Utrechts Nieuwsblad donderdag 19 oktober 1961

24 pagina's OPLAGE 57.000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD v.h Joh de LieKe N.V Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis DONDERDAG 19 OKTOBER 1961 69e JAARGANG No 145 Hoofdredacteur mr J W Niessink Telefoon 16431 * — Giro 154949 ALb.prijzen f 7.55 p kw 59 c p w Tsjoe vermeed handdruk an Chroesjtsjef Discussies over het partijprogram De Chinese minister-president Tsjoe En Lai slenterde met de handen in zijn zakken de congreszaaruit toen Chroesjtsjef gisteren op de buitenlandse communistische leiders toeliep om hen de hand te drukken nadat hij zijn rede over het nieuwe partijprogramma had uitge sproken Chroesjtsjef heeft de afgelopen twee dagen in totkal 13 uur gesproken Hij is schor Tegen het einde van de rede van gisteren moest hij een keer hoesten waarbij het gehoor welmenend mompelde Ik heb zeker kou gevat zei Chroesjtsjef met breed handgebaar Aan het eind van zijn rede werd hij 4 minuten lang toegejuicht Eén monding voor Nieuwe Waterw^eg en Europoort Na proeven in het waterloopkundig laboratorium te Delft die drie jaar hebben geduurd zijn deskundigen tot de conclusie gekomen dat het nieuw gegraven havenbekken Europoort op de kop van Rozenburg thans geschikt voor schepen tot 80.000 ton in de toekomst voor supertankers tot 110.000 ton geen eigen monding in zee kan krijgen maar dat voor de Nieuwe Waterweg en Europoort één gezamenlijke monding zal moeten worden aangelegd De Noorderpier zal enkele mijlen moeten worden verlengd de Zui derpier zal met een wijde boog worden doorgetrokken rondom de Maasvlakte naar de kust van Voorne De Maasvlakte zal dan Bestuurder Z'wcicir gewond Twee broers uit Doorn bij auto ongeluk gedood IJmuiden 32 gekapseisd Storm op zee eist 4 doden 7383306773731630???173 Vandaag heeft het congres de twee door Chroesjtsjef ingediende rappor ten besproken De discussies zul len waarschgnlflk de hele verdere week duren Daarna zal Frol Kozlof beschermeling van Chroesjtsjef en secretaris van het centrale comité van de partij nog een belangrijke rede houden en over het nieuwe Handvest van de partü spreken Dit Handvest is voor het eerst sinds Stalins dood in 1953 geheel her zien Het bedoelt de party demo cratischer te maken en de mogelijk heid van een nÉluwe „ persoons verheerlijking " uit te sluiten Hierna volgen discussies over dit onderwerp Tenslotte zal het congres worden gesloten met de verkiezing %' itn een nieuw centraal partycomité ¦' -¦¦¦•' '\ ' ' ' n •¦",^ t ï ':' " Pde van ¦ r..r...i gezead üAt iu vL koniijnde - tien jaar de Kussen een einde moeten maken aan de woningnood Aan het einde van het tweede tiental jaren van het program zal elk gezin een geriefelijke woning hebben In de eerste tien jaar zal een werk - Peking trouw aan Albanië De Chinese communisten hebben gisteren melding gemaakt van hun „ onverbrekelijke " vriendschap voor Albanië minder dan 24 uur nadat Chroesjtsjef kritiek had geleverd op het communistische staatje wegens het vasthouden aan het Stalinisme In een rede op het vijfde congres van de Vrouwenunie van Albanië zei de Chinese afgevaardigde me vrouw Jang Joen Joe De vriend schap tussen het Chinese en het Al banese volk gebaseerd op de prin cipes van het Marxisme en het Le nisme en het proletarische interna tionalisme is onverbrekelijk en geen macht kan haar vernietigen Zij heeft dit reeds maandag ge zegd Het persbureau Nieuw China en Radio Peking hebben daar eerder Reen melding van gemaakt hetzij opzettelijk hetzij door slechte ver bindingen Ook is nog geen melding gemaakt van de rede van Chroesjtsjef op het partijcongres in Moskou waar schijnlijk omdat nog wordt bestu deerd of de kritiek op Albanië kan worden uitgelegd als een indirecte kritiek op communistisch China Advertentie ond en - niet van ^ nê Harwich-boot heeft een nacht vertraging De Hoek van Holland — Harwich veerboot Koningin Wilhelmina van de Stoomvaartmii Zeeland is er sisteravond door het stormweer niet in geslaagd de Nieuwe Water weg binnen te varen Het schip dat normaal om omstreeks half ïeven te Hoek van Holland had moeten meren is vanmorgen pas Mn 20 over acht kunnen binnen lopen Het heeft de nacht buiten gaats gewacht dag van zes uur of § en werkweek van 35 uur worden ingevoerd voor de meeste werkers in de tweede tien jaar een werkweek van dertig uur Over twintig jaar zal ruim 75 pro cent van de kosten van onderhoud en onderwijs van kinderen uit open bare middelen worden betaald Dok terskosten zullen dan niet meer ver schuldigd zijn De Sovjet-Unie zal een voorbeeld zijn voor de werkers in de kapita listische landen maar hij voegde er aan toe dat het niet schadelijk voor de Russen zal zijn te leren van wat de verstgevorderde kapitalistische landen hebben bereikt Langdurig proces Het nieuwe partijprogram houdt de ontwikkeling in van de dictatuur 8 opvarenden gered Acht opvarenden van de IJmuidense trawler „ Elie Che veniere " zijn aan boord van de Britse trawler „ Grimsby Queen " op weg naar Lowe stoft Engeland na een ang stige nacht die vier en waar schijnlyk nog twee opvaren den het leven heeft gekost Toen de „ Elie " gisteravond om half elf op 300 mijl ten noorden van IJmuiden water maakte was de bemanning ge dwongen het schip dat zware slagzij maakte te verlaten De Britse trawler pikte de red dingboot met 10 man op twee van hen schijnen overleden te zijn Van de vier vermisten zijn intussen twee stoffelijke over schotten door de vissersboot Michiel gevonden De 4 vermisten zijn matroos A Kok uit Egmond de tweede ma chinist W van Dijk uit Katwijk en de kok E van Harst uit IJmuiden Deze drie schijnen het schip wel verlaten te hebben Van de vierde vermiste eerste machinist R Doets van het proletariaat naar „ een staat van het gehele volk " De overwinning van het socialisme is naar de erva ring heeft geleerd alleen maar mo gelijk door de dictatuur van het pro letariaat maar voor de opbouw van het communisme is de dictatuur van het proletariaat niet langer een ver eiste De staat zal aldus Chroesjtsjef langzaam verdwijnen een klassiek marxistisch doel Maar lang na de overwinning van de eerste fase van het communisme zal de staat nog blijven bestaan De verdwijning van de staat zal een langdurig proces zijn Dit kan alleen gebeuren nadjt in de Sovjet-Unie een ontwikkelde communistische gemeenschap is op gebouwd en ' t socialisme in de inter nationale arena de overwinning heeft behaald Dan is de staat niet meer nodig Thans zijn er 2,6 miljoen leerlingen op inrichtingen voor gevorderd on derwijs Volgens het program moeten het er in 1980 acht miljoen zijn Gevaarlijkste wapen Volgens Chroesjtsjef is het natio nalisme het gevaarlijkste politieke ideologische wapen van „ de inter nationale reactie tegen de eenheid van de socialistische landen " Zolang de kapitalistische landen dat noodzakelijk maken zullen wij ervoor zorgen dat onze strijdkrach ten de modernste wapens hebben voor de verdediging van ons land Het versterken van de verdediging van de Sovjet-Unie en van de kracht van de Sovjet-strijdkrachten is de belangrijkste taak van het Russische volk aldus de Sovjet-premier Chroesjtsjef zei dat de Sovjet-Unie de kracht van de imperialisten niet onderschat Wij weten dat het impe rialisme nog altijd stérk is De mo gelijkheid dat de imperialisten een nieuwe oorlog ontketenen kan niet uitgesloten worden geacht zo zei hij uit Haarlem wordt vermoed dat hij in de machinekamer om het leven is gekomen De eerste berichten over de ge vaarlijke positie waarin de Elie zich bevond kwamen om half elf woensdagavond door „ Er staat anderhalve meter water in de machinekamer " luidde het bericht dat in IJmui'^en sjrote ontsteltenis verwekte Onmiddellijk vertrok de sleepboot „ Titan " naar de opge geven positie Maar de te over bruggen afstand van meer dan 200 mijl was te groot en Nederlandse door een hoog naar de opge - Noors weerschip blijken dat ook onmiddellijk op naar de Neder - Ook Belgische trawlers zetten lopende zee koers geven positie een volgde Later zou een Britse trawler zoek was gegaan landse collega Een uur later vroeg Scheve ningen-radio alle schepen dringend om snel verbinding te maken Het schip maakte toen zeer veel water Om half een in de nacht bevon den twee Belgische kotters zichdichtbij de in nood verkerendeElie Om tien voor een riep de„Wester Eems " Scheveningen - radio aan „ Ze gaan in de sloep " seinde de marconist Vervolg op pag 3 kol 7 OOK PRINSES IRENE woonde vandaag de derde Ibero a-merika-dag in de - ti/lksuniversiteit te utrecht ivaar haar vader in een rede op het belang van Nederland voor goede betrekkingen met Lor tijns-Amerika wees Prins Bern hard siet u hier naast sijn ^ ochter die aan de andere zijde wordt ge flankeerd door de Spaanse ambas sadeur de hertog van Baena Op de tweede rij prof dr C F A van Dain directeur van het Spaans Portugees en Ibero ame-rikaans instituut CVoor verslag zie pag i Advertentie Compl vanaf f 265 Ê^ÊmQ ^ TELEVISrE-FORNUIS Zie pag 5 van dit blad 1 lUIS I adJ Walter Ulbricht leider van de Oostduitse delegatie flinks en het hoofd van de Franse communisti sche partij Maurice Thorez in de grote congreszaal van het Kremlin in Moskou op de tweede dag van het Sovjet Russlsche partijcongres Nobelprijs geneeskunde Hongaars Amerikaan winnaar De Nobelprijs^Vóor geneeskunde is dit jaar toegekend aan de oor specialist dr Georg von Bekesy Hongaar van geboorte en nu werk zaam in de Verenigde Staten De prijs bedraagt 250.200 Zweed se kronen ] A Berger oud'rijkshetniddélaar overleden Op 66-jarige let-ftijd is gisteren ten huize van ziji schoonzoon in Uithuizen overleden mr J A Ber ger tot 1 januari j.l voorzitter van het College van Bijksbemiddelaars De heer Berger is zijn loopbaan begonnen als ambtenaar bij het NVV Na ve-volgens chef de bureau bij de raad van arbeid te Middel b'-rg te zijn geweest werd hij voor zitter van de Baad van arbeid te Groningen Tijdens de bezetting was de heer Bergei genoodzaakt onder te duiken Van die gelegenheid maakte hjj ge bruik zijn studiën in de rechten te voltooien zoda * hij na de bevrijding het doctoraal examen kon afleggen In juli 1945 werd hjj benoemd tot rijksbemiddelaar Op 14 oktober 1946 werd hij benoemd tot voorzit ter van het college Sinds 1956 was hij ook voorzitter van de sociale verze ' jringsrap.d Bü zijn pensione ring als voorzitte.i van het college benoemde H.M de Koningin hem tot commandeur in de orde van Oranje-Nassau hTi üizêns meisje moet gewurgd zijn Dr J Zeldenrust die sectie heeft verricht op het stoffelijke over schot van de zondagmiddag in Hui zen vermoorde Klazina Bunscho ten heeft kunnen vaststellen dat het kind door verstikking om het leven is gekomen De jeugdige mis dadigers de broertjes J en D B moeten haar hebben gewurgd De jongens hebben hun nichtje samen om ' t leven gebracht Daar na hebben zij het kind in de sloot geworpen Het meisje moet toen reeds dood zijn geweest Katan^ezen slaags met Kongolezen Katangese strijdkrachten zijn woensdag In Noord-Katanga slaags geraakt met troepen van de centrale Kongolese regering zo wordt van gewoonlijk betrouwba re zijde vernomen Het ging om slechts kleine aantallen Van slachtoffers wordt geen melding gemaakt De Katangezen zouden de toestand beheersen De Katangese regering heeft de Baloebavluchtelingen die in een kamp dichtbij de stad leven ver boden in Elizabethstad te werken Zij heeft voorts de winkeliers ver boden aan Ealoeba's waren te leve ren Deze maati-egel volgt op een ge vecht dat woensdagavond plaats vond tussen Katangese politie en Baloeba-vluchtelingen waarbij 10 politiemannen en minstens zes vluchtelingen het leven verloren Aangezien vele Baloeba's belang rijke functies in de plaatselijke handel vervullen verwacht men van het verbod ernstig nadeel voor de economie Naar verluidt heeft de minister van buitenlandse zaken van Ka tanga Evariste Kimba de Ver enigde Naties 24 uur tijd gegeven om het probleem van de 3000 Ba - loeba vluchtelingen op te lossen „ daar dit anders door de Katangese politie wordt gedaan ' Bloedig incident bij Elisabethstad In een gevecht tussen leden van de Baloebastam en Kat^angese gen darmes bij Elisabethstad ziJn woens dag tien gendarmes en zes Baloeba leden gedood Het incident ontstond toen de jon ge Baloeba die in het grote vlucii telingenkamp bij de Katangese hoofdstad zijn ondergebracht hout wilden gaan hakken in een staats bos Katangese gendarmes die dit trachtten te verhinderen open den het vuur waardoor een Baloe bavrouw werd gedood Daarop kwamen de Baloeba'.s in grote getale opzetten Zü omsingel den het groepje van tien gendar mes en maakten hen met grote messen af geheel moeten worden opgehoogd waardoor een enorm industrieter rein ontstaat waarin ook haven aanleg mogelijk is Dit zal het einde betekeneii van het natuurreservaat De Beer dat tussen ' Europoort en Maasvlakte zou komen te liggen Hoewel met het graven van deze nieuwe monding grote haast ge maakt moet worden — men zal komend jaar al met de uitvoering dienen te beginnen — is over dit nieuwe plan nog geen definitieve beslissing genomen Drie inwoners van Doorn zijn gisteren het slachtoffer geworden van een verkeersongeluk op de weg tussen Otterlo en Hoenderlo twee van hen de 30-jarige E vaa Zoelen en zijn 18-jarige broer A van Zoelen kwamen om het leven J H van Doorn 22 werd zwaar gewond De drie slachtoffers reden in de cabine van een vrachtauto met aanhangwagen van Van Wijk's transportbedrijf uit Doorn toen de PER 30 OKTOBER Brood 1 cent duurder Na overleg met de Nederlandse Bakkerijstichting bakkerspatroons heeft de minister van economische zaken toestemming verleend voor een prijsverhoging van 1 cent per brood met ingang van 30 oktober a.s Dit is geschied op grond van een kostenstijging die zich in het bakkersbedrijf heeft geopenbaard los van de loonsverhoging en de verhoging van de bloemprijs De bakkers vinden 1 cent echter een te geringe prijsverhoging en wensen een verhoging met 2 cent per brood De Nederlandse bak kersbond beschouwt het ministe riële beslui.t als „ discriminatie " en als „ ontoelaatbaar " Nieuwe Russische nota inzake Berlijn De Sovjet-regering heeft woens dag aan de ambassades van de V.S Engeland en Frankrijk een nieuwe nota inzake de liichtcorri dors naar West-Berlijn doen toe komen Van welingelichte diplomatieke zijde te Moskou wordt vernomen dat de nota een antwoord vormt op de Westelijke boodschap van 8 september jl De Sovjet-regering verwerpt in de nieuwe nota op nieuw de Westelijke argumenten Minister weigert hogere tarieven ziekenhuizen Van onze Haagse redactie In het orgaan van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is een brief opgenomen die protesteert tegen de weigering van de minister van economische zaken drs J W de Pous om de hogere verpleeg kosten in de gemeente-ziekenhui zen in de tarieven te mogen door berekenen Sedert 1 januari van dit jaar zijn de pensioenlasten verhoogd als gevolg van de sanering van het Algemene Burgerlijk Pensioen fonds waarin ook de gemeenten moeten bijdragen Deze verzwaring van lasten brengt per verpleeg dag 25 tot 65 cent kostenverhoging De gemeenten hebben minister De Pous verzocht deze lasten te mogen doorberekenen maar met verwijzing naar de door hem ge voerde prijspolitiek heeft de minis ter dit verzoek afgewezen De vereniging Nederlandse ge roeenten stelt zich echter op het standpunt dat deze prijspolitiek niet van toepassing kan zijn op overheidsziekenhuizen Deze inrichtingen werken zon der het oogmerk van winst en bo vendien oefent het ministerie se dert jaar en dag controle uit op de tarieven Als gevolg van dit toezicht bieden de budgetten on voldoende ruimte om de lastenver zwaring op te vangen Belgische troepen in - Op verzoek van de regering van Boeroendi hebben de daar gesta tioneerde Belgische troepen een aantal veiligheidsmaatregelen ge troffen aldus is vandaag in Brus sel vernomen Woensdag werd bekend dat de regering van Boeroendi de Vei ligheidsraad van de VN op de hoogte heeft gesteld van voorbe reidingen in het gebied van nieu we aanslagen op politieke leiders en een staatsgreep Vorige week vrijdag werd prins Rwagasore de minister-president het slachtof fer van een aanslag De militaire voorzorgsmaatrege len bestaan ondermeer uit de be scherming van de leden van de wetgevende vergadering en van de regering wagen van het door de regen gladde wegdek afraakte en links van de weg een dikke denneboom ramde ontwortelde en door mid den brak De vrachtauto kantelde en bleef met de wielen omhoog liggen De zwaar gewonde bestuurder Van Doorn kon meteen uit de ver nielde cabine bevrijd worden de lichamen van de gebroeders Van Zoelen moesten echter met behulp van een militaire takelwagen en de snijbranders van de Edese brandweer geborgen worden De gebroeders Van Zoelen wa ren ongehuwd Van Doorn is ge huwd en sinds enige dagen vader "¦ Hlllüll i Dezelfde = I temperatuur | S Weersverwachting medegedeeld = = door het KNMI en geldig van = = donderdagavond tot vrUdag = = avond opgemaakt te 11.15 uur = = Veranderlijke bewolking met = = plaatselijk enkele buien en = = hier en daar mist Zwakke tot = = matige veranderlijke wind = = Weinig verandering in tempe = = ratuur — = ZON EN MAAN ^ = Vrijdag Zon op 7.11 zon = = onder 17.39 Maan op 15.56 maan = = onder 0.59 = g Europees weerrapport J = Max Neersl ~ = Station Weer temp algel = = gisteren 24 u = = Donderdag 7 uur v.m = = Stoekh regen 12 gr 15 mm = = Oslo regen 9 gr 3 mm = = Kopenh regen 13 gr 1 mm = = Londen zw bew li gr O mm = = A ' dam geh bew n gr 22 mm = = Brussel regenbui 10 gr Slvmm = = Luxemb regen 6 gr 8 mm = = Parijs geh bew 9 gr 3 mm = = Grenoble regen 11 gr 4 mm = = Nice licht bew 20 gr o mm = = Berlijn half bew 11 gr 0 mm S = Münohen geh bew 6 gr 12 mm = = Zurich zw bew 7 gr 0.1 mm = = Geneve regen 9 gr 2 mm = = Locarno onbew 13 gr 6 mm = = Wenen regen 17 gr 25 mm = = Innsbruch sneeuw 9 gr 42 mm = = Belgrado niet ontvangen = = Athene niet ontvangen = = Home regen 21 gr 43 mm = = A.iaoclo regenbui 20 gr 39 mm = = Madrid onbew 21 gr O mm = = Mallorca half bew 24 gr 4 mm = = issabon onbew 25 gr O mm = 
s Donderdag 19 oktober 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Geding duplexwoning Van der Steenstraat bij Amsterdamse Hof Door kolendampl Jhr Alting von Vrouw dood in Geusau wordt Politierechter verzucht Er wordt in Utrecht heel wat gestompt en geslagen Reservespeler kreeg stomp in gezicht Vier broertjes 8'12 op fruitroof Platenspeler voor jongen die Utrecht heste kent cJ^ucntiae cJLi OcZBmcnliik " CEN van de onvoorziene en zeer voelbare ' Ai problemen van onze dagen is het per Peéet soneelsgebrek Naar ik meen is dit nu eens 5 eindelijk een verschijnsel dat het woord „ er is niets nieuws onder de zon " logenstraft tenzij u helemaal tot de aanvang wilt teruggaan Adam en Eva hadden ook geen personeel maar voor hen moet dat niet zo'n bezwaar zijn geweest Voor een dienstmeisje of een butler zou in het paradijs weinig te doen zijn geweest De bloemen water geven en de tuin aan harken Veel meer kan ik niet bedenken Maar ik geloof niet dat dat toen als een noodzakelijkheid werd gevoeld Ik geloof evenmin dat het personeelsgebrek zoals wij dat nu kennen een voorbijgaand verschijnsel is Integendeel ik neem de vrijheid te veronderstellen dat het steeds dringender zal worden en dat allerlei ons nog vertrouwde zaken zullen ver dwijnen zonder dat deze verdwijning op den duur tot grote ontwrichtingen zal leiden Vele aan de onze voorafgegane gene raties van welvarende burgers en burgeressen zouden zich een dienstbodenloze maatschappij niet hebben kunnen indenken doch wij voor slechts enkele decennia verder aanvaarden deze als de gewoonste zaak ter wereld Wij hebben onze huizenbouw en leefgewoonten ernaar ingericht en wij ervaren dat het zonder Mina Dina Daatje en Pleuntje allemaal best gaat waarbij de technische ontwikkeling ons helpt Allerlei schrandere masjientjes nemen de huisvrouw het werk uit handen Ik heb zojuist gelezen dat het horecabedrijf zich — uiteraard wegens personeelsgebrek — erop bezint zijn spijskaarten danig te verkorten en een sluitingsdag per week in te stellen Ik lees ook dat de heren hebben gezegd dat automatisering van hun bedrijven niet mogelijk is Tegen de menuverkorting en de sluitingsdag heb ik geen bezwaar wel tegen de bewering dat dit bedrijf zich niet door automatisering leent Waarom zouden wij onze biefstuk en canard sauvage niet uit glazen vakjes kunnen betrekken evenals onze dranken en het nodige bestek In de Reguliersbreestraat in Amsterdam bestaat reeds sedert vele jaren zulk een eetinstituut in Amerika zijn er honderdtallen en de automatenhallen die overal hier te lande uit het plaveisel zijn gerezen bewijzen zij het in beknopte zin dat het best kan Ik ben ervan overtuigd dat de tijd dit ook wel duidelijk zal gaan bewijzen en dat over zeg honderd jaar niemand meer beter weet Misschien dat er dan hier en daar nog wel een enkel ouderwets zogenaamd „ restaurant " zal zijn voor bruiloften en partijen maar verder niet Zakenlunches en galadiners zullen vreemde instel lingen van een voorbije tijd zijn en niemand zal begrijpen waar al dat gezamenlijke geëet eigenlijk goed voor Ik begrijp dat trouwens al lang niet Maar /^/ Lo^^sf mij moet u niet rekenen Ik ben mijn tijd " yr/yt j^EUJ ^ altijd ver vooruit geweest y^-fc/r rfn r ^ Burgerlijke stand UTRECHT bis J P Bergman Juliusstraat 2 en I M L Paardenkooper Catha rijnesingel 101 A H M van Wan - M C H d V A v Plateringen en Bartmann Henricus J A Bongers delen en E L Uiterwijk Havik - T M C Gerris J Geestraat 2 en Anneke Hart de Ruijter Joseph straat 13 H J de Jager en M.v A van den Broek en Johanna M Ardenne Zandhofsestraat 170 C F Ondertrouwd Hendrikus M Koot Sjoerd v Bruggen en Aag A ' Agterberg Hoogr.weg 79 en M J de Wilde en Antonia W Schagen je Stoppels Gerardus J van Dorst G M Oostrum H Graaflandstraat kamp en M E A Loomans A St Theodorus M B Willemse en Chris en Maria A F Hendrikse Theodo 93 C P A Dutfhues en V C B Pieter 16 Martijn z v E B tina T M Grüpma Tjeerd B v rus Elias en Sletje J M v der van den Brink Bolstraat 103 F H Schuurman en P A Donker Oude Wimersma en Jenny Koekkoek Jo Kleij Wilhelmus G P Essenberg M Terlingen Oudwtjkerlaan 10 en Gracht 326 bis a Ronald z V J W hannes H Bartelds en Johanna M en Maria P Regtien Jacobus M W C M Sandkuül Begoniastraat Tomassen en W Vink Tiendstraat van Gogh Barend J L Brouwer K de Haas en Petronella G C v 4 J P Brouwer Paramaribostr 22 Adriaan M z v G W Buitink en Johanna A P Oldenhof Johan Vliet Theodorus M Heesakkers 11 en T A J de Jongh Parama - en E M W Bleker Nüeveldsingel nes DUke en Jeanne G Nebbehng en Maria J ten Boden Cornells ribostraat 13 J J M Pieters on 2 II Anne M d v G..J v Koo - Anthonius M G A Fokker en Kampman en Petronella Verwoerd P B Jonkers Leiden Verdistraat ten en G v Arnhem v d Goesstr Femmigje Sloeserweij Cornelis v Johannes E J Klunder en Lydia 7 G A J van den Heiligenberg 7 Maria A d v H J v Mierlo den Heuvel en Maria E Ros Jo M Verstegen Klaas van der Land Swammerdamstraat 20 en J C C en M P H de Graauw Oude Kerk - hannes A van Kouwen en Mathil en Ingrid M L de Beurs Eduard Slagmolen Padangstraat 61 J F straat 1 Marianne L d v C Bil - da J Broekhuizen Dirk Nagtegaal van der Linden en Maria A Gor de Beer en A P van den Oudenal - jard en F W v Driel Thorbecke - en Catharina J Okhutjsen Rik dijn Cornelis LinsChoten en Al ~ der Balderikstraat 44 J Lijffijt en laan 15 Wiesje A d v J van Joo - Ploos van Amstel en Albertje Kal bertha van Wijnbergen Albertus C P F Quakernaat Koolstraat 48 len en J W v Ommen Vossegatse - ter Adolph F v der Scheer en van de Meent en Susanna T Um H W J van den Akker en M P laan 4 bis Petronella d v W J v Bertha E Kleuver Marinus J nleis Wim P Meeuwsen en M v de Kraker Tulpstraat 40 J Otter der Griend en H C Bronk Kanaal - Schrijver en Hendrika Rietveld der Weert Bernardus J Page en Maartensdijk Oosterspoorlaan 19 straat 221 Anna J d v E Schuur - Frans Smit en Hendrika T van der Johanna M van Assem Thomas en C J J van Elk Oud Wulvenlaah man en A J de Jager Burg v d Velden Karel H v d Wetering H J Stoelinga en Katrien M Coo 53 II Weyerstraat 8 Bunnik Bonny d v en Emma A de Bruin Johannes J mans Frans van der Tol en Wil Overleden Jan Hoogen - K Smits en A Cooiman WS Dojja ' M van Ztjl en Johanna E van heimina B Engelberts Albertus J d-oorn geh m B Wouters 74 jaar Reviuskade t.o nr 1 Maria A d Sehaick Gerhardus J Baake en J Tuitlhof en Maria M Swanink Kastanjestraat 3 Johannes A Pot V G A Krak en A C M Veltman Anna M Bakker Albertus v Bas Christiaan Verkerk en Riek Bolmeij wed v A C van Doorn 78 j Ro - Ridderplantsoen 23 I Brigitta M ten en Johanna B E Verwaaijen er < btjnlaan 5 Marcellus M van Dijk d V J Akkerman en J A Westers Leonardus M Bergman en Maria Getrouwd R H van den 3 diagen Oudewater Oudesingel 90 DoUardstraat 14 Irene d v J M B A Jansen Gerardus B Blom en Berg en J W A Wolbers Vjjge Wilhelmus L T Rosier geh m F V d Lagemaat en H van Huizen Barbara E v Houten Lambertus boomstraat 41 L W de Lange en M Ludwig 67 j van Meursstraat J Uitenbogaertstraat 35 Ariadne J den Bode en WlUemijntje E M J Blaauw P Potterstraat 11 45 NA LEZING OVER PRESTON COBB Protestmars van ' ingens in Utrecht onderbroken Van een onzer verslaggevers AGENTEN van de Utrechtse politie troffen tegen half twee op de Weg der Verenigde Na ties 13 wandelende jongens aan Zij hadden er stevig de pas in want zij hadden nog een lange wandeling voor de boeg Zij moesten namelijk naar Den Haag waar zij een bezoek wilden brengen aan de Amerikaanse ambassade Zij hadden al een fikse wan deling achter de rug ook Uit Amersfoort waren zij geko men Maar zij waren bezield door ' n groot mededogen voor een negerjongen die ter dood was veroordeeld en dat maak te dat hun uithoudingsver mogen groot was Wat was er gebeurd De dertien jongens pupillen van ZandwijlJ een tehuis van de opvoedingsin stelling Zandbergen Maatschappij in Amersfoort hadden eerder op de avond een lezing bijgewoond waarbij een pastoor en een predi kant hadden gesproken over de ter dood veroordeelde Amerikaan se negerjongen Preston Cobb De jongens geestelijk gestoord als zij zijn werden door het lot van hun leeftijdgenoot zo bewogen dat zij onmiddellijk iets wilden gaan doen Op naar de Amerikaan se ambassade dachten zij en zij voegden de daad bij het woord Om 21 uur gingen zij op stap Verder dan Utrecht kwamen zij niet Toen hadden zij er echter al een 25 kilometer opzitten De weg terug hoefden de jongens niet te lopen De politie heeft de directie van het tehuis gewaarschuwd dat de pupillen op het politiebureau zaten en graag afgeliaald wilden worden Niemand heeft de mars van de dertien jongens vreemd gevonden gezien het feit tenminste dat er bij de politie geen mededelingen wa ren binnengekomen van " mensen die de kleine protestmars vreemd hadden gevonden Normaal De directie van het tehuis deelde desgevraagd mee dat het weglopen er niet bijzonder moeilijk is Het tehuis is een open instelling en be doeld voor geestelijk gestoorde jongens Het organiseren van een lezing waarbij een onderwerp als dat van de ter dood veroordeelde Preston Cobb wordt behandeld behoort tot het normale programma De reactie van de jongens noemde de directie begrijpelijk Advertentse GOED GEKLEED GAAN begint mei nylons Van een onzer verslaggevers De raadsman van het actie co-mité Van der Steenstraat te Utrecht mr J W M Wagenaar heeft by het Amsterdamse ge rechtshof appèl aangetekend tegen de uitspraak van de president van de Utrechtse rechtbank inzake toewüzlng van een duplexwoning in deze straat De president heeft zUn uitspraak gedaan in het kort geding dat de gemeente Utrecht tegen de heer S uit de Van der Steenstraat aanhangig heeft gemaakt Zoals bekend heeft de heer S het leeg gekomen deel van de duplexwo ning waar hti woont in gebruik genomen zonder vergunning van ' t huisvestingsbureau Hij meende na uitspraken van gemeenteambtena ren daartoe gerechtigd te zijn ook al omdat jaren geleden zou zijn beloofd dat de duplexwoningen na tien jaar zouden worden ontsplitst Deze ambtenaren hebben echter voor de president van de recht bank ontkend dergelijke uitspra ken te hebben gebezigd Over dit onderdeel van het geding loopt zoals wij gisteren reeds schreven een klacht wegens meineed tegen twee ambtenaren bij de officier van justitie te Utrecht Omdat de heer S met uitspra ken van getuigen niet voldoende heeft waar kunnen maken dat hij met toestemming van de gemeen te de vrijgekomen woonruimte heeft bezet heeft de president be volen dat hij deze weer moet ont ruimen Aan dit bevel behoeft hangende de behandeling van de - Vier broertjes van 8 9 10 en 12 jaar uit Utrecht hebben zich de laatste dagen tegoed gedaan aan fruit Nu is het natuurlek best als men heel jong begint met zich er aan te wennen vitaminerijk voedsel te gebruiken wanneer de winter begint Maar dat dient toch anders te gebeuren dan deze broertjes H het hebben gedaan Zij maakten er namelijk een ge gewoonte van bij een fruithande laar aan de Rozenstraat een kier te maken tussen twee deuren die met een hangslot ware » afgesloten De opening was zo groot dat de kleinste van de vier er door kon kruipen Hij deed dan een greep in enkele kisten en gaf door aan zijn broertjes buiten wat hij zo had gepakt In het begin van deze week maak ten zij het echter te bont zodat zij er zelf de aanleiding toe waren dat zij werden gepakt Zij leegden namelijk drie kistjes druiven waardoor de eigenaar erop attent werd gemaakt dat er ' aan zijn zaak en bezoek was gebracht toen hij thuis zat Ook kammen bananen en appels namen de jongens weg De oogst werd niet met vriendjes gedeeld maar door de jongens zelf opge geten Nog meer opgebiecht De jongens hebben aan de poli tie verteld nog meer op hun kerf stok te hebben Zij hebben bijvoor beeld auto's die op het Jacobs kerkhof stonden geparkeerd be krast andere groentehandelaren Mimen ze zaak voor het Amsterdamse Hof wat overigens nog wel enige tijd zal duren geen gevolg te worden gegeven Of aan de klacht wegens mein eed rechtsingang kan worden ver leend zal eerst na onderzoek van de officier van justitie moeten blijken Advertentie HERFST Profiteert nu van onze speciale aanbieding DEMI-SAISONS en tweedjassen van 59.50 tot 179.50 FALCON - SANTEGA SIMPLON Biltstraat 32 Kanaalstraat 88 bestolen en ritjes gemaakt op fiet sen en bromfietsen Hadden zij genoeg gebromd of gefietst dan gooiden zij het voer tuig ergens aan de kant van de weg Blokje oxn *** Woensdagmiddag reed over de Gerard Noodtstraat in Utrecht een auto al slingerende over de weg Deze werd bestuurd door de 13 jarige scholier J M van de B Hy reed met de auto over het gras en de bloemperkjes die een af scheiding in de weg vormen Een burger wist de jongen uit de auto te halen en hem het con tactsleuteltje af te nemen De jon gen had de auto van zön vader meegenomen De ouders waren niet thuis toen hun zoon uit rij den ging Van een onzer verslaggeefsters Kent u uw stad luidde de titol van de natuurverkenningstosnt door de stajd Utrecht gedurende de perio de van 15 juU tot 1 september ' 61 Een tocht die was georganiseerd door de commissie plantsoenbe scherming met als doel jong en oud op de kennis van de stad te beproe ven Elke deelnemer ontving een boekje waarin vragen stonden die beantwoord dienden te worden Woensdagmiddag werden In de school aan het Schoolplein de prij zen uitgereikt door de gemeentelij ke inspecteur van het lager onder wijs de heer P F van Overbeeke die er zijn vreugde over uitsprak dat meer dan de helft van de prijs winnaars tot de jonge generatie be hoorde De 15-jariige H v d Velden W van Noortstraat 59 won de eerste prijs en ontving een platenspeler Verdere prijswinnaars zijn 2 J Scholten geldprijs 3 E Rink-v d Linden geldprijs 4 E V d Linden geldprijs 5 E Klein boek 6 B Klein boek 7 A Hent zen 8 J de Waart boek 9 J Lin deman plant 10 R Schaad plant 11 H V Straalen plant In totaal zijn er 329 boekjes ver kocht Slechts 45 deelnemers wisten het tot een einde te brengen UTRECHT — Geboren Geert J z V A H v d Baan en A de Boer H Graaflandstraat 10 Ge Rard z v S van Oostveen en L W J V Tuijl Pr Margrietlaan 380 Zeist Wilhelmus z v C Bosch en A Hermans Bekkerstraat 100 Ro bertus B z v A F S J / Huls - Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 huis gevonden Woensdag Icwamen de heren W de Ru en K Schmitz op het politie bureau Bode Brug te Utrecht vertel len dat zij de 70-jarige mevrouw A de Ru van Dalen levenloos op de vloer van haar keuken hadden ge vonden Men neemt aan dat zü om het le ven is gekomen door kolendamp vergiftiging Sedert zondag hadden de buren al niets meer van mevrouw De Ru vernomen Dinsdags gingen een neef en een buurman een kijkje nemen Zij drukten een ruitje van het keu kenraam in en zagen daarna de vrouw liggen Vermoedelijk is zij zondag al overleden De bouw - en woningdienst stelt een onderzoek in naar de kachel en de schoorsteen ARBEIDSONGEVALLEN Twee arbeiders naar ziekenhuis Woensdagmorgen was er een ar beidsongeval op het terrein van de Koninklijke Maatschappij Wegen bouw N.V aan de Groenewoudsedijk 7 in Utrecht De 60-jarige arbeider M Blom Wolvenstraat 17 in Utrecht stond op een 60 cm breed platform van een asfaltmachine op ongeveer 3,5 meter hoogte boven de grond De heer Blom moet plotseling on wel zijn geworden of uitgegleden en is van het platform gevallen Met een hersenschudding en een hoofdwond werd hij in het Acade misch Ziekenhuis opgenomen Zijn toestand is vrij ernstig Vannacht was er een tweede be drijfsongeval bij de N.V Draadfa brieken Neerlandia aan de Verleng de Hoogravenseweg in Utrecht Een 52-jarige onderhoudsmonteur Pieter Liersen Oudwulvenlaan 3 zette een nieuwe zekering in maar vergat de hoofdschakelaar uit te zetten Hierdoor werd de spanning op de zekering te groot en sprong deze uit elkaar De heer Liersen liep brandwonden op aan handen en ge zicht en is in het Academisch Zie kenhuis opgenomen Meisje 21 in botsing met motorrijder Op de Catharijnesingel in Utceclrt sloeg woensdagmiddag de 21-jarige Rosemaria van Passel uit Den Bosch links af zonder de doorgang voor het overige verkeer vrU te laten Ken 36 jarige filiaalhouder C M naderde met zijn motor en Kon een aanrijding niet meer voorkomen Mej Van Passel werd met een her senschudding overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Diefstal uit auto De 40-jarige monteur J van den Brink deed aangifte van de dief stal van zijn leren gereedschaptas uit zijn auto die woensdag voor zijn woning M H Trompstraat 16 in Utrecht stond geparkeerd De waarde van de tas met gereed schap is 150 gulden advertentie WOLLEN PULLOVERS m VESTEN lambswool v.a 22.90 grof gebreid v.a 39.75 Vesten met suède voorpand v.a 59.50 Mohair sjaals v.a 5.90 Zijden sjaals metwollen voering v.a 6.90 TRICOT-NYLON OVERHEr^DEN In 4 verschillende kwaliteiten 12.90 14.90 17.90 19.75 mmm BILTSTR22A ^""-.