Utrechts Nieuwsblad donderdag 4 januari 1962

14 pagtna*s Oplage 57.000 UTRECHTS CH NIEUWSBLAD v.h Joh de Liefde N.V Drift 2 3 — Utrecht Directie A M E H N Kpemans Drs J R Nieuwenhuis DONDERDAG 4 JANUARI 1962 69e JAARGANG No 208 Hoofdredacteur mr J W Niessink Telefoon 16431 * — Giro 154949 Ab.prijzen f 7.55 p kw 59 c p w In drie dagen 54 doden Hevige terreur over Algerije Drie leden van de tweede delegatie van de Nieuw-Guinea-Baad welke een bezoek aan Neden-land heeft ge bracht onder wie de voorzitter van de raad mr J H F Sollewijn-Gelp - ke zijn woensdagmiddag van Schip hol vertrokken om naar Biak terug te keren De foto toont in de VIP kamer op de luchthaven v.l.n.r de heren B Mofoe mr Gelpke en A Arfan Abdoelah Ar fan zeide op Schiphol o.m dat be loften van autonomie binnen Indo nesië als jJavaans vergif " moeten worden beschouwd EINDE NIEUW-GUINEA-DEBAT Regering acht situatie uitermate ernsti Voor NieuW'Quinea wellicht offers nodig Van onze parlementaire redacteur Premier De Quay en minister Luns hebben woensdag aan het eind van het Nieuw-Guinea-debat in de Tweede Kamer erkend dat de situatie uitermate ernstig is On danks de Indonesische bedreigingen-met-geweld streeft het kabinet ernaar binnen de grenzen van het mogelijke een bijdrage te leveren tot het vinden van een oplossing Wij zullen aldus de minister-president onze verant woordelijkheid voor het volk van Nieuw-Guinea hierbij niet overboord gooien Voor de handhaving van de rechtsorde in dit gebied zijn wellicht offers nodig Over de aard van deze offers liet prof De Quay zich evenwel niet nader uit Geschil vakcentrales over stakingswef ^ Uiterste Indonesische concessie N.Guinea zou na overdracht keuze-vrijheid behouden De Indonesische regering is be reid Iiaar aanspraken op soeverei niteit over Nieuw-Guinea tijdelQk te laten vallen en de Papoea's de mogelijkheid tot uiteindelijke zelf beschikking aan te bieden indien Nederland bereid is het bestuur over het gebied aan Indonesië over te dragen Dit heeft vifoensdag avond volgens Associated Press en Reuter een der hoogste Indonesi sche regeringswoordvoerders te Djakarta verklaard De woordvoerder zei dat „ deze concessie door Indonesië aan de internationale druk " reeds ter ken nis gebracht is van de regeringen van Amerika en Australië en dat zij het „ meest liberale standpunt " weerspiegelt dat Indonesië in deze kwestie kan innemen In het verleden hebben de Indo nesische leiders volledige soeverei niteit over Nieuw-Guinea geëist De woordvoerder zei dat het In donesische standpunt is dat de Papoea's een kans gegeven moet worden het Indonesische bewind te ervaren en dat zij daarna over hun toekomst moeten beslissen „ Ten slotte zijn de Nederlanders daar tien jaar geweest Nu is het onze beurt de inlanders te tonen wat wij kunnen Onder Indonesisch bewind zullen de Papoea's alle kansen geboden worden hun eigen zaken te be hartigen " aldus de woordvoerder Vrije keuze Indonesië zal de Papoea's toe staan over hun eigen toekomst te beslissen na „ mogelgk vijf of tien jaar " aldus de woordvoerder Zy kunnen zich bü de Indonesische republiek aansluiten of hun eigen staat stichten De woordvoerder zei dat het grote verschil tussen bestuur en soevereiniteit is dat bestuur door het buitenland betwist kan worden maar soevereiniteit niet Als Nederland bereid is aan de conferentietafél te gaan zitten en bereid is het bestuur over te dra gen dan is Indonesië bereid de mogelijkheid te bespreken de Ne derlandse autoriteiten die nu in Nieuw-Guinea zijn toe te staan daar te blijven totdat een ordelijke overdracht van het bestuur kan plaats vinden aldus de woord voerder Deze concessie van de regering aldus de woordvoerder is wat de minister van buitenlandse zaken Soebandrio verleden week bedoel de toen hij zei dat Indonesië be reid is de mogelijkheid te over wegen de Papoea's „ een grote mate van autoiTomie " te verlenen onder Indonesisch bewind Een woordvoerder van het mi nisterie van buitenlandse zaken in Den Haag heeft hedenochtend meegedeeld dat ten departemente nog geen berichten zijn ontvan gen over bereidheid van de zijde van Indonesië tot een compromis in de kwestie Nieuw-Guinea CNV wil ook wilde staking erkennen Van onze soc econ redacteur Er heerst verschil van mening tussen N.V.V en K.A.B enerzyds en C.N.V anderzyds over de wette lijke regeling van het stakings recht Het was de bedoeling dat de werknemerscentrales gezamenlijk hun standpunt hierover kenbaar zouden malden voordat op 17 janua ri a.s de commissie stakingsrecht van de Stichting van de Arbeid voor de tweede maal bijeen zal komen Aangaande de mogelijkheid van een overeenstemming voor die datum hullen de drie grote vakcentrales zich echter in stilzwqgen Alleen erkende honden N.V.V en K.A.B willen het recht om een staking uit te roepen alleen geven aan verenigingen die de ko ninklijke goedkeuring hebben dus ook de E.V.C Zij zien het sta kingsrecht als een laatste middel om de verbetering van arbeidsvoor waarden te verkrijgen en willen dit recht alleen toekennen aan organisa ties die verantwoording voor lonen en arbeidsvoorwaarden dragen Het C.N.V wil ook wilde stakingen wettelijk mogeliik maken op grond van haar principe van soevereiniteit in eigen kring en verantwoordeljjlc heid der lagere organen Geen dwangsom Overigens zijn N.V.V C.N.V en K.A.B het eens over het feit dat een staking wettelijk veroordeeld kan worden maar dat een dwang som en een gijzeling uit den boze zfln De drie vakcentrales maken er vooral bezwaar tegen dat de rech - Geen uitspraak van Kamer Het debat is geëindigd zon der formele uitspraak van de zijde der Kamer De regering heeft uit de houding van de meerderheid de kracht geput ter een weigering om te werken nog steeds als een individuele wanpres tatie tegenover het arbeidscontract aanmerkt Dit past menen zi niet meer in de moderne verhoudingen waarin meestal de vakorganisatie en zel den het individu voor de staking verantwoordelijk is Nota Lichtenauer Door het Centraal Sociaal Werk geversverbond is dit najaar aan de werknemerscentrales ter vertrou welijke kennisname de nota Lichte-nauer ter hand gesteld mr Lich tenauer oud Eerstekamerlid voor de C.H.U thans staatsraad Deze nota wordt beschouwd als het standpunt van de werkgevers organisaties hoewel zij niet officieel als zodanig is gesanctioneerd Het rapport-Lichtenauer toont zich niet erg enthousiast voor een wettelijke regeling van het stakings recht hoewel het diverse mogelijk heden ter discussie open laat Advies geven De commissie stakingsrecht van de Stichting van de Arbeid is inge steld om de minister van justitie op zijn verzoek het standpunt van ' t bedrijfsleven over deze materie ken baar te maken Tevoren heeft minister Beerman hierover al de mening gevraagd van 4 hoogleraren in het arbeids recht die zich in het voorjaar van 1961 met drie tegen een uitspraken tegen wettelijk vastleggen van dit recht Tot nu toe heeft minister Beer man zich niet uitgelaten over het voorontwerp van wet dat door zijn voorganger prof Samkalden in de cember 1958 gereed was gemaakt Al met al ziet het er naar uit dat de weg naar ' n wettelijke fundering van de staking — zo die er ooit komt — een lange zal zijn op de ingeslagen weg voort te gaan De minister-president hoopte dat de Kamer haar rertrouwen aan het kabinet ook later zou blijven schenken en dat hij wellicht spoedig nadere gegevens zou kunnen rerstrekken over de interna tionale contacten die nu nog gehuld zijn in een waas van diplomatieke geheimzinnig heid De socialistische fractieleider mr Burger was teleurgesteld over het debat en meende dat de rege ring en de meerderheid van de Kamer de toestand niet ernstig genoeg opvatten Integendeel zei minister Luns de situatie is uiter mate ernstig De regering doet al les om een vreedzame regeling te verkrijgen al kan zij niet garan deren dat een gesprek zonder-voorwaarden zoals thans wordt beoogd inderdaad tot stand komt Aan een dergelijk gesprek zal ook de andere party dus Indonesië moeten meewerken Reeds eerder had mr Luns opgemerkt dat de eerste reacties uit Djakarta niet erg hoopvol waren Goed op dreef Hoe de toestand dan ook mocht zijn minister Luns was gisteren middag goed op dreef Met enkele persoonlijke grappen slaagde hij erin de langzamerhand toch wel gespannen geraakte zenuwen in de Kamer te laten uitlopen op enige lachsalvo's Mr Luns heeft forse taal ge sproken Hij noemde de dreige menten van Indonesië zonder meer chantage waardoor het ontstaan van een gesprek zfeer wordt be moeilijkt De regering zal niet wij ken zij is niet van plan te capitu leren „ met het mes op tafel " Geïrriteerd toonde de bewinds man zich over de opmerkingen van mr Biesheuvel AR die kri tiek had geleverd op wat hfl noem de „ het blqmoedige optimisme " van de regering na het vastlopen van het plan-Luns in de Verenig de Naties De minister betoogde dat de regering nadien zeer veel heeft ondernomen Mr Biesheuvel zei later dat het slechts een nuan ceverschil betrof en dat ook de AR-fractie het kabinet steunde in het vertrouwen dat er een gesprek zou komen staatssecretaris Bot beloofde dat de Papoea's gelegenheid zouden krijgen zich een zo duidelijk mo gelijk beeld te vormen omtrent een vrije en verantwoorde keuze ook waar het betreft contacten met In donesië Vervolg op pag 6 kolom 1 Van Roijen blijft gematigil optimistisch Van onze Amerikaanse correspondent • Dr J H van Roijen de Neder landse ambassadeur in Washington heeft woensdagmiddag wederom een bezoek gebracht aan de Ame rikaanse minister van buitenland se zaken Dean Rusk in tegen woordigheid van hoge ambtenaren onder wie Harriman Na afloop verklaarde dr Van Roijen tegen over de pers dat hij gematigd op timistisch is en van oordeel dat enige vooruitgang is gemaakt in de richting van gesprekken over onderhandelingen met Indonesië Dr Van Roijens bezoek vormde een onderdeel van het actief diplo matiek verkeer waarover de Ne derlandse regering aan de Kamer mededeling heeft gedaan Gelijk bekend wenst de Nederlandse re gering over de inhoud van deze diplomatieke getsprekken de grootst mogelijke geheimhouding te bewaren Een bezoek aan het State Department mag men niet als een soort crisisbezoek beschou wen De afspraak met Rusk was reeds vorige week gemaakt Van V.N.-zijde is nog geen toe zegging gedaan dat de wereldor ganisatie'in een of andere vorm derde partij zal zijn bij onderhan delingen tussen Nederland en In donesië Toch verplaatst het ac cent zich wel in de richting van de Verenigde Naties daar andere mogelijkhetden voor het vinden van een derde partij gering blij ken GAS wenst mohilisatie Een golf van terrorisme door Europeanen en mohammeda nen heeft in de eerste dagen van het nieuwe jaar 54 men senlevens geëist terwijl 93 an deren gewond werden Sommi ge waarnemers geloven dat een nieuwe crisis naar een toppunt gaat Algerije is gisteren het toneel ge weest van een golf van aanslagen en gevechten tussen Algerijnen en Fran sen Het dodencijfer van deze dag be draagt volgens de laatste gegevens achtendertig 61 Personen werden ge wond In Oran waar de ernstigste onge regeldheden plaats vonden telde men negentien doden onder wie acht Europeanen Hier raakte jonge Euro peanen slaags met Algerijnen Het uitgaansverbod werd vervroegd tot acht uur In Constantine Oost-Alge rije ontplofte een granaat in een bioscoophal Drie Algerijnen werden gedood en 27 gewond Het geheime O.A.S.-Ieger heeft in Algiers biljetten aangeplakt waarin opgeroepen wordt tot een algemene mobilisatie Het doel van de biljetten is niet duidelijk Iif Frankrijk wordt een mo bilisatie in oorlogstijd gewoonlijk door middel van biljetten afgekon digd Maar niemand gelooft dat het geheime leger voldoende georgani seerd is om een militaire mobilisatis te gelasten Beweeglijk stadium In Parijs deelden woordvoerders mee dat de onderhandelngen tussen Frankrijk en de Algerijnse voorlopige regering op het ogenblik nog steeds in een beweeglijk stadium verkeren en dat er nog steeds een aantal pun ten zijn die opgehelderd moeten wor den Hieronder vallen vermoedelijk de waarborgen voor de Europese min derheid van een miljoen mensen en de toekomst van de Franse militaire bases Een ander punt is de toekomst van de Franse olievelden in de Saha ra Onbekend is ook de reactie van de O.A.S Men vreest dat de O.A.S op Duizend auto's in Franse Alpen gestrand Van onze Parijse correspondent Sedert dinsdagnacht zijn de be stuurders van duizend auto's en trucks gedwongen op de grote ver keersweg naar Geneve bij Dijon gunstiger weer af te wachten om hun reis te kunnen voortzetten Nadat ztj eerst ' s nachts met zware sneeuwstormen te kampen hadden moest gistermorgen om acht uur door alle auto's geheel worden gestopt in verband met een zachte motregen waardoor de weg over ettelijke kilometers in een spiegelgladde ijsbaan werd her schapen Ook het treinverkeer werd in de Elzas en in andere streken van Oost-Frankrijk gisteren op vele tra jecten door sneeuwstormen ont wricht In Zwitserland en Oostenrijk zijn waarschuwingen voor lawinegevaar uitgegeven najJat zware sneeuwval werd gevolgd door een snelle tem peratuursstijging op de berghellin gen Noord-Zwitserland werd bedolven onder een van de dikste pakken sneeuw van deze eeuw De Arlberg-expres boekte een nieuw record de trein had tien uur vertraging In Engelan,d duurt de ongewoon felle koude nog voort ondanks het feit dat de meteorologen voor vandaag dooi hadden voorspeld Vele delen van Engeland ztjn bo vendien gehuld in dichte mist alle mogelijke manieren zal proberen te verhinderen dat een overeenkomst ten uitvoer gebracht wordt ¦ In berichten uit Rabat wordt er op gewezen dat Marokko van mening is dat de hulpbronnen van de Sahara — waarbij speciaal aan de olievelden wordt gedacht — door Marokko Tu nesië en Algerije gemeenschappelijk moeten worden geëxploiteerd Com mentators te Rabat wijzen er in dit verband op dat de vertegenwoordi gers der Algerijnse opstandelingen daarom in hun geheime besprekingen met de Franse afgevaardigden geen afbreuk mogen doen aan de belangen van Tunesië en Marokko in de Sa hara Te Tunis is vernomen dat Ben Khedda tien tot vijftien dagen in Marokko zal blijven Pro{.H.J.M.Weve overleden In de ouderdom van 73 jaar is woensdag in het Academisch Zie kenhids in Utrecht overleden prof dr H J M Weve oud hoogle raar in de oogheelkunde aan de rijksuniversiteit te Utrecht Tot september 1958 was hü ook direc teur van het Oogiydersgasthuis in Utrecht Met prof Weve is een geleerde heengegaan die internationale be kendheid heeft gekregen door zqn PROF DR H J m WEVE behandelingen van de netvlieslosla ting een ziekte die b\jna altüd tot blindheid van het door de ziekte getroffen oog leidde Zowel uit binnen - als buitenland zün velen naar Utrecht gekomen om zich door prof Weve te laten behandelen Voor een uitvoerige levensbe schrijving verwijzen wij naar pa gina 2 De teraardebestelling is maandag 8 januari op de r.k.-begraafplaats in Zeist na de uitvaartdienst die om 11 uur wordt gehouden in de r.k kerk aan de Utrechtseweg in Zeist Nieuwe Sovjet-ambassadeur in Verenigde Staten Volgens een bericht van het Rus sische persbureau Tass is Anatole Dobrynine benoemd tot ambassadeur in de Verenigde Staten als opvolger van Mikhail Mentsjikof die van de ze post is ontheven en een andere functie zal krijgen Nog steeds ontruimen Europeanen hun woningen in Elisabethstad waarna de inboedel een prooi voor pluunderende Katangesen wordt BoeloebOrvrouwen foto dragen hun buit waaronder een radiotoe stel op het hoofd weg Intimidatie hielp niet * o et woord waarop Indonesië ^^ n zat Ie wachten is in de Tweede Kamer niel gesproken " aldus verklaarde gisteravond de Nieuw-Guinea-expert van de P.v.d.A voor de VARA-microfoon Gelijk had hij want al liet hij in het vage wat dat woord was de luidruchtigheid van de heren in Djakarta heeft het voordeel van duidelijkheid Wat Soekarno ver langde was onvoorwaardelijke capi tulatie Misleidend was echter de bewering van de VARA-commentator dat de Nederlandse regering alweer een slag achter ligt nu wij bereid zijn tot onderhandelingen zonder hei zelfbe schikkingsrecht als voorafgaande voorwaarde te stellen wil Indonesië geen „ open gesprek " meel De misleiding ligt in dit „ meer " Nog nimmer is de laatste vijftien jaar gebleken dat Soekarno bereid was te onderhandelen ovei Nieuw Guinea zonder voorafgaande erken ning van hei reeds bestaande recht van Indonesië op „ Irian " als voor waarde te stellen Ook niet in zijn zogenaamd vriendelijke rede van 17 augustus jongstleden en zelfs niet in zijn hartelijke correspondentie met dr Paul Rij kens Ambassadeur Zain en prof Yamin hebben < dit denkbeeld gelanceerd maar het niet weten waar te maken De VARA commentator kan dat evenmin Wat men ook van Soekarno zeggen kan niet dat hij aan zijn stel ling niet stug vastgehouden heeft Het zou voorts onjuist zijn de huidige bereidheid van de Neder landse regering als een grote omme zwaai of iets principieel nieuws te beschouwen Hei vooropstellen van het zelfbe schikkingsrecht als uitgangspunt voor onderhandelingen met Indone sië is van betrekkelijk jonge datum Het heeft meer gediend als een ver duidelijking waarom Nederland niet bereid was ie onderhandelen op basis van voorafgaande erkenning van Soekaino's rechten Jarenlang heb ben achtereenvolgende kabinetten gemeend dat hei voor zichzelf sprak wanneer men dit niet wenste Toen het begrip hiervoor toch onvoldoen de bleek heeft iemand in regerings kring ontdekt dat men de zaak dui delijker maken kon wanneer men de consequenties van Soekarno's eis pre cies formuleerde onvoorwaardelijke erkenning van de Indonesische aan spraak betekent opoffering van een onmondige bevolking aan een impe rialistisch verlangen Daarom vrije keus voor de tevoren tot enig poli tiek besef opgevoede Papoea's of zij al of niet deel wilden uitmaken van de Indonesische republiek Zo werd de eis van zelfbeschikking gesteld tegenover de eis van overdracüi zon der meer De Nederlandse regering wil nu deze twee eisen tegen elkaar afrui len Tot iets meer üeeft zij zich nog steeds niet verplicht Ook daarover moei er geen misvatting zijn Wan neer de regering bereid is ie onder handelen zonder voorafgaande voor waarden betekent dit niet dat zij reeds tevoren hei zelfbeschikkings recht van de Papoea's wil prijsgeven Indonesië zou kunnen zeggen ons doel van onderhandelingen is over dracht en Nederland kan zeggen ons doel is zelfbeschikking voor de Papoea's Het zou de moeite waard zijn te onderzoeken of er daartus senin misschien toch een mogelijk heid ligt bijvoorbeeld door middel van internationale garanties om een redelijke vorm van Indonesische soevereiniteit te verenigen met een redelijke vorm van politieke opvoe ding en uiteindelijke politieke keuze door de Papoea's Dit laatste is wel het minimum dat de bepalingen van hei handvest der Verenigde Naties vergen Wil Indonesië die door gebruik van ge weld met voeten treden en wil de rest van de wereld dat aanvaarden dan zal op een ogenblik Nederland heengaan als de Moor die zijn plicht heeft gedaan Dat zal dan voor de internationale samenleving een droe vig ogenblik zijn Hei zou echter heel goed kunnen dei de toon van Djakarta nu weer iels gematigder wordt De poging Nederland zodanig onder druk ie zetten dat er een regeringscrisis zou ontstaan is mislukt en de belang stelling in de wereld voor de positie van westelijk Nieuw-Guinea werd groter dan ooit Als hij tegenover zijn opgehitste volk nog terug kan zal Soekarno nu liever eerst proberen een situatie te weeg te brengen waarin de huidige tegenstelling tussen de soepele hou ding van Nederland en zijn oorlogs zuchtige halsstarrigheid niet meer zo duidelijk spreekt Maar halsstarrig zal hij blijven Rusti iflIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMi ^ ig weer WEERSVERWACHTING van het KNMI geldig tot vrijdagavond opgemaakt te 11.15 uur Overwegend droog weer met wolkenvelden en plaatselijk mist Weinig wind Temperaturen om het vriespunt ZON EN MAAN Donderdag Zon op 8.48 zon onder 16.43 Maan op 7.21 maan onder 16.03 I Europees weerrappori | = Donderdag 7 uur v.m = Max Neersl temp afgel gisterer M u geh bew 1 gr O mm - 7 gr O mm 2 gr O mm 2 gr 0.2 mm 0 gr 0.1 mm - 1 gr o mm - 1 gr o mm 2 gr o mm 4 gr 4 mm 15 gr 12 mm 2 gr 0,1 mm - 3 gr o mm - 3 gr 0.1 mm 1 gr 1 mm 7 gr 10 mm - O gr o mm ¦ O gr 0.4 mm Station Weer Stockh mist geh bew zw bew geh bew zw bew onbew. geh bew regen regen geh bew geh bew geh bew regen motregen onbew. mist niet ontvangen licht bew 22 gr zw bew geh bew zw bew onbew. half bew Oslo Kopenh Londen A'dam Brussel Luxemb Parijs Grenoble Nice Beriyn München Zurich Geneve Locarno Wenen tansbruek Belgrado Athene 21 gr 18 gr 14 gr 18 gr O mm mm mm O mm 4 mm Rome Ajacclo Madrid Mallorca Li.ssabon ^ iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiuiuiiiüuiiumuuiiiuii3 
¦ Donderdag 4 januari 196 2 ' UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Oliekachel omgevallen Felle brand teistert Utrechts gezin In memoriam prof dr Weve smakelijk gezond licht verteerbaar kunnen stellig de mogelijke na delen van de verkorte werkweek ten goede worden gekeerd Ik meen dat wij ieder persoonlijk ons hier terdege op moeten bezinnen Belangrijke maanden Ook van ons Utrechtse gemeente bestuurders zal wederom bijzonder veel arbeid worden gevergd Het materieel en geestelijk welzijn in onze stad de voorzieningen in woningen en scholen de verkeers problematiek de industriële ont wikkeling de openbare gebouwen en nutsbedrijven en vele andere grote en kleine belangen der ge me - ntelijke huishouding zullen bij voortduring onze zorg opeisen Er staan ons binnenkort be langrqke beraadslagingen te wachten Voor zover het zich thans laat aanzien zullen z^h tereenvolgens de verdere pro cedure betreffende het ver keersplan „ Utrecht " de nieuw bouw van Tivoli het rapport over de toekomstige ontwikke ling van Utrecht en de begro ting voor dit jaar de openbare revue passeren En allicht zul len ons nog vele andere onder werpen bezighouden vóórdat de raad krachtens de op 30 mei te houden verkiezingen in deze samenstelling zijn vierjarige periode zal hebben besloten Voor verscheidenen uwer ook tot mijn groot leedwezen voor twee wethouders zal dan tenmin ste voorshands het eind hunner openbare werkzaamheid ten bate van de gemeente zijn gekomen Mogen zij van dit laatste half jaar nog voldoening en genoegen be leven Ik wil hier nog de wens aan toevoegen dat de heer Leeuwen berg eerlang hersteld in ons mid den zal terugkeren Dames en heren wij hebben ons na de bezinning van Kerstmis en de jaarwisseling wederom omgord met vertrouwen en werkkracht de energie van een hernieuwd begin heeft het licht van nieuwe voor nemens ontstoken Moge het ons aller deel zijn gedurende een voor spoedig jaar geluk te geven en te ontvangen aldus de burgemeester De heer G G ter Meer vannacht overleden HERENKLEDING 20 tot 40 % KORTING Op alle merken Overhemden ZO pet KORTING cyLiicht ^ e cJ^i AL zijn er alweer dagen overheen ge - gaan ik wil mij toch nog even kwij ten van een bijzonder plezierige plicht alle aardige vriendelijke hartelijke men sen die mij per advertentie in deze krant een voorspoedig 1962 hebben gewenst heel hartelijk te danken voor deze vriendelijke gevoelens te mijwaart En daar dan maar meteen aan toe te voegen dat mijn gevoelens jegens hen even hartelijk en warm zijn Wat mij ieder eind van ' t jaar weer treft als ik die kolommen hartelijkheid jegens mij lees is dat er zo veel goedeliên zijn die ik persoonlijk niet ken en die mi ] zo'n goed hart toedragen dat zij daar expres een "' ensje voor in de krant zetten Er zijn vriendelijkerds bij die ik niet eens bij naam ken en als die mij dan een heel vol j-ar niei dan voorspoed wensen dan is dat een hartverwarmend iets He * maakt mij altijd een beetje beduusd zoveel persoonlijk onbekenden die mij zo vriendelijk gezind zijn Dit is altijd een van die zeldzame ogenblikken dat ik het be treur geen eigen auto te bezitten want als ik die wel had dan zou ik daarmee al die prettige weimenende wensjes in de krant zetters afrijden om ' len persoonlijk de hand te drukken Nu moeten zij maar met deze wel een beetje onpersoonlijke harte lijke dankbetuiging genoegen nemen Vrienden ik zou u allen één voor één aan het hart willen drukken Ik hoop dat u deze goede wil voor lief zult willen nemen Mocht ge eens bij mij in de buurt komen aarzel dan vooral niet even aan te wippen om mij de gelegenheid te geven u voor uw aardige attente wensje te bedanken De koffie is klaar en ik heb altijd koekjes in huis Ik verwacht u dus allemaal bij mij Hoe meer hoe liever Kennewenogguslache ook Wij zijn nu alweer een eindje 1962 in maar ik wilde u dit toch nog even zeggen Een mens moet al een heel verhard hart hebben als hij niet onder de indruk komt van al di < hartelijkheid die hem uit de laatste krant van ' t jaar tegemoet vloeit Men mag dan soms wel eens twijfelen over de vraag in welke graad van eenzaamheid men door het leven gaat als je dan di3 rijen advertenties van wélwonsers leest dan ziet men tot zijn vreugde dat het met die « enzaamheid best meevalt ia dat men honderden vrienden bezit Dat is heerlijk en een aansporing om er /- jy /• iets van te maken en het jonge jaar met ^ vCO/^'vgeestdr'n e lijf te gaan CZV >» yV/=Z//P U aUen heel hartelijk dank van t^u/^fvat^rsi FRANS VAN ROOIJEN ÏPLS!^^.P naast Rembrandt-Theater Benjamin M z v J P Knopper en W C Soeter F C Donderstraat se Smit Frederik W A Mori en kens Otterstraat 54 bis R D Bou - 46 Wilma d v B L Middelkoop en Marlies K M Gothe Johanna H tier en J A van der Muil Gr van W C A Poot Vleutenseweg 163 Nieuwenhuijs en Cornelia Steen Roggenweg 83 III T H Streng L Ondertrouwd Marinus P brink Frank den Otter en Johanna Lauwe.-straat 60 bis en C A L v Agterberg en Elisabeth T Gale J Boven Adriaan Pijl en Gerarda der Horst Scherpenburglaan 1 II sloot Gijsbertus J van de Bildt en M Bakker Hendrik Robijn en Overleden Jeannette W M Geertrui van Diete Johannes Blij Christine L J van Soestbergen de Heus 4 maanaen Jutphaas Rij - erveld en Regina J Bakker Hen Cornells Spitsbaard en Anthonia J nenborghstraat 35 Fredericus E dricus G A M Botermans en Eli v d Bilt Richard A Storr en Ire Bonnecrotj geh m E E Barne - tus E J zonen van J A de Maagt sabeth J Douma Gijsbertus M ne D Leistra Antonius H M Teu veld 74 j Stormdijkl 17 I Christianus en E J M Gresnigt Curagaostr Burger en Elisabeth M Tieland nissen en Maria J Perdon Anne G J de Ruiter geh m E M 15 Pierre R z v J J Druppers Willem F de Caluwé en Geertruida Tolsma en Martha J Maas Freddy Stikvoort 79 j Troelstralaan 56 en M E Boele Kanaalstraat 137 A W van Rhee Carolus C Godee Valentin en Elsje de Heus Feiko v Franciscus J M Kimmel geh m Alfredo z v J Gringhuis en M L en Carolina E van der Kuilen Ja der Veen en Margrieta J B Ha E B Brunott 67 j Zeist P van Steenbeek Maetsuykerstraat 20 cobus H M Heideman en Johan mer Theunis Westerbeek en Elisa Wieldrechtlaan 7 Marinus van der Tommy z v J M de Brutjn.en C na M A van der Kuip Hendrik A beth Engelen Johan J Wieken Gun geh m M E Valk 61 j Ha - Helweg en Elbertha Hofman Gus kamp en Johanna W C Harmans gestein L Dreef 10 Hendrik J Dol - taaf P A van Hoeijen en Pietje Cornells J Worst en Bernardina H fin geh m M Frederiks 54 j Mgr Scherpenzeel Kare de Jong en van Tilburg Robbert C J Zorn en v d Weteringstraat 80 Helena v Maria Greven Jan Ka'den en Ma Aaltje de Bruin Ballegoijen ongeh 72 j Maliestraat ria M Nauta Rijk G van der Getrouwd T Nesselaar en 8 Petrus T van de Burgt ongeh Kieft n Grietje Hennevelt Paulus A W van Oort Schelpstraat 10 56 j IJsselmuiden Burg v Enge - M Kraan en Wiegertje J Ludwig R A Evers en W J A van Lint lenweg 137 Goverdina A de Janny N d v H v Klaveren en Johann j W Martens en Dirkje v Lagenoord 2 P W M Claus Raadt geh m A Groen 71 j Ho - A W Loggers W de Zwijgerlaan Beest Antonio MarzuUo en Odette Groesbeek Mookselaan 8 en Ar meruslaan 57 bis 2 Drie kinderen uit vuurhaard gered Van een onzer verslaggevers EEN FELLE BRAND heeJft woensdagavond in de Vos straat te Utrecht een boven woning met de daarbij beho rende zolderverdieping in de as gelegd Het vuur greep zo snel om zich heen dat de brand weer die met groot materieel was uitgerukt geen kans meer zag nog iets van het huisraad te redden De omvang van de schade was nog niet vast te stellen Er was evenwel een brandverzekering afgesloten Het gezin bestaande uit vader moeder en drie kinderen slaag de erin zich in veiligheid te brengen Drie minuten voor half twaalf kwam de eerste melding binnen een uitslaande brand in de Vos straat 17 telefoneerde een buur man Er werd groot alarm gegeven Een hoge en een lagedrukspuit een ladderwagen en een gereed schapswagen spoedden zich naar de nauwe straat waar de oude huisjes veel droog en daardoor gemakkelijk ontvlambaar hout hebben Overslaan van de vlam men op de daken aan de overzijde van de straat was niet ondenk beeldig De brand was ontstaan in de achterkamer van de eerste verdie pmg De bewoner de 28-jarige C Pouw was daar aan het witten Hij stond op een trap met in de ene hand een pot verf en in de andere een kwast Waarschijnlijk heeft hij zijn evenwicht verloren Hij viel daarbij een brandende oliekachel omstotend De kachel ontplofte en de kamer stond in korte tijd in lichterlaaie no O Hartelijk dank De rookontwikeling was direct al zo hevig dat boven de Vleu - VERSTIKKEND was de rook die in de Utrechtse Vosstraat uit het brandende huis van de familie Pouw opsteeg Tot ver i/n de om trek was dit merkbaar tenseweg bijvoorbeeld vijf minu t?n na de eerste melding al een d;kke rookwolk hing De heer Ponw zün echtgenote en een zwager die toevallig op bezoek was de heer A Lui ning uit de Dorstige Hartsteeg snelden naar boven waar de kinderen een jongen van 4 en twee meisjes van 1 en 8 jaar lagen te slapen Zq namen hen op en droegen hen naar buiten Even later hadden de vlam men de houtentrap bereikt De brand was toen al zo hevig de vlammen laaiden meters hoog op dat er niet meer aan viel te dan kten nog iets in veiligheid te bren - Directeur van eerste lagere techn * school Vrij plotseling is vannacht inUtrecht de heer G G ter Meeroverleden de directeur van deEerste ri* -;— Technische School aan het Schoolplein 9 in Utrecht Hy is 54 jaar geworden De heer Ter Meer die sedert augustus 1960 in Utrecht woonde werd 17 april 1907 in Enschede ge boren Aanvankelijk was hij werk zaam bij Stork & H.