Utrechts Nieuwsblad zaterdag 16 juni 1962

22 pagina's Oplage 57.000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis Telefoon 16431 * — Giro 154949 Ab.prijzen f 7.55 p kw 59 c p w v.h Joh de Liefde JN.V Drift 23 — Utrecht ZATERDAG 16 JUNI 1962 70e JAABGANG No 38 Hoofdredacteur mr J W Niessink Algerije op rand van algehele catastrofe Nieitw proces gelast tegen Satan Van onze Parijse correspondent De situatie in Algerije spitst zich meer en meer toe Tot nu toe hielden de Franse hoge commissaris in Al gerije Fouchet en de vice-president van de G.P.R.A Belkacem Krim hoewel op de hoogte zich buiten de gesprekken tussen OAS en FLN Hierin is thans ver andering gekomen Zo hoopt men de op een dood spoor geachte besprekingen nieuw ^ leven in te blazen Zou er voor de 1ste juli nog toenadering tussen de twee par tijen mogelijk zijn De kans is wel heel klein maar nog is alle hoop niet vervlogen Gisteravond is het stadhuis van Algiers door een zware explosie ten dele verwoest Twee soldaten kwa men bij deze ontploffing om het leven en dertig werden gewond Omtrek Teminaboean van para's gezuiverd Tienjarige erft 30 miljoen dollar Een 10-jarige jongen heeft van zijn grootmoeder een fortuin van 30 miljoen dollar geërfd Mevrouw Duke de weduwe van de oprichter van de American To bacco Co stierf twee maanden ge leden op 90-jarige leeftijd Zij liet 40 miljoen dollar na en vermaakte het leeuwendeel hiervan aan haar ouderloze kleinzoon Walker In man De jongen woont sinds de dood van zijn ouders bij zijn oom en tan te in Brunson een klein plaatsje bt de grens met Georgia Holland Festival in Haarlem geopend graver die in de Bavo een graf voor de grote schilder moest openen Zijn erfgenamen konden dat bedrag niet betalen De spreker noemde het een geens zins toevallige samenloop van om standigheden dat de opening van het Holland Festival samenvalt met die van de expositie van een der meest Hollandse schilders Wat het Nederlandse aandeel aan het festival betreft memoreerde de spreker dat de Wagenaar-stichting in Den Haag voorbereidingen treft voor het uitschrijven van een be sloten opera prijsvraag en dat het bekroonde werk in het Holland Fes tival zal worden uitgevoerd Grenswachten vluchtten « aar het Westen Vijf jonge grenswachten uit Oost Duitsland zijn gisteravond naar ' t Westen gevlucht zo hebben de Westduitse douaneautoriteiten be kend gemaakt Zij waren in uni form en hadden hun wapens bij zich Drie vluchtelingen waren twintig jaar oud de twee anderen waren achttien jaar Zij hebben ondanks de versperringen en de zware be waking langs dit gedeelte van de grens kans gezien te vluchten De Oostduitsers hebben voor het eerst op enkele plaatsen langs de grens lichte machinegeweren in permanente stelling gebracht Het grensgebied wordt reeds sinds lang vrijwel onbegaanbaar ge maakt door landmijnen en prik keldraad Soldaat ontdook uitzending naar NieuW'Guinea De dienstplichtige soldaat M H uit Oterleek die zich veertien dagen geleden door onder te duiken had onttrokken aan uitzending naar Nieuw-Guinea heeft zich thans uit eigen beweging gemeld op de secre tarie van zijn gemeente Hij is kort daarop door de militaire politie aan gehouden Minister Heath bezoekt Parijs Bonn en Den Haag Terwijl de Franse politie pogin gen doet de leider en nog meer medeplichtigen van de nieuwe sa menzwering tegen president De Gaulle te arresteren werd gister avond in Parijs meegedeeld dat te gen de voormalige leider van de OAS ex generaal Salan die vorige maand tot levenslange gevangenis straf werd veroordeeld een nieuw gerechtelqk onderzoek wordt ge opend In gezaghebbende kringen in Parijs wordt verklaard dat het nieuwe onderzoek gelast is naar aanleiding van het vinden van een brief bij de arrestatie van Canal de „ zwarte monocle " een van de OAS-leiders in de hoofdstad Deze brief was afkomstig van Salan en bevatte nieuwe bevelen voor de OAS aangezien deze brief na de arrestatie van Salan werd verzon den vormt dit een nieuw wettelijk feit Razzici Zesduizend man van de Franse politie hebben vrijdag gezocht naar een groene auto waarvan de eige naar wordt beschouwd als de lei der van de nieuwe samenzwering tegen president De Gaulle De po litie noemt de veertigjarige boek verkoper Jacques Gueritot de lei der van de groep van het geheime leger die de president vóór 1 juli de dag van het referendum in Al gerije wil vermoorden De politie neemt aan dat 21 leden van de groep nog in het gebied in het oosten van Frankrijk dat pre sident De Gaulle thans bezoekt op vrije voeten zijn Vier van hen zijn Duitse oud-soldaten van het vreemdelingenlegioen In de afgelopen drie dagen heeft ' de politie in Oost-Frankrijk tot nu toe 31 personen gearresteerd in verband met de samenzwering te gen het leven van president Char les De Gaulle Volgens de politie zijn onderdag avond 12 personen gearresteerd in het gebied van Metz Voordien wa ren 19 personen aangehouden die thans te Nancy in voorarrest zitten De arrestaties werden mogelijk doordat in de auto van een 28 jaar oude radiotechnicus uit Nancy een lijst van medeplichtigen werd ge vonden Deze man Georges Michel Bourgary had in zijn auto tevens een lijst achtergelaten met de na men van een twaalftal regionale autoriteiten die door het geheime leger geëxecuteerd zouden worden Explosies en branden In Algerije woren de terroristen gistere op volle kracht in actie In de hoofdstad Algiers weerklonken overal explosies en woedden bran - Advertentie iSalon de zBeauté TH A TUKKER Lijntnarkt 17 Tel 20317 COIFFURES Vakantie-adressen Indien U het Utrechtsch Nieuws blad aan Uw valm Prins Soephanoe Vong die nu sessions " gehouden in het Brazili - evenals Phoemi Nosavan de func aanse paviljoen zal een zanger op ' tie van vice-premier bekleedt in treden en in de Mexicaanse stand ' het gevormde coalitie-kabinet zal de Revista Mexicana " een,i groep van 12 artisten uit Mexico • Dit feit vooral heeft de totstand - koming van het drie-partijenbe - Voorts worden er tüdens de feest-i ^ ^ j j^j Soevanna weken xn de hoofdstad tal van sport - „ <.„ 5„.,n„u„,,.q t ^„ manifestaties gehouden waaronder Phoema zo lang tegengehouden Dede lustrumroeiwedstrijden van Ne - ' rechtsen wisten immers heel goed.reus op de Bosbaan en een Con - dat zij de zwakste groep waren ge cours Hippique in het Amsterdam worden Vandaar dat zij tot hetse bos vele manifestaties voor kin - laatste moment hebben getracht dederen en ouden van dagen een mo - Amerikanen alsnog tot een recht dlnettenbal en tal van demonstra - gtreekse interventie in Laos te ver ' Tijdens de tweede week zal ook - leiden De schendingen van het te de interne lustrumviering gehou - stand van de laatste tijd moestenden worden Hoogtepunten daarvan dan ook eerder geweten wordenzijn een galaconcert in het concert - aan de ambitieuze Nosavan dangebouw en de galapremère van het ' aan de communisten al kondenspel Lorenzaccio " van Alfred de laatstgenoemden er uiteindelijkMusset in de Stadsschouwburg j ^^,^ positie nog door versterken Door deze gang van zaken werd Een speciale reünistendag en buitendag " op het eiland Pampus ' completeren het programma voor de interne viering De studentikoze echter ook de militaire kracht vanviering van het 330-jarig bestaan de neutralisten die in hoofdzaakvan de Amsterdamse universiteit - schuilt in de parachutisten diezal besloten worden met een auto - twee jaar geleden onder aanvoe puzzelrit ring van Kong Le tegen de recht - [ se regering in opstand kwamen Ratten vergif tigings - ^^^^"^^'^^ rracth - iiifrrocfolrl -' ^^^ onder deze omstandigheden ZaaJV UllgeSieiO toch nog een akkoord door de drie De Amsterdamse rechtbank heeft prinsen gesloten werd mag eigen vrijdag besloten de zaak tegen de 48 lijk verwonderlijk heten jarige stoker J de J die terecht | stond omdat hij vorig jaar septem - | ] In hoeverre door Moskou en ber zou hebben gepoogd zfln 20-iari - eventueel ook Peking pressie werd ge pleegdochter met rattenvergif te uitgeoefend op de uiterst-linksen doden of letsel toe te brengen aan - jj l ^ j ^ „ j j bekend maar het gehouden tot 6 september daar de j„i j „„ verdachte plotseling een geheel ^ e™o?den bestaat dat de gema nieuwe verklaring aflegde < tigdheid van de Pathe Lao die de plaatste tijd een complete overwin - Het meisje zou in overleg met de \ l ning binnen haar bereik leek teverdachte de thee met het vergif hebben mede ingegeven werd doorhebben gedronken om te bereiken overwegingen van taktische aard.dat haar zwangerschap zou worden ^ aaj.3j.jjj.j^,i ^ ^ ^ j verstoord Aanvankelijk had de ver - v ^ „„__ i,,,„:.ti,.„v,o i,,w,r ^.^ ^^ 4 dachte tegenover politie en rechter - ^ et communistische kamp op dat commissaris gezegd dat hü zijn '' « e situatie zich in Laos toch m de pleegdochter alleen maar ziek wil door Soephanoe Vong gewenste de maken om haar uit het huis te i richting zal ontwikkelen krijgen Het slachtoffer dat niet als getui ge was verschenen zal bij de voort - Il gezette behandeling van de zaak ü ^ T is niet aan te nemen dat"°Dfr"ee"dfa?ht Taai veroordeelde > en in Washington geen oog heeftverdachte gaf toe dat hü muizen - ^ oor dit facet van de zagk Dattarwe had gekocht waarvan hij een,,men het risico echter schijnt teaftreksel in zes koppen thee van zijn aanvaarden wijst er op dat depleegdochter deed die spoedig hier ' \ Amerikanen althans voorlopig hetna met ernstige maagkrampen in politieke spel om Laos verloreneen ziekenhuis te Baarn moest wor - hebben Dit moet dan bovenal toe den opgenomen waar men ' l^ater'Ta^en "" verlammingsver jlöke zwakte van de rechtse groe - schijnselen op en viel het haar van penng het meisje uit Hierop schreef de • • verdachte een brief naar het zieken ' Wil de neutralisatie van Laos kende l keiijk kunnen voltrekken dan zul - kon het slachtoffer worden gered Na gewasbespuiting gestorven Door het toedienen van tegengif jen in de eerste plaats alle strijd ™ hPt siaPhtnffpr wnrrt,>n ^ Prpd krachten Onder één bevel dienen 11 te worden geplaatst Men heeft ditlook vroeger al eens geprobeerd ' Het liep op een mislukking uit En [ \ toen waren er nog maar twee par tijen en niet drie zoals nu „ Ten slotte dreigen er nog altijd De 22-jarige heer H Begeman internationale complicaties in ver Gr IS na het spuiten van een " i - band met dp pomrnuni-stiqrbp in sectendodend middel op landbouw - ° fP'^."^et de communistische m gewassen overleden De heer Bege - filtraties in Zuid-Viètnam en even man gebruikte bü het spuiten geen i tuele pogingen daartoe ook inmasker hetgeen hem blijkbaar nood 1 Thailand Siam De Amerikanenlottig is geworden Na enige tijd j hebben duidelijk te kennen gege voelde hij zich onwel worden en ven dat zij een communistischeging hij naar bed Vrij spoedig hier - overweldiging van deze twee lan na is hij gestorven ^ gjj „ jg ^ werkeloos zullen blijven Advertentie aanzien De recente troepenconcen traties aan de Laotiaans-Siamese - grens vormen daarvan het tastbare bewijs / In Zuid-Viètnam worden de j Amerikanen ook al weer gecon - iQH_H ' I fronteerd met een conservatief l impopulair en onbekwaam bewind r I Anders dan in Laos zullen zij zich ' HnOFnPiJNPflFnFRS ^ tieren omdat dan het ogenblikke - lijk machtsevenwicht tussen Oost en West in Z.O.-Azië geheel verlo ren zou gaan En dat is onaan vaardbaar yoor JATashington daarvan echter niet kunnen distan - 
4 ¦ ÏJTRECHTSCH NIEUWSBLAD In juli voorlichting voor aanstaande studenten i Utrecht in 7 dagen Beioek de ÖRÖTE j ^ donderdag 14 juni vrijdag 15 juni zaterdag 16 juni zondag 17 juni van 10 tof 22 uur Utrechtse predikbeurten KLEUTERS van de Kleuterschool Het Merelnest uit de wijk Ondiep te Utrecht waren vrijdagmiddag naar Uaarssen gegacm waar ^ un juf " in het huwelijk trad met de heer Joop NelemOns uit Utrecht Mej Wil van Mourik en haar bruidegom kennen elkaar van de wandelvereniging De Vechtkan ters Ook gijn slj goede bekenden bij de Eerste Maarssense accor deonvereniging U ziet het jonge paar bij het gemeentehuis van Maarssen ÜTËBl+frBölT ' M KW'iMeNj l^ n^OMFÉ:T30OM 3 ^ / BR.eE:D&egi.t>,oovc \ ZOieTèAtó).ENGTE.J óeesHK <^ AAroFmGpeN DDD Bingospel voor de ' S.V*V,'Vr ouwen 2ö PA5T HCT VOORLO PIG IaIEL wsec WltL6M De vrouwenbond van het Ne derlands Verbond van Vakvereni gingen afdeling Utrecht houdt dinsdag 19 juni in het gebouw van de Algemene Nederlandse Metaal bedrijfsbond aan de Lange Hagel straat 30 in Utrecht een bijeen komst om 20 uur De leden kun nen zich na het huishoudelijk ge deelte van de bijeenkomst verma ken met het Amerikaanse gok spel Bingo Xj£/Me KAMTÓR€N ZON MMV/y ^ PAAR n2o]&LiEhmi\T€cro ^ In het notarishuis te Utrecht werd ten overstaan van notaris mr A P M M Geurts het perceel Royaards van den Hamkade 53 ingezet op f 8000 afslag / 200 koper was de heer H Henneveld te Utrecht q.q Ten overstaan van de notarissen T Zoutman te Utrecht en C J Rijs terborgh te Maarssen werd het per ceel Menno van Coehoi rnstraat 38 ingezet op ƒ 22.000 - afslag ƒ 1000 - koper werd de heer C E Pieters te Utrecht q.q mm Mas Moer m éeëA cse/Au'^TBe VEN N5AAR öRoreisfe-KPfecne Ve rechtbank te Utrecht heeft het faillissement uitgesproken van J van Melsen te Oud-Loosdrecht Oud Loosdrechtsedijk 178-180 RRechtercommissaris mr A E Th Kooien rechter te Utrecht Cu ratrice mej mr L O Baud Kerk plein 16 te Breukelen ir 1 -• EH NÖÜVÖOKAL ' kALMFJes AAN Hfe 7 mOEUjVi MAAI I30|-n9vi V02 " PLAATSTWOROëM CKülROe E.0&6Et2r CITueC TE EB/EM AAKS d.KOS'V.VeKSCHil.ceMDe NATIG^iAl,ITErT6^s TER VIERING van het 5S-jarig be staan van de afdeling Utrecht van de Koninklijke Nederlandse Ver eniging E.H.B.O werd vrijdag in het Gebouw van Kunsten en We tenschappen een feestavond ge geven Aan twee van de bijna 100 gediplomeerden reikte de heer A Knoetse hoofdsecretaris van de Zuid^Afrikaanse Noodhulp Liga rechts de diploma's van de E.H.B.O uit De voorzitter van dg iiiiitiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiitiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiniiiniMnMMiMiiiiriiiiiiiiiMiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiHiiuiiiiiiiiiiiii niiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii Annie M G Schmidt TANIGE PATENT Vragen over studie en wat daarmee samenhangt Van een onzer verslaggeefsters In juli zal er zoals gebruikelSjk in Utrecht J een voorllchtingsweek voor aanstaande studenten en hun ouders of verzorgers worden gehou den De week wordt georganiseerd door de Commissie voor de voor lichting ten behoeve van aanstaan de studenten aan de rqksuniversi teit te Utrecht Deze commissie zal van maandag 2 tot en met vrü'dag 6 juli van 9 uur tot 12.30 uur zitting hebben in het hoofdgebouw van de universi teit op het Domplein om inlichtin gen te verschaffen over de studie en wat daarmee samenhangt zoals studiekosten studietoelagen uitstel van militaire dienst studieduur en zovoorts Er zullen ook vertegenwoordigers van studentenorganisaties aanwe zig ziJn om inlichtingen te geven over de organisaties kamerbemid deling contributies Voor nadere inlichtingen over stu diekeuze en bepaalde studierichtin gen kunnen belangstellenden gedu rende de voorliehtingsweek op de instituten van de universiteit wor - Examenuitslag van NOICS Bij de examens van het Nederlands opleidings instituut voor chiropody en sportmassage slaagden voor het examen chiropody De dames J Agterberg-VS''illemsen zr C A E H van Mourik M On vlee C Hrv.d Schee-Hoevenaar zr Xaveria en de heren J van Basten G van Gils H van Rooy allen te Utrecht Mej J C Barnhard te Zeist mevr M I Broekhuizen-Bonnet te Tiel mevr R E Gouw-Schutz de heer W Kruidenier en de heer J Smits allen te Amersfoort Het diploma sportmassage werd behaald door Zr C A E H van Mourik mevr J de Vogel-Van Dijk de heer N Bladt M de Hoog L Th M Kraan H Postma allen te Utrecht mej C S Keijser in De Bilt en mevr M A Noot te Amers foort Wie verloor in maart een damestas De Utrechtse politie heeft vrijdag de 38 jarige mevrouw v d B.-K aangehouden verdacht van ver duistering van een zwarte plastic damestas Zij had de tas in maart op de Amsterdamsestraatweg ge vonden en hem verkocht inplaats van in te leveren op een politiebu reau Van wie de tas werkelijk is is niet bekend Wie in maart een tas heeft verloren op de Amsterdamse straatweg wordt verzocht zich te melden bij de afdeling recherche op het hoofdbureau van politie De tas bevatte onder meer een portemon nee met wat geld Advertentie Modernste Salon de Coiffures DAMESKAPSALON DEUN Exclusieve afdeling kleurspoelingen Schoonheidssalon Parfumerie A'damsestr.weg 303 • Tel 42237 Laatste vergadering van Arjos Tuindorp Kracht en zwakheid der Verenig de Naties is de titel van de inlei ding die de heer H Keuter zal hou den op de laatste vergadering in dit seizoen van de anti-revolutionaire jongerenstudieclub Tuindorp Don derdag 23 juni komen de jongeren bijeen bij mejuffrouw A Ahouwer Klein Geertekerkhof 5 in Utrecht den geïntroduceerd In deze week kunnen de aanstaande studenten en hun ouders de maaltijden gebruiken in de mensa of in de sociëteiten van een der gezelligheidsverenigingen Op aanvraag kan men kosteloos het boekje Studie-inlichtingen waar in uitvoerige gegevens over de stu die aan de rijksuniversiteit te Utrecht krijgen bij bureau Studen tenbelangen Kromme Nieuwe Gracht 29 Wie niet in de gelegen heid is aan de voorliehtingsweek deel te nemen kan ook hier inlich tingen krtjgen Donderdag 30 en vrijdag 31 augus tus zullen de oriënteringsdagen voor aankomende studenten worden ge houden BENOEMING Mejuffrouw A G van Maanen te Utrecht is tot en met 31 augustus 1963 benoemd tot lerares in tijdelüke dienst aan de rijks-h.b.s en de daaraan verbonden rijks-m.s.v.m te Gouda Zilveren jubilarissen bij spoorwegen De heer G Koren hoofdsein huiswachter bij de Nederlandsche Spoorwegen met standplaats Utrecht viert donderdag 28 juni zijn 25 jarig dienstjubileum bij de dienst van exploitatie Dezelfde dag is het feest voor de heer P C van Oeveren technisch ambte naar te Utrecht bij de dienst van materieel en elektrische inrichtin gen Een week ervoor op vrijdag 22 juni viert de heer J G Tromp op zichter tekenaar te Utrecht zijn zilveren jubileum bij de N.S afde-ling weg en werken EI molino de viento gaat vergaderen De Utrechtse vereniging van his panofielen El molino de viento houdt vrijdag 29 juni haar jaarver gadering in het Universiteitshuis aan het Lepelenburg Aanvang 20 uur In het nieuwe bestuur zijn her kiesbaar mr W P Heere voorzit ter mejuffrouw drs M Hoogveld secretaresse en de heer P de Kluis die dit jaar de financiën be heert Als leden van het bestuur zljn voorgesteld de dames E M Deti ger M C van Rutte C Buös en de heren A Smit en H H Suivas De heer J Verloop vertelt en vertoont dia's over Suriname en de Caraïblsche eilanden op deze ver gadering Het zomerse weer brengt voor detelevisiekijkers aan de Belgische kustonverwacht narigheid met zich mee.De uitzendingen van de Vlaamse tvblijken er gestoord te worden doorOosteuropese zenders w.o radio-Mos kou Tijdens een bijeenkomst in hetGebouw voor Kunsten en Weten schappen in Den Haag is vrijdag dederde concertmeester van het Resi - dentie Orkest de heer Louis Sons,gehuldigd omdat hij 25 jaar lid vanhet orkest is Oe Thant de waarnemende secre - taris generaal van de V.N zal 16 en 17 juli Parijs bezoeken voor een ge sprek met president De Gaulle PBOMOTIB Aan de Vrije Universiteit te Amster dam Is ds A Kruyswljk gereformeerd predikant te Franeker gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid op een proefschrift getiteld Geen gesneden beeld PROMOTIE Aan de rijksuniversiteit te Gronin gen is gepromoveerd tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschap pen op een proefschrift getiteld diapause and the physiology of host-parsite synchronization in bu palus piniarus 1 geometridae and eucarcella rutilla vill tachinidae de heer L Mensse Schoonhoven uit Den Haag Zaterdag 16 juni 1962 advertentie AUSTIN-SHOW in onze showrooms Lange Nieuwsfraat 10-14 — Utrecht Brig A Ederveen twintig jaar in overheidsdienst Donderdag 21 juni is de brigadier van de Utrechtse gemeentepolitie A Ederveen Ondiep 49 25 jaar in overheidsdienst De heer Ederveen begon zijn ambtelijke loopbaan in 1937 bü de Nederlandse Spoorwegen als kan toorbediende Op 1 maart 1939 nam hij dienst bij het korps politietroe pen Na de capitulatie van het Neder landse leger werd hij benoemd als agent btj de surveillancedienst van de Utrechtse politie Dat was 12 augustus 1940 Op 1 juli 1948 werd hij bevorderd tot hoofdagent en op augustus 1959 volgde ztjn bevordering tot briga dier De brigadier Ederveen is op het ogenblik wachtcommandant aan het hoofdbureau Sinds jaren is hij secretaris van de afdeling Utrecht van de bond van christelijke politieambtenaren in Ne derland Geldinzameling voor de minder-validen De Nederlandse vereniging socia le zorg voor minder-validen de A.V.O houdt in de week van 18 tot en met 23 juni een collecte zo wel aan huis als op straat De op brengst van deze collecte is ten be hoeve van gehandicapte medebur gers De vereniging heeft een tekort aan collectanten Zy die zich willen opgeven kunnen dit doen btl de vol gende adressen Schoolstraat 22 te lefoon 26098 ' s avonds Hengeveld straat 14 telefoon 20172 of Juliana weg 152 telefoon 23283 N.V RAMU Geret kerk — Tuindorpkerk 10 u ds H W H van Andel en 17 u ds A Keyser Oosterkerk 10 u en 17 u ds C Goe man Westerkerk 10 en 17 u ds A C Ker sten Pnlëlkerk 10 u ds B van Oeveren en 17 u ds L W Muns Kanaleneiland 9 u en 17 u ds N War ner Zuiderkerk 10 u ds L W Muns en 19 u ds B van Oeveren.Maranathakerk 10 u ds T Spilker en 17 u ds H W H van Andel Immanuelkerk 10 u ds D Veenhuizen en 17 u ds D Veenhuizen Geref kerk vrügem — Rehoboth kerk Briljantlaan 9.30 u ds W G Vis ser en 16.30 u ds G A Hoekstra W de Zwijgerkerk Tuindorp 8.30 uur ds G A Hoekstra en 16.30 u ds W G Visser Eben Haëzerkerk Pr Margrietstraat 8.30 en 15 u ds M J C Blok Chr geref kerk — Wlttevrouwensingel 33 10 en 17 u ds W van ' t Spijker Gebouw Waalstraat 81 10 u leesdienst en 15 u ds W van ' t Spijker Oud Katli Parochies — St Gertrudis Wlllemsplantsoen 2 8 u vroegmis 10 u hoogmis en 18.30 u vesper St Marie Achter Clarenburg 6 za terdagavond 19.30 u vesper met avond gebed zondag 8 u vroegmis en 10 u hoogmis St Jacobus Bem Weerd O.Z 53 8 u vroegmis en 10 u hoogmis Holy Trinity Church — 9.15 u holy communion bij arrangement 10.15 uur morning prayer en 11.30 u holy com munion en 19;30 u evensong Eglise Wallonne — 11 h Pr prof J G H Hoffmann Vrjie evang gem — Achter St Pie ter 11 10 u ds J van de Werfhorst en 17.30 u ds P Bolink Evang luth gem — Kerk Hambvirger straat 10.30 u de heer A Duyvendak Wartburgkapel Oudenrijn 10.30 u ds A N van der Mey Wijklokaal L Nieuwstraat 1 10.30 u klnderkerk Doopsgez gem — 10.30 u ds S E Treffers Remonstrants geref gem — Geerte kerk 9 u gezinsdienst en 10.30 u prof dr G J Hoenderdaal Ned prot bond en \ tMx Herv — Ser vaasbolwerk Leeuwenberghkerk 10.15 u as C B Burger Samenw Bemonstr Doopsgez en Leeuwenberghgem — Wartburgkapel te Oog in Al 19 u ds Briisewltz Baptistengem Silo — Herenstraat 36 10 u ds J Reillng Jeugdzaal Silo 19.30 u jeugddienst ds J Broertjes Geref gem — Boothstraat 7 10 en 17 uur leesdienst Voile Evang gem Pinkstergem — L Nieuwstraat 2 diensten om 10 en 19.30 u Vrjje gem — Domhotel Westerstraat 10.45 uur Soeli Beweging — Huize Witteveen Jansveld 51 Universele eredienst 11 uur de heer Th P H van Lohuizen Ned Ver van Spiritisten Harmonia — Ambachtstraat 12 10.30 uur Jehova's Getuigen — Loeff Berchma kerstraat 18 bis 16 uur Van Heutzstraat 2a 15.30 en 16.30 u Joh üitenbogaardstraat 32 bis 16 uur en 19 uur leger des Heils < Wmiam Booth — L Nieuvi'straat 48 10 u helliglngssamen korast en 19.30 uur verlossingssamen komst Stichterekorps — Mgr V d Wetering straat 87 10 u heiliglngsdlenst 18.45 u openluchtsamenkomst op het Lucas Bol werk en 19.30 u verlossingsmeeting Ned Leger des Heils — Bemuurde Weerd W.Z 1 10 u heUigingsdienst 12.30 u jeugddienst 19.30 u bidstond en 20 u heilsbijeenkomst.Geref gem in Nederland — Zandhof - sestraat 82 A 10 en 17 u ds Ligten berg HET MUZIEKKORPS Crescendo stond vrijdagavond tegen achten bij de heer K Werkhoven Surina mestraat 8 te Utrecht voor de deur om hem en zijn vrouw een serenade te brengen Voorzitter Slink voegde daarbij bloemden voor mevrouw en een pak dekens voor de heer Werkhoven Na de musiek hulde ging het hele korps bij de familie Werkhoven op de koffie Oud-geref gem — Ambachtstraat 10 en 17 u de heer Kamp dinsdag 19.30 uur dienst Gem des Heeren — Rldderhofstad 2 10 en 18 u diensten woensdag 19.30 u dienst Vergadering van Gelovigen — Breed straat 22 10 u eredienst 17 u bediening des Woords donderdag 20 uur bidstond Vrüe kath kerk — Herenstraat 27 10.30 u dienst Christian Science — Pieterskerk Pie terskerkhof 5 iedere zondag 9.30 uur Nederl dienst ledere Ie zondag v d maand 10.45 uur Engelse dienst Ie vifoensdag v d maand 20 uur Getuige nisdienst Kerst Apost Zendingskerk — Heren weg 7 10 en 17 u diensten Gereorganiseerde kerk van Jezus Chr v d Heiligen der laatste dagen — Mag dalenastraat 14 bis 17 uur dienst Kerk der Zevende Dag Adventisten — Hamburgerstraat 23 zaterdag 10-11 u bijbelstudie 11 12 uur dienst Interk bUeenkomsten — Keizerstraat 21 dagelijks 19.30 uur Advertentie I afdeling Utrecht J Freriks links ontving een herinneringsoorkonde De dames mevr Horneman Vlees-drager en mej J A J Winthorst viel deze eer te beurt limks en rechts midden Na het officiële gedeelte bracht de toneelgroep Camera Obscura het spel Eigen haard is wel wat herrie waard ten tonele een vrolijk blijspel dat het bij de E.H.B.O.'ers goed deed Het mooie weer breekt aan U neemt Een PERMANENT bij MARY KWANT en U kunt GRATIS op REIS GAAN II II Mary Kwant Winkelgalerii „ Rijnbaan " KANALENEILAND ¦ Tel 34088 Bus 7 stopt voor de galerij Bethelgem — Marcuszaal Hoograven dienst 14 16 uur Kerk van Jezus Christus van de Hei ligen der laatste dagen — 17 uur avond maalsvergadering Op de eerste zondag van de maand 11.45 uur vasten - en ge tuigenisvergadering 17 u avondvergade ring Ned Chr Gemeenschapsbond — Open luchtsamenkomst van 15.30-16.30 uur op het Vredenburg Gem van Christus — Bem Weerd dienst 10.45 en 19.30 u ledere woensdag O.Z 31 kinderbijbelschool 10 u ere bijbelbespreklng 20 uur Children's bible study and adult worship service in English 9.00 uur UTBECHT-NOOED Herv gem — Herv kerk te Oud Zui len 10.30 u ds H B Meyboom Verenigingsgebouw Daalseweg 9 u ds H B Meyboom Kapel Corn Roobolstraat 70 10 u de heer J Fennema evangelist Evang luth gem — Lutherkapel Reaumurlaan 10.30 u ds C C G Vis ser Vrije evang gem — Geb Winfridus Marie Curielaan 75 10 u ds P Bolink en 17.30 u ds J van de Werfhorst Baptisten gem — Chr FrBbelschool Pr Margrietstraat 10 u ds J Broer tjes Geref kerk — Bethelkerk 10 u en 17 u ds W Schouten Noorderkerk — Royaards v d Ham kade 10 u ds A Keyser en 17 u ds T Spilker Chr geref kerk — Adr v Bergenstr 10 en 17 u ds K G van Smeden Ned Spirit Genootschap Dienende Liefde — EHBO zaal Werner Helmlch straat 23 10.30 u wijdlngsdienst Religieuze Broederschap Nieuw Leven — Verenigingsgebouw Wattlaan 10.45 u wijdlngsdienst Leger des Heils — Prinses Margriet straat 22 10 u heiliglngsdlenst 12 uur zondagsschool 16.30 u jeugddienst 18.30 uur straataienst Marnixlaan 19.30 uur verlossingsmeeting Nieuw Apost kerk — Werner Helmlch straat 1 zondag 9.30 en 16 uur en woensdag 20 uur Lectorium Bosicrucianum — Muntstr 3 Tempeldienst 10.30 uur Geref gem — 17 u leesdienst GROENEKAN — Herv kerk 10 en 18.30 u ds B Haverkamp Herv lidm kring in kleuterschool 10.30 u ds A Dronkers van Utrecht Kapel van Interk samenk Nw Wete ring 52 dagelijks om 20 uur MAARSSEN — Herv kerk 9 u ds F G H Nicolaï uit Vleuten 10.30 u ds A L V d Smit en 18.30 u drs F O van Gennep Geref kerk 10 en 17 u ds P Boes uit Nw.-Loosdrecht Chr geref kerk 10 en 17 u ds P H Seggelink Ned prot bond 10.30 u de heer R Scholten uit Amsterdam J|iil¥€l^alr ¦ NIeiiiii ACADEMISCHE EXAMENS TE UTRECHT Aan de rijksuniversiteit te Utrecht zijn geslaagd voor het doctoraal examen rechtsgeleerdheid mej E J G Zwarts Utrecht mej S A Kemper Heemstede J M J Quik Utrecht Doctoraal examen geneeskunde K M J F L Lindner Groningen M J van der Molen Zeist Kandidaatsexamen sociale geogra fie H A J Janssen Nederweert G W Lammers Aalten P N G Peppelenbosch Utrecht R van der Graaf Utrecht E A Hartman Kampen B H A Jansen Groenlo J C de Cloe Sprang-Capelle P J van Puffelen Zwolle P Donkersloot Tiel Kandidaatsexamen fysische geo grafie J L Saes Heer Semiarts examen J M de Jong Greup Artsexamen P J Ferguson IJssel stein C H M Scheffers Millingen aan de Rijn Kandidaatsexamen Franse taai en letterkunde mej A J C Ver hoeven Utrecht Doctoraal examen taal - en letter kunde F J N van Bakergem Utrecht Aan de universiteit van Amster dam zijn geslaagd voor kandidaats examen geneeskunde 2de deel Mej G I Krom Westzaan C T B Liesker Amstelveen Mej J van der Bie Mej L van den Boo gaard P H Breedveld Mej E J Broesterhuizen Mej I Canter Vis scher R de Jonge A W Kessener Mej E J Lokkerbol P Niosi A de Rooö P S van Walbeek P B Soeters allen Amsterdam Viep Westendorp Aan de universiteit van Antister dam zijn geslaagd voor doet exa men rechten de heren W P Schel tema N de Graaft Amsterdam en B J V d Hemel Hilversum doet examen soc aardrijkskunde de heer J F Koolhaas Amstel veen Kand examen fys aardrijks kunde Mej L J J Vader en met lof de heren R F v d Weg en J A Bakker Amsterdam Doet exa men Nederlands Mej A M Zwa neveld Haarlem en de heren W G Klooster en A M Duinshoven Amsterdam Kand examen Ne derlands Mej O Walta mej E M Guikink mej W J M de Vries met lof en de heren A K Offen berg F W Ekkel en S Wartena ALS BESTE vrouwelijke leerling kreeg vrijdagavond mej K E G van Nes Barnsteenlaan 29 te Utrecht het diploma van de cur sus van de Academie Artibus uitgereikt De imtreiking werd verricht door wethouder H van der Vliat en vond plaats in restaur rant Vredenburg te utrecht uit andere bladen Geboren Fokko H z v mevr Jolles-Sterk Naarden Paul J S z V mevr Domela Nieuwenhuis Hor-dljk Amsterdam IVIarjolein C d V mevr Lilien-van der Mast Be verwijk Jan S z V mevr Ree dijk-Boersma Zuid Laren Albertus z V meVr Van Egmond-Kuiken Rhoon Wijnand J z v mevr Jon geneel-Slokker Waddinxveen Hui bert M z v mevr Muller-van Dijk Den Haag Johanna E d v mevr Sptjkerbroek-Hoogenraad Brisbane Verloofd Christien Schokking en K P Dingemans Amsterdam Getrouwd Hans Th Valeton en Margot N van der Velde ' s Grave-land dr G O Poinar en Eva I Hecht M.S Washington D.C Overleden A van Zwanenberg 68 jr Amsterdam mevr A de Ruy ter-Weyns 95 jr ' s-Gravenhage L Fagee Schaeffer rustend arts 82 jr Deventer S Pielkenrood 74 jr Zaandijk J G M Erftemeijer 80 jr Hilversum mevr A H Meyer Cohn 85 jr Blaricum 38 Toen het echtpaar Vierus behoedzaam In ' t donker de trap afdaalde was tante Patent net door een gangraam naar buiten geklommen met het offervat De grote Soi was op het punt haar te volgen maar mevrouw Vierus was nu beneden en tastte In het duister rond Haar handen raak trn zijn achterste aan en zB voelde de beestevacht Dat was net iels te veel voor de flinke Mien „ Een beer " riep ze en viel In zwijm „ Kalm toch Mien ¦ zei dokter Vierus Beheers ] e toch Mien Er zijn geen beren in onze wel vaartsstaat " HU keek uit het raam en zag twee gedaanten wegsluipen tussen de struiken Dokter Vierus had een geweer maar hij had nog nooit geschoten en wist niet ol hij het ooit zou durven doen „ Halt daar " riep hij Halt of halt oJ Ik schiet niet HU schrok zodanig van z\yn eigen woorden dat hl een schot loste De Batavier liet een gehuU van angst horen en nrllde In paniek wegrennen maM tante Patent trok hem naast zich onder de gou denregenstrulk „ Ssst " zei ze WALó Töt5l2l5reN<5lDè Oa UJAfeasS ëN^SLHGIDSMe - tiNgêm op-Rijvcswecia 
5/TRECHTSCH NIEUWSBLAD - Zaterdag 16 juni 1962 HOLLAND FESTIVAL 1962 Royal Shakespeare Cy in The Hollow Crown -^ ^ J Hi ET intrigerendste onderdeel van het VPRO-programma was ongetvirijfeld het interview dat dokter Van Swol had met de Apeldoornse kapper Van Bommel die een theorie poneerde vol gens welke hij met vrq grote nauwkeurigheid kon voorspellen of een op komst zqnde baby een mannetje of een vrouwtje zou wor den Het had te maken met hormonale veranderingen in de vrouw verschuivende haarinplant eb of vloed van donshaartjes al naar gelang het een jongen of een meisje zou worden Voor waarde was dat men de haarinplant evenals de kwantiteit dons haartjes op lippen en wangen ook al voor de zwangerschap nauwkeurig kende Met de voorzichtigheid medici eigen heeft dokter Van Swol de Apeldoornse theorie eerst een jaar lang laten beproeven door een medicus die hem echter niet kon bevestigen zonder daar overigens conclusies over deze theorie aan te willen verbinden U moet dus maar zien wat u doeit Ik voor mij vond aan dit onderdeel een lichtelijk demonisch trekje zitten maar dat zal wél aan mijn overgevoeligheid ge weten moeten worden Zoals het ook wel aan mij zal liggen dat ik de gyneacoloog die als raad gever fungeert in het cyclus programma over de komende geboorte wat al te nadruKkelijk en wat al te geposeerd vind spreken Hij zou mij niet op m'n gemak steUen — maar wie bp-i oordelen ik om daarover te kunnen D E rest van het programma was van vrolijker gehalte ' Een reportage uit Studio Vitus ' bleek een zingende tableau de la troupe van het Rotterdams Toneel te zijn een soort grootscheepse ' Van grote naar Meine K ' met Ton en Luc Lutz Enny Mols-de Leeuwe niet te vergeten Steye van Brandenberg die voor de muziek bij de liedjes zorgde Ina van der Molen de ziende van de twee wezen Petra Verbeek en Trins Snijders Guido de Moor die zo te zien nooit voor de musical verloren zal dreigen te gaan en John Lanting hinkepoot in De Twee Wezen En dan heb ik nog niet eens iedereen opgenoemd De liedjes van Marinus van Henegouwen werden onderbroken door interviewtjes die Mies Franken met de Zingende Acteurs had Zij deed dat erg aardig al zal je er bij toneelspelers nooit achter komen in welke mate spontaniteit is ingestudeerd of niet Het geheel imponeerde be paald niet maar er ging een opgewekte sfeer van uit en het was best aardig al die mensen eens iets anders dan anders te zien doen Regisseur Ton Hasebos had in ieder geval voor een aardige afwikkeling van de zaken gezorgd Ij EN teleurstelling vond ik dit keer ' Op zicht ' Interessant was het bezoek aan de Portugees-Israëlitische begraafplaats in Ouder kerk ook het interview met de ooncubinistische kunstschilder Hans van Draanen die Curagao was uitgezet had vele verdien sten en Hans van Deventer zong een pregnant liedje met een jgevoileerde niet zo pregnante stem op heel bevredigende wijze Maar de hoofdschotel het interview met de grammofoonplaten mensen mislukte door de misschien wel opzettelijk ' cool ' gehou den presentatie Grandioos orgelspel in de Bavokerk TV-ZATERDAG 1.30 NTS Wereldkampioen schappen voetbal in Chili Tweede halve finale 3.00 NCRV Film met George Montgomery 3.25 Confetti Zuidamerikaan se muziek 3.45 Filmdocumentaire 4.10 Oh those bells afleve ring van filmserie 4.35 Dier in het vizier 5.00—5.35 Voor de kinderen 7.30 The great Anderson my stery film uit de serie Vader weet het beter 7.55 Morgen is het zondag 8.00 NTS Journaal en weer overzicht 8.20 NCRV Memo 8.30 Muziek voor u met Pi Scheffer 9.00 Film met Bette Davis 9.25 Cabaret met de werkgroep van de Haagsche Comedie 10.05 Elisabeth Andersen 10.35 Dagsluiting TV-ZONDAG 5.00 NTS Herhaling van film over Elsa de leeuwin 5.30 Folkloristisch waterfeest om de trophée des républi ques Marl times 7.30 NTS:Weekjournaal 8.00 Sport in beeld 8.30 VARA De wereld van vandaag door dr L de Jong 8.40 Avond na avond filmim pressie over een plaatsje in Jutland 9.00—10.30 Mijnheer gaat op jacht blijspel van Feydeau gespeeld door de Neder landse Comedie Ij EN bloemlezing door John Barton samengesteld geput uit oude kro nieken gedichten dramatische frag menten brieven schriftelijk over geleverde toespraken dagboekpagi na's en andere gegevens allemaal betrekking hebbend op Engelands koningen en koninginnen en opge luisterd met muziek en zang uit ver schillende tijden deze bloemlezing getiteld „ The Hollow Crown " werd gisteravond in het kader van het Holland Festival 1962 door „ The Eoval Shakespeare Company " voor gedragen in de Amsterdamse Stads schouwburg De naam „ The Hollow Crown " werd ontleend aan een vers van Shakespeare dat als proloog deze 1.962 anthologie opent en dat begint met de regels ' For God's sake let us sit upon the ground And tell sad stories of the death of kings ' Even verder leest men For within the HoUw Crown That rounds the mortal temples of a king Keeps Death his court Waarlijk een schonere en meer gedragen aanhef ware voor een on derwerp als dit nauwelijks denkbaar Na kan men stellen dat voor een manifestatie als deze de schoonheid van het woord voldoende moet zijn en dat zeker wanneer er ook nog sprake is van een goede en passende muzikale illustratie Nochtans was het of er iets ont brak of men een bepaalde sugges tieve factor miste De visuele In deze ' Hollow Crown ' waar het histo rische een zo dominerend element is deed het ontbreken van iedere aankleding van het toneel of van speciale uitdossing van de acht die bij de hier gepresenteerde ' stories of Advertentie — ^— — Nieuw AUSTIN A 60 CAMBRIDGE 8.675 - Kracht en veiligheid Ruimte en cKstinctie En een primeur levertKiar met volaut versnellings bak R.A.M.U LANGE NIEUWSTRAAT 10-14 Telefoon 19141 - UtrechL Tegenspraak Wij gewone stervelingen die niet begaafd zijn met een of andere ge niale knobbel die het in de struggle for life doen moeten met de kennis die ze ons op school met veel moeite hebben ingepompt en met het beetje wijsheid dat we daarna nog met scha en schande hebben kunnen ver garen wij zijn in vele opzichten af hankelijk van wat genieën en grote geleerden uitvinden en ontdekken Zelfs waar het onze eigen persoon lijkheid en ons karakter betreft We zijn dus altijd geneigd om met ontzag en open mond te luisteren naar de mannen die het weten kwn nen de geleerden de onderzoekers de psychologen en de psychiaters die de menselijke geest ontleden m,et meer gemak dan wij aan den dag leggen bij het fileren van een kippe boutje Daarom is het zo vervelend en ver warrend dat die geleerden het ook niet altijd eens zijn en elkaar som-s heftig tegenspreken De Joegoslavische professor Sja ^ vadotoch heeft onlangs als resul taat van een jarenlange studie be kend gemaakt dat de m,ens in sla pende of gehypnotiseerde toestand beter studeren kan dan wanneer hij wakker is Ik dacht nou zyn we er In slapen sta ik mijn rtiannetje wel en als het dus mogelijk is om met een fluisterend transistortje onder je hoofdkussen alle wijsheid in je op te nemen die de mensheid tot nu toe veroverd heeft dan is geleerdheid geen monopolie meer van geniale enkelingen maar dan kunnen we allemaal bollebozen worden Vergeet het maar lieve mensen het is niet waar Terwijl in Amerika naar ik gehoord heb de fabricage van dergelijke translstor slaap-souf-fleurs al begonnen is heeft een groep geleerden uit India door prak tische proeven aangetoond dat die theorie van Sjavadotoch m,aar een praatje voor de vaak is Die Indiase geleerden hebben een aantal studenten in de psychologie a dingen geleerd onder hypnose enoverhoord toen ze wakker waren b dingen bijgebracht terwijl ze wak ker waren en die overhoord onderhypnose c gewoon op de normalemanier dingen ingepompt terwijl zewakker waren en die later over hoord ook terwijl ze wakker waren En wat is gebleken Alle studen ten zonder uitzondering gaven de alerbeste resultaten te zien i/n het laatste geval Het enige buitenissige dat zij ont dekten was dat je iets wat je ver geten bent onder hypnose eerder te rug kunt vinden dan in wakende toestand Dat is prettig om te weten maar het is dus net als met een elektronisch brein je kunt er niets uithalen dat er eerst niet is inge stopt We zullen diis niet slapende wijs kunnen worden En eigenlijk ben ik daar toch wel blij om Het is altijd zo geweest dat je niet veel cadeau Ttrijgt in deze wereld en dat je om kennis macht en rijkdom te verga ren de handen uit de mouwen moet steken Ik geloof dat het goed is dat dit voorlopig zo blijft Als er geen competitie is dan zijn er ook geen kampioenen meer Het zou an ders ook maar een slaperige boel « Ö » geworden