Utrechts Nieuwsblad zaterdag 16 september 1961

u 24 pa^na's OPLAGE 56.000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD v.h Joh de Uefde N.V Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R JNieuwenhuis ZATERDAG 16 SEPTEMBER 1961 69e JAARGANG No 117 Hoofdredacteur mr J W Niessink Telefoon 16431 * — Giro 154949 Ab.prijzen f 7.55 p kw 59 c p w Katangezen dreigen met represailles Hard tegen hard in de strijd om Elisabethstad Onderhandelingen tussen Tsjombe en 03rien Het gaat nu hard tegen hard in de strijd om Elisabeth stad tussen troepen van de Ver Naties en het Katangese leger Nadat de V.N vrijdag drastische maatregelen hadden aangekondigd om een einde te maken aan de bloedige gevechten antwoordde de geheime Katangese zender die zei namens premier Tsjombe te spreken dat voor elke Katangees die wordt doodgeschoten tien van de 130 Ierse militairen worden terechtgesteld welke vrijdag zijn gevangen genomen Badio Vrij Katanga deelde in dit verband mee dat de over levenden van de groep van 150 Ieren die in Jadotstad door Katangaanse gendarmes waren omsingeld zich hebben overge geven In totaal zijn vijftig Ieren gesneuveld Maar volgens betrouwbare berichten die in Leopoldstad zijn ontvangen zouden de Ieren in Jadotstad zich nog steeds ver dedigen Een colonne Indische militairen is vertrokken om de belegerde eenheid te ontzetten Deportaties verwacht iii Oost Duitsland Ontruiming van huizen in grensgebieden Een Amerikaanse regeringsfunctionaris die niet met name ge noemd wilde worden heeft vrijdag meegedeeld dat volgens te Washington ontvangen berichten de Oostduitse regering met steun van de Russen plannen heeft opgestelc ' voor een massale deportatie van Oostduitsers die langs de grens tussen Oost - en West-Berlijn en langs verschillende delen van de grens tussen Oost - en Westduitsland wonen Kennedy's antwoord aan niet-gebondenen President Kennedy heeft de 25 vertegenwoordigers van niet gebonden landen die onlangs in Belgrado bijeen geweest zijn gezegd dat hij slechts een samenkomst met de Russische premier Chroesjtsjef zal hebben als een dergelijk onderhoud zorgvuldig is voorbereid en er een redelijke kans is op succes Als dergeUjke besprekingen niet goed voorbereid waren zouden zij kunnen mislukken en tot verslechtering van de toe stand kunnen leiden Minister Strauss verklaart Diepgaand onderzoek incident straaljagers chte vondst reep Chat en se ssmg and - chtig op bel maar in ig teek - de or de aren » eft Uw ch - euren ezs jaals zyn io t kèa en ch Volgens een radio-uitzending van de VN lieeft de bevelliebber van de VN-striJdkrachten in Katanga bri - gade generaal Raja verklaard dat zijn troepen alle burgers die met wapens in de hand worden aange troffen ter plaatse terecht zullen worden gesteld De plaatsvervangende leider van de VN organisatie in Elisabethstad Michel Tombelaine zei dat leden van de Katangaanse politie en gen darmerie die niet voor 20 uur plaatselijke tijd de stryd zouden staken schuldig zouden worden ge acht aan hoogverraad " Om 20 u vrijdagavond zou in Elisabethstad een uitgaansverbod van kracht worden Zonder waarschuwing zou worden geschoten op een ieder die zich daarna nog zonder escorte van de VN op straat zou bevinden Volgens door het VN hoofdkwar-tler in Leopoldstad opgevangen In de Koninklijke Stallen in Den Haag is men de afgelopen week druk benig geweest met het in orde brengen van de galarijtuigen die dinsdag a.s op Prinsjesdag sullen dienst doen Hier ziet Tnen in een der stallen opgesteld de fonkelende Gouden Koets waarin straks het Koninklijke paar sullen zijn gese ten en op de voorgrond de prachtige calèche — eveneens een m,eesterstuk van ambachtskunst — waarin de prinsessen Beatrix Irene en Mar griet sullen plaats nemen RIJTOER OP PRINSJESDAG Op dinsdagmiddag zal het konink lijk gezin de gebruikelijke rijtoer door een deel van Den Haag ma ken In de eerste open rode lan dauer zullen gezeten zijn de Konin gin de Prins der Nederlanden en Prinses Marijke in de tweede de prinsessen Beatrix Irene en Mar griet Voor deze middagrijtoer ver trekt de stoet te half vier van het paleis Huis ten Bosch De route ïal als volgt zün Bezuidenhoutse weg Herengracht Korte Poten Plein Lange Poten Spuistraat Wa genstraat Grote Marktstraat Grote Markt Prinsengracht — gestopt Wordt bij het hofje van Nieuwkoop ^ vaar bejaarden zijn gehuisvest — Lijnbaan Westeinde Riviervis ftarkt Groenmarkt Hoogstraat Noordeinde Heulstraat Kneuterdtjk Schelpenpad Lange Voorhout Vos in Tuinstraat Denneweg Freflerik straat Javastraat Wassenaarse J|feg Van Alkemadelaan Willem witsenplein Laan van N.O Indië Leidsestraatweg Huis ten Bosch berichten heeft Michel Tombelaine vrijdagavond in een uitzending van Radio Katanga meegedeeld dat premier Tsjombe een ontmoeting zal hebben met de VN vertegen-woordiger in Katanga O'Brien Volgens onbevestigde berichten die vandaag in Leopoldstad zijn ontvangen zouden er al onderhan delingen om het vuren te staken aan de gang zijn tussen vertegen woordigers van Tsjombe en de V.N Intussen zijn in de Katangaanse hoofdstad ook twee groepen Ier se militairen van in totaal 23 man gevangen genomen Ten minste vier militairen werden gewond Een Westd.ütse televi sieverslaf ge ' er vertfearde dat elf Ieren die een p'ai-ticulier rooms-katholiek radiostation aan Katangaanse commando troepen hadden moeten overge ven hem hadden gezegd dat zij twee dagen geen voedsel muni - De Westduitse minister van de fensie Franz Joseph Strauss heeft op een persconferentie in München meegedeeld dat een diepgaand on derzoek zal worden ingesteld naar de vlucht van twee Westduitse straaljagers naar West-Berlijn Wanneer uit het onderzoek niet duidelijk blijkt dat de piloten niet schui " - zijn zullen ^ zij disciplinair en gerechtelijk worden gestraft zo zei minister Strauss Zou aan het licht komen dat de piloten reeds vroeger inbreuken op de discipline hebben gemaakt dan zal hun bre vet worden ingetrokken De piloten van de Westduitse luchtmacht hebben strikte op dracht zich niet binnen 50 km af stand van de grens met Oost Duitsland te begeven tenzij met toestemminn van de minister van defensie Minister Strauss betoogde dat dit incident nu ook weer niet al te ernstig opgevat moet worden Hij verklaarde dat sinds 20 augustus tot zes maal toe Russische heli kopters het Westduitse luchtruim geschonden hadden tie of instructies hadden gekre gen Bij een ander gevecht waarbij twaalf Ieren krijgsgevangen wer den gemaakt verloren de V.N twee pantserwagens een bus en een jeep De krijgsgevangenen zijn naar een villa op 20 km buiten Elisabethstad overgebracht Een Ziiidafrikaanse zakenman die uit Elisabethstad in Kitwe in Noord-Rhodesië is aangekomen heeft verklaard dat de V.N troe-pen in Elisabethstad over weinig levensmiddelen beschikken Vol gens hem zijn z8 in vrüwel de ge hele stad de toestand meester Vierduizend Katangaanse solda ten hebben het vliegveld van Eli sabethstad omsingeld zo zei hy Vervolg op pag 9 kolom 7 Koeler WEERSVERWACHTING van het KNMI geldig tot zondagavond opgemaakt te H.15 uur Wisselende bewolking met slechts en kele verspreid voorkomende buien AanvankeUik vrU krachtige tot matige later matige tot zwakke wind tussen zuidwest en zuidoost Enige afkoeling De cycloon „ Debbie " die gisteren het weerschip op de oceaan ter hoogte van Spanje passeerde is saterdagochtend om 7 uur Ierland binnengetrokken waar een storm opstak met uitschieters van meer dan 100 km per uur De cycloon is overigens in een die pe depressie getransformeerd De luchtdruk bedroeg in het centrum ongeveer 970 mb Aan de flank van de depressie wordt sachte lucht uit Frankrijk aange voerd maar het koufront van de depressie sal ons land de komen de nacht passeren waarbij een af koeling volgt Morgen bevinden we ons in maritie me Itwht met opklaringen er kun nen dan ook enkele buien vallen Tgdens de uitvoering van deze maatregelen zou het verboden zqn zich in de betrokken gebieden te verplaatsen De overgebleven door gangsposten in Berlijn zouden dan tqdelgk worden gesloten De Amerikaanse functionaris zei dat deze berichten afkomstig wa ren uit „ onze gebruikelijke bronnen in dat gebied " De Oostduitsers zouden hun plannen binnen de ko mende paar dagen kunnen uitvoe ren Een juiste datum was de Ame rikaanse regering echter niet be kend Ierse troepen uit Kongo In een vrijdagavond door de Ier se regeringsvoorlichtingsdienst ge publiceerde verklaring heeft pre mier Sean Lemass gezinspeeld op een mogelijk terugtrekken van de Ierse troepen uit Kongo Lemass zei dat de gebeurtenissen in Kongo zich de laatste weken schijnen te hebben ontwikkeld tot een situatie waarin het Kongolese volk in staat is de eigen binnen landse moeiltjfeheden op te lossen zonder militaire bijstand van de Verenigde Naties Het Ierse contin gent zal eervol kunnen worden terug getrokken aldus premier Lemass De premier deelde mee dat de minister van buitenlandse zaken Franik Aiken zo spoedig mogelijk naar Kongo zal vertrekken voor be sprekingen met V.N functionaris-sen Politieke kringen in Dublin voor spellen dat de strijd in Katanga en de rol welke de Ier dr O'Brien daarin speelt tot een scherpe con troverse zullen leiden in de cam pagne voor de op 4 oktober te hou den verkiezingen voor een nieuwe vol'ksvertegeniwooirdiiging in Eire Parijs laakt V.N optreden in Kongo Van onze Parijse correspondent Een woordvoerder van het Fran se ministerie van buitenlandse za ken heeft zich vrqdag in zeer ge reserveerde beantwoording uitgela ten over de bemoeiingen van VN - secretaris-generaal Hammars kjoeld met Kongo waar de strqd nu weer in volle hevigheid is ont brand De Franse diplomaat gaf als zijn mening te kennen dat Hanmiars kjoeld zijn boekje zwaar te buiten was gegaan omdat de Verenigde Naties niet het recht hebben zich met de binnenlandse moeilijkheden of tegenstellingen van een land in te laten Heeds eerder had Parijs gewei gerd zijn aandeel bij te dragen in de kosten van de VN-expeditie in Kongo Een woordvoerder van de West duitse regering verklaarde van de genoemde Oostduitse plannen niets te hebben gehoord Wel was be kend dat de Oostduitse autoritei ten sinds de sluiting van de sector grens in Berlvjn op dertien augus tus bij decreet mensen wegvoeren en gedwongen te werk stellen In het westen waren berichten over verscheidene van dergelijke geval len ontvangen Ulhricht provocaties De Oostduitse communistische leider Walter Ulbricht heeft vrij dagavond in een televisie-uitzen ding gezegd dat hij „ nieuwe pro vocaties " aan de grens tussen Oost en West Duitsland en in het Oost duitse luchtruim verwacht Hij zei echter niet wat zijn regering van plan is hiertegen te doen Ulbricht verklaarde dat de Wes telijke mogendheden drie ' eisen ge steld hebben ten aanzien van Ber lijn de aanwezigheid van geal lieerde troepen het voortbestaan van West Berlijn en het voortge zette recht van toegang Het eerste punt acht hij volko men overbodig „ Volgens ons is er geen wetteUjke basis voor de aan wezigheid van geallieerde troepen in West Berlijn " Aangezien West Berlijn midden in Oost-Duitsland ligt en niet kan bestaan zonder normale betrekkingen met Oost Duitsland moet West-Berlijn een gedemilitariseerde neutrale en vrije stad worden zo zei hij Over het derde punt behoort met Oost-Duitsland onderhandeld te worden Wanneer zij bereid zijn te onderhandelen zal het niet moei lijk zijn tot overeenstemming te geraken aldus Ulbricht advertentie ZIE elders in deze krant het nieuws over RENAULT DAUPHINE MODEL 1962 0 Vanuit de dekking van een gebouw in Elisabethstad na deren militairen van het In dische detachement van de V.N een jeep van het Ka tangese leger waarin de chauffeur gewond achter het stuur ligt Raynaud sprak drie uur met Chroesjtsjef De 83-jarige voormalige Franse premier Paul Reynauid heelt vrijidag in het Kremlin een ondenhoud van drie uur gehad met premier Chroesj tsjef Hij zei ma afloop vertrouwen te hebben in de toekomst Reynaud wei gerde eobter uit te wedden over zijn gesprek met Ohroesjtejef Hij zei al leen dat het „ natuurlijk " over Ber lijn was geweest - In zijn „ prettige " onderhoud met de Russische leider was niet gesproken over een moge lijke topconferenitie Reynaud was naar Moskou gereisd om de Franse tentoonstelKrag aldaar te bezoeken De Amerikaanse president merkt op dat de huidige crisis door Rus sisch optreden en niet door Ameri kaanse actie is ontstaan Hij verze kert dat de Verenigde Staten in het geheel niet de bedoeling hebben om tot geweld of bedreiging met geweld hun toevlucht te nemen om de kwes tie Berlijn en Duitsland op te lossen De V.S zijn evenwel vastbesloten hun verplichtingen na te komen en zijn bereid geweld met geweld te be antwoorden als er geweld tegen hen gebruikt wordt In zijn antwoord aan de neutralis ten zegt Kennedy van niening te zijn dait het mogelijk is een oplossing te vin/den die " beide partijen kan bevre digen De Amerikaanse president zegt dat zijn land altijd bereid is tot samenwerking bij elk initiatief dat de wereldsituatie kan verbeteren Naar Kennedy's overtmiging kan de Ber lijose crisis door ooiderhandelinigen opgelost worden Maar de Verenigde Staten zijn niet van plan met de Sov jet-Unie te ondertiaindelen.onder be dreiging of ultim'atums De miinsters van buitenlandise za - Engeland eist einde strijd in Katanga Van onze Londense oorrespondent Engeland heeft van de secretaris generaal van de Verenigde Naties Dag HammardrjOeld geëist dat er onmiddellijk een einde wordt ge maakt aan de strijd in Katanga De eis werd vrijdagavond overgebracht door de Britse onderminister van buitenlandse zaken Lord Lansdawne Naar vrijdagavond laat verluidde zou Hammarskjoeld positief gerea geerd hebben op het Britse initiatief omdat hij zelf ook in grote verlegen heid verkeert over de actie van zijn vertegenwoordiger ' in Katanga de Ier O'Brien Men neemt in Londense regerings kringen waar men nog steeds over zeer weinig exacte gegevens uit Eli sabethstad beschikt aan dat O'Brien vrijwel de gehele verantwoordelijk heid draagt voor dit drama in Ka tanga Br gingen vrijdag in Londen geruchten dat hij de actie begonnen was in de veronderstelling dat hij hier voor de volledige AmerUcaanse en Russische steun had Men wil in Londen zo vlug moge lijk in Katanga orde op zaken laten stellen in verband met de gevolgen voor de Rhodesische federatie die aan Katanga grenst Lord Lansdawne zal naar men in Londen verwacht maandag naar Eli sabethstad vliegen en daar hopelijk een onderhoud met president Tsjom be hebben Direct daarna zal hij een voorlopig rapport aan premier Mac Millan over de toestand in de Kongo sturen Amerika nam ondergrondse kernproef Het Witte Huis heeft vrijdag be kendgemaakt dat de Verenigde Sta ten vrijdagmiddag in Nevada een kernbom van geringe kracht onder de grond tot ontploffing hebben ge bracht Het was de eerste proef na 1958 Het Witte Huis voegde hier aan toe dat in de toekomst niet alle Amerikaanse kernproeven bekend gemaakt zullen worden Journalis ten zullen de proeven niet mogen bijwonen Onder de regering Eisen-hower werd de pers wel toegelaten tot proeven in Nevada President Kennedy wees naar aan leiding van deze proef er op dat de V.S door Rusland wel gedwon gen werden de kernproeven te her vatten maar dat de V.S bereid blijven te onderhandelen over een overeenkomst van de wijdst mogelij ke strekking waarbij kernproeven verboden worden en hierop toezicht wordt ingesteld " De explosie heeft volgens de pre sident geen radioactieve neerslag veroorzaakt Kennedy noemt de proef van vrij dag de eerste van een Amerikaans program om de verdediging van de vrije wereld te versterken " De proeven van dit program zouden dienen om de V.S gegevens te ver schaffen ter verbetering van hun registratiestelsel en ter bestudering van het gebruik van kernexplosies voor vrede idoeleinden Reacties Een woordvoerder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken heeft vrijdag verklaard dat Groot Britannië het besluit van de Ver Staten de kernproeven te hervatten volledig onderschrijft " De Westduitse regering heeft uit drukking gegeven aan volledig be grip " voor het hervatten van de ondergrondse kernproeven door Amerika In Parijs is de verklaring van president Kennedy dat de Ver Sta ten niet willen onderhandelen met Sovjet-Rusland onder bedreigingen of ultimatums met instemming be groet ken van de westelijke landen hielden vrijdag de derde ronde vaii hun be sprekingen over de Berlijose crisis Behalve de ministers van de Ver enigde Staten Engeland en Frankrijk nam gistermorgen ook de Westduitse minister van buitenianidse zaken Von Brentano aan de besprekingen deel die in het Amerikaanse mdmsterie van buitenlandse zaken wordengetoouden Later op de dag nam ook president Kennedy aan het beraaid deel en wel tijdens een door hem aangeboden luinoh Twee vonnissen voltrokken Doodstraf bevestigd tegen Menderes Hei Turkse comité van nationale eenheid heeft de doodvonnissen be vestigd die vrijdag door het Hoogge rechtshof zijn uitgesproken tegen ex premier Mendeies de oud-minisler van buitenlandse zaken Zorlu en de vroegere minister van financiën Has san Polatkan Zorlu en Polatkan zijn vanmorgen reeds terechtgesteld De overige twaalf doodvonnissen waaronder die over ex-president Celal Bayar werden omgezet in levenslange gevangenisstraf Zij zijn veroordeeld wegens sohendang van de Turkse grondwet Een officiële legerwoordvoerder zei dat uit een medisch onderzoek is gebleken dat Menderes donderdag morgen vroeg bewusteloos in bed was aangetroffen Hij had een te gro te dosis slaappillen ingenomen Zijn toestand gaat vooruit Met het oog op zijn ziekte zou zijn executie mo gelijk uitgesteld kunnen worden De vonnissen werden door ophan ging voltrokken op het eiland Imrali dat als gevangenis dienst doet Het ligt op enige afstand van het eiland Yassi in de.zee van Marmora waar de rechtszittingen zijn gehouden Het Hooggerechtshof veroordeelde vrijdag voorts 15 beklaagden tot le venslange dwangarbeid 35 kregen gevangenisstraffen 5 werden vrijge sproken Buchholz ' boete 25000 mark De Westduitse filmacteur Horst Buchholz die drie weken geleden met zijn auto tegen een boom reed en zwaar gewond werd is door een rechtbank in München veroordeeld tot betaling van 25.000 mark 22.500 gulden aan het Rode Kruis omdat gebleken is dat hij dronken achter het stuur zat Voorts kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van 25 dagen terwijl zijn rijbewijs voor tien maanden wezd iagalzelcken m m 
Zaterdag 16 september 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD UTRECH ' Overvloed brengt vooral schade aan ogen toe JaarveYslas I960 UTRECHTS SERVICEBUREAU VAN N.S Twaalf ambtenaren leven van vergeetachtigheid ' er dag worden 200 artikelen in treinen achtergelaten N.V.S.H viert het derde lustrum in Utrecht >»%»»»»^»^^***^^»»»%»»%»*^ %%%» cJLuchttae cJLi l/ïlIENDEN mijn leeftijdgenoten film '' geestdriften wanneer ge eens goed en duidelijk wilt gevoelen hoe oud ge zijt maandag 11 september is Asta Nielsen tachtig jaar oud geworden en gij en ik die dit oude vrouwtje als een jonge geheimzinnige vamp onze diepe genegenheid hebben geschonken „ Zo gaat het nu eenmaal " is een gemeenplaatsig antwoord op de schallende roep van Vader Tijd maar niettemin Zo gaat het nu eenmaal en zo z'il het altijd b 1 ij v e n gaan Is het te cynisch van mij dat ik wanneer ik zo'n parmantig tien-egeltje rechtop en welbewust over straat zie gaan of wanneer ik een sex-bom op het dpek van de bioscoop zie ontploffen altijd moet denken lieve Itind hoe lang helemaal en je bent oma Hoe lang helemaal en een geïllustreerd blad komt met plaatjes van groóma Bardot in haar gezellige huis met de poezen en de pieten De ongelovige lezers van dan zullen glimlachen om de mededeling dat dit oude dametjp eens het erotisch ideaal der gay sixties was Mijn eigen Sophia Loren als de bejaarde eregast op het filmfestival „ eens was deze oude vrouw zelf fllmactrice alleen onze meest bejaarde lezers zullen zich haar naam nog vagelijk herinneren " Mijn eigen Anita Eckberg „ die eens de hoofdrol speelde in het naïeve verhaal van hoe onze grootouders zich het zoete leven voorstelden haar witte haren waren toen goudblond " Hoe diep heb ik als jong ventje die vagelijk begreep dat het kermisspul film langzaam op weg begon te geraken naar zijn eigen autonome plaats in de wereld van kunst en cultuur hoe diep heb ik Asta Nielsen bewonderd Nog herinner ik mij sommige beelden van haar Hamlet Een donkere mysterieuze vrouw met brandende zwart omrande ogen en een nerveus en tenger lichaam als de hoge steel van een exotische bloem Tachtig jaar is deze primissima donna van de zwijgende film geworden Vrienden leeftijdgenoten-filmgeestdriftigen gevoelt ge wat 1 k gevoel wanneer ik dit onherroepelijke feit zwart op wit op het papier zet En denkt ge met mij haar hebben wij nogonthouden maar hoevele tientallen hon - 7^/,0^/tf derdtallen „ groten van het witte doek " zijn ^ yzmjQ door Vader Tijd meedogenloos in de afgrond ^ A/^/rCr^/AS der vergetelheid geworpen Van een onzer verslaggevers E RGENS in Nederland is een klein meisje dat ver driet heeft In de afgelopen zomer toen zij met haar vader en moeder met vakantie ging en in de trein zat heeft zij haar beer vergeten Heel blij dat zij in het va kantieoord was aangekomen stapte zij uit de trein en hup pelde aan de hand van vader of moeder verder Maar toen ineens miste zij Beer Laten liggen in de trein Die nacht kon zij heel slecht in slaap komen want haar pluizige ka meraadje was niet bij haar in bedje Zij heeft tranen met tuiten gehuild óm het gemis van het speelgoedbeest dat — voor wie het nuchter bekijkt — geen stuiver meer waard was Het meisje heeft misschien wel een andere beer gekregen een mooiere en grotere Maar hoe lief die ook was hij kon toch niet ge heel de plaats in het kinderhartje innemen die de oude beer had Beer — die ouwe beer — wacht tevergeefs op z'n vriendinnetje in het centraal bureau gevonden voorwerpen van de Nederlandse Spoorwegen te Utrecht De grote loods waarin alle voorwerpen die in de treinen worden gevonden drie maanden lang blijven wachten op hun rechtmatige eigenaar staat aan de Concordiastraat Groten van het witte doek Hoofd van het centraal bureau is de heer J C Hogervorst Twaalf dames en heren vinden een dag taak in het registreren correspon - deren deduceren en concluderen Hun arbeid is gebaseerd op de ver geetachtigheid van de mens Het zijn ware beroepspuzzelaars deze mensen van het centraal bureau De gewone gevalletjes leveren geen moeite op Een reiziger ver geet iets vult een formulier in op het bureau onderzoekt men of het vermiste in de trein is gevonden en als dit zo is krqgt de vergeet achtige reiziger het voorwerp thuis gestuurd tegen betaling van vijftig cent Of het een zakmesje is of een koffer die geen twee man kunnen tillen Geen navraag ECHTER met veel voorwerpen vergaat het als met Beer De men sen doen er geen navraag meer naar hetgeen dikwijls komt door dat zij niet weten hoe ver de ser vice van de spoorwegen gaat bij het opsporen van verloren voor werpen Hierbij dienen buiten be schouwing te worden gelaten de voorwerpen waar een „ luchtje " aan zit en waaraan de spoorweg recherche komt „ snuffelen " Deze categorie valt onder het begrip dienstgeheim Even enkele cijfers In het eerste kwartaal van dit jaar werden 29.500 artikelen in treinen en op stations gevonden Binnen drie dagen werden bij de stations ruim 400 in Nederland afgehaald 9000 artikelen Over 20.500 artikelen Door het centraal bureau konden 6500 artikelen wor den afgeleverd aan de eigenaren Over 14.000 artikelen waarmee de spoorwegen nog zitten opge scheept uimen Hoe weinig mensen in feite een opsporingsbiljet indienen als zij iets hebben vergeten blijkt wel als men weet dat van de 29.500 voor - EB ZULLElf niet veel winkels in ons land zijn die een zo grote voorraad paraplu's hebben als het centraal bureau gevonden ' goede ren van de Nederlandse Spoorwe gen in Utrecht werpen die in het eerste kwartaal van dit jaar werden vergeten slechts 15.000 aanvragen zijn inge diend Dus 14.500 mensen berus ten in hun verlies en geloven het verder wel Barometer HET BUREAU aan de Concor diastraat te Utrecht is een duide lijke barometer Per dag 100 re genjassen — slecht weer per dag 200 handschoenen — winter veel paraplu's — regen strandtassen — zonneschijn koffers en camera's — zomer schepjes — strandweer Normaal is dat er per dag 200 artikelen in het centraal bureau komen Op drukke dagen krijgen wij 300 400 of wel 500 voorwerpen per dag vertelt de heer Hoger vorst Gemiddeld komt 60 tot 70 procent van de verloren voorwer pen weer terecht Zo kwam een „ tandenbek van een atlasgrflper " weet u wat dat is Terug naar de eigenaresse ging ook de armband bezet met robijnen en diamanten De Ame rikaanse dame had de armband verzekerd Verstandig want de waarde bedroeg / 30.000 De eerlijke spoorwegman kreeg een beloning van 100 dollar want de mevrouw was erg blij U moet we ten dat zij kort daarvoor ook iets had verloren namelijk een hor loge dat een slordige / 20,000 kost te Het bureau heeft één ambtenaar die zich speciaal bezig houdt met de moeilijke gevallen Overal in het land gaat deze ambtenaar.op onderzoek uit als dit nodig is Om één voorbeeld te noemen aan de hand van een recu'tje van een rij wielstalling kan hij misschien na gaan aan wie een gevonden voor werp toebehoort Vreemdste zaken EEN KIJKJE in het magazijn van het centraal bureau een zeer grote loods geeft een indruk van de vele momenten waarop,het ge heugen de mens even in de steek laat Behalve de „ gewone " goede ren komt men de vreemdste zaken tegen in de vele meters lange rek ken Een tropenhelm in depot gege ven werd niet meer afgehaald De reiziger dacht natuurlijk Ik ben niet zo gek om met zo'n ding op de stad in te gaan Maar hij ver - UTREOHT is de stad waar de in treinen gevonden voor werpen die niet binnen drie maanden zijn afgehaald in het openbaar worden ver kocht Dat gebeurt in het no tarishuis Achter Sint-Pieter Het zijn lang niet alleen han delaren die daar komen Ook de particulier kan een bod doen Studenten doen dikwijls een bod op herenparaplu's De eerstvolgende verkoping zal zijn 10 en 11 oktober van 10 tot 16 uur Kijkdagen za terdag 7 oktober van 14—16 uur en maandag 9 oktober van 10—16 uur i *%%*%»»»>»»^^^*»^»%»^^' gat zijn eigendom In een grote etui zit een staaf die de heer Ho gervorst en de andere mensen van het bureau voor een wichelroede houden Op het bureau prijkt een prach tige exotische plant — gevonden in een trein Dieren worden ook gevonden doch die gaan naar een asiel Fietsen — pak-weg honderd — staan er op hun baas te wach ten Er zitten ongetwijfeld fietsen bij die zijn gestolen en door de dief op een gegeven ogenblik in een stalling zijn gezet met de be doeling ze niet meer af te halen Een invalidewagentje werd onbe heerd aangetroffen alsmede en kele gitaren Broodtrommeltjes en flessen van melk of andere dran ken deel uitmakend van een twaalf-uurtje vergen enkele heel grote kisten „ Eerlijke " vinder AAN DE portemonnees die wor den gevonden is een merkwaardig heid verbonden Het is in veel ge vallen zo aldus de heer " Hoger vorst dat het bedrag dat verlie zer opgeeft hoger is dan het be drag dat in de teruggevonden por temonnee blijkt te zitten Minder charmant gezegd de eerlijkheid van de vinders is niet altijd zo heel groot Zij halen het grootste deel van de inhoud eruit en laten de portemonnee vervolgens voor een andere vinder Uggen Overbevonden goederen komen ook al in het centraal magazijn te - EEN KETJBia pakje dat het ver loren voorwerp bevat kost onge acht de grootte vijftig cent Ber gen van deze pakjes gaan dage lijks de deur van het bureau uit recht Dit zijn de goederen die per spoor werden verzonden doch waarvan geen vrachtbrief blijkt te zijn Als het goed is moet er dus een manco melding komen Zo ko men veel van deze goederen toch nog terecht ~~^ Wat het al zo zijn Buizen hon derden meters bundels hout be zemstelen een band van een trac tor auto onderdelen De blijde gezichten van hen die een verloren gewaand voorwerp terug krijgen zien de ambtenaren van het bureau meestal niet Wel heel teleurstellend daarentegen was het resultaat op een speuractie naar de eigenaar van een herba rium Is dit niet terecht te brengen zei een van de ambtenaren wij zend op een keurig samengesteld herbarium Het kind dat het boek kwijt is kan er veel verdriet door hebben dacht hij Ergens achterop de kaft werd een telefoonnummer gevonden dat bleek te zijn van een vriendinnetje van het kind Zo kwam men aan het adres van het vergeetachtige meisje Het bureau schreef een brief waarin werd gevraagd te be vestigen of men inderdaad een her barium kwijt was Het antwoord moet nog komen Als het kostbare camera's be treft gaat de service van de N.S zo ver dat men de in het toestel zittende film ontwikkelt en — zo als wel is gelukt — aan de hand van een autonummer op een foto de eigenaar van het verloren toe stel kan vinden Voorkómen Alle moeilijkheden ziJn echter te voorkomen indien men vóór het uitstappen goednadenkt of men niets ih het net ofop het tafeltje heeft laten liggen men in zijn jas een kaartjesteekt met naam en adres men aan koffers en tassen eenlabeltje bevestigd het spoorboekje goed leest opeen regenachtige zondag bijvoor beeld Want daarin staat hoe menmoet handelen als men in de treinof op de stations iets kwijt is ge raakt Dat veel mensen dit nogniet weten blijkt uit het groteaantal voorwerpen waar niemandom komt dag ooglijdersgasthuis steeds meer rijst de gedachte of er niet op ruime schaal ge waarschuwd moet worden tegen het gevaar van de omzetting der baten van de welvaart in voe dings - en genotmiddelen De hui dige ontwikkeling blijkt reeds gro te schade aan lichamelijk en gees telijk welzijn toe te brengen Spe ciaal oogpatiënten schjjnen wel in hoge mate gedisponeerd te zijn voor degeneratieve aandoeningen Dat schrijft dr J A van Loon in het jaarverslag over 1960 van het Koninklijk Nederlands gasthuis voor ooglijders te Utrecht Dr Van Loon schrijft dat er in toe nemende maite degeneratieve hart en vaartziekten niersclerose en dia betes worden aangetroffen Ener zijds is dit toe te schrijven aan de nog steeds stijgende gemiddelde leeftijd van de patiënten anderzijds aan de veelal overmatige voedings toestand reeds op middelbare leef tijd Het verslag geeft een overzicht van de aantallen patiënten in de klinie ken van het ooglijdersgasthuis waar - Jongen zwaar gewond Kaheïhaspel 200 kg over lichaam Op het Domplein was Eddie van Walhoven uit Utrecht een 13 jarige scholier op een kabelhaspel van de PTT aan het spelen De haspel begon echter plotseling te rollen en Eddie viel Hij kon niet snel genoeg weg komen en kreeg de zijkant van de haspel die on geveer 200 kilogram weegt over zijn lichaam ter hoogte van het middenrif heen Met zware inwendige kneuzin gen werd hii per GG en GD naar het Academisch Ziekenhuis over gebracht De haspel werd door de PTT in beslag genomen voor een onderzoek Nieuwe secretaris bij Utrechtse vereniging van de EHBO De afdeling Utrechtse vereniging van de Koninklijke Nederlandse vereniging Eerste Hulp bij Ongeluk ken heeft een nieuwe secretaris de heer A IJ Luikes Butter Berkel straat 19 telefoon 34696 Bij de andere afdelingen bleef het secretariaat gelijk afdeling Utrecht de heer O Ponsen Lessinglaan 61 telefoon 30592 en afdeling Zuilen de heer J van Weerden Arnold JRot terdamstraat 15 De drie afdelingen organiseren zoals elk najaar ook nu weer een aantal cursussen Floraliatentoonstelling In tegenstelling tot vorige jaren toen op een centraal punt in de stad de sdhoolkinideren de planten bijeen braohten die zij in de zomer hadden opgefcweeht zullen nu op zes plaat sen en op verschillende titdistippen floraliaitentoonstellinigen worden ge houiden De eers'te is aan de laan van Puntenburg in Utredbt De kinderen ook zij die 1 sep tember de laigere school hebben ver laten kuomen hun planten dinsdag 19 september tussen 16 en 17 uur aan de sdh'ool bezongen Woensdag kun nen de planten tosen 13.30 en 15 uur woMen bezidhtiigd Om 15.30 worden de iprijizen uitgereikt f Advertentie ^ r TAVERNE GOOILAND HILVERSUM • het voortreffelijke moderne amusements-orkest The Firebirds met zang van GEORGE KOTTE Alleen gedurende de maand september ^§ üi^ifeiïfe%s ^ ^ J m de week van 16 tot 24 september hebben de volgende apotheken zondag - avond - en nachtdienst Koert Biltstraat 100 Wittebaan De Liefde Voorstraat 6 v d Bergh Wil lem van Noortstraat 82 Koert Kanaal straat 194 Dr v d Graaf Amsterd straatweg 516 Boswijk Twijnstraat 28 MEDISCHE DIENST Voor zondagsdienst Utr artsen dok tersoentrale telef 35 000 Maartensdijk en Groenekan arts P A Schuckink Kool tel 214 WATERHOOGTEN WEERDSLUIS UTRECHT 16 Sept — Bovenkant sluis 41 cm + N.A.P val 16 cm Beneden kant sluis 26 cm — N.A.P val 4 cm WATERHOOGTEN Rijkswaterstaat 16 sept — Konstanz 344 on v Rheinlel den 216 - M Ottenheim 292 + 15 Straats burg 222 + 6 Maxau 391 - 4 Plochingen 110 + 1 Mannheim 219 — 4 Steinbach 136 + 3 Mainz 242 + 7 Bingen 156 + 2 ' Kaub 165 onv Trier 320 + 3 Koblenz 172 + 4 Keulen 136 + 7 Ruhrort 321 + 5 Loblth 927 onv Nijmegen 709 — 1 Arn hem 754 — 2 Eefde IJssel 298 — 7 De venter 205 — 5 Monsin 5550 + 10 Vise 4965 + 43 Borgharen 3920 + 29 Belfeld 1101 — 2 Grave ben die sluis 499 onv uit biytot dat er een fliitke stijging valt waar te nemen Het aantal bezoekers van de poli kliniek steeg tot het record-aantal 14.689 Het aantal verpleegdagen was iets geringer dan in 1959 Evenals in voorgaande jaren bleef het gedurende 1960 een grote zorg de nodige verpleegsters aan te trek ken Er werden verscheidene verbe teringen aangebracht in het ge bouw Het bleek dat de medewer kers van het gasthuis zich meer dan in 1959 wijdden aan wetenschappe lijk werk l Advertentie € li»;iiiisch Reinigen VIIOHKTIIAAT 77-79 hoek BooChMiraat UTRECHT Tel 1786.11 \ Specialiteit SUÈDE JASJES vanaf - ] 12.50 Grote inbraken in De Bilt opgehelderd Maanden na enkele omvangrijke inbraken in Bilihoven en De Bilt heeft de politie van De Bilt in sa menweiking met Utrechtse collega's de dader aangehouden Dat is de 52-jaa'ige elektricien Van T uit De Bilt die vijf inbraken ge pleegd in huizen van welvarende fa milies heeft bekend De buit voor een groot deel bestaande uit sieraden juwelen transistorradio's en bandre corders loopt tegen de 10.000 gulden Van T is bij een poging de gestolen waar te verkopen tegen de lamp ge lopen Hij werd vrijdagavond in Utrecht aangehouden Voorst dagelijks 14.30 18.45 en 21 uur Zondags om 14.15 16.30 18.43 en 21 uur CAMERA Zolang er mensen zijn met Mahalia Jackson Lana Turner John Gavin en Samdra Dee 14 jr CITY dagelijks 14.30 en 20 uur Cantin - fias als Pepe alle leeft FILMAC dagelijks 10 tot ca 18.30 uur Het Bloemencorso van Aalsmeer Tap toe Delft 1961 alle leeft PALACE dagelijks 18.45 en 21 uur De Regenboog 18 jr OLYMPIA vrijdag t.m zondag Doden - val in Dakota 14 jr Maandag t.m donderdag Waarover men niet spreekt 18 Jr REMBRANDT dagelijks 14.30 18.45 en 21.15 uur zondags 13.45 16.15 18.45 en 21.15 uur De Schaduw met Gary Cooper en Deborah Kerr 18 jr SCALA Wapens voor Mexico 14 jr STUDIO dagelijks 14.45 19 en 21.15 uur zondags 14.30 16.45 19 en 21.15 uur Kirmes van Wolfgang Staudte 18 jr VREEBURG Tussen hemel en moeras alle leeft Van een onzer verslaggevers De Nederlandse vereniging voor sexuele hervorming heeft vandaag het 15 jarig bestaan gevierd met een congres dat in Tivoli in Utrecht werd gehouden Vijf deskundigen uit verschillen de godsdienstige en levensbeschou welijke kringen hebben hun visie gegeven op het thema Veranderin gen ' in opvattingen over sexualiteit sexuele opvoeding en geboorterege ling Prof dr H Ruygers sprak over de katholieke opvattingen in de laatr ste tientallen jaren Volgens hem wint in tegenstelling met vroeger onder de katholieken het inzicht veld dat nergens geschreven staat dat het katholieke gezin naar groot te moet afwijken van het standaard gezin van de eigen tijd en cultuur De katholiek zo zei hij voelt zich door de bijbel opgeroepen zich niet zonder meer klakkeloos te confor meren aan wat in de wereld leeft maar te kiezen Hij eindigde met zijn toehoorders ervoor te waar - Reservewiel van scooter bril in bl etui goudkleurig halskettink je met hartvormige hanger linker slipper blauwe jongensibroek loon boekje 1960 bruine portemonnee inh metalen plaatje bruine sjaal grijze overjas pr grijze dames handschoenen hoofddoek Utrecht blauwe oorbel padvindersriem Gem bussen van 5 t.e.m 11-9-61 5 X handschoenen jack 2 x.regen kapje sig aansteker halskettink je portemonnee inh ƒ 5,52 ƒ 1,86 ƒ 0,7q ƒ 0,60 en 2 X ledig 2 x cein tuur schort boek paraplu hoes paMdeding tas 5 x paraplu stuk je zeep 2 x pet 2 sleutels doos rommel broche pullover P-K.;j ^ kindiertasje tandenborstel pr san -' dalen sjaal hoofddoeik botervloot De afdeling gevonden voorwerpen van het hoofdbureau van politie te Utrecht PaardenveM 1 is van maandag tot en met vrijdag ge opend van 13 tot 16 uur Per tele foon worden geen inlichtingen ge geven Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 ZATERDAG BRIGITTENSTRAAT 4.15 uur Opening tentoonstelling W B Tholen door burgemeester D.e Ranitz LOMBOKWIJK 15.30 uur Muzikale rondgang door „ Zuilen's Fanfare Corps " vertrek Damstraat hoek Vleutenseweg 19.30 uur Muzikale rondgang door de PTT Fanfare „ Onder Ons " vertrek Dambrug 22 uur Sluiting Winkelweek 1961 In de Kanaalstraat SPORTPARK Zuilenselaan 16.30 uur Opening Paviljoen van S.C Ultrajec tum OUD KATH KERK St Marie 19,30 U Vesper met avondgebed NICOLAIKERK 19.30 uur Orgelvesper JANSKERK 19 30 uur Avondgebed GEBOUW VOOR K EN W 19.30 uur Cart fabriek Miedema feestavond met 4 jubilea „ MAARTENSHOF " HoUandsche Ra ding " 20 uur Herfstbal van de Ned Reisvereniging PIETERSKERKHOÏ ' 9 a 20 uur „ Wer kende Jeugd " afscheid van de heer D Otten LA GROTTA Werfkelder Oude Gracht 92 20 uur Jaarbeurs Sluitingsbal met Los Rui Senores " PERSEPOLIS werf Oude Gracht 205 20 uur Jazzconcert Trio Jan Rath STADSSCHOUWBURG 20 uur Toneel groep Theater met Speelgoed op zol der " BUURKERK 20.15 uur Orgelconcert door Wim v d Hoeven Mees van Huis en Stoffel van Viegen MOUTHSTRAAT 1 b 20.30 uur Instuif op de zolder CHALET DEN HOMMEL 20 uur Prijs uitreiking auto - en scooterrallye in het Cultureel Centrum LOMBOKWIJK 19.30 uur Muzikale rondgang door de PTT-Fanfare On der Ons " vertrek Dambrug BUURKERK 20.30 uur Orgelconcert ZONDAG POSTKANTOOR Moreelselaan 8.30 u Vertrek bustocht van de Natuurvrien den MAARSCHALKERWBERD 10 uur Dis trictskampioenschappen atletiek dis trict Utrecht KATHEDRALE KERK St Gertrudis Willemsplantsoen 10 uur Bisschops wijding Mgr Vilim Ruzjak verkozen bisschop van Yoegoslavië TUINDERSVER „ ONS BUITEN " langs de Oosterspoorbaan 10-12 en 14-17 uur Bloemen ten toonstelling TIVOLI 10.30 uur Instructiedag Kon Ned Gymnastiek Verbond BIOSCOOP VREEBURG 10.30 Uur Because you're mine met Mario Lanza alle leeft JANSVELD 51 11 uur Hervatting Uni versele Eredienst van de Soefibewe ging KANTINE MATRASSENFABR UBICA Jutfaseweg 12.30 uur Start Lustruro wandeltochten S.V Juliana MALIEBAANSTATION 13 UUr Puzzel rit voor auto's scooters en motoren MEREVELD 13.30 uur Courses om het H v Wickevoort Memoriaal en de Zilveren Domprijs STADION 14 uur DOS—Fortuna ' 54 HOGE WEIDE 14 uur UW—DCG ZUILENSELAAN 14 Uur Ultrajectum — HMS THORBECKELAAN 14.30 uur Holland — Quick Amersfoort STADSSCHOUWBURG 20 Uur Toneel groep Theater met „ Speelgoed op zol der " PEESEPOLIS werf Oude Gracht 205 20 uur Jamsession SILO Herenstraat 20 uur Baptisten Gemeente H Schouten en Ds J Broertjes MAANDAG CH GYMNASIUM Diaconessenstraat 8.50 uur Huldiging reetor dr Weiland en l'eraar dr Gerritsen DOMKERK 14 uur Overdracht recto raat van de rijksuniversiteit van prof dr H Th Fischer aan prof dr H G K Westenbrink MUSEUMGEBOUW Nieuwe Gracht 41 16..30 uur Opening tentoonstelling Wat is en doet het Gevu " door wet houder H Ploeg Jr U.N,-KANTINE 20 uur Klaverjascon cours MARNIXZAAL Domplein 20 u Evan gelisatiebijeenkomst spreekster A Bouwmeester KANTINE AMBACHTSSCH School plein 9 20 uur Diploma-uitreiking leerlingen voor het brood banketbak-kersbedrijf STADSSCHOUWBURG 20 uur Gem Schoolvoorstelling Die universele erf genaam " Toneelgroep Centrum B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 UUT BB-lo kaal Vaalt Cursus redders plichtnood wachters Bureau BB Basiscursus pompbgdle ners pllchtnoodw Cop Cursus portofonisten plicht nood wachters Bureau BB Basiscursus gewonden dragers pllchtnoodw schuwen dat men in discussies ovei ' accenten niet mag overslaan naai ' absoluutheid maar tegenover el kaars mening verdraagzaam moet zijn Dr G van Leeuwen gaf zijn visie als hervormd theoloog De hervorm de kerk zou zich hebben te generen wanneer zij halsstarrig zich zou hebben vastgehouden aan oude in zichten zonder oog te hebben voor ontwikkelingen bij een ander en zonder bereidheid om zich zelf te herzien was de kern van z(jn be toog Voorts werd nog het woord ge voerd door de arts P J P Dupuis het hoofdbestuurslid van het hu manistisch verbond de heer T Spigt en de algemeen voorzitter van de Nederlandse vereniging voor sexuele hervorming de heer Jac L Griep Dit 15-jarig bestaan werd in de middag besloten met een receptie door het hoofdbestuur der NVSH en het optreden van het cabaretgezel schap van Sieto Ho-ving advertentie RADIO MBIGRET en service tot en i Schoutenstr 14 Utrecht tel 244W Mariaplaats ^ 9 Utrecht tel 29398 De ERRES-specialist w < Honder Spoorweg £ personeel gengemeei die dit vo onder het de drie ei over de v Van deze de 3300 r De heer vakgroepbe testants Cl Vervoerspei voorzitter g we verenig ] ders zUn NVV en De heer vrijdag dal schap kort directie van had gevraai ving het be de spoorwej zij geen a erkenning schap te merendeel neel lid is de vakverei Christelijke personeel d Vervoerspei de Nederla voersperson Volgens ' voorwaarde kunnen col het spoorw de vakverei ¦ worden voc besloot da meenschap vakvereni Erkenn De nieuw dezer dag kenning b indienen Na 1 oli van de Personeel gepublice gesteld en gekozen, keuring vr De heer met nadruk geen enkels binding tegen de aldus de het heeft Pse Of Recherche cherche igehouden fbezorger dacht vai hebben die manier zit te krij Vorige Ihandelaar fonisch deze bij paviljoen hij bet gehaald de radiohan gemaakt O Ceintuurba bandrecord der ziekenV echter zo vi tier te latei De portier niet afgevei haald door dokter In Utrech gelukt twee te krijgen zich als cl het twee slepen De banda den een stuk Gisteren den op het een afspra Eventuele In verblndi bureau kamer politie citro Ë 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 16 september 1961 Rijdend richt N.S.-personeel eigen bond op Wegens grief tegen erkende honden Ir M Raptis naar Marokko afgereisd De leider van de Trotzkistische vierde internationale ir Michael Raptis is vrijdagmiddag om kwart over zes van Schiphol naar Londen vertrokken Hij werd als ongewenst vreemdeling uitgeleid door commis saris L van Haaren van de Amster damse vreemdelingenpolitie Hij reisde op een Grieks paspoort De Griekse regering had geen ver zoek tot uitlevering gedaan de 50 ja-rige Griek heeft in Amsterdam een gevangenisstraf van vijftien maanden uitgezeten wegens zijn aandeel in de als „ valse munters affaire " bekend geworden illegale hulpverlening aan de Algerijnse opstandelingenbewe ging FLN In Londen zouden volgens Raptis ' vrienden vliegbiljetten klaar liggen voor Casablanca Daarvoor hadden de Britse vrienden van de Trotzkist onder wie enkele Labourleden van het Britse Lagerhuis gezorgd Eén van hen de 54-jarige Londen se mondarts John Baird die in het valse muntersproces ook als getuige a decharge optrad vloog donderdag reeds naar Amsterdam In Amster - advertentie r ZO ZIJN ZE PRIVÉ ] Honderd leden van het rijdend personeel van de Nederlandse Spoorwegen hebben in Utrecht een vakvereniging voor rijdend personeel N.S opgericht Zij zijn allen afkomstig uit de Belan gengemeenschap Rijdend Personeel Nederlandse Spoorwegen die dit voorjaar werd gevormd toen er ontevreden stemmen onder het spoorwegpersoneel opgingen over de manier waarop de drie erkende vakverenigingen onderhandelingen voerden over de verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden Van deze gemeenschap waren volgens haar bestuur 2500 van de 3300 rijdende personeelsleden van de Spoorwegen lid In een klein dorpje In hetromantische Baskenland hebben koning Boudewün en koningin Fabiola vakantie gevierd Na alle zorgen en verdrieteltikheden van de laatste maanden ziJn ze daar naar Uchaam en geest ver kwikt en uitgerust HBEL LE's fotograaf speciaal daar toe uitgenodigd maakte een kostemfce reportage van deze vorsteüjke vakantie De koningin temidden van de enthousiaste dorpsjeugd de Premier Debré bereid handschoen van het parlement op te nemen Van onze Parij se correspondent De constitutionele raad het hoogste adviescollege in Frank rijk inzake grondwettelijke problemen heeft zichzelf vrijdag incompetent verklaard ten aanzien van de vraag of onder het regime van artikel 16 de Kamer het recht heeft een motie van wantrouwen tegen de regering in te dienen Zoals we al eerder berichtten had de Gaullistische Kamerpresident Jacques Cha ban-Delmas die met deze kwestie kennelijk in de maag zat dinsdag de constitutionele raad ingeschakeld in de hoop dat dit hoge lichaam de verantwoordelijkheid van een negatief antwoord wel van hem zou willen overnemen De socialisUsche kamerfractie had het initiatief van die motie van wan trouwen genomen naar aanleiding van de landbouwciisis en in hel al gemeen als protest tegen verschil - Ontstemd over Franse nota Bourguiba dreigt met nieuwe vijandelijkheden advertehtie Frankrijk zijn jongste nota weer zou intrekken omdat anders de veldslag in Bizerta zal moeten worden her vat Het Franse publiek heeft gisteren de berichten uit Tunis als een koude douche ondergaan nu juist een dag tevoren de krijgsgevangenen van beide partijen in Bizerta weer in vrijheid waren gesteld OUDE GRACHT 21 BIJ DE ZANDBRUG 79 en zijn regels meer dan in Venus of in de Melk weg of in de wonderlijke kleurenrijkdom in dediepte van de zee Daarom trekt Christus Zich niethoogmoedig terug van het „ men " Hij geeft voordit „ men " zelfs Zijn leven Maar juist daarom laat Christus Zich niet door „ men " de wet voor schrijven Hij kan dat niet doen omdat het „ men"de liefde die radicaal en tot het uiterste gaat,dreigt te verstikken De schapen doden deHerder ÜET lastige voor degenen die Christus navolgen " is dat de leus „ Alles met mate " niet voor hen kan opgaan Christen-zijn betekent de radicaliteit van de liefde van Christus natekenen Dat be tekent niet dat als het uiterste niet haalbaar is wij dan maar niets moeten doen Er zijn van die radicalen ook op Christelijk erf die een beetje meer gezond ver stand en wat meer oog voor het juiste midden best kunnen ge bruiken Maar het betekent wel dat wij al onze keurig afgebaken-de middenposities en middelma tigheden open houden voor de ge weldige eisen van Christus En dat kan inhouden dat wij op een goed moment ervoor uit moeten komen dat de mening van het „ men " ons niet raakt en langs onze koude kleren afglijdt De vraag is alleen wat van die houding het motief is een zekere verachting voor het „ plebs " Niet gestoord willen worden door het moeilijke middelmatige en oninteressante „ men " Er zijn honderden niet Christelijke motieven op te noemen Maar er is ook een Christelijk motief Wanneer het oordeel van het „ men " de liefde van God tracht in te sluiten in zijn eigen middelmatigheid en ons daar van afsluit d^an moeten wij zeggen uw oordeel raakt mij niet De apostel Paulus zegt in zijn eerste brief aan de gemeente van Corinthe hoofdstuk 4 „ Het raakt mij zeer weinig of ik al door u of door een menselijk gericht beoordeeld wordt " Dat lijkt helemaal niet Christelijk En dat zegt hij nog wel tegen de Christelijke gemeente Als Christelijk „ men " zouden we bijna zeggen „ Foei toch " Maar Paulus weet wat hij zegt Hij zegt dit zoals hij zelf in dit hoofdstuk verklaart uit de behoefte betrouwbaar te blijken in de liefde en haar hoge en wijde mogelijkheden Om der wille daarvan if hij zo resoluut hard tegen de gemeente en is hij bereid,'zijn leven voor haar te geven Je zou willen dat er in deze tijd meer Christe nen waren die zo ijskoud durfden te zeggen tegen „ men " „ Uw oordeel raakt me niet " Om der wille van de liefde tot het „ men " Dr E J BEKER De heer J Gijsbertse voormalig vakgroepbestuurslid van de Pro testants Christelijke Bond van Vervoerspersoneel is voorlopig voorzitter geworden van de nieu we vereniging Zijn medebestuur ders zgn de heren W Klaassen NVV en G H Wieman KAB De heer Gijsbertse vertelde ons vrijdag dat de Belangengemeen schap kort na haar oprichting de directie van de N.S om erkenning had gevraagd Op 10 augustus ont ving het bestuur een brief waarin de spoorwegdirectie meedeelde dat zij geen aanleiding zag officiële erkenning van de Belangengemeen schap te overwegen omdat het merendeel van het spoorwegperso neel lid is van een der drie erken de vakverenigingen de Protstants Christelijke Bond van Vervoers personeel de Katholieke Bond van Vervoerspersoneel St Raphael " en de Nederlandse Bond van Ver voerspersoneel Volgens het reglement dienst voorwaarden van de Spoorwegen kunnen collectieve belangen van het spoorwegpersoneel alleen via de vakverenigingen aan de directie worden voorgelegd Het bestuur besloot daarom de Belangenge meenschap om te zetten in een vakvereniging Erkenning De nieuwe vereniging zal een dezer dagen een verzoek om er kenning bij de directie van de N.S indienen Na 1 oktober zullen in het blad van de Vakvereniging Rijdend Personeel ontwerp statuten worden gepubliceerd Zodra deze zijn vast gesteld en een definitief bestuur is gekozen wil men koninklijke goed keuring vragen De heer Gijsbertse verklaarde met nadruk dat zijn vakvereniging geen enkele politieke of religieuze binding heeft Een van de grieven tegen de drie erkende bonden is aldus de heer Gijsbertse dat men het heeft doen voorkomen alsof de Pseudo-arts oplichter gepakt Rechercheurs van de centrale re cherche hebben in Amisterdam aan gehouden de 31-jari.ge assurantie bezorger F C De man wordt ver dacht van oplichting C zou zich hebben uitgegeven voor arts om op die manier bandrecorders m zijn be zit te krijgen Vorige week had hij bij een radio handelaar in Amsterdam-Oost tele fonisch een bandrecorder besteld en deze bij de portier van het St Anna paviljoen laten bezorgen Later had hij het toestel zelf bij de portier af gehaald met de mededeling dat er bij de radiohandelaar een vergissing was gemaakt Ook via een zaak op de Ceintuurbaan had hij als „ arts " een bandrecorder laten bezorgen bij een der ziekenhuizen De winkelier was echter zo verstandig geweest de por tier te laten tekenen voor ontvangst De portier wilde later de toestellen niet afgeven toen deze werden afge haald door iemand anders dan de dokter In Utrecht is het C als pseudo-arts Selukt twee bandrecorders in handen te krijgen In Rotterdam waar hij zich als chirurg voordeed gelukte het twee toestellen in de wacht te slepen De bandrecorders vertegenwoordig den een v>aarde van plm ƒ 1000 per stuk Gisteren werd de man aangehou den op het Waterlooplein waar hij een afspraak had met een vriendin Eventuele gedupeerden kunnen zich in verbinding stellen met het hoofd bureau van politie in Amisterdam kamer 134 of met de plaatselijke politie Advertentie cifroën 2 cv Auto-PalacB „ UTRECHT " N.V Hoofdagent CitroSn en Panhard Gegijnekade 19-20 Utrecht Tel 030-13971 leden allemaal bijzonder ingeno men waren met de door de bestu ren bij de onderhandelingen be reikte resultaten Bovendien zijn in deze bonden behalve spoorwegambtenaren ook andere groepen van vervoersper soneel georganiseerd hetgeen het naar het oordeel van de heer Gijs bertse onmogelijk maakte voor een bepaalde categorie iets speci fieks te doen Commentaar Mr T J den Hartog voorzitter van de Protestants Christelijke Bond van Vervoerspersoneel deel de het ANP vrijdagavond mee dat hij in de ontevredenheid van de dissidenten een bewqs zag van een gebrek aan inzicht in de feitelqke situatie „ Er is in Nederland nu eenmaal een loonpolitiek " zo zei hij „ Er zijn vooraf bindende regels vastgesteld waarvoor ook de vak centrales verantwoordelijk zijn en de vakbonden zijn aan hun af spraken gebonden Men kan de nieuwe vereniging moeilijk als „ bonafide " betitelen als zij zich nu al niet aan de afspraken wil houden " zo voegde hij hieraan toe De heer Den Hartog vindt het jammer dat in meer en meer sec toren van het bedrijfsleven de ge dachte aan categoriale organisaties wordt ontwikkeld omdat hierdoor de overlegpositie volgens hem wordt verzwakt Van onze Par;jse correspondent Kort voor de nieuwe premier der Algerijnse rebeUenregering Ben Khedda gisteravond in een rede zich bereid verklaarde de vredesbe sprekingen met Frankrijk voor de vierde keer te hervatten tapte de Tunesische president Bourguiba uit een heel ander vaatje door te dreigen de vijandelijkheden in Bi zerta tegen Frankrijk te heropenen Ben Khedda die in tegensteUing met zijn voorganger Ferhat Abbas niet in het Frans doch in het Ara bisch sprak verklaarde dat eerlijke en oprechte onderhandelingen die leiden tot onafhankelijkheid voor Al gerije de weg vrij zullen maken voor een vruchtbare sainenwerking tussen de volken van Algerije en Frankrijk De opstandelingen aldus Ben Khedda zullen de strijd tegen de Fransen opvoeren maar hebben lie ver een vreedzame oplossing van het geschil Tijdens een interview met een Amerikaanse radioreporter beschul digde Bourguiba van zijn kant Frankrijk echter van dubbelspel en hü noemde de laatste Franse nota volstrekt onaanvaardbaar De Fransen hielden zich zo zei Tu nesië's ^ „ opperste-strijder " niet aan hun beloften door te pogen na de wapenstilstand in Bizerta hun posi ties weer te verbeteren Bourguiba eiste ten slotte dat SURINAME ONTSTEMD OVER SAMENmUNG V.N.