Utrechts Nieuwsblad zaterdag 2 december 1961

24 pagina's Oplage 57-000 UTRECHTS CH NIEUWSBLAD r.h Joh de Liefde N.V Drift 2 3 — Utrecht Directie A M E H N Kóemans Drs J R Nieuwenhuis ZATERDAG 2 DECEMBER 1961 69e JAARGANG No 183 Hoofdredacteur mr J W Niessinfc Telefoon 16431 * — Giro 154949 Ab.prijzen f 7.55 p kw 59 o p w MINISTER VELDKAMP VERKLAART Emigratie gaat zonder propaganda door Subsidies vervangen door voorschotten Werkgevers deden aan overdrijving ' Na verzet van Frankrijk en België Plan-Fouchet ' thans iets aannemelijker Verdrag van Rome-structuur blijft onverlet '¦ A'^^'^>m-^^^:fi'^<^^'i-J^<^-^^^<-M^'j^-^<^ymvA ^ De commandcmt van smaldeel I commandeur J A Bientjes heeft aan boord van Hr Ms kruiser De lieven provinciën in Den Helder een beroepsofficier en 23 officieren be horende tot de honinklijke marine reserve beëdigd De plechtigheid vond plaats iti de stromende regen De genodigden hadden dan ook be schutting onder de paraplu's ge zocht DEENSE WAPENS VOOR INDONESIë NEDERLANDS PROTEST BIJ NATO-RUD 280.000 arbeiders zonder verkorting werktijd In 1961 kwamen 4200 Italianen zaterdag vrijaf ofwel een vijfdaag se werkweek In een aantal bedrijfstakken waar nog 47 uur of meer wordt gewerkt wordt verkorting gereali seerd in een aantal vrije zaterda gen per jaar Per 1 januari 1962 krijgen 360.000 werknemers ' n met een uur verkorte werkweek ruim 50.000 anderhalf uur ruim 100.000 twee uur en ruim 1,2 miljoen drie uur kortere werktijden per week Dit zegt minister Veldkamp in zijn memorie van antwoord In Italië werden dit jaar maar 5150 arbeidskrachten geworven Daarvan kwamen 4200 aan Van de 3350 gewenste Spaanse ar beidskrachten arriveerden 1250 in Nederlandse bedrijven Van de i!tg«i.otig gevrïvagde Grieken kwam 30 man van de 60 Portu gezen de helft en van de 150 Ieren 50 Buitendien werken thans 11.600 Belgische grensarbeiders ' 1 Nederlandse bedrijven tegen 2700 Nederlanders in België Buiten het grensverkeer werd nog een aantal Belgen te werk ge steld bü de NS enkele gemeente diensten en enige grote bedrijven De arbeidsbureaus in de grens streek werken volgens een gemeen schappelijk systeem voor ' t plaat sen van arbeidskrachten De minister heeft de indruk dat de trek van arbeidskrachten naar West-Duitsland aan het afnemen is Dit kan niet worden gezegd van het ronselen en „ uittenen " van arbeidskrachten in het binnen land Van het hoofdelijk aanspra kelijk steUeji van „ uitleners " voor sociale verzekeringspremies is wel enige invloed uitgegaan De Socrates-affaire Onvolledige informatie kwam Franse bank op half miljoen te staan Premier Debré stelt vertrouwenskwestie Van onze Parijse correspondent Om de gehele begroting waar van gedeelten door Kamer en Se naat zijn verworpen er toch door te krijgen heeft de Franse eerste minister Debré besloten de vertrou wenskwestie te stellen Dinsdag a.s zal over een socia listische motie van wantrouwen worden gestemd die inmiddels vrij dag werd ingediend Als de motie zal worden aangenomen moet de regering aftreden en kan generaal De GauUe het parlement ontbin den De regering loopt echter geen gevaar want een absolute meerder heid van 277 moete tegen stem men De Ier O'Brien vertegenwoordi ger van de Verenigde Naties in Katanga is op verzoek van het Ierse ministerie van buitenlandse zaken „ van zijn functie ontheven " Deze bekendmaking kwam vrqdag enige uren voor dr O'Brien naar Koningin Elizabeth en Prins Philip konden tijdens htm Afrikaanse reis in Sierra Leone ook kennis maken met de laatste inheemse dansmode Premier Sir Milton Marga en me vrouw Mustapha waren hun ani merende partners Van onze Haagse redactie Minister Veldkamp meent dat Nederland een positief emigratiebeleid zal moeten blijven voortzetten Wel zal het emigratiebeleid aan de gewij zigde omstandigheden worden aangepast De minister wil het systeem van subsidies aan de emigranten vervangen door een „ gematigd voorschotstel sel Per 31 december zal de ra - dio propaganda worden geëin digd De reeds begonnen per personeelsinkrimping wordt voortgezet Minister Veld kamp deelde dit mee in een verhandeling voor de pers De minister meent dat het verschijnsel van de zg spijt emigranten zwaar overtrok ken is evenals de overtuiging van de gezamenlijke Nederlan se werkgevers die menen dat het gebrek aan arbeidskrach ten het noodzakelijk maakt de emigratie stop te zetten Dr Veldkamp geeft toe dat de verwachtingen omtrent de plaat singsmogelijkheden van arbeids krachten in Nederland na de oor log veel te pessimistisch zijn ge weest Maar aldus de minister bij het actieve emigratiebeleid van na 1950 ging het niet alleen om arbeidsplaatsen maar ook om het ¦ gebrek aan ruimte de werkgevers noemden dit bij hun emigratie rapport irrelevant red Niet sterk Bovendien was de Nederlandse industriële structuur niet bepaald sterk en was omstreeks 1950 nie mand in staat de conjuncturele ontwikkeling te voorspellen meent minister Veldkamp De bewindsman gelooft dat het voor de toekomst belangrijk is de steunpunten van de emigratiepoli tiek te bewaren De argumentatie dat we al buitenlandse krachten hier naar toe moeten halen en dus geen Nederlanders moeten weg sturen vindt de minister gevaar - lijk Toch veel werklozen Ook in de V.S constateerde dr Veldkamp bij hoge welvaart een hoge graad van werkloosheid Als deze situatie zich ook hier zou voordoen en we zouden het emi gratiebeleid hebben stopgezet moe ten we opnieuw een kostbaar appa raat op gaan bouwen Hij deelde mee dat de subsidiëring het rijk thans 4,8 miljoen gulden per jaar kost Dode bij een slip Doordat zijn auto vrijdagavond op de Rijksweg 12 nabij Veenendaal in een slip raalrte en daarna enkele malen over de kop sloeg is de 25 jarige heer T uit Den Haag die de auto bestuurde op slag gedood Zijn echtgenote alsmede een baby van 1 jaar werden licht gewond naar het Juilana-ziekenhuis te Veen endaal overgebracht evenals een schoonzuster van de heer T Twee andere schoonzusters die in de auto zaten kwamen met de schrik vrij De auto werd geheel vernield Advertentie rial to Zeis » Slotlaan 24y HET METEOOR KWARTET Vrij I ' s Maandags entree | gesloten GEOPEND TOT 4 UUR DES NACHTS Op werkdagen gereduceerd tarief De huidige organisatie voor emigratie op levensbeschouwe lijke grondslag zullen doelmati ger moeten gaan werken maar minister Veldkamp wil nog niet zover gaan dat hij een betere werkwijze wil afdwingen op straf fs van vermindering van subsidie Onder „ gematigd voorschotstel sel " verstaat minister Veldkamp een systeem waarbij de emigrant naast diens eigen voor zijn ver trek te betalen bijdrage in het be stcmmingsland nog een deel van de door het ICEM of de regeringen betaalde vervoerskosten moet te rugbetalen Hij wil er naar stre ven de verplichting tot terugbe taling niet zwaarder te doen zijn dan gemiddeld ƒ 200 per persoon Bij de toepassing van dit voor schotstelsel moet naar ' s ministers mening een uitzondering liunnen worden gemaakt voor minder draagkrachtigen en voor hen wier spaarcapaciteit in het ontvangende land voorlopig gering of nihil moet worden geacht bv grote ge zinnen De aanpassingen houden verband met de gewijzigde opvatting der Amerikaanse regering over huïp aan emigranten De Ver Staten Maandag beslissing over eventuele regeringsverklaring In Terband met de grote ver moeidheid van mimster Luns heeft de ministerraad ' vrijdag besloten maandag over hei afleggen van een eventuele regeringsverklaring inzake hei beleid mei betrekking lot Nieuwr Guinea ie beslissen Van onze reportageredacteur Hoewel reeds 20 keer het faillis sement van de N.V Socrates was aangevraagd gaf de Amsterdam sche Bank in augustus 1959 aan een collega een gunstige informa tie over deze onderneming van Nic den B De Franse rembours en industriebank REMI leed mede daardoor een verlies van bqna een half miljoen gulden het crediet dat zij aan Socrates had verstrekt Het Amsterdamse Gerechtshof heeft vrijdag tijdens de voortgezet te appelbehandeling van de zaak tegen de gewezen onder-directeur van de Amsterdamsche Bank T H aan dit punt uit de dagvaarding langdurig geplozen kennelijk met de bedoeling wat meer licht in deze episode te brengen dan voor de rechtbank mogelijk bleek Toen werd H immers vrijgesproken van de oplichting in vereniging met Den B welke hem op grond van de REMI affaire ten laste was ge legd Uit de getuigenverklaringen kwam wel vast te staan dat H niet actief heeft medegewerkt aan de zo misleidend gebleken infor matie over Socrates die op grond van routine gegevens werd samen gesteld maar de president mr J Sprey vond het maar bedenkelijk dat de verdachte nimmer een po ging had gedaan om een meer de werkelijkheid benaderende infor matie over Socrates samen te stel len Niet ingelicht Voor de rembours - en industrie bank was echter veel belangrijker dat de door de Amsterdamsche Bank — dat wil zeggen door tus senkomst van H — gegeven hy pothecaire zekerheid voor het cre diet aan Socrates faalde Deze hy potheek werd namelijk genomen op een complex van 69 woningen te Venlo dat al met een eerste hypotheek van ruim 6,5 ton was belast terwijl de A.B reeds ten behoeve van een andere bank een tweede hypotheek van 3 ton had genomen Dat laatste had H nimmer ver teld Hy vond dat het feit alleen de A.B aanging De wisselmakelaar J Salm en de directeur van de REMI dachten daar anders over „ wanneer we geweten hadden dat er al een tweede hypotheek liep nemen thans nog via een bgdrage aan het ICEM het intergouverne menteel comité voor Europese emigratie een gedeelte van de oyertochtskosten van Europese emigranten naar verschillende overzeese landen voor hun reke ning Nu heeft de regering in Washing ton echter aangekondigd dat haar bijdrage aar het ICEM in de toe komst alleen nog in de vorm van leningen zal mogen worden ge bruikt voor medefinanciering van het emigrantenvervoer tussen wel varende landen Zou de Nederlandse regering de gevolgen die voor Nederlandse emigranten uit dit wegvallen van de ICEM/V.S bijdrage voortvloei en voor haar rekening nemen dan 7.0U haar dat gemiddeld ƒ 201 per emigrant kosten Minister Veld kamp vindt dat gezien de ook binnen Nederland gewijzigde si tuatie niet opportuun Buim 380.000 onder CAO's val lende arbeidskrachten in ons land genieten nog geen verkorting van arbeidstijd Het merendeel v,'^n de 1,4 miljoen werknemers die on der CAO of bindende loonregeling vallen werken thans 46,5 uur of minder per week hebben iedere Advertentie r Michel Leloup I Juwelier LANGE JANSSTRAAT 1 Gouden ringen—i waren we er nooit aan begonnen " De directeur van de REMI ver klaarde nog dat z'n Franse pre - sident directeur in een brief aan zijn collega van de A.B de A.B verantwoordelijk had gesteld maar dat deze de opvatting huldigt dat de REMI dan maar beter zelf had moeten informeren Wat dat be treft was er geen verschil van me ning met de gewezen onder-direc teur H Het misleidend element van een en ander werd nog versterkt door de overdreven taxatie-waarde van het complex — twee miljoen — door de taxateurs van Socrates opgegeven in de veiling kwam de eerste hypotheek er nauwelijks uit Waarom H die aanvankelijk niet veel voor de transactie met de REMI scheen te voelen zich later zo ingespannen heeft om de be denkingen van de Franse bank uit de weg te ruimen kwam overigens niet uit de verf Dinsdag 5 decem ber wordt het getuigenverhoor be sloten en komen procureur en plei ter aan het woord Een onafhankelijke secretaris generaal een defensiepolitiek met als doel de vexsteiking van de Noordatlantische verdragsorganisaiie en versterking van de invloed van het Europese parlement zijn enkele van de wijzigingen die Frankrijk heeft aangebracht in het ontwerp verdrag voor een Europese politieke unie dat op 10 december in Parijs zal worden besproken door de zes ministers van buitenlandse zaken va de EEG-landen De wijzigingen aangebracht aan de hand van voorstellen van de Duit se Boai'dsrepubMek Italië en Lu xemburg worden in Europese krin gen in Brussel „ een stap in de goede richting " genoemd Zij komen in het bijzonder ook tegemoet aan een aantal van de bezwaren die NE DERLAND en België hebben aan gevoerd tegen het Franse plan tij dens dl ambtelijke voorbesprekingen in Parijs door de commissie-Fouchet de Franse ambassadeur in Kopen hagen De ministeriële conferentie over het ontwerp verdrag wordt gehou den op initiatief van de ministers Luns en Spaak nadat Nederland en België hadden geweigerd langer aan de bespreldngen in de commissie Fouohet deel te nemen indien En geland met het oog op het eventuele lidmaatschap van Groot-Britannië van c ' EEG niet bij het gesprek wordt betrokken Vier instellingen In het nieuwe ontwerp wordt be paal ' dat de unie niet drie maar vier instellingen zal tellen Behalve de raad bestaande uit óf de rege ringshoofden óf de ministers van buitenlandse zaken een uitvoeren de commissie ipv politieke com missie en het bestaande Europese parlement zal de unie ook zoals gezegd een onafhankelijke secre - taris generaal krijgen Deze func tionaris zou worden bekleed met de bovoegdiheid agendapunten voor te stellen voor de agenda van de raad over kwesties die hij op dat mo - Advertentiel Meer glans en bescherming voor Mw auto Het Deense onafhankelijke blad „ Information " meldt volgens Reuter dat Nederland bij de Noordatlanti sche Raad heeft geprotesteerd tegen de verkoop van Deense machinege weren aan Indonesië Een woordvoerder van het minis terie van buitenlandse zaken in Den Haag heeft in antwoord op een vraag over dit bericht meegedeeld geen mededelingen te kunnen doen omdat het niet gebruikelijk is te publiceren over wat op de bijeen komsten van de N.A.T.O.-raad al of niet wordt besproken Volgens het blad „ Information " zou het Dansk Industri Syndikat in het jaar 1961 vijfduizend machine geweren aan Indonesië hebben ge leverd en plannen hebben voor de produktie in licentie in Indonesië - In Djakarta wordt daarover onderhan deld Verkrijgbaar bij de vakman bus voor 4 a 5 behandelingen 5.90 Directeur Bildgaard van het Dansk Industri Syndikat dat de Madsen machinegeweren produceert heeft Reuter meegedeeld niets te weten van een derglijk Nederlands protest Hij gaf toe dat zijn bedrijf zakelijke conneoties met Indonesië heeft en naar dat land uitvoert Hij bevestigde dat er onderhande lingen worden gevoerd over de pro duktie in licentie van machinege weren in Indonesië VJSJ^-vertegenwoordiger in Katanga Ier O^Brien van functie ontheven Leopoldstad zou terugkeren Hq werd verleden maand naar New York teruggeroepen om met de secretaris-generaal A I Oe Thant overleg te plegen over de toene mende wanorde in Katanga Tijdens de V.N interventie in Katanga hebben sommige afge vaardigden kritiek geleverd op de houding van O'Brien Zij betoog den dat hij als de voornaamste V.N.-vertegenwoordiger in Eliza bethstad de te verwachten gewa pende tegenstand bij interventie van de V.N verkeerd beoordeeld had Destijds deden reeds berich ten de ronde dat O'Brien terug geroepen zou worden O'Brien was persoonlijk assis tent van de Ierse minister van bui tenlandse zaken Frank Aiken voor hij tot de wereldorganisatie toetrad Volgens functionarissen heeft Aiken die aan het hoofd staat van de Ierse delegatie in de Algemene Vergadering Oe Thant verzocht O'Brien van zijn opdracht die naar verluidt voor twee jaar zou gelden te ontheffen Adviesraad voor KRO voorzitter Het bestuur van de KRO heeft besloter tot de opriehting van een raad die terzake van het radio - en televisieprogramma de voorzitter van de KRO die verantwoordelijk is voor de progrmmavoering zal ad viseren Voorlopig wordt naar de KRO mededieelt gedacht aan een college van een beperkt aantal per sonen van erkende bekwaamheid op cultureel terrein ment van belang acht en verant woording over zijn beleid verschul digd zijn aan het Europese parle ment De secretaris-generaal zal volgens het ontwerp voor een bepaalde perio de woiden benoemd afstand moeten doen van al zijn nationale en inter nationale functies en niet mogen woiden beïnvloed door de lid-staien Het personeel van het secretariaat zal door hemzelf worden benoemd Positie parlement versterkt In het gewijzigde ontwerp wordt voorts de positie van het Europese parlement in de politieke unie ver sterkt Zo zal het Europese parlement nader worden betrokken bij de uit stippeling van het buitenlandse be leid van de unie Een belangrijke wijziging wortU ook in Brussel geacht de opneming van de bepaling dat weliswaar een van de doelstellingen dient te zijn te komen tot een rationalisatie van de instellingen van de Europese ge meenschappen doch dat daarbij de structuur van de Europese organen zoals die voortvloeit uit het Verdrag van Rome niet mag worden aange tast In Europese kringen kon men de mening vernemen dat deze wijzi gingen de mogelijkheid openen van een werkelijk politieke gemeenschap Bonn contra Den Haag Van onze correspondent in Bonn Een woordvoerder van het mi nisterie van buitenlandse zaken in Bonn zei gisteren dat het Neder landse standpunt te willen wach ten met nauwere politieke aaneen sluiting van de landen van de Europese Economische Gemeen schap tot Engeland is toegetreden ondoelmatig is Zij reageerden hier mee op de woorden van minister president De Quay in de Eerste Kamer Volgens de Duitsers is het Nederlandse standpunnt niet reëel omdat het principe van Engelands toetreding immers al is aangeno men Men beseft In Bonn echter goed dat bij het aanstaande overleg op 10 december in Parijs van de zes ministers van buitenlandse zaken de houding van Nederland en ook van België van groot belang is In Bonn kan men horen dat bij die gelegenheid eventueel maar beslo ten moet worden de politieke inte gratie door te zetten zonder de Nederlanders indien deze voet bij stuk houden Korfbal afgelast Alle wedstrijden van vandaag en morgen voor de Koninklijke Neder landse Korfbalbond zijn afgelast Ook de wedstrijden van de regionale bon den gaan niet door Vannacht lichte vorst WEERSVERWACHTING van het KNMI geldig tot zondagavond opgemaakt te 11.15 uur Wisselend bewolkt met plaatselUk en kele regen of hagelbuien Znakke tot matige aan de kust aan vankelijk nog krachtige wind tussen west en noordwest later krimpend naar zuidwest of zuid Vannacht in het binnenland tempera turen om het vriespunt morgen over dag ongeveer dezelfde temperaturen als Het KNMI deelt zaterdag 10 uur mede Met een snelheid van ongeveer fO km per uur trok in de nacht van vrijdag op zaterdag een in diepte toenemende depressie juist over midden-Nederland naar Duitsland Achter de storing om die veel regen veroorzaakte stroomt met een naar noordwestelijke richting geruime wind koudere polaire lucht binnen Er komen hierin naast opklaringen enkele regen en hagelbuien voor Op de oceaan blijkt er nich een nieuwe storing in de west circulatie te laten opne men Maar deze volgt een nogal zuidelijke koers Het is nog onze ker of deze storing het weer i/n ons land al voor morgenavond belang rijk gaat beïnvloeden De komen de nacht als er een rug van hoge luchtdruk passeert zullen de tem peraturen in de polaire lucht land inwaarts tot even beneden het vriespunt kunnen dalen = Europees weerrapport = Zaterdag 7 uur v.m Max Neersl Station Weer iemp atgel elsteren 24 u Stoekh geh bew Ogr Omm Oslo mist - 6 er 0 mm Kopenh geh bew 6 gr 0.2 mm Londen onbew 12 gr 9 mm A'dam regen 8 gr 24 mm Brussel zw bew 12 gr 7 mm Luxemb regen 11 gr 13 mm Parijs regen 14 gr 2 mm Grenoble zw bew 13 gr 0 mm Nice licht bew 15 gr 0 mm Berlijn geh bew 10 gr 22 mm München licht bew 12 gr 0.1 mm Zurich regen 9 gr Imra Geneve regen 10 gr 0.5 mm 1.oca mo geh bew 0 gr Omm Wenen half bew 13 gr 0 mm Innsbruck onbew 12 gr Omm Belgrado niet ontvangen Athene zw bew 22 gr Omm Rome half bew 17 gr Omm Ajacclo zw bew 16 gr 0 mm Madrid geh bew 9 gr Omm Matlorca licht bew 17 gr Omm Lissabon niet ontvangen ZON EN MAAN Zond a g Zon op 8.2 £ zon onde rl6.31 Maan op 2.48 maan onder 14.47 Maandag Zon op 8.28 zon onder 16.31 Maan op 3.55 maan onder 15.10 \ / 
Zaterdag 2 december 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Utrechters vragen Sint Luxere cadeaus en veel horoscopen Boeken en platen hollen weg ' ^?^•^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^-^^^^^^^^^^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^ o ^^^^ Nieuwe bruggen in van een viaduct over het spoor tussen Cartesiusweg en Sint Jo sephlaan Dit viaduct zal dan ko men te liggen in de rondweg die via een nog aan te leggen brug in het verlengde van de Marnixlaan ook zal voeren door de nieuwe wijk Overvecht Wanneer dit zal worden gereali seerd De afdeling waterbouwkun de constructies en bodemtechnieli is een van de instanties die meehel pen aan de voorlopige kostenbere kening Het aangeven van de bo demdichtheid ter plaatse is de taak van de afdeling Ir Eeckhout is wat trots op de apparatuur waarmee dit onderzoek wordt verricht Hij gaat er prat ojj een van de weinige boorapparaten in Nederland te hebben die auto matisch aangeven wat het draag vermogen van de grond is Er wordt een sondeerconus een stalen kegeltje van 36 mm diameter de grond Ingedreven Dit wordt ge daan met behulp van een hydrau lisch druktoestel De conus wordt aan een metalen buis van een me ter lengte bevestigd Na iedere - me ter wordt de buis verlengd met een hulpstuk van weer een meter lang Zo is het gemakkelijk na te gaan op welke diepte de sondeerconus zich bevindt Om de twintig centimeter gaat men na welke weerstand de conus van de grond ondervindt Het laat zich gemakkelijk raden dat veengrond minder weerstand biedt dan klei en dat zand weer meer druk oplevert Ook de compactheid van een bepaalde grondsoort is be palend voor de druk De spanningen die de sondeerco nus ondervindt worden via elektro nische weg overgebracht op een pa pierrol Duidelijk valt daarvan af te lezen hoeveel de druk ' van de bodem is op een bepaalde diepte De dienst maakt van de gegevens op de papierrol een grafiek aan de hand waarvan men adviezen kan geven over de aard van de fundering ' die een bouwwerk op een bepaalde plaats behoeft Voorlopers De voorlopers van de bouwvak kers zou men de ambtenaren van deze dienst kunnen noemen Wan neer er alleen op papier nog maar plannen bestaan ergens iets te gaan bouwen dan komt de sondeerwagen al om metingen te verrichten Dikwijls is de toegang tot het land slecht Soms ook moet er een kraan aan te pas komen om de wagen op de plaats te krijgen waar moet wor den gemeten Het gebeurt namelijk ook dat men bij heiwerkzaamheden zich niet helemaal vertrouwt en nog een extra meting vraagt Bij de bouw van de flats aan de Eijkmanlaan is het bijvoorbeeld gebeurd dat de wagen van 2,,'ïO meter breed een ruimte had van 2,50 meter tussen de heipalen in Wanneer u weet dat deze ruimte bovendien beschikbaar was in een bouwput dan kunt u raden hoe veel moeite bet heeft gekost de wagen op de goede plaats te krij gen Het resultaat was dat men het bewijs kreeg dat er goed ge heid werd Welke moeilijkheden er ook moe ten worden overwonnen de mannen van deze afdeling van openbare werken overwinnen ze graag Zij weten van hoeveel belang de uit slag is van de metingen die zij ten behoeve van de bouw verrichten csLucktlae cJLi hAaP hel een JK vind het heel lief van u gedacht en * die lieve gedachte stel ik op bijzonder hoge prijs maar ik verzoek u aan uw vriendelijke voornemen om mij volgende week een boek te sturen geen gevolg te willen geven Als u met alle geweld toch iets sturen A^ilt mag het dan een das zijn iWaar dan niet zo'n goedkope als u zelf pleegt te dragen doch een die past bij een zorgvuldig gekleed heer Ergens tussen de ƒ 20 en / 30 Die van Jacques Fath Christian Dior en Sulka zijn mijn favorieten Ik zeg het maar ronduit want dat is voor u ook geen prettige gedachte mij de das om te doen met een das die ik nooit zal dragen of op z'n hoogst op de kokteelpartij waarop u mij zult uitnodigen Als i k iets gee £ geef ik iets goeds zo als de president van de rechtbank zeide tot de man die hij levenslang gaf Maar om op dat boek dat u mij geven wilde terug te komen evenmin als die goedkope das zru het nooit aan zijn trekken komen Want ik heb ongeveer tweeduizend boeken en daarvan moet Ik er op z'n minst nog vijfhonderd lezen Laten wij zeggen hooguit twintig per jaar dan heb ik nog een kwart eeuw lees plezier voor de boeg En dan zullen wij in 1986 wel verder zien vindt u niet Principieel koop ik er zelf niet één meer bij omdat er toch geen bijhouden aan is en omdat je ze toch niet kunt meenemen Eerlijk gezegd verdoe ik driekwart van mijn leestijd aan kranten en tijdschriften omdat ik het ten deze nu eens geheel eens ben met tante Door en Oom Han die zeggen dat geen roman zo romantisch is en geen speurder zo spannend als de werkelijk heid Ik blijf met dat ene kwart overblijvende leestijd net nog zo veel in contact met het letterkundig leven dat ik mijn zegje kan blijven zeggen als op uw kokteel het onderwerp schone letteren aan bod komt al is daarvoor het lezen van alleen de kritieken eigenlijk ook wel voldoende Ik zou een hele boom kunnen opzetten over het nieuwe boek van Bordewijk het typisch Bordewijkiaanse proza en de nabij heid van de dood die er overheen huivert zonder dat ik het ge lezen heb Ten deze vervult de criticus zijn nuttigste functie Het kan mij geen laars schelen wat hij ervan vindt doch zijn oordeel geeft mij de mogelijkheid te zeggen wat i k ervan vind zonder dat ik het heb behoeven te lezen Dus volgende week geen boeken en zo tot 1986 En dassen Geen strepen Geen stippels f'Z.O/Q /\^ Geen rode of gele En dure __ >- ij^n Bedankt bij voorbaat door r^^^cZ/r ^ Utrecht 11 krijgen polyester wegdek Van een onzer verslaggevers Over enkele maanden zul len de Utrechters over plastic rijden Wanneer namelijk de Mozartbrug Oog-in-Al zal ver binden met de Bartoklaan zal het wegdek van die brug niet meer zijn gemaakt van het vertrouwde asfalt maar van polyester In een laboratorium van de gemeentelijke dienst van openbare werken gaat men op het ogenblik na welke spanningen deze kimststof kan verdragen Wanneer de proe ven slagen — en waarom zou den zij dat niet — zuUlen in de toekomst alle nieuw te bou wen bruggen worden voorzien van deze lichtere en goedko pere kunststof De Mozartbmg zal nog eem ver schil te zien geven met de oudere stadsbruggen In plaats van de sta len balken en de houten onderlaag aal een stalen plaat de basis voor het wegdek vormen Het betekent een vereenvoudiging In het werk en een aanmerkelJüke kostenbespa ring Openbare werken is ook van plan dit procédé toe te passen op de Sooratesbrug die over enige tgd de beide oevers van het Merwede kanaal zal verbinden De weggebruikers zullen het bUna met kunnen merken dat het asfalt op de brug geen asfalt is De kleur is het zelfde en ook de oppervlak te ziet er bijna niet anders uit De instantie die is belast met het nemen van de proeven op het po lyester is de afdeling waterbouw kunde constructies en bodemtech niek een onderdeel van openbare werken Het bepalen van spannin gen is iets waarmee ir A D Eeck hout met zijn mannen wel raad weten Specialisten zijn zij Wan neer nieuwe gebouwen op de bodem Komen te drukken dan treedt de ze afdeling in het geweer om na te gaan welke maatregelen er dienen te worden genomen om de druk op de grond niet te hevig te laten wor den Anders gezegd ir Eeckhout ver schaft alle gegevens over de bodem die nodig zijn bij het bepalen van de fundering die een bepaald gebouw moet beletten weg te zakken Zo goed als men moet weten hoeveel druk de polyester slijtlaag van een brug kan doorstaan wil men weten waar men op moet rekenen als men ergens een torenflat van veer tien verdiepingen wil neerzetten Dit verantwoordelijke werk wordt zeer in ' t verborgene gedaan Wan neer men de wagen van de afdeling ergens ziet staan is er niet of maar heel weinig wat er op wijst welk werk hier wordt gedaan Viaduct w " EINIG mensen die de wagen van ir Eeckhout dezer dagen door de Sint Josephlaan hebben zien rijden zullen hebben bevroed dat dit het allereerste begin was MANNEN van de afdeling ^ waterhoumhunde constructies ' en bodemtechniek van de ] gemeentelijke dienst van openbare werken bezig met boren IN DE BESLOTENHEID van hun wagen brengen de man nen de sondeerconus diep de grond in om na te gaan hoe de structuur van de bodem is Schade f 6000 bij brand in schoenenzaak Ongeveer zesduizend gulden scha de kreeg de heer M J W van Boxtel Catharynesingel li in Utrecht toen hü vrqdagmorgen in zijn schoenenwinkel struikelde ter wql hq een fles.aceton in zqn han den had Doordat de aceton in aanraking kwam met een gaskachel ontstond er een binnenbrandje die met eigen middelen kon worden geblust Een partij nieuwe schoenen kreeg echter nogal wat waterschade Ook de vloerbedekking werd vernield De 20-jarige scholier J de Kleijne die voorbij kwam heeft bti het blussen geholpen Hü had zün tas tegen de gevel gezet Toen hü weer buiten kwam was die tas verdwe nen Hij deed aangifte van diefstal maar bij zijn thuiskomst was de tas weer terecht De vinder had hem thuis bezorgd T das zijn ¦^¦?¦^^^^ Van een onzer verslaggeefsters SINTERKAAS ik zou graag een bromtol willen hebben Sinterklaas ik wil graag mooie wollen wanten hebben Sinter klaas Duizenden verlanglijstjes met tienduizenden wensen kreeg Sinterklaas toegestuurd naar zijn woning in Spanje en nu de goedheiligman in Nederland is blijven de verlanglijstjes nog binnenstromen Geen wonder dat Sint Nicolaas en zijn trou we knecht handen en voeten te kort komen om al die wen sen voor zijn verjaardag in vervulling te doen gaan De stoomboot bleek reeds te klein om alle geschenken te kunnen ber gen Gelukkig heeft hij ook in Utrecht vele magazijnen vol ca deautjes Maar niet alleen de goed heiligman heeft het razend druk ook zün magazijnmeesters de win keliers btj wie Sinterklaas en Pie terbaas bun inkopen doen zitten af en toe met de handen in het haar De boeken " hollen btJ bosjes " weg zegt een boekhandelaar het is gewoon niet bij te houden Voor al veel pocketbooks kookboeken en detectives vliegen je de hand uit Boeken van Godfried Bomans heb ben de meeste voorkeur daar naast de nieuwe Don Camillo De inspecteur van Jan de Hartog en de roman Mijn Rosalia van Johan Pa bricius De schrijver Harry Mulisch heeft aanmerkelijk minder belang stelling dan vorig jaar Er is dit jaar een ongekende belangstelling voor horoscopen Men wil het naadje van eikaars kous weten De series van de Advertentie IHaaBHBBBHnBBBflBKnaHBHB door verbouwing tegen zeer aantrekkelijke prijzen SCOOTERS v.a 175 - BROMMERS v.a 25 - o.a LAMBRETTA'S en VESPA'S Dolf V d Made Voorstraat 81—83 Utrecht telefoon 12609 Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 en 8 Advertentie Mimen Sterrenspiegel worden dan ook bij de vleet verkocht Miniatuur encyclopedieën zoals Het geslaagde huwelijk of Meer waard zonder verlegenheid doen het ook heel goed Er is dus goed beschouwd een ten dens om elkaar beter te leren ken nen en elkaar met moeilijkheden te helpen Bravo roept Sinterklaas die immers altijd het goede voor beeld geeft als het er om gaat goed en lief voor elkaar te ziJn Grammofoonplaten De grammofoonplaten Sint-Nico laas merkt wel dat muziek bij de Utrechters een belangrijke plaats in neemt De Hollandse versie Van My fair lady Dave Brubeck met zijn Take five en Jaap Fischer „ dreu nen " de deuren van de Utrechtse muziekwinkels uit Wij verkopen per dag gemiddeld 800 platen vertelt een muziekhande laar echter meer klassiek dan mo dern Vooral de speciale voordeel tjes worden grif gekocht Er worden weliswaar meer pla tenbonnen verkocht gemakkelijk voor Sinterklaas Vreemd is wel dat dure grammofoonplaten niet ge kocht worden maar dure bonnen daarentegen wel In de meer artistieke winkeltjes hoopt Sinterklaas veel gekleurde glazen kannen en oök Fins aarde werk Waarmee hü dan weer vol doet aan de wensen van jonggehuw den en verloofden Parfum zeep badzout lotion en scheercrème staan op bijna alle verlanglijstjes van de Utrechtse vol wassenen die duidelijk de hygiëne ook in de feestdagen niet uit het oog verliezen „ Ontzettend " Het is ontzettend zucht een eigena resse van een lederwarenwinkel wtj kunnen het niet bijsloffen Naast de tassen de wanten zakkamétuitjes en portefeuilles die schijnen by na genoeg iedereen versleten te ztjn — slaagt de vraag naar avondtasjes werkelijk alle records WiJ hebben nu al moeten bijbestellen Meer nog dan overhemden wor den stropdassen en sjaals verkocht De zakdoeken gaan wat minder dan vorig jaar Dit is misschien te dan ken aan de vitamine levertraan en hoesttabletten Pullovers en...pyja ma's behoren ook tot de vurigste wensen van de Utrechtse heren Op de verlanglijstjes van de huls vrouwen staan bovenaan en vet ge schreven handmixers en brood roosters in tegenstelling tot vorig jaar toen de dames het meest be hoefte hadden aan haardrogers en koffiemolens De goedheiligman koopt zich arm aan bouwdozen voor de kinderen Verder wenst jong Utrecht auto's poppejurkjes en elektrische treinen De gezelschapsspelen zijn dit jaar zeer in trek een gevolg van de vrtje zaterdag De bakkers en banketbakkers be merken dat de voorkeur uitgaat naar de betere letters die van zui vere roomboter zijn gemaakt Puur natuur dus nooit te duur denkt de de Sint in Holland vermoedelijk Natuurlijk worden de marsepein hammen worsten benen boeken wortels schoenen en wat al niet meer veel gekocht Suiker harten hobbelig door de hazelnoten koopt sint biJ honderden om er door de liefde hongerige magen mee te vul len Marsepein boekjes met de veel zeggende opschriften zoals Hoe wordt ik slank verdwijnen eveneens vaak in de geschenkenmand van Sinterklaas Of degene die het ge schenk krijgt de verleiding van het oppeuzelen van het boek zal kunnen weerstaan valt te betwijfelen De magazijnmeesters van Sln - HERENMODES 8 ZAKEN Utrechter gedood hij Wolfheze Vannacht om twee uur heeft de politie op de Wolfhezerweg te Wolf heze een vernielde auto gevonden Naast de auto lag de bestuurder de 24-jarige T W Phaff uit Utrecht die bleek te zijn overleden De personenauto moet volgens een reconstructie van de politie van rechts naar links gezwenkt zijn een boom hebben geschampt en frontaal tegen een tweede boom gebotst zijn De bestuurder is daarbij uit de auto geslingerd De heer Phaff was ongehuwd Advertent '' Modernste S&lon de Coiffures DAMESKAPSALON DEUN Exclusieve afdeling kleurspoelingen Schoonheidssalon Parfumerie A'damsesir.weg 303 • Tel 42237 zo gaat het pand Lichte Gaard S te Utrecht — tweede pamd van de hoek van de Servetstraat — er mt sien met trapgevel en drielichts bovenraam Dexe detailvergroting is gemaakt van een tekening van Jan de Beyer uit lllfi waarvan het origineel in het gemeente archief benist Lichte Gaard 2 herkrijgt zijn trapgevel Hei pand Lichte Gaard 2 te Utrecht dat deel uitmaak van de voorgrond van de Domtoren uit bet westen gezien zal zijn 17de-eeuwse trapgevel terugkrijgen Ir C L Temminck Groll secre taris van de vereniging Oud-Utreriht schrijft hierover naar aanleiding van het in oktober genomen raaifebe sluit in het verenigingsmaaodiblad dat het pandje in de vroegere toe stand zal worden gereconstrueerd Nu is er een rechte kroonlijst op de derde verdaeping die oorspronke lijk - rfderverdiieping was met trapgevel en een dirielichtvenster dat rond 1800 werd vervaogen door twee gewone vensters Aflveeldingen uit vroeger tijd — voorhouden omdat tegelijk met de Domtoren het perceel menigmaal is getekend — laten zien dat de ver houdingen toen fi-aaier waren dan nu De recojistructie zal het huis zdjn 17de-eeuwse karakter terugigeven terklaas hebben geen kla gen De goedheiligman is zich bewust van de welvaart die in de lage landen bij de kust heerst Wü behoeven er dan ook niet aan te twijfelen of de schoe nen klompen sloffen en brom fietslaarzen van de meesten van ons zuUen ruimschoots worden gevuld MEN DA ' ZATERDAG OUD KATH KERK St Marie 19.30 uur Vesper met avondgebed NlCOLAIKERK 19.30 uur Orgelvesper door Lambert Erné adventskoralen van Dietrich Buxtehude JANSKERK 19.30 uur Avondgebed STADSSCHOUWBURG 20 Uur Neder landse Comedie Mijnheer gaat op jacht KROMHOUTKAZERNE 20 Uur St Nl colaasfeest voor het korporaalscon tacttonds N.V HUIS 20 uur Feestavond Alg Ned Bedrijlsbond CLUBGEBOUW DE HALTER Bollen hof sestraat 102 20 uur Worstelwed strijden De Halter A en B tegen Olym pia A en B PERSEPOLIS Werfkelder Oude Gracht 205 20 uur Jazzconcert m.m.v Quar tet Karl Schulze LA GROTTA Werfkelder Oude Gracht 92 20 uur Dansen m.m.v The Dixie land Dandyprats SOOS Oude Gracht 186 20 uur 20.000 mijlen onder zee m.m.v The Dom Town Seven ZONDAG JAARBEURSHAL Muntkade 10 uur Zaalhandbalcompetitie CLUBLOKAAL DE VOLHARDING 10 uur UW en TC renners start St.-Ni - colaasrit CLUBHUIS KLEIN ZWITSERLAND Driebergen 10 uur Start St.-Nicolaas - rit UWV Het Stadion SOOS Oude Gracht 185 10.30 uur Zon dagmorgenbijeenkomst rond de 3e Assemblee van de Wereldraad van Kerken OUDWIJKERDWARSSTRAAT U.P.V - lokaal gehele dag Duivenshow UPV De Reisduif CAFÉ VIADUCT Westerkade gehele dag Duivenshow UPV De Zwaluw CLUBHUIS UTRECHT NOORD Marnlx - zaal gehele dag Duivenshow UPV De Noorderpost BIOSCOOP VREEBURG 10.30 uur Fred dy die Gltarre und das Meer alle leeft UTRECHTSE JAZZ LIGA Werfkelder Oude Gracht 301 15 uur Ab Montijn STADION 14 uur DOS—DWS A KONINGSWEG 14 Uur Velox—Tubantia MATTHAEUSKERK Hendr van Tus senbroekplantsoen 19.30 uur Open Deurdienst R F Snow Wat doen wij aan de verdeeldheid der kerken STADSSCHOUWBURG 20 uur Neder landse Comedie Mijnheer gaat op Jacht PERSEPOLIS Werfkelder Oude Gracht 205 20 uur Jazzconcert door het Trio Micha Mengelberg SOOS Oude Gracht 185 20 uur Jazz concert door het Combo Frans Cruijs MAANDAG STADSSCHOUWBURG 9.30 en 14 uur Utr Onderwijzerstoneel met De Won derklok van Viktor Salut CASINO Paardenveld 19.30 uur DOS voetbalver St.-Nicolaasavond STADSSCHOUWBURG 20 uur Ver Volksonderwijs De wonderklok van Viktor Salut KROMHOUTKAZERNE 20 uur Stnt Nicolaasavond voor alle dienstplich tige militairen DOMHOTEL Westerstraat 20 uur De Vrije Gemeente Prof dr K A H Kidding God en goden MARNIXZAAL Domplein 20 uur Op wekkingssamenkomst B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 UUr BB-lO kaal Vaalt Cursus redders plicht noodwachters Cop Cursus portofonisten plichtnood wachteni TER vergelijking ziet u hier de hul digde toestand van het perceel Lichte Gaard 2 Voorstellingen 14.30 18.45 en 21 uur Zondags om 14.15 16.30 18.45 en 21.15 uur CAMERA Van de brug al gezien met Raf Vallone Raymond pellegrin Jean Sorel en Carol Lawrence 18 jr CITY 14.30 en 20 uur De kanonnen van Navarone 14 jr PILMAC 10 tot ca 18.30 uur Actuali teiten Zigeunerleven alle leeft PALACE 18.45 en 21 uur Door begeerte gedreven met Magall Noëll Philippe Lemaire Christian Marquand en Gé rad Blain 18 jr OLYMPIA vrijdag t.m zondag De ze ven bandieten van Silver Springs 14 jr Maandag t.m donderdag De schrik der piraten 14 jr REMBRANDT 14.30 18.45 en 21.15 uur zondags 13.45 16.15 18.45 en 21.15 uur The greatest show on earth met Ja mes Stewart Charlton Heston en Bet ty Hutton alle leeft SCALA wegens renovatie gesloten STUDIO 14.45 19 en 21.15 uur zondags 14.30 16.45 19 en 21.15 uur That lady in ermine met Douglas Fairbanks jr Betty Grable en Cesar Romero alle leeft VREEBURG Porgy en Bess 14 jr 14.30 en 20 uur In alle bovenstaande theaters be halve City en Vreeburg vervalt op dinsdag 5 december de tweede avond voorstelling In de week van 2 tot 10 december hebben de volgende apotheken zondag - avond - en nachtdienst Van Keule Adr van Ostadelaan SS Van Spanje Steenweg 44 Gouden Hert Amsterd straatweg 44 Jaffa Apotheek Vleutenseweg 222 Speckmann Balije laan 6 Koert Goedestraat 53 MEDISCHE DIENST Voor zondagsdienst Utrechtse artsen Dokterseentrale telef 35 000 Maarssen arts R L Cornellssen tel Advertentie EXAMEN VAN APOTHEKEBSASSISTENT Voor de commissie te Utrecht voor het examen van apothekersas sistent werden opgeroepen 6 kandi daten Geslaagd de dames J M E Janf sen Utrecht G Eijgenraam Ben nekom M W Scherrenberg Utrecht en de heren M C de Witte Zwijndrecht W W R Phaf Utrecht en D H Recter Veenendaal Ooli 
Zaterdag 2 december 1961 Protestbeweging biedt De Quay manifest aan Afgevaardiigden van een protestbe weging van de samenwerkende comSits Zuid Afrika Angola en de actie Informatie Algerije hebben vrijdagmiddag leen manifest aan de mlndster president aangeboden Hierin wordt geprotesteerd tegen de houdiing die de Nederlandse rege ring zou aannemen ten aanzien van de gruweldaden die dn Alge rije en Angola bedreven zouden worden In het schrijven wordt gevraagd de totstandkoming van een onafhankelijk Algerije te be vorderen en de Portugese terreur In Angola duidelijk te veroordelen Bij afwezigheid van de miiniister president werd het manifest in ontvangst genomen door de secre - taris generaal van het ministerie van algemene zaken dr - Fock De afgevaardigden gingen vervol gens naar de amibassades van Portugal en Frankrijk waar zij een afschrift van het manifest ge richt aan de staatshoofden van d9 betreffende landen hebben aan geboden Op een persconferentie verklaarden zij dat hun actie geen agitatie tegen het Westen inhoudt doch dat men het uitsluitend wijzen op misstanden achter het ijzeren gor dijn afkeurt Een dengelljk „ een richtingverkeer " achten zij in strijd met de toestanden in Alge rije en Angola Tot de leden van het oomité van aanibeveling die het verzoekschrift mede ondertekend hebben beho ren onder andere dr Buskes Amsterdam prof dr J de Graaf De Bilt Otto Sterman Amster dam en mr J in ' t Veld Den Haag XJTRECHTSCH NIEUWSBLAD Scherp debat in over Peking'China Felle veroordeling door Stevenson V.N Van onze Amerikaanse correspondent Gisteren is in de Assemblee der Verenigde Naties het grote debat over de vertegenwoordiging van China begonnen In dit debat staan Amerika en de Sovjet-Unie vierkant tegenover elkaar en voor het eerst wordt deze kwestie in een langdurig debat uitgevochten Tot dus verre was Amerika er steeds in geslaagd dit onderwerp van de agenda te houden Hoe het debat zal aflopen is nog niet zeker Amerika vertrouwt er evenwel op ook dit jaar te kunnen voor komen dat Peking-China wordt opgenomen in de wereldorganisatie Toon Hermans werd vrijdagmiddag in Amsterdam gehuldigd ter gelegen heid van de verkoop van de 50.000ste grammofoonplaat vwn xijn One Man show Omdat Toon Herma/ns in sijn conference zegt dat hij zijn mmika Uteit te danken heeft aan het ' feit dat zijn vader m.et het vaamdel voor een harmonie liep mocht hij nu zélf aan het hoofd van de harmonie van de Amsterdamse tram het vaandel dragen Toon Hermans met gouden hond ' onderscheiden Van onze Amsterdamse redacteur Toon Hermans die met de confe rence over de vaandeldrager In zijn laatste one man show tienduizenden heeft geamuseerd heeft vrijdag die vaandeldrager op kostelijke wijze uitgebeeld temidden van de opge wekt blazende muzikanten van de Amsterdamse Tramharmonie mar cheerde hü met het vaandel van de trammannen door het Vondelpark Die ongewone show van Hermans besloot de bijeenkomst in het I.C.C paviljoen waar hij was gehuldigd door de maatschappij die nu reeds 50.(X)0 platen van de vorige one man show heeft verkocht en waar de plaat van de onze-man show 1961 ten doop werd gehouden In het paviljoen waar ondermeer Toons assistente Phyllis Lane boe zemvriend wielrenner Jan Derksen en de artiesten Pia Beek en Max Tailleur van hun belangstelling blijk gaven kreeg Toon Hermans de hoogste onderscheiding voor de ar tistieke prestaties die de grammo foonplatenmaatschappij ' met het-hondje ' kent Ex-commissaris Dides — na veel moeite — uit gevangenis ontslagen Van onze Parijse correspondent t lijk bij de cel van Dides die ver klaarde voor het geweld te zullen Het ontslag van de ex-com missaris van politie Dides uit de Santé gevangenis in Parijs heeft heel wat voeten in de aarde gehad 400 gewapende agenten hebben een charge moeten uitvoeren om Dides uit zijn cel te halen waarbij 9 ge wonden vielen 6 aan de kant van de politie en 3 bij de aan hangers van de O.A.S wijken Om één uur verscheen Dides op straat Ondanks een scheefgetrok ken stropdas en met bloeddoor lopen ogen praatte hij lachend met zijn advocaten en poseerde met zichtbaar genoegen voor de vele fotografen Toen zijn auto wegreed schreeuwde hij uit alle macht „ Algerie Frangaise " Als gevolg van deze gebeurte nissen zijn bezoeken aan de ge vangen gehouden activisten in de Santé-gevangenis verboden Het luchten van de 105 activisten is verkort Doch al deze maatregelen gelden slechts voor 24 uur Op het ininisterie van justitie overweegt men of er reden is de activisten de voordelen van politie ke gevangenen te ontnemen die inhouden dat zij hun vrije tijd ge meenschappelijk mogen doorbren gen zich binnen de voor hen be stemde vleugel van de gevangenis vrij kunnen bewegen en dat het hen is toegestaan elkaar in de cellen op te zoeken DE ANDERE HEILIGE ÏN DE WEEK waarin volgens oude Nederlandse •*¦ traditie met uitbundigheid kinderen en volwasse nen de goedheilig man het welkom toeroepen be reidt zich de christenheid voor op de naar het schijntzo geruisloze binnenkomst van een andere heilige,Christus geboren in Bethlehem De aandacht isoverigens wel verdeeld en men heeft het gevoel datSinterklaas met zijn bijbehorende rekwisieten eerstmoet zijn opgeborgen wil er ruimte zijn voor hetadventslied in de kerk het luisteren naar de oudebijbelse profetie het aanbrengen van de kerstver sierselen het gereed maken van de kerststal of het ophangen van een lichtende kerstster in de wo ning Die gespletenheid is op zichzelf niet zo erg In zekere zin mogen we wel dankbaar zijn dat het on derscheid tussen die beide vierin gen voor velen scherp is gemar keerd Waar Sinterklaas nl niet wordt gevierd is de kans groot dat de adventstijd tot één langgerekte stemming-kwekerij wordt waarin tnaar niet recht duidelijk worden kan wét men precies verwacht De kerstman kon in Nederland nooit recht populair worden omdat hij voordat hij in een of ander warenhuis uit een schuilhoek te voorschijn schoot in de voorstelling der mensen reeds op zijn schip naar Spanje retour was gezonden De weg bleef vrij voor die ander het Kind dat met andere gaveii tot de wereld kwam Sinterklaas mag dan boterletters brengen het menselijk hart blijft toch hunkeren naar wat een oud kerstlied samenvat in de woorden heil en vree Daar hebben engelen van gezongen en zij waren nodig omdat deze woorden uitdrukken wat in de onmacht van onze woorden blijkbaar niet gevangen worden kan Daarom past het geruisloze van de Advent ook zoveel beter bij deze tweede komst dan de larmoyante ietwat ner veuze stemming waartoe wij ons met de kinderen in deze dagen opwerken Laat ook dat zijn goed recht hebben er wordt geen wereld door gered en daar veranderen alle aardige uitgepakte verrassingen wat zij ons ook brengen nu eenmaal niets aan De goed heilig man mag wat ons betreft straks weer ver trekken — hij laat ons zitten met de restanten van een onveranderde wereld — helaas riE andere heilige is dus niet een soort sllppendrager " van een onwerkelijke toverfiguur — een late verlenging van een droom die met de vijfde december onherroepelijk sterft Juist omdat hij zo onopgemerkt binnenkomt heeft hij een andere pretentie Ook hem kunnen wij natuurlijk wel omhangen met het denne groen van onze sentimentele verwachtingen maar hij ontdoet zich daar telkens weer van Want hij wil Ljeeóteillhe ouerpelnzina Advertentie Presenteer Philip Morris The cigarette of Qualify and Prestige De Amerikanen gaan er van uit dat de Assemblee zal verklaren dat Tiet hier een beslissing van ge wicht betreït en zulk een beslis sing vereist een meerderheid van tweederden Dat Peking steun van tweederden zal verkrijgen acht men niet waarschijnlijk Amerika's taktiek maakt een veel betere kans sinds Buiten Mongolië in de Verenigde Na ties is opgenomen De logica lijkt hierbij ver te zoeken maar de zaak zit aldus in elkaar de Sovjet-Unie wilde alleen Mau retanië als lid toelaten als ook Buiten-Mongolië werd opge nomen Tegen dit laatste ver zette zich Formosa-China met een veto De landen van de Brazzaville-groep zijn er ech ter zeer op gebrand Maureta nië in de Verenigde Naties te krijgen Zü namen het Formosa-China zo kwalijk dat het Mauretanië blokkeerde dat zij dreigden Pe - king China te steunen als Itlan retanië geen kans kreeg Nationa listisch China ging toen overstag IVIongolië en Mauretanië kwamen beide in de organisatie en de Braz - zaville groep zou thans Formosa China blqven steunen De steun van die dertien Brazzaville landen heeft de kans van slagen van de Amerikaanse taktiek aanmerke Igk verhoogd Standpunten De Sovjet-Unie en Amerika heb ben de eerste dag hun delegatie kampioenen in de strijd gebracht Zorin en Stevenson Zorins stand punt kan men met een citaat uit zijn rede als volgt samenvatten Êr is een grote staat de volksre publiek China met een bevolking van 650 miljoen zielen Deze staat wordt kunstmatig en wederrech telijk beroofd van zijn legitieme rechten in de Verenigde Naties " Stevensons standpunt kan even eens met een citaat worden geka rakteriseerd „ Het zou onrealis tisch zfln indien de Assemblee zon buigen voor de verlangens van Pe king om de Chinese republiek uit de Verenigde Naties te verdryven en door Peking-China te vervan gen Daarmee zou men de ogen sluiten voor het oorlogszuchtige karakter en het agressieve gedrag van hen die heersen over meer dan 600 miljoen mensen en die spreken over de onvermijdbaarheid van oorlog " Om weer op Zorin terug te ko men zijn stelling was dat de Ver enigde Naties zich niet hadden te bemoeien met de interne zaken van China In China had een revo lutie plaatsgehad De nieuwe rege ring van China moest daarom zijns inziens het land in de Verenigde Naties kunnen laten vertegenwoor digen Dat is ook gebeurd na de revoluties in landen als Egypte Irak en Venezuela Zorin wilde kennelijk steun win nen bij de Afrikanen toen hij zei dat Amerika tegen Peking op inter nationale schaal apartheidspolitiek toepast zoals Zuid-Afrika die voert tegen de kleurlingen De motieven die Amerika aan voert zijn volgens Zorin slechts schijnargumenten In feite zijn de Amerikanen tegen het systeem dat in Peking aan het bewind is ge komen De regering van Peking is volgens de Russen vredelievend terwijl Amerika zich agressief heeft getoond door Formosa te be zetten Ook Formosa Dit alles is vrij felle taal doch men had zich schrap gezet tegen een venöniger aanval op Amerika Stevenson deed in felheid beslist niet onder voor zqn Russische collega De Amerikaanse woord voerder citeerde Tsjoe En Lai die heeft gezegd dat de Verenigde Na ties de kliek van Tsjang Kai Sjek Advertentie panhard PL17 Auto-Palaco „ UTRECHT " N.V Moofdagent Citroen en Panhard Begtjnekade W-ZO Utrecht Tel oso-issn moesten uitdrijven en de legitieme rechten van China moesten her stellen Stevenson maakte daaruit op dat men niet alleen Formosa-China zou moeten wegjagen doch tevens dat men er in moest berusten dat Peking Formosa dat elf miljoen inwoners telt zou bezetten Stevenson gaf vele voorbeelden om aan te tonen dat Peking oor logszuchtig is Onder andere ver - STEVBNSON Niet minder fel dan Zorin meldde hij dat Peking trainings centra heeft voor guerrillastrijd voor Afro Aziaten en Zuid-Ameri kanen waar Afro-Aziaten en Zuid Amerikanen worden geoefend in de guerillastrijd De jonge mensen die daar worden opgeleid moeten hun taktiek niet gebruiken tegen het koloniaal bewind doch tegen hun eigen pas tot stand gekomen regeringen Tweemaal citeerde Stevenson Mao Tse Toeng die heeft gezegd „ Je kunt alles laten groeien uit de loop van een ge weer " Indien deze leus was ge volgd zou de organisatie der Ver enigde Naties nooit tot stand zijn gekomen Stevenson vroeg zich af wat de vertegenwoordigers van zulk een roofzuchtig regime in de Verenigde Naties zouden kunnen bijdragen tot de oplossing van de vele gevaarlijke problemen waar mede men heeft te doen Stok achter de deur Stevenson waarschuwde tegen toelating onder andere omdat die niet meer ongedaan zou zqn te maken Peking zou z.i een demoralise - Tsjombe naar Brazilië Premier Tsjombe van Katanga is vrijdag met een lijnvHegtuig van de Sabena uit Elisabethstad ver trokken Naar van gezaghebbende zijde wordt vernomen gaat hij naar Brazilië De premier reist in gezelschap van zijn kabinetschef een secre taris en nog een medewerker Tsjombe wordt zondag in Rio de Janeiro verwacht In diplomatieke kring te Elisa bethstad meent men te weten dat Tsjombe contact heeft gezocht met zakenlieden en politici in Brazilië Men acht het niet uitgesloten dat zijn bezoek zal leiden tot een er kenning van Katanga door de Bra ziliaanse regering Mogelijk ook zou Tsjombe naar Brazilië gaan om een conferentie over morele herbewapening bij te wonen De Belgische radio noemde de gemelde reis van Tsjombe naar Brazilië „ onverwacht en eigenaar dig " In sommige Belgische krin gen houdt men er echter rekening mee dat Tsjombe in Brazilië steun voor zijn afgescheiden bewind wU verkrijgen Tsjombe's echtgenote is vrijdag per vliegtuig uit Elisabethstad in Brussel aangekomen Haar zoon die daar verblijft moet een opera tie ondergaan Communistische partij in V.S in staat van beschuldiging gesteld Een federale jury in de Verenigde Staten heeft vrijdag de eomnmnds tische partij van de Verenigde Sta ten in staat van beschuldiging ge steld omdat deze partij zich bij dé regering niet heeft laten inschrijven als een door de Sovjets gecontro leerde organisatie wat in strijd is met de wet van 1650 op ondermij nende aotivitedten rende invloed kunnen uitoefenen en stellig zou het vertrouwen van het Amerikaanse volk in de Ver enigde Naties worden geschokt in dien Peking daarin zou worden opgenomen Met die laatste stelling proberen de Amerikanen indruk te maken op diverse staten die wel voor Peking zijn geporteerd doch die tevens een groot belang hechten aan het bestaan van de wereld organisatie Amerika levert verreweg de grootste bijdrage tot de Verenigde Naties Zou de publieke opinie in Amerika zich afkeren van de V.N dan zouden de financiële conse quenties zeer ernstig kunnen zijn Geen al te fraaie pressie zullen sommigen misschien zeggen doch in elk geval berustend op de reali teit Het debat kan lang duren en zelfs de resolutie die verklaart dat voor deze kwestie een meerderheid van tweederden nodig is komt voorlopig niet in stemming Over deze procedure resolutie wordt bfl simpele meerderheid beslist In Amerikaanse kring rekent men erop voor deze resolutie ook de steun te kragen van Engeland en Nederland hoewel deze landen Peking erkennen Hoe ook de re laties met Peking zqn dat neemt niet weg dat men de vertegen woordigingszaak een kwestie van gewicht kan achten Op bevel van de minister van binnenlandse zaken Frey was tegen Dides oud-poujadist een vervolging ingesteld omdat hg in een openbare vergadering te ParQs de lof had staan zingen op ex generaal Salan en het staatshoofd generaal De Gaulle had beledigd Wat hij precies gezegd had viel moeilijk te bewijzen waarop de justitie besloot hem in voorlopige vrijheid te stellen Dat was niet naar de zin van minister Frey die order gaf om Dides zodra hij de gevangenis zou verlaten voor een gedwongen ver blijf over te brengen van het zie kenhuis van Beaujon te Parijs Toen Dides dat donderdagavond howde weigerde hij de gevangenis te verlaten „ Kom mij maar halen " Voor de poort van de gevangenis verzamelde zich een grote menigte overwegend bestaande uit aan hangers van de O.A.S sommigen met hun sjerp als teken van hun parlementaire waardigheid Tussen hen en gaullisten ontstond een eer ste vechtpartij In de gevangenis zelf liepen de in arrest gehouden activisten te hoop Zij schreeuwden „ Algerie ' frangaise " en begeleidden hun kreten met het bekende ti ti-ti-ta-ta op potten en pannen Uit an dere cellen schreeuwden Algerijn se gevangenen „ Algerijns Algerije Ben Bella moet vrij Salan en La gaillarde aan de galg " Om half tien ' s avonds werd de hulp ingeroepen van de directeur van het gevangeniswezen Schmelk die bij zijn komst in de vleugel van de activisten ontvangen werd met in brand gestoken kranten De activisten werden aangevoerd door generaal Vanuxem generaal Fauré kolonel De Blignieres die voor deze speciale gelegenheid hun uni formen uit hun cellen hadden ge haald en zich met al hun decora ties hadden versierd De heer Schmelk sommeerde Dides zijn cel te verlaten wat Dides beant woordde m „ de kreet „ Kom mij maar halen " Traangashommen Terwijl in een café tegenover de gevangenis „ A Ia bonne Santé " de O.A.S.