Utrechts Nieuwsblad woensdag 1 november 1961

20 pagina's OPLAGE 57.000 UTREGHTSCH NIEUWSBLAD r.h Joh de Lief(?e N.V Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R INieuwenhuis WOENSDAG 1 NOVEMBER 1961 69e JAARGANG No 156 Hoofdredacteur mr J W Niessink Telefoon 16431 * — Giro 154949 Ab.prijzen f 7.55 p kw 59 c p w Demonstraties op herdenkingsdag Vele doden bij gevechten in Algerije Bij gevechten met Franse veiÜgiieidstroepen zijn van morgen in Algerije enkele tientallen Algerijnen gedood Er zouden meer dan tachtig gewonden zijn In Algiers zijn in verband met de vandaag verwachte demonstra ties 30.0b0 man troepen en veiligheidspolitie samen getrokken De demonstraties die volgens de Algerijnse opstandelingen regering \ reedzaam moeten verlopen en dié gericht zijn op de eis voor d recte onderhandelingen met Frankrijk over de onaf hankelijldi eid van Algerije zijn vanmorgen op de zevende dag van de Algerqnse opstand in Algiers begojmen Spanning tussen V.N en Katanga Denk aan de zebra RIJDEND VERKEER REAGEERT POSITIEF Voetgangersregeling gunstig ontvangen Van een onzer redacteuren De nieuwe voetgangersregeling is de eerste dag door het publiek gunstig ontvangen Vooral het rijdend verkeer heeft op een verheu gende wijze positief op de nieuwe bepaling gereageerd Minder tevreden toonden de politie-autoriteiten in de vier grote steden van het land zich over de voetgangers De enige algemene klacht is dat de voet gangers zich niet altqd even stipt houden aan de verkeerslichten Na overleg met personeel en klanten Haagse bakker voert rij e donderdag in Gesluierde vrouwen riepen in Algiers vari de daken van hun hui zen leuzen Inaar de demonstranten Op het Frainse verbod van samen scholingen jvan meer dan drie per sonen werd geen acht geslagen In de door Algerijnen bewoonde wij ken begonnen demonstranten ge tooid met groene en witte opstan delingenvl?ggen zich te verzame len Tanks ei gehelmde gendarmes sloten al e toegangswegen van de Alger jnse wijk Belcourt af Het oudi centrum van Algiers de Kashl a is woensdagochtend met prik jeldraadversperrlngen van het overige deel van de stad afg sloten Zeven van de ongeveei veertig doden zijn ge vallen ir Algiers Ook in ' onstaiitine in oostelijk ' Algerije t erden demonstraties ge houden Cfok hier was alle verkeer met de nohammedaansc wijken stilgelegd er werden sliaiegisciie punten dlpr tanks en parachutis tentroepei bewaakt Bij den mstraties in Oran liepen jonge mi sjes gekleed in groene rok en f itte blouse de kleuren der opsta delingenbeweging voor op terwj jongemannen de orde bewaardd en opdracht gaven dat de stoet i iet te dicht in de buurt der polil afzetting mocht komen Soldaten n politie lieten de jeug dige betij ers die groepen van 100 tot 200 li dden gevormd ongehin derd lope i ook toen ze leuzeji rie pen als „ ang leve Algerije " „ Al gerije isJlgerijns " en „ bevrijd Ben Bella " f Bomnin De aftélopen nacht zijn in Oran een reci ^ aantal van 2S plastiek bommeij ontploft het geliefde strijdmipel van de O.A.S de or ganisattf van het geheime leger dat ziel iel en gewelddadig verzet tegen I ^ Gaulles Algerünse poli tiek ^ Regeiiflgswoordvoerders hebben meege(È|ld dat in Medea een stadje é 50 km van Algiers om vangrijk relletjes waren ontstaan nadat i'liur van de moslims door Franse ïiilitsi'^sn was beantwoord In M'afe viel een groep moslims een Fr#se patrouille aan en werd door ^ Rreervuur verdreven Daar bij wffien elf moslims gedood en vijftieifeewond In cejAlgierse wijk Dar-El Kef werdai drie moslims gedood In het hal gelachtige deel van de stad in hei listrict Climat de France vond I ' n korte maar bloedige bot sing jl lats waarbij één moslim NtiN-bom De re itronenbom een wapen dat ved weg heeft van een dodende stri I zal bij een eventuele her val ng van de Amerikaanse keS proeven het eerste doel zijn „ Ve lig kan verondersteld • wor det dat wij zeer weldra een neu tM enbom zullen beproeven " aü IS zou *- een ambtenaar uit VA ihington tegen de New York Ds y News verklaard hebben De eutronenbom doodt zonder vet üetiging De dodelijke neu trd en kunnen door betonmuren va 1 meter dik dringen De be vé ingen van gehele steden 201 en uitgeroeid kunnen wor de zonder dat de steden zelf ve voest zouden worden Advertentie OEMENZEEP PUSON 2 STUKS 1.95-3 ST 2.50 gedood werd en een onbekend aantal verwondingen opliep Aan het eind van de ochtend heeft een groep rondtrekkende Al gerijnen in het gebied van Tiaret ten zuiden van Oran twaalf Euro pese boerderijen in brand gesto ken Omtrent doden of gewonden onder de Europese bewoners is nog niets bekend Oproep 2 minuten stilte als protest tegen superbom Het bestuur van de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigende centrale werkgeversorganisaties en de werknemersvakcentralen en de besturen van de K.V.P de P.v.d.A de V.V.D de A.R.P de C.H.U de S.G.P en de PSP roepen het Nffdürlaiifise volk op uiting te ge > en aan üe gevoelens van diepe bezorgdheid én verontwaardiging over de uitzonderlijk grote kernex plosies die in de afgelopen dagen door de Sovjet-Unie zijn veroor zaakt De besturen roepen na overleg hierover met de regering alle Ne derlanders op om op donderdag 2 november a.s ' s middags te e e n uur twee minuten stilte in acht te willen nemen als een uiting van zwijgend protest tegen deze betreu renswaardige en door de Verenigde Naties veroordeelde daden Voor en na deze minuten zullen klokken lui den N.S legt treinen stil Naar wü vernemen heeft de directie van de Nederlandse Spoorwegen be sloten gevolg te geven aan deze op roep door morgenmiddag het bedrijf van 13.00 uur tot twee minuten over één stil te leggen Ook de treinen zullen tijdens deze 2 minuten stil staan Koningin en prinses Marijke in Engeland Koningin Juliana en prinses Ma rijke zijn hedenochtend voor een particulier bezoek van Soesterberg naar Londen vertrokken Zij zullen daar logeren bij de nicht van de Koningin prinses Alice countess of Athlone V Zaterdag 4 november zullen de Koningin en prinses Marijke op Soestdijk terugkeren zo deelt de rijksvoorlichtingsdienst mee Van onze Haagse redactie Donderdag aanstaande en donder dag 9 november zullen de tien fi lialen van baldcerij Steenbeek om vattende 90 man personeel een vrije dag krijgen Dat was het be langrijkste nieuws dat de directeur van dit middelgrote Haagse bedrflf dinsdag tijdens een persconferen tie meedeelde Sinds de vrije maandag geheel van de baan was heeft de heer Steenbeek naar een oplossing ge zocht waarmee zowel zijn klan ten als het personeel akkoord konden gaan HU heeft die niet gevonden in een uitbetaling van de resterende vrije dagen zoals de grote bedrij ven hebben gedaan Na overleg met de ondernemingsraad in zijn bedrijf en ook met zijn klanten kwam hü tot de conclusie dat een vrije donderdag — een voorstel dat indertijd door de katholieke bond van bakkergezellen werd afgewezen d e oplossing betekende Medewerking Zowel het personeel als de cliën ten he^bben alle medewerking toege zegd en de Haagse bakkerij com - Maar al te vaak zag men vandaag nog voetgangers door een rood stoplicht lopen Weliswaar over een VOP zebra maar de voet ganger moet bedenken dat — ook al zijn er zebra's — hij zij evenals het overige verkeer bij aanwezigheid van verkeerslichten de geldende bepalingen behoort op te volgen Uiteraard kan men na één dag nog geen juist oordeel vellen te STALINS LIJK UIT MAUSOLEUM Nadat het Bode Plein in Moskou gedurende de gehele nacht van dins dag op woensdag door militairen was afgezet in verband met de verwij dering van het lijk van de postuum idt de gratie gevallen vroegere Rus sische leider Stalin uit het mauso leum is het plein woensdagochtend weer opengesteld voor het publiek De afzetting hield ook verband met exercities voor een défilé op 7 november ter gelegenheid van de herdenking van de oktoberrevolutie Men heeft in de afgelopen nacht te vens de naam van Stalin van het mausoleum verwijderd Het lichaam van Stalin is achter het mausoleum voor de muur van het Kremlin be graven naast de laatste rustplaat sen van vier andere bekende Rus sen Deze vijf zijn Zjdanov door Sta lin eens als zijn opvolger aangewe zen Frunze minister van defensie onder Stalin in 1925 Sverdlof één der intiemste medewerkers van Le nin Felix Dzerzjinsky stichter van de Russische geheime politie Het graf van de dictator " is reeds met zoden bedekt Op het graf even als op de andere graven liggen twee platen zwart marmer De in scriptie luidt „ J W Staiin - 1879 1953 " missie evenals de drie werknemers bonden wachten in spanning af op welke wöze dit experiment zal ver lopen De heer Steenbeek zelf is ervan overtuigd dat het zal slagen hoe wel hij voorziet dat de donderdag sluiting voor de zgn loopwinkels die geen vaste klanten hebben een strop zal betekenen Dit verlies wil hij graag dragen omdat Iiij ver wacht dat de bezorgers op woens dag een dubbele omzet zullen be reiken Voor de werknemers van de heer Steenbeek zal de vrije donderdag slechts één uur arbeid meer kos ten In plaats van om vijf uur zul len zü om vier uur moeten begin nen Advertentie Zwitserse I merkhorloges Michel Leloup I LANGE JANSSTRAAT 1 meer daar deze eerste dag door schoolvakanties en Allerheiligen niet die drukte op de weg heeft gegeven als normaal dagelijks gebeurt Zowel in Amsterdam en Den Haag waar men de gehele dag met geluidswagens en posten bij de zebra's het pabiipk zoveel mo gelijk aanwijzingen gaf als wel in Rotterdam en Utrecht kwam men tot dezelfde conclusie rij dend verkeer dat de voetgangers met zekere egards behandelt en voetgangers die nog een weinig onwennig tegenover de nieuwe regeling staan Nu eens dankbaar voor de geboden kans tot oversteken dan weer aarzelend en niet begrijpend soms ook brutaal het nieuwe voorrecht nemend heeft de voet ganger meer dan het rijdend verkeer blijk gegeven nog meer aan de nieuwe bepalingen te moeten wennen Het beslag is klaar gemaakt en het staat nu in de oven Na verloop van enige tijd zal men dienen te kijken wat voor een baksel er uitkomt Over het algemeen blijkt dat er van tevoren een goede propaganda is gevoerd en dat over het geheel genomen het publiek niet onvoorbereid voor de nieuwe regeling is komen te staan MINISTER HANDELT PRUZENBESLUIT VOOR IMPORTGOEOEREN De minister van economische za ken heeft een prijzenbeschikking voor ingevoerde verbruiksgoederen afge kondigd Krachtens deze beschikking ziJn de importeurs geobnden aan de geldmarges die zü het laatst in 1958 berekenden op de inkoopwaarde van geïmporteerde verbruiksgoederen De minister is tot deze maatregel overgegaan nadat uit onderzoekin gen is gebleken dat de verlagingen van de invoerrechten in het kader van het EEG-verdrag en de revalua tievoordelen door de importhandel in onvoldoende mate aan de afnemers als prijsverlagingen zün doorgege ven Hoewel de importeurs - en groot handelsorganisaties zich belangrijke inspanningen hebben getroost het prijsbeleid van '' e regering in acht te doen nemen heeft dit niet tot af doende resultaten geleid Daarbij heeft de omstandigheid ' n rol gespeeld dat de organisaties geen invloed hebben kunnen uit oefenen op de niet-georganiseerden in de importhandel Van deze beschikking zijn uitge zonderd de ingevoerde levensmidde len omdat hierover nog onvoldoen de gegevens beschikbaar zijn De minister heet het voornemen ook bij de op de importeur volgends handelsgroepen te laten onderzoe ken of de voordelen van invoer rechtenverlaging en revaluatie wor den doorgegeven Indien dit niet het geval mocht blijken zal hij zich genoodzaakt zien ook voor deze handelsgeledingen een prijzenbeschikking af te kondi gen Vlag en petitie West'Papoea aangeboden Een uit acht personen bestaande delegatie van de Nieuw-Guiinea-Raad onder leiding van de heer Kaisiepo heeft gisteren namens de raad aan gouverneur Platteel de petitie en de nationale vlag aangeboden waaraan de raad een dag tevoren zijn goed keuring had gehecht De aanbieding die grote belangstelling trok van pers en televisie geschiedde in het recep tiepaviljoen van de ambtswoning van de gouverneur Alle te Hollandia wo nende raadsleden woonden de plech tigheid bij Gouverneur Platteel zeide in een toespraak alles in het werk te zullen stellen om het antwoord van het gou vernement nog tijdens de bijzondere zitting van de Nieuw-Guinea-Raad te geven Veri'olgens ontplooiden vier dele gatieleden de nationale vlag die 225 bij 3.37,5 cm groot is In de linker bovenhoek waren lisrinneiingsw oor den geborduurd Een koor van veer tig verplegers en verpleegsters van het centrale ziekenhuis van Hollandia bracht vervolgens het „ Ahi tana'hkoe Papoea " ten gehore De aanvangswerkzaamheden voor de aanleg van de U-tunnel in Amster dam zijn thans in volle gang Deze uit de lucht genomen foto geeft een prachtige kijk op het tracé van de tunnel wanneer hij straks voltooid zal ' zijn Als men voor het Centraal Slation staat met de rug naar de stad heeft men het toekomstige tunnel tracé aan de rechterhand De stippel lijnen van het tracé op de foto lopen van de Piet Heinkade aan deze kant naar de Valkenweg aan de overkant van het IJ Op de achtergrond onder scheidt men het verloop van de Meeuwenlaan en vóór de huizen van de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord De spoorlijn op de foto voert links naar het Centraal Station Rechts op de voorgrond zijn de kantoren van de Hollandse Stoomboot Maatschappij met loods en een gemeerde koop vaarder te zien en voorts een deel uare de Oostelijke Handelskade Te genover het gebouw van Hollandia Kattenburg onderscheidt men ' t Wil heïmina-dok van de Amsterdamse Droogdok Maatschappij Luchtfoto Nat Fotopersbureau Stevens en Magielan De Verenigde Naties hebben dins dag bekendgemaakt dat zü straal jagers zullen gebruiken tegen Ka tangese vliegtuigen die in de af gelopen dagen delen van de Kongo lese provincie Kasai met bommen en boordwapens hebben bestookt De Kongolese legerleider generaal Moboetoe heeft melding gemaakt van luchtaanvallen op zijn troepen in Ditoe een belangrijk spoorweg centrum in Zuid-Kasai nabij de Ka tangese grens Vijf Zweedse straaljagers die in Loeloeaburg zijn gestationeerd pa trouilleren thans boven Kasai met de opdracht Katangese vliegtui gen die offensieve acties onderne men tot dalen te dwingen.en zo dit niet mocht gelukken neer te schie ten De V.N noemden de luchtaanval len een ernstige schending van het bestandsakkoord tussen de VN en Katanga De V.N.-vertegenwoordiger in Eli sabethstad O'Brien heeft inmiddels aan het hoofdkwartier der Verenig de Naties gevraagd in hoeverre de Verenigde Naties zich gebonden moeten achten aan de met Katan ga gesloten bestandsovereenkomst zulks in verband met wat hU noem de schendingen van de overeen komst door Katanga Naar aanleiding hiervan heeft O'Brien aan de Katangese minis ter van buitenlandse zaken Kimba een protestnota overhandigd De minister van buitenlandse za ken van Katanga Kimba heeft dinsdagavond op een persconferen tie verklaard dat 1500 man Gizen gatroepen uit Kivoe naar Katanga Reydon 8n De Jager in beroep De Nederlandse zeelieden E Rey don en L de Jager die vorige maand te Kief werden veroordeeld tot dertien jaar vrijheidsstraf zijn in beroep gegaan tegen de uit spraak van de militaire rechtbank te Kief Volgens éé;i van de Eu-ssische advocaten die de zeelieden hebben verdedigd zal het militaire hof van beroep hun zaak in de tweede helft van november in behandeling ne men De twee Nederlanders hebben zoals bekend tijdens de openbare zitting van de militaire rechtbank te Kief toegegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan spionage in dy Sovjet Unie ten gunste van de Nederlandse geheime dienst en de NATO Een woordvoerder van het mi nisterie van buitenlandse zaken in Den Haag heeft in antwoord op ' n vraag meegedeeld dat het ministe rie niet was ingelicht over ' t voor nemen van de twee Nederlanders in beroep te gaan Nederland heeft de Russische autoriteiten op 13 ok tober verzocht regelmatig contact te mogen houden met de twee Ne derlanders Van Russische zijde is nog niet op dit verzoek gereageerd Het beroep werd tien dagen na de uitspraak aangetekend door de ad vocaat Litowtsjenko Deze advocaat heeft naar AFP uit Moskou meldt mededeling over deze behandeling in tweede instantie verstrekt aan een Nederlandse journalist zijn vervoerd door vliegtuigen van de Kongolese luchtvaartmaatschap pti die door buitenlandse huurlin gen werden bestuurd Katangese dorpen aan de grens met Kasai zijn volgens Kimba onop houdelijk door Kongolese troepen aangevallen die huizen platbrand den het vee afslachtten en vrouwen en kinderen wegvoerden Tiendui zend gezinnen zijn geëvacueerd naar Kamina en Kapanga op 100 en 200 km ten zuiden van de grens aldus Kimba In geval van verhoging kaasprijzen Consumentenbond adviseert tot l(opersstal(ing Het Consumenten Contactorgaan de overkoepeling van de verschil lende organisaties die de belangen van de verbruikers behartigen heeft de minister van landbouw en visserij om een onderhoud ge vraagd in verband met berichten dat op korte termijn ten laste van de consumenten een produktie heffing op kaas zal worden gelegd Het vraagt nu aan de minister om een onderhoud voordat hierover een beslissing genomen wordt De situatie is thans zo dat in de eerste plaats het produktschap zuivel zal moeten komen met plan nen voor een produktieheffing Daaruit afgeleid zal de prijsverho ging bekend kunnen worden Het produktschap zuivel heeft zich echter nog steeds niet geuit zodat de minister zelf nog niet weet waar hij en de consumenten aan toe zul len zijn Er wordt wel gesproken over verhoging van de kaasprijs met tien cent per kilogram maar ook is een prijsverhoging van 20 cent per kilogram genoemd Naar wij vernemer zal het be stuur van het produktschap Zuivel morgenavond in een besloten ver gadering zich opnieuw beraden over de kwestie van de produktie heffing op kaas Eerst daarna is het mogelijk een beeld te krijgen van de verwachte prijsverhoging van de kaas in het binnenland De minister zal dan zonder twijfel ge delegeerden van het Consumenten Contactorgaan willen ontvangen Intussen heeft de Consumenten bond in het laatst verschenen nummer van de Consumentengids de by haar aangesloten consumen ten aangeraden om bij eventuele verhoging van de kaasprqs geen kaas te kopen en daarvoor ander broodbeleg te kiezen fVermiste ^ soldaten waret niet vermist Het opsporingsbevel dat was uit gegeven naar aanleiding van een vermeende verdwijning van twee Nederlandse soldaten uit hun bivak in West Duitsland is weer ingetrok ken Nadat aanvankelijk het bericht verspreid was dat de jongens — twee Limburgse dienstplichtigen met het regiment Limburgse Jagers voor grote legeroefeningen gelegerd bü Hannover — niet van hun zon dagse verlof waren teruggekeerd blijkt nadat zij zondagavond welis waar 1 a 2 uur te laat bij hun on derdeel terugkeerden maar dat zij de volgende morgen gewoon met het onderdeel te velde zijn getrokken Naar de oorzaak van het ten on rechte uitgeven van het opsporings bevel wordt een onderzoek inge steld I Vrij zacht | H WEERSVERWACHTING van het = = KNMI geldig tot donderdagavond = = opgemaakt te 11.15 uur S = Vannacht en morgenochtend S = plaatselijk mist Morgen overdag = = geleidelijk meer bewolking met S = later kans op enige regen Aan ^ = vankelijk zwakke later matige = = aan de kust krachtige zuidweste = = lijke wind Vrij zacht = g ZON EN MAAN 1 = Donderdag Zon op 7.36 S = zon onder 17.11 Maan op 0.46 = = maan onder 15.15 = f Europees weerrapport | = Woensdag 7 uur v.m = Max Neersl temp afgel gisteren 24 u geh bew 9 gr 2 mm niet ontvangen geh bew 12 gr 2 mm mist 14 gr o mm regenbui 14 gr 6 mm regen 12 gr 4 mm geh bew 9 gr O mm half bew 12 gr o mm geh bew 11 gr O mm onbew 20 gr o mm regen 12 gr 2 mm onbew 15 gr O mm mist 10 gr 1 mm geh bew 12 gr O mm onbew 16 gr O mm licht bew 14 gr O mm mist 14 gr O mm mist 18 gr O mm licht bew 24 gr O mm onbew 20 gr O mm Ew bew 21 gr O mm half bew 17 gr O mm regen 22 gr — onbew — — = Station Weer Stockh Oslo Kopenh Londen A'dam Brussel Luxemb Parijs Grenoble Nice Berlijn München Zurich Geneve Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome Ajaccio Madrid Mallorca Lissabon ï i ^ 
Woensdag 1 november 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Advertentie Utrecht nog onwennig op en om de zebra's De geheel nieuwe VAUXHALL VICTOR 1962 GENERAL MOTORS KWALITEIT i • minimaal onderhoud olie verversen om de 4500 km doorsmeren om de 18.000 km EEN GEHEEL NIEUWE STIJL ultra-moderne lijn riant uitzicht perfecte wegligging DE WAGEN WAARVAN U DROOMT elegant en handig ruim en sierlijk interieur plaats voor een gezin van 6 V MEEUWEN n-V - WEERDSINGEL O.Z 42-44 - utrecht - telefoon 1656M6562 General Motors Dealer voor Utrecht De Bilt Zeist en Driebergen e.o eniging Zuilen spreker de heer L de Graaf Arbeidsongeschiktheidswet ERASMUSHUIS 20 uur Filmavond De Haven vraagt mannen HOTEL DES PAYS BAS 20.15 uur Ge nootschap Nederland Engeland Prof T S Simey Community and Neigh bourhood — a sociologist's point of view KUNSTHIST INST Drift 25 20.15 UUr Genootschap Nederland—Duitsland Prof Dr H Lützeler Abstrakte Male rei Bedeutung und Grenze HOTEL SMITS 20.15 Uur Contactavond N.I.R.I.A spreker de heer W Gilles over Industriële Vormgeving UNIVERSITEITSHUIS 20.30 uur Stu denten Filmliga Iwan de Verschrikke lijke B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 uur Bureau BB Inlijven en kleden plichtnoodw BB-lokaal Vaalt Cursus redders pliehtnoodwachters Kantine Reinigingsdienst Vaalt Oefe ning pioniers plichtnoodw Brandweerpost Groeneweg Cursus brandweer plichtnoodw Cop Cursus portofonisten pliehtnood wachters Wijkpost G Oefening bomherkenners en verkenners plichtnoodw Wijkpost S Cursus Individuele Zelf bescherming wijken C en S Wijkpost A Cursus redders Bedrijfs zelfbescherming Bureau BB 20 uur Cursus gewonden helpera-geleiders plichtnoodw en cur sus Individuele Zelfbescherming DSV Bureau BB 14 uur Cursus Indivi duele Zelfbescherming voor DSV ¦ agenda " WOENSDAG HANDELSBEURS 9.30-12.30 en 13.30-17.30 uur Kinderboekenmarkt JAARBEURS 10-21.30 uur Slavakto CHK GEREF KERK Wittevrouwen singel 33,10 uur Ds A Bikker en 19.30 uur Ds D Biesma Jr Oankdag voor gewas en arbeid OPENB JEUGDBIBLIOTHEEK Jans veld 24 a 14 uur Voorleesmiddag SPINOZASCHOOL Cervanteslaan 15 uur Basketball UW 4 — Taveno 3 KANTINE ACHTER CLARENBURG 12 16 u Receptie H Ligteringen hoo£d commies Openb Werken 40 jaar In dienst van de gemeente JANSKERK 17.30 uur Universitaire kapeldienst GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 19.30 uur Clubavond R.K schaak club M.A.T HET GROENE KRUIS Zuilenstraat 19.30 uur Clubavond Utr Chr Schaak vereniging MARNIXZAAL Domplein 19.30 uur Ds J van Sliedregt uit Baarn BUURKEBK 19.30 uur Samenzang o.l.v Marinus Voorberg WIJKGEBOUW Bem Weerd WZ 5 19.30-21.30 uur Receptie Ds Warners 25 jaar predikant STADSSCHOUWBURG 20 uur Toneel groep Theater met Speelgoed op zol der GEBOUW VOOR K EN W 20 uur Ver Utr Symphonie Orkest o.l.v George Lindeman met Leni v d Lee clave cimbel ERASMUSHUIS 20 uur Het Bijbelge nootschap HUIZE WITTEVEEN 20.15 uur Orde der Spirituele Broederschap Utrecht Allerzielen Wijdingsdienst B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 uur Nat Cop Cursus telefonisten plicbtnoodw Bureau BB A.C cursus plichtnoodw singel 33 19.30 uur Ds D Biesma Jr Dankdag voor gewas en arbeid DONDERDAG TIVOLI 9.15 uur Cultureel Pedago gische Vormingsdag van de Ned Fed van Chr Muziekbonden STADHUISBRUG 11.20 uur Aubade door de Ned Fed van Chr Muziek bonden STADHUIS Na afloop aubade ont vangst door B en W JAARBEURS 10-21.30 uur Slavakto GEBOUW VOOR K EN W 10.30 uur Studiedag Sectie Bejaardenzorg der Landelijke U.V.V STADHUIS 14 uur Gemeenteraadsver gadering LUTHER KAPEL Réaumurlaan 14.30 22 uur Bazaar dameskrans „ Lydia " opening door Ds E Heintze GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 19.30 uur Clubavond Schaakclub Utrecht STADSSCHOUWBURG 20 Uur Beslo ten voorstelling voor leden en donors van het Ned Roode Kruis Opvoering van Taloe!ah " door de Hoveniers uit Bilthoven HOTEL SMITS 20 uur Studievereni ging Psychical Research Prof Dr W H C Tenhaeff Enkele beschou wingen met betrekking tot het ziels begrip TIVOLI 19.15 uur Vormingsdag Ned Fed V Chr Muziekbonden De Munn and Feltonband uit Engeland en het Nationaal Jeugdeorps van de Fede ratie UNIVERSITEITSHUIS Lepelenburg 20 uur Openbare lezing Soefi-Beweging De godsdienst van eenheid VOLKSUNIVERSITEIT Nieuwe Gracht 41 20 uur Prof Slijper over Heden en toekomst van de mens op aarde BETHELKERK 20 uur A.R kiesver - ONDER De knipperbollen waren vanmorgen weg iji Utrecht zoals hier op het Stationsplein De kale gestreepte palen een soort staande zebra's worden verwijderd Het rijverkeer hield zich wellicht ge wend door de knipperbollen be hoorlijk aan de nieuwe voetgan gersoversteekregeling advertentie „ DE UTRECHTSE OPERETTE " presenteert zondag 5 november om 8 uur R BEÏÏELSTUDENT met solisten koor Domstadkapel en een radio-orkest NA AFLOOP SOIREE DANSANT Toegangsprijzen f 3 — f 3.50 en f 4 — Kaarten verkrijgbaar Kassa Ti voli VVV kantoor Sig.Mag Park zicht A'damsestr.w 509 Sig.Mag Logica Twijnstraat 51 Muziek handel Wagenaar Oude Gracht 109 ^ ^??^??????^^?%^»»%»»^^»^^ Buschauffeuse hij het Gevul Er is een kans dat het busbedrijf van het Gevu te Utrecht binnenkort € en ehauffeuse krtjgt Een vrouw heeft althans gesolliciteerd naar de betrekking van buschauffeuse Om dat het Gevu in deze tak van dienst nog geen vrouwelijk personeel kent zal de directie de sollicitatie met B en W bespreken »^^»^^%*%»^^%^%%* Advertentie fVP DE hogeschooldag die in Tilburg ^^ is gehouden wij houden maar dagen intellectueel °^ '* ^^^^ ^^ ®" ^® resultaten nu ja heeft ene professor Leemans betoogd dat de intellectuele werker er niet bepaald gunstig bijzit inzake „ fi nanciële status " vergeleken met vijfentwintig jaar geleden Dit is een opmerking die naar mij dunkt wel enige adstructie behoeft want naar mijn herinnering was het in 1935 voor de intellectuelen ook ma^r margarine In stede van botertje tot de boom Voor hem werden naar ik mij meen te mogen herinneren toch geen lieverkoekjes gebakken om van de befaamde gebraden duiven nog maar te z.vijgen En wat het dessert betreft ' t kan wel rijstebrij geweest zijn maar zeker geen berg van dat spul Nu weet ik bovendien nooit goed wat „ intellectuelen " zijn Ik vind het een groot woord met weinig of helemaal geen inhoud Er is — neem me niet kwrlijk — menige meester in de rechten of arts of ingenieur die ik slechts met moeite in die categorie zou kunnen onderbrengen en menig man die nimmer één examen heeft afgelegd die er wat mij betreft zonder enig bezwaar in kan worden ondergebracht „ Intellectueel " behoort tot de talloze holle en dus inhoudloze woorden die het steeds moeilijker maken te begrijpen wat de ander bedoel *' en die dus grote verwarring stichten in de samen spraak van de samenleving Het verwarrendste en in tal van opzichten gevaarlijkste is dat zulke woorden grote denk gebieden in een dozijn letters willen omvatten ° n dat daardoor wat Bolland „ de zuivere rede " placht te noemen in zulk een mate besmet en verontreinigd wordt dat haar „ zuiverheid " een aan fluiting wordt Van rede of zelfs redelijkheid kan dan in ' t geheel geen sprake meer zijn Wanneer professor Leemans het dan nog heeft over „ de " intel lectueel die onderbetaald wordt wordt hij te enenmale ondoor grondel'i '- want „ de " intellectueel bestaat niet Bedoelt hij daar mee Wim Kan die zeker niet onderbetaald wordt of de kanton rechter van een klein kanton de chemicus in dienst van ee ^ wereldconcern die een salaris heeft dat gezien mag worden o de tweede en laatste redacteur van de Schiermonnikoogs > Nieuwsbode de hoogleraar of de hulponderwijzer de grote acteu die nog niet eens eindexamen hbs heeft gedaan of niet zo fa meuze burgemeester van een kleine plattelandsgemeente die mi voor zijn naam mag zetten Daarom Is ' s professors klacht over de te lage salariëring var „ de intellectuelen " een slag in de lucht Ik bedoel niet te zeggen dat er geen intellectuelen zijn dir onderbetaald worden Ik bedoel alleen __ ^^ /• te ze.'gen dat wat de hooggeleerde Lee - /^ O/^/i / mans heeft gezegd weinig of nietszeggend JC^^/y^Z/jQ OUDE GRACHT 149 KANAALSTRAAT 53 UTRECHT — Geboren Cor - nelis Th z v F J Dubbers en A M C V Ingen Jupiterstraat 16 Hendrikus z v W v d Bom en A Verboom Adm v Gentstraat 69 bis Frank E z v A Gilray en C W Blommendaal Troelstralaan 48 IV Jurgen z v A J v d Heuvel en C P S Schilte v Spanjelaan 16 Harald z v H Wintraalïen en P KUk in de Vegt De Bilt Coperni cuspl 50 Bilthoven Cornelis L A z V W J A V Zijl en M J te Braak IJsselstein Hogebiezen 12 Harry J z V S Gras en I H M V Hilten Goedestraat 52 A Rober tus M P z V M J A V Stralen en J M C V Hees Smaragdplein 33 Theodoor H A z v D T van Uum en A G de Kroon Amsterd str.weg 12 Jan S z v S Klaver dtjk en M Lenten Lod Napoleon plantsoen 66 Bert E A z v L Verhoef en C A Bakker v d Mon - Burgerlijke stand UTRECHT rikstr 135 G B Blom Zadelstr 23 en B E van Houten St Lud gerusstr 32 C Kampman en P Verwoerd Goudesteinlaan 4 J H Bartelds en J M van Go^h Troelstralaan 50 G Fischer en W M den Boestert N Ruychaverstr 44 L Hjklema ZwoUenkarspel Jhr Mr Str van Linschoten In 12 en I van der Staal Bevin In 28 B J Page en J M van Assen Amersfoort Bachweg 14 D A van Basten en J B E Ver waatjen Maetsuijckerstr 5 T M B Willemse Merwedekade 226 bis A en C T M Grijpma Zil vergeldstr 10 J A van Kouwen,Bunnik Langstr 56 en M JBroekhuizen Alb Neuhuisstr 33 destraat 78 Maria G J G d v R Roelofsen en G C M v den Bergh Wijk bO Duurstede Muntstraat 3 Hiltje d V W L Janssen en H de Jongh Driebergen Rijsenb Traay 182 Deliana d v J C Hipken en W P van Schaik Adenauerln 127 Elsje J d V H van den Bosch en J M Wessel von Weberstr 50 Ge rarda C H d v P v Mechelen en G W A van Oort Hoendiepstr 38 bis Jennigje d v H G van Zwam en E van Dljk Oudwijker veldstraat 118 bis Gehuwd J C van Zwieten en J E G de Wit Galvanistr 53 K van der Land A Mulderstr 54 bis en I M L de Beurs Balde - Rijverkeer moet naar lager tempo '* Van een onzer verslaggevers Utrechts tweevoeters moes ten vandaag duidelijk nog wen nen aan de nieuwe voetgan gersregeling bij menige zebra werd — vooral door de man nen — flink geaarzeld En merkwaardig genoeg bij rood voetgangerslicht aarzelde men niet maar stapte er flink door heen Nee het loopt nog niet zoals het moet maar de verkeerspolitie hoopt dat men over enkele weken verbetering zal zien De nieuwe regeling staat of val * met de medewerking van het pu bliek zei vanmiddag Iioofdinspec tcur B W Quist van de verkeers politie Zeker is dat het rijverkeer zijn tempo zal moeten verlagen De snelheid van 50 kilometer als ma ximum moet men maar vergeten want wie daarmee rüdt veroor zaakt ongelukken In het donker of bij sneeuw zr een zebra slecht te zien zijn Ja ze = de heer Quist en daarom dient het rijverkeer zich zo te gedragen als of men bij iedere hoek een be schermde oversteekplaats kan ver wachten Men is geenszins van plan overal kentekens aan te brengen zoals de lichtbakken boven zebra's in Vleutenseweg en Beneluxlar i Kanaleneiland Radiowagens schakelde men it Utrecht niet in Veel lawaai mai ¦' het publiek verstaat het maar half aldus de verkeerspolitie die veel mensen op pad had om regelend op te treden Maar natuurlijk om dat er nu eenmaal niet genoeg per soneel is te weinig om overal en altijd ter plaatse te zijn waar het nodig zou zijn geweest Vandaar ook vandaag — ondanks een wat stille stad door herfstva kantie alsmede door de'viering van Allerheiligen door het derde deel van Utrecht dat rooms-katholiek BOVEN Nog niet alle nieuwe zebra's zijn aangelegd Vannacht was open bare werken van Utrecht druk be zig met een nieuwe loper „ uit te rollen " in de Burgemeester Reiger straat In de loop vore deze maand zal alles klaar komen De zebra's die weg moesten zijn alle reeds verwvderd is — een verwarend beeld Waarbij vooral de stug door rood licht wan delende voetgangers een slechte beurt maakten evenals de brom fietsers motorrijders en automobi listen die nog wel eens de regeling „ vergaten " Het moet echt nog al allemaal wennen i >^^^*^^^^^»*^^»»^ ^ ^»^ oLi uimen WITAS Ieder lustram en zeker een vUttigja rig bestaan wordt bepaald door wat er in het verleden is opgebouwd en de vraag hoe het in de toekomst zal zijn Een van mijn voorgangers gebruikte in dit opzicht een citaat van Greshoff " Gisteren is heilig eergisteren nog heiliger en de toe komst voorbestemd verleden te worden deswege niet minder ve nerabel " Het meest in het oog springende feit behalve de veranderde vorm van het studentenleven is de sterke groei van het aantal stu denten Velen die voor de oorlog niet in de gelegenheid zouden zijn geweest aan een universiteit te studeren kunnen nu door middel van een toelage van rijk provin cie of gemeente wel hun studie aan een instelling voor hoger on derwijs voortzetten De rector magnificus 1960 1961 prof dr H Th Fischer deelde in zijn over zicht van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar mee dat de uni versiteit dit jaar voor het eerst meer dan 7000 studenten telde en dat het in de lijn van de ontwik keling ligt dat het er eind 1966 meer dan 10.000 zullen zijn Het is duidelijk dat met de groei van het aantal studenten ook de studentenverenigingen groeien Unitas begon in 1911 met een 250-tal leden en heeft er nu 750 of om een reeenter getal te noe men in 1952 kon Unitas 65 nieuwe leden installeren in 1961 170 iiitimiiiiiimmiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiMiiiiiniiitiii DB Utrechtse stuientenver eniging Unitas Studioso rum Rheno Traiectina — alge meen bekend onder ie naam Unitas of de afkorting USB — staat aan de vooravond van qen uitgebreide lustrumviering ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan Naar aanleiding van dit gouden feest pubUeeert het U.N een aantal artikehn De bij drage hiernaast is van ' de heer A U van Dort rector ' van de Itistrwmsenaat Omdat de activi teiten in het teken staan van Belsenbub de god van vriend schap en duivelse feesten vindt u diens kopje aan het begin van elke bijdrage afgedrukt als her kenningsteken imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiüMiiiiiiiiiiniiiiiMfiiJiiiiir biedt niet meer voldoende ruim ten voor een zich ontwikkelende vereniging die over 5 jaar mis schien 1000 leden zal tellen Uitbreiding Deze groei maakt uitbreiding van de huidige sociëteit noodza kelijk Een sociëteit in 1919 aan gekocht voor een 350-tal leden DE PANDEN Lucas Bolwei-k T en 8 die samen de sociëteit Symposion van Unitas gaan vormen De aankoop van per ceel nummer 7 heeft heel wat voeten in de aarde gehadj om dat omwonenden de studenten sociëteit wel willen wegkijken De gemeente Utrecht heeft een adres met klachten nog in ondersoek Daar nieuwbouw de vereniging voor niet te dragen lasten 70U plaatsen en daar bovendien een nieuwe sociëteit buiten het cen trum zou komen te liggen had de vereniging geen andere keus dan dit jaar het pand Lucas Bolwerk 7 aan te kopen Dit biedt Unitas de mogelijkheid zijn sociëteit uit te breiden en bovendien indien mogelijk zijn sociëteitszalen naar het aangekochte gebouw over te plaatsen in verband met herhaal de klachten van de bewoner van Lucas Bolwerk 9 Behalve dat steun van de overheid het aantal studen ten sterk doet toenemen heeft dit ook tot ge volg dat het ver enigingsleven als zodanig veran dert De noodzaak binnen een rede lijke termijn af te studeren wordt door het beurzen systeem en de dreigende dienst plicht sterker ge voeld dan voor A U van Dort de oorlog en dit is zeker sterk in een vereniging waar een groot percentage studeert van een beurs of renteloos voor schot Het type van de esuwige feestvierende student komt in de tegenwoordige tiid niet meet voor Misschien heeft de buitenstaan der nog teveel de indruk cat een studentenvereniging niets anders is dan al die zaken die zo nu en dan in de pers komen In werke lijkheid vormen feesten en kroe.