingen zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden beheer sen schijnt het resultaat nog niet aan het door Kennedy gestelde doel te beantwoorden Vanmorgen bleek hij niet alle extra zetels veroverd te hebben die hij nodig meent te hebben om zijn program van nieuwe politieke ini tiatieven door het komende Con gres te kuniien jagen De meeste politieke deskundigen zijn van mening dat de politieke constellatie van het Huis van Af gevaardigden geen belangrijke wij ziging zal ondergaan Men ver wacht dan ook dat republikeinen en conservatieve democraten hier hun coalitie waarop vele initiatie ven van Kennedy in de afgelopen twee jaar zijn afgestuit zullen voortzetten De deskundigen achten voorts de overwinning van de i'e publikeinen bij de strijd om de gouverneurszetels van Pennsylva nia en Michigan van bijzonder be lang voor de presidentsverkiezing in 1964 teur Het hoofd van de ABC-dienst bij de BB in Venlo stelde met be hulp van de voorhanden zijnde meetapparatuur een onderzoek in en concludeerde dat de instrumen ten inderdaad radioactief besmet waren Alle personen die in aan raking waren geweest met de zen ding werden geneeskundig onder zocht doch gelukkig bleek dat niemand ook maar in enige mate nadelige gevolgen had ondervon - den Gisteravond laat werd de gehele zen ding nog veilig ingepakt en naar Groningen teruggezonden Daar zullen de instrumenten worden ontsmet in plastic worden gewik keld en vervolgens opnieuw wor den gezonden naar de fabriek in Duitsland Twee Australische amateurhenge laars werden onlcmgs op hwn eenza me rots waar ze ongestoord hwn sport konden beoefenen door een plotselinge storm verrast Keith Lord xiit Sydney kon het nog na vertellen mant enkele ' beroeps vissers wisten hem met behulp van de „ broek " op het droge te brengen foto Zyn met gesel vader va/n vijf kinderen kwam om Prins Bernhard natuur verkeert in noodtoestand Prins Bernhard heeft dinsdag avond in Londen aangezeten aan ' n diner van het World Wildlife Fund waarvan hij president is Tijdens het diner dat plaats had in het Mansion House werd behalve door prins Bernhard ook het woord ge voerd door prins Philip en door lord mayor van Londen sir Frede rick Hoare die voor deze gelegen heid het Mansion House ter be schikking stelde Prins Bernhard betoogde dat de natuur overal in een noodtoestand verkeert Als de uitroeiing voort gaat zei hij zal er op de duur mis schien alleen nog een woestijn vol plastic beton en elektronische ro bots zijn Met de mens en enkele huisdieren als enige levende wezens U zult misschien denken dat het sentimenteel is zich druk te maken over het mogelijke uitster ven van een zelfzame aap met een onuitspreekbare naam maar ons gehele levenspatroon zal verande ren als dit maar zo voort gaat Als er niets tegen gedaan wordt zal misschien ook de mens eens uitster ven " aldus prins Bernhard De hertog van Edinburgh stelde de uitroeiing van een diersoort ge luk aan de vernietiging van een uniek kunstwerk Sinds 1900 zei hij heeft de mens gemiddeld één dier * soort per jaar uitgeroeid Gevechten in Katanga Het nationale Kongolese leger heeft dinsdagavond een aanval in gezet tegen Kongolo zo is van Ka tangaanse regeringszijde vernomen In een communiqué van de Ka tangaanse regering wordt gezegd dat premier Adoela van de cen trale regering een militaire over winning zoekt om de V.N tevreden te stellen en ztjn verloren prestige te herwinnen de van zijn minister van buitenlandse zaken Louw de Volkerenorganisatie gewaarschuwd dat als zij ertoe over zou gaan leden buiten de deur te zetten dit „ het begin van het einde der organisatie " zou zijn Volgens hem was de ontwerp resolutie waarin de politieke com missie om sancties tegen zijn land verzocht gebaseerd op „ onware en ongefundeerde beschuldigingen " Minister Louw zei zeker een aantalleden te kunnen opsommen waarte gen op grond van beweerde schen ding van het handvest opgetredenzou kunnen worden ^ In de thans aangenomen reso lutie worden de regeringen der staten die lid zijn Van de Vere nigde Naties verzocht de diploma tieke betrekkingen met Zuid Afrika te verbreken en de Zuid afrikaanse handel scheepvaart en luchtvaart te boycotten en zono dig Zuid Afrika uit de V.N te stoten In de resolutie wordt het betreurd dat Zuid Afrika niet heeft voldaan aan herhaalde verzoeken van de vol kerenorganisatie zijn rassenpolitiek te laten varen „ Het volledig negeren van de verplichtingen verbonden aan het handvest ' werd Zuid-Afrika door de opstellers van de resolutie bijzonder kwalijk genomen Volgens Van gezaghebbende zegslieden ie Washington werd vernomen dat de Verenigde Staten de Russen io ver staan gegeven hebben dat zij moei lijkheden met Fidel Castro niet als een voorwendsel kunnen gebruiken om de beloften van Chroesjtsjef niet gestand te doer De Russen hebben de Verenigde Staten medegedeeld dat de belofte nog steeds van kracht is maar dat zij bij de onderhande lingen met de Cubaanse minister president op moeilijkheden zijn ge stoten De Ver Staten hebben de Sovjet unie dinsdagavond onder nieuwe sterkere druk jezet om haar belofte ten aanzien van het internationale toezicht op de verwijdering van de Russische raketbases van Cuba ge stand te doen De Amerikaanse ambassadeur Ad lai E Stevenson confereerde in het gebouw van de Amerikaanse missie voor de Verenigde Naties met Vasily Koeznetsof eerste onder-minister van buitenlandse zaken der Sovjet unie In het hoofdgebouw van de Vere nigde Naties sprak secretaris-gene raal Oe Thant met functionarissen van het Internationale Comité van het Rode Kruis over het toezicht op de scheepvaart met Cuba Thant sprak met Paul Ruegger oud-voorzitter van het Internationale Comité van het Rode Kruis en Mel chior Borsinger secretaris van het hoofdbestuur van dit comité Thant is er zeker van dat hij een regeling hen was deze politiek een bedreiging van de internationale vrede en vei ligheid In de resolutié*Wordt voorts ge vraagd om een bijzondere commissie die de rassenpolitiek van Zuid-Afrika voortdurend in het oog houdt en van tijd tot tijd verslag uitbrengt De stemuitslag lag dertien stem men boven de vereiste tweederde meerderheid Resoluties van de alge mene vergadering zijn echter niet bindend voor de leden De Nederlandse afgevaardig de L A M Lichtveld zei dat zijn delegatie diep betreurde tegen de resolutie te moeten stemmen Neder land is overtuigd van de noodzaak van veranderingen in Zuid-Afrika Dit is echter een moeilijke taak die geduld vergt en die alleen verwezen lijkt kan worden als Zuid-Afrika in de Vereenigde Naties blijft aldus de Nederlandse afgevaardigde Hij ver klaarde dat men er niets mee be reikt wanneer men Zuid-Afrika zelf apartheid oplegt en dat Nederland niet gelooft in de doeltreffendheid van de „ straffen " die Zuid-Afrika zijn toegedacht De Zuidafrikaanse radio heeft al voorspeld dat de aanbeveling van de algemene vergadering der V.N aan de leden-landen om diplomatieke en economische sancties toe te pas sen geen uitwerking zal hebben Men zei dat immers „ grote Wes terse landen zoals Engeland de Ver enigde Staten Frankrijk en Neder land die grote handels - en diplo matieke betrekkingen met Zuid Afrika hebben tegen dit voorstel zijn De Zuidafrikaanse radio voegde er aan toe dat de Afro-Aziatische lan den die dit voorstel voornamelijk gesteund hebben weinig of geen betrekkingen met Zuid-Afrika on derhouden Over het algemeen wordt daar eveneens aangenomen dat Engeland de Verenigde Staten en Frankrijk een veto zullen uitspreken tegen elke eventuele motie in de Veilig heidsraad om Zuid-Afrika uit de organisatie te zetten voor het toezicht op de scheepvaart met Cuba zal kunnen treffen Uitpakken gestaakt De Sovjei-Unie blijkt het uitpakken van de middelzware bommenwer pers van het type Iljoesjin 28 op Cuba te hebben gestaakt na een nieuwe dringende waarschuwing uit Wash ington zo wordt van gezaghebbende zijde in de Amerikaanse hoofdstad vernomen Amerika heeft de Russen laten weten dat ook de bommenwer pers uit Cuba moeten verdwijnen Van de kant van de Cubaanse bal lingen in Amerika is gezegd dat er op Cuba genoeg raketten in grotten verborgen zijn om het halve Ameri kaanse continent te verwoesten In gezaghebbende kringen te Washington acht men de berichten volgens welke de Cubaanse autori teiten bezig zouden zijn de Russische raketten en kernwapens die zich op Cuba bevinden in geheime berg plaatsen te doen opslaan ongegrond Men verzekert in deze kringen dat de Amerikaanse geheime dienst vol komen op de hoogte is van de ligging der voornaamste grotten Men hecht in deze kringen slechts weinig geloof aan hetgeen Cubaanse ballingen in de Verenigde Staten hierover hebben gezegd Gebruik marihuana schaadt onze volksgezondheid ' De autoriteiten die voor de volksge zondheid in ons land verantwoor delijk zijn achten het gewenst dat het sluipend en potentieel gevaar dat in het gebruik van marihuana en de sluikhandel daarin is gele gen met alle middelen wordt ge keerd aldus het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid Dit standpunt wordt ook ingenomen zo zegt een woordvoerder van dit ministerie door het technische co mité van deskundigen over ver slavingsvergiften van de wereld gezondheidsorganisatie Het roken van marihuana kwam hier te lan de vroeger nauwelijks voor De indruk bestaat dat het gebruik van marihuana in ons land toeneemt Ofschoon er een groot verschil is inindividuele gevoeligheid en socialereacties waardoor marihuana somsals een onschuldig genotmiddelwordt beschouwd kan het gebruikervan tot verslaving leiden enhoogst ongewenste gevolgen voorde volksgezondaeid en in sociaalopzicht hebben In Azië Afrika en Latijns-Amerika heeft het gebruik van marihuana en andere preparaten van dezelfde plant een subtropische variëteit van hennep reeds eeuwen op uit gebreide schaal plaats waardoor in sommige landen een hoge mate van verslaving is ontstaan met alle sociaal nadelige gevolgen vandien £ j,inniiiniiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiMiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiii ^ I Toenemende | I bewolking | = WEERSVERWACHTING van het = = KNMI geldig tot donderdagavond = = opgemaakt te 11.15 uur = = Aanvankelijk weinig later toe = = nemende bewolking en tegen = H morgenavond kans op enige re ^ = gen Overwegend matige wind = = tussen zuidoost en oost Weinig = = verandering in temperatuur = 1 ZON EN MAAN M = Donderdag Zon op 7.46 H = zon onder 17.01 Maan op 15.58 = = maan onder 2.31 i = 1 Europees weerrapporf i = Woensdag 7 uur v.m = Max Neersl Station Weer temp afgel gisteren 24 u Stockh onbew 10 gr 0 mm Oslo geh bew 9 gr 0 mm Kopenh licht bew 11 gr 0 mm Londen zw bew 13 gr 0.1 mm A'dam regen 9 gr Imm Brussel onbew 13 gr 0 mm Luxemb onbew 13 gr 0.3 mm Parijs zw bew 12 gr 0.5 mm Grenoble zw bew 14 gr 2 mm Nice regen 16 gr 9 mm Berlijn half bew 15 gr 0 mm Münehen zw bew 15 gr 0 mm Zurich mist 12 gr 0 mm Geneve zw bew 13 gr 0.1 mm Locarno zw bew 10 gr 49 mm Wenen geh bew 10 gr 0 mm InnsbrucS zw bew 20 gr 2 mm = Belgrado licht bew 13 gr O mm = H Athene licht bew 17 gr 16 mm = = Rome zw bew 20 gr 1 mm = = Ajacclo regen 20 gr 2 mm = = Madrid motregen 8 gr 9 mm S = Mallorca geh bew 17 gr 2 mm = = Lissabon regen 14 gr 7 mm = ^ illllllMMIIlllilnill'lllllllMIIIMIIIÜIIIIIMIIIIMIIMIIIIIIIIIi 
WOENSDAG 7 NOVEMBER 1962 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Provincie draagt bij in kosten herstel van kaden en dijken Voor f If — Gemeente koopt Huppeldijk De gemeente Utrecht zal tegen een vergoeding van één gulden de eigendom verkrijgen van de Huppel dijk die behoorde aan het water schap De Lage Weide Het beheer en onderhoud van de weg zal te gen betaling door het waterschap van ƒ 13.783 - wegens bevrijding van de onderhoudsplicht eveneens aan de gemeente komen Deze transactie is tot stand geko men nadat de gemeente enige tijd geleden het waterschap heeft ver zocht het gedeelte van de Huppel dijk tussen de Hof ter Weideweg en de ingang van het woonwagenkamp te verbeteren Het waterschap was daartoe niet bereid omdat het van mening was dat de beschadigingen aan het wegdek werden veroorzaakt door de bewoners van het kamp en niet door de ingelanden van het waterschap B en W achtten het toen gewenst bedoeld weggedeelte van het waterschap over te nemen Het schap bleek hiertoe echter al leen bereid indien de gemeente de gehele Huppeldijk zou overnemen B en W stellen de raad nu voor dit te doen Grote vooruitgang sinds 1922 De Nat Schildersschool is moderner dan ooit Ontwerp voor nieuiv gebouw in Tuindorp'oost goedgekeurd Dr C A Wagenvoort hoogleraar te Amsterdam Tot hoogleraar aan de gemeente lijke universiteit van Amsterdam in de ziefctekundige ontleedkunde en gerechtelijke geneesJtunde is benoemd dr C A Wagenvoort Prof dr Wagenvoort werd 21 september 1920 in Den Haag ge boren hij volgde in Utrecht de opleiding aan het obr gymnasium en studeerde later aan de universi teit in de Domstad In 1949 werd hij te Utrecht benoemd tot hoofd assistent in de histologie en mi croscopdisohe anatomie in 1957 volgde zijn benoeminig tot weten schappelijk aanbtenaar Van 1 ok tober 1956 tot 1 oktober 1957 ver bleef hij te Londen waar hij als gevolg van een stipendium van Z.W.O weilkte aan het department of pathology van de post graduate medical school te Londen Op 1 februari 1958 kreeg hij eer vol ontslag als wetenschappelijk hoofdambtenaar in de medische pathologie aan de rijlcsuniversiteit te Utrecht in verband met zijn be noeming aan het pathologisch in stituut te Leiden Thans is hij dus benoemd als hoogleraar te Am sterdam leerlingen de nodige ruimte zullen geven aan de leerlingen die ge wapend met diploma en technische kennis de praktijk inkomen ge vormd als leerlingen doch niet al tijd op deze jonge leeftijd als vol waardige leden van de maatschap pij - Men dient deze school die ook vol doet aan de vestigingseisen van eco nomische zaken te ' beschouwen als een springplank voor de hogere functies in het nijverheidsonderwijs en de bedrijven Veel te klein Het kon niet uitblijven dat met deze ontwikkeling door de eisen van onze tijd de school aan de Kie vitstraat veel te klein werd De ho gere instanties hebben thans hun goedkeuring gehecht aan het ont werp van ir P H Dingemans voor een nieuwe school in Tuindorp Oost in het scholencomplex aan de Ezels dtjk De nieuwe school met 2 verdiepin gen en 3 grote werkplaatsen zal een vleugel krijgen die geheel ge - DE tentoonstellingscominissie van de ïustrnnivierende vei'eniging van geografische studenten bij een van de kaarten die op het ogenblik in < te statensaal van het provincie huis in Utrecht zijn te zien Van Unks naar rechts de heren R J S Goettsch T Bieze L Ouioeneel J Schouten en mejuffrouw B van Alkemade Na de aardbeving Nederlandse hulp in Perzië het grootst Sociale achterstand wordt ingelopen Van een onzer verslaggeefsters Duizenden jaren lang is het le ven in Perzië nagenoeg onveranderd gebleven Dit bracht veel sociale tekortkomingen met zich mee Het was dan ook een droevige omstan digheid dat de grote aardbeving op 1 september nodig was om aan de sociale wantoestanden een eind te maken Want het was hun tra ditionele stijl van bouwen die zo veel mensenlevens eiste de lemen hutten Nu bij de wederopbouw is besloten de lemen hutten te vervan gen door woningen die geschikt zijn voor gebieden waar aardbevingen kunnen voorkomen De vijftien jaren die de wederop bouw zal vergen geven de bevol king gelegenheid zich aan de nieuwe woonwijze aan te passen Mr M C King secretaris van de afdeling hulpverlening van de Wereldraad van kerken bezocht vijf dagen na de ramp het aardbe - Advertentle String tetex pilastro favro deco-royal pas-toe VRAAG CATALOGUS vrij te bezichtigen ^^ van ^^ 9-6 uur ^^§ ^^ serrec 9 5 ' u t r eigslii mm Burgerlijke stand van UTRECHT M W Hellevoort Kon Emmaitr 22 Bunnik en E C Fama A v Gentstr 71 bis J Lancee Stem pelslaan 10 en L V Tanamal Oude Gracht 99 W A J Cromwijk en J Rijksen Parkweg 28 Maarssen W C E Cuttenberg en C M Uljee Gansstr 44 J van Poelje en E Voskamp Julianastr 30 Yerseke J H A van den Brink Thorbecke laan 21 en A M W Bosboom Kru gerstraat 25 bis N J van Milten burg A Tasmanstr 86 en M de Klein Trumanlaan 265 J B Jan sen en W J M Ruiter Bijnkers hoeklaan 169 A van Baaien en J Van een onzer verslaggevers D e Nationale Schildersschool aan de Kievitstraat te Utrecht bestaat veertig jaar Ondanks dit respectabel aantal jaren is de school thans moderner dan ooit Men staat op het punt het aantal cursusjaren van drie op vier te bren gen waarbij de opleiding geheel is aangepast aan de eisen welke het middelbaar onderwijs van vandaag stelt Het mooiste geschenk voor directeuren leerkrachten en leerlingen Van deze school bij het veertigjarig bestaan is de goedkeuring Van hogerhand op de plannen voor de nieuwe school Ir P H Dingemans ontwierp de plannen voor het nieuwe gebouw dat zal verrijzen in Tuindorp-oost Er is wel een verschil tussen de school waarmede men begon op 22 oktober 1922 welke oorspronkelijk bedoeld was als een patroonscur sus voor schilders De bond van Nederlandse schilderspatroons stel de deze cursus in om de ontwikke ling van eigen opvattingen in het vak mogelijk te maken en het bre vet meesterschilder zin en inhoud te geven Het werd een combinatie van schoolgaan en een stage in de prak tijk Was vroeger de aanloop gering tot vaali moeilijk in de laatste vijf jaar kan men wat leerlingen aantal betreft spreken van een ont wild^eling in hoog tempo Van 60 tot 75 leerlingen telt men thans 180 tot 190 leerlingen in de plaats van driemaal één klas heeft men nu vier eerste drie tweede en drie der de klassen Vier hoofdafdelingen Vier mensen gebeten In het leerplan kent men vier hoofdafdelingen namelijk de oplei ding voor de administratieve be drijfsleiding de theoretisch tech-nische opleiding de praktisch tech-nische opleiding en de aesthetische opleiding Twee Utrechters hebben dinsdag een procesverbaal gekregen omdat zij hun honden uitlieten terwijl zij ze niet aan de lijn hadden Vier mensen zijn gebeten Zü heb ben zich onder behandeling van hun huisarts gesteld De bijters ziJn be kend Verder zijn drie zwerfkatten opge pakt en naar het asiel gebracht In het kader van de schilders branche kan men dus zeggen dat de Nationale Schildersschool een allround opleiding op middelbaar niveau geeft Na deze opleiding kunnen de leerlingen alle kanten uit zij kunnen optreden als advi seur en controleur in de verffa brieken technisch adviseur tech nisch medewerker bö de verffabri cage Daartoe leidt onder andere ook het diepgaand onderwijs in scheikunde Het uiteindelijk doel waarvan men thans niet meer ver af staat is eein opleiding van vier jaar na melijk twee jaar volledige opleiding op school een jaar stage en een jaar gespecialiseerde opleiding Voorstellingen om 14.30 18.45 en 21 uur Zondags om 14.15 16.30 18.45 en 21 uur CAMERA 4 Partjse meisjes met Dany Saval Pransoise Arnoul Dany Robin en Catherine Deneuve regie Michel Boisrond Jacques Poitrenaud Claude Banna en Mare AUegret 18 jr CITY F.B.I afdeling raoordzaken met Eddie Constantine als Lemmy Caution en Dominique Wilms naar de roman van Peter Cheyney 18 jr FILMAC 10 tot ca 18.30 uur Kleuren film Prinses Beatrix bezoett Iran alle leeft PALACE 18.45 en 21 uur Tarzan en zijn vijanden met Gordon Scott en Anthony Quayle 14 jr SCALA De heldenbrigade met Ray mond Pellegrüi Danny Carrel en Paul Meurisse 14 jr STUDIO voorstellingen een kwartier later Een stukje hemel te koop met Marcello Mastroiannl en Bosanna Schiaffino Een komedie van Aglauco Casadio alle leeft REMBRANDT 14.30 18.45 en 21.15 uur zondag 13.45 16.15 18.45 en 21.15 uur Knock on wood met Danny Kaye alle leeft VREEBURG 14.30 en 20 uur Boccaccio ¦ 70 met Sophia Loren Anlta Ekberg en Romy Schneider 18 Jr OLYMPIA vrijdag t.m zondag Opstand der legioenen 14 jr Maandag t.m donderdag De vrouw en de ver doemde 18 jr Uiteindelijk komt men op deze school tot een volledige samenwer king en het volgen van één oplei ding door leerlingen van de la gere technische scholen en de leer lingen van middelbare scholen als h.b.s enz De vereniging van oud-leerlingen telt thans een 600 leden De direc tie vertrouwt dat juist deze oud - Advertentie nm EN Jï INTERN AUTOM.-CENTRALB K UNDEWEER Ril r.STRAAT 74 — UTRECHT ^??^^¦**»*%^ »%»^»»^^^^* »^^%%»^»^*^^»^^< oLucktlae cJ^i Mimen Anti.KI ^ TOT NU TOE — maar de stroom houdt r^tiu i-viaaa | ^^^ ^^^..^ ^^ _ ^^^ ^ gg ^ brieven Ce\mt\é ^ ontvangen naar aanleiding van mijn te dezer plaatse gedane voorstel om Sinter - klaas als lastig vreemdeling de toegang tot ons land te ontzeggen Van die 687 waren 675 betuigingen van geestdriftige instemming Twaalf briefschrijvers verzetten zich uit overwegingen van goede traditie en liefde voor het kind tegen mijn initiatief Deze prm cipiële verzetslieden heetten Verkade Droste Vroom Dreesmann Pel Ringers Jamin Van der Sluis banketbakker De Gruyter speelgoedwinkel baron W de W t S sinterkiaas-impersonator Van der Voort banketbakker en J J Th M van der Made leverancier van baarden Met alle eerbied voor de kinderliefde van deze twaaaf mag ik niettemin tot mijn genoegen en voldoening vaststellen dat mijn anti-Klaas-voorstel bij de meerderheid der bevolking in goede aarde is gevallen Het grootste gedeelte van mijn bijvallers betuigt zijn adhesie op zuiver persoonlijke overwegingen van antipathie tegen den mens Kapoentje Men blijkt het geheel met mij eens te zijn waar het betreft mijn constatering dat deze gerafelde ouwe heer niet anders doet dan met * en zoetsappig en schijn)heUig gezicht op andermans kosten mooi weer spelen en zijn aanstellerig schimmelrijden over het dak hangt vrijwel iedereen de keel uit Een deel mijner medestanders blijkt de bittere ondervinding te hebben opgedaan dat zij altijd — via de oude sukkelaar — op de koude koffie komen Ik heb de jarenlange ervaring schrijft mij de generaal-majoor met de zwaarden b.d F J G H M uit Aroen L dat ik ieder jaar een bedrag besteed dat aanmerkelijk hoger ligt dan de waarde der geschenkjes die ik ontvang En mevrouw de weduwe Ja Pa Sa G geboren L te Hulst Z.-V schrijft dat zij 23 jaar heeft zitten knopen aan ' t kleed dait zij vorig jaar door Sint-Nicolaas bij haar nicht freule D D v D heeft laten bezorgen die zich gerevancheerd heeft met een rottig ver zUverd bonbonbakje dait ik op ten hoogste ƒ 6.15 taxeer terwijl ik er eigenlijk helemaal niet zeker van ben dat zij dit enige jaren geleden niet zelf van nicht Julia heeft cadeau gekregen Dit opent trouwens weer een nieuw aspect op de intense ver derfelijkheid van Sinterklaas en alles wat aan diens vlekkerige tabberd kleeft hatelijkheid wantrouwen achterdochtigheid jegens den medemens Ik moge u ten slotte mededelen dat eenAnti Klaas-Comité in ^ richting is onder ^ JlO/P/*^ere voorzitterschap van de Kerstman JV ^- U hoort daar nog wel van • r'^^''^*^^si Medicijntas terecht De tas medicamenten die dinsdag middag zou zijn ontvreemd uit de auto van de 45-jarige koopman W H Busch uit Amsterdam is te recht De tas is niet gestolen maar uit de auto gevallen wijd is aan het technisch onderwijs in de modernste vorm Hier ook komt ook een prakticum voor de machinale verfverwerking Voorts omvat het complex 5 theorieloka len en 3 tekenlokalen terwijl er ook e»n plaats zal zijn voor de natio nale bibliotheek van de schilders school Terecht is de heer C van der Zee directeur sinds 1958 trots op de ontwikkeling van deze school Het veertigjarig bestaan wordt gevierd met een feestelijke bijeenkomst op 7 december in Es planade te Utrecht De heer J Veenendaal St Joseph-laan 56 in Utrecht had gezien dat de tas uit de auto was gevallen op de hoek van de Waterstraat en deSt.-Jacobsstraat ' s Middags heeft hiJ de tas naar het politiebureau ge bracht De heer Busch had aangifte ge daan van de vermissing Hij dacht dat de tas uit de auto was gesto len toen die in de Anthoniestraat stond geparkeerd Hij was zeer ge dupeerd door het verlies van de tas omdat daar een injectiespuit naalden en flessen insuline inzaten medicamenten zonder welke hij het als suikerpatiënt niet kon stellen Bij 8ste lustrum geografische studentenvereniging Kaarten tonen groei van enkele steden Tentoonstelling in provinciehuis Van een onzer verslaggevers Advertentie SKI collectie die ^ haar weerga niet vindt AMSTERDAM ROTTERDAM OEN HAAG HAARLEM UTRECHT EINDHOVEN ARNHEM ENSCHEDE GRONINGEN Nakaarten heet de tentoonstelling die de geografische studentenver eniging in Utrecht ter gelegenheid van het achtste lustrum in het pro vinciehuis aan liet Achter St Pie-ter heeft ingericht Deze tentoon stelling die tot zaterdag 10 novem ber duurt is bedoeld een visueel beeld te geven van wat op het lustrumcongres dat vandaag is be gonnen wordt behandeld namelyk De stad in nieuwe vormen Met kaarten heeft men de wor dingsgeschiedenis van enkele Ne derlandse steden uitgebeeld De ste den in de randstad Holland heeft men genomen Amsterdam Rotter dam Den Haag Utrecht met De Bilt en Bilthoven en Schiedam Verder zijn er kaarten van Gronin gen Assen het mtjngebied rond Maastricht Tilburg en andere Sporfhuis Centrum Ongeveer 100 kaarten liggen over zichtelijk gerangschikt in de staten zaal van het provinciehuis De mees te zijn gemaakt tussen 1850 en 1960 Produkten Israëlische kunstnijverheid De afdeling Utrecht van de Wo men international zionist organisa tion WIZO houdt zaterdag 10 en zondag 11 november een tentoon stelling van Israëlische exportarti kelen Er zijn onder meer produk ten van Israëlische kunstnijverheid en een verloting De tentoonstelling is in het ge bouw Rotsoord 3 en is geopend van zaterdag 20 uur af en op zondag van 14 uur af De opbrengst is ten bate van het sociale werk voor de immi granten en van de vakscholen en in ternaten voor de kinderen in Israël Er zijn bijvoorbeeld enkele Utrechtse kaarten waaronder een uit 1924 waarop staat aangegeven hoe men zich de Domstad in de toekomst dacht Dr H P Berlage tekende een ontwikkelingsplan van Utrecht dat beelden oproept van plannen die op het ogenblik onder werp van discussie zijn Zeer duidelijk kan men zien hoe in de loop der jaren verschillende ste den zich hebben ontwikkeld Tilburg is daar een goed voorbeeld van Uit de tentoongestelde kaarten is te zien hoe de stad is gegroeid uit verscheidene dorpjes die langs we gen lagen Tussen 1850 en heden is het gebied tussen deze afzonderlijke dorpjes opgevuld tot wat men nu als Tilburg kent De kaarten die de geografische studentenvereniging in Utrecht nu tentoonstelt heeft men verkregen uit verschillende archieven uit het archief van de planologische dienst en uit die van het eigen geogra fisch instituut Utrechtse politierechter De mensen graaien maar raak Van een onzer verslaggeefsters In augustus bivakkeerde de Utrechtse mevrouw A Ch J S-R 31 jaar oud met man en kinderen op een kampeerterrein in Soest Het was in die plaats dat mevrouw S levensmiddelen meenam zonder te betalen Hiervoor stond zij nu te recht voor de Utrechtse politierech ter mr W baron Röell Mevrouw S kon niet verklaren waarom zij tot diefstal was geko men Ik had er geen noodzaak toe verklaarde zij zelf De politierechter vond dat uit haar houdiing niet veel spijt sprak en vroeg haar of zij ook wist wat er met dieven gebeurde Het was de officier van justitie mr P J V Roscam Abbing die het ant woord wel wist Dieven krijgen vrije kost en inwoning zei hij ironisch moderne meurs De mensen graaien maar raak te woordig merkte de politierechter op en veroordeelde mevrouw S overeenkomstig de eis tot 14 dagen voorwaardelijke gevangenisstraf proeftijd 2 jaar en een boete van ƒ 80 of 16 dagen T H Kraaijkamp Vreeswijk Wiers dijk 11 Henri z.v H v der Vliet en H H Takken Kerkdwarsstr 31 Joris J z V Q H F Vrehen en C C M van Campen Toermalijn laan 57 Boudewijn B z.v A B Smit en T J Speksnijder Leidse kade 112 Anna C d.v C Daal meijer en J Vermeulen J P Koenstraat 46 Anja d v A D van der Wal en J M v de Klomp v.d Pekstr 65 Judith d.v E Vermaak en J T Philips Choor str 28 Gehuwd L Dekker en D E Cramer Violenstr 61 Hilversum UTRECHT — Geboren Hen drik E z.v L Lagerweij en G Borren Scherpenzeel Eikenlaan 17 Petrus A z.v F Ansem en R H M Gloudemans Schonauwensingel 7 III Franeiscus z.v W Visser en A Hardeveld De Bilt B v Heemstrakwartier 83 Willem P z.v M P van de Wijngaard en C Wenning Pijlstr 21 Karel L z.v L Foppen en A E Corsten V Lennepstr 26 Petrus C M z.v J W H Dekkers en H M Smoren burg Lod Napoleonplants 57 Al bert J z.v A P J Luikinga en J N V der Pijl W A Vultosstr 66 Cornells A z.v J M Koot en B K M Vos Jutfaseweg 121 Joannes W z v H J Zuurhout en Van een onzer verslaggevers Provinciale Staten van Utrecht hebben woensdagmorgen Gedepu teerde Staten in principe toegezegd een bedrag van f 150.000 te zullen verlenen als bijdrage in de kosten van verbetering van boezem - en bui tenwaterkerende kaden Mr dr T Kruüff P.v.d.A C Hilhorst K.V.P en ir J D Hoe pelman P.S.P waren van mening dat het in dit geval juist is dat de overheid het werk aan de dijken subsidieert De heer F Henkei P.v d.A ging nog verder en vroeg zich af of het geen tijd wordt ook een aanslag in te voeren op het ge bouw gebouwde eigendommen in tegenstelling tot niet-gebouwde ei gendommen die reeds worden be last waardoor de opbrengsten voor de waterschappen zullen worden verhoogd Als tegenstanders ont moette hij hier echter de heren Kappeijne van de Coppelo V.V.D en C P de Groot C.H.U De laatste blijft van mening dat de on derhoudsplicht van de dijken pri mair berust bij de ingelanden van de waterschappen G.S kunnen hen zelfs het onderhoud afdwingen ' Een andere vraag is of de overheid nu het niet alleen meer gaat om agra rische gebieden doch met dijkver beteringen ook de volkshuisvesting de industrie en het verkeer is ge diend ook de helpende hand moet bieden Spr meende dit bevestigend te moeten beantwoorden Gedeputeerde de heer A C Ver hoef signaleerde ook de veranderen de situatie ¦ ten aanzien van de waterschappen Een grotere gemeen schap dan voorheen werd gevormd door de ingelanden van het water schap is bij beveiliging gebaat Daarom is het redelijk dat de over heid het waterschap hier financieel bijspringt Het voorstel van Gedeputeerde Sta ten om een subsidie van ƒ 15.000 te verstrekken aan het waterschap Het Gemeeneland van Cothen ten behoeve van de watervoorziening Ktjnsloot werd met 47 tegen één stem aangenomen Tegen stemde ir Hoepelman P.S.P Hij is van me ning dat de agrariërs wie deze wa tervoorziening ten goede komt een zijdig boven anderen worden be voordeeld Hij zou daarom liever zien dat de provincie voor dit doel een renteloos voorschot zou geven De heren De Groot C.H.U en Henlcel P.v.d.A bestreden deze opvatting Naar de mening van de heer De Groot is rijkswaterstaat door het graven van het Amsterdam-Rijn kanaal degeen die verantwoordelijk vingsgebied Dinsdagmiddag vertel de hij in Utrecht over zijn bevin dingen en over de besteding van de in Nederland ingezamelde gel den De kerkraad van Iran die de An glicaanse en protestantse kerken vertegenwoordigt is in samenwer king met de Wereldraad van ker ken gekomen tot het Esmatabad project Esmatabad is een dorp in Iran dat voor 95 pet werd vernie tigd 269 families werden dakloos Het plan van de kerken is dit dorp als eerste op te bouwen waarbij veel aandacht zal worden besteed aan de inwoners om hen te behoe den voor armoede ziekte en luste loosheid Thans bouwt men in 60 dagen 50 huizen Kerkelijken die in het project een soort christelijke vriendendienst ten eigen bate zagen ondervonden dat de kerkeraad van Iran reeds een moskee heeft laten bouwen in Esmatabad aldus mr King Zolang de mensen nog niet in de nieuwe huizen kunnen worden geplaatst hebben zij onderdak in tenten die onder meer door Neder land zijn geschonken Mr King vond dat Nederland veel heeft gedaan voor het getroffen gebied Volgens voorlopige schattingen zal Duitsland 100.000 Zweden 50.000 Holland 250.000 Groot-Brittanië 42.000 de Verenigde Staten 30.000 Noorwegen 7.000 Nïeuw-Zeeland 5.600 dollar schenken De bijdrage die Nederland schonk was tot nu toe ƒ 1.200.000 - Ondanks deze bedragen zijn er nog steeds grote tekorten vertelde mr King Zilveren oorhanger zilveren arm bandje met naamplaatje gouden halsketting met munt chroom da meshorloge met zwart bandje en dito met rood bandje scheerappa raat regenbroek dekzeil honden ketting 3 platen ijzer blauw grijs truitje bedelarmband bruine hals ketting maatplaatjes tas inhouden de brood en appel en 1 met re genbroek en boeken blauwwitte gymnastiek schoen kerkboek in etui wit blauwe en groen witte sjaal bril sleutels Losgeld ƒ 25 - ƒ 10 - Portemonnees inhoudende plm ƒ 50 ƒ 38 - ƒ 28,70 ƒ 25.66 ƒ 2.50 ƒ 0.03 De afdeling gevonden voorwerpen van het hoofdbureau van politie te Utrecht Paardenveld 1 is geopend van maandag tot en met vrijdag van ' 13 tot 16 uur Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 M van Arnhem Markstr 44 L J G Mink en W Geelhoed v Len nepstr 55 H D Hoevenaars prof dr Magnuslaan 22 en A C M T Bloem V d Mondestr 131 S Sou tendijk Ie Molenweg 50 Blaricum en C A B Vlaar Maliebaan 98 Overleden Janna C Rui tenbeek wed V J V Drimmelen 79 j V Alphenplein 8 bis Herma nns Gladbeek geh m T v Balle goijen 71 j De Bilt Utrechtseweg 415 Jhr Paulus A v Etjs geh m Jvr C L van Rappard 78 j Driebergen-Rijsenburg W.v Abcou deln 15 Jacobus W v Neerijnen geh m A Matton 63 j Juliana weg 327 is voor de droogte in die streek Ais straks uit het ingestelde on derzoek zal blijken dat dit inderdaad zo is zal de provincie bij het rijk om subsidie moeten aankloppen De heer Henkei beschouwde deze aangelegenheid als een proefobject Een subsidie is dus alleszins ver antwoord Gedeputeerde de heer H vanGalen Last kon zich met de ziens»wijze van de vorige twee sprekersgeheel verenigen Hij meent verderdat een ruimere watervoorzieninghet gehele waterschap ten goedekomt Als de oorzaak van de droog te gezocht zal moeten worden inwerkzaamheden van rijkswater - staat zal in de toekomst zeker worden getracht de kosten op het rijk te verhalen De Staten trokken ƒ 25.000 - uit voor het kopen en aanleggen van een terrein onder Soesterberg dat dienst kan doen voor opslag van oude materialen enz die elders in de provincie uit esthetisch oogpunt aanstoot geven Eigenaren zullen verplicht worden de materialen daarheen te voeren en opslaggeld te betalen Ten behoeve van de streekwerk plaats voor minder validen te Breu kelen zal een renteloos voorschot worden gegeven van ƒ 100.000 - Het Ned Instituut voor katholieke kerk muziek te Utrecht zal met ingang van het cursusjaar 1960-1961 een subsidie worden gegeven van ten hoogste ƒ 1500 - De Ned Amateur Toneel Unie en het werkverband Katholiek Amateurtoneel krijgen voor 1963 tezamen een subsidie van ƒ 12.000 -.