-parlementsleden krijgsraad hielden en contact zochten met het ministerie van justitie drongen 500 gewapende gendarmes met luidsprekers de gevangenis binnen De aanhangers van generaal Va nuxem verloren geleidelgk aan terrein en trokken zich naar de derde verdieping terug De gendarmes wierpen traangas bommen die door de activisten werden teruggegooid Om kwart voor één ' s nachts was men einde - Prinses Beatrix BELOEP besloot bezoek aan Brussel Op drift Op de tweede en laatste dag van haar verblijf in Brussel heeft prin ses Beatrix vrijdag bezoeken ge - bracht aan de Euratom-commissie en de Europese commissie van de ring had bijgewoond van de Ne-lU ^ derlandse missie bij de Europese ** ET wordt steeds duidelijker datgemeenschappen werd zij ontvan - de tweespalt m het communisti gen in het hoofdgebouw van de sche kamp die op het recente 22eEuratom commissie waar het Ne partijcongres te Moskou geheel onderlandse commissielid mr Sas - verwacht in het centrum van de sen de kroonprinses bij de ingang belangstelling kwam te staan inbegroette i "^^ eerste plaats een strijd is vóór door een nabespreking met de Ie ^ ^ x groep bevmden vergist zich sterk ^ „„„ ^„ •„«<,„ Hoe de verhoudingen In de Sov - aan aan een intiem -^ a ü - j x * jet-Unie zelf liggen valt uitermate of tegen de politiek van Chroesjt Voor de lunch met de prinses X was een aantal jongere Nederland - se ambtenaren van de Europese ^ Wie daarbij zou aannranen dat gemeenschappen uitgenodigd Een de tegenstanders van de Russische bezoek aan het hoofdgebouw van Premier en partijleider zich alleen de EEG commissie werd gevolgd m Albanië China en onder de uit gestoten Russische anti-partij - den van de Nederlandse missie bij \ EEG en Euratom Vrijdagavond zat de prinses diner in de Nederlandse ambas ^^ j..j ^ ^^ beoordelen al valt uit '^ Vandaag de laatste dag van haar l^e verklarmgen van de huidige veertiendaagse studiereis langs S^^'eeitSlrenÏÏn^aandep-g ^ « gu ^^- - j «' ^'^ ^-' ^-' ^^ S " fan "^^ Eurola^ie Poütiek van Chroesjtsjef niet eens prof Brugman in Brugge ' ^'^ n hoofdstad is aangekomen Inmiddels wordt in Brussel ver - ^ o heeft de minister van buiten nomen dat prms Bernhard w«dag jgj ^^^^ ^^^^ Gromyko toegegeven met een vliegtuig van de Neder - ^^^ er van de zijde van de Russi landse luchtmacht m de Belgische ^^ j ^^ generaals bij de regering op Synode van de oud kath kerk was aangedrongen militaire veilig heidsmaatregelen in Finland t « nemen ' Maarschalk Malinofsky heeft de laatste tijd steeds gefungeerd als ' de boeman die de „ agressieve \ Westelijke naties " moest waar De jaarlqkse bfleenkomst van de schuwen voor de enorme militaire synode van de oud-katholieke kerk \ kracht van de communistische we van Nederland had dinsdag in reld Utrecht voor de 25-ste maal plaats Tachtig pastoors en kerkmeesters ^^ hoeverre Malinofsky dezeen het voltalhge episcopaat waren ^^^- gg^^^g ^^ j ^^-^ gebruikt omaanwezig Chroesjtsjef onder druk te zetten De aartsbisschop van Utrecht valt van hier uit moeilijk te be mgr dr A Rinkel gaf een uitge - \ ' oordelen Er zijn hierover wel be breid overzicht van het bisschoppe - paalde theorieën in omloop die lljk werk D internationale en oecu - teruggaan tot de zomer van 1960 menische contacten namen daarbij [ ogjj chroesjtsjef zich naar Parijs een voorname plaats in Het mter - j ^^ begeven om het topoverleg nationaal oud kathoheken congres """ r.-™v,™L - i\/r^„rv,iii„r ^„ n = dat dit jaar te Haarlem werd ge - met Eisenhower Macmillan en De houden en waar ook bisschoppen ] GauUe te torpederen na het neer van de oosterse orthodoxie en de schieten van het Amerikaanse anglicaanse kerkgemeenschap aan - U2-spionagevliegtuig boven Rus wezig waren werd gememoreerd land Het heette toen dat Chroesjt evenals het bezoek van de aarts gjef onder geleide van Malinofsky ë?°thJsTur?e1-"gene"raai de heer ««^^ ^^ ^^«"^^ hoofdstad was ge D.°de LTüit Rotterdam"ak ' komen en dat de maarschalk tot te een nieuwe regeling voor de [ taak had er op toe te zien dat honoraria der geestelijken bekend Chroesjtsjef zich niet door de Pastoor J C M Keman uit IJ - Westelijken zou laten paaien muiden gaf als voorzitter van het bouwfonds een overzicht van dit ] J werk Hetzelfde deed de vooraitter L ATER is van Franse zijde deiaynl'aekers ""!» Serdam t?n ^ er°'^»««»«»»»» Advertentie Parkeerplaats oud-Tivoli wordt verbeterd tashion LOMMEN STEENWEG 17 - UTRECHT f30 - Kinderen voeren Klein Duimpje op Zondag 17 december-voeren le den van de Jeugdclub Rivieren en Dichterswijk van de stichting Clubhuis Utrecht zuid de kinder operette Klein Duimpje op in de Stadsschouwburg De voorstelling die geregisseerd wordt door me vrouw A Bruinshoofd-Diemel be gint om 14.30 uur Utrechtse predikbeurten Jaarverslag 1960 vanGevu Hogere omzetten van gas en elektriciteit in Utrecht Geertekerk werd geen bejaardentehuis De ideeënbus van het Gevu is door het personeel in 1960 minder bedacht dan het jaar daarvoor Het jaarverslag vermeldt dat er 26 ideeën werden ingezonden waarvan er 9 voor een beloning in aanmer king kwamen Het jaar daarvoor waren deze getallen 42 en 18 Einde 1960 volgden 150 personeelsleden een cursus voor diverse ca 40 rich tingen Ook gedurende dat jaar wer den er algemene chefcursussen ge houden waaraan 14 chefs deelna men De omzet van gas en elektricite '' ontwikkelde zich op bevredigende wijze De omzet van het gas steeg t.o.v van 1959 met 4,5 procent die van elektriciteit met 13.1 procent Teneinde het gebruiken van veilig heidsslangen bij gasgebruik te be vorderen werd door B en W be paald dat voor 1 januari 1965 alle oude slangverbindingen door een veiligheidjslangverbinding moeten worden vervangen In het afgelopen jaar werden er weer 2303 van deze nieuwe slangverbindingen gekeurd Het aantal buspassagiers bedroeg vorig jaar 24.334.582 dat is 0,7 pro cent meer dan in 1959 De reizigers die een overstaprit maakten werden eenmaal geteld De totale opbrengst uit het reizigersvervoer was ƒ 4.409.275 — tegen ƒ 3.953.222 - in 1959 De stijging van 11.5 procent is voornamelijk het gevolg van de in 1960 tot stand gekomen tariefs verhoging Het grootste dagvervoer had plaats op zaterdag 3 december met 112.907 passagiers het laagste dag vervoer werd genoteerd op dinsdag 31 mei met 34.281 passagiers Het aantal afgelegde kilometers bedroeg 5.383.451 tegen 5.323.046 in 1959 Van 11 juli tot en met 2 september wer den weer rondritten gehouden In totaal werden 3015 personen ver voerd Het jaar daarvoor namen 3466 personen aan deze rondritten deel Het wagenpark bestond eind december 1960 uit 97 autobussen Raad Maartensdijk bespreekt begroting 7 december Donderdag 7 december gaat de Maartensdijkse gemeenteraad de begroting voor 1962 behandelen Volgens de begrotingscommissie uit de raad zijn de kosten van het ophalen van huisvuil te hoog in ver houding tot wat per inwoner wordt betaald ƒ 5 per jaar B en W wil len wachten op een onderzoek naar eventuele reorganisatie van de ge meentelijke reinigingsdienst Moge lijk dat bij reorganisatie uniforme vuilnisemmers kunnen worden in gevoerd Muziek zit er in de begroting voor de plaatselijke muziekvereni gingen Vriendenkring te Westbroek zal haar subsidie als de raad ermee akkoord gaat van ƒ 750 op ƒ 1000 zien gebracht en Kunst en Genoe gen in Maartensdijk van ƒ 600 op ƒ 750 Advertentie Kijk goed uit voordat U een tv-verzekering afsluit Neem daarom een polis van de N«V Verzekering Mij Navo te Leiden Dan is uw toestel totaal ook voor alle reparatiekosten verzekerd bij een maats < 3ppij met vele jaren ervaring Vraagt vrijblijvend inlichtingen Politie helpt Mieke Gisteren iverd te Zeist het huwelijk voltrokken tussen de rayon sport officier Jan van Delft uit Utrecht en mej Cornelia A P Kauffeld In het Zeister gemeentehuis gaven vele sportmensen blijk van hun be langstelling Bij de kerkelijke inze gening in de herv kerk te Zeist wa ren verschillende militaire autoritei ten aanwezig iets mooisr altijd wan KAPLAARZEN ayn Tvier wél nodig op het tijdelijke parkeerterrein Tivoli aan de Kruisstraat te Vtreoht Maar xodira de weersom standigheden beter worden gaat de gemeente aan het werk om de Tcuilen te dempen Dan is het uit met het natte voeten halen f 200 - huit hij inhraak Totaal ƒ 200 aan buit nam een inbreker vrijdagavond mee uit het huis van mevrouw D de Vries Delpeut van de Minister de Tis aerstraat 34 te Utrecht Deze inbreker had zich toegang tot het huis verschaft door aan de achterkant een ruitje te verbreken ter hoogte van de deurknik In huis had hij alles doorzocht wat er maar te doorzoeken viel Een dres soir werd met geweld opengebro ken en daaruit een trommeltje met ƒ 165 weggenomen Op de eerste etage waar de heer P van Schaik woont vond de in breker nog ƒ 35 in een portefeuille Inbreker vond niets van zijn gading Mevrouw M E B van den Hei iigenberg-Ypma ontdekte vrUdag toen ztj im haar huis Burgemeester Norbruislaan 418 in Utrecht kwam dat er was ingebroken Door het ope nen van een bovenlicht wist men binnen te komen Alle kasten wer den doorzocht en de inhoud op de grond gegooid Via de keukendeur heeft men het huis weer verlaten Er wordt niets vermist MEVROUW ZUUR-Telgenkamp uit Loosdrecht heeft vannacht onder vonden hoe hoffelijk de Utrechtse politie is Zij ontdekte nadat mij op « en bijeenkomst in hotel Noord Brabant was opgetreden dat haar auto een lekke band had En zij had geen krik Eén telefoontje naar de poUtie was voldoende snel was een auto aanwezig met materiaal Een agent ging door de knieën en in enkele handom draaien was het reservewiel ge monteerd Mevrouw Zuur — beter bekend bij haar ingekorte arties tennaam Mieke Télkamp — kon wegrijden RECREATIE VOOR OUDEREN De vereniging Recreatie voor oude ren voorheen Verbond voor oude ren te Utrecht stelde op een vrij dagavond geaouden bijeenkomst 15 hobbyclubs « amen Verder hield de heer G C van Dijk een lezing over zijn bezoek aan IsraCl Hij vertoon de daarbij vele mooie tf a's Van een onzer verslaggeefsters De Utrechtse Geertekerk is « en wonderlijke kerk met een wonder lijke geschiedenis De naam heeft de kerk te danken aan Sinte Gertrudis Zij leefde van 626 tot 659 en was een Utrechtse die door een lokale bis schop heilig werd verklaard Door van haar huwelijk af te zien is zö de heilige van de ongehuwde men sen sprak ds W Knoppers vrijdag avond in de Geertekerk te Utrecht Hij deed dit ter gelegenheid van het feit dat 5 jaar geleden namelijk 1 december 1956 de kerk door de remonstrants gereformeerde gemeen te te Utrecht in gebruik werd ge nomen Gertrudis ' feestdag is 17 maart Op die dag mochten de vrouwen niet spinnen deden zij dat wel dan gin gen de muizen aan het spinnewiel knagen Sindsdien is zij de bescherm heilige tegen muizen en ratten én beschermheilige van reiziigers en varensgezellen De Geertekerk heeft een onstuimig leven achter de rug na ds Knoppers vertelde prof mr Tj Dorhout-Mees In de 13de eeuw aanvankelijk ge sticht als kruiskerk voor de rooms katholieken kwaim zij vervolgens aan de hervormde igemeente werd zij belegerd door de Fransozen en deed zij dienst als paardenstal Tenslotte zou het een tehuis voor bejaarden worden met als naaim Geertehof De oorlog deed deze plan nen in duigen vallen De Geertekerk werd op de monumentenlijst ge plaatst Toen men besloot tot alge mene onteigening van de kerk over te gaan ten behoeve van de gemeente Utrecht ontstond er een procedure De Geertekerk werd geen rust ge gund Sint in veelvoud Sint-Nicolaas is op het ogenblik in veelvoud in Utrecht Dat is o.a te werken aan de stroom uitnodi gingen om de daarbij behorende feestjes van personeels - en andere verenigingen van tehuizen en in stellingen bij te wonen Maar hoewel de verslaggevers van het U.N tot en met 5 decem ber heilig in de Sint geloven zul len zU van praktische redenen hun activiteit voor het overgrote deel aan andere onderwerpen moeten be steden die minder intern en meer extern zijn Alleen vandaag al zou den zij anders hun normale werk moeten verzuimen om de 38 sint feestjes bij te wonen die Utrecht deze zaterdag telt Daarvoor hartelijk dank aan Sint voor de uitnodigingen maar slechts bij hoge uitzondering zal er aandacht aan kunnen worden besteed bij optreden in het open baar Door al de zorgen werd zij hoe langer hoe meer bouwvalMtg en de gemeente Utrecht stelde de her vormde gemeente hiervoor aanspra kelijk Dit werd de hervorm-den te machtig en zij besloten de Geerte kerk over te nemen Tot in 1956 de keilk aan de remonstranten kwam na een twee jaar durende restaura tie De rust was eindelijk weerge keerd Scooterrijdster bij aanrijding gewond Op de Koningsweg in Utrecht is vanmorgen de 27-jarige scooterrijd ster E M de Bouter uit Drieber gen tegen de 26-jarige fietser H W Meierink uit Houten opgereden Mejuffrouw De Bouter kreeg een wond aan haar kin enkele schaaf wonden en een gebroken tand en moest naar het St Antoniuszieken-huis worden gebracht De fietser kreeg geen verwondin gen Het ongeluk was ontstaan door dat mejuffrouw De Bouter by het ingehaald worden door een automo bilist iets teveel naar rechts zwenk te Waarschijnlijk is het dat de harde wind daarbij ook nog vat op haar heeft gekregen Door hevige regenval Tankauto rijdt van weg af De hevige regenval van vannacht en de onprettige lichtweerkaatsing die daardoor ontstaat zijn er oor zaak van geweest dat de 48-jarige C Kruyt vannacht op het verkeers plein Oudertjn te Utrecht met een tankauto van de weg aifreed De met 16 ton stookolie geladen vrachtauto kwam in de middenberm terecht Met de wielen boven het vtjvertje in het hart van het ver keersplein kwam de ürwagen tot stilstand Eerst nadat de olie In een andere tankauto was gepompt kon ' n kraan auto van garage Modern het gevaar te weer op de weg tillen Wielrijdster gewond na botsing met auto Op de kruising Amsterdamse straatweg ^ Conrad Mertensstraat in Utrecht verleende een wielrijdster vrijdag geen voorrang aan een auto en werd aangereden De auto werd bestuurd door de 28-jarige chauffeur H de K uit Zeist De wielrijdster was de 50-jarige mevrouw M C Jansen — van Rijn uit Utrecht Zij liep een dubbele armbreuk op en werd naar het Academisch Zieken huis vervoerd Groene Vulpen paarse muts zeilstalenboek lichtblauwe rozen krans paar grijze herensokken paar zwart led motorwanten brui ne herenportemonnee inh zegels van Unesco fotoalbum met school foto's grijze sjaal bril Gem bussen van 21 t.m 27-11*61 21 X handschoenen en wanten ball point sig aansteker portemon nees inh ƒ 21.46 — ƒ 1.14 kinder koffertje paarse muts 3x sjaal grammofoonplaat 2 x aktentas 2 x parapluie sleutels in etui nylon kapje boekje De afdeling gevonden voorwer pen van het hoofdbureau van poli tie te Utrecht Paardeveld is van maandag tot en met vrijdag ge opend van 13 tot 16 uur Per tele foon worden geen inlichtingen ge geven Het bureau is 5 december ge sloten Jacqueline Gcref kerk — Tuindorpkerk 10 u ds P Helnen 17 u ds A Wind Oosterkerk 10 u ds A Wind 17 uur ds J M V Minnen Westerkerk 10 u ds A C Kersten en 17 u ds A Keyser Pniëlkerk 10 u ds N Wrner 17 uur ds G Meynen Kanaleneiland 9 u ds D Veenhuizen 17 u ds A C Kersten Zuiderkerk 10 u ds J Plomp en 19 u ds D Veenhuizen Maranathakerk 10 u ds T Spilker en 17 u ds P Heinen Immanuelkerk 10 u ds G Meynen 17 u ds N Warber Houten 15 u ds T Spilker Geref kerk vrUgem — Rehoboth kerk Briljantlaan 9.30 u ds W G Vis ser ie.30 u ds G A Hoekstra W de Zwljgerkerk Tuindorp 8.30 uur ds G A Hoekstra 16.30 u ds W G Visser Eben Haëzerkerk Pr Margrietstraat 8.30 en 15 uur ds M J C Blok Chr gerei kerk — Wittevrouwensin gel 33 10 u ds D Biesma Jr 17 u ds H P Brandsma Gebouw Waalstraat 81 10 u ds H P Brandsma 17 u ds D Biesma jr Oiid-kath parochies — St Gertrudis Willemsplantsoen 2 8 u vroegmis ló uur hoogmis 18.30 uur vesper St Marie Achter Clarenburg 6 zater dagavond 19.30 u vesper met avondge bed zondag 8 uur vroegmis 10 u hoog mis St Jacobus Bemuurde Weerd O.Z 53 10 u hoogmis 18.30 u vesper Holy Trinity Church — 8.30 u Holy communion 11.00 u Choral commu nion 19.30 u evensong Eglise Walloniie — 11 h Pr prof dr J G H Hoffmann VrUe Evang gem — Achter St Pie ter 11 10 en 17.30 u ds J van de Werf horst Evang Inth gem — Kerk Hambur gerstraat 10,30 u ds S van der Haa gen Wartburgkapel Oudenrijn 10.30 u ds C C G Visser Marcuscentrum Hoograven 9 uur geen dienst Wijklokaal Lange Nieuwstraat 1 10.30 uur kinderkerk Doopsgez gem — 10.30 u ds Brü sewitz Remonstrants geref gem — Geerte kerk 10.30 u ds J Nienhuis Xed prot bond en Vr«z herv — Ser vaasbolwerk Leeuwenberghkerk 10.15 uur ds C B Burger Samenw Bemonstr doopsgez en Leeu wenberghgem — Wartburgkapel Oog in Al 19 u ds Spelberg Stadsz der herv gem — Mattheüs kerk Hendr van Tussenbroekplantsoen 19 20 uur bijzondere dienst Spreker de heer R F Snow Onderwerp wat doen wij aan de verdeeldheid der kerken 18.45 19 uur gemeenschappelijk zingen Baptistengem Silo — Herenstraat 36 10 u ds Broertjes 16.30 u ds Broertjes doop - en avondmaal Jeugdzaal Silo 19,30 u jeugddienst ds Broertjes Geref gem — Boothstraat 7 10 en 17 uur ds A Elshout Volle evang gem Pinkstergem — L Nieuwstraat 2 diensten 10 en 19,30 u Vrüe gem — Domhotel Westerstraat 10.45 u geen dienst Soefi Beweging — Huize Witteveen Jansveld 51 universele eredienst 11 u geen dienst Ned Ver v Spiriiisten Harmonia — Ambachtstraat 12 10.30 u de heer G E de Winter Jehova's getnigen — Loeft Berchma kerstraat 18 bis 16 uur Van Heuszstraat 2a 15.30 en 16,30 u Johan Uitenbogaartstraat 32 bis a 16 en 19 uur I.eger des Heils William Booth — Lange Nieuwstraat 48 10 u heiligings samenkomst 19.30 u verlossingssamen komst Stichterskorps — Mgr v d Wete ringstraat 87 10 u heiligingsdienst 18,45 uur openluchtsamenkomst op het Lucas Bolwerk 19.30 u verlossingsmeeting Ned Leger des Heils — Bemuurde Weerd W.Z 1 10 u heiligingsdienst 12.30 u jeugddienst 19.30 u bidstond 20 uur hellsbijeenkomst Geref gem in Nederland — Zandhof sestraat 82 A 10 en 17 uur leesdienst Oud-geref gem — Ambachtstraat 10 en 17 uur de heer Kamp dinsdag 19,30 uur dienst Gem des Heeren — Ridderhofstraat 2 10 en 18 u diensten woensdag 19.30 uur dienst Vergadering van Gelovigen — Breed straat 22 10 u eredienst 17 u bediening des Woords Donderdag 20 u bidstond VrUe kath kerk — Herenstraat 2 ' 10.30 u dienst Christian Science — Pieterskerk,>i"Vniitgpotaris T Zout man.ji»i»a het perceel andhofse stesear40 verkocht Inzet ƒ 9000 af ^^ g ƒ 25 Koper was de heer E A Kamperdijk te Utrecht Hef^ger ceel Willemstraat 6 werd opgehou den KENNISGEVING Burgemeester en WethoucJers van Utrecht brengen ter kennis van de belangstellenden dat van 4 t./m 11 december 1961 ter gemeente secretarie kamer 47 voor de eige naren van de aangrenzende en nabij gelegen gronden ter inzage ligt een plan tot het oprichten van drie gebouwen op een terrein aan de Verlengde Vleutenseweg Dit bouwplan wijkt af van het uitbreidingsplan in hoofdzaak Hogeweide " in verband waar mede het noodzakelijk is de ver eiste bouwvergunning te verlenen krachtens artikel 20 van de We deropbouwwet Alvorens hiertoe over te gaan wor den de vorenbedoelde eigenaren in de gelegenheid gesteld van het bouwplan kennis te nemen en eventuele bezwaren daartegen vóór 13 december 1961 schriftelijk bij hun College in te dienen J..J...jlV li N II II^Jl l l.l l l,l - l i L n i ^.^ l lM ^ i i „ m.^j ^ ^ m i iii ^ I I MHU » 8 # Uit andere bladen)e t r o u w d O W C van WilllgfVeen em pred en Sophie | K,Water Apeldoorn # O ^ r leden Mevr J Hulzfiiga Henrias 82 jr Rotterdam J Bürck arts 80 ïr > Hilversum Mevr J Cuperus Stolk 90 jr Utrecht Dr W L van Beekom oud leraar Frans 85 jr Arn hem Dr Th Valeton 80 jr " s-Graven hage Mevr R Visscher-Spetter 82 jr Rotterdam C Slechte 84 jr Rotter dam Mevr W A Leeuwenburg-Engel 85 jr Wassenaar Mej J A Poortman 78 jr ' s-Gravenhage W A Zijp 72 jr Naarden P J Radier 79 jr Amster dam M Meyer Sr 58 jr Amsterdam Waterhoogten Weerdsluis Utrecht 2 december 1961 Boven kant sluis 80 cm + N.A.P wa » 12 cm Benedenkant sluis 38 cm + N.A.P was 32 cm WATERHOOGTEN Rflkswaterstaat 2 dec — Konstanz 261 — 1 Rhelnfel den 165 — 1 Ottenheim 212 + 17 Straats burg 146 + 8 Maxau 326 + 2 plochingen 103 — 1 Mannheim 140 — 2 Steinbach 134 4-3 Mainz 176 - i-2 Hingen 110 +• Kaub 301 + 81 Koblenz 174 + 8 Keulwi 174 + 42 Ruhrort 366 + 52 Lobith 985 +« Nijmegen 749 + 34 Arnhem 790 + 31 Iw de IJssel 475 + 97 Deventer UI +»• Monsln 5570 — 15 Vlsé 5131 +•» Borg haren 4160 + 31 BeUeld 1244 +« Crav * 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 2 december 1961 Wim Kan doet ook in Utrecht herexamen u NE televisiecriticus tegen de andere ' Het is gek maar je mist ' m toch de staking ' Maar laten we het liever niet over dit penibele onderwerp hebben dat eerst door de radio en gister avond door de televisie zelf zorgvuldig werd doodgezwegen Zelfs geen opgewekte knipoog of een joyeus ' Zo daar zQn we weer ' kon er af We gingen verder alsof er niets gebeurd was terwQ er in werkelijkheid toch gedurende twee dagen een volmaakt nationaal programma in De Karsseboom te bewonderen viel waarbij de samenwerking tussen de verschillende omroepcompo nenten tot de hoogste graad van perfectie werd opgevoerd Kent u de terugslag na een voor stelling ook al is deze geslaagd * ' Ja die kennen we allemaal ook Toon Hermans en Wim Sonneveld ondanks veel applaus en lachsucces Maar dan ontmoet je soms buiten de schouwburg na afloop van de voorstelling iemand die zegt Zo'n mooie avond gehad en dan knap je weer op ' Tijd van opkomen De tüd van opkomen brak aan en enkele minuten later stond Wim Kan op het toneel als de diplomaat die juist per vliegtuig was aangeko men en bedachtzaam de pers te woord stond Dan speelde hö Hultft voor wie hö zo'n bewondering koes tert heeft een en ander te zeggen over minister De Quay Visser Luns Kennedy Ook zong hij op de bekende wijs ' Een karretje dat door Staphorst H ET AVRO-programma bevatte gisteren twee opmerkelijke facetten Eerst kwam Flits dat bijzonder mak van start ging en die ongewone makheid handhaafde tot het laatste onderwerp Anneke Beekman Een noviteit bij Flits was het ontbreken van het Leitmotiv tussen de onderdelen in die vervangen bleken door ad rem me cartoons van Dick Bruynesteyn Ik " ond het geen verlies Wat nu het enige waar lijk belangwekkende onderwerp van Flits betrof moet me van het hart dat het interview weliswaar beschouwd kon worden als een \ goede stunt en derhalve zijn ¦ plaats in de rubriek ten volle \ waard was maar aan de andere ^ kant toch de vreemde situatie te zien gaf dat gastheer Joep Büttinghausen zijn plaats had moeten afstaan aan Louis Frequin hoofdredacteur van het uiterst katho lieke blad De Gelderlander en vroegere medewerker-interviewer van de KRO Typisch Britse zegswijzen als ' My home is my castle ' en ' Brittania rules the waves ' komen onwillekeurig bij mij boven bij het napeinzen over Büttinghausens abdicatie ter wille van de primeur Ik zou zo denken het is mij n programma ik interview of anders komt er geen interview Joep Bütting hausen vergenoegde zich met een minder manhaftige houding en daar hadden wij weliswaar een belangwekkende confrontatie aan te danken maar ook een sterk gekleurde voorstelling van zaken die kennelijk niet uit Annekes hand mocht lopen Welnu daar zorgde oom Louis wel voor die enerzijds Anneke Beekman met ' u ' aansprekend anderzijds haar pleegmoeder met ' mams ' aanduidend er geen twijfel over liet bestaan dat hij de familie wel eens eerder had gezien Het was trouwens een eis van Anneke Beekman geweest dat zij door Frequin geïnterviewd zou worden een eis die aan Kennedy niet zou zijn toegestaan maar die Anneke vervuld kreeg door Nico Scheepmaker O ' VER de overeenkomst van 1958 tot stand gekomen tussen de hoogste r k kerkelijke autoriteiten enerzijds en een joodse voogdij vereniging en de familie van Anneke Beekman anderzijds om haar in een liberaal joods gezin te plaatsen werd uiteraard niet gerept Wel zei ze aan de ene kant dat zij geheel uit vrije wil weg weggetrokken terwijl zij aan de andere kant weer zei dat ze zich van geen wetsovertreding bewust was geweest en zelfs niet geweten had wat een rechter was Op zulke ' tegenspraken ' legde Louis Frequin zachtmoedig als hij is geen enkele vinger Ook werd met nadruk steeds gesproken over Annekes ' verre ' familie We kunnen dus niet anders concluderen dan dat de AVRO zo algemeen als ze is in deze voor alle partijen nogal pijnlijke zaak de partij-Van Moorst de kans heeft gegeven een eenzijdige voorstelling van zaken te geven waartegen nauwelijks verweer mogelijk is Annekes familie immers kan moeilijk voor het front van drie miljoen Nederlanders gaan bekvechten over zulke tere zaken als hier " in het geding zijn Eindeltjk chen ' Bedoelt u het ptibliek uitsluitend te laten lachen f ' De mensen hebben vaak zoveel zorgen en ik mik op problemen om ze even de verhoudingen met ande re dingen te laten zien De soldaten moeten een hogere armzwaai ne men een paar centimeter maar dat ze daar zo'n zaak van maken doet je lachen temidden van de grootste problemen van deze tijd ' O VER de hoofdschotel van gisteravond Gilbert Bécaud kan Ik kort zijn Daarom eerst nog een woord over het programma daar voor waarin een Delfts toneelgezelschap de kans kreeg in flitsen te tonen wat het waard was Het jonge gravinnetje of wat het was toonde daarbij over bruikbaar tv-talent te beschikken Hetzelfde kan gezegd worden van Gilbert Bécaud Hij is een artiest van topklasse hij beheerst het métier tot in de toppen van zijn vingers en het programma dat hij gisteren bracht was ' ausgezeichnet ' en wat niet al er is slechts één ding dat hij mist en dat is ' ziel ' Het kan zijn dat hij alles tot in de perfectie doet dat hij sterk zingt en opmerkelijke chansons schrijft maar ik geloof er eenvoudig niet in Ik geloof niet dat het waar is wat hij zingt en ik geloof vooral niet dat hij dat zelf gelooft We zagen gisteravond een voortreffelijk uitgebalanceerd programma van hem op het scherm maar toch zie ik met brandend verlangen het optreden van Jacques Brei in AVRO's Club Domino tegemoet Werkt u psychologisch ' Nooit tevoren eigenlijk zo maar uit de praktijk ' Maar de mensen komen by u toch ook wel psychologisch op de divan zoals op die in de spreekkamer van de psychiater Wim Kan fronst het voorhoofd ' Eén uur op het toneel dat is een leven Ik ben er altüd mee bezig en daarom kom ik niet tot wande len en zeilen Ik zeg wel eens te gen Corrie ik ga me wat vervelen en dan sta ik op en speel voor haar toneel geeuwen en uitrekken Maar moet je niet geloven dat het lukt want het is kranten lezen en met het theaterbureau telefoneren Dat komt allemaal ineens nadat je des morgens — na een late thuiskomst ' s nachts — niet te vroeg opstaat en met het heerlijkste van de dag met koffie bijkomt Daarna is het weer werken voor de voorstelling vooral als je nog niet zeker van je zelf bent Na de honderdste voorstel ling is het beter en na de 150 nog beter ' Vreest men de kritiek in uw con ference T Neen zo moet het ook niet zijn de mensen die ik ' bespreek ' moeten met hun vrouw en kinderen kunnen luisteren er moet een zekere mild heid zün ' Laat ie dan maar eens een dag je thuisblijven ' En minister Staf van wie men zei dat hij na de oudejaa/rsavondconfe rence van Kan de volgende dag de straat niet op durfde t Jan van Beers gaf vrijdagavond in utrechts stadsschouwburg een gala voorstelling van Het banket bij de kalief V.l.n.r Gré Toolenaar-Ruys Ko van Mechelen Dorien Kruyt Stuurman kleiin sollistisch aandeel had vormde een gracieus intermezzo en wist in sierlijke bewegingen op de muziek van 0n a Persian market ' de Dui zend-en-een-Naohtsfeer bekoorlijk op te roepen Van deoons die snel wisselden bravo kostuums rekwisieten en verdere kijkspel factoren was veel werk gemaakt De voorsitelling oogstte een welver diende gulle bijval Bloemen hulde blijken dankwoorden en een feeste lijk gezellig samenzijn met dansgele genheid in de met palmen versiierde Sohouwburgfoyer tot besluit J J Nederlanders in Holiday on ice Van onze Haagse redactie In de Amerikaanse ysshow Holi day on ice waarvan de Rotter damse première op eerste kerstdag in de Ahoyhal wordt gehouden zal men een aantal Nederlandse kunst rijders en lamstrijdsters kunnen zien Als solisten treden o.a op de Hagenaars Leo Visser en de oud Nederlandse kampioene Nel Maas In het ballet rijden mee Lucie Tie leman uit Scheveningen het echt paar Joop en Mona Meerhof uit Amsterdam en voorts nog een Fries meisje Holiday on ioe zal tot en met 7 januari voorstellingen in Rotterdam geven WSBLAE • ten Lutherkapel J P Woen - Wlnfrldius ds G van H F Kla - fröbelscüiool 1 student O ' k 10 u ds - Iiker V d Haim onen 17 uur > eokelaan 10 den Dienende er H«Imich ienst Nieuw lie - Wattlaan ker de he«r = s Margriet enkomst 19 St Joseph nkomst — Werner 30 en 16 u — Mcmtetr erk 10 en 18 aeuterschool Zeist Nw Wete - k 10 u ds A L V d J Piek le J C van uur ds P W F Mon - kerk 10 en ds A J V 10 u lees n Putten aire gen te Utrecht 18-9-1931 enaar eer - laborato-chappelijk 3 8-4-1933 enaar eer - laborato - ehappelijk 27-3-1933 enaar eer - laborato-chappelijk Vastgoed-te Utrecht mr H A t perceel raat 18 18 ƒ 600 Ko Kraayveld straat 131 00 Koper £ jit Huis is T Zout Zandhofse -ƒ § 000 af - heer E HeF^oer - opgen9(t m jders van lis van de n 4 t./m jemeente-r de eige e en nabij inzage oprichten n terrein tenseweg van het tioofdzaalc ld waar 3 de ver - verlenen I de We - faan wor enaren in van het men en daartegen hrilteljjk en sluis Boven V.P was 3 38 cm terstaat Rheinfel Straats-'loehingen Stelnbach n 110 +• 8 Keulen h « 85 +?• + 31 X*t ' jei +»» i M Borf - \ \ '^ Van een onzer verslaggevers „ Bijzonder prettig dat u volgende week ook in Utrecht Tierexamen ' komt doen want we hebben in de Domstad behalve een hoge toren en hoge gebouwen vele hooggeleerden Nu u ditmaal de mensen niet door het oud-en-nieuw kunt halen is men in Utrecht verheugd dat u juist voordien in de Stads schouwburg toch nog iets komt zeggen ' Zo begroette een Utrechter Wim Kan dezer dagen vrij uitvoerig En uitvoerig heid is nodig voor wie hem meermalen in zijn 25 jaren cabaret heeft ontmoet Zaterdag 9 december voorbereid worden na tal van schijnbewegingen in een enkele se conde Weet u de goeie bezoekers gaan er eens lekker voor zitten die geven zich gewonnen Als ze dan veel moeten lachen zeggen ze ' Hou op ' Maar dan is miJn antwoord Ik denk er niet aan En als je dan een eindje verder bent zaldten ze zowat van hun stoel af V kunt weten dat als Wim Kan eenmaal aan liet woord is hy er niet meer afkomt En dat g:aat dan niet zoals op biet toneel met een hupsie Iiupsie en dan komt de grap nee hij betoogt argumen teert vertelt uit z'n pralrtijk vindt het heerlijk om zo en passant ook nog óver het toneel te praten Hoe was dat met de Midzomernachts droom Heerlijk dat het zo goed was hè We hebben een goed stel letje toneelspelers in ons land ' Maar dan neemt hij zelf de draad op want de opmerking hupsie hupsie en dan komt de grap wil htj toch wel even onder de loep nemen Zo zaten we bin nen enkele minuten diep in ge sprek of liever hij sprak en uw verslaggever gaf af en toe ' n duw tje om hem weer eens op een héél ander chapiter te brengen Dat lulrt bti Kan evengoed als htj ons als publiek van de ene kant der politieke en verwante gebeur tenissen naar de andere kant mee neemt Groeiende grappen pratende groeien de grap - ' Al pen ' dat 25 jaar geleden ook dl Was so weer eens echt gela - ' Toen wist ik nog niet veel van cabaret maar ik hield wel lezin gen waarop ik zekerheden uit sprak Die zijn inmiddels achter haald en nu is het als met Faust van Goethe Maar als je zo ver bent heb je wel je techniek En dan zeggen de naensen tegen me U zegt zo maar wat maar dan vergissen ze zich want het is voor bereid Maar ze mogen je inder daad niet aanzien dat je dat met de beheersing van je techniek doet Er zijn toch ool < wel grap pen die zomaar groeien neem nu Van der Putten wat zegt men er nu van Van Staphorst weet ik ' t nu wel en daar heb ik een versje op ' Op de divan ' Maar dat hupsie hupsie moet u niet zeggen want een pointe moet Veest Brussel is een grandioos feest ¦ misgelopen Vinoe Taylor met eijn orkest J)e zwarte sokken " sou in het Koninklijk Circus ' n gigantisch ^ Festival van Tmist en Rock " heb ben gehouden maar de regering heeft er een stokje voor gestoken Zij heeft de teenager-held geen werkvergunning gegeven Zij was blijkbaar beducht voor een herhaling van Parijs waar de no zems tijdens een optreden van Tay lor het kot hebben afgebroken let terlijk wel te verstaan in de om geving tientallen ruiten hebben ingegooid en een ware veldslag met de politie hebben geleverd Minister Staf De teleurstelling in Brussel is groot Men vindt het besluit on billijk want de organisatoren van het feest hadden alle denkbare voor zorgsmaatregelen genomen Vit het circus waren alle losse stoelen ver wijderd In de pauze zou alleen cola geschonken worden In karton nen bekers Zestig extra controleurs waren aangeworven en honderd politiemannen in burger souden ' n oogje in het zeil houden Er waren extra verzekeringen afgesloten van een miljoen francs voor eventuele schade aan het gebouw en van vijf tig miljoen voor wettelijke aan sprakelijkheid Advertentie Inderdaad m,aatregelen die er niet om liegen Maar in wat voor een tijd leven wij nu eigenlijk en wat is er met onze Ueve jeugd aa/n de hand dat het nodig is om dergelijke • maatregelen te nemen als men een muziekuitvoering wil geven en de jongelui wil laten dansen f Austin Seven Prijs v.a 4595 Dealer voor Utrecht e.o Wij noemen de muziek de open baring van het innerlijke droom beeld van het wezen der wereld Wij zeggen dat de muziek aan de « iel een ware innerlijke beschaving geeft en deel uitmaakt van de op voeding van een volk Muziek zo dichten wij doet engelen langs gouden treden van de hemel naar de aarde dalen om zoete klanken te fluisteren in de oren der men sen En de dans is de poësie der voeten R.A.M.U Lange Nieuwstraat 10-14 Dealer voor Zeist A F PHILIPPO L V Cattenbroeck 23 Wij dwazen Begrijpen wij onze iijd niet meer f Muziek maken dat wil zeggen keet schopnen Muziek is pas muziek als zij ae hartstoch ten hoog doet oplaaien als zij de jeugd tot een soort razernij weet op te zwepen als zij de instincten van de oermens wakker roept Zingen is geen zingen meer geen jubel en geen blijheid Het is krij sen en schreeuwen een mengelmoes van hysterische gillen en bronstige kreten En dansent Poësie der voe tent Ooharme Een wilde cadans van het hele lichaam op de klank van tumultloze trommen en sner pende trompetten op het ritme van het oerwoud Dat is dansen Een danse macabre als u het mij vraagt Maar er is één troost het is niet de jeugd die het wil Het is selfs maar een klein deel van de jeugd dat er aan mee doet Hun aantal lijkt alleen maar zo groot omdat ze zoveel lawaai en herrie schoppen De Belgische maatregel is dan ook niet tegen de jeugd ge richt zelfs niet tegen de nozems Ook niet tegen Vince ToAjlor of de Twist als zodanig Zij is gericht tegen de mannen achter de scher men die aan al dat lawaai en die herrie geld willen verdienen Dat feest gaat deze keer niet door En dat is goed Onbetwist JAN GODEBIE Adoertentie NOG TWEE DAGEN VOOR UW ST NICOLAAS INKOPEN GRAMMOFOONPLATEN GRAMMOFOONS Carl Garaguly heeft een maagbloeding Tijdens een concert met het Radio Philharmonisch Orkest te Hilver sum heeft de dirigent van het Gel ders Orkest Carl Garaguly 63 een maagbloeding gekregen Hij is in een r.-k ziekenhuis te Hilversum opgenomen Minrebroederstrast 25 Utrecht - TeL 15070 De bootste grammofoonplaten zaak Tsn Midden-Nederland Verzoeningscommissie voor Kon go — Sir Zafroella Khan van Pa kistan is gekozen als voorzitter van de verzoeningscommissie voor Kon go In deze commissie die in de vo rig zitting van de Algemene Ver gadering in het leven werd geroe pen maar tot dusver geen actieve rol heeft gespeeld hebben verder Birma Oostenrijk Senefal en Tune sië zitting EEUWFEEST JAN VAN BEERS ' Banket bij de Kalief ' hier telkens met ' n spotlachje om de hoek kijken Kleurig en fflieurig werd de nogal verwikkelide historie op de planken gezet niet minder dan eenentwintig spelers en speelsters plus diverse fi guranten plus de zeven bafctdansie resjes Icwamen eraan te pas Er werd plezierig en in een lofwaardig vlot tempo geacteerd al had men sommi gen graag wat duidelijker verstaan baar gewenst Een uitstekende,heldere voordiracht gaf Gré Toolenaaf-Ruys in haar met veel verve gecreëerde Tisbah Ook van Dofien Eruyt-Stuurman — een fraaie en zeer overtuigende baja dère Nikia — miste men geen woord hetzelfde kan gezegd vrorden van de „ Zubna " klaar geestig en met char me gespeelid door Mariët Vinkenborg ten Gate van de Yedda ' van Adèls Voorzaat-Oostveen en van Marijke van Sohaaik die de sobuohteTe Zo r'aya-figuur heel aannemelijk wist te presenteren J J van Mechelen had Mer zeil de rol van de raadsheer Hazdai op zich genomen en Iwacht die met veel elan maar dat hij en Joost Gudde die ' n sympathieke Soliman op de planken zette aan dit oosterse hof on getul band rondlieipen deed nogal vreemd aan Soit Hans Karsenbarg kweet zich voor treffelijk van zijn dubbelrol eerst als de chef eunuch Noureddin daarna als de kalief Abderrahman Het scheen dat Frans Ebeil als de brave Djemil méér door zijn baar'd geliinidierd werd dan goed was voor zijn dictie Paul Vetter als A11 Maan ' Ton van Ae'lst als ' n genoegelijk karikaturale Amyn tas en Hans Kuypers als ' n half clow neske Akda zijn voorts nog te ver malden Het Ijaffliet waanin Roosje Witte een Fleurig opgevoerde fOosterse fantasie * I n het kader van de viering van haar honderdste verjaardag heeft gis teravond in de Utreditse Sta'ds schouwburg de KoninSdijke Rederij kerskamer Jan van Beers een gaJa voorsteMing gegeven die zidh oin dainfes het boosaardiige najaarsweer in een zeer grote ijela'ngsiteJl'ing mocht verheugen Opgevoerd werd een spe ciaal vHïor deze gelegenheid door het erelid de heer J J van Mechelen ge schreven tevens door hem geregis seerde enigermate Oosterse fanitasie in twaalf taferelen en in dicht vorm getiiteld „ Banket bij de Ka lief " waaraan medewerking werd ver leend door de Utrechtse BaMietgroep oA.v Ami'efce Goud De voorziitter van de jubilerende kamer ir A H Kruyt hield vooraf een korte feestelijke welkomstrede voor het spontaan applaus waarmee hij bij zijn verschijning op het prosce nium werd gehuldigd dankte hij ge troffen dlit had hem zo verklaarde hij toegeklonlcen als een entliousiast gezongen verjaardagslied Hij las een telegram voor van de Beschermheer der Kamer — Z.K.H Prins Bemhard — die pesoonlijk helaas verliinderd was de voorsifcelling bij te wonen de Kamer van harte feliciteerde en daar bij de wens uitsprak dat zij ook in de komende eeuw aan haar zinspreuk „ Steeds Beter " getrouw zou blijven applaus reed ' de zaal schaterlachte ' Kom bij de Spoorwegen werken ' ' Wordt besteller bij de PTT heer lijk in de buitenlucht ' ' Kom bij Werkspoor laat je niet afschrikken door dat woord ' It Kruyt verwelkomde voorts de aanwezigheid van de erevoorzitter Utrecht's burgemeester en mevrouw De Ranitz l>egroette de hier tegen woordige Belgische gasten besituurs leden van zusterverenigingen uit Zeventig minuten duurde ditmaal de conference en de Rotterdammers waren voldaan Na afloop kwam buiten het theater iemand naar Wim Kan en ziJn vrouw Corrie Vonk toe lopen Mooie avond gehad Zaterdag 9 december in Utrecht parkeert Kan z'n auto terzijde van de schouwburg kunt u hem even zeggen dat hij u heeft ontspannen met grappen met wat venijn en wat spot Daarvoor gaan we naar Wim Kan al prilrt hij wel eens diep in de zaali Maar goed je neemt er wat van mee Populaire romans niet-populair in roodXhina De moeilijkheid met ' populaire romans ' in communistisch China is dat zij niet populair zijn Dit blijkt uit een rapport dat door commu nistische autoriteiten is opgesteld na een conferentie van romanschrij vers in Peldng De karaldiers in de Cliinese romans zijn te zwart-vpit getekend de intriges te afgezaagd en de onderwerpea niet interessant aldus het rapport De romanschrijvers hebben op dracht gekregen hun verhalen span nender te maken maar zijn tegelij kertijd gewaarschuwd dat zü niets mogen schrijven dat tegen de opvat tingen van de parUj indruist Het gebrek aan belangstelling voor Chinese romans is volgens het rapport gedeeltelijk te wijten aan de lezers en hun gebrek aan partijon derricht Utrecht Leiden Breda en Bussum de aanwezigheid van actrices als Bet sy Kiek Wolffers Jenny van Maer lant en Caro van Eyck ditmaal aan déze zijde van het voetlicht en hul digde niet in de laatsite plaats het aandeel geleverd door het erelid J J van Mechelen auteur en regisseur van het spel dat hierna aanving De intrigue zou men kunnen be schouwen als een schalkse versie opdie van verscheidene spannende ge schiedenissen uit de Duizend en-één-Nacht een schallcsheid die o.a totuiting kwam in de aanduiding van demoedervlekken waaraan een van hunvervolgers geredde prijs en prinseste herkennen waren en de vermel ding van de plek waar Maar ook uit andere détails komt de olijkheid De meest gebruikte intrige van het ogenblik pleegt haar climax te bereiken wanneer de vader van het meisje ontdekt dat zij ' s avonds al tijd zo laat thuis komt niet omdat ze ontmoetingen heeft met haar ge liefde maar omdat zo overwerkt op de fabriek Films en radiohoorspelen volgen een soortgelijk patroon Het officiële filmmaandblad schreef kortgeleden dat de meeste films tegenwoordig zo weinig opwiniiend zün dat de toe schouwers ' dikwijls alle belangstel ling verliezen en halverwege een film in slaap vallen ' — Op 23 december zal de to neelgroep Ensemble in de stads schouwburg te Tilburg de première geven van Een hoed vol regen " A hatful of rain van Michael Vincente Gazzo in de vertaling van Gerard Rekers De regie heeft Jan Retel RITA EN HAAR FAMILIE Advertentie EEN GROTE KEUZE geschenk-boeken op elk gebied en in iedere prijs vindt u bij BOEKHANDEL Van der Galie v/h FiRMA IW VET Oudegraeht 261 — Utrecht Een jongedame vraagt naar u Paps beter gaan maar misschien kan Mams • De dirigent van het Brabants Orkest Hein Jordans zal dinsdag 5 december te Malmö in Zweden een concert geven met het orkest van Malmö Hij zal de dirigent Paul Klecki vervangen die wegens ziekte verstek moet laten gaan voor oog ZATERDAG Vanavond dus weer eens de VPRO om de week af te sluiten Het lijlrt er ove rigens op dat men om 19.30 eerst het tegenovergestelde doet met brede slag de deuren van de toelcomst opengooien Het gaat over Jules Verne en dan is liet maar de vraag of zijn toekomst ook nog de onze is Om 20.20 tekent Simon van Collem een tv-portret van de beroemde Franse komiek Fernandel die dezer da gen al weer 25 Jaar voor de camera's stond Vanavond ziet u fragmenten uit zijn eerste films zoals Balboejqe en Der tig dagen corvee en zijn latere En uiteraard beelden uit zijn Camillo-films inclusief de laatste Don Camilo en de Senator Om 21 uur volgt een kaleidos copisch programma van Brussel en Bus sum Samen uit samen tliuis En om 22,15 neemt de NTS over met een di recte reportage judo in liet Stade Cou bertin te Parijs ZONDAG De zondagmiddag begint ook weer met sport om 15.30 een directe reportage uit het nieuwe Raigebouw in Amsterdam van het internationale ruitersportfesttjn Na het weekoverzicht om 19.30 en Sport in beeld om 20 uur komt de Vara in het beeld met de toelichting op de laatste ontwiickelingen in de internationale poli tiek 20.30 Om 20.40 wcr een afleve ring van de serie Int i Calling en om 21.05 Het eiland t \ el van Carry Bens Dit stuk is van uo vele die Ne derlandse auteurs opsturen ter uit zending De meeste komen niet verder dan het bureau van een dramaturg maar de Vara vond dat dit spel van Carry Rens zich onderscheidde Om 22.20 volgt Ex libris van de Sint een korte uitzending in samenwerking met Sint Ni colaas Deze doet een beroep op uw cul tureel geweten en vraagt ruimte op de verlanglijst voor een aantal aparte boek werken voor oor ZATERDAG De KRO begint de avond 18 uur met kunstkroniek Om 19.25 volgt Wie het weet mag het zeggen wedstrijd In mu ziekliteratuur kennis tussen groepen mu ziekstudenten Om 19.55 uiteraard de po pulaire klassieken en om 21 uur Tiere lantijnen Om 23 uur een reportage van de derde assemblee van de wereldraad van kerken in New Delhi Gedichten over en uit Zuid-Holland Van onze Haagse redactie Uit 2400 gedichten betrekking hebbend op Zuid-Holland en bijeen gebracht door overheidspersoneel is een selectie gemaakt die als ge dichtenbundel donderdagmiddag ten doop is gehouden Dat gebeurde in het Scheveningse Europahotel in aanwezigheid van leden van Provin ciale Staten en de culturele raad van Zuid Holland De commissaris var dd koningin in de provincie mr J Klaasesz kreeg van uitge ver Samson het eerste exemplaar van Gezicht óp Zuid-Holland Heelt de KRO zijn kunstlcroniek om 18 uur de Vara laat zich ledere week om 19 uur horen in de Artistieke staal kaart Na 20.05 wordt u niet veronder steld de stad in te gaan want men wU u een avondje thuis houden Wie voor dit programma een vorig maal inder daad het haardvuur verkoos boven de vrijheid van de gure straten weet nu uit ervaring wat hem te doen staat to be or not to be thuis Welaan om 22.05 raden enkele mensen weer wie van de drie personen die allen beweren hetzelf de beroep uit te oefenen de ' echte ' is Om 22.40 het hoorspel De zwarte dia mant om 23.10 Paul godwin en zijn wals orkest en om 23.40 ten slotte een frag ment uit het nachtconcert dat het The lonious Monk kwartet in april in Am sterdam gaf ZONDAG Om 12.25 stuurt de KRO een program ma de lucht in onder de titel Jom tov een serie uitzendingen gewild aan de joodse feestdagen Om 14.30 het Omroep orkest 0.1.V Carl Caraguly Na ' t piano kwartet no 2 in g kl.t opus 45 van Ga briel Fauré om 21.25 volgt om 22 uur zoals gewoonlijk de blik door het sleu telgat van een bekend koffiehuis In de vergulde baars Om 22.40 houdt Gabriel Smit zijn tweede causerie In de serie over Nederlandse dichtkunst en om 23.15 ten slotte een concert door I mu sici di Roma Wat betreft de Avro Muziek Is troef 12 uur strijdkrachtenprogramma 13.20 Duo voor viool en altviool van Mozart 14 uur De Zaaiers 14.35 liederen en canzonetten van Haydn 15.20 De vrouw in het wit 20.45 Met de Franse slag van Ben Levi 21.20 Mijmeringen van God fried Bomans 21.50 muzikale coryfeeën 22 uur Franse muziek omstreeks 1880 23.10 Tussen de bedrijven door nog wat programma's van de Vara Journalisten discussiëren over actualiteiten 18.25 Paul Godwin en zijn salonorkest 19 uur de openbare rechtzitting om 19.30 Prolongaties Van de brug af getlen — CameraDe kanonnen van Navarone — City Pongy en Bess — Vreeburg Reprises The greatest show on earth — Eembrandt De zeven bandieten van SUver Springs — Olympia tot en met zondag De schrik der piraten — Olympia van maandag si Zonda^sfilms Fredidy die Gitarre umd dasMeer — Vreeburg Tussen zeespiegel en zeebodem — CameraSCALA blijft nog geslotentot half decemljer That lady in ermine deze week in Studio heeft nog niet in Utrecht gediraaid maar is a meer dan tien jaar oud Het is weer een kostelijke film van Ernst Ninotchka To be or not to be Lubitsoh ¦ II if \ ifi 
f Zaterdag 2 december 1961 Sanatorium De Bijsterbosch GESLOTEN van 29 deoember-lï febrnari Voor een rustige sfeervolle kersttijd nog enkele kamers beschikb ook zonder med beh Biol geneesmethoden ter beh V chron aandoeningen Reconvalescentie Persoonl en liefdev verz Alle comfort Mooie ligging Bt)z verz dleetkeuken Matige prijzen SPRENGENWEG 11 - EPE Tel 06780—2295 Prosp N.Y DE UTR BECRAFENIS VEREENIGING DIRECTEUR J KRONENBURG BILTSTRAAT 25-27 — TELEFOON 10238 BEGRAFENISSEN - CREMATIES - ROUWKAMERS In verband mef het Sf Nicobas-feest zijn onze kantoren op DINSDAGMIDDAG 5 DECEMBER a.s GESLOTEN N.V Verenigde Verzekering Maat schappijen V.V.M ] N.V Algemeene Verzekering Socië teit A.V.S Maliebaan 50 - Utrecht Exceptionele Veiling Gereedschappen te Maarssen maandag 4 december a.s 10 uur v.m en 2 uur n.m in de zaal van Hotel „ De Harmo nie " Kerkweg 18 Maarssen Opdrachtgever veilinghouder Kok van Apeldoorn ten overstaan van deurwaarder L C Hinfelaar een zeer interessante nieuwe partij gereed schappen machines en motoren w.o garagegereedschap elektr | slijpmachines 1/3 pk 220 v boormachines 220 v 6 10 en 13 mm ook op standaard do zen las en snijbranders snij en tapgereedschap % inch tot 1 inch en 1 % inch dozen doppen in vele maten gara gewagens met 180 st ge reedsch rubber kabel hand gereedschap timmermans en metaalbew gereedschap zagen bijlen vijlen baco sleutels ring en steeksleu tels cirkelzaagassen en bla den lichtnetmotoren etc etc Voorts nog Verrekijkers prismakijkers koffiemolens elektr mixers strijkbouten met warmtere geling lederen jassen hoge en lage schoenen grasmaai machines met 2 - en 4 takt-motoren TL armaturen met buizen te veel om op te noemen De goederen zijn een uur voor de aanvang te bezichti gen Deurwaarder L C HINFELAAR Maarssen tel 03408-1817 VarfTH • legante kew McKimol * Icvsraduur Gegarandeerd foutloze loMilitaH Geef haar een paar nylons NYLONLISE onbetwist Uw kousenspecialist Koekoekstraat 73 utrecht irm^ammsmm ^ TE KOOP CITROEN 2 CV bestelwagen bouwjaar 1958 Incl verw.-install N.V RAMU LANGE NIEUWSTR 10—14 DE NEDERLANDSE OPERA woensdag 6 december 8 uur Première HOFFMANN'S VERTELLINGEN Jacques Offenbach met Cora Canne Meijer Wilma Driessen Jeannette van Dijck Antoinette Tiemessen Conchita Gaston Marijke Franssen Johan van der Zahn Theo Baylé Chris Reumer Jos Burcksen Piet van den Berg Jos Borelli Gé Genemans Wim Koopman e.a Dirigent Leo Driehuys Prijzen van t 2.50 tot f 8.50 Coupons met bijbet ABONNEMENTEN A en B GELDIG „ Een bron van gezelligheid " Moderne woninginrichting P W BOUWHUYZEN Amsterd.straatweg 67 Telefoon 19798 ROTTERDAMS TONEEL PARKHOTEL donderdag 7 december 8 nar IRMA LA DOUCE muzikale comedie van Alexandre Breffort met Lia Dorana Steye van Brandenberg Peter Aryans Pieter Lutz John Lanting Willy Ruys Sacco van der Made Matthieu van Eysden OnneMolenkamp e.v.a ¦¦ Prijzen van f 3 - tot f 6.50 Co upons met bijbet.lBl BOELHÜIS « f te HUIS TER HEIDE TEL 03403-696 BOMBAY KIP met rijst en 12 Indiase e rechten incl 1 glas wiin en service f 6.50 o.c Des maandags gesloten Om contant geld De Firma C en H G VAN DAM te Wijk bij Duurstede / al op vrfldag 8 december 1961 des voormiddags tien uur op de hofstede „' t Goed ten Rijn " bewoond door de Fa milie Kleijn Rhijnauwense laan 1 te Bunnik wegens beëindiging van het bedrijf PUBLIEK VERKOPEN 1e gehele boerderij in venta - - i bestaande uit zwart merriepaard 19 kalfdragende koeien guiste koeien 7 vaarzen 1 stier 8 vaarspinkenen 4 ossen Al het vee Abortns-vrt | Voorts melk - kaas - en deel gereedschappen waaronder 80 I kam met elektromotor enig huisraadj alsmede di verse landbouwwerktuigen en gereedschappen waaron der Nichelson zwatkeerder een tractor merk Güldner platte wagen en boerenwa gen op luchtbanden twee gierbakken hooihark en het geen meer te voorschijn zal worden gebracht Uitgenummerd te bezichti gen ' s morgens voor de ver koping I MAISON BEUMER VERHUUR van moderne gelegen heidskleding V Heren Eigen ateliers Moison BEUMER A'damsestr.w 265/267 Buslijn 3 halte Acaciastraat Telefoon 41673 Ptatenbonnen ai f 3:60 f 6.25 f 10 f 20 ' verkrijgbaar bIJ uw grammofoonplatenhandelaar tot 17 / december / / wordt de stof die u koopt bij Wébé / geknipt voor u TELEVISIE VANAF ƒ 350 - Levering heel Nederland Volle garantie f80 - contant Restant / 3,50 per week Ook verkrijgbaar op door ons te verstrekken contantzegels. Ook verhuren wij tele visie f 20 — per maand exclusief antenne Hiervoor is geen aanbe taling verplicht Vraagt vrijblijvend ver tegen woordigersbezoek ELECTRONICA Planetenbaan 15 De Bilt Post Bilthoven Tel 03402 5067 b.g.g 020 945874 Electronlca ook voor radio's bandrecorders meubelen enz Geopend van 2 tot 6 uur Tevens dinsdag en don derdagavond van 8 tot half 10 demonstratie Voor exclnsieve BRUIDSJAPONNEN Malson „ Benmer " Toonaangevend zijn onze bruidstoiletten welke op eigen ateliers vervaardigd worden Moison BEUMER A'damsestr.w 265/267 Buslijn 3 halte Acaciastraat Telefoon 41673 door een deskun dige coupeuse en naar een door u gekocht patroon uit onze uitgebreide collectie van STIL SIMPLICITY BURDA en BUTTBRICK Wij brengen een mooie collectie Dames-Pantalons In Helanca Terlenka en wol versterkt met nylon Prijs va 1SJS Waar Natuurlijk bij SPECIAALZAAK Biedt zich aan FREE LANCE WERKENDE bouwkundige | /¦ FMMELOf o.a voor ontwerp direktie calculatie toezicht enz t.a.v Instellingen vereni gingen bedrijven of parti culier Br ond nr 2-6709 bur UN UJébé STEENWEG 49/53 UTRECHT Choontraat 7 vlakbij htt stadhuis Heden overleed geheel onverwachts in de leef tijd van 54 jaar onze nae dewerker de Heer F N M ROELANTS beheerder van het bedrijfsarchief Zijn heengaan wordt door ons allen diep betreurd Directie en personeel Laméris Instrumenten N.V 1 december 1961 Heden overleed tot onzs diepe droefheid onze lieve onvergetelijke Zuster Schoonzuster Tante en Oud-Tant « CATHARINA DE VRIES weduwe van 11 H M van Swieten in de ouderdom van 83 jaren Namens de familie Chr Ph de Vries Utrecht 1 dec 1961 Jutfaseweg 18 Thuis liever geen bezoek De overledene is opge baard in één der rouw kamers aan de Maliesingel 75 Bezoekuren van 9-17 uur en van 18-18.30 uur Zaterdag van 9-12 uur en van 15-16 uur Zondag van 14-16 uur De teraardebestelling is bepaald op dinsdag 5 de cember op de 2e alg be graafplaats te 14 uur Vertrek van de rouwka mer af te 13.45 uur Tot onze grote droefheid overleed heden zacht en kalm mijn lieve man onze lieve vader behuwd en grootvader JACOB VAN BODEGRAVEN in de ouderdom van 80 jaar Uit aller naam G van Bodegraven-van der Bijl De Bilt 1 dec 1961 Burg V Heemstra kwartier 273 Liever geen bezoek Geen bloemen Geen toespraak De teraardebestelling zal plaatshebben dinsdag 5 december om 15.00 uur op de algemene begraafplaats ] Brandenburg ' te De Bilt BEKENDMMINQ Burgemeester en Wethouders van De Bilt U brengen ter kennis van belanghebbenden dat van 4 t.m 18 dec 1961 ten Gemeentehuize kamer 21 van 10-12 uur voor de eigenaren van de aangren zende en nabij gelegen gron den is nedergelegd 1 een plan voor de bouw van een transitorium bevat tende College en practi cumzaal etc op een ter rein nabij de Hoofddijk ¦ kadastraal bekend in Ge meente De Bilt Sectie O nrs 43 ged en 44 ged en Gemeente Utrecht Sectie N nr 142 ged 2 een plan voor de bouwvan een biologisch labo ratorium op een terreinaan de Hoofddijk kada straal bekend in Sectie Onrs 35 ged 36 ged 38 ged en 39 ged De bouwplannen wijken af van het goedgekeurde uit breidingsplan omdat ge bouwd zal worden op grond bestemd voor Agrarische Be drijven I De bouwvergunningen zou den dus op grond hiervan geweigerd moeten worden Evenwel opent artikel 20 van de Wederopbouwwet de mo gelijkheid onder bepaalde omstandigheden en voor waarden desondanks de bouwvergunningen te ver lenen Burgemeester en Wethou ders hebben in beginsel geen bezwaar tegen het verlenen van de gevraagde bouwver gunningen en overwegen van de vorengenoemde mogelijk heid gebruik te maken Alvorens hiertoe over te gaan stellen zij de belang hebbenden in de gelegenheid van de bouwplannen kennis te nemen en eventuele be zwaren vóór 19 december ' 61 schriftelijk bij hun College la te dienen Bllthoven 29 nov 1961 Burgemeester en Wet houders voornoemd K Fabius voorzitter Damsté secretaris Notarissen LE NOBEL te Utrecht en RIJSTERBORGH te Maarssen zijn voorn op vrijdag 15 december 1961 n.m 2 uur in het Notarishuis te Utrecht Achter St Pieter 18 TE VEILEN het pand Korenbloem straat 43 te Utrecht groot 64 ca bev 5 ka mers en keuken lasten / 38,30 p j VRIJ VAN HUUR Bezicht di en do 2—4 uur Aanv behoudens toest Gem Huisv Bureau bij de bet uiterlijk 15 januari 1962 Inl en bilj bij genoemde no tarissen N.V UTRECHTSCHE GRONDBRIEFBANK in liquidatie Ondergetekende liquidatrice bericht hiermede dat de za ken van bovengenoemde N.V geheel zijn vereffend De rekening en verantwoor ding is neergelegd ten kan tore van het Handelsregister te Utrecht en bij ondergete kende yrecht 2 december 1961 Crediet - en Effectenbank N.T Kromm * Nieuw » Gnteht 8 Vifttofk UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Kijk dat is E R R E S televisie Kijk hei haarscherpe en toch fluweelzoehte beeld - volko men outomotisch geregeld door de verfijnde ERRES techniek Kijk de strakke slanke edel-houten toestellen Dat is Creatie ' 62 - ERRES televisie naar Uw persoonlijke smaak Ga voor de prachtige kleurenfolder en demonstratie naar de ERRES-DEALER voor UTRECHT en OMSTREKEN ERRES televisie • slechts 25 tot 32 cm diep ReMbvonof/695i - TELEFOON 33612 — UTRECHT DAMSTRAAT 56-60 — ruime parkeergelegenheid rHESSING'S AUTOMOBIELBEDRIJF Mercedes Benz type 220 S E 1960 met schuif dal - ƒ 13.500 Mercedes Benz 220 S 1959 met schuifdak en radio ƒ 7.750 Buick 1960 type Le Sabre ƒ 13.500 Ford Thunderbird 1959 met radio ƒ 13.500 Ford Corsul 1700 de Luxe 1960 ƒ 5.450 Ford Consul 1700 de Luxe 1959 ƒ 4.450 Ford Consul 1958 ƒ 3.650 Ford Consul 1957 ƒ 3.250 Furd Taunus 17 M 1958 ƒ 3.950 2 Ford Anglia 1959 ƒ 3.350 Ford Prefect 1958 m tadio ƒ 2.650 Opel Kapitan 1960 met radio ƒ 7.950 Volkswagen de Luxe 1<>60 ƒ 4.350 Volkswagen de Luxe 1959 ƒ 3.750 Volkswagen de Luxe 1958 ƒ 3.550 Volkswagen de Luxe 1957 met roldak en radio ƒ 3.250 Volkswagen de Luxe 1957 ƒ 2.950 Volkswagen Bestel / Kombil961m radio ƒ 4.650 Volkswagen Bestel / Kombi I960 m radio enz ƒ 4.350 Volkswagen Bestel 1959 ƒ 3.650 Renault Oauphine ao Luxe 1960 ƒ 3.750 Renault Dauphine de Luxe 1958 ƒ 3.100 VEILIG kopen VEILIG rijden HESSING staat GARANT voor BEIDE Opel KapitSn de Luxe ' 959 m roldak ƒ 6.250 Opel Caravan 1958 ƒ 4.500 Opel Rekord 1958 ƒ 3.950 Opel Caravan 1955 ƒ 2.350 Citroen Ideal I960 met radio ƒ 6.250 2 Citroen Ideals 1959 m schuifd per stuk ƒ 4.750 Citroen 2 CV de Luxe 1960 ƒ 2.950 Citroen 2 CV 1959 ƒ 2.650 üimca Ariane ' 59-'60 met radio ƒ 3.750 Simca Elvsée 1959 M.75 Sirara Ei.vsée 1959 f 3.550 Austin 4 35 1957 ƒ 2.350 D.K.W 1958 hardtop met radio ƒ 3.750 Peugeot 403 1959 m schuifdai ' ƒ 4.750 Karmann Ghia 1960 met radio enz ƒ 6.750 FINANCIEREN - INRUILEN VERKOOP Utrecht ütrechtseweg 336-338 — DE BILT Telefoon 60409 030 SERVICE-AFD ' s-Gravesandestraat 25 Zondags van 2—6 uur geopend ^ Illllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllillllllllillllilllilililillllllililllllililiili drukkerij vijlbrïef — utrecht thcins schoutenstraat 6 Hllllllllillllllillllllllllllllltllllillllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll telefoon 120 20 n Kooklucht en condens verdwijnt waar een voopsTRnnr IS • tel.i3ZZ6 • utpecht XPELAMR verschijnt I Meer dan SO-jarige ventilatle-ervaring van Woods General Electric komt tot uitdrukking in deze door slaggevende voordelen INDIENSTSTELLINGAUTOMATISCHE ^ HALVEOVERWEGBOMEN In de spoorlijn Hilversum • Utrecht bij km 11.858 zal de overweg in da Volkomen geruisloze trillingvrije motor Keus uit 6 prachtige door-en-door kleuren dus:voor elk interieur een passende lneigie heeft vrijdag in Washington meegedeeld dat op 10 dec op 40 km len zuidoosten van Carlsbad Nicuw-Mexico de eerste strikt vreedzame Amerikaanse kern proef zal worden gehouden De bom zal ondergronds tot ontploffing ge bracht worden en zal geen radio actieve neerslag veroorzaken De proef wordt genomen fai het kader van het programma „ ploeg schaar dat ten doel heeft econo mische waarde van bepaalde gebie den te verhogen De explosie zal een kracht hebben van 5 kiloton Vertegenwoordigers van alle lid-staten van de Verenigde Naties kunnen de proef bijwonen wanneer zij dit willen De t)om wordt op de bodem van een 360 meter diepe tunnel tot ontploffing gebracht Onder de operatie „ ploegschaar " zullen tevens grote kunstmatige ha vens worden aangelegd en mijnen met kleine opbrengst worden ont gonnen De commissie voor atoom energie hoopt bovendien voor de geneeskunde en industrie isotopen te verkrijgen ir <^ s0éXA J>A6 VaM DG VERSCMEUROe RITTEN KAAETE^M • eK KoMfT éSEM VROUW al ^/ ÜTlQSiHT ' WIL 3 - St^EEU - öveeysHTNUNOs MA^LANPSC-HAP^WOPÜN EEJ^TE-pïZöMO'ne VAM 5r ~— pe^BORe-M V MGT M.O.t.&.'BöOP UmH > EXCUSES MM EEN 6En;£UR€N $ WöARPia MièVQS » - ^ TANP uwe ÉMlIvJÊMTie eE-iMeiED eEM ' Baaisp 