^^ TWiJNSTR.26 # OUDEGRACHT149 KANAALSTRAAT 53 1 KÓEKOEKSTRAAT 57 - AMSTERD.STR.WEG 297 afdehngshoofd Bij Van Qend & Loos Van ëen onze verslaggevers Jhr 3 3 G Alting von Geusau Kromme Nieuwe Gracht 35 A te Utrecht is benoemd tot hoofd van een nieuw te vormen afdeling al gemene voorlichting bij de N.V Algemene transport en expeditie onderneming Van Gend & Loos te Utrecht De nieuwe functionaris die op het ogenblik nog werkzaam is bij een Brabantse industrie ver kreeg in stad en provincie grote bekendheid door zijn miiitaire loopbaan Laatstelijk was hij ter ritoriaal comandant Utrecht De nieuwe functionaris werd 17 februari 1909 te Utrecht geboren In 1926 begon zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda Als tweede luitenant ging hij in 1929 naar het KNIL over Voor de oorlog diende hij op Java en in Atjeh Hij werd krijgsgevan gen gemaakt en werkte onder Ja panse terreur aan de Burmaspoor weg Na de oorlog werd hij gesta tioneerd op Bali waarna hem een staffunctie in Bandoeng werd op gedragen waarvoor hij grotendeels per KLM geheel Indonesië be reisde In juli 1950 ging hij over naar de Koninklijke Landmacht Per 1 januari 1955 werd de heer Alting von Geusau benoemd in de gecombineerde functie van garni zoens - en territoriaal commandant Utrecht Van 15 maart 1958 toen de functies werden gescheiden was hij territoriaal commandant totdat hij per 1 mei 1959 op eigen ver zoek om persoonlijke buiten het militaire vlag liggende redenen werd gepensioneerd om werkzaam te zijn op organisatorisch en per soneelsgebied Bij vele bijeenkomsten in het maatschappelijk leven te Utrecht is jhr Alting von Geusau een be kende figuur Hij stamt uit een militair geslacht overgrootvader officier grootvader commandant rijdende artillerie vader generaal majoor Zijn oudste zoon is ma - r!i n _ officier ' t Ging er Spaans toe bij N.C.R.(eis)V Woesdagavond hield de Neder landse Christelijke Reisvereniging afdeling Utrech ' in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen de eers te bijeenkomst van het seizoen De heer H van der Leeuw hield daar een boeiende lezing over Spanje het volk de cultuu ' en de historie van dit l ' nd De lezing werd met dia's verlucht De voorzitter van de afdeling Utrecht van de N.C.R.V deelde mee dp ' de vereniging landelijk gezien een goed iaa - heeft gehad Er zijn 12.000 men en met de vereniging op re.s geweest dat is 1500 meer dan vorig jaar De wintersportreizen naar Italië Duitsland Zwitserland en Oostenrijk blijken grote belang stellin'C te he ' ben SCHILDER UIT MAARN IN UTRECHT OVERLEDEN Op de hoek Catharijnesingel Leidseweg in Utrecht werd woens dag een onbekende man sterven de aangetroffen op het trottoir Hij werd overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis maar reeds onderweg overleed hij Het bleek de 54-jarige schil der C Zuiden uit Maarn te zijn De man overleed aan een hart verlamming Van een onzer verslaggeefsters Et woidi heel wat gestompt en geslagen hier in Utrecht zei woens dag de Utrechtse politierechter mr J F J de Kort toen hij het zo veelste mishandelingszaakje te ver werken kreeg Ditmaal ging het om de 47 iaiige loodgieter H C P die in de rust van de Elinkwijk-Rapid JC enige rake klappen had uitge deeld Er waren een paar jongetjes het veld op gegaan om een balletje te trappen toen een reserve-speler een van de jongetjes het veld af schopte en het tegen de afrastering duwde De loodgieter werd boos en sloeg de speler in het gezicht Voet ballen is ter ontspanning niet om te vechten zei de politierechter De officier eiste ƒ 25 of vijf dagen waarna de verdachte opmerkte dat zijn klappen wel wat duur waren ' geworden De poMtierechter veroor deelde P overeenkomstig de eis Er was ook geslagen op 20 april De 25 jarige Weesper koopman J N K opgewonden door een woor - Generaal-majoor Winkel verlaat de dienst Van een onzer verslaggevers Generaal-majoor J T Winkel Prof Broekemalaan 20 te Utrecht nam vandaag in Oldebroek af scheid van de parate onderdelen van het legerkorps Dit was de eerste afscheidsby eenkomst in ver band met zijn pensionering per 1 november Met schietoefeningen en een pa rade werd vandaag in de leger plaats Oldebroek het afscheid ge vierd De officieren van het wa pen der artillerie boden als her inneringsgeschenk een zUveren theeblad aan De onderofficieren voegden daar vanmiddag toebeho ren aan toe De heer Winkel werd 21 juni 1903 in Deventer geboren Hij hg gon zijn succesvolle militaire car rière in 1918 bij de kadettenkader school In 1920 werd hij overge plaatst naar de Koninklijke Mili taire Academie te Breda In 1924 werd de heer Winkel tweede luite nant bij het regiment vestingartil lerie Twee jaar later volgde be vordering tot eerste luitenant in welke rang hij verschillende regi menten diende In 1945 werd hij benoemd tot tijdelijk majoor en ingedeeld bij de staf van prins Bernhard bevel hebber van de Nederlandse strijd krachten Later werd hij plaats vervangend commandant van het regiment artillerie en commandant van de artilleriekadersohool veld artillerie Per 18 oktober 1948 volg de zijn bevordering tot majoor een halve maand later tot luitenant kolonel In die rang werd hij waar nemend commandant artillerie van het meetregiment Kampen 6 sep tember 1950 werd hij ter beschik king gesteld van de staf van prins Bernhard inspecteur generaal van de Koninklijke Landmacht te Hil versum Verdere promoties waren 1 mei 1952 commandant regiment lichte luchtdoelartillerie Betuwe 31 de cember 1952 kolonel 1 mei 1955 bij staf commando luchtdoelartillerie 1 november 1955 belast met de functie van commandant in de rang van brigade ge'neraal 1 november generaal-majoor 1 november inspecteur der artillerie en 1 oktober 1960 tevens inspecteur deropleidingen JyF|0j^j|Meï |^ In de week van 14 tot 21 oktober heb ben de volgende apotheken zondag - avond - en nachtdienst Bak Hamburgerstraat 15 Deli Apo-theek Amsterd straatweg 373 Pluy maekers Rljnlaan 90 Van Duin Prof R Boslaan 13 Bellaars Damstraat 3 Van Meerten Prins Hendriklaan 21 denwisseling met zijn vader gaf een man die tegen zijn auto hing enige hardhandige duwen Hij kreeg ƒ 30 of zes dagen WiENÖA ^^ DONDERDAG BERNHARDHAL Croeselaan 9-22 Uur Ornithophilia NIEUWE GRACHT 41 19 uur Werk cursus Wandkleden door mevrouw G La Croix GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 19.30 uur Clubavond Schaakclub Utrecht POORT VAN KLEEF 19.30 uur Ruil beurs Utr Verzamelaarsclub AMBACHTSSCHOOL Schoolplein 20 uur Commis.'ïie Bijstand Buitenland se Werknemers Spaanse avond spr mej drs Maya Hoogveld MGR V d WETERINGSTRAAT 85-87 20 uur Jaarlijkse uitvoering zangbri gade Stichterskorps van het I^eger des Heils BIJGEBOUW VAN DE GEREF WES TERKERK Bergstraat 54 20.15 uur Ds A H van den Heuvel spreekt voor de Oecumenische Jeugdraad Utrecht WIJKCENTRUM OOG IN AL 20.30 uur Pianorecital door J D Sinning I.T.R UNIVERSITEITSHUIS 20.30 uur U.S Filmliga On the Bowerj en Le Rosier de Madame Husson B.B.-ACTIVITETTEN 19.30 uur Brand weerpost Groeneweg Cursus brand weer pliehtnoodwachters Cop Cursus portofonisten plieht noodwachters Bureau BB Cursus artsen en verple gers pliehtnoodwachters A.C cursus adj cdt Geneesk Dienst plichtnoodw Wijkpost G Oefening bomherkenners en verkenners plichtnoodw Wijkpost S Cursus I.Z.B wijken C en S Wijkpost A Cursus redders B.Z.B Huis van Bewaring II 19 uur Cursus redders B.Z.B Bureau BB 20 uur Cursus gewonden - helpers geleiders pliehtnoodwachters BB-lokaal Vaalt 19,30 uur Cursus redders plichtnoodw Kantine Openb W Vaalt 19.30 uur Voortgezette basisopl plichtnoodw VRIJDAG BERNHARDHAL Croeselaan 9-22 uur Ornithophilia ESPLANADE 10.45 uur Klein Congres 1961 Nationale Federatie „ Het Wit Gele Kruis " 14 uur middagvergadering „ Werken met mensen " THALIA Stationsplein 19.30 uur Ruil beurs Ned Ver De Verzamelaar afd Utrecht BUURKERK 19.30 uur Jeugdvesper HET GROENE KRUIS Zuilenstraat 19.30 uur Clubavond Utr schaakclul De Dom GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 19.45 uur Jaarvergadering Utr Prov Dambond ST.^DSSCHOUWBURG 20 uur Ned Theater Centrum besloten ' voorstel ling ' ¦ ' N.V HUIS 20 uur Feestavond Rijkr polltie te De Bilt GEBOUW VOOR K EN W 20 uur Utr Kring met Kunstkring De Stem populair concert door Hans Dereksen piano BOTANISCH LABORATORIUM 20 uur Kon Ver Oost en West spreker J C Dassen Nigeria GEBOUW VOOR K EN W 20 uur To neelvereniging Animo Uitstekend Mylord HOTEL NOORD BRABANT 20 uur Kon Ned Mij voor Tuinbouw en Plantkunde spreker Dr J D van Ramshorst Mozaïek GEBOUW MARIF.NDAAL Prins Bern hardlaan 20 uur Sportavond suppor tersvereniging Elinkwijk B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 uur BB-lo kaal Vaalt Cursus redders plieht noodwachters Ki Brandweerpost Groeneweg Oefening Gr cdt en brandweer plichtnoodw Bureau BB Cursus brandweer B.Z.B Wijkpost Q Ol'-pus I.Z.B vak T ^ i»^e.rtHri i\T.!ctrn,s)r,ni ' 18 laar Zilveren armband met 5 bedel tjes zilverklemmig horloge m bruin bandje portemonnee t,n,v D " ie Graaf gekleurde hoofddoek rozen krans en 1 in etui doos waspop der souveniersjaal portemonnee inh 3 kaartjes van bosbad paar zwarte en paar suede blauwe hand schoenen paar bruine dames^la cés 18 stukjes lood N,S,S,W hoofddoek met bloemmotief losse handschoenen en sleutels oranje kapje suikerzak inh f 30 - Los geld ƒ 35 -/ 7,50 Komen aanlopen zwart en wit hondje ren jonge zwarte hond met halsband witgrijs katje zwar te en zwartwitte kater Aan asiel roodbruin gestreepte kater De afdeling gevonden voorwer pen van het hoofdbureau van poli tie te Utrecht Paardenveld 1 i -' van maandag tot en met vrijdag geopend van 13 tot 16 uur Per te lefoon worden geen inlichtingen ge geven WATERHOOGTEN WEERDSLUIS UTRECHT 19 kt — Bovenkant sluis 62 cm - r N,A.P was 2 cm Benedenkant sluis 16 cm + N.A.P was 43 cm WATERHOOGTEN Rijkswaterstaat 19 okt — Konstanz 286 — 1 Rheinfel den 177 — 2 Ottenheim 231 - 1-30 Straats burg 168 - 1-14 Maxau 334 - f7 Ploehingen 110 + 6 Mannheim 146 — 2 Steinbach 123 onv Mainz 170 — 1 Bingen 105 + e Kaub 110 - 1-10 Trier 134 - I-22 Koblenz 112 • f3 Keulen 58 + 9 Ruhrort 230 - fS Lobith 833 - f6 Nijmegen 612 ¦ f5 Arn hem 676 - f6 Eefde IJssel 230 + 22 De venter 145 f8 Monsin 5.550 - 4 Vise 49S2 - f66 Borgharen 3970 - fS9 Belfeld 1U « + 56 Grave ben de sluis 511 + 5 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 19 oktober 1961 Ontwerp-Provinciewet in Kamer Spits politiek debat over verantwoordingsplieht van Gedeputeerden Advertentie Rusk tegen vacuum in Centraal Europa Van onze Amerikaanse correspondent Dean Rusk de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken heeft zeer nadrukkelijk op een persconferentie verklaard dat terugtrekking van de troepen uit cen - traal Europa geen punt behoort te zijn in het overleg met de Sovjet-Unie Zulk een distantiëren zou volgens Rusk betekenen dat men de verantwoordelijkheid zou opgeven en een vacuüm zou scheppen dat gevaarlijk kan zijn voor de stabiliteit van de vrede sgCOLBERT - f PANTALON NIEUWE STIJL & STOF ^^ 0 ^ IVI AN ABOUT TOWN MEIVIB:ER}ÖF'iNTERNATlbNAL fashion COUNéie Naar aanleiding van incidenten Franse regering nam SBeciale maatresrelen Oproep van F.L.N tot nieuwe demonstraties Van onze Parijse correspondent De Franse regering heeft in haar wekelijkse zitting die woensdag onder leiding van generaal De Gaulle op het Elysée gehouden werd besloten bijzondere veiligheidsmaatregelen te nemen met het doel een herhaling van de dramatische gebeur tenissen van dinsdagnacht in Parijs onmogelijk te maken Zo zullen vanuit de provincie 10 compagnieën van de republikein se veiligheidstroepen ofwel 1500 man naar de hoofdstad wor den gedirigeerd EIS BIJ INTERNATIONALE GERECHTSHOF Protesten tegen de 50 mesatonbom De Canadese premier Diefenbaker heeft woensdag na een kabinets zitting meegedeeld dat Canada een formeel protest bij de Sovjet-Unie zal indienen tegen de voorgenomen proef met de 50 megaton water-stofbom ^ Van onze parlementaire redacteur De Tweede Kamer heeft gistermiddag woensdag een begin gemaakt met de bespreking van het ontwerp voor een nieuwe provinciewet die in de plaats zal moeten komen van Thorbeckes uit 1850 daterende provinciale wet Behalve de koppeling van de aantallen leden der provinciale staten aan de bevolkingscijfers der provincies bevat het ontwerp onder meer de verantwoordingsplicht van het college van gedeputeerde staten aan de vergade ring van provinciale staten voor het hele door G.S gevoerde beleid Waar was het nu precies om te doen Het provinciaal bestuur heeft enerzijds de bevoegdheid tot verzorging van het eigen provin ciale huishouden deze bevoegd heid noemt men autonomie maar anderzijds bestaat de plicht tot medewerking aan voorschriften van „ hogerhand " dit wordt be titeld als medebewind Het is nu zo dat provinciale staten dus de „ volksvertegenwoordiging " van de provincie uit hun midden een col lege van gedeputeerde staten be noemen voor de dagelijkse leiding Door niemand is betwist dat G.S aan P.S verantwoording schuldig zijn op het gebied van de auto nomie Medebewind Maar over het geven van reken schap inzake medebewind zijn de meningen grondig verdeeld Tot dusverre — althans sinds 1927 — bestond deze plicht niet Prov Sta ten konden zich dus niet bemoeien met het beleid van G.S bij het beslissen van bepaalde geschillen en by het toezicht op de gemeente besturen G.S deden en doen dit immers op last van de befaamde „ hogerhand " namelijk de wet gever Minister Toxopeus meent nu dat de democratie een vrijwel algehele verantwoordingsplicht met zich meebrengt dus ook bij het zg medebewind De minister vond de socialist Van den Tempel en de liberale fractieleider Oud aan-zijn zijde Dr Van den Tempel meende dat G.S nu eenmaal orgaan der provincie zijn en dat zij ook bij medebewind een zekere vrijheid hebben en bij vrijheid behoort een verantwoordingsplicht Prof Oud hield een diepgaand staatsrechtelijk betoog waarbij hij herhaaldelijk werd geïnterrum peerd door de heer Smallenbroek / R zodat dit nogal theoretische debat aardig tot leven kwam Men moet G S niet los willen maken van de bodem waarin ze wortelen zij zijn nl een commissie uit de provinciale staten aldus prof Oud Hij zag in beginsel geen grens tus sen autonomie en medebewind In beide gevallen is het te doen om het belang van de plaatselijke ge meenschap Als vertegenwoordi gers van die gemeenschap moeten Provinciale Staten over controle mogelijkheden beschikken Ter on dersteuning van zijn betoog ver wees prof Oud naar de grondwet die uitgaat van de macht der Pro vinciale Staten Slechts wanneer een beroep bij de Kroon tegen een beslissing van G S aanhangig is Aanneming concept nog niet zeker Op dit punt heeft het debat zich toegespitst Voor liefhebbers van het staatsrecht was het een heer lijk kluifje Het is overigens de vraag of minister Toxopeus zijn voorstel in deze vorm erdoor zal weten te krijgen de fracties der KVP ARP en SGP wilden een beperkter verantwoordingsplicht de CHU iets minder duidelijk ter wijl P.v.d.A en VVD zich achter de regering stelden Als het op stemmen aankomt zal het ver moedelijk een dubbeltje op z'n kant worden daar voor - en tegen standers in aantal ongeveer tegen elkaar op lijken te wegen Advertentie nu allemaal gezond het hele jaar ^ SSggS In va ] Zaak'Golub Kamerlid M Bakker BROCADfS mag 24 oktober interpelleren De communistische afgevaardig de M Bakker heeft vanmiddag donderdag in de Tweede Kamer verlof gekregen de regering te in terpelleren over het incident rond om mevrouw Golub op Schiphol Dinsdag 4 oktober kan de in terpellatie worden gehouden Belasting-adres aan St Generaal SANOSTOL N.V Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken v/É BROCADES - STHEEMAN & PHARMACW AMSTERDAM-MEPPEL De Nederlandse Vereniging van Commerciële Directeuren heeft aan de leden der Staten-Generaal een adres gezonden inzake het ontwerp van Wet op de inkomstenbelasting 1960 In dit adres ztjn aan de orde gesteld de standsuitgaven de aftrek bare kosten en de oudedagsvoorzie ning Terzake van laatstgenoemd punt acht het bestuur het een pri maire eis van sociale rechtvaardig lieid dat iedere werkende mens fis caal in staat gesteld wordt uit zijn jaarlijks arbeidsinkomen de gewens te oudedagsvoorzieningen te treffen V,S » 2x25 megaton in een vliegtuig In gezaghebbende Amerikaanse kringen is verklaard dat de Vere nigde Staten in staat zijn kernont ploffingen van 50 megaton te ver oorzaken omdat de operationele B-52 bommenwerpers van het stra tegische luchtcommando twee bom men van 25 megaton kunnen bergen en vervoeren De Amerikaanse wa penopslagplaatsen hebben een groot aantal bommen van dit kaliber in voorraad Voor de in f'ienstbetrekking zijn den is deze mogelijkheid volgens het bestuur aanwezig Voor de vrtje ondernemers en vrüe beroepsbeoe fenaars is deze mogelijkheid slechts beperkt Dit klemt temeer voor de beoefenaars van hoogst persoonlijke vrtje beroepen waar het dikwijls niet mogelijk zal zijn grote bedra gen te bedingen voor een opreboww -' de goodwill Bovendien ziet het bestuur de op brengst van een onderneming of vrije beroepspralrttjk als de beloning voor het gelopen ondernemersrisico losstaande van de beloning voor de verrichte arbeid uit welks vruchten mede de oudedagsvoorziening be kostigd moet worden Het adres is gebaseerd op een en quête die daartoe door het bestuur van de vereniging onder de ruim 700 leden is gehouden wilde prof Oud geen bemoeienis van Provinciale Staten Amendement De KVP'er Maenen de SGP'erKodde en de A.R afgevaardigdeSmallenbroek trokken in het alge meen één lijn tegen een al te uit gebreide verantwoordingsplicht Deheer Maenen kondigde een amen dement aan de heer Kodde meen de dat het provinciale jasje niet teruim mocht worden en de heerSmallenbroek zag liever een ver antwoordigingsmogeljjkheid in plaats van een plicht Toezicht op de gemeenten is in zekere zin een rijkszaak De kans bestaat dat in de Provinciale Sta ten onjuiste kritiek op het beleid van de Kroon zou worden ge oefend als G S steeds opening van zaken zouden moeten geven In ieder geval verwierp de heer Smallenbroek ' n verantwoordings plicht van G S bij beslissing van geschillen Mr Schmal C.H.U was geneigd zich bij de critici aan te sluiten maar liet de mogelijkheid open dat enkele leden van de CHU de rege rmg zouden volgen Met uitzondering van het strijd punt van de verantwoordingsplicht ging de Kamer met de algemene strekking van het wetsontwerp ak koord Ten slotte nog iets over de an dere punten van de provinciewet De specialist Van den Tempel had bezwaar tegen een wetsarti kel waarbij statenleden persoon lijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een begrotingswijzi ging die niet door de Kroon wordt goedgekeurd Prof Oud pleitte voor het behoud van de mogelijkheid om aan gedeputeerden tussentijds ongevraagd ontslag te verlenen De heer Smallenbroek had be zwaar tegen de doorslaggevende stem van de commissaris der Ko ningin in het college van G S en was het eens met dr Van den Tem pel dat het woord „ oppertoezicht " bij de taakomschrijving van de commissaris verouderd was Minister Toxopeus kwam van daag donderdag aan het woord Advertentie J VERS 6EBAXKEN KAHT EN KLARE UITIES IN DE NIEUWE AlUMIHiUM VERPAKKING BlIIVEH CROQUANTER NOG VERSER EXTRA GEURie De Russische ambassade in Oita vrc heeft geweigerd de Canadese pToiestnota legen de aangekohdigde Russische pioef met F>^n 50-megaton kernbom in ontvangst te nemen zo is laieT meegedeeld De ambassade weigerde de nota ie accepteren op giond van het feit dat de kwestie van deze kernbom explosie een Russische binnenlandse aangelegenheid is # De Weslduitse professor dr Sieg mund Schmidt uit Bad Rothen felde bij Osnabrück Neder Sak-sen heeft bij het Internationale Gerechtshof in Den Haag een eis ingediend tot een voorlopige uit spraak tegen de Sovjet-Unie waarin verboden wordt de proef met de 50-megatonbom te nemen Prof Schmidt is vooral bekend geworden dooi zijn onderzoekin gen naar de behandelingstheiapie van door radio-aciiviteit veroor zaakte ziekten Sneeuwval in West'Europa In Frankrijk Duitsland Oostenrijk Italië België en Zwitserland is woensdag sneeuw gevallen Euro pees Rusland echter geniet van de zachtste oktobermaand sinds 105 jaar De Noordzee en de Middellandse Zee worden door stormen geteis terd Met de uitwijzing van onge veer 1500 Algerijnen die in de nacht van dinsdag op woensdag werden gearresteerd werd gisteren al een begin gemaakt De Parijse politieperfect beschouwt de ar restatie van ruim 11.000 Algerijnen die meer dan de helft van het aan tal manifestanten vormden intus sen als een groot ' technisch suc ces ' Een twintig jaar geleden zouden er bij zo'n massale demonstratie aldus heeft de prefect gisteren te genover de journalisten verklaard In de eis wordt gezegd dat de ont ploffing van deze superbom ern stige schade zal toebrengen aan de hele mensheid en een groot ge vaar betekent voor alle levende wezens Schmidt eist tevens ver bod van alle atoomproeven op de gehele wereld „ anders gaat de hele mensheid ten gronde " In Londen hebben 62 Labour par lementsleden de Sovjetrussi sche ambassadeur een brief over handigd waarin geprotesteerdwordt tegen het voornemen debom tot ontploffing te brengen Zweden heeft woensdag in de Al gemene Vergadering der V.N eenberoep op de Sovjet-Unie gedaanhet voornemen tot de proef teherzien omdat de radio actieveneerslag in Zweden sterk ver hoogd is Een lid van het AmerikaanseHuis van Afgevaardigden PucInski heeft er bij president Ken nedy schriftelijk op aangedrongenandere landen uit te nodigen deSovjet Unie een ultimatum testellen waarin wordt gezegd datde zaak voor de algemene verga dering zal worden gebracht wan neer Moskou de plannen voor deproef met een 50-megaton kern bom uitvoert Volgens de inWashington verschijnende „ Eve ning Star " willen de V.S de we reldmening achter deze oproepaan Rusland mobiliseren O In Stockholm zijn woensdagavond dertig mensen voor de Sovjel ambassade op straat gaan zitten uit protest legen de bom Zij bo den geen tegenstand toen de poli lie hen wegdroeg omdat het ver keer werd gehinderd zeker een 30 doden zijn gevallen Dinsdagnacht waren er 3 doden onder wie 1 Fransman te betreu ren Het is echter niet uitgesloten dat enkelen der 65 Algerijnen die in ziekenhuizen moesten worden opgenomen de komende dagen nog aan hun verwondingen zullen be zwijken Van de 11 gewonde po litieagenten konden 10 hun werk gisteren weer gewoon hervatten Over de politieke bedoelingen,die achter deze verscherpte ge dragslqn en strijdmethoden schui len kunnen worden verschillendehypotheses geformuleerd Ogen schynlijk heerst er een grote te genstelling tussen verschillenderecente uitlatingen van de FLN regering die te kennen gaf devredesonderhandelingen met Frankrük zo spoedig mogelyk te willen hervatten en anderzijds deze uitingen van terreur en di recte actie die de tegenstellingen uiteraard alleen maar kunnen ver breden Het is bekend dat de FLN lei-ders die de ongeveer 400.000 Al gerijnen in Frankrijk controleren tot de extremistische vleugel van de nationalistische verzetsbewe ging behoren De actie van dinsdagnacht zou dus kunnen wijzen op een ver hoogde tegenstelling binnen het Ministers-gesprek neutrale E.V.A,4anden Zes ministers van drie neutrale landen zijn vandaag in Wenen bij een om te spreken over de associ atie van Zweden Zwitserland en Oostenrijk met de Euromarkt Oostenrijk zal bij deze conferen tie vertegenwoordigd worden door minister van buitenlandse zaken Kreisky en minister van handel Bock Zweden door minister van buitenlandse zaken Lange en minis ter van landbouw Netzen en Zwit serland door bondspresident en mi nister van buitenlandse zaken Wah len en minister van handel Schaff ner Verder zullen tal van economi sohe en juridische deskundigen aan de conferentie deelnemen In Wenen en Geneve hebben ho ge autoriteiten van de drie regerin gen reeds inleidende besprekingen gehouden die zeer bevredigend ge noemd werden en waarbij bleek dat op vele punten overeenstemming be staat Waarnemers in Oostenrijk achtenhet mogelijk dat de drie neutralelanden nog dit jaar gezamenlijk ejnaanvraag voor associatie zullen in dienen maar dat deze onderhande lingen afzonderlijk zullen wordengevoerd « De economische problemen zijn voor Oostenrijk Zweden en Zwitser land geheel versöhillend Amerika doet dezer dagen een laatste poging om het met de Sovjet-Unie eens te^worden over de opvolging van Hammarskjoeld Bereikt men geen overeenstem ming dan wensen de Amerikanen een actie van de Assemblee des noods tegen de Russische wensen in daar de Verenigde Naties niet langer verzwakt mogen blijven door het gemis van een secretaris generaal Daar Rusk nog geen volledige vertaling van Chroesjtsjefs rede had ontvangen wenste hij daarover nog geen definitief oordeel te ge ven Chroesjtsjefs officiële mede deling dat hij geen ultimatum wil stellen voor een regeling van de Duitse kwestie kan volgens Rusk dienen om de spanning ietwat te verminderen Hij zag echter weinig of geen verandering in Chroesj tsjefs opvattingen over dit pro bleem FLN tussen gematigde en extre mistische groepen Het is echter ook denkbaar dat het FLN met dit nieuwe en mas sale offensief de Franse openbare mening die de Algerijnse oorlog toch al zo beu is in een angst psychose wil brengen in de hoop dat het publiek dan een verhoogde pressie op de regering zal uit oefenen Kond de groene tafel zou zo hoopt het FLN dan blijkbaar de officiële Franse deputatie zich straks dan nog wat kneedbaarder kunnen tonen Inmiddels heeft de Algerijnse rebellenregering verklaard dat de demonstratie van dinsdagavond in Parfls voor haar verantwoording komt en een van de wegen is om steun te verlenen aan het streven naar vredesonderhandelingen met Frankrijk De rebellenregering heeft voorts opgeroepen voor massale demon straties op 1 november de zeven de gedenkdag van de bloedige op stand tegen het Franse bewind in Algerije De incidenten in Parijs waren kennelijk een voorbereiding hiervoor Advertentie J Bij koffie thee en tv Verwoerd aan Uit de eerste uitslagen van de nationale verkiezingen in Zuid Afrika blijkt reeds dat premier dr Hendrik Verwoerd en zijn Na tionale Partij zeker kunnen zijn van een nieuwe ambtstermiyn van vgf jaar Vanmorgen had de partij van Verwoerd 78 zetels verworven te genover 46 voor de gecombineerde oppositie Volgens sommige waar nemers kan de Nationale Partü vrijwel zeker zijn van in totaal 105 zetels Twee meer dan Ver woerds partij er in 1958 bo^-aalde Naar schatting heeft drie kwart van kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht Rusk onderstreepte de noodzaak van contact met de Sovjet-Unie Daardoor kan men op zijn hoede zijn tegen een catastrofe die zou kunnen voorikomen uit onwetend heid een misrekening of een ver gissing Hy bagatelliseerde de on enigheden tussen de Westelijke bondgenoten Over de hoofdzaak is men het eens H i meningsver schil behelst alleen de tijd en de aard van de contacten met de Sovjet-Unie Hoofdschotel Verreweg het grootste deel van Rusks persconferentie werd in be slag genomen door vragen overBerlijn en Duitsland In Amerikahebben de laatste dagen geruchtende ronde gedaan als zou Washing ton een militaire distantiëring incentraal Europa overwegen Rusk heeft die geruchten ten stelligstetegengesproken Voor Adenauer ende zijnen moet dat goed nieuwszijn geweest Een dergelijke distan tiëring is volgens Rusk thans nietaan de " orde Alleen indien men heteens zou kunner worden over eenalgemeen ontwapeningsplan zou den regionale schikkingen getrof fen kunnen worden Pekings kans Rusk verwachtte niet dat com munistisch China tot de Verenigde Naties zou worden toegelaten daar zeer veel V.N.-leden de regering op Formosa erkennen De Ameri kaanse regering heeft nogal wat kritiek te horen gekregen over de hulp aan Joegoslavië Rusk wees er nog eens op dat het doel van zulke hulp niet was om de mede werking van Joegoslavië te kopen doch om dat land in staat te stel len soeverein en onafhankelijk te blijven Twee doden bij verkeersongelukken Woensdag is de 84-jarige heerJ van Achtmaal uit Huybergen(NB gegrepen door een slippendemilitaire leswagen In de loop vande dag is hij in het ziekenhuis teBergen op Zoom overleden Deheer Van Achtmaal werd bij hetongeluk tegen een hek geworpenen liep verwondingen aan hethoofd op Op de rijksweg te Sittard zijndinsdagnacht twee personenauto'stegen elkaar gebotst waarbij debestuurder van de ene auto de35 jarige Ritzen uit Best werd ge dood De bestuurder van de andereauto de heer K uit Voerendaalmoest ernstig gewond in het zie kenhuis te Sittard worden opge - op Noordzee ' Vervolg van pagina 1 De Scheveningen — 243 „ Cornells " mengde zich in het koor „ Het schip drijft rond er is een lichtje aan boord " Nu kwamen er snel achter elkaar berichten die de ontwikkeling van de tragedie duidelijk maakten Be vestigd werd dat de bemanning van de Elie in de reddingsboot was gegaan De kotter Experience seinde „ We gaan nu de reddijngs boot zoeken die dichtbij moet zijn Maar hgt is slecht weer en er is slecht zicht dus het zal wel niet meevallen " Ook de Britse trawler „ Grimsby Queen " speurde naar de reddings boot die in de buurt moest zijn Om tien minuten voor twee van nacht gaf de Brit zqn boodschap die tegelijk blijdschap en ontstel tenis verwekte „ we hebben tien man van de bemanning opgepikt waaronder twee doden " Vier bemanningsleden werden nog vermist De Brit ging door met zoeken andere schepen hielpen Bij daglicht steeg een vliegtuig van de Royal Airforce op om te helpen De vissersboot Michiel heeft in tussen aan Scheveningen-radio be richt dat zij twee stoffelgke over schotten heeft gevonden van ver miste bemanningsleden van de Elie Cheveniere De Michiel heeft het zoeken daarna opgegeven Er worden dus nog twee perso nen vermist De reder van de onfortuinlijke IJmuiden 32 ir Polderman ver klaarde vanmorgen niet te weten of de trawler al dan niet gezon ken was Hij zei dat Blok zonder meer een goed.schipper is die zijn schip zeker niet ongemotiveerd zal hebben verlaten „ Blok en zijn mannen hebben ongelooflijk pech gehad er was geen schip in de buurt Volgens mij is een schip met een lek in de machinekamer of in het visruim dat zoveel water maakt dat de pompen bet niet kunnen bijhouden reddeloos verloren wanneer geen onmiddellqke hulp met pompen aanwezig is " 