^ jolen slechts een klein percentage dagen in het verenigingsjasr Activiteiten De activiteiten van de leden spelen zich voornamelijk af ln de vele onderafdelingen waarin men kan roeien paardrijden zSilen schaken bridgen dammen en sport toneel of muziek beoelenen Daarnaast bestaan er een 7-taI disputen waarin men op versphil lende gebieden met elkaar va \ ge dachten kan wisselen Voor een grote vereniging is het van'be lang dat de leden binnen ieze kleine groeperingen hun actifitei ten kunnen ontplooien en dat deze onderafdelingen zoveel mofelijk de ruimte krijgen Het ligt niet in de bedoeling van de redactie dat dit een Uit voerig artilcel wordt zodat ik mij moet beperken tot het aantiptien van een aantal punten Op leze plaats zult u in de komende we ken over totaal verschillende on derwerpen het studentenleven betreffende door leden en oudlle den geschreven artikelen vinlen die u een indruk trachten te se - e - f3i5 Ie ontler vm Het lustrum begint over en'k weken Een lustrum dat beschermheerschap staat Belzenbub de god van vrieijd ' schap en uitgelaten feesten t et feest bok van de Belgen of Belz in die in grote getale de sociët fit zullen bezoeken Een feest dat behalve uit festiviteiten uitslui tend bestemd voor leden en oad leden zal bestaan uit culturele manifestaties waarbij wij hooen dat zeer vele belangstellenden deze zullen meemaken A ü van DOBT ven wat alzo in de studenten meenschap in het algemeen en Unitas in het bijzonder leeft É »»»^»^^^» fc ^%^»^»%^»»»»»»^%^^»%^»»^»*^*»*' »»»»»^^^»^»*^»»^^»»^ *»• %» F Smit en H T van der Velden,Julianaweg 425 A C van deMeent Priemstr 27 en S T Um mels De Brauwlaan 25 H J A Bongers W Heukelslaan 37 bis enA Hart de Rutjter Westerstraat 11 G J Baake en A M Bakker Stad Delden J d Reygerstr 28 A A J J Tuithof Lauwerecht 82 en M M Swanink Ln v Nieuw Guinea 15 X Overleden Dirk van der Laan geh m E Winkel 79 j Loenen Rijksstr.weg 39 Margje v d Bend geh m W H Bloksma 59 j Nieuwe Daalstr 37 Alberta In de week van 28 oktober tot 5 no vember hebben de volgende apothelten zondag - avond en nachtdienst Van Keule Adr van Ostadelaan 33 Van Spanje Steenweg 44 Gouden Eert Amsterd straatweg 44 Jaffa Apothselc Vleutenseweg 222 Speekman Balije:a«n 6 Koert Goedestraat 93 G J ten Bruggencate wed v A.N v Teengs 90 j Oudwükerlaan 6 Regina Aaftink wed v D v.Otten 71 ]' Kievitdw.str 8 Corne lis G van den Berg geh m P v.d Linden 50 ] De Bilt OudeBrandenburgerweg 18 A 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Woensdag 1 november 1961 Hoe Bonn de Russen wil benaderen Alleen wegvijlen van schoonheidsfouten Advertentie tfiiiSSi^ïlt^^^f^^i'BSi.a OVER DE GOEDE TOON EN GLADSTONE '* ïk '*'»«> ii Van onze correspondent te Bonn De onthutsende ontploffingen op Nova-Zembla en de dreigende situatie in Berlijn waar Amerikaanse en Rus sische tanks tegenover elkaar stonden hebben de aan dacht afgeleid van de kwestie die nu het congres van de Russische partij achter de rug is weer in het centrum van de belangstelling zal komen het gesprek tussen oost en west over Duitsland en Berlijn shrw Kir4Q d SIZE VOORNAAM EN AiWGENAAM VERBIJSTERING IN HELSINKI Finland voelt zich pion in de koude Gissingen naar inhoud van Russische eisen oorlog Helsinki 1 november Van onze reisredacteur De dreigende Sovjet-nota aan Finland heeft in Helsinki gelaten verbijstering gewekt Er zijn mensen geweest die er de eerste nacht niet van geslapen hebben Onder de grijze hemel waaruit een gestage regen neerdruilt hebben vrouwen gisteren gehuild toen het Füise leger de wacht wisselde voor het paleis van president Kekkonen Maar de algemene reactie der Finnen was die van mensen die merken dat een nachtmerrie bij het ontwaken niet over is Geestelijke verzorging rijksgestichten voor minderjarigen Van onze parlementaire redacteur Hoezeer de herziening van het kinderstrafrecht en het daarmee verband houdende ontwerp voor een nieuwe beginselenwet-kinderbescherming gisteren in de Eerste Kamer over het algemeen werden gewaardeerd er was één punt waarover de meningen zeer uiteenliepen Van de zijde der K.V.P A.R.P en C.H.U is namelijk ernstig bezwaar gemaakt tegen de in laatstgenoemd ontwerp thans vastgelegde mogelijkheid van humanistische gees telijke verzorging in rijksinrichtingen voor minder jarigen Het is nog niet met zekerheid te I evenwel geneigd om samen met socia * eggen hoe de uitslag zal zijn als het listen en liberalen vóór te stemmen ontwerp volgende week in stemming zodat er waarschijnlijk toch wel een komt Enkele conf essioneèe leden zijn meerderheid zal komen De Westduitsers hebben Kenne dy's opmerking dat hij hoopte dat de regering in Bonn als eenmaal een coalitie tot stand zou zqn ge komen krachtiger zal gaan bij dragen aan de formulering van een Westelijk beleid niet op zich laten zitten Zij hebben nu al.ambassa deur Grewe naar Bonn gehaald en hem teruggestuurd naar Washing ton met een zak vol suggesties en ideeën waarmee hy betrekkelyk naar eigen goeddunken mocht goochelen Daarmee is Grewe die ook al vroeger op het ministerie in Bonn tot de politieke denkers behoorde één van ae belangrijkste architec ten geworden van de Westduitse buitenlandse politiek Grewe heeft voorts een brief van kanselier Adenauer aan Kennedy overhandigd waarin in grote trek ken de Duitse denkbeelden worden geschetst Deze zijn te rangschikken in drie groepen Ie dat wat het Westen nimmer mag opgeven 2e dat wat het van de Russen moet vragen en 3e dat wat het de Russen kan aanbieden Nauwe band Om bij het begin te beginnen Volgens de regering in Bonn mag nimmer de veiligheid van de Bondsrepubliek worden aangetast De nauwe band tussen West Ber-lijn en Bonn moet blijven bestaan De geallieerden mogen niet terug krabbelen van hun beloften in de Parijse verdragen in 1954 waarin de Bondsregering als enige Duitse regering met bevoegdheden voor het hele Duitse volk werd erkend en waarin de herenigingspoUtiek wordt onderschreven Er kan geen sprake zijn van een militair ver dunde zone in Midden-Europa waarbij het Westduitse leger in zijn bewapening zal worden ach tergesteld bij de andere NATO partners Elke vorm van „ disenga gement " in Midden-Europa zou trouwens alleen als stap in een algemeen ontwapeningsprogramma aanvaardbaar kunnen zijn In de aanval Als nummer twee op het lijstje staat een groep zaken die het Westen van de Russen zou moeten eisen In Bonn gaat men er name ly k van uit dat de aanval ook in de Duitse en Berlqnse kwesties de beste verdediging is Men moet niet wachten tot de Russen alle noten van hun zang gezongen hebben maar men moet hen vóór zqn en meteen een aantal flinke eisen stellen Welke Wel in de eerste plaats dat bij het gesprek niet alleen over West-Berlijn wordt gesproken maar over de hele stad Voorts dat de „ Chinese muur " vaak ook de „ muur van de schande " genoemd wordt geslecht Verder zou een viermogendhedenverdrag moeten worden gesloten waarin de vrije Senaat akkoord met OESO Van onze parlement redacteur Zonder hoofdelqke stemming heeft de Eerste Kamer zich giste ren akkoord verklaard met het in 1960 te Parus getekende verdrag tot oprichting van de Organisatie voor Economische Samenwerking en ontwikkeling afgekort OESO Ket zijn achttien Europese landen tot dusverre verenigd in de Orga nisatie voor Europese Economische Samenwerking OEES alsmede Canada en de Verenigde Staten die met dit verdrag een ruimere samenwerking in Noord-Atlantisch verband beogen toegang naar Berlijn gegarandeerd wordt en ten slotte zou het niet gek zijn indien men de Russen zo ver kon krijgen dat zij Instemden met de instelling van een exterri toriale corridor tussen de Bonds republiek en West-Berlijn waar doorheen al het Westelijk burger lijkee verkeer gependeld zou kun nen worden Na deze stapel Duitse verlangens pleit het voor het realisme van de Westduitsers dat zij ook enige concessies aan de Russen op hun repertoir hebben staan Zij hopen premier Chroestjtsjef po sitief te stemmen door zich bereid te tonen een niet-aanvalsverklaring te lanceren ten aanzien van alle staten van het Oostbiik Oost-Duitsland in begrepen Hieraan zou een verklaring dat men nimmer zal pogen met de wa pens de hereniging naderbij te bren gen gepaard kunnen fipa.a - Geen erkenning Al deze verklaringen zouden na tuurlijk niet inhouden dat de Bonds republiek bereid is diplomatieke be trekkingen aan te knopen met de staten van het Oostblok Een tweede „ consessie " aan Mos kou zou kunnen zijn dat het Westen een apart vredesverdrag tussen de Sovjet-Unie en Je Duitse Democrati sche Republiek slikt evenals alle verdragsschendingen van de Russen in het verleden Mocht Chroesjtsjef dan nog niet tevreden zijn dan zou men kunnen instemmen in uitbreiding van de technische contacten met Oost Duitsland Dit zou er echter nimmer toe mo gen leiden dat de Oostdüitsers een vinger in de pap krijgen bij het ver keer naar West-Berlijn door de luchtcorridors Ten slotte zouden de Westduitsers ook bereid zijn samen met Oost Duitsers commisèies te vormen waarin men prob'Smen zou kunnen bespreken zoals «^ e opstelling van een kieswet voor heel Duitsland het herstel van het vrije verkeer tussen beide delen van het land en tech nische zaken zoals het repareren van autobanen Met dit alles is het denken nog niet ten einde Als de Kussen tijdens het gesprek niets van deze denkbeelden bliiken te willen weten is er nog een stok Advertentie Stsit U prijs op eeh aKiid ierag kerend p«nt tfan-fö»t Houdt ü van evenwicht in Uw woning Eat > rntérieur met fust en even wicht vergt een meesterhand Die meesterhand heeft ARTi DOMO ¦ Al^TIÖOMQ ¦ Mariaplaats 2 Utrecht - — De op Zuid - en Zuid-oost-Afrika varende con£erence" lijnen hebben bekend gemaakt dslt zij het noodza kelijk hebben geacht hun vrachtta rief voor lading van Europese ha vens naar de havens gelegen tussen Walvis Bay en Beira met ingang van 1 januari 1962 te herzien achter de deur die volgens sommige berichten door de Amerikanen zelf uit het politieke struikgewas is ge kapt men zou de Russen kunnen dreigen met het verlenen van een toestemming aan West Duitsland om atomische en bacteriologische wapens te produceren Ambassadeur Grewe schijnt met suggesties een willig oor in Washing ton te hebben gevonden De rege ring-Kennedy denkt op een groot aantal punten in dezelfde richting Volgens de Duitsers zelfs op het punt van een milit-iir verdunde zone in Midden Europa maar dat lijkt toch wel wat onwaarschijnlijk Zwak is overigens van de Duitse suggesties dat zij geen einde maken aan de moeilijkheid dat na een vre desverdrag tussen Moskou en Oost Berlijn politiemannen van de niet erkende Oostduitse staat de toe gangswegen naar West-Berlijn zul len controleren Dit is immers zozeer de basis van de Russische Duitsland-politiek dat het naief zou zijn te veronderstellen dat de Russen hier vanaf zullen stap pen alleen voor de concessies die hierboven genoemd zijn Eén voordeel Enkele belangrijke Russsiche wenken komen immers op dit lijstje niet voor een erkenning van het Oostduitse bewind en de wijziging van de status van West-Berlijn in die van een vrije-stad Men mag van de Russische voor stellen denken wat men wil één voor deel zouden zij ook voor het Westen hebben Zij zouden namelijk een de finitieve wijziging in de Berlijnse en Duitse situatie brengen en wel op die manier dat het gevaar voor een internationale kortsluiting zal afne men En dat is precies het minder-sterke punt van de Westduitse suggesties te proberen de huidige toestand te bestendigen door een paar schoon heidsfouten weg te vijlen Elke meer definitieve regeling voor de kwestie zal voor Bonn betekenen dat de huidige hereniging op een langere baan wordt geschoven en dit is het laatste waar men tegenover parlement en kiezer van wil weten Nog nooit waren de betrek kingen met de Sovjet-Unie zo goed geweest als het afgelo pen jaar Anderhalve maand geleden zei de Sovjet presi-dent Bresnjef nog hoe hij en zijn land de Finse neutraliteit bewonderden En toen eergis teren kwam uit heldere hemel de klap die voor de Finnen de superbom nog overtrof een nota waarin Moskou refere rend aan het Sovjet-Finse Vredesverdrag onderhande lingen voorstelde voor „ maat regelen tot verdere beveiliging van de Finse en Russische grenzen " Omdat er een Westduits gevaar dreigde Omdat Noorwegen en Dene marken voor dat gevaar hun deuren geopend zouden hebben Omdat Zweden wapens aan West-Duitsland leverde Omdat er in het Fins-Rus sische verdrag van 1948 — in 1955 voor twintig jaar verlengd — niet alleen staat dat Russische troepen Finland mogen binnentrekken bü een aanval op Finland of de Sovjet Unie maar omdat het ook een clau sule bevat omtrent onderhandelin gen wanneer zo'n aanval dreigt Dit formeel vriendelijk bescher-mende aanbod is Finland en zijn regering koud op het lijf gevallen President Kekkonen en zijn minister van buitenlandse zaken Karjalainen bevinden zich voor een officieel be zoek in de Verenigde Staten Kar jalainen keert onmiddellijk uit Hawaii terug Hij wordt vanavond in Helsinki verwacht President Kekkonen komt pas vrijdag Hij zal zich waarschijnlijk zondag in een rede tot het Finse volk richten De Finse regering heeft bij afwezig heid van deze twee sleutelfiguren koortsachtig vergaderd maar zich tevens van ieder commentaar ont houden Speculaties Inmiddels speculeert Helsinki over de oorzaken en de gevolgen van de ze stap Wat de oorzaken betreft voelt men zich machteloos Kekko nen heeft getrouwelijk de paasikivi lijn gevolgd hoe leeft men zelf on gewapend in vrede met een beer Finland door de Duitsers meege sleept in de tweede wereldoorlog heeft angstig nauwkeurig zelfs voor - tijdig de bepalingen van het vredes verdrag opgevolgd Het heeft zijn herstelbetalingen eerder dan nodig was gedaan Zijn strijdlcrachten lig gen ver onder het toegestane maxi mum Het is ook het verdrag van vriend schap en bijstand met de Sovjet Unie getrouwelijk nagekomen De enige kritiek op Finland die Mos kou bijeen heeft kunnen schrapen in zijn nota geldt enkele Finse bladen die onvriendelijke dingen zouden hebben gezegd Pion De Finnen die hun verhoudingen met de Russen zo gewetensvol heb ben gekoesterd begrijpen dat zij in de huidige krachtmeting tussen Oost en West een pion zijn Erger nog een gijzelaar vermoedelijk Wanneer het Westen In Scandinavië zijn de fensie versterkt dan draait de Sov - jet Unie in Finland de schroef aan En de Finnen weten dat niemand hun te hulp zal kunnen komen Welke eisen de Sovjet-Unie in het gevraagde overleg met Finland zal stellen weet niemand Zullen de Rus sen vragen troepen te mogen legeren op de Finse basis Porkkala op vijf tig kilometer van Helsinki die zij in 1955 weer aan Finland overdroegen Zullen zij controle eisen op het uit gebreide radamet dat de Finnen voor hiun intensieve burgerlucht vaart hebben opgebouwd maar - dat uiteraard ook gsote strategische waarde heeft Men weet er in Helsinki net zo weinig van als in andere hoofdste den Misschien nog minder want de Finnen beschouwen hun relaties met Moskou als een bilaterale aange legenheid In het gecompliceerde koude oorlogspel van druk en te gendruk dreiging en tegendreiging zijn zij zo onschuldig als lanuneren Minder romantisch Natuurlijk dringt zich de verge lijking op met 1939 toen de Russi sche inval in Finland het voorspel was tot de tweede wereldoorlog De Russen wilden toen de toegang tot Leningrad beveiligen Maar die vergelijking gaat mank Ten eerste militair de legenda rische tijd waarin de legendari sche maarschalk Mannerheim de Sovjet-legers tegenhield is voorbij De Russen kunnen vandaag Fin land als een pluisje van de wereld kaart blazen Het Finse defensie budget bedraagt nog geen 220 mil joen gulden per jaar de Finnen De tribune is geen Bühne Eenhoofdstukje sportetiquette Hoe is het met U gesteld leeft IJ erg méé als Ueen wedstrijd bijwoont Dat siert U - enthousiasme is een schone deugd Maar o wee de sport adept die zó in vuur en vlam raakt dat hij zijn omgeving geheel vergeet en een solo voorstelling geeft met weidse gebaren en grote sprongen Talloos zijn de gevallen waarin een goal op het veld gepaard ging met gebroken brillen en gekneusde ledematett op de tribune Wees dus blij op een beheerste manier Vier het doelpimt met het presenteren van een Gladstone De sigaret die - met of zonder filter - iedereen voldoening schenkt 20 STUKS F t - hebben maar 50 vliegtuigen 2 mij nenvegers een paar patrouille vaartuigen en niet meer dan 30.000 man onder de wapens inclusief de grenswacht De vrouwen die huil den bij de aflossing van de wacht huilden om een herinnering De vraag blijft wat Kekkonen zal doen De Russische nota is iets minder absoluut dan aanvankelijk leek Zij spreekt van het gebruik van diplomatieke kanalen om da tum en plaats van onderhandelin gen vast te stellen Onderhande len over onderhandelingen dus zeggen de Finnen hoopvol Het lijkt een strohalm tijdwinst slechts maar als men door zijn geografi sche positie gedwongen wordt zo gevaarlijk te leven als de Finnen grijpt men iedere strohalm aan Het ziet er dus nog niet naar een acute crisis uit naar een di recte herhaling van 1939 maar eerder naar een onderdeel van een algemene campagne van dreiging en balanceren op de rand van oorlog die ons allen in het Westen in de komende maanden het zweet in de handen zal brengen De Finnen hebben in die positie meer ervaring dan wij Zij wachten voorlopig gelaten op de terugkeer van hun president en zijn minister van buitenlandse zaken die de onderhandelingen moeten inleiden DEIOEP Paul Spaak hoofd EJE.G - commissiei Pressi sie Het Belgische Laatste Nieuws maalct melding van geruchten in | kringen van de Eufopese Economi sche Gemeenschap dat de Belgische i minister van buitenlandse zaken ' Paul Henri Spaak de Duitser Wal ter Hallstein zal opvolgen als hoofd T \ van de E.E.G.-commissie wanneer \ 3 at Finland zijn deel te dragenHallstein als opvolger van Von zou krijgen van de zenuwenoorlogBrentano de nieuwe Westduitse mi - ^ j ^ Sovjet-Unie thans op allenister van buitenlandse zaken zou f'„„,.J +" r „ j „ ixroJ+Lii.-t ^^ +«* worden fronten tegen de Westelijke en tot Krachtens het E.E.G.-verdrag zou • " P zekere hoogte ook tegen de neu Spaak moeten aftreden als minister \ tralistische wereld heeft ontke van buitenlandse zaken van België tend kan geen verbazing wekken daar geen lid van de E.E.G com - Moskou heeft in het noorden ge missie toegestaan wordt een offi - makkelijk spel Finland is er wel ciële functie in zijn land te blekle - jgwaar na de tweede wereldoorlog OÓk is het maximunm aantal Ie - ^^\ S^f^'^f afgekomen - het wasden van de commissie - negen — *» et enige land m de Russische in reeds bereikt twee voor Frankrijk vloedszone dat zijn democratischeItalië en Duitsland en een voor de regeringsvorm kon handhaven — drie Beneluxlanden Het verdrag maar in militair opzicht werd hetvoorziet in een maximum van twee door het in 1948 met Moskou onderleden per land zodat of het Bel - pressie gesloten verdrag voor we gische lid van de commissie Jean j „^;^ j „ ° v,„i„„,,v.i««i „™ ^ ™;„« iRey of een Frans-Duits of Ita - « erzijdse hulpverlening en vriend liaans lid zou moeten aftreden om ^^ hap voorgoed m het RussischeSpaak de gelegenheid te geven in \ defensiesysteem m geschakeld ookde leiding van de commissie ko - \ al trokken de Russen in 1956 him men bezetting van de basis Porkkala bij Tot dusverre was geen officieel Helsinki terug commentaar verkrijgbaar van het * Belgische ministerie van buitenland se zaken of de E.E.G Engeland vraagt financiële steun aan NATO Een terugkeer van die bezetting was echter praktisch op elk door Moskou gewenst moment mogelijk indien zoals in het verdrag ' staat „ de wereldvrede en de vei ligheid van de Sovjet-Unie be dreigd wordt " Bij de huidige internationaal-po litieke hoogspanning valt het „ be \ wijs " van deze bedreiging heel ge Gewoonlqk betrouwbare kringen makkelijk te leveren Dat neemt te Londen hebben meegedeeld dat natuurlijk niet weg dat Moskou's Engeland aan de NATO om „ zeer bg^gring dat West-Duitsland deaanzienl«ke bestand " heeft ge - „.''„ vraagd in verband met de hoge AJOstzee wu georuucen als spring kosten van het stationeren van Brit - Plank bi ] een oorlog door en doorse troepen in West-Duitsland En - onoprecht is omdat de huidigegeland heeft geen bepaald bedrag spanning in Europa toch in degenoemd eerste plaats een direct gevolg is De besprekingen tussen de NATO - yan de door Rusland geschapen ' situatie in Berlijn landen om aan Engeland's moeilijk - Hc heden tegemoet te komen zullen onmiddellijk beginnen Engeland heeft op 24 juli j.l aanJ»»oewel de Finnen in de loop vande NATO om herziening verzocht de eeuwen wel gewend zijn geraaktvan de financiële voorwaarden voor aan de moeilijkheden die uit dehet stationeren van Britse troepen strategische ligging van hun landop het Europese vasteland zulks op voortvloeien vormt de hernieuwdegrond van een protocol ba het ver - j ^ Moskou tr>t het npmsn drag van Brussel waarop een be - ^^^ „ J ^?.' i "^'^ i ".^" roep kan worden gedaan als hier - van „ gemeenschappelijke militaire uit moeilijkheden voor de Britse bui \ maatregelen " een bijzonder ernsti tenlandse betalingsbalans mochten ge zaak voortvloeien Door het afgeven van het „ be - De herinnering aan de winter wij s van onvermogen " erkent de oorlog van 1939-'40 die vooraf ge raad dat Engeland terecht een be - ggg ^ ^^^ ^ gelijksoortigroep op zun bondgenoten doet om ' p„„g}spu verlansen lifft nos bptte helpen met het opheffen van een ' f"ff ^^ f verlangen ügt nog De jaarlijks valutaverlies van enge trekkelijk vers m het geheugen,veer 800 miljoen gulden Ong - veer De Russen kunnen zich echter zo 700 miljoen gulden hiervan worden < als gezegd nu beroepen op het be besteed aan goederen en diensten ' staande verdrag Dat maakt dein Duitse marken zodat het duide - toestand voor de Finnen nog pijn lijk is dat de besprekingen voorna-1 ijijjermeiijk tussen Engeland en West - •¦ Duitsland zullen gaan q ^^ ^^^^ Finlands buurstaten - Nieuwe regering in Israël het neutrale Zweden en de bij de NATO aangesloten partners De nemarken en Noorwegen — is de nieuwe Russische actie onheilspel - sische nota laat er geen twijfel In Jeruzalem is de vorming van over bestaan dat Moskou ook deze een nieuwe Israëlische coalitierege - landen onder druk wil zetten ring bekendgemaaktl met als pre - Dat is al weer geen novum want mier David Ben Goerion hoewel Denemarken en Noorwegen Aan deze regering nemen deel de van meet af tot de minst actieve Srt™rt'i'i,^tvHi"1J!,Mf,ri ™ leden van het Noord Atlantischedoetn Avoaan partii De religieuze ' jü _ iii i i nationale partij en de reUgieuze ar - ^ efensie ensemble behoorden heb beiderspartij Deze coalitie beschikt ben juist deze landen veelvuldigover 68 van de 120 stemmen in het bet hoofd moeten bieden aan Rus parlement lands gramschap over de beweerdePremier Ben Goerion beheert te agressieve bedoelingen van hetvens de portefeuille van defensie WestenMevrouw Golda Meir blijft minister ' „,." „ van buitenlandse zaken terwijl ka -' Zelfs het feit dat Noorwegenbinetsformateur Levi Eschkol minis - I kort geleden duidelijk heeft latenter van financiën blijft i weten dat het geen bouw van ra De Mapai kreeg elf van de zestien ketbases op zijn territoir in „ vre portefeuilles destijd " toelaat legt kennelijk voor ' de Russen geen gewicht in de schaal Op Tiei ogenbUh vertoeven in ons ' Moskou heeft thans nogmaals land de drie vooraanstaande Pa - [ [ betoogd dat de Noord-Europese poea's die tijdens de komende ver landen die militaire banden met f?f„T"?r^r "^ L^'Z^^llfJr JfZ ' West-Duitsland aangaan het ge emgde Naties de Nederlandse dele 1.4 ^ 3 gatie isullen adviseren en < toortoe vaar lopen „ rechtstreekse mede aan deze delegatie zijn toegevoegd phchtigen te worden bij de ver De drie adviseurs die op doorreis ' wezenlijking van de misdadige naar New Yorh enige dagen in Ne - \ \ opzet van de militairistische krin derland doorbrengen zijn hier gefo - \ gen in Bonn en betrokken te wor tografeerd op de trap naar het ^ en bij de avonturen van West vUegtuig Het zijn van voor OTOar T-,„;i „„ cw^npvnnlQ " achter de heren N Jouwe N Tang - "'^"''^ genei aais gahma en H Womsiwor Dat in de Russische nota ge < klaagd wordt dat sommige Finse tijdschriften de NATO steunen en de „ vreedzame voorstellen van de Sovjet-Unie verdraaien " vormt \ waarschijnlijk een aanduiding voor de wijze waarop Moskou nu met \ ' de Finnen zelf zal gaan „ overleg gen " M3 — aar hoe groot de Russische druk op Finland en de andere Noord \ Europese landen ook zal worden belangrijker is de vraag of de grote westelijke mogendheden thans eindelijk tot het besef zullen komen dat het absoluut noodza kelijk wordt de gelederen te slui ten en eensgezind de gevaren van deze periode tegemoet te treden Daaraan ontbreekt helaas nog te veel De gebeurtenissen van vorige week aan de sectorgrens hebben \ de actualiteit van de dreiging in het hart van Europa nog eens dui delijk onderstreept Iedere dag kunnen er nieuwe moeilijkheden ontstaan die een antwoord van de \ westelijken vragen De Gaulle's hoogste wijsheid is \ het „ rustig laten sudderen " Hü \ verzet zich zelfs tegen intern over leg En wat Bonn precies in zijn \ schild voert weet niemand Het wordt echter hoog tijd dat aan be paalde onverantwoordelijke lieden daar het zwijgen wordt opgelegd Zowel Frankrijk als West-Duits - S land dienen verder te beseffen dat zij zonder Amerikaanse steun ner • gens zouden zijn \ Kennedy zal zich niet te lang meer op sleeptouw kunnen laten > nemen door deze bondgenoten i Moskou's tactiek staat dit eenvou ' dig niet toe 
4 Woensdag 1 november 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Stilte op begraafplaats door T scheldwoorden verbroken Steenhouwer maakte het zijn collega in Woerden moeilijk herhalen wat hij over hem te zeg gen had Dat deed Van V terstond en hij voegde er nog een reeks scheldwoorden aan toe Getergd De nieuwste Miss Meubelbeurs De 8ste internationale vakbeurs voor meubelen en woningtextiel 1961 zal maandag 6 november om 10 uur worden geopend door drs J F H Wtjsen directeur-generaal voor de middenstand en het toeris me van het ministerie van econo mische zaken Na zijn openings woord gaat hij naar een vertrek in de Marijkehal waar Miss Meubel beurs geacht wordt sinds de laatste meubelbeurs 1959 in diepe slaap ver zonken te zijn Als de heer Wijsen een spinneweb heeft doorgeknipt zal een ballet groep onder leiding van mevrouw Coby de Munck de meubelprinses doen ontwaken en de schone slaap ster naar de meubeltjeurs leiden Goudkleurig dameshorloge metdito bandje verchroomd heren horloge met goudkleurige band;wit overhemd 1 kilo snij worst;blauwe regenjas 2 plakboeken(technisch zilverkleurige halsket ting rijwieltas inh brood grijzeen geelgrijze sjaal bruine bal;grijze regencape gekleurde hals ketting zwarte rozenkrans withandpompje speelgoedbeer schroevendraaiertje paar glacé's met gehaakt gedeelte tennisbal kinderring met rood steentje tas t.n.v G Verheul en 1 inh luiers enz beige mutsje Los geld 1 bankbiljet a ƒ 25 portemonnee inh ƒ 4,91 — f 0,07 ƒ 0,05 Komen aanlopen beige hondje cypers poesje zwartwitte poes jonge setter Duitse staander soort keeshond reu wit kees hondje Ierse terrier en witte fox hond teef De afdeling gevonden voorwer pen van het hoofdbureau van poli tie te Utrecht Paardenveld 1 is van maandag tot en met vrijdag geopend van 13 tot 16 uur Per te lefoon worden geen inlichtingen ge geven Congres Groene Kruis Volksgezondheid eist samenwerking Voorstellingen dag 14.30 18.45 en 21 uur Zondags om 14.15 16.30 18.45 en 21 uur CAMERA No love for Johnnie met Peter Finch Mary Peach en Stanley Holloway 18 jr CITY dagelijks 14.30 en 20 uur De ka nonnen van Navarone 14 jr FILMAC dagelijks 10 tot ca 18.30 uur Kolder uit de oude doos alle leeft PALACE dagelijks 18.45 en 21 uur Ge nadeloze achtervolging met Richard Green Eva Bartok en Marius Goring 14 jr OLYMPIA vrijdag t.m zondag Goliath en de barbaren 14 jr Maandag t.m donderdag Straaljagers in de aan val 14 jr REMBEANDT dagelijks 14.30 18.45 en 21.15 uur zondags 13.45 16.15 18.45 en 21.15 uur De dolle generaal met Danny Kaye Dana Winter en Diana Dors alle leeft SCALA De Zigeunerprinses met Stan Laurel en Oliver Hardy alle leeft STUDIO dagelijks 14.45 19 en 21.15 uur zondags 14.30 16.45 19 en 21.15 uur Het oog van de duivel van Ingmar Bergman 18 jr VREEBURG Meneer Hulot roet va kantie van Jacques Tati alle leeft FILM IN OOSTERKEBK De filmcommissie van de gere formeerde kerk Utrecht-oost ver toont zaterdag 4 november in de Oosterkerk Maliebaan 53 de film Het houten paard Aanvang 20 uur VFATERHOOGTEN Rijkswaterstaat 1 nov — Konstanz 275 — 1 Rhelnfelden 168 — 1 Ottenheim 214 + 2 Straatsburg 145 — 5 Maxau 331 — 5 Plochlngen 101 — 3 Mannheim 152 — 1 steinbach 130 + 2 Mainz 182 — 2 Bingen 109 — 3 Kaub 113 — 3 Trier 196 — 22 Koblenz 164 - 10 Keulen 139 - 21 Ruhrort 342 — 30 Loblth 964 — 15 Nijmegen 752 — 7 Arnhem 788 — 10 Eefde IJssel 340 + 2 Deventer 244 + 3 Monsin geen opg Vise geen opg Borgharen 4028 + 6 Belfeld 1154 — 28 Grave ben de sluis 524 — 9 WATERHOOGTEN WEEBDSLUIS Bovenkant sluis 54 cm N.A.P was 2 cm Benedenkant sluis 19 cm — N.A.P was 7 cm Van een onzer verslaggeefsters Op 13 juli werd de stilte op de al gemene begraafplaats in Woerden wreed verstoord door een reeks scheldwoorden afkomstig uit de mond van de 40-jarige Utrechtse steenhouwer B A v V die een an dere Utrechtse steenhouwer de 52 jarige Van S uitschold voor vuile n.s.b.-er en landverrader waaraan hq nog toevoegde dat Van S geen stemrecht meer had Van S nam dit niet en liep naar de politie Van daag moest Van V voor de Utrecht se politierechter mr J C Veder komen Het bleek dat de ruzie ontstaan was door broodnüd Belde steen houwers hadden de gewoonte de sterfgevallen in Woerden op te spo ren om zo een opdracM te krijgen voor het maken van grafstenen Jongeman vervalste zijn paspoort Van een onzer verslaggeefsters De 20 jarige Utrechter S.A van der Z moest vanmorgen voor de Utrechtse politierechter komen om dat hij een vervalst paspoort had gebruikt Hij had toen hij 16 jaar was eigenhandig zijn geboortejaar 1940 in 1941 veranderd Op 25 juh was hij gesnapt toen hti in de trein van Arnhem naar Emmerik een marechaussee het vervalste pas poort liet zien Van der Z die al een uitgebreid strafblad heeft ondanks zijn jeug dige leeftyd kreeg zes weken ge vangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar en een onvoorwaardelijke boete van ƒ 50 of 10 dagen advertentie 15 % IS'/o 15»/o 15«/o 15 % 15 »/ 15 % i 15 % KORTIHO 1 ^ op alle g RIJWIEL - EN i BROMFIETSBANDEN 1 J Alleer bil ^ ï DE KAMPIOEN ï j Lange Elisabethsfroat 24 ^ 2 Telefoon 18969 Utrecht 2 15 % 15«/o 15Vo 15 »/» 15 % 1.5«/o 15 % De minister van maatschappelijk werk mejuffrouw dr M A M Klompé heeft dinsdagmiddag in Utrecht de slotzitting van het twee daags jubileumcongres van het Groene Kruis bijgewoond Dr H Navis congresvoorzitter zei dat het soms moeilijk is de scheidslijnen op het arbeidsveld te trekken Juist op de grensvlakken tussen gezondheidszorg en maatschappelijk werk acht hij samenwerking van belang zo zei hij Klokken luiden stilte in In aansluiting op de oproep van het bestuur van de Stichting van de Arbeid en de besturen van de vijf grote politieke partijen in Neder land heeft het gemeentebestuur van Utrecht beslot n donderdag 2 no vember enkele minuten voor 13 uur klokken van de torens in Utrecht worden geluid Om 13 uur zullen door alle gemeen tediensten en bedrijven twee minu ten stilte in acht worden genomen om op deze wijze uiting te geven aan de gevoelens van diepe bezorgd heid en verontwaardiging over de uitzonderlijk grote kernexplosies in de Sovjet Unie Postkantoortje aan Prins Bernhardlaan Het bij-PTT-kantoor Prins Bern hardlaan te Utrecht wordt 8 novem ber voor het publiek opengesteld Met ingang van deze datum zullen het bij PTT-kantoor Elinkwijk en het postagentschap Minister Talmastraat worden opgeheven Voor de bewoners van het Ondiep zal ingaande 8 november een tijde lijke postinrichting worden geves tigd in het gemeenschapshuis Ons Ondiep aan het Boerhaaveplein De postinrichting is te bereiken via de zÜingang van het gebouw gelegen op de hoek van de Elsstraat Ongeval op bouwwerk Op een bouwwerk aan de Konings bergerstraat in Utrecht heeft van morgen de 39-jarige schilder Adri aan F L Prenger uit Amsterdam een ongeluk gekregen Hij liep een gebroken been op en werd vervoerd naar het Julianaziekenhuis in Am sterdam De schilder wilde enkele planken aanreiken aan een collega Hij is daarbij in een uitsparing in de be tonvloer gestapt en gevallen • Dinsdag 7 november zal Feike Asma om 20 uur het orgel van de Domkerk bespelen De bariton Roel Kaper zal liederen en aria's zingen De kerk zal voor deze gelegenheid verwarmd worden Daarbv deden zij elkaar hevige con currentie aan Dat zinde Van S niet Hij maakte het Van V meer malen moeilijk Op 13 juli toen Van V door een zakenrelatie van Van S werd verweten dat htj geen vergun ning had om grafstenen te plaatsen in Woerden werd het Van V te veel Hij verzocht de relatie zich niet te laten opjutten door die n.s.b.-er Van S De moeder van deze zakenrela tie mevrouw Van de P belde on middellijk naar Utrecht om Van S te laten komen Toen Van S op de begraafplaats was verzocht hij Van V op uitdagende wijze eens te EEN REPRESENTATIEVE groep uit Electra het harmome-orkest van het Gevu te Utrecht toont hier trots het nieuwe uniform in licht blauw en zwart uitgevoerd Van links naar rechts kapelmeester A de Jong tambour maitre M A Heidens voorzitter J J den Tieter en een Dan de ttuee vrouwelyke muzikanten mej D uan Roon In het wvkgebouw Utrecht-Zuid gaf Electra dinsdagavond een geslaagd concert Cabaret door The Show makers besloot de avond waarop de heer J A Mackaay D M van Veen en J Veenendaal werden ge roemd om het nieuwe leven dat zij Electra hebben ingeblazen Vervolgens gaf mr R Mes schaert directeur van het centraal bureau van het Groene Kruis een samenvatting van hetgeen tijdens het congres in de 17 verschillende secties door 950 deelnemers is be sproken Hierbii merkte spreker on der meer op dat er steeds meer aandacht wordt geschonken aan de geestelijke volkgezondheid Met de organisatorische consequenties van de uitgroei van het werk tot massa beweging is niet altijd voldoende rekening gehouden Belangrijke stukken van het werk als de ge zinsverzorging en de kraamzorg voe len zich volgens hem niet voldoen de in het geheel opgenomen en al lerlei specifiek werk is toe aan verdergaande coördinatie De voorzitter van het Groene Kruis mr J W van Gelder zei dat het werkcongres het begin is geweest van een voortgezet beraad in Groene kruisverband De voorzitter van de oudste aan gesloten provinciale vereniging dr W J Lohenga bood namens alle provinciale kruisverenigingen het bestuur ƒ 3200 aan Ondoordacht spel of baldadigheid Agenten van politie van het bu reau Groeneweg in Utrecht hebben vanmorgen zes jongens aangehou den van ongeveer 12 jaar oud Zij hadden het spelletje bedacht onge veer 50 meter voor een naderende trein nog vlug de spoorbaan over te steken Was die trein bij hen geko men dan gooiden zij met stenen De jongens zijn meegenomen en naar het hoofdbureau gebracht DENKDIENST VOOR GEWAS De christelijke gereformeerde kerk Utrecht centrum houdt ter ge legenheid van de dankdag voor ge was en arbeid vanavond in het kerkgebouw Wittevrouwensingel 33 om 19.30 uur een dienst die geleid zal worden door ds D Biesma jr Jacqueline De officier van justitie mr R W H Pitlo kon zich best voorstellen dat iemand die ' t erg moeilijk heeft gehad in de oorlog gebeten is op n.s.b.-ers maar dan mag men ze nog niet uitschelden De officier eis te ƒ 50 of tien dagen Mejuffrouw mr E C Simons merkte op dat verdachte dermate getergd was door Van S dat deze Van S eigenlijk zelf de oorzaak was van de belediging Deze nnan was speciaal uit Utrecht gekomen en had Van V uitgedaagd De poli tierechter legde Van V ƒ 25 — o vijf dagen op Getuigen gevraagd Fietsster rijdt tegen auto op Op het Lucas Bolwerk in Utrecht is dinsdag omstreeks 19 uur de 16-jarige Geertruida J M Konst uit de Jacob van Ruysdaelstraat 6 in Utrecht tegen een onbekend ge bleven vrachtauto opgereden Mejuffrouw Konst kreeg een hersenschudding en een vleesvcond aan een hand en werd per auto van de GG en GD naar het St Antoniusziekenhuis gebracht Zij wilde met haar fiets linksaf slaan de Wittevrouwenstraat in de vrachtautobestuurder rechtsaf naar de Biltstraat De fietsster heeft waarschijnlijk nog wel haar hand uitgestoken maar zij werd op dat moment al ingehaald door de vrachtauto De chauffeur is door gereden omdat hij vermoedelijk niets van het ongeluk heeft ge merkt De politie verzoekt nu de chauf feur van de vrachtauto en verder diegenen die iets van dit ongeluk hebben gezien zich te melden aan het hoofdbureau van politie Diakonessenhuis gaat verpleeghuis stichten Het Diaconessenhuis te Utrecht viert deze week zijn 117-jarig be staan Zondag 5 november is in de Nicolaïkerk om 19 uur een bijzon dere dienst waar vier zusters tot de diaconessengemeenschap zullen toe treden Voor het Utrechts diaconessenge meenschap is dit jaar belangrijk ge weest door het gereedkomen van een nieuw paviljoen dat over enige tijd officieel zal worden geopend In het komende jaar hoopt men met de bouw van een nieuw zusterhuis te beginnen De stichting van een ver pleeghuis voor langdurig-zieken wordt voorbereid Voetgangertje door auto geschept Op de Jutfaseweg bij de Croe sestraat in Utrecht liep de 3-jarige Henk Schonewille dinsdag plotse ling de rijweg op Hij werd ge schept door de bestelauto van de 24-jarige winkelier W C M en moest per ambulance-auto naar het Academisch Ziekenhuis worden gebracht Henk Schonewille woont Croesestraat op nummer 19bis Advertentie F 225.000 - AAK PRIJZEN W.O 6 WOONHUIZEN a F 25.000 - per stuk EEN SERIE DUBBEL PRIJSBEPALEND i.p.v één - TWEE WOONHUIZEN ƒ 50.000 - Bij aankoop van 10 loten voor verkoop aan familie vrienden kennissen en relaties een extra medewerkerscoupon =ƒ 20.000 gratis familie-prgzen Bovendien gratis trekkingslijst is bun lot Appèl-loten i f 1 — per stuk met 5 verschillende afbeeldingen bij winkeliers en giro 18 ten name van Appèl-ROTTERDAM ' S^^J=.1S " i "/¦ "'}':?' °"^ f "'¦ ''°- ™' 209'601 - 5 series van 320.000 loten 4 t 1 - per st Trekking 21 dec 1961 Baten bestemd voor het Bond van Ned Mil jShï £ 1 „ H "^^ " u^lf "''"^ "" «•""'" "'" < ei!='"<>"l"'">lne i " <"^ exploitatiekosten van hel Bungalowdorn te Doorn en voor andere noodzakelTke " t eaven in het belang der revalidatie en ontspanning van mllilatre oorlogsslachtoHers Adr v Inl A M Bergers Heemraadssingel 303 Rotterdam telefoon 50.000 Ouderen van Utrecht verenigen zich Op vrijdag 10 november wordt in Utrecht opgericht een Verbond voor anderen Dit wil eenzame mensen uit hun isolement verlossen Elders in ons land bestaat een der gelijke instelling reeds Het is de bedoeling verscheidene clubs te vor men van mensen die dezelfde am bities hebben het organiseren van prettige avonden met lezingen of schouwburgbezoek het houden van excursies en geregelde contacten in een sociëteit De kernploeg van het Verbond voor ouderen die in Utrecht al eni ge malen is samengekomen verga dert 10 november om 20 uur in het Wilhelminaparkpaviljoen Het se cretatiaat is gevestigd Stadhouders laan 66 te Utrecht telefoon 13772 DE KAT IN HET GAOREN De vereniging Drenthe in Utrecht geeft zaterdag 25 november om 20 uur in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen een opvoering van het stuk De kat in het Gaoren van Hans Heyting Na afloop is er bal GOUDSTEBRETJE KOMT Het kinderoperettegezelschap De Magdaleentjes te Utrecht dat op het ogenblik 80 meisjes telt geeft zondag 12 november in het N.V huis aan de Oude Gracht om 14.30 uur opvoering van de operette Goud sterretje Bevorderingen hij gemeentepolitie Met ingang van 1 november 1961 zijn bevorderd tot adjudant de bri gadier D van Bart en tot brigadier de hoofdagent C van Leeuwenstijn en 3 Nannes Adjudant Van Bart kwam 1 augustus 1930 bij het Utrechtse po litiekorps als agent voor het ver richten van surveillancedienst bü de geüniformeerde politie Sedert 15 februari 1933 heeft hiJ dienst ge daan bij de afdeling verkeerspolitie Op 1 januari 1947 werd hti bevor derd tot hoofdagent en op 1 april 1951 volgde ztin benoeming tot bri gadier Adjudant Van Bart zal wor den aangewezen als groepscomman dant bil de geüniformeerde politie De brigadiers Van Leeuwenstijn en Nannes kwamen 16 juli 1945 bij het Utrechtse politiekorps als hulp agent Op 1 september 1946 werden zü benoemd tot agent in vaste dienst Na aanvankelijk biJ de geünifor meerd <' politie surveillancedienst te hebben verricht werd de heer Van Leeuwenstijn 1 januari 1948 inge deeld bij de afdeling verkeerspolitie en de heer Nannes op 1 januari 1953 btj de afdeling vreemdelingen dienst De heer Nannes is de jong ste brigadier in het korps HiJ werd in 1923 geboren Op 15 juli 1953 werden zü bevorderd tot hoofdagent EiN>i:|;j^K |(^ ' M»Mi-S8 De nieuw benoemde brigadiers zullen worden aangezen als wacht commandant bij een der afdelingen van de geüniformeerde politie TIEN JAAR huishoudster bij de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging is een feestelijk te vie ren feit zei men bij de U.V.S.V Vandaar dat men vandaag mej J Kleinlooh — die im de sociëteit aan de Drift 19 de huishouding voor beeldig bestiert — danig i « de bloemetjes zette Vanmorgen werd de jubilaresse gewekt door studen tes die een taart aanboden In de keuken kreeg zij een optocht van bloemenaanbiedsters te verwerken Vanmiddag noodden U.V.S.V be-stuur en huishoudelijke commissie haar aan de lunch — en u ziet dat het mej Kleinlooh midden best smaakte — en vanavond gaan zij samen uit gezellig naar de schouw prg Links mej Reeders praeses huishoudelijke commissie en rechts mej L W M Hasseley Kirchner praeses U.V.S.V JERRY LEHMANN Ieder denkt dat hij alleen gelijk heeft Van een onzer verslaggevers Wie liet er voor over heeft tien maanden door een deel van de wereld te lopen met het doel de mensen ervan te overtuigen dat bewapening niet liet middel is om tot een duurzame vrede te komen geeft er in ieder geval blijk van zijn ideaal niet licht op te vatton Jerry Lehnmann is zo iemand Hij is een van die Amerikanen die de grote mars San Francisco Mos-kou liebben volbracht Advertentie Kunstmest voor Kamerplanten 65°/ó ' - 100 grs 65 ets De indrukken die hij tijdens die tocht in de landen aan weerszijden van het ijzeren gordijn heeft opge daan gaf hij dinsdagavond weer in het Erasmushuis in Utrecht voor ongeveer twintig sympathiseren den met het comité 1961-'62 voor de vrede Dossier BX-328I De voornaamste indruk van deze 24-jarige Amerikaan was wel dat de mensen overal in wezen hetzelf de zijn Ieder denkt dat alleen het eigen politieke systeem vrede zal brengen ieder is ook alleen maar in staat de fouten van „ de anderen " te zien Jerry vertelde wat hij zich als taak heeft gezien erop aandringen dat ieder zijn eigen verantwoor delijkheid gaat beseffen wat be treft een nieuwe oorlog Een ver blijf in de gevangenis zo zei Lehn mann mag geen beletsel zijn even tueel zelfs dienst te weigeren Jerry was er zich goed van be wust dat de tocht weinig resultaat heeft gehad Geen enkel land heeft immers aan de wensen van de groep gevolg gegeven Toch was volgens hem de tocht niet zinloos geweest omdat de deelnemers in staat waren een objectieve visie op het wereldgebeuren te krijgen Collectanten voor Klaproosdag gezocht Duizenden nabestaanden van geal lieerde militairen die gedurende de tweede wereldoorlog in Nederland gesneuiveld en begraven zijn staan met hun paspoort in de hand te wachten tot zij financieel in staat gesteld worden eenmaal aan het graf van hun echtgenoot vader of zoon te staan Het Nederlands Oorlogsgravenco mité kan deze nabestaanden slechts helpen indien de jaarlijkse klaproos inzameling van 6 tot en met 11 no vember slaagt Toon uw dankbaarheid metterdaad Geef u in Utrecht op als collectant bij de heer J G - van Baaren Byron straat 1 tel 33005 de heer P J Lig teltjn Kastelenplantsoen 9 tel 14060 of kantoor gemeente-ontvanger DiOmstraat 4 tel 13430 of 21989 Als collectant is het niet uitgeslo ten dat u ook een paspoort nodig heeft want het lot beslist welke 22 collectanten een 5-daags bezoek mo gen brengen aan Engeland op uitno diging van Britse oud-strijders Prof dr H P Berlage onderscheiden Omdat hij in de loop van vo rige maand de 65-jarige en daar mede de pensioengerechtigde leef tijd heeft bereikt werd prof dr H P Berlage buitengewoon hoogle raar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en medewerker van het K.N.M.I te De Bilt