JAN GODERIE Kings and Queens ' betrokken wa ren toch wel erg magertjes aan Zo enigszins als de Hamlet in smaking wat in de jaren 1920 en volgende als hoogst modern gold maar waar het theaterpubliek in meerderheid nooit veel van heeft willen weten Hoe dan ook over bedoelde pres tatie van de Royal Shakespeare Com pany lag iets onromantisch mede door de nuchtere belichting maar vooral te betreuren was dat er zo goed als geen sfeer-werking van uitging O zeker de vier acteurs Peggy Ashcroft Richard Johnson Max Adrian en John Barton kweten zich niet zonder verfijning van hun el kaar afwisselende taken de zangers Bryan Drake Richard Golding en Stephen Manton waren zelfs voor treffelijk te noemen speciaal in het spotlied ' Thi Vicar of Bray even zo James Walker als bespeler van harpsichord en piano Vooral in het begin van de avond leken sommige voordragers juist iets te opvallend naar applausjes te hen gelen in zonderheid de te veel glim lachende Richard Johnson terwijl Peggy Ashcroft nog al eens lispelde zodat haar ' yes sir ' klonk als ' yeth thir ' Het meest kwam deze ' Hollow Crown ' tot haar recht in enkele kostelijke komische passages zoals de filippica van King James I tegen de tabak en zeker briefje van de op het stuk van minnaressen onverza diglijke ' merry King Charles ' II gesigneerd Carolus Rex Het publiek deed het aan bijval niet ontbreken J J - Edith Piaf weer op de planken Edith Piaf die een jaar geleden ernstig ziek werd heeft vrijdag avond haar triomfantelijke terug keer naar het toneel beleefd Zij kreeg in Reims een geweldige ovatie van de 1600 toeschouwers toen zij voor de eerste maal opkwam Uit de zaal werden bloemen naar het toneel geworpen Na 13 chansons waarbij elf nieuwe kreeg zij opnieuw een daverend applaus van de zaal Haar optreden in Reims was een soort generale repetitie voor de show waarmee zij in september te Parijs een reeks voorstellingen zal geven TV-net van Gele Zee naar Oostzee Japanse tv-autoriteiten toonden zich vrijdag verwonderd over de berichten dat de Bussen een ketting van tv stations van de Oostzee naar de Gele Zee voltooid hebben Zelfs wanneer deze berichten op waarheid berusten zullen de stations in 1961 niet gebruikt kunnen worden voor een directe uitzending van de Olym pische Spelen naar Europa zo werd verklaard Een Zweeds tv-deskundige heeft betoogd dat men via de Russische stations eenvouder en goedkoper naar Europa zou kunnen zenden dan via een tv-satelliet Ichiro Matsui die belast is met de organisatie van de tv-uitzendingen van de Olyna pische Spelen verklaarde dat hU onbevestigde geruchten had gehoord over een Russisch netwerk Hti zei het nut van een ketting tv-stations swars door Siberië niet te zien Chet Baker wordt over grens gezet Se Amerikaanse jazztrompettist Chet Baker mag de komende drie jaar geen bezoek aan West-Duits land brengen zo heeft de politie bekend gemaakt De 33-jarige Baker werd tien da gen geleden gearresteerd op beschul diging van overtreding van de wet op verdovende middelen diefstal en valsheid in geschrifte Bakers drummer Donald Scott Brown 37 werd donderdag gearresteerd even eens wegens schending van de wet op verdovende middelen De poli tie deelde mee dat de twee musici over de grens gezet zullen worden maar waar en wanneer dit zal ge beuren is niet bekend Baker wordt op het ogenblüc voor zijn verslaving verpleegd in een kliniek in Mün chen Advertentie Beleg modem - beleg in N.V Internaliohale Beleggfngs Unie „ Iriteruniè " Postbus 617 Den Haag RITA EN HAAR FAMILIE Ik had een boterham meegenomen en nou lagen er allemaal nare kruimels in bed Ook dit is Utrecht Kromme Nieuwe Gracht Voor vele niet-Utrechters een prachtig zoekplaatje Het is zelfs niet zeker of de geboren Utrechter direct zou kunnen antwoorden op de vraag waar perstekenaar Dekkers zat toen hij deze voor Utrecht bijna karakteristieke prent maakte De oplossing in het verlengde van de Muntstraat naar het Pieterskerk hof loopt de I*teterstraat De ver binding tussen Pieterstraat en Munt straat heet Pietersbrug Op de hoek met de Kromme Nieuwe Gracht ligt het huis Camera Obscura nummer 15 van fotograaf F F van der Werf Gezeten op de smalle werf van perceel 15 ziet u kijkend naar het noordwesten hoe de tekenaar de overkluizing zag van de gracht die toegang geeft tot de naastgele gen huizen 11 en 13 Dit gedeelte van de Kromme Nieu we Gracht was vroeger bekend onder de naam Regenboog van Sint-Pieter Het water werd lange tijd beschouwd als de ringsloot van de immuniteit van het kapittel van Sint-Pieter maar thans is men er van overtuigd dat het een gedeelte van de Oude Rijn is Langs de stenen trap die van de straat toegang geeft tot een klein stukje werf aan de overzijde van het water staat het hekwerk zoals u dit overal - zowel langs de Oude als de Nieuwe Gracht - kunt zien Wist u dat er meer dan 25 verschillende soorten balusters langs de Utrechtse grachten te vinden zijn De sier lijkste zijn de balies die men in het midden van de achttiende eeuw plaatste Lodewijk XlV-stijl Een mooi voortieeld daarvan vindt u voor het huis Kromme Nieuwe Gracht 14 Advertentie Later werden de balusters bekend vervaardigd in de Lodewijk XV - en empirestijl daterend uit het eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw Nog later in het midden en einde van de vorige eeuw maakte men balustrades in de Biedermeyerstijl Schilderijdieven aangehouden Drie mannen zün in staat van beschuldiging gesteld in verband met de diefstal in loonden van 12 schilderijen met een totale waarde van 23000 pond De schilderijen werden op 26 mei gestolen uit een Londense kunst gallerU en werden een week later — opéén na — teruggevonden in een bagagedepot in het station Leices ter van de ondergrondse Onder de gestolen doeken waren twee Picas so's en zes doeken van Degas Het ontbrekende schildery is een Degas I Holland Festival ' The Hollow gerac ' van Edmond Rostand met Guus Hermus Ann Hasekamp Steye van Brandenburg Peter Aryans Andre van den Heuvel Willem Nljholt Coba Kelling e.a Crown ' -¥• Opera's van Monteverdi en Dallapiccola -¥• Rotterdams Toneel Cyrano de Bergerac MUZIEK DOMKERK Donderdag 21 juni Cyclus Kerkconcerten 1962 Stoffel van Viegen organist werken van Pescetti Frescobaldi Sweelinck Schuurman De Klerk Franck Duruflé J S Bach Donderdag 21 jnnl DOMTOREN Beiaardconcert door Sjef van Bal kom stadsbeiaardier van ' s Her-togenbosch Werken van Jef De nijn Susato Clarke Souterliede kens Rottiers Benoit Clement Bolzoni Paap TONEEL STADSSCHOUWBURG Zaterdag 16 juni Holland Festival Tlie Royal Shake speare Theatre Company — Lon don ' The Hollow Crown ' met Pag gy Ashcroft Max Adrian John Barton Gerald English Richard Golding e.a Woensdag 20 juni Holland Festival De Nederlandse Opera ' II Bitorno d'Ulisse In pa tria ' van C Monteverdi en ' II Prigioniero ' van L Dallapiccola met Anny Delorie Sclpio Colom bo Frances de Bossy Georg Lit tasy Arjan Blanken e.a dirigent Antal Dorati Donderdag 21 jnnl Rotterdams Toneel ' Cyrano de Ber - MICHAëLSKAPEL Zaterdag 23 juni Concert door het Utrechts Barok Ensemble met als gasten An Bos en Wim Meybaum altblokJluit Cor Niessen bariton en een kin derkoortje Weriten o.a het kla - vecimbel concert in F van J S Bach en cantate ' Der Skulmeis ter ' van Teleraann TENTOONSTELLINGEN Kunsthandel De Jacobitoren St Ja - cobsstraat 31 Werken van Fer dinand Helder t.m 23 juni werk dagen 9 18 uur maand 14-18 uur Rótlsserle Du Pont St Jean Oude gracht 103 Werken van Jan Boon v Dam Bob Lokhorst Dick van Luyn Gerard v Rooy en Boode t-m 18 juni Kunsthandel Wagenaar Acher St Pleter b Werken van Jeanne Aarsman t-m 23 juni werkd 9 — 18 uur maand 13-18 uur Bovenhal Bembrandttheater Wer ken van Hubert Sluys t-m 21 juni Atelier 42 Kr.Nwe Gracht 42 Gra fisch Gezelschap De Luis t-m 17 juni Utrechtse Kring Brigittenstraat 4 Werken van J v Empel t-m 17 \ ys/\y\fl,/\/K,/\/\y\/\y\/\t'y/\y\/\y\/\y\/\,i\fly\Ay \/\,'\/\^^ Openingconcert van Festival In een omlQsting van toespraken was het concert in de Bavo-kerk gevat het is daardoor korter van tijdsduur geworden dan de gebrui kelijke vijf kwartier of nog langer en dit bleek inmiddels een bijzon der verdienste te zijn Afwisseling van programma in een bondige keu ze en een manifestatie van subliem orgelspel door Albert de Klerk en Plet Kee moeten de honderden toe hoorders tot een muzikale vreugde hebben gestemd Met een Canzone — naar het woord reeds zegt een instrumentaal lied — van Giovanni Gabrieli werd het mu zikale deel van de avond geopend Het was een compositie met ensem ble van koperblazers — Nelly Boerée en Jan Veerman trompet Jacques Banens en Han Rosenhart trombone — die een klankproduktie gaven even stralend van toon als al het licht van de brandende kaarsenkro nen in de kerk bij deze gelegenheid met enige tienduizenden watt-sterk ten van tv-schijnwerpers verhoogd De Canzone is een lust tot klank en tot samenspel van blazers en orga nist het was briljant vooral ook door de toon van het zeer mooie or gel Het moet even mooi geweest zijn als toen Gabrieli het bijna vier eeuwen geleden in de San Marco van Venetië liet klinken Hierop aansluitend stelde Albert de Klerk onze Nederlandse compo - iTRECHT juni dag 13.30—17 uur maand gesloten Atelier Bünhuizenlaan 17 II schil derijen van Jacques Bos t.m 15 aug werkd 15—17 uur vrljd gesloten nist Sweelinofc in het middelpunt med diens ' Balletto del granduca ' een hoofse ballade in klank door hem in fijne registratie en prachtig tou cher gerealiseerd Na al dit lichtvoetige in klank nam Piet Kee plaats aan het orgel hij gaf op majestueuze wijze een ver tolking van Bachs Fantasia in G gr t hij speelde dit werk in statige trant maar m"t een stuwende wils kracht en aldus werd het luisteren naar zulk orgelspel voor ons een evenement Dit was niet minder het geval met Henk Badings ' Preludium en Fuga III die exact van struc tuur het eerste thema als het ware steeds hernieuwd laat opbloeien in een preluderende ornamentiek waarna hij zijn fugamateriaal in ge lijke sfeer voortzet met een groter climax die door Piet Kee geëmotio neerd van spel tot een muzikale schoonheid werd opgebouwd Met ' Pezzo festoso ' door Hendrik Andriessen in opdracht van Haar lem voor dez avond gecomponeerd voor koperkwartet en orgel werd het concertgedeelte besloten An driessen betracht in zijn werk het statige van de blazers laat daarna het orgel een dominerende plaats innemen en sluit zijn muziek met een enigermate conventioneel aan sprekende afronding af G van R '\/\/ W'\/\/WW\/\/\A<'\A»W'W\A^WA ''< Antal Dorati die woensdag avond in de Stadsschouwburg te Utrecht voor het Holland Festival opera's van Montever di en Dallapiccola zal dirigeren Bsmsmuömmm 
B ï 19 6 2 "~~~*~~~~~~~~' Z a t e r " d a UTRECHT 1962 Unieke Veiling wegens vertrek naar Perzië In GEBOUW TRIANON OUDEGRACHT 252 TE UTRECHT zullen f.o.v de gerechtsdeurwaarders Siiemer en Kubus bij opbod open baar geveild worden DE RESTERENDE HANDELSVOORRADEN van een Oosters iapijtexporteur die wegens zijn hoge leeftijd naar zijn geboorteland terug zal keren Te Utrecht komen onder de hamer een nimmer in veiling gebrachte collectie pim 150 stuks ORIGINELE PERZISGHE TAPIJTEN en KLEEDJES Ter completering zijn toegevoegd een collectie fraaie Chinese en smyrna tapijten De veiling geschiedt uitsluitend tegen contante betaling voor liefhebbers een eenmalige gelegenheid om aan zienlijk beneden de normale waarde echte Perzen te bemachtigen VEILING a.s maandag 18 juni ' s avonds te 8 uur KIJKDAG uitsluitend a.s maandag 18 juni van 3 tot 8 uur Veilingdirectie A H INEKE makelaar en erkend veilinghouder Langt deze weg betuigen wij onze hartelijke dank aan al len die hun belangstelling hebben betoond bij ons 6U jarig huwelijksfeest G J Alberts A Alberts-de Groot Vleuten Parkweg Volstrekt enige kennisgeving Tot onze grote droefenis overleed heden na een lang durig ziekbed onze Schoonzuster en Tante AMELIA KILLAM BLACK weduwe van Gottfried Henrich Cron in de ouderdom van 78 jaar Uit aller naam ' Bergen N.H Amsterdam Amsterdam 15 juni 1962 Jan Luljkenstraat 16 Geen bezoek De begrafenis zal plaatshebben maandag 18 juni te 3 uur op de Ned Herv Begraafplaats te Lage Vuursehe Heden nam O L Heer na een langdurige ziekte ge heel overgegeven aan Gods H wil tot Zich voorzien van de Genademiddelen der H Kerk mijn innig ge liefde echtgenoot en onze zorgzame vader behuwd en grootvader de heer EVERARDUS JOHANNUS VAN DIJK echtgenoot van mevrouw Adriana Maria Miltenburg in de leeftijd van 69 jaar Utrecht 15 juni 1962 Weerdsingel W.Z 56 A M van Dijk MiltenburgUtrecht H van Dijk B H van Dijk-van GooiCastrlcum E E Günzel-van Dijk W A Günzel De Meern H van Dijk E J van Dijk-Ram Utrecht M J van Dijk J C van Dijk-Heidema A J M van Dijk Liever geen bezoek - Geen bloemen Gaarne gebed Rozenkransgebed hedenavond 19.30 uur zondag te 19.00 uur maandag 19.30 uur in de Parochiekerk De H.H uitvaartdiensten zullen aan God worden op gedragen dinsdag 19 juni a.s in de Parochiekerk van de H Monica Herenweg te 7.30 uur en 8.00 uur ge lezen en te 10.30 uur de gezongen H Requiemmis waarna de begrafenis vanuit de kerk naar de r.-k begraafplaats te Utrecht zal plaatsvinden J J H V d Heuvel arts AFWEZIG TOT 23 JULI Waarnemmg zie raambiljet of dokterscentrale 35000 Vrijw openbare verkoping Notaris H Th P Coebergh te Montfoort zal op dinsdag 26 juni 1962 v.m 11 uur in Hotel „ De Zwaan " te Mont foort ten verzoeke van de • eigenaar openbaar verkopen ' het WINKEL WOONHUIS'met werkplaats Keizerstraat 26 te Montfoort kad bek gem Montfoort sectie A no 1969 groot 1.21 are * Grond - en straatbelastingƒ31,31 per jaar Water ƒ 2,72 per maand Als zakenpand;vrije vestiging Aanv en be - taling 31 juli 1962 Ontrui ' ming ca 1 september 1962 Breder bij biljetten ten kan tore van genoemde notaris Bezichtiging dinsdag en don derdag tussen 14-16 uur 0PENB4RE VERKOPING Op donderdag 21 juni 1962 zal ten overstaan van Th J van Nes notaris te Woerden des voormiddags te 10 uur en des namiddags te 1.30 u in het hotel De Dubbele Sleutel " te Woerden publiek k contant worden verkocht De gehele inventaris van het hotel-café-restaurant „ De Dubbele Sleutel " om vattende ledikanten bed den tflfplB stoelen tapij ten karpetten lopers mat ten gordijnen hotellinnen hotelzilver hotelporcelein en - aardewerk glaswerk kofflezetmachine hotel - fornuis keukeninventans ± 250 in uitstekende staat ' verkerende zaalstoelen enz enz Tp bezichtigen woensdag 20 juni a.s des namiddags van 2 tot 5 uur en 1 uur voor de verkoop Veilingboekje verkrijgbaar a ƒ 0,50 giro 167133 t.nv Nota ris Th J van Nes Woerden Meerdere inlichtingen geeft voornoemde notaris OPENBARE VERKOPING Notaries ''" mr I van deVelflp * jhr S O de Ca sembro "' ' e « rnhem en mr.H B v?n RHiin te Zeist zflnvoorner"^ns op DINSDAG 26 JUNI 19B2 bij Inzet en opDINSDAG 3 JULI daaraan volgende bfl afslag teüspns's avonds te 7 uur In hetcafé „ BUITENLUST " aande Montanbanstraat 8 A teZeist * OPENBAAR TE VERKOPEN 1 VRIJ VAN HUUR EN LE DIG het woonhuis voor zien van centrale verwar ming schuurtje grond en verder aanbeh te Zeist aan de Johan van Olden barneveldtlaan 66 groot 1.45 are Grondbel ƒ 22,96 Wegbel ƒ 13,90 rioolrecht f 11,12 2 Het woonhuis met schtiur,grond en verder aanbe horen te Zeist a d Paulvan Wieldrechtlaan 27 groot 3 09 are Huur ƒ 76,08 per mnd Grondbel f 74,27 wegbel M4,95 rioolbel f 35 92 ¦ 3 Het woonhuis met schu ren grond en verder aan behoren te Austerlitz aan de Weideweg 27 groot 27,97 are Huur f7.88 per week Grondbel f 11.70 Wegbel f 6.90 Aanvaarding en betaling 7 augustus 1962 Bezichtiging Perc 1 en 3 dinsdags en donderdags van 2 tot 4 u Perc 2 ' s maandags en donderdags van 7 tot 8 uur Nadere Inlichtingen ten kan tore van genoemde notaris sen W NOLMANS Tandheelkundige Dr J P Thijsselaan 20 afwezig van 16 juni t.m 4 juli Ernst Crone A H Hondius-Crone " Notaris B R Goldhoorn te Vianen zal op woensdagen 20 en 27 juni 1962 telkens nam 7 uur in „ Het Zwijns hoofd " te Vianen krachtens art 1223 B W bij inzet en afslag nubliek verkopen voor de heer C Kastelein jr HUIS MET SCHUUR erf en uitgang aan de Langendijk 47 te Vianen en uitkomende aan het Walsland groot * 3.24 are Leeg te aanvaarden behou dens goedkeuring van b en w Te bez dinsd woensd en dond voorm 9-12 uur Inlichtingen bij notaris Gold hoorn tel 03473-331 Notaris A E J HELLING MAN te Utrecht zal op vrij dag 22 juni 1962 des n.m 2 uur in het Notarishuis te Utr vrijwillig oiibliek verkopen EEN HALVE VILLA te Bilt hoven aan de Prins Hen driklaan 63 met voor - en achtertuin en schuur riant gelegen en zeer goed onder houden Groot 3 a 56 ca Vrij van huur Vrije vesti ging Lasten ƒ 90,90 per jaar Te bez di en do van 2-4 uur Bet en aanv 5 augustus 1962 Inl en biljetten bij gen no taris Muntstraat 4 tel 11666 OPROEPING Allen die iets te vorderen hebben van en/of gelden goederen of borgtocht onder hun berusting hebben van wijlen de heer ANTONIÜS ZON laatstelijk wonende te Woer den Rubensstraat 4 overle den op 4 juni 1962 wordt verzocht hiervan vóór 1 juli a s opgave te doen aan de ondergetekende Th J van Nes Notaris Oostdam 1 Woerden Notaris mr E L J BESIER te Utrecht Ramstraat 1 tel 16152 zal op vrijdag 29 juni 1962 in het Notarishuis Ach ter St Pieter 18 te Utrecht n m 2 uur VEILEN HET WOONHUIS met erf engrond en tuin te Utrecht,Wolter Heukelslaan 68 en 68 bis groot 2,50 are.Vaste lasten f 367.54 per jaarHuren ƒ 1.783,80 per jaar navoltooing van reparaties ' 2 082,60 per Jaar.Betaling en aanv 10 aug 62 Bez di en do van 14-16 uurINMIDDELS UIT DE HAND TE KOOP N.V MACHINEFABRIEK v.l » JANS«;N & SUTORIUS UTRECHT Ingevolge het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 ] um 1962 zal over het boekjaar 1961 9'/i dividend worden uitgekeerd Vanaf 18 juni is dividendbe wfls nr 22 betaalbaar ge steld met ƒ 45 — onder af trek van 15»/o dividendbe lasting bij de kantoren van de Rotterdamsche Bank N.V te Amsterdam Rotterdam ' s-Gravenhage en Utrecht Te koop OPEl OlYMPIA 1959 in zeer goede staat Joh de Bekastraat 67 Te koop MIDDENSTANDS - WONINGEN te Utrecht Koopsom v.a ƒ 38.500 - VRIJE VESTIGING Mak.kant E v BOKHORST F C Dondersstraat 60 telefoon 21020 Utrecht Inschrijving nieuwe leerlingen voor de UTRECHTSE SCHOOL VOOR DE DETAILHANDEL 4-jarige opleiding Dit is een ideale opleiding voor hen die later een leidinggevende functie als ondernemer bedrijfs leider chef enz in de een of andere tak van de detailhandel willen vervullen AANVANG 4 september a.s TOELATINGSEIS met goed gevolg 6 klassen Lagere School Inlichtingen en prospectus zijn verkrijgbaar bij de U.S.D p/a Minkade 6 te Utrecht Tel 030-12797 Spreekuur van maandag t.m vrijdag van 2 tot 4 uur Utrechtse Schoolvereniging telefoon 19732 Frans Halsstraat 22a Neutraal bijzonder lager onderwijs Kleine klassen 6-jarig Opleidingsschool voor gymnasium lyceum h.b.s enz Aangifte van leerlingen voor het eerste leerjaar en voor enkele plaatsen in deoverige leerjaren vsin de nieuwe cursus kan nog ge schieden op het spreekuur van het hoofd der schoolop maandag en vrijdag van 16.30 — 17 uur of na tele fonische afspraak ANALISTEN KURSUS CENTRUM NEDERLAND te Utrecht Opleiding voor het chemisch medisch botanisch en zoölogisch analistenexamen en voor 2e deel medisch Arbeidsbemiddeling Prospektus gratis bij Drs G J Snaauw Galvanistraat 5 te Amersfoort Spreekuur elke woensdagavond van 7-8 uur in de Biltstraat 87a te Utrecht behalve van 18 juli tot en met 15 aug UTRECHTS CONSERVATORIUM ^_^ Directeur Johan van den Boogert EERSTE EINDUITVOERING dinsdag 19 juni 1962 door conservatorium leerlingen m.m.v de orkestklas in de Aula van het Utrechts Conservatorium Aanvang 20 uur Uitgevoerd worden werken van Bacil Mozart Bruch en Bartok TWEEDE EINDUITVOERING woensdag 20 juni 1962 door orgelleerlingen van de heer Stoffel van Viegen in de Dom kerk Aanvang 20 uur Uitgevoerd worden werken van o.a Bach Tournemire en Badings Kaarten §> / 0.75 per avond bel Inbegr verkrijgbaar bij de administratie Lange Nieuwstraat 2 tel 030 14247 en indien voorradig ' s avonds aan de zaal resp de Domkerk OPENBARE VERKOPING van executie-goederen op woensdag 20 juni 1962 des avonds om 7 uur in het Verenigingsgebouw Absteder dijk 301 te Utrecht van T.V.-toestelIen radiotoestellen pick-up-kasten wasmachines versterkerinstallatie drukmachi ne kasregister weegschaal elektr friteuse loketautomaat sigarettenautomaat schrap machine frituurfornuis koelkast voorts div meubilaire goederen w.o bankstellen slaap kamers enz enz Kijkdag vanaf ' s middags 2 uur R MULLER Gerechtsdeurwaarder OPENBARE VERKOPING ten verzoeke van de Curator l.h faill van H R Nierkens op dinsdag 19 juni 1962 om 2 uur ' s middags aan de Burg Norbruislaan 444 te Utrecht van een inboedel bestaande uit diverse huishoudeiyke en meubilaire goederen bene vens T.V toesiel radio stofzuiger koelkast Bosch enz enz Kijken één uur voor de verkoping R MULLER Gerechtsdeurwaarder HULPVAKARRi^lDERS kunnen geplaatst worden in de rotatie-afdeling van het UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Sollicitaties schriftelijk of mondeling aan afd Personeelszaken Rotatie Ü.N Keizer straat utrecht PARKHOTEL HUIS TER HEIDE TEL 03403-696 BOMBAY KIP met rijst en 12 Indiase ge rechten Incl 1 glas wijn f6.50 p.c „ EEN BRON VAN GEZELLIGHEID " Moderne woninginrichting P W BOUWHUYZEN Amsterd.straatweg 67 Telefoon 19798 Des maandags gesloten RiETVELD's AUTOBEDRIJF Utrecbtsestraatweg 88 en UI WOERDEN Telefoon 03480-2252-3313 b g g aa 7 uur 3453 OPEL KAPITXN 1961 2 CV WEEKEND 1961 VOLKSWAGEN de Luxe 1961 FORD STARLINEB 2-deurs hardtop 1960 FORD TAUNUS station car 17 M 1960 FORD ZEPHYR 1960 FORD FAIRLANE 6 cil se dan 1960 OPEL REKORD OLYMAT 1960 OPEL REKORD 1960 OPEL KAPITXN De Luxe 1960 CHEVROLET STATIONCAR 1960 MERCEDES DIESEL 1960 MERCEDES 220 met roldak 1960 VOLKSWAGEN de Luxe type 1960 VAUXHALL CRESTA 1960 VOLKSWAGEN de Luxe 1959 OPEL RAPITXN 1959 1959 1959 1958 195S 1958 sedan CITROEN IDEAL MORRIS 1000 MERCEDES BENZ type 220 S FORD CONSUL FORD ZEPHYR FORD TAUNUS 15 M 1958 FORD TAUNUS 17 M 1938 OPEL KAPITSN 1958 1958 met roldak OPEL REKORD CHEVROLET 4 d sedan 1958 19.57 1957 1957 lO.W 1958 VOLKSWAGEN FORD CUSTOM 300 MERCEDES DIESEL BUICK SPECIAL zwart 2 OPELS KAPITSN 2 CHEVROLETS sedan 1957DODGE KINGSWAY 1956 PACKARD EXECUTIVE JB.'iO MORRIS MINOR 1956 2 CHEVROLETS sedan de luxe 1956 OADILLAC 1956 1955 1953 1953 sedan type 62 iMf^.l KAPITSN CADILLAC 8 pers OPEL BLITZ 1800 kg DELAGE 6-pers met separatie In zeer 194fl 1948 1930 ora « taat 2 PACKARDS 8-pers AUBURN sedan INRUILEN EN FINANCIEREN Garantie volgens Bovag en Sega ' s Zondags gesloten Vasi der horst OUOKERKHOF 23 UTRECHT - Telef 25390 BILTHOVEN - Telef 5215 Soestayhsewet 212 Z TE KOOP aan de Obrechtstraat een WOONHUIS met tuin bevatt suite serre keuken kelder 4 grote en 4 kleine kamers Koopprijs f 40.000 - Aanvaarding 15 sept ' 62 Brieven onder no X-2376 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht ASSEN-30JUNI AANVANC RACES IO.IS UUtTQEGANCSPIIIJZEN HOOFDTRIBUNE 50 OVERIGE TRIBUKES 7.50 SIAANPLAATSEK OP OE DAG VAN DE RACES S IN VOORVERKOOP 4 - soLo-M2usp*mAas Gaat u ook naar TT Assen Dan hebben wij voor U pracht motoren o.a Royal Enfield 350 cc ' 59 4000 km gelopen ƒ 1250 N.S.U 175 cc k.k ƒ 950 N.S.U 200 cc ƒ 800 N.S.U 200 cc ƒ 600 TWN-scooter in goede staat ƒ 500 Diverse scooters alle in staat vannieuw v.a ƒ 500 KEES VAN WEGEN KERKSTRAAT 56—60 TELEFOON 13940 Service en kwaliteit Vlofte aflevering en een WQSbehandeling die relce > ning houdt met de fijnste weefsels dat ziin reeds voor duizenden huisvrouwen in stad en provincie de argumenten om hun fijne was en Ifleding toe te vertrouwen aan Vliet utrecht lijsterstraat 3 - tel 0903 valkstraat 21 - tel 22974 FiJNWASSERIJ - CHEMISCHE WASSERIJ The American Stoppage Na het emdexiimen • de opleiding voor een functie in het * leeszaal - en bibliotheek wezen 2-iarige cursus Huime plaatsingsmogelijkheden in stedelijkeen plattelandsbibliotheken Vraag inlichtingen en folder bij de secretaresse der Opleidingscommissie van de Centrale Vereniging voor Openbare Bibliotheken Bezuidenhoutseweg 239 Den Haag Aanmelding vóór 31 augustus 1962 MUZIEKSCHOOL van het Utrechts Conservatorium Directeur Johan van den Boogert Adj - directeur Nico Schaefer EINDUITVOERING 1962 op zaterdag 23 juni in het N.V.-Hms Oudegracht 245 Aanvang 19 30 uur Het programma omvat werken voor blokfluit gitaar accordeon viool cello dwarsfluit klarinet saxofoon trompet trombone ensembles zang en meisjeskoor Verder werken aan deze uitvoering mee de BALLETKLASSEN o.I.v mevr Anneke Goud Kaarten k f 0,75 bel inbegr verkrijgbaar vanaf maandag 18 juni van 10-15 uur aan de administratie van de muziekschool Lange Nieuwstraat 2 en indien nog voorradig ' s avonds aan de zaal Zaal open 19 u STICHTING PROTESTANTSE BEGRAFENISVERZORGINO Secretariaat da Costakade 78 - Utrecht - tel 30121 Verzorging van begrafenissen tegen KOSTENDE PRIJS Speciaal tarief voor hen die slechts over bescheiden middelen beschikken Uitvoerige inlichtingen worden op aanvraag schrifte lijk verstrekt Het bestuur N.V DE UTR BEGRAFENIS VEREENIGING Directie J Kronenborg en M C Plcard BILTSTRAAT 25-27 — TEL 10238 Begrafenissen • Crematies • Rouwlcamers N.V The American Rubber Company vraagt bekwame technische GORRËSP@NDiNT(E In staat leiding te geven aan klein kantoor Zelfst correspondentie in Engels en Duits vereist Aan deze goed gehonoreerde positie is te vens opname in het pensioenfonds verbon den Soil met uitvoerige inlichtingen omtrent leeftijd loopbaan enz te richten aan de Directie Fregat straat 103 107 Utrecht telefoon 31141 aSClK«CCl»NCCC«C«CM«>NOC*«««N«MiN>NNCOK»J«XSei^N«CO ^^ ASSISTENT BESCHERMING BEVOLKING De A-kring Utrecht c roept sollicitanten op voor de functie van ASSISTENT in het district ZEIST Sollicitanten moeten beschikken over een goede algemene ontwikkeling Salaris incl 5,6 »/ o AOW ƒ 290.40 tot ^ ƒ 530.11 per maand nog te verhogen ^ met evt huurcompensatie en de salaris ^ herziening per 1 januari 1962 Sollicitaties met opgave van leeftijd genoten opleiding en eventuele rijbewijzen binnen 14 dagen te richten aan het Districtshoofd Bescherming Bevolking Waterigevceg 31 te Zeist Kandidaten moeten bereid zijn zich aan een psychotechnisch onderzoek te onderwerpen » VS>K«M«CCM«CKiNSKSCN«CN««OSCNNN«C»NN«0*i»J««N>»K««>.V ^ • UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Bij de BEWAPENINGSWERKPLAATSEN der Ko ninklijke Marine te DEN HELDER kunnen worden geplaatst a MECHANIKERS voor revisiewerkzaamheden aan fijnmechanische apparatuur van vuurleidingsinstallaties Vereist dipl L.T.S fijnbankwerken voortgezet vakonderwijs alsmede enige jaren ervaring in soortgelijke functies b ELEKTROMONTEURS Bedryfsdienst Voor het verlenen van assistentieaan de Ie monteur bij het geven van onderhoud aan,aansluiten van en opheffen van storingen bij deelektrische kracht en lichtinstallaties in het bedrijf.Vereist L.T.S elektrotechniek voortgezette vak opleiding en enige jaren praktische ervaring MijnenbestrQding Voor het geven van onderhoudaan elektro magnetisch mijnenveegmateriaal metschakelregelapparatuur Zij die als elektromonteurhun dienstplicht hebben vervuld a/b van Hr Ms Mijnenvegers genieten de voorkeur Vereist L.T.S elektrotechniek en voortgezette vak opleiding 3 Onderzeebootbesirijding Revisie en bekabeling vanelektrische apparatuur t.b.v de onderzeebootbestrij ding Vereist L.T.S elektrotechniek en voortgezet vak onderwijs Enige ervaring op elektrotechnisch gebied G DRAAIERS Voor draaiwerk aan bewapeningsonderdelen Vereist dipl L.T.S machinebankwerken en voort gezet vakonderwijs Enige jaren praktische ervaring d SGHILIERS Voor schilderwerk zowel aan boord van Hr Ms Schepen als in de werkplaats Vereist dipl L.T.S schilderen en enige jaren er varing E e div Voor montage - en revisiewerkzaamheden aan bewapeningsonderdelen Vereist L.T.S voortgezette vakopleiding en enige ervaring f ONeESGHOOLDi KRAGHTEH Voor diverse werkzaamheden waarvoor geen speciale vakopleiding wordt vereist o.m transportwerkzaam heden Minimum leeftijd 23 jaar Salaris volgens Rijksregeling afhankelijk van leef tijd opleiding en ervaring event verhoogd met tariefpremie of verdienstebeloning Verdere voorwaarden 5-daagse werkweek 45 uur Gunstige vakantieregeling vakantie-uitke ring 4 % van het jaarsalaris Pensioenregeling na 2 jaar dienst Directe mogelijkheid tot deelneming aan depremie spaarregeling voor Rijksambtenarenen z.g bedrijfssparen Aan gehuwden kan in bepaalde gevallen een tege moetkoming in reis - en verblijfkosten worden toe gekend In daarvoor in aanmerking komende gevallen kan tegemoetkoming in verhuiskosten worden toege kend Schriftelijke sollicitaties onder no 2-1171/1239 inlinkerbovenhoek env en brie © aan het bureau Perso neelsvoorziening van de Rijksoverheid Prins Mau t ritslaan 1 Den Haag 1 Volkswagens LUXE - BESTEL - KLEINBUS - KOMBI PICK-UP Steeds voorradig in onze SPECIALE AFD 1ste KLAS GEBRUIKTE AUTO'S Koop daarom Uw goede februikte Volkswagen bij AMES ' AUTOMOBIELBEDRIJVEN — Gevestigd sinds 1908 — LEERDAM - Kerkstraat - 03451-2147 GORINCHEM - Melkpad - 01830-3388 SLIEDRECHT - Stationsweg - 01840-2768 DORDRECHT - Brouwersdijk - 01850-9746 ZWIJNDRECHT - Rotterdamseweg - 01850-25012 RIDDERKERK - Lagendijk - 01896-2223 OVERAL SERVICE in financieel - administratieve aangelegenheden heeft Woonplaats gemeente Utrecht Arbeidsvoorwaarden nader overeen te komen Met de pen geschreven sollicitaties vóór 25 juni 1962 te richten aan de directeur van de vereniging Maliesingel 27 Utrecht Op de enveloppe dient in de linkerbovenhoek de letter A te worden geplaatst Vermeld dienen te worden geboortedatum bur gerlijke staat levensbeschouwing opleidingen en diploma's werkkringen huldig en gewenst salaris ^ diploma s werkknngen huidig en gewenst saiaris < i referenties i V V DE STICHTING NIJENRODE Nederlands opleidingsinstituut voor het buitenland zoekt op korte termijn een CHEF voor de onderhoudsdienst en het beheer van l|et materieel Ver eisten Leeftijd minstgns 28 jaar Technische en administratieve praktijkervaring en bereid heid tot samenwerking tn een veelzijdig en druk organisatorisch verband Solicitaties met opgave van verlangd salaris te rich ten aan de adjunct-directeur Economische en Finan ciële zaken van het N.O I.B Nijenrode Breukelen 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 16 juni 1962 Pianist Alfred C^^tot overleden 85 Waarschuwende stem in provinciale Utrechtse VVV Van alle Duitse toeristen slechts 4 % naar ons land Martin Bormann zou nog in leven zijn Spaanse persattaché bracht hem in 1946 naar Argentinië Jaarvergadering NCRV Radio bereikte punt van verzadiging Derde net voor de vijf omroepen I ^ s I I s I Propaganda hard nodig om klanten te behouden In tegenstelling tot de gangbare mening dat tegenwoordig " heel Duitsland " naar Nederland komt en dat propaganda voor het Vreem delingenverkeer nauvvelüks nodig is omdat ze " toch wel komen " is het zo dat van alle reizende Duit sers maar i % naar Nederland komt Duitse reisbureaus zyn over het al gemeen weinig geïnteresseerd in Nederland-ze verdienen meer aan reserveringen voor reizen naar Zwitserland Italië en Joegoslavië Voortdurende Nederlandse propa ganda in Duitsland is nodig om te zorgen dat de " goede " Duitser de man met geld niet van Nederland wordt weggezogen en dat het Ne derlandse hotelwezen — dat vaak op het gezinselement de nadruk legt — de babysitter van Duitsland wordt Dat zii vandaag de heer Ch Bel mont vertegenwoordiger van de A.N.V.V in Keulen op de algeme ne ledenvergadering van de pro vinciale Utrechtse Bond voor vreem delingenverkeer die onder voorzit terschap van mr E A M J van < Je Weyer in de Orangerie van Hui ze Doorn in Doorn gehouden werd De heer Belmont sprak over de propaganda van Nederland in Duits - Advertentie Vacantie zonder höpfdpijri neem ' ASPRO ' mee ASPR0 Ongelukken op straat en in bedrijf ~ Vrijdag is de 68-jarige heer J V uit Ptotterdam toen hij per bromfiets de Rondweg in Haaks bergen overstak door een vracht auto aangereden De bejaarde heer is ter plaatse overleden — De 47-jarige aannemer J A van der Werf uit Sint-Nicolaasga is gisteren bij verbouwingswerk zaamheden aan de zuivelfabriek in Haskerland van een zeven me ter hoge steiger gevallen Hij over leed later in een ziekenhuis te Heerenveen Grensdocumenten en facturen Niet de Demka te Utrecht die dit trouwens direct heeft ontkend maar Hoogovens te IJmuiden blijkt de le verancier te zijn van carrosseriema teriaal aan DAF te Eindhoven waar over rumoer is ontstaan als gevolg van de ook door ons vermelde publi katies in het Algemeen Dagblad Om zoals zij zegt mogelijke mis verstanden te vermijden deelt de di rectie van Hoogovens terzake het volgende mede „ Bij onze leveringen voor hoog waardig carrosseriemateriaal wordt in overeenstemming met de regels van het EGKS-verdrag door ons ge bruik gemaakt van het recht tot prijs aanpassing Bij deze transacties is geen sprake van dubbele facturen Zoals in publikaties is vermeld ge schiedt een gedeelte van onze leve ringen aan de DAF op aanwijzing van de DAF rechtstreeks aan bui tenlandse persbedrijven De daaruit vervaardigde carrosserieonderdelen komen in veredelingsverkeer naar Nederland terug Ten behoeve van de door de douane opgelegde mate riaalidentificatie worden grensdocu menten opgemaakt waaronder een factuurformulier De daarin opgeno men geldwaarde staat los van de te betalen invoerrechten over de toe gevoegde waarde en behoeft dus fis caal gezien en mede om commerciële redenen niet overeen te stemmen met de factuurwaarde Het gaat hierbij derhalve niet om dubbele facturen doch om een wer kelijke factuur en een grensdocu ftient " Nationale Vrouwenraad trekt voorstellen in De Nationale Vrouwenraad die in Oosterbeek zijn tweedaags con gres houdt heeft na uitvoerige dis cussies twee voorstellen met be trekking tot het ouderdomspen sioen voor vrouwen ingetrokken Deze voorstellen hielden in het ou derdomspensioen ingevolge de AOW voor vrouwen te laten ingaan op 60 jarige leeftijd Zolang de uitkering van pensioen krachtens de AOW voor de niet gehuwde werkende vrouw nog niet vanaf het 60ste jaar plaatsvindt dient volgens deze voorstellen be vorderd te worden dat vanaf het 60ste jaar de bijdrage van de on gehuwde werkende vrouw krach tens de AOW en de AWW komt te vervallen De Nationale Vrouwenraad waar bij 45 vrouwenorganisaties zijn aangesloten wil nu eerst het SER rapport afwachten voordat zij haar standpunt bepaalt land en legde er de nadruk op dat op bepaalde mogelijkheden meer aandacht gevestigd moet worden Gezondheidsjagers De Duitser is een echte gezond heidsjager daarom vindt hq het jammer dat Nederland geen bad plaatsen kent met zeetherapie " in een hotel als het Noordwqkse Huis ter Duin willen ze op zijn minst een badkuip met zeewater " Ook op de menselijke aspecten van de ontmoeting met Nederlan ders zou meer aandacht gevestigd dienen te worden De enkele inci denten die zich hebben voorgedaan nam de heer Belmont niet erg tra gisch Het is eerder wonderbaarlijk dat zo kort na 1940-1945 zoveel Duit sers al weer zo geaccepteerd wer den en worden Verder dient het aanbeveling kri tisch te zijn in de propagandavoe - De 52-jarige Angel Alcazar de Velasco heeft dinsdag op een persconferentie in Parijs verklaard dat hij Hitlers plaatsvervanger Martin Bor mann in mei 1946 per duik boot van Spanje naar het zui den van Argentinië heeft hel pen ontvluchten De Velasco was van mening dat Bormann nog steeds in leven is Hy had de nazileider voor het laatst in 1958 in Ecuador gezien Bormann zag er toen oud uit voor zün leeftijd en was helemaal kaal Volgens De Velasco had Bormann drie plasti sche operaties ondergaan waardoor hy een ander soort neus en inge vallen wangen had gekregen De Velasco die zei dat htj vroe ger persattaché voor Spanje in Lon den is geweest wist niet waar Bormann zich nu bevond „ En als ik het wel wist zou ik het u toch niet zeggen Maar de laatste keer dat ik met Bormann heb gesproken ver telde htJ mö dat hij eens per jaar naar Europa ging " De persconferentie was door De Velasco belegd om de publikatie van een door hem geschreven boek aan te kondigen De Velasco vertelde dat hij stierenvechter was geweest en daarna in 1940 leider van de contra-spionagedienst van de nazi's in Spanje was geworden Van 1941 tot 1942 was hü als pers attaché verbonden geweest aan de Spaanse ambassade in Londen Hij was toen voor de nazi's blijven werken Voor zijn diensten had hij het ijzeren kruis gekregen HU liet de verslaggevers een foto zien waarop hij stond met de kruis op zijn borst Drie weken De Velasco zei dat hij in 1946 met Bormann in een vissershaven in noordwest Spanje aan boord van een duikboot was gegaan en van daar naar Zuid-Amerika was geva ren De reis naar het Argentqnse deel van Patagonië had drie weken geduurd De duikboot had nog een haven in Noord-Argentinië binnen gelopen om zijn accu's te laten re pareren De Velasco vertelde dat hij in 1944 naar Duitsland was ontboden en van januari tot 21 april 1945 in Hitlers bunker te Berlijn had ver - Ongeluk op Rijksweg bij Breukelen De afgelopen nacht heeft op Rijks weg 2 bti Breukelen een ernstig verkeersongeluk plaatsgehad Een 39-jarige dame mevr F uit Bad hoevedorp werd door een passeren de vrachtauto bestuurd door de heer V uit Eindhoven aangereden Met ernstige verwondingen is zij in het Academisch ziekenhuis in Utrecht opgenomen Mevr F liep een schedelbasisfrac tuur op en een armbreuk Tweedaags feest voor gebrekkige kinderen in Den Haag Ongeveer duizend gebrekkige kin deren die verpleegd worden in de Nederlandse poliocentra zullen op uitnodiging van het Prinses Beatrix Poliofonds op 4 en 5 juli de tradi tionele toogdagen in Den Haag hou den Voor de tiende maal zullen de ze kinderen onder wie ook een aan tal spastici in Scheveningen worden ontvangen Woensdag 4 juli zullen de gehan dicapten worden onthaald op een lunch en ' s middags een strand feest mee maken op een voor deze gelegenheid afgezet deel vai > het strand ' s Avonds heeft in de Houtrusthal len een jubileum-diner plaats Het Nederlandse Roode Kruis heeft ge zorgd voor enige honderden veld bedjes voor de kinderen die in de rechterhal van Houtrust overnach ten Doktoren en verpleegsters zul len het gehele feest medemaken en zonodig hulp bieden De tweede dag donderdag 5 juli is er een autotocht langs de duinen en tenslotte een groot feest op de eekhoorn-rolhockey-baan waar een rolschaatsshow zal worden gebracht door de vereniging Hollandia " Te gen vier uur ' s middags worden de toogdagen beëindigd ring en niet te vervallen in super latieven en de aanbeveling van steeds meer " parels " Bij de bestuursverkiezing van de Utr Prov Bond van Vreemdelin genverkeer werden de heren P J Hermans VVV Amersfoort E D Klinkert vertegenwoordiger van de vervoerbedrijven en G J Ney land jr VVV De Vechtstreek her kozen Groep Perzen moet Sovjet'Unie uit De Sovjet-Unie heeft een groep functionarissen van de Perzische ambassade in Moskou persona non grata verklaard aldus meldt Ra - dio Moskou Zij zullen het land daar om moeten verlaten Zij zouden zich hebben schuldig gemaakt aan valutamanipulaties toefd Daarna was hij naar Spanje teruggekeerd waar hiJ gewerkt had aan het uitstippelen van een ont snappingsroute " voor de nazi's In 1947 had een zekere kolonel Eichmann " aan een Argentijns pas poort geholpen dat hij in Madrid be machtigd had Toen hij in 1945 in Madrid was was hij daar benaderd door een na zi die de schuilnaam Felipi " droeg Deze Felipi had hem ver zocht voorbereidingen te treffen voor de ontvangst van een zeer belangrijk " persoon die over een maand naar Spanje zou komen Deze zeer belangrijke " per soon — Bormann volgens De Ve lasco — kwam later met Felipi naar Spanje Men verborg Bor mann toen drie maanden lang in een kasteel aan de kust van de Middellandse Zee Toen Bormann in mei 1946 aan boord van de duikboot ging had hij gezegd Europa zal mij terugzien als leider van een nieuw en sterker Duitsland " Tijdens de reis naar Zuid-Antierlka had Bormann gespro ken over zijn plannen en onder meer de hoop uitgesproken dat Duitsland over zes jaar weer in staat zou zijn een oorlog te begin nen Een woordvoerder van de Spaanse ambassade in Londen heeft gezegd dat een zekere Angel Alca zar De Velasco persattaché van de ambassade is geweest van janua ri 1941 tot februari 