y Donderdag 19 oktober 1961 UTRECHTSC3Ï NTEUV/SBLAI Advertentie wij bouwen een huis Ons eigen huis Onze ei gen meubelen I Onze eigen sfeer van wonen Daarom l k I = ^ M*j I 1 ^ R -' i E OUDE.GRAe|r S = Wanneer V = foonniimmr ¦ tnnn het tele - = i 4:aait dan krijgt U = = = = LreHT.»WARMTC 5 I KERSBERGEN | = Eén nummi;r voor alle afde = = lingen en showrooms = i OUDE GRACHT 175 1 = NACHTEGAALSTE 22 = = NACHTEGAALSTE 24 = i STROSTEEG 1 = I STROSTEEG 5 = iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiMiiiMiiiiiiiiiiniiiiiiiitiiiiiiiiiiiiii Vandaag morgen en overmorgen zal Utrecht in ' t teken van de pluim veehouderij staan In de Bernhardhal waar Ornitophilia zijn jaarlijlcse ten toonstelling houdt zullen op deze da gen fokkers vermeerderaars kuiken broeders en pluimveehouders uit het gehele land elkaar ontmoeten en daar zullen zij ook kennis kunnen maken met collega's uit het buitenland Voor de beroepspluimveehouders is er op de Ornitophilia heel wat te zien met betrekking tot de modernisering van de bedrijven want de liefhebberij van de fabrikanten van pluimveehou derij-artikelen om op deze tentoon stelling te exposeren was zo groot dat aan ongeveer 60 aanvragen niet kon worden voldaan Men ziet er hokken en de meest moderne inrichting ervan Legnesten in alle soorten koloniehokjes en kui kenhokken Er zijn verwarmingstoe stellen te zien en automatische seha kelklokken voederinstallaties en ver der alles wat de pluimveehouder voor zijn bedrijf nodig heeft Bij de broed machines bevindt zich een Frans pro dukt door de importeur op deze show geïntroduceerd en de fokkers ver meerderaars en broeders hebben ge zelschap gekregen van een Belgische bedrij fsgenoot De kippen - konijnen - en duiven liefhebbers hebben voor meer dan 4500 ingezonden dieren gezorgd en daarmee vullen zij ruim de helft van de expösitieruiinte -.- De dieren zün ondergebracht in de nieuwe kooien van Orni tophilia en hebben de keurmeesters woensdag de handen vol werk gege ven Tot laat in de middag is er ge keurd De prijs beschikbaar gesteld door koningin Juliana werd toegekend aan de heer S Tj de Bruin te Zwaagwesteinde de prijs van prins Bernhard aan de heer B Visser te Leeuwarden en de prijs van de com missaris der Koningin in de provin cie Utrecht aan M Boeve te Twello De heer W van den Heuvel te Coe vorden verkreeg de prijs beschikbaar gesteld door de minister van land bouw en de heer G T Vos in Norg werd winnaar van de medaille be schikbaar gesteld door burgemeester De Ranitz Aan de top Het groot aantal inzendingen is een bewijs dat er in ons land veel be langsteling bestaat voor het fokken vap pluimvee en konijnen belang stelling die enerzijds is toegenomen door de 5-daagse werkweek maar an derzijds wordt afgeremd door de moderne huisvesting die het voor ve len onmogelijk maakt zelf pluimvee of konijnen te houden Maar in ieder geval heeft de sportfokkerij een hoog niveau bereikt en de fokprodukten kunnen een vergelijking met die van het buitenland glansrijk doorstaan Het expositie-interieur dat smaakvol is uitgestald temidden van de versiering van vlaggen bloemen en planten wordt ge completeerd met kleine aantallen eenden en siervogels Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter algemevie ken nis dat ter secretarie der gemeen te kamer 6 gedurende drie maan den voor een ieder is nedergelegd het besluit van de Raad dier ge meente van 29 juni 1961 tot wijzi ging van de Verordening op de hef fing en invordering van een belas ting op toneelvertoningen en ande re vermakelijkheden Sluiting Gemeente-Archief op zaterdag Burgemeester en wethouders van Utrecht brengen ter algemene ken nis dat bet Gemeente-Archief met ingang van 21 oktober a.s des zater dags voor het publiek gesloten zal zijn Zoals de laatste jaren gebruikelijk vinden de eenden hun tijdelijk tehuis in een kunst vijver bij de ingang Deze vijver die wat meer langgerekt is dan verleden jaar vormt tezamen met levende have en beplanting een aantrekkelijk geheed Het staat vast dat Ornitophilia ook voor de leek interessant is In de eerste plaats kan hij hier zien hoe de moderne pluimveehouderij is gewor den tot een bedrijf waar heel wat bij komt kijken en waarin ook de me chanisatie is doorgedrongen Ten tweede zal hij kennis kunnen nemen wat sportfokkers met hun liefheb berij liebben bereikt en weUieht zal een bezoek aan de Ornitophilia voor enigen van hen aamleiding zijn om zich ook voor pluimveehouderij of konijnenfokerij te gaan interesseren en misschien ook zelf te gaan be oefenen Burgemeester De Ranitz van Utrecht was vanmorgen niet in de ge legenheid de tentoonstelling te ope nen Daarom geschiedde de opening door prof dr J G van Manen hoog leraar aan de rijksuniversiteit van Leiden en voorzitter van de Raad van Beheer Prof Van Manen besprak enkele economische facetten van zowel be drüfspluimveehouderij als van sport fokkerij Wat betreft de bedrijfs pluimveehouderij wees hij op de toenemende concurrentie van het buitenland Dit moet in ons land leiden tot een verdere verlaging van de winstmarges hetgeen weer in houdt een vergroting van de omzet om de totale winst op peil te houden dus specialisatie grotere bedrijven en mechanisatie Aan de spoorwegen zal in de toe komst een grotere rol moeten wor den toebedeeld Immers per trein kan men meer mensen op een klei nere ruimte vervoeren Dat is voor ons dichtbevolkt land van grote be tekenis Aldus mr S Willinge Gra tama lid van de Provinciale Staten van Gelderland in een inleiding die hi woensdagavond hield voor de afdeling De Bilt-Bilthoven van de Volkspartij voor Vrijheid en De mocratie De heer Gratama voegde hier aan toe dat het belang van de spoorwegen voor de toekomst nog niet voldoende wordt onderkend Naar zijn mening zal de praktijk hier echter wel tot maatregelen dwingen Nu reeds gaan velen uit het noorden per trein naar het wes ten omdat het in de grote steden op zijn minst ontzettend tijdrovend is de auto te parkeren De heer Gratama betreurde datbij het opstellen van streekplannenen dergelijke geen rekening wordtgehouden met deze gedachte Alsvoorbeeld haalde hij aan de lijnZwoUe Apeldoorn-Arnhem Zou men deze tien jaar geleden opge - Boven'Ze^stigers gaan zingen Onder auspiciën van de afdeling bejaardenwerk van de Stichting Hervormd Diakonaal Maatschappe Igk Werk is woensdagmiddag op initiatief van de bejaarden zelf tij dens een opgewekte bqeenkomst in de foyer van hervormd centrum Boschlust een zangclub van boven zestigers opgericht De maatschappelijk werkster van de stichting mejuffrouw M J Ger ritsen ontving in de middaguren een vijftiental dames en heren in Boschlust van wie er zich direct twaalf als leden van de nieuwe club opgaven Er werd een bestuur geformeerd bestaande uit de heer G van Ree nen voorzitter mevrouw J C Bi geri-Van Edema secretaresse en de heer C J Speulder penning meester Men besloot iedere woens dagmiddag om drie uur bij de repe titie in de foyer van Boschlust een kwartje contributie te betalen De heer Ohris Karstens v/erd uit geroepen tot leider van het zang koor Na de enthousiaste bespreking werd het stemmen-materiaal ge toetst en enige versjes gezongen De eerste repetitie waarbij men uiteraard rekent op een fikse groei van de club heeft plaats woensdag 25 oktober ' s middags om drie uur in Boschlust heven lijn weer willen instellen dan is het door de bebouwing bij zonder moeilijk om haar Arnhem binnen te leideh De lijn Zwolle Apeldoorn-Arn-hem was voor de heer Gratam nog aanleiding tot een * andere principiëlere opmerking De Ne derlandse Spoorwegen moeter rendabel werken Vandaar d opheffing van de genoemde Hjn Maar nationaal gezien aldus d heer Gratama kan een voor N.S als n.v onrendabele lijn wel de gelijk rendabel zijn De vraag \ i dus of men het principe van or moet laten varen De heer Grata ma beantwoordde deze vraag be vestigend De heer Gratama besprak in zijr inleiding de problemen rondorr randstad Holland Het accent kwam daarbij op de verbindingen te lig gen die voor de heer Gratama dt sleutel zijn voor ontlasting van hel westen Verbouw slachthuis aanbesteed Openbare werken van Utrecht heeft aanbesteed het veroouwer van het openbaar slachthuis Am sterdamsestraatweg 283 Het ver sjouwen omvat a het maken var een gemetselde terreinafscheidinc aan de Royaards van den Hamka dea b het bouwen van een portiers verblijf bü de ingang Royaards vavi den Hamkade c het maken van een betonnen terreinafscheiding aan de Acacia-Begoniastraat d het verbouwen van de v.m ce.itra le keuken aan de Acaciastraat tol paardenstal Er waren vijf inschrijvingen De hoogste was van G van Dijk te Utrecht met ƒ 146,500 laagste van de firma Gebr Van Hees te Utrecht met ƒ 124.000 BRUGGENBOUW AANBESTEED Openbare werken van Utrecht heeft aanbesteed het maken van twee aanbruggen van gewapend beton met bijkomende werken voor een stalen brug over de Leidserijn tegenover de Mozart laan Er waren 18 inschrijvingen De hoogste was van W H Kelder man te Enschede met f 117,500 De laagste van A Broere's Aanne mingsmaatschaDpij N.V te Amster dam met ƒ 95.700 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 19 oktober 1961 S NRU Geen onredelijke eis aan VPRO gesteld yPRO krijgt enige jaren de tijd « s Ij aten we beginnen een aantal programma-onderdelen van gisteravond als groente door te draaien om ruimte te scheppen voor het belangrqkste onderdeel De Kring Welnu Sportpano rama besteedde aandacht aan een plan voor een overdekte wielerwinterbaan Barend Barendse de Beminnelüke leidde op bekwame wijze een discussie erover Wqnbouw bleek een aardige documentaire opgesierd door archaïsch commentaar zonnen negen ter kimme de herfst naakte En de tweede aflevering van Mijn zuster Eileen heeft my tot het definitieve besluit gebracht dit een intelligent-amusante serie te vinden waarnaar ik met vreugde uitzie Iets meer aandacht krijgt Nieuwe Oogst zogenaamd een pro gramma waarin u kunt kijken en luisteren naar medewerkenden die met dit optreden hun debuut voor de tv-camera's maken Aldus de officiële motivering in de programmabladen Dat dit niet helemaal klopte werd er trouwhartig bij gezegd Rita Huys kens bijv heeft zelfs aan het nationaal songfestival meegedaan Op zichzelf is het uiteraard geen bezwaar mensen voor de camera's te brengen die daar al eens eerder voor hebben gestaan Maar als dit dan in Nieuwe Oogst gebeurt krijgt men licht de indruk dat de oogst van het jaar door de vele slagregens hopeloos is mislukt Zeer opmerkelijk waren dedeelnemers inderdaad niet,maar als vervangers van hunsoms zoveel duurdere grotevoorbeelden toch wel te waar deren Mijn favoriet was de goochelaar opererend onder deomineuze naam Loxias die als een duiventil tortelduiven tevoorschijn toverde Helaas lieten de camera's ons in de steek,toen één van de duiven recalcitrant wegvloog Miljoenen kijkershadden toen willen zien op het hoofd van welke technicus hetbrave dier was neergestreken Maar misschien zat hij op decamera zelf " OALS verwacht vormde De Kring weer het boeiendste be standdeel van de AVRO-avond De bezetting was dezelfde als in het vorige seizoen Gomperts als de bedachtzame soms toch wat agressieve gespreksleider Harriet Freezer als de vrouwelijke toets die de critici moeten doorstaan Gabriel Smit als de immer integere die ' gehandicapt ' door het feit dat hij toch al een ' ka tholiek dichter ' is naarstig naar iets hogers zoekt dan de mens zonder speciaal bij God terecht te willen komen en G K van het Reve zijn in wezen dodelijke ernst zo plastisch mogelijk formu lerend Het forum stelt zich dit seizoen ten doel niet alleen literaire zaken maar alles wat met kunst samenhangt tot onderwerp van gesprek te kiezen Om dit te bewijzen werd dit keer ' Picasso's Picassos ' onder de loep genomen een buitengewoon kostbaar boekwerk waarin 500 nog onbekende door Picasso achtergehou den doeken staan gereproduceerd Gediscussieerd werd over de vraag of de ' charlatan ' in Picasso de kunstenaar Picasso onge rept hield Zo althans zou men het kernprobleem kunnen om schrijven Over Picasso's formidabele technische vakmanschap noch over zijn kunstenaarschap bestond bij de leden van het forum enige twijfel wat vooral bij Gomperts — als Parool-man geïndoctrineerd door Prange — tot tevredenheid mocht stemmen IT ALVERWEGE de discussie keerde het forum zich plotseling tegen Gabriel Smit die de ' charlatan ' Picasso niet uit zijn ge dachten kon bannen als hij diens schilderijen bekeek Alweer verbaasde Gomperts miljoenen kijkers in den lande door als nazaat van Forum desondanks van Gabriel Smit te eisen dat hij het werk geheel los moest zien van de kunstenaar Maar Smit hield braaf stand zei een norm van menselijkheid te missen bij Picasso en " vond hem verschrikkelijk aards bij het demonische af Iets wat niet door de anderen bestreden werd integendeel als een teken des tij ds werd beschouwd Helaas werd door het forum te veel de nadruk gelegd op de ' charlatan ' Picasso terwijl hij toch eerder een ' speler ' is in de meest letterlijke zin van het woord Zijn leven is immers spelen Ernst en vreugde dwarrelen daarbij dooreen zoals dat ook bij een spelend kind het geval is De hele opzet van het besproken boek Picasso's Picassos is daar een uiting van Het is immers geen vorm van charlatannerie maar van speelsheid van een combi natie van ernst en luim om vijfhonderd van je beste schilde rijen in de loop van zestig jaar achter te houden bij je thuis om het de wereld dan plotseling op je tachtigste verjaardag als een verrassing aan te bieden Picasso de speler kwam gisteravond te weinig aan bod in De Kring i|^Van onze reportageredacteur De programmacomiïiissaris van de Nederlandse Radio Unie de heer J B Broeksz heeft op de woensdagmiddag te Amster dam gehouden persconferentie erkend dat de door de VPRO in zijn schetsplan voor een nationale omroep geuite kritiek op de praktijk der pogramma-coördinatie een der aanleidingen is geweest tot de tegen het VPRO-programma gerichte maat regelen De heer Broeksz meent dat aan de VPRO geen onrede lijke eisen zijn gesteld en verwees daartoe naar de ook thans nog mogelijk gebleken percentages gesproken woord die voor deze week 88 en voor de volgende 95 bedragen Nico Scheepmaker Met een galavoorsteUlng zal 26 ok tober het 40-jarig bestaan worden gevierd van het Amsterdamse bios cooptheater Tuschinsky Hoofdscho tel van het feestelijke programma is de Europese ipremière van de nieuwe film van Danny Kaye De dolle gene raal In een uitgebreid door Alex de Haas samengesteld en te presenteren voorprogramma zullen die avond op het toneel herinneringen worden op gehaald aan de jaren van vlak na de eerste wereldoorlog toen in de grau we Amsterdamse Duivelshoek de eer ste van 1200 palen werd geslagen Max Tak komt voor het jubileum Strijd in België over de tV'distrihutie Alexandra van Rhyn en Job San ders in Het Duel waarvan het Ne derlands Danstheater woensdag avond in Rotterdam de première gaf VARA over NTS programma De heer 3 W Bengelink televi - sie secretaris van de Vara maakt in de uitgave van 19 oktober van de Badio-tv gids van zqn omroeporga nisatie opmerkingen over de ver houding tussen de NTS en de om roepverenigingen Na te hebben vastgesteld dat de omroeporganisaties de ITOS willen handhaven schrijft de heer Renge link ' Er zijn stromingen binnen de NTS die af zouden willen van de verplichte 40 procent NTS pro-gramma's In plaats daarvan wil len zij de vrüwillige samenwerking op programmagebied stellen en dan natuurlijk met een geringer percen tage De voorzitter van de KRO de heer Van Doorn heeft zich tot tolk van deze stromingen gemaakt De voorzitter van de NCRV is hem ge volgd En ook de voorzitter van de NTS heeft in zijn toespraak tijdens de receptie in het raadhuis van Hil versum gewaagd van een program masamenwerkinig op basis van vrij willigheid ' ' De Vara deelt dit standpunt niet In de bestuursvergadering van de NTS heeft de Vara bö de behande ling van de ontwerp-rede van de voorzitter van de NTS daarvan — als enige — bltjk gegeven Voor ons is het percentage van veertig geen wet van Meden en Perzen Maar dat in de wettelijke regelingen de verplichting tot een NTS-program ma van bepaalde omvang is en bltjft vastgelegd is naar ons oordeel noodsakelUk ' RITA EN HAAR FAMILIE V kunt beter even op de gang bleven Paps ze hebben het juist over ut Advertentie LICHT EN ZICHT BIJ BAKKEN EN BRADEN zonder te bukken zonder de ovendeur te openen TSIFör TELEVISIE-FORNUIS • tl pncUit'produkt van Vufcaonsoord Tcrberg compleet vanaf f 265j - Voor de hondel A J van IJzer n.v Arrnterdom Huis Van de week heb ik ween - eens een merkwaardige droom gehad Het be gon er mee dat ik in de Afrikaanse loterij van België een hoofdprijs van tien miljoen francs had gewon nen Zevenhonderdduizend gulden V begrijpt me goed hoop ik daar begon de droom mee Ik heb ze niet echt gewonnen Ik besloot van dat geld althans van een deel daarvan een huis te bouwen Nu weet ik niet of u ooit in uw slaap een huis gebouwd hebt Begin er dan maar niet aan Het is een verschrikkelijk vermoeiende be zigheid Denk vooral niet dat u zich tot ontwerpen en het maken van tekeningen kunt beperken Nee een droomhuis moet je met je eigen handen bouwen En het ergste is dat je het telkens weer af moet bre ken om,dat bij nader inzien de inde ling niet bevalt Dat gaat wel erg vlug moet ik zeggen Je kunt hele kamers m,et m,eubels en al zo inaar oppakken en ergens anders neerzetten Plafonds til je met één hand in de hoogte m,uren kun je breken en buigen en om van een puntdak een platdak te maken hoef je er alleen m,aar een harde klap op te geven Toch wordt je er doodmoe van Mijn huis stond op een heuvel vaii geel zand temidden van eeuwig groene dennen en was omgeven door tei^rassen m,et paarse bougain ville Ik heb het zeker wel zes keer opgebouwd en afgebroken en het merkwaardige was dat ik by iedere afbraak ook de bomen even opzij zette en de bougainville so lang over een soort waslijn hing ledere keer werd het huis al gro ter en groter want telkens ontdekte ik dat ik weer iets had vergeten De meeste problemen leverde m.ijn werkkamer op Daar zit ik namelijk in werkelijkheid ook mee te hanne sen en voor hei inslapen hadden mijn vrouw en ik daar een lang ge sprek over gehad Telkens als het huis af was had ik die werkkamer vergeten afstond ze niet op de goede plaats Eindelijk had ik een goede oplossing gevon den Ik zou de werkkam,er helemaal los van het huis bouwen Achter het huis zou een overdekte gang komen naar een garage en boven die gara ge kwam de werkkamer Omdat het huis op een heuvel lag kwam de garage op palen te staan maar toen kon ik er niet m,et de auto in Weer alles afbreken en toen werd de over dekte gang een overdekte trap Maar toen werd de afstand weer te groot en moest ik eigenlijk twee complete huizen bouwen Dat maak te de trap weer overbodig Enfin ik heb liggen tobben en woelen dat het eind er van weg was Maar ineens was er de oplossing Op een heel onverwachte m,anier Het drong namelijk plotseling tot ine door dat ik nu ik toch bijna • miljonair was niet meer hoefde te werken en dus helemaal geen werk hamer nodig had Van die prettige schok werd ik wakker Ik heb luidkeels liggen lachen Midden in de nacht „ Wat doe je f " vroeg mijn vrouw die er wakker van werd i^iks " zei ik „ helemaal niks Daarom heb ik juist zo'n lol " iJe kletst " zei ze draaide zich « M » « Ji sliep weer in JAN aODERIB NRU had vier redenen De pro®ramma ooördtoatiecoimmis-sie zal zeker niet verlangen dat de VPRO van de ene dag op de andere zijn programma's zo herziet dat zij op de door de NRU-cominissie ge wenste fifty fifty veriioudimg in mu ziek en gesproken woord gebas'eerd zullen zijn Men rekent er mee dat ¦ de VPRO daarvoor enige jaren nodig zal hébben Er waren voor de heer Broeksz vier redenen geweest om de coördi natie op de helling te zetten Bebalve de reeds genoemde kritiek van de VPRO was hij getroffen door een kritische beschouwing op de over maat aan gesproken woo^rd op vrij dagavond in een advertentieblad De muziekcommissie van de Radio-unie daarentegen willde een minder strin gente toepassing van de coördinatie regels — waartegen de heer Broeksz zich heeft verzet — en tenslotte hield de heer Broeksz rekening met het feit dat de staatscommissie die het omroepbestel bestudeert daarin ook de praktijk van de coördinatie be trekt Autonomie Uiteraard werd onmiddellijk de vraag gesteld of er geen rekening mee is gehouden dat de VPRO zich aleen bezig houdt met principiële uit zendingen die dus hoofdzakelijk uit gesproken woord bestaan en met zijn beperkte zendtijd waardoor opschui vingen niet mogelijk zijn De beer Broeksz antwoordde dat daaraan al tegemoet wordt gekomen door geen verhouding van 70 procent muziek en 30 procent gesproken woord te verlangen zoals bij de an dere omroepen Voorts vond hij dat Ook gerechtvaardiigd door het volgens hem veranderde karakter der VPRO programma's Wat de autonomie der omroepver enigingen betreft stelde de heer Broeksz voorop dat hij alle begrip heeft voor de teJeurstellin^g van een omroep die een programma moet ver anderen Hij gaat er echter van uit dat in de programmabouw geen abso lute autonomie kan bestaan elke in greep terwille van een hairmondsch programma taat de autonomie van de betrokken vereniging aan.'Dat is ja renlang bij elke omroep voopgeikomen en de VPRO beeft daar zelf toen ook aan mee gedaan Zowel de heer Broeksz ate mr Van Doorn herhaalde dat van een be strafting ' van de VPRO geen sprake is Wel was men verrast in het om roepplan zo'n scherpe kritiek op de programmacoördinatie te lezen zelfs werd de term chaos ' gebruikt De heer Broeksz kantte zich ook te gen de voorstelling van zaken als zou de VPRO overrompeld zijn geweest De kwestie was van 14 april af aan de orde maar omdat op de in juli aan het onderwerp gewijde speciale vergadering een andere vertegen woordiger van de VPRO verscheen kon men toen niet tot een vruchtbare bespreking komen Uit een brief van de voorzitter van de VPRO was toen reeds gebleken dat men daar niets voor een programma-ingreep voelde Reactie VPRO Wij hebben na afloop van de pens conferentie van de radio-unie waar dus — althans van achter de bes^tuurs tafel — alleen het meerderheidsstand punt aan bod kwam met de predi - kant directeur van de VPRO ds E D Spelberg gesproken De toezeegimg van de heer Broeksz dat de VPRO de tijd zal krijgen om zijn program ma's aan te passen bttieek nieuw voor hem omdat dit op de besprekingen nimmer is gesteld Toch beschouwde hij dat niet als een tegemoetkoming welke een con cessie van de VPRO rechtvaardigt Men wil het programma van de VPRO dus stap voor stap denatureren en dan is het maar beter direct neen te zeggen " vond ds Spelberg Zowel de m.icrofoon op de bestuurstafel als de reporta gewagen van de N.R.U voor het Victoriahotel in Amster dam deed bij de journalisten op de persconferentie van de Nederlandse Radio Unie de vraag rijzen of er soms een tegen de V.P.R.O gerichte reportage als gzamenlijk pro gramma ' zou worden uitge zonden De secretaris van de N.R.U de Vara-penningmeester J W Lebon ontkende dit en zei dat het alleen de bedoe ling was het gesprokene op de band vast te leggen om later misverstand te voorko men ' Een N.R.U.-reportage vond hij per se ongewenst De aanwezigheid van Vara ver-slaggever H van Stiprlaan m,aakte deze verklaring niet aanstonds geloofwaardig Daarop verwisselde de heer Broeksz ijlings zijn N.R.U jasje voor dat van omroep secretaris van de Vara en onthulde dat de heer Van Stipriaan hem ' s morgens had gem'aagd of er van de pers conferentie een reportage moest komen De heer Broeksz had daar geen be zwaar tegen gehad maar leg de zich nu neer bij de beslis sing van zijn collega Première van danstheater In de Botterdamse schouwburg gaf het Nederlands Danstheater woensdag-avond de première van Het Duel een ballet van de Ame rikaanse choreograaf William Dol lar dat hq zelf by het dansthea ter heeft ingestudeerd The Combat is een van zijn be kendste werken dat al verschei dene malen in Europa is gedanst De muziek is van Rafaello de Ban field Het ballet is geïnspireerd op het epos ' Jeruzalem bevrijd ' van Torquato Tasso en behandelt ' een duel ' tussen de christenstrijder Tan cred en een heidens meisje Clorin da Deze pas de deux wordt gedanst door Alexandra van RhUn en Job Sanders 980.000 toestellen voor televisie Volgens een mededeling van de PTT bedroeg het aantal aangegeven tele visietoestellen op 1 oktober 966.727 tegen 950.223 op 1 september Op 16 oktober bedroeg het aantal toe stellen 979.533 In hetzelfde tijdvak daalde het aantal geregistreerde radio-ontvang toestellen van 2.622.304 tot 2.602.002 Op 1 oktober waren er 477.603 aan sluitingen op het draiadomroepnet tegen 478.229 op 1 september Advertentie Bioscoop Tuschinsky bestaat veertig jaar Galafeest op 26 oktober uit New York over om het verleden te belichten Nog eenmaal zal hij de dirigeerstok hanteren en het door hem geformeerde Tuschinsky thea-terorkest dirigeren Het heden zal worden gepresen teerd met het optreden van Toon Hermans Sem Nijveen en Benny Behr Ook de tegenwoordige dirigent van het huisorkest John Kapper krijgt zijn aandeel in het galapro gramma Het Tuschinsky-theater dat de stichter Abraham Tuschinsky als zijn levenswerk beschouwde werd 28 ok tober 1921 in gebruik genomen Het werd vrijwel geheel in eigen beheer gebouwd omdat er in de onzekere na-oorlogse tijd geen aannemer te vinden was die nieuwbouw tegen een vaste aanneemsom wilde accepteren Abraham Tuschinsky haalde de hei palen de overkapping en twee mil joen stenen voor zijn theater met 1600 zitplaatsen en twee balkons uit Duitsland Het Tuschinsky-theater dat in de oorlog door de Duitsers in Tivoli werd omgedoopt is nog steeds het voornaamste theater van het Tu schinsky-concern dat thans twaalf bioscopen exploiteert waaronder Rembrandt in Utrecht Als een van de weinige Nederlandse theaters heeft Tuschinsky ondanks de invloed van de televisie die een verminderd theaterbezoek tot gevolg had de tra ditie van het pauzevariété en muzi kale omlijsting van het filmprogram ma met een groot theaterorkest ge handhaafd Lautrecs onder zware bewaking In München heeft onder gewapend toezicht de opening plaatsgevonden van een tentoonstelling van 430 wer ken van Toulouse-Lautrec De organisatoren zijn zo geschrok ken van de talrüke schilderijendief stallen die zich de laatste tijd voor doen dat zij een elektronische alarminstallatie hebben laten aan leggen Zodra een schilderij van de muur wordt gehaald of alleen maar wordt verschoven klinkt er een doordringende alarmsirene De doeken zijn verzekerd voor 60 miljoen mark 9 Vrijdag wordt de schilderes mej W C J Cambier van Nooten te Arnhem 80 jaar Geboren te Soest ontving zij haar opleiding bij de schilder Hart Nibbrig terwijl de be kende lithograaf Simon Moulijn haar in de kunst van het lithogra feren onderrichtte Abonnement f30 per maand _ De strijd pro en contra de invoe rlng van tv-distributie in België duurt onverminderd voort en heeft er al toe geleid dat de voor het einde van dit jaar in het vooruit zicht gestelde beslissing van de Bel gische regering tenminste enkele maanden is uitgesteld Na de heftige campagne in een deel van de Belgische pers tegen de plannen van de Belgische minis ter voor de PTT Busieau heeft ook de Belgische miniister van midden standszaken De Clercq stelling ge nomen tegen het invoeren van een tv-distributienet Zijn voornaamste bezwaar is gericht tegen het feitelij ke monopolie dat de particuliere maatsöhappij voor de exploitatie van het net zou krijgen voor de Ie vering van de aan het distributiesys ^ teem aangepaste ontvangtoestellen De belangen van duizenden mid denstanders staan op het spel zo zei de minister dezer dagen bij de opening van een nieuwe faibriek van tv-apparaten in België Zoals de zaken thans staan heeft men het verstandiger geacht het in ontwerp klaar liggende koninklijk besluit voor de invoering van tv distributie maar weer even in de ijskast te deponeren Behalve de belangen van de Belgi sche tv industrie en de middenstand blijken er ook technische bezwaren van gemeentebesturen in het geding te ziJn gebracht Voor het voorge stelde tv distributienet zouden door de maatschappij die de concessie heeft aangevraagd en bestaat uit Belgische radio distributiefirma ' ' n Belgische en een Engelse indus striële groep kabels moeten warden voor oog Na het journaal opent de VPRO de uit zending om 20.20 met het gesprek achter de schrijftafel door prof dr L J van Holk TIen minuten later stellen enkele studenten vragen aan de minister van defensie Dit programma over politieke zaken duurt tot 21 uur Dan maakt de NTS ruim baan voor het blijspel Prin cipes aangelegd van drie centimeter dik Ten slotte richten de bezwaren zich tegen de hoge kosten van tv distributie Uitgerekend is dat een abonnee meer dan 5.000 frank per jaar zou moeten betalen 30 gulden per maand voor de aansluiting het speciale ontvangsttoestel en het officiële kijkgeld zonder dat het toestel eigendom wordt Advertentie Renovilc gebakken van vers'^emalai Zeeuwse tarwe Een aani^nst bg iedere maaltijd Verkrijgbaar b ^ bakker en kmidemer Slechts 87 et per groot pak § 36 etnk & PROEF TOCH EENS H,ÓE LEKKER Wie Principes het toneelstuk van Her mann Bahr al op de planken zag zal de tv-opvoering vanavond graag wéér zien wie het stuk niet kent kan alvast ver zekerd zijn dat de NTS-uitzending na 20 uur op goed peil staat Principes is namelijk een kostelijk stuk met dolle si tuaties Speciaal twee spelers heeft onzeherinnering vrij scherp vastgehouden:Jules Royaards en Myra Ward De eerstezorgt voor de dolle situaties en Myracreëert een pracht dienstmeisje met echtRotterdams accent J4 dan De vader des huizes ds Friedrieh Esch is grondvester van een eigen bewe ging met zeer speciale opvattingen over de mens en zijn bestemming Zijn volge lingen drinken alcoholvrije wijn en cof feïne vrije koffie en roken nicotinevrije sigaren Waarop oom Kreger opmerkt dat het doel pas bereikt zal zijn wan neer er ook een menseïnevrije mens wordt uitgevonden Enfin vanavond om 21 uur is het zover voor oor Om 19.05 weer de Avro-familiereünie Ga er eens voor zitten Eerst de muzi kale wervelwind en daarna de zitting van de wijkraad ergens in Nederland Om 20.05 het oratorium Het lied van Debora en Barak Om 21 u het hoorspel het ver steende woud Jan Koopman sluit de uitzending om 23.10 af met Discotaria Bij de NCRV begint het donderdag avondmozaïek om 20 uur Eerst lichte muziek vervolgens de ervaringen van de Wilkinsons in het seriehoorspel In het derde half uur treedt de buiten landse soliste Lyss Assia op daarna de wedstrijd Da's voor de kas ten slotte de muziek voor miljoenen Favorieten voor de nobelprijzen Vandaag wordt in Stockholm de naam - of namen - van de win naar s van de eerste Nobelprijzen van dit jaar bekendgemaakt die voor medicijnen eis Het noibelprijscomité is er immer in geslaagd de namen van de laureaten geheim te houden maar als meest waarschünlijke kan didaten worden in Stockholm ge noemd de Italiaanse hoogleraar Ugo Cerletti ontdekker van de elektro shock en de Amerikanen Jonas Salk en Alhert Sabin de uitvinders van het poliovaccin De winnaar van de prijs voor let terkunde wordt 26 oktober bekend gemaakt Favoriet is dit jaar de Zuidslavische auteur Ivo Andric Bij deze veronderstelling gaat men ook uit van het feit dat Zuidslavië nog nooit een Nobelprijs voor litteratuur heeft gekregen Mede in dit verband worden de namen genoemd van de Duitse schrijverd Erich Kaestner en Heinrich Boell De laatste Duitse schrijver die een Nobelprijs ontving was Heinrich Mann in 1929 