-DELEGATIE De Surinaamse premier mr S D Emanuels heeft verklaard dat Suri name het als volwaardig lid van het koninkrijk „ onvoldoende " vindt dat Suriname slechts één plaatsvervan gend gedelegeerde in de Nederlandse afvaardiging bij de Verenigde Naties heeft „ Daar de delegatie van bet komink rijlk uit vijf gedelegeerden en vijf plaatevervamgende gedelegeerden be staat beschouwt Suriname het bezet ten van één plaatvervangenide zetel in de delegatie als onivoldoende " al dus mr Emanuels De premier zei dit als commentaar op berichten uit Den Haag dat er versoMl van ' opvatting is gerezen tus sen Suriname en de Nederlandse autoriteiten over de status van Suri name's V.N afvaardigdmg Mr Emanuels zei dat als Suriname en de Antillen tevreden zouden zijn met één plaatevervamgend afgevaar digde elk Nederlands aandeel in de delegatie bestaan zou udt vijf per manente leden en drie plaatsvervan gende Dat was volgens hem niet fair Parlementaire leiders in Parama ribo meenden dat „ de zogeheten ge lijkheid die vastgelegd is in het sta tuut van het koninkrijk aan Suri name en natuurlijk ook de Antillen elk een derde deel der beschikbare plaatsen in de V.N.-delegatie zou moeten verschaffen " De heer A F Jentjens voor zitter van St.-Raphaël kon geen eniiel argument vinden dat de oprichting van een nieuwe vereni ging ook maar enigszins rechtvaar digt De heer Jentjens verklaarde nog dat het hoofdbestuur van St Raphaël de heer Wieman die nog lid is van de katholieke bond zal verzoeken de organisatie te ver laten als hij niet tot andere ge dachten komt De Spoorwegen hebben nog geen commentaar op de oprichting van de vakvereniging rijdend personeel N.S gegeven De directie is name Iqk nog niet officieel op de hoogte gesteld van dit gebeuren De ontslagen bij de F.A.M In 22 gevallen toestemming verleend Van de 39 werknemers bij de FAM-fabriek te Maarssen die vrij dag 25 augustus plotseling werden ontslagen hebben gisteren 22 thuis het bericht ontvangen waaruit blijkt dat hun ontslag door het Arbeidsbureau is toegestaan De Griekse ingenieur Michael Rap tis op de trap van het KLM-vUegtuig dat hem van Schiphol naar sijn nieuwe bestemming voerde dam hielp hij een handje mee bij het overwinnen van de laatste officiële hindernissen Een kleine kring van intieme vrien den was bij het vertrek van het echt paar Raptis aanwezig Onder hen be vond zich Mozes Ferares die het echtpaar Raptis sinds eind 1959 on derdak verleende in zijn Amster damse woning nadat de Franse grond te heet onder Raptis ' voeten was ge worden alsmede lijn medeverdachte in het proces de dagbladsteno'graaf Sal Santen Dinsdag is in een samenkomst van het Arbeidsbureau niet verte genwoordigers van werkgevers organisaties de ontslagkwestie be handeld De FAM heeft in Maars sen 5 ontslagen ingetrokken en o.g.v sociale motieven teruggeno werknemers ingediend Hiervan zijn 4 aanvragen wegens ziekte niet behandeld 1 werknemer ging akkoord met het ontslag 1 werd een ontslag aanvrage voor 29 men en een andere omdat zijn functie buiten de opgeheven af deling viel Voor de 24 ontslagenen in de fa briek te Kortenhoef is reeds don derdag een vergunning afgekomen voor 7 man De andere 17 höbben zonder meer het ontslag aanvaard Mr F DAAMS DIRECTEUR CEN TRAAL BUREAU NED VER SOCIAAL-PAEDAGOGISCHE ZORG Tot direotuer van het centraal bu reau van de Nederlandse vereniigimg voor sociaal paedagogiscihe zorg is benoemd mr F Daams lid van de Tweede Kamer Mr Daams volgt in deze functie de reer G - van Dijk op aigemeen direoteur van de stidhting het sociaal paedagogisch centrum Het oordeel van „ men raakt mij niet 117 AT zou het makkelijk zijn als wij op het oor " deel van de mensen om ons heen zouden kunnen vertrouvi^en „ Men " heeft immers altijd over alles een oordeel klaar Wij zouden een heel eind van onze eigen verantwoordelijkheid ontlast worden als wij tei'ug konden vallen op „ men " Waarom niet In het oordeel van „ men " ligt over het algemeen heel wat gezond verstand Er is heel wat wijsheid door de eeuwen heen ver gaard in verborgen En als wij ons aan het oor deel van „ men " houden varen wij er lang niet altijd slecht bij en maken wij geen onnodige brokken Wij komen dan niet zo gauw in conflict situaties en het leven dat toch al zo ingewikkeld is voltrekt zich heel wat makkelijker En daarom waarom zouden wij niet de grootste gemene deler van de mensen — het „ men " — volgen Dan gaan wij de kant o -' van „ Alles met mate " „ Van niets te veel " „ Houdt het midden " en „ Houdt u aan de middelmaat " Maar wat zou dat als het leven daardoor wat meer leefbaar wordt Datzelfde „ men " maakt het ons ook moeilijk Het slaat ons voortdurend koel gade en toch heeft het geen echt menselijk ge zicht Het observeert ons zoals een bewaker zijn r^vangene Het beziet ons zoals iemand zijn ge reedschap beziet dat hij straks gaat hanteren Het verhindert ons onszelf te zijn echt mensen te zijn niet een eigen verantwoordelijkheid en met een eigen reactievermogen Hoe meer wij ons aan zijn oordeel storen des te meer dringt het ons terug in een hoek waar wij geen bewegings vrijheid hebben waar wij ons marionetten kun nen voelen die aan zijn touwtjes hangen en alleen zo kunnen dansen Het is geen wonder dat de mensen óf met veel bromfietslawaai en onsociale handelingen óf wat handiger en rustiger — gedekt met sociale slogans r - die hoek trachten uit te Tiomen Wij kunnen het „ men " natuurlijk resoluut de rug toekeren Maar waar blijven wij dan met ons besef dat wij er voor de naaste die toch ook in het „ men " verscholen zit hebben te zijn C HRISTUS was diep ontroerd over de schapen die geen herder hadden d.w.z die niemand hadden die zich zeer persoonlijk hun eigen ik ter harte liet gaan Hij trok Zicli hun lot aan Hij leefde als één van hen Hij brak niet zo maar met d ^ regels van het „ men " Maar toch stelde Hij daar een grens aan Voor de wil van de Vader buigt Hij radicaal Maar voor de wil van de men sen buigt Hij nooit geheel De Vader is echter zeer geïnteresseerd in het welzijn van dit „ men " DEIOEP Herhaling t < OWEL in de Westduitse Bonds republiek voor de Bondsdag als in de communistische D.D.R voor de districts en gemeenteraden worden morgen verkiezingen ge houden Aan laatstgenoemde be hoeven we weinig woorden te wij den De uitslag staat er bij voor baat vast Een vrije keuze hebben de kiezers niet en wat zij'ook doen het regime van Ulbricht blijft ge handhaafd Slechts door een mas sale boycot zou het electoraat van zijn ongenoegen blijk kunnen ge ven maar ook dit is zo riskant dat daar wel niets van zal komen koning zorgeloos vissend Inderdaad een unieke foto serie De eerste van een hele reeks over de vorstenhuizen van Europa zoals LibeUe die in de komende maanden gaat brengen Ook voor u Of bent j nog geen abonnee Herstel dat meteen Gun uzelf L>IBEI>LiE en reserveer nn reeds uvr boelende lectuur voor de naderende winter Abonneer u rechtstreeks op LiIBEt.I.E Nassaupleln 7 Haarlem En hoe is het nu in de bonds republiek gesteld Daar kunnen de kiezers wel hun stem in alle vrij heid uitbrengen Een andere kwes tie is of het gros van de Westduit se kiezers zich bij het uitbrengen van zijn stem laat leiden door zui ver politieke of sociaal-economi sche overwegingen dan wel door zijn sentiment ook al staat dit dan in zeer nauw verband met grote Oost-West-tegenstelling In ieder geval staat vast dat de Berlijnse crisis en alles wat daar bijgehaald is de gehele Westduit se verkiezingscampagne heeft be heerst Het verwijt daarvoor kan echter niet uitsluitend aan het \ adres van de kiezers worden ge richt De partijen dragen de groot \ ste schuld Het was weinig verheffend om te zien hoe zelfs de twee hoofd I figuren bij deze politieke kracht \ \ meting — Adenauer en Brandt — elkaar door middel van het uit buiten van de Berlijnse crisis vlie gen probeerden af te vangen Hoe ' veel beter ware het geweest — ook I voor de indruk naar buiten inclu I sief Moskou — indien de leiders van de grote partijen juist op dit punt van de noodzakelijke eens gezindheid zouden hebben blijk ge ' I geven lende maatregelen van staatshoofd en premier waardoor het parlement aan nog koilere banden werd gelegd Gelijk bekend zijn naar aanlei ding van Chaban-Debnas ' verwijzing naar de constitutionele raad alle Ka merleden op de Gaullisten na dins dag in staking gegaan om het parle mentaire gesprek over de landitaouw te saboteren ' *» AN christen-democratische zij de is op kwasi-verontwaardigde < toon betoogd dat Chroesjtsjef zich \ \ door zijn aanvallen op Adenauer iin de Westduitse verkiezingsstrijd ' I heeft gemengd maar de propagan da-biljetten die eind vorige week in geheel West-Duitsland werden \ aangeplakt tonen wel aan dat de i C.D.U juist die Chroesjtsjef-troef \ uitspeelt om te pogen de overwin ning veilig te stellen Maar ook Brandt de aanvoerdervan de sociaal-democraten gaat \ niet vrij-uit Hij heeft eveneens ge poogd de Berlijnse crisis uit teDe Kamerpresident die nu dus op buiten Zijn brief aan Kennedy naeigen kompas en voor eigen verant de afsluiting van Oost-Berlijn gafwoordelijkheid moet varen heeft gis daaraan een treffend voorbeeld.Se?"Sil^hll%ebS\Sto me " De meer dan koele ontvangst diedeTedoeKaa?;^oof^t*rd^ll Adpaue ^ in West-Berlijn ten deelvan het staatshoofd generaal De viel gaf voorts een uiterst schril Gaulle nog in te winnen beeld van de persoonlijke rivali - teit tussen de leiders van de groot Debré zou zo gelooft men in Parijs gte twee Westduitse partijen wel bereid zijn nu zijn goede wil te tonen door de handschoen van het - Ondanks het feit dat de ruimparlement op te nemen Wanneer oti.4„^i„p Adenauer gisteren de men het parlement het recht ontzegt ' ° 5-]arige Adenauer gisteren aezo zouhij achteraf hebben overwogen door kopstukken van zijn eigende regering te censureren dan kan partij gedane mededeling dat hl]de regering van haar kant met een \ niet van plan zou zijn de hele ko vertrouwenskwestie ook moeilijk \ mende parlementaire periode alssteun zoeken bij de Kamer leider van de regering te blijven „ ¦ - fungeren heeft gedementeerd kan ook'^^S vl^Tetl?fifndat^d'^de '^°''^ ^« 1 ^»^ ^^ kandidatuur van de hSU^^'o^^andiSVnu dl%u \ \ Jeugdige Brandt aantrekkelijker bliek door de GAS het leger en de - zijn Ook al omdat van Brandt m ontevreden boeren in zo'n benarde zijn kwaliteit van burgemeester positie is getrokken tenminste de van het vrije West-Berlijn een regering en het parlement eerst tot soort magische kracht uitgaat is een normalere verstandhouding ge - ggn verrassende verkiezingsuitslag En ten slotte rijst altijd weer de il «^ et bij voorbaat uitgesloten vraag of de socialistische motie punt - je bij paaltje genomen wel een meer ' ym derheid tegen de regering -- die in ' "*¦ AAR waarschijnlijker is toch,dat geval af zou moeten treden — | dat ook ditmaal evenals vier jaarhalen kan geleden de Xlhristen Democrati - _ ' I sche Unie het meest zal profiteren Doch ook op dit punt is -- zo met ^ agressieve communistische constitutioneel dan toch wel feitelijk "^" J ^ „ „.„ j „™:/ ij«^ii;;i - het laatste woord weer aan het ¦ Politie ^ m de periode onmiddellijk staatshoofd wiens uitspraak in poli - ' voorafgaande aan de verkiezingen tieke kringen in Parijs dan ook niet ' ' zonder spanning tegemoet wordt ge 1 Op 7 september 1957 ternauwer zien I nood een week vóór de verkiezin - gen liet de Russische regering te Bonn een nota overhandigen die Advertent'e ' \ het antwoord bevatte op het West \ duitse memorandum van 24 mei ' van dat jaar inzake de hereniging van Duitsland In het Russische ' antwoord werd uitdrukkelijk het standpunt bevestigd dat een her • eniging van Oost - en West Duits-';land onmogelijk is zonder dat de regering van Oost-Duitsland daar bij wordt betrokken Algemene \ \ vrije verkiezingen in geheel Duits land werden door Moskou nog \ maals van de hand gewezen Algemeen wordt aangenomen dat deze negatieve Russische re ' \ actie de overwinning van Adenauer i in 1957 groter heeft doen uitvallen \ dan anders het geval zou zijn ge weest Hij kan lachen Zijn regenjas ziet er weer uit als op de dag dat hij ' ni kocht en er gaat geen druppeltje regen door Gun Uw regenjas óók ' n PALTHE KWALITEITS BEHANDELING Regenjas incl waterdicht 4.90 ¦ I De kansen op een herhaling van deze gang van zaken lijken I ons inderdaad groot ondanks het \ \ feit dat de verhoudingen nu anders liggen dan vier jaar geleden om \ \ dat de socialisten inmiddels op het ' gebied van de buitenlandse poli \ tiek en ook ten aanzien van het ' militaire beleid kernbewapening enz vrijwel volledig in het C.D.U i schuitje zijn gekomen Vele paci \ fisten in de socialistische gelederen zullen nu hun stem wel uitbrengen ' op de nieuwe Deutsche Friedens \ Union die niet alleen pacifistisch maar ook neutralistisch en anti kapitalistisch is Maar al zal vermoedelijk de C.D.U het meest profiteren van de „ Russische factor " Brandts popu lariteit speelt ook een rol en daar om is het uiterst twijfelachtig of ook ditmaal de absolute de C.D.U i meerderheid zal verwerven 
Zaterdag 16 september 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD zebrapatroon november Met auto in sloot Vrijdagavond reed een personen auto van de 28-jarige vertegen woordiger H J Pot uit Zeist in de sloot langs de Sint-Antoniedijk Het kwam omdat de heer Pot niet bekend was in deze omgeving en te laat de bocht In de weg be merkte Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor De wagen heeft alleen veel waterschade op ' gelopen en er werd een damhek beschadigd Utrechts Predikbeurten Advertentie Modernste Salon de Coiffures per 1 Wat verdivijntf erhij komt en hlijft Werkende vrouwen werden ingelicht over Japan Tijdens een bijeenkomst van de Ne derlanidse-bonid voor vrouwen werk zaam in bedrijf en beroep afdelimg Utrecht S'prak mejuffrouw mr - J ten Broeoke Hoekstra lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal óver haar reis naar Japan Dit gebeurde vrijdagavond in hotel Smits Zij was vorig jaar afgevaardigd naar Tokio om een congres van de interparlementaire unie bij te wonen Wait haar he ^ eersite opviel in Tokdo was het enorme verkeer dat van een dergelijke dhaos was diat het met geen woorden viel te beschrijven De verkeersbeleefdheid is daar echter zeer groot Toldo is een stad van tegenstellin gen diie onder meer tot uiting komen in de woningen Men huist er veel in houten krotten vooral verklaar baar wanneer men denitot aan de vele aardbeivimgen in Japan Tussen de krotten rijzen grote bouwwerken op hotels restaurants en betonnen hui zen die als oosterse juweden schitte ren tussen het vermolmde hout van de krotten De stad heeft 9.000.000 inwoners en is daaamiee de grootste stad ter we reld Hoewel Japan wat bevolloinigs aantal betreft statastdsch op de 3de plaaits komt meende mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra dat hei de Isite plaaits toekomt daar de oppervlakte sledh'ts voor 1/5 deel bewoonbaar is Het gevolg is een enorme overbevol king op de bewoonbare vlakten Men moet het dan ook niet vreemd vin/den dat d!it land abortus toestaat om op ' deze wijze het geboortecijfer te rege len Op het ptetfceland heerst een werkeloosiheid door meohiandsering Om werk te vinden trekken te veel mensen naar de stad DAMESKAPSALON DEUN Exclusieve afdeling kleurspoelingen Schoonheidssalon Parfumerie A'damsestr.weg 303 - Tel 42237 Twee gewonden in het verkeer Op de kruising Vaartserjjnstraat Broeder Alarmstraat in Utrecht verleende de 37-jarige wielrijder P C R vrijdagmorgen geen voor rang aan de van rechts komende scooter die door de 22-jarige kan toorbediende mejuffrouw J A de S uit Utrecht werd bestuurd Hierdoor ontstond een botsing waarbü de heer R een hersen schudding en een hoofdwond op liep en naar het Academisch Zie kenhuis werd overgebracht Eveneens vrijdag werd de 20 ja-rige uitvoerder J K uit Utrecht door een auto aangereden die door de 23-jarige vertegenwoordi ger C H Man uit Amsterdam werd bestuurd K wilde met zijn fiets de wa gen links passeren maar daar de ze dit eveneens van plan was reed K tegen de wagen aan Met een hoofdwond en een hersen - LEZEN EN KIJKEN Pierre Janssen directeur van het gemeentemuseum in Schiedam zal woensdag 27 september om 20 uur schudding werd deze eveneens in boekhandel Broese te Utrecht naar het Academisch Ziekenhuis spreken over Lezen en Kijken I overgebracht Nieuwe DaCosta-sehool aan Van Duurstedelaan DOOR HET wegtrekken van de doek voor het mozaïek van de nieuwe Da Costa lagere school door de S-jarige tweeling Gonnéke en Nellie van Rijswijk werd de school officieel voor geopend verklaard Hierna gaf de ontwer per van het mozaïek de heer Spuyhoek een toelichting op het kunstwerk dat het leven van de jeugd weergeeft moeilijke tijd die velen moesten doormaken vóór de sohool er stond De onderv/ijzers waren met hun leer lingen in vijf noodlofcalen onderge bracht en het hoofd van de nieuwe school de heer J W P van Schaar denburg zat zelfs met 26 leerlingen in een kamertje van 4 bü 4 meter De nieuwe school is twee verdie pingen hoog en telt zes klassen Het volgend jaar zal men hieraan echter te weinig hebbeni daar reeds dit jaar 195 leerlingen hebben in geschreven en de eerste klas in tweeën moest worden verdeeld Men hoopt echter in de toekomst het gebouw uit te breiden Dan zal er ook een kleuterschool naast het nieuwe gebouw verrijzen Het vertrouwen van de ouders In deze söhool is zeer groot vertelde de heer Van SchaaTdenburg gezien het grote aantal leerlingen dat zich heeft aangemeld Waarschijnlijk zal dit het volgend jaar nog hoger lig gen en dan komen wij echter ruim te te kort Maar wij zijn in ieder geval wel bltj met deze vooruitgang JEUGDVESPER IN WESTERKERK Hedenaivond 20.30 uur wordt in de gereformeerde Westerkerk te Utrecht een j.eugdvesper gehouden Medewer kenden zijn ds A C Kersten het koor Die ionge ieucht en het jeugd koor De Zingende Zeskantertjes onder leiding van Pita van der Werff-Lous en Arie Metaal organist Van onze raadsverslaggever Zoals vrijdag reeds gemeld zal de Utrechtse gemeenteraad donderdag 21 september een voorstel van B en W behande len om nieuwe zebra's voet gangersoversteekplaatsen en voetgangerslichten aan te brengen op die punten in de stad waar dit noodzakelijk is De lichten zullen o.m komen op de punten Leidseweg en Leidseveer bij de rotonde Smakkelaarsbrug Catharijne singel even ten noorden en even ten zuiden van deze ro tonde Catharijnekade en Rijn kade bij het Vreeburg en de oostelijke rijbaan van de Oude gracht even ten noorden van de Potterstraat Aan krediet voor het aanbrengen van de zebra's wordt gevraagd 155000 gulden en de lichten op 25.000 gulden Nieuw Dit worden nieuwe zebra's Adelaarstraat oost van Merelstraat Hopaloker Bol'lenhofsestraat zuidoost Poortstr „ Burg Rpigerstraat zuidoost Oudwij kersiwars'str Oudwljkeptiwarsstraat zuidwest Burg Reigerstraat Burg Reigerstraat 5 zebra's over rij banen rondom rotonde Willielminaparlt Prins Hendrlklaan noordwest van J van Scorcl.'itr Jan van Scoreistraat zuidwest Pr Hendrikiaan Adr van Ostadelaain noordwest Jan vEuj ScoreLstraat noord Ferd Bolstr en noord Stadionlaan Twijnstraat hoek Wi}d « Doelen Tolsteegsingel zuid Abstederbrug Moreelsepark hoek CaOharijnesingel BIjnfcade hoek Vredenburg-Cath brug Oude Gracht hoek Potterstraat naast Ruteok's Hamburgerstraat West van Korte-Lan ge Nieuw straat Vleutenseweg west Pararoaribostr Spinozagweg zoidiellike hoek Laan V Nw Guinea Joseph Haydnlan zuid van Ev Meys terlaan Van Heuven Goedhartln wesit Spa * laan en oost Adenauerlaan Ohurohillaan bij het 5 Meiplein Beneluxtean zuid van 5 IVIeipIieln Kon Wilhetelnalaan oost Lomanln V Bijnkershoeklaan bestaande zebra doortrekken Hooft Graaflandstraat'hoek ' t Goyln ' t Goylaan oost Hooft Graaflandstr ' C Erzeystraat Aquatn'artjnila'an weerszijden W A VTJltostraat Diamantweg en Smaragdpleln hoek Briljantlaan Baden Powellweg Briljantlaan zijde Vondelbrug Kruispunt Vondelbrug S zebra's i.p.v bestaande strepen Vondellaan oost Kruiswaartfapug Kruisvaartbrug en Oroeselaan hoek Vondellaan Kanaalstraat weerszijden Damstraat Damstraat noord Kanaalstraat Weg Bestaande oversteekplaatsen die ver wilderd worden zijn Amsterdamsestraatweg tussen Jas mljnstraat-Dahllastraat Ahornstraat bij Roaards v d Ham kade Laan van Chartreuse noord-west Thor beckelaan Bemuurde Weerd W.Z en Zeedijk bij Kaatstraat Stenenbrug Bemuurde Weerd O.Z weerszijden Adelaarstraat-Stenenbrug Adelaarstraat beschermde zebra btl Merelstraat-Hopakker Rauwenhofflaan bij de Eijkmanlaan Eljkmanlaan oost splitsing Eijkman laan-Rauwenhofflaan Poortstraat zuid Griftstraat Biltstraat bij Mgr v d Weteringstr Maliebaan zuid Oorsprongpark Julianalaan zuid splitsing Wilhelm park-Koningslaan Adr van Ostadelaan tussen Rem brandtkade - Jan van Scoreistraat Rubenslaan west Kranenburgenveg en west Mesdaglaan Gansstraat oost Gruttostraat Catharljnesingel bij Westerkade stationsplein voor uitgang C.S naar busperrons Lange Jansstraat bij Voorstraat Neu-de Drift btl Wittevrouwenstr.-Driftbrug Plompetorengracht bij Wittevrouwen straat-Driftbrug Kanaalstraat oost rotonde Artillerie straat Vleutenseweg voor de bocht oost Ka nonstraat oost Damstraat-Wolff en De kenplein weerszijden Douwes Dekker straat-Javastraat west Bandoengstraat Bosb Toussaintstr oost J P Coenstr Busken Huëtstraat en oost Billltonkade v Koetsveldstraat Spinozaweg noord Minahassastr Pijperiaan tegenover Brucloierlaan Weg der Ver Naties west 24 Okto berpleln Beneluxlaan zuid v Heuven Goed hartlaan-Adm Helfr.l en zuid Bema dottelaan-Struyckenlaan Kon Wilhelminalaan west Loman laan-van Bijnkershoeklaan Vliegent Heirtlaan Oost Europalaan Rijnlaan tussen Hunzestraat Zeildiep-straat en zuid Zuiderzeestraat-Roerstr Waalstraat oost Maasstraat-Runstr W.A Vuitostraat hoek Burg Smits straat BriijanUaan weerszijden Satfierlaan Rijrüaan noord Grevelingenstr Onderwijsopdracht aan rijksuniversiteit Aan mr J G Sauveplanne werd opdracht verleend in de faculteit van die rechtsgeleerdheid aan de rijks universiteit te Utrecht onderwijs te geiven in het internationaal privaat reoht en de privaatrechtelijke rechts vergelijking Mr Sauveplanne werd 13 juli 1922 in Den Haag geboren Hij studeerde van 1940 tot 1946 aan de universiteit te Leiden waarna hij in 1949 promo veerde op het proefschrift Lucht vaartverzekering Hij maakte deel uit van de Neder lamdse delegatie bij de diplomatieke zeereöhtconferentie in Brussel in 1957 Met ingang van 15 oktober 1958 trad mr Sauveplanne op voor een tydvak van drie jaar als apjunct seoretaris-generaal van het inter naitionale instituut voor Uniticalae vao privaatrecht te Rome Overste den Oudenlaan weerszijden Adm Helfrichlaan Spruitweg In verlengde van Adm Hel frichlaan beide zebra's Mineurslaan hoek Leidseweg Artilleriestraat zijde Leldseweg Artil-leriebrug Tunnelweg kruising Leidseveer Leeuwstraat tussen Vosstraat-Nieuwe Daalstraat Oud Dit zijn de thans aanwezige zebrapa den die officieel als voetgangersover steekplaats zuHen worden aangewezen Prins Bernhardlaan bij verzetsmo nument Burg Van Tuyilkade zuidoost De Les sepsstraat-Zwanenveohtl Burg Van Tuyilkade Adr van Ber genstraat Van Hoornekade Van Eg mondkade en Sweder van Zuylenweg 5 zebra's om verkeersplein op samenvoe ging van deze wegen Van Hoomekade bij Mamixlaan Laan van Chartreuse bij Mamixln Marnixlaan weerszijden Van Hoome kade-Laan van Chartreuse Laan van Chartreuse weerszijden van Ondiep en btj Omloop Omloop zuid Laan van Chartreuse en hoek Ntjenoord Boerhaavelaan Ahornstraat hoek Nijenoord Boerhaa-velaan Royaards v d Hamkade hoek Ahorn straat weerszijden van het Ondiep en bij Mamixlaan Van Egmondkade bij Marnixlaan Marnixlaan weerszijden R v d Ham - kade v Egmondkade Amsterdamsestr.weg bij Van Beunin genplein weerszijden Ondiep Egelan tierstraat beschermde zebra tussenAcaclastraat Concordlastr zuidwest rooststraat beschermde zebra bil west Herenweg Ondiep bij Amsterd.str.weg Herenweg bij Amsterd.str.weg Catharljnesingel zuid-oost Leeuwstr Weerdsingel W.Z btJ Amsterd.straat weg-Cath.slngel en bij Westerbrug Oudenoord weerszijden Herenweg Kaats traat Kaatstraat bij Oudenoord Oudenoord noord-west Oude Pljls weerdstraat Adelaarstraat bij de Bern Weerd O.Z en west 2de Spechtstraat Koekoekstraat hoek Adelaarstr.-2de Spechtstraat Adelaarstraat hoek Joh de Bekastr Job de Bekastraat oost Adelaarstr W V Noortstr Van Swindenstraat-btl W v Noortstr Willem van Noortplein noord en west splitsing met P Nieuwlandstr Pieter Nieuwlandstraat bij Willem v Noortplein Eijkmanlaan zuid Rauwenhofflaan en noord H F van Riellaan Pieter Nieuwlandstraat bij Blauwka pelseweg-EIjkmanlaan Blauwkapelseweg bij Pieter Nieuwl straat Alex Numankade zuidoost Poortstr Poortstraat noord-oost Bollenhofse straat Kleine singel-Blauwkapelsew hoek Kapelstr Glldstraat Weerdsingel O.Z - weerszijden Noor derbrug Begijnekade bij Van Asch van Wycks kade St - Jacobsstr beschermde zobra bij Leefsma Lucas Bolwerk splitsing Lange Juf ferstraat Wittenvrouwenkade naast politiebu reau Wittevrouwensingel weerszijden Witte vrouwenbrug-BIltst Biltstraat bij kruisp Wittevr.brug tus sen Kruisstr Belckerstr oost Poortstr bij F C Dondersstr.-Snellenlaan en west Museumbrug W Barentszstr Poortstraat by Biltstraat Maliebaan bij Mallestraat Rttksweg 25 oost Museumbrug-W Ba rentszstr Museumbrug bij Biltstraat Nieuwe Daalstraat bij kruising Leidse veer Leidseveer oost kruising Leidseveer en bij rotonde Smakkelaarsbrug Catharljnesingel noord rotonde Smakke laarsbrug Catharijnekade bij Catharijnebrug Tunnelweg hoek Leidseweg Stationsplein hoek Leidseweg Leidseweg bij Stationsplein-Tunnelweg en rotonde Smakkelaarsbrug Cathartjnesingel zuidoost rotonde Smak kelaarsbrug Vredenburg bU Catharljnekade RIjnka-de Vredenburg noord Vredenburg oost Lange Viestraat St.-Jacobsstraat 4 ze bra's om kruispunt Vredenburg Lange Viestraat bij Viebrug Oude Gracht west rijbaan weerszij den Lange Viestr.-Viebrug Oude Gracht oost rijbaan zuid Potter Straat-Viebrug Potterstraat bij Icruispunt Viebrug en bij de Neude Loeff Berchmakerstraat bij Neude Voorstraat bij Neude Neude van postkantoor naar hoek Lange Jansstraat Janskerkhof bij halte Gevu Korte Jansstraat hoek Janskerkhof Janskerkhof Stammetsbrug bij de Drift Nobelstraat splitsing Lucas Bolwerk Lucasbrug Maliesingel zuid Lucasbrug Nachte-gaalstraat Wittevrouwensingel noord Lucasbrug Nachtegaalstr Nachtegaalstraat bij kruispunt Lucas brug en bij Maliebaan Maliebaan weerszijden Nachtegaalstr Burg Reigerstr en bij Maliesingel Maliesingel noord-west Maliebaan en en weerszijden Joh van Oldenbarneveltl Stationsplein beschermde zebra C.S Wes terstr Moreelselaan 2 zebra's bij uitrit auto busstation Catharljnesingel weerszijden Moreelse park Marlaplaats west Mariastraat en voor het gebouw van K en W Lange Nieuwstraat zuid Hamburgerstr en zuid Zuilenstr.-Korte Smeestr Catharljnesingel weerszijden Bartholo meïbrug ' Bljihouwerbrug bij Twijnstraat Tolsteegbrug Tolsteegsingel bij Ledig Erf Gansstraat bij Ledig Erf Ledig Erf bij Vaartserljnbrug Westerkade bij Vaartserljnbrug Bleekstraat b|j rotonde Albatrosstraat zuidwest Wulpstraat Jan van Scoreistraat noord Prins Hen drikiaan Prins Hendrikiaan zuid-oost Jan van Scorelstr ¦ Julianalaan hoek Meoklenburgiaan Meoklenburglaan hoek Julianalaan Stadionlaan bij Adr van Ostadelaan Rubensiaan bij Adr van Ostadelaan en oost Mestdaglaan Briljantlaan bij Baden Powellweg en noord Smaragdplein Diamantweg W A Vuitostraat zuid Aquamarljn laan en noord Oranje-Nassaustraat Constant Erzeystraat zuid Burg Smits str.-Rtjnhulzenlaan en noord ' t Goylaan Rtjniaan bij Socrateslaan btJ Ballje laan noord Hunzestoaat noord Zuider zeestr weerszijden Amstelstraat en wee zijden Waalstraat Waalstraat weerszijden Rijnlaan west Maasstr.-Rijnstraat bij Jutfaseweg Jutfaseweg weerszijden Waalstr Oran-jebru'g Vondellaan bij Croeselaan Croesestraat bij Vondellaan Balijelaan bij Rijnlaan Koningin Wllhelminalaan weerszijden Anne Franlqjlein Europalaan bij Anne Frankplein Overste clen Oudenlaan bij Anne Franik piein Koningin Wllihelimlnatean oost Loman laan-Van Bijnkershoeklaan en oost 5 Meipleln Beneluxlaan noord 5 Meipleln noord Bernadottelaan-Struydfcenfaan en noord Van Heuven Goediiartiaan-Adm Helfrich laan Overste den Oudenlaan bij Weg der Ver Naties Gershmnlaan bij weg der Ver Naties Weg der Ver Naties oost 24 Oktober plein Beneluxlaan bij 24 Oktoberplein Püperlaan bij 24 Oktoberplein Bizetlaan bij de Pijperlaan Lessimglaan noord Ev Meysterlaan en noordoost Racinelaan Spinozaweg bij Vleutenseweg Thomas a Kempisweg bil Vleutense weg Vleutenseweg weerszijden Splnozaweg Th a Kempisweg oost Groeneweg west Hassebroekstr.-J Camphuisstr oost Ban doengstr.-Bosb TouBsaintstr west Dam str - Wolff en Dekenplein en bij Rotonde Kanaalstraat Arttllerlestraat bij rotonde Kamaalstr Leidseweg bij Artillerlebrug en weers zijden rotonde Croeselaan Croeselaan bü rotonde Croeselaan.Leid seweg Graadit van Roggenweg bij rotonde Croeselaan-Leidseweg Ambonstraat Laan van Nieuw-Guinea oost Groene weg Kanaalstraat weerszijden J P Coen straat J P Coenstraat weerszijden Kanaal straat Abel Tasmanstraat bij de Kanaalstr Damstraat ten zuiden Kanaalstraat Kanaalstraat west rotonde Artilleriestr ENKELING EN MASSA Ds A Dronkers spreekt in een veertiendaagse cursus van het centraal bureau voor evangelisatie over de verhouding van enkeling en massa als vraag in de bijbel en als specifiek probleem van deze tijd De cursus wordt gehouden in gjbouw Nieuwe Gracht 94 op de woensdagen 20 september 4 en 18 oktober en 1 15 en 29 november van 19 tot 20 uur VERGADERING GEREFORMEERDE ZENDINGSBOND IN UTRECHT De gereformeerde zendingsbond houdt woensdag 27 september om 10.30 uur in het Gebouw voor Kun sten en Wetenschappen te Utrecht jaarvergadering Ds A Meijers zal de vergadering openen Na de behan deling van de huishoudelijke zaken zal onder meer besproken worden wat er al gedaan is en nog gedaan moet worden in Kenya Toekomstmuziek uitbreiding Van een onzer verslaggevers Het mag dan allemaal niet erg eenvoudig zijn afgegaan — zoals uit de toespraken Week —• de derde lagere school van de verendigimg Da Costa voor chpistelijk lager en uit gebreid lager onderwijs aan de Van Duurstedelaan in Utrecht werd vrijdagmiddag officieel geopend Overigens waren reeds op 1 sep - tember de leerkrachten met hun leerlingen naar het nieuwe school gebouw getrokken In het Marcus-centpum werden de genodigden — onder wie ook de rijksinspecteur van het lageronder wijs de heer A Lens en de inspec teur van het christelijk lager onder wijs de heer W Veenhof aanwezig waren — door de voorzitter van de vereniging de heer D Knol ontvan gen Hij richtte een welkomstwoord tot de gasten en herinnerde hen aan de Jacqueline Gevet kerk — Tuindorpkerk 10 u ds ^ Heinen 17 u ds W Schouten Oosterkerk 10 u dr J v d Linden 17 u ds C M v d Loo Westerkerk 10 u ds N Warner 17 u ds T Spllker Pniëlkerk 10 u ds G Meynen 17 uur ds N Warner Kanaleneiland 9 u ds J v Oostrum 17 u ds H Dijkstra Zuiderkerk 10 u ds D Veenhuizen 17 u ds P Heinen Maranathakerk 10 u kand C W Plooy 17 u ds J v Oostrum Immanuelkerk 10 u ds H Dijkstra 17 u ds G Meynen Houten veilinglokaal Lobbedijk 15 u ds W Schouten Geref kerk vrügem — Rehoboth kerk Briljantlaan 9.30 u prof C Veen hof 16.30 u ds W G Visser W de Zwljgerkerk Tuindorp 8.30 uur ds M J C Blok 16.30 u prof C Veen hof Eben Haëzerkerk Pr Margrietstraat 8.30 u ds W G - Visser 15 u ds M Y C Blok Chr gercf kerk — Wittevrouwensin gel 33 10 u en 17 u ds D Biesma jr Gebouw Waalstraat 81 10 u lees dienst 15 u ds D Biesma jr Oud-kath parochies — St Gertrudis Willemsplantsoen 2 8 u vroegmis 10 u hoogmis 18.30 u vespers St Marie Achter Ciarenburg 6 za terdagavond 19.30 u vesper met avond gebed zondag 8 u vroegmis St jacobus Bemuurde Weerd O.Z 53 8 u vroegmis Holy Trinity Churcli — 8.30 u Holy Communion 9.15 u Holy Communion 11 u morning prayer 12.15 u hol com munion 19.30 u evensong Eglise Wallonne — 11 h pr C Roth Vriie evang gem — Achter St Pie ter 11 10 u ds G van Bruggen 17.30 uur ds E Andriessen Evang luth gem — Kerk Hambur gerstraat 10.30 u ds C M de Vries Wartburgkapei Oudenrtjn 10.30 u ds P H G C Kok Gebouw Spaarnestraat 1 19 u ds C C G Visser Soopsgez gem — 10.30 u ds Brüse wltz Bemonstrants geref gem — Geerte kerk 10.30 u ds J Nienhuis Ned prot bond en Vrüz herv — Ser vaasbolwerk Leeuwenberghkerk 10.15 uur ds C B Burger Samenw remonstr doopsgez en Leeu wenberggem — Wartburgkapei Oog in Al 19 u geen dienst Stadsz der herv gem — Janskerk Janskerkhof 19 20 uur bijzondere dienst 19.45 20 uur gemeenschappelijk zingen Baptistengem Silo — Herenstraat 36 10 u ds J Reiling 20 u bijzondere evangeIisatie.avond evang H Schou ten leiding ds J Broertjes Geref gem — Boothstraat 7 10 en 17 uur ds A Elshout Volle evang gem Pinkstergem — L Nieuwstraat 2 diensten 10 en 19.30 u Vrije gem — Domhotel Westerstraat 10.45 u dienst Soefi Beweging — Huize Witteveen Jansveld 51 Universele eredienst 11 u spreker ir V Pool Ned Ver van Spiritisten Harmoiiia — Ambachtstraat 12 10.30 u mevr Elsa Kalser Leger des Heils William Booth — Lange Nieuwstraat 48 10 u heiligings samenkomst 19.30 u verlossingssamen komst Stichterskorps — Mgr v d Wete ringstraat 87 10 u heiligingsdienst 18.45 uur openluchtsamenkomst op het Lucas Bolwerk 19.30 u verlossingsmeeting Ned Iieger des Heils — Bemuurde Weerd W.Z 1 10 u heiligingsdienst 12.30 u jeugddienst 19.30 u bidstond 20 uur heilsbijeenkomst Geref gem in Nederland — Zandhof sestraat 82 A 10 en 17 uur leesdienst Oud-geref gem — Ambachtstraat 10 en 17 uur de heer Kamp dinsdag 19.30 uur dienst Gem des Heeren — Ridderhofstraat 2 10 en 18 u diensten woensdag 19.30 uur dienst Vergadering van Gelovigen — Breed straat 22 10 u eredienst 17 u bediening des Woords Donderdag 20 u bidstond Vrjje kath kerk — Herenstraat 27 10.30 u dienst Christian Science — Pieterskerk Pie terskerkhof 5 ledere Ie zondag v d maand 10.45 uur Engelsedienst Pieterskerkhol 3 iedere zondag 9.30 uur Nederl dienst Pieterskerkhof 5 ledere Ie woensdag V d maand 20 uur Getulgenisdlenst Bibliotheek - en Leeskamer iedere woensdag van 1.30 tot 4uur Genootschap der Vrienden Quakers — G V Alenborstraat 32 10.45 u dienst Herst Apost zendingskerk — Heren weg 7 10 en 17 uur diensten Georganiseerde kerk van Jezus Chr V d Heiligen der laatste dagen — Mag daienastraat 14 bis 17 u.dienst Kerk der Zevende JDag Adventisten — Hamburgerstraat 23 zaterdag 10-11 uur bijbelstudie 11 12 u dienst Interkerkelijke bijeenkomsten — Kei zerstraat 21 dagelijks 19.30 u Bethel Pinkstergem — Marcuszaal Hoograven dienst 14-16 uur Kerk van Jezus Christus van de Hei ligen der laatste dagen — 17 uur avond maalsvergadering op de eerste zondag van de maand 11.45 uur vasten - en getuigenisvergadering Ned Chr Gemeenschapsbond — Open luchtsamenkomst van 15.3(1-16.30 uur op het Vredenburg UTBECHT-NOOBD Herv gem — Ned herv kerk te Oud Zuilen 10.30 u ds C P van Andel Verenigingsgebouw'Daalseweg 9 uur ds C P van Andel Kapel Corn Roobolstraat 70 10 u vic K A Gladder Evang luth gem — Lutherkapel Reaumuriaan 10.30 u ds K E E Heint ze VrUe evang gem — Geb WInfridus Marie Curielaan 75 10 u ds E Andries sen 17.30 u ds G van Bruggen Baptisten gem — Chr Fröbelschool Prinses Margrietstraat 118 10 u ds J W Weenink Geref kerk — Bethelkerk 10 u ds W Schouten 17 u ds D Veenhuizen advertentie Zorg tijdig voor een tent C BOOT - ROZENSTRAAT 15 Utrecht - Telefoon 22493 ƒ 1418,67 TE WEINIG Tijdens de jaarvergadering van de Koninklijke Nederlandse militaire bond Pro Rege heeft de voorzitter de heer G Wielenga gezegd dat het subsidiebeleid van de gemeente Am sterdam nu zo is geregeld dat het humanistisch thuisfront ƒ 104 - per tehuis krijgt en de eigen bond ƒ 1433 In het laatste getal is de komma aan het wandelen gegaan want in het U.N van 13 september kwam ƒ 14,33 te staan - Dus ƒ 1418,67 te weinig door Georges Mazure Noorderkerk — Royaards v d Hamk de 10 u ds T Spllker 17 u dr J v ^ Linden Chr geref kerk — Eben Haëzerker Pr Margrietstraat 2 10.30 en 17 unj ds K G van Smeden Ned Spirit Genootschap Sicncni Lefde — EHBO zaal Werner Hti michstraat 23 10.30 u wMingsdienst Religieuze Broederschap Nieuw U ven — Verenigingsgebouw Wattlaan 10.45 uur wijdingsdienst spreker ^ heer H N Wochert Leger des Heils — Prinses Margriet straat 10 u heiligingssamenkomst 19 n openiuchtbljeenkomst St Josephlaan 3 uur veriossingssamenkomst Nieuw Apostolische kerk — Werne Helmichstraat 1 zondag 9.30 en 16 uut woensdag 20 uur Lectorium Bosicrucianum — 10.30 u Tempeldlenst MAARSSEM — Herv kerk 10 u ds A L v d Smit 18.30 u ds J Vermaas Ned Herv evang 10 u ds A Droj kers uit Utrecht Geref kerk 10 en 17 u kand B Wolt jer uit Delft Chr geref kerk 10 en 17 uur ds P H Seggelink MAARTENSDIJK — Herv kerk 10 e,t 18.30 u drs Huisinga van Ouderketif aan de IJssel Geref kerk 10 en 18.30 u ds J Plompl van Utrecht I Geref kerk vrijgem 10 u lees dienst 18 uur ds M H J van Putten Advertentie tashion LOMMEN ' J^STEENWIÉG n - UTRECHT Op de vrijdag 15 september in het notarishuis te Utrecht gehouden vastgoedveiling was de uitslag van de verkoping Ten overstaan van notaris J W Bongers Gildstraat 83 Inzet ƒ 4200 Afslag — Koper L J van Har derwijk Utrecht Gildstaat 93 Inzet ƒ 6600 afslag ƒ 50 - Koper N R«k sen Utrecht q.q Gildstraat 95 97 99 in massa inzet ƒ 10.700 Afslag ƒ 750 koper R Rüksen Utrecht q q Ten overstaan van notaris A C Boogaard vond de inzet plaats van de volgende percelen Schillerlaan 6 inzet ƒ 15.600 - Schillerlaan 8 in zet ƒ 15.600 Schillerlaan 10 inzet 15.800 Chopinstraat 28 inzet ƒ 13.200 Ohopinstraat 30 inzet ƒ 13.000 Beet hovenlaan 41 inzet ƒ 16.600 Padang straat 8 inzet ƒ 6.000 P Dathenus straat 7 inzet ƒ 9.400 Singeldwars straat 26 inzet ƒ 8.800.r ^ De toeslag van deze percelen vindt plaats op vrijdag 29 septem ber om 14 uur in het Notarishuis De rechtbank te Utrecht nee het faillissement uitgesproken van Johannes H Uiterwaal stratenma ker wonende te Utrecht Boonv gaardlaan 13 rechter commissaris mr J W van Eek rechter te Utrecht curator mr G Janssen advocaat te Utrecht Nieuwe Graclit 53 voorts van H J Hoonal*er stucadoor wonende te Utrecht Spui straat 45 rechter-commissaris rar J W van Eek rechter te Utreclit curator mr A J Mondria advo caat te Utrecht Westerkadè 15 fémlimhé^keM Uit andere bladen Geboren Robert S z v m«vr Ackerman-van Saane U.S.A Peter z v mevr Alma Posthumus Son N.H Hen riëtte T J d v mevr Krijgsman-Spoorr U.S.A Willem F z v mevr Van Veen Viëtor Heerjansdam Verloofd Henny Deegen e » Nicky Bernardt Roeg Amsterdam Getrouwd P W Lang en M van Riezen Amstelveen P N Kok en A H Blok Deventer Major J H Dunca " M C en A Langeveld Bilthoven Xi U Hoogenraad en Mr Helene "• Breijer Rotterdam Overleden Mevr A W van Wessem-Grootes 75 Jr Delft M«vt J M C van Schaick-Antonissen 45 ] i Dilbeek België Ing G C Stenersen 80 jr Seheveningen W P E van Ben degom 80 jr Voorburg Mr A Mer cier 80 jr Breda Mevr K Macfarlane Johnson Rotterdam Mevr M C van der Zee Eysberg 79 jr Den Haag Mevr W E van Gelder-Zaalber 90 jr OegS' geest J L van der Boom 75 jr Weesp C sevenhuysen 75 jr Aerdenhoui J H Pranzen 58 jr Amsterdam A •(• Schalkwijk Sr 81 jr Overveen Mej I C H Huydecoper 56 jr Maarssen KENNISGEVÏIVC De Gedeputeerde Staten van UtrecM maken bekend dat op maandag w september 1961 te 15.15 uur in Paus huize te Utrecht Kromme Nieuwe Gracht 49 in openbare vergadering voorlezing zal worden gedaan van hun beslissing op het door H Coen raadts te Veenendaal ingestelde Be roep tegen het besluit van Burge meester en wethouders van Veeneiij daal waarbij hem een tapvergunnin = is geweigerd voor de benedenvoorio kaliteit van het pand perceel Bei" hardlaan 157 