-'zemeyer N.V in Hengelo Daarna werd hij con structeur welke functie hij bij verschillende fabrieken heeft uit geoefend In 1933 werd hij via de textiel avondschool in Hengelo aan het onderwijs verbonden In 1939 werd Mimen Verkeersopstoppingen door storingen Op twee plaatsen in Utrecht is het verlceer woensdag enige tijd gestremd geweest door technische storingen In de Zonstraat raalcte de ahob defect waardoor er van 15.40 tot 16.30 uur een opstopping ontstond Personeel van de Nederlandse Spoorwegen heeft met de politie er voor gezorgd dat het verkeer — zij het langzaam — over de niet afge sloten helft van de overweg kon rijden Tussen 19 en 20 uur kreeg het ver keer te lijden van een technische sto ring aan de Balijebrug De brug wilde namelijk niet meer dicht Omstreeks 20 uur slaagde men er in de brug met mankracht weer gelijkvloers te krij gen Utrechtse apotheken op zaterdagmiddag Met ingang van 1 januari zijn de meeste apotheken te Utrecht na 13 uur op zaterdagnaiddag geslo ten Geopend zijn in ieder geval De apotheken die de nacht dienst op die zaterdag be ginnen de apotheken dde de nacht dienst op die zaterdag be ëindigen f ^ fci ilpcit^flien ^ In de week van 30 december tot « Januari hebben de volgende apotheken zondag - avond en nachtdienst Koert Biltstraat 100 Wltteboon De Liefde Voorstraat 6 v d Bergh Wil lem van Noortstraat 82 Koert Kanaal straat 194 Dr v d Graaff Amsterd straatweg 516 Boswijk Twljnstraat 28 MODERN JAZZCLUB The Modern Jazzclub Persepolis geeft zaterdag 6 januari in de werfkelder Oude Gracht 205 te Utrecht een jazzavond Ruud Ja cobs combo het Ray Warleigh quartet en het trio Misja Mengel berg treden op van 20 uur tot 23 uur gen De heer Luining heeft het nog even geprobeerd Hij maakte een raam kapot daarbij zich verwon dend aan een arm maar de hitte was al te hevig Uitgebrand Met twee nevelstralen en drie slangen op de waterleiding ging de brandweer het vuur te lijf Na onge veer een half uur om een minuut over twaalf kon het sein „ brand meester " worden gegeven Toen waren de eerste verdieping en de zolder volkomen uitgebrand Een wljkgebouw van de B.B dat onder de woonverdieping lag kreeg vrij veel schade door water De brand midden in de nacht bracht in de Vosstraat grote con sternatie teweeg Overburen vroe gen zich af of zij hun huisraad ook in veiligheid moesten brengen Met angstige gezichten volgden zij de verrichtingen van de brand weer Opgelucht herademden zij toen enkele forse stralen de laat ste vlammen doofden Alleen een verstikkende rook sloeg toen af en toe nog in de straat neer De fa milie Pouw is bij buren onderge bracht hij definitief benoemd bij het nij verheidsonderwijs in Hengelo Na dte oorlog was de heer Ter Meer leraar aan de lagere techni sche school in Rotterdam In 1948 volgde de benoeming tot directeur van de lagere technische school in Den Helder Ook werd hij daar di - a G TER MEER recteur van de gemeentelijke avondvaktekenschool Toen de heer W K Bertram op 26 juli 1960 de lagere technische school in Utrecht vaarwel zei om dat hij met pensioen ging nam de heer Ter Meer zijn plaats in De crematie van het stoffelijk overschot zal maandag 8 januari om 15 uur geschieden in Dieren Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 en J D Oostindie Looplantsoen 7 Gerardus J T z v Th J Claes sens en M D v d Ven Palmstraat 37 Sebastianus A z v S A Getj t oeek en M M Geurtsen Obrechtstraat 58 Stewart z v A J H Janssen en Y Kampstra Griet straat 10 Andreas J J en Alber - Florie Gruttostraat 11 bis Ronald A z V R Chitoe en H L Muiier Ln van Soesbergen 17 bis Stella d V G W Tonkes en S Tonkes Enk huizen Venuslaan 60A Jacqueline E d V D W Pulker en J M E Klemann Burg Norbruislaan 136 UTRECHT — Geboren Jaap J z V C J J Vermeulen en G G Blom Rooseveltlaan 142 Guido z V D Stiglic en G Moolenbeek Soest Soestdijk Lindenlaan 4a Advertentie Twee jongens door ijs gezakt PLANTEN MARGARINE Dat het ijs in Utrecht niet meer betrouwbaar is hebben woensdag de lO jarige A J M Olijhoek Wickenburglaan 11 een hoog en de 7-jarige W Klarenbeek Herman Modedstraat 10 gemerkt De eer ste zakte op de Linschotensingel de tweede op een sloot langs de Marnixlaan door het tjs Beiden slaagden er zelf in weer op de wal te kruipen Agenten van politie hebben de jongens naar huis gebracht Binnenkort in behandeling Verkeersplan en bouw Tivoli Nu onze gemeenteraad in het prille begin van het nieuwe jaar bijeenkomt past het stellig uw voorzitter enige extra woorden aan deze jaarwisseling te wgden Gis teravond hebben de meesten onzer elkander reeds ontmoet en daarbü nieuwjaarswensen gewisseld Wel licht geschiedde dit by my wat vluchtig wegens de velen die voor en na u bq mq kwamen Het deed allen leed dat mün vrouw niet bq deze nieuwjaarsontvangst aanwezig kon zfln De reden hiervan is droe vig haar vader is na een lang durig ziekbed overleden Aldus sprak hedenmiddag burge meester De Ranitz bq de opening van de eerste raadsvergadering in dit nieuwe jaar Ik wil thans u allen hier aan wezig en daarmede tevens de Utrechtse bevolking onder Gods zegen een gelukkig 1962 toewensen Mogen gezondheid huiselijke vreugden en werkkracht uw deel zijn zij het u gegeven uw dierbare verlangens in vervulling te zien g an Mijn meest innige wens is wel deze dat wij allen tezamen ons leven en werken kunnen voort zetten in een jaar van internatio nale vrede en verdraagzaamheid De Almachtige geve aan de leiden de staatslieden de daarvoor nodige wijsheid Binnen de beperkte kring onzer gemeentelijke huishouding kunnen wij tot behoud van de wereldvrede nauwelijks werkzaam zijn Toch meen ik dat het voor ons gemeen telijke bestuurders meer dan ooit noodzakelijk is eendrachtig en waakzaam een rechtvaardig en ver trouwenwekkend bestuursbeleid te blijven betrachten „ De lendenen omgord en brandende de lampen " Laat ons vaardig zijn en bereid tot werken dienen kampen tot schei den als Gods ure slaat Veel arbeid Inbraak met ravage in clubhuis In het padvindersclubhuis van de Wilhelminagroep aan de Kromme rijn te Utrecht is op een nogal bru te manier ingebroken De houten schotten die de ramen bedekten werden verwijderd waarna 31 ruit tjes van 40 bij 40 centimeter wer den vernield Binnen werd een ravage aange richt en alles overhoop gehaald De schade bedraagt 150 gulden Enig schrijfmateriaal verdween Dit jaar zal het eerste jaar zijn waarin ten volle van talloos velen in een kortere werktijd dezelfde hoeveelheid arbeid zal worden ge vi.rgd Het is dus meer nog dan vroeger noodzaak in goede samen werking intensief en zo doelmatig mogelijk bezig te zijn Deze ver eisten die een gelijkblijvende of een grotere produktie mogelijk maken zullen ook de openbare werkzaamheid in al haar scha keringen dus ook de arbeid van de vertegenwoordigende lichamen moeten beheersen Ik sprak in dit verband van een „ grotere " produk tie omdat het openbaar bestuur nog steeds de neiging vertoont méér belangen binnen zijn kring te trekken terwijl er nauwelijks enige verzorging wordt afgestoten Moge het ons gelukken een wijze zelf beperking te betrachten Advertentie Burgerlijke stand UTRECHT 18 Patricia J T d v A E Beeker Lin Leendert H Morelisse en Loui - Tegenover deze arbeidsintensiteit staat de mogelijkheid ja ook de noodzaak yan meer ontspanning Indien hierdoor niet alleen ons lichamelijk welzijn maar ook ons geestelijk leven wordt gediend dan In de vroege ochtenduren van 3 januari overleed na een niet zeer langdurig ziekbed de Utrechtse oud-hoogleraar ' in de oogheelkunde prof dr H J M Weve Met hem is één der bekendste oogartsen van zijn generatie heengegaan Zijn naam was niet alleen in ons land maar ook ver buiten onze grenzen voor patiënten zowel als voor collega's een begrip Henricus Jacobus Maria Weve werd in 1888 ' te Nijmegen geboren Van 1906 1912 studeerde hvj in de ge neeskunde te Amsterdam Na vol tooiing van zijn artsenstudie specia liseerde hij zich in de oogheelkunde onder leiding van prof Straub De ze laatste heeft op de jeugdige We ve zeer inspirerend gewerkt Weve sprak dikwijls en steeds met grote bewondering over zijn leermeester Een betrekkelijk korte studieperiode te Würzburg moest worden afgebroken in verband met het uitbreken van de eerste wereld oorlog Ondanks het feit dat hti ge durende de gehele oorlog in militai re dienst was werd Weve in 1916 benoemd tot eerste geneesheer aan het Rotterdamse oogziekenhuis Hier bewerkte hij o.a een proef schrift over keratitis urica en an dere vormen van jichtig ooglvjden " waarmee hU in 1924 te Amsterdam de doctorsgraad verwierf In zijn Rotterdamse periode die tot 1929 zou duren verwierf Weve zich een grote oogheelkundige prak tijk Daarnaast vond hü echter de tijd voor wetenschappelijk werl < over zeer verschillende onderwer pen Een zeer groot aj^.ital publi katies uit die jaren leggen getuige nis af van deze activiteiten Naar Utrecht In 1929 werd Weve geroepen de door het overlijden van prof Snel len jr vrijgekomen leerstoel in de oogheelkunde te Utrecht te bezetten waarmee hij tevens directeur werd van het Nederlandsch Gasthuis voor Behoeftige en Minvermogende OogUjders thans Koninklijk Neder lands Gasthuis voor Ooglijders Het jaar 1929 is in de oogheelkun de van historische betekenis Tij dens ' t internationale oogheelkundi ge congres dat in dat jaar te Sche veningen werd gehouden deelde de Zwitserse hoogleraar Jules Gonin mede dat hij een methode had ont wikkeld die het mogelijk maakt langs operatieve weg vele geval len van netvliesloslating — tot dat tijdstip een ongeneeslijke ziekte — te genezen Weve was één der eer sten die het grote belang van deze ontdekking begreep Htj bracht in korte tijd vele verbeteringen aan in de operatietechniek Weve's grote gaven als spreker en ziJn charmante persoonlijkheid gaven spoedig aan zUn werk op dit gebied een grote bekendheid ook buiten Nederland Patiënten en col lega's afkomstig uit talloze landen bezochten in groten getale het Utrechtse Gasthuis dat onder zijn leiding een periode van ongekende bloei beleefde Mede door het feit dat vele beroemde persoonlijkheden waaronder zelfs vorstelijke personen en staatshoofden zich aan de zorgen van Weve toevertrouwden werd ztin naam ook bü het grote publiek zeer bekend en werd hij een natio nale figuur Pionierswerk In latere jaren ontwikkelde Weve methoden voor de behandeling van kwaadaardige gezwellen in het ' in wendige van het oog Ook op dit ge bied verrichtte hij pionierswerk dat zeer sterk de aandacht van de oogheelkundige wereld op hem ves tigde Velthuizen Bataviastraat 90 J G W Wouters en L Retjntjes Otter straat 25 G Wijngaarden en W A H Middelkoop Weerdsingel OZ 33 R M H Mulders en C Herf - In september 1958 legde Weve we gens het bereiken van de 70-jarige leeftijd zijn functie als hoogleraar neer Hij bleef echter tot het einde van 1961 particuliere praktijk in het gasthuis uitoefenen In november 1958 dus zeer kort na zijn aftreden vierde het Gasthuis het 100-jarig be staan Tijdens een plechtigheid waaraan door de aanwezigheid van koningin Juliana grote luister werd verleend werd medegedeeld dat aan deze instelling het predicaat Koninklijk " was toegekend Deze onderscheiding dankt het Gasthuis zeker voor een zeer belangrijk deel aan het werk van prof Weve Het spreekt voor zichzelf dat een man van dit kaliber talloze weten schappelijke en andere onderschei dingen ten deel vielen Een volledi ge opsomming is onmogelijk Wij vermelden hier dat hij Comman deur was in de Huisorde van Oran je in de Orde van Oranje Nassau en in de Orde van de Heilige Sylvester Hij was Ridder in de Orde van De Nederlandse Leeuw lid van de Kon Academie van Wetenschappen ere lid van talloze oogheelkundige ge zelschappen lid van de Internatio nal Council of Ophthalmology etc etc Degenen die het voorrecht ge had hebben met Weve te mogen sa menwerken weten dat de drager van al deze onderscheidingen een uiterst beminnelijke persoonlijkheid een man van grote hartelijkheid ' n onovertroffen gastheer een char mant causeur een man met een groot gevoel voor humor een voor treffelijk leermeester een natuurlij ke leidersfiguur maar bovenal een arts " in de ware betekenis van het woord was Zijn belangstelling reikte echter tot ver buiten het terrein van de oogheelkunde Hij had grote liefde voor de beeldende kunst hij was een voortreffelijk tekenaar voor de geschiedenis o.a voor de ge schiedenis van de bril voor de ar chelogie en de paleontologie Hij was een hartstochtelijk jager Rei zen was zijn lust en zijn leven Vrij wel geen deel van onze aarde liet hi1 onbezocht Het is voor zijn talloze vrienden en medewerkers die hem zozeer zullen missen een troost te weten dat zijn zeer diepgevoelde geloofs overtuiging hem tot in de laatste ogenblikken van 7.ijn leven tot steun en toeverlaat is geweest Prof dr J TEN DOESSCHATE ¦ agenda " DONDERDAG KERSTBOOMVERBRANDING 19 Uur H F van Riellaan-Eijkmanlaan en Rtdderlaan-Ridderplantsoen naast de school 20 uur Veemarktplein N.V HtJIS Oude Gracht 245 19.30 uur Koninklijk Zeemanscollege „ De Gro ninger Eendracht " J D J Postma Groninger kustvaart GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 19.30 uur Clubavond Schaakclub Utrecht ST.'^USSCHOUWBURG 20 uur Beslo ten voorstelling Kunstkring De Stem La Travlata door de Zuid-Nederland se Opera te Maastricht REST VREDENBURG 20 uur V.V.D afd Utrecht ledenvergadering en ver gadering Statencentrale vaststelling kandidaten voor de provinciale staten HOTEL SMITS 20.15 uur N.I.R.I.A Con tactavond F Flameling Ervaringen bij de brandweer B.B.-ACTIVITEITEN 19 uur Huis van Bewaring II Cursus redders Bedrijfs zelfbescherming Bureau BB 20 uur Cursus gewonden helpers-geieiders plichtnoodwachters VRIJDAG PROVINCIEHUIS 16-17.30 Uur Af scheidsreceptie de heer J Küppers administrateur ter provinciale griffie HET GROENE KRUISGEBOUW Zuilen Straat 19.30 uur Clubavond Utrechtse Schaakclub De Dom STADSSCHOUWBURG 20 uur Beslo ten voorstelling Kunstkring De Stem Le Traviata door de Zuid-Nederland se Opera te Maastricht TRIANON Oude Gracht 252 20 uur Peestbtjeenkomst van de Vereniging Ons Zeeland toneelgroep Luctor et Emergo ' n Zeker Pantoffeltje ERASMUSHUIS 20 uur Bal Masqué avond v d Ned Ind Vereniging GEBOUW ST MAARTEN Pelmolen Weg 20 uur Opening 4e Domstadshow Pluimvee Konijnen en Sierduiven door de P.K.V Nut en Genoegen Voorstellingen 14.30 18.45 en 21 uur Zondags om 14.15 16.30 18.45 en 21 uur CAMERA 14.30 18.45 en 21.15 uur zon dag 14 16.15 18 45 en 21.15 uur Roman Holiday met Gregory Peck en Audrey Hepburn alle leeft CITY Comancheros met John Wayne Stuart Whitman en Ina Balln 14 ] r FILMAC 10-18.30 uur Actualiteiten Polygoon jaaroverzicht alle leeft PALACE 18 45 en 21 uur Inspecteur Callaghan slaat weer toe met Tony Wright en Genevieve Kervine 14 ir OI.YMPIA vrlidag t.m zondag De ge nadeloze wreker 14 ir Maandag t.m donderdag - Eddie Constantlne in vuur en vlam 14 Jr REMBRANDT 14 en 21.30 uur Sparta cus 14 jr SCALA Afspraakje ln september met Rock Hudson en GIna LoUobrigida alle leeft STUDIO 14 45 19 en 21.15 uur zondag 14.30 IB.45 en 21 15 uur Nous Irons è Paris met Philippe Lemaire en Fran coise Arnoul alle leeft VREEBURG - Daar droomt elk meisje van met Marion Michael en Harald Juhnhe alle leeft Op ' zondag 31 december vervallen In alle bioscopen uitgezonderd de Rem brandt de laatste avondvoorstelling Nieuwiaarsdae geldt als een zondaH - Goudkl dameshorloge met dito band gev op 27-12-'61 paar meta len schaatsen doos inh monopolie spel wollen das blauw-rood-witte kindermuts gev op plm 5-12-'61 korenblauw damesvest gev plm 19 - 12 ' 61 rozenkrans wandel wagen tje judopak dubbele fietstas inh vleeswaren 1 paar bruin lederen handschoenen 1 kinderschoentje aktetas inh 1 paar schoenen en zooitjes rode blauwe en gele sjaal rode tas inh braadpan Losgeld 1 muntbiljet van ƒ 2,50 Portemonnees inh plm ƒ 50 ƒ 1.10 diverse sleutels Komen aanlopen 1 hond kruising herder-kees bruine das witte hond jonge poedel met halsband zw wit katje gitzwart katje in asiel De afdeling van gevonden voor werpen van het hoofdbureau van po litie te Utrecht Paardenveld is van maandag tot en met vrijdag ge opend van 13 tot 16 uur Per tele foon worden geen inlichtingen gege ven WATERHOOGTEN WEERDSLUIS UTRECHT 4 jan — Bovenkant sluis 50 cm + N.A.P val 2 cm Benedenkant sluis 26 cm — N.A.P val 6 cm WATERHOOGTEN Rijkswaterstaat 4 jan — Konstanz geen opg Rheinfel den 223'—8 ottenheim 292 — 4 Straats burg 236 — 12 Ma>eau 421 - 5 Plochingen 106 — 3 Mannheim 260 • f5 Stelnbaoh 135 - 11 Mainz 267 f 10 Bingen I8D - 1-6 Kaub 192 + 6 Trier 230 - 31 Koblenz 231 + 8 Keulen ' iOS - f27 Ruhrori 372 - HJj Lobith 985 ¦ 14 Nijmegen 765 on \ Arn hem 795 - f 3 Eefde IJssel 351 n De venter 259 — II Monsin 5.550 in Vise 5024 + 7 Borgharen 3997 - 1-7 Belfeld 115Ï — M Grave ben de « luis 510 — 9 
XJTRECHTSCH NIEUWSBLAD ' D o n a e r a a g 4 J a n u iS r l 19 6 2 " Advertentie Portugal zal wellicht uit V*N » treden Scherpe kritiek op Britse houding Premier Salaz^r van Portugal heeft woensdag verklaard dat zijn regering weigert de Indiase bezetting van Goa als een voldongen feit te aanvaarden Hij liet door schemeren dat Portugal wellicht zal besluiten uit de Verenigde Naties te treden De Portugese premier sprak voor het eerst sinds de verovering van Gao door Indiase strijdkrachten voor de nationale vergadering Hij sprak niet zelf zijn rede uit daar hij niet bij stem was De voorzitter van de nationale vergadering las zijn toespraak voor Rijdend personeelNS sticht nevenbonden V«n vriïdag 12 JANUARI Vin woensdag 24 JANUARI JAARBEURS UTRECHT MARGRIETHAL croeselaan heerlijk verwarmd Voorverkoop vanaf heden Kassa's Vredenburg tel 030 14767 Sigarenmag B de Leur Nachtegaalstraat 11 Utrecht tel.(030)187 21 Na 19 uur aan de kassa's van de Margriethal Katangese parlement zat in het donker Pokken in Düsseldorf Drie mensen zijn in Düsseldorf in quarantaine gesteld op het ver moeden dat zij pokken hebben De drie geïsoleerde personen ztjn leden van een gezin uit Düssel dorf man vrouw en een zoon De man is kortgeleden van een vlieg reis uit Afrika teruggekeerd De autoriteiten hebben de bevol king aangeraden zich uit voorzorg te laten inenten De bijeenkomst werd afgelast Het Katangese parlement is gis teren weer bijeengekomen Dit was de eerste vergadering sinds het uit breken van de vijandelijkheden tus sen de Katangezen en de VN troe-pen in deoeniber doch zij vrerd na zeven minuten alweer verdaagd om dat er geen ' elekrtisch lichit was en president Tsjombe niet was geairri veerd Het paPlement was bijeen geroepen ter bespreking van de overeenkomst welke in december tussen president T.<;jombe en Adoela de premier van de centrale Kongolese regering in Leopoldstad tijdens hun besprekin gen in de VN-basis Kitona tot stand kwam Hierin was vastgelegd dat Katanga een einde zou maken aan zijn afschei ding van de rest van Kongo en de be sluiten van de Verenigde Naties zou eerbiedigen Later verklaarde Tsjom be evenwel dat deze overeenkomst niet van kracht zou zijn zolang zij niet door het Katangese parlement was geratificeerd Woedend Ook de voorzitter van het par lement Dilomba en de minister van binnenlandse zaken Moenon go woonden de korte vergadering niet btj Evenals Tsjombe kwa men zij anderhalf uur later opda gen Zij waren verbaasd en woe dend dat de vergadering verdaagd was De hevig verontwaardigde Moenongo verklaarde tegenover journaldsten dat het oailement morgen donderdag opnieuw zal vergaderen Voorzitter Dïlomba was kwaad dat het parlement zonder hem begonnen was omdat alleen hij het recht had vergaderingen te openen en te slui ten Tijdens de korte vergadering be toogden enkele leden dat een behoor lijk debat over de overeenkomst van Kitona onmogelijk was zonder presi dent Tsjombe voorzitter Dilomba en de afgevaardigden der Baloebakat de oppositiepartij Van de 25 Baloebakat afgevaardig-den waren er slechts twee aanwezig en deze deden een beroep op de V.N om te zorgen dat de overigen uit de meer afgelegen districten van Katan ga naar het parlementsgebouw zullen kunnen komen De V.N hebben deze hulp nog niet verleend omdat zij niet betrokken wensen te worden in een conflict tus sen president Kasavoeboe van Cen traal-Kongo en president Tsjombe over de plaats waar de parlements zitting gehouden dient te worden In arrest Het Kongolesie persbureau meldt van officiële bron vernomen te heb ben dat de „ koning " van Zuid-Kasai Albert Kalondji in Leopoldstad in voorlopige hechtenis is gesteld Hij zou in hetzelfde kamp worden vastgehouden als waarin desftijds president Tsjombe van Katanga na zijn arrestatie in Cr*'uilhatstad werd ondergebracht Kalondji werd vorige week van zijn politieke beve*igdheden beroofd en later door bet parket in liCopolflstad verhoord Portugese premier Salazar ge zegd heeft dat hij de Indiase soevereiniteit over de enclaves niet zal erkennen zei Reddy Of Salazar het accepteert of niet Goa is weer in bezit van het moederland en niets kan dit veranderen " De voorzitter verklaarde verder dat er tekenen zijn dat de actie van India volkeren onder koloniale overheersing heeft aangemoedigd naar hun bevrijding te streven De Indonesische actie betreffende Nieuw-Guinea noemde hü hier van een voorbeeld De 210 miljoen kiesgerechtigden van India gaan aan het eind van februari naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen Het lijkt zeker dat de partij van Neh roe haar positie volledig zal hand haven Biilazar zei ook dat zijn regering zal bezien welke „ positieve inhoud " het Portugees Britse bondgenoot schap nog bezit en op grond van het resultaat van dit onderzoek haar houding zal bepalen ten aanzien van de verplichtingen welke voor de twee landen uit deze alliantie voort vloeien De premier verklaarde dat er geen verdrag tot erkenning van de In - HET E.E.G..GESPREK Duitsland tot concessies bereid Naar in gewooniük goedingelichte Europese " kringen verluidt zou West-Duitsland bereid zijn conces sies te doen bü liet gesprek over de landbouwvraagstukken en de over gang naar de tweede etappe dat de ministers van de zes landen van de Europese Economische Ge jneensciiap vandaag in Brussel voortzetten tot een oplossing is ge vonden Welke concessies en hoe ver die eventueel gaan is niet bekend Gisteren heeft het Westduitse kabi net over het gesprek vergaderd In Partis gelooft men niet dat pre sident De GauUe die dinsdag en gis teren uitvoerige besprekingen over de E E.G voerde met zijn voor naamste ministers bereid is heel veel water in de wijn te doen Gezeten tussen de twee vuren van een Europese en een binnen landse oppositie zal de Franse re gering zo meende men in Parijs de buitenlandse prestige momenteel echter waarschijnlijk lichter laten wegen dan het risico de rebelse boe ren opnieuw voor het hoofd te sto ten En met de belofte op de Euro markt afzetgebied voor de Franse landbouwprodukten te vinden heeft de regering die boeren voorlopig tenminste nog aan een overigens allerminst zoet lijntje weten te hou den Uit het feit dat officieel het Franse wachtwoord blijft „ wij zijn gedoemd tot slagen " mag men lijkt het aannemen dat alle kans toch ook weer niet uitgesloten is dat Frankrijk tenminste op onderge scliikte punten in Brussel enige con cessies zal willen doen Er is dus meer kans van slagen Arbeider trachtte meisje te wurgen De 22-jarige loswerkman D uit een pension te Spekholzerheide heeft getracht de 16-jarige dochter van de pensionhouder door wur gin:ï om het leven te brengen Het meisje dankt haar leven slechts aan dp voorbarige conclusie van haar belager die meende dat zij dood was toen zijn weerloos slachtoffi,f geen teken van leven meer gaf In het ziekenhuis te Heerlen kwam het meisje pas na verscheidene uren tot bewustzijn De man die mogelijk in een vlaag van verstandsverbijstering heeft gehandeld bevindt zich in arrest onder verdenking van po ginj tot moord Het drama heeft zich op oudejaarsavond afgespeeld op de slaapkamer van het meisje De Parij se slagers beëindigen staking De Parijse slagers hebben beslo ten hun vleesverkoopstaking te eindigen Dit besluit is vannacht door de leide.'S van de slagersbond met 70 tegen 13 stemmen genomen De slagers hadden de afgelopen week geweigerd rundvlees te verko pen daar zij naar hun mening hier mee niet genoeg verdienden door de prijsbeheersing vanwege de regering Gisteren machtigde het Franse ka binet de staatssecretaris voor de bin nenlandse handel Missoffe de sla gerijen te vorderen en alle maatre gelen te treffen die geboden zijn om de boycot van de slagers te breken De leiders van de slagersbond heb ben de winkeliers de raad gegeven het kopen van rundvlees te hervatten in een communiqué is gezegd dat vertegenwoordigers van de bond mor gen zullen bijeenkomen met verte genwoordigers van de nationale fe deratie van levensmiddelenwinkeiiers en „ naar wij ernstig hopen over en kele dagen met de regering " Hoger beroep in zaak-Hoving Speciale berichtgeving De procureur generaal bij het Am sterdamse gerechtshof is in cassatie gegaan tegen de vrijspraak die het heeft gedaan in de zaak tegen de vroegere onder directeur van de Am sterdamse Bank de heer T Hoving ïn samenhang met de bekende So crates-zaak was de heer Hoving door de rechtbank tot een jaar gevange nisstraf veroordeeld In hoger be roep sprak het gerechtshof mede dank zij een opvallend knap pleidooi van de Haagse pleiter mr A G Ma r de he^r H~ri::S vrij diase soevereiniteit over Goa kan zijn zoals er ook geen overgave van troepen of overdracht van schepen is geweest Portugal zou erop moe ten blijven wachten dat „ de inter nationale gemeenschap de beledi ging voor dé Portugese soeveredni teit goedmaakt en de wettige rech ten van Portugal herstelt " Voordien zou de toestand niet normaal kun nen worden Salazar beklaagde zioh er over dat Engeland na een week wachten een Portugees verzoek om gebruik van bepaalde vliegvelden voor de ver bindingen met Goa te mogen gebrui ken had afgewezen Hij bracht hul de aan landen als BraziKë en Span je om hun solidariteit inzake Goa Ook betuigde hij instemming met de stappen die Canada Australië West-Duitsland Argentinië België en Nederland indertijd in Nieuw Delhi hebben gedaan Over het stre ven van Engeland en de V-S om In dia te weerhouden van geweld tegen Goa uitte hij woorden van waarde ring maar hij betreurde het onver mogen van deze landen om iets te liereiken De Portugese eerstf miniister zei dat het één van de ta ken van de 3.500 Portugese militai ren in Goa Daman en Dioe was ge weest „ India te dwingen een grote militaire operatie op touw te zetten die de wereld zou schokken " Hierin waren de strijdkrachten geslaagd zo meende Salazar Tot de eersten Aangaande Portugals lidmaatschap van de V.N zei Salazar Naar de me ning van de regering hebben wij het recht te vernemen of onze aanw«zig heid en onze samenwerking al nutte loos zijn Ik weet nog niet of wij het eerste land zulten zijn dat de V.N zal verlaten maar wij zullen zeker tot de eersten behoren Intussen zul len wij de V.N onze medewerking weigeren in alles wat niet direct in ons belang is Salazar sprak niet over de mislukte aanval op een militaire kazerne in Beja maandag j.l - Salazar had zijn stem verloren door '^!^^^^'^^ W?