6 Donderdag 19 oktober 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD PRIJSVRAAG ZONDER NIETEN NATIONALE De Heer en Mevrouw VOS-DUETZ geven met grote vreugde kennis van de geboorte van hun zoon FIEXER JAN Houten 18 oktober 1962 Loerikseweg 23 Enige en algemene kennisgeving Op 16 oktober overleed onze lieve Moeder en Grootmoeder SOPHIA ELISABETH MAAS Weduwe van Dr Jacob Laurens Liezenberg in de ouderdom van 90 jaar ' s-Gravenhage A L Liezenberg Amersfoort E E M Liezenberg-Nicolaï Bilthoven S A Liezenberg H L C Liezenberg-Marcus en kleinkinderen Bilthoven 19 okt 1961 Rembrandtlaan 76 Corr.-adres Hobbemalaan 55 Bilthoven Liever geen bezoek Ingevolge de wens van de overledene heeft de be grafenis in stilte plaats gevonden Pas op Uixf brievenbus Ook in Uw brievenbus komt de grote „ CALIFORNIA" spaar-kaartfolder Deze kan U f2500 - opbrengen Lees daarin de voor waarden waarop U deze hoofdprijs of andere prijzen kunt winnen in de NATIONALE CALIFORNIA PRIJSVRAAG zonder nieten Indien U per abuis deze folder niet ontvangt dan aanvragen bij Ca/ifornia Harderwijk de lekkerste soep van Nederland met pracht geschenken zonder enige bijbetaling doe mee aan de CdihiitMi ^ kMAÈAAAj Uot4cCiör(Ï6 iutoCe4 ^/ ^^ TTTT TE KOOP uit familiebezit een Perzisch kleed antiek meubilair zilver porse lein kristal en juwelen Brieven no 2-1203 bur U.N W DUETZ VOORHEUVEL 7 — ZEIST PRIJSOPGAVE De directeur van openbare werken technische dienst van Utrecht vraagt vóór 27 oktober 1961 10 uur prijs opgave voor Het slopen van de perce len Nieuwe Keizersgracht nrs 12 13 14 15 en 16 te Utrecht. Bestek enz k f 2,50 verkrijg baar aan het bureau Achter Clarenburg 12 Opening der inschrijvings biljetten in het openbaar op 27 oktober 1961 te 10 uur in genoemd bureau Heden ging geheel onver wacht van ons heen onze lieve Man Vader Be huwd en Grootvader HENDRIK JAN MEIJEK op de leeftijd van 66 jaar M Meijer-Tijsen G Wallinga Meijer Prof Dr H T Wallinga Tammo Gerrit Jan Utrecht 14 oktober 1961 Ingenhouszstraat 23 De begrafenis heeft he den donderdag 19 okto ber plaats gehad VLEES ETEN IS LEKKER ETEN maar dan van keurslager BOEREBOOM AFD POELIERDEKIJ Extra grote wildekonijnen van 4,50 nu p St 3,98 Gemeste braadkip spe ciaal vers van 2,48 nu 500 gram 1,98 Enorme voorraad jonge soepbraadkippen nu slechts 500 gram 1,39 LET OP Aanbesteding De directeur openbare wer ken technische dienst van de gemeente Utrecht deelt mede dat de aanbesteding van het maken van een poldergemaal aan de Voor dorpsedijk nabij het spoor wegknooppunt Blauwkapel met bijkomende werken e.e.a volgens bestek nr 106 O.W 1961 welke op don derdag 26 oktober 1961 was vastgesteld is uitgesteld Een hele kip ± 2,85 AFD SLAGERIJ Faillissement P SNEEPELS Varkenmarkt 41 te Utrecht De curator brengt ter kennis dat heden door hem ter Griffie van de Arr Recht-bank te Utrecht Hamburger straat 28 is gedeponeerd de enige uitdelingslijst in bo vengenoemd faillissement om aldaar gedurende 10 da gen te liggen ter kosteloze inzage van de schuldeisers Utrecht 19 oktober 1961 Biltstraat 142 bis Mr G Dambrink Curator Magere schouder carbonade 500 gram 1,88 Malse runderl 500 gr 1,79 Blanke mag varkens lappen van de haasnu per 500 gram 2,48 Mag varkensfricandeau van de ham zonder vet per 500 gram 2,78 150 gram geurige ham of 150 gram sappigpekelvlees 79 et 250 gram ketelversemetworst 69 et 250 gram leverworst speciaal puur lever 79 et Door de rechter-commissaris in het faillissement van S H VAN DER GUN wonende te Vleuten aan ' t Zand 1 is bepaald dat de crediteuren hun vorde ring uiterlijk 20 november 1961 bij de curator moetenhebben ingediend de verificatievergaderingzal worden gehouden opmaandag 4 december 1961 des voormiddags te 10.30 uur in het paleis van justi tie aan de Hamburgerstraatte Utrecht De curator Mr J E B V Julsingha Plompetorengracht 15 Utrecht BOEREBOOM BARRY LODEN JASSEN Import Tirol Nieuwe modellen en chique tinten Ook in normale lengte Malinine f 145 — Barry f 165 — Heerlijk dragen in ons wispelturig klimaat SCHINTZ KLEERMAKERS Nachtegaalstr 69 Utrecht b/d Maliebaan tel 14271 Voorstraat 68 De Muinck Keijzerlaan 39 Oudwijkerdwarsstraat 98 NETJONGMENS GEVRAAGD voor lichte kantoorwerk zaamheden Goed kunnende typen AUTOMOBIELBEDRIJF VAN AMERSFOORT Slotlaan 219 Zeist tel 3366 Fa S S Crok VRAAGT GROOTWERKERS en POMPIER Aanmelden Lange Nieuw straat 9 tel 12257 H.H ZAKENLIEDEN Uw goederen iedere dag afgehaald en bezorgd fegen een speciaal tarief Bericht U ons en wij komen bij U Bezorgcentrale Pr Beatrixiaan 6 Utrecht UTRECHT 1961 Grote publieke verkoping Ten overstaan van Deurwaarder Fr KRUYTHOF zullen ten verzoeke en in opdracht van de Directie van WONINGINRICHTING v/h Fa J AARS MA N ¥ de restanten en overgebleven goederen publiek worden verkocht alsmede wegens likwidatie ener kleine woninginrichting de aanwezige meubilaire goederen tevens ten verzoeke van MEVROUW H Cr HEINS VAN DER WOUDE te HILVERSUM hare zeer goed onderhouden INBOEDEL Deze veiling zal geschieden te UTRECHT in het pand MARIAPLAATS no 3 op a.s DINSDAG 24 WOENSDAG 25 en DONDERDAG 26 OKTOBER telkens aan vangende om 10 uur precies Ca komen voor ca 20 salonameublementen slaapbankstellen en bankgornituren aparte clubs bergmeubelen linnenkasten dressoirs salon - en huiskamertofels huis - en woonkamerameublementen In verschillende stijlen en houtsoorten ca 10 slaapkamerameublementen matrassen grote partij wollen DEKENS 33 stuks PERZISCHE KLEDEN en kleedjes w.b enige grote maten in HERIZ AFGHANISTAN ISPAHAN MALABAR en een prachtig CHINEES topüt met blouw groen fond in de maat 366 cm x 274 cm zeer fraaie collectie ca 50 machinale huiskamer - en salonkarpetten in Ie kwaliteiten en alle moten partij rollen VAST - TAPIJT en LOPERS in vele kleurschakeringen welke per meter worden verkocht ca 20 wollen hallkarpetten partij DAMAST voor gordijnen en verder wat tot de woninginrichting behoort Bij de INBOEDEL van Mevrouw Héins van der Woude is een complete slaapkamer huiskamer en salon fraaie kussenkast wortelnoten dames bureautje aparte bijzetmeubelen in wortelnoten en mahoniehout vier clubfauteuils met rundieder bekleed vier bijzetfauteuils met petit point bekleed twee Ridderfauteuils mimitafeltjes wortelnoten theetafel veel klein goed als KOPERWERK klokken en pendules koperen en porseleinen kroon enz Ten slotte twee zandstenen damleeuwen 250 cc „ Jawa " motorrijwiel T.V en radio en verder wat aanwezig blijkt te zijn De KIJKDAGEN zijn vastgesteld op MORGEN VRIJDAG 20 oktober van 10-21 uur ZATERDAG 21 oktober van 10-21 uur en ZONDAGMIDDAG 22 oktober van 2-18 uur Maandag 23 oktober GESLOTEN wegens het Ingereedheid brengen der veiling Opdrachten kunnen worden opgegeven VEILINGDIREaiE A JOHN OLTHOFF UTRECHT TELEFOON 030-11269 J A VAN MOERKERKEN HILVERSUM TELEFOON 02950-42924 ^ tfjfta BRIXON ^ Uw persoonlijke voorkeur meneer gaaf uit naar een overjas mef infëVnaffonale allure Dus naar Brixon 118 - - 168 -)- VSAant Brixon heeft met internationaal vakmanschap de internationale mannenmode waargemaakt Verzorgd tot in de kleinste biezonderheden komfortabel om de man in Brixon tevreden te stellen Daarom kiest u Brixon stijl Brixon Herenkleding is in Utrecht e*o » uitsluitend verkrijgbaar hij A F JANSEN VREDENBURG 23 -— UTRECHT MLONLISE Onhetwist uw kousenspecialist Koekoekstraat 73 utrecht TE KOOP aan de Tourmalijnlaan op de 4e verdieping DRIEKAMERFLAT met douchecel keuken en fietsenberging Centrale haardverwarming huistelefoon boodschappen lift en blijvend vrfl uitzicht Aanvaarding spoedig Koop prijs f 25.000 — hypotheek tegen 4 % "/ o beschikbaar Nader te bevragen bij WALTMANN & CO Oude Gracht 92 telef 18144 AFGEMATi GEVOEL de echte PLEEGZUSTER BLOED WIJN maakt U weer fit [ Speciale bloedvormende en zenuwsferkende bestanddelen die aan deze geneeskrachtige wijn zijn toegevoegd her stellen Uw energie verhogen Uw weerstand UIISLUIIEKD VERKRIJGBAtll iü APOTHEKER EN DROGIST 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 19 oktober 1961 Nieuwe Amsterdamse stadhuis fDefinitieve ontwerpt niet definitief werd aanvaard Van onze Amsterdamse redacteur Na een debat van ruim drie uur heeft de Amsterdamse ge meenteraad zich woensdag met op twee na algemene stemmen akkoord verklaard met het definitieve ontwerp van het stad huis dat in de toekomst op het Waterlooplein aan de Amstel zal verrijzen Het was een beslissing waar voor - zowel als tegenstanders voorlopig vrede mee kunnen hebben terwijl de gemeenteraad die in 1958 het voorlopige stadhuisontwerp van de architecten prof ir J F Berghoef en ir J J M Vegter goedkeurde en tot dit definitieve ontwerp liet uitwerken bovendien zijn prestige heeft gered Advertentie Tob niet Na regen komt zonneschijn w^ereldmerk — from America's Best Tobaccos Kabinetsformatie in Bonn in beslissend stadium Loslippige Erich Mende onderwerp van kritiek Van onze correspondent in Bonn De kabinetsformatie in Bonn is in een beslissend stadium gekomen sinds bondskanselier Adenauer woensdag met de liberale partij-voorzitter Mende een gesprek heeft gevoerd over de bezetting van de ministeriële zetels en vooral over de vraag wie het kanselierschap in de nieuwe regering op zich zal nemen Eigenlijk is dit laatste meer een vraag naar het „ hoe " dan naar het „ wie " MACMILLAN OVER BERLIJN Het is gevaarlijk om Bonn te negeren De Engelse minister-president Harold Macmillan heeft woensdag tijdens de debatten in het Lagerhuis over de buiten landse politiek gezegd dat het gevaarlijk is ten aanzien van Berlijn en Duitsland niet ten volle rekening te houden met de Duitse mening Engeland moet niet bang zijn de eigen ge zichtspunten naar voren te brengen maar moet zich hoeden voor het uitlokken van verkeerde reacties Radicale opruiming van olievervuiling Mdvertentie Knap het ' s winters op da's wijs Dan heeft de sdiiider vêêi meer tijd VERF GEEFT FLEUR Het de kool en de geit sparende diplomatieke spelletje dat zich gistermiddag in de sombere hoofd stedeiyke raadzaal waar de pu blieke tribune tot de laatste plaats bezet was afspeelde Iaat zich weergeven in de zin die wij uit de mond van de wethouder van pu blieke werken mr G van ' t Huil optekenden „ In de aanduiding ' definitief ontwerp ' suggereert het woord ' definitief ' meer dan het wil zijn Het i ^ een misvatting te den ken dat het stadhuis er zal uitzien als de maquette van het definitieve ontwerp De normale gang van zaken is dat er aan het definitieve ontwerp nog veel zal worden ge wijzigd " Advertentie j^^mmsmssm * $ Een Franse merkwija J $ van grote klasse * In literflessea rood en wit bij nw winkelier * * • 85 2 * * exd fles * Geenlaiidw>jn,maat $ een ' vin supérieur '- ^ licht fluwelig ele - * gant In Frankrijk $ bekroond mee de ^ Gouden Medaille 4r * Aanbieding Tooc 12 halseti ketten deze moderne * wijnsclienker gratis * * SOCIÉTÉ DES VINS DE FRANCE „ ^ Diemen Holland -^ *********************** Hervormde synode over oecumenische avondmaalsviering De synode der hervormde kerk zal op 30 31 oktober en 1 november op Woudschoteu te Zeist vergade ren De synode zal een concept-uo ta behandelen over de oecumeni sche avondmaalsviering die in een aantal gemeenten plaats vindt In Utrecht is een aantal studen ten verleden jaar in de Janskerkbegonnen met oecumenische avondmaalsdiensten zulks onder invloed van de oecumenische jeugd conferentie in Lausanne De kerke raden van de hervormde de luther se de doopsgezinde en de remon strantse gemeente geven hun mede weridrag aan deze oecumenische avondmaalsviering Voorts zal de synode een concept pastoraal advies bespreken ovar de reformatorische houding jegens de r.-k Icerk en haar leden Dit ad vies is op verzoek van het modera men opgesteld voor ds H W Meyboom te Utrecht dijecteur van het Protestants Convent en dr C A de Ridder studiesecretaris van het Protestants Convent De ontwerpers van het Amsterdam se raadhuisplan de architecten prof dr J F Berghoef voorgrond en ir J M M Vegter die gisteravond in uiteraard grote spanning de debatten in de Amsterdamse ge meenteraad volgden ' Definitief ' is in Amsterdam dus niet ' uiteindelijk ' zoals de woor denboeken leren Uit de raadsver gadering is gebleken dat het aller uiteindelijkste en meest definitieve plan dat in of kort na 1970 aan de Amstel zal zijn verrezen wel eens in belangrijke mate van het thans door de raad aanvaarde ontwerp zal afwijken en dat kan een af wijking in gunstige zin betekenen Grote eenstemmigheid De storm van protest die in de Nederlandse architectenwereld en onder de Amsterdamse burgerij over het stadhuisontwerp is op gestoken en die onder meer heeft geresulteerd in een adres van een aantal van Nederlands beste en meest vooraanstaande bouwmees ters aan de gemeenteraad noopte burgemeester mr G van Hall de vergadering met een korte toe lichting te openen „ Wij realiseren ons dat het Am sterdamse stadhuis niet zo maar een stadhuis zal worden maar een bouwwerk dat de belangstelling van heel Nederland heeft Vier maanden geleden is het definitieve ontwerp in de openbaarheid geko men maar het heeft tot enkele dagen geleden geduurd eer de kri tiek loskwam Dat heeft B en W niet alleen teleurgesteld maar hen bovendien in een moeilijke positie gebracht Wij zullen een uitermate moeilijke beslissing moeten nemen " Gedurende de beraadslagingen heerste er een voor Amsterdam ietwat onwennig aandoende een stemmigheid tussen het college van B en W en de gemeenteraad Dat men niettemin 3 uur beraadslaag de alvorens tot een besluit te ko men was nodig om zonder kleer scheuren uit de problemen te ko men men wilde het vertrouwen in de architecten Berghoef en Vegter nog eens duidelijk uitspreken men liet voorzichtig blijken dat de kri tiek van buitenaf toch wel nuttige kanten had men wilde het niet oneens zijn met het adres van de bouwmeesters die meer deskun digen willen aantrekken bij de ver wezenlijking van het project en men wilde vóór alles voorkomen dat het onderhavige ontwerp zou worden afgewezen waardoor Am sterdam weer zou terugvallen tot de situatie in 1936 toen in principe tot de bouw van een nieuw stad huis werd besloten Het adres dat de 11 vooraan staande architecten aan de raad hebben gestuurd heeft zijn uitwer king niet gemist De wethouder zei dat hij samen met de burgemeester de inhoud van het verzoekschrift met de beide architecten had be sproken En zowel prof Berghoef als de heer Vegter had het daarbq een vanzelfsprekendheid gevonden dat kritische opmerkingen van des kundigen bij hen een klankbodem zouden vinden En zij achtten het even vanzelf sprekend dat het huidige ontwerp nog verder zou worden ontwik keld De gemeenteraad zal via B en W van deze ontwikkeling op de hoogte worden gehouden België schort bijdrage aan VN-optreden in Kongo op De Belgische regering heeft de Verenigde Naties meegedeeld dat België zyn financiële büdrago voor het VN optreden in Kongo „ tyde lyk " staakt Het besluit van de Belgische re gering werd woensdag in de senaats commissie voor financiën meege deeld nadat door enkele senatoren van de twee regeringspartUen — de CVP en de socialistische partij — was aangedrongen op intrekking van een aanvullende begrotingspost van 61 miljoen frank — byna 4,5 miljoen gulden — bestemd voor de Belgische bijdrage aan de kosten van de VN-operaties in Kongo Het voorstel van de senatoren om de Belgische bijdrage definitief in te trekken werd na de mededeling van minister Tielemans niet inge trokken en zal de volgende week nader met minister Spaak worden besproken Minister Spaak heeft de vorige week reeds in de Belgische Senaat in antwoord op een interpellatie ver klaard dat het nog niet vaststond " dat België een verdere btjdrage zou leveren voor de financiering van de VN-operaties in Kongo HU deelde ondermeer mee dat dit ook zou af hangen van de vraag of de ver enigde Naties de „ discriminerende politiek " bü het aanwerven van Belgisch personeel voor Kongo zou voortzetten Ook in de Belgische pers is aange drongen op het stopzetten van do Belgische btjdrage aan de VN voor Kongo Grote schoonmaak mogelijk van stranden Een paar honderd belantrstellen den uit scheepvaart - en havenbe drqven hebben woensdagmiddag aan de Parkkade in Rotterdam staan k^ken naar demonstraties met een voor Nederland nieuw verdelgingsmiddel van oUeprodnk ten Volgens de fabrikanten van hei in Engeland ontwikkelde reini gingsmiddel Polyclenf is het mo gelijk een tanker waarin 15.000 ton ruwe olie is vervoerd in korte tQd zo te reinigen dat er graan mee vervoerd kan worden voor minder dan duizend pond wat ongeveer een derde is van de gebruikeiyke kosten Het nieuwe middel is een che misch produkt dat door fabrikant en in.porteur omschreven wordt als een tensio actieve vloeistof die 200 maal zijn eigen volume aan olie emulgeert Dat betekent dat met 5 liter reinigingsmiddel 1000 liter minerale olie bitumen creo soot vet teer of plantaardige olie oplosbaar wordt gemaakt zodat het met water kan worden weg gewassen De christen-democraten en hun party-voorzitter Adenauer staan er op dat de nieuwe kanselier weer Konrad Adenauer zal heten De libe ralen willen dat eventueel wel slik ken maar eisen dat Adenauer dan vrlendelQk zal % beloven voor het voorjaar van 1963 af te treden De 85-jarige Adenauer voelt er echter niets voor en heeft als enige concessie verklaard dat hij niet de volle vier jaar tot de nieuwe verkie zingen zal aanblijven maar wel tij - Het middel is volledig neutraal niet vergiftig niet corrosief Het tast geen weefsel lak of metalen aan aldus de demonstrerende technici er kan dus overal ge bruikt worden waar men met olie vervuiling te maken heeft zonder dat er gevaar bestaat voor onple zierige bijverschijnselen ïn Engeland zijn er strand gedeelten mee gereinigd die door aangespoelde olie voor badgr.sten vrijwel onbruikbaar waren geworden De demonstraties In Rotterdam toonden o.m de reiniging van een met stookolie doordrenkte overall van met olie besmeurde betonnen vloerplaten van een tankauto die door een „ overloper " met een zwarte laag bedekt was en van een motorcarter Het middel moet op de oliekoek worden gesmeerd of verstoven moet even inwerken op de olie die dan volledig zijn kleefkracht en samenhang verliest en kan dan — samen met de olieresten — met water worden weggespoten Een laag olie die op het water drijft lost zich snel op zodra er het reinigingsmiddel op gespoten wordt Een strand wordt gereinigd door bij laag water de aangekoekte olie plekken te bespuiten waarna de vloed voor de rest zorgt dig het veld zal ruimen tot zijn op volger tijd genoeg heeft zijn politieke stijl te demonstreren voor de vol gende gang naar de stembus Wellicht dat liberaal Mende met deze concessie tevreden zal zijn in dien hij zijn andere wensen namelijk de ministeries van financiën justitie en verkeer vervuld zou zien Maar langzaam maar zeker begint nog een ander element groot belang te krij gen de weerstand binnen de liberale partij tegen Mendes ommezwaai toch met Adenauer in zee te gaan In de verkiezingsstrijd hebben de liberalen steeds duidelijk gezegd dat zij voor een kanselier Erhard waren Zij suggereerden steeds dat Adenauer hun stemmen niet zou krijgen als hij als kanselier zou worden genoemd Na het verkiezingssucces van 17 september legde Mende in zege roes er nog een schepje bovenop door te zeggen „ Met Adenauer nooit " een overmoedige uitlating die hij in recordtempo inslikte toen Adenauer alleen maar het gezeht trok eventueel wel met de socialisten in zee te willen gaan Maar wat Mende heeft ingeslikt ligt een groot deel van de party nog op de tong Het liberale pariqbestnur van Sleeswük Holstein heeft zich al officieel uitgesproken tegen samen werking met Adenauer onder welke omstandigheden dan ook Hamburg is daarin gevolgd in Hessen en Ne der-Saksen aarzelt men nog en in Noord-Rynland Westfalen tot na toe bet bolwerk van Mendes macht dreigt ooh een meerderheid te ont staan tegen een coalitie onder Ade nauer Zaterdag komt ' t landelijke bonds bestuur van de liberale partij bijeen om een beslissing in de kwestie te AOW-premie iets omhoog Het premiepercentage voor de AOW en de AWW tezamer is met 025 procent verhoogd tot 7 pro cent De minister van sociale za ken en volksgezondheid heeft zijn goedkeuring verleend aan een pre miepercentagebesluit van de sociale verzekeringsbank Ingevolge de AOW is vastgesteld op 5.75 procent en dat ingevolge de AWW ongewij zigd op 1.25 procent Het nieuwe premie-percentage zal 1 januari a.s ingaan nemen Valt die uit tegen Adenauer dan is de formatie weer op het nul punt teruggekeerd en kan de heer Erich Mende zijn koffers wel pakken De kritiek op Mende komt overi gens van alle kanten Ook de chris - ten democraten wier wensen hij toch steeds vervult zijn langzamer hand gebeten op hem omdat hij zijn beruchte woordenvloed geregeld over de politieke dijken laat spoe len Zo schijnt hij tegen een Noorse correspondent te hebben gezegd dat hij nog steeds tegen Adenauer is omdat die dezelfde leeftijd heeft als president Hindenburg in het begin der dertiger jaren toen deze het Duitse volk met de rijkskanselier Hitler opknapte Begrijpelijk dat Mendes christen democratische onderhandelingspart ners ietwat verbijsterd waren over deze vergelijking Adenauer Hinden-burg vooral als men bedenkt dat Hindenburg destijds voor volslagen seniel doorging De Russen hebben aanzienlijke voordelen bij de onderhandelingen Engeland kan echter buigen zon der te breken aldus Macmillan Hoewel de Russen lippendienst bewijzen aan de hereniging van Duitsland is het dd^delqk dat deze hereniging in werkelykheid steeds weer uitgesteld zal worden gezien hun mening over de onverenig baarheid van de sociale systemen Men moet wel de gevolgtrekking maken dat de Russen Duitsland beslissend en onherroepelqk wil len verdelen aldus de Engelse premier Over de staat van paraatheid van het Engelse Rijnleger tijdens een onlangs gehouden oefening zei Macmillan dat de regering dit leger nooit op oorlogssterkte heeft willen handhaven Van de zomer heb ik natuurlijk overwogen of de toestand mobilisatie eiste maar het zou een grote fout geweest zijn het parlement bijeen te roepen en mobilisatie te bevelen Wanneer een verdere verslechtering van de toestand dit eist zullen wij niet aarzelen reservisten op te roepen aldus Macmillan Met betrekking tot Berlijn en de toegangswegen bestaat zo ver volgde de Britse premier het ge vaar dat een militair incident tot Terug uit Singapore 17 mannen van Noord-Holland op Schiphol Vanmorgen zijn de 17 opviiren den van de door de Indonesische justitie in eerste instantie ver beurd verklaarde zeesleper Noord holland die nog in Singapore ver bleven in afwachting van de be slissing van het Bureau Wijsmulier op Schiphol aangekomen De zeelieden keerden vanochtend terug met een aantal verrekijkers sextanten en andere kleine instru menten van de sleepboot die zij blijkbaar in veiligheid hebben kunnen brengen of met toestem ming van de Indonesische autori teiten mochten meenemen Over ' t algemeen was de teruggekeerde bemanning zwijgzaam ook na een onderhoud met directeur Wijsmul Ier Enkelen van de 17 terugge keerden lieten zich echter voor de televisie een interview afnemen een botsing der machten leidt Dat zou aanvankelijk op kleine schaal kunnen zijn maar tot iets groters kunnen uitgroeien Bij zo'n ge beurtenis moeten wij zo'n tiotsing met de gebruikelijke middelen in bedwang kunnen houden Engeland wil het Duitse vraag stuk door onderhandelingen rege len De eenheid van Duitsland zou minstens in pricipe moeten wor den aanvaard Over Berlijn zei Macmillan dat wanneer de Russen een vredesver drag sluiten met Oost-Duitsland alle geallieerde rechten in Berlijn automatisch zouden ophouden te bestaan Dit is geheel onaanvaard baar maar betekent niet dat over leg onmogelijk is aldus Macmillan Een regeling moet door onderhan delen worden bereikt niet door eenzijdige oplegging Rusland beschuldigi Griekenland De Sovjet-Unie heeft woensdag Griekenland ervan beschuldigd de toestand op de Balkan slechter te maken " door deel te nemen aan de militaire manoeuvres van de NATO nabtj de Bulgaarse grens De beschuldiging was vervat in een nota die door de Sovjet vice-minister van buitenlandse zaken Ni kolay Firjoebin overhandigd werd aan de Griekse ambassadeur in Moskou Het was een antwoord op een Griekse nota van 11 september waarin uiteer seze - werd dat de NATO-manoeuvres — waaraan deel genomen wordt door Amerikaanse en Turkse strijdkrachten — voor op leidingsdoeleinden dienen -;- De 84-jarige J van Achtmaal uit " Huibergen is woensdag in zijn woonplaats door een militaire vrachtauto een leswagen uit Ber gen op Zoom gegrepen en tegen een ijzeren hek gedrukt Hij is ter plaatse aan de gevolgen overleden lil 
Donderdag 19 oktober 1961 ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD DE 5 EXTRA WEEKEND VOORDELEN ia ^ HtJ » ^ oóen berg %/ SPECIAALZAAK IN VERS WILD EN CEVAf OPENING JACHTSEIZOEN 1961 Wilde eenden 4.50 p st Wilde konifnen 4.50 p st Hazeruggen 5.50 p st Haze-acliterbont 2.50 p st Haze-Toorbont 0.75 p st haze peper » zen 8 — - 10 — p st.Fazanten 6.25 p st.Kippeleversper 250 gram 1.50 ledere order wordt gratis thuisbezorgd Knlkens 2 pers.vaaaf S.—p st Braadkip 4 pers.vanaf 4.50 p st Fonlet in grote stuldcen p 250 gr 1 — ' ouevenmaer fVi^i4fK mmiLi / EEN GROOTSE RADIO VOOR DE PRUS VAN EEN KLEIN TOESTEL I Unieke vinding van NOVAK de knapste - technici van Europa zijn erin geslaagd een kleine radio ie bouwen met alle geluidskwaliteiten van een groot concert-toestel " High Fidelity " en dus met levend geluid Met senore bassen en ijle hoge ionen Een radio die de massale klank van een groot symfonie orkest in volle breedte weergeeft Een radio die ü gemakkelijk dirigeert door middel van een klankkleur klavier met acht toetsen De ideale radio voor TV bezitters De ideale radio voor iedereen met een muzikaal oor en een bescheiden beurs Alweer zo'n exclusieve Novak prestatiel NOVAK Hi-PI RADIO TYPE 50t 3 gólfbereiken achf druktoetsen phk-up aansluiting kieine radio met „ levend ge ' luid " Ook leverbaar voor FM entrangst tVPeMI 179 ^ Dit kwalHeifs foesfel is alfefuifend verkrijgbaar bQ seselecteerde Novak-dealers ¦:^^' 
OTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 19 oktober 1961 Indrukken van Londense motorshow Engelse romantiek nog lang niet verdwenen \ m\\i\\\mu //////////////// Dit mo - Daffodil krijgt vaste voet in Engeland Van onze Londense correspondent Ergens in een hoek van de gisteren geopende Londense motorshow prijkt een fantastisch vehikel Het is de Chrysler Turboflite de eerste Amerikaanse wagen met een gasturbinemotor Dit is geen auto meer maar een wegmonster Griezelig van technisch vernuft en nog volkomen onwezenlijk Angstaanjagend is de pijl vormige scherp toegespitste grille met als loerende ogen in holten aangebrachte beweegbare koplampen lijks 1500 wagens zal afleveren Roo tes is daarmee de eerste Europese autofabriek in Japan Ondainks de huidige tegenslag blijft de heer Roo tes optimistisch De automarkt zal zich ondanks tijdelijke inzinkingen blijven uitbreiden en onze modelien zijn overal goed ontvangen zei hij Een belangrijke aanwinst in de middelklasse is ook de op de motor show debuterende Vauxhall VX 4/90 een sporteditie van de nieuwe Victor maar met een 44 pet ster kere motor grotere wielen en schijf remmen van voren Vermeldenswaardig zijn voorts de nieuwe ruime 4-persoons Angla estatecar van Ford alsmede de nieu we Austin 60 Nieuwe Jaguar De nieuwe lange en lagere 160 km per UUT rijdende - Jaguar Mark is een oogverblindend schitterend roofdier de beste Jaguar welke tot dusver is gemaakt en hij kost dan ook minimaal 23.000 gulden Dege nen die beweren dat de Engelse auto's nooit veranderen of dat alle fabrieken dezelfde wagens maken worden ook op deze show weer ge logenstraft De automobielindustrie kan zich nergens ter wereld veroorloven te verstarren Van de altijd behouden de Britten kan men nu eenmaal geen plotselinge omwentelingen ver wachten Zij zoeken hun kracht in geleidelijke verbeteringen op basis van het goede uit het verleden Van de ruim 50 nieuwe modellen op deze show zijn er 25 Brits The British Motor Corporation Morris Austin Oxford Cambridge komt met een record van 58 wagens aan de markt waarvan 14 variaties van de door de Italiaan Alec Issigo nis ontworpen mini's Bij het openen van een van de beide deuren rijst het gehele dak met de ramen van groen glas als een op gestoken paraplu omhoog waardoor de schuin naar achteren staande ge kartelde stoelleuningen zichtbaar uorden Het publiek ziet dit alles met een spottende glimlach aan Dit is geen aards model meer maar een dramatisch produkt afkomstig van Mars De Turboflite is trouwens nog niet in produktie doch voorlopig - slechts een stuk speelgoed voor tech nici ¦ v Ook deze sihow m Earlscourt nog altijd de belangrijtote auto mobieltentoonstelling ter wereld waarop tien landen met meer dan 360 modellen zijn vertegenwoor digd is wederom een lust voor het oog Zoals ailtijd voeren de vermaarde sterren van dit groot se internationale autoba'llet op hun verlichte draaischijven hun pirouettes uit Sommigen liggen als verlokkende diva's op hun zijde Andere zweven door een „ handstand " opgeheven verticaal door de lueht Veiligheid De motorshow is voor een belang rijk deel nog kijkspel voor de massa Want het wemelt van modellen welke voor de gewone man wel altijd tot de droomwereld zullen blijven behoren Er zijn natuurlijk de ongenaakbare Engelse aristocraten Rolls Royce BenUey Daimler en Lagonda status symbolen van een tijdperk dat nog lang niet vervlogen is Een keur van prachtige luxe sportwagens behoort ook al tot de prestige klasse De be staande zijn nog slanker en perfecter dan ooit te voren Nieuwelingen op dit gebied zijn de dinsdag onthulde Sunbeam Harrington Le Mans geba seerd op de Sunbeam Alpine van Rootes met een 1,6 liter motor en luxe carrosserie van Thomas Harrington en bekroond op de Le Mans race van 1961 alsmede de kostelijke en kost bare Triumph Th 4 2138 cc Een ju weel is de nieuwe 240 kra-uur twee persoons tourwagen van liet E-type Jaguar met zijn super sitroomlijn De nadruk op deze show ligt op grote algehele veiligheid Vooral met het oog op de bruikbaarheid op de continentale snelwegen welke Engeland zelf nog zo goed als ont beert Dit betekent grotere toepas sing van schijfremmen ankerpun ten voor veiligheidsgordels vier koplampen voor veiliger rijden in de duisternis sterkere motoren om snel te kunnen reageren in het ver keer Andere kenmerken zijn algeme ner toepassing van automatische transmissie groter gebruik van benzine injectors pneumatische sus pensie en minder smeerpunten De Britse auto-industrie gaat on - Het zal nog lang duren voordat de romantiek uit de Engelse wagens zal verdwijnen ofschoon de industrie ze ker met het oog op de komende Euromarkt zich langer hoe meer op een zakelijk verantwoord produkt zal dienen te concentreren De Britten bewijzen hun les te hebben geleerd Auto's moeten in de eerste plaats koopbaar zijn voor het grote publiek dat handige pittige modellen vraagt zuinig in het gebruik gemakkelijk manoeuvreerbaar in het steeds voller wordende verkeer en gemakkelijk te parkeren RADIO - EN TV-PERSONEEL DRINGT AAN OP BESLISSING In een telegram aan het College van Rgksbemiddelaars hebben de drie organisaties van radio - en tv-personeel aangedrongen op her vatting van het salarisoverleg op korte termün Zeshonderd georga niseerde werknemers van omroe pen en televisie toonden zich gis teravond op een vergadering van de samenwerkende vakorganisaties te Hilversum zeer ontstemd over het uitblijven van een beslissing In een motie machtigde de ver gadering de besturen het overleg voort te zetten maar eiste in een nieuwe op 2 november a.s te be leggen bijeenkomst opening van zaken Beschouwingen over de steeds stijgende arbeidsproduktiviteit die én door personeelstekort én door uitbreiding van de zendtijd van de medewerkers wordt gevraagd do mineerden in een warm pleidooi dat een vooraanstaande figuur uit de omroepwereld hield voor de laagstbezoldigden meest jonge col lega's Hij vestigde vooral de aandacht op de noodsituatie van hen die thuishoren in de sa larisgroepen 1 t/m 6 „ Daar zijn jongens bij die de kachel thuis niet kunnen stoken omdat ze geen kolen kunnen betalen " De bestaande mini-bakjes van Mor ris en Austin zijn belangrijk verbe terd Thans zijn er 2 nieuwe mini's op de markt verschenen en wel van deftigen huize Het zijn de Wolseley Hornet horzel en de Riley Elf elfje welke hun afkomst verraden door hun traditionele en zwaarverchroom de grille Trouwens de nieuwe Rus sische 7.48 cc Zaporogets met achter ingeplaatste V 4 motor welke voor het eerst in Londen zijn opwachting " laalrt hoort in ^ dit gezelschap goed thuis T>affodil Onze eigen DAF heeft thans dank 2Ü de 750-Datfodil een toepasselijke en voor bet Engelse publiek geknipte naam voor de Nederlandse auto het Woord betekent zoals men weet narcis eindelijk va.9te voet in En.geland ge wegen Men heeft een bekend groot Londens garagebedrijf met talrijke raialen bereid gevonden als impor teur en service-station op te treden <> dat de thans geheel volwaardige Daffodil welke met ' n totaal nieuwe sterkere motor voor de beroepsrij oer bestemd is ook in Engeland Waarschijnlijk wel een bescheiden plaats zal veroveren De wagen is hier bijna tweemaal zo ° uur als in ons land maar als de ï-uromarkt Engeland zou hebben om ^ at zal de prijs geleidelijk dalen De Sfote aantrekkelijkheid van de Daffo °' I is niet alleen zijn artistieke vorm Seying _ fraaier dan de Engelse mini's — maar natuurijk vooral zijn " Variomatische " drijfriem trani^missie » o altijd uniek in deze klasse ' 1 de middelgrote sectie is een "' euwe uitblinkei de 1600 cc Hillman >> uper Minen langer wijder en rui J"^r dan zijn voorgangers en het pro ™ type voor de toekomstige Hillman »'« Ke de Eoliditeit volop heeft bewe ^ n en in Engeland een van de meest P°|^laire wagens is De Brian Rootes jertelde ons dat hij zoiuist in lapan ^^ n contract heeft afgesiloten voor ^ n Hnimanfabriek welke maande - De nieuwe Vauoshall VX 4/90 danks de tegenwoordige moeilijk heden een eno-rme sprong wagen De uitbreidingsplannen welke 25 miljard gulden kosten zullen de Engelse autofabrieken een produk tiecapaoiteit geven van 4 auto's per minuut zodat een jaarproduktie vain 2 miljoen wagens in zicht komt Dit betekent dat de auto export meer dan verdubbeld zal moeten worden Tot nu toe is de Britse auto industrie de grootste dollarverdiener te veel afhankelijk geweest van de luxe-modellen Nu men zich vooral op Europa gaat werpen zal men zich in het bijzon der wat prijs en ontwerp betreft meer en meer aan de continentale markt gaan aanpassen Waarschuwingsstciking Bijna heel Frankrijk uren zonder stroom Door een waarschuwingsstaking van enige uren bij de spoorwegen en elektriciteitsbedrijven is Parijs woensdag in een verkeerschaos ge dompeld Bijna geheel Frankrijk zat zonder stroom De staking was door de vakbonden uitgeroepen om looneisen te steunen Personeel van het gasbedrijf en grondpersoneel van het vliegveld Orly staakten eveneens Duizenden Parijzenaars moesten lopen omdat de ondergrondse bij gebrek aan elektriciteit stilstond Omdat ook de verkeerslichten nietwerkten ontstonden grote verkeers opstoppingen Fabrieksarbeiderswerden naar huis gezonden en destaatsradio beperkte zich tot slechtseen programma Ook in andereFranse steden zalmen zonder span ning Minister over concept provinciale wet De minister van binnenlandse za leen mr Toxopeus heeft in de hedenmiddag gehouden Kamerver gadering de sprekers over de inge diende provinciewet beantwoord De minister wijst op de vele ver beteringen die door deze wet voor „ vertrouwde en gewaardeerde delen van het koninkrijk " ontstaan De wet is aangepast aan de evolutie van de Provinciale Staten naar hun zelfbesturende taken Het gegroeide vertrouwen in de provincies maakt controle op de financiën door de Algemene Reken kamer niet meer nodig zoals dit ook met de gemeenten het geval is Of nu een centraal provinciaal veri ficatiebureau nodig zal zijn wil de minister voorshands in het midden laten De heer Toxopeus wil het verbod van lidmaatschap van Provinciale Staten voor ministers staatssecre tarissen commissarissen van de Koningin en ambtenaren van de provincie niet verder uitbreiden omdat het verder afbakenen van grenzen bezwaarlijk zo niet on mogelijk is Het vervallen van de onverenigbaarheid van een staten lidmaatschap met het lidmaat schap van de Eerste Kamer voor zover het verkiezing in de eigen provincie betreft acht de minister niet ernstig Deze onverenigbaarheid was eigenlijk een dode letter omdat kandidaatstelling van een statenlid uit een provincie in een andere provinciegroep reeds mogelijk was De vrijheid voor de provinciale be sturen om naar behoefte te ver gaderen is een blijk van vertrouwen en waardering waarin de minister een winstpunt ziet Het wegvallen van een buiten gewoon lid van gedeputeerden bij staken van stemmen en het toe kennen van een dubbelstem aan de commissaris der Koningin vindt de minister juist gezien de evolutie van de functie van de commissaris van „ pottekijker des konings " tot „ man van de provincie " De com missaris krijgt dus die dubbelstem bij staking van stemmen in G.S in een tweede vergadering als voor zitter van dit college doch niet als de „ verlengde hand van de mi nister van buitenlandse zaken " Staatsgreep in Oeroeiidi op handen Uit de kringen van de V.N wordt vernomen dat de Belgische minis ter van buitenlandse zaken Spaak na de moord op Prins Rwagasore een telegram heeft gezonden aan de voorzitter van de Veiligheids raad waarin hü waarschuwt voor een dreigende staatsgreep en nog meer politieke moorden in het door België bestuurde gebied Oeroendi OMGETOVERD TOT EEN SPECIAALZAAK IN HET NIEUWE WINKELPAND ELISABETHSTRAAT 27 ^^ i deze feesteUike „„ • ""//// " f°P^e,geb;edvanvtT'^"^—on.e 99 w „>^ ' ri Wi u - üi | fciaü»ii«i «*^ iSSN.NGSAANBiED.NG '^ 0 • Utrecht brengen v'l g Als eersle m Utree '^'-" rengee *^.^'«^'"^•• illllllllU <= yc/ame bl É een o^oderne opvat n^.,,,.n,o derne - ulf.colourc OPENINGSAANBIEDING No 5 Een speciale Icwaliteits-overall ontworpen door de bekende KLM werkkledingfabriek bij gelegenheid van de opening van onze nieuwe vak ^ kleding-zaak Deze blauwe overall « i J 50 bieden wij U aan voor de speciale ICf 8 1 openings-prijs van ___—— OPENINGSAANBIEDING No 6 | LLLoPEN»NGSAANB1EDING '^' d ' l:z:i7z speciaal ts ^^ llll Exdusiet sportswr * en voor iedereen di wil 75 e eens iets anders 18 M v^erk toch goed gekleed - V ELISABETHSTRAAT 27 - UTRECHT rrrrrrrrrrrrrn^rrrrrrrTT ^^ gesch,kt voor kappers winkelverkope " '^" II il in zeern^oderne t.nten ""•" i 