lUWSBLAD UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 16 september 1961 Dutch Swing College Band op tournee Zuidamerikanen zeer enthousiast over DSC rERSOONSBEWIJS knüpkat V = Victorie arbeidsinzet fiets taxi's gasgeneratoren tramconductrices distributiestamkaart theesurrogaat eigen teelt Consi-sigaretten evacuatie massieve banden bunkerbouwers Dit waren de trefwoorden van de zesde aflevering van De Bezetting die als ondertitel droeg „ Dageiyks leven 1940-1944 " Met behulp van veel filmmateriaal vooral van de bioscoopjournaals uit de oorlogsjaren met die irritante optimistische stem van de commentator die in dit programma zoveel werk verzette dat zijn naam wel even vermeld had mogen worden werden deze keer niet zozeer beelden van oorlogsdramatiek maar van de dagelijkse zeurderige misère opgeroepen met eindeloos wachten op van alles en nog niets en alle andere ongemakken waaraan men in de oorlog blootstond Met verbijstering beseft men opeens hoe kolossaal veel arbei ders gedwongen werkten in Duitsland - een half miljoen en met verbazing vraagt men zich af Pia Beek brak been in Portugal De Nederlandse jazz-pianiste Pia ' Beek die deze maand met haar triu in de Portugese nachtclub „ La Kon da " te Estoril is geëngageerd heeft < een been gebroken Toen zij verkoe ling in de zee zocht werd zij plotse ling gegrepen door een grote golf < en met l^racht op het strand gesmakt waar zij bewusteloos bleef liggen In een ziekenhuis constateerde men ' een beenbreuk een voetverstuiking en een verrekliing van de voetspie - i ren Pia Beek zal ten minste vijf we ken met haar been in een gipsverband J moeten lopen Tengevolge hiervan heeft zij verscheidene televisie-uit zendingen van Lissabon moeten af - zeggen en een extra engagement het noorden van Portugal Om aan de ¦ contractuele verplichtingen in Estoril te kunnen voldoen blijft haar trio ' doorwerl^en waarbij zij zelf het toe kiiken heeft In olctober zal de jazz-pianiste op treden in de „ Adria Nightclub " te Tel Aviv en radio - en televisie-uit zendingen verzorgen in Haifa en Je ruzalem In december zal Pia Beek naar Nederland terugkeren voor ra - dio uitzendingen van de Avro en voor een televisie optreden in het pro gramma „ Gastenavond " op 17 decem ber Voorts zal zij weer grammofoon - < platen maken Begin 1962 zal Pia tieck haar tour - ] nee voortzetten door geheel Scandi - ¦ navië en enkele maanden naar TIol lywood In de zomer van het volgend | iaar zal men haar — der traditie-ge trouw — weer op Scheveningen kun -< nen aantreffen hoe het mogelijk was dat het gigantische distributie-apparaat midden in de oorlog in staat was nog redelijk goed te func tioneren Er werd weinig ge ïnterviewd in deze aflevering 5vV\/WWWV>v\/VW\/WAArVU'\/v 5 op Anton Coolen na alleen een paar tuinders en boeren waarschijnlijk als pleister op de wonde voor wat ze te zijner tijd in het programma over de hongerwinter nog te verduren zullen krijgen Deze keer werd gestopt bij de lente 1944 Maar ook toen al kostte een half pond boter 20 gulden een pakje sigaretten 25 gulden en een behoorlijke fiets 1,500 gulden i OEN de VPRO het estafettestokje van de NTS overnam lag zij dank zij deze als steeds weer uitstekende aflevering van De Bezetting reeds op volle snelheid Toen de auto met veel gepiep van de banden ten slotte afremde bleek daar Mieke Verstraete in te zitten die alleen maar even kwam zeggen dat ze op 19 november voor het eerst met haar toeristische quiz op het scherm komt Nadat ze weer weggereden was bewees de VPRO in een waarlijk uitwisselingsprogramma met Vlaanderen dat zij niet voor niets de „ jongste " omroep wordt genoemd Eerst zagen we Vertikaal een experimentele eenakter van Tone Brulin die na Hugo Claus de interessantste toneelauteur van Vlaanderen is Vertikaal was al een vrij oud stuk acht jaar geleden geschreven maar het idee had wel iets geestigs en het decor was bijzonder suggestief '•' OALS gezegd was het al een vrij oud stuk ontstaan in de tijd dat de experimentele toneelschrijvers nog meenden dat het cliché de vastgeroeste uitdrukking weer fascinerend zou kunnen gaan werken als ze uit haar verband werd gerukt Op enkele uitzon deringen na De Kale Zangeres van lonesco De Stoelen van idem en Wachten op Godot van Beckett is dit achteraf een misreke ning gebleken maar dat neemt niet weg dat ook deze misreke ningen de basis zijn geweest voor enkele voortreffelijke moderne toneelstukken die nu bezig zijn te ontstaan of al bestaan een voorbeeld daarvan is De Huisbewaarder dat in oktober op uw scherm komt Als interessante voorloper ook op Bfulins eigen werk trouwens kon Vertikaal daarom goed gewaardeerd worden We zagen vervolgens Jazz op Zolder een Vlaamse produktie die geen nieuwe gezichtspunten opende maar waarop ook weinig af te dingen viel en ten slotte ging Simon Vinkenoog op visite bij zes jonge Vlaamse kunstenaars In vergelijking met Vinkenoogs vorige nogal aangevochten bezoek aan de schilder Dukkers waren deze visites een stuk plezieriger Schilders plegen nogal vage praters te zijn maar met zes op een rij binnen een half uur is er nauwelijks tijd voor vaagheid Tot afgeronde gesprekken kon het natuurlijk ook niet komen maar deze korte aanloopjes waren toch al voldoende om te concluderen dat vooral Luc Peire een uitvoeriger gesprek waard zou zijn door Nico Scheepmaker Waar men ook komt ' grote populariteit Rita Reys en Pim Jacobs ook op reis 0 Dr Nico A C Slotemaker de Bruine tot voor kort consul-gene raal van Nederland te Kaapstad is benoemd tot staflid op het bureau te Geneve van de commissie der kerken voor internationale zaken CCIA De CCIA is een gemeen schappelijk orgaan van de Wereld raad van Kerken en de Internatio nale Zendingsraad 0 De Duitse filmacteur Horst ' Bucljholz 27 die 29 augustus bij \ een auto-ong-eluk ernstig gewond raakte is vrijdag ontslagen uit het ziekenhuis van München - ¦-- reske een programma van de Belgische doelt te geven Zondagmiddag blijven ze doorzwem men daar in Zweden U kunt ' daarvan getuige zijn om 16 uur gez progr Om 17 uur verzorgt het convent van kerken een jeugdzondagdienst in de gerelormeer de kerk te Heemstede Voorganger is drs G N Lammens Om 20 uur neemt de KRO de camera's over voor een uit zending in het kader van de Belgisch Nederlandse week Breugheliana een zang - en dansspel op muziek van Hugo Michielsen Men wil een soort herschil dering geven van de doeken van een der grootste Vlaamse schilders De Belgen zeggen er bij te hopen dat ritme en melodie de kleur kunnen vervangen Om 20.25 volgt een ailevering van de vrij gladde maar wel gezellige Engelse tv-serie The lour just men We Wijven nog steeds buiten het eigen land als het volgende programma om 20.50 begint Bermuda een lilmimpressie van een ideaal vakantie oord Voor alle zeker heid zij er bij gezegd dat een reis naar dit ' dorado ' een beetje meer kost dan een reis naar België ol zo....De came ra's stellen zich dan ook maar weer snel op in Nederland een concert door het Amsterdams kunstmaand orkest in Den Haag 21.10 Om 22 uur ten slotte Sport in heeld gez progr De NTS zal van 22.S0 tot 23.15 uur van de Duitse televisie een programma over nemen dat gewijd is aan de verkiezin gen in West-Duitslana pulariteit Zo bleek in Buenos Aires reeds twee jaar lang een officiële ' Dutch Swing College fan club ' te bestaan De leden van deze club — uiteraard meest jeug dige Nederlandse ingezetenen — bleken tot in de kleinste details van het wel en wee van het DSC op de hoogte te zijn tot en met alle vroegere bezettingen toe De leden van de Nederlandse kolonie in Buenos Aires hebben het Swing College in de ' Hollandse club ' uit bundig ingehaald De DSC-band heeft in Zuid Amerika twee tot drie radio-uit zendingen en één t.v.-uitzending per week In verscheidene steden is het gebeurd dat tijdens een con cert mensen het podium opkwa men terwijl van de zaal uit een enorme regen van serpentines op de leden van de band neerdaalde Dit waren zalen van 3000 a 4000 mensen Ondanks de gistende politieke toestand in Brazilië is het Dutch Swing College toch ook naar Eio de Janeiro gegaan Ook hier is het succes enorm Alvorens naar ons land terug te keren zal het Swing College nog een con cert geven op Curagao Op 17 of 20 oktober wordt de band op Schiphol verwacht voor oor Wie geen tv-toestel heeft kan het BBC promenadeconcert vanavond ook over de radio horen en zells eerder om 21 uur geeft de Vara dit relais van de BBC De KRO brengt tegelijkertijd een In ze kere zin gelijksoortig programma van operettelragmenten Een uur eerder 20 uur concenteert het Brabants orkest voor de KRO in het kader van het vocalis ten concours in Den Bosch Algezien van een programma over de Libanon 19.30 VPRO bestaan de uitzendingen voor de rest uit vaste rubrieken Zondagmiddag geelt de Avro om 14.20 weer een uitzending van het radiolonisch oratorium Job van Ton de Leeuw De KRO laat Gabriel Smit om 13.50 de nieu we psalmberijming voor de protestant se kerken bespreken Om 20.35 weer het Brabants orkest voor de KRO Bijna een uur later 21.30 volgt het derde deel van het hoorspel Eigen haard is moord waard De Avro laat aan de andere kant ' s avonds veel muziek horen 20.05 Metropole orkest 20.55 Muziek uit vier windstreken Scandinavië Hongarije Zuid-Alrika en Amerika 23 uur Marie Céeile Moerdijk zingt volksliederen Uitgeverij P Brand bestaat < oijttig jaar Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de r.-k uitgevery Pau lus Brand in Hilversum Is vrydag middag een bijeenkomst gehouden in het Hof van Holland te Hilver sum Prof dr L J Rogier hoogle raar te Nijmegen in de geschiede niswetenschap hield een inleiding over het thema Christendom in de eetste helft van de twintigste eeuw Prof dr Karl Rahner S J hoog leraar te Innsbruck sprak over Randbemerkungen zur Kirchenfrom migkeit des Katholiken von heute De bijeenkomst werd besloten met een korte toespraak van de direc teur Paul Brand Deze is ter ge legenheid van dit jubileum de pau selijke onderscheiding toegekend van ridder in de orde van de hei lige Sylvester RITA EN HAAR FAMILIE Mams ' t is waar wat er op het pak staat er gaan dertig borden uit n irds V d HahUc » 17 u dr J v /^ ben Haëzerkerk 10.30 en 17 uiJi schap Dienend Werner Hm wijdingsdienst Iiajf Nieuw ij JOUW Wattlaan t spreker aj ' rinses Margriet imenkomst 19 ^ t Josephlaan jj imst erk — Werner S 9.30 en 16 um num — 10.30 y kerk 10 u a ds J Vermaas ' u ds A Droji X kand B Wolt 17 uur ds P H ^ Herv kerk 10 en van Ouderkerll I u ds J Plomp n 10 u lees [ J van Putten tie ] september in echt gehouden ie uitslag van notaris J W Inzet ƒ 4200 J van Har staat 93 Inzet oper N Rük ' Straat 95 97 10.700 Afslag n Utreclit q notaris A C et plaats van Schillerlaan llerlaan 8 in aan 10 inzet inzet ƒ 13.200 f13.000 Beet 3.600 Padang P IJathenus - Singeldwars 30 ^ eze percelen g 29 septem t Notarisliuis mmn'S ^ Jtrecht heeft ïsproken van il stratenma • echt Boom commissaris rechter te G Janssen ieuwe Gracht Hoonalcker Utrecht Spui nissaris mr r te Utrecht ondria advo rkadè 15 den 3 z V mevr 3.A Peter z v on N.H Hen ij gsman-SpooT vr Van V«en - Deegen en msterdam'. ang en M van Kok en A H r H Duncan Bilthoven T.i ¦ Helene G A W van Delft Mevr onissen 45 jr C stenersen ' E van Ben - Mr A Mer C Macfarlane w M C van n Haag Mevr 90 jr Oegst 75 jr Weesp Aerdenhout terdam A J rerveen Mej r Maarssen mG van Utrecht maandag 18 uur in Paus nme Nieuvi^e vergadering gedaan van oor H Coen igestelde be van Burge van Veenen-ipvergunning nedenvoorlo-erceel Bern - Het Argentijnse orkest Los Fronte rixos en de Dutch Swing College Band sijn in Buenos Aires ontvan gen door de Nederlandse ambassa deur J C van Beusekom advertentie Austin A99 Westminster Priis v.a 13.175 Dealer voo ' Utreclii e o I^.A^M.Üfe Lange Nieuwstraat 10-14 Dealer voor Zeist A F PHILIPPO L V Cattenbroeck 23 0<»»V«»~l^l,(»'^W<*fe,#-^««»«<<«W«B ^^ Ss*««a)SS***«<»>'»»(»^w>>i««i **^ Vibratie We leven in een vreselijk span nende tijd Grote gebeurtenissen zijn op til De goede aarde die wij bewo nen bevindt zich op een keerpunt der tijden Zij nal aan hevige schok ken worden blootgesteld Luttele maanden nog slechts en er sal een trilling door de aarde varen die de mensheid in zijn bestaan bedreigt In februari valt de beslissing Nee ik heb het niet over de poli tieke spanningen tussen Oost en West niet over de koude oorlog niet over Berlijn over Chroestsjef of andere politieke onweerswolken Dat is allemaal m,aar pietepeuterig gedoe De atoombom ' incluis Ik heb het over kosmische spanningen Volgens berichten uit Australië hangt ons heel wat anders boven het hoofd Hebt u het niet gelezen dant In Australië gaan vijfhonderd m,ensen onder het motto „ terug naar de na tuur " een kolonie stichten in een eennaam gebied van Noord Queens land Zij doen dat omdat zij ver wachten dat het bestaan van de aar de in februari ernstig zal worden bedreigd Dan gaat namelijk de zon van het tijdperk der Vissen over in dat van de Waterman en daar door zal de aarde aan hevige trillin gen worden blootgesteld Door te rug te keren Tiaar een „ natuurlijk leven " kan de m,ens echter met de planeet „ meevibreren " Lach niet Zo stond het in een krant Als ik jok dan jok ik dus in commissie En als u mij vraagt wat dit allemaal precies te betekenen heeft dan moet ik u het antwoord helaas schuldig blijven Niet alleen dat ik geen draad verstand heb van astrologie m,aar ik snap zelfs niet wat ze nu eigenlijk precies bedoelen m,et dat „ natuurlijk leven " en dat „ meevibreren " Als „ terug naar de natuur " betekent dat ze in adam,s kostuum gaan rondlopen dan geeft dat ons wel een associatie m,et „ bib beren " maar in Noord Queensland is het gloeiend heet als ik het wel heb dus dat klopt ergens niet Ik heb wel eens gelezen dat de „ Aera van de Waterman " op komst is en dat dit voor de mensheid een nieuw tijdperk van 2160 jaar bete kent Dat is een hele ruk en ik kan m,e dus voorstellen dat dit met eni ge schokken gepaard zal gaan Ik zou me daar dus maar op pre pareren als ik u was Terug naar de natuur Terug naar de oertijd Laat uw ¦ beschaving uw televisie uw koelkast uw huis en « to haan m,aar in de steek Allemaal de hei op Of het bos in Geen gedegene reerd gedoe meer met cultuur en civilisatie Met die lamlendige be hoefte aan comfort moet het nu m,aar eens afgelopen zijn Geen lif lafjes meer en geen schuimrubber bedden geen auto en geen brom m,er geen centrale verwarming De natuur biedt alles wat u nodig hebt In het bos is het goed slapen en gras smaakt lekkerder dan u denkt Neem dan bij voorkeur trih gras dat bevordert de vibratie Of ik ook meedoef Ik kijk wel uit Maar voor mij ligt de zaak dan ook heel anders Ik ben een Water man Mijn aera breekt aan Voor • mii geen vibratie en de eerste 2160 jaar geen krimp JAN aODEBIE Speciale berichtgeving D e Dutch Swing College Band oogst momenteel in Zuid Amerika het ene dave rende succes na het andere De Zuidamerikanen en in het bijzonder de daar wonende Ne derlanders zijn laaiend en thousiast over de prestaties van Nederlands beste dixie land-orkest Peter Schilper oord en zijn mannen zijn wel wat gewend maar dit is de vermoeiendste toemee die het DSC ooit heeft ge maakt En wellicht ook de meest bevredigende niet al leen hebben de vijf commer ciële televisiestations van Bue nos Aires gevochten ^ om de vertoningsrechten doch bo vendien heeft het publiek tij dens de concerten van het Dutch Swing College zo uitzin nig enthousiast gereageerd dat de bandleden aan het slot van elk nummer hun eigen in strumenten niet meer konden horen door het tumult Het miljoen pesos ƒ 430.000 dat een Argentijns televisiestation voor een contract met DSC had geboden heeft men helaas niet kunnen ' binnenhalen ' aangezien men reeds lang tevoren een con tract had gesloten voor een fractie van dit bedrag Uiteraard moest de oudere overeenkomst door het Haagse jazzorkest virorden nage komen TV - concurrentie Toch heeft de felle concurrentie strijd tussen de Argentijnse com merciële televisiestations het Dutch Swing College nog een ex traatje opgeleverd Het contractwas voor vijf uitzendingen dochtoen de jazzmusici voor de vijfdeuitzending kwamen repeteren ont dekte de programmadienst vanhet station dat men vergeten hadvoor deze laatste uiteending zend tijd te reserveren „ Niks aan de hand " vonden de t.v.-mensen „ We nemen het wel op de film op " Doch de Argentijn se impressario van het DSC zag opeens zijn kans „ Er is een life uitzending overeengekomen Als jullie je niet aan het contract hou den hoeven virij het ook niet te doen " vond hij En hij loodste de jazzmusici prompt naar éen con currerend t.v station Warm welkom Niet alleen de Zuidamerikanen ook de talrqke in heel Zuid-Ame rika werkende Nederlanders zijn biy met de komst van de Dutch Swing College Band Het begon al direkt in Montevideo de hoofd stad van Uruguay waar de tour nee startte Bij aankomst op het vliegveld hing een Nederlandse vlag op het restaurant op een spandoek stond Welkom DSC band Op het plat form speelde de plaatselijke dixie landband De Hagenaars mochten het vliegveld niet verlaten alvo rens zij hun instrumenten hadden uitgepakt om een nummertje mee te spelen Onder de enthousiaste bewonderaars bevonden zich vele Nederlanders Diezelfde avond stond een t.v.-uitzending op het programma en een concert in Montevideo In Santiago Chili werden tij dens een persconferentie vooral vragen gesteld over de positie van de jazzmuziek in Nederland tij dens het nazi-regiem Tên huize van de Nederlandse ambassadeur in Santiago werd ter ere van het DSC een cocktailparty gegeven die door dé complete Nederlandse kolonie werd bijgewoond Feest hij ambassadeur Op 1 augustus vloog de band naar Buenos Aires Argentinië vi'aar weer een grootse ontvangst was voorbereid Hier speelden twee orkesten op het platform van het vliegveld Een Hollands paar in de onvermijdelijke klederdracht bood bloemen aan In Buenos Aires is de Dutch Swing College Band ook ontvan gen door de Nederlandse ambas sadeur J C van Beusekom Na de officiële ontvangst kregen de Haagse musici een lunch te zijnen huize aangeboden Voor deze lunch waren verscheidene leden van het corps diplomatique uitgenodigd Tot de speciale gasten behoorden Los Fronterizos een specifiek Ar gentijns orkest dat in oktober naar ons land zal komen Een contract is al getekend Los fronterizos zul len tijdens hun tournee door ons land Zuidamerikaanse volksmuziek spelen Anderzijds is het de bedoeling dat Rita Reys en het trio Pim Ja cobs alsmede een groot deel van het orkest van Malando een be zoek zullen brengen aan Zuid Amerika DSC-leider Peter Schilperoort die een situdie maakt van Zuid amerikaanse volksmuziek heeft tijdens zijn verblijf in Buenos Aires de Argentijnse fluit de flauta leren bespelen Hij heeft het plan dit instrument voor het vertrek naar het vaderland bij de band in te schakelen 17 oktober terug De bandleden waren soms stom verbaasd over de onverwachte po - advertentie 19 September OPENING DER STATEN GENERAAL fiti$toua Jan Goderie voor KRO televisie Met ingang van 23 september zal '.'.' medewerker Jan Goderie op treden voor de KRO-televisie Hij zal maandelijks het programma Brandpunt presenteren Berghuizer Papier biedt zwembad aan Ter gelegeniheid van de viering van het 250-jarig bestaan heeft de N.V Koninklijke Berghuizer Pa perfabriek voorheen B Cramer een zwembad geschonken aan de bevolking van WapenveM en omge ving De directie van de onderne ming heeft daartoe een cheque ter waarde van ƒ 100.000 overhandigd aan de loco-burgemeester van Heer de de heer W D van Dommelen Het gemeentebestuur heeft beslo ten het nieuwe zwembad dat in de nabijheid van de fabriek zal wor den gebouwd de naam Berghuizer zwembad te geven De directie van het jubilerende bedrijf heeft tevens aan verschil lende plaatselijke verenigingen een bijdrage gieschonken tot een totaal van ƒ 15.000 Veel nieuwe studenten in Groningen Tijdens de oriënterinÉ,.idagen voor nieuwe studenten die vorige week aan de rijksumversiteit in Gronin gen zijn gehouden hebben zich voor de eerste maal meer dan 800 per - sonen als student aangemeld onder wie 180 voor een der m.o opleidin gen Naar men aanneemt zal dit aantal de komende maanden nog met 100 stijgen De studierichtingen die vergele ken met het vorige studiejaar een opmerkelijke stijging te zien geven zijn wiskunde scheikunde en de economische wetenschappen advertentie Vulpenhouders Ballpoints Vierkleuren-potloden Vierkleuren-ballpoints Choorstraat hoek Zadelstraat Utrecht Den Haag - Amsterdam i voor oog Nts en Vara wisselen elkaar vanavond al in de uitzending Als u deze krant in de bus hoort vallen is een reporta ge van zwemwedstrijden in Zweden al aan de gang Hiervoor heett de NTS na 15.30 een uur uitgetrokken Na een hall uur duister op het scherm komt de veelomstreden Pipo de clown in het kinderprogramma van de Vara om 17 uur met een nieuwe serie avonturen Twee weken geleden zei hij al ook ouderen mogen er gerust naar kijken Na het NTS-journaal van de NTS en de Vara-rubriek Achter het nieuws komt de beloolde ' harde ' quiz in het idioom van Joop Doderer kwuis van Tlieo Eerdmans Theo en Maud hebben na 20.30 een uur de tijd om dit program ma Willens en wetens bikkelhard te ma ken Men kan er ƒ 999.99 mee verdie nen Om 21.30 toont de NTS zijn globe trottersnetgingen door de camera van Zweden om te draaien naar Engeland waar het BBC-promenadeconcert plaats heelt Eurovisie Om 22 uur sluit de Vara de zaterdaguitzending met Humo tv dat illustraties van een concert be - Défilé te Leiden op 3 oktober Het militair défilé op 3 oktober in Leiden zal dit jaar wegens het 75-jarïg bestaan van de 3 ok tober-vereeniging zo worden sa mengesteld dat het een geva rieerd beeld zal geven van de drie strijdkrachten De troepen te voet van zee - land en luchtmacht worden vooraf gegaan door 2 pelotons studenten en begeleid door respectievelijk de Marinierskapel der Konink lijke Marine de Koninklijke Militaire Kapel en de Kapel der Koninklijke Luchtmacht 975915 In totaal defileren circa 15 com pagnieën van verschillende pa rate onderdelen en scholen 2 vaandels zijn bij de troepen in gedeeld het vaandel van het korps Mariniers en van het re giment Van Heutsz Het gemotoriseerde gedeelte om vat een aantal pelotons die zijn uitgerust met lichte luchtdoel artillerie verkenningsvoertuigen terugstootloze vuurmonden zwa re mitrailleurs 25-ponders hou witsers en honest-john raketten Vliegtuigen van de Koninklijke Marine en van de Koninklijke Luchtmacht voeren een „ fly pass " uit over het defileerpunt In totaal nemen 2000 man deel Het défilé begint te 9.30 uur vóór het ' stadhuis 0 Gedurende een maand is in de openbare bibliotheek aan de Kei zersgracht in Amsterdam een pot tenbakkerstentoonstelling Ingericht door het Keramisch Instituut Haar lem te bezichtigen Bijdragen voor de expositie werden geleverd door o.a het Museum van Oudheden in Leiden de psychiatrische inrich ting St Willibrordus te Heiloo en door leerlingen van het instituut Het oudste geëxposeerde voorwerp is een gepolijst bekertje met loef rand uit Egypte daterend uit 3500 voor Chr Schilderijdiefstal twee pond boete Twee mannen die een kopie van een schilderij van Velasquez uit de NaHonal Gallery In Londen gesto ^ len hebben zijn vrijdag veroordeeld tot twee pond boete elk Bovendlea moeten zij de schilder van de ko pie 35 pond betalen omdat zij zijn werk beschadigd hebben De 21-jarige kantoorbediende Pa trick Cheney en de 20-jarige bar keeper Charles Richardson beken den de kopie van Toilet van Venus ontvreemd te hebben Cheney heeft volgens de politie verklaard dat hij en zijn vriend het schilderij gesto len hebben om de veiligheid van het museum op de proef te stellen maar op de zitting ontkende hij dit Het portret van de hertog van Wellington van de Spaanse schilder Goya dat drie weke.i geleden uit de National Gallery gestolen werd is nog steeds spoorloos Stagebeurzen 1962 Z.W.O Voor het jaar 1962 stelt de Neder landse organisatie voor zuiver-weten schappelijk onderzoek een aantal sla gebeurzen beschikbaar Deze stage beurzen zijn bedoeld voor onderzoe kers die een doctoraal - of ingenieurs examen met goed gevolg hebben af gelegd en niet ouder zijn dan 40 jaar De beurzen worden gegeven voor het bezoeken van imiversiteiten labora toria musea bibliotheken oi " andeore wetenschappelijke instellingen in het buitenland De verblijfsduur is voor Europa maximaal 6 maanden en voor landen buiten Europa ten hoog ste 4 maanden De bedragen zijn geU miteerd tot ten hoogste ƒ 4.000 Euro pa respectievelijk ƒ 6.000 buiten Europa Deze bedragen dienen ter dekking van de reis - en verblijf kosten van de bursaal Instructiefilm voor voetgangers over zebra-regeling Daartoe in staat gesteld door een grote maatschappij hoopt de Ne derlandse Vereniging tot Bescher ming van Voetgangers een t^ieuwe fihn in roulatie te brengen Dez » film beoogt jong en oud instructiev te geven over het gebruik vaa oversteekzebra's in de praktijk n » 1 november aanstaande Zoals men weet zal na die datuns de voetganger onder bepaald » voorwaarden voorrang op zebra's krijgen De bedoeling van de film is om op aanschouwelijke wijz « een goed samenspel tussen lopend en rijdend verkeer te tonen HUISVROUWEN VIEREN GOUDEN JUBILEUM MET GROOT FEEST De Nederlandse vereniging van Huisvrouwen die volgend jaar vUf tig jaar bestaat heeft plannen op stapel gezet om dit gouden juh* leum op bijzondere wijze te vieren De vereniging die 40.000 leden tel * zal in april van het volgend jaai een feestdag houden in de Expo hal te Hilversum die plaats bied aan vüfduizend personen 
^ Zaterdag 16 september 1961 ' UTRECHTSCH NTFnjWSBLAD Notaris mr A A MULDER te Utrecht zal vrijdag 29 sep tember a.s ' s namiddags 2 uur in het Notarishuis PUBLIEK VERKOPEN de navolgende woonhuizen te Utrecht Van der Mondestraat 3 verhuurd voor f 7,15 p w Bolstraat 85 en 87 ieder verhuurd voor / 9,20 per week Hopakker 69 verhuurd voor ƒ 11,70 p.w Tulpstraat 7/7 bis verhuurd voor / 8,95 en f 9,30 per week Beneden - en bovenhuis Nieuwe Koekoekstraat 37 / 37 bis Totaal verhuurd voor ƒ 26 — per week Betaling en aanvaarding in genot der huur 15 november a.s VEILING Nots J M Versnel Amers foort en T Zoutman Utrecht zullen op 29 sept a.s te 2 uur in het Notarishuis te Utrecht in het openbaar verkopen 1 LEEG HERENHUIS Prof L Fuchslaan 38 in TUINDORP Bev 7 kamers en keuken riant uitzicht 2.3 P Coenstraat 89/89 bis Utrecht jaarl huur ƒ 1491,88 Aanvaarding perc 1 leeg en onverhuurd bij betaling op 1 nov a.s en perc 2 bij betaling uiterlijk op 1 nov a.s Bezichtiging dinsdag en donderdag 2—4 uur Inl en bilj bij not T Zout man Moreelsepark 7 Utr telefoon 24.6.43 -.- FA F B TAP Begrafenissen crematies rouwkamers UTRECHT Nieuwegracht 50 DE BILT Westerlaan 15 BILTHOVEN Soestd.weg 265 ZEIST Ctrechtseweg 137 St Anionius Ziekenhuis ^ 1 In verband met de invoering van de 5-daag '' se werkweek is zaterdags de polikliniek gesloten f ¦ Eerste-hulpverlening als op zondag Bij hel ' 1 Gemeentelijk Energie - en Vervoerbedrijf Utrecht Nie Beetssiraal 3 te Utrecht De SPREEKT7REN in het ST ANTONIVS ZIEKENHUIS van Dr R M Versteegh OOB - NEUS - EN KEELARTS zullen met ingang van 1 oktober zijn dinsdag - donderdag - en \ volgens afspraak vrijdagmorgen sT^Afili^iiiiffiP ¦ NEDERLANDSE COMEDIE donderdag 21 september 8 uur I FRANK V ¦ opera van een Bank J van Friedrich Durrematt Jl Muziek Paul Burkhard S met Ank van der Moer Lous Hensen Elisabeth Hoytink Femke Boersma Ko van Dijk Paul Cam - mermans Johan Fiolet AUard van der Scheer Dick Swidde Johan Soer e.v.a 2 Prijzen van f 3 — tot f 6.50 Coupons met bijbet &¦¦¦ Couponboekjes deze maand nog verfer^gbaar Balletschool Coby de IMunck geeft haar LEERUNGENUITYOERING in de stadsschouwburg op dinsdag 19 sep.t Aanvang 20.00 uur Kaarten verkrijgbaar vanaf maandag aan de kassa Vlot spreken in het openbaar en dage lijkse omgang Overwinnen van spreekangst stotteren blozen verlegenheid vol gens speciaal-methode Vraag gratis prospectus aan Instituut Koning Afd 63 Haarlem Nog voorzien van het H Oliesel overleed geheel snverwacht in de leeftijd van 36 jaren mijn innig geliefde echtgenoot de heer HENDRIKUS WILHELMUS PEEK echtgenoot van mevrouw Rictaarda van den Hoven R Peek-van den Hoven Utrecht 14 september 1961 Averljamplaan 12 Rozenkransgebed des avonds 7 — uur In de kapel van het St.-Antonius Ziekenhuis alwaar de over ledene ligt opgebaard Bezoekuren aldaar van 5 uur tot 6 uur Geen bezoek aan huis Op dinsdag 19 september a.s worden in de parochie kerk van de H Dominicus Handelstraat te 7 en 7.45 uur HH Missen gelezen waarna om 10 uur de gezongen H Mis van requiem Daarna de begrafenis vanuit de kerk op de r.-k begraafplaats aan de Prinsesselaan te Utrecht Aankomst plm 11.15 uur Hiermede geven wij U kennis dat geheel onver wacht is overleden onze hooggeachte Firmant de Heer HENDRIKUS WILHELMUS PEEK utrecht 14 september 1961 Joh Camphuisstraat 45 FIRMA PEEK Brandstoffenhandel Jn den Hemel is het schoon Na een kortstondig be rustend gedragen ziek bed nam God tot Zich onze lieve en zorgzame vader behuwd groot en overgrootvader JAN WILLEM JOSEPH VAN ARKEL weduwnaar van Aagje van Schalk in de ouderdom van 81 jaar utrecht J C van Arkel G van Arkel - van Basten G Steenbergen van Arkel H W Steenbergen W S van Arkel A van Arkel - de Vries Muskegon USA P K Sonnega - van Arkel A Sonnega Den Dolder K van Niekerk - van Arkel A H van Niekerk Utrecht A van Arkel W van Arkel-de Rijk Gouda W Douma - van Arkel P Douma Utrecht A van der Padt - van Arkel K van der Padt klein - en achter kleinkinderen Utrecht 15 sept 1961 Hoogravenseweg 64 Geen bloemen De teraardebestelling zal plaatshebben dinsdag 19 september om 11.30 uur op de Ie algem begraaf plaats „ Soestbergen " vertrek vanaf het sterf huis 11.10 uur t Heden Is geheel onver wacht van ons heenge gaan onze lieve zorgzame Moeder Groot en Over grootmoeder SABA HENDRIKA WNSCHOTEN weduwe van J Rol in de ouderdom van 84 jaren C J Smits-Rol B A Smits klein - en achter kleinkinderen Utrecht 15 sept 1961 Ganzenmarkt 10 De H Uitvaartdienst en Beaarding zullen gehou den worden in de oud katholieke kerk „ Ste Ger trudis " Willemsplant soen 2 op maandag 18 september des voormid dags om 10 uur Daarna de begrafenis van de kerk uit naar de Ie alg be graafplaats Aankomst al daar plm 11.45 uur Afwezig tot 2 oktober K REHORST Arts Waarneming Tel 35000 Dr E H V HAM Arts afwezig tot 16 oktober Waarneming Dokterstelefoon Met uw recept van de 65000 OOGARTS Dr P D STIBBE Internist PRAKTIJK HERVAT voor uw bril naar • UTRECHTS GROOTSTE SPECIAALZAAK A DE KOK J W J DE LAIVE Chirurg Wilbelminapark 6 hervat maandag 18 sept de praktijk AMSTEBDAMSESTR WEG 50 en 319 UTRECHT GROOTSTE KEUZE EN LAAGSTE PRIJZEN HEEL HUIS TE KOOP aan de Prof Sjollemalaan Tuindorp bev kamer en suite keuken 4 slaapk zolder voor en achtertuin Direct leeg te aanvaarden Vraagprijs ƒ 35.000 — k.k Inlichtingen Fa BEN DROST & ZN Trumanlaan 287 Telefoon 35898 — 31787 2 SOIREES IN ONZE NIEUWE ZAAL IEDERE zaterdagavond van 8.15 tot 11.15 uur met Kwartet JOHN LINT en JAAP LEBEN v d radio IEDERE zondagavond van 8.15 tot 11 uur met THE 7 RHYTHM SELLERS 150 m2 dansvloer 250 zitplaatsen DANS SCHOOL f ^ lAJiidóchut KROMME NIEUWE GRACHT 48 - UTRECHT - TELEFOON 030 1 6079 PUBLIEKE VEILING TE UTRECHT in gebouw \ TRIANON OUDE GRACHT 252 alwaar t.o.v gerechtsdeurwaarder Stiemer en Kubes tegen contante betaling bij opbod publiek geveild worden a 80 STUKS PERZISCHE e.a OOSTERSE TAPIJTEN Notaris mr E L J BESIER te Utrecht Ramstraat 1 te lefoon 16152 zal op vrijdag 6 oktober 1961 in het Nota rishuis Achter St.-Pieter 18 te Utrecht n.m 2 uur VEILEN 1 een winkelhuis met afzon derlijk bovenhuis te Utr.aan de Jutfaseweg no's 134 en 134 bis Lasten / 91,10 p j Huren ƒ 1430 — per jaar Een winkelhuis met bo venhuis te Utrecht aan deVaartsestraat nr 82 Lasten ƒ 91,10 per jaar.Dit perceel wordt — navoldoening der koopsom — leeg opgeleverd Een woonhuis met erf teUtrecht - aan de Braam straat nr 12 Lasten ƒ 62,02 per jaar Huren ƒ 769,60 per jaar.Bezichtiging di en do van 2 tot 4 uur / welke in opdracht van lastgevers moeten worden geveild zulks 4er vereffening van schuld aan ' s Rijks-Belastmgen b 50 stuks TAPIJTOCCASIONS waarbij Perzische - Smyrna - Brits-Indische e.a Oosterse tapijtei afkomstig uit liquida tie deze tapijten worden geveild in de prijs klasse van f50 — tot f200 — zodat ALTIJD kans van slagen wordt geboden Veiling maandagavond 8 uur KIJKDAG a.s Maandag 18 sept van 3 tot 8 uur waarna direct geveild zal worden N.B Tijdens de veiling worden alle tapijten we derom getoond Woudenberg Te koop middenstandswoningen v.a ƒ 27.500 — k.k Nu nog lage overdrachts kosten fa Chr Vellinga & Co Utrechtsestr.weg 79 Woerden Tel « 3480 3596 en 2501 „ Een gezellige sfeer " Moderne woninginrichting P W BOUWHUYZEN teL 030 23352 tel 030 60359 tel 03402 3741 tel 03401 5089 Amsterd.straatweg 67 Telefoon ' 19798 PORTRETTEN van uw KINDEREN 30x40 a ƒ 10 — event geaquarelleerd Brieven ond nr 2-7297 aan het bureau U.N H U W E L I J K Bureau De Elf Provinciën Schotersingel 87 - Haarlem Telefoon 51894 Detective-echtpaar De Vries bekend door Radio en Pers Vrijblijvend inlichtingen in blanco couvert goedkoop verven in de kleuren korenblauw marineblauw donkerblauw zwart trui vest jumper topper mantel gordijnen in elke mogelijke kleur van 2 - tot 2.50 per m ^ Een werkelijk goede FORD VERSAILLES hoopt U bü de Fordspecialist Heden voorradig FORD VERSAILLES 1958 weinig gelopen inter prijs FORD VERSAILLES 1956 primal n orde met nieuwe banden wit zijvlak FORD VERSAILLES 1956 twee kleuren met nieuwe motor prima banden Te bevragen VAN MARUMSTRAAT 7 TELEFOON 2438S Gevraagd intern niet te jong meisje uit beter gezin als hulp in de huishouding Huishoudster als ook werk ster aanwezig Voor een flinke hulp wordt zeer goed salaris geboden Eigen kamer en douche be schikbaar Schriftelijke of mondelinge aanmelding bij mevrouw Kreisberg Maliebaan 16 Utrecht of telef 119 81 ascot utrecht Lucas Bolwerk 2 tel 15600 Croeselaan 389 tel 34307 Marnixlaan 29 tel 40217 Vleutenseweg 101 tel 35285 ' t Goylaan 94 tel 23238 Linnaeuslaan 19 tel 27967 De Bilt Utrechtseweg 370 tel 60121 Hessenwge 127 tel 61616 Zeist Steynlaan 51 tel 4300 Tevens filialen te Gorkum Woerden Ede en Doorn Quick cleaners Amsterdamsestraatweg 188 Kanaalstr 125 ' HES SING ' S AUTOMOBIELBEDRIJF Ford Consul 1700 de Luxe 1959 ƒ 4.950 Ford Zephyr 1959 ƒ 4.950 Ford Taunus Combi 1958 met radio ƒ 4.750 Ford Taunus 17 M 4-deurs 1959 ƒ 4.650 Ford Taunus 17 M 1958 ƒ 4.250 Ford Anglia 1960 ƒ 4.150 Ford Taunus 15 M de Luxe 1957-'58 m rjldak radio ƒ 3.650 Ford Taunus 15 M de Luxe 1959 ƒ 3.650 Ford Anglia 1959 met rad'o ƒ 3.450 Ford Anglia 1959 •ƒ 3.350 Ftrd Thames Bestel 1957 ƒ 1.500 Citroen Ideal 1960 Mercedes Benz 190D diesel 1960 ƒ 9.950 Mercedes Benz type i 180 met radio en nieuwe motor 1955 ƒ 4.250 Chevrolet de Luxe 1958 ƒ 6.250 Opel Kapitan 1960 met radio ƒ 8.250 Opel Caravan ' 58-'59 ƒ 4.950 Opel Rekord 1959 ƒ 4.750 Opel Rekord 1959 ƒ 4.250 Opel Rebbrd 1958 ƒ 3.9.50 Opel KapitSn ' 57-'58 ƒ 3.750 Opel Rekord 1955 ƒ 2.250 Borgvcard Coupé ' 60 met radio enz ƒ 10.500 Borgward Station - " AT 1958 ƒ 4.750 Borgward Station - cai 1957 ƒ 3.500 Ford Consul 1700 deLuxe 1960 ƒ 5.750 VEILIG kopen VEILIG rijden HESSING staat voor BEIDE GARANT Citroen 2 CV 1959 ƒ 2.750 Citroen 2 CV 1959 ƒ 2.650 Renault vier 1956 ƒ 2.250 Simca Elysée 1959 ƒ 3.750 Simca Elysée 1959 ƒ 3.550 Austin A 35 1957 ƒ 2.350 Volkswagen Kiein - bus 1959 ƒ 5.250 Volkswagen de Luxe 1961 m t radio ƒ 4.750 Volkswagen de Luxe 1960 ƒ 4.350 Volkswagen de Luxe 1959 ƒ 3.750 Volkswagen de Luxe 1958 ƒ 3.550 Volkswagen Bestel Combi 1959 ƒ 3.950 Volkswagen de Luxe 1956 met roldak ƒ 2.750Jawa 350 cc twin ' 55,30.000 km ƒ 800 - met radio ƒ 6.750 Utrecht FINANCIEREN — INRUILENVERKOOP Ctrecbtseweg 336-338 — DE BILT SERVICE-AFD ' s-Gravesandestraat 25 Telefoon 60409 030 Telefoon 24138 b.g.g 24306 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mBBBHi Zondags van 2—6 uur geopend 111 ^———— AVONDCURSUSSEN voor volwassenen De Stichting voor Onderwijs aan Volwassenen „ Toynbee Vereniging Jong Leven " opgericht mei 1900 organiseert voor 18 jarigen en ouderen onder leiding van bevoegde en ervaren docenten wederom mondelinge avondkursus sen goed en zeer voordelig wat mogelijk is door een gemeentelijke subsidie Aanvang 1 oktober 1961 Gevraagd HULPMONTEURS \ en LEERUNG-MONTEURS leeftijd tot 20 jaar Gedegen praktische en theoretische op leiding door specialisten tot verwarmings monteur op kosten van het t>edrijf Bij gebleken geschilrtheid verdere oplei ding tot tekenaar en technicus mogelijk Ook tijdens opleiding gunstige arbeids voorwaarden en sociale voorzieningen Stigter + Messemaeckers Verwarmingstechniek A I.V.I.O.-Kursussen met erkend diploma duur 8-9 maanden lesgeld ƒ 3.75 per maand 1 avond per weekvan 3 lesuren Opleiding voor Het Sleutel-diploma ophalen en uitbreiden derlagere schoolkennis een eenvoudige algemene ont wikkeling Het diploma Algemene Vrouwelijke Vorming 1steen 2de jaar een nieuwe kans voor de vrouw en hetmeisje „ zonder Mulo " Het diploma Algemene Vrouwelijke Vorming L 3dejaar voor toekomstige Nijverheidsleraressen B De volgende kursussen duren 6 maanden 1 avondper week van 2 lesuren Lesgeld ƒ 2.50 per maand,behalve waar anders vermeld Nederlands nieuwe spelling Frans Duits Engels,Spaans of Italiaans voor beginners en gevorderden.Konversatie moderne talen voor gevorderden Les geld ƒ 3.00 per maand 1 avond per week Handtekenen en Schilderen vrije expressie en haartoepassing Handenarbeid vrije expressie Kostuumknippen en - naaien Patroontekenen Een kursus voor Moeders en Opvoedsters Hoe houdik mijn Kleuter thuis bezig Duur 6 weken 1 avondper week totale kosten ƒ 4.00 Inschrijfgeld van ƒ 1.00 verplicht voor alle kursussen INSCHRIJVING steeds van 19-21 uur in de Openbare Leeszaal Voetiusstraat 2 bij de Domkerk op dinsdagen 19 en 26 september ook van 19-21 uur in de volgende filialen van de Leeszaal f il Oog in Al Park Oog in Al 2 op maandag 18 september fil Tuinwijk Willem v Noort straat 60 op donderdag 21 september fil Hoograven Jan van Arkelstraat 53 school op vrijdag 22 september fil Vleutenseweg hoek v Heutszstraat op vrijdag 22 september Ook is schriftelijke telefonische of persoonlijke aan melding mogelijlï bij de kon worden geplaatst een H.T.S.-er afdeling F M of E als assistent van de chef van de afdeling gasriistribulie Hli zal o.a worden belast met de regelinp van gasinkoop en - verdeling opdrachten op het gebied van werkvoorbereiding en plan ning bedrijfssianolering en de uitwerking van speciale proiecten Ervaring op het gebied van de gasdistributie en/of het bezit van het diploma gastechnicus of h,et studeren daarvoor strekt tot aanbe veling Afhankelijk van opleiding leeftijd en ervaring zal aan stelling plaatsvinden in de rang van techn ambtenaar salarisgrenzen f 5.651.76 - f 7.958.04 p ir of techn ambtenaar A salorisgrenzen f 6.728.88 • f 9.282 - o ioar Bovengenoemde salarissen zijn exclusief de huurcompensatie Aanstelling boven het minimumsalaris is mo gelijk \ Voor gehuwden is de Verplaatsingskosten verordening van toepassing Schriftelijke sollicitaties worden binnen 7 dagen na ver schijnen van dit blad ingewacht bij de Directie van bovengenoemd bedrijf OVER ENKELE WEKEN BEGINT IN UTRECHT WEER ONZE PEDICURECURSUS Algehele voetverzorging onder medisch toezicht Grootste opleiding voor voet - en schoen kundige pedicure Met 30 ervaren leraren Wekelijkse avondlessen van 3 uren DIPLOMA MET DE MEESTE WAARDE Prospectus op aanvraag bij Stichting Vakopleiding Com Jolstraat 91 Scheveningen telefoon 0 70 — 55.25.10 en bij de heer W VAN ZALINGEN Amersfoortseweg 25 te Doorn Telefoon 03430 — 2124 Bij voldoende deelname wordt ook dit jaar aan onze school opgeleid voor het REMECEXAMEN Opleiding vestigingswet vakbekwaamheid rij wielen Lesgeld ƒ 120r — Ie Alg Techn School Aanmelding spoedigst Schoolplein 9 Utrecht ANALISTEN KURSUS CENTRUM NEDERLAND TE UTRECHT Opleiding voor het chemisch medisch botanisch en zoölogisch analistexamen Prospektus gratis verkrijgbaar bij drs G J Snaauw Galvanistraat 5 te Amersfoort Spreekuur 2e en 4e woensdagavond om 7.45 uur in de Biltstraat 87a te Utrecht WOONHUIZEN TE UTREOHT voor wie zuinigheid betracht en toch kwaliteit verwacht BERICHT VAN INZET Notaris A C BOOGAARD bericht dat in de op 15 sept jl gehouden veiling zijn ingezet CADELLA Schillerlaan 6 Oog in Al op ƒ 15.600 — Schillerlaan 8 op ƒ 15.600 — Schillerlaan 10 op ƒ 15.800 — OUDEGRACHT Chopinstraat 28 Oog in Al op ƒ 13.200 — Chopinstraat 30 op ƒ 13.000 — VOOR - KANTOOR EN TEKENKAMER ' VOOR AANNEMER EN ARCHITECT Beethovenlaan 41 Oog in Al op ƒ 16.600 — Padangstraat 8 op ƒ 6.000 — Petr Dathenusstraat 7 v.m Zuilen op ƒ 9.400 — Singeldwarsstraat 26-26bis op ƒ 8.800 — SINDS 1876 Toeslag vrijdag 29 sept 1961 n.m 2 uur in het Notarishuis Achter St.-Pieter 18 te Utrecht Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde notaris Lucas Bolwerk 17 Utrecht tel 030-12764 10 merken TV en RADIO 100 % garantie en service TELEVISIE v.a f 2.50 per week volgens gehee ] nieuw financieringssysteem Eerste betaling oa 3 mnd Zowel bij contante betaling maximaal 12 maanden als bij financiering tot f250 goedkoper Geen hlnderlöke Informaties en nog vele andere voordelen Ook koelkasten wasmachines centrifuges en band recorders reeds voor f140 — zonder aanbetaling Ge detailleerde inl over alle merken N.V P Spul 110 Den Haag BELANGRIJKE PRIJSVERLAGING elektr ZIG-ZAG f438 - Licht gewicht - 6 kg in elegante tas Westduits fa brikaat - 3 naaldstanden Van Basten's Naaimachinehanilel Lange Jansstraat 9 — Nwe Koekoekstr 22 - Tel 27085 Glatz ' Naaimachinehandel Voorstraat 50 - Telefoon 13163 Jagerlaan 16 Zeist Telefoon 03404 5136 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 16 september 1961 095551 038 PROF PARKINSON OVER „ OOST EN WEST " Wederoplevend Azië moet ons weer tot leven brengen • Adverte itie HET gOO - MILLIOENSTE PAKJE Molenaar sinds 1888 reeds 200-millioen pakjes Molenaar's Kindermeel voor ontelbare feestelijke bordjes pap pore de pendulebeweging tussen „ Oost en West " in de loop der eeuwen dan weer een beïnvloeding van het westen door het oosten dan weer van het oosten door het westen Prof Parkinson herinnerde daarbij zijn gehoor er aan dat in het verleden de vooruitgang niet het resultaat was van afzonde ring maar van botsing van ideeën Scherpe verschillen achtte hij noodzakelijk om geestelijk waak zaam te blijven en de vraag is thans of de verschillen tussen de westerse landen wel scherp ge noeg zijn Wij mogen hopen dat de strijd tussen oost en west niet zal ontaarden in een gewapend conflict doch wij moeten niet veronderstellen dat er een einde zal komen aan de botsing van ideeën Te goed leven „ Ontspanning " is tegenwoordig een geliefkoosd woord doch wij kunnen ons te veel en te dikwijls ontspan nen Er is een neiging tot „ good living " Natuurlijk vormt de weder opleving van Azië een bedreiging voor onze levenswijze doch ik be treur deze niet zo zei prof Parkin son want als de enige vijand van het toneel verdwenen is als in ieder gerief voorzien is dan blijft de ver veling over Toen ik in Azië woonde zo zei prof Parkinson was ik dikwijls verbitterd geïrriteerd en moe doch nooit voelde ik mij verveeld door spanning onge rief gevaar en inspanning Altijd was mijn belangstelling levendig Dit is een van de redenen waarom ik de renaissance van Azië toejuich Zou deze niet bestaan hebben dan had den wij haar moeten uitvinden In het verleden had Azië een in vasie van westerse ideeën nodig Thans hebben wij een wederoplevend Azië om ons tot leven terug te bren gen DRUKKE ZOMER VOOR DE K.N.Z.H.R.M Gedurende de „ zomer"-maanden juni juli en augustus 1961 ztjn de motorreddingboten van de Konink lijke Noord en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij 30 maal uit gevaren om diensten te verlenen De helft van deze tochten had totdoel het geven van assistentie aan NOTARIAAT in moeilijkheden verkerende plezier - gy k.B is aan mr S A Scholte,vaartuigen zeiljachten sloepen e.d ^ ^„-^ npk - met ineanp van 1 Elf van deze vaartuigen konden be - P zijn verzoek met mgang van 1 houden worden binnengebracht ]"" i 1962 eervol ontslag verleend Het totaal aantal geredden in de uit zijn ambt van notaris ter drie zomermaanden bedroeg 64 I standplaats de gemeente Groenlo in 4 variaties Rijstebloem • Bordklaar • Tarwebloem • Tarwegries Vele doden door storm ^^ Nancy " in Japan Door de overstromingen veroor zaakt door de wervelstorm Nancy waren vandaag om 12 uur plaatse lijke tijd in Japan 26 mensen om het leven gekomen of vermist en zestig gewond 1.250 huizen zijn vernield en 21.000 huizen staan in het water Verwacht wordt dat de verliescij fers nog aanzienlijk zullen stijgen daar de wervelstorm pas even de oostkust van Japan heeft geraaltt Vanmiddag wordt de storm in Waka jama en Osaka verwacht Delegatie N.-Guinearaad op Soestdijk ontvangen Vanmorgen heeft de Koningin de delegatie van de Nieuw-Guinea-raad die een bezoek brengt aan ons land op Paleis Soestdijk ontvangen " Succes voor Nijmeegse politie Uitgevers van valse dollars in arrest Speciale berichtgeving Juist voor de Utrechtse politie zou toeslaan is het de Nij m.eegse politie gelukt om een einde te maken aan de omzwer vingen van de 48-jarige Amsterdamse oudijzer-handelaar J D en zijn 33-jarige buitenlandse kennis R B die bij hun tocht door ons land een waar spoor van valse 20 iollarbiljetten ach terlieten Ook Utrechtse politie had val opengezet De centrale recherche van Am sterdam was het al gelukt een sig nalement van het tweetal in han den te krijgen en aan de hand daarvan gelukte het de Utrechtse politie vast te stellen dat een van het gezochte tweetal de opkoper D moest zijn die geruime tijd in Utrecht heeft gewoond De val werd in Utrecht opengezet maar spoedig kwam het bericht dat de Nijmeegse recherche de mannen al acliter slot en grendel had ' De arrestatie was te danken aan de oplettendheid van ' een kellner die juist met zijn patroon en een toevallig op bezoek zijnde recher cheur van gedachten had gewisseld over een krantebericht waaiHn de Amsterdamse recherche waar schuwde voor twee mannen die valse 20 dollarbiljetten hadden verspreid Juist op dat moment deden zich in hetzelfde restaurant twee man nen tegoed aan een luisterrijk di ner oen zij even later betaalden met een nogal slap aanvoelend 20 dollarbiljet en na het incasseren van het wisselgeld vlug de benen namen rook de kelner onraad Hij snelde naar het politiebu reau waar de signalementen wer den vergeleken die grote overeen komst met elkaar bleken te ver tonen Verscheidene groepen poli tieagenten zwermden uit over de stad om te trachten de gezochten ten vatten Een van de patrouiles trof op een p^keerterrein in het centrum de buitenlandse auto aan waarnaar men reeds lang had uit gezien Na korte tijd daagden de twee gezochten op Zy werden mee naar het politiebureau genomen Daar kwamen bij fouillering zes valse 20-dollarbiljetten te voorschijn Ook een nauwkeurig onderzoek in de auto leverde verrassende re sultaten op In een schoen verbor gen onder een sehoenklem werden 55 valse biljetten aangetroffen on - Haagse studenten verbitterd uniform voor Schutterskorps HSSK ziet tegenwerking der corpora Verdachte's vrouw in Nederland bezit geen cent Van onze Haagse redactie Ook een Nederlands echtpaar is slachtoffer geworden van de op lichterspraktijken van een land genoot A B te Melbourne in Australië die als manager-director van de „ Seven Seas Travelling Ser vice " wel het geld in ontvangst nam dat verlofgangers by hem stortten maar nooit de passage betaalde Tientallen mensen zouden Kostbare Rembrandt ontdekt in Tsjecho-Slowakije — Onlangs zijn in het kasteel Sychrov Zuid Bohe-men Tsjecho Slowakije schilderijen van grote historische waarde gevon den Een van de loaardevolste wer ken is een portret van Saskia van Uylenburgh de eerste vrouw van Rembrandt Het schilderij van Rem brandt ^ is tijdelijk tentoongesteld in de pinacotheek van Liberec In een voordracht getiteld Oost en West heeft prof C Northcote Par kinson in een buitengewone bijeen komst in Amsterdam georganiseerd door de Kring van Amsterdamse Eco nomen en de afdeling Amsterdam van het Nederlandse Instituut voor Effi ciency vrijdagavond zijn gehoor opge wekt belangstelling te tonen voor de zaken van Azië omdat deze in toe nemende mate van belang worden Wij kunnen deze niet negeren zoals onze grootvaders deden zo zeide hij De heropleving van Azië is een van de belangrijkste gebeurtenissen mis schien wel de belangrijtoste van onze tijd Het aantal belangstellenden was zo groot dat de aula van de stedelijke universiteit te klein bleek Velen konden in een andere zaal de lezing van prof Parkinson via de televisie aanhoren Pendule Uitvoerig schetste prof Parkinson die van 1950 t.m 1958 hoogleraar in de geschiedenis is geweest in Singa - Ook Nigeria heeft belangstelling voor Friendships Voor zün vertrek van Schiphol heeft de president-directeur van de Nigeriaanse luchtvaartmaatschappij Nigerian Airways de heer J O Fadahunsi vrijdagmiddag meege deeld dat ztjn maatschappij bij de Fokkerfabrieken een order voor 5 Friendships hoopt te plaatsen La ter zal mogelijk een order voor nog twee van deze vliegtuigen volgen Nigeria is hiermee het vierde Afri kaanse land dat Friendhip ma-chines bestelt De president heeft gedurende zijn Verblijf van drie dagen in ons land besprekingen gevoerd met de KLM en Fokker De reis houdt verband met een tienjarenplan van de Nigerian Air ways die thans over zeven Dako - ta machines en nog twee kleine vliegtuigen beschikt Uitbreiding van onze vloot is een eerste ver eiste aldus de president op Schip hol Conferentie van oud'katholieken Op de Witte Hei te Huis ter Hel de wordt vandaag een internationa le conferentie van oud-katholieke studenten geopend die duurt tot 20 september Men zal de problema tiek bespreken van katholieke Jon geren in de moderne oecumenische beweging wanneer het gaat om het Heilig Avondmaal Aspecten van dit onderwerp zul len behandeld worden in inleidingen door dr W F Golterman doops gezind de rev Peter Chandler anglicaan uit Southampton en E W Heese oud-katholiek Ook wordt een inleiding gehouden over de kerk van Zweden Men verwacht deelnemers uit Duitsland Zwitser land Oostenrijk Nederland Enge land de Verenigde Staten Zweden Denemarken en Polen De oud-katholieke studentenvereni ging Batavia zal in een buitenge wone vergadering te Haarlem don derdag 21 september het erelidmaat schap aanbieden aan de oud-katho lieke bisschoppen J J Demmel Bonn en dr U Küry Bern De tol aan het verkeer Op de Amersfoortseweg in Nieuw Milligen is gisteren de 68-jarlge H J J Zeutenhorst uit Amsterdam veron gelukt toen hij met zijn bromfiets de uiterst rechts van het rijwielpad wandelende A H uit Amsterdam raakte De heer Zeutenhorst kwam te vallen en liep ernstige kwetsuren op Tijdens het vervoer naar het Julianaziekenhuis te Apeldoorn is hij Gisteren is de 12-jarige scholier Evert Holst in de Johan Jongkind straat nabij de Comeniusstraat te Amsterdam met zijn fiets onder een vrachtauto geraakt Het slachtoffertje werd naar het Wilhelminagasthuis vervoerd waar slechts de dood kon worden geconstateerd Gistermiddag is op het kruispunt Molenweg-Zwartendijk - jhoorstraat Poelddjkseweg in Monster het zes jarig jongetje P W M van Heijnin gen uit Monster door een motor aan gereden Het knaapje overleed ter plaatse Op kanaal Zuid te Apeldoorn is gistermiddag de 30-jarige H Brouwer op een fiets bij het plotseling naar links zwenken aangereden door een passerende auto bestuurd door de 33-jarige J C F P uit Arnhem De heer Brouwer werd ernstig gewond in het Sint-Liduina-ziekenEuis te Apeldoorn is hij aan de verwondin gen overleden Bij een botsing in Breda tussen een truck met oplegger en een fiets werd gisteren de 73-jarige mevrouw A Roks uit St.-Willebrord zo ernstig gewond dat zij kort daarna in het St.-Ignatius-ziekenhuis te Breda is overleden De bejaarde vrouw zat achterop de fiets bij de 50-jarige wielrijdster M J J uit Breda Op de kruising Pastoor Pottersplein Terheij-denseweg kwamen ze in botsing met een truck met oplegger bestuurd door C J O uit Naaldwijk Mevr Roks liep ernstige hoofdwonden op mevrouw J mankeerde niets Militair met scooter omgekomen De 20-jarige militair H Dierikx uit VKssingen is gisteravond om het leven gekomen bti een verkeers ongeluk op het viaduct op de Beek sebaan in Breda Hij was op slag dood De heer Dierikx werd aangereden door een personenauto bestuurd door de militair J S uit Leeuwar den toen hij met zijn scooter op het viaduct wilde oversteken De auto van de militair J S pas stMde joiist een andere auto Van onze Haagse redactie Moet een vooroorlogse wet annex algemene bestuursmaatregel gericht tegen Musserts en Van Rappards ge uniformeerden op ons toegepast wor den Waarom dreigen ons rechten onthouden te worden die studiege noten elders wel krijgen Dat vragen verbitterde Haagse studenten die niet kunnen inzien waarom hun aanvraag voor gala uniformen voor het Haagse Studen ten Schutters Korps moet worden afgewezen Weliswaar is officieel nog niet afwijzend beschikt op een aan vraag daartoe maar H S - S K ver wacht dezer dagen het definitieve „ neen " van Defensie te horen En dat formeel op grond van vooroor logse wetsartikelen Eind november ' 59 werd H.S.S.K „ Pro Libertate " opgericbt Wel ont ving men van het departement allerlei faciliteiten die ook aan sohdetverenigingen verleend wor den maar niet het reobt een uni form te dragen waardoor het korps officieel naar buiten zou kunnen optreden Via de Haagse burge meester ging een verzoek daartoe naar het departement Dit aldus H.S.S-K.