^f^^?i „ Made in Japan " — Al hijsonder veel marktveroverende artikelen dragen dene bekende woorden Thans ver vaardigde een fabriek in Tokio de waarschijnlijk kleinste radio ter we reld voor particulier gebruik De af metingen van het miniatuurtoestel letje sijn i,8 cc i ^ 10 Z cm en het weegt slechts 85 gram Het is een volwaaYdig luidsprekertoestel Manilla zou derde partij willen zijn in kwestie N Cuinea De Philippijnse regering heeft besloten zich niet langer afzijdig te houden van het vraagstuk Nieuw-Guinea De vicepresident en minister van buitenlandse zaken Pelaez heeft donderdag op een persconferentie te Manilla gezegd dat zijn land zeer geïnteresseerd is in een vreedzame regeling van het Nederlands-Indonesische geschil Volgens Pelaez is de vrede in zuid-oost-Azië bij het geschil be trokken Het dient hoe dan ook op vreedzame wijze te worden bijge legd in de Verenigde Naties bila teraal of met medewerking van derden Pelaez gaf te kennen dat zijn land gekant is tegen gebruikma king van geweld door Indonesië Het Nederlandse aanbod voor afgaande voorwaarden voor on derhandelingen met Indonesië te laten vallen toont aan dat het ter rein van de meningsverschillen kleiner wordt De Philippijnen wachten af hoe Indonesië reageert op de nieuwe Nederlandse hou ding aldus Pelaez In kringen van het Philippijnse ministerie van buitenlandse zaken is vernomen dat de Philippijnen als derde partij willen optreden maar het verzoek daartoe moet van Indonesië komen de emoties van de afgelopen we ken " De bij'Benteomst van de Naitionale Vergadeiring was druk bezocht zowel van de zijde der afgevaardigden als van het publiek De premier werd toegejuicht toen hij binnen kwam Op de publieke tribune werd „ de dood aan Nehroe Goa Goa " en „ Weg met het bondgenootschap met Engeland " geroepen Britse reactie Een woordvoerder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken noemde de beschuldiging van Salazar dat Engeland een Portugees verzoek om bepaalde vliegvelden op de weg naar Goa te mogen gebruiken na een week had afgewezen „ misleidend " Het oorspronfcelijfce Portugese ver zoek betrof het gebruik van t)epaalde faciidteiten welke de Britse regering niet kom verlenen zonder vooraf gaande toeigtemming vam bet land waar de vliegvelden gelegen zijn Dit was de Portugese regering meege deeld Tevens werd gevraagd of zij een andere weg zou kunnen gebrui ken welke vrij zou zijn van eventuele bezwaren van derden Op 14 decem ber was een nieuw Portugees ver zoek ontvangen Dit werd bestudeerd op het ogenblik dat de Indiase aan val plaats vond aldus de woorvoer der Aansluiting hij de Ned Vakcentrale waarschijnlijk Van onze soc econ redacteur De vakvereniging rijdend perso neel N.S heeft woensdagavond op haar vergadering in Utrecht beslo ten de oprich'ing van neven-vakor ganisaties in andere sectoren van het spoorwegbedrijf te stimuleren Het bestuur voelt voor aansluiting bij de neutrale Nederlandse Vak centrale 12.000 leden Uit andere overheidssectoren als de PTT en de tram zgn reeds ver zoeken ontvangen om te helpen by het oprichten van vakorganisaties daar los van de drie grote vakcen trales Het bestuur meent zich ech ter tot de spoorwegen te moeten be perken Het besluit tot oprichting van ne venorganisaties in andere spoorweg sectoren werd genomen met 15 afde lingen voor en 4 tegen Alkmaar Heerlen Maastricht en Zutphen Overigens werd uit de vergade ring twijfel naar voren gebracht aan de bereidheid van andere sectoren om eigen vakorganisaties te stich ten De afdelingen Heerlen en Maas tricht hebben deze behoefte trach ten te pellen door enquêteformulie ren uit te zetten er was niet één formulier terugontvangen R.D.V eisen Voor de wijziging van het regle ment dienstvoorwaarden die per 1 april moet ingaan heeft de vak vereniging eisen opgesteld De voornaamste daarvan zijn 1 Het optrekken van het basis loon met ƒ 80 - in de maand om de achterstand in te halen 3 De 7 pet onregelmatigheids toeslag moet bij het loon worden gevoegd 3 Een 5 pet loonsverhoging bui ten de ƒ 80 - voor de trendver hoging Lancering Glenn uitgesteld Een poging om de eerste Ameri kaanse astronaut John H Glenn om een baan om de aarde te bren gen is ten minste voor een week uit gesteld aldus werd woensdag op CJape Canaveral vernomen De lancering zou op 16 januari plaats hebben Van betrouwbare zij de wardt meegedeeld dat het uit stel het gevolg is van moeilijkheden met de Atlas-Booster-raket De juiste aard ervan werd niet bekend gemaakt Landbouwcongres van de V.V.D Op vrijdag 23 en zaterdag 24 februari organiseert de VVD voor haar leden een landbouwcongres in het conferentieoord Woudscho ten te Zeist Na de opening op vrijdagmiddag zal de voorzitter der partij prof mr P J Oud een schets van de politieke situatie geven Vervolgens zullen mr F G van Dijk en mr H van Riel respectie velijk de onderwerpen „ de poli tieke positie van de landbouw in West-Europa " en „ de sociaal economische positie van de boer in West-Europa " inleiden Op zaterdagochtend zullen mr J F G Schlingemarm en ir J Baas achtereenvolgens spreken over „ de economische ontwikkeling in de landbouw " en „ de structurele ont wikkeling in de landbouw " ' s Middags zal een forum dat onder leiding staat van ir L G Oldenbanning en waarin zitting hebben ir J Baas mr F G van Dijk F den Hartog ir H J A Hendrikx en mr J F G Schlinge mann gereed staan om de vragen der deelnemers te beantwoorden G L Tichelman overleden Op 68-jarige leeftijd is te Haarlemoverleden de heer G L Tichelmanuit Overveen De heer Tichelman was een groot aantal jaren verbonden aan het Ko ninklijk Instituut voor de Tropen Van zijn hand zijn vooral na de oor log vele publikaties verschenen over het voormalige Indië Miïcojan nam Guinee De Russische eerste plaatsvervan gende mirïister president Mikojan is donderdag per vliegtuig uit Mos kou naar Guinee vertrokken aldus heeft Tass gemeld Dit is Mikojans eerste officiële bezoek aan Guinee Vorige week werd bekendgemaakt dat het bezoek ten doel heeft te ooi defhandenlen over versterking van de betrekkingen tussen de twee lan den Veertien dagen geleden verzoch ten de Guinese autoriteiten de Rus sische ambassadeur het land te ver laten Een woordvoerder van de Guinese regening zei toen echter dat de ambassadeur niet was uitgewe zen Aantal arrestaties in Libanon reeds 2500 Zes leden van de Libanese na - tionaal sociale partij werden gedood toen zti probeerden te ontsnappen btj een achtervolging door het leger en biimenlandse veiligheids troepen na de mislukte staatsgreep van afgelopen zondag Dit is ge zegd in een officiële verklaring die woensdag is uitgegeven Tot dusver zijn in Beiroet en andere plaatsen 2500 Libanezen ge arresteerd In een woning van een lid van de nationaal-sociale partij n Beiroet werden belangrijke " vlugschriften en twee kisten muni tie waaronder dum dum-kogels in beslag genomen 4 Voor de onregelmatige diensteneen andere beloning Thans wordtvoor de nachtdienst tussen 12 en 6 uur een toeslag van twee kwar tjes per uur gegeven De vakver eniging eist nu dat als er tussen 12 en 5 uiu - ' s nachts ten minste 3 uur dienst wordt gedaan de ge hele dienst — ook de uren die bui ten de periode tussen 12 en 5 uurvallen — volgens het overwerkta rief wordt beloond Verder wenstmen niet meer dan 5 dagen nacht dienst achter elkaar 5 Een wekelijkse werktijd van 42 tot 45 uur De rest moet alsoverwerk worden betaald Onderhoud met minister 16 * Wederom werden bittere woorden gesproken over de erkende vakor ganisaties Voorzitter Gijsberts deel de mee dat een onderhoud zal worden aangevraagd met de minis ter van verkeer en waterstaat om de erkenning van de vakvereniging rijdend personeel N.S bij het over leg te bepleiten en dat daarnaast een beroep zal worden gedaan op de volksvertegenwoordiging Eventueel aldus de voorzit ter zal erkenning buiten het overleg om worden afgedwon gen Hij betwijfelde of de er kende vakverenigingen die thans het stakingsrecht voor het spoorwegpersoneel eisen van dit recht gebruik zullen ma ken als zij het terug hebben Intussen ontbrak ook de humoris tische noot niet Een vertegenwoor diger van de afdeling Rotterdam wilde dat enkele bestuursleden naar het voorbeeld van Gandhi in hon gerstaking zouden gaan als binnen een maand de erkenning niet daar was Hij stelde zichzelf voor deze hongerstaking beschikbaar Zakenleven in Goa weer op gang Het zakenleven in Goa dat bijna twee weken heeft stilgestaan be gint weer op gang te komen De banken zijn weer geopend Zowel de Indische roepie als de Portugese es cudo zijn tot wettig betaalmiddel verklaard De Indische overheid heeft de Goanese ambtenaren die op hun post zijn teruggekeerd verzocht een verklaring van trouw aan de Indi sche president te tekenen Gedenkpenningen zilveren bruiloft koninklijk paar Naast de door Geurt Brinkgreven ontworpen legpenning ter gelegen heid van het 25-jarig huwelijk van het koninklijk paar wordt naar ont werp van de Voorburgse beeldhou wer Albert Termote ook door de Koninklijke Begeer te Voorschoten een tweetal herinneringspenningen uitgegeven De ene penning wordt geslagen in goud ƒ 33 en ƒ 55 en in brons ƒ 4 - de andere penning wordt uitsluitend in brons gegoten ƒ 57 VOORZITTER INDIASE CONGRESPARTIJ Communistisch China en Pakistan moeten ook uit India gaan De voorzitter van de Indiase congrespartij van premier Nehroe Neelt.m Sanjiva Beddy zei van daag bü de opening van de jaar vergadering dat communistisch Chi na en Pakistan zich evenals de Portugezen uit India moeten terug trekken Reddy werd luid toegejuicht toen hü verklaarde dat India vast be sloten is binnenkort een eind te maken aan de bezetting van India's grondgebied door China en Paki stan Hij voegde eraan toe dat het hele land achter elke actie van de regering staat die gericht is op het heroveren van India's gebied De beschuldiging van verschillen de landen dat India zich door de bezetting van Goa Daman en Diu schuldig zou hebben gemaakt aan agressie noemde de partijvoorzit ter volkomen belachelijk " Over de berichten dat de 
4 »^'»>»^^^^^^^^^'^^-»^'^-^^^^^^^^ Drukke nieuwjaarsreceptie burgemeester De Ranitz Donderdag 4 januari 196 2 Dr L M van Brans wordt directeur Streekziekenhuis Dr II M van Brans die in Bilt hoven aan de N Houdringelaan 2 woont is per 1 april 1962 benoemd tot directeur van het protestants chris-teiyk streekziekenhuis in Bennekom Hij ts op het ogenblik afdelings hoofd van het rijksinstituut voor de volksgezondheid in Utrecht in welke functie hij werkzaam is bij de nieuwe pokstoflaboratoria in Bilt hoven Het ziekenhuis waarvan dr Van Brans directeur zal worden beschikt op het ogenblik over 250 bedden Bin nenkort zal dit aantal worden uitge breid met 150 bedden voor geestelijk gestoorde bejaarden Aan dit ziekenhuis is ook een ver pleegstersschool verbonden die over al in het land een uitstekende repu tatie heeft UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zolderverdieping uitgebrand J * Stockschen gehuldigd De chemische fabriek Wed P Smits en Zoon N.V Hoogelanden O.Z 4 te Utrecht heeft vandaag 2 jubilarissen de heren J Haaks man en J Stockschen Vanmorgen v^erd de heer Stockschen gehul digd die 25 jaar in dienst is als machinedrijver De jubilaris die 55 jaar is en in de Boisotstraat 12 te Utrecht woont ontving namens de directie van de heer B C Miil ler directeur van de N.V een zil veren polshorloge en een cadeau onder couvert Zijn echtgenote mevrouw Stockschen kreeg een boeket bloemen aangeboden De voorzitter van het huldigings comité de heer C de Ruyter sprak de jubilaris toe ' in dichtvorm en overhandigde hem namens het personeel een fauteuil In de namiddag werd de heer Haaksman gehuldigd Vlam sloeg in tank van petroleumkachel Ruim 400 personen in het stadhuis aanwezig Kerstsfeer gaat in rook op Van een onzer verslaggevers De kerstboomverbrandingen in Utrecht zijn woensdagavond rus tig en ordelijk verlopen Alleen op het terrein naast het K.A.B gebouw aan de Oudenoord wer den klandestien enkele kerstbo men aangestoken maar de brandweer was er snel bij en bluste het vuur Op het Paardenveld waren hon derden mensen bijeen om de grote kerstboomverbranding gade te slaan Jongens en medsjes sleepten de altijd groene bomen naar een grote hoop waarop de brandweer en politie toezicht hielden Ook de grote politieauto's deden dienst en brachten de verzamelde kerstbo nien naar de parkeerplaats waar om 19.30 uur het grote vreugde vuur begon Sommige jongens trachtten hun eigen kerstboom te redden en zelf een vuurtje te sto ken Al gauw'werden zij echter door omstanders teruggehaald Bij de kerstboomverbranding aar de Fockema Andrealaan Ru-benslaan was een matige belang stelling terwijl er veel mensen near de Cervanteslaan waren ge gfan om het vreugdevuur te be wonderen Ook op de Bevinlaan werden de bomen met groot ple zier verbrand Vanavond zijn er kerstboomver brandingen om 19 uur aan de H F van Riellaan-Eijkmanlaan en op het Ridderplantsoen naast de school Omstreeks 20 uur wordt du brandstapel op het Veemarkt plein in de brand gestoken Maand salaris verdwenen De 37-jarige chef gereedschapma-ker A B van R heeft bij de Utrecht se politie aangegeven dat zijn maand salaris is gestolen Hij had zijn tas waarin het loon zakje even neergezet in de werkr plaats van een machinefabriek aan de Jutfaseweg Toen hij weer in de tas keek was het zakje verdwenen Advertentie ^ gAAAAAhkkÈ ^ SUNIL HALEN NEDERLANC ^ ^- -" ST GEBRUIKTE WASMIDDEL Dossier BX-3281 GEBEF Bedankt voor veen P A Kouwenhoven te PoortU ' gaal Aangenomen naar Ermelo vac J van Herksen J Vlaardinger broek te Grijpskerke Zld '' e be dankte voor Rhoon Beroepen te IJmuiden 4de pred pi D W Dondorp te Antwerpen GEREF GEMEENTEN Beroepen te Poortugaal A man te Zeist ONDER HET warme schijnsel van honderden kaarsen heeft de burgerij van Utrecht in de hal van het stad huis woensdagavond nieuwjaarswen sen uitgewisseld Zoals gebruikelijls was men daar bijeengekomen ver tegenwoordigende de vele maatschap pelijke kerkelijke en andere stromin gen De oproep daartoe was weer uitge gaan van de burgemeester Zelf had hij plaats genomen in zijn werkkamer waar hij staande bij een knappend haardvuur van ruim 400 personen de beste wensen in ontvangst heeft mop ten nemen Helaas was mr De Ranitz niet vergezeld van zijn echtgenote omdat zij in de middag naar Den Haag was geroepen waar haar vader ernstig ziek lag en enige tijd later overleed Na de kamer van de burgemeester te zijn gepasseerd mondde de lange rij uit in de ruime hal waar op het podium een klein ensemble het stem menrumoer met passende muziek uit eendreef zie foto boven Een kleine passage voerde naar de grote trouwzaal waar het gesprek op wat rustiger wijze kon worden ge voerd omdat daar gelegenheid was ook even uit te rusten Ook kon men daar even glimlachen om de toeren waarmee de Utrechtse goochelaar Boeda de aanwezigen vermaakte Tot tien uur duurde de receptie doch nog geruime tijd bleven velen in ge zellig gesprek bijeen Anton Geesink die nog kort gele den in dezelfde zaal zo'n eclatante huldiging heeft ondergaan was ook ter receptie Velen waren een beet je beducht hem de hand te schud den doch het is alles gelukkig goed afgelopen En de twee onbekende Utrechters die ieder jaar hun si gaar komen roken en zich daarbij de verfrissingen beslist niet laten ontgaan hadden ook weer een best begin van het jaar Oud-Utrechter viert politiejubileum Op 1 januari was het 25 jaar ge leden dat de korpschef van de ge meentepolitie te Monster inspecteur N H van der Wurf in politiedienst trad Het jubileum wordt 10 januari gevierd Inspecteur Van der Wurf is in 1911 te Utrecht geboren Zijn vader was brigadier bij de Utrechtse gemeen tepolitie en zUn broer hoofdagent in Jutphaas De heer Van der Wurf koos echter het typografenvak Hij werd leerling bö drukkerij Hoonte in de Willemstraat te Utrecht Des avonds bezocht hij de vakschool voor typografie te Utrecht In 1932 behaalde de heer Van der Wurf evenwel het politiediploma Het werd echter 1 januari 1937 eer hij bij de Utrechtse politie kwam Na de oorlog hield hlj zich onder meer bezig met de werving van per soneel en met het geven van cursus sen aan de jlitieopleidingsschool te Utrecht In die tijd heeft de heer Van der Wurf in anderhalf jaar het inspecteursdiploma behaald Op 15 februari 1949 volgde zijn benoeming tot korpschef te Monster en in 1956 tot leraar aan de politieopleidings school te Wassenaar P.T.T.-benoemingen Het nieuwe jaar bij de PTT brengt vele benoemingen ook in Utrecht Met ingang van 1 janua n is de heer M H Gill bureau chef telefoondistrict benoemd tot bureauchef voor bijzondere dien sten Ingaande 1 februari is de heer G W Jordans bureauchef districtspostkantoor benoemd tot directeur van het post - en tele graafkantoor te Baarn De heer H Geill hooldemployé voor bijzondere diensten telefoon district is met ingang van 1 mei benoemd tot bureauchef Weiiters voor \ ABO in Utrecht Naar aanleiding van het afwijzen van de salarisvoorstellen van mi nister Toxopeus door de centrales van overheidspersoneel belegt de Katho lieke Bond van Overheidspersoneel afd Utrecht vrijdagavond een ver gadering in het Casino vroeger Oran jehuis aan het Paardenveld Op de ze vergadering zal spreken de voor zitter van de KABO het Tweede Kamerlid A Wetjters De avond begint om 8 uur TOT DE VELEN die de burgemees ter de hand kwamen drukken be hoorden ook de voorzitter van de kamer pan koophandel president directeur van de SBV de heer J M Fentener van Vlissingen en de secretaris met bril de heer E H Scherks Zij waren vergezeld van hun echtgenoten Jhr mr W Mo de Brauw vanmorgen overleden rtjksadvocaat en van 1945 tot 1948 commissaris van de Nederlandse Bank De begrafenis zal in alle stil te plaats hebben Jubilaris Wessels gehuldigd Een gouden horloge en een enve loppe met inhoud kreeg de heer A Wessels Koetsveldstraat 26 bis te Utrecht vanmorgen uit handen vnn de heer A Witteveen zijn chef die mede namens de directie zijn waar dering uitsprak voor de wijze waar op de jubilaris in de afgelopen kwart eeuw zijn taak als controleur in de afdeling inpakkerij heeft vervuld Het personeel bood de jubilaris een bijdrage aan voor een televisietoestel WEGENBOUW AANBESTEED Openbare werken heeft aanbesteed het uitvoeren van grond - riolerings en bestratingswerken en het maken van een duiker een en ander met bijkomende werken ten behoeve van de wijziging van de Koningsweg tussen de rijksweg no 22 en de Me reveldseweg te Utrecht Er waren 21 inschrijvingen De hoogste inschrijving was van J C Koridon te Vinkeveen met ƒ 292.000 de laagste van Hussens aanne mingsbedrijf n.v te Culemborg met ƒ 247.900 VROUWENBOND NW De vrouwenbond NW afdeling Utrecht houdt maandag 8 januari een bijeenkomst in gebouw Malie baan 41 Aanvang 8 uur Vader van mevr * C J * A de Ranitz In de vroege morgen is in Den Haag overleden jhr mr W M de Brauw vader van mevrouw De Ra nitz de echtgenote van de burge meester van Utrecht Jhr De Brauw die de leeftijd be reikte van 85 jaar is op 26 mei 1876 in Den Haag geboren Hü studeerde rechten in Utrecht was rector van het U.S.C en vele jaren deken van de orde van advocaten in Den Haag Als kamerheer van de Koningin was hij tevens de rechtsgeleerde raadsman van het Koninklijk Huis Van 1901 tot 1951 was hij directeur van de Bataafse Brandwaarborg Maatschappij van 1920 tot 1949 wosüeid m Utrecht ' t laagst Eind december was Utrecht de provincie met de minste werk loosheid in Nederland Sinds eind december steeg in Utrecht de ge registreerde arbeidsreserve van 1148 tot 1302 mannen Daarnaast waren er 225 vrouwen werkloos De stijging van de werkloos heid is het normale gevolg van het winterseizoen waardoor in landbouw in de bouwvakken en in het algemeen in het bui tenwerk weinig wordt gedaan In het gehele land steeg de ge registreerde arbeidsreserve van de mannen van 27091 eind november tot 43085 eind december Het aan tal openstaande aanvragen be droeg eind december 71211 mannen en 36562 vrouwen tegen eind no vember 76180 en 37843 Verdeeld over de provincies was de geregistreerde arbeidsreserve Groningen 5.621 nov 2.657 Fries land 4.817 2 848 Drenthe 4.096 2 2fi0 Overijssel 3.533 2.205 Gelderland 3.267 2.218 Utrecht 1.302 1.148 Noord Holland 5.212 3.733 Zuid-Hol land 5.932 1.414 Zeeland 2.314 1.074 Noord Brabant 5.508 3.328 en Lim burg 1.483 1.206 Jacqueline Van een onzer verslaggevers DE UTRECHTSE brandweer heeft het woensdag bijzonder druk gehad Verscheidene malén moest zü uitrukken Het eerst in de avond was dat om ongeveer 18.15 uur In de K\yartelstraat op nummer 9 stond de zolder in lichterlaaie De zolder brandde geheel uit Het was de eerste uitslaande brand van de avond Later in de avond zou de brand in de Vosstraat de tweede worden De 25-jarige heer T Muysert die de zolder bewoonde had een pe troleumkachel aangestoken Op een gegeven ogenblik is de vlam terug geslagen in de brandstoftank met een grote steekvlam tot gevolg Hoewel de heer Muysert nog heeft geprobeerd zelf het vuur te blussen moest hij zich gewonnen geven toen de vlammen overgin gen op de inventaris De brandweer rukte met groot materieel uit Brandwachten met het gasmasker voor begonnen direct de inventaris van de zolder op straat te gooien Dit was de enige manier om te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de benedenetages De hele zolderver dieping brandde uit De leiding bij het blussen had de brandmeester H Burgemeester Nog meer werk Later op de ' avond moest de brandweer kerstboombranden blus sen die door de jeugd op terrei - P.v.d.A IN KAMER Top van buitenipndie zeken behoeft moderniserini Van onze parlementaire redactie De Tweede Kamer heeft van middag donderdag een begin ge maakt met de behandeling van de begroting van buitenlandse zaken Dr Patijn P.v.d.A sprak een woord van waardering aan het adres van minister Luns en staats secretaris Van Houten voor hun activiteiten Aan deze persoonlijke waardering doet niet af het feit dat in de fractie van de heer Pa tijn ernstige en beslissende bezwa ren bestaan tegen bepaalde onder delen van het beleid de echo's van hei debat over Nieuw-Guinea klin ken nog na Dr Patijn ontwikkelde een aan tal gedachten over de organisatie van de top van het departement die volgens hem niet aan de hui dige eisen voldoet Er is voldoende contact met het parlement de mi nister is overbelast Er zou een onder de minister ressorterend apparaat moeten komen om de leemten in het contact tussen mi nisterie en Kamer weg te nemen Verder zou er een aparte minister voor Europese zaken moeten ko men Dit vraagstuk zou bij een komende kabinetsformatie kunnen worden besproken De heer Patijn constateerde ver der een gebrek aan voldoende tijd en rust voor het voorbereiden van Nederlandse standpunten in in ternationale contacten Ook hier is een oplossing nodig „ Het is tijd voor een modernise ring van de top van ons buiten lands beleid " aldus deze spreker nen bij de Oudenoord waren aan gestoken Weinig werk had de brandweer aan ' n brandje in perceel Schouw weteringstraat 5 bis-a waar de heer D Krabbendam de vlam in een pan olie kreeg Hij liet de olie rustig opbranden De schade die door dit brandje werd toegebracht bleef beperkt tot wat geblakerde muren ' s Middags was er een brandje geblust bij de heer J Lith Gerard Npodtstraat 45bis Hier had een oververhitte kachel de vloerbedek king doen schroeien Onderbrand meester J Stomp had de leiding bij het blussingswerk Fietsster gewond bij aanrijding op Briljantlaan Op de Briljantlaan in Utrecht zijn vanmorgen de 23-jarige mejuffrouw J Gelderblom van de Pagelaan 16 en de 49 jarige bromfietser J M van E met elkaar in botsing gekomen Me juffrouw Gelderblom kreeg een her senschudding en moest worden op genomen in het Diakonessenhuis De bromfietser reed tegen haar aan toen hij haar inhaalde Zij maakte met haar fiets plotseling een zwen king naar links omdat zij op haar beurt een voor haar rijdende fietser wilde inhalen Astma'patiënten geen verlichting in Valkenhurgse grot De invloed van een verblflf in de kalksteengrotten van Valken burg op astma-patiënten is be paald niet gunstig Dit is de conclusie van een rap port dat dr K de Vries en dr J Kreukniet resp uit Groningen en Utrecht hebben uitgebracht over een onderzoek waaraan 33 patiën ten met ernstige kortademigheids klachten in grotten hebben mee gewerkt Het onderzoek werd uit gezondheidsdienst van T.N.O en gevoerd onder toezicht van de op kosten van de gemeente Val kenburg De patiënten — zowel mannen als vrouwen in leeftijd variërend van 15 tot 67 jaar — hebben in de herfst van 1960 zes weken door gebracht in het Limburgse stadje Zij bezochten de grot telkens twee dagen wel en ter controle twee dagen niet op bezoekdagen ' brachten zg in totaal 5 uur in de grot door Het verblijf in de grot bleek ech ter een nadelige invloed op de longfunctie te hebben Het onderzoek werd verricht op grond van berichten die de Val kenburgse grotten een gunstige in vloed op astma-patiënten toeschre ven De constante temperatuur van ongeveer 12 gr Celsius en het hoge vochtigheidsgehalte van de atmosfeer zou astmatische bezoe kers goed bekomen zgn De medische litteratuur heeft ech ter nog geen uitsluitsel weten te geven over de omstreden grotten therapie ' NED HERV KERK Beroepen te Steenderen G J van Embden te Zoeterwoude Aangenomen naar Haarlem wijk gem 2 toez E K W Dijkstra te Baambrugge — naar Witmarsum M J Gols te Midlum Bedankt voor Lippef^huizen toez P E W Haseloop te Tolbert — voor Vroomshoop G Jonker te Tiet jerk KERKEN Nieuwkoop-Nieuw - Hof - Aangenomen de benoeming tot bij stand in het pastoraat te Gennep H J Mondt a.s emeritus predikant te Haren Gron IN DE Kwartelstraat begonnen brandweerm,annen direct m,et de inventaris van de zolder op straat te werpen Dit was de enige mar nier om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar de étages beneden Belediging voor gerecht CN.V.-voorzitter vakbondsmisleider genoemd De voorzitter van het ChristelqkNationaal Vakverbond de heer C.H van Mastrigt acht zich beledigdin de brochure „ woningbouwcor poraties zijn een gevaar voor dedemocratie " die de Bussumse huis - eigenaar belastingconsulent H.Meöer kortgeleden heeft geschre ven en verspreid De voorzitter van het CNV wordt daarin o.m een f,vakbonds misleider " en „ een meinedig ka merlid " genoemd In kort geding heeft zijn raadsman mr C L Wie ringa uit Utrecht vanochtend de president van de rechtbank in Am sterdam gevraagd de heer Meijer verdere verspreiding te verbieden op straffe van een dwangsom van f 5000 per overtreding „ Het zijn inderdaad geen kleine omschrijvingen " zo meende de president mr U W H Stheeman die bladerend in de brochure aan duidingen tegenkwam als „ wo ningwetprofiteurs " „ woningbouw saboteurs " „ politieke parasieten " e.d De heer Meijer gaf in zijn ver weer te kennen dat vakbondsbe stuurders en volksvertegenwoor digers een valse voorstelling van zaken geven door te verklaren dat wij in Nederland goedkopere wo ningen bouwen en dat de exploita tiekosten geringer zijn „ Dat is al leen mogelijk door < ïe hoge subsi dies " Meinedig vond hij de heer Van Mastrigt omdat hij de zuiverings eed als Kamerlid zou hebben ge schonden „ Hij ontvangt wel dege lijk giften want als vakbondsbe stuurder wordt hij immers gesala rieerd en ook als SER vertegen-woordiger ontvangt hij een ver goeding Dat maakt van hem een behartiger van groepsbelangen " meende de heer Meijer die voorts betoogde met zijn brochure het al gemeen belang te willen dienen De rechtbankpresident zal op 11 januari vonnis wijzen Autobotsing op Winthontlaan Op de Winthontlaan bij de Zee haenkade op het Kanaleneiland in Utrecht is woensdagmorgen een vrachtwagen met aanhangwagen te gen de linker ztjde van een perso nenauto gereden De bestuurder van deze laatste auto de 56-jarige vertegenwoordiger N A Wagema ker uit Culemborg kreeg een her senschudding een hoofdwond en ' n shock Hij werd per auto van de G.G en G.D naar het Academisch ziekenhuis gebracht Het ongeluk was ontstaan doordat de vrachtauto die werd bestuurd door de 53-jarige C J M Geerrink uit Rotterdam in de bocht was gaan glijden De wagen reed daardoor rechtuit in plaats van de bocht om Remmen hielp niets Het was de chauffeur onmogelijk de personen auto te ontwijken die juist van de andere kant kwam rijden R.