1942 OP HET PROEFSCHRIFT Ulnis terialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen is vrijdagmiddag aan de utrechtse rijksuniversiteit jkvr J M van Winter gepromoveerd tot doctor in de faculteit der let teren Promotor was prof mr dr W J Alberts Als paranimfen fungeerden jkvr drs H A van Winter die u rechts naast de nieuwe doctor met staan en dr A G F KotL Mr M L D v Walsem verongelukt Te Almelo is in de leeftijd van 61 jaar overleden mr M L D van Walsem vice-president van de rechtbank te Almelo en voor zitter van de reclasseringsraad Mr Van Walsem reed donderdag avond in een auto die bestuurd werd door de heer G uit Den Haag met vrouw en dochter in de omgeving van Almelo Op een gegeven ogenblik raakte de be stuurder de macht over het stuur kwijt en botste frontaal tegen een boom Mr Van Walsem kreeg een schedelbasisfractuur en overleed in de loop van de avond Zijn vrouw liep vrij ernstige verwon dingen op De andere inzittenden werden slechts licht gewond Advertentie KRANT UIT dan '^ proef rit met de / 000 •« M « d Tijdens de vergadering van de ver enigingsraad van de NCRV die vrij dag in Uiiecht is gehouden heeft de voorzitter mr A B Roosjen de na druk gelegd op hei contact dat gloeiende is tussen België en Neder land op hei gebied van radio en tele visie Hij sprak ook over de samenwer king tussen de vijf omroepverenigin gen in Nederland Wij durven te zeg gen zo zei mr ' Roosjen dat het derde net dat langzamerhand in het ver - Gee Smith overleden 53 In zijn woning ie Scheveningen is vannacht na een langdurige ziekte op 53 jarige leeftijd overleden de operazanger bas Gee Smith Sedert 1950 was hij verbonden aan de Nederlandse Opera te Amsterdam Hij vertolkte talloze rollen waarvan de operaliefhebbers zich die zullen herinneren in La Bohème en Katja Kabanova tijdens het Holland Festi val 1959 In 1961 zong hij in het Hol land Festival zijn laatste rol in Le nozee di Figaro onder Giulini De heer Smith begon zijn artiestenloop baan bij de operette Daarna trad hij een reeks van jaren op in de klein kust bij de Song Singers De crematie van het stoffelijk over schot is vastgesteld op dinsdag 19 juni op Westerveld NIEUWE STAKING VERWACHT BIJ FRANSE SPOORWEGEN Verwacht wordt dat op woensdag 20 juni en donderdag 21 juni op verschillende lijnen van de Franse spoorwegen twee uursstakingen ge houden zullen worden Vier vakverenigingen van spoor wegpersoneel hebben hun leden be vel gegeven op die dagen twee uur dan normaal hun diensten te be ginnen TWEE EN HALF JAAR GEEISl TEGEN FRAUDERENDE KASSIER De officier van justitie bij de rechtbank te Amsterdam mr ba ron W K van Dedem heeft een ge vangenisstraf van 2 jaar met af trek van voorarrest geëist tegen de voormalige kassier van Autopon in Amsterdam de 31-jarige T C die in de loop van 1961 en 1962 door boekhoudkundige manipulaties on geveer ƒ 56.000 verduisterde waar van niets overbleef Een verduiste ring van totaal ƒ 33.000 was slechts ten laste gelegd maar C gaf wel toe dat hü de Autopon voor ƒ 56.000 had benadeeld De kassier had al het geld opge maakt tijdens dure buitenlandse rei zen vooral naar Duitsland waar hiJ in vrouwelijk gezelschap casino's en nachtclubs bezocht De verdediger mr Domela Nieu wenhuis was van mening dat de controle op de boekhouding onvol doende was geweest Over 14 dagen uitspraak Onderzoek naar recreatie aan Noordzeekust Het ligt in de bedoeling om het onderzoek van het recreatieverkeer naar de Noordzeekust hetwelk in 1960 en 1961 tengevolge van het slechte weer geen doorgang kon vin den op een zomerse zondag binnen de periode van 17 juni t/m 12 augus tus 1962 te houden Dit onderzoek zal plaats hebben in de provincies Noord - en Zuid-Holland met uitzon dering van de gemeente ' s Graven-hage Zoals het plan was zullen de strandbezoekers op de strandafgan gen worden geteld en steeksproefge wijze ondervraagd worden naar de herkomst verblijfplaats en vervoer middelen om voor de gemeentebe sturen en andere overheidsinstellin gen en de VVV's gegevens te verkrij gen Hiervan wil men gebruik maken om de ontwikkeling van het bezoek aan de Noordzeekust in goede banen te leiden schiet komt met volle gerustheid kan worden toevertrouwd aan do omroep organisaties Deze hebben dan ook reeds aan de staatssecretaris Scholten en aan de commissie-prof Scholten kenbaar gemaakt dat zij voor het derde net in de markt geacht willen worden Hieruit mag men niet de conclusie trekken dat de vijf ' monopolie-jagers ' zouden zijn Een - en andermaal heb ben wij betoogd aldus mr Roosjen dat wij voorstanders zijn van een open systeem in ons omroepbestel waarbij ook andere gegadigden zend tijd kunnen ontvangen maar dan op voorwaarden in de wet verankerd De directeur van de omroep mr A H van de Veen bracht een ver slag uit waarin hij een beeld gaf van nagenoeg alle radio - en televisie-acti viteiten in 1961 Het verslag van de afdeling orga nisatie en propaganda vermeldde cij fers over de geregistreerde radiotoe stellen en draadomroepaansluitingen Er zijn jaren geweest dat een toename van 150.000 en meer kon worden ver meld Voor 1961 is een achteruitgang te constateren ook al houdt men re kening met het feit dat men vrijge steld is van radioretributie voor een tweede toestel Het begint er op te lijken dat wat de radio betreft een punt van verzadiging is bereikt Des ondanks kon de NCRV 25.776 nieuwe leden inschrijven Er zijn 18.900 leden afgevoerd wegens overlijden verhui zingen enz zodat een netto aanwas kan worden vermeld van 6.776 leden waardoor het ledencijfer steeg tot 442.721 aldus het verslag De aftredende en herkiesbare le den van het algemeen bestuur de heren C Dekker P K Domisse C J van Mastrigt en W Nauta werden herkozen In de vacature C Duvekot werd gekozen de heer H J Jansen Klomp uit Haarlem in de vacature C A Keuning werd gekozen de heerG A Kieft uit Utrecht in de vaca ture Tj Krol werd gekozen de heer D van der Kwaak uit Leiden in devacature ds Jac Poort werd gekozende heer D ter Steege uit Groningen.Hierna koos de verenigingsraad aJssecretaris de heer G A Kieft uitUtrecht Wensen van vervoerders De organisatie N.O.B Wegtrans-port K.N.V.T.O en E.V.O Eigen Vervoer hebben de minister van verkeer en waterstaat gevraagd zo spoedig mogelijk de toegestane as belasting van 8 tot 10 ton te verho gen Een regeling van maten en ge wichten voor vrachtwagens en auto bussen in Beneluxverband zou per 1 juli ingaan Daarbij zou een asbe lasting van 10 ton worden ingevoerd De gezamenlijke regeling is echter tot 1 oktober uitgesteld Vooruitlopend op 1 juli is door tal van vervoerbedrijven reeds zwaar der materieel met grotere asbelas ting en laadcapaciteit besteld Aan gezien renteverlies op investeringen dreigt op te treden wordt om tussen tijdse verhoging van de toegestane asbelasting gevraagd In Duitsland is reeds tien ton toegestaan in Bel gië en Frankrijk 13 ton asbelasting Aan de minister van financiën is verzocht te pogen het nieuwe in voerrecht dat Frankrijk sedert be gin april op de tankinhoud van be drijfsauto's boven de 50 liter heft ongedaan te maken Er wordt op ge wezen dat op die manier een dub bele Ijelasting op motorbrandstof fen wordt betaald Bovendien wor den honderd nieuwe franken per ton laadvermogen per half jaar als surtaxe " van de Nederlandse ver voerders geheven De organisaties vinden deze rege ling in strijd met de E.E.G gedach-te Mocht ze niet ongedaan worden gemaakt dan verzoek zij om res titutie van in eigen land betaalde motorrijtuigenbelasting voor de da gen dat de bedrijfswagens in het buitenland rijden Voorts worden nog andere belas tingfaciliteiten op dit gebied ge vraagd Geliefde gast in Nederland De befaamde concertpianist Alfred Cortot is vrijdag op 85-jarige leeftijd in Lausanne overleden aan een nier aandoening Cortot werd in Zwitserland geboren uit Franse ouders Hij studeerde o.m bij Maurice Ravel De laatste jaren woonde hij in Lausanne Cortot is directeur geweest van de Ecole Normale de Musique te Pa rijs Jarenlang vormde hij met de cellist Pablo Casals en de violist Jac ques Thibaut een trio dat wereldnaam bezat Hij schreef diverse werken over de Explosie in Gaudse kaarsenfabriek twee gewonden Een tot ver in de stad te horen knal en een flinke steekvlam waren de uiterlijke tekenen van een ex plosie die zich vrijdagavond voor deed op het terrein van de N.V Ko ninklijke Stearinekaarsenfabrieken „ Gouda Apollo " Door deze ontplof fing ontstond een kleine brand en werden twee werknemers gewond Eén van hen liep ernstige brand wonden op De explosie deed zich voor in de nieuwe ozonafdeling Hier wordt oliezuur omgewerkt tot een aantal halffabrikaten Eén van de veilig heidsbreekplaten gemonteerd op de absorptiekolom is gebarsten Een mengsel van vetzuur en zuurstof werd de lucht in geslingerd viel terug en veroorzaakte een begin van brand De reactie in de kolom was te snel verlopen waardoor de koeling ontoereikend was Het ma teriaal is daardoor sterk oververhit en daardoor is gasvorming ont staan waarna de zaak uit elkaar sprong Twee leden van het personeel die zich aan de voet van de betreffen de kolom bevonden werden gewond De 31 jarige sectie-baas de heer J Blind uit Gouda kreeg iets van de hete massa over zich heen en liep daardoor ernstige brandwonden op Hij is naar het Van Itersonzieken huis in Gouda vervoerd De bedie ningsvakman de 27-jarige heer G P de Bruin uit Den Haag heeft zich waarschijnlijk snel uit de voe ten willen maken en brak hierbij ' n enkel Het vuur dat rond de absorptie kolom was ontstaan was snel ge blust Canberra gaf visum voor Papoea in Ind diplomatieke dienst De Australische regering is naar Ass Press uit Canberra meldt on aangenaam verrast door de ontdek king dat ziJ een diplomatenvisum heeft verstrekt aan een uit Weste lijk Nieuw Guinea afkomstige Pa poea die binnenkort in dienst treedt van de Indonesische ambassade in de Australische hoofdstad Zij ont dekte dit pas nadat het visum was verleend Een functionaris van het ministe rie van buitenlandse zaken heeft verklaard dat een visum is ver strekt aan de 30-jarige Papoea Mo ses Werror Dit geschiedde op ver zoek van ' t Indonesische ministerie van buitenlandse zaken Werror zal een post van ondergeschikt belang bekleden aan de ambassade en daarom was geen nader onderzoek naar hem ingesteld Moses Werror werd geboren in Seroei op het eiland Japen ten zui den van Biak Hij vertoeft sinds 1955 in Indonesië en maakte vorig jaar deel uit van de Indonesische delegatie bij de Verenigde Naties De Nederlandse ambassade wei gerde commentaar Ter dood veroordeeld wegens moordpoging Het Hongaarse hooggerechtshof heeft een vrouw tot de dood door de strop veroordeeld wegens po ging tot moord op de kinderen van haar minnaar door ze te wurgen en vervolgens met zoutzuur te over gieten Volgens radio-Boedapest wilde de 26 jaar oude mevrouw Imre Szabo op deze wijze wraak nemen voor het feit dat zij door haar minnar ver nederd was Een van de kinderen een jongen ligt nog in het ziekenhuis Het an dere kind een meisje is weer thuis maar haar gezicht is deerlijk ver minkt Hoewel de vrouw volgens ' t recht geen moord gepleegd heeft be sloot het hooggerechtshof haar als gevolg van de buitengewone wreed heid van haar misdaad ter dood te ' veroordelen Amerikaanse sergeant sneuvelde in Vietnam Bij een actie tegen communisti sche guerillastrijders in Zuid Viét-nam zijn woensdag een Amerikaan se sergeant gedood en twee Ameri kaanse militairen gewond De ge vechten vonden plaats in de nabij heid van de grens met Laos Vol gens de Amerikaanse militaire woordvoerder die dit gisteren in Saigon bekendmaakte namen de militairen deel aan een door het Zuidvietnamese leger uitgevoerde operatie Zesvoudig doodvonnis in Irak Een Iraakse krijgsraad heeft zes mensen ter dood veroordeeld we gens moord plundering en brand stichting in de noordoostelijke stad Kirkuk zo werd vrijdag bekendge maakt Onder de ter dood veroor deelden zijn twee advocaten De be rechting van deze groep mensen heeft meer dan een jaar in beslag genomen — de 49-jarige motorrijder D Mo lema uit Amsterdam is gisteren op de kruising Spaamdammerdijk Oostzaanstraat in de hoofdstad onder een truck met oplegger ge raakt en ter plaatse overleden componisten Chopin Schumann e Liszt wier werken hij vertolkte op een wijze die hem grote beroemdheid bracht Ook als klavier pedagoog ver wierf hij grote faam Cortot is ook als dirigent over de gehele wereld opgetreden Sinds 1896 toen hij als 19-jarige jongeman zijn carrière begon heeft hij circa 6000 concerten gegeven als dirigent en so - lo pianist Hij hield vele lezingen schreef talloze artikelen in muziek bladen en bestudeerde zijn gehele le ven de partituren van beroemde com ponisten Hij studeerde aan het Parijse con servatorium waar hij later tot ere doctor werd benoemd Ook was hij leider van het koor in Bayreuth waar Cosima Wagner de weduwe van de componist hem als jongeman van 25 de leiding toevertrouwde van een uit voering van ' Götterdammerung ' en ' Tristan und Isolde ' De pianist leefde in onmin met de Franse overheid sinds het eind van de tweede wereldoorlog Tijdens de oor log was hij lid geweest van de Natio nale cultuurorganisatie van het Vichy-bewind Hem was een levenslang verbod opgelegd om in Frankrijk op te tre den Sindsdien was hij in Lausanne woonachtig Nochtans was hij com mandeur in het Legioen van Eer Cortot was een geliefde gast op de Nederlandse concertpodia waar hij veelvuldig optrad Hij heeft er in be langrijke mate toe bijgedragen dat de muziek der Franse impressionisten in ons land geïntroduceerd werd DE MISDADIGERS Gangsterfilm met sfeer De Misdadigers de film die Palace deze week op het program ma heeft is een spannend gangster verhaal van Engelse makelg Dit Britse stempel waarborgt een pro dukt dat afwijkt van wat de Ame rikanen in dit genre brengen Wat men verwacht krijgt men maar er is ook aandacht geschonken aan de mens achter de misdadiger Wie alleen maar houdt van kei harde mannen die nooit hun gevoel laten spreken en als automaten doen wat van hen wordt PalsCC verlangd zal deze film misschien af en toe lang dradig vinden Maar regisseur Joseph Losey heeft soms sfeer tekeningen nodig gehad om het ka rakter van de misdadiger Johnny Bannion Stanley Baker uit de verf te laten komen Het verhaal draait om een grota roof die Bannion tijdens een ver blijf in de gevangenis heeft uitge dacht Hij wil proberen de buit voor zich te houden De film laat zien welke consequenties dat voor hem meebrengt Een groot deel van het verhaal speelt zich af achter de muren van een Engelse gevangenis De camera is daar met vakmanschap gehan teerd Daardoor ook heeft de sfeertekening het uiteindelijk kun nen winnen van scènes die wat erg traditioneel zijn aangepakt ¦ ¦„¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ mXPi niiii ii iii i i i i Frank Sinatra is veranderd van Sanger m weldoener Niet sio'n grote stap gezien zijn financiële status Maar voor een ster van zijn omvang toch wel de moeite waard om te ver melden in het journaal m Filmac Om ^ hij de kinderen te blijven in Parijs mogen kleine jongetjes en kleine meisjes een hele dag fijn met verf kliederen Nee niet bij mama thuis maar wel in een school een schilderschool voor jv/nioren Als pseudo-Karel Appel ftjesJ met jas sen waarop meer verf zit dan op de tekeningen realiseren mij i/n strepen en puntjes ernstige gedachten uit hun jonge leventjes In de toekomst wordt brandweer of ziekenauto overbodig als men in plaats van over de straat in het water rijdt Dit kan alleen als men een amfibie ^ oertuig aanschaft De eerste van deze rij-zwemvoertuigen ziet men in Berlijn Voor wie een dag op see wil men neme de auto Het journaal houdt het waterig de forellen floreren goed in de natte kwekerij te Gulpen Bij een tempe ratuur VOM tien graden celsius en door uitstekend voedsel past men de tactiek toe van de heks in het sprookje van Hans en Grietje De vissen worden vet gemest tot zij twee ons wegen om na enkele ' kron kel'wegen op ons bord te belanden Voor de heren is er verder voet balkoorts in Santiago een doelpunt dat Heracles naar de ere-divisie bracht en een opwindende derby van Epsom Voor de dames een mode show aan de Vimkeveense plassen met boten tule en vole waslijnen en de nieuwste badmode in Saint Tro pez die onomwonden toont dat de bikini's het awn textiel hebben ge wonnen Dus gauw een boordje aan de bikini's ' gebreid ' En dan voor jong en oud twee tekenfilms en een reis langs de Theems Balletschandaal in Leningrad Enkele leden van het Leningradse Kirov-ballet dat triomfen gevierd heeft in Groot-Brittannië Frankrijk en de Verenigde Staten hebben van daag in het openbaar verklaard dat hun directeur zich meer bekom mert om zijn eigen glorie dan goed is voor het gezelschap De leiders van de communistische partijcel van het Kirov-theater zeg gen dat de dansers blijk geven van kwade trouw maar de redactie van de Izvestia zegt dat de hele zaak een schandaal is en geeft uiting aan haar verbazing over het feit dat de voornaamste communistische organen van Leningrad hardnekkig blijven zvrijgen Het is de grootste balletrel in Leningrad sinds de stoi-machtige dagen van het beroemde keizerlijke ballet Het Kirov-ballet verloor tijdens zijn buitenlandse toernee de ster Rudolph Nureyev die in Parijs naar het westen overliep Deze gebeurte nis heeft echter ndets uitstaande met de rel die thans aaa het daglicht is getreden 
- iTRRC^H rsCH N1KUWSBI.A1 REIS - EN PASSAGEBUREAU VAN NIMWEGEN voor uw • BEZOEKREIZEN • ZAKENREIZEN zowel per boot als vliegtuig UTRECHT Voorstraat 88—90 TeL 1249T-23121 ZEIST Ie Hogeweg 24 Tel 03404-7700 Gebruikte auto's MERCURY 2 deurs Hardtop f 1800 RAMBLER CUSTOM ƒ 1250 MORRIS MINOR ƒ 1600 SKODA f 1200 VW DE LUXE f 875 V.W STANDAARD f 775 CITROEN SPORT ƒ 700 INGERUILDSKODA ƒ 350 CITROEN f 350 PUCH scooter / 350 Alle wagens zijn in prima staat en wor den met garantie ver kocht Financiering mogelijk voor wagens vanaf ' 56 Zet nerveuze spanninj^en aan de kant Nervoeiteit kan n nit de slaap honden U bent snel geïrriteerd Juist Het is tijd om Melisana te gebmiken Geef nw zennw gestel opnienw weerstand Melisana de echte Kloos teivroow Melissegeest helpt Melisana is een concentraat van Melisse en andere krui den kalmerend en aangenaam 3x daags een lepel Melisana met water of een klontje sni ket versterkt n«r sennwen èarage Rozenstr 1-7 Zeist tel 03404-8425 Inruil mogelijk Ook zondags geopend MELISANA jsamm Boeren H H veehouders laat uw doethethele organisme goed 1.90 3.20 5.75 HOOI PERSEN door C Timmer Dorps weg 248 Maartensdijk telefoon 03401 599 PONTIAC 1958 Mechanisch en uiterlijk in zeer goede staat Vert Vleutenseweg 31 telefoon 30293 Wegens lafe zomer verkopen wij 300 HOOGZOMER JAPONNEN met 40 % KORTING MODEHUIS L'INNOVATION Bilistraat 68 Tracteer U zelf op ' n fijne en goedkope vakantie Altijd mooi weer in de geriefelijk en spor tieve Messerschraitt coupé I Verbruik 23-33 km p 1 Belas ting 58 ets p week Rijbewijs ^ A óf B óf zonder Rijbewijs Eenvoudiger en veiliger dan ' n bromfiets Ook invalide-uit voering Ideaal als 2e wagen overal parkeerruimte Prijs v.a ƒ 2795 — Schrijf bel of kom even om folderset UN met soepel MK „ veiliger dan contant " betalingsschema aan Messerschmitt Import N.V MOTIM MAASSLUIS Telef 2452/01899 Showroom te Vlaardingen bij Station Oost Zaterdags geopend Levering via Bovaghandel Vraagt inlichtingen en proefrit bij AGO Alleenverkoop voor Utrecht PIETER NIEUWLANDSTRAAT 26 - TEL 17028 I De zaak met 100 % service Voor een serieuze bezorging van uw folders belt men BEZORGBOREAU „ SERIEUS " Tel 36305 - Lombokstraat 23 - Utrecht »« NWSlt»NC>IC0«ViCOvx>KCCCO0^Oi\K»N»NWO^KS!NiN«CMS«SCNN «^ GEZINSKREDIET ^ A ^ GELDLENINGEN ZONDER BOEG vanaf f 100 - tot f 2000 - naar I draagkracht direct beschikbaar voor ambtenaren en werknemers in vaste dienst Wettelijk geregelde voorw geen looncessie RESTANTSCHULD VERVALT BIJ OVERLIJDEN Lich te aflossing Vlug zakelijk dlskreet desgewenst geheel schriftelijk OPGERICHT 1926 — NATIONALE VOLKSBANK AMSTERDAM C - SARPIL\TISTRAAT 36 - TELEF 5 06 69 KLEINTJES tot 15 woorden ƒ 1.75 tot 20 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cent Te koop aangeboden ALUMINIUM in plaatstroken profiel strip enz Geerts Grut tersdljk 23 Utrecht Telef 29304 SUËDE JASJES moderne kleu ren Prijzen van f 79 / 89 t 98 ƒ 109 ƒ 125 ƒ 145 Ook In % % en lang Tevens ook voor radig suède herencolberts en bombers Henk Temming St Jacobsstraat 63 Utrecht SUËDE JASJES maken wij al vanaf / 79 In moderne tinten en vlotte modellen Ook maat werk Ben Snatager Oude Gracht 242 telef 11786 LEDEREN KLEDING Parfta's motoroveralls valhelmen di verse soorten motorbrillen re genbroeken rengordels motor tassen enz Henk Temralng St Jacobsstraat 83 Telef 25771 ' n Kat In de zak kopen Is geen kunst kom daarom eens kijken naar de modellen van onze hang en legkast in 100 cm en 150 cm breed welke wij als bouwpakket in de handel bren gen en die alle problemen van linnenkasten oplost Natuurlijk weer „' T TIMMERHUYS " Wa terstraat 89 bij het Paardenveld TRAININGSPAKKEN Tot 30 juni geven wij 10 20 en 80 pet korting Enorme sortering Henk Temming St Jacobsstr 63 Utrecht Telef 25771 ATLETIEKBEOEFENAARS tot 30 Juni geven wt op alle voor radige Puma spikes 15 "/• kor ting Sporthuls Henk Temming St Jacobsstraat 63 Utrecht Telef 25771 Ruimtegebrek HANGKASTEN geheel pasklaar welke u binnen ' n half uur zelf In elkaar zet geheel dubbelwandig triplex compleet met slot slechts 1 68 Natuurlijk weer „' t Timmer huys " Waterstraat 89 bt het Paardenveld LUCHTBEDDEN slaapzakken Kurz veldbedden en rugzakken zwembroeken en onderwater sport Sporthuls Henk Tem ming St Jacobsstraat 63 Utr Telef 25771 Maak zelf ' n LEGKAST binnen 30 minuten geheel dubbelwan dig 1 73.50 Natuurlijk weer „' t Timmerhuys " Waterstraal 89 bti het Paardenveld HARDBOARD 2e keus zojuist ontvangen ' n grote partt hard board f 0.99 per m ' Bons en Zn Zandpad 131 a telef 41088 RECLAME Winkeliers gros siers fabrikanten vulpennen ballpoints met handelsmerk of naam In gedrukt met gouden letter Grote sortering vanaf f 25 per honderd Handelson derneming Tribo Oude Gracht 325 b telef 27944 TELEVISIE reeds vanaf / 250 onder de volle fabrieksgarantie Koelkasten ƒ 3.35 p.w zonder aanbetaling Koelkasten in huur vanaf ƒ 10 p.m verkoop alle elektr huishoudeHJke ap paraten Financiering mogeliik Teehn Hand Ond „ Coers'U v Egmontkade 90 telef 40616 PLOEGSTOFFEN Chintz ga lons bandfluwee draadvor men Moderne verantwoorde verlichting overtrekken lam pekappen De Duif ' Lljnmarkt 38 Utrecht Telef 17050 OPEL KAPITAN type 1957 verbruikt 1 op 10 zowel moto risch als mechanisch In zeer goede staat van onderhoud Keurig in de lak f 2250 Ook in ruil Telef 15707 Financiering mogelijk Morelstraat 56 bis V.W de Luxe type 1952 met roldak is als nieuw op de weg / 875 Ook inruil Telef 15707 Morelstraat 5B bis FORD TAUNUS 12 M bouwjaar 1964-'S5 is in zeer mooie staat Loopt zuinig 1 op 14 met 6 mnd wegenbelasting f 975 Ook in ruil Telef 15707 Morelstraat NSU SCOOTER bouwjaar 1957 ziet er als nieuw uit / 625 Riouwstraat 83 Zündapp Bella SCOOTER bouwjaar 1957 ' 58 motorisch en mechanisch in zeer goede st Compleet met windscherm en bagagerek f 650 Financiering mogelijk Telef 15707 Morel straat 56 bis FORD CUSTOMLINE type 1956 6 cil met radio en verwarming Deze wagen verkeert zowel mo torisch als mechanisch in goede staat Geen olieverbruik f 1250 Ook Inruil Telef 15707 Finan ciering mogelijk Morelstraat 5S bis Heinkel SCOOTER 1959 met accessoires als nieuw 2000 km van eerste eigenaar gegaran deerd aanrijdingsvrij Deskun dig onderzoek toegestaan Br no 1-1468 bur UN VADERDAG - VOGELDAG Zingende mankanaries Zeer grote sortering parkieten en tropische vogels vanaf / 3.50 p.p Uitgebreide collectie mo derne en luxe vogelkooien en vitrines Borneman Merelstraat 35 telef 13617 AUTO-IMPORT biedt aan 1 Citroen I.D 1960 plm 20.000 km gelopen wagen is in nieuwe staat gezien het bouwjaar is de prijs uiterst laag nl t 4750 Ford Sunliner-Fairline Ca briolet 1957 ' 58 met Thunder blrdmotor uiterst mooie en su persnelle wagen slechts 1 4750 V.W 1956 iets schade verderIn prima staat 1 1450 4 Chevro.let de Luxe met radio f 975;5 V.W 1950 f 675 6 Ford Tau nus r,K 1000 Bestel 1957 ƒ 1450 DKW 3-6 Bestel 1957 f 1250 Zündapp scooter 1956 metopgebouwde koffer Iets aparts f 350 9 DKW Hobby scooter 1957 f 250 Al deze wagens ver keren in uitstekende staat enworden met volle garantie ver kocht Inruil en financieren event mogelijk Te bevr Voor straat 29 bis Utrecht Tel 19794 of 21561 NAAIMACHINES Moderne super zig zag naaimachines elektr compleet f375 elektr rechtsteeknaalmachines In kof ter 1 225 Langdurige garantie en service A J A van Basten Naaimachinehandïl L Jans straat 9 telef 15598 de 2de naaimachinezaak v.a de Neude Nieuwe Koekoekstraat 22 telef 27085 Utrecht V.W de Luxe bouw ] ' SS-'BS met roldak Genegen z.g.a.n Heinkel Vespa ol Lambretta In te ruilen Queridostraat 15 bis A Te koop van part PEUGEOT type 203 met v.w Prijs ƒ 600 Oude Brandenburgeweg 9 Bilt hoven Te koop aangeboden een 2-deurs LINNENKAST eikenhout zo goed als nieuw billijke prijs Br no 1-1179 bur UN N.S.U SCOOTER Z.g.a.n wei nig gelopen kan ledere keuring doorstaan Te bevr Kr Nieuwe Gracht 18 N.S.U Cavallino Sport in pri ma staat Te bevr Gansstraat 15 Een prachtige MIDDEN STANDSWONING te Harmeien Bev een grote woon-eetkamer met parketvloer hal keuken w.c drie slaapkamers en dou che Voor zij - en uniek aange legde achtertuin en garage Vraagprijs ƒ 39.500 k.k Septem ber leeg te aanvaarden Br no 1-1389 bur UN Een WINKEL-WOONHUIS aan de Oudegracht te Utrecht Bev elf kamers twee keukens twee w.c's douche Direct leeg te aanvaarden Vraagprijs ƒ 85.000 Vrij WOONHUIS aan de Hopak ker bestaande uit suite gang keuken w.c plaats tuintje 2 slaapkamers enz Koopsom ƒ 14.000 Direct leeg te aanvaar den Te bevr bij S P Caarls ' Bureau Actief Duifstraat 5 tel 030 16086 vanaf maandag Voor geldbelegging dus niet leeg bieden wij enkele WONIN GEN aan oa 2 huizen Papaver straat ƒ 6500 p st 1 huis Ege lantierstraat ƒ 7000 1 huls Rog gestraat ƒ 7000 1 huis Bekker straat ƒ 5500 1 ben en boven huis Joh de Bekastraat ƒ 10.000 Inl verstrekt S P Caarls ' Bu reau Actief Duifstraat 5 telef 030 16086 vanaf maandag TANDEM m hulpraotor te koop Wegens plaatsgebrek loopt pri ma Prijs ƒ 100 Te bez na 5 u Koppestokstr 48 Utrecht-noord Te koop FIAT 500 1954 met rol dak 5 nieuwe banden en wegen bel tot mei 1963 In staat van nieuw Benzine 1 op 20 Prijs ƒ 1200 Marshalllaan 238 Utr Te koop FORD CONSUL ver keert geheel in prima staat met een gereviseerde motor waar van de papieren ter inzage zijn Vraagprijs ƒ 775 Zien is kopen Tel 40714 Knopstraat 18 MORRIS 1000 1957 46000 km ge lopen als nieuw pracht wagen Geen handelaren O Br.burger weg 9 Bilthoven Tel 3980 Te koop OPEL Bestel bouwj ' 57 met nieuwe motor en ban den ziet er netjes uit Ford Ver sailles bouwj ' 55 met prima motor en banden en met radio Vauxhall bouwj ' 51 4 cil pri ma motor Hogenoord 9 FORD CONSUL ' 53-'54 met be lasting en verzekering tegen billijke prijs Llngestr 23 Rivie renwijk Te koop van part FORD TAU NUS 12 m ' 55 mgt verwarm en radio nieuwe bekleding en ge spoten ƒ 1350 Tevens nieuwe Volkswageniraperial ƒ 35 Ab stederdijk 88 Liefhebbers en kenners vanDuitse HERDERSHONDEN Kennel v.h Hendrikabos heeft PUPS vader en moeder met tentoonstelling kwalificaties te zien prima stamboom en bloedvoering Reestraat 10 bij Houtensepad Utrecht KOELKASTEN nu voor het ge hele gezin voor slechts ƒ 13,96 per maand een eigendom zon der voorafbetaling Vraag eens inl alleen bij Radiogolf Mo relstraat 54 bis tel 42528 BEDRIJFSPAND te Utrecht Geschikt voor kantoor of han delsbedrijf Binnenkort leeg te aanvaarden Koopsom ƒ 70.000 Mak kant E van Bokhorst F C Dondersstraat 60 tel 21020 Utrecht WOONBOOT Gunstige ligplaats te Utrecht en binnenkort te aan vaarden Zeer geschikt voor echtpaar Koopsom ƒ 13.500 F C Dondersstraat 60 tel 21020 Za Schitterende luxe FLATS te koop in Dordrecht ƒ 29.800 k.k 1 woonk 3 slaapk douche enz Prachtig blijvend uitzicht zeer hoge top hypotheek gegaran deerd Tekening te onzen kanto re ter inzage Modelwoning te bezichtigen N.V Mij Rand stad-W " Bergweg 154 Rotter dam telef 0.10-48113 TAUNUS 12 M 1955 zo van eer ste eigenaar zeer mooie en goe de auto loopt 1-12 Zien is kopen Van Marumstraat 7 bis telef 24385 Magneet * BROMFIETS 1959 z.g.a.n met Sachs motor twee versn voor en achtertelescoop en klckstarter Prijs billijk Adrlaanstraat 46 Utrecht BELEGGINGSPAND hl de Vo gelbuurt te Utrecht Huren ƒ 1.287 per jaar Lasten ƒ 180 per jaar Rendement plm 70 pet ' s jaars Inl Makelaars kantoor Van den Hoek Gritlen steynseplein 7 Zeist Tel 03404 5127 NIEUWBOUW H.I Ambacht Grote herenhuizen met en zon der garage 4 en 6 kamers Met voor - en achtertuin ƒ 45.000 k.k en ƒ 52.000 k.k Pracht villawijk schitterend blijvend uitzicht 12 km van Rotterdam Vrije vesti ging hoge hypotheek gegaran deerd Tekening te onzen kanto re ter inzage Bezichtiging na af spraak NV Mij Randstad-W " Bergweg 154 Rotterdam tel 0.10 48113 Te koop ruime HERENHUIZEN in het Kanaleneiland Bev 5 ka mers keuken douche Leidin gen voor centrale verwarming reeds aanwezig Zeer gunstige ligging Ruime vestigingsmoge lijkheid Koopsommen vanaf ƒ 37.500 Ruime hypotheken be schikbaar Inl verstr de make laars Anth V Osnabrugge & Zn MarJaplaats 49 geen tel inl Te koop aangeboden BSA 350 cc bouwj 1955 in goede staat Op hetzelfde adres Ford Zephyr bouwj 1953 Te bevr bij M v Elteren Graafdijk 4 Loplk U Wegens aanschaf grotere wagen aangeb FIAT 500 D type 1962 z.g.a.n Prijs ƒ 3100 Telef 35356 Aangeb motor N.S.U Mar le ren damesjas maat 44-46 kin deroverall en valhelm 3 tot 5 j en 2 valhelmen Na 6 uur J v Zutphenlaan ll-II Aangeb FORD AngUa 1961 Wegens vertrek naar Amerika zeer goed onderhouden Tevens gevr hutkoffer Tel 03432-573 1 Belg HERDER zeer scherp Voor eigen en kinderen goed be trouwbaar en lief en 2 gekr Belgische herders 14 weken Niet op zondag J Doomekamp Oud Aa 16 Breukelen MORRIS Minor 1965 Sedan zeer mooi en goed autootje loopt zeer zuinig met nieuwe ban den en prima motor Van Ma rumstraat 7 bis tel 24385 Wie zijn geld goed bewaard heeft SIMCA 1956 type Aronde met een zeer goede motor en nieuw in de banden Spotprijs ƒ 1350 Van Marumstraat 7 bis Telef 24385 FORD CONSUL 1958 Type 1700 zeer mooie en goede auto uit gerust met kachel en radio De ze wagen kan verkocht worden voor interessante prijs Van Ma rumstraat 7 bis Telet 24385 Taunus Bestel met zijruiten type 17 M voor hem die hem ge bruiken kan zeer interessante prijs Van Marumstraat 7 bis Telef 24385 BMW 1956 type 502 zeer exclu sieve auto met volkomen gere viseerde motor schuifdak ban den met wit zijvlak Van Ma rumstraat 7 bis Telef 24385 charmante zomerichoan met een anatomisch iuUtt pasvorm f 1WS ^^^ i^HIl FA J CORNEUSSEN hamsurgerstraat e ta 13592 Te koop prachtige 8-pers FA MILIETENT compleet met lui fel keuken en zithoek In pri ma staat Billijke prijs Adres Gustav Mahlerstraat 6 Oog in Al tel 32119 na 19 uur Te koop aangeb grote CARA VAN 6 slaapplaatsen met of zonder luifel merk Spirit Te be zichtigen na afspraak in Bloe mendaal Te bevr Amallastraat 34 tel 35730 AUTO'S Taunus Combi en luxe Borgward Simca Mercedes 170 Diesel en div auto's Seringstr 28 Inruil linanoeren Tel 41632 Wegens aankoop van een grote re wordt door particulier een CARAVAN aangeboden Type Sprite 400 met gesloten luifel Zeer geschikt voor V.W Voor inl tel 03443-266 ZOMERAANBIEDING T.V APPARATEN als nieuw Welt blick 43 cm / 295 Graetz Luxus 43 cm ƒ 350 Grundig 43 cm f 300 Telefunken 53 cm met nieuwe beeldbuis ƒ 375 enz enz Transistorradio's labrleks nleuw van / 178 voor / 125 Al les met garantie en prima ser vice Gemakkelijke betalings conditie Willem van Noortstr 21 bis telef 19302 HILLMAN MINX gereviseerde motor Prima in orde 1-10 geen olieverbruik ƒ 650 Valkstraat 3 telef 21126 Te koop aangeb VAUXHALL VELOX 1955 ' 56 als nieuw pas gespoten Geen handelaren W A Vultostraat 7 SPECIALE AANBIEDING van nieuwe elektr naaimachines in koffer vanaf f 195 Zeer voor delige aanbieding in zlg-zag naaimachines tevens verschil lende demonstratie machines van de bekende merken Inrull machines vanaf t 35 Te bezich tigen G A Witjens Herenweg 33 Utrecht Telef 23968 Te koop aangeb gebruikte zig zag elektr NAAIMACHINE In koffer 1 195 Te bezichtigen G A Witjens Herenweg 33 Utr Voor al uw ONDERDELEN welk merk bromfiets ook zijn wij nog steeds in grote mate gespecialiseerd Bromfietsslo perij De Witte Lauwerecht 65 telef 22558 Speciaal bedrijf voor AUTO BEKLEDINGSHOËZEN en par keerhoezen Reeds vanaf ƒ 50 inclusief montage en garantie Alleen Hoefa Keulsekade 111-11 telef 32233 - 31827 WEEKENDBOOT lengte IS m br 2.35 met 8 m nieuwe op bouw Angstelkade 3 e woon ark Loenersloot 2 CV Bestel 1959 km-stand 25.000 Renault 4 1956 V.W de Luxe 1955 ' 56 met radio 2 cil de Luxe 1956 Ingeruild Ci troen 1950 — AUTOHANDEL CENTRUM Blauwkapelseweg 17 telef 21944 Garantie finan ciering Inruilen In zeer goede staat AJS 350 cc k.k 1955 nieuwe banden en accu Sprihgweg 78 AUTO'S Morris Minor met be lasting en verzekering f 450 Vauxhall 4 cil ƒ 375 Mercedes / 350 Peugeot 203 f 400 Ook In ruil Riouwstraat 83 terdag 16 juni 1 NSU SCOOTER bouwjaar 1957 1 ziet er netjes uit Voor de liefhebber een koopje / 525 Financiering mogelijk Telef 15707 Morelstraat 66 bis Heinkel SCOOTER 1959 prima staat goed onderhouden Croe selaan 295 telef 30853 Utrecht WOONBUS geheel ingericht met keuken en 2 kamers Te bevr Borneostraat 41 Utrecht FORD TAUNUS 12 M 1956 Opel Blitz 1955 Ingeruild Opel 1949 f 225 Financieren en inruilen Seringstraat 25 telef 16393 Te koop leuk RENAULTJE 4 loopt zeer zuinig 1-16 wil ook met bromfiets ruilen prijs f 575 Heringastraat 10 telef 42167 Ook op de dag en ' s avonds geopend AUTO Leuk wagentje voor de vakantie merk Austin A 40 m schuifdak prijs ƒ 475 proef rit toegestaan wil ook met bromfiets rullen v d Plaats Heringastraat 10 telef 42167 Gehele dag en op zondag ge opend AUTO V.W de Luxe met goe de banden zeer mooie wagen bouwjaar 1952 met radio prijs ƒ 875 Ook inruil Heringastraat 10 telef 42167 Ook op zondag geopend AUTO Pracht van een V.W de Luxe met roldak veel chroom iets moois nieuwe banden bouwjaar 1955-'56 prijs / 2050 Kan gefinancierd wor den Heringastraat 10 tel 42167 Ook op zondag geopend AUTO Ford Taunus met ver warming van binnen en van buiten als nieuw nieuwe ban den Bouwjaar 1956-'57 prijs / 1250 Kan gefinancierd wor den Ook inruil mogelijk He ringastraat 10 telef 42167 Pracht DKW 1955 3-6 met rol dak Lloyd 1957 600 Stationcar en Opel KapitSn 1956 m schuif dak Tegen elk aann bod Ook Inruil brommer Frederikastr 5 Utrecht Te koop SIMCA ARONDE 1959 met alleen plaatschade Garage Verbeek Meerndijk 72 De Meern Telef 03406 - 415 - ' Permanent Specialist ^^-^ Schoonhqidslns'tltuut Bemuurde Weerd o.z.ll ' fel!"l'8032 - ÜTREGlilT ¦ «¦ WASCOMBl 2 motoren en pom pen ƒ 298 snelwassers vanaf r 98 langzaam wassers agitator met oliebad ƒ 228 centrifuge 2800 toeren f 137.60 2 jaar ga rantie Gemakkelijke bet Fa brleksshowroom Oude Gracht 196 en Amsterd straatweg 193 Te koop een in goede staat zijnde V.W Standaard bouw jaar 1950 met belasting A Hoogland Bovenwijkerweg 12 Neerlangbroek Te koop COMMER BESTEL Br no 1-1431 bur UN Een Lewenstein super zig-zag NAAIMACHINE automatisch knoopsgaten makend 2-naalds borduurwerk naden afwerken enz ƒ 395 Lewenstein Lange Jansstraat 4 Utrecht Telef 11583 SLAAPZAKKEN 10 »/» korting door ruimtegebrek 100 ter lenka 1ste soort ook diverse dessins rondom open en dat in volle«seizoentijd v Breemen Waterbörg Vredenbrug 64 tel 14784 - 26695 FABRIEKSKOOPJES meube len nu van fabriek naar ver brulker Nog enkele bankstel len 3 zits bank al reeds v f 175 met wollen epinclé bekleed Teak eethoek met wollen krim mer bekleed nu voor f 198 Lleberty stoel makkelijke stoel voor pa nu compleet voor f 59.90 Dit is natuurlijk weer bü Woninginrichting Midden Nederland Zadelstraat 11 Te koop aangeb 2 leuke VA - KANTIE AUTO'S Luxe Lloyd gebruikt 1 op 22 verkeert in prima staat Prijs ƒ 875 Re nault 4 goed onderhouden wa gentje gebruikt 1 op 15 Prijs ƒ 825 Griftstraat 68 bis Te koop GITAAR merk Egmond als nieuw ƒ 50 1 kinderdriewie ler ƒ 15 een radio speelt prima f 25 Te bevr Lathyrusstraat 10 De Bilt STRANDTENT 2 bij 2 meter prima staat compleet ƒ 75 im perial ƒ 35 eiken cilinderbureau laag model ƒ 50 Tel 03403-565 Dolderseweg 31A Huis ter Hei de LLOYD 600 4-takt bouwjr 1956 ' 57 in staat van nieuw zowel v binnen als van buiten loopt zeer zuinig ƒ 1375 Ook inruil financiering mogelijk Tel 15707 Morelstraat 56 his Eigen import Sint-Thomas PARKIETEN ƒ 27.50 per paar Speciale vogelafdeling enorme sortering tropische vogels kana ries parkieten papagaaien enz Vrij entree De Natuur vriend Donkere Gaard telef 14864 Diverse doorten RASHONDEN en kruisingen reeds vanaf ƒ 4 Alle dieren en benodigdheden De Dierenspeciaalzaak voor Utrecht en omgeving De Na tuurvriend Donkere Gaard tel 14864 Vrij entree Te koop van particulier twee BELEGGINGSHUIZEN Huur opbrengst ƒ 1331.20 per Jr Las ten plm ƒ 170 prijs nader over een te komen Telef 03408 - 1774 ME,UBELEN KOPEN NAAR HOUTZAGER LOPEN 0.udegraïHtne9ï Utrecht BORGWARD Isabella met rol dak en prima banden zeer mooie wagen bouwj 1955 V.W de Luxe niet van nieuw te on derscheiden type 1958 Opel Re cord type 1956 met nieuwe ban den en prima motor V W de Luxe 1952 in goede staat Rui len en Financiering A den Hartog Chrysantstraat 19 hoek Seringstraat tel 40871 KOM DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 8 naast 10 Moderne eethoeken met gratis tafelkleed v.a ƒ 115 pracht bankstellen v.a ƒ 225 clubjes ƒ 49.50 ronde eethoektafels ƒ 38.50 bergmeu bels ƒ 95 metalen keukentafels ƒ 29.50 metalen krukken ƒ 4,95 KOM DAT ZIEN Alleen Oude Grachr 10 Boucletapijt gratis genaaid en gelegd ƒ 7 cretonne ƒ 1.50 diverse kleuren dobby stof ƒ 2.25 tafelkleden ƒ 5 keu kenbont ƒ 1 zware damasten ƒ 2.75 Wilton huiskamerkarpet ten ƒ 55 KOM DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 Terlenkaval ƒ 1 stoelbekleding ƒ 3,95 kokoslo pers ƒ 2 zware wollen dekens ƒ 13,95 grote moltondekens ƒ 3,50 kampeerdekens ƒ 5.50 gordijnrail compleet ƒ 1 cou pons tapijt voor hal en gang MET GARANTIE Alleen Oude Gracht 10 Complete slaapka mers 2 pers ƒ 99,50 tulmelledl kanten ƒ 42.50 wolmatrassen ƒ 23,50 binnenverende matras sen ƒ 42.50 zuiver wollen merk dekens ƒ 28,50 ombouwen ƒ 15 pracht linnenkasten ƒ 117.50 Een bruine PIANO z.g.a.n een S-delig bankstel een mahonie houten ladenkast en halbankje een tulmelbed en een opklap bea Br no 3-4 kantoor U.N 2e Dorpsstraat 36 Zeist 9 6 2 Peugeot 403 % 9-'m 403 ' 59 ' 58 ' 57 ' 56 403 Stationcar ' BS ' 57 403 Familiaal ' 57 Peugeot 203 ' 55 ' 54 ' 51 Peugeot 203 Station car ' 54 Renault Dauphlne ' 60 61 Renault Fregate ' 56 en ' 54 Austin Cambridge ' 59 Daf de Luxe ' 59 Citroen D ' 59 Citroen DS ' 56 Ford Zephyr ' 58 en ' 56 Ford Anglla ' 57 en Ford Anglia ' 56 Messerschmidt Scootmoblle ' 56 Mercedes 220 ' 53 Vauxhall ' 53-'54 Vauxhall Wyvern ' 53 Fiat Multipla ' 57 V.W de Luxe ' 56 Buick ' 58 met schuifdak en radio Ford Thames Bestel ' 59 Morris Bestel ' 53 div scooters Vespa Lambretta Zündapp Bel la Puch Faha Motoren Indian en Guzzi Bovag en Sega garan tie Financieren en inruilen Ga rage STOUTJESDIJK Mgr v d Weteringstraat 69-71 telef 10342 19052 BROMFIETS „ Monarch " brom scooter JLO 1960 z.g.a.n Nieuwprijs ƒ 800 uiterste prijs nu ƒ 325 Jac v d Borchstraat 61 bis KINDERWAGEN uitneembaar bak Inklapbaar ƒ 50 Barnsteen laan 43 11 2x PEUGEOT 403 1958 Peu geot 403 1959 OpelRekord 1959 Opel Olympia 1958 Al deze wa gens zijn z.g.a.n Betaling te regelen Te bevr en te zien Hubert Duyfhuysstraat 21 Te koop 2 DWERGPINCHER TJES teefjes met stamboom Huidlng Hogenlanden 39 W.Z TENTHUISJE te koop 5 x 3 m geheel gemeubileerd ƒ 400 of te huur van 16 Juni tot 14 juli Staande Katwijk aan Zee J Staats Gansstraat 159 bis a Lunteren boskant te koop prachtig ruim en zeer solide WOONHUIS met 870 m2 grond Fantastisch uitzicht Vrij en landelijk gelegen nabij dorp Di rect leeg te aanvaarden Vraag prijs ƒ 45000 Vrij op naam Mak kantoor H Westeneng Groen v Prinstererlaan 7 Barneveld tel 03420 2809 Moderne MARIA - en H.H BEELDEN hangkruisen 1.65 bedienstellen 4.95 consols 1.75 wijwaterbakjes 1.35 Poppen ziekenhuis Jacobijnenstraat