10 Donderdag 19 oktober 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD A RENCO introduceert LJi aLII^a ' T IS UW BESTE OVERHEMD Zojuist verschenen deel 1 van de Tjllir IB.M f Avontuurlijke reis van Rik Ransel de Kwatta soldaat naar de Noordpool Voor 25 Kwatta soldaatj'es kim Je dit machtige boek aanvragen bg RWAWTA BREDA Gewaagd gedurfd chique elegant SCHITTERENDE NILUWE SHOWMANTELS Najaar - en Wintermode 1961 „ Het mooiste van het mooiste " met royale edel - bont kragen als Persianer Indisch Lam Petit Gris Nertz Blauwvos enz enz ƒ 65 - Enkele zeer fraaie tailleurs en tweedmantels Goederen van mevr J COLLEWIJN - Mannequin worden verkocht door de heer Peppelenbos LIJNMARKT21 by de Dom UTRECHT Bii de N.V Centraal Autohe rste I B e d r ij f revisiewerkplaats voor autobussen te Utreclit is plaats voor Automonteurs Maohlne-bankwerkers Gonstructie-bankwerkers Geboden wordt Vijfdaagse werkweek Verbeterde loonregeling Vaste werkkring Gunstige arbeidsvoorwaarden Goede sociale voorzieningen Gratis bedrijfskleding Prima pensioenregeling Sollicitaties Cartesius - Schriftelijk Aan N.V C.A.B weg 90 Utrecht Mondeling Dagelijks van 8.30 tot 16.30 uur behalve zaterdags Na telefonische afspraak 030-40141 kan eventueel een gesprek in de avonduren plaatsvinden Swiss licence-nylon Trenco Pratica shiils zijn ^ OMM/vaJl ^ Trenco introduceert een nieuw meesterwerk reeds in vele landen favoriet Trenco Pratica Blijvend » helder geweven nylon soepel luchtig subliem In 5 minuten gewassen en...klaar Droogt volmaakt kreukloos is na 100 x wassen nog als nieuw ü herkent Trenco Pratica onmiddellijk aan de frap > pante " omkleding " - een verpakking even verfijnd luxueus en uniek als het shirt zélf Trenco Pratica • voor mannen die praktische perfektie wensen Mies Bouwman hoort van Mevr R Lotgering-Hillebrand WETENSWAARDIGHEDEN OVER ENKA - EN 0-PLEST-O-SPONSEN KILO'S Waarom de last van ongezonde en vaak lelijke dikte nog langer met u meedragen BonKorets geven u in enkele weken weer uw jeugdig slank figuur En lo snel 20 gemakkelijk Na elke maaltijd een dragee en u verliest ponden per week Opgehoopt vet ' smelt * weg De spijsvertering wordt geregeld slanker Het teveel aan lichaamsvocht wordt verwijderd Loomheid en verstopping maken plaats voor een licht opgewekt gevoel U straalt als een herboren mens Uw charme is onweerstaanbaar Begin een nieuw leven Begin nog vandaag met BonKorets f 3.30 Elke week één pond lichter met BonKorets VERMAGERINGSDRAtSEES PUBLICATIE VAN DE ALGEMENE KUNSTZiJDE UNIE N.V TE ARNHEM Mevrouw Lotgering wat is precies het verschil tussen Enka sponsen en O-Plest-O sponsen De Enka spons is een viscose spons die vlug veel water opneemt en daarmee het vuil Droogr uitgeknepen kun je de Enka spons ook als zeem gebruiken De glazenwasser doet dat ook De nieuwe 0-Plest-O spons is echter van plastic Neemt geen water op en is gemak kelijk schoon te spoelen Er is een speciale O Plest-0 toiletspons Die is heerlijk zacht en geeft snel heel veel schuim Deze is zelfs in vier pasteltinten te krijgen Is er dan ook nog een andere O Plest-O spons mevrouw Ja dat is de 0-Plest-O huishoud spons voor het ruwere werk zo als het verwijderen van aanbak sel de vette rand in wastafel douche of lavet Door zijn ietwat schurend vermogen is deze spons voor al die karweitjes bijzonder geschikt Tijdelijk bij aankoop van een ENKA spons samen met een 0-PLEST-O huishoudspons GRATIS dit handige MAKKI-mesje touwtje doorsnijden alles kunt u doen met het Makki-mesje De win kelwaarde is 35 cent U krijgt het nu cadeau compleet met scheermesje De veiligste manier om veel plezier te hebben van oude scheermesjes Raderen bloemen snijden verf af krabben tornen pakjes openmaken PRINSES GRACIA brengt waar zij komt mooi weer mee De inwoners van Monaco spreken dan oolc tegenwoordig van „ Prinses Graciaweer " In een rol AÜTO-DROP vindt o op elke tabletver * pakking een interessant *«»' liaal Vraag naar AÜTO-DROP van V S Leeuwarde » Per rol 25 et 
Dat is niet nodigt Bucicley's Mixtura betpl u er zeer snel af direct voelt u verlichting de prikkeling verdwijnt de luchtwegen wor den weer vrij Zo gauw u last krijgt van hoest verkoud heid griep of bronchitis direct naar uw apotheker of drogist en vragen naar * I Wij brengen een zeer I mooie collectie SPORTCOLBERTS Donderdag 99999999 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Uw papieren toonkamer Hoest niet langer met Philips ornamenten Philips ornamenten brengen goed licht in huis Dit betekent meer sfeer meer ruimte meer gezel ligheid Philips ornamenten zijn doelmatig veilig degelijk van constructie en lenen zich voor toepassing in elk interieur Uit de fraaie Philips serie die thans aan zienlijk is uitgebreid tonen wij u hier een klein gedeelte Diverse nieuwe najaarstinten, o.a brons bruin donker - en midden grijs en - blauw w.o de originele HARRIS TWEED Prüzen van 42,50 *» t 79,50 Waar Natuurlijk bij SPECIAALZAAK Gratis boekje Verlichtings ad-viezen en de grote serie Philips ornamenten vindt u in het kleur rijke boekje „ Philips verlichtings ornamenten " Vul onderstaande coupon in en het wordt u gratis toegezonden < NX 50 f 57.50 Kap tJraadplastlc lichtcrème standaard metaal Instelarm mat vernlkkeld o NX 28 f 79 - Reflector metaal Fransgrijs Schort wit ••••••••••••••••••• •..•••!.•.•• •••••• draadplastic Statief lelgrijs ^,~^.^ —-._- ^_ — _ C NX 104 f 18.90 Ballon gedecoreerd satijnglas Voet CO UPON wengé hout a NX 105 f 18.90 Ballon gesponnen satijnglas lichtgeel"wilt u mij het gratis boekje „ Philips met wit verlichtings-ornamenten " zenden e NXl02fl8.85.Ballon:zalmkleurigglas.Voet:wengéhout ƒ NX 131 f 19.90 Ballon geopaliseerd natuurglas in,Naam en voorletters mat rose blauw of grijs Voet w^engé hout g NX 99 f 21.75 Kelk glas zalmkleur Kap metaal uit wendig geel gemof feld.Voet metaal zwart gemoffeld » NX103 f 14.90.B»llon:satijnglasVoet:wengé hout.,Adres Fmmelöt Woonplaats STEENWEG 49/53 UTRECHT Ceze coupon ingevuld opzenden in ge sloten envelop gefrankeerd met postzegel van 12 cent aan Philips Nederland n.v ~' ai ^ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ H ^ ^^ Eindhoven afd Om lu 1 DB ^ vlv ¦ l_l ^ V^S voor goede huisverlichting 11 NOORDST Rookworsten Ze lijken allemaal op elkaar Maar er is een hemelsbreed verschil tussen de ene rookworst en de andere Koop meteen de lekkerste - ZWANENBERG ROOKWORST U proeft het direct dat is rookworst zoals goede rookworst zijn moet geurig sappig vlees Zwanenberg rookworst is rookworst op zijn best ZWANEN B maakt wal smaakt I PER '/ 2L FLES 153 et PER IL FLES los - let op hetZWANENBERG loodje of luchtdicht verpakt - dus langer vers en houdbaar 
13 Dottdêfd^g 19 oktöfiej * 1961 mrittJEn^sCB NtKüwsBLAi FORNAX VERBLUFFEND ^ Deze mag naar u toe mevrouw ** zegt worstmaker Homburg Want ' t is een mooie sappige rookworst geworden - als vakman zie je dat meteen al aan de goudgele kleur We hebben hem geen minuut alleen gelaten dag en nacht er op gelet of ' t roken ging zoals we wilden Goed Hij mag naar u toe mijn naam mag er op En dat betekent iets weet u Als je in een slagerij geboren bent zoals ik van je vader worstmaken hebt geleerd als twee zoons bij je in de zaak werken - dan zet je niet zomaar je naam op een produkt We hebben nu hier io Cuyk één van de grootste vleeswarenfabrieken van W-Europa maar ik garandeer nog altijd persoonlijk elke ham elke worst elk blik dat naar u toegaat Ik wil dat u weet wat voor vlees u in de kuip hebt als er op het loodje Homburg staat " HOMBURG Met één klap een eind aan de olie-kolen discussie Er is alleen nog Fornax Geeft 40 % stralingswarmte 60 % circulatiewarmte Enorm veel warmte over de vloer ook bij laag branden Daar kan geen kolenhaard aan tippen Daar kan geen oliehaard tegenop Dit kan alleen met die unieke gloeibuis Koop niets vóór u de Fornax hebt zien branden Fornax jaren vooruit Fornax Voorul f 395 - inclusief vloerplaat en trekonderbreker f 485 - met ingebouwde tank dus gemakkelijker te plaatsen FORNAX de roodstralende oliestook •'•/^ e ^ tf ^^ co ^^^"' ^^/> e St » Overalls Manchester kleding Witte vakkleding Stofjassen Kinderoveralls Fa Joh Emmelot - Steenweg 49-53 HEBT U PLANNEN ^ 0 ^ OM UW 1 / GEËMIGREERDE KINDEREN TE BEZOEKEN Hoe zult U gaan - per boot of per vliegtuig En in welk jaargetijde Welke papieren hebt U nodig Wat kan en mag U aan bagage meenemen Wat gaat alles bij eikaar kosten En nog veel meer Lissone-Lindeman met zijn enorme ervaring op het gebied van scheeps - en vliegreizen is hèt aangewezen reisbureau om U op al deze vragen tot in details antwoord te geven Stap eens één van onze bureaus binnen en laat U eens uitgebreid voorlichten en advi seren Of zend onderstaande bon in dan sturen wij U de volledige inlichtingen thuis Alles natuurlijk zonder enige verplichting Uwerzijds Al duurt het nog een poosje voor U wilt gaan U bent dan reeds volledig op de hoogte Attentie Gaarne ontvang ik zonder verplichting volledige inlichtingen overemigrantenbezoek I reizen naar land I Naam I Straat I Woonplaats I Dit strookje s.v.p uitknippen en ingevuld zenden aan I Lissone-Lindeman Korte Jansstraat 5 UTRECHT 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 19 oktober 1961 13 fc^^^o^^'fc »^»^^^»^^»^^^^^^ Levensschetsen van beroemde en merkwaardige vrouwen Enige Utrechtse Anna Maria Schuurman Keizer Nero wilde iedere avond een ijsje eten sumptie-iJs na het karige leven in • de tweede wereldoorlog een be ' langrijke plaats ingenomen Ook ' in Nederland wordt er veel üs ge produceerd terwijl de warenwet mannen toezicht houden H ET hele jaar door ongeacht de temperaturen buiten eten er mensen ijs Bij diners tijdens mo deshows en na het winkelen Maar hoeveel van die mensen zouden iets afweten van de ge geschiedenis van het consumptie ijs Vaststaat dat ijs eten niet iets speciaals van onze tijd is want het schijnt dat reeds 3000 jaar voor onze jaartelling de Chi nezen ijs aten dat bereid was uit water melk en zoetigheid Er bestaan veronderstellingen als zou een Amerikaanse negerkok kin het ijs hebben uitgevonden terwijl zü bezig was een staats diner te bereiden Be negerkok kin had een heerlijke pudding klaargemaakt die zij in de ijs kast zette toen men haar kwam vertellen dat het diner enkele uren was uitgesteld Toen de pud ding aan het einde van het diner eindelijk op tafel kwam was hij bevroren De gasten waren stom verbaasd enkelen van hen vrees den voedselvergiftiging te krijgen en een kleine minderheid ver klaarde het heerlijk te vinden Er doen ook andere verhalen de ronde over het ontstaan van het consumptie-iJs Beweerd wordt dat het ijs in Italië is uitgevonden omda ' aar ware meesters op het gebied van ijsproduktie wonen Maar dat durft men niet met ze kerheid te stellen In 320 v Chr deed Alexander de Grote zich als liefhebber van ijs kennen Zijn slaven waren voort durend onderweg naar de met iJs en sneeuw bedekte bergen in Azië om daar het begeerde ijs te halen Dan werd de ijsbeker van Alexander gevuld met ijs dat ver mengd werd met vruchtensap en melk. De Romeinse keizer Nero wilde nooit gaan slapen voordat hij zijn maag had gevuld met een portie vruchtenijs Maar het ijs kwam pas goed in de gunst van het pu bliek door toedoen van de wereld reiziger Marco Polo hij bracht vottonelen oplevert Zo staat er over prinses Elizabeth van Frankrijk „ zij had reeds den koning haren broeder en de koningin haren schoonzuster op het schatvot zien sneven " Op zekere dag eist men ook Eli sabeth's hoofd omdat men haar voor de koningin aanziet Dan roept de edele vrouw een officier die het misverstand uit de weg wil ruimen toe waarom laat gij hen niet in het denkbeeld dat ik de koningin ben gü zoudt misschien het begaan van eene grotere misdaad hebben kun nen voorkomen " Het boek bevat ook hoe kan het ook anders het romantische ver haal van een koning die een een voudig meisje tot vrouw neemt Het gaat over Catherina Alexiowna de echtgenote van tsaar Peter de Gro te Zij was in dienst van een generaal die van pasteibakker prins en eer ste minister was geworden en die dikwijls thuis de tsaar ontving 0p eenen zekeren dag dat Catharina de tafel bediende sloeg Peter hare bevalligheden met verwondering gade Den volgenden dag kwam hij bij de generaal terug Bij deze gele genheid deed de monarch Catharina verscheidene vragen en vond haar antwoorden zo verstandig dat hü smoorlijk verliefd op haar werd Ten slotte een verrukkelijke pas sage uit de levensschets over Mar garetha van Provence wier echtge noot zo bang was zijn moeder te mishagen dat hij zijn zieke echtge note in het geheim bezocht Hier volgt het verslag van zo'n bezoek Schoonmoeder Op zekeren tijd ais een onvoor zien toeval het leven van Margare tha in gevaar bragt kwam Blanche de schoonmoeder haar bezoeken de koning onthutst door derzelver komst verborg zich teneinde zich aan hare blikken te onttrekken achter eene ledekant Dan de ko ningin moeder bemerkte hem nam hem bij de arm en zeide Kom aan ga met mü want gij hebt hier niets te doen Dit zeggende geleidde zü hem buiten de kamer „ Helaas " zuchte Margaretha Nederlanders eten te weinig fruit en groente Deze-korte zwarte'avondjapon werd gemaakt door de Londense couturier Victor Stiebel Hij is van zwarte otto manzijde en bedrukt met turqoise en groene bloemen De cummerband is van groen en turqoise getinte faille Van een onzer verslaggeefsters „ Wilt gij mü dan het gezigt van mij nen Heer in leven en sterven ont trekken " Bij deze woorden viel zij in flaauwte en men meende dat zy had opgehouden te ' bestaan De ko ning ontscheurt zich aan het geleide zijner moeder snelt naar zijne lij dende gade omhelst haar teederiyk en roept haar door kussen in het leven terug Bovengenoemd boek behoort tot de laatste aanwinsten van het Utrechts Universiteitsmuseum Was rijst niet te goed Wafeltjes om slank te worden Houdt u van wafeltjes Dan zult u vermoedelijk wel gelukkig zijn met de — natuurlijk weer Amerikaanse — nieuwigheid op vermageringsgebied Tot nu toe werd het dieet gebrarM in de vorm van poeder of drank maar de Amer dikker tjes eten nu wafeltjes de hele dag Tot zij er 36 in de maag hebben en daarmee 900 calorieën rijker zijn geworden Zo blijft men in leven zonder aan te komen Ja * maar altijd wafelties steeds maar wafeltjes niets dan wa feltjes tot u geen wafeltjes meer kunt zien Grondig wassen Is niet voor alles goed bijvoorbeeld niet voor rijst Wist u dat u met het stof van de rtjst het beetje overgebleven vitamine B nog weg wast Dat vertelt de Con sumentengids van oktober Rijst zo als wtj die krijgen is gewoonlijk gepolijst dus ontdaan van zilver vlies en kiempje dat een groot deel van de vitamine B bevat Wassen " totdat het water helder is " zoals de oude kookboeken zeiden is dus niet nodig omdat de rijst tegen woordig zo hygiënisch wordt ver pakt dat kort wassen bijvoorbeeld in een zeef waar even de water straal wordt opgezet voldoende is Een japon uit het huts van Chris tian Dior Hij is geheel gemaakt van sswarte kant eodat het een beetje lijkt of de juffrouw in een wolkje loopt MOEDERLIJKE OVERPEINZINQEN Kinderen van nu vroeg • • WIJS o Daarna zette Henkie een plaat op Jacques Brei — Ziezo dat is anderekost Vreselijk zo'n sloomboek Hoe durven ze datons nog voor te zetten,gromde hij verontwaardigd Diezelfde avond stond Adriaan voor mijn boeken kast Ik heb niets meer telezen zeurde hij — Mag ikeen boek van jou mams Wat wil je hebben Hij wees op een detec - tive story en ging er even later zielsgelukkig mee naar boven Aan hem zou den we de hele avond geen kind meer hebben hij was veel te nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag — Wie - dee - jut Wat lezen kinderen tus sen 12 en 15 Toch beslist geen schoolverhalen en brave kampeeravonturen meer Wat zingen jongens tussen 12 en 15 Zeker geen schoolliedjes waar de fon dant afdruipt Waarom zet volwassenen uitgevers le raren en goedwillende op voeders onze „ lieverdjes " dan zulke zoetelijkheden voor Beseffen ze niet hoeveel hilariteit dat op wekt Zelfs Marian nog geen zeven jaar oud heeft haar hart verpand aan de gram mofoon maar zij wil beslist geen kinderliedjes horen Jan en Kjeld Willeke Al berti Rocco Granata dat zijn haér idolen En toen ze op een keer mocht kie zen tussen een plaat van de Karekieten en één van Gitta Lind nam ze dolblij Gitta Lind onder de arm Vroegwijs Onzin Kin deren zijn alleen altijd j ouder dan je denkt THEA BECKMAN ' NDANKS de televisie nemen boeken nog altijd een belangrijke plaats in het kinderleven in en daar om was Henkie heel blij toen hij met een prijsvraag een boek won Voor jon gens van 12 tot 15 jaar stond er onder de titel Natuurlijk was het Adriaan die er het eerst naar greep en begon te lezen Op bladzijde vijf geko men begon hij te grinni ken vijf minuten later schaterde hij en eer hij hal verwege het verhaal was lag hij dubbel — Is het zó leuk vroegHenkie nieuwsgierig — Waar gaat het over O niks bijzonders,hikte Adriaan Een steljongens die een week gaankamperen Anders niet bromdeHenkie Ze ze gaan elke dageen eindje fietsen snikteAdriaan Nou en Eén van hen heefteen een blokfluit enspeelt liedjes die ze alle maal meezingen Ja maar wat is er nuzo humoristisch wildeHenkie weten Raad eens wat zezingen Runaway giste Hen kie Mis Corinna Corinna Je zit er ver naast Zezingen Wie rusten wil in ' tgroene woud gierde Adri aan en veegde zich de tra nen uit de ogen Nu begon Henkie ook Hij griste zijn broer het boek uit de handen en liet zijn ogen over de regels vliegen — Ze doen spelletjes!brulde hij — Zwaan kleef aan O goeie grutjes wat gek Er is nog een held bij,deelde Adriaan mee terwijlhij van pure pret op zijnstoel zat te springen Ja Wat doet ie?Smokkelaars vangen Ben je mal Hij haalteen vlieger uit een boom.En de jongen die de vlie ger had opgelaten was eenmispunt maar nu de heldzijn vlieger heeft gered,is ie opeens een anderejongen geworden erghulpvaardig en zo Hij heefter spijt van dat-ie altijdzo heeft geplaagd en tegeniedereen hatelijk was Henkie wierp het boek op tafel en keek woedend naar mij — Mams wat is dit voorzwendel er staat toch dui delijk op voor jongens van 12 tot 15 jaar Maar het is een kleuterboek Het is toch van eenbekende schrijver pro testeerde ik zwakjes — diede reputatie heeft opbou wende verhalen te schrij ven Maar jongens van eenjaar of veertien zingentoch niet Wie rusten wilin ' t groene woud loeideAdriaan En die halen geenvlieger uit de boom vooreen mispunt Die gevenzo'n mispunt een gezondpak slaag meende Henkie Even een frisse neusbalen kondigde Adriaanaan rende naar de pick upen zette zijn nieuwste plaatop gezongen door een zes tienjarige jongen die zichschor van emotie over zijnmislukte liefde beklaagde P 1.8 Copenh Box 6 A^ÖAARO - Dit is toch geen partij schaak Waar moet je nu nog over denken Kunstenares en veelzijdig geleerde Van een onzer verslaggeefsters L evensschetsen van Be roemde en Merkwaardige vrouwen versierd met derzel ver afbeeldsels staat er met sierlijke krullen geschreven in een boekje dat in 1825 in Rot terdam werd uitgegeven Het is zo'n vergeeld boekwerkje dat een wereld op zichzelf is en waarvan de bladzijden geu ren naar lang vervlogen ja ren Tot de beschreven beroem de en merkwaardige vrouwen behoren onder - meer Maria Stuart Elizabeth van Frank rijk Anna Ma:ia Schuurman een zeer begaafde Utrechtse die in 1607 werd geboren Mar garetha van Parma Jacoba van Beieren In de voor ons nogal grappige taal uit het be gin van de vorige eeuw ver telt de anoniem gebleven schrij ver over de meestal bewogen levens van deze vrouwen Bij een afbeelding van Anna Ma ria Schuurman zegt de schrijver Bestond er Immer eene vrouw die de voortreffelijke gaven des ver stands met een edel hart paarde het was ongetwijfeld de uit muntende maagd wier beeltenis wij hier onzen landgenoten aanbieden dewijl de Nederlanders zich met alle rogt op haar beroemen die bij het bezit van zoo vele uitstekende talenten zich ook door hare gods dienstigheid onderscheidde welke de drijfveer van alle hare verrigtin gen werd " Talenten Daarna begint hij Maria's talen ten op te sommen op haar derde jaar kon zij duidelijk en verstaan baar lezen toen zij zes jaar oud was sneed zij „ fraaije teekenstukjes " in het bijzonder bloemen met de schaar of het pennemes Zij deed aan schilder zang - en speelkunst en toen zü acht jaar was leerde zij in drie uur tijds borduren „ Haar schrift in alle talen was zoo uitstekend schoon dat hetzelve als eene kunstige zeldzaamheid in kabinetten bewaard werd " Op haar elfde jaar ging het begaafde meisje studeren Zij leerde zonder veel moeite Latyn Grieks Hebreeuws Syrisch Chaldeeuws Arabisch Ethiopisch Frans Kngels Italiaans pn Spaans Voorts was zij zeer be dreven in de wijsbegeerte sterren - aardrijks - en natuurkunde Maar al deze wetenschappen be vredigden haar geest niet Maria verdiepte zich met alle ijver in de Heilige Schrift en de godgeleerd - *^^^<»^^^< t Kinderpsycholoog geeft advies * LS uw zoontje van tv/ee jaar ' s naclits niet wil slapen en bij u in bed wil geef hem dan vooral niet zijn zin Zelfs niet als het u enige Uren nachtrust kost Doet u het wol dan werkt u namelijk een gewoonte in de hand een gewoonte die u hem weer heel moeilijk zult kunnen afleren en die ook voor ziJn latere leven gevolgen kan hebben Blijf op uw standpunt staan en stop de jongen weer in zijn eigen bed Als het nodig is blijft dan even bij hem zitten tot hij weer rustig is en op het punt komt weer in slaap te vallen < Indien het kind blijft volharden dat het bij u in bed wil vertel het dan dat hij zelf ook een lekker bedje heeft Men kan hem wat af leiden door hem te vragen of hij misschien iets wil drinken Stop nem daarna weer in de dekens en laat hem alleen Indien u dit volhoudt iedere keer ls hii uit bed komt dan zal de Jongen spoedig door hebben dat u Metnt wat u zegt Anna Maria Schuurman een veelzij dig begaafde vrouw die in 1607 in Utrecht werd geboren Op de hoek Voetiusstraat-Achter de Dom in Utrecht is nog een gevelsteen te zien waarop staat hier tuooiide Anna Maria Schuurman Toen zij hier stu deerde had zij een apart met gor dijnen afgeschoten hokje im de col legezaal heid Zij onderhield contacten met beroemde mannen als Rivetus Vos sius Spamheim Salmasiüs Bever wijk en Huygens In het jaar 1653 trok Maria zich terug zij verkoos het eenzame lana leven en verdiepte zich nog meer in de godsdienst Het boekje zegt ver tederend voorzichtig „ Hare gods vrucht had sedert lang iets van die godsdienstigheid welke men niet zei den gewoon is met den naam van fijmheid te bestempelen en die niet geheel en al van geestdrijverij vrij gesproken kon worden " Toen ziJ reeds vrij bejaard was werd Maria een volgelinge van Jean de Labadle een Frans hervormd le raar die echter uit hoofde van ze kere vreemde stellingen zijn kerk genootschap verlaten had om eene afzonderlijke gemeente te stichten " Na de dood van Labadie ging zij naar Wiewert in Friesland en vol tooide daar haar tractaat de Eukle ria enkele dagen voor haar dood in 1678 Spinnekoppen „ Zij was weliswaar niet ge heel vrij te spreken van dweepe rij " staat er in het boek maardat zij eene reine ziel en eenfijn vernuft met de grootste talen,ten paarde zal door niemand intwijfel getrokken worden Harezinspreuk was Amor meus cruci fixus est mijn liefde is gekrui sigd Nog vindt men van haaraangeteekend dat ziJ gaarne spin nekoppen at " Het voorwoord maakt duidelijk dat het boek geen levensschetsen bevat van vrouwen wier zeden niet helemaal onbesproken waren of die zich aan misdaden hebben schul djig gemaakt Vermoedelijk daar om wijdt de schrijver maar ander halve bladzijde aan de Griekse dich teres Sappho waarin hij onder meer zegt dat zij te los was ten aanzien van hare zeden en hare diclitkunst " Daarentegen schrijft hij liefst 58 bladzijden vol over de koningin van Schotland Maria Stuart die hij toch veroordeelt om haar neiging tot vermaken haar zwakke karakter en de rampen die ztj haar onderdanen berokkende Hij noemt haar zelfs „ misdadig " naardien zij zich tegen de wetten van de godsdienst en der eer ge handeld heeft daar ztJ in zeker op zigt aan den moord van Hendrik deel gehad heeft door met dezelfs moordenaar in de echt te treden " Maar aan het eind van de geschie denis over haar blijkt waarom zij toch in het boekje mocht Zij heeft door een verheven dood de buitensporigheden waaraan zij zich in haar leven heeft schuldig gemaakt doen vergeten Roerend HaaT dood wordt overigens roe rend beschreven „ toen de bedien den zagen dat zij gereed was om haar hoofd op het blok te leggen barstten zij in tranen uit en slaak ten hartbrekende verzuchtingen Dan leest Maria een psalm hardop en de schrijver gaat verder daar na legde zij haar hoofd op het blok terwijl zij het vers in manus tuas herhaalde waarop zij door drie beu len met drie onderscheidene slagen wreedaardiglijk werd afgemaakt " Omdat het lot van koninklijke per sonen in vroeger eeuwen nogal eens verbonden was met het schavot en de schrijver van de levensschetsen een voorkeur voor vorstelijke per sonen schijnt te hebben is het niet verwonderlijk dat een verdere zwerftocht door het boek vele scha I van een reds door China een groot aantal ijsrecepten mee r\AN het Britse hof had een hove ling Gerard Tissain genaamd on der Karel I het consumptie-ijs in gevoerd De koning hield er veel van en omdat Tissain de enige was die het kon bereiden en de recepten had kreeg hlJ jaarlijks een grote som gelds Maar helaas werd Karel I onthoofd en dus kreeg Tissain ziJn jaarlijkse bij drage niet meer Hij verkocht zijn streng geheim gehouden recept aan het Partjse café Napolitain Daarna zorgde de Italiaanse Car lo Gatti ervoor dat de Engelsen met het nieuwe gerecht kennis maakten Om het ijs te kunnen bereiden ver zamelde hij ' s winters het tjs van de Londense rivieren en dat van de meren in het noorden van Schotland Als ijskast gebruikte hij de diepe bronnen van koning Croes De koning kreeg als ver goeding gratis ijs Overal in de wereld heeft het con - De Nederlandse bevolking eet te weinig groente en fruit Er wordt slechts 60 kg van deze produkten per hoofd per jaar in Nederland ge geten zo zegt de statistiek terwijl in onze buurlanden het aantal kilo's 120 bedraagt De oorzaak moet gezocht worden Eten van tandpasta kan gevaarlijk zijn Kleuters vinden tubes prachtige dingen om ineens uit te knijpen zo dat de inlhoud in slierten rondkron kelt Zij zullen daarna pogingen doen de inhoud van de tubes op te eten en mama zal het verhinderen Zo oefenen ook tandpasta-tubes een grote aantrekkingskracht op kleu ters uit als ze de kans krijgen eten ze het geurende witte goedje op Maar dat dat heel gevaarlijk kan zijn daar over spreekt een artikel tje in de Consumentengids Er ziJn proeven met muizen geno men waarbij deze beestjes een hoe veelheid van de pasta's Aronal Col gate Kolynos Medinos en Macleans toegediend kregen en een speciaal samengesteld produkt dat in het verleden na consumptie ervan een dode heeft geëist Alleen Mac leans doodde even veel muizen als de gevaarlijke pasta en mag dus bepaald niet in kinderhand jes terecht komen Omdat er maar enkele pasta's onderzocht zijn is het wel mogelijk dat er nog an dere gevaarlijke pasta's in de han del zijn Daar is eigenlijk niets tegen te doen want als men tandpasta gebruikt op de normale manier dan eet met het niet H E T A A N Z O E K in onze voedingsgewoonten ver klaarde mejuffrouw M A H El frink onlangs tijdens een voorlich tingsmiddag georganiseerd door het produktschap van groenten en fruit in sar-enwerking miet de Ne derlandse vereniging van huisvrou wen afdeling Utrecht Wij eten één maal per dag warm In het buitenland bijvoorbeeld in België en Frankrijk denkt men daar anders over en is het gewoon twee maal ner dag een warme maal tijd compleet met groente vlees en fruit te verorberen Dat wil niet zeggen dat wij ook in ons land tot deze maaltijden voor kleine reuzenmagen moeten over gaan en dientengevolge twee maal zoveel uur in de keuken moeten zwoegen om een warme maaltijd te brouwen Ook betekent het niet dat wij ons nog meer suf moeten gaan piekeren over wat wij nu weer op tafel moe ten zetten opdat manlief niet met een brommerig gezicht en de kin deren niet met de uitroep „ goh krijgen wij nu wéér hetzelfde zich achter hun borden scharen Neen niets van dit al Geef eens sla of warme groente hij het hrood Wat wij dan wel moeten doen Geef eens groenten bij de brood maaltijden Verschillende soorten van dit groen en ook fruit zijn bij het brood zeer op hun plaats en vor men een smakelijke goedkope en vooral gezonde boterhambelegging Denk eens aan plakjes tomaat met peper en zout of als uw kinderen dat wensen mat suiker bestrooid Proeft u eens schijfjes komkom mer met wat mayonaise of gerasp te worteltjes En is geraspte appel niet een ware lekkernij voor kinde ren Ook slaatjes en warme groen tegerechten zijn een delicatesse bij het brood De Nederlandse huisvrouw aldus mejuffrouw Elfrink is te weinig op de hoogte van de rijkdom aan vita minen en voedingszouten in fruit en groente Niet slechts kinderen hebben de ze stoffen nodig voor opbouw maar ook wij ouderen om de slijtages van ons lichaam dat het oud wor den nu eenma ' met zich mee brengt aan te vullen Daarom heb ben wij per da minstens nodig 50 gram slinkende groente of 250 gram niet slinkende groenten of 125 gram rauwe groente Bovendien nog 100 gram fruit Groente en fruit bevatten over het algemeen weinig calorieën Ook de dames die door de luci ferslanke mannequins op de mo deshows zijn wakker geschud om trent hun eigen onivang en zich thans met grote wilskracht op het vermageren hebben geworpen kunnen dus gerust zijn en ruime porties gebruiken Wanneer voor de huisvrouw het dagelijks weerlcrend uur is aange broken waarin zij zich terugtrekt om te koken dient zij zeer econo misch te werk te gaan Het centiaal bureau voor tuin bouwveilingen jeeft daarvoor enke le belangrijke wenken koop altijd verse groente en fruit en koop ze kort voor het gebruik Was de groente zorgvuldig en zo kort mogelijk voor het gebruik en laat ze niet in het water staan Zet de groente met heel weinig water op en kook ze vooral niet te lang vitaminen en voedingszouten blijven dan behouden 