-K FEESTMIDDAG Voor de kinderen en ouders van de Sint Aloysiusparochie is er zon dagmiddag 14 januari in het paro chiehuis Abstederdtjk 301 te Utrecht een feest aanvang 14.30 uur Opge voerd wordt De kleine wever Johan nes een symbolisch sprookje door Yvonne Waegemans Tevens is er goochelen famiiïefetrtcfetea Uit andere bladen Geboren Kathleen S Y d v mevr Howard Stelma Newton Engeland Wi nan E C z v mevr Van Eeghen-van Panhuys Heemstede Jan E en Herman B z V mevr Hefting-Hoogcarspel Rot terdam Getrouwd C W Neuberg arts en Evertine Muller Wassenaar L E Gerritsma en Piëta van Vresendaal Tiel E de Lang en Cock v d Kraan Eindhoven Overleden J W Dikken 37 Jr Madrid Mevr M L M J Pieters-le Jeune 59 jr Arnhem E C Brusse oud admintstrateur Kon Rett Lloyd 87 ] r ' s Gravenhage C A Muus 74 Ir ' s-Gra venhage S B Tabingh Snermondt M Ir Aerdenhout Mevr L M J gravin van RandwHrk.Mulder 81 jr Mon treux Mej I Snwade 16 Jr Roermond A M Koeckrh"f.''nr 62 Ir Amsterdam A H Kleiweg de Zwaan 82 Jr Neer langbroek 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD - Donderdag 4 Januari 196 2 - Advertentie Frans de Qeetere neemt na halve eeuw weer Sll en handen ruw ÜPUROL M Moet Brusselse Nassaukapel verdwijnen Van onze Brusselse correspondent De Belgische minister van open bare werken heeft besloten dat de Belgische regering enige architec ten van internationale faam zal uitnodigen een advies uit te bren gen over het al of niet ter plaatse behouden van de Brusselse Nassau kapel Deze ligt tegen een van de flan ken van de Kunstberg binnen het gebied waarop het Albertineum dat huisvesting zal bieden aan de koninklijke bibliotheek en het prentenkabinet wordt gebouwd Ongeveer de helft van het nieuwe gebouw is reeds gereed en men heeft de panden o.a die van het museum voo moderne kunst wel ke het overige van het terrein in namen gesloopt Men heeft de kapel een aantal meters naar beneden laten glijden zodat hij beter kon worden opge nomen in het geheel Hij ligt na melijk juist op de plaats waar de architecten een wat zij noemen monumental i ingang voor de bi bliotheek hadden ontworpen Tegen dat verplaatsen bestaan bezwaren van de heemschutters die vrezen dat de zaal die verplaatsing niet zal overleven Daartegen voeren anderen aan dat het niet mogelijk is de kapel ter plaatse te handha ven zonder het nieuwe gebouw een hinderlijke erfenis uit vroeger tijden mee te geven Festival in Schilderschrijver Frans de Geeiere in de kombuis van zijn woonschuit contact op met ons land Van onze Parijse correspondent OP 6 JANUARI zal in de Utrechtse Kring een tentoonstelling worden geopend van dertig aquarellen en bloemstukken van de Belgische schilder Frans de Geetere die zijn zetel — en zijn ezel — echter al in 1934 naar Parijs heeft verplaatst Toen ik hem opbelde voor een afspraak en een praatje - dat in gedrukte staat dan als introduktie zou kun nen dienen voor de schilder bij het Neder landse en kunstlievende publiek - wilde Frans de Geetere me eerst wel even de nodige aan wijzingen geven om die ontmoeting materieel te bewerkstelligen De kunstenaar bewoont namelijk een schuit die midden in Parijs met uitzicht op Henri IV-in-steen-en-te-paard gemeerd hgt Ge dient dus wel precies te weten via welk trapje en welke kade ge Marie-Jeanne zoals het schip net als de Nederlandse vrouw des schilders is geheten vinden kunt Doch zodra ge eindelijk ter plaatse de valreep ge - w?nden hangen zijn het werk van _„„„„„„ j 4 il cj \- 1 1 1 j • " i J ^ j ijE z^n vrouw De aidehng toeristenver - passeerd en met t hoofd gebukt een trapje zijt afgedaald be - keer van de Paröse iemeentedien vindt ge u aan boord van een drijvende woning annex atelier waarin comfort centrale verwarming telefoon badkamer moderne keuken zich paart aan een hoge graad van gezellig heid waarop mevrouw De Geetere geboren Den Engelsen een Oud hoUands binnenhuis-stempel heeft gedrukt Israël Sir John Gielgud Igor Stravinsky en Fablo Casals zullen deelnemen aan het Israëlische toneel - en mu ziekfestival dat van 15 augustus tot en met 10 september in verschillen de delen van het land met inbe grip van het Komeinse amfitheater te Caesarea gehouden zal worden Eind september en begin oktober zal weer een internationaal harp eoncours gehouden worden Het eerste concours van dien aard vond verleden jaar onder leiding van Ca sals te Tel Aviv plaats Faulkner doet denken doch dat niettemin vooral toch de schepping is van een schilder die met al zjjn zinnen voelt en leeft en die ook als literator het impressionisme is trouw gebleven Het is daarom lijkt ons een goe de gedachte van de voorzitter van de Utrechtse Kring drs De Vries geweest de huidige verblijfplaats van Frans van Geetere — van wie verschillende doeken in Europese musea hangen — weer eens op te sporen om zo over een brug van bijna een halve eeuw het contact tussen ons land en met name Utrecht en deze boeiende kunste naarspersoonlijkheid opnieuw tot stand te kunnen brengen sten is de voornaamste klant van madame De Geetere Haar halsdoe ken worden officiële gasten van de stad Parijs vaak als aandenken ten geschenke aangeboden Expositie in gebouw De Utrechtse Kring Mevrouw De Geetere zoals de schil der haar ziet Vertalingen en tijdschrift Van onze correspondent te Washington Niet minder dan twaalf heden daagse Noordnederlandse proza schrijvers zijn vertegenwoordigd in een bloemlezing van vertalingen uit liet Nederlands die dezer dagen in Amerika verschenen is Van zeven tien Noordnederlandse dichters is eveneens in vertaling poëzie opge nomen Bovendien bevat de uitgave drie esaays van Nederlanders en heeft men van tien beeldende kun stenaars reproducties afgedrukt Deze unieke bundel is uitgegeven als een aflevering van The Litera ry Review een internationaal tijd schrift over hedendaagse letterkun de Tevoren waren dergelijke num mers reeds verschenen over de li teratuur van Israël Italië de Phi lippijnen Turkije en India De stichting voor vertalingen ge steund door de Nederlandse en Bel gische regering heeft ervoor ge zorgd dat de uitgevers van het Amerikaanse tijdschrift over des kundig vertaalde teksten konden be schildcen Poëzie is Edttjd het moei lijkst te vertalen en de weergave van de Nederlandse verzen is van ongelijkte kwaliteit Goed wat de inhoud betreft maar niet altijd dicht genoeg bij het Ne derlandse vers in toon en ritme Over het geheel genomen kan men echter zeggen dat deze bun del vertalingen aan hen die Engels Gegolfde wereld voor oog DONDERDAG 4 JANUAEI Vandaag de Avro en dat betekent voor 20.20 Televizier Om 20.30 een econo mische weersverwachting voor 1962 uit gesproken door een aantal Nederlandse ' captains of industry ' Na 31 uur leunt u ten slotte Ictjken naar Lijmen het to neelstuk van Manuel van Loggem naar de boeken Lijmen en Het Been van Wil lem Elsschot Dit stuk wordt gespeeld door de toneelgroep Theater in Arnhem voor oor Om 20.05 de hoofdmoot van het Avro programma Otello opera van VenJi naar het gelijlcnamige Engelse drama van Shakespeare In deze uitzending kan men o.a horen Mario del Monaco en Re nata Tebaldi Het Weens Filharmonisch orkest staat onder leiding van Herbert von Karajan Om 23.10 wordt de vierde akte uitgezonden Om 18.30 eerst herinneringen aan de Zweedse tenor Jussi Björling Om 20 uur volgt weer het Donderdagavondmo zalek Om 23 uur het RIAS-strijkorkest o.l.v Hans Carste RITA EN HAAR FAMILIE • De besturen van de openbare bi bliotheek en van het Nederlands let terkundig museum en documentatie centrum te ' s Gravenhage zullen van 6 januari af een tentoonstelling hou den van het logboek van Slauerhoff De expositie wordt gehouden in de openbare bibliotheek aan de Bilder dijkstraat Advertentie m € i Laten we maar niet opruimen Mams Xommie komt morgen terug Niet alleen vanwege die konibuis huiskamer maar ool < door haar he le verschoning op deze plek in de eigen schaduw van Bichelieu's In stitut de France is Marie-Jeanne trouwens meer nog dan een Paryse ^(«*'«*» w**% *%#% Macaroni 2pak 49 Lucifers 2pak 39 Jonge Goudse Kaas 500 gram tijdelijk van 1.<0 voor 1,2 ' Onvoorwaardeltjtce kwaliteitsgarantie Wanneer u enig bIJ AH gekocht artikel niet élke cent waard acht die u ervoor be taalde dan geeft Albert Heün u het volle bedraff terur Albert Heijn tf'iztn jeMc/i tjm weosdaj 10 januari 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 4 januari 1962 7 Tailleur smoking De laatste jaren heeft de dames mode hier en daar een mannelijk accent gekregen De kleding wordt biJ vlagen die zo'n half jaar duren heel romantisch of heel zakelijk Die ietwat mannelijke kleding be hoort ook de nieuwe " tailleur smo king " die gemaakt wordt van flu weel goud en zilverlamee of sa tijn De kleuren zijn goud kastan jebruin en ossebloedrood De man nelijke snit wordt vervaagd door de tintelende uitbundige kleuren — ViTie nu na de feestdagen zijn slanke lijn weer terug wil vinden dient een nogal mager menu op te stellen Daar komt dan misschien wel kwark in voor Die kunt u sma kelijk maken door het te verdunnen met karnemelk en er een geraspte appel door te roeren Een sprookje voor volwassenen Van de drie mensen die nog een jaar mochten leven Geen karweitjes voor vijftiger Onder de suggestieve titel Da mes laat u meneer nog een poosje leven wijdt het tijdschrift Spreek uur Thuis een artikel aan de neiging van vele vrouwen hun mannen als zij thuis komen nog eens wat kar weitjes op te dragen waarvoor lichamelijke inspanning nodig is Een man van boven de veertig heeft zeven maal zoveel kans een ziekte van de hartkransslagaderen te krijgen als een vrouw Vele generaties lang werkten mannen van tegen de vijftig overdag op hun kantoor en ' s avonds konden zij thuis de rust vinden Niemand dacht eraan te gaan doe het-zel-veren Het blad raadt de huisvrou wen aan haar mannen voedsel met veel eiwitten voor te zetten land Petit wel wat overschaduwd tenminste voor het oog van de bui tenwereld terwijl haar naam in vlammende neons op de gevels van het theater fonkelt wordt zijn aan deel aan het programma met be scheiden lettertjes slechts onderop het affiche vermeld Monsieur Zizi " zo hebben som mige kranten Roland Petit wat ha telijk al genoemd om haér dan aan te raden zich in het vervolg nu maar buiten zijn experimenten te houden Maar de kans is niet zo heel erg groot dat dit advies " door Zizi zal worden opgevolgd Want zij wéét dat zij zowel in hun privêleven als op de planken onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn en zullen blij ven We zijn samen op school gegaan hebben samen onze carrière ge maakt en hebben samen alle obsta kels overwonnen Zonder Roland ben ik een drenkeling zegt Zizi zelf Is Roland Petit jaloers op de suc cessen van zijn vrouw die hem daar entegen de laatste jaren onthouden worden Ook die insinuatie heeft de achterklappende Parijse boulevard pers natuurlijk al wel geloosd Maar Automaat uitkomst in zwevende pauzes ebt u gemerkt dat het buiten re gende sneeuwde en dat de zon heeft geschenen Nee zei de gene raal Hebt u iemand gelukkig ge maakt De generaal dacht na Nee zei de vreemdeling u hebt alleen aan u zelf gedacht Met uw onderscheiding hebt u — dat denkt u tenminste — uw eigen geluk vergroot Misschien zijn er nu mensen jaloers op u maar dat is geen verdienste Nogmaals wie van u weet wie uw levens heeft gered Ik in ieder geval niet zei de dichter de generaal ook niet dus heeft het naaistertje het gedaan Zo is het zei de vreemdeling Het naaistertje heeft geen bijzon dere prestatie geleverd Zij heeft alleen geprobeerd zo weinig moge lijk verkeerd te doen zodat ztJ an - Ruim 2000 jaar geleden kreeg men wijwater uit automaat WIJ leven in een tijd van automaten De consu ment stuurt er als het ware op aan hij wil vlug bediend worden op elk uur van de dag en nacht nog gauw een hapje kunnen veroberen Daarmede heeft de detailhandel rekening te houden Men vraagt zich echter wel af of de detaillist daardoor niet zelf een auto maat een soort robot wordt In genen dele want voor hem Is het besparing van tijd arbeid en hulpkrachten De verkoop gaat na sluitingstijd immer door terwijl hij ook niet behoeft te luisteren naar de weerpraatjes van zijn klanten De automaat geniet zelfs professo rale belangstelling Prof dr S T Bok heeft er een boekje over ge schreven waarin hij beweert dat ' t onzin is te spreken over automati sering automation of wat voor ter men men nog meer wil gebruiken Neen voortgezette mechanisatie " is de juiste uitdrukking want het initiatief blijft bij de m^ns Hoe het ook zij wij zitten er mid denin In Amerika is het nog erger want daar begon de push button age " de druk-op-de-knop-eeuw reeds na 1918 De grote stoot kwam echter na de tweede wereldoorlog zodat in 1959 in de Verenigde Staten voor bijna 9 miljard gulden door de automaten werd verkocht De cijfers over 1960 moeten nog veel hoger liggen In Amerika hangen de automaten niet buiten zoals btj ons maar in de winkel In ons land heeft Amster dam als enige gemeente de bepa ling dat die apparaten overdag bin nen gehaald moeten worden Dat in en uitslepen is een nieuw stuk folklo re geworden voor de vreemdelin • gen Wijnauto maat Beeds 2000 jaar greleden bezat Griekenland automaten Zo had Be renos van Alexandrië honderd jaar voor Christus een toestel vervaardigd dat bij inworp van een geldstuk wij water verschafte Sparta bezat reeds een wijnautomaat Na de bloeitijd van de Grieken en Romeinen daalde d * interesse voor de automaten maar in de 17e eeuw komt er een opleving Beroemd is de muziekautomaat van Vaueanson een mandolinespeelster voorstellen de die de snaren betokkelde en de maat met de voet sloeg De schaakautomaat van Von Kern pelen een robot-Turk waarvan nie mand kon winnen was bedrog Na vele jaren van sensatie kwam aan het licht dat het mechaniek bestond uit een verborgen echte lilliputter Oh Precies wat ik graag wou hebben Van petit'-rat tot solodanseres en chansonnière Z ij weegt negenenveertig li wen tevoren vast Zij wei geren standvastig nog meer oliebollen aan hun bedorven magen toe te vertrouwen en zeuren om weg te gaan Wat overi gens niets uithaalt want er staan nog meer bezoe ken op het programma Maar eindelijk breekt De eerste januari is eigenlijk een vervelende dag Je voelt je verplicht enkele bezoeken te gaan afsteken maar je durft je nauwelijks op straat te vertonen want bij iedere hoek kun je iemand ver wachten die met uitge stoken handen op je toe komt om je alle goeds voor het nieuwe jaar te wensen Of hij het meent of n'et doet niets ter zake het hoort zo Na talloze malen te zijn opgehouden kom je dan eindelijk waar je moet zijn Je zegt wéér Veel heil en zegen en krijgt dan oliebollen voorgezet Je hebt de avond te vo ren uitsluitend op olie bollen geleefd tot vér na middernacht Je hebt met oliebollen ontbeten en ge luncht je hebt ze op weg naar de gastvrouw ' n elke straat geroken Nu staan ze op een moo schoteltje voor je en je proeft Hm héérlijk zeg je beleefd En je bijt op een steentje dat voorgaf een krent te zijn Het nieuwe 
nTRFCHTSCH NIEUWSBLAD Wij hebben plaats voor handige JONGEMANNEN van 17-23 jr voor de bediening van speciale machines Enig technisch In zicht is gewenst Warendorf Papier Oude Gracht 334 Utr Donderdag 4 januari 1962 1 LEREN JEKKEK 1 compleet leren motorpak n.r.m J M Kemperstraat 9 2x bellen na 7 uur Enige en algemene jvratimsge\'iilg Heden overleed na een langdurig lijden onze lieve moeder en tante MARIA JOHANNA OOSTVEEN f Weduwe van de heer Th B A Booye in de ouderdom van 81 jaren Heer L Th B A Booye A K Booye-Kruse Arnhem familie Lagerwij - V Wijngaarden Scheveningen familie Plantinga - v Wijngaarden Utrecht 3 jan 1962 Corresp.adres Bergerstr 149 Heer L De overledene is opge baard in de rouwaula aan de Poortstraat 3 bezoek vcin 4—5 uur De teraardebestelling is bepaald op zaterdag 6 jan op de Ie algem be graafplaats te 10.30 uur Vertrek van de aula af te 10.15 uur Kleine BABYCOMMODE een pracht vloerkleed prima hand naaimachine wandelwagentje 2 moderne fauteuils me ^ tafel tje kloostertafel haard salon kast haardkachel salontafel 4 clubjes m tafel Spinozaweg 74 Te huur droge GARAGE of op slagruimte van 5 bij 4 m met een deurbreedte van 3 m Om trek Lauwerecht Br no 1-6141 bur UN WOONARK leeg te aanvaar den per 1 febr met ligplaats Woonark „ Alfri " Kanaalweg tegenover no 90 Een luxe V.W 1955-'56 in pri ma staat Weth Plompstraat 6 telef 41168 Jongedame b.b.h.h zoekt ZIT SLAAPKAMER liefst m kook gelegenheid Br no 1-6224 bur UN Ben paar HOCKEYSCHAAT SEN z.g.a.n maat 42 f 30 Tel 24438 Te huur gevr 2 grote KA MERS met keuken of gebruik daarvan door Jonge vrouw met 2 kinderen 15 en 9 jaar Voor lopig voor 1 Jaar Br no 1-6118 bur UN Te koop nieuwe en ingeruilde T.V.'S 53 en 43 cm beeld Di verse merken en prijzen onder garantie Financieren mogelijk Oosterstraat 35 Techn ambt zoekt per 1 febr KAMER met volledig pension Weekend afwezig Br met prijsopg no 1-6129 bur UN Wegens plaatsgebrek KINDER WAGEN in zeer goede staat / 50 Splnozaplantsoen 38-1 Utr PI.OEGSTOFFEN Chintz ga lons bandfluweel draadvor men Moderne verantwoorde verlichting overtrekken laro pekappen „ De Duif " Lim markt 38 utrecht Telef 17050 Gemeenteambt 26 zoekt een KAMER in of nabij centrum Utrecht Br no 1-6132 bur UN Nette jongeman zoekt een net KOSTHUIS omgeving Straat weg of Zuilen Br no 1-6138 bur UN Weet u wie uw trap het vak kundlgst bekleedt met Marmo leum of combinatie NafuurlMk OROENEVELD'S Vloerhedek kingshuls Briglttenstraat 2 Utrecht Tel 10153 Wl ] geven u gaama advies AUeenst heer gepens vraagt KOSTHUIS bij dito Juffrouw Br no 1-6140 bur UN BENZO RIJWIELEN Recht streeks af fabriek geheel com pleet f 124 netto Benzo Rij wielfabriek Hoogstraat 169 te Vlaardingen Telef 2474 - 4244 - 5688 Vraagt gratis prijscou rant ACCU'S r 27.60 tot ƒ 90 betalen wij voor defecte autoaccu btl aankoop van een gloednieuwe Morellte accu 15 mnd garantie Autoshop Rusman Achter de Dom 6 telef 16657 Utrecht Na een geduldig gedra gen ziekte waarbij hij zich overgaf aan Gods Heilige Wil overleed vandaag in het St Geer truiden Ziekenhuis in Deventer onze lieve Man Vader Grootvader en Broer GILLES ROELANDS oud 66 jaar Utrecht J C Roelands - V Rossum Heiloo C W S Dutij - Roelands H J Dutij en kinderen Deventer J A Roelands A G Roelands - Schabracq en kinderen Utrecht J Roelands W C Roelands Utrecht 3 januari 1962 Hugo de Grootstr 36bis Liever geen bezoek De begrafenis zal plaats vinden a.s zaterdag 6 januari om 2.45 uur op de Ie Alg Begraafplaats te Utrecht Vertrek vem af huis om 2.30 uur Gebruikte handtelmachines v.a f 175 elektr telmachines f 350 SCHRIJFMACHINES t 90 volle garantie Pieterse Nachtegaal straat 66 Utrecht Telef 19770 KOSTUUMS regenjassen van af f 10 per maand Wij komen ook met onze collectie bij u thuis Spreek met de „ Hajo " en het komt In orde „ Hajo " Havik-straat 17 Koekoeksplein telef 16285 GRIJPMA VOOR KLEI-AARD / PPET^EN Ijsselster zijn prima per kg f 0.14 Reuze Drtelingen per kg f 0.15 Zeeuwse Bintjes per kg f 0.15 Friese Rode puik best per kg / 0.16 Andijkers koken niet af per kg r0.17 Gelderse gele prima per kg f 0.17 Bevelanders uit de Be tuwe per kg / 0.18 Zeeuwse Eigenheimers per kg f 0.22 Blauwpitten klare bloem per kg f 0.24 Vraagt prijs voor uw winteraardappelen Grijpma Kolfstraat 1 1 a Biltstraat 10 telef 31382 Te koop hypermoderne RING SPOEI.NAAIMACHINES in kof fer voor / 195 tevens zig-zag naaimachines compleet In kof fer vanaf / 325 plus garantie en lessen Betaling in overleg Te bez G A Witjens Heren weg 33 Utrecht CAMP KORSETTEN Corset terle „ Lotus " Amsterd straat weg 219 Utrecht Gediplom corsettières Voor LEDEREN KLEDING Ben Snatager Alles eigen fabri kaat Dus veel voordeliger En grotere service Oude Grécht 242 telef 11786 Ben in bezit van auto telefoon en werkruimte zoekt THUIS WERK onverschillig wat Br no 1-6168 bur UN of telef 27215 ACCOUNTANT verzorgt uw boekhouding vanaf ƒ 10 per m Telef 14234 b.g.g 03434 - 641 Exclusieve modellen in suêde en nappa MANTELS en JAS JES Nu zeer laag in prijs u slaagt beslist bij Ben Snatager Oude Gracht 242 telef 11786 na 6 uur 10484 JUFFROUW met kantoorerva ring en dipl typen zoekt een werkkring In prettige sfeer Liefst geen routinewerk Br no 1-6068 bur UN KOSTUUMS regenjassen de mi's prachtige herfstdessins reeds v.a f 10 p mnd Kleding magazijn Hajo Havikstraat 17 Koekoeksplein gesloten huls Telef 16285 TELEVISIE bandrecorders pickups Gem bet lOO'/o ser vice A VELDER Amster damsestraatweg 48 Tel 35633 Een Ford BESTELWAGEN 1956 merk Thames laadverm 400 kg z,g.a,n banden en nieuwe accu prijs / 1500 Telef 13258 Voor direct gevr nette VER KOOPSTER en leerling ver-kooDster Levensmiddelenbedr Jongerius Smaragdplein 226 Utrecht Hoograven Tel 13083 Te koop DAMES - en HEREN SPORTRIJWIBL jongenssport rijwiel met kabelremmen en autoped alles in zeer goede st Zonstraat 21 bis Utrecht Z.g.a.n Italiaanse ACCOR DEON planoklavier 120 bas 7 en 4 reg Adr van Zwieten straat 14 tussen 7-8 uur Van particulier TUBA lage stemming lage prijs Geschikt voor Dixieland Nobeldwarsstr 19 bis a telef 14883 1.48 per 500 gram Kleinbeeld T.V bromfiets koopjes Zündapp de Luxe Verl Hoogravenseweg 142 Raleigh Sportfiets f 45 B.S.A tourfiets ƒ 45 damesfiets ƒ 10 ƒ 25 nieuwe Simplex ƒ 149.75 lederen wanten ƒ 8.70 hand warmers ƒ 3.75 bromfietshand warmers ƒ 6.75 bromfietsket ting ƒ 2.85 doorschijnende jas beschermer ƒ 1.72 paar spat borden ƒ 2.65 SIMPLEXHUIS BROER Lijnmarkt 24 Te koop aangeb voor liefheb ber kleine 2-pers FIAT 500 en HMW snelbrommer 2 versn Te bevr Koppelweg 92 Zeist Na 6 uur Wegens verhuizing te koop OLIEHAARDJE met leiding circa 10 meter en vat f 125 Fasto geiser ƒ 65 Vloerbedek king Valckenboslaan 40 Zeist Wegens verhuizing donker eiken EETKAMERAMEUBLE MENT bestaande uit ovale ta fel met 3 losse bladen 6 stoe len 2 armstoelen en dressoir ƒ 175 Houten « itneembare te kentafel f 15 theekast ƒ 5 Oranje Nassauplein 23 Zeist Telef 03404 ^ 5285 Gevr op klein handelskantoor ADM KRACHT 16-18 Jaar met Mulo-opleiding Kunnende ty pen Sollicitaties naar Netaline Onderneming Gildstraat 159 Utrecht Tevens vragen wij voor binnenkort net en vlot WINKELMEISJE Gevr nette WERKSTER voor 1 morgen of middag per week Telef 32815 Wasmachinefabriek heeft en kele gloednieuwe WASMACHI NES en centrifuges met lichte emaillebeschadiging van f 215 voor f 129 Fabrieksagent Réaumurlaan 12 1 bij Werk spoor Gevr een nette VROUW tussen de 18 en 45 jaar vrolijk hu meur voor 4 ochtenden in de week of nader overeen te ko men tijd bij echtpaar op leef tijd Aanm tussen 3 en 5 uur Mevr Roelofs Jutfaseweg 227 LILIAN HARVEY heeft in vroeger jaren grote successen gevierd als film actrice Nu is zij de eigenares van een tamelijk grote film onderneming In een rol AUTO-DROP vindt U op iedere tabletverpakking een interessant verhaal Vraag naar AUTO-DROP van V.S Leeuwarden Per rol 25 et Te koop aangeb gebruikte AUTOBANDEN v luxe auto's alle maten in prima staat gra tis monteren Gildstraat 91 a Utrecht Fa J A Best en Zn Goede straat 55 Utrecht vraagt nette BIJRIJDER leeftijd 15-16 Jaar Aanm ' s avonds tussen 7 en 8 uur Oersolide old-finish AMEU BLEMENT te weten tafel 4 stoelen 2 fauteuils Rijnlaan 160 Groothandel in dranken vraagt flinke betrouwbare KRACHT voor magazijnwerk Aanm Verwoolde Wolvenstraat 14 te Utrecht FORD CONSUL 1955 wil rullen voor een zware motor Telef VOLKSWAGEN 1956 Wagen verkeert in zeer goede staat Prijs ƒ 1750 Telef 32468 steeds voorradig div AUTO MOBIELEN o.a Taunus V.W KW Heinkel en diverse an ere wagens Voordelig prijzen arantie financieren inruilen Egmontkade 6 telef 26989 Té koop aangeboden || Te koop OPEL KAPITAN 1955 prima motor versnelling met 100 ' U f 975 Wil ook V.W bestel inruilen Geertestraat llbis tel 13062 Te koop aangeb COCKER SPANIEL zindelijk 5 maan den Lamèrislaan 53 telef 23520 HUISKAMERAMEUBLEMENT tafel 6 stoelen dressoir thee tafel 5 hanglampen stofzuiger Erres 2 fauteuils grote ko lenhaard 6 pits gasfornuis keukentafel staande schemer lamp gaskachel gasojar ve lours overgordijnen kapstok met kleed Croeselaan 355 bis Utrecht Donderdagavond van 8 uur Wordt gevr zelfstandig DAG MEISJE Hoog loon Weerd singel WZ 35 Modern BANKSTEL modern dressoir eethoek pracht bu reau huiskamer 4 fauteuils salontafels ledikant eiken or geltje dressoirs kloostertafel 2 clubs boekenkast 2 fauteuils en 4 stoelen rookstoel 4 stoe len 1 clubje ƒ 20 Zuiderzeestr 28 Rivierenwijk I Bontmantels met interessante prijzen Afd pelterijen Maison de Bonneterie Heden is na een kort stondige ziekte van ons heengegaan onze lieve zorgzame Man BehuVvd zoon Broer Behuwd broer en Oom WILLEM FREDERIK DE VRIES in de ouderdom van bijna 56 jaar Utrecht C de Vries-Lukens Assen R M Lukens - Hijlkema Utrecht Dr mr J D L de Vries G L de Vries C C M de Vries - Glerum Den Haag M A Vos-Lukens E H Vos Assen H Westra-Lukens S J Westra Nichten en neven Utrecht 3 januari 1962 Burgemeester Norbruis laan 464 De overledene is opge baard in een der rouw kamers Maliesingel 75 Bezoekuren van 9 tot 17 uur en van 18 tot 18.30 uur Zaterdag van 9 tot 12 uur en van 15 tot 16 uur Zondag van 14 tot 16 uur De crematie is bepaald op maandag 8 januari in het crematorium te Die ren te 14.05 uur Een bus staat aan het station Dieren gereed voor het crematorium Een uniek * collectie Voor de te vroege plaat sing van de kennisgeving van het overlijden van de heer WILHELM FREDERIK THEODOOR VALK die op 31 december 1961 te Utrecht overleed bie den wij onze verontschul digingen aan Ons werd verzocht erop te wijzen dat de crematie in alle stilte zal plaatsvin den utrecht Nacbtegaalstraat 16-18 Coöp Ver U.A Uitvaartverzorging Maliesingel 75 Utrecht SfADSStl^ÖÜWBURG DE HAAGSCHE COMEDIE ¦ ¦ ¦ ¦ maandag 8 januari 8 uur HENDRIK IV I van William Shakespeare I met Bob de Lange Joris Diels Paul Steenbergen Frans v d Lingen Gijsbert Tersteeg Anne-Marie I Heyligers Eric van Ingen Bas ten Batenburg Maria faaa ¦¦¦ B I Booy Jules Croiset e.v.a Prijzen van ƒ 2 - tot ƒ 5.50 Coupons geldig PARFUMERIE ^^ rroiiuwooa biedt U JANUARI PRIJZEN KARNEMELKZEEP 12 stukken voor 1 49 1 kilo TOILETZEEP overvet 1.48 Luxe doos inhoud 3 stuks A AQ TOILETZEEP „ Roïen " slechts «».*»«» Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve echtgenoot vader en oom de heer MARINUS VAN DER GUN in de leeftijd van 61 jaar M E V d Gun - Rinie Adri EUy Casper Ria Marian en Trudy Hagestein 1 jan 1962 Lange Dreef 10 De begrafenis heeft plaats vrijdag a.s vanuit de r.-k kerk in Vianen om 10 uur 1 kilo BADZOUT prima geparfumeerd 0.79 WIMPERKRULLER nu slechts 1.39 Automatisch PINCET goed sluitend 2.Ö9 Modern REGBNHOEDJE div tinten 0.69 3 grote MOTZAKKEN slechts 0.69 Grote tube REDELË TANDPASTA A gO Valk met gratis beker en tandenbortsel w »»«» MONIQUE crème-poeder moderne tinten 0.69 Rubber HUISHOUD HANDSCHOENEN A OQ div maten per paar «»«•»•» BEUGELTASJE met nieuw moderne beugel 0.98 Idem grote maat 1.19 TOILETTAS met rits moderne dessins 1 39 Grote fles REDELË EAU DE COLOGNE 90 » 1.25 AUTOBOX ZOLANG DE VOORRAAD STREKT HUUR DETMOLDSTR ƒ 25 — per maand Voor direct Inlichtingen fa Ben Drost & Zn TELEFOON 35898-31787 TE Partumerie ffollywood LIJnmarkt 2 - Tel 11108 - Utrecht Extra goedkoop Ook In het nieuwe jaar staat slager T e e k e n s voor U klaar LET OP 500 gr rlblappen heerlijk klein _ _ randje vet Z.Zö 500 gram - magere lappen i.io ALLEEN VRIJDAG 1.28 0.88 500 gr doorregen varkenslappen 200 gr ham wegens enorm succes Varkenslever Verse worst Gehakt Doorregen varkenslappen WEEKRECLAME 0.65 500 gr schouder - « karbonaden ' ¦ 88 2.18 500 gram ribkarbonaden 500 gram haaskarbonaden 2.38 DAT KAN ALLEEN BIJ TEEKENS GOEDESTRAAT 57 TEL 29088 100 gram hamspek 100 gram hamworst sooo stepins Deze prachtige stepini met heel geringe afwijkingen zijn voor de sublieme kwaliteit uiterst voordelig in prijs Alle iiebben dubbelrek • n zijn ten dele in aantrekkelijk gedessineerde elastiek uitgevoerd Ongelooflijk lage prijzen 348 2'8 2 « 2 » F ^ *» i CORSETTEN KOUSEN LINGERIE 41 FILIALEN - IN NEDERLAND - 41 FILIALEN utrecht Lange Viesiraat 8 « eletoon 10269 Amersfoort Langestraat 55 telefoon 3093 Speciale aanbieding rasloze HONDJES vanaf ƒ« Steeds diverse soorten rashonden Diepvries pens ƒ 0.45 per pond Alle soorten dieren en beno digdheden De Natuurvriend Donkere Gaard Utrecht TELEVISIE 43 cm vanaf / 175 53 cm vanaf / 325 roet garantie ledere avond demonstratie Event betaalbaar in 6 12 of 18 maanden Willem v Noort straat 21 bis WASCOMBI 2 motoren en pompen f 328 snelwassers v.a / 98 langzaamwassers agitator met oliebad / 228 centrifuge 2800 toeren 1 137.50 2 jaar ga rantie Gemak k betaling Fa brieksshowroom Oude Gracht 196 en Amsterd straatweg 193 TELEVISIE Wij hebben regel matig occasions voor zeer aan trekkelijke prijzen Philips Er res Graetz etc Radio Lenslnk Nieuwe Daalstraat 29 telefoon i9!i4 b.g.g 22082 OVERHEMDEN naar maat confectie en reparatie Nieuwe boorden manchetten enz Ook in No lron Mylord Ondiep 2 Utrecht Telef 42949 Gebruikte T.V.'s alle merken met garantie en antenne van ai f 250 nu voor iedereen te betalen in S 12 of 18 maanden geopend van 2-6 uur en 8-10 uur demonstratie T.V.-import Harko Vleutenseweg 75 Utr 150 voor uw oude S'l'UFZül OER Van labrlek naar gebrui ker Gratis demonstratie Nieuw f 135 Stützuigerlabrlek Marmontweg IS Austerllts Xe ieloon 03439 274 KLAAR TERWIJL U WACHT Dank zij onze moderne hak kenbar UW HAKKEN IN 3 MINUTEN KLAAR Pedicure f 2.25 U wordt direct behan deld Modelschoenmakerij A L J Noz Jan v Scorelstraat 29 a telef 17677 Nu een OPEL OLYMPIA BE STEL 1951 met prima motor ƒ 300 Wil ook ruilen met prima bromfiets of luxe wagen Geer testraat 11 bis telef 13062 Te koop SKISCHOENEN maat 41 43 Westlnghousestraat 63 JANUARIPRIJZEN Divanbed den 21.50 tuimelbedden 34.50 stapelbed 51.50 binnenvering matras 37.50 schuimplastic 14.50 onderschuifbed 34.50 kinder matras 7.50 Rechtstreeks Ma trassenfabriek Lange Lauwer straat 46 KINDERWAGEN als nieuw laag model stofzuiger Ruton f 32.50 Herenkostuum maat 50 prijs f 25 V d Mondestraat 56 Wegens omstandigheden een in aanbouw zijnde helft van dub bel WOONHUIS 4 slaapka mers garage te Geldermalsen Koopsom / 29.000 k.k Br no 1-6125 bur UN Een V.W de Luxe ' 52 met rol dak te koop of te ruilen voor grotere wagen van particulier aan particulier Framboosstr 76 Utrecht Tussen 6 en 8 uur SIAMESE KATJES / 25 Ridder hofstad 3 bis t.o Tivoli Zo goed als nieuw zwaar eiken old finish DRESSOIR en thee meubel samen ƒ 50 Meloenstr 76 Utrecht Aangeb V.W de Luxe 1959 km stand 60.000 als nieuw vraagprijs / 3.750 Na 18 uur Braamweg 8 Soest-Zuid Te koop van particulier een FIAT 500 Topelino wegens aanschaf grotere auto Tegen elk aann bod Kloosterlaan Utrecht Overcompleet een goed bran dende Fram HAARD spotprijs Rijnlaan 19 bis Aangeb een lief klein HONDJE 4 mnd tegen adv kosten Pe temoederslaan 3 bis Aangeb DUITSE HERDER oud 6 mnd met stamboom Prijs ƒ 75 Markstraat 46 Utr Te koop gevraagd BELEGGINGSHUIZEN gevr zowel grote als kleine objecten Br met opgave ligging huren lasten en koopsom aan Nic Rijksen makelaar taxateur Wit tevrouwenslngel 53 Utrecht Te koop gevr een paar NOREN maat 46 Een paar heren ski schoenen maat 46 en een paar dames skischoenen maat 38 Br no 1-6076 bur UN of telef 13736 Te koop gevr een KINDER STOEL Balistraat 50 Te koop gevr goede MOTOR of scooter Br met uitv om schrijving en prijs no 1-6146 bur UN Gevr leeg WOONHUIS in De Bilt of Utrecht Zuid Br no 1-6184 bur UN MIDDENSTANDSWONING Of plein de villa te koop gevr Leeg te aanvaarden In ruil aangeb ruim bovenhuis bev 7 kamers enz Nette stand Br no 1-6194 bur UN Te huur aangeboden Nieuwe V.W,-BUSJES all-risk verzekerd Verenigingen spe ciale tarieven P F C Jonge rlus Detmoldstraat 57 telef 27780 Huurt moderne AUTO'S zo als Rekord Kapitan Ford en Volkswagen vanaf f 15 p dag All-risk verzekerd Garage Vi tesse Vossegatselaan 32 bij het Diaconessenhuis Telef 129.'