Utrechts Nieuwsblad woensdag 28 februari 1962

14 pagina *» Oplage 57 000 UTRECHTSCII NIEUWSBLAD v.Ii Joh de Liefde N.V Drift 23 — Utrecht Uirectie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis WOENSDAG 28 FEBRUARI 1962 69e JAARGANG No 256 Hoofdredacteur mr J W Niessink relefoon 16431 * - Giro 154949 Ab.prijzen f 7.55 p kw 59 c p w Na maandenlang onderhandelen Eindelijk akkoord cao-bouwbedrijf In principe 9 uur per dag werken Minister Van Aartsen in Kamer Opschuiving bewoners naar duurdere huizen belangrijk Thans zqn ook de laatste moeilijk heden uit de weg geruimd In zijn antwoord op de gisteren gemaakte opmer kingen uit de Tweede Kamer over de ontwikkeling van de woningbouw zie pagina 6 in deze editie stelde minister mr J van Aartsen vanmiddag in de voortgezette vergadering dat inderdaad een groot deel der bevolking nog behoefte heeft aan de goedkopere gesubsidieerde woning Daarbij moet echter ook reke ning worden gehouden met het effect van de door schuiving van bewoners naar de nieuwbouw die be langrijk is In Amsterdam doen gemiddeld de woningen van de bestaande woningvoorraad 60 procent van de huur van nieuwbouw In een periode van welvaart is er duidelijk sprake van een opschuiving naar de duur dere woning Anderen kunnen dan weer de verlaten goedkopere woningen betrekken hetgeen in de meeste gevallen ook weer een verbetering betekent Met dat al staat het kabinet nadrukkelijk op het standpunt dat men het niet alleen kan hebben van de doorschuiving Wel is subsidiëring van de duurdere categorieën wonin gen bewust verminderd De bedoeling was de vrije sector de ongesubsidieerde woning - Het KVP-kamerlid W J Andries sen tracht de minister van volks huisvesting en bouwnijverheid aan het verstand te brengen dat hij meer goedkope woningwetwoningen moet laten bouwen Premier Roy Welensky onverwacht naar Londen NA DE LUCHTAANVAL IN SAIGON Vier doden en circa dertig gewonden Staatssecretaris Stijkel besprak in Brussel kwestie ^ Air Union '^ Toen gisteren de Kamerdebatten over de begroting van volkshuis vesting en bouwnijverheid begonnen sette minister Van Aartsen zich schrap Indien hij gerekend had op sware buien en dat zal ivel dan is het hem zeker meegevallen De Kamer was tot dan toe vrij mild ge ¦ istemd Chroesjtsjef sprak met Uibricht Naar van welingelichte zijde te Moskou wordt vernomen heeft premier Chroesjtsjef kortelings een bespreking gehad met de Oostduit se leider Walter Uibricht Het ge sprek zou gehandeld hebben over de kwestie Berlijn en over de economische betrekkingen tussen de twee landen In een communi qué dat zeer binnenkort te Moskou zou worden gepubliceerd zou wor den gezegd dat de twee staatslie den het volledig eens waren over » ille punten van hun gesprek Laiei werd vernomen dat hei ge sprek maandag en dinsdag jl in de Bussische hoofdstad heeft plaats ge had Gedeeltelijke gratie voor mej Van Moorst Aan mejuffrouw E M van Moorst s gedeeltelijk gratie verleend van de gevangenisstraf van zes maanden haar in 1956 opgelegd bij arrest van het gerechtshof te Amsterdam Kwijt gescholden is het gedeelte van de straf dat op 5 april 1962 nog onver vuld is gebleven De indiening van een gratieverzoek door betrokkene in november 1961 heeft de tenuitvoerlegging van de straf opgeschort Zü bevindt zich evenwel sedert 6 december 1961 in hechtenis op grond van een bevel lot gevangenneming dat de arrondisse mentsrechtbank te Amsterdam in 1955 had gegeven Zoals bekend is heeft genoemde rechtbank zich in december jl onbe voegd verklaard tot intrekking van dat bevel Het gratieverzoek was behalve door mej A Beekman ook gesteund door een groot ^ aantal van haar familie leden bouw meer op gang te bren gen De subsidies zijn daar toegekend waar ze niet gemist konden worden Over de bouwcapaciteit deelde minister Van Aartsen mede dat het getal van 90.000 woningen door de Kamer over het algemeen aan vaard is Dit getal een ambitieus aantal is voor 1962 het maximum Over de omvang van de geraam de capaciteit van de bouwnöver heid afhankelijk van heel veel vaak wisselende factoren bestaat niet veel zekerheid Men richt zich naar wat in voorgaande jaren tot stand is gekomen De minister gaf toe dat men zich daarin wel eens kan vergissen naar boven of naar beneden De bouwcapaciteit moet dat blijkt uit de cqfers worden opge voerd Het rijksgoedkeuringsbeleid is niet star Wanneer er capaciteit is wordt getracht de geconstateer de ' ruimte aan te vullen door het verlenen van rqksgoedkeuringen De minister zeide dat gezien het geen nog tot stand moet worden gebracht in vele sectoren van de bouw de bouwvakarbeiders niet bang behoeven te zijn voor de ge volgen van een eventuele recessie Er ligt nog een groot pakket van aanvragen voo »" premiewoningen waar jaarlijks uit zal woiden geput Bij het verlenen van goedkeu ringsbeschikkingen wordt gekeken naar het arbeidspotentieel en niet naar het feit of aannemers soms nog meer werk zouden kunnen uit voeren Getracht wordt met het beleid te bereiken dat het gehele arbeids potentieel gebruikt wordt Uit de hand gelopen De minister gaf van zijn kant toe dat de vrije sector veel groter is geworden dan hg had bedoeld Advertentie Bel nu uw handelaar op en zie morgenavond in uw eigen huiskamer de Europese kampioen schappen kunstrijden op de schaats op PHILIPS TELEVISIE ^ en ook dan hij had vermoed Thans heeft hü 30.000 aanvragen voor ongesubsidieerde bouw liggen Het aantal van het vorige jaar had gezien dit aantal aanvragen dus heel gemakkelijk nog veel verder kunnen uitlopen indien de minis ter in juli van het vorige jaar niet had ingegrepen Met de ongesubsidieerde sector kon de minister alleen varen op de door de gemeenten aan het C.B.S verstrekte gegevens Gebleken is dat die cijfers door de gemeenten met veel vertraging werden door gegeven Dat waren feiten waar mede wij geen rekening hadden gehouden en ook niet hadden kun nen houden aldus de minister Wij gingen er van uit dat de cijfers van het C.B.S juist waren Bq een onderzoek door het mi nisterie bleek dat in de opgave van de cgfers aan het C.B.S vertraging school De minister vindt het cijfer van rond 43.000 woningen in de onge subsidieerde sector ook bepaald hoog en dat was de reden om vorig jaar in te grijpen Het ligt wel in het voornemen weer rijksgoedkeuring te verlenen voor vrije sector-woningen en wel daar waar de spanning op de bouwmarkt niet zo groot is als el ders In het westen is die spanning nog wel Ook voor het westen des lands zijn vorig jaar grote aantallen rijksgoedkeuringen voor de vrije sector afgegeven De vergadering duurt voort Beide piloten gearresteerd Vandaag is officieel in Saigon mee gedeeld dat bij de luchtaanval van dinsdag op het paleis van president Ngo Dinh Diem vier mensen zijn ge dood en ongeveer dertig gewond Een bediende van het paleis kwam om en onder het personeel en de militaire bewaking van het gebouw vielen tien gewonden De overige slachtoffers waren mensen die zich buiten bet presidentiële paleis bevonden De piloot van één van de vliegtui gen die gisteren bij het aanbreken van de dag een aanval hebben gedaan op het paleis van de president van Zuid Viètnam Ngo Dinh Diem heeft zijn toestel aan de grond gezet op de luchthaven van Phnom Penh in Cam bodja Hij is daar door de autoriteiten gearresteerd Het andere toestel is neergeschoten de piloot heeft het er levend afge bracht en is gevangen genomen aldus een regeringsverklaring van Saigon In de kathedraal van de r.-k.-kerk te Saigon is dinsdag een dankdienst gehouden in verband met het misluk ken van de aanslag op president Ngo Dinh Diem De zeer druk bezochte dienst werd door burgerlijke en mili taire gezagsdragers bijgewoond De regeringsgebouwen in Sai gon worden thans door politie infanterie en mariniers bewaakt Buiten het door de aanval geha vende paleis staan drie tanks hiet hun geschut in schietpositie opge steld In het gehele straatbeeld van Saigon duiken pantser - en ge vechtswagens op De 61-jarige president heeft met zijn familie zijn intrek genomen in een groot paleis aan de overkant van de straat Allen zijn ongedeerd met uitzondering van mevrouw Ngo Dinh Nhoe schoonzuster van de president die ontvellingen aan haar arm opliep toen zij in de ontstane opwinding van een trap viel Mevrouw Ngo Dinh Nhoe treedt op als gastvrouwe van de president Cuba's Idacht niet in behandeling De veiligheidsraad heeft dinsdag avond geweigerd de jongste door Cuba tegen de Verenigde Staten bij de raad ingediende klacht in zqn agenda op te nemen Deze klacht gold ook de besluiten welke op de recente in Punta del Este gehou den conferentie van Amerikaanse Staten ten aanzien van Cuba werden genomen Vóór behandeling van de klacht stemden slechts de Sovjét-Unie Roemenië Ghana en de V.A.R De overige zeven leden van de raad onthielden zich van stemming Voor de goedkeuring van een pro cedure kwestie ztJn zeven voorstem mers noodzetkelük Sir Koy Welensky premier van de Khodesische federatie is dinsdag avond inderhaast naar Londen ver trokken voor verdere besprekingen met de Britse regering over de toe komst van de federatie Sir Roy die hedenmorgen in de Britse hoofdstad arriveerde had nog slechts de helft van de tekst van het nieuwe Britse constitutionele plan voor Noord-Rhodesia ontvan gen toen hij besloot naar Londen te gaan omdat hij de voorstellen „ niet goed genoeg " vond Het plan is reeds driemaal gewijzigd Premier Macmillan verklaarde dinsdag nog kort voor het bekend worden van sir Roy's besluit dat hij op het ogenblik geen voorstan der van een bezoek van de Rhode sische premier aan Londen is we gens de zeer uitgebreide besprekin gen die de minister van het gemene - President Kennedy heeft zijn Zuid viètnamese ambtgenoot een telegram van de volgende inhoud gezonden „ Ik heb met zeer veel voldoening ver nomen dat de op u gepleegde aanslag is mislukt Ik wil hierbij uitdrukking geven aan mijn bewondering voor de kalme en onverschrokken wijze waarop u op deze misdaad hebt ge reageerd " Mr Luns vloog naar Kennedy in Parijs Minister Luns heeft gisteren te Parqs een bezoek gebracht aan de Amerikaanse minister van justitie Robert Kennedy in diens hotel waar hy met hem een bespreking had B\j zijn vertrek uit Parijs wilde Kennedy vandaag geen byzonder heden over deze bespreking mee delen maar wel zei hij te ver wachten dat de kwestie Nieuw Guinea vreedzaam geregeld zal worden „ ofschoon dit enige tqd zal kunnen vergen " Verkiezingen in India Meeste zetels voor Congrespartij Bij de parlementsverkiezingen in India heeft de Congrespartij van pre mier Nehroe tot dusver 133 zetels ge kregen van de 186 waarvan de uit slagen bekend zijn De communisten komen op de tweede plaats met vijf tien zetels In het oude centrale parle ment had Nehroes partij 375 van de 494 zetels De Congresparttj behaalde volgens de tot op heden getelde stemmen in acht van de dertien provinciale parlementen de meerderheid India heeft vijftien provincies In twee er van zijn reeds tussentijdse verkiezin gen gehouden De minister van defensie Krish na Menon heeft in zijn district noord-Bombay reeds 58.000 stemmen meer dan zijn tegenstander Geen wereldreis voor John Glenn De perschef van president Kenne dy heeft gisteren meegedeeld dat er op het ogenblik geen plannen be staan om de astronaut John H Glenn jr naar landen overzee te zenden Inmiddels is het bureau voor de ruimtevaart NASA bezig een or delijk programma op te stellen voor verschUningen in het openbaar van Glenn Glenn zal vrijdagochtend een be zoek brengen aan de Verenigde Na ties op uitnodiging van de secreta - ris generaal Oe Thant Morgen wacht hem de beroemde confetti parade in New York Tweede'Kamerlid Kieft „ Minister moet einde maken aan bestaan radio Veronica " Het Tweede-Kamerlid de heer Kieft A.R heeft aan de minister van verkeer en waterstaat gevraagd of hij geen termen aanwezig acht om op te treden tegen de zender Veronica en maatregelen te treffen tegen de personen die in Nederland de uitzendingen voorbereiden en mogelijk maken alsmede diensten verlenen ten behoeve van het zend station het schip en zijn bemanning Dit Kamerlid wijst in dit verband op de internationale telecommuni catie conventie van Geneve 1959 welke door Nederland is onderte kend en oip 1 med 1961 van kracht is geworden Hij stelt dat deze con ventie omtrent „ Piratenstations be paalt " dat radiozenders buiten het grondgebied van het land verboden zijn Ook vraagt de heer Kieft of de minister reeds ' overleg heeft gevoerd mei de staatssecretards van marine ten einde het schip Veronica te dwingen zijn vlag te tonen daarna eventueel stappen te ondernemen bü de regering die het sohdp sanctio neert of voor het geval het schip geheel geen vlag zou tonen dit op te brengen best onlangs met hem bad gevoerd Macmillan zei dit in een schrifte lijk antwoord aan een Labourlid van het Lagerhuis Men verwacht dat de regerings voorstellen voor Noord-Rhodesia vandaag in het parlement zullen worden bekend gemaakt Verrast Het besluit van de Rhodesische premier heeft in regeringskringen In Londen verrassing gewekt Er werd verklaard dat de Britse regering haar plan voor Noord-Rhodesia niet zal opgeven ondanks verzet van sir Roy Welensky Het plan is geheim maar men meent dat het een compromis is tus sen de voorstellen van februari vo rig jaar welke door sir Roy van de hand werden gewezen omdat de na tionalisten naar zijn mening bevoor deeld werden en die van juni wel ke door de nationalisten werden ver worpen omdat zij zich benadeeld achtten Bij zijn aankomst op het Tliegyeld van Londen zei Welensky vanmorgen dat hij zonodig geweld zal gebruiken om zijn politiek door te zetten Terwijl hij herinnerde aan zijn reeds eerder gedane uitlating dat hij lot het uiterste zou gaan om de fede ratie te beschermen zei Welensky „ dit betekent dat Ik alles zal doen om de politiek zoals ik die wens ten uit voer te brengen en dat ik zonodig geweld zal gebruiken " Overleg niet onbevredigend De Nederlandse staatssecretaris van verkeer drs E G Stijkel heeft dinsdagmiddag in Brussel besprekin gen gevoerd met de ministers van verkeer van de vier E.E.G.-Ianden die betrokken zijn bij de oprichting van de „ Air-Onion " Na afloop van het onderhoud verklaarde de heer Stijkel dat dit overleg „ niet onbe vredigend " is verlopen en dat het „ de weg heeft aangegeven naar een voor alle partijen aanvaardbare gang van zaken " Naar al eerder In Brussel is mee gedeeld naderen de onderhandelin gen tussen Frankrijk Duitsland Italië en België over de oprichting van de „ Air Union " waarin de luchtvaart maatschappijen Air France Luft hansa Al italia en Sabena zullen samenwerken thans het eindstadium Aanvankelijk was ook Nederland en de K.L.M bij deze besprelringen be trokken doch de Nederlandse lucht vaartmaatschappij trok zich na enige tijd daaruit terug Staatssecretaris Strijkel verzocht in december vorig jaar de vier rege ringen schriftelijk hun standpunt ken baar te maken jegens het alsnog deel nemen van Nederland aan de „ Air Union " en maakte nadat de antwoor den hierop waren ontvangen een irondreis langs de vier hoofdsteden Het gesprek van dinsdagmiddag dat mogelijk was doordat de ministers van verkeer van de E.E.G in Brussel bijeen Varen voor een ministerraad Van onze soc.-econ redacteur Eindelgk hebben de partqen in het bouwbedrqf overeenstemming bereikt over de nieuwe ca.o die per 1 maart dient in te gaan Reeds in januari was men het eens ge worden over een loonsverhoging van 10 cent per uur in alle ge meenteklassen De weekloners zul len ƒ 4.50 per week meer krqgen Advertentie OVERHEMDEN NAAR MAAT Xeuze uit pim 100 dessins Prijzen vanat 15.90 8 ZAKEN Bezorgdheid in VS over het Britse antwoord Volgens de New York Times van woensdag zou in Washington algemene bezorgdheid heersen over het jongste antwoord van de Brit se premier Harold Macmillan op het voorstel van premier Chroesj tsjef een topconferentie in Geneve te houden In een bericht uit Washington meldde het Amerikaanse blad dat da Britse premier in feite een in het voorjaar te houden topconfe rentie heeft toegezegd ongeacht de resultaten van de ontwapenings besprekingen in Geneve De ontkenningen van het State Department dat er een verschil van mening met de Britten zou bestaan zijn aldus het blad niet in overeen.'stemming met de alge mene indruk Lord Home's de Britse minister van buitenlandse zaken suggestie dat Oost en West de toegangsrech ten tot Berlqn zullen ruilen voor een zekere mate van erkenning van Oost Duitsland heeft Wash ington verstomd doen staan Het is niet alleen raadselachtig wat met dit voorstel werd bedoeld doch ook waarom het werd gedaan al dus de New ïork Times van de Europese Economische Ge meenschap was een afronding van de contacten die de heer Strijkel de af gelopen maanden heeft gehad Het onderwerp van gesprek was niet de wijze waarop de K.L.M met de vier andere maatschappijen gaat onderhandelen doch uitsluitend de wijze waarop de Nederlandse rege ring zich zou kunnen aansluiten bij het te tekenen akkoord tussen de vier regeringen over de „ Air-Union " Verheugd en bezorgd Staatssecretaris Stijkel wilde niet langer ingaan op vragen over de ver der te verwachten ontwikkelingen Wel verklaarde hij dat de vier minis ters van verkeer enerzijds verheugd zijn over het feit dat Nederland „ ze kere belangstelling " heeft voor een eventuele deelneming doch ander zijds bezorgd is voor nieuwe moeilij'' heden in de eindfase van de moei zaam gevorderde besprekingen door het toetreden van Nederland In antwoord op verdere vragen ze ' de heer Stijkel dat de reacties van de vier landen op de schriftelijke vraag van december „ niet gelijklui dend " waren Van de zijde van het Belgische mi nisterie van verkeer is onlangs »' er klaard dat naar Belgische opvatting besprekingen over toetreding van Ne derland eerst zouden moeten worden gehouden nadat op regeringsniveau overeenstemming over het akkoord tussen de vier landen zou zijn be reikt Het is niet bekend of het Bel gische standpunt de afgelopen weken is gewijzigd De werkgevers meenden aan vankelijk dat — nu door de vrije zaterdag gedurende vijf dagen in de week negen uur moet worden gewerkt — dooi diverse omstan digheden als gebrek aan licht deze negen uur noo-t werden volge maakt Zij wilden daarom van 1 novem ber tot 1 maart acht uur per dag laten werke < en in de overige tijd van het jaar het verlies aan pro duktie inhaler door werkdagen van 9 uur en 20 minuten De werknemersorganisaties wezen dit beslist van de hand Thans is er een compromis bereikt Negen uur In principe zal negen uur per dag worden gewerkt maar als een onderneming in de zomer langer wil werken dan in de winter dan kan dit op voorwaarden dat het personeel ermee akkoord gaat en dat de bedrQfsraad voor het bouw bedrijf dispensatie geeft De werkgeversvertegenwoordi gers hebben verder afgezien van hun eis dat de arbeiders die een zwart loon ontvangen evenals de werkgever die het uitkeert beboet kunnen worden Ten slotte werd ook voor het derde hangpunt de prestatiebeloning een oplossing gevonden Meer vakantietoeslag Het aantal gemeenteklassen wordt teruggebracht van vijf op vier De vakantietoeslag wordt verhoogd vaan 80 tot 90 uurlonen De ca.o zal twee jaar geldig heid hebben maar volgens het ak koord moet het mogelijk zijn dat zij op 1 januari 1963 wordt open gebroken Volgende week zal de eindredac tie van het akkoord worden opge steld Eerst zullen deze week de ¦ werknemersbonden zich nog met hun leden beraden Men neemt overigens aan dat de eindredactie geen moeilijkheden zal opleveren Adn het College van Bijksbe middelaars zal worden gevraagd de ca.o die niet meer vóór 1 maart dit lichaam kan passeren goed te keuren met terugwerkende kracht Op de veertiende Grand national roadster show in Oakland CaMfor nAë heeft ontwerper-constructeur Jerry Woodward zijn wonder op drie wielen getoond De „ X 1970-vortex " is in zes jaar geconstrueerd met BOOO dollar kosten aan materiaal De wor gen van de toekomst zoals deze wordt genoemd wordt geschikt ge maakt voor de zogenaamde radar wegen De prijs van de auto wordt op om en nabij de 126.000 gulden ge schat een achterin gebouwde V-8 m,otor is goed voor 450 pk bij een snelheid van Z50 km/u Het front van de wagen is sterk gestroomlijnd I Weinig | I verandering | = WEERSVERWACHTING van het = = KNMI geldig tot donderdagavond = = opgemaakt te 11.15 uur = = Overdrijvende wolkenvelden = ^ met hier en daar wat motsneeuw = = Matige tot vrij krachtige noord S = oostelijke wind Lichte vorst tot = = temperaturen om het vriespunt = 1 ZON EN MAAN = = Donderdag Zon op 7.28 = = zon onder 18.18 Maan op 3.46 = = maan onder 12.27 = 1 Europees weerrapport = Woensdag 7 uur v.m = Max Neersl = Station Weer temp « fgel = gisteren 24 u ~ Stockh licht bew - 5 gr Omra = Oslo mist - Igr Omm Ez Kopenh geh bew - Igr Omm = Londen geh bew 2 gr Omm zr A'dam geh bew Igr omm = Brussel onbew 2 gr Omm = Luxemb zw bew Igr Omm z = Parijs regen 3 gr Omm == Grenoble regen 12 gr 5 mm = Nice regen 12 gr 6 mm z = Berlijn sneeuw - Ogr 3 mm = München mist Igr Omm = Zürtch licht bew 7 gr 0 mm = Geneve sneeuw 7 gr 5 mm = Locarno regen 10 gr Imm = Wenen ijzel Ogr 2 mm ¦ zz [ nnsbrucl licht bew 8 gr Omm __ Rome geh bew 7 gr 2 mm r Athene geh bew — j ^ Belgrado zw bew 14 gr 3 mm 5 Ajacclo regen 14 gr 7 mm = r Madrid anbew tier 13 mm Mallorea licht bew IT gr 0.1 mm T.lssabon onbew l««r Omm 1 lllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIII iiiinniiii niniiuiii 
< 2 - UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Woensdag 28,feT3ruarï 1962 ' Binnenbrand veroorzaakt i^oor f 16.000 - schade Brandweer met vier stralen in Jeruzalemstraat in actie Afscheid en welkom bij Herv wijkverpleging Advertentie SPECIALE FIAT.NECKAR SERVICE en VERKOOP DOLF v.d MADE GARAGE BOLSTRAAT 28 TEL 17380 1500 M ^ oppervlakte geheel modern geoutilleerd Gespecialiseerde FiAT NECKAR monteurs SHOWROOM • VOORSTRAAT 83 TELEFOON 12609 • UTRECHT Deel PTT-complex „ opengedraaid " Openbare les van mej dr J K Oudendijk oLuchtiae oLi IK HEB nu drie televisie-uitzendingen * der politieke partijen gezien de ka tholieke de anti-revolutionaire en de liberale — dat waren ze geloof ik tot nu toe of heb ik er een gemist — en als ik heel eerlijk mag wezen — en waarom zou ik dat eigenlijk niet mogen wezen — dan moet ik zeggen dat ik van geen van de drie kapot geweest ben Ik heb er gewoon mijn thee met een ovenvers knapperbros of banket bakkerzalig koekje bij gebruikt zonder mij eenmaal van ontroe ring te verslikken of van geestdrift mijn thee te laten koud wor den Ik vond het een hele eer dat de heren Zijlstra en Oud zo maar bij mij in de kamer kwamen en ik was even teleurgesteld dat die vrolijke dokter hoe heet-ie ook weer van de KVP dat ook niet heeft gedaan maar dat was ook het enige punt waarop mijn gemoed met de beeldbuis in aanraking kwam Ik hoop dat de heren er niet kapot van zijn als ik in alle oprechtheid beken dat het mij drievoudig niks gedaan heeft en dat ik het voornemen heb de rest te laten voor - vat zij is en in stede V£in te beeldbuizen met m'n meisje naar de ja-gezellig te gaan Om het eens even een beetje materialistisch te bekijken zouden alle moeiten en kosten die met deze uitzendinkjes gepaard gaan hun dividend aan stemmen voor de provinciale staten opbrengen Uren en uren van voorbereiding zijn eraan ten koste gelegd,scherpzinnige breinen hebben zich erop bot gepeinsd er is ge wikt en gewogen van nietes en welles van zb of zo van dat welen dit niet er is voor een vermogen aan tact in geïnvesteerd omniemand op z'n hamerteen en eksteroog te trappen om tussenalle Scylla's en Charibdissen door te varen leer mij de poli tiek kennen Een verkeerd woord en het schervengericht breektlos Op dit punt is het tot nu toe drie maal keurig-keurig gegaan Ik geloof niet dat er iemand bij z'n koppie thee au heeft geroe pen Omdat iemand tegen z'n scheenbeen schopte maar dat is een uitsluitend negatieve factor Wat ik vraag is zou het iets opleveren zou er een stem — één stem — door gewonnen zijn Dit is een typische lekenvraag vermoed ik Ieder propagandis tisch onder en aangelegd persoon zal wel onmiddellijk gillen Natuurlijk waddaggiedan Natuurlijk heeft dat positieve gevol gen als je vier miljoen mensen vertelt dat je alle gelijk van de wereld hebt als maar één procent dat gelooft dan heb je al veertigduizend stemmen Goed zeg ik dan weer aangenomen dat dat zo is maar de KVP de AR en de VVD krijgen zonder de T.V toch zowiezo wel veertigduizend stemmen Enfin om kort te gaan en om precies te zeggen hoe het afliep wij zijn niet tot een akkoord kunnen komen die meneer en ik En ik verkeer nog in alle twijfels of al dat ïeld en al die moeite niet nuttiger en effec - /^ 0 ^/«/ ' jever besteed hadden kunnen worden - zy ^^/ ixJcz/ZP Bijvoorbeeld voor een mooi liefdadig doel f '-^^''*'*-''^' Burgerlijke stand UTRECHT 13 en F A J van Zanten Grut tersdijk 59 bis J P van der Klei Snlpstr 13 bis en C E Stipdonk Croeselaan 126 R W L van der Veen Nolenstr 3 en A C van Rosengarten Zilversteeg 44 H A van der Velden Zilvergeldstr 66 en J P M G van der Weide Kanaalstr 209 H Eindhoven en B M L Marissen Mgr v.d Wete ringstr 77 Overleden Stephanus Klaas sen geh m J M Hoonhout 97 j L Smeestraat 40 Jan Jansen geh m C J Olarisse 66 j Leeuwstraat Schroeien van boeken de oorzaak Van een onzer verslaggevers Een binnenbrand met onver wacht grote schade woedde dins ' dagavond in het perceel Jeruzalem » straat 7 te Utrecht De brand waarvoor de brandweer om 19.43 uur werd gewaarschuwd had men met drie nevel - en een lagedruk straal vlug in bedwang zodat men om 20.05 uur reeds het sein Brand meester kon doorgeven Maar in middels was er toch reeds voor ƒ 16.000 schade ontstaan Onder leiding van adjunct hoofdbrandmeester H Rump was men met veel materiaal in de nauwe straat die enicele jaren ge leden nog Jeruzalemsteeg heette aanwezig Daar trof men een ver warrende situatie aan omdat in de loop der jaren het perceel 7 in drieën is verdeeld Van den Hen gels bouwbedrijf smederij W ter Reehorst en de eigenaresse me vrouw J de Groot-Poldervaart uit de Maliebaan hebben ellc een deel ingebruik Kfet bouwbedrijf heeft links van de voordeur met eigen toegang een opslagruimte alsmede drie ineen lopende ruimten op de eerste ver dieping aan de voorkant ter be schikking Smederij Ter Eeehorst is gevestigd in een diep doorlopen de ruimte rechts van de voordeur eveneens met eigen toegang Achter de voordeur bevindt zich het gedeelte dat de eigenaresse de weduwe van een arts en haar studerende zoon o.a voor opslag gebruiken een kantoortje en een verbindingstrap die naar de zol - r Liever iets fiefdadigs ¦ *^ o ** *^^%»^»^^»^*»^»%%»»»< TWEE BUITJES van de voordeur ixm het pcmd Jeruzalemstraat 7 te Utrecht werden dinsdagavond ingeslagen om rechtstreeks ver bindmg te krijgen met de zolder verdieping waar een hevige bin nenbrand woedde Inmiddels had de brandweer vte een Unks van de voordeur gelegen ruimte reeds met de slangen een weg naar bo ven gezocht derverdieping leidt waar men een grote collectie boeken had opge slagen Lichtkoof Van den Hengels bouwbedrijf heeft in zijn ruimte een trap naar de eerste verdieping maar deze trap moest