VISSER'S BANDENHUIS be taalt bij aankoop van nieuwe banden 15 pot contant terug voor uw oude auto - motor - of scooterbanden Geopend tot ' s avonds 8 uur ook zaterdags V Egmontkade 4 telef 41989 MY HOME " voor schommel stoelen Windsormeubelen 10 tanmeubelen gordijnstoffen meubelstoffen ook met roman tische bloemdesslns Wij ko men gaarne met onze stalen collectie bij u aan huls My Home " Oude Gracht 153 telef 125?0 HERENREGENJASSEN en da mesregenmantels Wij hebben voor u een uitgezochte sorte ring samengesteld uitsluitend in de nieuwste modekleuren en modellen U slaagt zeker bU Groeneveld's Textielhandel Brigittenstraat 2 Utrecht Tel 10153 Met kredletservioe KAMPEERAANHANGWAGENS Sport Camping Shop Voor straat 39 telef 16334 Utrecht TENTEN luchtbedden buta gasapparaten en verder alle kampeerbenodigdheden Sport Camping Shop Voorstraat 39 telef 1G334 utrecht Tuindorp te koop HEREN HUIS bev ruime suite keu ken 4 slaapkamers badkamer zolder voor en achtertuin Ge legenheid tot het bouwen van garage Binnenkort leeg te aan vaarden Koopsom t 40.000 Ho ge hypotheek beschikbaar Br no 1-1109 bur UN ENORME sortering gebruikte fietsen en bromfietsen Des avonds geopend inruil en ge makkelijke betaling Nobelstal ling Nobelstraat 41 Tel 10216 Utrecht INRUILACTIE FOTO DOM STAD geeft vanaf 12 mei tot 9 juni de hoogste inruilprijs voor uw oude of defecte ca mera ook boxcamera's Pre dikherenstraat 16 bij de Voor straat Telef 25064 HEREN FOTO-AMATEURS Vergroot u zelf Dan op papier van Foto Elf 100 vel 7x10 ƒ 4 100 vel 9x14 f 7 Predikheren kerkhof 2 telef 24024 BROMFIETSKETTING de be roemde Wipperman zeer zware uitvoering ƒ 4.60 per meter Handelaren per pak van 5 me ter SS "/» korting v d Zand Amsterd straatweg 160 telef 42309 VOLKSWAGENS Luxe en be stel eerst op proef dan kopen Garantie op onderdelen met verborgen gebreken v d Zand Amsterd straatweg 160 telef 42309 Inkoop verkoop STOFZUIGER SERVICE An ker wikkelen Reparatie Om bouwen Onderdelen Wasma chines stofzuigers alle merken vanaf ƒ 7.30 per mnd Springweg 60 telef 15653 De nieuwste serie RADIO en TEI^EVISIE Zoekt niet verder wat geeft ' t Radio „ Centrum " heeft het Vinkenburgstraat 4 6 telef 19636 GRANIETWERKEN aanrech en douchebakken vloeren enz A M Maarschalkerweerd ver huisd naar Goeman Borgesius laan 14 Utrecht GRATIS CONTROLE van uw radio Ook aan huls Vooruit prijsopgave Reparaties In 24 u N.TR.B Catharljneslngel 16 Erkende PhiUps radio - en T,V service Tel 25001 Triumph KOFFERSCHRIJP MACHINES vanaf f 25 per mnd Ook gebruikte portables op ge makkelijke betalingscondities Herm Hennink Moderne Kan toorinrichting Nachtegaalstr 60 telef 14764 Utrecht Gebruikte MOTORRiJWlELE ^ onder volle garantie eventueel financiering mugelljk Motor handel W Luca Amsterd str weg 803 telef 42.384 Utrecht SCHUURTJES kunt IJ goed en goedkoop zelf bouwen met de geploegde grenen schrootles van 17 mm dik en 70 mm br die wij u kunnen leveren in de lengten 1.85 m 2.15 m 2.45 m 2.75 m è ƒ 4.50 per m » Probeer het eens u maakt er mooi werk mee 30 km in de omtrek fran co Zaterdagmorgens kunt u ook terecht N van Halm N.V Geestdorp 36 Woerden Telef 03480 2696 Riante BUNGALOW te Maarn Direct vrij te aanv Koopsom f 71,000 te Ede nog enkele nieuw te bouwen woonhuizen voorzien van cv olie prijzen vanaf ƒ 36.250 te Soest helft van dubbele villa bevat grote suite plm 60 m ^ voorzien van cv garage tuin etc benevens stoffering Koopsom f 85.000 Te bevr Woningbur Van Scher penzeel Sweelinckstraat 2 bis telef 20733 Unieke TRAPBEKLEDING met plastifeutre Geluiddempend en onversiytbaar Vraagt vrijblij vend prijsopgave Verder alle soorten vloerbedekking Vloer bedrijf Broer Kwartelstraat 29 Utrecht Telef 17812 NIEUWBOUWWONINGEN te Maarssen 1 29.500 Harmeien f 33.500 De Meern f 25.250 Woerden ƒ 24.000 Woudenberg 1 27.500 2-kamerflat te Zeist ƒ 27.500 Tevens nog enkele woningen te Utrecht Inl ma kelaarskantoor H A Jansen Molièrelaan 36 Utrecht Telef 030 - 32247 Lambretta SCOOTER in zeer goede staat Fregatstr 19 Prima V.W 1950 ƒ 700 Loo plantsoen 68 Hoograven In uitstekende staat verkeren de Bella Zündapp SCOOTER 198 cc model 1958 ƒ 725 Oos terlaan 75 Driebergen Te koop OPEL CABRIOLET 1955 in zeer goede staat Kerk laan 76 De Bilt Lambretta SCOOTER ' 56 zeer billijk Lessingslaan 103 tel 32269 Te koop een Kreltler BROM FIETS zonder versnelling bouwjr ' 61 ƒ 150 Const Er zeystraat 4 I Te koop goed onderhouden VW en een bromfiets van 1961 te bevragen Kweekstraat 3 CHEVROLET de LUXE zeer goede auto voor weinig geld ƒ 525 Morelstraat 56 bis Te koop SIMCA 1960 Opel Re kord 1956 Prima in orde Rul len en financieren Omloop 24 bis A DKW-MOTOR 125 cc Motorisch in prima staat Prijs ƒ 75 te be vragen Troubadourhof 27 Plm 2200 vuurvaste STENEN van 25x12x17 cm Koopprijs on geveer ƒ 0.20 Lageweg 6 Zeist Grijp uw kans restant DAMES en HERENPOLSHORLOGES uit faillissementspartij doublé 17 steens met datum na 8 uur Amsterdamsestraatweg 84 BOXER met stamboom zoekt goed tehuis Huydecoperweg 29 Zeist JAWA CZ 150 cc plm 38.000 km gelopen Te bevr na 19 uur Griftkade 7 b Te koop PEUGEOT ' 51 203 pr billijk Tevens dubb TL verlich-ting z.g.a.n geheel compleet Madoerastr 13 Z.g.a.n witte Engelse KINDER WAGEN Mutsaerts hoog mo del H V Vliet Keulsekade 14 Gazelle BROMFIETS met HMW-motor bouwjr ' 60 prijs ƒ 325 B V Tuyllkade 109 bis SCOOTER Zündapp Bella 200 cc 1960 prijs nader overeen te ko men Prof Lorentzlaan 34 Zeist Te koop N.S.U Luxe 200 cm3 in goede staat billijke prijs Nieuwe Gracht 203 vanaf 18 ju ni 19—20 uur Wegens aanschaf Caravan 4—6 pers Bungalo TENT Slechts 1 keer gebruikt Spaaklaan 140 Heinkel SCOOTER 1960 Met of zonder zijspan J de Koning J F Coenstraat 131 Te koop JAWA 1954 in staat van nieuw inruil van brommer mogelijk Joh Brouwerlaan 29 HERENHUIS te De Bilt 9 ka mers parketvloeren CV tuin huurhuis moet aanwezig zijn geen flat Vraagprijs ƒ 30.000 Korte witte TROUWJAPON maat 38 Zuilenveldlaan 23 Utr Te koop BRUIDSJAPON maat 38 kort na 7 uur ' s avonds Tijmstraat 31 Utrecht N.S.U SCOOTER 150 cc met electr starter en nieuwe ban den Kilometerstand 23000 Na 19 uur Fregatstraat 121 Utr Te koop jonge HENNEN 8 we ken oud Willem Arntskade 2 Utrecht AUSTIN Cambridge geheel ge reviseerde motor Lederen be kleding Goede banden mooie vakantiewagen Billijke prijs Da Costakade 82 Utrecht N.S.U SCOOTER 1958 goede staat Prijs ƒ 525 Menno van Coehoornstraat 5 Tuinwijk SCOOTER N.S.U electr star ter in prima staat ƒ 325 Se ringstraat 28 telef 41632 Wie wilt een PATATWINKEL met beschikbare woning bijhou den Alle nadere gegevens over een te komen Br no 1-1243 bur UN Te koop SOLEX-OTO als nieuw in prima staat Otterstraat 17 Te koop aangeboden een 5 jaar oude WEEKEND-ARK Voorzien van 4 slaap plaatsen en complete in ' ventaris. Eventueel met zeilboot Gelegen bij de Loos drechtse Plassen ligvergunning aanwezig Vraagprijs f 7500 - Indien gewenst financie ring mogelijk Brieven onder no 5-6215 Advertentiebur Berna Kr Nieuwe Gracht 24 Utrecht 1 Sekonic 8 mm CAMERA met Soomlens en tas viewer olak pers boeken als nieuw Lombok straat 27 1 KINDERRIJWIEL merk Ba tavus nieuw ƒ 160 nu ƒ 80 Ge heel compleet Const Erzeystr 4 I Witte uitneembare KINDER WAGEN hl goede staat Telet 25011 Te koop een PUCHMOTOR 250 cc verkeerd In goede staat Vraagprijs ƒ 195 Utrechtsestr weg 76 Jutphaas OPEL REKORD 1957 in prima staat Te bezichtigen P C Bor straat 13 Tuinwijk Te koop MERCEDES 220 ' 64 met L.P.G gasinstallatie pri ma motor en banden schuif dak Vosmaerstraat 6 Utrecht Tel 30509 1 HERENSPORTFIETS met handremmen merk Batavus pr ƒ 75 Const Erzeystraat 4 I 1 DAMESSPORTFIETS geheel compleet ƒ 60 Const Erzeystr 4 1 Te koop z.g.a.n KINDERWA GEN Oudegracht 257 FIAT 600 in zeer goede staat bouwjr ' 57 loopt zeer zuinig Tel 32468 OPEL OLYMPIA 1950 In zeer goede staat ƒ 350 Julianaweg 12a tel 26498 Een droom van een BRUIDS - JAPON in kant en satijn Bui ten Utrecht gedragen maat 42 44 Reelaan 25 Den Dolder Aangeb goed onderhouden SCOOTER merk Vespa 125 cc Te bez Reelaan 25 Den Dol der Te koop OPEL CARAVAN 1956 in goede staat Garage Verbeek Meerndijk 72 De Meern Telef 03406—415 Te koop POEDEL 1 Jaar oud reu Geen handelaren Ln v Nw Guinea 135 Te koop prima jonge HENNEN drie maanden oud wit en rood per stuk ƒ 4 W v 3orkum Lauwerecht 45 Een halve Engelse Koelstra KINDERWAGEN met bedje en sierkussen ƒ 90 Te levr tus sen 3—4 uur Otterstraat 10 Te koop een prachtige V.W de LUXE ƒ 850 Obrechtstraat 76 in portiek Staat ter DEKKING zw dwerg POEDEL dekt ook mlddelslag poedels Billijke prijs Br Ma joor Zakkendragersteeg 17 Utr ' s Avonds na 6 uur Zwarte POEDELTJES 7 weken oud ƒ 45 Zelf gefokt en kernge zond Kennel v Abirla del Mon te Te koop V.W en Horex motor 350 cc Maarnsegrindweg 9 Maarn Ook zondags Modern BANKSTEL met losse kussens z,g,a.n na 7 uur des avonds te bevr Bandoengstr 30 Te koop T.V 43 cm vanaf ƒ 235 een pracht beeld en wordt ten volle gegarandeerd En natuurlijk bij de Radiogolf Morelstraat 54 bis telef 42526 42526 Te koop Jawa SCOOTER La Bohème 176 cc in zeer goede staat 18000 km gelopen Prijs ƒ 850 Na 19 uur v Rooljen Ln van Nw Guinea 164 Te koop RENAULT 4 in prima staat loopt 1 op 18 met schuif dak Vraagprijs ƒ 575 Tel 40714 Knopstraat 18 Te koop weinig gebruikte Berl nl BROMFIETS met duozlt ' 61 Prijs ƒ 550 te bevr ' s avonds tussen 7 en 10 uur P Baars Kerkstr 25 Utr V.W de LUXE 1955 van parti culier in prima staat Wegens aanschaf bestelwagen Telefoon 23970 Te koop MOTO PARILLA 175 cc k.k met bovenl nokkenas snelle sportieve machine Gene gen bromfiets in te rullen Ju lianaweg 377 IMPERIALS o.a V.W enz van f 66.50 voor ƒ 42.50 Dealer van de pionier bagage-aanhangwa gen en scooter aanhangwa gentje Kees van Dam verhuur en verkoop alle kampeerartike len Zonstraat 21-72 c telef 030 - 10001 - 10219 of 03483 400 AMERIK IMP OLIE 0.80 pet liter f lOflo beloning Indien niet aan hoogste eisen voldoet vet ten ln grote en kleine verpak king Autoshop Rusman Achter de Dom 8 telef 16657 Utrecht Vespa SCOOTER Grand Luxe 1957 motorisch ln goede staat banden 80 '/ o met accessoires f 625 Weerdslngel OZ 92 Bouwplan « De Flier " Houten Dubbele villa's en BUNGA LOWS in bijzonder mooie uit voering Bev hal zlt-eetkamer ln L vorm keuken 2 of 3 sl kamers douche voor - zU - en achtertuin garage terrassen open haard enz Koopsommen vanaf ƒ 48,000 Bezichtigt vrij blijvend onze maquette bij S P Caarls ' Bureau Actief Duif straat 5 telef 030 - 16086 Utr De ideale GEZINSKOELKAST Indesit Zoppas en Metalu 225 liter voor ƒ 668 of ƒ 3.35 per week in 60 maanden Geen kosten voor informatie enz De volle winst voor u Fa H van Pommeren Lljnmarkt 47 Utr Telef 16769 Alleen de vakman staat borg voor de kwaliteit van uw hor loge Vraag Zwitsers Robijn anker v.a ƒ 35 Sola en Keltum cassettes P J M de Jong Twijnstraat 44 OCCASIONS VOLKSWAGENS Koopt ' n goede gebruikte V.W bij Garage Voorn Inruil ga rantie financiering — Oude Gracht 65 telef 19907 Goedkope SCOOTERS 3 NSU'S bouwjaar 1957 moet opgeknapt worden vanaf ƒ 200 2 Lam bretta scooters bouwjaar ' 56 prijs ƒ 280 en ƒ 150 2 Vespa's 1959 en 1960 ƒ 675 en 1 900 Mul der Jan van Arkelstraat 9 3 FORDS TAUNUS 12 en 15 M vanaf ƒ 1000 en V.W met veel accessoires ƒ 1250 Opel Rekord f 900 Mulder Jan van Arkel straat 9 Inruil en financiering mogelijk MEUBELSTOFFEN nu spot goedkoop nog enkele rollen Epinglé vanaf f 2.98 per m Ta felkleden a ƒ 8.90 per stuk vitrageval è f 1.25 p.m Behang coupons de laatste zijn spot goedkoop Kom even naar Wo nlnginrlchting Midden-Neder land Zadelstraat 11 Prima BELEGGING Te koopomgeving Biltstraat een goedonderhouden ruim heel huls.Huuropbrengst ƒ 684 Koopsom ƒ 9000 Hypotheek groot f 6500 beschikbaar Br no 1-483 bur.UN TELEVISIE WU hebben regel matig occasions voor zeer aan trekkelijke prijzen Philips Er res Graetz etc Radio l.enstnUNieuwe Daalstraat 29 tel 19774 b.g.R 22082 TEGEl.BOARD voor badkamerkeuken en douchecel ino •/» wa tervast effen f 4.75 gebloktf 6 50 per m ' Hardboard 1stekwaliteit watervast 244x37 f 1 15135x56 1 0.90 135x51 f 0.80 82x45 f 0,35 68x45 / 0,30 Alles peiolaat Houthandel Brico I.lppeBiesterfeldstraal 13 15 Hoogra.ven Utrecht Telef 10715 Gebruikte T.V.'s alle merken met garantie en antenne van af 1 250 nu voor Iedereen te betalen In 6 12 of 18 maanden geopend van 2-6 uur en 8-10 uur demonstratie T.V lmport Har ko Vleutenseweg 75 Utrecht HERENSOKKEN ƒ 1.95 das sen ƒ 2.50 overhemden ƒ 13.95 kindersokjes ƒ 0.76 damesblou ses ƒ 6.25 Hiensch Oudegracht 276 t.o N.V Huls Grote sor tering HoUandia Te koop in Oog in Al aan het Diepenbrockplein ruim HE RENHUIS met 6 kamers keu ken badkamer grote zolder Aanvaarding direct Vraagprijs ƒ 40.000 Inl verstr de make laars Anth V Osnabrugge & Zn Mariaplaats 49 tel 10829 Te koop ZAAK in GROENTEN en FRUIT in Wittevrouwen m gunstig gelegen winkelpand leeg te aanvaarden Koper moet over voldoende kapitaal beschikken Br no 1-1263 bur UN JAGUAR van ' 57 2.4 2 CV ' 55 2 CV ' 60 Ford Zodiac ' 58 Am Ford ' 55 DKW motor metzijspan 250 cc Kan gefinancierdworden Te bevr Steenbeek.Burg Patijnlaan 54 Zeist OCCASION Mercedes Two sits Pracht auto met Radio nieuwe banden zeldzame aanbieding v Marumstraat 7 bis telef 24385 AUTO'S In zeer goede staat verkerende personenwagens o.a Vauxhall Cresta ' 56-57 fantas tisch mooi ƒ 1450 Opel Record ' 56 van Ie eigenaar ƒ 1575 Fiat 1100 ' 57-58 wagen verkeert in zeer goede staat ƒ 1800 Ford Consul ' 55 56 met radio mooie auto ƒ 1450 Ford Taunus 15 m ' 56 57 ƒ 1650 Peugeot 403 ' 56 57 ƒ 1850 Fiat 1100 ' 55-56 ƒ 1600 Austin A 35 ' 68-59 ƒ 1750 V.W de Luxe met roldak ' 54-55 ƒ 1450 Ford Squire Stationcar ' 57-58 van Ie eigenaar als nieuw ƒ 1950 Ford Consul ' 56-57 type 1700 loopt als nieuw ƒ 1850 Ingeruild Austin Sommerset ƒ 600 en Go liath Cabriolet benzineverbruik 1 op 18 bouwjr ' 67 ƒ 800 V.W de Luxe ' 51 ƒ 900 en diverse an dere wagens voorradig Garan tie financieren vanaf ' 55 Ook ' s avonds en zondags geopend Tel 35238 H J Schimmelplein 12 bis Utrecht Skil electr BOORMACHINE v ƒ 76 - Voor dit bedrag heeft u een krachtige machine die u alle karweitjes uit handen neemt Ultbreidingsmogelijlshe den zagen polijsten schuren borstelen etc etc Wij lichten u met genoegen in over de mo gelijkheden Van Dillen - IJzer handel Vredenburg 22 telefoon 18335—18336 Sinds 1889 PANNEN vormen voor ons een hoofdartikel en onze collectie is er dan ook naar In alumln sor teren wij bijv Berkelite in 3 zwaarten plus de nieuwe super harde kwaliteit voorts Skultuna Alho Platinal voor electr ko ken aparte series in Berkelite en Skultuna Van Dillen - IJzer handel Vredenburg 22 Telefoon 18335—18336 Sinds 1889 ITelcoop gevraagd Te koop gevr KANARIES op volle zang r.ebravinken en parkieten Met olst raat 35 Te koop gevr een goed on derhouden WEEKENDHUISJE geschikt voor 4 pers liefst prov Utrecht Moet half juli leeg zijn Br met prijsopg no 1-1342 bur UN Erkende AUTOSLOPERIJ H J Best & Zn vraagt alle voorko mende sloopauto's te koop Werkplaats Esdoornstraat 28 telef 40431 Ruime sortering on derdelen voorradig KAPTEYN geeft de hoogste waarde voor uw oud papier lompen en metalen oud Ozer Topprilzen Kromme Rijn II telef 21976 na 8 uur 23094 JOOP DE LOR Erkend bande laar ln gebruikte partijen en ongeregelde goederen enz enz Koopt alles op elk gebied o.a antiek en tóboedels ook van emigranten Zolder kelder en wlnkelopruimlngen machines gereedschappen en slopingen De hoogste waarde geeft alleen Joop de Tx)r Haverstr no 40 telef 25fi27 Rechtstreeks van particulier een HEEL HUIS leeg te aan vaarden voorkeur Wittevrou wen of omgeving Br no 1-1077 bur UN Rechtstreeks van particulier BEI.EGGINGSHUIZEN achter stalllge reoaratie geen bezw Br no 1-1078 bur UN Te koop gevr MACHINES electromotoren en brandkasten Beëdigd taxateur H V d Kreeft Haverstraat 22 telet 12B79 Te koop gevr gehele of ge deelteiyke INBOEDELS meu bels zolder kelder - en win keiopruimingen en verder wat maar verkoopbaar is Lange Smeestraat 31 telef 22301 Inkoop van JUWELEN mun ten goud en zilver Tegen de hoogste waarde Reparatie-ate lier voor juwelen goud en zil ver Juwelier Michel Leioup Lange Jansstraat 1 Utrecht AUTOSLOPERIJ Fa V Kou wen koopt loop - en sloop auto's Ruim gesorteerd in luxe en vrachtwagenonderdelen ook dieselmotoren Belt u even 03406 - 567 Strijkviertel 13 De Meern De hoogste waarde voor zol - der kelder en WINKELOP RUIMINGEN en alles wat ver koopbaar Is geeft alleen Straat man Jacobijnenstraat 1 telef 11376 BELEGGINGSHUIZEN gevr zowel grote als kleine objecten Br met opgave ligging huren lasten en koopsom aan Nic Rijksen makelaar-taxateur Wittevrouwensingel 53 Utrecht WONINGEN leeg te aanvaar den en voor belegging Aanbie dingen met opgave van lig ging koopsom enz aan H Rijk sen jr makelaar-taxateur Rembrandtkade 46 Utrecht Telef 14621 Wilt u uw zaak of bedrijf ver kopen zonder er ruchtbaarheid aan te geven Gegarandeerd succes bij „ GOODWILL " Dol derseweg 31 a Huis ter Heide Telef 03403 - 565 Te koop gevr in omgeving van Utrecht stukje BOUWGROND voor kleine bungalow Br no 1-1413 bur UN Te koop gevr goed onderhou den BOVEN en BENEDEN HUIS op goede stand waarvf;i ' t benedengedeelte binnen'cort vrij komt Br no 1-1425 bur UN Te koop gevr een goed on derhouden HUISKAMERAMEU BLEMENT Br no 1-1147 bur UN Te koop gevr door particulier voor belegging 1 of meer blok jes goede HUIZEN Achterstal lig onderhoud geen bezwaar Br met uitv inl no 1-1275 bur UN Stukje BOUWGROND of oud huis met wat grond tot plm 10 km vanaf Utrecht Br no 1-1299 bur UN 3 è 4 BELEGGINGSHUIZEN liefst aaneen Koopsom ca ƒ 50,000 Opgave van huur las ten enz aan makelaarskantoor Riet Franken " Linnaeuslaan 61 telef 25202 b.g.g 11647 Zakenman zoekt wegens be ëindiging bedrijf een vrijstaand WOONHUIS met flinke tuin te koop liefst bij het bos gelegen in de provincie Utrecht Br no 3-5 bijkantoor UN 2e Dorps straat 36 Zeist Voor OUDE METALEN en af valprodukten betaler wij u extra hoge prijs Fa J van Buuren en Zonen Groot - en kleinhandel Krommertjnstr 2 hoek Notebomenlaan Telef 13391 te huiir aangeboden Verhuur van V.W BUSJES V.W de Luxe en V.W bestel All-risk verzekerd met radio W A de Jong Volkerakstraat ¦ 19 telef 35501 Nieuwe V,W de Luxe en BUS JES all risk verzekerd ver enigingen en H.H vertegen woordigers speciale tarieven P F C Jongerius Detmold straat 57 telef 277B0 Huurt moderne AUTO'S Opel Ford Daffodil Volkswagen vanaf ƒ 15 per dag All-risk verzekerd Garage Vitesse Vos segatselaan 32 bij het Dlakones senhuis Telef 12959 Gemeub ZIT-SLAAPKAMER voor dame f 30 per mnd Rand Utrecht tegenover bushalte Br no 1-1426 bur UN 2 KAMERS en keuken aangeb voor plm half jaar liefst 2 meisjes b.b.h.h Telef 18413 Grote zonnige ZIT SLAAPK.A-MER aangeb per 1 juli met pension ie etage Griftkade 6 bis PIANO'S è ƒ 25 per mnd Vraag inlichtingen aan Vreeken - Bodegraven Telef 01726 2188 Aangeb per 1 juli of 1 aug op goede stand 2 KAMERS par tere w.v 1 kamer 7x5 met apart hoekje voor keuken ge schikt voor kantoor - of prak tijkruimte of voor heer alleen Rijwielstalling aanwezig Inl ' s avonds tussen 6 en 9 uur Asch van Wijckskade 23 telef 16810 Te huur aangeb een BALKON KAMER gestoft Per 1 juli 1962 Geen echtparen Br no 1-1178 bur UN Gestoff KAMER te huur in Tuindorp Br no 1-1225 bur UN Tegen 1 juli kleine gemeub.ZIT en SLAAPKAMER nabijBiltstraat prijs ƒ 60 inclusiefgas elektra water en centraleverw Telef aanwezig Br no.1 1235 bur UN ' Gem ZIT-SLAAPKAMERTJE met vaste wastafel uitzicht straatzijde voor jongedame di reet of later te aanvaarden Br no 1-1262 bur UN ZIT-SLAAPKAMER f 40 per m Br no 1-1304 bur UN Te huur op Ie stand in De Bilt voor tijdelijk gestoffeerde of gemeub ZIT en SLAAPKA MER Telef 61488 Aangeb gemeub ZIT-SLAAP KAMER met balkon of leuke > emeub grote zolderkamer beide zuidelUk Singels Br ro 1 1350 bur UN ZIE VOOR KLEINTJES OOK PAGINA 10 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD " Zaterdag 16 juni ï 9 6 2 WIELRENNEN VAN OVERAL Lex V * Kreuningen in voorste gelid Jan Hugens op dreef Voorlaatste loodjes wogen weer z'waar Défilé in stadion besloot vierdaagse voor militairen Toeschouwers zorgden voor de nodige bloemer De voorlaatste loodjes wogen gisteren aan de vooravond van het slot van de Avondvierdaagse van de NWB weer het zwaarst Dat was goed merkbaar aan de contrasten Wat vermoeid hier en daar hinkend door een pijnlijke blaar lie pen de wandelaars voor de derde maal hun route Aan de andere kant waren het de militairen die opgewekt aan hun laatste kilometers trokken en deze vrijwel onvermoeid vol brachten met uitzondering van een enkeling die ook de laat ste kilometers met die vervelende blaren kreeg af te rekenen Vanmiddag de triomfantelijke intocht Krachtsportbeoefening ATLAS opgericht utrecht is sinds gisteravond een krachtsportvereniging rijker Het is de vierde club uit de Domstad die een toepasselijke naam heeft geko zen de U.K.S.V Atlas De nieuwe vereniging is reeds ge start met 32 actieve leden en neemt nu reeds kort na haar oprichting een voorname plaats in de Utrecht se krachtsportwereld in Het voorlopig secretariaat berust by de heer L Smits Beerstraat 26 in Utrecht denschap is een vrolijke avond die zal worden opgeluisterd door een koele drank Opnieuw genoot het talrijke pu bliek van de doorkomsten van de drie startplaatsen Wij zagen de keurige groep van de atletiekvere niging Phoenix " in de fraaie gele trainingsjacks de mondaccor deonvereniging De Echo " die ook met wandelen opviel en de groep van de Dr de Visser school waar bij de 13-jarige Freddie Wolters werd verrast met een reep choco lade van zijn tweejarige zusje Anet ta Dat kenmerkte weer de sleer in deze Avondvierdaagse Vrolijk heid en vriendschap en bewondering voor de geleverde prestaties Bloemen De militairen voor de laatste avond talrijke bloeraenruikers tor send wachtte aan het eind nog ' n défilé in het Stadion dat ditmaal veel meer bezoek trok dan vorige jaren Ruim 2000 toeschouwers geno ten van de binnenkomst van de man nen in het groen Het défilé afgenomen door de lui tenant kolonel A F Hamerlinck als plaatsvervangend garnizoens commandant imponeerde opnieuw al was het wat jammer dat de show van het fanfarekorps van de Luchtdoelartillerie van de leger plaats Ossendrecht eerst na afloop kon plaats vinden Door onvoorziene omstandl^e den kwam dit corps ruim een uur te laat in het stadion Het correcte défilé vergoedde echter alles Vanmiddag komt het merendeel van het wandellegioen voor de laatste maal naar het Stadion Alle deelnemers waar ook gestart vol gen dan dezelfde route met aller - U.P.DJB.'Competitie Jan Bom steviger aan de kop Bij de voorzetting van het toer nooi om het kampioenschap van de Utrechtse Prov Dam Bond wist J M Bom zijn zege-reeks tegen zijn clubgenoot J Bontrop voort te zet ten Bom heeft hierdoor de leiding steviger in handen gekregen en vs?ordt gevolgd door M L Vos en A Kooymans De laatste is nog de enige ongeslagene in deze groep In de eerste klasse verloor kop loper J R Valk van de Hilver summer F Vink v^aardoor de spain ning is toegenomen De Vinkevener Joh Koster klopte A Wierts en gaat nu samen met Valk aan de kop Advertentie De heren van Zwemlust twee sei zoenen achtereen onweerstaanbaarvoor elke waterpoloploeg doen hetdit seizoen slecht Tegen De Meeu n o T 1 T ^ i « TTT - 2 n n wen was er bn de ploeg onvoldoende 0—2 Joh Koster-A Wierts 2—0 | snelheid doortastendheid en schot I Bax - B J Spork 0—2 loosheid en dat betekende dan ook Hoofdklasse H Hessel-A Kooy mans 1—1 M L Vos - J Birkhoff 2—0 J Bontrop - J M Bom 0—2 Eerste klasse J R Valk-F Vink ' 23 FOLDER VERKRIJGBAAR BIJ ONZE KANTOREN KORTE JANSSTR S UTRECHT EN SlOTLAAN 4 « ZEIST Tennis van overal Pietrangeli in DC-duel door Gulyas verslagen Thomas Lejus door 18'jarige geklopt Advertentie verantwoordelijk werk vereist concentratie Zijn taak vormt een belangrijk onder deel bij het tot stand komen van het zo beroemde Nederlandse Delta-plan Hij moet zich doorlopend op zijn moei lijke werk concentreren De kraandrij ver weet uit ervaring dat P.K chewing gum hem in zijn taak helpt omdat kauwea een aangenaam en natuurlijk middel tot concentratie is Hij heeft altijd een pakje P.K bij zich omdat dit de beste chewing-gum is die hij kan kiezen Probeer het zelf Neem óók.P;K «<- N-3-«2 Het merendeel van het bijna 7.000 man grote wandellegioen had met voeteuvels overigens weinig last De derde avond voor velen de zwaarste werd opgewekt maar weer met al haar moeilykheden ver werkt Het was btj tal van groepen te merken Ook btj het DOS trio N Knipper J H Scheen en J Spieren - De heer M B Heyi startte gister avond als laatste loper vanaf het sta dion „ Ik haal ze wel in '% was het com mentaar en inderdaad bltikt de heer Heul zün vijftien kilometer zeer snel af te leggen zodat hl al weer rustig bU moeder de vrouw thuis achter de kof fie zat toen de laatste wandelaars zich aan het stadion afmeldden burg drie oud-leden van de jeugd commissie die iedere week nog trouw bij elkaar komen en nu door een weddenschap de Avondvier daagse liepen Het trio Knipper Scheen Spierenburg deed het opge wekt want de inzet van de wed - Renamateurs van Europa op Düindigt Van onze paardesportmedewerker Zondag komen de renamateurs van Europa op Düindigt büeen voor het rlj den van hun jaarlijkse ren om de beker van de Fegentri hun internationale Fe deratie Er zün een dozün paarden be scliikbaar en reeds negen amateurs be kend De ren gaat over ISIOO m en kan een grote verrassing brengen ondanks de zorgvuldig uitgebalanceerde handi cap De draverijen zijn bijzonder dicht be zet de 2 jarigen hebben hun nummer waarin weer twee debutanten staan En Sn het hoofdnummer maakt de Franse hengst Marseille zijn debuut in Neder land Onze prognoses zijn Boeierprijs 2040 m 1 Alhambra 2 Zoon van Ju Ju 3 Zoon van Hollandla TjotterprUs 1300 m 1 Boertje Hollandia 2 Bertha P 3 Bill Hailey Jollenprljs ren 1800 m Ie a(d 1 Fadinger 2 Happy Time 3 Escurlal Kegenboogprüs 2120 m 1 Ysvogel S 2 Yellowbird van Miramus 3 Yostra B.M.-prüs ren 1700 m 1 Sir Edwin William 2 Amigo 3 Golden Arrow Valhenprüs 2100 m 1 ZH Hol landia 2 Astrid Hollandia 3 April Love Grote Prüs der Amateurs ren 2100 m 1 Surdestroy 2 Rey 3 Agram Draken prijs 2100 m 1 Quicksilver S 2 Mar seille 3 Theo Messidor JollenprUs ren 1800 m 2e deel 1 Delendeur 2 So llta 3 Peeler Flying DutchmanprUs 2500 m 1 Xirene Hollandia 2 Wiltield 3 Triton Erebus Tips Alkmaar Zaterdagavond geeft Alkmaar vlif dra verijen waaronder een seriedraverü het worden zeven ritten Onze voorspellingen zün Atlasprös 2040 m 1 Alkestis van E 2 Alex Norton 3 Zeester.Maanpriis seriedraverij 1700 m finale 2000 m 1 Xenon 2 Wala 3 Xanthos Narciso Marsprns 2040 m 1 Zilla 2 Zanella 8 Zus Hanover Venusprüs 2020 m 1 Wltvoet 2 Zo ranus Axkit 3 YY Meeske JupiterprUs 2340 m 1 Xavero 2 Was hington 3 Xenocraat Tips Groningen Zondas geeft Groningen tien draverij en waaronder een voor studenten-rUders hieraan zullen geen leden van de Utrecht se Diergeneeskundige Studentcn-Kring deelnemen Onze voorspellingen zlJn Diana Nortonprüs 1940 m Ie afd 1 Zadonus K 2 Zenith 3 Ziganita 2e afd.t 1 Ybo Norton 2 Zamora the Saint 3 Zethes Postduiljes G prüs 1940 m 1 Ageth Hollandia 2 Arisien 3 Arjoles Quick Hollandia G-prüs 1200 ra 1 Bouwmannetje S 2 Boogie Hallandia 3 Boyke Dear Eethy Hollandiaprüs 2300 m 1 Zad Kine 2 Zampa 3 Zeearend S PragmaticumprUs 2300 m studenten rijders 1 Xi S 2 Tizian 3 Vizier Toekomstprüs 1800 m 1 Astyanax 2 Allegonda's Juweel 3 Atletha J Sunshine Hollandiaprüs 2300 m 1 Ylbode B 2 Zsa Zsa du Commerce 3 XB II Upward Hollandiaprüs 2300 m 1 Xut hus Hollandla 2 Xavero 3 YYV ViAant HoUandiaprUs 1940 m 1 Zom bro Ploto 2 Zee 3 Yelowthroat S eerst het défilé voor B en W van Jutphaas en daarna het slot en de feestelijke binnenkomst in Utrecht waarbij het vlaggenvertoon en de traditionele bossen bloemen wel niet zullen ontbreken Het cijfermateriaal van de voor laatste avond gaf het volgende beeld Stadion 23 uitvallers 228 blaren LiUd zingend ' maar zonder accordeons lopen de leden van de Utrechtse mondharmonica ¦ vereniging J)e Echo " hun parkoers Misschien bewaren zij hun insti-umenten voor de laatste avond om het talrijke publiek te tonen dat zij in twee gevallen hun mannetje staan Kanaleneiland geen uitvallers 28 blaren Elinkwük 2 uitvallers 67 blaren Kodokan-erkenning voor 12 judoka's Gisteren lieeft In Den Haag de vertegenwoordiger voor Europa van de beroemde Japanse judoscliool de Kodokan " Ichore Abe aan een twaalftal Nederlandse judoka's de Kodokan-erkenning verstrekt van reeds behaalde graden Deze erkenning houdt in dat hun namen worden bijgeschreven in het register van de Kodokan hetgeen ' n internationale erkenning van hun judo-bekwaamheid verzekert De twaalf judoka's die deze on derscheiding te beurt viel waren vierde dan Luiten Bontje Muil wtjk en Van der Velde Derde dan Raphund Kant J Bonte en Hoo gendam Tweede dan Moust en Hulsker Eerste dan Solleveld en C Visser Dat atleten niet alleen hard \ kunnen lopen en op diverse j vjerp en springnum,mers goed | voor de dag kunnen komen \ bewijst het keurige in geel en zwart gestoken groepje van de r k atletiekvereniging Phoenix dat luid zingend haar 15 kilometer per avond af legt Er was gisteren nog meer ver heugend judo nieuws want het Nederlandse lid van de Europese judo-unie de heer Nauwelaerts de Agé kreeg bericht dat hjj door de Internationale Judo Federatie be noemd is in de commissie van drie man die zich bezig zal hou den met de voorbereiding van de Olympische Spelen wat betreft ju do De commissie die verder bestaat uit de Japanners Hatakawa en Ka wamura zal zich speciaal bezighou den met het bepalen van de techni sche voorwaarden voor deelneming Zwemlust verliest nu van Meeuwen Onvoldoende snelheid de tweede achtereenvolgende neder laag op eigen terrein in de Liesbos Zwemlust was nog steeds zonder doelman Hanselaar en inplaats van Caviet verdedigde nu Buys het doel Ook Frans Koedam was niet opge steld Beide spelers waren door Zwemlust voor dit duel geschorst Over het algemeen zijn de Am sterdammers sterker geweest maar het schieten zeer matig De uitvallen van Zwemlust wa ren veel gevaarlijker en ' t was Ger rit Goenee die met ' n buitengewoon mooie boogbal aan Zwemlust de lei ding gaf 1—0 De beweeglijkste man van het veld was de Meeuwenspeler Gerrit Rutte en deze maakte dan ook ge lijk 1—1 Gerrit Goenee moest naar de kant en de tweede speeltijd be gon Zwemlust weer met 6 spelers Meeuwen bleef sterker door de nu merieke meerderheid terwijl Zwem lust taai verdedigde en gevaarlijk was met uitvallen Ooik de derde speeltijd was het nog steeds een zestal bij Zwemlust dat dapper partij gaf maar tenslotte maakte Rutte er 1 — 2 van Goenee mocht weer meedoen en even later moest Rutte uit het wa ter De vierde periode speelde Zwem lust met Coen van der Linden tegen een het Meeuwen het lukte niet en toen op een gegeven moment Zwem lusit alles riskeerde kreeg Wim Kraan de kans voor de Meeuwen en plaat ste de bal vu het door Buys verlaten doel 1—^3 Zwemlust speelde verder een verloren wedstrijd Brazilianen willen Leo Horn P.K Symbool van Kwaliteit De Braziliaanse voetbalbond heeft vrydag officieel by de internationale voetbalfederatie geprotesteerd tegen het feit dat de Rus Latisjev de finale van het wereldkampioenschap tus sen Brazilië en Tsjecho Slowakye zal leiden De Brazilianen twijfelen weliswaar niet aan de onpartijdigheid van La tisjev maar zijn van mening dat de Russische scheidsrechter door de be trekkingen van zijn land tot Tsjecho Slowakije niet als volledig neutraal bestempeld kan worden De Brazili anen hadden het liefst onze landge noot Leo Hom als scheidsrechter van de finale gezien De FIFA heeft echter het Braziliaanse protest af gewezen In de wedstrijd om de derde p'nals tussen Chili en Zuid-Slavië die zal worden geleid door de Spanjaard Gardeazabal zullen de heren Dusch Did en Dorogi Hongarije optre ' den als grensrechters KWESTIE-FEIJENOORD Nog geen uitspraak De commissie van beroep heeft na urenlang vergaderen met het be stuur van de KNVB het bestuur van Feqenoord en diens raadsman besloten te zyner tijd na bestude ring van de overgelegde stukken uit spraak te doen Bü de zogenaamde ' pleitnotities ' van de Rotterdamse advocaat mr Slager was een gevraagd advies van prof R G de Grooth een van de bekendste rechtsgeleerden in Ne derland en in de voetbalwereld geen onbekende Vergissen we ons niet dan is prof De Groatih oer - Spar taan Hij komt tot de conclusie dat het bestuur van Feijenoord de regle menten geenzins heeft overtreden en er recht op heeft als deelnemer aan de wedstrijden om de Europa Cup te worden ingeschreven Advertentie ZEISS IKON camera van klasse COLORA f127 - Pele speelt morgen niet De medicus van het Braziliaanse team dr Hilton Gosling heeft mee gedeeld dat de geblesseerde links binnen Pele zondag niet zal kunnen meespelen in de finale tegen Tsje choslowakije om de wereldtiiitel voet bal „ De blessure van Pele is ernstig " aldus dr Gosling " en hij zal een langdurige behandeling moeten on dergaan voordat hij weer volkomen fit zal zijn " Opstellingen Hercules thnis tegen SEC Klinken berg Stemvers en Smit Storm Bos boom en Van Soest Jansen Van Brug gen Van Eek Van de Meent en Van Straaten Holland thuis tegen Vreeswijk Roep Hogervorst en J van Dijk Van den Burg H van Dijk en Van Luin Riet veld Mooy Van Osch Van Alphen en Arendse N ADAT donderdag reeds de ont < moeting Engeland Brazilië een aan vang had genomen begonnen giste ren de overige drie ontnioetlngen voor de kwartfinales van de Europe se zone van het toernooi otn de Davis Cup Aan het einde van de eerste dag stond het by de ontmoe ting Italië Hongarye die in Brescia wordt gespeeld 1—1 In het eerste enkelspel won Faus to Gardini met 6—1 6—3 6—1 van Zoltan Katona Daarna zorgde Ist van Gulyas Hong voor een verras sing door de gerenommeerde Nico la Pietrangeli met 1—6 6—4 6—3 6 — 2 te kloppen Het dubbelspel van deze ontmoeting wordt vandaag ge speeld en de beide resterende enkel spelen morgen De winnaar zal in de halve finales uitkomen tegen Engeland of Brazilië Deze ontmoeting had gisteren be slist kunnen zün aangezien Enge land op de eerste dag een 2 — O voor sprong had genomen De Brazilianen Ronald Barnes en Edison Mandari no wonnen in het dubbelspel echter met 19—17 1—6 6—4 9—7 van Billy Knight en Tony Pickard zodat de wedstrijd nog geheel open is Volgens de verwachtingen heeft Zweden in Stockholm na de eerste dag van de ontmoeting tegen Tsje cho-Slowakije een 2—0 voorsprong genomen Ulf Schmidt versloeg Pa vel Korda met 6—2 6—4 6—2 en Jan Erik Lundquist won met 6 — O 10 — 8 6 — 2 van Jiri Javorski De wedstrijd tussen West-Duitsland en Zuid Afrika die in Berlijn wordt ïjf^speeld moest wegens regen wor den onderbroken In het eerste en l'ielspel leidde op dat moment de Duitse kampioen Ingo Buding met 4—6 7—5 6—4 9—10 en 30—40 tegen Cliff Drysale De partij zal zaterdag dus by setpoint voor de Zuidafri kaan voortgezet worden De Nederlandse renners hebben zich gisteren weer flink geweerd in de diver se ronden Verheugend was bijvoorbeeld liet optreden van de Utrechter Lex van Kreuningen in de vijfde etappe van de Ronde van België In deze saaie etappe deed hij enkele fraaie ontsnappingspogingen die slechts ten dele bekroond werden Van Kreunin gen werd namelijk tiende Schrayen won de rit van Spa naar Heusden in 4 uur 18 min 21 sec Nijdam werd In dezelfde tijd zevende en de Utrechter deed er 4 uur 18 min en 42 sec over Het algemene klassement luidt nu 1 Thyssen B 18.50.66 2 Henckaerts B 18.61.10 3 De Breucker B 18.51.39 7 Knops 18.53.56 11 Nijdam 18.54.45 19 Janssen 18.56.54 23 Van Kreuningen 18.57.27 30 Verstraete 19.10.23 50 Se bregts 20.00.09 In het eindklassement van de bergprijs deelt Leo Knops met 16 punten de eerste plaats met de Belg Waele In Zwitserland In de Ronde van Zwitserland maakte de drukkende temperatuur de renners loom met als gevolg dat de tweede etap pe van Diessenhofen naar Schaffhausen traag verliep Pas ver na de helft ontstond er een kopgroopje met o.a Jan Hugens De Belg Vloeberghs won in 5 uur 57 min 27 sec vóór Rolf Graf Dino Bruni en Ol denburg Jan Hugens werd negende Van der Borgh finishte als 25e als sprintwin -^ naar van het peloton Hij noteerde een ' tijd van 6 uur 09 min 37 sec Het algemeen klassement 1 Bruni Italië 11.18.16 2 ex aequo Deooninck België Junkermann Did G Desmet België Moresl Zwitserland Balma nion Italië en Moser Italië allen 11.18.46 8 Jan Hugens 11.20.12 13 Van der Borgh 11.30.08 21 ex aequo o.a v d Klundert en Kersten 11.33.20 41 Gij sel 11.38.42 45 ex aequo o.a Westdorp 11.51.54 In Luxemburg De eerste etappe van de Bonde van Luxemburg die een zeer tam verloop had werd vrUdag gewonnen door de Belg Meickenbeek die de ZIZ km rond om de stad Luxemburg aflegde in 5 uur 55 min 11 seconden De uitslag was verder 2 Frans De mulder België z.t 3 Tom Simpson GB z.t 4 Willy Schroeders België 5 Manuel Manzano Frankrijk z.t 6 Piet Rentmeester Nederland z.t 7 Frederico Bahamontes Spanje z.t ' 10 Bas Maliepaard Nederland 5.65.52 16 ex aequo o.a Charly Gaul Lux en De Jongh Nederland 5.55.58 Wesseling De Nederlander Gerard Wesseling heelt vrijdag de leiding in de ronde van Frans Vlaanderen behouden In de 212 km lange etappe rond Duinkerken eindig de hij in het eerste peloton dat slechts vijftien seconden na de winnaar de Belg Heybroeck over de eindstreep kwam De uitslag van de tweede etappe was 1 Heybroeck Belg 5.02.16 2 Lauwers Belg 5.02.18 3 Vanderberghe Belg 5.02.21 4 Lewlekl Fr z.t 5 Hentges Lux z.t 6 Wesseling Ned z.t 10 Verwey Ned z.t Het algemeen klassement luidt 1 Wesseling Ned 5.45.02 2 Verwey Ned z.t 3 Lauwers Belg 5.45.20 4 Lefranc Fr 5.45.24 13 De Wit Ned 5.45.47 14 Stiebe Ned z.t 33 Rutte Ned 5.47.15 34 Breure Ned z.t 35 De Jong Ned z.t De Russische tenniskampioen Thomas Lejus die bg de Daviscup wedstrqd tegen Nederland in Sche veningen zo'n goede indruk maakte werd gisteren tydens het toernooi van Beckenham met 6—3 6—4 ver slagen door de achttienjarige Australiër Owen Davidson Deze bereikte daardoor de finale waarin hij zal uitkomen tegen zijn landgenoot Barry Phililips-Moore die met 3—6 6—1 7—5 won van Jean Noel Grinda Frankrijk Voorsprong De V.S hebben in het jaariykse toernooi om de Wightmancup dat gisteren op Wimbledon is begonnen een stevige 3 — O voorsprong geno men De Amerikaanse dames behoe ven zaterdag slechts een party meer te winnen om zeker te zqn van de overwinning De 26-jarige Amerikaanse kam pioene Darlene Hard versloeg de linkshandige Britse Ann Haydon met 6—3 6—8 6—4 en Christine Tru man verloor m.et 6—4 7 — 5 van Ka ren Hantze Susman In het dubbelspel zegevierden de 45-jarige Amerikaanse leidster Mar garet Dupont en de 41-jarlge Marga ret Vaerner met 6—2 3—6 6—2 van Elizabeth Starkie en Deidre Catt Laver geklopt De Australische Wlmbledonkam pioen Bod Laver en Chuck Mckin ley werden in de halve-finale van de Westengelse tenniskampioenschap pen in Bristol uitgeschakeld Laver werd met 9—7 7—5 verslagen door Antonio Palafox Mex en IHckinley verloor met 8—6 6 — i van de Australiër Fred StoUe Het was de eerste maal dat Laver dit seizoen in Europa op gras speel de In de halve finales van het dames enkelspel verliep alles zoals de ken ners het hadden verwacht Marga ret Smith Austr versloeg met 9—7 3—6 7—5 Sandra Price-Reynolds Zuid Afrika - en Maria Bueno Bra zilië was met 3—6 6—3 6—3 de meerdere van Edda Buding Did ZES MILJOEN WINST W.k voetbal een financieel succes Hoewel de wereldkampioen voet bal 1962 nog niet bekend is staat wel vast dat het toernooi om de Cou pe Jules Bimet een financieel succes zal worden Ondanks het feit dat er nog geen volledige afrekeningen kunnen wor den gemaakt heeft Ernst Thommen de president van het FIFA organisa-tie comité donderdag verklaard gerekend naar de voorronden en de kwartfinales en gezien de grotere belangstelling voor de halve finales en de eindstrijd zal de opbrengst van het wereldkampioenschap — film en televisierechten inbegrepen — ruim veertig miljoen gulden bedra gen Weliswaar overtreft dit niet de re cord-recette van 1950 Brazilië maar het is toch het op twee na hoogste bedrag dat werd geïncas seerd bü de tot nu toe zeven ge houden toernooien om het wereld kampioenschap Van de 14 miljoen is een be drag van ruim 7 ton betaald voor film - en tv-rechten De Eurovi sie betaalde hiervan ƒ 250.000 Toch blijft de opbrengst ruim be neden de raming 18,7 min die de kort voor het wereldkampioensöhap overleden Carlos Dittborn had gemaakt Na aftrek van de kosten organisa tie reiskosten van deelnemende lan den e.d blijft ongeveer een bedrag van ruim 6 miljoen gulden over aan zuivere winst dat op de volgende wijze verdeeld zal worden FIFA 10 procent Chili als organiserend land 25 procent terwijl de resteren de 65 procent in verschillende aan delen over de zestien deelnemeiïde landen wordt verdeeld KÖRT Van Tuyll-beker — Tijdens de jaar lijkse algemene vergadering van het Ne derlandsch Olympisch Comité die in Den Haag werd gehouden is de Van Tuyll beker uitgereikt aan de Koninklijke Ne derlandse Wielren Unie De beker die vorig jaar ten deel viel aan de schaat senrijdersbond werd de KNWU voor het jaar 1961 toegekend wegens de prachtige resultaten die dat jaar door Nederland se amateurrenners zijn behaald Schaken — In de kantine van Werk spoor werden gisteravond de wedstrijden voortgezet van het schaaktoernooi van Oud-Zuijlen-PVW De wedstrijden In de Invitatie A-groep leverden de volgende resultaten op De Ruiter—Kelfkens 1—0 Verholt—Visser 1—0 Hamers—Zwtian 1—0 In de B groep waren de uitslagen Vermeulen — Van Laatum 1—0 Jeugdinivitatie De Brouwer—Hamming 1—0 Dekker—Hee been 1—0 Het toernooi wordt maandag voortgezet en woensdag besloten met het slot van het toernooi en de prijsuitrei king Waterpolo — Het bekende jaarlijkse jeugdwaterpolotoemooi van Zwemlust wordt zondag In de Liesbos gehouden aanvang 13 uur Met Zwemlust nemen deel de ploegen van De Robben Polar Bears ZIAN HZPC Nereus Neptunus Amersfoort Wilskracht de Meeuwen en DKR De Fin Pentii « Nikula die in korte tijd het Europees record polsstokhoogsprin gen bracht van 4.70 meter op 4.85 me ter heeft vrijdagavond bij wedstrijden in Helsinki het wereldrecord op zijn naam gebracht met een sprong van 4.94 meter De prestatie van Nikula kan ech ter niet als wereldrecord worden erkend omdat de Fin zich niet op tijd afzette en de stok hem bij zijn val volgde WATEBPOLO — De uitslagen van de waterpolowedstrljden vrijdagavond ge speeld voor de zomer-competitle van de k.n.z.b luiden dames hoofdklasse AZ en PC — HZC 1-3 Heren hoofdklasse ZIAN — Neptu nus Amh 2-2 eerste klasse a GZC — Neptunus Amersfoort 3-4 Zeilen In de zesde race voor het Euro pese Finnjollenkampioenschap te Kiel is de Nederlander Koos de Jong op de ne gende plaats geëindigd De wedstrijd werd een overwinning voor de Zweed Jacobson tweede werd de Duitser Kuh weide derde de Hongaar Schoemer en vierde de Fransman Jammes die hier door de leiding In het klassement — waarin De Jong nog steeds de tweede plaats bezet — behield Grand Prix Op de eerste trainingsdag voor de Grand Prix van België heeft de Nederlandse coureur Carel Godin de Beaufort in een 4-cilinder Porsche zich als 13e geklasseerd Htj maakte een ron de tijd van 4:12:6 op het 14.1 km lange circuit De beste tijd 3.59.3 werd ge maakt door de Britse coureur Trevor Taylor in een Lotus Schaken Vrijdag is een van de twee uitgestelde partijen van het kandidaten toernooi in Willemstad gespeeld Het be trof de ontmoeting voor de 21ste ronde tussen Fischer en Keres Deze werd na veertig zetten afgebroken Wel werd de afgebroken partij uit de 21ste ronde tus sen Filip en Petrosjan uitgespeeld Pe trosjan won na 48 zetten Voetbal Voor het internationale voet baltoernooi van New York is vrijdag te Chicago gespeeld de ontmoeting Hadjuk Split Zuidslavlë Guadalajara Mexico De ontmoeting is met 2—^1 gewonnen door de Zuidslavische club Advertentie Charmant bruin veilig tegen zonverbranding Pigmaderm Tube 2.95 - Fl 7.50 « n 2.95 ida ^ & Sportagenda Utrecht ZATEBDAO Voetbal — Zuilenslaan 11.30 uur fina le gemeentelijk sporttoernooi WIBLKENNEN Ronde van Tuindorp 18.30 uur HONKBAL Zullenselaan 16 u Elhlk wUk — HMS Thorbeckelaan 15.30 uur DOS — Thor ZONDAO HANDBAL Zullenselaan 9.30 uur Ath-leta-UDI WATERPOLO Liesbos 18 uur jeugd - toernool van Zwemlust VOETBAL Stadion Galgenwaard 14 uur Hercules—SEC Thorbeckelaan 14.30 uur Holland—Vreeswijk CRICKET Bilthoven 11 uur SCHC — Excelsior Maarschalkerweerd 11 uur Kampong—HCC 3 11 uur Hercules — CrIC VOLLEYBAL Hoge Welde 10 uur Mon stertoernooi van Animo - liii Vl'i'l P MëBatfel Br 