Voorbereiding distributie televisie in België Ds J A van Nie veertig jaar predikant onze kleintjes hebben groot succes Gebruikte auto's Momenteel diverse wagens voorradig welke alle met garantie worden verkocht O.a OPEL KAPITSN STUDEBAKER 2 deurs hardtop CITROEN 6 cylinder Eventueel gemakkelijke be talingsvoorwaarden in over leg te regelen Belt u ons eens 03404-8425 ROZENSTRAAT 8 ¦ ZEIST Inruil van alles mogelijk Ook ' s zondags geopend I Nappaline waterdichte VESTEN en COLBERTS rHONDERSl OCCASIONS VS gebeurtenissen in Dominicaanse Rep stap achteruit Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft vrijdag voor de tweede maal in 24 uur een ver klaring uitgegeven over de politieke toestand in de Dominicaanse Repu bliek Hierin wordt gezegd dat de Ver enigde Staten vrezen dat de gebeur tenissen van donderdag j.l — toen er een militaire junta werd gevormd onder leiding van president Balaguer — een stap achteruit zijn bij de vor deringen van de Dominicanen op de weg naar totstandkoming ener iemo cratische regering Het ministerie vervolgt Deze ont wikkeling is vooral teleurstellend met het oog op de aanzienlijke vor deringen die in de afgelopen maan den zijn gemaakt met het democrati seren van de Dominicaanse Repu bliek Er hebben zich vrijdag wanordelijk heden in San Domingo de hoofdstadder Dominicaanse Republiek voorge daan die aan een vrouw het leven hebben gekost terwijl ten minste nieuwe automatisc(be haJive overweg twee vrouwen jwerden gewond ' bomen aixobs WONINGRUIL Nijmegen—utrecht omgeviBf Moderne vrije 6-KAMERWONING douche schuur tuin f 80 — p mnd Ruilen dito woning of flat hogere huur geen bezwaar Br onder nr 2-6608 bur UN Poging voor ons land nog zonder resultaat gebleven Van onze Brusselse correspondent Een van de belangrykste beletse len tegen hei Invoeren van een tv Jistrlbutie In Bel^rië schünt op het punt te staan uit de weg te worden geruimd Naar de Gazet van Antwerpen mededeelt is er tus sen een werlfgroep uit het beperkt ministerieel comité dat het desbe treffend koninidük besluit moet voorbereiden en de installateurs van een tv-distributienet en de han delaren in tv-toestellen een voorlo pig akkoord bereikt De installateurs zouden zich ver binden bjj de aansluiting een adap tie-apparaat te leveren zodat ieder toestel op het distributienet zou kunnen worden aangesloten Die toestellen zouden zij niet verkopen maar wel de speciale toestellen die alleen geschikt zön voor ontvangst via het distributienet Een nieuw opgerichte tv distributiemaatschap-PÜ uit Brussel heeft reeds 25 fir ma's met contracten afgesloten om dadelijk na het afkondigen van het Oe Thant Tsjombe is onevenwichtig D waarnemend secretaris-geneiaal van de V.N de Birmaan Oe Thant heeft vrijdag op zijn eerste pers conferentie in New York verklaard dat de belangrijksie zorg voor de volkerenorganisatie de kwestie Kc - go is en het vinden van de fi nanciën om het optreden van de V.N in dat land te bekostigen Daar na kwam zijns inziens het ' vraag stuk van de reorganisatie van het secretariaat-generaal van de V.N Oe Thaet deelde mee dat hij de laatste hand legt aan een algemeen plan orr de resoluties van de Veilig heidsraad inzake Kongo ten uitvoer te leggen Hierin nam de verwijde ring van de huurlingen een belang rijke plaats in Over Tsjombe zei de waarnemend secretaris-generaal dat hij uit ge sprekken met mensen die de pre mier van Katanga kennen de in druk had gekregen dat deze een „ zeer onevenwichtig man ' is Ge'vraagd naar de omstandigheden waarin die V.N zich uit de Kongo moeten terugtrekken verklaarde Oe Thanit dait ddt het geval zal zijn als de resoluties van de V.N „ ijevre digend ' zijn uitgevoerd of wanneer de Veiligiheddsraad mocht besluiten ongeacht de mate waarin deze re soluties ten uitvoer zijn gelegd de V.N.-strijdmaciht terug te trekken Dit laatste zou ook kunnen geschie den wanneer hij de Veiligheidsraad zou moeten meedelen dat de mid delen ontbreken om het optreden in Kongo voort te zetten Vergadering Hilversum „ Kop van radio en tv gaat eraf " Van onze correspondent Meneer de staatssecretaris bet beleid dat u voor de minister voert zou slechts te karakteriseren zijn met de woorden misbruik door macht ' Deze uitlating van mr Van Doorn voorzitter van de K.R.O gedaan tijdens een bespreking met de hoogste instanties over de salarissen van omroep en televisiepersoneel citeerde Mercnrius voorzitter Heljer vannacht in de Expohal tijdens de zoveelste bijeenkomst van die mede werkers om aan te tonen dat er tijdens het loonoverleg met de vuist op tafel is geslagen Het vermocht de enkele honderden aanwezigen onder wie vele onge organiseerden voor wie deze voor lichtingsbijeenkomst door de perso neelsraad in hoofdzaak was bedoeld niet of weinig te imponeren Zij zaten wat verloren bijeen in de immense hal De regen was spel breekster Ongetwijfeld maar uit de slechte opkomst viel toch ook wel duidelijk af te leiden dat de sta ¦ kingsstroom is geluwd en het vuur geblust De meerderheid berust Toch blijft het vuurtje smeulen want Ben Steggerda als president van de personeelsraad angstvallig wakend voor emotionele „ uitspat tingen " tijdens het debat liet zich aan het eind van de bijeenkomst even gaan toen hij stelde „ Ik moet er gewoon niet aan denken wat er gebeuren gaat als per 1962 niet zo'n gunstig mogelijk resultaat mt de bus komt of dat deze slepende kwes tie nogmaals voor onbepaalde tijd wordt verdaagd Dan wordt de kop van radio en t.v eraf geslagen — Randstad n.v voor automobielhandel De Internationale Industrie - en Handelsvereeniging N.V in Rotter dam heeft opgericht automobielbe drijf Randstad NV eveneens in Rot terdam Het doel van deze nieuwe N.V is o.a de handel in en de in en uitvoer van automobielen en de uitoefening van het garagebedrijf Van het maatschappelijk kapitaal ad ƒ min is ƒ 200.000 geplaatst De directie wordt gevoerd door de heren G Bakker Schut in Wasse naar en D Wolters in Rotterdam judo - Kano voorzitter - federatie Tijdens het congres van de inter nationale judo federatie dat in Parijs wordt gehouden is met algemene stemmen de Japanner Kano tot tire sident gekozen Het bestuur werd verder als volgt samengesteld Bon net-Maury Frankrijk secretaris-ge neraal en Delforge België penning meester De vice-presidenten zullen tijdens de algemene vergadering van zondagmorgen worden gekozen Fermi-prfjs uitgereikt Dr Hans Bethe een der geleer den die de eerste atoombom heb ben voorbereid heeft vrijdag uit handen van president Kennedy op het Witte Huis de Enrico Fermi prijs ontvangen Deze prijs die wordt verleend voor prestaties op het gebied van kernenergie bestaat uit een gouden medaille en 50.000 dollar Dit ig de vtjfde maal dat zQ is toegek«nd desbetreffend koninklijk besluit met de installatie van het net te kun nen beginnen Het is de bedoeling dat de aan geslotenen uit zeven kanalen kun nen kiezen De meeste van hen ontvangen met een gewone tv an-tenne drie of vier kanalen Brussel Vlaams Brussel Waals Rtjssel Parijs en in Belgisch-Limburg ook wel Roermond Het nieuwe koninklijke besluit zal ook de kwestie regelen van een andere vorm van tv-distributie nl met centrale ontvangstantennes voor een dorp of voor een wijk van stad Een Belgisch maatschappij heeft ook plannen gehad een dergelijk ontvangstsysteen ' in Nederland in gevoerd te krijgen Tot nu toe schij nen die plannen geeji resultaat te hebben gebracht Unitrust N*V * De N.V Slavenburg's Bank in Rotterdam en Mahler's Bank N.V in Amsterdam hebben opgericht de N.V Trust en Beheermaatschappij Unitrust in Amsterdam Deze nieu we n.v beoogt o.m het behartigen van financiële belangen van derden in en buiten Nederland het bü geld leningen waaremen en handhaven als trustee van de rechten en belan gen van schuldeisers ' t in bewaring nemen van gelden effecten of an dere waarden enz van het maat schappelijk kapitaal ad ƒ 100.000 is ƒ 20.000 geplaatst Slavenburg neemt deel voor ƒ 19.000 Mahler v ƒ 1000 De directie zal worden gevoerd door de heer E M Kuipers Maandag II december is het 40 jaar geleden dat ds J A van Nie uit Utrecht werd bevestigd als predikant in de Nederlandse hervormde kerk Johannes Arnoldus van Nie werd 3 augustus 1893 te Zeist geboren Hij bezocht het gymnasium te Utrecht waar hij ook aan de universiteit stu deerde eerst scheikunde later theo logie Op 11 december 1921 werd ds Van Nie door de thans wijlen Utrechtse predikant ds J Goslinga bevestigd als predikant van de hervormde ge meente van Rijnsaterwoude Daarna stond ds Van Nie te Moercapelle Zetten Andelst Hoogeveen en ' s Gra-veland Op 1 mei 1959 werd hem op 65-jarige leeftijd emeritaat verleend Na zijn emeritaat vestigde ds Van Nie zich te Utrecht waar hij in wijk gemeente 15 Mariëndaal nog bijstand in het pastoraat verleent Ds Van Nie heeft in het kerkelijk leven een vooraanstaande plaats in genomen en heeft veel bestuursfunc ties vervuld en zitting gehad in tal van colleges en commissies Van zijn hand verscheen een pre kenbundel Geteld of Geroepen een leerboekje De Catechismus een boek over het verzet Bericht van Grote Jan en verder publiceerde hij artike len in periodieken In de oorlogsjaren nam ds Van Nie CoUette Dereal — eindeïijTc — voor de t.v camera's Nadat ze een dag gewacht had in haar Amsterdams hotel vanwege de t.v.-staking kon de Franse zangeres vrijdag begin nen met de opnamen voor het AVRO-programma Domino van Ka rel Prior dat op de filmband wordt vastgelegd en in een van de volgen de weken op de bwis zal komen Col lette Dereal tijdens de repetities Krachtiger acties teilen de OAS De Franse premier Debré heeft vrijdag te Parijs met de leden van het kernkabinet beraadslaagd over maatregelen om de strijd tegen de uiterst rechtse ondergrondse organi satie van Europeanen in Algerije het geheime leger OAS krachtiger te kunnen voeren Br is ook gespro ken over het met meer kracht te gengaan van het plegen van aan slagen door leden van de Algerijnse rebellenorganisatie FUST Er is niets medegedeeld over ge nomen beslissingen Bij vechtpartijen en aanslagen in Algerije zijn vrijdag 14 mensen om het leven gekomen en 31 gewond Rode overwinning bij Britse elektriciens Op een conferentie van de Brit se bond van elektriciens in Has tings gehouden hebben de com munisten een overwinning behaald Besloten werd namelijk het be stuur waarin niet-communisten de meerderheid vormen niet langer te erkennen als het toporgaan voor de bepaling van de bondspolitiek Die zal voortaan worden uitge maakt door de jaarlijkse conferen tie van gedelegeerden waarop de communisten doorgaans de meer derheid vormen Het nieuwe — niet communisti-sche — bestuur was in november gekozen nadat vijf bondsleden door een rechtbank schuldig waren be vonden aan fraude bij bondsver kiezingen Na dit proces werd de bond uit het Britse vakverbond TUC gestoten actief deel aan het verzet Hij moest van februari 1943 tot aan de bevrij ding in mei 1945 ruim twee jaar on derduiken In die periode regelde hij de spionage e * het verzet in zuid Drenthe Tevens was hij daar veld prediker bij de verzetsbeweging en ook geestelijk verzorger van de ge allieerde piloten die in die streken verborgen werden gehouden Hij werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau Verder is hij ook drager van het Oorlogsher inneringskruis en het Kruis van Ver dienste Het ligt niet in de bedoeling van ds Van Nie een herdenkingsrede uit te spreken of te recipiëren Hij zal 11 december elders doorbrengen Twee juhüarissen hij N.S gehuldigd De heer J J Kaptein werd vrij dag in de personeelszaal van de Ne derlandse Spoorwegen te Utrecht ontvangen in verband met zijn 25 jarig dienstjubileum De heer Kap tein die als staffunctionaris van per soneelszaken voor de centrale in koop en magazijndienst alsmede de afdeling seinwezen optreedt werd toegesproken door de hoofdin genieur W Jansen namens de chefs van beide diensten Hoofdingenieur A Heystek sprak vervolgens na mens het personeel van het sein wezen Hierna voerde het woord de chef medische zaken de heer P J E Hovingh drs J ^ Bartstra en ir H Wiemans waarbij de jubilaris een fotocamera werd overhandigd Van de drie vakverenigingen kreeg de heer Kaptein even zovele kistjes sigaren aangeboden Mevrouw Kap tein werd bedacht met een aardige bloemenattentie Ook de heer J Burmanjer hoofd commies van de tweede afdeling van de dienst van het vervoer vier de zijn zilveren jubileum Op zijn bureau wagenverdeling werd de jubilaris toegesproken door zijn af delingschef mr H J Kruyt verder voerde de heer J Wienen een der oudste personeelsleden van het bu reau het woord De heer Burman jer kreeg namens zijn collega's twee schemerlampen aangeboden C A van Bentum overleden Op 65-jarige leeftyd is de heer C A van Bentum te Utrecht na een kortstondige ziekte overleden HQ was beherend vennoot van de N.V aannemersbedryt voorheen de firma 3 Knap in Utrecht en Amsterdam De heer Van Bentum kwam reeds op jeugdige leeftijd in de bouw wereld en werd daarin een goed en ibekend vakman De afgelopen 36 jaar werfcte hij bij de firma samen met de heer W Schumacher De begrafenis heeft dinsdag 5 de cember om 11.15 uur plaats op de r-k begraafplaats aan de Prinsesse laan Nieuw gebouw NV v AA De Nederlandse vereniging van artsen-automobilisten neemt donder dag 14 december haar nieuw gebouw Burgemeester Reigerstraat 89 te Utrecht in gebruik Ter gelegenheid hiervan houdt men die dag een ont vangst om 16 uur BENOEMINGEN RAAD VOOR DE VOLKSHUISVESTING Tot leden in de voorlopige raad voor de volkshuisvesting zijn de vol gende Utrechters benoemd Mr F H J J Andriessen als vertegenwoordiger van het katho liek instituut voor volkshuisvesting de heer J Bosman als vertegen woordiger van de katholieke bouw vakarbeidersbond St Joseph de heer J van Eibergen als vertegen woordiger van de Nederlandse chr bond van werknemers in de hout - en bouwnijverheid de heer J Vis scher als vertegenwoordiger van het verbond van christelijke woning bouwverenigingen en - stichtingen in Nederland en de heer W A H W M Janssen Notebomenlaan afgesloten Van 4 tot 9 december zal de spoorwegovergang aan de Notebo menlaan in Utrecht voor alle ver keer zij r afgesloten De weg zal wor den verbreed in verband met de Zaterdag 2 december 1961 New Printed In London I Tta CmmAs SaEN(?iSSI An infernafional daily newspaper published in Boston U.S.A • A daily newspaper read by 4200 newspaper editorsin 50 lands around the world dedicated to indi vidual progress and freedom Subscriptions are accepted by Christian Sciene Reading Rooms lownaplein Laren N.H 19-A Torenlaan Leeuwarden 33-B Wijb de Geeststraat Rotterdam 7 St Janstraat Utrecht 5 Pieterskerkhof Amsterdam 68 P C Hooft - straat Arnhem V.U Gebouw 42 Rijnstraat Haarlem 36 Raamsingel The Hague 13 Anna Pau - at f 65.70 for one year or f 16.45 for three months A complimentary copy on raquesl uoor wie zuinigheid betracht en toch kwaliteit verwacht GADEILA C H T VOOR KANTOOR EN TEKENKAMER VOOR AANNEMER EN ARCHITECT Pas getrouwd getrouwd Met een bent U altijd het beste afl De stofzuiger die U het leven verlicht Oer solide geweldige zuig kracht perfecte afwerking Zie onze complete koUektie — voor ieders wens ieders behoefte Wij demonstreren U de Buton vrijblij vend RUTON RX 700 ^ Sierlijke slede-stofzuiger met 500 Watt motor en plastic slang Veilige stootranden anti kras wieltjes en draaibare metalen hulpstukken In rood blauw of groen leverbaar Prijs compleet met 10 hulpstukken f 145 RUTONNETTE Moderne hand/steelstofzuiger voorde kleine woning of handige twee de stofzuiger die altijd bedrijfs klaar staat en weinig ruimte in - kneemt ' Prijs f 119 RUTON RX 500 Uiterst luxueuze slede-stofzuiger voorzien van verchroomde kappen hoogglanzend in fraaie tinten ge spoten 500 Watt motor Leverbaar in rood en blauw Prijs compleet met 10 hulpstuken ^ f 155 - Radio TOLSTEEG Speciaal voor televisie TWIJNSTKAAT 46 UTRECHT Telefoon 29870 FR BERNHABDSTR 46 BTJNNIK Telefoon 03405-484 nu OPLAGE S7.000 exemplaren U.I1 Modem » Actueel Betrouwbaar De beste en daarom de grootste krant in Drift 23 - Utrecht Midden-Nederisnd Telefoon 16431 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD het geschenk JAARBOEK 1962 Wie Wat Waar Jaaroverzicht gebeurtenissen Necrologie bekende personen Regering parlement gemeenten rijkspersoneel Belastingen Bevolking Wereld havens div gegevens Uniformen militaire kapellen en politie in kleur Het reddingswezen Verkeer TV en Radio Wetenschap Letterkunde Kunst Zangeressen en zangers lied en oratorium Jazz Sport statis tieken Toto Film EN NOG VEEL MEER t ƒ 2.40 aan onze loketten bf | toezending wordt dit bedrag verhoogd met f 0.45 verzendkosten Talrijke wetenswaardigheden en iltuitratiet • 4 Ideurenpagtna '^ Verkrijgbaar bfl Utreciitsch Nieuwsblad N.V DRIFT 23 UTRECHT TE KOOP AANGEBODEN fe Ufrechf Driekamerflat met berging In de nabijheid van Tolsteegplantsoen Indeling woonkamer keuken 2 slaap kamers toilet en douchecel Koopsom ƒ 27.500 — k.l Inl worden gaarne verstrekt door Mak.kantoor J W van Eykelenburg Soestdij kerstraat weg 7 HILVERSUM Telefonisch te bereiken onder nr 02950—12074 of 03463—489 ^^^^'^?¦ ^ ^^?^^^^^^?¦^¦^¦?^^^^^'?^^?^?^?•^•»»- FLATGEBOUW BEIiELUXLAAN Royale 3-kamerflats met cv Pegus en badkamer Koopsom f29.750 - Hypotheek beschikbaar tot f 22.500 — Vrije vestiging Oplevering begin 1963 Inl Makelaars H J C Pieters en Zn Janskerkhof 24 telefoon 14906 na 18.00 uur 60582 10 merken T.V en RADIO 100 °/« garantie en service TELEVISIE v.a f2.50 per week volgens geheel nieuw financierinassysteem Eerste betaling na 3 mnd Zowel bij contante betaling maximaal 12 maanden als bij financiering tot f250 goedkoper Geen hinderlijke informaties en nog vele andere voordelen kleur zwart Een vlotte en sportieve dracht Prijs 42,50 en 56,50 Waar Natuurlijk bij SPECIAALZAAK Ook koelkasten wasmachines centrifuges en band recorders reeds voor f 140 — zonder aanbetaling Ge detailleerde inl over alle merken N V P Spui 110 Oen Haag TE KOOP AUSTIN A 152 bestelwagen laadvermogen 1150 kg Bouwjaar 1957 Incl verw.-install N.V RAMU LANGE NIEÜWSTR 10—14 Woudenberg In opdracht N.V „ Strokenbouw " Fmmelot moderne midden standswoningen met schuur of garage STEENWEG 49/53 UTRECHT Sint-Nicolaas-geschenken Mantelcouture in suède leder Een geschenk waar van U beiden nog jarenlang plezier zult hebben Suède blijvend modieus wind - en waterdicht. Het is behaaglijk suède te dragen Prijzen v.a 147,50 Lange suède mantels va 225 - Malson de Bonneterie Koopsommen vanaf / 26.500 — k.k Financ mogelijk tot ƒ 24.900 - Inl N.V UMACO Maliebaan 63 Utrecht Tel 030—11877 Na 19 uur 02950-45982 en G H VOORMA & ZN G V Amstelstraat 231 Hilversum Tel 02950—49998 Na 19.00 uur 13048 ruime fceuze uit diverse merken waaronder Alfa Romeo 1961 Volkswagen 1961 Valiant V-200 1961 Da de Luxe 1961 UNIEK AANBOD TELEVISIE 43 cm vanaf ƒ 120 — 53 cm vanaf ƒ 250,—61 cm ƒ 425 — Alle in prima staat Min de Visserstr 72 Telefoon 41574 Pontiac 1961 Chevrolet 1960 Renault Gordini 1960 Auto Union 1960 Mercedes-Benz 1960 Studebaker Lark 1960 Vauxhall Velox 1960 Nachtegaalstraat 16-18 Utrecht Onze zaak is tot 9 mir ' s avonds geopend Sunbeam Alpine 1960 Opel „ 1700 " 1960 Daf de Luxe 1960 Peugeot „ 403 " 1960 Ford Fairlane 1960 Opel Kapitan „ L " 1960 Jaguar XK 150 1959 Jaguar 3,4 Itr 1959 Studebaker Hawk 1959 TE KOOP MORRIS 250 kg bestelwagen met zijruiten bouwjaar 1956 Tncl verw - install N.V RAMU LANGE NIEUWSTB 10—14 Chrysler 1e Baron ' 1958 Chevrolet Bestel 1956 ledere wagen is voorzien van een officieel keurings rapport en wordt verkocht onder dezelfde garantie als een nieuwe Inruilen en ' financieren mogelijk WOUDENBER0 Ö3498 - 334 en 5T2 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 2 december 1961 Rechtsgeldigheid van de Bovag'clausule Advertentie ^ iirelke viragen hebt een dezer twee Is da aangewezen 33 « Wj Door een medewerker De leden van de Bond van Antomoblel - Garage - en Aanverwante Bedreven tracbten alle risico's die aan de uitoefening van hun bedre ven zyn verbonden af te wentelen op hun Iilanten Dit geschiedt met behulp van de zogenaamde Bovag-clausule luidende „ BÜ aanvaarding van opdrachten tot stalling verzorging herstelling berijden enz van niotorrütuigen geldt steeds de conditie onzerz^ds dat wQ voor dief stal verlies tenietgaan beschadiging of welke schade ook in geen enkel opzicht aansprakelök zullen z^n behalve voor zover blqkt van ernstige tekortkoming van de bestuurder(s der zaak persoonlijk en dat onze clientèle ons vrqwaart tegen alle schade en aansprakelijkheid Jegens derden " Het curiosum van Monnikendam Napoleonbedstede trekt steeds meer slapers Clark Qahle wilde ervoor terugkeren **** Advertentie WILT U NAAR DE WINTERSPORT Ga dan nog enige tijd werken als free lance steno typiste ^ BUREAU 5TENOTYP '' TT beschikt dan straks over een aardige reissom Hoge netto inkomsten Snelle « ö Maliebaan 121 Utrecht tel 17978 DE GROOTSTE ONDER ONZE SPECHTEN Ingevolge deze clausule zal deklant geen aanspraak kunnen ma ken op vergoeding van schade ont staan door een verkeerd verrichtereparatie of door een aanrijding bijeen proefrit Door het aan de Bo.vag clausule verbonCan vrijwa ringsbeding kan de garagehouderde schadevergoeding welke hij aanderden verschuldigd is op de klantverhalen Als een monteur eenproefrit met een auto van een klantmaakt en daarbij een voetganger opeen voetgangersoversteekplaats aanrijdt en ernstig verwondt zal liet slachtoffer schadevergoeding kunnen eisen van de garagehouder als aansprakelijk werkgever Krachtens het vrijwaringsbeding zal deze op zijn beurt verhaal kun nen maken op de klant De garagehouders zeggen dat xy de Bovag-clausule niet kun nen missen omdat hun risico's anders te groot zouden worden maar in kringen van automobi listen is de Bovag-clausule niet bepaald populair Herhaalde lijk heeft men getracht aan de • werking van de Bovag-clausule te ontkomen Uit de recht spraak is gebleken dat de ga ragehouder in drie gevallen geen beroep op de clausule kan doen De woorden van de clausule hou den reeds in dat de garagehouder geen beroep op haar kan doen in dien hü persoonlijk in ernstige ma te tekort is geschoten In de twee de plaats zal de clausule buiten toe passing moeten blijven indien zij geen bestanddeel vormt van de overeenkomst welke de garagehou der en zijn klant hebben gesloten Ten slotte is het aan het clausule verbonden vrijwaringsbeding nie tig indien mocht blijken dat het beding in strijd is met de goede ze den Tekortkoming Een garagehouder had zijn gara ge overgelaten aan het toezicht van een 13 k 14-jar;ge zoon Deze verliet uit speelsheid zijn post Een ande re jongen maakte van de gelegen heid gebruik in de auto van een klant te stappen Hy reed met de auto weg en veroorzaakte schade Met een beroep op de Bovag-clau sule weigerde de garagehouder de schade te vergoeden De kantonrechter te Rotterdam die deze zaak te beoordelen kreeg achtte de zorgeloze handelwijze van de garagehouder een zodanig ernstige tekortkoming van de gara gehouder persoonlijk dat diens aan sprakelijkheid niet door de Bovag clausule kon worden opgeheven Gehruikelijk beding Een eerste vereiste voor de rechtsgeldigheid van de clausule is dat zü een onderdeel vormt van de overeenkomst welke de garagehou - Mi lijn eerste kennismaking met de nogal zeldzame zwarte specht da teert al van vele jaren geleden Door een toeval was ik er achter gekomen waar de vogel beter ge zegd het vogelpaar zün nestholte had gemaakt In mijn eentje ben Ik toen op een vroege morgen in mei op enige afstand van de nestboom gaan zitten en wel zo dat ik de opening in de beukestam goed in ' t vizier had Het bos was nog maar nauwelijks ontwaakt zo vroeg was het Een ijle mist hing tussen de hoog oprij zende bomen die met hun hoofden reeds in het zonlicht stonden Dat licht viel schuin tussen de stam men door speelde over het tere T?as uitgelopen groen en sprenkelde vonkjes op de oude bruine bladeren van de herfst Er zong een rood borst Een watervalletje van toon tjes niet meer dan een siddering van geluid Er dwarrelde van struik naar struik een lichtgroen vogeltje dat een uiterst bescheiden verhaal tje prevelde Het was de fluiter een door Sjouke V d Zee echt bosvogeltje dat met z'n tril lertje de wijde stilte brak Men kan lezen over de natuur zo veel men wil geen beschrijving kan de sensatie geven van zulk gedul dig wachten in een doodstille omge ving van dat gespannen luisteren naar een vogelroep en " dat turen tussen de bomen door naar een nog onbekende verschijning Er passeert een matineuze fietser die wel drie keer moet omkijken voor het tot hem doordringt dat er werkelijk een levend wezen zo roer loos zit aan de voet van een reu lenspar Laat ' m kijken laat ' m fietsen als mijn zwarte specht zich maar wil vertonen Er zeuren een paar muggen om mijn hoofd feest gangers van de zoele meinacht nachtbrakers die net iets te veel aandacht voor mij aan de dag leg gen ¦ i n dan is er die merkwaardige roep plotseling en vlakbij Kru kru-kru - kru en plok alsof hU er te genaan wordt gegooid zo plakt hvi hoorbaar tegen de boom in de ty pische spechtenhouding de kop naar achteren de staartveren ge steund tegen de schors de sterke Klimvoeten tegen de oppening ge slagen Duidelijk geel is z'n forse « navel geel zijn ook de ogen en donker kleurt het rood op zijn kop Hij ziet er wat rafelig uit nu hij • ven maar als onderzoekend ha jnen aan de binnenzijde van tim ooomgat der en zyn klant hebben gesloten Meestal stelt de garagehouder zich op het standpunt dat de clausule een bestendig gebruikelijk beding is Volgens het Burgerlijk Wetboek worden bestendig gebruikelqke be dingen stilzwijgend geacht in de overeenkomst te zijn begrepen of schoon zij daarbij niet zqn uitge drukt Teneinde te bevorderen dat de clausule als een bestendig gebruike lijk beding zal worden aanvaard heeft de Bovag haar leden verplicht het bekende Bovag-schild waarop de volledige tekst van de clausule is weergegeven in hun garages op een voor bezoekers zichtbare wijze aan te brengen In een recent arrest heeft de Ho ge Raad enkele normen gegeven naar welke beoordeeld moet wor den of de clausule in een bepaald geval kan gelden als een bestendig gebruikelijk beding In het alge meen zal de omstandigheid dat in een bepaalde bedrijfstak een be langrijke meerderheid der onderne mers gewoon is in de overeenkom sten met hun klanten een bepaald beding op te nemen tot de conclu sie mogen leiden dat in die be drijfstak zulk een beding als een be stendig gebruikelijk beding heeft te gelden Maar anders is het indien de tot die meerderheid behorende ondernemers dit beding slechts plegen te maken uit hoofde van hun lidmaatschap van een be paalde organisatie welke dat beding aan zijn leden voor schrijft In zo'n geval zal het beding slechts als een bestendig gebruikelijk beding voor de ge hele bedrijfstak mogen gelden indien het gebruik van dat be ding ook tot de buiten die orga nisatie staande ondernemers is doorgedrongen Blijkt zulks niet dan zal het des betreffende beding alleen in de kring van de tot die organisatie be horende ondernemers als een be stendig gebruikelijk beding kunnen gelden De Hoge Raad stelde daarbij nog als voorwaarde dat de klant weet of kan weten dat zijn weder partij tot die organisatie behoort en daardoor op de gelding van het be ding bedacht kan zijn Goede zeden Het in de clausule opgenomen vrijwaringsbeding belast de klant met een vrijwaringsplicht voor de gevolgen van handelingen waaraan hij part noch deel heeft Tegenover deze plicht staat geen aanwijsbaar voordeel De klant moet het beding vaak noodgedwongen aanvaarden omdat hij anders niet geholpen wordt Is het beding nu krachteloos wegens strijd met de goede zeden De Hoge Raad heeft beslist dat deze vraag beantwoord moet wor den aan de hand van de bijzondere omstandigheden van elk geval Na deze uitspraak heeft het Gerechtshof Dan neemt de specht een duik en verdwijnt voorover in het hol Nu zal ' t mij benieuwen wat nu het eerst te zien komt zijn staart of ztjn kop Even wachten gespannen opletten kijk daar is hij weer net jes met de kop naar boven Dus onze vrind heeft zich daarbinnen kunnen omdraaien Dan moet het daar behoorlijk ruim zijn en diep ook Dat klopt een arm gaat er tot de elleboog in Weg vliegt de vogel op spechten - te ' s-Hertogenbosch twee gevallen beoordeeld met verschillend resul taat In het eerste geval defcte de ver zekering van de auto-eigenaar ook het risico van wettelijke aansprake lijkheid van de garagehouder en de monteur toen laatstgenoemde een ongeval veroorzaakte Het vrijwa ringsbeding legde dus niet een on evenredig zware verplichting op de auto-eigenaar daar immers diens verzekeraar verpliöht was aan de garagehouder het bedrag te vergoe den dat deze la,atste aan het slacht offer moest betalen Op grond van deze bijzondere omstandigheden be sliste het Gerechtshof dat het vrij waringsbeding in het onderhavige geval niet als een beding in strijd met de goede zeden ter zijde mocht worden gesteld In het tweede geval was de ex ploitant van een autobusdienst met een garagehouder overeengekomen dat deze een onklaar geworden autobus zou optakelen en naar de garage slepen ter reparatie zulks met inachtneming van de Bovag clausule Voor de autobus-eigenaar stond geen andere weg open daar de betreffende garagehouder de eni ge was in de omgeving die over ' n takelwagen beschikte Op weg naar een garage veroor zaakte de bestuurder van de takel wagen een aanrijding met een per sonenauto De garagehouder werd aangesproken voor de schade aan de personenauto Hij was verze kerd tegen wettelijke aansprake lijkheid en kon dus de schade door zijn verzekeraar laten vergoeden Doch in plaats hiervan zocht hij krachtens de Bovag-clausule ver haal op de autobus-eigenaar die niet verzekerd was tegen de betref fende schade Naar het oordeel van ' het gerechts hof maakte de garagehouder in de gegeven omstandigheden misbruik van zijn machtspositie Het ge rechtshof verklaarde het vrijwa rongS'beding nietig als zijnde een overeenkomst met een ongeoorloof de oorzaak immers in strijd met de goede zeden en de openbare or de Criminaliteit in VS opnieuw gestegen De misdadigheid is gedurende de eerste negen maanden van dit jaar zowel in de stedelijke als in de lan delijke gebieden van de V.S blijven toenemen Dit is de kern van het rapport van de federale recherche EBI over deze periode dat donderdag is be kend gemaakt door de minister van justitie Robert F Kennedy In de steden steeg het aantal mis drijven tot 4 procent boven dat van dezelfde periode in 1960 en op het platteland met 9 procent Tot de stijging in de steden heeft een scherpe stijging in de voorstad gebieden bijgedragen In steden met 25.000 tot 50.000 inwoners waarvan vele voorstadgebieden ziJn bedroeg de stijging over de hele linie 10 pet Voor steden met een inwonertal van 250.000 tot een half miljoen in woners werd een verontrustende stijging met 23 pet van het aantal verkrachtingen genoemd I rekening ' Inl Siva^lJ ^^ manier in flauw golvende lijn beur telings met snelbewegende vleugels of zeilend met de vlerken gesloten tegen het lüf Hij laat mij achter in de stilte waar ik nog lang op zijn terug komst zit te wachten Vergeefs Binnen in de stam is geen gekrab bel te horen er ztJn dus waarschijn lijk geen jongen misschien wel eie ren Witte eieren op een bed van houtspaanders in een donkere hol te Instituut Pasteur waarschuwt tegen bevroren gehakt Van onze Parljae correspondent Het Instituut Pasteur in Parijs heeft woensdag in een speciaal communique gewaarschuwd tegen de gevaren die verbonden zijn aan de verkoop en de consumptie van ge hakt dat door de slagers tevoren in de ijskast wordt bewaard Die waar schuwing volgde kort op een verkla ring van de minister voor de bin nenlandse handel die in het raam van zijn saneringsactie op de vlees markt de verkoop van gehakt juist wilde stimuleren Het Instituut Pasteur merkt op dat gehakt vlees een ideale voe dingsbodem voor microben vormt Een gevaar dat nog wordt ver hoogd doordat sommige slagers misschien verleid zouden kunnen worden om mindere kwaliteiten vlees in hun gehakt te verwerken Terwille van de volksgezondheid acht het Instituut Pasteur het daar om dan ook noodzakelijk dat ge Hakt door de slagers slechts onder het oog van de klanten wordt toe bereid Russisch plan voor waterwegverbinding Oostzee-Zwarte Zee De Sovjet-Unie is van plan een waterweg tussen de Oostzee en de Zwarte Zee aan te leggen waardoor de afstand tussen beide zeeën zal worden verkort van ongeveer 6.950 km over zee tot ongeveer 2.410 km binnendoor zo heeft Tass donder dag bekendgemaakt Een functionaris van het Russi sche staatsplanbureau deelde mee dat men gebruik zal maken van de loop van vijf rivieren de Dnjepr Pripjet Jaselda Sjara en de Nje men • Kompas 1945-1961 Zo luidt de ti tel van de tentoonstelling die het 25-jarig jubileum van het stedelijk Van Abbe Museum zal markeren De tentoonstelling die uitsluitend te Eindhoven te zien zal zijn van 9 de cember 1961 tot 12 februari 1962 geeft een beeld van de na-oorlogse situatie van de beeldende kunst in Parijs Werk van 32 schilders wordt op deze expositie tentoongesteld tJ indsdien heb ik de grootste on zer spechten nog wel een enkele keer gezien en ik was hem eigen lijk al vergeten voornamelijk door dat deze schuwe vogel zo weinig van zijn doen en laten vertoont Maar enige weken geleden kruiste hij ineens weer mijn pad toen hij tegen het einde van de middag als een geheimzinnige donkere geest tussen de stammen van een groot bos doorschoot Nu wilde het toe val dat ik juist in die dagen door het lezen van een boek opnieuw een hevige belangstelling had gekregen voor alles wat de spechten aangaat de bonte de groene en de zwarte specht waarbij de kleine boomke ver dan ook nog kan worden gere kend Een jaar tussen de spech ten " heet dat boek dat nog niet zo lang geleden is verschenen uitg Ploegsma Een merkwaardig boek boeiend in hoge mate althans voor natuurliefhebbers en belangwek kend voor de bioloog omdat het tot de meest verborgen geheimenissen van het spechtenleven doordringt Van alle vogels die in een holte nestelen waarin zich dus een zeer belangrijk deel van hun leven af speelt weten wij mensen maar een klein beetje Alles wat zij buiten hun nestboom uitvoeren het is alle maal reeds gefotografeerd gefilmd en beschreven Veel nieuws is er dus niet meer aan te ontdekken En nu komt er een jonge Duitse vogelfotograaf die met zijn helpers na ontzaglijk zware arbeid erin slaagt in de spechtenwonmg door te dringen waar het oog van hun camera de geheimen van de Icinder kamer en van het intieme familie leven dezer merkwaardige bosvo gels weet te vangen en vast te leg gen Heeft ooit iemand enig idee ge had van hoe het er in zo'n donker hol dat echter lang niet altijd don ker is toegaat De bioloog Siel mann die overigens al heel wat na tuurfilms op zijn naam heeft staan vertelt het ons in zijn Een jaar tussen de spechten " Aan de hand van unieke foto's En al lezende komen wij tot de ontdekking dat alles wat we van de spechten tot nu toe wisten nog maar een heel klein beetje was van het vele dat nu bekend is geworden U zult zeggen maar Je kunt toch In de laatste tijd komen er steeds meer mensen die het bijzonder aantrekkelijk vinden in de originele bedstede te sla pen waarin Napoleon in het najaar van 1811 — dus thans 150 jaar geleden — ook een nacht heeft doorgebracht Laatst was hier een gast van ongeveer twee meter lengte die zich door alle waarschu wingen over de beperkte ruim te en het ongemak van de kei harde oorspronkelijke stroma trassen niet liet afschrikken Aldus vertelde ons mevrouw M Slootmans eigenaresse van het ho telrestaurant „ De Posthoorn " te Monnikendam ondergebracht in een schilderachtig pand met ingewerk te halsgevel en sierlijke aanzetkrul len dat werd gebouwd in 1697 De Napoleonkamer die zich ach ter steile trappen verbergt ademt nog de sfeer van eenvoud waarin de keizer zich zo thuis kon voelen Mevrouw Slootmans deelde onsmee dat haar gast zich heeft moe ten oprollen als een kat want debedstede is erg kort Soms denk ikwel eens dat ze dit ding destijdsspeciaal voor die kleine Napoleongebouwd hebben Maar mijn gastzag er de komende morgen ergmonter en opgewekt uit de geestvan Napoleon had hem goed ge daan De bedstede is eigenlijk niet veel meer dan een vierkante houten kist met vriendelijk gebloemde gor - niet door een boom heen filmen " Nee dat niet maar wel als de ach terwand van de nestholte wordt weggenomen een langdurig en enerverend karwei met die schuwe dieren en een glasplaat er voor in de plaats wordt aangebracht Dit schrijf ik nu zo maar even neer maar als we lezen hoe men een schuilhut bouwt tegen de stam aan hoe hele indrukwekkende filmappa ratuur daar beschut tegen regen en wind en zonnehitte wordt onderge bracht en talloze tegenslagen wor den overwonnen dan krijg je als lezer toch wel respect voor zoveel doorzettingsvermogen en taaie vol harding Respect ook voor hun ver nuft en hun vaktechnische be kwaamheid Het kan haast niet an ders of zo'n boek uit de praktijk van de bioloog en uit eigen erva ring en aanschouwing ontstaan moet wel afrekenen met onjuisthe den over het spechtenbestaan waar mee de lezer is groot geworden Maar ' t geeft een schat van nieuwe gegevens er voor in de plaats Wisten wij dat pasgeboren spech ten om de warmte vast te houden in piramidevorm tegen elkaar lig gen met de halzen om elkaar heen lin dat vader specht de hele nacht de jongen warm houdt en als hij voedsel brengt eerst tegen de mondhoeken van de babysnaveltjes moet tikken om ze open te krijgen Hoe beweegt een specht zich in de nestholte Breken de eieren niet worden de jongen niet vertrapt De foto's van dit boek geven hier antwoord op Foto's die ons bijzon derheden openbaren waarvan wij nooit enig vermoeden hebben gehad Ik zou nog wel tien maal zoveel voor u kunnen aanhalen maar dat gaat nu eenmaal niet Wel wil ik dit nog zeggen uit alles wat deze man nen hebben gepresteerd blijkt wel hun grote liefde voor de natuur maar ook hun verantwoordelijk heidsgevoel ten opzichte van die natuur Zo kunnen we dit boek zelfs beschouwen als een pleidooi voor de bescherming van de spech ten een heel nuttige vogelsoort die het ook in ons kleine Nederland al moeilijker zal krijgen De vertaling uit bet Duits is in ' t algemeen gesproken goed Toch blijkt hier en daar hoe moeilijk het is onze moedertaal van vreemde vreemde smetten vrij te houden Want jonge vogels die men van het ene nest naar het andere overbrengt blz 82 gaat men toch niet " om leggen " Dat is toch geen Neder lands En zo zijn er nog meer passa ges w.aarin de vertaling niet brand schoon is Gelukkig doet dit aan het geheel geen schade het is een boek dat onder de vele uitstekende ornitho logische werken een eerste plaats inneemt dtjntjes terwijl de hele sponde op uitneembare houten planken rust Directe souvenirs zal men hier niet aantreffen zodat de bezoeker zich maar ter plaatse moet voorstel len hoe een onsterfelijk man met woelige gedachten over een Engel se invasie en een veldtocht tegen Rusland in het hoofd zich hier ter ruste legde Niet alleen Het is niet waarschijnlijk dat hij alleen geslapen heeft want volgens de geschiedschrijvers had hiJ in 1811 door Nederland zijn van juwelen flonkerende gemalin Marie Louise steeds bij zich Onmogelijk is echter niet dat zi de plaats naast een onrustig en kort slapende echtgenoot Napoleon stond vaak midden in de nacht op om ' aan zijn plannen te werken lie ver verwisselde voor een eigen ka mer Dit punt zal wellicht nooit opge helderd worden maar wanneer alle aanwijzingen niet bedriegen schijnt de veldheer — die zich in ons land nooit de tijd gunde om ergens lang te toeven — aan het schilderachti ge vissersplaatsje Monnikendam veel plezier beleefd te hebben Men beweert hier namelijk dat hij ook de speeltoren beklommen heeft en bij deze gelegenheid de let ter N " van ztJn naam in een stuk leitoedekking van het dak kras te Lange tijd heeft de bekende te gelverzamelaar Jaap van Lingen in onze plaats dit unieke souvenier in zijn bezit gehad maar na diens dood is de hele verzameling ver koöht en versplinterd Ik zou het nu zo graag willen ko pen want ik heb niets van Napo leon Het is zo leuk als mün klan ten die mijn Napoleon-menu ko men eten — dat is de specialiteit van het huis nl gebakken paling — dat stukje leisteen in een lijstje in de zaak kunnen zien hangen " Bij drommen Mevr Slootmans vertelde ons ver der dat de Napoleonfcist ook een magische aantrekkingskracht heeft op de Amerikanen die in het zomer seizoen bij drommen op doorreis naar het befaamde Marken en Vo lendam het oude Monnikendam aan doen Ze zouden er wel bij wijze van spreken de dubbele prijs voor wil len betalen hoewel het volgens mijn idee helemaal niet prettig kan zün in dat bed te slapen Maar tooh er is iets vreemds mee want die bedstee schijnt erg inspirerend te werken Iedereen die erin geslapen heeft toont zich de volgende morgen bijzonder goed uitgerust en doet erg kwiek en energiek " Zelfs Clark Graag vertelt de gastvrouwe van De Posthoorn dat niemand minder dan Clark Gable destijds ook veel interesse voor de befaamde bedste de toonde Dat was in ' 53 toen een Amerikaanse fllmequipe de in Ne - derland spelende en achteraf vol komen mislukte verzetsfilm ' The True and the Brave ' vervaardigde Zoals bekend werden vele opna men in Monnikendam gedraaid en mevr Slootmans had dagelijks de hele staf over de vloer zodat ze regelmatig oog in oog stond met mensen als Victor Mature ' de leuk ste kerel die erbij was ' Lana Turner en Clark Gable Clark Gable vertelde m « dat hij dolgraag in het Napoleonsbed wilde slapen maar bang was dat allerlei nare dromen over veldsla gen en zo hem uit de slaap zouden houden wat m verband met het zware filmwerk niet gewenst was Belofte Hij beloofde me echter dat hij later speciaal met vakantie naar Ne derland zou komen en dan met zijn vrouw in de bedstede zou slapen Alleen kon hij niet zeggen in welk jaar dat zou zijn Ai duurt het ook tien jaar zo zei hij ik kom in elk geval Maar ja het heeft niet zul len ziJn want hij is inmiddels ge storven U begrijpt ik had hem graag hier gehad ' Ten slotte vertelde mevr Sloot mans ons dat de pleisterplaats De Posthoorn 150 jaar geleden nog vrij primitief was De be nedenverdieping waar thans het restaurant is ingericht was toen nog paardenstal waaruit men de dieren op het veelbetre den traject Amsterdam-Hoorn kon verwisselen Het is niet onwaarschijnlijk dat de grote vermoeidheid van de paar den de Napoleontische stoet in 1811 noopte zo kort voor Amsterdam een stop te maken Gelukkig maar voor mevr Slootmans want anders zou ze thans niet haar curieuze bedste de gehad hebben In elk geval heeft Napoleon in het bedoelde jaar tijdens zijn tocht door de lage landen in meerdere bedden geslapen maar een oor spronkelijke Keizerltike bedstede " zal buiten Monnikendam wel ner gens meer te vinden zijn Vrienden van Politeia Een groep vooraanstaande leden van de Partij van de Arbedd heeft het initiatief genomen tot de oprich ting van een Vereniging vrienden van Politeia De vereniging heeft zich ten doel gesteld deze democra tisch-socialistische studentenvereni ging moreel en financieel te steunen De Partij van de Arbeid heeft in dertijd de relatie met Politeia ver broken „ wegens de ontwikkelingen binien en het optreden naar buiten van leze organisatie " Voor Politeia betekende de breuk met dt P.v.d.A waarmee zij overi gens nooit in een organisatorisch verbar.d heeft gestaan onder andere het wegvallen van de jaarlijkse sub sidie van de Partij van de Arbedd Tot de initiatiefnemers — allen lid van de P.v.d.A — voor de Ver eniginj vrienden van Politeia beho ren o.a dr A A van Biemen di recteur Arbeidsgemeensohap der woodibrookers dr J J Busikes emeritus-prediikant),dr H Verwey Jonker lid Sociaal Eoooomische Baad e.a 