onderscheiden Hij werd benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw Prof Berlage zal zijn functie bü het K.N.M.I nog niet beëindigen Wel zal hti een andere taak gaan vervullen en wel wetenschappelijk adviseur van de hoofddirecteur Prof Berlage werd in 1954 tot buitengewoon hoogleraar benoemd aan de Utrechtse universiteit in de ' faculteit wis en natuurkunde om onderwijs te geven in de meteorolo gie oceanografie en klimatologie NIJVERHEID EN HANDEL De Nederlandse maatschappijvoor nijverheid en handel departe ment Utrecht houdt woensdag 15 november een koffiemaalttjd om 12.30 uur in Tivoli waar prof ir.F M Roeterink voorzitter van deer ïperatieve werkgemeenschap Sterk door Werk te Eindhoven spreekt over Een experiment inzake nuttige vrijetijdsbesteding van ge pensionneerde industrie werkers GBOENEKAN — De kunstschil der Henk Bellaard houdt in zijn atelier aan de Veldlaan 56 te Groe nekan een tentoonstelling van reis schetsen uit Griekenland De expo sitie welke schilderijen aquarels en tekeningen bevat is van 4 tot 18 november dagelijks geopend van 2 tot 5 uur De opening vindt plaats op zaterdag i november om 3 uur door burgemeester mr H H Schv.ller ynlversttalr ¦ Uleiiws ' Aan de universiteit van Amster dam zijn geslaagd voor het kand examen psychologie mevr J C Lankhorst-Roolker < Ouderkerk a d Amstel mevr N R Reiner-Tal en de heren K T Thio en H R Sar phatie voor het kand examen rech ten de heren H Westenbrink Naarden en P R Sjak Shie en A R V d Noort Amsterdam Voor het kerkelijk examen J B van Heerde en J D M A Hey koop Aan de technische hogeschool te Eindhoven zijn in de afdeling der scheikundige technologie geslaagd voor het kandidaatsexamen P M G van Stratum Sterksel en H J Hendriks Beekbergen in de afde ling der elektrotechniek J Mol Hoogeveen Aan de rijksuniversiteit te Leiden zijn geslaagd voor het kand exa men geneeskunde de dames J J Fasse Rotterdam Han Blauw Nio Den Haag M W Hilling Wasse naar M M Luttge Oegstgeest D Stoelendreijer Den Haag en de heren G P J Betjer Den Haag P E Briët Apeldoorn E N Brons De.i Haag R Feith Vor den B Madai Leiden W F van Marion Arnhem en P Stevens Den Haag voor het doctoraal examen geneeskunde de heren R P Disch Rotterdam J J v d Meersch Leiden en G B Snow Huizen N.H voor hel semi arts-examen de heren J L J Gaillard Oegstgeest J J C M Komman Zoetermeer en D M v d Veldt Den Haag voor het artsexamen de heren P C van Braam van Vlo tr Den Haag F Ch H A Kothe Amsterdam J A Morre Leiden T A de Stoppelaar Den Haag en H P Verbrugge Leiden Aan de rijksuniversiteit te Gronin gen is op het proefschrift Pyrolyse van Acetyleenethers " gepromoveerd tot doctor in de wiskunde en natuur wetenschappen Barthelomeus Rose beek Assen Promotor was prof dr J F Arens Utrecht Aan de rijksuniversiteit te Gronin gen zijn geslaagd voor het artsexa men I Sie Hay Gie en J P Stuitje beiden te Groningen voor het artsexamen II W A Dankbaar Hoogezand E J de Flines Ch Volmer beiden te Groningen 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Woensdag 1 november 1961 Gegolfde wereld i Bedactie >^ clres van i ^ NIEUWE GENERATIE ^ voor oog De kinaerboekenweek is aangebroken en dus besteedt de NTS aandacht aan dit evenement om 16.30 Na tien minuten jeugdjoumaal om 17 uur komt de KRO Eerst vijf minuten veilig verkeer Tus sen haken denk om 1 november voet gangers kunnen ' beschermd ' oversteken Het laatste programmapunt in deze Jeugduitzending is om 17.40 de tweede aflevering van Logboek het onder auspi ciën van de verschillende kerken ge maakte jeugdprogramma over de bijbel In verband met de voetbalwedstrijd Feljenoord Tottenham Hotspur wordt het avondprogramma veranderd na een kwartiertje journaal begint de wedstrijd om 20.15 De camera's blijven bijna twee uur in het Feijenoordstadion om 22 uur gaat de NTS weer op jacht naar onbe kend talent En om 22.30 brengt de Vara een documentaire over Angola een re portage over het verzet tegen de Portu gese overheersing voor oor Om 20 uur verzorgt de NCRV een uit zending uit Ede dankstond voor gewas en arbeid van de gereformeerde kerk te Ede in de Zuiderkerk aan het Beatrix park Voorganger is ds K Sierlnk Om 21.15 vervolgens de vijfde symponie van Tsjaikowskl door het Radio filharmo nisch orkest o.l.v Jean Foumet Om 22.55 nog een uurtje platennieuws Om 20.15 begint de Vara het verslag van de voetbalwedstrijd Feijenoord-Tot tenham Hotspur Om 22.05 Malando-me lange en om 23.20 ten slotte Ja77maga zine Bed 0.N onder vermelding i van red Nieuvte Generatie i ^ 4e jaargang 4e aflevering ^ 9 Zie voor televisiertibriek Nico Scheepmaker pagina 7 Grote vondst in Palestina Yigael Yadin hoogleraar in de archeologie aan de Hebreeuwse universiteit van Jerusalem heeft verklaard dat hij de grootste col lectie geschreven documenten heeft ontdekt die in het heilige land ooit zijn gevonden Prof Yadin zei op een perscon ferentie dat twee expedities die hij geleid heeft in grotten bij de Dode Zee 65 oude documenten hebben gevonden Hij noemde dit de groot ste vondst van deze aard sinds de ontdekking van de Dode Zeerollen ' De oudste documenten die de ex pedities gevonden hebben dateren van het jaar 88 na Christus terwijl de rest loopt tot het derde jaar van Bar Kosjba prins van Israël 135 na Christus Er zijn twee fragmenten van bijbelrollen bü een van het boek Numeri en een van het boek der Psalmen Prof Yadin zei dat de documenten tal van gegevens be vatten op juridisch historisch so ciologisch en geografisch gebied Staking bij Engelse commerciële tv Meer dan 12.500 acteurs varieté artiesten en andere medewerkers van de Engelse commerciële televi sie zijn voor onbepaalde tijd in sta king gegaan als gevolg van het vastlopen van de salarisonderhan delingen tussen de onafhankelijke televisie en de vakbond van ac teurs Bep Nooy als Kniertje en Ed Bauer als Barend in Heijermans ' zeemans drama Op hoop van negen dat dins dagavond in de Utrechtse schouw burg gespeeld werd door het Am sterdams volkstoneel te belangstelling heeft voor dit oude stuk terwijl men een soort drempel vrees blijkt te hebben wanneer het om nieuwe stukken gaat De aan tallen verkochte plaatsen wijzen dit uit Het Amsterdams volkstoneel heeft de ' ingehouden ' dramatiek van Heijermans op waardige wijze ge stalte gegeven Men kan zelfs zeggen dat de ingetogenheid van het stuk nog werd geaccentueerd door het spel Enerzijds betekent dit lof omdat men daarmee alle overtrekking heeft voorkomen maar anderzijds wil dit ook zeggen dat er een zeker tekort aan diepte was Hetgeen vooral in het laatste bedrijf tot uiting kwam Goed spel zag men van o.a Bep Nooy als Kniertje Beppie Nooy als Jo Rudi Falckenhage als Geert Dit ty Doornbos als Saart Louis van Holst als Kaps André van Dijk als Kobus en Johan ter Slaa als reder Bos Vroeg zelfstandig yiaakt het je heter of volwassener vCH was ik noe maar on verkeren echter in de me ning dat dit inhoudt dat zo vroeg mogelijk een baan gezocht en geld verdiend moet worden Later ko men zij bedrogen uit 5 ' merken dat het niet voor iedereen Is weggelegd zich van bordenwasser tot mil jonair op te werken als ze eenmaal volwassen het zelfde baantje hebben en nauwelijks kunnen rond komen Door hun gebrek aan kennis blijven zij op hetzelfde lage peil gees telijk onvolwaardig voor een hoger In de loop der tijden is de leeftijdsgrens tussen kind en volwassene steeds ho ger komen te liggen naar mate de beschaving voort schreed De ontwikkeling van kunst en wetenschap pen maakte een langere opleiding onvermijdelijk Deze studies staan de vroe ge zelfstandigheid in de weg Daarom is al menige zwakkeling voor de aan trekkingskracht van de maatschappij gezwicht Hij heeft er echter zijn eigen glazen mee ingegooid en zich de kans op succes die hem geboden werd door zijn specialiserende stu die ontnomen Weegt dit op tegen die ge prezen zelfstandigheid Is er meer te bereiken als je vroeg op eigen benen leert staan Maakt het je flinker en volwassener Wij kijken naar de koffie jongen en lachen JOHAN LAMAN TRIP Europa Zangvoordracht van Cora Canne Meyer De klavierbegèleiddng werd door Liesbeth Rümke Hoppen al te volg zaam en kleurloos bovendien niet zeer exact gespeeld Men mag hier meer initiatief verwachten zodat een lied door zangstem en piano te zamen geïnterpreteerd wordt Een heel ander karakter droeg het programma na de pauze dat Spaanse volksmuziek bevatte Cora Canne Meyer zong al deze verhalen over verliefde en verdrietige men sen die bijkans verliefd op het ver driet schijnen iets te veel als kunst lied en te zwaar benadrukt en te weinig als volkkunst uit een door felle zon overgoten land Kon men voor de pauze de mees te aandacht wüden aan de zange res — erna ging de belangstelling in de eerste plaats uit naar de begelei ding die in de waarlijk virtuoze handen was van de gitarist Dick Visser Niet alleen verzorgde hü de couleur locale in de liederen maar bovendien speelde hü als solistisch intermezzo drie flamenco's en hier bleek zijn groot technisch kunnen en volledige muzikale beheersing op dit zo moeilijk te hanteren instru ment A A Het programma dat de mezzo sopraan Cora Canne Meyer dinsdag avond in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht ten gehore bracht bestond uit twee ge heel verschillende door de pauze gescheiden gedeelten Het eerste opende met twee aria's uit oratoria van Handel In de ene viel de colo ratuurtechniek zeer te bewonderen in de andere werd de langzaam ge dragen tot rust manende muziek opvallend goed gesuggereerd Van de hierna volgende liederen van Mahler Wolf en Schubert — in deze volgorde kreeftengang in chro nologie en in ontwikkelingsfasen van liedkunst — voldeden de meer lyrische op beschouwende tekst ge schreven werken van Schubert het minst Daarentegen bleek het meer dramatische op verhalende tekst geschreven genre van Wolf en Mah Ier het meest geëigend voor deze zangeres Zij gebruikt haar stem met zorg de inhoud van het lied is ook zonder tekstboekje gemakkelijk te volgen van elk lied maakt zij zingende een beschrijving van een gebeurtenis Wat de volgorde van het programma betreft zou het ver haal van de koekoeken Mahlers Ablösung im Sommer een uitste kend slot geweest zijn van dit ge deelte voor de pauze IT is een antwoord Baas Niels op het stukje dat ie vorige keer over mij hebt geschreven Om te beginnen Inoet je eens bedenken dat ik wel graag zwerf maar dat ik dat alleen nog maar doe in Utrecht en omgeving Je weet ook wel dat ik op onze boottochten er altijd probeer tussen uit te knijpen De el lende is dat ik overal iets moois zie iets veel mooiers en beters dan wat ik ooit te voren zag Stel je nu eens voor dat de hele wereld voor me openlag Wat zeg je van de Gobi-woestijn en Formosa en Kalahari Van Toledo Ankara en Hongkong Maar je weet ook niet wat het betekent hiervan alleen maar op een stoel te kunnen dromen En als ik een kans zie dan ga ik Dan kan ik tenminste werkelijkheid van mijn dromen maken Al is het alleen Utrecht nog maar want „ ligt er achter gindse bomen niet een onbekend gebied " Wat zou je ervan zeggen als we onze eigen Neder landse grootkunstenaars in het zwerven niet hadden ge had En de Spaanse Franse en Engelse verkenners van de wereld Zij hebben van RITA EN HAAR FAMILIE © PIB Had u mij maar even gevraagd of er wel een oppas nodig was Ik moet vanavond naar een bijeenkomst --^ t-o ^^^-^^^^^^^^^^ Op hoop van zegen involle schouwburg Van onze kunstredactie Dinsdagavond is liet dan gebeurd Blijkens de uitzonderlijk grote be langstelling hebben honderden Utrechters voor een goed deel lezers van het Iltrechtsoh Nieuwsblad uit gekeken naar de voorstelling door het Amsterdams volkstoneel van Heijermans ' beroemde stuk Op hoop van zegen Onder regie van Beppie Nooy en onder auspiciën van het U.N werd dit stuk gespeeld in de stadsschouwburg te Utrecht Nu zestig jaar na de eerste voor stelling kan men zich nog een goed beeld vormen van de Indruk die hel stuk destijds gemaakt heeft op de schouwburgbezoekers in binnen - en buitenland Heijermans ' zeemans drama heeft dan ook veel bijgedra gen in de opinievorming aangaande de sociale situatie van weleer Dat zijn spel klassiek is geworden blijkt uit het feit dat het in 1961 volle za len trekt de Utrechtse schouwburg was maandagochtend al uitverkocht Het is overigens een opvallend ver schijnsel dat men kennelijk wel gro - Koffie In de varia-ruhriek van een van m.ljn lijfbladen las ik het volgende berichtje „ Bet is maar een weet maar de bewoners van de USA ge bruiken eeven en-een-halve kilo kof fie per jaar per persoon Baby's in de wieg en grijsaards meegerekend " Normaliter ga je aan zo'n bericht meteen voorbij maar ik ben self een enorme koffieliefhebber en daarom stond ik er by stil raakte er selfs door aan het piekeren Ten eerste viel het mij op dat baby's en grijsaards over een kam werden geschoren Dat is geen zui vere koffie dacht ik Als het nu nog over voetbalschoenen en racefietsen ging maar er zijn toch een heleboel grijsaards dunkt me no die hun m,annetje waarempel nog wel staan als het op koffiedrinken aankomt Het zou mij zelfs niet verbazen als juist onder de meer bejaarden de grootste koffieleuten worden aange troffen Toen ben ik eens gaan uitrekenen hoeveel kopjes koffie de Amerika nen per dag drinken Zoals wij de koffie thuis zetten gaan er onge veer zestig kopjes uit een half pond zegt mijn vrouw Dat bete kent dus precies achttienhonderd kopjes uit zeven-en-een-halve kilo Dat lijkt heel wat maar het is am per vijf kopjes per dag Ik denk dat wij dit gemiddelde in Nederland met stukken slaan Ik heb daar o.a uit afgeleid dat de televisie in Amerika weinig met storingen te kampen heeft Die storingen doen ten minste bij ons thuis het koffieverbrttik altijd aan merkelijk stijgen Toch rekende mijn vrouw m,ij voor is ons gezins verbruik precies gelijk aan het Amerikaanse Dat kan alleen maar betekenen dat mijn persoonlijk ge middelde veel hoger is De kinderen halen dat gemiddelde niet en mijn vrouw evenmin omdat zij ' s avonds geen koffie drinkt „ AU ik koffie drink dan kan ik niet slapen " zegt ze Dat is bij mij net andersom Als ik slaap dan kan ik geen koffiedrin ken Waar ze mogen me er wel voor wakker maken Koffiedrinken vind ik heerlijk Niet alleen om de smaak ook om de sfeer en de gezelligheid Japan kent de thee ceremonie en de Engelsen hebben de namiddagthee tot een na tionale instelling verheven Dat heb ik nooit helemaal kunnen begrijpen laat staan waarderen Ik lust wel thee maar ik blijf er koud van ook al is ie gloeiend heet Koffie is hart verwarmend Als je gezamenlijk thee drinkt dan blijf je vreemden voor elkaar Samen koffiedrinken bevordert de intimiteit en de vriend schap In de bijnamen die wij aan de koffie hebben gegeven „ bakkie troost " en „ kopje leut " ligt een waardering besloten die ons volk voor thee nooit heeft opgebracht Maar begrijp me goed als u He-ver thee drinkt dan koffie dan hebt u mijn zegen hoor En als u mij ooit op visite vraagt schenk dan rustig thee want ik wil bij u niet op de koffie komen JAN GODERIE Wat weet ' en vind je er van Velen van jullie nullen volgend jaar je intre de doen in de Univer sitaire Gemeenschap ^ oals dat dan heet Je wordt geconfronteerd met geselligheidsvei enigingen studieve -> enigingen commts sies studiegenoten en hoogleraren Maar vóór dit alles en ook voor dit alles moet ie — zo je lid wordt van een gezelligheidsver eniging - ^ een novi tiaat doorlopen heb ben Nu wil ik jullie vra gen „ Wat weet je er van " en vooral „ wat vind je ervan t " van dat novitiaat Als eindexamenkandidaat vijfde of zesde klasse ¦ heb je meestal niet zoveel tijd daarover na te denken maar lan opeens sta je er voor Welke vereni ging f — Ben belang rijk aspect van de keuze is nog altijd het - lovitiaat Wat doen vet Pesten ze ergt Moet ik ook meevech ten f En de meisjes worden die ook zo ruw behandeld t Der gelijke vragen wor den dan geopperd Wat wil een novitiaat eigenlijk Het wil een pe riode zijn waarin de eerste jaars min of meer gedwon gen zijn met de ouderejaars uit hun vereniging kennis te maken Mooi zul je zeggen hiermee kan ik mij vereni gen Maar dit is de fraaie tlieorie Waar komt het in de praktijk op neer Er zijn in Utrecht zes er kende verenigingen t.w Corps U.V.SV Unitas Ve ritas SS.R en Prometheus Het Corps kennen we alle maal De gedachte aan kale hoofden zwarte paraplu's en verwaande gezichten dringt zich aan ons op Hoe is het novitiaat daar De Corpsleden zelf zeggen er niet veel over Een erg be langrijk stempel wordt op hun groentijd gedrukt door hun 150 jaar van tradities Persoonlijk houd ik niet van de dwingende noodzaak voor de eerstejaars van het Corps zich nauw aan één te sluiten om een hecht blok tegen de oudere iaars te kunnen vormen Dit kweekt saamhorigheid zeggen ze Jawel Ik houd ook niet zo erg van hun bierdrinkwedstrijden kroegvechptartijen vieze liedjes hun onheuse beje geningen van de feuten en de openbare ontgroening T>oodshenauwd De feuten zijn doodsbe nauwd voor de ouderejaars Is dat nu het doel waarnaar we moeten streven Een Corpslid zei eens tegen me — Ik zou het toch niet wil len missen Maar over een jaar of vijf kan en maR ik pas met kritiek komen " Het op de grond zitten van de eerstejaars heeft het Corps gemeen met de U.V.S.V overigens een buitengewoon onzinnige „ traditie " De vereniging voor de vrouwe lijke studenten Het is een echt gezellige meisjesvereni ging Maar in het novitiaat is het toch wel wat minder gezellig „ De ouderejaars kunnen gemeen pesten en dan dat belachelijke gedoe soms " zei me een pas ge installeerde U.V.S.V ster Unitas de grote gemengde vereniging heeft ook zijn eigen karakter gedurende het novitiaat In deze periode willen ook de Unitariërs de novieten geducht op de proef stellen en alleen met een flink enthousiasme en eigen initiatief houd je het er de drie weken uit Het valt buiten het bestek van dit praatje ook zo uit - Nie feut kom eens hier hé kom eens hier of ik zal je verd " etc Deze en dergelijke kreten Iton je in de ei>.rste drie weken van september veel vuldig horen En je kon toen ook veel zien Kale hoofden hé ' t Corps rood-witte strikjes Unitas — dodelijk ver moeide jonge mensen kijk dat is vast een noviet Dat alles hoorde bij de groentijd of"'eI met een algemeen woord „ het novitiaat " uwe generatie studenten Novitiaat stelt straks velen vele problemen voerig op de ontgroenu.nigs perioden van de andere ver enigingen in te gaan Het is erg moeilijk een vast om lijnd beeld van „ het " novi tiaat te geven het schijnt gewoon maar een periode te zijn die je „ door moet " Waaroml Maar en dit is eigenliik de oorzaak dat ik dit stukje schreef ik vraag me zo vaak af „ Waarom is er eigenlijk zo'n novitiaat Waarom moe ten de aspirant-leden van een vereniging zoveel vreem de dingen doen alvorens toegelaten te worden De sarspronkelijke opzet ken nismaking is hier en daar illeen nog maar een doekje ¦ oor het bloeden ' CH was ik nog maar op school " verzuchtte de kof fiejongen en slofte zielig de trein verder langs naar de volgende klant ' n Sprookje Onzin Dwaas heid Niets daarvan De jon gen was bü zijn volle ver stand Nu wel Enkele jaren geleden toen hq zo nodig van school af wilde om veel te verdienen had je daaraan kunnen twijfelen De school was voor hem een noodzakelijk kwaad en zodra dat wettelijk toege staan was heeft hij zieb juichend in de maatschap pij gestort om wekelijks het loonzakje te horen rinkelen Nu verdient hij nu is hij „ zelfstandig " Hei is hem aan te zien Bij alle jongeren is er een begrijpelijke drang naar zelfstandigheid Zeer velen Nee zo is een groentijd totaal overbodig Al jaren lang wordt er veel over het voor en nadeel van een novitiaat geschreven Maar nog altijd zonder re sultaat Zou de nieuwe ge neratie studenten niet eens op kunnen staan en zich teweer stellen tegen een dergelijke ontgroening Wij kunnen dan ons best doen het novitiaat tot zijn oor spronkelijke proporties te rug te brengen ANKE JANSEN Menselijke door Sinhad overpeinzingen liever dan het vaster lande lijk geluk dat wortelt als een boom in één trouw voor één ander " En neem dan huiselijk voor landelijk Maar toch kom ik bij jou altijd graag weer te rug Ook om uit te rusten en nieuwe reizen te ' bedenken Waarom heb je me dan ook Sinbad genoemd de natuur en omdat zij mensen zijn meer middelen ter beschikking gekregen dan ik Daarom zwerf ik o zo graag in het klein en — met ' n minimum aan voedsel als het niet anders kan Slauerhoff is in oktober herdacht Baas Niels Weet je dit vind ik mooi van hem „ Wel leef ik het xwerven Dx Twee dichterlijke ont boezemingen Twee on derwerpen Twee we relden De eesrste ontboeze ming is fel-actueel en - we zouden haast zeg gen natuurlijk - van een jongen De tweede heeft een onderwerp dat heel heel oud is en is - ook al natuurlijk - van een meisje A-pest Een helse siddering Van een wit heet gevaar Schiet door het hart Van de mensheid Stil gekerm en luid gekrijs Geen angstkreet wordt verstaan De dreigende besmetting Van een onzichtbare pest De A-pest De ziekte zonder vaccin Ontstaan in het brein Van de mens In de kanker Van het verstand De krankzinnige begeerte Naar macht J ROELOF OUDE voor Peter Nu is de dag dat je te-rugkomt plotseling zo dichtbij We hebben op deze laatste dagen gewacht de uren geteld onze gedachten op papier gezet en afgewacht Gewacht tot je schip weer QENERATIE aankomt-je kunt meren in de haven van mijn harl er je verlof in door kunt brenge^i Fred van Burken Kouwerplantsoen 1 Utrecht zond ons deze Nog maar zeven dagenfoto's naar aanleiding van een vraag om werk van lezers in wachten een vorige aflevering We plaatsen deze vakantieherinnerln En >^' emand die naar onsgen graag nog niet zozeer vanwege de fotografische kwalitei - - kij ':- ten maar eigenlijk vooral omdat zijn motto zo aardig aansloot zal weten hoe lang hetbij de naam van de rubriek Xesenstellinae » treMÏen altijd wachten geduurd heeft Kopzorgen R Lustig en kalm zit ik te werken en te proberen iets van Plato's wQsheid tot de mijne te maken Kostelijke vent gebonden / 6,50 Maar opeens wordt mijn rust die als een poes opgerold op de beste stoel van mijn kamer ligt te slapen wreed gestoord door een donderende dreun en direct voel ik een schroei ende pijn op mijn hoofd Ver stoord staat zij op en bromt dat Uc ook nooit eens serieus werk „ Dit doet mijn hoofd te zeer " zegt ze „ Vaarwel mijn heer verwacht m ' een aiiid're keer " Ondanks mijn ge kneusde hoofd kijk ik verrast op „ Vrij naar Vondel Ghijs brecht van Aemstel laatste bedrijf laatste regels " mom pel ik blij maar te laat Mijn rust is al snel door het open staande raam naar buiten ge sprongen en zit nu op het dak Dan pas zie ik wat mijn rust uit het raam heeft doen springen Een haar Een hoornachtig afscheidingspro dukt van de hoofdhuid Een doodgewone haar Het is werkelijk te gek om alleen te lopen Boem Daar ligt nog een haar kruiselings over de andere Van de televisie antenne klinkt een zacht ge jammer Nee dit gaat niet meer Snel grijp ik naar het flesje op mijn wastafel met de achttien onmisbare biolo ische voedingsstoffen voor iet haar en sprenkel enkele druppeltjes op mijn gloeien de hoofd Als verkoelende dauwdrup pels vallen ze op mijn hoofd te pletter Het sist Ijlings neem ik een fles haarwater en drink hem in een teug leeg Diep kelder ik weg Op het voeteinde van mijn bed ligt m'n rust Zij sp'int R V d LINDE De ' e Europese gedachte ligt aan de oprichting van vele organen ten grondslag Inder auspiciën van de voorlich tingsdienst der Europese Ge meenschap is overgegaan tot oprichting van de EURO PKESJUNIOR het Euro pees verbond van uitgevers van jeugdtijdschriften In vele landen bestaat gro te belangstelling voor dit nieuwe orgaan het Is im mers het middel bij uitstek om de jeugd vertrouwd te maken met levensgewoonten doen en denken van hun leeftijdsgenoten in andere landen Tijdschriften uit Italië Duitsland Frankrijk België en Nederland hebben zich reeds aangesloten Twee congressen zijn er belegd 1960 Luxemburg en 1961 Brussel Europressjunior zal over gaan tot uitgave van een tijdschrift teneinde een goe de informatie van de leden uitgevers te verzekeren en het contact tussen de leden uit de diverse landen te be " orderen Voor nadere inlichtingen of het opgeven als lid volgt b»t adres van het secreta riaat voor Nederland Nas saulaan 51 Haarlem CEES v d GROENEKAN / 
$ Woensdag 1 november 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Geboren Met blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van onze zoon FRANK - EMILE A Giltay C W Giltay - Blommendaal Yvonne Utrecht 30 oktober 1961 Troelstralaan 48 * Tijdelijk Ac Ziekenhuis 1 /\ EXTRA \ J ZEGELS BM 2 PAKKEN CASTELLA VAATWAS PER PAK ' ct VRUCHTEN ABC 200 GRAM = CA ISO SNOEPJES 49 et Heden ging van ons heen na een langdurig smar telijk doch geduldig ge dragen lijden mijn innig geliefde en zorgzame vrouw en onze lieve zus ter behuwdzuster en tante JOHANNA JACOBA MEVWESE-MOGGE in de ouderdom van 67 jaren Uit aller naam J P Meuwese Utrecht 28 oktober 1961 Maliestraat 8 De crematie heeft heden woensdag 1 november in alle stilte op Westerveld plaatsgehad Heden ging van ons heen onze lieve zorgzame Man Vader Behuwd - en Grootvader Jacobus Petrus Duvekot in de ouderdom van 63 jaren Uit aller naam E P Duvekot-de Lint Utrecht 31 oktober 1961 J W Frisostraat 18 Geen bloemen Geen toespraken Geen bezoek De crematie is bepaald op zaterdag 4 november in het crematorium te Driehuis-Westerveld na aankomst van trein 11.31 uur Heden is van ons heen gegaan tot onze diepe droefheid onze zoon broer en zwager GIJSBERTUS HOL in de leeftijd van 33 jaar Willeskop, G Hol Utrecht, M A v.d Wetering-Hol W v.d Wetering Willeskop A 88 Montfoort 29 oktober 1961 De begrafenis heeft he den plaatsgehad Als er goed nïeu\AAS fs fn shirtsff dan is dat béter Polytop-serie uitgebreid r Het principe van de be roemde BLUE en RED fijn poplin met extra versterkte boord en manchetten is óók toegepast bij YELLOW Nu dus drie ideale shirts voor dag-in dag-ult gebruik in drie prijzen shirtmanschap op z'n best voor 17.90 15.90 en 12.50 Tricot-nylon test gelukt Dit nieuwe luchtige poreuze materiaal is door EL-MIOR getest in tien typen boord en manchetten want EL-MIOR èn u wil perfectie Daarom is EL-MIOR's Tricot-nylon shirt in wit en gedessineerd onberispelijk van boord geen omkrullen en manchet blijvend stijf 17.90 en 19.50 TE KOOP fabrieksruimte groot 404 m2 leeg op te le veren voorzien van kanto ren elektrische installatie T.L.-verlichting w.c voor dames en heren apart vrije inrit voor auto's en omlig gende percelen voor uitbrei ding op heden nog verhuurd centrum stad Utrecht Br ond no 2-2779 bur U.N 3-KAMERFLAT TE KOOP Tolsteegplantsoen Benodigd eigen geld ± L f 8.000 Leeg te aanvaarden Te bevragen MAK KANTOOR SIJMONS DOLATA TOLSTEEGSINGEL 39 bis Wij vragen voor onze afdeling centrale verwarming ^ HULPMONTEURS ^ LEERLING MONTEURS die bij ons een uitstekende opleiding zullen krijgen Wij geven de gelegenheid tot het volgen van een vak en vormings cursussen Informatie en aanmelding dagelijks tussen 7.45 — 17.15 uur aan ons adres Strosteeg 5 Oude Gracht 175 In beslag genomei Anker horloge 21 steens met datum en luxaflex band SLECHTS ƒ 25 - MARIASTBAAT 30 I ¦> \\ ^^ ¦ Tel IS98I OUDEGRACHTi75 NACHTEGAALSTRAAT 22-24 WEEKEND RECLAME alleen geldig op Donderdag Vrijdag en ^ Zaterdag ANDIJVIE ZOMERKWALITEIT LITERBLIK ijmii^^m^jóm TONEELGROEP CENTRUM vr\jdag 3 november 8 uur 50ste voorstelling van ACHT VROUWEN thriller van Robert Thomas met Bep Dekker Henny Orri Sara Heyblom Si - mone Rooskens Nell Knoop Ellen de Thouars Nell Koppen Ria Vroemen _ Ami Prijzen van f 2 — tot f 5.50 Coupons geldig IBBM Dinsdag 14 November vangen nieuwe cursus sen aan voor het practijkdipioma BOEKHOUDEN opleidende voor het associatie-examen JUNI 1962 * Ons geslaagdenboekje 1960 beval naast de namen en adressen van de 1533 daf jaar geslaagde candidaten 941 Pr Dipl 325 M.B.A en 267 S.P.D.-M.O een schat van statistische gegevens Wist U bijv dat 76 % van onze candidaten Pr Dipl slechts 5 tot 10 maanden over de studie deed Inlichtingen prospectus en inschrijving Maandag t/m Vrijdag van 7—^9 uur in het GEBOUW DER HERVORMDE BURGERSCHOLEN DOMPLEIN 4 ¦ TELEFOON K 3402-2482 ¦ EXAM EN O P L E l D,l N G HUGAS ELGERSWA POTGfï^R D E N H A A G -' H A A R L E M - A M S T E R D A M ROTTERDAM - UTRECHT - GRONINGEN GEVESTIGD Mevrouw M G TELLIER BELLINGA Tandarts Julianaweg 408 Behandeling volgens af spraak - Telefoon 21256 Nieim Amerikaanse woiidendnillng PRACHTIG GOLVEND HAAR zöniler permanent-vloeistoffen Tandarts Oltmans praktijk hervat C NUMANS CHIRURG 2 NOVEMBER GEEN SPREEKUUR ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ' t Is gewoonweg een wonder Eén behandeling met Perform en zelfs ' onhandelbaar ' haar krijgt rijke gol * ven en slagen - alsof u met golvend haar bent geboren En die golven blijven Op de achtste dag nog even mooi als op de eerste Uw haar glanst gezond en voel eens wat heertijk zacht wat stevig die krullen FELIX gevitamineerd GmI nw kat dagelijks f el«x net vleet of vis Dn gezonde en voor deïigc voedsel geeh hem een prachtig glaniende vacht Per pak van 275 gram 40 et En zo eenvoudig te gebruiken een weinig Perform aanbrengen en goed door üw haar kammen Maak het op zoals u dat gewoon bent met schuïfspelden of krulspelden U wordt wakker met een droomkapsel rijk als natuurlijk golvend haarl KAM HET ERIN CITROEN OCCASIONS diverse ID Ideals en 2 CV Occasions in voorraad In prima staat Met garantie AUTOPALACE BEGIJNERADE 19—20 Telefoon 13971 Verbluffend economisch voldoende voor 18 droomkapsels Dat is min der dan 32 cent per keeri Volmaakt veilig voor leder type haar - ook als u een spoeling in hebt Ooe wat aan ' saai ' haar - haal vandaag nog Perform ƒ 5,90 3CX3C niet teïreden nelrl terirn i m hoeden sjaals tossen portemonnees handschoenen paraplu's kousen ÏÏN ^ OPLAGE 57.000 exemplaren DAMESMODE A'damsestr.weg 217 Utrecht - tel 42893 Drift 23 • Utrecht Telefoon 16431 U.I1 Modem Actneel Betrouwbaar De beste en daarom de grootste krant in Midden-Nederland 1 M VROOM St DREESMANN UTRECHT N.V vroagt voor hoor afd Woningtextiel een ervaren en vakkundige kracht als Hoofdverkoper speciaal bestemd voor de verkoop in het gehele Tapiitvak Naast een gedegen vakkennis en verkoopervaring zal ge schiktheid om jongeren op te leiden mede een eis zijn bü de beoordeling van de kandiaten Sollicitaties te richten oofl de afd Personeels zaken Let op de winkels met dit raambiljet shirts voor mannen Iaambeien ^ t SCHROMPELEN WEG £ ' i Pijn en jeulc wèg jj ^ Bloeden houdt op g ' De wetenschap heeft thans jjWeen helende substantie ont gSdekt met de verbazingwek p &° kende eigenschap de aam -.^ S beien eenvoudig te doen weg - ft 3 drogen - pUn verdwijnt bloe - S l^den houdt op Toegepast IJ ïl in SPERTI doet dit weefsel - j ' fi vernieuwende Bio-Dyne zelfs s a de meest hardnekkige aam - SS beien ineenschrompelen zó J 5 afdoend dat ze thans geen 5 n probleem meer zyn ^ g Sperti Zalf en Zetpillen '& ^ SPERTI is zacht en desinfeo - J f Direct te laanvaarden AMSTELVEEN 4-kamer FLATS met geluiddempendevloeren ƒ 26.800 DIEMEN Leuke 2-k PARTER RE-FLAT met tuin en schuur Woon/eetk slaapk keuken douche v.w ƒ 21.500 DIEMEN Zeer royale LUXE 3-k FLAT met parketvl Kellerkeuken toilet en voU inger badk m colovinylvl bal kon en loggia event garage besch / 31.000 HOEVELAKEN HELFT van dubbel HERENHUIS ƒ 28.250 k.k REEUWIJK EENGEZINSWONING m grote woon/eetk.,keuken bijkeuken/schuur 3 slaapk.,douchecel f 22.500 WEESP 3-k PARTERREFLAT m woon/eetk 2 sl.k.,keuken en hal m co lovinylvl douchecelm lavet ruimeberging ƒ 24.500 Alle inlichtingen Makelaar VLAANDEREN Hoogstraat 35 - Weesp Tel 02940—2480 Dames en meisjes PARKA GOATS met uitneemhare TEDDY VOERING Vervaardigd van een dubbele DRI SIL ka toenen gabardine De coat die U het ge hele jaar kunt dragen - door de nitneembare teddy-voering. Leeftijd 6 jaar 41.75 Damesmaten v.a 65 -^ Kleuren beige en marine Waar Natuurlijk bij SPECIAALZAAK Fmmelot STEENWEG 49/53 UTRECHT TE KOOP voor zelfbewoning enkele prachtige WOONHUIZEN in Tuindorp Oog in Al Wil helminapark en Utrecht Noord Prijzen van f 30.000 — tot f 60.000 — Ruime hypotheek mogelijk Inl Mak.kant P P Kraaye veld Parkstraat 20 Utrecht Telefoon 12196 WEL of GEEN TELEVISIE doch ondanks dat verzorgen wij voor verenigingen en be sloten kringen verantwoorde ülmproirdmmd ' s op allerlei gebied voor jong en oud G V Beurden L Swaerdens Daalstraat 2bis — Utrecht TE HUUR aan de Biltstraat 80 m ' bedrijfsruimte met toiletten enz voor veler lei doeleinden geschikt Huurprij f 3200 — per jaar Aanvaarding terstond Inlichtingen Waltmann & Co Oude Gracht 92 — Utrecht Sevraagd MEISJES voor onze binderö Bekendheid met het vak wel gewenst maar niet vereist Hoog loon Melden tussen 6 en 7 uur ' s avonds bij N.V ROLBO Fahrenheitlaan A 2 Utrecht bij Werkspoor Fraaie Flatwoning TE KOOP 5 kamers aparte bergruim te omgeving Tolsteegplant soen Prijs f 23.500 — Direkt leeg te aanvaarden Te bevragen MAK KANTOOR SIJMONS DOLATA TOLSTEEGSINGEL 39 Ms 
UTRTi]CHTSCH NIEUWSBLAD Woensdag 1 november 1961 Congres Wereldraad van Kerken nadert 0 ' NDER toch nog grote belangstelling zijn dinsdagmiddag in het Wapen van Amsterdam te ' s-Graveland de eerste zilveren Nipkow-schijven uitgereikt Namens het Gezelschap van Televisie critici gevestigd te Kortenhoef opende de heer Henk Schaafsma de veeleer opgewekte dan plechtige bijeenkomst Hij sprak zijn vreugde uit over de grote opkomst noemde het bijzonder plezierig dat vele „ werkers van het eerste uur " aan de uitnodiging gevolg hadden gegeven onder hen bevond zich Eric de Vries en heette ook de heer Willem Vogt voorzitter van de jury die jaarlijks de televisieprijs van het Prins Bernhard Fonds uitreikt van harte welkom In een historische beschouwing waarbij hij via de Orde van de Kousenband en het ' Hony soit qui mal y pense ' bij het Engelse parlement terechtkwam vergeleek hij de ' televisieprijs ' met het Hoger Huis en de Nipkow-schijven met het Lager Huis twee Instituten die eeuwenlang goed functionerend naast elkaar kon den bestaan Dat in sommige Bussumse kringen een andere mening heerst over het naast elkaar bestaan van de televisie prijs en de Nipkow-schijven zo genoemd naar een integrerend onderdeel van de eerste tv-toestellen bleek wel uit het feit dat Joep Buttinghausen van AVRO's Flits te elfder ure opdracht kreeg de prijsuitreiking niet te filmen Wel maakte de AVRO een bandopname die gisteravond over de radio werd uitgezonden door Nico Scheepmaker D V.t.n.r Piere Janssen en sijn echt genote Mies Bouwman en haar echtgenoot Leen Timp bewonderen de Nipkowschijven ' E belangstelling van de AVRO was uiteraard begrijpelijk De Nipkow-schijven werden immers uitgereikt aan Pierre Janssen op het scherm en Leen Timp achter het scherm Die belang stelling werd geaccentueerd door de aanwezigheid van o.a Siebe van der Zee en Ger Lugtenburg Ondanks de huiver van de NTS voor deze Nipkow-schijven waren de aanwezigen zuil-technisch gezien toch rijk geschakeerd Er waren medewerkers van de VARA de NCRV de KRO de VPRO en zelfs van de NTS onder wie Carel Enkelaar winnaar van de televisieprijs 1961 De aan wezige perschef van de NTS verontschuldigde de NTS door te zeggen dat men het eerst eens een jaartje wilde aanzien Een al te voorzichtige houding die Pierre Janssen in zijn weer voortref felijk en typisch Janssenistisch dankwoord vooral hierom te laken oordeelde omdat Leen Timp die al tien jaar zijn beste krachten aan de Nederlandse televisie heeft gegeven daarmee onnodig voor het hoofd werd gestoten Advertentie Rond het af met ' n rondje D E heer Piet Beishuizen nestor van de Nederlandse tv-critici maar nu als zodanig in ruste reikte de prijzen uit Waarna de beide winnaars eikaars ' motivering ' van het prijzen der kritiek voorlazen Over Pierre Janssen werd hierin gezegd ' Zelden zag het Gezelschap van Televisiecritici in de afgelopen jaren een presentator die zo nadrukkelijk aanwezig was Hij heeft zich erop toegelegd de kunst toegankelijk te maken weer tevermenselijken niet in het minst dank zij de originele per soonlijkheid van Pierre Janssen kreeg Kunstgrepen de geladen heid die een waarborg was voor contact met de kijker voor com municatie in de breedste zin van het woord ' V » VER Leen Timp luidde de motivering ' Leen Timp ontvangt de Nipkow schijf 1961 voor de wijze waarop hij als vormgever gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden van het medium televisie Hij is erin geslaagd in vrijwel alle door hem geregis seerde uitzendingen de vorm functi van de inhoud te doen zijn Hij is in veel van zijn uitzendingen producer en realisator een voor de vormgever van tv-programma's gelukkige combinatie In nauw samenspel met degene die de inhoud aandraagt bepaalt hij denkend in beelden hoe deze inhoud het beste tot haar recht zal komen Voorbeelden van wat door zulk samenspel kan worden bereikt zijn de uitzendingen in de rubriek Kunstgrepen de eerste twee uitzendingen in de rubriek Thuis bij bezoeken aan dr Jef Last en architect Bakema en de uitzendingen in de rubriek Muziekmozaïek Uit deze uitzendingen blijkt dat dienend gebruik van het medium kan samengaan met creatief gebruik o xjr > E WF OENEVER 35 per hele liter 8 I Musici briljant in vitaal musiceren Op deze assemblee zullen verschil lende commissies bij elkaar komen om zich bezig te houden met het werk dat door de Wereldraad van Kerken is gedaan Ook zullen de commissies verschillende rapporten behandelen Voorts zal er een secre tariaat voor de betrekkingen tussen rassen en volkeren worden opgericht Verder zal men spreken over de godsdienstvrijheid en over de ultbrel - I ding van de basis waarop de Wereld - ï raad van Kerken zich stelt De werkcommissie zal de finan ciën en het beleid voor de komende I zes jaar vaststellen De vergadering I zal zich bezig houden met dagelijkse bijbelstudies Voorts staan sectiever gaderingen op het programma die tot onderwerp hebben eenheid ge I tuigenis en dienst De conclusies van ziek van Bach een cantabile-element te geven Men is soms zelfs zodanig verknocht aan de z.g strakke toon vorming dat men zich niet kan openstellen voor het briljante spel van I Musici De bezoeljers gisteravond in het uitverkochte Tivoll toonden wél open oor te hebben voor het zangerige van hun musiceren en het inspire rend vitale dat het luisteren tot zulk een genoegen maakte Het moest helaas wel eens meer de sfeer van het musiceren zijn dan de muziek zelf omdat Tivoli's akoestiek de fijne nuanceringen en het gevoelige tim bre van het spel der uitvoerende kunstenaars niet in zich opneemt Dat was wel jammer want Pergo lesi's Concertino waarmede geopend werd is een wonder van compositie vooral het sprankelend slot-Allegro Hierna volgden vier concerten van Vivaldi alle verscheiden van aard en ook aldus in plastische expressie uitgevoerd We kennen ze van vroe gere uitvoeringen of van de grammo foonplaat en hebben ervaren dat de componist Vivaldi een muzikaal be grip voor ons is geworden Rossini's Sonate voor strijkers die I Musici enige jaren nog als toegift speelden was nu gepromoveerd tot het slot stuk van de avond het is een bij zonder mooie finale die ons nader tot onze tijd bracht maar evenzeer met de muzikale blijdschap als van Vivaldi welke een stempel op dit zeer geslaagde concert heeft gezet G van R THEATRE DU VIEUX-COLOMBIER Flonkerend spel in Monsieur Chasse ' Protestants verzoek aan rooms katholieke kerk schil loopt volgens Protestants Ne derland daar waar de r.-k kerk de mens voor God rechtvaardig stelt door een innerlijk proces der ver nieuwing door genade en de Heilige Schrift de mens voor God rechtvaar dig stelt door het werk van Jezus Christus voor ons en niet in ons Protestants Nederland is een ver eniging die hervormde gereformeer de en christelijk gereformeerde le den telt voorzitter is de Haagse predikant ds L Lagerwey Waarop de redactie van het r.