10 Z a t Vakkundig VERKOOPSTER of hulpverkoopster gevr Bij Kop pelman Biltstraat 37 in luxe huish artikelen en speelgoe deren 5 daagse werkweek e r d a g 16 ' juni 1962 LOOPJONGEN Voor spoedige indiensttreding vragen wij een nette jongen leeftijd plm 16 jr voor het bezorgen van goede ren per bromfietsdriewieler 5 daagse werkweek Aanm van 9 12 en 2-5 uur F L VoUemans en Zonen N.V Oude Gracht 178 Voor alle RIJBEWIJZEN naar Wlm Bothof Houtensepad 8 telef 25828 Utrecht KLEINTJES fof 15 woorden f 1.75 fot 20 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cent Gevr RESERVE-CHAUFFEUR voor trouwrijden leeftijd tot 65 jaar Garage Vogel Van Leeuwenhoekstraat 9 welk net MEISJE wil in de huishouding werken bij echt paar van 9-3 uur Telef 19156 ¦ JbIIiUi Heeft u moeilijkheden waar u met „ niemand " over kunt pra ten Het Dr J Rutgcrshuis consultatiebureau voor GE SLACHTSKUNDE Weerdsin gei WZ 10 Utrecht kan u ze ker helpen Vanaf / 1.50 per week Ad Ver meulen gedlplom HORLOGER Westerkade 16 telef 25374 Alle bekende merkhorloges op ter mijnbetaling 1 jr schriftelijke garantie Geen rente geen kos ten Koekoekklokken pendu les gouden ringen Vanaf 1 2 per week MUSICI gezocht voor Hawaiian Combo liefst Ind of Sur types Balijelaan 18 bis Utrecht SIMPSON BABY-WAS 3 keer per week gehaald en gebracht / 4.90 per week De Lalresse straat 151 Amsterdam Telef 020 - 723939 Gevr bekwame SCHILDERS en halfwas schilders Aanm bij Gebr van Soest Café Ter ras „ Meintje " Odijkerweg 47 Zeist Telef 03405 - 601 VERHUIZINGEN meubelbe waring Van ouds Is uw adres fa Wed G van den Brink en Zonen Goedestraat 114-116 Utr Telef 12303 Meljer's moderne MAATKLE DING en confectie voor da - mes herenkleding herenmo des Reparatie veranderen rei nigen abonnementen Koekoek straat 12 telef 27618 des avonds Balijelaan 83 telef 31310 VKKHIIlZINIiEN el transpor ten onder volle gurantle Vr vrijbiyvend prijsopgave v d Vllst Tolsteegsingel 24 b telet 14165 Laan van Chartrolse 61 iplef 422.(9 Bllrterdllksti fv t>ls DAMES opgelet Permanent wave Tiède of cap-wave f 10 Sauna f 12.50 cold-wave f 15 Haarcorrecties vanaf f 2.50 Sa lon J de Jager Vinkenburg straat 8 Utrecht Telef 16217 IMEUBELREPARATIE meube len matrassen overtrekken Enorme keuze stoffen Vooruit prijsopgave 35 jaar ervaring Van Basten's Stoffeerbedrtjf Pieter Nieuwlandstr 25 Tuin wijk Telef 14923 Aankomende KAPSTER of ge vorderde leerling kapster ge vraagd Aanm tussen 7 en 8 uur Kapsalon Muller J P Coenstraat 20 Gevr aank of leerling KAP PER of KAPSTER Aanm tel 19051 Saion de Coiffure L C Kraan Biltstraat 103 SNEI.STOMERIJ RAPID Kos tuum 2 75 pantalon of rok 1 25 mantel 2.75 Jumper of trut 0 90 mits gebracht en gehaald Bilt straat 117 TE DIK De plantaardige Tezet Slankheidskorrels uit Heidel berg verminderen onschadelijk en betrouwbaar uw gewicht Verp voor 4-5 weken f 4.95 Bü Apotheek en drogist NERCJENS VOORDEI il JER voor stomen een mantel oJ kostuum ^ 2.95 regenjas / 250 japonnen f 1.95 rok of blouse / 1.25 Chem Wasserij en Ver verij Uppelschoten Bouwstraat 15 telef 20692 DANSLES - Privé en kleine clubjes - dagelijks na afspraak met Dansinstituut H de Rijk Nieuwe Gracht 49 telef insoi S VAN TIJN dames - en he renkleermaker Tevens repare ren keren en moderniseren Zonstraat 22 AUTORIJSCHOOL Rivieren wijk Les uitsluitend door ge diplom VAMOR Instructeur In nieuwe Opeis f 6 per vol uur Bevoegd uw examen bij te wo nen Spuistraat 11 Utrecht Tel 30992 Elke woensdagavond theorie Pak mee een LEESFORTE FEUILI.E van de Domstad ol A P B Speciaal goede bulter> lanrtse tijd.srhriften Biltstraat 155 3 telef 23468 Een S.G.A PLASTIC LUIER BROEKJE het sluitstukje van iedere baby uitzet 2de KAPSTER kapper gevr en een eerste kapster voor vrii dags en zaterdags Valkenburg Predikherenstraat 25 tel 26193 AUTO-FINANCIERING met gratis keuring Jan Nefkens Parkstraat 10 utrecht Telef 030 - 16571 Hoest uw kind Nattermann's MELROSUM FORTE helpt lost taai slijm op smaakt goed Fla con f 2 bij uw Apoth en dro gist Te huur aangeboden Gemeub KAMERS voor 1 ot 2 personen b.b.h.h Br no 1-1301 bur UN AUTOBOXEN te huur in Hou ten Te bevr bij A Steenbak kers Burg Haeflcensstraat 6 Houten Telef 456 TENTENVERHUUR Alle soor ten tenten Ook bungalowten ten Kampeercentrum Utrecht Willem van Noortpleln l a-8 telef 12971 AUTOVERHUUR Sinds 1924 bekend voor uitsluitend Ie klas auto's Gebr Buitenweg NV Utrechtseweg 420 De Bilt Tel 61744 Oostrum Hoograven — Weer nieuwe HUURAUTO'S 1982 met verwarming radio en gratis all-risk verzekerd v.W en An glia ƒ 0.11 17 M Taunus 7 st f 0.13 Hooft Graaflandstraat 93 telef 23737 Voor recepties diners familie partijen en vergaderingen heb ben wij mooie ZALEN be schikbaar tot plm 350 perso nen Nieuwe Gracht 49 telef 10301 of 11221 AUTOVERHUURBEDRIJF Ri vierenwijk Het goedkoopste adres All risk verz Nieuw ma teriaal Spuistraat 11 telef 30992 Veilig rijden met U.G.E.F.A AUTO IMPERIAL Tevens ver huur van dekzeilen spinners en autobagagerekken UGEFA Specialisten op het gebied van imperials Stroosteeg 2-4 Utr Telef 27905 - 31016 Kees van Dam Utrecht Ver huur en verkoop alle KAM PEERARTIKELEN imperials transistoradio's enz kwaliteit en service boven alles erkend door de ANWB dealer H.D.I Iflealer Pioneer aanhangwagens Folders op aanvraag Constante show van 12 modellen tenten enz Zonstraat 21-72 c tel 030 - 10001 - 10219 of 03483 - 400 AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 11 Hoograven LuKe Volkswagens met grote achterruit All risk verzekerd Telef 29410 b.g.g 294J7 AUTO'S zonder chauffeur Nieuwe wagens ook bestel auto's Voorn's Autobedrijf Oude Gracht 65 telef 19907 BIERMA'S AUTOVERHUUR Opeis Rekord model 1960 en V.W vanaf 8 et per km Uit sluitend Ie klas materiaal All risk verzekering Telef 18408 Utrecht LUXE AUTO'S 14 et per km Inclusief benzine en verzeke ring nieuw materiaal Bestel auto's 20 et per km Llngton's luxe autoverhuurbedrijf Loeff Berchmakerstraat 11 tel 10856 en 61320 TENTEN Tentenverhuurin richting „ Sunny Camp " Er kend door ANWB Krullelaan 6 Boemer Visscherlaan 61 Zeist Verhuur van alle kampeerbe nodigdbeden Ook bungalow tenten auto lmperlals e.d Fol der op aanvraag Telef 03404 - 6737 en 6390 Gebouw Ons Ondiep Boer haveplein 10 telef 40346 b.g.g Amandelstraat 43 ZALEN voor bruiloften vergaderingen en feestavonden enz Vakantieverblijven Per 15 juli tot 1 eept te huur gevr een WEEKENDHUISJE of ged van een gemeub huis liefst in bosrijke omgeving in de provincie Utrecht voor 4 pers Aanbiedingen A Noz Hugo de Grootstraat 32 bis Utr Telef 17677 of 32271 Nog vrij van 15 juni tot 15 juli een 6 pers BUNGALOWTENT ƒ 50 per week Te bevragen Eeitdiepstraat 77 1 Te huur 6-pers ZOMERHUIS Grote Bos Doom nog vrij van 23 juni-14 juli J Gerritse Hof 25 Amersfoo rt Telef 9395 Te huur TENTHUISJE 4 - è 5 pers volledig ingericht stand plaats Klein Scheveningen aan de Lek vrij tot de laatste week in juli Prijs ƒ 35 per week Te bevr Lathyrusstraat no 10 De Bilt Gemeub ZOMERHUISJES te huur gas elektra en waterlei ding aanwezig Adres Bos en Weide Oude Nijkerkerkweg 129 Ermelo Telef 03417 - 2961 Huur toch een CARAVAN Caravans verkoop verhuur Hans Pernhout ' s-Graveland Loodijk 145 telef 02959 - 13452 Vakantie aan ZEE Te huur moderne 4 kamerfIat volledig gemeub 5 slaapplaatsen warm water en douchecel telefoon en radio 2 "^ km van strand Kijk duin Van 21-7 tot 4-8 f 125 per week Telef 070 - 396773 na 5 u SCHEVENINGEN Te huur vrij benedenhuis vrije keuken vaste wastafels radio 3 min lopen van strand van 2iJ juli t.m 31 aug Mevr Pronk Dr de Visserplein 2 Scheveningen Te huur op SCHEVENINGEN 100 m van het strand caravan 4 personen geheel compleet in gericht Voor inlichtingen mej K Lambregts Broekhovense weg 106 Tilburg MERANO It 23 juli 10 dagen en 31 juli 12 dagen Onze kost prijs vanaf ƒ 69.50 Nog enkele plaatsen Inl Fa Wabo Wijk bij Duurstede telef 03435 - 310 en Linnaeuslaan 56 Utrecht Telef 030 - 21233 Austerlitz Keurig 6-persoons ZOMERHUISJE Vrij Van 16 juni tot 14 juli juni ƒ 45 juli ƒ 65 per week W van Wijk Gramserweg 45 4-pers CARAVAN direct aan het IJsselmeer Door ziekte vrij van 30 juni-21 juli Inl Wan ninkhoflaan 18 Kanaleneiland Utrecht ' T ZAND N.H 5 km van strand en zee Rustig dorp in polderlandschap viswater en waterskiën Nog vrij in hoog seizoen Billijke prijzen Inl V.V.V ' t Zand N.H Tel 02249 - 322 ST GEERTRUID Zuid Lim-burg Vroemen Schoolstraat 2 Volledig pension of kamerver huur met gebruik van keuken kamers vrij 21-28 juli 28 juli 4 aug 18-25 aug en na 25 aug Ga nu naar Bos en Duin Nog vrij gemeub BUNGALOWS van 3 tot 10 pers met alle com fort Voor 14 juli en na 18 aUg „ Eekhoornnest " Birkstraat 118 Soest Telef 029S5 - 2569 NOORDWIJKERHOUT — Te huur zomerhuisje vrij voor 14 juli en na 1 sept Te bevragen Steynstraat 18 Utrecht VELUWE Nog enkele mooie vrije bungalows te midden van bos en heide voor 21-7 en na 18 8 Sept halve prijzen Hoofd straat 115 Voorthuizen Telef 03429 559 6-pers KAMPEERHUISJE in Callandtsoog Nog vrij tot 14 1uli Inl telef 034M - 6213 ZOMERHUISJE midden in de bossen te Soestduinen van 9 tot 23 JuU 5 min van station bus en zwembad Te bevr M P I.lndostraat 45 b KATWIJK AAN ZEE Aangeb gemeub kamers voor 4 è 5 personen voor de maand aug Dicht bij strand E de Ruiter Meerburgkade 4 Loosdreehtse plassen Neder landsche populairste ZEIL SCHOOL „ Simmer Wille " Nog enkele plaatsen vrij voor zeil cursus met volledig pension en event diploma è ƒ 69 per per soon per 7 dagen Leeftijd van af 12 jaar Ook privélessen en zeilbotenverhuur — Simmer Wille " Breukeleveen post Tienhoven Utrecht Telef 02958 - 3554 Stroe „ Ruimzicht " door om standigheden nog een 5-pers gemeub HUISJE vrij van 21-7 tot 4-8 en voor 14-7 en na 18-8 nog enkele vrij Juni en sept f 30 per week Heideweg 20 tel 03423 - 335 Een gesloten reisvereniging heeft nog plaats voor 4 perso nen Wacht niet te lang De reis is naar SPANJE Costa Brava en Barcelona Van 21 juli tot 31 juli 11 dagen ƒ 200 alles inbegrepen Inlichtingen St Ludgerusstraat 16 Utrecht KATWIJK AAN ZEE Te hUUr gemeub kamers met gebruik van keuken 5 S 6 pers van 16 juli tot 31 juli K Haas noot Zeeweg 15 Nette gemeub ZOMERHUISJE nabij Lunteren op de boer derij nog vrij voor 3 è 5 pers Voor 22 juli en na 17 aug Voor 6 è 6 pers voor 15 juli en na 24 aug Voor 8 è 9 pers voor 15 juli en van 28 juli tot 11 aug en na 24 aug Voor 6 a 8 pers voor 22 juli en na 17 aug Prijs billijk Br no 1-1375 bur UN Te De Bilt te huur voor de gehele maand aug HUIS com plete inboedel waaronder T.V gewone stand m tuin 3 slaap kamers Prijs nader overeen te komen Br no 1-1381 bur UN WOODY-WONDER moderne houten vakantiebungalows voor zelfbouwers 420x520 1 164S of f 65 per maand zonder verf en glas Dubbelwandig Isolatie en kamerindeling Goedgekeurd v 6 pers Levering uit voorraad ook groter of kleiner Terreln tjes te huur op contract Plak een gulden extra op briefkaart voor catalogus 1962 of giro 44486 ledere werkdag ook zaterdag zijn alle afmetingen zonder verplichting te bezichtigen op het showterrein van de fabriek Bovenstraat 218-228 Rotterdam I.Tsaelmnnde 010 194525 ZOMERHUISJES te huur met verwarming in div vakantie centra Van 7 tot 21 juli Aanvr postbus 1251 A'dam of telef 05231 317 ZOMERHUISJES te huur voor nu en later Bakker Scheendijk 11 a Breukelen Telef 536 Te huur gevraagd Musicus zoekt ruime ZIT LES-KAMER en kleine slaapka mer m.l.v september of eer der Br no 1-1475 bur U.N Jong echtpaar zou zo graag WOONRUIMTE met kookgele genheid aangeboden krijgen Ook omgeving Utrecht Wan neer u ons kunt helpen schrijft u dan a.u.b onder no 1-1400 bur UN Jonge lerares huishoudschool weekends afwezig zoekt per 1 sept grote ongemeub KAMER in het centrum Br no 1-1403 bur UN Gevr door a.s student een KAMER zonder pension Br aan A B Vinkenborg Orchis laan 35 Arnhem-Z Per 1 juli PENSION gevraagd voor Rijksambtenaar weekends afwezig Centrum stad E van Wijk Mekkelholtsweg 198 En schede WINKELHUIS te huur of te koop gevr Br met omschrij vingno 1 1388 bur UN Dame b.b.h.h zoekt grote ge stoffeerde KAMER met verwar ming Omgeving centrum of station in Utrecht Br onder letter P.S.R aan Nijgh & Van Ditmar Postbus 358 Amster - dam C WOONRUIMTE te huur gevr bij voorkeur souterrain zol der of vrije etage Br no 1-1106 bur UN Rustig 2de jaars student zoekt per 1 juu of 1 sept KAMER in centrum Br no l-llSl bur UN Jong echtpaar zonder kinde ren zoekt WOONRUIMTE voor 1 jaar Utrecht of naaste om geving Br no 1-585 bur UN Dame b.b.h.h zoekt per 1 juli of 1 aug gestoff ZIT SLAAP-KAMER met keuken Telef tussen 3 en 5 uur 20957 of br no 1-1171 bur UN Net echtpaar zonder kinderen beiden b.b.h.h zoeken per 1 juli gemeub ZIT SLAAPKA-MEH met kookgelegenheid in Utrecht of directe omgeving Br no 1-1226 bur UN Jong echtpaar zonder kinderen zoekt met spoed ongemeub KAMERS liefst met vrije keu ken Utrecht of omgeving Br no 1-1231 bur UN Alleenstaand ambtenaar N.S m.l zoekt per 1 juli a.s gem ZIT SLAAPKAMER met pen sion Br met prijsopg no 1-1281 bur UN Studerende jonge vrouw zoekt KAMER met pension in be schaafd milieu Br met opg no 1-1296 bur UN Wie kan echtpaar met een kindje helpen aan WOON RUIMTE Tegen hoge beloning Br no 1-1305 bur UN Jong toekomstig paar vraagt ongemeub ETAGE in Utrecht of omgeving Br W-2375 Adv Bur Alta Pausdam Utrecht Net persoon handelsman mid delbare leeftijd wedn zoekt net KOSTHUIS bij alleen in wonend Br no 1-1320 bur UN Nette juffrouw chem analiste zoekt een gemeub KAMER liefst met apart slaapkamertjc maar niet noodzakelijk in de buurt van de Bilstraat Br te richten aan J Priskartz Corn Mertensstraat 13 bis Dame b.b.h.h zoekt 2 ongem KAMERS met gedeeltelijk pen sion Omgeving Wilhelmina park Br no 1-1298 bur UN Pérspneejaangebi ACCOUNTANT verzorg » uw boekhouding vanaf 10 oer m Telef 14234 b.g.g 03434 - 641 WINKELJUFFEOUW b.Z.a leeftijd 45 jaar 12 jr ervaring Zelfstandig kunnende werken Br no 1-1149 bur UN B.z.a nette HUISHOUDSTER leeftijd 44 jaar omgeving Utr Br no 1-llBO Bur UN Voor de schoonmaak SCHIL DER biedt zich aan voor alle voorkomende schilder be - hang saus en wltwerk Br no 1-1498 bur U.N THUISWERK gevr door heer ook typewerk telefoon en werkruimte beschikbaar Br no 1-1216 bur UN GROENTEMAN in bezit van vakdiploma met ervaring als chef in supermarkt wenst van werkkring te veranderen Van goede getuigen voorzien Br no 1-1228 bur UN B.z.a JONGEMAN technisch opl Opleiding vertegenwoordi ger rijbewijs B-E algem ont wikkeld zoekt passende werk kring H Broekhuizen Dorps weg 74 Maartensdijk Dame 53 jaar zou gaarne de HUISHOUDING willen doen v heer of dame alleen of klein gezin Beschaafd milieu In Utrecht Zeist of omgeving Br no 3-2 bijkantoor UN 2e Dorps straat 36 Zeist Juffrouw 61 jaar zoekt be trekking bij burgerheer als HUISHOUDSTER ' t liefst buir ten Br no 3-3 bijkantoor UN 2e Dorpsstraat 36 Zeist Jonge ACCOUNTANT heeft nog tijd disponibel om uw admini stratie en/of belastingzaken te verzorgen Inl br no 1-1068 bur UN H.H HUISEIGENAREN Wtj verzorgen al uw timmer - en metselwerk Ook winkelbetim meringen Voor opgave van re paraties p.a Kwartelstr 46 bis Personeel gevraagd Gevr LOODGIETER halfwas loodgieter en leerling-loodgie ter Persoonlijk aanmelden Lin schoten Schram N.V Mgr v d Weteringstraat 15 Utrecht Jolo Couture N.V Nieuwe Gracht 64 telef 11981 vraagt voor haar ateliers waar uit sluitend het beste genre da mesjaponnen gemaakt wordt voor direct of later NAAI STERS handafwerksters een ervaren strijkster een leerling strijkster en leerlingen Inte ressante zelfstandige werk kring geen lopendebandwerk Reiskosten worden vergoed Gelegenheid tot solliciteren da gelijks tussen 8 en 5 uur be halve zaterdags wegens 5-daag se werkweek of na telef af spraak Schildersbedrijf C J Hendrikx vraagt ONDERHOUDSSCHIL DERS en halfwas-schilders Aanm na 7 uur bij W Hilde brand Scherpenburglaan 1 te Utrecht Stichting boven de 40 " se cretariaat v Eysden Alex Boersstraat 11 Amsterdam Tel 720675 Veel vacatures voor bo ven 40'ers Vraagt gratis proef nummer KREDIETEN PERSONENAUTO'S VRACHTAUTO'S TRAKTOREN e.d WOONBOTEN AUTOMATEN MACHINES en alle overige goede ren boven 1500 — Ie 2e en tophypotheken Handels-crediet Associatie CV Rijnlandse Disconto Bank Emmalaan 35 - Utrecht Teleloon 29246 * Gevr FREE-LANCE steno - typisten en ander kantoorper soneel mm en vrl Doorbeta ling bij ziekte en ongeval Bu reau Kantoorhulp Park Aren berg 63 De Bilt Telef 60728 Gevr free-lance VERKOPERS - STERS Br Adjutor Park Arenberg 53 De Bilt Tel 60728 Vul uw garderobe aan door ook te gaan werken als free lanee STENO)-TypiSTE „ Bu reau Stenotyp " Maliebaan 121 Utrecht Telef 17.978 Snelle af rekening Zoekt u BIJVERDIENSTE — avondwerk Ook u helpen WIJ hieraan I Inl Postbus 21 H.I Ambacht Wordt één der duizend free lance STENO TYPISTES h.O Bureau Stenotyp Maliebaan 121 Utrecht telef 17.978 Snelle af rekening Confectie-atelier S Rozendaal N.V Jutfaseweg 171 Utrecht vraagt voor direct MODINET TES Aanm dagelijks van 9-17 uur aan bovenstaand adres Jin Jersey Industrie N.V Oude Grsicht 216 217 Utrecht vraagt voor haar ateliers ter vervaar diging van dames-bovenkieding bescliaafde JMEISJËS als ' ock sters stiksters strijksters al werksters Ook jonge meisjes ter opleiding op alle afdelingen Vakantie kan geregeld worden Meisjes gevr voor vakantie werk Prettig werk Geen stuk loon Zaterdags vrij Aanmel den dagelijks van 8 tot IS uur Ie KAPSTER gevr prima kun nende werken En een gevor derd leerling Vakantie wordt geregeld Jos v d Laan Kap en Schoonheidssalon Bemuur de Weerd OZ 11 Utrecht Welke JONGEMAN boven 18 jr bij voorkeur met enige Ulo - of LTS-oplelding voelt voor een plaats op ons laboratorium Vrumonafabrieken Bunnik Telef 03405 - 341 afd perso neelszaken Gevr voor spoedige Indienst treding beschaafde VERKOOP STER op de hoogte van kin der - damesconfectie en manu facturen Salaris in overeen stemming met capaciteiten Met gemaakte vakantie-afspraken zal rekening worden gehouden Br te richten onder no Y-23'/7 Adv Bur Alta Pausdam Consumptie IJsbedrtjf vraagt IJSCOVENTERS Aanmelden Corn Dirkszstraat 11 Mevr Blaauw Willem Ba rentszstraat 27 zoekt een vrien delijke DAME die 5 halve da gen per week op haar baby van één jaar en haar hondje wil passen Werktijden enz kun nen grotendeels in overleg ge regeld worden Salaris nader overeen te komen Aanm na half 9 ' s avonds Gevr WERKSTER van 2 tot 5 uur 1 middag per week f 1.50 per uur Van Ingen AurioUaan 20 utrecht Kopak Supermarkt Van Heu ven Goedhartlaan 145 Kanalen eiland vraagt voor spoedig Ie ASSISTENT groente-afdeling met diploma plm 25 jaar Jongedame voor groente-afd Jongedame voor afdeling vlees en vleeswaren Jongeman voor thuisbezorging caissière Ge legenheid tot sollicitatie schr aan de zaak of na telef af spraak no 36465 Gevr nette LOOPJONGEN Aanm Lange Nieuwstraat 20 telef 030 12419 Welk net MEISJE wil met Utr familie man vrouw en 3 kin deren 6 weken naar het eiland Schiermonnikoog met vakantie en tevens assisteren in de huls houding Aanbiedingen aan mevr ten Brink Nolthenlusstr 17 Utrecht Telef 32825 Gevr flink MEISJE liefst bo » ven 20 jaar voor dag of dag en nacht in kruidenierszaak voor winkel en huishouding salaris ƒ 60 per week met volle kost E de Graaf Herenweg 37 Breukeleveen Telef 02958 - 3561 Spoed Gevr LEERLING KAP-STER Aanm Salon Makkink Plutolaan 5 Bilthoven Telef 03402 - 4224 Brood - en banketbakkerij Do Schat heeft plaats voor JON GEN ter opleiding in het ma gazijn Aanm Braamstraat 9 Wasserij „ De Ster " N.V heeft nog plaats voor enkele MEIS JES voor hele dagen en enkele gehuwde dames voor de mid daguren Aanm Zonstraat 102 telef 15639 Utrecht ASHA Confectle-industrie Oude Gracht 315 Utrecht telef 20709 Op ons atelier voor jon genskleding kunnen wij nog enige MODINETTES plaatsen Aanm van 9-5 uur aan boven staand adres Restaurant Formosa Oude Gracht 101 103 telef 25708 vr restaurant SERVEERSTER en leerling-serveerster Hoog loon Zondags vry KAPSTER en aankomende kapster gevr Vakantie wordt geregeld R Rijksen Vinken laan 29 Bilthoven Telef 2939 WERKSTER geen beroeps voor 1 of 2 morgens per week even tueel nader te regelen Kana leneiland Afrikalaan Loon ƒ 1.60 per uur Aanm ' t Goy laan 117 1 telef 19688 weet u het nog uw fotowerk voor 9 nur gebracht na 5 uur klaar Wij hebben een klein gezellig atelier Wij kunnen plaatsen KLEERMAKERS en kleerma kers naaisters Aanm tussen 9 en 5 uur Uniform kleerma kerij T V c Westerstraat 7 vlak t.o station Utrecht seys boereboom kanaalstraat 48 tel 31828 handelstraat 61 tel 35391 Voor direct gevr een aanko mende of gevorderd LEER LING-KAPSTER Salon Ser vaas Adelaarstraat 86-86bis tel 18559 Wij kunnen plaatsen v werk zaamheden op de werf en in de sUlperi ] flinke JONGELUI van 15 18 jaar Dagelijks aanmelden op ons werfkantoor van 8.30 17.50 uur CV Houth Utrecht Jekerstraat 92 telef 33444 Mevr stevens Restaurant For mosa Oude Gracht 101 telef 20458 vraagt voor haar privé woning net MEISJE voor halve dagen niet beneden de 17 jaar JONGEN gevr van 14 tot 16 jr voor keuken en andere werk zaamheden 5 daagse werkweek Cafetaria Pam Pam Juliana weg 216 Hoograven KOOKSTER of een hulp in de huishouding gevr Bejaarden centrum Leger des Heils He rengracht 20 Maarssen N.V Cemsto vraagt SCHOON MAAKSTERS Inl Veemarkt plein 5 VAKANTIEHULP gevr Was serij De Ster " N.V vr voor 3 weken van 23 juli t.m 17 aug a.s nog enige vakantiehulpen jongens en meisjes Aanmelden Zonstraat 102 telef 15639 Utr Gevr een MEISJE voor hele dagen in gezin met 2 kinde ren Mevr Couteaux Stadion laan 53 Utrecht In een drukke kantoorboekhan del is na de vakantie plaats voor een LEERLING MAGA-ZIJNBEDIENDE Prettig werk voor een flinke jongen met zin voor orde en netheid Uit gebreid L.O Schriftelijk aanm br no 1-1154 bur UN N.V Rocobé Overste den Oudenlaan 30 bij Balijebrug Kanaleneiland Utrecht kan nog enige nette meisjes plaat sen als MODINETTE op haar moderne ateliers voor jongens en kinderkleding 5-daagse werkweek Alle Inlichtingen aan bovenstaand adres van 9-6 uur en daarna feurg Norbruis laan 438 Zuilen U en Bril jantlaan 78 Hoograven U Wpningruil TIMMERLIEDEN gevr J D Links Notebomenlaan 148 Gevr centrum Utrecht in ge zin met kinderen een zelfst HULP in de HUISHOUDING voor de dag Meerdere hulp aanwezig Zaterdagmiddags en zondags vrij Voor goede kracht ƒ 50 netto per week Br no 1-1156 bur UN AMSTERDAM—UTRECHT 4-kamerwoning douche en warm water keuken Ie etage West Br no 1-1137 bur UN Weduwnaar middelb leeftijd N.H zoekt een eenvoudige HUISHOUDSTER Br no 1-1157 bur UN Wij hebben aan te bieden een HEEL HUIS plan Overvecht 3 slaapkamers Engelse kamer voor - en achtertuin douche en Bruynzeelkeuken voor woning met tuin aan de Vleutenseweg Kanaalstraat of omgeving Br no 1-1396 bur UN Voor diplom gezin in Borm a Rhein HULP in de HUISHOU DING gevr Br aan Meentzen Dantelaan 35 Oog in AI Zonnig BENEDENHUIS bev 2 grote kamers gang en keu ken mooi tuintje met grote schuur huur ƒ 9 omgeving Leidseweg Gevr heel huis met grote tuin Utrecht West Br no 1-1119 bur UN WERKSTER gevr op klein kantoor annex woonhuis voor zo spoedig mogelijk Aanm ' s morgens na 8.30 uur Boval Oude Gracht 361 Utrecht Gevr jong meisjs als HULP in de HUISHOUDING en ter ver zorging van de kinderen Hoog loon geregelde vrije tijd Eigen kamer Huiselijk verkeer Br gaarne aan Jan Lüthy Restau rant zur Metzg Oberweningen Zürich Schweiz GRONINGEN—UTRECHT en omgeving bijv Soest Amers foort Aangeb ééngezinshuis op goede stand te Groningen 6 kamers voor - en achtertuin schuur Gevr zelfde in Utrecht Groter geen bezwaar Inlich tingen telef 05900 - 25410 Ernst Casimlrlaan 31 Groningen DAMESKAPSALON RIA Flinke AGENT(ES voor ver koop van koffie en thee recht streeks aan particulieren te gen hoge bijverdienste Ook zeer geschikt voor weduwe of invalide Br no 500 boekhandel Jan Haan N.V Postbus 37 Gro ningen Amsterd.straatweg 699 D t.o Demka Tel 40038 PERMANENT ƒ 8 — met garantie MODERNE KAPSELS Geopend van 9 tot 5 uur Voor het schoonhouden van een klein kantoor alsmede verzor ging van ' de koffie wordt een keurige HULP gezocht Werk tijd maandag t.m vrijdag van 7.45 10.15 uur v.m Aanmelden Van Speykstraat 5 Utrecht tus sen 3 en 5 uur Te ruil aangeb nieuwe 4 KA-MERFLAT met CV plm ƒ 25 per week alles inbegrepen VAM-woning voor liefst heel huis Adres Regter Klooster laan 57 Aangeb MAARSSEN Etagewo ning met 5 kamers Bruynzeel keuken badcel en 2 balkons Gevr utrecht centrum een 4 of 5-kamerwonIng Telef 03408 - 2025 Kan ook in hoeksruil Br no 1-1259 bur UN Gevr voor zo spoedig moge lijk een leerling of aankomend VERKOOPSTER vijfdaagse werkweek Sollicitaties van 9-12 uur eventueel telefonische af spraak onder nummer 12230 Theo Berendsen Herenmodes Lange Jansstraat 12 Utrecht Aangeb in Utrecht een 3 - of 4-KAMERFLAT V.A.M Kana leneiland huur plm ƒ 26 per week inclusief centrale ver warming of in Amsterdam een 4-kamerwoning Gevr in Zeist of omgeving een 4-kamerwo ning huur tot plm f 80 per maand Br no T-2372 Adv Bur Alta Pausdam Utrecht Galeries Modernes vraagt WERKSTERS voor de ochtend uren ƒ 1.75 per uur Sollicita ties Personeelbureau Oude Gracht 85 Utrecht Gevr voor direct HULP in de HUISHOUDING voor hele of halve dagen Mevr C J M Berendsen Park Arenberg 24 De Bilt Telef 61249 DE BILT—UTRECHT Aangeb benedenhuis 1 grote huiska mer 3 slaapkamers douche cel voor en achtertuin ach terom Huurprijs per week f 11.85 Gevr een beneden huis Br no 1-1314 bur UN Aangeb groot BOVENHUIS Gevr kleiner huis Br no 1-1323 bur UN Gevr een WERKSTER voor de zaak halve dagen en een dienstmeisje voor privé halve dagen Aanm ' s avonds na 7 uur Ebbink Prinses Irenelaon 63 Utrecht Aangeb een benedenflat met riant uitzicht bestaande uit huiskamer keuken 3 slaapka mers douchecel met lavet voor balkon en aehterbalkon box ƒ 19.75 per w te DORDRECHT Gevr heel huis - of beneden huis liefst in Utrecht of Maars sen huur tot plm ƒ 18 per w Br no 1-1338 bur UN MEDEMBLIK—UTRECHT of omgeving Aangeb hoekhuis 5 kamers nieuwbouw huur ƒ 11.60 Gevr vrije woning 4 slaapkamers Br no 1-1340 bur UN Restaurant Formosa Oude Gracht 101 103 telef 25708 zoekt voor directe indiensttreding ' n AVONDWERKSTER van 18 tot 21 uur Goede verdiensten Des zondags vrij AUTORIJLES ƒ 6 per les 10 les sen ƒ 50 In Opel Volkswagen en Daf Bevoegd een examen bij te wonen Donderdagavonds theorie Bierma Catharijnesin gel 128 telef 18400 - 20762 Te vens autoverhuur Lessen LOODGIETER gevr Van Hug ten Groen van Prinstererweg 8 Utrecht SCHOONHEIDSSPECIALISTE A en B Officieel erkende Stl vas school Akademte voor we tensch huidverzorging tevens schoonheidssalon Ook elektr ontharen Wtttevrouwenstraat 42 Utrecht Telef 030 18265 Voor spoedige indiensttreding gevr VRL ADM KRACHT voor eenvoudige kantoorwerk zaamheden Br no 1-1476 bur UN 70V « GESLAAGDEN m BMW Opel en scooter bij rijschool Dick V d Wee Mgr v d Weteringstraat 18 bis Utrecht Telef 030 - 26628 Schildersbedrijf C J Hendrlkx Rooseveltlaan 560 telef 33333 vraagt vakbekwame NIEUW BOUWSCHILDERS Aanm aan bovenstaand adres Gevr CONSTRUCTIE BANK-WERKERS Dieselmonteurs be dradingsmonteurs en leerlin gen A.E.M.A.F N.V Utrecht Aquamarijnlaan 338 tel 27169 Op klein handelskantoor wordt een flinke JONGEMAN circa 20 25 jr gevr voor de admini stratie en expeditie Verlangd wordt goede alg ontwikkeling vlot typist en goed kunnende autorijden Kennis van ' t bak kersbedrijf strekt tot aanbeve ling Uitvoerige br met opgave van verlangd salaris no 1-1500 bur UN Gevr een flinke DIENSTBODE niet beneden de 20 jaar Hoog loon B W van Wegen Lange Koestraat 15 Utrecht Voor goede mondelinge lessen naar LERARENCENTRALE Bijwerken van leerlingen van alle scholen Opleiding voor examen handelscorresponden tie boekhouden steno typen spreekvaardigheid enz Conver satlelessen Inlichtingen Nas saustraat 36 Utrecht Tel 16037 Nette OVENIST gevr Alleen voor banketwerk geen zwaar werk vraagt banketbakkerij Huize Hoog Boots Oudkerkhof 44 telef 10330 AUTORIJSCHOOL PERIA " Bakh v d Brtnkstraat 16 tel 35294 Alle rijbewijzen Halen en brengen Billijk tartei V d Bilt's AUTO - en SCOO TERBIJSCHOOL U krijgt les in Opel en Dauphine Erkend KNAC-lnstructeur Tel 13213 Parkstraat 36 A.N W.B BONDSAUTORIJ SCHOOL Ammerlaan gedlpl VAMOK Bevoegd uw rij exa-men bt te wonen Les in nieuwe Volkswagen Orionlaan 40 Bilthoven Telet 03402 2162 Utrecht 030 ¦ 25309 AUTüRlJSCHÜÜL Meljnen Er kend en gedlplom Instructeur Queriaostraat 17 Utrecht Btj Majellapark Telefoon S2üy5 0710 Tevens autoverhuur Sam V Lingen het adres voor RIJLES Tevens verhuur zon der chauffeur Telef 03468 DANSEN de ontspanning bij uitstek I Privé-lessen Prlvé clubjes dagelijks na afspraak Dansschool Mario Serné Ach ter St Pieter 4 Utrecht Telef 20154 b.g.g Bilthoven 4917 AUTORIJSCHOOL JANET Er kend VAMOR Instructeur Theorie halen brengen gratis Prinsenstraat 10 telef 26213 EWl AUTORIJSCHOOL 10 les sen voor ƒ 47.50 Bevoegd uw rij-examen bij te wonen Halen en brengen gratis Uitsluitend In nieuwe Opeis Telet 41534 Laan van Chartrolse 74 AUTOKIJLES in de DKW Ha len brengen en theorie gratis Mercurlus Adelaarstraat 114 telef 24095 Utrecht Extra reclame 10 volledige AUTORIJLESSEN f 42.50 De Jong's Bondsautorljschool Pie ter Saenredamstraat 42 telef 14236 Erkend en gediplomeerd Inlichtingen na 20 uur POUW'S AUTORIJSCHOOL Ge diplom ANWB lnstructeur v alle rijbewijzen A B C en D Wij lessen ook met DAF Leld seveer 100 telef 21316 bij het station DANSEN LEREN vóór de va kantiel Neem nu enige privé lessen Maak per telefoon 16079 afspraak met Dansschool Wild schut Kromme Nieuwe Gracht 48 Utrecht 10 RIJLESSEN voor f 47.50 dooi gedipl Instructeurs in nieuwe Opeis Rekord en V.W Halen en brengen gratis Erkende Bondsrijsehool „ Combi " Nan senlaan 38 telef 35334 Utrecht VERPLEEGSTER worden Onze cursus vangt aan begin sept 1962 Inlichtingen Directrice Diaconessenhuis Parklaan 96 a Eindhoven Volkswagen RlJSCHOOl - „ RE KORD " V.A.M.O.R erkend Uitsluitend KNAC-tnstructeurs Theorie met projectlefllms Kwartplstr«m 48 h tplef \^ 1W Heinkel SCOOTERRIJSCHOOL ƒ 4 per lesuur 3 lessen ƒ 10 Ha len en brengen gratis Joh Camphuysstraat 14 telef 31693 Huwelijlcen enz Welke vrouw van 35 tot 45 jaar niet zo groot zou KENNIS wil len maken met man 46 jaar 1.78 lengte donker uiterlijk Br no 1-1419 bur UN Nette gescheiden vrouw 48 jr eiseres zoekt KENNISMAKING met nette man flink persoon liefst met woning Br no 1-1163 bur UN HUW EU JKSBEMIDDELINO voor beschaafde dames en he ren Bureau „ Hera " Nieuwe Gracht 193 Utrecht Tel 13066 030 Spreekuren dagelijks van 2 tot 8 uur ' s zondags en ' s ruaandags gesloten Inlichtin gen kosteloos Condities billijk Discretie verzekerd Nette jongeman 31 jaar vaste werkkring zoekt langs deze hem onsympathieke weg se rieuze KENNISMAKING met net meisje leeftijd ca 24 tot 30 jaar Br met event foto welke onder erewoord retour no 1-1220 bur UN Vrijgezel oud 40 jr zoekt na dere KENNISMAKING met nette vrouw van plm zelfde leeftijd Klein gebrek geen be zwaar Br no 1-1244 bur UN Vrolijke jonge vrouw met 2 kinderen zoekt KENNISMA KING met besch kunstzinnige heer tot 40 jaar alg ontw repr uiterlijk i.b.v auto na tuur en dierenvriend om sa men veel gezelllgs te beleven Br no 1-1330 bur UN Jongeman N.H 19 jaar niet onbemiddeld zoekt serieuze KENNISMAKING met een net meisje N.H ongeveer dezelf de leeftijd omgeving utrecht Br met foto no 1-1373 bur UN Uurtse Zwitserse Oostenrijkse Hollandse vrlend(lnn)en wen - sen BRIEFWISSELING enz Inlichtingen gratlsl Wereldkoe rler Box 6057 Rotterdam tel 33300 HUWELIJK Serieuze contact mogelljkheden voor dames en heren uit alle kringen Werken de stand boerenstand midden klasse enz Vertrouwde zeer succesvolle bemiddeling door één der grootste bureaus in Europa Schriftelijke inl Alg Ned Contactbureau Postbus 8 te LIchtenvoorde Mondelinge inlichtingen Rijpstraat 14 te Amersfoort geopend maandag t.m zaterdag van 2-10 uur HUWELIJK Allen die in ' n op recht gemeende kennismaking de verwezenlijking van hun mooiste levensideaal zien wor den opgeroepen toe te treden tot de reeds vele jaren be staande 10 samenwerkende on der vrouwelijke leiding staan de huwelljksbemlddellngskan toren Speciale afdelingen voor gegoede midden werkende en boerenstand al.smede voor alle geloofsrichtingen Tevens voor jongelui en voor heren die — met huweltlk als doel - In hun moederloze gezin een huishoudster zoeken Vraagt gegevens Nederlands Bemid deltngseentrum Hoofdartmtnl stratie Postbus 6037 Amster dam Ontvangkantoor te ' tr Hartingstraat 20 bis nagell]k.e 2 8 ook zaterdag en zondag Desgewenst huisbezoek Diversen BEHANGEN en WITTEN Voor goed behang schilder - en wlt werk naar B v d Laan M A de Ruyter.'itraat 3 b telef 24636 KUNSTGEBltREPARATlË Spoedgevallen enige uren Se opend 8 2Ü Teleï 17B33 Ue Bou ter uitsluitend üudwljkerdwars straat 134 t.o school buslijn 3 h^lte OUftwtlkerrtWHrsBtraat GELDLENINGEN In contanten zonder borg Top - Ie en 2de hypotheken Bouw en handels kredieten Gratis inlichtingen Br D.I.B Zwaluwstraat 3 te Heerlen Uw adres voor betrouwbare AUTO - SCOOTER MOTOR RIJWIELFINANCIERINÓ Is nog steeds Fa G C Wester veld & Zn Begünekade 9 te utrecht Telef 16953 UW PANTALON te lang te kort of te breed Wij Verma ken hem deze week Kleerma kerij Amsterd straatweg 79 nog voor de Beverstraat Ze zijn er weer onze bekende reclame Nofapan ROLFILMS f 1 per St Fotobureau ' t Sticht Steenweg 15 Utrecht TJTRECHTSCH NIEUWSBLAD Voor U het vergeet Nu kolen kopen ês sparen Bovendien zijn al!e soorten voorlopig onbeperkt leverbaar atm afm. atm. afm. afm It III parel IV V ƒ 12.25 ƒ 13.45 f 12.85 f 12.30 ƒ 8.25 afm afm III IV ƒ 12.50 ƒ 11.80 afm afm. afm III parel IV ƒ 12.65 / 12.10 ƒ 11.60 SUPER OF WALES weinig as korte blauwe vlam zeer zuinig in gebruii < hord en glanzend per HL DONETZ glashard de zuinigste kool voor een goed trekkende schoorsteen per 75 kg Iste SOORT weinig eisend vrij hard een antraciet soort voor iedereen geschikt 2de SOORT afm II ƒ 9.80 afm III ƒ 10.95 afm IV ƒ 10.50 een zachter soort antraciet die desondanks velen goed voldoet afm IV kan soms wat aanslag geven op glazen ruitjes Voorts leverbaar eierkolen syntraciet cokes industriekolen en aanmaakmateriaai met P K Olij zit u en warmer bij f AMSTERDAMSESTRAATWEG 214 — TELEFOON 40002-40003 DAMSTRAAT 55 tevens HAARDENSHOWROOM Besteladressen Dollardstraat 26 - Kon Wilheiminalaan 39 - Pelt laan 155 De prijzen zijn vrijblijvend geldig voor mei en juni bij contante betaling 3 DAGEN C Il A.s MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 18 iuni 19 iuni 20 luni STOFFENHUIS LANGE ELISABETHSTRAAT 30 - UTRECHT I fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiifiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniHi Voor BEHANG en VERF moet u bi de vakman zijn v d Helststraat 14 telef 29451 Sportver en zakenman BALL POINTS In kleur en bedrukt met naam vanaf ƒ 25 de 100 st Telef 34512 Utrecht Ie 2e en TOP HYPOTHEKEN tot 90 ' It van de verkoopwaarde Auto - en meubelfinanclerlngen Inlichtingen „ Universeel " Joh Gerartsweg 132 Hilversum tel van maandag t.m vrijdag 02950 - 43474 en na kantooruren 17976 Welk meisje van plm 20 jaar wil met Jongen van 25 jaar van 2 tot 14 juli per motor naar Duitsland met VAKANTIE Br met foto op erewoord retour no 1-1494 bur UN CURIO " Wetensch boeken romans pocketbooks hobby bladen magazins Geographic Curiositeiten Wapens munten schelpen naturalla Inkoop Verkoop Ruil Voorstraat 55 telef 23S95 LAPJESPOES 4 weken af te halen Na 6 uur Stadhouders laan 44 b telef 18413 REVISIES van alle type moto ren Uitdenk en spuitwerk Goed en goedkoop Telef 35154 Het enige adres voor het ma ken van een goede REPRO DUCTIE naar oude en ver bleekte foto's Is Foto Van dei Helde Voorstraat 54 tel I823B Juffrouw 31 jaar alg ontw kamerbewoonster en op kan toor zoekt VRIENDIN Br no 1-1107 bur UN Voor de verkoop van textiel goederen afdeling confectie zoeken wij Iemand in het bezit van VERGUNNING Br no G 2363 Adv Bur Alta Paus dam Utrecht Voor al uw VEKZEKERlNi iEN en financiering van auto mo tor en bromfiets ass kantc>or J W de Paauw Vleutenseweg 178 en 178 bis Utrecht Telet 35550 Voor goed en voordelig STEN CILWERK met snelle levertud Herm Hetmink Moderne Kan toorlnrichting NarhtpgHwI.siirMHl 811 telef 14764 Net meisje zoekt VRIENDIN Om ook mee op vakantie te gaan Leeftijd tussen 24 en 28 jaar Br no 1-1164 bur UN Vlot meisje zoekt een leuke VRIENDIN ongeveer 17 jaar Br no 1-1224 bur UN PROT BEGRAFENISONDER NEMING Fa G H de Jager Twljnstraat 38 38 bis v,h Am eterd straatweg 45 Utrecht Telef 14273 - 18532 - 24918 Ver voer van overledeneii van en naar alle ptadt^en in blnnen en buitenland InruIIIng Reparaties Moderni sering Laat u halen en brengen om in toonzalen een goede keus uit ruim gesorteerde MEUBELEN te maken Ook voor alle soorten vloerbedek kingen trapbekledingen en prima behangwerk is uw adres J J ter Hoeve en Zn Verl Hoograven.'seweg 70 tel 22496 Utrecht VEHHUIZINGBN en woning stoffering Wij verhuizen u en stofferen tevens uw woning Vraag vryblijvend prijsopgaaf Alles met volle garantie P J Elberts en Zn v Humboldt straat 23 telef 12060 en telef 29767 De goedkoopste BEZORG DIENST van uw pakketten en kamerverhuizingen is per mo torbakfiets U belt 36305 en wij komen GELDLENINGEN vanaf / 1500 voor diverse doeleinden voor korte en langere termijnen 5 jaar geen z.g spaarkrediet systeem lste 2de Top " hypo theken - financieringen In termediair " Postbus 8003 Den Haag fl^IE GAAT VERHUIZEN Ad vies over vrijkomende woon ruimte bijv twee - of drle kamerflat of etage zal zéér geapprecieerd worden door jonge vrouw werkzaam R.U Utrecht Br no U-2375 Adv Tir Alta Pausdam Wordt DETECTIVE beroeps of bijverdienste Gratis Inlich tingen over schrift opleiding Particuliere Recherche Nwe Binnenweg 352 a Rotterdam Telef 33300 Student vraagt LIFT naar Spanje event tot Toulouse te gen betaling omstreeks 23-24 iuni 1962 Telef 03402 - 2872 ZONWERING TENTENVERHUUR SUÈDE JASJES LEDEREN MOTORKLEDING ZWIERS Westravenstraat 42 Telefoon 36317 IN EEN DAG KI.AAR Belt umaar Volledla chemisch reini gen dry cleaning en vlinderlicht modelpersen Stomert.1Kropman Amsterd strantweg,il4 telef 40504 U belt wil Voor FINANCIERING van AUTOS MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS en naar Ass-kantoor C M Wltjens Marlahoek 21 Utrecht Telef 13471 en 23299 Alle verzekeringen komen Uw huls en erf met goede verf door ons GESCHILDERD tegen bederf Vraagt u vrijblijvend prijsopgaaf Br no 1-1492 bur UN HYI'OTHEEKGELDEN beschik baar op woonhuizen woon wln-Kelhulzen en boerderijen Af losslngss.vsteem naar keuze In lichtingen Bohan Hypothekeri NV Briglttenstr 17 Utrecht Telef 030 - 18751 - 16757 of na 18 uur 0.30 - 36218 of bij hypo theeklnspecleur L J H An drlessen Racinelaan 8-1 Utr Telef 030 - 35913 HYPOTHEKEN Op gunstige condities Diverse aflossingsmo geiilkheden Hypotheekkantoor voor Midden Nederland Post bus 238 Utrecht Telef 41656 PERFECT " KOUSENSER - VICE Kousenreparatle knoops gaten « itofknopen gespen kno pen rokken onderjurken In korten Alle stoppages Eigen atelier Galeries Modernes par terre Lichte Gnarrl hoek Vis markt Alarml Vanaf I april zijn de Nerierland. tM^.VCS* Ï^V ^''*" f -^ o^^If 5w.