-kringen vroeg terzake geen advies bü de overkoe pelende Nederlandse studentenorga nisatie de Nederlandse studenten raad maar bij de algemene senaten vergadering het orgaan der diverse corpora waarbij de Haagsohe Stu denten Vereeniging en haar onderaf - Lopiks burgemeester viert zilveren ambtsjubileum Twee hoogtepunten waren er gis teren bü de officiële viering van het 25-jarig ambtsjubileum van Lopiks burgemeester de heer L Schuman Het eerste was de aankomst van de heer Schuman en echtgenote die uit Rotterdam kwamen per helikopter op het ruime sportveld Het tweede hoogtepunt was de buitengewone raadsvergadering die geheel in het tekeii stond van het zilveren jubi leum en die o.a werd bijgewoond door de Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht mr C Th E graaf van Lynden van Sanden burg Aansluitend aan de bijeenkomst werd in het huis der gemeente een receptie gehouden en in de avond uren concerteerde het korps van de Steenkolen Handelsvereniging uit Rotterdam in een tent op het sport terrein Vandaag viert de burgerij van de gemeente Lopik het jubileumfeest van zijn burgemeester delingen uiteraiard niet zijn aange sloten Negatief advies H.S.S.K weet dat van corpora zijde negatief advies is verstrekt aan het departement Hierover toont men zich zeer gegriefd „ De corpora zijn in het geheel niet meer represen tatief voor de vaderlandse studen tenwereld " zegt men er gelijktü'dig op wijzend dat het percentage korps leden van studenten weerbaarheids korpsen elders lager ligt dan in Den Haag Ook tegen het argument van overheidsztjde dat de bestaande weer baarheids'verendginfeen kunnen bogen op een rijike historie komt men in het geweer Zo werd aan het jonge Groniimgse Tyr in 1958 wel vergun ning verleend Tyr is wel erkend door de corpora Op het deparleiment ziet men Tyr Groninigen als een voortzetting van een in 1888 bestaande studentencom pagnie - Onjuist meent H.S.S.K zoals men het ook onjuist acht dat alleen de erkende corpora het recht zouden bezitten geüniformeerd op te treden Men verwijt het departement discri minatie vindt de houding der corpora anti-democratisch en „ een weinig dictatoriaal " Vrees Het is vrees die de corpora aanzet tot deze houding waardoor ' t depar tement zich ten onrechte laat be ïnvloeden aldus de Haagse studenten Men is er angstig voor dat het ver lenen van toestemming tot het dra gen van gala-uniform zal betekenen dat de corpora niet langer het alleen recht hebben erewachten te vormen en dat de aantrekkingskracht van de Haagsohe Studenten Vereeniging er nog door versterkt zal worden Ver houdingsgewijs heeft H.S.V al een groter weerbaarheidskops dan cor pora elders - H.S.S.K toont zich ook verbaasd over wat men noemt de geringe ken nis van zaken op het departement Het lijkt wel of de tijd bij defensie is blijven stilstaan aldus senaats kpingen daar men van departemenits zijde de vraag voorgelegid kreeg waarom men „ dan niet bij ' t corps is Het begin van alle moeilijkhedenis juist dat de corpora weigerenH.S.V te erkennen Ook kreeg men te horen „ Den Haag is nu eenmaal geen universi teitsstad " Is dat ons besluit vragen Haagse studenten moeten wij daar het - slachtoffer van worden en moe ten Haagse jongelui die elders stu deren maar noodgedwooigen in de stad blijven wonen daar dan onder lijden Hebben zij geen recht zioh te organiseren aan het situdentenleven deel te nemen en voor hun sohut terskorps dezelfde aanspraken te doen gelden als bewoners van een universiteitsstad Verbitterde vragen waarop geenantwoord komt „ Diverse van de ter zake adviserende instanties behorentot een voorbije generatie " meentmen in H.S.SK.-kringen en dandenkt men aan de woorden van dePrins „ Studentenweerbaarheden hebben tot taak het onderling begrip tussen student en gewapende macht te versterken " En daarmee bedoelde prins Bemhard beslist niet alleen corpsleden zeggen verontwaardigde Haagse studenten Verloving prinses Alexandra van Kent verwacht Van onze Londéhse correspondent *??.?»»•• De aankondiging van de verlo ving van prinses Alexandra van Kenl - nichtje van koningin Eliza betli il van Engeland met de Ierse edelman lord O'Neil wordt in Londen zeer binnenkort verwacht Zowel de prinses als lord O'Neil is op het ogenblik met vakantie op een eilandje in de Hebriden Islay het eigendom van majoor Morrison De prinses was aanvankelijk met het koninklijke gezin op Balmoral in Schotland maar ging kort ge leden naar Islay waar lord O'Neil enkele dagen later arriveerde Naar verluidt zou hij voor hij naar het noorden vertrok in Londen bij de zelfde juwelier waar de Hertog van Kent onlangs zijn verlovingsring kocht een ring hebben uitgezocht van omstreeks 70.000 gulden en deze hebben meegenomen naar het eiland waar ze elkaar reeds eerder hebben ontmoet De prinses en lord O'Neil kennen elkaar al ruim 10 jaar doordat zijn zuster Fionn samen met de prinses op school was Lord O'Neil stamt uit een Iers geslacht dat zijn zetel heeft in County Antrim in Ulster Lord O'Neil wiens volledige naam Ray mond Arthur Clanaboy O'Neil luidt erfde een miljoen gulden van zijn vader en aangezien hy een bijzon der handig zakenman bleek te zijn belegde hiJ dit met groot inzicht in de commerciële tv in Noord-Ierland Bovendien heeft hij garages in Bel fast en zakelijke belangen o.a raceboten in Londen Hij staat be kend als een zeer charmante en humoristische jongeman met een grote liefde voor oude auto's en jazzplaten der de vloermat van de auto nog eens 4 biljetten en tussen verschei dene paperassen haalde men ook nog diverse bankbiljetten tevoor schijn Het zoeken viel niet mee omdat de auto op een winkeltje leek Men trof er dozen sigaren poppen on derkleding sokken en zelfs bloem bollen aan artikelen die kennelijk slechts waren gekocht om zoveel mogelijk wisselgeld in handen te krijgen De twee arrestanten hebben gis teravond na een urenlang verhoor verklaard de valse muntbiljetten van een onbekende te hebben ge kocht Het onderzoek in deze zaak duurt nog voort Brit na invrijheid stelling opnieuw gearresteerd Nadat de rechtbank te Haarlem donderdagavond de 40-jarige En gelsman J C uit Zandvoort tot voor kort directeur van een Ne derlandse vestiging van een Engel se grammofoonplatenmaatschappij die zich te verantwoorden had wegens verduistering en oplich ting uit dè voorlopige hechtenis had ontslagen heeft de officier van justitie de man gisteren op nieuw in arrest laten stellen De Erselsman wordt verdacht van een nieuw geval var verduistering ten nadele van de Engelse grammo foonplatenmaatschappij „ Stamp of Sound " Hij is in het bureau van politie te Zandvoort ingesloten ' i^vc * '^ ¦^ ^ ci ^"-"*' ¦ '-¦ "' ¦ T^^^5."^ï ^'' Trieste gevolgen van yySeven Seas^^4T^aude door zijn toedoen ernstig gedu peerd zijn Zo ook genoemd Nederlands echtpaar Huijsmans dat sinds juni van dit jaar in Tilburg de vakantie doorbrengt en nu niet kan terug reizen naar Australië waar de man zijn werk in een garage wacht Deze maand nl zouden de heer en mevrouw Huijsmans en hun beide kinderen weer vertrekken Toen zij contact opnamen met de agent van de scheepvaartmaat schappij die hun terugreis zou verzorgen bleek echter dat het geld nooit door de Seven Seas Tra velling Service was gestort Tegen de Nederlander A B zijn thans officieel veertien beschuldi gingen ingebracht van fraude met betrekking tot een som van bijna veertigduizend Australische pon den waarop hij voor de rechtbank te Melbourne berecht zal worden B verklaarde zich niet-schuldig en behield zich zijn verdediging voor maar verzocht geen vrijlating op borgtocht Intussen is de echtgenote van deze A B in Den Haag aangeko men De veronder'stelling als zou zij een deel van het verduisterde bedrag bij zich hebben is niet juist De vrouw zo heeft zij verklaard bezit zelf geen cent meer Volgens mededelingen van me vrouw B aan de Haagse politie zou kort voor de arrestatie haar man haar uit Australië naar Europa hebben gestuurd Zij zou in Zurich bij een bank geld hebben moeten opnemen uit een tegoed dat haar man daar zou hebben staan De bank heeft evenveel al tijd ontkend dat de heer B een tegoed had Kort na haar aankomst in ons land heeft de vrouw die thans bij familie verblijft vernomen dat haar man was gearresteerd ver dacht van een zeer omvangrijke fraude Teneinde in haar eigen levensonderhoud te voorzien is zij inmiddels als typiste gaan werken Dus ook van deze zijde had de heer Huijsmans niets te verwach ten Inmiddels is een actiecomité gevormd dat tracht de benodigde gelden voor de overtocht van het gezin Huijsmans bijeen te krijgen Dr De Rijk benoemd tot hoogleraar te Nijmegen De St.-Radboudstichting heelt dr L M de Rijk uit Amersfoort be noemd tot gewoon hoogleraar aan de r k universiteit te Nijmegen in de faculteit der letteren om onderwijs te geven in de geschiedenis der mid ieleeuwse wijsbegeerte Dr L M de Rijk is thans wetenschappelijk hoofd ambtenaar aan de rijksuniversiteit te Utrecht HErA6,AÊe€ÜR'iAMU5eMei\)T 5KAC frr EGN STROOM ITAUMM^t oi?KesT =^ NAAe öTCec-HT PE TOuiTie - RICHTTE TV UEW T^HOP WET SI&ZKS&l S TweiepTWuioeNS ^ ^\ ¦+ Hooö pjoüATuneecHT ] Ap ] ' K PE toon AANCftF ^ « J INPÊMHAAö / i = vJAAI^BéUe $ W2AACÓTO.A TS - NEE MIEM..N\'m ^ l W EKK STMT PME ' M€N oveieweasT'N TENTOON - EÉNMAMèSHOW IM CEÊMEEN - Scr HATS-RAAD ZUILEN KoP ÜNj 
Zaterdag 16 september 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD EEN VOUDIG Eenveudi epgemukt maar volledig chemisch gereinigd Goed en goedkoep^va » 0.75 tot 2.75 » Zelf even brengen en halen NU CHEMISCH REMIGBII naar ieders wens - voor ieders beurs SUPER Uitgebreide luxe beiiandeling motecht met apprSt mee gratis plastic hoes en hanger Een moderne kamer als Uwjionkera COMPLEET Ovtfi^eMiiMiu Volledig truitje vestje 1,50 chemisch jQ ^ pantalon 2,25 m een lichte kleur geverfd worden reinigen / « __ [ metapprêt colberf japoH 3,50 de Zivitsersche prima costuuiit mantel 6,75 WASSEN - STOMEN - VERVEN opmaak regenkleding waterdiciit 6 90 UTRECHT Amsterdamsestraatweg 210 tel 41376 Nachtegaaistraat 7 tel 11545 Siotiaan 14 Zeist tel 03404-5732 of 2769 Noordstraat 19 Bodegraven tel 01726-2961 GROOTHANDEL IN DRANKEN vraagt voor spoedige indienst treding een vertegenwoordiger Sollicitanten dienen te beschikken over ervaring in een dergelijke functie Geboden wordt een verantwoordelijke positie waaraan voor een goede kracht een aantrekkelijk inkomen verbonden is Leeftijd 25—35 jaar en woonachtig in Utrecht Eigenhandig geschreven brieven met volledige inlichtingen en recente pasfoto onder no 2-7394 aan het bureau U.N r Verenigd plastlc-verkoopkantoor N.V te Zeist ZEISTER AUTOMOBIEL MIJ N.V OFF GENERAL MOTORS DEALER VOOR ZEIST BUNNIK DEN DOLDER e.o OUDE ARNHEiVISEWEG 199-201 — ZEIST — TELEFOON 03404-6444 Verl VIE ^ Ko | O ] jCogelstoter putters Da ae OVymt Bill Nieder over de dr meter kwa bolle Gijs " ¦ hem bedi-eti Opste d ie € DOS thuis Van zoghei Visser Lipt Verfcuil Har Linden en ElinkwUk van Pelt N Oomen Van ten Zweers Siahaya en Velox uit tl Ledden Slu jochems Sa hem Nagte sen Moreliss UW thuif Van Heekeri teur Huismi Lansing Vai en Haazer JSV thuis Van Straate De Groot ' denberg en 1 donk Schoo rom H Oosb donk Celeritudo Van Es De Achterberg sen Untiei Kraan Drup terberg Hercules schaar Var ters en Bo Wijdeveld er lo Stemveri Straaten Holland 11 pellegrom Dijk van en Van Osc mei Van ' t Van Alnhen Ultrajectui Van der Set J V d Bilt W Jansen '' sen W V d en Van Leeu Zwaluwen EEM V.eri Smolders ï en PaanakK Doorn Verh Vink Midlandia V d Hoek Korooraal Harten T«r Akker en L Stichtse Bi Tomassen Luyn Wallc en Drent ï De Nas Ver DWSV Ui - Veenendaal; neging Sier < i'S Leeuw Koning Dus Dit sei interlj West - De besturen de Westdultse geen overeens de datum voo land-West-Duit ' als wedstrijd ' na,art voorgt dag is de We koord gegaan er dit seizoen West-Dultslant i ü Prijs Dealer \ Amsterda Tel Zwaar Ath Be beide O ken naar Gr spelen tegen ternational T aloude „ Olyii zware opgavi handballers < de tweede i Worden Aan eent de taal Maken De District evenmin gien dat de Attila ke de Blimke m aars e A VA ÖWS trekt ii tmen er niet en omsitrekei De Sport ^ wioeten even winst rekene als BHC dat moet ESV Ikraöhts'versc ' Bij de her men voMedii men winner ves terwijl j stand moet men beter i 
luTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 16 september 1981 11 WIE VER WIL STOTEN MOET VEEL ETEN Kogelstoter Arthur Rowe op jacht naar records advertentie Presenteer Philip Morris KNVB-bestuursleden allen herkozen Aangezien alle aftredende KNVB bestuursleden opnieuw kandidaat zijn gesteld en er geen tegen-kandi daten zijn zullen de KNVB-besturen bij de komende bondsvergadering die is vastgesteld op 28 oktober a.s in Amsterdam ongewijzigd blijven Van het sectiebestuur zondag amateurvoetbal waren de heren B Beugel J Jaspers en J van Marie aan de beurt van aftreden Van het sectiebestuur betaald voetbal de he ren H J van Dalen W M J Not ten en H Zon Van het zaterdag voetbal de heren J van der Meyde R Molemaker en J W Veldkamp Advertentie HOLLE BOLLE GIJS VAN ATLETIEKWERELD D E ouders van Dik Trom hebben destijds bij herhaling met gerechtvaardigde trots opgemerkt dat ze een bijzonder kind bezaten Dat er nog meer opmerkelijke telgen zijn zal mevrouw Ethél Rowe zonder meer bevestigen Ze is de moeder van de fameuze Engelse kogelstoter Arthur Rowe die ernstig aan het proberen is het Amerikaanse prestige op het gebied van het kogelstoten-wezen weg te bombarderen Nog slechts enkele centimeters is de omvangrijke Rowe verwijderd van de lange tijd voor „ droomgrens " gehouden afstand van 20 meter Het is bekend dat de Amerikaan Bill Nieder als enige die grens heeft overschreden met een fantastische worp van 20.06 meter HOCKEY-INTERNATIONALS BIJEEN Training moetwijken voor ontgroening Zwaar programma voor handbalteams Athleta en SV tegeii Sparta en Olympia Kogelstoters zijn mannetjes pidters Dat niet u wel aan 2e Olympische kampioen Bill Nieder de enige dieover de droomgrens van SO meter kwam maar „ holleholle & ijs " Arthur Rowe gaathem bedreigen gn ^ >^» «*«»«»¦» ¦»»»»«««* I Opstelling van de elftallen DOS thuis tegen Fortuna ' 54 Van Zoghisl Koole en De Ruiter Visser Liptak en v d Bogert Verkuil Hanek Teun'issen v d Lmden en Weber EllnkwUk uit tegen HVC Van Pelt Nagtegaal en Mijnals Oomen Van Tamelen en Krag ten Zweers Van Egdora Kraan Siahaya en Kruin Velox uit tegen Helmondfa ' 55 Ledden Sluyk en KUnkenlierg Joch&ms Sambeek en Van Arn hem Nagtegaal Aarts GeurO sen Morelissen en Achterberg UW thuis tegen DCG Veth Van Heekeren en Verrlps Cit teur Huisman en Ros KOTver Lansing Van Ede Van Lieshout en Haazer JSV thuis tegen Celeritudo Van Straaten Broekhuizen en De Groot Varwijk Van Wou denberg en Potters J B Hazen donk Schoonenbeng W Ooste rom H Oosterom en J J Hazen donk Celeritudo uit tegen JSV Van Es De Hijk en Jongerius Achterberg M Kraan en Tijs < en Untied Sinkeldam L Kraan Druppers Jr en W Ach terberg Hercules uit tegen Vrienden schaar Van Voorthuijsen Lui tcrs en Bosboom Van Soest Wijdeveld en Visser Hak Otter In Stemvers Jansen en Van Straaten Holland uit tegen Quick A Pellegrom Hoger vorst en Van Dijk Van de Burg Van Luin en Van Osch Mooy Van Bem mel Van ' t Land Arendse en Van Alnhen tritrajectum thuis tegen HMS Van der Scheur Valkenburg en J V d Bilt Beilmers Smid en W Jansen Van Rooijen H Jan sen W V d Bilt Vam der Horst en Van Leeuwen Zwaluwen Vooruit uit tegen T.EM Vergeer De Lange en Smolders Hand'stede Spierings en Paanakker Kragting Van Doorn Verhoeckx Witteman en Vink Midlandla uit tegen SVF V d Hoek Bus en Zonneveld Kornoraal Slui.1k en Lankester Harten Temming Smit v d Akker en Lancee Stichtse Boys uit tegen KDS Tomassen Hendriks en Van Luyn Wallenburg Kerltmeester en Drent Hermsen v d LeuT De Nas Verheem en Plomp DWSV uit tegen BVC Van Veenendaal De Leeuw en KIn neging Sleurlnk Kers en B G de Leeuw I.,udwig Agema De Koning Dusschoten en Kleijn Dit seizoen geen interland tegen West Duitsland De besturen van de KNVB en van de Westdultse voetbalbond hebben gppn overeenstemming bereikt over < 1 «' datum voor de interland Neder - land West-Duitsland De KNVB had als wedstryddatum woensdag 31 maart voorgesteld doch met die dag is de Westduitse bond niet ak koord gegaan Het is vry zeker dat er dit seizoen geen Interland tegen West-Duitsland zal worden gespeeld Advertentie ISAR-T700 Prijs v.a ƒ 5195 — Dealer voor Utrecht e.o W^van^Höog Amsterdamsestraatweg 101 Telefoon 1 61 20 De beide Overgangsklassers trek liPH naar Groningen om daar te spelen tegen resp Sparta met in tprnational Tjitske de Groot en ' t aloude „ Olympia " Dit zfln beide ïware opgaven voor de Utrechtse handballers en dit kan wel eens « ie tweede nederlaag in successie « orden Aan Athleta en Sport Ver eent de taak ons beschaamd te « naken De Distnictsklassers krijgen het evenmin gemakkelijk Als we zien dat de Atüla-dames naar het ster ldagavomd te hand haven Op • zaterdag zal dan een oefenwedstrijd wonden gespeel ^ Zwartemeer—de Graafsch — NEC—Zwolse Boys — EDO—Roda Sport — Baronie—Tubantia — Helmondia ' 55 — Velox — UVS—Oldenzaai — PEC—Longa — De wedstrijden waar een * voor staat gelden voor de KNVB-toto AMATEURVOETBAL Ie KLAS D Rheden—ZAC DOS ' 19 — Jonge Kracht Quick ' 20 — WVC Hengelo—Rigtersbleek Ie KLAS E Vlissingen—Roosendaal TOP—de Spechten TSC—Boxtel Alliance — MOC ' 17 Tongelre—Brabantia Ie KLAS A HoUandia—Kon HFC OWO—de Spartaan OSV—JOS HRC—AFC UW—DCG Ie KLAS B VFC — Xerxes Unitas — Laakkwartier ONA — Quick CW—Gouda DCV—SVW Ie KLAS C Ie KLAS F Waubachse Boys—Heer Wilhelm "' 08 — SC Emma Minor — de Valk Tiglieja—SC Irene Rood Geel—Oosterparkers Emmen—Velocitas Neptunia—WW PJC—Sneek Jubbega—Alcides RADIO-UITZENDINGEN KRO 16.00—16.30 uur GVAV—Willem II RBC—Limburgia uitslagen betaald voetbal AVRO 16.30—17.00 uur Sparta — PSV Volewijckers — ADO Volen dam—Blauw Wit MVV—Ajax uitslagen betaald voetbal zwemmen 6 landenzwemwedstrijden in Malmö koersen te Mereveld en Duindigt uitslagen handbal hockey korfbal amateurvoetbal nationale zeilkampioenschappen en overige sport VARA 18.05—18.30 uur DOS—Fortina ' 54 DWSA—Feijenoord Fortuna VI — Veendam Hilversum—Heerenveen nationale zeilkampioenschapppen zeslanden zwem wedstrijden te Malmö overzichten korfbal handbal honkbal en uitslagen voetbal en overige sport 
12 Zaterdag 16 september 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD r Bent U onderhoudsmonteur Dan weet U dat onze drukkers geen kwaliteitswerk kunnenmaken zonder de kundige en vlotte service van de \ onderhoudswerkplaats De pers die U hiernaast ziet afgebeeld maakt deel uit van een machinepark waaraan de ras-vakman zijn hart kan ophalen Daarbij gaat het niet alleen om reparaties maar vooral om preventief onderhoud want voorkomen is nog altijd beter dan genegen Wij zoeken enkele serieuze onderhoudsmonteurs die,voldoende theoretisch en practisch geschoold zijn om na een inwerkperiode zelfstandig aan de slag te kunnen Van Straten en Boon DEN DOLDER TELEFOON 03402 3141 Opgericht in 1901 sinds 1935 gevestigd in Den Dolder Zeskleurendrukpers voor transparant verpakkingsmateriaal Schrijft U ' ns Dan kuitnen we ' n avond met ü afspreken waarop wij U ons bedrijf kunnen laten zien en U meer kunnen vertellen over het werk Uw schoonheids-ideaal wordt werkelijkheid met de AEG Agifux EEN ROYALE EENGEZINSWONING Bouwt de N.V Nijhan voor U in de Gem Lin schoten centr gelegen op slechts 2 % km v.h Station Woerden bij de Rijksweg Utrecht-Den Haag Prijs v.a ƒ 21.500 — Bij 20 % eigen geld slechts ƒ 106,78 per maand ged 25 jaar Inl Makel.kant P Fontaine Amsteldijk 291 Amster dam Telefoon 020—721574 DOMHOTEL - UTRECHT vraagt voor direct huisknecht knecht alg « dienst casseroUier Aanmelden maandag a.s van 10—11 u De inschrijving voor de AVOND - en/ol MIDDAG CURSUSSEN CHIROPODIE pedicure algehele voet verzorging en SPORTMASSAGE te Utrecht Is vanaf heden opengesteld voor DAMES en HEREN die zich in de komende winter een zelfstandige po sitie willen verwerven Praktische en theoretische opleiding Inlichtingen en aanmelding Ned Opl Inst v Chiropody en Sportmassage NOICS Schoolstraat 11 - Utrecht Telefoon 030-24165 Dir M P van Empel MANTELCONFECTIEBEDRIJF WEGO vraagt voor Leerdam een vakbekwaam ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER(STER Spoedige indiensttreding Uiterlijk 1 nov Brieven onder no 2-7451 aan het bureau U.N AUTOSTALLINGSRUIMTE BESCHIKBAAR in centrum van de stad AUTOCENTEALE UTRECHT N.V Voorstraat 69 — UTRECHT — Telefoon 11944 Moeder heeft haar schoonheidsideaal bereikt een sciioner resultaat met een machine die qua uiterlijl ^ ook een schoonheid is Ook deze AEG wascombinatie heeft een door en door roestvrij edelstalen.waskuip Ideaal Dat weet de huisvrouw die een AEG wasma chine heeft dat weet de vakman die U er graag een toont AEG AMSTERDAM AEG Agilux ^ 4 ¦" wascombinatr ^ met verwarming ' f895 ' Idem met de uniekespoeisproeier f995 ' AEG WERELDVERMAARD SINDS MENSENHEUGENIS N.V Oranje - Nassau Mijnen te Heerlen Vragen voor haar bovengrondse bedrijven een aantal BANKWERKERS EN ELEKTRICIENS Diploma L.T.S vereist bezitters van het diploma gezel V.V.A resp V.E.V of een gelijkwaardig diploma genieten de voorkeur — Leeftijd 23-40 jaar GEBODEN WORDT GOED LOON GUNSTIGE ARBEIDSVOORWAARDEN RUIME SOCIALE VOORZIENINGEN o.a goed pensioen 42 hl goedkope kolen per jaar • 5-DAAGSE WERKWEEK De voorkeur gaat uit naar degelijke gehuwde arbeiders die zich na wederzijdse proeftijd blijvend met hun gezin in Zuid-Limburg willen vestigen Tegen januari-februari kan een ruime moderne en vrije eengezinswoning met tuin in een landelijke omgeving doch met goede voorzieningen beschikbaar worden gesteld Gehuwden kunnen tot dat tijdstip ongehuwden blijvend kost en inwoning genieten in het gezellenhuis „ De Dem " te Hoensbroek tegen een matige vergoeding Gedurende de tijd dat gehuwden niet met hun gezin kunnen samenwonen ontvangen zij enkele malen per maand reiskostenvergoeding naar en van huis en éénmaal per maand een dag extra-verlof met behoud van loon In de verhuiskosten wordt tegemoet gekomen Medische keuring i « vereist Indien gewenst kan ook te zijner tijd ondergrondse arbeid als vakman met naar Nederlandse verhoudingen hoge beloning worden aangeboden Gegadigden krijgen gelegenheid tot het verkrijgen van volledige inlichtingen in een bespreking die bij voldoende belangstelling te Utrecht bulten de normale werktijd zal worden gehouden - Aanmelding kan geschieden door invullen en opzenden van onderstaande coupon aan AFDELING PERSONEEL N.V ORANJE-NASSAU MIJNEN TE HEERLEN Heeft belangstelling voor de werkkring aangeboden in de advertentie voorkomende in het Utrechtsch Nieuwsblad COUPON Naam Adres -..>..,>.-..»¦ Opleiding >•;..;•;,¦..»>.-..>••••••" Xj6erilju * ¦ • • •'••>' or*7*^T*rOcC*T*3£!>7"^~**'T'^'*'*~.*•-••l ".»'* • > •'• i • • • •",••'¦•>•>• • • • •.••'• •••!•¦•,'¦'•>• ••'• •>"•"•• 1 doorhalen wat niet van toepassing is JDcrOSp >••¦*>•¦¦•••••• •;•'•;•*•!* •"••.•^" •••• •¦>« 7 ««»^« ^«'.'* •:»*'• jv » ••*••¦• •:•«.¦-«'* >> a>«^':«.^««'«*'*x ** Burg satati gehuwd-ongehuwd 1 Poör'-aue '^ ICCÜ fftimEK Leidsekade 9 tel 30887 Utrecht Op het bijkantoor Utrecht van een uitgeverij van weekbladen kan geplaatst worden EEN ACCURATE KRACHT vrouwelijk of mannelijk voor de afdeling abonnementen administratie Indiensttreding liefst zo spoedig mogelijk Brieven met opgave van volledige gegevens wor den gaarne ingewacht onder No N-1615 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht ' 9A^N^^c^;vcc^cc^^c^xc^^^c^c^oc>cc^:^^ccccc<^vcc«c>6ccNcc«2ccc ^' TECHNISCHE UNIE Van Asch v Wijckskade 31 Utrecht vraagt voor haar afdeling SANITAIR COMMERCIËLE KRACHT MNL Leeftijd 21 tot 30 jaar Vereisten prima vakkennis administratief goed onderlegd vlot typist Gaarne schriftelijke sollicitaties met uitvoerige 5 inlichtingen aan bovengenoemd adres J Gevraagd lasploeg voor elektrisch lassen van groot plaatwerk AANMELDEN telefoon 030-42170 b.g.g 03406 754 DOOR UITBREIDING van KLEIN HANDELSKANTOOR gezocht voor direct of later ZELFSTANDIGE KRACHT vrl of mnl ter assistentie van de directie ¦ jevraagd middelbare school goede kennis moderne talen spec Duits en Engels en gedegen kantoor - ¦ ïrvaring GTéboden hoog salaris zaterdags vrij bijzondere vooruitzichten voor werkelijk eerste kracht Januari a.s verplaatsing zaak van Utrecht naar Driebergen Brieven onder no 2-7448 aan het bureau U.N ADMINISTRATIEKANTOOR TE UTRECHT vraagt voor zo spoedig mogelijk ENIGE JONGE DAMES voor diverse administratieve werlczaamheden Vrije zaterdag Diploma Mulo en typen strekken tot aanbeveling Leeftijd 16—23 jaar Sollicitaties gaarne met uitvoerige inlichtingen te richten onder no E-1569 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht VERENIGING VOOR NIJVERHEIDSONDERWIJS TE UTRECHT vraagt voor haar Technische Scholen a administratief beambte derde klas mnl of vrl Salarisschaal ƒ 272,45 tot ƒ 430,85 per maand afhankelijk van leeftijd en er varing b typiste Salarisschaal ƒ 236,50 tot ƒ 380 — per maand afhankelijk van leeftijd en er varing Minimum leeftijd 21 jaar Uitvoerige sollicitaties te richten asin boven staande vereniging p.a Schoolplein 9 Utrecht DËMKA W KOHIKKUJH KOHIKKUJKE DEMKA STAALFABRIEKEN K.V \ UTRECHT vraagt voor haar buitenlandse werknemers KOSTHUIZEN de - r i Va Opgaven bij de afdeling Personeel monde ling — Havenweg 7 — schriftelijk — post bus 2013 — te Utrecht ZEIST van van Lanhuis m centr verw zeer gunstig gel opIe stand bij centrum bev 3 kamers serre enz.Ie verd 3 sl.k en compl badk w.c 2e verd.:ruime sl.k en zolder Bouwjaar 1937 Flinke tuinm garage Koopprijs ƒ 82.500 — Direct te aanv Gunstig gelegen 2 - en 3-kamer flats ƒ 17.500 - — ƒ 35.400 - Middenst.woningen in omg van Zeist ƒ 17.500 - tot ƒ 26.000 - v.o.n Inl Woningbur Van Aalderen Slotlaan 265 Zeist telef 03404 2036 en 2515 na 19.00 uur 03430-3067 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 16 september 1961 13 Opvallende Engelse publikaties over de ontwikkeling der beeldende kunst „ Il Barhiere ^^ van Rossini in ^~ grootse bezetting H AASTIGE SPOED is zelden goed zegt een oer-degelgk spreek woord maar onze voorouders zijn wel zo listig geweest om enig voorbehoud te maken met het woordje ' zelden ' Deze uitzonde ring moet dan de regel bevestigen Voor zover wij het kunnen nagaan bestaat in Italië niet zo'n spreekwoord alhoewel de Italiaanse drift bij de bewoners van dit land menigmaal op hol dreigt te slaan eens op de grammiofooniplaat gezet en dit is de moeite van vermelden waard DGG Mono 18665-67 en Stereo 138665 67 Want de opera wordt in een geheel Italiaanse be zetting gegeven met Renato Ca pecc'M als Figaro met Giorgio Ta deo — die onlangs tüdens het Hol - Zien en hegrijpen een zctcik van verstand of van psychologische bespiegeling wacht ' en andere werken in ' t men selük bestaan belichten He was sensitive to the myste rious grandeur of the Old Testa ment as much as to the humani ty « f the New to those simple texts which make us feel the pre sence of God made Man " Nóg scherper is de visie op Rem brandt gesteld waar zü schrüven He stepped out of his - age and country and sought primarily to reproduce nature and especially light ' We kunnen voortgaan met het ci teren van tekstgedeelten die ons door de frappante typering hebben getroffen niet alleen over onze Hol landse kunst maar ook over die van andere landen Daarbü is Enge land vanzelfsprekend niet vergeten men vermeldt dit zelfs in het voor woord maar zonder dit valt het ook wel op Büzonder treffend is de keuze van illustraties Men heeft de bekende voorbeelden genomen zoals men ze in de meeste kunstgeschiedenisboe ken aantreft Maar daarnaast heeft men een uitzonderlüke keuze ge daan door minder gangbare schil derüen te kiezen en zowaar heeft men met de Sacré-Coeur de Mont martre ' van Maurice Utrillo een zeer sprekend voorbeeld gekozen uit een particuliere collectie Aldus gaf Militant blad der Duitse jongeren zonder de beruchte grimmige toon mer van de vijfde jaargang voor mü ligt lukt het me gewenst voor dit militante blad der jongeren de trom te slaan Met verkwikkende eerUjk heid gaan zij het provincialisme in de kunst te Ujf - Zü nemen geen blad voor de mond gelukkig vervallen zy nooit in de beruchte grimmig-Duitse toon Met even grote moed staan zij op de bres voor jonge kunstenaars die de moeite waard zün Van betekenis is het zojuist ver schenen nummer dat zich o.m met de na oorlogse literatuur in Enge land Italië Joegoslavië en Zweden David Teniers had zo als reeds by de vorige af beelding ter sprake kwam een grote voorliefde voor het rustieke leven Op het hierbij weergegeven ta pijt wordt de beroemde Vlaamse kermis in beeld gebracht Dergelijke fes tiviteiten werden door hem tientallen malen tot onderwerp van zijn schil derijen genomen Pas Pieter Brueghel de Oude had tegen het mid den der 16e eeuw de boer ontdekt Hij leefde met hem mee in zijn kom,m,er uol bestoan maar ook in zijn uit reactie daarop Oi P DE BOEKENMARKT I heeft men niet te klagen ' over het verschenen van formidabele studiewerken over beeldende kunst zowel in luxu euze uitgaven als in simpele pocketbooks Het zijn dikvir\jls kostbare gereproduceerde plaat werken zowel in de foliante als in de pocket publicaties ze vinden een gretige hand van de koper die er van houdt ' platen ' te bezien Deze menselijke gave hebben we van jongsaf meegekregen toen we leerden een prentenboek te han teren Maar als wij ouder worden eu onze ogen zich specialiseren in het bezien van mooie prenten tekeningen schilderden etc dan rijzen er vragen We willen weten waarom de kunstschatten in de National Gallery te Londen het Louvre te Parijs het Kunsthisto risch Museum te Wenen in Italië en Spanje en elders ons magne tisch aantrekken Dit is geen mu seum-toerisme zoals dit existeert tijdens vacantie reizen neen het is een levende behoefte de voor het oog concrete kunst te aanschou wen in de ontwikkeling der eeuwen en in de existentie van vandaag We leren inzien dat niet alle schilderijen uit vroegere een wen mooi zQi zelfs niet de in een reisgids wel eens te vlot aange merkte ' beroemde ' werken W Fe gaan onderscheid maken en van de reis thuisgekomen bezoeken we onze vaderlandse musea en be seffen waarom museum-directeuren soms schilderijen in depot plaatsen als ze buiten de gunst van de tijd zün gevallen Het kan zün dat een kunst-object btj aankoop of verwerving als ge schenk z'n waarde heeft maar dat het tien jaar later beter aan het oog onttrokken kan worden In onze eigen stad hebben we immers ge leerd dat het Centraal Museum nimmer de in het jongste voorjaar te weinig geselecteerde tentoonstel ling Tien jaar aanwinsten " had mogen houden Er was in dit korte tijdsbestek reeds te veel dat aan z'n tijd voorbij was gegaan Een rondwandeling op genoemde exposi tie leerde ons dat zien en begrij pen ' Sir Herbert Read Kunst zien en begrijpen ' is de ti tel van het pocketboek uitgave Spectrum-Utrecht dat in de oor spronkelijke uitgave luidt The mea ning of art " geschreven door Sir Herbert Read president van het Britse Instituut voor hedendaagse kunst van wiens hand we reeds eerder zün in het Nederlands ver taalde boek „ Moderne schilderkunst oorsprong en ontwikkeling " A con cise history of modern painting hebben leren kennen We vinden het jammer dat eerstgenoemd boek Kunst zien en begrijpen " in een pocketbook is gestopt slecht van papier en triest qua reproductie der illustraties maar zo interessant van inhoud dat men het lezen wil om dat Sir Herbert Read's meaning of art ' ons tot denken stemt ZiJn be schouwingen kunnen ons soms in ho ge mate boeien en ook domweg ver hazen Hij schrijft dat het eenvou dige woord kunst ' gewoonlijk op ' t visuele slaat en dat we onder de ze kunst ook de schone letteren en muziek moeten verstaan Deze eerste explicatie in dit boek is wel simpel want wie de regels van de schoonheidsleer heeft moe ten leren let wel domweg leren weet — om nu maar eens bij de vroegere dominerende Duitse este thische studies te blijven — dat de primaire nuttigheidsfactoren een rol spelen en dat Hegel en onze land genoot Bolland graduele verschil len hebben gemaakt en dat laatst genoemde zich allerminst heeft ge geneerd de kookkunst tot de eerste trap in de rangschikking der kun sten te rekenen Naderhand komt hij na de erkenning van het nuttig lieidselement in de kookkunst tot deze even gelijke utiliteit van de bouwkunst Ten leste neemt hij van zelfsprekend het woord ' als het al lerhoogste naar de zin van de rede ' en valt enige Duitse wijsgeren ai die de muziek in haar abstracte ex pressie daarboven uitplaatsen Ook Sir Herbert Read houdt « ich aan de Duitse estethici en hij heeft kennelijk veel met Schopenhauer op Read beseft dat de bouwmees ter aan ztjn materiaal gebonden is en dat de dichter woorden moét ge bruiken die ook in het dagelijkse tianale leven worden gebezigd Alleen de componist is vol maakt vrij om uit zijn eigen be wustzijn een kunstwerk te schep pen met geen ander doel dan be hagen maar alle kunstenaars heb ben deze zelfde bedoeling het ver langen te behagen en de meest V^roekman AdverteniUe acóon BILTSTRAAT 2 UTRECHT Presenteert Herfst - en Winterkollektie mantels tailleurs japonnen eenvoudige en gebruikelijke om schrijving van kunst is het pogen een vorm te scheppen die be haagt " We weten wel dat de een wordt behaagd door de emotionele Tosca muziek van Puccini een ander zijn genoegen vindt in de laatste scène van Verdi's Otello ' een volgende in aangrijpende actes van Shakespea re's King Lear ' of in het moordend bedrijf waarin Vondel zün Gijs brecht-drama ten toppunt voert Of denkt men wellicht dat Rembrandt zün zelf-portretten schilderde om zichzelf of anderen te behagen Of dat Jeroen Bosch monsterfiguren creëerde om het oog van de toe schouwer te strelen Las u Dosto jewski of Vestdük om u slechts te doen behagen Natuurlük kan Sir Herbert Read daarbü niet blOven en zün ambach telüke kennis bepaalt hem tot con crete waarnemingen die niet meer onder het begrip van behagen ' val len De schrüver maakt het de le zer daarmede wel moeilijk om al dus kunst te zien en te begrijpen Zelfs bü de visie over onze Rem brandt die zondermeer in één adem met Turner wordt genoemd Duidelüker is Read als hü over moderne kunst schrüft zoals over Henry Moore die geluk zoveel kun stenaars van onze tüd in het pri mitieve ' wil beginnen waarbü ge noemde Engelse beeldhouwer zich niets aantrekt van de uiterlijke ver schoning van zün model maar zich houdt aan zün materiaal De steen bekükt hü naar de graad van hard heid en hü laat zich daardoor lei den bü het vormen van zün object Voorzichtiger opinie Al is deze studie van Sir Herbert Read uitermate interessante lectuur mede over het begrip barok etc — en veelal naar zün persoonlüke vi sie — voor degenen die minder ge compliceerd in het rük der beelden de kunst willen worden ingeleid is een andere Engelse uitgave t.w History of Painting ' door D'Espe zel & Fosca Olbourne Press — Lon den rustiger van aard Zo zeggen de auteurs van dit werk over Henry Moore simpelweg dat het nog te vroeg is om over de plaats van deze kunstenaar in de geschiedenis van de beeldende kunst te discussiëren en zo staan ze ook tegenover de toekomst van de schil derkunst Nimmer is er zoveel gepraat over kunstschilders nimmer is er zulk een gepassioneerde specula tie geweest zowel financieel als intellectueel De schilderkunst welke zo veel genoegen schenkt voor het oog en voor de geest is echter ook nimmer zo levendig in veler belangstelling geweest als heden De toekomst voor de schil derkunst zal z'n eigen keuze doen " Deze toon van schrüven is niet een dood doenertje voor de proble men maar de schrUvers willen ze bezien op een afstand Feitelük zo als de kunsthistoricus dit altüd ver langt hü spreekt eerst als de kunst haar bezegeling in de historie heeft gevonden Dit boek is een bUzondere uitga ve niet alleen door de tekst maar ook door de wüze waarop de aspec ten van de schilderkunst zün be licht Begonnen wordt met de Byzantün se kunst en de eerste illustratie daar bü is een fragment van het mo zaïek van de San Vitale in Raven na Met enkele woorden belichten de schrüvers deze kunst en wüzen erop welke plaats deze in de eer ste eeuwen van het Christendom mocht innemen De grote ontwikke ling van het individu in de schilder kunst moet nog komen Langzamerhand zien we deze op rüzen in de verhandeling van dit ge schiedenisboek der schilderkunst we trekken door de landen van West Europa belanden vanzelfsprekend in de lage landen bü de zee die hier niet zoals zo dikwüls in Engel se boekwerken worden aangeduid als de Vlaamse landen maar met de Low Countries ' Wel spreekt men over dé Gothic Painting in Flan ders ' maar daarna komt de Re naissance in the Low Countries ' en dit is een keerpunt in de ontwikke ling van de beeldende kunst der Ne derlanden Natuurlük is The Night Watch " van Rembrandt een brandpunt in deze verhandeling en daarbü treft het ons hoezeer de auteurs van dit boek de schilder van De nacht - Maar bü de componist Rossini was dit stellig ndet het geval we weten dat hü het na zün opera Ouiilaume Teil " met de Parüse première op 3 augustus 1829 welle tjes vond en Miet meer heeft ge componeerd dan enkele liederen en enige kerkelüke werken Hü was eenenveertig jaar oud en had daar na no'g 39 jaar om oud te worden voor een oiver'igens wellbesteed le ven Hü schreef 38 opera's een respectabel aantal cantates en der geUjke en genoot van de suc cessen ^ acré-Coeur de Montmartre ' welke Maurice Utrillo in 1931 schilderde het is een doek wit de vele die hij schiep die nu in veelvoud van duizenden worden geïmiteerd voor de toer-ist die in Parijs de Place du Tertre bezoekt JllustrO/ tie uit „ History of Painting OngetwOfeid is ' daarvian I1 Bar biere de Siviglia " een der groot ste ¦ geworden zü Ihet d'an niet op een eenvoudiïge manier Reeds eer der vertelden we dat Rossini hard faeeft moeten aanpakken toen de directeur van het ArgentinaTtheater in Rome omstreefcs nieuwjaar 1816 bü hem kwam en verzocht drin gend een nieuwe opera voor de ko mende carnavalstü'd te componeren Cesare Sterbini schreef de tetest naar aanleiding van Beaumarchars ' toneelstuk en raam het niet zo nauw met de oorspronkelüke be doeili'ngen Rossini schreef In onaf getoroken ijiver aan de partituur en speelde bü zichzelf graag leentje buur door voor de Barbier-ouver ture een en ander te ontlenen aan de in het jaar daarvoor geschreven opera „ Elisabetta reglna d'Inghel terra " Daarbü kwam nog de kwestie dat er al een Barbier-opera was van zün confrater Giovanni Pai siello zodat het nodig bleek voor zün nieuwe werk een andere naam te kiezen Aldus ginig Rossini's ' Bar biere ' onder de titel van Alma vijwa " in première en toen deze een succes werd wüzigde men deze in I1 Barbiere de Sivilglia " men aan het conventionele — ook voor de kunstkenners — een minder bekend aspect en schiep deze ge schiedenis der schilderkunst tot een der meest onderhoudende publica ties rük aan illustraties niet alleen zwart-wit maar ook in opvallend verzorgde kleuren reproducties En dit alles presteerde Rossini in de töd van 26 dagen Natuurlük rs er nadien een en ander bügeschaafd maar Rossini was een doorkneed ambachtsman en zelfs in die mate dat wü niets van de haast kunnen bemerken Deze grootste opera buffa is weer WIE op de hoogte wil bUjven van van wat er in het wereldje van de jomge Duitse literatuur gaande is kan het zonder enkele tüdsohriften niet stellen Ik denk hlerbü in de eerste plaats aan „ Akzente " onder re dactie van Walter HöUerer zes keer per jaar verschünend en aan Horst Bingel's „ Streit Zeit-Sohrift " dat in grappig smal formaat twee maal jaarlüks uitkomt Op „ Akzente " heb ik in dit blad vroeger eens al de aandacht geves tigd Nu het „ Streit-Zeit-Schrift " het zesde jaar imgaat en het laatste num - haar kunstbezit ó openbaar f^unól UTRECHT Vlaamse kermis ' gobelin ISe eeuw Kasteel De Haar uitbundige feesten Schil ders tijdens de tachtigja rige oorlog bezagen de landlieden dikwijls als slachtoffers van de wis selende krijgskansen Dor pen worden geplunderd en verbrand have en vee weggevoerd de mannen vermoord en vrouwen en kinderen aan geweldple gingen prijsgeven Adriaen Brouwer bezag de boeren als driftige ruziezoekende kroeglo pers die beneveld door de drank snel het mes trokken met alle gevolgen van dien Teniers beziet de ideale zijde Hij laat zijn landlieden zich ver pozen met spijs drank vrijage en dans Veelal danst er een paar bege leid door het spel van een op een ton staande vede laar Deze compositie is bij de schilder zeer ge liefd Diagonaalgewijs if het dorpsgezelschap naar het midden van de ach tergrond gegroepeerd Op de voorgrond toeven twee herdersjongens bij de wa terput waarbij tevens een stilleven van potten pan nen een fles en een kruik is opgebouwd Ongetwijfeld werden dergelijke tapeten met in die tijd bijzonder popu laire voorstellingen in Brussel geweven Moeilvk is het precies aan te ge ven wanneer dat ge schiedde Rond 1710 werk te Jacob vow der Borght te Brussel als tapijtwe ver Tegen 1750 too » in Brussel Daniël Leyniers de Jonge werkzaam Het is niet uitgesloten dat dit tapyt in het atelier van één van beiden uitgevoerd werd De achtereenvolgens behandelde vier kunst werken in het kasteel De Haar vormen slechts een greep uit de grootse col lectie Er zijn daar meer schatten te vinden die speciale aandacht verdie nen zoals het veertiende eeuwse nagenoeg levens grote Madonnabeeld dat tot de recente aanwinsten behoort Ter afsluiting van de reeks utrechts Openbaar Kunstbezit ' — buiten de stad Utreclit — plaatsen we tlians de reeks beschouwingen met het laatste kunsthistorisch commentaar op een der gobelins in Kasteel De Haar Met de eerstvolgende besprekingen In TJtrechts Openbaar Kunstbezit ' schenken wU onze aandacht aan de collectie van werken van de schilder Pieter Jansz Saenredam welke thans in bet Centraal Museum zOn geëxposeerd Moge de kennismaking met de hier vermelde top stukken u van lezer tot bezoeker maken van het Stichtse sprookjesslot dat in zijn welverzorgd park droom,t van een roem rucht verleden maar zich nog tevens verheugt in een weelderig heden DR D BOUVY Aartsbisschoppelijk Museum bezighoudt Vooral dit laatste artikel onthult hoe zeer sommige boeken van jonge auteurs vluchtpogingen zün Triest zyn de conclusies van deze beschouwing „ Overgebleven zijn neuroses en methoden om ze te bestrijden overgebleven zijn het onbehagen ten opzichte van de kleinburgeUjke massa en de angst zichzelf niet meer te kunnen uitstaan " Een van de initiatiefnemers van de Dada-beweging Raoul Hausmann bestrijd in een gedocumenteerd op stel alle tegen Dada gerichte ridicu liseringspogingen volgens hem was deze groep kunstenaars na de eerste wereldoorlog beslist geen bende kwa jongens die alleen maar gek deden Dada'montage Zij beoogden als consequente anti conformisten het rechtstreekse ge sprek met het publiek Raoul Haus mann zegt o.a dat de later zo vaak en voortreffeUjk toegepaste „ foto montage " voor het eerst door Dada weccd gebruikt Fel richt hü zich te gen de in Amerika levende psycho analyticus Hülsembeck die beweert dat HIJ de geestelüke vader van „ Dada " is „ Kitsch en literaire con fectie " worden in een ander artikel op de korrel genomen De auteur Jo hannes Poethen vindt de duideHjke ordinaire kitsch byv de gewone Schlager minder misleidend en ge vaarUjk dan de verdoezelende soms geraffineerde literaire confectie die veel meer „ slachtoffers " maakt Autobiografie Een onfrisse zaak is de „ Duitse jeugdboekenprijs " geworden Deze werd door een commissie waarin ook het „ Bundesfamilienministerium " zitting heeft aan de 27-jarige Spaans Franse schryver Michel del Castro verleend en wel voor „ Elegie der Nacht " Zijn schokkende autobiografie die ons naar het concentratiekamp Mauthausen voert waar Michel als kind gevangen zat en naar een katholiek Spaans „ opvoedingsge sticht " waar hü na de oorlog te recht kwam en de ergste vernede ringen doorstond Een avontuurlij ke vlucht bracht de 18-jarige bü Jezuïetenpaters die voor hem zorg den EindeUjk ontmoette hü men selijkheid Dit boek dat in Frankrijk veel succes heeft kreeg in tweede instan tie de reeds toegewezen prijs niet — en waarom niet Zijn moeder zou het boek hebben geschreven Een waanzinnige beschuldiging want de ze vrouw die haar zoon steeds heeft verwaarloosd die geen enkel contact met hem onderhoudt en in Spanje woont heeft met diit boek niet het minste te maken Dat bleek dan ook weldra Na heel wat perspolemieken he^rft Michel del Castro in laatste instantie toch de prijs gekregen Men kon niet anders " Toegeworpen werd hem deze „ onderscheiding " Het hele geval wordt nu in het „ Streit-Zeit-Schrift " opgehaald om aan te tonen dat de eerste prüsverlening ongedaan werd gemaakt naar aanleiding van de be schrijving van de ontzettende toe standen in het opvoedingsgesticht te Barcelona Ondertussen werd ddt tuchthuis gesloten op grond van del Castro's boek H WIELEK „ Akzente " verschijnt bij Carl Hanser Verlag in München en het „ Streit Zeii-Schrifi " bij do Europaischo Ver lagsanstalt Fianicfurt am Main land Festival Mozarts Figaro zong — als Doctor Bartolo Voorts noe men we Nicola Monti als Atoaaiviva en Gianna d'Angelo als zün pupil Rosina Hier hetoben we dus een keur van solisten en een Figaro door Oapecchi zoals men zich geen betere kan voorsteHen Dit alles on der leiding van de ItaJiaamse diri gent Bruno Bartoletti naar wiens portret-foto men slechts behoeft te küken om zondermeer te beseffen hoeveel muzibaal plezier hü in de ze muziek heeft Dat is aamelük ' wat Rossini's opera buffa zo grandioos doet zün Hü mag er zeer hard en met grote haast aan hebben moeten De dirigent Bruno Bartoleftt naar wiens portretfoto men slechts behoeft te kijken om zondermeer te beseffen hoe veel muzikaal plezier hij in Rossini's mu,ziek heeft werken maar het was hem ken nelük een genoegen om al de menselüke typen op het toneel iets Zïwaarder in het komische aan te zetten Heel even de lich te overdrüving wat de ware ope ra buffa typeert en wat deze bü z'n geboorte in de 18e eeuw zo'n succes deed hebben Het gaf de opera-seria een zware klap maar men wist een handig compromis te treffen door de opera buffa als buffa interm-ezzo in de grote opera-seria te plaatsen denk maar eens aan Pergoileisi's Ser va padrona " Naderhand wist de tfpeira buffa als zelfstandig op te voeren werk zün bestaan te rechtvaardigen waarschünlük niet alleen door het komische maar ook omdat de ba - riton stemmen © r zulk een grote kans in kregen en ook omdat het juist de bezitters van deze stem men zün die de meeste zin voor humor weten te exposeren Dat heeft men in Rossini's Bar biere " weten te waarideren niet al leen op de avond van de première maar ook op de voorstelling nadien Het pulbliek was op de daaropvol gende avond zo enthousiast dat men niet alleen eiste de eerste ac te te bisseren maar ook Rossini uit z'n bed liet halen Dat hü rust nodig had was belangrük maar hü moest op het toneel verschünen G van B Disco^nieuws Willem Mengelberg met Schuberts Negende Symlonie is de afsluiUng van de serie grammofoonplaten Documen ta Musicae " PhiUps W 09909 L Ruim 20 jaar geleden opgenomen door de AVRO herinnert deze muziek ons aan de tijd dat de radio-luisteraars trouw op donderdagavond de radio aanzetten om het Concertgebouworkest te horen d.w.z met een rechtstreekse uitzending Dat doet de radio tegenwoordig niet ol nauweliiks meer omdat het heet dat er een opname van gemaakt wordt die later bü de uitzending béter van kwali teit is Dat de luisteraar dan de actua liteit mist doet blijkbaar minder terza ke In ieder geval is nu een reeks op namen gemaakt van directe uitzendin gen en ze zijn waarachtig te waarderen in kwaliteit van klank en verhouding Zo hebben we met verbazing geluisterd naar deze interpretatie van 20 jaar ge leden In deze verbazing hebben we ontdekt dat details die we destijds niet in die mate konden waarderen nu voor ons van groter muzikale betekenis zijn geworden Mengelberg kon bepaal de details in accentuering te veel aan strepen maar in principe had hij ge lijk door alle partijen de rechtmatige plaats in de weergave van de partituur te geven Typisch bij deze sy.'nfonie van Schu bert die lang en zo overgevoelig ro mantisch is is Mengelbergs interpre tatie naar de visie van ónze tijd ge ' worden Soms Is de vertollang op het exacte af Mengelberg was tóch meer zijn tijd vooruit dan we destijds kon den vermoeden Hij was fle man die zich altijd als ' kunstsnaar ' presenteerde ooiï al stond hij zakelijk en wei aan het loket op een pustltantoor hij — naar de aard van zijn generatie — kon niet buiten deze artisticiteit Maar nu begrijpen wij dat hU in zijn werk dik wijls allereerst de ambachtsman was voor wie het parool gold dat al had het orkest honderden malen de vijfde van Beethoven gespeeld er toch gerepe teerd moest worden als gold het een nieuw werk Deze hechtheid van voorbereiding ver raadt ook de knappe uitvoering van de ze symlonie van Schubert Het is goed voor de geschiedenis van de interpreta ticlmnst van onze Nederlandse kunste naars dat deze vertolking als een docu ment zal bewaard blijven a ' - fan R 