ï9 LUXE AU-O'S 14 et per Kin inclusief benzine en verzeke ring nieuw materiaal Bestel auto's 20 pet per km Llngton's luxe autoverhu irhedrijf LoetJ Berchmakerstraat 11 tel 10S56 en 61C20 Verhuur van V.',V BUSJES V.W de Luxe en V.W bestel Al-risk verzekerd met radio V ' A de Jong Volkerafcstraat 29 telef 35501 Gebouw Ons Ondiep Boer haveplein 10 telef 40346 b.g.g 40012 ZALEN voor bruiloften vergaderingen feestavonden WINKEL en benedenhuis met 3 kamers en keuken waarin gevestigd chocolaterie brood en banket Met uitbrengwijk naar bijzaak 3 uur werk Om zet ƒ 800 per week Wegens ziekte ter overname Prijs bil lijk Br no 1-6101 bur UN AUTOBOX omgeving Ledig Erf met gelegenheid voor wa gens wassen Telef 030 - 10548 In moderne flat worden twee leuke gestoff KAMERTJES niet gebruikt Dit zou echt iets zijn voor ' n bescheiden meisje Van de douche en event de keuken mag gebruik worden gemaakt Telef 32246 Een gestoff KAMER met keu ken Julianaweg 442 Utrecht Zonnige KAMER gestoffeerd warm en koud str water ge bruik van keuken en badka mer gelegen in parkje nabij bushalte 5 min van Utrecht op grens van Utrecht en De Bilt Telef 61798 030 tussen 7 en 8 uur ' s avonds / 70 per mnd Direct te aanv geen echtpaar 5 km vanaf Amersfoort een ge meub BUNGALOW bosrijke omgeving voor ongeveer vijf mnd Woonkamer 3 slaapka mers keuken douchecel warm en koud water elektr Br no 1-6196 bur UN In het centrum op goede it is per 15 Jan te huur voor heer grote gestoff en gemeub ZIT SLAAPKAMER met V.W en oliehaard Prijs ƒ 75 per mnd Telef aanwezig Br no 1-6117 bur UN Gevr K.K MEISJE dat zelf standig en netjes kan werken in gezin met schoolgaande kin deren voor dag en nacht Ge heel huiselijk verkeer en hoog loon Mevr Oostrom Petrarca laan 4 telef 33122 Nette WERKSTER gevr voor 2 morgens van 8.30-12 uur v.g.g.v Drogisterij F Francken Beethovenlaan 18 Oog in Al na 6 uur no 20 telef 31979 Té huur gevraagd Gevr bij dame b.b.h.h een nette HULP in de HUISHOU DING Aanm na 7 uur mevr Schmidt Herenstraat 7 bis Nette WERKSTER gevr voor 2 ochtenden per week Te ver voegen tussen 6 en 7 uur n.m Balijelaan 23 Gevr een nette WERKSTER voor 2 è 3 ochtenden in de week Aanm liefst na 8 uur Spaarnestraat 48 Rivierenwijk Gevr een flinke WERKSTER voor 2 halve dagen per week Mevr Kempers Kruyt Karel Doormanlaan 197 Utrecht Gevr een flinke alleenstaande HUISHOUDSTER bij heer al leen leeftijd 45-50 Jaar liefst Van buiten Br no 1-6161 bur UN Het Instituut voor Veterinaire Virulogie vraagt een WERK STER of schoonmaker voor hele dagen Sollicitanten kun nen zich aanmelden bij Bilt straat 168 te Utrecht Stationsrestauratie Utrecht vr.JUFFROUW voor de groente keuken Persoonlijke aanmel ding Velo N.V Oude Gracht 142 tel 14631 vraagt voor direct aan komend WINKELBEDIENDE leeftijd 21 è 22 jaar Het Groene Kruis zoekt voor een van haar zusters tijdelijk WOONRUIMTE bijv kamer plus keuken omgeving Kana leneiland Liefst daar waar te lefoon aanwezig is Boothstraat 15 Utrecht MEISJES gevraagd Wasserij Aurora Schoon en echt vrl werk Gratis bedrijfskleding koffie - en theepauze Hoog loon zaterdags vrij Konings wég 56 Utrecht KOSTHUIS gevr Nette heer 42 Jaar zoekt net kosthuis of kamertje Br no 1-6156 bur UN Gevr VERPLEEGHULP Aan melden ' s avonds na 7.30 uur Rusthuis Johanna Corn Hout manstraat 2 Utrecht Tel 18985 Echtpaar zoekt vriie ETAGE met keuken oneemeub in Utrecht Telef 24587 vanaf 17 19.15 uur Gevr MEISJE voor de afwas ' s morgens van 9 tot 12 uur Aanm ' s avonds na 7.30 uur Rusthuis Johanna Corn Hout manstraat 2 Utrecht Telef 18985 Net persoon gepens zoekt SLAAPKAMER met of Zonder pension in rustig gezin omge ving Wittevrouwen of Diako nessenhuis Br no 1-6119 bur UN Loth-Prothesen Westerstr 12 vraagt beslist nette WERK STER Werktijden nader over een te komen i^èrsonéêiaaifgéÉL Gevr HULP in de HUISHOU DING voor halve dagen Zelf standig kunnende werken Na 7 uur mevr De Groot Handel straat 57 1 Utrecht Telef 30900 Jongeman zoekt ELEKTR LASWERK en/of autorep voor enkele avonden en zaterdags Br no 1-6166 bur UN MEISJE gevr voor de ochten den P C Dondersstraat 30 bis telef 27765 THUISWERKSTERS Heeft U naai - verstelwerk of sokken te stoppen Schrijft u mij Br no 1-6167 bur UN MEISJE voor dag en nacht ge vraagd bij echtpaar op leef tijd Aangename werkkring Mevr Kagenaar Reimler Bilt straat 153 IJZERHANDEL H VOLP vraagt met spoed een Salon Eindhoven vraagt be schaafd MEISJE als leerllng kapster Bij voorkeur gevor derd Voorstraat 45 a MEISJE voor kassa en assistentieverkoop Gevr voor Ruteck's Cafetaria Leidseweg 8 Utrecht BUF FETJUFFROUW buffetbertien de werkster net persoon in alg dienst Prettige werkkring Goede verdiensten Volledige kost Voor inl kan men zich dagelijks wenden tot de gérant op bovenstaand adres b JONGEMAN voor winkelver koop vrij van mil dienst Bekendheid met het vak gewenst Laan van Nieuw-Guinea 32a telefoon 31437 Gevr voor Ruteck's Lunch room Potterstraat 2 Utrecht CAISSIÈRE boncontroleuse Prettige werkkring Goede ver diensten Volledige kost Voor inl kan men zich dagelijks wenden tot de gérant op bo venstaand adres Confectie Atelier Ber-Her He renweg 59 vraagt NAAISTERS aankomende naaisters en leer ling-naaisters prettige werk kring hoog loon met premie 5-daagse werkweek Aanbie ding dagelijks van 9-12 en van 2 5 uur Herenweg 59 en des avonds van 7-9 uur Justus van Effenstraat 52 bis te Utrecht Gevr enkele nette MEISJES voor lichte werkzaamheden Hoog loon Leeftijd 18-22 Jaar Aanm Huygensstraat 4 bis Utr Tussen 18 en 21 uur Geroutineerde typiste vraagt THUISVITERK Br no 1-6120 bur UN Zelfstandige HULP of werkster gevr iedere dag van 8.30 tot 12.30 eventueel zaterdags vrij of voor enkele dagen Lessing laan 108 Oog in Al tel 32666 JONGEDAME 22 Jr in bezit van 3 Jarige HBS 3 Jaar kan toorervaring als typiste-telefo niste 1 Jaar kinderverzorging Engels sprekend zoekt passen de werkkring Br no 1-6121 bur UN JONGEMAN 23 jr in bezit Mulo A en B spreekt vlot En gels Ervaring als vertegen woordiger zoekt een passende werkkring Br no 1-6126 bur UN Voor direct gevr een nette WERKSTER enige ochtenden per week Mevr Ruys Joh Winnubstlaan 9 Oog in Al Tel 30577 Gedipl SPORTLERAAR heeft nog enige avonden beschikbaar en wil deze produktief maken Br no 1-6127 bur UN Gevr een MNL BEDIENDE voor het schoonhouden van magazijn en het verrichten van expeditiewerkzaamheden Aan melden dagelijks bij Modehuls Lommen N.V Steenweg 17 te Utrecht Student zoekt WERK in de avonduren Ambonstraat 5 B.z.a bekwaam CHAUFFEUR 47 jr flinke nette verschijning Gewend met publiek om te gaan Bekend met verkoop en cliëntenbezoek Telefoon aan huis Condities nader overeen te komen Br no 1-6147 bur UN CHAUFFEUR biedt zich aan in bezit van rijbewijs B-E Br no 1-6160 bur UN Net persoon biedt zich aan als AGENT aan vaste abonnees van week en maandbladen en het verspreiden daarvan Hui genbos Stationsweg 219 Wou denberg Gevr in zakengezin met kin deren net R.K MEISJE zelf standig kunnende werken Ook genegen in de winkel behulp zaam te zijn Pouliersbedrijf J G Broekman Vleutenseweg 187 telef 31479 Werkman met veel vrije tyd zoekt BIJWERK geen sociale lasten Br no 1-6163 bur UN In moderne gespecialiseerde zaak wordt gevr een beschaafd jong meisje als LEERLING VERKOOPSTER voor de afd boekhandel lectuur en rookar tikelen Aanm Fa Altheer prof van Bemmelenlaan 13 hoek Copijnlaan Tuindorp buslijn 10 Personeel gevraagd Met spoed gevr een WINKEL MEISJE Slagerij Maaswinkel Twijnstraat 16 telef 14736 Utr Gevr nette WERKSTER twee ochtenden per week Aanmel den mevr Brouwer Koekoek straat 32 bis Voor het maken van vlotte pyjama's kunnen wij nog en kele MODINETTES en leerlin gen plaatsen N.V Utr Lin gerielabriek F Spekkels Jr Prof Ritz Beslaan 41 telef 14002 Na 6 uur A A V Eijk Van Swindenstraat 35 telef 10605 Gevr voor direct aankomend MONTEUR goed loon prettige werkkring Aanm dagelijks 8.30 18 uur Electra Pottcrstr 2 a Utrecht Telef 13296 Flinke VERKOOPSTER gevr voor de afd huish artikelen bij Koppelman Biltstraat 37 Zonder voldoende vakkennis onnodig zich te melden vijf daagse werkweek Flinke WERKSTER gevraagd Aanm ' s avonds 8 uur Olym pia Bioscoop Amsterd straat weg 350 Beschaafd MEISJE gevr ter opleiding in dameskapsalon Herderplein 16 telef Groothandel in dranken vraagt flinke JONGEMAN voor expe ditie voor lichte motorcarrier Aanm Verwoolde Wolvenstr 14 Utrecht Gevr ARBEIDERS voor licht werk o.a gepensioneerden Aanm dagelijks fa Hilgers rubberafvalhandel Verlengde Hoogravenseweg naast draad fabriek Groothandel in dranken vraagt voor kantoor flinke VRL KRACHT Br no 1-6075 bur UN Gevr zelfstandige WERKSTER I ochtend per week Dr s ' Ja coblaan 4 vooraan in Tuin dorp Gevr een HUISHOUDHULP voor dag en nacht zelfstandig kunnende werken en koken Liefst niet jonger dan plm 30 Jaar bij dame alleen Br mej M J Dentz Nassaustraat 17 ^ Utrecht Gevr op klein regenkleding atelier volslagen MACHINE STIKSTER Hoog loon " reiskos ten worden vergoed Alja D van Troostwijkstraat 12 Ter Aa of telef 02943 - 1823 WERKSTER gevr voor 12 uur per week Mevr Pouw Bloem straat 51 Utrecht Een beschaafd MEISJE zelfst kunnende werken Telef 24717 Gevr WERKSTER liefst on gehuwd voor maandag vrij dag van 1.30 tot 4.30 uur en ' s woensdags om de 14 dagen f 1,50 per uur Aanm Emma laan 29 Gevr een ervaren WINKEL JUFFROUW en een leerling winkeljuffrouw in aardappe - len groente en frultzaak P Vermeulen Donkerstraat 4 tel 23261 Woningruii 3-KAMERFLAT Jos Haydn laan 3e etage Huur ƒ 56.60 per maand Gevr een heel huis met douche of 4-kamerflat Br no 1-6081 bur UN Ruiling 1 grote huiskamer 4 slaapkamers zolder keuken hal grote tuin voor en achter nieuw ƒ 10.25 per week Kap pittelstraat 19 WEERT L Met huls in Utrecht Inl T E Berg Zilvergeldstraat 39 Utr Ruime 4-KAMERFLAT Hoog raven 2de woonlaag met grote Bruynzeel keuken douchecel balkon voor en achter huur f 16.70 Gevr heel huis of ge lijkwaardige woning in ander stadsdeel Br no 1-6177 bur UN Van Kanaleneiland naar Hoog raven Tolsteegplantsoen of Ri vierenwijk Br no 1-6178 bur UN ftessen Heden inschrijving voor de PRAKTIJKEXAMENS Boek houden talen Steno-typen Steno-talen M.B.A Ned Han delscorresp Middenstandsopl Alg Ontw e.a Inst van Gel der Moreelselaan 31 Utrecht Telef 1 54 51 Vooi AUTORIJLES H van den Ham Catharljneslngel 88 bis Gediplom door ANWB FNOP en VAMOR Bevoegd uw rlj examen bij te wonen Keuze uit Opel Volkswagen Renault DAF of 2 CV Tevens verhuur van auto's zonder chauffeur Telef 25517 AUTORIJSCHOOL DE DOM telef 29392 in Opel Rekord 1961 en Volkswagen Halen en brengen Theorie gratis Te vens verhuur HUwelijkeif;;en ^;^ Welke serieuze heer wil KEN NISMAKING met serieuze dame 52 Jr liefst met woning leeftijd tot 60 jaar Br no 1-6066 bur UN HUWELIJK Heer 47 Jr vaste werkkring zoekt nette vrouw met woning Br no 1-6148 bur UN DiverSert H.H BESTUURDERS van di verse verenigingen wenst u ' n geslaagde avond met het show en cabaretgezelsch The Flying Dutchman secretariaat Zaag straat 5 Utrecht Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantoor C M Witjens Marlahoek 21 Utrecht Telef 13471 en 23295 Alle verzekeringen UW PANTALON te lang tekort of te breed Wij verma ken hem deze week Kleerma kerij Amsterd straatweg 79 nog voor de Beverstraat VERHUIZINGEN en transpor ten onder volle garantie Vraagt vrijblijvend prijsopgave V d Vllst Tolsteegsingel 24 b telef 14165 Laan v Chartroise 61 telef 42239 BUderdijkstraat 32 bis VERHUIZINGEN meubelbe waring Van ouds Is uw adres Fa Wed G van den Brink en Zonen Goedéstraat 114-116 Utr Telef 12303 MEUBELREPARATIE meube len matrassen overtrekken Enorme keuze stoffen Vooruit prijsopgave 35 jaar ervaring Van Basten's Stoffeerbedrijf Pieter Nleuwlandstr 25 Tuin wijk Telef 14923 Meijers moderne MAATKLE DING en confectie voor da - mes heren en juniorkleding Herenmodes reparatie veran deren reinigen abonnement Koekoekstraat 12 telef 27618 ' s avonds Balijelaan 83 telef 31310 Laat voor stempels groot of klein MOSTERT uw leveran cier toch zijn Alles gemon teerd op sponsrubber Mostert's kintoorboekhandel Voorstr 44 SLAGERIJ VAN BEEK keuzeuit plm 15 verschillende soor ten goedgekeurd en dagelijksvers vlees vcor uw hond ofpoes Prijzen vanaf 25 et per 1/2 kg Donkerstraat 13 zij straat Steenweg Voor REPARATIE aan alle merken naaimachines naar J Fels Oude Gracht 263 telef 23302 Utrecht Vraagt vrijblij vend prijsopgave HAARWERK Dames aarzel niet langer en kom met ons praten of laat ons bij u komen Wij maken alle soorten haar werk leuke losse krullen mo derne bollen voorstukjes en postiches hebben wij In voor raad Nylon vlechten v.a f 13,50 Huize Corvcr Steenweg l tel Vanaf f 1.50 per week Ad Ver meulen gedipl HORLOGER We.=terkade 16 tel 25374 Alle bekende merkhorloges op ter mijnbetaling 1 Jr schriftelijke garantie Geen rente geen kos ten Koekoekklokken pendu les gouden ringen Vanaf f 2 per week Voor M-AATKLEDING tn hetbetere genre Fa Fortuin No heistraat 25 Tevens verhuurvan nieuwe gelegenheidskle ding PERMANENT 1 8 Gegaran deerd Moderne kapsels Da meskapsalon Ria Amsterd straatwes 699 d t.o Demka telef 40038 Vragen uw kinderen ook van die moeiliike dingen Hoe moet ik het mijn kind toch vertel len Het Dr J Rutgershuis consultatiebureau voor GE SL.ACHTSKUNDE Weerdsingel WZ 10 Utrecht helpt u met uw opvoedingsmoeilijkheden VERHUIZINGEN transporten Van ouds bekend adres Valk straat 52 Utrecht Telef 19332 M A Kosenbaum Amateurbandje vraagt met spoed DRUMMER alt - en/of tenorsax Aanm ' s avonds na 6 uur Veldstraat 13 WEGGELOPEN zwarte poedel roepnaam Carina Terug té be zorgen aan N Mantel Willem straat 51 Utrecht VAKANTIEREIS ITALIfi Gardameer Zakengezin va der en moeder met 2 Jongens van 28 en 32 jaar P.G Herv wonende centrum des lands zoekt 2 vriendinnen of 2 zus ters eveneens P.G voor va kantiereis naar Italië van 0 juli tot 4 aug a.s Reis per eigen auto gratis verblijfkoi ten voor gezamenlijke reke ning Gelogeerd wordt in bun galow Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt Br no 1-6159 bur UN HOEST UW KIND Natter I msnns ' Meirostim Forte helpt ' lost taai slijm op cniaa'ct goed Flacon ƒ 2 bij elke drogist 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 4 januari 1962 - „ To be or not to be '^ in eerste divisie Elinkwijk moet van Hilversum winnen De IJshockeyclub HIJS HOKT heeft woensdag in Den Haag een vriendschappelijke wedstrijd te gen de Glasgow Flyers met 9 — i gewonnen De tussenstanden wa ren 2—2 6—0 1—2 Hier zien we een spannend moment voor het doel van Glasgow Rangers Van avond is er voor het eerst op de Amsterdamse kunstijsbaan een ijshockeywedstrijden en wel tus sen de Glasgow Flyers en een met Canadezen versterkt Am sterdams team Rene Palm en Calkoen jeugdskikampioenen DOS in lastig duel tegen stug Ajax Er zal — dunkt ons — vlak voor of na de jaarwisseling in verschil lende clubs menig hartig woordje zijn gesproken In 1962 is immers het beslissende jaar vooral voor de clubs die in de eerste divisie spe len Het zqn of niet zijn dat is nu wel hoofdzaak geworden en in de komende maanden zullen de perspectieven daarvan duidelijker gestalte kragen Voor Elinkwijk is dat „ zyn " geen kwestie van behoud De Utrechters zullen doorgaand zoals zij in de eerste helft van de compe titie hebben gespeeld wel in de eerste divisie blijven Maar er „ lokt " natuurlijk een hoger ideaal de ere-divisie Of Elinkwijk ook voor die hoogste klasse in aanmerking zal komen hangt van de mentale ge steldheid van de Utrechters af Zy mogen geen tegenstander onder schatten „ Het volle pond " wordt geëist Dat geldt bijvoorbeeld al meteen in de eerste wedstrqd van het nieuwe jaar komt Dan Hilver sum naar de Domstad Om tot een positief resultaat te komen zal Elinkwijk alle energie tot op de draad moeten „ verslijten " Voor iedere tegenstander zijn de punten immers net zo belangryk als voor Elink wijk zelf DOS breekt het jaar 1962 ook niet bepaald op de eenvoudigste manier open Ajax wacht de Utrechters op in de overtuiging dat het moet winnen om in het kampioensstuk nog een hoofdrol te kunnen blijven vervullen Er is voor de Amsterdammers dus inspiratie genoeg Wan neer DOS defensief hechtheid betoont zal er nog wel wat aan te doen zqn om de al te snode plannen van de hoofdstedelingen te voorkomen Een puntendeling in de Amsterdamse Meer waar DOS altgd wel goed maar zelden winnend heeft gespeeld moet dan tot de mogelükheden behoren De eerste skikampioenen 1962 zQn bekend Woensdag zjjn in Kitzbühel onder ideale weersomstandigheden — het was schitterend weer en er was de nacht tevoren een pak sneeuw van 30 centimeter gevallen — de Neder landse jeugdkampioenschappen ski gehouden Evenals vorig jaar werden zowel Zaterdag weer Utrechtse tafeltennisstrijd Simultaan-seance een groot succes Velox houdt tegen PEC winst thuis Het zou bijzonder teleurstellend zijr wanneer Velox geen goed be gir van het nieuwe jaar zou heb ben PEC is in de tweede divisie beslist geen hoogvlieger en de Zwollenaren zijn de gasten van de Utrechters Thuis is voor Velox het „ synoniem " voor winst En daar houden wij het dan ook — zonder enig voorbehoud — op BIAUW WIT-GVAV 1 1961-62 GVAV-Blauw Wit 2—2 1957-58 Blauw Wit-GVAV 2—3 GVAV Blauw Wit 1—0 Dit seizoen Blauw Wit tliuis 7 5 2 O 12 GVAV uit 8 2 2 4 6 ï-aatste 4 comp.-wedstrUden DWS A-Biauw Wit 0—2 Fortuna-Blauw Wit 0—0 Blauw Wit-Enscliede 1—1 en NAC-Blauw Wit 0—1 — Enscliede-GVAV 0—1 GVAV DOS 3—0 Sparta-GVAV 3—1 en GVAV Eapid JC 2—1 MVV-DWS-A 1 1961-62 DWS-A-IMVV 1—0 1960-61 MW-DWS-A 2—1 DWS-A-IVIW 4—0 ] Dit seizoen MW tliuis 8 4 3 1 11 t>WS-A uit 7 13 3 5 DOS-IMVV 3—3 MW-Sparta 1-1 Ra pid JC MVV 0—0 en IMVV-Volewijcicers 2—1 — DWS-A-Blauw Wit 0—2 DWS A-SC Enschede 2—2 DOS-DWS-A 2—2 en DWS-A-Sparta 0—0 TOLENDAM-SC ENSCHEDE 1 1961-62 Enscliede-Volendam 2—3 1959-60 Volendam-Enschede 2—1 En sctiede-VoIendam 3 — 2 Dit seizoen Volendam thuis 8 5 1 2 11 Enschede uit 8 12 5 4 Sparta Volendam 4—2 Volendam Ra-pld JC 3—0 Voiewijckers-Voiendam 2—1 en Volendam-ADO 3—2 — Enschede-GV AV 0—1 DWS-A-Enscliede 2—2 Blauw Wit-Enschede 1—1 en Enschede-DOS 3-4 AJAX-DOS 3 DOS is in het Ajax-Stadion altijd moeilUli uit de voeten l 1961-62 VolewiJckers-NAC 0—3 Dit seizoen NAC thuis 8 2 2 4 6 Volewijckers uit 8 0 2 6 2 VVV-NAC 1—0 NAC-PSV 1—3 Fortu na-NAC 0—2 en NAC-Blauw Wit 0—1 — Volewijckers Willem II 2—1 Ajax-Vole wijckers 2—1 Volewijckers-Volendam 2—1 en MVV-Volewijckers 2—1 FORTÜNA ' S4-ADO 1 1961-62 ADO-Fortuna 2—1 1960-61 Fortuna-ADO 1—1 ADO-Fortu na 3—2 Dit seizoen Fortuna thuis 8 4 13 9 ADO uit 8 13 4 5 PSV-Fortuna 0-1 Fortuna-Blauw Wit 0—0 Fortuna-NAC 0—2 en Feijenoord Fortuna 1—1 — ADO-Feijenoord 0—2 Willem II-ADO 2—2 ADO-A]ax 1—3 en Volendam-ADO 3—2 DFC VITESSE 1 1961-62 Vitesse-DFC 0—2 1960-61 DFC-Vltesse 2—1 ' Vitesse-DFC 1—0 Dit seizoen DFC thuis 8 5 3 9 13 Vitesse uit 7 1 2 44 DHC-DFC 1—1 DFC-Fortuna Vl 3—3 AGOW DFC 0—2 en DFC-Stormvogels 1—1 — Vitesse-BVV 2—1 Vitesse Sittar-dia 2—2 DHC Vitesse 0—0 en Vitesse Fortuna VI 5—2 LEEUWARDEN SITTABDIA 1 1961-62 Sittardia-Leeuwarden 3—1 1957-58 Leeuwarden-Sittardia 3—0 Sit - tardia Leeuwarden 1—1 Dit seizoen Leeuwarden thuis 8 4 4 O 12 Sittardia uit 7 4 2 1 10 Fortuna Vl.-Leeuw£Lrden 1—1 Leeu warden-AGOVV 4—4 Stormvogels Leeu-warden 1—3 en Leeuwarden-Alkmaar 2—0 — Sittardia-Eindhoven O — I Vites se-Sittardia 2—2 Sittardia-DHC 0—0 en Fortuna Vl Sittardia 5—2 GO AHEAD-AGOVV < 2 1961-62 AGOVV-Go Ahead 1—1 1959-60 Go Ahead-AGOVV 1—4 AGOW Go Ahead 2—0 Dit seizoen Go Ahead thuis 8 5 1 2 11 AGOW uit 8 2 4 2 8 Alkmaar-Go Ahead 0—0 Go Ahead SVV 3—1 Veendam-Go Ahead 1—1 en Go Ahead Haarlem 4—1 — AGOVV-'t Gooi 3—1 Leeuwarden-AGOVV 4—4 AGOW DFC 2—0 en Eindhoven-AGOVV 4—1 ENSCH BOYS-HEEBENVEBN S 1961-62 Heerenveen-Ensch Boys 3—1 1959-60 Ensch Boys-Heerenveen 6—1 Heerenveen Ensch Boys 1—0 ¦*****^*^»***»»^*»%»^»»»^ De Stichting Nationale Sporttotalisa tor legt er de nadruk op dat de pool formulieren voor toto nummer 63 d.d 7 januari de pool met de dubbele inzet deze week dienen te worden ingeleverd IWocht het programma van 7 januari door weersomstandigheden niet door gaan dan worden de wedstrijden een week verschoven Het is uiteraard niet mogelijk — wanneer de voetbalwedstrij den van 7 januari worden afgelast — daarna nog formulieren in te leveren Dit seizoen Ensch Boys thuis 8 6 1 1 13 Heerenveen uit 8 2 4 2 8 Be Quick Ensch Boys 4—3 Ensch Boys-Wageningen 4—1 Ensch Boys Elinkwijk 1—2 en Heracles-Ensch Boys 1 — O — Heerenveen-Heracles 1—0 Lim burgla-Heerenveen 4—1 Heerenveen-VS 1—0 en SHS-Heerenveen 2—3 ZWARTBMEEB-KCH 1 1961-62 RCH-Zwartemeer 1—1 Dit seizoen Zwartemeer thuis 6 2 2 2 6 RCH uit 6 12 3 4 Baronie-Zwartemeer 1—2 Zwartemeer - Helmondia 2—2 UVS-Zwartemeer 2—0 en Zwartemeer-PEC 1—2 — RCH Graaf-schap 2—0 Baronie-RCH 1—1 RCH Hel-mondia 2—2 en UVS-RCH 2—1 BODA SPOBT-HELiWONDIA 2 1961-62 Helmondia-Roda Sport 0—0 Koning Winter schijnt zich mo menteel meer aan de schaat senrüders dan aan de voetbal lers gelegen te laten liggen Zon dag was het in Haarlem tussen oud-internationals en de KHFC een waar modderballet Indien a.s zondag de velden nog in een dergelijke positie verkeren kunnen we rustig bü de warme haard blijven of — en het ziet er naar uit de gladde ijzers onderbinden Van toto spelen zal dan weer niets komen 1958-59 Roda Sport-Helmondia 1—1 Hel - mondia Roda Sport 1—0 Dit seizoen Roda Sport thuis 6 3 2 18 Helmondia uit 7 3 2 2 8 Roda Sport-LONGA 1—2 Oldenzaal Roda Sport O — 3 Roda Sport-Velox 3—1 en Tubantia-Roda Sport 3—0 — Helmondia Zwolse Boys 2—0 Zwarte meer-Helmondia 2—2 Helmondia-NEC 8—1 en RCH-Helmondia 2—2 Reservewedstrüden zijn Zwolse Boys EDO 1 1961-62 EDO-Zw Boys 1—0 — Tubantia UVS 1 1961-62 UVS-Tubantia 0—3 Tips voor gelühe spelen 3 Volendam SC Enschede 4 Ajax-DOS 6 NAC Volewijckers 9 Leeuwarden-Sittardia 11 Ensch Boys-Heerenveen 13 Roda Sport-Helmondia 21 KFC Stormvo-gels 26 SHS-HVC 29 Heracles NOAD In de lunchroom van V en D werd gisteravond een simultaan seance gehouden waaraan een aantal bekende grootmeesters deel - Sterke schakers in Beverwijk Voor het 24ste Hoogovenschaak toernooi dat donderdag 11 januari begint is een zeer sterke hoofdgroep samengesteld Favoriet voor het traditionele Beverwükse toernooi is de jonge Deense grootmeester Bent Larsen Hg heeft zich tijdelijk van de wapenrok kunnen ontdoen om zijn tweevoudige overwinningen van beide voorgaande jaren te kunnen verdedigen Verder komen in de hoofdgroep uit de grootmeesters dr P Trifuno vic Joegoslavië Donner Nederl Bisguier VS en voorts Aaron In dia Kottnauer Statenloos Van Scheltinga en Langeweg Onderhandelingen zijn nog gaan de met dr Filip Tsj SI Matano vic Joegosl en Pachman Tsj SI terwijl nog een vierde Nederlandse deelnemer zal worden toegevoegd waarschijnlijk in de persoon van C B van de Berg Naast de grootmeestergroep ko men er twee meestergroepen waar van in elk geval deel uit zullen ma ken Kramer Ned Gereben Hong Wade Nieuw Zeel Perez Span je Durao Portugal Fazekas Eng en Scafareili Italië Ook de sterke Hongaar Sandor die de hal ve meestertitel in zijn bezit heeft zal weer van de party zijn Bt de dames ditmaal eveneens met twee groepen treffen wij reeds aan de speelsters Heemskerk Vree ken Timmer Jovanovic Joegosl Sinka Hong Lane V.S en de Engelsen Tranmer en Sunnlcks Schaatsenrijders mogen terug naar Fagemes Arie Zee en Chris Meeuwisse de twee röders die vorige week „ de serteerden " uit de kernploeg van de KNSB mogen terug naar Noor wegen Zü * zullen echter zelf de kosten voor de reis moeten beta ^ len Dit is vanmorgen door het KNSB-bestuirr in een communiqué meegedeeld De conclusie van hei communi qué luidt „ Gebleken Is dat de trainer al les heeft gedaan om de jongens op hun verkeerde handeling te wij zen dat de leiding bq de heer Zwanenburg in uitstekende han den is en dat de beide rijders daar ten volle van overtuigd zün Beide rijders hebben zeer emotioneel gehandeld hebben de ernstige misdraging die zü heb ben begaan erkend en daarnaast begrip getoond inzake de onheu se handeling jegens hun trainer Aan het licht is gekomen dat de beide jongens huiswaarts zyn ge gaan ten gevolge van een com plex van oorzaken Heimwee ijs in Nederland en kleine kibbel partijen welke laatste nu een maal onvermijdelijk zqn tussen in hoge spanning levende en in zware training zijnde topsport mensen Alles grondig tegen elkaar af wegend mede in verband met ' t feit dat trainer Zwanenburg be reid is gebleken de beide jon gens weer onder zijn hoede te ne men — daarbü geadviseerd door de bij het onderzoek aanwezige medicus — heeft het dagelijks bestuur besloten de rijders voor waardelijk te straffen en ze alsnog in de gelegenheid te stellen op eigen kosten zich weer bij de ploeg te voegen De mededeling is daarbij ge daan dat elke overtreding van door trainer en/of coach gege ven consignes tot onmiddellijke verwijdering uit de ploeg zal lei den De duur van de voorwaar delijke straf zal nader door het bondsbestuur worden bepaald " Aldus het communiqué van het KNSB-bestuur Piet Zwanenburg de trainer van de kernploeg van de KNSB in Fa gernes verklaarde donderdag tij dens een telefoongesprek het een wUs besluit van de KNSB te vinden dat Arie Zeé en Chris Meeuwisse te rug mogen naar Noorwegen Van zelfsprekend komt dit de kracht van de ploeg ten goede en per slot van rekening hebben wij vier plaatsen te verdedigen bü de Europese en wereldkampioenschappen Voorts zouden wij voor de landenwedstrijd tegen Finland in Helsinki en voor de drielandenontmoeting Nederland Zweden-Noorwegen in Amsterdam zonder dit tweetal moeite gehad hebben een kansrijke formatie op het ijs te brengen " Wat gaat er gebeuren als Zee en Meeuwisse in Noorwegen terugko men Kijk eens ik ben de laatste die zal weigeren de helpende hand te bieden aan iemand die een mis stap begaan heeft Ik geloof trou wens niet dat we verder nog moei lijkheden met deze jongens zullen ondervinden Ze zullen hun lesje wel geleerd hebben " aldus de trai ner van de kernploeg namen De belangstelling was hier voor bijzonder groot Aan 183 bor den werd er gespeeld een groter aantal dan het vorig jaar De Hongaar Szabo de Zuidsla viër Trifunovic en onze landgeno ten Bouwmeester Cortlever en Wit huis waren de figuren die het ach ter de tafels tegen de 183 schakers uit Utrecht en omgeving opnamen De resultaten van dit V en D toernooi in Utrecht waren L Szabo gewonnen 33 partijen re mise tegen B Kleboom H Reiss E A Heynens E van Marie verloren van A E L Dieperlnk T de Ruiter enH H Janssen Dr P Trifunovic gewonenn 22 18 re mises tegen R E Taselaar P J Hoe vers A A Jagers J Dekker J Minck P D Philips M O Mix J Stolten kamp H Timmerman W Visser J van Rossum H E Schouten P Westervaar der Drs J Kroon A Buiter H Heers B v Elteren en W Drost ^ H Bouwmeester 34 partijen gewon nen 1 remise tegen N Oostrom 3 ver loren van J van Baaiten A J Hattink en Sgt Te Velde B 3 Withuis 22 winstpartijen 4 re mises tegen H verver J HoUeman en Chr H J van Olderen en D van Wal sum verloren tegen P C van Wermes kerken J M Spaans J v d Heijden en F Stuivenberg N Cortlever 29 winstpartijen 2 remi ses tegen M P Hornis J H Verboom en 4 verliespartijen tegen H Schouten P J van Dalsen H de Groot en A Baas V Steenbergen wint Keulse zesdaagse De tiende Zesdaagse van Keulen is woensdagavond gewonnen door het Belgische koningskoppel Van Steenbergen-Severeyns Het was de 27ste zesdagenoverwinning van Van Steenbergen 1 Van Steenbergen-Severeyns B 1039 pnt 2 Lykke-Roggendorf Den Dld 769 op een rode 3 Junker man-Plattner Dld Zwits 801 Succes voor Baba Sy De 26-jarige Senegalees Baba Sy heeft het internationaal damtoernooi in Am sterdam gewonnen In de voorlaatste ronde zegevierde Baba Sy tegen Bak huizen hetgeen betekende dat hg met een voorsprong van vier punten op Van Dijk onbereikbaar was geworden voor de Nederlander In de slotronde speel den zü nog remise tegen elkaar Hoofdgroep dertiende ronde Gour nier—Van Dijk 0—2 Devauchelle — Aeil kema 1—1 Kouate—Verhey 1—1 Baba Sy—Bakhuizen 2—0 Veertiende ronde Van Dijk—Baba Sy 1—1 Bakhuizen — Kouate 1—1 Verheij—Devauchelle 1—1 Aeilkema — Cournier 1—1 Jeugdgroep Klein Rensink—Van Leeuwen 0—2 De Rooy—Ivens 1—1 Var kevisser — Dallinga 2—0 Lekkerkerker — Jonkhart 1—1 Van Leeuwen—Lekker kerker 1—1 Jonkhart—Varkevisser 1—1 Dallinga—De Rooy 1—1 Ivens—Klein Rensink 1—1 De eindstanden zijn 1 Baba Sy met 23 pnt 2 Van Dijk 19 pnt 3 Kouate 14 pnt 4 Cournier 14 pnt 5 Bakhuizen 13 pnt 6 Aeilkema 12 pnt 7 Devau chelle 9 pnt 8 Verheij 8 pnt Jeugdgroep 1 Dallinga met 21 pnt 2 Ivens 19 pnt 3 Varkevisser 17 pnt 4 De Rooy 16 pnt 5 Jonkhart 16 pnt 6 Van Leeuwen H pnt 7 Kleiii Rensink 7 pnt 8 Lekkerkerker 5 pnt Wim V * d Berg favoriet De Utrechtse tafeltenniskampioen schappen welke zaterdag door SSVU in de Bloemenveiling aan het einde van de Vleutenseweg worden georga niseerd trekken een enorme belang - Voor de schaaksimuUaan in de V en D.