de brandweer niet hebben want het vuur bleek op de zolderverdieping te woeden Brandmeester Berkhout en zijn mannen die de aanval openden ontdekten een lichtkoof die on derweg op de verbindingstrap tiit kwam Toen zag men ook dat deze trap naar beneden verbinding gaf met de voordeur in het midden van dit pand Met een bijl werden twee ruitjes van deze deur ingetikt om recht streekse toegang tot dé verbinding met de zolder te krijgen Inmiddels waren brandweerlieden echter al via de gevonden lichtkoof naar de zolder gegaan waar de vlammen door het dak joegen De slangen had men al langs de eerst gevon den weg omhoog gebracht Snel werk Drie nevelstralen en een op ^ en brandkraan in de Herenstraat aangesloten lagedrukstraal werden ingezet Vlug kreeg men de fel woedende binnenbrand onder con trole De heer Van den Hengel sprak daar vanmorgen zqn lof nog over uit „ Als men een kwartier later was geweest zou er niets van over gebleven z^n Dat was snel werk in een moeilijke onover zichtelijke situatie " Hoe verwarrend blijkt wel uit een schets die aannemer Van den Mimen Hengel nog gaf over de interne verbindingen Via een aohterhuls trap komt men op de zolder aan de voorkant en daar heeft men in een dakkapel weer een toegang tot de zolder binnendoor Enfin het was er moeilijk maar de brand weer trad zo doortastend op dat men in korte tijd de zaak onder de knie had Volgens een door de politie ver strekte raming is de schade zo samengesteld ƒ 10.000 voor een nieuw dak ƒ 4.000 waterschade bij het bouwbedrijf Van den Hengel ƒ 2.000 schade aan opgeslagen boe ken Of dit laatste bedrag juist is is zeer de vraag Vele van de boe ken werden jaren geleden in het buitenland gekocht Bij elkaar was het een bijzondere collectie medi sche boeken waarvan de waarde zich moeilijk schatten laat Zonder % troom Bij dit alles komt nog bedrijfs schade voor de heer Ter Reehorst want zijn smederij is zonder stroom komen te zitten Bij bouwbedrijf Van den Hengel kan men niet ver der nu de kap op het gebouw ont breekt Herstel hiervan is een zaak voor de eigenaresse De brandweer kreeg slechts één telefonische melding van de brand waaruit bleek dat deze omvang rijke binnenbrand slecht zichtbaar is geweest Bij andere branden in de Jeruzalemstraat kreeg men al tijd vele waarschuwingen Als oorzaak van de brand neemt men oververhitting van een kachel aan waardoor nabij een pijp op geslagen boeken gingen schroeien Het moet toen niet lang hebben geduurd of er woedde een hevig vuur Advertentie Maa van Uw huis een góéde helft van Uw ieven Besieecf aar > die goede lieifi Uw hele zorg Betef deeJ cJi $ ^ örg ftiet eert zaak vafl ' smaak öp intèneufgBbJed Ma-t Airn.DOftfiO ARTl DOMÖ Mariaplaats 2 Utrecht ' ¦ ' DOCR DE kiessahijf van een wit te lefoontoestel rond te draaien opende ir H van Heijst het eerste gedeelte van het gebouwencomplex van de PTT aan de Pockema An dreaelaan in Utrecht Prof ir G ff Bast directeur-generaal van de PTT linksj en ir O Broekmeijer directeur va/n het telefoondistrict Utrecht rechts kijken toe Teraardebestelling ir J C Heine De teraardebestelling van de dinsdag plotseling op 53-jaTige léef tyd overleden ir J C Heine uit De Bilt directeur van het gasbedryf van het Gevu te Utrecht is bepaald op zaterdag 3 maart om 13 uur op de begraafplaats Den en Bust te Bilthoven Van de zijde van het gemeente lijk energie en vervoerbedrijf Utrecht zullen ook vele perso neelsdeputaties naar Bilthoven gaan om hun medeleven te betuigen btj dit plotseling heengaan van een al gemeen geacht bedrijfsdirecteur UTRECHT — Geboren Edwin T A z.v A H Lamers en Th C Brosi V Brakelstr 21 bis Rudolf z.v W P Versteeg en C M de Groot Narclsstr 25 Rob z.v J A E Vonk en H W B Bibo De Savornin Lohmanstraat 13 Jan H z.v J Noordhof en H Hansma Driebergen-RtJsenburg Zuiderplants 10 Berend S F z.v C van Tel lingen en G Ausma Vechtplants 82 Franciscus X M z.v A M Balk en C F H M Kenkel Huis ten Bosdhln 9 III Joyce d.v J Schoo en E de Mink Wilhelmina park 30 A Johanna W d.v A Ro waan en N de Rootj Kozakken weg 10 I Helen R d.v R P Gobel en R M I C V Horsen Kleine Singel 15 Gehuwd J P Zwanink Breu - Eind 1966 alles voltooid Van een onzer verslaggevers D OOR DE SCHIJF van een wit te lefoontoestel rond te draaien open de vanmorgen ir H van Heyst voorzitter van de PTT-kamer in de provincie Utrecht het eerste deel van het gebouwencomplex van de PTT aan de Burgemeester Fooke ma Andreaelaan in TTtrecht Het gehele complex dat voor het " telefoondistrict Utrecht bestemd Is zal uiteindelqk bestaan uit een ad ministratieg'ebouw een buitendienst gebouw een werkplaats een garage en een apparatuurgebouw dat nu werd geopend Het zal tegen 1966 zfln voltooid In het apparatuurgebouw zijn voorlopig de directie en een gedeel te van de administratie onderge bracht zodat in het PTT-gebouw aan de Neude ruimte vrtj komt voor de noodzakelijke uitbreiding van de districtcentrale het verster kerstation en voor de inrichting van een telegraafcentrale voor het snel groeiende telexnet Het apparatuurgebouw dat dit jaar nog voor 50 procent zal worden uitgebreid is uiteindelijk bestemd voor de wijkcentrale Utrecht-zuid oost de telefoonzaal die thans nog in het gebouw aan de Neude is de tweede districtscentrale en een nieuw versterkerstation De wijkcentrale Utrecht-zuid-oost zal na de centrales Utrecht-zuid en Utrecht-noord-oost vermoedelijk in 1965 in dienst worden gesteld Tweede centrale De grote groei van het aantal abonnees heeft de PTT in geheel Nederland in grote moeilijkheden gebracht Een interlokale centrale in de grote steden bleek te weinig te ztjn en er werden plannen ge maakt om in Amsterdam Rotter dam en Den Haag een tweede cen trale te plaatsen Utrecht sloot hier bij de rij Daar het gebouw aan de Neude niet kon worden uitgebreid en de urgentie zo groot werd Is Utrecht nu de eerste stad geworden met eeii tweede districtscentrale al dus prof ir G H Bast directeur generiaïl van de PTT Ir C B Broekmeijer directeur van het telefoondistrict Utrecht wees op de snelheid waarmee dit eerste gebouw was verrezen Door de late aflevering was echter nog niet " de gehele apparatuur aanwe zig Tevens overhandigde htj het witte telefoontoestel met inscriptie waarmee de symbolische openings plechtigiheid was verricht aan ir H van Hetjst Door het draaien van de kiesschqf waren er lichtjes gaan branden op een tekening met het nieuwe ge Monnikspij van pater gestolen Een rooms-katholieke geestelijke mist zijn moinnikspü De ptj werd hem namelijk dinsdag ontstolen sa men met nog andere kledingstuk ken Dit gebeurde op de Wittevrou wensingel in Utrecht waar pater E V Kersten voor nummer 26 zijn auto had geparkeerd De kledingstukken zaten in eenkoffer De koffer stond in een auto.Pater Kersten heeft bti de politie,toen htJ aangifte van diefstal kwamdoen verteld dat de kledingstuk ken een waarde van ongeveer 275 gulden hebben kelen Dommeeslaantje 25 en H L van Boxel Amsterd,str,weg 254 bis J B van Gent en C L Saiari Leerdam Meent 84 D C M de Hetj en A R de Jong Nijmegen Javaplein 23 C Chr Dijkman en G A Kwakman Vleuten.De Meern Utr.weg 26 H T Robles de Medi na AurioUaan 66 en W J Saiari E V Pijlsweertsstr 1 bis A F C H de Koek en W J de Ko ning V L V Sandenburgln 38 A C Wendrich en C J Orth Lómbokstr 10 J C A Poppelier Vreeswijk Julianaweg 6 én M G van Doorn G Borgesiuslaan 22 I J F Lauteslager Oudwtjkerlaan bouw en waarop tevens een hage dis met een verhuiskist op zqn rug stond afgebeeld daar het bouwen van dit complex de naam Operatie hagedis heeft gekregen Ir J Scheurkogel directeur van de rijksgebouwendienst droeg het gebouw over aan de directeur-gene raal van de PTT prof Bast Het bouwen van het apparatengebouw was aangenomen op anderhalf jaar Door de urgentie moest het echter in één jaar gebeuren De bouwkosten bedroegen ƒ 1 mil joen Het gebouw is ontworpen door de heer F E Röntgen hoofdarehi tect van de rijksgebouwendienst Het gebouw beslaat een oppervlak te van 900 m2 en heeft drie verdie pingen NIJVEBHEIDSONDBBWIJS De heren J Geerts te Utrecht en C Veeneklaas te Bilthoven zijn be noemd tot lid van de commissie be last met het afnemen van de exa mens ter verkrijging van de akten van bekwaamheid voor nijverheids onderwijs Ne NI Nm No Nph en Npm alsmede van het pedagogisch getuigschrift voor het nÜverheidson derwtjs voor bezitters van die akten Beoefening van de geschiedenis van volkenrecht Vanmiddag hield mejuffrouw dr J K Oudendyk in het groot audito rium van de Utrechtse rüksuniver slteit haar openbare les in de Ne derlandse taal De beoefening van volkenrechtsgeschiedenis Mej dr J K Oudendijk werd benoemd tot lector in de faculteit van de rechtsgeleerdheid voor het onderwijs in de volkenrechtsgeschie denis Ztj is verbonden aan het vol kenrechtelijk instituut In haar rede gaf mej Oudendijk aan dat de volkenrechtsgeschiede nis dikwijls zo beoefend wordt dat er wordt gezocht naar precedenten van bepaalde moderne rechtsregels en rechtsinstituten of naar de ont wikkeling van bepaalde rechtsver schijnselen Als een der redenen van zulk een studiewijze noemde zij de noodzaak tot selectieve beperking van het zeer omvangrijke bronnen materiaal In de ruimste zin geno men is het vroegere volkenrecht te vinden niet alleen in internationale overeenkomsten en in de jurispru dentiën van scheids - en prijsgerech ten en wat dies meer zij maar ook in velerlei regeringsbescheiden diplomatieke stukken en briefwisse lingen in juridische verhandelingen en in polemische geschriften Doet men echter hieruit een keuze aan de hand van moderne rechtsbe grippen of rechtsverschijnselen dan komt men licht tot onhistorische re - Telefoonkabel geraakt hij Bunnïk Het telefoonverkeer op de lijn Utrecht - Nijmegen - Venlo - Maas tricht is dinsdag gedurende enige tijd gestoord geweest doordat een graafwerktuig bij werkzaamheden in Bunnik een kabel bloot legde Om 16.10 uur was het weer mo gelijk gesprekken met het zuiden van Nederland te voeren omdat de PTT tegen die tijd verbindingen via omwegen tot stand had ge bracht Tot ongeveer 20 uur is men bezig geweest de kabel te herstellen Daarna was alle telefoonverkeer weer normaal WATERHOOGTEN Rükswaterstaat 28 febr — Konstanz 294 — 2 Rhelnfel den 215 — 1 Ottenheim 284 — 8 Straats burg 217 — 19 Maxau 418 — 8 Plochlngen 136 — 2 Mannheim 282 — 12 SteJnbach 7188 — 15 Mainz 312 — 10 Bingen 222 — 7 Kaub 248 — 13 Trier 236 — 11 Koblenz 283 — 9 Keulen 282 — 27 RUhrort 607 — 25 Loblth 1156 — 25 Nijmegen 949 — 24 Arn hem 954 — 20 Eefde IJssel 514 — 27 De venter 409 — 25 Monsin 5550 — 10 Vise 5065 — 20 Borgharen 4070 — 23 BelJeld 1259 — 7 Grave ben de sluis 548 + 11 WATERHOOGTEN WEERDSLUIS UTRECHT 28 Xebr — Bovenkant sluis 46 cm + N.A.P val 1 cm Benedenkant sluis 32 cm — N.A.P geen was of val Mooie geschenken voor zuster Riek Een gaande en een komende vrouw stonden dinsdagavond in het middelpunt van de belangstelling op een bijeenkomst in het wijkcentrum aan de Bollenhofsestraat in Utrecht van de Stichting Hervormde wijk verpleging aangesloten bij het Oranje-Groene Kruis Toen nam daar namelijk zuster Riek officieel zuster R Elings af scheid van de wijk Nieuwe Kerk waar zij negen jaar lang wijkver pleegster is geweest Na in totaal 33 jaar aJs diacones gewerkt te heb ben gaat zy nu met pensioen en van een welverdiende rust genie ten De komende vrouw was zuster A van der Kam zuster Rieks ' opvolg ster als wijkverpleegster De belangstelling voor dit afscheid sultaten doordat men het verleden beoordeelt naar eigentijdse normen of wel bepaalde juridische begrippen tot mythische zelfstandigheden con cretiseert Selectie is inderdaad noodzakelijk maar de te behandelen onderwerpen dienen volgens een hypothetisch deductieve methode uit het bron nenmateriaal te worden afgeleid De moderne juridische terminologie kan daarbij goede diensten bewijzen mits met discriminatie gehanteerd zei mej Oudendijk De taak der volkenrechtsgeschie denis ligt in de eerste plaats op het gebied van de detailstudie al is het theoretisch denkbaar dat er in een verre toekomst een alomvattende geschiedenis van het volkenrecht tot stand komt zo vervolgde zij De waarde van de detailstudie moet echter niet worden onderschat Door een onderzoek naar de volkenrech telijke aspecten van een bepaalde periode of een bepaald milieu naar de toepassing van een waargeno men rechtsregel gedurende langere tijd of naar de implicaties van een enkel internationaal geschil kan men komen tot een inzicht in de praktische betekenis die het vol kenrecht in vroeger tijden voor de internationale samenleving heeft ge had Voorstellingen dag 14.30 18.45 en 21 uur Zondags om 14.15 16.30 18,45 en 21 uur CAMERA Zij sneuvelden niet tever geefs 14 Jr CITY De liefde van Hercules met Mickey Hargitay en Jayne Mansfield 14 Jaar FILMAC 10 tot ca 18,30 Uur Actualitei ten Zonnig Seefeld in Tyrol teken films alle leeft PALACE 18,45 en 21 Uur Alle Sünden dieser Erde met Barbara Rutting 18 J OLYMPIA vrijdag t.m zondag Agent der Apachen 14 jr Maandag t.m don derdag De bandelozen 18 Jr REMBRANDT 14.30 18.45 en 21.15 UUr zondag 13,45 16.15 18,45 en 21,15 uur Diamanten bij het ontbijt met Audrey Hepburn 18 jr 27 febr geen middag voorstelling SCALA 14,30 18,45 en 21,15 uur zondag 13,45 16.15 18.45 en 21.15 UUr Rocco en zijn broers met Alain Delon Renato Salvatori en Annie Girardot 18 jr STUDIO 14,45 18 en 21,15 Uur zondag 14,30 16.45 19 en 21.15 UUr De dame met het hondje 14 jr VREEBURG 14.30 18.45 en 21.1S uur zondag 14 16.15 18.45 en 21.15 uur De In de week van 24 febr tot 3 maart hebben de volgende apotheken zater - dagmiddag zondag avond - en nacht dienst Wilhelmlna Apotheek Burg Reiger straat 47 Ulbrich Van Nes Noorder straat 1 Vredenburg 25 Bergema Am sterd straatweg 317 Kraal Ev Meyster laan 32 Ruys Oude Gracht 283 Apo theek ' t Goy ' t Goylaan 107 Advertentie HOOGTEZONNEN HANAÜ - PHILIPS - SULARIS Ook in buur Adr van der Kuip N.V Medische Instrumentenhandel Oude Gracht 258 — Telefoon 19500 23 Roelof Minnes geh m L E J Frühauf 76 jr Homeruslaan 60 Jo hannes W van Laere geh m L Volker 85 j Agnletenstraat 2 Eli sabeth J van Velze wed v A P V der Haar 80 j Kr New Gracht 6 Frederlk H van Gorssel geh m A A V Dijk 65 j Egelantierstraat 41 Liddy C H Ahrens geh m A V Lonkhutjsen 40 j Goedestraat 136 bis Pletronella Struik geh m J Gouda 88 j de Beaufortlaan 1 Doorn Gerard LagerweU geh m A V Eeden 67 j D Dekkerstraat 40 Marjolein C van der Wel 2 jaa Marshalllaan 163 Huibert H J Steeman geh m F B A Meyer 61 j Singeldwarsstraat 38 bis Tona A ' Noordegraaf wed v P Klerk 80 j Burg Norbruislaan 434 Harm de Roo geh m A Binti Jahja 43 j Chr Huigensweg 17 Den Bosch DS J J F FRANCK zou het liefst beide verpleegsters in de wijk vast houden maar dat gaat nu eenmaal niet Zuster R Elings flinks gaat met pensioen Zij wordt opgevolgd door Slijter A van der Kam die echt nog moet wennen aan de hardham,dige ' marnier waarop €?•- pleegsters hier worden „ behan deld " was zeer groot van deze belang stelling getuigden ook vele bloem stukken Namens het hoofdbestuur het provinciaal bestuur en het Utrechtse bestuur van de Stichting Hervormde wijkverpleging — Oran je-Groene Kruis sprak de heer F J van Ingen HU overhandigde zus ter Riek een gouden Hugenoten kruis Namens de diaconessen schonk zuster Katrlen Nienaber v Eiben een platenkoffer De diakenen van de wijk Nieuwe Kerk gaven zuster Riek namens de wijk een radiotoestel en een ge schenk onder couvert Ds B van Glnkel sprak namens het bestuur van het Diaconessen huis Htj heette zuster Elings wel kom in de wtjze kring der oud sten " U komt dan wel in de kring der oudsten maar dan toch als de jongste voegde ds J J F Franck — de wijkpredikant — daaraan toe Hij kenschetste zuster Riek als een kordate maar toch ze«r medeleven de vrouw Zij leek misschien wel eens hard maar was dat het meest voor haar zelf — vooral in de da gen voor dit moeilijke afscheid Zuster Riek heeft — aldus ds Franck — met de wtjk altijd een bij zonder contact gehad en vele hui zen zullen altijd voor haar blijven open staan - AGENDA ^ WOENSDAG DOMHOTEL Westerstraat 17 uur Ver « n^imenheuvel fototentoonstelUnji 20 uur Prijsuitreiking JAI'iSKERK 17.30 uur Universitaire Ita peldienst JHR MK P J ELOUT VAN SOETEK WOiiDESCHOOL Reinwardtlaan 1 a 19.30 uur Clubavond schaak - en dam elub „ Tuindorp " GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 1S.30 uur Clubavond R.K schaak club M.A.T HET GROENE KRUISGEBOUW Zuilen straat 19.30 uur Clubavond Utr Chr schaakvereniging MARNIXZAAL Domplein 19.30 uur Ds L vroeglndewey van Delft STADSSCHOUWBURG 20 uur Besloten voorstelling voor de K.K Kunstkring KUNS'LHIST INST Drift 25 20 UUr Dante AUighieri prof D Bacotoi Sandro Botticelli STADHUIS 20 uur Vereniging voor Pedagogiek H J Carpay Muzikale opvoeding JTBECHTS CONSERVATORIUM Lange Nieuwstraat 2 20 uur voordrachts oefening door leerlingen HOTEL DES PAYS BAS 20 uur School v Esot Wijsbegeerte J Venema Egyptisch dodenboek PERSEPOLIS Werfkelder Oude Gracht 205 20 uur Ruud Jacobs spreekt over John Coltrane ERASMUSHUIS 20 uur Contactavond Ned Kath Invalidenbond met caba ret HOTEL SMITS 20 uur Ncd Bond v Vrouwen werkzaam in bedrijf en be roep afd Utrecht Ipternational night HET HAAGSCHE KOFFIEHUIS Vre denburg 28 20 uur Ver Groningen en Ommelanden de heer en mevr van Zutphen Sardinië GEBOUW VOOR K EN W 20 UUr Feestavond personeelsvereniging Utr Nieuwsblad ZAAL A.N.M.B Lange Hagelstraat 20 uur Jaarvergadering afd Utrecht van het Ned Inst voor volksontwikkeling en natuurvriendeiiwerk VOLKSUNIVERSITEIT Nieuwe Gracht 41 20 uur Hugo F Volkersz Olé Fiesta CONSULTATIEBUREAU Nwe Gracht 92 20.30 uur Ledenvergadering van de vereniging tot bestrijding der tuber culose in Utrecht RUTECK'S RESTAURANT Potterstraat 2 20 uur Landelijke finale amateur zangconeours John Kristel B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 uur BB lo-kaal Vaalt Cursus redders plicht noodwachters Kantine Reinlgingsd Vaalt Voortge zette basisopleiding pioniers plicht noodwachters Wijkpost Q Oefening wijken I P en Q Bureau BB 20 uur Cursus Dienst So ciale Verzorging Wijkpost A 20 uur Verbindingsoefe ning wijken A en B Wijkpost S 20 uur Cursus Individuele Zelfbescherming wijk S Gebouw S.H.V 14 uur Cursus brand weer Bedrijfszelfbescherming DONDERDAG MODEHUIS GERZON 10.30 en 14.30 UUr Show Uw baby en u HOTEL DES PAYS BAS 14.30 én 20 uur Voorjaars-modeshow Maison Iris WIJKGEBOUW DER HERV GEM Croesestraat 15.30 en 19.30 uur Twee daagse conferentie van de Ned Chr Gemeenschapsbond Gods hand is nog uitSGstrckt WIJKCENTRUM JACOBIKERK Bem Weerd WZ 5 16-17 uur Receptie 50 ja-rig jubileum van mej C S Linter man hoofdleidster aan de kleuter school ie Daalsedijk 62 ESPLANADE 17-18 UUr Receptie de hoer N W M Vlak 40 jaar In dienst van de V,V,M HOTEL DU COMMERCE 19 uur Stich tirjg Carnaval Utrecht GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 19.30 uur Clubavond Schaakclub Utrecht STADSSCHOUWBURG 20 Uur Toneel groep Theater Speelgoed op zolder SOOS Oude Gracht 185 20 uur Lezing over de Romeinen STUDIO 21,15 uur utr Studenten Fllm ligc - A hat full of rain Shave thy neighbour B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 Uur BB lo-kaal Vaalt Cursus redders plieht noodwachters Kantine Reinigingsd Vaalt Voort gezette basisopleiding pioniers plicht nood wachters Cop Cursus verbindingsdienst plicht noodwachters Wijkpost A - Cursus redders Bedrüfs ' elfbescherming Bureau BB 20 uur Cursus gewondcn helpers-geleiders plichtnoodw Wijkpost G 20 uur Oefening wijken C D E F en G Huls van Bewaring II 19 uur Cursus redders Bedrijfszelfbescheimlog 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Woensdag 28 feUruarl ÏÖ62 ' FX^N^'parlement gaf fiat aan akkoord Advertentleï o AS er op uit om tweespalt te zciaien Van onze Parijse correspondent De raad der Algerijnse republiek heeft de akkoorden die tevoren in wekenlange en geheime besprekingen met de Franse regering waren opgesteld in haar zitting in Tripolis ten slotte dan volledig goedgekeurd Na debatten die zeer geanimeerd moeten zijn geweest en die bijna een week hebben geduurd heeft het FLN parlement de Frans-Algerijnse akkoorden hedenmiddag officieel haar fiat gegeven en de voorlopige regering het mandaat verleend voor een voortzetting van de onderhandelingen betreffende praktische uitvoering van de akkoorden Edet-toppunt van zachtheid ' Edet toiletpapier het zachtste dat er is Het beste ook Gemaakt voor moderne mensen die gesteld zijn op goede persoonlijke verzorging Men sen die hygiëne belangrijk vinden Zo kiezen zij hun toiletartikelen zo wensen zij ook Edet toiletpapier Edet uit Zweden voor moderne Nederlanders die weten hoe het hoort Moderne mensen Mezen Edet Keukenhof pronkt komende lente in bijzondere luister Kies Edet zachtheid in wit rose geel of groen Edet beval ca 350 vel per rol - bgna 3 x zoveel als een rol gewoon closeipapier Edet King Size bevat ca 500 vel per rol ' bijna 4 x zoveel als een rol gewoon closetpapier Minister Korthals oogst waardering in Senaat Advertentie Verdien 24 e\k üuhhelaroo * P * 71 07 groot pak ¦¦ ^^ Ideaal-Persil verzorgt Uw was ideaal In dat komende bedröf waar voor een kasteel in de buurt van Parys het decorum zou bieden moeten nog enkele punten worden opgehelderd die bij de geheime besprekingen nog in het duister waren gebleven Over die punten hebben de leden van de raad de laatste dagen en nachten vooral geconfereerd Ook was er in Tri polis sprake zo schijnt het van een lichte interne reorganisatie van de FLN-regering waarvan enkele mi nisters door de revolutionaire raad ongeschikt zouden zqn bevonden Terwijl aan Algerijnse zijde de verschillende obstakels zo dus ge leidelijk aan worden weggeruimd blijft aan Franse kant de weg naar vrede en rust nog met vele voet angels en klemmen bezaaid Om uit de voorraad die elke dag weer wordt aangevuld een paar te noe men kolonel Argoud die met zes andere fasciftische leiders onder wie Pierre Lagaillarde en Ortiz sinds eind oktober naar de Spaanse Balearen was overgebracht heeft enkele dagen geleden zijn dan ook wel uitermate liberale verbannings oord weten te ontvluchten Men neemt aan dat hij over de hulp van Spaanse autoriteiten heeft kunnen beschikken en men vreest dat Argoud die tot de briljantste officieren van het Franse leger wordt gerekend intussen al in het oppercommando van de OAS in Algerije is opgenomen Argoud was in de meidagen van 1958 door de toenmalige opper bevelhebber in Algiers Raoul Sa lan met de „ psychologische oorlog voering " — of wel de politieke acties — belast Tijdens de barri cadenopstand speelde Argoud als officier een bijzonder dubbelzin nige rol waarvoor hij tijdens het beruchte proces in Parijs dan ook ter verantwoording werd geroepen Vóór de uitspraak was gevallen had Argoud die met de andere beschuldigden onder ede in voor lopige vrijheid was gesteld de Frans-Spaanse grens echter al lang overschreden In verband met zijn aandeel in de volgende putsch van ex-generaal Challe in Algerije werd Argoud later bij verstek ter dood veroordeeld In Parijs wordt de anarchie die nu in de grote Algerijnse steden heerst nu als de meest urgente zorg van vandaag en voor morgen beschouwd Persoonlijk heeft het staatshoofd generaal De Gaulle gisteren opnieuw een commissie van ministers hoge militairen en functionarissen gepresideerd om nieuwe instructies op te stellen Provocaties De mening wint overigens hier wel veld dat de OAS heeft afge zien van een formele greep naar de macht De weerzinwekkende moordpartijen op willekeurige Al gerijnen zijn zo gelooft men in Parijs eerder als provocaties be doeld om beide bevolkingsgroepen tegen elkander op te zetten Is dat doel eenmaal bereikt dan zal zo berekent blijkbaar Salan het leger eindelijk wel in moeten grijpen waarbij het weinig twijfel leidt welke zijde het zal kiezen Met het doel dat hoogste gevaar te keren heeft premier Michel Debré het opperbevel in Algiers nu opdracht gegeven alle beschik bare troepen in de grote steden te concentreren om zo straat voor straat en huis voor huis in staat van verdediging te kunnen bren gen In dit bevel van de regering mag zeker wel het bewijs worden ge zien dat men in Parijs nu inder daad met de dreiging van een putsch op wat langere termijn veel minder rekening houdt dan met de noodzaak de orde momenteel te herstellen Want de reserve troepen die nu dus al worden aangesproken waren aanvankelijk bedoeld om de strategische punten en gebouwen te verdedigen of te ontzetten in geval van een nieuwe staatsgreep van Salan's geheime legerorganisatie In Frankrijk zelf volgt de rege ring in zekere zin een tegenoverge stelde strategie om eventuele putsch-pogingen voor te zijn wer den gisteren in Lyon en mogelijk ook in andere Franse steden de openbare gebouwen in staat van versterkte verdediging gebracht Mijnramp in Zuid-Slavië eist 54 dodeiï Door een gasontploffing in een kolenmün te Banovic Zuid-Slavië kwamen dinsdag zeker 54 mijnwer kers om Men vreest dat het doden cijfer nog zal stijgen Tien mijn werkers werden ernstig gewond Tijdens de ontploffing bevonden zich 180 mijnwerkers onder de grond Lindeman Tcrljgt op Schiphol een Denksport van hoofdaalmoezenier mgr J F M de Sain die alles he halve de Denksport voor het mo ment maar als flauwe kul scheen te beschouwen althans te oordelen naar sijn woordelijke mtlatingen door er wapens op te slaan en mitrailleurs te installeren Volgens dinsdag te ParQs ont vangen doch nog onbevestigde be richten heeft ex-generaal Salan een beroep gedaan op bepaalde Franse politici van de rechtervleu gel om zich aan zijn zijde te scha ren Salan zou hiermee willen aan tonen dat zijn beweging geen fas cistische is doch dat zij „ tot stand is gekomen in het kader van de Franse republiek " Het streven van Salan zou zijn om op deze wijze te komen tot het vormen van een „ Frans — Algerijn se regering " die als tegen hanger zou moeten fungeren van het tij delijke bestuur dat de Franse re gering in Algerije wil instellen zodra aldaar een bestand van kracht is geworden De Parijse politie heeft dinsdag vijf Fransen gearresteerd die er van worden verdacht leidende fi guren te zijn van de OAS in Frankrijk Kon receptie zilveren huwelijk op 2 mei Van onze speciale verslaggever De minister-president prof dr De Quay zal op 29 maart Neder lands nationale bloemenexpositie De Keukenhof in Lisse openen die in het 13e jaar van zijn bestaan als belangrijkste evenement de recep tie op 2 mei heeft waarop koningin Juliana en prins Bernhard ter ge legenheid van hun zilveren huwe lijksfeest een groot aantal voor name buitenlandse en binnenlandse gasten ontvangen Een deel van het terrein zal die dag gereserveerd Lindeman jr » op weg naar lSI*^Guinea Gisteravond is van Schiphol een dertigtal Nederlandse militairen naar Nieuw Guinea vertrokken waaronder de 20-jarige soldaat Guus Lindeman wiens vader het geding tegen de staat der Neder landen aanspande omdat hij er bezwaar tegen had dat zijn zoon als „ burger " naar Nieuw-Guinea zou reizen De aanwezige militaire autoriteiten stonden de jongeman toe dat hij in het vertrekrestau rant van de ICA-hal een gesprek met de pers voerde De hoofdvlootaalmoezenier mgr J P M de Sain zorgde daarbij