-k weekblad De Bazuin o.m het vol gende schrijft De meest sympa thieke en gemakkelijkst te realise ren verzoeken staan aan het begin de bijbel en de gemeentezang Van harte akkoord Maar afschaffing van het concilie van Trente is zo in eens wel wat veel gevraagd Het moge de briefschrijvers een voldoe ning zijn te weten dat binnen de katholieke kerk over de eucharistie druk getheologiseerd wordt naar aanleiding van het boek van Max Thurian over de Mariologie naar aanleiding van het boek van dr De Ridder en over de rechtvaardiging naar aanleiding van Küngs boek over Barth Alter Shave - lotion vanaf 1.95 After Shave stick vanaf 1.65 ' Pre-Shave lotion 3.20 Haarcrème vanaf 1.00 Talc for men 1.75 laar Us Uitgebreide agenda voor drie weken Van een onzer verslaggevers De derde vergadering van de Wereldraad van Kerken wordt dit keer in de hoofdstad van India New-Delhi gehouden en zal van 18 november tot 5 december duren De nationale christen raad waarin de kerken van India samenwerken zorgt voor de ontvangst van deze grote assemblee van kerken Naar de vergadering worden 625 afgevaardigden van wie 20 uit Neder land gezonden Zij zullen alle aangesloten kerken uit de gehele wereld vertegenwoordigen de secties zullen worden bijeenge bracht in een gezamenlijk rapport De eenwording van de internatio nale zendingsraad en de Wereldraad van Kerken had eerst vele bezwaren die inmiddels zijn weggenomen Het verzoek van de Russische or thodoxe kerk om afgevaardigden te mogen sturen wordt een belangrijke vooruitgang genoemd in de nog jonge geschiedenis van de Wereldraad van Kerken Reeds in 1948 hadden de Russen een uitnodiging ontvangen maar deze niet aanvaard Men vermoedde toen dat de raad eerder politieke en socia le dan godsdienstige achtergronden had Op het ogenblik zijn de Russen echhter bereid met de andere kerken samen te werken Er was ook een grote moed voor nodig om toe te treden tot de assem blee De kerk in Rusland heeft het bijzonder moeilijk zij wordt van alle kanten aangevallen Moeiliikheden Het zal nu voor de afgevaardigden geen eenvoudige zaak zijn om over theologische en sociale vraagstukken te spreken omdat de Russisch-ortho - Deelnemers uit Nederland 20 Twee belangrijke facetten zullen op deze byeenkorast aan de orde worden gesteld xydens de openingszitting van de vergadering zullen naar het zich laat aanzien de Internationale Zendingsraad en de Wereldraad van Kerken één worden Tevens heeft de Russisch-orthodoxe kerk toezegging gedaan afgevaardigden te zullen sturen De eerste en tweede vergadering van de Wereldraad van Kerken waarbij thans 178 kerken in meer dan 150 landen zijn aangelosten werden resp in 1948 in Amsterdam en in 1954 in Evanston Amerika gehouden De gereformeerde kerken noch de r.-k kerk zijn lid van de Wereldraad maar zij zullen toch enkele waarne mers sturen De grote bijeenkomsten in New Delhi hebben plaats in het Vigyan Bhavan conferentie gebouw Hier zullen toespraken door bekende lei ders worden gehouden en staatslie den en andere vooraanstaande perso nen uit Azië worden ontvangen Het algemene onderwerp is „ Jezus Christus het licht van de wereld '" Hierover is ook een boekje versche nen dat in vele Nederlandse gemeen ten intensief is gebruikt Ook de oecumenische raad van kerken In Ne derland heeft op haar laatst gehou den jaarvergadering de agenda van de assemblee behandeld Het aantal afgezanten is naar de grootte van de kerk zelf bepaald De 20 Nederlanders vertegenwooordigen echter niet alle kerken die in Neder land bestaan of lid van de raad zijn 178 herken Nederland slecht ingelicht over kwestie Geyser Rapporten De voorzitter van de commissie van de Zuidafrikaanse Nederduits liervormde kerk die een onderzoek Instelt naar de klachten teg:en prof A S Geyser dr A J G Oost huizen heeft grezegd dat uit het telegram dat de hervormde kerk In Nederland over deze kwestie heeft gezonden blijkt dat het mo deramen daar helemaal ' scheef en eenzijdig ' over de aangelegenheid is ingelicht Over het teiegrram van de Utrechtse theologische faculteit waarin verzocht werd de acade mische vrüheid te waarborgen zei dr Oosthulzen dat van aantasting van de academische vrijheid in dit geval ' hoegenaamd geen sprake is ' Verwacht wordt dat het hele on derzoek dat vorige week in Pretoria is begonnen twee weken zal duren De hele zaak wordt op de band opgenomen Een verzoek van prof Geyser een eigen bandopnemer te gebruiken is afgewezen Advertentie Zoals bekend zijn de klachten ingediend door drie studenten die getuigenissen overlegden van twin tig anderen De klachtstaat over de ' dwaalleerverkondiging ' beslor.g tien vellen waarvan er slechts één over zijn optreden ten aanzien van de wereldraad van kerken en volhar ding in het verzet tegen niet toela-ting van Bantoes als leden van de N'^derduits hervormde kerk ging Prof Geyser zou hebben geleerd dat Christus niet gelUk is aan God maar ondergeschikt aan hem • Muziekhandel Alsbach en Doyer in de Kalverstraat te Amsterdam zal binnenkort worden gesloten Het pand is aangekocht door een hand schoenenfirmia in dezelMe straat die reeds enige tijd naar uitbreiding van winkelruimte zoekt De muziekhandel die sinds 1898 op deze plaats is ge vestigd heeft een internationale faam VermoedeUik zal het bedrijf op een ander punt in Amsterdam wonden voortgezet Heerlijk na het scheren Boldoot After Shave Het hoofdbestuur van de vereni ging Protestants Nederland niet te verwarren met het Protestants Con vent de te Utrecht gevestigde inter kerkelijke organisatie die coördine rend optreedt by het werk dat ge schiedt ter verlevendiging van het protestants bewustzijn heeft een « pen brief gericht aan het Neder lands rooms katholieke episkopaat Op grond van de vastenbrief van 15 januari waarin de aartsbisschop van Utrecht en de bisschoppen be langstelling vragen voor het lezen van Gods Woord alsmede op grond van de bijbel richt Protestants Ne derland een vijfvoudig verzoek aan het katholieke episkopaat FOR MEN Ten eerste verzoekt het hoofdbe stuur er bij de geestelijkheid op aan te dringen dat bü de huwelijks bevestiging wordt meegegeven een complete bijbel In de tweede plaats wordt aangedrongen om de gemeen tezang in de r.-k kerlc te stimule ren Voorts verzoeken de opstellers van de brief de bisschoppen met het oog op het komende concilie aan te dringen op herziening van de beslui ten van het concilie van Trente waarbij zij opnieuw verzoeken de grondtekst van het evangelie te con fronteren met de uitspraken van dit concilie over de mis In de vierde plaats vraagt het hoofdbestuur van Protestants Ne derland het episkopaat mee te wer ken aan herziening van de Maria leer vanuit de Heilige Schrift en tenslotte — vijfde verzoek — vraagt het herziening van het dogma der rechtvaardiging Het kardinale ver - doxe kerk zal deelnemen en omdat de assemblee in een van nature niet christelijk land gehouden wordt Tevens zal er een rapport komen over de landen die een snelle techni sche en sociale ontwikkeling hebben doorgemaakt Een speciale commissie zal vooral de principiële vraagstuk ken hiervan behandelen Proef S-daagse schoolweek Te IJsselsteijn gem Venray zal met goedkeuring van de inspecteur lager onderwijs van 1 november tot 15 maart 1962 een proef worden genomen met een vijfdaagse sahoolwerk Een enquête heeft uit gewezen dat de meeste ouders vooral van de kinderen die met de schoolbus reizen vóór de verkorte schoolweek zijn Gedurende de proeftijd komt de vrije woensdag middag gedeeltelijk te vervallen Vragen van katholiek aan de reformatie dacht van kathoHserende ' tendenzen Of heeft de katholiek als zodanig in de vraag der eenheid geen bijdrage te leveren Is die er wel dan mag men deze rooms ' of katholiserend ' noemen maar dan zal men deze bij drage toch serieus moeten verwer ken binnen de eigen geloofsbeleving Dit behoort tot de juiste oecume nische houding van de daad Het komt mij voor dat dit oecu menisch besef in het licht van de katholieke vraagstelling bijzonder birmen de huidige reformatorische samenleving in Nederland nauwe lijks enige voet aan de grond krijgt Het valt mij ook steeds op dat de oecumenische houding die wij mo menteel binnen de wereldraad van kerken bespeuren juist in het licht van de ontwikkelingen birmen de r.-k kerk waar deze serieus en zelfs met vertrouwen tegemoet gezien worden binnen de reformaitie in Nederland vooral naar de officiële zijde beslist niet gevonden wordt Aldus dir Thijssen Wat zou een katholiek wil len zeggen of vragen aan de reformatie op hervormings dag Deze vraag heeft de re dactie van het r.-k weekblad De Bazuin ter beantwoording voorgelegd aan dr F Thijssen te Utrecht die zich wijdt aan oecumenisch werk Hij zegt in de antwoorden ook zijn ge loofsgenoten te willen betrek ken Het Italiaanse ' cantabile ' heeft gis teravond in Tivoll geklonken dank zij het concert dat I Musici ons be zorgden Dit ' zangrijke ' is een be langrijke zelfs een dwingende ver schijningsvorm en daarvan heeft de wijsgeer Oswald Spengler de auteur van ' Untergang des Abendlandes ' 1918—22 geschreven dat het iets wezenlijks is van ' t zuidelijk levens gevoel waaruit een klinkende Eros opstijgt en het dorstende oor dron ken van schoonheid maakt Men behoeft het overigens met Spenglers cultuurfilosofie etc aller minst eens te zijn maar deze opmer king is raak van typering nog ster ker als hij van een stereometrisehe wetmatigheid spreekt In het programma met de vier concerten van Vivaldi hebben we dit gisteravond opnieuw kunnen waar nemen want hier is de viool het po tentiële instrument en I Musici we ten dat de crescendi hierin het be toverende wekken van de in zichzelf reeds vitale toonvorming Hoe dit Italiaanse strijkersensem ble heeft gespeeld behoeft geen na dere verklaring we schreven er reeds zovele malen over en wezen daarbij op het belangrijke van hun herhaald optreden in ons land om dat ze ons een Italiaans inzicht ge ven in het interpreteren van de oude concerten Hoe een groot man als Jahann Sebastian Bach bij het zien van de partituren reeds daarvan onder de indruk is gekomen weten we uit zijn interesse en zijn trans cripties van enige van Vivaldi's wer ken Bach was reeds zo vervuld van het Italiaanse klankidoom dat hii hiermede zijn tijd vooruit was wat wist men van Vivaldi die toen in het beroemde muziekleven van Wal ther 1732 niet eens werd genoemd Maar men huivert dikwijls in onze noordelijke landen om aan de mu - Zou het mogelijk zijn dat mijnreformatorische broeder eens open lijk in zijn eredienst zijn katholiekebroeder in de voorbede gedenkt?Zoudt gij in uw voorbede eens bijzon der de Geest van Jezus willen vra gen dat < ie voorbereidiing en samen komst vam het tweede Vaticaansconcilie bevrucht mogen worden metdie noodzakelijke grondslagen voorde eenheid dat zij een weg banennaar de verwezenlijking Omgekeerdzou dr Thijssen ook graag zien datin de eredienst van de r.-k kerkeen speciale voorbede opgenomenwerd om de Heilige Geest te vragenover de assemblee van de wereld raad van kerken in New Delhi Zoudt u niet eens kunnen mede werken om de onder het kerkvolknog steeds bestaande karikaturenomtrent de r.-k kerk en haar levente doen ophouden Op het gebied van samenwer ken kan er nog veel meer gebeurendan nu al geschiedt Ik heb de in druk dat van r.-k zijde momenteelmeer belangstelling is voor de refor matorische christelijke beleving entheologie dan andersom En als menvoorlichting geeft laat dit danvooral doen door iemand dde zelfleeft in het millieu waarover menvoorlichting vraagt In katholiekekringen is het zeer gebruikelijk omover de reformatorische beleving eenpredikant te laten spreken omge keerd gebeurt dit bijna nooit Zou den wij wederzijds niet eens op groteschaal op deze wijze het gelovendgemeentevolk moeten gaan voorlich ten De eerste vrucht daarvan zalzijn de mogelijkheid tot veel intensersamenwerking ook in de dagelijksesamenleving Ik heb de indiruk dat in de pro testantse wereld een nog veel tegrote angst bestaat voor alles watzg rooms ' is In vele gevallen is hetniet eens rooms ' maar denkt menhet alleen maar omdat men ziohdoor een onjuiste voorlichting eenpatroon van het huidige katholiekeleven heeft gevormd dat misschienwel eens bestaan heeft maar invelerlei opzicht niet meer aanwezigis Waarom bespeurt men zo vaak dat bij het ontdekken van christelijk authentiek goed bij de katholieken dit wordt afgewezen en niet serieus verwerkt in de opname van het ge meenteleven Zij die daartoe enige pogingen wagen zijn terstond ver - Toneel voor liefdadig doel De Anglo-American Amateur Theater Group te Den Haag zal dit jaar drie voorstellingen geven in Den Haag op 13 14 en 15 novem ber en een voorstelling in Amster dam op 11 november De op brengst komt ten goede aan de bouw van een club en vakantie huis voor lichamelijk gebrekkige padvindsters en padvinders te Sche venlngen Er staan twee stukken op het programma The happy journey van Thornton Wilder en miss Julie van August Strindberg de regie be rust bij de heer Glen Petrie te Den Haag — Canada zal de in het najaar van 1960 ingestelde exportbevorde ringscampagne nog intensiveren De campagne heeft tot dusverre reeds een aanvullende export van 22 miljoen dollar opgeleverd In voorgaande jaren — de ' Thea ter Group ' viert dit jaar haar tien de lustrum — hebben de vorstel lingen in totaal meer dan ƒ 31.000 — opgebracht voor o.a de N Z Hol landse reddingmaatschappij de stichting Het Vierde Prinsenkind het rampenfonds de actie kerk bouw de dierenbescherming het rode kruis het leger des heils het poliofonds het blindengeleidenhon denfonds Unicef het UW en het hulpfonds voor spastische kinderen De komende voorstellingen in Den Haag hebben plaats in de schouw burgzaal van Amicitia aan het Westeinde in Amsterdam treedt men op in het Minervapaviljoen D AT Franse toneelgezelschappen die hier in Nederland optreden over ' t algemeen — gelukkig — niet te klagen hebben over gebrek aa " belangstelling is gisteravond weer eens bewezen te ' s Gravenha ge waar een groep acteurs en ac trices behorend tot het Parijse Theatre du Vieux-Colombier speel de in een uitverkochte Koninklijke Schouwburg Wat hier gepresenteerd werd was Georges Feydeau's van 1892 daterende maar nog onver welkte Untelend geestige komedie Monsieur Chasse ' Gezien de aandacht nog betrekke lijk kort geleden besteed aan dit blijspel naar aanleiding van de op voering door de Nederlandse Come - die lijkt het overbodig hier op nieuw stil te staan bü de inhoud van dit dol-vermakeltjke stuk dat door de burleske situaties in het tweede bedrijf ' de gestoorde lief desnacht ' zoudt ge het kunnen noe men de allure van een klucht krijgt maar dat tevens charmeert doordien men er iets in terugvindt van de galante verfijning en het mousserend pleizier uit de dagen van de nu voorgoed voorbije ' Belle Epoque ' De combinatie van die twee ele menten — het burleske en het ver fijnde — geeft aan dit opus van Feydeau dat pétillante dat vooral in deze tijden van algemene be druktheid als een blijde verademing wordt begroet Van hetgeen de ' Vieux-Colom bier ' hier onder de regie van Cjor ges Vitaly te savoureren gaf kan moeilijk anders dan met opgetogen heid worden gewaagd Een briljan te acteerstijl bij letterlijk alle per sonages tot in de ondergeschikte rollen van de dienstmaagd Babette en de twee politie-agenten paarde zich aan ' n dictie zó helder dat die zelfs op de achterste rijen woord voor woord te volgen was Een lieftaUig-gracieuze ' Leontine ' hoe zeldzaam flatteus wist zij de ranke mode van de ' gay nineties ' te dragen zag men hier van Fran goise Fleury die bovendien in het tweede bedrijf o.a in het ' quatre mains ' met de concierge en in haar spokerij met ' een witte bedsprei kosteiykse staaltjes van haar ko misch talent tentoonspreidde Daar in excelleerden trouwens ook Mau < rice Garrel als haar ontrouwt echtgenoot en Pierre Mégemont dia als haar amoureuze neef Gontran de nachtelijke verwarring nog kwam vergroten Niet te vergeten ook de onstuimi ge minnaar Moricet uitmunten * uitgebeeld door Jean-Pierre Delage terwül voorts de gedupeerde Cassag ne van Jean-Claude Barbier de héél echte commissaris Bridois van van Jean Fleury en de spirituele ' Madame Latour ' van Suzanne Grey evenzeer dienen te worden geprezen De decors en kostuums van Vil lemot riepen de tijd en de sfeer van dit blijspel zo levendig op dat ze regelrecht uit het Parijs van 1892 naar het Den Haag van 1961 over gewaaid leken Deze fonkelende met heerlijk vlotte vaart gebrachte rstelling doet overigens de schone herinne ringen aan de prestatie van de Ne derlandse Comedie geenszins verble ken # J 
Woensdag 1 november 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLi DISCUS-specialiteiten Een goede plaat voor een zeer Sage prijs Beethoven Vioolconcert r a aa Solist Henry Szeryng Odeon 30 cm T »- UÜ Beethoven Pianoconcert no 5 x ti AA Solist Van Cliburn RCA 30 cm J S»-S»W Triomf van het Bel Canto Opera-aria's van Tebaldi Di Stefano Biörling e.o r *» ma RCA 30 - m ƒ S.90 Uil het Carnegie Hall Concert van Harrv x tk AA Belafonte RCA 30 cm t W.SIW Beethoven Symfonie no 5 x E AA Dir Otto Klemperer Vox 25 cm T «>" WU J C Bach Sinfonia ir Bes CNR 45 t EP f 1.80 Chopin Grande Valse Brillante in As en x t OA Rubinstein Melodie In F CNR 45 t EP T *-«» W Suppé Ouverture „ Dichter und Bauer " x < l OA CNR 45 t EP t l-oO Voorts steeds de nieuwste opnamen op elk gebied enook in november zo lang de voorraad strekt Bij aan koop van ten minste f 5 - aan platen een kwartier ver frissend amusement met Wim Kan en Toon x 1 OEHermans voor J Ji»«;3 I MINREBROEDERSTRAAT 25 UTRECHT - TELEFOON 15070 De grootste grammofoonplalenzaak van Midden-Neder land fVANDERl HEEMi vraagt voor haar bedrijf te Utrecht een Assistent(e voor de chef van het produktie bureau Vereist wordt Mulo-opleiding type diploma en interesse voor het be drijfsleven Schriftelijke sollicitaties worden gaarne in gewacht bij de afdeling Personeelszaken Abstederdijk 131 te Utrecht TERXENKA MOD E NIEXTIVS Het leukste idee van Parijs vrolijke vlotte wijdgeplooide rokjes Keuze genoeg Schotse ruiten,uni modetinten en fijn yerw^even tweed-effecten - J ^ Het allernieuwste T1 - in fme/iku W ////„ rokje Imet brede zwierige stolpplooien. Modetinten als marine groen zwart leveren middelgrijs 19.75 jiwi CJehiatkci met Originele ^»-- i Schotse ruiten \ rsJ^tUtJw Springwijd rokje met dubbele platte plooien 19,75 I tweed effect!jRok „ a la _ [ Chanel " Platte plooien tot aan de heup Ingestlkt groen blauw bruin grijs 29.75 Wij vragen voor spoedige IndlensUredino « m BEKWAME m meubelmaker afwerker Tevens gevraagd een aankOmend meubelmaker-afwerker H009 loon Gunstige tariefregeling Mondelinge of schriftelijke sollicitaties Voorstraat 36 38 - UTRECHT Tel 21845 Na 6 uur 31862 UilJ 2 Simon de Wit N.V heeft in enige van tiaar jj filialen te Utreclit plaats voor een flinke i LEERLING-VERKOOPSTER 15—17 iaar Goed loon 5-daagse werkweek behoudens enige weken Prettige afwisselende werk kring Persoonlijk aanmelden op donderdag avond 2 november van 7 tot 8 uur in Rest „ Haags Koffyhuis " Vredenburg 28 te Utrecht SIMON DEWIT de N.V Chirurgische Instrumentenfabriek MARTIN LOTH is voor spoedige indiensttreding een plaats vacant voor een MEDEWERKER der order en offerte afdeling Kennis der medisch-technische branche wordt op prijs gesteld Sollicitaties met volledige bijzonderheden omtrent loopbaan leeftijd enz te richen aan de directie Westerstraat 14 te Utrecht ^ kA/VAA'\A>'\A<''\A>'\/»XWV\/\X\/U'\/VAA<'WVAA>^M ' VAN DER HEEM N.V DEN HAAG • UTRECHT • SNEEK «¦¦¦¦¦¦¦ BBBBHaHHaBMmMHaaHHIBBni ¦ GEVRAAGD een flinke B MNL BEDIENDE g leeftijd circa 21 jaar voor het bijhouden van ons voorraadkaartensysteem enige kennis van auto-onderdelen gewenst S 5-daagse werkweek ¦ ELGERSMA & DE JONG 2 Biltstraat 90 — Utrecht ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I Groot dakbedekkingsbedrijf vraagt voor haar afdeling Uitvoering Werken GEROUTIN OPZICHTER Gegadigden dienen in Utrecht of omgevins te wonen Uitvoerige eigenhandig geschreven sollicitaties ond no 5282 aan adv.bur Keuzenkamp Rochussenstr 269 Rotterdam 3 oanDum MEISJE voor dag en nacht gevr in huishouding van 2 personen middelbare leeftyd zonder kinderen In Bilthoven Brieven onder no 2-2750 aan het bureau U.N Grote fles 35 et Nu prettiger afwassen nu vlugger klaar met alles wat schóón moet 9999999431 NEEM ^ DE NIEUWE VERBETERDE NU EXTRA ZACHT VOOR DE HANDEN ABRO Bij de gezellig brandende haard Bij de gezellig brandende haard vliegen de uren om en de lectuur wordt alleen onderbroken voor een kop pittige Douwe Egberts Koffie Die echt \ z]ikere koffie samengesteld uit de aller beste soorten wordt op speciale wijze voor u ' ebrand en is door de grote omzet altijd vers bij uw winkelier verkrijgbaar de best gesorteerde corset speciaalzaak vraagt voor haar filiaal in Utrecht EEN VERKOOPSTER Een prettige werkkring in de verkoop van betere artikelen Een verkorte werkweek 3 weken vakantie Vergoeding van reiskosten indien u buiten de stad woont Sollicitaties Oude Gracht 141 - Tel 11314 CO-OP NEDERLAND vraagt voor haar moderne laboratorium bij de levensmiddelenbedrij ven te Utrecht geroutineerde analisten tenminste in het bezit van het Ie deel K.N.C V Sollicitatiebrieven met opgave van leeftijd opleiding en ervaring te zenden aan afdeling Personeelszaken Postbus 52 te Utrecht ¦^^?^^^^^^^^»»< GEVRAAGD door J P WYERS ' Industrie & Handelsonder neming N.V — UTRECHT — Neude 4 accurate emballeurs leeftijd plm 20-25 jaar 5-daagse werkweek Schriftelijke sollicitaties aan de afd Personeel »^^^%^^^^»^*^^< N.V METAVERPA — MAARTENSDIJK vraagt voor spoedige indiensttreding assistent voor de afd inkoop/nacalculatie Leeftijd tu.ssen 17-21 jaar jongste bediende mnl voor de afd verkoop Leeftijd tussen 16-20 jaar Schr soil te richten aan afd Personeelszaken van N.V Metaverpa Tolakkerweg 159 Maartensdijk Fijne Dessert De koffie voor fijnproevers werkelijk iets bijzonders Pak van 250 g 1,80 Rood Merk De kwaliteitskoffie bij uitstek Pak vaa250g 1.48 GEMEENTE JUTPHAAS Burgemeester en wethouders van Jutphaas roepen sollicitanten op naar de betrekking van tijdelijk onderwijzer(es voor de 3e en 4e klas 24 leerlingen der openbare lagere school te Jutphaas Het verplaatsingskostenbesluit is van toe passing Sollicitaties in te zenden aan de burgemeester '**»»**«»»»*«» »»»^*»^«« »»»»»«»»»>« Woningbouw te Linschoten Vrödag 3 november 1961 te 8 uur wordt in Koffie huis „ Baars " Dorpsstraat 34 te Linschoten een avond belegd waar wij aan de hand van dia's toelichting zullen geven op onze bouwplannen Belangstellenden nodigen wij hierbij uit UNIEBOUW N.V - UTRECHT STATIONSPLEIN 17 bis TELEFOON 030-24489 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Woensdag 1 november 1961 Geen ledige ruimte tussen aarde en zon Adjudant bevorderd tot inspecteur van politie Advertentie f Behaaglijk warm worden toegevoegd aan de chef van de eerste afdeling hoofdbureau van politie Protestanten herdachten kerkhervorming Natuurlijk een oliehaard gestookt met €$ so PETROLEUM MEER WARMTE MINDER ROET ZUINIGER Amsterdam Fashionweek mode toonde voorjaars Voortzetting Parij se herfstlijn Ir Maris commandeur anje-Nassau Morgen woensdag begint de 5e enlaatste Appèl actie ten bate vanNederlandse militaire oorlogsslacht offers of hun nagelaten betrekkingen.De actie wordt 21 december beëin digd 1 De in te zamelen gelden zullen j Ruimteonderzoek naast de zorg voor de achtergeble - i Dat wij dit alles onomstotelijk heb venen ook het bimgalowdorp voor ben kunnen aantonen hebben wij teinvalide militairen in Doorn ten danken aan het ruimteonderzoek datgoede komen Men hoopt via de ver - de laatste jaren is verricht met be koop van loten een bedrag van hulp van allerlei voertuigen Ook de ƒ 600.000 bijeen * 3 brengen Hiervan corona van de zon een uitermate ijlis ongeveer een zevende deel be - gas van een temperatuur van 1 a 2 stemd voor prijzen waaronder 6 miljoen graden en waarvan de uitlo woonhuizen pers reiken ver voorbij de aardbaan onderwierp de hoogleraar aan een Drie radio-uitzendingen ztillen de i uitvoerige beschouwing,actie ondersteunen I Vervolgens werd het verschijnsel Ontwerp kerncentrale in Maasdal ingediend J H VAN EIJNTHOVEN Met ingang van vandaag is te Utrecht adjudant van politie J H Tan Eynthoven benoemd tot in specteur van politie ambtenaar derde klasse Inspecteur Van Eijnthoven werd 12 februari 1916 in Utrecht gebo ren Nadat hij verschillende vor men van onderwijs had genoten en zijn dienstplicht had vervuld werd hij op 15 april 1936 ingedeeld bij het korps politietroepen Na de ca pitulatie van het Nederlandse leger volgde zijn benoeming tot agent bij het Utrechts politiekorps Wegens zijn fel Duits-vijandige houding werd hij in 1942 geschorst en later zelfs uit de politiedienst ontslagen Direct na de oorlog kwam de heer Van Eijnthoven weer bij de Utrechtse politie in dienst Op 1 januari 1947 werd hij bevorderd tot hoofdagent Tijdens zijn diensttijd studeerde hij politievakonderwijs en behaalde het politiediploma van de ANPB van St Michaël van de Utrechtse gemeentepolitiecursus het politie diploma met de aantekening jmet lof " het diploma van de politie tekenschool de politiestaatsdiplo ma's in de Engelse en Franse taal en verwierf in 1951 het zogenaam de politie inspecteurs-diploma Op grond van het bezit van dit laatste diploma werd hij op 1 maart 1951 bij voorkeur bevorderd tot brigadier op 1 januari 1960 volgde zijn bevordering tot adjudant Tot 1949 deed de heer Eijnthoven dienst bij de geüniformeerde politie bij diverse afdelingsbureaus Van 25 januari 1949 tot 15 januari 1960 was hij ingedeeld als rechercheur bij de justitiële politie terwijl hij op laatstgenoemde datum werd aangewezen als commandant van groep 7 bureau Burgemeester Nor-bruislaan De nieuwbenoemde inspecteur zal >' Advertentie HET STAAT IN Engelse persfotografen maken gebruik van aanbouw wolken krabber om foto's ie maken van leden koninklijke familie die zich onbespied wanen in tuin Buckingham Palace * Victoria de los Angeles komt niet naar Nederland repeteert wiegeliedje voor komende baby Hilterman fotografeerde in fraaie kleuren nieuwste Nederlanjise fotocreaties voor „ Panorama " Ëingo gokspel waaraan En * gelse vrouwen per * Zal zoon van wijlen Benito Musso » ' ini trouwen met zuster van Sophia Loren Moeder Mussolini acht huwelijk strijdig mef nagedachte nis aan Italiaanse dictator Vrouwen zijn ondergeschikte van man doen alle zware werk " noeten knielen als zij mapnen tegenkomen Moderne bescha * Ving én vrouw tussen honderdtallen nannen keek één sekonde in ens Menselijke vrouwelijke ' ergissing Sjah rijdt alleen FarahDIba's luto belegerd door opdringende nassa'spersfotografen fe Ruslands beroemdste vrouw iirectricevan staatsboerderij ' fontgomery hand in hand met lanseres ^ osso grepen uit 64 bladzijden anorama dat deze week ver chijnt Mis Panorama niet mis anorama nooitl Losse nummers 5 cent in abonnement 35 cent ^ tuur vandaag een briefkaart naar anorama-Haarlem en abonneer I U ontvangt dan de twee volgen e nummers bijna 150 bladzijden 1 veelkleurendruk en verrassend evariëerde inhoud gratis Ac Jeel boeiend beschaafd ont pannend De graag geziene we elijkse gast in ieder gezin tuur nog vandéag die briefkaart ' Un U en Uw gezin Panorama Kost ZO weinig ' t 6eeft zo veell Dinsdagavond werd in < Je Jaco bikerk te Utrecht een kerkdienst gehouden om de Kerkhervorming te herdenken In deze dienst waaraan ' het ehr fanfarekorps Leid sevaart en het Jacobikerkkoor me dewerking verleenden sprak prof dr R Bülsma over het aan geen enkele autoriteit onderworpen ge zag van de bijbel De voornaamste oorzaak van de Kerkhervorming was een toegeno men doofheid voor de bijbelse bood schap Luther keerde zich zowel te gen de in de rooms-katholieke kerk heersende gedachte dat de bijbel de leer van de kerk bevestigde en daardoor onfeilbaar was als tegen de opvatting van geestdrijvers die de bijbel aanvaardden omdat de inhoud met hun innerlijke ervarin gen overeenkwam Hij wilde de bij bel van kerkelijke wetten en mense lijke overleggingen onafhankelijk maken De bijbel heeft gezag in zichzelf Bij een herdenking van de her vorming dienen de protestanten Coenraad Kragten 5 jaar dinsdag De commissaris van politie in Utrecht zoekt opsporing van de 5-jarige Coenraad Kragten Vleu tenseweg 38 in Utrecht Coenraad wei^d dinsdagmiddag omstreeks 17 uur voor het laatst gezien in de buurt van zijn woning Sindsdien Is hij spoorloos De politie heeft in de buurt al gedregd bouwwerken zijn door zocht maar tot dit ogenblik zijn alle pogingen Coenraad te vinden vruchteloos gebleven Aangezien Coenraad nogal van autorijden houdt wordt het niet uitgesloten geacht dat hij bij iemand in de auto is gestapt Coenraad is ' één meter lang Hij heeft een bol gezicht met bruine ogen en blond haar Hij is gekleed in een groen kort broekje een bruin-terra blouse met lange mou wen grijze sportkousen en bruine plastic sandalen Een ieder die inlichtingen kan verstrekken wordt verzocht zich in verbinding te stellen met het hoofdbureau van politie Het tele foonnummer is 26151 VANDAAG viert de heer J Kuyt Nieuwstraat 78 in De Bilt zijn 50 jarig dienstjubileum b ^ de Meerge lijkmatige Onderlinge Brandwaar borgmaatschappij van 1859 in Utrecht De jubilaris is nu 73 jaar Hy nam op deze feestdag tevens afscheid Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd had hij er prijs op gesteld toch door te werken Vanmorgen onderging de heer Kuyt in het gebouw van de maatschappy aan het Moreelsepark een kleine huldiging waarbij hij onder meer werd toegesproken door de direc teur de heer E van Beusekom links en de procuratiehouder de heer A Chr A Schoonemeyer Van de directie kreeg de heer Kuyt een boek en een enveloppe met inhoud Namens het personeel werd ook een boek aangeboden Mevrouw Kuyt ontving bloemen Thuis vond het echtpaar Kuyt een door de maat schappen gestuurde taart Namens het kantoor Den Haag boden de he ren Houmes en Noordeloos een boek aan De heer Kuyt begon zijn loopbaan als jongste bediende en Advertentie ASTMA nu in 30 seconden verlicht De hevigste astma-aanval wordt met één enkel Adozo tablet bedwongen De verlichting is onmiddellijk Indien u aan astma lijdt moet u beslist Adozo proberen Verkrijgbaar bü apohekers en drogisten zich rekenschap te geven of de bij bel in deze tijd nog wel onbeperkt gezag heeft De verschrikkelijke verdeeldheid waaraan de christen heid ten offer gevallen kan ge weten worden aan de voorrang die de eigen mening steeds weer bo ven het bijbelwoord heeft De chris tenenen moeten Gods Woord weer laten spreken en eindelijk ophou den het in de rede te vallen Op het ogenblik wordt het bestu deren van de bijbel in de r.-k.-kerk aangemoedigd rooms katholieke theologen houden zich ernstig bezig met de vraag of hun kerk de bij bel niet te kort laat komen De mogelijkheid dat katholieken en protestanten gezamenlijk de bijbel gaan lezen opent wijde perspectie ven De bijbel is het vrije Woord van God De cultuurvormen van het westen mogen het evangelie niet zo nauw omhullen dat de bood schap van Christus in Afrika Azië en communistische landen met men selijke vinding wordt verward Want bti Gods Woord gaat het niet om wereldse waarheid Het gaaf om de Waarheid Aan het einde van de dienst werd het Lutherlied Een vaste burcht is onze God gezongen In Westerkerk In de Westerkerk aan de Cathe rijnekade herdachten de Christelijken gereformeerde kerken te Utrechtkerken te Utrecht de kerk hervor ming Ds A Keyser geref predikantte Utrecht opende de avond met eenoverdenking Ds Eerland christelijk king Ds H W Eerland christelijkgereformeerd predikant van Amers foort sprak over Voorrang verle nen Medewerking verleendenvoorts het christelijk gemengd zang koor onder leiding van de heer A C.van Holland het Pniëlkerkkoor on der leiding van mevrouw Pita v d.Werff Lous de alt mevrouw Koren Helderman en twee trompettisten.Organist was de heer J H Ras In zijn openingswoord vroeg ds Keyser zich af wat de gemeente op deze dag deed in het kerkgebouw Immers dit is een tijd van oecume nisch verlangen Wij hebben gebro ken met het anti-papisme Maar Rome blijtt altijd dezelfde het Ro me van het concilie van Trente dat onze leerstellingen heeft vervloekt Wij zijn echter niet hier gekomen om onszelf te prijzen Wij zijn geko men om ons te bezinnen op het gro te heil dat het geloof ons recht vaardig maakt voor God Ook in de ze tüd voert God ziJn Kerk door de spanning en de dreiging heen aldus ds Keyser Op de weg van de kerk staat sinds Pinksteren een voorrangs bord zo sprak ds Eerland om voorrang te verlenen aan het evan gelie In de loop der eeuwen is het bord langzamerhand verdwenen De kerk gaf voorrang aan allerlei andere dingen zodat de weg voor het evangelie werd geblokkeerd De kern van de Hervorming is nu dat het bord weer op zijn oude plaats werd gezet Ook nu moeten wfl dat bord zien te handhaven door steeds weer terug te gaan tot het Woord Ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur generaal van rijkswa terstaat heeft koningin Juliana ir A G Maris bevorderd tot com mandeur in de Orde van Oranje Nassau De minister van verkeer en waterstaat drs Korthals reikte de onderscheiding uit tijdens een gisteren gehouden huldiging in de Bolzaal van het Bidderzaalcomplex Minister Korthals had tevoren in de selecte kring genodigden bij het officiële afscheid van ir Maris diens grote verdiensten voor land en volk gedurende een precies veertigjarige loopbaan bij de rijkswaterstaat ge memoreerd Namens de elf commissarissen van de Koningin sprak mr J Klaasesz commissaris in Zuid-Hol land een hartelijk afscheidswoord tot „ de man van weg en water op klom op tot boekhouder Bij zijn 40-jarig ambtsjubileum kreeg hij de eremedaille verbonden aan de orde j;an Oranje-Nassau in zilver Speciale berichtgeving Was een tiental jaren geleden de export van damesbovenktediitig zeer onbelangrijk thans overtreft onze export verre de import uit het bui tenland en dit is voor een niet gering deel het resultaat van de activiteiten van de Amsterdam Fasbiora Week waarvan de voornaamste Nederland se confectionairs deel uitmaken Is de gewone mens pas goed bezig aan het in orde maken van zijn win tergarderobe deze sitichitiing gaf gis teren in Amsterdam voor pers en buitenlandse inkopers reeds een sihow van haar nieuwe collectie voor voor - jaar zomer 1962 Nauwe rokken waren zo goed als van het torneel verdwenen In man tels complets en japonnen was de lijn veelal tot op de heup tamelijk losjes recht neerhangend om daarna gerend klokkend of in plooien uit te springen Bij de mantels — altijd het sterkste punt van de Nederlandse confectie — zagen we ook de van vo ren hoog getailleerde modellen die achter wijd uitvielen de modellen met eape ' achtige wijde rug en de soe pel getailleerde rediiigotes Bij de mantelpakken eenzelfde beeld tamelijk gladde jasjes over ge rende of plooirokken Jeugdig en Vlot zijn deze tailleurs met plooiirokken die voor het hoogzomerseizoen ook gebracht worden in bedrukte zui vere zijde wie men steeds staat kon maken " Namens het gehele waterstaatsper soneel bood hoofdingenieur-direc teur ir De Groot ijit Utrecht ge schenken aan De bijeenkomst werd bijgewoond door echtgenotes en familieleden van de scheidende en de komende directeur-generaal ir J v.d Kerk ' s Morgens had ir Maris in de Lairessezaal op het Haagse Binnen hof afscheid genomen van de pers De balans opmakend van de con tacten met de pers in de afgelopen jaren bracht spreker naar voren dat htj die contacten zeer op prijs had gesteld omdat daaruit een reële belangstelling bleek voor het geen er bü de rijkswaterstaat ge beurt En dat betekent " zo zei de heer Maris " dat die reële belangstelling er is in ons volk hetgeen ons werk aantrekkelijk maakt en waardoor een klimaat wordt geschapen waar onder het plezierig werken is " Aanrander Larense heide veroordeeld De rechtbank te Amsterdam leeft dinsdag de 38-jarige gedeti neerde monteur H H uit de hoofd stad wegens feitelijke aanranding der eerbaarheid van een 15-jarig meisje op de Larense heide op 4 juli veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf met aftrek plus terbeschikkingstelling der rege ring De officier van justitie die vier jaar met aftrek had geëist heeft hoger beroep aangetekend Academische Raad met 2 Utrechters Tot lid van de Academische Raad zijn voor een periode van vier ja ren ingaande het studiejaar 1961 1962 benoemd prof dr J N Bak huizen van den Brink Leiden prof dr B A van Groningen Lei den prof dr C J Gorter Leiden prof dr Hw Julius Utrecht - - r J M Kan Den Haag mr J Mey nen Velp prof dr G M Verrtjn Stuart Amsterdam drs J de Vries Vinkeveen en mejuffrouw dr A de Waal Utrecht De mantels wairen dikwijls kraag loos of met opstaand boordje dat wat van de hals afstond Bijzomder leuk en jeugdig wa/s een mantel van blue tweed met horizontale naadgarne ring en openvallende split in de rug Bijzonder zwierig was een wijde capemantel van groen wollen Hmnen weefsel met opstaand boordje aan de hals Geestig was een hele serie regenmantels in verschillende mo dellen en verschillende kleuren pop lin met bijpassende pillltooxjes met hoofdsjaals Vanzelfsprekend was ook suède be hoorlijk vertegenwoordigd in mantels jasjes en complets waaronder wel de mooiste „ Virginia " was een lange mantel van een nieuwe donfcertur quoise Meiu Napotls Een spontaan applaus kreeg ook „ Maya " een man tel van geparfumeerd kalfesuède in Diorrood Leuk was ook een ensem - ble blouse Sihorfe en splitrok van grège waslïaar nappa Overigens niet bepaald geschikt voor werkelijk warme dagen Over het algemeen gaf deze collec tie een vrij goed overzicht van wat de Nederlandse confectie het vol gende seizoen brengt hoewel het door eilkaar tonen van goedkopere en duurdere confectie het geheel wat verwarrend maakte De mooie hoe den die bij deze collectie werden gedragen waren van Ernst Jan Beeuwkes Vijfde Appèl-actie start vandaag Van onze Brusselse correspondent lEuratom heeft van de Société Franco-Beige de l'Energle Nuc leaire des Ardennes het voorstel ontvangen voor de bouw van een centrale met een drukwaterreac tor van 242 m.w Deze maatschap pij de SENA bestaat zoals bekend uit een groep franse en Belgische nutsbedrijven die zullen delen in de kosten van de centrale en de e.v ploitatie ervan Het voorstel betreft de bouw van een kernenerglecentrar Ie In de nabijheid van Glvet even over de Frans-Belgische grens in het Maasdal De door deze centrale geprodu ceerde elektriciteit zal worden ge leverd aan de gekoppelde Franseen Belgische elektriciteitsnetten.Voor de levering van de uitrustingis een contract gesloten met Frama tome een groep van zeven Franseondernemingen de Belgische on dernemingen ACEC Cockerill,Ougrée en MMN en de Amerikaan se maatschappij Westinghouse Elec tric De spltjtstoflading zal bestaan uit 39 ton verrijkt uranium In twee grote onderaardse hallen zullen de reactor en de hulpagregaten worden geïnstalleerd alsmede de installa ties voor opslag van in de reactor bestraalde splijtstof De reden voor deze onderaardse constructie is een voudig Door namelijk gebruik te maken van de natuurlijke gesteld heid van het terrein worden speciale afschermingsconstructies zoals de gigantische koepels die vaak een aanduiding zjjn van de aanwezig - Oude denkbeelden moesten wijken Dezer dagen hielden de werkende amateur-astronomen van Nederland en België voor de zeventiende maal hun jaarlijkse bijeenkomst Ruim vijftig leden van de Nederlandse Vereniging voor Sterrenkunde waren op de Utrechtse universiteitssterren wacht vergaderd De directeur van het observatorium prof dr M G J Minnaert de Groningse astronoom dr L Flaut en de pas herstelde voor zitter van de Nederlandse Vereniging voor Weer en Sterrenkunde dr J J Raimond jr gaven van hun belang stelling blijk Alvorens met de referaten werd begonnen toonde prof Minnaert met behulp van het polarisatiefilter van Lyot de protuberansen op de zon De Belgische amateur-astronoom J Meeus hield een verhandeling over de door hem samengestelde maan tafels waarna hij mededeling deed over een onderzoek dat door hem verricht wordt over laatste totale zonsverduistering welke in Neder land en België zichtbaar was n.l op 17 juni 1433 Ten overvloede zij hier nog medegedeeld dat eerst op 11 aug 1999 een totale zonsverduistering plaats vindt welke in België zicht baar zal zijn in Nederland zal deze verduistering als een " bijna totale " waar te nemen zijn De volgende sprekers de jonge stu dent Carton uit Amsterdam en de Hoornse apotheker Van der Meulen vertelden van hun belevenissen van de zonsverduistering van 15 februari j.l welke door uitzonderlijk gunstige weersomstandigheden zulke uitste kende resultaten opleverden Vervolgens kwam de Bussumse tandarts Van Hartingsveld aan het woord Hij beschreef uitvoerig het door hem vervolmaakte systeem van het omzetten van zwart-wit sterren foto's in driekleurenbeelden Het door hem gevolgde systeem is nog nimmer in Nederland toegepast en opent wijde perspectieven voor de toekomst Stangenberger Hei personeel van het observato torium toonde later het instrumenta lium Vooral de nieuwe 40 cm spie geltelescoop welke is ondeTgebiacht in een koepel van een soort plastic dat enig ter wereld is kreeg aller wegen de grootste bewondering Japanse optiek De leraar A Mak uit Naarden be sprak de voor - en nadelen der Ja panse optiek die tegenwoordig in Nederland veel aftrek vindt Dr A C v d Bosch uit Zutfen sprak over de onlangs verschenen Amerikaanse fotografische maan atlas van prof Kuiper Met deze uitermate kostbare atlas is voorlopig wel het laatste woord op het gebied van de topografie van de maan ge sproken Hij is vervaardigd naar de beste maanfoto's welke zijn opgeno men op het Lick Yerkes Mount Wilson en Mac-Donald observato rium terwijl als enige Europese ster renwacht het Franse observatorium op de Pic de Midi haar medewerking verleende De schaal is 1:370.000 het geen betekent dat 1 mm op een foto 1.37 km vertegenwoordigt Het hoogtepunt van deze tweedaag se bijeenkomst was wel de lezing van prof Minnaert „ De ruimte tussen aarde en zon " Werd voorheen gedacht dat deze ruimte ledig was thans weten wij dat er zeer ijle gassen bestaande uit elektronen ionen en neutrale atomen van zeei hoge temperatuur in voor komen Door deze gassen schieten dan nog de zeer snelle deeltjes van de kosmische straling die een snel heid hebben van 99,9 % van de licht snelheid Tevens vindt men in de ruimte nog het meteoorstof straling van allerlei frequenties en tot ^^ ot de magnetische velden heid van een kernreactor in dit ge val overbodig Het grondwerk waarmee binnen kort zal worden begonnen is zeer omvangrijk Een hoeveelheid van ongeveer 30.000 kubieke meter rots moet worden uitgehouwen Door een beschikking van de raad van ministers van Euratom is aan de SENA de status van ge meenschappelijke onderneming van de Europese gemeenschap toege kend Geen vrije Caritas-lotto De vrije Caritas-lotto die de natio nale vereniging Caritas te Heerlen begin van dit jaar als cijferlotto in troduceerde voor leden en ndet-leden is thans ook door de Maastrichtse rechtbank in hoger beroep als vrije maar aan de toestemming van de loterijwet gebonden loterij aange merkt De kantonrechter te Heerlen had in juni van dit jaar de voorzitter directeur van de Caritas de heer H uit Heerlen wegens het organise ren van deze loterij schuldig ver klaard aan overtreding van de lote rijwet en hem twee geldboeten van twaalf gulden opgelegd daarbij over wegend dat aan deelneming dezer loterij voorwaarden waren verbon den en dat de deelnemers bij de lot toewijzing geen overwegende invloed op de prijskansbepaling hadden De rechtbank heeft zich in haar vonnis met deze overwegingen ver enigd en de heer H conform de uit spraak van de kantonrechter schuldig verklaard aan het leiden en organi seren van een verboden loterij van het zodiakale licht de kosmische straling en het kosmische stof be sproken Ook het verschijnsel van de zonnewind passeerde de revue De zonnewind wordt veroo.