- Op verzoek van mr J Schutte vaêr V.V.D zal worden nage gaan of het gezelschap de Rederij kerskamer eveneens voor subsidi' in aanmerking kan komen De SGP die tegen het subsidiëren van toneel is wilde geacht worden tegen het voorstel te hebben gestemd Advertentie ARWI BAR - BODEGA ' von STEYNLAAN 52 Ze/st - agenda " WOENSDAG FLIEDNERZAAL Huize Henr Swel lengrebel 19-21 uur Bazaar VAN EYSINGALAAN 150 Kanalen eiland 19.30-22 uur Bescherming Be volking bezichtiging model-schuilge legenheid VAN HBUTSZSTBAAT 2 a 19.30 Uurl Jeugdruilbeurs De Verzamelaar GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 19.30 uur Clubavond K.K schaak vereniging ELOUT VAN SOETERWOUDESCHOOL Reinwardtlaan J a 19.30 uur Clubt avond schaak - en damclub „ Tuin dorp " MARNIXZAAL Domplein 19.30 uurt Tot de wet en tot de getuigenis Ds J P Verkade STADSSCHOUWBURG 20 Uur Beslo ten voorstelling voor Kunstkring De Stem TIVOLI 20 uur Inleidingen over opera werken sprekers de heren Jo Eisen doorn en G van Ravenzwaay JAARBEURS Beatrix - en Irenehal 20 uur Officiële ingebruikstelling Zaal sportaccommodatie door de heer dr J de Jongh gevolgd door sportdemon - CULTUREEL CENTRUM R Wagner laan 22 a 20 uur Algemene ledenver gadering Het Wit-Gele Kruis " afd Utrecht ESPLANADE 20 Uur Filmavond over vakantiereizen DR A VAN VOORTHUYSENSCHOOL Kruisdwarsstraat 6 20 uur Ouder avond dokter K Pels Ervaringen uit mijn praktijk als huisarts in de Jordaan GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 20 uur Vrouwenbond C.N.V de heer K Boer De invalide in de sa menleving B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 Uur Kan tine Reingingsd Vaalt Elem cursus redder voor brandw plichtnoodw BB lokaal Oude Gracht 290 EHBO cursus gew help.-gel Wijkpost Q Cursus Individuele Zelf bescherming vak I Gemeentehuis Maartensdijk Cursus Individuele Zelfbescherming Verenigingsgebouw Jutphaas Cursus Individuele zelfbescherming DONDERDAG GEOGRAFISCH INSTITUUT Drift 21 10 uur Voortzetting Lustrum Congres V d Ver van Utr Geographisclie Studenten De stad in nieuwe vormen PROVINCIEHUIS Achter St Pieter 9 17 uur Tentoonstelling „ Nakaarten " JULIANAHAL en MERWEDEHAL Croeselaan 9-22 uur Ornithophilia tentoonstelling pluimvee konijnen en duiven STADHUIS 10.30 uur Openbare verga dering Centraal Nederland Gasbedrijf UNIVERSITEITSGEBOUW Domplein 12 uur Opening Lustrum Tentoonstel ling John Tomes PARKEERTERREIN Adm Helfrichlaan 13 uur Start Lustrum autorally John Tomes VAN EYSINGALAAN 150 Kanalen eiland 14-17.30 en 19.30-22 uur Pu blieke bezichtiging model-schuilplaats Bescherming Bevolking GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 19.30 uur Clubavond schaakclub Utrecht STADSSCHOUWBURG 20 uur Beslo ten voorstelling voor Kunstkring De Stem „ Beau Rivage " TIVOLI 20 uur Show-avond 5e Lucht machtgroep Rotterdam PERSEPOLIS Werfkelder Oude Gracht 205 20 uur Jazz workshop HOTEL SMITS 20 uur N.I.B.I.A Con tactavond Ing J F H van Eijnsber gen Corrossie bescherming door thermisch verzinken BOEKHANDEL BRDESE Nachtegaal straat 20 20 uur Piet Calis en Ed Hoornik In memoriam Gerrit Achter berg COCKPIT Oude Gracht 185 20 uur Le zing door de heer Den Tonkelaar van het K.N.M.I VOLKSUNIVERSITEIT Nieuwe Gracht 41 20 uur Aanvang Cursus Dr H L C Jaffé Het probleem der werke lijkheid in de kunst der XXe eeuw STUDIO 21 uur Lustrum filmprogram ma voor de Ver van Utr Geogra phische Studenten LAATSTE NIEUWS China bereid zich terug te trekken Communistisch China heeft zich vandaag bereid verklaard — onder zekere welke is nog niet bekend voorwaarden — zijn troepen 20 kilometer ten noorden van de Macmahon-Iijn in het Indiaas Chinese grensgebied terug te trek ken 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD WOENSDAG 7 NOVEMBER 1962 De grondwetti^eid van h referendum De Wijzen verklaren zich incompetent Dramatische zitting in Softenon proces Vandaag lange rij van getuigen voor de jury Van onze Brusselse correspondent Het is gisteren een dag rijk aan incidenten geweest voor het Softenonproces Daar was in de eerste plaats de mededeling van de verdediger van dr Casters waarin hij vertelde dat diens schoonzuster de dag te voren het leven had geschonken aan een mismaakt jongetje Daarna kwam het verhoor als getuige van dr Weerts de gynaecoloog die het ongelukkige doch tertje van het echtpaar Vandeput ter wereld heeft helpen brengen En ten slotte was er ' s middags het getuigenis van prof Hoet uit Leuven Meeste van deze kinderen leven maximaal één BELOEP Federatie De Franse constitutionele raad heeft na een beraad dat drie-en-een-half uur duurde gistermiddag generaal De Gaulle ' en de president der Senaat Monnerville — die het initiatief 7 ~ „ tot deze consultatie had genomen - meegedeeld zichzelf in - hebbi de^'vSge week In Noord competent te verklaren een antwoord te geven op de omstreden Rhodesia gehouden partiële ver vraag of het jongste referendum al of niet conform geest en < kiezingen voor het nieuwe parle letter van de grondwet is geweest • ™.^ f bevestigd wat wij reeds lang ° ^ Wisten namelijk dat de grote uit elf leden die voor het meren ^ s^'^^erheid van de Afrikaanse deel door het staatshoofd en door ' kiezers de Centraal-Afnkaanse Fe de voorzitters der beide kamers ^ eratie bestaande uit Noord - en worden benoemd terwijl ook de Zuid-Rhodesia plus Nyassaland oud-presidenten der republiek i^i^^n verbreken De Verenigde Vincent Auriol en René Coty in Nationale Onafhankelijkheidspartij dit hoge lichaam zitting hebben ly » Kaoenda en het Afrikaanse Nationale Congres die beide voor Voor het eerst had gisteren de ¦' '^ e verbreking van de federatie zijn heer Auriol die sedert twee jaren verwierven buiten de „ nationale " zich uit protelt tegen zekere ge - ' • districten tezamen ongeveer vier dragingen van president De Gaulle ™ aal zoveel stemmen als de partij die hij onwettig acht afzijdig hield [ van de zeventigduizend blanke ko zich bij zijn medeleden die als de lonisten de Verenigde Federale Wijzen van de republiek worden ',' Pa^tij beschouwd gevoegd De oud-pre -' tv ^ ^ ^ sident wUde nu zijn afwijzende * ^ f * laatstgenoemde partij niet stem over de grondwettigheid van * s??i»,?sn gunstig resultaat heeft het referendum beslist in de weeg - ¦ behaald bij de eerste verkiezings schaal werpen waartegen eeni "^«"^^^^ nkt^^'J b°^enal aan het meerderheid der leden zich offi-'^öoj " ^^^"^ "^^ erst voordelige kies cieus al eerder had uitgesproken systeem en verder aan de merk De Wijzen bevonden zich giste - waardige alliantie met het Afri ren echter in een bijzonder moei - "^^ anse Nationale Congres in som lijk parket Formeel en principieel i " f2e nationale ' districten De de vrouw hoe haar man had ge zegd Ook heeft de raad ' s morgens na verificatie de officiële cijfers van deze laatste volksstemming in aan wezigheid van premier Pompidou en de minister van binnenlandse zaken Frey bekendgemaakt cö fers die verder hoegenaamd geen nieuwe gezichtspunten openden Alleen bleek dat 15 inplaats van 14 van de 90 departementen op 28 oktober 3I in meerderheid neen tegen De Ganlle hebben gezegd De constitutionele raad bestaat Belastend materiaal hij Der Spiegel Kolonel gaf vergeefse tip over politie-inval eliminatie van de liberalen beves - Advertentie cifi^ysjii SNIJBLOEMEN VOEDSEL - FEEST IN MOSKOU Plechtige herdenking oktober-revolutie In Moskou is dinsdag het feit herdacht dat 45 jaar geleden de oktober revolutie begon In de grote congreszaal van het Kremlin waren 6000 mensen onder wie de belangrijkste regerings • en partijfunctionarissen bijeengekomen Chroesj tsjef werd gedurende drie minuten toegejuicht De feestrede werd uitgesproken door eerste vice-premier Alexei Kossygin Advertentie Vraag het dichlstbljziinile verkoopadres aan bijLodeH'Freir Spu 17 Amsterdam Tel.308S6 nu reeds voor f 95 - Perfecte dia-proiectie voor kleinbeeld en 4x4 1 -^ rr ^ Grote kollektie Loden Frey f AGFA PROJECTOR CP 35/44 Wanneer u de dia-enthousiast bent die van zijn projector een haarscherp helder beeld verlangt èn een precisie-instelling èn een eenvoudige handige bediening dan Is vooral na de grote prijs verlaging de projector CP 35/44 voor u geknipt * Objectief Agfa Agomar 85 mm * Incl 150 W lamp f95 - eMNNKWNNINNNNNNNNjKWNIKINMNNNNNWSNNNNiKWNN Loden Frey Jassen vanaf 129,50 - 169,50 Natuurlijk verkrijgbaar bij BASTIAANSE DiamatorH.halfautomatisch f 153,-DianiatorM volautomatisch v.a f 309 - Diamator N 12 volautomatisch met laaaspannings lamp v.fli U 360 « a twee jaar Deze heeft een studie gemaakt van kinderen die getroffen zijn door misvormingen welke men met phocomelie pleegt aan te dui den omdat de slecht ontwikkelde armen en benen aan een zeehond doen denken Prof Hoet heeft een hallucinair prentenboek van ab normale Softenon baby's doen pro jecteren Hij heeft verteld dat de meeste van deze kinderen niet in leven blijven maar na maximum 1 of 2 jaar sterven Dat was na tuurlijk koren op de molen van de verdediging die daarmede de ge pleegde moord minder ernstig hoopt te doen schijnen Titerst belangrijk was hetgeen hij in antwiord op een vraag van een der verdedigers heeft mede gedeeld Moeders die Thalidomide hebben gebruikt en als gevolg daarvan een misvormd kind ter wereld hebben gebracht behoeven bij een volgende zwangerschap niet bevreesd te zijn dat het kind weer mismaakt zal zijn Dat is nog nooit voorgekomen Nadat hij dit had gezegd konmen van de zaal uit zien hoede verdediger van Vandeputzich tot hem en zijn vrouwwendde en iets zei Het was deeerste keer tijdens het procesdat men daarop Suzanne Van deput zag glimlachen Prof Hoet heeft ook nog ver klaard dat hij na de foto's van de baby Vandeput te hebben gezien en na de rapporten te hebben ge lezen van oordeel is dat het kindje niet veel kans had in leven te blijven Ook over de hersens is noj gesproken zulks in verband met de mogelijke geestelijke ont wikkeling Het bleek dat terwijl een pasgeboren normaal kind 3 a 4 ons hetrsenen bezit deze baby de man in de jas Hier is nagedacht want Nederland is nat niet te koud maar toch l^f.^t ^^;/> \ klaard dat in zijn partij hierover Buiten competentie \ verdeeldheid bestaat Het officiële motief voor hun ' weigering zich uit te spreken was r < echter dat hun bevoegdheden zich Ij R fungeert thans in Noord beperken tot gewone wetten zodat Rhodesia een interimkabinet vaneen wijziging in de constitutie ' bui - burgerambtenaren De kwestie vanten hun competentie valt de vorming van een definitieve re - Ondertussen is gisteren ook nog \ gering komt pas half december aan bekendgemaakt dat de president ' de orde wanneer de tweede ver der republiek in verband met een \ kiezingsronde plaats heeft Het vergadering van de ministerraad gaat hierbij om de bezetting van de zijn aangekondigde televisierede tien „ nationale " zetels waarvoor over de uitslag van het referendum bij de eerste ronde geen der kan inplaats van vanmiddag 1 uur pas didaten het vereiste minimum per vanavond om 8 uur zal uitspreken centage der uitgebrachte stemmen \ behaald heeft en één „ upper-roll "- I zetel het Britse oorlogsschip ' Berwick ' dat ' tijdelijk machtsevenwicht is ge op het ogenblik in Amsterdam ligt \ schapen spreekt de Times van een is gisteren tengevolge van een val \ gevaarlijke periode van uitstel van aan boord van het schip overleden beslissingen waarin de toeko.mst I van de Centraal-Afrikaanse Fede i ratie nog onzekerder is geworden •\ Niet alleen in Noord-Rhodesia maar ook in Zuid-Rhodesia en in ' Nyassaland zijn de Afrikaanse lei \ \ ders een heftige actie begonnen • tegen de Federatie die min of | meer parallel loopt met de debat ten in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties I De leider van de Afrikaanse na \ tionalisten in Nyassaland de even militante als bekwame dr Banda I is zelfs naar Londen getrokken om I officieel de uittreding van zijn land uit de Federatie te eisen ' Wat Zuid-Rhodesia betreft heeft ' de Algemene Vergadering van de ' V.N vorige week in een resolutie aangedrongen op opschorting van de nieuwe grondwet Dit verzoek werd gericht tot secretaris-gene - I ' raal Oe Thant en tot de Britse re - I gering hoewel van Britse zijde I uitdrukkelijk was betoogd dat het ' hier een interne aangelegenheid van een kolonie met een eigen k verantwoordelijke regering geldt I waarmee de Verenigde Naties geen ' bemoeienis kunnen hebben i Ook de premier van Zuid-Rho \ desia Whitehead poogde de aan vaarding van de resolutie te voor komen Hij deed inkomen dat de I Afrikanen binnen vijftien jaar ook rin Zuid-Rhodesia de politieke dienst kunnen uitmaken omdat ¦ anders dan in Zuid-Afrika in Zuid-Rhodesia klaarblijkelijk ge - \ streefd wordt naar een langzame ontwikkeling in de richting van \ een multi-raciale staat De meer - derheid in de Algemene Vergade ring vond dit een onvoldoende \ 1 waarborg voert deze trouwe Nyerere-fan — goedgemutst " en met de beeltenis P van zijn favoriet op de borst krijgsdans uit EN ding staat intussen dunkt ons nu toch langzamerhand wel vast de Centraal Afrikaanse Fe ' deratie die in 1953 over de hoofden i van de inheemse bevolking tot ' stand kwam kan in de huidige ] vorm niet gehandhaafd blijven En I wat dit betreft heeft de Britse re I gering nog wel degelijk een be I langrijke taak Noord-Rhodesia en ' Nyassaland staan nog altijd onder Brits oppergezag zodat de rege < ' ring in Londen de hoogste verant \ ' woordelijkheid draagt ' Nu de nieuwe grondwet van \ Zuid-Rhodesia van kracht is ge worden zullen ook daar volgende maand verkiezingen worden ge houden Ten aanzien van de vraag I of de Centraal-Afrikaanse Fede ',' ratie al dan niet moet worden ge ' handhaafd zijn deze verkiezingen l \ echter vrijwel waardeloos aange < zien de belangrijkste Afrikaanse I partij is verboden ' Daarop behoeft Londen dus niet ] te wachten Ongetwijfeld staat de Britse regering voor een moeilijk dilemma We kunnen het echter met de Times eens zijn dat verder uitstel nog gevaarlijker is dan hel treffen van impopulaire maatrege ' len 
WOENSDAG 7 NOVEMBER 1963 VTRECHTSCH NIEUWSBLAQ SPECULE EXPOSITIE vanPAST0Em(subelen'63 VRIJ ENTREE I^J 7\Z\9\WtMWiiM'Mm bij WONINGINRrCHTING i-t-l » JANSKERKHOF 5 UTRECHT - TEL 10992 GEOPEND VAN 8.30-22 uur ' s avonds Dienstplichtige weigert röntgenonderzoek Meisje op zebrapad aangereden Op de oversteakpdaats zebra pad tussen de Adelaarsfeaat en de Merelstraat in Utrecht is van middag het 7-jarige meisje J J G M Iseger Zwaiptewater 9d aangereden door een auto Het meisje slingerde zich aan een arm rond een lantaamipaai nabij de oversteekplaats Plotseling Meld zij met dit spelletje op en sta & de zebra over De 53-janige Utrechtse chauffeur H E kon niet voorkomen dat zijn auto het meisje aanreed Het kind smakte tegen de grond en tó met een snijwond aan bet hoofd en een hersenschudding naar het Acade misch Ziefcenihuis gebracht Maatschappij voor belegging opgericht De N.V Utrechts Administratiekan toor een particuliere beleggingsmaat schappij heeft opgericht Abstede N.V in Utrecht Het maatschappelijk kapi taal van ƒ 4 min is verdeeld in 4.000 aandelen van f 1000 waarvan 2.300 aandelen zijn geplaatst en volgestort De nieuwe N.V beoogt o.a het deel nemen in het verstrekken van le ningen aan of het zich op andere wijze interesseren bij andere ven nootschappen of ondernemingen Tot directeur is benoemd de heer J M Fentener van Vlissingen president directeur van de Steenkolen Handels-vereeniging N.V De N.V zal zich voornamelijk op het gebied van de belegging in aan delen gaan bewegen hoewel er op het ogenblik geen bepaalde concrete plannen bestaan Men zou aldus de directie deze dochteronderneming als een gewone beleggingsmaatschappij kunnen beschouwen die tot dusver nog geen werkzaamheden heeft ver richt Nationale Vrouwenraad Wat wel en niet goed is voor voeten Barrevoets lopen nog het best Lustrumcongres van geografici geopend Als in een detectieve-film Agenten lieten zidi niet foppen ** to was gestolen De beschrUving van die auto kwam overeen met die van de wagen die net mee was genomen naar het bureau K kon toen weinig anders doen dan beken nen Vandaag is hij op transport ge steld naar Amsterdam Voor ' t eerst sinds lange tijd begonnen ze zich wat onrustig te voelen Zo meteen moesten ze optreden voor het publiek met Interessante lezingen maar er kwam een grote twijfel in hen op Was Positief Denken eigenlijk wel prettig Van een onzer verslaggeefsters Pijnlijke voeteuvels zijn niet iets van deze generatie alleen Zij zijn er altijd geweest Deze min of meer geruststellende medede ling ten opziciite van de liuidige schoenenmode deed vanmorgen mejuffrouw L A van Straaten orthopedisch arts in Den Haag Zy sprak voor de algemene ver gadering van de Nationale Vrou wenraad die in de raadzaal van het Utrechtse stadhuis was bijeen gekomen Zij gaf een uiteenzet ting over de medische bezwaren tegen de schoenenmode van nu voor de gezondheid van de voet Barrevoets lopen was door de eeuwen heen een symbool van rouw boete of schande De monniken lie pen op blote voeten om hun nederig heid tegenover God te bewijzen de slaven liepen blootsvoets als ken merk van hun nederige positie Daar naast had het barrevoets lopen nog een andere betekenis Men zag in het contact met de aardbodem een vruchtbaarmakend zegebrengend teken Een schoen betekende bezit en macht Nu is van deze denkbeel den nog iets overgebleven Met Sin terklaas zetten wij een schoentje neer een bruid werpen wü een oude schoen na Mejuffrouw Van Straaten zei dat er net zoveel soorten voeten als soorten neuzen zijn Dat de mens nu zoveel heeft Ingeboet aan ideale lichaamsvorm en houding is voor een deel de schuld van de civili satie Wandelen naar school of kan toor is er niet meer bij de voet wordt te weinig geoefend De vol keren die barrevoets liepen had den sterke voeten Het is dan ook aan te bevelen blootsvoets over on geëffende paden te lopen daarente gen is het af te raden blootsvoets over gladde vloeren te lopen Mejuffrouw Van Straaten gaf een overzicht van voetafwijkingen als de platvoet de spreidvoet de knik voet die meestal samengaat met x-benen Men kan voetgebreken als zij tenminste niet zoals vaak het geval is zijn aangeboren voorko men door een schoen te kopen die steim geeft aan demiddenvoet Die steun geven alleen hoge schoenen en molières Een bewijs daarvan levert het feit dat mannen aanmer kelijk minder last van voetklach ten hebben dan vrouwen Een hak als htj niet al te hoog is heeft verscheidene voordelen De geschiedenis van de hak begon toen men er genoeg van kreeg met het straatvuil in aanraking te komen daarna ontdekte men dat bij het lopen van een hoogte af een hak steun geeft Door een hak neemt de druk op het lengtegewelf van de voet af en de spanning van de achil lespees wordt verlicht Een holvoet heeft meestal een vrtj hoge hak nodig een platvoet een lage Van naaldhakken is mejuf frouw Van Straaten geen voorstand - Officiële opening volkenrechtelijk instituut Het volkenrechtelijk instituut van de rijksimiversiteit te Utrecht is thans gevestigd in het nieuwe ge bouw Janskerkhof 16 Vanmiddag werd de officiële opening verricht door mej mr M A Teilegen cu rator van de rijksuniversiteit Het woord werd daarna gevoerd door prof mr J P Hooykaas voor zitter der juridische faculteit en door een vertegenwoordiger der stu denten waarna de beheerder van het instituut prof mr M Bos tot de aanwezigen een dankwoord richt te Op de opening volgde een recep tie Het volkenrechtelijk instituut da teert van 1 januari 1955 Het werd toen door curatoren der universiteit opgericht ter bevordering van de studie zowel van het moderne vol kenrecht als van de geschiedenis van deze wetenschap Het instituut was eerst gevestigd op een zolder kamertje van het instituut voor ge schiedenis aan de Kromme Nieuwe Gracht 20 Na verloop van tijd ver huisde het naar het gebouw Krom me Nieuwe Gracht 27 waar het in stituut de gast was van het bureau van de universiteit Met ingang van 15 juni van dit jaar is het instituut aan het Jans kerkhof gevestigd Het pand dat het toen betrok is een oud patriciërs huis waarvan de benedenverdieping vernieuwd en ingericht is Bü de in richting werd een aantal schilderij en uit het bezit van de dienst voor ' s röks verspreide kunstvoorwerpen ter beschikking gesteld Het instituut is ook toegankelijk voor belangstel lend publiek Subsidie van M'dijk voor Voordaan Uitbreiding van de accommoda tie van de Maartensdökse mixed hockeyclub Voordaan zal ƒ 69.500 vergen Het is de bedoeling een nieuwe kleed en recreatiegelegen heid te bouwen en het aantal velden uit te breiden M B en W van Maartensdijk stellen de raad voor een subsidie aan Voor daan te verlenen van ƒ 2.725 - per jaar wat voor rente en aflossing van een lening van ƒ 39.000 nodig is ^^^ pïtli^kejfï In de week van zaterdag 3 nov 13 uur tot zaterdag 10 nov 13 uur hebben de volgende apotheken zaterdagmiddag - zondag avond en nachtdienst Koert Blltstraat 100 Witteboon De Liefde Voorstraat 6 v d Bergh Wil lem van Noortstraat 82 Koert Kanaal straat 194 Dr V d Graaft Amsterd straatweg SU Boswijk TwJjnstraat iS ster wel staat zij welwillend tegen over voetgymnastiek Gebreken als platvoeten en spreidvoeten zijn meestal aangeboren stelde zij Voor al Israëlieten heibben dikwijls aange boren platvoeten Tijdens deze vergadering van de Nationale Vrouwenraad werden en kele problemen vluchtig besproken Bijvoorbeeld de plaatsing van bejaar dentehuizen aan wegen zonder ge vaarlijk verkeer het dragen van identiteitsplaatjes voor geval van oorlog of ongelukken en de opwin ding over het sinterklaasfeest die de kinderen al in oktober nerveus maakt De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen ook in de verga dering vertegenwoordigd heeft hier van een studie gemaakt Advertentie t m o-s 7 % / J \^ «^ ' s morgens ^^ CD ^^ Nog voor het telexbericht was binnengekomen betreffende de dief stal van een auto in Amsterdam had de Utrechtse politie de wagen en de man die hem had ontvreemd al te pakken Dinsdagavond om streeks kwart voor twaalf werd de man de 37-jarige sloper K uit Am sterdam in de Adelaarstraat na een achtervolging aangehouden De aandacht van twee in een sur veillanceauto rijdende politieman nen was in de Kievitstraat getrok ken door een hen tegemoet komende personenauto waarvan het stads licht aan de linker kant het niet deed De politieman aan het stuur had met zün eigen lichten geknipperd om de bestuurder van de andere auto te laten stoppen Maar de man reed hard door zonder zich ergens aan te storen Het gevolg was dat de politieman nen hun wagen met spoed keerden en de achtervolging inzetten Via de Bellamystraat en de Hopakker ging het in de richting van de Adelaar straat Even scheen het dat de ach tervolgde erin was geslaagd om de politiewagen van zich af te schud den maar een eind verderop in de Adelaarstraat vond men de auto te rug Op de zitplaats naast die van de bestuurder zat een man Omdat de politieagenten duidelijk hadden gezien dat er maar een man in de auto had gezeten geloofden zü het verhaal niet erg wat hun werd verteld Het feit dat hij noch een rijbewijs noch belasting en kentekenpapieren btj zich had ' verklaarde hij met te zeggen dat hij geld had moeten innen in Utrecht en iemand mee had genomen om voor hem te rij den Die iemand " was even uit de auto gestapt om een boodschap te doen en hij zat nu te wachten De politiemannen hebben de Am sterdammer toch maar mee naar het politiebureau genomen Toen men het verhoor begon was er nog geen enkele zekerheid dat de auto waarin K had gezeten was gestolen Tijdens het verhoor werd dat anders Toen kwam namelijk via de telex een bericht binnen dat in de loop van de dag in Amsterdam een au - Utrechts student onderscheiden In de aula van het Unilever research laboratorium ia Vlaardin gen werden dinsdag de prijzen uit gereikt van dit concern dde jaar lijks beschikbaar worden gesteld voor studenten aan universiteiten waar chemie aJs hoofdvak woirdft gedoceerd De prijzen zijn bestemd voor die studenten die naar het oordeel van de betrokken faculteiten in het desbetreffende studiejaar de beste resultaten op het gebied der chemie hebben bereikt De student B P van Eyck van de rijksuniversiteit te Utrecht kreeg een geldprijs en een leg penning DE HBEB H Kaulesar Sukul pro moveerde diMsdagmiddag aan de rijksumversitelt te Utrecht tot doctor in de geneeskunde De ge promoveerde woont te Utrecht Van links naar rechts dr C A Brood/man paranimf mevrouw Kaulesar Sukul de moeder van de de heer Kaulesar Sukul dr Kaule sar Sukul en de heer W G Sïllevis Smitt paranimf Zittend de kin deren van de heer en mevrouw Kaulesar Sukul Advertentie RECHTSBIJSTAND ook aan minder draagkrachtigen Mr Drs L M SIMONS Stationsplein 10 b dagelijks 9.30-12.30 2.30 5.30 zat 10-12 Tel 21331 na 21 u Tolsteegplontsoen 1 c telefoon 17173 Huur erfenis en arbeidszaken echt scheidingen onderhoud adoptie aan riidingen overtredingen geldvorde ringen contracten procedures advie zen etc WATERHOOGTEN WEERDSLUIS UTRECHT 7 nov — Bovenkant sluis 52 cm + N.A.P was 2 cm Benedenkant sluis 18 cm — N.A.P was 8 cm Van een onzer verslaggevers DE MILITAIREN die dinsdagavond en masse " het N.V.-Huis te Utrecht bezetten deden dat door zich er te laten amuseren door ' t gezelschap Rens van Dorth De krijgslieden waren afkomstig uit de Kromhout kazerne De cabaretavond was ge organiseerd door de dienst Wel zijnszorg Aan het programma dat de technische m,iUtairen sHkten als koek werkten mee de vioolvir ' tuozen Sem Nijveen en Benny Behr de Utrechtse goochelaar Fred Kaps Erabs Ravell Uitzie Tieland en Cas Oosthoek Het woord geografie heeft iets in zich van plaatsbepalen Het is dus niet verwonderlijk dat de Vereniging van Utrechtse geografische studen ten op haar achtste lustrum een be paling van de stand van de studie heeft willen geven door er een con gres aan te verbinden getiteld De stad in nieuwe vormen Advertentie Vanmorgen werden lustrum en congres geopend tijdens een bijeen komst in de aula van de rijksuni versiteit te Utrecht waarbij onder meer aanwezig waren burgemeester De Ranitz loco-burgemeester dr J de Nooij de Gentse hoogleraar prof dr Dumont en de voorzitter van de verenigde faculteiten van wiskunde en natuurwetenschappen en lette ren prof dr A C de Vooys 5i Bejaardenontspanning In het N.V.-Huis Oude Gracht 245 te Utrecht wordt dinsdag 13 no vember een ontspanningsmiddag voor bejaarden gehouden aanvang 14.30 uur Kaarten zijn verkrijgbaar bij het bureau van de sociale raad Korte Nieuwstraat 3 op donderdag 8 no vember vrijdag 9 november en maandag 12 november van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur Bijdragen U.N.-actie Voor de U.N.-operatie'Zilverpapier zijn weer enkele bedragen voor een nieuwe invalidenwagen binnengeko men Van N N werd ƒ 2,50 ont vangen van een tweede N N ook ƒ 2,50 Beide bedragen werden aan een van onze loketten afgegeven BAZAARS VERWISSELD Het waren niet zoals bij de foto in het U.N van dinsdag stond de Lutherse diaconessen in Utrecht die een bazaar houden maar de her vormde diaconessen In de Pliedner zaal van het Henriette Swellengre belhuis is de bazaar van de her vormde diaconessen vanavond ge opend van 19 tot 21 uur De Lutherse diaconessenkrans houdt de bazaar eerst volgende week en wel dinsdag 13 en woens dag 14 november De openingstijden zijn van 14.30 tot 22 uur W ^ n V ^ ' s mid(dags ^ f ^ Een kritische plaatsbepaling van de studie en de eigen vereniging gaf de voorzitter van de Vugs de heer F de Nootj in zijn openings rede Naast pluspunten als het suc ces van lezingen borrels en ex cursies en de goede contacten met de wetenschappelijke staf die de heer De Nooij echter graag nog wat uitgebreid en formeel geregeld zag signaleerde de heer De Nooij moei lijkheden van de vereniging door het ontbreken van voldoende onder linge samenhang van de studenten Over de studie zei hij onder meer dat deze nog te weinig is ingesteld op de opleiding voor fiet werk in de ontwikkelingslanden dat steeds be langrijker wordt voor geografen Nederlandse vereniging van huisvrouwen De Nederlandse vereniging van huisvrouwen afdeling Utrecht hield dinsdagmiddag in Ons Huis Jac v Ruysdaelstraat 62 de najaarsverga dering die door de presidente me vrouw L G Verwer-Rinse werd ge opend Mevrouw A G H Udo Be-rendse werd benoemd tot tweede secretaresse Verscheidene leden gaven zich op om de studieonderwerpen Denken en Doen 1962-1963 te bespreken De ze onderwerpen luiden Is een elek trische mixer nodig en nuttig in on ze moderne keuken Waarmee zijn uit het oogpunt van efficiënte huis houding naar uw mening de belan gen van de huisvrouw het meest ge diend De Utrechtse voordrachtkunstenaar de heer G A van Stoutenburg droeg geestig en gevoelig enkele werkjes voor van Anton Gooien Annie M G Schmidt Carmiggelt en Bomans Nederland is een stedenland en veel geografen specialiseren dan ook op de stadsgeografie Het onder werp van het congres van de Vugs is dan ook zeer geschikt om er de problematiek van de moderne geo grafie aan te demonstreren Prof dr G A Wissink onlangs benoemd te Nijmegen gaf een beeld van de nieuwste ontwikkeling van de ste denvorming het stadsgewest Voor deze ttjd is typerend het ont staan van stadsgewesten Dit zijn verschillende agglomeraties aan eengesloten bebouwde gebieden van enige omvang gegroepeerd om een kerngemeente die het stadsgewest beheerst Verschillende stadsgewes ten dreigen elkaar soms te overlap pen waardoor uiteindelijk het ene in het andere kan opgaan In tegenstelling tot de eigenlijke steden zijn de stadsgewesten aldus prof Wissink niet ontstaan door de groei van de bevolking Factoren als de wens tot een comfortabeler leven buiten en de woningnood spelen hier een rol De verschillen - HiiiniiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiniuiMMiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii"iiiiniiiiiiiiniii»iiiiiiiMiiiiiiiiiniMnniiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii(n Annie M G Schmidt TANTE PATENT glaasje champagne en een dansje van hupsa met de beentles " De cellist Arthur Kwtjlebijl deinsde achteruit Hij was deze taal niet gewend in zijn milieu Maar meneer Scabroso dacht aan zijn vroegere nacht club En Zwarte Lola herinnerde zicb plotseling haar wUde leven als danseres 60 „ Hallo lul " ze een jolige stem Het was inejuHrouw Tuttema die met haar collectebus bin nenkwam in de kieedkamer van het Cultureel Centnun Ze zag ei nug steeds erg lichtzinnig uit met haar pruik haar oorbellen en haar make-up „ Het wordt een saaie avond " zei juffrouw Tutte ma „ Kunnen we niet een beetje lol trappen Een jongeman krijgt ƒ 200 hoete Van een onzer verslaggeefsters Ingevolge de dienstplichtwet op geroepen zijnde weigeren zich aan een röntgenologisch borstonderzoek te onderwerpen " Voor deze vreem de en weinig voorkomende tenlas telegging stond vanmorgen voor de Utrechtse politierechter mr W ba ron Böell terecht de 18-jarIge ver tegenwoordiger H C C C uit Bus sum De jonge verdacht was zeer be slist in zijn beweringen die hij kruidde " met koppigheid en ei genwijsheid Zelfs zo dat de poli tierechter en de officier van justitie langzaam maar zeker zich in hoge mate begonnen te ergeren en het beter vonden de zaak snel af te han delen Het bleek dat C tot twee keer toe voor militaire keuring was opgeroe pen en idem zoveel keer dit had ge weigerd Ik ben burger dus vrti in mijn beslissingen voerde C als re den aan Bovendien meende hij dat het nooit goed kan zijn voor een mens om zich te laten doorlichten zich te laten prikken en bloed te laten aftappen Officier van justitie mr P J V Roscam Abbing Hebt u bezwaar tegen elke doorlichting Verdachte ja Officier Maar waarom hebt u zich bij uw werkgever wel laten doorlichten Verdaoliite Dat was voor m'n brood Eigenaardig zei de politierechter nijdig dat nu zich als het voor uw brood is wel laat doorlichten en als het een militaire verplichting is niet Officier tot verdachte En u wil de nota bene beroepsofficier wor den dat is toch ook voor uw brood Verdachte Daar ben ik allang van afgestapt Op de vraag van de officier wat de delen van het stadsgewest heb ben vaak een eigen karakter De stadssfeer blijft echter overheersen vooral nu via de recreatiegebieden de verstedelijking zich steeds meer uitbreidt Naast het congres heeft de Vugs een tentoonstelling — Nakaarten — georganiseerd van kaarten van ste den Deze is vanmiddag geopend door dr ir C Koeman UTRECHTSE HOOGLERAREN ONDERSCHEIDEN De academia Colombiana de his torica te Bogota Columbia be noemde enige vooraanstaande Ne derlanders tot buitenlandse corres ponderende leden Van de Utrechtse universiteit werden onderscheiden prof dr C F A van Dam directeur van het Spaans Portugees en Ibero Ameri-kaans instituut en prof dr J H Kernkamp hoogleraar in de econo mische sociale geschiedenis en o.a secretaris van het historisch genoot schap en voorzitter van de Linscho ter vereniging Dr J Jansen jr wetenschappelijk hoofdambtenaar eerste klasse aan het instituut voor parasitologie en parasitologische ziekten van de vete rinaire faculteit der rijksuniversiteit te Utrecht is benoemd tot erelid van de Sociedad Mexicana de parasito logia op grond van zijn weten schappelijk werk op het gebied van parasitaire ziekten GBOENEKAN Met ingang van 11 november be ginnen de diensten in de Ned Herv Kerk te Groenekan geduren de de wintermaanden om 6 uur in plaats van 6.30 uur Advertentie '"% ' dl OQ t m <^ ' s avonds ^?