voor een incident door te proberen soldaat Lindeman te overschreeu wen en zich met een stapel puzzel blaadjes in de hand een weg te forceren langs fotografen en ver slaggevers die bij het tafeltje van Lindeman zaten IJlings kwam nu een kapitein van de landmacht naar Lindeman toe en nam de 20-jarige soldaat met zich mee waardoor de rust enigszins werd hersteld Mgr de Sain daartoe uitgenodigd door enkele militaire functionarissen dan wel ambtenaren van het mi nisterie nam verderop plaats aan een tafeltje en in een andere hoek van het restaurant werd het ver stoorde persgesprek voortgezet Excuses Hoofd-vlootaalmoezenier der ko ninklijke marine mgr J F M de Sain heeft vandaag reeds via ANP het volgende excuus aangeboden „ Naar aanleiding van het ge beuren bij het afscheid van de ver trekkende militairen op Schiphol dd dinsdag 27 februari jl meen ik bij nader inzien inderdaad te moeten erkennen dat ik tot mijn grote spijt in mijn uitlatingen ten aanzien van de publiciteitsverte genwoordigers te ver ben gegaan Mocht ik daardoor de journalistie ke wereld in het algemeen en be paalde journalisten in het bijzon der hebben gekrenkt dan bied ik hiervoor wel mijn excuses aan " Ten slotte kan nog worden mee gedeeld dat een gelijkluidend ex cuus door mgr De Sain is gedaan aan de voorzitter van de federatie van Nederlandse journalisten Onderzoek Er wordt overigens een onder zoek ingesteld naar het optreden van de hoofdvlootaalmoezenier mgr J F M de Sain bij boven aangeduide gelegenheid zo heeft de marinevoorlichtingsdienst me degedeeld Legerpredikanten en vlootaal moezenlers vallen niet onder de krijgstucht Zij zijn geen officier en in de feitelijke zin geen militair Zij leggen geen eed of gelofte af en ontvangen geen militair salaris Zij zijn alleen gelijk gesteld in rang met de officieren van het leger onderdeel waarbij zij dienst doen Powers treft geen schuld Een speciale raad van onderzoek naar de gebeurtenissen omtrent de vlucht van de Amerikaanse V — 2 piloot Francis Gary Powers boven de Sovjet Unie is tot de slotsom gekomen dat Powers ziJn best ge daan heeft de instructies van de Amerikaanse geheime dienst om zijn toestel te vernietigen na te komen Dit is vandaag door de New York Times bekend gemaakt Volgens het blad was de raad ervan overtuigd dat het toestel niet door een treffer van een Rus sische raket tot de landing was gedwongen De raad z<>u tevreden zijn gesteld door twee verklaringen van Powers namelijk dat de U — 2 door een ontploffing In de staart onbestuurbaar was geworden en in een spiraal geraakte Powers zou voorts gezegd heb ben dat hij zijn opdracht om het toestel in geval van nood te ver nietigen niet had kunhen uitvoeren omdat de kracht van de explosie en de daarop volgende spiraalvor mige bewegingen van het ver kenningsvliegtuig het hem onmo gelijk maakten bij de „ vernielings knop " te komen worden maar gesloten voor het publiek zal de Keukenhof niet zijn aldus mr Th M J de Graaf voor ziter van het Keukenhofbestuur In verband met de grote toeloop van buitenlandse toeristen zou dat niet wel denkbaar zijn Verleden jaar moest in verband met het weer de Keukenhof 14 da gen eerder dan het plan was ge sloten worden nog meer dan an ders hebben nu de bloembollen tovenaars hun best gedaan te zor gen voor een zo groot mogelijke variatie in bloeitijd zodat het be stuur er stellig op rekent tot half mei de Keukenhof in volle bloei te kunnen houden Voor het eerst dit Jaar is een groot aantal kunstmatig verlate hyacinten en narcissen geplant zo dat dit jaar in mei behalve tulpen ook eerder bloeiende soorten nog in volle bloei zullen staan Bijzondere aandacht wordt dit voorjaar verwacht van toeristen uit Engeland dit in aansluiting op het Dutch flowerfestival in Lon den waar Utrechts draaiorgel de Lange Gavioli krachtig meehelpt belangstelling te wekken voor een paar typisch Hollandse aspecten en waar een miniatuur Keukenhof de Engelsen belust maakt op het zien van de volle schoonheid van Hollands lente in de kleurrijke omgeving van een feestelijk park bos aohter de Nederlandse duinen Beeldhomviverk De beeldenexpositie is dit jaar voor een groot deel Engels van karakter De adviescommissie on der meer bestaande uit prof A M Hammacher directeur van het Kröller-MüUer museum K E Schuurman hoofdconservator van het Gemeentemuseum in Den H^ag en drs H L Swarf directeur van de Nederlandse Kunststichting heeft behalve op een collectie beeldhouwwerk van toonaangeven de Engelse beeldhouwers beslag gelegd op een aantal representatie ve werken van Nederlandse kuns tenaars op Ondanks die enorme korting op elk pak is Ideaal-Persii toch voorzien van de kostbare spaaremmertjes Ook waardevol voor U persoonlijk Benut de spaarkaart die U thuis kreeg Ook dit jaar zullen verscheidene manifestaties de Keukenhof als middelpunt hebben De provinciale dag is dit keer gewijd aan Gelder land en wordt gehouden op 12 april Van een mederwerker Veel waardering oogstte de vice minister-president drs H A Korthals dinsdag in de Eerste Kamer voor zijn beleid met betrekking tot Su riname en de Ned Antillen toen de desbetreffende begro ting aan de orde was Waarde ring werd ook van alle kanten geuit voor de afgetreden gou verneur van de Antillen drs Speekenbrink en voor de binenkort aftredende gou verneur van Suriname de heer Van Tilburg De heren D e 1 p r a t VVD en Kraayvanger KVP betreurden het echter dat de vaca ture in de Antillen reeds zo lang onvervuld is en zij zouden ook gaarne hebben gezien dat er voor de heer Van Tilburg al een opvolger zou zijn aangewezen De minister zette uiteen dat de benoeming van de gouverneurs veel overleg vergt en daardoor meer tijd in beslag neemt dan voor de oorlog het geval was toen alleen maar Nederland hierover had te beslissen Overigens deelde de mi nister mee dat de benoeming van een gouverneur voor Suriname wel niet lang meer op zich zal laten wachten De heren D e 1 p r a t VVD R e ij e r s CH Kraayvan - g e r KVP en A 1 g r a AR wijdden nogal wat aandacht aan de plaats van de twee rijksdelen in de EEG Dienaangaande antwoordde minister Korthals dat de Europese commissie zich er intens mee bezighoudt Voor Suriname schijnt de zaak niet moeilijk te lig gen voor de Antillen is associatie minder eenvoudig In het economische vlak lag ook de wens van de heer D e 1 p r a t tot industrialisatie van Curagao en Aruba De minister antwoordde hierop dat alle aandacht ten deze reeds gericht is op de chemische industrie De heren ReijersenKraay vanger toonden zich niet hele maal gerust over de defensiesterkte De minister zei open oog te hebben voor de wens er een tweede oorlogs schip blijvend te stationeren maar andere taken in het koninkrijk be lemmeren dit vooralsnog Had de heer R e ij e r s wel be grip voor de wensen van Suriname inzake wijziging van het Statuut de heer Kraayvanger ver klaarde geen duidelijk beeld te heb ben van wat Suriname nu eigenlijk wil Dit laatste bleek ook de mening van de minister die o.m zei dat de gedachtenwisseling in Suriname nog volop aan de gang is De kwestie van de samenstelling van de koninkrijksdelegatie naar de Algemene Vergadering van de Ver enigde Naties zal op de RTC aan de orde komen ofschoon deze kwes tie daarvan geheel los staat Verscheidene leden vooral mr Cammelbeeck PvdA en de heer A 1 g r a AR besteed den nogal wat aandacht aan de culturele betrekkingen tussen de drie rijksdelen Het bleek dat de heer A 1 g r a ten deze wat scep tischer gestemd was dan de advies raad waarover de heer Cam melbeeck juist zeer tevreden bleek De begroting werd tenslotte zon der hoofdelijke stemming aange nomen Hezelfde geschiedde met de begroting van het algemeen burger lijk pensioenfonds Alleen sub-commissie Fouchet kwam bijeen Er is dinsdag in Parijs geen ver dere vooruitgang geboekt bij de be sprekingen over een politieke „ unie " van de zes landen van de Europese Economische Gemeenschap In plaats van de aangekondigde bijeen komst van de commissie-Fouohet welke het plan uitwerkt vergaderde een subconimissie die geen bevoegd heid had om besluiten te nemen Er zijn geen data vastgesteld ' voor commissievergaderingen of een bij eenkomst van de ministers van bui tenlandse zaken Oorspornkelijk was er sprake van dat de ministers mid den maart zouden samenkomen maar dinsdag verklaarden functio narissen dat er nog niets is vastge steld WETSONTWERP INGEDIEND Bij de Tweede Kamer is inge diend een wetsontwerp tot goedkeu ring van het op 15 april 1958 in Den Haag gesloten verdrag nopens er kenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsver plichtingen jegens kinderen Ge lijktijdig is een ontwerp van wet in gediend dat een uitvoeringsrege ling omvat DEIOEP Noe ' n kans i * E mislukte staatsgreep van en kele legeronderdelen in Turkije die geïnspireerd werd door cadet ten van de militaire academie in Ankara kan men beschouwen als een laatste waarschuwing aan de burgerlijke coalitieregering onder leiding van de bejaarde Inönü om nu met de grootst mogelijke voort varendheid de dringende sociaal economische problemen ter hand te nemen Doet zij dat niet of weigeren de politieke partijen er hun mede werking aan te verlenen dan zul len de militairen evenals in mei 1960 opnieuw het heft in handen nemen Dat het gros van de strijdkrach ten en vooral ook de oudere offi cieren ditmaal de regering-Inönü steunden moet men niet zien als een bewijs dat het leger voorgoed zijn politieke interesse heeft ver loren Generaal Gürsel de man die in mei 1960 de leiding van de mili taire opstand had welke in een oogwenk het regime van Bayar en Menderes wegvaagde fungeert thans als president Aan hem is het grotendeels te danken dat de politieke partijen weer een kans kregen om hun normale functie uit te oefenen Bij de in oktober van het vorige jaar gehouden verkiezingen bleek er echter een dusdanig machts evenwicht tussen de verschillende groeperingen te bestaan dat een kabinetsformatie op grote moei lijkheden stuitte Velen hadden verwacht dat de door Inönü geleide Republikeinse Volkspartij — de oude partij van de grote Ataturk — na de verkie zingen een oppermachtige positie zou innemen maar dit was niet het geval Zij behaalde wel het grootste aantal zetels maar de nieuwe Rechtvaardigheidspartij waarin men de voortzetting kon zien van de opgeheven Democra tische partij van Bayar en Mende res bleef maar weinig achter 0 NDER pressie van Gürsel kwam het tot een coalitie maar weldra bleek dat er vooral in het par lement te veel remmende krach ten waren om een vruchtdragen de samenwerking met de regering mogelijk te maken Op deze wijze is een toestand van lethargie ontstaan die reeds vóór de staatsgreep van vorige week tot nieuwe spanningen leid de De jonge officieren die door de revolutie van twee jaar geleden naar voren zijn gekomen hebben zich kennelijk op het standpunt gesteld dat Gürsel te vroeg is te-ruggeschakeld op de parlementaire democratie Zij menen dat geen enkele maatregel die ten doel heeft de misbruiken tegen te gaan die ten slotte tot de ondergang van de regering Menderes hebben ge leid effectief is als zij geen steun vindt bij brede lagen van de be volking Dit bracht deze militairen bijge staan door intellectuelen er toe zich te stellen achter een hervor mingsbeweging die volgens hen alleen in staat zou zijn de massa in beweging te brengen en het be wind te schragen De eerste tastbare resultaten van deze actie zagen de Turken op oudejaarsdag toen tienduizen den arbeiders uit alle delen van het land in de vroegere hoofdstad Istanboel een demonstratie hiel den waarbij nadere voorschriften inzake het in de nieuwe grond wet verankerde stakingsrecht wer den geëist zomede loonsverhogin gen « j EN massa-betoging voor het stellen van dergelijke eisen was in het Turkije van Ataturk en zijn opvolgers nog nooit gehouden Het toonde opnieuw aan dat de mili taire revolutie van 1960 inderdaad een nieuwe situatie had gescha pen Dit trad reeds eerder aan de dag bij de staking van de pers De voorlopige regering had de jour nalisten betere arbeidsvoorwaar den gegeven die de directeuren van de dagbladen echter niet wensten toe te passen De militaire autoriteiten die er anders altijd vlug bij zijn om de orde te her stellen hebben die staking van de pers moreel gesteund Zij deden dit omdat zij zoals Le Monde schrijft een wijziging in de gees teshouding van de werkgevers be ogen en tegelijkertijd willen aan tonen dat de revolutie van mei 1960 per slot van rekening het uit gangspunt van een politiek van sociale rechtvaardigheid is ge weest Bij de stemming over diverse sociale artikelen van de nieuwe grondwet is men gestoten op de onwil van de meeste burgerlijke afgevaardigden die liever vast hielden aan de oude verhoudingen Maar reeds in de eerste dagen na het optreden van de regering Inönü bleek aldus Le Monde dat de progressieve elementen in de strijdkrachten en aan de universi teit steun verleenden aan de be weging ten gunste van de sociale revolutie De betogingen in Istan boel op oudejaarsdag zijn gevolgd door een staking van de dokar beiders die daarop een loonsver hoging ontvingen De New York Times ziet de mis lukte staatsgreep ook als een be wijs dat de Turkse revolutie nog niet is voltooid Zij kan volgens het Amerikaanse blad niet als be ëindigd worden beschouwd voor dat de sociaal-economische situatie in het land drastisch is verbeterd Inönü kan er niet c ^ rekenen dat het grootste deel van het leger een volgende maal weer trouw blijft aan zün bewind i % \ 
— UTRECHTSCH NIEUWSBLAD UN-OPERATIE ZILVERPAPIER Bert de Witte kreeg 101e invalidenwagen Geschonken ¦ Woensdag 28 februari 1962 ' HOERA Tang leve juffrouw ZAmter man riepen de kinderen van de kleuterschool l&te Daalsedijk 62 in Utrecht „ Bwn juf ' vierde haar 50-jarig jubileum als klewteronder ivijseres Zwaaiend met vlaggetjes werd m,ejuffrouw C S lAnterman vanmorgen door de kleuters inge haald De mutsen van de ki/nderen in rood groen en geel maren ge sierd m,et de gouden cijfers 50 Gouden slingers gouden letters Het jubileum van mejuffrouw Lin terman werd ook door de ouders bijgewoond Een mooie schemer lamp ontving de juHlaresse van jhaar " Idnderen Bihliotheekwerk op studiedag hesproken Van een onzer verslaggevers De lectuurvoorziening voor be jaarden is een cultureel en geen maatschappeiyk werk dat geheel past in de bibliotheeksfeer De niet-mobiele bejaarden maken aanspraak op een gepaste biblio - De rechtbank te Utrecht heeft vandaag het faillissement uitge sproken van Adrianus G van Eijk houder van een patates fritesbe-drijf te Utrecht J P Coenstr 10 Rechtercommissaris mr C E E Fromberg rechter te Utrecht Cu rator mr L J M Hage advocaat te Utrecht Nieuwe Gracht 48 advertentie GESCHIEDENIS UTRECHTSE TRAM IS MAAR KORT Dr J A Vreeswijk 83 overleden Op 83-jarige leeftijd is in Uirecht dr J A Vreeswijk sr overleden oud leraar aan de gemeentelijke hbs aan de Cathaiijnesingel in Utrecht De begrafenis zal donderdag 1 maait om 15 uur plaatshebben op de be graafplaats Driehuis Westerveld De heer Vreeswijk werd 15 decem ber 1878 in Gouda geboren Nadat hij de middelbare school had doorlopen studeerde hij wis - en natuurkunde Deze studie werd bekroond met een promotieplechtigheid op 9 mei 1905 Van 1 september 1903 tot 31 decem ber van dat jaar doceerde de heer Vreeswijk wis en natuurkunde aan de rijks hbs in Assen Na nog enige tijd verbonden te zijn geweest aan de gemeentelijke hbs in Dordrecht kwam hij naar Utrecht waar hij tot 15 augustus 1944 les gaf aan^de ge meente hbs Kleine brand door storing in geiser In perceel Oude Gracht 197 te Utrecht is dinsdagavond een klein brandje ontstaan doordat er een storing optrad in de geiser van de badkamer De bewoonster van het huis was toen net in het bad De brandw&er werd nog wel ge waarschuwd Toen de brandweer evenwel arriveerde was het vuur door de bewoners al geblust Zij kon daarom weer terugkeren zonder dat een slang was ontrold De schade was zeer gering DINSDAGMIDDAG promoveerde aan de rijkswnmersiteit te Utrecht de heer H G LequAm uit Utrecht tot doctor in de geneeskunde V ziet hier dr en mevrouw Lequin geflankeerd door de paranimfen dir J D Wiener rechts en de heer J A C J Jagt arts SLOOPWERK AANBESTEED Openbare werken van Utrecht heeft aanbesteed het slopen van per ceel Weg naar Rhijnauwen genum merd 9 11 Er waren zes inschrijvin gen De hoogste inschrijving was van G Helsdingen in De Bilt die ƒ 666 wil ontvangen De laagste was van A J Winkel te Houten die ƒ 508 wil toegeven jiiiiniiiiiiKiriHiiiiiiiiiMinniHiiniiHiitiminiiriiniiiiiiniHrniiiiiniHniiiniHiiüniiifiHmiiiiiiiiiiHiHimiin»iiiiiiiiiniiiinriiiiiiiiiH \ Jf de rusteloze reiziger A X door Guy Bara | aiinniMiHiniriniinniiiHiüiMfiiiiriiiiuiHiHiiiiniiiniuiMiHiHiniuiiiinirHHniniHniiniiiiiiiiiimuiHinniiiiiiimninniniHiHiNnnuinm iiiiiitii Lectuurvoorziening voor bejaarden is cultureel werk theekvoorziening De meest ge eigende instelling die dit biblio theekwerk ter hand dient te ne men is de openbare bibliotheek die over het gekwalificeerde per soneel de boeken en de outillage beschikt om deze taak op zich te nemen Dit zei vanmorgen de heer C van Dijk directeur van de stadsbibliotheek en leeszalen te Haarlem op de studiedag over het bibliotheekwerk voor bejaarden in het Gebouw voor Kunsten en We tenschappen te Utrecht Hij vond dat men de bejaarden in tehuizen het beste kon berei ken door middel van wisselcoUec ties De boekenkeuze vraagt ech ter bijzondere aandacht aldus de heer Van Dijk Teveel wordt uit gegaan van de bejaarden als ho mogene groep met weinig verrei kende belangstelling Men dient dit aanzienlijk gedifferentieerder te zien Naar de mening van de heer Van Dijk kan voor de thuiszittende be jaarden een bezorgdienst worden Ingesteld Maar de eerste contac ten moeten worden gelegd door de bibliotheek-assistente De heer Van Dijk besloot met een inzicht te geven welke de taak is van specialisten op dit terrein Zij moeten inzicht verwerven in de be tekenis van het boek voor de be jaarde de bevoegde instanties steeds overtuigen van de noodzaak van een gepaste bibliotheekvoor ziening op hun terrein en samen te werken met de bibliotheek Verder sprak dr A A Koolhaas voorzitter van de contactsectie be jaardenzorg van de algemene dia conale raad en de raad voor de herderlijke zorg van de Nederland se hervormde kerk over de uit gangspunten van het bibliotheek werk voor bejaarden De visie op het leven is bij vele mensen on juist aldus dr Koolhaas Twee voorbeelden hiervan zijn het valse ideaal van het jeugdig zijn en het doodvrij gemaakte leven Velen staan in onze cultuur tegenover de bejaarden met een door medelijden getemperde verachting en ergernis Wanneer wij ons aan het verkeerde beeld van de bejaarde willen ont trekken dan is het gevaar niet denkbeeldig dat wij naar een ander uiterste overslaan en de ouderdom gaan idealiseren Wij hebben te rekenen met bepaalde veranderin gen als langzamer levenstempo vermindering van het geheugen en dergelijke die in de ouderdom op treden Het bejaard zijn mag echter niet alleen gezien worden als een achteruitgang aftakeling en ver val maar ook als voltooiing en vervulling van het leven aldus dr Koolhaas Bij de lectuurvoorziening van bejaarden moet men enkele punten in het oog houden de vrees voor het lijden onder en de ergernis over de afhankelijkheid bij de be jaarde de waardering van de eigenwaarde van de bejaarden en de betekenis van het opnieuw be leven van gebeurtenissen uit vroe gere jaren ' s Middags was er aan de studie dag die door prof dr Bijlsma werd geleid een discussie ver bonden EXPOSITIE HETHIETEN TOT 25 MAAKT Wegens grote belangstelling zal de tentoonstelling Kunst der Hethie ten in het Centraal Museum te Utrecht verlengd worden tot en met 25 maart De oorspronkelijke slui tingsdatum was 4 maart De studiedag ging uit van de Protestantse stichting tot bevorde ring van het bibliotheekwezen en de lectuurvoorlichting in Neder land Domstadkapel gehuldigc Ter gelegenheid van het eerste lus trum van de Domstadkapel werd dinsdagavond in de kantine van druk kerij J van Beekhoven een receptie gehouden Uit de getoonde belangstelH - g bleek wel dat de Domstadkapel in de loop van het vijfjarig bestaan veel aan hang heeft gekregen Deze onderaf deling van de fanfare van Van Beek hoven met kapelmeester F Meeuw sen werd verrast door oom Willem Veerman die een zelf gecomponeerde Domstadkapelmars aanbood De he ren Gerlings en Horbach overhandig den namens de directie van drukkerij Van Boekhoven een enveloppe met inhoud Voorts waren er nog vele andere geschenken en bloemen Schunnig gedrag van bromfietser bestraft Van een onzer verslaggeefsters De 17-jarige Utrechtse metaalbe werker B v d K werd Vanmor gen door de Utrechtse politierechter bU verstek veroordeeld tot 1 week voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar een boete van ƒ 60 of 12 dagen en een jaar ontzegging van de bevoegdheid een motorrijtuig te bestuderen De metaalbewerker was 6 oktober van het vorige jaar op de Catharti nesingel in botsing gekomen met een wielrijder Deze kwam te vallen Verdachte had zijn brommer opge raapt en was doorgereden zonder dat zijn identiteit kon worden vastge steld Een zeldzaam schunnig gedrag was de mening van de officier van justitie mr R W H Pitlo in zü'n requisitor Deze verdachte heeft van een zeer onvoldoende sociaal gevoel getuigd Hij eiste 1 week voorwaardelijke ge vangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar en een jaar ontzegging van de bevoegdheid een motorrijtuig te besturen Gestolen hromfiets gekocht f 70 hoete Van een onzer verslaggeefsters Verdacht van heling van een bromfiets moest de 35-jarige Utrechtse veehouder schillenopha-ler H G A vanmorgen voor de Utrechtse politierechter mr C E E Fromberg verschijnen De bromfiets die was gestolen had A gekocht en weer doorver kocht met winst omdat naar hti zei de brommer niet aan de gestelde eisen voldeed De officier van justitie mr R W H Pitlo meende dat verdachte roe keloos en onnadenkend de brommer had gekocht vooral omdat de „ eigenaar " die de bromfiets gesto len had minderjarig was De om standigheden waarin de brommer was gekocht in aanmerking geno men achtte de officier het een na latigheid van verdachte geen na vraag te hebben gedaan over de herkomst Hij eiste een boete van ƒ 100 of 20 dagen De politierechter maakte hier ƒ 70 of 14 dagen van Gouden schakelarmband hanger tje plaid paar bruine glacé's met zwarte strepen geelfilter beige vos sleetje poppenwandelwagen met pop wit schoentje grijs groene portefeuille portemonnee grijze rok paar beigebruine glacé's pas ser in étui gev 20 febr gele wite en groenzwarte sjaal tas ledig en 1 t n v Hoogland groene cein tuur Losgeld 1 zilveren gulden A H obligatie Komen aan lopen Wit hondje blauw grijs katertje gele herder met halsband Aangereden zwarte bouvier Komen aan vliegen Kanarie met ring Aan asiel smousje jonge zwarte hond zwartwithondje jong twart hondje De afdeling gevonden voorwerpen van het hoofdbureau van politie te Utrecht Paardenveld is van maan dag tot en met vrijdag geopend var 13 tot 16 uur Per telefoon worden geen inlichtingen gegeven Militaire plechtigheid op Janskerkhof Jagers krijgen havik als mascotte Van een onzer verslaggevers Maandag 12 maart zal de Konink lijke Utrechtse Studenten Weerbaar heid aan het 12de bataljon infante rie garde jagers als mascotte een havik aanbieden Dit zal gebeuren tijdens een militaire plechtigheid op het Janskerkhof die om 16 uur be gint De studenten weerbaarheid wil hiermee opnieuw tot uitdrukking brengen hoe nauw zü met het garde regiment jagers verwant is Tijdens de tiendaagse veldtocht in 1832 trokken studenten en jagers na melijk gezamenlijk ten strijde Het contact dat toen werd gelegd bleef later gehandhaafd doordat de stu denten geregeld met de jagers op oefeningen uitgingen Voor het sociëteitsgebouw van het Utrechtsch Studenten Corps P.H R.M zal de havik aan de bevelvoe rend officier van het garde regi ment jagers worden aangeboden door de praeses van de Utrechtse Studenten Weerbaarheid de heer N de Voogd Een dienstplichtig mili tair die bij de jagers is ingedeeld en heel toepasselijk Vogelaar heet zal optreden als valkenier Na de overhandiging zullen voor P.H.R.M een detachement van de studenten weerbaarheid een bataU jon van het garde regiment jagers uit Schaarsbergen en de ere com-pagnie van het 12de bataljon garde regiment jagers defileren Het jacht hoornkorps van de jagers zal de de fileermuziek verzorgen De militairen ztjn van plan straks met de havik de valkerij te bedrij ven in de omgeving van Schaars bergen BERT DE WITTE in sijn nieuwe wagen Achter hem staan v.l.n.r zuster O L van der Steen broeder J Lodeweges de Groenekanse Van een onzer verslaggevers Vele Utrechters hebben dinsdag avond hun hart kunnen ophalen DE JAARLIJKSE huis aan huis verkoop van banketbroodjes ten behoeve van het hervormde jeugd werk in de Utrechtse wijk Leidse vaart is vanmorgen begonnen met het aanbieden van het eerste broodje aan de burgemeester Een van de meisjes uit de wijk de 10 jarige Gerda de Wolf mocht het ditmaal doen Haar supporters wa ren de heren I van der Weghe mAdden de voorzitter van het amandelbroodjesactiecomvté en J van de Ham rechts leider in het herv jeicgdhonk Transvaal Al begon de actie dan vanmorgen of ficieel op papier is er al enige tijd hard gewerkt Men had name lijk al 28000 in het voren besteld door firma Van een onzer verslaggevers Tijdens het uitreiken van de hon derdste invalidenwagen was het al meegedeeld Ben Utrechtse firma is zo getroffen door de U.N opera-tie Zilverpapieractie dat zü ter ge legenheid van een jubileum graag de 101ste wagen voor haar reke ning wil nemen In aanwezigheid van de voorzit ter van de afdeling Utrecht van de Algemene Nederlandse Invaliden Bond werd de wagen dinsdagavond uitgereikt aan de heer B de Witte die wordt verpleegd in Beukenburg te Groenekan Sprakeloos was hij toen de wa gen werd voorgereden De ver pleegsters waren niet zo goed of zij moesten hem onmiddellijk erin zetten Hij had al wel een wagen maar die was zo oud dat het eigenlijk niet meer verantwoord was ermee te rijden En juist van dat rijden moet de heer Witte Bert zoals iedereen hem noemt het hebben Spastisch patient als hij is kan hiJ namelijk niet veel meer doen dan zich laten rijden naar een mooi plekje aan de weg om daar op te gaan in alles wat er gebeurt Telkens weer moest hij dinsdag avond tot uitdrukking brengen hoe blij hü wel met de wagen was Hij was niet eerder tevreden of alle inwoners van Beukenburg moes ten de wagen hebben gezien Het arts en m.edisch adviseur van Beu kenburg P O Stoffels en glister P a Stoffels aan oude stadsbeelden en een beet je geschiedenis van de Domstad De afdeling Utrecht van de Neder landse vereniging van belangstellen den voor het spoor en tramweg wezen hield in samenwerking met de vereniging Oud-Utrecht en de personeelsvereniging van het Gevu een bijeenkomst in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen De heer J H E Reeskamp sprak over de paardetram en de elek trische gemeentetram In 1889 werd de eerste tramlijn in Utrecht geopend Het was een paardetram met een wagen die aan de zijkanten was