14 Zaterdag 16 september 1961 UTRECHTSCH NTETTWS5BLAD ÖiHDirtje^weet^wel Taadf III gesprek Wilt u misschien ' n kop - H TT 1 j > 1 - ^ j Js chocolade Sint Nicolaas " IJ had n nart van goud „ Nee nee mevrouw Simons " Eerlijk oprecht altijd be - weerde sinterklaas haastig af Heel vriendelijk van u maar ik moet vanavond nog zóveel doen Ik heb m'n handen vol met al die brave Volendamse kinderen " „ O juist " begreep moeder „ alsu uw handen vol hebt kunt u moei lijk ' n kopje chocola vasthouden.Trouwens " zü keek demonstratief - naar de grote pendule „' t wordt broed of hlJ zmde al weer op zo langzamerhand kinderbedtijd " iets nieuws Neem nou die zot - „ Zo is ' t vrouw simons " knikte te Sinterklaasvertoning Welke sinterklaas bedrijvig ik moet er tv kji»..,v.xAyc*Q«-.»v-i.,v ^ *» ö ' _ gauw vandoor anders kom ik voor normale jongen zou nou zoiets gesloten deuren ' t is jammer dat in z'n hoofd halen Volkomen ' ^ immetje niet thuis getroffen heb Ik had hem graag zun ca deau zelf overhandigd " Hij aar zelde enige ogenblikken en wendde zich toen geheel tot de heer des huizes Wilt u hem dan — namens mij — de wens overbrengen dat ik hem het volgend jaar hoop terug te zien als ' n stoere flinke zeeman U moet maar zó denken Beter een goede pikbroek dan een slechte leerling En doet u hem vooral de hartelijke " Die heerlijke overkant Wi Een verhaal van ' elkom heer zwaan " floten alle vogels toen op een morgen een witte wilde zwaan neerstreek op de hoogste boom van het bos Mies Bouhuys \ RIEK MULDER „ Welkom heer zwaan " rie pen piepten of knorden alle andere dieren ook en vriende lijk glimlachend hielden ze stil Tekening onder de boom waar hij zat Dat was de gewoonte in dat bos aardig zijn voor elkaar en aardig zijn voor de vreem delingen die van tijd tot tijd uit de verre streken neerdaal den De trotse wilde zwaan strek te zijn hals en keek naar de kleine dieren die wuivend of knikkend met him kopjes nog steeds met de begroeting bezig waren „ Wat staan jullie daar " vroeg hij met een vreemde hese stem „ We wachten heer zwaan We willen weten of we iets voor u kun nen doen Of u misschien honger of dorst heeft of u misschien een zachte plek zoekt om uit te rusten van uw lange reis " „ En of u " zei één van de eek hoorns verlegen „ of u als u geen honger en dorst meer heeft en hele maal bent uitgerust ons iets wil vertellen over alles wat u gezien hebt op uw tochten " „ Misschien vindt u het een beetje onbescheiden dat we u dat vragen " zei een oud konijn dat voor de eek hoorn ging staan omdat hü vond dat zo'n jong ding het woord niet moest doen ^ „ Maar we zitten hier wat afg«legeh ziet u heer zwaan aan de ene kant van ons bos is het water van de grote rivier en aan de andere kant wonen de mensen Wy hebben niet zo veel ka.ns om eens buiten onze eigen wereld te gaan kijken " „ Sufferds " zei de zwaan heel dui delijk en helder nu „ Grote sufferds die jullie zijn Ik dacht ook al wat zien jullie er dom uit Maar nu be grijp ik het " De dieren kropen ver schrikt in elkaar of keken elkaar vragend aan Waarom zei dat prach tige dier dat Niemand had nog ooit zulke harde woorden tegen ze gezegd want zij zelf waren altijd even vriendelijk voor iedereen zelfs voor de mensen die met veel lawaai soms door het bos liepen „ Wie blijft er in een bos wonen waar het hem niet bevalt " riep de zwaan en hij lachte spottend Voor het oude konijn was dat te veel Met trillende snorren richtte hy zich op „ U begrijpt ons verkeerd " riep hij „ we zeggen helemaal niet dat ons bos ons niet bevalt Het is het heerlijkste bos van de wereld en ook als we er weg konden zouden we er toch altijd weer teruggaan Wat dacht u " „ Wat ik dacht " siste de zwaan „ ik dacht alleen maar dat ik zo'n bos niet zou moeten Een bos waar je niet weg kunt stel je voor En ik zie helemaal niet in waarom dit zo een heerlijk bos is Aan de overkant ken ik er wel tien die mooier zijn wel twintig misschien Je kunt er in en uitvliegen en ze liggen niet opgesloten door mensen en water En daarom blijf ik ook geen minuut langer in jullie bos Aan de overkant rust ik wel uit daar is het water veel helderder de vruchten van de bomen lekkerder en je kunt gaan waar je wilt " altijd deden De dieren waren ge schrokken en anderen waren ver drietig Maar de kleineren bleven toen de groten kopsohuddend weg liepen nog heel lang nafluisteren over dat prachtige en geheimzinnige dier dat ging waar het wilde en dat niets aan hun bos had gevonden En toen ze zich omkeerden van de boom waar de zwa^n gezeten had keken ze opeens met andere ogen naar hun bos Wat was er eigen lijk aan dat het zo heerlijk maak te Het was een heel gewoon bos niets niets bijzonders was er aan leek het ze opeens Niet eens meer fijn om in te wonen dachten ze stil letjes en anderen gluurden tussen de struiken door waar zo yeel mooiere bossen moesten zijn „ Hoe kom je er " vroegen de kleine eekhoorns elkaar „ Je moet vleugels hebben zoals de zwaan " zei de ene tegen de andere „ vleugels als de kraai heeft zijn ook al groot genoeg " „ We moeten vliegen leren " riepen de allerkleinsten en de grootsten knikten „ Ja dat was het Vliegen " Ji N weg was de zwaan Hij werd niet nagewuifd en nagefloten door de dieren zo als ze anders gasten Ze holden naar het kraaienest en staken hun kopjes over de rand Daar zaten de jonge kraaien ook al te fluisteren over de heerlijke bos sen van de overkant „ Leer ons vliegen " riepen de eek hoorns en de kleine konijnen die Riekje Ruud en Roetje 2 Hier staan we stil het siet er hier leuk uit vinden julli » niett vraagt Buudje 1 Wees maar niet bedroefd dat toe verkeerd uitten Biekje tee gaan er gewoon weer uit troost Ruud 4 Meteen komt er een troep kin deren aangelopen die op de maat van de mueiek gaan dansen S Ze gaan een beetje in de stad wandelen en in een smalle straat uien se een orgeldraaier 6 Roetje ontdekt een wagen met twee wielen hè denkt hij daar ga ik even inzitten 5 Je begrijpt dat se alle drie da delijk meedoen en se hebben dol veel plesier 8 Buud hyk Roetje sit in die wagen w » moeten hem tegen houden l 7 Maar het paard schrikt en be gifit te ïopen,..f huuvul roept Boetj » onderaan de boom stonden te wach ten riepen ook „ leer ons vliegen " „ We kunnen het zelf nog niet goed genoeg " fluisterden de kraaien „ we spreken net af dat we heel hard gaan oefenen zodat onze vleugels groot en sterk worden En dan gaan we Natuurlijk gaan we dan naar de bossen van de over kant " „ Laat ons dan mee oefenen " rie pen de eekhoorns en konijnen De kraaien schudden hun kopjes „ hoe kan dat nou Jullie hebben niet eens vleugels Dan zul je toch eerst aan een paar goeie vleugels moeten zien te komen " Dl E eekhoorns keken elkaar verle gen aan Aan vleugels had nog niet eentje gedacht „ Maar waarom gaan jullie niet zwemmen " vroegen de kleine kraaien die best begrepen dat de anderen ook graag naar de over kant wilden Zwemmen Dat was iets nieuws Daar had nog niet eentje aan ge dacht Nog voor de kraaien waren uitgepraat roetsjten de eekhoorns naar beneden en met de konijntjes achter zich aan renden ze naar de rand van het bos waar de rivier be gon „ Leer ons zwemmen Leer ons zwemmen " riepen ze tegen de kik kers die lui in het riet lagen „ We willen naar de overkant zwemmen naar de heerlijke bossen " „ Vraag het maar aan de vissen " kwaakten de kikkers „ die zeggen toch dat ze het beter kunnen dan wij " Maar de vissen zeiden „ niks hoor dat is het enige wat wij goed kunnen Dat leren we geen ander " En daar stonden de eekhoorns de konijntjes de hazen de jonge fazan ten en alle kleine dieren die lang zamerhand waren toegestroomd om naar de overkant te zwemmen „ Zeg ons dan alleen hoe je het doet " riep een ongeduldige eek hoorn „ Je kunt het of je kunt het niet " riepen de vissen terug en met een slag van hun vinnen verdwenen ze naar de diepte „ Dat is natuurlijk zo " zei een klein konijn peinzend „ je kunt het of je kunt het niet Laten we het proberen " Cl N daar gingen ze rillend van af schuw om het koude water bang als nooit eerder maar met samenge trokken bekjes omdat ze het nou één keer wilden zetten ze hun po ten in het water Eerst leek liet goed te gaan ze dachten dat ze zwommen omdat de golfjes bij hun kopjes ophielden maar opeens werd dat anders De grond onder hun voeten viel weg en daar dreven ze Schreeuwend jammerend en pie pend van angst probeerden ze om zich boven water te houden Uit het bos kwamen van alle kanten de ouders en grote dieren aangesneld toen ze het tumult hoorden maar niemand wist wat te doen „ Naar boven " hijgde een zware eekhoorn en met al zijn familieleden klom hij in een tak die boven het water hing De tak boog voorover maar nog niet ver genoeg andere dieren klommen naast de eekhoorns zelfs egels en hazen die nog nooit van de grond waren weggeweest wipten nu langs de tak die steeds dieper en dieper boog Het gegil en gepiep ging ondertussen door maar gelukkig zag één van de jonge fa zanten de tak en wist hem te pak ken En toen was het nog maar werk van een ogenblikje voor alle kleintjes hem te pakken hadden De ouders en grote dieren wipten uit de boom en daar zwiepte de tak terug vol druipende bosdieren Heel klein en heel stil kropen ze terug naar hun nesten en holletjes En al ko men er nu honderd wilde zwanen over en al zingen ze allemaal tege lijk over die heerlijke overkant er is er niet één die luistert en niet eentje die niet weet dat zijn eigen bos het heerlijkste ia IJ had ' n hart van goud Prijswinnaars Panda'prijsvraag Eerlijk oprecht altijd be reid om een ander te helpen maar niet serieus genoeg Te speels Ja dat was het Van de ene malligheid buitelde hij U*N»'KindertOneél \^ ^" andere De ene kwajon - gensstreek was nog niet uitge ^ Beste jongens en meisjes Zoals jullie is beloofd zullen we bekend maken wie de winnaars zijn van de Panda-prljs vraag dwaas nietwaar Of uh was ' t eigenlijk wel zo dwaas Had hij deze gelegenheid niet fraai uitgebuit om zijn vader ' t een en ander onder z'n neus te wrijven En dan moest je nog be leefd blöven tegen zo'n surrogaat Sinterklaas want de twee kleintjes zaten met hun oren en ogen wijd open Die wilden vooral niets van Wie zou in deze santekraam nog de grote weldoener herkennen Aan het eirad van de laatste voor stelling door het U.N Kindertoneel hebben aUen een grote kaart met tekeningen meegekregen en daarop moesten jullie uitzoeken welke ver keersfouten er waren gemaakt Gemakkelijk moet de prijsvraag niet zijn geweest want er zijn véle fouten gemaakt Dat óók door jon gens en meisjes die al 11 en 12 jaar ziJn Hoe moet dat als jullie in de stad wandelen of fietsen en je kent de verkeersregels niet goed Dat moet wel beter worden hoor Nu de prijswinnaars De directie van het Utreohtsoh Nieuwsblad heeft 30 prijzen ter beschUckimg ge steld Deze zijn toegekend aan Kees Capiteyns Marnixlaan 7 Mas Hensen Omloop 14 Jan Kroon Galjoenstraat 67 Anton Hopma S v d Kolkstraat 19 b Wilma Visser Hennepstraat 7 S K Adhin Staal straat 14 Ronnie Andringa Nieuwe Weteringseweg 100 Groenekan Leonard Ahdringa Nieuwe Wete ringseweg 100 Groenekan Guus Bax Auriollaan 3 Roelofke Buit stra Burg v Tuyllkade 99 bis Sandra Hermelijn Dr Plesmanlaan 60 José van Hoeijen Nieuwe Koe koekstraat 21 Carla van Jaarsveld J P Coenstraat 8 bis Jan de Kos ter Riouwstraat 41 Frans Storm van Leeuwen Mozartlaèn 14 Her man Plokker Van Meursstraat 5 Wilfried Plomp Groenestraat 25 bis Hennie v d Weert Heijermans straat 10 Erla Wiereng Dr s ' Ja coblaan 53 Dick Bax Auriollaan 3 Marian ter Bliek Surinamestr 66 Annet van Esseveldt Park Aren berg 89 De Bilt Tonny Hoven Lod Napoleonplantsoen 32 III Hennie v Hoeijen Nieuwe Koekoekstraat 21 Ansje van Hoeijen Nieuwe Koe koekstraat 21 Renée Kraamwinkel Nicolailaan 11 Bilthoven Bertus v Leeuwen Prof Jordanlaan 60 Alex Reyntjes Kapelstraat 87 Yvonne van der Steen Herman Modetstraat 32 Oscar Ruiters Poortstraat 22 Aan al de prijswinnaars worden de prijzen toegezonden Zijn jullie nu niet reuze bltj ^ et kleurige schouwspel missen Sinterklaas zélf in hun huisje Maar goed dat ze niet wisten wat achter die wattenwolken ver borgen zat Dekselse protsenmakerü " n Aardje naar z'n vaartje " Hij zou die Sinterklaas morgen eens onderhanden nemen Dan zou htj misschien begrijpen dat er met z'n vaartje " niet te spotten viel „ Ahum " hervatte moeder het giiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij I De Boottocht I lartientje en Martijntje Martoentje en Martin Die zaten in een bootje Ze konden er net in artientje wou gaan schommelen Martijntje riep Doe niet Floep Viel ze uit het bootje In ' t water bij het riet M M ¦ artoentje wou haar pakken Martoentje die greep mis Plons Lag ook zij te spartelen In ' t water als een vis M artin moest zó hard lachen | I Het schudde in de boot f I Martin verloor z'n evenwicht ' | 1 En viel ook in de sloot | I IVL artientje was toen over i 1 Hij dacht Wat doe ' k nog hier | I Ik spring ook in het water | 1 Gezellig alle vier 1 It I i x oen zijn ze maar gaan zwemmen = I Achter hun bootje aan i i Maar zijn er nadien nooit meer | I Met vier man in gegaan | ^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniriiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii D e groeten bleven hem in zijn keel steken want vader die er nu schoon genoeg van had zich nog langer door zo'n gecamoufleerde spiering de wet te laten voorschrij ven kwam met een nijdige ruk overeind en hapte enkele malen naar adem om stoom te kunnen af blazen Maar zover liet Sinterklaas hem niet komen Heel vriendelijk Héél aardig van u " sprak hij snel blijft u rus tig zitten meneer Simons Ik kom er wel uit Ik ken de weg " Met stokkerige pasjes bonkte hij behendig door het overvolle ver trekje en trachtte zich zo vlug mo gelijk uit de voeten te maken En dat was hem zeker gelukt als hij zijn voeten inderdaad had kun nen gebruiken Maar een hoge wankele stelt is nu eenmaal niet ge schikt om tot Fanny Blankers-Koen prestaties te komen en zeker niet als zo'n onhandelbaar geval achter een verraderlijk deurdrempeltje blijft steken Met een ijselijke gil sloeg Sim meklaas voorover in het kleine hal letje in zijn val een overbeladen kapstok met zich meetrekkend En het was alléén en uitsluitend aan de welgedane goedgevulde gestal te van moeder Simons te danken dat het onwankelbare geloof van de kleine kinderen in de gulle kinder vriend ongeschokt bieef Haastig posteerde zij zich breeduit vóór haar jongste kinderen en ontnam hen zodoende het droevige uitzicht op de schamele restanten van de zéér achtenswaardige heer Kapoen tje Zelfs het meest ontvankelijke kindergemoed zou toch wel door twijfel en wantrjuwen worden be kropen bü het zien van deze pot sierlijke grijsaard Wie zo i in de ze santekri.am van jassen petten dotten watten zilverpapier klom pen gebroken bezemstelen ge barsten vaasjes en een gescheurde vuurrode beddesprei nog de grote weldoener herkennen Wi lENS hart zou nog vol ver wachting kloppen als hiJ ontdekte dat Sinterklaas van de ene minuut op de andere plotseling een halve meter kleiner werd Goed HtJ kan op de daken rijden met zijn mooie schimmel en als het nodig was wurmde hij zichzelf zo nu en dan door een smalle schoorsteen Dat was hij nu eenmaal aan zijn repu tatie verplicht Maar om je zelf te veranderen van een lange stati ge reus in een klein miezerig lil liputtertje Nee Met dergelijke goocheltrücjes gooide Sinterklaas zijn eigen ruiten in En wie had er nu ooit van gehoord dat hij onder zijn rode habijt een heel gewone alle daagse Volendamse broek droeg En klompen Zeker Er waren vreemdelingen genoeg die zich voor Korte ttjd in Volendamse dracht staken or ^ ' n foto naar huis te kunnen sturen of zo maar voor de aardigheid Maar al komt Sin terklaas dan uit Spanje je kan toch moeilijk een normale toerist in hem zien En dan zijn baard Zo'n ding moet aan je kin han gen Zeg nou zelf dat is toch de meest aangewezen plaats En daar bevond hij zich ook vóórdat de Sint zo halsoverkop de kamer ver liet Maar kijk nóu eens Boven op zijn hoofd Als een - woest-wapperende witte pruik Je moest wel héél erg stevig in je schoenen staan wilde je dan niet je geloof aan Sinterklaas ver liezen Gelukkig maar dat moeder haar kleintjes deze ontgoocheling be spaarde Met drie grote dreunende stap pen was - ader bij de plaats des on heils duwde met ziJn voet alle achtergebleven Sinterklaas-attri buten de hal in en haalde pas ver - VOOa & EOR&ES MA7ÜCE licht weer adem nadat hiJ de deur hermetisch achter zich had geslo ten Pffff Dat was gelukkig weer achter de rug Met een snelle zijde lingse blik keek hij naar zijn twee jongste spruiten Nee hoor Die hadden niets in de gaten Met gro te glunderende ogen waarin het ontzag en de dankbaarheid voor de goede Sint nog doorglansden beke ken zij hun nieuwe aanwinsten En ook moeders gezicht glom van vol doening vader had haar in tijden niet zó gelukkig gezien „ Dat dat de goede Sint tocli nog is gekomen hè vrouw " glimlachte vader. ,,Ja ' t Is alleen jammer " M AAR wdt moet nu eigenlijk jammer vond zal wel altijd in raadsels gehuld blijven want nu de spanning van dat ene hachelijke moment was gebroken ontplofte haar opgekropte zenuwen in een klaterende schaterlach De tranen biggelden langs haar wangen Hoe meer zij haar best deed om zich te beheersen des te erger werd het Haar benen begaven het en scha terend viel zij neer in haar fauteuil Vader stond er eerst wel ' n beetje beduusd van te kijken Zij leek wa rempel wel ' n jonge meid Maar lang duurde die verbouwereerdheid niet want al spoedig werd ook hij door het lachduveltje gekieteld en barstte hij bulderend los Zo'n kwajongen toch Zo'n dekselse kwajongen Zo'n Sinterklaas in zakformaat Dat was ' t nou met hem Je kon niet kwaad op hem blijven ' t Ene moment sprong je bijna uit je vel van kwaadheid en even later stond je te lachen als ' n waanzinnige Want zo was ' t toch eigenlijk Welk weldenkend mens zat zich na zo'n malle vertoning op de dijen te slaan van plezier Maar — wat drommel — wat maalde hij om al le weldenkende mensen Hij moest lachen of hij wilde of niet Al zette hij met ztjn bulderende uitbarstin gen héél Volendam op stelten Op stelten Praat hem niet meer van stelten want het woord alléén al bezorgt hem pijnlijke lachkrampen 1 N het halletje had Simmetje zich inmiddels ontdaan van al ztJn kleu rige tierlanttjnen en luisterde ver baasd naar deze spontane uitbar sting van vrolijkheid Wie had nou gedacht dat zijn ouders zo'n kwa jongensachtig plezier konden heb ben Hoe ' t ook zij de boze bui van vader was in elk geval gezakt dus htj kon mét ' n gerust hart bin nenkomen Een brede grijns trok over zijn gezicht toen hij zijn hand op de deurknop legde ' ns Kijken wat de goede Sint voor Simmetje gebracht had behalve dan de blauwe plekken en schrammen die hij bij ziJn val had opgelopen Hoofdstuk 2 K APITEIN Ridderkerk was weer ' ns een paar dagen in Holland Hij had ' t er weer opzitten Zeven maanden maar liefst ' t Zou deze keer ' n korte trip worden had de reder gezegd Eventjes naar Fal mouth met ' n lading hout en dan weer terug Gewoon ' n retourtje In twee weken uit en thuis Maar toen hij eenmaal Fataoutlh binnenvoer lag er ' n telegramme tje te wachten Of-t-ie maar even door wilde gaan naar Fishguard Daar lag ' n partijtje aardolie te wachten Zoiets laat je niet lopen nietwaar Daar is geld aan te ver dienen en je vaart uiteindelijk niet voor je plezier Bij de „ wilde vaart " kan je zoiets verwachten Goed dan Op naar Fishguard Of ' t hele zaakje weer terug gaat naar Holland wil je weten Naar Hol land Welnee man dit is voor Glasgow bestemd En o ja da's waar ook daar staat in loods C ' n zootje dump materiaal Dat kan je dan meteen naar Bergen bren gen Daar zitten ze er om te sprin gen Ja ja je verstaat me goed Eergen Nee man Niet in Noord Holland in Noorwegen En zet er wel ' n beetje vaart achter Je weet ' t - elke dag winst betekent weer acht mille Wat Ja natuurlijk Acht mille Achtduizend harde Hol landse guldens Duur Ja wat wil je Zo'n schuit kost geld ' t Is jan dorie geen bromfiets Oké oké Goede vaart en behouden thuis komst En nu was hij dan weer thuis.Nog wel ' n beetje onwennig tussenal die nette degelüke landgenotenmet al hun dagelijkse problemen,waar hij eigenlijk geen weet vanhad ^ Wordt vervolï * 
i UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 16 september 1961 15 Tussen hemel M ET Kirmes heeft Wolfgang Staudte weer eens een film afgeleverd die men bepaald indrukwekkend kan noemen Hij heeft de navrante gebeurtenissen in trieste grij zen vastgelegd op het celluloid terwijl de klacht van het ge heel nog werd verscherpt door de achtergrond van de kermis met zijn lawaaierige volheid Werk van Wolfgang Staudte raakt gevoelige plekken Men krijgt de bevolking van het land uiteraard wel te zien in aller lei standen en stonden maar te oppervlakkig de bioscoopbezoeker wil een scherpe belichting ev ana lyse van de folklore en van de in nerlijke drang die de daden en manier-van-zijn van de mensen bepaalt Deze film is echter niet belangrijker dan de op zichzelf in teressante serie over Nieuw-Gui nea van Rank distributors In zo verre is Le ciel et la boue met ztjn prachtige platen ook interes sant Het is een recht toe-recht-aan documentaire die niet veel an ders geeft dan een reisverslag In dit verband kan met ere ge noemd worden de soortgelijke film van Peter Creutzberg over Surina me die onlangs door de Neder landse tv is vertoond Gevleugelde verovering Deze documentaire verdient als film meer waardering omdat het gebruik van filmische middelen meer innerlijke kracht deed voelen en overbracht Wie echter van een reisverhaal houdt met af en toe een uitschie ter naar zaken die iets minder aan de oppervlakte liggen zal een boeiende anderhalf uur beleven vRu Ondanks grote namen PEPE veel te lang voor slecht verhaal commentaar uitsprak wel veel zeggen over de vele ontberingen maar die blijken uit de film slechts zeer ten dele de moeilijk heden worden zo ongeveer ontstel lend genoemd maar ze waren dan toch nog niet zo ernstig of bij voorbeeld de cameraman kon nog werken Het is Gaisseau en de zijnen met amdere woorden niet gelukt de toeschouwer hun ellende te la ten meebeleven De diepte van de ze misère wordt immers bepaald door de tijd die ervoor ' gebruikt ' is zeven maanden Dat kan men in anderhalf uur niet reproduceren tenzü men filmisch adequate mid delen gebruikt Dit nu het ge bruik van montagetechnieken en actieve camera is niet gebeurd Onjuiste mystificaties in kundig gemaakte film Vrijdag 22 september Toneelgroep Tlieater „ Speelgoed op zolder " van Lillian Hellman Zaterdag 23 september Rotterdams Toneel „ Jennzië " van René de Obaldia met Enny Meu nier André v d Heuvel Ann Hasekamp Luc Lutz Pieter Lutz Willy Ruys e.a Zondag 24 september Rotterdams Toneel „ Huwelüksles sen " van Leslie Stevens met En nv Meunier Trins Snijders Pim Dikkers en Willy Ruys MUZIEK BUURKERK Zaterdag 16 september Orgelconcert dpor Wim v d Hoe ven Mees van Huis en Stoffel v Viegen m.m.v het Buurkerkkoor en het kamerorkest Pro Musica en moeras Vreeburg T^oevaiiige bij - ö i zonderheid bioscoop Vreeburg draait ko mende week de film Tussen hemel en moeras precies twee jaar na de aanvang in septem ber 1959 van de expeditie die deze film opleverde Zeven maanden hebben Pierre Domi nique Gaisseau en zijn mannen gezweefd tussen hemel en moe ras van Nieuw-Guinea beloerd door duizend en één vijand on der mens en dier Uitgeput en gehavepid kwam de groep ten slotte tevoorschijn uit het oer woud met achttien kilometer ^ film Nieuw-Gulnea is zo ongreveer het " laatste deel op de aardbol waar " men nog gebieden vindt die volko men onbekend zün en waar men sen wonen die in onze tyd van in terplanetaire projectielen leven als in een stenen tydperk IDit was voor Gaisseau de grote uitdaging Hij had er tien jaar over ge dacht om Nieuw-Guinea van noord tot zuici te doorkruisen dwars over een centrale bergketen 3000 tot Ontberingen in het land der Papoea's 5000 meter waarvan niemand de hoogte kende en waarvan niemand wist of er wel mensen overheen zouden kunnen komen Vier jaren waren gemoeid met de voorberei ding van een droom die tfldens de verwezeniyking vaak een nacht merrie werd Twaalf droppings uit een vliegtuig van de maatschappij De Kroonduif waren nodig om de groep te redden uit het oerwoud dat voor hen meer en meer een hel begon te worden Maar ginds vond men stammen die van de wereld afgesneden leven zonder gemeenschappelüke taal in de da geraad van het mensdom Komen(de week in Utrecht Theater ffSpeelgoed op zolder " Ne(i Comedie Frank Y " Rotterdams Toneel ffjenuzi'é " U.S.O Muziek van onze tijd " Deze Frans-Nederlandse expedi tie onder beschermheerschap van prins Bernhard bestond uit de technische staf voor het opnemen van de film zestig Papoea-dra gers en vier Nederlandse soldaten Zü legden in vogelvlucht 700 km maar in werkelijkheid 1600 km af te voet in kano's en op vlotten De maximaal bereikte hoogte was 3600 meter de uiterste tempera turen 3 en 55 graden Ongelukken als verdrinking ziekten vallen en beten van ongedierte eisten drie doden acht gewonden en 22 zieken De tocht door Nieuw-Guinea is een belangryke prestatie geworden een hoog te roemen resultaat van langgekoesterde zucht naar avon tuur Van onze bewondering in dit opzicht gaat niets af Maar wél kan men enkele ernstige tekortko mingen aanwezen in de film L.e ciel et la boue die Gaisseau op zyn pionierstocht heeft gemaakt Hij heeft er geen rekening mee gehouden dat de bioscoop bezoeker wel eens meer geïnte resseerd zou kunnen zün in wat men kan noemen de folklore ze den en gebruiken van de bevol king van Nieuw-Guinea dan in de ongetwijfeld moeizame tocht door een onherbergzaam gebied De moeilijkheid is namelijk dat voor wie er niet bij was iedere dag van de tocht hetzelfde is voor een outsider wisselt het beeld nauwelijks of niet Men laat Paul Steenbergen die de Nederlandse Lage handen van G Sluizer TOJfEEt STADSSCHOUWBURG Zaterdag 16 en zondag 17 sept Toneelgroep Theater „ Speelgroed op zolder " van Lillian Hellman met Josephine van Gasteren Eli se'TJoomans Elly van Stekelen burg Martine lïrefcoeur Coen Flink Eric Schneider en Eric v d Donk Maandag 18 september 20 uur Gem Schoolvoorst Toneel groep Centrum „ De Universele Erfgenaam " Dinsdag 19 september Balletscliool Coby de Munk leer lingenuitvoering Woensdag 20 september Tuindorps Belang „ De model-echt genoot " door de Radiostadcome die o.l.v Maarten Kapteyn In het voorprogramma van Vree burg draait deze week een van de vele fraaie documentaire films die ons eigen land tot onderwerp hebben In dit geval De Lage Landen van George Sluizer aan de camera Edu ard van der Ende Deze film die in opdracht van een oliemaatschappij werd vervaardigd behandelt op fijnzinnige wijze het voor buitenlanders merkwaardige be staan dat de Nederlander beneden de zeespiegel leidt Het is een film die door vormge ving en fotografie opvalt Op instruc tieve wijze zonder de goede gebrui ken van de Nederlandse filmdocu mentaire geweld aan te doen ontrolt zich voor de toeschouwer voor de zo veelste maal het wonder van dit land « der zee ontrukt " Voor de zoveelste maal maar toch Weer heel anders Sluizers montage en Van der Ende's camerawerk vallen vooral op door consequente en boei ende toepassing van de kleurencom tKwltie Op een kleine dorpskermis in 1960 wordt de klok plotseling zes tien jaar teruggedraaid Als een van de kermisexploitanten een gat graaft voor de fundering van zijn tent vindt hij een helm een machi negeweer en wat overblijfselen van een Duitse soldaat Vervolgens doet Staudte het verleden herleven het dorp is een toneel van nerveuze angst bij het naderen van de Ame rikanen Een jonge soldaat deserteert uit het Duitse leger en keert terug naar z^n dorpsfamilie Vrees om Iqfsbehoud lafheid angst omrin gen hem niemand durft de deser teur te verbergen De vertrouwde omgeving dreef hem er in Ieder - \ Jitzonderli]ke film uit 1946 De e regenboog Raduga kan gere ken worden tot de films diie onsterfe lijiklheiid genieten Het is nog altijd een meesiterwerk dat hoog boven de meeste oorlogsfilmis uitsteekt en dit waarsohiJTilijk zal blijven doen De Russen toonden met deze pro doktie in 1946 een beheersing vanj » de camera die bijna aan r alaCe l^^^it ongelooflijke grenst hetgeen tot stand kwam onder regie van R Perle stein tezamen met de cameraman Boris Monastirsiky Zij weten beiden zonder zvreem van sensatie een documentaire over de versöbrildcelijke gruwelen die de bevoltoimg van een klein Russisch dorp moet ondergaan op overweldd genide wijze op het witte doek te brengen Men treit in deze film geen moment tonee'lmatigB handelingen aan maar het echte leven dat door groot en klein op een diepe manier wordt ' geleefd ' J Oshorne wil gevangenis in De Engelse toneelschröver John Osborne is teruggekeerd van zijn vakantie aan de Franse Bivièra om zondag deel te nemen aan de mas sale antikernbombetoging in het cen trum van Londen Ik hoop dat ze me naar de ge vangenis sturen verklaarde de schrijver van onder meer Look back in angef Thé - entertainer en Luther Als Osbornes wens in vervulling gaat zal het aantal literaire talenten dat op het ogenblik achter de tra lies zit stijgen tot vtjf Omdat zü niet wilden beloven van de protest betoging af te zien werden de filo soof Bertrand Russell de toneel schrijver Arnold Wesjter de dichter Christopher Logue en de script schrijver Robert Bolt dinsdag naar de gevangenis gestuurd Lord Russell is veroordeeld tot een week de overige drie tot een maand gevangenisstraf >»»^**»^»^»*%»^^^»^»»%»»%*»»»»»»^»^^ Josephine uan Gasteren Elly van Stekelenburg en EUse Hoomans in „ Speelgoed op zolder " dit weekeinde in Stadsschouwburg door Toneelgroep „ Theater " Donderdag 21 september Nederlandse Comedie „ Frank V " van Fr Dürrenmatt met Ko van Dijk Ank v d Moer Johan Fio let Paul Cammermans Lous Hensen Eli Blom Henk v Ul sen Allard v d Sclieer Femke Boersma e.a TIVOLI Donderdag 21 september Concert in de serie „ Muziek van onze tUd " het U.S.O dirigent Paul Hupperts solist Sophia van Santé mezzo sopraan Strawinsky Monumentum Hn Andriessen 2e symf Jan Wisse Sette aforis ml W Henze 5 Napolitaanse lie deren en A Webern 5 stukken voor orkest IMMANUELKERK ' t Goylaan 129 Vrödag 22 september Orgelconcert op het nieuwe orgel door Henk Seldenthuis Werken van Sweelinck Ant v Noordt Frescobaldi Corelli Handel Stanley Buxtehude en J S Bach MICHAELSKAPEL Zaterdag 23 september Concert door Kees Verhoeven fluit Louis en Max Werner gam ba en Chris Bos klavecimbel Werken van Telemann en Bach -^ LEZINGEN Vrüdag 22 september GEBOUW VOOR K EN W A.R kiesver Nederland en Oranje dr J Schouten „ Christelijke poli tiek ook nu " fc ***»*»**»»»»****^*^*»*^^*^»*^*»*»**^»»»»' een wendde zich van hem af zo dat hij bedreigd werd aan twee kanten Aan de vooravond van de bevrijding kiest hy zich een uitweg in de dood Er is nauwelijks iets veranderd in 1960 zegt Staudte De vondst is een lugubere dissonant in de kermisvreugde Sommigen virillen er overheen praten omdat de her - Summum van sentim^entaliteit In City draait deze week de inder tijd met veel tam-tam aangekondigde cinemascope-kleurenfilm Pépé In twee voorstellingen per dag van twee maal 2^2 uur kunt u de ge schiedenis aanschouwen van de on ontwikkelde Mexicaanse jongen Pépé Cantinflas die niet van het door hem opgekweekte paard kan schei den en achter het verkochte dier aan naar Hollywood reist Alwaar hij in allerlei verwikkelingen verzeilt Hij komt in huis bij de aan lager wal geraakte filmregisseur Ted Holt Dan Dailey en weet de man te redden van de ondergang door op één avond een kwart miljoen dollars te wimien die Holt in staat stellen zijn laatste sce nario te verfilmen Het danseresje Suzie Shirley Jones dat door Pépé's schuld zonder werk raakt krijgt de hoofdrol in deze film en wordt daar door een ster De naïeve Pépé koopt een ring met diamant voor haar in de waan dat zij met hem wil trouwen totdat blijkt dat Suzie en Holt het eens zijn en Pépé niets anders over blijft dan de liefde voor het paard dat hem als pleister op de wonde wordt geschonken Een indrukwekkende rij sterren van old timers als Maurice Chevalier Edward G Robinson Frank Sinatra Bing Crosby en Greer Garson tot jongere Hollywood vertegenwoordi gers als Tony Curtis en Kim Novak verschijnt naast de hoofdrolspelers op het doek Zij waren echter niet Groot gehrek aan actie ondanks ** Robert Mitchum " e mogelijkheid is niet uitgesloten dat men zioh voorstellingen maakt van een stevige portie spanning wan neer men de titel leest van - ie film die deze week in Soala wordt ver toond Wapens voor JWexico - Men vergist zich Al komen er wa pens in deze film voor al zijn de op namen gemaatot in Mexico — span ning mist de film te enenmale De oonspronkelijke titel The wonderfull country het mooie land geeft de kwaildteiten van de film beter weer Robert Mltchnm is de centrale fi guur Hij is Amerikaan van geboorte de lijfwacht van een Mexicaanse po l'itious Die afkomst is het Q/-1I1 Si''>ie probleem voor de man OCaia want hij voelt zich aan geen van beide zijden van de grens op zijn plaats Dat hij eindelijk tooh zijn moederland kiest is voor een groot deel te danken aan de mooie ogen van de vrouw van een Amerikaanse majoor Zij leert hem zijn wapens weg te gooien en de grens over te steken naar wat dan de goede zijde heet Niemand hoeft bang te zijn dat dit probleem op psyöhologische wijze wordt aangepakt De geschiedenis rolt als het ware op eigen wielen naar het einde Dat dit gebeurt met een veelheid aan dialogen en allesbe halve aotievolle scènes is iets dat weinigen zullen kunnen waarderen innering hen kwelt en schuldbe sef wakker roept Anderen verde digen zichzelf met de opmerking hij was een verrader die het land in de steek liet in het uur van de nood Zij zeiden het toen zij zeg gen het nu Kirmes kan in Duitsland niet populair zijn Daarvoor raakt de film teveel gevoelige plekken Maar bij machte de film voor een misluk king te behoeden Het scenario was gewoon te slecht en hun rol in de film te klein voor de meesten slechts enkele minuten Voor de liefhebbers van een show film is het verhaal niet belangrijk mits de show overheerst De makers van Pépé brengen eohter slechts wei nig doorgaans slechte show In een breed uitgesponnen verhaal over Pépé en zijn paard dat mogelijk ont roerend bedoeld was maar het sum mum van sentimentaliteit geeft De film werd daardoor vlees noch vis Cantinflas brengt de rol van de on gekunstelde Pépé onnavolgbaar maar hij kan óók niet helpen dat de rol niet deugt I Reprises Zolang er mensen zijn mera De regenboog — Palace Ca - Dodenval in Dakota — Olym pia tot en met zonidag Waarover men niet spreekt — Olympia van maandag af ZONDAGSFILM Because you're mine — Vree burg Laatste rol van Gary Cooper P De schaduw Kembrandt Deze tltel van de film die in Rem brandt gaat is niet gemaakt naar een boek van Havank Deze auteur reserveert zijn werk kennelük nog even voor de televisie iVIaar toch heeft dit prodükt het mysterieuze element met de Havanks gemeen Wie dus weet dat het een thriller is en tevens dat Peter Dracula Cushing een van de spelers is ver onderstelt dat het wel weer grie zelig ' zal zijn Wel iets dergelijks is De scha duw inderdaad wel maar Cushing is de oorzaak ditmaal niet In onze tijd doet de naam Cushing overi gens wel iets nu sadisme en deri vaten van sadisme van Psyche tot Gorge hoogtij vieren Stel u voor een echtpaar ge vormd door Deborah Kerr en GaryCooper in zijn laatste film Be paalde gegevens doen de vrouwdenken dat haar man een moordheeft gepleegd Hij kan haar bijgebrek aan bewijsmiddelen nietvan het tegendeel overtuigen Ende toeschouwer moet de vrouwtoegeven dat hij een rare schaatsgereden heeft of niet Regis seur Anderson tracht twijfel en een zich enthousiast op de borst slaan Zie je wel ze leren het nooit ' is onze taak óók niet De film geeft meer dan nationale kri tiek Staudte tekent de diepten waarin de mens ieder mens kan terechtkomen in bepaalde omstan digheden In zoverre richt hij zich ook tot ons V Ru ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 JXI Een ramp m de lucM en een ramp op de weg Wralestukken en doden op het vliegveld van Shannon en op de autoracebaan in Monza zijn er de stille getuigen van Hevige gevechten in Angola Ka tanga en Bizerta waar men vol hardt in het brengen van bloedige offers Ook in de tekenfilms gunt men elkaar zoals gewoonlijk het licht in de ogen niet Pluto de hond van Mickey Mouse verkeert in hevige tweestrijd of hij al dan niet vrien delijk zal zijn voor zijn huisgenootje een poes die zeer bevoorrecht word £ door Miokey Mouse Het bloemencorso van Aalsmeer en de Taptoe Delft 1961 hebben één ding gemeen de veelheid van kleu ren die de toeschouwers de ogen doet uitkijken Het corso stond in het teken van Amsterdam vele m,arkante punten van deze stal spre ken vooral tot de geboren Amster dammers een zeer bloemrijke ' taal Taptoe Delft staat in het teken van de luchtmacht Vooral de vlie gers in hun uniform helgeel zwem vest en zilver glimmende vUeghel men imponeren de jeugdige tnanne lijke kijkers Een van de hoogtepunten is een sabelexercitie die wordt uitgevoerd in een volkomen harmonie van klank en kleur Een spookachtige sfeer heerst om het peloton militai ren dat zonder enige muzikale bege leiding en in een doodse stilte een perfecte exercitie brengt De strak heid van lijnen en beweging slechts gebroken door de prachtige kleu ren vormden tezamen met de mu ziek een onvergetelijke Taptoe 1961 angst van de vrouw op de toe schouwer over te brengen Dit lukt hem wat betreft de twijfel vrij goed Het verzoek van de importeur om de naam \ an de dader niet prijs te geven aan publiciteit is niet onredelijk Daarom zult u zelf de gang van zaken moeten bezien om een en ander te weten te komen Vastgesteld moet evenwel worden dat de film vrijwel alles aan span ning zou missen wanneer men van tevoren wél wist wie de euvele daad gepleegd heeft Hetgeen een zwak punt genoemd moet word-i De oplossing van het raadsel is iets te klungelig vastgelegd An derson wilde de spanning opvoe ren rekte de zaak te veel en gaf zo de pointe iets van een anti climax De mysterieuze sfeer die hij schiep is in het algemeen inadequaat hetgeen een voorberei ding is voor deze anticlimax Anderson heeft de zaak niette min kundig in elkaar gezet meteen vrij beweeglijke camera Het geen men overigens ook mag ver wachten van een regisseur dietekent voor produkten als Dam busters Yangtse incident en Around the world in eighty days Wie tot de conclusie komt dat hetgriezelige ' van deze film lijkt opdat van Hitchcocks Psycho z-'t opeen goed spoor want beider sce nario is geschreven door Joseph Stefano vRu 
16 Zaterdag 16 september 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAt KLEINTJES tot 15 woorden ƒ 1.75 tot 20 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cent Te koop aangeboden Wegens verandering van za ken in prima staat zijnde VOLKSWAGEN BESTEL 1954 elk aannem«dijlc bod Tevens heren - en damessportrljwiel merk Dunabo als nieuw Bil lijke prijs Kweekstraat I bij de Bloemstraat ETERNIT PLATEN In naturel en gekleurd voor binnen en buitenwerk Gezaagd op elke maat en leder model Uboka Nieuwe Kade 22 telel 17S17 GKOENEVELD's Textielhandel kleedt niet alleen u maar ook uw woning nieuw aan U slaagt zeker bij Groeneveld's Textiel handel Brigittenstraat 2 Utr Tel 10153 De betaling regelen wij met u VERLOTINGSAETIKELEN voor personeel buurt en an der verenigingen zoals sche merlampen hangklokken cas settes grote poppen theeser vlezen speelgoederen enz met 15 '/• korting Eventueel In con signatie Ook ' s avonds na af spraak Poppenziekenhuls Ja cobljnenstraat Prima st Becht en Dyserlnck zwart gekleurde STOOKOLIE HAARD met bultenvat op on derstel bovendien bijbehoren de kamertarak Wasmachine merk Fam met Bico wringer Br no 1-4904 bur UN GRANIETWERKEN aanrech ten dfouohebakken vloeren enz A M Maarschalkerweerd Gansstraat 161 Utrecht Telef 15327 Alleen de vakman staat borg voor de kwaliteit van uw HOR LOGE Vraag Zwitsers Robijn anker vanaf ƒ 35 Sola en Kel tum cassettes P J M d'e Jong TwJjnstraat 44 WASCOMBENATIES Nu aUes In één Onze allernieuwste Sunbeam ' wascombinatle met spoelcentrifuge 2 aparte moto ren pomp klok tafelblad en zwenkwielen slechts ƒ 395 Rechtstreeks van fabriek Ook betaalbaar in 12 of 18 maan den Wast gegarandeerd zonder slijtage Volledige fabrieksga rantie en - service Vrijblijvend demonstratie bij u thuis Was machineverkoopbureau Park Arenberg 5S De Bilt Telef 030 60879 GITAREN ƒ 30 ƒ 37.50 ƒ 47 en duurder Muziekhandel Stoové Oude Gracht 278 telet 10794 Gitaar met les ƒ 1.50 accordeon ƒ 2 per week C.A.S.U Controle Apparaten Service Utrecht Neude 34 tel 15743 Verkoop en reparatie van fcm tellers temperatuur meters aandrUfkabels dash bord-instrumenten Wij hebben voor elke wagen ruilschokbre kers 30.000 km garantie Amerik Imp Olie 0.80 per li ter f 1000 BELONING indien niet aan hoogste eisen voldoet Vetten in grote en kleine ver pakking Automaterialen RUS MAN Achter de Dom 6 tel 16657 Utrecht Nog enkele riante MIDDEN STANDSWONINGEN te Vleu ten Prijzen vanaf ƒ 23.000 k.k Vrije vestiging Te Odijk vanaf ƒ 24.500 Vrije vestiging Te Bilthoven modern herenhuls ƒ 75.000 Te De Bilt groot be drijfspand ƒ 90.000 Vlerkamer flat te De Bilt ƒ 21.500 Te be vragen Woningbureau v Scher penzeel Sweellnckstr 2 bis Utrecht tel 20733 1 Saba BANDRECORDER 4 sporig nieuw met toebeho ren 1 Telefunken bandrecor der 2 sporig z.g.a.n met toe behoren Een in prima staat verkerende Philips radio met 6 golfbereiken nieuwe MSrk lin trein compleet met loco motief wagons trafo en rail Te bevr na 7 uur Prinses Margrietlaan 386 Zeist Telef 03404 - 7039 GRATIS CONTROLE van uw radio Ook aan huis Vooruit prijsopgave Reparaties in 24 u N.T.R.B Catharijneslngel 16 Erkende Philips radio - en T.V service Tel 25001 Voor linoleum colovinyltegels gerflex plastic freutreu Ook trapkleding van linoleum enz enz VAN HA AFTEN'S VLOE RENBEDRIJF Amallastraat 37 tel 35183 Utrecht De nieuwste series RADIO en TELEVISIE Zoekt niet verder wat geeft ' t Radio „ Centrum " heeft ' t Vinkenburgstraat 4-6 telef 19636 Gebruikte MOTORRIJWIELEN onder volle garantie eventueel financiering mogelijk Motor handel W Luca Amsterd.str weg 803 telef 42384 Utrecht STOFZUIGER SERVICE An ker wikkelen Reparatie Om bouwen Onderdelen Wasma chines stofzuigers alle merken vanaf ƒ 7.30 per maand Spring weg 60 telef 15653 BROMFIETS - scooter en mo tormaterlalen speciaal adres voor zelfreparateurs deskundi ge voorlichting en doormeten van elektrische onderdelen gra tis speciaal gereedschap tegen kleine vergoeding in bruikleen v d Zand Amsterd str weg 160 VOLKSWAGENS bouwj 1953 tot en met 1959 mechanisch In prima staat bekleding en lak als nieuw prijzen af ƒ 1500 v d Zand Amsterdamsestr.weg 160 tel 42309 garantie finan ciering inruil Triumph KOFFERSCHRIJF MACHINES vanaf ƒ 25 per mnd Ook gebruikte portables op ge makkelijke betalingsconditles Herm Hennink Moderne Kan toorinrichting Nachtegaalsitr 60 telet 14764 Utrecht VISSER'S BANDENHUIS be taalt bij aankoop van nieuwe banden 15 pet contant terug v uw oude auto - motor - ot scoo terbanden Geopend tot ' s av 8 uur ook zaterdags v Eg montkade 4 telef 41989 OVERHEMDEN naan maat confectie en reparatie Nieuwe boorden manchetten enz Ook In No Iron Mylord Ondiep 2 Utrecht Telef 42949 STUDIEBOEKEN middrelb Bcadem litteratuur enz Van Dam Jansdam 4 antiquariaat Speciale aanbieding elektrische NAAIMACHINES vanaf ƒ 198 elektr zlg-zag naaimachines vanaf f 325 Tevens alle beken de merken geheel compleet in koffer met garantie en vrijblij vend demonstratie event beta ling In overleg Te bezichtigen G A Witjens Herenweg 33 Utrecht Telef 23968 Gebruikte TVs alle merken m garantie en antenne vanaf t 250 nu voor ledereen te beta len in 6 12 of 18 maanden ge opend van 2—8 uur en 8—10 uur demonstratie TV Import Har ka Vleuteosewes 75 Utrecht Tuisen Bumilk en Zeist in de gemeente Odijk FRAAIE WOONHUIZEN in blokjes van 2 4 en 6 onder de kap Royale wegenaanleg met groenstroken en parkeerhavens en 5 tot 6 m voortuin Aantrekkelijke ar chitectuur Aanvaarding in no vember a.s of later Vrije ves tiging Koopprijzen v.a / 26.000 met schuur en ƒ 31.000 met ga rage Prosjwotus op aanvraag of inl bij S P Caarls ' Bu reau Actief Duifstraat S tel 030 - 1«08 « Utrecht Foto - en filmcamera's vergro tings en projectie-apparaten en voor al uw FOTOWERK Poto Domstad Predlkherenstr 16 Utrecht NIJMAN BULLETIN Nieuwe collectie mohair en structuur wintermantels Regelrecht uit Parijs Reeds vanaf ƒ 100.95 Al les kan bij „ Nljrian " Croese laan 163 Utrecht Telef 34687 NIJMAN BULLETIN Heerlijk warme flanellen lakens Anti reuma div kleuren l-pers / 8.95 NIJMAN BULLETIN Speciale aanbieding Originele graslin nen „ Treffer " lakens extra grote maten en extra lage prij zen Alléén deze week vanaf / 6.85 NIJMAN BULLETIN Nieuwe collectie kinderjurkjes Leuke vlotte modellen Uw kleine meid Is er weg van Vanaf leeftijd 3 jaar ƒ 15.90 NIJMAN BULLETIN Modem bankstel op schuimrubber ge stoffeerd Bekleed met zuiver wollen stof Deze week extra in prijs verlaagd van / 595 nu / 495 NlJIVtAN BULLETIN De wln tercoUectle haarden is nu com pleet Alle bekende merken als Jaarsma Etna Beckers enz Speciale voordeelprijzen Prima gebruikte HANDKAR tevens gebruikte kamerdeuren in prima staat geschilderd zo wel met als zonder ruiten Heep Amsterd straatweg 449 Utrecht Telef 40175 Voor prima kwaliteits AARD APPELEN naar J Wouterse Puike grote 10 kg ƒ 1.40 prima Bintje 10 kg ƒ 1.80 reuze Drie llngen W kg / 1.50 klein geel 10 kg / 2.20 2^euwse blauwe 10 kg ƒ 2 Zeeuwse Eigenhei mers 10 kg / 2.20 J Wouterse Amsterd straatweg 198 Ka naalstraat 105 Balijelaan 11 2 SOLEXEN In staat v nieuw Minkade 4 ook zondags ATTENTIE Wij leveren u alle meubilair zowel modern als klassiek alle woningtextiel Uw oud meubilair ruilen wij In Desgewenst gem betalings voorwaarden Jonker-Venema Springweg 65 telef 24790 Speciaal bedrijf voor AUTO BEKLEDINGSHOEZEN en par keerhoezen Reeds vanaf ƒ 60 Inclusief montage en garantie Alleen Hoefa Keulsekade 111 II telet 3223,3 - 31827 BROMFIETSEN en RIJWIELEN de betere merken Batavus Sparta Magneet Locomotief Cyrus Solex en vele andere Wij zijn gaarne bereid uw oude bromfiets of rijwiel In te rul len Zeer gemakkelijke beta lingsregeling en geen Informa tie bij uw werkgever Brom fiets - en rijwielhandel Fa Ver bruggen Oude Gracht 325 hoek Geertestraat telet 24471 filiaal Homeruslaan 70 telef 26172 bij de Ostadelaan Na 6 uur Lange Nieuwstraat 74 telef 16151 Gebruikte KACHELS en open haarden Uw adres voor ka chelptjpen haardschulfpijpen roetzakpijpen roosters in alle maten Tevens gratis bezichti gen voor onze afd antieke kachels geopend tot ' s avonds 6 uur ook zaterdags Jaoobij nenstraat 14 bij de Breedstraat Telef 21995 Partij KASTEN hout vanaf 15 stalen 30 en 45 Geerts Oruttersdljk 23 telef 29304 CONCURRENTIE ONMOGE LIJK Divanbedden 21.50 tui melbedden 31.50 stapelbedden 51.50 onderschuifbed 33.50 ka pokmatras 29.50 wolmatras 14.50 schuimplasöc 15.50 kin dermatrassen 7.50 Lange Lau werstraat 46 Te koop enkele mooie gebr BROMFIETSEN o.a Batavus 1959 zeer mooi met duo en kofferrek compleet Victoria 1957 met achter telescoop en buddyseat Locomotief 1958 ge heel compleet Typhoon 1960 Inruil en financiering mogelijk Bij Rliwielhuls Preek Trapman Jr Wallesteinlaan 1 bU eind punt lijn 11 Zuilen WASCOMBI 2 motoren en pompen ƒ 328 Snelwassers v.a ^ 98 langzaamwassers agita tor met oliebad / 228 Centri fuge 2800 toeren f 137.50 2 jaar sarantle Gemakkelijke beta ling Fabrieksshowroom Oude Gracht 196 en Amsterd straat weg 193 WOONBOOT bev slaapkamer woonkamer keuken en balkon Richard Wagnerlaan t.o 22 BREIEN verveelt nooit Voor al niet met die prachtige wol van HIensch Oude Gracht 276 tegenover N.V Huis Grote sortering HoUandla 1 TAFEL met 4 stoelen en 2 fauteuils tegen aann bod Hoogravenseweg 163 Z.g.a.n T.V.