^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Fiep Westendorp er nu gaat gebeuren met verdachte antwoordde een deskundige die ge » tuigde dat C binnenkort opgeroe » pen wordt ter inlijving vervolgens onmiddellijk voor de krijgsraad wordt gedaagd en dan wordt ge keurd C zei tot getuige dat hij tijdens de keuring een brief bij zich had waarin ztjn moeder bezwaar maak te tegen de doorlichting De getui ge vond dat hij daar niets mee had te maken C zei daarop waarschuwend dat hij nog minderjarig was Toen de officier van justitie met het oog op de strafmaat informeer de naar de verdiensten van ver dachte en deze met een — Dat gaat alleen mijzelf aan — antwoord de was bij de rechterlijke macht de maat vol De officier sprak van een eigen aardig glibberige houding en eiste een gevangenisstraf van 14 dagen De officier was nauwelijks uitge * sproken of verdachte kondigde aan in hoger beroep te gaan De politierechter veroordeelda hem daarop tot een boete van ƒ 200 of 20 dagen Advertentie tasnion LOMMEN STEENWEG 17 - UTRECHT ' ook in Apeldoorn en Deventer Hele woensdag ophalen grof vuil Binnenkort zal het gratis opha len van grof vuil in de gemeente Utrecht dat tot nu toe alleen ge beurde op de woensdagmiddag wor den uitgestrekt tot de gehele woensdag B en W hebben de gemeenteraad een nieuwe verordening rechten rei nigingsdienst doen toekomen omdat de oude per 1 januari 1963 expireert Hierin lezen we dat de ingezete nen van de mogelijkheid om grot huis - en/of tuinvuil woensdagmidda gen gratis door de reinigingsdienst te doen ophalen in ruime mate gebruik maken De aanvragen heb ben de verwachtingen overtroffen zo zeggen B en W Zelfs in die ma te dat de dienst ook op woensdag ochtend moet fungeren In verband daarmee stellen zij de raad voor grof vuil de gehele woensdag te la ten ophalen Nu de vijf-daagse werkweek is in gevoerd is het gewenst de verhoging van de tarieven met 100 procent voor werkzaamheden verricht op zondagen ook te laten gelden voor werk op zaterdag verricht ij^ufte Houd honden uit winkels M de R Nog steeds komen er dames met een hond aan de lijn in winkels waar meer volwassenen en kinderen in een beperkte ruimte aanwezig zijn en de kans op een hondebeet groter is dan op stf aat Op 16 okt toen iedereen al door radio en pers op de hoogte kon zijn van de hondsdolheid en de fatale gevolgen daarvan ontmoette ik in een half uur tijds 4 dames met hon den in een winkel Onverantwoorde lijk Het moest mijns inziens altijd ver boden zijn met honden in winkels apotheken wachtkamers enz te ko men ' t Is een vies gedoe snuffe len tegen mensen en toonbanken opspringen blaffen trekken en uit schieten als er een soortgenoot in de buurt komt en niet zelden nog een onwelriekende surprise " achterla tend voor het winkelpersoneel Met een verbod zouden veel win keliers en klanten instemmen MEJ W C LINDHOUT Rijnlaan 38 Utrecht WATERHOOGTEN Rüicswaterstaat 7 nov — Konstanz 2S9 onv Rheinlel den 153 — 2 Oppènlieim 162 — 2 Straats burg 118 + 2 Maxau 296 onv Ploehin gen 98 — I Mannheim 109 + 1 Stein bach 118 — 6 Mainz 130 onv Bingen 63 + 1 Kaub 68 + 5 Trier 72 + 11 Ko blenz 8 — 2 Ruhrort 175 onv Lobith 777 — 1 Nijmegen 560 — 2 Arnhem 628 onv Eefde IJssel 134 onv Deventer 59 — 1 Monsln 5444 — 6 Borgharen 3857 — 3 Belfeld 1082 — 20 Grave ben de sluis 498 — 17 
rTRECHTSCH NIEUWSBLAD WOENSDAG 7 NOVEMBEK Ïi988 nieuwe ge ne r.a tie RedacUe-adres van NIEUWE GENERATIE Red CJ>r onder vermelding vao red Nieuwe Generatie » ERREWEG het belangrqkste onderdeel van het AVRO pro-granuna gisteravond was Kunstmozaïek niet alleen omdat het vraagstuk dat aan de orde kwam „ Wordt er roofbouw gepleegd op de Nederlandse acteur " tot een interessante discussie aan leiding gaf maar ook omdat het probleem in kwestie de kgkers ten nauwste aangaat Met het tweede televisienet onder hand bereik en een derde radiozender In het vooruitzicht zal er noodzakeiykerwijs een nog dringender beroep gedaan moeten worden op de acteurs die ook nu al overbelast zqn V » IJFTIEN jaar gelödein zo zed Bglbent van Paridon telde onsland een diükke 250 acteurs en actrioes Dat aanitai is zeer beschei den aangegroeid toit een kleine 300 terwijl het werk met tv enfilm erbij verdrievoudaigd is De conclusie van nagenoeg allebetroikfcenen luidde dus dait er inderdaad roofbouw wordt ge pleegd op onze aoteuns Wait deacteurs er zelf van denken kregenwe niet te horen wamt een drie tEÉ uitgenodigde acteurs bleekadhiteraf tooh niet te kunnen ko men Geen tijd Er zijn tijdens de discussie die deels „ met levende lijven " vrerd uitgezortóen deels op film de mening weemgiaf van enkele promioenten eniige Interessante dingen gezegd Tv-critious Hei ^ SChaafsma N.R.C meende dat de zendtijd weliswaar vergroot was maar dat er vertioudings gewijs een te grote toename van tv-toneel geconstateerd moest worden Hij vond ook dat er te veel de nadrulk op toneel werd gelegd bij de Nederlandse televisie terwijl toneel toch nooit voor de televisie kan worden wat muziek is voor de radio Het „ na spelen " in het Nederlands van buitenlandse series vond hij In de huidige omstanidiglheden volstrekt overbodig Een belangrijk punt dat hij aanroerde was dat acteurs bij een zo groot aanbod in de verleiding kwamen beneden hun talent te werken en daardoor hun gezag als kunstenaar te verspelen 5e jaargang 2e aflevering VRIJE JEUGD in Utrecht JAZZ Oc ' OK in deze rubriek fe meermalen verbazing geuit over de artistieke prostitutie waartoe acteurs van klasse zich omderwille van de „ schnabbel " soms laten verleiden „ Ze willen graag " zei NCRV-dramaturg David Koning die daarom niet van roofbouw wilde spreken AlMobt willen ze graaig Een mij beikend schrijver kreeg voor een tv-spel van een uur 350 gulden aangeboden ter wijl de twee acteurs die erin optraden ieder 800 gulden kregen Tv regisseur Ton Lensink wees erop dat een taneelregisseur per jaar gemiddeld twee stukken te regisseren krijgt tegenover een televisie-regisseur zes waarbij aangetekend mag worden dat tv-regie veeleisender is dan toneelregie Als voorstander van de toneelspreiding kwam de welbespraakte directeur van de Twentse schouwburg aan het woord die o.a meende dat het toneel gebaat is op langer zicht bij goed tv toneei en Ton Lutz betoogde in kerkelijk gewaad wat zijn woor den enig gezag meegaf dat de artistieke kwaliteit altijd dient te prelaveren boven de sociaal-culturele eisen Er werd nog veel meer gezegd Sohaafsma rekende uit dat Nederland deze week 4 nieuwe dnaimatiscihe produfcties op stapel had staan tegenover de Duitse tv twee zenders 2 de Vlaamse % en de BBC 8 waarvan echter 6 serieprogramma's men was het er algemeen over eens dat de opleiding moet worden uitgebreid ook sprafc men van een vaste tv-fcem waarvoor Bussum ons behoede en een waar woord van Egbert Paridon was dat het arsenaal aan acteurs niet uitputtend genoeg benut wordt waar door sleahts een betrekkelijk kleine groep aoteuirB wordt over belast w »» E zullien het hierbij moeten laten Ook Hou je aan je woord dient immers besproken te worden en het moet dan maar weer eens gezegd de geest is aan dit spel ontvloden De gretige maar intelligente en de heren tot de toppen van hun kunnen drijvende Hella Haasse wordt node gemist en als ik de AVRO was zou ik Anton van Duinkerken een ton bieden als hij bereid was de plaats van Albert van der Hoogte in te nemen Zoals het op het ogenblik gaat is Hou je aan je woord niet meer dan een landerig van nagenoeg iedere esprit ontbloot spelletje ten koste van de kijkers KORTE INDRUKKEN over Engeland Gehuld in een grflze dunne mist een ry zacht glooiende heuvels fa briekspijpen en rode daken Het water is grauw vuil De haven oud en ook de trein doet oud aan met zfln pluche kussens Een andere trein komt voorbfl Ik zie niets anders dan een rij kranten Voor mfl zit ook iemand ver borgen achter zijn krant alleen zQn onderstel is nog zichtbaar De bolhoed en pa raplu ontbreken niet hoewel het mooi weer is Op het perron Een klu wen van stuwende mensen wurmt zich in rijen naar buiten Daar is een wereld van winkels lichtreclames en straten vol met oude auto's en daartussen de hoge double-decker bussen Met een donderend geraas ga ik onder de grond door Vlug uitstappen want anders zijn de automatische deuren weer dicht Mijn longen zitten vol met damp en rook Dit is de grote wereldstad Chinezen Japanners Mohammedanen met tulband op lopen langs mij heen Grootse gebouwen en imponerende kerken doe men voor mij op Beroemde namen die bekend in mijn oren klinken kom ik tegen Een wirwar van verkeer dat allemaal tegen de keer ingaat De rode jassen van de „ Horse Guards " steken fel af tegen de grote grauwe ge bouwen Een hoge dikke be - renmuts het gezicht daar onder kijkt strak voor zich uit Het goud schittert in - « o de zon en even knipperen HlSPfHTHnH^'lf ^ de ogen in het levenloze ge - M.1.Ö VI i.1.1.1 J-AIO l-A* zicht In de Nieuwe Generatie Een rumoerige opwin - van 24 oktober las ik een ar dende wereld die een tikel over rassendiscrimina scherp contrast maakt met tie dat mij voorzichtig uit het lieflijke landschap gedrukt hooglijk verbaasd daarbuiten Een groen heeft Ik vraag me af of de Feeëriek gitaarspel van Segovia „ Wö willen enthousiasme wel " den van Spanje zocht en dat laat horen in zijn ' Sevilla ' dat Segovia met zoveel expressie vertolkte Hoewel Engeland zich op het ogenblik probeert los te maken van alle oude eigen instellingen begrippen en gewoonten zullen zij zich toch nooit helemaal los kun nen maken van hun over - r Bij al deze zeer mooie muzikale ^ as toch de bedoeling niet vanbelevenissen hebben we een bezwaar [ Segovia's optreden G van R Boutens en de Belgen RASSEN toets van deze gevarieerdheid aan - '< geeft ' Zo was het gisteravond mogelijk J dat Segovia een uiteenlopend pro Toen grootvader nog klein » gramma kon spelen van de 16ewas vertelde zijn eigen va eeuwse Spaanse componist en grootder hem wat hij weten - luitspeler Luis Milan tot de heden moest hij leerde hem al-1 daagse Braziliaanse meester Heitorlerlei en vooral hoe hij door Villa-Lobos We hoorden een Passa veel paardrijden hardlo caille et Corrente van de Italiaanpen en zwemmen een flin - ' Frescobaldi en gestyleerde dansenke jongen kon worden van de grote Johann Sebastian Bach Maar toen de vaders het te Toch zoekt Andres Segovia zijn druk kregen werden er sterkste expressie in de muziek van scholen opgericht waar J zijn landgenoten zoals gisteravond VANOCHTEND werd ik ge wekt door het vallen van een boek ' k Trok me aan de spijlen van mijn ledikant omhoog schopte het donzen dek weg en zag met een nog wat verdwaasde blik een Ro meintje likkebaardend lezen in mijn Ars Amatoria van Ovidius Toen hij zag dat ik wakker was mompelde hij zachtjes ' „ Me Hercule " en hij pro beerde het Grote Boek weg te moffelen onder z'n toga hij bloosde Ik besefte dat dit een unieke kans was om wat meer te weten te komen over het Romeinse onder wijs want niet elke dag zie je een Romeintje Toen hij zijn naam gezegd had hij heette Janiculus Puber Primus installeer den we ons op het bed en hij begon te vertellen RITA EN HAAR FAMILIE ^ X herfst zwervend verzonken im vage herfst dromen hoorde ik bij het zachte ruisen der hlaren vreende verre geluiden zwevend im ' t goudbruin der stervende bomen nimfen in nevelen verborgen zongen hun verlokkende zangen dringend vol droevig verlangen om i/n bedrieglijke diepten gezonken naar hemelse hoogten gestegen ver van al het gewone te sterven in sferen van wazig bewegen omringd door eiken beuken en herken te rusten onder ' t gestorven geblaarte gordijnen van regen en nevel als zerken TJARK KRUIGER Ondanks de eon is er mist in m'n hoofd ondanks de nomer is het herfst in m'n hart In die herfst vallen de tramen als bladeren van een hoorn echter zonder kleuren maar somher grauw als reeds gestorven hladeren. CON3TANZE BONG ERTMAN Ik heb Tommie van het slissen afgeholpen Per ongeluk UU kreeg de hal op z'n tanden fc »»»^»^**%%^»»%»»%»»»**»*»*»<***»*»»»**^**»*^ NIET alleen in Hamburg in Parös in Amsterdam bestaat een jeugd die ontevreden is over de maatschappij en daarmee in de geest gebroken heeft Zfl bestaat ook in ons ogenschönlök zo rustige Utrecht Deze jongelui gaan ge woon naar school of naar hun werk meestal m een onge ïnteresseerder houding dan andere leeftödgenoten Daar buiten ontdooien ze pas Veel van deze jonge mensen hebben elkaar leren kennen in cafés waar ze heen gingen om van thuis weg te zijn We kennen in Utrecht enkele ontmoetingscentra voor deze jeugd Espresso De Trech ter Persepolis De stamgas ten van Espresso zijn over het algemeen jonger dan die van De Trechter Er bestaat een beoordeling van elkaar Het overgrote deel van de bezoekers van Espresso vindt De Trechter een „ rottent " ïn beide gele genheden heerst wel eens een stemming van hossen en „ O was ik maar bij moeder thuis gebleven " Dat kan nooit gebeuren in de tempels van de jazz in Utrecht Per sepolis Perzenstad en de Utrechtse Jazz Liga Excessen Men staat er soms versteld van hoe iedereen iedereen kent in de Utrechtse gele genheden voor de jeugd Doordat de moderne jeugd vooral zeer kritisch is inge steld komt het zelden voor dat er een vaste groep wordt gevormd en deze collectief ontaardt in de vorm van een „ gang " of een club voor Amerikaanse parties Es presso en Kelderjeugd in de betekenis van misdadigers in spé is een verschijnsel dat gelukkig uitermate zel den voorkomt Toen de vroede vaderen E 5 ^?^" enige tijd geleden meenden dat er kelders waren die „ de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de jeugd bedreigden " was dit een idéé fixe op grond van en kele incidentele voorvallen Natuurlijk zijn er fuiven waarop een groot deel van de avond in het donker wordt gedanst en veel ge vrijd wordt maar het zou belachelijk zijn daar iets tegen te ondernemen vooral daar deze fifiven niet regel matig gegeven worden en de organisatoren er wel voor waken dat de buitenstaander daar iets van bekend wordt Gezond Het beeld van de Utrechtse losgeslagen jeugd is als ge heel beslist niet verontrus tend Er zijn gezonde as pecten aanwezig Een jeugd die vrijer is dan hun ouders al kunnen deze laatsten hun gedrag niet altijd goedkeuren Deze jeugd is buitengewoon kri tisch tegenover de maat schappij maar ook tegen over zichzelf Deze jeugd staat bovendien zeer scep tisch tegenover positieve of negatieve idealen om niet te zeggen dat zij ideaalloos is HARRIE VAN DER PAS glooiend landschap Klei ne eeuwenoude dorpjes met sfeervolle herbergen waar je je „ tea " kunt krij gen De woelige wilde zee die het hele land omringt en tegen de prachtige witte krijtrotsen opspat Oude historische kastelen met een geheimzinnige sfeer duiken overal achter het ge boomte op Een rij starende l/e schoolkrant van het Christelijk Lyceum uit Zeist De REFLECTOR bestaat vijfentwintig jaar Er is dus feest gevierd En er is dus een feestkrant uitgegeven uitgevoerd in rood en zwart Slaan wij het blad open dan portretten kijken je niets zeggend aan De prachtige en kostbare bezittingen ma ken een overweldigende in druk Ik voel me klein en arm vergeleken bij die rijke grote geslachten die door de eeuwen heen daar leefden Het gesprek gaat dage lijks over de „ Common market " De ouderen zeg gen „ Laat ons maar rus tig op ons eigen eiland leven " en zön afkerig van de veranderingen De jongeren zeggen met zien wij tot onze grote ver bazing die echter weldra omslaat in vreugde de guir landes al hangen Aan de binnenkant van ' t omslag nl had men een slinger geplakt Deze had men ook aan pagi na één bevestigd waardoor de slinger als men het blad opensloeg als een harmonica werkte Uit welingelichte bron de redactie had ze er zelf ingeplakt Bijzonder origineel Hoewel het blad pretendeert een jubileum nummer te zijn ontkwamen we toch niet aan het idee dat het geheel een onaffe en slordige indruk maakte Zo als b V het ontbreken van titels echter wel in de in houd vermeld van duide lijke afsluiting waardoor men de verhalen aan elkaar gaat lezen en sommige door de tekst heengeschreven il lustraties De feestverhalen zijn ons inziens niet zo goed getroffen Lang leve Cloche merle Er is echter één zeer gelukkige uitzondering dit is dan ook A C Willink niet W C zoals in het blad ver meld over het ontstaan van zijn schilderkunst Dit stuk heeft ons bijzonder getroffen Verder smaakte ons de Lindebloesem bijzonder goed E!en enkele opmer king hieruit " dat een wis kundeleraar zich over de M M S aldus uitliet ze willen wel wat doen maar het mag niet in werken ontaarden " JAN MOLTHOFF & DICK SCHILD schrijver wel enig benul heeft wat de term rassendis criminatie beduidt Wanneer een vreemdeling met een andere huidskleur en gewoonten bemerkt dat er achter zijn rug over zijn uiterlijk en doen en laten gesproken wordt in welke vorm dan ook heeft dit niets met rassendiscriminatie te maken Van rassendiscriminatie is alleen sprake wanneer een bepaalde groep mensen op grond van ras een misse lijke aanduiding in de praktijk meestal uiterlijk achtergesteld of anders beje gend wordt door de heer sende groep Of er in Neder land rassendiscriminatie be staat laat ik in het midden hoewel ik er zonder vader landverheerlijker te zijn eerlijk gezegd niet in geloof maar in het bewuste artikel is dit in ieder geval niet aan getoond ROELOV Aladar Ecsedy Persepolis was verbluffend technisch Dinsdagavond beluisterde een kleine schare belangstellenden het I concert dat de Hongaarse pianist Aladar Ecsedy in de aula van het I Utrechts Conservatorium gaf I Met de Variaties Ah vous dirai je Maman van Mozart opende hij de avond Hij gaf van dit werkeen krachtige en bijzonder leven dige verklanking tussen de varia l ties onderling werd een fraa^ie con ' trastwerking bereikt Ook de So nate in Bes op posth van Schu bert werd perfect gespeeld Wat in [ Mozart's opus minder naar voren trad werd in dit werk duidelijk:de solist beschikt wel over een in derdaad verbluffende techniek,doch niet over opvattingen die I adequaat hieraan zijn Het tech ' nische element had teveel de over hand de snelle delen zou men opi menige plaats strakker en meerbezonnen het andante inniger eni warmer hebben willen horen Zouhet slotdeel allegro ma non troppo ] ] in een rustiger tempo niet aan spi ^ ^ ^ ritualiteit en blijmoedigheid ge - WAT Is de kracht van de mo - ^^ jj^g ^ hebben Ook Schumann's derne jazz waardoor z » de Faschungsschwank werd geheel ini^of eis d'e %" ^ r^esSe^cL ' het virtujoze getrokken En e^^^^^^^merciële truc van platenmaat - m Schubert's sonate werkte hetschappijen en jazz-musici die bfl nagenoeg constante expansievede jeugd een kunstmatig generatie - forte niet zelden drukkend en — bewustzijn hebben aangekweekt op onprettige wijze — overweldi Toch zUn er gelukkig ook jazz - ggnd De pianist had zeer beslistmusici die zichzelf beschermen ^^^^ rekening moeten houden mettegen een algemene erkennmg en j | j ^ meewer - de daarmee gepaard gaande dege lyv " ax luci ex lc neratie er » » jj-g^^je stalen akoestiek van de ge - Misja ' Mengelberg is daarvan een ' hoorzaal van het Conservatorium,mooi voorbeeld Hij speelt alleen \ Om op Schumann terug te komen:voor jazz clubs in Utrecht Den een intieme opvatting van zijnHaag en Rotterdam en blijft bui - > opus achten wij verre preferabelten de commercie boven de geluidsorkaan die men De kracht van de jazz ligt voor - j Ecsedy's weergave beluisterde namelijk in het nieuwe soort mu - "' J^lVv^'^t - r Ac o-tmn/l was ziek Het zijn de elementen van Het hoogtepunt van de avond was eenvoud en sensatie die de grote - gelegen in een twaalftal stukjes aantrekking tot de jazz veroor 1 uit Bartok's For Children Het ver - zaken Het ritme wordt constant beleefd Ritme maakt de fase tus - fijnde bedachtzame en uitermate boeiende spel van Ecsedy riep te ^ sen tijd en ogenblik acuut Ritme rgcht een spontaan applaus op hetdwingt de m te bepalen waaruit j ^ ^ werkjes dat hij we de klank geboren kan worden De "° J „ v -„« \,^^ oa noür - ^ ünklank die ongrijpbaar is ontstaat zenlijk een brug sloeg naar zijnen verdwijnt auditorium Van al dat gebeuren kan men in Met twee Legendes La predica ^ Persepolis getuige zijn De Modern ' tion aux oiseaux en St Frangois Jazz Club Persepolis is ge - jg Paul marchant sur les flots vestigd in de kelder van het ^ gn Ljgzt bezorgde Aladar Ecsedypand Oude Gracht 205 langs ^ ^ gg ^ koninklijk gespeeld het trapje omlaag Drie " j g keer in de week worden de siui is huis deuren geopend voor jazz mlnnend Utrecht Donderdag TV-woensdag 7.30 VPRO Onder Vuur vra gen worden gesteld aan minister Cals 8.00 Journaal en weerover zicht 8.20 Kees Brusse doet een voordracht van Simon Carmiggelt 8.30 Boekbespreking Omnibus van Coolen Corsari Fabricius en Mens 8.55 Kabaretkroniek 9.40 Nabespreking Kaj Munk spel 10.15 Het verhaal van Raden Pandji uitgebeeld door Indra Kamadjojo om aoht uur wordt er een„Jazz Workshop " gehouden.Dit houdt in dat er platengedraaid worden een or kestje speelt of allebei Za terdag en zondagavond 8 11 is er een jazz-concert metdansen - r.uo HARRIE VAN DER PAS „ Geen kopie " In het stuk Vrije jeugd inUtrecht is sprake van niet universitaire jeugd Destudenten kennen naast hunsociëteitskroegen nog tweealgemene trefpunten Pan doer en Pandje Pandjeis een stukje Parijs inNederland zeer gezellig enstemmingsvol Pandoer is iets anders Het is opgericht als ontmoetingscentrum voorstudenten artiesten en jour nahsten Na een schilder achtig verleden waarin al lerlei twijfelachtige perso nen Pandoer frequenteer den en dronken studenten hun roes in Pandoer moch - tuigingen en tradities Het is ^ gn uitslapen kan bedrijfs - • en blijft een apart volk met leider H nu met trots ver een speciaal eigen karakter klaren „ Nee Meneer daar „ _„ ' kIRSTI goedhart Zit voor"u geen kopie in " ^^^^^^ IV'iL'^ïl ^' V ^ 1 musiceren Zijn naam luidt Andres Segovia de grote meesteigitarist van HET ROMEMJE ' Spanje wiens optieden gisteravond in Tivoli — zeer vele jeugdige — toehoorders tot groot enthousiasme gebracht heeft We leerden opnieuw na het con t eert in K en W verleden jaar var hem dat de gitaar een instrument ' is met ongekende mogelijkheden ' [ Segovia ontlokt er klankkleuren aan ' die men niet kent hij speelt met een virtuositeit die niet meer verbijstert ' omdat het nauwelijks virtuoos lijkt I [ door de eenvoud waarmede de grote solist zijn schier onbeperkte gaven manifesteert Bij de gitaar komt het op nuance van een ragfijn pianissimo tot en met een orgelend forte Daartussen liggen ' [ de detailschakeringen en het is dan ' I de muziek van de componist die de in het tweede deel van het pro - een meester les gaf in le - zen schrijven en rekenen i gramma bleek met werk van Albe Bovendien konden de zo - „ iz die hoewel geboren in Gerona nen van welgestelde fanii - hgt gebied der Pyreneeën het zui - lies leren spreken in de school van een grammati - cus door de literatuur te bestuderen Dan waren er ook nog Rhe - torenscholen waar men óók goed leerde spreken ' Toen er dank zij keizer Au - ',' gustus vrede was werden > er „ scolae publicae " opge richt scholen waar ieder een les kan krijgen als er [ maar schoolgeld wordt be - • taald De leerstof wordt ' verdeeld over twee klas - J sen terwijl er nog een der - ] de klas is voor wie een ' speciale opleiding wenst • | bijvoorbeeld in het recht \ | In de eerste klas voor kin - [ deren van zes tot elf jaar wordt les gegeven in lezen schrijven en rekenen ] In de tweede klas waar ik ook in zit krijgen we les in het Trivium en het ' Quadrivium Het trivium [ | bestaat uit grammatica welsprekendheid en rede - • neerkunde snap je Het ' quadrivium dat is wiskun - [ de sterrenkunde en muziek Oh ja natuurlijk krijgen i we veel gymnastiek lek ' ker " Na deze woorden keek hij op zijn zandlopertje en zei ge schrokken „ Edepol quam 11 sero ik moet nodig weg [ Nou vale hoor " En hij • wipte de deur uit TJAMAEIJKEL ' TJit brieven van Houtens blijkt wel duidelijk zijn minachting voor de Belgen in het algemeen en voor de Vlaamse literatoren in het bijzon der Die mening deelt hij met o.a Lodewijk van Deyssel als deze de Vlamingen een „ grof volkje uit het Zuiden " noemt Jaren later komt Boutens hierop terug Hij vereert de zuiderburen dan met een lezing waarin hij als nooit tevoren zijn visie op het dichterschap uiteenzet Dit vertelde dinsdag de Vlaamse letterkundige dr Karel de Clerck Zijn voordracht over Boutens en België hield hij voor de Utrechtse Kring in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen aan de Maria plaats te Utrecht Was Boutens bevooroordeeld doordat zijn voorouders uit Vlaan deren vluchtten voor het overheer sende katholicisme De heer De Clerck opperde de veronderstelling maar waagde zich niet aan conclu sies In ieder geval hebben de Vla mingen het Boutens niet gemakke lijk gemaakt om over de Bestaande antipathie heen te stappen Boutens ' agressie bereikt zijn hoog tepunt bij het geschil over de Schel devaart Als fel tegenstander van n.l dat dit concert in de grote zaal van Tivoli moest plaatsvinden We kennen Segovia's spel en wat onze oren misten kon onze muzikale her innering suppleren Vooral met Sego via's ditmaal soms verdroomd spel misten we de intimiteit van het gitaarspel Het was uiterst knap dat Segovia niettemin vele details van zijn spel de zaal kon doen indragen maar het kostte ons te veel inspan ning om geconcentreerd te luisteren We moesten ons dikwijls tot de sfeer van het musiceren beperken en dat het voorgestelde verdrag publiceert hij zijn Nieuw Zeeuws Geuzenlied in de Gids van jan 1927 Hij op Walcheren geboren voelt zich hier persoonlijk geraakt Als een voorstel in de Eerste Kamer wordt afgestemd laat hij het lied als pamflet in Den Haag versprei den Bibliofiel als hij is kan hij echter niet nalaten een gedateerde luxe editie uit te geven van 25 exemplaren Twee jaar later wordt Boutens ge huldigd in Brusel De Belgen kun nen niet nalaten hem hun eer te bewijzen De onderscheiding die hem was toegedacht krijgt hij ge zien de omstandigheden " tenslotte toch niet De verhouding wordt steeds beter al zijn er voortdurend storende incidenten Zo zit Boutens een heel diner uit in de ontbijt kamer van een hotel een fout in de organisatie Toch komt het tot een lezing in 1933 in Gent Een bijzondere eer voor de Belgen want in eigen land had Boutens zoiets nooit wil len doen Hij wilde zich bepalen tot het dichterschap en zich niet te bui ten gaan aan literaire kritieken en beschouwingen De tekst van deze lezing is nooit gepubliceerd Spreker droeg er frag menten uit voor De kritiek van een dichter moet naar voren komen in zijn eigen werk Het leven is de strijd en de drang tot herstel van de uit elkaar gevallen kosmos zegt Boutens verder Het bestaan kan hierin een beperkt geluk worden Slechts uitzonderlijke geesten drin gen door tot de metafysische wereld Daar zijn godsdienststichters en wijsgeren maar van de dichter alleen is redding te verwachten Wanneer ooit Gods geheim in zijn subtiele simpelheid zal verraden worden dan zal het een dichter zijn die het verlossend woord zal spreken Bou tens spreekt over uitverkiezing van de dichter Hy heeft een rotsvast geloof in het eigen dichterschap Ellen van Veenen Advertentie NU MODERN WASSEN slechts 15 cent ' êf/iiiiiè met Reekitt * WASMACHINE BLAUW 