-kantine bestond gisteravond een enorme belangstelling Bijna 200 Utrechtse schaakliefhebbers bonden de strijd met de cracks aan Hier zien we dr P Trifunovic in actie De Joegoslavische grootmeester die straks ook aan het Hoogoventoer nooi zal deelnemen bleef ongesla gen Een bijzonder knappe presta tie Stichtse renners naar buitenland Voor de Utrechtse wielrenners be staat er het komende vrielerseizoen gelegenheid zich meer op buiten landse wielerwedstrijden te oriën teren Onze wielermedewerker Hans van de Kamp heeft een uitnodiging ontvangen om als ploegleider met een wielerploeg aan drie Duitse klas sieke wegwedstrijden deel te nemen Dit is op 1 mei aan de Internatio nale Grote Egg wegwedstrijd van Bielefeld op 24 juni aan de Interna tionale Grote Gust Bastert Herinne ringsprijs in Bielefeld Heepen en op 19 augustus aan de selectiewed strijd voor het wereldkampioen schap de internationale Roxe weg wedstrijd van Bielefeld Daarbij zal zijn ploeg ook nog starten in de jaarlijkse Grand Prix Alexy Heusy in de Belgische Arden nen en een drielandenwedstrijd door Nederland België en Duitsland voor de Utrechts renners wanneer zij goed rijden een prachtige gele genheid internationale ervaring op te doen Valencia vraagt Lagarde op proef De Spaanse voetbalclub Valencia die reeds eerder getoond heeft be langstelling te hebben voor de doel man van het Delftse DHC X,agarde heeft nu een verzoek tot DHC ge richt Lagarde twee weken af te staan zodat de Spanjaarden zyn kwaliteiten knnnen testen DHC zal voor een beslissing te nemen eerst overleg plegen miet de KNVB stelling Het grote aantal inschrijvin gen noopte de organisatoren het aan tal tafels van 24 op 30 te brengen en het evenement een uur eerder te doen aanvangen Zaterdagmorgen om negen uur star ten de scholieren Een honderd en drie en en vijftig jongelui zullen strijd leveren Om 11.50 uur starten de junioren die lid zijn van d « NTTB en om 1 uur — nadat het afdelingsbe stuur even de aandacht van de aan wezigen heeft opgeëist — komen de senioren in actie De senioren zonden niet mioder dan 746 inschrijvingen aan het organisatie-comité Wil'Slcracht spant de kroon met 91 inschrijvingen Gispen volgt met 78 en SVE kwam tot 61 inischrijvingen Het staat wel vast dat de verenigings beker bij één van deze drie clul)s te recht komt waarbij Wilskracht — ge let op de sterkte bij de junioren — goede kansen heeft Spijtig is dat Ann Duprée — ^ Brom lewe niet kan uitkomen Kortgeleden overkwam haar een auto-ongeluk Geluldcig heeft een zeer ernsitige si tuatie inmiddels plaats gemaalrt voor vertrouwen op herstel Zij zou zon der twijfel de nieuwe Utrechtse kam pioene zijn geworden De srtijd bij de badem in " de hoogste klasse kent vooraf goede kansen toe aan Henny Ruitenbeek Velox Sera Vuurmans UTTC Meiti Abbink Onder Ons en Corrie Becker Zeist In het dames-dubbelspel behoren de combinaties Sera Vuurmans—Dini Delpeut UTTC en Tini de Klein — Elly Baas SVE tot de mogelijke fi nalisten Kampioen Wim v d Berg Gispen zal in zijn helft op sterke tegenstand stuiten vam Piet Swart Wilskracht Jan van Wezel Vriendenkring en Pindus Fr Smulders Oud kam-pioen Bertus Swart ook een serieuze Icanshebber ontmoet in zijn helft Kees Mackaay SVE Bert van Doorn Wilskracht en Borgstijn Gispen Voor he \ herendubbelspel verwach ten wij een finale tussen v d Berg — Borgstijn Gispen en de gebr Swart Wilskracht waarbij de winnaar van het toernooi in Delft de SVE'ers Mackaay — Knippenborg als gevaar lijke outsiders dienen te worden be schouwd Het staat nu reeds vast dat het mixde-dubbelspel nieuwe kampioe nen zal opleveren De kanshebbende combinaties wonnen nooit eerder een Utrechtse titel welke terecht kan komen bij Tine de Kleine — Kees Mac kaai SVE Meiti Abbink—Zoetekouw Onder Ons TTC of Mej Colijn — Pindus TPD Fr Smulders De finales in de hoogste klaissen zullen in de avonduren plaatsvinden Alleen de finale in de hoogste klasse van het herenenkelspel geldt „ best of five " alle andere finales „ best of tliree " Botwinnik vast in het zadel Met nog slechts twee randen te spelen heeft de Sovjet wereldkam pioen Mikhail Botwinnik nog steeds de leiding in het schaaktoernooi van Hastings De uitslagen van de zevende ron de Gligoric Zd.-Sl.)—Barden G Bt 1—0 Penrose G.-Bt — Aaron Indiia 1—0 Robatsch Oost.)—Bot winnik Rusl afg Flohr RuslO — Wade Nw Zeel afg Littlewood G.-Bt.)—Bisquier VS 1—0 De afgebroken partij uit de zesde ronde tussen Botwinnik en Penrose werd door de Russische wereldkam pioen gewonnen De afgebroken ont moeting Wade — Bisquier eveneens uit de zesde ronde kwam in tweede zitting opnieuw niet tofr een beslis sing Na de zevende ronde luidt de stand 1 Botwinnik 5 % en 1 afg partij 2/3 Penrose en Gligoric 4 % pnt 4/5 Bisquier en Flohr 3 % en 1 afg 6 Littlewood 3 % pnt 7 Wade 2 pnt en 2 afg 8 Robatsch 2 pnt en 1 afg 9 Barden 2 pnt Aaron 1 pnt Dr Rolink verweert zich Dr Rolink arts te Velsen heeft zich in een uitvoerig schrijven ver weerd tegen de „ beschuldigingen " clie jegens hem ziJn geuit in het rapport van de medische commis sie van de Nederlandse Sport Fe deratie naar aanleiding van de doping-affaire Sita Posthumus De heer RoUnk stelt in « Qn „ oratio pro domo " dat hij zich reeds een tiental jaren bezig houdt met het vraagstuk van de medische begeleiding in de sport „ Ik heb getracht op een positieve wijze de opdringende mistoestan den te Iqf te gaan en de zo nood zakeiyke sanering daarvan te be vorderen " aldus dr Rolink Verder vertelt hij te hebben mee gewerkt aan een rapport dat het bewuste vraagstuk van de doping in het algemeen behandelt en aan geeft hoe deze situatie te verbe teren Op dit rapport dat in fe bruari 1961 ter bestudering aan de medische commissie van de NSF werd aangeboden is van NSF zijde nooit gereageerd Voor dr Rolink zqn betere sportprestaties nooit het doel van een medische behandeling geweest Hij heeft er hy zijn „ patiënten " uitsluitend naar gestreefd een op t<.male lichamelijke conditie te ver kregen of te behouden Zo zegt dr Rolink bij de meisjes als bij de jongens René Palm en Wim Calkoen winnaar in de combinatie René Palm won de reuze slalom maar eindigde door een val in de slalom op de tweede plaats achter Jini Kets de Vries Wim Calkoen de zoon van de Nederlandse ambassadeur in Bangkok won zowel de slalom als de reuzeslalom en werd onbedreigd met de ideale note 0.00 Nederlands kampioen De uitslagen luiden Slalom meisjes renklasse 37 poortjes lengte parkoers 260 meter hoogtever schil 130 meter 1 Janine Kets de Vries 7Ü.1 sec 2 Rene Palm 72.6 sec 3 Mar iene Deurvorst 74.3 sec Tourklasse verkort parkoers voor minder gevorderden 1 Jos Zandberg 84.9 sec 2 Patricia Kramer 87.0 sec 3 Praneine Boot 87.6 ¦ Slalom jongens renklasse 37 poortjes lengte parkoers 260 m hoogteverschil 130 m 1 Willem Calkoen 57.5 sec 2 Hans de Jong 59.3 3 Louis van Meeu wen 62.4 Tourklasse jongens verkort parkoers 1 Jugt Kerkhols 20.2 sec 2 Lodewijk Groeneveld 21.2 3 Herre Rost van Ton ningen 22.4 Reuzeslalom meisjes renklasse oengte parkoers 310 m hoogteverschil 160 m aantal poortjes 20 1 Rene Palm 29.2 sec 2 Janine Kets de Vries 33.4 3 Juud Postma 35.3 Tourklasse 1 Patricia Kramers 28.4 sec 2 Francine Boot 30.0 3 Els van der Venne 33.2 Reuzeslalom jongens renklasse lengte parkoers 310 m hoogteverschil 160 m aantal poorties 20 1 Willem Calkoen 28.0 sec 2 Hans de Jong 29.1 3 Flores Croon 30.0 Tourklasse 1 Jugt Kerkhofs geen tijden 2 Lodewijk Groeneveld 3 Hin lopen Combinatie meisjes 1 Rene Palm Note 2.64 2 Janine Kets de Vries 2.92 Tourklasse 1 Patricia Kramer 3.25 2 Francine Boot 3.80 Combinatie jongens renklasse 1 Wil lem Calkoen 2 Hans de Jong Tourklasse 1 Jugt Kerkhofs 8 Lode wijk Groeneveld Volleybaluitslagen In de njarkthal te Amersfoor heeft het dames-volleybalteam van SVV een kleine 3—2 nederlaag gele den tegen VIOS De setstanden wa ren 15—10 15—11 10—15 13—15 en 15—10 De heren van VVZ wonnen in Am sterdam op het nippertje van het zwak geachte KVA dat echter goed voor de dag kwam 17—15 16—^14 2—15 12—15 en 9—15 De SOS re-serves ten slotte verloren onver diend van PMH 15—13 15—11 9 — 15 en 18—16 S|)ortagenda Kegelen — Reeds lang wordt er ge sproken en doktert men af en toe aan een ander systeem voor het meest inte grerende deel van het wedstrijd wezen van de Utrechtse Kegelbond Nog nooit is men er evenwel in kunnen slagen een systeem te vinden dat alle clubs kon bevredigen zodat de Rondgang 1962 die op 8 januari begint weer op de oude voet zal worden verwerkt nu in zoverre dat de totalen van de vijf hoogste wer pers per club het eindresultaat is Er wordt in drie klassen gekegeld heren A en B en dames De hoogste goolers sieren zich met de titel van persoonlijk kampioen evenals de hoogste werpster Zij worden t.z.t afgevaardigd naar de wedstrijden om de persoonlijke kam pioenschappen van district II Het sterkste vijftal heren en dames wordt eveneens naar de distrietswedstrijden afgevaardigd voor de strijd om het per soonlijk clubkampioenschap Naast de strijd om de districtstitels gaat het ook om plaatsing in het toer nooi om de nationale titel Voor deze Rondgang zal worden gekegeld op de zeven banen in Utrecht op drie in Bilt hoven en twee In Culemborg DAKO SSVU en KUNDA zullen volgens het programma maandagavond 8 januari in Utrecht het spit afbijten Worstelen — In het Olympiaclubge bouw aan de Laan van Nieuw Guinea worden zaterdagavond worstelwedstrlj den vrije stijl gehouden Voor Olympia nemen deel Hennle Bossenbroek Bram Terpstra Henk Emo Frits Rosbag en Cobus de Jong Tegenstanders zijn de werkers van Hercules Amsterdam Het is de eerste maal dat men vrije stijl worstelen kan zien De kampioenschap pen worden hiervoor op 4 maart a.s in Amsterdam verwerkt De Herculanen Harry Weitner en Leen Groothuis zul len bovendien nog catch-catch demon streren De Olympia jeugd vult het programma op met Grieks-Romeins worstelen Aanvang 8 uur ' s avonds Boxerclub — De Nederlandse Boxer Club houdt op zondag 14 januari haar jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch in Tivoli Lepelenburg te Utrecht aanvang 10 uur Voor deze match zijn meer dan 100 Boxers ingeschreven Het zal een zeer prachtige strijd worden om hel clubkampioenschap Onder de inge schreven Boxers zijn zeer waardevolle dieren voor de veredeling van het ras Nieuwe zwemclub — Maandag 8 Jan zal in de kleine zaal van chalet Den Hommel Leidseweg 134 om 8 uur des avonds de oprichtersvergadering van de zwemvereniging KanalenelUnd " war den gehouden de club waarvan Her man Willemse en Mary Kok zich reeds lis lid hebben opgegeven Duivensport - In Café Tramzicht aan de Amsterdamsestraatweg houdt de dul venverenlging N.O.C zaterdag en zon dag haar jaarlijkse duivententoonstel ling De show Is beide dagen eeonenrt 
¦ Donderdag 4 Januari 196 2 " ¦ UTRECHTSCH NIEUWSBLAD A^-^^ummRPEFUM M GEZaUG PROGRAAAAAA'S WEEK VAN 5 t/m 11 ianuari 1962 ^^® CAMERA AanvangsHjden dag.i 2.30 6.45 en 9.00 uur ¦ Zondag 2.15 4.30 6.45 « n 9.00 u HEINZ RÜHMANN als meesfer-speurder in een kostelijke thriller HET ZWARTE SCHAAP Regie Helmut Ashley ® ZONDAGOCHTEND 10.30 UUR De bekroonde documentaire over POLYNESIë exotisch paradijs in de Zuidzee LAATSTE PARADIJS [ Paradis des hommes ULTRASCOPE in KLEUREN ^ I T Y TEL 14384 VOORSIRAAT 89 Dag 2.30 6.45 en 9 uur Zond 2.15 4.30 6.45 en 9.00 uur Een schokkend realistisch beeld van zedenverwildering GÉRARDBLAIN • ANNA MARIA FERRERO BERNARD BLIER DE BOCHEL VAN ROME II Gobbo ] ^ F LM AC Uitgebreid nieuws uil binnen - en buitenland w.o 1 Bij het 25-jarig huwelijksfeest van H.IV \ Koningin Juliana en Z.K.H Prins Bernhard 2 President Kennedy en echtge note bezoeken Caracas 3 De Franse mijnstaking 4 Amerikaans vlootbezoek aan Rotterdam 5 De nieuwste dansrage „ De Twist " VREDENBURG 29 TEL 1 31 78 Dag ook op zon - en feestdagen voorstellingen van 10-ca 18.30 uur Een tocht langs oude Duitse stadjes „ HET OUDE FRANKEN - LAND " in kleuren „ WILDE PAARDEN " een fraaie dierenfilm é9 ^ 2 gezellige TEKENFILMS Vl ^ P A L AC E VREDENBURG 29 • TEL 1 31 78 ' Dag 2 avondvoorst 18.45 en 21 u Sex en misdaad geheimzinnigheid en een opwindende menseniachtl JEAN GAVEN - CLAUDINE DUPUIS JEAN TISSIER PASPOORT VOOR DE HEL ® L ^ PIA Amsterd.straatweg 350 Telefoon 42602 Vrijdag t.m zondag DE SAINT IN ACTIE FELIX MARTEN — MICHELE MERCIES Maand t.m donderd PETER VAN EYCK De 1000 ogen van dr MabuseJ ^ DAWN ADDAMS REMBRANDT OUDEGRACHT 73 - TEL 12556 Dagelijks ook zondag 2 uur en ' 7.30 uur 4e SUCCESWEEK Kirk Douglas - Laurence Olivier - Jean Simmons Charles Laughton - Peter Ustinov - Tony Curtis SPARTACUS U geniet meer van Sir Richard Geen wonder Sir Richard is anders beter U hebt de volledige voldoening van de voortreffelijke Amerikaanse tabakken door de selectieve werking van het unieke Sir Richard Tru-Flo filter het nieuwe speciaal ontwikkelde filter dat de volle en zuivere tabaks smaak pas werkelijk tot zijn recht laat komen RICHARD C I G A R E TT E S Veelzeggende argumenten voor veeleisende huisvrouwen ^ 70 MM TECHNIRAMA Regie STANLEY KUBRICK U.I Plaatsbespreken reeds één dag tevoren mogelijk von 10—18 uur oan d « kassa ook telefonisch ATTENTIE Gewijzigde aanvangstijden Verhoogd » prijzen ^ S C A L A POHERSTRAAT 16 - TEL 12461 Dag 2.30 6.45 en 9.00 uur Zond 2.15 4.30 6.45 en 9.00 uur 3e SUCCESWEEK De kostelijke sprankelende comedie AFSPRAAKJE IN SEPTEMBER Come September ^ ROCK HUDSON - GINA LOLLOBRIGIDA SANDRA DEE ¦ BOBBY DARIN WALTER SLEZAK ^ CINEMASCOPE IN KLEUREN ^^ STUDIO OUDEGRACHT 154 - TEL 244 28 > Werkdagen 2.45 7.00 en 9.15 uur Zond 2.30 4.45 7.00 en 9.15 uur De bekroonde poppen - teken - speel - en truc-film van KARL ZEMAN EEN DUIVELSE UITVINDING Naar JULES VERNE's „ Face au Drapeau " Het Filmvenster noemt deze film „ de beste film van 1961 " VREEBURG Aanvangstijden werkdagen 2.30 6.45 en 9.15 uur ¦ Zond 2.00 4.1 ^ 6.45 en 9.15 uur RICHARD Dansen leren in een beschaafd milieu kunf U bij Dansinstituut H DE KMK INSCHRIJVING VOOR DE NIEUWE CURSUSSEN dagelijks van 10 21 uur TEVENS VOOR ONZE BEKENDE SCHOLIERENCLUBS NIEUWE GRACHT 49 - TELEFOON 10301 DANSSCHOOL ^^^^^ J ^,^^' „ Danslestijd - Onvergetelijke tijd " Inschrijving nieuwe cursus dagelijks 10.30 21.00 uur - UTRECHT Ballroom en latin-American Dancing Clubs voor beginners - gevorderden SPECIALE CLUBS VOOR SCHOLIEREN EN STUDENTEN Privé-lessen dagelijks op elk gewenst uur ACHTER ST PIETER 4 - TELEFOON 20154 b.g.g telefoon 03402-4917 THE MAN'S FILTER Wij vragen voor di verse afdelingen vakkundige verkoopsters EN leerling-verkoopsters Persoonlijk aanmel den dagelijks van 9 tot 6 uur aan de kassa Maison de Bonneterie Naclitegaalstraat 16-18 Utrecht ^ In kleuren ® STADHOUDERSLAAN HOERHUIS met cv en autostalling Bevattende parterre 4 rui me kamers serre en keu ken kelder Ie etage 4 kamers badk en w.c zol der Spoedig leeg te aanvaarden Koopsom ƒ 50.000 - Inl H J C PIETERS EN ZONEN makelaars en taxa teurs Janskerkliof 24 tel 14906 EEN UNIEK LIEFDESVERHAAL Leslie Caron - Horst Buchholz Maurice Chevalier - Charles Boyer FANNY Zij was Fran^aise en achttien jaar Let op de veranderde aanvangstijden ZONDAGMORGEN HALF 11 MARIO LANZA in COME PRIMA Een zangfilm van bijzondere klasse in kleuren IIUV CADEAUTJE PER POST ' N BIOSCOOP-BON __ GRATIS GITAREN THANS WEER INSCHRIJVING VOOR GITAAR - CURSUS U ontvangt bfl aanvang een nieuwe gitaar in fondraal naar keuze 1 VVn LES PER WEEK A t 1.50 Duur der cursus 1 Jaar Bfl goed gevolg diploma MÜZIEKSCHOOI „ DE GOUDEN HARP *' AMSTERD.STRAATWEG gg - TELEFOON 14480 NIEUWE DANSLESSEN Tussen 21 en 28 januari a.s beginnen wederom enkele NIEUWE cursus sen voor BEGINNERS en tevens nieuwe club voor Zuidamerikaanse dansen Cha Cha Cho Rumba - Samba Swing enz Geef U vooral spoedig op INSCHRIJVING dagelijks Deze zaterdag Nieuwjaars-Bal van 8.15 tof half 12 Deze zondag Nieuwjaars-Bal van 8.15 tot 11.15 uur Kromme Nieuwe Grachf 48 lefoon 16079 DANS SCHOOL P WilMcU l giiMiiiniiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiMiiiiitiiniiiiiiiiiiiniiiiiiininMiniiininnuiiiiiiniiiiiiiitiiniiiHiiMinnHniiinMMiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiit ^ ANSINSTITUUT IK i Aanvang NIEUWE DANSLESSEN medio januari Privé-lessen ieder = gewenst uur Inlichtingen en inschrijving dagelijks van 17.00—21.00 uur § GRIFTSTRAAT 123—125 — TELEFOON 13201 — BUSHALTE 9 | HET INSTITUUT VAN DE GEZELLIGE LESSEN | ^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir Vanaf heden inschrijving voor DE NIEUWE DANSLESSEN welke vanaf 14 januari aanvangen van 10-22 uur aan de zaai Clubs voor beginners gevorderden en gehuwden Amerikaanse dansen cha-cha-cha jive enz - Ook op zondag DanSfitudio JAN JANSEN AMSTEROAMSESTRAATWEG 701 UanSSlUaiO « l an dAnSCn utrecht - Telefoon 4 12 U Hoesten hoeft niet Uw hoest is niet onbe dwingbaar Buckley's Mixtura bedwingt hem gemakkelijk 1 Een wonderdranfc die tl direct verlichting geeft De prikkeling verdwijnt het slijm lost op u kunt weer vrij ademhalen Een ware uitkomst bij hoest verkoudheid bronchitis Zorg dat u Ket altijd in huis hebt __ MIXTURA I Bi apothekers en drogisten | »¦•¦••¦•••¦'••¦¦•••••••••••¦¦¦•¦••*•¦**' MET SPOED gevraagd etage of woonruimte voor echtpaar z.k Brieven onder nr 2-9432 asui het bureau U.N > z < Ruton met voetschakelaar minder bukken Van alle bewegingen die een huisvrouw tijdens het werk maakt is bukken da meest vermoeiende Wie het bukken vermijdt voelt zich aan het eind vaa de dag eens zo fit Daar heeft Ruton vanzelfsprekend rekening mee gehou den Elke Ruton sledestofzuiger i « voorzien van een voetsohakelaar aan en uitdoen met een lichte druk van d » tenen Opnieuw een bewijs voor do doordachtheid van de Euton de eniga stofzuiger die gebouwd is op basis van miljoenvoudige ervaring Gun Uzelf ook zo'n ideale Ruton 31 
Desseaux 210 10/2 250 200 % Edy 2li/z 7/3 228y2 168 % Electrofact 310 17/4 640 308 Ned Bontweverij 170 17/4 171 150 V.R.G Papier 346 17/5 346 258 Gelderman 189 6/7 216 178 Duiker & Co 260 16/6 260 205 Beers en Zonen 355 2/11 355 340 Dagra 388 8/11 396 348 Van Swaay 295 22/12 325 295 Ned Melk Unie „ N.M.U " 278 28/12 — — 261 259 190 190 352 352 383 387 560 557 608 608 128 129 93 94 * 165 167 II ^" — 1 ' ° - bieden 1 ^ - laten j t - gedaan en laten 1 1 • •• gedaan en bieden i 11 ¦ Donderdag 4 Januari 196 2 - UTRECRTSCH NTETTWSBLAD '- Fokker werkt aan F 28 straalvliegtuig voor burgerluchtvaart Nieuwe winstverdeling Bols aangenomen Vaste markt - AMSTERDAM 4 januari — Het Damrak heeft vanmiddag de koers daling van gisteren voor de meeste hoofdfondsen ruimschoots inge haald De handel was in alle hoe ken van de internationale waar den zeer kalm Ditmaal vond Am sterdam steun door de hogere koer sen die Wall Street gisteren te zien had gegeven ook voor Ne derlandse waarden Kon Olies sloten er een halve dollar hoger Mede daardoor opende dit aandeel vanmiddag in Amsterdam op ƒ 125,30 circa twee gulden boven het voorgaande slotniveau Deze koers lag een paar dubbel tjes boven pariteit New York Het publiek blqft nog steeds belang stelling voor deze aandelen aan de dag leggen Voor New Yorkse re kenning was er op een hoger ni veau wat aanbod in de oliehoek Philips deed goed van zich spreken met een koerswinst van acht pun ten op 989 Unilevers wilden niet achterblijven en lieten een koers winst registreren van f 1,40 op ƒ 185,30 Hoogovens ruim vier pun ten hoger bö een notering op 783 AKU's prijshoudend zonder meer Op de Westduitse beurzen lagen de aandelen van de chemische in dustrie aangeboden in de markt De hoek die vanmiddag de toon aangaf was de scheepvaarthoek Gedurende de gehele beursduur werd er in deze afdeling regel matig gehandeld al gebeurde dit dan weliswaar slechts met één stuk tegelijk De stemming over vrijwel de gehele linie was voor de scheepvaartafdeling aan de vaste kant De koerswinsten belie pen aan het slot na een goed prijshoudende opening drie tot vijf punten De orders kwamen gro tendeels van lokale speculatieve zijde De drukte in de cultuursector van gisteren had vandaag plaats gemaakt voor een kalmere sfeer In certificaten Deli werd geduren de het laatste beurshalfuur regel matig gehandeld De koers steeg tot ƒ 150.20 tegen gisteren als slot koers ƒ 148,50 HVA's een punt ho ger terwijl Amsterdam Rubbers de koerswinst van de vorige dag konden behouden In de staats fondsenhoek vonden wat herbeleg gingen plaats waardoor de stem ming doorelkaar goed prijshou dend was In de lokale afdelingen werden aandelen Fitting waarop een paar weken geleden door een Ameri kaanse grootaandeelhouder een bod werd uitgebracht van honderd procent terwijl de aandelen toen 12c procent noteerden op 99 % pet geadviseerd De Wereldhaven 220 bieden 210 bieden Aandelen Fok ker kregen een hogere advieskoers Vrijdag 12 januari a.s wordt de inschrijving a pari opengesteld op / 4 min 4%''/o l5-jarige obligaties ten laste van Willem Smit en Co's transformatorenfabriek fiscale winst over het boekjaar 1962 zal netto rond ƒ 360.000 aan de „ reserve diverse doeleinden " worden onttrokken De bedoeling van deze statuten wijziging is volgens de toelich ting de aandeelhouders een gro ter percentage van de resultaten van de vennootschap te geven Na het opengaan van de N.V is het noodzakelijk ons aan te passen aan dé tegenwoordige omstandig heden De voorstellen zijn aantrek kelijk voor de toekomst Aandeel houders en tantièmisten hebben samen deze reserve doeleinden ' in de loop der jaren gevormd ' Onder verwijzing naar het tus sentijds bericht van 19 decem ber jl deelde de raad van be stuur voorts mede daar heel weinig aan toe te kunnen voe gen Een prognose over 1962 is een uiterst moeilijke materie „ Wij zien de toekomst met ver trouwen tegemoet " Waarschijn lijk deze week zal een interim dividend worden bekendge maakt In 1959 werd ook een wijziging in de winstverdeling aangebracht waardoor het aan commissarissen toevallende werd teruggebracht van 40 tot 30 pet onder uitkering van een compensatie van f 750.000 In de buitengewone vergadering van de N.V Amsterdamsche Li keurstokery „' t Lootsje " der Erven Lucas Bols zqn de voorgestelde wüzingingen van de statuten aan genomen De winstverdeling werd gewijzigd waardoor met ingang van het boekjaar 1962 het aandeel van de leden van de raad van be stuur en van commissarissen in de „ resterende overwinst " verlaagd wordt van 30 pet op 20 pet bg het in functie zyn van twee com missarissen resp 21 pet en 22 pet bq 3 en 4 of meer commissarissen Het aandeel in de resterende over winst voor houders van gewone aandelen zal worden verhoogd van 60 tot 70 pet resp 69 of 68 pet In verband hiermede werd voor gesteld als gedeeltelijke compen satie een bedrag van ƒ 675.000 aan commissarissen en leden van de raad van bestuur tezamen uit te keren Daar dit bedrag in minde ring zal worden gebracht van de GELDMARKTKRINGEN REKENEN OP RUIMERE MARKT Weekstaat met grote mutaties „ wissels promessen schatkist papier en schuldbrieven in dis conto " bij ' de centrale bank ge disconteerd waardoor deze re kening steeg tot ƒ 41 min - Aankoop van deviezen vergde f 23 min De totale goud - en de viezenvoorraad daalde daardoor tot ƒ 6043 min waarvan ƒ 5698 min aan goud Het tegoed van de banken steeg door de vele mutaties met ƒ 117 min tot ƒ 394 min zodat het tegoed het verplicht aan te houden kas reservegemiddelde zeer nabij ge komen zal zijn De geldmarkt is iets ruimer De daggeldrente bleef ongewijzigd an derhalf procent In geldmarktkrin gen verwacht men voor de komen de dagen als gevolg van het terug vloeien van bankpapier een rui mere geldmarkt VEEMARKT UTRECHT Aangevoerd 1974 stuks vee en wel 658 runderen 88 vette kalveren 27 graskalveren 371 nuchtere kalve ren 815 schapen 15 bokken en gei ten Prijzen melk - en kalfkoeien 1260 900 kalf vaarzen 1220—880 vare koeien 940—780 pinken 540—390 stieren 740—520 graskalveren 430 — 280 nuchtere kalveren 65—35 schapen 130—90 lammeren 120—80 bokken en geiten 40—10 per stuk vette koeien Ie kw 3.40—3.10 2e kw 3.10—2.80 3e kw 2.80—2.60 per kg gesl gewicht vette kalveren Ie kw 3.30—3.00 2e kw 3.00—2.80 3e kw 2.80—2.40 nuchtere kalveren 1.60—1.30 per kg lev gewicht KAASMARKT GOUDA Gouda 4 januari Op de kaasmarkt te Gouda wer den 19 partijen aangeboden De prij zen waren voor eerste kwaliteit 2.02 tot 2.10 en voor tweede kwali teit 1.95 tot 2.01 alles per kg KOERSEN WALL STREET 50 108 % 81 33 241 Va 1103,4 74 % 563,4 441/2 17 521/8 84'/a 57 % 84 333,4 2-1 27ys 24'/8 241 ^ 421/2 n?4 163,4 27 % 33 % 55 % 461 ^ 67'/2 623,4 133 % 3-1 27^4 ZSTa 24 % 43 % 19?i 18 2774 33!?i seVs 46 67 '/ 62 134 % Chrysler City Banit Con Edison Dougt Afr Dup de Nem East Kodak Gen Electr Gen Motors Good Year I Amer Motor » tnt Harvest [ nt Nickel Int T & T Kennecot Montg ward Radio Corp Republic St Royal Dutch 85 39y8 51 % 77 501,4 10 % 561,4 42 % 8 % 24ra 555,4 77 % 38 91 113 % 16 % Sears Roeb Shell OU Soc Mobil Stand Br Stand OU N Studebaker Texas Corp Un Aircraft Un Corp Un Fruit U.S Rubber U.S Steel Westingh. Woolworth Ford Motor K.L.M Boeing Atch Topeka Baltimore lillen Cent Can Pacific N y Centr Pennsylvania South Pac Union Pac Allied Chen Am Can Am SmeltlD Am T & L Am Tobacco A F C Ind Anaconda Beth Steel 107 % 81 33l,'2 2413,4 109 % 74 563,4 4334 17 % 5274 85 571,4 85 333,4 54 % 591,4 34 % 38 % 523,4 763,4 51 % 10 % 67 43 % 8 % 25y3 56',4 78 % 38 90 115 16 % 100 % 99 % 49'/a 51 43 43 % 50 51 34 % Omzet 3.590.000 Mldd er Midd er ' St « V4IOI « 100 Unltas f 50 Ver Bezit ƒ 50 Europatds 110 pb Eurunlon 10 pb valeurop 10 pb Can Gen Fe Chem rund e Massach tnv tr e Television E P.O 420 590 210 303 794 Ver Ned Rubb Ver Touwfabr Vettewinke Vezelverw N.l Victoria bis Vlhami ] Vliss Kat Vred Rubb eert Vromen Papier Vulcaansoord Walvisehvaart JVernlnk's Beton Wessanen (Vilton Feljen Wits de Textiel Woon - en W Wyers I en H V Wijk en H Zaalberg ¦ Hardemaker Zwanenberg Ore Zwitsal 334 380 250 163 260L 169 460 445 435 102 334 377 250 168 256 169 450L 440 439 102 De effectenbeurs in 1961 Hypoth banken pandbrieven Fr.Gr.h.b.DWld DVld DUld DE VEUtr Hb T.ld KLld E E £ F.Westl Hb ZZ 6 ld U 5 104iB 101 100 90 106 6 104 101 4t4 100 iV * 90B lOS 3 % 89 S — 104 102 hoogste 677.07 11/4 437.40 11/4 222.67 11/3 251.39 22/5 185.46 11/4 734.91 13/12 76.69 12/12 461.5 11/5 Bank - krediet - en verz SLOTltfOTERIMG Amsterd Bank Cultuurb Gron I - Cr b Herst pret H.B U eert Kas Associatie Landbouwbank Ned Cred b B N Hand ml eert 353 Ned Middenst b 256 Ned Overzee B Rotterd Bank Slavenburgs B Twent Bank c 195 289 183 180 510 216 196 303 80 378 148 169 348 680 137 208 179 264 327 1093 179 104}B 102 90 190B 384 288 199 805 436 97 139}B 240 1044 455 190B 384 287 199 440 96iB 139 230B 1044 455 ld N-O 31/4 90 Scbeepsverbandmaatschapptjeii donderdag 4 jan ' 62 Actieve obligaties 3-1 4-1 102 1041 102 103 Eerste N Sch Rott Sch AB Handel en Industrie Eurobeurzen 382.55 21/7 483.89 11/4 iVi gsis 124 103 % M 97 — 4 — 3Vi 98BStó — 6 109 iVa 103 6 108 6 108 4 « ÏÖ2i Alg K.U ' 44 Alb Heijn wo Amstel Br Berghs en J Bijenkorf Philips d.l ' 91 ld ' 48 ld dl ' 49 Pegem 1-2 ' SI Pegem ' 52 PEGUS ' 51 PGEM ' 51 ld ' 58 ld ' 51-'52 Werkspoor 124 103 97 108 90 Staatsleningen Mijnbouw en petroleum 301.5 15/6 129.2 26/6 141.69 6/6 854.10 16/6 Cultures Bezoekt Tabak — 71 Ngombezi Cult 203 204 610 610 Senemb r25-f S 410B 410B Transatlantics 96 — Handel industrie en div Ned ' 58 H ' 59 ' ' 60 I ' 60 II ' 59 ' 60 ' 61 ' 53 G.b O ' 47 ¦ 51 53 t-n ' 56 102Ï 102 » 102A 102 % lOOii lOlA lOlft 97 82i 93}t 98B 95 95ii 90 88A * 90 91i 9Uè 93 92 92 89 99ftt 99 94 4 % 102ft 414 102i 4 % 102i 4-i 102f 4 % 101A 41,4 lOli 4V4 lOH 33.4 97i 3U 82i 3^4 — ZV 98 jL Stt 95i 3 % 95 SV4 90 iVt — 51/4 90 3V4 91i SV4 91i 60 600 494 127.90 125.50 \ 23I 1880 1947.50 48i 180 59.90 603 491 126.10 124 1205 1870 1920 48 180 Alg Explot MU Biliton I Biliton II Kon Petr 1-20 Kon Petr 5-20 Moeara Enim a ld c opr bew ld f winstb ld 4 winstb Oost-Borneo IVIt ] Tarakan Pet IVII ' Scheepvaart Fumess Oostzee 108 102 108 103 102 In 1961 nieuw in de officiële beursnotering opgenomen Nederlandse aandelen resp certificaten eerste koers d.d hoogste koers laagste koers Alme-A'dam Albert Heijn Alg Hand M Alg Norlt mi ] Alweco aand B Amstel Br n.r.c Amsterd Ball Amsterd Dr Amsterd Rijt ANIEM N B Avis Verffabr Becht en Oya Beeren tricot Berg en Jurg Berg Pap B Berkels Patent Blaauwhoed Blijdenst W nrc Bols Lucas Borsumy W eert Breda mach f Brocades-St. Bronswerk B Buhrmann's p Buttinger Bijenkorf nr.e Calvé eert Carp's Garen Centr Suiker Cobra Curac Hand Oaalderop B Delftsche Leerl Demka Staalf Opssaux Dikkers en Co Doet IJzer Dorp en Co Dr Ov Hout DRO Duyvls Electrolasch B Elektrot M I Elsevier Uitg Embal en H b ' Inthoven Plet Erdal Ml ] Excelsior met FItt Ned Am Fokker Ford Van Gelder Gelderman Gerofabrlek n b Geveke en Co Gist - en splr Van d Grinten Grofsmederij Gruvter 6 pet Scheep - en Luchtvaart S 99 4 % 96 100 971 767 132 ' 63 34 KLM 15 Jr Id 20 Beleg eert Ned ' SO UU ld ' 54 I-U ld ' 55 I td ' 55 II ld ' 37 • Grootb o b ' 46 ld Dol I ' 41 ld Invest e td ' 62-'64 N - Indië ' 37 N - Indië ' SI Spoor - en Tramwegen Ned Sp ' 51 «%— 1 Sp ir - en TramwegenGeld Tram 120 Nederlandse Antillen AntllI BrouiwerO — Ant Verffabr 157 92 92A 89 ^ 99J1 99 99 94i 497 240 255L 173 345 435 467 548 174 505B 196 387 572 190 239 218 177 142 343 385 267 18 Premteleningen Alkmaar ' 56 iVt 82B A'dam CenA 3 103 Idem ' 51 ZVi — Idem ' 56 1 iVi 84 Idem ' 56 II 2 te 89 Idem ' 56 m 2 te 89 Breda ' 54 2te 82 Dordrecht ' 56 2 te 82 Eindh ' 54 2te — Enschede ' 54 2 te 84 ' s-Grav ' 52-1 2 te 92 Idem ' 52-11 2Vii 93 R'dam ' 52-1 2te — Idem ' 52-11 2te 94 Idem ' 51 2 te 94 Utrecht ' S2 2te — Z - Holland ' 51 2 te 89 Z - Holland ' 59 2te 104 198 155 85 83 89 89 82 82JB Beurswaarde-index van gewone aandelen van Nederlandse onder nemingen en instellingen officieel genoteerd op de Amsterdamsche Effectenbeurs Gem 1953 = 100 i jan febr maart april mei juni juli aug sept okt nov dec 329,5 320,1 331,6 332,6 351,4 378,6 361,8 382,5 359,2 349,1 353,9 353,9 381,2 397,7 404,3 403,2 377,4 352,6 352,9 345,2 341,9 359,0 361,2 — 1 Dit cijfer brengt de waardering van het totale gewone aandelen kapitaal tot uitdrukking Nieuw tot de beurshandel toegelaten aandelen obligaties pandbrieven januari-december 1960 in min gld 314,9 1.906,8 80,4 januari-december 1961 in min gld 587,2 1.453,0 139,6 Gemiddeld aantal noteringen Nederlandse aandelen resp certificaten en winstbewijzen waarvan in de Officiële Prijscourant een notering werd opgenomen maandgemidd totaal hogei lager gelijk januari 474 257 54,2 «/ o 121 25,5 0/0 96 20,3 »/ o februari 472 242 51,3 »/ o 139 29,4 »/ o 91 ' 19,3 «/ o maart 458 211 46,0 °/ o 158 34,5 »/ o 89 19,5 »/ o aprU 452 206 45,6 »/ o 167 36,9 »/ o 79 17,5 »/ o mei 432 171 39,6 »/ o 178 41,2 »/ o 83 19,2 «/ o juni 424 129 30,4 »/ o 217 51,2 «/ o 78 18,4 Vo juli 429 171 39,8 »/ o 181 42,3 «/ o 77 17,9 »/ o augustus 419 173 41,3 »/ o 164 39,1 »/ o 82 19,6 »/ o september 447 185 41,4 »/ o 162 36,2 «/ o 100 22,4 »/ o oktober 460 206 44,1 »/ o 153 33,2 »/ o 101 22,0 »/ o november 435 163 37,5 »/ o 167 38,4 «/ o 105 24,1 «/ o december 471 183 38,8»/o 177 37,5 «/ o UI 23,7 »/ o pand aand Cv.Amer brieven 15,fi Duitsland Mannesm eert 255 — Oollardfimdsen certificaten Bunk - kredietwezen 6 109 4 % 101 108 101 N Gem ' S7 ld • 58 ' 59 Can Pac Imp Oil in Nick C A C F Ind Am Enka Am Motors Am Rad Am Smelt Am Su T Am T a T Anaconda Atchison T Balt a O Bethl St Ghes a O Chrysler Cities S Columb gas Cont Oil Curtlss W Du Pont General B Gen Mot Greyhound Jones a L Kenn Cop Montg W Nat Can Nat Steel Nw York C iort W R Penn Rail PhiliDS Pet Proct a G Rep Steel Shell on South C Stand Br 10a Stand on N J Studebaker P Sun M C ' pxas Inst Tide Water ' nion P R n S steel Westel-n B C West Blec Wilson Woolworth Prolongatie 24 48 84 66 45 17 15f 64 25,V 49 84 66 45 18 16 93}B 94iB 95 95 94 96 89 104 Actieve aandelen Rubber 116 * 133t Amst UVA 115 131 tndustt ondernemlngao Obllgactes 4'4 119 5 213 Convert 134 51A 26 44A 135 52 26 27B 44iV 60 52 56 30 ft 400 149L 779 982 18400 402 150.50 782 990t 18S AKÜ Dell Mij eert t Hoogovens nrc Philips Gem B Unilever CvA 118 216 81 105 84 101 A.K.O Biliton Boeke en H Borsumi] Intervam KLM sub or Schokbeton Ver Mach 3 % 81 105}4 % 84}3 te 100 — 300 257 lUUnbouw en Petroleum 55 30 569 568 123.50 575 574 125.30 Oordt Petrol ld 7 pet Prei Kon Pet SO-20 343 544 336 167 241 278 940B 169 780B 580 300 913 325 860B 260 153 95 192 689 265 210 590B 148 128 93 221 439 331 168 352 252 54 54 instellingen 3 te 9S 3 — 5te 101 Intern Scheepvaart en Luchtvaart Wereldb ' 55 ld $ 1000 B.G.K.S $ Buropa Denem ' 38 R Bosch ' 56 Dortm H H Dawes ï ' 24 Voung O ' 30 3elsenk Bgw Hüttenw B ere H E 5 Noorw ' 55 244 71 56,'i 24 71 84 33 72 95B 245 74 56 25 72 85 34 16 71 19 107 17 56 151 152}t 61.20 191 152 165 153 342 152 155 148t 151t 61.10 188 147 159 151 338 148 152t H A.L Java-Ch K.L.M KNSM nat bez Kon Paketv Stv Mij Ned Niev Goud nrc Van Ommeren e Rot Lloyd Scheepv Unie 101 P nrc 4 8 » 1 gte 260 101 101 U4 — 4^4 96 102 102 260 101 102 97 96 102 102 16 Niet < ve obligaties Prov Gem pnbl Itcbamen Afrtka O V Z - Afr ' 55 4 74 AAR dev 4te 80 Dl 90 59 38 76 50 lOiS 27 74 80 A'dam ' 41 A'dam ' 48 Et'dam ' 52 1 R'dam ' 311-9 Z HoU ' 56 S^ji 96 3ii 96 « V4 101 3Mi 96 *% - 60 38 54 76 51 1015 26 122iL 126 Hagem en Co Havenwerken Hazemeijer Heem v d 96 101 96 100 Niet actieve aandelen Bank - krediet - en verz wezen Pa rtlcIpatlebewIjzeD 1430 1175 105i | 104 100 194 140 104 103 1.01 100 B N G ' 58 B N 6 ' SS B N G ' 62 B Ned G t B Ned G r Ex-1 Mt ' SB Ex-f MIJ ' SB Gr I Cb ' 58 Herstelbank SVt 105A 5 104}ê 4 % lOOft ' 52 195 ' 57 140 5 » 104 W 103 8 101 4 % - 1430 1175 950 504 '\ lg Pondsenbz Converto H B B bel d WereldenerEie 20 33 77 38 39 49 90 3 20JB 33 78 38 39 49 89 3 502 Aand In lieleggIngsmOen interunte > 80 228 228 Nefo f 50 125.50 125.50 Robeco f 50 253 253.50 Totaal jan.