-TOESTEL 43 cm teruggehaald nieuwprijs ƒ 875 nu voor restant huurkoop ƒ 375 1 jaar garantie Min de Vis serstraat 72 telef 41574 Te koop aangeb ONDER en BOVENWONING Waarvan be nedenwoning verhuurd voor ƒ 13 p.w Bovenwoning 4 slaap kamers kamer en suite en keuken Vrij te aanvaarden Koopprijs ƒ 22.000 centr stad Br no 1-5035 bur UN BRUIDSJAPON te koop maat 42 met toebehoren Attevelt Springweg 22 telef 24836 Te koop Philips RADIO met piek-up aansluiting speelt op batterij en pick-up geschikt v woonark en woonwagen G v d Meer Bethlehemweg 24 DUITSE STAANDER PUPS kort haar met stamboom ge boren 26 8-1961 Te bez bij F X van der Made Voorstraat 81 83 Utrecht Telef 12609 Te koop MIDDENSTANDSWO NING omgeving Amsterd straatweg half nov leeg te aanvaarden Ind suite keuken voor - en achtertuin séhuur boven 3 slaapkamers douche cel zolder Inl na 20 uur telef 40096 Te koop zwarte POEDEL 1 JT prijs ƒ 50 Telef 38467 Te koop nieuw modern BANK STEL bekleding blauw-grijs prijs ƒ 325 Tevens blanke ronde eetkamertafel / 45 v Limburg Stirumstraat 24 Te koop een HAARDKACHEL Wanninkhoflaan 32 Kanalen - eiland Wella TIEDETOESTEL met kast Vapolator Indola en kele staande droogkappen In dola New York In goede st Elk aann bod Maandag te bevr Amsterd straatweg 163 telef 42021 T.V 43 cm in zeer goede st merk Grundig Moderne kast en zeer goed beeld Prijs ƒ 240 Trumanlaan 319 Kanaleneiland Aangeb door particulier FIAT 600 bouwjaar 1956 motor ge reviseerd moet nog ingereden worden Rekening aanwezig Prijs / 1675 Geen handelaren Ed'isonstraat 60 Te koop TRIUMPH bou-»rjaar 1954 250 co bromfiets of auto Inruil mogelijk Blom Dame straat 5 ir na 1 uur ' s middags TELEVISIE Wij hebben regel matig occasions voor zeer aan trekkelijke prijzen Philips Er res Graetz etc Radio Lensink Nieuwe Daalstraat 29 telef 19774 b.g.g 22082 Grote BABYPOP 40 cm 6.75 nu 2.74 60 cm 11.95 nu 6.95 80 cm 14.95 nu 9.95 Poppenziekenhuis Jaoobijnenstraat Etna HAARD in prima staat / 35 Oude Gracht 261 Utrecht Nieuwe fietsen ƒ 117 compleet nieuwe Simplex fietsen ƒ 149.25 compleet of ƒ 2.50 per week na vooruitbetaling SIMPLEX HUIS BROER Lijinmarkt 24 Door omstandigheden te koop Helnfcel SCOOTER 1954 gelo pen 35.000 km in - en uitwendig in prima staat Nieuwe banden en windscherm Prijs billijk Schoenerstraat 46 Utrecht T.V TOESTEL ter overname 43 cm beeld en goed onderhou den damesrijwiel Te bevragen B F Suermanstraat 9 Tuin wijk LBVENSMIDDELENBEDRIJF Te koop woon-wlnkelhuls vrij te betrekken Goede zaak in drukke volkswijk Koopsom ƒ 40.000 kosten koper Goede ren factuurwaarde Makelaar Lauteslager Lange Nieuwstr 56 Utrecht Grijze KINDERWAGEN met veel chroom en bijbehorend bedje pltriet wieg met bedje 2 positiepakjes maat 42 kin derwandelwagentje Troutoa dourhof 31 Hoograven Witte BRUIDSJURK kort mt 38 Hofnarlaan 28 Philips T.V staand meubel 43 cm beeld elektr platenspe ler met vele modenne en klas sieke langspeelplaten 3 nieuwe kostuumlappen mod kleuren en 2 grote maat nieuwe wollen dekens Tegen elk aann bod Bosschastraat 1 Tuinwijk Tel 12001 Baar dat u nog geen douche hebt Nieuw Voor ƒ 625 totaal of eerste betaling van ƒ 125 ' n prachtige verplaatsbare DOU CHECABINE met ingebouwde boller aan en afvoer meng kraan handdouche enz Be drijfsklaar Overal te gebrui ken Nooit ver)plaalslngskos ten Fabrieksgarantie Vraagt Inlichtingen BADAC Postbus 2111 Utrecht Kort Amerik BRUIDSTOI LETJE maat 38 compleet met slulertje en tasje Bosschastr 1 Tuinwijk Telef 12001 ^ mf/ZV/ffl EEN >^« SENSATIE -^^ 1 krachtig * 7v ^ \^^/ betrouwbaar fQ^i elegant HOOFDDEALER W v.'t HOOG N.V Amsterd.straatweg 101 Utrecht Telefoon 16120 ALLES MOET WEG Zware da mast gordijnstof ƒ 2.75 Bra bants bont ƒ 1.50 ganglopers / 1.95 kokoslopers ƒ 2 gordijn rails compleet ƒ 1 vitrageval ƒ 0.85 alles per meter Alleen Oude Gracht 10 ALLES MOET WEG Bouclé ta pijt gratis genaaid en gelegd / 7 wollen hulskamerkairpet ten ƒ 59.50 matrassen met win ter en zomerkant ƒ 42.50 kus sens / 4.50 clubjes ƒ 49.50 bank stellen vanaf ƒ 225 Alleen Oude Gracht 10 ALLES MOET WEG Ronde eethoektafels ƒ 38.50 eethoeken ƒ 115 Grote sortering coupons tapijt overgordljnstof vitrages Terlenka enz Alles voor halve prijs Alleen Oude Gracht 10 wegens omstandigheden een in prima staat verkerende NSU BROMFIETS te koop Da Cos talaan 9 Bilthoven telef 4570 Wtj verzenden voor u BLOEM BOLLEN naar alle delen der wereld Vraagt onze geïllus treerde prijscourant.Fa Corns V Beusekom Zaad - en bloem boUenhandel Uitsluitend ge vestigd Westerkade 2 tegen over Ledig Erf Utrecht Telef 13131 Te koop aangeb een zelfvuller HAARD viertjes ƒ 75 Knittax brelmachine automatisch met yoorzetapparaat ƒ 350 z.g.a.n Fototoestel met beltchtlngsme ter z.g.a.n Homeruslaan 7 HETELUCHTKACHEL merk VroUng no 30 z.g.a.n ook zeer geschikt voor kantoor winkel e.d Telef 19842 3 positiepakjes maat 38-40 zo goed als nieuw spotkoopje ook pracht BRUIDSJAPON 12 44 tapijn broeaat met lange sluier van / 375 voor / 100 gi taar met hoes van / 40 voor f 25 Na 6 uur Amsterd straat weg 296 bis Zeist Luxe mooi gelegen HALVE VILLA met garage en cv ollestook op prima stand bev 2 kamers met parket pro visie en stookkelder 3 slaap kamers badkamer met ingeb bad zolder met 1 kamer Pri ma onderhouden Vraagprijs / 80.000 Direct leeg te aanv Alle inl Makelaarskantoor R Voorhoeve Oranje Nassauplein 23 Zeist Telef 5285 03404 In aanbouw zijnde riante DUB BELE VILLA prachtig gelegen aan de Jullanalaan te Biltho ven Bev hal grote Engelse kamer met zitje keuken met o.a roestvrij stalen aanrecht blad 4 bovenkastjes servies kast voor en achterterras 3 slaapkamers badkamer met inbouwbad douche toilet en wastafel zolder met grote ka mer centrale ollestookverwar mlng grote garage 8O0 m ' grond met duin - en vliegden nen Zeer solide bouw en af werking Koopsom per woning ƒ 75.000 Te bevr bij S P Caarls ' Bureau Actief DuJf straat 5 telef 030 - 160B6 en H A V Schoonhoven Prof L Fuchslaan 1 telef 030 17015 Utrecht MOTOR merk Hulsmann klein defect Schifmmelpennincklaan 40 Utrecht APARTE BANKSTELLEN van fabrikant die als model ge diend hebben / 595 ƒ 750 / 850 ƒ 950 en / 995 Gebogen model len losse kussens Te zien al leen zaterdag zondag tot en met donderdag de gehele dag ook ' s avonds Villa Slamat Da tang Nieuwe Parklaan 115 Den Haag Telef 070 55.16.80 Te koop 2 CV de Luxe in zeer goede staat bouwjaar 1956-'57 Vlasstraat 16 Utrecht VRACHTWAGEN Chevrolet ook laadbak in goede staat Fa L Sparenburg Weerdsln gel OZ 68 Batavus Bllonet BROMFIETS met koppeling Tussen 6 en 8 uur Prins Hendriklaan 47 Bifcen SCHRIJFTAFEL bureau ministre maat 70x1.38 Om - stelnsingel 22 telef 18005 Nieuwe BRUIDSJAPON maat 40 J p Coenstraat 101 Te koop wegens omstandighe den een Beta BROIvrFIETS als nieuw Te bevr ' s avonds na 7 uur Voorstraat 18 DAM'ESKIJWIEL sportmodel / 32.50 jongensrijwiel 10 tot 14 jaar ƒ 25 J s de Rijkstr 61 Te koop 16 mm FILMPROJEC TOR met of zonder films zo goed als nieuw in koffer te gen elk aann bod tevens 3 mo - toren teller vliegwiel en aan drukrol oompl gemonteerd v bandrecorder Okkernootstraat 5 Utrecht KINDERWAGEN in zeer goe de staat Telef 24739 BOUWTERREINEN voor bun galows ƒ 2 per m ' In het zui den van Friesland in nabijheid vain water en bos Br no 1-5114 bur UN Prisla KOLENHAARD in pri ma staat te koop aangeb Prijs ƒ lOO Meerndijk 98 a De Meern Telef 03406 - 444 Z.g.a.n KINDERWAGEN prijs ƒ 75 L Louwerse Llnschoten slngel 3 1 telef Te koop tegen aantr prijs een vrije WONING aan rijksweg bij Zutphen 5 grote kamers keuken kelder douche zolder grote tuin en garage In huur gevr Iets dergelijks in Utrecht of omgeving Br no 1-5144 bur UN SUÉDE JASJES ook nappa iasjes en leren jassen voor ƒ 10 per maand Rechtstreeks van fabrikant Stuur even een briefje en u ontvangt nadere • nliehtlngen Fa Zaal O Bo teringestraat 79 Groningen Telef OS900 23776 De Bilt modern HEEL WOON HUIS met voor en grote ach tertuin en garage Vrije vesti ging In nader overleg leeg te aanvaarden f 36.500 Inl ma kelaarskantoor Jansen Mo lièrelaan 36 Utrecht Telet 030 - 32247 Wegens defecte schoorsteen ' n Jaarsma OLIEHAARD met bln nentank i seizoen gebrand als nieuw Hoogravenseweg 92 te Utrecht Jaarsma HAARD met glasrui ten mooi in moffel en een pe troleumkachel Valor A Ste kelenburg R V d Hamkade 6 bij Ondiep HAARD in prima staat met toebehoren Bez van 10-14 uur Croeselaan 261 Prijs ƒ 75 Een lichtgrijze KINDERWA GEN half Engels model in goede staat Joh Wagenaar Ijade 85 1 telef 33392 KOPFERSCHRIJFMACHINES Alle bekende merken vanaf i 25 per mnd Inruil verhuren reparaties Ook prima gebr machines K Dolman Van Hoornekade 47 b telef 42597 Een FORD ZEPHYR 1954 of te ruil voor een kleinere wa gen P c Hooftstraat 8 Utr Te koop z.g.a.n KINDERWA GEN half Engels wit met don kerblauw V Schalk Pijlstr 12 na 7 uur PRIMA BELEGGING Te koop 4 arbeiderswoningen Huurop brengst ƒ 1760 Koopsom ƒ 16000 Hypotheek groot ƒ 10000 aanwe zig Br no 1-5050 bur UN FIAT 600 Multipla 1957 in pri ma staat banden 90 «/ o Hooft Graaflandstraat 205 Hoograven Te koop aangeb BROMFIETS met Victoria motor in goede staat ledere avond niet op zondag Thorbeckelaan 3 HAARDKACHEL met voor - en achterplaat v d Mondestraat 97 Utrecht Compl WONINGINRICHTING van fabriek aan verbruiker met 3 tot 10 jaar garantie Te vens huishoudelijke artikelen en wasmachines Gemakkelijke betaling Geheimhouding ver zekerd Br no 1-5155 bur UN HUISKAMERAMEUBLEMENT groen moquette Voor half 9 ' s avonds Vossegatselaan 13 Voor ZELFBEWONING ruim BOVENHUIS aan brede laan in Tuinwijk met verhuurd be nedenhuls 8 ^,^ m frontbreedte Huuropbrengst ƒ 900 Te koop voor ƒ 27.500 Van Deijl & Co Leidseweg 30 bis telef 32430 Te koop aangeb in Tuindorp een HOEKHUIS in zeer goede staat met of zonder garage Leeg te aanvaarden Br no 1-5151 bur UN Te koop mooie Salira MOTOR 200 cc Gansstraat 157 b Te koop van particulier een OPEL REKORD de LUXe 1957 in zeer goede staat Rietveld Anthoniedijk 27 bis Utrecht Te koop Monaco KINDERWA GEN Te bevr Runstraat 30 Gekocht van KLM en SPOOR WEGEN akten tassen horlo ges paraplu's overalls hand schoenen hoeden vulpennen plastic jassen petten regenjas sen regenbroeken fototoestel len aanstelcers zonnebrillen potremonnees brillen brlUen kotoers shagdozen alplno's stofjassen enz enz Oudwljker dwarsstraat 100 Utrecht Te koop een z.g.a.n half-En gelse witte KINDERWAGEN merk v Delft prijs ƒ 30 Aman delstraat 63 Te koop kruissnarige PIANO goede klamk licht eiken om bouw ƒ 450 Br no 1-5174 bur UN Te Vianen mooi WINKELHUIS met woning Inlichtingen assu rantiekantoor Witkap te Via nen Telef 03473 - 229 SLAAPK.-AMEUBLEMENT en enig huiskamermeubllair Des avonds tussen 6.30 en 7.00 uur Willem van Noortstraat 66 Te koop FORD TAUNUS 10 M In zeer goede staat Prijs ƒ 475 Inruil mogelijk - Soerabajastr 9 Zeist Op mooi punt gelegen 2 3 KAMERFLATS nabij Cen trum vanaf ƒ 17.500 tot ƒ 26.000 Alle inl Makelaarskantoor R Voorhoeve Oranje Nassauplein 23 Zeist Telef 5285 03404 Z.g.a.n GASKOMFOOR met slang V Limburg Stirumstr 2 trekhel Te koop een HAARD in prima staat prijs ƒ 50 Te bevr Loó plantsoen 22 AUTO'S In zeer goede staat verkerende personenwagens o.a Simca Aronde 195S-'56 wa gen verkeert in zeer goede staat met nieuwe motor pri ma banden met verw gereed schap enz ƒ 1050 Ford Consul l953-'54 wagen verkeert in zeer goede staat geen olleverbruik prima banden / 950 Vauxhall Wyvern 4 cil 1954 zeer goede en mooie auto prima banden met verw en gereedschap ben zineiverbrulk 1 op 12 ƒ 925 Opel piympia 1950 ' 51 Ingeruild wa gentje ziet er nog keurig uit met verw prima banden olie vrije motor ƒ 575 Renault Dau phine 1956 ' 57 pracht autootje een olleverbruik kleur diep zwart ƒ 1050 en dlv andere wa gens groot en klein Financie ring vanaf 1955 ook betaling met Voorzorgzegels Tel 35238 ook ' s avonds en ' s zondags ge opend H J Schimmelplein 12 bis Utrecht Te koop aangeb VAUXHALL motor in zeer prima staat voor / 250 Hooft Graaflandstraat 57 Prima Inventa OLIEHAARD KACHEL met tank In staat v nieuw Herm Saftlevenstr 13 MOTOR Puch met zijspan 250 cc 1958 motor en zijspan verkeren In zeer goede staat Ziet er prachtig uit Wegens omstandigheden ƒ 850 Finan ciering mogelijk Telef 35238 H J Schimmelplein 12 bis Te koop een HAARD tegen elk aann bod Buys Ballot straal 24 OPEL OLYMPJA bouw 1950 prijs ¦ ƒ 475 wil ook met yiotor of bromfiets ruilen Herlnga straat 7 bij het Ondiep Een HAARD en een kamervo lière met 8 kanaries Na 6 uur Bankstraat 24 Te koop VE§PA 150 cc type 1057 prijs ƒ 675 Br no 1-5193 bur UN PIANO ƒ 350 lie koop ¦ prima kruissnarige piano Steinbach met garantie Pianohandel Kurtz Zadelstraat 9 tel 21402 Te koop aangeb z.g.a.n Acmé WRINGER en kinderwagen Jac V d Borchstraat 50 ROVER type 75 jaar 1953-'54 In uitstekende st prijs ƒ 1750 Louterlaan 6 Utrecht AUTO'S Opel ƒ 450 Morris ƒ 525 Austin ƒ 250 V.W ƒ 1100 Ook inruil en ' s zondags Riouwstraat 83 T.V.-COMBINATIE 53 cm beeld met radio en Telefunken wis selaar Naumamn elektr naai machine Philips radio heren sportrtjwlel Singeldwarsstraat 31 bis telef 23408 AUTO'S Ford Vedette bouwjr 1951 met belasting ƒ 375 Mo tor NSII Super de Luxe bouw jaar 1955 f675 Ziet er als nieuw uit Wil ook bromfiets of t.v Inruilen V.W bouwiaar 1949 / 300 Ook zondags Gildstr 202 BROMFIETS Simplex 1960 2 versn voor - en achtervering ƒ 240 Wil goede Solex of sport rijwiel Inruilen Telef 16824 Te koop OPEL OLYMPIA 1959 in prima staat Te bevragen V d Berg Statlonsdwarsstr 2 DKW 3-6 kleur zwart rood lederen bekleding schulfdak In prima staat van 1ste eige naar Schadevrij Deskundig onderzoek toegestaan " Jager laan 2 Zeist Te koop helft van dubbel LANDHUIS met grote garage bungalowstijl In uitzonderlijke staat op eerste stand In Maarn geheel gestoffeerd en direct vry te aanvaarden ƒ 40.000 k.k Kastanielaan 16 Maarn Telef 03432 - 660 Te koop 2 HUIZEN met grond hoek Driehoekslaan Klokjes laan te Maarssen plm 1000 m2 oppervlakte gelegen op een hoek Te bevr R E v Vreden daal & Zn Bolensteinsestraat 16 Parkweg 11 Maarssen Tel 1356 Vraagprijs ƒ 35.000 Te koop JAWA 1954-'5S 250 CC in prima staat nieuwe banden ƒ 300 Te bevr na 18 u Schip persgracht 21 Maarssen Telef 03408 - 1510 Peugeot 403 1959 1953 1957 Peugeot 203 1956 1955 1954 1953 1952 1«50 Renault Dauphine 1958 1956 Renault 4 1958 1956 Renault Fregate 1954 Citroen DS 1956 Citroen 2 CV 1953 Ford Taunus 15 M 1958-'57 Ford Taunus 12 M 1954 Ford Cus tomline 1955 Ford Taunus 15 M Stationcar 1956 Idem bestel ' 55 ' 56 Morris bestel 1954 Morris Oxford Luxe 1951 Ford Anglla I957-'56 Opel Rekord 1954 Opel Rekord Cabriolet 1954 Merce des 220 1953 Rover 1954 Vaux hall Cresta 1956 Vauxhall Ve lox 1953 ' 54 VelOX 1953 BMW Isetta 1955 Vauxhall Wyvern 1953 Jawa scooter 1959 Faka 1958 Puch 1956 en Puch 1954 Volgens Bovag-Sesa garantie beoalingen GARAGE STOUT JESDIJK Mgr V d Wetering straat 69 71 telef 19052 en 10342 Financieren en Inruilen VAUXHALL VICTOR 1958 Wei nig gereden en in zeer goede staat Te bevr Autobedrilf Arijiansen & Co Obrechtstr 42 Utrecht Telef 17157 Na 6 uur 27088 F.en KOLENCONVECTOR voor nooties 4 fabr Linco Super slechts 1 seizoen gebr nieuw prijs / 435 voor ƒ 300 Tel 121'!2 Te koop een mooie Jaarsma HAARDKACHEL ƒ 50 Lessing laan 48 ' n WONING met 1000 m ^ grond K T Z V te Soesterberg Tel 439 - 3463 ' s avonds na 6 uur Van particulier te koop in pri ma staat zijnde CITROEN 4 cilinder loopt zeer zuinig met belasting en imperial prijs ƒ 375 Spinozaplantsoen 18-11 PEUGEOT 1952 in zeer goede staat Te bevr Juliainaweg 12 a Den Dolder HEEL WOONHUIS nieuwbouw koopsom ƒ 26.000 Premie ad ƒ 3000 voor koper Inl makelaarskantoor H A Jansen Molièrelaan 36 Utr Telef 030 32247 HELE WOONHUIZEN te Odijk ƒ 26.000 Vleuten ƒ 23.000 Groe nekan ƒ 46.500 De Bilt ƒ 45.000 Inl makelaarskantoor H A Jansen Molièrelaan 36 Utrecht Telef 030 - 32247 HEEL WOONHUIS te Utrecht Spoedig leeg te aanvaarden vraagprijs ƒ 30.000 Inlichtin gen makelaarskantoor H A Jansen Mollèrelaan 36 Utr Telef 030 32247 AUTORIJSCHOOL EN VERHUUR WIM BOTHOF Erkend door C.B.R en Bovag TELEFOON 25628 Zoekt u een goede gebruikte AUTO Steeds dlv betrouw bare auto's groot en klein voorradig Garantie financie ren inruilen v d Zand Blois van Treslongstraat 35 telef 41959 SIMCA ETOILE 1960 van IC eigenaar Weinig km gelopen V d Zand Blois van Tres longstraat S5 telef 41959 CITROEN 2 CV 1959 in prima staat V d Zand Blois van Treslongstraat 35 telef 41959 RENAULT FREGATE 1956 met schulfdak v d Zand Blois v Treslongstraat 35 telef 41959 FORD TAUNUS 17 M 1957-'58 van Ie eigenaar Garantie fi nancieren inruilen v d Zand Blois van Treslongstraat 35 tel 41959 FORD TAUNUS 15 M 1956 in prima staat v d Zand Blois van Treslongstraat 35 telef 41959 SIMCA ARONDE 1956 zeer goed V d Zand Blois van Treslongstraat 35 telef 41959 NSU MAX 1959 250 CC zo goed als nieuw v d Zand Blois van Treslongstraat 35 telef 41959 FORD VERSAILLES 1955 in goede staat v d Zand Blois van Treslongstraat 35 telef 41959 FORD CONSUL 1956-'57 nieuw model V d Zand Blois van Treslongstraat 35 telef 41959 JAWA MOTOR 2 cil 350 cc v d Zand Blois van Tres longstraat 35 telef 41959 Tapütreiri iging NOMOT Reiniging va n banks tapijte tellen fauteuils n Nw Gracht 1S5 Utr echt 030<1 1434 PEUGEOT 203 1953 met radio en schulfdak v d Zand Blois van Treslongstraat 35 telef 41959 OPEL CARAVAN 1956 in pri ma staat Garantie financie ren inruilen v d Zand Blois van Treslongstraat 35 telef 41959 TELEVISIE Ruilt uw klein beeld \ n voor een grootbeeld Desgew gem betaling A Vel der AurioUaan 14 telef 35833 TELEVISIE 1 jr garantie 100 pet service geen risico's A Velder AurioUaan 14 telet 35633 TELEVISIE Heeft u al de Schaub Lorenz comblnatle meu belen gezien Vraagt vrijblij vend Inlichtingen A Velder AurioUaan 14 telef 35633 TELEVISIE 43 cm vanaf > 175 53 cm vanaf ƒ 325 met garan tie Iedere avond demonstratie Event betaalbaar In 6 12 of 18 maanden Willem van Noort straat 21 bis Te koop aangeb RENAULT 4 bouwjaar 1950 Oosterlaan 47 Driebergen VOGELLIEPHEBBERS Pop kanaries mankanarles tijger vinkjes 1 3,50 en ƒ 5 per paar parkieten in alle kleuren f 4 en ƒ 5 per paar Alle soorten tro pische vogels kwartels fazan ten papegaaien ara's beo's dwergpapegaaien duifjes as strllden grote parkieten enz Ook op zondag Telef 19461 Hartingstraat 18a zijstraat NIc Beetsstraat Te koop DWERGPOEDELS gitzwart 4 mnd 1 100 Malthe zer leeuwtjes ƒ 40 Spanieltjes 25 ƒ 35 en ƒ 45 Duitse Her ders / 35 Boxers f25 f75 Ree plnchertjes ƒ 35 dwergpin chertjes ƒ 35 ƒ 45 Telef 19461 Hartingstraat 18 a zijstr Nic Beetsstraat PLOEfïSTOFFEN Chintz ga lons bandfluweel draadvor men Moderne verantwoorde verlicliting overtrekken lampe kappen De Duit " LIjnmarkt 38 Utrecht Telef 17050 ' 7 ' Dameskapsalon Schopnheldsinstituut Parfumerieën en-B^youx Jo&v.d^Laan '- Bern Wèeri lIlTel 18032 KANARIES op volle zang ƒ 10 Poppen ƒ 4 ^ 5 zeer grote col lectie trop vogels vanaf ƒ 4 p p Luxe en moderne vogelkooi en Bomeman Merelstraat 35 tel 13617 Te koop SUEDË JASJES voor mels,jes van 10 tot 13 jaar ƒ 42.50 voor jongens van 5 tot 7 jaar ƒ 32.50 Zwiers Westra venstraat 42 telef 36317 Ook tenten te huur met butagas luchtbedden en veldbedden NAAIMACHINES Wij leveren u de nieuwe lichtgewicht An ker-Phoenlx naaimachine In gebouwde motor en verlich ting vanaf ƒ 285 trllllngvrij oerdegelijk sterk Als zlg-zag ƒ 438 Demonstratie vrijblijvend aan huis Van Basten's naai machlnehandel Lange Jans straat 9 telef 15598 Nieuwe Koekoekstraat 22 telef 27085 Te koop TELEVISIE 53 cm nieuwprijs ƒ 1200 nu voor ƒ 485 met 3 mnd garantie en service van eigen technische dienst Oosterstraat 35 Pracht wollen DEKENS een sieraad op uw bed 2 stuks ƒ 50 voor ƒ 2 p.w bl,1 J H Verkerk Schoutenstraat 5 bij de Neude Te koop aangeb GASOVEN In goede staat 2 etages zeer ge schikt voor cafetaria Banket bakkerij Hagdom Amsterdam sestraatweg 144 Utrecht telel 14387 ' AUTOHANDEL MAR'HN Stempelslaan 5 tel 32468 biedt aan Renault Fregate 1958 V.W 1956 Opel Bekord 1955 Opel Kapitfin 1957 Taunus 15 M 1957 Taunus 15 M 1956 Renault Dauphine 1959 ' 60 Al deze wa gens worden verkocht met drie maanden garantie « en kunnen gefinancierd worden Inruil v motoren en scooters Te koop V.W 1954 in goede st H Bal Herenweg 1 Maeirssen TELEVISIE Koopt ' n Sehaub Lorenz met goudfllter beeld Vraagt vrijblijvend een appa raat op proef Desgewenst ge makkelijke betaling A Vel der AurioUaan 14 telef 35633 Te koop gevraagd Erkende AUTOSLOPERIJ H J Best & Zn vraagt alle voorko mende sloopauto's te koop Werkplaats Esdoornstraat 28 telef 40431 Ruime sortering onderdelen voorradig AUTOSLOPERIJ Fa v Kou wen koopt loop - en sloop auto's Ruim gesorteerd In luxe en vraohtwagenonderdelen ook dieselmotoren Belt u even 03406 - 567 Strijkviertel 13 De Meern EUROPAZEGELS 1956 en 1957 Luxemburg Ned 1956-1960 en Ned 1959 è ƒ 1.40 Br no 1-6315 bur UN BELEGGINGSPERCELEN Grote en kleine objecten Ook woningen welke vrij van huur zijn Aanb makelaarskantooi P P Kraaljeveld Parkstraat 20 Utrecht Wij verzorgen gaarne uw HUURINCASSO voor 2V2 '/ o maand - en weekwoningen Br no 1-494 bur UN Particulier vraagt te koop voor GELDBELEGGING woon - en winkelhuizen gebouwd na 1930 Br no 1-4965 bur UN George Oversteegen Boeken toko koopt BOEKEN foto toestellen schrijf en naaima chines prismakijkers curiosi teiten kortom alles wat ver koopbaar is Mariastraat 30 tel 21486 KAPTEYN geeft de hoogste waarde voor uw oud papier lompen en metalen oud Ijzer Topprijzen Kromme Rijn U telef 21976 na 6 uur 23094 JOOP DE LOR Erkend hande laar in gebruikte partijen en ongeregelde goederen enz enz Koopt alles op elk gebied o.a antiek en Inboedels ook van emigranten Zolder kelder - en winkeloprulmingen machines gereedschappen en slopingen De hoogste waarde geeft alleen Joop de Lor Haverstr no 40 telef 25627 Te koop gevr MACHINES electromotoren en brandkasten Beëdigd taxateur H v d Kreeft Haverstraat 22 telef 12679 Inkoop van JUWELEN mun ten goud en zilver Tegen de hoogste waarde Reparatie-ate lier voor juwelen goud en zil ver Juwelier Michel Leloup Lange Jansstraat 1 Utrecht Rechtstreeks van particulier een HUIS lm het Tuindorp Oog in Al of Wilhelminapark kwartier leeg of gedeeltelijk leeg te aanvaarden Br no 1-4987 bur UN Te koop gevraagd een blokje HELE HUIZEN 2-4 stUkS voor belegging rechtstreeks van particulier liefst te Hoogra ven Achterstallige reparaties geen bezwaar Br no - 1-4988 bur U.N Voor OUDE METALEN en af valprodukten betalen wij u extra hoge prijs Pa J van Buuren en Zonen Groot - en kleinhandel Krommierijnstr 2 hoek Notebomenlaan Telet 15391 BELEGGINGSHUIZEN gevr zowel grote als kleine objec ten Br met opgave ligging huren lasten en koopsom aan NIc Rijksen makelaar-taxa teur Witte vrouwensingel 53 Utrecht Te koop gevr SIGARENWIN KEL in Utrecht zonder wo ningruil Br no 1-5014 bur.UN Spoed Toezending verzocht van PERSONEELSGIDS Rot terdam Adres Zoranevelt-Piek Adr van Ostadelaan 64 Utr Koperen KLOKSTEL of por selein gevr met kandelaars Br no 1-4971 bur UN Te koop gevr moderne WAN DELWAGEN Telef 24739 Wie wil werkman helpen aan BROMFIETS event tegen pres tatie Br no 1-5135 bur UN MEISJESFIETS in goede staat ziinde Ouwerkerk telef 30511 Te koop gevr arbeiders - en MIDDENSTANDSWONINGF.N V geldbelegging zowel kle^np als grote Br no 1-5030 bur UN te huur aangeboden BIERMA'S AUTOVERHUUR Opels-Rekord model 1960 en V.W vanaf 8 et per km Uit sluitend Ie klas materiaal All risk verzekering Tel 18408 Utrecht VERKERK'S AUTOVERHUUR Prima matciriaal o a Peugeot 403 203 V W en Opel Verze kering binnen en buitenland Prijzen billijk W Barentszstr 72 telef 21028 TENTENVERHUUR 2-persoons tent ƒ 1 50 per dag 4-pers tent ' 3 per dag en ci-pers < 3 75 per dag fi pers bungalowtent 40 per week Veldbed f 1 per dag luchtbed ƒ 0 75 per dag slaap zak ƒ 0 75 per dag vergasser ' 1 per dag Kampeercentrum Utrecht Willem v Noortplein t a 8 telef 12971 AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 11 Hoograven Luxe Volkswagens met grote achterruit all risk verzekerd Telef 29410 b g g 29417 Verhuur en verkoop alle KAM PEERARTIKELEN Imperials transistoradio's tenten enz Erkend door ANWB dealer v H.D L Folders op aanvraag Kees van Dam Zonstraat 72 c telef 030 lOOOl Utrecht Es doomlaan 14 Harmeien Telel 03483 - 400 Voor uw genoegen AUTOVER HUUR Ons Genoegen " Auto's zonder chauffeur Ie Was ma teriaal Allrisk verzekerd J Th V Engelen Ie Daalsedvjk 89 telef 22197 OOSTRUM AUTO'S zonder chauffeur 20 nieuw gekochte auto's Consuls bouwjaar ' 61 Taun us Anglia's en V.W ' s in clusief all risk verz vanaf 11 cent per km zonder benzine Imperials te huur Hooft Graaf landstraat 93 telef 23737 16 mm PROJECTOR te huur 5tom of geluld Met en zonder operateur Het adres voor goe de pastoto's Foto EIt Predtk herenkerkhot 2 telef 24024 Utrecht Voo ' recepties diners famllie oartiien en vergideringen heb bei wij mooie ZALEN be schikbaar tot plm 350 perso nen Nieuwe Gracht 49 telel 10301 Of 11221 AUTOVERHUURBEDRIJF Ri vierenwijk Bet goedkoopste adres All risk verz Nieuw ma teriaal Spuistraat 11 telefoon Verhuur van V.W.-BUSJES V.W de Luxe en V.W bestel Allrrlsk verzekerd met radio W L de Jong Volkerakstraat 29 tel 39501 AUTOVERHUUR Sinds 1924 bekend voor uitsluitend Ie kl auto's Gebr Buitenweg N.V Utiechtseweg 420 De Bilt tel 60021 LUXE AUTO'S 14 et per km inclusief benzine en verzeke ring nieuw materiaal Bestel auto's 20 et per km Llngton's luxe autoverhuurbedrijf Loeff Berchmakerstraat 11 tel 10855 en 61320 BRINK'S AUTOVERHUUR Opeis Rekord en Kapltan van af 8 et per km All-risk verze kerd Ie klas materiaal met verwarming en radio Oude Gracht 327 telef 11300 Te huur AUTO'S zonder chauf feur all risk verzekerd vanaf 18 et per km Autoverhuurbe drijf De Bruyn Gildstraat 91 a telel 16900 b.g.g 22463 ïemeuh ZIT-SLAAPKAMER aan de Singels Centrum week ends afwezig bij begin okt prijs ƒ 40 per mnd Br no 1-5319 bur UN Huurt nieuwe VOLKSWA GENS Ford Opeis Bekord en Kapltan bij Garage Vitesse Vossegatselaan 32 bij het Dia conessenhuis Telef 12959 AU risk verzekerd DAMESKAPSALON RIA Amsterd.straatweg 699 D t.o Demka Tel 40038 PERMANENT ƒ 8 — met garantie MODERNE KAPSELS Geopend van 9 tot 5 uur Nieuwe V.W.-BUSJES aU-risk verzekerd Verenigingen spe ciale tarieven P F C Jonge rius Detmoldstraat 57 telef 27780 In leraarsgezin met kinderen,gemeente Zeist bestaat moge lijkheid tot plaatsing van een(PLEBG)KIND tot 12 jaar.Huiswerkhulp vrije tijdsbeste ding ƒ 175 per mnd Br no.3 80 bijkantoor UN Zelst ^ Te huur aangeb STALLING voor caravans Gemeente De Bilt Telef 255 - 2956 Aangeb per 1 nov voor heer b.b.h.h bij - weduwe zonder kinderen ruime gemeub ZIT SLAAPKAMER met V.W zon der pension Weekends afwe zig Wilhelminapark Telefoon aanwezig Br no 1-5029 bur UN Aan rustbehoevend echtpaar dame of heer door verpleeg ster aangeb op Ie stand een gestoft SUITE parterre ook afz met pension en verzor ging Condities resp ƒ 10 of ' 12 per dag p.p Br no 1-5028 bur UN Aangeb een liefderijk TEHUIS voor een bejaarde dame bij dame algehele verzorging ƒ 200 per mnd Br no 1-5107 bur UN Voor rustige studenten of al leenstaanden midden in het centrum 2 mooie grote KA MERS a ƒ 85 per stuk Tevens 2 kamertjes van 2 bij 2 meter samen voor ƒ 85 Alles gestoff en gemeub per maand Br no 1-5139 bur UN Aangeb STALLING voor een kleine wagen per IS sept ' 81 Omgeving begin Amsterd str weg Br no 1-SI36 bur UN Te huur ca 140 m5 OPSLAG of BEDRIJFSRUIMTE direct te aanvaarden Br no 1-5164 bur UN Gratis KOST en INWONING voor jonge vrouw wed of ge scheiden liefst 1 of 2 kinderen als tegenprestatie licht huise lijk werk was buitenshuis bij alleenstaande wedn 51 ir Br liefst uitvoerig no 1-5208 bur UN Brandstoffenhande Fa L Sparenburg Naohtegaalstraat 25 Teletoon 10972 Weerdsingel OZ 68 Telefoon 14174 Uw adres voor betere soorten brandstof Te huur aangeb In De Bilt grote goed gem ZIT-SLAAP KAMER 6 ',^ bij 4 m met alle comfort aan bushalte Utrecht Bilthoven Voor 1 of 2 pers met ol zonder pension goede stand en rustig milieu Br no 1-5244 bur UN Aangeb 2 gestoff KAMERS met V.W en gasverw Zeer ge schikt voor 2 vrienden of 2 vriendinnen Centrum Voor direct Br no 1-5250 bur UN Te huur zonnige ZIT-SLAAP KAMER met vaste wastafel Br no 1-5257 bur UN Grote gemeub ZIT-SLAAP KAMER diepe kast vaste was tafel ollestook eventueel met pension Kruisdwarsstraat 4 Mooie grote gemeub en ge stoff zonnige ZIT-SLAAPKA MER voor rustige studente secretaresse of Iets derg Per 1 okt as / 70 per mnd Br no 1-5264 bur UN Aangeb voor tijdelijk of voor vast gemeub KAMERS met vrije keuken liefst z.k Prins Hendriklaan 1 Driebergen Tel 2130 b.g.g Engweg 4 tel 3485 Vanaf heden tot mei 1962 grote gemeub ZIT en SLAAPKA MER met vrije keuken Telef 03438 - 3423 C Spies V Rtjcke vorselstraat 14 Driebergen tehuijf gevi'^agd Jong echtpaar b.b.h.h zoekt op korte termijn WOONRUIM TE event gestoffeerd Br no 1-5346 bur UN ZIT-SLAAPKAMER In cen trum stad Br no 1-5167 bur UN Te huur gevr door rustig heer een ZIT SLAAPKAMER met str water en zo mogelijk stook en kookgelegenheid als alleen Inwonend bij beslist nette mensen Geen bezoek Uitv br no 1-4950 bur UN A.s jong echtp zoekt WOON RUIMTE met vrije keuken Br no 1-4959 bur UN A.s echtpaar zoekt WOON RUIMTE Br no 1-5025 bur UN Dame zoekt gestoff ZIT-SL - KAMER met kookgelegenheid liefst omgeving Blltstraat of Wilhelminapark Br no 1-5027 bur UN Jongeman 32 jaar zoekt een KOSTHUIS bij alleenstaande vrouw tot 35 jaar eventueel tot huwelijk Br no 1-5157 bur UN Jong rustig paar reeds I jtg I verloofd zoekt allang WOON I RUIMTE in Utrecht en is ge | negen dame of heer by t » j staan Wie kan hen hierin hel j pen ook souterrain is welkom f Leeftijd samen 52 Jaar Br no ' 1-5026 - bur UN Verpleegster met baby zoeitjl WOONRUIMTE met ol gebr j van keuken en Indien mogelDij I een oppas voor de baby Ge | lieve br met prijsopg no l-5oij 1 bur UN Alleenstaande dame zoekt eej I gestoft ETAGE of i kamerj I met vrije keuken Br no x-^vty I bur UN Jongeman zoekt gestoffeerde I KAMER liefst centrum Br no | 1 5146 bur UN Echtpaar zonder kinderen man rijksambtenaar zoekt 1 of i KAMERS met of zonder ge bruik van keuken of vrije etage Liefst ongemeub event gestoffeerd Uitv br no 1-4145 bur UN 2 kantoormeisjes zoeken gestof feerde KAMER/S met stook - en kookgelegenheid Br no l-Jiji bur UN Te huur gevr door 2 meis.lei verdieping of FLAT Br no 1-5163 bur UN Academisch echtpaar zoekt WOONRUIMTE Br no 1-5W bur UN Welk gezin wil ged zorg voor meisje van 1 jaar op zich np men Heeft u misschien ook een KAMER voor de werkende jonge moeder Br no 1-5263 bur UN Personeel aangeb Heer met veel vrije tijd zoekt BUVERDIENSTB bestelauto beschikbaar Br no 1-5340 bur UN Jonge vrouw met ruime kan toororvaring die over v«el vrtje tijd beschikt zoekt adm THUISWERK BT nO 1-4929 bur UN Biedt zich aan ervaren HUIS NAAISTER ƒ 1.50 per uur Br no 1-4930 bur UN TYPEN stencilwerk handels correspondentie moderne ta len Deze werkzaamheden wor den tegen scherp concurreren de prijzen keurig verricht door Copleerinr Utrecht Noord " Burgemeester Nor bpuislaan 11 Utrecht Biedt zich aan HEER met een nieuwe auto 4 - of S-pers voor enige dagen of halve dagen per week zeer redelijk tarief Br no 1-5115 bur UN De Hulpcentrale Hazenbera Utrecht kan weer LOS AR BEIDERS beschikbaar stellen Het kan zo gek niet zijn of doen het ook laswerk F Il zenberg DoUardstraat 29 bi f D Kooimans Stroomkade ni ' Ambt wed 57 jr N.H zoi-k plaats voor de HUISHOUDi \' • In klein middenstandsgezin -' bij heer alleen niet ouder i 65 jaar Er wordt meer ge • op prettig tehuis dan hor loon Br aan mevr C Ta V Valburg Onder de Boomp,;f ¦ 91 Gouda Typiste zoekt goede BIJVER DIENSTE voor de avondure ' thuiswerk Ook eventuet schrijfwerk Br no 1-5143 bu UN B.z.a jonge WERKSTER vop enkele halve dagen In de wee ' v.g.g.v Br no 1-5140 bur U ^ B.z.a WERKSTER 2 dagen • week Br fr letter D boek handel Kleyn Vreeswijk Nette wed biedt zich aan a ' HUISHOUDSTER bij een nel heer alleen P.G of G,G s tot 70 jaar liefst De Bilt Zei of Utrecht Br no 1-5119 bu UN Veertiger ervaren in CR bf drijf b.z.a als KELNER buf fet of kantinewerk Br no 1-5166 bur UN Keurige gehuwde DAME heef ' 3 middagen per week om dtv produktief te maken Maan dag - dinsdag en donderdag middag van 1-5 uur a 1 1-50 pf uur Br no 1-5162 bur U ^ JONGEMAN 20 jr in bezit vr Mulo-diploma studerend voo middelbare binnenhulskun,s ' zoekt werkkring voor hai ' dagen Br no 1-5161 bur UN Wed 53 Ir zoekt gezelüE WERKKRING voor de middag liefst winkel Br no l-5i bur UN Biedt zich aan CHAUFFEUF met trallerervaring Ook gene gen om naar het buitenland ¦ rijden Redelijke woning moe aanwezig zijn J F de Gif Dorpsstraat 100 Glessenburg b Gorinchem Dame hele dagen alleen thul « vraagt THUISWERK Telefoo' aanwezig Br no 1-5255 bur UN B.z.a net MEISJE voor kan toor met 1 jaar kantoore:v Kunnende typen Br no 1-524 bur UN Een jonge accountant heelt noj tijd beschikbaar om de adm - nistratie en/of BELASTING ZAKEN van uw ondemiemir.S te verzorgen Br no 1-4968 bur iPèrsbifreel*gévraagdu Gevr MEISJE voor de och tend plm 18 jaar Van goedf getuigen voorzien Hulp van werkster Mevr Verlegh Stad houderslaan 91 Utrecht Wordt één der duizend tref lance steno TYPISTES Vo Bureau Stenotyp " IMalie haan 121 Utrecht tel 1797B NAAISTERS Gevr enige nette naaisters ¦ leerling naaisters en strijksters Aanm dageitil <~ van 8 tot 5 uur behalve za terdags Najade atelier Zand hofsestraat 84 telef 12377 Stichting boven de 40 " se cret V Eysden Alex Boer.s ^ traat 11 Amsterdam Telef 720675 Vee vacatures voor bo ven 40'ers Vraagt gratis proef nummer Gevr PREE-LANCE Steno - typisten en ander kantoorper soneel mnl en vrl Doorbeta ling bij ziekte en ongeval Bu rea '] Kantoorhulp Park Aren berg 53 De Bilt Telef 60728 BIJVERDIENSTE-TIPPEN voor thuiswerk folders bez enz Inl „ De Tipgever " Postbus 21 Paulusweg 109 H l Am bacht Gevr Elektro HULPMON TEUR en leerling-monteur Installatiebur Lemmers Twtjn straat 17 Wasserij De Zon vraagt MEIS JES voor mangelwerk Ook ge huwde vrouwen komen in ' aan merking Deze mogen werktij den zelt regelen Aanm zonstr 25 ' telef 10035 Bij N.V Lak - en Verffabriek G Stel en Zn wordt gevraagd een flinke KRACHT voor het magazijn en als chauffeur op bestelauto Aanm ' s avonds na 7 uur Herenstraat 33 Utr ZIE VOOR KLEINTJES OOK PAGINA 18 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 16 september 1961 17 advertentie WERELDOMVATTENDE STRIJD Geheime oorlog op lichtend scherm ' t beste vlak voop elk vak Imp Papier < a Boek N.V Anucerdam TOISONDOR ' n streepje Zwitserland opbel paradijs Amerikaans contra Russisch vernuft Een van de merkwaardigste en meest ge heime oorlogen is de grote oorlog op het lichtende scherm Twintig jaar geleden was het een bittere strijd tussen Duitsers en En gelsen nu is het een oorlog tussen Amerika nen en Russen wereldomvattend omdat ra dar tegenwoordig veel verder grijpt dan twintig jaar geleden het geval was De Ame rikanen luisteren en kijken naar wat de Rus sen op electronisch gebied brengen nemen de signalen op analyseren ze en zoeken naar manieren om de Russische radar te door breken of de door radar geleide Russische verkenners te belemmeren in hun waarne mingen De Russen doen precies hetzelfde en daarmee is de oorlog op het Uchtende scherm een feit De telefoon in Zwitserland is een van de veelzijdigste hulpmiddelen uit het dagelijks leven Elke keer als men er komt biedt de telefoon alweer een nieuwe service De nieuwste is op nummer 167 de laatste nieuwsherichten in het Duits voor andere talen andere nummers | met zes verschillende bulletins per etmaal Al langer bestaat no 162 voor weerberichten no 163 voor recepten van gerechten 164 voor sportuitslagen No 165 geeft een A-toon voor het stemmen van een instrument 167 168 en 169 berichten het laatste nieuws Nummer 11 \' weet tenslotte alles toaorin de genoemde nummers m.ochten falen i >»^^%*%%»^*>^^^»^^^%< Telefoon weet alles en onthoudt alles In het kleine land in de bergen wordt niets of niemand over het hoofd gezien door de telefoon Draait men 165 dan hoort men na een minuut een perfecte A-toon voor het stemmen van een viool een citer of een ander instrument Wie meer voelt voor sport dan voor mu ziek verneemt op nummer 164 de laatste sportuitslagen in de taal van de streek Tegenwoordig worden deze sportuitslagen aangevuld met de laatste toto-uitslagen Via nummer 162 hoort men de weerberichten in de leidende spreek taal Waar is de wind als het niet waait In Zwitserland doet de telefoon alles voor ledereen en als een der genoemde nummers geen uitkomst geeft draait men gewoon nummer 11 Dat nummer geeft toegang tot Op de grens van Cultuur en Natuur vogels er dreven op de trage wind een paar witgezeilde scheep jes en een motorschip koerste over het blikkerende vlak Overal bloei den rode wilgenroosjes en vele mar grieten en op enkele plaatsen hand - rassen en plasjes ze zijn gedoemd re voge ^ met wödgespreide_vlerkente verdwijnen plaats te maken ' ' "' "" "" voor vruchtbaar akkerland Op vele plaatsen trekken de graafmachines reeds hun voren door het land Zij zijn de wegbereiders voor het groot scheepse materieel dat de natuur zal terugdringen ver buiten de gren zen der cultuur haafde zich nog de moerasandijvie die gele zoetgeurende composiet die zich in zo korte tijd uit de onbe kendheid naar de puBUciteit heeft gewerkt ' AAR op de helling van de dijk zijn we neergestreken om te genie ten van een landschap dat door GEEN KOUDE OORLOG MEER Dit is geen koude oorlogr meer Vorig jaar schoten de Russen een Ameriltaanse BB^7 boven de Ba rentzee omlaag twee maanden eer der was Francis Powers met het U 2 verlsenningsvliegtuig boven Sverd lovsli omlaag gehaald In totaal hebben de Amerikanen in deze radaroorlog vi.iftien vlieg tuigen en negenenzestig mannen verloren Maar alleen de inciden ten met vuurgevechten komen in de krant de eeuwige oorlog der zwar te dozen en het scherpe vernuft krggt minder publiciteit De Amerikaanse patrouilles vliegen langs de Russische gren/en met zesmotorige RB-47 vliegtui gen die een maximumsnelheid van meer dan duizend km per uur hebben en met Neptune vliegtui gen van de marine De U-2 lange afstandsverkenners vlogen ook bo ven Russisch gebied tot het Po - wers incident Daarnaast dringen de Russen regelmatig door met Verkenners in het luchtgebied bo ven Alaska Canada en Groenland De toestellen welke zij daarvoor gebruiken zijn Iljoesjin 28 " toe stellen EleHronische visvangst Daarnaast hebben de Russen eengrote onderzeebootvloot die het ra darnet van de NATO en van de Ver enigde Staten poogt te doorbreken,terwijl daarnaast tal van trawlers,visserijbeschermingsschepen en vaartuigen voor oceanologisch on derzoek hun btj ' ragen leveren Die Russische vissers komen overal waar de electronische vis vangst kans op succes belooft op de kust van New Jersey en van Vir ginia en natuurlijk op de kust van Florida in de abijheid van kaap Canaveral Overal waar iets te be leven is proberen de Russen iets op te vangen net zoals de Amerikanen dat op hun beurt aan de andere kant van de Oceaan doen Dit is een oor log van mensen in de eerste plaats van knappe experts Wat zij doen is zo geheim dat er weinig van bekend is Hun voor naamste werktuig is een zeer ge voelige radio ontvanger die auto matisch een hele reeks radarfre quentiebanden afzoekt luisterend naar radarsignalen om deze vervol gens te versterken Daarmee ein digt het werk van de ontvanger en krygt de expert zijn kans Spel der zwarte dozen De experts kunnen die geluiden perfekt onderscheiden de lage brrrp-tonen van de zoekradar het blip-blip-blip van de hoogtezoekers en het regelmatige Brrr van de precisieradar Deze laatste soort is bijzonder gevreesd De experts la ten een dergelijke toon onmiddellijk los want in de meeste gevallen die nen deze installaties voor het rich ten van wapens Bandrecorders ne men al die geluiden op en oscillos copen analyseren de signalen en identificeren de bron van herkomst zo goed mogelijk Soms is het mo gelijk „ aan de radardeur te luiste ren " zonder gevaar van ontdekking Een radarstation zendt een sterke straal uit en registreert de door een voorwerp teruggekaatste echo Maar men kan een dergelijke straal op veel grotere afstand opvangen dan waar het echosignaal nog werkt Radar - en radiosignalen reiken tot de horizon maar hoe hoger men is des te verder is de horizon verwij derd Voor de mannen in een RB-47 is de horizon op veertienduizend me ter hoogte driehonderdveertig km ver weg Deze toestellen kunnen langs het ijzeren gordijn vliegen en radarsignalen tot meer dan driehon derd km daarbinnen opvangen In dit grote spel der zwarte do zen laat niemand al zijn radar-In stallaties voortdurend allemaal wer ken want daarmee zou men al zyn kaarten op tafel leggen Daarom vliegen de verkenningsvllegtulgen zo dicht mogelqk in de gevarenzone in de hoop dat meer en meer ra ^ darinstallaties zullen worden inge schakeld Deze hebben soms tot taak om verwarring te zaaien en de verkenners in de war te brengen Hoe meer electronische uitrusting gebruikt wordt des te groter is de oogst De verkenners kunnen gehei me gesprekken afluisteren als ze geluk hebben kunnen ze afstemver keer voor een aanstaande raketlan cering opvangen De meeste raketten worden electronisch bestuurd en een opna me van de electronische signalen kan deskundigen alles leren over de wijze van besturing Daaraan kunnen zij weer methodes onle nen om die besturing in de war Sir Benry Ti aard de Engels man die in de tweede wereld oorlog de strijd om de ontwik keling van de radar won te lgen grote weer stand van -" ver ' '^ liillende bij den Tisiard ontwikkelde se dert 19S6 met behulp van een handvol vooraanstaande Brit se geleerden een systeem voor vliegtuigwaarneinin gen dat bekend staat als radar radio detection and ranging Uit dene vinding is de moderne wetenschap der elektronische waarnemingen geboren die de vorm heeft aangenomen van een elektronische oorlog te sturen de raket te doen ver ongelukken of ontploffen of de droom van alle deskundigen in de ze sector de raket een bocht van 180 te laten maken en op zün eigen startbasis terug te doen val len De voorbereidingen voor de start van een raket op vloeibare brand stoffen vergt uren een grondige kennis van het startsysteem verze kert dus een waarschuwingstijd van uren als men die tijdig opvangt w IE ir de gelegenlieid is op een augustusdag in een van onze nieuwste polders het binnenhalen van de oogst te zien moet dat toch vooral niet verzuimen Nu heeft augustus dit jaar in ons land ten minste weinig goeds opgeleverd maar op het eind toen de zomer de de '" nog net op een kier had gezet heb ik nog kunnen genieten van een gave stralende dag die een ver ademing was na de eindeloze reeks van deprimerende regendagen Ik schrijf dit nu wel in septem ber maar die bijzondere zomerdag wil me niet uit de gedachten waar schijnlijk omdat het een afscheid was van de zomer die zoveel had beloofd maar zo weinig gegeven Flevoland was het doel van onze tocht Flevoland ons jongste Ne derlandse polderland een land waar men zich in het buitenland kan wanen in Frankrijk b.v dat ook van die enorme landbouwgebieden heeft waar je uren in de omtrek geen menselijke nederzetting geen sterveling ziet Het koolzaad was reeds van het land ook van de gerst en het vlas was niets meer te bespeuren Maar de tarwe stond er nog een miljar denleger van stijve halmen een bruin-gele zee van horizon tot hori zon Daarop nu was de georganiseerde en massale ' aanval van de felgeel geschilderde combines gericht een aanval die door het uitzonderlijk mooie weer werd begunstigd £ i ERLIJK gezegd heb ik nooit gedacht dat ik voor een aantal maaiende combines in geestdrift zou kunnen geraken Een span paarden dat voor een maaimachine over een korenveld zwoegt heb ik altijd mooi gevonden en ik stap er altijd nog graag voor af om er van te genieten Met vele mensen betreur Ik het dat ons Nederlandse werkpaard on vermijdelijk uit het landschap gaat verdwijnen Maar ilf moet beken nen dat in de tarwezeeën van onze grote landbouwgebieden een soort schoonheid is ontstaan van andere aard en allure weliswaar maar ze ker niet minder boeiend dan die welke ons van ouds zo bekend en vertrouwd is Het was niet alleen anders het was groots en geweldig die enorme stalen monsters als mastodonten te zien voortklauwen over de aarde waar ze met hun tangen en pennen het gewas aan grijpen met gulzige bekken opslok ken en het voortstuwen naar hun onvermoeibaar malend Ingewand Wtj hadden ons als nietige insek ten tussen die vretende monters ge waagd en ik moet zeggen dat het adembenemend was wanneer de denderende daverende gevaarten om ons heen laveerden in een wolk van stoi en oliestaiik en hitte ons passeerden even Inhielden alsof zü grimmig het terrein verkenden waarna ze rokend en wentelend en schroevend hun ontzaglijke machi nerie in Werking zetten Achtentwint'g van die reuzen tel den we vlakbij en in de verte over al daverde het lawaai wolkte het stof omhoog en ruiste het vers ge dorste graan uit stalen slurven In wachtende wagens Helaas is bij raketten met vaste brandstoffen de count-down tot een minimum teruggebracht waardoor de waarschuwingstijd hoogstens vijf tien minuten bedraagt Quails en spoofers De voornaamste taak van de ver kenners is het verzamelen van ge gevens Elektronische tegenmaatre gelen zijn talrijk en veelzijdig het systeem van het strooien van stro ken zilverpapier zoals de geallieer den in de oorlog deden was maar een zeer bescheiden begin Tegen woordig werkt men met sterke stra len van gerichte storingen zodat ' t radarbeeld op de ontvanger vol vlekken komt en enkele blips niet te zien ztjn Maar als tegenmaatregel heeft men uiterst fijngevoelige ra darinstallaties die beschilcken over een zeer precieuze bandregeling die van minuut tot minuut op een andere frequentie overgaat Dat is beter dan storen want de meelui steraar weet niet dat hij om de tuin wordt geleid Daarnaast z^jn er al lerlei andere misleidingen zoals de Boven op de machines in de bar re zon troonden de mannen rood verbrand en glimmend van het zweet Zij draaiden en schakelden en beheersten hun voor ons onbe grijpelijk mechanisme en dwongen hun grommende dieren naar hun wil T AN deze denderende werkwinkel naar de eenzame rimboe van riet en biezen en lisdodden is niet zo maar t n stapje In onze nieuwe polders moet men vele km afleggen en het wandelen is er beslist geen drukbeoefende sport Dus reden we over de dijk die als een paarse ste nen wig geflankeerd door groene bermen tussen het water en het land is gedreven Van het uitzinnige lawaai naar de stilte van de rim boe de woestenij der rietvelden en plassen ieder met een eigen plan tengroei Op het blauwe water van het IJselmeer dobberden de meer koeten in groepen van honderden Quailraket die de Amerikanen ge bruiken en die door bommenwer pers wordt afgeschoten Deze ra ket geeft op het radarscherm een blip overeenkomend met een zware bommenwerper en is makkelijk te volgen Nog geraffineerder is de Spoo fer Een installatie die een ra darstraal opvangt b.v aan boord van een vliegtuig en versterkt te rugzendt Aanvankelijk valt deze versterking samen met de echte echo maar dan gaat de Spoofer over op een langzamer tempo veel sterker dan de echo zelf De vijandelijke radar volgt die ver sterkte straal en verwaarloost de echte echo waardoor de indruk wordt gevestigd dat de indringer zich verwijdert uit het waarne mingsgebied Plastics onzichtbaar Elektronische onzichtbaarheid zou het ideaal zijn als het mogelijk zou zijn een raket van plastics te vervaardigen zouden de radargol ven er dwars doorheen gaan Op de ontvangers zou geen blip te zien zijn Bepaalde plasticlakken zouden ' evengoed zijn en naar men zegt heb ben de Amerikanen al iets derge lijks gebaseerd op de coating die men voor de le.izen van fototoestel len gebruikt Hierbij stoten de ra dargolven heen en weer tussen twee laklagen en elimineren zich zelf zo dat er geen echo kan zijn Een heel nieuw systeem is een plastic lak laag die radargolven absorbeert als een spons en in warmte omzet De elektronische oorlog wordt trouwens niet alleen met mensen gevoerd kunstmatige satellieten spelen hier ook een rol bij en hun aantal zal in de komende jaren al leen maar toenemen tot zij el ke vierkante kilometer van de aarde kunnen waarnemen Er is weinig tegen deze satellie ten te doen hun waarnemingsvermo gen is er niet minder effectief om Deze satelieten zijn nauwelijks waar neembaar Vliegtuigen neemt men waar desnoods door middel van de hitte van de uitlaatgassen maar bij satellieten is dat onmogelijk Het enige wat men kan doen is hun uitzendingen trachten te ver storen maar dat is pas mogelijk als men de frequenties kent waar op ziJ uitzenden Daarmee wordt de radaroorlog nog meer een kwestie van menselijk vernuft dat steeds nieuwer wonderen uitvindt om nieu we troeven voor de elektronische oorlog bij de hand te hebben advertentie Aferf met gemak en CETALAC 25 door Sjouke V d Zee D van Ceta Bever Van een onzer redacteuren Misschien zijn er landen waar meer getelefoneerd wordt maar er is geen land waar men zoveel met een tele foon kan bereiken als in Zwitserland De jonge huis vrouw die niet weet wat ze moet eten grijpt de telefoon en