G Th LAUWERS UROLOOG AFWEZIG VAN 10 TOT 26 NOVEMBER Geen pollkliniek in het St Antonius Ziekenhuis Utrecht of in''het ziekenhuis Berg en Bosch te Bilthoven Voor spoedgevallen waarne ming door C D HACK uroloog tel 15257 WOENSDAG 7 NOVEMBER 1962 T REMBRANDT OTf^gCHT TEL 12996 OUDE GRACHT OP ONS TONEEL van vrijdag a.s af iedere avond 8 uur zondag 2 en 8 uur * ït^^*.*.ïi^tPtt >^ *^?!!'.'%'...^ f^fSSSS *'*" UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ^^^ 5É Co-Op Weet ^ hOe laat het iS DR R M VERSTEEGH keel - neus - en oorarts iS WEGENS ZIEKTE NIET TE CONSULTEREN i lage prijzen en kwaliteit die klinkt als een klok i co5^^e <> Bij beschikking van de Kan tonrechter te Utrecht van 29 oktober 1962 is aan TEUNTJE STAAL wonende te Wilnis opgedra ^ gen het bestuur van de hu welijksgemeenschap waarin zij met ¦ WILLEM VAN DOORN is gehuwd Mr L G Baud De curator in het faillisse ment van H HENDRIKS wonende te Utrecht Mau ritsstraat 10 enig beherend vennoot van de Comm Venn Green Red gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht J M Kemperstraat 10 brengt ter kennis van cre diteuren dat genoemd fail lissement is geëindigd ' door het verbindend worden van de slot-uitdelingslijst Amsterdam, Keizersgracht 586 De Curator Mr L Schuman M JOOP KLEIN ESSINK PRESENTEERT ^^ t^'pEN vanal I 17.50 DE SPRANKELENDE INu reeds denken aan geschenken ' DAMESPYJAMA'S en NACHTHEMDEN Vervaardigd van prima satin-feutre met een behaaglijke donzige binnenkant nylon velours en batist met St Gallen stikkerij In prachtige kleuren - dessins Prgzen pyjama's v.a 24,75 Prijzen nachthemden 18,75 Prüzen batist v.a 24,75 Maison de Bonneterie MUSICAL van Dorothy Reynolds en Julian Slade mr 80 medewerkenden iSYLVAIN POONS • ROB MILTON • RIJK DE GOOYER I HANS BOSKAMP * DINY DE NEEF » RONNY BIERMAN • f en vele anderen I artistieke leiding DENIS CAREY • Nederlandse tekst ELI ASSER Nederlandse regie WALTERVAN DERKAMP»muzikaleleiding:JOOP KLEIN ESSINK ^ Jaehtp^aalstr 16-18 Utrecht PLAATSBESPREKING DRINGEND AANBEVOLEN Van morgen 10 uur af aan de kassa en telefonisch 12556 Plaatsen steeds een dag tevoren verkrijgbaar Prijzen der plaatsen van 3 - tot 12,50 Dinsdag 13 november vangen nieuwe cursus sen aan voor het proctijkdiploma opleidende voor het ossociatie-examen JUNI 1963 CO-OP CHOCOLADE liETTER taaipoppen pak a 9 stuks cent voordeliger gf%g ^ ^ bij 2 pakjes CO-OP thee voordeeltjes voor elk " uur van de dag " CH3C^co&3©aw5©«M«5W)aocococ>>3W5eoe/3co fondant borstplaatjes belegen R.M kaas ||« q goudse volvet 500 gram I wSf 45 makreel In tomatensaus en olie fin 200 gram bij een rookworst a 89 spliterwten nieuwe oogst 500 gr blik d 400 gram D « f makreel naturel biik è 4oo gram 69 cacao grote zak d 250 gram 09 gesneden zoetzuur sm iiterpot ananas stukjes op zware siroop blik è 565 gram 43 "' effens ofoo „ « M©06v3006>3eO©aC«©<3CO en een B5jf^])t06 voor een heerlijk toetje ananasvla Hiervoor heeft U nodig 1 blikje ananas 1/2 liter melk 30 gram maizena 2 eier dooiers 30 gram suiker SS » m V ^ belegen edammer Roer dedooier8metde8uiker,de maizena en een gedeelte van de melk tot een papje Breng de rest van de melk aan de kook verwarm het papje en roer dit langzaam door de melk laat het even doorkoken Voeg de Inhoud van het blik met sap bij de vla en laat het geheel afkoelen af en toe even roeren Voor de kinderen kunt U dan nog een leuke garnering met wat schuimpjes maken I Ons geslaagdenboekje 1961 bevat naast de namen en adressen van de 1638 dat jaar geslaagde candidaten 914 Pr Dipl 387 M.B.A en 337 S.P.D.-M.O een schat van statistische gegevens Wist U bijv dat 76 % van onze candidaten Pr Dipl slechts 5 tot 10 maanden over de studie deed Bij de Stichting Academisch Ziekenhuis Utrecht Is plaats voor een Instramentmaker leeftijd tussen 20 en 30 jaar Minimum opleiding L.T.S opleiding U.T.S strekt tot aanbeveling Salaris nader overeen te komen Schriftelijke sollicitaties aan de Personeelschef Inlichtingen prospectus en inschrijving maandag t/m vrijdag van 7 — 9 uur in net GEBOUW DER HERVORMDE BURGER SCHOLEN DOMPLEIN 4 TEL K 3402-2482 ¦ F X A M E N O P L E I D I N 6 ^ fim^HJ ELGFR^MA - POIGiESER D éJ H A A G - HA A RL £ M - AH STER D.A M RÖ'T:.T E1?ÖAM - UTRECHT - GRONINGEN J ^ BELANGRIJKE OPENBARE VERKOPING TE BAARN Op donderdag 8 nov des n-m 2 unr zal dovr de Beëdigd Makelaar A H Zellenratli t.o.v Dw A Ph H van DSjk in het St Nicolaasgebouw Hoofd straat te Baarn publiek worden verkocht o.a wegens opgelegde belastingen en wegens liqnida tie een grote party nog ongebruikte PERZISCHE SMYRNA CHINE SE OOSTERSE en andere KAR PEHEN CHIQUE MEUBELEN Hierbij zijn zeldzaam mooie salons In diverse stijlen salon bijzetmeubelen commodes dames schrijfbureau boekenkast naar apart ontwerp wandmeubel kristal porselein serviesgoed Grote en kleine tapijten lopers bijkleedjes kussens enz BEZICHTIGING des morgens vóór de veiling van 10 12 nnr ü ^ Tijdens de veiling wordt alles getoond Bij VERZEKERING MIJ iS de plaats vacant van corres|iondent-boekhouder Gewenst is enige ervaring in corresponden tie en het bezit van boekhouddiploma of hiervoor studerend Leeftijd 19-22 jaar Bij gebleken geschiktheid liggen hier zeer oede toekomstmogelijkheden Brieven met uitvoerige inlichtingen als leeftijd op leiding diploma's en godsdienst onder no 2-3759 aan het bureau U.N Modieuze goed passende nylonsi naadloos of met naad.voorde prijs om te zoenen van I ¦ I w het jolige jonge zusje van of 1.95 Verkrijbaar bij MAISON DE BONNETERIE NACHTEGAALSTRAAT 16/18 — UTRECHT MUNTWASSERIJ Inkomen f30.000 p jaar en meer Met een eigen muntwas zelfbedie ningswassalon zoals thans In de grote steden van ons land met succes wordt geëxploiteerd OOK U KUNT BINNEN KORTE TIJD EIGENAAR WORDEN VAN ZON MUNT WASSALON De exploitatie van een muntwas salon is mede aantrekkelijk door de volautomatische werking Geen personeelsproblemen geen diploma's of vergunning vereist AAin eigen kapitaal ƒ 20.000 — Voor restant gemakkelijke financiering AGENTSCHAP J L C KOOL Blelswijksfraaf 25 b - Rotterdam Telefoon 010-40535 GROOTHANDEL IN KRUIDENIERSWAREN BIJ ét NIEUWE RIJNVAART MAATSCHAPPIJ n.v '^ KANTOORBEDIENDE vri AMSTERDAM - Levantkad * 10 kunnM dircci geplaatst worden Telefoon 020-63456 als assistente van de afdeling boekhouden 5-daagse werkweek N.V tJTR GROSSIERS COMBINATIE Janskerkhof 21 - Vtrecht Op de MOTORSCHEPEN STUURLIEDEN MATROOS-MOTORDRIJVERS MATROZEN Op de SLEEPSCHEPEN • Ie en 2e MATROZEN Goede lonen en sociale voorzieningen • Moderne woonruimte aan boord Aanmelden schriftelijk of telefonisch op bovenstaand adres Bij persoonlijke aanmeldingen te bereiken met bus P vanaf hel Centraal Station VRUMONA FABRIEKEN - BUNNIK Voor de uitbreiding van onze propagandaploegen zoeken wij contact met enkele jonge mensen die als VERTEGENWOORDIGER - PROPAGANDIST willen meewerken aan de introductie en verkoop van onze merkartikelen Als B zicli in staat aclit de belangen van de maatscliappij zowei bij de groot - als de detail handel lioreca en winkelsector te beliartigen schryft n ons dan Verlangd wordt representatieve fignnr leeftyd maximaal 25 jaar rQbewtJs BE diO-opleiding Het is onnodig naar ons te scltryven als men niet aan bovengenoemde eisen voldoet Met de liand gesciireven brieven waarin een beschrgving van opleiding en praktykervaring zienwQ graag tezamen met een recente pasfoto op korte termen tegemoet bfj Vrmnona Fabrieken • Bunnik afd Personeelszaken ^ ' 
tJTRECHTSCH NIEHOWSBLAD ^ WOENSDAG 7 NOVEMBER ISüS 7 MINISTER ZIJLSTRA IN TWEEDE KAMER Ontwikkelingshulp slechts in kader van begroting ONTGROENING BUITEN ONZE GRENZEN Cni De Belgische studenten praten en maken gekheid in hun stamcafé advertentie BE GROTE KLEINE Van onze Brusselse correspondent „ In België bestaat geen ontgroening Zoiets bestaat hier niet en ik zou het ook niet voor mogelijk houden " Dat was de reactie van een jonge Gentse advocaat die tot voor enige jaren voorzitter van een der kon venten van het Gentse stu dentencorps is geweest en die zoals hijzelf bekent zijn partij in het lawaaimaken tijdens zijn studententijd wel heeft mee geblazen totale beeld bekijken en kunnen dan pas tot een gecoördineerde globale aanpak komen Ik heb bepaald niet willen sug gereren dat wij het zo mooi doen in vergelijking met Amerika aldus minister Zijlstra die ook met nadruk een verwijt van de heer Ruygers afwees als zou hij zijn behept met een soort „ ver deelsleutelmentaliteit " „ Wel is het zo dat ik als mi nister van financiën nu eenmaal moet berekenen wat wel en wat niet mogelijk is ik moet op or dentelijke wijze omspringen met beperkte middelen " Daarvoor had mr Luns buiten landse zaken zich scherp gekeerd tegen de heer Ruygers volgens wie de regering een niet geheel juiste indruk van onze hulpverlening had gevestigd Minister Luns achtte het onwaar schijnlijk dat er op korte termijn een staatssecretaris voor de ont wikkelingshulp zou worden be noemd al wilde hij deze suggestie van prof Korteweg VVD wel overwegen Een voorstel van mr Blaisse KVP en dr Noordenbos PSP tot vrijstelling van militaire dienst voor jongelui die in achtergebleven lan den willen gaan werken wees mi nister Luns van de hand Wel achtte hij studietoelagen voor jonge men sen in verband met technische bij stand zeker het overwegen waard Hij vond het uitzenden van vrijwil ligersgroepen aanbevelenswaardig maar duur Mr Luns zei waardering te hebben voor de NOVIB Ned Organisatie voor Internationale Bij stand al had hij in eerste instantie het woord „ pressiegroep " laten val len TWEEDE KAMER OVER KERNENERGIE Beleid van regering is zo kwaad nog niet De Kernenergiewet de nota in zake de opleiding op het gebied van de atoomenergie en de nota inzake de kernenergie hadden gis - teravond in de Tweede Kamer slechts zeer matige belangstelling van de volksvertegenwoordiging Niettemin werd over deze drie on derwerpen tot middernacht gespro ken met als ondertoon dat het kernenergiebeleid van deze rege ring zo kwaad nog niet is De oppositie was over de kern energiewet zelfs tamelijk tevreden „ Er is ons een structuur aangebo den die reële mogelijkheden biedt " zei ir S A Posthumus PvdA en liij voegde er aan toe dat de PvdA met kritische belangstelling zal volgen wat er van terechtkomt De overheid moet volgens hem de ontwikkeling niet alleen volgen maar ook kanaliseren in de vorm van een samenhangend nucleair beleid dat dan op zijn beurt weer moet passen in een Europees ener giebeleid Op reactorgebied maar ook op het terrein van de wetenschappe lijke ontwikkeling mogen we niet verder achteropraken bij het bui tenland Instemming dus van socialisti sche zijde met de wet kritiek op het beleid Precies andersom zei de CH afgevaardigde J T Mel lema het beleid goed wet over trokken „ Kon die niet wat een voudiger " Het probleem van de radio actieve afval zal zich toespitsen als er meer centrales komen „ Steeds duidelijker wordt het zei dr J H Lamberts PvdA dat het van belang is voor elk lid van de bevolking een „ stralingskaart " te maken „ In Amerika gebeurt dit en de heer Lamberts zou dit voor beeld wel willen volgen Mr W Aantjes AR en drs M M A A Janssen KVP gingen nog in op de wettelijke verplichtingen van de aanwezigheid van departe mentsambtenaren in de vergade ringen van de industriële raad voor de kernenergie en in de weten schappelijke raad voor de kernen ergie Die verplichting kon naar de mening van de heer Janssen beter uit de wet worden gelaten Mr F G van Dijk VVD be sprak enkele aspecten van onder wijs opleiding en research op het gebied van de kernenergie en spoorde aan tot voorzichtigheid bij de decentralisatie van de opleiding Vijfdaagse werkweek voor Monnikendamse kappers De kappers van Monnikendam hebben besloten een volledige vijf daagse werkweek in te voeren In het vervolg zullen zij hun zaken dinsdags de gehele dag gesloten houden Een motie'Ruygers verworpen 71-34 Van onze parlementaire redacteur Ten aanzien van de bijdragen aan minder ontwikkelde lan den zal de regering niet kunnen afwijken van de principiële grondslagen van haar financiële beleid Minister Zijlstra fi nanciën betoogde dit gisteren in de Tweede Kamer aan het slot van het debat over de ontwikkelingshulp zoals gemeld was vorige week van vele zijden in de Kamer aangedrongen op een verhoging van de Nederlandse bijdrage Zijlstra ontstond een fikse woor denwisseling De minister zou een „ ontoelaat bare " voorstelling van zaken hebben gegeven door te becijferen dat Ne derland in totaal reeds 1 % procent van het nationale inkomen aan bij dragen voor achtergebleven gebieden uitgeeft tegenover bijv de Ver Sta ten één procent De heer Den Uijl meende dat de minister een onderscheid had moe ten maken tussen overheidsbijdra gen en particuliere steun Volgens de P.v.d.A ging het nu in het bij zonder over bijdragen van overheida zijde en wel 1 procent van het na tionale inkomen Daarbij zouden particuliere voorzieningen buiten beschouwing moeten blijven Minister Zijlstra vond het echter onjuist een verschil te maken tussen de diverse mogelijkheden van kapi taalverstrekking Wij moeten het De socialist Ruygeis diende gis teren inderdaad de motie in die hij sinds vrijdag reeds op zak had en waarin hij de regering uitnodigde de Nederlandse bijdrage uit de over heidskas " onvervrijld " te verhogen tot één procent van het nationale in komen d.w.z ƒ 400 miljoen per jaar plus een overheidsgarantie voor par ticuliere bijdragen van ƒ 200 miljoen De Kamermeerderheid was blijkbaar onder de indruk geko men van de argumenten van de minister van financiën de motie werd verworpen met 71 tegen 34 stemmen Slechts de PvdA en de PSP waren voor Minister Zijlstra's grief tegen de heer Ruygers was dat deze had ge zwegen over de consequenties van een eventuele vergroting De be windsman zag niet hoe de socialis tische verlangens in de begroting 1963 zouden kunnen worden ver werkt zonder belastingverhoging Men zou zijn toevlucht moeten ne men tot indirecte belastingen waar van de consument de last draagt Nog een andere troef speelde prof Zijlstra uit als de Kamer zo'n hoge voorrang toekent aan de hulp aan achtergebleven landen kan zij wel licht wat matiging betrachten bij het naar voren brengen van wensen op ander terrein in verband met de komende begrotingsbehandeling Volgens minister Zijlstra had den de heren Blaisse KVP en Biesheuvel AR een scherper in zicht in het vraagstuk van uit gavenafweging getoond dan de heer Ruygers De minister was het met hen eens dat men een eventuele belastingver laging moest laten schieten mits — en hier legde hij de nadruk op — alle uitgaven voortdurend worden afgewogen tegen elkaar en tegen de bestaande belastingdruk Als we tot verhoging van de hulp voor achter gebleven gebieden overgaan zullen we moeten blijven binnen het kader van de begroting-1963 Prof Zijlstra zou de wens van mr Blaisse ƒ 100 miljoen extra bekij ken maar het leek hem onwaar schijnlijk dat dit bedrag gevonden zou kunnen worden De KVP'er Blaisse die vorige week — evenals de heer Ruygers — had geschermd met een motie legde zich gisteren neer bij het beioog van de regering al vroeg hij van haar een nadere precisering van het beleid op korte termijn zou de beschikbare ruimte moeten worden onderzocht en de regering zou daar uiterlijk in het voorjaar aan de Kamer verslag van moeten doen Daarom vond mr Blaisse een motie nu " wellicht " over bodig maar later misschien niet Mr Biesheuvel AR was blijkbaar ook onder de indruk gekomen van de ministeriële argumenten Wij moeten bij het uiten van andere ver langens inderdaad de nodige mati ging in acht nemen de ontwikke lingshulp heeft een hoge niet de allerhoogste plaats op de verlang lijst Uitvoering van de motie Ruy-gers zou volgens de heer Biesheuvel stuiten op grote bezwaren zoals het uitstellen van allerlei sociale uit gaven Bij de replieken kreeg de heer Ruygers assistentie van zijn fractiegenoot Den Uyl Tussen deze afgevaardigde en minister isso MET ESSO BENT U BETER UIT E Advertentie Dacht u echt dat alle benzines het zelfde waren Neem dan de proei met ESSO EXTRA Zo ontdekt u zelf In de praktijk wat specialisten metcijfers kunnen bewijzen ESSO EXTRA geeft méér kracht fellere acceleratie geen gepingel Geniet van plezieriger autorijden in ieder opzicht TANK ESSO EXTRA Hoe dan de situatie is Heel een voudig de pas aangekomen student die in het Vlaams „ schacht " wordt genoemd meldt zich aan als lid van het corps Er zijn er vier in België van iedere universiteit Gent Leuven Brussel en Luik één Die corpsen hebben conventen Als regel Is er een politiek en filosofisch een lite rair of een ander dat samenhangt met de faculteit De studenten eerstejaars en ouderen komen als regel een maal per week of per veertien dagen een avond bij elkaar Ook heeft men als pied a terre wel een vast café of een zaaltje waar men elkaar dan pleegt te ontmoeten Daarmee is de kous af Er zijn natuurlijk wel ouderejaars die zich steeds hatelijk gedragen tegen de nieuwkomers maar die kunnen dat bekvechten best aan en zij doen het graag Fysieke plagerijen is er nooit bij Trouwens aldus onze zegsman de ouderejaarsstudent die met zoiets zou beginnen zou zowel door de gene die het onderwerp van zijn aan val zou zijn als door andere aan wezigen waarschijnlijk naar buiten worden gegooid nadat hij een flink pak slaag zou hebben gekregen Ridm S jaar reeds ontsiert de:se ruïne de hem van Soesterberg Van ochtend deed het Amsterdamse hof uitspraak inzake de schuldvraag zo dat mag worden verwacht dat men binnen afzienbare tijd aan de weder opbouw van de twee hmzen zal kun nen beginnen Eindelijk beslissing schuldvraag ruïne van Soesterberg ' Het gerechtshof te Amsterdam heeft vanochtend in de civiele pro cedure om de schuldvraag van de ruïne van Soesterberg " het von nis van de ' rechtbank bekrachtigd waarbij de eigenaar van de vracht auto eigenaar fa Disselkoen uit De Lier voor de schade aanspra kelijk wordt gesteld Op 28 september 1956 reed de vrachtwagen met aanhanger bela den met 20 ton fruit een huis aan de Rademakerstraat in Soesterberg binnen na een botsing met een be stelauto van de heer G Drexhage die hierbij om het leven kwam Twee woningen veranderden in ' n puinhoop die er nog steeds ligt omdat twee buitenlandse verzeke ringmaatschappijen sinds 1956 om de schuldvraag procederen Het hof overwoog bij zijn arrest o.m dat niet is komen vast te staan dat de chauffeur van de vrachtwagen geen schuld heeft Dat de remmen van de vrachtwagen door de botsing onklaar zijn ge raakt acht het hof niet aanneme lijk Het hof overweegt voorts dat de vrachtwagen te veel links van de weg heeft gereden en bovendien ' n te hoge snelheid had wat de fatale botsing met als gevolg deinstorting van het huis kan hebben veroor zaakt Advertentie ROBIJN een verfijnde combinatie van ananas parfait met amandel f 1.20 p 100 gr BOXTBOXTS Nu zijn er in België heel veel spoorstudenten zeker 70 pot vaq het totaal Die zijn als regel In hun woonplaats verenigd In regionale clubs Ook die komen meestal samen In hetzelfde café en het gebeurt wel dat er eens per week of per maand een vaste avond is waarop dan alle studenten en ook zij die al zijn af gestudeerd zich plegen te verenigen Waat men er doet Bier drinken biljarten kaarten met elkaar praten en gekheid maken In die regionale clubs hebben de eerstejaars het nu als regel één of twee avonden hard te verduren Naar de begrippen van de Nederlandse groenen overkomt hen echter niets Zij worden door de ouderen wat geplaagd en uitgeschol den en voor de gek gehouden Het summum van hetgeen zij hebben te ondergaan is dat er een glas bier over hun hoofd wordt omgekeerd of dat een grapjas het leeggiet tussen hun overhemd en hun broek Maar dan wordt zoiets al een wilde bedoeling genoemd en kijkt een deel van de aanwezigen wat mis prijzend Er zijn wel eens plannen geweest dat de ouderen zich ook in de con venten wat meer met de eerstejaars zouden bemoeien Men zou hun dan b.v Opdrachten willen laten uitvoe ren zoals het improviseren van een toespraak over een bepaald onder werp of iets dergelijks Tot nu toe is het er echter niet van gekomen en van de eerste dag af plegen eerstejaars en ouderejaars met elkaar in dezelfde harmonie als in het eerste het beste Belgische buurtcafé om te gaan Dr Linthorst Homan tot lid van H.A benoemd De Hoge Autoriteit van de Eu ropese Gemeenschap van Kolen en Staal heeft dr J Linthorst Ho man gecoöpteerd als lid Door deze benoeming is het college weer vol tallig geworden Er waren zoals bekend twee vacatures ontstond door aftreden van de Duitser Pott hoff en de Nederlander D P Spie renburg In plaats van Potthoff is onlangs de Duitse dr K M Hett lage benoemd De heer Linthorst Homan stond reeds dadelgk op de nominatie al werd ook even de naam genoemd van de heer I Baart De heer Linthorst Homan werd in 1903 in Assen geboren waar hij ook het gymnasium bezocht Hij studeerde rechten aan de Leidse universiteit en studeerde even eens aan de universiteit van Dijon Hij was van 1928 tot 1932 advo caat in Assen In 1932 werd hij burgemeester van de Drentse ge meente Vledder Tijdens zijn bur gemeesterschap namelijk in 1934 promoveerde hij te Leiden tot doc tor in de rechten op het proef schrift „ Het ontstaan der ge meenten in Drenthe " Vara 1937 tot 1941 was hij commissaris der Ko ningin in de provincie Groningen Hij maakte in het eerste jaar van de Duitse bezetting deel uit van het driemanschap van de Neder landse Unie die in 1941 door de Duitsers werd verboden Van 1947 tot 1952 was hij presi dent van de rijksdienst nationaal plan In 1952 werd hij directeur Europese integratie van het direc toraal-generaal voor de buiten landse economische betrekkingen van het ministerie van economi sche zaken Sedert 1958 is hij hoofd van de gecombineerde Ne derlandse permanente vertegen woordiging bij de EEG en Eura tom in Brussel met de persoon lijke titel ambassadeur De benoeming gaat op 15 decem ber in HONDSDOLHEID Schaapskudde afgemaakt Een kudde van 20 schapen uit Amstelveen wordt vandaag in ver band met de bestrijding van de ook in deze gemeente geconstateerde hondsdolheid op last van de veteri nair inspecteur voor de volksge zondheid in Noord-Holland in zijn geheel afgemaakt en de kadavers gedestrueerd Op 2 oktober werd een der die ren gebeten door een uit Amster dam afkomstige herdershond die ook een hond gebeten heeft welke aan hondsdolheid is overleden Het gebeten schaap stierf en nadien zijn mog twee schapen overleden Niet vastgesteld is kunnen wor den of deze dieren ook door de herdershond zijn gebeten Alle die ren van de kudde moesten derhalve als verdacht worden beschouwd en daarom is uit voorzorg tot hun destructie besloten naar de VS vertrokken De minister van buitenlandse za ken mr J M A H Luns is vanmiddag van Schiphol naar Lon den vertrokken Daar zal hy zyn aan boord van de Queen Mary Ik vaar dan tijdens het week einde over de oceaan en kan me dus het plezier van een bootreis gunnen zonder veel tijd te verlie zen " aldus de minister die in New York gedurende 11 of 12 dagen als leider van de Nederlandse delegatie de algemene vergadering der V.N zal bijwonen VAN PHILIPS 6 0X19U<-f 8S - Gevoelige selectieve ontvangst van de mlddengolfzenders Krachtige weergave Ingebouwde plaat antenne Breedte 26 cm Kleuren groen oranje en zwart B3X0DU - f 138 - Drie golfgebieden Grammofoonaanslulting Handgreep aan de achterzijde Muziek/spraakschakelaar Breedte 35 cm Kleuren zwart beige en rood B 1X 02 A • f 138 - Zeer gevoelige ont vangst van FM - en middengolfzenders Ingebouwde antennes Muziek/spraak schakelaar Breedte 30 cm Kleuren geel groen en zwart B2X12A - f 158 - FM-band lange - en middengolf Speciale zeer gevoelige luid spreker Grammofoonaansluiting Inge bouwde antennes Hogetonenschakelaar Breedte 30 cm Kleuren beige en groen met de techniek van de grote Philips radio's Op klein formaat gebouwd voor kamers waar dat beter past Elke „ grote kleine " radio in vrolijke kleuren PHILIPS HADIO 216 23 In de gemeenteraad van Helmond is dinsdagavond meegedeeld dat de aanbesteding van het zwembad De goedkeuring van het krediet van 4'A miljoen voor de aanleg van de trasverse en hoogbrug door de binnenstad van Helmond wordt met spoed verwacht 
8 WOENSDAG 7 NOVEMBEK 19 62 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD vraagt een SCHOUW & OOSTWOUD PLASTICFABRIEK — MAARTENSDIJK Industrieweg 24 — Telef 03401-493 SECRETARESSE met enkele jaren ervaring Goede busverbinding met Utrecht Hilversum en Zeist Reiskosten worden vergoed Zaterdags Sollicitaties aan bovenstaand adres N.V DEMU Metaalindustrie kan enkele METAALSTAMPEBS plaatsen Prettige werkkring met gunstige tariefregeling Melden Ev Meysferlaan 57 Oog in Al Utrecht evf telefonisch 030-30141 toestel 6 NOG MAAR 2.000 BAMBINO-BOUWDOZEN 3 pakjes NAPOLITAINS fijne chocolade in melk,puur melk/,mokka QÏZ ni en noisette J ^ QQ Cli Mèt recht op 1 speelgoedzegel a 10 et 2 pakjes GOUDMERK - CACAO van 120 et voor 99 ct.l Mèt recht op 1 speelgoedzegel a 10 et I ATTENTIE Ontvangen grote partij zo goed als nieuwe T.V.-TOESTELLEN vanaf f150 - tot / 450 - Met 6 maanden garantie en eigen service-dienst Te bezichtigen van 10.00 tot 1200 en van 15.00-2200 uur Zaterdags alleen van 11.00 - 19.00 uur - Financiering mogelijk VERONA T.V Moreelselaan 27 Utrecht Telefoon 11051 ^ GEMEENTE UTRECHT ^ De directeur van de BOUW - EN WONINGDIENST roept gegadigden op voor de functie van Inspecteur of Inspecteur A aftiankelijlt van opleiding en ervaring Gegadigden dienen in het bezit te zijn van iiet diploma bouwlcundig opzicliter B.N.A of gelijkwaardige opleiding en te bescliik ken over ervaring op het gebied van de uitvoering van eenvoudige bouwconstruc ties en de kostenberekening daarvan Diploma H.T.S strekt tot aanbeveling Salarisgrenzen inspecteur / 6.019,20 — f 8.553,60 inspecteur A ƒ 7.235,76 — ƒ 9.966 — exclusief huurcompensatie en vakantie toelage J Sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad aan de directeur van bovengenoemde dienst ém Wij vragen Flinke bediende 17—24 jaar Wij bieden u een prettige werkkring met gunstige arbeidsvoorwaarden o.a naast de wekelijkse vrije middag één extra vrije dag per 14 dagen afwisselend op maan dag en zaterdag 1^1 Bedrijfskleding in bruikleen Vergoeding van eventuele reiskosten •< fi Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de bedrijfsleider van ons filiaal Prof A Mayerlaan 18 of schriftelijke sollicitaties zen den aan ons kantoor Biltstraat 204 te Utrecht Albert Heijn In ons moderne kantoor op de 14e etage van de Torenflat STENO-TYPEN NEDERLANDS en FRANS en ADMINISTRATIE verzorgen Wij zoeken een vrouwel kracht van 20-26 jaar Goed salaris Indien U geïnteresseerd bent in verantwoordelijk werk bel ons dan s.v.p 23945 voor het maken van een nadere afspraak iiiiiüiiiininiinniü mffiffi V SPAAR SPEELGOED VOOR SPOTPRIJZEN Geen wonder De prachtige Bambino bouwstenen zijn leuk voor jongens èn meisjes van bijna elke leeftijd Als U ook van plan bent ze te bestellen doe het nu En dat geldt o.a ook voor de prachtige driewielers de mozaiek dozen de cowboypakken en Indianen wigwams Ze gaan hard stel U zeker • Bij elke gxilden aankoop een speelgoedzegel voor 10 et • Bij elke weekreclame een speelgoedzegel voor 10 et • Bij elke 3 pakjes margarine een speelgoedzegel voor 10 et DE GRUYTER de sint van het jaar BASTION bouclé in 2 kleuren gedes sineerd voor de prijs van gewoon effen 130 breed v.a f 29.75 p str meter Vraag folder B 26 aan N.V VENETA HILVERSUM VERTEGENWOORDIGER gevraagd voor Utrecht en omgeving voor afsluiten van advertenties interlokale lan delijke beroepeniüst 20 "/ o provisie Brieven onder no 2-3744 aan het bureau U.N / \ GROOTHANDELSBEDRIJF vraagt voor het inpak ken der te verzenden goederen - MAGAZIJNBEDfENDEN Ook gepensioneerden komen in aanmerking Brieven onder no 2-3738 aan het bureau U.N PAK MACARONI soort naar keuze GRATIS Bij aankoop van een tafelflacon to maten ketch up Mèt recht op 1 speelgoedzegel S 10 cf Elke pot Altijd 10 % korting op De Gruytermerk artikelen óók bij de weekreclames • Van deze aanbiedingen l^unt U profiteren van 7 t/m 13 november 1962 i WAAR £ i|*|TIEN PROCENT DE GRUYTER alleen Gltr \ BETERE I UTRECHT Wij vragen voor onze fabricage - en bedrijfsafdelingen MNL PERSONEEL maximum leeftijd tot 45 jaar in de volgende functies preparaienmaker magazijnbediende transportarbeider tevens voor onze verpakkings-afdelingen * nette meisjes leeftijd vanaf 15 jaar WU bieden Prettige werkkring geen lopende handwerk voor mannen werkkledingvergoeding voor meisjes gratis bedrijfskleding event reiskostenvergoeding vrije zaterdag Gelegenheid tot aanmelding uitsluitend in Hotel Thalia Stationsplein 9 Utrecht donderdag 8 novem ber van 14.00-17.00 en van 19.00-21.00 uur DE ONDERLINGE PHARMACEUTISCHE GROOTHANDEL Nieuwe Gracfit 63 Tefefoons 22341 IMMMMMMM«HHMMMMMMM>*>rf**M*m mmmmmnmmmig ' \ Vi"//Z ^ ERDAL-CONCERN AMERSFOORT Voor het Secretariaat van onze laboratoria vragen wij ' een SECRETARESSE die wij een zelfstandige en afwisselende functie kunnen aanbieden Wij zoeken een actieve medewerkster met goede steno - en type-ervaring Zij zal een uitgebreid dossier van veelal wetenschappelijke gegevens te beheren krijgen waarvoor een uitstekend geheugen en gevoel voor orde en systematiek nodig is Door deze tunctie zal zij met vele medewerkers in ons bedrijf in aan raking komen zodat zij zich dus op diverse niveaus vlot moet kunnen bewegen Een ieder die aan bovenstaande eisen meent te kunnen voldoen en jonger Is dan 35 jaar wordt verzocht te schrijven naar de afdeling Personeels zaken Krdal concern Amersfoort of telefonisch contact op te nemen 03490 nr 16641 toestel 326 Moni-D is een merkprodukt van Pribor-Lingano 