14 Donderdag 19 oktober 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ^ ® r AMERA OUDEGRACHT 156 - TEL 17708 Werkdagen 2.30 6.45 en 9.00 uur Zondag 2.15 4.30 6.45 en 9 uur Een film van grootse allure en warme menselijkheidl BERNARD BLIER ANNE DOAT LUCILE SAINT-SIMON LUTZ GABOR ARRÊTEZ LES TAMBOURS He » laatste salvo ZONDAGOCHTEND 10.30 UUR De prachtige opera-film in kleuren van Puccinit ® MADAME BUTTERFLY Solisten Koor en Orkest van de Opera te Rome VOORSTRAAT 89 - TEU 14384 Dagelijks ook zondag 2.30 en 8 uur DERDE GRANDIOZE SUCCESWEEK GREGORY PECK DAVID NIVEN ANTHONY QUINN in CARL FOREMAN'S DE KANONNEN VAN NAVARONE The guns of Navarone met STANLEY BAKER - ANTHONY QUAYLE - JAMES ROBERTSON JUSTICE IRENE PAPAS - JAMES DARREN - GIA SCALA CINEMASCOPE IN KLEUREN REGIE J LEE THOMPSON ATTENTIE Gewijzigde aanvangstijden zie boven Verhoogde entreeprijzen ^^ PIAATSBESPREKEN [ f 0.20 steeds 2 dagen tevoren mogelijk de gehele fflj dag vanaf 10.00 uur aan de kassa ook telefonisch ^ fÊ0 ri MA c VREDENBURG 29 - TEL 13178 Dogelijks ook op zon > en feestdagen ' voorstellingen van 10 — ca 18.30 uur Uitgebreid nieuws uit binnen - en buitenland w.n De Sjah en Farah Diba in Parijs De uit Moskou teruggeroepenNederlandse ambassadeur ar riveert op Schiphol Demonstratie Vrije Boeren in Assen Nieuws uit Suriname „ EGYPTE " een schitterende reisfilm in kleuren en Cinemascope „ V/ATERSPORT IN AUSTRALIË " een fraaie sportfilm in Cinema scope en kleuren 2 leuke TEKENFILMS AL ACE VREDENBURG 29 - TEL 13178 > Dagelijks 2 ovondvoorsl 18.45 en 21 « Mannelijke mode accenten herfst ' 61 in jassen vlotte kragen korte revers moderne schouderlijn De collectie is er vol van Hongkong sidderde voor de meedogenloze wr.aak ^ an een beruchte secte CHRISTOPHER LEE - YVONNE MONLAUR DE TERREUR VAN DE RODE DRAAK EASTMANCOLOR m Amslerdamsestraatweg 350 telefoon 24602 Vrijdag t.m zondag VERRAAD OP BEVEL ^ PETER VAN EYCK - Geheime agenten liquideren elkaar op genadeloze wijze ^*^ 1 Maandag tm donderdag HEUVEL 24 ANTWOORD NIET ^\ De niets ontziende strijd in de Israëlische Vrijheidsoorlog ^^ ¦ l:Jdai:kliU^I»i OUDEGRACHT 73 - TEL 12556 Dagelijks 2.30 6.45 en 9.15 uur Zondag 1.45 4.15 6.45 en 9.15 uur FRANCOISE DELDICK de sex-sensatie van Cannes LIEFDE IN HET BLOED Nederland 0 Heures Choudes Plaatsbespreken vanaf 10 uur ook telefonisch org 69 159 185 - Een mooie èn vlotte Twen-jas voor junior Tweeds in sportieve ruiten of bouclé In een warme warreling van aantrekkelijke tinten Sterk altijd warm Leeftijd 15 j Herenwinterjassen - fashion 1961 - Ge distingeerd en sportief dus geschikt voor elke gelegenheid Met ingezette mouw of raglan De mode schrijft o.a voor black and white dessins dus Kreymborg heeft dat voor u reeds vanaf ƒ 125 - Een Kynoch-jas Elke aanbeveling over bodig Een jas die altijd modieus is en waarvan u jaren plezier hebt Elke jas bij Kreymborg houdt een „ warm " pleidooi voor Waarborg-kwaliteit In onze uitgebreide collectie vindt u uitsluitend stoffen van vermaarde herkomst verwerkt op een wijze die met hun kwaliteit en degelijkheid geheel overeenstemt Comfort en behaag lijkheid zijn voor menige winter uw trouwe vrienden - In élke Waarborg jasi Kreymborg VIESTRAAT • ST.-JACOBSSTRAAT UTRECHT Zeldzame koopjes Ook vakken en toonbanken te koop ® HES BEN e'e N L.A N'G E.B É Ïe'v'e N S D J Ü R @ Super zig-zag NAAIMACHINE ƒ 395 - In 6 X te betalen zonder kosten LEWENSTEIN - Lange Jansstraat 4 - Telet 11593 iVREEBURG ^ ® Een fantastische vakantiereis naar Zwitserlan - Frankrijk en Amerika HOLIDAY SCALA POnERSTRAAT 16 - TEL 12461 Werkdagen 2.30 6.45 en 9.00 uur Zondag 2.15 4.30 6.45 en 9 uur GARY COOPER en BURT LANCASTER in een enorme avonturenfilm VERA CRUZ Superscope Technicolor UDIO OUDEGRACHT 154 - TEL 24428 Werkdagen 2.45 7.00 en 9.15 uur Zondag 2.30 4.45 7.00 en 9.15 uur prolongeert het glanspunt van de Arnhemse filmweek 1961 INGMAR BERGMAN'S nieuwste meesterwerk HET OOG VAN DE DUIVEL Djavulens öga met BIBI ANDERSSON — JARL KULIE — NILS POPPE ATTENTIE donderdag 7 & oktober 21.15 uur besloten voorstelling TEL 10552 Werkdagen 2.30 6.45 en 9.00 uur ¦ Zondag 2.00 4.15 6.45 en 9.15 uur HELENE CHANCEL - FRANK VILLAND e.v.a in HANDEL IN MINDERJARIGEN Deze film onthult u op realistische wijze de geraffineerde methoden van de „ handelaars " in minderjarigen Een openhartige spannende en waarschuwende filml ZONDAG HALF 11 2de WEEK GERHARD RIEDMAN — MARGIT SAAD — OSKAR SIMC DE ZIGEUNERBARON naar da operette van Joh Strauss in Eastmancolor GA MET UW TUD MEE GEEF ' N BIOSCOOP-BON CINERAMA Kinderen tot 15 jaar onder geleide f 1.50 In de foyer Cor Standaart aan het orgel 2.30-8.15 zat 2.30-6.45-9.15 zond 2.30-5-8.15 uur^Ui _ i/V,VV\A/VV^V\/VV/VV'V\/AA,Ar\/V\/VVV\,'VV/VVVVVVV\X\/V GRATIS GITAREN THANS WEER INSCHRIJVING VOOR GITAAR - CURSUS U ontvangt bq aanvang een nieuwe gitaar in foudraal naar keuze 1 UUR LES PER WEEK a f 1.50 Duur der cursus 1 jaar Bü goed gevolg diploma MUZIEKSCHOOL „ DE GOUDEN HARP " AMSTERO.STRAATWEG 03 - TELEFOON 14480 larus Nieuwe oogst Zet gezonde jam op tafel Zwaardemaker's rozebotteljam Van geselecteerde rozebottels Uit Zwaardemaker's eigen tuinen Met het hoogste gehalte natuurlijke Vitamine-C Gezond Lei ÉZEi ^;^:' lsothermyl';;'i kindefdekens ENGELS ELFTAL Het Engelse elftal dat woensdag 25 oktober in Londen tegen Portu gr.l uitkomt is alf volgt samenge steld Doel Springett Sheffield Wednes day Achter Armfield Blackpool en Wilson Huddersfield Town Midden Robson West Bromwich Albion Swan Sheffield Wednes day en Flowers Wolverhampton Voor ^ onnely Burnley Douglas Blackburn Rovers Pointer Burn ley Hayness Fulham en Charl ton Manchester United Archipel moet als enige ongesla gen ploeg uit de korfbalhoofdklasse A de strüd aanbinden tegen Wester kwartier Spanning te over maar toch houden we het op een over winning voor de thuisclub Boda blijft volgen door een zege op SVK en W.K kan voor verdere uitslui ting van Blauw-Wit zorgen Hevig gedrang aan de kop zien we in de B-klasse waar Het Zuiden en HKV elkaar het leven zuur ma ken HKV handhaaft zijn positie te gen Regenboog maar daar zijn we van Het Zuiden tegen ZKC nog niet zo zeker van Samos heeft in de eerste klas een vrije zondag maar zal zeker be nieuwd ztjn wat de grote jongens " Groen-Geel en DED tegen elkaar presteren Interessant is ook de ro de lantaarnstrvjd tussen Olympia en DDV Als DTV dan nog van BEP wint staat Olympia — bij verlies — er bijzonder slecht voor Vogel krtjgt in de tweede klas be zoek van hekkesluiter Wittenburg Mocht Hespa daarbij van Nieuw Flora winnen dan vliegt Vogel een België klopt Frankrijk Het Belgische nationale voetbalelf tal heeft woensdagavond in het Hey selstadion te Brussel voor nog gee|i 25.000 toeschouwers een overwinning met 3 — O behaald op Frankrijk Bü de rust leidden de Belgen met 1—0 De wedstrijd werd in de sitromende regen gespeeld op een doordrenkte grasmat waardoor aan de techniek en het uithoudingsvermogen van de spelers hoge eisen werden gesteld Toen in de 19e minuut Pierre Ha non de score opende 1 — O was dit ' n verdiende beloning voor de Belgen die met hun directe strijdimethode imponeerden en bovendien sneller waren dan hun tegenstanders Na rust kregen de Belgen steeds meer gelegenheid hun spel te ont plooien en na een kwartier rondde Vandenberg een van de vele aanval len met het tweede doelpunt af 2 — O Dit doelpunt schudde de Fransen Kopa wakker maar zij slaagden er tooh niet in hun tegenstanders hun wil op te leggen De Belgen ble ven steeds terugkomen zij het met een steeds lagere frequentie De Bel gische verdediging kwam zelfs zo nu en dan onder zware druk vooral nadat Claessen zes minuten voor het einde uit een hoekschop van Ju rion met een kopbal de stand op 3 — O had gebracht maar zij wisten deze te weerstaan De Fransen slaagden er zelfs niet in de ongetwijfeld verdiende eer te redden Het was in de eindfase voor al de in grootse vorm spelende doel man Nicolay die dit kon verhinde ren Advertentie EZET Isothermyl slaapzakken in de onderste helft is te vinden Een ploeg die uit van Be Fair kan winnen moet dat ook tegen HBS kunnen doen We rekenen dus op winst voor de Stichtse reserves Schaerweyde heeft de zeker niet gemakkelijke uitwedstrijd tegen Ka meleon voor de boeg wat niet weg neemt dat we de Zeistenaren toch wel betere kansen toekennen waar bij vaii onderschatting van de tegen partij echter geen moment sprake zal mogen zijn Voor Kampong 2 geldt hetzelfde in de uitwedstrijd tegen Randwijck Voordaan zal zich in de uitwed strijd tegen Hilversum 4 voor de 2e klas G moeten herstellen van de misstap van j.l zondag en mits vol ledig moeten Huisman c.s daartoe in staat zijn Het door enkele nieuwe gezichten duchtig versterkte SCHC 4 zal dunkt ons ook wel raad we ten met Kameleon 2 en Kampong 3 zal wel niet aan de nederlaag ont komen in Bussum tegen Gooi 2 Gezien de verrichtingen tot nu toe zien we de koploopsters in de Ie klas dames er zondag zonder kleer scheuren afkomen BDHC speelt thuis tegen Laren Kieviten uit te gen Be Fair Alliance heeft de bes te kansen tegen RBC Amsterdam wint van Gooi In de Prom klas B spelen de drie elftallen uit Utrecht en omgeving thuis SCHC tegen HBS Voordaan tegen Hilversum en Kampong tegen Gooi 2 HBS is koploopster en dus zal SCHC dat er na een wat aarze lend begin steeds beter inkomt er goed aan doen de punten thuis te houden Men is daarmede zichzelf van dienst en kan er ook Voordaan een dienst mee bewijzen aanne mende dat de ploeg zondag van Hil versum wint Kampong doet het tot nu toe uitstekend en er is dan ook goede reden om aan te nemen dat ook Gooi 2 de meerderheid van de Utrechtse ploeg zal moeten onder vinden Gebr Stijlaart naar Denemarken Drie leden van P.D.Z de gebroe ders Gijs Stijlaart Jan Stijlaart en Henk Stijlaart hebben een vereren de uitnodiging gekregen Zaterdag en zondag nemer deze Utrechtse worstelaars deel aan internationa le worstelwedstrijden in Sondeborg in Denemarken De krachtsportver eniging A.K Alsip nodigde de ge'.r Stijlaart uit samen met Denen Fransen Noren Zweden en Duit sers Gtjs en Jan Stijlaart komen uit in de derde ca'egorie Henk Stijlaart komt op de matras in de vierde ca tegorie eind op de ranglijst omhoog Amers foort en Aurora kunnen de punten wel eens delen Tevens zien we na de kranige zege in de derde klas op OKV ook van Zwaluwen winnen zodat wederom een stap in de goede richting ge daan wordt SKV blijft in de running door een overwinning op het zwak ke Oosthoek Wat moeilijker zal Bi ko het tegen Oosterpark krijgen maar we rekenen toch op een zege voor de Bilthovenaren Advertentie HANDBALLERS GESELECTEERD Zondag 29 oktober heeft in het kader van de technische dag in Alk maar een handbaltoernooi plaats waaraan deelnemen de vertegen woordigende dames en heren elf tallen van de afdelingen Alkmaar Haarlem Amsterdam en Utrecht Voor de Utrechtse elftallen zijn uitgenodigd Dames Klaver B V Van Veenendaal Attila Bol BHC Smidt Athleta Meekes-Boere Athleta Nussgen Sport Ver eent Smit Moors BHC v d Linden HHC Swagers SSVU Verhoef Athleta Van Diesen HHC Burgers Spirit Van Al phen Sport Vereent Dase laar BDC en Steenbeek BSV Heren Grasmayer Sport Vereent Heysteeg BHC J en D van Oostenbrugge Sport Vereent Van Vuure BHC Den Iseger Sport Vereent Falch BHC Vonk BHC Jansen At tila Bosschaert Oranje ' 57 v Keeken Spirit Wingelaar BHC Borgsteyn Attila Schrik Attila en Schuur Sport Vereent Wilskracht tegen sterk Elan Zaterdag om 17.00 uur komt het Wilskracht tafeltennisteam in de zaal Amaliadwarsstraat uit tegen Elan uit Rotterdam Vorig seizoen was £ lan nog Ereklasser en was Wilskracht op weg naar het kam pioenschap van de Overgangsklasse Hoewel kortgeleden nog 2 klassen verschil bestond nemen wü toch nog niet aan dat Wilskracht gaat srlle zen Elan heeft niet meer de steim van Agnes Simon Het zal zonder twijfel een spannende wedstrijd wor den doch op 6—1 voor Wilskracht durven wij we te vertrouwen In de Overgangsklasse heeft Vriendenkring n gemakkelijke wij ze het ongeslagen record gehand haafd De derby tegen U.T.T.C werd met 8—2 royaal gewonnen Ton Diemei en Ja.t van Wezel wonnen beiden drie partijen voor Vrienden kring Ries v d Boogaard moest éé partij afstaan aan J P v Leusden Maandag a.s speelt Vriendenkring thuis in de zaal Adr V Swietenstraat tegen jfispen v d Boogaard c.s komen nu voor een zware proef om het ongeslagen re cord te handhaven - Gispen speelt vanavond tegen Over ' t Net D tweede overwinning voor Gispen in deze competitie ligt in het verschiet Vanavond ontvangt S.V.E in de zaal van Zeistweg het sterke Amsterdamse team van Nu fa dat Barna klopte en gelijkspeel de tegen Vriendenkring Hoewel het nog vroeg in b«t seizoen is kan de ze wedstrijd een duidelijke vinger wijzing worden t.a.v kampioens kansen voor S.V.E Wilskracht 2 heeft weliswaar de eerste competitiewedstrijd verloren doch dit team zal onzes inziens niet een rol spelen in de lagere regionen Of dit zaterda T reeds tot uiting zal komen in de uitwedstrijd tegen het sterke Ahoy wachten wij met be langstelling af Bij Buna - Zeist komt een gelijkspel om de hoek kijken Advertentie EZEl Isothermyl ' dekens V Sporttoto met geldprijzen Met ingang van 1 november zul len de prijzen in de Nederlandse sporttoto in geld mogen worden uitbetaald Bij de prijzen boven ƒ 1000 zal terstond vijftien procent belasting worden afgetrokken Prijzen onder ƒ 1000 zijn belasting vrij De eerste prijs van / 50.000 blijft echter ongeschonden want de be lasting is dan al afgetrokken De maximumprijs is nl in feite ƒ 58.823,53 De eerste toto-zondag waarop deze nieuwe regeling kan worden toegepast is dus 5 november Voor die dag zullen echter nog de oude toto-formulieren worden gebruikt want deze waren reeds gedrukt Er zullen echter maar weinig wijzigingen in de tekst nodig zijn Het voordeel van de directe aftrek van de belasting is dat men later dus geen navordering meer krggt 
16 Donderdag 19 oktober 1961 UTREGHTSCH NIEUWSBLAD i DIT IS UW GARANTIE Reeds jaren worden de Remia produkten - als enige op dit gebied in Nederland - 100 % gepasteuriseerd Dit Pasteur garantiemerk dat op elk pakje staat is üw waarborg voor zuiverheid en héérlijk volle smaak Let dus op dit merk De Pasteur garantiemerken zijn tevens waardevolle spaarmerken Vraag bij uw leverancier de Remia geschenkenfolder of stuur even een kaartje aan Remia Margarinefabrieken N.V Den Dolder tel 03402-3641 Alléén Remia-produkten worden bereid uit 100 % gepasteuriseerde grondstoffen Alléén Remia heeft dan ook die heerlijke zuivere smaak die u onmiddelhjk herkent Kies nu gezondheid voor uw gezin Remia Remia I éi-A j in rood pak ^ r / m Deze week kunt U profiteren van onderstaande aanbieding KORSET zijsluiting met veter van stevige korsetcoutil met elastieke inzet stukken en ronde balein slechts 17.95 BEHA uitvoering geheel in kant met nylon marquisette voering in cups A B en C slechts 3 « 95 Alleen VRIJDAG en ZATERDAG CORSET-SPECIAALZAKEN Alléén gevestigd VISMARKT 13 NACHTEGAALSTRAAT 78 Is Uw HOOGTEZON-APPARAAT nog in orde ZATERDAG 21 OKTOBER a.s VAN 9-13 ÜTJR en MAANDAG VAN 9-17 UUR kunt U Uw hoogtezon GRATIS LATEN DOORIVIETEN met behulp van een moderne Uitra-vloleimeter bij H J HARTING-BANK PAÜSDAM 1-2 — UTRECHT \ J\N was pas cht en ideaal verzorgd / tijdelijk goedkoper \ \ 2 grote pakken iÖÖTct 75 et \ 2dubbeIgroteiaörct143ct / '••••••••••••••••• Thans ook de vuilste was een „ wissewasje ' Al Uw w/ensen zijn vervuld de witte was - witter l.PORT Tomaten A 86—93 B 82—88 C 82—86 CC 56—62 KAASMARKT GOUDA Gouda 19 oktoiber Aangevoerd 45 partijen Bij goede handel noteerde eerste kwaliteit 2.27 tot 2.32 tweede kwaliteit 2.18 tot 2.26 en extra kwaliteit 2.33 tot 2.62 alles per kg Internationals vast AMSTERDAM 19 oktober — Alle internationale waarden heb ben vanmiddag direct bij de ope ning de vaste stemming van giste ren verder voortgezet De presi dent van de effectenbeurs te To ronto Canada de heer Howard Douglas Graham die een studie reis maakt langs de Europese ef fectenbeurzen zag op het Damrak een levendige handel in de hoofd fondsen Na de dagenlange aarze lende houding gaf Wall Street gis teren koersstijgingen te zien bij toenemende omzetten De West duitse beurzen waren vandaag wederom hoger Dit was voor Am sterdam een goede stimulans Het publiek gaf opnieuw blijk van be langstelling voor de hoofdfondsen terwijl ook de arbitrage enkele stukken voor buitenlandse reke ning uit de markt nam Het ge ringe aanbod werd in de begin beurs gretig opgenomen Alle in ternationals gaven flinke koers winsten te zien ten opzichte van het voorgaande slotniveau AKU steeg van 399 tot 402 '/^ en boekte een koerswinst van circa zeven punten Philips tien punten hoger op 1072 '/ z Unilevers noteer den zeven punten tot 845 terwijl aandelen Koninklijke Olie op ƒ 116,10 ƒ 1,50 verbeterden Deze stukken noteerden boven pariteit New York Hoogovens voegden aan de forse winst van gisteren twee endertig punten vanmiddag ruim tien punten toe op 820 AI naar ge lang de beursduur vorderde werd de handel kalmer De koersen brokkelden hier en daar een wei nig af Koninklyke Olie echter steeg nog een kleinigheid tot ƒ 116,30 In de scheepvaartafdeling was het opnieuw zeer kalm met een licht verdeelde stemming De lei dende cultures schommelden rond de vorige slotkoersen Staatsfond sen praktisch onveranderd met weinig zaken Claims Proost en Brandt werden voor de eerste verhandeldag op ƒ 20 tot f 25 geadviseerd neerko mende op circa 107 procent voor de converteerbare obligaties In de Amerikaanse sector van d ° beurs werden certificaten Studebaker in een ruime open hoek verhandeld op 131/8 dolar 12 7/8 Morgen wordt zoals reeds aangekondigd de inschrijving opengesteld op ƒ 50 min 4 pet obligaties 1961 Bank voor Nederlandsche gemeenten te gen 98 3/4 pet Vervroegde aflossing lening P.Z.E.M » De N.V Provinciale Zeeuwsche Electriciteitsmaatschappij deelt obligatiehouders mede dat het ge hele bedrag aan uitstaande obliga ties van de ter beurze genoteerde 4 % pet 17-jarige obligatielening 1951 pro resto groot 4.000.000 per 1 januari 1962 vervroegd a pari af losbaar wordt gesteld Europese punten tot opvolger van mr W F Lichte nauer in het Europese parlement De heer Van Hulst die reeds lid van de raadgevende vergadering van de Raad van Europa en het parlement van de van de West Europese Unie is volgt de heer Lichtenauer ook op als lid van de raadgevende interparlementaire Benelux-raad Onze vertegenwoordiging in hetBenelux parlement wordt mr K.van Rijckevorsel Tweede Kamer lid van de KVP gewoon lid i.p.v.plaatsvervanger Dit in opvolgingvan mr H W van Doorn die lidwas en die nu plaatsvervangendlid wordt In Turijn is het Europese socialehandvest ondertekend door ver tegenwoordigers van de landendie lid zijn van de Raad vanEuropa — Met een geplaatst kapitaal van ƒ 250.000 heeft de in Engeland ge vestigde Henry Simon Holdings Ltd opgericht Simon Europa N.V te Amsterdam Deze N.V beoogt o.a het uitdenken vervaardigen en onderhouden van installaties fa brieken machinerieën gereed schappen transportmiddelen en op slagplaatsen Tot directeur is be noemd mr B H J de Pont te Parijs n 24 kleuren alleen echt met Ingestempetde naam Helneken's Hensen Macb Hero Heybroek Zei Hoek's Macb Holland H.V Hollandla-Kat HoU Beton HoU Const A.B Holl Melks.t Hoogenhoscö Hoogenstraaten Hoolmeyer Indola Ing hur Bouwn Intematlo Ing Gew Beton Int Kunstst Int Viscose Intervam Jansen en Sut Jongenee Kemo Corsett V Kempen Beg Key Houth Kleding Smits Kiene Sulkerw Kondor Kon Ned Pap Zout Ketjen n.r.c Korenscboof 4295 215 254 774 529 215B 255 775 145 395 430L 199 299 174 179 590 255B 183 70 355B 132 166 679 125 208 249 403 344 269 355 270 163 168 427 396 419 107 97 193 342 299 206 830 480 88 133 178 969 265B 352 272 168 218 169 425 405 420 108 Ver Nea Rubb Ver Touwtabr Vettewinkel v-ezelverw NX Victoria hls VthamlJ Vltss Kat oert Vrea Rubb Vromer Papier Vulcaansoord Walvlsohvaart Wemlnks Beton Wessanen Wilton Fetjen Wits de Textle Woon - en W Wvers 1 en B V Wilk en H ¦/ daalberg Zwaardemaker Zwanenherg Org Zwltsal 199 ¦ 298 173 181 597 245 184 296 71 351 130 169 670 125 207 248 402 339 StOTNOTCRlNG van donderdag 19 okt ' 61 18-10 19-10 Actieve obligaties 190 349 302 205 825 481 89B 140 181 955 4S5L Staatsleniugeii Ned - SS m ' 59 ld ' 60 1 ld ' 60 ld " 59 ld ' 60 ld ' 61 ld - 53 ld Gb O ld ' 47 ld ' SI d ' S3 td ' 56 d - 48 Seles eert Ned ' SO Id ' 54 Id 9S-I Id 9S-n td ' SI Srootb o b ' 40 Slijnbonw en petrolenm 57.60 57.50 589 590 497 499 116.20 118.10 114.80 116.50 1197 1197 1850 — Alg Kxploi Mt Bllllton 1 Billlton a Kon Petr 1-20 Kon Petr 6-20 Moeara Enlin a Moeara Eniro o ld I wlnstb Id 4 Oost Bomeo Ml rarakan Pet MO Sr.beepvaart Fumess Oostzee 17IB 170 293 221 415B 327 585 118 Koudljs n.r.c 290 Kromhout 219 Kon Ver Tap 413 Leeuw Pap.L 329 Leid wol 545 Lett Amsterd 580BLlndeteves 199 LOemp » 951 Ltlm en Gel ova 163 MaxweU 465B Meelt N Bak c 440 Mees Bouwm B 230 66 138B 65 139 760 149 765 149 spoor - en tramwegenGeld Tram — 117 Nederlandse Antillen AntlU Bitniwerö 205B 206 Ant VerMabr 173 174 Unltsland Mannesm eert — 248 Uollardrondsen certificaten 468B 440 Id Ooll ' 47 Id tnvesto Id ' 62-'84 N - Indie ' W M - Indie ' S » 259 171 283 412B 525 575 497 169 490B 206 370L 593 201 230B 262 184 165 383 367 254 174 300 250 239 353 Menko oert Metaverpa B Meteoor Beton Mosa Muller N.B 170 282 412} 530 Mtlnb werken e 575 Bank kredietwezen Naarden Cb t Nedap Ned Aann mfl Ned Dok mt Ned Exportpap Ned Ka hel 498 167 490B 206 369 592 N Gem tn ta ' SB -'!» can Pac imp Oil la Nick e A C F tnd Am Enka Am Motors Am Rad Am Smelt Am Su T Am T a 1 Anaconda Atchison T Balt a O Bethl St Ches a O Chrysler Cities S Columb gas Cont 011 Curöss W Du Pont General E Gen Mot Greyhound Junes a L Ken Cop Montg W Nat Can Nat Dairy P Nat Steef Nw ïork e Nort W R Penn Rail Philips Pet Proct a G Rep Steel SheU OU South C Stand Br Stand 011 NJ Studebaker P Sun M C Texas Inst nde Watei Union P R U S Steel Western B West ESeo Wilson Woolworth Fiolongatie 24 44 81A 57 38 18 15 56 44}4 81 58 38 18 15 57}B Ned Sctieepsb 201 Nelle wed 3 V 222 Netam B 258 Nleat 184 Myma n.r.c 166 Nllverdal 380 Oran.lehüom n.r.c 365 Overz Gas NB 253 Padang Porti — Palthe 173 PapJ Gelderl c 838 Philips B pet pref Onltnres Amst Rubber OVA ¦ ndnstr ondememlngeD AKU Oell Mtl cert Hoogovens n.re PhlUps Unllevei CvA 121 51 122 51 27 « A 51 51 30 46 17 % 227 76 49 24 68 81 34 15 74 88}B 41 ^ 58 51 50 30 48 17 227 75 49 24 68 81 34 73 87B 110 14 55 250 236 352 549 260B 159 Pont Houth SIfjDbonn en Petroleoi » Relnev mach RIVA Rotteid Drgdk Rouppe V d V Ruttens blerbr Rijnstaal RHsdlJfc Schelde de n.b Scheven expl Uordl Petrol Id 7 pet Prel Kon Pet 50-20 271 159 276 324 825 Scheepvaart en lincbtvaart UAL Java-Cb P nro KLM KNSM Kon Paketv Stv MO Ned 325 814 159 850 302 849 350 800 264 Schokbeton B 157 Scholten Fojch 835B Scholten carton 530L ' Schutfersveld 301 Slkken^i Groep B 849 Simon de Wit B — Smit Transt 352 Spaamestad v.b 795B Stokvis 260 Stooinspln rw 172 Tahak PhII eert 91 Th B Martjnen 217 Thomass en Dr 654 Thomass Mot c 280 rhoms Hav c 188 Twentsche Kah — Tw Overa H 46 Unilever 7 pet 156 Mlev Oouda o.rc 163t » Ommeren c 333 Rot Uoyd 159 Scheepv Onle 163 Niet actieve obhgsties 14 KOERSEN WALL STREET frov iem publ UoliaiDeD 91 218 659 281 Chrysler City Bank Con Eklison Dougl Afr Dup de Nem East Kodak Gen Electr Gen Motors Goud Yeai 1 A'daro ' 41 A'dam ' 48 R'dam ' 5M R'dam n l -« S}4 96 > V 100 z.-Bou ' se 46 156 133 93 213 392B 514 342 166 » 314 303 Banb - fcredle ^ en vers frezen B N O ' N iVt 104 104 $ B N G '« 8 5 1041 104 B N O ' 52 «'« 100 100 B Ned O t ' 5J 198L 198 B Ned G r ' Si 144 144 Ex - f mil ' 58 Hi — — Ex-f mt ' 58 « 4 — 103 Sr I Cb ' S » $ 101 101 Herstelbanlt 4 % 102 — Mldd or V > »« 1011 lOlJ Amer Motors 1814 Unilevei S pet Unllevet 4 pet Unlim RQwlel Utermohlen Utr Asph.t Veend St.sp Veneta Ver Bllktabi Ver Machlnet 133 93 397 515 342 163 309 300 Int Harvest Int Nickel Int T & T Kennecot Montg ward Radio Corp Republic St Royal Dutch 79 40 43 79 40 43 45}L 45 79 79 3 » 3i In meeste sectoren aanbodoverschot De politieke spanningen in vele delen van de wereld heb ben de koopoktiviteit op de internationale goederenmark ten ook in september nauwe lijks beïnvloed Aldus het overzicht goederenmarkten van de Nederlandse Overzee Bank N.V In vrijwel alle sec toren viel een lusteloze stem ming op te merken als gevolg waarvan de noteringen over wegend in neerwaartse rich ting tendeerden Een en ander geeft aan dat de grondtoon op de wereldgoederen markten thans in veel sterker mate dan zulks in voorgaande ja ren het geval was wordt beheerst door de statistische positie der onderscheidene grondstoffen Aan gezien in de meeste sectoren nog steeds sprake is van een aanbod overschot houdt de druk op het pdüspeil aan en tonen handelaren weinig geneigdheid om transacties van enige omvang af te sluiten Metccal In de metalensector vertoonden de ontwikkelingen op de staalmarkt weinig verandering Voor tin viel een scherpe prijsdaling waar te nemen zulks mede onder invloed van de bekendmaking dat aan het Amerikaanse Congres is verzacht vergunning te verlenen voor de verkoop van 50.000 ton ruw tin uit de Amerikaanse strategische voor raden Uitgesproken flauw was de stem ming op de wereldkopermarkt welke tendens o.m moet worden toegeschreven aan verminderde vraag van de zijde van het Euro pese continent en Engeland Voorts kwam er een einde aan de stakin gen in de Chileense kopermijnen Bij lood was de animo aan kopers zijde gering te noemen terwijl het teleurstellende zinkverbruik in de meeste Westeuropese landen mede oorzaak was dat de zinknotering zich overwegend in het voordeel van verkopers bewogen Agrarische sector Wat de agrarische sector be treft hield de vrij flauwe stem ming rp de wereldkof f iemarkt aan Toenemend aanbod uit Brazilië en de Westafrikaanse produktiegebie den bracht op de cacaomarkten een prijsdaling teweeg Bij thee gaven kopers aanvankelijk blijk van een slechts matige belangstelling Advertentie Bussing Borgward fabriek door overgenomen De bedrüfsautofabriek Bussing te Brunswijk heeft zoals reeds aange kondigd met de curatoren van de failliete Carl Borgward G.m.b.H overeenstemming bereilct over de overname van de Borgwardvracht autotabriek te Oosterholz Scharm-beck bij Bremen Het bedrag is niet bekendge maakt maar van de zijde der cura toren is reeds verklaard dat Borg warde " aandeelhouders er niets wij zer van zullen worden De ' autofabriek van Lloyd die eveneens tot het Borgward-concern behoorde was reeds eerder overge nomen doo Siemens Op het ogenblik heeft de Ehein stahl-Hanomag vrachtautofabriek belangstelling voor de grote Borg wardfabriel ' te Bremen Ook een groep Zuidamerikaanse financiers heeft daarvoor belangstelling waarna de activiteit op het lagere prijsniveau geleidelijk aan weer toenam Vrij onregelmatig was het prijsverloop op de wereldsuiker markt Onder invloed van de onlangs door de Japanse regering geïntro duceerde restrictieve importmaat regelen viel in de internationale wolveilingcentra een flauwere ten dens op te merken Bij nagenoeg ongewijzigde prijzen manifesteerde zich op de huidenmarkt een over het algemeen kalme stemming Katoen en granen konden in lichte mate aantrekken Mede als gevolg van de minder gunstige oogstvooruitzichten in de Ver St Een bestudering van de be vordering var de katoenafzet in een aantal Europese landen gedurende de afgelopen 5 jaar is het belangrijkste onderwerp van een internationale verga dering die op 26 en 27 oktober in Barcelona zal plaats hebben Deze vergadering staat onder auspiciën van de Internationale Federatie van Katoen - en aan verwante Industrieën en zal worden bijgewoond door voor aanstaande figuren uit de be langrijkste katoenverwerkende landen Voorts zullen voorstel len worden gedaan tot uitbrei ding en intensivering van de activiteiten der deelnemende landen Ter vergadering zullen zijn vertegenwoordigd Oostenrijk België Frankrijk Duitsland Italië Nederland Spanje Zwe den Zwitserland De Neder landse delegatie zal bestaan uit de heer A J Blijdenstein di recteur Spinnerij Bamshoeve en drs A Bos directeur van het Ned rlands Katoeninstituut In de meeste sectoren van de markt voor plantaardige oliën en vetten bleef de handel van be perkte omvang terwijl de prijzen in neerwaartse richting tendeer den Ook de rubbernoteringen ver toonden een neiging tot dalen Amsterdam Op de Amsterdamse termijn markt voor aardappelen viel een vrij levendige activiteit waar te nemen De omzetten bereikten een niveau van 32.895 ton tegen 29.985 ton in augustus jl en 28.335 ton in september 1960 Op de Amsterdamse termijn markt voor cacao nam de activiteit toe In totaal werd een hoeveel heid van 3.285 ton verhandeld tegen 2.715 ton in augustus jl en 657 ton in september 1960 Op de Amsterdamse rubber termijnmarkt beliepen de omzetten 30 ton In augustus jl werden geen transacties gesloten terwijl in sep tember 1960 een omzet van 195 ton werd bereikt Onze brouwerijen gehandicapt door accijns De binnenlandse bieromzet is in de periode januari-augustus 1961 t.o.v hetzelfde tijdperk in 1960 met 10 procent toegenomen tot 1.998.502 hl De invoer van buiten lands bier nam met 24 pet toe tot 97.000 hl De export van Neder lands bier daalde met 0.6 pet tot 611.955 hl De omzet van bier in ons land ontwikkelt zich in een richting die overeenkomt met het Europese niveau van bier con-cumptie al is de afstand nog vrij groot in Nederland 23,8 liter per hoofd per jaar in België 115 Dit deelde de voorzitter van het Produktschap voor Bier mr H J M Loeff mede in de 11e open bare vergadering In de toeneming der consumptie delen behalve de Nederlandse brouwerijen dus ook brouwe rijen uit andere landen De Ne derlandse brouwerijen zijn er van overtuigd dat deze toene ming niet zozeer een kwaliteits kwestie als meer een prijzen kwestie is Die overtuiging laat zich volgens de heer Loeff ver klaren door de hoge overheids lasten op het Nederlandse bier in vergelijking met de ons om ringende landen Een reden te meer dat de des tijds voorgenomen Benelux ac-cijnsunificatie eindelijk eens een feit wordt en dat nu toch een her ziening van de omzetbelasting in het voornemen ligt het tarief van de omzetbelasting op bier weer op het algemene tarief van 5 pro cent wordt teruggebracht zeker zolang althans de accijnsunificatie nog niet is gerealiseerd De ontwikkeling in de EEG wordt nauwlettend in het oog gehouden zeker nu drie bij uitstek grote bierproducerende landen t.w En geland 43,4 miljoen hl Ierland 3.3 miljoen hl en Denemarken 4.3 miljoen hl onderhandelingen gaan voeren om tot de Euromarkt toe te treden 17-10 18-10 281/2 28 '/ a 30H 24 ' 4 46 % 17 % 14'/a 281,4 29?i 461/2 17 % 14 % 28 36 % 361/2 57 581/4 431/2 4434 56 % 58 56 % 571/8 1201/4 121 % 100 100 5014 50 40 % 40ys 51 % 50r Boeing Atch Topeks Baltimore Can Pacific nilon Cent M Y Centr Pennsylvania South Pao Tnlon Pao All led Chen Am Can Am Smeltln Am T & L Am Tobacco A P C Ina Anaconda I Beth Steel De Shell op Java De Shell is kortgeleden begonnen met het afbreken van bepaalde de len van haar gebouwen waaronder een raffinaderij te Tjepoe in Oost Java omdat het olieveld aldaar niet voldoende meer opleverde De Indo nesische regering is toen op ver zoek van de vakbonden van arbei ders die werkzaam zijn in de olie bedrijven tussenbeide gekomen en heeft stopzetting der afbreekwerik zaamheden gelast Oekar Bratakoesoema vice voor-zitter van Soekarno's raad voor na tionale plannen heeft nu op een kortgeleden gehouden bijeenkomst van de vakbond van arbeiders in de oliebedrtjven verklaard voorstan der te ziJn van overneming door de Indonesische regering van de Shell bedrüven te Tjepoe Hü verklaarde de regering de wenselijkheid hier van onder ogen te zullen brengen Gunstiger overschot bij bondsspaarbanken In september is bij de plaatselij ke spaarbanken in totaal ƒ 131.3 njln gestort en ƒ 121.3 min terugbe taald zodat het spaaroverschot ƒ 10 min bedroeg tegen ƒ 8.6 min in de zelfde maand van 1960 In de eerste negen maanden van 1961 overtroffen de stortingen de terugbetalingen met ƒ 251.7 min Over dezelfde pe riode van 1960 Tiedroeg het over schot ƒ 215.7 min Het gezamenlijke inleggerstegoed van de spaarbanken onder toezicht van de Nederlendse Spaarbankbond bedroeg op 30 september jl ƒ 3.093 min Engelands toetreden tot de EEGzal een huiverende stimulerendekoude douche betekenen en nieteen ontspan end Turks bad — premier Macmillan op het con gres van de Britse conservatievepartij dat zich voor de onderhan delingen met de EEG uitsprak De Noorse regering zal geen lid maatschap van of associatie bij deEEG aangaan als niet alle partijenin het parlement met uitzonderingvan de neutralistische Socialis tische Volkspartij het er meeeens zijn Dit meldt het gezag hebbende Noorse blad Handels - enScheepvaartberichten dat eenlange reeks besprekingen tussenpartijleiders verwacht Bij de Stedelijke Universiteitvan Amsterdam is mr S C H.Nederburgh advocaat en procu reur en belastingconsulent in dehoofdstad toegelaten als privaat docent in het recht der Europesegemeenschappen De Belgische regering heeft aande EEG commissie een bouwter rein van 120 ha aan de zuidoost kant van Brussel verhuurd voorde bouw van woningen voor Euro pese ambtenaren Oorspronkelijkwas 240 ha gevraagd maar bij na der inzien vond men het betergeen 10.000 functionarissen bij el kaar te laten wonen De Vereniging van EuropeseElektriciteitsproducenten Unipedegaat samenwerken met Euratom Behalve de Socialistische Volks partij hebben alle Deense politiekepartijen zich bij een parlementairdebat uitgesproken voor toetredingtot de EEG Drs J W v Hulst lid EersteKamer voor de CHU is benoemd India koopt Friendships De Indiase luchtvaartmaat schappij staatseigendom zal zich ter vervanging van de verouder de Dakota's nc vijf Fokker Friend ships aanschaffen De maatschappij heeft reeds vijf Friendships in dienst De bestelde vliegtuigen zullen naar verwacli ting eind volgend jaar worden ge leverd In totaal komt het aantal ver kocht Friendships hiermee op - 06 waarvan 120 voor rekening van Fokker de rest voor Fairchild de licentiehouder in de V.S Fokker heeft tot dusver 78 afgeleverd FBUITVEiriNG BUNNIK Bunnik 18 oktober Prtjsnotering voor klasse I Goudreinette 85-95 62—65 75.85 60—65 65 75 53—58 55-65 48—50 Cox Or Pippin 75-80 99—1.04 70-75 95—1.00 65 70 89—1.00 60-65 85—88 55-60 60—€5 Notarisappel 75-85 61 — 63 65 75 60—62 55-65 45—47 Cherry Cox 75-80 80—84 70-75 82—85 65-70 77—80 60 65 70—72 Laxton Superbe 60 70 50—55 50-60 38-^0 Elisons Orang • 75-85 68—70 65-75 77—79 55 - 65 55—57 Sterappel 65-75 63-^72 55—65 56—63 50-55 33-47 Zoete Pa radijs 60 70 50—55 50-60 38—40 Jasappel 55-65 52—54 50-55 40—42 Zwijndr wijnpeer 60-70 51—53 50 60 40—41 55-60 45—47 50-55 32—34 45-50 17—18 Doyenne du Comice 75 80 84—88 70-75 2—1.00 Bonne Louise d'Avranches 60-65 70—73 55 60 68—70 50-55 60—63 45-50 40—43 Beurré Clairgeau 75-85 60—62 65-75 62—65 55 65 46—50 Emile d'Heyst 75 85 45-48 65-75 46 - - 53 55-65 37 — 45 St Remy 75-85 34-36 65-75 33 — 36 55 65 22—25 Gieser Wildeman 60 70 45—48 50-60 36—40 45-50 21 — 23 Alles per kg Sears Roeb Shell on Soc Mobil Stand Br Stand Oil N Studebaker Texas Corp Un Atroraff Un Corp Un Prult U S Rubber US Steel Westlngh Wool worth Ford Motor KI..M 80 % 391/4 44 % 75?è 44 % 12 % 60 % 43 % 8 % 25 59 % 79 % 41 % 31 311/s 104 % 106l,il 81 % SlT'a 351/4 35 79 % 38 % 43^è 74 % 43r8 103 % lOS 75 % 75 12 % 491/2 50 % 45r3 18 % 50 % 82 52 % 81'/i > 333,4 54 % 58 % 31T4 50 % 45 % 44 % 8 % 24 % 51 81 % 52 % 81 % 331/2 54 % 59 % 31 % 57 % 79 % 42 79 % 80 % 103 % 105 % 17 % 17 % Omzet 3.920.000 GELD DAALT IN waarde 80 70 i 30 s WAARDEVERMINDERING VAN HET GELD 1959-1960 bosis1950 = 100 ^ s \ ^ 1 s - \ fv \ 1 f - v ' 5 » ei m • o c D ' 5 Q C C Ü £ o ¦ o o c ö 1 O r Z c 2 o « i & I c T > 1 f C 1 < Veemarkt ' s Hertogenbosch ' s Hertogenbosch 18 oktober Aanvoer 7726 stuks zijnde 2568 runderen 439 graskalveren 1021 vette kalveren 651 nuchtere kalve ren 234 schapen 17 geiten 33 fok zeugen 546 slachtvarkens 21 lopers 2196 biggen 769 slachtrunderen Melk en kalfkoeien ƒ 660 tot ƒ 1225 gustekoeien ƒ 625 tot ƒ 975 gras kalveren ƒ 290 tot ƒ 475 kalf vaar zen ƒ 920 tot ƒ 1210 klam vaarzen ƒ 800 tot ƒ 950 gustevaarzen ƒ 650 tot ƒ 825 pinken ƒ 485 tot ƒ 710 nuchtere kalveren voor fok of mes terij ƒ 90 tot ƒ 235 weideschapen ƒ 65 tot ƒ 95 drachtige zeugen ƒ 300 tot ƒ 450 lopers ƒ 73 tot ƒ 86 big gen ƒ 48 tot ƒ 64 alles per stuk slachtrunderen extra kw ƒ 3.25 tot ƒ 3.40 eerste kw ƒ 3 — tot ƒ 3.15 tweede kw ƒ 2.65 tot ƒ 2.85 derde kw ƒ 2.55 tot ƒ 2.65 vette stieren ƒ 2.95 tot ƒ 3.20 worst koeien ƒ 2.40 tot ƒ 2.55 per kg gesl gewicht vette kalveren Ie kw ƒ 2.55 tot ƒ 2.75 2e kwaliteit ƒ 2.30 tot ƒ 2.50 3e kwa liteit ƒ 1.80 tot ƒ 2.10 nuchtere slachtkalveren ƒ 1.40 tot ƒ 1.80 slachtzeugen Ie kwal ƒ 1.40 tot ƒ 1.45 tweede kwaliteit ƒ 1.35 tot ƒ 1.39 kg levend gewicht vette schapen ƒ 105 tot ƒ 125 vette lam meren ƒ 75 tot ƒ 110 per stuk MARKTBERICHTEN BARNEVELD Barneveld 19 oktober — Coöperatieve Veluwse Eierveiling Advertentie EULIT 101 100 ^ 4 % 100 4 100 ^ Mldd er Mldd er t » Hypotb banken pandbrieven FT Gr h b.DW 6Id DVId DV Id DE VBUtr Hb T.Utr Hpb KLId E EE P 1Westl Hb ZZ 6Id O B Id N-O iV 105}B 101 100 94 ^ 90 88 104 105B 3 101 4ft 100 sv * — « 104}B SV < 90 7 — 104 102 Scheepsverband maatsriiapptien 101 103 Eerste N Sob Rott Sch AB 8 102 Handel en Indnstrle Alg K D ' 44 iM 100 Alb ReUn wo 4 124 Amstel Br S 103 Berghs en 3 3Vi 98B Bllenkorf » 109 Philips d.l ' SI 4 94 Id ' 48 tM 98 100}B 123 102J 102i 102i 102i 100 J lOOlè lOOJi 971 83}L 94 * 97i 96 95 90 4 » 102i 4U 102i ¦ fe lOOJ <" i 102t1 4 % lOOf 44 4 lOOiJ m looH S % 97j iV > — Jte 94,fe Hi S7i 8'A 96 Hi 95 iV 90 8 % — SV4 901J H'4 92 ^ » V « 92 ^ » Vé 94i 110 94 98 109 101 107 107JB 105}B 100 97 3',h 95 e 109 % - 6 107 6 — 6 105 4tt 101 at 97 Philips d.l ' Pegero 1-S ' 1 Pegem " 88 PEGUS ' 57 PGEM ' 57 td ' S8 Id ' Sl-'S Werkspoor Snlieep - en Lnelitvaart S % KIM U I Id W 1 90 92:Jj 92,V 94iW 92ft 93 Spoor - en Tramweeen Ned So Vl 4 % 103 104 92J 93 998 * asife 99 « asu - 99 99 95 95 Premieleningen 83 85 84 Alkmaat ' BR A'dam CenA Idem ' 31 Idem ' S8 1 Idem ' 58 n Idem ' 58 ni Breda * S4 tV — t 105 8 » — 8 % 84 2W 89 8 ^ 90 8tt 84 84 83 83 94 94 97 93 109 lOlA 109 IW 101 Oordreeht ' 88 rM — Elndh ' 54 H4 — Enschede " 84 «* i 82}'3 Grav ' St l m 93Idem tt a m 93}R'dam ' 88 1 8tt 93Idem ' BS n • 93Idem - 87 M 96 Otrecht - B » « i 97 Z - Holland " 57 » Va 93 Z - Holland " BB «% 104 Actieve aandelen 111 110 127 127 396t 401 146.50 146.50 811 820t 1064t 1070 838 842 Concert Obllsatfe * 4 % 121 S 215 4V4 — 8?i 83 107 4 % 90 8tó 98 S 245 123 217 101 83B 107 90 A K.O Blllltoo Boeke en 8 BorsumQ Intervam KLM sub or Schokbeton Ver Mach 540 550 5391 550 114.60 116.40 Intern Instellingen Wereldb ' 88 » V > 95 ld $ 1080 8 101 EGKS BW — Europa Oenem ' 38 4 — R Bosch - SB 8 103 Dortm H H I 101 Oawes e " 84 I — Young fl ' 30 8 — Gelsenk Bgv 101 HOttenw H 8 101 Cere H E tS 4 % 98B Noorw ' 59 4W 97 AMIta O V Z - Aft ' 88 4 73 AAR dev 4U 80 162 156 63 204 157 170 162 335 159 162 162 155 62 205 157 171}t 102B 103 101 101 101 9SB 97 «* - S\i 96 4V4 lOlt 96}B 97 lOlL 96 73 80 Niet actieve aandelen PartinlpatlebewOzen Alg F-ondsenbez 1370 1375 Converto 1163 1165 HEB bel O 960 965 Wereldenersle 487 489 Aand fn bploererlnersmUen tnterunie f 6U Nefo tBD Robeco / SO 220.50 221 123 123.50 248.50 249.50 Uitsluitend bij Horiogers en Juweliers Unltas J 60 499.50 500 Ver Bezit 1894 140 140.50 Europafds 1 685 695 Eurunlon 137S 1380 Valeurop 749 757 Canada Gen P.e 15 15 Chem Fund c 13 13 Massach Inv tr 15 15 Television E.F.c 9A 9 1 Banfc - bredie ^ en ver wezen Anistera Ban * 384 385 Cultuurb 32 32 Gron 1 Cr b 171 171 Herstb prei 95 H.B.U eert 220 220 Kas Associatie 146 145 Landhouwhank — — Ned Cred b B 220 220 N Hand mlJ eert 316 317 Ned Mlddenst b 228 227 Ned Overzee B 199 199 Rottera Bank 360 361 Slavenhurgs B 207 ¦ 207 Twent Bank e 315 316 Cnltnres Besoeki Tabak 72 70 Ngombezl Cult 199 200 N.I.S.Ü 570 — Senembah 400 400 Transatlantlca SOL SOL Handel Industrie en div AIMS-A'dam 265 256 Albert Heljn 682 690 Alg Hand M 122 123 Alg Norlt mö 800 8I0B Alweco aand B 20 20 Amstel Br n.r.c 529 529 Amsterd Ball 444 444 Amsterd Dr 353 354 Amsterd Rflt 240 242 ANIEM N.B 57L 56 Avis Vertlabr 105L 105L Becht en Dy » 210 220 Beeren tricot 112 112 Berg en Jurg 302 2 ^* Bergh Pap B 351 360 Berkels Patent 305 309 Blaauwhoed 219 222 BUiaensteiJn nro 192 i?i * Bols Lucas — 712 Borsuml eert 39 ^ l „ Breda macD t 408 4153 Brocades-St 550 562 Bronswerk B 170 175 Buhrmann's p 690 722 Buttlnger 205 205B BDenkort n.r.c 1122 1144 Calvé eert 800 805B Carp's Garen 375 378 Centr Suiker 392 395 Cobra 144 147 Curac Hand lll ^ 126 Daalderop B 290 295 Demka Staalt 280 — Dessaux — 217 Dlfckers en Co 335 333 Uoet IJzer 174 174 Dorp en Co 73 7fl ür.-Ov Hout 145B 147 DRU 141 142 Uuyvis 290 290 EleetTOlascb B — — Elektrot M 1 181 — Elsevier Ultg 650 650 Embal en H.b 228 229 Erdal MIJ 832 835 Excelsior met 248 Fltt Ned Am 121 247 Fokker 358 Hi * Ford 690 690 Van Gelder 360 3fi0 Geldermann 212 210 Gerofahrlek n.b 247 251 Geveke en Co 880 — Gist - en splr 405 409 Van a Grinten 1660L ' 689 Grofsmedertl 172 173 Gruyter b.pret 173 173 Hagem en C 324 324 Havenwerken 245 247 HazemetleT 495 510 Heem v d 3375B 339 Heemaf 415 424 B - bieden L - laten t •• gedaan en laten • - gedaan en bledeo 