-dec ' 61 jan dec ' 60 Mldd er " 87 4 % — opvolger van Friendship In de Fokkerfabrieken op Schiphol worden plannen uit gewerkt voor de bouw van het eerste Nederlandse straal vliegtuig voor de burgerlucht vaart als opvolger van de zo succesvolle nog met schroef turbinemotoren uitgeruste F 27 „ Friendship " Met nadruk verklaart de Fokker directie dat het nog slechts plannen betreft want de beslissing voor de ontwik keling van zo'n uitermate kos_t baar project hangt niet alleen van haar af Het plan behelst de bouw van een middelgrroot tweemotoris straal vliegtuig voor ongeveer 44 tot 55 passagiers vergelijk de Caravelle met 77 passagiers dat de type benaming F 28 zal krijgen Fokker zou het in 1965 of 1966 kunnen gaan leveren Op het ogenblik wordt met een marktonderzoek na gegaan of naar zo'n toestel vol doende vraag bestaat 770 km per uur " Naar wij nader vernemen zal de F 28 in snelheid weinig of niets onderdoen voor de huidige Cara velle de kruissnelheid van dit Franse toestel ligt in de buurt van 800 km per uur aanbevolen kruis snelheid 745 km terwijl het Neder landse straalvliegtuig een kruis snelheid zou krijgen van 770 km per uur Evenals dt Caravelle en di verse andere nieuwe of nog in ontwikkeling zijnde straaltoe stellen zal de F 28 worden voortgestuwd door twee bij de staart aan het achterstuk van de romp gemonteerde turbo - Inschrijving op lening W Smit 12 januari Ten laste van Willem Smit en Co's Transormatorenfabriek N.V in Nijmegen wordt op vrijdag 12 januari bij de Amsterdamsche Bank en de Twentsche Bank de reeds aangekondigde inschrijving opengesteld op ƒ 4 miljoen iVz pet It-jarige obligaties tegen 100 pet Storting op woensdag 7 februari Beursnotering zal worden aange vraagd De lening is a pari aflos baar in 1968 tot en met 1977 Ver vroegde aflossing is uitsluitend toegestaan voor het eerst op 1 jé^nuari 1973 tegen 101 procent Doel van de emissie is volgens het prospectus te voorzien in de behoefte aan middelen die het gevolg is van de toeneming van de zelf te financieren bedragen welke ene stijgende tendentie ver tonen voornamelijk door de nood zakelijkheid grotere magazijnvoor raden aan te houden Voorts die nen in de eerstvolgende jaren be langrijke aflossingen te geschie den op uitstaande leningen Daar naast moet rekening worden ge houden met de door de directie gevolgde bewuste expansiepolitiek De gang van zaken in de laatste rriaanden geeft de directie geen aanleiding wijziging te brengen in de uitspraak van haar jaar verslag t.w dat zij erop vertrouwt ook over 1961-1962 bevredigende resultaten te zullen behalen De eerste tien De 10 fondsen welke in 1961 van alle binnenlandse aandelen en certificaten daarvan ter beurze van Amsterdam de grootste om zetten hadden gerekend naar de NOMINALE bedragen Omzet in ƒ 10001960 nominaal 3 Kon Petroleum 53.226,3 * 6 Robeco 44.310,7 » 2 Unilever c 44.222,6 * 1 Philips G.B 41.673,2 * 4 A.K.U 25.503,5 * 5 Kon Ned Hoog - ovens n.r.2 18.181,3 * 9 Vereenigd Bezit 14.831,6 14 Ned Sch.v Unie 12.113,0 10 Ver.P ach.fabr 11.678,410 19 Interunie 11.573,6 Tot ƒ 409.893.700 1960 ƒ 277.314.200 Percentage van de totale omzet 41,2 32,0 De 10 fondsen welke in 1961 de grootste omzetten hadden gere kend naar de EFFECTIEVE be dragen Omzet in ƒ 1000 1960 effectief 1 1 Philips G.B 450.799,2 * 2 2 Unilever c 366.224,8 * 3 3 Kon Petroleum 348.083,1 * 4 6 Robnco 221.729,7 5 5 Hoogovens r.c 171.420,5 * 6 4 A.K.U 118.991,7 * 7 8 Kon Zout-Ketjen Kon Ned Zout - industrie n.r.c 79.558,6 8 9 Zv^anenberg - Organon 75.211,3 9 16 Teerunie 51.821,4 10 10 Ketjen 47.453,1 Tot ƒ 1.931.293.400 ƒ 2.928.803.200 • Waarin opgenomen de omzetten van de voorbeurs de nabeurs en de avondbeurs faan-straalmotoren hetzij van Rolls Royce hetzij van Bristol Siddeley die elk ongeveer 3200 kg stuwdruk leveren Het vliegtuig zou in de gewichts klasse van 20 tot 21 ton vallen Daarmee zal de machine dan een nieuwe klasse verkeersvliegtuig vormen tussen de 32 ton wegende B.A.C UI en de 14 ton wegende De Havilland 126 die op het ogen blik beide in Engeland worden ontworpen Voor korte afstanden D F 28 zal bestemd zQn voor de korte afstanden waarop het in het gebruik edonomisch zal zqn en wel met 55 passagiers voor een afstand van 350 km en met 44 passagiers voor ongeveer 1000 km Wel zal de F 28 als siraaltoestel uiteraard voor het opstijgen en landen iets langere banen nodig hebben dan de „ Friendship " doch volgens Fokkei zou het gebruik kunnen maken van ongeveer 85 pet der door de „ Friendship " gebruikte vliegvelden Fet definitieve ontwerp zal wor den voorgelegd aan het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikke ling en de Nederlandse regering die in het project zullen moeten participeren om de realisering er van mogelijk te maken Geschat wordt dat de ontwikkelingskosten van het nieuwe toestel omstreeks ƒ 80 miljoen zullen bedragen De Friendship waarvan de afzet thans baten begint af te werpen er zijn reeds tweehonderd toestel len geleverd zal stellig nog een jaar of zeven in produktie blijven Het bouwprogramma van de Friendship en Starfighter laat vol doende ruimte voor de produktie van de F 28 Zelfs indien Fokker over enkele jaren zal worden be last met de bouw van een V.T.O.L straaljager zou het F28-project geen gevaar lopen In 1961 ƒ 4,5 min m.eer gespaard bij Nutsspaarbank Bij de Nutsspaarbank te Utrechtwerd in december 1961 ƒ 3.445.877,54 ingelegd november ƒ 3.804.610,05 en in december 1960 ƒ 2.873.446,47 en ƒ 3.150,850,88 ƒ 3.038.798 Koersindices A'dam int conc A'dam industrie A'dam scheepv A'dam banken A'dam handel New York ind New York ind Londen industrie laagste 528.21 2/7 330.66 4/1 173.53 21/7 218.18 4/1 150.00 4/1 610.25 3/169.81 3/1 359.2 15/10 A'dam algemeen Brussel B.-aand Parijs industrie W.-Duitsl ind Milaan industrie 253.7 98.0 108.57 664.65 25/1 4/1 6/9 4/1 beurs dagen 22 20 21 19 19 22 21 23 21 20 22 18 Omzetten nom januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december oblig 89,3 92,0 92,8 81,3 68,4 78,1 72,8 77,8 67,7 72,2 83,2 81,8 6,3 4,2 4,9 4,1 4,6 3,9 3,7 4,0 4,5 4,6 3,4 63,9 59,9 957,4 855,6 248 253 ƒ 2.800,676,14 Het spaaroverschot beliep in december jl ƒ 295.026.66 ƒ 765.811,30 ƒ 72.770,33 Het to tale tegoed by de Nutsspaarbank in Utrecht beliep per 31 decem ber 1961 ƒ 64.709.993,93 tegen ƒ 56.236.511,50 op 31 december 1960 In 1961 is dus ƒ 8.473.482,43 meer ingelegd dan teruggehaald In 1960 werd rond ƒ 3,9 miljoen gespaard Advertentie Reumatiek TOGAL HELPT Griep TOGAL HELPT ¦ Migraine Méustruatiepyn Verkouden Hoofdpifn Spit TOGAL HELPT TOGAL HELPT TOGAL HELPT TOGAL HELPT TOGAL HELPT Fusies in 1961 In 1961 vonden tussen op de beurs van Amsterdam genoteerde fondsen de volgende fusies plaats Intern Crediet - eh Handels-Ver Rotterdam " en Höuthandel v h G Alberts Lzn en Co bod Am Machine and Foundry en Bakóven bouw v.h H P den Boer bod Brouwerü d'Oranjeboom en Zuid HoUandsche Bierbr bod NU ver - dal Ten Cate en Spanjaard verwis selingsaanbod •- Ver Machinefa brieken en Machinefabriek Frans Smulders verwisselingsaanbod Landbank en Ned Grondbriekbank bod Kon Ned Zoutindustrie en Ketjen verwisselingsaanbod Ned Melk Unie en De Sierkan " ver wisselingsaanbod Metaalbuizenfa briek Excelsior " en Doetinchemse IJzergieterü verwisselingsaanbod Backers ' Textielfabrieken en Bae kers-Elias-de Haas Textielindustrie verwisselingsaanbod De weekstaat van de Nederland sche Bank per 2 januari jl ver toont duidelijk de tekenen van de grote mutaties welke op de eerste werkdag van het jaar hebben plaatsgevonden De schatkist had circa ƒ 80 min te betalen aan rente op en aflossing van gevestigde staatsschuld Hiervan is een groot bedrag rechtstreeks gegaan naar de rekening „ andere ingezetenen " welke met ƒ 33 min steeg tot ƒ 170 miljoen Verder had de schatkist een zeer groot bedrag aan schatkistpapier te honoreren Blijkens de daling van de rekening „ wissels schat kistpapier en schuldbrieven door de bank gekocht " van ƒ 523 min tot ƒ 417 min was ƒ 106 min in handen van de Nederlandsche Bank Het overige bedrag is de markt ten goede gekomen De schatkist moet ook weer flinke bedragen aan belastingen hebben ontvangen want de daling van het saldo be droeg niet meer dan ƒ 146 min De stand is thans ƒ 780 min verschil uit dec ' 61 t.o.v uU dec ' 60 in ' la ANP—CBS O 11.7 4.2 15.8 7.5 18.7 7.7 4.8 3.6 10.8 19.8 11 " 6.5 + + + + + + + + + + Dow Jones Standard & Poor Reuter ANP—CBS Agefi I.N.S. Herstalt Il Sole aand z.n.w 6.819 8.408 6.485 5.624 5.778 7.132 4.478 4.220 4.293 4.209 5.218 5.951 claims 18.276 25.667 532.459 456.134 591.367 168.076 42.070 43.262 29.661 92.687 23.621 15.321 aand 96,9 103,4 106,8 95,1 70,4 69,3 55,9 48,7 42,3 54,8 68,4 54,3 aand 26.426 25.971 24.028 21.363 17.077 18.627 14.405 21.363 16.801 18.670 24.482 16.722 245.935 247.537 68.615 71.006 2.038.602 2.162.749 866,4 995,6 De banken zagen hun middelen versterkt met ƒ 104 min door het inkrimpen van de chartale cir culatie welke thans ƒ 5223 min bedraagt Er vond een aflossing plaats van ƒ 10 min „ dure voor schotten " waardoor deze reke ning verminderde tot ƒ 54 min Anderzijds werd / 33 min aan ¦' Nii'NDÖI«^t«lïtJéiï " Ver Groenten - en Vruchtenveiling „ Utrecht en Omstreken " Utrecht 3 januari — Knolselderie 1—21 p st Kom kommers 75—142 Sla 6—42 Andij vie 45—151 p kg Gekookte bieten 35—44 Boerenkool S — 33 Groene kool i 7—15 Rode kool 12—21 Prei 10—133 Stoof sla 30—80 Sprui ten 15—147 p kj Uien 1—33 Win terpeen 13—31 Waspeen 10—48 Witlof 7—147 Selderie 24—220 p bakje Peterselie 47—300 FRUITVEIUNG BUNNIK Bunnik 3 januari — Prtjsnotering voor klasse I Goudreinette 85—95 69-73 75—85 70-75 65—75 62-66 55—65 53-58 80 — 85 68 82 75—80 68-80 70—75 61-73 66—70 61 63 Cox orange pippin 70 — 75 1.10 1.12 65—70 1.10-1.17 60—65 97 - 1.02 55—60 59-78 50—55 50-51 Jo nathan 75—80 75,77 70—75 71-73 Golden delicious 75—80 85-92 70—75 86-91 65 T-70 77.79 60—65 63-68 Lax ton superbe 70—75 71-73 65—70 62 64 60—65 52-54 50-«0 40-42 Bra bantse Bellefleur 60—65 50-51 55 — 60 43 45 Zoete Paradijs 70—80 50-51 60—70 45 47 65—75 44-47 55—65 40 41 50—55 23-25 St Remy 65—75 41 - 44 55—65 38-42 Gieser wildeman 65—70 66-68 60—65 55-60 47.49 50 — 60 48 51 45-50 30-37 Brederode 70 — 80 47.49 60—70 50-51 50—60 44-46 alles per kg VEEMARKT DEN BOSCH Den Bosch 3 januari — Aanvoer 1460 runderen 224 gras kalveren 504 vette kalveren 473 nuchtere kalveren 262 schapen 8 g iten 619 slachtrunderen Prijzen melk - en kalfkoeien 650 — 1225 gustekoeien 570—930 gras kalveren 260—440 kalf vaarzen 825 — 1150 klam vaarzen 675—885 gus tevaarzen 600—800 pinken 430—660 nuchtere kalveren voor fok - of mes terli 70—220 weideschapen 65—100 per stuk Slachtrunderen extra kw 3.25—3.45 Ie kw 3.10—3.25 2e kw 2.70—2.95 3e kw 2.50—2.70 vette stieren 2.95—3.20 worstkoeien 2.40 — 2.55 per kg gesl gewicht vette kalveren Ie kw 2.95—3.15 2e kw 2.60—2.85 3e kw 2—2.35 nuchtere slachtkalveren 1.45—1.75 MARKTBERICHTEN BARNEVELD Barneveld 4 januari Coöperatieve Veluwse Elervei llng — weekaanvoer ca 1.500.000 stuks waarvan 595.685 in veiling werd gebracht Prijzen per 100 stuks eieren van 44 tot 50 gram 7,62—8,31 eieren van 50 tot 56 gram 8.44—8.90 eieren van 56 tot 62 gram 8,92—10,21 eieren van 63 tot 70 gram 10,40—12 Eierveiling SHE — aanvoer 224.126 stuks prijzen per 100 st eieren van 45 tot 53 gram 7,73 ^ 8,78 eieren van 54 tot 59 gram 8,70—9,14 eieren van 59 tot 64 gram 9,21—10,20 eendeëieren van 65 tot 68 gram 8,02—8,46 eendeëie ren van 68 tot 71 gram 8,52—8,85 EIERMARKT — aanvoer 2.050.000 stuks prijzen per 100 st eieren van 53 tot 65 gram 9 — 11 alg prijs 9,80 kiloprijs op basis 59 gram PliUIMVEEMARKT — aanvoer 59.000 stuks prijzen per kg slachtkippen 95—1,10 slachtkui kens 1,60—1,75 521 144 698 1425 799 16 14 16ft 9 520 144.50 700 1425 803 16 14 % 16 9 wezen 395 34 182 95 212 142 235 352 260 220 390 216 338 415 585 210L 307 Heemat Heineken'e Hensen Mach Hero 89B 156 410 195 288 182 182 506 215 195 302 80 370 146 166 350 136 206 179 245B 410 322 1100 178 Heybroek Zei Hoek's Mach Holland H V Hollandia-Kat Holl Beton Holl Const A.B 395 34 182 211 142 233 Holl Melks Hoogenbosch Hoogenstraten Hooimeyer Indola Ing bur Bouwn Internatio Ing Gew Beton Int Kunstst Int Viscose 219 389 215 338 Intervam Jansen en Sut Jongeneel Kemo Corsett V Kempen Beg Key Houth Kleding Smits Kiene Suikerw Kondor Kon Ned Pap Zout Ketjen nrc 260 704 138 818 19 442 275B 63 96 233 115 300 345 307 251 190 793 82 360 589 183 707 220 1258 904 375 373 140 157 305 280 275 201 335 80 152 156 285 344 179 800 260 Korenschoot 255 703 137 815 19 493 442B 317B 268 62 96B 229 114 297 342 308 245B 197 794 82 360 587 182 • 710 220 1238 900 375 371 140 159 309 260 275 203 338 Koudijs n r.c Kromhout Kon Ver Tap Leeuw Pap f Leid wol Lett Amsterd Llndeteves LIjempf 495 239 257L 173 340 432 473 S40 481 174 500B 195 386 572 191 233B 215 179 144 349 385 267 162 29S 260 Lijm en Gel eva Maxwell Meelt N Bake Mees Bouwm B Menko eert Metaverpa B Meteoor Betoa Mosa Muller N B MIjnb werken fr Naarden Ch 1 Nedap Ned Aann mt ] Ned Dok mij Ned Exportpap Ned Kabel Ned Scheepsb Nelle wed J v Netam B Nleaf Nyma n r.c Nijverd - t Cate Oranjeboom nrc Overz Gas NB Padang Porti Palthe Papf Gelderl e Philips 6 pet pr Pont Houtb 152 155 275L 342 179 805 254 340 540 335 165 245 910B 169 765 580 306 918 281 850 257 153 95 192 689 270 585 45 148 128 92 216B 435 500 326B 169 349 251 Relnev mach RIVA Rotterd Drgdk Ruttens bierbr Rijnstaal Rijsdijk Schelde de n.b Scheven expl 765 232 100 780L 230 440 448 800 790 370 370 199 ^ 258 257B ¦ 70L 872 405 400 ' 750L 1735 169 I70B 171B 171B Schokbeton B Scholten Foxh Scholten carton ¦ hijttersveld Sikkens Groep B Simon de Wit B Smit Transf Spaarnedtad v b Stokvis 325 326 505 345 325 335 505 354 Stoomspln Tw Tabak Phll eert Th B Marijnen Thomass en Dr Thomass Mot c Thoms Hav c Twentsche Kab Tw Overz H Unilever 1 pet Unilever 6 pet Unilever 4 pet Union RUwiel ütermöhlen Utr Asph t Vpend St 8D Veneta Ver Bllktabr Ver Macblnel > 1 
12 Alleen geldig op vrgdag 5 januari 1963 Geen telefonische of sekriftelgke besteHins >- Utrecht Donderdag 4 januari 19 62 " YrijQag foor Q eel ¦' ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD UTRECHTSCI HANS GORTER Wolwarme mousse * line Bijzonder mooie stof in exclusieve des sins en warme kleuren Om heel voordelig een moderne blouse óf ja pon te maken De prijs iï ongelooflijk __ laag Per meter 150 90 br tiechu 1 Tochtband van zelf plakkend schuimplastic l liermee sluit u ramen en deuren volkomen tochtdicht af Snel en makkelijk aan te bren gen In zakjes ^ met 4 meter E Rc slechts 4/4 / Zv/aardere kwal 80 c Ook Stadhutsbrug Medicijnkast van wlt gemoffeld metaal methandige vakverdellng Om al uw medicamen ten en verband bij el kaarte hebben en u lang zoeken te be - ^»— - sparen Nu heel 9/5 voordelig 4 # Nachthemd of - baby dollvan fraaie charmeu se in zeer mooie tinten en gegarneerd met een weelde aan kant Flat teus om te zien ideaal om te dragen een feest om keuze te j / maken Maten AyQ S M en I t Zeemlappen Er gaat nog altijd niets boven ' n goede voltraan gelooi de zeem voor ' t streep loos zemen van huis - en autoruiten Deze flinke maat van soepele ^ _ kwaliteit neemt 045 veel water op Jm Elektrische hand mixer met 3 hulpstuk ken De sterke motor maakt zelfs het kloppen van zware deegsoorten mogelijk Solide uitvoe ring Van zeer bekend fabrikaat « k-rc En zie eens 1 Q/5 hoe goedkoop I 7 Herenpyjama van sterke kwaliteit keper zwanedons In de win ter heerlijkwarm Ruin » model Kleurecht Da broek heeft kookechte elastieken band Er ko men nog 4 koude _— maanden Aan - fl75 schaffen dus O Ook Stadhutsbrug Ook Stadhulsbrug Ook Stadhutsbrug Altijd verse koffie in huis / 05 Brei jaeger - of sokken wol Voor het breien van lekker warme trui en pullovers en sokken Komt van een gerenom meerde Nederlandse breiwolfabriek -- Per knot van 150 100 gram slechts I Aan de School voor de Grafische Vakken Ie Utrechf Jutfaseweg s is voor zo spoedig mogelijk de onderstaande vacature te vervullen LERAAR ALGEMEEN VORMEND ONDERWIJS volledige betrekking Vereiste minimum vooropleiding en/of di dipoma's alite van bekwaamheid als hoofd onderwijzer Salaris en reiskostenvergoeding volgens Rijksregeling Sollicitaties met spoed binnen 8 dagen na het ver schijnen van dit blad te richten aan het bestuur van de School voor de Grafische Vakken Jutfaseweg 3 te Utrecht telefoon 030-33071 JOLO COUTURE N.V NIEUWE GEACHT 64 — TELEFOON 11981 vraagt voor haar ateliers waar uitsluitend het beste genre damesjaponnen gemaakt wordt voor direct of later NAAISTERS HANDAFWERKSTERS @ en ERVAREN STRIJKSTER LEERLING STRIJKSTER en LEERLINGEN Interessante zelfstandige werkkring geen lopendehandwerk — Reiskosten worden vergoed Gelegenheid tot solliciteren dagelijks tussen 8 en 5 uur behalve zaterdags wegens 5-daagse werkweek of na telefonische afspraak Lange jongenspanta Ion van tinnero / met moderne smalle ribben Poolvast dus sterk en duurzaam.Smalle pijpen zonder omslag.Verstel bare band Maten __ voor 6tot 15 ] aar.7 75 Lft 6 jaarf Kl.st.p.int 15 ] r 11.75 Heren - en jongens zakdoeken van goed absorberend v/eefsel in frisse kleurige dessins Flinke maat Een unieke gelegenheid om voor weinig geld mt zak doekenvoorraad - aan te vullen 1 Viervoorslechts Ie ** Ook Stadhulsbrug GEMEENTE ZEIST De gemeentelijke dienst voor sociale zaken vraagt een VRL BUREAUKRACHT niet jonger dan 21 jaar in hoofdzaak voor typewerk De te benoe men functionaresse zal veel zelfstandig moeten kunnen werken en in staat dienen te zijn het belangrijkste werk van de type kamer op zich te nemen Zij moet bovenal een vlot typiste zijn en ten minste in het bezit van de diploma's m.u.l.o en machine schrijven Benoeming in de rang van schrijver op een salaris van f 282.40 tot ƒ 372.16 per maand 5 eenjaarlijkse verhogingen voor personen van 23 jaar en ouder bovendien f 16.30 per maand huurcompensatie Aanstelling boven het minimum is mogelijk Vakantietoelage i'lD van hét jaarsalaris Studietoelagerege ling van toepassing Vijfdaagse werkweek Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen te zenden aan de directeur van voornoemde dienst Ie Dorpsstraat 15 te Zeist binnen 8 dagen na het verschijnen van dit blad >^»^»»*»»»^**%»^^^»»»»»»%%»%^^^^% Ingenieur-Bureau NICOLAI & LEBRET N.V Elektro-radio-groothandel vraagt voor haar boekhouding een KANTOORBEDIENDE vri Leeftijd plm 21 jaar Type-diploma vereist Voor haar magazijn een BEDIENDE mni Leeftijd plm 20 jaar Mondelinge of schriftelijke sollicitaties aan adres LUCAS BOLWERK 18 TE UTRECHT Hij had de deui bedreigd Een 1 wel een angstai zelfs in zUn hyi achterover in z hem weer bij angst nog niet Er is geenbezoek mag he zetting — Paskomen kan ik Denkt u dte bereiken is Neen verlmag hem aanDe schok die hgeweest Hij zohtj dat nog een Dat hebbei Ongetwijfeldaan We kunnihet slachtofferik het eerst nieu eens dat hie misdaad Tochvolledige oploss:specteur Ik he opzichte van hifc heb me nu a moeien De opvatting niets te wensen hij geen poging fessor de acht « herinnering te nog eens terugl met die gegeve Intussen pntbra de Van Engels worden De En Scotland Yard schakeld werd een dringende ' antwoord dat 1 wel spoedig de te te ontdekker die inlichtingen hoefde te verwi Peinzend keel Heeft hü ihem op die ave Hij heeft £ tige lengte had.leeftijd was mozicht kon hij prhoed diep overvan zün overjade hem met e€toon Hij dwoninaar de kamerToen hü die k;fessor zich omzeggen Op het;de pijn in zijnherinneren Hij Heeft htj ' nog eens aan.man gemerkt,voorkwam of dhebben Neen nietgen toen hü zeg;er leek toen 1 arm voelde Hi man kwaad w £ SUSK MmJFmh GROTE VOORRAADPOT altijd kant-en-k!aar lekkere verse koffie in huis door solide sluiting onbeperkt houdbaar koffie is en blijft vers 72 et voordeel en op iedere voorraadpot 40 DEwaardepunten GROTE VOORRAADPOT ƒ 6,80 STANDAARDPOT ƒ 1,88 B BONZO f e V i t a m i n e e r d is het volledige honde voer dat elke bijvocding overbodig maakt Uw hond i er dol op Ij Per pak van " 550 gram 70cl Voor Utrecht e.o jnt Aufomobiel Centrale K Landeweer Biltstraat 74 Tel 030-15889 Garage Gebr Winkelman Leidseweg 117 t.o Oog in Al Tel 030-31143 Voor Rhenen e.o Garage De Rhofer Fred v d Paltzhof 2 Tel 08376-200 Voor Zeist e.o CV Broedelef Eerste Dorpsstraat 16-22 Tel 034,04-3444 Voor Lopik e.o Garage J Kramer Lopikerweg West 3a Tel 03475-306 Voor Woerden e.o.:Garage C W van Rooyen Molenstraat 40 Tel 03480-2423 Spoorweg Sein Industrie N.V Maliesingel 38-40 — Utrecht heeft plaats voor een STENO-TYPISTE TALEN met minstens Mulo Leeftijdsgrens 25 jaar Sociale voorzieningen en event opneming in het pensioenfonds zijn conform de daar voor bij de N.V Philips Gloeilampen Fa brieken geldende regelingen Brieven met uitvoerige inlichtingen onritrent oplei ding ervaring enz te richten aan Personeelszaken van bovengenoemd bedrijf Kinderhuis „ Dennenoord " in Doorn vraagt NEHE WERKSTERS uit Doorn of omstreken Goede loon - en vakantieregeling Aanmelden DRIEBERGSESTRAATWEG 11 TYPISTE GEVRAAGD voor 4 halve dagen voor assistentie in de praktijk Schriftelijke sollicitatie aan Dr B Janssen kinder arts Tolsteegsingel 44 N.V KONINKLUKE NEDERLANDSCHE LOOD - EN ZINKPLETTERUENi v/h A D HAMBURGER - UTRECHT aBnö»3afeHS - vraagt voor directe indiensttreding voor archiefw/erkzaamheden een gepensioneerde kracht Sollicitaties te richten aan het bedrijf Postbus 2070 te Utrecht ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ II M N.V Het Spoorwegbouwbedrijf vraagt voor haar hoofdkantoor te Utrecht WERKSTER Werktijden dagelijks van 6.SO-8.30 uur en van 17 19 uur Op zaterdag wordt niet ge - werkt Aanmelden CATHARIJNESINGEL 40 Gevraagd voor BILTHOVEN PRIIVIA HERENKAPPER Moet beslist vakman zijn en betrouwbaar HOOG LOON Zonder goede getuigen on nodig te melden Persoon lijk ' s avonds na 19.30 uur Slotlaan 132 1 Zeist ^¦¦¦¦¦¦ i STADSSCHOUWBURG N.V '¦¦¦¦ ¦ a vraagt voor spoedige indiensttreding S a een efektricien-belicliier ¦ 5 b een toneelassast dedl - Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht bij rectie van bovengenoemde N.V 9 Posities Aagtedyk p 2 Aa;;u'k('rk 4 te Aardenburgh p holjn Adara v d V Ailliie 3 V opurt Adm Courbet AUmiraleiiKraeht Adonis 3 V Am Advent 2 v Hi AeEls 2 V La l Aeneas ' i te Li £ Aerdenhout p mouiit Albatros 2 v G Albert Willem Esbjerg Alcor W 1 V 1 Aidabi 2 ten ai Alge 2 V VUss AlKorab 2 110 i AU S 2 V Dor Alkaid D 2 K Almdyk 3 te i Alnitak p 2 K Alpha 3 V Grim Alphard 2 op Alwaki 2 op 2 Amazone 1 V 1 Anierskerk 2 9 < Amigo 31 V U Ampenan 2 v I Arayntas 2 60 Aiiciyk 2 V Tai Anne Hcrfurth Antares 3 te St Antilope 1 V ï Arak 31 v Wali Ardoas 2 V Alt Ares 2 OP 200 Argos 2 V Salo Arnedïk 2 v P leans „ _ Artemis 2 V PI Asmidiske 2 OP Allantide P 31 Atlas p 2 Albe Atlis 2 op 540 Auriga G 3 te Avanli 1 V Hl Bab T 2 V Zaar Bali 1 V Naoe I Baltic 3 V Mal Banda P 2 Str Barrarola 1 te Batavier 1 Z Batavier 1 V i Bat jan 2 op 40 Benealen 2 100 Bennekom 2 op Bernard John Bernina 2 te I Betty Anne s Avonmouth Bevesier 3 V r Bcycrland 3 v Binnenhaven ^ Bintang 2 OP Ij Blitar 2 OP l "' 