91 WOENSDAG 7 NOVEMBER 1968 XJTRECHTSCH NIEUWSBLAD Bij zoeken naar oude buit brand gesticht Warme ontvangst van interim-regeling invaliditeitswet bracht De buren weigerden echter de sleutel af te geven Daarop is de jongen met zijn vriendje aan de achterzijde het huis binnengedron gen Het vriendje dook onder de vloer om het geld te zoeken waarbij hij lucifers gebruikte Toen de in de ka mer achtergebleven jongen gerucht aan de deur hoorde meende hij dat de politie kwam om hem te halen Hij waarschuwde zijn vriendje en samen namen ze de vlucht Lucifer Daarbij wierp hel vriendje een brandende lucifer in een hoop oude rommel die onder de vloer lag Spoedig slond de woning in lichter laaie en Iwee kamers brandden ge heel uil Na hun vlucht uit het huis hebben de jongens in Den Haag een auto gestolen waarmee ze naar Rot terdam zijn gereden Daar zijn ze door de politie aangehouden Na hun verhoor door de Haagse politie zullen de jongens naar Hil versum worden overgebracht De Hilversumse politie is namelijk van mening dat ze daar ook een inbraak hebben gepleegd en een auto hebben gestolen Het geld dat ze bij de in braak zouden hebben bemachtigd zouden ze hebben omgezet in nieu we kleren Varkenshandelaar verduistert f 40.000 In de loop van 1961 en 1962 zou de 48-jarige varkenshandelaar B B uit Markelo zich 40.000 gulden hebben toegeëigend met oplichting verduis tering en flessetrekkerij ten nadele van landbouwers o.a in de omgeving van Markelo en Deventer Aan zijn praktijken is een eind ge maakt doordat de Rijksrecherche te Almelo ingreep en B arresteerde Van het geld is niets meer over B be weert dat het allemaal in zijn var kenshandel is verdwenen Bij het verhoor van een zestien jarige Haagse jongen en een zeven tienjarige Amsterdamse jongen die vrijdag zijn ontvlucht uit een opvoe dingstehuis in Maarn en die er van verdacht werden zondagavond in het ouderlijk huis van de zestienjarige brand te hebben gesticht is geble ken dal deze jongens inderdaad de daders zijn geweest Zij hebben hel echter niet opzettelijk gedaan Na hun vlucht zijn de jongens via Hilversum en Amsterdam naar Den Haag gekomen De jongste wilde thuis geld halen afkomstig van een inbraak die hij vóór zijn opneming in het tehuis had gepleegd en dat hij onder de vloer van zijn ouderlijk huis aan de Engelenburgstraat in Den Haag had verstopt Eerst belde de jongen aan bij bu ren waar hij wist dat de sleutel van het huis in bewaring was als zijn moeder afwezig was zij wordt al enige tijd wegens overspanning ver pleegd in een ziekenhuis de acht kinderen zijn bij familie onderge - Mr A E van Braam Houckgeest die met ingang van 1 jan 196S is 6e noemd tot particulier secretaris va/n prins Bernhard Menon dient ontslag in De minister voor defensiepro duktie van India Krishna Menon beeft zqn ontslag ingediend Een meerderheid vaji de leden van het bestuur van de congres partij heeft er bij premier Nehroe op aangedrongen het ontslag te aanvaarden Menon had al eerder als minister van defensie enkele malen een ont slagaanvrage ingediend De laatste op 30 oktober Menon was niet aanwezig Mor gen begint in beide huizen van het parlement een spoedzitting voor een debat over de toestand aan de grens Joh de Veer meent Geen noodtoestand in de varkenshouderij Rundveemarkt iets verbeterd Ook op de rundveemarkt valt een zeer kleine prijsstijging waar te nemen Dit is het gevolg van de invriesregeling die thans al 1050 ton aan de markt heeft onttrokken en de mogelijkheid 1500 ton aan Spanje te leveren met de mogelijk heid dit te verhogen tot 2000 ton Dit kwantum moet vóór 15 januari geleverd zijn De situatie van de schapenmarkt is goed Zeer grote hoeveelheden worden uitgevoerd Gevraagd in Utrecht z.s.m een getneub zit slaapkamer met voll pension van maandag tot vrijdag door juffrouw geen studen te G.G 21 jaar Bij voorkeur worden de maaltijden in gezinsver band gebruikt Brieven met prijsopgave aan het bureau van dit blad onder no 2-3740 De Stichting Academisch Ziel(enhuis Utrecht vraagt voor de afwas in de keuken een VROUWELIJKE BEDIENDE Salaris 23 jaar en ouder ƒ 348.30 p maand huurcompensatie ƒ 27.20 per maand Toeslag voor onregelmatige diensten Werkweek van 45 uur 2 vrije dagen per week Aanmelding bij de afdeling Personeelszaken Spreekuur van 14.00 tot 14.30 behalve zaterdags v ^ Twee BUFFET-CHEFS gevraagd GOED LOON V d Heijde's Automatiek-Cafetaria V d Heijde's Café-restauranf Leidscweg 11 - 12 Mondelinge aanmeldingen bij bovenstaand adres ¦^?^¦^¦^¦^^?^ l ^^^^^^^^ WIJ ZOEKEN enige prima DEPOTHOUDERS voor het verkopen en afleveren van onze produkten aan drogisten winkeliers en groentezaken Volledige dagtaak Auto en enige opslagruimte vereist I.P.C Velp GId HOEKWiNKELPAND met woonhuis en garage te koop aangeboden Omgeving Bilderdijkstraat Leeg te aanvaarden 1 december a.s Gegadigden gelieven te schrij ven ond no 2-3753 bur U.N TELEVISIE HUUR BIJ ONS EEN TV per week vanaf fbM Te huur gevraagd BEORUFSiOIMTE in Utrecht-Noord Oppervlakte 25-50 m2 Loodgietersbedrijf A DE KRUYF Marnixlaan 58 bis Utrecht telefoon 41300 ld ener AMSTERDAMSESTRAATWEG 6 Telefoon 16110 - Utrecht Te koop te dezer stede centraal gelegrn BENEDEN - EN BOVENWONING Bovenhuis bev suite keu ken 3 slaapk en zolder ruimte binnenkort leeg te aanvaarden Vraagprijs ƒ 21.000 — Brieven onder no 2-3779 aan het bureau U N i!iiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiriiiiiiiiinMniiMnii[iiiiiiiMiii[iiiMiMiiiMiiii!.VNV^NX^.^.XXVXV^.vXNNX>.XXVN ^^ MARION'S ABONNEMENTEN.4FDELING NETTE MEISJES 17-21 jr Wij bieden een leuke goed betaalde baan Wij vragen flinke werklust diploma's zi.in geen ver eiste In ons bedrijf wordt des zaterdags niet gewerkt Schriftelijke of mondelinge sollicitaties aan ^ Uitgeverij Eska Lijnmarkt 43 Utrecht ÉIIMil!lllllllillllilll!llll>lllllllllllllllli!lllllll!IIIIIIIIMIIIlllM!|innnillll!lli[illlllllMIIII!llll ''^ 1 JEAN HEYBROEK N.V 1 I JAN STEENLAAN 9 - BILTHOVEN | = vraagt voor spoedige indiensttreding = I EEN JONGE ADMillSTfl I = voor haar service-afdeling = = Sollicitatie mondeling of schriftelijk aan de Directie = ^ iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiKiiiiiiiiiiiMiiiniiiiiiiiiiiiiiiMiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiuftir r - GEMEENTE UTRECHT —— Bij het woonwagenkamp te Utrecht dat binnen af zienbare tijd zal worden omgezet in een regionaal woonwagenltamp kan worden geplaatst een ¦ in de rang van commies Salarlsgrenzen f 528,80 - ƒ 741.31 per maand inclusief huurcompensatie nog te verho gen met 4 % vakantietoelage Deze functionaris zal worden belast met het algemeen beheer van het kamp over eenkomstig de daarvoor te verstrekken richtlijnen Gevraagd wordt een functionaris die qua opleiding en/of ervaring in staat is de gf meentelijke taken ten aanzien van het regionale kamp tot hun recht te doen ko men Sollicitaties vóór 30 november 1962 te zenden aan Burgemeester en Wethouders Vw J IpaaaBaBaBaBaaaaaBB^aEiaEaBiiÉiïkiiaieBuaBaBaPSI 2 GROTE WOONHUIZEN [ TE RHENEN TE KOOP ook afzonderlijk Ieder huis J bevat 2 kamers keul>^^;^y ^ voor u moderne vrouw \ i,-{..:^il^^-ii^i'i,^Aiiiiiiiiiii^ii^ivV{'iiiiivA die modern leeft die zich modern kleedt leniet morgen van dit NIEUWE heerlijke dessert Een nieuwe pudding maar met een zeer vertrouwde naam Saroma Geheel nieuw is deze romige smeuïge Saroma Kookpudding En hartveroverend lelckerl De suiker is reeds toegevoegd Top kwaiiteit in de drie geliefde smaken vanille chocolade en frambozen Lees op het pakje hoe gemakkelijk u gratis een prachtig receptenboekje kunt krijgen Maar vraag in elk geval morgen metéén al uw win kelier om Saroma Kookpudding É ^^^ ips PANTY NYLONS broekje en nylons uit één stuk Moderne vrouwen dragen héérlijk gemakkelijke panty nylons broekje en nylons uit één stuk Panty-nylons zijn fijne nylons mèt of zonder naad met een warm stretch broekje eraan vast Weg jarretelles weg gordeltjes - nu panty-nylons Modern elegant gemakkelijk PANTY-NYLONS Vraag nu van WASMACHINES Bezoekt onze showroom aan de fabriek Oudegracht 196 tel 21666 Utrecht COMBI MET 2 MOTOREN EN POMP ^ 298.00 CENTRIFUGES 2800 TOEREN / 137.50 LANGZAME WASSERS MET OllEBAD VANAF f 228.00 Alle wasmachines 2 loor garantie Service binnen hel uu ' Gemokkeliike betolingscond Ook showroom A'damsestr.w 193 uitdetiine keuken » S5S MEKOG OEJCET VAN HOUTEN mi KONINKLIJKE FABRIEK VAN CACAO EN CHOCOLADE C J VAN HOUTEN & ZOON N.V TE WEESP vraagt ENIGE WERKNEMERS die na gebleken geschiktheid t.z.t kunnen worden opgeleid tot TEMPEREERDER PERSER MELANGIST WALSER BEDIENrNGSMA ^ POEDERINSTALLATIES EN ANSIêRE FUNCTIES Geboden wordt vast loon vast werk 5-daagse werkweek zaterdag en zondag vrij bedrijfskleding 9 na 8 weken desgewenst opname in pensioenfonds minimum leeftijd 25 jaar gunstige spaarregeling gratis verstrekkingen personeélwinkel reisgeldvergoeding drie - en vierkamerflats ongeveer januari a.s te betrekken verhuiskostenvergoeding Vereisten leeftijd beneden ^ 5 jaar bereidheid tot het verrichten van dag - en/of ploegendienst Aanmelden donderdag 8 november ' s avonds van 7 tot 8.30 uur in UTRECHT Gebouw van Kunsten en Wetenschappen Mariaplaats Indien U verhinderd bent op deze tijd te komen praten zendt U ons dan onderstaande bon ingevuld terug Daarna ontvangt U zo spoedig mogelijk nader bericht van ons Veteiügde Kunstmestfnbtieken MEKOG-ALBATROS N.V Op ons hoofdkantoor fe Utrecht kunnen geplaatst worden AUATROS O ASSISTENTE bij de DOCUMENTATIEDIENST leeftijd max 25 jaar in bezit van minstens MUL-O-diploma en goed kunnende typen Onze voorkeur gaat uit naar gegadigden die zicii op dit steeds belang rijker wordende gebied willen specialiseren door voortgezette studie b STENO-TYPISTE bij de aid Personeelszaken leeftijd max 25 jaar in bezit van MULO-diploma en goed kunnende opnemen en uitwerken in Nederlands en liefst ook Engels Met de hand geschreven sollicitaties vocrrzien van pasfoto worden ingewacht op het adres VERENIGDE KÜNSTMESTFABRIEKEN MEKOG-ALBATROS N.V Afdeling Personeelszaken MALIEBAAN 81 UTRECHT # KEY&KRAMEfi NEDERLANDSE RUBEROID MAATSCHAPPIJ Opleiding of omscholing tot dakdekker in liet rayon Utrecht leeftijd 18-40 jaar Gelegenheid tot solliciteren op donderdag 8 november a.s des avonds van 7-7.30 uur in het Gewestelijk Arbeidsbureau Breedstraat 26 Utrecht KEY & KRAMER N.V MAASSLUIS FARVERFEST vloerkleed met zéér hoge pool vacht zacht 17 tinten effen of gedessi neerd Vraag folder F 10 aan N.V VENETA HILVERSUM Naam „.„„...,.,...>,...'.,....> ^....^ ».:.»»»«.<..<¦...>.» Adres en woonplaats „„ ««.«..:...«.^.«.- » Geboortedatum Ongehuwd/Gehuwd Aantal kinderen beneden 16 jaar » » In open enveloppe gefrankeerd met 4 ets te zenden aan de afdeling Personeelzaken van C J van Houten & Zoon N.V Pr Irenelaan Weesp COTE D ' OR i ^.^ èilAMO ^ 
rTRECHTSCH NIEUWSBLAD WOENSDAG 7 NOVEMBER 1962 11 le Divisie Tottenham 16 11 2 3 24 68-26 Everton 1.5 n 3 2 23 32—16 Burnley 16 9 5 2 23 34-24 Leicester 16 8 4 4 20 31-22 Wolverhampton 16 8 4 4 20 37—27 Nottingham F 15 7 4 4 18 29—25 Aston Villa 16 8 2 6 18 29—26 Sheffield Wean 16 6 6 4 18 30—28 West Bromwich 16 7 3 6 17 28—25 Sheffield Un 16 6 4 6 16 25—27 Blackburn R 16 5 4 7 14 28—34 Blackpool 16 4 6 6 14 17—24 Birmingham 16 5 4 7 14 22—31 Bolton Wand 16 6 2 8 14 24—28 Manchester City 16 4 6 6 14 22—37 West Ham Un 16 4 b 7 13 27-28 Arsenal 15 4 5 6 13 30—34 Manchester Un 16 5 2 9 12 27—35 Fulham 16 4 4 8 12 16—28 Liverpool 15 4 3 8 11 19—23 Ipswich Town 16 2 6 8 10 25—31 Leyton Orient 16 4 2 10 10 18—29 2e Divisie Chelsea 16 10 2 4 22 33—15 Huddersfield T 15 7 7 1 21 28—15 Sunderland IB 9 3 4 21 37—20 Bury 16 9 3 4 21 24—14 Stoke City 16 6 8 2 20 28—15 Plymouth 16 7 5 4 19 33—20 Newcastle Un n 7 4 6 18 38—25 Norwich 16 7 4 5 18 26—24 Cardiff City 17 8 2 7 18 39—34 Portsmouth 16 6 6 4 18 23—22 Rotherham Un IB 8 2 8 18 26—2S Leeds United IB 6 5 5 17 23—19 Swansea Town n 7 3 7 17 24—29 Scunthorpe 17 6 4 7 16 17—2 Middlesbrough 16 V 1 8 15 29—41 Southampton 16 5 3 8 13 26—31 Walsall 16 5 3 8 13 19—36 Preston North Enc 16 4 4 B 12 19—3(1 Charlton Athl 16 5 2 9 12 23—39 Derby County 16 2 5 9 9 15—28 Grimsby Town 16 3 2 11 8 24—36 Luton Town 15 2 4 9 8 17—27 Nu gelukkig geen verdedigende tactiek Nederlands elftal zal tegen Zwitsers aanvallend spelen DEZE WEDSTRIJD MOET GEWONNEN WORDEN Het Nederlands elftal zal zondag tegen de Zwitsers aan vallend voetbal spelen Dat is mij duidelijk geworden tijdens de centrale training die bondscoach Elek Schwartz gisteren hield in het KNVB sportcentrum te Zeist Enkele weken geleden bij de laatste oefeningen van de Oranjeploeg voor de door ons zo defensief gespeelde wedstrijd tegen de Belgen in Antwer pen zag ik voortdurend een viermansvoerhoede op een verdediging beuken die let terlijk „ van zessen klaar " was zes man sterk namelijk Gisteren liet Schwartz een geheel anderde tactiek volgen Niet alleen ging de voorhoede voltallig in het offensief maar boven dien werden de beide halfspelers Muller en Van Wissen in de aanvalscombinaties betrokken Grendelen of niet dat is de kwestie mJ e Zwitsers krijgen dus een aan vallende ploeg tegenover zich en daar zullen ze best wel op gerekend hebben Ik ben er van overtuigd dat de Heiveten verdedigend voetbal zullen spelen Er wordt beweerd dat zü hun grendelsysteem hebben laten varen maar dat moet ik nog zien In dat systeem vormen de haHs als bewakers van de vleugelspe lers met de in het centrum blij vende backs de grendel De spil neemt met een teruggetrokken binnenspeler het middenveld voor zijn rekening en voor de doelpun ten moet dus een drier ansvoor hoede zorgen De opstelling lijkt Iets op defensief 4—2 — i en het ^ Door -^ Frans Henrichs I ¦?^¦^^^¦^¦?^^?^•^^^ ^^??'?^ fc^^4 uiiMiiiiiiMiiiiiitiiiitinMtiitiitiiiiiMiiiiiiiinitiininitiiiiiiiiiiMitiiiiiriiiifiiiiiiitiiiiniiiiiiiiiMniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^ Sport van overal lltlMltMIIIMIIn een topsport De Chinese dames ploeg won in Japan met 3—1 van de Japanse dames de Chinese he ren zegevierden met 5—1 Wiltried Dietrich de Duitse wor stelcrack die eens van Anton Gee sink won zegevierde te Kempten Beieren tijdens een toernooi vrij worstelen in het zwaargewicht Hij had voor drie overwinningen drie minuten en vijf seconden nodig Ivan Andreadis de Tsjechische tafeltennisveteraan zorgde tijdens de internationale kampioenschappen van Oostenrijk voor een sensatie Hij versloeg de befaamde Hongaar Berczik met 3—0 Diens landgenoot Fahazi veroverde de titel Bij de dames won de Roemeense Alexan dru in de finale met 3 — O van de vroeger in Nederland maar thans in Duitsland wonende Hongaarse Agnes Simon Tasmania de Berlijnse voetbal club die in het Jaarbeurstoernooi tegen Utrecht speelde heeft de vrede getekend met zijn trainer Fritz Maruschat Het Duitse judoteam verloor in Mühlhausen met 4—1 van Frankrijk Forrestier-Leise O — O Lesturgeon Schittkowski O — O Bourreau Schiess-leder O — O Leberre-Hermann 1 — O Noris-Martschin O — O Chevallier Mühl 1 — O Grossain-Miebach O — 1 Bonaglio Monczyk 1 — O Gress Stein-beck 0—0 Desailly-StoU 1—0 Gary Hocking oud wereldkam pioen der motorcoureurs rijdt op 15 december te Johannesburg voor het eerst in een raceauto Op 29 december zal hiJ met een Lotus deelnemen aan de Grote Prijs van Zuid-Afnka te East London de laatste race om de wereldtitel waarvoor Graham Hill en Jim Clark kanshebbers zijn Guido Costa de Italiaanse won dertrainer " van wielrenners die de Deense ploeg onder zijn hoede had is naar zijn vaderland terug gekeerd Hij gaat een fabrieksploeg leiden die Gaiardoni Sacchi Be ghetto ¦ en Sterckx onder contract heeft Skovbakken de Deense zaalhand balkampioen die aan het Utrecht se Kersttoernooi deelneemt bereik te de tweede ronde van het toer nooi om de Europabeker door een zege op Fram Reykjavik Tafeltennis in China is nog steeds IKORT Wielrennen — Twee Utrechtse renners zullen op zaterdag 17 november de Stichtse wielerwereld vertegenwoordi gen bl.1 het BO-jarig bestaan van het NOC dat in het Kurhaus in Schevenin gen zal worden herdacht De uitver korenen zijn Hans den Hartog en Lex van Kreuningen Wielrennen — De veteranenrit van de UWV Het Stadion die aanvankelijk in Odijk zou worden gehouden vindt zon dag in Driebergen plaats Om half elf zullen de oudjes bij het clubhome Klein Zwitserland " aan de Verlengde Traay van start gaan en fungeren de renners ditmaal als organisatoren en juryleden Hondesport — De Utrechtse Rashon den Vereniging houdt dinsdag 13 no vember 8 uur in De Poort van Kleef aan de Mariaplaats een bijeenkomst waarop drs C Naaktgeboren zal spre ken over De geboorte van zoogdieren in het bijzonder de hond " Klaverjassen — De klaverjasclub St Martinus houdt vrijdag 9 november om 8 uur een concours in het clubhuis Oude gracht 371 Inschrtlven aan de zaal Voor het eerst na vele jaren zullen zondag tegen kwart voor v»S als de Portugese arbiter Campos het eindsig naal voor de 23e interland tegen Zwit serland heeft gegeven de journalisten niet de ren naar kleedkamer 52 van het Olympisch Stadion volgens de tra ditie toegewezen aan het oranjeteam ondernemen Het bondsbestuur heeft nameiyk besloten dat direct nadat de spelers de douche hebben opgezocht de deur op sint gaat Pas een half uur later als de spelers tot rust gekomen zUn krijgt de pers de gelegenheid om vragen af te vuren kan wel zijn dat de Zwitsers hun grendel hebben weggegooid maar dan is hij toch wel door een an der verdedigend systeem vervan gen Van een ploeg die jarenlang defensief gespeeld heeft en daar mee ook successen boekte — Zwit serland bereikte de eindronde van het toernooi om de wereldtitel te Chili — kan men niet verwach ten dat hij in een handomdraai tot aanvallend voetbal komt Versterkte aanval Daarop zal Schwartz zijn offen sieve tactiek gericht hebben Tegen een versterkte verdediging een ver sterkte aanval is kennelijk zijn devies Dat is natuurlijk riskant want de uitvallen van een defensief spelende ploeg kunnen gevaarlijk zijn maar die risico's moeten zon dag genomen worden Dit is namelijk een wedstrijd in Advertentie Fanstruita fanstwtia het toernooi om de Europabeker voor landenteams De Oranjeploeg gaat dus ook nog op bezoek bij de Zwitsers en wel op 31 maart 1963 Het resultaat van béide wed strijden is beslissend en aange zien het Nederlands elftal in Zwit serland zelden succes heeft gehad moet het zondag wel tot winst zien te komen en om een appeltje voor de dorst te hebben liefst met een paar doelpunten verschil Dat is sinds 1947 wel meer ge beurd maar steeds met technisch voetbal Wilkes Lenstra Rijvers Verre laten we-maar-zien-hoe-het-loopt-trappen zijn vrijwel altijd een prooi van de Zwitserse defensie Wel de Nederlandse voorhoede die zondag in het veld komt heeft een behoorlijk sterke techniek zeker Clavan Swart en Van der Linden Van der Linden „ Tonny ik wou dat je zelf eens besefte hoe goed je kon voetbal len " zei Schwartz gisteren na de training „ Als je voldoende zelfver trouwen hebt ben je voor iedere verdediging een gevaar Sipos de Hongaarse spil vond je een van de gevaarlijkste middenvoors waarte gen hü ooit gespeeld had " De bondscoach tikte de voetbalspijker hier inderdaad midden op de kop Als Van der Linden eens de vech tersmentaliteit had van een Van Wissen of Wiersma wat een com plete voetballer zou hy dan zyn Datzelfde geldt voor Sjaak Swart die ik enkele jaren gele den na een jeugdwedstrijd te Ko sice door een Tsjechische trainer hoorde betitelen als de beste rechtsbuiten die hij ooit gezien had En een Clavan in vorm is ook al een gevaarlijke tegenstan der Bovendien een voetballer die altijd knokt " En de binnenspelers Prins is nu al gedurende vele wedstrijden een van de beste en onverwoestbare Oranjemannen Maar Henk Groot Zijn verkiezing had ik eerlijk ge zegd niet verwacht Hij is ook de enige misser " in de opstelling die ik maandag al voorspelde Ik had op Bosselaar gerekend maar Elèk Schwartz heeft Groot de voorkeur gegeven omdat hij zijn vleugelge noot " Swart beter kent en gemak kelijker met hem tot combinaties komt Bovendien is de Ajaxied zoals zijn trainer Pepi Gruber me vertelde momenteel weer in vorm Telefoon voor Bosselaar Voor Bosselaar een hard gelag Een official die het van Schwartz zelf gehoord had " vertelde hem maandag al dat hij gekozen was Wist u overigens dat de kleine Tl nus zaterdagnacht voor de wed strijd tegen A.D.O een vreemd avontuur meemaakte Om half een kwart voor twee drie uur en half vijf rinkelde de telefoon Steeds als Bosselaar de hoorn had opgepakt legde de grappenmaker " z^n tele foon weer neer „ Laten we die Spartaan eens uit zijn slaap hou den " moet een of andere onspor tieve imbeciel gedacht hebben Maar goed terug naar het Ne derlands elftal De halflinie Mul ler Pronk en Van Wissen is dus weer eens in zijn geheel terug gekeerd Velen zal het verbaasd hebben dat Villerius die tegen België uitstekend debuteerde niet is opgesteld De reden ligt voor de hand De A.D.O.-er is als stop per of als verdedigende half op zijn plaats niet als schakelende half speler die dus aanval en verde diging moet steunen Daarvoor is hij te traag en niet wendbaar ge noeg Pronk heeft genoeg goede Interlands gespeeld om bij mij krediet te hebben " antwoordde Schwartz toen ik hem vroeg Het Nederlands elftal voor zondag met op de voorste rij v.l.n.r Sjaak Swart Henh Oroot Tonny v d Linden Co Prins en Bennie Muller Op de achterste rij zien toe v.l.n.r Fons vayi Wissen Ton Pronk Peter van der Merwe Piet Ouderland Guus Haak en Mick Clavan waarom ' hij gat als spil Villerius geen kans Van de backs heeft Petterson zijn plaats moeten inruimen voor debu tant Guus Haak — 25 jaar begon nen bü V.C.S — die momenteel in topvorm is Ouderland is gehand haafd en dat viel ook wel te ver wachten na zijn prestatie tegen de Rode Duivels Ouderland reservekeeper ' Bovendien zal hij als keeper moe ten fungeren wanneer Van der Mer we geblesseerd raakt want in deze wedstr^d zfln geen invallers toe gestaan ook niet voor de doelman Ouderland stond meer als noodmaat regel onder de lat heeft bovendien als oud basketballinternatlonal een goede vangtechnlek Dat Van der Merwe in de goal staat en niet de zeer talentvolle Pim Doesburg zal ook voor velen als een verrassing ztjn gekomen Schwartz is waarschijnlijk van me ning dat de jonge Spartaan nog te weinig ervaring heeft Naar mijn smaak Is dit een behoorlijk Nederlands elftal dat in staat moet zijn om de Zwit sers te verslaan Het Zwitserse team stelde te Bern in zijn oefen wedstrijd tegen het stedelijk elf tal van Berlijn teleur en ver - SVE adopteert ISAidland Op 21 november zal een buiten gewone algemene vergadering van de basketballvereniging Midland voor een moeilijke beslissing komen te staan Het voortbestaan als zelf standige vereniging zal het enige agenda-punt z^n Het Midlandbestuur is zich er terdege van bewust dat bij even tuele promotie naar de landelijke competitie dit grote geldelyke of fers met zich mee zou brengen Daarom is het in onderhandeling ge treden met S.V.E Het S.V.E be-stuur had er wel oren naar zich met Midland te gaan associëren Het lag reeds lange tijd in hun bedoeling om een basketballvereni ging op te richten zodat zij de ge boden gelegenheid met graagte ac cepteerden Daar de stemming bij Midland over het algemeen ten gunste van de associatie is lijkt het niet denk beeldig dat S.V.E met ingang van 1 januaii met een nieuwe onder afdeling wordt uitgebreid Lustrumbridge „ John Tomes " Als eerste festiviteit van het der tiende lustrum van John Tomes werd gisteravond in het restaurant de Poort van Kleef een bridge drive gehouden In totaal namen 56 jonge studenten aan deze drive deel die goed geslaagd was De uitslagen waren Groep A 1 Lambert-v.d Poppel 76,5 2 V Dilst-Samwel 74,5 3 Kraak Kuypers 73 4 Schuurs Tie-sens 73 5 Orbach-Kieser 71 6 Liem Vaandrager 66,7 7 Oudega Oudega 64 8 Ruygrok-Slothauber 61 9 Mulder-Kuper 59 10 Colbergh - Klein Onstehk 59 11 Steen Oude-geest 58 12 Roels-Barkhof 52 13 mej Stegeman-Kalhorn 48 14 Schut te-Spruyt 47 Groep B 1 mej Broere-Van Ree nen 87,5 2 Leeuwenberg-Houben 74,5 3 mej Akkerman-Mesman Schultz 70 4 Schoenmaker-Tepe 67 5 mej v.d Kamp-Van Deelen 66 6 De Koning-Donk 66 7 mej Montagne-De Jong 66 8 heer en mevr Rumpt 64,5 9 Letzel Weyer-man 63,5 10 Makker-Kempes 59,5 dames Hoogstraten-Moechtar 58 Brummelhuis-Jansen 52,5 13 V.Wesenbeek V Mieghem 51,5 14 mej V Bergen-Hubrechts 44,5 pnt De heer W F Roosenboom fun geerde op deze avond als wedstrijd leider Zesdaagse van Brussel — Na de eerste nacht van de Zesdaagse van Brussel was de stand bij de neutralisatie van vanmorgen vijf uur 1 Van Steenber - gen Lyl5ke Belg-Den 47 punten 2 Bugdahl Pfenninger Dld-Zwits 28 pnt 3 Post-Vannitsen Ned - Belg 3 pnt op twee ronden 4 Maes-Demunster Belg 25 pnt 5 Fore-Van Daele Belg 18 pnr 6 en 7 Severeyns-Serayen Belg en De Roo-Van Geneugden Ned-Belg elk 3 punten De overige zeven kop pels hadden een achterstand van vier tot zes ronden loor met 2—1 De bekende AUe mann scoorde In de Berlijnse ploeg waren rechtsback Easier linksbinnen Rosenfeldt en linksbui ten Reimer die met Tasmania te gen Utrecht speelden van de par tij De Oranjeploeg kan met zelfver trouwen — dat is niet hetzelfde als zelfoverschatting — het veld op stappen Weet u wat overigens mooi zou zijn Wanneer de Zwitser se coach Kari Bappan zijn ploeg bij wijze van verrassing tóch met een aanvallende opdracht in het veld zou sturen Twee aanvallende teams héérlijk ouderwets Zaterdagavond judogala van Kodokan Dojo utrecht judostad dat zal ook za terdag weer blijken als de sport school van Anton Geesink de Kodo kan Dojo in het kader van de vie ring van het eerste lustrum een in ternationaal Judo Gala organiseert dat weer judo van de bovenste plank gaat brengen Van zeer ster ke Franse * en Duitse judoka's van de Judoclub Bepublique uit Parijs en de Judoclub Frankfort a M me ten in een halve competitie met de besten van de Kodokan Dojo hun krachten Het Franse gezelschap bestaat uit 25 personen en staat o.l.v de kampioen van Frankrijk Cocatre die een aantal spectaculaire vecht sporten zal demonstreren o.a het Aikido Kendo en Karate Van het Republique-team maken o.m Bu chert 3e dan en Fercoq 2e dao deel uit Verder zwarte banders Ie 2e en 3e dan Ook de Duit sers brengen een sterke ploeg op de nieuwe Japanse mat die hier mede in gebruik wordt genomen De ploeg van Kodokan Dojo be staat uit J Maekaay G Stroes A Grijpink en de Amerikaan D Reaver terwijl nog een vijfde man zal worden aangewezen En dan tot slot van de avond de altijd interessante competitie-speci aal waarin wereldkampioen Anton Geesink 6e dan het op zal nemen tegen 10 buitenlandse zwarte ban den De inzet van de halve competitie tussen de Fransen Duitsers en Utrechters is de fraaie Utrechtsch Nieuwsblad-bokaal Ook worden die avond de finales van de clubkam pioenschappen verwerkt De voor ronde daarvoor vinden plaats za terdagmiddag in de sportzaal van het zwembad Den Hommel iiiMinitiiiiiMi Elk jaar kiest de Kodokan Doja zün beste judoka Dit keer is de ze eer te beurt gevallen aan de 16 jarige Theo Klein Bij die beoorde ling wordt overigens niet alleen op het actieve judo gelet maar de uit verkorene mioet aan alle eisen vol doen die aan een goed sportman mogen worden gesteld Theo Klein komt in het bezit van de beker die daarvoor door dr Wiemersma Grei danus beschikbaar is gesteld De Judo-Gala vindt plaats in Ti voli en begint zaterdagavond om half acht Zondag wordt in de sportzaal van Den Hommel de kampioenschappen kyu-graden van het district Midden Nederland verwerkt waaraan wordt deelgenomen door groene _ blauwe en bruine banden aanvang 12 uur CKB-achttal tegen GUKB Het CKB Christelijk Korfbal Bond)-stadsteam dat vanavond ter gelegenheid van de officiële in gebruikneming van de zaalsport accommodatie in de Beatrixhal te gen een GUKB-vertegenwoordiging in het veld zal komen is als volgt samengesteld Aanval Karin Stoopendaal DES TO Riet van Eyk Teus van Munster en Many Lak allen SMS Verdediging Pop Kamerling Gea Dekker Wim Knol DVS en Her man Mulder DESTO Reserves Iet Kamerling DVS en Jan Bakker DESTO Toto met Engelse wedstrijden Holland-Zwitserland blijft hoofdschotel Al met al weer een avontuurlijk pad ïlCHUlF de stoelen maar rond de tafel de gehele familie er biJ en leg toto formulier nr 12 voor u Dan hebt u de luiste sfeer geschapen om dit keer het avontuurlijke pad dat een Toto-ist weer elke week bewandelt af te gaan Het wordt geen gemakkelüke gang want behalve de wedstrijden Nederland-Zwit serland en wat moet dat dan wel wor den long Oranje—Zwitserland onder 23 jr en Luxemburg—Nederland B is de Toto Engels Enkele hindernissen Arsenal—Sheffield Utd Burnley—Wol ves Everton — Blackpool en Leyton—Ips wich Onze verwachtingen zijn Nederland—Zwitserland 1113 Jong Oranje—Zwitserl o 23 1 1 3 1 Luxemburg—Nederland B 3 3 2 3 Arsenal—Sheffield Utd 113 3 Birmingham — Nott Forest 13 11 Bolton — Manchester C 1112 Burnley—Wolves 1111 Everton — Blackpool 1111 Leicester—West Ham Utd 3 3 12 Leyton—Ipswich 2 12 1 Manchester Utd—Liverpool 1112 Sheffield Wed.—Aston Villa 2 2 2 1 West Br Alb.—Blackburn 1111 Reserve wedstrii den Cardiff—Rotherham Utd 112 2Derby C—Southampton 2 2 2 3 Gelijkspel-tlps 1 Nederland—Zwitser land 3 Luxemburg — Nederland B 6 Bolton Manchester City 7 Burnley Wolves 9 Leicester—West Ham 12 Sheff Wed.—A Villa 15 Derby C — Southampton 21 Plymouth—Sunder land 22 Portsmouth—Charlton A 25 Bardford Crystal Pal en 30 Watford — Hull C Wilskracht 2 verloor Deze tafeltennisweek is weinig gunstig ingezet Wilskracht 2 moest na een uitermate spannende wed strijd met 4—6 de punten aan het bezoekende V.T.C uit IJmuiden lateoi Bü de zes verliespartijen waren er drie welke met miniem ver schil verloren gingen Jan Poot die geen partij won verloor er twee met 21—13 19—21 20—22 en 17—21 21—15 20—22 Piet Schipperen die één partij tot een goed einde bracht gaf een andere af met 22—24 21 — 19 19—21 Lamers was met twee overwinningen het meest succesvol Zaterdag om 17 uur speelt S.V.E thuis in de zaal aan de van Zeist weg tegen Nev Despair S.V.E heeft op dit team een achterstand van één punt en het laat zich be grijpen dat de uitslag van groot be land is met het oog op de eerste plaats S.V.E 2 komt vrijdagavond 19.30 uur in de zaal van Zeistweg voor een moeilijke opgaaf tegenSalaman ders 2 uit Den Haag Wordt het een puntenverdeling De ontmoeting Barna-U.T.T.C werd uitgesteld Voetbalsucces UPS In Katwijk aan Zee werd gisteren door acht politievoetbalelftallen strijd geleverd om de Nederlandse Politie Sportbond districtsvoetbalbe-ker waarbij UPS goed werlc lever de met een tweede plaats De politiemannen van de Utrecht se Politie Sportvereniging wisten tot de finale door te dringen na poulewinnaar te zijn geworden met overwinningen op hun sportbroeders uit Heemstede 2—1 Den Helder 2—0 en Alkmaar 3—0 De finale tussen Hermandad Rotterdam en Utrecht werd na een spannende sportieve strijd door UPS op het nippertje met 1 — O verloren UPS'ers slaagden voor judo examens De leden van de Utreclitse Politie Sportclub die sinds één jaar elke maandag naar de Kodokan DOJO " sportschool Geesink gaan om daar zich te bekwamen in het judoën maken goede vorderingen In deze sportschool werd gisteren examen afgenomen aan enkele leden Hier bij slaagden A C Bruins Slot en J H Beerthuizen voor de blauwe band J de Vries en H J Apper loo voor de oranje band J Verhoe ven voor de gele band SPORTTOTO Slechts één deelnemer aan de voetbalpool van het vorige week einde is tot een geheel goede voor spelling gekomen Hij ontvangt een netto-bedrag van 50.000 gulden Aan gezien voor de eerste prijs 165.247,50 gulden beschikbaar was werd aan de tweede prijs 106.423,79 gulden toegevoegd waardoor de 62 perso nen die tot 12 goede voorspelde uit slagen kwamen in totaal 196.558,97 gulden mogen verdelen Zij ontvan gen per kolom bruto 3170 gulden Het prijzengeld voor de prijs van-de-geltjke spelen bedraagt 45.067,50 gulden De 31 deelnemers die vijf gelijke spelen juist raadden krijgen een bruto bedrag van 1454 gulden uitbetaald In totaal was een bedrag van 910.453 gulden ingelegd Sterk spel van Uiterwaal Gisteravond werd in Hotel Noord Brabant een aanvang gemaakt niet de gedeeltelijke voorwedstrijden voor het Nationaal Kampioenschap eerste Idasse driebanden van de K.N.B.B Naast zeer matige par tijen werden ook enkele bijzonder goede prestaties geleverd Uiterwaal en Smelt konden in hun eerste partij niet op gang komen Het behaalde gemiddelde in deze partij bleef beneden de minimum grens Met twee caramboles ver schil boekte Uiterwaal de overwin ning Staffhorst deed het beter tegen Burgerier uit Doorn Na de 27e beurt begon Staffhorst op zijn tegenspeler uit te lopen en versloeg deze met behoorlijk verschil in 88 beurten Nog beter hanteerde Staffhorst de keu in zijn partij tegen clubgenoot Bos Hier zegevierde hij in 68 beurten met een zeer goed gemid delde van 0,588 Ook Uiterwaal liet zien dat hij tot sterk spel in staat is Tegen Burgerier had hü slechts 64 beur ten nodig Vanaf de 23e beurt liep hij op Burgeier uit vergrootte regel matig ziJn voorsprong en eindigde met een fraai gemiddelde van 0.625 De uitslagen van de partijen wa ren Uiterwaal 40-104-3—0.384 Smelt 39-104-2—0.365 H Bos 30-68-3—0.441 Staffhorst 40-68-6—0.588 Burgerier 26-88-3—0.295 Staffhorst 40-88-3—0.454 Burgerier 21-64-2—0.328 Uiterwaal 40-64-5—0.625 Gisteravond werden in hotel Noord Brabant voorwedstrij den driebanden gehouden We zien aan stoot de Dorenaar C van Burgerier van de ver eniging Excelsior De „ toe schouioers " zijn v.l.n.r de he ren P J G Smelt B Bos H Staffhorst en T Uiterwaal allen van de blljartvereniging Noord Brabant 
12 WOENSDAG 7 NOVEMBER 1962 T'TRECHTSCH NIEUWSBLAD TIJDELIJK KIJK EN VERGELIJK Kijk en vergelijk en U kiest om de uiterst eenvoudige bediening en de perfecte beeld - en geluids weergave een Brres Kijk en vergelijk en TT kiest om de ranke slanke kast slechts 25 cm diep een Erres Erres Televisie een goede beleg ging en een waardevolle aan winst waarmee U dag-in-dag-uit jaar-in-jaar-uit de vreugde van het nieuwe beleeft Sfaidlk prakfisdi InnHiiastic voefbakjal HEEM ER EEN EXTR * ALS DRJNKBAKJE Zonder moeite veel smakelijker thee '¦'***'**^ S*:^gs?«ÏB Gegalvaniseerde GOLFPLATEN no 28 Werkbreedte 75 cm 1,83 m lang ƒ 6,30 2,00 m lang ƒ 7 — 2,13 m lang ƒ 7,35 2,44 m lang ƒ 8,40 2,75 m lang ƒ 9,45 3,05 m lang ƒ 10,50 30 km In de omtrek franco. HOUTHANDEL N van HALM N.V Woerden ¦ 2696 Geestdorp 36 - Telefoon 03480 ERRES TV 4625 UHF 48 cm beeldbuis f 875 — Wij geven U gaarne alle inlichtingen en uiivoerige demonstratie I Een groot succes DUBBEL NYLON DAMES EN HEREN PARKA'S Tussen de nylon zit een isotJieJ'mviscfce schmm.plasticvoering Warm in de winter koel in de zomer Windvangers in de mouwen water - en winddicht Prfls vanaf ^ 2 50 Waar Natuurlijk bij SPECIAALZAAK Iedere huisvrouw schenkt graag een zo goed mogelijke kop thee Men vraagt zich dan wel eens af hoe het komt dat zich Op de thee soms een soort vlies/e vormt U kunt deze vhes vorming voorkomen en extra-fijne thee schenken als u de goede raad opvolgt die u in deze advertentie wordt gegeven OUDEGRACHT 260 - „ DE KORTE GOLF " ' t GOYLAAN 75 HOOGRAVEN - TEL 18703 ZEIST VOORHEUVEL 60 - TEL 3029 Fmmelot STEENWEG 49/53 UTRECHT Telefoon 18462 i^iï Illlllllillllillillllllllillllllllirilllllllllllllllilllil yooR EEN GOEDE BRIL naar Fa W J V d FLIER jr Lange Jufferstraat 58 Telefoon 10593 Bij de Wittevrouwenbrug IIIIIIIIFIIIIilllllllllllillllllllilllllllllllllllllllllll DIADEEM dik en héél sterk vloer kleed doorgewe ven rug Uni of gedessineerd Vraag folder O 59 aan N.V VENETA HILVERSUM Dl ' A DEEM 1 Het vliesje dat u ziet en dat als een donkere aanslag in uw kopje achterblijft ontstaat als uw leiding water te hard is Het landkaartje geeft de gebieden met hard water aan 2 Hard water bevat te veel kalk achtige ketelsteenvormende stoffen die de geur en de kleur van uw thee benadelen Vroeger gebruikte men wel regenwater dat veel zachter is 3 Leidingwater wordt uit de grond opgepompt en neemt dan bodemzouten mee die het water hard maken Kan de huisvrouw zonder laboratorium zelf het water ontharden JONGE ONDERNEMING IN UTRECHT zoekt een ¦ betrouwbare werklustige S JONGEMAN i B voor acquisitie en bestelwerkzaamheden S Reflectant dient in bezit te zijn van rijbe ¦ wijs B.E Administratieve ervaring strekt § tot aanbeveling Voor personen die voldoen g aan bovengestelde eisen ligt een goede ¦ levenspositie in het vooruitzicht ¦ Brieven onder no 2-3736 aan het bureau U.N ¦ Spoorweg Sein Industrie N.V Maliesingel 38 Utrecht vraagt voor de afdeling boekhouding een administr kracht mnl of vri Leeftijd ca 20 jaar Enige kantoorervaring evenals enige type ervaring strekt tot aanbeveling Sociale voorzieningen als bij de N.V Philips Gloel lampenfabrieken gebruikelijk WERKSPOOR BEDRIJF TE UTRECHT vraagt voor haar Gieterij vormers kemmakers smelters ovenisten afbramers handlangers Wagon - Constructie en Apparatenbouw constr.-bankwerkers elektrisch lassers aanbouwers plaatwerkers hoorders schilders ververs me niërs staalblazers rytuigmakers meubelmakers tim merlieden samenstellers Regeling voor reisgeldvergoeding Gunstige winstaandeelregeling Gratis bedrijfskleding Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur bij de afdeling Personeelszaken 4 U bent van ouds gewend voor het theezetten vers kokend water te gebruiken dat direct wordt opge schonken Woont u in ' n gebied met hard water dan moet u dat niet doen 5 Laat het water eerst enkele minuten doorkoken Dan verliest het een groot deel van zijn hardheid De theesmaak wordt levend en fris de geur krachtiger en er is geen vliesje meer PUBLICATIE VAN DOUWE EGBERTS KONINKLIJKE FABRIEKEN N.V T8 « Hier daar en daar boven onder opzij IJSSELSTEIN Riante HERENHUIZEN met garage Ind woon-eetkamer keuken kelderkast 4 slaap kamers douchecel Koopsom vanaf f 35.000 — MAKELAAR STEENBEEK Loosdrechtseweg 65 Hilversum tel 02950-13504 Architecten en aannemers noemen nadrukkelijk FORMICA hardplastic als het gaat om kwaliteit Formica heeft ttün vertrouwen is sierlijl < en doelmatig en blijft zichzelf altijd gelijk Slechts de beste grondstoffen komen ervoor in aanmerking de hoogste fabrioagenormen worden erbij aangelegd Elke Formica-plaat wordt nauwkeurig getest voor de vuurproef en de zuurproef de krasproef en de slijtproef van het dagelijks gebruik Voor die test moet elke plaat met glans slagen Anders wordt hij afgekeurd Zonder pardoni FORMICA is bijzonder veelzijdig en te leveren voor rechte en gebogen vlakken Dank zij de grote ver scheidenheid in kleurechte tinten en moderne dessins ia Formica steeds in harmonie met elk interieur Praktisch alles kunt U ermee afwerken tafelbladen toonbanken bars wanden en noemt U maar op Formica zit voor jaren en jaren en blijft altijd als nieuw Alleen het bests hardplastic bekledingsmateriaal loont op den duur En dat is FORMICA - onbetwist Pas FOR MIC Ale geen willekeurige hardplastic There is only one doosje met 60 tabletten N.V.PHILIPS OUPHARl i FORMICA DECORATIVE LAMINATE ' Formica is een gedeponeerd handelsmeric Vraag inlichtingen aan VEREENIGDE INGENIEURSBUREAUX VIBA N.V KONINGIN EMMAKADE 199 DEN HAAG mim 