^i/n ' ^^"^ ^° i " ^°^^?"' vertalingen Voor degenen die Vene - "* '"¦*'' *«" *«^ **" *^" zwerven waarin hij zijn le veriaiingen voor oegenen aie vene - ^^^^^ Frankrijk en Zwitserland die vens - en wereldbe - afgewisseld werd met logeerpartg - schouwing neer en bü de bovengenoemde dame De - legde Deze wer ze installeerde hem in een klein ken kwamen onder huisje in Chambéry waar Jean - meer tot stand in Jacques Uverig begon te studeren L'Hermitage een klein huisje buiten Huisonderwijzer Aangezien hij in die dagen nietaan een minderwaardigheidscom _ - - - plex leed accepteerde hij de posi Iiuff-Leiden waarin hij vijf eeuwen tie van huisonderwijzer bij een fa interieur - en meubelkunst in Neder milie in Lyon maar het bleek alland behandelt Het beeldscherm is spoedig dat hij hiervoor totaal on onze tv en het is al zo bar lang gele geschikt was Na nog enige fiasco's den dat onze voorouders aan het te hebben geleden werd hij opge - inégaïïté'parmi les haardvuur zaten dat we ons dit niet nomen in de salons van rijke Parij - hommes ' en men meer kunnen voorstellen Toch is het se belastingpachters die er voor goed hierover te lezen juist met zorgden dat zijn opera ' Les Muses voorlichting van deze deskundige Galantes ' werd opgevoerd ^ Hi«"r ' « Jie ons vertelt naar welke „ diezelfde tijd sloot hij vriend - richtlijnen - dikwijls van nuttige g^jj^p ^^^ Diderot die hem een aard - een huiskamer werd ingericht aantal artikelen voor zijn bekende zoals weleer met een zware eikehou encyclopedie liet schrijven Ook ten bank met een verstelbare leu ontmoette hü in deze dagen het nmg opdat men zowel met het ge dienstmeisje Thérèse Levasseur zicht naar de haard als met de rug met wie hij een verhouding aan - Rc Kunstpockets Zwarte beertjes zijn reeds eerder in onze rubriek met gro te waardering genoemd De serie is thans uitgebreid met Goya door dr tië kennen of die voornemens zijn deze lagunenstad te bezoeken wijzen we op het curieuze boekje over Cana letto de schilder en tekenaar die in de 18e eeuw met een soort camera obscura werkte om te kunnen vol doen aan de vele opdrachten die hij kreeg \ an haardvuur tot beeldscherm n-emt de schrijver Th H Lunsing ¦^ heurleer zijn boekje Uitgave Sijt - In haast binnen acht weken gecomponeerd daarnaar toe gezeten kon zijn knoopte welke jaren heeft geduurd.De uit deze liaison geboren kinde ren werden door Rousseau zonder ou la nouvelle Héloïseuitzondering naar een vondelingen gesticht gebracht Moeilijk karakter Grote bekendheid verwierf Jean Jacques zich door de beantwoording Zijn moeilijk karakter was de oor van de door de academie van Dijon zaak dat het tot een breuk met zgnuitgeschreven prijsvraag Deze uni weldoenster en met de encyclope versiteit had namelijk een antwoord disten kwam Bovendien haalde h^jverlangd op het probleem of de kun zich de ' eeuwige ' vijandschap vansten en wetenschappen er toe had Voltaire op de hals toen hü zijnden bijgedragen ' s mensen gedrag ' Lettre i d'Alembert sur les specta te verbeteren Tot grote verbazing cles ' publiceerde waarin hg be van vrijwel iedereen werd deze toogde ' dat hét toneel een immore vraag door Jean-Jacques in ont Ie zaak was ' Advertentie aióon BILTSTEAAT 2 DTRECHT Zomer japonnen linnen bedrukte katoen natuurzijde nylon v^roehman kennende zin beantwoord In 1752 boekte hij een aardig suc ces met de opvoering van zijn ope ra ' Le devin du village ' waarvan de première zelfs door het Franse hof werd bijgewoond In plaats van V AN DE BIJNA veertig opera's die Rossini schreef is de Barbier de populairste geworden Het is zelfs mogelijk dat indien de Willem Teil eens ten tonele zou worden gevoerd men minder enthousiast zou zijn dan weleer Deze opera ziet men dan ook nog betrekkelijk weinig op het repertoire der gezelschappen en met an ' dere werken zoals ' La Cenerentola ' en ' Mosé in Egito ' heeft men nogal moeite om het publiek te overtuigen van de muzikale aantrekkelijkheid RENATO CAPECCHI H ET LAAT zich wel aan zien dat als men steeds meer ' onbekende ' werken van Rossini zal gaan erkennen dit te danken zal zijn aan het mu zikale vertrouwen dat men in de Barbier heeft Toch was de Barbier een opdracht met haastige spoed zo zeUs dat na de première op 20 februari 1816 in het Argentina Theather te Bome nog wel het een en ander aan de partituur moest gebeuren Dat nam men vroeger trouwens nogal gemakkeiyk op we weten dit immers o.a uit de geschiedenis van 25 juni in schouwburg de opera's die Mozart heeft geschre ven Om deze reden noemt men Bos sinl dan ook wel eens de Italiaanse Mozart maar ook omdat Rossini het speels-capricieuze componeren met Mozart gemeen had Bossini was daarbü ' n grotere spotvogel en zo tekent hq de situatie van de Fi garo tegenover de graaf Almaviva op het ridicule af terwyl Mozart in zijn Nozze dl Figaro ' het aan de toehoorders overlaat hoe zijzelf de gegeven karakterisering wlÜen ac cepteren Première in 1816 Dit kon Rossini in zekere zin wei nig schelen al was hij muzikaal ge noeg om te beseffen hóe hij het moest doen en ztjn werk vooral mu - zikaal verantwoord moest voltooien Voor de première van de Barbier in februari 1816 werd Rossini eerst omstreeks de eerste dagen van dit jaar voor het schrijven van de ope ra benaderd CABLO MABIA GWLINI Eigenlijk kon het geen Barbier opera worden want de Italiaan Pai siello had er al een in 1782 gecom poneerd Daar in hetzelfde jaar de Duitser Benda ook een opera op dit gegeven had gemaakte deerde het evenmin dat Schulz dit deed in 1786 en Isouard in 1797 Maar een tekst gebruiken die reeds als opera was gecomponeerd gold als een inbreuk op de eer van de Italiaanse compo nisten Nu was Paisiello al niet meer zo jong — ruim 75 jaar — maar men waagde het nauwelijks daardoor de publiciteit tegen zich te krijgen Men wilde het Barbier-onderwerp niet prijsgeven en gaf toen maar dii werk op de première de naam var ' Almaviva ' Daarin speelde Rossi ni om vooral op ttjd klaar te zijn geducht leentjebuur bij zichzelf o a uit de EIisabetta ' welke opera een jaar voordien niet zo goed ge gaan was Bovendien had Rossini reeds een en ander van de nog uit te werken ' Cenerentola ' klaarliggen en aldus werd met passen en meten ook nog een en ander uit ' Coro in Babilonia 1812 en uit ' Auriliana in Palmira 1816 gehaald Rossini's ' Il Barbiere iU Siviglia ' de grootste opera buffa geworden inds het ontstaan van de buffa-in prmezzi zoals die circa een eeuw loordien als korte komische opera's werden ingevoerd ter onderbreking van de grote dramatische opera's De humor in deze nieuwe vorm verwierf kennelijk grote bijval en weldra zette men de komische opera als ' n zelfstandige exploitatie vooit Daarbij waren niet meer de colo ratuursopranen en de heldentenoren uit de dramatische opera's de ge vierde solisten maar de baritons IVIen ontdekte deze zangers als muzi kaal de meest intelligenten en de componisten beseften dat men aan deze lieden de vertolking van de hu mor moet toevertrouwen Zo heeft Rossini de rol van de figaro voor een bariton geschreven In dez » ope ra is niet de tenor de held maar dat is de bariton die als Barbier Rosino — coloraituurzangeres — uit handen van de graaf Almaviva moet halen Typisch is ook in deze komische opera dat de baritons en evenzeer de bassen vooral moeten kunnen ac teren aldus noemt men het in de Duitse opera ook dat Figaro een Spielbariton moet zijn Basilio de muziekleraar van Rosina een Spiel bass en zo ook Bartolo Het blijkt lang niet altijd eenvou dig te zijn om de Barbier in een goede muzikale én een even voortref felijke komische bezetting te krij gen Van Renato Capecchi weten we reeds van zijn Figaro-vertolking in 1958 voor het Holland Festival hoe uitnemend hü in deze rol was bo vendien hü geniet een internationa le vermaardheid dat de andere so iisten met hun naam en faam een § oede Rossini avond beloven is even / anzelfsprekend evenzeer als dat de - lirigent Giulini Rossini's muziek tot '^ én grote sprankeling van virtuoze luffasoli coloratuurzang bloeiende pitse ritmiek fijne instrumentaties 3n bruisende finales weet te inter reteren G van R • Na de opening door prinses Bea trix op 4 juli van de nieuwe vleu - el van het 100 jaar bestaande "- Taags gemeentemuseum zal het gemeentebestuur ' s avonds in het nuseum een ontvangst houden rot gasten van het museum zullen ip deze dag ook behoren de deel nemers aan het zesde congres van het ICOM international council of museums dat op die dag met een zitting in de ridderzaal om half drie is geopend Igor Strawinsky 80 jaar P 5 JUNI is de Russisch Ameri-kaanse componist Igor Strawinsky 80 jaar geworden Aldus staat ge boekt in het geboorteregister van Oranienburg waar de toondichter land waar zijn muziek eerst niet het levenslicht zag Dit is de da - werd aanvaard maar thans gaan tum naar de Russische telling en deweg wordt erkend wil voor ons zeggen 17 of 18 juni Strawinsky wordt dus komende week maandag dinsdag 80 jaar Hü behoort tot de zeer sterken van de hedendaagse kunstenaars en dank zij zijn hoge leeftijd kan hiJ overzien dat zijn vroegere werken van een halve eeuw geleden thans een blijvende plaats op het reper toire der orkesten hebben gekre gen Bij de eerste uitvoeringen van ztn ' Petrouchka ' 1911 liepen tiental len concertbezoekers de zaal uit ook toen in ons land ongeveer tien jaar later de — thans 87-jarige — dirigent Pierre Monteux Strawins ky's muziek introduceerde lieten Wil zijn geboorteland terugzien vele trouwe bezoekers der concer ten ernstige afkeurende opmerkin gen horen De Petrouchka vinden we thans allerminst problematische muziek en voor een uitvoering van ' Le sacre du printemps ' 1913 — die thans op het programma van hef Holland Festival staat o.a 5 juli te Utrecht door het Ballet XXe siècle — is bijzondere belangstel ling Strawinsky heeft de ontwikkeling van zijn eerste toen revolutionair aansprekende werken voortgezet en dwingt een ieder het respect af voor ziJn enorme vitale creativiteit Waar de zeven jaar oudere Pierre Monteux zijn hoofd schudt over de moderne muziek van vandaag wil Strawinsky " zich nog inleven in de visie van de jongeren die menen het radicalisme van de nieuwe muziek van een halve eeuw geleden te kunnen continueren Strawinsky is slechts een betrek kelijk klein deel van zijn leven in Rusland geweest In 1914 was het de laatste keer dat hij zijn geboor teland bezocht daarna verbleef hij in Zwitserland voorts in Parijs en ten leste in Amerika Nu op zijn hoge leeftUd verlangt htj nog eens naar Rusland terug te keren het UTRECHTSCH NIEUWSBLAD RousseM-herdenkin ^ O p 28 juni zal het 250 jaar geleden zijn dat 1712-1778 de schrijver en wijsgeer Jean-Jacques Rousseau in Geneve geboren werd Dit feit is voor de ' Association Jean-Jacques Rousseau ' aanleiding geworden een aantal manifestaties te organiseren waarvan de auteur van ' Emile ou de l'éducation ' de centrale figuur zal zijn Zo wordt bijvoorbeeld van 28 juni tot 3 juli in Royaumont te Frankrijk een colloquium belegd waarop letter kundigen en filosofen uit de gehele wereld zullen refe reren over het onderwerp ' Rousseau et l'homme mo derne ' Verder wordt in oktober in de Bibliothèque Nationale een tentoonstelling geopend die een over zicht zal geven van het oeuvre en van de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Jean-Jacques Rousseau Geneve dat mada me d'Epinay te zij ner beschikking stelde Het eerste van de bewuste boeken draagt de titel van ' Discours sur l'origine et les fondements de 1 ' JEAN JACQUES ROUSSEAU kan er eigenlijk or kern van al zijn denkbeelden in te rug vinden Geïn spireerd door de liefde voor mada ne d'Houdetot — een schoonzuster van madame d'Epinay te hij een groot werk — zet - tiers-Travers in de buurt van Neu over op chatel Zijn eerste werk was hier voedkunde op dat gevolgd werd de Partjse aartsbisschop van re door zijn veelgelezen roman ' Julie pliek te dienen op diens ' Mande - "" ment ' en daarna de aanval af te slaan die dr Tronchin uit Geneve op hem had gericht Kort daarop gaf Voltaire hem de genadeslag met zijn publikatie van ' Sentiments des citoyens ' waarin hij onthulde op welk een wijze Rous seau zijn kinderen behandeld had Deze publikatie kwam voor bijna iedereen als een donderslag van een heldere hemel en de stemming keer de zich dermate tegen Rousseau dat deze wederom eeii ander toe In 1762 kwam zijn beroemde werk vluchtsoord moest zoeken Van die ' Le contrat social ou principes du tijd af leidde Jean-Jacques het le droit politique ' van de pers waarin ven van een opgejaagde die ner de stelling werd verdedigd ' dat de gens meer rust kon vinden en die maatschappij berust op een vrijwil - de grens van de vervolgmgswaan lig door haar leden aangegane zm gevaarlijk dicht naderde Dit overeenkomst ' Zijn tweede grote WiJkt onder andere uit zijn ' Confes werk uit dat jaar was ' Emile ou de sions ' en uit zijn ' Rousseau juge l'éducation ' waarvan de deïstische Jean-Jacques ' geloofsbelijdenis — ' La profession de fod du vicaire Savoyard ' — over - Onderzoekers al verboden werd Deze confessie _.,,,.„ wekte zo'n verontwaardiging dat De invloed die Bousseau op zgn Rousseau zich genoodzaakt zag de tijdgenoten en op het nageslacht vlucht te nemen Hij vond toen heeft uitgeoefend is bmtengewoon asiel op het grondgebied van Frede - sroot geweest en werkt zelfs in on rik de Tweede van Pruisen in Mo - ze dagen na Zo heeft zgn ' Julie ou la nouveUe Heloise ' de romancières — madame de Staël en Georges Sand IGOR STRAWINSKY tot voorbeeld gediend en de opzet van zijn ' Eêveries du promeneur so litaire ' werd een exempel voor fi guren als Senancour de Nerval Guérin Baudelaire Bimbaud Gide en Proust En wat zijn pedagogi sche opvattingen aangaat de ge dachten ' dat men het kind door en voor de vrijheid moet opvoeden ' en ' dat de waarde van de mens eer der door het hart dan door het ver stand wordt bepaald ' vinden in stemming en weerklank tot op de huidige dag Zoals bekend is Rousseau altijd een omstreden figuur geweest die door sommigen hemelhoog is gepre zen maar door anderen bitter is verguisd Geen wonder dus dat er in de loop der jaren tal van studies zijn verschenen waarin Rousseau kenners dieper poogden door te drin gen in het leven en in het oeuvre van deze geniale maar toch onge twijfeld gedesequilibreerde auteur Onder deze onderzoekers heeft naar mijn smaak Jean Guéhenno het best de diepste roerselen van Jean-Jacques ' ziel verstaan Vol gens deze letterkundige was de voornaamste bron van Rousseau's innerlijke conflicten de gewetens wroeging die hij voelde over de be handeling zijner kinderen Deze wroeging maakte hem niet alleen onrustig maar riep bij hem voort durend het verlangen wakker om zich tegenover iedereen te recht vaardigen Rousseau beschouwde zich namelijk als een ' restaurateur de la vertu ' een hersteller van de deugd die enerzijds zijn denkbeel den gaarne bekendheid gaf maar die anderzijds permanent in angst leefde dat zijn bohémienachtig ver leden ontdekt zou worden De discrepantie tussen de door hem verkondigde deugd en oprecht heid en de moeilijk te verbergen en niet geboete zonde — die door Vol taire toch aan het licht zou komen — ¦ bracht hem tot piekeren en voerde hem naar de rand van de waanzin Dfet dit morele conflict onvermij delijk tot een catastrofe moest lel den zo zegt Guéhenno kwam om dat Rousseau in wezen een ernstig en oprecht man was die ondanks al zijn zwakheden toch steeds h«t goede heeft gewild DR H A TEN BRUGGENCATE IJTRECHTSC ] Ah ivai LE D E ALG huidigi i schokkende bulente wer zich dan no ^ van de nie afschuwelijh • nauwelijks feit dat ee I dis het Vre < f langstelling dezer dagev regering on uit Noord'J evacueren - uitzicht m ruchten gel < likwidatie h het af Scheie een eeuw is geweest v en meest ro lingenlegioe romantiek i beten manr \ van Noord ' op dezelfde I EDER HU begraven zeggen e tele passages neer het slas centies die \ intimiteit vai nen Maar ac leden meege onderwerp v schilligheid jegend I N 1926 vei eerste poj scherm te aanzienlijke der andere 1 creatie van I Resi • • i ZlJI gr Vier jaar lat van Josef von i draaide het g toenmalige i Dietrich en hel de twijfelachtii als coulisse te < gode diva He made in Holly \ waarlijk geen ] dit van verre t ven De film oj die tijd goed - beste die Ster heeft maar geen stukken ai Vreemdelingenl Deze geschiet ger wal geraa en de brutale werd in de eers drama van Die — subliem gesj Wk in de sfe slechts in zee met het milieu rakken het kaï patrouillegevecl niet veel meer tergrond van h ren Alleen doe ke legionair vc de nabijheid di schap waar m kend heeft bel Maar het legio achter de Mo Dietrich T)erde expe Het derde ex Eïand jeu ' eei Worden films v en de titel dec dat ook hier h zou overheersc wU zien Een jongema rjjk elegant e slingert zich a zieke vrouw d " Vj door haar 1 " S bedelstaf is steek laat Hij omgeving die 1 om dienst te r 1 delingenlegioen schuim der nat gestilde verlani « efde die hij 
15 Morele Herbewapening Bekroning naïeve en irreële propaganda OPPEPPENDE reclamekreten is de bioscoopbezoeker ge wend van alle filmverhuurkantoren hij weet wat ze waard zijn en gaat de aanbevolen film onder voorbehoud zien Maar wanneer een idealistische organisatie als Studio Morele Herbewapening vertoningen van haar film De Bekroning vergezeld laat gaan van juichkreten is men niet direct geneigd hierin slechts een lok middel te zien paganda Toor Moiele Herbewape ning In eerste instantie hoeft niemand bezwaar te hebben tegen deze propa ganda dat is op zichzelf het goed recht van M.H De manier waarop de doelstellingen van M.H echter voor de camera worden gebracht is echter oninteressant omdat het neerkomt op een uittreksel van hetgeen men on der meer door middel van de nu en dan pagina groot verschijnende ad vertenties van M.H van deze ideo logie zo langzamerhand wel weet 2 a ï è r ' d a g T 6 ï U n ï ï 9 6 2 D E ALGERIJNSE CRISIS die als een storm het huidige Frankrijk teistert is slechts een der vele schokkende tijdsverschijnselen in onze hedendaagse tWT ' hulente wereld Wat wij er van vernemen concentreert zich dan nog hoofdzakelijk op de moeizame consolidatie mn de nieuwe onafhankelijke staat alsmede op de afschuwelijke terreur van de OAS En wij hebben nauwelijks aandacht voor het toch wel opmerkelijke feit dat een eens zo belangrijke factor in dit drama als het Vreemdelingenlegioen bijna geheel uit de be langstelling verdween Slechts een kort berichtje maakte dezer dagen melding van het voornemen der Franse regering om ' het legioen ' uit Noord'Afrika te doen evacueren •— in het voor ' uitzicht mag men de ge ruchten geloven ^ van een totale opheffing Mocht deze likwidatie inderdaad een feit worden dan betekent dit het afscheid van een korps dat niet alleen langer dan een eeuw het werd in 1835 opgericht de steunpilaar is geweest van het Franse régime in Algeijre maar ook van een der merkwaardigste en meest romantische legerafdelingen uit de moderne geschiedenis Het Vreemde ' lingenlegioen Men behoeft het woord slechts uit te spreken en al wat er nog aan romantiek in onze nuchtere harten rest wordt springlevend Een cohort van ver ' heten mannen uit aller heren landen tezamengebracht op de dorre hete vlakten van Noord'Afrika — een leger maatschappelijke schipbreukelingen aangespoeld ^ lot de bezetting van een fortificatie eeuw filmactiviteit niet bijs op dezelfde troosteloze kust '~ ~ " "'*"" Valse romantiek Aangezien het zwaartepunt van de film op deze bekende ideologische kwestie valt wordt de dramatiek eens temeer verzwakt Eens temeer inder daad omdat de makers van de film toch al weinig kaas gegeten hebben van dramaturgie Het filmgebeuren is niet een een heid maar een samenstelling van episodes die uitlopen op de ode aan het M H.-evangelie De wijze waarop de schoonzoon na lange training in communistische revolutietechniek verondersteld wordt zich te bekeren tot het totaal tegenovergestelde Mo rele Herbewapening dus is zeer ireëel Het doet aari als de lichtvaar dige drlestuiversromantiek van een secondair of tertiair HoUywood pro-dukt een valse romantiek die volgens alle tradities van Holly woodse droom fabrikanten wordt ondersteund door de hemelse glimlach op de gezichten Cohorten verheten mannen op hete vlakten van IS oord-Afrika Munel Sm^th in ' De Bekroning ' van de vertegenwoordigers aller na tiën tijdens de grote M.H.-conferentie Met een dergelijke naïeviteit kan men misschien succes hebben in ge bieden waar de tegenstelling tussen rassen scherp ligt maar het zal de ge middelde Nederlandse bioscoopbezoe ker niet overtuigen van het gelijk van M H of zelfs van de belangrijk heid van de zending van M.H Irreëel De Bekroning is musical drama ge noemd na een lang stuk ' speelfilm ' wordt plots een gezongen tekst inge last Dit geschiedt te incidenteel dan dat de betiteling musical gerechtvaar digd zou zijn maar niettemii is daar mee het gebeuren ineens boven de werkelijkheid uitgetild naar regionen waar slechts de lof gezongen wordt Wat het de toeschouwer moeilijk maakt reëel in te gaan op de door M.H gestelde kwestie muziek de verhoogde toon slaat immers alle ar gumentatie uit handen En eigenlijk heeft dit ook tot gevolg dat men de naïeveteit en de mannetjesmakerij want de personen zijn behalve Mu riel Smith niet meer dan typetjes niet kan kwalijk nemen Deze con clusie gaat echter te ver omdat het een door M.H belangrijk gemaakt onderwerp betreft waarop M H van ieder mens een positief antwoord verwacht Tijdens de eerste voorstelling in het Cameratheater ' deed de heer Alan Thornhill schrijver van het toneelstuk waarnaar de film werd gemaakt een uitspraak die bepaald opvallend is Hij zei in het commu nisme geen heil te zien maar even min in het anti-communisme Merk waardig is nu dat van deze vrij irenische houding in de fihn weinig is overgebleven M.H en commu nisme worden ook blijkens de op de conferentie afgelegde getuige nissen zo ongeveer tegenover el kaar gesteld als God en duivel Vraagtekens Tenslotte men is na bezichtiging van de film vooral teleurgesteld en geprikkeld wanneer men tevoren de superlatieven heeft gelezen die en kele figuren met ' namen ' hebben ge meend te moeten uiten Spyros Skou ras president van 20th Century Fox heeft zich niet ontzien te zeggen ' Fantastisch fantastisch fantastisch De film moet naar iedere bioscoop ter wereld ' De filmster Joel McCrea te Hollywood verklaart dat de wereld op films als De Belcroning heeft ge wacht Zijn eigen films zag hij niet meer dan een - of tweemaal maar De Bekroning heeft hij al tenminste ne genmaal gezien Enige vraag Hoe is dit in hemels naam mogelijk vRlr Caroussel van het nachtleven Caroussel van het nachtleven deel II Vreeburg geeft een beeld van het amusementsleven in aller lei vermaakscentra van verschil lende continenten Men ziet beelden uit Edinburgh Reno Las Vegas Los Angeles Nairobi Singapore Osaka Bahamas Mexico City AcapuIcQ Rio de Janeiro Miami New Orleans en San Francisco Wei wat zal men er van zeggen?Als het er op aankomt niet zo " veel meer Zoals we van de Ita lianen de Hercules-serie gewendt T 1 zijn weten we pre - V ree burg cles dat dU de der de of vierde film in de serie over het nachtleven is Wie een van de vorige gezien heeft zal beamen dat het nu allemaal anders is en toch net zo Met andere woorden de „ kunstjes " zijn in de grond hetzelfde maar worden slechts door andere personen uit gevoerd Zie voor Filmac pae 7 1945 „ We begonnen met niets Samen hebben we er ons doorheen geslagen Toen kwam het succes we verdienden geld meer geld nog meer geld " 1962 „ Nu heeft mijn man zoveel geld dat hij in ons Deutsche Wirtschaftswunderland alles denkt te kunnen kopen zelfs mü •." Deze dramatische uitlating vaneen vrouw die haar huwelijk ver stoord ziet door een echtgenoot die 1 ^ Q 1 door de maoht van de = ^ Ca.la mammon gefascineerd Is ^ sluit een in al zijn drama - tische suggestiviteit zeer boeiende film af welke onder de titel „ Tot het geld ons zal scheiden " in Scala vertoond wordt De medaille van de verbazing wekkende voorspoed die de Bonds republiek na twee verloren oorlo gen toch deelachtig geworden is heeft ook zijn duistere keerzijde Onder de maatldeding der groot industriëlen in het na-oorlogse West-Duitsland valt het velen der dragers ervan beslist moeilijk hun afkomst zoniet geheel te verbergen dan toch in ieder geval te camou fleren Geld helpt hen daarbij niet hoewel velen dat lesje reeds heb ben geleerd zeer velen het echter nog nioeten leren Tot welke schaamteloosheden verwoestingen en catastrofes deze verslaafdheid aan de materiële UTRECHTSCH NIEUWSBITAD " Afsbheid van ' het le6ioen IEDER HUNNER draagt zijn verleden mee van misdaad wanhoop en misère voor altijd begraven achter het gebronsde soldatenmasker Een compagnie legionairs — dat wil zeggen een levende bibliotheek van sensatielectuur vol duistere woeste en sentimen tele passages Als het legioen marcheert trekt een leger boeiende herinneringen mee wan neer het slaapt is de drukkende hitte der chambrée zwaar van wilde dromen reminis centies die van het paleis tot de onderwereld reiken Men kent elkaar door de gedwongen intimiteit van een hard gevaarlijk leven — men deelt broederlijk brood vrouwen en patro nen Maar achter de zeven zegelen der verbitterde geslotenheid ligt het geheim van het ver leden meegedragen als een verborgen wond Welk een wereld van romantiek — welk een onderwerp voor de film En niets mag verwonderlijker heten dan de betrekkelijke onver schilligheid waarmee dit dankbare en interessante gegeven door diezelfde film werd be jegend r Het legioen in ' Le grand jeu ' boven met Gary Cooper en Mariene Dietrich Hieronder het Spaanse legioen in ' La Bandera ' N 1926 verscheen ' Beau Geste ' van Herbert Brennon — ide eerste poging van betekenis om het legioen op het beeld scherm te introduceren Hoewel het werk in zijn tijd een aanzienlijke populariteit genoot verdween het nochtans zon der andere herinneringen na te laten dan een opmerkelijke creatie van Ronald Colman in de titelrol Resultaten zijn niet groots Vier jaar later volgde Marokko'van Josef von Sternberg Natuurlijkdraaide het geval om Sternbergstoenmalige idiool Mariene Dietrich en het legioen viel slechts de twijfelachtige eer te beurt om als coulisse te dienen voor de veraf gode diva Het was Noord-Afrika made in Hollywood ' — men behoeft waarlijk geen Fransman te zijn om dit van verre te ruiken en te proe ven De film op zich zelf was Voor die tijd goed — in feite een der beste die Sternberg ooit gemaakt heeft maar een epos van het geen stukken an Vreemdelingenlegioen bleek het op ren kan Tot hij in het kantonne - len uitgekozen Gabin Le Vigan enDeze geschiedenis van een aan la - ment een danseresje ontmoet — Amos zijn niet alleen naar Noord ger wal geraakte café-chantantjuf een meisje van twijfelachtige her - Afrika gekomen - zij hebben weken en de brutale nonchalante soldaat komst in wier treffende gelijkenis lang het harde soldatenleven mee werd in de eerste plaats het liefdes - met de vroegere vriendin hij hard - gemaakt Ztj sliepen tussen légio drama van Dietrich en Cary Cooper nekkig een persoonsverdubbeling nairs moesten met de réveille op - subliem gespeeld en voortreffe - wil zien staan en de troep op zijn marsen Hik in de sfeer gehouden maar Rondom dit thema was het drama volgen De regisseur bewoog zich sleclits In zeer losse samenhang van het legioen geweven en de do - met zijn camera's in de kazerne en met het milieu De kazernes de ba - cumentatie was in zoverre belangrij - nam op zijn beurt deel aan de zwa rakken het kantonnementsleven de ker dat zij ter plaatse werd ver - re patrouillediensten Het was een patrouillegevechten — het vormde gaard een overwegend deel der zeldzame gewaarwording in de 1500 niet veel meer dan de wazige ach - opnamen geschiedde inderdaad in man die de Spaanse regering ter tergrond van het amoureuze gebeu - Noord-Afrika Maar ten slotte werd beschikking van L'Herbier had ge ren Alleen door Coopers magnifie - de regisseur voor een diepergaande steld de echte legionairs te weten ke legionair voelden wij iets van studie toch te zeer in beslag geno - minder romantisch misschien dan de nabijheid dier avonturiergemeen - men door twee factoren de intrige de figuranten der vroegere films sciiap waar men met alles afgere - en zijn vrouw Het verhaal con - maar met al de touchante kenmer kend heeft behalve met de dood centreerde zich weliswaar op de ken der authenticiteit liefdesaffaire tussen de legionair H ' SAxVAy\AXVW\AX\A<'W Frolongatie > w Talk — Cai Reprises Kanonnen van Navaroné — City Fort Yuma — Olympia tot en met zondag Bajonetten tegen tanics — Olympia van maandag af Pierre-Richard Willm en het meis Er kwamen in dit werk tal van ta je-van-plezier Marie Bell maar ferelen voor die de hitte der woes madame Frangoise Rosay — niet al - tijn met zich mee schenen te dra leen een voortreffelijk actrice doch gen en de geur van zweet en bloedtevens echtgenote van de regisseur uitwasemden En wanneer aan het — stelde zich niet met een bijrollet je van een paar honderd meter te vreden Zo werd de au fond beschei den figuur van de kroeghoudster eenalles overschaduwend personage.iw „ i j _ „ En het legioen kwam alweer ^ Pillow Talk — Camera ^ 1^1 ^^ legioen zelf ging schuil „ auwelUks aSn z«n trekken,achter de Mona-Lisatreliken van Dietrich c ^ i • M bpaanse legioen ^ Derde experiment De daarop volgende groeve was = Het derde experiment heette ' Le - La bandera ' 1936 van Marcel = mm jeu ' een der klassiek ge L'Herbier en het feit dat het dit - ^ « orden fUras van Jacques Feyler "^ aal om het Spaanse Vreemdelm - ^ « n de titel deed reeds vermoeden genlegioen ging betekende slechts ^ « at ook hier het persoonlek drama f.«".gering verschil in geografische = wu overheersen liggmg Want de mannen die de = fi ' zien ' ' bandera ' of Spaanse bataljonsvlag ^ Vanavond m ' volgen zijn in wezen uit hetzelfde ^ == Les Cousins Camera 23.15 uur Zondag Richard Tauber — Camera Ipi weissen Rössl t _ Vreeburg Een jongeman aldus het verhaal hout géfSneden en leven onder de - = ' uk elegant en levenslustig ver zelfde omstandigheden als hun lotge slingert zich aan een kokette spil noten in het Franse corps.Zieke vrouw die hem — wanneer Het opmerkelijke in deze film was ^ 4 door haar buitensporigheden tot echter dat zij veel intenser tot hetde bedelstaf is gebracht — in de bestaan der militaire ballingen door steek laat Hij ontvlucht Parijs en drong — zij werd minder de romanomgeving die hem heeft uitgestoten van het individu dan de roman van^w dienst te nemen in het vreem het legioen Rondom de drie hoofd delingenlegioen Temidden van het figuren — Fransen die elkaar onderschuim der naties draagt htj het on vreemde vlag vonden — verrees hetgestilde verlangen mee naar de ge legioen in al zijn fascinerende ver "« de die hij vergeten noch ontbe schrikking De acteurs voor die rol - Niet vrij van driestuivers - romantiek M ^ [ aar veel anders dan een de lading niet dekkende vlag zijn de superlatieven niet Met andere woor den de film is misschien wel sympa thiek dat hangt af van de mate van waardering die men heeft voor een ideologie als die van Morele Herbe wapening maar louter als film bezien is er al helemaal niets interessants in te ontdekken De Bekroning is het verhaal van Emma Tremaine en de keus die zij doet voor Morele Herbewapening waardoor de loop van de geschiede nis verandert Aldus de folder die u gisteren waarschijnlijk in uw brie venbus hebt gevonden De film is ge ïnspireerd op een ware geschiedenis die zich heeft afgespeeld in het zui den van de Verenigde Staten ' Een eenvoudig negermeisje wier ouders slaven waren heft zich uit boven het stof van de katoenvelden uit haar omgeving om een van Amerika's grootste figuren uit het Onderwijs en advisieur van de president te worden Maar ondanks haar triomfen voelt zij een leegte Haar eigen dochter keert zich tegen haar De jongen die zij vooruit had geholpen haar schoon zoon wordt een vijand van alles wat zij voorstaat Dan ontdekt zij een kracht die verzoening brengt waar de bitterste vijandschap heerst een idee niet alleen voor haar eigen ge zin en ras maar groot genoeg om de honger van volken te stillen ' Aldus de inhoud Niet overtuigend Wat men denkt of moet denken van Morele Herbewapening is hier niet op één man na is uitgemoord en de vijfde bandera voor dit trieste res - ter zake Wat ons aangaat is de film ter indrukwekkende resulta - als zodanig Het ziet er naar uit dat tant defileert dan voelen wij ons ten moet de historicus der van aangezicht tot aangezicht ge - tnpknmst ppnopffen nemen plaatst met het Vreemdelingenle - toeKOmst RenoeRen nemen De Bekroning niet in staat zal zijn de gemiddelde Nederlander te over tuigen De film is niet een drama dat gioen In lange rijen trekken zij Het legioen marcheert OOK dank zij innerlijke kracht dwmgt om voorbij — een monotone masse van QveT het beeldscherm heen grauwe uniformen en verstarde ge „ „„„„ i„ii,„4 j +„„««,«« 4 - - 744 bronsde koppen het legioen van de vergetelheid tegemoet Zl ] mysterie en verbittering dat een die Verdwijnen gaan groeten toekomst zonder hoop in het aange zicht ziet I U Remake Pittige film naar ' n verhaal van Runyon Pocketful of in te gaan ' maar een oppervlakkige dramatisering van feitelijkheden tot een soort gespeelde documentaire mei muzikale injecties De dialogen missen alle spanlcrachi zij zijn een zijdig gericht op het grote doel pro - Tot slot nog een ' Le grand Jen ' — ditmaal onder regie van Robert Siodmak Als film bekeken vertoon de het werk ontegenzeggeiyk de na delen van iedere ' remake ' een ze ker gebrek aan spontaniteit plus de handicap van een reeds bekende ' plot ' Maar in zijn uitwerking mocht het in veel opzichten een ver betering heten van Feyders experi ment In de eerste plaats profiteerde hetbi zijn uitbrengen in 1954 van eentwintig jaar jongere regie - en spel techniek in een geval als dit eenniet te onderschatten voordeel.Voorts was de rolbezetting bedui dend geluldciger Jean-Claude Pas cal is hij inmiddels niet naar deliedjeszangerti overgewaaid Runyon in zijn verhalen kostelijk wist te typeren miracles in de brieven van moeder Dave the Dude die voordat hij een belangrijke ' zaak ' doet altijd een appel van Annie koopt omdat hij denkt dat ze hem ge luk brengen helpt Annie — met een staf van plots tot heren getransfor meerde onderwereldfiguren — uit de We zullen de inhoud van de film maar even kort houden Apple Annie een totaal aan lager wal geraakte ' kol ' die wat verdient met de ver koop van appels is moeder van een FRANK CAPRA een naam een be - dochter die al sinds haar jonge jaren grip Films als Mr Deeds goes to in Spanje woont Moeder doet zich town en It's a wonderful life zijn on - op schrift steeds voor als welgestel - - J - • J - i _ j verbrekelijk met deze naam verbon - de dame zij laat haar dochter brieven bracht voor de legionair de forsheid den Lange tijd heeft Capra weinig schrijven naar een uitzonderlijk duur en de passie mee die z^n yoorgan - of niets van zich laten horen en nu hotel welke brieven haar dan door de ger miste Ook Ciina LoUobrigida als ineens weer een nieuwe film De portier in handen worden gespeeld de harteloze minnares en het dans - wonderen zijn de wereld nog niet uit Dochter gaat trouwen met een graaf meisje zij speelde beide rollen Pocketful of miracles Deze bijzon - en wil haar geliefde plus vader voor bleek met haar canaiUeus tempera - der leuke en vooral ook pittige film stellen aan haar moeder plus stiefva ment een correctie op de aristocra - is gebaseerd op een verhaal van Da - der die nooit bestaan heeft behalve tische societaire der Comêdie Fran - mon Runyon caise Marie Bell Maar wat het belangrijkste was in Siodmaks opvatting werd aan het wezen en de sfeer van het Vreemde lingenlegioen aanzienlijk meer aan dacht besteed Geholpen door het technicolor dat " hier uitstekende diensten bewees verrees achter het Madame La Gimp is een geschiede nis die zoals de meest verhalen van journalist-auteur Runyon is gesitu eerd op het Broadway van de jaren R j dertig Bette Da - „ j ^„^„^ „„„„„„ ^^^^^ x ^^.» — ^»„ „= em brandt vis speelt de rol moeiiij"khëdInrHrj'mliri^rhaar"voör „.^..„.^ „^„...^ ^..