- Donderdag 4 januari 196 2 - DOOR DE LUIDSPREKER UTRECHTSCH NIEUWSBLAD HANS GORTER Hy had de deur achter zich gesloten en de professor bedreigd Een en ander moest voor de oude man wel een angstaanjagende situatie z])n geweest want zelfs in zijn hypnotische slaap naf hij een gil en viel achterover in zijn liussens De dokter had moeite hem weer bü te brengen Ook daarna was hij die angst nog niet kwijt Er is geen sprake van dat hU de eerste dagenbezoek mag hebben eindigde de dpkter zijn uiteen zetting — Pas als hij weer volkomen tot rust is ge komen kan ik weer iemand btj hem toelaten Denkt u dat er op een andere manier nog ietste bereiken is vroeg Ploeger teleurgesteld Neen verklaarde de dokter zeer beslist — Ikmag hem aan geen enkel experiment meer wagen.De schok die hü gehad heeft ' is daar te groot voorgeweest Hij zou er nooit weer bovenop komen alshü dat nog eens moest doormaken Dat hebben die schurken natuurlijk geweten Ongetwijfeld Zij hebben hun werk niet half ge daan We kunnen gerust zeggen dat professor Boonhet slachtoffer van zijn beroep is geworden Hoewelik het eerst niet kon geloven ben ik het nu wel metu eens dat hier meer achter zit dan een gewonemisdaad Toch zult u op een andere manier tot eenvolledige oplossing van dit raadsel moeten komen in specteur Ik heb gedaan wat ik kon Mijn taak tenopzichte van het onderzoek is hiermee geëindigd.Ik heb me nu alleen nog maar met de patiënt te be moeien De opvatting van de dokter liet aan duidelijkheid niets te wensen over Ploeger begreep heel goed dat hü geen poging meer behoefde te doen om de pro fessor de achter hem liggende periode opnieuw in herinnering te brengen IVIocht ijn geheugen later nog eens terugkomen dan was het toch te laat om met die gegevens dr Wilibrough terug te vinden Intussen ontbrak ieder spoor van de Engelse geleer de Van Engelse zijde begon men al ongeduldig te worden De Engelse bladen drongen er op aan dat Scotland Yard of anders de Secret Service inge schakeld werd om dr Wilibrough op te sporen Op een dringende vraag van de autoriteiten had hij ge antwoord dat hij nu professor Boon gevonden was wel spoedig de verblijfplaats van diens college hoop te te ontdekken Helaas was gebleken dat hij van die inlichtingenbron voorlopig geen aanwijzing be hoefde te verwachten Peinzend keek hij de dokter aan Heeft htj u nog iets verteld over de man diehem op die avond heeft bedreigd vroeg hij Hij heeft alleen gezegd d -*^ hij een middelma tige lengte had Ongeveer even lang als hijzelf Zijnleeftijd was moeilijk te schatten en ook van zijn ge zicht kon hij praktisch niets zien omdat de man zijnhoed diep over zijn ogen had getrokken en de kraagvan zijn overjas omhoog had geslagen Hij bedreig de hem met een revolver en sprak op gedemptetoon Hy dwong de professor voor hem uit te lopennaar de l^amer waar zijn collega op hem wachtte.Toen hij die kamer bijna bereikt had had de pro fessor zich omgedraaid om iets tegen de man tezeggen Op hetzelfde moment voelde hij een steken de pijn in zijn arm en verder wist hij zich niets teherinneren Hij gilde alleen van angst Heeft hij verder niets gezegd drong Ploegernog eens aan — Heeft hiJ niets bijzonders aan deman gemerkt bijvoorbeeld dat hij hem bekendvoorkwam of dat hiJ meende hem eerder gezien tehebben Neen niets Hij sprak zichzelf nog een keer te gen toen hü zei dat de man opeens groter en jon ger leek toen hü zich omdraaide en die pün in zünarm voelde Hij schreef dat toe aan het feit dat deman kwaad was geworden omdat de professor zich SUSKE EN WISKE 16 nieuwsgierig had getoond Ik ben er echter van overtuigd dat hij het zich in zijn angst maar ver beeld heeft Ploeger knikte Even later nam hij afscheid en haastte zich naar het bureau terug Hü scheen opgewekter en hoop voller dan even te voren want zodra hü op zün ka mer was liet hü Koopman bü zich komen en keek hem lachend aan Hebt u iets ontdekt vroeg Koopman nieuwsgie rig Misschien hoewel de aanduiding zo vaag is datIk er nauwelOks aan durf te geloven Koopman keek hem vragend aan Neen ging Ploeger verder — Ik zeg verdernog niets Alleen wil ik hebben dat je onmiddellükeen onderzoek instelt naar alle familieleden van Wil lem van ' Woerden Ga dat grondig na en breng müeen lüstje met alle gegevens over hun levensloop,politieke richting en let vooral ook op hun karakter eigenschappen Het gaat mü in de eerste plaats ommensen die de laatste tüd met Willem in contactzün geweest Verre familie die hü in jaren niet ge sproken heeft en die hü ook niet schrüft interes seert mü niet Denkt u dat Van Woerden Weet ik niet antwoordde Ploeger kort — Zorger maar voor dat je zoveel mogelük te weten komten liefst zo dat de mensen niet weten waar hetover gaat Nog liever heb ik dat ze niet eens in degaten hebben dat de politie belang in hen stelt « ^^ Hoofdinspecteur Ploeger zat tegenover commissa ris Angelman van Interpol aan diens bureau Er is u dus totaal niets bekend over een cen trum van de Russische spionagedienst in ons land?vroeg hü nog eens terwül hü de man tegenoverzich strak aankeek Neen collega antwoordde de commissaris rus tig — Dat wil alleen zeggen dat we niets met ze kerheid weten Volgens helaas oncontroleerbare ge gevens moet er hier wel een dergelük hoofdkwartierzijn maar wü hebben het tot nu toe niet kunnenvinden Het is in ieder geval wel zeker dat het nietin ons land werkt U bedoelt dat zeer waarschü'nlük van hieruitde spionage in een ander land wordt geleid Ja Dat is trouwens het gewone Russische sys teem Alleen in Amerika schünen zü hun hoofd kwartier in het land zelf te hebben Op welk land zou dit centrum dan zün inge steld Dat kan ik u niet zeggen Waarschünlük op En geland maar het kan ook Frankrük of West-Duits land zün Hebt u nooit iets van hun r.ctiviteiten gemerkt Wü vermoedden het maar met zekerheid valter niets te zeggen Daar kom ik niet veel verder mee.Commissaris Angelman glimlachte Het spüt me dat ik u niet van dienst kan zün,collega antwoordde hü — Mocht u iets ontdekkendan houd ik mü voor uw gegevens graag aanbevo len Hetzelfde kan ik ook tegen u zeggen Natuurlük Daar kunt u op rekenen Ik ben ertrouwens wel zeker van dat we dan meteen zoudenweten waar de Engelse collega van professor Boonop het ogenblik is Dus u bent er wel van overtuigd dat hü doorde Russen gevangen wordt gehouden Ongetwüfeld U niet Vermoedens geven nog geen zekerheid Zolangwü die niet hebben valt er niet veel van te zeggen,antwoordde Ploeger droog De wilde weldoener VW&vmde EISA'S VRIJE LEVEN Velen zullen — na lezing van Joy Adamsons eerste boek „ In vrüheid geboren " — hebben uitgezien naar het vervolgboek over deze merk waardige en wel zeer büzondere vriendschap tussen mens en wild dier Dit eerste boek werd door mil joenen dierenliefhebbers gelezen en het wist stormenderhand de harten van die lezers te veroveren Daarin beschreef Joy Adamson op pakken de en treffende wUze over haar unieke vriendschap met de leeuwin Elsa vanaf het moment dat Elsa met haar zusjes ïils wezen " aan haar zorg werden toevertrouwd In dit nieuwe boek dat zo moge lük nog fascinerender en boeiender is dan zün voorganger komt deze wel zeer büzondere vriendschap nog sterker naar voren Het is werkelijk waar dat een vol wassen leeuwin zich sterk aan me vrouw Adamson en haar echtgenoot had gehecht welbewust in het oer woud was achtergelaten een wilde metgezel had gevonden het leven had geschonken aan deze in ' t wild geboren welpen en toch de merk waardige welhaast persoonlüke band met haar mienselüke vrienden had behouden Door haar toegewü de geduld en haar begrüpende lief de is Joy Adamson er in geslaagd in een dierlüke individualiteit iets van een soort gevormde persoon lükheid aan het licht te brengen een reeks instincten aan elkaar verbonden met een eenvoudige draad van herinnering Bügevolg was de leeuwin Elsa in staat een tweede leven te leiden op de grond slag van vriendelüke betrekkingen met mensen naast haar normale dierenleven in de wildernis Joy Adamson ziet zich in dit boek thans omringd door vier leeuwen terwül herhaaldelük de partner van Elsa en vreemde leeuwen zich in en rond het kamp ophouden Ontroe rend is de zorg waarmede moeder Elsa haar welpen omringt terwül zich in deze laatste de eigenschap pen van de opgroeiende leeuw open baren Dit zeer interessante boek werk over een leeuwin die het men senhart vond is büzonder boeiend en onderhoudend geschreven Het is bovendien verlucht met een schat van merkwaardige foto's van deze even merkwaardige leeuwenfamilie uit de jungle H?t werd vertaald door Eibert H Bunte en uitgegeven bij Ad M C Stok's Forum Boekerü te Den Haag Het verkeer via Rotterdam Volgens een opgave van het ge meentelüke havenbedrOf van Rot terdam bedroeg het aantal zeesche pen dat in 1961 de Rotterdamse ha ven binnenliep 24.734 Een nieuw record voor deze tweede haven ter wereld Via de luchthaven Rotterdam _ werden in totaal 140.147 passa giers vervoerd hetgeen een toena me betekent van 8,2 procent ten opzichte van 1960 VRIJDAG 5 JANUARI HILVERSUM I — KRO 7.00 Nws 7.15 Gram 7.30 V d Jeugd 7.45 Mor gengebed en overweging 8.00 Nws 8.18 Gram 8.50 V d vrouw 9.S5 Waterst 9.40 Gram 10.15 Gram 11.00 V d zie ken 11.40 Gram 11.50 Als de ziele luis tert 12.00 Mlddagktok - noodklok 12.04 Gram 12.30 Land - en tulnb meded 12.33 Gram 12.50 Act 13.00 Nws 13.15 Nwe Gram 13.20 Dansork 13.45 V d Vrouw 14.00 Kamermuz en liederen 14.50 Gram 15.30 V d zieken 16.35 Vrouwenkoor 17.00 V d jeugd 17.15 Kinderkoor 17.40 Beursber 17.45 Ama teursmuz 18.20 Overljsels progr 18.50 Sociale aspecten van het platteland door dr R Wentholt 19.00 Nws 19.10 Act 19.25 V d jeugd 19.30 Pol lezing 19.40 Verz.-progr v d milit 20.30 V d Jongeren 20.50 Gram 21.30 Gevar mu ziek 22.20 22.30 Nws 22.40 De „ onrust " van de HeMe lezing 22.50 Ooncertgebouwortc 23.30 Gram 23.55 — 24.00 Nws HILVERSUM II — VARA 7.00 Nws 7.10 Gym 7.20 Gram 8.00 Nws 8.18 Gram 9.00 Gym v d vrouw 9.10 Gr VPRO 10.00 Inzidht en uitziclit praatje 10.05 Morgenwijding VARA 10.20 V d huisvr 11.00 V d kleuters 11.15 Piano recital 11.45 Orgelspel AVRO 12.00 „ De Zeven Provinciën " bereikte 30 miljoen aan eigen premie In een voor het personeel van de Assurantie IVIaatschappü „ De Zeven Provinciën " N V in Den Haag ge houden nieuwjaarstoespraak heeft de president directeur de heer D Quint medegedeeld dat de porte feuille zich in 1961 zodanig heeft ontwikkeld dat het bruto premie in-komen over dit boekjaar omstreeks ƒ 45 miljoen zal bedragen Het pre mie-inkomen voor eigen rekening zal voor het eerst ƒ 30 miljoen over treffen De heer Quint deelde mee dat het bedrijfsresultaat over 1961 zeer bevredigend zal zün Voorts werd medegedeeld dat de maatschappü besloten heeft haar hoofdagentschap in Genua te verheffen tot bykan toor en herinnerd werd aan de ves tiging van een hoofdkantoor in Pa rijs De vestigingen in Griekenland Noorwegen en Engeland hebben in het afgelopen jaar een verdere ont wikkeling te zien gegeven Bij een bespreking van de maat - schappij activiteiten in de Soedan memoreerde de heer Quint in het büzonder de ontwikkeling van de transport en brandverzekerings branches Het belang van de maat schappü in Egypte kon door her verzekeringsovereenkomsten worden gehandhaafd en voor de toekomst bUjft verdere uitbreiding mogeUjk Het deel van de portefeuille dat uit de Verenigde Staten wordt ver kregen zal naar verwacht wordt over 1961 gunstige resultaten ople veren terwül de maatschappüen deel uitmakende van Insurance E quities Corporation waarin „ De Ze ven Provinciën " participeert een groei hebben doorgemaakt Liclite muz 12.20 Regeringsultz Uitz v d landb 12.30 Land - en tulnb meded 12.33 Sport en prognose 12.50 Pianospel 13.00 Nws 14.15 Meded en gram 13.25 Beursber 13.30 Kinderkoor 13.50 Boek bespr 14.10 Orgelconc 14.35 Liclit pro gr 15.30 Liedjes VARA 16.00 Gram 16.30 V d zieken 17.00 V d Jeugd 17.50 Act 18.00 Nws 18.15 Ringsteken lezing 18.20 Lichte muz 18.50 De punt jes op de 1 praatje 19.00 V d kleu ters 19.10 Jazzmuz VPRO 19.30 Het platteland nu gespr 19.45 Pianorecital 19.50 Drempels van het geloof lezing 20.00 Nws 20.05 Vrede in onze wereld lezing 20.20 Filmpraatje 20.30 Hobo enpiano 20.50 Wereld in beweging lezing.VARA 31.00 Metropole ork 21.30 Dis cussie 22.00 Vocaal - instrumentaal ens 22.15 Buiten weekoverz 22.30 Nws.VPRO 22.40 Het kinderloze huwelijk,lezing VARA 23.00 Soc nws in Espe ranto 23.10 VergelitkenderwtJs muzi kaal gespr 23.55—24.00 Nws TBLBVISIEPROGBAMMA'S NTS 20.00 Joum NCRV 20.20 Act 21.00 Drankje voor Toto eenacter 22.05 22.15 Kerkkoor en orgel ' DRAADOniBOEF 4e Itin gram pi 18—20 uur Opera fragmenten van Cimarosa Donizetti ' Mascagni Puccini Verdi en Menotti ENGELAND BBC LIGHT PBOGB 12.00 Voordr 12.15 Mrs Dale's dagb 12.31 Gevar muz 13.31 Gevar progr 14.31 Amus muz 14.45 V d kleuters 15.00 V d vrouw 16.00 Lichte muz 16.31 Muz bij het werk 17.15 Mrs Da le's dagb 17.31 Uitsl races 17.34 Gram 18.00 Lichte muz 18.31 Ber en gevar.muz 19.30 Nws 19.40 Sportnws 19.45 Hoorsp 20.00 Nws en Joura 20.24 Sport 20.31 Hoorsp 21.00 Gevar muz 21.31 Discussie 22.15 Gevar muz 23.30 Nws.en sport 23.40 Ouderw dansmuz 0.31 Orgelspel 0.55—1.00 Nws BRUSSEL 12.00 Nws 12.03 Gram 12.30 Weer ber 12.35 V d landbouwers 12.45 Gram 12.40 Beursber 13.00 Nws 13.15 Gram 14.00 Imitatlo Christl oratorium 15.45 Lichte muz 16.00 Beursber 16.06 Gram 17.00 Nws 17.15 Gram 17.45 Duitse les 18.00 Vlaamse liederen 18.10 Boekbe spr 18.20 V d sold 18.50 Sportkron 19.00 Nws 19.40 Kinderliedjes 19.45 Kin derweelde Kron v d Bond van grote gezinnen 20.00 Kamermuz 20.45 De ze ven kunsten 21.00 Kamermuz 21.35 Lie deren 22.00 Nws 22.15 Jazzmuz 22.55 — 23.00 Nws VS wil kof f iemarkt steunen met lening De Amerikaanse regering heeft aan Latynsamerikaanse landen aangebo den $ 12 miljoen te lenen om verdere dalingen van de koffieprüs te voor komen TegeUjkertüd wordt voorge steld voor op 15 januari in Washing ton een conferentie te houden ter be spreking van gedetailleerde regelin gen De landen die onmiddellük te ma ken hebben met de seizöensdruk die lagere prüzen tot gevolg hseft n.l Mexico Guatemala El S.ïlvador Honduras Nicaragua en Costa Rica zün voor de besprekingen in Wash ington uitgenodigd De administrateur voor Latüns Amerika van het bureau voor inter nationale ontwikkeling Moscoso deelde op een persconferentie mede dat de voorgestelde lening gestort zal worden in een marktafzetfonds ter vernündering van de seizöensdruk op de koffiemarkten door middel van een ordelüker afzet van de oogst Hü zei dat het niet in de bedoeling ligt de koffieprijzen te verhogen maar om te voorkomen dat zü nog verder zullen dalen onder het reeds gedrukte peil 13 Graanhandel is kwetsbaarder dan ooit Het is goed in deze tüd van voor spoed te realiseren dat de Neder landse graanhandel op het ogenblik kwetsbaarder is dan ooit De fiscale druk maakt het voor onze bedrij ven onmogelük om te reserveren En dat in een vak waarin de risi co's zo groot zün en veelomvattend Deze woorden sprak de voorzitter van het Comité voor Graanhandela ren de heer J W Kording op de afscheidsreceptie van secretaris penningmeester jhr mr D P M Graswinckel die in Rotterdam werd gehouden Naar de mening van de heer Kor ding zün bovendien de winstmarges te klein waardoor „ een terugslag van de kwantitatieve omzetten fu neste gevolgen zou kunnen krügen " De scheidende secretaris-pen ningmeester inmiddels opgevolgd door drs H Vriens is benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nas sau R.P.S f 36,2 min minder gespaard in 1961 Bü de Rjjkspostspaarbank werd in december 1961 ingelegd ƒ 73,2 min en terugbetaald ƒ 62,2 min het geen een positief spaarverschil op leverde van ƒ 11,0 min november ƒ 2,9 min en in december 1960 ƒ 19,3 min In 1961 is bü de R.P.S gespaard ƒ 168,5 min tegen ƒ 204,7 min in 1960 Het inleggerstegoed eind decem ber 1961 bedraagt ƒ 2814,5 min 1960 november ƒ 2573,7 min Poolse staat verkoopt land aan boeren De Poolse staat heeft in de afge lopen drieënhalf jaar 78.000 ha land in de voormalige Duitse gebie den aan particuliere boeren ver kocht Het grootste deel dezer lan derüen ligfi in de omgeving van Stettin en AUenstein Elders in Po len werd in dezelfde periode 46.000 ha door de staat verkocht Van de in totaal 46.000 kopers hadden er 11.000 voordien geen eigen bedrüf De Friesch-Groningsche Hy potheekbank en aangesloten banken zagen in 1961 de hypotheekporte feuille met ƒ 94 miljoen stügen tot ƒ 545 miljoen Aan pandbrieven en schuldbekentenissen stond op 31 de cember jl uit ƒ 496 min dat is ƒ 97 miljoen meer dan een jaar eerder Op het ogenblik zün 4,5 pet pand brieven verkrügbaar a 99 pet me 4 pet verplichte uitloting per jaar — Volgens het Argentünse pers bureau Suvority is de Argentünse automobielproduktie in 1961 in ver gelUking met 1960 67 procent groter geweest In de eerste tien maanden van 1960 steeg de produktie tot 112.346 eenheden 45.076 eenheden meer MghmdiiSaeMimikrijftin'mmL MmJ.?[liemdr!!h^hm mWislordr6cht n Londen Alkaid P 2 K Ortegal n Las Palmas Almdyk 3 te Kaapstad verwacht Alnitak p 2 K Villano n Las Palmas Alpha 3 v Grimsby te Antw verwacht Alphard 2 op 125 m O Trinidad Alwaki 2 op 220 m OZO Port Sudan Amazone 1 v Rotterdam te Dublin Anierskerk 2 900 m NNW St Helena Amigo 31 V Umuiden te Runcon Amppuan 2 v Khars ell te Abadan Amyntas 2 60 m NO Kaap Villano Andyk 2 v Tampa te Havre Anne Herfurth 1 te Londen Antares 3 te Stralsund verwacht Antilope 1 v Par te Rochester Arak 31 v Walkom te Dublin Ardeas 2 v Algiers n Tanger Arcs 2 op 200 m NNW Azoren Areos 2 v Saloniki n Istanbul Arnedyk 2 v P Everglades n New Or - Artemis 2 v Pto Cabello n Jacmel Asmidlske 2 op 548 m N Azoren Atlantide p 31 Gibraltar n Rotterdam Atlas p 2 Alboran n Messina Attis 2 op 540 m W Azoren Auriga G 3 te Weston Point verwacht Avanti 1 v HarUngen te Solvesborg Bab T 2 V Zaandam n Delfzijl Ball 1 V Napels te Genua Baltic 3 V Malmo te Rotterdam Banda P 2 Str Ormuz n Bahrein Barcarola 1 te Esbjerg Batavier 1 2 Je Kings Lynn Batavier 1 v Gent te Gefle Batjan 2 op 400 m Np Saba Bengalen 2 1000 m W Los Angeles Bennpkoiïï 2 np 300 m W Finisterre Bernard John P 3 puessant n Rott Bernina 2 te Kopenhagen Betty Anne S p 2 Flamhoro Head n Avonmouth Bavesier 3 V Rott te Boston Beverland 3 v Harlingen te Goole Sfnoenhaven 2 100 m NW Ouessant Bintlng 2 OP lOJO « i OZO Port Sudan Biitar 2 OP 1020 m Z Ceylon Bloemgracht 2 v Rott n Helsinki Boezemsingel 3 v Par n Terneuzcn Bonafide 2 v Swansea n Freciericia Bornrif 31 v Manchester te CorJt Bovenkerk 3 v Aden n Aqaba Brand aria 31 te Kings Lynn Breda 29 v Curagao n La Guaira Brouwersgracht 3 v Abo te Kotka Calamares 2 v New Orleans n P Cortez Camphuys 2 v Mukalla te Aden Canada 1 v Antwerpen te Dublin Capricornus 3 te Runcorn verwacht Carnissesingel p 3 Gibraltar arrillo 4 te Baltimore verwacht Cascade 2 v Newport n Par < astor p 2 Algiers n Antwerpen Castor M > 1 te Delfzijl byi Catcli 1 V Rotterdam te Bilbao <.' atharInapolder 5 ie Djibouti verw Cawi 2 V Antwerpen te Vlissingen Celebes 3 te Mombasa verwacht Chiron 3 v Antw te Amsterdam Chrysant 2 v Rott n Palnackie Citadel 3 v Antw te Vlissingen Cito 5 V Londen te Dordt verwacht ' Coenraad K 3 te Rotterdam Coeta 2 v Ronskar te Rotterdam ï'olytto 2 op 370 m O K Henny Concepcion p 2 St Pauls Rocks Cornelia B 3 31 te Tel Aviv Corn Broere p 2 Trelleborg naar Oxelosund Corona 2 v Goole te Grimsby Corrie Broere 2 te Hamburg Cumulus 2 v Skien te Rotterdam Dahomeykust p 2 K Blanco n Havre Dalerdyk 2 v Curacao n Cristobal Daniel 2 V Malmo te Rotterdam Daphnis 3 v Barbados te Trinidad David 1 V Rotterdam te Newross Delfborg 3 v LemvlK n Dpirt 2 " p 70S m NO Barbados n Rott Denzo 2 v Vlissingen n Londen Deo Gloria p 2 Cuxhaven n Calais Diannel 3 om 23 u te Delfzijl verw Diemerdyk p 2 Inagua n Londen Diogenes 2 v Cartagena n Curacao Donau 31 v Antwerpen te Dublin Drpnte 2 v Port Said n Tunis Driebergen 3 v Silloth n Preston Duiveland 3 v Rott te Harlingen Eagle 2 V Londen te Antwerpen Eddyxtone 2 v Amst n Lissabon Edison 31 V Coleraine te Par Ivems 31 V Rott te Mantyluoto Eemsraond 2 v Rott n Valencia Ecmstroom 3 te Vlissingen Eenhoorn p 3 Malta n Patras Kila 3 V Dover te Gothenburg Elsa 2 V Delfzijl n Karskar Emmapnlder verm 4 v Eilath n Mas - sawab Kos p 2 Algiers n Piraeus EumaeuR 2 v Port Said te Swansea Export 2 3 v Rotterdam te Londen Eyo S p 2 Brunsbuttel n tpswicn Favoriet 1 te Grangemouth Fiducia 2 V Fossdyke n Hull FIvel 3 V Newcastle n Grimsby flevo 3 V VlKo te Amsterdam Flevoland S v Rott te Boston Francina 1 v Londen n YarmoutA Franka 2 3 v Kiel te Schiedam Frans Böhmer p 3 Gibraltar aitrels Frans v Seumeren 2 te Rotterdam Frans W 1 v Den Helder te Skoghail Fravizo 4 om 16 uur te Rott verw Frejo 2 V Immingham a Newcastle Gaasterkerk p 2 Formosa n Manilla Gaasterland SSM 3 te Rotterdam Gabonkust 2 op 120 m NW Lissabon OaroPt p 2 Ouessant n Duinkerken Gazelle 3 v Londen te Antw veiw OeerUe Buisman 2 v Alexandrië n Beyrouth Geestduk 2 te Maassluis Geestland 2 op 300 m WZW Landsend Geeststar 2 v Barbados te Castries Geestdam 3 v Maassluis te Boston Geeststroom 3 te Maassluis Gemma 3 te Rio Janeiro Gerry S 3 v Rott te Antwerpen Gersom 2 v Duinkerken n Belfast fiiessenkerk 2 v Chalna n Madras Gooiland p 2 Fern Noronna n Amst Gouweborg 2 v Goole n r.ravpland 2 v Amst te Teneriffe Gre 3 v Rotterdam te Hansweert Giebbestroom 3 v Amst n Hull Groote Beer 2 v Aden n Suez « rootekerk 2 v Rott te Hamburg Gruno 2 ten anker op de Theemi Grutto 3 V Rotterdam n Londen Hagno p 2 Ouessant n Las Palma » Harllngen p 1 Dover n Genua Harm 2 v Londen n 7 Hathor p 2 Oran n Antwerpen Hector 3 V Alexandrië te Beyrouth Heelsum 2 op 50 m ZZO Teneriffe Hopm raad tin eel 3 te Manchester Heemskerk V > 2 v Sete n Londen Heenvliet 30 v Brest n Casablanca Heerengracht 2 te Far Oer Helemar H 2 v Goole te Genua Helena 2 op 900 m ZW Azoren Helicon 2 v La Libertad te Acadutia Helvetia 4 te Den Helder verwacht Hendrik Holwerda 3 te Scarboro Henja 2 v Amsterdam n Londen Hennle 30 v Rott te Gloucester Henny J 3 v Amst te Antwerpen "" r larlekerk 2 te Umm Said Marjan 3 om 21 uur te Rott verw Maron 2 v Trinidad n C Bolivar Martinisfad 4 te Antwerpen verwacht Mataram 2 500 m WNW Galapagos eil Meerdrecht 2 330 m NNW Finisterre Meldoomsingel 4 te Amst verwacht Meliskerk 2 v Dar es Salaam n Zan - zibar Mentor 3 v Alexandrië te Antwerpen Merak N p 2 Kaap Villano n Bordeaux Meres N p 1 Recife n Las Palmas Mersey Lloyd 30 te Bremerhaven Menve Llora ai v Hsinkang n Bang - Merweborg 3 te Mantyluoto Merwehaven verm 4 v Duinkerken n Casablanca Midas 5 vm te Antwerpen verwacht Midsland 2 v Rotterdam n Lteith Minerva 2 1 v Bremen te Londen Minos p 2 Brunshuttel n Amsterdam Mirzam N 3 v Kenitra te Agadlr Moerdijk 3 te Swansea verwacht Molenkerk 3 v Barcelona te Valencia Monica 2 v Gloucester te Swansea Morag 2 v Hamburg n Londonderry Munte 3 v Londen te Antwerpen Musi Lloyd 2 210 m ZW Azoren Naerebout 2 v Sete n LK)nden Nassauborg p 2 Understen n Skutakar Nassauhaven 1 te Kopenhagen Necton 3 v Rouaan te St Valery Npder-Ebro 2 v Singapore n Penang Neder-Waal p 2 Oran n Port Said Neder-Weser 3 190 m O Ceylon Netty 1 v Boston n Wisbech Niagara 2 v Gent n Stockholm Nlpinve Watem eg 3 te Rotterdam Nie.nwland 4 te Rotterdam verwacht Noord 2 ten anker Kings Lynn Noordam 2 op 180 m OZO K Race Noordster 2 v Helsingborg n Kaimar Noordwyk 3 v Monrovia n Las Palmas Nore 3 v Rotterdam te Antwerpen Notes Rott.-Tunis p 2 Ouessant Nykerk 2 v Antw te Amsterdam Oberon p 2 Jamaica n Maracalbo Oceaan 1 Cuxhaven n Londen Oranje 4 te Hobart verwacht Ossendreeht 4 om 21 uur te IJmulden verwacht Pacific 2 V Antwerpen n Basse Xrdre Palampdes 2 op 360 m NW Azoren Pandora 1 v Zaandam te Belfast Parthenon p 2 Martinique n Curacao Pastpursingcl p 3 Gibraltar Patria 31 v Rott te Aalborg Paul Westers 3 te Londen verwacht Pavonis 1 v Rotterdam te Runcorn Pergo 3 te Kings Lynn verwacht Phecda p 2 Carthagena n Marseille Pial 30 V Antwerpen te Dublin Pinta 3 V Trinidad te Georgetown Planclus 2 V Malmo n Polaris 2 v Rotterd^n n Caen Poseidon 2 op 300 m Z Halifax Prins Alexander 4 te Valencia verw Prins Casimir 2 te Halifax Prins Fred Willem p 2 K Palos Prins W G Fred 29 te Tel Aviv Prins Willem 3 2 rede Genua Prins Willem 4 2 ten anker Valencia Prinses Maerlet 3 te Rotterdam Prosperlté 30 v Ceuta n Ayr Ramona 3 v Londen te Amsterdam Realta 4 te Rouaan verwacht Regina Ida p 3 Gibraltar n Napels Kegulus 2 v Rott n Plymouth Rembrandt 2 v Amst te Umuiden Renovatie 3 v Colchester n Result 2 V Antwerpen te Londen Bex 3 V Londen te Dordrecht verw Rochab 2 1000 m WNW Kaap Verd eilanden Roebiah 2 v Amsterdam te Londen Boelof de Winter p 1 Lizard Boelof Holwerda 3 v Vlaardingen naar Ipswich Rozenburgh 2 v Vesteras n Rott Klinborg p 2 Kiel n Skutskar Uyndam 3 v Rotterdam n Halifax Rijnstroom 3 v Amst n Londen Küsbergen verm 4 v Genua n Bastla Sabang 2 v Singapore n Pnompenh Salatiga 2 425 m ZW New Caledonia Salouni 3 v Dakar te Kaolack Sandenburgh p 2 Brunsb n Rotterdam Santa Lucia 31 te Stettin Sarpedon 2 v Maracaibo n P Cabello Schelde Lloyd verm 3 v Hongkong n Kaoshiung Schie Lloyd 2 te Curacao Schokland 2 v Rott n Connah's Quay Serooskerk 2 450 m NNO Las Palmas Sheratan 4 te Fowey verwacht Silindoeng 2 v Mogadiscio n Asaab Silvaplana 3 r Delfzijl te Antwerpen Simonskerk 3 v Genua te Marseille Sirius S 3 te Rotterdam verwacht Slamat 2 v Genua te Port Said Sloterdyk 2 op 350 m ONO K Race Socrates 4 te Cal^ao verwacht Sonja D 4 te Norresundby verwacht Sont 2 V Rotterdam n tanden Sparta I v DelfzUl n Perth Speranza p 31 Ouessant n Nantee Spolanda 2 te Stralsund Spolesto 1 V Rott te Dublin Spoorslngel 3 te Bordeaux Sporonla 2 te Stralsund St Walburg 2 v Rott te Bremen Stad Amsterdam 2 350 m NO Monte - video Stad Delft 2 290 m ZZW Dakar Stad Dordrecht p 2 Brest n Genua Stad Gouda 2 570 m NO Fern No - ronha Stad Haarlem 2 te Palermo Stad Rotterdam p 3 K St Vincent Stanislas 31 V Londen n Gyon Statenlaan 3 te Amsterdam Steady 2 v Rott n Bridgewater Steenbergen 2 v Bordeaux n Havre Steenwyk 2 op 100 m O Gibraltar Stella Marls 31 te Skoghall Stella Polaris p 3 Kaap de Gate Steven 2 v Tunis n Malta Straat Bali 2 op 1050 m WNW Tristan da Cunha n Kaapstad Straat Banka 5 te Rio Janeiro verw Straat Clarence P 2 Ceylon n Karachi Straat Lombok 4 te Fremantle verw Straat Mozambique 4 te Mauritius ver - wacht Rtrabo 2 v Rotterdam te Pasajei Subra 3 op xede Buenos Aires Sumatra p 2 K St Vincent n Tripoli Swift 2 V Esbjerg n Rouaan Tabian 4 te Kaapstad verwacht Tagri 2 v Skoghall te Sneek Tarzan 1 v Rotterdam te Londen Tasmanle 3 v Rott te Antwerpen Teun 3 v Rotterdam n Antwerpen Teunifca 3 V Rott te Sluiskil Tpxel 2 ten anker bii Dojoya Theodora 3 v Rott te Amsterdam TUlr 1 V Delfzijl tt Gefle Tim 3 V Harlingen te Rotterdam Tinda 1 V Amst te Kopenhagen Tiny 2 v Immingham n Uddevalla Tjerk Hiddes 3 te Scarboro Tjoba 4 V Londen te Antw verwacht Triton 3 te Port au Prince Truus 31 V Plymouth te Rochester Tubal 2 V S^anta Cruz Tenerifeï Tuko 3 V Harlingen te Rotterdam Twee Gebroeders 2 v Malaga n Cadiz Cbbergen 3 v Amst te Klaipeda Van Cloon 1 t Hongkong n Singapore Van der Hagen 2 360 m ZO Sabang n Kaapstad Van Heemskerck 3 te Lagos Van Biebeeck 2 te Bahrein Van Spilbergen 2 210 m NO K Amber Vanessa 3 v Londen te Delfzijl Venus 1 V Newburgh te Londen Vermeerslngel 3 v Par n Frankrijk Victory 3 te Rotterdam verwacht Viod 31 V Rotterdam te Nakskov Virgo 3 V Soole te Logstor verwacht Viscount 3 V Boston te Rotterdam Volharding 1 v Hamburg te Odense Vrijburgh p 3 K Villano n Casablanca Waalborg 1 v Kopenhagen te Abo Waddenzee 1 v Harlingen te Lysekil Waikelo 3 op 280 m NO Socotra Walcheren 31 v Cork n Walenburch 2 v Jersey n Bordeaux Waterman 4 te Cristobal verwacht Wegro p 2 Utkllppan n Groningen Westerdok 31 v Dublin te Belfast Westerstngel p 3 Vlisshigen naar Dungarvan Westkust 3 te Kings Lynn verwacht Westland 2 365 m Z Kaap Verd cil Westzaan 2 170 m ZO Mona Passage Wexford 3 v Boston te Zaandam Whitsun 3 v Rotterdam te Chatham Willem Barendsz 2 te Brest Willem Buys 3 v Southampton naar Port Said Witmarsnm 2 op 430 m NO Bermuda Wonosari 25 270 m N Diego Garcia Wubbiena 31 v Barrow te Belfast Ysel p t Whltby n Havre Zeester 3 v Casablanca n Leixoes Zonnekerk 2 op 250 m O Gibraltar Zosma 3 180 m W K St Vincent n Antwerpen Zniderkruis 2 v Aden n Suez Zuiderzee 4 te Immingham verwacht Zuidpool 1 v d Tyne te Plymouth Zwaantlena 2 v Rotterdam n PerUi Zwyndrecht 3 op 640 m N Wake Tankvaart AMda 2 op 60 m NO Barbados Acila 2 v Kopenhagen n Curacao Acmaea 2 op 165 m ZW Finisterre Acteon 2 op 290 m O Zanzibar Ameland 2 op 770 m WZW Azoren Area 2 v Pta Cardon n ÏHe Noire Atys 1 op 300 m NO Ceylon Bussum 2 op 200 m ZW Azoren Caltex Amslerdam p 2 Jebel al Tair n Bahrein Caltex Arnhem 2 105 m ZO Little Quoin n Suez Caltex DeWt 1 v Calcutta n Bahrehi Caltex DelfzUi p 2 Terscheling Caltex Eindhoven 2 v Suez n Bahrein Catex Madrid 2 300 m OZO Malta Caltex Naples 2 190 m ZZW Comoro eil n Perz Golf Caltex Kotterdam 2 150 m W Kreta Caltex The Hague p 2 Aden Cities Service Valley Forge 2 130 m NNW Perim Cradle of Liberty 2 125 m NNO Para maribo Crania 2 op 260 m ZW Ierland Elizabeth Broere 2 600 m ZO Gala pagos eil Ësso Amsterdam p 2 Lissabon Ësso Nederland 2 200 m ZW Ouessant n Amuaybaai Esse Rotterdam 2 te Amuaybaai Forest Lake 2 v Mena n Venetlè Forest Town 3 v Fao te Aden Kaap Hoorn 2 260 m ZW Bahama Katelysia 2 v La Plata n Rott Kelletia 2 op 162 m N Barbados Kenia p 2 Maceio n Trinidad Khasiela 2 1020 m No Guadeloupe Koplonella 2 op 600 m ZW Azoren Horatia 2 te Las Palmas daarna B:^¦^^ ft'S^^ï'^KWW^¦^^>To?^^:v>X ">¦¦ van Tiffioï ^ HET IDEALE AFWASMIDDEL IN PLASTIC KNIJPFLES Hotel Terminus - Utrecht vraagt voor onmiddellijke indiensttreding BUFFETJUFFROUW CASSEROLLIER AVONDWERKSTER in de keuken voor enkele avonden in de week Aanmelden tussen 10 en 12 uur Stationsplein 3 JONGE VERKOPER GEVRAAGD bfl voorkeur met enige ervaring in manu facturen en woningtextiel Brieven onder no U-1885 Adv Bur ALTA Paus dam Utrecht U:..A UWSMAAKGARANTIE l Ook deze nieuwe echte Hollandse erwtensoep van Knorr is samengesteld door de Zwitserse Knorr koks en 600 Nederlandse huisvrou wen Dè garantie dat de nieuwe soep voor 100 % aan ' Jw smaak beantwoordt U weet hoe smakelijk hoe voedzaam erwtensoep moet zijn Proef hoe voortreffelijk KNORR aan de wensen van veeleisende mensen tegemoetkomt Eindelijk de Hollandse soepspecialiteit heerlijk snel op Uw tafel Fijne erwtensoep van KNORR-kwaliteit is erwtensoep-op-z'n-best Smakelijk Stevig Uw favoriete'soep voor deze winter zondag-soep voor elke dag groot zakje q ^ et tititriinit fniAt bcrtld ieof Cetman'i Veidïn|midd*ltn N.Vl I«ai4ncli & In flcinil » tn tnite cantratt vit > Knorr NihrmTttit MS Thiynjcn-ZwTturlintf Ut ii rtecpttn cnitr ¦ xeluiTcltdt huk attntux Een grote brouwerij waagt voor spoedige indiensttreding een Verkoper voor de winkelsector die zal worden belast met de verkoop en directe aflevering per bestelauto aan levensmiddelenbedrqven in de stad Utreclit Bezit van geldig rijbewijs BE is noodzake lijk Zij die verkoopervaring hebben en/of in het bezit zijn van een MULO-diploma ge nieten de voorkeur Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten onder no 2-9413 aan het bureau U.N Handelsonderneming ROBBI te Utrecht telef 14892 vraagt wegens uitbreiding a ENKELE MEISJES voor het verrichten van eenvoudige werk zaamheden b EEN JUFFROUW voor de administratie in het bezit van Mulo en praktqkdiploma boekhouden ZQ die be kend zijn met loonadministratie en door schrqfsysteem genieten de voorkeur 5-daagse werkweek Schriftelijke sollicitaties gelieve U te richten aan ons adres Ingenhouszstraat 4 terwijl voor mondelinge sollicitaties iedere dag de gelegenheid bestaat tussen 9.00 en 6.00 uur en van 7.0fl uur tot 8.00 uur Verbeterd en verfraaid op 20 plinten AFWISSELEND WERK Luxe uitvoering f8675 &„^ NIEUWE mm^Ê OXFORD VI andere interessante kanten panoramisch uitzicht • extra brede portieren • air conditioning • leren bekleding • volledig uitgerust instrumentenbord * ruitensproeiers • vloer - of stuurversnelling naar keuze • Automatische transmissie tegen meerprijs leverbaar 12 maanden fabrieksgarantie J J MOLENAAR'S Automobielbedrijf N.V Amersfoort 30 jaar Morris-service in Nederland VOOR MANNEN VAN * T VAK VAN GEND & LOOS HEEFT VOOR HAAR jAARBEURSWERKZAAMHEDEN EN ZWARE TRANSPORTEN NOG PLAATS OPEN VOOR ERVAREN VORKTRUCKRIJDERS GEBODEN WORDT EEN VASTE BETREKKING MET PENSIOENREGELING GOEDE SOCIALE VOORZIENINGEN VRIJE DIENSTKLEDING EEN LOONWEEK VAN 45 UUR AANTREKKELIJKE MOGELIJKHEDEN VOOR BINNENLANDSE REIZEN VRIJE-ZATERDAGREGELING VAN GE LAAT U EENS NADER INLICHTEN U KUNT ZICH DAGELIJKS VERVOEGEN OP ONS KANTOOR MINEURSLAAN 2 - UTRECHT & LOOS ^« f » '"¦'"% MEER KRACHT tot 1622 CC vergrote B.M.C kopklepmotor geeft nu 61 pk • motorvermogen beter benut door verlaagde achterasverhoudingen verbeterd uitlaatsysteem met extra geluidsdemper • GROTEREVEILlGHEID:vergrote wielbasis verbreed wielspoor en verbeterde op hanging geven verbluffende wegligging • stabilisatoren vóór en achterverhogen rijcomfort • ingebouwde bevestigingspunten voor veiligheids gordels • MEER COMFORT verlaagde overbrengingsverhouding van het stuur vergemakkelijkt besturing • voorbank nu ook op hoogte verstel baar • ruimte voor achterpassagiers vergroot • FRAAIER UITERLIJK ver grote wielbasis en verlaagde achterzijde geeftde wagen een lagere lijn • nieuwe gril omvat nuook parkeer en knipperlichten • nieuwe achter lampcombinatie met bumperrozetten samenge bouwd • nieuwe serie kleuren ais stationcar ƒ 985o - De Morris-dealer verwacht u voor een proefrit AUTOBEDRIJF A VISSER N.V Ridderschapstraat 6-8-10 — Telefoon 11202-14730 — Utrecht R I ETTELD^S AUTOBEDRIJF utrechtsestraatweg 88-111 en 111A — Telefoon 03480-2252-3313 b.g.g na 7 uur 3453 — Woerden 

Kranten

Ga naar