tJTRECHTSCH NIEUWSBLAD WOENSDAG 7 NOVEMBER 1962 1 Betere resultaten bij Du Croo en Brauns Liquiditeit niet gunstig Advertentie GULF FLAME K HAARDOLIE Ver Groenten en Vruchtenveiling „ Utrecht en Omstreken " Utrecht 6 november Bramley Seedling 17-34 Alling ton Pippin 17-46 Cox's Orange Pip pin 17 94 Ellisons Orange 17-55 Glorie v Holland 17-52 Goudreinet 17-75 Gron Kroon 17-35 Ingrid Ma rie 17 64 James Grieve 17-66 Lax ton Superb 17-49 Lombartscalville niet alle hoekjes en gaatjes Sinds één maand is de N.V in het bezit van een reeds producerende mid denfrequenle verhittingsinstallatie voor smeedmateriaal welke naar het bestuur mededeelt de grootste is in Nederland Bij de voorgestelde verhoging van het maatschappelijk kapitaal van ƒ 3 min tot ƒ 6 min verzocht een aan deelhouder de conversiekoers van de converteerbare obligaties thans 150 procent geldig tot 30 juni 1963 niet te verlagen De directie heeft deze kapitaalsuitbreiding voorgesteld om in de toelcomst hiervan desgewenst gebruik te maken Aangezien het quorum niet aanwezig was konden hierover geen bindende besluiten worden genomen De liquiditeitspositie is niet zo gunstig De eventueel aan te trekken middelen zouden voor de financie ring van opdrachten en voorraden gebruilct kunnen worden Waren voorheen de voorraden altijd bijzon der gering thans vergen zij een aan zienlijk deel van de vlottende mid delen Rupskettingen De afzet van rupskettingen neemt een zeer belangrijke plaats in on geveer een kwart van de omzet Hiervan wordt omstreeks 80 procent geëxporteerd De directie meent dat het handhaven van de omzet o.a te danken is aan specialisatie zoals be weegbare bruggen en scheepsluiken hoewel de afzet van deze laatste afhankelijk is van de conjunctuur in de scheepsbouw die het bestuur niet zo rooskleurig acht De prijzen van de grondstoffen zijn iets gedaald On derhandelingen over de levering van vier beweegbare bruggen zijn nog niet afgesloten Zoals bekend heeft Du Croo op dracht ontvangen voor een 800 meter lange stalen mantel voor de ÏJ-tunnel Hiermede is ongeveer f 5 min gemoeid De bouwtijd zal meer dan drie jaar vergen Aan de order van de Volkswagenfabriek is nog geen verder gevolg gegeven Er is nog een tekort aan personeel Vlismar tevreden De tot dusver in 1962 behaalde resultaten van de dochteronderne mingen van de N.V Vlismar de Ned Opslagmij N.V en de Straatsteen fabriek Nederhemert N.V zijn zo deelt de directie mede bevredigend Resultaten zullen onvoorziene om standigheden voorbehouden tot einde 1962 aanhouden Over 1961 werd tien procent 9 pet dividend uitgekeerd Koerswaarde daalde met f 627 mln ^ Uit de cijfers van het C.B.S blijkt dat de koerswaarde van aandelen op de Amsterdamse effectenbeurs in ok tober de laagste stand van het jaar heeft bereikt ƒ 26.404 miljoen Cuba is hieraan uiterp^rd niet vreemd Dit betekent een daling van ƒ 627 min ten opzichte van september en een daling van niet minder dan ƒ 5.983 min ten opzichte van de hoogste koerswaarde in dit jaar die van fe bruari ƒ 32.387 min In vrijwel onafgebroken tempo heeft de beurs na februari een da lende richting gevolgd die tot dit koerswaardeverlies van bijna ƒ 6 miljard heeft geleid Eeu jaar gele den stond de koerswaarde op ƒ 29.624 min zodat sindsdien een verlies werd geleden van ƒ 3.220 min In oktober is geen enkele afdeling van de markt aan de koersval ont komen Een zeer flauwe stemming ontstond op 23 oktober die voortge zet werd op 24 oktober waarna een krachtig herstel volgde op 25 okto ber Toen eenmaal het Cubaanse conflict naar tevredenheid was opge lost zette het herstel zich voort De koerswaarde van internationale con cerns daalde van ƒ 18.445 tot ƒ 18.168 min industrieaandelen van ƒ 5.739 tot ƒ 5.475 min scheepvaart en lucht vaart van ƒ 667 tot ƒ 647 hiln bank aandelen van ƒ 1.407 tot ƒ 1.348 min en cultuurfondsen van ƒ 151 tot ƒ 148 min De nominale waarde van gewone aandelen die in september ƒ 6.202 miljoen groot was is in oktober ver minderd tot ƒ 6.185 miljoen De gemiddelde koers die In fe bruari de hoogste stand van het jaar bereikte van 547 is in oktober ver der gezakt tot 427 in september 436 Een jaar geleden was de gemiddelde koers nog 503 Interspan helpt De Gruyter bij „ Even Lezen " De Britse krantenmagnaat Cecil Harmsworth Kir.g heeft toegegeven dat een van zijn ondernemingen Interspan " tegen betaling als adviseur zal meewerken aan een damesblad getiteld „ Even Lezen " dat het levensmiddelenbedrijf De Gruyter wil uitgeven Interspan is een organisatie die ideeën en technische kennis levert voor de produktie van familiebla den o.a voor het blad Family Run " van Sainsbury een groot Brits levensmiddelenbedrijf " FLAME I GULF OIL NEDERLAND N.V ROTTERDAM Weekstaat Ned Bank Verruiming geldmarkt verwacht De weekstaat van de Nederlandsche Bank per 5 november geeft weinig spectaculaire veranderingen te zien Van de forse ultimo-opvragingen ad ƒ 190 min is inmiddels ƒ 35 min aan bankbiljetten teruggevloeid Hierdoor daalde de chartale circulatie tot f 539,3 min De schatkist heeft blijkbaar flinke bedragen aan belastingen ontvangen want op 1 november moest f 66 min worden betaald wegens rente en af lossing van gevestigde schuld maar desondanks is het saldo vn de schat kist met f 76 min gestegen tot / 519 min De goud - en deviezenvoorraad nam met ƒ 10 min af tot ƒ 6209 min waar van f 5698 min ongewijzigd aan goud De Nederlandsche Bank kocht ƒ 21 min schatkistpapier terug van buiten landse circulatie banken waardoor de portefeuille van de centrale bank verbeterde tot f 286 min De banken losten nog f 3 min aan dure voorschotten af zodat thans nog / 6 min uitstaat Per saldo zagen de banken hun tegoed bij de centrale bank met ƒ 60 min verminderen tot ƒ 446 min Dit bedrag ligt nog altijd boven het verplicht aan te houden kasreservegemiddelde De geldmarkt bleef in evenwicht de daggeldrente onveranderd ander half procent Geldkringen verwach ten voor de eerstkomende dagen een verruiming van de geldmarkt mede als gevolg van het terugvloeien van bankbiljetten Laat textielhandel heginnenl Albert Heijn opende de grootste supermarkt stad Osdorp heeft het concern een supermarket in aanbouw die op zijn beurt de grootste van het land wordt Albert Heijn Jzn ziet zichzelf niet als een gevaar voor de middenstand U zult zien dat alle kleine winkels in de omgeving van mijn supermar kets betere zaken zullen maken als de winkeliers tenminste begrijpen hoe zij het aan moeten pakken Mijn zaak levert alleen massa-artikelen tegen lage prijzen maar daarmee wordt immers de behoefte aan spe ciaalzaken met ruimere sorteringen groter " De jongste vestiging van Albert Heijn ligt in het centrum van de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer op de plaats waar vroeger de voet balclub Ajax zetelde Geheel nieuw voor Albert Heijn is een volledig geautomatiseerde doe-het-zelf-wasserij met 20 wasma chines en 10 droogapparaten De deuren van deze wasserij openen ' s morgens om 6 uur automatisch om eerst ' s nachts om 12 uur weer te sluiten De klanten bedienen de apparaten evenals de automaten met waspoeder zelf na het inwerpen van een geldstuk Advertentie ^ Onmiddellijke verlichting van RHEUMATIE ^ EN SPIERPIJNEN Werkt uitermate actief in op de haard van de pijn — ter verlicliting van rheumatiek zenuwpijnen spit iscliias en stijfheid Niets werkt sneller niets werkt aan genamer ter verlichting van pijn dan een behandeling met Algesal bal-sem.Het enige middel dat het diaethyl amino-salicylaat in een speciale emul sie met hoog doordringingsvermogen bevat U.S Patent n " 2596674 dringt Algesal direct door in het weefsel de gewrichtsbanden en de spieren tot aan de haard van de pijn waar een onmid dellijke verlichting ontstaat Overtuigt Uzelf van dit buitengewone door dringingsvermogen wanneer U Algesal uitwrijft zult U merken dat deze aanvankelijk kleurlose wónder - balsem meer en meer melkwit wordt en volledig in de poriën verdwijnt in plaats van een oppervlakkige warmte sensatie op de huid te veroorzaken teneinde diep in te werken op de pijnlijke weefsels Nog beter de pijnstillende werking van Algesal " doorstraalt " weefsel en spieren tot in de gewrichten zodanig dat een duurzaam gevoel van ver lichting en welzijn in de plaats komt van pijn of stijfheid Maar vergeet niet Pijn slaat altijd onverwacht toe Zorgt er dus voor thuis altijd een tube Algesal bij de hand te hebben IMidd er MIdd er ' M 335 167 365 425B 273 427 170 259 680 146 370 435 224 252 176 137 459 159 255 310 150 152 590 159 213 179 243 360 264 706 186 266 153 388 360 406 548 132 75 141 495 467 220 183 166 320 375B 290 360 412 102 162 443 151 370L 470 152 229 229 165B 114 206 273 284 114 114 585B 52.60 234 107 207 253 410 130 510 201B 229 205 691 550 227 233 81 321 756 162 »'/ 4 — 4 99 Hypoth banken pandbrieveni ¦ Cl h b DW 6 103 — ld DV 5 lOli lOli ld DU iVi 99 99 ld DE-VE SV4 86 86 Utr Hb T S 103i 103Ï ld KL 3Vi — 85 ld E EE F S 84J 84 Westl Hb ZZ 6 104 104 ld O 5 lOliB 101 ld N-O 3Vi 85 85i Scheepsverbandmaatschappiien Eerste N Seh 5 Rott Seh AB 6 Handel en Industrie Alg K ü ' 44 m 118 Alb Heijn WO 4 — Amstel Br 5 102 Berghs en 3 3iS 97 Bijenkorf 6 — Philips d 1 ' 51 4 89Bld ' 48 3W 96 ld d 1 ' 49 3V4 — Pegem 1-2 ' 57 e 107 Pegem ' 52 4 te lOlè 6 105 6 108L e 102 4 % 100b 3V2 95 PEGUS ' 57 PGEM ' 57 ld ' 58 ld ¦ 51-'52 Werkspoor Scheep - en Luchtvaart S — 4 % 92 Kt-M 15 ] r ld 20 r Spoor en Tramwegen Ned Sp ' 57 4 % 101 ivi,oi,,njngen Ui 81 8 — 2 ' 82 2V4 81 ali 86L iVl 86L iVi 81 Alkmaar ' 56 A'dam CenA Idem ' 51 Idem ' 56 1 Idem ' 56 II Idem ' 56 III Breda ' 54 Dordrecht ' 56 2 ' I Etndh ' 54 2'i 84 Enschede " 54 21i — ' s Grav ' 52-1 2 % 90 Idem ' 52-n 2li — R'dam ' 52-1 2^i 92 Idem ' 52-11 2V2 91i Idem ' 57 2tó — Utrecht ' 52 2 % 92 Z - Holland ' 57 m — Z Holland ' 59 2V4 101 i Convert Obligaties A.K.U 110 Billton 5 — BorsumIJ 3^4 82 Intervam 4 107 KLM sub or m 83J Schokbeton 3'A mUtermöhlen 159B Ver Mach 6 — Intern Instellingen wereldb ' 55 ld $ 1000 E.G.K.S $ Europa 3 Va 92 B 3 — 5^4 102 Denem ' 38 4 — Dortm H H 7 100 Dawes £ ' 24 7 — Young fl •?» 5',4 — Gelsenk Bgw 7 101}B CereH E 5 4'/2 97}B NoorW ' 55 4 % 96 Afrika ü.v.Z - Afr ' 55 4 87 A.A.R dev 4tó 89 Niet actieve aandelen partii-ip.'itiehewUzen 1130 1042 850 215 Alg Fonds 1/1 Converto H B B bel d wcipldenergie ABM 289 103 182 670L 252 170 570 54 230 148 127 87 135B Aand in belegglngsmUen 173 101 194 442 116 [ nterunie / 90 Nefo ƒ 50 Robeco ƒ 50 Unltas t 58 Ver Bezit ƒ £ uropafds 110 pb 500 De resultaten in het eerste kwar taal van het per 1 juli begonnen boekjaar zqn beter dan die in de zelfde periode van het vorig jaar Over de verdere ontwikkeling valt echter nog niets te zeggen Dit heeft de directie van de N.V Machine fabriek Du Croo en Brauns te Am sterdam in de jaarvergadering me degedeeld Zy heeft goede hoop dat de resultaten in het lopende boekjaar niet ten achter zi^llen blijven Du Croo heeft een grote orderpor tefeuille maar deze vult uiteraard ri onveranderd ï)e raad van bestuur van Uni lever N.V heeft besloten over het boekjaar 1962 op de gewone aan delen een interimdividend van 8 pet < onv uit te keren hetwelk verkrijgbaar zal zijn van 7 decem ber a.s af Het interimdividend over 1962 op de gewone aandelen van 5 shil lings elk in Unilever Limited be draagt 5,70 pence of 9.50 pet v.j 5,68 pence of 9,47 pet De inte rimdividenden van Unilever N.V en Unilever Limited zijn gelijk in geldwaarde Aanmelding kartels Commissie uit E,P verwerpt uitstel voor vervoer De commissie voor de interne markt " uit het Europese Parle ment heeft besloten de door de raad van ministers van de E E.G om advies toegezonden ontwerp —¦ ver ordeningen af te wUzen waarbij de toepassing van de mededingfngsre gels — d.w.z het aanmelden van de ondernemersafspraken — op de zee - en luchtvaart alsmede op het vervoer per spoor over de weg en over de binnenwateren wordt opge schort tot 1 januari 1965 De parle mentaire commissie houdt vast aan het standpunt van het Europese Parlement zoals dit destijds werd neergelegd in het bekende rapport Deringer Destüds ging men ermee akkoord dat bijzondere regels voor het ver voer en andere economische secto ren werden vastgesteld maar het bleek eveneens dat het toen niet mo gelijk was deze regels uit te vaar digen In dip omstandigheden over woog men dat door de aanmeldin gen van de kartels deze bi,i zondere regels sneller en met meer kennis van zaken zouden kunnen worden vastgesteld Men was tevens van oordeel dat een dergelijke procedure voor het vervoer geen moeilijkheden zou op leveren wanneer men gebruik maakte van de paragrafen 1 en 3 van art 85 en art 90 De commissie uit het Eur parle ment heeft overwogen dat het ook thans verstandiger is de resultaten van de verplichte aanmelding in de vervoersector af te wachten Wel licht kan men op grond van deze resultaten vaststellen of onderne mersafspraken voorlopig van het verbod moeten worden uitgesloten en of er wel een bijzondere regeling voor het vervoer nodig is Advertentie een nieuwe veiligheids formule voorjongec nnensen vraag Uw assurantieman A/IER l^k^rM ^ C^^f * ^^^^ L - I V^EIJLIG EERSTE „ Ik hoop van harte dat de textiel handelaren zullen beginnen met de actie waarmee zij hebben gedreigd Laten zq de textiel toch tegen lage prijzen verkopen Ik ben ervan over tuigd dat in vele artikelen een gro tere omzet kan worden bereikt als de prijsbarrière wordt doorbroken " De heer Albert Heijn Jzn troffen wij gisteren in de nieuwe super market in Amsterdam-Oost die hij zojuist had geopend en die met 300Ö vierkante meter de grootste super market van Nederalnd is Hier zijn meer dan 8000 artikelen onder één dak gebracht en de huisvrouw kan hier zichzelf bedienen van artikelen waarvoor zij anders 14 verschillende winkels zou moeten bezoeken Er zullen komende weken nog vijf grote supermarkets van Albert Heijn worden geopend in Roozendaaal Hoogeveen Arnhem Nijmegen en Geleen En in de Amsterdamse tuin - Vergadering K.N.M.B De Kon Ned Middenstandsbond heeft dinsdag in Utrecht een alfeemene ledenvergadering g& houden De voorzitter de heer P S van der Weele sprak o.a over de neiging om de volksverzekering tot een steeds breder terrein uit te breiden Hij vreesde dat deze „ verzengende zomerhitte " alle ini tiatief jijist van het midden - en kleinbedrijf zou doden Tijdens de vergadering is o.m meegedeeld dat het hoofdbestuur van de KNMB zich intensief be zig houdt met de inbreng van de middenstand in de commerciële televisie De vergadering onderschreef vol ledig het standpunt van de ver tegenwoordigers van de KNMB die in het bestuur van het Hoofdbe drijfschap Detailhandel afwijzend hebben gestaan tegenover de op dracht van het kopen van een groot pand voor dit hoofdbedrijf schap van bijna vijf miljoen gul den De ledenvergadering sprak de wens uit de aanvangsdata van de opruiming te bepalen op de don derdag vallend in de week waar in de vijftiende januari en juli valt zulks ter ontlasting van de drukke zaterdag Asselbergs zag winst inkrimpen Over de eerste 9 maanden van 1962 zijn de resultaten van Assel bergs ' Ijzerindustrie en handel maatschappij N.V in Bergen op Zoom achtergebleven bij die van dezelfde periode van 1961 De om zet is zo deelt de directie mede in geringe mate gestegen De kosten zijn niet onbelangrijk toegenomen mede doordat de aanloopkosten van het nieuwe fabrieksgedeelte Roosendaal hoog waren De nijpen de schaarste aan goede werkkrach ten vormt de belangrijkste oorzaak van het achterblijven van de re sultaten In de laatste maanden is enige verbetering in de personeels bezetting verkregen Uitkering van koerswinst vindt waardering In het jongste jaarverslag van het beleggingsfonds „ Converto " werd een enquête aangekondigd over de vraag of deelnemers uitke ringen ten laste van gerealiseerde koerswinst — naast de gewone uit keringen — op prjjs stellen Het aantal antwoorden is zeer bevredi gend aldus de directie de N.V HoUandsche Belegging en Beheer Mij Tot dusverre hebben 143 par ticipanten die blijkens opgave in totaal 1521 participatie-bewtJzen ver tegenwoordigen hun mening ken baar gemaakt Hiervan hebben 116 houders 1365 participatiebewijzen zich uitgesproken vóór d « voortzet Interspan heeft verder " geen be - 1 ting van uitkeringen uit koerswinst langen bij het blad van de Gruy - zo deze mogelijk is ter I Olies in oktober door Philips verdrongen In oktober verdrong Philips de Kon Olie als favoriet op de Amster damse effectenbeurs In augustus was het omgekeerde gebeurd Dit als men uitgaat van de omzetten in nominale bedragen De hieronder vol gende 10 fondsen behaalden de afgelopen maand — in nominale be dragen dus — de grootste omzetten De cijfers tussen haakjes hebben betrekking op september Er is rekening gehouden met de omzetten in voor en nabeurs en in de avondhandel omzet in '/ o tot omzet in 1000 g'ld omzet "/ o aand 4.675,3 9,2 3.898,5 7,7 3.151,5 6,2 2.325,8 4,6 2.106,1 4,1 1.468,9 2,9 1.369,9 2,7 1.161,1 2,3 1.097,0 2,2 719,0 1.4 0,53 0,23 1,31 0,48 1,50 3,65 1,70 1,65 0,78 1,40 kap 1 2 Philips G.B 2 1 Kon Olie 3 4 Robeco 4 5 UnUever c 5 7 A.K.U 6 9 Verenigd Bezit 7 6 Interunie 8 8 Hoogovens n.r.c 9 13 K.L.M 10 12 Van Gelder Zn 21.973,1 43,3 17.012,5 38,1 Va Totaal fondsen 1-10 SLOTNOTERING Woensdag 7 nov 1962 Actieve obligaties 6-11 7-11 i % lOlB won *% 10 m lOOiï i'/i 10)}5 lOOlê 4^'2 lOJlg lOOii tv 9<}J mi i'A 9'.'H 99}i 4'.'4 ma 99ii 3 % 95it 95i 3'/j — — 3V4 9113 * 9US 3<,i 5 5 95 tv 4i 94i 3H 93 93J 3',4 87i 87èt staatsleningen Ned ' 58 ld ' 59 ld ' 60 1 1(1 Kfl II ld ' 59 ld ' fiO ld ' 61 ld ' 53 ld o b O ld ' 47 ld ' 51 ld ' 53 I-ll ld ' 56 ld ' 48 3>,'4 - 3V4 87J 3V4 89 | 3Vi 89 ^ ZVi 91i 87 89i 89A 91i 91A 92 90i Beleg eert Ned ' SOI-n ld ' 54 l-Il ld ' 55 I ld ' 55 n 3 91i 92i 90i 98è * ld ' 37 Ht 99 — 99 94 94iiV < ii)ib o b ¦* ld Dol 1 ' 47 ld Invest e ld • 62-'64 ' ndle ' 37 N - Indië ' 37 Bank - kredietwezen 106}f 100 6 106f i % 100 ^ N Gem ' 57 ia ' 58-'59 Actieve aandelen Cultures lOOj 113 100 110 ' -^' it Rubber HVA Industr ondernemingen 348 347 134 133.10 492 495 133.20t 131.90 127t 127.40t AKO neh Mij eert f Hoogovens nrc Philips Gem B Unilever CvA Mijnbouw en Petroleum Dordt Petrol ld 7 pet Pref Kon Pet 50-20 657 657 657 656 142 80t 142.30t Scheepvaart en Luchtvaart 116t 127 48.10 131t 129 125 100 243 118 119 H.A.L 116 Java-Ch P nrc — K.L.M 48 10 KNSM nat bez 132 Kon Paketv 131 Stv MO Ned 127 Niev Goud nrc 101}t Van Ommeren e 240 * Rot Lloyd 120 Soheepv Unie 120t Niet actieve obligaties Prov Gern pub lichamen A'dam ' 47 A'dam ' 48 R'dam ' 52 1 K'darn - 37 1-3 Z Holl ' 56 S«i 94J — JVi 94ft — V-A - — m — 96 «¦ 4 98 — wf * n Bank - Krediet en B N G ' 58 JV 103 103 B N G ' 58 5 lOZis 102 B N G ' 5 iVt 98 78 B Ned G r ' 62 211 212 B Ned G r 51 145 145 Ex-t MIJ ' 58 5 » — 103 Ex-t MIJ ' 68 514 — 101}L Gr L C.b ' n S 101}B 107}B Herstelbsnk 4»,4 100 — Mldd cr ' BI IVi 100 ^ 100 yiarkthenditen 17-56 Notarisappel 17-53 Sterappel 9 67 Trans de Croncels 17-46 Zoe te Campagne 9-47 Zoete Ermgaard 9 48 Zoete Pippeling 9-74 Jasappel 9 47 Beurre d'Anjou 6-60 Beurre Al Lucas 6-60 Beurre Clairgeau 6 58 Bonne Louise 6-81 Brederode 6 35 Comtesse de Paris 6-61 Dy enné du Cornice 15-126 Emile Heijst 6 34 Gieser Wildeman 6-50 Légipont 6-71 Pres Leutreuil 6-46 St Remy 6-27 Winterjan 6-27 IJs bouten 6 30 Zwijndr Wijnpeer 6-43 Exportveiling Cox's Orange IA 67-89 IB 61-68 IBC 62-65 IC 46-53 Gl v Holland IA 45 52 IB 43-45 IBC 42-49 IC 38 39 Goudreinet IA 52-59 IB 47-51 IBC - 48 J Grieve IA 59-66 IB 61-64 IBC 61-62 IC 59-65 Laxton Superb IA 46-58 IB - 49 Notaris IA 45 53 IB - 50 IBC 40-48 Lom barts IA 55-57 IBC 48-54 Br Al Lucas IA - 52 IBC - 60 Br Clair geau IA 52-58 IBC 48-53 Bonne Louise IA 76-81 IBC 61-65 Légipont IA 65 71 IBS 57-62 Zw Wijnpeer IA 39 43 IB - 36 IBC 22-28 IC - 25 Doyenne IA 1114-119 IB - 126 IC 108 123 FRUITVEILING BUNNIK Bunnik 5 november Prijsnotering van appels en peren klasse I Cox orange pippin 75—80 84-87 idem 70 75 83-79 idem 65-70 68-78 idem 60 65 55-65 idem 55-60 53-56 id 50 55 32-45 James Grieve 65-75 58-62 idem 55-65 43-44 Gravestei ner 75 85 53-55 idem 65-75 68-69 idem 55 65 40-41 Goudreinette 75-85 48 53 idem 65-75 44-47 dem 55-65 42 44 Lemoenappel 70-80 41 43 idem 60-70 40-41 Glorie van Holland 75 85 45 idem 65-75 47 Zwijndrichtse wijnpeer blok 50-60 28 idem blok 45-50 14 % Beurre Clairgeau 65 75 38-41 idem 55-65 36-38 idem 45-55 19-23 Bonne Louise d'Avranches 55-60 63-66 idem 50 55 50-53 idem 45-50 31-39 St Remy 65-75 25-27 diem 55-65 23-25 Brederode 65-75 26-35 idem 60-70 33 36 idem 50-60 24-26 Win terjan 65 75 24-28 idem 50-55 19 21 idem 45-50 10-12 Gieser wilde man 50 60 44-46 idem 45-50 38 40 Alles per kg Blank zuur fabrieks fruit ƒ 17.20 idem kroet ƒ 17.20 per 100 kg VEEMARKT DOETINCHEM Aanvoer runderen 1490 vette runderen 409 vette kalveren 217 nuchtere kalveren 386 vaarskalve ren 167 schapen 22 lammeren 3 geiten 4 paarden 18 veulens 1 big gen 485 beren 6 Totaal 2799 Prijzen Kalf en melkkoeien ƒ 700 tot ƒ 1050 dragende vaarzen ƒ 600 tot ƒ 900 guste koeien ƒ 500 tot ƒ 700 guste vaarzen ƒ 450 tot ƒ 650 pin ken ƒ 275 tot ƒ 425 graskalveren ƒ 200 tot ƒ 300 vaarskalveren ƒ 90 tot 160 nuchtere stierkalveren ƒ 60 tot ƒ 110 schapen ƒ 75 tot ƒ 115 lammeren ƒ 80 tot ƒ 100 biggen ƒ 42 tot ƒ 54 vette kalveren Ie kw ƒ 2,20 tot ƒ 2,35 2e kw 1,60 tot 2,05 3e kw ƒ 1.60 tot ƒ 1,75 per kg lev gew slachtvee Ie kwal ƒ " 2,60 tot ƒ 2,75 2e kw ƒ 2,05 tot ƒ 2,35 3e kw ƒ 3,75 tot ƒ 1,95 worstkoeien ƒ 1,50 tot ƒ 1,65 slachtpaarden ƒ 1,70 tot ƒ 2.10 per kg gesl gew KAASMARKT WOERDEN Woerden 7 november in ƒ per kg Aanvoer 44 partyen Noteringen Ie kw 2.33—2.38 2e kw 2.28—2.32 extra kw tot 2.45 handel kalm 99 99 337 162 352 422 274 425B 166 258 683 148 369 438 222 248 176 137 459 190 307 144 151 278 586 160 » 213 178 245 263 705 187 Hagem en Co Hart Havenwerken H< 37emeiJeï Heem v d Heemaf Heineken's Hansen Mach Hero Heybroek Zei Hoek's Mach Holland H V Hollandia-Kat Holl Beton Holl Const A B Hon Melks Hooogenbosch Hoogenstraten Hooimeyer Indola Ing b"r Bouwn Internatto Ing Gew Beton Int Viscose Intervam Jansen en Sut Jongeneel Kemo Corsett V Kempen Beg Key Houth Kleding Smits Kiene Suikerw Kondor Kon Ned Pan Zout Ketten nrc Korenschoot EurunlonlOpb U95 1205 Valeurop 10 pb 674 674 Can Gen F c 15 15 Chem runde 9 9,^t Mas^ach Inv tr c 12 12 Television E Fe 6 6 Bank - krediet en verz wezen 362 29 165 « Vrnsterd Bank Cultuurb Gron 1 Cr b Herst pret H.B ü eert Kas Associatie I.andbouwbank Ned Cred b B N Hand mil cert 327 Ned Mlddenst b Ned Overzee B Rotterd Bank Slavenburgs B Twent Bank c 360 29 165 96 217 156 220 216 156 221 326 lOlJL lOlL 92L lOli 194 344 196 302 119 Cultures 195 341 196 300 97}B 107}B 46 204 425B Bezoekl Tabak Ngombezi Cult NI S U Senemb t 25-1 50 — Transatlantiea 73 46 205 426 91 107 ^ 101 105 107 103 100 72 Handel industrie en dlv 597 00 682 115 24 382 408 232 223 59 142 289 70B Alben HelJn 590B Alme-A'dam 160B Alg Hand M 201 Alg Norlt mö 690 Avim 114 Alweco aand B 24 Koudijs n.r.c 265 Kromhout 154 Kon Ver Tap 3950 Leeuw Pap.t 366 Leid wol Lett Amsterd.LindetevesLijemnf — Lijm en Gel eva 145 Maxwell Meelf N Bak " Mees Bouwm D Amstel Br nrc 380 97 93 Amsterd Ball 407 Amsterd Dr 230 Amsterd Rijt 223 401 548 132 ikNIBM NB — 101 Arnh Seheepsb 142 A.S.W — Avis Verffabr 72 81 106 82 82 85 85 81 Becht en Dys — 471 221 Beeren tricot 94 418 288 196 294 150 787 80 175 526 486 168 680 194 795 661 348 295 139 Bensdorp 419 Berg er Jurg 290 188 166 323 370B 293 362 413 101 162 443 151 372 473 Menko eert Metaverpa B Meteoor Beton Mosa Muller N B Mijnb werken - Naarden Ch t Gebr Naetf Nedap Ned Aann mIJ Ned Dok mt Ned Exportpap Ned Kabel Serkels Patent 200 Blaauwhoed 290 Blijdenst W ore 148B Bols Lucas 787 Borsumy W oer ' — 81B 90 90 91Ï 85 96}B 101 Braat Maeh A 81 Breda mach f 175 Bred bouwbedi 524 Broeades-St 501 Bronswerk B 163 678 194 793 660 349 293 140 126 204 196 197 Ned Seheepsb 152 Nelle wed J v 233 Netam B 228 Nleal 160 Nyma n.r.c 116 Ntiverd.-t Ca ^ 205Z Oranjeboom [\ — Overz Gas NB 285 Padang Porti 18 "•¦ iicrnb ind MIJ 114 Pal the 112 Papf Gtlderl e 580 Philips 6 pot pr 53 110 181 83 107 84 112 Burhmann's p Buttmger Bijenkort n.r.c Calvé eert Carp's Garen Centr Suiker Cobra 194 197 300 84 137 353B 163 193 507 180 740B 240 Curag Hand Dalderop B Deutsche Leert Demka Staalt 92 102 100 97}B 137 350 164 193 507 176 730B 238 234 107 210 254 409 130 508 138 232 205 700 Pont Houth De Poorter Reinev maeh RIVA Rotterd Drgdlt Ruhaak Ruttens bierbr Rljnstaa ] Rtlsdök Schelde de n.b Sehokbeton B Dessaux Dikker en Co Dorp en Co Dr Ov Hout Drie Hoefüzers DRU Duyvls i=:iect jfaet Electrolasch B Elektrot M 1 Elsevier Ditg Embal en H b 218 218 545 542 142 141 91 S3 415 416 884 883 299 ^ 245 243 148 147 236 237 499 500 318 318 1200 142 141 Enthoven Plet Erdal MIJ Exselsior met Fltt Ned Am Seholten Foxh.Scholten carton Schuppen SaletSchuttersveldSlmon de wit BSimplexSmit Transt.Soaarnestad v b 752 Stokyls ~ 162 Stoomspto Tw 89 Fokker 87 89 Ford 384 227 236 82 314 Gazelle Van Gelder Geldermao Gerofabr n.b Geveke en Co Gist - en splr Van de Grinten GrofsmederIJ 1135 1042 853 215 Van Swaay 288 Tabak Phil een 103 Th B Martjnen — Thomass en Dr 673 Thomass Mot e 255 Thoms V V c 169 Twentsehe Kab 570 Tw Overz H — Udenhout 230 Unilever 7 pet 148 Ontlever g pet 127 unilever 4 pet 87 Union Kijwlel — 144.50 144 B - bieden L -¦ laten t ~ gedaan en laten * " gedaan en bieden 173.50 101 194 447 116 515 Gruyter 6 pet rr 168 — ' rema er kkelijk AMSTERDAM 7 november — De stemming voor de intennatio nale waarden is vanmiddag bij de openiag „ gemakkelijker " geweest Het Damrak moest mm of meer op eigen kompas varen omdat Wall Street dinsdag wegens de verkie zingen gesloten bleef Nu het vrij wel vast staat dat de democraten de overwinoiing zullen behalen was men op de Europese beurzen wat gereserveerd Men vreest na melijk regeriingsmaatregelen ten nadele van de maatschappijen Een feit was dat Philips op ƒ 131.90 oiroa ƒ 1.20 beneden de vorige slotkoers opende om daarna ver der terug te vallen tot ƒ 131.50 ' s Morgens werd als hoogste prijs voor de edebtro-aandelen nog ƒ 133.40 betaald Unilever waarvan nabeurs het interim-divideni 1962 zal worden bekendgemaakt v.j ƒ 1.60 plus ƒ 2.60 als slot-dividend hield zich vrij goed op ƒ 126.60 min dertig cent De beurs houdt rekening met een onveranderd interim-dividend Kon Olie een halve gulden lager op ƒ 142.20 na ƒ 141.90 Hoogovens min vier punten op 487 terwijl AKU praktisch onveranderd bleef op 347 % Volkomen in overeen stemming met de verwachtingen was de handel in alle hoeken van de hoofdfondsen zeer Idein Gedu rende de verdere beursduur kwa men geen koersfluctiaties van enige betekanis meer voor In de staatsfondsenhoek werden de iVi procent leningen kennelijk gesteund in verband met de in schrijving van vandaag op ƒ 65 min 4 % procent obligaties KLM tegen 99 % procent met de regerings ga-rantie Niettegenstaande dat de belangstelling voor genoemde le ning matig was is de beurs van mening dat de lening er wel in zal gaan In de lokale afdelingen waren de orders zeer dun gezaaid Aande len Blauwhoed kregen een iets hogere advieskoers Het is vrijwel zeker dat deze maatschappij in 1963 een beroep op de kapitaal markt zal doen Genoemde aan delen werden gisteren reeds veer tien punten hoger op 290 uit de markt genomen De inkomsten van dit concern zijn over 1962 vol doende voor een dividend-verho ging tot tien procent 9 pet Op de incourante markt werden aandelen levensverzekeringmaat schappij Nillmij op 1300 a 1350 1250 geadviseerd op het uitkeren van een bonus in agio-aandelen In genoemde stukken werd van daag geen notering opgemaakt „ Internatio " heeft de aandelen in Verdugts Industrie - en Han delsonderneming N.V planteziek tebestrijdingsmiddelen en chemi caliën voor industriële doeleinden in Tiel overgenomen 396 589 222 179 170 400 258 100 245B 156 300 335 385 100 87 186 300 259 184 395 77}B 113 790 282 utermöhlen 400 Utr Asph f 384 Veend St sp Veneta ver BliSfabr Ver Machinel Ver Touwfabr Vettewinkel Vezelverw N.I Victoria bis VlhamlJ Vliss Kat Vred Rubb eert Vromen Papier Vulcaansoord Walvischvaart Wernlnk's Beton Wessanen Wilton Feljen Wits de Textiel Wyers I en H V Wtik en H Zaalberg Zeeuwse Cont Zwanenberg Org Zwitsal 177 330 170 400 255 100 242B 157 309 333 380L 101 86 185 361 255 183 390 315 777 281 Wijnbouw en Petroleum 58B 514 430 58.50 515 431 141 — 142.30 142 2087 — 2325 —— 2260 59 Alg ExplOt Ml ] Biliton I Billton II Kon Petr 1-20 Kon Petr 5-20 Moeara Enim a ld e opr bem ld 1 winstb ld 4 wtnstb Oost-Borneo Mij 62B Scheepvaart 465 120 Pumess 455 Oostzee 120 Spoor - en Tramwegen Geld Tram 107 Nederlandse Antillen 95 AntUl Brouwerij — Ant Verflabr 98 Duitsland 205 206 Mannesm eert Dollardfondsen certificaten 22 42 63 68 49A 16 12 52 lU 39 22 30 49 62 < H 24 22 42 4 64 48 16 12 52 110 39 Can Pac Imp OU Inland N.G In Nlek C A C F Ind Am Enka Am Motors Am Rad Am Smelt 30ft 49 62 48 24 Am T a T Anaconda Atchison T Balt a O Bethl St Ches a O Chrysler Cities S Columb gas Cont on 222 69B 56 27 26 45 63 27 12 55 33 Ui 10 222 69 56 26 26A 45 63 27 55ft 32 11 98 10 Curtiss W Du Pont General E Gen Mot Greyhound Int Flavors a Jones a I > Kenn Cop Montg Wi Nat Can Nat Dairy P Nat Steel Nw York Ci Nort W R Penn Rail Philips Pet 34 34 46 53 7 22 58 17 30A 44 28 28 35 63 870 i 341 34 46 59J 53 7 22 57 17 30 44 28 28 35 65B 840 4 Proot a vi Rep Steel Shell on South C Stand Br 10a Stand on N 3 Snidebaker P Sun M C Texa ' Inst Tide Water Union P R US Steel Western B C West Elec Wilson Woolworth Un Miniere Prolongatie 