^^ o xv„.vci ^ '^ an de destijds de gelegenheid tot society-dame Op min of meer Pirandelleske gegeven vermaarde Apple Annie die van een ' t jgatst dreigt aUes nog mis te lopende schilderachtige boeiende wereld appelverkoopster getransformeerd _ uiteraard — maar eind goedvan Noord Afrika en haar fameuze ï ""^^* ¦ ^" r ^^^' ^ f ^"** ^^'^!,- "^ K "" al goed.representant het legioen ^"'"^ \^ Pf^id the Dude de ruige Deze reproductie van het verhaal klinkt weinig spiritueel de film is het des te meer Als komedie is het zelfs een van de meest geslaagde die we in lange tijd gezien hebben Frank Ca pra heeft bewezen dat zijn inventivi teit nog lang niet is uitgebloeid We kunnen daarom alleen maar hopen dat hij spoedig de gelegenheid krijgt weer iets te presteren Het spel is voortreffelijk Speciaal voor de tv-bezitters die de laatste tijd nogal wat oudere films met Bette Davis zagen en voor de ouderen on der het bioscooppubliek is het inte ressant deze actrice nog eens te zien nu zij ouder is een kostelijke creatie Onder de mannen is Peter Falk de in bruine jas geklede rechterhand van David bepaald groots Belangrijk voor de filmkomedie is de vaart — een principe waartegen ^ maar joviale dranksmokkelaar Er - - j omheen groeperen zich dan al die i^n met deze voor een halve merkwaardige ' guys en doUs ' die ' Tot het geld ons zcd scheiden * boeiend Goede regie in Duitse film machtsdrang kan leiden toont bo venstaand pleidooi Deze fihn met kwaliteit geeft al thans van een der talloze voor beelden een afschuwwekkend re laas Voor wie het Duitse kapitaal og?l f " gezondigd wordt Capranos een ononffPln A 383,4 Amer Motors 13 % 14 % Un Fruit 20 % 213,4 Am Can 40 Va 403,4 Int Harvest 47 48 U.S Rubber 403,4 42 % \ m Smeltin 55 57 % Int Nickel 59 60 n.S Steel 47 % 48 Va Am T & L 52 % 53r8 mt T & T 35 % 37 % Westingh 26 % 27 % Am Tobacco 101 Va 105ra Kennecot 701,4 703,4 Woolworth 66 % 68 A F C Ind 30 % 31 % Montg ward 27 % 27 % ï'*ord Motor 793,i 811/8 Anaconda 40 Va 40ya Radio Corp 42 % 451,4 I < T f1 15 15 Beth Steel 34 34 % Republic St 40 Va 41 % Boeing 38 % 403,4 Royal Dutch 343,4 35 % Omzet 7.130.000 1 1 Philips G.B 1.654,0 2 3 Robeco 527,7 3 2 Kon Petroleum 439,0 4 4 Unilever 316,0 5 7 Phil G.B 6»/o c p.w 292,0 6 8 Hoogovens 235,7 7 6 A.K.U 204,6 8 5 Interunie 202,5 Z a f e r a a g ï 6 ï u n i T 9 ' 6 2 ' UTRECHTSCH IVTTEUWSBLAD Claim-emissies in ongunstige markt Koersen in Amsterdam Groente ^ en fruitmarkt Aanvoer glasaardbeien loopt al weer terug en eerst op een langere termijn tot uit drukking kunnen komen Het was dan ook onvermijdelijk dat de exploitatierekening van de sigarenfabrieken na afschrijvin gen en na verrekening van debet rente door de moedermaatschap pij aan de fabrieken met een ver lies van ƒ 148.487 moest worden afgesloten De liquidatie van de tabaks - en handelsvoorraden werd geleidelijk ter hand genomen De verkoop van het nog betrekkelijk geringe restant zal in 1962 haar beslag krijgen De verliezen van de sigarenfabrieken en van de tabakshandelmaatschap pij konden grotendeels worden ge compenseerd door winst van andere dochterondernemingen zodat het negatieve resultaat per saldo ƒ 21.482 bedraagt De raad van beheer acht het ge wenst de financiële gevolgen van medio 1961 getroffen overgangsrege len met uit de dienst der vennoot schap getreden functionarissen te passiveren Voor de gekapitaliseer de uitkeringsverplichtingen • ad ƒ 286.000 is een bijzondere voorzie ning tot een gelijk bedrag ten laste van de verlies - en winstrekening ge creëerd Geen emissieplannen William Pont In de jaarvergadering van Hout handel v.h William Pont verklaarde de directeur de heer M Stader mann dat het huidige bouwvergun ningenbeleid van de regering de maatschappij als toeleveringsbe drijf voor de bouwnijverheid zorgen baart.Als men weer wat royaler zou worden met bouwvergunningen is het de vraag of er dan nog wel arbeiders te krijgen zijn Afgezien van deze bezorgdheid bleef de directie echter bij de prog nose voor 1962 zoals die in het jaarverslag 1961 is opgenomen en die o.m inhoudt dat men een ver betering van het resultaat van het hoofdbedrijf groothandel in hout verwacht voor 1962 In 1961 werd een eenmalige re valuatie-verlies geleden op voorra den van 80 alOO.OOO gulden De op balans per eind 1961 voor komende voorraden en de bank schuld zijn inmiddels weer aanzien lijk gedaald De verkopen zijn ge schied tegen prijzen die winstgevend zijn Het bestuur deelde nog mede dat men althans op het ogenblik nog Omzet Elsevier steeg dit jaar 12 procent Dividend één procent hoger Bij de N.V v/h Nierstrasz ver tegenwoordiging installatie constru tie en bouwmateriaal vinden op het ogenblik veranderingen plaats in de organisatie en in het personeel Dit betekent niet aldus zei de voorzitter in de jaarvergadering dat er een bezuiniging in het personeels bestand zal plaatsvinden Het betekent o.m dat er een ver wisseling van taken aan de orde zal zijn Het bedrijf wil zich in de toe komst met name meer richten tot de Industrie als afnemer Het fiscaal compenseerbare ver lies schat de directie op rond ƒ 0.3 min De exploitatiekosten nemen nog Steeds toe Toch zullen deze in „ de geest van 1961 blijven " Ondanks de krtiek in de vorige jaarvergadering is het aantal auto mobielen uitgebreid en wel van 37 tot 39 bij een ongewijzigd aantal personeelsleden van 140 De voorzit ter meende echter dat het bedrijf dit aantal nodig heeft In de goede renvoorraad ad ƒ 1.36 min is geen stille reserve van enige omvang aanwezig In verband met de reorganisatie heeft de directie grote moeite nieuw en goed personeel aan te trekken Toch meent zij dat de kosten „ gros so modo " daardoor niet te veel zul len stijgen Amsterdamse effectenbeurs 12—15 juni 1962 laagste koers 935/16 875/8 97 a'/o Nat Wonlngbouwl 1957 106 % net zo m *"^ i^als u "^^ vertrekt t^**=i>^*^^<< tijdig ingenomen reisziekte vooricómen in de b/auwt verptkklng • M op de juiste dosering Flinke winsten in avondhandel In het telefonische effectenverkeer van gisteravond te Amsterdam wer den flinke winsten geboekt De vol gende niet officiële noteringen kwa men tot stand vergeleken met de officiële van gistermiddag AKU 334 338 slot 338 329 % Kon Olie ƒ 124.00-/127.00 slot / 127.00 ƒ 123.00 Philips 583-592 slot 592 580 claims Philips ƒ 221-239 slot 239 Unilever / 129.00-/133.50 slot / 133.50 ƒ 128.90 Hoogovens 565-570 slot 570 549 % Advertentie © m SLJlVENBtm @^ B/lllK © f vorige week Aandelen 14,9 Obligaties 17,1 Gert Am aand 3.693 deze week 4 dgn Aandelen 10,3 Obligaties 11,6 Cert Am aand 3.140 4 Omzetten in min gld van Nederlandse fondsen 8—14 juni Totaal 8—14 juni 10,0 nominaal 38,6 effectief Totaal 1—7 jund 17,1 nominaal 74,9 effectief 5 Nederlandse fondsen met de grootste omzetten 8—14 juni nominaal in 1000 gld 9 10 Kon Zout-Ketjen 147,8 9 Vereenigd Bezit 135,5 11 Nefo 131,3 12 — Holland-Amer Lijn 120,4 — 3%«/o Pref Herstelb 112,0 14 Ver Machinefabr 101,4 — K.L.M 96,8 ex IS'/o dividend in contanten d.d 14 juni 1962 ex 14''/o dividend in contanten d.d 12 juni 1962 op laagste niveau Van onze beurscorrespondent Hoewel op de scherpe koersdaling in Wall Street van 28 mei in de annalen van de beurs opgetekend als „ black monday " enig herstel volgde was het precies een week later van hetzelfde laken weer een pak Op 26 mei liep het Dow Jones-gemiddelde voor industriële fondsen terug van 612 tot 577 op 4 juni werd een daling geregistreerd van 611 tot 594 terwijl het begin van deze week ook minder goed begon Maandag liep het gemiddelde cijfer terug van 602 tot 595 ge volgd door een scherpe daling op dinsdag tot 581 op woens dag 574 en op donderdag tot 563 In herinnering brengen wij dat het hoogste indexcijfer voor industriële fondsen dit jaar nog 726 heeft bedragen is hetgeen op 22 juni a.s het ge val is men voor de aandelen weer hogere koersen ziet Men kan toch zeker niet zeggen dat de groei bij Philips nu ineens er uit is Claims Simon de Wit hadden een theoretische waarde van ƒ 778 doch op de eerste dagverhandeling kwam er een notering van ƒ 500 — uit de bus Inmiddels is woensdag de waar de der claims tot ƒ 430 — ingezakt waarmee een koers voor de nieuwe aandelen correspondeert v 218 pet De hoogste koers is dit jaar nog 425 pet geweest Donderdag werd overigens weer ƒ 490 geadviseerd voor de claims Ook de claims voor de aandelenuitgifte van de Gelderse Tramweg Mij liggen beneden de theoretische waarde Ruim 6,5 pet V ERDER was er deze week een onderneming uit het niet-officiële effectenverkeer met een aandelen emissie aan de markt de Noord - Gaat men de ontwikkeling van de conjunctuur in de V.S na over de thans vertreken maanden van 1962 dan is er geen reden om zich onge rust te maken De groei van de on dernemingen en dientengevolge ook de resultaten Wüven inderdaad by de verwachtingen achter Maar men « as bij de koersvorming hierop ook wel in zeer sterke mate vooruitge lopen Verder moet men niet uit het oog verliezen dat de Amerikaan se regering bereid en in staat is de economie indien zich een ern stige terugslag zou voordoen een krachtige injectie te geven Men denke in dit verband ook aan de plannen van de Amerikaanse rege ring om in 1963 tot een forse be lastingverlaging over te gaan strasz Het is niet te verwonderen dat de scherpe koersval in New York ook aan de Europese beurzen niet on gemerkt voorbij is gegaan Het al gemeen indexcijfer is op de Am sterdamse beurs berekend naar de hoogste stand van dit jaar 431 in middels teruggelopen tot 325 don derdag hetgeen ook het laajrtepunt voor 1962 is In percenten uitge drukt ziet men dus een daling van rond 25 procent Het rendament Et VENALS in Amerika het geval is gaat ook in ons land bij de be leggers het rendement een rol van meer betekenis spelen Op aande len Koninklijke Olie waarop men enige jaren geleden met een rende ment van 1 % a 2 procent tevreden was maakt men thans bij een koers van ongev ƒ 125 koers op oude ba sis 625 pet biJ een dividend van ongeveer f 125 koers op oude ba sis 625 pet bij een dividend van 26y4 pet ofwel f 5,25 een rendement van ruim 4 pet Bij vele industriële waarden komt men thans tot rende menten van iVs en 5 pet en zelfs nog hoger.terwijl men te doen heeft met aandelen klasse A Het minder gunstige koersver loop illustreert zich ook duidelijk in de claimprijzen van emissies waarop deze week of de volgende week kan worden ingeschreven Bü een hoogste prijs voor de claims Philips van ƒ 385 betaalde men donderdag ƒ 238 Men heeft er vijf nodig voor de inschrijving op ƒ 1.000 — aandelen hetgeen bij een inschrijvingskoers van 475 pet voor de nieuwe aandelen ' n koers betekent van 594 pet Advertentie De ontwikkeling der zaken bij Phi lips in het eerste kwartaal van 1962 was alleszins gunstig zodat men over het lopende boekjaar ' n onver anderde dividenduitkering van 16 procent over hei verhoogde kapitaal wel mag verwachten Het is niet onmogelijk dat indien de verhande ling van de claims achter de rug Indonesië sluit olie-contract met Pan-Am » De Indonesische regering en deoliemaatschappij Pan American hebben vrijdag een overeenkomst getekend voor gezamenlijke opspo ring en ontginning van olie in Indo nesië De overkomst geldt voor drie jaar De Indonesische regering heeft on langs herziening van de overeen komsten gevraagd waaronder de Shell Caltex en Standard Vacuum oliemaatschappijen in Indonesië werken De regering wil haar aan deel dat reeds 50 procent bedraagt met tien procent verhoogd zien en vraagt nieuwe regelingen waardoor de maatschappijen slechts contrac tanten zullen worden Wall Street in herstel Vrijdagmorgen slaagden de aan delenkoersen op de New-Yorkse ef fectenbeurs erin zich een ogenblik te herstellen van het nieuwe diepte punt van 1962 dat donderdag werd bereikt Het duurde echter niet lang of verkopers gingen ertoe over hun verplichtingen te verlich ten zodat er rond het middaguur koersveranderingen van meest een punt naar boven of beneden waren ontstaan De koersverliezen waren daarbij in de meerderheid In de namiddag nam de druk af en ontstond er een poging tot her stel die een nog al selectief karak ter droeg Goudaandelen zagen echter ruim een punt verloren gaan De mededeling van de Federal Reserve Board dat zijn indexcijfer voor de industriële produktie met seizoenaanpassing voor mei geste gen was tot het record van 118 op basis van het gemiddelde voor 1957 lokte aankopen uit Voor april was dit cijfer 117 geweest De markt sloot met een flink aan tal koersverbeteringen van meest een tweetal punten Het Dow Jo nes gemiddelde van 30 industriële fondsen liep 15,18 punt op tot 578,18 Naar schatting nam de beurs waarde der officieel genoteerde aan delen gisteren met 8.175 miljoen dol lar toe waardoor de vermindering der beurswaarde over de gehele week teruggebracht werd tot onge veer 13.4 miljard dollar Nederl Machinefabriek te Winscho ten Bij publikatie van het prospec tus stelde de koers der claims zich OP ƒ 360 — per aandeel van nom ƒ 500 doch woensdag was de note ring teruggelopen tot ƒ 164 waarmee ' n aandelenkoers correspondeert van 183 pet Bij 12 pet dividend wat men op dit aandeel mag verwachten over het lopende boekjaar komt men tot het bevredigende rendement van ruim 6.5 pet Zij die hun liquide middelen thans liever willen beleggen in de risico mijdende sfeer kunnen op enige goe de obligaties inschrijven Nederland se Antillen Verenigde Machinefa brieken en Indola Gezien de voor waarden mag een goede belangstel ling worden verwacht Temeer nu de thans optredende correcties op aandelenmarkt ertoe leiden dat de belegger meer aandacht gaat schen ken aan direct te behandelen ren dement hetgeen in het algemeen de belangstelling voor goede obligar ties ten goede komt Dividend V.CF onveranderd Comimissarissen van de met Al gemene Kunstzij de Unie N.V ge lieerde Vereinigte Glanzstoff Fabrie-ken A.G hebben besloten aan de aandeelhouders voor te stellen over 1961 een onveranderd dividend van 14 procent uit te keren De winst over 1961 bedraagt D.M 16,4 min nadat aan de vernieu wingsreserve D.M 5 min En aan de vrije reserve eveneens D.M 5 min is toegevoegd Dit laatste be drag is grotendeels afkomstig uit bijzondere baten De algemene vergadering van aandeelhouders zal op 12 juli a.s in Wuppertal-Eberfeld plaats heb ben De directie van de N.V Uitge versmaatschappy Elsevier deelt mede dat de totale omzet van haar bedrijf en de geaffilieerde onderne mingen in de afgelopen vijf maan den van het'lopende boekjaar geheel aan de verwachtingen heeft beant woord Ondanks de grote concurren tie op het gebied van het gedrukte woord is de omzet met ruim 12 pet gestegen mede als gevolg van een toenemende export van wetenschap pelijke boeken en tijdschriften als mede atlassen De goede gang van zaken bij Elseviers Weekblad en ' n aantal andere bladen heeft tevens hiertoe bijgedragen De stijging van de kosten is achtergebleven bij die van de omzet Onder het voorbehoud van on voorziene omstandigheden mogen de resultaten van het boekjaar 1962 met vertrouwen tegemoet worden gezien Het nieuwe gebouw in Am - sterdam West zal naar alle waar schijnlijkheid in november 1962 wor den geopend Het huidige in de Spui straat wordt niet verlaten De gunstige algemene conjunctuur in 1961 is mede bepalend geweest voor de goede bedrijfsresultaten van Elsevier en haar dochteronder neming De batige saldi der exploitatiere kening inclusief winstuitkering vol le dochterondernemingen nam in 1961 toe van ƒ 861.421 tot ƒ 1.070.910 Naast de normale afschrijving op de bedrijfspanden werd dit jaar ƒ 200.000 toegevoegd aan de reser ve nieuwbouw waardoor deze per 1 januari 1962 ƒ 950.000 bedraagt De afschrijving op het in 1962 te betrek ken nieuwe kantoorgebouw kosten circa ƒ 2,3 miljoen zal zodoende in de nabije toekomst weinig druk op de bedrijfsresultaten behoeven uit te oefenen Winst ter verdeling ƒ 537.267 ƒ 428.500 Voorgesteld wordt 14 procent contant dividend op ƒ 2.311.000 aandelen alsmede ten laste van de agioreserve 2 pro - Wavin-buizenfabriek in Ierland geopend In Albriggan dertig kilometer ten noorden van Dublin Ierland is of ficieel een plasticbuizenfabriek ge opend van Wavin Pipes Ltd een dochteronderneming van het Neder landse Wavin bedrijf in Hardenberg Ov waarin de N.V Metaalbuizen fabriek mij „ Excelsior " een groot belang heeft Ierland heeft grote belangstelling voor de nieuwe buizenfabriek aan gezien de Ierse regering daardoor in staat wordt gesteld haar program ma van versnelde aansluiting van vele gebieden van Ierland op de wa terleiding en gasnetten te bevorde ren De orderportefeuille van Wavin Pipes Ltd is zo groot dat reeds tij dens de bouw van de fabriek tot een verdubbeling van de produktie moest worden besloten Wavin-vestigingen bevinden zich voorts in Duitsland en Denemarken Advertentie WJ GREDIET-ENEFFEGTENBANKN.V KROMME NIEUWE GRACHT 6 — UTRECHT Op bank ¦ boekjes M over max ƒ 25.000 M Wederom verlies bij Hollandse Sigaren Reorganisatie vs^erkt langzaam door Het saldo verlies over 1961 van de N.V Verenigde Hollandse Sigaren fabriek heeft blijkens de verlies en winstrekening ƒ 307.482 v.j ver lies ƒ 432.655 bedragen De gunsti ge invloed van de in 1960 bekend gemaakte ingrijpende reorganisatie begint zich allengs In de exploitar tie at te tekenen aldus de raad van beheer De kwaliteits - en kostprijs bewaking ligt beter in de hand en stelt de fabrieksdirectie meer in staat een doelbewust beleid te voe ren op basis van moderne bedrijfs normen Als gevolg van de reorganisatie is een vergelijking van de resulta ten van de diverse exploitatiegroe pen met die van het vorig jaar dit maal niet mogelijk Het is duidelijk dat de reorganisatie onvermijdelijk hoge — ten dele eenmalige — kos ten met zich mede heeft gebracht terwijl anderzijds de voordelen cent in contanten of naar keuze in aandelen v.j 13 pet in contan ten op ƒ 1.766.000 en 2 pet in con tanten of aandelen uit de vrije re serves Het ligt in de bedoeling binnen korte tijd te komen tot uitgaven waarvan de afzet vooral zal zijn afgestemd op België De activiteiten van de Londense dochteronderneming die sinds 1952 zijn stopgezet zullen op korte ter mijn worden hervat De omzet aan Winkler Prins encyclopedieën daal de in 1961 De N.V Uitgeversmaatschappij Elsevier en Elseviers Wetenschap pelijke Uitgeverij N.V hebben opge richt de N.V Beleggingsmaatschap pij Daniel Elsevier Verliesperiode Hooimeijer loopt ten einde 1 Koersverloop 3»/o Invest cert Nederland 3V2 »/ o Staffellening 1947 4 % »/ o Nederland 1960 De directie van A Hooimeijer en Zonen N.V beschuitfabriek deelt mede dat de voor verkoop in aan merking komende gedeelten van de Zaanse eigendommen thans van de hand zijn gedaan De opbrengst is in overeenstemming met de taxatie en stemt tot tevredenheid Het overige deel der aktiva wordt opgeslagen om t.z.t in het produktieapparaat te worden opgenomen In verband met deze verkopen zal de vennootschap overgaan tot het aflossen van de helft van de nog uitstaande onderhandse lening Voorts is met de trustee van de con verteerbare obligatielening overeen gekomen dat de helft van de nog uitstaande obligaties zal worden af gelost waarover nog nadere publi katies volgen Verder maakt de directie bekend dat het bedrijf in Zaandam zoals viel te verwachten nog een behoor lijk exploitatieverlies opleverde Na afwikkeling van bovengenoemde ver kopen zal het resterende verlies van bescheiden omvang zijn terwijl naast de eerder genoemde bedrijfs middelen nog aktiva resteren in de vorm van een produktie - en een verkoopapparaat in Amsterdam Voor 1962 mag gezien de cijfers van het eerste kwartaal gesteld worden dat de verliesperiode ten einde loopt Het bedrijf in Baren drecht kon het boekjaar 1961 afslui ten met een zij het gering positief resultaat Ook voor het eerste kwar taal 1962 mag van een dergelijk re sultaat gesproken worden De alge mene verkoopcijfers vertonen een stijgende lijn Voor 1962 is de direc tie dan ook gematigd optimistisch De directie stelt zich voor om over het al of niet uitkeren van di vidend over het jaar 1961 op de ko mende algemene vergadering van aandeelhouders gezamenlijk te be slissen Over 1960 werd het dividend gepasseerd over 1959 bedroeg dit tien procent Onderhandse lening Bernet en Co In de eerste vier maanden van 1962 hebben de omzetten van W Bernet en Co N.V groothandel in metalen een teruggang ten opzich te van 1961 vertoond aldus een me dedeling van bestuurszijde in de vandaag gehouden jaarvergadering In mei kon de directie echter een stijging van de omzet constateren De winstmarges ziJn lager dan vo rig jaar Indien er zich geen ongun stige wijzigingen zullen voordoen meent het bestuur dat het resultaat over 1962 toch wel bevredigend zal zijn Voor de nieuwbouw aan de West haven in Amsterdam zijn de uit de aandelenemissie verkregen middelen niet voldoende daar een gedeelte daarvan is gebruikt voor de finan ciering van de voorraden en de de biteuren De prijzen zijn namelijk over de gehele linie gestegen Het bestuur deelde mee dat der halve door de investeringen zal wor den overgegaan tot de uitgifte van een onderhandse lening met middel lange termijn Veel vraag naar sla Het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nderland deel over het verloop op de groente - en fruitmarkt in de periode van 6 tot en met 12 juni 1962 het volgende mede De zonnige dagen en de hogere temperaturen hebben een flinke sti mulans gevormd voor de aanvoer van tomaten de vraag was groot Voornamelijk West Duitsland en En geland toonden belangstelling Ook werd verladen naar Zweden Ier land en Zwitserland De prijzen die een week geleden geleidelijk waren gestegen hebben zich deze week niet kunnen handhaven en zijn vrij aan zienlijk teruggelopen Komkommers die eveneens in ruime mate ter veiling kwamen wa ren heel wat minder beweeglijk in prijs hoewel hier toch ook van een prijsdaling sprake was Deze was het minst sterk biJ de zwaarste sorteringen De afzet was voor een groot deel op West-Duitsland ge richt Ook het binnenland groeide bij het warmere weer tot een ge waardeerd afnemer uit In de loop van de week is de aan voer van bloemkool verder toege nomen De vraag is groot gebleven en was daarbij afkomstig van de binnenlandse handel Zweden en West-Duitsland De week met een sterk oplopende markt De volgende dagen werd vaak ingezet op lage re prijzen die dan in de loop van de dag weer opliepen uitgezonderd op zaterdag voor pinksteren toen de vraag zeer zwak was en de prij zen naar een laag peil terugliepen Na pinksteren vertoonde de markt een rustiger beeld Bij ruimere aanvoeren zijn de prijzen voor bospeen deze week vrij wat gedaald zonder evenwel reeds laag te worden De vraag was afkomstig van België het binnenland en West-Duitsland Na pinksteren liep de markt weer wat op doordat de aanvoer werd in geperkt als gevolg van het feit dat men zoveel tijd nodig had voor het veilingklaar maken van de bloemkool Het produkt sla verkeerde bijna de gehele periode nog in goede doen Het aanbod was niet al te hoogste koers 9811/16 88 % 985/8 107 vrijdag 15 juni 1962 laatste koersverschil tijdvak t.o.v 8 juni Vs 19/32 981/2 8778 97 lOeVie 11-/16 11/16 De advieskoersen voor buiten lands bankpapier geldend in Am sterdam voor zaterdag en maandag luiden Engelse pond 10.08—10.18 Am dollar 3.57—3.61 Can dollar 3.27—3.32 Fr frank 100 73.25 — 73.75 Belg frank 100 7.20—7.25 Duitse mark 100 89.80—90.30 Zweedse kroon 100 69.60—70.60 Zwits frank 100 83.35—83.85 Ital lire 10.000 57.25—59.25 Deense kroon 100 51.80—52.80 Noorse kroon 100 50.10—51.10 Oostenrijk se schilling 100 13.97—14.07 Por tugese escudo 100 12.55—12.70 Spaanse peseta 100 gr coup 5.99 — 6.14 17 ruim terwijl de vraag door het zomerse weer sterk geactiveerd werd De prijzen waren daar door zeer gunstig In het laatst van de week deed zich echter een flinke daling voor Bij rabarbei zagen we evenals bij radijs een teruggang in de prij zen gevolgd door een zij het niet volledig herstel In alle bekende teeltgebieden van spitskool nam de aanvoer toe Door deze toeneming alsook door het warmere weer werd de vraag wat zwakker Het gevolg was dat de prijzen daalden naar een matig peil De aanvoer van glasaardbeien die bij lange niet de omvang van vorig jaar bereikt heeft is deze week op enkele plaatsen al weer gaan zakken De vraag was levendig en werd goed gesteund door de pinlffiterdagen De prijzen hebben zich tot aan dit tijdstip goed kun nen handhaven maar daarna zet te de daling opnieuw in Textielconjunctuur op een keerpunt In de jaarvergadering van de Koninklijke Textielfabrieken Ge broeders Van Heek N.V Schut tersveld te Enschede is meege deeld dat de conjunctuur in de tex tielindustrie op het keerpunt schijnt te ziJn gekomen De orders beginnen weer aan te trekken en er zijn bepaalde aanwij zingen dat men de toekomst weer met optimisme tegemoet kan zien De directie is vol goede moed dat het tweede deel van 1962 een gun stiger ontwikkeling te zien zal ge ven Op het ogenblik zit men nog in het golfdal en het is ook mogelijk dat de textielindustrie daarin nog enige tijd zal moeten vertoeven maar de aanwezige voorraden en orders zijn elkaar weer vrij dicht genaderd ' Nieuws van het platteland De moeilijkheden voor de pluim veehouderij zijn plotseling wel zeer groot geworden De Duitse mini mum-importprijs voor eieren is de oorzaak daarvan Grote voorra den — vooral zwaardere — eieren zijn onverkoopbaar en drul'X/V'\/>X\/V'\/\X ^ Gevraagd voor zo spoedig mogelijk CHEF DE PARTIE of GEVORDERDE AIDE DE FORNEAU Prettige werktijden Zich melden Hotel Café Restaurant „ De Nieuwe Poort " Woudenberg Telefoon 03498-275 N B M WERKSPOOR BEDRIJF TE UTRECHT OUDERS zoekt U een goede technische opleiding voor Uw zoon In de nieuwe cursus van onze BEDRIJFSOPLEIDING welke 20 augustus 1962 begint kunnen geplaatst worden Bank - en plaatwerkers Bank werkers in de apparatenbouw Electrisch lassers Handvormers Duur der opleiding 2 tot 3 aar Opleiding voor Rijksdiploma Theoretisch onderwijs in eigen door het Rijk gesubsidieerde Bedrijfsschool Nog in dit jaar wordt een geheel nieuw schoolgebouw in gebruik genomen Avondonderwijs niet verplicht Toelating getuigschrift Lagere Technische School of U.L.O Beloning volgens CA.O Spoedige aanmelding gewenst bij de afdeling Onderwijs of afdeling Personeelszaken ' n beste baan ' t komt in Voor spoedige indiensttreding ktmnen worden geplaatst met Standplaats ZEIST ervaren CHAUFFEURS in het bezit van rijbewijs D-E Leeftijd 21-40 jaar LOON voor 23-jarigen en ouderen naar gelang van ervaring van ± f93.37 tot ± ƒ 97.92 per week bruto inclusief toeslagen Op korte termijn wordt goedkeuring ver wacht van een nieuwe verbeterde C.A.O welke alsdan met terugwerkende kracht zal worden ingevoerd Geboden wordt Goede sociale voorzieningen 15 dagen verlof per jaar Vakantietoeslag 4 % van het iaarloon Vrije uniformkleding Vrij vervoer over lijnen der Maatschappl|(ook voor het gezin Persoonlijke aanmelding op MAANDAG 18 iuni 1962 ran 19 00-21.00 uur jn Hotel Riche " Vredenburg 21 Utrecht Schriffeliike sollicitaties N B M Postbus 55 Zeist N.V NEDERLANDSE BUURTVERVOER MIJ ZEIST PHILIP NIEUWE CAO maakt het nu bijzonder aan trekkelijk voor u om eens te komen praten over een goede toekomst als precisie\werker bij Philips Telecommunicatie Industrie De nieuwe CAO stelt ons namelijk In staat een hoger aanvangsloon te bieden Speciale vakkennis wordt bij voorbaat niet van u verlangd wel komt het erop aan dat u „ handige " handen heeft Een gerichte inwerkperiode maakt het mogelijk zich bij ons snel thuis te voelen Ook geniet u van de uitsteken de sociale voorzieningen zoals een wereld-concern nu eenmaal bieden kan Komt u eens met ons overleggen welk soort werk voor u het meest geschikt is Op de afdeling Personeel zaken bent u iedere werkdag welkom in Hilversum Meteorenstraat van 9 tot 12 uur en van 2 tot 5 uur in Huizen Warandebergstraat van 9 tot 12 uur U bent ook welkom op onze voorlichtingsavonden Elke maandag - en woensdagavond van 7 tot 8 uur in Utrecht - „ Het Haagsche Koffyhuis " Vredenburg 28 Elke dinsdag - en donderdagavond van 7 tot 8 uur in Hilversum - „ de Karseboom " Groest 78 kamer 9 Elke dinsdagavond van 7 tot 8 uur in Huizen - „' t Visnet " zaal 2 de Ruyterstraat 17 Eigen busvervoer vanaf station Hilversum en Bussum naar en van Huizen NI PHILIPS TELECONNUNICAnE INDUSTRIE HILVERSUM/HUIZEN INGENIEURSBUREAU STARMANS Schoolplein 7 Utrecht vraagt voor direct a betontekenaars b aankomendbetontekenaars Minimum vereiste opleiding U.T.S voor functie genoemd onder a strekt een diploma H.T.S tot aanbeveling Brieven met referenties en verlangd salaris te richten aan bovenstaand adres Scheepswerf en Machinefabriek „ DE LIESBOSCH " te Utrecht L.T.S.-ers BEDRIJFSSCHOOL vangt medio augustus aan met de cursus voor scheepsbouwer Pit dog per week theorie 3Vt dog per weelc oroktijk onder leidingvan een leermeester gedurende de opleiding ontvangen d*leerlingen het normale loon Ook voor de machinebankwerkers constructiebankwerkers of lassers is verdere opleiding via het leerlingstelsel Bemelel mogeliik Jongens die interesse hebben voor de scheepsbouw of één van bovengenoemde vakken kunnen zich richten tol onze Personeelsdienst schrifteliik aan Postbus 2028 Utrecht of mondeling aan ons kantoor te bereiken met de bus van „ De Twee Provinciën " richting Jutphaas halte Ballast Ook de ouders verstrekken wij gaarne inlichtingen over de bedrijfsschool WERKSPOOR BEDRIJF TE UTRECHT vraagt voor haar * Gieterij vormers kernmakers smelters ovenisten afbramers handlangers * Wagon - Constructie en constr.-bankwerkers elektrisch lassers aanbouwers plaatwerkers hoorders schilders ververs me niërs staalblazers * Houtbewerking rijtuigmakers meubelmakers tim merlieden samenstellers Regeling voor reisgeldvergoeding Gunstige winstaandeelregeling Gratis bedrijfskleding Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur bij de afdeling Personeelszaken N.V Draadindustrie jNeerlandia ' Verlengde Hoogravenseweg 71 - Utrecbit vraagt heftruckchauffeur Ervaring vereist draadtrekkers emballeurs sjouwers voor intern transport ossgeschoelden Gratis werkkleding Aanmelden dagelijks aan bovengenoemd adres van 9.00 12.00 en van 13.00-17.00 uur 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 16 juni 1962 heinrich binder muiterij op het DOOR DE LUIDSPREKER vrouwensctiip De rubriek De Rusteloze Aarde verschijnt elke vrijdag en zaterdag De opkomst der zoogdieren De rusteloze aarde Bovendien worden kleine fossielresten ook gemakkelijker door verzame laars over het hoofd gezien De afbeeldingen hierboven tonen u enkele van de oudste zoogdieren Het links weergegeven dier bewoonde ca 100 miljoen jaar geleden Mon golië en behoort tot de groep van insekteneters Deze insekteneters staan dicht bü de stamgroep van vrijwel alle tegenwoordige levende zoogdieren De dieren in de rechter afbeelding leefden alle ca 65 miljoen jaar gele den in het begin van de nieuwe tijd die we ook het zoogdiertijdperk zouden kunnen noemen Pantolambd.a 1 behoorde tot een uitgestorven groep van eenvoudig gebouwde hoefdieren Tetraclaenodon 2 was eveneens een hoefdier maar had wat zijn uiterlijk betreft meer van een roofdier met zijn lange staart en korte eenvoudig gebouwde poten De groep van Tetraclaenodon wordt door vele deskundigen beschouwd als de vooroudergroep van de latere hoef dieren Loxolophus 3 was een van de eerste roofdieren Thylacodon 4 was een buideüdier dat in het verre verleden in Noord Amerika thuis hoorde Zoals later nog uitvoeriger besproken zal worden hadden de buideldleren vroeger een veel grotere verspreiding dan tegenwoordig 58 De zoogdierachtige reptielen welke op aarde talrijk waren tussen ongeveer 300 en 200 miljoen jaar geleden werden rond het laatstge noemde tijdstip zeldzaam en stierven spoedig daarna geheel uit Maar men kan niet zeggen dat hun afstammelingen en opvolgers de echte zoogdieren vol glorie hun plaatsen innamen Gedurende vrijwel de gehele middeleeuwen der aardgeschiedenis tot ca 70 miljoen jaar geleden gingen ze in alle stilte en bescheidenheid hun weg Het aantal versteende resten uit die tijd Is zeer gering Eerste in de nieuwe tijd welke de laatste 70 miljoen jaar omvat waren de zoogdieren de echte beheersers van het aardse levensbeeld De resten die uit de tijd tussen 200 en 70 miljoen jaar geleden bekend zijn leggen er echter wel duidelijk getuigenis van af dat er toen echte zoogdieren op aarde leefden Het waren kleine dieren gemiddeld niet groter dan een tegenwoordige rat of muis Dat verklaart misschien ook waarom er zo weinig versteende resten van terug gevonden worden Immers zulke kleine dieren hebben een teer skelet dat snel vergaat waardoor de versteningskansen geringer zijn dan bij botten van grote landdieren of de harde schalen van verschillende ongewervelde dieren Advertentie naar "^ voordeliger door lange levensduur ^ A»i ' W < ^ <» i '¥» » ^<» w <\< De hertog dacht op dat ogenblik hetzelfde Die ge schiedenis met die Smasbury was toch wel bijzon der pUnlijk Als hü te werk wilde gaan zoals het hoorde zou hij er de officieren van de „ Seventrue " bij moeten halen Ze dienden volkomen correct te handelen In woord en geschrift geheel volgens de wetten En als alles volgens de regels gebeurde vooral omdat nu die Holborn er was wel dan zat Nunhams hoofd helemaal niet zo stevig op zijn schou ders Het was heel stil geworden in de salon Op dat moment kwam Adams binnen een vel papier in de hand Hoogheid zei hü op zakelijke toon — we hebbenin die heer daar een beroemde persoonlijkheid aanboord Dokter Holborn beweert dat hij geen lord isen ook geen Sandworth maar George Nunham Dok ter Holborn verlangt niet meer en niet minder,dan dat we met verlof van uwe hoogheid mr Nun ham de strop die hij in Londen ontlopen is nogom de hals schuiven We hebben daar helemaal dokter Holborn nietvoor nodig als we daartoe willen beslissen zei dehertog — We kunnen wel aan Sir Philip in Port Jackson overlaten of htj hem direct daar opknoopt,of hem eerst naar Londen terugstuurt Tot zo langis deze heer mün persoonlijke gevangene Maar datis helemaal niet belangrijk Adams De zaak is nogveel pijnlijker dan u wel denkt Die mijnheer heeftop de Julian " wederrechtelijk de rok van een lui tenant van de Koninklijke Marine gedragen Zeer pijnlijk zei Adams — U wilt wel zo vrien delijk zijn hierbij aanwezig te zijn Adams en tweeofficieren aan te wijzen die u met deze zaak behulp zaam zijn Gaat u hen maar direct halen en stuur ookBob naar me toe met de pruik Mevrouw de hertoginzal wel zo goed willen zijn niet bij het proces aan wezig te blijven De hertog stond op — Nunham zei hiJ — ik neem nu afscheid van u Adams mag het horen we waren zeer goed met elkaar bevriend Ik heb u altijd graag gemogen ondanks uw verleden dat ik trou wens maar gedeeltelijk kende Ik zal altijd een pret tige herinnering aan u bewaren De hertog scheen te aarzelen — En mocht het ergste gebeuren — ik laat uitsluitend het gerecht spreken en dit streng volgens reglementen en ge bruiken dan veronderstel ik dat u het er wel mee eens bent dat we u niet met de strop kwellen We mogen daarover beschikken George knikte — Miss Knotherwell neemt u af scheid van George Nunham Mary neemt ook af scheid van hem Holborn zat met een verbeten gezicht en tamelijk onrustig in de mess die nu als gerechtszaal dienst deed Die klucht met de gerechtszitting beviel hem helemaal niet Dat was toch wel een bewijs dat de hertog zich heel hulpeloos voelde Misschien was het zelfs een kwestie van angst en bezorgdheid voor de waardigheid van zijn eigen hoge persoontje om de grootste misdadiger van Londen tot zijn vrienden kring te moeten rekenen Die Nunham had de her tog van Dunstable toch wel erg gecompromitteerd Want zonder bepaalde redenen ging een zo ryk en in Londen zo machtig heer als de hertog niet naar Port Jackson dat aan het andere ein ^ van de we reld lag Daar zouden Westminster en St James wel een zeer hartig woordje in rneegesproken heb ben Holborn had zich deze zaak veel eenvoudiger "^ 1(^0 ^^^ SUSKE EN WISKE voorgesteld intiemer helemaal onder vier ogen met de hertog In plaats daarvan dwong deze hem zijn aanklacht schriftelijk in te dienen Helemaal fout Want Hol born had zijn argumentatie goed voorbereid Als het moest kon hij Nunham daarmee wel vijfmaal naar de zogenaamde betere wereld sturen Maar dat had hij allemaal voor het proces opgespaard En het resultaat van dat alles kon alleen maar de ondergang van deze arrogante hertog zijn die zich niet wilde verwaardigen hem persoonlijk te ontvan gen Alleen de volkomen gelaten houding van Nun ham die nu tegenover hem zat maakte hem onge rust Maar die man was het immers gewoon om zijn leven op het spel te zetten Bill de klerk opende de deur en meldde kort met gedempte stem — Zijne hoogheid de hertog Alle aanwezigen stonden op en gingen pas weer zit ten toen de hertog in zijn zetel had plaats geno men En nu liep alles heel anders dan hij zich had voorgesteld Holborn begreep noch de hertog noch Nunham Wat was hier gebeurd De hertog ontnam Holborn van te voren alle punten van zijn onthullin gen Achteloos met een onverschilligheid die Hol born onwillekeurig moest bewonderen leunde de her tog achterover in zijn stoel en sprak zonder naar rechts of links te kijken maar met het gezicht strak naar de muur tegenover hem gericht — Wij hebben George Nunham aan boord We weten dat we zeer bevriend met hem waren Maar dat verhindert ons niet hem in Port Jackson aan Sir Philip uit te leve ren Daartoe dienen we de aanklacht te onderzoeken Ogenblikkelijk stond Holborn op — Ik — Niets gevraagd riep de hertog scherp — Hetgerecht spreekt Holborn ging weer zitten De toon die de hertog tegen hem aansloeg was wel zeer pijnlijk Maar hij zag wel dat de hertog het proces volgens de voor schriften voerde — We hebben de beschuldigde zelf al onder vraagd en daarbij betreurenswaardige gebeurtenis sen aan boord van de Lady Julian " moeten vast stellen Deze gebeurtenissen waren aan de aankla ger bekend Hü heeft ze echter in zijn beschuldigingniet vermeld Holborn stond opnieuw op — Niets gevraagd riep de hertog — We nemendus de beschuldiging tegen George Nunham Puntéén George Nunham verhindert luitenant Smasbu ry het commando op de „ Julian " te aanvaarden,eigent zich de uniform van genoemde luitenant Smas bury toe en doet als valse luitenant dienst op de Julian " De hertog keek in de richting van Holborn — Is dat waar Holborn stond op — Jazeker — Punt twee vervolgde de hertog — Er vindentwee muiterijen plaats op het schip terwijl Nimhamals valse luitenant dienst doet Is dat waar Holborn stond op — Jazeker Punt drie — Nunham gevangen op de Lady Ju lian " ontvlucht en weet onder valse naam op de Se ventrue te komen Is dat waar Holborn stond op — Jazeker De hertog wendde zich tot de klerk — Getuigen voor of tegen beschildigde aanwezig Bill stond op — vóór de beschuldigde — Voor de Kroon of tegen de Kroon De kaartendans — Vóór de Kroon HEDENAVOND HILVERSUM I — VARA 18.00 Nws en comm 18.20 Om en Om Rumba-ork en mondaccordeontrio 19.00 Artistieke staalkaart VPRO 19.30 Op de helling gesprek 19.45 Oude kamermuz 19.55De ze week praatje VARA 20.00 Nws 20.05 Metropole ork en Jazztrio met zangsol 20.55 Nederl cabaretliedjes 21.10 Soe comm 21.25 Melodieën-Express 21.55 Muz en herinneringen 22.20 Het laatste sportnws van de week 22.30 Nws 22.40 Ballroomork 23.10 Lichte gram 23.55 24.00 Nws HILVERSUM II — KRO 18.00 Kunst kroniek 18.30 Kamerork 18.50 Praatje voor polit voetgangers 19.00 Nws 19.10 Act 19.25 Wie het weet mag het zeggen wedstrijd in muzielditeratuurkermls 19.45 Lichtbaken lez 19.55 Zingen zien en winnen muzlek-toto 20.05 Klavecim belrecital 20.15 Holland Festival 1962 n ritomo di Ulisse in patria opera H Prigionlero opera I d pauze Mu zikale miniaturen 23.15 Nws 23.25 Klas sieke pianomuz ^ 23.56-24.00 Nws TEIEVISIE 19.30 Vader weet het beter TV feuille-ton 19.55 Morgen is het zondag NTS 20.00 Joum en weeroverz NCRV 20.20 Memo 20.30 Muz voor u Ork Pi ScheHer en zangsol 21.00 De terugkeer van mevrouw Madison film 21.25 ' n Wlssewas kleinkunstprogr 22.05 Ont moetingen met Elisabeth Andersen Voordrachten door Elisabeth Andersen en Frans van der Lingen 22.35 Dagslui ting ENGELAND BBC LIGHT FBOGB 18.00 Orkestparade 18.30 Jazz 19.00 Nws en joum 19.18 Sportjoum 19.31 BBC Light Music Festival 1962 20.40 Gram 21.00 BBC Light Music Festival 1962 deel 2 22.00 Gevar programma 22.30 Nws en sportber 22.30 Lichte mu ziek 23.55 24.00 Nws BRUSSEL 18.00 Kerkorgelconcert 18.30 V d sol daten 19.00 Nws 19.30 Festival van de lichte muz overname van de BBC 1 d pauze gram 22.00 Nws 22.15 Slectie uit Elne Nacht in Venedig operette 22.45 Lichte gram 28.00 Nws 23.05 Amus orl £ 23.35 Dansmuz 23.55-24.00 Nws ZONDAG 17 JUNI HILVERSUM 1 — VARA 8.00 Nws postdulvenber en soo strijd 8.18 Weer oJ geen weer gevar progr.j 9.45 Gees telijk leven toespr VPRO 10.00 V d kind IKOR 10.30 Ned Herv Kerk 11.30 Vraag en antwoord VPRO 11.45 Flitsen nws van eigen erf AVRO 12.00 Muz voor allen Om 12.30 Sportber 13.00 Nws 13.07 De toestand in de we reld lez 13.17 Mede of gram 13.20 Vakantieklanken uit Engeland 14.00 Gehoord gezien gelezen Jjunsthxoniek 14.40 Radio Filharmonisch ork en groot omroepkoor moderne muz 15.40 Lich te orkestmuz 16.00 Dansork en zang sol 16.30 Sportrevue VPRO 17.00 Stad en land documentair progr over be roeps-en sportvisserij VARA 1730 V d jeugd 17.50 Nws sportuitslagen en sportjoum 18.30 Salonork en zangsol 19.00 U moet er eens uit cabaret 19.30 Spontane reacties muz discussie AVRO 20.00 Nws 20.05 Licht ensemble en zangsol amusementsmuz 20.45 Wandelingen met Clio toeristisch klankb 21.00 Fragm uit Die Czardastürstin operette 22.00 