Zaterdag 2 december 1961 TJTRECHTSCH NIEUWSBLAD BORGDARD Coupé 1961 FK 1000 kleinbui 1059 15 M Combi en Luxe 1956 Mercedes 170 S met radio en schuifdak 1952 Ingeruild 12 Combi 1954 / 675 Garantie inruU financieren Seringstraat 28 telef 41632 Ook zondags Te koop rORP ANGLIA 1956 prijs ƒ 1650 Gerolaan 79 Zeist SINT NICOLAAS Nylon on derjurk ƒ 5.75 wollen en crèpe majo's ƒ 4.15 Hiensch Oude Gracht 276 t.o N.V Huis Erkende AUTOSLOPERIJ H J Voor het huren van ST.-NICO - Best & Zn vraagt alle voorko - '- ¦ ¦- mende sloopauto's te koop Werkplaats Esdoomstraat 28 telef 40431 Ruime sortering onderdelen voorradig WERKSTER gevr voor 2 halv.dagen per week Ritzema Boslaan 81 "' LAAS - en ZWARTE PIETPAK PEN W Barentszstr 44 telef 24204 AUTOMOBIELHANDEL N C Teeuwen Postmalaan 4 telef 35384 Regelmatig inruil auto's van eerste eigenaar Ieder merk iedere prijs Tevens in ruil financiering en garantie Shell service station Briljante laan vraagt net PERSOON v pompbediening doorsmerea etc Telef 29417 of 26632 WASCOMBINATIES Nu aUes tn één Onze allernieuwste Sunbeam ' wascombinatie met spoelcentrituge 2 aparte moto ren pomp klok tafe'IIad en zwenkwlelen slechts 1 395 Rechtstreeks van fabriek Ook betaalbaar in 12 ol 18 maan den Wast gegarandeerd zonder slijtage Volledige fabrieksga rantie en - service Vrttblijvend demonstratie bij u thuis Was machineverkoopbureau Park Arenberg 65 De Bilt Telef 030 60879 RADIO'S T.V.'s recorders pick ups en draagbare radio's Br no 1-1395 bur UN TELEVISIE combinatie 43 cm beeldbuis radio wisselaar 4 snelheden in zeer modem meubel als nieuw garantie T.V prijs ƒ 585 Min de Vis serstraat 72 telef 41574 Gevr nette KOUSENREPARa TRICES volledig van het vak op de hoogte Garantieloon ƒ « o per week Br no 1-1367 bur UN AUTOHANDEL WIVABA Deze week maar één auto maar dan ook een die in staat verkeert van nieuw Deze auto waarvan het merk Austin A 40 Cam bridge is heeft slechts 65.000 km gelopen Deze wagen is met originele verwarming rui tensproeiers en kokosmatten uitgevoerd Benzineverbruik 1 op 12 Prijs slechts ƒ 1875 Des gewenst inruilen en financie ren mogelijk Ook zondags ge opend 2e Daalsedijk 60 bij de Olympia Bioscoop Telef 40137 A.s echtpaar zoekt gemeub of ongemeub KAMER met gebr van keuken Br no 1-1308 bur UN Oude ijzeren TUINBANK ge vraagd beschadigd geen bezw Tevens een speeldoos Br no 1-1220 bur UN Gevr MEISJE voor de morgen uren van 9-12 uur behalve za terdag Loon f 25 per week Mevr c F A van Dam Wal deck Pyrmontkade 4 Utrecht AUTO'S Opel Rekord 1958 ver keert in zeer goede staat Van Beek Lauwerecht 1 Utrecht Telef 25764 Financieren en in ruil Jongeman zoekt ruime ZIT SLAAPKAMER str water en V.W en telef aanwezig Stad of omgeving Bunnik Br no 1-1348 bur UN Gevr BANDRECORDER Br met opgaaf van fabr type en prijs no 1-1211 bur UN GELD NODIG Wij kopen A.H spaarzegels tegen 11 ct „ Curio " Voorstraat 55 Te Zeist gevr per 1 januari in terne HULP m de HUISHOU DING zelfstandig kunnende koken en werken Meerdere hulp plus werkster aanwezig Br no 1-1392 bur UN of telef 03404 - 2397 Aanm tussen 6 en 8 uur ' s avonds C.A.S.U Controle Apparaten Service Utrecht Neude 34 tel 15743 Verkoop en reparatie van km tellers temperatuur meters aandröfkabels dash bord Instrumenten WIJ hebhen voor elke wagen rullschokhre kers 30.000 km garantie AUTO'S Opel Rekord 1957 in goede staat Van Beek Lau werecht 1 Utrecht Telef 25764 Financieren en Inruil Dame gepens vraagt gemeub ZIT-SLAAPKAMER met pen sion géén ontbijt Oostelijk gedeelte van de stad op goe de stand Centr verw en bad gelegenheid Br met inl no 1-1351 bur UN Te koop DUITSE HERDERS 7 weken prijs ƒ 35 dwergpoe dels 3 mnd ƒ 100 middelslag poedels ƒ 60 dwergpoedels niet raszuiver 3',4 mnd ƒ 40 Telef 19461 Hartingstraat 18 a bij het Academ Ziekenhuis Gemeub ZIT-SLAAPKAMER te huur met stookgelegenheid voor echtpaar zonder kinde ren of 2 vriendinnen ƒ 25 per week omtrek Biltstraat Br no 1-1407 bur UN A.s echtpaar zoekt eenvoudige WOONGELEGENHEID m keu ken eigen huls over 6 piaan den klaar Br no 1-1355 bur UN N.V Cemsto vraagt SCHOON MAAKSTERS Aanm Vee marktplein 5 Utrecht GITAREN r30 ƒ 37.50 ƒ 47 en duurder Muziekhandel Stouvé Oude Gracht 278 telet 10794 Gitaar met les / 1.50 accordeon 2 per week Gevr HULP in de HUISHOU DING voor 1 è 2 ochtenden per week Aanb mevr Heyna Buys Ballotweg 35 De Bilt ' Telef 60931 Luxe 3-KAMERFLAT Kana leneiland Beneluxlaan met lift Pegusverwarming vrije vestiging Koopsom ƒ 29.750 Hy potheek tot ƒ 22.500 Modelflat aanwezig Inl makelaarskan toor H A Jansen Molièrelaan 36 Utrecht Telef 030 - 32247 Twee onderwijzeressen zoeken vrije ETAGE bestaande uit 2 of 3 kamers keuken en bad gelegenheid of gebruik ervan In Utrecht of directe omgev Br no 1-1359 bur UN Gebruikte T.V.'s alle merken met garantie en antenne van af ƒ 250 nu voor iedereen te betalen in 6 12 of 18 maanden geopend van 2-6 uur en 8-10 uur demonstratie T.V.-import Harko Vleutenseweg 75 Utr Ouderejaarsstudente zoekt ter overbrugging voor 2 maanden KAMER met kookgelegenheid liefst in centrum Br no 1-1264 bur UN Aankomende NAAISTERS ge vraagd Pers aanmelden Mai son Kuiper Slotlaan 40-44 Zeist DAMESKAPSALON RIA Amsterd.straatweg 699 D t.o Demka Tel 40038 PERMANENT ƒ 8 — met garantie MODERNE KAPSELS Geopend van 9 tot 5 uur Mooie KAMER voor jonge dame Oog in Al Br no 1-1199 bur UN Heer 30 jaar zoekt ZIT SL.-KAMER per 1 jan 1962 liefst bij dame alleen Br no 1-1374 bur UN GASHAARD merk Velie 12 staafs zo goed als nieuw J C M de Goei ] loodgieter geves tigd sinds 1890 voetiusstraat 6 bis telef 12904 - 11508 Net MEISJE zelfstandig kun nende werken van 8 tot 1 en vrijdags van 8 tot 4 uur Aan melden na 5 uur mevr v d Meyden Burg Reigerstraat 3 GRIJPMA VOOR KLEI AARD-APPELBN IJsselster zijn prima per kg ƒ 0.14 Reuze Drielingen per kg ƒ 0.15 Zeeuwse Bintjes per kg ƒ 0.15 Friese Rode puik best per kg ƒ 0.16 Andijkers koken niet af per kg ƒ 0.17 Gelderse gele prima per kg ƒ 0.17 Bevelanders uit de Be tuwe per kg ƒ 0.18 Zeeuwse Eigenheimers per kg ƒ 0.22 Blauwpitten klare bloem per kg ƒ 0.24 Vraagt prijs voor uw winteraardappelen Grijpma Kolfstraat 1 1 a Biltstraat 10 telef 31382 Goed gemeub ZIT-SLAAPKA MER te huur liefst met pen sion centr verw gezellige sfeer goede keuken uitsteken de verzorging Voor kort en lang verblijf Ook met de feest dagen Huize Gaudeamus Ge rard Doulaan 21 Bilthoven Telef 03402 - 2660 Heer zoekt ZIT-SLAAPKAMER per 1 jan 1962 Br no 1-1376 bur UN GASRADIATOREN Van 3 tot 13 leden div gaskachels alle zo goed als nieuw gasojar ge schikt v kamer zonder schoor steen gastussenmeter in pri ma staat J C M de Goeii loodgieter gevestigd sinds 1890 Voetiusstraat 6 bis telef 11508 - 12904 WERKSTER gevr voor het onderhoud van fabriekskanto ren Werktijd ' s morgens van 6 tot 8 uur loon ƒ 1.60 per uur Br no 1-1269 bur UN Wie helpt ons aan WOON RUIMTE Eventueel bereid ge deeltelijke stoffering of meubi lering over te nemen Br no 1-1408 bur UN Net MEISJE voor adm werk Liefst met typediploma Schr sollicitaties te richten aan de Prov Melkcontrole Dienst Willemsplantsoen 6 Utrecht AUTOSTALLING te huur in de Lauwerecht Bellen 31694 Te huur of te koop gevr een WINKELPAND in de stad Utr Ook huurovername De bewo ners kunnen event blijven wo nen en een werkkring vinden in het nieuwe bedrijf Br no 1-1174 bur UN BADGEISER drukautomaat merk Pasto in prima staat J C M de Goeij loodgieter ge vestigd sinds 1890 Voetiusstr 6 bis telef 11508 - 12904 Te Soestdijk dicht bij bus - en treinhalte voor nette student studente een kleine zonnige KAMER met vaste wastafel warm en koud str water met pension ƒ 175 per mnd Tussen 2 4 uur te bezoeken Juliana laan 42 Gevr in klein gezin te Zeist flinke HULP in de HUISHOU DING zeer goed salaris Br no 1-1439 bur UN in.gine NOMOT PLATTE BUISKACHELS Bra bantse plattebuiskachels in ko peren en nikkelen uitvoering geheel opnieuw gereviseerd in prima staat J C M de Goeij mr smid gevestigd sinds 1890 Voetiusstraat 6 bis telef 11508 - 12904 Voor het hoofd van onze tech nische dienst vragen wt nette WOONRUIMTE tenminste be staande uit 2 kamers en keu ken in Utrecht of omliggende gemeenten N.V Handel Mij Adr Koller en van Os Witte vrouwenstraat 23 telef 13375 lopei chtlSS Utr Gevraagd in doktersgezin met schoolg kinderen flinke HULP in de HUISHOUDING intern zelfstandig kunnende werken meerdere hulp aanwezig Hul selijk verkeer Mevr de Jongh Soestdijksestraatweg 272 Z te Bilthoven OOSTRUM'S AUTO'S zonder chauffeur V.W Anglia en Taunus 19S1 inclusief all-risk verzekering vanaf ƒ 0.10 per km Telef 23737 Hooft Graaf landstraat 93 Gebr HANDTELMACHINE v.a ƒ 175 elektr telmachine ƒ 350 schrijfmachine ƒ 90 Volle ga rantie Pieterse Naehtegaalstr 66 Utrecht Telef 19770 HAARD antieke haard in koperen uitvoering met losse klep speciaal model J C M de Goeij mr smid gevestigd sinds 1890 Voetiusstraat 6 bis telef 11508 - 12904 Voor prima St Nicolaas - en Pieter KOSTUUM met baar den pruiken kousen en hand schoenen ' Dus geheel compleet zonder bijkomende kosten ook schminken goed en goedkoop Bij J J Linschoten Oudwij kerdwarsstraat 100 Utrecht Telef 16280 Voor direct gevr 2e of 3e BANKETBAKKERSBEDIENDE hoog loon Aanm Maison van Angeren Leidseweg 4 Vakantieverblijven POEDELS Cocker Spaniels Dwergpinchers 8 weken oud Steeds diverse kruisingen Al les kerngezond Onderzoek toe gestaan De Natuurvriend Don kere Gaard 5-7 telef 14864 WOODY-WONDER houten va kantle-bungalows Rotterdam Over 15 weken is het voorjaar Confectiebedrijven S Rozen faal N.V Jutfaseweg 171 Utr vraagt direct MODINETTES en leerling-modlnettes Aanm da gelijks van 9 tot 17 uur aan bovenstaand adres KACHEL antiek Frans vaas model in prima staat J C M de Goeij mr smid gevestigd sinds 1890 Voetiusstraat 6 bis telef 11508 - 12904 Speciale RECLAME-AANBIE DING Groene Amazone pape gaaien St Thomasparkieten Blauwvleugelparkieten Alles eigen Import Voordelige prij zen De Natuurvriend Don kere Gaard 5-7 telef 14864 KIRCHBERG IN TIROL bij Kitzbühel Oostenrijk kamers met ontbijt in mooi gelegen huis tussen Alpenweiden 5 min van centrum warm en koud str water c.v Ook win tersport Billijke prijs Inl Weerdsingel OZ 60 bis Utrecht Telef 20616 Voor uw genoegen AUTOVER HUUR „ Ons Genoegen " Auto's zonder chauffeur Ie klas ma teriaal AU rlsk verzekerd J Th V Engelen Ie Daalsedijk - telef 22197 N \ Rocobé Overste den Oudenlaan 30 bij Balijebrug Kanaleneiland Utrecht kan nog enige nette meisjes plaat sen als MODINBTTE op haar moderne ateliers voor Jongens en kinderkleding 5-daagse werkweek Zaterdags vrij Alle inlichtingen aan bovenstaand adres van 9-6 uur en daarna Burg Norbruislaan 438 Zuilen U en Briljantlaan 78 Hoog raven U Bunnik HOEKHUIS met ga rage bev woon-eetkamer 3 slaapkamers douche - balkon zolder enz Het geheel als nieuw in overleg leeg te aan vaarden Vraagprijs ƒ 32.000 Inl Woningbureau Blokland Ernst Casimirlaan 68 Zeist Tel 03404 - 4393 DEKENS lakens slopen enz Gem betaling Hajo Havikstr 17 Utrecht Telef 16285 Grote sortering TROPISCHEVOGELS kanaries parkietenenz Alles kerngezond Ver chroomde en plastic vogel kooien Houten kamervolières.Deskundig advies De Natuur vriend Donkere Gaard 5-7 tel 14864 Voor recepties diners familie partijen en vergaderingen heb ber wy mooie ZALEN be schikbaar tot plm 350 perso nen Nieuwe Grachi 49 telef 10301 of 11221 Personeel aangeb Voor ST NICOLAAS levend geschenk jonge zw poedels / 50 gouden Cocker Spaniels ƒ 45 klein blijvende vlinder keesjes ƒ 45 ruige hondjes f 15 Bakkerstraat 94 Hilversum Telef 10592 16 mm PROJECTOR te huur stom of geluid Met en zonder operateur Het adres voor goe de pasfoto's Foto Elf Predik herenkerkhof 2 telet 24024 Utrecht Ons administratietaureau heeft nog plaats voor enkele mid denstanders om hun ADMINI STRATIE tegen billijke condi ties te verzorgen Br no 1-1350 bur UN N.V Rocobé Ateliers voor he - ren jongens en kinderkle ding Overste den Oudenlaan 30 Utrecht telet 31441 vragen PERSERS leerling-persers strijksters kleermakers en cou peurs Alle inlichtingen aan bo venstaand adres van 9-6 uur en daarna Burg Norbruislaan 438 Zuilen U en Briljantlaan 78 Hoograven U TELEVISIE Wl ] hebben regel matig occasions voor zeer aan trekkelijke prijzen Philips Er res Graetz etc Radio Lenslnk Nieuwe Daalstraat 29 telef 19774 b.Sg 22082 SINT NICOLAAS Aangeboden modern drumstel bestaande uit base-drum met afslagbekken en diepte-trom groot bekken slagtrommel en high-hat Com pleet met stokken brushes en hoezen Tevens een tafelbiljart form 165x95 cm compleet met toebehoren Oorsprongpark 3 Utrecht Telef 23905 AUTOVERHUURBEDRIJF Ri vierenwijk Het goedkoopste adres All risk verz Nieuw ma teriaal Spuistraat 11 tel 30992 THUISWERK gevr Brei - haak of smymawerk Br no 1-1332 bur UN OVERHEMDEN naar maat confectie en reparatie Nieuwe boorden manchetten enz Ook in No Iron My lord Ondiep 2 Utrecht Telef 42949 Jonge vrouw zoekt THUIS WERK administratief of type werk Br no 1-1373 bur UN AUTOVERHUUR Sinds 1924 bekend voor uitsluitend Ie klas auto's Gebr Buitenweg N.V Utrechtseweg 420 De Bilt Tel 60021 Wij hebben plaats voor han dige JONGEMANNEN van 17-23 jaar voor de bediening van speciale machines Enig tech nisch inzicht is gewenst Wa rendorf-Papier Oude Gracht 334 Utrecht HEER zoekt werk voor des avond en/of zaterdags Admini stratief onderlegd In bezit v rijbewijs Br no 1-1375 bur UN ETERNIT PLATEN In naturel en gekleurd voor binnen - en buitenwerk Gezaagd op elke maat en leder model Uboka Nieuwe Kade 22 telef 17517 Van particulier wegens plaats gebrek è contant een partij Engelse BOUGIES merk Lodge en KLG en Eng verkeerringen det prijs resp 5.50 en 6.90 te gen bij grotere partij k 2.25 resp 3.00 Br no 1-1360 bur UN 16 mm GELUIDSFILMVOOR STELLINGEN voor iedere ge legenheid Onze nieuwste film catalogus op aanvraag ver krijgbaar Thans ook 8 mm filmverhuur Lijst met groot aantal films gratis verkrijg baar Film Office Biltstraat 79 Utrecht Telef 15797 Oud-belastlngambt heeft tijd voor bijhouding BOEKHOU DING controle boeken en aan giften e.d Ook ' s avonds of tij delijk ter vervanging Vrijbl bezoek Br no 1-1385 bur UN Op klein handelskantoor wordt voor 2 a 3 ochtenden per week een geroutineerde STENO-TY PISTE gevr Gehuwd geen be zwaar Br met ref en ver langd salaris no 1-1508 bur UN ST.-NICOLAAS Reiswiegen 1.89 • 2.75 timmerkisten 29.50 nu 18.95 turngamituur schom mel ringen rekstok 8.95 Pop penziekenhuls Jacobljnestraat MEUBELS OVERTREKKEN Stoelen bankstellen enz Ie kl werk Laag in prijs Aflevering binnen een week Adenauer laan 42 werkplaats Esdoornstr 39 telef 41639 BIERMA'S AUTOVERHUUR Opels-Rekord model 1960 en V.W vanaf 8 ct per km Uit sluitend Ie klas materiaal All risk verzekering Tel 18408 Utrecht Klein CONSTRUCTIEBEDRIJF 120 m2 maakt vakkundig alle soorten staalconstructies Wij werkten reeds voor Waterstaat KLM leger Staatsmijnen enz Efficiënte werkwijze Door dachte uitvoering Redelijke prijzen Werkplaats 1ste werf kelder vanaf Ledig Erf Telef 10478 Utrecht IN EEN DAG KLAAR Belt U maar Volledig chemisch reini gen dry cleanlng en vlinder licht modelpersen Stomerij Kropman Amsterd straatweg 314 telef 40504 U belt wij komen R.K Huishoudschool Nieuwe Kamp 11 - vraagt een WERK STER voor vrijdag van 15.45 tot 21.45 en zaterdag van 8.30 tot 2 uur Aanm tussen 15.30 en 6 uur telet 13335 Diverse VOLKSWAGENS van verschillende bouwjaren luxe bestel en busjes af f 1500 v d Zand Amsterd straatweg 160 telef 42309 Inruilen financie ren garantie AUTO'S zonder chauffeur Nieuwe wagens Ook bestel auto's Voorn's Autobedrijf Oude Gracht 65 telef 19907 ' n Aankomende TYPISTE vindt bij ons een gezellige en afwis selende werkkring 100 pet bil ziekten 5 daagse werkweek Drukkerij Smeur Nachtegaal straat 32 Utrecht Tel 13951 Sprekende PAPEGAAI met kool Merelstraat 35 tel 13617 ACCOUNTANT verzorgt uw boekhouding vanaf 1 10 per m Telet 14234 b.g.g 03434 - 641 CONCURRENTIE ONMOGE LIJK Divanbedden 21.50 sta pelbedden 51,50 onderschuif bed 33,50 kapokmatras 29,50 binnenverlng 38,50 schuimplas tic 14,50 kindermatras 7,50 Rechtstreeks Matrassenfabriek Lange Lauwerstraat 46 AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 11 Hoograven Luxe Volkswagens met grote achterruit AU rlsk verzekerd Telef 29410 b.g.g 29417 GRANIETWERKEN aanreCh ten douohebakken vloeren enz A M Maarschalkerweerd Gansstraat 161 Utrecht Telef 15327 Woningruil Personeel gevraagd Gebouw Ons Ondiep Boer havepleln 10 telef 40346 b.g.g 40012 ZALEN voor bruiloften vergaderingen feestavonden enz Unieke TRAPBEKLEDING met plastUeutre Geluiddempend en onverslijtbaar Vraagt vrijblij vend prijsopgave Verder alle soorten vloerbedekking Vloer bedrijf Broer Kwartelstraat 29 Utrecht Telef 17812 Aangeb te MAARSSEN 1 één gezinswoning nieuwbouw hoek huis zonnig met flinke tuin huur ƒ 12 p.w Gevr een één gezinswoning in dorp op Utr zandgrond hoge huur geen be zwaar Beflecterenden gelie ven br te richten onder letter V aan boekhandel Goetheer te Maarssen Gevr voor twee morgens in de week een HULP in de HUIS HOUDING Mevr Kooy Kon Emmastraat 14 Bunnik Telef 03405 - 739 Te koop gevraagd Verhuur van V.W BUSJES V.W de Luxe en V.W bestel All-risk verzekerd met radio V A de Jong Volkerakstraat 29 telef 35501 - ' ¦ J • Gehele of gedeeltelijke INBOE DELS winkel kelder - en zol deropruimingen enz Voor al les wat verkoopbaar is Lange Smeestraat 13 telef 27532 GROENEVELD's Textielhandel kleedt niet alleen u maar ook uw woning nieuw aan U slaagt zeker bij Groeneveld's Textiel handel Brigittenstraat 2 Utr TeL 10153 De betalüig regelen wij met u Gevr LOOPJONGEN voor spoedige indiensttreding bij Mille Fleurs Bloemsierkunst Lexbouvy Burg Reigerstraat 19 telef 13212 voorheen Fa B Dirkse en Zn LUXE AUTO'S 14 ct per km inclusief benzine en verzeke ring nieuw materiaal Bestel auto's 20 pet per km Llngton's luxe autoverhuurbedröt Loeff Berehmakerstraat 11 tel 10855 en 61320 •¦- lJeni,V.iereJl1 lel T80.32 Een mooi huis te VALKENS WAARD voor huis in Utrecht Huis te Valkenswaard is te koop of te huur Het is 10 km van Eindhoven Br no 1-1274 bur UN KAPTEYN geeft de hoogste waarde voor uw oud pamer lompen en metalen oud IJzer Topprilzen Kromme Rijn U telef 21976 na 6 uur 23094 Wegens omstandigheden BOU VIER ' teef met stamboom ' n pracht hond 6 mnd ƒ 150 Tel 29056 In een kleuterdagverblijf te Utrecht wordt een gediplom KINDERVERZORGSTER gevr Br of aanm bij de directrice Schoolstraat 40 telef 12321 Utr STOFZUIGER SERVICE An ker wikkelen Reparatie Om bouwen Onderdelen Wasma chines stofzuigers alle merken vanaf ƒ 7.30 per maand Spring weg 60 telet 15653 VERKEBK'S AUTOVERHUUR Prima materiaal o.a Peugeot 403 203 V.W en Opel Verze kering binnen en buitenland Prijzen billijk W Barentszstr 72 telet 21028 Aangeb prachtige BENEDEN WONING op de Amsterd str weg bev kamer en suite 2 slaapkamers met stookgelegen heid en vaste wastafel een douche grote keuken en flinke tuin Gevr heel huis ook Ka naleneiland Br no 1-1313 bur UN Gevraagd met spoed enige ervaren LOODGIETERS voor klantenwerk en nieuwbouw Fa COZIJNSEN Soestd.weg 217 Z Bilthoven tel 03402-2109 Na 18 uur 03402—2704 VISSER'S BANDENHUIS be taalt bt aankoop van nieuwe banden 15 pot contant terug v uw oude auto - motor - of scoo terbanden Geopend tot ' s av 8 uur ook zaterdags v Eg montkade 4 telet 41989 Herenjasjes v.a ƒ 106 — Damesjasjes v.a f 96 — Kinderjasjes v.a f 42 — Westravenstraat 42 Een grote ZIT-SLAAPKAMER plm Oïi bij 6'/2 m aan drukke verkeersweg en een middel grote zit slaapkamer op het zuiden Voor inlichtingen wen de men zich tot mevr Smith V d Heide telef 19686 na 7 u Aangeb WINKEL met woon huis omgeving Bilderdijkstr grote kelder en pakhuis Gevr andere woning of flat Br no 1-1314 bur UN GRATIS CONTROLE van uw radio Ook aan huis Vooruit prijsopgave Reparaties in 24 u N.T.R.B Catharijneslngel 16 Erkende Philips radio - en T.V service Tel 25001 JOOP DE LOR Erkend hande laar in gebruikte partijen en ongeregelde goederen enz enz Koopt alles op elk gebied o.a antiek en inboedels ook van emigranten Zolder kelder en winkelopruimlngen machines gereedschappen en slopingen De hoogste waarde geeft alleen Joop de Lor Haverstr no 40 telef 25627 Voor 1 of 2 jongedames 2 ge stoffeerde KAMERS stookge legenheid V.W kleine kook gelegenheid Tegenover Centr Station Br no 1-1342 bur UN Aangeb 4-KAMERFLAT par terre huur ƒ 11.85 per week Gevr 3 kamerflat hogere huur geen bezwaar Br no 1-1315 bur UN Flinke WERKSTER voor twee ochtenden per week Dante laan 62 telef 31638 De nieuwste series RADIO en TELEVISIE Zoekt niet verder wat geeft ' t Radio „ Centrum " heeft ' t Vinkenburgstraat 4-6 telet 19636 Te huur aangeb 2 gemeub KAMERS slaapkamer keuken en telefoon geen beroeps Br no 1-1353 bur UN ARBEIDERS voor rubberbe werking goed loon vast werk Tevens enige bijrijders voor de auto's Aanm dagelijks bij de Firma Hilgers Verl Hoogra venseweg naast de draadfa briek AMSTERDAM—UTRECHT 4-kamerwoning douche « n warm water keuken Ie etage West Br no 1-1248 bur UN Gebruikte MOTORRIJWIELEN onder volle garantie eventueel financiering niogeltjk Motor handel W Luca Amsterd.str weg 803 telel 42384 Utrecht Te koop gevr MACHINES electromotoren en brandkasten Beëdigd taxateur H v d Kreeft Haverstraat 22 telef 12679 Ruime gestoff ZIT-SLAAPKA MER met stookgelegenheid vrije keuken plm 15 dec in centrum bij jonge mensen voor 1 of 2 jongedames P.G / 75 per mnd Br no 1-1382 bur UN ZOEKl - U EEN WONINGRUIL Leest de „ Woning-Magneet " Vraagt gratis proefnummer bij Wonlngruilcentrale „ Nederland ' sinds 1942 Spoorstraat 11 bij CS Utrecht Telel 030—21758 Mevr V Klaveren Wicken burglaan 54 Hoograven een nette HULP gevr voor 1 a 2 ochtenden p.w in klein gezin Triumph KOFFERSCHRIJF MACHINES vanaf ƒ 25 per mnd Ook gebruikte portables op ge makkelijke betalingscondities Herm Hennlnk Moderne K£in toorlnrlchtlng Nachtegaalstr 60 telet 14764 Utrecht Inkoop van JUWELEN mun ten goud en zilver Tegen de hoogste waarde Reparatie-ate lier voor Juwelen goud en zil ver Juwelier Michel Leloup Lange Jansstraat 1 Utrecht Gemeub KAMERS voor gere patrieerden en verlofgangers in Putten event keukengebruik Rustige omgeving met goede verbindingen en werkgelegen heid Br no 1-1386 bur UN GRONINGEN—UTRECHT Spoed Aangeb te Groningen benedenwoning 1 woonkamer 2 slaapkamers keuken met douchecel tuintje en fietsen schuur nieuwbouw ƒ 12.50 per week gezocht in Utrecht iets dergelijks met 3 slaapkamers of Zeist Br no 1-1362 bur UN Gevr een CHAUFFEUR voor enkele uren per dag in een luxe wagenpark Mag geen ne - ven betrekking hebben Bene den 65 jaar Ook gepensioneer den komen in aanmerking Br no 1-1325 bur UN voor OUDE METALEN en af valprodukten betaler wij u extra hoge prijs Fa J van 5uuren en Zonen Groot - en kleinhandel Krommierijnstr 2 hoek Notebomenlaan Telef 15391 PAPEGAAI prachtige jonge vogel ƒ 30 Telef 070 - 725793 Kleine gemeub ZIT-SLAAP KAMER voor een dame Direct te aanvaarden Telef aanwe zig Oude Gracht 191 bis Te koop aangeb heUt van dubbele WONING te Soester berg bev 4 grote kamers zol der kelder garage koopsom ƒ 45.000 Te bevr Woningbur van Scherpenzeel Sweelinck straat 2 bis telet 20733 H W Jongeriüs Groentebedr vraagt ' n net WINKELMEISJE Oudwijkerdwarsstraat 176 178 Utrecht HUIS huurprijs plm ƒ 59 per maand bev kamer en suite 3 slaapkamers en grote keu ken tegen groter huurhuis of huis geschikt voor dubbele be woning Br no 1-1363 bur UN Aangeb diverse grote ZIT SLAAPKAMERS 2 vaste kas ten en vaste wastafel en stook gelegenheid en keuken Voor vrouwelijke personen of vrien dinnen Staalstraat no 31 George Oversteegen Boeken toko koopt BOEKEN foto toestellen schrijf en naaima chines prismakijkers curiosi teiten kortom alles wat ver koopbaar is Mariastraat 30 tel 21486 Gevr JUFFROUW in de huis houding bij bejaarde dame v dag en nacht ongeveer 50-65 jaaV Aanm J Visser Vee marktplein 44 utrecht AMERIK IMP OLIE 0.80 per liter ƒ 1000 beloning indien niet aan hoogste eisen voldoet Vet ten in grote en kleine verpak king Automaterialen Rusman Achter de Dom 6 telet 16657 Utrecht Te ruil aangeb prachtige luxe FLAT 2 hoog bev grote En gelse kamer dito keuken met washok en douchegelegenheid ruime hal met 3 slaapkamers met vaste wastafel achterbal kon en fietsenbox Huur ƒ 16.80 per week Topaaslaan 36-11 te Hoograven Gevr heel huis met grote kamers beslist 4 slaapkamers en badgelegenheid in Hoograven of omgeving Oog in Al Hogere huur geen bezw R Elbersen Topaaslaan 36-11 Zonnige ZIT-SLAAPKAMER in Tuindorp telef aanwezig en event gebruik van badkamer Telef 19232 en br no 1-1420 bur UN AUTOSLOPERIJ Fa V Kou wen koopt loop - en sloop auto's Ruim gesorteerd in luxe en vrachtwagenonderdelen ook dieselmotoren Belt u even 03406 - 567 Strijkviertel 13 De Meern Gevr FBËE-LANCE steno - typisten en ander kantoorper soneel mnl en vrl Doorbeta ling bl ] z-.'-te en ongeval Bu reau Kantoorhulp Park Aren berg 53 De Bilt Telef 60728 Alleen de vakman staat borg vo.r de kwaliteit van uw hor loge Vraag Zwitsers Robijn ajiker v.a ƒ 35 Sola en Keltum cassettes P J M de Jong ¦ Pwijnstraat 44 Modern gemeub zonnige ZIT SLAAPKAMER 3x4 m V.W stookgelegenheid omgeving Tolsteegplantsoen Voor per soon b.b.h.h Telef 19533 Stichting boven de 40 " se cret V Eysden Alex Boers straat 11 Amsterdam Telef 720675 Veel vacatures voor bo ven 40'ers Vraagt gratis proef nummer BELEGGINGSHUIZEN gevr zowel grote als kleine objecten Br met opgave ligging huren lasten en koopsom aan Nic RUksen makelaar taxateur Wit tevrouwensingel 53 Utrecht Autohandel MARTIN ook voor verhuur Stempelslaan 5 telet 32468 OCCASIONS VOLKSWAGENS Koopt ' n goede gebruikte V.W bij Garage Voorn inruil ga rantie financiering Oude Gracht 65 telef 19907 Aangeb nieuwbouw ÉÉNGE ZINSWONING Hoograven met grote garage naast woning Gevr woning in Utrecht-Nrd Br no 1-1419 bur UN Huurt moderne AUTO'S zo als Rekord KapitSn Ford en Volkswagen vanaf f 15 p dag All-risk verzekerd Garage Vi tesse Vossegatselaan 32 bij het Diaconessenhuis Telef 12959 Voor ' t opmaken van pyjama's vragen wij een flinke STRIJK STER en een leerling N.V F Spekkels Jr Prof Ritzema Boslaan 41 telef 14002 Na 18 uur A A V Eyk v Swinden straat 35 telef 10605 Te koop gevr stukje BOUW GROND voor een of twee wo ningen Utrecht M omgeving Br no 1-1288 bur UN Riante MIDDENSTANDSWO NINGEN te Vleuten vanaf ƒ 23.000 te Odijk ƒ 26.000 te De Bilt ƒ 44.000 4-kamerflat te Utrecht-Noord ƒ 22.600 Hypo theek beschikbaar Te bevra gen Woningbureau v Scher - BELEGGINGSPEBCELEN Grote en kleine objecten Ook woningen welke vrij van huur zijn Aanb makelaarskantoor Zie voor „ KLEINTJES " ook pagina 22 Nieuwe V.W.-BUSJES all-risk verzekerd Verenigingen spe ciale tarieven P F C Jonge riüs Detmoldstraat 57 telef 27789 Gevr een flinke CHAUFFEUR SJOUWER hoog loon Aan te melden Haverkamp Klokjes laan 23 Maarssen penzeel Sv^eelinckstraat 2 bis IpT'p " KraaijêvVl"(r"parkstraattelef 20733 I20 Utreqht 10 Zoekt u eeo goede gebnilkte AUTO Steeds diverse auto'i groot en klein voorradig Ga rantie financieren inruilen v d Zand Blols van Treslong straat 35 telef 41959 VER-BOUWINGSFRIJZEN Bou clétapijt genaaid en gelegd ƒ 7 overgordtjnstot ƒ 1.50 zware weefstof ƒ 2.25 keukenbont ƒ 1.50 zware damast-gordijnstof ƒ 2.75 tafelkleden ƒ 5 ronde ta felkleden ƒ 6.90 bedspreien 9.60 Alleen Oudegracht 10 KLEINTJES NIJMAN BULLETIN Sint Nl colaas zegt Pieterman naar Nijman voor de grote collectie stofzuigers orig Philips reeds vanaf / 120 AUes kan bij Nij man Croeselaan 163 Utrecht Telef 34687 tot 15 woorden ƒ 1.75 tot 20 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cent Te koop aangeboden o KOM ER EENS KIJKEN bfl BORNEMAN VOGELHANDEL Merelstraat 35 Utrecht Kana ries op zang / 10 moderne vo gelkooien Bij aankoop kooi parkieten / 2.50 per paar Grote collectie tropische vogels o.a Japanse nachtegalen Spreken de en tamme papegaaien NIJMAN BULLETIN Sint Nl - colaas zegt Pieterman naar Nijman voor nuttige huishou delijke geschenken als elektr koffiemolens v.a / 15.50 Philips strijkbouten v.a / 34.50 Brood roosters v.a / 23.50 ALLES MOET WEG Schuim plastic matrassen ƒ 15 binnen verende raatrassen ƒ 42.50 2 persoons ƒ 79.50 tuiraelledikan ten ƒ 42.50 ombouwen ƒ 15 mo derne bankstellen ƒ 225 ronde blanke eethoektafels ƒ 38.50 eet hoeken ƒ 115 Alleen OudegracM 10 AUTO'S Opel Rekord 1956 In zeer mooie en goede staat Van Beek Lauwerecht 1 tel 25764 Financieren en inruil NIJMAN BULLETIN Sint Ni - colaas zegt Pieterman naar Nijman voor practlsche cadeaus als zuiver wollen shawls v.a ƒ 5.05 glacé's v.a ƒ 9.75 zak doeken 3 stuks in doos v.a ƒ 1.65 PASTO BADGEISER groot model wegens aanschaf boiler ter overname Direct beschik baar nagezien en schoonge maakt Uiterste prijs / 75 con tant Telef 030 - 14771 SCOOTER te koop 150 cc 3 ster N.S.U Dennenlaan II te Maarn AUTO'S Opel Olympia 1953 Van Beek Lauwerecht 1 tel 25764 Financieren en inruil GEKKE PRIJ7;EN VOOR cou pons tapijt overgordijnstof Ter lenka's enz zuiver wollen merkdekens f 28.50 2-pers merkdekens ƒ 34.50 half-wollen dekens ƒ 13.95 gewatteerde de kens / 12.50 molton dekens / 3.95 ftokoslopers ƒ 2 wollen Wilton lopers ƒ 4.95 Alleen Ojide Gracht 10 Te koop BATAVUS super Sport liloi Tevens staat ter dekking dwergpoedel voor dwerg - en middelslag Van Cleef Andreasstraat 25 Utr NIJMAN BULLETIN Sint Ni - colaas zegt Pieterman naar Nijman voor leuke kinder jas jes v.a ƒ 45.25 of Hazewind Coats met uitneembare Teddy voering v.a / 39.75 TELEVISIE 43 cm vanaf f 175 53 cm vanaf / 325 met garantie ledere avond demonstratie Event betaalbaar in 6 12 of 18 maanden Willem van Noort straat 21 bis Complete MSrklin TREIN zo goed als nieuw Billijke prijs Nieuwe Gracht 66 NIJMAN BULLETIN Sint Ni colaas zegt — Pieterman naar Nijman voor orig Sidon As mara bontmantels ' n Harte wens van haar en Sint betaalt slechts f 195 of f 44,50 en ƒ 5 per week KANARIES tropische vogels broedkooien kleine aquaria Trumanlaan 495 Kanaleneiland MERCEDES 170 S met radio Garantie inruil financieren Seringstraat 28 telef 41632 HERENHUIZEN te koop in De Bilt bev o.m woonkamer 8.20x3.80 gem 4 slaapkamers badkamer 2 closets Koopsom vanaf f 44.000 Vrije vestiging Event met garage Inl en te kening bij Nic Rijksen make laar Wittevrouwensingel 53 te utrecht Telef 030 - 15012 RENAULT DAUPHINE 1960 als nieuw voor ƒ 3250 v d Sluys Amsterdamsestraatweg 811 tel 41151 AUTO'S 12 M 1954 met nieuw gereviseerde motor en ban den Rekening ter inzage Van Beek Lauwerecht 1 tel 25764 Financieren en inruil OPEL KAPITAN 1954 in goe de staat met radio en kachel B V d Hamkade 57 Utrecht Telef 42332 St.-NICOLAASGESCHENK 5 delige kist met gereedschaap voor auto motor en brommer Voor ƒ 65 en ƒ 75 Grote ban denpompen voor auto en fiets ƒ 7.50 AUes nieuw Voorraad beperkt Amsterdamsestraat weg 811 tel 41151 Poto - en filmcamera's vergro tings - en projectie-apparaten vanaf ƒ 2 per w FOTO DOM STAD Predikberenstraat 16 MXRKLIN LOCS en Wagons HO ook voor bovenleiding Trumanlaan 125 AUTO'S V.W 1950 in goede staat Van Beek Lauwerecht 1 telef 25764 Financieren en in ruil Woningen in IJsselstein ELEKTR TREIN Marklin rails trafo met treinen event ruilen voor gelijkstroom M P Llndostraat 45 b AUTO'S Simca Aronde 1954 Van Beek Lauwerecht 1 telef 25764 Financieren en inruil Eigen grond met ruime tuinen RECLAME Voor de feest maand 1/2 blik doperwten en een % blik worteltjes samen voor ƒ 0,95 J Wouterse Am sterdamsestraatw 198 Kanaal straat 105 Balijelaah 11 KINDERTAFELTJE met twee klapstoeltjes prijs ƒ 17.50 kin derzitje ƒ 8 een V.W bak ƒ 10 enige damesrokken en japon nen maten 44 en 46 Amsterd straat 357 bis Utrecht SIMCA ARONDE bouwjaar ' 53 verbruikt geen olie ƒ 775 ook inruilen Hilmann bouwjaar 1952 in zeer goede staat ook ruilen voor bromfiets Renault Dauphine 1956 ' 57 prijs ƒ 1950 Ook inruilen kan gefinancierd worden Franz Schubertstr 43 RECLAME Prima rooie 10 kilo ƒ 1,50 puike IJss-Ister 10 kilo ƒ 1,50 J Wouterse Amsterdam sestraatweg 198 Kanaalstraat 105 Balljelaan 11 Rijk BANKSTEL gotisch met bijpassende salontafel in pri ma staat Mr Tripkade 46 te Utrecht Blokjes van 3 Ideale lig ging Vrije vestiging Ruime kamers w.o 4 slaapkamers Prijzen v.a ƒ 26.900 - k.k Hypotheek tot 90 »/» beschikbaar Alle inlichtingen make laarskantoor Gouden HERENZAKHORLOGE modern plat model prima uur werk prijs ƒ 60 In staat van nieuw Oudenoord 36 C A H DEERENBERG Haven 69 te Schoonhoven Te koop z.g.a.n FILMCAMERA Kodak tevens in zeer goede staat verkerende Matchless motor 350 cc Buntlaan 39 te Driebergen LESACCORDEON met les merk Ludwig zaagmachine 2 mankementen en autoped No lensstraat 7 Utrecht Tel 01823—716 Te koop van particulier OPEL REKORD 1955 in zeer mooie en goede staat Joh Gerobulus straat 6 bij de v Egmontkade Utrecht N WOONRUIMTE voor klein ge zin geheel gestoffeerd kan gefinancierd worden Br no 1-1336 bur UN Wegens opruiming te koop POP - en MANKANARIES Koekoekstraat 27 bis 4-pits geëmailleerd GASKOM FOOR Atag z.g.a.n met af dekplaat en goedgekeurde aan sluiting prijs ƒ 70 Telef 21506 Wegens overcompleet z.g.a.n BERGMEUBEL teakhout ƒ 175 Trumanlaan 313 Kanaleneiland Telef 36600 2 langharige TECKEL PUPS rood-bruin met stamboom kampioensafstamming Roozen boom J van Galenstraat 11 Huizen N.H Telef 02952 - 1021 DAMESPANTALONS vervaar digd van Helena of Lastex garens perfecte pasvorm door hoge elasticiteit Smalle pijp of elastieke band onder de voet Keus uit vele moderne kleuren Sportcentrum witte vrouwenstraat 40 naast de po litiepost ACCORDEON 80 bas z.g.a.n „ Weltmeister " in koffer prijs f 150 Hoogtezon Osram ƒ 30 Telef 11128 GOED TEHUIS gezocht voor lieve zeer mooie rode kater ca 2 jaar Br no 1-1417 bur UN TROPISCHE VOGELS Speciale St.-Nicolaassortering Volop Ja panse nachtegalen Ook op zon dag Zandhofsestraat 30 BROMFIETSZUIGERVEREN alle maten en overmaten voor radig zware voorgerekte ket ting 5 ct per schakel Speoiaal adres voor amateurs Van de Zand Amsterd straatweg 160 Aangeb wegens emigratie een V.W bouwjaar 1954 verkeert in - en uitwendig in zeer goede staat Voskuil Adr van Ber genstraat 67 telef 41756 Utr DAMESSCHAATSLAARS com binatie met originele Stürmer ' schaats Compleet voor f 36.50 Geiteharen sokken onontbeer lijk bij het schaatsen v.a ƒ 2.90 Sportcentrum Wittevrouwen straat 40 naast de politiepost Te koop z.g.a.n lederen REN VEST rijbroek en damesjas 2 helmen enz Johan van An delstraat 28 Planten SIERKUIPJES echt Java teakhout diverse maten onverslij tbaar Firma Hulle man's zaad en bloembollen handel Oude Gracht 140 bij Bakkerbrug Telef 11446 AUTO'S Morris ƒ 350 Opel Ka pitan met verwarming ƒ 325 Simca ƒ 250 Chevrolet 1953-'54 ƒ 525 Inruil van alles Ook zon dags Riouwstraat 83 SJOELBAK eikehout prijs ƒ 15 contant Thuis des avonds tussen 6 en 8 uur W Arntz kade 58 bis LUCHTBUKSEN de wens van iedere jongen Ons Diana as sortiment biedt keus uit mo dellen van ƒ 15 tot / 210 Bij Sportcentrum Wittevrouwenstr 40 naast de politiepost Te koop lange zwarte heren LEREN JAS in zeer goede st p Kanters Weltevredenstraat 17 bis CHEVROLET de Luxe bouw jaar l95l ' 52 in zeer mooie st Zowel van binnen als van bui ten Prijs ƒ 475 Morelstraat 56 bis Een stalen MOTORBOOT zon der motor lang 8.65 breed 2.10 met kajuitje Strik van Lin schotenstraat 2 bij driesprong Maarssen Sint-Nicolaas cadeau koopjes Haardfaankje nu ƒ 8.90 rond ta feltje nu ƒ 8.90 theebeursen nu ƒ 8.90 Dit alles bij Woningin richting MIDDEN NEDER LAND Zadelstraat 11 TELEVISIE 43 cm als nieuw met 1 jaar verzekerde garan tie Prijs ƒ 335 Min de Visser straat 72 telef 41574 T.V APPARAAT 53 cm type Nordmende Necchi zig-zag naaimachine Br no 1-1396 bur UN Marklin elektr TREIN z.g.a.n Loc wagens wissels trafo etc etc Telef 02955 - 2208 Te koop groen LEDEREN DA MESJAS en paar nieuwe rol schaatsen m schoenen Loper straat 19 Utrecht De laatste verbouwingskoopjes Nog enkele bankstellen van / 298 voor ƒ 225 en nog enkele eethoeken alreeds vanaf f 70 Woninginrichting MIDDEN NE DERLAND Zadelstraat 11 Marklin elektr TREIN Spoor I vereist wel ruimte maar u ziet zelden zo'n trein Onver woestbaar Telef 02955 - 2208 Niet op zondag Half-Engelse grijze KINDER WAGEN en hoekbox Beide in goede staat Corn Mertensstr 3 bis Duitse kruissnarige PIANO te koop JUlianaweg 141 Utrecht Telef 15671 Een stalen MOTORJACHT SVi meter 4 cilinder Ford motor ook ruilen voor auto niet ouder dan 1957 Te bevr Kol mus Zwanenvechtlaan 72 te Utrecht HUISVROUWEN doe nu uw voordeel eet nu kip of jonge hanen Aantrekkelijk goedko per dan ander vlees Beleefd aanbevelend Th Wennekes Odtjkerweg 4 Houten Telef 438 Tevens dagelijks verse eieren AUTO Peugeot 203 rood lede ren damesjasje sport maat 38 plus bijpassende rode motor laarzen maat 37 Scooterhelm Waalstraat 97 Utrecht WAARSCHUWING 2de hands kleding zo goed als nieuwe kostuums colberts pantalons winterjassen regenjassen hoe den handschoenen mantels japonnen schoenen paraplu's enz voor spotprijzen bij G van Nijendaal Mgr v d Wetering straat 26 JONGENSSPORTFIETS 8-12 jr als nieuw ƒ 65 compleet da messportfiets ƒ 67.50 compleet Damesfiets tour ƒ 25 Nicolaas weg 43 flat ACCORDEON 80 bas z.g.a.n Te bezichtigen na 5 uur Mag dalenastraat 5 bis Te koop 6 FAUTEUILS huls kamerameublement bureautje lampen bed oliekachel trap Telef 17803 4 en 5 dec Te koop aangeb een elektr NAAIMACHINE in koffer ƒ 95 Te bezichtigen G A Witjens Herenweg 33 telef 23968 Ford gesloten BESTEL F.K 1250 jaar 1958 in prima staat Prijs ƒ 2500 Paltzerweg 81 te Bilthoven Telef 03402 - 3817 300 m2 BOUWGROND te Woer den met bouwvergunning en rijkspremie voor hoekhuis m garage Telef 030 - 19533 Spotkoopje Prima WASMA CHINE merk Miele langzaam wasser ƒ 75 Centrifuge merk Edy ƒ 75 z.g.a.n Knopstraat 55 bis Renault 4 * 57 Simea Aronde ' 56 Peugeot 203 ' 56 Taunus 12 M ' 56 Opel Kapitan ' 55 VW ' 52 Garantie financieren inruilen GARAGE CENTRUM Blauw kapelseweg 17 tel 21944 utr Brandstoffen handel AUTO'S Opel Caravan 1955 In zeer mooie staat Van Beek Lauwerecht 1 telef 25764 Fi nancieren en inruil fa BATAVUS 1961 ZO goed als nieuw deskundig onderzoek toegestaan Tevens kleine olie kachel merk Solar ƒ 25 Emma straat 76 Zeist LSparenburg ROZEN plant men nu Struik kjim - hoog en halfstam groot bloemige en trosrozen in vele kleuren Manus van Beuse kom's Zaadhandel Oudegracht 126 128 utrecht tel 14560 Nachtegaalstraat 25 Telefoon 10972 Weerdsingel O.Z 68 TROP AQUARIUM 165x65x50 beplant en bevolkt TL verlich-ting pomp en filterbak geheel ingebouwd Tegen elk aann bod Abel Tasmanstraat 49 Telefoon 14174 Te koop RENAULT BESTEL 450 kg 1598 in prima staat Kruisdwarsstraat 49 TJw adres voor BETERE SOORTEN Handtamme sprekende PAPE GAAI met nieuwe kooi / 150 Kampeerwagen Ezelsdijk ach ter 24 Langs spoorlijn DAMESFIETS en Gazelle meis jesfiets ' vanaf ƒ 30 Ooftstraat 18 na 6 uur BRANDSTOF en SHELL VOLKSWAGEN ' 54 met schuif dak voldoet aan alle eisen kleur blauw uiterste prijs ƒ 1900 Biltstraat 81 Utrecht Philips TV-TOESTEL 53 cm beeld met antenne Deskundig onderzoek toegestaan Prijs bil lijk Vleutenseweg 101 haardolie Prachtige BOXER reu alleen goed tehuis Rijnlaan 131 bis Te bevr maandag BROMMERS Rap Berini Ba tavus en Solex w.o als nieuw Bok met wringer en vloer kleed Bladstraat 32 Wittevrou wen 2 goed spelende RADIO'S Prijs ƒ 45 en ƒ 65 Riouwstraat 78 BROMFIETS 1959 voor - en ach tertelescoop 2 versn kickstar ter Hulststraat 21 Utrecht Aangeb een JONGENSSPORT FIETS in prima staat een da messportfiets alles in staat van nieuw Abstederdijk 179 Te koop aangeb gebr Singer zig-zag elektr NAAIMACHINE in koffer Te bezichtigen G A Witjens Herenweg 33 Utrecht BROMFIETSEN Batavus Com bi 1961 Sparta Sport 1961 Ava ros scooter Berini Union ' 61 Batavus Tour ' 60 enz Ook in ruilen Lange Nieuwstraat 53 Zo goed als nieuw zijnde AC CORDEON pianoklavier 80 bassen met koffer event rui len voor bandrecorder Kievit dwarsstraat 45 bis Utrecht Te koop aangeb een Singer NAAIMACHINE In salonkast ƒ 50 Te bez G A witjens Herenweg 33 Utrecht Enkele mooie gebruikte BROM FIETSEN o.a Solex 1960 Mag neet 1959 toerist Berinl M 23 Batavus Supersport 1961 Rij wielhuis Freek Trapman Jr Wallensteinlaan 1 Zuilen bij eindpunt lijn 11 Zeer moo;e V.W de Luxe me chanisch 100 " k bouwjaar 1950 ' 51 voor spotprijs ƒ 675 Berg straat 14 bis bij Hoofdbureau van Politie Ook inruil Speciaal bedrijf voor AUTO BEKLEDINGSHOEZEN en par keerhoezen Reeds vanaf ƒ 50 inclusief montage en garantie Alleen Hoefa Keulsekade lll-n telef 32233 ' - 31827 Aangeb prima ZANGKANA RIES van ƒ 7.50 en parkieten f 4.50 per'paar Huize de Geer laan 4 Utrecht Te koop in prima staat PEU GEOT 203 mechanisch 100 Vo met schuifdak verwarming en gereedschap bouwjaar 1952-'53 prijs / 475 Bergstraat 14 bis bij hoofdbureau van Politie Ook inruil Te koop aang BREIMACHINE Super Speed Buntlaan 39 te Driebergen Wegens emigratie FILMPRO JECTOR 8 mm Kodak geheel nieuw ƒ 200 Eveneens eiken rookstoel en 3-delige spiegel kaptafel beide als nieuw Na 6 uur telef 03404 - 5262 APARTE BANKSTELLEN van fabrikant die als model ge diend hebben f 595 ƒ 750 t 850 / 950 en f 995 Gebogen model len losse kussens Te zien al leen zaterdag zondag tot en met donderdag de gehele dag ook ' s avonds Villa Slamat Da tang Nieuwe Parklaan 115 Den Haag Telef 070 - 55.16.80 Te koop OPEL OLYMPIA met belasting met olievrije motor benzineverbruik 1 op 12-13 Voor de spotprijs ƒ 375 Berg straat 14 bis by hoofdbureau van Politie Ook inruil Te kopo in prima staat V.W de Luxe loopt zeer zuinig geen olieverbruik bouwjaar 1952 Prtjs ƒ 775 Bergstraat 14bis bü Hoofdbureau van Politie Ook inruil Zeer mooie CITROEN Sport bouwjaar 1952 ' 53 loopt zeer zuinig mechanisch 100 "/ o prijs ƒ 475 Bij al deze wagens kan ook T.V en bromfiets inge ruild worden Bergstraat 14 bis bij hoofdbureau van politie VOGELLIEPHEBBERS Keuze uit duizend vogels Winter harde vogels uit buitenvolière Agaporniden dwergpapegaaien glansmerels alle soorten duif jes dwergkwartels ƒ 12.50 p.p parkieten v.a ƒ 4 p.p Manka naries v.a ƒ 8.50 popkanaries v.a ƒ 2.50 kardinalen rose wit-lijster tijgervinken ƒ 3.50-5.00 per paar Wida's langstaarten exoten enz Ook op zondag Telef 19461 Hartingstraat 18 a bij Academisch Ziekenhuis KOSTUUMS regenjassen de mi's prachtige herfstdessins reeds v.a ƒ 10 p mnd Kleding magazijn Hajo Havikstraat 17 Koekoeksplein gesloten huis Telef 16285 KAMPEERTENT 2x3 m nok hoogte 2 m zijkanten 0.75 m 1 week gebruikt geheel compl Uiterste prijs ƒ 110 Niet op zon dag V Humboldtstraat 11 bis Utrecht Ongelooflijke Slnt Nicolaas-koopjes Bijzettafeltje met kan ten kleedje nu ƒ 8,90 Lapje mo derne stof om er jurk van te maken hoeveelheid naar maat nu ƒ 8.90 MIDDEN NEDER LAND Zadelstraat 11 18 AANVALSBOTEN van hOUt ƒ 65 per stuk Te be-vr telef 60148 - 030 Ligplaats Garage v Dijk De Meern AUTO'S O kom er eens kij ken Hofleverancier van Sint Nicolaas Zeer voordelige auto'so.a Morris Minor zeer goedwagentje loopt 1 op 16 Metverwarming gereedschap enz ƒ 750 VW de Luxe 1951-1952 loopt als nieuw Zeer goedebanden ƒ 775 Consul 1954-1955 wagen verkeert in zeer goedestaat Met verwarming olievrijƒ675 Simca Aronde 1954-1955 Met verwarming en gereed schap fantastisch wagentje.Benzineverbruik 1 op 14 ƒ 875 Chevrolet de Luxe 1955-1956 Wagen verkeert in zeer goedestaat olievrij Loopt ruim 1 op 8 met 5 nieuwe banden ver warming ruitensproeiers,bermlicht gereedschap enz ƒ 1850 Deze wagen kan ook ge financierd worden Morris Mi nor ' 51 ' 52 met hoge lampen,prima autootje van eerste eige naar met verwarming gereed schap enz ƒ 650 Opel Olympia 1953 Mooi en goe • wagentje.Zeer goede banden met belas ting enz ƒ 775 Bij alle automo bielen anti vries gratis Ookinruil van snelbrommers enauto's Ook ' s avonds en zon dags geopend Tel 35238 H J.Schimmelplein 12 bis Utrecht Heel WINKELWOONHUIS met garage bev o.a winkel woon kamer en 4 slaapkamers Direct leeg te aanv Inl makelaars kantoor H A Jansen Molière laan 36 Utrecht Telef 030 - 32247 Riante BUNGALOWS te koop in De Meern nabij Utrecht Koopsom vanaf / 57.500 Geen overdrachtskosten Vrije vesti ging Inlichtingen Nic Rijk sen makelaar Wittevrouwen singel 53 Utrecht Telef 030 - 15012 Aangeb een V.W BUSJE met radio in prima staat bouw jaar 1959 type 1960 Te bevra gen Dolderseweg 171 Den Dol der Telef 03402 - 4370 Autohandel MARTIN Stem pelslaan 5 Kanaleneiland tel 32468 biedt aan Renault Dau phine 1958 1959 V.W 1956 Ford Taunus 15 M 1957 Financiering mogelijk Utrecht Oog in Al goed on derhouden HEEL WOONHUIS met garage en haard centrale verwarming Spoedig leeg te aanv Inl makelaarskantoor H A Jansen Molièrelaan 36 Utrecht Telet 030 - 32247 KISTEN te koop 5 m lang per kist ca 4 a 5 m ' hout Bij zonder geschikt voor het ma ken van schuren zomerhuisjes hokken enz Heep Amsterd straatweg 449 Utrecht Telef 40175 NAAIMACHINES Betaal uw naaimachine in vier keer het kost u geen cent meer De nieuwe Anker Phoenix licht gewicht 6 kg compleet 1 285 als zig-zag t 438 afwerken van naden knoop.sgaten maken knooen aanzetten stoopen borduren enz v Bastens Naai machinehandel Lange Jans straat 9 Utrecht Telet 15598 De tweede naaimachinezaak | ST NIGOLAASPAPIER vanaf 20 ct per rol Drogisterij „ De Eland " Meckelenburglaan 4 Utrecht Voor zaken en bedrijven een pracht reclame prima BALL POINTS met naam en firma naam vanaf 25 ct Bel op 03438 - 3342 Wij komen HET.E WOONHUIZEN o.a te Vleuten ƒ 23.000 Odijk ƒ 27.500 Woudenberg ƒ 26.500 Vinke veen ƒ 28.500 De BUt M4.000 Groenekan M9.500 Inl Make laarskantoor H A Jansen Mo lièrelaan 36 Utrecht Telet 030 • 32247 Noorse RENSCHAATS combi natie ƒ 65 ijshockeyschaatsen compleet met schoen ƒ 39,90 schaatsbeschermers ƒ 3,25 los se damesschaatsen vanaf f 11.65 Sportcentrum Wlttevrouwen straat 40 naaat de politiepost Bedlington TERRIER Witte de Withstraat 35 huis Amster dam Telef 020 - 86117 KINDERFIETSJES van 6 tot 12 jaar 3-wielig fietsje auto,v.a de Neude Nieuwe Koe - I merk Skoda jaar 1951 vermeu koekstraat 22 telef 27085 len Keukenstraat 37 
H BfRECHTSCH NIEUWSBLAD Voor bij uw radio DOOR JAN DASSEN LS je het niet precies daar neerzet X xhaal je al alle paarden uit cadans " zegt een kleine man met een grote pet op het grijze hoofd Met een lange plastic buis waar maatstrepen op staan meet hij op het terrein in de Europahal van het nieuwe RAI-gebouw in Amsterdam nog eens nauwkeurig de af stand tussen twee hindernissen „ Die afstand moet op de centimeter nauwkeurig zijn an ders krijg je brokken " zegt hij tegen de ar beiders die gewillig het hek enkele centime ters verplaatsen Het is immers Jurgens die het zegt De man die al meer dan 800 par coursen heeft uitgezet voor hippische sport gebeurtenissen en niet alleen in eigen land maar ook ver over de grenzen een faam heeft verworven als een der meest deskundige parcours bouwers van Europa a J * A * H * Jurgens een parcours ' bouwer in Optima forma „ Een vak kun je het niet noemen " zegt de heer J A H Jurgens uit Enschede „ Er is niets mee te verdienen Het is zuivere lief hebberij Als ik door een vereniging uitgenodigd wordt om te bouwen dan moet die vereniging voor onderdak eten en zakgeld zorgen Dat heeft de F.E.I — de Federation Equestre International — bepaald Dat zakgeld is meestal zo'n ƒ 25 per dag Daar wordt je niet rQk van Bovendien worden er in elk land maar enkele CHI's Concours Hippi que International gehouden — in Duitsland bijvoorbeeld ongeveer zes per jaar — en in elk land maar één CHIO Concours Hippique Interna tional Officiel Nee ik ben een ware amateur Altijd al geweest Vermaardheid in het binnen en buitenland KRO 16.00—16.30 uur PSV—Feijenoord VVV—Willem II uitslagen betaald voetbal AVRO 16.30—17.00 uur biljarten 47/2 DOS—DWSA de Volevnjckers—Volendam Rapid JC—MVV uit slagen betaald voetbal keurturnkampioenschappen koersen Hilversum Concours hippique uitslagen hockey zaalhandbal korfbal tafeltennis amateurvoetbal en overige sport VARA 18.05—18.30 uur ADO — Ajax Sparta — GVAV Ensch Boys—Elinkwijk Be Quick—Heracles Gehoord en gezien bij de wereldtitelstrijd judo iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiii Jumping A'dam begonnen '• Werelds beste springruiters hebben gisteravond op de eerste dag van het internationaal indoor concours hippique in de schitteren de ring van het nieuwe BAI ge-bouw te Amsterdam het talrijk op gekomen publiek niet teleurgesteld Ofschoon zo'n eerste dag nagenoeg steeds met verkenningen gepaard gaat zagen desondanks tien com binaties kans in het internationale nummer een foutloos parcours te rijden Winnaar van hen werd de Duitser Schockemöhle die met Ba chus de snelste tyd maakte De beste prestatie door een Neder landse combinatie kwam van mej Irene Jansen die met Kairouan bovendien de beste amazone was en Vflfde in het totaal werd Nadat de Zwitser Maeder als eerste van de 47 deelnemende combinaties een niet gering aantal fouten over de 15 sprongen in het 530 meter lange parcours had la ten noteren gelukte het de oud Olympisch kampioen Hans Günther Winkler Duitsland met Atoll eeïi foutloos parcours in 68.3 sec vier de plaats te rijden Pat Smythe Engeland met Baybridge volgde daarna met 4 ft maar de vierde combinatie die in de ring ver scheen leverde een prestatie wel ke door geen van de volgende deelnemers werd verbeterd Alwin Schockemöhle met Ba chus — het paard dat enkele jaren geleden nog Nederlands bezit was — reed foutloos rond In 63.5 sec Wel kwam Piero d'Inzeo met Sunbeam hem met 65.1 sec dicht nabij maar hij kon de prestatie van de Duit ser toch niet evenaren Eerst tegen het einde nadat er nog een zestal combinaties tot een foutloos gereden parcours waren gekomen waaronder de fraaie verrichting van mej I Jansen met Kairouan in 69.9 sec slaagde de kleine Ierse mevr Hayes er tegen het einde in Sohockemöl^le nog bij na van zijn eerste plaats te rijden In een geweldig tempo bracht lij Sweet Control over de hinder nissen zonder daarbij een fout te maken en toen zij door de finish ging wees de chronometer precies 64 sec aan Het leverde haar de tweede plaats op In deze wed strijd viel ook het fraaie rijden van de Braziliaan Pessoa op ook al reed hö geen van zijn drie paarden foutloos rond Het nationaal jachtspringcon cours waarmee de avond werd geopend en waaraan door 38 com binaties werd deelgenomen werd gewonnen door mej Irene Jansen met Luc G Ook de tweede plaats was voor een amazone Mej Pr Arts met Teresa had aanvankelijk de leiding met 62.9 sec maar zij werd later door mej Jansen die met Luc B een tijd van 61.1 sec maakte van de eerste plaats ver drongen De heer D v d Wete ring met Caroline O'Rose werd met 69.8 sec derde De demonstraties van de Ruban de Provence en de Nacioun Gar diano " welke daarna volgden oogstten veel waardering Damresultaten I « de hoofdklasse van de IJPDB bleef " ft Utrechts Dam Genootschap deze Weck op de eerste plaats in de eerste klasse A is GDI leider en in IB gaan I.oosdrecht en Huizen aan de kop De matste plaatsen zUn hier voorlopig toebe oncld aan Het Kooster en Avcno BU de tweede klassers voeren Woudenberg H U.G 2 en Maarssen 2 de ranglijst aan De uitslagen Hoofdklasse Damclub Bussum 1-H.D p 1 7—13 Tuindorp 1-Damcl Maarssen 1 l*-6 U.D.G 1-O.K.K 1 14—6 Ons Genoegen 1 U)-Ons Genoegen 1 Z 12 -- 8 Veluwezoom 1-Ons Genoegen 2 U «— 5 voorl O.K.K 1-Veluwezoom 9 — Eerste klasse A V.D.C 1 V.'daal Damcl Amerongen 1 8—12 Vrienden « ing 1 U.D.G 2 10—10 Damcl Doom 1 0 p.I 1 g — 12 Culemborg 1-Woerden 1 8—11 Het Rooster I-Driebergen 1 9—11 Eerste klasse B Ons Genoegen 2 Z A.DG 1 10—10 Loosdrecht 2-Excelsior J 14 6 A.V.E.N.O l-Loosdrecht 1 5 — 15 Damcl Breukkeien 1 Danclub Loe nen 1 9—9 voorl O.K.K 2-Damcl Hui zen 1 6—14 Tweede klasse A Woudenberg 1 Leer-«um 119—1 Damclub Houten 1-Ons Ge noegen 3 Z 7—13 Austerlitz 1-Damcl Amerongen 2 10—10 Ons Genoegen 3 WKI.D.G 3 9-11 Tweede klasse B A.D.G 3-Damcl Bussum 2 8—12 A.D.G 2-Kortenhoef 1 8—9 voorl H.D.G 2-O.K.K 20—0 Tweede klasse C Tuindorp 2-Damcl Maarssen 2 15—5 B»sketbal — in een wedstrijd voor fle eerste ronde van het toernooi om de F.uropese basketbalbeker heren heeft a « Nederlandse kamploensploeg The Wolves vrijdagavond te Amsterdam met 40 52 verloren van Alsace de Bagnolet Frankrijk Ik heb vroeger nooit belangrijke prestaties op paarden geleverd Ik hield enorm veel van paardrijden maar zuiver voor mijn genoegen Ik was 20 enthousiast dat ik veel naar het buitenland ging en daar zag dk de tekortkomimgen in onze parcoursen en het gebrek aan fan tasie waarmee ze werden gebouwd Dat bouwen van parcoursen fasci neerde me omdat het steeds nieuw blijft en interessant en moeilijk Vanzelfsprekend krijg je een enorme ervaring als je er al zo'n 800 gebouwd hebt ervaring in het bepalen van afstanden tussen hinder nissen en in het begroten en be stellen van materiaal waaruit die hindernissen gemaakt worden Maar IIIIIIIIIIIIIMIIIIIillllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Reeds 800 heeft hij er gemaakt iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ook deze parcoursen hier dn de RAI zijn weer nieuw voor me stelt me weer voor andere moeilijkheden Ik heb nog nooit twee gelijke par coursen gebouwd vaak ook ndet kunnen bouwen omdat het terrein steeds anders is „ Als ik het terrein goed in me heb opgenomen ga ik twee dagen op mün hotelkamer zitten om te tekenen Dat gebeurt zo nauwkeurig mogelijk en op schaal " ü weet dat op een dag soms vier parcoursen verreden moeten worden - Een van mijn grootste problemen is de boel zo te bouwen dat er zo weinig mogelijk sloop en sleepwerk aan te pas hoeft te komen Het publiek wil geen lege ring zien Als ik alles op schaal heb uitge tekend ga ik naar het terrein om te bouwen En dan komen meestal de desillusies omdat er in die twee dagen allerlei dingen gebeurt zijn soms hele kledne wijzigingen maar voor de paarden heel belangrijk Zo moest ik bijvoorbeeld eens op een voetbalveld bouwen Ik had alles keurig op schaal getekend en had aan de lange kant van bet veld dicht bij de hoek een hindernis ge pland van twee liggende bomen met witte planten er tussen dn Toen dk weer op het veld kwam bleek een ijverige terreinknecht alle hekken om ' het veld wit gescMlderd te heb ben wat de paarden dde over mijn witbeplante hindernis heen wilden onherroepelijk van de wijs gebracht zou hebbeu met alle nare gevolgen van dien Geen acrohatie „ Kijk en dat is non Juist wat wU „ bouwers " niet willen We maken niet opzettelijk zulke zware par coursen dat het fouten regent Wij verlangen geen acrobatie van paard en ruiter We passen ons bü het bouwen zo goed mogelijk aan bij de beperkte intelligentie van het paard en trachten alle paarden een „ air chance " te geven " Als een paard een weigeraar Js dan is hij door zijn berijder zo ge worden Een paard houdt van sprin gen maar is niet roekeloos Als het weigert laat het dan kalm even de hindernis van ddchtbij bekijken en in negen van de tien gevalden springt het er de tweede keer vlot overheen Als de ruiters één keer vóór de wedstrijd met hun paarden het par cours mochten bekijken zouden er veel minder fouten gemaakt worden Maar dat mag met De ruiter mag wel te voet de hindernissen ver kennen In de wedstrijd moet hij laten zien of hij het met zijn paard halen kan Dat is de sport „ Ik overdreef niet " zegt de En schedese oud steenfabrikant „ toen ik die hindernis enkele centimeiers terug liet halen Het is een kwestie van preciese afstanden die in de loop der jaren door vele bouwers uitgekiend zQn Hou je je aan die maten dan haal je zo weinig moge lijk paarden uit cadans en zie je de mooiste wedstrijden Het is weer zinwekkend als paarden op hinder nissen vallen Dat is de mening van alle grote bouwers in het buiten land " Door dit werk heb ik al vele mooie contacten in het buitenland gekre gen niet alleen als bouwer maar ook als jurylid bij grote buitenlandse wedstrijden of als technisch gedele geerde van de FEI Ik heb al enkele wereldkampioenschappen meege maakt en was ook in Londen Hel sinki en Rome op de Olympische Spelen „ Als ik het peil van onze ruiter sport moet vergelijken met het bui tenland dan komen we er niet zo best af Er is jong taletrt in ons land maar of we spoedig een goede vol ledige ploeg op de been kunnen brengen waag ik te betwijfelen Wij Nederlanders missen nu een maal de harde zelfdicipline die de grote crack maakt Dat wreebt zich bij ons in elke sport " zo besluit de 61-jarige J A H Jurgens parcours bouwer uit liefhebberij Bedrijfsklaverjas Afdeling 1 E.M.I.-U.N.-A 5—7 Staal koning-Smulders A 4—8 Verblifa C DKW A 6—6 Verblifa A—De Bie 6—e Chem Boys A-Stork-Jaffa B 5—7 Chem Boys B P.V.C.W A 4—8 Afdeling 2 N.A.M A-U.L.C 9 — S Ver - mes G.L.C 5—7 P.V.C.W C Stork-Jaf-fa A 9—3 v d Heem A-B.N.P 8—4 P.V.W Demka 5-7 P.V.C.W.-B-G.E.V.U A 6—6 Afdeling 3 P.V.C.W.-D-G.E.V.U B 7 — 5 Smulders B-U.N B 6—6 v d Heem B-A.D.H 9—3 In het nieuwe RAI-gehouw te Amsterdam begon gister avond het jCMfrlijhse interna tionale concours hippique jumping Amsterdam " Hier zien we de bekende Westduit se amuzone Renate Freitag op „ Bamona " in actie Zater(ïag 2 ïecember 1961 Amateurvoetbal afgelast Het amateurvoetbal in de afdeling Utrecht van de KNVB voor morgen zondag 3 december is In zijn ge heel afgelast Ook het landelijk ama teurvoetbal zal niet doorgaan Een pracht gelegenheid dus om morgen vanaf half twaalf in de Bernardhal eens kennis te maken met het fascinerende zaalhandbal Advertentie BUISMAN VOOR KOFFIE OP Z'N BEST ook als ' t poèderkoffie is Opstellingen voor morgen DOS thuis tegen DWSA Van Zoghei Liptak en Okhuysen Van de Bogert Sulzle en Visser Nederhand Hanek Van der Linden Theunissen en Van Wiggen Ulinkwük uit tegen Ensch Boys Van Pelt Gademans en Kragten Zweers Mijnals en Oomen De Jongh Van Egdom Kraan Siahaaya en Suleie Velox thuis tegen Tubantia Ledden Sluyk en OPK DE Kamp Jochems Sam beek en De Bruin Klinkenberg Aarts Geurtsen Morellssen en Nagtegaal IntertotO'Voetbal De loting voor de halve finales van de intertotocompetitie had als resultaat Feijenoord-Banik Ostra va Tsj.Sl en Slovan Bratislava TsjSl)-Ajax De ontmoetingen moe ten vóór 7 maart 1963 zijn ge speeld De finale wordt vermoede lijk te Botterdam gehouden op 4 of 11 april Of er in 1962 weer een intertotocompetitie wordt georgani seerd zal definitief beslist worden op een vergadering In januari Dit werd gisteren door de deelnemen de landen te Wenen afgesproken DOOR FRANiS HENRICHS Parijs vrijdagavond liet kon niet uitbliivc.i ook de judo-sport kent nu een politiek in cident De Oostduilse udoka's waar bij de Europese kampioen eerste dan Niemann zullen morgen niet deel nemen aan de strijd om de wereld titel De visa om Frankrijk binnen te komen zijn hun geweigerd Dit is waarschijnlijk prettig voor de Cubanen De in het internationale judorijk volstrekt onbekende volge lingen van Castro arriveerden gis teren volkomen onverwachts in Pa rijs Zeker ze hadden ingeschreven voor deze wereldkampioenschappen maar aangezien zij sindsdien taal noch teken gaven ook bij de loting werd aangenomen dat de Culiaanse judoka's wel niet zouden verschijnen maar nu zijn ze er toch Er is een mogelijkheid dat zij in de plaats zullen komen van de weggebleven Oostduitsers Touwtreliken J A judo heeft zich wel als een olievlek over de aardbodem uitge breid De judowereld kende al drie federaties de Aziatische de Pan Amerikaanse en Europese Ploegen uit deze federaties zullen zondag strijden in de intercontinentale teamwedstrijden Nu ia ook de Afri kaanse judo unie opgericht met als leden Marokko Tunesië Senegal en de MaHrfederatie Bovendien gaat de EREDIVISIE Fortuna—NAC PSV—Feijenoord VVV—Willem II ADO — Ajax Volewijckers—Volendam Rapid JC—MVV Sparta — GVAV DOS—DWSABlauw Wit—Enschede Ie DIVISIE A Haarlem—KFC Veendam — Go Ahead SVV—Helmond Alkmaar—'t Gooi * Stormvogels-Leeuw AGOVV—DFC Fortuna VI — Eindhoven DHC — Vitesse BW—Sittardia Ie DIVISIE B Ensch Boys—ElinkwijkBe Quick—^HeraclesEBOH — LimburgiaHeerenveen—VSV Hilversum—SHSNOAD—Hennes DVS Excelsior—RBCZFC—WilhelmlnaWageningen—HVC 2e DIVISIE Velox—Tubantia Oldenzaal — Roda Sport * PEC—Zwolse Boys UVS—Zwartemeer Helmondia—NEC Baronie—RCH De Graafschap—EDO Japanner Michigami de adviseur van de NJJB na de wereldkampioen schappen een instructie-judotournee maken naar Madagaskar Kenya en Ethiopië Op het moment dat we dit artikel schrijven is men in Parijs bezig de internationale judofedera tie op te richten Het voornaamste struikelblok schijnt zoals altijd de verdeling van de functies te zijn Ieder wil de vetste brokken De in 1938 gestorven Japanse filosoof pro fessor Jigoro Kano die in de vorige eeuw het judo ontwierp niet alleen als sport maar ook als levensbe schouwing zou verbleken als hij van dit touwtrekken getuAge was De Russen K an dit alles zijn drie Russen wel getuige Rusland is nog niet aangesloten bQ de Europese judo unie maar de overkoepelende sport organisatie van de Sovjet-Unie heeft twee waarnemers en een toekom stige trainer naar Parijs gestuurd De Russen doen momenteel nog niet veel aan judo maar honderdduizen den beoefenen in dit onmetelijke land het sambo een sport die veel op judo lijkt Voor mij staat het vast dat de Russen binnen enkele jaren ook in de judosport een eerste viool zullen spelen De Canadees W AARLIJK internationaal getint ia de Canadese judobond Zijn voorzitter Hatashita is van Japanse oorsprong de Canadese en Pon Amerikaanse > kampioen Matt ia Duitser van geboorte en waar de tweede Canadees Henk Janssen kampioen van Ontario vandaan komt is voor ons echt niet moeilijk te raden Ik had met deze Janssen enkele woorden willen wisselen maar d » Canadese judoka's schijnen net als de Japanners Koreanen en Indonesiërs,plotseling van de Parijse bodem verdwenen te zijn Men ziet hen niet meer in de oefenzalen of bij de excursies " Waarschijnlijk be reiden zij zioh ergens in strikte af zondering voor op het grote toernooi Nederlanders rusten D e Nederlanders doen dit niet Die hebben in de laatste dagen geen judogl aangehad De vorige week tijdens de training in de dojo van Bordeaux echter des te meer Nu rusten ze doen lichte gymnastiek en wandelen wat Op die wandelingen trekken Anton Geesink Jan van Ierland Hein Essink en coach Gé Koning heel wat belangstelling Vooral ook nu de vroegere Europese kampioen Bernard Pariset te Parijs zeer populair in TEguipe geschre ven heeft dat Geesink zijn favoriet is Parisets favoriet Q EESINK ia niet alleen groot en sterk maar ook technisch een uitzonderlijk judoka " schrift BETAALD VOETBAL EREDIVISIE Feijenoord 13 21 — PSV 13 19 — Ajax 13 18 — Blauw Wit 13 17 — Fortuna ' 54 13 15 — Willem II 13 15 — MVV 13 14 — DOS 13 14 — Volendam 13 14 — GVAV 13 13 — ADO 13 12 — NAC 13 12 — DWSA 13 12 — VVV 13 9 — Sparta 13 8 — Rapid JC 13 8 — Volewrijck 13 7 — Enschede 13 6 — Ie DIVISIE A DHC 13 19 — Sittardia 13 19 — DFC 13 18 — Fortuna VI 13 18 — AGOVV 13 17 — SVV 13 17 — Eindhoven ~ 13 ~ 16 „ KFC 13 15 — Go Ahead 13 14 — Vitesse 13 14 — Leeuwarden 13 13 — Veendam 13 13 — Alkmaar 13 9 — ' t Gooi 13 8 — Haarlem 13 8 — Stormvogels 13 6 — Helmond 13 6 — BW 13 4 AH TAT Ie KLAS A J.iVl Kon HFC—Hollandia De Spartaan — OWO JOS—OSV AFC—HRC DCCÏ—UW Ie KLAS B CW—Spartaan ' 20 ONA—SVW Unitas—Gouda VFC — Quick Xerxes — Laakkwartier RADIOÜITZENDINGEN Pariset „ Ik ken hem goed ik was jarenlang een vaste tegenstander van hem Ik heb eens gezien hoe de Hollander alleen tien tegenstanders versloeg waarbij een vijfde dan die „ competitie speciaal " duurde SS se conden net de tijd die nodig ivas voor ieder van zijn tegenstanders om op te staan en af te groeten Dat mag men toch wel een prestatie van belang noemen Geesink is bo vendien vertrouwd met de sfeer in ons Stade de Coubertin de Japan ners en Koreanen niet Als de Nederlandse reus mentaaltegen de Japanners is opgewassenen zijn gevechten tactisch goed in deelt is hij mijn kampioen " aldusPariset Nuchter commentaar vanGeesink die nog steeds last heeftvan een forse steenpuist op zijnrechterbeen „ Ach ze praten maaraan " Europese judostrijd op nieuwe leest Van onze speciale verslaggever De Europese judokampioenschap pen die 25 en 26 mei door de West-Duitse organisatie in Essen worden georganiseerd zuJlen op een andere leest zijn geschoeid dan tot nu toe De amateurs en de judo-le raren worden voortaan gesplitst Er worden kampioenschappen ge houden in gewichtsklassen dangra den in alle categorieën " voor ama teurs Daarnaast zijn er open kam pioenschappen " in drie gewichts klassen waaraan naast de amateurs ook de leraren kunnen deelnemen Bovendien is er een open kam pioenschap alle categorieën waarin dus ook judoleraren strijden Hoe het kampioenschap voor landenteams verwerkt zal worden is op dit moment nog niet bekend Van de Pol nog aan de kop Na de vierde ronde van het Nederlands kampioenschap ereklasse anker kader 47,2 te Nümeren zün nog drie deelnemers zonder verlies Van de pol Scholte en De Kleine Wtinen moest gistermiddag in de derde ronde met remise tegen Van Leur genoegen nemen Over het algemeen waren het matige tot zeer matige partijen Alleen ' s avonds maakte Wijnen zijn partij tegen Beekman in tien beurten uit gemiddeiae veertig De hoogste serie was voor Schol te met 146 tegen Van Nijnatten De stand luidt na de tweede dag als volgt 1 Van de Pol 8 31.37 2 scholte 8 29.09 3 De Kleine 8 23.52 4 Wijnen 7 25.39 5 Van Leur 1 22.15 6 Van Nijnatten 0 30.60 7 Beekman 0 17.42 8 Vultink 0 14.84 Ie DIVISIE B Heracles 13 20 Elinkwijk 13 18 Heerenveen 13 16 Ensch Boys 13 16 RBC 13 16 Hilversum 13 15 ZFC 13 14 Limburgia 13 14 HDVS 13 14 Be Quick 13 14 Schev HS 13 13 NOAD 13 13 Wageningen 13 12 Excelsior 13 11 HVC 13 10 VSV 13 10 Wilhelmlna 13 7 EBOH 13 1 2e DIVISIE Roda Sport 10 14 Helmondia 11 14 Baronie 10 13 EDO 11 12 Tubantia 10 11 Velox 10 11 Oldenzaal 10 11 Graafschap 10 10 Zwartemeer 10 10 PEC 11 10 UVS 11 10 NEC 10 9 RCH 11 9 Longa 11 8 Zwolse Boys 7rMrT>ïlAT 10 4 Ie KLAS D Hengelo — Quick ' 20 DOS ' 19 — WVC Rheden—^Dinxperlo ESCA—Jonge Kracht Quick N.—ZAC Ie KLAS A JOS 9 15 HRC 9 13 De Spartaan 9 12 AFC 9 10 Hollandia 9 10 OSV 9 8 UW 9 8 OWO 9 5 DCG 9 5 Kon HFC 9 4 ' In de kantine Croeselaan 16 werd gisteravond de tafelten - niswedstrijd Frans Smulders I 2 — PUEM - gespeeld i Hier zien we een moment uit het dubbelspel links de 8mulderianen " R Sas en me vrouw Dupree rechts Driea - sen en L Hoefakkers va/n de ] PUEM Laatste nieuws zaalhandbal De Bernhardhal is voor de zaal sport dit seizien niet te bereiken via de Croeselaan en Van Zijstweg doch alleen vla de Muntkade in gaande morgen voor de handbal competitie Gerard van Kouwen zal morgen door een knie-blessure die hem reeds in de strijd tegen Niloc hin derde het doel van U.D niet kun nen verdedigen Coby Wethly zal zi ' plaats innemen maar mogelijk experimenteren de rood-witten te gen Blauw Wit toch met een wis selkeeper waartoe Wim Steen brink die binnenkort naar Zwitser land verhuist is uitgenodigd Van Blauw Wit dat morgenmid dag 14 uur tegen U.D speelt ko men vanavond twee spelers in de Bondsploeg uit t.w R Kruisman en S Vermeer De bondsploeg speelt in Den Haag tegen West B Dick van Oostenbrugge van Sport Vereent is met deze twee Blauw Wit spelers vijf Niloc cracks en nog enige topfiguren uitgenodigd voor een driedaagse centrale trai ning op 27 28 en 29 december In Delft Sport Vereent speelt morgen middag om 12.50 uur in Delft Sport Vereent speelt morgenmiddag om 12.50 uur in de Bernhardhal tegen de Aalsmeer reserves Sportagenda ^^ — Utrecht ZONDAG VOETBAL Stadion Galgenwaard 1 « uur DOS—DWSA Koningsweg 14 u Velox—Tubantia ZAALHANDBAL Bernhardhal Inguig Muntkade 10.30 uur tot laat In de middag o.a 12.50 uur Sport Vereent — Aalsmeer 2 en IS.IO uur AttUa—lands kampioen Niloc HOCKEY Bllthoven 14 uur SCHC — Hilversum Voordaan 14 uur Voor daan—FIT Voordaan 12.30 uur Voor daan—FIT dames WIELRENNEN Lauwerecht 125 10 uur St.-Nicolaastocht van De Volharding Verlengde Traay Driebergen 10 uur St.-Nicolaastocht van Het Stadion DUIVENSHOWS Tweede Daalsedtik 10 15 uur Utrechtse Postduiven Sociëteit Marnixlaan vanai 10 uur Noorder post Café Viaduct Westerkade vanaf 10 uur UPV de Zwaluw Oudwijker dwarsstraat vanaf 10 uur UPV De Reisduif ROLHOCKEY De „ Rollende Rijders " spelen vanmiddag om 3 uur op het terrein aan de Prinses Margrietstraat een bekerwedstrijd tegen „ Roda " uit Helmond DOS In het gebouw Casino aan het Paardeveld houdt de Jeugdafdeling van DOS maandagavond om halt acht zijn traditionele St N'ooUaMivsai 