geopend De Dom stad had in die tiJd nog maar smalle straten dus ook de trams moesten smal zijn Er lagen enkele sporen en de ritten waren nog niet zo goed georganiseerd Reeds toen al waren de trams met reclame versierd De paarde tram was een particuliere onder neming en moest het in 1907 af leggen tegen de elektrische gemeen tetram Ook deze trams hadden nog open balkons maar daar de be stuurders te veel ziek werden kwa men er reeds na een jaar geslo ten trams aldus de heer Rees kamp Hij vertoonde vele dia's van het Utrecht in de jaren 20 _ 3'«ff Er kwamen later aanhangwagens bü de trams die voor extra ver voer moesten zorgen en in 1920 kwam er zelfs een speciale jaar beurstram Toen in 1925 de eerste buslijn in Utrecht kwam ging dit nieuwe vervoer nog niet zo best Toch kon niet worden verhinderd dat in 1938 de laatste tram in Utrecht reed Dit was een voetbal trammetje dat alleen op zondag reed en een jaar later werd opgeheven waarmee de geschiedenis van de Utrechtse tram ten einde was liefst zou htj daarna ook nog even naar buiten zijn gegaan maar daar staken de verpleegsters een stokje voor hij zou in de kille avond lucht eens kou kunnen vatten Weer is er een mens blij ge maakt ditmaal iemand voor wie een wagen de wereld betekent Prof Van der Blij tot jongeren Wees niet tevreden met weinig Van een onzer verslaggeefsters Het is de taak van kerk ouders en docenten de jongeren te leren mens te ziJn in hun verhouding tot de medemens tot God en tot de kosmos Dit zei dinsdagavond prof dr F van der Bltj in de aula van de rijksuniversiteit te Utrecht Zijn lezing was de laatste van de cyclus Een bedreigde wereld en wij uit gaande van de commissie voor kerk en universiteit der hervormde ge meente van Utrecht Prof Van der Blü meende het on derwerp meer als preek te moeten behandelen dan als abstract gege ven Hierbij stelde hij dat de jonge ren zich bewust moeten zijn van het feit dat de wereld in diepste wezen in veilige handen is BO vragen aan jongeren wat zü als bedreiging gevoelden kwamen onder meer de volgende factoren overbevolking communisme ge brek aan werkelijk gezag en me chanisatie Wanneer men echter spreekt over bedreiging aldus prof Van der Blij dient men te beseffen dat hiertoe een aanleiding moet ziJn Dit kun nen zijn de natuurwetten en de houding van mens tot medemens De eigenlijke dreiging gaat evenwel uit van de boze een stelling die in strijd is met de bijbel Immers het evangelie zegt dat het kwaad is overwonnen Prof Van der Blij zag dan ook rekening houdend met deze gedach ten de wereld niet zozeer bedreigd maar meer uit onaangenaamheden bestaand Onder deze categorie wilde hij rangschikken het wan trouwen de onverschilligheid voor leed van anderen en de liefdeloos heid De taak van de jongeren is deze fout te onderkennen en te verbete ren Neem een taak op je in politiek en in kerkelijk opzicht raadde prof Van der Biy aan Wees niet met weinig tevreden zoals wij thans wel doen zoals bijvoorbeeld het ons geroepen voelen tot de vrede maar ' al tevreden te zijn met staakt ' t vu ren en het ons geroepen voelen ge lukkig te zijn maar al tevreden te zijn met welvaart en verliefdheid Filmpremière op 16 maart De nieuwe Nederlandse film Ker mis in de regen door Kees Brusse gemaakt naar een gegeven van Joop van den Broek gaat vrijdag 16 mrt o.a in Utrecht in première Doordat in het gisteren geplaatste bericht de datum was weggevallen werd de in druk gevestigd dat deze film vrijdajr 2 maart al zou draaien in een Utrechtse bioscoop Beroep sergeant-majoor ongegrond verklaard utrecht deed vanmorgen uitspraaK in de zaak van sergeant-majoor M Schrijvers te Utrecht De raad ver klaarde het door klager ingestelde beroep ongegrond De heer Schrijvers was opgeko men tegen een over hem uitgebrach te beoordeling Daarin achtte hij de door de beoordelingscommissie toe gekende waarde aan zelfstandig heid alsmede aan denken en doen te laag gewaardeerd Naar zijn me ning heeft hti de tot zijn dienstvak behorende werkzaamheden geheel zelfstandig uitgevoerd met vaak nieuwe en goed gebleken ideeën Universitaire henoemingen De heer P Ambagtsheer dieren arts begoren 1934 is benoemd tot wetenschappelijk ambtenaar bij de kliniek voor veterinaire verloskunde rijksuniversiteit te Utrecht De wetenschappelijk hoofdambte naar dr P Wagenaar Hummeiinck geboren 1907 werd benoemd tot we tenschappelijk hoofdambtenaar A bij het zoölogisch laboratorium Mej drs M F Vos geboren 1933 assistente is benoemd tot weten schappelijk ambtenaar bij het insti tuut voor archeologie De assisent Dij de r.-k kliniek Beth lehem te Den Haag de heer F S K 3choll arts geboren 1927 is be noemd tot wetenschappelijk ambte naar 1ste klas bij de medische verlos kunde Drs J Kroon geboren 1937 assis tent werd benoemd tot wetenschap pelijk ambtenaar bij het laboratorium voor algemene chemie Bibliotheekambtenaar A mej drs V J M Boekelman geboren 1932 is benoemd tot wetenschappelijk amb tenaar bij de universiteitsbibliotheek Wetenschappelijk ambtenaar dr F N IJdenberg geboren 1932 werd be noemd tot wetenschappelijk ambte naar Ie klas bij het farmaceutisch la boratorium afdeling farmacie De assistente mej drs E L M van Laere geboren 1935 is benoemd tot wetenschappelijk ambtenaar bij het laboratorium voor kristalchemie af deling kristalchemie Assistent drs J Th de Smidt ge boren 19932 is benoemd tot weten schappelijk ambtenaar bij het insti tuut voor systematische plantkunde EXAMENS UTRECHTSE EIJKSUNIVEKSITEIT Aan de rijksuniversiteit te Utrecht zijn geslaagd voor het Doet examen diergeneeskunde J L Cornelissen Venlo M den Har tog Den Bosch Kand examen sociologie mej B van Dongen Rijsoord mej M J C Lagers Maastricht Doet examen sociologie F J M Jansen Oldenzaal D D Otto Aalst A M van der Heiden Zeist Kand examen tandheelkunde M T Breve Hilversum D B Chsr don Druten mej C Everhard Har melen H van Herk Rotterdam E A de Koning Den Haag I S Markens Den Haag J M Verlin de Schiedam c ^ LOS ' t Is 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Concertgebouworkest gaat jubileum vieren Dertigtal concerten in den lande Advertentie Een proef zal U overtuigen Het seizoen 1962/1963 van het Concertgebouw orkest — waarover dinsdagmiddag op een persconferentie in Amsterdam een aantal feiten en plannen zijn beleend gemaakt — zal gekarakteriseerd zijn als jubileumseizoen Begin 1888 Is het hoofdstedelqk concertgebouw in gebruik genomen Met een feestelijk galaconcert voor genodigden uit het gehele land en uit alle kringen der bevolking zal het 75-jarig orkest op 1 oktober a.s in Amsterdam het jubileumseizoen openen i maakt elektrisch scheren volmaakt I Een bijzonder actief ingrediënt in Blett richt het baard haar op een speciale manier hoog uit de huid op Hierdoor l 1961-62 DFC-Go Ahead 3—2 1959-60 Go Ahead-DFC 3—2 DFC-Go Ahead 4—1 Dit seizoen Go Ahead thuis 12 7 3 2 17 DFC uit 11 3 2 3 6 8 Eind!hoven-Go Ahead 0—0 Go Ahead Vitesse 3—0 Go Ahead-Stormvogels 0—0 en Sittardla-Go Ahead 3—1 — DFC Helmond 4^ 0 ' t Gooi-DFC 1—1 DFC Sittardia 0—0 en DFC-Leeuwarden 1—0 KEC EINDHOVEN 3 1961-62 Elndhoven-KFC S-0 1957-58 KFC-Eindhoven 2—1 Eindho ven—KFC 2—1 Dit seizoen KFC thuis 12 6 3 3 15 Eindhoven uit 10 4 1 5 9 Vitesse-KFC 1—1 KFC-Sittardla 1—2 KFC Alkmaar 2—4 en DHC-KFC O—O — Eindhoven-Go Ahead 0—0 Helmond Eindhoven 0—2 Elndhoven-Vitesse 1—1 en Leeuwarden-Ein'dhoven 1—0 SVV DHC 2 1961-62 DHC-SW 2—0 1960-61 SW DHC 0—5 DHC-SW 3—0 Dit seizoen SW thuis 11 9 2 O 20 DHC uit 12 5 3 4 13 Fortuna Vl.-SW 1—0 gestaakt SW AGOW 1—0 Haarlem-SW 0—1 en Stormvogels-SW 0—1 — DHC-Veendam 0—0 Haarlem-DHC 0—3 Leeuwarden DHC 0—1 en DHC-KFC 0—0 ELINKWIJK RBC 1 De Boosendalers hebben uitspelend maar heel weinig potten gebroken Als zü op vreemde grond net zo goed hadden gespeeld als in eigen omgeving zou niet Elinkwijk maar BBC de topploeg van IB zijn Winst voor ElinkwUk betekent niet al leen een revanche maar ook het verbre den van de marge met een „ concurrent " 1961-62 RBC-Elinkwijk 3—0 Dit seizoen Elinkwijk thuis 12 9 2 1 20 RBC uit 11 3 3 5 9 Wllhelmina-Elinkwijk 2—1 Elinkwijk HVC 2—1 Elinkwük-Heerenvcon 2—0 en ZFC-Elinkw 1—2 - RBC — Heracles 0—2 Limburgia RBC 3—0 RBC-Wilhelmlna 1—0 en RBC-VSV 5—0 LIMBUBGIE—SHS 1 1961-62 SHS-Limburgia 0—1 1959-60 Limburgia-SHS 0—1 SHS Lim-burgia 3—0 Dit seizoen:SHS uit 11 4 2 5 10 De amateur Peper van RCH links scoort het tweede doel punt voor de Racing Club te gen Velox Toch voetbalt deze amateur niet helemaal pro deo Enkele winkeliers uit Haarlem hebbben de „ koppen " bü elkaar gestoken en alle spelers krijgen nu regelmatig taarten banket en levensmiddelen aangeboden Ve lox krijgt zondag NEC op bezoek en kan zijn misstap enigszins herstellen Limburgia thuis 12 7 2 3 16 HDVS-Limburgia 1—1 Limburgia-RBC 3—0 Limburgia-NOAD 3—0 en Limhur gia-HVC 4—0 — SHS-VSV 4—1 Wage ningen-SHS 3—2 SHS-ZFC 1-0 en HD VS-SHS 1—2 HEBRENVEEN EXCELSIOB l 1961-62 Excelsior-Heerenveen 1—1 1960-61 Heerenveen-Excelsior 3—1 Ex - celsior Heerenveen 3—1 Dit seizoen Heerenveen thuis 10 5 2 3 12 Excelsior uit 12 3 4 5 10 NOAD-Heerenveen 0—0 Heerenveen Hilversum 2—5 Elinkwljk-Heerenveen 2—0 en EBOH-Heerenveen 3—0 — Excel slor-EBOH 2— 0 Be Quick-Excelsior 3—3 VSV Excelsior 0—0 en Excelsior-Ensch Boys 1—0 Beservewedstrüden HILVEBSUM - NOAD 2 1961-62 NOAD-Hilversum 3—2 VEENDAM SITXABDIA 3 1961-62 Sit tardia-Veendam 5—0 Spoorwegelftal tegen Hercu Ter voorbereiding van een drie tal interiands tegen Engeland Zwitserland en Frankrijk zal het voorlopig Nederlandse Spoorweg elftal woensdagavond 7 maart om zeven uur in het stadion een licht wedstrüd spelen tegen Hercules Op 21 maart volgt dan nog een oefenpartij tegen het militaire garnizoenselftal op het Genieter rein aan de Laan van Maarschal kerweerd Voor de eerste wedstrijd zijn uit genodigd de voetballers De Bie DOS Huisman en Van der Meijs NOAD Van Elderen en Slaats WV De Jong DFC Hofman Limburgia Olderiekerink Tu bantia Vossen BW Mommers Boxtel Lambecks uit Maastricht Kibbink uit Haarlem en de Tilbur gers Appels Kaaien Van Hest en Van Leeuwen Sporttoto Er zijn bü de sporttoto geen mel dingen meer binnen gekomen van 12 of 13 punten zodat de hoofdprijs van 50.000 gulden ten deel valt aan mej M den Besten uit Weesper karspel die als enige 18 punten heeft verzameld Het aantal meldingen voor de ex tra prijs is inmiddels nog gestegen tot plm 17.(X)0 Deze prijs zal dus niet worden uitgekeerd omdat leder een bedrag zou krijgen dat beneden de vijf gulden ligt hetgeen regle mentair niet is toegestaan Inhaalprogram voor amateurs Voor de amateurvoetballers is zon dag een inhaalprogramma vastgesteld een goede maatregel van de compe titieleider want met name in de la gere regionen loopt het aantal ge speelde wedstrijden door vele elftal len nogal sterk uiteen Voor UW is in dit programma geen wedstrijd vastgesteld en in de 2e klas B ook niet voor JSV Wel voor Cele ritudo dat bij Baarn op bezoek gaat en die wedstrijd tot een goed einde moet kunnen brengen Belangrijk in de 3e klas D is de wedstrijd Vreeswijk—Holland Vrees wijk dat de laatste plaats inneemt Holland dat daavoor nog gevaar loopt Een gelijk spel is niet denkbeeldig Ook Ultrajectum vertoeft in de ge vaarlijke zone en dat die positie erop zal verbeteren nu CDN op bezoek komt wagen we te betwijfelen Voor ZwalUwen Vooruit is de uit wedstrijd tegen Barneveld ingelast We houden het op een kleine zege voor de thuisclub Bijzonder triest staat KDS er voor en ook in VVV zullen de Utrechters wel hun meerdere moeten erkennen St Boys en Midlandia konden de buit wel eens delen EMS heeft op eigen terrein winstkansen tegen DWSV Real-Juventus op tv De tweede helft van de beslis slngswedstr^d Beal Madrid Juven-tns te FarQs voor de kwart-finale van de Europa-cup wordt vanavond om 31.27 uur voor de t.v uitgezon den KADER 38/2 Goed biljartspel van Gieskens In Hotel Noord Brabant werd gister avond een aanvang gemaakt met een gedeelte der voorwedstrUden tweede klasse kader 38/2 voor het Nationaal Kampioenschap 1961 62 Op deze eerste wedstrijdavond liet vooral de Eemnesser speler Gieskens uitstekend spel zien Staffhorst werd door hem met een gem van 14.28 over tuigend verslagen Tegen Tusveld deed WJ het nog beter Voor deze partij had hij slechts 14 beurten gem 21.42 nodig in welke partij hij een fraaie serie van 142 opbracht De start van de Majellaspeler Veld huyzen was minder goed Met twee ne derlagen tegen resp Tusveld die In deze partij een goed gespeelde serie van 120 wist op te brengen en tegen Staff horst moest hij genoegen nemen De resultaten waren Tusveld 300 23 120 13.04 Veldhuyzen Gieskens Staffhorst 130 300 193 23 21 21 33 53 42 5.65 14.28 9.19 Tusveld Gieskens 216 300 14 14 67 142 15.42 21.42 Staffhorst 300 26 49 11.53 Velhuyzen no 26 23 6.53 Maandag 5 maart worden de wedstrij den voortgezet DRIEBANDEN Noord-Brabant te sterk voor V.B Gisteravond werd voor de drieban dencompetitie van de KNBB de wed -' strüd Noord Brabant 1 — Vliegende Bal 1 gespeeld waarbij de Hilversummers geen enkel winstpunt konden binnen halen Bosboom die twee partijen moest spe len wist in beide te zegevieren Tegen Molenaar profiteerde hij van de handi cap terwijl dit in zijn partij tegen Noorman eveneens het geval was Voor al deze laatste partij was van goed ge halte Niederlander was ook goed op stoot en gaf Haes geen kans De uitslagen waren Molenaar 35 Bosboom 30 30 30 77 77 2 3 0.389 0.389 Niederlander 25 Haes 27 25 16 80 80 3 2 0.312 0.200 Noorman 35 Bosboom 27 30 27 58 58 3 3 0.517 0.465 Voor de libre-competitie deelden Geld Blom 1 en Majella 1 broederlijk de winst waarbij Adelaar die een dubbel partij moest spelen Van Hoeven een ge lijk spel afdwong en van Loffeld zelfs won Jansen gaf Van Dam geen schijn van kans en won overtuigend De uitslagen waren hier v Hoeven 250 Adelaar 255 250 255 29 29 55 37 8.62 8.79 Jansen 210 v Dam 190 210 94 25 25 35 31 8.40 3.76 Loffeld 230 Adelaar 230 177 230 35 35 33 41 5.05 6.57 I Groot feest I op 15 sepU Supportesverenigingen kun nen in het bestaan van een vereniging een zeer belang rijka andeel hebben Zij sti muleren de club maar al te vaak tot grotere prestaties en zij zorgen voor het verstevi gen van de band in de ver eniging Ook voetbalclubs hebben dikwijls de steun van een supportersgroep zoals EllnkwQk waar de S-V.E in de voetbalwereld een bijzonder goe de naam heeft gekregen De sup portersvereniging Elinkwijk viert dit jaar haar vijftienjarig bestaan en zal met enkele festiviteiten weer de aandacht op zich gaan vestigen De S.V.E beih'Oort tot de grootste supportersverenigingen in het land ais het ndet reeds de groot site is Voor het eerst Sb men deze maand de 1800 leden gepasseeird en het sitreefgetal 2.000 hoopt men nog vóór de lustrumivieping te bereiken In feite werd de S.V.E reeds in 1933 opgericht met een 100 tal leden maar in de donkere oorlogsjaren zatote de S.V.E - terug en verdween Nieuw leven kwam er oip 7 septem ber 1947 toen de S.V.E voor de tweede maal het levenslidht aan Bch'ouwde De heren Daan de Graaf en Joop Smiit beiden erelid en wij len Toon Wailsobot waren de grote fiiguren uit de eers.te jaren Toon Waischot hanteerde zelJfe de voorzit tersihamer van 1947 tot 1956 daarna nam de heer P C Imbosch deze functie waar Snelle groei Rondom de dominerende fignnr van Flet Imbosch groeide de vereni ging door de bestuursactiviteiten van 380 leden tot 1800 En de SV.E be wees zQn bestaansrecht Men orga niseerde honderden busreizen waar door de leden gezamenlijk voor een biUüke prijs de onmisbare morele steun voor het eerste elftal zQn ge worden De gemeenschap werd ge bonden ook door de klaverjascon coursen die iedere maandagavond door een 170 i 200 klaverjassers wor den bezocht De S.V.E deed meer Zij kweekte vrienidsohap onder de supporters laat maandelijks ' n clubblad van de pers komen en heeft intussen een bloeiende tafeltennisafdeiinj die Advertentie HET STAAT DEZE WEEK IN * Zoon van een ambassadeur,broer van een president aanko mend senator minister van jus titie kroonprins van de Ver enigde Staten Robert FrancisKennedy De man die de ruimte instorm de omdat hij dicht bij de hemel wilde zijn John Herschel Glenn de man die geduld had en ge loof Unieke foto Sportman die er nooit in slaagde de hoogste top te bereiken be steedt de zondag van donker tot duister voor training Hoofdrolspelers in het drama dat Sor)gfestival heet O.A.S Oorlog tegen kinderen Is de metselaarsdochter die prin ses drievoudig hertogin drievou dig markiezin zevenvoudig gravin zesvoudig barones en tweevoudig „ Dame " werd gelukkig getrouwd * Vrouw door Amerikaansesoldaten omgebracht onder delava van Pompeji bedolven opde brandstapel verbrand ze ventienjarige Duitse in de show business Zesde aflevering in de serie ' s We relds Grootste Minnaars De pok dalige ladykiller uit Venetië * 17.000 tons Russische walvis vaarder in aanbouw kapseist op dewerf Duitse herdershond werd ter dood veroordeeld wordt in ho ger beroep door psycholoog verdedigd Mevrouw zonder rijbewijs wordt door politie gecomplimenteerd over haar manier van rijden en voor de rechter gebracht * Exclusief interview met enigoverlevende van bloedbad envijfvoudige moordorgie aanboord van zeiljacht Tientallen foto's en prenten in kleurendruk Kleurenomslag van Kurt Ard Spannende vervolgver halen Puzzels Cartoons ZO boeiend is nu PANORAMA Zend nog vandaag een briefkaart aan Panorama Haarlem en abon neer U voor 35 et per week Dan ontvangt U de eerstvolgende twee nummers gratis met negen teams tal van successen behaalt en waarvan het eerste het presteerde om in het bijna twee jarig bestaan te promoveren naar de overigangsklasse nu op de drempel van het kampioenschap staat wat prom'Otie betekent naar de hoofd klasse en daarna nog slechts één ideaal kent S.V.E in de ereklasse Goede verstandhouding Prettig is de laatste tiid de verstand houding tussen het S.V.E.-bestnur en het bestuur van ElinkwUk Een scha kelcommissie waarin van beide be sturen drie leden zitting hebben voert menig openhartig gesprek Het ken merkt de huidige sfeer Over en weer wisselt men van gedachten en dik wijls wordt eendrachtig samenge werkt om Elinkwijk op een nog hoger plan te brengen De viering van het derde lustrum zal uiteraard niet in stilte voorbij gaan Op 23 maart is er eerst in het gebouw Mariëndaal de traditioneel geworden damesavond met het op treden van het Confetticabaret Op 28 april volgt er een dansavond in het gebouw Ariston De grote lustrum viering is echter in september Het programma is als volgt Maandag 10 september feestelijke jaarvergadering en huldiging van de 15 jarlge jubilarissen Daarna zal Leo Hom een lezing houden over de wereldkampioenschappen voetbal in Chili Op de dinsdag woensdag en donderdag komen de klaverjassers aan bod met een streefgetal van 600 kaarters Vrij dag 14 september is ingeruimd voor de tafeltennlsafdeling Men hoopt dan in Utrecht een inter landwedstrüd te organiseren In het nog kille Vemets-stadion te Geneve betraden vanmorgen om acht uur de eerste meisjes de baan om te beginnen aan de zenuwslo pende stryd om de Europese Inmst rytitels Favoriete Sjoukje D^kstra gekleed in een stralend lichtblauw toiletje startte overrompelend Ze had niet de minste moeite met de eerste twee figuren een voor waartse tegenkering en een para graaf drie achterwaarts Voor haar eerste figuur behaalde zij 174 pun ten vóór de Oostenrijkse meisjes Regina Heitzer 165,5 pnt Karin Froher 157,2 de Engelse Diana Clifton Peach 152 de Tsjechische Jana Mrazkova 150,4 en de Fran gaise Nicole Hassler 149,6 Voor waar een schitterende prestatie van onze nationale kampioene ' In de tweede figuur deed ze het zo mogelijk nog beter Met grote precisie en zekerheid zette ze de lussen en kringen op het ijs wat de uitbundige jury beloonde met 178 punten Geen der andere deelneem sters was in staat dit puntental ook maar te benaderen En toen na twee van de zes verplichte figuren de stand werd opgemaakt bleek Sjoukje met 352 punten een normali ter niet meer in te halen voorsprong van ruim 23 punten te hebben op Regina Heitzer terwijl Karin Fro her met 312 en Diana Clifton Peach met 305,6 punten ver daar achter kwamen Gisteren Wouter Toledo was teleurgesteld Hij schudde wat vermoeid zijn hoofd toen hij na de zesde verplichte figuur terugreed naar de tribune van het ijs stadion Vernets in Geneve Nee voor de Hagenaar zijn de Europese kam pioenschappen kunstrijden op de schaats niet goed begonnen Onze nationale kampioen die dit jaar voor het eerst in de gelegenheid was enige maanden de training van de befaamde coach Arnold Gersch wiler in Londen te volgen — en daar na nog twee maanden in Zwitserland verbleef — heeft teleurgesteld Van de 21 deelnemers klasseerde de jury hem na de verplichte figuren op de 19de plaats En het ziet er bepaald niet naar uit dat Wouter Toledo zich bij het rijden van de Kür omhoog zal kunnen werken De klassering na de verplichte fi guren bepaaldt immers zestig procent van de einduitslag Zijn Kür die ove rigens vergeleken bij vorig jaar onge twijfeld is vooruitgegaan is nog niet van die klasse dat de resterende veer tig procent hem een belangrijke stap op de ladder zal doen stijgen De strijd om de Europese titel bij de heren is de strijd van de Fransmpn Alain Calmat De nerveuze Calmat heeft jaren lang geleefd in de scha duw van zijn landgenoot Alain Gilettl Trappelend als een paard voor de start van de derby springt hij op het ijs als zijn naam wordt afgeroepen En even zenuwachtig rijdt hij zijn figuren en zijn Kür Eén kleine tegen - Tijdens de receptie voor het Ifi-jo/ng bestacm van Elinh wijTt hood SVE-voorsitter Im bosoh rechts aan EUnkwijk bestuurderen XAttel en Nievr menJiuyxe namens sijn club een camera aan en een pro jectiescherm met het verzoek de cam,era tijdens de reis naar de west veelvuldig te gebrui ken waarvoor reeds de nodig stappen werden ondernomen Zaterdag 15 september wordt de hoogtijdag In de middaguren is er op het Elinkwijkterrein een voetbalwedstrijd met de Elink wijksupporters en veteranen als mede een wedstrijd met het Ne derlandse artiesten elftal In de avonduren trekt men naar Tivoli waar in drie zalen gedanst wordt en de Wama's het Hotcha trio Willeke Alberti Frans Vrolijk Frances en Capri en anderen zul len optreden De Ramblers geven op dit festijn een 90 minuten lange show en het bal wordt besloten met The Rythm Sellers en de Boe -^ renkapel Tussen de bedrijven door is er een grote lotenactie die ongetwijfeld zal slagen en waardoor de S.V.E hoopt f 3700 - te kunnen aanbieden voor de jeugdafdeling van Elinkwijk Het eerste elftal van Elinkwijk zal vermoedelijk als contraprestatie een erewedstrijd spelen tegen een nader te bepalen buitenlandse vereniging Al met al een interessante lustrum viering van de 15 jaar oude Suppor ters Vereniging Elinkwijk die zich in de loop van de jaren zeer actief toonde Hans van den Kamp slag is voor Calmat voldoende om hem van de top der Olympus te laten terugvallen op de kille straatkeien van Parijs Gisteren in het koude sfeerloze ij.sstadion gebeurde dat De man die de illusies van Calmat vergruizelde heet Karol Divin een roodharige felle Tsjech die vorig jaar in West Berlijn en het jaar daarvoor in Gar misch-Partenkirchen niet had inge schreven Blessures in 1960 en poli tieke moeililkheden In 1961 West Berlijn waren oorzaak dat men zijn naam niet op de deelnemerslijst aan trof Advertentie Verkoudheidsbacillen zijn ' als de dood voqr _ Dit doosje betekent protektie tegen infektie Worstelstand Het eerste team van de krachtsport vereniging Olympia staat momenteel met een voorsprong van vier punten aan het hoofd van de ranglijst van de hoofdklasse van de K.N.K.B De volledige stand Olympia I Utrecht 8—16 Hercules Amsterdam 8—12 Halter I Utrecht 9—12 Excelsior Brunssum 7—6 Halter II Utrecht 9—6 S.D.Z Utrecht 9—3 Olympia II Utrecht 8—3 Biljartstanden van de K.N.B.B Lunetten 2 67 BVH 1 53 Gr Lalcen 2 45 Kweekz 3 St Beter 2 Tolsteeg 2 39 59 57 37 67 30 74 28 84 Klasse c Tiei 1 47 Kweekzicht 1 31 Majella 1 31 CO 1 29 Klasse P 1 De Beurs 2 De Toren 2 De Beurs 1 26 Olympia 1 25 Geld Blom 1 26 N Brabant 1 25 HoUandais 2 58 38 Klasse D 1 Viersprong 2 55 LBV 1 63 Majella 4 50 Nwe Amst 3 48 Tolsteeg 1 43 DOS 1 45 Fortuna 1 38 Victoria 1 38 44 SSVU 2 Suisse 2 Fortuna 3 Klasse F 2 Fortuna 4 Lunetten 3 SSVU 3 OO 4 BVH 2 Centrum 2 ZBV 2 isiwe Amst 4 Kweelcziclit 2 34 St Beter 1 30 Majella 2 • 26 Centrum 1 26 63 33 52 44 47 41 45 51 44 44 44 44 44 52 39 57 Lunetten 1 24 Klasse D 2 Geld BI 2 38 Gr Laljen 1 » 38 HoUandais 1 39 De Bilt 1 32 viersprong 1 32 Nwe Amst 1 28 Klasse G 1 DOS 3 80 Kweekzicht 4 58 Geld Blom 5 54 De Toren 3 • 48 Victoria 3 • Lunetten 4 De Poedel 2 Gr Laken 3 Puem 1 Tolsteeg 3 24 38 50 54 54 47 57 46 58 44 52 42 62 41 63 Majella 3 SSVU 1 Klasse E 1 OO 2 Klasse G 2 DOS 4 Lunetten 5 Fortuna 5 ZBV 3 BVH 3 OO 5 Victoria 4 De Bilt 2 De Toren 1 De Poedel 1 Geld Blom 3 Fortuna 2 DOS 2 Suisse 1 Victoria 2 ZBV 1 Klasse E 2 Olympia 2 80 OO 3 73 Nwe Amst 2 61 19 61 16 64 Majella 6 59 Zilvervos 1 69 45 Jacobi 1 • = 2 winstpunten in mindering we gens niet opkomen Ruim half inilioen voor Eusebio Juventus Turijn de ploeg die vanavond in een beslissingswed strijd te Parijs voor de kwart finales van het toernooi om de Europese beker tegen Real Ma drid uitkomt heeft Benfica hou der van de Eurona Cup een be drag van 5 miljoen escudos — on!;eveer 630.000 gulden — gebo den voor rechtsbinnen Eusebio Sport in ' t kort Schaken — In de negentiende ronde van het interzonaal toernooi te Stock holm heeft de Rus Geiler verloren van een magistraal spelende Spanjaard Po mar Fischer VS brak In gewonnen positie af tegen Korchnoi waardoor de stand nu is Fischer 13','2 1 afg Geiler 12 % FUip 12 Petrosian IIV2 1 Gligo ric 11 2 Korchnoi 11 2 Pomar Ben koe en Portisoh 11 Stein 10 1 Uhl mann 10 Bolbochan 9 1 Bilek 9 Voetbal — Het duel tussen het Ne derlandse amateurelftal en de Apeldoom se eerste divisie dub AGOW dat dins dag op het terrein Berg en Bos in Apel doorn werd gespeeld in een eenzijdige wedstrijd geworden waarin AGOW met grote cijfers 5-0 rustand 2-0 zegevierde De middenvoor van AGOW De Vries nam in deze wedstrijd vier doelpunten voor zijn rekening terwijl kanïhalf Kan selaar eenmaal scoorde Bonde van de Levant — De Span jaar Ventura Diaz zegevierde in de vier de etappe van Valentia naar Benidorm een rit over 149 km Algemeen klassement 1 Rosa Spanje 11.42.14 2 Marigil Sp 11.42.16 3 Bertran Sp U.42.21 Jo de Haan staat op de veertiende plaats Waterpolo — A.Z en P.C is winter kampioen van Nederland waterpolo Za terdag zegevierden A.ZP.C met 9-6 over Neptunus Arnhem wederom met een 5 3 zege uit liet water Wielrennen — De vierde etappe van de ronde van Sardinië is dinsdag ge ëindigd in een zege voor de Italiaan Vit torio Adomi De Belg Rik van Looy be hield de leiding in de algemene rsmg schildsing vóór Defilippls Ronchini en Nenclni Klaverjassen — Maandag S maart wordt in het Don Boscohuis Ingang Moudstraat een groot klaverjasconcours gehouden door de St Martinuskaart club Aanvang 8 uur Inschrijven è één gulden bij J van Rossum Notebomen laan 24 of ' s avonds aan de zaal Basketball — In het parochiehuis te Hoograven wordt morgenavond het res tant van de basketballcompetitie ver werkt Om zeven uur is er Midland — ' SS de strijd om de definitieve bezet ting van de eerste plaats die door Mid land met 2 verliespunten minder bezet wordt en om acht uur spelen UW 2 en Ni.ienrodes tegen elkaar Zaterdag wordt het belangrijke duel UW — Antilopen de concurrent van de Holland Daggers uitgevochten ' É % i 