18 Donderdag 19 oktober 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Davelita KolencenvKtor geschikt voor nootjes 4 an 5 Capaciteit 15.500 k.cal ^ Enorme stralingswarmta 5 aar garantie ep het roosterwerk ht grij * en beige ' n haard ' n mooie haard Een haard wb Schuurman Natuudijtc MaarSchuurman heeft er zo veel Welke is de beste Kom kijken Kijk rond Die of die En dan komt de NIEKE SERVICE VAN SCHUURMAN Men komt bij U thuis Verwarmingsexpertt bezien aw woonruimte Er zijn Immers zoveel dingen die meetellen Schuurman S'eft advies Nee dit haard moet o niet nemen Waarom teveel geld uitgeven Deze of deae I * di beste haard voor uw woonruimte En U zult Schuurman dankbaar zijnl Brandaris III De vultrechter haard die ook de verste hoeken van Uw kamer behaaglijk verwarmt door kop-circulatie Capaciteit 13.000 k cal GROOTHANDEL VRAAGT aank BEDIENDE magazijn - en expeditie - werkzoamheden Brieven no 2-1207 bur U.N Becking & Bonger * Moderne kolenconvector voor middelgrote en zeer grote vertrekken 16.000 en 13.000 k.cat Speciaal voor nootjes 3 en 4 In de kleuren grijs en beige reap 395 en 345 KchuHrm ^ OUDE GRACHT 260 — TELEFOON 13SU naast radiozaak Beckers 444 De leeuw onder de haarden met een enorme straling door front circulatie Geschikt voor nootjes 3 en 4 dus zuinig stoken Capaciteit 12.000 k.cal Leverbaar in de kleu ren amber en zwart V^Oft OaV In grotere copacfteiten 40 gulden per week en de volle kost geven wij aan een NET MEISJE die in staat is voor onze kin deren te zorgen en lichte huislioudelijlce werkzaamhe den te verrichten Aanmelden Mevr Renzenbrink Julianalaan 51 Bilthoven telefoon 2481 « n 129.75 169.75 kenmerk van ware chic De rnantel met - de mohaif v/sojfaafis van nobele tvjeed ioeekiig afgazef-me-f een ivhifeccaf latntoaag - St&ra^me&rd 2ijri de zakken weggewehif in ae 2/j nadOY • Voofr neh tweede wodei werd e&n xjec^ycide mohair glacé Q0omk-h en voorde kraag practitige blaeimi maturei - SERVICE SERVICE EN NOG EENS SERVICE Brilmij waarbij bovendien is inbe grepen dat uw bril gedurende 1 jaar gratis is verzekerd tegen diefstal verlies en breuk ook van glazen UTRECHT Steenweg 62 hoek Mariastraat Tel 16678 ROTTERDAM - DEN HAAG - UTRECHT - HILVERSUIvl - ARN HEM - NIJMEGEN is het tijd voor ffalilran ca 60 X zoveel vitaminen ais gewone levertraan Zorg er nu voor dat uv ^ hele gezin kerngezond de winter door gaat CAPSULES falitfaR Slotlaan 130 Amersfoort Sê ^ fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy ' I Bruna Kioskenonderneming | S vraagt voor spoedige indiensttreding I ACTIEVE ASSISTENTEN = op de TIJDSCHBIFTENAFDELING = Leeftijd plm 17 jaar = Ervaring met telmachine strekt to aan g = beveling i ' = 5-daagse werkweek | = Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring 5 = Schr soil te richten aan het Hoofdkantoor | 1 BBIGITTENSTBAAT 7 — UTRECHT | iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^ N.V Sterovita Melkproducten RÜksstraatweg 4-6 — Breukelen vraagt GEROUTINEEfiDE HEFTRUCKCHAUFFEUR gunstige arbeidsvoorwaarden 5-daagse werkweek Pers of schriftelijke sollicitaties aan bovenstaand adres Mariaplaats - Utrecht Varlcensmarkt TE KOOP EEN HUIS met grote zijtuin totale grondoppervlakte ± 252 m2 gelegen in TUINDORP.Bouwjaar 1936 PRIJS t 37.000 — k.k Bevattende grote kamer keuken achteruitgang Ie etage drie kamers badkamer 2e etage grote zolder met kamer LEEG TE AANVAARDEN mits toestemming van Huisvestingsbureau Utrecht. Brieven onder no 2-1189 aan het bureau U.N TE KOOP AANGEBODEN Twee beleggingshuizen in Utredit Jofaan de Bekastraat en Prinsenstraat Ook afzonderlijk te koop. Inlichtingen VEK IHAKELAARSKANTOREN H J WOLF & H LUIRINK Keizersgracht 382 tel 245568 2 1 * Amsterdam ¦^^^^ H »^^^^.^ ^ ^^^^^^^^¦^¦^^^¦^¦^-^ H^^^i'^i '^ ^'^^^^?^ MAISON BROEKMAN BILTSTBAAT 2 vraagt voor direct 2e VERKOOPSTER en PRIMA NAAISTERS voor het elegante genre diEmeskleding Q^^M9 0^^0i ^ ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** tot so 7o korting op wollen zijden en katoenen coupons ** *> k ** ** 2£^f ^ ** ** ** ** uw Modehuis - Utrecht ** ** I U kunt nu zonder moeite afkomen van verstopping Zé kunt u deze lastige en on gezonde kwaal op eenvoudigre wijze kwUtraken Neem eerst een week elke avond twee CARTERS pilletjes - 2e week elke avond één - 3e week om de andere avond-één Baama niets meer Want CARTEES Mlletje » zorgen voor de gal toevoer die nodig Is om het voedsel beter te verteren en de darmen tè ontlasten ze maken boven dien dat de Ingewanden daar na op eigen kracht regelma tig blijven werken Zó helpen CABTKRS pilletjes u van hardlövlgheld af uls een ander mens Per flacon f 1.35 X.VQfe3XS f S i » fSXZXi tl NEDERIANOSCHE ALUMINIUM MAATSCHAPPIJ Oroenewoudsedük L Ctrecht vraagt voor haar afdelingen Boekhouding Calculatie en Facturering een jongste bediende Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken Postbus 2020 Utrecht Persoonlijke aanmeldingen maandag t.m vrijdag van 8.30-17 uur aan ons kantoor Groenewoudsedijk 1 Utrecht SUIKERVRIJE S » i«»>jSJjSif!»g9i»i »<^ appelmoes chocolade-pasta - repen - bonbons - hagelslag jams vruchten op sap koekjes wafels r Delicatessenhandei KLOKKE Korte Jansstraat 4 tel 10169 Utrecht De Stichting Academisch Zieken huis Utrecht HOFLEVERANCIER VERSE WALNOTEN »»»*»»%»^*»»^*»»^^»»^%^»^»^**^ vraagt A Een admin kracht VRL voor de patiënten-administratie afdeling opname Goed kunnende typen Mulo - of soortgelijke opleiding strekt tot aanbeveling B Een admin kracht MNL of VRL voor de boekhouding afdeling loonadmini stratie Muld - of gelijkwaardige opleiding vereist steffiaZ * Praktijkdiploma Boekhouden of studerende daarvoor strekt tot a -' leveling l Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring na der overeen te komen Schriftelijke sollicitaties aan de afdeling Personeels zaken GEVRAAGD in KONFEKTIEBEDRIJF een prima hulpverkoper voor de zaterdag Alleen zij die volkomen op de hoogte zijn met deze branche kunnen zich melden dageiyks van 9-5 uur Westerstraat 7 Utrecht capsules per dag is voldoende De vitaminen-zelcerheid Het rijke vitaminengelialte van Halitran wordt gecontroleerd en op certificaat gewaarborgd door liet Rijlts-Vitaminen Laboratorium te Bergen Noorwegen Let wel De eclite Halitran alleen in rood-witte verpakking met het Halitran-visje Bij uw drogist of apotheker Prijs vanaf f 2 "» Halitran bevat 38.000 ie Vitamine „ 5.100 i.e Vitamine D ƒ '^ " Ca < 0x zoveel vitaminen als gewone levertraan t i Gezond gezin - gelukkig gezin En ' t is zo eenvoudig om uzelf uw man en uw kinderen weerstand tegen griep en kouvatten te geven Halitran bevat precies de vitami nen die daarvoor nodig zijn de natuurlijke vitaminen A en D uit de verse levers van de,heilbot en andere arctische edelvissen 2 Halitran capsules per dag'zijn vol doende Geef en neem ze élke dag Haal vandaag nog Halitran in huis Uw reukloze smaakloze en gemakkelijk in te nemen ge zondheid'-capsules HALITRAN GEEFT meer weerstand tegen griep bronciiitis en andere aandoeningen YoorJcomt en bestrijdt rachitis Kweekt sterice beenderen en een gaaf gebit ' ffM ff Voor kleine hindeten zijn er bovendien Halitran druppeh 3 per dag is voldoende Wtxlilran VITAMINEN-ZEKERHEID fabpi N.Vi ^ Hi==l..!!?'^^^^i^i ^ EEN MANNELIJKE KRACHT die in samenwerlcing met het laboratorium onderzoekingen lean doen op het praktisch gebied van de vleeswarenindustrie Voor een zelfstandige kracht is op dit terrein een interessante wer1¦ Heelsum 17 U75 m NW Kaapstad Heiloo 18 v Rotterdam te Londen Helemar H 19 te Ca&ablanca verw Helena 18 v Belize te P Cortez Helios 17 te Vllssingen terug Hera p 17 Havana n Havre Hersilia 17 300 m N Azoren Hibiscus 18 te New York Hilversum 17 v Savannah te Havre Holond recht 25 te Norfolk verwacht Hondsboscta p 17 Sandhammem Hoogland p te de Humber n Grange mouth Houtman V 17 v Sete n Syracuse Hunxestroom p 16 Lizard uitreis Hydra 17 v Fuikbaai te Curacao Ida D 17 V Gothenburg te Kotka Ida Pieter 17 v Bilbao n Bayonn * ImUe 17 V Amst te DelfzHi Intrepide 16 V Swansea n Prederlcia Irazu 17 v Galveston te Houston Ittersum p 17 Axoren n Houston Jakob Oorbnrg p 17 Borkum Tapara 18 v Bremen te Hamburg JasoD 17 V Paramaribo n Amsterdam Jato Amst Malmo p 17 Esbjerg lava p 17 Oran n Malta John M 18 V ZwUndrecht te Havre Johnny 18 te Gent verwacht Jonan 16 V Kragero te Londen Jonet 16 V Newburgh n Londen Jozina p 17 Stavanger n Sligo June 17 V Dundee n Londen Juno 17 V Bordeaux n Brlstolkanaai Jupfter p 17 de Wash Bay n Cork Jutland 17 120 m O Dundee Kamperdyk 17 V Rott te Bremen Karakorum 18 te Port Swettenham Karimata 18 te Amsterdam verw Karlmim 17 150 m W Kreta Karsik 19 te Manilla verwacht Kpizprseraoht 16 te Shoreham Kennemerland 17 te Las Palmas Ktfidreehl 21 te Marspüle verwacht Kohinoor 18 te Kings Lynn Kon Juliana 16 te Hull Konny M p 17 IJmuiden n Gothenburtz Korendyk 18 te NorfolK Kreon 19 te Pointe a Pltre verwactii Laarderkerk 17 v Genua n Port Salo Labotas 17 120 m NO Kaap Villano Labrador p 17 Start Point n Rotterdan Laga 17 v Barcelona n Heroya LangfcoeAs 18 v Lcgaspl te Mirt Lawak 17 180 m NW Paramaribo Leemans 17 v nixboro te Blyth lieldpriterh Ifi te Bahrein Lekhaven 17 3SS m Z St Vincent Leliegracht p 17 K Arkona n Amsi Leuvehaven 18 v Maimo n Gothenburj Liberiakust 17 100 m ZO Monrovia Llngeborg • t « Amgterdan » verwacnt Lireco 18 t « Delfzijl verwacht Lizard p 17 Fair isle n Belfast ixmiWok 17 26U m o Gibraltar Lufcas M II te Yarmouth verwacht Lutetia 17 T Cmden te Hamburg ydia H 16 te Londen Hnbaan W v Guernsey te BeUast Maasdam IT v Galway n New York -• laashaven 17 100 m N K VUlano Maai Lloyd 17 4S0 m N Galapagos cll Mado 2 IB V Bremen te Gooi * Malta 18 v Nantes te Genua Matuca 17 v Bayonne n Bilbao Marathon U te Amtserdam verwacnt Harcella IS v Rott n Lidkoplng Marconi 16 v Huil n Helsinki Hare Altum 19 te Belfast verwacht Margaretha Smits 16 te Famagusta Maria W 18 nog op de Humber Marian H 17 v Danzig n Londen Mariscal Lopez 17 500 m WZW Dakai Maron 17 600 m NO Bermuda eil Martje p 17 Yarmouth n Stralsund Marva IS v Piraeus te Haifa Mataram 19 te Ventspils verwacht Mathilda 18 v Las Palmas n Spezta Matthew 18 v Rotterdam te Fecamp MedoB 18 nm te New York verwacht Medusa p 17 Lindesness n Dublin Meerdrecht 23 te Savona verwacht Mees Cremer 15 te Stettin Megrez N p 17 Finisterre n Antwerpen Meidoorasiagel 18 te Hartlepool Mentor 18 v Santander te Plraeui Merak N 18 te Nantes verwacht Mersey Lloyd 18 v Ras Khafjl n Ko - weit Mcrwede p 17 K Blanco n Takoradi Metropole 18 t « Amsterdam verwacht Michel Swendca 18 V Shoreham naar Caen Mtes p 18 Kiel n Mantyluoto Mi'ins 17 V Helsinki te Kotka Mintaka N 18 te Nantes verwacht Mississippi Lloyd 17 te Madras Mithras p 17 K Colonne n Tanger Mltropa 17 V fiamhurg n Rotterdan ^ Montferland p 17 Recife uitreis Mnlderkerfc 17 v Port Said n Genua Munte 14 V Blyth te Hobro Myfem p 18 Dungeness n Rouaan Myntas 17 v Nanels n Rotterdam Myra p 17 Flamboro Head n Seaham Naerebovt p 17 Fowey n Genua Nashira 17 255 m NW Bermuda N«der-Ebro 17 te Hamburg Neder Eenw 17 SOO m W MInikol Neder Waal 14 Ie Nagoya Nederland 17 v Newross n t Nelly 17 V Antwerpen te Ipswich Mester 18 v Piraeus te Volos Vlas p 17 Oporto n Amsterdam ¦ fieuwland 19 t * Rotterdam verwacht nieuwe Tonge 18 te Corpus Chrlati Vieuwe Waterweg 14 te Vejla imrml 16 te Waterford Nomadisch 17 v Graven n GronuiKen v,M,rdam 17 770 m ZW Scllly Noordkaap 17 te Lowestoft Noordstad 18 ta Bayonne verwacht ¦.»..." l J1k D 17 Koao Blnnco Nnorderkroon 17 v Wasa n f Noorderlicht p 16 Bergen n Mxirlvlk Notos 17 V Tmïê n Mail » Nnsakan p 17 Bomholm n Walkom Nijkerk 18 V East London te Durban Oceaan 14 V Gent te Stockholm Oldambt 17 v Zweden te Utr^ht Oldekerfc 16 te Singapore Ommenkerk 17 100 m NW Perim Ootmarsum 16 1000 m NO Hawaï Oranjepolder 18 te Rotterdam Oranjestad 17 210 m ZW Lissabon Osiris 18 te Port au Prince Overysel p 17 K Palos n Antwerpen Palamedes 17 128 m WZW Landsend Pallas p 17 Kreta n Famagusta Famlr 16 v Rott te Randers Parthenon 18 te Charleston Pastenrsingel p 17 Ouessant n Genua Patria 17 te Brldgewater Patricia 1 « v Partington n Paul Westers p 17 Borkxmi n Londen Pegaaus 18 v Antw te Vllssingen Pergo p 18 de Sont n Haparanda Pericles 18 v Guayaquil te Manta Phidias 1 100 m ZW NapeU Phlletas 17 v Oporto n Oran Plal 16 V Groningen te Belfast Plnta 17 v Demerara n Trinidad Phoenix 18 te Amsterdam verwacht Plancius p 16 Oland n La Roebelle Plato 17 V Lissabon n Catania Poseidnn 18 v Antw te Kingston Prins Alexander 17 640 m W Scllly Prins Bemhard 16 nog te Santander Prins Cacimir 17 650 m O Valentla Prins Fred Hendrik 16 570 m ONO Valencia Prins Maurlts 17 310 m W Scilly Prins W O Frederik 17 te Chicago Prins Willem 4 17 v Hamilton naar Cleveland Prins Willem 5 p 17 UmuidenPrins Willem van Oranje 17 v Ham burg n Rolferdam _ Prinses Margriet 17 v Samla n Detroit Progres 17 v Delfztil te HarllngenProsperité p 17 Oland n Liverpool Qno Vadis p 1 Kiel n Skutskar Raket 17 v Cork te Amsterdam Bandfonfeia 17 190 m ZW Las Palmas Rexaebors 16 v Newport n Vlaar - dingen Reglna 1 v K^enhagen te Skagen Rempang 17 nog te Bedl Bunder Result 15 v Barrow te Garston Rex 18 V Dordrecht te Londen Ritornel 17 te Wisbech Roelof Buisman 18 te Kiel verwacM Roepal 18 te Manokwari Roerdomp 17 te Bergkvara Roland 15 te Rochester Rotte 17 v Wilmington n Baltimore Rotterdam 17 te New York Rosenhurgh 18 te Delfzijl Bnbato p 17 Brunsb n Huil ' Ciidolf J 18 te Kemi verwacht Bays 18 te Buenos Aires RiJnbotg 17 t « Stockholm Rllndam 17 210 m WNW Scllly Salatlga 18 v Bahrein te Kowalt Saloum 18 V Dakar te Kaolack Samarlndn 17 120 m NO Jamaica Sappemeer 17 te Kopenhagen Scheldcborg p IT Vlieland n Sarpsborg Schelde Lloyd 18 te Alexandrië Scheldesfroom 16 te Rouaan Schieborg 17 v Fur n Colchester Schip Lio.vd 18 120 n:i ÜZO Minikoi Schinkelstroom 19 te Amst verwacht Schouten 17 v Kaapstad n L Marques Sea Wyf p 16 Lizard n Liverpool Senegalkust p 17 Monrovia Scrooskerk 16 te Kobe Setas 16 v Wismar te Londen Sibigo 17 100 m O Billiton Simonskerk 17 170 m ZW Kreta Slnon 18 v P Ordaz te Cumana Sirrah p 17 Azoren n Livorno Slamat 17 v Curagao n Rotterdam Sliedrecht 17 220 m ZW Azoren Sloterdyk p 17 Wight n New York Slotprkerk 17 110 m NO Port Sudan Socrates 18 te Antwerpen verwacht Soestdyk 17 130 m ZO Kaap Race Solent 15 v Cardiff n Par Solon 17 V p CabeUo n C Bolivar Sommelsdyk 18 te New York Sont 16 V Queenhoro te Londen Spes 16 V Swinemunde n IJmuiden Spes Major 16 v Aarhuus n Stettin Spirit 17 V Ipswich te IJmuiden Spolanda p 18 Dover n Hamina Spoorsingel 18 v Charente n Londen St Annaland 19 te Rotterdam verw St Walburg 16 te Londonderry Stad Alkmaar p 17 Lissabon Stad Dordrecht p 17 Oporto uitreis Stad Gouda 17 120 m WNW Lissabon Stad Haarlem 17 v Sagunto n Rott Stad Maastricht 17 200 m NO Madeira Stad Rotterdam 18 50 m N MeliUa Stad « ïchipdam p 17 Bergen n Gent Stanislas 17 v Antwerpen te Vlisslngen Start Point 17 op Vlierede Steenwijk 17 500 m W Landsend Stella Polaris IS te Piraeus Stentor 18 v Izmir n SalonikI Steven 17 670 m ONO Belle Isle Straat Johore 16 te Melbourne Straat Mozambique 177 v Mauritius n Singapore Straat Rio 18 te Kaapstad Straat Torres 14 te Nagoya Swift p 17 Kiel n Kopenhagen Tacana 18 v Belize te Progreso Tagri 6 v Delfzijl te Stockholm ' Tamo 18 te Rotterdam verwacht Tara 17 130 m W Lissabon Taras 18 v Rotterdam te Hamburg Tasmanie 18 te Thorshavn verwacht Taurus 17 v Antw te Dublin Teeelbpre p 18 Madagascar Tpmar 16 v Rottpr-lam te Londen Tempo D 17 V Hamburg n Engela "'' Teunika 18 te Brussel verwacht Themis 18 v Bermuda te Barbados Theodora p 18 Kiel n Holmsund Thiiredrecht 23 te Venetië verwarh ' Tide 16 V Kenitra n Nemours Tinda 17 te Felixstowe Tiny p 16 Fetïmam n Malmo Titan p 16 Gotland n Helsink ' Tjibodas 16 te Singapore Tiiüwong 13 te Auckland TjI'tecara 16 te F'rrmantle Tjifarum 18 te Port Harcourt T.Ht!!^T..iika 17 230 m ONO Ka.-i \ fa - rella Tüwausl 14 te Sydney NSW TogokUst 18 t « Amsterdam verwacht Trim 17 r Hamburg n tjonden Trito 17 V Belfast te Amsterdam Triton 18 v Bremen n Hamburg Truus 14 V Blyth te Padstow Tweelingen 17 200 m W Ouessant Twin 16 V Wismar te Londen Unltas 17 op rede Harwich Urkersingel 19 te Bayonne verwacht Van Cloon 17 850 m N Auckland Van Heemskerck 16 te ManillaVan Linsjchoteo 16 v Abidjan n Free town ^ Van Nourt 15 te PenangVan Spilbergen 17 350 m NW Lorenzo Marquea Vanessa 17 v Oulu te Sharpness Vedette 19 te Grangemouth verwacht Veendam 17 te Mantyluoto Velox 14 V Hamina n Londen Vera 17 v Aalborg n 7 V'esta S 18 te Oxelosund Victory p 17 Dover n St Malo Vinga 16 v Antw te Kings Lynn Waddenzee p 16 Banstholm n Krls - tiansand Waterland 18 te Amsterdam verw Waterman 177 250 m ONO Diego Garcia » Waverstroom 17 te Umuiden Wedlooper p 18 Ornskoldsvlk naar Jakobstad Weltevreden 17 180 m ZO Saigon Westerdam 17 265 m O Kaap Race Westereems 17 v Hamina n Antwerpeu Weitkust 15 V Bldeford te Fowey Wilca p 17 Kiel n Hogenas Willemstad 17 1200 m WNW Kaap Verd eil Willy Gefle-Dublüi p 17 Borkum Wim 2 15 te West Hartlepool Witmarsiim 17 v Mol)ile n Jacksonville Wolanda 16 v Antwerpen te Xj0>nden Woiiorato 16 540 m W Vancouver Wcmosobo p 17 K St Vincent Wnta 16 te Brunsbuttel schuilen Wijmers 15 v Par te Stralsund Ysel 18 V Rott te Havre verwacht Zaankerk 17 100 m W Ceylon Zeevaart 18 V Falmouth te Londen Zuiderzee p 17 de Casquets n Goole Zwerver 15 v Kalundborg n Sundsvall Zwtindrecht 18 v IJmuiden n Hampton Roads Tankvaart Abida 17 V San Lorenzo n Baltimore Acmaea 17 140 m ZO Kreta Acteon 17 115 m N Paramaribo Ameland 18 v Gefle 21 te Rott verw Area 16 V Stanlow te Dlngle Atys 17 v Berre te Napels Burl S Watson p 17 Guam 23 te Sin * gapore verwacht Bussum 17 v Fortaleza te Aruba Caltex Arnhem 17 v Suez n Perz Go)t Caltex Delft p 17 Djeddah n Suez Caltex DelfzUl p 17 Umuiden n Por * Jerome Caltex Eindhoven p 17 Algiers Caltex Gorinchcm 18 te Kopenhagen Caltex Naples 18 v Halmstad n Rott Caltex Pariiis 17 360 m ONO Moga - discio Caltex Rotterdam 18 te Ras Tanura Camitia 18 v Punta Cardon te Stanlow Cradle of Liberty 22 te Rio laneiro verwacht Esso Amsterdam p 18 Kreta Esso Nederland 17 420 m ZW Azoren Esso Rotterdam p 17 Jebel el Talr Forest Hill 17 v Fao n Aden Forest Lake p 17 Algiers n Isle oi Grain Forest Town p 17 Djeddah n Per » Gou Jacob Verolme 17 165 m Z Pisco Johannes Ftans 18 v Seven Isles a Baltimore Kaap Hoorn 17 te Curacao Kara 17 v P La Cruz te Curacao Katelysia p 17 Natal n Belem Keizerswaard 17 320 m WZW ECaap Verdische eilanden Kenia 17 v Curacao n Montreal Khasiella 18 v Miri te Singapore Kopionella 17 500 m NO Martinique Koratia 15 te Stanlow daarna Curacao Korenia p 17 Sombrero n Rotterdam Kosicia 17 175 m NW Perim 23 te Ban dar Mashur verwacht Kryptos 17 V Punta Cardon te Long - beach Maureen 17 v Savannah n Londen Mohamed Beza Shah 18 te Umm Said Munftoren 17 v Bombay te Singapore Naess Commander 17 v Thameshaven n Mena Naeas Lion p 17 Bougie n Port Said Ondina 17 160 m NW Perim 22 t « Mena verwacht P G Thulin 17 200 m NW Lima Pendrecht 22 te El Palito verwacht Phllldora p 17 Ras el Kalb n Mena Philine p 17 Oporto n Thameshaven Philippla p 17 Aden n Mena Purmerend 18 v P Miranda n Rott Reza Shah The Great 17 100 m ZO The Brothers Rossum 17 500 m ZW Freetown Schelpwyk 17 530 m OZO St Hel«na Scherpendrecht 17 te Ancona Statue of Liberty 20 te Marseille verw Sunetta 17 te Norrkoping Tahama 17 390 m ZW Mormugoa Tamara 19 te Melbourne verwacht Vasum 17 700 m ZO Colombo Vlana 16 v Mena te Montreal Videna 18 te Rotterdam verwacht Vivipara 17 v Port Said n Spezia W Alton Jones 17 185 m OZO Azoren Wieldrechf 19 te Rotterdam verwacht Woensdrecht 10 te Sete verwacht Zafra J8 120 m NW Lissabon 2t ta Port Said verwacht Zaria p 17 Masirah n Mena Zeesleepvaarl Barenisz Zee 16 200 WNW Ferrol Clyde 16 200 m ZW Azoren Hudson p 16 Aden n Calcutta Humber 16 v Piran n Büela Maas 16 350 m O V Trinidad Noordzee 15 v Lissabon n Rotterdam Oceaan 16 500 m O Gibraltar Poolzee 15 V Malta te Mersln Rode Zee p 16 Lissabon n Bordeaux Zwarte Zea a IS 400 m NO Azorto 
20 Donderdag 19 oktober 1961 IJTRECHTSCH NIEUWSBLAD Hein Een NIEUWE TRAKTATIE uit de moderne keuken van HEEVZ HELDERE GROENTESOEP met balletjes voor 4 borden of 6 koppen I 98 ct Dat wordt smullen voor heel Uw gezin Een nieuwe soep van HEINZ gul en geurig vol met balletjes Een mild-gekruide soep van de fijnste groenten Ojbi dam pend te serveren Om Uw gezin en gasten op te trakteren Zorg dat U hen dit weekend al kunt verrassen op hein ^» Heldere Groentesoep H HEINZ N.V Eist GM — LOOPPOP Loopt echt zegt mam ma kambaar haar leuk gekleed 70 cm 34.50 nu 24.49 idem niet lopend SniAUND IS HET WIT BlU ZUN DE KIEUREN SUNIL Bfer is metSnnil i^^^jjjj ^^^^>^>^^ gewassen Zonder HHiHMnABBHIHH bleken of blauwen dus met minder waswerk en dat betekent minder slijtage Daarom kan bij ons ook de was zo vroeg aan de lijn Ja er is geen moderner maar ook geen degelijker wasmiddel dan Sunil Geen wonder dat Sunil het meest ge bruikte wasmiddel in Nederland is 10 merken T.V en RADIO lOOV » garantie en service TELEVISIE v.a f2.50 per week volgens geheel nieuw financieringssysteem Eerste betaling na 3 mnd Zowel bij contante betaling maximaal 12 maanden als bij financiering tot f250 goedkoper Geen hinderlijke informaties en nog vele andere voordelen Ook koelkasten wasmachines centrifuges en band recorders reeds voor f 140 — zonder aanbetaling Ge detailleerde Inl over alle merken N.V P Spui 110 Den Haag DEN BUYS ' HANDELSVEREENIGING N.V importeur van Oliveffi Icantoormachines Voor de Buitendienst van onze Technische Dienst vragen wij nog enl geel rood en groen Afm 40 X 70 cm ' Afm 48 X 85 cm 9.7S Ook Stadhuisbrug TIJDEUJK MODERNE HAARBORSTEL BIJ 3 TABLETTEN ^ A h ^ Duyvis brengt knappend verse Kijk wat een prachtige haarborstel bij 3 tabletten Lyril Een gemakkelijk te reinigen borstel die de hoofdhuid masseert de bloedsomloop bevor dert en daardoor aan Uw haar nieuw leven nieuwe glans geeft Profiteer snel van deze bijzondere aanbieding Blijvend ' vers dank zij de ^ unieke verpakking hoelang u ze ook bewaart pinda LYRIWUIVERT*VERFRIST*VERJONGT J -^ BROEKMAN ' A ^ KNAPPEND VERS m /^ s-r FK [^ \\ Y Nèt iets mooier nèt leis beier en voordeliger Lange Elisabethstraat 20 hoek Korte Elisabethstraat Amsterdamsestraatweg 196 hoek Dirkje Mariastraat UTRECHT ZEGT 6 LUKE SCHOUDER LIJN FALCON NERO 98.50 - 198 — Manneiijk-modern deze stijlvolle Falcon Met „ mixed shoulders " vóór ingezette mouwen achter raglan Brede borstpartij steekzakken en rugsplit En prettig te dragen dankzij glij dende satijnvoering De stoffen Scottish of irish tweed mohair of camel Falcon Kijk Goudglanzend van kleur Langwerpig van vorm hét kenmerk van selecte pinda's En vooral - proef Knappend vers Blijvend vers Die gezellige pinda geur en smaak blijven heel lang en helemaal be houden Haal ze snel en onthaal uzelf i In de blijvend-vers verpakking gezouten en || niet gezouten pinda's gezouten en niet f ^ gezouten amandelen gezouten gemengde noten studentenhaver Voor fijnproevers met noten op hun zang nN ^ f / Duyvis upakt ze altijd vers uit S I ' feSï iSv = 5 6134?7733 per zak 32 cent per grote zak 49 cent 
22 Nog geen 2 CENT BRANDSTOF per km Donderdag 19 oktober 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD It gezondste Maak een afspraak voor een gratis proefrit Duizenden gaven reeds de voorkeur aan Hanomag want alleen een Hanomag is In alle opzichten topklasse HANOMAG biedt méér bij minder kosten Ph-3'h ton laadvermogen open en gesloten bbrieks carrosserle nog geen 2 cent brandstof per km normaal 250.000 km zonder revisie en In de praktijkdikwijls zelfs 500.000 km snel optrekken door groter motorvermogen geen transportschade door bijzonder veersysteem Chassis met cab T.a f I I.TOOi » C i>npor.e„r AUTO-IMPORT - MARTEN ROSIER N.V den haag HANOMAG /^^ f^^té^yt ^ ^ ifi'Z^i^i/f — flta^s/^U4p &^ Utrecht — Autom Bedrijf Arijjansen — Nachte gaalstraat 29c — telefoon 030—19852 Kantoorruimte te huur Gelegen aan de Maliesingel te Utrecht Oppervlakte ± 125 m2 benevens archiefruimte Brieven onder nummer 2-1168 aan het bureau U.N Bij Automobielbedrijf VAN AMERSFOORT Slotlaan 219 Zeist tel 3366 kan geplaatst worden een DOORSMEERDER Alsmede iemand die daar voor wenst opgeleid te wor den HET NEDERLANDS ZUIVELBUREAU - RIJSWIJK Z.H J eigenschappen Sf»f N.V Het Spoorwegbouwbedrijf W~~9 ^ Afdeling Elektriciteit ^ gSaP 2e Daalsedijk 4 — Utrecht VRAAGT JONGEDAME tot 18 jaar ter opleiding tot assistente op haar afdeling Bedrijfsadministratie Voor dit werk waar het op accura tesse aankomt is kennis van machine schrijven vereist terwijl een ontwik keling op U.L.O.-niveau gewenst is Schriftelijke sollicitaties aan bovenstaand adres IN ONS BEDRIJF GELDT DE 5 DAAGSE WERKWEEK AFWISSELEND WERK I y een xeui^e wmi^Kiiii ^ en een ^ ueu cxiictiia ^ y ^ ^ Aanmelden - schriftelijk of mondeling - aan boven ^ ^ staand adres En ' Draion ' sokken Warm zacht gezond ' Draion ' is een CS ^ vezel ESKA N.V ^ Lijnmarkt 43 - Utrecht i vraagt voor haar abonneméntenafdeling I ' n MEISJE 17-20 jaar f Vereist wordt i accuratesse I i Geboden wordt I ¦* een leuke werkkring en een goed salaris ^ Voor spoedige indiensttreding gevraagd ervaren VERKOOPSTER Bekendheid met het vak niet vereist Soil dagelijks ook telefonisch 17373 Michel Leloup JUWELIER-HORLOGER LANGE JANSSTRAAT 1 VOOR MANNEN VAN T VAK VAN GEND & LOOS HEEFT VOOR HAAR JAARBEURSWERKZAAMHEDEN EN ZWARE TRANSPORTEN NOG PLAATS OPEN VOOR ERVAREN VORKTRUCKRIJDERS GEBODEN WORDT EEN VASTE BETREKKING MET PENSIOENREGELING GOEDE SOCIALE VOORZIENINGEN VRIJE DIENSTKLEDING EEN LOONWEEK VAN 45 UUR AANTREKKELIJKE MOGELIJKHEDEN VOOR BINNENLANDSE REIZEN VRIJE-ZATERDAGREGELIhJG LAAT U EENS NADER INLICHTEN U KUNT ZICH DAGELIJKS VERVOEGEN OP ONS KANTOOR MINEURSLAAN 2 - UTRECHT VAN GEND & LOOS 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 19 oktober 1961 23 HARKO HEROPENT a.s.vrij IDDAG 2 uur VLEUTENSEWEG 75 - UTRECHT - TEL 36384 EIGEN SERVICE WERKPLAATS Tot en met de volgende week ongeacht de prijs bij elic T.V.