-iaakt door een voortdurende stroom van gassen welke door de zon wordt uitgestoten en bij het niet gestoord zijn van onze dagvorstin een snelheid heeft van on geveer 500 Ion per sec terwijl bij een gestoorde zon snelheden voorko men tot 1500 km per sec Met behulp van het bestaan van dez ' zonnewind heeft men nu ook een afdoende verklaring van de vor ming van kometenstaarten tot dus verre werd het ontstaan toegeschre ven aan de stralingsdruk terwijl ook het ontstaan van pooUicht nu behoor lijk kan worden verklaard Van Allen'gordels Tot slot memoreerde de Utrechtse hoogleraar het bestaan van de zgn van Allen gordels welke van zo uitermate groot belang zijn voor de ntwikkeling van de bemande ruim tevaart De eerste gordel bevindt zich enige duizenden kilometers bo ven het aardoppervlak en bestaat uit energierijke deeltjes terwijl de twee de gordel zich op een hoogte van on geveer 20.000 km boven het aardop pervlak bevindt De gordels welke bestaan uit elektronen en protonen zijn gerangschikt volgens de magne tische lijnen van de aarde De bin nenste gordel blijft ongeveer immer constant ongeacht de activiteit van de zon terwijl de buitenste gordel aan allerlei vervormingen onderhevig blijkt te zijn hetgeen veroorzaakt wordt door verschillende zonsactivi teiten Een en ander werd onomsto telijk vastgesteld door de verschei dene ruimteschepen welke uitgerust waren met zgn Geiger-tellers en deze gordels zijn gepasseerd v H tot D Advertentie VRAAGT UW HORLOGËR Vijftien november service-vergoeding op Schiphol De reeds geruime tijd door de directie van de N.V Luchthaven Schiphol aangekondigde heffing van de zg passenger service char ge zal ingaan op 15 november On der deze charge dient te worden verstaan een heffing van de pas sagier die bedoeld is als diens be drage in de kosten van de door de luchthaven beschikbaar gestelde passagiersaccommodatie De Nederlandse benaming van de heffing luidt „ vergoeding pas sagiersaccommodatie " De heffing heeft uitsluitend betrekking op vertrekkende passagiers Zij be draagt ƒ 2 - bij vertrek naar een bestemming in België of Luxem burg alsmede naar Düsseldorf of Keulen ƒ 4 - bij vertrek naar een andere bestemming in Europa en ƒ 6 — bij vertrek naar een bestem ming buiten Europa Vrijgesteld zijn onder meer transitoreizigers reizigers vertrek kende naar een bestemming bin nen Nederland en kinderen jonger dag 12 jaar Deze heffingen zijn reeds ge ruime tijd geleden geïntroduceerd in Groot Brittannië Frankrijk Noorwegen Zweden Denemarken Zwitserland Italië Portugal Grie kenland en Oostenrijk Dodelijke ongelukken De 52-jarige bankwerker G v.Zwieten uit Amsterdam is dinsdagna een val van ruim 8 meter inAmsterdam overleden In een ziekenhuis te Rotter dam is gisteren overleden de 25 ja-rige mevrouw J H T v d Sluis v.d Berg uit Rotterdam nadat zij methaar rijwiel in botsing was geko men met een tram Tijdens het spelen aan de ha venkant te Goes is maandagmiddagde 3 jarige Michiel Weezepoel tewater geraakt en verdronken 
10 Woensdag 1 november 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAE Uw papieren toonkamer met Philips ornamenten a NX 112 f 7.95 Kelk kunststof lichtrose of wit Houder poly styreen in z-wart grijs of donkerrood o NX 19 1 15.90 Kelk satijnglas Drager staaldraad zwart ge moffeld C NX 54 f 12.50 Kelk satijnglas Arm metaal ardennengrijs ge moffeld a NX 73 f 29.50 Kelk geribd satijnglas Wandbeugel metaal levergrijs gemoffeld e NX 58 f 12.50 Kelk satijnglas uitwendig wit inwendig rose Arm ardennengrijs gemoffeld ƒ NX 40 f 32.50 Kelk satijnglas Houder Frans notehout g NX 74 f 18.50 Kelk amberkleurig draadplastic Wandbeugel metaaL Philips ornamenten brengen goed licht in huis Dit betekent meer sfeer meer ruimte meer gezel ligheid Philips ornamenten zijn doelmatig veilig degelijk van constructie en leneh zich voor toepassing in elk interieur Uit de fraaie Philips serie die thans aan zienlijk is uitgebreid tonen wij u hier een klein gedeelte Gratis boekje Verlichtings ad-viezen en de grote serie Philips ornamenten vindt u in het kleur rijke boekje„Philips verlichtings ornamenten " Vul onderstaande coupon in en het wordt u gratis toegezonden COUPON Wilt u mij het gratie boekje „ Pljilips verlichtings-ornamenten " zenden Naam en voorletters - Adres — ~~.».».....,..»».» i „......,.,..».» Woonplaats - - - - Deze coupon ingevuld opzenden in ge sloten envelop gefrankeerd met postzegel van 12 cent aan Philips Nederland n.v Eindhoven afd Orn nr.2 DB A NX 43 t 19.95 Kelk:satijnglas:Houder:metaal,muisgrijs gemoffeld * NX 44 t 39.75 Kap draadplastic Uchtcrême Arm metaal lei grijs gemoffeld / NX 76 f47.50 Binnenballon satijnglas.Buitenballon natuurglas goudkleurig Wandarm:Fransnotehout,zwenkbaar * NX 75 t 25 — Ballon satijnglas Schaal helder polyester Wandbev beukehout Arm metaal wit gemoffeld verstelbaar Met gele schaal f 25.75 / NX 96 f 21.50 Kelk satijnglas m NX 41 f 28.50 Kelk satijnglas Houder Franc notehout n NX 42 i 32.5Q Kelken satijnglas Wanddoos en armen metaal muisgrijs gemoffeld O NX 56 t 16.50 Kelk satijnglas met Uchtcrême streepdecoratie Arm metaal ardennengrijs gemoffeld PHILIPS voor goede huisverlichting amsterdam Iamstelveem rotterdam ' s-GRAVENHAdf UTRECHT e ^ 4^<1V ^ op uw - cAaA*tie / VreHenfciirji 27 |<« r..t44M Grenoble tinten cognac linde maten 36/42 i 169.75 J«li"»i;«»v -"*^' Bij het Gemeentelijk Energie - en Vervoerbedrijf te Utrecht kunnen worden geplaatst ols Autobusbestuurder personen van 23 tot 45 jaar in het bezit van rijbev/ijs B C of D Geboden wordt 4S-urige werkweek met ingong van 1 no vember 1961 telkens na 4 dagen werken 2 vrije dogen Bij goede prestatie verdienste belorvingtot 12 »/ Kledingtoelage f 165 — per jaar 15 verlofdagen + ongeveer 10 extrasnipperdagen Gunstige spaarregeling Na één jaar beperkt vrij vervoer tinten cognac groen maten 38/44 f 129,75 Weekinkoinen 23-iarigen f 94.32 24-iarigen f 98.64 25-iarigen f 102.00 26-iarigen en ouderen f 104.40 In deze bedragen zijn begrepen f 8.72 per week voor het op onregelmatige tijden dienstdoen en de huur compensatie Schriftelijke sollicitaties worden binnen 7 dagen na ver schijnen van dit blad ingewacht bij de Directie von bovengenoemd bedrijf Nic Beetsstroat 3 V y Valenciennes tinten cognac groen goud maten 36/44 f 89.75 krachtig-aromatisch met fijne „ noot achtige " smaak 90 et per 100 gram een verrukkelijke Ceylon-melange. Superieure kwaliteit 1.08 per 100 gram WASIVIACHINES Bezoeict onze showroom aan de fabriek Oudegracht 196 tel 21666 Utrecht COMBI MET 2 MOTOREN EN POMP f 328.00 CENTRIFUGES 2800 TOEREN f 137.50 LANGZAME WASSERS MET OLIEBAD VANAF f 228.00 Alle wasmachines 2 jaar garantie Service binnen het uur Gemakkelijke betalingscond Ook showroom A'damsestr.w 193 WERKSPOOR BEDRIJF TE UTRECHT vraagt voor haar afdeling • Gieterij vormers kernmaker » smelters ovenlsten afbramers handlangers • Wagon - Constructie en Apparatenbouw constr.-bankwerkers elektrisch lassers aanbouwers plaatwerkers plaatdryvers vuurwerkers schil ders ververs meniërs staalblazers • Houtliewerking rqtuigmakers meubelmakers tim merlieden samenstellers bekle ders • Polyester polyester-bewerkers Regeling voor reisgeldvergoeding Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden van maandag t/m vrijdag van 9—16 uur en bovendien elke vrijdag tussen 19 en 20 uur bij de afdeling Personeel zaken ^^^ j-^i^^g Dit is mijn thee extra geurige Engelse melange met topblaadjes 90 et per 100 gram Altijd weer geniet ik van die fijne geur en heerlijke smaak Van Nelle's thee heeft voor mij iets héél bijzonders maak zélf uw keus W/IN EiELUE3 THEE een dagelijks genot Tl [ NEUEjkwalifeit Lille tinten blauw groen grijs maten 36/42 f 98,75 Bekijkt U eens onze leuke modellen Zij zuilen U opvallen door elegance en vlotheid Deze keer is onze keus gevallen op de Uni mantel van een bijzonder mooie kwaliteit irmcesse VREDENBURG 27 UTRECHT 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Woensdag 1 november 1961 11 Kozlof tweede man in Sovjet'Unie Slotzitting van het partijcongres Twee nieuwe Sovjet bommen ontploft Chroesjtsjef superbom groter dan 50 megaton De Amerikaanse commissie voor atoomenergie heeft mee gedeeld dat dinsdag in de vroege ochtend wederom twee Riissische kernbommen tot ontploffing zijn gebracht Volgens de commissie hadden beide ontploffingen plaats in de om geving van Nova Zembla De eerste had een sterkte van enkele megatons en de tweede van waarschijniyk minder dan een megaton Dit waren de 27ste en 28ste kernexplosie die de commissie sinds de hervatting van de Russische proeven op 1 semptember heeft gemeld Het tweeëntwintigste congres van de Russische com munistische partij is gisteren geëindigd Chroesjtsjef sloot het congres met de woorden de doelsteUingen zijn duideUjk de taken zijn bepaald Aan het werk kameraden voor de algehele overwinning van het communisme Chroesjtsjef werd herkozen tot eerste secretaris van de Russische communistische partij Chroesjtsjef heeft dinsdag op het Russische partijcongres in Moskou gezegd dat de Russische geleerden zich vergist hebben en een zwaar dere kernbom tot ontploffing heb ben gebracht dan de bedoeling is geweest Men was van plan ge weest een kernbom van 50 mega ton te beproeven De bom is maan dag om half twaalf Moskou-tijd ontploft aldus de premier Chroesjtsjef verklaarde Ik geloof niet dat we onze geleerden Iiiervoor zouden moeten straffen Volgens communistische kringen kwam de mededeling dinsdagmid dag tijdens de slotrede op het par tijcongres als een donderslag bij heldere hemel Niet communisti-sche journialisten mochten de zit ting dinsdag niet bijwonen De seismoloog M J Piegza van De knappe prins Juan Carlos zoon van de Spaanse troonpretendent te midden van Spaanse en buitenland se officieren - met wie hij kortgele den militaire manoeuvres gadesloeg op de militaire basis van Alcala bij Madrid De prins draagt het uni form van een luchtmachtofficier RuslandAiennery prof Meissner Chroesjtjefs koers is een zig'Zag koers Macmïllan voorraden liggen klaar Gecondenseerde melk voor Engelse babies „ Men kan niet op Russen vertrouwen ^^ VS en Engeland tegen kernproef-moratorium Advertentie WEER OF GEEN WEER VLUGSTARTEN PITTIG OPTREKKEN ZUINIG RIJDEN „ volle vonk " bougies voor brom » tners motors scooters en auto's R S STOKVIS & ZONEN N.V i|k proeven in Westen op beperkte schaal Van onze Londense correspondent Premier Macmillan kondigde dins dag in het Lagerhuis aan dat de regering zonodig gecondenseerde melk zal laten uitreiken voor ba by's onder de één jaar De voorra den liggen klaar de distributieme thoden zijn voorbereid en het pu bliek zal tijdig worden gewaar schuwd indien toeneming van het radio-actieve Jodium 131 in de melk een dergelijke maatregel rechtvaar digt Evenals oppositieleider Gaitskell die hiervoor scherpe woorden had gebruikt veroordeelde Macmillan Chroesjtsjefs bom Macmillan maakte het duidelijk dat het Westen bomproeven nooit zal gebruiken als terreurmiddel zo als Chroesjtsjef heeft gedaan In dien proeven moeten worden her vat zullen zij zo veel mogelijk on dergronds worden gehouden zodat er geen gevaar bestaat voor radio actieve neerslag Wanneer proeven in de atmosfeer onvermijdelijk zijn zullen deze slechts op beperkte schaal worden uitgevoerd verzekerde Macmillan die tevens de hoop uitsprak dat at niosfeerproeven onnodig zullen blij ken Dit is de geest waarin Enge land en de Verenigde Staten hopen te werken zei hij Oppositieleider Gaitskell noemde Chroesjtsjefs diepe verachting voor Soekarno vertrok naar Rome President Soekarno van Indonesië is dinsdag per vliegtuig uit Wenen naar Rome vertrokken waar hij enige dagen zal vltjven Soekarno is tien dagen in Wenen geweest voor een behandeling wegens een aandoening van nierstenen Weense artsen verwijderden ver leden week een niersteen en men verwacht dat Soekarno binnen twee maanden naar Wenen zal te rugjjeren om nog twee nierstenen te laten verwijderen De president werd op het vlieg veld uitgeleide gedaan door de In donesische ambassadeurs in Mos kou Parijs en Bonn die naar We nen waren gekomen voor overleg met hem Het secretariaat van het centrale comité werd als volgt gekozen Chroesjtsjef Kozlof Bemichef Ilyitsjef Kuusinen Ponomaref Spi ridonof Soeslof en Sjelepin De verkiezing van Kozlof in het partijsecretariaat is een bevestiging van de bewering dat hij de opvolger van Chroesjtsjef is In het negen le den tellende partijsecretariaat volgt zijn naam direct op die van de pre mier De andere zeven namen staan in alfabetische volgorde Ken rijzende ster in de commu nistische partijleiding is de 50-jarige Gennadi Voronof die niet alleen Chroesjtsjefs collega in ' t partijpre sidium is geworden docJi ook diens plaatsvervanger in het bureau van de Russische federatie Hij is de eni ge nieuweling in het presidium Nikolai Sjwernik behoudt zijn post als voorzitter van de controle commissie die uitstoting en rehabi litatie-aangelegenheden der partij behandelt Het congres keurde in zijn slot zitting ook de uitbreiding goed van het centrale comité van de Russi sche communistische partij Het aantal leden is van 133 gebracht op 170 De volgende personen zullen deel uitmaken van het presidium van het centrale comité Leonid Brezj njof Frol Kozlof A N Kosygin Otto Kuusinen Anastas Mikojan Nikolai Podgorni Dmitri Poljanski Michail geslof Nikita Chroesjtsjef Nikolai Sjwernik en Gennadi Voro nof Het enige vrouwelijke lid van het presidium mevrouw Ekaterina Foertsewa die hiervan tot dusver deel uitmaakte komt niet meer voor op de lijst van gekozen presi diumleden Ook Aristof Ignatif en Moekhitdinof zijn blijkens de door Tass verstrekte opgave niet in het presidium herkozen Op anti'partijlijst Perwoechin die na het anti-partij complot in 1957 was gedegradeerd tot kandidaatlid van het presidium en later benoemd werd tot ambassa deur in Oost-Duitsland is van de lijst van kandidaatleden verdwenen de algemene publieke opinie alarme rend Zün inbreuk op het vertrou wen vormt bij onderhandelingen een ernstige hinderpaal voor enige kans op slagen Macht en terreur zijn voor de Russische machthebbers de enige dingen welke nog meetellen Maar zij kunnen ons niet bang ma ken aldus Gaitskell Macmillan zei over de Finse si tuatie waarnaar hij gevraagd werd geen inlichtingen te bezitten De Europese toestand was slechter ge worden zoals te verwachten was na de mislukking van het Parijse topgesprek van 18 maanden geleden De regering zal geen pogingen op geven om een oplossing te vinden Wtj moeten een o £ andere manier vinden om zij aan zij te leven " zei hij De Amerikaanse bij de V.N zal tegen de Indische resolutie stem men waarin om een vrijwillige op schorting van alle kernproeven wordt verzocht aldus is in Ame rikaanse kringen in de Verenigde Naties te kennen gegeven Volgens deze kringen hebben de jongste Russische proeven de Verenigde Staten in hun overtuiging gestijfd dat een sta king van de kernproeven slechts verkregen kan worden door een verdrag gepaard gaande met een doelmatig internationaal controlestelsel In de politieke commissie der Verenigde Naties heeft dinsdag de Britse minister van staat Godber aangekondigd dat ook de Britse delegatie tegen de ontwerp resolu-tie van India zal stemmen waarin een nieuw algemeen moratorium voor kernproeven zonder controle wordt voorgesteld De Russische proeven hebben aangetoond dat men er onmogelijk op kan ver trouwen dat de Sovj et-Unie een nieuw moratorium zal eerbiedigen De enige manier om zeker te zijn dat geen proeven meer zullen plaats hebben is het sluiten van een verdrag met afdoende con trole op de naleving ervan Enge land is buitengewoon verlangend de drie mogendheden-besprekin - Hij is op de lijst van anti-partijleden gezet ondanks zijn belijdenis van anti-partijzonden op het congres in 1959 Het congres heeft voorts eenstem mig het rapport van het centrale partijcomité goedgekeurd dat door Chroesjtsjef op 17 oktober is aange boden In het rapport worden de tot nu toe gevolgde politieke lijn en de praktische maatregelen goedge keurd Over de politieke lijn wordt ge zegd dat de gebeurtenissen de juist heid van de theoretische gevolgtrek kingen en van de politiek van de partij hebben bevestigd nl goed keuring van de destalinisatie Wat de buitenlandse politiek be treft wordt gezegd dat de krachten van het socialisme de democratie en de vrede toenemen Er wordt eer bewezen aan het initiatief en de buigzaamheid van de Russische bui tenlandse politiek die een oorlog wil voorkomen en de vrede ver sterken Belize door orkaan getroffen Volgens persberichten uit Merida in de Mexicaanse staat Yucatan heeft de orkaan Hat tie de hoofdstad van Brits Honduras Belize vr^vvel ge heel verwoest De bevolking neemt de wijk naar El Cayo waar reeds honderden mensen zijn aangekomen De berichten uit Merida maken melding van twee doden en vele vermisten Alle belangrijke gebou wen in Belize zijn verwoest en er is levensmiddelen en drinkwater gebrek in de stad Het overstro mingswater in Belize 31.000 in woners zou nog steeds hoger worden opgestuwd Twee Amerikaanse oorlogssche pen zijn dinsdag uit Norfolk naar Belize vertrokken om hulp te bie den aan de stormslachtoffers Met het oog op de nadering van de orkaan werden honderden men sen uit Belize geëvacueerd Belize wordt slechts door een dijk tegen de zee beschei-md die volgens de Amerikaanse metereologische dien sten niet zwaar genoeg is om de vloedgolven van een orkaan als de „ Hattie " te kunnen weerstaan De onageving van de stad is vlak land zonder bos en kan geen enkele weerstand bieden tegen de wind Volgens de metereologisehe dienst van Miami is de stad ge troffen door het hevigste deel van de orkaan met windsnelheden van 250 km per uur en sommige wind stoten tot 300 km per uur Het is niet bekend hoeveel mensen er nog in Belize wai-en toen de orkaan de kust bei-eikte Westberlijnse controle bij de muur De Westberlijnse politie is woens dag begonnen met de controle van alle buitenlanders die door de ope ning in de Berlijnse muur bij de Frie drichstrasse vanuit het oostelijke stadsdeel het westelijke binnenko men Een uitzondering wordt ge maakt ¦ voor geüniformeerde Russen aldus hebben Westberlijnse ambte naren meegedeeld Tevoren werden buitenlanders in personenauto's met diplomatieke of consulaire kentekenborden niet door Westberlijnse ambtenaren gecontro leerd gen in Geneve te hervatten en is bereid elk Russische tegenvoorstel in overweging te nemen De Britse minister sprak zich uit tegen een door de afgevaardig de van Afghanistan ingediend amendement waarin de omstan digheden die tot hervatting van de kernproeven hebben geleid wor den betreurt Dit zou neerkomen op aanvaarding van het Russische standpunt wat in strijd is met de feiten De Sovjet-Unie heeft de Berlijnse crisis uitgelokt die zij thans als voorwendsel aangrijpt voor haar proeven aldus de Britse vertegenwoordiger Advertentie bakgeuren zijn vaak bah-geuren Neem visbakken Met zo'n handig 6 kg gasllesje Bene gas Butaan doet u het in schuur o bijkeuken Geen " bah-geuren " jn huis geen veispatten in uw schone keuken Gemakkelijk vlug klaar Onthouden voor de zomer ' t 6 kg flesje ideaal voor vacantie I BENEGAS BUTAAN 2400 DEPOTHOUD6RS RUIM 70 DODEN DC-7 verongelukt in Brazilië Een DC-7 van de Braziliaanse lucht vaartmaatschappij Panair do Brasil is vanmorgen vlak buiten Recife te gen een heuveltop gevlogen en ge ëxplodeerd Het vliegtuig had 94 men sen aan boord van wie zich volgens ooggetuigen slechts een twintigtal uit het brandende wrak heeft kun nen bevrijden Een autoriteit van de maatschapoij zei dat het verongelukte toestel 85 passagiers — voor het merendeel Portugezen en Brazilianen — en negen bemanningsleden aan boord had „ Wat Vlaams is blijft Vlaams '^ België wil voor Pasen nieuwe taalwetten tegriteit van beide volksdelen zul len beschermen en dat zfl de basis van de culturele autonomie zullen vormen Er kan dan ook bij de taal grens geen sprake meer zijn van gebiedsroof " of taalimperialis me " twee begrippen waarmede vooral van Vlaamse zijde nogal graag wordt geschermd Ook de administratieve grenzen zullen aan de taalgrens en het taai regiem worden aangepast Zo nodig zal de regering gemeenten en ge huchten hergroep ^ ren en een ande re administratieve indeling geven Minister Gilson heeft ook nog meegedeeld dat hij het plan heeft te komen tot decentralisatie en decon centratie voor wat Brussel betreft Brussel moet niet alles naar zich toe trekken Het zal voortaan een historische rol " te vervullen krij gen Brussel aldus de minister moet leren gastvrij en minzaam open te staan voor landgenoten uit de beide gemeenschappen Vlamin gen en Walen moeten er kunnen wo nen en werken met behoud van hun eigen aard Daarom moet Brussel tweetalig worden Van onze Brusselse correspondent De Belgische minister van bin nenlandse za'ien A Gilson heeft dinsdag eerst in een persconferentie later voor radio en televisie mee gedeeld dat de Belgische regering voor Fasen van het volgend jaar nieuwe taalwetten wenst Voor het einde van dit jaar zullen de teksten in het staatsblad verschijnen Twee wetso.\t\verpen zullen worden inge diend het eerste daarvan is reeds goedgekeurd door de regering In die eerste wet zal de taal grens naar men hoopt definitief worden vastgelegd In de tweede zal het algemeen taaistatuut wor den geregeld In verscheidene Belgischi gemeenten zijn beide landstalen zo vermengd dat een volstrekt een talig regiem niet mogelijk zou zijn Daar zal de minderheid worden gesteund maar het taairegiem zal gehand haafd blijven Advertentie Wat Vlaams is zo zei de minis ter zal Vlaams blijven wat Waals is blijft Waals Het ligt in de bedoe ling dat de wetten de culturele in - het Britse observatorium in Kew heeft verklaard Ik heb steeds overwogen dat de bom zeer veel sterker dan 50 megaton geweest is en zelfs wel 100 megaton geweest kan zijn 90 megatonl Professor Pietro Caldi voorzit ter van de Europese commissie voor seismologie en directeur van het observatorium van het geofy sisch instituut in Rome heeft ver klaard dat de totale energie die door de ontploffing van de Sovjet russische atoombom maandag is vrijgekomen op negentig megaton geschat kan worden Laplanders in Noord-Finland hebben verklaard maandag jl het geluid der ontploffing van de Rus sische reuzenkernbom te hebben gehoord De Laplanders die zich op onge veer 800 km van de plaats der ont ploffing bevonden verklaarden dat het geluld geleek op dat van een donderslag op grote afstand Ajval De wolk radio-actieve afval van de superbom bewoog zich dinsdag met een snelheid van 80 km per uur in zuidoostelijke richting over midden-Siberië zo heeft het Ame rikaanse weerbureau gemeld Vol gens het bureau zal de wolk van daag waarschijnlijk naar het oos ten afbuigen en zich vanavond waarschijnlijk boven het schier - Van een onzer verslaggevers Onder Croesjtsjef Is het commu nistische regiem in de Sovjet-Unie wat gehumaniseerd er zijn minder concentratiekampen dan onder sta in maar ze bestaan nog wel de Sovjet-burger kan daarom rustiger slapen hij hoeft niet bang te zijn dat de staatspolitie midden in de nacht bij hem zal aankloppen Dit heeft bijgedragen tot de populari teit van Chroesjtsjef aan wie het bovendien gelukt is de levenstan daard in det republiek op een ho niveau te brengen Dit was een van de kenschet singen van het hedendaagse Rus land en zijn premier welke de Ruslandkenner de Estlandse hoogleraar Boris Meissner dins dag gaf tijdens een voordracht voor het Nederlandse Genoot schap voor Internationale Zaken in Den Haag Chroesjtsjef zo zei prof Meiss ner is een pragmaticus De Russi sche premier heeft oog voor de werkelijkheid hij is niet uitgespro ken revolutionair noch reformis tisch maar leunt beurtelings tegen beide aan Zijn koers is een zig zag-koers hij beweegt zich tussen beide fronten en wil dusdoende het dagelijkse leven aanpassen aan de voortgaande ontwikkeling van maatschappij en met name aan die van de industrie Chroesjtsjef is volgens prof Meissner veel meer afhankelijk van de partij dan Stalin die zijn macht bouwde op de pijlers van partij regering economie politie en leger Chroesjtsjef zoekt in de partijgelederen vooral steun bij de theoreticus Soeslof en de prakticus en kroonprins Kozlof De partij - dictatuur is dus gebleven Ook is gebleven het einddoel van de partij de expansie en ten slotte de wereldrevolutie Maar wat de staatsleer betreft is Chroesjtsjef af geweken van de Marxistisch Le-ninistische lijn Niet in overeen stenuning met detze leer is bijvoor beeld het credo van Chroesjtsjef de partü zal de staat overleven en eiland Kamtsjatka in Oost-Siberiè bevinden Geschat wordt dat de wolk de Aleoeten en misschien het westen van Alaska donderdag zal bereiken Experts hebben berekend dat de vuurbal van de explosie een door snede van acht kilometer gehad moet hebben en een aanzienlijke hoeveelheid materiaal van de aard oppervlakte moet hebben omge woeld gezien de betrekkelijk ge ringe hoogte van 3700 meter waar op de ontploffing tot stand kwam Het weerbureau heeft berichten ontvangen over regen - en sneeuw val boven centraal Siberië waar door veel radioactiviteit wordt neergeslagen Het gebied waarin dit gebeurd zou zijn is grotendeels woest en onbewoond ADENAUER POLST HALLSTEIN Bondskanselier Adenauer zal vari daag in Bonn een onderhoud heb ben met prof Hallstein de voorzit te - van de Europese commissie van de EEG Naar van welingelichte zijde te Brussel verluidt zal Hall stein worden gepolst voor de ver vulling van de post van minister van buitenlandse zaken in een nieu we Westduitse regering als opvol ger van Von Brentano Volgens een woordvoerder van de Westduitse vrije democraten is het echter „ ondenkbaar " dat Hallstein de portefeuille van buitenlandse za ken krijgt Verlaging heffingen var fiet Produktschap Groenten en Fruit Het bestuur van het Produktsch voor Groenten en Fruit heeft va daag de begroting 1962 goedgc keurd Om de ontvangsten aan t ' passen aan de teruglopende uitga ven en om tot een vermindering va het cumulatieve batig saldo te gera ken zijn in die begroting de heffir gen drastisch verlaagd de mee te met vijftig procent De inkomsten zullen daardoc naar schatting met ƒ 880.000 per jas verminderen terwijl het comulatif batig saldo van de laatste jaren va ƒ 1.387.500 - zal teruglopen tr ƒ 1.070.000 — zal ook in de klasseloze stai blijven bestaan Dit wijst op ee revisionistisch trekje in Chroesj tsjefs politiek en op een relative ring van het Marxistische idee Door die afwijkingen van de leei van Marx en Lenin is Chroesjtsjef in conflict gekomen met China en Albanië Als hypothese stelde prof Meissner dat de Russische premier om de aandacht van de innerlijke spanningen in de communistischt wereld af te leiden zijn superbom tot ontploffing heeft laten brengen Ook op het gebied van de bui tenlandse politiek volgt Chroesj tsjef een andere koers dan Stalin Onder de huidige premier worden communistische acties ontplooid in de ontwikelingsgebieden terwijl Stalin zich voornamelijk beperkte tot de machtssfeer van Rusland Dit wijst dan weer aldus prof Meissner op een sterk revolu tionaire inslag van Chroesjtsjef Apartheidsdebat in de V.N Dinsdagavond heeft de special politieke commissie van de Verenig de Naties de apartheidspolitiek in behandeling genomen De eerste spreker de Engelsman Colon Cro we zei dat apartheii " " alleen maar tot een ramp han leiden " India heeft tezamen met Afgha nistan Ceylon Malakka en Vene zuela een ontwerpresolutie in de speciale politieke commissie der NV ingediend waarin er bij alle VN-leden op aan wordt gedrongen om in het kader van het Handvest afzonderlijk of gemeenschappelijk stappen te nemen die Zuid-Afrika ertoe zouden kunnen brengen zijn politiek van gescheiden rassenont wikkeling te laten varen Deze resolutie gaat in tegen een maandagavond jl door Ghana in gediende ontwerpsresolutie waarin wordt voorgesteld diplomatieke en economische sancties tegen Zuid Afrika te nemen Volgens de Ghanese resolutie zou de Algemene Vergadering voo.-ts de Veiligheidsraad moeten aanbevelen de mogelijkheid te overwegen om de Zuidafrikaanse Unie uit de volke renorganisatie te zetten * - i 
12 Woensdag 1 november 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD VER - LOVINGS RINGEN - fcj ®^ ervaren goudsmeden maakten met technische vaardigheid een kunstzinnig produkt Wij vragen U keur in november Maggi soepen vaak en kritisch dan komt de liefde óók van onze kant Als U kritisch proeft en keurt dan kiest U Maggi soep Neem gerust de proef op-de-lepel Let eens op de kleur op de natuurlijkheid van smaak op de gebondenheid de zachtheid de geur Als U bijvoorbeeld Maggi Tomatensoep eet lekker gebonden dan proeft U tomaat Als U Maggi Groentesoep eet dan ruikt U eerst al de heerlijke geur en dan proeft U de geurige groente Maggi is niet bang voor strenge fijnproefsters en wie Maggi keurt blijft bij Maggi VERLOVINGS RINGEN met blijvende glans en geringe slijtage MASSIEF VOEGLOOS PERFECT met rijkskeur en levenslange garantie tegen materiaair en fabricagefouten CAITEX EDEt - HAARPOUE '/' is ' ¦ ¦^ kristal - fffee » f/ékkèn imóm ^ ildff/JririiilMi DÉWM5 RING •/' De ring die bij vergroten en verkleinen ook ' voegloos blijft VAN DIJK STEENWEG UTRECHT REGEN REGEN Een greep uit onze Waterdichte regenkleding Poncho's van 8,75 tot 14,75 Regenbroeken v.a 9,50 met voetstuk v.a 16,50 Regenpakken dubbel-tex 35,00 Ledertex-jassen van 24,75 tot 85,00 Korte ledertex jopperswarm gevoerd 52,50 Lederen vestenkleur zwart 42,50 Lederen jassen 175,00 tot 225,00 Lederen joppers 115,00 Lederen vesten 92,50 Waar Natuurlijk bij SPECIAALZAAK Fmmelot STEENWEG 49/53 UTRECHT nette 2e bediende in bakkerq Ook genegen wijk te bedienen P V d Horst Vleutense weg 312 Utrecht TELEVISIE VANAF ƒ 350 ^ Levering heel Nederland Volle garantie f80 - contant Restant / 3,50 per week Ook verhuren wil tele visie f 20 — per maand exclusief antenne Hiervoor 19 geen aanbe taling verplicht Vraagt vrijblijvend ver tegen woordlgersbezoek ELECTRONICA Planetenbaan 15 Ce Bilt Post Bllthoven Tel « 3402-5(167 b.R.g 020 945874 Electronica ook voor radio's bandrecorders meubelen enz Geopend van 2 tot 6 uur Teven dinsdag en don derdagavond van 8 tot half 10 demonstratie Tot 1 december 5 bouillon blokjes geheel gratis Neem nu eens de proef met een Maggi soep Uw moeite wordt beloond want tot 1 december a.s ontvangt U tegen inlevering van het ledige sachet 5 Maggi bouillonblokjes geheel gratis Als U eens keurt komt de liefde ook van onze kant Keur dus vaak zo veel als U wilt Maggi's rijke assortiment maakt het U mogelijk in november steeds weer te profiteren Aspergesoep Champignonsoep Eisoep met tuinkers Groentesoep Voor de proef-op-de-Iepel Kalfsbouillonsoep Kippebouillonsoep Minestronesoep Ossestaartsoep Tomatensoep „ HET MOOISTE VAN HET MOOISTE " Een geheel nieuwe denderende serie SHOWMANTELS Najaar - on Wintermode 1961 met royale edelbonf-kragen als Persianer Indisch Lam Petit Gris Nertz Blauwvos enz enz ƒ 65 Enkele zeer fraaie tailleurs en tweedmantels Goederen van mevr J COLLEWIJN - Mannequin worden verkocht door de heer Peppelenbos LIJNMARKT21 bij de Dom UTRECHT HUUR-TELEYISIE Voor iedereen de mogelijkheid de bezitter van een T.V te worden NIET DUUKDER DAN KOPEN GRATIS SERVICE GEEN RISICO Inlichtingen H.I.M N.V Oudegracht 271 Utrecht Telefoon 25537 na 6 uur telefoon 35537 r CAIJEX EPEU HA/VROÖUE m kostbare haard tóndschoon En een schone • haard " Nn<^t " ^ zuiniger geefb c f méér warmte V II bent ondér^dak " CALTÉl IPEL - hAardöüe 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Woensdag 1 november 1961 13 De belangrijkste gebeurtenissen aan de sterrenhemel in november spe len zich af in het gebied van de ster renbeelden Stier en Ram sterren beelden die in zoverre gemakkelijk zijn Ie vinden dat zij slaande met het gezicht naar het zuiden in wes telijke richting direct aansluiten op het sterrenbeeld Orion In november is Orion zo omstreeks middernacht geheel boven de oostelijke horizon zichtbaar geworden Op 12 november — ' s morgens om H uur — komt de planetoïde Ceres in oppositie met de zon hetgeen dus betekent dat Ceres te middernacht juist in het zuiden staat Toen de astronomen enig besef kre gen van de afstan-den tussen de pla neten werd direct de aandacht ge trokken door de althans in de ver houdingen van ons zonnestelsel ab normaal grote afstand die gaapte tussen Mars en Jupiter De sterren kundigen konden zich niet bij de ge dachte neerleggen dat deze ruimte volkomen leeg zou zijn Op 21 sep tember 1800 werd dan ook door en - Nijmeegs protest tegen superbom Op initiatief van het Nijmeegs studentencorps zijn vertegenwoor digers van alle kerkelijke groepe ringen in Nijmegen dinsdag tot ' t besluit gekomen vanavond om acht uur een gemeenschappelijke gebedssamenkomst op het plein 1944 te houden Tijdens deze sa menkomst zal worden gebeden voor de wereldvrede Na diensten in verscheidene pa rochiekerken zullen de rooms-ka tholieken een stille tocht maken welke is bedoeld als een protest tegen het nemen van proeven met zware kernwapens Deze stille tocht gaat naar genoemd plein waar lidmaten van de protestante kerken zich bij de rooms-katholie ken zullen aansluiten ¦ De Britse schilder Augustus John is dinsdag op 83-jarige leeftijd overleden John die zijn leven lang als non conformist heeft gegolden is het meest bekend om zijn portretten van zigeuners met wie hij in zijn jonge jaren dikwijls meereisde U bent gezond - PARIJS Ook in de herfst een chanson waard Het is herfst in Parijs De roestbruine bladeren van de eeuwenoude iepen langs de Seine maken een voor een hun eerste en tevens ook hun laatste reis Langzaam neerdwarrelend alsof zij zich zo tegen hun lot verzetten verlaten zij hun plaats Zij glijden neer op de boekenstalletjes het water van de Seine de kinderhoofdjes van de kade op de paartjes die genietend van de zon en van elkaar de banken en de kaderand bevolken Nog even en alle 360.000 bomen van Parijs zullen kaal langs de boulevards staan C'est Ie printemps qui est favori a Paris Over.het Parijse voorjaar is een bibliotheek vol gedichten geschreven En chansonniers zingen er over Maar over het zoveel kleuriger najaar Niet zodra hebben de bladeren de grond bereikt of mensen van de plantsoenendienst vegen ze in grote manden bij elkaar Laat ze maar vegen - de nadering van de herfst houden zij toch niet tegen Zo beleeft Parijs zijn finale De zon is nu krachtiger dan zij in juli was De meisjes hebben nog even de kans zich in zomerkleding te tonen Wat verlate toeristen drentelen nog een beetje rond portrettekenaars proberen er him laatste prooi onder te vinden Moeders breien op de bankjes in de parken EN EEN DUTJE IN DE ZON Hü had een slecht seizoen gehad vertelde hy Bqna green toerist ge zien Nu speelde de zon een heeriyk spel In z\jn grqze baard Hö kwam alleen maar draaien om de tyd te verdrijven Hij zette een nieuw stuk in het Instrument en draaide er verwoed op los „ Je sais que vous êtes jolie " zong hy zacht Het mechaniek van z^jn orgel maakte meer lawaai dan verleden jaar Het overstemde zelfs de me lodie IVIaar als je dol bent op mu ziek ben je een kniesoor als je daar over valt „ Het leven is kort " zei de zeventigjarige Victor IiUister daarom naar muziek Met al die chemische spullen in het eten kunnen de mensen nooit lang bljjven leven Trouwens z\j eten bgna niet meer en voor kle ding hebben zö ook geen geld meer want zü willen allemaal een auto " Samen hebben wtj de duiven ge voerd Ik heb wat r^st gehaald en kon toen genieten van het geklap wiek en de durf van de Parijse duiven Er zijn er te veel van in de Franse hoofdstad zegt men Als 5-^ïïa^::xSÏÏ:ÏS¥i-^5:>S - èi?