UNiEK IN ZIJN SPORT Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lie ve man vader en groot vader Dr JOHANNES ADEIANUS VREESWIJK sr in de ouderdom van 83 jaren Utrecht: J C Vreeswijk - Söhngen Baarn Dr J A Vreeswijk jr G Vreeswijk-de Heus Transvaal N Brouwer Amsterdam A Vreeswijk en kleinkinderen Utrecht 26 febr 1962 Van Limburg Stirum straat 12 De begrafenis zal plaats hebben donderdag 1 maart a.s om 15 uur op de be graafplaats „ Westerveld " te Driehuis-Westerveld Vertrek van de rouwka mer der N.V De Utrecht sche Begrafenis Vereeni ging Biltstraat 25-27 ca 13.30 uur De overledene is aldaar opgebaard Bezoekuur in de rouw kamer donderdag van 12 tot 13 uur RUBRIEK Op 3 maart hopen onze geliefde ouders H MrODELKOOP en A G J MIDDELKOOP-DRONKERS de dag te herdenken dat zij voor 12 »/ jaar in het huwelijk traden Hun dankbare kinderen Dik EUa Lia BREUKELEN Otterspoorbroek 2 Receptie van 15-16 uur „ Marktzicht " te Breukelen BEKENDMAKING Onttrekking van een weg aan het openbaar verkeer Burgemeester en wethouders van Bunnik brengen ter ken nis van belanghebbenden dat sen voorstel tot onttrekking aan het openbaar verkeer van de brug over de Krom merijn vormende de verbin ding tussen Doipsstraat en Zeisterweg in deze gemeen te is nedergelegd Het voorstel ligt aldaar van 1 maart tot 15 maart 1962 ter inzage van belanghebbenden Bezwaarschriften tegen het voorstel kunnen vóór 16 mrt 1962 aan de gemeenteraad worden ingediend De be zwaarschriften kunnen wor den toegelicht in een zitting van het college van burge meester en wethouders of van een door hen uit hun midden benoemde commissie Deze zitting zal worden ge houden in het gemeentehuis op 21 maart 1962 des voor middags 11 uur Bunnik 27 febr 1962 Burgemeester en wet houders voornoemd de burgemeester F R M Meltzer de secretaris / A de Jong SOEST—ZUID Te koop nabij station gelegen Modern hoekhuis met garage Ind Eng kamer 3 sip kam en douchecel zolder vaste trap met nog 1 ruime kamer Spoedig leeg te aanv met vrije vestiging Koopsom - incl gloednieuwe stoffering ƒ 40.000 Makelaarskantoor LENSSEN en DE WOLFF Steenhoffstraat 67 Soest Telefoon 2169 De GEZONDHEIDSDIENST VOOR DIEREN Stations straat 3 Utrecht vraagt voor spoedig een VRL KRACHT met Mulo-opleiding Leeftijd van 18 tot 25 jaar Haar werkzaamheden zullen bestaan uit de verzorging van correspondentie en post administratie Schriftelijke sollicitaties richten aan de directeur W O e n s a a g 2 8 ï e H r u a r i 19 6 2 " MUZIEKSCHOOL ZEIST ^ Tan het Utrechts Conservatorium Directeur Johan van den Boogert Hfd v d afdeling Nico Schaefer voordrachtsoefening door leerlingen op vrQdag 2 maart in Gebouw Jona than Montaubanstraat 10 te Zeist aanvang 19.30 uur Kaarten k / 0.75 bel inbegr verkrijgbaar aan de zaal op vrijdag 2 maart vanaf 19 uur IETS BIJZONDERS voor levering a.s wintermode ook kostuums met en zonder Edelbontkragen ƒ 65 - ENKELE BONTMANTELS Zeer voordelig NIEUWE SHOWMODELLEN MANTELS - KOSTUUMS - TAILLEURS I Voorjaar-Zomermode 1962 Goederen van Mevr J CoUewijn - Mannequin wor den verkocht door de heer Peppelenbos LUNMARKT 21 tq de Dom - utrecht - UTRECHTSCH NIEUWSBLAD VAN VRIJDAG A.S IN T REMBRANDT Wn^lSCHT TEL 12SS6 OUPE GHPCHT DIT IS DE GROOTSTE SCÈNE METRO-GOLDWYN-MAYER presenteert VANEEN ^^^^^ GROOT SOPHIA ACTRICE ' LOREK Tot onze diepe droefheid ontviel ons heden onver wacht mijn onvergetelijke man onze lieve broeder zwager en oom Ir JOHANN CHRISTOPH HEINE Directeur van het GemeentelQk Gasbedrqf te Utrecht op de leeftijd van 53 jaar De Bilt M U Heine-Kohler Gouda Ir J H D Heine D L Heine GrevenLuxemburg J S Tenhaeff-Heine E H TenhaeffMaastricht B L van Noorden - Heine L P van Noorden Heerlerheide: Ir R Heine I Heine-Nijzink Neven en Nichten De Bilt 27 februari 1962 Park Arenberg 66 De teraardebestelling zal plaatsvinden zaterdag 3 maart om 13 uur op de begraafplaats „ Den en Rust " Frans Halslaan te Bilthoven De overledene is opge baard in de rouwkamer Soestdijkseweg 265 zuid te Bilthoven De rouwkamer is geopend van 17-18 uur en van 19-20 uur HERENHUIS TE KOOP GEVRAAGD ligging liefst Nieuwe - of Kromme Nieuwegracht Het perceel moet binnen redelij ke termijn leeg te aanvaarden zijn Br ond no N-2091 Adv Bur ALTA Pausdara Maison de Bonneterie I Nacbtegaalstraat tS-18 Utrecht Voor tijdelijke werkzaamhe den gevraagd ETALEUR Aanmelden uitsluitend per soonlijk vrijdag tussen 9 en 11 uur v.m Jekerstraat 92 Utrecht TE KOOP aan de Burg Norbruislaan eenvierkamerflat op de derde etage Koopprijs inclusief parket vloer vaste vloerbedekking en gordijnen ƒ 29.500 Aanvaarding op korte ter mijn mogelijk Inlichtingen WALTMANN gt CO „ Oude Gracht 92 DE KSOON | s ' HERSTEL ' ^ UW ^ ZENUWEH met de echte PLEEGZUSTER BLOEDWIJN Special * bleadvermands « ii zenuwsterkende bestanddelen die aon deze geneeskrachtige wijn zijn toegevoegd her stellen Uw energie verhogen Uw weerstand VITSLUIKND VEIIKRIJGBtAII BIJ « POniEKI H OROGISI Executie verkoping op vrijdag 2 maart 1962 om elf uur aan de Jadelaan 49 te Utrecht ten laste van A van Rossum van diverse huishondelijke en meubilaire goederen bandrecorder enz De goederen zijn te zien een uur vóór de verkoop R MULLER Gerechtsdeurwaarder DAGTOCHT naar liet „ CARNAVAL " in „ MESTREEG " zondag 4 maart Prijs ƒ 9 p.p Vertrek Utrecht 8.45 uur Reisbureau Stevenaarf Slotlaan 231 — Zeist tel 7043 Reisbnrean Ricco Mariastraat 30 — Utrecht Telefoon 21486 BOEKHOUDBUREAU biedt gedeelte van de praktijk ter overname aan Inwerken zal ruim schoots plaatsvinden Overnamesom 6 con tant Br ond no 2-4910 bur U.N Lekker kan lekkerder met Liebig Aroma Ja alles wat u lekker maakt wordt met Liebig Aroma nog lekkerder Niet alleen soep vlees jus groente ook pannekoeken sandwiches slaatjes rijst puree alles wordt pikanter geuriger fijner Wees verstandig moeder haal het in uw keuken Doe het gauw dan krijgt u er gratis 3 Oxo bouillonblokjes bij LIEBIG-OXO PRODUKTEN...HÉÉRLIJK VOOR S DE FIJNE KEUKEN i Bouillon = BlokJ ' Algemeen Ziekenfonds „ ZIEKENZORG " Utrecht vraagt met SPOED LIEBia BOUILLONBLOK I 0X0 BOUILLONBLOKJE | UEBIQ AROMA | LIEBIQ SUPER-VLEESBOUILLOH j I TABLET OXO'BOUILLOM flinke werkster NEO 0X0 MH POTTEROAM voor de uren 6.30-11 uur en TE HUUR KOOP OF TE GEVRAAGD GREGORY PECK is vader van een zoon en een dochter „ Knappe kinderen " zegt hij er zelf van „ 2e lijken op hun moeder " In een rol AUTO-DROP vindt U op elke tablet-verpakking een interessant verhaal Vraag naar AUTO-DROP van V.S Leeuwarden Per rol 25 cent U kunt nu zonder moeite afkomen vaA verstopping zó kunt u deze lastige en on gezonde kwaal op eenvoudige wUze kwijtraken Neem eerst een week elke avond twee CARTERS pilletjes - 2e week elke avond één - 3e week om de andere avond-één Daarna niets meer Want CABlïïRS pilletjes zorgen voor de galtoevoèr die nodig Is om het voedsel beter te verteren en de darmen te ontlasten ze maken boven dien dat de Ingewanden daar na op eigen kracht regelma tig blijven werken Zö helpen CARTERS pilletjes u van hardlijvigheid af u Is een ander mens Per flacon f 1.35 flinke werkster WINKELPAND In Houten of Jutphaas Br ond no 2-4988 bur U.N ï ééU Imt voor de uren 16.00-19.30 uur n.m Aanmelden dagelijks van 3-5 uur Weerdsingel W.Z 18A 554ste STAATSLOTERIJ 4ekias — iieiifst HOGE PRIJZEN ysOOO 11780 ƒ 1800 1S362 20183 ƒ 1000 3022 7973 11858 20960 ƒ 400 1243 1249 4453 4639 12423 13911 14735 15090 15195 15422 21383 ƒ 200 1505 2165 2388 4939 6310 8911 8990 10124 10425 10918 10964 11219 11493 12291 12413 13669 13764 14024 14887 15128 15354 18749 18878 18915 19850 20119 21370 PBIJZEN VAN ƒ 80 — 460 539 568 972 615 637 836 852 18070 713 13133 159 873 973 14152 258 15019 168 802 820 16044 076 935 976 11057 147 930 18023 025 19020 113 740 762 20025 116 730 770 21069 097 859 873 1021 « 006 649 8028 4082 fi084 902 « 055 Ï022 736 8086 900 9037 920 10297 707 11163 744 171 43S 476 500 747 883 947 016 020 214 233 396 462 464 877 581 658 729 829 691 889 946 537 649 670 998 780 TTB 429 528 373 466 ADMINISTRATIEKANTOOR zoekt voor het bijhouden van boekhoudingen van diverse cliënten een accuraie KRACHT die zelfstandig kan werken Enige kennis van loonadmi nistratie vereist Br ond no 2-4911 bur U.N 047 056 172 244 480 572 604 618 106 490 598 644 692 719 788 983 085 326 534 649 657 713 783 87B 279 402 518 648 681 713 887 819 105 119 137 154 340 565 588 597 818 085 100 341 529 598 618 687 065 088 232 322 333 488 514 694 718 Jongens Internaat „ VECHT OEVER " te Maarssen vraagt kok of kookster In - of extern Aanmeldingen bij de Direc trice Tel 03408-1218 813 846 854 890 910 974 148 418 191 338 950 976 151 154 933 938 123 167 486 513 614 827 86S 342 407 462 538 626 693 380 381 394 403 434 918 965 207 343 387 470 487 S4S 119 157 194 234 237 350 528 788 865 902 111 162 246 262 430 555 872 882 889 299 326 334 344 496 511 S60 625 632 756 780 796 845 970 164 221 239 333 391 447 490 631 698 765 823 NIETEN 044 045 068 107 116 135 140 174 260 270 275 276 373 393 431 507 561 562 584 602 605 637 675 707 757 778 795 810 836 853 878 929 081 100 118 187 213 244 248 275 398 399 412 453 470 478 484 500 528 556 557 583 603 623 686 744 774 790 799 820 823 836 856 857 066 075 089 156 181 216 222 234 290 298 313 331 339 355 364 386 439 457 475 546 630 648 689 692 764 786 791 793 817 847 884 959 1008 013 200 254 921 538 717 725 955 971 2038 080 343 385 507 525 769 773 939 994 3031 065 242 266 425 436 745 759 JONGEMAN 29 jaar in bezit van rijbewijs BE bekend met verkoop van textiel aan par ticulieren zoekt een gelijke of soortgelijke werkkring Br ond no 2-4906 bur U.N 307 310 330 340 341 399 486 515 965 586 599 624 663 664 727 786 791 805 860 898 915 979 12007 013 024 027 033 045 Cn7 087 119 148 147 158 234 322 335 357 395 412 429 437 444 4Ö8 482 511 513 523 530 568 593 595 598 60O 677 711 735 745 760 798 804 879 888 907 912 943 970 986 992 13003 042 050 062 084 105 174 175 317 377 383 401 448 457 482 503 569 597 608 632 646 656 664 674 677 743 746 773 778 793 822 871 900 904 936 984 150 196 239 487 496 528 852 888 891 138 157 173 405 410 416 625 652 668 840 881 966 215 277 319 439 449 472 738 743 775 976 124 126 153 389 390 466 718 735 752 944 953 983 184 189 201 432 465 599 715 798 861 187 193 197 309 342 412 694 697 719 925 963 973 134 137 377 386 600 615 961 971 038 058 242 249 519 545 751 801 118 140 382 389 531 567 912 925 079 081 200 224 594 595 820 828 061 103 369 375 656 671 994 996 085 102 260 261 616 618 766 787 139 145 395 428 707 807 998 082 130 276 328 584 589 815 821 186 197 394 431 587 733 951 955 090 120 248 377 596 713 871 943 132 150 414 428 680 685 155 179 264 303 626 690 805 845 4007 258 531 892 8004 179 455 724 991 6018 323 492 782 Ï003 158 482 762 8002 210 603 868 9013 208 529 728 099 120 268 311 572 589 904 921 006 030 183 193 492 500 739 741 025 084 344 354 50C 519 845 878 060 067 175 194 497 524 778 807 004 055 259 295 615 616 934 967 017 071 212 254 535 569 749 762 14032 045 048 091 134 142 167 169 177 333 265 294 337 338 351 360 375 387 390 395 414 440 468 471 490 491 498 500 901 565 584 596 604 616 620 681 712 724 725 742 763 787 819 851 901 903 922 939 949 950 971 976 980 Bungalowcaravan te koop compl ingericht voor 4 per sonen Stromend warm en koud water Douche w.c elektrisch licht PRIJS / 4.000 — Inl Het Grote Bos te Doorn telefoon 03438-3456 15012 039 040 059 138 162 172 284 841 408 432 455 473 483 540 545 631 646 671 713 714 719 726 730 770 794 853 936 940 963 972 999 16002 003 023 039 100 109 107 136 147 179 185 204 210 212 244 247 290 332 350 357 364 379 456 466 480 482 560 574 633 669 704 790 794 803 823 834 850 851 868 888 U074 106 150 169 263 265 283 307 323 376 422 472 476 492 500 509 568 631 662 665 699 701 721 736 742 766 790 836 843 854 859 862 881 890 912 926 948 980 18042 047 107 144 165 179 204 207 246 250 291 299 308 328 341 424 481 483 487 517 536 537 593 595 619 620 703 731 778 788 792 795 845 848 858 914 940 TE KOOP HEEL HUIS op Croeselaan bev Kamer en suite vestibule gang en keu ken Boven 2 grote slaapk 2 zijkamers en grote zolder ge schikt voor 3 slaapk Br onder no 2-4899 bur UJN 19003 016 021 040 089 098 100 152 159 172 203 233 256 259 265 299 303 318 327 334 410 411 433 438 452 465 468 486 513 522 584 600 601 617 642 676 687 727 735 752 828 852 874 893 901 903 922 966 973 992 doosje met 60 tabletten N.V.PHILIPS DUPHARI 10008 039 108 137 154 178 188 197 236 281 308 345 406 422 442 469 478 483 587 604 628 635 657 714 740 769 772 775 843 850 884 896 904 913 928 948 951 953 963 996 11007 019 056 087 133 137 210 218 220 344 20031 098 182 268 293 322 369 383 390 391 412 433 558 573 679 706 715 723 747 759 760 768 775 799 820 830 924 21017 040 050 085 130 165 222 290 343 391 407 521 571 584 605 632 642 643 652 662 663 694 795 809 834 848 876 909 917 863 868 978 De volgende publikalie vindf plaats 1 maart a.s aWEE VROUWEN Eleanora Brown NAAR HET BOEK VAN Alberto Moravia SCENARIO VAN Cesare Zavattini PRODUKTIE CARLO REGIE VITTORIO POKTI DESICA * OP HET FILMFESTIVAL 1961 TE CANNES BEKROOND MET DE GROTE PRIJS VOOR DE BESTE ACTRICE ' DEMKA Coshmirif wollen damesvesten Israëlische import RIEKEN N.y r KONINKLIJKE DEMKA STAALFABRIEKEN N.y Het laatste modesnufje uit Israël Deze vesten zijn ver vaardigd van zeer fijne Cashmirit-wol Prachtige ronde kraag In aparte voorjaars tinten Prijs 49.75 UTRECHT In verbond met uitbreiding van haar speciaol staalproduktie bestaat de mogelijkheid tot aanstelling yan enige arbeiders om opgeleid te worden tot CONTROLEUR belast met de controle - van hoor produkten Leeftiid pim 35 iaar DE MEERN moderne woningbouw met schuur of garage Vrije vestiging Koopsommen vanaf f 25 250 - k.k Zeer ruime financ mog Inl N.V UMACO MALIEBAAN 63 Utr tel 030 11877 Na 19.00 uur 02950-45982 en bü G H VOORMA & Zn G V Amstelstraat 231 Hilversum tel 02950 49998 Na 19.00 uur 13048 Schriftelijke sollicitaties met volledige inlich tingen omtrent persoon opleiding en ervaring te richten aan de afdeling Personeelszaken Postbus 2013 te Utrecht Mondelinge sollicitaties van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur bij de afdeling Havenv/eg 7 Utrecht ^ m Personeelszaken Ha Onze afdeling plaatwerkerij zoekt een bekwame GHEF-PLAÜTWERKER Reflectanten moeten in staat zijn na een korte inwerkperiode zelfstandig expertises te maken en de leiding van deze afdeling op zich kunnen nemen Geboden wordt een zeer aantrekkelijke afwisselende functie met hoog loon en hoge prestatie toeslag in een nieuw modern V.W.-bedrijf 5-daagse werkweek Sollicitaties aan N.V SANATO Sanatoriumlaan 14 Zeist HOUTTUIN POMPEN N.V vraagt een TYPISTE VLEUTEN NOG ENKELE moderne woonhuizen met garage Koopsommen vanaf / 26.500 - k.k Financ mogelijk tot ƒ 23.000 - Inl bij N.V UMACO MALIEBAAN 63 Utr tel 030-11877 Na 19.00 uur 02950-45982 Sollicifafies mondeling of schriffelijk aan de fabriek SOPHIALAAN 4 - UTRECHT Het bestuur van het R.K Cultureel Jeugd Centrum Oog in Al - Utrecht zoekt voor haar modern verenigingsgebouw met zalen voor recepties toneelavonden e.d EEN CONCIERGE De werkzaamheden zullen bestaan uit het verzorgen van het buffet en het schoonhouden en beheren van het gebouw Brieven liefst met foto aan hef secretarlaalt Joh Wagenaarkade 24 bis Utrecht l - f * 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Woensdag 28 ïeHruari 1962 9 Hoge Autoriteit in tiende verslag Situatie in kolenindustrie allerminst geruststellend Niets schokkends in jaarcijfers Unilever Advertentie o De toestand van de kolenindus trie in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal is allerminst geruststellend Ondanks alle sane ringsmaatregelen kan men slechts van een labiel evenwicht op de ko lenmarkt spreken als men uitgaat van de allergunstigste voorwaai-den Dit verklaart de Hoge Autoriteit van de E.G.K.S in haar tiende jaarver slag aan het Europese Parleihent De Hoge Autoriteit dringt in haar verslag aan op ononderbroken ra - tionalisatie doch zij voegt hieraan toe dat een oplossing van het kolen vraagstuk niet uitsluitend in de ko lensector kan worden gevonden De drie Europese gemeenschappen E.G.K.S E.E.G en Euratom en de regeringen van de zes gemeen schapslanden Nederland België Luxemburg Frankrijk West-Duits land en Italië zullen er voor moe ten samenwerken Van ^/ 4 naar Vz " De Hoge Autoriteit brengt in herin nering dat de steenkool tien jaar geleden toen de E.G.K.S geboren werd drievierde van de energiebe hoefte in de gemeenschap dekte Dit aandeel is nu tot minder dan de helft gedaald Als Engeland tot de gemeenschap toetreedt zal het tot zestig procent stijgen Sedert de kolencrisis in 1958 be - Ver Groenten en Vruchtenveiling Utrecht 27 februari — Golden Delicious 31—97 Goudrei net 31—91 Jonathan 31—83 Laxton Superbe 31—109 Lombarts Calville 31—76 Winston 31—109 Dijkman zoet 21—58 Zoete Campagne 37—57 Zoete Ermgaard 21—66 Paradijs 22 — 64 Conference 11—82 Brederode 32—67 St Remy 21—57 Winter jan 25—73 EXPORT Golden Delicious resp IA IB IBC en IC 86—97 81—86 — 68—75 Goudreinet 70—91 68—74 64 — 68 64^71 Jonathan 59—83 66—72 — 60—64 Laxton Superbe 91—109 — 84 Lombarts 60—76 — 53—69 — Winston^73 — 109 Brederode 64^-67 — 62-66 — St Remy 54 ^ 56 — 55—57 — Winter jan 66—73 — MARKTBERICHT VEttING HOUTEN ' Houten 27 februari Goudreinette III 32-«5 D 48—54 BC 63—68 A en AA 65—74 AAA 66 — 75 Laxton Superbe III 32—43 B 64—71 A 76—86 AA 82—86 Rode Goudreinetten C 59 B 69 Zoete Pa radijs III 12—29 D 22—28 BC 50 — 57 A 58—63 Jonathan III 37—55 D 32—45 C 50—59 B 55—65 A 63—73 AA 63—75 Zoete Ermgaard 53—62 IJsbouten 29—58 Winterjan 34—66 Golden Delicious III 63—72 D 36 — 45 C 64—69 B 80-85 A 90—96 AA 88—94 Lomb Calville III 32-56 D 42—46 C 53—58 B 60—67 A 68—72 AA 67—73 VEEMARKT DOETINCHEM Doetinchem 27 februari — Aanvoer 140 runderen 362 vette runderen 266 vette kalveren 465 nuchtere kalveren 21 vaarskalve ren 16 schapen 7 geiten 18 paar den 2 veulens Prijzen kalf - en mlekkoeien 700 — 1200 dragende vaarzen 625—1025 guste koeien 575—850 guste vaar zen 575—825 pinken 325—375 gras kalveren 300—450 vaarskalveren 85—165 nuchtere stierkalveren 50 — 110 schapen 160—210 per stuk Vette kalveren Ie kw 2.60—2.75 2e kW 2.35—2.50 3e kw 2.10—2.30 per kg lev gew slachtvee Ie kw 3.15 2e kw 2.85—3 3e kw 2.60—2.40 per kg gesl gew KAASMARKT WOERDEN Aanvoer 2 partijen Notering 2.12 — 2.14 Handel kalm Fusie Citroen-Fiat tegengesproken Van onze Parijse correspondent Trots een officiële ontkenning van de zijde der directie van de Franse bandenfabriek Michelin in verband met een ge ruchtmakend artikel dat zondag door de Londense ' Observer ' werd gepubliceerd blijft men in Parijs toch ernstig van oor deel dat nieuwe plannen tot fusie of in elk geval tot zeer intieme samenwerking zich momenteel bij verschillende Europese auto industrieën in een vergevorderde staat van voorbereiding bevinden Bij de plannen zouden met name de Franse Citroen Simca - en Michelin - en de Italiaanse Fiat - en Pirellifabrieken betrokken zijn autoband van synthetische rubber op de markt te kunnen brengen worden echter voor het moment op zijn minst nog voorbarig ge noemd Wanneer deze industrieel-econo mische operatie op Europese grond slag inderdaad tot een goed einde kan worden gebracht zal de nieuwe combinatie na General Motors en Ford Volkswagen de derde plaats ter wereld in de in ternationale auto industrie kun nen bezetten 534 362 450 225 310 840 95 164} 460 449 230 317 220 170 575 240 224 337 74 385 185 180 371 730 157 232 195 275 463 332 1100 189 300 202 390L 423 605 139 109 192 515 267 535 359 457 227 320 840 165 458 448 233 317 225 169 590 245 229 74 380 189 182 374 730 160 234B 195 273L 331 1102 189 300 202 381 420L 601 141 109 197 520 505 267 255 199 370 500L 495 580 528 146 187 550 213 408 626 213 255 233 193 146 355 384 290 21 190 800L 305 272 234 365 568 389 190 294 HazemeOer Heem v d Heemat Helneken'8 F-Iensen Mach Hero Heybroek Zei Hoek's Mach Holland H V Hollandla-Kat Holl Beton Holl Const A B Holl Melks Hoogenbosch Hoogenstraten " looimever tndola Ins bur BouwD Internatio Ing Gew Beton Int Kunstst Int Viscose Intervam Jansen en Sut Jongeneel Kemo Corsetl V Kempen Beg Key Houth Kleding Smits Kiene Sulkerw Kondor Kon Ned Pap Zout Ket.len nrc Korenschoof Koudus ore Kromhout Kon Ver Tap Leeuw Pao f Leid wol l.ptt Amsterd l.indeteves Loempf mm en Gel eva Maxwell Meelf N Bak c Mees Bouwm B Menko eert Metaverpa B Metet)or Beton Mosa Muller N B MUnb werken t Naarden Ch t Gebi Naeff Nedao Ned Aann mO Ned Uok mil Ned Exportpap Ned Kabel Ned Seheepsb Nelle wed J v Netam B NIeaf Nyma nrc Niiverd t Cate Oranteboom nrc Over Gas NB Padane Porti Palthe Papf Gelderl c Philips 6 pet or Pont Houth Relnev mach RIVA ¦ nradk Ruhaak Ruitens blerbr Rijnstaal RUsdllk Schelde de n b Scheven expl 253 199 368 500 489 578 146 186 415 615 214 259L 231 197 149 354 384 287 21 194 800 306 272 231 370L 569 390 191 295L 297 203 SchokbetoD B hi'tlert Foxh Schol ten carton Schuttersveld Slkkfns r;r»ep H 955 Simon de Wit B 354 Smit Transf Spaarnestad v b Stokvis 610 282 KOERSEN WALL STREET 920 275 Chrysler Ctty Bank Con Edison nougl Afr Dup de Nero Kitsx Kodak ' Jen Electr Stoomspln rw Tabak Phil eert Th B Marlinen Thoma.ss en Dr Thomass Mot c Thomp Hav c rwentsfhe Kab rw Overz H iirtenhout 'Tnilpver ^ oct ' inllevei ft pet '' nllever 4 oct ' ininn Rliwtel lUermfthlen Utr Asph t 110 235B 734 289 220 Amei Motor » 43y2 223 153 134 93 204L 524 Onveranderd dividend Van onze beurscorrespondent Ook uit de resultaten over het jaar 1961 vEfti Unilever blijkt dat het tempo van de conjunctuurontwikkeling in dat jaar is vertraagd De to tale omzet is van ƒ 19652 mil joen tot ƒ 19321 miljoen te ruggegaan waarbij echter in aanmerking moet worden ge nomen dat de revaluatie van de gulden de tegenwaarde in guldens van de omzet in pon den heeft doen dalen Dit maakt ongeveer een verschil Advertentie Sanostol-pellets voor kinderen die Sanostol uit-de-fles ontgroeien Voor kinderen die zich te groot voelen voor hun dagelijkse lepel Sanostol zijn er nu Sanostol-pellets Sanostol-pellets bevatten onmisba re levertraanvitaminen en kostelijke opbouwstoffen uit mout en sinaas appelen Geef vooral deze winter uw grote kinderen dagelijks één of twee van deze aangenaam smakende tabletten en neem ze zelf Haal Sanostol-pellets bij uw apotheker of drogist Enorme groei bij Utrechtsche Hyp In 1961 was btj de Utrechtsche Hypotheekbank en samenwerkende banken de toeneming van de hypo theekportefeuille groter dan ooit te voren Per eind 1961 stond ƒ 283.472.546 1960 ƒ 238.234.732 uit Het bedrijf diende in ruime mate geldmiddelen aan te trekken Dit is geschied door plaatsing van pandbrieven voor in totaal ƒ 19.089.000 en door op onder handse schuldbekentenissen 29.350.000 gulden te lenen De marge tussen de hypotheekren ten en de over de opgenomen gelden verschuldigde interest handhaafde zich op een hoog peil zij bedroeg per ultimo boekjaar 1.166 pet v j 1.203 pet De bedrijfswmst over 1961 bedroeg ƒ 2.617.249 tegen ƒ 2.369.631 over ' 60 Nadat aan de voorziening voor be lastingen ƒ 1.165.000 is gedoteerd wordt een bedrag van ƒ 934.000 v j ƒ 849.000 door reservering in het bedrijf gehouden terwijl wordt voor gesteld het dividend te verhogen tot 33 pet v j 30 pet van het op de aandelen verplicht gestorte bedrag en op de oprichtersbewüzen ƒ 140 V j ƒ 125 per stuk uit te keren Na winstverdeling zullen de reser ves ƒ 13.531.259 v j ƒ 12.798.978 bedragen exclusief verschillende bestemmingsreserves In toenemende mate werd overge gaan tot het verstrekken van lenin gen met zgn aanvullende financie ring meestal aan particulieren on der verband van hun woonhuis In de meerderheid der gevallen wordt bij deze posten ten aanzien van de top een solvabiliteitsverzekering ge sloten De directie is van mening dat dit systeem zich bij de Neder landse verhoudingen voorshands nog niet leent voor algemene toe passing en beperkt moet blijven tot streng geselecteerde gevallen Fundatie Bachiene In het verslag wordt aandacht ge wijd aan het jubileum van de tot het concern behorende Nationale Hypotheekbank die in 1861 werd op gericht en als de oudste hypotheek bank hier te lande is te beschouwen De Utrechtsche Hypotheekbank heeft dit honderdjarig bestaan aan gegrepen door te streven naar een manifestatie ten algemenen nutte en richtte in verband hiermede op 17 mei 1961 de stichting Fundatie Bachiene Jubileumstichting der Utrechtsche Hypotheekbank " op Deze stelt zich ten doel het stimule ren van werkzaamheden van weten schappelijke aard betrekking heb bende op het onroerend goed in het bijzonder de daarbij betrokken as pecten van het notarisambt Dividendvoorstellen Holland Amerika Lyn boekjaar 1961 7 9 pet Vergadering 20 maart Kon Botterdamsche Uoyd boek jaar ' 1961 6 7 pet Vergadering 3 april Twentsche Kabelf abrieken boek jaar 1961 6 pet interim onv Over 1960 werd in totaal 20 pet uitgekeerd EEG het nog niet eens over invoerrechten op naaimachines De zes EEG-landen hebben nog geen overeenstemming kunnen be reiken over een eventuele verhoging van het gemeenschaopelijk buiten tarief voor naaimapt^ines Deskundi gen hebben reeds verscheidene maanden over dit onderwerp besprp kingen gevoerd Zowel Italië dat de grootste producent van naaimachines binnen de Europese Economische Gemeenschap is als Frankrijk zou den gaarne het tarief verhoogd zien in verband met de steeds groter wor dende concurrentie van landen die met lage kosten produceren in het bijzonder Japan van S^/o uit zodat zonder re valuatie de omzet ƒ 19870 miljoen zou hehen bedragen en dus groter zou zijn geweest dan die van 1960 Wat de winst voor belastingen be treft heeft de revaluatie een nadelig versciiil van 3 % % opgeleverd Ze is ditmaal f 1045 miljoen tegen f 1129 miljoen in 1960 Zonder revaluatie zou ze ongeveer f 1080 miljoen heb ben bedragen In vergelijking met 1960 is de bruto-winstmarge in 1961 gedaald Toen beliep ze nog ruim 5,8 % ditmaal niet meer dan 5.4 % hetgeen erop wöst dat ook Unilever met stijgende kosten te kampen heeft Sinds het tweede halfjaar I960 bleef de winstmarge echter onver anderd 5,4 % Voorts heeft de toe nemende concurrentie in West-Euro pa zomede met de grote Amerikaan se concerns — Proctor en Gamble en Colgate-Palmolive — haar invloed laten gelden Per saldo is de geconsolideerde winst na aftrek van belastingen en inclusief enkele toevallige posten van / 553 miljoen tot f 539 miljoen ge daald geen grote achteruitgang dus maar toch een bewijs dat van een rendabele bedrijfsontwikkeling in f.et afgelopen jaar nauv^elijks sprake was Stelt men de cijfers van het eerste en het tweede halfjaar 1961 naast elkaar dan blijkt dat de geconsoli deerde winst in eerstgenoemd tijdvak f 273 miljoen en in de tweede helit van ' 61 f 266 miljoen heeft bedragen zodat hier geen noemenswaard ver schil kan worden geconstateerd Geen wonder dus dat het dividend van Unilever N.V over 1961 gelijk blijft aan dat van 1960 namelijk f 4.20 per aandeel van f 20 — zflnde 21 % Schokkend nieuws brengen de iaar ciffers van Unilever voor de beurs ditmaal dus niet Weekstaat Ned Bank Verkrapping 0 Blijkens de weekstaat van de Ne derlandsche Bank per 26 februari jl heeft de schatkist in de afgelopen week grote betalingen gedaan Het saldo daalde daardoor met niet min der dan ƒ 195 min tot ƒ 581 min De ze verruiming van de geldmarkt was de banken zeer welkom daar de chartale circulatie met ƒ 200 min steeg tot / 5095 min als gevolg van ander meer de ultimo-opvragingen De rekening „ andere ingezetenen " onttrok / 29 min aan de markt en steeg daardoor tot f 177 min De banken hebben in de afgelopenweek nog circa / 36 min aan devie zen gekocht van de NederlandscheBank De totale goud - en deviezen voorraad daalde met f 34 min - tot ƒ 5928 min waarvan onveranderd ƒ 5698 min aan goud Teneinde nietteveel in te teren op hun te goed bijde centrale bank hebben verschei dene banken „ dure voorschotten"opgenomen tot een bedrag van ƒ 26 min waardoor het totaal bedragaan uitstaande voorschotten steegtot / SS min " " Het tegoed van de banken liep met f 41 min terug tot ƒ 516 min Met dit bedrag liggen de banken op het ogenblik beneden het ver plicht aan te houden kasreservege middelde dat circa i 560 min be draagt nil het kasreservepercentage onveranderd op acht is gehandhaafd voor de periode van 22 februari tot en met 21 maart a.s Op 1 maart a.s kunnen de banken rekenen op een versterking van hun middelen door het vervallen van rente op en aflossing van gevestigde staatsschuld tot een bedrag van cir ca ƒ 90 min terwijl op die datum circa / 100 min vlottende schuld ver valt De inkrimpiing van het tegoed van de banken bij de Nederlandsche Bank heeft haar invloed op de geld markt uitgeoefend Tengevolge van de verkrapping van de geldmarkt werd op 26 februari jl de daggeld rente met % procent verhoogd tot één procent INITIATIEF CENTRA Kruideniers als agenten van Dostorderbedrijf Textiel dekens horloges rolschaat sen wasmachines centrifuges tafels en stoelen gereedschapskisten kam peerartikelen pick ups keukengerei en andere goederen kunnen de consu menten na 1 maart a.s bestellen bij ongeveer 1.300 Nederlandse kruide niers Het initiatief voor deze voor zover bekend is nieuwe ontwikkeling in de levensmiddelenhandel is ge nomen door de N V Centra e >"> groot levensmiddelenfiliaalbedr ' ^ waarbif deze 1.300 winkeliers zijn aan gesloten In deze winkels kan de consument niet alleen de gebruikelijke levens middelen kopen maar tevens uit een catalogus met circa 80 artikelen ge bruiksgoederen kiezen De consumen ' betaalt direct en ontvangt de bestel ling binnen enkele dagen thuis De filiaalorganisatie heeft hiervoor een contract gesloten met een postorder bedrijf in Tubbergen De kruideniers treden als agenten op De catalogusverkoop bij de krui denier stemt overeen met een soort gelijk systeem dat dezelfde filiail organisatie in West-Duitsland heeft genomen Alleen doet men het in ins land met het assortiment voorlopig wat voorzichtiger want in de Du''.