draait nummer 163 Een mechanische stem doet dan voorstellen voor allerlei ge rechten en daarna dreimt hij de recepten compleet op voor vier personen met alle nodige aanwijzigingen Als meneer ' s ochtends zijn krant heeft mee genomen naar kantoor of op reis hoeft zijn vrouw niet in spanning op het radionieuws te wachten Zij draait 168 om het in correct Frans gespro ken laatste nieuws te horen Aangezien Zwitserland een drietalig land is kan men ook 167 draaien dan komt het nieuws in het Duits en via nummer 169 krijgt men het in de Italiaanse taal zijn merkwaardige wordingsgeschie denis en door de zorg waarmee het wordt behoed en beschut in ons land toch wel een bUzondere plaats inneemt Een plaats die echter een tijdelijk karakter heeft want al die uitgestrekte rietvelden al die moe - Een noodzaak natuurlijk maar een natuurliefhebber voelt toch wel spijt als hij bedenkt dat van heel dat prachtige landschap van zwart gepluimd riet en kaneelbruine lis dodden van die honderden meer tjes binnenkort weinig meer over zal zijn dan enkele stukken natuur reservaat Was het door die bijge dachte dat we zo intens genoten op een telefoon-wonderland zoals al leen maar in Zwitserland bestaat Als u in Zurich bent en u wilt weten wat er in een tweederangs bloscoop in Geneve draait dan geeft nummer elf het juiste ant ^ woord Als uw dokter dringend moet ko men en u kunt hém niet bereiken dan weet nummer elf waar hq is want alle artsen geven bij afwezig - die dijk aan de rand van een land schap dat als een palet met kleu ren bruin groen paars en grijs voor ons lag En blauw Het blauw van de hemel die zich weerspiegel de in de plassen waar een bonte verzameling vogels in alle rust en vrede bijeengroepte Geen wonder die rust want van wie zouden al die eenden die meeuwen scholek sters pluviertjes en snippen zich iets aantrekken Wie zou het in z'n hoofd halen zich op dat onbe kende en onbetrouwbare terrein te wagen Dus stonden en liepen zü snavelden ijverig in de modder schudden zich de veren en warm den zich in het heerlijke zonlicht Ij R waren prachtige mantelmeeu wen die kolossale witte vogels met het zwarte vleugeldek de grootste onder de Nederlandse meeuwen er liepen zilvermeeuwen waarvan zich soms een uit de groep losmaakte or met lome vleugelslag een paar rondjes te vliegen Er stonden ook kapmeeuwtjes anders zo bij de-hand en strijdlustig nu als smette loos witte beeldjes boven hun weer spiegeling Donkere eenden lagen roerloos te slapen op het water een reiger stond stil starend tussen het riet en verplaatste zich dan nauwelijks merkbaar met langzame hoogge heven benen Maar het mooiste tussen al dit zich zonnende rustige vogelvolk was een koppeltje zwartwitte vogels ter grootte van een grutto ook met lange hals maar met naar boven omgebogen snavel Het waren klu ten en alleen al voor deze prachti ge en sierlijke vogels was de verre tocht naar dit afgelegen oord ons de moeite waard Want van al die slapende of verenstrijkende vogels waren zij de enige die in voortdu rende beweging waren Met snelle danspasjes kruisten zii op hoge loodgrijze benen heen en weer zwiepten kopknikkend met hun sna vel over het watervlak snapten links en rechts naar insekten en vormden een levend patroon van witte en zwarte vlekken op het wa ter dat onder een lichte windveeg zich in rimpels trok onrust vlogen geluidloos over deze vogelwereld heen hun bonte spiegelbeelden on der hen wiekten mee Over de rietpluimen zocht een grote donke - IVOPPELS kieviten de reeds in hun quelle vleugels schommelend zijn weg Een bruine kiekendief op zoek naar sprinkha nen en kevers naar muizen of mis schien nog naar een halfwas moe rasvogeltje Op een bordje met Natuurreservaat " hoog op een paal zat een torenvalk als een le vend getuigenis van het woord vlak onder hem Ik dacht „ Hoe kort is het nog maar geleden dat toren valken wegens hun kromme snavel en dito klauwen werden vervolgd en gedood " De moderne verlichte mens lokt ze met broedkasten en geeft ze de bescherming van de wet En hij ge niet van ze Op een dijk aan de kant va de weg Op een van de laatste zomerdagen >»^»»»%%*^»»< heid aan dit nummer op waar zQ te bereiken ziJn Men verneemt niet alleen het pro gramma van alle sportwedstrijden v-an de komende week maar men kan ook een prognose van gespeel de wedstrijden horen van de beste experts Dat is in een land als Zwitserland waar de voetbaltoto re geert een veelgebruikte service Men kan van nummer elf horen hoe de sneeuw is in Tessino en dat het openluchtconcert in St Moritz is afgelast wegens weersomstandig heden Toch is het publiek nummer 11 al tijd nog enkele slagen voor De Zwit serse telefoonautoriteiten hebben moeten ervaren dat het publiek din gen kan vragen waarop het ant woord niet altijd direct te geven is Het merkwaardigste is dat nummer elf nog nooit iemand heeft hoeven te leurstellen SOS'dienst Nerveuze aanstaande vaders wor den door nummer elf bijgestaan bQ het zoeken naar een ziekenauto of een dokter Een meisje dat »" een heftige regenbui geen taxi kon krij gen en laat was voor een afspraakje belde nummer elf in Geneve op en binnen tien minuten was er een tasi Besteld door nummer elf I In Blenne heeft nummer elf moe ten antwoorden hoe lang het gele den is dat Boeddha op aarde kwam of men asperges met de hand of met een vork moet eten en met welk schip Lindbergh van Parus naar Amerika terugreisde Een meisje van acht jaar oud belde in Bern nummer elf op en stelde de vraag Waar is de wind als het niet waait Nummer elf gaf een vriendelijk en uitvoerig antwoord in de vorm van het ver haaltje dat de wind dan ergens onder een boom ligt te slapen Nummer elf geeft in vlot tempo antwoord op elke vraag naar dienstregelingen van schepen en treinen Een bijzonder belangrijk element is de SOS-dienst waarvoor toestel len zijn aangebracht in alle toeris tenhutten op eenzame bergtoppen langs bergpassen en overal waar mensen kunnen verongelukken De telefoonjuffrouwen voor bijvoor beeld nummer elf moeten dictaat kunnen opnemen in vier talen Frans Duits Italiaans en Reto Romaans en vlot Frans en Duits of Frans en Italiaans kunnen spre ken Hun opleiding duurt vijf tot zes maanden acht uur per dag voor zij een toestel mogen aanraken Zij moeten elk facet van hun vaderland tot in de puntjes kennen en ettelijke honderden andere categorieën van vragen en antwoorden Daarna mo gen ze aan het werk gaan Zolang zij in dienst zijn blijft ook de oplei ding doorgaan elke week een dag Wondernummer Deze opleiding heeft van nummer elf dit wondernummer gemaakt Ne gen van elke tien vragen kunnen de meisjes uit het hoofd beantwoorden en de tiende vraag kunnen zq na slaan In Zurich een stad zo groot als Antwerpen of Den Haag beant woordt nummer elf overdag tussen de 7.000 en 9.000 vragen en des avonds tussen de 3.000 en 3.000 Fer maand komen er een driehonderd vragen van mensen die afspraken met andere mensen hebben gemist Het is niets bijzonders als in een station of een restaurant in Zwit serland de stem van de kellner weer klinkt Herr Baumgarten nummer 11 voor u aan de telefoon In Zwitserland heeft men het oude axioma dat er twéé mensen voor nodig zijn om een telefoongesprek te voeren al lang laten varen Dat doet pen met de Ipsofoon een ro bot " J'S men kan huren Op een mag ^ netische band neemt de IpsofdtJH boodschappen op voor afwezige te lefoonabonnees Als deze thuiskomt schakelt hij de Ipsofoon in om te ho ren of er boodschappen voor hem zijn Nog wonderlijker men be hoeft daarvoor niet eens thuis te komen men kan zijn eigen nummer opbellen en door het tikken van een bepaald morsesignaal de Ipsofoon ertoe brengen de opgegeven bood schappen af te dreunen ledere abon né heeft een eigen morsesignaal zo dat afluisteren van de boodschappen door onbevoegden is uitgesloten Dat alles vormt tezamen een tele fonisch wonderland dat door alle Zwitsers evenzeer gewaardeerd wordt als door de duizenden toeris ten die van alles willen weten en die ten slotte een van die belangrijkste inkomstenbronnen van Zwitserland vormen In welke mate die toeristen dan belangrijk zijn als inkomsten bron Draait u maar even nummer elf die weet het tot op een centime precies 
18 Zaterdag 16 september 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Voor AUTORIJLES H v d Ham Cathariinesingel 88 bis Gediplomeerd door ANWB FNOP en VAMOR Bevoegd uw Tij examen bij te wonen Keuze uit Opel Volkswagen Renault DAF of 2 CV Tevens verhuur van auto's zonder chauffeur Telef 25517 AUTORIJSCHOOL JANET Er kend VA.MOR Instructeur Theorie halen brengen gratis Prinsenstraat 10 telef 26213 J ^^ KLEINTJES tot 15 woorden ƒ 1.75 tot 20 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cent Opleiding voor schoonheids specialiste A en B mannequin fotomodel manicure zelfver zorging elektrisch ontharen folders op aanvraag Oplei dingsinstituut AB SINKE No belstraat 22 Utrecht Tel 20585 De meest vol-automatische bromfiets 70 % sterkef dan andere in deze klasse Volautomatischekopoelinn - t - vrijloop Grote trekkracht 1.2 ok motor Constante snelheid,ook bij teqenwind enop hellingen Zuinig rilden 1 op 70 Geheel compleet voor - en achterjasbeschermers slot valbeugel f439 - Oemonstratiemodellen aonwezig Hoofddealer voor Utrecht en omstreken MOTORHANDEL Toon V Zutphen Croeseloon 7-9 • Utrecht Telefoon 31665 31883 VAP ook verkrijgbaar bij E BOEKEE J V Ruysdoelstraot 35 Tel 22919 ¦ Utrecht A OSKAM Dorpsstraat 59 Telefoon 420 - Harmeien G E V MILTENBURG Dorpsstraat 18 Telefoon 421 - Jutphaas AUTORIJSCHOOL Meljnen Er kend en gediplora instructeiu ' Queridostraat 17 Utrecht Bij Majellapark Telefoon 32295 - 32710 " Tevens autoverhuur « KNAC RIJSCHOOL REKORD ' Door betere opleiding sneller uw rijbewijs met Volkswagen en Vespa Theorie-avonden met projectlefllms Tevens Volkswagen-verhuur Kwartel straat 48 b tel 15729 TYPEN of STENO Voor een goede snelle en prettige cur sus naar Instituut „ De Dom stad " Typen 1 7.50 per mnd 2 lesavonden p week Aanm Bosboom Toussalntstraat 13 zijstraat Vleutenseweg PERIA AUTORIJSCHOOL v d Brinkstraat 16 telef 35294 Eén van de beste scholen Ook theorie apart Ook op zondag Vraag inlichtingen Bestaat 10 jaar in oktober 70 "/ GESLAAGDEN met BMW Opel en scooter bij Rijschool Dick V d Wee Mgr v d Weteringstraat 18 bis Utrecht Telfif 030 - 26B28 Huwelijken enz HUWELIJK Allen die In een oprechtgemeende kenntsmaldng de verwezenlijking van hun juüolste levensideaal zien wor den opgeroepen toe te treden tut de reeds vele jaren bestaande 10 samenwerk onder vrouwe lijke leiding staande huwelljksne mir^delingsfcantoren Speciale afdelingen v gegoede midden werkende - en boerenstand als mede voor alle geloofsrichtin gen Tevens voor jongelui en v heren die — met huwelijk als doel — '¦ hun moederloze ge zin een huishoudster zoeken Vr gegevens Nederlands Bemldde llngscentrum Hoofdadmlnlstra tle Postbus 6037 Amsterdam Ontvangkantoor te Utrecht Har tingstraat 20 bis Dag 2-8 ook zat en zond Desgewenst huisbe zoek §^ Vanaf ƒ 1,50 per week Ad Ver meulen gedipl HORLOGER Westerkade 10 tel • tó374 Alle bekende merkhorloges op ter mijnbetaling 1 ] schriftelijke garantie Geen rente geen kos ten Koekoekklokken pendules gouden ringen Vanaf ƒ 2 per w Duitse Zwitserse Oostenrijkse Hollandse vriend(inn)en wen sen BRIEFWISSELING enz Inlichtingen gratisi Wereldkoe rier Box 6057 Rotterdam tel 33300 Voor een goede PASFOTO één adres Foto J v d Heide Voorstraat 54 tel 18236 Spe oiaai adres voor reprodukties naar oude en verbleekte otu's BRIEFWISSELING met vriend schap of huwelök als doel SchrUtelljtee contactlegging met dames heren uit alle pro vincies en elk milieu Vraagt vrijbl inlichtingen aan Geld COTT Kring te Lichtenvoorde nader adres overbodig VERHUIZINGEN en transpor ten onder volle garantie Vraagt vrijblijvend prijsopgave v d Vlist Tolsteegsingel 24 b tel 14165 Laan van Chartrolse 61 tel 42239 Bilderdljkstraat 32 bis „ GELDLENINGEN vanaf 1 1500 Aflossing In 5 jaar geen spaar kredietsysteem 1ste en 2de Hy - potheken Bouwkredieten Kre dieten voor de aankoop van auto's en machinerieën enz Leningen op auto's mits niet ouder dan 1956 „ Intermediair " Postbox 8003 Den Haag " HUWELIJKSBEMIDDELING VOOT beschaafde dames en he ren Bureau „ Hera " Nieuwe Gracht 193 Utrecht Tel 13066 K 30 Spreekuren dagelijks van 2 tot 8 UUT ' s zondags en ' s maandags gesloten Inlich tingen kosteloos Condities bil lijk Discretie verzekerd OUDEGRACHT 175 - Meijer's moderne MAATKLE DING en confectie voor da - mes heren en junlorkledlng Herenmodes abontïementskle ding veranderingen en repa raties Koekoekstraat 12 telef 27618 Baltjelaan 83 telef 31310 Zakenman m,l geen danstype zoekt gezellige VRIENDIN met vaste betrekking voor nu en dan gezellig uit te gaan Geen huwelijk Bt no 1-5123 bur UN Secretaresse 39 jaar Godsd N.H zoekt KENNISMAKING met beschaafd heer voor even tueel schouwburgbezoeken Br no 1-5160 bur UN HET NYLONHUIS voor kou senreparatie ceintuurs kno pen knoopsgaten pllsseren festonneren enz Amsterdamse straatweg 34 t.o Herenweg Telefoon 20617 Heer met vaste positie 51 jir zoekt KENNISMAKING met alleenstaande dame voor gezel lige omgang schouw1>urgbe zoek en etc Liefst met eigen home Br no 1-5184 bur UN PBOT BEGRAFENISONDER NEMING Fa G H de Jager Twijnstraat 38 38 bis v.h Am sterd straatweg 45 Utrecht Telef 14273 - 18532 - 24918 Ver voer van overledenen van en naar a;ie plaatsen In blnnen en buitenland Net persoon 55 jaar N,H bemiddeld zoekt KENNISMA KING met juffrouw met lief karakter Br liefst met foto no 1-5191 bur UN DIERENVRIENDEN OPGEl-ET Stichting Amivedi registreert ook in Utrecht kosteloos ge vonden en verloren huisdieren Adres voor opgave mevr L H Vliegenthart Oosterkade 12 tel 14439 Dieren kunnen niet worden opgenomen Keurig nette vader oud 52 jr wenst KENNISMAKING met een nette vrouw met of zon der kinderen tot 55 jaar Al leen serieuze br worden inge wacht onder no 1-5180 bur UN woninginrichting bij den dom HUWELIJK Dame van zeer goeden huize 41 jr gescheiden eiseres N,H 2 kinderen waarvan één studerend bui tenshuis zoekt kennismaking met heer van standing liefst aead gevormd tot plm 50 jr Br met foto welke op ere woord retour no 1-5058 bur UN SIMPSON BABYWAS 3x per week gehaald en gebracht ƒ 4,90 per week Albr Dürer straat 9 Amsterdam Telef 020 - 723939 Voor al uw VERZEKERINGEN en financiering van auto mo tor en bromfiets ass kant J W de Faauw Vleutenseweg 17 » en 178 bis utrecht tel 35550 Alleenstaand ambtenaar zoekt KENNISMAKING m.et serieuze vlotte jonge vrouw tot 45 jaar 1 of 2 kinderen geen bezwaar Br no 1-5109 bur UN Wordt DETECTIVE beroeps of bijverdienste Gratis Inlich tingen over schrift opleiding Particuliere Recherche Nieuwe Binnenweg 352a Rotterdam telefoon 33300 Dame R.K 54 jaar vlotte ver schijning het alleen zijn moe zoekt KENNISMAKING met serieus heer goede positie Br no 1-51U bhr UN Kindje bit ] zegt ta ta ta ' t heeft een PLASTIC BROEKJE SOA Nette jongeman goed werk zoekt KENNISMAKING m-et ' n nette jonge vrouw 1 kind geen bezwaar ' Br no 1-5118 bur UN Voor goed en voordelig STEN CILWERK met snelle levertijd Herm Hennink Moderne Kan toorinrichting Nachtegazüstr SO telef 14764 S VAN TIJN dames - en he renkleermeiker Tevens repare ren keren en moderniseren Zonstraat 22 Gescheiden jonge vrouw 33 Ir eiseres zoekt voor haar en haar 2 kinderen KENNISMA KING met een lieve man en vader niet ouder dan 40 jaar Is in bezit van woning buiten de stad Br liefst met foto die op erewoord teruggezon den wordt onder no 1-5128 bur UN SNELSTOMERIJ RAPID Kos tuum 2.75 pantalon of rok 1.25 mantel 2.75 jumper of trui 0.90 mits gebracht en ge haald Biltstraat 117 BOEKEN Romans populair wetenschapp werken pocnet b'ooks Ttjdsehriften Radio Bulletin Nat Geographic bui tenlandse magazines Inkoop - Verkoop „ Curlo " Voorstraat 55 telel 23895 Expeditiebedrijf „ DE LUIFEL '* Neude 35 36 telef 17605 Ver huizingen transporten kamer verhuizingen pianovervoer speciale afhaal en besteldienst Wij garanderen goede service en billijke prijzen Wl ] OMLIJSTEN UW platen foto's en schilderwerk spoedig smaakvol en goedkoop De grootste speciaalzaak Bayer alleen Steenweg 41 Diversen HELDERZIENDE J G Burge meester Consult maandag vrij dag van 2-5 u „ dinsdag woens dag donderdag 2-8.30 u M P Lindostraat 35 zijstraat Bllder rtlikstraat Telef 35988 Dank betuigingen ter Inzage Het Dr J Rutgershuis con sultatiebureau voor geslachts kunde Weerdsingel WZ 10 Utrecht heeft zijn artsen psy chologen sociologen en des kundige MEDEWERKSTERS om ook u van dienst te kun nen zijn SCHILDEREN Wi ] geven u gratis prijsopgave van uw bin nen en buitenwerk v Eg montkade 60 telef 40815 Speciaal adres voor HONDEN TRIMMEN prtls ƒ 5 bD A v Rooyen Lange Nieuwstraat 35 telef 29724 b.g,g 1S748 VERHUIZINGEN en woning stoffering Wij verhulzen u en stofferen tevens uw woning Vraag vrijblijvend prijsopgaaf Alles met volle garantie P J Elberts en Zn v Humboldstr 23 telef 12060 en telef 29767 IN EEN DAG KLAARI Belt u maar Volledig chemisch reini gen dry cleanlng en vlinder llcht modelpersen Stomerij Kropman Amsterd straatweg 314 telef 40504 ü belt wU komen BEHANGEN en WITTEN Voor goed behang schilder - en wit werk naar B v d Laan M A de Ruyterstraat 3 b tel 24636 Reeds meer dan 25 Jaar zijn wij specialist In STEUNZOLBN korsetten elastieken kousen brillen Firma A Schaper Oude Gracht 322-324 telef 17378 KUNSTGEBITREPARATIE Spoedgevallen enige uren Ge opend 8 20 Telef 176 33 De Bouter uitsluitend Oudwijker dwarsstraat 134 naast Jeugd honk buslijn 3 halte Oudwij kerdwarsstraat VERHUIZINGEN meubelbe waring Van ouds is uw adres Fa Wed G van den Brink en Zonen Ooedestraat 114-116 Utr Telef 12303 GELD BESCHIKBAAR VOOR AUTO'S nieuw of gebruikt mits niet ouder dan 1955 U krijgt het geld desgewenst zelf in handen om de auto contant te kunnen kopen Ook ver strekken wij gelden op reeds In uw bezit zijnde auto's Bij gebruikte auto's geen all-risk verzekering verplicht Snel en discreet Ook ' s avonds ge opend Stichts Assurantiekan toor Oude Gracht 309 bis telef 11276 KUNSTGEBITREPARATIE v.h Oudwijk Spoedreparaties In enkele uren gereed W C Bunschoten Erkend tandtech nious Kerkstraat 4 bij Nachte ffaa!straat utrecht Telef 12330 GRATIS Ruim 5 weken lezen indien u ' n lialf Jaar vooruit be taalt op onze leesportefeuille Alleen bij Reading Service Wit tevrouwenstraat 20 Tel 13629 NERGENS VOORDELIGER Voor stomen een mantel of kostuum ƒ 2.95 regenjas / 2,50 japonnen ƒ 1.95 rok of blouse f 1,25 Chem Wasserij en Ver verij Uppelschoten Bouwstraat 15 telef 20692 MEUBELREPARATIE Meube len en matrassen overtrekken Enorme keuze stoffen Vooruit prijsopgave Ruim 30 Jaar er varing Stoffeerbedrijf H H van Basten Pieter Nleuwland straat 25 Tuinwijk Tel 14923 „ BOUTIQUE BOTSEN " voor al uw kledingzorgen Marlastraa ' 45 telei 24815 Pak mee een LEESPORTE FEUILLE van de Domstad of A P B Speciaal goede bulten landse tijdschriften Blltstraat 155 A tel - 23468 U'v adres voor betrouwbare AUTO - SCOOTER MOTOR RIJWIELPINANCIERING Is nog steeds Fa G C Wester v^ld & Zn Weerdsingel WZ 54 tp utrecht Telef 16953 Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantoor C M Witjens Mariahoek 21 Utrecht Telef 13471 en 23295 Alle verzekeringen Voor MAATKLEDING In het betere genre Pa Fortuin No belstraat 25 Tevens verhuur van nieuwe gelegenheidskle ding Bekend SCHILDERSBEDRIJF kan nog enkele werken hebben op binnenwerk 20 % korting Br no 1-5341 bur UN Personeel gevraagd uiüüiiiaiidel viaagt VKJ » BE DIENDE voor lichte sorteer werkzaamheden leeftijd ISjtot 16 jaar hoog loon Br no 1 5325 bur UN N.V Rocobé Overste den Oudenlaan 30 bij Balljebrug Kanaleneiland Utrecht Op onze modern ingerichte coupe afdeling kunnen wij nog enige flinke JONGEMANNEN plaat sen Ook V opleiding S daag-se werkweek Zaterdags vrij Alle inlicbtiingen aan boven staand adres van 9-6 uur en daarna Burg Norbrulslaan 43S Zuilen U en Briljantlaan 78 Hoograven U N.V Rocobé Overste den Oudenlaan 30 bij Balljebrug Kanalenellajid Utrecht Kan nog enige nette meisjes plaat sen als MODINETTE op haar moderne ateliers v jongens - en kinderkleding 5 daagse werk week ' s Zaterdags vrij Alle inlichtingen aan bovenstaand adres van 9-6 uut en daarna Burg Norbruislaan 438 Zullen U en Briljantlaan 78 Hoog raven CU Flinke jonge KRACHT voor magazijnwerkzaamheden Utr Ling Fabr Prof Ritzema Bos laan 41 Tuindorp Utrecht Na 6 uur A A v Eijk V Swln denstraat 35 Utrecht Tel 10605 MODINETTE voor knoopsga tenmachne en leerling modi-nettes Utr Ling Fabr Prof Ritzema Boslaan 41 Tuindorp Utrecht Telef 14002 Na 6 uur A A V Eijk V Swindenstraat 35 telef 10605 Wij hebben prettig schoon en afwisselend werk voor MEIS JES en jonge VROUWEN tot 30 jaar Wij bieden goed loon plus prestatietoeslag gratis koffie en thee bedrijfskleding gunstige jeugdspaarregellng reiskosten-vergoeding Waren dorf-Papler Oude Gracht 334 Utrecht Verkoopkantoor arbeid blin den minder validen en invali den vraagt DAMES en HEREN voor verkoop aan particulieren Br Postbus 111 te Zeist Voor direct gevr nette OCH TENDWERKSTER van 7.30 tot 12.30 uur Aanm Chalet Den Hommel Leidseweg 134 Utr Voor direct gevr nette HUIS KNECHT Aanm Chalet Den Hommel Leidseweg 134 Utr Gevr voor direct nette BAN KETBAKKERS-leerling Ban fcet-bakkerij Hagdom Amster damsestr.weg 144 Utrecht tel 14387 Bij de fa Ter Steege kunnen geplaatst worden een AUTO LAKSPUITER een autoplaat werker een aanikomende plaat werker 5 daagse werkweelc Leidseweg 129 A Utrecht Tel 030 30018 na 6 uur 03404-2078 Leerling - en aankomend NAAI STERS gevr op klein gezellig atelier waar je nog werkelijk tot naaister wordt opgeleid Aanm van 9 tot 5 uur ' s av 6.30 tot 8 uur Confectie In dustrie K Bos Laurens Reaal straat 12 Utrecht bij de Leid sekade Wij zoeken voor spoedige In diensttreding enige handige JONGENS voor werkzaamhe den in onze fabrlcageafd Aan melden aan onze fabriek Co nimex Bemnesserweg 17 te Baam Conimex zoekt voor spoedige Indiensttreding enige WERK KRACHTEN voor plaatsing in onze produktie afd Bij voor keur mondelinge soil aan de Eemnesserweg 17 Baam WERKSTER gevr voor 3 mor gens per week Mevr Zuidema Burg Reigerstraat 18 Gevr nette WERKSTER voor 2 è 3 ochtenden per week Hugo de Vrieslaan 45 Tuin dorp Nette WERKSTER gevr één ochtend per week in Tuin dorp Dr Thijsselaan 20 VERTEGENWOORDIGERS ge vraagd in bezit van auto Ver diensten / 130 netto per week en volledige onkostenvergoe ding Br no 1-5259 bur UN MEISJE voor de huishouding gevr Zelfstandig kunnende werken van half 9 tot 5 uur zaterdags na 2 uur vrij tevens een werkster voor dlnsdags middags Bem Weerd OZ 11 Utrecht VERKOOPSTER Zij die onze klanten op een prettige wijze kunnen bedienen worden gaar ne verwacht bij Fa v d Kamp Bergweg 7-9 Zeist Gevr een ervaren VRACHT WAGENCHAUFFEUR liefst bekend met Diesel Transport bedrijf F Slotboom Koppel weg 2b | Zeist Nette WERKSTER gevr voor het schoonhouden van een ge deelte van een schoolgebouw Hooft Graaflandstr 48 a Aan biedingen bij het hoofd der school A Bootsma Rijnen burglaan 28 Gevr nette WERKSTER voor 2 ochtenden of 1 dag per w Mevr Eggink Corneillelaan 28 Utrecht WERKSTER gevT vooT meei ^ dere ochtenden per week Me vrouw Jongebreur Corneille laan 3 Oog in Al Telef 30919 Gevr in groentenzaak een net WINKELMEISJE of bediende Goed loon 5-daagse werkweek Ook kneehtje v in de avond uren Aanm A Thoen Balije taan 44 Utrecht Telef 34606 Gevr een WERKSTER 2 och tenden per week Mevrouw Schenk v Koetsveldstraat 12 Utrecht Gevr in klein doktersgezin HULP in de HUISHOUDING van 8 tot 5 uur Aanm na 7 u Bruinsma Burg Reigerstr 78 Zo spoedig mogelijk gevr aan komende VERKOOPSTER Een prettige werkkring Aanm da gelijks na 1 uur Manufactu renhandel B en G Ruijgen hoeklaan 1 a Utrecht voor direct gevr net MEISJE plm 15 Jaar voor 4 ochtenden per week Aanm dagelijks na 1 uur mevr Bombout Bulj genhoeklaan 1 Utrecht Gevr nette WERKSTER voor dinsdag en vrijdag ' s morgens van 8.30 tot 12 UUT Aanbieding maandagavond tussen 8 en 9 u Pearsonlaan 71 Utrecht SCHiRIJFMACHINEMONTEUR ^ evr voor onderhoudswerk zaamheden leeftijd 17-23 jaar 7 Hattem Kantoormachines Oudkerkhof 12 Utrecht Telef ' 5539 • Jevr zelfstandige WERKSTER ' oor winicel en woonhuis van 1 tot 4 UUT Br no 1-5048 bur UN Gevr een WERKSTER twee ochtenden per week Mev.rouw Verkroost Sw van Zuylenweg 22 utrecht Mevr Kroon Fred Hendrik straat 79 telef 23058 vraagt voor 2 ochtenden per week een WERKSTER Leerling SCHRUFMACHINE MONTEUR gevr leeftijd 15-18 jaar zal in staat gesteld wor den een gratis vakcursus te volgen naast de praktische op leiding Van Hattem Kantoor maéhines Oudkerkhof 12 Utr Telef 15539 Gevr liefst direct DAME HUISHOUDSTER intern die kan koken en mede de leiding op zich kan nemen van klein hotel-pension 2 verdere hul pen aanwezig Br no 1-5039 bur UN MEISJE voor de morgenuren bij studerend echtpaar met 2 kinderen Goed met kinderen kunnende omgaan meerdere hulp aanwezig Aanm na/8 u Radema P de Hooghstraat 26 Gevr enige nette BAKKERS Gunstige werktijden zaterdags vrij Groninger Koektabriek Maartensdijk Aanm na 8 uur W Helmichstraat 42 Utrecht Telef 42033 Enige nette MEISJES van 15 tot 20 jaar gevr in beginnend naai-ateUer Goed loon Gaar ne br no 1-5015 bur UN Gevr zelfstandig meisje of WERKSTER voor 2 dagen per week in nieuwe flat Mevr Stamhuis Handelstraat 59-1 te Oog in Al Gevr flinke zelfst WERK STER 1 ochtend per week De Vries Alb Neuhuysstraat 4bov bij Hobbemaplein Aanm voor 9 uur ' s morgens of na 7 uur • s avonds Gevr nette WERKSTER don derdag of vrijdag - Mevr Fon vUle H J Schimmelplein 33 Utrecht Accountantskantoor vnaagt een ADM HULP voor lichte kan toorwerkzaamheden Bekend heid met typen strekt tot aan beveling Br no 1-5141 bur UN HORLOGEMAKER gevr voor klein werk thuiswerk Br no 1-5130 bur UN Gevr een net MEISJE van 15 tot 18 jaar voor opleiding ver koopstar in banketbakkerij Aanm ' s avonds na 6 uur Ab stederdijk 33 Flinke HUISHOUDSTER gevr Br no 1-5122 bur UN Banketbakkerij Bezemer vr een 3e BEDIENDE en leerling Weerdsingel OZ 2 Gevr HULP voor oude dame vrije kamer en vergoeding Leeftijd tussen 50-60 jaar Br no 1-5156 bur UN of telef 1«733 Gevr Iste 2de en 3de BAN KETBAKKER SBEDIENDE Terweij Voorstraat 40 Gevr in dansorkest een PIA NIST en slagwerk Br no 1-5177 bur UN Tussenbroek's RoUuikenfabr vraagt NAAISTERS 5-daagse werkweek Geen tariefwerk Hoog loon Winstuitkering Gratis werkkleding Aanbiedin gen schriftelijk of mondeling aan ons kantoor Pieterstraat 8 12 Utrecht Gevr WERKSTER voor dins dag en vrijdagochtend van 9 12 uur Wilhelminapark 9 Van Duren's Consettenmaga zijnen vragen NAAISTER Ver korte werkweek 3 weken va kantie en vergoeding van reis kosten Indien u buiten woont Sollicitaties aan Oude Gracht 141 telef ] I1'314 Woningruil ZOEKT U EEN WONINGRUIL Leest de „ Woning-Magneet " Vraagt gratis proefnummer bij Woningmilcentrale Nederland ' sinds 1942 Spoorstraat 11 bij CS Utrecht Telef 030—21758 AMSTERDAM—UTRECHT 4-kamerwoning douche en warm water keuken Ie etage West Br no 1-4909 bur UN Aangeb te Utrecht Marnixlaan een BOVENHUIS bestaande uit kamer en suite keuken 2 slaapkamers en berghok Huur / 9.45 per week alles inbegre pen Gevr liefst op het Ka naleneiland of in de omgeving daarvan een woning met ten minste 3 slaapkamers flat geen bezwaar Huur tot / 20 per w Bt no P-aei6 Adv Bur Alta Pausdam Wegens omstandigheden bie den wij onze nieuwe 4 KAMER-FLAT aan in ruil voor bene denwoning of ééngezinswoning omgeving Kanaleneiland Veel kasten Br no 1-4931 bur UN Wie ruilt mijn S-toamerflat in HELPMAN GroH tegen dito in of bij Utrecht Br no 1-4948 bur UN DEN HAAG—UTRECHT Aan geboden in Den Haag flat be gane grond 4 kamers en woon keuken douohe lavet Huur ƒ 136.40 per mmd incl verwar ming Gevr 3 - of 4-karoerflat Br no 1-5047 bur UN Aangeb te WOERDEN 4 ka-merflat huur ƒ 12.80 per week Gevr te Utrecht 5 karoerwo-ning met bad of douche op goede stand huur ongeveer ƒ 20 p.w Br no 1-5037 bur UN PLAT 1 grote kamer 4 slaap kamers badoel grote tuin schuur achterom vrij voor heel huis kamer en suite en 4 slaapkamers liefst Juliana weg Hoograven of elders Br no 1-5126 bur UN 5-KAMBRFLAT groot bene den achterom voor 2 huizen liefst beneden Br no 1-5125 bur UN Aangeb zeer ruime 4-KAMER FLAT op het Kanaleneiland voor heel of benedenhuis miet tuin Br no 1-5169 bur UN Aangeb riante 3-KAMBRFLAT bovenste woonlaag blijvend mooi uitzicht badoel en grote zolder te Hoograven en 3 ka-merflat Schaakwijk beide te gen hele woning onverschil lig waaa Br no 1-51S4 bur UN Gevr een benedenhuis voor 3 personen liefst Kanaleneiland of Tuindorp Voor 1ste ETAGE WONING blakbi ] Majellapark voor - en achterkamer suite achlerbalkon met kolenkast keuken badoel en 4 slaapka mers Br no 1-5152 bur UN Gevr bovenhuis voor BENE DENHUIS omgeving Station Br no 1-5188 bur UN BENEDENHUIS bev kamer en suite 2 slaapkamers keu ken grote tuin schuur volière en vtiver Palembangstraat 7 Utrecht Gevr 4 - of S kamer-flat Gevraagd een klein vrijstaand huisje met tuin omgeving De Bilt of Bllthoven hoge huur geen bezwaar tegen kleine BO VENETAGE grote kamer 3 slaapkamers keuken douche cel lage huur in Utrecht Br no 1-5223 bur UN Lessen 10 RIJLESSEN è 60 min voor ƒ 47.50 door gedjpl instructeurs In nieuwe Opeis Bekord en V.W Halen en brengen gratis Erkende BondsTijschool „ Com bi " Nansenlaan 38 tel 35334 Utrecht Ben BEA-LESAUTO woTdt re gelmatig gekeurd en is solide verzekerd BEA-rijlessen veilige rijlessen Inl C V Bond van Erkende Autorij schoolhouders U.A Secr Prim segracht Ml Den Haag BIJLESSEN o.a wis - natuur en scheikunde Inlichtingen G Nienhuis Nachtegaalstr 12 bis telef 24396 LUCIA DE GEUS hervat haar lessen in piano orgel accor deon en gitaar Ook In klavars kribo Inschrijving nieuwe leer lingen vanaf 18 sept Mamix laan 15 1 Bijlesinstiluut vraagt KRACHT voor wis natuur - en schei kunde plm 8 UUT per week te geven in de avonduren Ge dacht wordt aan student in de wis - en natuurkunde of-onder wijzer met akte Br no 1-50S7 bur UN Lesprijs ƒ 6 per uur 10 volle uren AUTORIJLESSEN f 47.50 Bondsautorijschool v Dijk er kend BEA instructeur Egeling laan 21 Zeist Telef 4545 Onderwijzeres heeft nog tijd beschikbaar voor het geven van BIJLESSEN aan kinderen die extra hulp nodig hebben Lager onderwijs begin voort gezet onderwijs Br no 1-5149 bur UN Garage M Hagenouw MOREELSELAAN 37 t/o uitgang CS Tel 16511 Utrecht biedt nog STALLING in garage of box voor wagens die in onderhoud gegeven worden Garage M Hagenouw onderhoudt verzorgt en repareert luxe - bestel - en vracht auto's van ieder merk Garage M Hagenouw Esso benzinestation ook voor dlesloUe AUTORIJSCHOOL „ La Com pagnon " Heeft u de hoop reeds opgegeven voor een rijbewijs Onze school geeft een privé opleiding Succes verzekieTd 10 rijlessen voor ƒ 45 Theorie gratis in V.W en Opel Rekord door vakbeltwame instructeurs Inl telef Utrecht 030 - 34149 Dame Francaise geeft FRAN SE LESSEN Prtvé - en clubles sen Beginners gevorderden conversatie Vlugge methode Afspraak des avonds 6.30-7,30 uur Adelaarstraat 90 bis 10 RIJLESSEN voor ƒ 47.50 Door gedipl Instructeurs in Peugeot 403 en Volkswagen Theorie gratis erkende auto rijschool Verkerk Willem Ba rentszstraat 72 telef 21028 AUTORIJSCHOOL De Lely / 5 per uur in Vauxhall Lelie straat 44 telef 26623 Pouw's AUTORIJSCHOOL Ge diplomeerd ANWB-instructeur voor alle rijbewijzen A B C en D Wij lessen ook met DAF Leidseveer 100 telef 21316 bij het station ENGELS Snelle en grondige opleiding voorjaarsexamens 1962 Handelscorrespondentie en spreekvaardigheid Begin ners en emigranten N J Mel ker litt kand leraar Engels M.O Johan Camphuysstraat 36 AUTORIJLES In de DKW ha len en brengen en theorie gra tis Mercurlus Adelaarstraat 114 telef 24095 Utrecht Opleiding PRAKTIJKEXA MBNS Heden inschrijving cur sussen Boekhouden M.B.A Mlddenst opl Corresp en Conversatie Ned en Mod Ta len Stenografie Typen Alg Ontwikkeling etc in Utrecht en Bilthoven Inst v Gelder Moreelselaan 31 Utrecht Tel 15451 Naar LERAEENCENTRALE v goede mondelinge lessen Tachtig leraren en onderwij zers voor alle schoolvakken Ook conversatielessen boek houden handelscorresponden tie Associatie diploma's ste no typen enz Bijwerken van leerlingen Inlichtingen Nas saustraat 36 Utrecht Tel 16037 AUTORIJLESSEN 11 In nieuwe Volkswagen Voórn's autorij school autoverhuur Oude Gracht 65 telef 1990 ' DANSEN LEREN Privé-lessen en kleine clubjes dagelijks na afspraak Dansschool Wild schut Kromme Nieuwe Gracht 48 utrecht Telef 16079 Per 1 sept beginnen de nieuwe elublessen voor GITAAR ook privé tevens privélessen voor piano en accordion A J Wol lenberg Leidsekade 22 telefoon 31267 Extra reclame 10 volledige AUTORIJLESSEN / 37 50 De Joag's Bondsautorijschool Ple ter saenredamstraat 42 telef 14236 Erkend en gediplomeerd Inlichtingen na 20 uur AUTORIJSCHOOL Rivieren Wijk Gedipl VAMOR / S per uur Opel 1960 en Anglia 1960 Bevoegd uw examen bij te wo nen Elke woensdagavond theo rie Spuistraat 11 Utrecht Tel 30992 DANSLES - Privé en kleine clubjes dagelijks na afspraak met Dansinstituut H de Rijk Nieuwe Gracht 49 telef 10301 Voor degelijke lessen In BOEK HOUDEN M,B,A talen han delscorrespondentie midden standsopleiding steno ook typen 3 lesuren per week f 10 per maand naai de Mer curlus Cursussen Amsterd str weg 12 bis Telef 13714 Vraagt prospectus SCHOONHEIDSSPECIALISTE A en B Officieel erkende Stl vas scBool Akademie voor we tensch huidverzorging tevens schoonheidssalon Ook elektr ontharen - Wtttevrouwenstraat 42 Utrecht Telet 030-18265 * IDEAAL WASSEN Voor iedere huisvrouw staan prak tische veilige en betrouwbare was combinaties bij ons klaar Regel - bare wostijd door temperatuur - en ««»,,«¦»¦•¦• tijdschakelaor 2 pompen en ther - SCHARPF mostatische verwarming MIEIE - ''«•¦ iniii i Combinette f 1135 — AMCO-Amco - Semiautomatic malic f 783 — Wasmachine en een - « a^a trifuge In één apparaat T ÖOSI — FRIGIDAIRE ALINE ƒ 1065 - m Verwarmen weken wassen spoelen en centrifugeren In één machine met één trommel U behoeft niets anders te doen dan de machine te voren in te stellen FRIGIDAIRE's Aline is de meest geperfectioneerde automatische wasmachine met vele nieuwe typisch Amerikaanse snufjes CANDY AUTOMATIC-3 ƒ 1095 — S De CANDY-Aufomatic-3 wasmachi ne heeft een elektrisch brein voor een juiste wasbehandeling Alles VOLAUTOMATISCH zonder er naar om te kijken Zij vult zich met water en verwarmt ' t o|3 de juiste tempera tuur intense reiniging van het was goed grondig naspoelen met tot 4x toe schoon water en daarna strijkklaar drogen Alles In één beur telings naar linkj en naar rechts draaiende trommel Ook de „ Eng lish-Electric"-Liberator en die kost f 1295 — Dagelijks demonstratie bij S LICHT + WARMTE KERSBERGEN Tel 21341 NACHTEGAALSTRAAT 22-24 » i CENTRIFUGES 9 SS ™ sssss ¦ Strijkklaar drogen Het drogen van de was is in ons natte klimaat geen probleem meer omdat de centrifuge dit in een paar minuten doet Uw wasgoed kunt u met een gerust hart toevertrouwen aan een MIELE AMCO SCHARPF HOOVER PRINCIPAL JUNKER + RUH AEG of een FRIGIDAIRE Ook de allerfijnste stoffen hebben niets te lijden Gemakkelijk verplaatsbaar en voorzien van een veiligheidsdeksel Kwaliteit en afwerking perfekt in iedere huishouding onontbeerlijk Vanaf ƒ 149 - ^^^^^??»%%^%»»%»»^»»»»»^^»^< N.V DE UTRECHTSCHE HANDEL MIJ -- Centra Grossier Weerdsingel O.Z 7-10 — Utrecht vraagt oudkerkhof 31 — Utrecht vraagt voor spoedige indiensttreding ervaren meubelmaker welke genegen is alle voor komende werkzaamheden te verrichten Sollicitaties aan bovengenoemd adres A Fakturisten Leeftijd 16-20 jaar B Magazijnbedienden Eigenhandig geschreven brieven te richten aan de afdeling Personeelszaken i Bij de Nederlandse Chrlstelüke Bond van Werk - ' f i nemers in de Hout - en Bouwnijverheid kunnen ^ 4 enkele JONGELUI Alleenstaande dame 67 jr N,H zoekt prettige OMGANG met dito dame weekenden uit gaantjes bij voorkeur omgev Biltstraat Nachtegaalstr Br no 1-4949 bur UN leeft^d ± 17 jaar Prot Godsd geplaatst worden voor werkzaamheden van administratieve aard en bij de docu mentatie „ DE VOGELGIDS " meest ge lezen vogelkwekersblad Nieu we ab één kwartaal - gratis Proefnr / 0,24 aan postz Box UN 143 Leiden DAMESKEGELCLUB „ Midden stand " heeft plaats voor enkele nieuwe leden Donderdags avonds Br no 1-5940 bur UN R.K meisje 23 jaar midden stand zoekt VRIENDIN kun nende dansen Br no 1-5018 bur UN Mulo-diploma is niet vereist Salaris en andere arbeidsvoorwaarden 5-daagse TE KOOP Part recherche informatie in cassobureau „ MODUS " Voor aUe opdrachten discretie ver zekerd Kwartelstiraat 46 bis Utrecht 9870 pand in Voor goed ELEKTRICIENS WERK reparatie onderhoud en nieuw aanleg Br no 1-5131 bur UN met direct te betrekken BOVENHUIS KRUIS Astroloog-Occultist Voorlichting over uw lot en le ven Discreet elk advies Spr uur 2 9 behalve woensdags zaterdags 2 6 uur Obrechtstr 48 Utrecht Telef 24018 bevattende 4 kamers en keuken in goede staat Moet alleen van binnen worden geschilderd en behangen verder Betaling ƒ 1000 — cortant en ƒ 80 — aflossing per maand Brieven onder no 2-7290 aan het bureau U.N UW SCHOENEN repareren oprekken verven Voor prima vakwerk naar J v d Brul & Zn Gedipl schoenherstellers Kapelstraat 21 23 zijstraat Bilt straat Telef 178 80 Halen en bezorgen ^?»»»^»»»^»^^^»^^>^»»%^^^*»**** 4 V In MIDDENSTANDSBEDKIJF TE UTRECHT ge vraagd REPARATIE op auto elek-trisch gebied verlichting startmotor verwarming radio enz Th M Koeken Zacharias Jansenstraat 5 achter v Hum boldtstraat Telef 27560 een BOEKHOUPIIl(STER Bekendheid met doorschröfsysteem Blik mans & Satorius geniet de voorkeur Vakantieverblijven Zonder goede referenties en grote ervaring onnodig te solliciteren Kleine MOTORBOTEN en zeil boten te huur aangeboden met of zonder kajuit per uur dag of langer Jachthaven Het Anker " Oud Loosdrecht Tel 02958—3000 Bij gebleken geschiktheid loede vooruit zichten en vaste positie Sollicitaties onder no 2-7457 aan het bureau U.N ^ Sollicitaties onder no 2-7457 aan het bureau u.jn z 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 16 september 1961 19 Toeneminj [ lichaamslengte door medische ingreep Geslaagde experimenten met twee dwergen Zou de mens de toeneming van z\jn eigen lichaamslengte in de hand kunnen nemen en beheersen W\j doelen nu niet op het opvoeren van de normale lichaamslengte door betere voeding en gymnastiek maar op de vermeerdering van de lichaams lengte bij dwergen door medische ingreep Als dit zou lukken dan zouden w\j niet alleen enkelen onder ons een enorme dienst bewijzen maar wij zouden ook dwergrassen pygmeeën een beter bestaan kunnen geven Filippine nieuwe oplosserswedstrijd SCHAAKRUBRIEK Pion tegen pion II De BRIDQERÜBRIEK Bridge-beoefening in Zwitserse bergen IN HUIS EN HOF Alstroemeria*s fraai in borders ALSTROEMERIA'S doen wel een beetje aan lelies denken ze behoren trouwens ook wel tot die familie en vooral de oranje tinten zullen het in uw border prima doen Er zijn ook andere tinten en ook de zalmkleuren zijn wel heel mooi doch toch lang niet zo opyallend als het echte oranje De knulletjes kan men nu al bestellen en direct na ontvangst kunnen ze op de voor hen bestemde plaa*s gepoot worden Ze verlangen een zeer voedzame grondsoort en het is dus erg nuttig indien wat oude mest ondergespit wordt Verse mest mag men in geen geval gebruiken Alstroemeria's kan men op een diepte van cmgeveer twaalf centimeter poten doch ze zijn niet volkomen winter hard en het is dus nuttig hen tegen het invallen van de winter met een flinke laag turfmolm af te dekken Het zijn niet alleen heel mooie borderplanten doch ook als snij bloemen voldoen ze prima en geen wonder dat de bloemist hen ook zo veel in eigen tuin kweekt Ook in bloemwerk worden ze gebruikt Omdat lang niet elke bloemist ze u kan leveren zou men ze nu reeds moeten bestellen Leven op Jupiter Inderdaad heeft men op dit ge bied reeds veel gedokterd nadat be kend Is geworden dat de groelstof voor het lichaam In de hypofyse een hersenklier wordt aangemaakt Proeven hebben al spoedig uitgewe zen dat dit groeihormoon zo wordt de stof ook genoemd specifiek werkt dat wil zeggen dat het groeihormoon van ratten alleen op ratten kan inwerken en niet op hon den en - pensen Later bleek toen men in het scheikundige onderzoek was gevor derd dat een zwaarder " gebouwd hormoon / el wat kan uitrichten bij een dier dat licht " gebouwde groeihormonen produceert Dit komt ongeveer hierop neer dat groeihormonen van hoger ontwik kelde dieren die een zwaardere structuur bezitten wel kunnen wor den gebezigd om lager ontwikkelde dieren met lichtere " hormoon structuren tot groeien te brengen Natuurlijk ztjn er uitzonderingen op deze algemene tendens Het hormoon van een rund bv met een moleculair gewicht van 45000 werkt niet in op een mens die een groeihormoon fabriceert met een moleculair gewicht van „ slechts " 27000 Toch is dit een gelukkige omstan digheid want het is theoretisch zeer wel mogelijk het zwaarder ge - Logboek der wetenschap bouwdo runderhormoon door uit pelling " lichter ti maken De uit gepelde " actieve kern zou dan bruikbaar gemaakt kunnen worden dit is een scheikundige aangele genheid voor menselijke doelein den Helaas Is dit gigantische werk nog niet met succes bekroond zo dat voor verdere fysiologische ex perimenten men voorlopig nog op menselijke hormonen aangewezen is Hoe dit zö uit 100 hypofysen af komstig van gestorve /» mensen heeft men het groeihormoon ge troldten en toegediend aan twee dwergen Frankfurter vmiversiteits kliniek onder supervisie van prof Hoff Ken röntgenonderzoek toonde aan dat de structuur der beende ren op die van een kind geleken bedoelde dwergen moeten dan zgn hypofysaire dwergen zijn Elke pa tiënt kreeg eerst een infuus in druppeling van 20 duizendste gram van het hoi moon in de ader Daar na kreeg de een 40 dagen lang 5 milligram de andere 45 dagen lang 2V3 mg van het hormoon in de spier gespoten Buiten dit hormoon kre gen beiden geen ander middel toe gediend ook geen schildklierprepa raat Bn wat was het resultaat van de ze kuur Dat de eerste patiënt 1,6 cm in lengte is toegenomen en de tweede 2,2 cm Voorts kwam het bij de eerste niet tot een vermeerde ring van het lichaamsgewicht bU de ander wel ongeveer tien pond Opmeikelqk is het dat het suiker gehalte van het bloed bq beiden verhoogd is Misschien maakt bo venvermelde toeneming van de li chaamslengte niet de indruk van beduidend te zqn maar men moet niet vergeten dat het hier by deze mensen gaat om een reeds afgeslo ten het waren volwassenen groei zodat de aanwas van zelfs 1 cm een opmerkelqk resultaat voorstelt Het artikel spreekt niet van proe ven op nog niet volgroeiden mis schien komen deze later nog wel In elk geval zit er muziek in deze experimenten die tot een orchestra le hoogte kan uitgroeien wanneer net aan chemici gelukken zou de geëigende verbinding dit sluit in een nog beter werkend preparaat dan het natuurlijke te vinden o.m door uitpelling " van het runder hormoon en vordere scheikundige bewerking Nat wiss Rdschau Heft 9 september 1961 « N het boek van prof v d Bergh getiteld Aarde en Wereld in Ruim te en Hjd ktmnen wü lezen dat de temperatuur op Jupiter 130 gr C bedraagt en voorts dat de vaste steenkern bedekt is met een 25000 kni dikke yslaag waarop zich oceanen bevinden van vloeibaar ge worden gassen hoofdzakelqk water en ammonia die by de heersende enorme dampkringdruk en lage temperatuur vloeibaar zyn gewor den Een griezelig onherbergzaam oord waar volgens aardse begrip Pen geen leven mogelük is Onzin zo zegt dr Sagan in S.N.L Vol 80 no 9 augustus 1961 op Jupiter kan zeer zeker leven be staan Op grond van zijn experi menten met nagebootste Jupi tariaanse atmosfeermodellen in ztJn laboratorium te Berkeley wist htj aan te tonen dat eenvoudige orga nische moleculen in de atmosfeer Van onze grootste planeet wel dege lijk kunnen worden geproduceerd en wel met medewerking van het ultraviolette licht van de zon en van atmohferische elektrische ont ladingen Aangezien het zichtbare zonlicht door de ammoniawolken van Jupiter kan diingen wordt het door het oppervlak van de planeet geabsorbeerd met als gevolg dat er een infrarode straling wordt uitge zonden die evenwel niet meer in de wereldruimte kan ontsnappen Die infrarode of warmtestraling blUft m.a.w onder de atmosfeer van Jupiter gevangen als de warm te in een broeikas Dit broeikasef fect zo zegt Sagan doet de opper - vlakte temperaturen dus niet de hoogte-temperaturen die byzonder laag zqn aanmerkelyk stagen en wel tot 70 gr F dus tot een be haaglUke kamertemperatuur Wel een zeer verrassende mededeling In zo'n situatie kunnen organi sche moleculen worden gecreëerd en wel met een snelheid van tien pond per vierkante mijl per jaar De mogelijkheid voor leven is hier veel groter dan op Venus die ook een broeikaseffect vertoont omdat op de laatste planeet wegens de veel geringere afstand tot de zon ANTWOORD OP BRIDGEVRAAG Hoewel ik weet dat ik alle pun tentellers hier in één front tegen mij zal krijgen beweer ik dat ik 1 Sansatout het enige redelijke bod is Hoewel zuid 10 punten aan hoge kaarten heeft is er geen enkel beter bod dan 1 SA denk baar Zowel 2 ruiten als 2 klave ren zijn onzin — het gevaar is niet denkbeeldig dat déardoor juist een verkeerd contract ver kregen wordt Ik geef 1 SA dus 10 met 2 schoppen wil 4k wat cle njentie hebben 5 punten terwijl het overbed van 2 SA een troost prijs 2 punten krijgt vanwege het mooie weer Waar het overigens allemaal om draait is dat noords opening in deze situatie niet zo goed behoeft te zijn — en zelfs als noord 15 punten heeft is het zeer de vraag of hij met deze zuidkaart mee een manche kan maken advertentie de oppervlakt temperaturen tot 600 gr F op kunnen lopen Wie zich verder hiervoor interesseert verwij zen wtj naar hogergenoemd blad Heparine en kanker u EN merkwaardige sensatie " heeft zich kort geleden in het labo ratorium van het Sloan-Kettering Cancer Center te New York voorge daan toen onderzoekers ontdekten dat kankercellen snel uit het bloed verdwenen na toediening van hepa rine een anti-bloedstollingsmiddel In totaal gebruikten ze 1592 ratten voor hun proeven ter bepaling van het effect van heparine op het lot en de overleving van zekere kan kercellen Walker carcinosacoma 256 Toen het anti stoUingsprepa-raat werd toegedi-'ni na een enke le inenting van 300.000 dezer cellen nam het aantal met het transplan tatie of overplantingsvermogen van de circulerende cellen af De resul taten die door Agostino Clifton en Grossi werden beschreven als zeer opvallend en van de grootste bete kenis " zijn inderdaad van belang voor het betere begrip van de wijze waarop tumors of gezwellen zich verspreiden Maar verdere onder zoekingen zijn nodig om de aanwe zigheid van tumorcellen buiten de bloedbaan in de buikholte en in het lymfevat in de borstholte te bepa len Ook is h3 zeer gewenst de no dige ervaring te verzamelen met andere gemakkelijk transplantabele over te planten tumors voordat men proeven op mensen " in over weging kan nemen Over het me chanisme dat verantwoordelijk is voor de tamelijk acute verdwijning van kankercellen uit de bloedbaan na toediening ¦< an heparine vinden wij niet vermeld waarschijnlük heeft men er nog geen idee van E.e.a ontleend aan een bericht in S.N.L Vol 80 no 9 augustus 1961 Zwitserland alwaar deze rubriek geschreven werd telt slechts wei nig wedstrijdbridgers de kwaliteit van het spelpeil is daaraan omge keerd evenredig want de spelers die ik tot nu toe bezig zag speelden gemiddeld zeer behoorlijk Het is ook al een genoegen een parentoernooi mee te spelen al waar niemand zich bezondigt aan onzinnige klaver en slemconven ties De Zwitserse bridgespeler laat een spel zien dat gelijkenis ver toont met vele andere zaken in dit bergland eenvoud en doeltreffend heid Een spel waarin overmoed door kundig tegenspel werd gestraft gaf een Nederlands paar een goede score tegen twee Franse speelsters é H 8 V V 10 7 3 H 8 5 B 7 5 3 A54 N 9732 » AB4 W O V852 10 943 Z V72•|>V98 I AA 10 6 V B 10 6 V H 9 6 A B 6 4b H 4 2 West gever allen kwetsbaar o * NZE nieuwe oplosserswedströd die heden begint heeft veel weg van een filippine een amandel met twee pitten Ook hier twee moge lijkheden in één begrip ledere 14 dagen verschijnt er een probleem en onder de goede oplossers wordt dan een prijs van f 5 — verloot Maar voor iedere goede oplossing die binnenkomt krijgt de inzender twee punten en na 10 geplaatste problemen wordt de stand opge maakt en krijgt hij die boven aan de ladder staat een bedrag van ƒ 10 — als beloning Zijn er meerderen dan beslist weer het lot Hij die een lad derprijs wint raakt zijn behaalde Dunten kwijt en kan weer onderaan Zuid opende in de 4e hand met 1 Sansatout waarop iedereen paste.West kwam met ruiten 3 uit enzuid nam oosts ruitenvrouw methet aas De normale speelwijze zounu zijn de schoppens aan te vallen,doch de Frangaise op de zuidplaatswas op groter wild uit In slag 2 legde zij harten 9 op tafel met dekennelijke bedoeling op de harten boer te gaan snijden West van hetgevaar beducht