^'ÏSÏ?SïïS!?;^'S>S^j ^^;^^^-:' veiligheidsspeld dwars door het vlees van zijn ontblote bovenli chaam om zodoende een zwarte kokarde te kunnen opspelden Daarna priemde hij een lange naald door zijn linkerwang die ver volgens ziin rechterwang weer uit kwam Voor hij aan dit karwei be gon werd de kring toeschouwers echter aanmerkelijk dunner Dan nog even gaan kijken naar het magnifieke schilderij van Van Gogh Kerkje van Arles in het mu seum in de Tuilerieën even glim lachend om de clochard die in de spiegel van een winkel ziJn sjaal schikt zoals ik dacht dat alleen ' n jong meisje dat kon doen je even verwonderen over al die meisjes die in etalages zichtbare gaten in onzichtbare kousen zitten te stop pen Tot slot nog een kostelijke erva ring vlak voor een hevige stort bui droegen de schilders van Pla ce du Tertre hun doeken de ca fés binnen Een van hen had juist zijn schilderstuk voltooid Zo dra de bui over was plaatste hij het tegen een stoel op de grond O schrik het doek kantelde en viel met de verse verf op de natte stenen De „ schilder " pakte een oude doek uit zijn auto en veegde onverstoord het slik weg Het Schilderij veranderde totaal „ Zo is-t-ie nog veel mooier " zei ik hem Hij knipoogde legde een vinger op de lippen en liep weg Sterrenhemel november ^ 61 5TERRENHEMEL IN NOVEMBER kele sterrenkundigen een plan ont worpen om het bewuste gebied sy stematisch te gaan aftasten en bestu deren Reeds op 1 januari 1801 werd de moeite beloond In de kijker van de Italiaan Piazzo te Palermo op Sicilië werd een „ ster retje " zichtbaar dat zich bleek te bewegen en dat <^ us wel een planeet moest zijn Ceres was ontdekt het begin van de ontdekking van hon derden planetoïden die zich vrijwel alle lussen Mars en Jupiler om de zon bewegen Tot nu toe is Ceres echter nog steeds de grootste plane toïde gelsleven mei een middellijn van 687 km Op 19 november ' s morgens om 3 uur komt een andere planetoïde inoppositie met de zon namelijk Vesta.Is Ceres de grootste Vesta is de hel derste planetoïde Vesta werd danook reeds in 1807 waargenomen enis soms zelfs met het blote oog zicht baar Op 23 november — ' s morgens om 4 uur — verdwijnt Aldebaran „ hetoog van de Stier " achter de vollemaan Dit is de enige bedekking vanAldebaran door de maan die in 1961 ' s nachts plaats heeft De andere 12 bedekkingen hebben overdag plaats gehad of zullen nog overdag plaats hebben Dertienmaal gaat ook in 1961 de maan door de dierenriem en der tienmaal schuift de maan voor Alde baran langs Deze bedekkingen van Aldebaran keren terug met een pe riode van ruim 18,5 jaar De periode waarin de nachtelijke bedekking van november plaats heeft loopt van maart 1959 tot september 1962 De baan van de zon ecliptica of dieren riem en die van de maan vallen niet volledig samen doch maken een kleine hoek met elkaar Bovendien echter verschuiven de snijpunten of knopen van de maanbaan met de zonbaan in ruim 18,5 jaar eenmaal langs de dierenriem Alle verschijn selen die op de maan betrekking hebben hebben dus een periodiciteit van 18,5 jaar een omstandigheid die uiteraard vooral een rol speelt bij zons - en maansverduisteringen doch die ook beslissend is voor de tijdvak ken waarin Aldebaran Taij elke rond gang van de maan om de aarde door de maan aan het oog van de aarde bewoners wordt ontfrokken Advertentie Zoals opgemerkt is de thans aan de gang sajnde reeks bedekkingen begonnen in maart 1959 en de vol gende reeks zal dan ook beginnen in de herfst van 1977 ledere dag een kop of gf£s Ovomaltine houdt U in top conditie de natuurlijke krachtbron uit Zwitserland HET HUIS AAN HET WATER Eerst komt roos dan volgt haar uitval daarna verhoornt de hoofdhuid en kaalheid is het eind Dit kunt u verwachten ais u niet bijtijds zorgt voor „ bijvoe ding " van de hoofdhuid NEEM NEO>SILVIKRINt Silvikrin tievat in de juiste verhouding alle 18 natuurlijke opbouwstoffen die ook üw haar nodig heeft Vandaar dat niets zo helpt tegen roos en liaaruitval als Neo-Silvikrint Kuurflacon Silvikrin f 7.60 Voor de dagelijkse hnrverzorging is er Silvikrin-Lotion met of zonder vet f 1.70 of f 3.30 Neo-Silvikrin de biologische haarvoedingl Aan het einde van een reis door Frankrijk ben ik in Parijs ver zeild geraakt Ik wil hier drie da gen blijven een om kennissen goedendag te zeggen een om er te werken en de laatste om wat te flaneren Want van Parijs kun je zeggen wat je wilt in geen en kele andere stad kun je zo heer lijk doelloos rondkuieren Op Place du Tertre wachtte me een teleurstelling Pascal bleek verdwenen HiJ is opgelost in de lucht " zei de bebaarde schilder Lambert Niemand wist wanneer hij was vertrokken Niemand ook kon me zeggen waar hij te vinden kon zijn Advertentie Geen angst meer want er is Neo Silvikrin Anderhalf jaar geleden ont moette ik Pascal daar voor het eerst een vrolijke clochard die me met alle geweld een glas beaujolais wilde aanbieden Hij was gekleed in een jas zonder mouwen die met een touw om zijn lijf ^ yas gebonden Een van zijn broekspijpen was tot halver wege de kuit weggerafeld de an dere hing tot over zijn schoen De hielen van zijn sclïoenen wa ren naar binnen getrapt Plotseling stapte hij op me af Bonjour mon neveu " riep hi Ik ben Monsieur Pascal " Bonjour mon oncle " ant woordde ik hoe heb ik zeker heid dat u Pascal bent " Of ik daaraan twijfelde vroeg hij en begon te zoeken in al zijn broek zakken Hij had papieren verze kerde hiJ En onder zijn bij el kaar gebonden jas diepte hij een weekkaart van de métro op Pascal had hij er in scheve let ters opgeschreven Of ik een sigaar wilde hebben Nee want ik rookte niet Ja maar het was nécessaire ik móést die sigaar roken Maar Pascal moest er eerst nog het geld voor bij elkaar halen Met opgehouden hand ging hiJ langs de schilders Hij kreeg 110 francs juist genoeg voor twee sigaren Een duur geklede col lectionneur wilde hem met een kostbare aansteker van vuur be dienen Maar daarvoor bedankte hiJ Want een aansteker is niet goed voor de gezondheid In een bistro beneden aan de trap van Rue du Calvaire dron ken wij een glas wijn Htj had een heel aardig kennisje zei hij Een miljonairsdochter Wij moes ten haar maar eens gaan opbel len daarna wilde zij wel met me trouwen HiJ nam me eens zorgvuldig op en gaf me een heel goede kans Helaas ' t num mer gaf geen gehoor Daarom óók speet het me Pas cal niet meer aan te treffen MIJN VRIEND DE ORGELDRAAIER Wel vond ik op Pont des Arts mijn vriend de orgeldraaier Victor Dombal terug Zijn orgel was evenals hüzeU sterk verouderd we nu eens wat vergif door hun eten doen opperden enkele leden van de gemeenteraad Maar toen kwamen de Parijzenaars in ver zet Aan hun duiven moet je niet komen Een diplomaat in de gemeente raad kwam met een beter plan als we nu eens comfortabele hol ken voor ze inrichten zei hij We geven ze heel goed voer daar ko men ze vanzelf op af Na verloop van tijd doen we er eens een verdovingsmiddel door ' s Nachts laden we ze in manden en bren gen ze naar steden in de provin cie Aldus werd besloten Maar of er al een begin is gemaakt met dit vernuttige plan niemand in heel Parijs kon het me zeggen STAD VAN HERRIE En zo slenter je door Parijs de stad die altijd bruist van de * her rie — de herrie die dag en nacht je trommelvliezen bewerkt en je binnen een uur doodop maakt Op Boulevard de Clichy was een nare man bezig sterke staaltjes uit te halen Eerst stak hij een grote Z in het voorjaar de eieren liggen op ACHTJES duwt de nachtwind tegen mijn de oude huizen en de straatjes van de kleine het zachtste dons dat een vogei raam en voert van ver en dichtbij de ge - stad Daar was het stampen van ' n motortjalk hÓgl^w^l'^uit^ondlrMm^en ^ e"geie luiden mijn kamer binnen Een stille kamer in die uit het buitenwater de meren in de vaar - donskuikens hu - eerste duik recht een vreemd huis dat slaapt aan het donkere ten kwam koersen en naar de grachten zijn ° p het water af dat voortaan hun ' ^ ' iTkTi..j.jii eeuder.bestaan zal beheersen water weg zocht Naar het water dat deze eeuwen oude stad beheerst Water met rijen bomen Za ik tocfi even uit het raam kij Toen ik in de voornacht insliep was er al die overdag het herfstiicht dragen op hun auue°nde taiingen^'^Die ° moet«ii wei leen het ononderbroken ruisen van de regen als reeds verkleurende blad en in de namiddag zeer hoog overkruisen uit de roef achtergrond voor die geluiden Daar was het lange schaduwen leggen op het prachtige groen wate^\nipoogt'^met*een"vur?g'i«n - tje terug De dag is in aantocht Be neden mij ligt het grasveld met de stoeltjes en ee.i tafel Daar hebben we gisteren theegedronken in de hperlijke zonnewarmte Alles is nu grijs en kil de grote bossen herfst asters zijn slechts matte vlekken naast het al even kleurloze gazon Maar over een paar uren zullen ze weer vlammen als felgekleurde boe ketten rood paars en wit Dan zijn ze weer stralende voedselbronnen voor de bijen voor prachtige zweef vliegen en ook nog voor een enkele weps die met hun allen door deze ongekende herfstdagen nog tot on gekende activiteit worden geprik keld carillon dat zijn zilveren klanken strooide over der bolwerkers Nu is het volkomen stil De regen is opgehouden door het open raam zie ifc een zwart schijnsel het sche merlicht dat aarzelt op de drempel van de nieuwe dag Het is nog erg vroeg werkelijk veel te vroeg voor iemand die als gast zekere wetten in acht heeft te nemen Want zo overdenk ik terwijl ik de vage om trekken van de dingen om me heen met een slaperig oog hezie ik kan nu toch bezwaarlijk gaan opstaan om eens een kijkje te nemen aan dat water Het kille raam heb ik toch maar weer verwisseld voor de warme de kens Er komt jen meUcwapen voor bij ik hoor de rustige stap van het paar '' en het bommelen van de le ge bussen En merkwaardig als het nu eenmaal gaat met gedachten die hur grillige vrije loop mogen heb ben nu moet ik weer denken aan dat slapende paard in dat weiland en springen mijn gedachten over op de vele prachtige paarden die we op onze rondreis door ons land nog hebben gezien Van Zeeuws Vlaan-de.-en met zijn indruliwekkende Zeeuwse paarden tot en met de noo;-delijke provincies waar het fraaie Friese paard nog zo'n voor name plaats inneemt Ondanks het pessimisme in mijn vorig artikel over de gemechaniseerde landbouw in onze moderne polders Geen wonder dat je ten opzichte van het Nederlandse paard pessi nistisch wordt wanneer je ver zeild raakt in de slagorde van een leger combines Gelukkig ze zijn er nog onze paarden altijd mooi altijd boeiend waar en onder welke omstandighe den je ze ook ziet Weer een gedachtensprong Er is pas een boek uitgegeven Uitg ze zich spetterend en staartschud - Ploegsma A'dam getiteld „ Het dend mengen tussen de opgewonden Friese paard " Nu paardenliefheb - troep onder de hoge wilgebomen bers dierenvrienden nu kunt u te gast gaan aan een verzameling fo - Gezellige dieren die stadseenden to's over dat bijzonder fraaie paar - Ze zijn van niemand maar nie - denras nu kunt u zelf constateren wat er tot stand is gekomen door ' n g'-'.d gerichte en enthousiaste sa menwerlting van mensen die een bijna verdwijnend ras tot nieuwe bloei hebben weten te brengen Ze kunnen er daar in ' t noorden trots op zijn De samenstellers van dit mooie boek kenners van het paard en van het Friese land niet min - der En de lezers kunnen heel wat bij - ¦' iet zou trouwens de eerste keer niet zijn dat ik midden in de nacht uit de nauwe kooi van een zeilboot kroop ondanks het zwakke protest van een „ slapie " om op een nat en koel weiland wat rond te kui eren Om met een slapend paard een fluisterend praatje te maken en vooral om de weldadige stilte van een zomernacht eens rustig op me te laten inwerken Ik kan me best indenken dat er mensen zijn die om te ontkomen aan de plaag van het lawaai de nacht kiezen om te werken Om te denken of te schrij ven Hier in mijn logeerkamer in dat merkwaardige ouderwetse maar ge zellige huis dat helemaal verstopt ligt achter huizen en water hi^r is geen enkel lawaai Nauwelijks het geluid van een waaiend gordijntje En wat ik van ver opvang het ac centueert slechts de stilte zijn de stadseenden de half wilde herrieschoppers uit de grachten Die hebben hun slaapje er dus ook op - Daar ziJn in de nacht altijd de roepende vogels Waar staan ze nu in het donkere weiland de scholek sters die ik zo duidelijk „ te piet — te piet " hoor roepen Of vliegen ze rondjes boven het brede water En dat zachte en zeer melodieuze tje luu — tjeluu " dat moet van de tureluurtjes zijn " Het zal er nu nat zijn in de weilanden en een zwa re damp moet er nu wel hangen bo.en de rietranden die de slapen de vogels herbergen spreeuwen in rijen op doorbuigende riethalmen En zwaluwtjes bij honderden mand legt ze een strobreed in de weg behalve dan de jochies die in de broedtijd azen op hun eieren De schippersvrouw van de tjalk aan de overzij voert ze iedere morgen en iedereen heeft schik in de levens lustige vogels die hun dagen door brengen met uitgebreide inspectie tochten naar allerlei hoeken en ga ten van hun uitgestrekt waterdo mein met luidruchtig rondzwieren of vredig maar wat dobberen op het zonderheden over het Friese stam kleurige spiegelende water boekpaard aan de weet komen En Hoog in de wilgen zitten hun nes - dai nog wel in zes talen Ook dat ten de eendekorven waarin vroegis een prestatie Mist op het land dat betekent voor morgen eerst een grijze och tend en dan opnieuv een stralen de dajs in de lange reeks glanzende herfstdagen waarmee september zoveel zomernarigheid heeft goed maakt zitten In gedachten zie ik ze ko men aanvliegen met snelle vleugels Dan een afremmen een strekken van de zwemvliesbenen en met uit waaierende staart balanceren om volgens de regels van de kunst een waterrug voor zich uit te duwen als Weer klinkt TrM carillon en breekt de stilte Ik herken moeizaam een heel oud kinderliedje maar de stro fei verwaaien en verljrokkelen in de nacht Dan plotseling breekt er van vlak bij een heftig spektakel los een kwaken en bruisen en een pled deren van vleugels en poten Dat X 
14 Woensdag 1 november 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD KLEINTJES tot 15 woorden ƒ 1.75 tot 20 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cent Uitgevoerd als snelwasser kost deze wascombinatie „ ERRES " Turbo centrifuge Dubbelconische trommel geheel roestvrij Veiligheidsknop en veiligheidsdeksel met automa - - tische rem Op rubberwieltjes dus gemakkelijk verplaatsbaar 1 jaar garantie 4*10 of U betaling 51.88 en 12 maanden 16.50 Van particulier PEUGEOT 203 1952 in prima staat ƒ 850 Ja cob Cabeliaustraat 25 " na 7 u Nieuwe Jawa SCOOTER 9000 km gelopen niet onder f 1200 V d Goesstraat 7 Inzinkbare Singer NAAIMA CHINE met verlichting en Sin ger zig zag apparaat in goede staat Alleen gebruikt voor de huishouding ƒ 150 Ev Foeck straat 4 Tuinwijk BABYCOMMODE autopeds voor - en achterfietskinderzit jes weekend wandel wagen Oudwijkerveldstraat 65 Korte witte BRUIDSJAPON maat 36 38 Te bevr Plataan straat 4 na 6 uur AUTOSLOPERIJ Fa V KOU wen koopt loop - en sloop auto's Ruim gesorteerd In luxe en vrachtwagenonderdelen ook dieselmotoren Belt u even 03406 - 567 Strijkviertel 13 De Meern Te koop z.g.a.n Velie GAS HAARD 12 staafs W A Vulto straat 61 telef 29865 Groot HERENHUIS met tuin nabij Koningslaan te Utrecht Bev 10 kamers royale trap penhall keuken kelder enz Leeg te aanvaarden Geschikt voor woning met kantoor enz Vraagprijs ƒ 80.000 Br no 1-4959 bur UN GELD GELD Veel geld geefIk voor uw te verkopen meu bilair antiquiteiten ouderwet se en moderne meubels gehe le of gedeeltelijke Inboedels.Overal gratis te ontbieden Di recte contante betaling G vanGarden makelaar taxateur Voetiusstraat 1 Utrecht telef 12369 STOELEN grote kortingen veldbedden Rivièrastoelen lig stoelen f 14.50 voor ƒ 7.50 ze vendellg inklapb f 18.50 voor f 12.50 visstoeltjes grote vis stoelen van f 12.50 voor f 9.50 Van Breemen-Waterborg Lichte BESTELAUTO of com binatie Br met opg jaartal enz no 1-4835 bur UN Te koop gevr in goede staat verkerende PARKEERHOES voor 403 Br no 1-4926 bur UN ZIE VOOR KLEINTJES PAGINA 16 Te koop aangeboden Te koop BRUIDSJAPON maat 38 40 met sluier kort en kleur wit Utrechtseweg 45 Jutphaas 2 moderne blank eiken TOON BANKEN te koop 2.90 m lang van boven met verstelb vak verdeling van onder voor met TL-verlichting „ Koppelman " Biltstraat 37 Juncker DAMESSPORTRIJ WIEL met trommelremmen ƒ 65 damessportrijwiel met remnaaf groen f 45 Bronco Jaarsma haard klein model dubbele circulatie f 50 Oude Gracht 266 telef 21564 Te koop een goed onderhou den PIANO wegens plaatsge brek Br no 1-5043 bur UN 2 Batavus MOTORCARRIERS In goede staat voorzien van 175 cc motorblokken spotprijs Anthoniestraat 8 bij de Rode Brug Van partic een prima MOR RIS MINOR loopt 1 op 14 be lasting ƒ 14 per 3 mnd Spotprijs ƒ 550 Wil ook ruilen voor een bromfiets Lekstraat 18 na 6 u Heerlijk slapen op onze puike MATRASSEN 1 pers van 67.50 tot 72.50 2-pers 90 tot 132.50 Uw matras is uw toeverlaat voor het derde deel van uw le ven Voor 2.50 per week sluit u een slaap en rustverzekering De Swart Oude Gracht 293 Utrecht VERZORGINGSFLAT te koop Voor dame alleen overname lidmaatsch coöp verzorgings flat Cattenbroeck te Zeist In houdende woonreeht zit slaap-kamer met badkamer en keu kentje overdracht zonder kos ten Bijzonderheden en bezich tiging na schriftelijke afspr Flat Cattenbroeck B 3 rechts Dekenhuis Zonstraat 13 ver koopt zijn 3-wielige MOTOR CARRIER JLO 145 cc merk Gazelle 4 versnellingen in pri ma staat en een prima huisor gel merk Parkart 11 reg DEKENHUIS Wollen dekens l-pers / 13.90 2 voor ƒ 26 wol len dekens f 19.50 2-pers 2 voor f 35 100 Vo wolen deken 2-pers ƒ 39.50 Zonstraat 13 Grote spiegel KLERENKAST 50x90 breed hoogte 2 meter draaibare hangers f 45 twee fauteuilstoelen / 3.50 crapaud ƒ 2.50 lamp met glasplaat ƒ 3.50 v Alphenstraat 28 bis 2 PËKINEESJES van 9 weken en 1 van IV2 jaar tevens te koop gevr 1 pekinees van 2 jr reu Thuis van 1-9 uur Am sterdamsestraatweg 861 Mooie hall-Engelse KINDER WAGEN staalblauw grijze kap ƒ 37.50 modern opvouwb wandelwagentje f 20 zacht groene wollen herendemi mt 50 ƒ 7.50 Amsterd straatweg 63 bis a In prima staat verkerende AUSTIN A 40 Sommerset zo wel motorisch als mechanisch in prima staat Pracht wagen liefst ruilen voor kleinere auto Moet ook beslist in goede staat verkeren Lanslaan 21 Kana leneiland Wegens aanschaf van bestel auto mijn PEUGEOT bouwjr 1951-'52 met ruil motor 1960 in en uitwendig in goede St met verwarming prijs f 575 Wil ook rullen met bromfiets of t.v Heringastraat 7 bij Ondiep AUTO'S In zeer goede staat verkerende personenauto's o.a Ford Prefect 1954-'55 in teer goede staat zowel motorisch als mechanisch absoluut olie vrij met verw gereedschap enz / 1250 Morris Minor kleine en zuinige auto olievrij ben zineverbruik 1 op 16 met be lasting tot 1962 pracht autootje ƒ 750 Peugeot 203 1955-'56 in staat van nieuw van Ie eige naar met alle gereedschap verwarming enz ƒ 1450 Ford Consul 4 cll 1954 loopt zeer zuinig mooi model auto met goede motor ziet er in het geheel keurig uit ƒ 675 Opel Olympia ingeruild nog zeer goed wagentje olievrij loopt fantastisch prima banden het geheel is in prima staat ƒ 475 Ford Versailles 1957 prachtige mooie wagen zowel motorisch als mechanisch 100 ' k nieuw in de lak kleur blauw-grijs loopt 1 op 10 z.g.a.n banden met verw gereedschap enz f 1850 en diverse inruilwagens voorradig groot en klein voor aantrekkelijke prijzen ook in ruil V snelbrommers en auto's Ook ' s avonds geopend telef 35233 H J Schimmelplein 12 bis Utrecht Nieuwe DEUREN ramen ko zijnen badroosters tuinhekjes boekenplanken ladders enz Geerts Gruttersdijk 23 telef 29304 Spotaanbieding Voor halve prijs te koop wegens omstan digheden een ultralicht MO TORRIJWIEL scooterette ' 61 merk Jawa Ook voor dames Telef 2343 Doorn Philips HOOGTEZON nieuw prijs ƒ 165 nu ƒ 90 Br no 1-4856 bur UN Te koop DROOGKAP en kin derbedje Wielingenplein 10 telef 34758 Philips T.V aangeb 36 cmbeeld pracht beeld tegen elkaann bod Van Hoof Amsterd straatweg 306 t.o abattoir ^ Te koop KOLENHAARD merk Jaarsma Bromo z.g.a.n 2 sei zoenen gestookt f 200 Prof Jordanlaan 10 telef 21392 Prima SPORTFIETS geheel compleet Te bevr Hettinga Gruttersdijk 42 bis ingang Ade laarstraat Wegens omstandigheden maho niehouten luxe Ruma BOOT 6.70 lang 4 cil motor max snelheid 25 km Alles in prima staat Br no 1-4834 bur UN In prima staat zijnde T.V 43 cm beeld wegens aanschaf 53 cm beeld Telef 35662 Een jonge BOXER met stam boom 20 maanden oud reu lief voor kinderen Julianaweg 12 a Utrecht Wegens omstandigheden OPEL KAPITXN In goede staat kleur zwart verbruikt 1 op 10 beslist olievrij tegen elk aann bod R Bakker Zonstraat 47 Utr Wegens vertrek te koop een z.g.a.n GASHAARD Veile 12 staafs Bevr Mgr v d Wete ringstraat 4 Ingang sigaren winkel Te koop 1 DKW LUXE voor 4 personen jaartal 1954 tomaat kleur Seringstraat 21 Utrecht B Balk Telef 40964 Mooi wit 3-pits GASFORNUIS 1 60 mooie haard ƒ 40 mooie heteluchtkachel ƒ 35 alles com pleet T Alphenstraat 43 Te koop goed onderhouden HAARDKACHEL brandt pri ma Na 7 uur Tromstraat 30 BROMFIETS Giulletta sport 1960 Tuinbouwstraat 2 zijstraat van de Oudenoord Te koop TELEVISIE prima beeld Loewe Opta 43 cm prijs ƒ 295 inclusief sprietantenne Woensdagavond 8 10 uur G van Walenborchstraat 50 ST MAARTEN Grote partij 950 stuks St Maarten figuren windwijzer Domtoren souve nirs tevens broches Gerolaan 36 Zeist Te koop Steib ZIJSPAN Tor pedo geschikt voor motoren van 350 tot 500 cc event met zijspanaanslulting voor 500 cc Triumph Telef 030 - 12960 ZIJSPAN Steib Te bevr na 5 uur ' s avonds Konijnenlaan 15 Bilthoven Aang een zo goed als nieuwe KINDERWAGEN en commode Willem Hedastraat 22 bis a te Utrecht Te koop Vroling HETELUCHT KACHEL nr 300 10.000 cal in staat van nieuw Telef 61634 na 7 uur Z.g.a.n Kaltag KINDERWA GEN uitneembare bak prijs in overleg Soetendaallaan 26 telef 40900 Te koop aangeb in Utrecht een SIGARENZAAK bijver dienste met woningrull Br no 1-4976 bur UN Zo goed als nieuwe KINDER WAGEN merk Pedigree kleur blauwgrijs met afneemb bak Gerolaan 22 Zeist Te koop van particulier mijn in prima st zijnde RENAULT 4 bouwjaar 1955 Prijs ƒ 775 Spi nozaplantsoen 16 11 Jonge PINCHERTJES 1 weken oud Wennekus Torenstraat 10 11 Utrecht DEKENS lakens slopen enz Gem betaling Hajo Havikstr 17 Utrecht Telef 16285 Goed onderhouden Lambretta SCOOTER bouwjaar 1955 Te bevr Leistraat 20 bis ' s av voor 8 uur GOEDKOPER KAN NIET Be ter bestaat niet Onze collectie meubels is enorm ^ root onze prijzen laag Onze service is bekend Gebouw de Zon Pie terskerkhof 21 telef 23068 NIJMAN BULLETIN Heerlijke warme damesmantels De nieuwe mode wollen welliné met lederen kraag In de nieuwe herfsttinten ƒ 105 Alles kan bij Nijman Croeselaan 163 Utrecht Telef 34687 NIJMAN BULLETIN Uw Was nu in ' n handomdraai droog met de nieuwe Bico centri fuge 1 jaar garantie Prettige prijs ƒ 179 NIJMAN BULLETIN UW keusvalt zeker op de nieuwe inte - rieur kokos het Ideale ijzer sterke tapijt modern en stijlvol per vierkante meter ƒ 8.25 NIJMAN BULLETIN Heerlijk warm en toch licht In gewicht zijn de prachtige satijnen gC ' stikte dekens Deze week extra voordelig v.a ƒ 18.75 NIJMAN BULLETIN ' n Vor stelijke zit én bezit het com fortabel eikehouten meubelgar nituur Rijk gebeeldhouwd en bekleed met ' n aparte mo quette Slechts t 395 NAAIMACHINES Betaal uw naaimachine in vier keer het kost u geen cent meer De nieuwe Anker Phoenix licht gewicht 6 kg compleet ^ 285 als zig-zag f 438 afwerken van naden knoopsgaten maken knopen aanzetten stoppen borduren enz v Basten's Naai machinehandel Lange Jans straat 9 Utrecht Telef 15598 De tweede naaimaehinezaak van de Neude Nieuwe Koe koekstraat 22 telef 27085 Te koop PAPEGAAI jonge vogel f 30 Telef 070 - 725793 Te koop zwarte Duitse PIANO Te bezichtigen Oude Gracht 201 Utrecht BANKSTELLEN ƒ 498 f 549 / 585 f 588 ƒ 790 salontafels f 56 f 66.50 ƒ 73.50 ƒ 87.50 enz Eigen stoffeerwerk Siegelear Lange Smeestraat 63 Tel 18146 - 17087 Riante BUNGALOWS te koop in De Meern nabij Utrecht Koopsom vanaf f 57.500 Geen overdrachtskosten Vrije vesti ging Inlichtingen Nic Rijk sen makelaar Wittevrouwen singel 63 Utrecht Telef 030 - 15012 HERENHUIZEN te koop in De Bilt bev o.m woonkamer 8.20x3.80 gem 4 slaapkamers badkamer 2 closets Koopsom vanaf f 44.000 Vrije vestiging Event met garage Inl en te kening bij Nic Rijksen make laar Wittevrouwensingel 53 te Utrecht Telef 030 - 15012 Wij hebben enkele LEDEREN JASSEN met fabrieksfoutjes Gaan ver beneden de prijs de deur uit Ben Snatager Oude Gracht 242 telef 11786 Voor LEDEREN KLEDING Ben Snatager Alles eigen fa brikaat Dus veel voordeliger en grotere service Oude Gracht 242 telef 11786 CONCURRENTIE ONMOGE LIJK Divanbedden 21.50 on derschuifbed 33.50 stapelbed 51.50 tuimelbed 39.50 wolma trassen 14.50 kapokmatras 29.50 kussens 3.50 binnenve ring 38.50 schuimplastic 15.50 kindermatras 7.50 — Recht streeks matrassenfabrlek Lan ge Lauwerstraat 46 TELEVISIE 43 cm Vanaf M75 S3 cm vanaf t 325 met garantie ledere avond demonstratie Event betaalbaar in 6 12 of 18 maanden Willem van Noortstr 21 bis SINTERKLAAS Koop nu reeds uw cadeaus pracht van heren slipovers pullovers en truien ook voor de dames grote col lectie Vesten en pullovers tot / 50 k ƒ 2 per week by J H Verkerk Schoutenstraat S bij de Neude HUISKAMERAMEUBLEMENT en 2 moderne clubs Min Tal mastraat I17 I 2 ARBEIDERSWONINGEN om geving Mgr V d Weteringstr waarvan 1 leeg te aanvaarden Event afzonderlijk te koop Br no 1-4937 bur UN FIAT 500 echt „ studentenwa gentje " Bouman telef 23735 na 20 uur Lichtgrijze Koelstra KINDER WAGEN laag model weinig gebruikt chroom en bekleding onbeschadigd Te bevr J W Frisostraat 1 ' s avonds tussen 7 en 8 uur VESPA G.L bouwjaar 1958 in goede staat alle accessoires aanwezig Prijs / 675 Leidse kade 80 ^ fnm/n/tix centrifuge Wit emaille met verchroomde kap Blijvend-roestvrije droogtrommel Veiligheids deksel met automatische rcra Volledig gegarandeerd wascombinatie Langzaamwasser met elektrische verwarming Centrifuge met auto matische rem en pomp Geheel nieuw model prachtig uit gevoerd en wit gemoffeld 4 zwenk wielen makkelijk te verplaatsen Met volledige garantie AlUcn bij de CaUnes Slechts SSOr - 495 - of Ie betaling 33.38 en 12 maanden '"•* 5 VOOP Goedkoper of Ie betaling 105.84 en 12 maanden 34.50 slechts wasse 395 - 4SGr - of Ie betaling en 12 maanden 84.80 27.50 NAAR DE Galeries Er " Es Duizenden moderne huisvrouwen zijn reeds dolgelul:oed gespeelde partUen een 4 — Z nederlaag toe te brengen Adelaar 200 200-17-37-11.76 Lolteld 230 224-17-66-13.17 Jansen 210 210-14-46-15.00 Van Dam 190 33-14-9-2.35 Van Hoeven 250 250-16-88-1B.62 Veldhuijzen 290 79-16-17-4.93 Ond Oefening heelt bij Majella in een over het geheel matig gespeelde wed strijd een 2—4 nederlaag geleden Al leen Klljn wist de eer te redden Assink 240 240-33-42-7.27 Oomen 200 183-33-36-5.54 Vall?enburg 230 108-46-30-2.34 Mijn 175 175-46-18-3.80 Looze 190 190-42-17-4.52 Dumemit 175 119-42-12-2.83 naar ia Voor het landenhockey-toernooi dat van 4 t.m 20 januari 1962 in Ahmedabad in India wordt gehou den en dat gezien de deelneming van alle grote hockey-landen als een officieus wereldkampioenschap kan worden beschouwd zijn door de elftalcommissie van de K.N.H.B de volgende zestien spelers Bij vergelijking met de spelers die tien dagen geleden in Brighton tegen Engeland in het veld kwa men valt het op dat doelman Lou Mulder en kanthalf Tom van Dijck ontbreken Dat Mulder niet beschik baar zou zijn was reeds eerder be kend Uit het niet uitnodigen van kant half Tom van Dijck volgt de conclu sie dat de Hockeybond het in ver band met de opbouw van het Olym pisch team voor Tokio 1964 niet raadzaam heeft gevonden naar het belangrijke toernooi in India een speler uit te zenden van wie reeds vaststaat dat liij in Tokio niet zal spelen „ Wat hebben die kunstrijders en rijdsters het toch gemakke lijk " denken vele sportlui „ Hun wedstrijden duren altijd maar een paar minuten " Deze ge dachtengang is natuurlijk fout In de paar minuten van haar „ Kür " met alle sprongen en pirouettes geeft de kunstrUdster meer dan een 1500 meterloper op de sintelbaan en die heeft al een zeer zwaar nummer Ook de kunstrijdsters die dagelijks uren lang op de schaats trainen heb ben wanneer er geen ijs is een conditi etraining Onze fotograaf ontdekte dat gisteravond op de Kalfjeslaan by Amstelveen waar hij onze twee voudige Europese kampioene Sjoukje Dijkstra in trainings pak zag zwoegen Vijf kilometer hardlopen in een behoorlijk tempo dat door vader Dijkstra in zijn jonge tijd zelf een be kend sportman die haar in zijn wagen volgt wordt aangegeven Gevangen in de stralenbundel van de koplampen draafde S.joukje daar in een donker trai ningspak over het asfalt De T.V kijkers die haar stralend en charmant verleden week voor duizenden toeschouwers in de H.O.K.Y een demonstratie zagen geven hadden dit nu ook eens moeten zien Een ondanks alle successen eenvoudig gebleven Nederlands sportmeisje tijdens de training alle „ glamour " was Sportagenda Klaverjassen — In de car.tine van Werk spoor wordt vrijdagavond a.s een kla verjasconcours gehouden De baten zlin voor de HSV De Gouden Karper Aan vang 20 ujur Klaverjassen — De kraohtsportvereni ging Olympia organiseert vrijdagavond 3 november om 8 uur in haar clublo kaal aan de Laan van Nieuw Guinea haar maandelijkse klaverjasconcours In schrijvingen aan de zaal Basketball ~ In het parochiehuis Hoog raven worden donderdag 2 november de volgende wedstrijden gespeeld 19.00 uur UW 2 Taveno 2 1 20.00 uur Hollan Daggers-Antilopen 2 Basketball — Maandag 6 november heelt in het parochiehuis de wedstrijd USS 4—Shooting Stars plaats fc %%»»^ t TOTTENHAM Brown Baker Norman Henry V Blanchfiower Marchl Jones White Saul Clayton Dyson • Moulijn Bouwmeester v d Gijp Bennaars Schouten Kiaassens Kreyermaat Ve'rihoen Kraay Kerkum Pieters Graafland FEYENOORD KORFBALVOORBESCHOUWING Samos krijgt tegen GG laatste kans Olympia zal wel van ZKC verliezen Bij Vogel Meo in de tweede klas se verwachten we een spannende gelijkopgaande strijd waarin het be langrijke voordeel van het grote ter rein de balans wel eens ten gunste van de thuisclub kan doen door - Altius kan zijn positie opnieuw verbeteren door van KCN te win nen Amersfoort is vrij Bij de derde klasse zijn we benieuwd of Biko de overwin ningenreeks van Zwaluwen zal we ten te onderbreken De Hilversum mers zijn namelijk in de laatste tijd b'zonder goed op dreef Daar tegenover staat echter dat Biko graag voor een verrassing zorgt en daarom zou ons een overwinning der Bilthovenaren niet verwonde ren SKV zal zijn fraaie positie op de ranglüst wel rr succes verdedigen tegen Oosterpark terwijl Tovers ge makkelijk van Sport Vereent kan winnen In de eerste klasse zaterdag van de GUKB geven we Kameo weinig hoop op succes tegen SKF Austerlitz is niet opgewassen tegen DSV 1 terwijl de DSV-reserves ver liezen van RDZ Benfica speelt gelijk 1—1 De dinsdag voor de achtste finales van het toernooi om de Europese beker voor nationale kampioenen te Wenen gespeel de wedstrijd tussen Austria en de be kerhouder het Portugese Benfica is ge ëindigd in een gelijkspel 1—1 Het was de eerste wedstrijd tussen beide ploegen Bij de rust leidden de Portugezen met 1—0 De handbalwereld zit in een kwak kelperiode dank zij de gun stige weers omstandigheden waaron der de eerste competitie-helft is verspeeld De competitie verliep vlot ter dan verwacht ' t gevolg is dat ' n groot aantal districts-ploegen niet eerder kan spelen dan 3 december In de boezem van het districts-bc stuur is over de vulling van dit té grote gat gesproken en getracht wordt alsnog voor althans 13 novem ber een districts-programma te stel len Het is begrijpelijk dat een com - petitie leider na een aantal weken de ranglijsten gelijk wil trekken Dat gebeurde in de afdeling zondag j.l en in het district komende zon dag Maar wat daarna De hoofd klasse stopt voor enige malen me de omdat 19 november wederom een technische dag wordt gehouden De overgangsklassen gaan door om dat men een groot programma heeft te verwerken Voor het district hebben we zon dag a.s als gezegd een inhaal pro-gramma en daarna niets meer me de omdat men in Alkmaar reeds half november met zaalhandbal be gint en in Amsterdam 26 novem ber Alleen in de afdeling Utrecht trekt men zich van al deze hiaten niets aan Voor de zondagen 5 en 12 november is een volledig pro gramma vastgesteld fc *%»*^»^^»^^^^*^^»' Athleta gaat in de overgangsklas se naar Twello en vindt V en K een zeer lastigj tegenstander van vrijwel dezelfde kracht De Sport Vereent-heren maken één van hun langste reizen t.w naar Stadskanaal waar in de Groninger veenkolonie Jahn II staat te wachten om met de Utrechters uit te maken wie in de kopgroep blijft Het uiteraard kleine districts in haal programma brengt bU de he ren S.S.V.U W.V.G.V als hoofdscho tel De Utrechters staan op de voor laatste plaats en W.V.G.V troont twee plaatsen hoger dank ztj drie punten meer Beide elftallen hebben dus belang bü de zege Bij de dames is Spirit de gast van „ Laren " waarbij de Utrechtse ploeg begrijpt dat een nederlaag een plaats in de gevaren zone be tekent Een bijzonder belangryke wed strijd staat op het afdelings pro - Feijenoord niet erg hoopvol voor vanavond Vanavond om kwart over acht is dan de lang verbeide strqd tussen Feijenoord en Tottenham Hotspur voor de tweede ronde van het toer nooi om de Xluropa Cup Van de ruim SOO.OOO gegadigden hebben slechts 66.000 mensen een kaartje kunnen krijgen de teleurgestelden zullen het met een plaatsje voor de tv of de radio moeten doen Ten ge rieve van hen hebben we hiernaast de opstellingen afgedrukt Over de kansen is vrijwel iedereen het eens Feijenoord verliest In de Fngelse dagbladen wordt dit zelfs als een vaststaand feit aange nomen Met vergelijkt het team met een „ zak aardappels " en de beste kritiek was het gezegde Feijenoord is van dezelfde kracht als onze slechtste eerste divisie-ploegen Trainer Bill Nicholson laat zich voorzichtiger uit „ Natuurlijk willen we graag winnen maar in een voet balwedstrijd kan nu eenmaal van alles gebeuren " In het Nederlandse kamp is men niet bepaald optimistisch te meer daar Moulijn last heeft van een lichte verkoudheid en Van der GÜp nog'hinder ondervindt van een ge zwollen enkel Beiden zullen in ieder geva meespelen Onder de toeschouwers in Rotter dam zit vanavond ook Kubala het Hongaars-Spaanse voetbalfenomeen „ Ik kom uit zakelijk oogpunt " zei vanmorgen de blonde Barcelona spe-ler op het Sparta-terrein Sparta's trainer George Hanka een Tsjech vertaalde de woorden van de Hon gaarse Spanjaard Kubala is een voet balambassadeur van Barcelona Hij legt in het buitenland contacten en speurt naar voetbaltalenten voor zQn club Vooral Bouwmeester en Mou lijn hebben zün belangstelling Wel licht zal hfl ook contacten leggen tus sen Nederlandse voetbalverenigingen en Barcelona voor een eventueel be zoek aan Spanje Sport in het kort Ajax—trjpest — Ajax zal donderdag avond in het Olympisch Stadion te Am sterdam in de wedstrijd tegen Dozsa Uj pest voor de tweede ronde van het toer nooi om de Europese beker voor be kerwinnaars in de volgende opstelling uitkomen doel Hoogerman achter van Maurik en Ouderland midden Schaap hok Pronk en Muller voor SWart Henk Groot Oes Groot Prins en Peter sen Schaken — In de vierde ronde van het dames kandidatenschaaktoernool van Vrnjacka Banja heeft onze landge note mevr Heemskerk dinsdagavond verloren van de Amerikaanse mej Lane De stand 1 Gaprtnadschil 3 pnt en 1 afgebr 2 Lazarevic 2 pnt en 2 aigebr 3 Lane 2 pnt en 1 afgebr 4 en 5 Borissenko en Polihronlade IV2 pnt en 1 afgebr 13 en 14 Chaude de Silans en mevr Heemskerk beiden 1 pnt en 1 algebr partij Judo — De wereldkampioen Judo 1956 de Japanner Siiokyehy Natsul 7e dan zal zaterdagavond in de Haagse dieren tuin deelnemen aan een internationale judo-gala Tevens zullen Nederlandse Duitse en Belgische teams op de mat verschijnen gramma Het is duidelijk dat de da mes titel btj Achilles dan wel bü U.D terecht komt De andere elf tallen achten we kansloos Het tref fen tussen beide Utrechtse clubs wordt zandag wellicht beslissend omdat U.D een verliespunt meer heeft dan Achilles dat na zeven wedstrijden nog steeds ongeslagen SCHAKEN Zl - ENAAR Henneberke klopt Belg O'Kelly Dinsdag viel in het internationale schaaktoernooi te Zevenaar de eerste sensatie te beleven de Belg O'Kelly voerde tegen onze landgenoot Henne berke een incorrecte combinatie uit die hem de kwaliteit de partij en tevens de leiding in het klassement kostte Langeweg speelde na zijn remise tegen Statolberg in de ochtenduren een rustige partij tegen Milic en staat nog steeds tussen de grootmeesters boven aan de ranglijst De uitslagen van de zevende ronde Golombek GB)—Bobotsov Buig 0—1 Matanovic Z.Sl -)— Bend Oostenrijk 1—0 Langeweg Ned — Milic Z.Sl %—% Rellstab D.)—St^lberg Zw %—% O'Kelly België)—Henneberke Ned 0—1 Wade Nw.Z — Perez S %—% Guimard Arg — Bouwmees ter Ned Vz—Vz Johannessen N — Lehmann Did afgebroken Na de zevende ronde luidt de stand 1 Matanovic SVs pnt 2/3 O'Kelly en Bobotsov beiden 5 pnt 4/5 Guimard en Langeweg beiden 4 % pnt 6/7 Stahlberg en Bouwmeester beiden 4 pnt 8 Milic 3 % pnt 9 t/m 12 Golom bek Henneberke Perez en Wade al len 3 pnt 13 Lehmann 2 % pnt - en 1 afgebroken partij 14 Johannessen 2 pnt en 1 afgebroken partij 15 Rell stab iVa pnt 16 Beni 1 pnt fc »»»^^»^»»»» Het eerste klasse volleybal team van Nijenrode heeft gisteravond In het Parochie huis Hoograven geen re vanche kunnen nemen op het zestal van USS op foto Maandagavond wonnen de Utrechtse studenten te Breu kelen met S — ï De wel zeer snelle return heeft USS weer twee punten opgeleverd Dick van de Belt en Leoo Koppert waren dermate in vorm dat de 15—6 IS — 2 en 15 — IS geenszins geflatteerd is 