«e catalogus prijken maar liefst 4.000 ar tikelen De N V Centra gebr D Schuitema heeft medegedeeld dat men bij deze catalogusverkoop „ zeer belangrijke prijsvoordelen voor de consument " heeft weten te verwer ven 26-2 27-2 265b 2678 Het systeem was reeds aangekoa digd 323,i 24''/8 4334 18 % 171/4 28 % 33 % 501/2 46 % 71'/8 60 1313/4 95 % 50 % 41 % 32 % 25 % 43>/2 18 % 17 29 % 33 % 49 % 46 % 71 % 60 131 % 9514 11 ^ S2Vi Int Harvest Int Ntckel Int T AT ^ oort Year I Monta ward Kenneoot Radln Corp Republic St Royal Dutch Boeing Atch Topek Bülttmore llllon Cent r.an Pacific N V Centr t'ermsylvnnli South Pac t'nlnn Pac Allled Chen * m Can \ m Smeltln Am T & U Am Tobacco A F C Ind Anaconda Beth Steel Voorzitter beurs New York van belastingfraude beschuldigd J Truman Bidwell voorzitter van de raad van bestuur van de New Yorkse effectenbeurs is ' dins dag in staat van beschuldiging ge steld wegens het ontduiken van de federale inkomstenbelasting Bidwell maakt sedert 1958 deel uit van de raad van bestuur hij is voorzitter sedert vorig jaar mei Een federale jury heeft een aan klacht van twee punten tegen hem ingediend Bidwell zou over de jaren 1957 en 1958 in totaal een inkomen heb ben opgegeven van $ 124.494 ƒ 448.000 terwijl dit zou moeten zijn $ 208.202 ƒ 750.000 Hij heeft over deze jaren $ 26.919 ƒ 97.000 aan belasting betaald Dit zou voU gens de aanklacht $ 51..398 ƒ 185.000 hebben moeten zijn Bidwell heeft op 1 februari zijn ontslag aanvrage ingediend als voorzitter van de beurs omdat hij gerechtelijk optreden tegen zich vreesde Zijn ontslagaanvrage werd echter ter zijde gelegd omdat het bestuur eerst wilde afwachten of er werkelijk een aanklacht tegen hem zou worden ingediend Gisteren heeft de raad van be stuur het verzoek van Bidwell in gewilligd aldus is meegedeeld Een overeenkomstige samenbun deling van krachten heeft ook Amerika te zien gegeven en nu Ford en General Motors zich se rieus opmaken de Europese ge meenschappelijke markt te gaan veroveren is het zo menen des kundigen van de autobranche in Parijs een gebiedende eis van zelf behoud dat men in Europa dit voorbeeld volgt De te volgen lijn In grote lijnen gelooft men te weten dat de transactie zich aldus voltrekken zal De economische en technische banden tus.^ien Citroen en Simca die in 1960 werden ge legd zouden nog nauwer worden aangehaald De Franse bandenfabriek Mi chelin die een meerderheid der aandelen van Citroen bezit zou daarnaast haar portefeuille aan Fiat overdoen die reeds voor 70 procent eigenaar is van de Franse Simca-autofabriek In ruil zou Michelin dan het aan delenpakket kunnen bemachtigen waarover Fiat thans bij de Ita liaanse bandenindustrie van Pirelli beschikt Pirelli zou zo dus wel het voornaamste kind van deze Euro pese rekening dreigen te worden Geruchten dat Michelin deze overwegende positie in de Europe se auto industrie poogt te verove ren om vervolgens een nieuwe weer hoger Het call money daggeld dat maandag j.l werd verhoogd van % pet tot 1 pet is vandaag wegens een verdere verkrapping van de geldmarkt wederom met Vi procent verhoogd en gebracht op 1 % pet Maandag j.l werd de daggeldren te verhoogd van % tot 1 pet Op 1 februari was het tarief verlaagd van 1 tot % pet Wethouder De Nooy opende kantoor van Hunter Douglas Hunter Douglas de te Rotterdam gevestigde fabriek van het alumi nium-materiaal voor de Luxaflex jaloezie heeft zijn verkoopkantoor Nederland naar Utrecht verplaatst en daar gevestigd in een pand aan de Nieuwe Gracht Gistermiddag heeft wethouder dr J de Nooy dit nieuwe kantoor waarin ook is gevestigd de Luxa flex Organisatie Nederland offi cieel geopend De wethouder sprak er zijn vreug de over uit dat een nieuw bedrijf zich te Utrecht heeft gevestigd en bovendien toonde hij er zich ver heugd over dat een oud grachten huis — geheel gerestaureerd — weer in gebruik is genomen Nadat wethouder De Nooy door het in werking stellen van een automatische jaloezie de opening had verricht volgde een rondgang door het gebouw 58 % 59 % IO8V2I 108 %] 181/1 77 % Sears Roeb Shell Ol Soc Mobil stand Br Stand on N studebaker Texas Corp Un Aircraft Iin Corp Iln Prult 0 S Rubber II S Steel Westtngh W<).ll"'.,rth Ford Motor KI.M 791,4 383,'8 55 723,4 54 % 9's Sfi'I'o iSV - 28 % 57 % 71 % 36 833/8 lOS^Ii 19 % 33 244 741/2 551/4 32 % 246 % 1071/2 75 55 43 % 163/8 56 76 % 5434 SO'/b 34 571,4 57 % 38 % 79i4 ' 383,4 55 % 721,4 55 % 9 45 81,4 16 % S5Ys 7514 541/4 813,4 34 571/2 57 % 371/2 23 58 % lOVs 36 83 % 105 % Omzet 3.110.000 183,4 SIOTNOTCRIItfG woensdag 28 febr Actieve obligaties 27-2 28-2 staatsleningen thi 103 J H4 103H 4 % lOSiï iKi 103!J 4V4 lOlJJ 4V4 lOUS 4>,I 10U5 33,i 98è SW 82i 3^4 94 i'ii 98 m 97 3 % 96 SV4 91 1031 10318 103}} 1031} 101 lOlH 101 I 98i 94ft 98 97 96J 91 > Jed ' 58 d - 59 ld ' 60 I ld - 60 U ld - 59 • d ' eo td - 61 d ' 53 ld Gb O d ¦ 41 ' d ' SI d 53 l-II ld ' 56 ld ' 48 SV m SV4 91 ^ JV4 92J JV4 92i JV4 93i 91A 92f 92i Beleg eert ¦« ed ' 50 un ld ' 94 l-Il ld 55 I ld ' 95 a 93 93A 93 995t lOOAt 99Ht ld ' S > 93 • ïrootb o O ' 4e S ld Dol I ' 41 t ld Invest c 8 ld • 62-'64 S N - Indië " SI i ^ - tndië - SI A 96 96 Banfe kredietwezen 109 102 g 109i 414 102 N Gem ' 51 td • 98-'59 Actieve aandelen Cultures 113 132i 113 132 Amst Rubber HVA industr ondernemlnseD 414i 159.50 813i 1025 186.20 415 159.50 827t 1031 189.10 AKO Qeli Mb cert t Hcmgovens ore Philips Gem B finllever CvA tlUnboun en Petroleum uordt Petrol 630 6391 Id 1 pet Prel 629J 638 Kon Pet 50-20 135.70t 138.901 s heepvaart en Luchtvaart 153t 155 68.50 186i 153i 168 148 337 152 152 150t 152 J 68 185 153 167 147i 337 149i 152 HAL lava-Ch P nrc KLM KNSM nat bez Kon Paketv ¦- tv MU Ned viev Goud nrc Van Ommeren c Rot Lloyd Scheepv Unle Niet actieve obligaties Pruv Gem publ ilchameo « 14 96 314 96 111 100 » H 96 414 - A'dam ' 41 A'dam ' 48 R'dam ' 52 1 Rdam ' SI 1-J ' Hnll ' Se 100 Bank krediet en verz wezen Hi 104 104 5 104 I04A 4U 101 Si 195 196 SI 143 143 51 » 105 — i \' 103 — 5 102 102 4».4 102 102 1 % 101 » lOUi B N G ' 58 B N G ' 58 B N G ' 52 B Ned G r B Ned O r Ex t MIJ ' 58 Ex-f Ml ' 58 Gr I Cb ' 5J Herstelbank MIdd or tl gon is de kolenproduktie met bijna zeven procent gedaald In deze vier jaar zijn honderd mijnzetels geslo ten en het aantal mijnwerkers is met 22 procent gedaald doch de produk tiviteit is met bijna dertig procent gestegen Daarbij komt nog dat de invoer van kolen van buiten de zes landen weer toeneemt en dat de olie nog steeds opdringt Grote verandering Bü een blik in de toekomst ver klaart de Hoge Autoriteit dat de E.G.K.S door toetreding van Enge land een grote verandering zal on dergaan De kolenproduktie zal bq na tweemaal zo groot worden en ' n peil bereiken dat met meer dan 400 miljoen ton per jaar groter is dan de steenkolenproduktie van de V.S en de Sovjet-Unie De tjzer - en staalindustrie van de zes E.G.K.S landen en Engeland zal per jaar circa 100 miljoen ton produceren Een cijfer dat in de or de van grootte van de Amerikaanse produktie is doch dat veel meer is dan de Sovjet-Unie produceert Toetreding van Denemarken tot de gemeenschap zal weinig wijzigin gen brengen omdat dit land vrüwel geen kolen en staal produceert Ook op dit ogenblik zvjn er landen in de gemeenschap die geen of vrijwel geen kolen produceren nl Luxem burg en Italië Belasting-gesprek met Amerika In de nabije toekomst zullen tussen functionarissen van het Amerikaanse ministerie ' van bui tenlandse zaken en dat van finan ciën en vertegenwoordigers van de Nederlandse regering besprekingen worden gevoerd ter overweging van wijzigingen in het huidige Amerikaans-Nederlandse belas tingverdrag Dit heeft het Ameri kaanse ministerie van financiën bekendgemaakt Verwacht wordt dat de wijzigin gen onder meer betrekking zullen hebben op de definitie van perma nente vestiging de dividendbelas ting en de toepassingen van de overeenkomst voor de Nederlandse Antillen Op dit ogenblik betalen Neder landse houders van Amerikaanse fondsen 15 "/ o „ income-tax " die niet kan worden teruggevorderd Amerikaanse houders van Neder landse fondsen betalen 15 "/ o divi dend belasting die wel kan worden teruggevorderd Hopelijk komt aan deze ongewenste situatie nu een einde — red U.N Ter omzetting van de onderne ming in een N.V is opgericht Van Baarsen Dakplaten en Betonwa renfabriek N.V in Amsterdam Ge plaatst kapitaal ƒ 300.000 4V4 lOOi 4 99è lOOi 99è 150 715 1455 819 16 13A 16 9 ^ Ver Bezit ƒ SO Buropatds 1 10 pb BurunloD 10 Db Valeurop 10 pb Can Gen F c Chem Fund e Massach Inv tr o relevlslon E F c 150.50 712 1450 819 16 Ut MIdd CT Mldd er ' SB Hypoth banken pandbrlaven FrGrhbDW b 107 107 ld DV 5 102 ^ 102i ld DD 4*4 1005 100 ld DE-VB 3V4 89J 89 Bank - itredlet - en verz wezen 397 Utr Hb T S — — ld KI 3U — 94 402 35 184 96 222 164 251 364 275 221 383 227 348 Amsterd Bank Cultuurb Gron I Cl b Herst oref HBO eert Kas Associatie Landbouwbank Ned Cred b B M Hand mu eert ^ ted Mtddenst b ^ ed Overzee B Rotterd Bank Slavenburgs B rwent Bank c ld E EE F 3 104 — Westl Hb ZZ 8 104 104 184 96 223 165 251 362 275 221 386 228 347 ld ü 5 102:fe 102A ld N-O 8^4 90}L 89 ScheepsverbandmaatschappiJeD Eerste N Seh S 102 lOlB Rott Seh AB 6 104J — Handel n Industrie Alg K O ' 44 514 — — Alb HeUn wo 4 — Amstel Br Berths en J Buenkorl Philips dl ' ai ld ' 48 ld d l ' 49 Hegem 1-2 ' 51 Pegem ' 52 PEGUS ' 51 PGEM ' 97 ld ' 98 ld ' 51-¦82 Werkspoor 103iStt 97 i lOBiBl 94 its 98è3tó - 6 108 4iS 101 8 107 * 6 109 6 104 4H 102J n4 97 Cultures Bezoekt Tabak — — Ngombezl Cult 200 195 NISO — — Senemb f 85 - f 50 410b — Transatlantica 96L 96L Handel Industrie en div 98}B TÖsf 101 107J 108i 104 97 103i 97i 273 740 169 790 24 477 333 329 59 272 738 169 785 25 480 332B 329 59iB 101 230 119 430 302 344 315 310 214 835 78 365 605B 605 189 781 223 1140 920 373 417 193B 171 331 282 304 218 355 82 163 158J 296 775 400 222 834 Scheep - en Luchtvaart i lOOJ 4 % 98 KI.M 19 Ir ld 20 1 Spoor en Tramwegen Ned Sp ' 91 4 % 103 Premlelenlngen Alkmaar ' 96 214 85 A'dam CertA 3 108 Idem ' 91 214 87 Idem ' 56 I 214 86 Idem ' 96 n 214 91 Idem ' 96 III 1 % 91 Breda ' 54 214 — Jnrdrecht ' 56 214 — Eindh ' 54 14 83 RnschPde ' 54 214 84 s-Grav SJ-l 214 96 Idem ' SZ-n ^^ — R'dam • 52-1 214 92 Idem - gz-tl 214 96 Idem - il 214 94l Utrecht ' 92 4 % — Z - Holland ' SI 214 ^ i Z - Holland ' 59 2 % 104 Alme-A'dam Albert HeOD Alg Hand M Alg Norlt mU Alweco aand B Amstel Br ore Amsterd Ball Amsterd Dr Amsterd Röt ANIEM N B Avis Verffabr 119 303 347 315 305 nrc 208 850L 79 86L 87 86 91 91 83B Becht eo Oys Beeren tricot Bens^orp Bert n Jurg Berg Pap B Berkels Patent Blaauwhoed BUidenst w 595 602 187 777 220 1140 919 373 417 186 332 284 287 224 85 162 158 294 750 405B 219 825 284 275 770 255 llOB 498 820 205 286 426 1680 192 176L 352 286 413 95 95 ¦- l.ucas Bnrsumy V » eert Breda mach t Bred bouwbedi Brocades-St Bronswerk B 96B 92 105 Convert Obligaties 4»,i 126 5 216 8 % 83J 43,4 94 814 110 8 201 128 217 84B 121 ni 200 AKO Blliton Borsumlj Intervam KLM sub or Schokbeton Ver Mach Buhrmann's D Buttinger Blienkorf ore Calvé eert Carp's Garen Centr Suiker Cobra Curat Band Oaalderop B Delftsche Leeri Demka Staalf Intern Instelllngeti Wereldb ' 56 314 95Id $ 1000 8 — % 9 « SMi a 105 Buropa Denem ' 38 < 98 R Bosch ' SB 8 104 luitm H iJ 1 103 Dawes S ' 24 1 — Young £ 1 ' SO 514 258 •^ elsenk Bgw t 103 Hdttenw R 8 104 rere H E 5 414 98B Noorw ' SS 4^4 98 Afrika O V Z Afr " SS 4 80 AAR dev 4i « 85 104 Dessaux Dikkers en Co Dorp en Co Dl Ov Hout DRO Duyvts Electrofact Electriilasch B Elektrot M 1 Elsevier Oltg Embal en H b 274L 768 260 110 500 825 395 206 288 685 433 1680 194 176 356 284 411 104 103 258 103 103 98B 98 Enthoven Plet Erdal M13 Exce'slor met FItt Ned Am Fokker Ford 81 Van Gelder GeldermaD Oerotsbrlek n b Geveke en Co Gist en splr Van d Grinter ¦ ifsmpderl Oruyter S oct ot Masem en Co Nie » actieve aandelen Hart rri,-if»attphewtV/.eJ » 1505 1183 995 507 1508 1180 995 506 Als Fnndsenbz Converto a B B bel d Werpldsnerale Aand In helpc^lnt^smden interunie ' 80 231 231.50 Neto f SO 122 122 Robeco f 90 253.50 254 Onltas f SO 537 535L Havenwerken B _ bieden L - lates t - eedaan en laten • - gedaan en Bieden i BEURSOVERZICHT Internationals vast AMSTERDAM 28 februari — Het Damrak heeft vanmiddag di rect bU de opening een vaste tot zeer vaste stemming laten zien voor de internationale waarden Amsterdam werd hierby gesteund door de lichte koersverbeteringen die Wall Street dinsdag te zien gaf Aandelen Unilever noteerden er een dollar hoger terwijl voor Kon Olies wederom goede vraag aan wezig was De jaarcijfers van het Unileverconcern werden in Am sterdam gunstig ontvangen Di rect na het bekend worden liep de koers van de tJnileverstukken gis teren na beurs met drie gulden op tot ƒ 189.30 De koers schommelde vanmiddag rond de ƒ 189,10 De vorige slotprqs was ƒ 186,10 De handel in deze hoek was zeer rus tig Anders was dit het geval in de oliehoek waar de aandelen druk verhandeld werden tegen oplopen de prijzen van ƒ 138,40 tot ƒ 138,90 De slotkoers van gisteren was ƒ 135,60 De stukken noteerden een weinig boven pariteit New York Amerika heeft nog steeds interes se voor de olie-aandelen Men is aldaar van mening dat de Kon / Shell-groep waarvan de jaarcij fers 1961 binnen niet al te lange tijd worden verwacht met een voorstel tot een geringe dividend verhoging zal komen Dit in na volging van de Standard Oil of New Jersey In Amsterdam hecht men waarde aan de mening in New York Het is dan ook mede daarom dat de olie-aandelen de laatste tijd op het Damrak zo ge vraagd in de markt liggen Ook het goede rendement speelt hierbij een grote rol Hoogovens boekten een koers winst van negen punten op 821 % tegen gisteren een koersverlies van ruim vijf punten AKU's konden moeizaam meekomen en bleven praktisch onveranderd op 415 De Philipsaandelen ontmoetten goede belangstelling waardoor de koers steeg van 1028 tot 1032 1023 % Zwitserland en Parijs namen ook vandaag de Philipsaandelen uit de markt De internationale waarden sloten op vrijwel het hoogste punt van de dag KLM werd ingevolge Wall Street lager geadviseerd De dividendverlagingen van de Holland Amerika Lijn en de Kot terdamsche Lloyd zijn aldus de beurs reeds eerder m de koersen verdisconteerd Toch vielen ge noemde dividendverlagingen blijk baar moeilijk te verteren want de stemming in deze afdeling was ge drukt In de lokale afdelingen werden aandelen vezelverwerking op 160 geadviseerd tegen een laatstgedane koers van 190 370 182 350B 267 388 410 304 160 185 400 460 510 136 113 369 180 352 266 385 305 160L 273 184 390 466 137 103 225 433 333} 222 942 ¦ Veend St sn Veneta Vei Bllktabt " Pr Maphinef vei Ned Rubb Ver Touwfabr Vettewinkel Vezel verw N 1 Victoria bis Vlhamt Vliss Kat vred Rubb eert Vromen Papier Vulcaansoord Walvisphvaart 434 335 225 945 Wernlnk's Betor Wessanen Wilton Feilen Wits de Textiel Wiiim en w Wyers 1 en H v ' ' wiiit en H 91 91 ^ Halbers I46L 141 ¦ • irrlpmaker 255L 250L 7:wanpnhere Ore 1083 1083 Zwltsal 468 461B pn petroleum \ IK Kxplot Mil 67.50 66.60 Blliton I — 634 Blllton n 506 510 Kon Petr 1-20 133 136 ün Hetr 5-20 135.40 138.30 Miieara Enim a 1300 1345B ' 1 e opT bew 2020 2025 ld 1 wlnstb — — ld 4 wlnstb ¦ 3?.5i 2235 Oost - Bot leti MU 50 50 raraltan Pet '«/ lii 2 — s.;heepvaart Furness 4765 — Oost7ee 155 155i Spoor en Tram wegen Geld Tram 131 129 Nederlandse Antillen Antlll Brouwervi 195 202 Ant Verffabr 162 161 itultsland ^ ritipiTI i'prt — — lollarrll indM'ti certificaten 26A 47 76 71 54 17 161 26 47 75 71 55 Vet 59 Can Pao Imp on In Nick C A C F ind Am Enka Mn Motors Am Rad Am Smelt \ m SlJ T 134 50 26 133 50 26 41 41 60 57 29 Am T a T Anaconda Atchison T Balt a O Bethl St Ches a O Chrysler Cities S 29 tih uap 17 245 74 55 28 68 82 33}li 15 65B 87 171 247 75 55 28 68 81 335 15} 65} 87AB i.'ont OU Curtiss W Du Pont General E Gen Mot Greyhound Jones a L Kenn Con 203 812 621 280 960 365 915 272 Montg W Nat Can — 17 • teel Jw York C Mort W R Penn Rail ¦ hillDS Pet 56 39 72 55} 9ft 27 101 22 33-ft 71 34 - 38 554i 83 3i 56 38 54 72 55 9U 27 106 110 233 734 287 221 670 45 223 152 134 93 202 469 523 ¦ loct a G ep Steel hell Ol South C ' Htirt Bi 10a Stand Oil N " tudehakef I Sun M C rpvas tnst iide Water 22 ' inlon P R 33 II S Steel 72 Western B r 34 West Eleo 37 Wilson S * ¦' ool worth S * Prolongatie 3i 
10 • Woensdag 28 ' feliruari 196 2 ' UTRECHTSCH NIEUWSBTAD Daar een onzer medewerksters In het huwelijk is getreden hebben wij vanaf 1 maart a.s een interessante vacature voor een verkoop§iter Zij die ervaring hebben in de stoffen verkoop genieten de voorkeur Schriftelijke sollicitaties aan onder staand adres of persoonlijk na telefoni sche afspraak Wilt © was en ii lUébé CHOORSTRAAT 7 - UTRECHT - TEL 030-21179 EM K.V n ' A Bij het Gemeentelijk Energie - en Vervoerbedrijf te Utreciit kunnen worden geplaatst alt Autobusbestuurder personen van 21 tol 45 ioar in het bezit von riibewijs B C of D •• boden wordli • 45-ur!ge werkweek telkens na 4 dagen werken 2 vrije dagen Verdienstebeloning van 3 tot 12'/i Kledingtoelage f 165 - per jaar 15 verlofdagen + snipperdagen ongeveer 10 • xlro Gunstige spaorregel ng Na één jaar beperkt vrij vervoer Weekinkomens 21 - jarigen f 74.91 22 - jarigen f 84.48 23 - jarigen f 96.50 24 - jarigen f 100.82 25 - jarigen f 104.18 26 - jarigen en ouderen f 106.58 In deze bedragen zijn begrepen f 10.90 per week voor het op onregelmatige tijden dienstdoen en de huur compensatie Schriftelijke sollicitaties worden binnen 7 dogen na verschijnen van dit blad ingewacht bij de directie van bovengenoemd bedrijf Nic Beetsstraat 3 S BROOKS INSTRUMENT NEDERLAND N.Y ¦ Veenendaal Groeneveldselaan 6 Telefoon 08385-3741 heeft vacatures voor 0 WERKKRACHT voor de afdeling assemblage met mechani sche interesse b DRAAIERS alleen zelfstandige Icrachten welke volgens tekening kunnen werken gelieven te re flecteren Aanmeldingen kunnen geschieden van 9-18 uur des zaterdags van 9-12 uur TE HUUR GEVRAAGD in winkelcentrum Hoograven of Kanaleneiland een WINKELPiüD 50-100 m2 oppervlakte Huur van ƒ 75 — tot ƒ 150 — per week Brieven te richten onder no H-2087 Adv Bur ALTA Pausdam 6 sterke wasknijpers GIRATIS bij elk OMO-superpak Hei laatste blijft het voornaamste De verfrissende zuiverende zuurstof belletjes in het milde OMO-sop werken als zonlicht veilig blekend Haal nu meteen een paar pakken OMO in huls Wasknijpers U hebt er nooit genoeg ze zijn altijd hartelijl < weli 26 150 m ZW ScUly Helicon 26 op 100 m WZW Scilly Helios p 27 Texel n Eidehavn Henja 7S v Yarmouth te Londen Hennie 23 v Londen te Bilbao Henny J 27 v Swansea te Honfleur Henny T 24 v Livomo n Blyth Hera 26 op 97 m ZW Laoidsend Herman Buisman p 26 de Pitboel n Kristiansand Hermes p 26 Finisterre n Aberdeen Herta 24 v Antwerpen te Aalborg Hestia 26 te Port Llberté Hibiscus 23 V New York n Bermuda Hilversum 26 Op 120 m NNO Bermuda Holendrecht p 26 Oran n Ryeka Holland H p 26 Beachy Head Hollands Duin 27 560 m NNW Midway ell Hoogland 27 v Rott n Sunderland Hoogvliet 27 V Terneuzen te'Rott Horizon 25 v Emden n Houtman V 27 te Avonmouth verw Hunzestroom 27 v Amst n Liverpool Hydra P 25 v Antw te Manchester Ida D 26 V Southampton te Bremen Ida Picter 24 te Plymouth Idanel 23 v Gent te Kings Lynn Insp Mellema 27 te Rott verwacht Irene S 27 te St Malo verwacht Ivoorkust p 26 Finisterre n Dakar Jacob Teekman 26 te Antwerpen Jan Herman 26 te Requejada Jannie 27 te Duinkerken verwacht Jans 25 V Amsterdam te Londen Jantje Eppiena 27 te Portsmouth var-wacht Japara 26 v Hamburg te Bremen Jason 26 op 500 m ZW Azoren Jean E 25 v Amsterdam te Londen Jenjo p % Oland n Stockholm Johan van Oldenbavnevelt 26 1260 m WZW Galapagos eil Johanna BI p 24 Kiel n Norrkoplng John M 26 V Immingham n Kingsnorth Johnny 26 v Oran n Oporto Jongkind 26 v Bremen n Londonderry Jupiter 26 ten anker bij Lizard Jura 26 te IJmuiden terug uit zee Jurjen de Vries 25 te Silloth Jutland 25 v Karlshamn te Stockholm Juvalta 27 V Nieuwpoort te Rotterdam Karakorum 26 op lOÓ m 2W Yap Karimata 26 v Hamburg n Bremer - haven Karossa 26 v Kaimana n Merauke Karslk 27 v Penang te Calcutta Kastanjesingel 26 v Bayonne naar Vlaardingen Katsedyk 26 op 540 m ONO Kaap Race Kattegat p 26 Utklippan n Ystad Keïzersveer 27 te Teignmouth verwacht Kerkedyk 26 v Baltimore te Norfolk Keyser p 27 Dungeness n Genua Kieldrecht 26 op 100 m ONO P Sudan Kinderdyk 26 op 600 m NO Bermuda Kloosterdyk 27 v L Angeles te Balboa Kohlnoor 2fl te Rouaan verwacht Konny M 27 v Rott te Amsrterdam Korendyk 26 op 420 m ZZW K " aca Kreeft 26 v Rotterdam n Narvik Labrador 26 v Portsmouth n floscoff Ladon 26 op 1060 m ONO Martinique Laga 2 & V Saffi n Bordeaux Laura 27 te Rouaan verwacht Leemans 27 te Portsmouth verwacht Leendert Broere 26 v Rott n Coleraine Leersum 26 v Dakar n Glasgow Leiderkerk 27 v Bahrein te Kowelt Leliegracht 27 te Amst verwacht Lelykerk p 26 Muscat n Assab Leonard T 26 te Klaipeda Lcopoldskerk 26 380 m NNW Dakar Leto 26 op 700 m W Azoren Leuvebaven 26 te Kopenhagen Libelle 23 te Liverpool Lien 25 v Dublin te Liverpool Lifana 2 mrt te Rotterdam verw Lindesingel 27 te Londen Lingeborg 25 v Fur te Colchesto Lingedijk p 26 Finisterre n Genua Lombok 22 te Mombasa Loppersum 26 v Hamilton n Houston Lucas Bols 2 23 V Sevilla n ïtzehoe Luise Emilie 24 v Amst te Boston Lukas M 26 V Londen te Amsterdam Lnmey p 2 < Lizard n Belfast Lutterkerk ¦ 27 v Hamburg te Antw Maarsbergen 26 In de Mounlsbay Maas 26 v Aberdeen te Exmoulto Maas Lloyd 26 te Houston Maasborg Zi v Delfzijl te Bohus Maaskcrk 27 v Abadan te Khorram - shahr Maasym N 26 v Rott te Bayonne Madison Lloyd 27 V Hamburg n Bre - merhaven Magas Amst - Cadiz p 27 Oporto Main Lloyd 26 v Marseille n P Said Majorca 25 v Avonmouth n Cardiff Maluca 26 V Bordeaux n Immingham Manto 26 v Havre n Bilbao Marco Foto 24 te Stettin Mare Novum 24 te Partington Margaretha Smits 25 te Napels Maria S 26 v Larvik n Marianne p 26 Brunsb n Rouaan Marie Christine 27 te Dordt verwacht Marie Sophie 25 te Londen Mariekerk 28 te Aden verwacht Mariscal Lopez 23 te Casablanca Markab 26 op rede Ventspiis Markab T 25 te Southampton Marne Lloyd 26 400 m ZO Pitcaim elI Maron 26 op 200 m NXfW Azoren Mars 25 v Harlingen te Hansweert Martini 24 v Rouaan n Martinistad 27 te Waterford Mart je 26 v Londen n Rostock Mataram 27 v Kohsichan.i te Singapore Matthew 26 v Rott n Birkenhead Medusa p 27 Dungeness n Vnlwerpen Meerdrecht p 26 Gibraltar Meerkerk 26 200 m NO Socotra Meike 26 240 m NW Alexandrië - aar Venetië Memnon 26 op 1200 m ZW Azoren Menje 23 v Antw te Waterford Menkar N p 26 Malaga n Marseille Mercurius H 24 te Manchester Mersey Lloyd 27 te HonE,'kong verw Merwede 27 v P Harcourt n Takoradi Merwehaven 27 te Rouaan verwacht Meteoor 26 v Livorno n Portsmouth Metropole 27 v Antw te Vlissingen Mies 25 V Teignmouth te Spezia Mintaka N p 26 Finisterre n Nantes Mississippi Lloyd 26 v Chittagong n Calcutta Mithras 26 v Algiers n Burriana Mitropa p 26 Lissabon n Dakar Moerdijk 23 v Antw te Runcorn Molensingel 27 te Nantes verwacht Vïontferland 26 v Vitoria te Bahia Morag 23 te Elleamere Port Muiderkerk p 26 Ceylon n Aden Munte 25 v Looiden n Brranen Musi 27 v Blak te Hollandia Musketier 23 V WisbecA n Aberdeen Mutua Fides 24 te Belfast Mylady 28 te Takoradi verwacht Mynias 26 v Piraeus te Kalamakl Myra Londen Genua p 25 Dover Myson p 27 Kiel n Stockholm Nassauborg 28 te Valencia Neder Eems 3 mrt te Djibouti verw Neder-Elbe 27 te TripoU Neder-Waal 26 225 m ZZO Hainan Nelly p 27 Finisterre n Rouaan Neptunus 23 v Cardiff te Belfast Nero p 26 de Casquets n Amsterdam Niagara 2i te Swansea Nias 24 v Lagos te Port Harcovut Nieuw Amsterdam 27 te St Thomas verwacht Nieuwe Tonge 26 330 m NO Azoren Njord p 27 Kiel n Gothenburg Noord 25 v Bona te Gibraltar Noordam 26 op 440 m ZZW Kaap Race Noorderkroon 26 te Rotterdam Noorderlicht 24 te Plymouth Noordkaap 24 v Molrana te Alta Noordwyk 26 150 m W K St Vincent Noordzee 26 nog te Sheerness Nore 27 te Oxelosund Nova Zembla 27 te Boston verwacht Nushaba 26 600 m NO Paramaribo Oberen 27 om 20 uur te Amsterdam