-toestel EEN ANTENNE EN TAFEL GRATIS De grootste speciaalzaak voor gebruikte televisies iedere avond tot lo uur demonstratie EIGEN discrete FINANCIERING IN 1 DAG KLAAR i I I I I I I Enkele z.g.a.n LEDEREN JAS SEN Knijnenburg Geertestr 25 Utrecht Herfst-aan bieding VERBOUWINGSKOOPJES Bankstel van 325 nu voor 225 meubel bekl nu vanaf ƒ 3.98 per m Woninginrichting Mid - den Nederland Zadelstraat 11 VERBOUWINGSKOOPJES bij ons Gordijnstof van 3.90 nu voor 1.69 per m Gordijnrail nikkel nu 75 cent per m Be hangcoupons nu halve prijs Woninginrichting Midden-Ne derland Zadelstraat 11 TAPIJTKOOPJES Dubbel bou de tapijt nu 7.25 per m en gra tis gelegd Bouclé lopers van 6.98 nu voor 4.26 per m en zo vele koopjes Woninginrichting Midden-Nederland Zadelstraat 11 Utrecht WERKSCHOENEN i met LEREN ZOOL 15.75 < Vmet RUBBERZOOL 15.50 < \ LAGE WERKSCHOENEN leren zool 17 ^ Een HEEL HUIS Merwedekade leeg te aanvaarden indien klei nere woning voor huidige be woner te huur liefst Croese laan Kanaalstraat of Vleuten seweg Br no 1-2202 bur UN Te koop HETELUCHTKACHEL Vrollng 26 Te bevr Elsstraat 35 Utrecht PRIMA BELEGGING Te kOOp vier arbeiderswoningen huur opbrengst f 1760 Koopsom ƒ 15.000 Lage lasten Indien ge wenst f 9000 hypotheek be schikbaar Br no 1-2066 bur UN Wollen Parka-coats en Monty-coats pracht kwaliteit moderne multicolour maat 8 ^ TJJ ^ met kleine stijging per maat " ' DE OLIFANT " Alléén TWiJNSTRAAT S5 - TEL 18471 Let U op „ de olifant " aan onze winkelpui Géén filialen zeLFooeNl hout triplex boord op maat gezaagd grafis thuisbezorgd V.W de LUXE 1959 verkeert in uitzonderlijk goede staat Tel 03403 - 427 Gebroken serie tweed en WIN TERJASSEN moderne dessins nu f 69.50 normaal veel duur der Ook voor jongelui jassen met strikceintuur Dias Bilt straat 32 Kanaalstraat 88 HOERHUIS te Bunnik met on geveer 250 m2 tuin prijs f 36.000 k.k Inl L J J Caron Jr Kon Wllhelminaweg 371 Groe nekan Telef 03401 - 284 KLEINTJES tot 15 woorden ƒ 1.75 tot 20 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cent Gebr SCHOOL - en STUDIE BOEKEN 25 40 ' It korting Le vering onder garantie Van Dljk's Beekhuis Kampen Dikker dan anderen PANTA LONS tot 135 cm in de band Terlenka kwaliteiten rood eti ket vanal ƒ 28.50 Dlas Bilt straat 32 Kanaalstraat 88 Restanten series MERKKOS TUUMS 1 rij 3 knoops Ter lenka kwaliteiten ƒ 139.50 en duurder nu / 79.50 ook in grote maten Dias Biltstraat 32 Ka naalstraat 88 Voor ZELFBEWONING te Utr en randgemeenten diverse woonhuizen event met garage winkelwoonhuis aparte boven en benedenhuizen boven leeg te aanvaarden 3 - tot 5 kamer-flats benodigd eigen geld v.a / 8000 Te bevr Makelaarskan toor Sijmons Dolata " Tol steegsingel 39 bis Utrecht Tel 030 - 25706 Te koop VOLKS BESTELAUTO 1950 met nieuwe motor en nieuwe banden De gehele auto is als nieuw Prijs f 1800 R van Aalst smederij en constructie werkplaats Krugerstraat 11 telei 31776 Benzo RIJWIEUEN Recht streeks af fabriek geheel compl ƒ 124 netto Benzo Rijwlelfabr Hoogstraat 169 Vlaardingen Telef 2474 • 4244 • 5686 Vraagt gratis prijscourant Te koop Opel Rekord 1958 Fiat 500 1958 Opel Caravan 1955 Taunus busje 1955 Taunus be stel 1958 Oldsmobile 1956 Pon tiac 1958 Fiat 1100 1958 Ford Anglia 1956 Ford Taunus 15 M 1956 Fiat 600 1955 Financieren inruilen ook motoren en scoo ters Ingeruild Bella scooter 1957 Lambretta scooter 1958 en nog enige Inrullwagens AUTO HANDEL V DAALEN Groene weg 88 Wasmachinefabriek heeft en kele gloednieuwe WASMACHI NES met lichte emaillebescha digingen van / 215 voor ƒ 129 Pabrieksagent Réaumurlaan 12 1 bij Werkspoor KANARIKS op volle zang ƒ lU Poppen / 4 ^ 5 zeer grote col lectie trop vogels vanaf ƒ 4 p p Luxe en moderne vogelkooi en Borneman Merelstraat 35 tel 13617 MEUBEI,EN NODIG Recht streeks van fabriek enorme besparing ruilen tevens uw oude meubelen in Inl post bus 190 Utrecht Weet u wie uw trap het vaJc kundigst bekleedt met Manno leum of combinatie Natuurlijk GROENEVELD'S Vloerbedek kingshuis Briglttenstraat 2 Utrecht Tel 1U153 Wij geven u gaarna advies NAAIMACHINES Betaal uw naaimachine In vier keer het kost u geen cent meer De nieuwe Anker Phoenix licht gewicht 6 kg compleet f 285 als zig-zag / 438 afwerken van naden knoopsgaten maken knopen aanzetten stoppen borduren enz Van Basten's naalmachinehandel Lange Jansstraat 9 Utr Tel 15598 De tweede naaimachinezaak vanaf de Neude Nieuwe Koe koekstraat 22 telef 27085 ACCU'S ƒ 27.50 tot ƒ 90 betalen wij voor defecte autoaccu bij aankoop van een gloednieuwe Morelite accu 15 mnd garantie Automaterialen Rusman Ach ter de Dom 6 telef 16657 Utr Huis ter Heide in bungalow park nabij de hoofdverkeers weg Utrecht Amersfoort zijn thans In aanbouw twee SEMI BUNGALOWS met garage waarvan elke bungalow een inhoud heeft van ca 600 m ' en het navolgende bevat beneden zit-eetkamer slaapkamer bad kamer keuken zeer ruime kelder boven 2 slaapkamer Koopsom vanaf f 76.000 excl cv Ca 1100 m2 terrein Inl Makelaarskantoor Adriaan M Sliedrecht Fransen v d Putte laan 4 t.o busstation Zeist Telef 03404 ' 4277 NIJMAN BULLETIN Zuide lijke warmte voor zonnige prij zen Unieke collectie haarden U kunt ook betalen met ons nieuwe discrete krediet sys teem Alles kan bij Nijman Croeselaan 163 Utrecht Telef 34687 Nylon en metalen STEUNZO LEN worden door ons In eigen instrumentmakerij vervaardigd volgens uw voeten zijn uiterst licht in gewicht en worden aan bevolen door H.H doktoren Orthopedisch bedrijf voor voet correctie Fa J Comellssen Hamburgerstraat 8 Utrecht Telel 13692 NIJMAN BULLETIN — Deze week ' n zeer speciaal aanbod losse fauteuils Zweeds ont werp op schuimrubber gestof feerd Bekleed met zuiver wol len stoffen vanaf ƒ 99.50 AANRECHTBLADEN dOUChe bakken en combinatiebaden Een keuken of badkamer wordt nieuw met een Arllth blad of bak Uboka Nieuwe Kade 22 telef 17517 NIJMAN BULLETIN De ideale herfstdracht echt Suèdeü Nér gens zo voordelig en toch zo apart als bij Nijman vanaf / 123.75 höutribtr de pasklaar specialist ' NIJMAN BULLETIN Uit de zeer geselecteerde collectie bontmantels brengen wij deze week orig Sidon-Asmara bont mantel voor ' n speciale prtjs 195 Biltstraat - leL 250 71 Herenweg - tel 1 68 30 Jutfoseweg - tel 3 13 92 NIJMAN BULLETIN Van de kinderafdeling leuke zuiver wollen kinderjasjes met capu Jhon of teddy-kraag vanaf leef tijd 4 jaar t 32.50 TELEVISIE Koopt nu een grootbeeld t.v met goudfilter Desgewenst gem betaling A Velder Auriollaan 14 telef 33633 OKTOBER AANBIEDING Mo derne bankstellen / 275 / 325 / 395 " enz tafel cadeau 2-pers siaapbankstellen ƒ 495 eethoek 4 stoelen en ronde tafel / 145 f 165 f 200 enz Bergmeubels In diverse uitvoering Gotische huiskamers 2 fauteuils 4 stoe len tafel en dressoir met lui fel met wollen moquette be kleed f 495 f 595 ƒ 695 enz No ten salonkasten Import ƒ 325 2 pers slaapkamer met 3-deurs kast f 398 / 495 spiraal cadeau grote keuze in onze 3 zaken Uw aankoop gefinancierd in e of 12 maandelijkse termijnen geen kosten Nu kopen is geld verdienen Wacht dus niet lan ger en loopt even aan bij Wo ninginrichting De Kleine Beurs Willemstraat 42 33 en 5 bij het Vredenburg utrecht GELDBELEGGING Afzonderlijk beneden en bo venhuis aan de Wolter Heu kelslaan Huren resp ƒ 47.45 en / 52.25 per mnd Lasten / 155.75 per jaar Vraagprijs ƒ 14.000 In lichtingen Makelaarskantoor R Voorhoeve Oranje Nassau pleln 23 Zeist Telef 5285 TELEVISIE 100 ' It service 1 jr garantie Gem betalhig Vraagt vrijblijvend Inlichtingen A Velder Auriollaan 14 tel 35633 / 5 per week geen kosten geen vooruitbetaling nieuwe Sim plex fietsen ƒ 149.75 Nieuwe stofzuigers / 145 SIMPLEX HUIS BROER Lijnmarkt 24 TELEVISIE Zonder rente tot 12 maanden 1 jaar garantie en de betere service A Velder Auriollaan 14 telef 35633 Divanbedden 21.50 stapelbed den 51.50 tulmelbedden 41.50 wolmatrassen 14.50 kapokma rassen 29.50 binnen vering 38.50 schuimplastic 15.50 kinderma trassen 7.50 — Rechtstreeks MATRASSENFABRIEK Lange I.auwerstraat 46 BONTMANTELS ook naar maat Speciaal betere genre Modellen 1962 Betaling te re gelen met mnd girostortln gen Coupeur bezoekt u met collectie Schrijft onder no 1-2104 bur UN Te koop GASHAARD Te be vragen Adelaarstraat 31 ie kl MAATKOSTUUMS ƒ 19S Betaling t 15 per maand Ook suède kleding voor dames en heren Br no 1-2103 bur UN „' T TIMMERHUYS " IS VER PLAATST naar Waterstraat 89 bij het Paardenveld en heeft sen enorme keus in moderne materialen voor vakman en amateur Wegens vertrek MOTORBAK PIETS / 125 herensportrtjwiel ƒ 35 damessportrijwiel ƒ 47.50 meisjesfiets 8 10 jr ƒ 25 brom fiets Batavus Bilonet ƒ 55 Sin ger trapnaaimachine ƒ 30 2 pers opklapbed ƒ 20 sleestof zuiger ƒ 20 Kershoflaan 31 tel 40883 ALUMINIUM Grote partij in Diaten stroken hoeklijn strip » oten enz 1 3.50 per kg bij kwantum korting Geerts Grut iersdijk 3 telef 29304 Te koop hypermoderne RING SPOELNAAIMACHINES in koffer voor / 195 tevens zig zag naaimachines compleet In koffer vanaf / 325 plus garan tie en lessen Betaling in over leg Te bez G A Witjens He renweg 33 Utrecht TELEVISIE 43 cm vanaf f 175 i3 cm vanaf t 325 met garantie iedere avond demonstratie Event betaalbaar In 6 12 of 18 maanden Willem van Noortstr i bis Gebruikte TV's alle merken met garantie en antenne vanaf f 250 nu voor iedereen te beta len in 6 12 of 18 maanden ge opend van 2-6 uur en 8-10 uur demonstratie TV import Harko Vleutenseweg 75 Utrecht Z.g.a.n RADIOTOESTEL Tele funken ƒ 175 Graanstraat 11 Bijzonder mooie BRUIDSJA PON wit maat 40 lang geheel compleet Tevens te koop gevr baby-commode David v Mol lemstraat 3 II tussen 5-7 uur KOSTUUMS en REGENJAS SEN 20 tot 30»/o korting We gens annulering exportorder drachtige herfsttinten Reeds iJanaf f 89 Kleren maken nu de nan voor weinig geld Kle Jingmagazijn De Bokser Koe oeksplein 17 gesloten huis TELEVISIE Wij hebben regel matig occasions voor zeer aan trekkelijke prijzen Philips Er res Graetz etc Radio Lensink Nieuwe Daalstraat 29 telef 19774 b.gg 22082 Te koop in Tuindorp Albr Thaerlaan 1 leeg te AAN VAARDEN f 35.000 Te bevra gen Biltstraat 119 OVERHEMDEN naar maat confectie en reparatie Nieuwe boorden mancnetten enz Ook in No Iron Mylord Ondiep 2 Utrecht Telef 42949 TELEVISIE speciale aanbie ling 59 cm beeld model 1961 962 automatiek en voorberei 11 ng 2e zender f 795 met gratis afel en dakantenne Bovendien jaar garantie Ook op ge ipreide betaling Vraagt vrij ilijvend inl en demonstratie Illeen bij Radio Succes Mar lixlaan 45 telef 40809 Te koop 4-RAMERFLAT 2de etage Tolsteegplantsoen 1 dec 1961 leeg te aanvaarden Br no 1-2185 bur UN Te koop FIAT 500 Waalstraat | 77 na 7 uur ƒ 50 voor uw oude STOFZUI GER Van fabriek naar gebrui ker Gratis demonstratie Nieuw ƒ 135 Stofzuigerfabriek Marmontweg 18 Austerlitz Te lefoon 03439 274 Te koop aangeb een prachtige VIOOL ƒ 325 muziekstandaard ƒ 6 H Wigman Parklaan 63 Bilthoven 5R0MFIETSEN Berini M 21 ' 100 Sparta Rollette Magneet 5port 1961 Sparta Sport 1961 3atavus Comby enz Ook in uilen Lange Nieuwstraat 53 Te koop van particulier een BOVEN - en BENEDENHUIS Boven 5 kamers en keuken benedenhuis is leeg te aanv 4 kamers keuken en grote ste nen schuur met tuin B H Cöhrs V Egmontkade 46 Utr KLAAR TERWIJL U WACHT Dank zij onze moderne hak kenbar UW HAKKEN IN 3 MINUTEN KLAAR Pedicure ƒ 2.25 U wordt direct behan deld — MODBLSCHOENMA KERIJ A L J Noz Jan van Scorelstraat 29 a telef 17677 ¦ Vegens aanschaf auto LAM BRETTA 175 cc 1960 14.000 m gelopen Uiterste prijs 1200 techtfisch onderzoek toe testaan Sparstraat 27 donder iag en vrijdag 17-19 uur Te koop Sparta SNELBROM MER type G.D 50 bouwjaar 1960 in prima.staat Prijs ƒ 375 H V d Kreeft Haverstraat 22 telef 12679 / oor LEDEREN KLEDING en Snatager Alles eigen fa irikaat Dus veel voordeliger n grotere service Oude Gracht 42 telef 11786 TURFMOLM per baal ƒ 8.50 halve baal ƒ 4.50 per geperst pak ƒ 2.15 per zak 50 et Culvita potgrond per baal plm 25 kg f 4.15 per zak plm 71/2 kg ƒ 1.80 per zakje plm IV2 kg ƒ 0.50 Stalmest compost-Asef korrels Manus V Beusekom Speciaal zaak in tuinbenodigdheden Oude Gracht 126-128 telef 14560 BELGISCHE HERDERS Ter vurense 3 mnd met stamb zeer waaks lief voor kinderen SJ Mobaeh Gouda tel 01820 - 2090 Toubertstraat 106 AMP KORSETTEN Corset erle Lotus " Amsterd straat vog 219 Utrecht Gediplom ' orsettières Wij heben enkele LEDEREN JASSEN - met fabrieksfoutjes Gaan ver beneden de prijs de deur uit Ben Snatager Oude Gracht 242 telef 11786 ^ e koop aangeb een elektr • ÏAAIMACHri-IE In kofff-r ' 95 "• e bezichtlj'ïen G A witjens lerenweg 33 telef 23968 AMARYLLISBOLLEN in extra zware kwaliteit geprepareerd bloeien omstreeks Rerstmis Manus V Beusekom Speciaal zaak in Bloembollen Oude Gracht 126 128 telef 14660 BLOEMBOLLEN nu planten Tulpen krokussen narcissen hyacinten sneeuwklokjes enz in een zeer groot sortiment Kleine bolgewasjes in de groot ste verscheidenheid Manus v Beusekom Speciaalzaak in Bloembollen Oude Gracht 126 128 telef 14660 ' e koop aangeb een Singer " TAAIMACHINE in salonkast 50 Te bezichtigen G A Wit ens Herenweg 33 telef 23968 ' APERWHITES kunnen nu di eet op grind en water in de ' ensterbank geplaatst worden n bloeien na plm 6 weken - ware bloeibare kwaliteit per O stuks f 2.80 Manus van Beu ekom Speciaalzaak in Bloem loUen Oude Gracht 126-128 tel « SU Van particulier aan particu lier DRW 3-6 Sonderklasse 19.54 in goede staat ' s Avonds na 7 uur Boerhavelaan 75 Modern op het zuiden gelegen HOERHUIS met riant vrijblij vend uitzicht en grote tuin Ind kamer met aparte eet hoek grote keuken kelderkast 4 slaapkamers douche 4 vaste wastafels veel bergruimte Ro per moet huurflat in ruil kun nen aanbieden Br no 1-2142 bur UN Nette ARBEIDERSWONING te koop Dec leeg Hypotheek be schikbaar ƒ 9500 Te bevr Bilt straat 119 Te koop MOTOR 175 cc Puch bouwjaar 1957 f 450 Klooster laan SI Utrecht Te koop aangeb gebruikte Singer zig-zag elektr NAAI MACHINE in koffer Te be zichtigen G A Witjens He renweg 33 telef 23968 OLIESTOOKKACHEL Nobel modern 8000 cal Na 20 uur Marckelbach Abel Tasmanstr 26 11 Ter overname zeer goede GAS HAARD en gaskachel Te zien Fred Hendrikstraat 20 niet tus sen 1 en 4 uur In Tuinwijk HOERHUIS met achteruitgang Vraagpr ƒ 19.500 Huurhuis moet beschikbaar zijn in dezelfde omgeving met tenminste 3 slaapkamers Hoge huur geen bezwaar Br no 1-2176 bur UN BONTJASJE Toscaans lam mt 42 44 en elektr oven Te bevr Alex Numankade 12 tussen 6 8 uur n.m Te koop Sparta BROMFIETS tegen eik aann bod Marshall laan 67 Philips PLATENSPELER In koffer met nieuwe saffier Drie snelheden Als nieuw Prijs ƒ 65 Burg Reigerstraat 20 b Te koop Heinkel SCOOTER deskundig onderzoek toegest 13 mnd oud prijs nader over een te komen Br no 1-2180 bur UN PLOBGSTOPFEN Chintz ga lons bandfluweel draadvor men Moderne verantwoorde verlichting overtrekken lam pekappen „ De Duif " Lijn markt 38 Utrecht Telef 17050 WASCOMBI 2 motoren en pompen f 328 snelwassers v.a f 98 langzaamwassers agita tor met oliebad f 228 centri fuge 2800 toeren ƒ 137.50 2 jaar rantie Gemakkelijke betaling Fabrieksshowroom Oude Gracht 196 en Amsterd straatweg 193 Grote Davo KOLENHAARD in zeer goede staat old-finish lamp 6-arms elk aann bod 1ste Brandenburgerweg 107 te Bilthoven Een HUIS te koop met ruilwo ning gelegen in Majellapark een hoekhuls prijs f 29.000 Br no 1-2177 bur UN Te koop aangeb 1 HEREN RIJWIEL z.g.a.n 2 bromfiet sen eitje 1 accordeon piano klavier 80 bas meisjesfietsen Adr van Bergenstraat 161 na 12 uur Te koop aangeb T.V TAFEL radiotafel en rooktafel alles in prima staat Jutfaseweg 174 Half-Engelse KINDERWAGEN antracietgrijs met bedje en donsveren siervacht Te bevra gen Bekkerstraat 119 WAAR VOOR UW GELD Voor moderne en klassieke ronde en rechthoelrige eetfcamerta fels met bijpassende stoelen fabrieksprijzen Mooie dres soirs theemeubels haardfau teuUs schrtjfbureaus tafels stoelen kasten 1 - en 2-pers dtvan - opklap en wentelbed den hanglegkasten opberg fcastjes kapstokken divans Zeer veel meubelkoopjes uit prima Inboedels voor aantrek kelijke prijzen Meubelopslag Gebouw de Zon Pieterskerk hof 21 telef 23068 Prisia HAARD nootjes 4 met mica prima ƒ 125 Telef 24857 Nieuw SUËDE JASJE maat 44 pas gekocht Te zien na 7 uur Oudenoord 225 flatgebouw Te koop aangeb een ruime spijltjeswleg en KINDERWA GEN z.g.a.n opvouwbaar wit lichtgeel samen ƒ 80 Smaragd hof l I Te koop ruime messing VO GELKOOI op metalen voet met 3 verschillend gekleurde vingertamme manparkieten Eykmanlaan 407 telef 27490 Maak van uw tuin een lente feest Grootbloemige tuinkro kussen in 5 kleuren gemengd per 100 f 2.75 per 50 ƒ 1.45 per 25 ƒ 0.80 Gemengde narcissen voor verwildering per 100 ƒ 11 per 50 ƒ 6 per 25 ƒ 3.25 Kobalt blauwe druifjes per 100 stuks 1 2.25 per 50 st ƒ 1.20 per 25 st f 0.65 Alles in zeer zware voor 100 ' k bloeibare kwaliteit Ma nus van Beusekom Speciaal zaak in BLOEMBOLLEN Oude Gracht 126 128 telef 14560 GRIJPMA voor KLEI AARD-APPELEN IJsselster zijn pri ma per kg f 0.14 reuze drie lingen per kg f 0.15 Zeeuwse bintjes per kg ƒ 0.15 Friese rode puikbest per kg f 0.16 Andijkers koken niet af per kg f 0.17 Gelderse gele prima per kg f 0.17 Bevelanders uit de Betuwe p kg f 0.18 Zeeuw se Eigenheimers per kg / 0.22 blauwpitten klare bloem per kg f 0.24 Vraagt prijs voor uw winteraardappelen Grijpma KoUstraat 1 1 a Biltstraat 10 telef 31382 CITROEN 2 CV 1960 Occasion prüs ƒ 3200 Oude Kerkstraat 21 woensdag of vrijdag ' s avonds na 19 uur Aangebè FORD TAUNUS 12 M 1956 van particulier J S de Rljkstraat 20 telef 40284 na 6 uur te koop gevraagd Enige vrij komende WONIN GEN te Utrecht of omgeving en beleggingsobjecten Aanbie dingen met opgave van ligging koopsom huren en vaste lasten aan H Rijksen Jr makelaar in onroerende goederen Rem brandtkade 46 Utrecht Telef 14621 BELEGGINGSHUIZEN gevr zowel grote als kleine objecten Br met opgave ligging huren lasten en koopsom aan Nic Rijksen makelaar taxateur Wit tevrouwenslngel 53 Utrecht AUTOSLOPERIJ Fa v Kou wen koopt loop - en sloop auto's Ruim gesorteerd In luxe en vrachtwagenonderdelen ook dieselmotoren Belt u even 03406 - 667 Strijkviertel 13 De Meern 2 GASHAARDEN V kantoor ruimte Aanbiedingen tel 10635 en 33379 PAKHUIS te huur of te koop gevr omgeving Ledig Erf Oud huisje komt ook in aan merking mits ledig te aanv Aanbiedingen telef 25006 Particulier vraagt voor beleg ging enige enkele percelen of blokje HUIZEN te koop Ach terstallig onderhoud geen be zwaar Br no 1-2067 bur UN Te huur aangeboden Huurt nieuwe VOLKSWAGENS Ford Opeis Rekord en Kapi tSn bij Garage Vitesse Vosse gatselaan 32 bij het Diacones senhuis Telet 12959 AU-rlslt verzekerd Nieuwe V.W.-BUSJES all-risk verzekerd Verenigingen spe ciale tarieven P F C Jonge rius Detmoldstraat 57 telef 27780 LUXE AUTO'S 14 et per km inclusief benzine en verzeke ring nieuw materiaal Bestel auto's 20 pet per km Lington's luxe autoverhuurbedrijf Loeff Berchmakerstraat 11 tel 10855 en 61320 BRINK'S AUTOVERHUUR Opeis Rekord en KapitSn van af 8 et per km All-risk verze kerd Ie klas materiaal met verwarming en radio Oude Gracht 327 telef 11300 Te huur AUTO'S zonder chauf feur all risk verzekerd vanaf 18 et per km Autoverhuurbe drijf De Bruyn Gildstraat 91a telef 16900 b.g.g 22463 Verhuur van V.W.-BUSJES V.W de Luxe en V.W bestel AU-rIsk verzekerd met radio W A de Jong Volkerakstraat 29 telef 35501 Autohandel Martin Ook voor verhuur van AUTO'S zonder chauffeur met all-risi verze kering Stempelslaan 5 Kana leneiland Telef 32468 SLAAPKAMER voor jongeman op nette stand ƒ 6 per week Br no 1-2217 bur UN In onmiddellijke nabijheid van Oudenoord KANTOORTJE met zijkamertje oppervlakte plm 27 m2 Huurprijs f 75 per mnd Br no Y-1713 Adv Bur Alta Pausdam Utrecht GestOff ZIT-SLAAPKAMER V.W kookgelegenheid voor jonge vrouw event met kleine slaapkamer voor 2 vriendinnen per 1 nov nabij bushalte te De Bilt Br no 1-2203 bur UN Per 1 november 1 grote ZIT en SLAAPKAMER gebruik van keuken voor werkend echtpaar of 2 dames Voor half jaar of langer Telef 22860 na 7 uur Pracht gemeub KAMERS met of zonder pension Ook In dische verlofgangers en ouden van dagen en ook voor studen ten in Wijk bij Duurstede Grote stalling aanwezig voor auto's motoren en bromfiet sen Br no 1-2165 bur UN In keurig milieu nette KOST GANGER gevr In Wijk bij Duurstede Busvergoeding Een grote stalling voor auto's mo toren en bromfietsen Br no 1-2162 bur UN Net KOSTHUIS aangeb voor 2 kostgangers of 2 vrienden met huiselijk verkeer vrije ka mer Br no 1-2135 bur UN Grote rustige ZIT SLAAPKA-MEB met keuken zeer ge schikt voor 2 personen Br no 1-2136 bur UN Te huur centrum grote ge deeltelijk gemeub SUITEKA MER voorkant voor dame of lienr Br no 1-2137 h-ir TTN Te huur gevraagd Spoed Twee of meer KAMERS gevr Liefst centrum Br no 1-2251 bur UN 3 ouderejaarstud zoeken eigen VERDIEPING met event ge meenschappelijke kamer en/of keuken Br no 1-2188 b)ir UN Goed KOSTHUIS gezocht met huiselijk verkeer door geh man in klein gezin of dame al leen Br no 1-2181 bur UN Te huur gevr 1 ongemeub KAMER met gebruik van keu ken etc In Utrecht of omgev Br no 1-2145 bur UN Kantoorbediende zoekt per 15 nov of 1 dec ruime KAMER met warme maaltijd Omgeving Mariaplaats Br no 1-2196 bur UN Juffrouw op leeftijd vraagt voor direct ZIT SLAAPKA-MERTJE met vaste wastafel in eenvoudig milieu Br no 1-2199 bur UN Personeel aangeb ACCOUNTANT verzorgt uw boekhouding vanaf ƒ 10 per m Telef 14234 b.g.g 03434 641 Biedt zich aan JONGEMAN 27 jaar nette verschijning in bezit van alle rijbewijzen Voor ' s avonds en/of zaterdags Br no 1-2184 bur UN Biedt zich aan HALFWAS SLA GER leeftijd 17 jaar Br no 1-2131 bur UN B.z.a aank KAPSTER voor.di rect Br Fransestraat 3 Woer den Biedt zich aan net MEISJE 23 jaar B.K In klein bedrijf of huishouding intern Mag graag koken Br no 1-2144 bur UN B.z.a nette WERKSTER 1 è 2 dagen per week Br no 1-2197 Personeel gevraagd Wasserij Staatsen vraagt voor enkele harer afdelingen een MNL KRACHT Loon volgens C.A.O zaterdags vrij Event reiskosten worden vergoed Aanbiedingen aan het bedrijf Rotsoord 24 tijdens bedrijfs uren en ook ' s avonds van 5.30 6.30 uur behalve zaterdags Wij vragen net MEISJE voor winkel of huishouding Sollici taties liefst na 7 uur H v Drie Bremstraat 71 NAAISTERS Gevraagd enige nette naaisters leerllng naai-sters en strijksters Aanmelden dagelijks van 8 tot 5 uur behal ve zaterdags Najade atelier Zandhofsestraat 84 tel 12377 KLEERMAKER en handwerk ster gevr voor Ie klas maat kleding Conemans Mariaplaats 8 a utrecht Voor ' t opmaken van pyjama's wordt gevr een prima STRIJK STER voor hele of halve da gen N.V F Spekkels jr Prof Ritzema Beslaan 41 tel 14002 Na 6 uur A A van Eyk Van Swlndenstraat 35 telef 1060S Flinke VERKOOPSTER gevr voor de afd huishoudelijke ar tikelen Vijfdaagse werkweek Bij Koppelman " Biltstraat 37 Per 30 okt a.s gevr in geme chaniseerd bedrijf bekwame SCHOENMAKER Gratis werk kleding Hoog loon Br no 1-2266 bur UN Wij hebben prettig schoon en afwisselend werk voor MEIS JES en jonge VROUWEN tot 30 jaar Wij bieden goed loon plus prestatietoeslag gratis koffie en thee bedrijfskleding gunstige jeugdspaarregeling reiskostenvergoeding Waren dorf-Papier Oude Gracht 334 Utrecht Automatiek-IJssalon Bos Ra naalstraat 127 vraagt Jonge KRACHT 15 jaar om opgeleid te worden In het vak N.V Rocobé Overste den Oudenlaan 30 bij Balijebrug Kanaleneiland Utrecht kan nog enige nette meisjes plaat sen als MODINETTE op haar moderne ateliers voor jongens en kinderkleding 5-daagse werkweek Zaterdags vrij Alle inlichtingen aan bovenstaand adres van 9-6 uur en daarna Burg Norbrulslaan 438 Zuilen U en Briljantlaan 78 Hoogra ven U Nette jonge MEISJES voor af wer'iting als ook aank en vol slagen stlksters gevr N.V de Wolkam Jutfaseweg 24 Utr Telef 34310 Wij hebben plaats voor han dige JONGEMANNEN van 17 23 jaar voor de bediening van speciale machines Enig tech nisch inzicht Is gewenst Wa rendorf-Papler Oude Gracht 334 Utrecht Gevr WERKMEISJE voor kan toor en winkel Voorstraat 58 telef 10053 Moolenbeek's Bakkerij vraagt een actieve BROOD - en BAN KETVERKOPER voor een wijk van 9 1 uur Aanm Nieuwe Gracht 125 Moolenbeek's Bakkerij Nieuwe Gracht 125 vraagt een net MEISJE voor inpakwerk Leef tijd plm 18 jaar Moolenbeek's Bakkerij Nieuwe Gracht 125 vraagt een nette BANKETBAKKERSLEERLING tevens gevr een banketbak - ker bezorger Gevr 3e BEDIENDE of leer ling Banketbakkerij Janson Catharijnesingel 99 telef 12617 N.V Cemsto vraagt DAMES voor het dagelijks onderhoud van een van haar objecten Werktijden maandag t.m vrij dag van 6.30 tot 12 uur Loon Inclusief reistiJdvergaBdlng 18 Jaar ƒ 31.85 19 jaar 733.47 20 jaar ƒ 35.10 21 jaar ƒ 36.72 22 jaar ƒ 38.35 23 jaar en ouder ƒ 39.97 Inl Veemarktplein 5 MEISJES gevr bij Wasserij Aurora schoon en echt vrou welijk werk Gratis bedrijfskle ding koffie en theepauze Hoog loon zaterdags vrij Ko ningsweg 56 Utrecht Gevraagd nette BAKKERIJ BEDIENDE 17 tot 18 jaar Mai son van Angeren Leidseweg 4 Utrecht N.V Rocobé Ateliers voor he - ren jongens en kinderkle ding Overste den Oudenlaan 30 Utrecht telef 31441 vraagt PERSERS leerling-persers strijksters kleermakers en coupeurs Aanm bovenstaand adres van 9-6 uur en bij Burg Norbrulslaan 438 Zuilen U en Briljantlaan 78 Hoograven U Hoge BIJVERDIENSTE Verte genwoordigers(sters gevraagd voor de avondverkoop van bruidsboeketten in Utrecht door Ie klas speciaalzaak Br no 1-2272 bur UN BIJVERDIENSTEN voor vrou wen gehuwd en ongehuwd voor hele en halve dagen Schoon werk Aanm dagelijks aan de fabriek Cartonnagefa briek D Miedema N.V Ka naalweg 86 Utrecht Gevr voor de zaterdag een fl WINKELJUFPROUW hoofdza kelijk voor ' t snijden van fijne vleeswaren Slagerij Vriesen ga Bem Weerd OZ 43 telef 12997 In zakengezin met 4 kinderen waarvan 3 schoolg en waar de moeder practlsch de gehele dag in de winkel staat wordt gevr een flink zelfstandig MEISJE voor dag of dag en nacht Leef tijd boven 21 jaar Zondags vrij Veel vrije avonden Loon ƒ 150 per maand Mevr Vriesenga Bem Weerd OZ 43 telef 12997 Gevr voor direct een flinke MNL KRACHT mag event ge pensioneerd zijn voor alle voorkomende werkzaamheden in het pakhuis P Klomp Pluimvee - en Vogelvoederhan del Verl Hoogravenseweg 69 b Utrecht Wie wil mijn BOEKHOUDING verzorgen 1 avond per week Omgeving Tuinwijk Br no 1-2218 bur UN MODINETTE voor speelaalma chlne en leerling-modinettes gevr N.V F Spekkels Jr Prof Ritzema Boslaan 41 tel 14002 Na 6 uur A A van Eyk Van Swlndenstraat 35 telef 10605 Schoenmagazijn „ Het Panter huis " vraagt flinke VERKOOP STER en leerllng-verkoopster 5-daagse werkweek Aanmel den ' s avonds na 6 uur Am sterd straatweg 539 tel 40829 Gevr beschaafd MEISJE plm 15 Jaar om met de vrouw des huizes tezamen huish bezighe den te verrichten Croeselaan 389 bis telef 35794 Gevr in gezin van twee perso nen handig Jong MEISJE voor hulp in de huishouding Zater dags vrij Of voor drie dagen per week Adm van Gentstraat 43 Utrecht THUISWERKSTER gevr voor het stikken van voeringen voor regenjassen Br no 1-2169 bur UN Gevr net MEISJE voor de huishouding van 8.30 tot 16.30 uur Zaterdag en zondag vrll Loon f 40 per week Spoorlaan 40 Bilthoven Telef 03402 - 3135 Gevr MEISJE voor halve da gen des zaterdags vrij Mevr Brons Koningslaan 71 telef 26940 Gevr zelfstandig DAGMEISJE of werkster boven 18 jaar Goed kunnende werken Zater dag en zondag vrij Maliebaan 93 telef 030 - 19885 Gevr 1 morgen per week een WERKSTER Jac Van Ruys daelstraat 81 Bromfiets-laarzen zwart en bruin,gevoerd 19.75 Met imit vacht en echte vachtvoering 29.75 32,75 VETLEDER WEEKLAAKZEN 23.95 Heren-molières met sterke rubberzooi mt 39.45 12.95 I I I I I I I I I Bromfiets - jassen water - en winddicht met afknoopb capuchon 22,50 In zwaardere uitvoering met " eau de pêche voering 38.75 BROMFIETSJEKKERSgevoerd 31.75 Bedrijfskleding Overalls v.a 8,95 Stofjassen 13.75 Werkhemden 5.95 Ruithemden 7.50 MANCHESTER BROEKEN herenmaten vanaf 13.50 \ I I I I I I I I I I Zelfst MEISJE gevr boven 30 jaar voor dag en nacht in klein gezin moderne bunga low Mevr Cohn Prinses Bea trixlaan 3 Zeist Telef 6112 Aanm tussen 7 en 8 uur Mevr van der Pluym Tolsteeg singel 2 vraagt een nette WERKSTER voor 2 dagen In de week Per 1 november gevr bij heer alleen een HUISH HULP bo ven 18 jaar v.g.g.v liefst in tern die zelfstandig kan wer ken en koken Werkster aan wezig Weekends vrij Zich aan te melden schriftelijk of des avonds na 7 uur bij Th E Muyzert arts Burg Reiger straat 87 Utrecht N.V Demu vraagt oudere KRACHTEN bijv gepens voor lichte fabriekswerkzaam heden Melden Ev Meyster laan 57 Oog In Al N.V Demu vraagt enkele JONGENS voor fabriekswerk Melden Ev Meysterlaan 57 Oog in Al Gevr voor vrijdag en zaterdag of alleen zaterdags nette WIN KELJUPFROUW voor slagerij gehuwd geen bezwaar Desge wenst op uurloonbasis Aanm na 6 uur Slagerij v Schalk Kanaalstraat no 58 bis a ' Lessen VEBO-OPLEIDINGEN Steno grafie machimeschrijven Asso ciatie secretairls(esse alge mene ontwikkeling handels school kantoor-assistenMe steno-correspondent(e Begij nekade 6 telef 25761 Voor AUTORIJLES H van den Ham Catharijnesingel 88 bis Gediplom door ANWB FNOP en VAMOR Bevoegd uw rij examen bij te wonen Keuze uit Opel Volkswagen Renault DAF of 2 CV Tevens verhuur van auto's zonder chauffeur Telef 25517 INSTITUUT BROUWER Ste nografie typen Huize de Geerlaan 5 1 te Hoograven Spoedopleidingen jarenlange bekendheid alle leeftijden al leen hier examengarantie Ge dinlom leraar Huwelijken enz Ik ben veel alleen zoek daar om KENNISMAKING met een gezellige heer bezit eigen huis en inkomen niet ouder dan 60 jaar Br no 1-2170 bur UN Een nette werkman 48 jaar met vast werk zoekt een nette vrouw van 47 tot 51 jaar voor HUWELIJK of samenwoning mijn hele weekloon Br no 1-2138 bur UN Diversen Een droom van een BRUIDS BOUQUET voor uw bruid komt alleen bij ons vandaan Vraagt onze vertegenwoordi ger postbus 72 Aalsmeer SLAGERIJ VAN BEEK keuze uit plm 15 versohiHende soor ten goedgekeurd en dagelijks verp vlees voor uw hond of Does Prijzen vanaf 25 ot per Vx kg nonkerstraat 13 zljstr Steenweg Vanaf f 1.50 per week Ad Ver meulen gedlpl HORLOGER Westerkade 16 telef 25374 Alle bekende merkhorloges op ter mijnbetaling 1 jr schriftelijke garantie Geen rente geen kos ten Koekoekklokken pendules gouden ringen Vanaf f 2 p.w Het adres van de Nederlandse Vereniging voor SEXUELE HERVORMING in Utrecht is Dr J Rutgershuls consultatie bureau voor geslachtskunde Weerdsingel WZ 10 Rubberlaarzen Kuitlaarzen 9.50-11.50 Knielaarzen 10.90-13.75 Witte kleuterlaarsjes v.a 4,25 Kaplaarzen mt 21 t.m 42 4.75-7.50 Regenkleding Regenbroeken 7.50 Fietscapes 2.95 Capuchonpakken 18.95 Plastic.i assen 5.50 Truien Wollen werktruien 15.95-23.95 Noorse truien grote keus in kleuren 18.50-23.95 Herentruien V-hals 19.50 Herenvesten vanaf 24.95 VERHUIZINGEN meubelbe waring Van ouds Is uw adres Pa Wed G van den Brink en Zonen Goedestraat 114-116 ütr Telef 12303 WAARHEEN voor het oprek ken van knellende schoenen Natuurlijk naar schoenmaker VandenBrul Kapelstraat 21-23 zijstraat Biltstraat DE MODE „ op de voet " vol gen dat kan laat uw schoe nen verven door schoenmaker VandenBrul Kapelstraat 21-23 zijstraat Biltstraat Tel 1 78 80 Voor FINANCIERING van ADMINISTRATIEKANTOOR heeft nog gelegenheid tot het bijhouden van uw boeken en loonadministratie Billijke ta rieven Br no 1-2271 bur UN Voor benzine olie smeren en wassen bij AUTOSERVICE G de Groot Bilderdijkstraat 16 Ook verhuur van V w busjes Telef 35858 privé 34024 GELD BESCHIKBAAR VOOR AUTO'S nieuw of gebruikt mits niet ouder dan 1955 U krijgt het geld desgewenst zelf in handen om de auto contant te kunnen kopen Ook ver strekken wij gelden op reeds in uw bezit zijnde auto's Bij gebruikte auto's geen all-risk verzekering verplicht Snel en discreet Ook ' s avonds ge opend Stichts Assurantiekan toor Oude Gracht 309 bis telef 11276 MAISON BEATRIX Onze re clame Gap Wave meisjes ƒ 9 dames ƒ 11 Sauna Wave ƒ 12.50 Infrarood haarzon permanent f 16 Cold Wave 1 15 Voordelig tarief langer houdbaar zonder bespreken Inclusief Gold of Cap Wave bij u aan huis of In richting f20 Tel 42021 Am sterdamsestraatweg 163 lijn 3 halte viaduct HET NYLONHUIS maakt uw pantalon korter of nauwer Ook onzichtbare stoppage sto men enz Amsterd straatweg 34 t.o Herenweg Telef 20S17 Voor REPARATIE aan alle merken naaimachines naar J Fels Oude Gracht 263 telef 23302 Utrecht Vraagt vrijblij vend prijsopgave Laat voor stempels groot of klein MOSTERT uw leveran cier toch zijn Alles gemon teerd O ' sponsrubber Mostert's kantoorboekhandel Voorstr 44 SIMPSON BABYWAS 3x per week gehaald en gebracht f 4.90 per week Albr Dürer straat 9 Amsterdam Tel 020 - 723939 Dameskapsalon Rla Amsterd straatweg 699 d t.o Demka Telef 40038 PERMANENT f 8 met garantie Moderne kapsels MEUBEI.REPARATIE Meube len en matrassen overtrekken Enorme keuze stoffen Vooruit prijsopgave Ruim 30 Jaar er varing Stoffeerbedrijf H H van Basten Pieter Nieuwland straat 25 Tuinwijk Tel 14923 VERHUIZINGEN en transpor ten onder volle garantie Vraagt vrijblijvend prijsopgave v d Vlist Tolsteegsingel 24 b tel 14165 Laan van Charfroise 61 tel 42239 Bilderdijkstraat 32 bis Meljer's moderne MAATKLE DING en confectie voor da - mes heren en junlorkleding Herenmodes abonnementskle dlng veranderingen en repa raties Koekoekstraat 12 telef 27Sia Balijelaan 83 telef 31310 Voor een goede PASï'OTO één adres Foto J v d Helde Voorstraat 34 telef 18236 Spe ciaal adres voor reprodukties naar oude en verbleekte foto's KUNSTGEBITREPARATIE v.h Oudwijk Spoedreparaties in enkele uren gereed W C Bunschoten Erkend tandtech nicus Kerkstraat 4 bij Nachte gaalstraat Utrecht Telef 12330 Jongens-moiières Ital leest mt 29-35 9.85 mt 36-39 10.85 Idem herenmaten 13.50 Jongensmolières met ga rantiezooi rot 36-39 13.95 mt 32-35 12.50 Hereninstappers met rubberzooi 11.50 Pantoffels kindermt v.a 3.25 Damesmt I I \ I v.a 3.85 Herenmt v.a 3.95 Handschoenen 8.65 7.95 v.a v.a Mo-torha-ndschoenen Motorwanten Heren Nappahandschoenen 8.75 Mohair SHAWLS 5.25-6.95 Kampeer - artikelen Tenten slaapzakken luchtbedden enz thans tegen winterprijzen KredJetservicc mogelijk I I I I I 1 «¦¦¦¦¦¦ BBHHHBnnB 3 pasklareI ZOLEN EN HAKKEN | • Rubber-plakzolen vanaf 65 et ppjl • Pantserplosiie-zolen compleet mef lijm vanaf 1.S5 op | • Lolalite-zolen VOO ' zwore slijters Jj vanaf 65 cl op • Dames hakjesË in rubber en nylon 5 vanaf 35 et p.p FIXOLITE PLAKZOLEN onze meest ver kochte zool een voudip aan te bren gen Dames 1.25 Heren 1.4S compieef met iijnri en schuurpapier GSeSBI Ttlafbon 24371 S VINKEN8URGSTRA.AT 7 g 2 Reparaties aan koffen 1 ¦ en tassen S I „ R " in de maand dus regen DAMESREGENMANTELS vervaardigd van prima poplin in lang en % in blauw en groen met contrasterende zadelstiksels Lang model ^ 7 50 % model met royale tricotkraag en watté-voering cy en Mm de Bonneterie Nachtegaalstraat 16-18 Utrecht Wij geven vrijblijvend prijsop gave voor al uw VERBOUW of uitbreiding Tevens alle tim mer metsel en onderhouds werken Telef 26374 Bijverdienste CABARETGE ZELSCHAP vraagt met spoed dames - en herenieden voor to neel en zang Leeftijd boven 18 jaar Br no 1-2187 bur UN Uw GRAMMOFOONPLATEN SPECIAALZAAK vindt u in de Drieharingstraat 5 telef 14242 Muziek Staffhorst noemen wij ons Komt u eens luisteren GAAT U voor crêpe - of pro fielzolen gerust naar schoen maker VandenBrul Kapelstr 21 23 zijstraat Biltstraat HAARWERK Dames aarzel niet langer en kom met ons praten of laat ons bij u komen Wij maken alle soorten haar werk leuke losse krullen mo derne bollen voorstukjes en postiches hebben wij in voor raad Nylon vlechten v.a ƒ 13.50 Huize Oorver Steenweg 1 tel 
Donderdag 19 oktober 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD fE^m poor voordeliger eten f £ xifo Spar-oanbiecimge-n < l/e een erepfijs vetdimm Hen * i<5ft voor 100 % kwaliteit wefkêij|k voixiieel en fijnar sten U verdient hef en spaatt eryrU bï/J SPAR-WIJN NU MET DUBBEL ZEGELS CARANSAC franse londwijn w!t of rood | jTO "" oO£»V»/M zegels I BEAUJOLAIS rood vol en fruitig 350 " 140 gfotü ZBgels ¦ CAVEAU PLESSIS fijne rode tofelwlin 325 ¦¦ l30 gratis zegels LIEBFRAUMiLCH frisse Riinwijn 295 - 118 gratis zegels NIERSTEINER DOMTHAL fris en fruitig 305 A22 gratis zegels ^ oRAVES SUPERlEUR superieure witte wifn 040 " 130 gratis zegels 50 - 22 gratis zegels 200 grom BOTERHAMWORST Gratis dubbel zegels Kandijkoek groot stuk 60 - 24 gratis zegels Espresso's snoepje 200 gram / O " q5w gratis zegels Ananas biikie " 3 ~ 38 gratis zegels Spekuiaas groot 500 grams pak 100 - 40 gratis zegels VERSE VLEESWAREN!KINNEBAKHAM ^^ 55r / medk&per 200 grom van 64 voor 4:9 ' OX LEVERPASTEI * ^_ at ro-js elk 2e blik van 59 voor 39-10 % - voor 100 % kwaliteit en i/oordeel RIJST 2 zokken van 94 voorO"r-10 % 10 REPEN van 100 voor 89 10 % SUIKERBEESTJES 200 gran 56 10 % CHOGOSPRITS 250gr.von68voor 60-10 % 6 KIKKERS/MUIZEN 49.io % KO FFIETAAI 2S0 gram van 55 vooi4r9 - 10 % it Deze artikelen zijn onbeperkt houdbaar kopen bij De Spar is sparen bij de l(oop f De Spart WERKELIJK VOORDEEL - 10°/n KORTING - lOflo /^ KWALITEIT 1 ^ é ^ Jl f oer ^^' ^ y hartige hapjes en frisse snacks « il ver Jr fOCi ^^' ^^ J ^"' ^°"^^ schotels en groentesla Jf Jj^Oei ^^^ ^'^ ^""'^ ^^^" '"^^ patates frites wm % ' AlUè'>WW'S Ofi vrijdag a.s Stevige weer-en-wind-COAT met sportieve sjaalkraag Hausch mo » hair 3 herfsttinten Matea 34 t/m 44 Normaal 42.50 37.50 Zuiver - wollen MUTS 6 tlcuren normaal 8>90 7*50 ÏINKE Utrecht • Eindhoven • Arnhem • Den Bosell *¦' • u maaï<:t er meer van met calve i B BONZO gevitamineerd is het volledige honde voer dai elke bijvoeding overbodig maakt Uw hond is er dol op Per pak van 550 gram 70cl Clf llSi2».U0.if 

Kranten

Ga naar