Zangrecital 22.30 Nws 22.40 Act 23.00 Met de Franse slag nieuwe grammofoonplaten uit Frankrijk 23.30 Metropoleorkest Romantische muz 23.55 24.00 Nws HILVERSUM 11 — NCRV 8.00 Nws en weeroverz 8.15 Orgelconc 8.30 Morgenwijding 9.15 Koorzang KRO 9.30 Nws 9.45 Klass muz 9.55 Inlei ding hoogmis 10.00 Hoogmis 11.30 Gi taarmuziek 11.40 Pianoreeital moder ne muziek 12.15 Buitenlands commen taar 12.25 Licht orkest 12.35 Vocaal ensemble lichte muziek 12.55 De hand aan de ploeg lezing 13.00 Nws 13.05 De Oelewappers gevarieerd program ma 13.30 Klassieke pianomuz 13.40 Holland Festival 1962 Rott PhUh Ork en zangsol Moderne muziek 14.40 De vliegende Hollander lezing 14.50 Lichte gram 15.25 Muzlk aspecten mu zikale lezing 16.00 Sport 16.30 Vespers IKOR 17.00 BUjf zitten waar je zit ra - dio drive-in voor jonge mensen 17.15 Zingt het voorbedachte lied rep van een pinksterzangavond op Marken 17.45 Mensen lez 18.00 Het Geladen Schip Kritieken 18.30 De Kerk aan het werk act 18.40 Klankb over het Protestants Geestelijk Vormingscentrum Beukber gen NCRV 19.00 Nws uit de kerken 19.05 Verzoeltplaten gewijde muz 19.25 Door een geopende deur in de hemel discussie KRO 19.45 Nws 20.00 Een avond in Frankrijk klankb 21.30 Licht programma Do Re-Mi 22.20 22.25 Boekbespreking 22.30 Nws 22.40 Avond gebed 22.55 Studentenork en solist Klass en moderne muz 23.45 Moderne kamermuz 23.55 24.00 Nws » ENGELAND BBC LIGHT PBOGBAMME 12.00 Verzoekprogr 13.10 Gevar pro gramma 14.00 Gevar muz 14.30 Popul liedjes 15.00 Filmprogr 15.00 Populai re muz en nieuwe gram 17.00 Inter views en gi-am 18.00 Popul liedjes 18.30 Amus muz 19.35 Lichte muz 20.30 Godsd samenzang 21.00 Popiü liedjes 22.00 Gevar muz 22.30 Nws 22.40 Ge varieerde muz 23.30 Lichte muz 23.50 Avondgebeden 23.55-24.00 Nws BRUSSEL 12.00 Nws 12.03 Vlaamse romantische muz 12.30 Weerber 12.34 Amus muz 13.00 Nws en weerber 13.15 V d sold 14.00 Opera en Belcantoconcert 15.30 Sportber en rep 17.00 Nws 17.10 Lich te muz 17.45 Sportultsl 17.50 Lichte or kestmuz 18.00 Pianorecital 18.30 Godsd ultz 19.00 Nws 19.30 Lichte gram 20.00 Races 21.00 Cabaretprogr 22.00 Nws 22.15 Dansmuz 23.00 Nws 23.05 Gevar gram 23.55-24.00 Nws MAANDAG 18 JUNI HILVERSUM I — AVRO 7.00 Nws 7.10 Gymn 7.20 Ochtendvaria 8.00 19 Advertentie WISKUNDE L.O en IVI.O.A.S RESA - Hilversum Beleende Sclirlftelijke cursus Tel 45432 Nws 8.15 Rechtdoor naar school en kan toor 9.00 < 3ymn voor oudere luiste raard 9.10 De groenteman 9.15 Kamer muz 9.35 Waterstanden 9.40 Morgen vpijding 10.00 Arbeidsvitaminen 11.00 Voordracht 11.10 Radio-Filharmonisch orkest klass muz 12.00 Zang en plano 12.30 Meded t.b.v land - en tuinb 12.33 V ons platteland 12.43 Orgelspel 13.00 Nws 13.15 Meded act of gram 13.25 Beursber 13.30 Promenade-ork 14.00 Cello en piano - moderne muz 14.30 De eenwording van Europa gesprek 15.00 Kleurrijke klanken Muziek revue 15.55 Radio Matinee 17.50 Militair comm HILVERSUM n — NCRV 7.00 Nws 7.10 Gewijde muz 7.30 Sportultsl van zaterdag 7.40 Lichte gram 7.50 Het brood des levens meditatie 8.00 Nws 8.16 Radiokrant 8.35 Lichte gram 8.50 Gitaarspel 9.00 V d zieken 9.35 Gram 9.40 V d vrouw 10.10 Oude kerkmuz 10.20 Theol etherleergang 11.05 Bas-bariton en plano 11.35 Lichte gram 12.25 V boer en tuinder 12.30 Land en tuinb meded 12.33 Licht en semble 12.53 Gram of act 13.00 Nws 13.15 Theaterork en sol 13.45 Lichte gram 14.05 Schoolradlo 14.35 Schip ahoy gevar progr herh van donder dag 14 juni jl 16.35 Oude kamermuz 16.00 Bijbeloverdenking 16.30 Pianore cital Moderne Ned pianomuz 17.00 V d kleuters 17.15 V d jeugd 17.30 Lich te gram 17.40 Beursber 17.45 Rege ringsultz Poëzie uit Suriname door W S B Klooster Zie voor tV'programma pagina 5 PANDA en de pechvogel 23 De volgende morgen had Panda al vroeg de ontbijttafel gedekt en juist was hü bezig thee in te schenken toen meneer Pech neuriënd de kamer binnenkwam Goede morgen Panda " groette hij monter „ Grutjes wat heb ik heerlijk geslapen Voor het eerst sinds ik die toto heb gewonnen ben ik eens helemaal uitgerust " „ Ja het is wel rustiger nu u al dat geld niet meer hebt " beaamde Panda „ geen familie meer en zo " Zo Is het " zei Pech tevreden terwijl hi3 een slokje thee nam ' Neef Lieve neef " galmde plots een bekende stem doe eens open ik ben niet boos meer " Meneer Pech verslikte zich in zijn thee D-dat is tante " stamelde hij verblekend En ze is niet boos meer O grutjes waaraan heb ik dit verdiend " „ En het is niet alleen uw tante er zijn er nog veel meer " riep Panda verschrikt door het raam kijkend Op hetzelfde ogenblik begon de bel te rinkelen en werd er op de buitendeur gebonsd Daar begint het weer van voren af aan " zei Panda bedrukt ik begrijp er niets van Wat wil len ze van u U hebt nu toch geen geld meer " Ik weet het niet " zei meneer Pech handen wringend maar laat ze niet binnenkomen Zeg dat ik niet thuis ben ILiCid ze om de tuin Jaag ze weg " Posities Nederlandse scbepen Aa^rtedyk 14 v Bremen n Antwerpen Aardenburgh 14 v Vesteras n Koping Arhilles 15 v Kingston te Havre Adara 14 v Montevideo n Asuncion Adara v d V 15 te Rotterdam Adine 14 v Rott te Lissabon Adm De Buyter 14 te Abo Adonis 14 op 1050 m ONO Guadeloupe Aegis 15 V Rott te Amsterdam Aeneas 14 v Tarragona n Valencia Aerdenhout 15 v Shoreham te Londen Agnes 14 v Antwerpen n Londen Alamak 14 v Iskenderun te Mersin Albion 14 v Londen te Rotterdam Albireo 14 190 m ONO Pto Alegre Alblasserdyk p 14 Bermuda uitr Alca 14 op 57 m ZO Barbados Alchiba 15 V Djeddah te Koweit Alcor 15 te Lorenzo Marques Aldebaran 13 te Hudiksvall Algorab 14 150 m NNO Fern Noronhfl ALiena lï op 85 ni OZO Kecife AH Damho £ p 15 Dover n La Coruna AH S 15 V Dordt te Felixstowe Alkes 14 400 m WNW Key West naar New York Alnati 15 v Antwerpen te Hamburg Alnitak 14 v Rott n Rio Janeiro Alwaki 15 V Rotterdam te Amsterdam Amigo 15 V Iionden te Amst verw Ampenan 14 v Dammam n Ras al Khafji Amsteldyk 15 v Tampa te Havre Amstelhoek 14 640 m ZO Ceylon AmstelkrooQ 14 te Bandar Shapour Amstclmecr 14 550 m ZZW Ceylon Amstelstroom 14 te Cardiff Amyntas 15 v Amsterdam n Hamburg Andyk 15 v L Charles te Beaumont Ank T 14 V Karskar n Raumo Anna Broeie p 14 Kiel n Stockholm Annenkerk 14 280 m ZZW Ouessant Antares p 15 Kiel n Kopenhagen Antarctica 13 te Stockholm Antilla 14 v Stettin n Manchester Antonie Karel 14 v Stockholm n Appingedam p 15 Dover n Antwerpen Appingedyk 14 370 m ZW Mona pass Archimedes 15 v Puna te Manta Arcs 14 V Rotterdam n Hamburg Argo 13 V Dundee op de Tyne Argos 14 v Saloniki te Istanbul Arkeldyk 15 v Londen te Rotterdam Arran 13 v Rotterdam te Archangel Ask 13 te Ystad bijleggen Asmidiske 14 300 m W Casablanca Aspera 14 v Par te Stockholm Asterope 14 op 360 m NO Bermuda Attis 14 V Guanta te Trinidad Audacla 14 v Gyon n Landsend Axeldyk 14 op 80 m W Key West Balong 14 op 360 m W Lissabon Bnnda 15 v Aqaba te D'eddah Batavier 1 14 te Rotterdam Batavier 3 14 v Gdynia n Gent Batjan 14 v Singapore n Bangkok Bengalen verm 16 v Manilla n Hong - kong Bengkalls 14 v Bombay n Cochin Beninkust 15 v ^' Tist n Hamburg Berkelborg p 14 Kiel n Domsjo Berkelstroom 12 te Liverpool Bernlsse 16 te Salemo verwacht Betty Jean 15 v Rott te Hull Blak p 14 Finisterre n Bristol Bierum p 15 Oporto n Casablanca Boezemsingel IS te Swansea Bonafide 14 v Torxevieja n Cork % onaire 16 v Caen te Dordt verw Borculo 15 v Danzig te Bristol Bram p 14 Beachy Head n Pasajei Bree Helle 14 v Rott n Alta Brouwersgracht 14 te Helsinki Calchas p IS Bnmab n Antwerpen Camerounkust 14 te Lagos Camphuys 14 700 m ONO Mombasa Canada 12 v Dublin n Swansea Carasso 16 te Zeebrugge verwa<^t Carmen 13 v Stockholm n Casablanca 14 nm te Hamburg Casamance 15 te Ziquinchor Castor 14 op 143 m ZW Brest Cateli 15 v Stralsund te HuH Catharina W 13 te Londen Ceres 14 op 250 m W Finisterre Citadel 14 v Rott n Avonmouth Colytto 15 V Avonmouth te Rott Cornelia B 1 15 te Antwerpen Cornells 15 v Rott te Antwerpen Corn Broere 15 v BilUngham n MaUno Corona 14 v Londen n Corrie Broere 15 te Billingham verw Corsica 13 te Karlstad Cresta p 14 Flamboro Head n Stavan - ger Cumulus 14 V Rotterdam n Oslo Da Capo 14 v Bijeka te Bari Da Costa 14 V Ostende n Shoreham Daje Böhmer p 14 Gibraltar n Antw Delfborg 13 v Delfzijl te Domsjo Delfzijl 13 V Rotterdam te Londö » Delta 14 V Ostende n Stettin Denzo 14 V Londen te Vlissingen Deo Gloria 13 v Antwerpen te Napels Despatch 14 v Londen te Rotterdam Dlannel 13 V Goole te Delfzijl Dido 15 v Aalborg te Aarhuus Diemcrdyk 15 v Rotterdam te Londen Diet 15 V Dublin te Rotterdam verw Diligentia 14 nog te Venetië Dinteldijk 14 v Londen te Hamburg ' Diogenes IS te Tocopüla Donau lö v Dublin te Antwerpwi Dongeborg p 14 Kiel n Skelleftea Dongedyk 14 op 860 m NO Bermuda Doni p 14 Goeree n Londen Doris 14 90 m ZO Mona eiland Draco p 14 K la Nao n Genua Drente 16 te Penang verwacht Dubhé p 15 Kiel n Stockholm Eagle 15 v Londen te Antwerpen Echo 14 V Londen te Koper Eemland 11 v P Alegre te Itajahy Eemsmond 14 te Haukipudas Eenhoorn p 15 Algiers n Rott Egbert S 14 v Grangemouth te Rolt Elisabeth P 14 Bergen n DeUzUl Ellewoutsdijk 14 te Cork Elsa 14 V Delfzijl n Ostrand Elshout 15 te Antwerpen verwacht EngeUna p 14 Brunsb n Holland Engelina Broere 16 te Dordt verw Eos 14 V Limassol te Fama^usta Europa 14 v Amsterdam n Huil Favoriet 15 V Amst te IJmuiden Fem 13 V Domsi te Groningen Fjducia 15 te Maassluis verwacht Fiducia 2 15 te Boston Flevo 14 V Vigo te Amsterdam Flevoland verm 16 v Goole n Har - lingen Plores 14 Op rede Havre Fram 13 v Rotterdam te Ipswich Franfca 2 14 v Stettin n Mmulden Frans Böhmer 14 v Rott te Ceuta Frans v Seumeren p 16 Ouessant Frans W 13 v Abo n f Fravizo 14 300 m WNW Casablanca n Larvik Frem 14 V Arvilca te Zuld'broelc Frema p 14 Brunsb n Upsala Friesland 11 v Va!ncouver n P Tahsls Friesland SSM p 14 Start Point Gaasterdyk 15 v Antw te Rotterdam Gaasterkerk 14 v Aden n Suez Gaasterland SSM 14 te Rotterd^n üanymedes 15 v Emden te Kordenham Gazelle 14 v Antwerpen n Londen Geert 13 V Londen te Oslo Geertje Buisman 14 v Fowey n Amst Geestdam 15 v Maassluis te Boston Geestland 14 op i5o m N Azoren Geestsluis 14 te Maassluis Geeststar 14 op 96U m NO Barbados Gerry S 15 v Barry te Rotterdam Gersom 14 te Odense Giessenkerk 14 v Rotterdam te Ham - burg Goeree p 13 Kiel n Stockholm Gooiland 15 v Vitoria te Bahla Gouweborg 14 te Yarmouth Gre 13 v Amsterdam te Delfzijl Groningen p 14 Noordhinder n Br^nen GrooieKerk 14 v Suez n Aden Gruno 15 v XK>nden te Rotterdam Guineekust 15 v Sapele n Lagos Hado 16 V Antw te Amsterdam Harry 12 v Hogenas n GothenbtU'S Haskerland 14 te Rotterdam Hebc Nobel 14 v Umuiden n Poole Helena 14 op 440 m NW Finisterre Helena v B 14 v Honfleur te Rouaan Helios p 14 Bornholm n Yarmouth Helvetia S 14 te Antwerpen Henny J 15 v Barry te Amsterdam Henny T 13 v Stocka n Poole Hera 14 op 270 m N Madeira Hilversum 14 op 320 m ZO K Race Holendrecht 14 op 255 m ZW Azoren Holwierde 12 v Runcorn te Oslo Hontestroom 14 te Amsterdam Hoogkerk 14 v Kaapstad te l Palmas Hulst 14 V Duinkerken te Rotterdam Hunter 13 v Amsterdam te Londen Hunzebors 14 v Skutskar te Raahe Hydra 14 op 200 m NO Trinidad Hydra F 14 v Ipswich n Bremen Ida D p 14 Texel n Norrkoping Ida Jacoba p 14 Hanstholm Ipswich Pioneer 16 te Rotterdam Ipswich Progress 13 te Ipswich Iraztt 15 v Amsterdam n La Guaira Isis V 14 te Zeebrugge Ittersum 15 te Jacksonville Ivoorkust p 14 Dakar n Antw Jaarstroom IS t Amsterdam Jacaranda 15 v Rott te Barwidx Jagersfontein 15 te East London Jan p 19 Kiel n Danzig Janny 15 v Teignmouth te \^ aardia - gen Jantje Eppiena 14 v Del£:djl n t Japara 14 op 125 m O Socotra Java 14 v Basrah n Calcutta Jean E 14 v Londen te Amst^-dam Jelt 15 V Londen te Dordrecht Johanca 15 te Cardiff verwacht Johannes < H 14 v Gothenbxirg n 7 John M 14 te Rotterdam John V 15 v Vlissingen n Londen Johnny 15 v Goole verwacht Joseph Frering 14 100 m N Dakar Jozef Swenden 11 te Bordeaux Juno p 13 Lizard n Bridgewater Jupiter 14 V C Vecchia n Ceuta Jurjen de Vries 14 v Bilbao n Bayonne Jutland p 15 Kiel n Ifemina Jnvalta 19 v Rott te Antw^rpn Kaap Falga p 19 Kiti n Ostrand Karakorum 15 te Singapore Kars p 14 Bninsbuttel n Parijs Katwyk 14 V Balboa n Japan Keiaèrsgracht 14 te Rott«-dam KerAedyk 14 op 210 m ONO K Race Kerksingel lö v Rott n Dublin Keyser 14 v Londen te Alholmen Kieldrecht 14 v Stettin te Hamburg Kinderdyk 13 v Tampico n Panam » City Kloosterdük 14 op 450 m N Azoren Kon Juliana p 19 Vlissingen naar Liverpool Korendijk 14 v Boston te Norfolk Kreon 14 op 310 m ZW Madeira Laarderkerk p 14 Finisterre uitreis Laertes 14 op 120 m NW Bona Laga 14 op 400 m ZO Mobile Langkoeas p 14 Beachy Head La Paloma 15 v Antw te Kansweert Lauwersborg 14 te Stockholm Lean S 14 v Pasajes n Lorient Leendert Broete 14 v StetÜn n lim - mingham Leiderkerk 16 te Suez verwacht Lekhaven 14 op 200 m NO Vitoria Lemsterkerk p 15 Ras Madrak Liberiakust 14 v Abidjan n Douala Lien 13 v Abo te Naantali Lies 14 V Mantyluoto n Bristol Lifana 14 v Gdynia te Amsterdam Limburg 14 op 240 m ZW Jamaica LingedUk 14 v Rott n Hartlepool Lingestroom 14 te Amsterdam Lombok 14 v Cristobal n Curacao Looiersgracht 14 v Antw n Abo Loosdrccht 14 v Rott te Marseille Lubox 14 v Rotterdam n Kotka Lucas Bols I p 15 Kiel n Helsinki Luctor li2 v Amsterdam te Ipswich Ludo 13 V Halmstad n Danzig Luise Emilie 14 v Heroën n Lukas M 13 V Grangemouth te MethU Lydia 14 v loonden te Antwerpen Lydia W 14 v Amst n Farosund Lijnbaan 12 v Dublin n Belfast Lijnbaansgracfat 15 v Kotka n Amst Maarsbergen 16 te Umuiden verwacht Maas Lloyd 15 v Singapore n Port Swettenham Maashaven 14 op 390 m ZW Dakar Maasym N 15 v Bremerliaven te Bre - men Madison Lloyd 14 v Suez n Beyrouth Magas 15 120 m NO K Villano Makkum 15 v Grangemouth te Brussel Malta 15 V Hayle n Pasajes Maluca 14 v Bayonne n Halstavilc Mangen 15 v Delfzijl n SkoghaU Manta 13 v Plymouth te Lubeck Marathon 14 op 60 m NW Azoren Marcella 14 v Newross n Vlaardingen Marco Polo 13 te Mantyluoto Mare Magnum p 15 Brunsb n Londen Margaretha Smits 13 te Napels Margriet Anja 14 te Cardiff Maria W 14 v Amst te Rotterdam Marianne 15 v Antw te Halmstad Marie Sophie 13 v Lulea te Pitea Mariekert p 14 Bari n Dui"'-f^r''en Marinus Smits 14 v Rott n Bordeaux Marne Lloyd 13 v Quinablgan n Miri Maron 14 v Aruba n La Guaira Martenshoek 13 te Exmouth Mascotte 16 te Teignmouth Mataram 14 op 180 m W Saigon Matthew 14 v Stralsund n Rotterdam Meldoomsingel 16 te Gdynift verw Meliskerk p 14 Gibraltar n Calais Memnon 14 op 450 m NW Curagao Menje 14 v Londen te Antwerpen Menkar N 14 v Rouaan n Casablanca Mentor 14 op IfiO m O Dema Merak N p 14 IJssabon n Nemours Mersey Lloyd p 14 Ceylon Merwestad p 14 Fehmam n Stettin Meteoor 13 v Flensburg n Mefropole 14 v Londen te Rotterdam Midsland 14 te Grangemouth Mies 14 V Toulon n Nice Mimosa 13 v Delfzijl te Emden Mirfak N 11 te Casablanca Mithras p 19 Ouessant n Algiers Molenkerk 15 v Rett te Hamburg Monica 12 v Preston n Dublin Morag 15 v C<»rk te Antwerpen Mutua Fides 14 v Amst n LowestMt Mylady 12 v Dakar te Napels Mynias 15 v Gent te Amsterdam Naerebout 16 v St Louis te Londen Nasfaira U te Buenos Aires rep Navis 14 V Hamina n GrangemoutiJ Neder-Ebro 14 v Bremen n Amst Neder-Waal 15 te Kobe Nederland 14 v Rott te Boston Neptunus 14 v Hott n Londen Netty 15 v Mistley te Antwerpen Nias 14 op 120 m W Lissabon Nieuwe Tonge 14 470 m ONO K Race Nieuwland 14 te Harlingen Nike 14 v Guemsy n Portsmouth Nimrod 13 v Wismar n Stralsund Nisse p 15 Noordhinder n Newross Njord 15 te Rotterdam verwacht Nomadisch p 14 Kiel n Faaborg Noordborg 13 v Londen n Noorderlicht 14 126 m O Duncansby Head n Oslo NoordwUk 14 v Monrovia n IJmuiden Nova Zembia 13 v Norrkoping te Abo Nusakan 14 1 ^ m O Kreta Oberon 14 v Malta n Piraeus Oceaan 13 te Idverpool Oldambt p IS Kiel n Hudiksvall Oldekerk 14 op 480 m O Guardafui Ommenkerk 14 v Marseille n Antw Oostkerk 14 145 m NO Port Sudan Ootmarsum 14 35 m ZZO Start Pt Oranje 16 te Wellington verwacht Oranje Nassau 14 420 m NNO Azoren Oranjeborg 14 te Skogby Oranjefontein 14 600 m O Ascension Ossendrecht p 14 Pantellaria Ouwerkerk p 15 Gibraltar n Antw Overijsel 15 v Pangi te Manilla Palamedes 14 v Aruba n Pacasmayo Pallas p 14 Messina n ari Pamir 13 v Abo te Karlsvik Parkhaven 13 te Buenos Aire s Parthenon 15 v Paramaribo te Deme - rara Patria 1 « v Swansea n Fremington Pavonis 13 v Kalmar op de Tyne Peperkust 14 v Takoradi n Tema Pergo 13 v Keml te Sandvik Phecda 16 60 m O Barbados Phidias 14 v Bremen n Amsterdam Pieter S p 15 Wieht n Rotterdam Plancins 14 v Danzig n Polydorus p 14 Straat Bonifacio Prins Fred Hendrik 15 te Antwerpen Prins Fred Willem 14 850 m W ScUly Prins Joh W Friso 14 te Rott Prins Maurits p 14 Ibiza Prins W G Frederik p 14 Scilly Prins Willem 2 14 v Londen n Men treal Prins WUtem 3 14 100 m ZO Anti Costi Prins Willem 5 p 14 St Pierre Prinsenbeek 14 v Kramfors n Amst Prinses Irene 14 v Plymouth n Havre Radja 14 op 120 m ZO Str Messina Raket 12 v I>onden n Raki p 14 Paniellarla n Lissabon Ramona 13 v Abo n Shor^am Randfontein 17 vm te Antw verwacht Regina 16 v S^bjerg te Rotterdam Rembrandt p 14 Majorca n Llvomo Bene 14 v Huil te Rotterdam Benovatie 14 v Mantyluoto n 7 Bepeto 13 v Kopenhagen n Danzlg Bia 15 V Sete te Marseille Ridderkerk 14 300 m ZO Suez Bigel 14 v Fredriksvaerk n Kristine * hamn Rini 15 V d Theems n Delfzijl Riouw 14 V Rotterdam n Sydney Boebiah 13 v Aqaba n Djibouti Roelof Jan 13 te Oslo Roggeveen 14 260 m NW Kaapstad n Lagos Botte 14 op 200 m O Saigon Rotterdam 16 te Rotterdam verwacht Rotti 14 v Havre te Cristobal Rottum p 13 Lizard n Parijs Rozenburgh 15 te Norrkoping verw BynkcrK 14 v Amst te Antwerpen Salatiga 15 te Pesnang Sandenburgh 14 v Rott n Cork Schle Lloyd 14 v Bremerhaven naar Antwerpen Schieborg 13 v Umuiden n Swansea Schiedyk 14 v New York n Kixla - delphia Schouten 11 v Durban n L Marques Seine Lloyd 14 810 m ZO Hawaii Senior 13 te Kubikenborg Silvaplana 13 v Belfast te Dublin Slmonskerk p 14 Malta n Port Said Sirius S 14 V Genua n Sousse Sirrah 14 500 m Z Kaap Verd ccQ Slamat 13 op 180 m NW Tahiti Sliedrecht 14 v Friolo te Tampa Sloterdük 15 om 21.45 uur te Hoek van Holland verwacht Socrates 16 v Port Harcourt te Co nakry Solent 12 v Blyth n Portreath Solon 14 op 550 m NO Azoren Sommelsdyk 14 op 750 m W Scilly Sonja D verm 15 v Karlsvik n Sont 14 V Antwerpen n Londen Sparta 14 v Aalborg n Wismar Spes Major 14 v Gothenburg n Spoorsingel 14 te La Pallice Stad Amsterdam 14 240 m NW Kaap - stad Stad Gouda 14 270 m NNO St Vincent KV Stad Haarlem 14 85 m N Las Palmas Stad Kampen 14 te Rotterdam Stad Leiden 14 v C Vecchia naar MeHUa Stad Rotterdam p 14 K St Vincent Stad Vlaardingen 14 200 m ZO Halifax Start Point 14 v Rott n Ramsgate Statendam 15 V New York n Rott Steenwyk 14 v Baltimore n Norfolk Stella Polaris 14 v Haifa n Piraeus Steven 11 v Detroit te Ciiicago Straat Banka 11 v Rio Janeiro naar Buenos Aires Straat Clement 12 te Zanzibar Straat Cumberland 14 v Beira naar Fremantle Straat Johore 15 420 m OZO Albany Straat Lombok 15 180 m WZW Ade laide n Burnburry Straat Rio 11 te Nagoya Straat Soenda 12 v Yokohama naar Nagoya Straat Torres 14 300 m Z Walvisbaai Strabo 16 v Rotterdam n Bilbao Streefkerk 14 v Rott te Amsterdam Swift 14 V Rouaan n Parijs Sylvia 15 te Wismar verwacht Tacana 14 v Oallao n Aric * Tagrl 13 v Kalmar n Tamo 14 v Hamburg n Wismar Tanny 14 v Rotterdam n Grimsby Taras p 14 K la Nao n Genua Tarzan l « Y Rotterdam tft Londen Telamon 14 v Barbados n Trinidad Terschelling 12 te Belfast Texel S > 14 v Amst n Ipswich Thaletas 14 v Haifa n Malta Xhallo verm 15 v Dublin n Rott Thuban 16 te Cardiff verwacht Thuredrecht 14 op 170 m ZZO Bahla Tilly 14 V Amsterdam te Delfzijl Tim Amst Bergen p 14 Texel Timo 12 V Plymouth n Utersai Tinda p 16 K.d'Antifer n Ipswi(di Tiny 12 v Huil te Kopenhagen z z Tjerk Uiddes 14 te Kotka Tjibodas 12 v Hongkong n Singapore Tjimenteng 16 te Cebu verwacht Tjipondok 19 te Yokohama Tjitarum 15 v Takoradi te Kaapstad Togokust p 15 Finisterre n Dakar Towa 14 V Las Palmas n Rotterdam Trim 13 v Liverpool n Trito 14 V Amst te Rottra-dam Triton B 15 v Goole te Gent Tromp Hull Kotka p 14 Kiel Trompenbuxgh 15 v Londen n Henne - bont Truus 14 v Londen te Umuiden Twee Gebroeders 14 v Rott n Gi braltar Ulysses 14 op 330 m - NO Azoren Ursa Minor 14 te Oscarslifunn Utrecht p 14 K Blanco n L Angeles Van der Hagen 15 736 m W Perth Van Heemskerck 14 te Lagos Van Riebeeck 15 te Koweit Van Waerwyck 14 v Hongkong naar Shanghai Veendam 14 v Shor^am te Gent Venus 15 V Londen te Rotterdam Vera p 15 Kiel n Kopenhagen Vesta 15 V Ipswich te Newcastle Vesta S 15 te Stockholm verwacht Virgo 14 V Londen te Rotterdam Vlieland 12 v Guernsey te Jersey Vlist 14 1150 m ZO St Vincent KV Vijgendam p 14 Bamsey eil Walbalong 15 v Aqaba te Djeddah Walenburgh 14 te Rotterdam Walcheren p 15 Kiel n Sundsvaül Waddenzee 14 te Hamburg Wartena p 14 Kiel n Kalmar Waterland 16 v B Aires te Montevideo Wega 12 V Rouaan te Leith Wegro 13 v Sandvik n Harlingen Westersingel 15 te Yarmouth Westland 14 v Amsterdam n Bremen Westland Producer 15 te Sheerness Wickenburgh 14 v Rott n Sundsvali Wllca 14 v Umuiden n Portsmouth Willem Fortuin 15 te Amsterdam Willemijn 11 v Casablanca n Lond«i Wilmarsum 15 v Bremen te Hamburg Wonosari 15 v Zanzibar n Tanga Wonosobo 14 v Alexandrië n Genua Wuta p 14 Gothenburg n Temeuzen Ysselborg 14 te Nykoping Zaanborg p 14 Texel n Heroen / aanland 14 te Montevideo Zaanstroom 14 te Amsterdam Zeeland 15 v San Fernando te Singa - pore Zunnckerk 14 op 140 m N Dakar Zuiderzee p 15 Wight n Amstrardam Zwaantlena 14 v Lubeck n Zwyndrecht p 14 Ouessant n F Said lank vaart Abida 14 op 120 m NO Paramaribo Acila 14 op 360 m NNO Paramaribo Acteon 15 760 m NW Diego Garcia Alkmaar 14 230 m NNW Mona pass Area 14 v Rotterdam n Havre Atys 14 op 120 m N Fortaleza Barendrecht 14 v P Miranda n P Cardon Burl S Watson p 14 Pantellaria Caltex Amsterdam 14 300 m ZO Moga discio C alt ex Arnhem p 14 Perim Caltex Delft p 14 Ras a ] Hadd Caltex DelfzÜl P 15 Kiel Caltex Leiden p 14 Cadiz Caltex Madrid p 14 Oporto Caltex Naples p 14 Wight Caltex Pernis 14 200 m Z Muscat Caltex Rotterdam p 15 Muscat Caltex The Hague 14 110 m W Algiers Caltex Utrecht 15 te P Said verw Camitia 14 op 730 m NO Martinique Cinulia 14 op 555 m WZW Landsend Cities Service Valley Forge 14 op 275 m ZW Bermuda n Punta Palmas Cradle of Liberty 14 200 m O Fortaleza Crania 14 op 720 m NO Guadeloupe Dorestad 10 te New York verwacht Elizabeth Broere 14 v Port Said naar Lortden Esso Rotterdam p 15 K Villano Fina Nederland 14 v Kaapstad naar Ango An go Forest Hill p 14 Aden n Abadan Forest Lake p 14 Kaan <::' '^'' incentForest Town p 14 Ras Fartak Gulf Italian 15 te R ^ Gulf Swede p 14 Kb rya ell Jacob Verolme I ^ 200 " i ' "" ''" rmudaKabylia p 15 Kiel n FïuidsvallKalydon U ' "¦ '^ '' lupe Kara 15 v Brunsbuttel te Rotterdam KatelysJa 14 330 ii ZO K Hatteras Keizerswaard 14 v P a Pierre naar Curasao Kellctia 15 v Knpenhaiïen n Rotterdam Kenia 14 op 1260 m ZW Azoren Kermia 14 v Three Rivers n Curasao Koningswaard 15 te Boston Korenia 14 v Spezia p Port Said Kosicia 14 op 125 m N Porto RlcO Krebsia 14 op 285 m NO Rio Janeiro Kryptos 14 870 m NO Martinique 19 te Puerto la Cruz verw daarna Yorktown-Curaeao Mitra 16 om 6 u vm te Hoek v IfoU verwacht Mohamed Reza Shah 15 te Bombay verwacht Moordrecht 14 op TO m W Kreta Munttoren 16 te Curasao verwa 1 1 s 1 1 M-Brigadiers fiinlce Icinderen flinlce iiieli(drinl(ers FLINK MELKDRINKEN IS ELKE DAG EEN EXTRA H-DAAD DOEN DRINK DUS EEN EXTRA aAS MELK YOGHURT KARNEMELK OF EET EEN EXTRA BORD PAP OF PUDDING 
I ^ S Craler/o » Moiiernes zoekt kontakt met kandidaten voor de funktie van INSPEKTEUR-(TRICE Deze funktie omvat het toezicht op de discipline en verdere taakuitvoering van ons uitvoerend kader verkoopsector Kandidaten moeten beschikken over goede menselijke kontakten persoonlijk heid en een grote ervaring in de detail handel Opleiding M.U.L.O • Leeftijd 25—40 jaar Schriftelijke sollicitaties kunt U richten aan de Centrale Personeelschef Postbus 11 Utrecht "¦¦ Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll "*"" „ JULIANA-OORD Leemzeulder 35 Laren N.-H Voor de in september beginnende 2 jr cursus kun nen nog enkele LEERLING-VERPLEEGSTERS worden geplaatst Leeftijd niet beneden 17 jaar Bruto aanv sal / 151 - per mnd met kost Inw bewass 3 weken vakantie per jaar met 4 % vak.toe slag 1 jaar dienstkleding van het huis 2 x per maand vergoeding reiskosten naar huls boven ƒ 2,50 Tevens kunnen worden geplaatst " sL MEISJES VOOR DE HUISHOUDING Brieven met uitv Inl aan de adj.-directrice Werk in een prettige sfeer vinden jongelui met u.l.o en/of typediploma bij de N.V Spaarkas voor Belegging in R.-K Kerkelijke Leeningen Catharijnesingel 35 Utrecht Wij zien uw uitvoerige schriftelijke sollicitaties gaarne tegemoet Bij de STICHTING ACADEMISCH ZIEKEN HUIS UTRECHT kan worden geplaatst een _ /^ Ss^^'ïïijife vri adm kracht voor een functie op bet personeels bureau Geboden wordt een afwisselende werk kring Leeftijd tussen 21 en 25 jaar Vereist worNINKlUKE NEDEBtANDSCKE tÖÖÖ^ÉN ZlNKpLETTERiJEU V/h A b J^i\ii;iBuftfeÉiïï iJTi^ECHt vragen CONTROLEUR voor dagelijkse controle van de lopende produkiie Wij vragen iemand mei opleiding op L.T.S.-niveau of mef bankwerkerservaring Praktijk in een afdeling controle wrordt op prijs gesteld Wij bieden Goed loon Zelfstandig werk Vrije zaterdag Werkkleding Korte Sollicitaties mondeling aan het bedrijf ingang SumatrQstraat of schriftelijk postbus 2070 Utrecht fflk ' M:i X X X KIES UW BEROEP [ N HET AMSTERDAMSE VERKEER Het Gemeentevervoerbedrijf fe Amsterdam vraagt een aantal arbeidskrachten ter opleiding tot TRAMBESTUURDER Leeftqd 20 tm 40 jaar Aan deze opleiding gaat een opleiding voor conducteur vooraf BQ gebleken geschiktheid en indien men bij indiensttreding niet ouder is dan 35 laar wordt men te zijner tijd verder opgeleid tot buschauffeur Betaling gedurende de opleidingstijd bruto per maand 20 jaar / 255 — ongehuwd t 272 — gehuwd 21 jaar / 290 — ongehuwd f 308 — gehuwd 22 jaar t 324 — ongehuwd f 341 — gehuwd 23 jaar t 372 — 24 jaar / 389 — 25 jaar en ouder f 402 — De maximiiinbetallng voor trambestuurders bedraagt f 427 — per maand en wordt bereikt op 26-jarige leeftijd Deze salarissen worden 2 weken na Indiensttreding verhoogd met een toeslag voor afwisselende dienst ter grootte van plm 13Vi Bovendien kan eenmaal per half jaar een verdlenstebelonlng worden genoten van maximaal 12 % Ben salarisverhoging is in voorbereiding Kindertoelage vergoeding van pension - reis - en verhuiskosten volgens Gemeen telijke regelingen Sollicitaties kunnen worden Ingezonden bij de Gemeentelijke Personeelsvoor ziening Sarphatistraat 82 Amsterdam-C onder vermelding van no C 713 Gevraagd ZELFSTANDIG BOEKHOUDER Minimum opleiding Mulo en praktijkdiploma boek houden Diploma M.B.A strekt tot aanbeveling Kandidaten moeten in staat zijn om in overleg met de direktie de gehele administratie van ons bedrijf in te richten en te voeren Uitsluitend schriltelijke sollicitaties te richten aan ISOLATIEBEDRIJF I DEN DAAS Sf Bonifaciussiroot 4 Utrecht we komen handen tekort steeds meer mensen ontdekken de verbazende service van de optiekzaak Brilmij aan de STEENWEG We hebben de handen vol aan deze groeiende belangstelling Welke OPTICIEN wil ons hierbij helpen Solliciteer dan meteen bij UTRECHT Brilmij STEENWEG 62 • TELEFOON 16678 ROTTERDAM - DEN HAAG - ARNHEM - NIJMEGEN-HlLVÉRSÜM^'üfRËCJflf De vereniging „ Herstellingsoord Villandry " te Ng megen vraagt voor zo spoedig mogelijk a voor haar Kinderhuis Bosweg 160 Nijmegen een assistent voor de huishouding een gediplomeerde kinderverzorgster een huishoudelijice hulp allen intern B voor haar herstellingsoord Groesbeekseweg 295 Nijmegen een verpleeghulp enige huishoudelijke hulpen allen intern Sollicitaties worden gaarne ingewacht bij het bestuur van de vereniging Stationsstraat 22 bis te Utrecht telefoon 030 13672 Zaterdag 16 juni 1962 Bij de „ WILLEM ARNTSZ STICHTING " te UTRECHT en DEN DOLDER worden gevraagd UTRECHT a een Secretaresse voor de afdeling Personeelszaken te Utrecht Opleiding ten minste Mulo en steno typen Gegadigden moeten vlot stenografisch kunnen opnemen en uitwerken Zij moet goed bekend zijn met secreta ressewerkzaamheden en zelfstandig ' "^^ kunnen werken b 2 ervaren typistes voor het Stafsecretariaat te Den Dolder en voor de Economische en Administratieve Dienst te Den Dolder Opleiding ten minste Mulo en typen Bekendheid met doc'umentatie strekt tot aanbeveling Aanstelling op nader overeen te komen voorwaarden. 5-daagse werkweek Pensioenregeling Alg Burgerlijk Pen sioenfonds Schriftelijke sollicitaties met vermelding van huidige functie en salaris te richten aan het Hoofd van de Afdeling Personeelszaken Dolderseweg 164 DEN DOLDER MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ De registratuurafdeling vraagt Medewerkers mnl of vrI Vóóropleiding ten minste Mulo Geboden wordt een prettige werkkring De vakopleiding geschiedt gedeeltelijk in diensttijd terwijl de kosten grotendeels worden vergoed Salaris afhankelijk van leeftijd en vak bekwaamheid max ƒ 516 — per maand excl vakantietoelage huurcomp e.d Voor vrouwelijk personeel bestaat ook gelegenheid geplaatst te worden als steno-typiste max ƒ 461 — Schr soil onder no 2-355/1239 in linker boven-hoek env en brief aan het bureau Personeels voorziening van de Rijksoverheid Prins Maurits laan 1 Den Haag Stichting „ Rotterdamsch Zeeliospitium " te Katwijk aan Zee Sanatorium voor Tuberculose Rijnlands Revalidatie Centrum en Kliniek voor Longziekten) Geplaatst kunneh worden ' - leerling-verpleegsters asp Sollicitaties te richten aan de Adjunct-Directrice Bü de interne kliniek afdeling elektronica van de STICHTING ACADEMISCH ZIEKEN HUIS UTRECHT is plaats voor een H.T.S-er afdeling elektronica of daarmede gelijk staande opleiding • Leeftijd 20-30 jaar Kandidaten moeten belangstelling heb ben voor de toepassing van elektronica op de medische problematiek Ook zij die dit jaar eindexamen doen kunnen solliciteren Salaris volgens rijksregeling tel 030-10659 Schriftelijke sollicitaties aan de afdeling Personeelszaken VERENIGDE KUNSTMESTFABRIEKEN MEKOG ALBATROS N.V en aangesloten bedrijven te UTRECHT roepen kandidaten op voor de functies van a ASSISTENT - ACCOUNTANT bij de Interne Accountantsdienst Middelbare opleiding studerend voor het accountantsdiploma van het N.I.v.A Leeftijd 25-35 jaar Daar de werkzaamheden in hoofdzaak verricht worden te Pemis en te Kra lingse Veer hebben kandidaten woon achtig in ROTTERDAM of omgeving in principe de voorkeur h BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER voor de afdeling Hoofdadministratie te Utrecht Middelbare opleiding diploma SPD of daarvoor studerend ervaring op boek houdkundig gebied Zo mogelijk kennis van de moderne talen Leeftijd 24 30 jaar kan ' rekening Met vakantieafspraken worden gehouden Met de hand geschreven brieven worden inge wacht ten kantore van de vennootschap Malie baan 81 postbus 45 Utrecht 21 RUTECK's RESTAURANT Potterstraat 2 Utrecht biedt u als SERVEERSTER KELNER CAISSIÈRE KOFFIEJUFFROUW BUFFETBEDIENDE een prettige werkkring hoge verdiensten en uitste kende sociale voorzieningen Voor inlichtingen kan men zich dagelijks wenden tot de gérant op bovenstaand adres HOUnUIN POMPEN N.V vraagt voor baar Machlnefabrtelc DRAAIERS FREZERS AFTEKENAARS PROEFSTANDMONTEURS MAGAZIJNBEDIENDEN Aanmelden schriftelijk ol mondeling aan de fabriek Sophialaan i - Utrecht N.V PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEK Bedrijf te Amersfoort Sluisstraat 8 telef 8945 PHILIPS Op onze administratie kan geplaatst worden een Het betreft hier werkzaamheden o.a voor de loon en magazijn administratie Gegadigden omstreeks 20 jaar oud die een ge deeltelijke of volledige mulo-opleiding genoten hebben kunnen zich wenden tot bovenvermeld adres Bij de Combinatie N.V Utrechfsche Loodgieters kunnen geplaatst worden LOODGIETERS in de functies MEESTERGEZEL HALFWAS en LEERLINGEN voor nieuwbouw en burgerwerk Vast werk Maximum loon met prestatietoeslag,enz Dienstaanbiedingen persoonlijk schriftelijk of telefonisch kantoor OUDEGRACHT 64 UTRECHT Telefoon 030—26447 Na werktijd Oudegracht 64bis telfoon 030^26447 GEVRAAGD op klein privé-kantoor contacten onderhoudend met pers radio t.v en vele industriële en maatschappelijke groeperingen AANK SECRETARESSE snel en accuraat kunnende typen met kennis van vreemde talen die bij veel zelf standigheid een interessante werkkring in het vooruitzicht heeft Ervaring met dicteerapparaat gewenst maar niet vereist Brieven onder no 2-8353 aan het bureau U.N In het psychiatrisch ziekenhuis „ WILLEM ARNTSZ HOEVE " te DEN DOLDER wordt i.v.m een a.s reorganisatie van de ver plegingsdienst gevraagr " een PAVIUOENSHOOFD Diploma B vereist Het A-diploma of enige vorm van na opleiding strekt tot aanbeveling Aanstelling op nader overeen te komen voorwaarden. 45-urige werkweek Pensioenregeling Alg Burg Pensioen fonds Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van huidige functie en salaris te richten aan de Geneesheer-Directeur Dolderseweg 164 DEN DOLDER Gevraagd voor RUTECK's CAFETARIA Leldseweg S Utrecht JONGE KOK AIDE DE FODRNEAU BUFFETJUFFROUW BUFFETBEDIENDE NET PERSOON in alg Jiensi Prettige werkkring Goede verdiensten Volledige kost Gunstige arbeidstijden Voor inlichtingen kan men zich dagelijks wenden tot de gérant op boven staand adres 
22 Zaterdag 16 juni 1962 ' IIXRECHTSCH NIEUWSBUAD ' neem de zon mee op vacantie Opel met vouwdak Heerlijk Alles uit de vacantie halen wat er Inzit Het geopen de vouwdak van uw Opel laat dezon gul in uw wagen schijnen Vacantiewegen worden zonnige wegen En U ziet veel meer met een open dak Alle 20 modellen - van de 1200 tot en met de Kapitan " L " - munten uit door betrouwbaarheid robuuste constructie en comfort Vouwdak verkrijgbaar op de 1500 2-deurs en de 1700 4 deurs Rekord en op de Kapitan " L " Weet U dat er reeds een Opel is vanaf f 6.285 - Maak vrijblijvend een proefrit bij uw dealer trotseert de tijd OPEL OPEL - DIVISION OF GENERAL MOTORS UTRECHT GARAGE HONDERS N.V Nachtegaalstraat 49 - Telefoon 29641 ZEIST ZEISTER AUTOMORIEL MIJ n.V O^^e Amhemseweg 201 Tel 03404-6444 wm ^ een longdrink voor warme dagen Frisse bessenjenever van Coebergh - een flesje sodawater en een sinaasappeL Pers de sinaasappel uit in een hoog glas voeg hieraan toe Coebergh bessenjenever sodawater en een paar stukjes ijs Zó serveert u een long drink met méér zon in het glas dan in het duurste hotel aan de Costa Brava geen Spaanse waaier wuift u méér koelte toe Ooel>es*grlm BOEKBINDER DE BAND MET EEN GOEDE TOEKOMST voor jongens die van school afgaan "^ S Wat ga je doen als je van school af komt ^ ^ Weet je het nog niet Dan hebben we goede raad voor je H/Ield je aan voor een opleiding In liet boekbindersvak en ver dien meteen geld Hoe dat kan LEREN EN TOCH GELD VERDIENEN Je kunt in opleiding komen bij een boekbinderij met een aanvul lende dagschool-opleiding aan de school voorde Graflscfie Vakken Je werkt per week dus 36 uur in het bedrijf en 9 uur ben je op school Er wordt 45 uur uitbetaald Elke zaterdag ben je vrij VRAAG EENS OM NADERE INLICHTINGEN Dan krijg je een drukwerkje thuis waarin alles nog uitvoeriger is omschreven Dat is dan de eerste stap naar een goede toekomst want het grafische vak behoort tot een van de best beschermde vakken Aan dit adres kun je schrijven DISTRICTS OPLEiDINGS COMMISSIE voor het boekbindersbedrijf UTRECHT • MALIEBAAN 41 • TEL 23216 Eerst een prettige werkkring dan een welverdiende vakantie JONGELUI die dit iaar de U.L.O of H.B.S verlaten kunnen op onze moderne kantoren per 1 september a.s of eerder worden geplaatst ier opleiding voor a correspondentie - of polistypiste b administratieve kracht Geboden wordt Interessant werk in een prettige sfeer.Bij gebleken qeschiktheid goerfe vooruit zichten Naast een goed salaris wordt per kalen derjaar een gratificatie uitgekeerd gelijkaan een maand salaris Voor forensen een belongrijke tegemoet kominq in de reiskosten • Uitstekende sociale voorzieningen w « 5-daagse 40 urige werkweek • TS dagen verlof per ioor Persoonlijk bezoek tijdens de kantooruren 8.30-12.30 en 13.45 17 45 uur Schriftelijke sollicitaties te richten aan onze afdeling Personeelszoken Tiel Utrecht Brandverzekering 1811 KROMME NIEUWE GRACHT 80 — UTRECHT Telefoon 2 20 44 toestel 60 Handelmaatscliappij Van SilfFiout n.v Amsterdam * seweg 49 Amersfoort groothandel in Sparartikelen vraagt een etaleur met ervaring in de levensmiddelen ' branche en een leerling-etaleur Werkelijk goede krachten belonen wij geheel overeenkomstig prestatie Volledige schriftelijke sollicitaties te richten aan bovenstaand adres I n.V bank voor de bouwnijverheid oranje nassaulaan 21 amsterdam-zuid telefoon 020 73.23.32 Op enkele administratieve afdelingen kunnen wij direct plaatsen VrI Adm krachten Leeftijd plm 20 jaar 5-daagse werkweek Met gemaakte vakantieafspraken wordt rekening gehouden Brieven onder no 2-8285 bureau U.N GEMEENTE UTRECHT Bij het CENTRAAL MUSEUM kan worden geplaatst een RESERVE-SÜPPOOST-BEWAKER reserve-nachtwaker Beloning f 1.89 per uur Voor diensten op zaterdag en zondag een toeslag van 50 % Deze functie omvat het toezicht houden in en de controle van het museumgebouw tijdens avond - nacht - en zondagsdienst ter vervanging van de vaste nachtwakpr " op r-ustdagen en bij verlof ziekte e.d EigenhandiK geschreven brieven te richten aan de directrice van het Centraal Museum Agnietenstraat T Utrecht h)rpothekeii tophypotheken met efl zonder levensverzekering bouwkredieten beleggingsfinancierins assurantiën GEMEENTE BREUKELEN Ter gemeentesecretarie van Breukelen kan per 1 september a.s geplaatst worden een typiste-telefoniste Ruime kantoorervaring vereist Salaris minimum f 217,38 max f 315,58 exclusief ƒ 16,30 huurcompensatie bij 23 jarige leeftijd Beneden 21-jarige leeftijd geldt de jeugdaftrek Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad aan burgemeester en wethouders van Breu kelen Accountanfskanfoor M van Overeem Utrecht vraagt Ie en 2e assistenten Geboden wordt een prettige werkkring met goede vooruitzichten vooral voor degenen die met hun studie reeds ge vorderd zijn jLhiiftelijke sollicitaties aan het kantooradres MALIEBAAN 22 UTRECHT N.V PHILIPS ' PHONOGRAPHISCHE INDUSTRIE BAARN zoekt voor spoedige indiensttreding een chef afdeling grafische produictie Deze funktionaris is belast met de regeling van de produktie van alle drukwerken zow/el bij derden als in eigen huisdrukkerij klein offset waaronder hoezen voor grammofoonplaten de belangrijkste plaats innemen Hij moet daarvoor kontakten onderhouden met de leveranciers van drukwerken supervisie voeren over de huisdrukkerij intern adviseren over de toe te passen druktechnieken en leiding geven aan de eigen afdeling Gegadigden voor deze dynamische funktie moeten een middel bare vooropleiding hebben genoten en beschikken over grafische kennis op het niveau van het patroonsdiploma Zij moeten goed op de hoogte zijn van drukwerk en cliché calculatie en van de diverse reproduktie-technieken Ervaring in een soortgelijke funktie waar men gewend is snel en nauwgezet te werken strekt tot aanbeveling Leeftijd tot ongeveer 35 jaar Brieven met uitvoerige inlichtingen te richten aan Afdeling Sociale Zaken Torenlaan 19 te Baarn onder nr H 464 HET GROOTSTE BANDENVERNIEUWINGSBEDRIJF IN DE BENELUX heeft plaats voor FLINKE MNLARBEIDSKRACHTEN Aanmelden dagelijks van 8.30-17.00 uur en maandagsavonds van 6-8 uur bij de afdeling Personeelszaken f De Spar * \ T » » T T * V T » T T * T T » » » » T ¦» T T f V » " f T T » • T f T * T ' Voor onmiddellijke of toekomstige plaatsing op onze nieuwbouw koelschepen G.H.V vragen wij Ie 2e en 3e StUUHieden Ie 2e,3een 4e werktuigkundigen met minstens diploma B A en/of V.D Ervaring met koelinstallaties strekt tot aanbeveling Sollicitaties te richten aan DAMMERS & Y.d HEIDE'S Scheepvaart en Handelsbedrijf N.V " Willemskade 18 - Tel 11.93.00 - Rotterdam CO-OP NEDERLAND vraagt voor het ketelhuis een stoker Bekendheid met oliestookinstallaties vereist Met vakantie-afspraken kan rekening ge houden worden Gaarne spoedige indiensttreding Aanmelden dagelijks van 9-4 uur aan het bedrijf Kanaalweg 19 Utrecht Des avonds ook na telefonische afspraak ' ani n.V KANAAI.WEG 69 - UTRECHT - TEL O 30}-3 2141