verwacht Omraenkerk 26 v Aqaba te Suez Oosterdiep 27 bU Bardsey elI Oranje 2R v Genua n Port Said Oranje P 24 v Zaandam n Goola Oranjestad 26 v Madeira n Londen Osiris 26 v La Guaira te P Cabello Ossendrecht 26 op 130 m NO Bermuda Overysel 27 v Antw n Amsterdam Overysel W 23 v Rouaan n d Tyne Pacaya 26 v New Orleans n P Barrios Palamedes 26 120 m N Pto Rlco Paloma 28 te Rotterdam verwacht Pandora 36 v Milfordhaven te Par Paul Westers 27 te Amsterdam Pegasus p 26 Borkum n Londen Pcpcvkust 26 138 m ZZW Las Palmas Pergo 26 V IJmuiden te Colchester Pericles 27 v Rott n Terneuzen Phidias p 26 de Casquets n Rott Philetas p 27 K de Gata n Tunis Plal p 27 Sandettie n Dublin Pieter Winsemius 26 75 m NO Teneriffe Pinta p 27 Kaap San Antonio Plato p 26 Ouessant n AntwörpMi Poinciana 26 te BEiltimore Polaris 25 te Kings Lynn Polydorus 27 v Glasgow n Birkenhead Prins Alexander 26 v Haifa n Jaffa Prins Casimir 33 te St John Prins der Nederlanden 26 v Aruba n Kingston Prins Fred Hendrik p 26 OportO Prins Joh W Priso 26 nog rede Haifa Prins Willem 4 26 v Haifa n Antw Prinses Irene p 26 Bermuda n Miami Progres 24 v Newhaven te Shureham Provenierssingel 26 v Guanica n Pusan Pygmalion 26 v Tanger n Lissabon Quo Vadis 2S te Warrenpoint Radja 26 op 580 m ONO Ascension Kaket 24 v Londonderry te Londen Raki 26 v Los Angeles n San Fran cisco Itandfontein 27 te Tenerlfe Rana 24 v Esbjerg n 7 Kandfontein 26 70 m NNW K Blanco Realta p 26 Goeree n Rouaan Regina Ida 26 in Golf v Biscaye René 27 te Rotterdam verwach Renovatie 24 te Porsgrunn Rex 23 v Gent te Londen Ria 23 V Bordeaux te Casablana Rien Teekman 23 v Cagliari n Genua Rini 24 v Leith te Delfzijl Bochab p 27 Kiel n Duinkerken Rocbiah 11 v Penang te Pt Dickson Boelof Buisman 24 v Umuiden naar Drammen Roerdomp 26 te Belfact Rotti 26 V Manilla te Bangkok Bottnm 26 v Londen te Bremen Bubato p 27 Kiel n Gothenburg Rudolf J 26 V Londen n Hull RÜnborg 25 v Manfyluoto te Zaandam Ryndam 27 v Rott n New York Rynkerk 26 v Bushire te Kowelt Rijsbergen 27 v Goole n Breiren Sagitta 24 v Partington n Sligo Saloum 26 v Dakar te Duinkerken Sandenburgh 27 v Havre n Rotterdam Santa Lucia 26 te Groningen Sappemeer 25 te Bayonne Sarpedon 26 op 140 m WZW Ouessant Schelde Lloyd 26 te Aqaba Scheldestroom 33 te Londonderry Schie Lloyd 26 v Manokwari n Sorong Schiedyk 26 v Rott n New York Sea Wyf 24 v Gloucester te Swansea Seine Moyd verm 28 v Havre n Cris tobal Sencgalkust 27 v Abidjan'te Takoradi Senior 25 te Den Helder Serooskerk 27 te Aden verwacht Setas 23 te Las Palmas Seven Seas 27 v Curasao n New York Siaoe 23 v Kuching te Singapore Siberoet 26 v Singapore n Bangkok Sibigo 26 V Labuan n Songkhla Silindoeng 26 v Djeddah n Aden Sllvaplana 27 te Kopenhagen Simonskerk 26 680 m OZO Socotra Sinnn " 6 v Bremen n Antwerpen Slamat 26 v Tandj Mani n Singapore Sloterkerk 26 op 185 m WNW Kreta Socrates 26 op 800 m NO Guaoeloupe Solon 26 V Maracaibo n Trinidad Sommelsdijk 27 v Hamburg te Bremen Sont 25 V Ipswich te Londen Sparta 25 op rede Mumbles Speranza 26 v Flixboro n Lubeck Spes 26 V Swinemunde te IJmuiden Spes Major 25 te Bremen Spica 23 te Barcelona Spolesto 27 V Dublin n Rotterdam St Annaiand 27 te Kings Lynn St Walburg 25 te Barry > Stad Alkmaar 26 55 m WNW Rome Stad Breda 26 1800 m ZZW Teneriffe Stad Den Haag M 450 m O K Cana veral Stad Dordrecht p 36 Elba n Syracuse Stad Gouda p 26 Recife Stad Haarlem p 26 Bona Stad Kampen 26 v Rott n H Roads Stad Maastricht 26 475 m ZZW St Vincent KV Stad Rotterdam 27 230 m Z Dakar Stad Utrecht 23 te Hampton Roads Statendam 28 te Port au Prince verw Statenlaan 25 te Ixirient Steady 23 v Swansea n St Servan Steenbergen 27 te Duinkerken Stcpnkcrk S v Kobe te Yokohama Stentor p 26 Gibraltar n Algiers Stephanie 27 v Bayonne n Holland Steven p 36 Ouessant n Treport Straat Cook 27 te Port SweUenham Straat Cumberland 26 v Adelaide n Melbourne Straat Johore p 26 Straat Soenda straat Lombok p 26 K St Mary Straat Torres 26 v Hongkong n Kobe Subra 22 v Charleston te Boston Sumatra 27 v Singapore te Manilla Tagri 36 v Bremen n Talita p 25 Santa Marta Grande naar Itajahy Tamo 27 V Bremen n Hamburg Taurus 24 te Gloucester Temar 24 v Plymouth n Inverkeithlng Tbaletas p 28 Beachy Head n Hamburg Thallo 26 V Dublin te Rotterdam Theano 34 v Dublin n Belfast Tide 28 V Westonpoint n Barry Tilly p 26 de Humber n Gyon Tiny 33 v Nakskov te Uddevalla Titan p 34 tbiza n Genua Tjerk Hiddes 25 te Wisbech Tjlkampek 26 v Singapore n Saigon Tjinegara 27 v Galie te Bombay Tjlpondok 23 v Kobe te Yokohama Tiit.i.dengka 23 v Hongkong n Singa - pore Togokust 27 V Antw te Amsterdam Trias Trader 26 te Rotterdam Trigon 27 v Kopenhagen te Londen Trim 25 V Belfast te Plymouth Triton 25 v Demerara n La Guaira Triton B 26 v Antw n Kopenhagen Tromp 26 v Gyon te Bordeaux Truus 25 te Newport I.O.W Tubal 24 V Rott te Las Palmas Twee Gebroeders 27 te Amst verwacht Twin 27 te Duinkerken verwacht Ubbergen 27 v Klaipeda te Amsterdam Union p 26 Terschelling n Pl \ mouth Urkerslngel 27 te Lowestoft verw Utrecht 26 v Koweit te Basrah Van der Hagen 37 te Pte Noire verw Van Heemskerck 26 840 m WZW Ceylon Van Linschoten 27 te P Harcourt Van Neck 24 te Port Swettenham Van Kiebeeck p 26 Mosselbaai u Betra Van Spilbergon 23 te Hongkong Vanda 26 v Antwerpen n Nantes Vechstroom 27 te Annst verwacht Velox 24 V Rouaan te Poole Vera 25 v Gothenburg te Delfzijl Vesta B 26 v Gothenburg n Malmo Vliestroom p 24 Lizard uitreis Viist 26 op 380 m O Malta Voco 27 te Houston verwacht Volharding 26 v Palermo n Rotterdam Vrede 27 te Amsterdam verwacht Vrijburgh p 37 Dungeness n Rott Waibaiong 1 mrt te Djeddah verwacht Walkeio 26 V Aden n Berbera Waingapoe 25 v Mukalla n Muscat Walenburgh 26 v Jersey n Bordeaux Waterman 26 v Aden n Suez Waverstroom 36 v Swansea n Amst Wedlooper 27 te Rotterdam varwacht Welievicden 26 te Lissabon Westerdam 26 op 300 m ZW Fastnet Wexford 34 v Zaandam te Boston Wiebold BÖhmer 27 te Carthagena Wilhelmine 23 v Par te Gdynia Willem Cornells 27 te Antw verwacht Willem Ruys 26 te Port T^^erglades Willy 23 V Stettin te Preston Witmarsum 26 te New Orleans Woltersum 26 360 m NW Finisterre Wonogtri 26 op 45Q m W Azoren Wonorato 26 op 870 m O Hongkong Wonosari 26 op 430 m Z Cocos eil Wonosobo 27 v Bremerhaven te Rott wymers p 27 Beachy Head n Galway Zaaniand 26 v Las Palmas n Santos Zeehaan 28 te Grimsby verwacht Zeehond 27 te Felixstowe verwacht Zeeland 27 v Chalna te Calcutta Zeester 28 te Las Palmas verwacht Zeevaart 27 v Par te Rotterdan Zevenbergen 27 te Sete verwacht Zuiderkruis 27 180 m OZO Kangaroo eü Zus 27 100 m NO K Villano n Londen Zwaantiena 25 v Gothenburg n 7 Zwaluw 24 te Groningen Cwyndrecht 26 260 m ZZO Tehuante - pec Tankvaart Abida 27 te Limhamn daarna Rott Acila 26 op 650 m ZW Azoren Acmaea 26 op 900 m NO Trinidad Acteon 25 te Banias daarna Suez-verm Rotterdam Alkmaar 26 op 110 m WNW Monrovia Atys 26 V Thameshaven n Stanlow Barendrccht p 26 Kreta n Port Said Caltex Amsterdam 26 110 m NO Mas - sawah Caltex Arnhem 26 160 m NW Str Bab el Mandeb Caltex Eindhoven 26 160 m N Benghazi Caltex Gorinchem 26 te Esbjerg Caltex Leiden p 26 The Brothers Caltex Madrid 26 105 m O Port Sudan Caltex Rotterdam 26 110 m W Kreta Caltex The Hague 26 te Suez Camitia 24 v P Cardon te Stanlow Cinulia p 26 Aden 2 mrt te Suez verw Crania 26 v Curasao n Valparaiso Dorestad 28 te Honolulu verwacht nuivendrecht 28 te Honolulu verw Esso Amsterdam p 26 Ouessant n Mena al Ahmadi Esso Nederland 26 6S0 m OZO Ber - muda Esso Rotterdam p 26 Bougie Fina Nederland 26 165 m NO Madras n Calcutta l''orest Lake 27 te Abadan Guïf Italian 26 60 m N Finisterre Johannes Frans Ho-Caïdera 26 120 m N Chanaral Kalydon 28 om 5 uur vm te Hoek van Holland verwacht Kara 26 op 360 m WZW Madeira Katelysia 24 v Eastham n Birkenhead Kenia 26 op 180 m NNO Paramaribo Khasiella p 26 K St Vincent n Rott Kopionella 25 v Curagao n P Miranda Koratia p 26 Masirah 5 mrt te Suez verwacht Korovina 26 op 450 m ZO Fao Kosicia 26 op 200 m NW Paramaribo Kryptos 26 op 180 m NNW Pto Rlco Kylix 28 om 5 uur vm te Rotterdam verwacht Maureen 26 op 250 m W Azoren Mitra 26 165 m Z Pto Rlco n Lands - end Mohamed Reza Shah 26 te Portland Moordrecht 26 v Novorossisk n Vene - Naess Commander 26 te Suez Naess Lion p 26 Finisterre Naess Tiger 26 v Rott n Aruba Ondina p 27 Stromboli n Lavera Papendrecht p 26 Wight Pendrecht 26 op 240 m N Paramaribo Philidora 26 te Suez 8 mrt te Rotter dam verwacht Philine 26 v Mena al Ahmadi n Suea Rossum 27 v Oslo n Antwerpen Sepia p 26 K St Vincent n Mena Statue of Liberty p 26 Malta Tahama 26 op 75 m ZW Cork Tamara 26 420 m ZO Cocos eil Vasum 26 v Suez 6 mrt te Mena verw Viana p 26 Oporto n La Skhirra Videna 26 op 240 m ZW Azoren Vivipara 26 v Port Said 1 mrt U Spezia verwacht Vlieland 26 op 180 m ONO Montevideo W Alton Jones 9 mrt te Philadelphia verwacht Westertoren 27 v Kopenhagen te Rott Wieidrecht Banias Gibraltar 26 90 m Z Rhodes Woensdrecht 26 130 m NNO Finisterre Zaria 26 op 250 m ONO Aden Zeesleepvaart Barentsz Zee met dok 26 550 m N Belem Blankenburg 23 v Malta n Marsa el Brega Hudson Mersin-Antw 26 150 m NNO Tobroefc Humher met sleep 26 170 m N Beng hazi Loire met baggermolen en bak 26 600 m ZW Madeira Maas 26 250 m NNO Portaleza Rode Zee met Venmacbarge 25 v Gi braltar n Ras el Khafji Schelde met drilUcnder en werkboot 26 300 m ONO Aden Tasman Zee 25 v Clvlta Vecchia n Catania Thami's met middensectie 26 350 m NO Bermuda Witte " ee met sleep 26 250 m ZO Mas sawah Zwarte Zee 3 met ponton 9i t Bor deaux n Ferz GoU 1 - f ^ 
IZ - Woensdag 28 februari 196 2 " riTRTi^rHTRnH NTET rW " <-' " \ D ' j waarom kiest de echte shagroker Goed mooie man zing eclit leven, te - f HALFZWARE UNIC HEEFT EEN GERAFFINEERDE MELANGE IS ZACHT EM TOCH PITTIG - Oud k ivei ' m sti aat ROLT SOEPEL DAAROM GEEFT DE KIESKEURIGE ROKER AAN UNIC DE VOORKEUR IBIGGELAAR*ROOSENDAALI 1 INDE TREINDIENST IS PLAATS voor personeel met L.O.-opIeiding ALS CONDUCTEUR Leeftijd in het algemeen 19 t/m 34 jaar BOSCH de meest verkochte koelkast met hoge winterkorting 14,0 liter met formicatafelblad automatische ontdooier en 5 jaargarantie op het koelaggregaat QQIt van 588 — nu voor W«Wi " Profiteer van deze bijzondere aanbieding Ook leverbaar in 6-12 of 18 maanden N SLOTEGRAAF Linnaeusstraat 17 Utrecht telef 030-41356 N.V AANNEMERSBEDKIJF v/h ERVEN H J JURRIËNS vraagt ervaren TIMMERLIEDEN METSELAARS en OPPERLIEDEN Voor lang lopende werken In en buiten Utrecht Aanmelden iedere dag van 5 tot 6 uur kantoor Singelstraat 11 - Utrecht AEG wereldconcern 76 fabrieken 125.000 werknemers brengt U tot in de kleinste details stijl standing en connfort in Uw huishouding De volmaakte vol-automatische wasmachine L A Y A M A met de denkende thermo-chrone besttmng f | 975 «' AEG wasmachines centrifuges fornuizen strijMjzers koelkasten stofzuigers kachels hroodroosters haardrogers handmixers enz AMSTERDAM AEG WERELDVERMAARD SINDS MENSENHEUGENIS lil van com ƒ 22 sen ƒ 42 kenH DE NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN BIEDEN U Een vaste positie Prettig afwisselend buitenland waardoor aantrekkelijke werk door geregeld contact met het vakantle-mogelijkheden voor U zijn publiek Behoorlijke promotie-kansen weggelegd IVlinstens eens per week Toeslag voor onregelmatige diensten vrij vervoer naar huis indien men in Bijzondere reisvoordelen in binnen - en pension woont kens W/ft ü solliciteren of wenst U inlichtingen zend dan nevenstaande bon aan N.V Nederlandscfie Spoorwegen Dienst van Personeelzalien 2e afdeling Utrecht NAAM LEEFTIJD JAAR ADRES „ „„ „ WOONPLAATS „ „ wenst inlichtingen * / te solliciteren * Op de enveloppe in He linkerbovenhoek ver melden no C/28/2 / t8 * Doorlialen wat niet wordt verlangd Op het DISTRICTSPOSTKANTOOR te UTRECHT kunnen worden geplaatst flinke mannelijke krachten voor PERRON - EXPEDITIE - EN BESTELDIENSTEN Vereisten volledig Lager Onderwijs goede gezondheid van onbesproken gedrag leeftijd van 16-45 jaar Voor ongeregelde diensten wordt op het loon een toeslag verleend van 20 of 40 % Afhankelijk van de wijze waarop de taak wordt verricht kan men in aanmerking komen voor een eens per drie maanden uit te betalen verdienstebeloning van 5,8 of 12 % Vijfdaagse werkweek In het algemeen is men eenmaal per 14 dagen zaterdags vrij moet op zaterdag gedeeltelijk dienst worden verricht dan is men in de regel op maan dagmorgen vrij Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directeur van het Postdistrict te Utrecht Mondelinge aanmelding van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur bij de afdeling Personeelszaken Laan van Puntenburg 5 te Utrecht Na telefonisch overleg telefoon 1 64 36 toestel 04 desgewenst ook op andere tijden Middelgrote verkooporganisatie zoekt in verband met de uitbreiding van haar activi teiten op het gebied van winkelapparaten contact met etter^eie VERTEGENWOORDIGER voor de provincie Utrecht Vereisten ervaring in soortgelijke functie grondige vakkennis in bezit van rijbewijs BE woonplaats Utrecht of omgeving Geboden wordt een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 3 weken vakantie premievrij pensioen Schriftelijke sollicitaties te richten onder no 3258 aan Adv Bur Bauduin Nieuwe Amstelstraat 9 Amsterdam 
ACCOUNTANT verzorgt uw boekhouding vanaf 1 10 per m Telef 14234 b.g.g 03434 - 641 Gevr nette LOOPJONGEN 6 daagse werkweek A Th van Veen Beethovenlaan 11 a Utr Oog in Al Jongeman ca 20 j biedt zich aan zaterdags als VERKOPER gedacht wordt herenmodema gazijn of schoenwinkel Br no UN TYPISTE vraagt thuiswerk Br no 1-7201 bur UN Aangeb vrij BOVENHUIS Utrecht-noord best uit kamer suite en 3 slaapk Gevr winkel met woonhuis onverschillig waar Br no 1-7292 bur UN ONDERHOUDSMONTEUR 34 j i.b.v rijbewijs B-E b.z.a door omstandigheden voor enke le dagen per week of enkele uren per dag voor de buiten dienst of als chauffeur Br no 1-7181 bur UN Alleen de vakman staat borg voor de kwaliteit van uw hor loge Vraag Zwitsers Robijn ' anker v.a 735 Sola en Keltum cas'^ettes P 1 M de Jong Twiinstraat 44 UTRECHT—ZEIST Bovenhuis Hoograven grote huisk 3 slaapk keuken groot balkon ƒ 11 p w Woning voor 2 men sen Zeist en omg Br no 1-7288 bur UN Te koop aangeb een elektr NAAIMACHINE in koffer ƒ 95 Te bezichtigen G A Witjens Herenweg 33 telef Aangeb BOVENHUIS kamer suite zijkamer keuken gr balkon 2 slaapk grote zolder goed onderh omg Kanaalstr Gevr heel huis m 3 slaapk Br no 1-7259 bur UN ROBOT — De bromfietsonder delenspeciallst voor uw pak kingen kettingen tandwielen banden smeerolie zuigers en veren handels kabels bou gies lagers enz Amsterd straatweg 100 telef 10489 WEES WIJS Koop uw schrijf machine en uw bureau bij F N Koudijs Leidseweg 30 telef 30286 Nieuwe schrijfmachines vanaf ƒ 165 Gevr WERKSTER vrijdag 9-1 uui voor café Loon ƒ 6.50 W Feylers Gansstraat 145 bis Jong MEISJE gevr voor halve of hele dagen klein gezin goed loon Frederikastraat 15 Utr MODINETTES gevr op mo dern atelier Soil Van Zljl's Biltstraat 22a na 6 uur 22 a bis Gevr flink jong MEISJE van 8.30 tot 12.30 uur in klein gezin Aanmelden Prins Hendriklaan 53 Gevr HULP in de HUISHOU DING voor halve of hele dagen Zelfstandig kunnende werken Mevr Remmert Hudo de Vries laan 70 Utrecht In „ Het Rusthuis " Ned herv wordt gevr een keurig net MEISJE voor dag en nacht en een flinke werkster Belde v.g g.v Biltstraat 135 Utrecht Gevr een BANKETBAKKERS LEERLING BanketbakkerijHellings Nachtegaalstraat 29 Utrecht • s koelkasten mdmixers.enz INHEUGENIS Voor direct gevr ASSISTENT-SCHOONHEIDSSPECIALISTE Salon Dominique Nachtegaal straat 68 telel 13738 Gevr net DAGMEISJE van 8-5 uur ' s Zaterdags en zondags vrij Catharljnesingel 72 Nette WERKSTER voor enkele dagen pw Aanmelden mevr Ja ger V Lynden v Sandenburg iaan 49 Tuindorp TIMMERMAN gezocht voor plm 3 mnd gepensioneerd geen bezwaar Aanm Alex Numan kade 11 telef 15281 Gevr voor direct een CHAS SEUR leeft plm 16 j casse rollier wisseldienst avondwer ker van 20-24 uur Aanmelden hotel Smits Vredenburg 14 Gevr een JUFFROUW voor he le of halve dagen voor diverse werkzaamheden Patisserie No teboom Oudkerkhof 9 telef 10239 Zellst DAGMEISJE gevr hoogloon Mevr Moolenbeek Utrechtseweg 326 De Bilt bij Park Arenberg telef 61245 Gevr WINKELJUFFROUW be neden 20 jaar Aanm tussen 7 en 8 uur of na telef afspraak.Levensmiddelenbedrljt De Spar " Hasebroekstraat 21 tel 30210 Een LEERLING-VERKOPER gevr Klumpers Kledingmaga zijn Vondellaan 47 telef 30000 Net DAGMEISJE gevr van half 9 tot 5 uur Zaterdags na 2 uur vrij Bem Weerd O.Z U Gevr LEERLIN(3 TANDTECH-NICUS 15 II 16 j Br no 1-7094 bur UN Gevr een flink zelfstandig DAGMEISJE van 8.30 tot 4.30 Ü Meerdere hulp aanwezig Mevr Herschel Steenweg 15 bis Utr Stationsrestauratie Utrecht vraagt CHEF DE PARTIE Pers aanm bij de chef-kok Gezocht een dagelijkse HULP v h toezien op huiswerk van der de klas HBS'er Omgeving Utrecht Br no 1-7172 bur UN Ervaren VERKOOPSTER gevr bij Koppelman luxe en huishou delijke artikelen Biltstraat 37 5 daagse werkweek Heel BOVENHUIS omg Rivie renwijk 6 kamers badkamer balkon vrij uitzicht huur ƒ 59.50 per mnd Gevr heel huis liefst nieuwbouw omgeving Hoograven Hogere huur geen bezwaar Br no 1-7090 bur UN VERKERK'S AUTOVERHUUR Prima matertaai ca Peugeot 403 203 V W en Opel Verze kering binnen en buitenland Prijzen biUilk W Barentszstr 72 telef 21028 TELEVISIE onder Ieders be reik reeds kan v.a ƒ 150 een prima toestel met antenne wor den geplaatst ook buiten de stad Korting op nieuwe appa raten 35 tot 40 pet Handels derneming R Kooistra Oude Gracht 362 telef 17427 Aangeb door particulier een heel goed onderh RENAULT DAUPHINE de Luxe 1958 69,000 km gelopen met Veriee koppe ling schuifdak veiligheidsrie men sierstrippen ruiten sproeier en event radio Priis ^ 3050 G G M Herber Const Erzeystraat 87 Utrecht Telef 0410 na 19 uur HELDERZIENDE J G Burge meester Consult maandag vrijdag van 2-5 uur dinsdag woensdag donderdag 2-8.30 u M P Lindostraat 35 zijstraat Bilderdijkstraat Telef 35988 Dankbetuigingen ter Inzage AUTORIJSCHOOL De Lely f 5 per uur in Vauxhall Lelie straat 44 telef Te huur gevr Wie heeft twee KAMERS in het centrum voor twee meisjesstudenten Br no 1-7293 bur UN KUNSTGEBITREPABATIE Spoedgevallen enige uren Ge opend 8 20 Telef 17633 De Bon ter uitsluitend Oudwijker dwarsstraat 134 t.o school bus lijn 3 halte Oud wij kerd wars straat EWl AUTORIJSCHOOL 10 les sen voor 1 47 50 Bevoegd uw rij-examen bij te wonen Halen en brengen gratis Uitsluitend in nieuwe Opeis Telef 41534 Laan van Chartrolse 74 HUISKAMER AMEUBLEMENT bestaande uit balpootschuifta fel met 6 idem stoelen waar van 2 armstoelen dressoir en theemeubel Geheel verkeert in prima staat van onderhoud Prijs billiik Mauritsstraat 98 Utrecht Gevr door werkend echtpaar HUISVESTING in Zeist of om geving Minimaal 2 kamers m vrije keuken Br met prljsopg no 3-21 U.N bijkantoor Zeist BEHANGEN en WITTEN Voor goed behang schilder - en wit werk naar B V d Laan M A de Ruyterstraat 3 b telef 24636 10 RIJLESSEN voor t 47,50 door gedipi Instructeurs in nieuwe Opeis Rekord en V.W Halen en brengen gratis Erkende Bondsrijschool „ Com bi " Nansenlaan 38 tel 35334 Utrecht KOSTHUIZEN gevr voor En gelse en Nederlandse monteurs omg Oudenoord voor ca 6 tot 8 weken ingaande maart-begin april 1962 Br met prijsopgave no 1-7270 bur UN NAAIMACHINES Een ruime keuze uit de allerbeste merls strijkbouten met temp ¦ gelaar f 34.50 CTJMAN BULLETIN HuiS ioudweekkoopjes Bico was machine luxe uitvoering / 149 „ Pico " centrifuge met nieuwe technische snufjes f 170 NIJMAN BULLETIN Huis houd week koopjes Comforta " askomforen 2 3-4-vlams van af / P4 „ Pelgrim " gasfornuis compleet inclusief afdekplaat ƒ 270 Zoekt u een gebruikte linnen kast DRESSOIR tafel kachel clubs haardfauteuils of iets dergelijks Uw adres daarvoor Lange Smeestraat 13 Utrecht NIJMAN BULLETIN Huis houdweek-koopjes De aller nieuwste B.K keukenuitzet van flonkerend edelstaalalu minium slechts ƒ 109.50 het kan ook voor ƒ 3.50 per week Camera Theater vraagt ter gelegenheid van de vertoning van de film KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 8 naast 10 Eethoeken v.a ƒ 95 met gratis tafelloper bankstellen vanaf ƒ 195 berg meubels vanaf ƒ 89.50 clubjes ƒ 49.50 salontafels f 27.50 ronde eethoektafels f 38.50 kapstok ken f 16.50 salonkarpetten ƒ 17.56 „ La belle Americalne " TE HUUR een LUXE WAGEN merk OLDSMOBILE KOMT DAT ZIENl Alleen Oude gracht 10 2-pers slaapkamers compleet ƒ 99.50 dlvanbedden /¦ 22.50 binnenverende matras sen ƒ 42.50 tuimelledikanten ƒ 42.50 stapelbedden ƒ 57.50 ombouwen ƒ 15 Aanbiedingen onder telef 11888 Camera Theater Oudegracht 156 KOMT DAT ZIEN Alleen OudeGracht 10 Zware wollen de keni ' ' 5 '" ote molton de ' f ^ è ^ dtteerde dekens ¦' ' lOO "/ o wollen merkde ^ ii ƒ 28.50 grote kinderde kens ƒ 7.95 100 "/ o wollen kin derplaids ƒ 10.50 GEGALV GOLFPLATEN no 25 Breed 83 cm werkbreedte 75 cm 1.53 m 1 f 6.50 1.83 m 1 / 7.80 2.13 m 1 f 9.10 2.44 m 1 f 10.40 2.74 m 1 / 11.70 3.05 m 1 13.50 3.35 m 1 ƒ 14.50 3.65 m 1 ƒ 16.50 30 km in de omtrek franco N van Halm N.V Geestdorp 36 Woerden Telef 03480 2696 KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 Terlenkaval nu f 1.75 cretonne ƒ 1.50 vitrageval f 0.85 keukenbont ƒ 1 zware dobby stof / 2.25 moderne damast ƒ 2.75 gordijnrail compleet ƒ 1 ronde tafelkleden ƒ 6.90 ko koslopers ƒ 2 Bouelé tapijt gratis genaaid en gelegd ƒ 7 HOUT HOUT Planken bal ken latten regels alles op maat leverbaar tegen scherp concurrerende prijzen Bons & Zonen Zandpad 131 a telef 41088 FIETSTASSEN kampeertas sen veldbedden luchtbedden slaapzakken stoelen tafels kampeerartikelen zonwering tenten touwsoorten v Bree men Waterborg Vredenburg 64 telef 14784 - 26695 KOSTUUMS regenjassen vanaf f 10 per maand Wtj komen ook met onze collectie bij u thuis Spreek met de „ Hajo " en het komt in orde „ Hajo " Havik straat 17 Koekoeksplein tel 16285 OCCASIONS VOLKSWAGENS Koopt ' n goede gebruikte V.W bil Garage Voorn Inruil ga rantie financiering Oude Gracht 65 telet 19907 B.S.A Het beroemde Engelse RIJWIEL compleet reeds voor ƒ 159.75 Enorme sortering Hoog bedrag voor uw oude flets en gemakkelijke betaling s Avonds geopend Nobelstal ling Nobelstraat 41 telef 10216 Utrecht Ve'rhuurartlkelen TENTEN stoelen tafels luchtbedden veldbedden butagas kampeer tassen fietstassen v Breemen Watèrborg Vredenburg 64 tel 14784 - 26695 Te Ede Veluwe nog enkele riante WOONHUIZEN aan de rand van bos en heide met cv oUestook Koopsom vanaf / 31.750 ruime hypotheek vrije vestiging Te Zeist riante 2 kamerflat vrije vestiging prij zen vanaf ƒ 27.500 ruime f inan ciermg Te De Meern royale woonhuizen vanaf ƒ 25.250 k.k ruime financiering vrije vesti ging Te Utrecht 3-kamerflat vrije vestiging vanaf ƒ 29.750 benodigd eigen kapitaal f 7.250 Te bevr Woningbureau Van Scherpenzeel Sweelinckstraat 2 bis telef 20733 MARKIEZEN zonschermen Luxaflex Wij komen vrijblij vend op aanvraag de kosten opgeven v Breemen Water borg Vredenburg 64 hoek Ach ter Clarenburg Telef 14784 - 26695 TENTEN dwarsslapers 6-pers gpiinstent van ƒ 135 voor f 112 zichtbaar op monsterkamers V Breemen Waterborg Vreden burg 64 telef 14784 - 26695 AUTO'S In zeer goede staat verkerende personenwagens o.a Ford Anglia 1956 wagentje verkeert in zeer goede staat rnet verwarming gereedschap enz ƒ IS.'iO Opel Hekord 1957 van Ie eigenaar een zeldzaam mooie wagen kleur lichtgrijs motorisch en mechanisch 100 % nieuwe banden f 2250 DKW 3-6 Sonderklasse 1955 pracht wa gen zowel van binnen als van buiten als nieuw nieuwe ban den verwarming gereedschan enz ƒ 1475 Opel Rekord 1956 fantastisch goede auto moto risch en mechanisch 100 ' In f 1675 Ford Taunus 12 M wa gen ziet er prachtig uit 1955-'56 ƒ 1750 Ford Prefect 1956-'57 zeer mooie auto algehele In druk nieuw ƒ 1850 Fiat 600 l956 ' 57 wagen verkeert in zeer goede staat olievrii benzine verbruik 1 op 16 f 1650 en di verse Inruilwagens groot en klein Garantie financiering vanaf 1955 Ook inruil van srel brommers en auto's Tel 35238 Ook ' s avonds en zondags ge opend H J Sehimmelplein 12 bis Utrecht „ Sparta " BROMFIETSEN 1962 Fantastisch Super " heeft ze Damstraat 29 31 Voor al uw dames - heren - en kinderkleding slaagt u het beste bij FA WITSON de zaak van vertrouwen Oude Gracht 309 telef 24036 Vraagt u ook eens naar onze kredietservice 1000 wollen LEGERDEKENS gebruikte pracht kwaliteit p stuk ƒ 10 Bij kwantum korting Geerts Gruttersdijk 23 telef 29304 Het huis met de buitenklok uw adres voor KLOKKEN horloges siersteenringen ze gel en verlovingsringen cas settes tafelgerei F R Mars man gedipi horlogemaker tel S1439 Damstraat 38 Utr Wij leveren ook op gemakkeliike betalingsvoorwaarden Geen rente geen kosten Particulier vraagt voor beleg ging enige enkele HUIZEN of blokje woningen te koop Ach terstallig onderhoud geen be zwaar Br no 1-7117 bur UN Voor LEDEREN KLEDING Ben Snatager alles uit eigen atelier dus veel voordeliger Nu ook op zeer gemalck betalings voorwaarden Oudegracht 242 telef 11786 Na 6 uur 10484 Speciale aanbieding lange jas sen reeds vanaf ƒ 95 Meubels OVERTREKKEN 1ste klas werk laag in nrijs Gratis advies Woningstoffeerderij De Koning Amsterd straatw 245 telef 42310 NAAIMACHINES — Luttmer geeft u een grote keuze vlotte prijzen en een goede service Het oude en vertrouwde adres Elisabethstraat 12 bli het Vre denburg Telef 19383 Te koop aangeb een elektr zig zag NAAIMACHINE in kof fer Te bezichtigen G A Wit jens Herenweg 33 telef 23968 REGEN - REGEN Poncho's 2.95 3.25 4.95 8.95 regenhroek S.95 9.95 13.95 15.95 olastic za deldek met spons 0.89 spatlap 0.35 n.55 0.95 Super " Dam straat 29 31 CONCURRENTIE ONMOGE LIJK Divanbeden 21.50 2-pers 35.00 schuimplastic 14.50 2 pers 25.00 binnenvering 37.60 2 pers 65.00 tuimelbedden 37 50 stapelbed 51.50 onderschuifbed 33.50 kindermatras 7.50 Recht streeks matrassenfabrlek Lan ge Lauwerstraat 46 Elektr zig-zag NAAIMACHI NES comnleet met toebeho ren in koffer vanaf f S.W Belt of schrijft u even voor vriiblil vende demonstratie naar Naai machinehuis Th J Glatz Voor straat 50 telef 030 - 13163 Utr Camp KORSETTEN Corsette rie „ Lotus " Amsterd straat weg 219 Utrecht Gediplom Corsetièrres KOSTUUMS regenjassen de mi's prachtige herfstdessins reeds v.a ƒ 10 per mnd Kle dingmagazijn Hajo Havikstraat 17 Koekoeksplein gesloten huls Telef 16286 Grote sortering gebruikte T.V.'s vanaf f 250 Ieder gewenst merk 3 dagen gratis op proef met een half jaar schrift garantie Fa Noturnl Nachtegaalstraat 9 telef 25781 Door inruil verkregen 3 HE RENRIJWIELEN een damesrij wiel een Solex de Luxe Be rini M 23 Rijwielhuis Preek Trapman Jr Wallesteinlaan 1 eindpunt lijn 11 Zuilen SUPER-PRIJZEN Buitenban den 26 / 1.99 28 / 2.99 ketting kast 1.89 jasbeschermers 0.89 pedalen 1.99 ketting 1.79 voor bromfiets 2.99 zadel 3.95 lamp kop 1.99 dynamo best 4.85 lamp compl prima 7.50 hand vatten p.p 0.08 ontroestpasta 0.49 bel 0.59 achterlicht 0.69 bagagedrager 0.89 sportstuur 2.99 slot 1.35 kabelslot 1.25 orankstel 5.95 autopedband 1.99 dubbele tas prima 6.95 regencape 2.95 Idem zwaar 4.95 Batavus kofferrek 6.95 Batavus zadels 6.95 Super Damstraat 29 31 Te koop MEUBELMAKERS WERKBANK met kop en staart schroef Beukstraat 69 Te koop aangeb JONGENS - en