16 Woensdag 1 november 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD KLEINTJES tot 15 woorden f 1.75 tot 20 woorden f2.25 elk woord meer 15 cent Te koop gevraagd Koperen of porseleinen KLOK STEL gevr tevens een Friese klok Br no 1-4855 bur UN Voor zelfbewonJng WOON HUIS In of naaste omgeving van Utrecht Br no 1-4859 bur UN SCHOONMAAKTIJD rommel tijd Aan Joop de Lor is alles te verkopen wat u wenst te verkopen Inderdaad u ont vangt dan de hoogste waarde Havérstraat 40 telef 25627 " morgen je het aan Te huur aangeboden 2 gestoff KAMERS en keuken tje geen echtpaar Pleineslaan 4 Den Dolder Wegens dubbele zaken kleine WINKEL met dagverblijf g woonruimte Amsterd straat weg bij centrum Huur ƒ 80 p mnd Goodwill en inventaris nader overeen te komen Br no 1-4858 bur UN Te huur aangeb WINKEL met dagverblijf in binnenstad event met ruiling bovenwo ning Br no 1-4860 bur UN Gebouw Ons Ondiep Boer havepleln 10 telef 40346 b.g.g 40012 ZALEN Voor bruiloften vergaderingen feestavonden enz Aangeb Bilthoven aan de Soestdijkerweg één grote ZIT SLAAPKAMER met Warme maaltijd centr verw Telef 3036 Een niet al te grote gemeub VOORKAMER gelijkvloers met gebruik van keuken Aan geboden aan werkend echtpaar zonder kinderen Direct Ge rard Doustraat 32 Net KOSTHUIS aangeb voor 2 vrienden met huiselijk ver keer te Hoograven Br no 1-4920 bur UN Voor alleenstaande juffrouw of weduwe ZIT en SLAAPKA MER vaste wastafel gebruik van keuken en verwarming / 7.50 per week Br no 1-4953 bur UN hoe omo daffrisen mooi houdt KOSTGANGER gevr met hul selijk verkeer Spijkerstraat 31 Ons land teit duizenden Annies en Marietjes en Greetjes En duizenden lieve moeders die het heerlijk vinden iets leuks voor haar kinderen te breien Maar dan komen die kleine probleem pjes hoe houd ik het mooi waarmee moet ik het wassen Als U Omo uit ervaring kent weet U onmiddellijk het antwoord Omo wast voorzichtig en sekuur het vuil uit de wol Meer niet De wolvezel wordt niet aangetast blijft veerkrachtig zacht warmte-gevend Even zorgvuldig behandelt moderne Omo andere tere weefsels ook de modernste als Orion en Dacron OMO ideaal voor de witte was is ool ideaal voor tere stoffen ' t Fijne van Omo is dat je er alles in kunt wassen Neem zo'n truitje Omo houdt't fris en wit — LOOPPOP — Loopt echt zegt mam ma kambaar haar leuk gekleed 70 cm 34.50 nu 24.49 idem niet lopend 14.89 POPPENZIEKENHUIS JaJeobIjnestraat ^ 7^10 J Poppenrepacaiie 1 dag klaar APOTHEKERS ASSISTENTE gevr per 1 december Apotheek Kraal Ev Meysterlaan 32 Telefoon 33033 Te Bilthoven-Noord rustige laan gestoff ruime ZITKA MER en kleinere slaapkamer te huur Garage event beschik baar Dicht bij trein en bus Br no 1-4993 bur UN BIEKMA'S AUTOVERHUUR Opels-Rekord model 1960 en V.W vanaf 8 et per km uit sluitend Ie klas materiaal All risk verzekering Tel 18408 Utrecht VERKERK'S AUTOVERHUUR.Prima materiaal o.a Peugeot 403 203 V.W en Opel Verze kering binnen en buitenlandPrijzen billijk W Barentszstr 72 telef 21028 AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 11 Hoograven Luxe Volkswagens met grote achterruit All risk verzekerd Telef 29410 b.g.g 29417 AUTO'S zonder cliauffeurNieuwe wagens Voorn's Auto bedrijf Oude Gracht 65 telef 19907 T.V TOESTELLEN te huur a f 4.62 per week exel antenne Bij Radio Electronioa " Bilt hoven post De Bilt Planeten baan 15 telef 03402 - 5067 b.g.g 020 - 045874 Te huiir gevraagd Instelling voor maatschappe lijk werk zoekt voor haar maatschappelijk werkster een BUBEAURUIMTE werkkamer zo mogelijk met kabinet of an dere wachtruimte met het oog op spreekuur dat 2x per w wordt gehouden Br aan de Ver Zwakzinnigenzorg Eyk manlaan 423 Utrecht Per 1 dec gevr 2 gemeub K.4.MERS met keukengebruik Br aan Ufagh Den Haag Wei marstraat 22 a Jong echtpaar zoekt WOON RUIMTE Gedacht wordt aan 2 kamers met v.w stook - en kookgelegenheid Event ge stoffeerd Br no 1-4927 bur UN Dame b.b.h.h zoekt zo spoe dig mogelijk ruime zonnige ge stoffeerde ZIT-SLAAPKAMER met warme maaltijd of met ge bruik van keuken Br no 1-4935 bur UN Meisje zoekt WOONRUIMTE met stookgelegenheid geheel vrij Br no 1-4941 bur UN Jonge werkende vrouw 28 jr zoekt een prettig TEHUIS be schaafd milieu Br met opgave van prijs no 1-4966 bur UN Personeel aangeb Jongeman bijna 23 jaar zag zich gaarne geplaatst als aan komend ETALEUR Br no 1-4988 bur UN Jongeman bijna 23 jaar biedt zich aan als POMPBEDIENDE Br no 1-4989 bur UN Nette JUFFROUW v de kan tine voor hele dagen Prima referenties Br no 1-4994 bur UN Heb kantoorbaan met te veel onproduktieve tijd zoekt BIJ VERDIENSTE liefst type - of vertaalwerk Br no 1-4832 bur UN Jongeman in bezit van luxe bestel zoekt BIJVERDIENSTE voor halve dagen Br no 1-4914 bur UN JONGEMAN zoekt werk van 11 tot 5 uur onverschillig wat Br no 1-4922 bur UN THUISWERK gevr onversch wat Ook op fijn-mechanisch en elektr gebied Br no 1-4939 bur V ^ DAME vraagt voor de zater dagmiddag en - avond zondag middag en - avond bezigheden Br no 1-4947 bur UN Jong gezin vr THUISWERK onverschillig wat folders be zorgen vouw en plakwerk Br no 1-4991 bur UN Dame goed kunnende typen zoekt THUISWERK Br no 1-5018 bur UN ACCOUNTANT verzorgt uw boekhouding vanaf ƒ 10 per m Teiet 14234 b g g 03434 - « 41 Personeel gevraagd Net MEISJE gevr voor hulp in de huishouding niet jonger dan 18 jaar in klein gezin goed loon en huiselijk verkeer van half 9 tot 5 uur Mevr J Neefs Oranjelaan 8 ' Groene kan Utrecht Telef 03401 - 426 '^ e lUV aio 5 - lERENKAPPBR gevr Bok steijn Minrebroederstraat 23bis Garage Nestor Bilthoven vr POMPBEDIENDE Gevr nette WERKSTER voor kantoor schoonhouden Zich te melden van 7 tot 9 uur ' s av Maliestraat 1 Voor huishoudelijk werk een HULP gevr intern Prettige werkkring in rustig gezin Aanm Koningslaan 37 tussen 6.30 en 9 uur Beschaafde HULP in de HUIS HOUDING gevr in klein gezin Werkster aanwezig Aanm tus sen 7 en 8 uur ' s avonds Mut saers Nieuwe Gracht 12 Utr Mevr Bij nen vraagt WERK STER voor enige ochtenden per week of dagmeisje voor hele of halve dagen Aanm tussen 18 en 20 uur telef 30597 WERKSTER gevr voor 2 halve dagen per week Mevr J v d Mode Voorstraat 83 Utrecht Net flink MEISJE gevr als hulp in de huishouding huise lijk verkeer weekends vrij Wickenburglaan 21 Hoograven Utrecht Telef 25172 Voor zo spoedig mogelijk gevr net en vlot WINKELMEISJE Aanm heden en zaterdag avond tussen 6-6.45 uur Sla gerij Teekens Goedestraat 57 telef 29088 Flinke WERKSTER voor I och tend of middag in de week 3-kamerflat Oog in Al Aanm ' s avonds na 7 uur Dickens laan 13 1 VERKOOPSTER gevr event voor halve dagen voor de Sint en Kerst Koppelman Biltstr 37 Utrecht PORTIER gevr voor wisselen de ochtend middag - of nacht diensten Aanm schriftelijk of persoonlijk dagelijks van 9-4 ' u bij de N.V Coq " Kanaalweg 72 te Utrecht N.V Technische Industrie A C Koot vraagt MEISJES voor licht en schoon montagewerk Uitstekende voorwaarden Za terdags vrij Aanm dagelijks aan de fabriek tot 17.30 uur Oude Gracht 84 t.o Rem brandttheater Utrecht Moolenbeek's Bakkerij heeft in de afd banketbakkerij pi voor een leerling of een gevor derde LEERLING Aanmelden Nieuwe Gracht 125 Moolenbeeks Bakkerij Swam merdamstraat 12 Zuilen heeft plaats voor ' n actieve BROOD BEZORGER in ged dienst Werkuren 9 1 uur Gevr voor 2 uur plm 3 avon den per week enkele MENSEN ƒ 2.50 per uur Eenvoudige niet schone maar geen zware werk zaamheden Br no 1-4982 bur UN BIJVERDIENSTE van onge veer ƒ 25 per week aangeboden voor o.a incassowerkzaamhe den Borgsom vereist Br no 1-4975 bur UN Gevr in Bussum bij dame al leen HUISHOUDSTER-HUIS GENOTE event middelbare leeftijd eigen zit-slaapkamer oliestook Telef 02959 - 13510 Vondellaan 61 mevr W v d Broek Schoonmaakbedrijf Het Anker vraagt voor de komende meu belbeurs schoon te maken dat is a.s zaterdag nog enige nette WERKSTERS Hoog loon en zaterdagmiddag en des zondags toeslag Persoonlijk aanmelden bij mevr M H Parmentier Citroenstraat 8 bij de Nleuw lichtstraat Telef 41688 N.V Rocobé ateliers voor he - ren jongens en kinderkle ding Overste den Oudenlaan 30 Utrecht tel 31441 vraagt PERSERS leerling-persers strijksters lUeermakers en coupeurs Alle inlichtingen aan bovenstaand adres van 9-6 uur en daarna Burg Norbruislaan 438 Zuilen U en Briljantlaan 78 Hoograven U Van Duren's Corsettenmaga zijnen vragen NAAISTER Ver korte werkweek 3 weken va kantie en vergoeding van reis kosten indien u buiten woont Solicitaties aan Oude Gracht 141 telef 11314 Gevr een nette WINKELJUF FROUW aank of met het vak bekend Drogisterij-Fotohandel S de Vries Poortstraat 61-63 In gezin met 3 kleine kinderen net MEISJE gevr voor de morgenuren Hulp van werk ster aanwezig Mevr Wessels Ornsteinsingel 20 Tuindorp Flinke zelfst JUFFROUW ge vraagd als hulp in de huishou ding V de dag meerdere hulp aanwezig niet boven 35 jaar Mevr Muinck Oude Gracht 226 bis telef 10359 directrice SCHOENEN ONTOONBAAR U kunt kiezen • ris-op behandelingmet M A G I X kleurftersfeZ è / 3,95 p.p nieuwe kleur • verven v.a f 4,75 p.p Kapelstraat 21-23 tel 17880 « Transportbedrijf Fa W H Boekhorst Provincialeweg 43 Bunnik telef 03405 - 507 vraagt voor spoedige indiensttreding een all round CHAUFFEUR Soil aan bovengenoemd adres Het Homoeopathisch Zieken huis te Utrecht vraagt een LINNENMEISJE tevens voor eenvoudig naaiwerk en ' n ser veerster voor de zuster-eetka mer Aanm bij de adjunct - wat u goed en vast werk on der gunstige voorwaarden In lichtingen van 9-1730 uur en telef 03405 - 341 ' s avonds 03405 607 Vrumona fabrieken Bunnik Ruime BIJVERDIENSTE wordtaangeb aan actieve personenals agent voor de verkoop vanonze prima tuin - bloem - enlandbouwzaden vaste planten,rozen sierheesters vruclitbo men bestrijdingsmiddelen meststoffen tuingereedscnap pen en bloembollen Uitv inl bij Firma J Jager Postbus 45 Winsclioten Meisjes vinden de prettigste werkkring als MODINETTE bij C V Vorst & Co's Confectie bedrijf Oude Gracht 187 utr Sedert 1 mei 5-daagse Werk week Kom je eens met ons praten Gelegenheid daartoe is op maandag t.m vrijdag tus sen 9 en 5 uur Oude Gracht 187 ' s avonds Julianaweg 371 Hoograven Wij hebben plaats voor han dige JONGEMANNEN van 17-23 jaar voor de bediening van speciale machines Enig tech nisch inzicht is gewenst Wa rendorf-Papier Oude Gracht 334 Utrecht Wij hebben prettig schoon en afwisselend werk voor MEIS JES en jonge VROUWEN tot 30 jaar Wij bieden goed loon plus prestatietoeslag gratis koffie en thee bedrijfskleding gunstige jeugdspaarregeling reiskostenvergoeding Waren dorf-Papier Oude Gracht 334 Utrecht Ballet en gymnastiek Gevr MEISJES om leiding te geven aan eenvoudige kinderclubs tegen kleine vergoeding Br no 1-4912 bur UN BIJVERDIENSTEN voor vrou wen gehuwd en ongehuwd tot 40 jaar voor hele en halve da gen Schoon werk Aanm da gelijks aan de fabriek Carton nagefabriek D Miedema N.V Kanaalweg 86 Utrecht Flinke JONGEN gevr voor op leiding in de draaierij of de gieterij Aanm bij Gieterij De Gagel Utrecht Oude Kerk weg 36 Hoograven of na 18 u Albr Thaerlaan 77 Tuindorp HUISHOUDSTER of hulp in de huishouding voor hele dagen Liefst bekend met lichte ver pleging Goed loon Mevrouw Bakker Damstraat 29 tel 30521 Gevr voor direct EXPEDITIE BEDIENDE voor bezorgwerk per motorbakfiets Geen rijbe wijs nodig Leeftijd 18 jaar of ouder Goed loon Zaterdag middag vrij Aanm des mor gens van 10 tot 11.30 uur Firma G W van Dillen Jr Vreden burg 22 ¦ ijzerhandel sinds 1889 Arbeid blinden minder validen en invaliden vraagt voor de verkoop van haar artikelen be schaafde DAMES en HEREN Br Postbus 111 Zeist Salon Eindhoven vraagt een 2e KAPSTER Persoonlijk aan melden tussen 9 en 5 uur Voor straat 45 Leesportefeuille vraagt een nette BEZORGER voor bezor ging te Utrecht Zaterdags vrij Br no 1-5025 bur UN Restaurant Formosa Oude Gracht 101 103 Utrecht vraagt voor spoedige indiensttreding LEERLING-SERVEERSTER Zondags vrij Verdiensten plm f 75 per week Nolet Atelier voor getekende handwerken vraagt een flink meisje plm 16 jaar als NOOD HULP voor het overdrukken van patronen op stof Aanm kantoor Nieuwe Gracht 65 tus sen 10 en 12 en 3 en 5 uur Wpningruil ROTTERDAM—ZEIST Aange boden in Rotterdam centrum huiskamer 2 slaapkamers keu ken waranda en berghok voor soortgelijke woning of 2 ka-merwoning Br no 1-4844 bur UN Aangeb HEEL HUIS kamer en suite 3 slaapkamers tuin schuur Gevr éénkamerwoning met 1 of 2 slaapkamers Utrecht of Zeist Br no 1-4918 bur UN ROTTERDAM Hoogvliet — UTRECHT Aangeb te Rotter dam 4-kamer-,,Maisonette " woning 2e woonlaag huur f 19.15 per week service inbe grepen Inl A Zeeman Zand weg 156 De Meern AMSTERDAM—UTRECHT 4-kamerwoning douche en warm water keuken Ie etage West Br no 1-4874 bur UN Joh Wagenaarkade 4 KAMER-FLAT te ruilen voor woning goede stand bij voorkeur in binnenstad Br no 1-4999 bur UN NIJMEGEN—UTRECHT Aan geboden in Nijmegen een 3-ka merflat huur / 10.95 per week Adres Cypresstraat 14 Nijme gen Huur tot plm / 15 per w Br aan bovengenoemd adres Ruime WONING op goede St bev 6 kamers badkamer keu ken serre kelder 2 w.c.'s tuin enz Huur f 83 per mnd Gevr groter huis in Utrecht of om geving eveneens goede stand Br no 1-4986 bur UN Aangeb grens ' s GRAVEN-HAGE-VOORBURG een goed onderhouden benedenhuis 4 kamers badkamer centr ver warming grote tuin huurprijs / 96.50 per mnd Gevraagd te Utrecht een woning met min stens 4 kamers en badkamer Br Poppelier Jac Catsstraat 63 Voorburg Aangeb BENEDENHUIS bev 3 kamers keuken douchecel balkon voor en achter mooi uitzicht Gevr huis met 4 è 5 kamers event met tuin in Utr of omgeving Valckenboschlaan 30 Zeist AMSTERDAM—UTRECHT Aangeb Amsterdam Z bene denhuis 4 kamers badkamer tuin schuur Gevr Utrecht of directe omgeving dito woning of groter Br no 1-5000 bur UN of telef 020 - 737638 Lessen Voor degelijke lessen in BOEK HOUDEN M.B.A talen han delscorrespondentie midden standsopleiding steno ook ty pen 3 lesuren per week / 10 per maand naar de Mercurius Cursussen Amsterd straatweg 12 bis telef 13714 Vraagt pros pectus Biedt zich aan all-round AD MINISTRATEUR 31 jr voor enige dagen per week Br no 1-4861 bur UN 10 RIJLESSEN voor ƒ 47 50 Door gedipl instructeurs In Peugeot 403 en volkswagen Theorie gratis erkende auto rijschool verkerk Willem Ba rentszstraat 72 telef 21028 AUTORIJLES In de OKW ha len en brengen en theorie gra tls Mercurius Adelaarstraat 114 telef 24095 Utrecht Pouw's AUTORIJSCHOOL Ge dlplomeerd ANWB-Instrueteur voor alle rijbewijzen A B C en D Wij lessen ook met DAF Leldseveer 100 telef 21316 bij het station AUTORIJSCHOOL De Lely ' 5 per uur In Vauxhall Lelie straat 44 telef 26623 Extra reclame 10 volledige AUTORIJLESSEN / 37.50 De Jong's Bondsautorijschool Ple ter Sacnredamstraat 42 telef 14236 Erkend en gediplomeerd Inlichtingen na 20 uur 2 CV RIJSCHOLEN „ Le Petit Canard " Flantua Tolsteegstn gel 23 bis telef 26763 en lessen tevens met de nieuwste Ford Taunus 1961 10 RIJLESSEN voor / 47.50 door gediplom instructeurs In nieuwe Opeis Rekord en V W Halen en brengen gratis Erkende Bondsrljsehool Com bi " Nansenlaan 38 tel 35334 Utrecht ERVI AUTORIJSCHOOL 10 lessen voor ƒ 47.50 bcvoego uw rijexamen bii te wonen Halen en brengen gratis lii-sluilend in nieuwe Jpels Tel 41742 DANSEN LEREN Privé-lessen en kleine clubjes dagelijks na afspraak Dansschool Wild schut Kromme Nieuwe Gracht 48 utrecht Telef 16079 Huwelijken enz Weduwe 50 jr zoekt KENNIS MAKING met net persoon met woning Br no 1-4949 bur UN Uuede vrlend(lnn)en m bin nen en buitenland vindt u bij de ALG CORRESPONDENTIE CLUB £ nl gratis Box 6077 Rotterdam felef 33300 Diversen SCHOENEN VERVEN Laat dèt liever aan de vakman over dus naar schoenmaker Van denBrul Kapelstraat 21-23 zij straat Biltstraat Telef 1 78 80 SCHOENEN die te nauw zijn Iaat u oprekken door schoen maker VandenBrul Kapelstr 21 23 zijstraat Biltstraat DEELNAME aangeb in goed lopend confectiebedrijf Winst f 80 per mnd per / 1000 Br no 1-4933 bur UN Vlotte VRIENDIN gezocht door jonge vrouw 27 jr event ge huwd geen bezwaar Br no 1-4992 bur UN ROBOT de bromfletsonderde lenspeclalist levert u snel en goedkoop onderdelen voor HMW Sachs JLO Solex Zün dapp en Bertnl enz Deskun dig advies Amsterd straatweg ino t.elef I04S9 S G A PLASTIC LUIER BROEKJES blijven zo zacht als zijde SNELSTOMERIJ Chr v d Berg Kostuums mantelkos tuums / 2.95 rok pantalon jumper f 1.25 Vleutenseweg 27 telef 33396 U belt en wij halen HAARUITVAL Roos Binnen enkele dagen geen haaruitval en roos door „ Emsi " Uit klit wortel getrokken op Franse brandewijn en kinine bereid volgens oud recept / 1.25 per flacon Volledige kuur f 2.25 In Utrecht alleen verkrijgbaar bij Drogisterij T P van de Bergh & Zn Steenweg 65 tel 22319 Anno 1812 Voor Jutfaas Drogisterij W Brand HET NYLONHUIS Voor over hemden reparatie Nieuw boord vanaf t 2 Ook manchetten ke ren verstelwerk enz Amsterd straatweg 34 t.o Herenweg Telef 20617 ¦ HELDERZIENDE J G Burge meester Consult maandag vrij dag van 2-5 u dinsdag woens dag donderdag 2-8 30 u M P Mndostraat 35 zijstraat Bllder rtilkstraat Telef 359B8 Dank fietulgingen ter Inzage GRATIS ruim 5 weken lezen indien u n hall jaar vooruit be taalt op onze leesportefeuille Alleen bij Reading Service Wlt tevrouwenstraat 20 Tel 13629 BEHANGEN en WITTEN VOOr goed behang schilder - en wit werk naar B v d l#aan M A de Ruvteriïtraat 3 b Del 2463B BALLPOINTS onbreekbaar met uw naam of handelsmerk Rechtstreeks van Importeur Fourtex Prinsenstraat 16 Am sterdam Telef 66706 voor MAATKLEDING In het betere genre Fa Fortuin No belstraat 25 Tevens verhuur van nieuwe gelegenheidskle ding Speciale aanbieding DAF 1961 de luxe met veel accessoires 8500 km gelopen Garantie - Inruil en Financiering dealer voor Utrecht en omgeving AMsitwwcEsniAATWEO 398-fioO inWBOIt TEL.OSO «» a Het eenvoudige strak ke model met gevoer de split van dezelfde stof in diverse Schot se ruiten Prijs 29.75 Maison de Bonneterie I Nachtegaalstraat 16-18 Utrecht KUNSTGEBITREPARATIE Spoedgevallen enige uren Ge opend 8 20 Telef 176 33 De Bouter uitsluitend Oudwijker dwarsstraat 134 t.o school buslijn 3 halte Oudwijker dwarsstraat Expeditiebedrijf „ DE LUIFEL " Neude 35 36 telef 17605 Ver huizingen transporten kamer verhuizingen planovervoer speciale afhaal en besteldienst Wti garanderen goede service en billijke prijzen Voor FINANCIERINC van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantoor C M Witjens Mariahoek 21 Utrecht Telef 13471 en 23295 Alle verzekeringen GELD BESCHIKBAAR VOOR AUTO'S nieuw of gebruikt mits niet ouder dan 1955 ü krijgt het geld desgewenst zelf in handen om de auto contant te kunnen kopen Ook ver strekken wij gelden op reed » in uw bezit zijnde auto's Bii gebruikte auto's geen all-rish verzekering verplicht Snel en discreet Ook ' s avonds ge opend Stichts Assurantiekan toor Oude Gracht 309 bis telef 11276 KRUIS Astroloog-Occultist Voorlichting over uw lot en le ven Discreet elk advies Spr - uur 2-9 behalve woensdags zaterdags 2 6 uur Obreohtstr 48 Utrecht Telef 24018 En wat betreft de witte was U las al dat Omo • wit met blauwe korreltjes - daarvoor ideaal is Zonder bleken zonder blauwen wast het stralend wit geurig fris ' t ' Komt door Omo's verhoogde zuurstofwerking - één van de nieuwe wasvoordelen Miljoe nen zuurstofbelletjes werken in het goed tot het laatste smetje ver dwijnt Ja óók in de wasmachine bereikt U dit volmaakte resultaat MATRASSEN - DONSDEKENS OVERTREKKEN MATRASSEN IN 1 DAG KLAAR LUNTER LANGE JANSSTRAAT 25 — TELEFOON 16072 BEDRIJFSRUIMTE - Oudegrachi Mooi breed pand met een vloeroppervlakte van pl.m 270 m2 waarvan gelijkvloers pl.m 220 ra ^ gelegen nabij Domplein Zeer geschikt voor grote winkel grossierderij enz Deze ruimte is voorzien van centrale verwarming kluiskelder aanwezig BEDRIJFSRUilViTE LEDIG TE AANVAARDEN Boven deze bedrijfsruimte zijn twee verhuurde bo venhuizen welke verhuurd zijn in totaal voor f 2.800 — KOOPSOIVI f175.000 Inlichtingen verstrekken de makelaars ANTH van OSNABRUGGE & ZOON UTRECHT MARIAPLAATS No 49 Geen telefonische inlichtingen ACCOUNTANTSKANTOOR BALS & VAN HULST N.I.V.A.) Mecklenburglaan 20 — Utrecht vraagt een gevorderd assistent minimum eis praktökdiploma boekhouden TE KOOP AANGEBODEN » goed onderhouden Bevattende woonkamer 4 slaapka mers zolder douche ste nen schuur en achterom LEEG TE AANVAARDEN Te bevr Jan Luykenstr 15 Utrecht UTRECHT HAAG zonnige vrije le ETAGE 4 kamers en keuken Huurprys f 69 — p maand Br ond no 2-2777 bur U.N DAMESMODEZAAK vraagt vakbekwame NULPVERKOOPSTERS voor de japonnen-afdeling Ervaring noodzakelijk Dagelijks aanmelden aan de zaak Vredenburg 35 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Woensdag 1 ncrvember 1961 17 «% 118 118 5 — „ tv 100 __ 8 % 81f 82 4 106S 107 1 % 87 86 m 98 98 8 — — _ 170L 89 87 210 209 665 665 275 278 185 186 563L 565 Proct B Q _ 92 Rep Steel 59 59 Shell OU 37 38/ï Si)ufh C 60 60 Stand Br 10a 79 80 Stand 011 NJ 46 46 Studehakei P 11 IIA Sun M C 27 27,,V Texas Inst 99 100 11de Water 19}J 19 Union P R 35 35 U S Steel 77 76 Western B.C 38 39 West Eleo 3915 41 Wilson 43 43 Woolworth 85 84 » Prolongatie 3i 3i Advertentie MENS ^ KENNIS Wie in een onderneming regelmatig voor tieslissingen komt te staan dient zicht voortdurend te bezinnen op reacties van psychologische aard bij medewerkers leveranciers en af nemers Met aangeboren mensenkennis kan men ver komen wetenschappelq ke kennis omtrent het menselijk ge voel brengt ons verder Allerlei inzichten der wetenschappe lijke psychologie komen aan de orde in de door de Avondacademie voor Bedrijfswetenschappen georganiseer de opleiding BEDRIJFSPSYCHOLOGIE EN COMMERCIËLE PSYCHOLOGIE in 18 bijeenkomsten welke tussen no vember 1961 en juni 1962 worden ge houden Personeelsselectie behandeling van conflicten de psychologie van leiding geven psychologisch niarktonderzoek en gesprekstecliniek in de verkoop zijn enige der te behandelen onder werpen De eerste bijeenkomst in Utrecht wordt gehouden a.s zaterdag 4 nov des morgens om 10 uur in één der zalen van het Jaarbeurs-Restaurant ingang Rijnkade V kunt deze blieenkomst — uiteraard zonder enige verplichting Uwerzijds — als introdncêe bgwonen Wie voordien eerst nog documentatie materiaal wenst te onvangen wende zich tot het Secretariaat Afdeling 6 Wassenaarseweg 39 ' s-Gravenhage Telefoon 070 775382 - 774663 Na 18 uur 667661 Dr * ir Stheeman kreeg zijn zin Gas in Groningen boring voor Kijkduin Derde directeur NAM legt functie neer "" SS^PSSS *^ Ver Groenten en Vrachtenveiling „ Utrecht en Omstreken " Utrecht 31 oktober 1961 — Cox's Orange Pippin 29—122 Glo rie v Holland 29—65 Golden Deli cious 29—87 Goudrelnet 29—66 El lison's Orange 29—76 Jonathan 9 — 79 Laxton Superbe 29—78 Lom barts Calville 29—79 Notarisappel 29—69 Present v Engeland 29—67 Verdeeld en Amsterdam 1/11 — De beurs is van middag bij de opening verdeeld ge weest voor de internationale waar den In verband met „ Allerheiligen " was de handel minimaal Brussel Parijs alsmede Düsseldorf bleven dicht De kantoren in het zuiden van ons land waren gesloten In Wall Street was de stemming gisteren iets gunstiger De Nederlandse hoofd fondsen lagen er echter merendeels aangeboden in de markt Dit in aan merking genomen viel de tendentie vandaag op het Damrak voor de Philips - en TJnileverwaarden zeker niet tegen Vooral Unilevers werden gevraagd Dit fonds steeg bij een regelmatige handel van 858 tot 867 tegen gisteren 851 als slotkoers Amerika had voor Unilever enige belangstelling Tegen over deze vraag stond weinig aan bod Philips schommelde op 1078 rond de vorige slotkoers AKU's konden zich op 382 % bijna een punt hoger goed handhaven Hoogovens lieten het we derom afweten met een koersdaling van drie punten op 772 Kon Olies brokkelden opnieuw af De koers van ƒ 112,30 lag circa tachtig cent bene den de slotkoers van dinsdag Enige maanden geleden werd als laagtste koers sedert zeer lange tijd f 106,90 geregistreerd De koersverhouding Unilever Phi lips ten opzichte van aandelen Kon Olie begint aldus de beurs zo lang zamerhand wel wat scheef te groeien In de staatsfondsenhoek was de stemming ongeanimeerd Reeds enige dagen is de tendentie in deze sector aan de zwakke 1-ant De zeer grote geplaatste onderhandse leningen van Unilever en Philips beginnen aldus de beurs hun stempel te drukken op het koersverloop van de staatsobli gaties en de overige beleggingsmarkt De nieuwste obiip-ties Bank voor Ned Gemeenten werden op f>81/4 98 3/8 geadviseerd Deze obligaties liggen de laatste dagen zwak in de markt In de lokale afdelingen veranderde in de koers van de aandelen Simons ' Emballagefabrieken niet veel Deze maatschappij stelt over 1980/1961 een dividend voor van zes procent plus twee procent in irerband met het 75 jarige bestaan van het bedrijf Over 1959/1960 16 maanden keerde Simons ' acht procent dividend uit Claims Beers ' Zonen verlieten de beurs op circa f 1200 neerkomende op 340 Drocent voor de nieuwe aan delen De eerste notering van de 4 % procent converteerbare obligaties Proost en Brandt werd op 109 gead viseerd tegen gisteren 108 % bij een claimprijs van f 28 Aandelen Van der Giessen werden gevoelig lager gead viseerd op de te verwachten scherpe winstdaling over 1961 Dividend Simons ' Emballage 6 plus 2 procent Commissarissen van Simons ' Em ballagefabrieken en Houthandel N.V te Oosterhout hebben besloten aan de op 25 november te houden jaar vergadering voor te stellen het di vidend over het per 30 april afge sloten boekjaar 1960/61 vast te stel len op zes procent verhoogd met een extra uitkering van twee pro cent in verband met het 75-jarig bestaan van het bedrijf zodat het totaal uit te keren dividend hier mede zou worden gebracht op acht procent Over 1959/60 keerde Si mons acht procent dividend uit Schuftema kostenpeil ongunstig beïnvloed De directie van de N.V Gebr D Schuitema deelt met betrekking tot de gang van zaken in het lopende boekjaar mede dat de omzetten zich tot nu toe bevredigend hebben ont wikkeld Het aandeel van Schuite rau in de sectoren supermarkt en zelfbediening neemt gestadig toe Door de hoge kosten die de ont wikkeling van deze sectoren met zich medebrengt en de nog steeds zeer krap blijvende arbeidsmarkt is het kostenpeil ongunstig beïnvloed De nieuwe vestigingen te Heerlen en Rotterdam ontwikkelen zich gunstig doch zullen dit boekjaar nog niet een rendabele basis hebben bereikt Mede in verband hiermede zullen de netto resultaten lager zijn dan in het voorgaande boekjaar Verwacht mag echter worden dat een divi dend van 8 pet evenals het vorig jaar zal kunnen worden gedecla reerd Voldoende aanmelding aandelen L v M In antwoord op het bod uitge bracht op de aandelen N.V Maat schappij tot Exploitatie van onroe rende Goederen Laan van Meer dervoort " in Den Haag is een vol doend aantal aandelen aangemeld en ingeleverd Dit he^ft de Neder landsche Handel Maatschappij me degedeeld Het bod zal dus gestand worden gedaan gekneusd bij het trekken van pij pen Vandaar die telefoontjes bti nacht en onty want zulke dingen gebeuren altijd op ongelegen ogen blikken Ook van die zorgen wordt afscheid genomen De heer Stheeman kreeg veel betoon van waardering voor de zorg die hij daarvoor toonde van regeringswege door zijn benoeming tot officier in de orde van Oranje Nassau en tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw dit laatste in 1960 In Schonebeek dat heel veel aan de N.A.M en dus ook aan haar directeur te danken heeft is kort geleden een straat naar hem ge noemd en het N.A.M.-personeel in Twente heeft op ondubbelzinnige wij ze van zijn gevoelens doen blijken met een revue-avond waarvoor het hele concertgebouw in Hengelo was gehuurd Sn na dit afscheid „ Dan is er werk genoeg met de nieuwe T.H " antwoordde de nog net niet 60 jari-ge die voorzitter is van de T.H bouwcommissie Op 30 november wordt dr Stheeman 60 „ Sn dat is jong genoeg om nog veel te doen " „ Met twee dingen heb ik mijn carrière willen besluiten gas vinden in Groningen en op zee boren Dat is allebei gebeurd En nu moet ik maken dat ik weg kom " Deze uitspraak is van dr ir H A Stheeman die zijn functie van derde directeur van de N.V Nederlandse Aardolie Maatschappij vandaag 1 november neerlegt en nu volgens zijn zeggen al een paar maanden bezig is afscheid te nemen met een ontvangst hier en een receptie daar zowel in het oosten als in het westen des lands „ Heel gezellig " vindt hij dat en er valt geen ziertje weemoed te ont dekken in de toon waarop hij dat zegt „ Leuk om allerlei oude kennissen nogeens weer te zien en te spreken Het enige'na deel ervan is dat ik nu weleens later dan gewoonlijk naar bed ga en een beetje te veel rook " Werk genoeg met t h o » ons nog even te bepalen bij de haast „ om weg te komen " de heer Stheeman druUte zich in een aan zientyk krassere term uit dat be doel ik zo in een groot bedrijf als dit bestaat voortdurend het gevaar dat de directeur te veel een persoon lyk accent op verschillende zaken legt dat hö het oog gaat verliezen voor allerlei kleinigheden en zich al leen voor algemeenheden de grote lijnen interesseert Met die kleinig heden en met grote zaken heb ik my nu acht jaar lang beziggehou der en dat is weest " Fiscale meevaller voor Excelsior '' Buizen tr plaats in het college van commis sarissen de heer W Bamberger trad af in het verband met zijn leeftijd voorlopig vacant blijft Er is in de naaste toekomst geen sprake van een emissie met een eventueel claimrecht Een niet onbelangrijke fiscale meevaller die het bedrijf voor en kele jaren vrystelt van vennoot schapbelasting was het prettige nieuws waarmee de directeur mr G F Kijnders dinsdag een milde stemming kreeg in de jaarvergade ring van de N.V Metaal buizenfa briek My „ Excelsior " De aandeel houders toonden vrijwel unaniem waardering voor de wUze waarop de leding de liquiditeit heeft her steld en het bedrijf expansiemoge lykheden heeft gegeven Mr Rijnders zei dat de marktsi tuatie voor dikwandige buizen die o.a in de fabriek in Oosterhout worden gemaakt iets gunstiger is geworden maar zij blijft nog moei lijk Daarom heeft Excelsior " de kostbare installatie voor dikwandi ge buizen gekoppeld aan die voor de dunwandige waardoor de pro duktiecapaciteit in deze sector is versterkt en de over-investering van vroegere jaren nog een rendement heeft gekregen De resultaten over het boekjaar 1960 61 zijn met ongeveer 15 procent teruggelopen ten opzichte van 1959 ' 60 — dat was door verschillende factoren een uitzonderlijk jaar — maar zjjn desondanks toch 285 pro cent hoger dan in de aoht voor gaande jaren Excelsior " beijvert zich zo werd duidelijk ook haar morele verplich tingen uit het verleden af te lossen Deze schulden een bedrag van 500 duizend gulden worden op gelijke wijze afgelost met die van de ande re crediteuren Daarmee is nog drie jaar gemoeid Veertig procent werd reeds afgelost jaar ruim voldoende ge - Vette varkensmarkt telden Leiden 31 oktober — Aanvoer 179 varkens Noteringen in guldens per kg levend gewicht grossiers varkens 1.40—1.50 slagersvarkens tot 1.60 zeugen tot 1.35 430 590 213 251 275 775 142 27S 266B 171 225 164 436 408 4U 103 95 ¦ 190 361 2871 201 805 477 93L 144 1005 MIdd er Midd cr " Se Ver Ned Rubb Ver Touwlabr Vettewinkel Vezelverw NJ Victoria bis VihamlJ Vllss Kat eert Vred Rubb Vromer Papier Vulcaansoord Walvischvaart Wemlnk's Beton Wessanen Wilton Fetlen Wits de Textiel Woon - en W Wyers 1 en H V Wflk en a / aalherg Zwaardemaker Zwanenherg Org Zwltsal 273 345 273 170 230 431 409 415 104 95B 190 363 295 204 800 478 144 190 1009 Uypoth banken pandbrleven e I03i i lOlJ « ti 100 > V < 91 g 104 8V4 90 3 — 6 104 5 101 3V 90 Pr Gr h b.DW ld DV ld on ld DE-VE Otr Hb T Utr Bpb KL td S BE F WestI Hb ZZ ld O ld N-O - Samenwerking 435 199 294 170 178 554 250 185 290 68 356 132 161 690 132 207 Excelsior " heeft nog geen be slissing genomen ten aanzien van de fabriekshal in Schiedam Moge lijk zal die worden verkocht moge lijk ook zal zij t.z.t worden benut voor een vorm van samenwerking met andere ondernemingen waar over reeds geruime tijd onderhande lingen worden gevoerd De president-commissaris mr A Blom liet zich daarover zeer vaag uit „ Wij hebben er zelf geen idee van hoe zij zullen aflopen " Dat is ook de reden waarom één StOTNOTCRING woensdag 1 nov ' 61 31-10 1-11 Actieve obligatie * SRheepsverbandniaatscliapPtien Eerste N Sch S 102 101 | Rott Seh AB f 102 102}B Handel en Indastrle iM lOOB 123 103}B I SW 97 « I09L • 51 4 93L 1 % Alg K O - 44 Alb Heön WO Amstel Br BerKhs en 3 Bllenkorl Philips d l ld ' 48 ld ' 49 Pegem I-S Pegero ' S » PEGÜS ' SI PGEM ' 87 ld ' 58 ld - Sl-'S * Werkspoor StaatslenlngeD ' S miinbonw en petroteam Alg Kxplor MC 58 57.50 BlUlton 1 — 575 Bllllton n 482 489 Kon Petr 1-20 115.10 116.10 Kon Petr 5-20 113,30 112.40 Mueara Enlni a 1175 1185 ld c opr bew — 1778 ld 1 wlnstb — 1848.50 ld 4 — — Oost-Borneo MIJ 66 671 rarakan Pet MIJ 141 142 lOU 1011 1011 lOlf 100 100 / Ir lOOiV 96J 93J 95 95 4 » lOlJ «^ 6 lOlï iM 101 Hi 1011 tv lOOi 4V4 100 » V4 100 «% 97 tv — >% 93 31,4 95}I » tt 95i tv 89 Ned fd td ' 60 ld ld ' SS td ' 60 ld ' 61 ld - SS ld O b O td •« td " SI ld ' 53 I-Il td ' 56 ld ' 48 I n 3Va — —„ WEEKSTAAT NJEDERLANDSCHE BANK Banken profiteerden flink van hulp ' S7 e 6 6 8 i>A 310 1075 171 285 213 420 332 545 580 n6L seB 165B 452 440 226 i>A 97 Scheepvaart bMmess Oostzee SRheep en Lachtvnart 740 138 740 141 Belea eert Ned ' 50 I-n ld ' 54 I-n ld SS-i - ld 5s-n ld ¦« 1 Srontb O D ' 4g Sld Dol I • 41 Sld Invest e > ld •| 2-'84 i N - Indi ' M 3 PJ - Inrtie ' M A j " — SVi 89 3 % 91 * V4 91 SVj 93 91J 92 91 ^ 99At 8 % iCLM 18 1 ld M 1 90 91 91 934 91 92i 91A 99 99 - V 98 Spoor en tramwegen Geld rram 120 119 Nederlandse Antillen An till Bixjuwertl — — Ant Verlfabt 171 167 Ualtsland Mannesm eert — -* Uollardfdndsen certifloaten Spoor en Tramwegen Ned Sd ' 81 mios wegvloeien door het opvragen van bankbiljetten De chartale circula tie steeg met ƒ 159 min tot ƒ 5054 Anderzijds kwam er veel geld in de markt van de zijde van de staat - Deze had op 25 oktober jl de kwartaaluitkeringen aan de ge meenten te verrichten waarmede ƒ 200 min was gemoeid terwijl op 27 oktober jl ƒ 57 min aan schat promessen verviel Voorts waren de gebruikelijke maandelijkse salarisbetalingen van invloed De Staat moet toch ook nog een behoorlijk bedrag aan be lasting hebben ontvangen want ' t saldo van de schatlcist daalde slechts met ƒ 242 min tot ƒ 983 min De geldmarkt is nog zeer krap de ' daggeldrente bleef onveranderd 1 % procent Pijpleiding Shell op Borneo De Shell Oil Co zal deze maand een 235 km lange pijpleiding vol tooien die belangrijke nieuwe olie velden in Indonesisch Oost-Borneo met de kust verbindt De produktie van het nieuwe veld wordt geraamd op 2 miljoen ton per jaar Aldus meldt Associated Press Premlelenlnero » 83 I — f-A 84 m 83 aw 88i >,<> 88 8 % — m — Ui 84 ni 84 Hi 92L Hi 92 ^ i > 91 2V2 92 2li 97 IM 97B fi ^^^ 94 ' 89 iH 104 Alkmaar ' SB A ' dam CenA Idem ' 81 Idem ' 96 I Idem ' S » n Idem ' 58 m Breda ' 84 aordreehl 8e BIndh ' 54 Enschede ' 84 ' 8 Grav ' Sï-I Idem ' 8)-n R'dam ' SJ-I Idem ' 52 11 Idem ' 57 utrecht ' 88 Z - Bolland Z - BolUnd 172 287 J20B 521 549 525 160 95,»j 94 Banit - ItTpiHptweeen « 108 IW lOOJ 108 lOOf N Gem ' 57 ld ' Sg-'SS 23 44 79 59 38 18 15 Can Pac tmp Oil In Nick C A C B Ind Am Enka Am Motors Am Rad Am Smelt Am Su X Am T a t Anaconda Atchison r Balt a O Bethl St Ches a O Chrysler atles S Column gas Cont on Curtlss W Du Font General E Gen Mot « reyhound Jones a L Ken Cop Montg W Nat Can Nat Dairy P Nat Steef Nw ïork C Nort W R Penn Rail Philips Pet 23}g 44 79 58 40 1711 15 59B 368 566 195 1 223 260 183 159 380 369 258 172 700L 299 253 Actieve aandelen loltares Rubher 109 * 123 108 123 / Mrist MVA Indnstr ondememineeD 382 145.50 775 1079 853 382 145 771 1075 » 865 Concert Obttsatles A KO BItlltOD Bneke en B Borsumü Intervam KLM aubot Schok beton Ver Maeh Intern instelllneeD AKU Oeli MQ eert Hon^ovetu a.rt fWUpü unllevei CvA 121 49i 27 42 58 51 30 45 18 229 73 49 24 68 79 120 49 27 43 57 51 51 29 48 18 230 74 49 24 68 79 32 15 76 83}B 108 14 55 UQnboon en Petrolenin 531 531J 112.40 535 535} 113.20 Uordt Petrol ld 7 pet Prei Kon Pet 511-20 350 544 282 Sobeepvaart en Lontitvaart Wereldb ' SS ld t 1000 EGKS S » — 8 — 8tt 103 159i 150 58.50 198 153 165 157 338 154 156 159 152 58 199 153 165 159 340 154 158 HAL Java-Cb P nro KLM KN SM Kun PaKetv Stv MIJ Ned Niev Goud n.re V Ommeren c Rot Lloyd Scheeov Onlc 292 825 162 825 307 840 339 796 259 Earopa Denem " as R Bosch ' S » Dortra B B Dawes L ' 24 Young fl ' 30 Gelsenk Bgw 7 100 ROttenw R 8 102 Cere B E 8 tv 98B Moorw " BS 4^4 — Atrilia 4 — _ 8 103 t — 7 — 51,4 252 32 15 76 82}B 16 Ï3}J 55 Niet actieve obligstiei KOERSEN WALL STREET publ letaal JW 96}L »' A 96}L « V4 - 5I = Prov liein A'dani " 41 A'dam ' 48 Et'daro ' 8J-1 R'dam ' W 1-t Z-Holl ' S » 53ys 1093,4 m'a 34 • 2301,4 1091/3 74 49r8 451/s 173,4 50 80 511,4 79 % 3iy8 54 5914 311 /* Chrysler City Bank Con Edison Dougl Afr Dup de Nem Bast Kodak Gen Electr Gen Motors Goud Year 1 Amer Motoi ^ Int Harvest Int Nickel Int T & T Kennecot Montg ward Radio Corp Republic St Royal Dutch 523'4 109l,'4 8214 33=,i 2301,4 107ra m's mi 45V2 i7r8 48>,'2 ' OVb 50l,'4 801,4 30 % 52 58 % 31^8 Sears Roeb Shell on Soo Mobil Stand Br Stand on N Studebaker Texas Corp Ün Aircraft Un Corp Un Pruli U S Rubber U S Steel Westlngh Woo worth Ford Motor K I M 82 % 82 % 38 % 955 100 14 74 l « 80 O » Z - Afr ' AAR dev 39 471,4 81 46^2 10 % 51 44ra 8^4 25 % 55 % 77 39 % 833,4 104 15 % 79 % 46 % lOya S0 % 441,4 Niet actieve aandeten FartlRlpatiebewOzen Bsnh ' krediül en * en « rezen 154 131 91 211 402B 509 353 170 309 293 104i 104 99 199 143 103 102 102} 101 N Q B « N G ' St P » O ' 52 « ed G r Ned G r IVé — I 104 4V4 99 ¦ SI 199 • 51 — '^ v — 51.4 103 5 102J H 102}B «» lOli Als Pond.el d Wereldenergle 571/s 77 391/8 85 lOS'/a 15','a Bx - 1 mö ' üf Ex - 1 ml it Sr I Cb ' 5 » * Tprstelbank MIdd cr W Aand In bi>l(>efiflniïflmUep Interunie I BO Neto f 80 ftobeco ƒ 60 Omzet 3.350.000 De loopbaan van de heer Sthee man heeft zich over de hele wereld bewogen voormalig Nederlands In-dië Roemenië Columbia Argenti nië en nogeens Insulinde In de bijna acht jaren die sedert de aanvaarding van het directeur schap van de N.A.M door de heer Stheeman zijn verstreken heeft het N.A.M.-personeel hem leren kennen als een lang nie - altijd gemakkelijke chef die het stevig kon laten onwe ren als er ergens iets niet deugde en als iemand die men alleen kon tegenspreken al =^ men werkelijk iets te zeggen had Maa » ook als iemand die zichzelf bijna geen rust gunde op zijn tijd een goede grap best wist te waarderen en zich stfHs een ch irmam gastheer heeft betoond In de industriële wereld in de kringen van de mijnbouw om kort te gaan in veel sectoren van het economisch leven staat de heer Stheeman bekend als een briljant spreker die zijn toehoorders menig maal heeft weten te boeien en te verbluffen met grote hoeveelheden interessant materiaal waarmee hy nu eens het ene dan weer het ande re facet belicht van het werk waar over hij als deskundige bij uitstek kan spreke " over de opsporing en winning van aardolie en - gas in Ne derland De buitenwacht " heeft hierover de laatste jaren al eens een en an der kunnen vernemen al is de voorlichting niet altijd even juist en tactvol geweest iets wat de schei dende N.A.M directeur zowel in eigen kring als in het openbaar nooit onder stoelen of banken heeft gestoken Geen gouden regen Nog zeer onlangs is de heer Stheeman van leer getrokken tegen de veronderstelling dat het aard gas in onze bodem kosteloos aan wezig " zou zijn zo'n opmerking toont hoezeer een politieke overtui ging een gebrek aan diepe belang stelling verergerd door gebrek aan kennis kan leiden tot fragant on juiste voorlichting van het publiek — des te meer gevaarlijk omdat het Nederlandse publiek onbekend met de mijnbouwkunde inderdaad de neiging heeft aan te nemen dat vondsten in ons bedrijf als gouden reger in de schoot komen vallen '' Dat de N.A.M eerst zelf voor een gouden regen moet zorgen wordt duidelijk als men weet dat voor al die waardevolle vond sten tientallen boringen zijn ver richt Stelt men dat elke boring gemiddeld 1 miljoen gulden kost en deze schatting is verreweg voor de meeste gevallen aan de lage kant dan zijn er vele tien tallen miljoenen besteed alleen om de basis te leggen voor een ver antwoorde werkwijze voor een lo nende produktie afgezien nog van het vele andere voorbereidende werk b.v seismisch onderzoek dat ook in de miljoenen loopt van gevaarlijkse situaties die ten koste van alles moeten worden bedwongen van kostbare repera ties enz Tegenover het onbegrip en de ne gatieve houding die de N.A.M.nu bij haar werk bij herhaling heeft moe ten ondervinden — we denken hier hij aan het ' waterleidingsdrama ' in de duinstreek bij Den Haag toen de ondergrond van Wassenaar en Rijswijk olie bleek te bevatten en aan de deining rondom de ' gasbel ' Van Groningen — staan de resulta - Wank^^l-overeenkomst NSU Klöckner De Klöckner-Humboldt-Deutz A.G leeft een licentie-overeenkomst ge sloten met de N.S.U.-Wankelgroep Voor de ontwikkeling van de Wan Kehnotor met draaizuiger Dezer dagen werd gemeld dat er met de ¦ Daimler Benz A.G een licentie overeenkomst was gesloten voor de exploitatie van de Wankelmotor De Klöcknergroep zal de Wankelmotor al » dieselmotor ontwikkelen ten van een langdurig onverdroten bodemonderzoek i 23 grote en kleine gasvelden die een niet te onder schatten bijdrage voor de nationale economie betekent en Nederland zeer waarschijnlijk op de tweede plaats van de Europese olierang lijst zal doen debuteren als de defi nitieve resultaten van dit jaar be kend zijn Kwart van behoefte Men kan het weten het westen des land » de „ olieprovincie Zuld Hoiland " dat in 19.53 slechts 0,4 pet van de totale Nederlandse olie produktie leverde is in 1960 Schoo nebeek gaan overvleugelen en le vert nu meer dan de helft van de nationale olieopbrengst die de 2 miljoen ton per jaar reeds is gepas seerd en voor meer dan een kwart in de totale Nederlandse behoefte aan aardolieprodukten kan voor zien Voor die ontdekkingen zijn 60 bo ringen geslagen dat is succes in ruim 1 van de 3 gevallen " De Tri ton-boring — de bekende boring in de Noordzee bij Kijkduin — is geen produktieve put geworden omdat het eerste schot nooit raak is geweest „ Wij hebben namelijk nergens ge boord zonder dat wij al gegevens hadden o.a van vroegere boringen En met de waardevolle gegevens van de Triton-boring kunnen we nu verder gaan werken " Wellicht zal dus in de Noordzee nog wel eens worden geboord maar dat behoort dan tot de zorgen van de nieuwe di recteur dr Bongaerts Grote en kleine zorgen Over die zorgen doet de heer Stheeman ook een boekje open In de zin der wet is de N.A.M een mijnbedrijf en dat betekent dat voor het goed mareheren der dingen één man verantwoording verschuldigd is tegenover de inspecteur-generaal van de mijnen — onverschillig of dit nu grote of kleine zaken zijn Dit betekent dat de directeur van de N.A.M voor ' n kleinigheid uit zijn bed ^ an worden gebeld omdat hü nu eenmaal de verantwoordelijke man is Nu zijn de ondergeschikten goed genoeg om de vereiste maatrege len te nemen maar hü moet toch op de hoogte zijn van een auto die in een zachte berm is gekanteld van een lekje in een gasleiding van een man die zijn pols heeft De weekstaat van de Nederland sche Bank per 30 oktober jl laat grove verschuivingen zien De banken die vorige week behoorlijk onder hun verplicht aan te houden kasreservegemiddelde waren ge daald ondanks het feit dat zij toen ƒ 128 min aan dure " voor schotten hadden opgenomen heb ben in ruime mate gebruik ge maakt van de faciliteit van de Ne derlandsche Bank om schatkistpa pier vervallende 1 december 1961 / eind april 1962 tegen een disconto van 214 procent aan de centrale bank te verkopen In totaal werd tot en met maandag jl ƒ 263 min schatkistpapier verkocht Ook dinsdag bestond deze gele genheid nog De Nederlandsche Bank heeft dinsdagmiddag bekend gemaakt dat zij niet verder be reid is schatkistpapier in disconto te nemen Uit de opbrengst hebben de banken direct ƒ 130 min dure " voorschotten afgelost waarna ' t totaal van de rekening nog slechts ƒ 7 min bedraagt De banken verkregen verder ƒ 35 min uit overdracht van deviezen Door genoemde mutaties steeg het tegoed van de banken met ƒ 277 tot ƒ 493 min Hiermede liggen de banken boven het ver plicht aan te houden kasreserve - gemiddelde De geldmarkt zag veel middelen 30-10 31-10 241/4 441/8 161/2 14>4 27 % 361/4 561/2 45 60 591/4 I21Vs 295/8 241/4 44 % 163,4 14 % ilVa 361/s sr,3/4 45 60 591/4 1211/8 983,4 47 % 42 % 481/8 47 % 42'/2 467/8 Boeing Atoh Topek » Baltimore Can Pacific nuon Cent N Y Centr Pennsylvania South Pao Onlon Pac Allled Chen An » Ca,n Am Smeltln Am T & L Am Tobacco A F C tnd Anaconda Beth Steel Marktberichten Princ Nobke 29—74 Sterappel 9 — 76 Zoete Campagne 9—63 Zoete Ermgaard 9—66 Zoete Peippeling 9—81 DtJkmanzoet 9—64 Beurré Al Lucas 6—83 Beurré Clairgeau 6—78 Comtesse de Paris 6—41 Conference 6—84 Doyenne du Co mice 25—114 Emlle d'Hevjst 6—64 Légipont 6—80 Zwijndr Wijnpeer 6—49 Brederode 6—37 Gieser Wil deman 6—57 St Remy 6—32 Win terjan 6—39 IJsbouten 6—29 IJzen dijkers 6—36 EXPORT Br Al Lucas resp ia IB IBC en IC 60—83 — 58 71—77 — Br Clairgeau 67—78 — 57—63 — Conference — 84 — 77—^78 — Doyen ne 98—107 106—114 — 112 108—109 Emile d'Heijst 51—64 — 44—52 — Légipont 78—80 — 69—73 — Zwn Wijnpeer 42—49 40—41 32—38 30—32 Comtesse 37—41 — 34 28 Cox's 92—109 81—94 — 68—74 Glorie v Holland 60—65 — 59 57—59 51-55 Goudrelnet 54—66 55—56 54—57 49 — 52 Jonathan 53—79 55—71 — 43—62 Laxton 65—77 — 70 — 68 — Lom barts 72—75 — 68 — 67 — Sterappel 67—76 — 70 57—67 — 58 VEEMARKT BOTTEBDAM Rotterdam 31 oktober ' 61 Totale aanvoer 3178 weekaan voer 5310 vette koeien en ossen 325 gebruiksvee 1027 vette kalve ren 370 graskalveren 479 nuchte re kalveren 628 varkens 8 lopers 46 biggen 63 paarden 51 veulens 8 schapen of lammeren 119 bok ken of geiten 54 Prijzen resp Ie 2e en 3e kwal Vette koeien in ets per kg 3 — 3.30 2,70—3 2,45—2,65 vette kal veren in ets per kg 2,70—^2,90 2,40—2,70 2,10—2,40 graskalveren in ƒ per stuk 430 330 250 nuch tere kalveren in ƒ per stuk ' 190 170 160 lopers in ƒ per stuk 100 90 80 biggen in ƒ per stuk 55 45 40 slachtpaarden in ets per kg 2,40 2 — 1,80 schapen in ƒ per stuk 120 100 90 lammeren in ƒ per stuk 110 90 80 kalf en melkkoeien in ƒ per stuk 1260 1140 975 vare koeien in ƒ per stuk 860 740 630 vaarzen in ƒ per stuk 950 750 650 pin ken in ƒ per stuk 600 500 450 VEEMARKT DOETINCHEM 31 oktober — Aanvoer 1535 run deren 487 vette runderen 237 vette kalveren 277 nuchtere kalveren 126 vaarskalveren 22 schapen 4 lammeren 2 geiten 34 paarden 2 veulens 458 biggen 1 beren Totaal 2673 stuks Heemaf Helneken's Hensen Mach Hero Heybroek Zei Hoek's Mach Holland H.V Hollandla-Kat HoU Beton HoU Const A.B Holl Melks.t Hoogenbosch Hoogenstraaten Hoolmeyer Indola Ing bur Bouwn Intematlo Ing Gew Beton Int Kunst ^ Int Viscose Intervam Jansen en Sut Jongeneel Kemo Corsetl V Kempen Beg Key Houth Kleding Smits Kiene Sulkerw Kondor Kon Ned Pap Zout Ketlen n.r.c Korenschool 100 — 99}Ê 100 420 599 217 104 102 100 772 89 144 399 434 200 294 170 178 558 254 185 70 355 132 90 88 104 102 lOOB 123 104B 97 92 131 208 259 315 1100 170 109 101 108 107 105B 101 97 109 lOOiS 108 107 104 1013 Koudlls n.r.c Kromhout Kon Ver Tap Leeuw Pap.t Leid wol Lett Amsterd LIndeteves Lijempf r.