12 Zaterdag 2 december 1961 UtRECHTSCH NIEUWSBLAD • I « Z'rukkerii \ HOONTEf ^ Willemstr 15—21 Utrecht ^ sigaren klein of groot in elke prijs klasse beter Door betere tabakken en zorgvuldige fabricage KEIHARDE LAGE PRIJZEN bij RIETVELD's AUTOBEDRIJF utrechtsestraatweg 88 en lil WOERDEN Telefoon 03480-2252-3313 b.g g na 7 uur 3453 MERCEDES 220 met roldak 1960 FIAT 1800 met radio 1960AUSTIN seven 1960 OPEL KAPITXN de luxe I960 DAF type 600 52.000 km 1960 2 OPELS KAPITXN sedan en de luxe 1959 OPEL BESTEL 500 kg 1959 CHEVROLET BEL AIR 4-d 1959 PEUGEOT 403 1959 MERCEDES 190 benzine 1959 OPEL REKORD 1959 VOLKSWAGEN de luxe 1959 CHEVROLET stationcar 4-deurs 1958 CHEVROLET 4-deurs sedan 1958 BUICK SPECIAL 4-deurs hardtop 1958 OPEL REKORD 1958 OPEL CARAVAN 1958 MORRIS MINOR 1000 1958 SIMCA ARONDE 1958 PLYMOUTH SAVOY 1957 FORD CONSUL 1957 FORD ZEPHYR nog als nieuw 1957 2 OPELS KAPITSN 1957 OPEL REKORD 1957 CHEVROLET Sedan de Luxe 1957 PACKARD Electra 1956 BUICK Roadmaster 1956 DODGE KINGSWAY 1956 5 CHEVROLETS sedan de luxe 1956 FORD CUSTOMLINE 1956 OPEL KAPITSN 1956 2 OPELS bestel 500 kg 1956 OPEL REKORD 1956 VOLKSWAGEN bestel 1956 STUDEBAKER Champion sedan met overdrive 1956 CADILLAC sedan type 62 1956 VAUXHALL CRESTA 1956 CHEVROLET 2-d hardtop 1955 FORD THAMES met zijruiten 1955 MERCEDES type 180 1955 FIAT 600 1955 CHEVROLET de luxe S6ddn 1954 VOLKSWAGEN kleinbus 1954 INRUILEN - FINANCIEREN Garantie volgens Bovag en Sega VINKEVEEN amtiatlefplan N.V Coördinatie-Bouw Hilversum mod woonhuizen 2 onSer één kap Koopsommen vanaf ƒ 29.500 — k.k Zeer ruime financ mogelijk Inl woe en zat van 13.30—16.30 uur op het bouwplan a.d Heulweg en bij N.V UMACO Maliebaan 63 Utrecht TeL 030-11877 Na 19 u 02950—45982 Willem II - het merk waar Sint-Nicolaas zo graag mee geurt Als hij even uitrust van de vermoeienissen dan steekt de Sint een fikse History op de sigaar voor de goede roker in kistjes van 25 stuks per stuk 27 et En Pieter de knecht die ook al lang aan de sigaar is geeft de voorkeur aan de fijne Olinda het meesterwerkje van Willem II Nieuw In bijzonder smaakvolle en praktische blikverpakking van 50 stuks 15 et per stuk waarin Uw Olinda's hun geur en fleur behouden WILLEM II de hdedB^I k ^ elmik LIFEBUOY TOILETZEEP Om zeker te zijn dat U de hele dag fris blijft is gewone zeep niet voldoende Het sprankelend schuim van Lifebuoy reinigt Uw huid tot in de poriën verdrijft alle vermoeidheid en maakt dat U zich be haaglijk blijft voelen Gebruik altijd Lifebuoy De rode zeep die transpiratie verdrijft en diep reinigt en ontsmet Ic-LBT st/ou-im In middelgroot banketbak kersbedrijf is plaats voor een zelfstandig werkende PATISSIER Voor prima vakman roime salariëring Br onder nr 2-6614 bur UN GELD Kredieten uitsluitend groot ƒ 1600 d 3 % zonder borg verkrijgbaar voor elk doel en voor iedereen Gemakkelijke voorwaarden wisselende wachttijd Vraagt inlichtingen „ SAMENWERKING " Verstolkstr 31 Leeuwarden OLINDA ZWITSERLAND Te koop in de Schweiz 9 ha BOUWTERREIN uitz Alpen en Meer 1200 m hoog ligt in uitb plan waarop een groot aantal Chalets gebouwd mogen worden eventueel ruilen voor onroerende goederen in HoU of Duitsland Inzage tekeningen en plannen alleen aan serieuze reflectanten Brieven onder nr 2-6621 aan het bureau U.N 3 voordelen KWALITEIT vers bier met eennatuurlijke houdbaarheid,gebrouwen volgens de methode vanGildemeester Peter Cuyper 1677 in een vier maand-durendbrouw - en rijpingsproces GEMAK geen opener nodig ZUINIGHEID de fles behoeftniet in één keer teworden ieeggeschonken Bierkenners vragen SELDKREDIETEII VANAF f 18B0 - Kent U reeds de geschiedenis van mijnheer Janssen die een T.V en een wasmachine wilde kopen Mogelijk kunt U met zijn ervaring ook Uw voordeel doen Vraagt vandaag nog de uitvoerige brochure „ G E L D k R E D I E T E N " aan BRABANTA ^""«'"" s ^" *» UHHUHniH POSTBUS 509 BREDA TE HUUR OF TE KOOP GEVRAAGD BEDRIJFSRUIMTE in stad Utrecht of naaste omgeving groot circr 150 a 300 m ^ of ruimte die daartoe verbouwd kan worden Aanbiedingen Metaalwarenfabrjek W FREUND Meyenhagen 36 DE BILT tel 030-16229 of 61090 ONZE WINTERREIZEN OOSTENRIJK 12 dg Reutte v.a ƒ 190 — 12 dg Kitzbühel v.a ƒ 222 — Alle reizen met overnachting op heen - en terug reis en volledige hotelverzorging Vertrekdata 23 december 1961 kerstreis 10 februari 24 februari 10 maart 1962 Vraagt gratis prospectus Diverse vertrekplaatsen Intern Reisbureau » n To"rinc;carbedriif VAIV DER BIESE ]^ KERKRADE — HEERLEN Telefoon 04445 — 24 34 — 34 60 GELDBELEGGING ZELFBEWONING Te koop te Utrecht nabij centrum blokje van 10 keurig onderh verhuurde onder - en bovenwoningen waarvan één grote bovenwoning Direct leeg te aanvaarden Bev grote suite en 3e kamer moderne betegelde keuken met koelkast Ie verd 4 mooie slaapk met vaste wastafels luxe betegelde douche-cel door het geh huis warm en koud str water verder in uitst st v onderhoud als nieuw Huidige huuropbrengst excl het lege pand ƒ 6200 p jaar Koopsom v.h gehele blok incl het lege pand slechts ƒ 85.000 - Flinke hypotheek aanwezig Alleen ser gegadigden br ond nr 2-6622 bur U.N Kaardbranciolie VEBKOOPADRESSEN TIELEN'S KOLENHANDEL AFD OLIE Leidseweg 15a b/d Tunnel - tel 030-31444 Utrecht OLIE EN BENZINEHANDEL HET CENTRUM " D VAN BEEK Costerlaan 8-10 - tel 0.3404-3401 Zeist C G VAN ROOUEN BRANDSTOFFENHANnEL Gageldijk 55 - tel 030-40655 IVIaarssen post Groe - nekan G TUKKER Dorpsstraat 34 Harmeien BRANDSTOFFENHANDEL VERWEÏ & v d BERQ Zuid LJsseldijk 1 — tel 03478-494 Havenstraat 64 — tel 03478-26 ' Us.sel.stein BRANDSTOFFENHANDEL W HENSBERGEN Wier.selaan 6 — tel 03470-420 Vree.'^wi.ik BRANDSTOFFENHANDEl Th L SPIE.S Patrimnniiinistraat I i tel ' M:^8-279fi Driebergen DE GAS.SPECIALIS'I N V v'h IM van ÏRONDELLA Steynlann 28 tel ü:^404 - - i 144 Zei.st 9 LEEUWEN'S BRANDSTOFFENHANDEL Boomgaardweg 59 tel 03405-548 Odiik N.V MELCHIOR'S BRANDSTOFFENHANDEL Van Bennekomstraat 7 Doorn Telefoon 03430-2440 
13 Duitse poëzie van 1945 tot 1961 en conclusies Was sind das für Zeiten wo Ein Gesprach über Baume fast ein Verbrechen ist Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschliesst ï&CC>^^CCfiWCC^tM«?CCVCCv ' derde ' ramen die Chagall gemaakt heeft voor de synagoge van het me dische centrum te Jeruzalem Elk raam is gewijd aan een van de stammen van Israël Samen met Marq heeft Chagall deze ramen te Reims in Frankrijk vervaardigd Voordat zij definitief hun plaats krijgen in Jeruzalem worden zij te New York anderhalve maand ten toongesteld De ramen zijn bijna vier meter hoog en ruim tweeëneenhalve meter breed Onmiddellijk herkent men Chagall aan de dieren die ook in zijn schilderwerk zo vaak voorko men Er gaat een geweldige levens blijheid en kracht uit van deze stra lende warme kleuren en van deze aardse vitale vormen Deze eerste zondag kreeg men de indruk dat heel kunstlievend New York zich had opgemaakt om twee grote kunstenaars te eren Rem brandt en Chagall Platenindustrie hrengt e titels EL Canto a Verona BCA-SVA 1001 Harry Belafonte RCA-SVA 1002 en Beethoven » vijfde pianocon cert BCA SVA 1003 vormen de stunt in de grammofoonplaten busi-ness daverend van titel en laag van prijs Zoals men weet Is de U 1 ItJbjv^irl 1 j openbaar hunótbezit De oudste tijdmeter die de mens zich heeft gemaakt is ongetwijfeld een zonnewijzer geweest Reed ^ vroeg heeft men deze zonnewijzers op kunstige wijze versierd waarbij aansluiting werd gezocht bij de ar chitectuur Toen waarschijnlijk in de laatste helft van de dertiende eeuw de eerste eigenlijke uurwer ken werden gemaakt was aansluit ting bij de bouwkunst wel voor de hand liggend en toen het huisuur werk z'n intrede deed zocht men aansluiting bij de binnenhuisarchi tecttmr En toen tegen het einde van de vijftiende eeuw ten slotte de zakuurwerken im gelrruik kwamen werd aunsluiting gezocht bij de kostuumkunst en het sieraad Toch heeft de eigenlijke uurwe^ k-kunst slechts m,et deze uiterlijkhe den te maken voorzover dit het zichtbaar of hoorbaar maken van de tijd ten goede komt De wijzerplaat moet in de eerste plaats duidelijk af leesbaar zijn Veel meer heeft de uurwerkkunst te m,aken met de bouw van het uurwerk waarbij de versiering van elk onderdeel aange past moet zijn aan de functie die het in het uurwerk heeft Aan een palveer moet men kunnen zien dat deze kracht moet uitoefenen om de pal in het palrad te drukken de slinger van een klok moet zo weinig mogelijk van de gestroomlijnde vorm afwijken Daarom zal ik bij het hier afge beelde horloge van de Rotterdam se uurwerkmaker William Gib geen aandacht besteden aan het drijfwerk van de wijzerplaat en van de zilveren kast een afbeelding van Salomo's rechtspraak — een zeer ge liefd onderwerp voor dM soort hor logekasten Men kan in het Goud en Zllvermuseum in Utrecht vol doende voorbeelden van deze werk wijze aantreffen Hetzelfde geldt voor de chatelaine die niet uit de zelfe tijd is Van William Gib zijn werken be kend van ca 1110 — 1730 Hoewel hij dus werkte in een periode dat die technische verbetering van het spll horloge haar intrede reeds had ge daan die bekend staat dis de Fran se bouw is dit nog een spilhorloge van Engelse bouw Toch kan men wel enige Franse invloed constate ren De balanskloof die achter op het uurwerk geschroefd zit is een zg Hollandse kloof en wel van het gesloten type Op deze kloof staat een afbeelding van een leeuw die door een mens zonder geweld in be dwang gehouden wordt Deze af beelding is in het koper uitgestoken Hieronder is gegraveerd l'Amour peut tout De liefde vermag alles G H FADDEGON conservator museum en archief van tijdmeetkunde Klokkenmu^seumJt Boeken over cultuur en geschiedenis JTRE^HTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 2 december 1961 ¦ y|^VM^xv«<^NVg«'JW^vv'^^^?J^^V'^^>xv«»^!OMM¦v;M«^Mli ^^ Neü ^ York liep uit om Aristoteles 83 miljoen Arlstotelea bij het horstbeeld van Bome rus Rembrandt schil derde dit doek in 165S in opdracht van Anto nio Ruffo een vers/a ^ meiaar uit Messima te zien in Metropolitan rij ¦ dat in de periode na de tweede wereldoorlog publiek is verkocht De New York Times heeft in een hoofdartikel de vraag gesteld of men de geweldige som niet beter voor een ander doel had kunnen be steden En de tweede vraag van het kritische artikel was of dit geld nu was betaald voor een kunstwerk of — in concurrentie — voor het pres tige van het museum Vragen ove rigens waar ook de wijsheid van de Times geen definitief antwoord op kon geven Directeur Rorimer achtte de aan koop echter volkomen verantwoord al was ook het museum niet zo goed bij kas geweest dat hij het geld in eens op tafel had kunnen leggen Giften om de aankoop te dekken zijn nog steeds welkom en Rorimer achtte het mede daarom een goed idee het doek terstond — en nog voordat het was schoongemaakt — ten toon te stellen Hij gaf toe dat de vernis het schilderij op het ogen blik wat te donker maakt Maar had men het kunstwerk ineens on derhanden genomen dan had het wel een half jaar geduurd voordat men de aanwinst kon zien En zo schuifelt men dan in deze dagen langs dit sublieme Neder landse schilderij een kunstwerk dat ruim driehonderd jaar oud is Het New Yorkse museumpubliek in zeer gemengd en vaak heel informeel gekleed opgeschoten jongens in korte leren jasjes meisjes in strak ke broeken militairen nonnen po litie-agenten en mevrouwen in dure bontjassen Zij komen uit de la waaiigste stad van alle steden en zij worden een ogenblik stil tegenover die stille peinzende wijsgeer die Rembrandt hun toont Van onze Amerikaanse correspondent N ooit had het Metropolitan Museum te New York in één weekend zoveel bezoekers als gedurende de zaterdag en zondag toen Rembrandts ' Aristoteles ' daar voor het eerst was tentoongesteld Museum ontving op één dag 82.000 bezoekers Zijn rechterhand rust op Homerus ' buste die op een tafel staat Dit uiterlijk van het schilderij neemt men het eerst in zich op maar dan blUft de blik rusten op dat peinzen de diep menselijke gezicht van Aristoteles Dat is het centrale punt van dit kunstwerk Men heeft het schilderij tijdelijk opgesteld in de grote vestibule waar iedereen het museum binnen komt Als achtergrond heeft men een groot rood-fluwelen doek opge hangen lampen beschijnen het schilderij zowel van bovenaf als — uit een lichtbak — van onderop Die verlichting leverde nogal problemen op Nog niet zo lang geleden heeft men deze Rembrandt een wel erg dikke vernislaag gegeven en die ver oorzaakt een wat hinderlijke glin stering James R Rorimer de directeur van het museum wilde kennelijk zelf meemaken hoe het publiek op deze aanwinst zou reageren Hij ver telde mvi dat dr Van Schendel de ' hoofddirecteur van het Rijksmu seun * te Amsterdam een van de eersten was geweest die hem tele grafisch geluk had gewenst met zijn aankoop Rorimer beschouwt deze Rem brandt als het belangrijkste schilde - Ramen van ' Chagall B Chagall Wie uit Washington naar New York komt voelt zich daar als in het buitenland De mensen zien er anders uit de gesprekken gaan over andere onderwerpen In Washington is vrijwel steeds de politiek het thema van de conversatie in New York Ugt het accent veel meer op de kunst Voor de kunst heeft een groot deel van het New Yorkse publiek zelfs een heel speciale belangstel ling Waar men ook slechts langzaam kon schuifelen in hetzelfde weekend was in het Museum of Modern Art Daar werd de tentoonstelling ge opend van de twaalf gebrandschil - Landgenoot begroet Zaterdagochtend even voor tie nen werden de eerste vijftig - bezoe kers door een koude noordoosten wind zo ongeveer de trappen opge blazen van het Museum op Fifth Avenue Ik hoorde bü deze YÖ't'S die de nieuwste aanwinst van het museum het schilderq van Rem brandt dat men voor twee miljoen drie honderdduizend dollar gekocht had kwamen bekyken ik wilde de eerste zyn om ' onze landgenoot ' te begroeten Zondag toen het mu seum slechts vier uren open was hebben meer dan 82.000 mensen ge probeerd iets te zien van dat ' duur ste schilderq ter wereld ' Deze Rembrandt stelt voor de wijsg-eer Aristoteles die peinzend staart naar een buste van de dich ter Homerus Aristoteles is gekleed in een prachtige goudgele mantel en heeft een dunne glinsterende sjerp over het donkere voorschoot dat hij onder de mantel draagt Végh-quartett V éGH-QUABTETT is een ensem ble dat meer dan achttien jaar be staat en zich reeds lang boven de routine van het spel heeft verheven en nu zulke ongeëvenaard knappe prestaties levert dat men de parti tuur geducht onder het oog moet plaatsen om te beseffen hóe verbluf fend goed deze zyn Dat vergeet men evenwel op slag 2odra men naar de muziek luistert Dit is geen ondankbare reactie maar de grootst mogelijke muzika le waardering die men voor strijk kwartetspelers kan uitspreken Twee nieuwe platen zijn uitgeko men Strijkkwartet nr 2 in a kl t op 51,2 van Johannes Brahms Dec ca LW 50139 en Strijkkwartet nr 1 in e kl t ' Uit mUn leven ' van Bed rich Smetana Decca LW 50091 Wanneer men nelfs met kunst dese als kunst wordt aanvaard blijkthistorici spreekt ovei - uurwerk dikwijls nog dat men onderscheidkunst dan gebeurt het maar al te maakt tussen kunst en Kunst,vaak dat het in twijfel wordt ge Reeds vanaf de oudste tijden heefttrokken of dexe vorm van nijver de m,ens st'n gebruiksvoorwerpenheidskunst wel tot de kunst moet versierd hierby zijn vele kunstvoor worden gei ekend en zelfs wanneer werpen Beide composities dragen min ofmeer het confidentiële tot inhoud:net zijn werken die men tot dehoogromantiek mag rekenen en metdeze super verhevenheid het gevaarin zich dragen ' vervelend ' te wor den Het thema f-a-e ' frei aber-ein-sam ' bij Brahms en de toevoegin gen aan Smetana's Satzen over zijnjeugd jongelingsjaren verliefdheiden levensbewustzijn zijn elementen,die de waarde van absolute muziekkunnen aantasten Maar bij dezemeesters die waarlijk kunstenaarswaren blijft men niet lang toevenin het persoonlijke vlak omdat zijzichzelf daaruit moduleren en wel dra in het zuivere musiceren de on gekende ontspanning van het puremuzikale beleven Dit is niet alleendoor de componisten op het hoogsteniveau gebracht maar ook door hetspel van de leden van het Végh quartett Het is dwaas met superla tieven deze interpretatie te analyse ren strijkkwartetspelers — beroepsof dilettanten — en bewonderaarsvan deze Icunst beschouwen het als•en privilege er weinig over tespreken of schrijven Dat het hierberoepshalve is geschied wilt u mijvergeven G van R Dit schreef een kwart eeuw geleden de emi grant Bert Brecht Hij sprak in dit gedicht tot de ' Nachge borenen ' tot hen die de oude generatie aflossen Om hen duidelijk te maken hoe duister de jaren dertig waren vertelde hij hen dat toen een gesprek over bomen bijna een misdaad was omdat dit ' een zwijgen over zoveel misdaden inhoudt ' omdat het een vlucht uit de werkelijkheid was Kan de dichter nu 25 jaar later over bomen en wolken over bloe men en vogels over hemel en aar de schrijven De jonge Duitse dich ters van na de oorlog zien de he mel verduisterd door de ' zwarte melk ' door de rook uit de gaskar mers van de vernietigingskampen zoals Paul Celan in zijn Todes fuge nog altyd het hoogtepunt van de nieuwe Duitse lyriek — en de aarde zien zij beven en steigeren ' An diesem Tag ' zo begint een van hen zijn vers En dadelijk weet de lezer ' déze dag ' dat is de dag van de apocalypse De dag van de ondergang Natuurpoëzie mondt bij de jonge dichters btj de Nachgeborenen in beelden uit die de ontbinding van hemel en aarde willen tonen En moderne liefdespoëzie eindigt met de woorden Die Zeit ist gegen die Liebe Liebe ist Ewigkeit Und wir fürchten uns Afscheid van wereld Het einde van een vers — en het zegt het einde der tijden is daar Angst spreekt uit veel ge dichten die gekenmerkt worden door een stemming van wereldon dergang door wanhopige berusting door het observeren en registreren van menselijke eenzaamheid maat schappelijke leugen en bedrieglijk optimisme Meer dan tweehonderd gedichten heeft Horst Bingel in de bloemle zing Deutsche Lyrik Gedichte seit 1945 — verschenen bij de Deut sche Verlaganstalt te Stuttgart — bijeengebracht De gedichten zijn verdeeld in tien grote fragmenten en in alle delen overtieerst het thema van het afscheid van de we - B.C.A.-Badio Corporation of Ame rica — een sinds jaar en dag be faamde maatschappij met een im posant domicilie te New York geves tigd in op twee na het hoogste ge bouw van deze stad Men heeft de grootste kunstenaars op de plaat Toscanin Monteux Caruso Björ ling Swjatoslaw Richter Glenn Miller Bemiy Goodman etc En toch kent dit platenmerk niet zijn plaats in ons land Ingewijden komen wel eens met een RCA plaat uit de winkel half met het ge voel een buitenkansje mee te ne men anderzijds een tikkeltje wan trouwend tegenover het onbekende Nu is het zover dat de RCA er in gaat komen en dit is geschiedt met de drie bovengenoemde platen tegen een bijzonder lage prijs waar van de grammofoonplatenbezitter een verklaring wil weten en wel licht — over de muzikale waarde — onze opinie Wie de achterzijde van de hoesbeziet en juist als op uw verzeke ringspolis de tekst met heel kleineletters leest ontwaart Made in Germany bij Teldec ' Telefunken Decca ' Dit verklaart alles en sluitprecies aan op een vroeger doorons gedane mededeling dat degrammofoonplatenconcerns wel eens meer dooreen lopen met hun labels dan men vermoedt Wat de muzikale waarde van de ze nieuwe ' speciale ' uitgaven be treft moeten we enig voorbehoud maken Bel Canto a Verona is een grote opera showplaat met solisten als Renata Tebaldi Jussi Björ ling Giuseppe di Stefano Leonie Rysanek Giorgio Tozzi en Cesare Valletti Zij zingen beroemde aria's uit opera's van Rossini Puccini Mascagni e a en indien de kwali teit van de opname niet verouderd is dan is het prachtig zoals met Giuseppe di Stefano en Renata Te baldi maar anders getuigt de keu ze van slecht inzicht van de samen stellers Men waant zich met deze plaat waarlijk niet in Verona zelfs niet met genoemde sterren want men mag aan de grammofoonplaat eisen stellen Beter van opnamekwaliteit is Beethovens vijfde pianoconcert met Van Cliburn aan de vleugel begeleid door het Chicago Symphony Orches ter o.l.v Fritz Reiner Van Cliburn herinneren we ons nog wel uit 1958 toen hij met de Tsjaikowsky-prtjs uit Moskou kwam en in Nederland de triomfen van zijn jong kunstenaar schap vierde We bewonderen de grote open hartigheid van interpretatie hij geeft zoveel muzikaliteit dat de di rigent Fritz Reiner dit niet kan bij houden en met stijf-dirigeren Cli burns intenties belemmert Dit moet men voor ogen houden en evenzeer dat Cliburn als jonge man een hoge greep doet naar Beethovens vijfde pianoconcert men mag en kan van hem nog geen rijpheid van interpre tatie verwachten Ongelukkigerwijze voor hem staat dit seizoen nog steeds Casadesus ' weergave met ons Concertgebouw orkest o.l.v Hans Rosbaud aan de top Casadesus telt in jaren meer dan het dubbele van Cliburns leef tijd en de bezonkenheid daarvan beleeft men dan ook in deze Beet - reld Het zijn alle variaties op één thema Een aantal gedichten probeert niet eens zich als vers te camou fleren ziJ komen er onder meer voor uit dat zij pamfletten zijn De besten trachten hun verzen van alle tierelantijnen te ontdoen het wezenlijke simpel te registreren met het gezicht naar de afgrond En wanneer men de ogen opheft naar de hemel ziet men een maan die ' giftig aufgeblaht hangt ' boven Auschwitz Sommige gedichten benaderen het expressionisme van een veertig vijftig jaar geleden het is uit het buitenland vermomd als ' surrea lisme ' teruggekomen naar Duits land en beïnvloedt enkele Westduit se dichters Invloed van Brecht Uiteraard staat Bert Brecht in deze na oorlogse anthologie niet Maar zonder Brecht zouden tiental len van deze gedichten niet — of niet zó geschreven zijn Veel dich ters kunnen niet ' anders dan in de stijl van Brecht schrijven Zij kunnen zich niet aan hun tijdskli maat en aan hun eigen levens gevoel onttrekken Niemand van de Duitse dichters in onze eeuw heeft deze sfeer en deze gevoelens zo compact en on vervangbaar vertegenwoordigd als Bert Brecht Velen kunnen zich dus aan zijn invloed niet onttrekken Dit Belafonte in Carnegie Hall hoven-vertolking óók in de ontroe ring Een curieuze kennismaking was wel de opname met excerpten van het Belafonte Carnegie Hall concert in april 1959 Harry Bela fonte zingt ten bate van de Wilt wyck School — voor emotionally disturbed boys — en bracht op een avond 58.000 dollar bijeen Zijn lie deren ziJn een menging van folklo ristische elementen uit Mexico W Indië en zelfs uit het oude midden oosten waarbij zelfs nog eigen schappen naar voren treden die ons aan het type der synagogale zang doen denken Veel repeteren de motieven vormen de basis van het zingen waarbij hij zijn toehoor ders geducht in zijn greep houdt De zaal zingt geord'erd mee men geraakt in de ban van het lied en waar Belafonte zwakke plekken bij de communitysingers ontdekt geeft hij ztjn opmerkingen Met belangstelling hebben we de ze uitvoering beluisterd o.a het ge voelige ' Come back Liza ' het btjna martiale ' The marching saints ' en ten leste ' Mathilda ' dat iets heeft van het methodistische-opzwepende zingen dat blijkbaar vanuit de vori ge eeuw in Amerika nog is blijven leven G van R Vele herdrukken ITAAB geschiedenis een basis van cultuur heeft zal deze eeuwen na dien een zeer groot aantal studie boeken opleveren Door de steeds toenemende vraag naar deze lec tuur heeft de pocket — als publika tievorm van onze tijd — daaraan bijzonder voldaan Zo is in de serie der Pelican books een reeks ver schenen die zich met de honderden pagina's niet in a nutshell laat be spreken Daarom beperken we de ze poging tot een enkele aankondi ging de veelvuldige herdrukken zijn reeds voldoende aanbeveling De ' reprinting ' is in pocketvorm en aldus qua aanschaffingskosten zeer aantrekkelijk Bovendien zijn de covers van beter aanzien gewor den en ztJn de illustraties op beter papier gegeven ' The ancient world ' van T R Glo ver geeft een visie op de oude Grie ken maar ook op het oosten t.w de Perzen en de joden De schrijver be nadert nadien onze tijd tot en met de eerste christentijd in het Ro meinse rijk De pocket ' The pyramids of Egypt ' door I E S Edwards nu in is steeds weer een van de meest karakteristieke facetten van — niet alleen — Duitse poëzie uit onze da gen Ook verschillende Oostduitse gedichten werden in deze bundel opgenomen Hier komt men Brecht minder vaak dan in de verzen van Westduitse dichters tegen Spreekt uit geen der gedichten overtuigend geloofwaardig optimis me Optimisme voortkomend uit het geloof Herr ich glaube ' heet ' het laatste deel xlat helaas de zwakste gedichten bevat Schreiben vergessen Het op één na laatste vers draagt de titel Lobgesang de profundis Precies vijftien jaar geleden is de eerste grote naoorlogse verzameling Duitse gedichten verschenen onder de titel De profundis Uit de diep te van uiterste ellende en wan hoop werden toen verzen door ou deren als Ricarda Huch en Ernst Wiechert worden nu verzen door jongeren als Paul Celan en Inge borg Bachmann geschreven Spreek niet van de bomen...Maar zou het niet beter zijn überhaupt te zwijgen Schreiben vergessen zegt Heinz Piontek En Wolfgang Weyrauch schrijft ziJn Gesang um nicht zu steilaen Dit kan dus de functie van het gedicht voor de dichter — en ook voor de lezer — ztin Er werden sinds de bloemlezing De profundis veel poëzie anthologie-en in Duitsland uitgegeven Deut sche Lyrik lijkt mij een van de meest typerende en belangrijke H WIELEK Een afbeelding uit de hieronder be sproken boeken over cultuur en geschiedenis Strauss^plaat J OHANN STEAUSS heeft met z^n vader en zijn broer meer dan dui zend walsen galops e.d gecompo neerd Op de nieuwste Strauss-plaat Decca LXT 5651 staat een handje vol van deze honderden maar deze zijn puur muzikaal door de Wiener Philharmoniker onder leiding van hun concertmeester Willi Boskovs ky uitgevoerd Op de plaat staan de Kaiserwalzer de Fledermaus qua-drille een wals van Strauss-Vater Maar hoe mooi ook gespeeld — er is één wals die alles overtreft Wo die Zitronen blühn Betrekkelijk weinig bekend mo gelijk omdat deze ' n uiterst subtieleklankweergave verlangt en een zwe vende ritmiek die evenwel nimmerde %- maat mag loslaten Er wordtop deze dans gewalst — hetgeen opzichzelf reeds een kunst is op dezecompositie — maar men mag erook alleen naar luisteren een grootfeest G van R Advertentie ivlalóon dóroehtnan BILTSTRAAT 2 UTRECHT Vresenteert cocktail ' en dinerjaponnen zesde druk — gereviseerd — biedt alles wat men in een pocket kan verlangen naast de tekst vele illus traties en vanzelfsprekend ook plat tegronden e.d ' The ancient civilizations of Peru ' door J Alden Mason verruimt het gebied van de culturele studie En wie minder ver weg wil gaan kan het vinden in ' Archaeology in the USSR ' door A L Mongat Hier gaat men terug tot de ' the most ancient past de palaeolithic and mesoli thic periods ' en het eindigdt et middeleeuwse Russische steden ' The Artecs of Mexico ' van G C Vaillant is een onderwerp dat reeds grote belangstelling geniet o.a door de publikaties in Nederland We behoeven deze derhalve slechts te noemen maar leggen een accent op de vele afbeeldingen ' Prehistorie India ' door Stuart Piggott heeft nog ' slechts ' een derde druk en dat is eigenlijk een te gering cijfer maar we weten dat de inte resse voor de oude geschiedenis van India stijgende is ' Digging up the past ' door Sir Leonard Woolley telt tien drukken en is dus wel bijzon der veel gevraagd het gaat dan ook in een oude Pelicancover maar de inhoud is goed en vooral instruc tief voor degenen die nog niet veel gelezen hebben over archeologie 
14 Zaterdag 2 december 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Een verhaal Qmine#weet«wel raad ^ * DOOI van Mies Bouhuys DOOR & EORGEÖ MA7UBE vierde of de vüfde januari moeten ze dan toch in Holland zün Belang rüker is echter de vraag wanneer hü de Flevo — of beter gezegd — wanneer hü Mare dan weer terug zal zien Dat kan een paar dagen duren of een week of nog langer Simmetje zucht en gooit zich voor de zoveelste maal om in bed Wat zal die Mare blü zün Wie weet lopen ze volgende week al samen door Amsterdam Hoopvol slaapt Simmetje in Hü zou echter nog drie volle maanden geduld moeten hebben Tekening RIEK MULDER Sint Steekt het water over Moeder Ze kómenll „ dat Sinterklaas ze vandaag alle maal iets brengt Maar dat heb je mis hoor " „ Haha " brieste de schimmel die er net zo trots op was als Sinter klaas en zün knechten dat er nooit één kind vergeten werd Haha moet je dat kleine Grüsje horen Ze zegt dat ik het mis heb " Waar heb jij zo'n pret om schimmel " vroeg Sinterklaas die zijn paard zo vrolijk hoorde hinni ken Maar op hetzelfde ogenblik lach te de schimmel niet meer Sinter klaas hield met een ruk de teugels in „ Grtjsje Klein Grijsje " riep hij kom terug " Alle Pieterbazen zetten hun zak neer en renden achter het water vlugge kleine poesje aan Ook de schimmel zette het op een lopen harder dan ienïand anders zó hard dat Sinterklaas zijn mijter bijna ver loor Waarom die schimmel zo hard liep Nee niet om het poesje te vangen Wel om het in te halen want de schimmel was de enige die gehoord had wat het poesje zei toen ze zich langs de hals naar beneden liet glijden Kom maar eens mee dan zal ik je een kind laten zien dat nog nooit iets gekregen heeft op vijf december " Sinterklaas rukte aan de teugels „ Sta stil schimmel Voor zo'n klein poesje kunnen we niet alle andere kinderen laten wachten En we had den toch al andere cadeautjes voor Annemietje de Wit " Dl RIE maanden In ruimtelüke zin Is dat natuurlOk niets Maar ga er eenj voor zitten Drie lange win termaanden wachten Ruim negen tig dagen dat wil zeggen 90 X 24 uur zün twee-duizend - en honderd enzestig uren of honderd en negen - entwintig duizend en zeshonderd mi nuten Als je ' t zo bekOkt schflnen drie maanden wel eeuwen te duren Niet dat Simmetje nu iedere mi nuut van de dag op zün horloge zit te küken daar heeft hü ' t veel te druk voor Hü heeft tüdens zün eerste reisje met de Flevo heel goed begrepen dat je wat presteren moet als je iets wil bereiken En ' t staat voor Simmetje als een paal boven water dat hü kapitein wordt Daarom doet hü zün uiterste best op school Straks als de Flevo ein delük weer eens in Holland komt dan heeft hü zün paasrapport mis schien al Zün paasrapport dat nie mand zal teleurstellen Zün vader en moeder niet en vooral kapitein Ridderkerk niet Simmetje hoopt tenminste dat de Flevo nu bin nen afzienbare tüd in Amsterdam komt Ondanks de vele maanden die voorbü zün gegaan is hü zün schip beslist niet vergeten De Fle vo niet de kapitein en zün vrouw niet en ook zün vriend Mare niet En dat komt niet door de prent briefkaarten die Mare hem zo nu en dan stuurt Nee dat zit ' m veel eer in Simmetjes grote plan zün oplossing voor Marcs probleem Tjonge ja wat héd Mare al veel kunnen beleven als de Flevo eerder terug was geweest Hü had mee kunnen rüden in de zeven dorpen-tocht waarbü Simmetje een presta tiemedaille won voor ' t uitrüden In een niet te stuiten vloed van woorden spreekt Mare nu diigen^fan^'r^^*ü ^ t^""T " ^^ v '""*' verder in die vreemde taal terwijl de tranen over zijn gezicht dam"junhfren uitkwim tegen Edam stromen Niemand is zijn ontroering langer meester Zélfs de Junioren ' n Machtige match was kapitein draait even zijn hoofd af en Simmetje duikt plotseling daL^'gewoÏAen^^En'^nu " halj mÏ"c " fün kunnen helpen om de botters op te kalefateren voor ' t nieuwe vis-seizoen Want hoewel Simmetje soms ' n weg in een grote zakdoek om zijn emotie eruit te trompetteren Na afloop van het gesprek drukt Mare zwijgend de hand van kapitein Ridderkerk Hij kan geen woord uitbrengen Dat is ook niet nodig Wat hun kapitein hier bekokstoofd heeft voor Mare is eenvoudig niet met woorden te bedanken „' t Is wel goed jongen " knikt kapitein Ridderkerk „ moed houden hoor Wie weet kan je zelf je ouders volgend jaar uitnodigen om over te komen " E schimmel kon zijn meester na tuurlijk niet uitleggen waarom het poesje was weggerend maar hij wist heel goed dat ook Sinterklaas een kind dat nog nooit iets gekre gen had belangrijker zou vinden dan alle andere kinderen bij elkaar En daarom luisterde hi,i op deze don kere sinterklaasavond voor het eerst van zijn leven niet naat zijn mees ter Dravend door straten en steeg jes volgde hij het poesje dat voor hem uit rende en af en toe haar kop je omdraaide Met haar gouden oogjes die net twee lichtjes waren keek ze dan of de schimmel haar nog wel volgde Paard paard sta toch stil " riep Sinterklaas toen ze de laatste hui zen en ook alle Pieterbazen achter zich hadden gelaten Je zult de sinterklaasavond helemaal beder ven Wat heb je toch schimmel " De schimmel schudde met zijn manen alsof hij zeggen wilde laat me toch Sint laat me toch U zult me groot gelyk geven als het waar is wat Grijsje zegt " De weg werd nog smaller dwars door weilanden ging de rit nu bo venop houten bruggetjes wenkten de IT de raampjes van dat huisje kwam het licht en het stemmetje van Lotje het kleine meisje dat met haar vader en moeder en drie grüze poesjes op die baggermolen woon de Ze kon haast geen woord uit brengen toen ze Sinterklaas zag want al zó vaak had ze haar liedje gezongen ieder jaar weer dat ze byna niet geloven kon dat Sinter klaas zelf nu het water was overge komen om hadr op te zoeken " Ja " knikte ze Grüsje komt hier vandaan Gisteren heeft een visseT haar meegenomen voor een Pieterbaas die een grüs poesje wil de hebben En ik was zó blü dat ik u een plezier kon doen Oo en nu komt u zelf " Ze was blü dat ze mü een ple zier kon doen " dacht Sinterklaas mü die nog nooit van Lotje ge hoord had En dan te bedenken dat ik niets helemaal niets bü me heb om haar te geven " Maar dat was niet waar De schimmel draaide zün hoofd naar de zütas achter het zadel Sinter klaas keek erin en vond de extra pakjes voor Annemietje de Wit die Pieterbaas daar had in gedaan toen ze op het laatste ogenblik toch nog een echt poesje hadden gevon den En toen die lange vüfde decem ber voorbü was toen overal in het land de lichtjes doofden was er ner gens meer een wolkje aan de lucht Lotje van de baggermolen was het gelukkigste meisje van het land en Annemietje was meteen dolblü met haar kleine grüze poesje En Grüs je zelf lag als een balletje opgerold en knorde van tevredenheid Bü een kop hete chocolade ver telde Sinterklaas zün knechten over het vergeten meisje op het water en zün dolle rit daar naar toe Ieder een lachte en boven alles uit hinnik te de schimmel zó hard dat zün extra portie haver die hü als belo ning van Sinterklaas gekregen had als een zwerm witte mugjes door de kamer vloog ren het is gestorven O wat jammer seggen de kinderen wil je ons kleine lammetje niet in de plaats hebbent i Dan gaan ze m,aar weer naar huis och zucht Riekje Vlok je was toch zo lief NIEUWE JEUGDBOEKEN Bü V A Kramers in Den Haag is verschenen het mooie boek van Michel-Aimé Baudouy „ De Molen bij het Bos " waarin de schrüver op boeiende wüze vertelt van de vos die zo dom was geweest zün moe der in de steek te laten Het is een zeer moeilük leven voor het jonge dier maar met ontembare levens lust en grote scherpzinuigheid voert hü de zware strüd om het bestaan De vos weet ook de vriendschap te winnen van de kinderen uit de stad die in de oude molen bü het bos lo geren Deze kinderen beleven dan ook de heerlükste en spannendste vakantie die ze zich maar wensen kunnen Baudouy verwierf in 1957 met dit boek de Prix Enfance de monde Claire Marchal verzorgde de illustraties Margot Bakker vertaalde uit het Engels twee boeken van Bengt Daniölsson waarin men de avontu ren kan lezen die „ Terry op de Zuidzee-ellanden " gaat beleven De ze Terry is dan ook een geluksvo gel want op zekere dag hoort hü dat het gehole gezin zich voor een jaar gaat vestigen op een eilanden groep in de Stille Zuidzee Wat hü daar allemaal beleeft kun je in dit boek lezen en men mag aan.iemen dat alles naar waarheid is want de schrüver is niemand minder dan e Set hindert ook niet zegt Biekje kordaat wij hebben ons speelgoed lam 8 Kijk maar wij hebben ook een lamt ja zegt het schaap maar dat blijft altijd klein Is hij er nog niet " vroeg Sinterklaas aan zijn knecht „ Nee Sint nog niet " Sinterklaas keek op de klok boven zijn schrijftafel „ Dan zullen we het moeten opgeven Piet Zoek maar een ander ca deautje voor die Annemietje de Wit Ze wil vast nog wel iets anders dan een klein grijs poesje " „ Ja Sinterklaas kniklje Pieter baas en vlug zocht hij de verlang lijst van Annemietje de Wit waar op bovenaan het grüze poesje stond „ Een pop nieuwe pannetjes voor haar fornuisje een tennis-racket Gelukkig dat hebben we allemaal in voorraad " Hü was net bezig de pakjes in or de te maken toen de Pieterbaas die al twee dagen op zoek was ge weest naar een klein grijs poesje voor Annemietje binnenkwam Maar wat zag ie eruit Van top tot teen vol modder zijn mooie schoe nen met gespen doorweekt en de veer van zijn baret geknakt Maar op zün schouder had hij een poesje een allerliefst klein grijs poesje „ Mooi zo " riep Sinterklaas Waar heb je dat vandaan " „ O Sint dat is een heel verhaal de mensen van wie dat kleine grijs je was wilden haar eerst eigenlijk niet eens afstaan Maar toen ze hoorden dat het voor u was vonden ze het heerlijk om u een plezier te kunnen doen " „ Prachtig " knikte Sinterklaas en ga je nu maar gauw verkle den en vertel me morgen het hele verhaal Morgen als mUn verjaar dag voorbij is hebben we eindelijk weer een beetje tijd " De Pieterbaas verdween en eenandere zwarte knecht nam het poes je van hem over Hoe zullen we ' tmeenemen Sint " vroeg hy „ tochniet in de zak hè " ' „ Nee " zei Sinterklaas „ mis schien kun je het gewoon op je arm houden Het lijkt me een lief ver standig poesje Dat loopt vast niet weg Of nee ik weet nog iets be ters Het mag bij mij voor op het paard zitten Als ze lief is tenmin ste " En zo gebeurde het met grote gouden ogen keek het poesje naar alles om zich heen en de schimmel was meteen goeie maatjes met haar Ze kroop in zijn manen weg als in een warm nestje tot vlakbij het witte oor van de schimmel Maar haar ogen bleven heel wijs en verwonderd alles volgen wat de Pie terbazen en Sinterklaas deden „ Wat doen ze toch " vroeg ze « an het zachte oor bU haar bekje Wie zijn al die zwarte mannen en wat zit er in die zakken Zijn het kolenmannen " Dl ' E schimmel brieste van het la chen „ O jij klein dom dier " zei hij heb je dan nog nooit van sinter klaas gehoord die op vijf decem ber aan alle kinderen iets brengt " Ooo " mauwde het poesje „ Oooo is dit nu Sinterklaas Ja ik heb wel vaak over hem horen pra ten en liedjes voor hem horen zin gen Maar wat je zei over al die kin deren dat Is niet waar hoor schimmel " Wat zei ik dan over kinderen klein Grüsje " Je zei " mauwde het poesje Riekje Ruud en Roetje 1 Ze lopen er heen en vragen waarom huil jet f Ik heb mijn lammetje verlo - S Bet schaap is xó blij met Vlok je en Vlokje wil heel graag bij het grote schaap blijven S Thuis vertellen ze het aan moeder ja zegt m,oeder Vlok je wil natuurlijk veel liever bui ten zijn / 3-/0 7 De kinderen gaan elke dag naar de weide om het schaap te bezoeken en met Vlokje te spe len oogjes van Grijsje nu En de schim mel vloog De maan kwam op en scheen over de grote plassen waarin kMne eilandjes lagen waar zomers vrolij ke boten met witte zeilen over het water scheerden Nu was het er doodstil en verlaten Opeens ritselde het kleine Grtjsje weg tussen het riet langs de oever van het meer Eevn was de schim mel haar kwijt toen zag hij de gou den lichtjes terug vlak bij het water Schimmel Wat ga je doen Nou is het wel genoeg " riep Sinterklaas toen hö merkte dat de grond onder de voeten van de schimmel zacht en drassig was je zult nog in het water terecht komen " V OORZICHTIG stapte hij in de wiebelende boot en zocht in het don ker naar de gouden oogjes Hü zag ze niet dat kwam omdat het poes je met haar rug naar de Sint over het water zat uit te küken Sint vond haar eindelük op het uiterste pun tje van de voorplecht Maar voor hü haar ving zag hü nog iets an ders ook midden op de plas was een lichtje Nee geen ster die weerspiegelde in het water zoals je eerst misschien zou denken Het was een lichtje en het poesje keek er naar „ Merkwaardig " dacht Sinter klaas op deze avond op deze plek een lichtje Wie kan dat zün " Opeens merkte hü aan het schom melen van de boot dat ook de schim mel instapte Net als hü zelf en het poesje keek ook de schimmel met ernstige ogen naar het verre lichtje Er is Iets mee " ging het plotse ling door het hoofd van Sinterklaas die twee dieren weten iets dat ik niet weet " HO dacht niet langer na maar maakte de boot los en roeide met zün oude armen op de avond van zün verjaardag over het donkere water recht op het lichtje af En nog voor hü daar was wist hü dat hü er goed aan gedaan had De wind droeg een stemmetje naar hem toe dat zong „ Sinterklaas Kapoen tje gooi wat in inün schoentje " Nog sneller roeide nu de jarige Sint en even later lag de roeiboot langszij een grote baggermolen waarop een huisje was gebouwd De schimmel zei niets maar hield pas stil bij het kleine poesje dat aan de waterrand voor zich uit tuurde over de plas Sinterklaas steeg af tè bedroefd over de ondeugendheid van ztjn paard om nog een woord te zeggen Hij bukte om het kleine Grüsje dat de schuld van alles was op te beuren Maar voor hü zün hand in de witte handschoen naar haar uitstrekte was ze al weer weggewipt dit keer naar een platte roeiboot die aan de kant lag gemeerd „ Nou heb ik je " zei Sin terklaas daar kom je niet meer uit " 0 NDERTÜSSEN hebben de ande re joijgens hun ouders gebeld de stuurman heeft zün vrouw gespro ken en Klaas de kok als laatste neemt juist afscheid van zün meis je ÜI Terug aan boord wacht hun een nieuwe verrassing Mevrouw Rid derkerk heeft tüdens hun afwezig heid een vorstelük souper bereid waarvan zelfs Klaas de kok nog iets kan leren Ondanks de oliebol len en appelflappen doen ze de zalmsalade en andere hartige hap jes dan ook alle eer aan Jammer dat ze bü jullie thuis geen telefoon hebben " wendt de ka pitein zich tot Simmetje Geeft niks " lacht onze Volen dammerse vriend spontaan ' k vond ' t zo reuze fün voor Mare Cap Die had ' t harder nodig dan ik " Dat is zo " stemt de kapitein er mee in maar een klein beetje heimwee naar huis zul je toch ook wel hebben Naar je ouders naar de haven met de afslag en naar ' t vertrouwde dükje " ' n Beetje wel " geeft Simmetje eerlük toe „ Maar ' t is hier zo ge zellig dat ik er toch büna niet aan denk En zoveel oliebollen als Klaas de kok gebakken heeft daar haalt de produktie van m'n moe der ' t niet bü " grinnilrt hü Hoe vieren jullie in Volendam eigenlük Oud en Nieuw Gaat dat heel anders toe " wil Pam graag weten Nee hoor Precies als overal.Alleen Nieuwjaarsdag is misschienanders Omdat wü Volendammerselkaar allemaal kennen ga je ookbüna iedereen gelukwensen ' t Is ' néchte feestdag De vrouwen treklcenhun beste rokken aan die rood ge streepte de meisjes worden uitge dost in hun mooiste kleedjes en ookde mannen en jongens hebben hunzondagse pak aan " ' „ Heb jü ook zo'n écht Volendam mer kostuum " onderbreekt de ka pitein hem Natuurlük " beaamt Simme tje een Volendammer die geen costuum heeft is geen " Abrupt houdt Simmetje zijn mond Door zün hoofd flitsen zün eigen woorden Volendammer kostuum Volendammer broek klompen Mare Bengt Daniëlsson een van de man nen die met Thor Heyerdahl de Kon-Tiki reis hebben gemaakt een tocht met een primitief vlot dwars over de Stille Oceaan Margot Bak ker vertaalde het boek uitstekend Geluksvogel no 1 Terry Benson beleeft een nieuwe serie avonturen in het tweede boek dat Bent Da niëlsson over hem schreef „ Terry in het land der Kangoeroes " Ook dit verhaal wemelt van onverwach te gebeurtenissen en humoristische voorvallen Voor veel vrolüke mo menten zorgt weer oma " even avontuurlük en ondernemend als de jongens die in dit boek de hoofdfi guren vormen Terry neemt deel aan een ka meelexpeditie en aan een jacht op veedieven HU leert er ook kangoe roes en wilde paarden vangen en zelfs ontdekt hü een legendarische heilifee grot van de inboorlingen Zo als jullie zien avonturen te kust en te keur Beide boeken verschenen bü N.V Cebr Zomer en Keunings Uitg Mü te Wageningen Voor jongens en meisjes van on geveer 8 jaar af verscheen bü Van Gorcum en Comp N.V te Assen het aardige boekje „ Jan woont in Suriname " Wie van jullie het boek je „ Kinderen van Suriname " las k Heb ' t k Heb ' t " juicht hü wild overeind springend De ande ren küken hem stomverbaasd aan Simmetje gilt maar door ' k Heb ' t Nou weet ik ' t ineens weer ' k Heb ' t " „ Zeg heb je ze wel alle vyf " schudt kapitein Ridderkerk hem weer bü z'n positieven Met een — van blüheid — stralend gezicht sta melt Simmetje onsamenhangend ' k Heb uh ik weet d'r schoot me ineens iets te binnen dat ik vergeten was ' t Is nou ja niets iets erg belangrüks cap " Wat dan jong Maak van je hart geen moordkuil Als jü als een waanzinnige door de kajuit springt omdat je ' t " weer hebt " dan maak je ons allemaal dood nieuwsgierig naar het " Kom'voor uit met de geit " animeert de ka pitein Tja uh " aarzelt Simmetje ik ' k nee ' k wil het liever niet zeggen ' t Is ook niets büzon ders voor u voor mü alleen wel enne ik kan ' t niet vertel len " eindigt hü vaag ' n beetje ver legen met z'n houding Oké " knikt kapitein Ridderkerk begrüpend je hebt wel ' ns meer van die dingen hè Veel plezier met het " en we zullen er niet meer naar vragen " O IMMETJE kükt hem dankbaar en opgelucht aan Had hü zün hele plannetje toch büna verraden Zün plan om Mare te helpen Tjong wat zou die Mare een ogen opzetten als hü ' t hem vertelde Hü mocht het nu echter nog niet weten Niemand mocht het weten voordat Simme tje weer thuis was in Volendam en alles kon voorbereiden Dan als de Flevo weer in Amsterdam kwam dan zou hü het Mare allemaal uit leggen ' t Was zo'n simpele oplos sing zo voor de hand liggend dat Simmetje zélf niet begrüpt dat hü daar nou zo lang over heeft lopen piekeren Maar nu hü ' t eenmaal weet is hü ook vol verlangen om zün plannetje uit te voeren Die nacht kan hü de slaap haast niet vatten ongedurig draait hü zich om en om Telkens weer rekent hü uit wanneer ze thuis zullen zün Morgen laden als alles vlot verloopt waar schünlük ook morgen afvaren De zal Jans vrienden en vriendinnetjes herkennen Dit werk is echter geen vervolg daarvan Jan een Neder landse jongen gaat naar Suriname Daar ontmoet hü allerlei kinderen van zeer uiteenlopend ras Wie iets meer wil weten over het leven in de West moet maar eens met Jan meegaan Niet echt natuurlük je behoeft alleen maar dit boek te le zen om aan de weet te komen hoe het leven in Suriname is Je beleeft dan een zonnige tüd en je ontmoet kinderen die je niet gauw meer zult vergeten Het boek werd op prettige en onderhoudende wüze ge schreven door Dora van der Meiden Coolsma met tekeningen van Corrle van der Baan Voor de iets oudere jongens en meisjes zün verschenen in de reeks Elseviers educatieve boeken " Het boek van het weer " en Het botk van de aarde " beide van de hand van Jerome S Meyer In het eerste werkje wordt het ontstaan van het weer op duidelüke wüze beschreven De vragen Hoe komt het dat het regent of sneeuwt " wat is eigenlük wind " en waar komen bliksem en donder vandaan " worden op duidelüke en bevattelüke wüze beantwoord en ze worden bo vendien verduidelükt door een groot aantal verhelderende tekeningen HOOFDSTUK III idee had dat de dagen stil stonden zag hü om zich heen wel hoe vlug alles veranderde De winter wai voorbü Üs en sneeuwpret al weer vergeten de naakte kale bomen hadden hun ouderdom afgeschud en zich opnieuw gehuld in een waas van heel teer groen en langs de pol derslootjes kon je al volop wilgen katjes plukken Volendam had haar lentekleed aangetrokken dat merkte je vooral aan de haven De hele winter lagen de botters en schouwtjes in een stille koude rO naast elkaar hun schippers hadden de zuidwesters opgeborgen en wa ren in de fabrieken gaan werken Maar nu sinds een dag of wat is de haven uit haar winterslaap wak ker geschud De schepen worden bügeschilderd er wordt getimmerd en gezaagd de dekens en de trog gen worden waterdicht gematifct de netten geboet kortom de haven leef-t weer Simmetje die zün vader helpt met het opknappen van hun rondge bouwtje telde afwezig de slagen van de kerkklok Vüf uur Hü smüt zün teerkwast neer slingert z'n sjaal om zün hals en springt op ' t havendükje Zo vlug zün benen hem dragen kunnen rent hü naar huis Juist voor de bezorger de krant in de bus kan laten glüden grist Sim metje hem uit zün handen „ Nou nou " grünst de krante bezorger en tilrt op z'n voorhoofd moet je lezen dat je de honderd duizend gewonnen hebt " iJ IMMETJE heeft geen tüd om van repliek te dienen hü spreidt de krant uit op de keukentafel vliegt met z'n ogen over de scheepstüdin gen en slaakt een wilde vreugde kreet Moeder ze komen Ze komen Ze komen Overmorgen zün ze in Amsterdam " Moeder die in de kamer aan ' t stofzuigen is komt verschrikt aan lopen Wiè komt er morgen " „ Mijn schip moeder M'n schip komt overmorgen in Amsterdam " M'n schip Wat jouw schip " lacht moeder Hier kükt u maar " juicht Sim metje de krant heen en weer zwaaiend „ hier 7 april Flevo V Hull A'dam Moeder dan móét ik naar Amsterdam ' t Is woensdag dan heb ik vrü moeder " Simmetje een en al opwinding kükt zün moeder ongeduldig aan Wordt vervolgd 5 december in het bos « o C \ Is sinterklaas weer jarig is Gaat hij ook naar het bos Naar Miezemaus het everzwyn En Sufferik de vos W ant sinterklaas komt niet alleen Bij jou en and're mensen Maar heus ook bij de dieren want Die hebben ook hun wensen a3 et Konijn wil een reservestaart Z'n oude staart zag zwart De specht wil beitels en een zaag Want bomen zijn zo hard U e muizen willen korsten kaas Die vind je niet in ' t bos En vragen ze ' t aan sinterklaas Dan komt misschien iets los V ergeet ook Elly Vogel niet En jonkheer Johnny Kraay Die hebben als hun liefste wens Een stuk Limburgse vlaai C n Hella Haas wil hazelnoot En André Raaf die wil ' n Portret van Christel Adelaar En van Buffalo Bill \ J m maar te zwijgen van Piet Hond Die wenst een fijne kluif Een hondemand een schrijfmachien En een gebraden duif J e ziet het al je ziet het al Waar dieren zoveel wensen Kan sinterklaas zich niet alleen Bemoeien met de mensen *^ us trekt op 5 december steeds De goede sint naar ' t woud Omdat-ie van de dieren Evenveel als van ons houdt 