MEISJESSPORTFIETS dames en herensportfiets Alle in zeer goede staat Zonstraat 21 bis RENAULT 4 als nieuw benzine 1 op 18 prijs ƒ 775 Wil ook rui len met t.v of bromfiets He ringastraat 7 bij het Ondiep Een in prima st zijnde TWEE - LING KINDERWAGEN Te be vragen Galleleaplein 2 Biltho ven Te koop 2 pers TUIMELLE DIKANT met Auping binnenve ringmatrassen ombouw en on dermatras tegen elk aannemel bod Herderlaan 15-IX tel 35967 Te koop in buitenwijk van gem Zeist nabil Amersfoortseweg perceel BOUWTERREIN groot 1400 m2 geschikt voor de bouw van een bungalow Koopsom ƒ 34.500 v.o.n Makelaarskant Adriaan M Slledrecht Fransen v,d Puttelaan 4 t.o busstation Zeist telef 03404 4277 Te koop aangeb RENAULT DAUPHINE 1957 met schuifdak en ferlec kopp kleur licht groen Prijs ƒ 2.100 Te bevr Rijnlaan 261 Utrecht tel 32820 op dinsdag en donderdag na 19 uur Nieuwe BOXEN met vloer ƒ 18.75 tevens verhuur k ƒ 9.75 per 9 maanden door gehele pro vincie Verwer Willem Heda straat 22 bis bij Omloop telef 42513 Wegens vertrek te koop HEREN SPORTRIJWIEL 3 versneU ƒ 50 damesrijwiel ƒ 20 heren rijwiel ƒ 20 accordeon ƒ 120 bas planoklavier ƒ 60 2 haard fauteuils ƒ 20 geiser ƒ 20 kap stok mahonie f 15 Kershof laan 31 telef 40883 Aangeb pracht nieuw TAFEL BILJART compl 160x90 We gens omstand van ƒ 285 voor ƒ 150 Br no 1-7257 bur UN Te koop mahonie LEGKAST 1.80 breed 2.32 hoog 0.50 m diep dubbele deuren pr ƒ 112 Te bevr R E v Vredendaal Zoon Bolensteinsestraat 16 Maarssen WOONARK 19 m lang 4.30 m breed stalen onderbouw woon kamer keuken portaal w.c lange gang 5 kamertjes 4 vas te wastafels Ligplaats Utrecht Elektr en watervoorz Br no 1-7254 bur UN Te koop HUIS met grote tuin huuropbrengst ƒ 950 per jaar Vraagprijs ƒ 20.000 Br no 1 7235 bur UN PRIMA BELEGGING Te koop twee goed onderhouden burger woonhuizen en een boven - enbe nedenhuis Huuropbr ƒ 2251 Koopsom ƒ 25000 Ook in gedeel ten te koop Hypotheek groot ƒ 15.000 beschikbaar Br no 1-7234 bur UN Puch BROMFIETS te koop 3 versn model 1961 William Baddley Balljelaan 57B Utr tussen 12 14 of 17-19 uur elke dag Engelse grijs-witte KINDER WAGEN te koop Kerkweg 2 Te koop een prima WRINGER Erres met bok f 20 Dr s ' Ja coblaan 6 Utrecht Tel 27904 Te koop KINDERWAGEN In prima staat Br no 1-7214 bur UN Aangeb 4 CLUBS ronde tafel theemeubel Dinsdag en don derdag na 6 uur Driehoekslaan 60 Maarssen Elektrische TRIX TREIN H.O 3 Iocs wissels wagens huis jes lampen enz sjoelbat 7.50 Esdoornstraat 73-1 Goede uitneembare BOUW KEET 4'/2x3 m spits dak ƒ 250 Br no 1-7195 bur UN KINDERWAGEN box met vloer jongens - en meisjesfiets Te be vragen Galjoenstraat 55 Utr Te koop 43 cm T.V z.g.a.n prima beeld kleine kast ƒ 275 Kapelstraat 19 bis A Pracht OPEL Kaptein 1955 t.e a.b Ook ruilen Frederikastraat 15 Utrecht Een „ Iris " TEKENMACHINE met verstelbare tekentafel Dan telaan 7 telef 31218 Aangeb snelle SPEED-BOOT lang plm 3.50 meter br 1.35 m hechthout met polyester be kleed geschikt voor tot 15 pk motor gewicht 50 kg compleet met bankjes en plexiglas voor ruit Prijs ƒ 550 Ook genegen te ruilen voor grote rubberboot Te bez Springweg 78 achter in tuin na 6 uur Z.g.a.n Rudge SPORTFIETS Ook ruilen voor snelbromfiets Event met bijbetaling Tevens 2 jongensfietsen van 8 tot 16 j en een Solex Kornalijnlaan 3 Utrecht Wegens overcompleet FILM KIJKER met 70 dia's mooie wandelwagen blauw positiepak je en regenbroek Z.g.a.n wa genmatrasje en 3-arms sche merlamp Marnixlaan 45-11 na 7 uur Behalve vrijdag 2-pers OPKLAPBED t.e.a.b Telef 33835 Antiek Bledermeyer zesladen KASTJE Prijs ƒ 125 tel 21513 Regentesselaan 42 Te koop 4 nieuwe BADKUIPEN „ Dru " licht beschadigd Zo goed als nieuwe transportfiets Prijs ƒ 55 Telef 17126 BRUIDSJAPON kort wit maat 42 Te bevr na 7 uur ' s avonds Marktstraat 7 Utrecht Te koop aangeb EETTAFEL 6 stoelen Kinderstoel kinder wagen Karel Doormanlaan 61 Utrecht Groeneveld'sTextielhandel biedt u een pracht collectie moderne OVERGORDIJNEN in fantas tisch leuke dessins Vanaf 2.90 p m Vitrages gang - en trap lopers vloerkleden deurmatten enz jïroeneveld vernieuwt uw hele interieur Komt u eens kij ken Brigittenstr 2 Utrecht te lefoon 10153 Met kredietservice Van particulier V.W BESTEL 1954 prima onderhouden Tegen elk aann bod Hedenavond tus sen 7 en 9 uur Gildstraat 27 Utrecht Te koop aangeb solide TRANS PORTFIETS en damessport fiets Te bevr Herenweg 39 Utr Woensdag 28 februari Te koop gevraagd Rustige stud ouderej zoekt gem ZIT-SLAAPKAMER in Utrecht per 1 maart Br no 1 7204 bur UN Personeel aangeb MANNEN - POPKANARIES en Zebravinken Merelstraat 35 tel 13617 INSTRUMENTMAKER - FIJN BANKWERKER ingericht voor licht draal frais - en montage werk wil zijn vrije tijd produk tief maken Br no 1-7276 bur UN Een WOONHUIS voor zelf bewoning tot een bedrag van / 15.000 Gaarne opgave van indeling koopsom en aanvaar dingsdatum Br no 1-7268 bur UN Een KLAPCAMERA V platen van 18/24 een vergrotings koker voor 6x6 en klelnbeeld camera Verder alle toebe horen voor donkere kamer Eventueel met foto-toestellen Gaarne opgaaf van merken enz en prijs Br no 1-7267 bur UN Jongeman z.z.g.g als BE HEERDER kantine of i.d v.g g.v in bezit van dipl caféhou der ' momenteel als zodanig werkzaam Br no 1-7202 bur UN Te koop gevraagd HUIS öp prima stand geschikt voor kamerverhuurbedrijf Uiterste prijs ƒ 30.000 Br no 1-7266 bur UN Te koop gevraagd 4 KAMER-PLAT Liefst omgeving Hoog raven en Vleutenseweg Moet spoedig te aanvaarden zijn Br no 1-7244 bur UN Te koop gevr 5 - k 6-pers BUNGALOWTENTEN Brieven met merken van tenten en prijs onder no 1-7216 bur UN Te koop gevr een STAART KLOK en stoeltjesklok Defect geen bezwaar C Blijenberg Eikenlaan 24 Doorn telefoon 2764 03430 Gevr ervaren VERPLEE(3 HULP Rusthuis Johanna Corn Houtmanstr 2 Utrecht Telef 18985 ' s avonds na half 8 Te koop gevraagd VBSPA GS Brieven met Inlichtingen no 1-7189 bur UN HULP In de HUISHOUDING gevr Voor 2 halve of een hele dag per week Wittevrouwensin gel 81 telef 21248 Gevr voor spoedige indiensttre ding voor hele of halve dagen net MEISJE Aanm mevr Ga della Jos Haydnlaan 57 Utr Wij kopen RADIO - en TV TOESTELLEN pick-up-platen bandrecorders naaimachines accordeons rijwielen enz Kooistra Oudegracht 362 tel 17427 MEISJE gevr voor winkel en huish Aanmelden voor 7 u Banketbakkerij B H J v Daa len Kanaalstr 85 Gevraagd een in prima staat verkerende KINDERWAGEN met uitneembare bak - ledi-kantje en - box Br no 1-7100 bur UN Restaurant Formosa OudeGracht 101 103 vraagt voor spoe dige indiensttreding RESTAU RANT-SERVEERSTER en leerling-serveerster Prettige werkkring en zondags vrij Wilt u uw zaak of bedrijf ver kopen zonder er ruchtbaarheid aan te geven Gegarandeerd succes bij „ GOODWILL " Nic Beetsstraat 16 telef 14025 Té huur aangeboden AUTOSLOPERIJ Fa V Kou wen koopt loop - en sloop auto's Ruim gesorteerd in luxe en vrachtwagenonderdelen ook dieselmotoren Belt u even 03406 - 567 Strijkviertel 13 De Meern AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 11 Hoograven Luxe Volkswagens met grote achterruit All risk verzekerd Telef 29410 b.g.g 29417 ZITSLAAPKAMER met keuken en W.C telefoon aanwezig voor heer dame of bejaard echt paar Centrum stad Br no 1 7283 bur UN Gezellig KOSTHUIS aangeb aan jongeman liefst weekend afwezig Omg Biltstraat Br no 1-7217 bur UN Te huur vrije ETAGE bestaan de uit twee kamers en klein ka mertjes met V.W Gebruik van keuken Geen echtparen Br no 1-7209 bur UN Gemeub ZIT-SLAAPKAMER met vrije keuken voor werkend echtpaar of twee vriendinnen of studenten Br no 1-7177 bur UN Lington's LUXE AUTOVER HUUR Loeff Berchmakerstraat 11 26 telef 10855 - 61320 H.H vertegenwoordigers wij maken u attent op onze zeer concur rerende tarieven voor week of maandhuur vraag vrijblij vend inlichtingen Ook V.W busjes beschikbaar MEUBELEN KOPEN NAAR HOUTZAGER LOPEN Oudegracht 189 - UtrêcKt Welk flink zelfstandig MEISJE wil voor onze kinderen zorgen en licht huishoudelijk werk ver richten Goed loon Prettige werlskring Mevr Rensenbrink Julianalaan 51 Bllthoven telef 2481 Nieuwe V.W de Luxe en BUS JES all risk verzekerd Ver enigingen en H.H vertegen woordigers speciale tarieven P F C Jongerlus Detmoldstr 57 telef 27780 BEüdierlj Gebr v Manen vraagt een LEERLING voor bakkerij en als bijrijder op bestelauto Kerklaan 49 De Bilt Telef 60543 Te huur aangeb gemeub ZIT SLAAPKAMER op goede stand f 85 per maand Br no 1-7312 bur UN Voor spoedige indiensttredinggevr WONINGSTOFFEER - DERS en hallwas stoffeerder Fa L A Klaarenbeek en Zn Burg Reigerstr 14 Utrecht Te 13123 b.g.g 25568 BIERMA'S AUTOVERHUUR Opeis Rekord model 1960 en V.W vanaf 8 et per km Uit sluitend Ie klas materiaal All risk verzekering Telef 18408 Utrecht Advocatenkantoor te Utrecht vraagt een KANTOORBEDIEN DE mnl of vrl Typevaardig heid vereist Br no 1-7168 bur UN AUTO'S zonder chauffeur Nieuwe wagens ook bestel auto's Voorn's Autobedrijf Oude Gracht 65 telef 19907 Gevr flinke zelfstandige HULP voor 5 ochtenden per week van 8.30 12.30 Stadhouderslaan 47 Te huur gevraagd Stichting Samenwerkende Blin denzorgvereniglngen te Engelen vraagt voor de verkoop van haar gewaarmerkte artikelen actieve VERKOPER STER Aantr voorwaarden soc verz vakantieregeling Br H Smet sers Bruggen 14A Rosmalen N.B Rötisserie-Taverne du Pont Saint Jean Oude Gracht 101 103 vraagt voor spoedige in diensttreding een COMMIS DE RANG en een leerling-kelner Prettige werkkring Zondags vrij Voor tijdelijk 4 a 6 mnd gevr,droge MAGAZIJNRUIMTE liefst centrum stad plm 60 tot 100 m2 voor geschikte ruimte wordt royale huurprijs betaald Br met uitvoerige gegevens no 1-7245 bur UN Gevr net R.K meisje als HULP in de HUISHOUDING voor de dag of dag en nacht In jong gezin met gezellig huiselijk verkeer Goed salaris Mevr Cornelissen Prof Pullelaan 35 Tuindorp Utrecht Telef 26823 Gevr net MEISJE of werkster voor 4 middagen per week Aanm v Hogendorpstraat 4 Utrecht Te huur gevr in Utrecht 2 KA MERS en Iceuken voor jong echtpaar Br no 5-20 U.N btjk Zeist Te huur gevr door keurig echt paar middelb leeft een HUISJE of etage Gaarne spoed gewenst Br no 1-7227 bur UN Gevr JONGEMANNEN die na gebleken geschiktheid opge leid kunnen worden voor het bedienen van machines Leef tijd 17 22 jaar Aanm dagelijks tot 6 uur Cartonnagefabriek D Mledema N.V Kanaalweg 85 en 86 Utrecht Te huur gevr 2 ongemeub KA MERS met keuken voor jong eehtp zonder kinderen Spoed Br no 1-7225 bur UN Nette MEISJES en VROUWEN gevr voor halve of hele dagen Leeftijd tot 40 jr Cartonnage fabriek D Mledema N.V Ka t;,'5alweg 86 Utrecht AOW'er zoekt een KOSTHUIS liefst met huislljk verkeer en slaapkamertje alleen Br no 1 7220 bur UN Jong echtpaar z.k zoekt met spoed WOONRUIMTE liefst m kook - en stookgel Br no 1-7198 bur UN Schoonmaakbedrijf Het Anker vraagt nog WERKSTERS voor de a.s Jaarbeurs Aanmelden persoonlijk bö mevr Parmen tier Citroenstraat 8 ' s avonds tussen 7.30 en 8 30 uur of op de Jaarbeurs Croeselaan Overdag tussen 9 4 uur Melden bij por tier Veemarktplein Hoog loon en toeslag Jong beschaafd rustig echtpaar zoekt WOONRUIMTE verdie ping kamers met keuken In Utrecht Br no 1-7197 bur UN Spoed Wie heeft gemeub ETAGE of benedenwoning voor 6 mnd voor gezin van 6 pers uit Nieuw Guinea Van 15 mrt tot 15 Sept 1962 f 300 -ƒ 350 Br no 1-7178 bur UN Jolo Couture isi.v Nieuwe Gracht 64 telef 11981 vraagt voor haar ateliers waar uitslui tend het beste genre damesja ponnen gemaakt wordt voor direct of later NAAISTERS HANDAFWERKSTERS een er varen strijkster een leerling strijkster en leerlingen Inte ressante zelfstandige werk kring geen lopendebandwerk Reiskosten worden vergoed Gelegenheid tot solliciteren da gelijks tussen 8 en 5 uur be halve zaterdags wegens 5 daagse werkweek of na telef afspraak Gevr door jong a.s echtpaar 2 ongemeub KAMERS met kookgelegenheid Gaarne br no 1-7314 bur UN Gevr een nette SLAGERS LEERLING 5 daagse werk week A Th de Veen Beetho venlaan 11 a Utrecht Oog in Al 19 62 N.V Cemsto kan aan dames een BIJVERDIENSTE bieden Inl Veemarktplein 5 Wij hebben plaats voor han dige JONGEMANNEN van 17 23 jaar voor de bediening van spoclale machines Enig tech nisch Inzicht Is gewenst Wa rendorf-Papler Oude Gracht 334 Utrecht N.V Rocobé Overste den Oudenlaan 30 bij Balljebrug Kanaleneiland Utrecht kan nog enige flinke JONGEMAN NEN plaatsen voor diverse werkzaamheden op onze ate liers 5 daagse werkweek Alle inl aan bovenst adres van 9 6 u en dasrna Burg Norbruis laan 438 Zuilen U en Bril jantlaan 78 Hoograven U Gevr op een klein gezellig ate lier waar het beste genre da meskleding wordt vervaardigd geroutineerde of aankomende NAAISTERS Mevr Byndho ven Stadhouderslaan 9 telef 27114 N.V Rocobé Overste den Oudenlaan 30 bij BalUebrug Kanaleneiland Utrecht kan nog enige flinke JONGEMAN NEN plaatsen voor perser en leerHng-perser 5 daagse werk week Alle inl aan bovenstaand adres van 9-6 uur en daarna Burg Norbruislaan 438 Zuilen U en Briljantlaan 78 Hoogra ven U Voor hele of halve dagen gevr een nette vriendelijke HULP in de HUISHOUDING die enigs zins zelfstandig kan werken Aanm mevr Jager v Lijnden van Sandenburglaan 49 Tuin dorp Woningruïl AMSTERDAM—UTRECHT 4-kamerwoning douche en warm Water keuken Ie etage West Br no 1-7156 bur UN Nette vrouw of MEISJE gevr in Chin Ind restaurant „ Jih Sin " Willemstraat 18 Dagelijks van 9 14 uur en van 17-21 uur Wij hebben prettig schoon en afwisselend werk voor MEIS JES en jonge VROUWEN tot 30 jaar Wij bieden goed loon plus prestatietoeslag gratis koffie en thee bedrijfskleding gunstige jeugdspaarregellng reiskostenvergoeding Waren dorf-Papler Oude Gracht 334 Utrecht Aangeb vrij HUIS te Amers foort 1 gr woonkamer 3 slaap kamers badcel schuur tuin Huur ƒ 13.10 p.w Gevr gelljkw of groter in Utrecht of omgev Br no 1-7231 bur UN MAGAZIJNBEDIENDE gevr boven 16 jaar N.V Utrechtsche Llngerlelabriek F Spekkels jr Prof Ritzema Beslaan 41 telef 14002 Na 6 uur A A v Eyk V Swindenstraat 35 tel 10605 Aangeb op het Kanaleneiland Spaaklaan 4-KAMERFLAT vattende grote huiskamer 3 slaapk grote keuken met bad cel Huur ƒ 18.50 alles Inbegre pen 4 hoög Gevr heel huls Amsterd straatweg of omgev Amsterdamsestr weg voor het Ondiep of Oudenoord Br no 1 7223 bur UN Jin Jersey Industrie N.V Oude Gracht 215 217 Utrecht vraagt voor haar ateliers ter vervaar diging van dames - en bovenkle ding beschaafde MEISJES als locksters stiksters strijksters afwerksters Ook jonge meisjes ter opleiding op alle afdelingen Prettig werk Geen stukloon Zaterdags vrij Aanmelden da gelijks van 8 tot 18 uur - Aangeb 4-KAMERWONING Splnozaplantsoen Gevr hele woning of event groot bovenh Br no 1-7207 bur UN HULP in de HUISHOUDING Welk meisje wil huisvrouw met kleine kinderen in de huishou ding helpen De Bilt Abt Lu dolfweg 53 telef 60412 Gevr zelfst HULP n de HUIS HOUDING voor halve dagen of 3 of 4 halve dagen p.w Na 7 uur ' s avonds Mevr De Groot Handelstraat 57 1 Ruilen van Rotterdam naar Utrecht of omg Aangeb een 4 KAMERFLAT met ruim uit zicht Huurprijs ƒ 73.10 p.m Ge vraagd een 3 a 4-kamerflat op nette stand Br aan J W Stok kentreet Gljsingstraat 112 B Rotterdam Aangeb HEEL HUIS goed on derhouden kamer en suite keu ken kelder Boven 2 slaapk en keukentje event badcel gr vliering huur ƒ 11 p week om geving Kanaalstraat Gevr huis of flat minstens 3 slaapk Br n 1 7200 bur UN WINKELWOONHUIS keurig on derhouden Kromme Rijnbuurt alleen klein gezin voor ander huis of flat Br no 1-7194 bur UN HEEL HUIS kamer en suite 4 slaapk balkon zolder badcel stenen schuur voor - en achter tuin vrij uitzicht huur ƒ 54.95 p m Schepenbuurt voor ge lijkwaardig of groter huis of ge zellig bovenhuis liefst in win kelcentrum Br no 1-7213 bur UN Gevr een MEISJE of juffrouw voor afwas en diverse lichte werlczaamheden prettige werk kring en geschikte werktijden Lunchroom Noteboom Oudkerk hof 9 telef 10239 Aangeb 5-KAMERFLAT Par terre Hoograven Gevr huis in Oog en Al Liefst omg Bachstr Rich Wagnerlaan Br no 1-7193 bur UN Aangeb omgev Biltstraat Utr BENEDENHUIS bev 2 kamers en suite en grote serre-kamer gang met w.c keuken tuin m schuur en grote kelder huur plm ƒ 11.50 Gevr klein heel of benedenhuis met tuintje in ander wijk Ook event De Bilt Spoed gewenst Br no 1-7179 bur UN Aangeb HEEL HUIS een grote huiskamer ' 3 slaapk keuken achterom tuin met stenen schuur Rivierenwijk ƒ 10 p w Gevr zelfde woning nieuwbouw Br no 1-7080 bur UN Lessen Architectenbureau ir P H Dingemans b.l vraagt voor zo spoedig mogelijk een MEISJE voor het verzorgen van koffie en thee het doen van bood schappen en het verrichten van lichte kantoorwerkzaamheden Diploma typen strekt tot aanbe veling Soil br te richten aan bovengenoemd bureau Oude Gracht 197 te Utrecht VOLKSWAGEN RIJSCHOOL Rekord " V.A.M.O.R erkend Uitsluitend KNAC-lnstructeurs Theorie met projectiefllms Kwartelstraat 48 b telef 15729 Net flink MEISJE gevr als hulp in de huish Hulselijk ver keer weekends vrij Tel 25172 Wickenburglaan 21 Hoograven Utrecht SPAANS Opleiding beginners handelscorresp en praktijk examen Associatie Privé - en clublessen Aanm ' s avonds na 7 uur bij J D Spies Detmold straat 69 Utrecht Praktijkle raar Spaans Vanaf station bus lijn no 8 Gevr In het Hervormd Rust huis voor bejaarden Huize Oudaen " te Utrecht worden VERPLEEGHULPEN gevr met ot zonder ervaring en al of niet intern Schriftelijk of mondel van 6.30 tot 8.00 uur n.m sol liciteren bij de directrice Oude Gracht 99 telet 12542 Heden inschrijving nieuwe cur sussen praktijkexamen MA CHINESCHRIJVEN en steno grafie Instituut van Gelder Moreelselaan 31 Utrecht Tel 15451 Gevr door oude dame te Zeist waar 3 ochtenden per week hulp aanwezig is eenvoudige beschaafde JUFFROUW voor gezelschap en voor de huishou ding ongeveer 50 j Br met uit voerige inlichtingen en event referenties no 1-7255 bur UN WASMACHINES COMBINATIES CENTRIFUGES en KOELKASTEN 20 % KORTING Volledige garantie en service A'damsestraatweg 323-325 c/o watertoren Utrecht Telefoon 030-A2312 Voor degelijke lessen In BOEK HOUDEN M.B.A talen han delscorrespondentie midden standsopleiaing steno ook ty pen 3 lesuren per week f 10 per maand naar de Mercurius Cursussen Amsterd straatweg 12 bis telef 13714 Vraagt pros pectus TYPISTES gevr op klein ge zellig kantoor Aanmelden dag tussen 9 en 4 uur bij de N.V „ COQ " Kanaalweg 72 Utecht 2 JONGEDAMES b,v vriendin nen gevr voor de afdeling lichtdrukkerij leeft plm 15-17 j Sollicitaties worden gaarne ontvangen bij de afdeling Perso neelszaken van de N.V COQ " Kanaalweg 72 Utrecht BEAMBTEN gevr voor ver schillende administratieve afde lingen Goed kunnende rekenen Aanmelden bü de afdeling Per soneelsz van de N.V „ COQ " Kanaalweg 72 Utrecht Gevr V Ruteck's Lunchroom Potterstraat 2 Utrecht KOF FIE JUFFROUW Prettige werk kring Goede verdiensten Voor inl kan men zich dagel wen den tot de gérant op bovenst adres BIJLES DUITS aan scholieren Student heeft nog enkele uren heschikba-ir Br no 1-7173 bur Huwelijken enz N.V Rocobé Overste den Oudenlaan 30 bij Balljebrug Kanaleneiland Utrecht kan nog enige nette meisjes plaat sen als MODINETTE op haar moderne ateliers voor jongens en klriderkieding 5-daagse werkweek Alle inl aan boven staand adres van 9-6 uur en daarna Burg Norbruislaan 438 Zullen U en Briljantlaan 78 Hoograven U Cartonnagefabriek D Mledema N.V vraagt een JONGEMAN voor de calculatie-afdeling Leeftijd 16 tot 20 jaar Kanaal weg 86 Utrecht Telef 33146 13 TE HUUR GEVRAAGD mooie luxe 5-6 KÜMEBFLAT in Utrecht ot omgeving Brieven Willielminapark 22 Utrecht telefoon 25444 Gevraagd op ADVOCATENKANTOOR STENO-TYPISTE per 1 april a.s of eerder Brieven onder no 2-4B42 aan het bureau U.N y ^ I Op het districts consultatiebureau voor tuberculose - 1 J besir\jding Nieuwe Gracht 92 Utrecht is een vaca - ^ J ture voor een | i VRL JONGSTE BEDIENDE ^ Schrift soil te richten aan de Geneesheer-directeur ^ MODINETTES ^ vinden prettig en goed betaald werk bij CV VORST & Co's Confectiebedriif Oude Gracht 187 Utrecht Telefoon 18133 GEVRAAGD CHAUFFEUR VOOR VRACHTWAGEN MET KRAAN Tevens een BIJRIJDER gevraagd genegen alle werkzaamheden te verrichten. Aanmelden TRANSPORTBEDRIJF A Th DE WIT Bankstraat 48 - Utrecht GEVRAAGD voor asbest-cement kanalenmontage door geheel Nederland a MOXTErRS b JONGELn om opgeleid te worden voor monteurs Hoog loon en goede toekomstmogelijkheden Brieven aan Holl Bouwtechn Handelsbnreau N.V Florapark 10 - Haarlem Op ons KANTOOR is wegens uitbreiding plaats voor FLINKE JONGEMAN van 16 a 17 jaar voor licht kantoor - en archiefwerk Typen wel gewenst doch niet strikt nood zakelijk Voor een pientere medewerker zijn steeds goede toekomstmogelijkheden aanwezig Indiensttreding zo spoedig mo gelijk Zaterdags vrij Ook voor hen die door omstandigheden hun studie Mulo of i.d moesten afbreken bestaat de gelegenheid te solliciteren Mondelinge of schriftelijke sollicitaties aan LAMÉRIS INSTRUMENTEN N.V Biltstraat 149 - Utrecht - Tel 138 04 Diversen Voor FINANCIERING Van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantoor C M Witjens Mariahoek 21 Utrecht Telef 13471 en 23295 Alle verzekeringen UW PANTALON te lang te kort of te breed Wij verma ken hem deze week Kleerma kerij Amsterd straatweg 79 nog voor de Beverstraat GRATIS ruim 5 weken lezen indien u ' n half Jaar vooruit betaalt op onze leesportefeuille Alleen bl ] Reading Service Wit tevrouwenstraat 20 Tel W629 ^ Steenweg 65 ^ i Telefoon 22319 Utrecht i r V H.H bestuurders van diverse verenigingen wenst u een ge slaagde avond Dan het show en cabaretgezelschap THE FLYING DUTCHMAN secre tariaat Zaagstraat 5 Utrecht GELDLENINGEN In contanten zonder borg Tophyp Ie en 2e hypotheken Bouw - en Han delscredieten Gratis inlichtin gen Br D.I.B Zwaluwstr 3 Heerlen Accountantskantoor verzorgt uw ADMINISTRATIE en be lastingaangiften Br no 1-7229 bur UN S.G.A plastic broekjes nu SANITIZED en lanolinehou dend Meisje 16 jaar zoekt nette sportieve VRIENDIN 16-17 jaar Br no 1-7208 bur UN Voor glas in lood REPARATIE en nieuwwerk A van Dijk Boterstraat 2A Utrecht AUTOSTOPFERING bekle - dlngshoezen Tel 10295 Dame zoekt CONTACT met dame of heer om samen huis te kopen Betere middenstand of Intellectueel milieu Bedoe ling is het huis gedeeltelijk produktief te maken door kamerverhuur Br no 1-7265 bur UN MUZIEK STAPFHORST Aan bieding Jobo Grammofoon ƒ 49.50 Eén jaar garantie Muziek Staffhorst Drieharing straat 5 Telefoon 14242 Expeditiebedrijf „ DE LUIFEL " Neude 35 36 telef 17605 Ver huizingen transporten kamer verhuizingen pianovervoer speciale afliaal en besteldienst Wij garanderen goede service en billijke prijzen In een dag klaar Al uw schoenreparatie — Natuurlijk schoenmaker J v d BRUL in Kapelstraat 21-23 bij de Biltstraat Verras uw man met FOTO'S van uw kinderen aan huls ge maakt 3 verschillende In al bum f 5.90 Fotobureau ' t Sticht Steenweg 15 Utrecht Bel voor afspraak telef 21313 of 22327 Tasreparatie sloten handvaten stikwerk Snelservice Natuur lijk schoenmaker J v d BRUL in Kapelstraat 21-23 bij de Biltstraat SNBLSTOMERIJ Chr Van der Berg Kostuums mantelkos tuums f 2.95 rok pantalon jumper f 1.25 Vleutenseweg 27 telef 33396 U belt en wij halen Ouderwets maar radicaal Met hoogst geconcentreerde PINIOL verkoudheidszalf wrijft U Uw kou weg ƒ 2 — per pot bij Uw Apoth en Erk Drogist Rechtstreeks van stof f eerderlj schitterende BANKSTELLEN f540 f595 f79S f1175 eethoe ken slaapbankstellen clubs fauteuils etc Desgewenst kre dietservice Van Basten's stof feerbedrijf Pieter Nieuwland straat 25 Tuinwijk Tel 14923 HAARUITVAL Roos Binnen enkele dagen geen haarultval en roos door „ Emsi " Uit klit wortel getrokken op Franse brandewijn en kinine bereid volgens oud recept / 1.25 per flacon Volledige kuur ƒ 2.25 In Utrecht alleen verkrijgbaar bij Drogisterij T P van de Bergh & Zn Steenweg 65 tel 22319 Anno 1812 Voor Jutfaas Dro gisterij W Brand 
Woensdag 28 f e ti r u a r ï ï 9 6 2 - UTRECHTSCH NIEUWSBLAD GOEIE beurt met ZACHTE ZEEP DAAR KNAPPENI TEGELS FIJN VAN OP OOK COLOVINYL WASMACHINES Bezoekt onze showroom aan de fabriek Oudegracht 196 tel 21666 Utrecht COMBI MET 2 MOTOREN EN POMP / 298.00 CENTRIFUGES 2800 TOEREN / 137.50 LANGZAME WASSERS MET OLIEBAD VANAF f 228.00 Alle wasmachines 2 lao ' garantie Service binnen het uur Gemakkeliike betalmgscond Ook showroom A'domsestr w 193 V ÖOÖYES ' JAPONNENiTELIER te IJSSELSTEÏN vraagt * VRL ASSISTENTE voor administratieve werkzaamheden Leeftijd tot ca 21 [ aar Enige jaren Mulo-opleiding strekt tot aanbeveling een keurig KANTINEMEISJE MEISJES voor diverse werkzaamheden MODINETTES LEERLING-MODINEHES GONTROLEUSES voor de produktle-groepen in het naai-afelier Volledige inlichtingen over loon werktijden vakantie enz worden dagelijks van 8-17.00 uur verstrekt aan ons atelier INDUSTRIETERREIN Telefoon 03478-509 MSSELSTEIN Bij de boodschappen van donderdag 1 t/m woensdag 7 maari - bet ti¥eed @ blik AH-Vacuum-koffie HALVE PRIJS ï van deze aanbieding kan elke koper éénmaal gebruik maken i^M^^>!!r!!ii?mtt M^^^^m^simm ^ couS ALB KQFFIE-FEEST H v-j -' Sluit na het openen het blik hermetisch af met bijbehorend plastic deksel verkrijgbaar ti 6 et - KIENSPEL NO 4 j 4 6 12 14 16 18 i 24 26 28 30 36 38 l 40 42 44 46 56 58 • 64 66 70 76 78 i 84 86 88 90 96 KHTAinrEITSGARAHTIE Wanneer u een bij AH gekocht artikel niet elke cent waard acht die u ervoor betaalde dan wordt u door Albert Heijn hec voUe bedrag vergoed RUIME 4-KAMERFLATS met centrale verwarming Pegus aan brede dubbele verkeersweg NETTO KOOPSOM na aftrek premie ƒ 25.750 - v.o.n Hypotheek ad / 21.750 — beschikbaar Vestiging voor jonggehuwden Nadere inlichtingen bij makelaarskantoor fa Ben Drost & Zn TRÜMANLAAN 287 — UTRECHT TELEFOON 35898 31787 WERKSPOOR BEDRIJF TE DTRECHT vraagt voor haar afdeling • Gieterij vormers kemmabers smelters ovenisten afbramers handlangers • Wagon - Constructie en Apparatenbouw constr - bankwerkers elektrlscb lassers aanbouwers plaatwerkers plaatdrgvers vnurwerfenrs draaiers ponsers antogeen sngders hoor ders schilders ververs meniërs staalblazers • Houtbewerking rijtuigmakers menbelmakers tim merlieden samenstellers bekle ders • Polyester polyester-bewerkers Regeling voor reisgeldvergoeding Gunstige winstaandeelregeling Gratis bedrijfskleding Nadere inlichtingen kunnen verkreger worden van maandag tot en met vrijdag van f tot 16 uur en bovendien elke vrijdag tussen 19 er 20 uur bij de afdeling Personeelszaken s^s ^ ^-^^^ > N»'*!lo^»5S ^ « V * Albert Heijn JuJênm 0**2 Een half blik AH-Vacuum-koffie afs Jubifeum-aanbieding Altijd een half uur geleden gebrand „ Pffit " 2;egt het vacuum-blik Ss het open gaat en u ruikt de volle geur van brand-verse koffie Hoe dat komt AH-Va(nium-koffie is altijd en altijd „ een half uur geleden gebrand " Het blik houdt vers - m EINPE Ie SERIE ¦ • BEGIN 2e SERIE • Speel nu uw klenkaarten groeneopdruk tegen klen - spel No i het laatste spel van de Ie serie Volgende week donderdag 8 maart begint de geheel nieuwe 2e serie rode ondruk O weet er zijn duizenden fan - tastischB orllzen cp winnen ' Predsie-gemalen niet te grof niet te fijn De beste bonen èn predsie-gemalen Zo alleen kunt u van het heerlijkste kopje koffie genieten Te fijn gemalen koffie smaakt bitter Te grof gemalen koffie trekt onvolledig af Daarom is nair uur geieucn gcorana xici puk uuuul vw.o - ^ v-iiaKranten

Ga naar