öm en Gel Maxwell Meelt N Bak Mees Bouwm 287 216 427 330 542 578 116B 96 eva I65B 454 440 225 99 97J 99 97Ï 03 Menko eert Metaverpa B Meteoor Beton Mosa Muller N.B Mljnb werken e Naarden Ch t Nedap Ned Aann ml Ned Dok mIJ Ned Expiirtpap Ned Kabel Ned Scheepsb Nelle wed J » Netam B Nleat Nyrna n.r c Nijverdal T Cate üran.1eh{)üin n.r.c Overz Gas NB Padans Porti Palthe Papt Geldert c Philips B pel pret Pont Houtli 172 285 415 529 548B 525 162 104 85 84 89 89 84 83 84}B 369 570 93 92 97 98 94 103 196 225L 261 183 157 381 369 260 15 171 730L 297 250 Relnev mach RIVA Rotteid urgdk Ruttens oterbr RllnstaaJ RWsdljk Schelde de n.b Scheven expj 238 348 545 281 103L Scbokbeton B Schollen Foxb Schol ten carton Schuttersveld SIkkens Groep B Slmon de Wit B Smit Transl Spaamestad v.b Stokvis 162 825 307 847 277 342 800L 250 103 101 253 100 101 98B 97 Stooinspln ' Tw Tabak PhII eert Th B MaMJnen l'huniass en Dr Thomass Mot e l'homs Hav e Pwentsche Kab Tw Overz H Unilever 7 oct unilevet 8 pel unllevei 4 pet Union RQwtel Utermohlen Utr Aspö.t Veend Stsp Veneta Ver BUktant Ver MachlneL 74}B 80 155 133 92 213 400 504 350 170 308 292 1398 1152 965 491 1398 1152 965 491 223 122 246.50 223 122.50 246.50 Prijzen kalf - en melkkoeien ƒ 635 tot ƒ 1090 dragende vaarzen ƒ 635 tot ƒ 1010 guste koeien ƒ 520 tot ƒ 745 guste vaarzen 495 tot ƒ 795 pinken ƒ 360 tot ƒ 580 graskalveren ƒ 350 tot ƒ 450 vaarskalveren ƒ 90 toto ƒ 180 nuchtere stierkalveren ƒ 55 tot ƒ 120 schapen ƒ 75 tot ƒ 105 lammeren ƒ 63 tot ƒ 83 biggen ƒ 40 tot ƒ 50 vette kalveren Ie kw l.OS ' tot ƒ 2.80 2e kw ƒ 2.25 tot ƒ 2.55 3e kw ƒ 2.00 tot ƒ 2.10 per kg lev gew slachtvee Ie kw 2.85 tot 3.10 2e kw 2.345 tot 2.70 3e kw 2.20 tot 2.40 worstkoeien 1.85 tot 2.15 slachtpaarden 1.70 tot 2.50 per kg gesl gew 1 Unitas ƒ 60 500 500L Ver Bezit 1894 139.5 140 Europalds 1 705 719 1 Burunlon 1400 1400 1 Valeurop 763 763 1 Canada Gen F.C 15 — 1 Chem Fund c 13}if 13 1 Massach tnv tr 15f 15 Television E.F.C 9 9 Bank - fcTedie ^ en ver wezen Amstera Bank 379 379 Cultuurb 31 31 1 Gron 1 Cr 0 169 169 Herstb pret 95 — H.B.Ü eert 217 218 1 Kas Associatie 143 143 1 Landt)ouwhank — Ned Cred 0 B 222 222i 1 N Hana mlJ een 315 315 Ned Mlddenst t > 233 234 1 Ned Overzee B 208 209 Rotterd Bank 358 355 1 Slavenhurgs B 205 205 Twent Bank c 316 314 Oaltnrna Besoekl Tabak 70 71 Ngombezl Cult 7B 197 N I.S.U _ 590 Senembah / 25-/5t 401 103 Transatlantica 81 81 Handel Industrie en div AlME-Adam 250B 253 Albert Heljn 713 713 1 Alg Hand M 125L 125L Alg Norlt mö 843 845 Alwecü aand B 20 20 Amstel Br n.r.c 539 539 Amsterd Ball 448 — Amsterd ür 349 343 Amsterd Rijt 241 242 ANIEM N.B 559B 556 Avis VerHahr 99}L 99}L Becht en Uys 219 218 Beeren tricot 111 112 Berg en Jurg 295 295 Bergh Pap B 351 350 Berkels Patent 297 298 Blaauwhoed 235 240B Blljdenstetln nro 189 189L Bols Lucas 786 779 Borsemy W eert — — Breda mach L 440 450 Brocades-St 568 570 Bronswerk B 180 178 Bulirmann's p 695 681 Buttlnger 205 204B Bijenkorf n.r.c 1207 1185 Calvé eert 812 825 Carps Garen 370L 355 Centr Suiker — — Cobra 149 149 Curac Hand 148 lil * Daalderop B 285b 286 Delftsche Leert 241 238 Demka Staalt 255 255 Dessaux 223 — Dtkkers en Co 336 336 Doet IJzer 1701 168 Dorp en Co 75 77 ür.Ov Hout 150 DRU 141 IfJ Uuyvis 295 1 Blectroiascb B — 335 Elektrot M 1 187 188 Elsevtei Hts 710 720 Ëlmbai en H.b 223 225 Enthoven Plet _ Erdal MQ 854 854 Excelsior met 241 232B Fltt Ned Am 122 121 Fokker 395 393 Ford 690 681 Van Gelder 341 339 1 Geldermanii 205 — 1 Gerofabrleh n.b — 245 Geveke en Co 892 913 Gist - en splr 411 412 1 Van d Grinten 1720 1720 1 GrotsmedertI ii ^* 175 Gruyter b.pret 175L ~- Hagem en C 322 325 Havenwerken 271 276 Hazemetler 520 520B 1 Heem v d 340 343 1 B - Meden 1 L - laten 1 t • gedaan en taten 1 • — gedaan en t>l«deo 1 II ' ' J 
18 Woensdag 1 november 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD hier is weer iets nieuws aan de hand shirts die een onderscheiding verdienen Nieuwe serie Siemens radio apparaten De smaakvolle stijl van de nieuwe modellen en de toonaangevende Siemens Radio techniek zijn typerend voor de Siemens serie 1961/62 Een Super in zijn klasse dat is de Siemens speciaal super RC 20 in elk op zicht Smaakvolle vormgeving — fraaie edelhouten kast — fantastische HI-FI klankweergave — sublieme afstemtechniek Technische gegevens FM KG MG LG 10 druktoetsen pick-up L M K FM Ferrit-antenne klankregelaar muziek spraak genormaliseerde aansluitingen voor pick-up bandrecorder en extra luidspreker Prijs slechts Het bescheiden sterretje op de manchet van uw Kenmore zegt véél over het shirt dat u draagt Het betekent dat uw shirt voldoet aan de nieuwste eisen op het gebied van stijl stof afwerking en comfort Met Kenmore hebt u steeds het laatste nieuws aan de hand Bovendien heeft Kenmore altijd de correcte mouwlengte voor u en geeft u de keuze uit twee boordmodellen KENMORE Goed gekozen I Uw Kenmore maakt - ook na vaak dragen en wassen - een prettige indruk Gaaf » wit beschaafd Nieuws onder de sterren A Bed Star f 19.75 Tricot-Enkalon Heerlijk soepel en ventilerend lang schoon vliegensvlug schoon in d » was no iron ^ Blue Star f 19.75 Terlenka Sanfor Plus No-iron kreukherstellend bestand tegen chloor - A Brown Star f 17.90 Poplin Sanfor special quality poplin J ^ Grey Star f 22.50 Sanfor Plus de luxe quality poplin J ^ Green Star f 15.90 Sanfor Plus fine quality poplin J ^ Black Star f 27.50 Terlenka " Grand Gala " ^ Kenmore Junior f 7.90-f 13.40 Sanfor Plus find quality poplin for junior Voorheuvel 7 Zeist Telefoon 2712 N.V kleding magazijn U T R E C H 1 SIEMENS TOONZALEN ' s-Gravenhage Huygenspark 38-39 telefoon 183850 Amsterdam N.Z Voorburgwal 312 telefoon 220545 Deventer Keizerstraat 35 telefoon 6772 Vraag Uw handelaar onze brochures BLUENBERG N.V ¦ damstr 60 dthecht Telefoon 33612 KERSBERGEN Nochtegoolstr 22-24 - Utrecht Telefoon 15981 dej)oftv KENMORE SHIRTS GROVE & HUNFEID B0 MAEIAPLAATS 4 - Utrecht KENMORE SHIRTS verkrijgbaar bij G J DE BEER Burg Reigerstraat 34-36 Utr - Tel 13107 KENMORE SHIRTS BIJ VREOENBURG PEEK & CLOPPENBURG Utrecht — Oudegracht 136 Verkrijgbaar bij MANLY HERENKLEDING en MODEMAGAZIJN Vredenburg 11 - Telefoon 1 40 40 DUETZ FLINKE PAKKNECHT gevraagd Aanmelden A HARDER Oadegi'ac'ht 86 - utrecht RADIO SUCCES Marnixlaan 45 Tel 40809 Wij zoeken voor onze technische afdeling een MAGAZUNMEESTER G J & D Tholen N.V JDTFASEWEG 1 — UTRECHT STABIN - BENNIS N.V te WOERDEN vraagt voor hiaar afdeling BANKWKRKERIJ LASSERS autogeen zowel als elektrisch Zij die willen werken in een prettige omgeving met goede sociale voorwaarden gelieven te solli citeren bij genoemde N.V Joh de Wittstraat 34 te Woerden VOOR EEN BRIL HULST Opticien Amsterd Straatweg 190 Parkweg 13 Maarssen SLAGERIJ in Utrecht of omgeving ie koop of te huur gevr RODENBURG Oude Daalstraat 6 - Tel 17877 Gevraagd slagersbediende voor winkel en worstmakerij M V HUNNIK Ie Hogeweg 73 - Zeist Telefoon 2270 ' N.V PLAATMETAALINDUSTRIE VAN fVIOUWERIK EN BAL TE ZEIST Gevraagd voor spoedige indiensttreding een geroutineerde steno-typiste In staat zelfstandig te corresponderen ook in de moderne talen Hoog salaris Uitste kende arbeidsvoorwaarden Zaterdags vrii Schriftelijke sollicitaties te ricliten aan ons kantoor De Ia Reylaan 34 afd Pers.zaken Zeist V V UW CASTOR-DEALER SCHUURMAN - Oudegracht 260 - Utrecht - Telefoon 13811 SCHUURMAN - St.-Jocobsstraot 53 bij Jacobikerk Utrecht - Tel 13133 Uw CASTOR-DEALER in Utrecht - TELEFOON 29870 ' 3 <- Jï>-U >.-,.,- "¦\ DRYMATIC De enige troramelwas - automaat die èn perfecte " waswerking èn spoelen èn centrifugeren èn WARMEIUCHT-DR0GIH6 in één machine van compacte omvang veï-enigt CASTOR NEDERLAND N.V - Hirschgebouw Amsterdam-C • Tel 020-33710-249469 A'damsestraatweg 411-413 - Tel 41745 Lange Elisabethstraat 2 - Tel 19884 BANIERHUIS SCHUURMAN - ' t Goyloon 75 „ De korte Golf " - Utrecht - Telefoon 18703 SCHUURMAN - Slotloan 245 - Zeist - Telefoon 3029 TWUNSTRAAT 46 B.g.g 03405-484 RADIO TOLSTEEG COÖP APOTHEKERS VEREENIGING „ DE ONDERL PHARMAC GROOTHANDEL " G.A " MEUWE GRACHT 63 — UTRECHT - TELEFOON 22341 "" MNL PERSONEEL MAXIMUM LEEFTIJD 45 JAAR in de volgende functies PREPARATEIMAKER MAOAZIJNBEDIENDE EMBALLEUR SPOELER PERSONEEL voor TRANSPORT - WERKZAAMHEDEN Tevens CHAUFFEUR met rübewgzen B.C.D.E t Geen lopende handwerk t Toeslag bij goede arbeids - en bedrijfsinstelling Werkkleding-vergoeding « Reiskostenvergoeding Vrije zaterdag GELEGENHEID TOT AANMELDING uitsluitend in Hotel Thalia Stationsplein 9 *• Utrecht donderdag 2 november a.s van 14.00—17.00 uur en van 19.00 - - 21.00 uur 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Woensdag 1 november 1961 19 PHILIP MACDONALD De dodenlijst van Adrian Messenger Advertentie Een mélange van Proef maar efins van ' Melange Brillant Op écht lekkers staat Lonka 38.ctpert00gr Oorspronkelijke titel » The list of Adrian Messenger ' DOOR DE LUIDSPREKER HU nam de enveloppe aan maakte hem open enzag het knipsel uit The World Books dat het reisplan van mijnheer Bronson uit Vancouver zo plotseling had gewijzigd het stukje dat betrekking had op Adrian Messengers half voleindigde werk Het enige standpunt Toen hij het las trokken zijn lippen samen in een geluidloos gefluit ht fronste zijn wenkbrauwen en zei binnensmonds — Stomme idioot O het was wel belangrijk Mejuffrouw Bixbywerd nog bleker — Het spijt me ontzettend Nee nee Alle uitingen van verontwaardigingwaren aan mijn eigen adres gericht dat verzekerik u Anthony gaf haar nog een glimlach en zondhaar — na een beleefdheidsgesprek van vijf minu ten en een glas van de beste sherry die ze ooit ge proefd had — weg Ze was nauwelijks het huis uit toen hy de uitge verij Orcott en Haskins al in het telefoonboek op gezocht had Vergeefs zo bleek want het was a bijna zeven uur en de enige nog aanwezige persoon die de telefoon beantwoordde was een overwerken de kantoorbediende die leed aan een spraakgebrek en die niet wist waar de uitgevers zelf bereikbaar waren Anthony besloot verdere navraag naar het ma nuscript te laten rusten tot de volgende dag en strafte zichzelf door tijdens een eenzaam maal te bedenken hoezeer hij in gebreke was gebleven Er is geen twijfel aan dacht hij ik moet seniel worden de Grote Detective die een onderzoek in stelt naar het particuliere leven van een overleden schrijver vergeet zelfs te vragen met wat voor soort boek die schrijver bezig was Gaat dat zien dames en heren do grote meta morfose Lecoq wordt Lestrade onder uw ogen Een uur na het dintr was hij nog steeds in de zelfde stemming Toen zwervend door zyn werkka mer viel zijn oog opnieuw op het knipsel uit The World of Books dat hij afwezig oppakte om het misschien voor de twintigste keer te lezen Twee woorden in de laatste alinea trokken plotse ling zijn aandacht — Mvjn hemel zei hij Hotel Alsace dat werd geflankeerd door hoekige pijnlijk lege plaatsen waar bommen gevallen waren lag erg:ens tussen de Theems en die historische maar opzichtige doorgangsweg van Londen ' t Strand Het hoofdgebouw en het voorhof van Hotel Alsace waren ongedeerd gebleven en zo kón h t evenals het voor heen was en in de toekomst waarschijnlijk altijd zal blijven een van de beste hotels zijn voor die lieden die zichzelf nog altijd Engelssprekend noemen een combinatie van buitenland en toch-thuis-zijn voor be zoekende Amerikanen een sine qua non voor al dan niet geïmporteerde beoefenaars van het toneelspel en andere vrolijke kunstuitingen Deze dinsdagavond om tien uur — dezelfde dins dagavond waarop mejuffrouw Bixby zich naar Stuke ley Gardens had begeven met het knipsel dat zo laat Anthony's opvattingen had gewijzigd — was de beroemde eetzaal van Hotel Als-ce beroemd vooral om het vlees dat er geroosterd werd in die staat van overgang waarin de vroege eters al vertrokken zijn het middensoort bijna klaar is en de eerste liefhebbers voor een echt souper beginnen binnen te komen Aan een van de meest verborgen hoektafels SUSKE EN WISKE 39 zat een tot de tweede soort behorende aantrekkelij ke maar vreemd samengestelde groep van vier die de hele avond meer dan normaal de aandacht en commentaar had gelokt Het echtpc.a John Cameron had Jocelyn Messenger en haar vriend Saint-Denis als gast De vreemde samenstelling van de groep was gelegen in het opmerkelijke verschil in afmeting tussen gasten en gastheren John merkte dan ook in een apartje met zijn vrouw toen de hoffelijke en alomtegenwoordige Mario de groep naar zijn tafel leidde op — Ik voel me als Whosis de koning van de aardmannetjes die Thor en Brünhilde ten eten vraagt en die niets in ziJn hol heeft dan dwergzaad ' De aandacht en het commentaar betroffen echter niet de groep als groep Verscheidene mensen ken den de Camerons hij is die Amerikaanse toneel schrijver je weet wel Dood Tij en dat andere ding dat Rex Harrison vorig jaar op het toneel bracht maar de veronderstellingen wie hun gasten waren die grote man en di ' grote maar aantrekkelijke blonde vrouw verschilden Er werden allerlei menin gen ten aanzien van haar identiteit geopperd een heel gamma van veronderstellingen dat haar van al les deed ztjn van de verloofde van de Zweedse kroonprins tot een pas ontdekte sensationele filmster uit Reykjavik Of zoals een generaalsvrouw uit Se venoaks aan het uiteinde van de zaal volhield de zuster van Laurence Olivier Jocelyn Messenger die niets van deze fantasieën afwist maar die wel wist dat ze er bijzonder goed uitzag en zich ook zo voelde amuseerde zich litste kend Zo uitstekend als ze zich nog nooit gevoeld had in de dertig jaar van haar bestaan Dat bewustzijn te leven dat gevoel van opwinding over niets anders dan ' t bestaan doordrong haar nog steeds verrukkelijk Het was van uur tot uur en van dag tot dag toegenomen sinds ze Raoul ont moet bad Ze liet zich meeslepen door haar gevoe lens zonder er zich over te bekommeren waar ze te recht zou komen Ze dwong zich zelf terug te keren naar haar hui dige omgeving en bemerkte dat Raoul de Camerons aan het vertellen Was over 1 t miniatuur van Yvon - ne d'Eté dat ze drie jaar tevoren gemaakt had het miniatuur waarvan nu bleek Raouls krant of tijd schrift of wat het zijn mocht een vergroting had af gedrukt Hebt u ooit origineel gezien vroeg Margaret Ja natuurlijk zei Raoul enthousiast — Het iseen schitterend werk werkelijk topklasse Margaret kreeg een hoestaanval misschien omdat ze de rook van haar sigaret te diep geïnhaleerd had en op dat ogenblik verscheen een piccolo die van John Cameron naar Saint-Denis keek en zei — Mijnheer Saint-Denis Er is telefoon voor u mijn heer — Hè Raoul was verbaasd maar verontschuldigdezich duwde ziJn stoel achteruit en liep met de pic colo mee Margaret keek hem na — Hij is niet alleen aar dig hij is bijzonder aantrekkelijk Ze keek Jocelyn aan die tegenover haar zat — En jij je schittert Je bent gewoon prachtig Haar gezicht trok samen in een schelmse trek — Misschien had ik ongelijk wat die gebroken ribben betreft Wordt vervolgd De wilde weldoener Welsprekendheid Met het boek ' Moderne welspre kendheid ' heeft onze Nederlandse hoogleraar Dr G Stuiveling het boek van ziJn Duitse collega Dr M Weller de beschouwingen over het spreken in het Nederlandse vlak gebracht Elsevier-Amsterdam verzorgde de uitgave en wij lezers vinden daarin dat de mensheid tienduizenden jaren heeft gespro ken voor het schrift werd uitge vonden Men zou dus mogen ver onderstellen dat we ons mondje wel kunnen roeren Het vreemde evenwel is dat als men in het openbaar moet spreken de ' zenu wen ' komen want dan moet het spreken op ' welsprekende wijze geschieden De speech goed voorbereiden zeg gen de hooggeleerde auteurs men moet weten wat de kernzin van een voordracht is Onze verslagge vers weten maar al te zeer dat deze ontbreekt bij een redenaar die voor de vuist wegpraat Het tegenovei gestelde gevaar is dat zo'n glad spreker na liet lezen van dit boek er nóg vlotter over heen gaat en de mensen boven dien met enkele welsprekendheid trucjes te lijf gaat Dit wil het boek niet slechts een weloverwogen — laten we zeg gen een academische — studie kan leiden tot welsprekendheid De re devoering moet gefundeerd ztJn van inhoud gebaseerd op een goede constructie en dan gaat het zon der ' plankenkoorts ' aldus het boek We menen dat deze er juist even bij moet ook als is de redenaar geen acteur die er volgens de schrijvers eerder mee te kampen hebben Gelukkig voegen we er aan toe anders dreigen het welsprekend heldsautomaten te worden UIT GELDZENDING 31.600 D.M GESTOLEN Uit een geldzending van 45.000 DM van de Rotterdamsche Bank te Maastricht die omstreeks 20 okto ber per aangetekende zending naar een bankrelatie in Dusseldorf werd verzonden is onderweg een bedrag van 31.600 DM verdwenen Dit werd geconstateerd toen de gehavende aangetekende zending - bij de Dusseldorfse Bank arriveer de De PTT-recherchediensten van Nederland en Duitsland en de spoorwegrecherche stellen een on derzoek in De zending was door verzeke ring gedekt DONDERDAG 2 NOVBMBEB HILVERSUM I — AVRO 7.00 Nws 7.10 Gym 7.20 Gram VPRO 7.50 Dag opening AVRO 8.00 Nws 8.15 Gram 9.00 Gym v d vrouw 9.10 De groente man 9.15 Gram 9.35 Waterstanden 9.40 Morgenwijding 10.00 Gram 10.50 V d kleuters 11.00 Kookpraatje 11.15 Gram 11.45 Verpleegster worden ja graag lezing 12.00 Dansmuz 12.30 Land en tuinb meded 12.33 Orgelspel 13.00 Nws 13.15 Meded en gram 13.25 Beursber 13.30 Promenade-ork 14.00 Bas bariton en piano 14.20 Gram 14.30 V d vrouw 15.05 Metropole ork 15.30 Voordr 15.50 Blaaskwlnt 16.15 Lichte muz 17.00 Gram 17.30 V d jeugd 18.00 Nws 18.15 Lichte muz 18.30 Sport praatje 18.35 Gesproken brief 18.40 Pianospel 19.00 V d kleuters 19.05 Liedjes en hoorsp Het Vogelkvvartier 20.00 Nws 20.05 Radiophllharm ork en soliste 21.10 De kaarsen van de Hei lige Laurentius hoorsp 22.30 Nws 22.40 Act 23.00 Sportact 23.10 Dlscotarla 23.55 24.00 Nws HILVERSUM n — KRO 7.00 Nws 7.15 Gram 7.30 v d jeugd 7.45 Mor gengebed en overweging 8.00 Nws 8.18 Gram 8.25 Hoogmis 9.45 Gram NCRV lO.OO Gram 10.15 Morgen dienst 10.45 Gram KRO 11.00 V d zieken 11.45 Gewijde muz 12,00 Mid dagklok-noodklolc 12.04 Gram 12.25 Wij van het land 12.35 Land - en tuinb me ded 12.38 Gram 12.50 Act 12.58 Ge bed uit Syberië 13.00 Nws 13.15 Llclite muz 13.40 Licht progr herh NCRV 14.00 Politiekapel 14.30 Gram 15.05 Kamermuz 15.30 De Nederlandse ge loofsbelijdenis 400 jaar 16.45 Gram 17.00 V d jeugd 17.30 Gram 17.40 Beursber 17.45 Metropole ork 18.15 Sportrubriek 18.30 Lichte muz 18.50 Sociaal perspektlel lezing 19.0 Nws en weerber 19.10 Op de man af praat je 19.16 Gram 19.30 Radiokrant 19.50 Pol lezing 20.00 Gevar progr 22.30 Nws 22.40 Avondoverdenking 22,55 Boekbespr 23.00 Kamerork en soliste 23.25 Moderne Evolutionistischê stro mingen en hun religieuze achtergrond lezing 23.56 24.00 Nws TELEVISIEPROGRAMMA'S RKK 18.00 Een bezinning op het the ma van leven en dood 18.30 Plechtige Avondmis NTS 20.00 Journ KRO 20.20 In woord en beeld 20.30 Kunst programma 21.00 Korczak en de kin deren TV spel ENGELAND BBC LIGHT PBOGB 12.00 Voordr 12.15 Mrs Dale's dagb 12.31 Lichte muz 13.00 Gram 13.31 Ge var progr v d arb 14,00 Lichte muz 14,45 V d kind 16.00 V d vrouw 16,00 Lichte muz 16.10 Races 16.31 Lichte muz 17.15 Mrs Dale's dagb 17.31 Uitsl races 17.34 Gram 18,31 Lichte mijz en ber 19.30 Nws en act 19.40 Sportnws 19.45 Hoorsp 20.00 NWS en < Adnertentie iOSRAM lampen jour 20.25 Sport 20.31 Wedstr tussen scholen:21.00 Samenzang 21.31 Ge var progr 22.00 Brievenbeantw 22.31 Gevar muz 23.30 Nws en sport 23.40 Jazzmuz 0.31 Lichte muz 0.55-1.00 Nws BRUSSEL 12.00 Nws 12.02 Gram 12.30 Weer ber 12,35 Gram 13.00 Nws en weer ber 13.15 V d sold 14.00 Ork conc 15.30 Casinoconc 16.35 Vlaamse muz 17.00 Nws en weerber 17.15 V d kind 18.15 Kamermuz 18.30 Godsd uitz 19.00 Nws en weerber 19.40 Liederen 20.00 V d vrouw 21,00 Hedendaagse muz 22.00 Nws 22.15 Zangrecital 22.55 - 23.00 Nws Advertentie K9.!SII?Dampo Kleuters „ zetelen '' op Binnenhof Van onze Haagse redactie Van 4 tot en met 11 november zullen ongeveer dertig kleuters en met hen even zoveel lage tafeltjes en stoeltjes worden ondergebracht in de kelderzaal onder de rolzaal op het Haagse Binnenhof Met opzet heeft de Algemene Ne derlandse Onderwijzersfederatie de kleintjes zo dicht bij de regerings gebouwen geïnstalleerd want zij vormen een levend onderdeel van een tentoonstelling die tot doel heeft regeringsautoriteiten en pu bliek beter op de hoogte te stellen van de opleiding tot kleuterleidster Het komt nog regelmatig voor _^ dat gedacht wordt dat de kleuter - ' school een bewaarplaats is en de kleuterleidster een meisje dat de kleintjes regelmatig op het potje zet Op welke wijze en met welke middelen nu de opleiding tot kleu terleidster geschiedt is op een ten toonstelling in de rolzaal te zien die vrijdagmiddag aanstaande door staatssecretaris drs G C Stubenrouch wordt geopend Behalve het kleuterklasje dat een levend onderdeel van de tentoonstel ling is en wordt gevormd door leer lingen van openbare r.-k en chris telijke kleuterscholen in Den Haag laat de tentoonstelling werk van aanstaande kleuterleidsters zien i ^ Eerste kliniek voor hemofilie in Nederland Binnenkort zal worden begonnen met de bouw van de eerste Neder landse hemofiliekllniek voor de ver pleging en nazorg van lijders aan de z.g bloederziekte die als nieuwe vleugel zal worden aangebouwd aan de Noordhollandse buitenkliniek voor kinderen Oud Bussem te Huizen NH Dit heeft de voorzitter der Ne derlandse Hemofilie Stichting prof dr - S van Creveld op een perscon ferentie in Amsterdam medegedeeld Er zijn in ons land ongeveer 800 merendeels jeugdige lijders aan deze aangeboren alleen bij mannen voor komende ziekte doch via de vrouwe lijke linie wordt overgeërfd waarbij het bloed het vermogen om normaal te stollen heeft verloren De kliniek ontworpen door archi tect L H P Waterman zal plaats jjieden aan 12 kinderen en 4 volwas senen hij is bestemd voor zware ge vallen die een langdurige revalidatie hebben Bij de inrichting zijn o.m scherpe hoeken vermeden ontbreken drempels en komt er een niet harde vloerbedekking om uitglijden tot een minimum te beperken enz Blauwe Wimpel voor Zwarte Zee lil Speciale berichtgeving De Blauwe Wimpel het onder scheidingstegen dat L Smit & Co's internationale sleepdienst verleent aan de sleepboot die in het afge lopen boekjaar septemi>er 1960 tot en met augustus 1961 het grootst aantal sleep mijlen op zijn naam bracht is ditmaal verleend aan de sleepboot Zwarte Zee III Deze sleepboot staat met 32.641 mijl aan de top Ook in 1951 en 1956 heeft de Zwarte Zee III de Blauwe Wim pel veroverd PAUL TISSANDIER-DIPLOMA VOOR TWEE NEDERLANDERS De Federation aeronautique inter nationale heeft in haar onlangs in Monaca gehouden algemene verga dering besloten ' t Paul Tissandier diploma toe te kennen aan twee enveertig personen waarbij twee Nederlanders en wel prof dr P M van Wulfften Palthe en Henri Hegener PANDA en de meester'Opheffer 72 Het door de scherpzinnige Inspecteur gege ven alarm had onmiddellijk gunstige gevolgen De poorten van politie-garages en - burelen zwaaiden open en de hele diendermacht stroomde de stra ten op öm èen jacht te beginnen öp dé gestolen gevangen-wagen mei een gezochte flessentrekker aan het stuur en een onschuldige gevangene ach terin Moeite noch kosten werden voor deze jacht gespaard en talloze sirenes bellen en toeters maakten het publiek duidelijk dat het deze keer menens was Dit kwaad gerucht kon ook Joris Goedbloed niet ontgaan en zijn gelaat begon te versomberen toen hij üit allerlei omliggende straten alarmsignalen hoorde naderen Foei " mompelde hij De gehe le politie^macht in rep en roer om eên enkele idealistische genootschapsstichter te vangen En dat alles op kosten van de belastingbetalers Het zou mij wel zinnen daar In een ingezonden stukje in de krant tegen te protesteren maar dat zal tot later moeten wachten " Daar was geen twijfel aan Zijn voortjakkerende dieven'-automobiel was in een val gereden en van twee kanten naderden nu de onstuimige achtervol gers » Posities Nederlandse schepen Aardyk 30 op 390 m ZW Bermuda Achilles 29 v Guayaquil te Cailao Adara ÓO 100 m ZW Bermuda eil Aïlm Courbet p 30 Bornholïn B Vents pi Is Aflm do Ruyter 31 te Cork vefw Adriaantje Elisabeth 31 te ZwUïidrecht Aegis 31 V Curacao te Dcmerara Aeneas p 31 Kiel n Kopenhagen Ahoy 30 V Mantyluoto n V Akkrumdyk 30 v Swansea n P Cabello Alamak 30 v Napels te Genua Albert V 31 te Cork verwacht Albert Willem 31 te Antwerpen Alberta 28 v Abc te Mantyluoto Albion 3 ] v Londen te Rott verwacht Aicctas 30 150 m NO K Villano Aldabi p 30 Pinisterre n Antwerpen Alderd L 31 te Amsterdam verWacht Algorab 31 v Antw te Rotterdam Alkaid 1 vm te Montreal verwacht Alletta 28 te Avonmouth Almdyk 30 op 140 m ZW Kreta Alnati 30 370 m Z St Vincent KV Alpherat 27 v Cailao n Montreal Ambulant 30 v Oran n Barcelona Amcrskerk 30 op 480 m Z Cocos eU Amiw 31 te Rotterdam venvacht Ammon 30 op 720 m ZW Azoren Ampenan 31 v Ft William te Detroit Amstelborg 31 v Wasa te Gent Amstpldyk 31 v Antw te Rotterdam Amstcikroon 2 te Yokohama verwacht Amstelmolen 30 op 135 m Z Monrovia Amstelsluis 30 100 m WNW Mahé Amstelveld 30 op 360 m NO St Helena Atnviitas p 30 Kaap St Vincent Abda 31 V Amsterdam n Tegelen Andyk 31 nm te Antwerpen verwacht Ahholt 30 V Liverpool te Rotterdam Anja 31 v Eerryhead te Londen Ahk WlnsemlUB 31 te Rotterdam Anna Broere 31 te Dordrechl Anne S p 30 Nnrderney n I..onden Annie F 30 v Dover n d Theems Appingedam 27 v Lissabon n Rott Appingedyk 31 v Antw tè Rotterdam Areas 30 v Rotterdam te Lissabon Ardf-as D 30 K Passero n Piraeus AYdito 30 V Stettin te Rochester Atendskerk 31 v Casablanca te Antw Argonaut 29 v Dan7,ig n Rotterdam ArgoB 30 V Piraeus te Salönifci Arips p 30 K Wrpth n Irvine Arnedyk 30 op 250 m O Bermuda Ar-ioudspolder 3t v Rott n Li'ïsabon A«k 31 te Amsterdam verwacht Aspern 29 v Havfe te AVomnouth Aêtcrope p 30 Gibraltar n H Roods Al tra 28 V Torbay n Attis 30 210 m NNW Santiago Cuba Auriga G p 31 Goetee n Ronder * Aurora p 29 lAzató n Gloucester Bail 29 V Port SWetteiiham n Bangkok Baiong 30 V Yokohama te Tahipico Baltic p 30 Kiel n Helslnëbors Banda 2fi v Cleveland n Toledo Banka Wlsmar-Preston p 28 Dover Bantam p 30 Itfêta h Londen of HüU Barcarola 31 v Plymouth té Pftr Barendsz 30 te Schwarzenhutte Batavier 1 31 te Kings Lynn Batavier 3 p 30 Ftnisterre Beekbergen p 31 Beachy Head Bellatrlv 30 v Bremen n Danzig Bpiiatrix BI 9 v Raahe n Bennekom 30 op 1000 m NO Guade - loups Bep^ie 2fl t « MancheSL«r Béfrflüsp 3Ó te VVicklow Beyerland 29 v Harlingen te Goole Billiton 29 te Port Albemi lïi iPPBihaven 31 te Kènitra Bintang 30 v Aqaba n Djeddah Birmingham 30 te Grangemouth Blitar 29 v NapelS te Port Said Bofxemsingei 31 te Kenitra verwacht Bonaire 28 v Vèsteras n Groningen Borneo 31 v Cailao tè Buenaventura ïNttt'iiabnrg p ^ l Beachy Head Breda 30 v Maracaibo n C Bolivar Brinda 29 v Swansea te Fowey Brouwersgracht 31 te Antwerpen Capella 29 te Teignmouth Carebeka 29 v Stettin t « Londen CarnisNPsingel 30 v Laurium n Te - kirdag Castor 30 v Volos te Saionlki Va'itnr M P 3Ü Brunsb n Dnetinthem Ceres 31 v Havre te Rotterdam Charis 30 op 1000 m ZW Azoren Chiron 30 op 725 m ZW Azoren Coccinelle 1 nov te Duinkerken verw Tojinraad K p 30 Brunsb n Amst Colytio 31 V Baye Comeau te Glasgow Congofcuat p 30 Finisterre n Freetown ' Hl Xelo o 30 Nordefney n Caen Cornelia B 1 31 tè Rottö-dam Cornelia B 3 31 v Rott n Londen Corona 30 v Duinkerken n Cörrie Broere p 31 Beachv Head ï » Poole „ j Cotsici » P 29 Lizard n Bideford Cumulus p 30 Dover n ^ 0 ^?^" «„-« h Curasao 1 nov te Dofdrecht verwaciit Daje BÖhmer 30 v Bari n PalmaDaphnis 30 v Aruba te Trinidad Delfborg p 31 Esbjerg n DrammenDeffdük p 30 Hansthoim n ZwolleDelft 30 Op 700 m ZW FinisterreDelta 31 V Neath te AmsterdamDemocraat 31 te TerneuzenDeo Duce 28 te Aberdeen Deo Gloria 30 v Antw n HuilDeo Gratlas 28 V Margate n RouaanDiainpl 30 v DelfzlÜ te LeithDfemerdyk 30 op 1300 m ONO BermudaDitiii 29 v Arbroath te BlythDinkelstroom 1 nov te Liverpool verwacht ^ ^^ Dinteldyk 30 v Bremen n Antwerpen Diogenes » 0 op 170 m ZW Landsend mttt StiUts 27 v Montevideo n Llver - Dollafd 1 nov te Grangemouth verw Doïls 30 op 780 rti WZW Azoten Draco 30 V Cadiz n Faro Drente vérm 1 v BiftK n Manokwarl Drie Gebroeders 30 tê Londen niibhe 30 V Amsterdam n UpStala Dniveland 30 te Gfangemouth Echo p 30 Kaapstad n Durban Eemshorn 28 te Dungarvan EetihooTB 30 v Lö Ooulett * n Alexaft - drië ^ Egbert S 29 V Newburgh te Londen Egbert Wagenfaor ^ 30 te Geht Kill » 30 V Amsterdam te Zaandam ElIewoutsdUk 30 v Antw n Waterford Risa p 31 Brunsb n Zaandam Embda p 31 Terschelling n Mölmo Engelina 27 v Hudlksvall n Rottefdani Eos 31 v Bremen te Amsterdam Equator p 31 Ameland n Nantes Ërasmussingel 2 nov te Hamhïwl6h Niagara 28 v Amst te Stettin Nimrod p 30 de Pitboei n Stockton Noordam 30 op 350 m ZZW K Race - Voorderiirht 30 85 m W Llndeshes Nonrdkaap 30 te Gothenburfif Noordwyk p 31 Wight n IJmuiden Nore 31 v Rott te Antwerpen Norinda 30 v Curacaó n Santa Marta Notos 30 V Sfax te Tunis Nusakan p 31 Bninsb n Boston Ntfenburgh 31 v Rott te Chatham Oberon 30 op SOO m NÖ Asxxren Odile B 2Ö V Margate n f Otdambt 29 te Westervik Oldekerk 30 op 1650 m OZO Aden Oostr^rbni'gh p 31 BfunKh n Antw Oranje 30 op 100 m NW Port Said Oranje Nassau 30 te Barbados Oranjeborg p 31 Kiel n W(>«itervik Oranjestad 31 te Paramaribo Ouwerkerk 31 V AntW té Rotterdam Pacaya SO op 310 m WZW Madeira Palamedes 1 te Cristobal verwacht PaKas 30 100 m W Spartivehto Parthenon 2rr v New York n CarUpartb Patrla 26 v Clovely n Par Pegasüs 31 te Londefi verwacht ^'('' rgo p 30 Landsort n Utrecht Pericles 30 1200 m NO Martinique ^ hllètas 30 V Famagusta n Tel AvlV " ifiï 29 v Rotterdam te Antwefpen Pieter S p 29 Lizard n Swansea Pinta 31 te Port of Spain Pirola p 30 Noordhinder n Gefle Plafo 30 V AUcanté n Malaga PDincInna 27 v New Vork n BermUda Poseidon 30 V Néssaü n Curacaó Primus 31 v Halmstad te Hnll véfW Prins Casimir 31 te Rotterdam ^^ Prins der Nederlanden 30 500 m ZW Aaóren Prins Willem 2 3Ó ^ 39 m W Laiidsend Prinses Margriet 30 620 m WNW Va - lentia Radja 30 op 240 m WZW K Palmas Rana 30 v Uddevalla n Kandfontein 90 v Kaapstad A Port i Elizabeth Reliable 30 te Rotterdam Rembrandt 31 te Skelleftehamn Bempang 30 v Adel n Suez René 31 v Sheérrtess n Antwerpen Result 31 te Lulea verwacht Rlni 2d V Delfzijl te Londen Ritornel 2d v Londen n Dieppe Robox 30 V Hamina n Rotterdam Roelof Holwerda 28 té Totnes Roepat 31 v Tandj Mani te Eangkoiï Botte 30 op 1000 m NO Paramaribo Botti 30 op 500 m WNW Azoren Rozenburgh 30 te Amsterdam Ruys 31 V Santos te Rio Janeiro RUnborar 30 v Stockholm te Leith Ryndam 30 840 m ONO Belle Isle Saloum 30 330 ra ZW K St Vincent Sandenburgh 30 v Guernsey n Jersey Sappemeer 31 V Dundee te Newburgh Sarpeddn 30 op 540 m NO Barbados Schelde Lloyd 31 te Rottert^m Scheldestroom 29 te Teignmouth Schiedyk 30 op 225 m ZW K Race Scbinkelstroom 31 te Amst verwacht Schoklahd 30 v T.7muiden n Bohus Schouten 1 te Mauritius verwacht Seine Lloyd 30 v Manilla n Hongkong Senegalkust p 30 Ouessant n Havre Seven Seas 28 v Southampton naar Sydney Sheraton 31 v Hamina n Dublin Slbigo 1 nm te Sydney verwacht SimonsKerk p 30 Sabang n Singapore SkadI 30 ^ p 140 m OZO Moermansk Soestdyk 31 v Hamburg te Bremen Sonsbeek 27 v Dakar n Monrovia Speranza 28 v Margate n Garston Spes 31 V Stettin te TJbiuidèn Spès Major p 31 Goei-ee n Odense Spolesto 31 te Rotterdam verwacht Rti Walburg 28 v Fishguard n Stad Alkmaar 31 v Rott n Genua Stad Amsterdam p 30 Las Palmas Stad Breda 29 750 m ONO Bermuda Stad Dordrecht 31 te Sagunto Stad Kampen 30 rede Vitoria Stad Lpiden 30 100 m ZZW Ouessant Stad Rotterdam 81 v Catania naar Sagunto Stad Schiedam 30 UO m N gtadlandet Stnd Utrecht 30 400 m NNO St Pauls Bocks Start Point 30 te Groningen Steenwyk 30 op 345 m W Ouessant Stella Maris p 30 Rnm<:b n Skoghatl Stella Polaris p 31 Gibraltar Stentoi 31 v Söl6nikl te Antwerpen « tpphaMlp T > 30 Portland n Rntterdam Straat Lombok 30 120 m ÓNO Kaao S t Mary Straat Magelhaên 31 te Kaapstad Straat Mozambique è7 te Singapore n Hongkong Straat Rio 27 ié SAhióë Straat Torres 31 nm t « Singapore verwacht Strypö 2 te Casablanca vei*wacht Surte 31 te WaddirixVéén Swirt 30 V Rouaan h Pariis Tabiatt 30 Op fit in ZO Trlhcomalee Tegelberg 30 op 750 m WNW Kaapstad Tero 30 op 155 m NNO Finisterre Teun 30 V Antwerpen n Wicklow Thallo 31 V Rotterdam n Dublin ¥ hêodora 3Ö v Amst n Lissabon Theron 26 v Gonaives te Balt!mor *=' Thuban p 30 K de Gata n Sete Tide 30 v Dublin n Liverpool Tilly 30 V Zaandam n Delfzijl Timca 31 v Honfleur te Antwerpen Tjlbantjet 1 te Mtwara verwacht Tjlbodas 28 te Dar es Salaam Tjimanuk 31 v Wellington te Napier Tjisadane 30 v Mauritius n Singapore Tjitjalengka 27 te Kobe Tjoba 30 V Antwerpen te Londen Tom V d Heide 27 v Guayaquil n Tampa Towa 31 V Ilheos te Bahla Trigon p 30 Kiel n Kopenhagen Trito 31 V Havre te Amsterdam ri-ompenburgh 30 te Aberdeen TukkerSO v d Tyné te Skive Tuko 31 v Vivstavarf te Rotterdam Twee Gebroeders 30 v Amst n Malta Tweelingen 30 v Rott n Narvik Twin p 31 Brunsbuttel n Londen Ubbérgen 3 nov te Klaipeda verw Uranus B 31 te Esbjerg Verwacht Valbella 27 v Rouaan te Dublin Van Brakeï 30 te Cardiff Van Cloon 1 te Dunedin verwacht Van der Hagen 30 200 m N Chagros eil Van Llnschoten 3Ö v P GentU naai Matadi Van Riebeeck 30 te Momt>asa Vaö Spilbergen 31 te Port Harcoiu^t Vanda 30 v Rotterdam n Boston Vechtborg 30 v Skutskar n Vechtstroom p 29 Lizard uitreis Velox Londen Nyborg p 30 Kiel Veritas 29 te Middlesbro Vesta B 1 nov te Portsmouth verw Vlieland 29 v Rouaan te Londen Vllestroom 30 te Amtserdam Vlist p 30 Wight n New York Volente 29 v Maldon te loonden Volharding 31 V Savona te Genua Voornaarts 28 v Partington n Gent Vrede 30 v Hamburg n BremeÖ Waalborg 30 v Gothwiburë n t Waikelo 28 v Basrah n Koweit Waingapoe 30 v Mukalla n Muscat Walcheren 30 v Rott n La Coruna \ ValpnburB:h p 30 Ouessant n Rott Waterland 31 v Amst n B Aires Waverstroom 31 te Amst verwacht Wega p 30 Harwich n Rouaan Wegro 30 te Newhaven Wesierdam 30 op ^ 0 m W LandSend Westersingel 30 te Youghal Wiema p 30 Molengat n Lubeck Wilja 30 V Skoghall te Groningen Willemijn 30 v Par te Rotterdam Willem Ruys 30 60 m Z Daedalus Willi BÖhmer 4 nov te Haifa verw Willy 31 V Glasgow te Svelgen verW Witmarsum 30 op 400 m NW Finisterre Wodan p 31 Ostende n NewrosS Wolanda 29 v Colchester tê Löndêil Woltersum 30 op 500 m WZW Azoren Wótaorato 2 tè Üöngkorig vêrWacht Wonosari 30 v Suez te Port Said WUta 28 V Delfzijl n Gothenburg WÜfners 30 v Gent n Aarhuus Ysselborg 29 té Leith Ystroom 29 v Amst te Cardiff Zaanborg 28 v Raahe te Grouw Z«8ndiik p 28 Dover n Dublin Zaankérk 30 400 m ZO Sicilië n Genua Zanzibar 31 v Antw te Rotterdam Zeehond 29 v Londen tè Delfzijl Zevenbergen 31 te Antwerpen Zonnekerk p 30 Finisterre n L Palmas Zuiderkerk 30 v Nacala te Beira Zuiderkruis 30 v Amst n Kaapstad Zuiderzee p 31 Flamboro Head naar Bordeaux Zwaantiena 29 te Holmstmd Zwerver p 30 Brunsb n Breda Tankvaarl Acieon 30 te Pta Cardon daarna Kaapstad-Bombay-Cochin-Calcutta Alkmaar 30 v Suez n Mena al Ahraadi Aroa 30 V Slanluw te Hamble Atys 30 te Napeis daarna Berre-La - vera-Lor MarqueS Bareiidrecht 3U op 80 m N Muscat Caltex Amsterdam 30 250 m NO Aden Caltex Arnhem p 30 Ras Fartajc Caitex Delfzyl 31 te Rotterdam Verw Caltex Klndboven 31 te Port Said verw Caïtex Gorinchem 30 v Rott n Ko penhagen - Caltex Pemls 30 60 m NO Durban D Bahrein Caltex Utrecht 30 te Kandia Cradle of Liberty 30 200 m NW For - Crania 30 670 m NO Guadeloupe 2 te Curacao verwacht Elizabeth Broere 31 te Suez verw ËSso Am.sterdam p 30 Dover Esso Nederland 31 te Montreïd Esso Rotterdam 30 te Suez Fina Nederland 30 125 m WNW Ceylon Forest Lake p 28 Dover Kaap Hoorn 30 350 m WNW Bermuda n Punta Cardon Kabylia 31 te Sundsvall daarna Gefle - Rotterdam Kalydon 30 v Stanlow n Ardrossan - Curacao Katelysia p 30 Guadeloupe Keizersu aard 30 op 460 m N Belem Kenia 28 v Montreal 4 te Pta Cardon verwacht Khasiella 30 100 m NO P Sudan X te Suez verw U te Eastham verw Koplonella 30 op 150 m ZZW Azoren Koratia 30 te Curacao daarna Manaui Korenla 30 v Rotterdam n Curacao Kosicia 30 op 150 m O Massawah Krebsia 30 op 330 m Z Socotra Kryptos 30 V P Cardon n New York Liberty Bell p 30 Gibraltar n Havre Mohamed Reza Shah 31 te B Mashur Moordrecht 30 v Genua n Novorosslsk Munttoren p 30 Flores n Sydney Naess Commander p 30 Daedalus n Meaft Naess Lion p 30 Straat Ormuzz Naess Tiger 30 v Emden n Port Said Öndina 31 v Mena ai Ahmadi te Suez Papendrecht 30 65 m W Den Helder P G Tbulin p 30 Quebec Philidora 30 op 90 m NO Port Sudan Philippia 30 v Meha te Suez Purmerend p 30 Ouessant n Rott Reza Shah the Great p 30 Pèrim Rossum 30 200 m ZZW Pto RicÓ n ChicoütimI Canada Senegal 30 op 120 m NNO K Viliano Sepia 30 v Glasgow n Banias-Rott Stlnetta 30 te Norrkoping Tahama 30 v Karachi te Bombay Vasum 30 op 150 m NNW Perlfti Viana 31 V Curacao te Pta Cardon Vivipara 31 v Hamburg n Bahrein Vlieland 30 V Gothenburg te Rott W Alton Jones 30 115 m Z Nantucket n Poft Said Westertoren 31 v Rott n Frederlcia Willem Barendsz 30 220 m ZZW Azörén Woensdrecht 30 v Banlas n Sete Xafra p 30 Muscat fi Kharg eil zarla 30 op 140 m 20 Kreta Zeesleepvaart Clyde 30 v Hamburg te Vlaardingen Titan met fcraanponton 30 v Rott a IJmuiden Witte Zee met X sleepboten 90 v Rott 
Winterwarnié Combinatie voor de kleintjes 100 % Orion lKranten

Ga naar