14 WOENSDAG 7 NOVEMBER 1962 TJTRECBTSCH NIEUWSBLAD N.V Kleding Industrie DE VniES & SUSAN fabnkante van heren - en jongensbovenkledimg zoekt voor uitbreiding van haar Organisatiebureau in het bedrijf te Utrecht een ervaren arbeidsanaliist Het betreft hier een aantreklcelijke funktie voor de arbeidsanalist die door zijn kennis van onderwerpen als arbeidsstudie werk methodeverbetering normstelling en tari fiëring in staat zal zijn als medewerker met een grote mate van zelfwerkzaamheid een belangrijke bijdrage te leveren aan de verbetering van de efficiency in de be drijfsafdelingen pantalon weerspiegelt stijl Gevraagd wordt goede arbeldstechnische opleiding bedrijfservaring bij voorkeur opgedaan in de confeotiebranche goede omgang met mensen leeftijd omstreeks 25-35 jaar Uitvoerige soUicitaties te richten aan ons adres ts Utrecht Oudegracbt 350 t.a.v Chef Organisatie bureau FINANCIËLE INSTELLING vraagt VERTEGENWOORDIGERS Acquisitie-ervaring gewenst Eventueel vast salaris plus provisie Auto beschikbaar Brieven onder no 2-3700 aan het bureau U.N ms Bij het Gemeentelijk Energie - en Vervoerbedrijf te Utreciit kunnen worden geplaatst als Autobnsbestuurder personen van 21 tol 45 iaar In het bezit van rijbewiis B C of D Geboden wordt 45-urige werkweek Mogelijkheid van prestatiefoelage van 5 7 9 of 12 »,' Kledingtoelage f 165 - per jaar 15 verlofdagen + ongeveer 10 extra snip perdagen Gunstige spaarregeling No één iaar beperkt vrij vervoer Weekinkomen f 85.90 „ 94.90 „ 109.70 „ 114.20 „ 117.80 „ 120.50 21-iarigen 22-iarigen 23-iarigen 24-iarigen 25-iarigen 26-iarigen en ouderen Alle bedragen zijn inclusief onregelmatigheidstoelage en huurcompensatie Sollicitaties mondeling of scHrifteliik worSen ingewacKt bij G.E.V.U Nic Beefsstraat 3 te Utrecht Eea Dumak pantalou is sportief O Eigen Dumak coupe geïnspireerd op Engelse Franse en Italiaanse mode n Pantalons in 47 maten D Vakkundige en „ Klasse " afwerking Q Elastische „ Helanca '^ damespantalons voor wandelen skiën en sport waterproof Ook voor meisjes en jongens Herenpantalons in drie prijsgroepen de 44 class,de 55 class en de 66 class Unieke en exclusieve stoffen uit de toonaangevende modecentra ® vraagt voor haar bedrijven YEROLME DOK - en SCHEEPSBOUW MAATSCHAPPIJ N.V te Rozenburg VEROLME ELEKTRA N.V - Elektraweg 5 te Maassluis VEROLME MACHINEFABRIEK IJSSELMONDE N.V Oostdqk 29 te IJsselmondo VAKLIEDEN in de scheeps - machinebouw en de elektrotechniek voor reparatie nieuwbouw en montage Aantrekkelijke woningen in de omgeving van het bedryt Rozenburg of Spykenisse zyn op korte termijn beschikbaar Hiervoor komen ook in aanmerking jonggehuwden en zg die trouwplannen hebben yerder bestaat de mogelijkheid voor ONGESCHOOLDEN opgeleid te worden tot IJZERWERKER BRANDER LASSER HAKKER Uitvoerige inlichtingen worden gaarne verstrekt door een van onze personeels funktionarissen op donderdag 8 november in het Haagsche Koffyhuis Vredenburg 22 te Utrecht van 19.30 - 21.00 uur Mocht u niet in de gelegenheid zijn dit adres te bezoeken dan kunt u onderstaande coupon ingevuld inzenden aan onze Centrale Personeelsdienst Post bus 610 te Rotterdam waarna nader kontakt met u zal worden opgenomen Ondergetekende naam ¦ Adres Woonplaats Beroep « wenst inlichtingen te ontvangen omtrent het bedrijf te v « 1)1 ria funktie van • >« VE - 49 UN TECHNISCHE UNIE N.V T ASCH VAN WIJCKSKADE 31 Utrecht M T * 3 a 2 t ' MAGAZIJNBEDIENDEN Leeftijd 16—35 jaar Gaarne schriftelijke sollicitaties met opgave van vol ledige inlichtingen aan bovenstaand adres Super Neon N.V - Utrecht heeft op zeer korte termijn plaats voor een WIJ ZOEKEN hiervoor een actieve en accurate mede werker tussen de 20 en 25 jaar in het bezit van het praktijkdiploma boekhouden en eventueel studerende voor het diploma M.B.A Naast een goed salaris en uitstekende vooruitzichten wordt hem een prettige en zelfstandige werkkring geboden Gegadigden voor deze aantrekkelijke func tie worden uitgenodigd hun sollicitatie brieven te richten aan het hoofdkantoor Singelstraat 11 - Utrecht N.V KOELTECHNISCHE INDUSTRIE „ FRiCORONA " vraagt voor spoedige indiensttreding een boekhoudkundige kracht mnl of vri Leeftijd min plm 18 jaar Liefst met Mulo-diploma en kunnende typen Kennis van steno strekt tot aanbeveling Zaterdags vrij Schriftelijke sollicitaties aan oos Hoofdfcantoor Korte Jansstraat 19 te tVreoht Gezonder slapéiii - verkwikt ontwaken Gezonder slapen werkelijk uitgerust ontwaken vol energie en levenslust dat kan als u slaapt op een moderne Dunlopillo matras Heerlijk stevig en com fortabel overal de juiste steun gevend Handig en hygiënisch Zelf ventilerend dus nooit opschudden of keren Let er op dal u een echte Dunlopillo matras krijgt voor een volmaakte nachtrust En neem er ook zo'n heerlijk zacht Dunlopillo hoofd kussen bij Dunlopillo ^ SBitinmu»KBoamBT Dunlopillo • zo goed ¦ zo hygiënisch • zo practiscA meest gekochte matras 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD WOENSDAG 7 NOVEMBER 1962 15 ' ^^ 1 1 il 1 ^^ CLEMENS LAAR DOOR DE LUIDSPREKER Rendezvous met het verleden Advertentie het hele jaar SANOSTOL houdt iedereen gezond NOODZAKELIJKE LEVERTRAANVITAMINEN GEVEN U WEERSTAND VOOR DE WINTER door Guy Bara de rusteloze reiziger Advertentie Moderniseer uw meubelen met Cefa-Bever PRAnHTRI IT ^ Zo makkelijk-ia eaaiihoumtiten I linUl I I Ulal I W De kwakstralen Je moet ook de andere kant spelen Bom Nu was dat niet nodig Ik hoorde iedere noot enleder woord in mijn oor Bim liad gelijk Het washet meest vertroostende lied dat wanhopige zielenkonden horen Ik hoorde het als het ware Und morgen wird die Sonne wieder scheinen.Und auf dem Wege den ich gehen werde,wird uns die Glücldichen sie wieder einen Misschien was het geschreven voor degenen die plotseling alleen staan Ik had nog nooit zo goed begrepen wat de mensen aan hun dichter te dan ken hebben Ik keek Rittinghaus aan hij zat ineenegdrongen * n zijn stoel en hield zijn champagnefles met twee handen vast — U hebt zich zeker erg eenzaam gevoeld con sul Hij keek niet op — Ik hield ervan alleente ztjn Ik ben eigenlijk altijd te weinig alleengeweest Maar mijn eenzaamheid heb ik iedere dag verwenst Nu had ik moeten opstaan en een arm om zijn schouders leggen Waarom deed ik dat niet Met het medelijden van de rijke begreep ik hem nu de arme Hij had niet genoeg bemind en was gedoemd tot eenzaamheid Hij droeg de vloek van een ongeleefd leven Nu restte hem alleen de vlucht in het trivaile Proost Kaspar Proost consul Het hielp ons niet Woordeloos gleden wü weer van elkaar weg Hij terug naar de ijzige leegte van zijn ouderdom en ik in de genadevolle herinnering en in mijn onuitsprekelijk geluk dat uit verdriet en leed geboren was — Bom moet Gattamelata niet vergeten Nee Bim die boodschap zal ik nooit vergeten Wij hadden eens getwist zoals wij zo vaak deden heftig en met plezier om het dlspunt zelf en — blijkbaar maar zonder het te weten — ook met plezier over de manier waarop de ander zich druk maakte plezier In invallen temperament handig heid en drift Het ging over ruiterstandbeelden om hun kunst waarde en om de vraag in hoeverre die waarde gelijke tred hield met de ruiterlijke geest Nu is de wereld lichtelilk bezaaid met standbeel den waarop de een of andere beroemde of beruchte persoonlijkheid op een of ander paard zit Ten slotte hadden wij ons gehouden aan de twee beroemdste Ja natuurlijk De Colleoni van Verecchio en de Gattamelata van Donatello Bim stond in vuur en vlam voor de Colleoni Waarschijnlijk had zij gelijk In een of ander opzicht moest er wel een reden voor zijn dat dit op iedere betere schrijftafel of boekenkast in heel de wereld te vinden was Maar mij beviel het niet SUSKE EN WISKE — Bij die Colleoni is alles brutaliteit en geweld.Dat is precies het tegengestelde van wat werke lijk ruiterlijk is En het klopt ook feitelijk niet.Colleoni staat in spreidstand in de beugels en ruktfors aan het bit Het is volkomen uitgesloten dateen paard bü een dergelijke houding van de rui - ter zo lopen kan Het hele standbeeld deugt trou wens niet Het is allemaal-op effect berekend en pure beeldhouwersMelodramatiek Ik weet wel niets van kunst af maar met sluwe berekening heeft zij toch zeker niets uit te staan Maar Bom je vergeet helemaal wat hetstandbeeld tot uitdrukking wil brengen Dat is mogelijk zei»ik opgewonden — maarwat drukt het in werkelijkheid uit Brutaliteit Trots.Misschien ook een ontoombare wil maar ook teugel loosheid Bij Colleoni is alles heerszucht maargeen echt herenkarakter Alles is willekeur en tuch teloosheld In dat opzicht is het standbeeld mis schien werkelijk kunst Wie zo rtjdt die leeftook zo en moet ten val komen Zo zal het ookwel gegaan zijn Als zo iemand met zijn paarden zijn leven door de knieën gaat dan komt hijniet meer overeind Omdat nu eenmaal het wer kelijke ruiterlijke de werkelijke superioriteit hetherenkarakter tegenover zichzelf en zijn lot deinnerlijke beheersing en geslotenheid ontbreken Zoiemand zweept zichzelf en zijn paard met een on beredeneerd geweld vooruit maar rijden doet hijniet Het hoofdmotief van het rijden is de drangom vooruit te komen de vastbesloten en in onver stoorbare rust geconcentreerde wil die op de vertegericht is Rijden is altijd alleen maar vooruitwillen Beheerst en gedisciplineerd maar onverstoor baar en onweerhoudbaar Bim had mü met grote ogen aangekeken Jij bent toch een rare Bom Bi ] jou wordenalle levensvragen geconcentreerd op het ruiterlijke.Je maakt het je wel erg gemaldceltjk Dat is een verwijt dat niets ter zake doet,stoof ik op Het is geen verwijt en het is ook niet onza kelijk Bom En het merkwaardige is dat JiJ heeldikwijls waarschijnlijk zelfs meestal gelijk hebt Zo als nu ook Ik keek haar onzeker aan — Nee heus zei zij toen heel ernstig en legde haarhanden op mijn schouders — Je hebt je alleen maarlaten gaan over de grote meester Verecchio eneigenlijk alleen als een verontwaardigde ruiter enik geloof dat je gelijk hebt Toen was zij beginnen te lachen — En met Dona tello ben je het dus eens Hulpeloos had ik de schouders opgehaald — Je moet miJ niet te erg uitlachen Bim Ik weet wel dat ik niets geleerd heb Maar ik kan nu eenmaal niets accepteren wat ik op mijn manier niet kan begrijpen en niet erkennen kan Ja Gattamelata dat is heel iets anders Die rijdt werkelijk Die is een met zijn paard dat is allemaal los maar met een ingespannen wil Die viert zijn paard wel aan de lange teugel maar tussen kruis en knie is hij ' t meester Dat hele proces voltrekt zich inwendig maar het is werkelijke levende kracht Het gaat vooruit steeds maar vooruit Voor mij is het daar om het mooiste en het indrukwekkendste ruiter standbeeld En nu mag je wel weer barbaar tegen me zeggen Maar ze zei het niet In plaats daarvan gaf zij mij een heel lange kus PAS VAN DE PERS Vervaagd spoor Het dramatische slot van de ro man Vervaagd Spoor " door Hil degard J Kaeser is geen overtui gende oplossing van het indringend gesteld probleem Anders en Christina Engstrand vormen een gelukkig echtpaar hij als persfotograaf verbonden aan een krant in Stockholm zij met hart en ziel onderwijzeres Zij weet dat haar man het in de oorlog moei lijk heeft gehad werkend in het Noorse verzet maar hij spreekt daar niet graag over Als er een dochtertje en later een zoon wordt geboren lijkt hun geluk nog gaver te worden tot Anders plotseling wil verhuizen naar Oostenrijk het ge boorteland van ziJn moeder Het kost Christina moeite haar werk op school op te geven en ze voelt zich in We nen niet zo op haar plaats Hier waar Anders zich veilig voelt wordt hij dan plotseling geconfron teerd met die ene vreselijke daad uit de oorlog het doden van twee men sen die hij over de grens had moeten brengen Als Anders dan door het redden van een kind zelf de dood vindt brengt dat voor Christina wiens le venshouding geen compromissen toe laat de oplossing De vertaling uit het Duits is van Hermien Manger Nygh en Van Dit mar gaf het boek uit M A X — Op het terrein van de Esso Raffinaderij in het Botlek gebied is de eerste paal geslagen voor een aromatenfabriek Hiermede be geeft Esso Nederland N.V zich op het terrein van de petro-chemie HEDENAVOND HILVERSUM — NCRV 18.10 Koorzang 18.30 Radio Volksuniver seteit Hedendaagse letterkunde - X door Jacques den Haan 19.00 Nws en weerpraatje 19.10 Meded 19.15 Leger des Heilskwart 19.30 Radio kr 19.50 Gram.muz 20.00 Dank stond voor gewas en arbeid 21.00 Gram.muz 21.15 Lat Amer ork 21.35 Lichte grammuz 21.15 Lat Amer ork 21.35 Lichte gram.muz 21.34 Kanttekeningen 22.00 Geeste lijke liederen ^ 00 Gram.muz event act 22.30 Nws 22.40 Avond overdenking 22.55 Lichte gram muz 23.55 24.00 Nws HILVERSUM n — VARA 18.00 Nws en commentaar 8.20 Act 18.30 Tango Rumba ork en zangsolisten 19.00 Voor de kinderen 19.10 VARA Varia en lichte gram.muz VPRO 19.30 Voor de jeugd VARA 20.00 Nws 20.05 Pennies from Heaven 20.40 Kaf en koren wekelijkse no tities 20.50 Lichte gram.muz 21.00 Fragm uit La dame pique opera 22.30 Nws 22.40 Jazzmagazine 23.15 Muz.-revue 23.44-24.00 Nws DRAADOMROEP 4e lijn gram.pl.progr 18-20 uur Internationale liedjes ENGELAND BBC LIGHT PBOGR 18.00 Gevar progr 18.31 Gevar muz en berichten 19.33 Sportoverz 19.45 Hoorsp 20.00 Nws en journ 20.31 Hoorsp 21.00 Gevar muziek 21.31 Hoorsp 22.31 Gevar muz 23.30 Nws sport en act 23.41 Ge var muz 0.31 Lichte gram.muz 0.55 1.00 Nws BRCSSEI 18.00 Moderne kamermuz 18.10 Lekenmoraal en filosofie 18.30 V d soldaten 18.50 Radiokron 19.00 Nws 19.40 Kinderkoor 19.45 Kin derweelde 20.00 Vlaanderen zendt zijn zonen uit Missieklankbeeld 20.15 Wiener Festwochen 1962 Fil harmonisch ork van Londen en sol klass muz 22.00 Nws 22.15 Fol klore in Libanon 22.35 De zeven kunsten 22.55 Nws 23.00-23.15 Voor de zeelieden DONDERDAG 8 NOVEMBER HILVERSUM I — KRO 7.00 Nws 7.15 Klass gram.muz 7.30 Voor de jeugd 7.45 Morgengeb en overw 8.00 Nws 8.18 Lichte gram muz 8.50 Voor de huisvrouw 9.35 Water standen 9.40 Schoolradio NCRV 10.00 NCRV-lied 10.03 Geestelijke liederen 10.15 Morgendlenst 10.45 Kerkorgeleonc mod muz KRO 11.00 Voor de zieken 11.45 Geeste lijke liederen 12.00 Middagklok - Noodklok 12.04 Lichte muz 12.25 Voor de boeren 12.35 Meded t.b.v land - en tuinb 12.38 Lichte gram muz 13.00 Nws 13.15 Licht ork met zangsol 13.40 Wissewassen licht progr NCRV 14.00 Klass gr muz 14.15 De miljoenste woning na de oorlog 15.15 Klass gram.muz 15.35 Licht ensemble 15.15 Verken ningen in de Bijbel Btjbeloverden king 16.15 Pianorecital klass muz 17.00 Voor de jeugd 17.30 School zang 17.40 Beursber 17.45 Gram muz 17.55 Licht ork en zangsol HILVERSUM II — AVRO 7.00 Nws 7.10 Ochtendgymnastiek 7.20 Lichte gram.muz VPRO 7.50 Dag openingen AVRO 8.00 Nws 8.15 Progr overzicht Aansl Lichte gram.muz 9.00 Gym voor de vr 9.10 De Groenteman 9.15 Moderne kamermuz 9.40 Morgenwtjding Advertentie iOSRAM lampen 10.00 Arbeidsvitaminen 10.50 Voor de kleuters 11.00 Huishoudelijke za ken lezing 11.15 Radio-kamerork en sol klass muz 12.00 Lichte ork muz en zangsol 12.30 Meded t.b.v land - en tuinb 12.33 Uit het be drijfsleven lezeng 12.43 Hammond orgelspel 13.00 Nws 13.15 Meded event act of gram.muz 13.25 Beursber 13.30 Johan-Willem Friso Kapel 14.00 Pianoduo moderne muz 14.30 Voor de vrouw 15.05 Zing met ons mee 15.30 Voordracht 15.45 Licht ensemble 16.00 Van vier tot vijf radioprogr in een Notedop 17.00 Voor de jeugd ENGELAND BBC LIGHT PROGR 12.00 Voordr 12.15 The Dales dag boek 12.31 Lichte ork.muz 13.00 Populaire gram.muz 13.31 Voor de arbeiders 14.00 Gevar muz 14.45 Voor de kleuters 15.00 Voor de vr 16.00 Amus.muz 16.31 Muz bij het werk 17.15 The Dales dag 17.31 Uitslagen races 17.35 Gramm.muz voor de jeugd BRUSSEL 12.00 Nws 12.03 Lichte muz 12.30 Weerber 12.35 Gram.muz 12.50 Beursber 13.00 Nws 13.15 Kam muz 14.00 Schoolradio 16.00 Beurs ber 16.06 Franse les 16.21 Lich te gram.muz 17.00 Nws 17.15 Voor de kinderen 17.50 Koorzang Zie voor tV'programma pagina 5 PANDA en de meesterschatgraver 73 Panda en öe heer Zamel hadden de middel eeuwse duveltjes-in-doosjes-doos bereikt waarIsengrim zich bij een vroegere gelegenheid in had schuil gehouden en openden deze nu om de boos aardige edelman er opnieuw in te stoppen — entoen Panda een blik naar binnen wierp slaakte hijeen kreet van vreugde „ Mijn boek " riep hij ver heugd „ Daar ligt mijn bibliotheekboek Nu kanik het eerlijk terug gaan brengen " Hij was ergblij en von(ï dat na de vele moeilijkheden alleserg goed afgelopen was Maar het was nog niet afge - lopen hij wist niet dat achter zijn rug de sluwe Joris Goedbloed een uiterste poging waagde om de schat te bemachtigen Joris zag wel in dat het onmogelijk zou zijn om ongemerkt met de hele kist weg te wandelen en hij beproefde dus zijn krachten op het slot Gelukkig is de middeleeuw se slotenmakerskunst geen onbekend terrein voor me " dacht hij „ en blijkt daar niet weer uit dat een goede opvoeding iemand van oneindig nut kan zijn?" Op dat ogenblik brak het slot open en we mo - gen welhaast zeggen dat er ook in Joris iets brak Deer was nu die schat waarvoor hij zoveel in de waagschaal had gesteld — een middeleeuwse niwie grol van de middeleeuwse ruwe Isengrim En het opschrift luidde Twas waerlyck heel seer stom van jou - Te dencken da'k myn sghat begraeven sou - lek neem hem mede vol pleysy ren - En gae nu vrolyck rentenyren - Terweyl dees boertigh * kist - My dient aJs een misleydings list " Posities Nederlandse schepen Aaltje 4 v Rochester te Londen Aardenburgh 5 te Koping Arhilles 6 op 800 m W Ouessant Adm De Ruyter p 5 Scheveningen Adm Nelson p 6 Kiel n Stockholm Adriana 6 v Amst n Rotterdam Aegir 5 v Par n XTtersen Aegis 5 op 60 m ZW Plymouth Aeneas 5 v Amst te Kopenhagen Agamemnon 5 v Curagao n La Guaira Agnes 5 v Antwerpen n Londen Ahoy 5 V Gruvon te Zwolle Alblasscrdyk 2 v Tampa n Antwerpen Aldebaran 5 v Bott n Kopenhagen Algol 6 op 320 m ZO Socotra Alhena 5 340 m Z Kaap Verd eil AH p 6 Beachy Head n Bridgewater AH Damhof 3 v Mostjoi n Alja V 3 te Delfzijl Alletta p 5 Texel n Damzlg Almdyk 5 v Aden te Fremantle Alnati 5 op 385 m ZW Kaap Verd ell Alphacca 5 v d rede te Pt Okha Amazone 3 v Defzijl te Bilbao Ambulant S te Gomera Ammon 6 v New Orleans te Mara - caibo Ampenan 5 v Houston n New Orleans Amstelborg 3 v Delfzijl n Bohus Amsteldyk 5 v Hamburg n Antwerpen Amstelkroon 5 op 900 m Z Tokyo Amstelland 5 100 m O Rio Janeiro Amstelmolen 5 180 m W Seychellen Amstelstad 5 460 m W Azoren Amstelstroom 3 te Bristol Amstelveld 5 v Baton Rouge n Cal cutta Amyntas 5 v Alicante te Rotterdam Angolakusf 5 te Cape Palmas Anna Henny 3 te Cardiff Annenkerk 5 op 125 m NW Lissabon Annie G 5 v Stockholm te ïfearlem Antarctica 5 te Middelburg Antares p 5 Terschelling n Penzaaice AntiUa 4 V Wisbech te Gunness Anton Karel 6 te Gromingen v&cvr Appiniredam 6 te Rotterdam Areas p 6 Finisterre n Valencia Archimedes 5 op 730 m NO Guade - loupe Arctic 6 V Londen te Vlaardingen Arcturus p 5 Skomvaer n Kings Lymn Ardito 5 v Hansweert te Algiers Arendskerk 5 dw Napels n Port Said Ares 5 v Pto Ordaz n Nordenham Argonaut p 5 Carthagena n Boston Argos p 5 Lissabon n Barcelona Argus p 5 Brunsb n Kampen Arkeldyk 4 v Balboa n T^os Angeles Arneb 5 1200 m ZO Bermuda Arran 4 v Grangemouth te Midclesbro Artemis p 5 Ouessant n Amsterdam Astra 3 v Rotterdam te Londen Atlantic 5 te Rathmullen Atlanfide p 5 Beachy Head n La PalHce Atlantis t 5 Oland n Sharpness Atlas Palermo-Cadiz p 5 Bougie Audacia 6 v Bochefort n Par Auriga G 3 te Topsham Aurora 5 te Avonmouth Averdyk 6 v d rede te Dar es Salaam Axeldyk 4 te Lake Charles Baltic 6 V Rott te Antwerpen Balticborg 4 v Delfzijl te Heroen Banda 4 v Cleveland te Erie Barcarola 6 v Rott n Drogheda Batavier 3 7 te Liverpool vMTvacht Batjan p 5 Aden n Koweit Batu 5 op 650 m OZO K Canaveral Bawean 5 v Basrah n Ras Tanura Beekbergen 6 v Barry n Nantes Benlnkust 6 v Havre te Duinkerken Bennekom 5 op 900 m NO San Juan Beppie p 5 IJm,iuidein n Par Bernard John 4 te I/Oaiden Biesbosch 5 V Antw n Dubun Biliiton 4 V Longview n Los Angeles Binnenhaven 7 te Xlouaan verwacht Birmingham 5 v Gent te Leith Boezemsingel S v Bordeaux n San - tander Boissevain 2 v Rio Janeiro n Yoko hama Bonafide p 5 Boma n Gibraltar Bonaire p 5 Texel n Lubeck Bonita 2 v Charleston n New York Borculo 6 te Lissabon verwacht Borelly 3 v Huil te LTmuiden Botnrif p 5 Skagen n Oslo Brandarls 9 te Rotterdam Breda 6 v Antwerpen te Rotterdam Breezand p 6 Vliss n Bayonne Brittenburgh 4 te Middilesbro Brouwersgracht 5 v Bayonsie naar Simdsvali Cnlchas 6 v Benghazi te Tripoll Camerounkust p 5 K Blanco n Dakar Canada 5 V Liverpool n Swansea Capella p 5 Ameland n P Talbot Capricornas 3 v Genua n Torrevieja Caribia 7 te Rotterdam verwacht Casamance 5 200 m ZZO Las Palmas Casana 4 v Treport te Lond^rai Castor 6 v Rhodos te Kiuluk Castor M 4 te Mooisteras Cateli 6 v Wiek n Berwick Catharina P 3 te Mantviuoto Catharina W 3 te Londen Catharinapolder 6 te Mukalla Celebes 5 v Amsterdam n Bremen Charis 6 v Bremen te Antwerpen Chiron 5 op 650 m NO Barbados Cito p 5 Goeree n Southam.pton Congokust 5 op 80 mr W Casablanca Coral Achopora 6 te Marseille Corn V d Schoot p 5 Skagen naar Dundee Corn Houtman 3 te GroailngKi Corona 5 v Southampton n Rott Corsica 6 v Rafso te Rott verwacht Da Capo 6 v Fecannp te Crotone Da Costa 4 V Amtw te Tilbury Dalerdyk 5 op 625 m NO Martinique Delfdijk 3 te Yxpila Delft 5 V Callao n Chimbote Delfzijl 5 te Leeuwarden Deneh 5 450 m W K St Vincent Deo Gratias 7 te Rotterdam verwacht Despatch 5 v Amst te Umidden Diana V 3 te Buitenhuizen Dicky p 5 Kiel n Hamlna Dido p 5 Ouessatnt n Bilbao Diemerdyk 5 op 280 m NW Azoren Dietert 5 v Abo te Alkmaar Dina 3 te Fremingtom Dinkel 5 v Antw n Londen Dintelborg p 6 Brunsb n Utrecht Dollard 6 te Huil varwacht Doni 5 V Amsterdam te Umuiden Doris 5 op 150 m NO Bahama Draco 5 85 m NO Minorca n Livonno Draka 4 v Delfzijl te Sai^sborg Duivelend 6 te Rotterdam Eagle S v Looiden te Antwerpea Eddystone 6 te Duimkerken verwacht Ecmland 6 v Hamburg n Amsterdam Eenhoorn 5 v Alexandrië n Bremen Egbert S 5 V Rott n Rochester Elisabeth 7 te Paimpol verwacht Embla 5 v Stockholm te Amsterdam Emmy S 3 v d Tyne n Bristol Engelina Broere 5 te Londonderry Eos Amst Sfax p 5 Ouessant Erasmus p 5 Bougarom n Triësit Erasmussingel 6 te Takoradi verw Esma B 3 V Hamburg te tionden Eyo S 8 te Duinkerken verwacht Fedala 6 v Roterdam n Dublin Pem 5 v Lemmer te Rotterdam Fendo 4 v Duinkerken te Londen Fiducia 2 6 te Middelhaznia Flevo 4 V Kjoge te Fakse Flevoland 4 te Goole Fokke de Jong 6 te Antwei ^)» Forel 6 v Antw te Rotterdam Forto 4 V Itzehoe te Delfzijl Francisca p 5 Skagen n Rotterdam Franka 2 • v Marseille te Glasgow Frans Böhmer p B Bougie n Malta Frans v Seumeren 6 te Holmsund verwaditFrejo p 6 Lan.dsend a MostynFriesland 3 v San Francisco n Colum bia Rivier ' Gaasterdyk 5 op 360 m NO AzorenGaasterland 5 op 220 m WZW LissabonGaasterland SSM 6 te Kings LyamGabonkust p 5 Las PalmasGanymedes 5 op 600 m WZW AzorenGaroet 6 v Antwerpen te RotterdamGasselte 4 v Amst te SvendborgGea M 6 V Rotterdam te UmuideaGeestland 5 op 120 m ZW FastnetGeestsluis 6 te Yarmouth Geestatar 5 op 850 m WZW AzorenGeeststroom 6 te Rochester Gefle p 8 TerscheEitig n RouaanGeja p 6 Brunsb n ZwolleGenca p 5 Texel n DanzigGerry S S v Rotterdam n Swansea Gersom 4 te WaterfordGiessenkerk 5 110 m N Chagros eil.Gooiland 5 op 1X0 m ZW Ouessant n Cristobal Goote 5 V Liverpool te Antweirpen Gramsbergen 6 te Kendtra Gratia 4 v Delfzül te Ystad Grebbedyk 5 170 m ONO K Hatteras Groote Beer 7 te Fremantle verwacht Hado 3 V Boston n Caen Hector 5 op 500 m NO San Juan Hecuba 5 op 250 m NO Azoren Heemskerk 5 v Muscat n Dubal Heerengracht 6 te Bayonne Helemar H 5 te Bordeaux Helicon 3 v Trinidad te Demerara Hendrik B p 5 Ameland n Hengelo Hendrika Maria p 5 Esbjerg n Dram - men Hennie p 6 Bnuisb n Harlingen Henny J 4 v Antw te Newross Henrica Thekla 5 180 m WNW Lin desnes n Reykjavik Hera p 5 Landsend n Amsterdam Hermes 5 v Bremen te Rotterdam Hoc Vinces 4 v Gent te Londen Hontestroom 5 te Amsterdam Hoop S V Napels n Idanel p 6 Vliss n Kings Lynn Insp Mellema 6 v P Talbot n i^tw Intrepide p 6 Algiers n Sevilla Irene 5 v Halden te Grimsby Irene S 5 v Dieppe n Pax Ittersum 5 v Mobile te Jacksonville Ivoorkust p 5 Monrovia n Freetown Jacaranda 6 v Rott te Harwich Jagersfontein 6 v Antw te Amst Jan 5 v Ponza te Napels Jan Brons p 5 Sandhammem Jan Herman 4 te Spezia Jannie 7 te Hartlepool verwacht Jans 4 v Amsterdam te Londen Jantje Eppiena p 5 Texel n Poole Java 6 te Cristobal verwacht Jean E 4 v Amsterdam te Londen Jenjo 6 V Kotka te Wageningen Johan van Oldenbarnevelt 6 op 270 m OZO Sydney n Wellington Johanca 6 v Raahe te Londen Johanna B 4 te Deventer Jonan 3 V Nakskov te Oslo Jonet 4 V Rotterdam te ^ jonden Jongkind 5 te Antwerpen Joost 5 v HudiksvaU te Zaandam Joseph Frcrlng p 5 Brunsbuttel 17 te Monrovia verwacht Jozef Swenden p 5 K Gris Nez n Brunsbuttel Juno 3 v Honfleur te Teignmouth Kamperdyk 6 v Hamburg te Bremen Karachi 6 v Sandakan n Bugo Karel 4 v Mamo te Huil Karimata 6 v Penang n Aden Kasimbar 6 v Biak te Manokwarl Kastanjesingel 6 v Kenitra n IV^ta Katendrecht 5 v Bahrein n Port Sudan Katwyk 6 V East London te Singapore Kemphaan 8 te Las Palmas verwacht Kerkedyk 6 op 50 m Z Kaap Race Keyser 0 v Amsterdmn n Hamina Kleldrecht p 5 Kreta n Port Said Kinderdyk 5 op 415 m NW Finisterre Kloosterdyk 5 v Antw te Rotterdam Kohinoor 5 v Stettin n Newcastle Kon Juliana 6 te Huil verwacht Kreeft 5 150 m W K St Vmcent Kxeon 5 125 m ZW Ouessant n Lissa bon Kjjftonborg 3 te Harlingen LMton 6 V Paramaribo te Amsterdam Laertes 5 op 360 m W Minikoy La Paloma 6 v Waterford n Ports mouth Laura Christina 3 in Panamakanaal Lauriergracht 6 te Rotterdam Lawak 6 v New York n Cristobal Leemans 5 te Temeuzen Leendert Broere p 5 Blaavandshoek Lekliaven 6 om 18 u te Rott verw Leliegracht 6 te Grangemouth Lenic 4 v Delfzijl te Cuxhaven Leonard T p 6 Texel n Delfzijl Leonidas 6 v Rott n Amsterdam Libra 3 v Belfast n Milfordhaven Lien 6 v Rotterdam te Wexford Lifana p 5 Gibraltar n Haifa Limburg 5 op 450 m ZW Yokohama Limfjord p 5 Brunsbuttel n Lindesingel 6 v Gent n Engeland Lizard 4 v Colchester te Bremen Lombok 5 v Cristobal te Curacao Loosdrecht p 5 Oporto n Marseille Loppersum 5 op 340 m ZO Halifax Louise 5 v Oscarshamn te Grouw Lubox 5 V Finland te Waterford Luctor 4 v Ipswich te IJmuiden Lumey 5 v Emden te Hemosand Lutetia 5 te Borgholm Lydia W 3 te Blankahohn Maas Lloyd 5 nog te Biak Maasdam 5 op 400 m O Kaap Race Maaskade 6 te Sharpness Maasym N 5 te Bordeaux Madison Lloyd 6 v Bremerhaven n Rott Mado 2 9 V Rott^i^dam n Stockton Magas 6 v Venetië te Triest Maluca 5 100 m O Kaap de Gata Marathon 5 op 350 m ZW Azoren Marcella 6 v Vlaardingen n Stralsund Marco Polo 4 te Oxelosund Mare Altum p 5 Str Malakka Mare Magnum 6 te St Louis Margaretha Smits 6 te Dublin Margriet Anja 5 v TroUhattan naar Felixstowe Mariekerk 5 op 110 m N Finisterre Markab p 5 Gibraltar n Las Palmas Markab T 6 te Londen Marne Lloyd 5 v Hollandia n Singa - pore Marvan 3 v Trevor te Eastham Marwit 3 v Eastham n IjOndonderry Mataram p 5 K Villano n Port Said Mathilde 5 v Antwerpen te Hambtirg Matthew 5 v Stralsund te Stettin Mauritssingel 6 v Bayonne n Vlaar - dingen Meerkerk 6 v Chalna te Rangoon Mees Cremer 3 te West Hartlepool ' Meeuw p 6 Vüss n Helsinki Meidoornsingel p 5 Diuigeness Meliskerk 6 v Rott te Amsterdam Memnon 5 op 500 m N Dominica Merak 3 v Gent te Gothenburg Merak N 6 v Saffi te Kenitra Mercurius 5 op River Blackwatcr Mercurius H p 5 K de Gata n Dakar Meres N 6 v Bilbao n Carthagena Merwestad p 5 Brunsb n Lorient Michel Swenden p 4 Lizard n Midas 6 ^ Kopenha':en te Gothenburg Mies 3 v Barcelona te Ayr Minos p 5 Gotland n Helsinki Minerva 2 6 te Antwerpen Mlrfak N p 5 K de Gata n Casablanca Mirzam N p 5 K Palos n Marseille Mithras 2 v Tanger te Barcelona Mitropa 5 245 m W Kreta Molenkcrk 5 v Port Said te Genua Montferland 5 op 150 m N Finisterre Mount Everest p 9 Sandhammem Munte Antw.-Aarhuus p 6 Kiel Musi 5 in Suiu zee n Singapore Musi Lloyd 5 te New York Mutatie p 3 Ouessant n Bayonne Myra 8 v Antw te Sligo verwacht Narwal 5 v Rotterdam n Thisted Nashira p S Finisterre uitreis Nassauhaven 6 te Rotterdam Navis 6 V Eidehaiwn n HuU Ncder-Ebro 5 220 m N Galapagos eil Neder-Elbe 5 in Suezkanaal Neder-Waal 5 240 m W Sabang Nelly 6 v Runcom te Cardiff verw Nero 6 V Malaga te Antwerpen Netta p 5 Brindisi n Dubrovnik Netty 3 V Antw te Plymouth Nieuw Amsterdam 5 600 m NW Azoren Nieuwland 4 v Harlingen te Lelth Nike 6 v IfOnden te Rotterdam Nimrod p 5 Texel n Kopenhagen Njord 5 v Rott n Stockholm Noach 3 v Preston n Drogheda Noord p 6 Texel n Dublin Noordam 5 op 180 m ZZW K Sable Noorderlicht 5 te Delfzijl Noordstad 4 v Torbay n Noordster 6 v Gefle te Deventer Noordwyk 5 dw Kaap St Vincent Noordzee 3 v Londen te Bremen Nusakan 4 v Borga te Limerick Nushaba 6 ISO m NW K St Vincent Oldekerk 5 op 570 m ONO Ascension Olivier v Noort p 5 Goeree n St Brieux Ommenkerk 5 v Suez n Aden Oostcrburgh 5 te Oscarshamn Oosterdtep 5 te Rotterdam Ootmarsum S 200 m WNW Buenaven tura Oranje Nassau 5 v Curagao n Aruba Oranjeborg p 6 K Villano n Leunden Overysel 5 v Mombasa te Aden Falamedes 3 v Cartagena n Barran - quilla Paloma 8 V Bott te Antwerpen Parkhaven 5 80 m WNW Finisterre Patricia 3 v Duinkerken n BaHina Paul Westers 4 te Limerick Pavonis 4 v Stettin te Waterford Peperkust 5 op 100 m NW Lissabon Pergo p 5 Terscdielling n Norrkoplng Pericles 5 op 980 m ZW Azoren Peter 3 v Dimdialk te Glasgow Peter Swenden p 5 Ostende n Dublin Philetas 5 v Carthagena n Malaga Pieter S 5 v Swansea te Rotterdam Plancius 5 V Umuiden n Wismar Poinciana 5 te Bermuda Pollendam 6 te Wisbech verwacht Poolster p 6 Messtna n Köpar Poseidon p 5 Landsend n Barbados Primus 4 v Benghazi n Tripoli Prins Alexander 5 940 m WZW Scilly Prins Fred Hendrik 5 te Sarnia Prins Fred Willem p 5 Belle Isle Prins Maurits 5 v Tunis n Piraeus Prins W G Frederik 5 te Toronto Prins Willem 2 5 te Sarnia Prins Willem 3 5 330 m O Belle Isle Prins Willem 4 p 5 Scilly Prins Willem 5 5 te Montreal Prinsenbeek 6 v Bott te Rarano Prinses Irene 5 v Havre nMontreal Prosperité p 5 Brunsb n Londen Pygmalion 5 v Kingston n Sta Marta Radja 7 te Kaapstad verwacht Raki 5 v Djibouti n Suez Ramona 7 v Ards te Rott verwacht Uandfontein 6 te Tenerife Reggeborg 3 v Krlstiansand n t Regina 5 v Gloucester n Rcma 4 te St Brieux Rembrandt 6 80 m O Gibraltar Rcmpang 5 v Karachi n Bombay Riet 5 V Kotka te Groningen Rifo An 5 100 m O Kinnaird Head Rini 4 v Leith te Goole Risa Paula 5 te Konekry Roelof Buisman 3 te Umuiden Roelof de Winter 4 te Swansea Roelof Holwerda 5 te KUlala Boelof Jan 3 v Rott te Bremen Roepat 5 280 m N Sorong n T ManI Rose p 3 Gibraltar n Dubrovnik Rotteidam 5 180 m ZO Kaap Race Rozenbürgh p 5 Kiet n Stockholm Rubicon p 5 Algiers n Glbraltair Kynkerk p 5 Ras al Hadd Salatiga 7 te Timaru verwacht Saloum 8 te Rotterdam verwacht Salvinia p 5 Texel n Plymouth Sappemeer p 4 Ceuta n Sarpedon 5 v Aruba n La Guaira Schelde Lloyd 5 420 m NO Azoren Schie Lloyd 5 v Port Said n Napels Schieborg 5 V Abo te Groningen Schiedyk 5 op 300 m Z Kaap Race Schiekerk p 5 Lissabon n Antwerpen Schokland 6 te Hudiksvall verwa<^t Seine Lloyd 8 v Wellington n New Plymouth Seven Seas 5 v Rott n Bremerhaven Sheratan 6 v Hamina n Dubllsi SUvretta 6 te Kopenhagen Sinabang 2 v Labuan n Songkhla Sirius 5 v Sas van Gent n Londeo Sirius S 8 V Fur n Colchester Situla 8 V Bremen te Hamburg Skadi 5 v Sfax te Ceuta Skagerrak p 5 Tyborou n LiaxvSc Slamat 6 v Djeddah te Djibouti Socrates 5 v Moengo n Rotterdam Soestdyk 4 v Baltimore te Norfolk Solon S op 150 m NO Pto Rico Sommelsdyk p 5 Cherbourg uitreis Sont 3 V Delfzijl n Goole Spaarneborg 5 v Borga n f Sparta 5 v Houaan n Emden Speranza 4 te Ut»c ^ l.i f ' L Net echtpaar oud 45 jr zoekt dito ECHTPAAR om de winter avonden en weekends gezellig door te brengen Kunnende kaarten Telef 29879 H.H BESTUURDERS Wenst U n geslaagd kinder - of avond programma poppenkast e.d Show - en cabaretgezelschap The Flying Dutchman " Seer Boorstraat 44 utrecht Echtpaar zoekt ECHTPAAR voor vakantie en gezellige avonden in de wintermaanden Voor dit echtpaar staat ter be schikking een leuke 3 kamer-woning met keuken en bad bo ven een onzer zaken Leeftijd tot 40 Jaar Br met volledige gegevens no 1-1771 bur UN KNELLENDE SCHOENEN Verlengen en verbreden met garantie ƒ 1.25 Schoenmaker J V d Brul & Zn Kapelstraat 21 / IS zijstraat Biltstraat Vlotte SCHOENREPARATIE Eén dag klaar Schoenmaker J V d Brul & Zn Kapelstraat 21 23 zijstraat Biltstraat Voor al NAAI - en VERSTEL WERK knoopsgaten etc Mevr Jansen Lijsterstraat 2 Utrecht BRIDGELERAAR heeft nog en kele middagen en avonden ter beschikking om les te geven aan beginners 3e en 2e klas brldgers Br no 1-1887 bur UN LEVENSVERZEKERING met winst vraagt vrijblijvend of ferte C A M Th de Jong makelaar in assurantiën post bus 198 Utrecht Telef 35203 Een PASFOTO van Foto v d Heide gevoegd bi ] uw sollici tatie verzekert u 100 '/• meer kans van slagen Voorstraat 54 Utrecht Telef 18236 HET NYLONHUIS voor heren kleding reparatie pantalons smaller korter nieuwe stoot band enz Amsterd straatweg 34 telef 20617 MAAG VAN STREEK Risp maagtabletten helpen direct ook bij zuurbranden 32 Risp tabl ƒ 1 Het huis met de buitenklok uw adres voor KLOKKEN hor loges siersteenringen zegel en verlovingsringen cassettes tafelgerei F R Marsman ge diplom horlogemaker telef 31439 Damstraat 38 Utrecht Wij leveren ook op gemakke lijke betalingsvoorwaarden Geen rente geen kosten Camp KORSETTEN Corsette rie „ Lotus " Amsterd straat weg 219 Utrecht Gedipl Cor setières Winteraanbleding van WIN TERMANTELS deux-plèces dames - en herenkostuums Nieuwe collectie dames - he ren en kinderregeiijassen Vraagt u ook eens naar onze kredietservice Fa Witson de zaak van vertrouwen Oude Gracht 309 telef 24036 2e keus HARDBOARD 47x122 f 0.52 per stuk K Bons en Zn Zandpad 131 A Tel 41088 VAST TAPIJT Alle soorten tapijt tegen normale prijs Gra tis gelegd Woningrichting Peka Willem van Noortplein 8 Utrecht Belt u eens wij komen met stalen Telef 12971 Voor een goede gebruikte RE NAULT DAUPHINE met schr garantie Garage Eysink Hop akker Telef 12932 Te koop aangeb een elektr NAAIMACHINE in koffer f95 Te bezichtigen G A Witjens Herenweg 33 telef 23968 Plastosan NYLON STEUNZO LEN geven de voet de ana tomisch juiste steun worden individueel naar uw voet ge maakt zijn zeer licht in ge wicht ca 40 gram en kunnen in iedere normale goede schoen worden gedragen Aanbevolen door H.H Doctoren Prijs f 16,75 p.p Pa J Cornelissen Ham burgerstraat 8 Utrecht Telef 13592 ROBOT Speciaalzaak voor bromfietsonderdelen voor uw pakkingen bettingen tandwle len banden smeerolie zuigers en veren handles kabels bou gies lagers enz Amsterd straatweg 100 telef 10489 OCCASIONS VOLKSWAGENS Koopt ' n goede gebruikte V.W bij Garage Voorn Inruil ga rantie financiering Oude Graclit 65 Telel 19907 Alleen de vakman staat borgvoor de kwaliteit van uw hor loge Vraag Zwitsers Robijn anker v.a f 35 Sola en Keltumcassettes P J M de Jong.Twijnstraat 44 WEES WIJS Koop uw schrijJ machlne en uw bureau bij F N Koudijs Leidseweg 30 telel 30286 Nieuwe schrijfmachines vanaf ƒ 165 HAARDBRANDOLIE per tank auto thuisbezorgd via geijktemeter Geen adres is ons tever Wij komen er Bel no.15369 Van Veen's oliehandelCatharijnesingel 8 t.o hoofd bureau van politie Radio-grammofoon-combinatie ƒ 398 gemakkelijke betalingRADIO VELDER Amsterd straatweg 6 telef 16110 Philips RADIO - en T.V.