15 Zaterdag 2 december 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Filmfestival Leipzig grote manifestatie O NDER enorme belangstelling van de plaatselijke bevol king en in tegenwoordigheid van honderden cineasten uit zeer vele landen van oost en west is te Leipzig voor de vierde maal een internationale week van de korte en documen taire film gehouden Het festival te Leipzig dat vroeger om de drie jaar werd gehouden maar sinds 1960 een jaarlijkse manifestatie is geworden is snel tot een van de belangrijkste festivals op het gebied van de korte en de documentaire film geworden Mai Zetterling nu regisseuse PETER USTINOV schrijft zelfs in hed en bad m De man luniiiiiiiiiiiiiirMMiiitiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiitm die vele mannen is iiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii ENKELE JAREN GELEDEN werd het toneelstuk ' Geen teken van de duif ' broederlijk uitgefloten en afgewezen door pers en publiek Na negen voorstellingen bleef er inderdaad taal noch teken van de duif over De auteur wendde zich enkele dagen later tot zijn aanvallers in een open brief ' Sedert ik als gevolg van mijn geboorte in de Britse toneelwereld ben ge komen zo schreef hij ' zal ik voortgaan met in en voor het Engelse toneel te ijveren en te werken zelf s als dat in bepaalde gevallen zal inhouden dat ik mij van het toneel naar de galerij moet begeven om me zelf uit te jouwen ' Het is jammer dat Peter Ustinov nimmer in de noodzaak heeft verkeerd dat dreigement uit te voeren want het zou ongetwijfeld de moeite waard zijn geweest deze dubbele prestatie gade te slaan Desondanks was zijn belofte maar zeer bescheiden want men kan Peter Usti nov momenteel in Londen in twee films tegelijk zien ' Spartacus ' die in dec in Utrecht komt en de ' Sundowners ' Men kan zijn roman ' The loser ' lezen en een boek met korte verhalen ' Add a dash of pity ' Men kan hem zien en lezen tege lijk in het fotoboek ' De diplomaten ' een uitgave waarin hij een loopje neemt met de diplomaten van vele naties in foto's en fotobijschriften overigens samengesteld toen hij een middag vrij had van de opnamen van Spartacus acteur regisseur en fantasierijk schrijver rig geschreven dat zonder correc tie naar de zetterij kon Achteraf vertelde hij dat hij de helft van die twee dagen in bad of in bed had doorgebracht Ustinov schrijft overigens niet alleen in bad kamers hö kan overal schrijven Tijdens de opnamen voor een film in Australië hadden Ustinov en zijn vrouw Suzanne Cloutier de enige bruikbare suite in het plaatselijke hotel en hun suite w^rd een cocktail lounge waar de medewerkers elke dag bij elkaar kwamen De eerste roman De actrice Dinah Merrill zag dat Ustinov regelmatig verdween achter een kamerscherm rond de bedden Hij dronk een glas maakte een paar grappen of gaf een imitatie ten bes te waarna hü weer verdween Ze volgde hem voorzichtig en zag hem neerknielen voor het bed niet voor een moment van meditatie maar Een zeer vervelende begeerte film ' Carol Reed en echtgenote enkele jaren geleden Ustinov heeft destijds gespeeld in een film van desie be kende regisseur ^ KOMENDE WEEK •>\/ iy\/\,i\/iy\/\y\/\y\/\y\f\,/\j\,'\j\y\/\y\j\y\f\y\/\y \/\^ om een paar alinea's te schrijven aan iets wat op dat moment zijn aandacht trok Ustinov werd geboren als Peter Alexandei von Ustinov Zijn geboor teplaats was Londen maar htj werd gedoopt in Württemberg Zijn vader was een uit Rusland gevluchte kunstcriticus en zijn moeder een Franse décorschilderes Ustinov ging in Engeland op school en stond in 1938 voor de eerste maal op de planken Natuurlijk meende hiJ méér te kunnen dan spelen alleen en hü ging een toneelstuk schrijven Tegen de tijd dat dit stuk einde lijk voor de eerste maal op de plan ken kwam was Peter Ustinov ge trouwd en soldaat in het Engelse leger Hoewel hij later een soldaten rol speelde onder regie van een an dere ex militair met de naam Carol Reed bracht Ustinov het nooit ver der dan gewoon soldaat Tijdens zijn diensttijd maakte hij het zo bont en hield hü zoveel meerderen voor de gek dat hü aan een psychiatrisch onderzoek werd onderworpen Een onderzoek dat volgens Ustinov ein digde met een volledige nederlaag van de onderzoekende psychiaters ' Ze hadden de dwangbuizen mis schien al klaar Ze hebben zich toen gewroken door een kruisje achter mün naam te zetten waardoor ik zelfs geen korporaal heb kunnen worden ' Zijn jongste hoek Dezer dagen verscheen Ustinovs nieuwste schepping een roman Het LachrimpelS coYpulentf dikke lippen groot van stuk Mh lEN kan Ustinov horen voor de radio en zien voor de televisie Voor Iemand die nog méér Ustinov tegeiyk wH zien Is er de film ' Bomanoff en Juliet ' die al in Utrecht draaide geschre ven geregisseerd geproduceerd en bewerkt door Ustinov Wat hem toch nog de tyd liet ook de hoofdrol te spelen Hij maakte deze film naar het geiyknamige toneelstuk dat in Londen en New York met groot succes liep Sedert iall 1938 toen hU voor de eerste maal op de planken stond is Ustinov verschenen in negen to neelstukken en drie revues waar voor htj het materiaal samenstelde Daarnaast speelde hij routinestuk ken van de meest verschillende au teurs Hij heeft vijftien toneelstuk ken geschreven in vier waarvan Ihij zelf de hoofdrol speelde en de regie voerde Hij regisseerde vier toneelstukken van andere auteurs en trad op in 22 films waarvan hij deels het draaiboek schreef Boven dien was hij voor enkele van die films regisseur en producer Generaal op véle fronten Peter Ustinov lijkt nauwelijks op het summum van kunstzinnige ef ficiency dat hij in werkelijkheid is Integendeel hij maakt meer de indruk van slaperige ineffiicency Hij doet vaag denken aan een levende karikatuur van wijlen ko ning Edward VII van Engeland in zijn jonge jaren Hij is corpulent maar groot van stuk een meter tweeëntachtig en Itjkt daardoor minder gezet Hij heeft dikke lippen een gezicht vol lachrimpels en ztjn pakken zitten altijd vol kreukels ' We moeten allemaal iets doen om de kost te verdienen ' zei hij eens ' maar ik heb een carrière bovendien altijd beschouwd als een soort strategie om te doen waar je zin in hebt Als de vijand op het ene front wijkt moet je daar wel voor uitgaan Het spreekt echter van zelf dat als je hoopt dat een an der front zal instorten je niet al je^krachten daar concentreert ' De historie van de novellenbun - del ' Add a dash of pity ' is een typerend voorbeeld voor Ustinovs manier om op het ene front te strijden zonder de andere fronten te verwaarlozen In de zomer van 1958 meende Edward Weeks hoofd redacteur van de ' Atlantic Monthly die Ustinov had gezien in Roma noff en Juliette dat het een goed idee zou zijn om Ustinov een paar verhalen te laten schrijven ' Het kan overal over gaan ' zei Weeks ' bijvoorbeeld over de eerste lan ding van de Amerikanen en de Russen op de maan en wat ze dan doen ' Opsluiting Ustinov stemde toe en vergat het hele geval Hij ging met vakantie en kwam pas in september terug Weeks belde op en vroeg wat Usti nov van plan was ' Acht novellen tienduizend dollar ' antwoordde de ze en ging naar New York om op de planken te staan Ondertussen was het omslag voor Atlantic al gedrukt met de aankon diging dai er een Ustinovnovelle in Zou lïomen Er was echter nog geen letter geleverd Vijf dagen voor het blad ter perse ging belde Weeks DOOS op De redacteur moet zeer overtuigend hebben gesproken want Peter Ustinov sloot zich op in een hotelkamer en kwam twee dagen Jater tevoorschijn met een manus cript van zesduizend woorden keu - bijzondere van die roman is dat hü er dertien jaar aan heeft gewerkt De titel ' Als alles in scherven valt ' verbergt de levenshistorie van een Duitse Hitlerjongen die in de oorlog officier wordt en zich in Italië waar hij een dorp laat beschieten schul dig maakt aan oorlogsmisdaden Bij de beschieting komen honderden mannen vrouwen en kinderen om het leven Geheel in styi laat Ustinov zijn romanheld optreden in een Ameri kaanse film in Italië waarin hü ge dwongen wordt het drama te herha len Daardoor komt zün identiteit ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ Tl ¦ iimiiu rppno In Filmao is het deze week vooral reizen en trekken Om de uitersten te noemen trekken doet de kleine m,uis aan de staart van de kat in de tekenfilm en voor reizen zorgt TUov in de grote wereldruim,te Van dat laatste gebeuren kwamen eerst nu de beelden los uit Rus land Het Joegoslavische filmpje Zigeu nerleven cinemascope kleuren belicht eveneens een vorm va/n rei zen het nomadenbestaan van een immer verguisd deel der - mensheid De cameralieden hebben in een ver verleden fraaie plekjes opgezocht Ver verleden omdat de film getui ge de constante ' regen ' vrij oud is Om even in oost-Europa te blijven Kekkonen was op bezoek in Rus land voor besprekingen over ver meende oorlogsdreiging En in het westen moesten Portugal en Spanje elkaar blijkens het bezoek van de Portugese president in Spanje vriendschap betuigen Spanje stelt zich daarmee achter de Portugese aanpak van de moeilijkheden i/n Angola zo zegt de commentator Gouverneur Rockefeller reisde na het droeve bericht van het ver dwijnen van zijn zoon naar Nieuw Guinea om bij de opsporing aan wezig te zijn En dan weer dichter bij huis koningin Juliana bez<.'ra Canne Meyer Wilma Dries sen Jeannette van Dljok Tlieo Baylé Jos Burcksen Johan v d Zalm dirigent Leo Driehuys Donderdag 7 december Elotterd Toneel „ Irma la Donee " van A Breffort en M Monnot met Lla Dorana Steye van Bran denberg Peter Aryans Pieter Ijutz Willy Ruys John Lanting Sacoo v d Made e.a Er waren dit jaar 44 landen vertegenwoordigd d.w.z twintig meer dan vorig jaar Geen van de andere festivals op dit gebied biedt zulk een ruime gelegenheid kennis te maken met de pas opge bloeide cinematografie van jonge Afrikaanse Aziatische en Latijns Amerikaanse staten Er liepen 98 films in de wed strüd en nog vele tientallen films buiten mededinging Bovendien wa ren er discussiebüeenkomsten persconferenties forums enz zodat een Egyptisch jurylid de opmer king maakte Het zou goed zün als er een film over Leipzig werd vertoond dan zouden we ten min ste ook iets van de stad kunnen ^ zien Dit jury bestond o.a uit fUmdeskundigen uit Oost - en West Duitsland Denemarken Sovjet Unie Cuba Marokko Polen Tsje choslowaküe en Frankrük Onze landgenoot Bert Haanstra die reeds had toegezegd tot de jury te zullen toetreden moest op ' t laat ste ogenblik op die toezegging te rugkomen Onze landgenoot Joris Ivens echter behoorde tot het ere presidium Succes voor Het Huis Nederland was ook met ' n film te Leipzig vertegenwoordigd Het Huis van liOuls A van Gasteren welke film buitengewoon veel suc ces had en bq de prüsuitreiking ' n eervolle vermelding bleek te heb ben verworven De jonge cineast was in persoon t « Leipzig aanwezig en werd er Een jonge regisseuse bezig m,et haav werk Zij maakt evenals Mai Zetter ling documentaires Onze rnedewer ker Jan Koomen schreef het in deze kolommen geplaatste artikel over het filmfestival in Leipzig waar Mad Zetterling ook aanwezig was alras populair zowel door de kwa liteit van zün film als door zün vlotheid en zün uiterlük met ' Schnurrbart ' en misschien ook wel ' n tikje door zün luidruchtig heid behoorde hij er weldra tot de beroemdheden die iedereen kende Hü koesterde zich daar kennelük in maar zal het vooral prettig ge vonden hebbent dat het filmbedrüf van de Oostduitse republiek meteen de vertoningsrechten van zün film kocht en vertegenwoordigers van andere landen belangstelling aan de dag legden Tot het beste van het festival Zie voor prolongaties reprises en zondagsfilms pagina S UTRECHT Vrijdag 8 december Besloten voorstelling voor het Ned Theater Centrum Zaterdag 9 t.m zaterdag 23 dec A.B.C.-cabaret „ Herexamen " met Wim Kan Oorry Vonk Maya Bouman PJilIlppine Aeokerlin Sant Heyermans Jaoco van Re nesse Anneües Bouma Henk El sink e.a MUZIEK TIVOLI Donderdag 7 december Unziek van onze tUd U.S.O.-con cert o.I.v Frits Knol solist Gé van Koten hobo Otto Ketting Pas de deux BohJislav Martinu concert v hobo en ork Karl A Hartmann 6e symfonie LEZINGEN Vrijdag 8 december MOTEL DES PAYS BAS Nederi Engeland J E Morpurgo The English book the English lan guage amfl the world at large " Vrijdag 8 december FYSISCH LAB Bijlhouwerstr 6 Natuurk Gezelschap Ir D v d Berg „ Hedendaagse technieken voor massatransport van infor matie " hoorde het hele programma van Polen dat zeer gevarieerd was met uiteenlopende documentaires en te kenfilms artistiek en menselük van de allerhoogste kwaliteit Geen van deze films hield zich met poli tiek bezig Tal van festivalfilms waren gewüd aan de arbeid in fa brieken e.d andere aMi de oorlog het militairisme het kolonialisme enz Veel indruk maakten büvoor beeld een Tsjechoslowaakse docu mentaire over de opkomst van het nationaal-socialisme een Britse documentaire over het lot van de negers in Zuid-Afrika en een Oostduitse film over Algerije Eni ge films hielden zich bezig met oliewinning waarbü het een merk waardigheid was dat zich daarbU zowel films bevonden van de Sov jetunie Ells van de Shell bien etonnées de se trouver ensemble Vilms voor tv Een van de buitenlandse gasten was Mal Zetterling de bekende Engelse actrice van Zweedse af komst die men kent van haar rol len in Frieda Knock on Wood enz en die we binnenkort zullen zien in een nieuwe film van Sidney Gilliat Only two can play Wat ZÜ als actrice hier deed bü dit festival van korte en documen taire films Ze maakt tegenwoor dig zelf documentaires ' Ik wil nog maar in één film per jaar optre den ' zo vertelde ze mü - ' Daarmee verdien ik dan genoeg om het een poos uit te zingen en in die tüd kan ik documentaires maken Samen met haar man die schrüver is en naar haar ideeën de scenario's schrijft heeft ze in de laatste jaren drie documentaire fihns voor de televisie gemaakt waarbü zij de regie voerde Twee ervan zijn zelfs al enige malen vertoond voor de B.B.C de derde die ze nog moet afmonteren komt binnenkort ook in een B.B.C.-programma Haar films gaan resp over de Lappen de Zigeuners en de mensen in Stock holm Haar volgende film wordt ge wüd aan de Zweedse glasblazers die in kleine gemeenschappen in Zuid-Zweden werken en wonen Mai Zetterling en de overige Brit se cineasten woonden büzonder trouw alle festivalvoorstellingen bü Anderen lieten nog wel eens ver stek gaan hetgeen alleszins verge felUk was bü het teveel aan verto ningen zij echter waren op hun post Of liever gezegd op hun vaste balkonplaatsen Schaduwzijden Of er geen schaduwzijden waren aan de manifestatie te Leipzig Die waren er ongetwijfeld en als be langrijkste zou men kunnen noe men dat men zich In de officiële redevoering bijvoorbeeld bij de opening niet onthield van opmer kingen op politiek terrein Deze moesten op de Westerse deelnemers wel de Indruk van politieke propa ganda maken Als de voorstellen van de Sovjet Unie voor een vredesverdrag met de beide Duitslanden ter sprake ko men ter gelegenheid van een inter nationaal filmfestival met deelne mers uit oost en west dan is dat in de sfeer van zulk een Oostduitse manifestatie wel begrüpelük maar niettemin verwerpelük De cineas ten uit Oost-Europa zouden vreemd opküken als te Cannes Oberhausen of Venetië zo de politiek in huis werd gehaald Overigens heeft men gedaan wat men kon om het de gasten uit bin nen en buitenland zo prettig moge lük te maken Er werd geen enkele censuur uitgeoefend op de ter ver toning aangeboden films er was volop gelegenheid tot openhartige discussie en er werden in intellec tueel zowel als in commercieel op zicht stellig zaken gedaan ' Ook daarom mag men ondanks kri tiek op onderdelen de Leipziger manifestatie belangrük en geslaagd achten ABC'Cabaret Wim Kan De componist Jacques Offen bach van de Hoffmann's vertel lingen Karikatuur uit Offen bach's tijd JAN KOOMEN ii IL i mm Ki | 
^-- ^ I Het DIAKONESSENHUIS Bosboomstr 1 te Utreclitvraagt I || a ENKELE ASSISTENTEN | I I IN HUISHOUDELIJKE DIENST bij voor - keur met I.N.A.S.-diploma 1 b EEN KOOKSTER VOOR DE GROTE KEUKEN jl c EEN KOOKSTER I voor de keuken van de Emmakliniek(plm 100 pers I I Prot Godsdienst liefst intern Brieven met uitvoerige inlichtingen aan de bestu I rende zuster stratieve werkzaamheden Vereisten ten minste praktijkdiploma boekhouden en enige jaren ervaring Bekendheid met de loonadministratie en de sociale wetgeving strekt tot aan beveling Salarisgrenzen van ƒ 5500 — tot ƒ 7600 — Brieven met uitvoerige inlichtingen en op gave van referenties aan het secretariaat van de N.B.V ^ referenties aan het secretariaat van de N.B.V i I Wilhelminapark 41 Utrecht ^ ^ De STICHTING ACADEMISCH ZIEKENHUIS UTRECHT vraagt een ASSISTENTE MEDISCHE BEHANDELING voor de thrombosedienst Diploma doktersassistente of ziekenhuis ervaring strekt tot aanbeveling Salaris afhankelijk van leeft en ervaring Schriftel sollicitaties aan de Adjunct-Directrice ^ C'M3M'»NO*NC«>JO^K»KCCO^CCOCCC^COC»i»N!Ceo^JCOC«*>;*?CC^:VOCCOCCC'^C«CCC ^ COdPERATIEVE VERENIGING Ingenieursbureau VAN STEENIS W.A vraagt voor de boekhouding en de loonadministratie een ervaren BOEKHOUDER ten minste in het bezit van het Praktijk diploma Boekhouden Schriftelijke sollicitaties met volledige inlichtingen in te zenden aan de Coöperatieve Vereeniging Inge nieursbureau Van Steenis w.a Nieuwe Gracht 5 Utrecht S!Nfi»^NNC«C<«- y „ de Liesbosch ' Utrecht vraagt WERKSTER voor het schoonhouden van haar modern kantoor De werktijden liggen buiten de normal » kantooruren Aanmelden dagelijks tussen 9 en 16 uur aan ons kantoor te bereiken vanaf Centraal Station Utrecht met bus 6 richting Hoograven eindhalte of telefo nisch no 18543 toestel 27 = n.v amsterdamsche ^ m BALLAST I ^ maatschappij ^ Komt U eens praten Wij vragen voor spoedige indiensttreding onder gunstige voorwaarden mannelijk personeel VOOR EXPEDITIE EN FABRIEK elke zaterdag vrij eens in de 4 weken nog een extra halvedag vrij gratis bedrijfskleding ook het wassenhiervan is voor onze rekening eventuele vergoeding reiskosten U werkt bij ons niet ver van huis Wij zijn ge vestigd aan de Utrechtseweg nog voor De Bilt Vanuit Utrecht te bereiken in enkele minuten Wij heten U van harte welkom U kunt dagelijks bij ons terecht van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 18.00 uur REGKITTS N.V DE BILT UTRECHTSEWEG 333 •¦^ ¦ tiïX - Het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O te Utrecht vraagt voor haar Laboratorium te Zeist een SCHOONMAAKSTER De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30—12.30 uur en van 13.30—17.30 uur Aanmelding kan op genoemde dagen geschieden aan het Laboratorium te Zeist Utrechtseweg 48 of aan het Laboratorium te Utrecht Catharijne singel 61 Ook schriftelijke sollicitaties kunnen aan deze adressen worden gericht J \ 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 2 december 1961 17 Zondag IS auguatit * Mt jaar aloot Oost-Duitsland de toegangtwegen naar West BerUjn af Bij de » eotor grens posteerden Oostdultae politie mannen die de legitimatiehewijsen controleerden vam de grensgangers Op de achtergrond de Brandenbur ger Tor Qeschiedenis van een stad die al 20 jaar raken In de grote benauwdheid van de huidige situatie waarin het = om leven of dood gaat is er hoog - = stens nog plaats voor spot met die = machten waarvan de Westberlfl - g ners afhankelijk zijn zoals de = Amerikanen en de Westduitsers 1 Typerend hiervoor is het succes i van het cabaret „ Die Wühlmanse " 1 de woelmuizen figuurlijk de § vroeters dat de beroemde Sta - S chelschweine van de eerste plaats 1 in de gunst der Berlijners dreigt 5 te verdringen I Woelmuizen 1 De „ woelmuizen " striemen een i bijtende spot op de kinderlijke ge 1 l'aten van de Amerikanen die zich i door de Russen steeds laten beet i nemen en die wel over vastbera i den verdediging van de vrijheid = der Westberlijners praten maar volgens de cabarettiers niets doen Hun tweede doelwit vormen de versnobte Westduitsers voor wie cocktailparties ijskasten Ameri kaanse auto's en vakanties in Griekenland en het Midden-Oosten belangrijker zijn dan de vrijheid door de vingers dreigt te glippen kan men alleen nog maar agressief zijn Natuurlijk Is deze houding van de bevolking in West-Berlijn be grijpelijk Misschien is zij zelfs on vermijdelijk Dat neemt niet weg dat het westelijke stadsdeel de ver starring in het Oosten met een an der soort verstarring beantwoordt De verstarring van een kunst matige stad met krampachtige mensen een stad die zijn natuur lijk bestaansrecht verloren heeft West-Berlijn leeft in de benau wenis van het enclavebestaan het brede patroon van het echte cul tuur ademende Berlijn is versmald tot een palstaan aan de rand van de afgrond Economisch mag men de stad in leven houden het Europese bu reau van de Verenigde Naties mag men er vestigen indien er geen politieke oplossing komt waardoor Berlijn het contact met zijn omge ving terugkrijgt is het geestelijke afsterven van dit bevolkingscon glomeraat van ruim diie miljoen mensea poveirmüdeUiki Adenauer was by Kennedy De Gaulle bq Macmillan en bezoeken van Adenauer aan Parijs en Londen staan nog op het programma punt van besprekingen Berlijn Eendrachtelijk wordt ge zocht naar voorstellen voor een oplossing van de Ber lijnse kwestie die dan begin volgend jaar aan Chroesjtsjef gepresenteerd worden Zal dan eindelijk de geschiedenis van Berlijn kunnen worden afgesloten In bügaand overzicht is de ontwikkeling van de BerUjnse kwestie die een twintig jaar beslaat weergegeven Onze correspondent in Bonn was dezer dagen in de vroe gere Duitse hoofdstad Hfj bracht zQn indrukken van zijn bezoek samen in twee artike len waarvan het eerste even eens op deze pagina Van een onzer redacteuren D E storm over Berlijn is weer wat ge luwd De tanks aan weerszijden van de Oost-West sectorgrens hebben zich terugge trokken De groepen belangstellenden in de Friedrichstrasse de Bernauerstrasse bij de Brandenburger Tor zijn flink gedund Een enkele toerist draalt er nog wat rond in de hoop getuige te kunnen zijn van een nieuw incident De luwte die een nieuwe storm vooraf gaat Berlijn heeft geschiedenis in een geschiedenis ge maakt — in de geschiedenis van het na-oorlogse Duits land Wie de kwestie Berlijn aanroert komt onvermijde lijk te spreken over het probleem van het gesplitste Duitsland erfenis van de laatste wereldoorlog die op 8 en 9 mei door de ondertekening van de capitulatie oorkonden in Reims en Berlijn werd afgesloten Al ver daarvoor waren Duitsland en Berlijn punt van bespre king geweest op de topconferenties van de geallieerde landen Bij de landen afzonderlijk waren al aan ' t begin van de oorlog gedachten gevormd over een na-oorlogs Duitsland Op de conferentie van Casablanca in januari 1943 besloten de Amerikaanse president F D Roosevelt en de Britse premier Winston Churchill geen wapen stilstand met de vijanden te sluiten maar slechts onvoor waardelijke overgave te accepteren Niet lang daarna werd de Sovj et-Unie in de plannen betrokken Op de conferentie van ministers van buiten landse zaken in Moskou in oktober 1943 gaven Huil Eden en Molotof een precisering van de formule on voorwaardelijke overgave unconditional surrender be tekende de totale bezetting van heel het vijandelijk grondgebied om de denazificatie en demilitarisering te kunnen doorvoeren Demilitarisering en schadevergoe ding zouden in een geheel ten uitvoer kunnen worden gelegd n.l door vernietiging van een belangrijk deel van de Dutse industriële capaciteit Ook werd op deze confe rentie de Europese Adviescommissie ingesteld die zich zou moeten bezighouden met de voorbereiding van de bezetting van Duitsland De Europese Adviescommissie bereikte kort daarna in beginsel overeenstemming over de indeling van Duits land in bezettingszones De nu nog bestaande grens tus sen Oost en Westduitsland werd overeenkomstig het voorstel van de Britse vertegenwoordiger goedgekeurd In juli 1944 tekenden de drie landen verenigd in de E.A.C de tekst van het aan Duitsland gerichte Instru ment of Unconditional Surrender De meeste richtlijnen in dit stuk opgenomen zijn op de conferentie van Pots dam in 1945 overgenomen De ' e kwestie van de verdeling van Duitsland heeft na dien in de laatste twee oorlogsjaren nog vele strubbe lingen gegeven Voornamelijk ook door controversiële opvattingen van president Roosevelt enerzijds en zijn State Department anderzijds Aanleiding voor deze inter ne strijd was ook het plan-Morgenthau genoemd naar de secretaris van de schatkist die van Duitsland een uit sluitend agrarische staat wilde maken Het plan dat voorts de blijvende verdeling van Duitsland in vijf sta ten de vernietiging van alle zware industrie de vermin dering van de bevolking tot ongeveer de helft door emi gratie gebiedsafstand en andere maatregelen bevatte werd echter weer teruggenomen wegens de ongewoon felle protesten van staatssecretaris Huil en secretaris voor oorlog Stimson Deze twee politici betoogden dat de voorstellen van Morgenthau het werk van de EAC door kruisten en daarom alleen al volstrekt onaanvaardbaar waren Roosevelt ontstak daarop in toorn en weigerde daarna ontwerpen voor een regeling goed te keuren het geen mede verklaarbaar maakt de verwarring in de Amerikaanse politiek in de Duitse kwestie Een nieuwe verdragspartner had zich intussen voor gesteld De Gaulle nog minder een goede vriend van Roosevelt dan van Churchill die toch ook al vrij grote bezwaren had tegen de Franse generaal De besprekin - Stalin rechts ere Trumam TAnks tijdens de eerste na oorlogse conferentie van de Grote Drie die in Potsdam werd gehouden Chur chill ontbreekt hier hij moest tijdens het over leg zijn plaats afstaan aan Attlee die na een Labour-overwinning premier ums geworden gen die De GauUe in december 1944 met Stalin en Molo tof heeft gevoerd kwamen die verhouding stellig niet ten goede De afspraken bij deze ontmoeting gemaakt gingen op enkele punten rechtstreeks in tegen de Britse en Amerikaanse politiek met name waar De Gaulle Stalins beleid inzake Polen goedkeurde in ruil overi gens voor het fiat van eigen territoriale verlangens * alta 5 februari 1945 Stalin dringt er op aan de Splitsing van Duitsland hetzij in twee hetzij in meer staten in beginsel in de capitulatie-oorkonde vast te leggen Belangrijker echter vindt hij de kwestie van de « chadevergoeding De Amerikanen en Britten noemen het door de Sovjet-Unie gevraagde bedrag van twintig miljard dollar te hoog Zij hebben na de eerste wereld oorlog reeds ruimschoots leergeld betaald met de kwes tie van de schadevergoedingsregeling en passen er voor opnieuw hun vingers te branden De tegengestelde opvattingen in Yalta zijn later als • erste oorzaak gezien van de breuk die in 1946 en 1947 tussen het Russische en het Westelijk militair bestuur over Duitsland hebben geleid Roosevelt en Churchill hadden voor de conferentie begon deze moeilijkheden wel zien aankomen maar zij meenden de mogelijkheid twistappel tussen Oost en West is tot samenwerking te moeten openhouden omdat het in Yalta niet in de eerste plaats om Duitsland ging maar om Russische medewerking in de organisatie der V.N om Polen en om Ruslands steun in de oorlog tegen Japan Dit schreef enige jaren geleden prof dr B Vlekke in een overzicht in de Internationale Spectator In Yalta werd ten slotte besloten de schadevergoe dingsregeling nader te laten bestuderen door een bij zondere commissie Al spoedig nadat de grote drie uiteen waren gegaan werd het verdrag van Yalta geschonden Tegen de af spraken inzake een bevrijd Europa stak Rusland de hand in de binnenlandse politieke aangelegenheden van de pas bevrijde landen Roemenië Polen Hongarije Churchill was nu op zijn hoede en meende voorzorgs maatregelen te moeten nemen tegen verder eigenmach tig optreden van Moskou De militaire situatie bood daartoe de kans het Russische leger stond reeds weken lang ten oosten van de Oder waar het zich voorbereidde op het laatste offensief De westelijken leken een voor sprong te krijgen in de wedloop naar Berlijn Maar Churchill had Eisenhouwer tegen die reeds eind maart 1945 aan het Russische opperbevel had meegedeeld dat hij zijn opmars naar het oosten in overleg met hem zou beperken Churchill protesteerde tevergeefs * # " p 12 april stierf president Roosevelt Zijn dood is later als een van de belangrijkste oorzaken van het uiteenvallen van de oorlogsalliantie gezien Daarbij kwam dat het Westerse wantrouwen jegens de Sovjet Unie door gestook van het Kremlin in midden-Europese staten al flink wortel had geschoten Vier weken later stortte het Derde Rijk ineen Er werd een nieuw gezag ingesteld bestaande uit een com missie van de vier geallieerde opperbevelhebbers als hoofden van het bezettingsbestuur De administratie van Groot Berlijn zou worden geleid door een gealli eerde commissie welke zou opereren onder de algemene leiding van het Control Council en dat zou bestaan uit de vier sectorcommandanten In de verschillende zonen werd al spoedig een ver schillend beleid gevoerd afhankelijk van politieke be lijdenis en sociaal-economische inzichten van de bezet tende autoriteit Zo wees het op slag in snel tempo voortgaand Russisch beleid in de oostelijke zone op uit voering van een vastomlijnd plan in communistische geest De Russen steunden de weldra zich vormende communistische partij waarvan de meeste bonzen ge durende de oorlogsjaren in Moskou waren geschoold Op 17 juli begon in Potsdam de conferentie van rege ringsleiders Zowel Engeland als Rusland bleken plot seling alle neiging tot een splitsing van Duitsland ver loren te hebben President Truman die met een plan tot splitsing naar de conferentie was gekomen liet dit onmiddellijk vallen toen hij de koersverandering van zijn bondgenoten bemerkte De drie regeringen gaven er de voorkeur aan zich noch tot handhaving der een heid toch tot deling van Duitsland te binden maar de zaken op hun beloop te laten De conferentie leed er in ernstige mate onder dat én Truman én Attlee welke laatste tijdens de bijeenkomst de plaats van Churchill kwam innemen voor het eerst aan dit hoog-politieke overleg deelnamen en zich niet voldoende hadden kunnen verdiepen in de materie • * l^e vrede met Duitsland wordt op de lange baan ge steld Wel wordt op de conferentie van de ministers van buitenlandse zaken in september in Londen de vrede met Italië Finland Hongarije en Bulgarije ge regeld Een Frans memorandum verwerpt bij voorbaat de instelling van centrale Duitse bestuursorganen waar toe in Potsdam was besloten en erkent het Russische standpunt inzake de Duitse oostgrens Oder-Neisse De verhouding tussen Rusland Frankrijk Engeland en de V.S wordt weldra verder bemoeilijkt door hun geheel uiteenlopende politiek Moskou wil herstel van de economische eenheid om ook het Roergebied te kunnen betrekken bij de herstelbetalingen ten gunste van de Sovjet-Unie Ook op andere fronten tekent zich reeds de nieuwe tegenstelling Oost-West af In maart 1946 spreekt Churchill voor het eerst in een felle anti Russische rede over het ijzeren gordijn Een paar dagen later noemt Stalin Churchill een oorlogsophitser In maart 1946 bereikt de geallieerde controlecommis sie overeenstemming over de regeling der herstelbeta lingen 25 % der gedemonteerde machines in de Weste lijke zones gaan naar Rusland In dezelfde maand pro beert Rusland de burgerlijke en socialistische'partijen in zijn zone tot fusie met de communistische partij de K.P.D te dwingen In de Westelijke bezettingskwar tieren van Berlijn wordt de fusie met grote meerderheid verworpen maar in het Russische gebied komt zij er door Op de eerstvolgende ministersconferentie komt Molotof met deze Russische eisen 1 geen vredesverdrag voor dat een nieuwe Duitse regering is gevormd 2 volks stemming over federale of eenheidsstaat 3 vrijheid voor de Duitse economie en verhoging van de toege laten staalprodukties mits internationaal toezicht op het Roergebied Voorts maakt Molotof de totstandkoming van een vredesverdrag afhankelijk van de betaling der geëiste schadevergoeding Een jaar later wordt in de Brits-Amerikaanse zone die al eerder tot een economische eenheid is samen gevoegd een Duitse Wirtschaftsrat opgericht het eer ste Duitse bestuursorgaan op bredere grondslag dan de afzonderlijke LSnder Promt stelt Rusland een dergelijk orgaan in voor eigen zone daarmee begint de bestuurs scheiding tussen Oost en West De Russen protesteren herhaaldelijk tegen het Westelijk optreden met name tegen beperking van demontage ten behoeve van de samengebrachte zones in de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking Tegen de afspraken van Potsdam is steeds de terreur van de nota's uit Moskou In november 1947 eist Molotof opnieuw herstel van de Duitse eenheid en prioriteit van de herstelbetalingen De ccoiferentie misltikt omdat de eisen van beide kanten Hogere Westduitse defensiebegroting Naar van gezaghebbende zijde te Bonn wordt vernomen zal de West duitse begroting van defensie voor 1962-'63 een eindbedrag van onge veer 15 miljard mark aanwijzen te gen 11,8 mUjard marii in liet lopen de jaar Een belangrijk deel van de begro ting wordt gevormd door aankopen van wapens en materieel in het buitenland In ' t komende jaar zal vermoede lijk in de V.S voor een bedrag van 2,8 miljard mark worden aange kocht eenzelfde bedrag als in dit jaar In de voorgaande ¦ jaren werd niet meer dan 1,4 miljard mark voor defensie aankopen in de V.S besteed Advertentie SPINWIEl VIÏIIX VRIJMOÉD p«r 4I «« f ^ 70 Hl ET vuur was van beide kanten hoog opgestookt en er moest iets gebeuren om de spanning te verminderen Chroesjtsjef zocht Eisenhower op in Camp David en toen zij na hun besprekingen afscheid namen waren er een milde glimlach en een vriendschappelijke hand druk Zij zagen elkaar het daarop volgende jaar in Geneve terug Maar deze topconferentie die zo veel leek te beloven werd een teleurstelling De scheiding Oost West was een muur van onwil die aan weerszijden in stand werd gehouden Desondanks beleefden de Westberlijners de 27ste mei datum waarop Chroesjtsjefs ultimatum voor een vredes verdrag afliep een dag als iedere andere dag In de maanden daarna herhaalde de Russische premier perio diek zijn eisen inzake Duitsland Weer kwam het tot een topgesprek nu in Parijs in mei 1960 Maar Chroesjtsjef gebruikte het U-2 incident om de conferentie te laten mislukken voordat zij goed en wel was begonnen Steeds dreigender werden nadien Chroesjtsjefs woor den In januari j.l zei hij lang genoeg gewacht te heb ben nog dit jaar zou een vredesverdrag worden ge sloten De jongste fase in de Berlijnse crisis begon 13 augustus j.l de Oostduitse volksrepubliek sluit de sec torgrens Oostduitsers mogen de grens niet meer pas seren een muur wordt opgericht de muur wordt ver dubbeld passencontrole wordt ingesteld Maar ook de laatste crisis is gepasseerd zonder het gevreesde grote internationale conflict Chroesjtsjef heeft de tijdslimiet laten schieten — hij staat er niet op zo zei hij op het Russische partijcongres in oktober dat nog dit jaar overeenstemming over Duitsland en Berlijn wordt bereikt Vooropgesteld echter dat het Westen toont ernstig tot onderhandelen bereid te zijn Een nieuwe adempauze Of het begin van onderhande lingen die tot een definitieve regeling van de kwestie zullen leiden U proeft er de echte Franse eogttac in Vertegenwoordigd voor de handel in de provincie Utrecht Fa H VERWOOLDE Wolvenstraat 14 Utrecht Macmillans bezoek aan Bonn uitgesteld Volgens diplomatieke kringen te Boiiin is het bezoek dat premier Mac millan van Engeland deze maand aan de Westdiuitse hoofdstad zou bren gen uitgesteld Dit zou zijn geschied omdat het bezoek als gevolg van Adenauers verkoudheid moeilijk nog pla _' kan vinden voor de bijeen komst van de NATO-raad in Parijs Verwacht wordt dat de twee re geringsleiders elkaar nu in januari zullen ontmoeten als hum program ma's zulks toelaten Een bejaard OostduUs echtpaar kwam net te laat de toegang naar het vrije West-Berlijn is afgesloten De Oostduitse volkspoUHe leidt het paar terug niet tot een compromis kunnen worden gebracht Rus land geeft het Duitse bestuur in zijn zone nu meer be voegdheden De volgende Westelijke stap is voorstellen tot monetaire hervormingen voor geheel Duitsland In de geallieerde controleraad verzet de Rus Sokolowski zich tegen deze plannen Hij beschuldigt de Westelijken ervan dat zij door hun afzonderlijk overleg in Londen het viermogendhedenbestuur ondermijnen en onmoge lijk maken en verlaat de bijeenkomst De plaatsvervangend-bevelhebber van Oost-Berlijn kondigt op 31 maart nieuwe controlemaatregelen aan voor de toegang tot Berlijn Intussen voeren Engeland Frankrijk en de V.S de monetaire hervormingen door de Reichsmark wordt vervangen door de Deutsche Mark Wanneer op 22 juni met de Sovjet-Unie geen overeen stemming is bereikt over de invoering van het nieuwe betalingsmiddel in de Oostelijke sector brengen de Wes telijken de DM in Berlijn Het Russische antwoord is de blokkade van Berlijn Op 1 juli trekt Rusland zich terug uit de geallieerde Kommandatura in Berlijn De scheiding tussen Oost - en West-Duitsland is een feit D e blokkade heeft nauwelijks een jaar geduurd De Russen zagen er geen heil meer in toen de Amerikaanse generaal Lucius Clay een luchtbrug organiseerde die ledere drie minuten een vliegtuig met kleding en voedsel naar Tempelhof bracht In mei 1949 werd de blokkade opgeheven en de wereld die even de adem had ingehou den raakte tijdelijk van het probleem-Berlijn af Negen jaar lang bleef de toestand in de Westduitse enclave vrij rustig Intussen werd het overleg in de raad van ministers van buitenlandse zaken over een verdrag met Duitsland voortgezet — maar zonder resultaat In Bonn had op 7 september 1949 de openingszitting plaats van het West duitse parlement Heuss werd president Adenauer bonds kanselier Oost Duitsland volgde het voorbeeld en vormde een nieuwe staat — slechts één lijst werd toege laten bij de verkiezing van een Duits Volkscongres West-Duitsland raakte steeds meer betrokken bij de Westerse militaire en economische politiek Nadat eind 1950 de NATO had besloten tot opstelling van een geïnte greerde verdedigingsmacht en deelneming van Duits land aan deze krijgsmacht volgde in 1951 een verdere overdracht van bevoegdheden aan de Westduitse autori teiten diplomatieke en consulaire vertegenwoordigin gen in het buitenland werden toegestaan Duitsland trad toe tot de Europese Raad in Straatsburg en werd lid van de EGKS In oktober 1954 sloten alle NATO-leden zich aan bij de Westelijke garanties inzake Berlijn Deze behelsden de veiligheid en het algemeen welzijn van Berlijn even als de handhaving van de positie der drie Westelijke mogendheden in de stad De Westelijke mogendheden zouden dan ook hun troepen in Berlijn handhaven zo lang de verantwoordelijkheid die zij op zich moeten nemen zulks noodzakelijk maken Voorts onderstreepten zij dat elke agressie tegen Berlijn door hen beschouwd zou worden als een aanval op hun strijdmacht en op henzelf en dat dienovereenkomstig zal worden ge handeld Het stadsbestuur van West-Berlijn had inmiddels reeds vele bevoegdheden van de geallieerde militaire bestuurders overgenomen In mei 1955 werd het bezet tingsstatuut opnieuw verzacht In het najaar van 1958 komt Berlijn plotseling weer in de belangstelling Chroesjtsjef eist op 10 november herziening van het verdrag van Potsdam Zeventien dagen later komt hij met een concrete formule binnen zes maanden zal de status van Berlijn gewijzigd moeten zijn in die van een „ vrije " stad alle controlebevoegd heden in Oost-Berlijn zullen aan de regering van de D.D.R worden overgedragen Chroesjtsjefs ultimatum slaat in — maar de drie Westelijke mogendheden staan pal zij zullen vasthouden aan de gegeven garantie voor de vrijheid van de Berlijners Eisenhower legt een ver klaring af dat het Westen niet bereid is onder druk te onderhandelen = uiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiii[iiiiiiiiiHiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiniiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKi - WEST - vermoeid en ffedrukt Van onze correspondent te Bonn In het Berlijn van voor de 13e augustus toetste de Oostberlijner elke dag de leuzen en theorieën van de rode leiders aan de Weste lijke werkelijkheid En even vruchtbaar was het dat de West berlijner dagelijks gemaand werd niet weg te zakken in de behaag lijkheid van het Wirtschaftswun der maar de eigen democratische vrijheidsidealen waar te maken in het aangezicht van de commu nistische heilsleer Dat is nu alles verleden Oost Berlijn is nu werkelijk de hoofd stad van Oost-Duitsland geworden Het is weggezakt in de stalinisti sche kneveling die Ulbricht in slecht gezelschap met Albanië nog steeds praktiseert Oost-Berlijn het valt al op als men de grens post Friedrichstrasse slechts 100 meter achter zich heeft gelaten is een provinciestadje met klein steedse winkels en een provinciale atmosfeer Zelfs beroemde straten als Unter den Linden wekken geen herinnering meer aan het feit dat zich hier eens wereldgeschiedenis op diplomatiek niveau afspeelde Spanning West-Berlijn heeft onder de muur evenwel nog meer geleden Dit stadsdeel dat om zgn artis tieke levendigheid zulk een char me had masbt nu een vermoeide gedrukte indruk Op de terrassen en in de cafe's ziet men niet meer de deftig discussiërende veel lachende Berlijners van vroeger Aan het einde van een werkdag haast iedereen zich nu naar huis om in de beslotenheid van het ge zin bevrijd te zijn van de argwaan en de spanning die over alles heen hangen Wellicht overleggen zij dan of het toch niet beter is naar de Bondsrepubliek te verhuizen voor het te laat is Sinds 13 augustus vertrokken al ongeveer 7000 men sen uit West-Berlijn waar echter tegenover staat dat 5000 nieuwe inwoners gewonnen worden via de propaganda die de Westberlijnse senaat maakt onder arbeiders in de Bondsrepubliek Aantrekkelijk wordt een werkkring in West Berlijn gemaakt door langere va kanties vakantietoeslagen en een zogenaamde „ bibberpremie " een pleister op de wonde die de vrees voor politieke complicaties in de toekomst maakt Overigens verleggen ondanks alle officiële propaganda steeds meer bedrijven die hun hoofd kantoor in Berlijn hadden en bij kantoren elders hun hoofdkwar tier naar Hamburg of Düsseldorf Belangrijker nog dan dit alles is dat de befaamde Berlijnse humor en zelfkritiek op de achtergrond E en bezoek aan Berlijn in deze dagen is een ont hutsende zaak In de eerste plaats door de „ Chinese muur " van slecht beton die Ulbrichts volksdemocratische paradijs afgrendelt van het westelijk deel van de stad Voorts door het prikkeldraad dat pijnlijke herinneringen oproept aan de tijd dat de Duitsers niet elkaar maar andere volkeren opslo ten Ten slotte door de bloed jonge knullen die uitgedost in uniformen van de Oostduitse volkspolitie achter de muur met het machinegeweer in de aanslag staan alsof zij de nog al beperkte verworvenheden van hun volksdemocratie elk moment moeten verdedigen tegen een aanval vanuit de militair onhoudbare enclave West-Berlijn In de tweede plaats onthutst een bezoek aan Berlijn al diegenen die de stad hebben gekend vóór de zwarte dag van de 13e augustus toen Ulbricht zijn zogenaamde vredesmuur oprichtte Toen was vooral West Berlijn een stad van een fascinerende vitaliteit een smeltkroes van twee werelden twee culturen indien men dit voord wil gebruiken voor het com munistische levenspatroon In Berlijn praktiseerde men de coëxistentie tussen het vrije zelf kritische Westen met zijn veelzij dige levensmogelijkheden en de rode dictatuur van het Oosten met zijn permanente druk op de enke ling zijn eis alles in dienst te stel len van de verwezenlijking van de socialistisohe opbouw 
18 Zaterdag 2 december 1961 UTRPCHTSCH NIEUWSBLAD HUIZENGA WERKSPOOR BEDRIJF TE UTRECHT Traagt voor h«>r afdeling Hef Internationaal Instituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek te Wageningen vraagt voor spoedige indiensttreding een vrl adin kmcht Het verrichten van diverse adm en secre taressewerkzaamheden o.a verzorging van het correspondentiearchief Vereist middelbare opleiding of mulo Goede talen kennis Salaris naar leeftijd en ervaring pl.m f 300 — tot f 400 — per maand Sollicitaties te richten aan de directeur van het Instituut Prinses Marijkeweg 15 Wageningen ^^ V ¦¦¦¦¦¦¦¦ BaHifliaBoaaaBMaHnHBBBBaHg BIEDT ZICH AAN ¦ ALLROUND TIMMERMAN ¦ 33 jaar eventueel ook fraiser liefst voor B fabriek in Utrecht of omgeving B Woning moet beschikbaar zqn Q Brieven onder no 2-6610 aan het bureau U.N ¦ EN INTERIEURVERZORGING N.V UTRECHT Kollum MEUBELINDUSTRIE Leiden @ vraagt voor haar nieuwe uitbreiding te Utrecht voorspoedige indiensttreding Afd Machinale Houtbewerking A MACHINALE HOUTBEWERKERS B LEERLING MACHINALE HOUTBEWERKERS Afd Meubelmontage C VOORLIEDEN MEUBELMAKER D MEUBELMAKERS E LEERLING-MEUBELMAKERS Afd FineerderiJ F FINEERDERS Afd Werkvoorbereiding G UITLIJNERS/AFSCHRIJVERS Afd Woningstoffering H GEROUTINEERDE WONINGSTOFFEERDERS Wij zoei aan gehuwden Schriftelyke sollicitaties te richten aan het bureau Personeelvoorziening kamer 333 Stadhuis Rotterdam onder vermelding van na 7B1m N.V.NEOERLANDSCHEMAATSCHAPPUVAN KOGELLAGERS Wageningse/aan < e Veenendaal zoekt wegens uitbreiding der werkzaamheden werkkrachten voor fabriek Gunstige arbeidsvoorwaarden en werktijdregeling,',o.a vijfdaagse werkweek Goede sociale voorzieningen Werkkleding vrij Vergoeding van reis - of rijwielkosten Speciale pensioenregeling Schriftelijke sollicitaties en verzoeken om inlichtingen aan SKF afd Personeelszaken Postbus 37 Veenendaal Gegadigden mann zowel als vr leeUijd vanaf 20 jaar kunnen zich mondeling aanmelden bij de Portier ingang Groeneveldselaan 1 ' s maandags ilm vrijdags van 9-12 uur en van 14-17 uur en ' s maandags bovendien van 19 20 uur KOM NU EENS PMTi Sinds kort zijn de lonen en andere arbeidsvoor waarden bij ons zodanig gewijzigd dat het voor U de moeite waard is om er eens naar te l\/\y\/syv\,f\rv'\/s,'\ftt'\rit ^^ Van onze wetenschappelijke medewerker VÏ7IJ hebben er reeds eerder op gewezen dat het leven ' ' als natuurverschijnsel ergens in de moleculaire laag van het organisme zijn oorsprong en uitgangspunt heeft Daar is het waar het leven als beginsel de stof snijdt Wij werden ogenblikkelijk met deze even specu latieve als fascinerende gedacht geconfronteerd toen wij in Nat wiss Rdschau Heft 11 november 1961 iets lazen over „ Stadiumontogenine und die tierische Em bryogenese Perspectief na nieuwe proeven Kort geleden 20 vernemen wfl Is het aan Bulgaarse geleerden ge lukt een belangrqke ontdekking te doen die een nieuw perspectief opent voor beoefenaars van de ex perimentele embryologie der die ren Bg proeven met kiemen van de kam hagedis Triturus cristatus bleek nl dat een beschadiging van het celmembraan van de kiem tot vorming van specifieke ontogene tisch betreffende de ontwikkeling van het individu van bevruchte eicel af werkzame stoffen aanlei ding geeft Deze kunnen zowel voortkomen uit de hele kiem als uit delen ervan Ze hebben de niet korte naam van stadiumontogenine gekregen omdat ze de groei van oudere em bryo's overeenkomstig het ontwik kelingsstadium van de betreffen de kiem vermogen te beïnvloeden Wij hebben hier met sterk gecom pliceerde nochtans „ doodgewone " organische stoffen te maken die het leven in een bepaald stadium beïnvloeden ja zelfs via een „ wis sel " op een andere baan kunnen rangeren Wordt nu een jonger em bryo dan het ontogenine-leverende met dit extract bewerkt dan treedt er een ontwikkelingsremming op Dit wordt zo verklaard dat het tempo van het embryo waaraan de ontogenine is onttrokken lang zamer is dan dat van het jongere embryo Andersom ondergaan oude embryo's een groeiversnel - Logboek der wetenschap gigantische afmetingen evenwel be horen lot de uitzonderingen Daarom is men in die astrocwMni sohe wereld er zo op gesteld deae extra goed vast te leggen en te be stiuderen Het geluk was met Baoiin en Tehistjafcon toen ze in de gele genheid werden gesteld prachtige atmosferische omstandigheden de jongste gigantiscihe protuberans op de zon waar te nemen I>e uitbarsting begon om O uur 10 wereldtijd en duurde tot O uur 40 wereldtijd De protuberans vertoonde zich als een rood gloeiende wolk • i Ononderbroken weid toen gloeien de materie uit de diepere lagen der zön met een onvoorstelbaar geweld omhoog geslingerd De grootste hoogte die de protuberans bereikte boven de rand van de zonneschijf gemeten was 700.000 km d.i 1,75 maal de afstand aarde-maan Op de film is duidelijk te zien hoe zich de gigantische vuurtong uit de zoninerand los maakte en naar om hioog lekte Daar de uitbarstimg op de niet zichtbare zijde de protube rans kwam geheel onverwacht bo ven de zonnerand tevoorsdiijn der zon haar oorsprong had mag men wel aannesmen dat de werkelijke hoogte van de jongste gigantische protuberans een lengte van ongeveer een miljoen kilometer bezat Ont leend aan een bericht in Nat wiss Rdisohau Heft 11 november 1961 Kernfusie V erleden week maakten wij mel ding van de ontwikkelLug van een sui)ermagneet die weleens toege past zou kunnen worden bij het zign „ temmen van de H-bom " d.w.z bij de beheersing van kernfusieproces sen En thans willen wij iets zeggen van dit proces als zodanig ^ ling en blijven nog oudere kiemen onbeïnvloed Ergens in de ontwik keling van het individu blijkt dus een grens te lopen waarbuiten de zich ontwikkelende kiemen niet meer reageren op ontogenine af komstig van een relatief te jonge kiem Als vormingsplaatsen van onto genine komt de dooiersubstantie In aanmerking en als ontogenine bindend substraat allereerst des oxyribonueleïnezure proteïde DNA proteïde een zeer Ingewik kelde organische verbinding Door de vermenging van ontogenine en bindende proteïde ontstaat een specifieke stimulans die in 72 "/ o der gevallen een ontwikkelings versnelling 20 — 62 "/ o verkorting van de ontwikkelingstijd geeft Dit even terzijde Door gebruik te maken van chromatografische me thoden konden onderzoekers schei kundig zuivere ontogenine vaststel len In ontogenine-proteïde meng sels waarvan doorlopend het ultra violette spectrum werd genomen kon men na 45 minuten het ver dwijnen van ontogenine uit de op lossing waarnemen Verder is be kend geworden dat een mengsel van ontogenine en proteïden uit een gelijke ontwikkelingsstadium na 75 minuten een nieuwe substan tie met biologische stimulatie eigenschappen oiitogeen genaamd oplevert Wordt nu een ontogenine met een DNA-proteïde afkomstig Van een jonger ontwikkelingssta dium samengebracht dan blijft het mengsel gehandhaafd en wordt er geen ontogeen gevormd Opvallend is het dat over het algemeen genomen de afgifte van ontogenine uit vegetatieve dooier rijke delen aan de overige delen der kiem.goed is vast te stellen Zo kon worden aangenomen dat onto - genine uitwisseling een element vormt van de mobilisering van de dooier Ziehier een merkwaardige ont dekking uit een land achter het IJzeren Gordijn dife weleens belangrijker voor wetenschap en samenleving zou kunnen aqn dan wij bij eerste indruk vermoeden Als het waar is dat remming van een bepaald stadium in de ontwik keling van de kiem voert naar een rflkere ontplooiing van de in die kiem _ aanwezige mogelijkhed n dan zgn de consequenties van zul ke ingrepen wel schier onvoor stelbaar Zoals wij reeds zeiden In onze vorige bijdrage kan men een oerhete gasmassa plasma genaamd niet in een of andere ijzeren oilinder be waren aangezien deze ogenblikkelijk zou smelten of zelfs in daraip opgaan Dit is slechts mogelijk met behulp van zeer sterke magnetische velden van bepaalde vorm die men in deze same ïhamg met de term „ maigneti scbe fles " betitelt Het klinkt wel heel aannemelijk en eenvoudig maar in de praktijk doen zioh zo vele moeilijkheden voor dat men het reeds als een uitzonderlijke prestatie beschouwt een plasma ongeveer 1/30 secoinde kort in zulk een fles gevan gen te houden Door o.a wat aan de vorm van de magnetische fles te dokteren is men heel kort geleden erin geslaagd een waterstofplasma extreem hoog verhitte gasmiassa slechts bestaande uit waterstofker nen niet minder dan drie seconden lang in een magnetische fles vast te houden Dit is dus 90 keer zo lang als de voorgaande keer En dit be tekent ook een mooie stap voor waarts op de weg naar een beheerste kernfusie zie ook onze vorige ru briek Dan kunnen wij er ook nog dit aan toevoegen dat er een zekere speling is in het aanbrengen van verbeteringen Door deze uit te bui ten zal die duur aanmerkelijk ver lengd kunnen worden en dan pas zal heit mogelijk zijn in een zeer be perkte ruimte een zeer grote hoe veeUieid energie op te slaan E.e.a ontleend aan een berioht in Kosmos december 1961 Zonerupties N lej alleen op aaide komen uitbars tingen voor maar zoals bekend ook op de zon Dit ligt ook wel voor de hand want per slot van rekening is de zon een enorme en hete gasmassa waar de moleculen veel heftiger in beweging zijn dan bij planeten met een toj rust gekomen vaste korst en • en minder heftig en heet centrum Erupties op de zon worden dan ook • m i haverklap geregistreerd en men is wel geneigd aan te nemen dat zulke beroeringen op de zon tot de meest gewone dagelijkse gebeur tenissen behoren Uitbarsfingen van Oeroude geneeskunde H et is wel aanbevelingswaardig en teveis verfrissend in deze rubriek ook melding te maken van histori sche feiten In de wetenschappelijke bibliotheek van de universiteit van Kagan zo vernemen wij uit Nat wiss Rdschau november 1961 kun nen wij in een oud werk inmiddels reeds in de iiekende vergetelheid ge raakt o.a lezen dat de medische wetenschap in het oude India van 3000 jaar geleden al hoog ontwik keld was Niet minder dam 127 verschillenide dhirurgische instnmienten kende men toen reedis De oude Inidische artsen kenden eveneens plastische chirurgie huiditransplantaties en een operatieve handeling bij geboorten die wij nu met de term keizersnede aanduiden Om een wond dicht te naaien beaigde men Bedoeïnen pas sen dit nog toe een speciale mieren soort En hoe deed men dat Door de wondranden eerst naar elkandeir toe te brengen waarna men de mie ren met hun krachtige kaken daarin lieten bijten Ze beten m.a.w de wondranden diioht Een maal op die m^anier vastgebeten werden de kaken van de lichamen gescheiden en de wond is op „ biologische'wijze ge kramid Destijds kende men ook meer dan 700 verschiUende medicijnen van plantaardige oorsprong waarvam vele nu nog met succes in de Indi sche geneeskunde worden toegepast Zo primitief waren die mensen toen tocli nog niet Zie voor verdere bij zonderheden hoger genoemd blad Of „ volhouden " nu komt van de zeeman die beweert dat het ds „ de wind vol in de zeilen houden " of dat men het vat steeds vol moet houden in beide gevallen betekent het een handeling doen waar profijt uit kan komen en die inspanning kost Zo is het ook met onze oplos ser swedstrijd - Bij het begin - probleem 500 - waren er bijna 100 oplossers Bij elk probleem vielen er al Tot vraagstuk 504 van Jaap