-APPA RATEN vanaf f 725 gemakke lijke betaling Radio Velder Amsterd straatweg 6 tel 16110 WASMACHINES Erres Bico Siwa Vraagt vrijblijvend om inlichtingen gemakkelijke be taling Radio Velder Amsterd straatweg 6 telef 16110 Koud weer Koop nu Philips WARMTE-STRALER t 69 Zie onze etalage Radio Velder Amsterd straatweg 6 tel 16110 KOELKASTEN Nog enkele goedkope rollende Indes koel kasten f 297 zolang de voor raad strekt Radio Velder Am sterd straatweg 6 telef 16110 NAAIMACHINES Compl elek trische ringspoel naaimachine 195 zig-zag naaimachine 375 Anker Phoenix Elna enz In rullnaaimachines vanaf 1 25 Van Basten Lange Jansstraat 9 Utrecht Telef 15598 De 2de naaimachinezaak vanaf de Neude Te koop alles gebruikt grote partij FIETSPOMPEN loop lampen buitenlampen scha kelkasten telefoontoestellen enz enz Geerts Gruttersdijk 23 tel 29304 CONCURRENTIE ONMOGE LIJK Divanbedden ƒ 21.50 tuimelbedden / 34.50 stapel bedden / 52.50 ondersehuifbed den f 36.50 wolmatrassen 1 14.50 kapokmatrassen ƒ 29.50 bin nenvering / 37.50 polyeter f 32.50 plasttc f 15.50 Recht streeks matrassenfabriek Lan ge Lauwerstraat 46 SLAAPZAKKEN 10 ° h korting door ruimtegebrek 1000 ter lenka 1ste soort ook diverse dessins rondom open Van Breemen-Waterborg Vreden burg 64 telef 14784 - 26695 Te koop aangeb nieuwe FRUIT KISTEN en zeer goede biels te bevr bij fa J J G van Soest en Zonen Stationsweg 5 te Houten tel 03468—292 Leuke PULLOVERS / 7.95 trico nylon blouses f 14.95 warme sportvesten f 19.75 rui me sortering kniekousjes mail lots Hiensch Oude Gracht 276 t.o N.V Huis Bel nu op voor WINTER AARDAPPELEN voor dat de kuilen dichtgaan en de prij zen stijgen Pa Grijpraa Kolf straat 1 telef 31382 Biltstraat 10 telef 11324 Prijzen vanaf 151/2 cent Voor al uw vloeren naar MUMI PARKET vanaf ƒ 14.25 per m2 met volledige garantie Ook voor repareren en schuren van uw oude parket ' t juiste adres Laan van Engelswier 1-1 bis telef 030 - 41487 NAAIMACHINEHANDEL A M Richel voorheen Loeff Berch r-akerstraat thans WltteVrou wenstraat 44 bis boven het po litiebureau Telef 19510 Kan u leveren Husqvarna Gritzner Kohier Pridor Kaiser Ber nina enz Speciale reparatie inrichting Gebruikte SPORTPIETS ƒ 95 nieuwe sportfiets f 115 nieuwe sportfiets 3 versn f 149 nieuwe Simplex ƒ 156.50 Junker f 164.20 kleuterfiets f 4i95 Broer Lijn markt 24 Perfection OLIEKACHEL Dik kenberg telef 15515 NIJMAN BULLETIN ' t Wordt koud ' t wordt winter Wollen dekens van bijzondere kwali teit zacht koesterend extra be haaglijk Keuze uit bekende merken zoals Aa-Bé Van Wijk Solo Mio enz v.a 33.10 Alles kan bij Nijman NIJMAN BULLETIN ' t Wordt koud ' t wordt winter Een rijlce collectie merkhaarden en convectors met vergrote hete luchtcirculatie ook grote ver trekken nu behaaglijk warm tot in de verste hoeken NIJMAN BULLETIN ' t Wordt koud ' t wordt winter Vlotte behaaglijk warme damesves ten en jumpers v.a 21.75 he renvesten en truien uit Zwit serland en Italië v.a 23.15 NIJMAN BULLETIN ' t Wordtkoud ' t wordt winter Ele gante tweed en mohair man tels Perfecte pasvorm en koesterend warm Reeds vanaf f 93 Nijman Utrecht Croese laan 163 Amersfoort Lange straat 109 Hilversum Kamp straat 1 Brandstoffenhandel Fa L Sparenburg Nachtegaalstraat 25 Telefoon 10972 Weerdsingel O.Z 68 Telefoon 14174 Uw adres voor BETEHE SOORTEN BRANDSTOF en Prima goed onderhouden Hein kei SCOOTER bouwjaar 1957 met windscherm Prijs f 650 Amsterd straatweg 579 Weekend wandelwagen kin derstoel box met vloer fiets kinderzitjes GASKACHELTJE Velo wringer Oudwijkerveld straat 65 Te koop aangeb in goede staat zijnde Engelse KINDERWA GEN met toebehoren Kroon straat 72 Utrecht Aangeb box met vloer ƒ 10 uitklapbare KINDERSTOEL ƒ 10 Willem Hedastraat 22 bis bij Omloop MARKLIN 4 Iocs 13 Wagens 7 wissels 20 m baan gemont op tafel compleet ƒ 395 Telef 24298 Utrecht OPEL REKORD 1959 m schuif dak van partic aan partie Vraagprijs ƒ 3500 Te bevr Ba lijelaan 43 telef 32035 Een Duitse PIANO te koop grijs Br no 1-1874 bur UN Nieuwe HERENSPORTFIETS Gazelle 3 versn wegens om standigheden Laan van Char troise 12 Aang z.g.a.n Amerik BAND RECORIJER pracht geluid Na 7 uur Trumanlaan 225 Kana leneiland Te koop een goede STUDIE PIANO V Hoornekade 57 BRAADKUIKENS panklaar a f 3.50 kg Aan huis bezorgd in IJsselstein Oudewater en Ben schop Firma Lieftink en Oost veen Benschop Tel 03477 - 227 TRANSISTOR RADIO'S f 18.95 en f 47.50 met batterij „ Su per " Damstraat 29-31 B en D OLIEHAARD ƒ 125 Pedigree kinderwagen kinder ledikantje en ronde box Telef 12450 Aangeb pracht nieuw TAFEL BILJART compl 160x90 we gens omstandigheden van ƒ 285 voor f 150 Br no 1-1889 bur UN Z.g.a.n half-Engelse KINDER WAGEN met ultneembare bak Twee kleuren 1ste Daalsedijk 117 KINDERWAGEN in prima st is uitneembaar Kan ook als wieg gebruikt worden Tegen elk aann bod Morelstr 56 bis FORD TAUNUS 12 M eind 1953 type 1956 van Ie eigenaar zeer goed onderhouden en bereden Ziet er van binnen en van bui ten prima uit Motorisch en mechanisch in goede staat Prijs ƒ 1050 ook inruil Haze laarstraat 10 Sterrenwijk Kia bouwstenen 5.95 nu 2.95 zeer grote doos 12.25 nu 5.95 rijdende poedels 69 et piep popjes 99 et POPPENZIEKEN HUIS Jacobijnenstraat Een zeer mooie WOONARK met beton casco en vaste lig plaats nabij centrum Utrecht ƒ 18.000 Een woning met 900 m2 grond en water gelegen aan de plassen te Tienhoven f 70.000 Een grote zeer soiled gebouwd herenhuis met cv te Culemborg ƒ 90.000 Een vrij staande woning met 600 m ^ grond te Haarzuilens ƒ 35.000 Enige blokjes woningen voor geldbelegging H Ebbing ma kelaar De Meern Prinses Mar grietlaan 1 telef 03406 - 510 Pracht T.V 43 cm moderne kast ƒ 325 met antenne en ga rantie of ƒ 5 p.w Pa Heran Amsterd straatweg 34 p.a Nylonhuis AUTO'S Morris Minor in uit stekende staat van onderhoud Verbruikt 1 op 16 ƒ 775 Morris Minor keurige auto voor lage prijs / 475 en diverse andere zuinige en goedkope auto's Financiering vanaf bouwjaar 1956 Ook inruil ook van snel brommers Morelstraat 56 bis Ondiep Een Victoria BROMFIETS met buddyseat 2 versn en voor en achtervering 1 Jaar oud en ƒ 250 Const Erzeystraat 4-1 Engelse DAMESSPORTFIETS en herensportfiets in prima staat Rijwielstalling v Ros sum Stationsplein 4 naast ho tel Terminus AUTO Ford New Anglia 1955 2 kleuren met olievrije motor en verwarming Loopt 1 op 14 Prijs ƒ 1250 BoUenhofsestr 67 BORGWARD ISABELLA 1957 rood leren bekleding kleur zwart 4 z.g.a.n banden motor 100 ".' o benzineverbruik 1 op 11 prijs ƒ 1750 V Rennesselaan 2 Zeist Telef 8125 BURGERWOONHUIS omgev Amsterd straatweg direct leeg te aanvaarden Koopprijs ƒ 7500 k.k Te bevr H A Schoonho ven Prof L Fuchslaan no 1 telef 17015 MEUBELS OVERTREKKEN 1ste klas werk gratis advies Stoffeerderij De Koning Am sterd straatweg 245 telef 42310 - 41639 Zeer mooie gebruilrte BROM FIETSEN o.a Batavus 1961 Combi Sport Solex ' 61 Rap ' 62 Typhoon ' 62 en nog diverse goedkope inruilbromfietsen Ga rantie financiering en inruil mogelijk Bij Rijwielhuis Freek Trapman jr Wallesteinlaan 1 eindpunt lijn 6 Zuilen Wie de schoen past trekke hem aan Laat ons zorgen dat het een goede SCHOEN is Een ele gante damesschoen voor een feestje een degelijke heren schoen voor de winter of een oersterke garantieschoen voor de kinderen Grote keus en een voordelige betalingsregeling W F de Swart Oude Gracht 293 Utrecht Wees elegant beschut tegen de regen Koop een modieuze REGENJAS uit de grote sorte ring van w F de Swart Oude Gracht 293 Utrecht Te koop T.V 43 cm z.g.a.n pracht beeld ƒ 250 Telef 070 - 725793 Z.g.a.n half-Engelse KINDER WAGEN met matrasje afneem bare bak weinig gebruikt heeft gekost ƒ 205 thans ƒ 95 Br no 1-1730 bur UN WOONHUIS omgeving Anto nius Ziekenhuis Direct te aan vaarden Koopsom ƒ 40.000 Te bevr Woningbur Van Scher penzeel Sweelinckstraat 2 bis telef 20733 AUSTIN A 40 1962 zeer goede staat Dillenburgstraat 13 na 6 uur Voor éen goedkoop in aanschaf en gebruik van een PERSO NENAUTO is uw adres Haze laarstraat 10 Garantie finan ciering vanaf 1956 en inruil 2 1-pers WENTELBEDDBN Z.g.a.n 1 herenfiets 1 rood lederen jasje maat 44 Ev Zou denbalchstraat 30 na 8 uur ' s avonds ADLER TWIN 200 CC bouw jaar 1951 nieuw aangekocht in 1957 moet weg Papaverstraat 2 bis a Aangeb een FIMLPROJECTOR met films in kolffer geen smalfilm tevens zo goed als nieuwe radio Papaverstraat 2 bis a Een TRANSISTOR RADIO f 109 ruilen voor een elktr trein of een Solex Zonder bijbetaling Br no 1-1794 bur UN WANDELWAGENTJE met zak z.g.a.n ƒ 30 Marnixlaan 35-1 Te koop grammofoon-micro foon VERSTERKER van plm 5 Watt Prijs ƒ 50 Adonisdreef 1 Overvecht Grote IJSKAST zeer geschikt voor winkel of ruime keuken In prima staat Tegen aann bod Telef 24780 Te koop TROUWJAPON wit Stempelslaan 20 RENAULT DAUPHINE bouw Jaar 1960 als nieuw Te zien Vleutenseweg 113 TAUNUS 15 M bouwjaar 1956 in prima staat Te zien Vleu tenseweg 113 Te koop aangeb een Van Delft KINDERWAGEN Korte Smee straat 27 Te koop nieuwe nog onge bruikte KEUKENMACHINE merk Star Mix nieuwprijs ƒ 300 nu voor ƒ 150 Bijzonder ge schikt voor grotere gezinnen pensions restaurant Tel 26263 of br no 1-1853 bur UN Te koop gevraagd AUTOSLOPERIJ Fa V Kou wen koopt loop - en sloop auto's Kuim gesorteerd In luxe en vrachtwagenonderdelen ook dieselmotoren Belt u even 03406 • 567 Strljkviertel 13 De Meern MIDDENSTANDSWONING te koop gevr voor zelfbewonfng voor direct of later Genegen goede prijs te betalen Br no 1-1825 bur UN De HOOGSTE WAARDE VOOr zolder - kelder en winkelop ruimingen geeft alléén Straat man Jacobijnenstraat 1 Ruim HUIS voor gezin met 4 schoolg kinderen Gem woning of boven en benedenhuis be schikbaar Br no 1-1725 bur UN Ta huur aangeboden Verhuur SKI-MATERIAAL o.a ski's compleet met veiligheids bindingen en stokken en ski schoenen Bespreek tijdig Sport Camping Shop Voorstr 39 Utrecht Telef 16334 AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 11 Hoograven Luxe Volkswagens met grote achterruit All risk verzekerd Telef 29410 b.g.g 29417 AUTOVERHUURBEDRIJF P F C Jongerius Detmold straat 57 Utrecht Telef 27780 V.W Variant 1500 type 1963 V.W Luxe V.W busjes Rede lijke prijzen Verenigingen re ductie All risk verzekerd BIERMA'S AUTOVERHUUR Opeis Rekord model 1960 en V.W vanaf 8 et per km Uit sluitend ie klas materiaal All risk verzekering Telef 18408 Utrecht Voor het huren van St Nicolaas-en Zwarte Piet-PAKKEN W Ba - rentszstraat 44 Utrecht Telef 24254 VOLKSWAGEN 1962 Opel Re kord en Peugeot 403 Verzeke ring binnen en buitenland Verkerk Willem Barentszstr 72 telef 21028 Gezellig PENSION aangeboden met huiselijk verkeer klein gezin Br no 1-1886 bur UN Voor werkende echtparen ge meub ZIT SLAAPKAMER m gebruik van keuken Gemeub zit - en slaapkamer met vrije keuken in centrum stad Br no 1-1882 bur UN Per 1 dec op eerste stand grote zonnige ZIT-SLAAPKA MER parterre voorzien van centrale verw vaste wastafel en kasten Burg Reigerstraat 80 utrecht Te huur aangeb modern in gerichte kleine ZAAL met piano en kleedruimte Telef 25232 KAMER te huur voor heer op leeftijd omgeving Wilhelmina park Telef 25232 Net KOSTHUIS centrum stad Telef 24197 of br no 1-1814 bur UN Gestoff ZIT-SLAAPKAMER ƒ 60 per mnd Oog In Al Niet voor dame Br no 1-1811 bur UN Gemeub ZIT-SLAAPKAMER met pension voor dame of heer P.G op goede stand in Utr Noord nabij Werkspoor Br no 1-1773 bur UN Gemeub en gestoff ZIT SL.-KAMER met vrije keuken zeer geschikt voor verpleegster(s enz ƒ 27.50 per week Incl gas en licht Geen gehuwden Br no 1-1760 bur UN Per 1 dec kleine ZIT-SLAAP KAMER met volledig pension Voor heer Croeselaan 389 bis telef 35794 Te huur gevraagd Gevr gemeub WOONRUIMTE voor echtpaar zonder kinderen Utrecht A'dam 6f Den Haag Tot ƒ 175 per mnd Br no 1-1896 bur UN Heer rijksambtenaar 50 Jaar b.b.h.h zoekt gemeub KA MER liefst bij oudere men sen omgeving Tuindorp Br no 1-1878 bur UN Heer m.l b.b.h.h zoekt gem of gestoff ZIT - en SLAAP KAMER per 1 febr of eerder Br no 1-1870 bur UN Wie wil zijn HUIS verhuren Voor minstens een jaar Met 2 a 3 slaapkamers Housing Of fice Kamp Nieuw Amsterdam Huis ter Heide Te huur gevr een BOVEN VERDIEPING of beneden voor Jong echtpaar Enige hulp in de huishouding te bieden geen bezwaar In Bunnlk Br no 1-1856 bur UN Gevr 2 KAMERS met kookge legenheid Bij bevestigd be richt stelt u ons in staat te trouwen en betalen wij als te genprestatie gaarne minstens ƒ 100 huur p.m Br aan mej T Zwier Zuider Boerenvaart 50 Enkhuizen Telef 02280 - 2077 Gezocht voor tijdelijk gestoff WOONRUIMTE met kookgele genheid voor Jong echtpaar man alleen weekends aanwezig vrouw ouderejaars med stud Br no 1-1817 bur UN Ongem ZIT-SLAAPKAMER gevr Br met prijsopg no 1-1816 bur UN Gestoff ZIT-SLAAPKAMER gevr Er met prijsopg no 1-1815 bur UN Jong echtpaar zoekt KAMERS met kookgelegenheid Liefst niet gemeub Br nb 1-1809 bur UN Jong getrouwd echtpaar z.k b.b.h.h zoekt 2 KAMERS en kookgelegenheid Br no 1-1802 bur UN Jong Noors echtpaar academ zoekt voor 2 Jaren twee KA MERS en keuken Ref Br no 1-1797 bur UN Jongeman 30 Jar zoekt een goed KOSTHUIS liefst bij een vrouw alleen Br no 1-1770 bur UN Te huur gevr gestoffeerde KAMER met kook - en stook gelegenheid liefst Majella park of Oog in Al Br no 1-1732 bur UN of telef 33301 Personeel aangeb Ervaren VERPLEEGHULP biedt zich aan liefst particu lier in Utrecht Br no 1-1721 bur UN Prima STEEKWAGENS voor elk doel met org continental lucht of massieve wielen van af ƒ 55 oók uw adres voor rot banen wieltjesbanen e.a Trans portwagenfabr „ Overboek " te Utrecht Telef 030 - 10478 ACCOUNTANT verzorgt uw boekhouding vanaf f 10 per m Telef 14234 b.g.g 03434 - 641 Twee METSELAARS en een loodgieter vragen onderhouds werk van aannemers of huis eigenaren Br no 1-1937 bur UN Serieus meisje oud 15 jaar uit zakenmilieu ziet zich gaarne geplaatst als LEERLING VER-KOOPSTER in drogisterij Br no 1-1884 bur UN Gehuwd verpl A en kraam aant zoekt passende WERK KRING van 8-14 uur Br no.1 1879 bur UN JONGEMAN 21 jaar Mulo ty pen en steno zoekt adm be trekking studerende voor En gelse handelscorr Br no 1-1850 bur UN B.z.a 2e KAPSTER Br no 1-1764 bur UN Gevr THUISWERK vouw - plak - of event andere soort thuiswerk Br no 1-1821 bur UN ADM THUISWERK gevr In bezit van typemachine Br no 1-1810 bur UN Net meisje 17 jaar zoekt BIJ VERDIENSTE voor enkele avonden per week Br no 1-1806 bur UN B.z.a nette juffrouw 56 Jaar zoekt HULP in de HUISHOU DING bij twee dames of bij bejaard echtpaar van goede getuigen voorzien voor 4 of 5 morgens P.G Omtrek Witte vrouwen Br no 1-1804 bur UN B OEKHOUDER LOONADMI-NISTRATEUR heeft nog enige avonden beschikbaar Br no 1-1801 bur UN Handig MEISJE van 19 Jaar 3 a 4 middagen beschikbaar van 3 6 uur Wolvenplein 16 Utrecht Telef 18087 B.z.a net PERSOON met luxe auto 1962 een week ' s mor gens één week ' s middags Br no 1-1726 bur UN Personeel gevraagd SCHOENMAKER gevr Voor goede produktie wordt een tóploon geboden Geheimhou ding verzekerd Br no 1-1930 bur UN Groothnadel vraagt flinke SE CRETARESSE niet beneden 22 jaar Moet minstens in het be zit zijn van diploma Mulo Steno-typen Salaris ƒ 400 tot ƒ 500 per mnd Br no 1-ir bur UN Dame alleen vr nette zelfst HUISHOUDSTER goed kun nende koken van goede getui gen voor hulp werkster eigen zi-t en si.kamer cv oliestook Mevr Mechel Bilderdijklaan 1 Bussum Telef 02959 - 15513 Rusthuis Oudaen vraagt een MEISJE niet beneden 18 Jaar Aanm bij de Directrice Oude Gracht 99 telef 12542 des av tussen half zeven en half acht Met spoed CHAUFFEUR gevr Bekend met Diesel Fa Tim mer en Co Transportbedrijf Maarssen Telef 1886 Voor direct gevr flink MEISJE voor de huishouding in klein gezin van 9 tot 18 uur Soil gaarne na 18 uur mevr Jou stra Wittevrouwenstraat 4 THUISWERKSTER of werker gevr voor het bewerken van zeildoek Aanm Gruttersdijk 23 telef 29304 tussen 9 en 12 uur Gevr HUISH HULP voor 2 middagen Gezin met 2 kleu ters Telef 16021 Fred Hen drikstraat 140 na 7 uur Gevr in keurslagerij Het Ka naleneiland een nette gevor derde SLAGERSBEDIENDE of halfwas Prettige werkkring goed loon Aanm bij w den Heeten Bemadottelaan 37 Utr Telef 35929 Net MEISJE gevr als hulp in de huishouding voor de och tenduren Aanm Mgr v d Weteringstraat 67 Utrecht Gevr net MORGENMEISJE in Jong zakengezin met 2 kleine kinderen Drogisterij Pharma ' Pieter Nieuwlandstraat 3 Er wordt gevr een WERK STER van 9 tot 12 uur en van 5 tot 10 uur Chinees Restau rant Tong Au Vredenburg 65 Utrecht Telef 17965 Gevr in keurslagerij Het Ka naleneiland een nette WIN KELJUFFROUW gaarne met enige ervaring prettige werk kring en goed loon Aanm bij W den Heeten Bemadottelaan 37 Utrecht Telef 35919 Nette LEERLING VERKOOP-STERS gevr Aanm Corner House Potterstraat 28-30 Utr Gevr een ervaren SCHOON HEIDSSPECIALISTE Aanmel den ' s avonds tussen 6-6.30 uur,bij Maison v Kesteren Sma ragdplein 235 Utrecht Mevr V Wijk Stormdijklaan 2 Utrecht vraagt WERKSTER v 3 ochtenden in de week VERKOOPSTER gevr in be hangselpapierbedrijf Prettige werkkring Leeftijd tot 35 jr Br met volledige inlichtingen en verlangd salaris no 1-1790 bur UN Voor direct nette BEDIENDE voor winkel en magazijn plm 17 Jaar ' s Woensdag en za terdags vrij Goed loon Kore vaar Adelaarstraat 30 Gevr flinke WERKSTER twee ochtenden per week Aanmel den Prins Hendriklaan 55 Voor direct gevr jonge WERK STER 1 halve dag per week Veemarktstraat 5 Utrecht DAME-HUISHOUDSTER gevr Aangenaam humeur voor dag en nacht bij heer Huis van alle gemakken voorzienis Loon ƒ 200 per mnd Geen huwelijk Br no 1-1774 bur UN Bij CV Vorst & Co's Confectie bedrijf kunnen handige meis jes snel worden opgeleid tot MODINETTES Direct hoog loon en premie Speciale werk tijdregeling voor gehuwden Kom eens met ons praten I Oude Gracht 187 Utrecht Des avonds Velthuizen Jullanaweg 371 Hoograven Confectle-ateller S Rozendaal N.V Jutfaseweg 171 Utrecht vraagt voor direct MODINET TES Aanm dagelijks van 9-17 uur aan bovenstaand adres Wi ] hebben prettig schoon werk voor MEISJES en VROU WEN Wij bieden goed loon prestatietoeslag reiskosten vergoeding enz Warendorf Papier Oude Gracht 334 Nette VRL KRACHTEN ook tijdelijk en voor halve dagen voor onze ateliers gevr N.V De Wolkam Jutfaseweg 42 Utrecht Telef 34310 ook des avonds bereikbaar COLPORTEURS(TRICES gevr voor de huis aan huis verkoop van artikelen vervaardigd door blinden Invaliden en minder validen Br Van de Mersch laan 43 Zeist Stichtsche Gordijnen Confectie Asselijnstraat 1 Utrecht vraagt geroutin MACHINESTIKSTER en leerling machinestikster Jin Jersey Ind N.V Oude Gracht 25 217 vr voor direct nette JONGEMAN plm 18 Jr voor diverse werkzaamh Bij gebleken geschiktheid moge lijkheid tot breipr te worden opgeleid Aanm aan bovenge noemd adres Zoekt u BIJVERDIENSTE A VOND WERK Ook u helpen wi ] hieraan Inl afd 11 post bus 21 Hendrik Ido Ambacht Wordt één der duizend free lance STENO TYPISTES h.o Bureau Stenotyp " Maliebaan 121 Utrecht Telef 17978 Snelle afrekening Nette WERKVROUW gevraagd voor kantoor 5 dagen van half 8 9 uur Aanm liefst na 7 uur Burg Reigerstraat 85 ADMINISTRATIES belastin gen adm controles beleggin gen financieringen Ook klei nere opdrachten Br no 1-1780 bur UN Voor spoedige indiensttreding MEISJE voor groentewinkel gevr Aanm Leidsekade 117 te Utrecht N.V Technische Industrie A C Koot vraagt MEISJES voor licht en schoon montagewerk Uitstekende lonen en sociale voorzieningen Reisgeld wordt vergoed 5 daagse werkweek Aanm dagelijks aan de fa briek tot 17.30 uur Oude Gracht 84 tegenover Rem brandt-theater Wij zoeken een medewerkster die op vriendelijke en vakkundige wijze onze cliënten te woord kan staan COVERS N.V tel 12567 na zes uur tel 24467 Spoed Welke ervaren CON - STRUCTIEBANKWERKER-LASSER Wil in een prettig klein bedrijf een goed loon verdienen Aanm W C Schou ten & Zn Achterstraat 1 Utr Na 6 uur v Asch van Wijcks kade 21 bis Voor direct gevr nette OCH TENDWERKSTER van 7.30-12 uur en avondwerkster van 18 23 uur Hoog loon Chalet Den Hommel Leidseweg 134 Utr WERKSTER gevr Voor het schoonhouden van de winkel in de avonduren 2 avonden per week Manus van Beuse kom Zaadhandel Oude Gracht 126 Utrecht Gevr voor de zaterdag een flinke WINKELJUFFROUW gehuwd geen bezwaar Slagerij Vriesenga Bern Weerd OZ 43 telef 12997 Schildersbedrijf C J Hen drikx Rooseveltlaan 560 telef 33333 Utrecht vraagt onder houd SCHILDERS Aanm na 7 uur aan bovenstaand adres Nette MEISJES gevr Schoon werk zeer gunstige premierege ling hoog loon Komt u eens praten bij Cartonnagelabriek D Miedema N.V Kanaalweg 86 Utrecht N.V Cemsto vraagt SCHOON MAAKSTERS Werktijden van maandag t.m vrijdag van 7 tot 12.30 uur Loon ƒ 49.40 p.w in clusief reisttjdvergoeding Inl Veemarktplein 5 Voor opleiding tot PAPIER SNIJDER zoeken wi ] een han dig persoon met gevoel voor machines Voor de juiste man ' n prettige zelfstandige baan Warendorf-Papier Oude Gracht 334 Utrecht Nette WERKSTER gevr in ge zin van 2 personen 4 ochten end per week Aanm na 7 uur mevr de Wijs Mauritsstraat 50 N.V Rocobé Overste d Ouden laan 30 bij Balijebrug Kana leneiland Utrecht Voor flinke ongeschoolde JONGEMANNEN hebben wij werk in de perska mer en op andere afdelingen Hoog loon 5-daagse werk week Aanm aan bovenstaand adres van 9-6 uur en daarna Burg Norbruislaan 438 Zui len U en Briljantlaan 78 Hoograven U Wegens uitbreiding vragen wij enige nette MEISJES voor het verrichten van lichte plak - en montagewerkzaamheden Aan melden dagelijks ook ' s avonds na telef afspraak Handelson derneming Robri Ingenhousz straat 4 Utrecht Telef 14892 Gevr een KAPSTER Beslist goed kunnende werken Niet Jonger dan 20 jaar Br met op gaaf van salaris no 1-1728 bur UN Klein damesconfectie-atelier Gevr bekw MACHINESTIK STERS en nette leerlingen om in het vak opgeleid te worden 5-daagse werkweek Aanm dagelijks ook na 6 uur A J Coerse Hopakker 2 telef 14315 Cartonnagelabriek D Miede ma N.V Kanaalweg 86 Utr vraagt 2 GEPENSIONEERDEN voor lichte werkzaamheden Zeer accurate JUFFROUW het liefst met typediploma en enige ervaring in boekhouden Zelf standige en afwisselende func tie Leeftijd 18-25 Jr Pa G J de Boer Textielgroothandel Voorstraat 43 Utrecht Telef 13647 - 12195 WonJngrull AMSTERDAM—UTRECHT 4-kamerwoning douche en warm water keuken Ie etage West Br no 1-1836 bur UN Aangeb 4-KAMERFLAT 1ste etage Hoograven Gevr gro tere woning In Utrecht of om liggende gemeenten Huur tot ca ƒ 150 per mnd Br no 1-1849 bur UN SCHOONHOVEN—UTRECHT Aangeb heel huis Schoonho ven Gevr heel huis Utrecht Br no 1-1854 bur UN Aangeb In Hoograven mooie 4-KAMERFLAT aan brede weg derde verdieping Huur ƒ 11.7ii per week Gevr 4-kamerflat liefst op Kanaleneiland Nie1 hoger dan eerste verdieping Br te richten aan Co-Op Ne derland afd personeelszaken postbus 52 Utrecht BENEDENFLAT te Zuilen 3 kamers plus keuken met dou che Gevr groter huis Br no 1-1873 bur UN Lessen BONDSAUTORIJSCHOOL DF LELIE Lessen a ƒ 5 per uui in Opel V.W en Vauxhal Theorie gratis Leliestraat 44 telef 26623 VERPLEEGSTER worden Onzecursus vangt aan begin jan 1963 Inlichtingen directriceDiaconessenhuis Parklaan 95 a Eindhoven KNAC RIJSCHOOL REKOBI > 1 Lessen met Volkswagen 06ei j,Vespa Theorie met projectip | films Kwartelstraat 48 b telel 15729 i ORGEL - en PIANOLESSEN Huib J Lagerweij Muziekpe dagoog Staatsex Piano Al Blauwkapelseweg 31 A bis Utr telef 030 18566 Wi ] lessen met de nieuwste Peugeot 404 en V.W 1982 ƒ 5 5i per les Theorie gratis AUTO RIJSCHOOL Verkerk Willem Barentazstraat 72 telef 21028 EWI AUTORIJSCHOOL 10 les sen voor f 47.50 Bevoegd uw rij-examen bij te wonen Halen en brengen gratis Uitsluitend in nieuwe Opeis Telef 41534 Laan van Chartroise 74 MACHINESCHRIJVEN Steno beide vakken staatsgedlpl le raar Talen boekhouden In stituut Alb Wind Zuiderzee straat 27 Utrecht Telef 30606 Spoedcursus typen f 3.75 p.w Aanvang direct Ook verhuur van machines AUTORIJLES tn de DKW Ha len brengen en theorie gratis Mercurius Adelaarstraat 114 telef 24095 Utrecht Extra reclamel 10 Volledige AUTORIJLESSEN ƒ 42.50 De Jong's BondsautorIJsehool Pie ter Saenredamstraat 42 telef 14236 Erkend en gediplomeerd Inlichtingen na 20 uur 10 RIJLESSEN voor r47.50 dooi gedipl Instructeurs in nieuwe Opeis Rekord en V.W Halen en brengen gratis Erkende Bondsrijschool „ Combi " Nan senlaan 38 telef 35334 utrecht BIJLESSEN aan Ie t.m 4e jaars gymnasiasten Harmo » niumlessen voor beginners Zij die hiermee geholpen zijn rich ten hun br no 1-1855 bur UN BIJLESSEN conversatie En gels Br no 1-1767 bur UN Diversen HAAST U Nu de tijdschriften duurder geworden zijn is onze leesportefeuille de uitkomst Reading Service Wittevrou wenstraat 20 telef 13629 ROMANS die u toch zelf be taalt geven wij niet cadeau wij geven geld terug Elke 13 weken 10 "' 0 en elke 26 weken 20 "/ o korting bt vooruitbeta ling op onze leesportefeuille Alleen bij Reading Service Wittevrouwenstraat 20 telef 13629 Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantoor C M Witjens Mariahoek 21 Utrecht Telef 13471 en 23295 Alle verzekeringen HELDERZIENDE J G Burge meester Consult maandag vrijdag van 2-5 uur dinsdag woensdag donderdag 2-8.30 u M P Lindostraat 35 zijstraat Bilderdijkstraat Telel Dankbetuigingen ter Inzage KUNSTGEBITREPARATIE v.h Oudwijk Spoedreparaties in enkele uren gereed W C Bunschoten Erkend tandtech nicus Kerkstraat 4 bij Nachte gaalstraat Utrecht Telef 12330 BEHANGEN en WITTEN Voor goed behang schilder - en wlt werk naar B v d Laan M A de Ruyterstraat 3 b telef 24636 Een S.G.A plastic LUIER BROEKJE het sluitstukje van iedere baby uitzet ORGEL - & PIANOLESSEN HUIB J LAGERWEIJ Muziekpedagoog Staatsex Piano AI Blauwkapelseweg 31A bis Utrecht tel 030)-18566 GELU BESÜHIKBAAK VUÜK AUTO'S nieuw ot gebruikt mits niet ouder dan 1955 U krijgt het geld desgewenst zeU in ban den om de auto contant te kun nen kopen Ook verstrekken wij gelden op reeds ia uw bezit zijnde auto's BI ] gebruikte auto's geen all risk verzekering verplicht Snel en discreet Ook s avonds geopend Stichts Ass a-rantlekantoor Oude Gracht 309 hls telel 11276 Expeditiebedrijf „ DE LUIFEL " Neude 35 36 telef 17605 Ver huizingen transporten ka merverhuizingen pianovervoer speciale afhaal en besteldienst Wi ] garanderen goede service en billijke prijzen HAARUITVALl RoosI Binnen enkele dagen geen baarultval en roos door „ Emsl " Uit kllt wortel getrokken op Franse brandewijn en klnlne bereid volgens oud recept 1 1.25 per flacon Volledige kuur / 2.25 In Utrecht alleen verkrijgbaar bi ] Drogisterij T P van de Bergh & Zn Steenweg 65 telet 22319 Anno 1812 Voor Jutfaas Dro gisterij W Brand Afwas-handen nare klank CITRONEIGE handen blank te HAARD BRAND OLIE S.O.C Stichtse Olie Combinatie Tel 030-27880 Oostersiraat 4 c — Ufrechf mÊiammÊÊÊmÊ^ÊÊtmmÊÊMmamÊÊBaBm — CS • Mtwi rATsW DU PONT DE NEMOURS I NEDERLAND N.V AFDELING CONSTRUCTIE Op het nieuwe bouwproject te Dordrecht kunnen nog geplaatst worden bekwame TIMMERLIEDEN Op WOENSDAGAVOND 7 NOVEMBER 1962 om 8 uur zijn vertegenwoordigers van het bedrijf we derom aanwezig in HOTEL THALIA STATIONSPLEIN 9 te UTRECHT voor het geven van inlichtingen en het tonen van kleurenprojecties Sollicitaties kunnen ook schriftelijk worden gericht aan Postbus 23 te Dordrecht AANNEMERSBEDRIJF geeft vrijblijvend prijsopgave voor al uw nieuw verbouw en uit breiding Prima ref Tel 26374 na 6 uur Kindje blij zegt tatata ' t heeft een PLASTIC BROEKJE S.G.A Gevr leraar of student SCHEI KUNDE om op eenvoudig ni veau les te geven aan perso neelslid van chemisch bedrijf Bij voorbaat woonachtig Kana leneiland Br no 1-1871 bur UN WASMACHINE en centrifuge defect U belt en uw service monteur komt direct Telef 29879 Advertentie no 1-9907 AF SPRAAK Jaarbeursrestaurant wegens ziekte verhinderd Gaarne nieuwe afspraak Huwelijken enz Jongeman 27 Jaar zoekt KEN NISMAKING met werkelijk serieuze liefhebbende vrouw of weduwe 1 of 2 kinderen geen bezwaar moet bereid zijn man gelijk in huis ie nemen na goe de kennismaking Wil zelf schelden maar moet huis ver laten heb anders geen thuis Br met foto's op erewoord re tour no 1-1933 bur UN Goede vrlend(inn)en In blnnen en buitenland vindt u bl ] de ALG COHRESPONDENTIE CLUBl Inl gratis Box 6077 Rotterdam Telef 33300 Weduwnaar N.H zoekt KEN NISMAKING met eenvoudige alleenstaande nette vrouw of Weduwe Leeftijd 60-65 jaar Arbeidersstand Br no 1-1803 bur UN Wij zoeken voor onze huls vriend KENNISMAKING met beslist nette vrouw of wed kinderen geen bezwaar Eigen woning Leeftijd 40-45 Jaar Br no 1-1791 bur UN Jongeman 24 Jr zoekt langs deze weg KENNISMAKING met R.K meisje groot en geen danstype Br no 1-1727 bur UN 
18 WOENSDAG 7 NOVEMBER 1962 TJTRECHTSCH NIEUWSBLAD N I E U ^ W ^^ totaal anders AIR POEDER make-up TSa^nlm WONDERSTOF yOOR pNSEN-VAN-NU Ideale stof voor pittig geplooide moderne rokjes en ranke slanke pantalons C&A brengt ze en hoe illllll///;i «» C&A om © «/ ss Fil è fil Rok è la Chanel Grijs 42 t/m 52 24.75 ii » tegen te zeggen * V « PantalofK Multicolors 1 38 t/m 46 22 75 * ® ¦ * Glans-7éS&i(«">/3B.Rok stolpplissé Multicolors 36 t/m 46 16.75 Luxe doos ^ Een juweel waarmee Ü overal bewondering wekt Een blij vend bezit fS.9S HET ENIGE DAT U VOELT IS AIR POEDER Elegante plastic doos f2.95 tevens navulling Verkrijgbaar fn de zes nieuwste mode-tinten Bijpassende luxe lipstick f2.95 AIR POEDER Zeg JA tegen AIR POEDER en stel zelf vast hoeveel gemakkelijker het nu v/ordt om er echt goed uit te zien AIR POEDER is de fijnste de luchtigste make-up die U ooit gebruikte een nieuwe vondst van IMP LAHNEMANN - LAMEYO SINGEL 44 AMSTERDAM EURIGE DRINKBEKER TIJDELIJK BIJ 5 GROTE BOUILLONBLOKKEN a 15 CT Ze liggen al voor u klaar Fleurige kleurige bekers in verschillende frisse tinten Gemaakt van stevig plastic U krijgt ze zómaar cadeau bij 5 Lièbig boml lonblokken krachtige bouillonblokken voor extra lekkere soep.Haal vandaag nog uw gratis beker MET BLUE GILLETTE EXTRA IS PAS ECHT SCHEREN LIEBIG PRODUKTEN...HÉÉRLIJK VOORS DE FIJNE KEUKEN I I I I I I I I a voeti iNMvf uTUS ' 9X9 1 Bouillon = Blokje I 3 "• M NOKENO WATtR Of TELOIKN OXOBOUIULON I LIEBIG BOUILLONBLOK I 0X0 BOUILLONBLOKJE j LIEBIG AROMA | LIEBIG SUPER VLEESBOUILLON Scheer u met Blue Gillette Extra en u voelt alleen het water Verkwikkend fris verrassend schoon Gun uzelf dat prettige gevoel dat alleen Gillette geeft BLUE Gillette EXTRA -^ NEO 0X0 MIJ N.V ROTTERDAM I 

Kranten

Ga naar