Bus als reuzendoder fungeerde en de inzenders bij tien tallen sneuvelden Na 5 problemen is nu de stand opgemaakt en stonden 18 oplossers op het maximumaantal goede inzendingen dat is 5 Na loting kwam de 3 maandelijkse prijs van f 10 - aan de heer P KONING Jozef Israëlslaan 13 te Huis ter Heide Ut en de periodieke prijs van ƒ 5 - voor probleem 504 aan L J v - d Meijden Koningstraat 5 Utredht-N Deze damvrienden ontvangen dus dit ge schenk voor hun volhouden op de dag van Sinterklaas Onze geluk wens daarmee De koplouers verdienen hun naam in de krant te zien gepubliceerd Hier zijn ze A van Egdom Amers foortseweg 41 Doorn T Buizert de Bazelstraat 54 Utrecht E N Ever sen Mgr v d Weteringstraat 82 Utrecht C H van Gend Edison straat 43 Utrecht de prijswinnaars van de f 10 - P Koning L Koster Herenweg 1193 Vinkeveen L J v.d Meijden Utrecht Th G - van Mourik Krugerstraat 21 bis Utrecht Paul Metzger Bekkerstraat 146 Utrecht G van Os Marijkestraat 4 Breukelen C Ottema Gansstraat 52 bis Utrecht P Pels Malakka straat 51 Utrecht H van Snippen burg Luit Blomstraat 18 Utrecht A Peperkamp Balistraat 46 bis Utrecht J Stroband N O - straat 42 Middelburg E van Waveren Aeo lusweg 2 De Bilt A Wiertz Burg - Doorlopend kruiswoordraadsel De omschrijving van onze puzzel vcor deze week luidt als volgt HORIZONTAAL 1 Snaaks vroe ger vreemde munt 2 Sierheester zonder gezelschap toegankelijk 3 Deel van de bijbel Europeaan denk - of voorstellingsvermogen 4 Onderricht rivier in Italië bedrij ver gravure 5 Waardeloos ding systeem van wedden bij sportwed strijden pret geleerd 6 Arabi sche titel nachtverblijf afgedaan 7 Knaagdier trek Sociaal-Econo mische Raad japon gewicht 8 Provinciale hoofdstad verkeerd bij woord Engelse munt 9 Slimheid Engelse titel rivier in België 10 Verbond deel van een trap deug delijk 11 Ingewijde toegang tot de open zee meterton 12 Noorse go den rivier in Siberië holligheid vaartuig 13 Vis voorzetsel plaats V Tuyllkade 5 Utrecht en E van IJzendoorn H Elconiusstraat 80 Utrecht Op 1 punt achterstand staan nu De Bdlt A Jansen Bilthoven Ph Egels Breukelen J Nagtegaal Doorn U J G v Laar Neerlang broek U W van Ginkel Utrecht H J Bakker en J van Mill De andere oplossers hebben meer ach - terstand En nu weer „ full speed " voor waarts Met de wind in de zeilen naar de tweede rustpauze opnieuw na 5 problemen terwijl bij ieder probleem weer J 5 - te verdienen is Zij die een achterstand hebben moe ten er op rekenen dat er weer een probleem in petto is dat misschien hun concurrent te zwaar zal vallen Oplossing probleem 504 Auteur Jaap Bus Heemstede • Een der goede oplossers van dit vraagstuk gaf als zijn mening „ Ik doe hierbij mijn complimenten aan de heer Jaap Bus want ik heb met stijgende verbazing en bewondering dit probleem opgelost " Ook de andere inzenders zijn vol lol voor dit werkelijk fraaie probleem De „ slachtoffers " dat zijn zij dlie de op lossing niet hebben kunnen vinden zuUen bij het naspelen van de winst gang tot dezelfde waardering moeten komen Ik wil er aan toevoegen Ik sta verbaasd dat er nog zoveel goede oplossingen zijn binnengekomen Ik dacht dat er nog meer zouden afval len Dat dit niet geschied is pleit voor het spelgehalte van de lezers van deze rubriek Stand zwart 15 schijven op 8 9 10 12 13 16 19 23 24 25 28 29 33 36 en 45 Stand wit 15 schijven op 17 21 22 27 31 34 35 38 40 41 42 43 44 47 en 8 Oplossing A-^rariant 38-32 28x46 42 37 46x49 17-11 16x7 21-17 12x32 47 42 36x18 42-38 33x42 of 32x43 48x28 23x32 34x1 45x34 1x4 49x40 4x30 25x34 35x44 34-39 ol 34-40 en zwart verliest B-variant 38-32 28x26 42-38 33x 42 47x38 36x47 43-39 47x33 39x28 23x32 34x5 45x34 27x38 16x18 5-46 12x21 44-39 34x32 46x38 ol 46x en wint Natuurlijk waren er weer een paar diep-duikers die nog een andere dan de auteursoplos'Sing erbij gaven Aardig om die even te releveren 38 32 28x46 22-18 13x11 27-22,xl8 43-39,x27 39x28 23x32 34x3 45x34 47 41 46x37 42x2 en - zo schrijven zij nu is voor zwart niets meer te bereiken M.i wordt dit inderdaad een overmachts eindspel dus winst De auteusoplossing is echter radi caler Probleem 505 1 ^ «^^ ¦ ¦ ^ ¦ M * ® o ¦ o « o ® o B B « ® o B o H H o o m o a o a B o Auteur D Kleen Heemstede Stand zwart 12 schijven op 7 10 13 14 17 18 19 23 24 25 31 35 36 - Stand wit 11 schijven op 26 28 30 32 37 39 42 43 45 47 50 Wit speelt en wint Oplossingen binnen 10 dagen na heden inzenden aan mijn adres Sophialaan 31 Am sterdam-Z MEDEDELING De 5 punten die de heer P Koning behaald had komen te vervallen en hii begint dus deze nieuwe cyclus met O punten Natuurlijk loot hij wel mee om de 14-daagse prijs de f 5 die bij ieder probleem wordt uitgeloofd Jur Schroder ¦^ Portugal zal de mogelijkheid vam een bepaalde vorm van associaitie met de E.E.G onderzoeken in Drente Turkse titel 14 Knol uitroep boom algemene feestdag 15 Joegoslavische munt water inOverijsel hut VERTICAAL 1 Grap staat in Zuid-Amerika tandeloos zoogdier 2 Buitengemeen anonymus verve lend 3 Vogel afweziê tocht geestdrift 4 Voorzetsel hoeveel heid strook slot familielid 5 Zij rivier van de Donau deel van een schip muzieknoot deel van het hoofd 6 Uitwas aan eikebladeren rtjke landbouwer 7 Bijbelse figuur deel van een naald mannelijk dier telwoord 8 Vroegere lengtemaat ten bedrage van genegenheid tel woord water in Friesland 9 Oude munt god van de liefde schil van erwten en bonen briefaanhef 10 Naaldboom fraaie kleding vogel eigenschap verzoekschrift 11 He melgeest vis graansoort naschrift 12 Deel van een schip luchtspoor weg Administratie Troepen 13 Plot seling roem kaartenboek persoon lijk voornaamwoord 14 Overblijf sel eenheid van druk vroegere naam voor Thailand zoogdier 15 Loot meelprodukt persbureau Oplossingen dienen op een gewo ne briefkaart te geschieden ge adresseerd aan Opperpuzzelaar van het Utrechtsch Nieuwsblad De in zendingen moeten uiterlijk donder dag met de eerste post in ons bezit zijn Over de toekenning der prijzen kan geen correspondentie worden gevoerd De prijzen bestaan uit een hoofd prijs van ƒ 10 een prijs van ƒ 5 en vijf van ƒ 2.50 Hieronder volgt de oplossing van de vorige puzzel f Ir InlmTlCnBHmHo I VlGl rl i IQ sna ïifia uris EiEin nan gura^aan nag ^ amn tomm mm n an aiis_g_H[np_,aH sn SRI asi ma n jq^Eï mtïiïi SGiin n Ennig Suan h^ii Eiiot ^ ns eiqjt iiiar nnm De prijswinnaars zijn deze weekmej S M Versluis Lopikerweg 16 Lopik ƒ 10 - C Hegerman Leenders Koppestokstraat 28 Utrecht ƒ 5 - G Risch Charlotte de Bourbonlaan 8 Zeist mevr L A Voorthuis Spieghelstraat 19 Utrecht M van Welsum Juliana weg 389 Utrecht J H Beens Her man Saftlevenstraat 10 bis Utrecht en D v.d Broek W J Bossen broekstraat 12 Utrecht Zuilen al len ƒ 2.50 0 VEB het vermaarde Engelse biedsysteem Acol is een nieuw boek verschenen dat heet „ The Acol Sys tem Today " Edward Arnold Pu blishers Ltd Londen 18 sh De schrijvers zijn Engelands eerste bridgespeler Terence Beese en z'n kundige assistent » en topspeler Al bert Dormer Het is goed dat dit ook in Neder land zo populaire biedsysteem zich weer eens in ztjn nieuwste ge daante presenteert zodat men te zien krijgt hoe de Engelse groot meesters hun wapen hanteren Met veel genoegen heb ik kennis geno men van het feit dat Reese de zwakke Sans " thans niet kwets baar ook tot 12-14 punten heeft ge bracht maar nóg meer plezier heb ik gehad van opvattingen kennis te nemen die men o.a in de Quiz no 10 " beschreven vindt Ik citeer 51 éA5»H984732*AB10 95 55 4kV83V76 4HV2*AVB82 Op deze spellen opent ' 1 klave ren " zegt Reese — en dat zal voor vele Nederlandse Acol-betweters een hele klap zijn Want sinds enke le jaren kennen wij in Nederland ' n z.g Acolschool die vertelt dat men élk spel dat 12-14 punten telt en dat een evenwichtige kaartverdeling heeft met 1 Sansatout moet ope nen Ik heb tegen deze ongezonde op vatting sinds lang stelling geno men want een dergelijke aanpak van het bridgespel t)erust niet op logica doch op punten optelsomme-tjes Op blz 25 van dit boek gaat Reese nog verder en zegt daar o.a Een herbieding van 1 Sansatout toont een gezond openingsverbod onge veer 13 tot 15 punten Soms ook is er geen betere herbieding dan 1 Sansatout op een dunne 16-punten spel " Hierbij erkent Reese dus duidelijk dat er evenwichtige spellen 4 3 3 3 en 4 4 3 2 en 5 3 3 2 zijn die qua punten zowel voor een kleur bod als voor een 1 Sans-opening in aanmerking komen ^- een stelling die ik altijd verdedigd heb maar die natuurlijk niet geliefd is bij de puntentellers Het is natuurlijk ook wel moeilijker om te bieden als Ree se adviseert want tellen alleen is niet meer voldoende men moet zelfs inzicht in kaartverdeling en - taxatie hebben 0 NZB nationale kampioen Donner heeft het er in Boedapest niet zo goed afgebracht Twee zware toer nooien pal achter elkaar is ook be paald teveel van het goede En daarbij had hij aan de lopen de band tegenstanders van de hoog ste kwaliteit te bestrijden hoewel deze niet allen tot de bekende top klasse behoorden Hoe weinig dit zegt moge onder staande werkelijk schitterende par tij leren De jonge Hongaarse wit speler Dély — wie hoorde vóór Boe dapest ooit van hem — blijkt een uitzonderlijk begaafd aanvalsspeler te zijn Een naam om niet te ver geten en een partij om na te spe - len Wit P Dély Zwart 3 H Donner Paulsen-variant van het Sicl - 1 e2-e4 c7-c5 2 Pgl-f3 e7-e6 3 d2 d4 c5xd4 4 Pf3xd4 a7-a6 5 Pbl c3 Dd8 c7 6 g2-g3 b7-b5 7 Rfl-g2 Rc8-b7 8 0—0 De geliele opzet van zwart — het laten prevaleren van de ontwikke ling van de damevleugel boven die van de koningsvleugel — is niet zonder gevaar omdat wit de e-lijn kan bezetten alvorens de zwarte rochade mogelyk is Dit werd enke le jaren geleden duidelijk gedemon streerd in een correspondentiepartij Hörberg-Kotov waarin geschiedde Pf6 9 Tel d6 10 Pd5 welkstukoffer zodtmige aanvalskansenbleek te geven dat de Russischegrootmeester zelfs in de rust vanzijn studeerkamer niet de juiste af weer kon vinden Misschien was diepartij de aanleiding dat Donnerhet thans anders doet 8 d7-d6 Tfl-el Pb8-d7 10 a2-a4 Zeersterk na 10 b4 11 Pa2 a5 12 c3 bc3 13 Pc3 komt er sterk eenwit paard op b5 Vandaar 10 b5xa4 11 Talxa4 Het is interessant te zien hoe de ze toren al gauw gaat meedoen aan de koningsaanval 11 Pg8-f6 Volgens de analyses na afloop is Tips Hilversum Van onze paardesportmedewerker Zondag geeft Hilversum weer een pro gramma van tien draverUen ontstaan door splitsing van twee nummers Die splitsing was door het grote asintal paarden nodig Maar zells nadat er ver scheidene uitgeloot waren bleven er nog honderddrieendertig over zodat nu bijzonder grote velden ontstaan zyn Onze voorspellingen zijn Speculaasprijs 2040 m 1 Zaïta Hano ver 2 Zefanja 3 Zephyr Scotch Sint NicolaasprUs 2400 m 1 Zsa Zsa du Commerce 2 Zalkestls van E I ZibeUo Hanover K Zwarte-PietprUs 2000 m Ie afd 1 Yvonne 2 Xylander V S Yvonne Heny Schimmelprüs 2000 m Ie aid 1 Ylite Rose 2 Whirlwind 3 Yvonne HoUandia StoombootprUs 1610 ra 1 Sunny Wil liams 2 Uranus Koff 3 Umber Kampioenschap Leerling-pikenrs 2400 m 1 Xenocraat 2 Uranie 3 Inlopüe Pepernotenprtjs 2000 m 1 Yasmine 2 Unique Spencer 3 Wings Zwarte-PietprUs 2000 m 2e afd 1 Yemen 2 Y Lady HoUandia 3 Xan thla S Schimmelprljs 2000 m 2e afd 1 Y Norton 2 Xelinotte 3 Winston Spen - Boterletterprös 2400 m 1 Yankee Maid 2 Victrlx V 3 Walter Mltty ANTWOOBID OP BRIDGEVBAAG Dit spel kwam voor in een wed strijd Frankrijk Amerika tijdens de bridge-olympiade te Turijn 1960 De Franse zuidspeler paste — en dat kon niemands bewondering heb ben Noord heeft zó sterk geboden dat zuid de 4e schoppen nog maar moet geven Vooral is in een derge lijk geval de redenering faliekant dat Aas-Vrouw van klaveren zal wel achter mij zitten " — zelfs als dat zo is kan 4 schoppen er nóg gemakke lijk inzitten De partner had <^ HV543VHB4AV2 * V6 5 Van hem mag men niet méér ver langen dan htj al deed De schrijvers hebben evenmin vergeten een aanzienlijk deel te wij den aan het onderwerp Als de te genstanders tussen bieden " Het is goed er eens op te wijzen dat brid geboeken die dit niet behandelen er blijkbaar van uit gaan dat men vóór het bieden de tegenstanders éérst om zeep kan brengen alvo rens zelf met 1 klaver-1 ruiten-1 harten te kunnen voortzetten Het is ook wel aardig eens te vernemen waarvan de naam Acol " komt Het is helemaal géén samenstelling van eerste letters van woorden doch ontleend aan de naam van de „ Acol-elub " alwaar de eerste Acol-spelers bijeen kwa men in Londen Deze Acolclub was gelegen op de Acol-road en deze Acol-road was genoemd naar een streek noordelijk van Londen al waar Acol véél voorkomt — want via acol eichholz Duits komen we ' Jaa FUNCTIE Een firma te Amsterdam zoekt blijkens een advertentie in Haar lems Dagblad een chauffeur bode Deze functie omvat o.a het ' s morgens per auto naar hantoor brengen en ' s avonds terugdrijven van één van onze directeuren " Dat zo'n directeur zioh dat laat doen ' s avonds NAT Ik ontving een briefje van de „ manager director " zo staat het er van het Domhotel te Utrecht Daarin lees ik „ Bet Domhotel bescMTct voorts over ' n hotel accommodatie van 100 bedden waarvoM verschil lende met bad en of douche " Lijkt me nat en of onbehagelijk BEELDSPRAAK Omdat ik altijd dol ben op beeldspraak heb ik deze uit De Telegraaf geknipt BVW Was v,w esrstt huw dit de directe oorzaak van zwarts moeilijkheden beter was eerst Re7 Nu komt het ons reeds bekende of fer vgl opmerking bö zet 8 Zwart Donner m mTM A mm € M ' * ^ Sil ^ s ¦"% 4m"'m ^ Wit Dély aan zet 12 Pc3-d5 e6xd5 13 e4xd5t Zwart heeft nu de keuze tussen drie mogelijkheden a vluchten met Kd8 waarna de witte aanval gewel dig wordt b spelen op voorlopige handhaving van het materiële voor deel met Re7 Het bulletin geeft hier de volgende variant 14 Pf5 Pg8 N.B Als zwart 11 Re7 had ge speeld zou hij twee tempo's hebben uitgespaard en het stukoffer daar door vooralsnog onmogelijk hebben gemaakt 15 Tae4 vgl opmerking ad 11e zet Pe5 16 Te5 de5 17 d6 enz c Teruggeven van het stuk Don ner besluit tot het laatste 13 Pd7 e5 14 f2-f4 0-0-0 15 f4xe5 d6x e5 16 TelxeS Het tweede ver rassende offer Na 16 De5 volgt 17 Tc4t Kd7 18 Rf4 Dh5 19 Tc7t Ke8 20 Delt enz 16 Rf8-d6 17 Te5 e3 Kc8-b8 18 Te3-c3 Dc7 d7.Een zwakke speler zou nu vermoe delijk è tempo 19 Pc6t spelen maardan van een koude kermis thuisko men wegens 19 Rc6 en nu a 20 dc6 Rc5t en zwart wint de wit te dame b 20 Tc6 Dc6 21 dc6 Rc5t benevens Tdl Blijkbaarbaar is 19 Pc6t dus niet mogelijk Maar nu volgt de derde verras sing 19 Pd4-c6t Rb7xc6 20 Ta4x a6 De pointe van dit derde offer is dat na 20 Rb7 21 Td6 Dd6 22 Rf4 mogelijk is Vandaar 20 Rc6xd5 met de bedoeling te ver volgen met 21 Td6 Dd6 22 Rf4 Df4 23 gf4 Rg2 en zwart heeft voldoende materiële compensatie voor de dame 21 Ta6-b6t Rd5-b7 Nu dreigtweer Rc5t 22 Ddlxd6 Wederomeen offer 22 Dd7xd6 23 Tb6xb7 t Kb8-a8 24 Tb7-b4t Het juis te aftrekschaak omdat nu TaStdreigt zonder dat de toren kanworden geslagen Zwart gaf het op;zie 24 Ka7 25 Ta3t DaS 26 Tb7 t Ka8 27 Ta6 mat Moge de ofter-bereidheid van de witspeler tot voorbeeld strekken van alle sinterklaasvlerders En moge Donner in het PAM-toemooi dat a.s donderdag begint schaak technisch dat voorbeeld volgen MR ED SPANJAARD — In Groningen is overleden de heer F de Boer oud direc-teu van de Coöperatieve melkpro duktenfabriek De Ommelanden " te Groningen De heer De Boer heeft veel gedaan voor de uitbrei ding en vernieuwing van deze zui velfabriek die in augustus 1952 in het nieuws kwam door een lang durig arbeidsconflict lAdvertent'e toon uw goede « maak en geef haar Setter Set nylons in de nieuwe notenkleuren reeds vanaf f 2.50 in geschenk verpatiking ei ils geschenkbon ^ voor 2 paar bij „ eikehout ' de oorspronkelijke betekenis van het woord Het nieuwe Acolboek is bepaald geen werk voor beginners maar voor hen die talent hebben en die al een heleboel van bridge afwe ten is het een duidelijke nuttige handleiding op de weg naar beter bridge Als u werkelijk wilt bewe ren Acol " te spelen moet u het le zen — misschien komt er nog wel een Nederlandse vertaling óók van BBroOEVBAAG DEZEB WEEK Zuid gever niemand kwetsbaar De zuidspeler heeft 4 B876 V A87 ^ 108 4 HB94 Het bieden gaat zuid past west 1 klaveren noord doublet oost 1 ruiten zuid 1 schoppen west pas noord 3 schoppen oost pas wat moet zuid thans doen Antwoord elders op deze bladzij de IJc aria maar een matig ontbijt Wt verzorgen een fantastisch sov/ per door een gelukkig huw Hermitage PI Kerklaan - 47 A'dam Beukerstr Sa Zutphen Cmll EI-EI De schrijver B Roest CroUius die het land heeft aan statistie ken noemt deze in Burgerrecht een getallenbrei " Dat een bekend schreiver zulk een eiseleikhijd uit z'n pen kan kreigen heeft mei verbeisterd BIOLOGIE En in de opgave van de burger lijke stand in De Telegraaf vond ik onder geboorten Paul Henryk eoon van de hr en mevrouw Tr^bits — Puszet de hr en m,evrouw Muller — en mevroum Ch'oenenberg — Mosterd Uweg ^ 86 VijfhvAzen Vijfhuizen is niet slecht TALARIVa 
Zaterdag 2 december 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD UTRECHI Wij vragen ongeschoolde en ervaren krachten voor onze METAALWAREN-AFDELING MONTAGE-AFDELINGEN GALVANISCHE AFDELING N.Y < Schokbeton afd Bouwbedrijf - Zeist vraagt voor zo spoedig mogelijk Ervaren BOUWKUNDIG TEKENAAR die belast zal worden mei liet uitwerken van woningbouw in utiliteitsprojecten Sollicitaties met opgave van referenties enz te rich ten aan ons adres Parklaan 16 Zeist Bij het Utrechtsch Nieuwsblad n.v beslaat de mogelijkheid een interessante werkkring te verkrijgen als TELETYPISTE Deze functie houdt in het vervaardigen van stroken voor de automatische teletype-zet machines De salariëring komt overeen met de belang rijkheid van de functie Type-diploma vereist Einddiploma mulo strekt tot aanbeveling Brieven met uifv inl s.v.p te richten aan de Afd Personeelszaken van het GEVRAAGD een jonge en actieve Boekhouder welke in staat is onze administratie gro tendeels zelfstandig te voeren Militaire dienstplicht vervuld hebbend Praktijkdiploma Boekhouden strekt tot aanbevelinr Sollicitaties worden gaarne schriftelijk ingewacht aan ons kantoor N.V Metaalwarenfabriek BEYER & EGGELAAR Westkanaaldqk 14 — MAARSSEN Voor spoedige indiensttreding gevraagd NAAISTER welke zich wil specialiseren op het ge bied van woningstoffering en leiding kan geven op een klein atelier Brieven onder no 2-6721 aan het bureau U.N PHILIPS N.V TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE in Hilversum of In Huizen 6oed werk In een prettig modem bedrijf Zekerheden Tal van extra sociale voorzienin gen zoals alleen een wereldbedrijf kan bieden Geen „ lopende band " Is dat wat u zoekt Vul dan onderstaand strookje in en stuur dit aan ons op U krijgt dan spoedig bericht wanneer wij ' s avonds eens kunnen praten over ons be drijf en uw toekomst Een prima werkkring is echt wel even praten waard U kunt daarvoor óók elke werkdag dus niet op zaterdag terecht op onze afdeling Personeelszaken Meteoren straat te Hilversum ' s morgens van 8.30 tot 12 en ' s middaqs van 2 tot 5.30 mir Naam Straat Plaats Geboortedatum Nr ^ Zet Uw naam op dit strookje en U zet wellicht de eerste stap op de weg naar een prettiger werkkring Versturen in geopende enveloppe met 4 ets postzegel aan N.V P T 11 Afdeling Personeels-ïaken Let wel s.v.p zoals u wei begrijpen zult gaan de zittingen in Utrecht Het Haagsche Koffy huis op maandagavond 4 december en woens dagavond 6 december niet door ook niet die in Hilversum de Karseboom en Huizen Zuivel huis „' t Centrum op dinsdagavond 5 december Want dan hebben we allemaal - u en wij - onze gedachten alleen maar bij Sint Nicolaas nietwaar •^,'\ x\y\r>y\/\j'\t\y\/\y\/yy\f\y\fy\l\y\/\y\r,j'\j\y\t \^'^^ ¦¦ I RTJYS ' MEUBILEEE-INRICHTING ' T ROND 4 - ZEIST - Telef 03404—6655 vraagt voor spoedige indiensttreding 484246838 a erv woningstoffeerder b erv meubelstoffeerder ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ c chauffeur in het bezit van rijbewijs B-C Mondelinge of schriftelijke sollicitaties aan boven genoemd adres SnHHnmBBnBBMBaMHiBgsBnaBaaaBnf Gemeenschappelijk administratiekantoor C.A.K.I Uitvoeringsorgaan voor de sociale verzekering vraagt JEUGDIG ADMINISTR PERSONEEL tot 23 jaar voor de kantoren te Zeist en Utreciit Salaris volgens C.A.O goede sociale voor zieningen 5 daagse werkweek Sollicitaties Servaas Bolwerk 14 Utrecht tel 24341 De Nederlandse Bond voor Sociaal-Caltureel Vormingswerk N.B.V zoekt voor zijn secretariaat te Utrecht een Utrechtsch Nieuwsblad N.V Drift 23 Utrecht TYPISTE Vereisten diploma's M.)U.L.O <= t typen Leeftijd t/m 23 jaar Geboden wordt een aantrekkelijk salaris en goede sociale voorzieningen Brieven met uitvoerige inlichtingen te richten aan het secretariaat van de N.B.V Wilhelminapark 41 Utrecht N.V CARROSSERIEFABRIEK RENOVA Hilversum Fabriek voor lichtmetaal carrosserieën Wij vragen ervaren autospuiters aank autospuiters leerling autospuiters Wij bieden prettige Wferlckring goed loon reisgeldvergoeding zaterdags vrij in middagpauze koffie werkkleding vrij Aanmelden LIEBERGERWEG 9a — TELEF 14075 HET SflOOTSTE MNDEIIVEBNIE0WW6S8EO8UF NDEBBian heeft op de afdeling Administratie plaat singsmogelijkheid voor VRL of MNL ADMINISTR KRACHT Mnlo-opleidine en kennis van de Franse taal vereist In ons bedrijf is de vrije zaterdag inge voerd en voor degenen die buiten Utreciit woonachtig zijn bestaat een regeling voor reiskostenvergoeding Onze afdeling Personeelszaken zal u graag op de navolgende tijden alle gev?enste in lichtingen verstrekken van maandag t.m vrijdag van 9-16 uur en donderdagsavonds van 6 8 uur Schriftelijke sollicitaties te richten aan UOOm RmuiwES89-miiEGin--m.(D30)-3ztn 1 STICHTING VOOB CHRISTELIJK UITGEBREID TECHNISCH ONDERWIJS IN HET STICHT „ SCUTOS " vraagt voor de Chr Uitgebreid Technische School Thorbeckelaan 5 — Utrecht een TYPIST(E 1 Afwisselend werk 5-daagse werkweek en zeer gunstige vakantieregeling Sollicitaties te richten aan de secretaris van het bestuur Mr T W Mertens Maurits - straat 65 Utrecht = Nederlandsche Stichting voor Psychotechniek ^ vraagt een I LEEBLING-TYPISTE = met bij voorkeur Mulo-opleiding In de ^ werktijd kan een cursus machineschrijven = worden gevolgd waarvan de kosten wor - = den vergoed = Het bureau is des zaterdags gesloten = drie weken vakantie per jaar = Eigenhandig niet met ballpoint geschreven brie - = ven vergezeld van een recente pasfoto onder = nummer 40808 of telefonische aanmelding 23243 ^ aan de Nederlandsche Stichting voor Psycho - = techniek Wittevrouwenkade 6 Utrecht TECHNISCHE UNIE Van Asch van Wijckskade 31 Utrecht vraagt a magazijnbedienden Leeftijd 20—30 jaar b commerciële kracht mnl Administratief goed onderlegd Leeftijd 23—35 jaar Voor bovenstaande functies strekt enige kennis van elektrotechnische of sanitaire artikelen tot aanbeveling Gaarne schriftelijke sollicitaties met uitvoerige in lichtingen aan bovengenoemd adres &¦ N.V CINECENTRUM vraagt voor spoedige indiensttreding een facturiste Niet jonger dan 21 jaar en in het bezit van mulo en typediploma Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan de afdeling personeelszaken ' s-Gravenlandseweg 80 Hilversum N.V Draadindustrie Neerlandia ' Verlengde Hoogravenseweg 71 - Postbus 2039 - Utrecht vraagt voor haar personeelsafdeling een ASSISTENTE Mulo-diploma vereist Kennis van sociale verzekeringswetten strekt tot aanbeveling Leeftijd pl.m 20 jaar voor haar afdeling Loonadministratie VRL ADMIN KRACHT Onze voorkeur gaat uit naar een kracht die reeds als zodanig werkzaam is ge weest Leeftijd pl.m 18 jaar Schriftelijke sollicitaties onder opgave van volle dige levensloop te richten aan de Personeelsafde ling van bovengenoemd bedrijf N.V Drukkerij en Uitgeversmaatschappij P den Boer Jeruzalemstraat 10 te Utrecht vraagt als assistente op de boekhouding een administr medewerkster Leeftijd 18 jaar of ouder Mulo-opleiding en be langstelling voor boekhouding gewenst Geboden wordt een prettige werkkring met goedebeloning en een 5-daagse werkweek.Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten aan de Directie van de N.V OP DE STATIONS IS PLAATS voor personeel met M.U.LO.-diploma of gelijkwaardige opleiding ALS PERRONOPZICHTER TREINDIENSTLEIDER ENZ Leeftijd in het algemeen t/m 34 jaar IN OE TREINDIENST IS PLAATS voor personeel met LO.-opleiding ALS CONDUCTEUR Leeftijd in het algemeen 19 t/m 34 jaar DE NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN BIEDT U tenland waardoor bfjzondef * «• kanti» mogelijkheden voor U zijn weggelegd ten minste eens per week vrij v«rvoer naar huis indien men in peneion woont een vaste positie met afwisselend werk behoorlijke pronwtle kansen toelage voor onregelmatige diensten aantrek kelijke reisvoordelen in binnen - en bui - LEEFTUOt j0jm scHOOLon ^ N.V Nederlandscht Spoorwegen Dienst ran Ptrsoneelzaken 2e afdeling Utrecht AORES WOONPLAATS - Inlichting » ov»r _ j _ 1 » d « < nli»dl«ii > wenst m » bttr«lcMng i ' r te aollfciteren nur ^ o)i het tteflon x x Doorhalen wet niet wer4t verlengd \ De Directie von do GOUDSE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V T OOUDA zoekt voor haar Afd Motorri|tulg«nv«rz«k«ring « n ^ W.A verzalcerIngan voor partlculleran an badrijvan een tweetal functionarissen die over zodanige per soonlijke eigenschappen beschikken dat zij kunnen optreden als a Chef Acceptatie-afdeling b Chef Schade-afdeling vaor de functie onder b komen uitsluitend | urlft«n In aanmerking Voor beide functies Is uiteraard ntieerdere jaren er varing en gespecialiseerde vakkennis op het gebied van bovengenoemde verzekeringen vereist Aan deze zelfstandige posities waarin de juiste per sonen zich ten volle kunnen ontplooien is procuratie verbonden en premievrij pensioen leeftijd tof 40 jaar Het verkrijgen van een woning in Gouda kan binnen redelijke termijn In uitzicht worden gesteld Brieven met uitvoerige gegevens omtrent levensloop aan de Directie Aon degenen die daarvoor naar de mening der Directie In aanmerking komen zal gaarne te hunnen huize de gelegen heid tot een oriënterende bespreking worden geboden ' n beste baan ' t komt in Voor spoedige indiensttreding kiinnea worden geplaatst met Standplaats ZEIST CHAUFFEURS in het bezit van rijbewijs D-E Leeftijd 21-40 jaar CONDUCTEURS in het bezit van rijbewijs B-E Lestijd 21-35 jaM - GelMMlen wordt e Goede sociale voorzieningen eis dagen vertof per jaar vakantietoesfog 4 % van het jaarloon e Vrije uniformkleding e Vrij vervoer over lijnen der Maatschappij ook voor het gezin LONEN e CHAUFFEURS voor 23-iarigen en ouderen naar gelang van ervaring van ± f93.37 tot ± f97.92 per week bruto inclusief toeslagen e CONDUCTEURS voor 23-]arigen en oude ren ± f89.62 per week bruto indusief toeslagen Persoonlijke aanmeiding op MAANDAG 4 dec 19i1 van 19.00-21.00 u in Hotel „ Riche " Vredenburg 21 Utrecht op DONDERDAG 7 dec 1961 van 19.00-21.00 u Hoofd kantoor N.B.M Utrechtseweg 88 Zeist N B Ni N:V IfebÊRtANDSE BUüRlVE^yOÉR MIJ ZEIST m Boe e H ETz VOOl ons werelc een vertra kwartaal tering ] geb Amerikaar Met name voomamel nemingen stijgende verschiet staking in arbeidscon over tot d waartse r Amerikaai heid mind Ook het fi een nieuw optimisme van de stij vooruitgar aan de exp Het blflkt een gezonde natie der in houdingen Het zgn vlu < altüd tusse Europese m taronrust in Hoewel Eng maatregelen pondsterling resultaat da pet verhoosd pes tot 6 pc hier en daai een devalua geacht te.rw niet absoluul Terwijl m eerste halfj land grote verwacht, betalingsbal men onder noemd land invloed van export heeft kapitalmarkt ping veroorz Bundesbank tegenover d « tingen opnlei verlaagd. Het kapi ook op gro gingen in Duitsland wen Want Bundespos en Halske lening k reeds besl januari a.s Bchterweg( vervroegd gaties beh niet bezorj geld thuisi De oude 6 noteren th pari de worden verhandelc co durven een aantre Waas vat De tussen van de Ned veroorzaakei sen vrij set koersdalinge vooruitzichte stig of mim ncomd Ove se industrie zekerheid vraag in nieuwe inve gende bedr gen Ook de V binnen de ki den begint spelen hetj se economie pansie heeft me van de ¦ 2e en 3e kwi lijking met kwartalen " gaan nadat kwartaal va gestegen S!en en ar de Nederlai overgangsto Van ulteraai geen sterke nieuwe haus Wöft het vei commercieel financieel zoals wy ten zich de bedrqf nen handha " Wonderl Terwijl tenbeurs eens is aandelen en soms koers lagen Avol In het t € keer kwam tot stand officiële dag): AKU 385 Olie ƒ '/ 120.00 avondslot 932 avonds ovens 763 Van der ' • Beursbar • DE 1 
ERSEN WALL STREET 1-12 Chrysler 451/2 46 % Sears Roeb mi 84 % 27 % City Bank 105'/2 10514 Shell on 4iyi 41 % 26 % Con Ekllson 86 % 36l | 87 Soc Mobil 48 % 481 ^ 24 % Dougl Afr 36 % Stand Br 78 % 81 % 441/8 Dup de Nrn 237 ^ 2391/2 Stand Oil N 48 % 48 % 17 % Sast Kodak 107'/2 lOS'i Studebaket U % 11 % 17T '» Gen Electt 78 % 80 % Texas Corp 541/2 5414 27 % Gen Motors 54 % 55 Un Aircraft 43 % 43 % 35 % Goud Year I 44 44 % On Corp 8 % 8 % 541/4 Amer Motor 16 % 16 % Un PruU 241/2 24V 48ys tnt Harvest 52 % 531,1 US Rubbei 541/2 54 62ra [ nt Nickel 78 % 80 % US Steel 77 % 79 62H Int T & T 581/2 68 % Westlngh 39 39 % 133 % Kennecot 81 81 Wool worth 88 Vü 89 110 Montg ward 311/3 31 % Ford Motor 115 % 114V SOVs Radio Corp 52 % 52 % KI.M 17 16 % tm Republic St 59 % 593.4 48 % Royal Dutch 33 % 33 % omzet 4.420.000 ANP-CBS Agefi * I.N.S *• Herstatt « Il Sole ¦' UTRECHTSCH NIEUWSBLAD < Advertentle Vertraagde expansie bij onze bedrijven Bod op Ned Fitting een symptoom CREDIET - EN EFFECTENBANK N.V KROMME NIEUWE GRACHT 6 - UTRECHT bank > boekjes over max I 25.000 deel Amerikaanse en voornamelijk betrekking hebbende op de me - taal de chemische en in minder mate op de textielindustrie Heeft men ten aanzien van het bod op de aandelen Fitting met ' n symptoom van Amerikaanse com merciële penetratie te doen dan worden daardoor de dikwijls fel bestreden maatregelen van ven nootschapsdirecties tot bescher ming van het Nederlands karak ter en de Nederlandse zeggen schap gerechtvaardigd Tal van concerns hebben dit gedaan door de creatie van prioriteitsaandelen het onderbrengen van de stemge rechtigde aandelen in een afzonder lijke vennootschap Nationaal Be zit zoals bij Philips en De Schel de of bij een trustee die daar voor niet royeerbare certificaten afgeeft teneinde te voorkonaen dat men door biedingen op de aande len van buiten wordt overrompeld De rechten van aandeelhouders worden hierdoor uiteraard aanmer keiyk ingekort maar dat de Ne derlandse ondernemingen hun na tionaliteit en hun zelfstandigheid wensen te handhaven is niet al leen alleszins begrqpelvjk maar vooral in het licht van wat thans bq de Amerikaanse Fitting plaats vindt ook in het belang van aan deelhouders De ervaring leert trouwens dat aandeelhoudexs zich als het goede ondernemingen en vertrouwde di recties betreft over het stemrecht niet erg druk maken 7 Vijf oliemaatschappijen boren in Nigeria Van onze beurscorrespondent HET ziet er naar uit dat de Amerikaanse conjunctuur het vooreerst weer van die in Europa zal winnen Terwijl in ons werelddeel wat de conjunctuurontwikkeling betreft van een vertraagd tempo moet worden gesproken heeft het derde kwartaal van 1961 voor de VS reeds een aanmerkelijke verbe tering gebracht en de recente gegevens over de gang van het Amerikaanse bedrijfsleven duiden op een verdere vooruitgang Met name in de staalindustrie is de activiteit toegenomen voornamelijk door de hervatte vraag van de automobielonder nemingen die hun voorraden vergroten in verband met de stijgende verkopen voorts — en dit is weer een minder mooi verschiet — met het oog op de mogelijkheid van een nieuwe staking in de staalbedrijven als op 30 juni 1962 de lopende arbeidscontracten aflopen Veel zorgen maakt öien zich daar over tot dusver niet nu de industriële produktie zich in op waartse richting beweegt het particulier inkomen van de Amerikaanse bevolking nog steeds toeneemt en de werkloos heid minder verontrustend is dan enige maanden geleden Ook het feit dat de Amerikaanse goud - en deviezenvoorraad een nieuw dieptepunt heeft bereikt dooft het conjunctuur optimisme in de V.S niet omdat het voor een deel gevolg is van de stijgende importen die als een bewijs van de economische vooruitgang worden aangemerkt en na verloop van tijd weer aan de export ten goede kunnen komen gaan betalen en 50 procent voor zidhzeU zullen houden De maatschappijen hebben het recht hun aandeel in de winst desgewenst buiten bet land te brengen Vier Amerikaanse oliemaatschap pijen en een Brits-Nederlamdse maat schappij hebt)en vandaag aam de Ni geriaanse regering cheques ter waar de van bijna 16 miljoen dollar over handigd vooT oliecoincess'ies in dit West-Afrikaanse lomd De Amerikaanse maatschappijen met de door haar betaalde bedragen tussen haakjes zijn Gulf Oil Corpo ration 4,5 miljoen dollar Standard OU Company of California en Texaco Incorporated New York gezamenlijk drie miljoen dollar Socony Mobil Oil Company inc New York 2,8 mil joen dollar en Tennaco CoTporatdon Houston ^ Texas 83.000 dcllar Shell British Petroleum te Den Haag en Londen betaalde meer dan 5.6 miljoen dollar De cheques van de oliemaatschap pijen werden namens de regering in ontvangst genomen door de federale minister van petroleum-finainciën Festus Okotie Eboh Alle oliemaat schappijen hebben dochteronderne mingen in Nigeria De concessies geven de maateehap pijen voor 10 jaar het recht onder de zee in de nabijheid van de Nigeriaan se kust naar olie te zoeken Na deze periode komt 50 procent van het aan ieder toegewezen terrein weer aan de Nigeriaanse regering De overige 50 procent kan de betrokken maatschap pij dan voor 40 jaar in pacht krijgen Het voornaamste el^ement in deze bepalingen is een overeenkomst tus sen de regering en de maatschappijen volgens welke indien oMe wordt aan getroffen de maatschappijen de rege ring 50 procent van de baten zullen Lagere winst N.V » Indola De N.V Indola te Röswijk deelt in een tussentijds bericht mede dat de omzetstijging over het boekjaar 1961 ca 9 pet zal bedragen Hier mede kan de stijging der kosten niet geheel worden gecompen seerd en men dient dan ook met een lagere netto-winst rekening te houden Het ligt in de lün der verwach ting dat ook het dividend 20 pet over 1960 niet tenvolle gehand haafd zal kimnen worden Evenwel zal t.z.t worden overwogen een deel hiervan in een belastingvrij stock dividend uit de agio-reserve uit te keren De relatief grote Investeringen der laatste jaren hebben nog slechts in beperkte mate tot de winst kunnen bijdragen Er bestaat volgens de di rectie echter gegronde hoop ' dat de gezonde ontwikkeling van het be drijf verder voortgang zal vinden Ver Groenten - en Vruchtenveiling „ ITtrecht en Omstreken " Utrecht 1 december — Knolselderie 1—11 p st Komkom mers 10—134 Sla 4—22 Andijvie 7—€9 p kg Boerenkool 7—26 Groe ne kool 7—11 Rode kool 5—12 Prei 10—36 Stoof sla 3(^—61 Spinazie 55 — 80 p kg Spruiten 15—81 Toma ten 20—151 Uien 5—28 Waspeen 10—35 Winterpeen 3—20 Selderie 5—33 p bakje Peterselie 31—80 Wiüof 6—119 p kg FRUITVEILING BUNNIK Bunnik 1 december — Frtjsnotering voor klasse I Cox orange pippin 75—80 1,~1.02 70—75 96-1.03 65—70 88-1.05 50—65 74-78 55—60 57-60 50—55 56-58 Goudreinette 75—95 56-63 75—85 54 63 65—75 52-60 55—65 47-0 80—8 56 63 75—80 55-62 70—75 53-61 65 — 70 52-56 Jonathan 75—80 63-77 70 — 75 73-75 65—70 68-70 60—65 61-63 55—60 50-54 Golden delicious 75—80 73 80 70—75 72-75 65—70 66-70 No tarisappel 80—85 57-59 75-80 58-60 65—75 57 59 Sterappel 65—75 74-76 55—65 68 70 Brab Bellefleur 65 — 70 54-56 60—65 50-52 55—60 43-45 Jasappel 60—70 52-55 50—60 37-40 Legipont 65—75 65-67 55—65 57-59 45—55 30 32 St Remy 70—80 34-36 60—70 32-36 Brederode 80—90 41-43 70—80 42 44 60—7 39-43 Winter jan 55—65 36-44 45—55 29-35 55—60 40 44 5:—55 34-36 45—50 23-25 IJs bout 60—65 36-38 55—60 34-37 50 — 55 29 35 45—50 24-28 IJzendiJker 60—70 33-3Ö 50—60 31-33 45—50 22 24 alles per kg Aardappelbeurs teeuwarden Leeuwarden 1 december — Prijzen in f per 100 kg af boerde rij Bintjes 9.00—10.00 Rode Ster 16.00—20.00 Irene 15.60—16.00 Bur mania's 12.00—13.50 Handel kalm KAASMABKT AI.KMAAB Alkmaar 1 december.Noteringen fabrieksedammer ƒ 1.85 Goudse volvette 1.95 KAASMABKT BBEVKELEN Breukelen 1 december Aanvoer 3 partijen Aantal kazen 64 stuks Gewicht 840 kg Prijzen Ie soort van ƒ 2.15 tot ƒ 2.38 Advertentie © NiVSLAVENBURGTS EftNK © Amsterdamse effectenbeurs november 1961 laagste koers hoogste koers donderdag 30 nov ' 61 laatste koersverschil tijdvak to.v 31 okt 9816/16 93y2 9913/16 108 107 % 122 376 % ƒ 141 — 335 753 515 564 962 849 285 ƒ 112.20 ƒ 55.10 148 % 185 326 150 % + 5/i6 O — »/ l6 99 '^/ le 94Vi6 100 % 108 % 114 % 131 % 398 % ƒ 147.80 354 % 805 529 % 595 1094 942 297 % ƒ 119.70 ƒ 64 - 160 % 201 349 161 99 % 93 % lOOVis 108 % 110 % 126 385 ƒ 143.50 340 % 776 529 565 986 918 % 289 % ƒ 119.50 ƒ 62.50 149 % 190 % 326 151 % 2 2 % 3 - ƒ 2 - % + 1 % 5 % 93%65 % 5%-I - ƒ 6.30 + ƒ 4.50 + - 1 + + Zuivelbenrs Iieeuwarden Leeuwarden 4 december Commissienoteringen Goudse kaas 1.91-1.92 Edammer kaas 1.80 1.81 broodkaas 1.80-1.81 IIIEBIUABKT SCMEEPENZEEI Aanvoer 1.750.000 stuks Prijzen per 100 stuks ƒ 12 tot 12.50 Henne eieren ƒ l0 ƒ l2 EIBBMABKT VOORTHÜIZEN Aanvoer 55.000 eieren Prijzen per 100 stuks ƒ 8.50-12.12 Algemene marktprijs ƒ 11 — Varkensmarkt Scherpenzeel Aanvoer 165 biggen Prijzen per stuk ƒ 46 tot ƒ 60 VEEMARKT ZWOIXE Zwolle 1 december 1961 Aanvoer 1591 runderen 822 gras kalveren 1044 nuchtere kalveren 88 schapen en lammeren 291 var kens 81 biggen 1140 geiten 23 schrammen 5080 totaal aantal die ren Prijzen per stuk neurende en versgekalfde koeien ƒ 820 — tot ƒ 1230 — neurendi vaarzen ƒ 830 — tot ƒ 960 — neurende pinken ƒ 600 — tot ƒ 700 — slachtkoeien en vaar zen ƒ 825 — tot ƒ 1125 - gustekoei en ƒ 725 — tot ƒ 840 — gustevaarzen ƒ 700 — tot ƒ 790 — gustepinken ƒ 550 — tot ƒ 670 — fokkalveren ƒ 300 — tot ƒ 425 — nuchtere kal veren voor mesterij ƒ 55 — tot ƒ 190 — nuchtere kalveren voor de slacht ƒ 55 — tot ƒ 190 — geiten ƒ 20 — tot ƒ 50 — vette schapen ƒ 80 — tot ƒ 130 — lammeren ƒ 90 tot ƒ 120 — drachtige varkens ƒ 29 tot ƒ 390 — slachtvarkens ƒ 190 tot ƒ 310 — schrammen ƒ 70 — tot ƒ 85 — biggen ƒ 45 — tot ƒ 60 — vette kalveren ƒ 300 — tot ƒ 425 — Pluimveemarkt ' s Hertogenbosch '¦ Hertogenbosch 30 november Aanvoer 6300 stuks Notering wit te kippen ƒ 1 — tot ƒ 1,05 per kg levend gewicht oude hanen ƒ 2 — tot ƒ 3 — per stuk Tamme konij nen ƒ 4 — ^ tot ƒ 9 — par rtuk 8 % 14 678 stuks 18.670 24.482 19.722 in miljoenen gid Obligaties 72,2 Gert Am aand Aandelen 68,3 Obligaties 83,2 Aandelen 61,7 Obligaties 78,5 Aandelen 812,0 Obligaties 875,5 Aandelen 943,8 Obligaties 775,2 Nieuw tot de beurshandel toegelaten aandelen obligaties november 1961 ƒ 20.209.000 ƒ 122.000.000 4 Gemiddeld aantal noteringen Nederlandse aandelen resp certifi caten en winstbewijzen waarvan in de Officiële Prijscourant eennotering werd opgenomen):Weekgemiddelde totaal hoger lager 30 okt.-3 nov 428 163 38,0 «/» 161 37,6 »/ o 233 49,2 »/ o 138 29,1 «/ o 178 37,8 Vo 185 39,3 «/ o 176 37,8 «/« 184 39,4 »/» 163 37,5 »/ o 167 38,40/0 Cert Am aand Gert Am aand Gert Am aand 229.213 Cert Am aand 230.378 Advertentie pandbrieven ƒ 579.000 ^^ Algemeen H ^ Fondsenhesit Gemeenschappelijk vermogen ea 23 miljoen guUen geigb 24,4 »/ o 103 21,7 «/ o 108 22,9 »/ o 106 22,8 «/ o 24,1 «/ o hoogste uit nov t.o.T uit 75,60 27/11 + of — uit okt dec uit okt + 3.00 Standard & Poor 1 + 17.68 Dow Jones + 12.0 Reuter » — 3.83 ANP-CBS 8 — Crédit Suisse 734.34 15/11 461.5 11/5 437.40 11/4 Eurobearzen 483.89 11/4 ' 301.5 15/6 129.2 26/6 141.69 6/6 854.10 16/6 0.45 1.50 8.10 2.94 + + + + — 39.77 1 1941 = 10 2 sept 1931 = 100 » 1953 - 100 * 1938 = 100 6 uit dec ' 60 = 100 « uli dec 59 - 100 T 1950 = 100 ¦* ex 8»/o interimdividend d.d 13 november 1961 Het biykt intussen wel d..t van een gezonde en rustgevende coördi natie der internationale valutaver houdingen nog altijd geen sprake is Het zgn vluchtkapitaal opereert nog altijd tussen de Amerikaanse en Europese marlrten en doet de valu - ta onrust in onze wereld voortduren Hoewel Engeland beschermende maatregelen ten opzichte van het pondsterling heeft genomen en als resultaat daarvan het destyds tot 1 pet verhoogde disconto in twee etap pes tot 6 pet heeft verlaagd wordt hier en daar de mogelijkheid van een devaluatie nog altqd aanwezig geacht terwgl men ook op de dollar niet absoluut gerust is Terwijl men in de V.S voor heteerste halfjaar van 1962 uit Duits land grote bewapeningsaankopenverwacht die aan de Amerikaansebetalingsbalans ten goede zullen ko men ondervindt men in eerstge noemd land nog altijf de nadeligeinvloed van de revaluatie die deexport heeft doen afnemen en op dekapitalmarkt een zodanige verkrap ping veroorzaakt dat de DeutscheBundesbank d minimumreservestegenover de binnenlandse verplich tingen opnieuw en nu tot 5 pet heeftverlaagd „ Het kapitaal stelt vermoedelijk ook op grond van politiek overwe gingen in de positie van West Duitsland nog geen groot vertrou wen Want evenals de Deutsche Bundespost komt nu ook Siemens en Halske met een 6 pet 15-jarlge lening k pari nadat zij onlangs reeds besloot de uitloting per 1 januari a.s van de TVs pet lening achterwege te laten Houders van vervroegd aflosbare Duitse obli gaties behoeven zich dus vooreerst niet bezorgd te maken dat ze hun geld thuisgestuurd zullen krjjgen De oude 6 pet Duitse obligaties noteren thans slechts even boven pari de meeste 5 pet obligaties worden voor omstreeks 94 pet verhandeld voor hen die wa trisi co durven en mogen nemen wel een aantrekkelijk koerspeil Waas van onzekerheid De tussentydse bedrijfsberichten van de Nederlandse ondernemingen veroorzaaken bij de betrokken fond sen vrvi scherpe koersstijgingen of koersdalingen al naar gelang de vooruitzichten door de directie gun stig of minder gunstig worden ge ncjmd Over de gehele Nederland se industrie hangt eeij waas van on zekerheid met betrekking tot de vraag in hoeverre de voordelen van nieuwe investeringen tegen de stij gende bedrijfskosten zullen opwe gen Ook de verscherpte concurrentie binnen de kring van de E.E.G lan den begint mer -' en meer een rol te spelen hetgeen voor de Nederland se economie tot een vertraagde ex pansie heeft geleid Het uitvoervolu me van de textielindustrie is in het 2e en 3e kwartaal van 1961 in verge lijking met de beide voorafgaande kwartalen zelfs met 5 pet terugge gaan nadat het sinds het 2e en 3e kwartaal van 1960 met 10 pet was gestegen Een en ander wflst er op dat ook de Nederlandse industrie zich in overgangstoestand bevindt waar Van uiteraard op de effectenbeurs geen sterke stimulansen voor een nieuwe hausse uitgaan Anderzijds blyft het vertrouwen bestaan dat de commercieel goed gefundeerde en financieel krachtige ondernemi igen zoals wU die in ons land vele bezit ^ ten zich ook onder de zich wijzigen de bedrüfsvoorwaarden zullen kun nen handhaven Wonderlijk Terwijl de Amsterdamse effec tenbeurs de laatste tijd meer dan eens is verrast met biedingen op aandelen tegen koersen die boven en soms zelfs ver boven de beurs koers lagen heeft zich deze week Avondkoersen In het telefonische effectenver keer kwamen de volgende koersen tot stand tussen haakjes staat de officiële slotkoers van gistermid dag AKU 385 avondslot — 383 % Kon Olie ƒ 119.40 -/ 120.90 avondslot '/ 120.00 120.40 Philips 978-987 avondslot 985 980^/4 Unilever 915 932 avondslot 930 916 Vz Hoog ovens 765 766 avondslot 765 % 763 Advertentie Van der WE^FF k HU8il£CHT opgericht W99 * Biursbericht no 294 is verschenen • DE METEOOR het wonderlijke geval voorgedaan dat op aandelen die ongeveer 122 pet noteerden een bod van 100 pet wordt uitgebracht De Amerikaan se firma Crane & Co die reeds 45 pet van de aandelen der Neder - lands Amerikaanse Fittingfabriek bezit en van die vennootschap de mede-oprichtster is wenst haar belang bij de Fitting uit te breiden en biedt 100 pet voor de gewone ö a ji H pl 611 De Fittingfabriek heeft als be kend een lange lijdensgeschiedenis achter de rug maar is dan toch zo ver gekomen dat zij onlangs ' t achterstallig dividend op de prefe rente aandelen heeft kunnen beta len en voor de betaling van divi dend op de gewone aandelen enig perspectief heeft kunnen openen Op het eerste gezicht zal natuur lijk niemand geneigd zijn de aan delen voor 100 pet aan Crane Co over te doen als die aandelen daags voor de bekendmaking van het aanbod nog voor 123 pet wer den verhandeld Dat de beurs koers sedert toch is teruggegaan kan echter ook niet verwonderen omdat Crane Co met een belang van 45 pet reeds een machtsposi tie bezit die de invloed van de overige aandeelhouders tot een mi nimum reduceert Als deze gedragslijn van Crane Co een voorbeeld is van de Ameri kaanse methoden om zich in ons land ongetwijfeld in verband met de ontwikkeling van de Euromarkt een commerciële basis te verove ren krijgt mr Meynen van de AKU gelijk die lang geleden reeds als zijn mening uitsprak dat we met de Amerikaanse vestigingen in ons land heus niet zo blij moes tei zijn De minister van econo mische zaken heeft onlangs mede gedeeld dat we thans reeds 244 buitenlandse vestigingen in ons land hebben waarvan het meren - Econ Gemeenschap Stille Oceaan in studie In Japanse industriële en finan ciële klingen bestudeert men op het ogenblik met belangstelling de mo gelijkheid van vorming van een „ economische gemeenschap voor het gebi-1 in de Stille Oceaan ' die Japan Australië Nieuw Zeeland Mexico de Verenigde Staten en Ca nada zou omvatten iJit heeft de president van de Ja pansfc Kamer van Koophandel in Tokio medegedeeld Hij verklaarde dat men het in handelskringen moeilijk acht een gemeenschappelij ke markt in Azië te vormen gezien de belangrijke verschillen in econo mische ontwikkeling die tussen Aziatische landen bestaan ca Men wijst er met nadruk op dat Japan behoedzaam te werk zou moe ten gaan als het voorstelt een Azia tische economische gemeenschap te vormen wr t uitgelegd zou kunnen worden als een wedergeboorte van de „ elvaartsfeer " onder Japanse hegemonie van voor de oorlog Het bezoek dat de Japanse eerste minister H Ikeda zojuist aan Pa kistan India Birma en Thailand heeft gebracht wordt beschouwd als eerste stap ter versteviging van de economische banden tussen deze lander en Japan 30-11 28 27B 24?i 43 % in'a 17 % 27 % 35T'a 54 62 64 % 13ira 110 49 % 40 % 46 '/ Boeing Atch Topek » Balumore Can Pacltlo tUlon Ceni N V Centr Pennsylvania South Pac Union Pao Aliied Chen Am Can \ m SmeitUi Am T & L Am Tobacco A P C ma Anaconda Betb Steel Zaterdag 2 december 1961 Wereldbank leent Zuid Afrika De Wereldbank heeft vandaag twee leningen versirekt aan Zuid Afrlka die in totaal overeenkomen m - t een bedrag van 25 miljoen dol lar en die bestemd zQn voor de fi nanciering van de verbetering en uitbreiding van de elektriciteitsvoor ziening en de spoorwegen De eerste lening bedraagt 11 mil joen dollar en zal de regering van Zuid-Afrika de deviezen verschaffen voor het programma dat wordt uit gevoerd door de Zuidafrikaanse dienst voor spoorwegen en havens De tweede lening die gelijk is aan 14 miljoen dollar is verstrekt aan de commissie voor de elektriciteits voorziening ESCOM voor de ge deeldelijke financiering van de tiit breiding van het opwekkings - en geleidingsstelsel dat de sterkst ge industrialiseerde en mijnbouwgebie den van elektriciteit voorziet Deze lening wordt gegarandeerd door de republiek Zuid-Afrika Bei de leningen hebben een looptijd van tien jaar en dragen een rente van 5 % procent per jaar met inbegrip van 1 procent provisie die aan de bijzondere reserve van de Wereld bank wordt toegevoegd Aflossing van de leningen zal beginnen in de cember 1963 In de lening aan de spoorwegen wordt deelgenomen door een aantal Amerikaanse banken die zonder ga rantie van de Wereldbank 1.966.000 dollar voor hun rekening nemen welk bedrag overeenkomt met de eerste drie aflossingen én een deel van de vierde termijn vervallende tussen 1 december 1963 en 1 jimi 1965 Blaauwhoed eigenlijk onroerend goed mij wijken van dat over 1960 en dat wederom 9 procent dividend kan worden voorgesteld Een pakket aandelen dat zich in bevriende handen bevindt zal worden omgewisseld in niet royeerbare certificaten teneinde te bereiken dat het daaraan verbon den stemrecht op onbevooroor deelde wijze zal worden uitge oefend hetgeen wenselijk geacht wordt in verband met de gebleken mogelijkheden van ontwikkelingen die de zelfstandigheid der vennoot schap zouden kunnen aantasten Voor deze certificaten zal beurs notering worden aangevraagd Houders van certificaten krijgen toegang tot de algemene vergade ring van aandeelhouders De aandelen noteerden gisteren 120 laten toen er op circa 115 een verkooppost van nom ƒ 100.000 in de markt lag De laatstgedane no tering voor de stukken was 120 procent tegen 123 voor bovenge noemde bieding Aandelen van de grootbanken werden iets lager ge adviseerd De handel in de lokale afdelingen was van geringe bete kenis met koersfluctuaties binnen nauwe grenzen naar beide richtin gen De opbrengst van de lening Blauwhoed N.V zal dienen ter fi nanciering van de voorgenomen in vesteringen welke niet uit eigen en vrijkomende middelen kunnen worden gefinancierd zomede ter aflossing van de nog uitstaande onderhandse lening en van de schuld aan het pensioenfonds te zamen bijna ƒ 6 min In het ver leden heeft Blaauwhoed het over grote dëel der bedrijfsmiddelen met eigen kapitaal gefinancierd en slechts in relatief geringe mate gebruik gemaakt van leenkapitaal Steeds duidelijker blijkt aldus de directie hoezeer Blaauwhoed voor een groot gedeelte van haar be drijf in wezen een maatschappij tot ontwikkeling en exploitatie van onroerend goed is Daarom kan de vennootschap zich veroorloven in veel sterker mate dan een industriële onderne ming met leenkapitaal te finan cieren en dit af te stemmen op de waarde der onroerende eigendom men Na de emissie en na aflossing van de onderhandse lening en de schuld aan het pensioenfonds ad ƒ 6 min uit de opbrengst zal Blaauwhoed behalve een zichtbaar eigen vermogen van rond ƒ 12 min vreemd vermogen ten bedrage van ƒ 18 min op lagere termijn ter be schikking hebben Het concern onderhandelt over de verwerving van een groot mo dern betonnen loodsencomplex De daarvoor te verrichten Investering zal naar schatting ten minste ƒ 6 min bedragen Op korte termijn zal een belangrijke uitbreiding no dig zijn van de capaciteit van de twee voornaamste vrieshuizen te Amsterdam en Rotterdam Het daarvoor benodigde kapitaal wordt geraamd op ƒ 3 min Verbouwing van pakhuizen tot industrie-flats zal een investering vergen van circa ƒ 4,5 min 1 Koersverloop 3 "/ o Invest cert Nederland 3 % «/ o Staffellening 1947 4M »/ o Nederland 1960 6 "/ o Nat Woningbouwl 1957 Amsterdam Rubber H.V.A.-Mijen Ver Alg Kunstzijde Unie Deli-Mij Van Gelder Zn Kon Ned Hoogovens Muller & Co Ned Kabelfabrleken Philips Unilever * Wilton-Fij enoord Kon Petroleum K.L.M HoUand-Amerika Lijn Kon Ned Stoomboot Mij Van Ommeren Ned Scheepvaart Unie 2 Omzetten nominaal)okt 1961 del Aandelennov ' 61 voorl.)november 1961 jan nov 1961 jan nov 19603 Weer 9 pet De directie verwacht dat het re sultaat over 1961 weinig zal af - Meer Venezolaanse olie naar EEG De landen van de Europese Econo mische Gemeenschap zullen hun im porten van Venezolaanse oliie met 21.000 barr ^ per dag kunnen opvoe ren aldus beeft het mmisterie van mijnbouw en oliewinning bekendge maakt 54,7 68,3 61,7 6-10 november 13 17 november 20 24 november maandgemiddelde 5 Koersindices laagste 474 471 466 435 New York ind New York ind Londen ind A'dam ind Zw.land ind A'dam alg Brussel Parijs W.-Dtsl ind Milaan ind 6987 3/1 610.25 3/1 359.2 16/10 330.66 4/1 382.55 21/7 253.7 25/1 98.0 4/1 108.57 6/9 664.65 4/1 De ondermtolster Arturo Hemadez zei dat de vrije import van aardoilie van Aruba en Curagao door de raad van de E.E.G.-landen de invoer van maximaal 50.000 bairels per dag mo gelijk maakt Op het ogenblik gaan per dag ca 29.000 barrels Venezolaan se aardolie naar deze eilanden 21 Betalingsbalans in derde kwartaal gunstiger m % De minister var financiën heeft aan de Staten-Generaal een over zicht gezonden van de betalingsba lansgegevens over het derde kwar taal 1961 die door de Nederlandsche Bank ztjn opgesteld Bltjkens de ge gevens op kasbasis heeft de lopende rekening over de genoemde periode een overschot opgeleverd van ƒ 322 min vorig jaar ƒ 312 min Het overschot in de eerste drie kwarta len van 1961 steeg hierdoor tot ƒ 598 min vorig jaar ƒ 872 min De vermindering van het over schot op de lopende rekening op kas basis die het eerste half jaar te zien gaf ten opzichte van de zelfde periode in 1960 heeft » ich dus in het derde kwartaal 1961 niet voortge zet Het particulier kapitaalverkeer op kasbasis vertoonde in het derde kwartaal een tekort van ƒ 129 min De kapitaalexport is gestimuleerd door het openstellen van de Neder landse kapitaalmarkt voor emissies van buitenlandse obligaties Het ni veau van de verkopen van binnen landse effecten was beduidend la ger Groente ^ en fruitmarkt Grote spruiten-aanvoer en toch goede prijzen gend naar België en West-Duitsland De eerste Sint-Nicolaasveilingen van appelen en peren zijn deze week gehou ' en Deze veilingen hadden al le aandacht temeer daar een deel van de aanvoer verpakt fruit in de klasse extra omvatte De prijzen waren er ook naar want allerwege lagen zij op een hoog niveau Wat de normale fruithandel betreft is er deze week weinig veranderd al moest het zijn dat de totale aan voer wat terugliep In het algemeen bleven de prijzen goed op peil Bij peren valt het op dat de prij zen de laatste weken geen stijging meer vertonen Dit houdt wellicht verband met de omvang van de nog aanwezige voorraden terwijl de ex portvraag niet groter is dan in het schaarste jaar 1959-19(60 Peren niet duurder Het Centraal Bureau van de Tnln bouwvelUngen in Nederland deelt over het verloop op de groente - en fruitmarkt in de periode van 22 tot en met 28 november 1961 het vol gende mede Op alle aanvoerplaatsen werden deze week grote hoeveelheden sprul teE aangevoerd De belangstelling hiervoor was levendig en afkomstig van de binnenlandse markt de ver werkende industrie en West-Duits land Bovendien bestond er enige interesse van Frankrük en Zwitser land De prijzen zyn de gehele week vast op peil gebleven waardoor de alleszins gunstige indruk van deze markt behouden bleef Van het produkt witlof vonden verder toenemende en daardoor reeds flinke aanvoeren plaats De afzet hiervan had een zeer vlot ver loop De vraag die hoofdzakelijk van de binnenlandse handel kwam was namelijk bijzonder krachtig en zeer goed tegen het aanbod opgewas sen De afzetkoersen leken deze week bovendien te worden bevor derd doordat er zoveel minder an dijvie werd aangevoerd Er werd deze week weer veel glassla aangevoerd De animo is nu de aanvoer van natuursla in het buitenland door de vorst sterk is te ruggelopen heel wat beter gewor den en deze week nam zjj nog iets toe De zware sla was daarbij goed aan de prüs De export van sla had een flinke omvang West-Duits land nam het merendeel af Daar m kwamen Engeland en in beperk te mate Zweden België en Zwitser land De aanvoer van voUegrondandij vie is sterk verminderd Daarente gen is die van glasandtjvie toegeno men In totaal was er echter toch sprake van een kleinere aanvoer De vraag hield goed aan waardoor de prijzen iets opliepen Bij bloemkool is het aanvoersei zoen eigenlijk achter de rug De om vang van het aanbod is thans sterk teruggelopen De markt bleef deze week vast op een gunstig niveau De vraag naar bewaarkool was zeer zwak Deze minimale belangstelling houdt de prijzen laag en de aanvoer klein Exportvraag is er weinig Een kleine hoeveelheid rode kool was deze week in Engeland te plaat sen terwijl witte kool in bescheiden partijen werd verladen naar Frank rijk West Indië Italië Engeland en West Duitsland In de sektor van de fijnere peen de waspeen viel ' n zekere verlevendiging waar te ne men De aanvoer was ruim en de vraag ook voor export sterk Goede peen bracht daardoor gunstige prij zen op Geëxporteerd werd overwe - ISlieuws van het platteland Sinds woensdag worden er in Brus sel weer besprekingen over het E.E.G.-lanidbouwbeledd gevoerd en wel in de ministerraad Het is vrij wel ondoenlijk een programma op te stellen dat voor geen der deel nemende partijen enige schade mee brengt Ctaidat er landen zijn die op agrarisch terrein alleen maar voordelen van de E.E-G wensen doch geen offers willen brengen is het moedlijk overeenstemming te be reiken Aanvankelijk deden geruchten de ronde dat Duitsland zijn starre houding zou herzien Maar toen de Duitse minister Schwartz donderdag het Duitse standptmt uiteenzette bleek dat er niets veranderd was « * * Ook van Nederlandse zijde is aan vele kanten het gejuich over de E.E.G verstomd Naarmate de Euro pese Commissie verder gaat met het ontwerpen van plannen worden de nadelen duidelijker Vandaar dat verschillende instanties die eerst veel lof voor de gemeenschappelijke markt hebben nu een beetje hui verig worden en brieven gaan schrijven aan leden van de kamers van de Staten Generaal of aan mi nisters Zo zijn er deze week twee brieven over de E.E.G aan de mdnds ter van landbouw en enkele ambts genoten gericht In de eerste plaats heeft het Algemeen Orgaan Voedsel voorziening bedenkingen geuit tegen het voorstel van de E.E.G oommis-sie tot vaststelling van objectieve criteria voor mdnimumprijzen van de landbouwprodukten Het Bedrijf schap voor de Groothandel en tus senpersonen in groenten en fruit heeft hetzelfde gedaan Het Bedrijf schap acht het instellen van mini mumprijzen ongewenst Engeland het endge land waar de boterexporterende gebieden hun overschotten kunnen spuien dreigt bedolven te worden onder de boter Vandaar dat een vrijwillige regeling is getroffen met de naar Groot Brittannië uitvoerende landen Al leen tegen Ierland dat zich niet aan een vrijwillige regeling wenste te houden moesten maatregelen ge nomen worden Br is een antidum pingsrecht op Ierse boter gelegd De Ierse republiek zoekt nu ex portmogelijkheid voor de 10.000 ton boter die nu niet naar Engeland kan worden gezonden 
Zaterdag 2 december 1961 _ UTRECHTRCH NIEUWSBLAD VER - LOVINGS RINGEN - tJ »> ervaren goudsmeden maakten met technische vaardigheid ' een kunstzinnig produkt VERLOVINGS RINGEN met blijvende glans en geriiïge slijtage MASSIEF VOEGLOOS PERFECT met rijkskeur en levenslange garantie tegen materiaai en fabricagef juteii KLEINTJES tot 15 woorden f].75 tot 20 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cent EWI AUTOBIJSCHOOL 10 les sen voor / 47.S0 Bevoegd uw rlj-examen bij te wonen Halen en brengen gratis Uitsluitend in nieuwe Opeis Telef 41742 Laan van Chartrolse 74 Woningruil wie ruilt wegens omstandighe den zeer goed onderhouden BOVENHUIS 7 kamers bal kon zolder enz voor ' min stens 5 kamerflat ot gelijk vloerse woning Bijnlaan 131 bis 10 RIJLESSEN voor / 47.50 door gediplom instructeurs In nieuwe Opeis Bekord en V.W Halen en brengen gratis Erkende Bondsrijschool „ Com bi " Nansenlaan 38 tel 35334 Utrecht VAN DIJK STEENWEG V UTRECHT In watersportcentrum nabij LEIDEN aangeboden hoekhuis 1958 bev zit-eetkamer keu ken toilet kelder 3 slaapka mers douche en zolder voor en achtertuin schuur huur / 16.80 p.w Gevr gelijkwaar dige woning in Utrecht ol om geving Hogere huur geen be zwaar Br no 1-1206 bur UN AUTORIJSCHOOL De Lely / 5 per uur in Vauxhall Lelie straat 44 telef 26623 ^ xtra reclame 10 volledige AUTOEIJLESSEN f 37.50 De Jong's Bondsautorijschool Pie ter Saenredamstraat 42 telef 14236 Erkend en gediplomeerd Inlichtingen na 20 uur Aangeb op eerste stand te Utrecht Wllhelminapark gr KAMEB met serre Gevr in Utrecht of omgeving 2 of 3 ka mers geheel of gedeeltelijk ge meub Met keuken of gebruik van keuken Br no 1-1258 bur UN Speciale aanbieding 10 AUTO RIJLESSEN a 1 uur van ƒ 47.50 nu f 40 Halen brengen gratis Bondsautorijschool Kok ' t Goy laan 91 1 Edisonstraat 54 tel 16715 SCHOENEN VERVEN alle kleuren bij de vakman onder garantie Schoenmaker enz UW HAKKEN KAPOT gera feld vernieuwen alle modellen en kleuren Na1;uurlijk Schoen maker Pouw's AUTOBIJSCHOOL Ge diplomeerd ANWB-lnstructeur voor alle rijbewijzen A B C en D Wl ] lessen ook met DAP Leldseveer 100 telef 21316 bij het station Aangeb DEN HAAG vrije be nedenwoning grote suite 2 sl kamers gr badkamer en keu ken tuin en schuur op goede stand met vrij uitzicht huur / 92.25 Gevr moderne 3 - of 4 kamerflat omgeving Kanalen eiland of Oog in Al Br A Hil ling Kranenburgerweg 20 Den Haag Telef 070 - 541444 AUTORIJLES in de DKW Ha len brengen en theorie gratis Mercurius Adelaarstraat 114 telef 24095 Utrecht KRUIS Astroloog-Occultist Voorlichting over uw lot en le ven Discreet elk advies Spr uur 2 9 behalve woensdags Zaterdags 2 6 uur Obreehtstr 48 Utrecht Telef 24018 Voor AUTOBIJLES H van den Ham Catharljneslngel 88 bis Gediplom door ANWB FNOP en VAMOR Bevoegd uw rij examen bO te wonen Keuze uit Opel Volkswagen Renault DAF of 2 CV Tevens verhuur van auto's zonder Telef 25517 Lessen A.N.W.B BONDSAUTORIJ SCHOOL Ammerlaan gedlpl VAMOR Bevoegd uw rij-exa - | chauffeur men bij te wonen Les in tiieuwe Volkswagen Orionlaan 40 Bilthoven Telef 03402 - 2162 Utrecht 030 - 25309 Mesje 23 jaar zoekt besch VRIENDIN zelfde leeftijd die van uitgaan en dansen houdt in Utrecht Br no 1-1366 bur UN Volkswagen RIJSCHOOL „ RE KORD " V.A.M.O.R erkend Uitsluitend KNAC-instructeurs Theorie met projectiefilms Kwartelstraat 48 b telef 15729 Wanneer u te laat bent voor een St Nlcolaasfoto kom dan op tijd met een mooie foto voor de kerst FOTO VAN DER HEIDE Voorstraat 54 tel 18236 AUTORIJSCHOOL „ PERIA " Bakh v d Brinkstraat 16 tel 35294 wegens succes reclame l0-.1arig bestaan / 35 10 lessen oï / 60 tot examen Inlichtingen ' s avonds Zegt het voort Naar LEBABENCENTBALE voor goede mondelinge lessen Tachtig leraren en onderwij zers voor alle schoolvakken Conversatielessen boekhouden handelscorrespondentie steno en typen Bijwerken van alle leerlingen Inlichtingen Nas saustraat 36 Utrecht Telef 16037 Dames laat uw BONTMANTEL repareren en modelleren Nu nog vlug klaar Prijs billijk Br no 1-1418 bur UN DANSLES - Privé en kleine clubjes - dagelijks na afspraak met Dansiinstituut H de Rijk Nieuwe Gracht 49 tedef 10301 Wordt DETECTIVE I beroeps of bijverdienste Graös Inlich tingen over schrift opleldtngl Particuliere Recherche Nieuwe Binnenweg 352a Rotterdam telefoon 33300 DANSEN de ontspanning bij uitstek Privé lessen Prlvé clubjes dagelijks na afspraak Dansschool Mario Serné Ach ter St Pleter 4 Utrecht Telef 20154 b.g.g Bilthoven 4917 SAM VAN LINGEN V Dle menstraat 14 voor al uw rijbe wijzen Ons nieuw telefoon nummer is 36566 - 03468 - 390 VERBETER UZELF karakter ontleding Stuur foto geb da tum en / 2.50 aan postbus 192 Utrecht AUTORIJSCHOOL J J Bierma rijles m Opel Rekord en V.W Is bevoegd om bij uw rij - en theorie-examen aanwezig te zijn Telef 18408 Utrecht 70 '/« GESLAAGDEN met BMW Opel en scooter bij RQscbool Dick V d Wee Mgr v d Weteringstraat 18 bis Utrecht Telef 030 S VAN TIJN dames - en he renkleermaker Tevens repare ren keren en moderniseren Zonstraat 22 Heden inschrijving voor de PRAKTIJKEXAMENS boek houden talen steno-typen steno-talen M.B.A Ned Han delscorresp Middenstandsopl Alg Ontw e.a Inst v Gelder Moreelselaan 31 Utrecht Tel 15451 GITAAR BAS BANJO viool mandoUne en uke-lessen vlot en goed In de grote Zolder studio van Lex de Joog Rijn huizenlaan 15 m telef 25802 Utrecht S.G.A plastic broekjes nu sa nitized - bacterlewerend Voor goed en voordelig STEN CILWBRK met sneUe levertijd Herm Hennink Moderne Kan toorinrichting Nachtegaalstr 60 telef 14764 AUTORIJSCHOOL Meijnen Er kend en gediplom Instructeur Queridostraat 17 Utrecht Bij MaJeUapark Telefoon 32295 • 32710 Tevens autoverhuur Huwelijken enz WO OMLIJSTEN uw platen foto's en schilderwerk spoedig smaakvol en goedkoop De grootste Speciaalzaak Bayer alleen Steenweg 47 SCHOONHEIUSSPECIAUSTE A en B Officieel erkende Stl vas school Akademle voor we tenseh huidverzorging tevens schoonheidssalon Ook elektr ontharen Wlttevrouwenstraat 42 Utrecht Telef 0.ssaten pUsseren ïestonneten enz Amsterdaïnse straatweg 84 to Herenweg Telefoon 20617 HUWELIJK Vrlpndschap * Talenstudie VakantieBartners Altijd süeces/en bijna koste loos door Nederlands grootste correspondentieelub „ Contact " Box BV 140 Lelden Vraagt gratis folder AUTORIJSCHOOL Rivieren wijk Gedlpl VAMOR / 5 per uur Opel 1960 en Anglla I960 Bevoegd uw examen bü te wo nen Elke woensdagavond theorie Spuistraat 11 Utrecht Telef 30992 GEiiDLESïitö ^ ^ anaf 1 1500 Aflossing In 5 jaar geen spaar kredietsysteem iste en 2de Hy pptheken-Bouwkredleten Kre dfeten voor de aankoop van auto's en machinerieën en » Leningen op auto's mits nie » fittder dan lOfïfi rntermfdlJtlr *' Postbus 8003 Zonne->oord 41 Den Haag " Nette vrouw 44 Jaar oud zoekt KENNISMAKING met nette heer gescheiden geen bezw Br no 1-1364 bur UN 10 RIJLESSEN voor ƒ 47 50 Door gedlpl Instrucieurs in Peugeot 4ts en Volkswagen Theorie gratis erkende auto rijschool Verkerk Willem Ba rentszstraat 71 telef 21023 Welke heer 45-52 jaar wil de feestdagen DOORBRENGEN m sympathieke dame met wo ning Br no 1-1365 bur UN ^ recht gemeende kennismaking de verwezenlijking van Bun mooiste levensideaal zien wor den opgeroepen toe te treden tot de reeds vele jaren bestaande 10 samenwerk onder vrouwe lijke leiding staande huwelljksbe miridelingsfcantoren Speciale afdelingen v gegoede midden werkende - en boerenstand als mede voor alle geloofsrichtin gen Tevens voor jongelui en v heren die - met huwelijk als doel — In hun moederloze ëe zln een nulsnoudster zoeken Vr gegevens Nederlands Bemldde llngscentrum Hoofdadmlnlstra tte Postbus 6037 Amsterdam Ontvangkantoor te Utrecftt Har tingstraat 20 Ws Dag 2-8 ook zat en zond Desgewenst huisbe zoek en financiering van auto mo tor en bromfiets ass kant i W de Paauw Vleutenseweg 17Ü en 178 bis Utrecht tel 35550 HUWELIJK Allen die in'n op - Vooral uw VKRilhJKKKiNGKM VERHUIZINGEN en woning stoffering Wij verhuizen u en stofferen tevens uw woning Vraag vrijblijvend prijsopgaaf Alles met volle garantie P J Elberts en Zn v Humboldstr 23 telef 12060 en telef 29767 SCHOENREPABATIE snelser viee in één dag klaar Natuur lijk Schoenmaker Van den Brul NIEUWE DAALSTRAAT3 UTRECHT TELEFOON 030.19970 SNELSTOMERIJ RAPID Kos tuum 2.75 pantalon ot rok 1.25 mantel 2.75 jumper ol trui 0.90 mits gebracht en ge haald Biltstraat 117 AJPRONK GEZINSKREDIET Nette weduwe 63 jaar eigen woning nette verschijning wenst KENNISMAKING met ' n nette heer liefst met auto Br no 1-1401 bur UN Uw adres voor betrouwbare AUTO - SCOOTER MOTOR - RIJWIELFINANCIERING Is nog steeds Fa G C Wester veld & Zn Begijnekade » te Utrecht Telef 16953 GELD „ VRIENDENKRING " Corres pondentieclub voor contact tus sen dames en heren Vraagt vrijblijvend inlichtingen Box 367 Leeuwarden > GELDLENINGEN aan ambtenaren en vast particulier personeel reeds vanaf f 100 - tot f1500 - naar draag kracht ZONDER BORG Belasting vrij wettelijk tarief Vlug zakelijk discreet lichte aflossing Geen HARSPLEISTERS Elek trisch ontharen puistjes etc afdoend verwijderd / 3 per behandeling Zr Van Baalte woensdag Schoolstraat 1 « tel 24382 NATIONALE VOLKSBANK Diversen JUDO Vanderhorst OUDKERKHOF 23 UTRECHT - Telef 25390 BILTHOVEN - Telef 5215 SoestdQkseweg 212 Z AMSTERDAM O - SARPHATISTRAAT M - TELEF 5 M O Algehele VOETVERZORGING Louise F C van Nleuwen huysen Chlropodiste Nassau straat 4 a telef 15480 Behan deling na afspraak Per be handeling ƒ 2.50 NERGENS VOOBDELIGER Voor stomen een mantel of kostuum / 2.95 regenjas / 2.50 japonnen ƒ 1.95 rok of blouse / 1.25 Chem Wasserij en Ver verij Uppelschoten Bouwstraat 15 telef 20692 FEESTAVONDEN Fakir Sidi Chandra de man die de dood tart mag ook op uw feestavond niet ontbreken Bolstraat 77 telef 18357 Wilt u nu uw huls modernise ren verbouwen kasten laten naken ramen nazien Zijn uw vloeren In slechte staat Kort om alle voorkomende timmer en metselwerken worden door ons vakkundig uitgevoerd Pri ma ret Vrijblijvend prijsop gave F HAMERS V d Palm straat 13 tel 30634 - De meest vol-automatische bromfiets 70 % sterker dan andere in deze klasse VAN DE SINT SENSATIE BABYPOP 60 cm 11,95 NU g 95 plastic onverwoestbaar 80 cm 19.95 NU 9 95 BABYPOP Zacht vleesplastic plast en slaapt 55 cm 15,95 NU 11 95 65 cm 18,95 NU ^ 4,89 WILDEBRAS vleesplastic,onverwoestbaar 30 cm 1,95 idem met was baar haar 2.95 40 cm 2.95 idem met haar enslaapogen 4 95 Poppenwandelwagens reeds vanaf 1 0 95 Alle betaalzegels worden aangenomen Wenst u ST NICOLAAS op bezoek met zijn 2 knechten op 3 4 en 4 dec Telef 16280 DIERENVRIENDEN OPGELET Stichting Amivedi registreert ook In Utrecht kosteloos ge vonden en verloren huisdieren Adres voor opgave mevr L H Vliegenthart Oosterkade 12 tel 14439 Dieren kunnen niet worden opgenomen Volautomatischekoppelinp + vriiloop Grote trekkracht 1.2 ok motor Constante snelherd,ook bli teqenwind enop hellingen Zuinig riiden 1 oo 70 Zakenman BALLPOINT be drukt met uw naa i reeds v.a ƒ 30 de 100 stuks Telef 34512 Utrecht Geheel compleet voor - en ochteriasbeschermers slot valbeugel f439 - Expeditiebedrijf „ DE LUIFEL " Neude 35 36 telef 17605 Ver huizingen transporten kamer verhuizingen pianovervoer speciale afhaal en besteldienst Wij garanderen goede service en billijke prijzen Demonstrotiemodellen aanwezig Hoofddealer voor Utrecht en omstreken MOTORHANDEL RECHTSKUNDIGE ADVIEZEN è / 2.50 door ervaren praktijk jurist ' s avonds 7-8 uur schrif telijk / 5 insluiten Laan van Beek en Royen 43 Zeist Tel 4436 Toon V Zutphen Croeselaan 7-9 - Utrecht Telefoon 31iS65 31883 HELDERZIENDE J G - Burge meester Consult maandag vrij dag van 2-5 u dinsdag woens.dag donderdag 2-8.30 u M PLlndostraat 35 ztlstraat Bllder Dank - VAP ook verkriiqboor bij E BOEKEE dijkstraat Telef betuigingen ter Inzage POPPENZIEKENHUIS Jacobijnestraat 2-7-10 Poppenreporofie I in ^ ftfaor VERHUIZINGEN en transpor ten onder volle garantie Vraagt vrijblijvend prijsopgave V d Vlist Tolsteegsingel 24 b telef 14165 Laan v Chartroise 61 telef 42239 Bilderdijkstraat 32 bis J V Ruysdaelstraot 35 Tel 22919 • Utrecht G E V MILTENBURG Dorpsstraat 18 Telefoon 421 - Jutphoos OP DE FOTO met onze Ijsbeer het succesvolste cadeau / 1.50 Natuurlijk weer bij Fotobureau ' t Sticht " Steenweg 15 BEHANGEN en WITTEN Voor goed behang schilder - en wlt werk naar B v d Laan M A de Ruyterstraat 3 b telef 24636 TONEEL Toneelvereniging vr HERENLEDEN Br no 1-1513 bur UN MEUBELREPARATIE meube len matrassen overtrekken Enorme keuze stoffen Vooruit prijsopgave 35 jaar ervaring Van Basten's Stoffeerbedrijf Pieter Nleuwlandstr 25 Tuin wijk Telef 14923 KUNSTGEBITREPARATIE Spoedgevallen enige uren Ge opend 8 20 Telef 176 33 De Bouter uitsluitend Oudwtlker dwarsstraat 134 t.o school buslijn 3 halte Oudwüker dwarsstraat Metjers's moderne MAATKLE DING en confectie voor da - mes heren en juniorkleding Herenmodes Reparatie veran deren reinigen abonnement Koekoekstraat 12 telef 27618 ' s avonds Balljelaan 83 telef 31310 Voor St.-Nicolaas op belde adressen een mooie sor tering geschenken in mode artikelen MEUBELEN inruiling repara ties vloerbedekkingen o.a Bouclé Raventa Jabo enz Vraagt vrijblijvend inlichtin gen Uw adres is J J ter Hoeve Verl Hoogravenseweg 70 üt iedtf Teleft 22496 GELD BESCHIKBAAR VOOR AUTO'S nieuw of gebruikt mits niet ouder dan 1955 U krijgt liet geld desgewenst zelf In handen om de auto contant te kunnen kopen Ook ver strekken wi ] gelden op reeds in uw bezit zijnde auto's Bij gebruikte auto's geen all-risk verzekering verplicht Snel en discreet Ook ' s avonds ge opend Stichts Assurantiekan toor Oude Gracht 309 bis telef 1IZ76 Wat wü en doet dê Nederland se Vfereniglng voor SEXUELE HERVORMING ' eigenXUk óe medewerkers van het " br J Rutgershuls cónsoJtatilbtireaü voor geslachtskjinde Weerd * singel WZ 10 utrecht fconnen a hierover Inlléhteh i^BRHtnZilNGEN meubelbewa ring Van ouds is uw^i adres Fa Wed 6 van detf Brink en Zonèh Goedestraat 114-116 ütr Tel ^ Ï2303 Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantoor C M Witjens Jlariahoek 21 Utrecht Telef 13«1 en 23295 Alle Verzekeringeit Vanaf / l.SO per week Ad Ver meuïen gedl»l HORLOGËR Westerkade 16 telef 25374 Alle bekende merkhorlogês óp ter mijnbetaling 1 Jr schriftelijke ] Geef ' m een flitser met een naar Witz Jjampjes vanaf f 8.25 SFÖtolaureau ' t Sticht " Steen weg 15 UW PATSTT^LON te lang te kort « f té breed Wij verma ken henj deze week Kleerma kerij Ajnsterd s^astweg 79 nog voW de Beverstraat fïRATrë fütm 5 weken feen indien u ' n ha)f Jaar vooruit Nog vrij 4 en 6 dec SIN '^ NI COLAAS op Bezoek Inl telef gouden ringen Vanaf"^/2 p.wJtevxoüwens&aat'zb.^TèCïse'ig 125676 ' garantie Geen rente geen kos - betaSt op onzëTêespörtefëulilê " ten.JKoekoekktokken pendules Alleen bij Reading Service Wit Met GOUD bekroond DE WM 5 RING f 498 De ring die bij vergroten en verkleinen ook voegloos blijft GLORin Zig-Zag Volautomatiseh Lich in gewicht 6 kg SierUik en oersterk Ongekende mogelQkheden Kinderlijk eenvoudig Vraagt vrijblijvend inlichtingen tn demonjitraties Van Basten's Naaimaehinehandel Lange Jansstraat 9 — Nwe Koekoekstr 2t - Tel 27MS Glatz ' Naaimaehinehandel Voorstraat 50 — Utrecht — Telefoon 030-131S3 Jagerlaan 16 — Zeist — Telefoon 03404-5136 Philips TX 310 A super-onfvanger 59 cm grootbeeld SCHUURMAN-COUPON VOOR EE ]¥ PHILIPS TELEVISIE OP PROEF om de maand december gezellig fe maken Maar doe het direet Het aantal aanvragen zal groot zijn Het aantal toestellen is beperkt DEZE COUPON NU DIRECT INVULLEN EN OPZENDEN AAN SCHUURMAN OUDEGRACHT 260 - UTRECHT n COUPON I Ik wens geheel vrijblijvend in aanmerking te komen voor een proefplaatsing van een Philips T.V.-apparaat in ' december 1 NAAM j STRAAT WOONPLAATS Coupons Ingevuld door minderjarigen zijn ongeldig I iV 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 2 december 1961 23 PHILIP MACDONALD De dodenlijst van Adrian Messenger DOOR DE LUIDSPREKER OorspronkeKjke titel „ The list of Adrian Messenger ' Ons planetenstélsel De rusteloze aarde die het verst van de zon verwijderd Is heelt een temperatuur van - 250 ° C zij Is altijd met sneeuw bedekt Het Is niet erg waarschijnlijk dat binnen ons zonnestelsel leven bestaat dat met het aardse leven vergeleken kan worden In het algemeen wordt wel aangenomen dat enige vorm van l^ven op de planeet Mars mogelijk is doch verder dan de aanwezigheid van mosplantjes zal dit niet gaan Vermoedelijk groeien deze verenigd tot grote velden Met behulp van de tegenwoordige aardse hulpmiddelen heeft men op Mars name lijk groénblauw gekleurde gebieden waargenomen die wisselen met de Jaar getijden Tussen de sterren door bewegen zich de kometen of staartsterren Dit zijn steenbrokken met een doorsnede van niet meer dan 10 tot 50 km gevolgd door een staart van gloeiende gassen Men schat het aantal kometen In ons zonnestelsel tussen de 40 miljoen en 2 miljard Ieder Jaar komen er hiervan ongeveer tien zó dicht in onze buurt dat ze van de aarde al waar te nemen zijn Om een nader begrip te geven van ons zonnestelsel waarin de aarde dus één van de planeten van de zon is en van de verhouding onderling is het noodzaKelijk nog enkele cijfers te geven De zon Is bijvoorbeeld SOOx zo groot als al haar planeten samen en heeft 332.000X het gewicht van de aarde De temperatuur aan de oppervlakte van de zon bedraagt omstreeks 6.000 ° C terwijl In het zonnecentrum deze tem peratuur enkele miljoenen graden bedraagt Van de planeten staan Venus en Mercurlus het dichtst bij de zon waar door hun temperatuur dan ook hoger ligt Op venus bedraagt deze bijvoorbeeld 325 ° C Water In vloeibare vorm kan daar dan oolc niet aanwezig zijn waardoor het zeer onwaarschijnlijk Is dat er enige vorm van leven zal zijn Deze planeet is door een reusachtige wolk omgeven vermoedelijk be staande uit waterdamp waardoor waarneming moeilijk is De planeet Pluto SUSKE EN WISKE|^|j 2 De wilde weldoener Niet doen Jocelyn rukte de deur open en rendehet grasveld op waar de wind over liaar losbarstte,«cherp als een scheermes en haar wanhopige geroep Firbank Firbank volkomen vervagend Dekat vloog over de meer dan een meter hoge muurheen en vluchtte en Firbank ging er achteraan meteen onhandig maar grimmig geklauter Ze had pas drie stappen gedaan toen ze In een ooghoek een beweging zag hU de grote iep bij de hoek van het huis Ze bleef staaïi bevangen door een plotselinge angst die haar bewegingloos maakte Ze voelde dat het niet zomaar en schaduw van een boom of zo was geweest Het moest de bewe ging van een man geweest zijn die uit het maan licht in de duisternis van de boom stapte Haar hart klopte in de keel en ze snakte naar adem Ze vroeg zich intens af hoe de indringer langs de mensen van Scotland Yard had kunnen komen die het huis aan beide kanten bewaakten twee in de lege garage in Marlborough Road en twee in Wellington Lane zelf zo op het oog nachtwakers bü een opgraving in de straat Ze vroeg zich af of ie mand haar zou horen als ze schreeuwde en reali seerde zich dan dat elke schreeuw zelfs als ze er een over haar lippen kon krijgen verloren zou gaan in de wind Ze keek nog eens naar de iep en begon afstanden te berekenen Van de iep naar de deuren van de eetkamer van waar zij stond naar de deuren van de eetkamer Ze dacht als het maar donker was En toen werd het donker want een donkere wolk verborg ineens de maan Ze rende verloor een van haar pantoffels struikelde en viel bijna en kwam met een nieuwe schrik tot de ontdekking dat ze te laat was De duistere figuur verscheen nu enorm groot tussen haar en de deuren Ineens was de wolk weg voor de maan en kon ze weer zien Ze voelde opluchting vermengd met andere gevoe lens net als die nacht in de flat van Adrian en ze was ontzettend boos — Jij zei ze — Ik had het kunnen weten Pro beer je er een gewoonte van te maken me een dood gchrik te bezorgen Met een grote pas was hU bij haar Htj zei — Het « pijt me ontzettend Ik had echt niet de oedoeling je zo'n schrik te bezorgen — Maar dat heb je dan toch maar gedaan Hoe wel ze zich de kou niet meer bewust was trok zede kamerjas dichter om zich heen — Mag ik sugge reren dat je beter overdag langs kunt komen Endan door de voordeur Zonder op antwoord tewachten wilde ze langs hem heen lopen Hij bewoog zich echter en blokkeerde haar weg Hij leek groter dan ooit Hij zei — Het spijt me al weer ontzettend maar de suggestie spreekt me niet aan Ze wilde iets zeggen maar wat wist ze zeU la ter niet Hy kwam nameiyk nog dichterbij en tot haar stomme verbazing voelde ze zich van de grond getild als een kind Er was een arm om haar schou ders en een andere onder haar knieën en ze werd opgetild of ze niet zwaarder was dan een zak veren Ze hijgde — Zet me neer Hij liep naar de deu ren die hü met zijn voet openduwde — Even geduld zei hij — Als ' k het wil en waar ik het wil Hy droeg haar de kamer in en schopte de deuren weer dicht Zijn stalen armen maakten haar nog « teeds machteloos Voor het eerst in heel lang voelde ze zich klein Een heel bijzondere ervaring prettig onmogelijk afschuwelijk en heel opwindend ' Tweeënzeventig uur later en honderdtachtig kilo meter verderop kwam een Amerikaanse gast die zich had ingeschreven als John Ducross uit Duluth de bar van het Royal Crest Hotel in Manchester bin nen Mönheer Ducross was een stevig en atletisch ge bouwd persoon van goed dertig jaar Een rustig « portief type In grijze sportpantalon tweed jasje donker sporthemd met een jas over de arm Het 66 was niet druk in de bar en mijnheer Ducross ging naar zijn vaste plaats de barkeeper Jock vriende lijk begroetend De groet werd beantwoord met de speciale glimlach die Jock reserveerde voor zijn meest gewaardeerde klanten een kwaliteit die mijn heer Ducross in zijn betrekkelijk korte verbluf van tien dagen in het hotel reeds 1 ereikt had Mijnheer Ducross legde zijn jas neer op een stoel en nam zijn hoed af waardoor een goed gevormd hoofd zichtbaar werd dat bedekt was met haar van een ondefinieerbare bruine kleur geknipt in een zeer korte crew cut Mijnheer Ducross bestelde twee dubbele whisky soda's de dame komt direct ging op een badkruk zitten en deelde Jock mee dat hij net naar de boks wedstrtjd weltergewicht was geweest de vijf beste ronden die ik ooit gezien heb " ws«arna hij de krant opnam die een vorige klant op de kruk had achter gelaten De krant was opengevouwen op een pagina met sportnieuws en mijnheer Ducross liet zijn oog daar vluchtig langs lopen t en zijn aandacht plotseling werd getrokken door een kolom onder de kop Al les over de paardenwereld " een kolom die zo bleek verzorgd werd door iemand die zich verschool achter het pseudoniem Archi Stopwatch Daarin las hij De Gleneyre-renstal Sinds de tragische dood van lord Gleneyre is er veel gespeculeerd over wat er zou gebeuren met de befaamde renstal van de mar kies Er was een wijdverspreid gerucht dat de paar den verkocht zouden worden maar persoonlijk ge loof ik daar niet in De enige zekerheid kan echter verkregen worden door een verklaring van lady Glen eyre zelf want zelfs de bekende trainer van de fa milie majoor Bobby " Rattigan weet niets zeker HtJ heeft echter beloofd me van de beslissing van de markiezin op de hoogte te stellen zodra zij en de jonge markies na Kerstmis van hun verblijf op het familiegoed in Schotland zUn teruggekeerd Na dit stukje gelezen te hebben las mijnheer Du cross het opnieuw Vervolgens zijn vijeugde verber gend legde hij de krant terzijde Hij nam zijn glas en dronk het leeg in een stille toast op mijnheer Stop watch die hem op deze manier de moeite had be spaard voort te gaan met het zorgvuldig elke dag napluizen van elke mogelijke vorm van krant of tijd schrift Hij gaf Jock een teken dat zijn glas nog eens gevuld moest worden en was half klaar met dat glas toen zijn metgezellin zich bij hem voegde Daar ztj van even weinig belang voor dit verhaal is als ze behalve als een bijdrage aan zijn gezond heid was voor mijnheer Ducross kunnen we volstaan met te zeggen dat het een aantrekkelijke en zeer weigebouwde brunette was die twee dagen tevoren met mijnheer Ducross in contact was gekomen en prompt voor hem door de knieën was gegaan en dat ze zich voorstelde dat hun associatie toch op zijn minst een paar maanden zou duren Ze verscheen naast mijnheer Ducross gaf hem een vluchtige kus op zijn oor en ging op de kruk naast hem zitten Daar na nog voor ze haar glas zelfs maar aangeraakt had begon ze te praten over plannen voor het ko mende weekeinde Het spijt me liefje Mijnheer Ducross coupeerdehaar op de hem eigen joviale manier — Maar hetgaat niet Hij legde leugenachtig uit dat hij diezelfdemiddag een telegram uit Minnesota had ontvangendat maakte dat hij nog maar een dag in Manches ter zou kunnen blijven O Jackie De dame huilde bijna — Waar ga jenaar toe Ze kreeg een idee en klemde zich aan hemvast — Kan ik niet met je mee Mijnheer Ducross schudde zijn kortgeknipte hoofd droevig — Het sptjt me kind zei hy — Op dit soort tournee kan ik geen damesgezelschap ge bruiken Het is een soort verkenningsexpeditie als je begrypt wat ik bedoel Het kan op echt zaken doen uitdraaien maar ook niet En aan deze on loochenbare waarheid voegde hy toe — Een klein reisje in de zuideiyke graafschappen Wordt vervolgd PRS ^^^ Anna van Oranje Wie zich ertoe zet een historische roman te schryven loopt al heel gauw het gevaar de karakterbe schryving van zyn figuren onderge schikt te doen zün aan de feiteiyke gegevens Otto Rombach is aan dit gevaar ontkomen toen hy de ro man Anna van Oranje het licht deed zien Uitg Koninkiyke Uitge very Erven J J Tyi N.V in Zwolle In deze roman maakt de lezer kennis met het leven van An na van Saksen de tweede vrouw van prins Willem van Oranje en de moeder van prins Maurits De auteur heeft bewust afstand geno men van de verwyten die men door de eeuwen heen tegen het gedrag van deze vrouw heeft ge richt Hy heeft een meer mense Ujk licht laten vallen op de in wezen eenzame figuur die als ' t ware door de omstandigheden werd gedwon gen de vervulling van haar liefdes verlangen by een ander te zoeken Veel aandacht schenkt Rombach aan de logische ontwikkeling tot deze misstap Hy tekent de aan leiding tot de verwydering tussen Anna van Saksen en prins Willem van Oranje de beproevingen van het Nederlandse volk waarvoor de prins zyn hele vermogen opoffert Anna's verbluf op het slot Dillen burg en eindeiyk haar vlucht naar Keulen waar zy in een herberg een begröpende vriend vindt Peter Rombach heeft met veel liefde dit tydperk in de Nederland se geschiedenis beschreven Ook aan de manier van denken uit die tyd besteedt hy alle aandacht In zyn opzet de lezer ervan te over tuigen dat de mens van toen in wezen niet zozeer van nu verschilt en dat veel gedragingen te herlei den zyn tot het zoeken naar liefde is hy zeker geslaagd Wat het boek ook de moeite van het lezen waard maakt is de verteltrant van de au - ZONDAG 3 DECEMBER HILVERSUM I — VARA 8.00 Nws 18.18 Trombone kwart 8.25 Ge var pro gramma 9.45 Geestelijk leven toespr VPRO 10.00 Geef liet door praatje Daarna V d jeugd IKOR 10.30 Evan gelisch-Lutlierse kerkd 11.30 Vragenbe antw VPRO 11.45 Ber uit de kerken AVRO 12.00 Lichte muz Om plm 12.30 sportber 13.00 Nws 13.07 De toestand in de wereld lezing 13.17 Meded of gram 13.20 Gevar progr v d sold 14.00 Viool en altviool 14.25 Boekbespr 14.35 Lcihte muz 15.10 Toneelbeschou wing 15.20 Liederen en canzonetten 15.50 Gram 16.00 Llclite muz 16.30 Sportrevue VPRO 17.00 Hulp van vele kanten lezing 17.16 Kunstkron VARA 17.30 V d jeugd 17.50 Nws sportuitsl en sportjourn 18.25 Joumalistenforum 19.00 Amus muz 19.30 Zonder blind ' dqek veertiendaagse openbare zitting AVRO 20.00 Nws 20.05 Amus muz 20.45 De vrouw in het wit hoorsp 21.20 Nwe gram uit Frankrijk 21.50 Voordr 22.00 Gram 22,30 Nws 22.40 Act 22.55 Meded.'en voetbaluitsl 23.00 De derde Assemblee v d Wereldraad v Kerken te New Delhi 23.00 Gram 23.55-24.00 Nws HILVERSUM n — NCRV 8.00 Nws en weeroverz 8.15 Orgelconc 8.30 Mor genwijding 9.15 Gram KRO 9.30 Nws 9.45 Gram 9.55 Plechtige hoogmis 11.30 Gram 11.40 Viool en piano 12.15 Buiten lands comm 12.25 Zang en gitaar 12.55 De kerk zijt Gü lezing 13.00 Nws 13.05 Gevar progr 13.30 V d kind 14,00 De luister van uw huls klankb 14.30 Omr ork en solist I d pauze Lezing 16.00 Sport 16.30 St,-Barbara-dag lezingen en gesprek IKOR 17.00 Blijf zitten waar je zit radio drive-in voor jonge mensen 17.15 ecumenische zangavond 17.45 Mensen praatje 18.00 Het Geladen Schip kritieken 18.30 Kerkelijke act 18.40 Assemblee v d Wereldraad v Ker ken in New Delhi NCRV 19.00 Nws uit de kerken 19.05 Dubbelkwart en or gel 19.30 Door een geopende deur in de hemel lezing KRO 19.45 Nws 20.00 Testbemanning hoorsp deel 10 20.35 Nederl muz 21.05 Kampvuren langs de evenaar lezing 21.25 Gram 22.00 Licht progr 22,20 22,25 Boekbespr 22.30 Nws 22.40 In het land van de dich ter litteraire lezing 23,00 Avondgebed 23.15 Gram 23.55-24.00 Nws teur die op boelende wyze Inte resse kweekt voor onze eigen his torie TELEVISIEPBOGB NTS 15.30-17.30 Eurovisie Concour hippique te Amsterdam 19.30 Weekjour naai 20.00 Sport in beeld VARA 20.30 De wereld van vandaag pol praatje 20.40 Film 21.05 Het eiland TV-spel 22.20 Ex Libris van de Sing BNGELAJTC BBC JLIGHT PBOGB 12.30 Kerkdnst 12.55 rogr overz 13.00 Verz progr 14.30 Gevar progr 15.00 Gevar progr 15.30 Hoorsp 16.00 Fllmprogr 17.00 Lichte muz 18.00 In terviews en gram 19,00 Popul liedjes 19.30 Gevar progr 20.30 Nws 20.35 Ge var progr 21.30 Godsd samenzang 22.00 Gram y.aa lichte muz 23.30 Nws 23.40 Lichte muz 0.30 Lichte muz 0.50 Meditatie 0.55-1.00 Nws BBUSSEL 12.00 Nws 12.02 Ork conc 12.30 Weer ber 12.35 Amus muz 13.00 Nws 13.15 V d sold 14.00 Gram 15.00 Lichte mu ziek 15,30 Sportrep 17.00 Nws 17.10 Gram 17.45 Sportuitsl 17,50 Gram 18.00 Pianorecital 18.30 Godsd uitz 19.00 Nws 19.40 Gram 20.00 Nws 22.15 Lich te muz 23.00 Nws ¦ 23.95 ansmuz 23.55 24.00 Nws MAANDAG 4 DECEMBER HILVERSUM I — AVRO 7.00 Nws 7.10 Gym 7.20 Gram 8.00 Nws 8.15 Gram 9.00 Gym v d oudere luiste raars 9.10 De groenteman 9.15 Gram 9.35 Waterst 9.40 Morgenwijding 10.00 Grami 11.00 Kamerorlc 11.40 Voordr 12.00 Lichte muz 12.30 Land - en tuinb meded 12.33 Gram 12.43 Hammondor gelspel 13.00 Nws 13.15 Meded en gr 13.25 Beursber 13.30 Lichte muz 14.00 Clavecimbelrecital 14.30 Gram 14.50 De Heilige Nlcolaas wie hij in werke lijkheid was lezing 15.05 Gram 16.20 Metropole ork en solist 17.00 V d padvinders 17.15 Gram 17.50 Milit comm 18.00 Nws 18,15 Pol lezing 18.25 Act 18.30 Amateursprogr 19,00 Gram 20.00 Nws 20.05 De Radioscoop gevar progr 22,30 Nws en meded 22.40 Act 23.00 De derde Assemblee v d Wereldraad v Kerken te New Delhi 23.10 Liederen 23.30 Jazzmuz 23.55 24,00 Nws HILVERSUM IL — NCRV 7.00 Nws en S.O.S ber 7.10 Gram 7.20 Sportuit slagen 7.30 Gewijde muz 7.50 Medita tie 8,00 Nws 8.15 Radiokrant 8.35 Gr 8.60 Idem 9,00 V d zieken 9.35 Gram 9,40 V d vrouw 10.10 Gram 10.20 Theo gische etherleergang 11.05 Gram 11.55 Advertentie Zorg tijdig voor een tent C BOOT - ROZIENSTRAAT 15 Utrecht - Telefoon 22493 Blazersensemble 12.25 Voor boer en tuinder 12.30 Land - en tuinb meded 12.33 Lichte muz 12.53 Gram 13.00 Nws 13.15 Lichte muz 16.30 Pianoduo 17.00 V d kleuters 17,25 V d jeugd 17.40 Beursber 17.45 Regeringsuitz Nleuw Guinea en de E.E.G door S van der Goot 18.00 Orgelconc 18.30 Gram 18.50 Openbaar kunstbezit lezing 19.00 Nws.en weerber 19.10 Op de man af praat je 19.15 Gram 19.30 Radiolcrant 19,50 Gram 20,00 Le petit Due komischeopera fragm 21.15 Gevar progr 22.00 Parlementair comm 22.15 Ham mondorgelspel 22.30 Nws 22.40 Avond overdenlting 22.55 Boekbespr 23.05 Mu zikale lezing 23.40 Het Evangelie in Es peranto 23.55-24.00 Nws TELEVISIEFBOGB NTS 20.00 Joum en weerover AVRO 20.20 Act 20,30 Documentaire 21.30 22.15 Muziek Mozaïek DBAADOMEOEP 4e lijn gram pi progr 18-20 uur Mo zart symf in c gr t conc v piano en ork in bes gr t Schubert symf in c gr t ENGELAND BBC UGUT PBOGB 12.00 Voordr 12.15 Mrs Dale's dagb 12.31 Lichte muz 13,00 Gram 13,31 Ge var progr 14.31 Gram 14.45 V d kin deren 15.00 V d vrouw 16.00 Dansmu ziek IfkSl Lichte muz 17.15 Mrs Dale's dagboek 17.31 Sportuitsl 17.34 Gram 18.31 Lichte muz en ber 19.30 Nws 19,40 Sportnws 19.45 Hoorsp 20.00 Nws 20,25 Sport 20,31 Hoorsp 21.00 Gevar progr 21,31 Lichte muz 22,00 Gevar progr 22,31 Lichte muz 23,30 Nws 23.40 Gevar progr 0.31 Lichte muz 0.55-1.00 Nws BBTJSSEI 12.00 Nws 12.02 Gram 12.30 Weerber 12.34 V d landbouwers 12,42 Gram 12.50 Beursber 13,00 Nws 13.15 Kamer muz 14.00 Schoolradio 15.45 Ork conc 16.00 Beursber 16.05 V d zieken 17.00 Nws 17.15 Gram 17.45 Franse les 18.00 Gram 18.20 V d sold 18.50 Sport kron 19.00 Nws 19.40 Fllmrauz 19.60 Muzikale lezing 20.00 Operamuz 21.30 De Zeven Kunsten 21.45 Lichte muz 22,00 Nws 22.15 Amus muz 22.35 Volks muz 22,55 Nws 23.00 V d zeelieden f^Ü PANDA en de dienomaat 1 H * J » gj > ' t 1 * l \£^ ^ 1 Pi rif " All vm -^ ii53^»»<*i ^ itKm.traaitmum - | ^ hi *^^ k'W ^^^ 1 S Nu Panda's woede bekoeM was begon hij Jolli'epop en diens gedragingen ook in een ander daglicht te zien Jolliepop bedoelde het eigenlijk allemaal wel goed bedacht hij de bediende han delde nu eenmaal als een automaat omdat dit zo hoorde en afgezien daarvan ' had hij In het verle den al menig blijk van grote trouw gegeven Hij zou zeker heel erg teleurgesteld zijn als Panda straks zonder zijn keiurige uitrufStingsstuikiken terug kwam en het zou niet aardig van Pamda zijn om hem dat verdriet aan te doen Zo kwam het dat Panda na een korte aarzeling besloot terug te gaan en de hoed en dê paraphi maar weer op te halen Wie beschrijft eöhter zijn verbazing toen hij op de terugweg de ietwat zonderling toegetakelde ge leerde tegen het lijf liep „ Neen maar " riep hij Daar hebben we Professor Kalker " „ Ja inder daad Kalker is mijn naam " gaf de hoogleraar toe „ en jij bent — eh even denken eh ik weet het heel goed ik sta bekend om mijn stalen geheugen éh Parak Jij bent Parka " „ Neen " zei Panda „ ik heet Panda en geen Parka En weet u wel dat u mJjn hoed en paraplu draagt " „ Is diat zo Prakfca " vroeg de professor ver baasd Mertewaardig Inderdaad meende ik al ' n ongewone zwaarte op te merken Zeer merkwaar dig Maar waar heb ik dan tooh mij eigen hoed en paraplu gelaten " Posities Nederlandse schepen AaKtekeric 30 v Melbourne n Adelaide AardCDborgh 1 t « Antwerpen Aardyk 30 op 200 m N Azoren Achiiie » 30 V Barbados n Havre Adara v d V p 30 Kiel n Oxelosund Adlne vMm 2 v Antw n Rotterdam Adm Courbet p 30 Texel n Nantas Ador 1 V Londen te Rotterdam verw Akkramdyk 27 v Los Angeles n San Francisco Albatroa 30 t Rott tm Londen Alblreo 30 V Chimbote n Rotterdam Alcetai 30 V Tunis n Piraeus Alclilba 30 op 70 m NNO Alexandriö Alcor 1 V Duinkerlcen te Antw AldaW 90 80 m ZZW Fernando No - ronha Aldflbaraa 28 ta Scarboro AUenib 30 op 300 m O K Race AlKol p 30 Dakar n Kaapstad AU S 30 1>U Cuxhaven schuilen Alioth 1 te Coatzacoalcos Almkerk 30 813 m WNW Cocos ell Alnltak 30 v Bahia te Las Palmas Alpha 1 V Boston te Rotterdam Araazone 29 v Klintehamn n Waikom Amerskerk 1 v Antw te Rotterdam Ammon 30 v Aruba n Bonaire AmDenan 30 430 m W K St Vincent Amitelhoek 30 te Osaka Amsteimolen 30 420 m NNW Bermuda AmRtelsluiH 30 210 m ONO Madeira Amstelveld 30 640 m OZO K Race Andromeda 30 v St Brieux n Antw Andyk 1 v Antwerpen te Houston Ank Wlnsemius 29 v Genua n Tanger Anne S p SO Bninabutel n Venlo Antarctica 30 te Groningen Antates 26 v Wismar te Goole Antje 28 V Shoreham n Grangemouth Antonle Karel 30 v Harlingen naar Norrkopin « Appineedyk 30 120 m WNW Key West n New Orleans Arbon 2 vm te Shoreham verwacht Areas 1,50 m N Oran n Algieri Archimedes 30 v Buenaventura n Balboa Ardito 30 v Ipswich te Harlingen Ares 30 op 720 m W Scllly Argos 1 V Amsterdam n Hamburs Argus p 30 Kiel n Upsala Arkeldyk v Antw te Rotterdam Arnedyk 1 v Havre n Antwerpen Arnoudspolder verm 2 v Oporto n Antwerpen Artpmis '' O v Mackenzie n Curacao Aspera 30 v Dublin te Waterford Atlantic 1 te Amsterdam verwacht Atlantlde 28 te Towey Atlas 30 v Lissabon n Cadiz Aurora 29 te Felixstowe RaHlchoFR 27 tp Oulu Banka 29 v Wismar te Runcorn Barcarola 2 te Gent verwacht BatdVier 1 30 te Rotterdam Batavier 3 30 te Casablanca Batjan 30 v Lissabon n Havre Batu 1 te Baiboa verwacht « awean 30 op 320 m O Mogadiscio Beekbergen 30 te Sllloth « ennekom 30 op 460 m ZZW Azoren Berkhout 1 v Kemi te AmsterdamBernhard John p 1 K St VincentBernlsse verm 4 v Termml n Tanger Beta 29 v Stettin n WisbechBetty Jean 1 te Londen verwacbtBevesier 29 v Rott te BostonBeyerland 30 te HarlingenBierum p 30 East Goodwin n Kopen hagenBinnenhaven 1 te KenltraBlscaya 1 v Par te RotterdamBoezemsingel I te BordeauxBoissevain 30 v Kaapstad n Klo Ja neiro Borneo 30 v Philadelphia te New YoneBreda 1 v Hambiu-g te Antwerpen Calamares 30 op 490 m ZO Bermuda Calvijn 28 v Hamina te Harlingen Camphuyg p 30 Sabang n Basrah Capplla p 30 Sandhammern n Helsinki Caprl 1 te Kristinehamn verwacht Capricornus 28 te Huil Carasso p I Monrovia n Dakar Carnlssesingel 1 v Randers naar d « Middellandse Zee Cartago 1 v Golfito te Baltimore Casamance 30 60 m ZZW Finlsterre Casana 29 v Rouaan te Ipswich Castor p 30 de Casauets n TunI » Catharlna W 20 te Strood Cawi 30 v Gent te Antwerpen Ceres p 30 Landsend n Aruba rhlron 30 v Madeira te Paramaiibo Citadel 29 v Stettin t « Londen Coccinelle 2 te Casablanca verwaehï Colytto 30 op 330 m Z Kaap Race Con Brio 30 v Kragero te Rotterdam Contact 29 v Bergen te Zwolle Cornelia B 2 p 30 Kaap Vlllano Cornelis 1 v Antw te Vlissingen Corn Broere 3 te Malmo verwacht Corrie Broere 1 te BilÜngham verW Corsica Amst Fakse p 30 Kiel naje Böhmer 1 te Rotterdiun ven » Daniel p 30 Oporto n Casablanca Delf borg 30 te IJmuiden Delft 30 op 130 m W Azoren Denzo 29 te Middlesbro Deo Duce 29 v Aberdeen te BeUatt Deo Gratias 30 te Londen Dicky 1 te Delfzijl verwacht Dido 1 v Rotterdam n Havre Diligentia I te Ventsplls Dlntelborg 1 v Domsjo te Utrecht Domburgh 1 V Rott n Casablanca Donata 29 v Koping n Kasko Dongedyk p 30 Start Point n Londen Doris 30 OP 500 m WZW Madeira Draco 30 v Alicante n Amsterdam Draka 30 V Londen te Newcastle Drie Gebroeders p 1 Kiel n Skutskar Duivcland 1 v Amst n Immingiïaro Duurt p 30 Texel n Londen Eagie 30 v Londen te Antwerpen Echo 30 op 150 m ZW Finisterre E'-nhoom p 30 Gibraltar n Rotterdam Elïa 1 V Helsingborg te Rouaan FIsa 30 V Zaandam n Delfzijl Gmbla p 30 Bornholm n Amsterdam Kns 30 V Rhodos te Izmir Erebuf 28 te Portsmouth Esma B 29 V Londen n Hamburg Eyo S Antw.-Wicklow p 20 Dovet Erasmussingel 1 v Hott n KLngi Lynn Farel 29 t Antwerpen te Stockholm | Fen 29 v Antw te Felixstowe Fiducia 30 v tionden te Amsterdam Fldncla 2 1 te Maassluis verwacht Five p 30 Brunsb n Ipswicta FivelRtad 1 V Rott n Valencia Flevoland 1 te Kings Lynn Flores 3 te Rotterdam verwacht Gaasterdyk 28 T Houston B New Orleans Gaasterkerk 30 te Port Swettenham Oanst^rland 30 v Las Falmas n Recife Osleans Gabonkust p 30 K Blanco n Bordeaux Gaselle 30 v Rott te Colchester Geertje Buisman P 1 Gibraltar 6 te Antwerpen verwacht __ Gecrtruld Margaretha p 90 Kiel Geestdiep 1 v Maassluis n Boston Geeitdljk 1 te Maassluis verwacht r.eetitland 30 op 270 m N Azoren Gefie 1 V Kouaan te Stockholm Gemma 30 130 m Z Santos Qoeree 20 v Finland te Southend Goote 1 V Liverpool n Antwerpen Gouweborg 28 v Finland op de Tyne Gramsbergen 2 te Umulden verwacht Graveland P 30 Kaap Verdische ell Gre 28 V Huil n Parijs Groote Beer 1 180 m NW K Farewell Grootekerk 80 op 330 m W Mlnlkoy Hada t 1 t « Preston verwat^t Harlingen Par Gefle p 1 Kiel Hebe Nobel 30 te Rotterdam Hecuba 30 op 1000 m ONO Bahama Heelsum 30 op 162 m ZZW Freetown Hecmraadsingel 2 te Boucau verwach ' Heemskerk 30 op 80 m ZW Kreta Helemar H 2 te Rotterdam verwacht Helena p 30 Start Point n Antwerper Helicon 1 v Hamburg te Antwerpen Helios p 30 Oland n Marans Helvetia 2 v Poole te Rott verwacht Helvetia S 28 v Guernsey n Newhaven Hendrik B 90 v Stockholm n t Hendrik Holwerda p 1 Kiel n Gefle Henny T 29 te Munksund Henriette B 1 v Amst te Umulden Hpt » 30 op 160 m N Azoren Herta p 1 Kiel n Farosund Hesfia 30 op 22S m O Bermuda Hilversum 30 te Brownsville Holland H 90 te Temeuzen Hollands Diep 30 280 m WZW Azoren Holland Duin 30 300 m N Santo Do - mingo Hontestroom 30 to Amsterdam Hoogkerk 1 v Suez te Aden Hunzestroom 30 V Amst n Londen Hnybergen 1 v Venermeer n Rott Iberla 1 v Monfalcone te Durazzo Idanel 29 V Antwerpen te Felixs^owf Imke 30 v Benghazi n Tripoli Ipswich Progress 1 te Rotterdam Irene S p 1 Smith Knoll n Danzig tsis 30 op 130 m NO Bonaire Ivoorkust 30 op too m NW Lissabon Isis V 29 V Brugge te Londen tzalco 30 op 180 m WZW Belize Jagersfontetn 1 te Antwerpen Jan p 30 Brunsbuttel n Xx>nden Jan Hennaa p 30 Kaap VlUano Jan Kteamer 30 t « Yarmouth Jannie 28 te Kopenhagen Janny 29 v Dundalk te Londeo Java ] V Dammam te Koweit Jenjo p 30 Sandhammern n Upsala Johan van Oldenbarnevelt 30 560 m ZO Diego Garcia Johanna B 29 v Koplng n Deventer John M 1 V Immingham te DeUzUl Jobnny 1 v Rott te Amsterdam Jon an 1 te Bremen verwacht Joseph Frerlng 30 270 m ZZW f • as Palmaa Juno p 30 Cuxhaven n Bridgewater Jurjen de Vries p 30 Kiel n Gefle Kaap Falga 1 v Rundvik te Amst Karakorum 30 v Tacoma te Nanaimo Kastanjesingel 1 te Bordeaux verw Katwük 30 930 m ZW Umnak eil Kenitra 28 te Guayaquil Kerkedyk 30 op 500 m NW A2xn-en Keyser 30 te Avonmouth Kindeidyk 2 te Miami verwacht Kloosterdyk 30 op 620 m W Azoren Kon Juliana 30 te Hamburg Konny M 1 te Inuningham Kontifcl 1 V Rott te Amsterdam Kreeft 30 v Rotterdam te Vigo Kreon 30 op 450 m ZW Azoren Laga 30 V Monfalcone n Sousse Langkoeas 1 v Port Said te Genua Laura p 30 Kaap de Sines n Houaan Lea 2d V Teignmouth te Bandera Leemans p 1 Gibraltar n Genua Leliegracht p 30 Gotland n Amst Leiykerk 30 v Bremen te Hamburg Lemsterkerfc 30 op 120 m O Syracuse Leonard T 29 te Sornaes Leonidas 1 te Salonlki verwaiAt Leopoldskerk 1 v Port -^ ald te Ryeka Leto 30 op 330 m ZO Kaap Race Leavehavea 1 v Gothenburg n Rott Liberiakust 30 v Rott te Amsterdam Libertas 1 v Ventspils te Rotterdam Liberty 30 v Antwerpen n Pool * Lien p 30 Brunsb n Varberg Lizard 29 v Hirsthals n Kalmar Lombok 30 v Seattle te Vancouver Loosdrccht 1 v Aden te Cochin Louise 30 V Lidkoping te Karlstad Ludo 30 V Londen n Rostock Lydia H 30 te Torbay schuilen Lijnbaan 27 v Las Palmas n 7 Maas Lioyd 30 900 m W Azoren Maashaven p 30 K Frlo n B Aires Maaskade 1 v Bilbao n Leixoes Maasym N ] v Glasgow te Rotterdam Madjoe 1 V Guernsey te Rotterdam Malta 2 v Rouaan te Caen verwacht Manta 30 v Antwerpen te Esbjerg Marathon 1 v Rott n Esbjerg Marcella p 1 Kiel n Stralsund Marco Polo 29 te Yxpila Marconi 30 v Lapaluoto n Mare Aitum 3 te Casablanca vezw Margriet L 28 v RathmuUen te HaylP Maria W p 30 Nordemey n Poole Marian H 2 te Arklow verwacht Marian Maria 30 420 m O Sombrero Mariekerfc p 30 Lissabon n Genua Marlscal Lopez 1 te Antwerpen Markelo 3 te EUlesmere Port verw Marne Lloyd 30 980 m O Bermuda Martini 30 v Sarpsborg n T Mathilda p 30 Vlieland n Cadiz Hedon 1 v Curacao te La Guaira Meerkerk 30 v Genua te Casablanca Megree N 1 v Guernsey te Antw Merak Par Hamina p 30 Kiel Merweborg 29 v Turku n 7 Merwehaven 30 v Saffj n Dulnkerhon Meteoor 28 v Stettin te Goole Michel Swenden 1 te Vlissingen Minerva 2 28 Op de Tyne Mirfak N 30 te Casablanca Mississippi Lloyd 30 950 m WZW ^ Ikln Modjokerto p 3D Ceylon MoerdUk 27 v La Nouvelle n Genua Hontferland 30 op 170 n - NO Bahja Mount Everest 28 te Grimsby Muiderkerk 30 v Marseille te Genu Musketier 28 v Whltstable n Immln «- ham Mylady 28 T Middlesbro te Montreaj * Mynias 30 V Lissabon n Rotterdam Myra 29 v Bayonne te Garston Nanny 20 v Partington n 7 Nanusa 30 nog op rede Monrovia Narwal 28 V TVboron te Huil Neder-Ebro 30 te Hongkong Nero p 30 K St Vincent n Antw Nieuwe Waterweg 1 te Umulden Nike 28 V Kings Lynn n Middlesbro Nomadisch 1 te Wasa verwacht Noordkaap p 1 Nordemey n Odense Noordster 30 V Kopenhagen n Skoghall Noordwyk 30 op 100 m ZW Ouessant NUenburgh 1 v Rott n Chatham Nnshaba 30 290 m N Turks eiland Olivier T Noort 20 t « Liverpool « mmenkerk 30 v Hamburg n Bremer - haven Oosterbnrgh 1 te Rotterdam Oranje 30 500 m NO Galapagos ell Oranje P 29 v Rofct te Londen Oranjefonteln l te East London Osiris 1 nm te Paramaribo verw Ossendrccht 30 330 m W Landsend Ouwerkerk 30 600 m WZW Cocos eil Overysel 30 400 m OZO St Helena Palamedes 30 ten anker TocopiUa Pamir 29 v Oulu te Norwich Partlienon 30 op 80 m W Ouessant Pegasns 1 v Antw te Vlissingen Pergo p 30 HoUenau n Amsterdam Peter 1 v Barry te Rotterdam Pirola p 30 Sandhammern n Amst Planclus p 30 Ameland n Waterford Polaris 29 v Leith te Middlesbro Poseidon 30 v Bermuda n Barbados Prins der Nederlanden 1 te La Guaira Prins Fred Hendrik 30 te Three Ri vers Prins Joh W Friso 1 te Livomo Prins W v Oranje 30 te Quebec Prins Willem 3 1 te Carthagena Prins Willem 3 30 te Montreal Prins Wlïlem 6 30 te Montreal Pygmalion 30 v SMito Domingo naaj * San Juan Randfontein 30 650 m ZZO Monrovia Rapid Londen-Rouaan p 28 Dover Realta p30 Sandettle n Kopenhagen Reggeborg sO bij Wight schuilen Regina 29 v Stettin n f BeguIuB 30 te Teignmouth Reliable 1 om 18 u te Rott - verw Bembrandt p 30 Rhodos n Marseille Bene 30 v Kings Lynn te Umulden Kepeto Antw.-Kolding p 30 Kiel Result p 30 Ijizard n Guernsey Ridderkerk 1 v Port Said te Antw Rini 29 v Londen n Delfzijl lEiouw 30 op 150 m O Malaga Roelof Holwerda p 30 Dovor n Goltacn - burg Roepat p 30 Djeddah n Suez Itoggeveen 1 v P Harcourt te Lagos Rose p 30 Start Point n Rotteidam Rotte 30 te Lorenzo Marques ïtotti 30 V Havre n Cristobal Rozenburgh 1 te Delfzijl Rijsbergen 30 v Gothenburg n Rouaan Saba 30 op Vlierede schuilen Salonm 1 v Ziquinchor te Kaolack Samarinda 29 op 700 m N Honolulu Sandenburgh p 1 Hanstholm n Ruti Saranean 30 op 100 m NO K Hatteras Saturnus 28 v Liverpool n Dundalk Schelde Lloyd p 30 Ouessant Scheldehorg 30 te Fur Schledyk 29 v New York n Boston Schlnkelsfroom 1 te Amsterdam Senpsralkust p 1 Finisterre Senior p 30 Kiel n Oscarshamn s s»rooskerk ^ 0 v Alexandrië te Genua Setas p 30 Brunsb n Randws Sheratan 4 te Bordeaux verwadit Simonskerk 28 v Yokohama te Kobe SInon 30 op 190 m W Ouessant Slrius S 1 te Wemeldinge Sirrah 30 op 540 m NNO Haiti SkadI p 30 Ouessant n Ceuta ^ ^ Socrates 30 v Curacao n Cristobal Sopstdyk 1 v Norfolk te New York Solent 29 v Rotterdam te Londen Rommelsdyk 30 on 900 m W Landsend Sonja D 30 te Helsingborg Spaameborg 29 v Norrkoping n Spes p 30 Brunsb n Umulden Spes Major p 1 Kiel n Svendborg Spica 29 v Kotka n Plymouth Spolesto 30 V Rotterdam n Dublin Sporonla l v Riga te Amsterdam St Walburg 29 v Partington n » Stad Alkmaar p 30 Lissabon Stad Gouda 30 150 m N Lissabon Stad Maassluis 30 175 m ZW Ouessant Stad Maastricht 30 615 m ZW Dakar Stad Rottprdam 1 v Rott n Catania Start Point 30 te Wormerveer Statendam 1 v New York n Pto Rico Steenkerk p 30 Finisterre n Rott Stecnwyk 30 on 390 m WNW Fastnet Stella Marls 30 te Skoghall Stentor 30 v A'pxandrie te T^eyrouth Stephanie 1 v Bayonne te Barry Steven n 30 K Mntapnn n Bremen Straat Banka 38 te Singapore Straat Cumberland 29 v Fremantle n Mauritius Straat Madura 1 te Beira Straat Mozambique 29 te Kobe Straat Rio 30 490 m NO Tristah da Cunha Straat van Dlemen 30 400 m ONO Diego Carcia Strabo o 1 Alicante n Malaga Strype 5 te Sete verwacht Subra 28 te Philadelphia Sumatra 30 v New Orleans te Houston Superior Trader 1 te Schevenlngen Surte 1 te Numansdorp verwacht Swift p 1 Kiel n Kopenliagen Tacana 1 te Poerto Barrios Tagrl 29 v Mantyluoto n Sneek Tamo 30 op 750 m ZW Bombay Tara 30 op 130 m NO St Vincent KV Tarzan ZR v Huil te Goole Tegelberg 30 v Rio Janeiro n Kaapstad Temar 30 v Antw te Vlissingen Tempo D 30 v Hamburg n Groningen Texel 30 v Tagabuli te Hang Tiiiy 30 v Karskar te Kotka Tjibodas 20 te Zanzibar Tjikampek 29 v Nagoya te Kobe Tjimanuk 4 te Hollandia verwacht Tjimenteng 30 320 m ZW Diego Garda Tjtpanas 29 V Kobe n Nagoya Tjitarum 30 360 m NO eil Amsterdam Tjoba 30 V Antw te Vlissingen Trim 30 V Calais n Truui Londen - p 29 Dover Tuko 30 te Cuxhaven schuilen Ubbergen p 1 Bornholm n Amst Uranus 28 v Londen te Genua Urkersingel 30 in de Dulns schuilöi Ursa Minor 1 te Harlingen verwacht Valbella 28 v Belfast te Swansea Van Cioon p 30 TownsvlUe Van der Hagen 28 te Yokohama Van Linschoten 30 600 m ZW Ceylon Vanda 29 v Boston te Scarl>oro Vechtborg p 1 Kiel n Bohus Vedette 29 v Hull te Felixstowe Vermeersingel 1 te La Pallice veevr Viod 29 V Westervik n Koplng Vllst 30 op 440 m NW Havana Vryburgh 4 om 12 u te Rott verwacht Wartena p 1 Kiel n Helsinki Waverstroom 30 te Amsterdam Wedlooper p 30 Texel n Helslnltl Westerstngel verm 1 v Sllgo n 7 Westropa 28 v Dakar te Kaolack Westzaan 1 MO m ZW Azoren Wickenbureh 30 te Glasgow Wilca p 30 Kiel n Svendborg Willem Cornelis p 30 Hanstholm b Porsgnmn Willem Buys 30 200 m WZW Pltcalm eU Willi Böhmer p 1 de Smalls n Tel Aviv Witmarsum 30 om 910 m ONO Bermuda Wolanda 30 te Teignmouth Ysselborg 29 te Halmstad Zaanborg 29 V Kasko te Londen Zaankerk 30 V Havre te Marseille Zanzibar 30 v Londen te Antw Zeehond 29 V Londen te DelfzUl Zeeland 1 v Djeddah te Bombay Zevenbergen p 1 Ouessant n Havre Zuiderkruis 1 v Durban te Fremantle Zus 1 v Swansea te Rotterdam Zwyndrecht 30 op 800 m ZO K Race Tankvaart Abida 30 op 70 m N Las Palmas Acila 1 V Rott n Thameshaven-Ham - burg-Sundsvall-Omskoldsvik-Lulea Acmaea 1 te Turku verwaciit daarna Bonny Atys 30 v Ix)r Marques n Abadan Bussum p 30 Finisterre n Havre Caltex DeUt p 30 Little Quoin Caitex Eindhoven p 30 Finlsterr » Calf«x Madrid p 30 Finisterre Caltex Naples 30 125 m O Massawah Caltex Pemis 30 75 m ZW Kreta Caltex Rotterdam 30 137 m W Little Quoin Caltex Utrecht 30 236 ril ONO Beira Camltla 30 op 445 m O St Helena Cradle of Liberty 30 440 m NNO Be - lem Crania verm 30 v Barton n Curacao Esso Amsterdam 1 te Marsa el Brega Esso Nederland 29 v Malmo n St Kitts v.o Esso Rotterdam 30 300 m WNW Fi - nisterre Fina Nederland 29 T Fort Said n Landsend Forest Town p 30 Khorya Morya ell Kaap Hoorn ^ te Curacao Kalydon 30 v Genua n Port Bala Katelysia 30 op 300 m NO Azoren Kelletia 30 v Rott te Bergen Kenia 30 op 480 m OZO Amazone Kermla 29 v Dundee n Curacao Khasiella verm 2 v Hamble n Stanlow Kopionella 30 op 800 m ZW Azoren Korenla 30 op UO m ZW Bermuda Korovina 30 v Moji te Mlrl Kosicia 30 OP lOOO m NO Guadeloupe 3 te P Cardon verwacht daarna North Weymouth Krebsla p 30 de Buriings n Rott Kryptos 30 op 130 m NO Guadeloupe Mltra 30 op 55 m N Azoren Mohamed Reza Shah 3 te Port Said verwacht Mydrecht 29 V Fao te KawasaW Naess Commander p 30 Finisterre Naess Lion p 30 Ouessant n Antw Naess Tiger 30 te Suez ^ Ondina p 1 Ras al Hadd 7 te Suez verwacht Pendrecht 30 op 340 m NNO Cayenne Phllidora p 30 Malta n Rotterdam Phiiippia p 30 Masirah n Suez Reza Shah the Great p 30 Aden Schelpwyk 30 80 m N eii Juist Scherpendvecht 30 60 m Z Napels Senegal 1 op 90 m ZW Teneriffe Statue of Liberty 30 te Suez Tahama 30 op 230 m NO Singapore Tamara p 30 Sorong n Kobe Vasum 30 v Curacao te P Cardon Viana 30 te Mamnnal daarna Curacao verm Shellhaven Videna 30 v Mena n Portland M Vivlpara 30 120 m NW Alexandrië Vlieland 30 op 250 m NNW Fortaleza W Alton Jones p 30 Muscat Westertoren 30 te Skelleftehamn Woensdrecht 30 v Sete n Banias Zafra 1 op 100 m W Rhodos n Rott Zaria p 30 Ras Fartak n Mena Zeesleepvaart Cycloop met „ Starline Enterprise " en Starline Trader " 30 400 m W Sa bang Poolzee met baggermolen en bak 29 V Gibraltar n Brest Tasman Zee 1 te Hoek van Holland Zeeland met tanker 2 te Bilbao verw 11 ibM ¦ ' ¦ fell " ¦ p 
DE KOMENDE FEESTDAGEN DUBBEL FEESmUK MET TELEVISIE opproej ifiiftc huiskamer December is de gezelligste maand van het jaar Een maand die dit jaar bovendien heel wat vrije dagen telt Dagen met lange avonden tijdens welke u met uw hele gezin genoeglijk bij elkaar zit Dan ja juist dan zou het fijn zijn om televisie te hebben Voor de ouderen voor de jongeren Welnu in samenwerking met een groot aantal televisie-handelaren stelt Philips u daartoe in de gelegenheid ™ iw Om mèt elkaar en op uwr gemak kennis te maken met de vele ple zierige en interessante TV pro-gramma's die er juist in de komen de dagen zoveel zullen zijn Denk eens aan de Kerst denk eens aan Oud en Nieuw Een beperkt aantal Philips televisie-apparaten verdeeld over de televisie-handel in alle plaatsen van Nederland is ter beschikking gesteld om in de maand december op proef te - worden ge plaatst Geheel gratis en vrijblijvend Die kans om met de feestdagen tele visie in huis te hebben neemtu natuurlijk waar Maar doe het dan onmiddellijk want er zullen zeer veel aanvragen binnenkomen Bovendien kost ook het op proef plaatsen van een televisie toestel tijd en moeite Wij vragen u reeds nu begrip hiervoor Hoe moet u aanvragen Heel gemak kelijk XT vult bijgaande coupon volledig in en verzendt deze heden nog aan PHILIPS NEDERLAND n.v te Eindhoven Deze advertentie wordt slechts éénmaal geplaatst PHILIPS TELEVISIE coupon invullen en opzenden aan PHILIPS NEDERLAND n.v te Eindhoven Ik wens geheel vrijblijvend in aanmerking te komen voor op proef-plaatsing van een Philips televisie apparaat in december Naam - Straat t » Woonplaats «__ Naam en adres van mijn handelaar ' gezellig middelpunt technisch hoogtepunt I I i Coupons ingevuld door minderjarigen zijn niet geldig laHM.W«M * IMM MM « « M WW M « «« « W M » NM M » •• M _ * M ^ «¦•¦ Mi « ¦ ¦ 

Kranten

Ga naar