speelde direct dehartenboer bij — en dit redde desituatie zoals later bleek Noordwon de slag met hartenvrouw envervolgde met harten 3 zuids har tenheer werd door west genomenmet hartenaas In slag 4 vervolgde west met een kleine schoppen hopende daarin enige kracht bij oost te vinden in noord werd de 8 gespeeld oost de 9 en zuid won de slag met de 10 — wat tactisch niet slim was de schoppenvrouw zou voor west veel minder verduidelijkend zijn ge weekt Zuid speelde in slag 5 de harten 6 en toen west de 4 bijspeelde stond zij voor de keuze in noord de 10 of de 7 te leggen door het bij spelen van de hartenboer in slag 2 door west leek het alsof westde harten aas boer 8 4 had gehad — in welk geval hij juist de harten boer op de 9 gespeeld zou hebben.Kortom zuid liep in de val ensneed op tafel noord met de har ten 7 waardoor een dankbare oostzijn harten ü kon maken In slag 6 speelde oost ruiten 7 na die op tafel met ruitenboer werd genomen Hierna kon noord de harten 10 maken oost gooide een ruiten zuid een klaver en west ook een klaver weg De 8e slag was voor de schop penheer — want toen deze kaart werd gespeeld liet west deze slag wijselijk lopen In slag negen kwam zuid door het spelen van ruiten van tafel in eigen hand ' en speelde in slag 10 de schoppenvrouw na die west met schoppenaas nam De situatie was nu 4b B 7 5 N W O z B <& H -^ 10 4b V 9 9 « A A 10 West incasseerde ruiten 10 en zuid moest nog beslissen welke kaart weggegooid moest worden Oost ruimde 4 » 10 op zuid nam deze laatste beslissing Wel juist door 4»4 weg te gooien doch had slechts 8 slagen kunnen maken De meerderheid der NZ-paren had echter 3 SA gemaakt 1 of 2 gebo den BRIDGEVRAAG DEZER WEEK In paren-wedstrijdbridge Is zuid gever OW staan kwetsbaar Zuid heeft V62VH73^865*H73 Het bieden gaat zuid pas — west pas — noord 1 schoppen — oost past Wat moet zuid thans bieden Antwoord elders op deze bladzijde t)eginnen die een veertiendaagse prijs wint houdt zijn punten en blijft in de running voor de topprijs van de ladder Onze nieuwe wedstrijd is een combinatie van twee systemen en ik hoop dat deze Salomdfs beslissing de twee partijen onder tnze lezers oplossers tevreden te hebben gesteld Heden komt probleem 500 in de ru briek Een bijna volmaakt getal en bovendien een veelvoud van tien Iedereen kan nu nagaan hoeveel pro blemen er nog komen voordat de ladder voor het eerst beklommen is Dat uw damredacteur het zeer op prijs stelt als u niet alleen de ru briek volgt maar ook de oplossing inzendt behoeft zeker geen betoog Bij voorbaat mijn dank Probleem 500 m m * ¦ « « « o o H ® a o ® ¦ ® o % o ^ o ^^ i o ¦ Zwart 11 schijven op 1 6 7 10 22 27 '« '« Wit 29 31 11 schijven op 17 18 33 37 39 40 en 44 Wit speelt en wint Oplossing op briefkaart binnen 10 dagen na pu blikatie De ladderstand zal tussen tijds worden gepubliceerd Van het Utrechtse slagveld Bü de wedstrijd om het clubkam pioenschap van Nederland te Utrecht op j.l zondag zag ik veel bekenden Toch had het aantal wel groter ge kund De afwezigen hebben veel spanning gemist en enkele fraaie partijen Ook hebben we kunnen zien hoe de zenuwen — en de warmte — vele spelers te machtig zijn geworden Een sprekend voor beeld de partij Stahlberg—Ham Eerstgenoemde stond eerst heel goed raakte toen hij dat voordeel niet tot winst kon voeren de kluts kwijt èn verloor kansloos Mede door een leuke finesse van de geroutineerde „ zware " speler Ham ' mn ' hm ' w ^ '^ ''< iMi ' m Zwart Ham 8 schijven op 2 14 16 17 18 19 23 en 35 Wit Stahlberg 8 schijven op 26 29 32 34 36 38 39 en 44 Het verloop was 29-24 19x30 34x25 23 29 36-31 18-23 31-27 17-22 27x18 23x12 26-21 32x21 2-7 38-32 7-11 21-16 35 40 16x18 40x49 32-28 29 34 39x30 49-35 en nu denkt wit de remise tot stand te kunnen brengen door toepassing van de meerslagre gel 25 20 maar zwart slaat niet 3 schijven zoals S dacht maar neemt 26 alle vier 35x15 Het was een te levisieopname waard hoe de mas sieve Ham het klaar speelde om op zulk een elegante wijze deze laatste slag uit te voeren Niet op zijn 1 2-3-4's maar langzaam en gra cieus liet hij zijn dam even rusten vasthoudend natuurlijk na elke slag en aan het einde toen die dam op 15 was losgelaten sprokkelde hij het dorre hout en stapelde het naast zijn bord op De strijd was gestreden en — zoals later zou blijken — de winst voor RDG tot stand had ge bracht Toch had S beter kunnen spelen en was winst voor H problematisch geweest Hoewel de dreiging 23-28 waardoor 36-31 verhinderd wordt is wel een lastig te omzeilen klip Probeert u uw krachten eens Ik houd me aanbevolen U weel waar u oplossingen en werk geschikt voor plaatsing kunt heen zenden Mijn ' adres is nog steeds Sophialaan 31 Amsterdam-Z Jur SCHRODER Kruiswoordraadsel Deze week opnieuw een kruis woordraadsel waarvoor de omschrij ving als volgt luidt HORIZONTAAL 1 gewapende macht ter zee 5 met geweld kloppen tegen 10 soort papa gaai 11 spreektaalvorm voor hij 13 muzieknoot 14 kinderspeelgoed 16 spil 17 Latijns voorzetsel tot bete kenend 18 levensvocht in planten 20 boom 22 muzieknoot 23 blad met b.v een voorstelling van de aarde 24 water in Zuid-Holland 26 tandeloos zoogdier 27 oppervlaktemaat 29 roem 31 muzieknoot 32 broeibak met één ruiten gedekt 37 meisjes naam afk 39 dwarslijn der beuglijn 40 bekend zanger van teenagermu ziek 42 familielid 43 landbouw nij verheid handel afk 44 soort groente 45 Chinese afstandsmaat 47 smaak 50 luchthaven van Rome 53 soort onderwijs afk 55 brood van één pond 58 water in Noord-Brabant 59 stoot 61 Deense munt 62 water in Utrecht 65 gedachteloos gevolgd be lemmerend gebruik 67 niet meer dan één 70 voegwoord 72 water in Fries land 73 soort metaal 75 reeds 76 muzieknoot 77 kinderspeelgoed 79 deel van Franse ontkenning 81 fami lielid 82 gomachtige stof uit harsen bereid 83 inwoonster van lïuropa 84 lange overjas VERTICAAL 1 plaats in Frankrijk 2 waaraan op schepen de zeilen hangen 3 bekende opera 4 lidwoord 6 voorzetsel 7 geen prijs in loterij 8 getij 9 zot 10 zoogdier 12 muzieknoot 15 Euro peaan 17 strelen 18 stijf 19 soort groente 21 stevig 23 vrouw met haar op de tanden 25 toonloze vorm van daar 26 tandeloos zoogdier 28 geestrijke drank 30 Frans voeg woord 31 welaan 33 plaats In het telefoondistrict Groningen 34 plaats in Noord Brabant 35 glooiing van een weg 36 plaats aan gelijknamig meer in Finland 38 water in Siberië 39 jongensnaam 41 Engels bier 46 landsaanduiding op auto in Europees land 48 plaats in het telefoondistrict ' s-Hertogenbosch 49 vod 51 boei of bakenton op de beug 52 uitroep van afkeer 54 voorzetsel 56 geestrijke drank 57 het tegengestelde van ja 58 voor de middag Lat afk 60 herkauwer 63 lengtemaat 64 boom 66 eenmaal 68 zuivelprodukt 69 opperste rand van een dak 71 ge vangenis bargoens 74 voorzetsel 76 mannetjesbij 78 Chinese lengte maat 80 vogelprodukt 81 inhouds maat afk 82 Frans lidwoord e twee weken geleden In zqn di verse variaties besproken Reti-ma noeuvre is slechts één van de talloze aspecten welke zich kunnen voor doen bU het gekozen minimale mate riaal koning plus pion tegen koning plus pion De ervaren toernoolspeler weet dat — wanneer de witte en zwarte pion pal tegenover elkaar staan — de ko ning bij voorkeur achter de pionnen moet komen Treffend wordt dit ge ïllustreerd in stelling 6 ¦^ ^^ fêl ^ 1 m wim m \ m Wi Hoewel zwart aan zet is en zijn koning bovendien het dichtst bij de pionnen staat wint niettemin wit Zie l)....Kd7 2 Kb7 Kd8 3 Kc6 Ke7 4 Kc7 en zwart kan het ver lies van zijn pion niet voorkomen De verklaring is dat de witte koning — van achteren — over twee aanvallen de velden d6 en d7 beschikt ter wijl zwart zijn pion slechts van één veld f7 uit kan verdedigen en dus in tempodwang komt Van belang is voorts dat wit na verovering van pion e6 altijd wint ook als zwart na Ke6 met Ke8 oppositie geeft Men onder zoeke dit zelf Een poging van zwart zelf achter de witte pion te komen faalt mits wit scherp speelt Zie 1 Kf7 2 Kb7 Kg6 3 Kc6 Kg5 niet Kf5 4 Kd6 en wint 4 Kd7l en wint On voldoende ware 4 Kc5 Kf4 5 Kd4 Kf5 en de rollen zijn omgekeerd Een voor de praktijk zeer leerzaam voor beeld Niet altijd is het van achteren benaderen van de opponerende pion nen voldoende voor de winst Wij zien dit in de zeer moeilijke volgende stu - Plan voor Franse lucht monorail De Franse genationaliseerde auto tali>riek Renault en verscheidene an dere vooraanstaande Franse firma's waaronder Michelin en Alsthom hebben aan de prefect van het de partement Seine een plan voor de aanleg van een lucht-monorail voor gelegd De rijtuigen van deze lucht me-tro zouden de wielen aan de boven zijde hebben Met de wagons die een lengte van 17 meter en een breedte van 3 meter zouden hebben zouden 125 passagiers vervoerd kun nen worden Zelfs bij een snelheid van 100 km per uur zou deze metro geen lawaai maken De aanlegkosten zfln echter hoog en worden geschat op twaalf mil joen nieuwe franken ongeveer 9 miljoen gulden per kilometer Advertentie M EU BI LEERINRICHTING Vy In onze etalage ^ G-plan MEUBELEN UTRECHT - NOBELSTRAAT 3 SPINWIEL prij » per fles f 6,70 VIEUX VRIJMOED Vertegenwoordigd voor de handel in de provincie Utrecht FIRMA H VERWOOLDE WOLVENSTRAAT 14 — UTRECHT Oplossingen dienen op een gewone briefkaart te geschieden geadres seerd aan Opperpuzzelaar van het Utrechtsch Nieuwsblad De inzen dingen moeten uiterlijk donderdag met de eerste post in ons bezit zijn Over de toekenning der prijzen kan geen correspondentie worden ge voerd De prijzen bestaan uit een hoofd prijs van ƒ 10 een prijs van ƒ 5 en vijf van ƒ 2,50 Hieronder volgt de oplossing van de vorige puzzel IaIgIaIaITI so Bii?iiii9 mnian sis IB R O E S Is ImIo lol K I ra [ 3 mm in nr s n L A V E tHa R EBN AD E F > i^fsiü ran Cl Rn isein m nisiEiE [ 3 lanüniü n De prijzen zullen worden toege zonden aan J Baars Zandhofse straat 20 Utrecht ƒ 10 — H v d Baan Esdoomstraat 31 Utrecht ƒ 5 — D D van Dam Elsstraat 29 Utrecht mevr W Jochems Her man Saftlevenstraat 10 bis Utrecht mej S Laverman Opaalweg 191 Utrecht D van Vliet Hessenweg 161 De Bilt en J E de Vries Oude Arnhemseweg 75 Zeist allen ƒ 2.50 die van de grootmeestercomponist op dit gebied Grigoriew Stelling 7 Wit houdt remise Wie op eigen kracht de finesses van dit eind spel ontdekt mag zich onder de ken ners rangschikken We moeten met de hoofdvarianten volstaan 1 Kg5 Kei 2 Kt6 Kd5 3 KeT Kc6 Na 3 b5 komt wit net op tijd 4 Kd7 b4 5 Kc7 Kc5 6 Kb7 b3 7 Ka6 Kb4 8 Kb6 Kc4 9 Ka5 remise Men lette op het subtiele verschil met de hierna onder wit's vierde zet te vermelden variant 4 Ke6 Het beslissende moment Onvoldoende voor wit is het zijn heil aan de rechterzijde te blijven zoeken Zie 4 Kd8 b5 5 Kc8 b4 en zwart wint daar de witte koning nu net één veld verder verwijderd is bijvoorbeeld 6 Kb8 Kb6 7 KcS b3 8 Kd7 Kc5 9 Kc7 Kd4 enz 4 b6 Niet 4 b5 5 b4 enz 5 Ke5 Kc5 6 Ke4 7 KeS b5 Kb3 Kd4 is onvoldoende 8 KdZ Kb3 Kcl Ka2 10 b4 en het is remiseomdat — anders dan in stelling 6 — de pluspion niet wint daar deze nietop de 5de doch pas op de vierde rijstaat Zie 10 Kb3 11 Kbl Kb4 12 Kb2 Kc4 13 Kc2 b4 14 Kb2 b3 14 Kbl Kc3 15 Kcl b2t 16 Kbl Kb3 pat.Dit manoeuvre gaat in stelling 6 nietop De gecompliceerdheid van hetbovenstaande kan men nauwelijksoverschatten D8 De finesses van stelling S ¦ ^ w Wm ^ ^» i een compositie uit 1921 van Dedrle berusten mede op het zojuist gesig naleerde verschijnsel dat de overge bleven pluspion slechts onder be paalde omstandigheden wint Opgemerkt zij allereerst dat de taak — wit wint — niet wordt bereikt door het voor de hand liggende 1 Kc3 Zwart riposteert dan met 1 a3 en bereikt steeds remise Na 2 ba3 snelt de zwarte koning naar a8 na 2 b3 of b4 maakt zwart zich de tijd welke wit nodig heeft om pion a3 te veroveren ten nutte om zijn koning zo dicht mogelijk voor de witte pion b.v op b5 te plaatsen Toch kan wit in de diagramstelling winnen en wel met 1 Kbl aïl 2 bSÜ Dit kleine zetje is de verrassende pointe Na 2 b4 wordt het remise zie 2 Ke5 3 Ka2 Kd5 3 Ka3 Kc6 4 Ka4 Kb6 en wit komt niet verder 2 Ke5 3 Ka2 Kd5 4 Ka3 Ke5 5 Ka4 met eenvoudige winst Dit alles is van een hartverkwik kende fijnheid en nuancering voor ieder die zich de moeite geeft ich werkelijk in deze materie te verdie pen Wordt vervolgd Mr Ed Sfianjaard \ 
20 Zaterdag 16 september 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD t:2fC2ge3gGgf5X2fe2fr ^^-^'^^ ^ o ^^ n »^^^^»^^^^^^.^^^-»^^^^^ ^^ ^^*» H »- ENERGIEK ALLROUND chef-decorateur-etaleur wil van betrekking veranderen leeftijd 30 jaar in staat alle voorkomende reclames te ontwerpen Decors - affiches - siiows etc Bij voorkeur dynamisch grootwinkelbedrijf Brieven onder no 2-7418 aan het bureau U.N ^^%^^%»»^^»^^»»»^^^*»^^»»^^^ o ^^»%^^»% HET HOMOEOFATHISCH ZIEKENHUIS te Utrecht vraagt a een adminisir kracht in het bezit van U.L.O.-diploma en diploma boekhouden b een ietefonisfe/receptioniste voor deze functie gelden wisselende werk tijden tussen 7.00 uur en 22.00 uur gebaseerd op een 5-daagse werkweek 1 X per 3 weken weekend-dienst Koninklijke Mij Wegenbouw N.V STATIONSSTRAAT 2 — UTRECHT vraagt voor haar werkplaats aan de Groenewoudsedijk te Utrecht een mnl administratieve kracht Gegadigden dienen schriftelijke sollici taties te richten aan Stationsstraat 2 Utrecht Telefonische afspraken no 23445 toestel 2 Gevraagd ter assistentie van de verkoopleider een secretaresse Vereiste steno liefst ook Duits Leeftijd ca 23 jaar Schriftelijke sollicitatie aan Conwerk Nederland n.v WILHELMINAFARK 22 — UTRECHT Telefoon 2 54 44 — 2 55 88 uUw Bij het MEDISCH FYSISCH INSTITUUT T.N.O kan worden geplaatst een HUISHOUDELIJKE HULP Haar taak zal bestaan uit het assisteren van de kantinejuffrouw het schoonhou den van laboratoriumtafels enz alsmede andere lichte hulpwerkzaamheden Leeftijd 16 tot 18 jaar Persoonlijk aanmelden bij Medisch Fysisch Insti tuut T.N.O Da Costakade 45 Utrecht tussen 9 en 17.30 uur Komt ü eens praten Wij vragen voor spoedige indiensttreding onder gunstige voorwaarden mannelijk personeel VOOR EXPEDITIE EN FABRIEK ¦ ¦ ¦ ¦ Elke zaterdag vrij Eens in de 4 weken nog een extra halvedag vrij Gratis bedrijfskleding ook het wassenhiervan is voor onze rekening Eventuele vergoeding reiskosten U werkt bij ons niet ver van huis Wij zijn gevestigd aan de Utrechtseweg nog voor De Bilt vanuit Utrecht te bereiken in enkele minuten Wij heten U van harte welkom U kunt dagelijki bij ons terecht van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur Reckitts N.V UTRECHTSEWEG 333 — DE BILT Da N.V AANNEMERSBEDRIJF GEBR VAN ROSSUM Wittevrouwensingel 57 te Utrecht vraagt een bekwame hoofdboekhouder Gegadigden dienen in het bezit te zijn van diploma M.B.A of S.P.D Uitsluitend schriftelijke sollicitaties met vermel ding van opleiding en ervaring aan bovengenoemd kantooradres v ^^»^»»»%%%»»^^^^»»»^»^%^^%»^»% %»»%»^»^ MODERNE FABRIEK op industrieterrein Lage Welde '" BANKWERKERS Leeftijd tot 30 jaar Ruim salaris Zaterdags vrij Aanmelden bij de heer v d Graaff N.V INDA Eleictronweg 12 Utrecht Gevraagd in SIGARENZAAK een VERKOOPSTER Leeftijd niet beneden 23 jaar Geboden wordt een zeer zelfstandige afwisselende werkkring Woning beschikbaar Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige gegevens omtrent persoon opleiding en ervaring te richten onder no 2-7383 aan het bureau U.N ¦^ ACCOUNTANTSKANTOOR BOSSELAAR Lid n.i.v.a MALIESINGEL 56 — UTRECHT heeft plaats voor een gevorderde assistent Gegadigden dienen door praktische erva ring en/of theoretische kennis ten minste M.B.A niveau in staat te zijn zelfstandig controlewerkzaamheden te verrichten Sollicitaties worden gaarne ingewacht op het kantooradres CEBÜCO Centraal Bureau van de Nederlandse Dagbladpers te Amsterdam vraagt een Economisch of sociologisch MEDEWERKER Zijn taak zal ondermeer bestaan uit het verzamelen en verwerken van markt analystische gegevens en het samenstel len van rapporten Geboden wordt een zelfstandige functiewaarvoor commercieel inzicht belang stelling voor reclame en soepelheid inhet contact met personen van diversegeaardheid nodig is ' Leeftijd tot 40 jaar Eigenhandig niet met ballpoint geschreven brieven met inlichtingen over leeftijd opleiding en praktijk te richten aan het Cebuco Vondel straat 69 Amsterdam-W FIRMA SNUIF ft CO Apotheekbenodigdheden vraagt per 1 november of eerder FACTUREER-TYPISTE De werkzaamheden bestaan naar facture ren ook uit andere administratieve werk zaamheden Vijfdaagse werkweek Sollicitaties mondeling of schriftelijk afd pers OUDE GRACHT 299 UTRECHT Cacao - en Chocoladefabrieken BENSDORP N.V — Bussum Ter uitbreiding van ons verkoopteam in Neder land vragen wij enige JONGE VERTEGENWOORDIGERS Wij zoeken representatieve verkopers die de afzet van onze merkartikelen met enthousiasme weten uit te breiden Bij voorkeur middelbare schoolopleiding en in het bezit van rijbewijs B-E Ervaring als vertegenwoordiger wordt vereist Voor een harde werker zal deze funktie uitgroeien tot een levenspositie Auto wordt beschikbaar gesteld Indien U voor deze funktie geschikt bent nodigen wij U uit dit aan te tonen in een bondige sollici tatiebrief met foto te richten aan onze afdeling Personeel. Discretie wordt verzekerd r in Middelgrote elektrotechnische fabriek het centrum des lands vraagt een CHEF voor de MECHANISCHE AFDELING Vereisten Volledige bekendheid met alle werk zaamheden op het gebied van de in strumentmakerij Geschiktheid en ambitie voor het gevenvan leiding aan enkele geschoolde krach ten en vaklieden Bij voorkeur enige ervaring in hel ver vaardigen van hulpapparatuur voor deautomatische fabrikage van kleineartikelen Geboden wordt een interessante uitstekend betaalde betrekking met een grote mate van zelfstandigheid Sollicitaties worden ingewacht onder No Z-lé05 Adv ' Bur ALTA Pausdom Utrecht GEMEENTE JtJTFAAS Burgemeester en wethouders van Jutfaas roepen sollicitanten op naar de betrekking van TIJDELIJK ONDERWIJZER ES voor de 3e en 4e klas 27 leerlingen der openbare lagere school te Jutfaas Het verplaatsingkostenbesluit is van toepassing Sollicitaties te zenden aan de burgemeester ^»**^%»%»*^*»*^»***%*'^^»^^^^^»< ^ Op het Districtskantoor der Arbeidsinspectie te Utrecht kan worden geplaatst een FLINKE JEUGDIGE ADMINISTR KRACHT mnl met bij voorkeur diploma Mulo Salaris afhankelijk van leeftijd volgens Rijks regeling Op zaterdag wordt niet gewerkt Mondelinge soil op maandag t/m vrijdag van 9 12 2-4 uur op het adres Wittevrouwensingel 27 te Utracht Schriftelijke soil onder no 6794/1239 in linker bovenhoek enveloppe en brief aan het bureau Personeelsvoorziening van de Rijksoverheid Prins Mauritslaan 1 ' s-Gravenhage N.V KONINKLIJKE NEDERLANOSCHE LOOD EN ZINKPLETTERIJEN v/h A.D HAMBURGER - UTRECHT xÈi^tfE!Kiix vraagt Bekwame Onderhouds-Bankwerkers Aanmelding schriftelijk onder postbus 2070 Utrecht of mondeling aan de fabriek ingang Korte Sumatrastraat Indien U tevoren een afspraak maakt kunt U desgewenst ook des avonds ontvangen worden Op de Hoofdadministratie van de N.V NEDERLANOSCHE SPOORWEGEN te Utrecht is plaats voor jongedames In het bezit van Mulo-diploma of over gangsbev/ijs van de 3e naar de 4e klas H.B.S of Gymnasium en niet ouder dan 30 jaar Naar gelang van geschiktheid en voorkeur Is plaatsing mogelijk bij o.a de boekhouding personeelzaken economische afdelingen type en telexbureau De NS biedt U een prettige werkkring ^ • 5-daagse werkweek een goed loon met gunstige bevorderings mogelijkheden voordelige reismogelijkheden in binnen - enbuitenland Heeft U belangstelling vul dan onderstaande bon in en zend deze aan N.V NEOERLANDSCHE SPOORWEGEN Dienst van Personeelzaken 2e afdeling Utrecht.Ook worden gaarne telefonische Inlichtingenverstrekt 030 15871 toestel 763 598 of 1270 j Nairn ' Adrec Woonplaats laar Leeftijd Diploma's te solliciteren * I wenst „ ^ — inlichtingen * i * Doorhalen hetgeen niet wordt verlangd Op de enveloppe In de linkerbovenhoek ver melden Nr 122/b ACCOUNTANTSKANTOOR Mr J S WIERENGA lid N.I.V.A heeft gelegenheid tot plaatsing van ervaren assistenten in bezit van of studerende voor het diploma M.B.A of S.P.D aankomende assistenten in bezit van of studerende voor het Fraktgkdiploma Boekhouden Sollicitaties naar één dezer interessante functies met gevarieerde-arbeid des zaterdags vrij voorzien van volledige inlichtingen aan het kantoor TRANS 7 UTRECHT INTERNE CONTROLE Ter verdere versterking van de afdeling zoeken wij enkele BEGINNENDE en GEVORDERDE ASSISTENTEN met een zekere praktijkkennis en controle-ervaring opgedaan in een soortgelijke fvinctie of op een accountantskantoor Van serieuze candidaten verwachten wij een middelbare school opleiding alsmede een gerichte studie op het niveau van M.B.A resp S.P.D Blieven met uitvoerige inlichtingen worden Ier vertrouwelgke be liandeling ingewacht bij de afd Personeelszaken te Utrecht DOUWE EGBERTS ^ HEJ^y KONINKLIJKE TABAKSFABRIEK - KOFFIEBRANDERIJEN - THEEHANDEL N.V Zoekt U goed betaald werk Komt U dan eens informeren naar onze arbeidsvoorwaarden Deze zijn o.a | oed loon 3 weken vakantie opname in aantrekkelijke gratisspaarregeling vrije zaterdag Wij kunnen plaatsen voor diverse werkzaam heden in onze produktie-afdelingen meisjes vanaf 15 jaar gehuwde vrouwen werktijden in overleg Onze afdeling personeelszaken is gaarne bereid U alle gewenste inlichtingen te ver strekken dagelijks tussen 9 en 5 uur BATTERIJENFABRIEK HERBERHOLD N.V „ DE WITTE KAT " Balkstraat 3-5 Utrecht - f^f-ittt^Ti ' voor controle hoofdingang en bewaking van terreinen en gebouwen van haar olie - en mengvoederfabrieken te Maarssen een RESERVEWACHT FABRIEKSPORTIER De aan te stellen persoon zal tezamen met enige andere wachtslieden afwisselend avond - nacht - en zondagsdienst verrichten Hiernaast zal hij lichte magazijnadministratie in dagdienst doen Leeftijd 25—40 jaar De opleiding zal in en buiten het bedrijf plaatsvinden Vrije uniformkleding Gedacht wordt aan een ex-militair b.v mari nier of ex-brandweerman Nadere inlichtingen worden ' s maandags ' s woensdags en ' s vrijdags van 9-12 uur v.m gaarne verstrekt door de Afdeling Personeels zaken Eventuele schriftelijke sollicitaties met volle dige inlichtingen en duidelijke vermelding van de functie waarvoor men in aanmerking wenst te Icomen te richten aan de Afdeling Personeelszaken Metaalwarenfabriek „ DE VECHT " n.v Straatweg 20 — BREUKELEN vraagt voor spoedige indiensttreding TEKENAAR-CONTROLEUR De werkzaamheden omvatten het In tekening brengen van ontwikkelde appa raten en gereedschappen alsmede het controleren van gereedschappen en pro dukten in de gereedschapmakerij en produktic-afdeling Ervaring in plastik - en/of metaalspuit gietmatrijzenbouw strekt tot aanbeveling Ook degenen die geen tekenkamererva ring hebben maar wel ervaring in ge reedschapmaken en/of controle kunnen solliciteren Ook een aankomende kracht kan reflec teren Uitvoerige sollicitaties worden gaarne op boven genoemd adres ingewacht DE COÖPERATIEVE RAIFFEISENBANK TE ZEIST vraagt voor haar nieuwe kantoor a MEDEWERKER welke zal worden belast met afwisselend en verantwoordelijk werk en dienover eenkomstig gesalarieerd Voor deze functie is het diploma MULO of HBS alsmede het praktijkdiploma boekhouden vereist terwijl boekhoud kundige ervaring noodzakelijk is Leeftijd tot 28 jaar b BANKEMPLOYÉ vri De taak van deze kracht zal in hoofd zaak bestaan uit het dagelqks contact met onze cliënten Sollicitaties naar één van bovengenoemde functies welke uitvoerige inlichtingen dienen te bevatten betreffende ervaring opleiding e.d te richten aan de Directie der Bank Ie Hogeweg 3 te ZEIST A f DE ALGEMENE DIACONALE RAAD DER NEDERLANDSE HERVORMDE KERK vraagt voor zijn Sectie Internationale Hulpverlening per 1 december een SECRETARESSE of STENO-TYPISTE met goede kennis van de moderne talen Geboden wordt een interessante en afwisselende werkkring evt combinatie van bureau - en ander werk Salaris nader overeen te komen ¥ Sollicitaties aan het secretariaat van de Raad Malie - 4 I singel 26 Utrecht \ 
\ UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 16 september 1961 21 laagste hoogste vrijdag 15 sept 1961 koers koers laatste 1 tijdvak koersverschil t.o.v 8 sept 1 Koersverloop 3 Vo Invest cert Nederland 99 % 99"/i6 99 % — 5/16 3 % "/ o Staffellening 1947 945/16 94 % ¦ 94Vi6 •+ % 4%»/o Nederland 1960 100 % 10015/16 100 % — 3/16 6 »/ o Nat Woningbouwl 1957 110 110 % 110 % + % Amsterdam Rubber 110 % 1151/2 11314 — 2 H.V.A Mijen Ver 121 126M 1241/L — 2 Alg Kunstzijde Unie 381 392 % 392 % + 11 % Deli-Mij ƒ 143,50 ƒ 147 — ƒ 147 — + ƒ 1 — Van Gelder Zn 340 354 354 + 13 % Kon Ned Hoogovens 884 894 891 - f 2 Muller & Co 515 529 529 + 14 Ned Kabelfabrieken 560 570 561 — 12 Philips 975 1006 1003 + 15 Unilever 730 7631/2 759 % + 25 % Wilton-Fijenoord 271 280 280 - t - 9 Kon Petroleum ƒ 110.60 ƒ 112.10 ƒ 111,20 — ƒ 0.65 K.L.M ƒ 65.20 ƒ 67 — ƒ 65.20 — ƒ 2.30 HoUand-Amerika Lijn 159 1641/2 163 % + 4 % Kon Ned Stoomboot Mij 200 208 207 % - I -- 7 % Van Ommeren 333 338 334 + % Ned Scheepvaart Unie 164y2 169 % 168 % + 4 % 2 Omzetten nominaal in miljoenen gld stuks vorige week Aandelen 10,5 Obligaties 13,4 Cert Am aand 4.036 deze week voorl Aandelen 10,2 Obligaties 16,0 Cert Am aand 3.719 3 Aantal genoteerde fondsen Nederlandse aandelen rasp certificaten en winstbewijzen waarvan in de Officiële Prijscourant een notering werd opgenomen totaal hoger lager gelflk maandag 441 160 36,3 »/ o dinsdag 463 203 43,8 Vo woensdag 450 195 43,3 Vo donderdag 431 171 39,7 »/ o vrijdag 458 250 54,6 »/ o 4 Koersindlces Amsterdam ANP-CBS 1961 laagste d.d hoogste d.d Int concerns 528.21 21/7 677.07 11/4 Industrie 330.66 4/1 437.40 11/4 Scheepvaart 173.53 21/7 222.67 1/3 Banken 218.18 4/1 251.39 23/5 Handel enz 150.00 4/1 185.46 11/4 Algemeen 382.55 21/7 483.89 11/4 KOERSEN WALL STREET 14-9 15-9 Chrysler 561/4 571/4 Sears Roeb 69 % 701/2 Atch Topeka 27 Vs nVi City Bank 101%1 102141 SheU on 39 39 % Baltimore 29 V4 29 % Con Edison TSVi 77 '/ SCO Mobil 421/2 41 % Can Pacltlc 24'/a 24T'8 Oougt Afr 351/4 33 Stand Br 75 % 75 % nilon Cent UVs 45'/8 Dup de Nem 2251/2 226 Stand Oil N 44 44 N Y Centr IB'/s 17 Bast Kodak 102 101 % Snidebaker 11 % ll',4 Pennsylvania 143,4 löVs Gen El«ctr 741/s 74 % Texas Corp 54 531/2 South Pao 261/2 27 Gen Motors mi 48 On Alcraft 50 % 49 % Union Pac 34 % 34 % Goud Year I 451/2 45 % Un Corp 8 % 8 % Allled Chen 5914 60 Amer Motors 17 % 17 % Un Fruit 241/2 251/2 Am Can 45»4 45 '/« Int Harvest 53 % 531/2 US Rubber 61 6OI/2 Am Smeltln 58'/2 551/2 Int Nickel 82 % 82 % U S Steel 82V8 83 Am T & L 65 % Wi Int T & T 57 % 56 % Westtngh 44 % 43 % Am Tobacco 118 % 120 Kenneeot 83 % 84 Wool worth 741/2 74 % A F C tnd 95 941/2 Montg ward 28 % 28 % Pord Motor 99 1001/2 Anaconda sn'a 53?i Radio Corp 57 % 571/2 K I<,M 17 % 17 % Beth Steel 41 % 42 Republic St 61 % 62 Boeing Wi 53 % Royal Dutch 30 % 30 % Omzet 2.920.000 Meer deviezen in Engeland minder in Duitsland Terugkerend vertrouwen op effectenbeurzen Emissiehedrijvigheid f Advertentie RAN verpakkingen RANT HA A RL EM ' h product transpdrarit verpakt ZIET u beter EERSTE 8 MAANDEN ONGUNSTIGER AMSTERDAM RUBBER HOOPT OP GELIJKLUIDEND RESULTAAT leeft weer op Van onze beurscorrespondent HET had er deze week de schijn van dat met het einde van de vakanties ook aan de lusteloze stemming op de effec tenbeurzen een eind was gekomen Zowel in New York als in Amsterdam zijn de omzetten op de aandelenmarkt weer wat hoger geworden en ook in Düsseldorf breekt af en toe een bete re tendens door De New Yorkse beurs blijft zich wat aan de invloed van de internationale spanningen te onttrekken en ook op de Europese beurzen is men op dat punt wat rustiger ge worden In elk geval heeft men in Wall Street deze week een grotere belangstelling voor het wel en wee van het Amerikaan se bedrijfsleven aan de dag gelegd weliswaar met grote voor zichtigheid maar toch wat meer positief dan een paar weken geleden En tot dusver houdt het optimisme de boventoon hetgeen deze week ook de Europese beurzen op peil hield Volgend najaar misschien ook op Croeselaan aarsbeurs 1961 bijzonder goed Nieuws van het platteland Groente ' en fruitmarkt Augurkenprijs liep nog verder op Amsterdamse effectenbeurs 11-15 SEPTEMBER 1961 advertentie CREDIET - EN EFFECTENBANK N.V KROMME NIEUWE GRACHT 6 - UTRECHT Aantrekkelijke rentevergoeding op rekeningen-courant met deposito-achtig karakter 726,53 7/9 715.00 14/9 - 1-104.75 3/1 — 5.91 461.5 11/5 381.7 14/9 Toch heeft de New Yorkse beurs zich niet kunnen onttrekken aan de invloed van de moeilijkheden in de automobielindustrie die tot een al gemene staking b » General Motors zou kunnen leiden nadat tot dusver in een deel der fabrieken het werk is neergelegd Het is in de Ameri kaanse economie thans allerminst tüd voor een dergeiyk experiment want al is dan de recessie achter de rug er zijn nog voldoende aanwij zingen voor de noodzaak dat alle krachten moeten worden ingespan nen om het bedrijfsleven op een ho ger niveau van activiteit te bren gen Dat de president zich persoonlük tat de automobiel - en staalindustrie heeft gewend met een ernstige waarschuwing tegen stakingen en een verhoging van de prijzen duidt er wel op hoe gevoelig hij de Ame rikaanse conjunctuur acht en hoe groot het gevaar is dat men in de V.S weer een inflatieperiode te rechtkomt Dat de goudvoorraad die de laatste tijd een geleidelijke vooruitgang liet zien de vorige week weer met 150 miljoen vermin derde wordt ook als een teken ge zien van een nog altijd vrij zwakke betalingsbalans Toch blijkt men merendeels van mening dat het derde en vier de kwartaal voor het Amerikaanse bedrijfsleven betere uitkomsten zal brengen hetgeen dan naar Amerikaans gebruik ook in de kwartaalsdividenden tot uitdruk king zal komen Men heeft dit der ze week reeds gezien bij de Ame rican Enka die sinds september 1960 geen dividend uitkeerde naar thans na acht maanden van her stel weer een dividend van 20 dollar uitkeert Dat het in de economie snel kan veranderen bewijst de verbetering die er na de discontoverhoging van eind juli in de monetaire positie van Engeland is ingetreden waar door ook de Engelse obligaties ten onzent de S'A pet War Loan 1932 enige procenten konden aantrekken terwijl anderzijds de Duitse goud en deviezenvoorraad een verminde ring onderging en de Duitse obliga ties reeds enige weken in koers te ruglopen De onlangs a 98 pet uitgegeven 5 pet Deutsche Bundesbahn obliga ties zijn nog steeds niet alle ge plaatst en worden thans voor 94 pet aangeboden De 7 en 8 pets obliga ties noteren nog slechts een paar procent boven pari en de liquidi teit in West-Duitsland is door de driemaandelijkse belastingbetalin gen en de daling van de deviezen voorraad dermate achteruit ge gaan dat de centrale bankraad tot een verlaging van de kasreserve met 5 pet heeft moeten besluiten Lichtpunten De daling van de ruwstaalproduk tie als gevolg van een teruggang in de nieuwe orders en van de Duitse export kunnen vermoedelijk als een bewijs gelden dat de revaluatie van de Mark haar effect niet heeft ge mist Overigens behoeft men zich In eerste halfjaar > meer dan 500 min gespaard in levensverzekeringen De besparingen in de vorm van premies en koopsommen voor le vensverzekeringen hebben in de eerste zes maanden van dit jaar een totaal bereikt van ƒ 500.793.000 Hiermee is het halfjaarcijfer voor het eerst boven het half miljard gekomen De stijging ten op zichte van het eerste halfjaar 1960 bedroeg bijna ƒ 25 min De beleggingen van de gezamen lijke levensverzekeringmaatschap pijen hadden op 30 juni van dit jaar een waarde van f 8,6 miljard een stijging met ƒ 400 min ten opzichte van eind 1960 Aan nieuwe levensverzekeringen kwam gedu rende het eerste halfjaar voor bij na/S miljard tot stand tegen bij na ƒ 2,5 miljard in het eerste half jaar 1960 BANKPAPIER De advieskoersen voor buitenlands bankpapier geldend in Amsterdam voor vandaag zaterdag luiden En gelse pond 10.10-10.20 Am dollar 3.58 3.62 Can dollar 3.46-3.51 Fr frank 100 72.70-73.20 Belg frank 100 7.22 7.27 Duitse mark 100 90.15-90.65 Zweedse kroon 100 69.25-70.25 Zwlt frank 100 83,65-84.15 Ital lire 10.000 hierover nog geen grote zorgen te maken want de monetaire manipu latie was immers ook bedoeld als een middel om de overspanning van de Duitse conjunctuur wat te ver minderen O OK in ons land blijkt de revalua tie niet zonder uitwerking te zijn al is het niet mogelijk op korte ter mUn vast te stellen wat de.eigenlij ke oorzaken van de stagnatie in de Nederlandse export zijn Voor zover de bedrijven thans over het eerste halfjaar over de gang van zaken mededelingen doet — en het aan tal dat daartoe overgaat wordt ge lukkig groter — wordt in de meeste gevallen ook van de revaluatie ge rept daarnaast blijkt echter de vijf daagse werkweek voor vele onderne mingen van niet minder grote in vloed Toch kan men in het algemeen over de gang van zaken in de meeste bedrijven niet ontevreden zijn zoals deze week ook weer is gebleken uit de nieuwe en belang rijke opdrachten die de Vereenig de Machinefabrieken Stork en Werkspoor en Neratoom hebben verkregen en de tot stand geko men overeenkomst tussen Netam en een Amerikaanse onderneming over de vervaardiging van groot transportmateriaal Er waren trouwens deze week meer lichtpunten die de stemming op de beufrwat opfleurden De Bandoengsche Kininefabriek publi ceerde een mooi verslag met hoge re winst en een dividendverhoging van 18 tot 20 pot over 1960 Vromen en Papier heeft haar omzetten en winsten in de eerste zes maanden van 1961 zien stijgen en de langza merhand terugkerende emissiehe drijvigheid wijst er op dat het Ne derlandse bedrijfsleven in de naaste toekomst nieuwe expansiemogelijk heden ziet De Twentsche Kabelfa briek en Rijnstaal komen met een aandelenemissie Berghuizer Papier met een in aandelen converteerba re obligatielening aan de markt vergezeld met prospectussen die van een gematigd optimisme blijk geven De beurs heeft hierop dan ook met koersstijgingen van 20 a 30 pet gereageerd hetgeen ook als een bewijs van een groter vertrouwen kan gelden De niet onbelangrijke verbetering die op de vrachtenmarkt is ingetre den ook wat de tankvaart betreft begint langzamerhand op de scheep vaartafdeling door te werken Te lang is deze rubriek trouwens door de beleggers verwaarloosd Nog geen zorgen ' en SLOTTE heeft'vermoedelijk het vrij gunstig oordeel van minis ter De Pous de vorige week over de Nederlandse conjunctuur uitge sproken velen ook op de beurs weer een hart onder de riem gesto ken terwijl dit in niet mindere ma te het geval zijn met het veronder stelde voornemen van de regering om de uitgestelde belastingverla ging wat de Loon - en Inkomstenbe lasting betreft met ingang van 1 januari a.s te laten ingaan Het schijnt in de bedoeling te lig gen de destijds voorgestelde verla ging van de Vennootschapsbelasting niet te doen doorgaan ter wille van de hogere uitgaven voor de defen sie die in 1962 de ƒ 2 miljard zullen overschrijden Als een en ander de volgende week zal biyken juist te z^jn moet men er wel uit concluderen dat de regering zich over de particuliere bestedingen in ons land nog geen zorgen maakt want een belasting verlaging in de particuliere sector zal die bestedingen ongetwijfeld ver der doen toenemen Minister ZUl stra heeft meer dan eens als zijn mening te kennen gegeven dat zulks alleen toelaatbaar is als tege lijkertijd de overheidsuitgaven wor den verlaagd omdat dan de hand having van een economisch even wicht mogelijk is De ministriële motivering van een belastingverla ging voor de particulieren mag daarom met grote belangstelling worden tegemoetgezien Naj Eoto^xperiment zeer geslaagd De najaarsbeurs 1961 is bijzondei goed geweest Dit is gisteravond me degedeeld door de directeur van de Kon Ned Jaa,rbeurs drs J H D van der Kwast Hij noemde dit Ie meer verheugend nu van verschil lende zijden wordt vernomen dat de resultaten van de beurzen in Duits land onder andere van die in Offen bach en Leipzig niet zo best waren In vrijwel alle sectoren zijn goede zaken gedaan Alleen de lange lever tijden veroorzaakten in sommige ge vallen moeilijkheden De zakelijke resultaten waren beter dan in het najaar van 1960 Het aantal landen dat door bezoek werd gepresenteerd was ongeveer even groot als verleden jaar namelijk 53 Het aantal buitenlandse firma's dat zich op de beurs kwam oriënteren was groter dan verleden jaar Een groep Finse warenhuisvertegenwoor digers heeft in Utrecht goede zaken gedaan Zij deden inkopen xoor de Holland-week die in mei 1962 in Fin land wordt gehouden Een geslaagde noviteit op deze beurs was de baby - en kleuter afdeling Een vrij kleine groep foto artikelen-exposanten heeft bij wijze van experiment aan deze beurs deelgenomen De resultaten waren beter dan men verwachtte en men wil dan ook op de komende voor j aarsbeurs in groter getale terug komen De directie werd door deelnemers gecomplimenteerd over de „ frisse wind " die nu over de afdelingen waaide De meningen van de deel nemers waren nogal verdeeld over het voornemen van de directie de beurs voortaan in plaats van zes acht dagen te laten duren Maar aan - advertentiel Van der WEXFF & HÜBIIECIJI opgericht 1899 Beursbericht no 289 is verschenen BILLITON MIJ Avondhandel weinig actief In het telefonische effectenverkeer van gisteravond te Annsterdam ging weinig om Slechts drie van de Ne derlandse internationals werden ge noteerd A,K.U won een puntje en kwam op 393^4 Kon Olie zakte drie dubbeltjes om op f 110,90 te komen en Philips deed 998 tot 1000 tegen 1009 ' s middags Wall Street was aan het slot iets hoger met winsten tot rond een dol lar Bij bijna de helft van de 129 fa brieken van General Motors zijn thans plaatselijke arbeidsovereen komsten gesloten Het was gisteren echter nog steeds niet zeker of de stakingen in het weekeinde zullen worden beëindigd In sommige van de 63 fabrieken waar overeenstem ming werd bereikt is men nog niet aan het werk gegaan was gezien de maandag en de dinsdag de beurs wordt ' s zondags gesloten za kelijk doorgaans de beste dagen zijn heeft men niet al te veel bezwaren tegen dit besluit laten horen De heer Van der Kwast zei dat hei niet onmogelijk is dat de najaars beurs volgend jaar ook voor een deel in de gebouwen op het Croeselaanler rein zal worden ondergebracht Hoewel de directie van de N.V Rubber Cultuur Maatschappij „ Amsterdam " het in de buiten gewone vergadering nu de maat schappij zich hoofdzakelijk op het gebied van de handel beweegt moeilijk achtte iets te zeggen over het lopende jaar kon zij wel me dedelen dat de gang van zaken in de eerste acht maanden van 1961 minder geweest is dan in dezelfde periode van 1960 Zij heeft echter Prinsessehonen ook duurder Het Centraal Bureau van de Tuin bouwveilingen in Nederland heeft over hel verloop op de groente - en fruitmarkt in de periode van 6 i/m 12 seotembei hét volgende meege deeld In de afgelopen week is de aanvoer van tomaten ongeveer 40 % groter geweest dan in de overeenkomstige week in 1960 In de prijzen deed zich een teruggang voor Leek door de verbeterde weersom standigheden de oogst van augurken aanvankelijk zich nog ieis te herstel len dit vermoeden is niet bewaar heid geworden Het effect heeft zich namelijk beperkt tot een minder snelle teruggang van hei aanbod In middels schat men de totale oogst dit jaar op minder dan de helft van 1960 De vr=ag was deze week weer ' zeer sterk Hierdoor iraden over de gehele lijn nieuwe prijsstijgingen op Bij andijvie bleef een verandering ten goede uit Het aanbod was om vangrijk en de vraag hoewel groot toch niet zo sterk dat van enige prijsopleving sprake kon zijn De aanvoer van bloemkool is met uitzondering van die in Noord Holland deze week wat tegengeval len Hierdoor ontstond spoedig een neiging tot prijsstijging die nog een extra stimulans ontving van de ho gere prijzen van tal van andere groentesoorten zoals prinsessehonen Het kleinere aanbod van snijbonen ontmoette een sterkere vraag die de prijzen deze week heeft doen stijgen Vooral de kasbonen die aanzienlijk beter van kwaliteit zijn dan de na tuurbonen liepen flink op Van spek bonen vonden zeer ruime aanvoeren plaats Voor dit produkt is het thans ongeveer de tijd van de topaanvoe ren De verwerkende industrie en West-Duitsland waren de voornaam ste afnemers In de prijzen trad wei nig verandering op Bij pronkbonen nam het aanbod verder toe Door de ze toeneming en ook omdat er nog vrij veel andere bonensoorten te koop waren bleef prijsverhoging achterwege Het aanbod van prinsessehonen werd nog niet veel kleiner door ver lating van de oogst is men op een groot aantal velden nog volop bezig met de laatste pluk De markt is tengevolge van de goede vraag een stuk sterker ' geworden Alom kwam men tot hogere prijzen in het bij zonder daar waar veel voor verse consumptie werd gekocht De vermindering van het aanbod van staandglaskomkommers verliep deze week verder Platglaskomkom mers waren er zelfs nog slechts in heel beperkte mate Jonge komkom mers kwamen er meer hoewel het veilen daarvan slechts plaatselijk betekenis had De indruk van de markt bleef gunstig hoewel het prijspeil in zijn geheel wel wat lager Minder produktie in ' 60 op Indonesische plantages De produktie van de plantages in Indonesië gedurende 1960 heeft een dalende tendens vertoond Aldus wordt meegedeeld in het verslag van de Indonesische staatsbank De pro duktie van rubber is van 225.700 ton in 1959 met 4.4 procent tot 214.500 ge daald suiker met 21 procent van 855.200 in 1959 tot 675.400 ton in 1960 Koffie met 7.4 procent van 18.900 tot 17.500 en vezels met 11.1 procent van 22,500 ton tot 20.000 De produktie van palmolie is echter gestegen van 137.400 ton tot 141.100 en van thee van 44.200 ton tot 45.900 goede hoop — politieke omstan digheden voorbehouden — dat de resultaten op het eind van het jaar uiteindelijk ongeveer hetzelfde zullen zijn als die over 1960 De produktenhandel verloopt moeilij ker dan in vorige jaren Buiten dit alles heeft de reva luatie in ieder geval tot verliezen geleid op de vorderingen Van de fiscale omstandigheden zal afhan gen of ook op de buitenlandse in vesteringen boekverliezen zullen worden geleden Dit moet nog worden afgewacht Doel verruimd De vergadering nam een statu tenwijziging aan waarbij de doel stellingen van de RCMA worden verruimd en aan de bestaande om standigheden aangepast De direc te aanleiding tot deze statutenwij ziging was de omstandigheid dat het aannemen van werken voor derden onder de oude statuten on mogelijk was De maatschappij is echter bezig met de bouw van een rubberfabriek voor derden in Li beria terwijl een ander groot ob I ject in het verschiet ligt kwam De aanvoer van druiven ver kreeg opnieuw een ruimere omvang.De vraag die overwegend van hetbinnenland afkomstig was was goedte noemen zodat zeer redelijke prij zen tot ontwikkeling kwamen Voorde tijd van het jaar waren de prij zen zelfs vrij hoog Het per seizoenregelmatig teruglopende aanbod ende hoge prijzen voor het andere fruitzoals appelen en peren dragen hier toe beide waarschijnlijk wel hundeel bij Sf advertentie iji.t ii j Ili iiil^JJi^^Sïïaaijis _ lil H inTer UNIE j i J ' 5 Vraagt pös'int ^^^^^ Newi York Dow Jones Industrie 610.25 3/1 Londen Reuter)Industrie 373.4 17/4 Verkrijgbaar bij Ui « bank i commissionair of aan ons'adres * c Postbus 617 * s-Gra>)eh'hage Concentratie in onze meststoffenindustrie Het Italiaanse concern Montecatini en de Nederlandse maatschappij Delta-Chemie en haar partners heb ben een overeenkomst gesloten krachtens welke Montecatini zal deel nemen in Delta Chemie en deze laat ste onderneming in de Compagnie Neerlandaise de 1'Azote Dit maakte het Centraal Bureau G.A bekend Montecatini heeft de meerderheid der aandelen van de Compagnie Neerlandaise de l'Azote die in haar fabriek te Sluiskil stikstoJraeststoffen produceert Delta Chemie vervaar digt te Vlaardingen gemengde en complexe meststoffen De partners van Delta Chemie zijn de eerste Nederlandse Coöperatieve Kunstmestfabriek de Nationale Coö peratieve Aan en Verkoopvereniging voor de Landbouw Centraal Bureau G.A en de C.I.V Cooperative Cen trale Landbouw In - en Verköopver eniging G.A die tezamen ongeveer 60 % van de verbruikscapaciteit van ons land aan kunstmeststoffen verte genwoordigen Het gebeurt niet dikwyis dat er een monument wordt onthuld voor een gestorven dier en zeker niet voor rundvee Maar dat is toch in de loop van deze week geschied Voor de stier Adema 21 " is te Sy bekarspel een monument onthuld omdat deze stier een aantal jaren de enig levende stier in ons land was met de hoge onderscheiding preferent in de eerste klasse " Adema 21 " is 15 jaar geworden Toen is hU wegens verval van krach ten bij de slager terecht gekomen In die 15 jaar zijn van hem bij het Ned Rundvee Stamboek geregis treerd 1522 stierkalveren en 382,3 vaarskalveren De stier was eigen dom van een K.I.-vereniging De noord-Italiaanse landbouw wordt zwaar geteisterd door droog te ' Weliswaar is gewoonlijk in d § zomer de temperatuur in de Po vlakte hoog maar er valt toch ge regeld regen Die regen is dit sei zoen uitgebleven De grond is er steenhard geworden de gewassen zijn volkomen verdroogd en er is nu al geen voer meer voor het vee dat er zomers gewoonlijk op stal blijft maar toch gevoed wordt met vers gras Om de winter door te komen moeten vele agrariërs nu een deel van hun melkveestapel afslachten De herfstuitstoot van vee is in Ita lië dan ook zeer groot Het ziet nog steeds niet naar re gen uit en men vreest dat de droog teperiode over enige ttjd zal worden afgesloten met zodanige piasregens dat de humus uit de grond weg spoelt Dan zou de strop dubbel zijn Er wordt in Nederland hard ge - Kerkelijke lening t.o.v vorige koers 182 41,3 «/ o 140 30,2 «/ o 153 34,0 »/ o 149 34,5 «/ o 103 22,5 »/ o 99 22,4 »/ o 120 26,0 »/ o 102 22,7 »/ o 111 25,8 »/ o 105 22,9 »/ o verschil 15 sept t.o.v 15 sept 544.69 360.23 193.45 227.71 162.24 397.24 2 jan 20.39 27.54 16.17 7.89 12.190.53 8 sept - I 7.71 + 2.59 + 3.76 - I 4.46 - f 1.89 - I 5.15 + 0.2 3/1 9.5 Bij de Zuidhollandse Bank N V is blijkens een prospectus de inschrij ving a pari opengesteld op f 350 000 4 % pet 40-jarige obligaties 1961 in stukken van ƒ 1000 en f 50O.aan toon der ten laste van de Hervormde Ge meente Hilligersberg te Rotterdam De opbrengst van de lening dient ter gedeeltelijke financiering van de bouw van een kerk in het Molenlaan kwartier Kernreactor voor Euratom kost 6 tot 8 min Het project dat Neratoom zoals ge meld gaat uitvoeren voor het Eura tomcentrum te Ispra zal zes a acht miljoen gulden kosten Vrijwel alle onderdelen die nodig zijn zullen in Nederland worden vervaardigd Dit heeft de directie vrijdag op een pers conferentie in Den Haag bekend ge maakt Euratom is van plan in Ispra een reactor voor een grote kerncentrale van een geheel nieuw type het zg orgeltype te ontwikkelen Dit is een type waarin natuurlijk uranium als splijtstof wordt gebruikt z ivaarwa-ter als moderator en een organische vloeistof als koeling De proefreactor die Neratoom zal leveren is bedoeld voor een grote reeks van proeven die aan de bouw van de definitieve reac tor vooraf gaan In de zes è acht miljoen gulden waarop het project door Neratoom is begroot zijn niet begrepen de splijtstof en de circa 25 ton zwaar water die ƒ 25 - per gram kost dit materiaal zal door Euratom zelf wor den geleverd Alleen de grafietreflector die onder en rondom de reactor moet komen zal uit het buitenland moeten worden betrokken De reactor bestaat uit een groot aluminium vat dat maximaal 25 ton zwaarwater kan bevatten en waarin cylindervormige splijtstofsta ven hangen werkt aan verbetering van de ei kwaliteit Dat werk geschiedt in hoofdzaak door middel van de fok kerij Er worden premies uitgeloofd voor kwaliteitsverbetering In het proefbedrijf te Putten is thans 1 van 8 inzendingen in aan merking gekomen voor een premie en een certificaat Voor een aan moedigingspremie van ƒ 2000 - inge steld voor wie in twee jaar met zijn legkippen gebruikshybriden aan bepaalde eisen voldoet komen twee inzenders in aanmerking ¥ S&Z'>s KAASIVIARKT UTRECHT Op de Utrechtse kaasmarkt zün vrijdag aangevoerd 3 partijen kaas Aantal kazen 82 aantal kg's 715 Voor de prijs was geen notering De handel was lui FBUITVEILING BUNNIK Bunnik 15 september Prüsnotering voor klasse I Ja mes Grieve 80—85 63-74 75—80 61 72 70—75 61-71 65—70 61-66 50—65 46 53 Notarisappel 75—85 45-51 65 — 75 43 50 55—65 32-39 Transparant de Croncels 85—95 50-52 75-85 49 54 65—75 49-52 Lemoenappel 80 — 90 47-52 70—80 46-50 60—70 40-43 Graham royal Jubilë 75—85 36-45 65—75 40 45 55—65 35-41 Cox oran ge pippin 75—80 72-81 70—75 84-87 65—70 83-85 60—65 65-67 55—60 50-52 Wealthy 75—80 êO-63 70—75 68 71 65—70 51-60 60—65 48-53 Lax ton's fortune 70—75 68-75 65—70 61 65 60—65 50-55 Triomphe de Vien ne 75—SO 68-73 70—75 65-78 65—70 62 78 60—65 56-66 Bonne Louise d'Avranches 65—70 70-72 60—65 68 72 55—60 59-67 50—55 Maagdepeer 65—75 44-46 55—65 42-44 45—55 19 21 51-57 45—50 37-40 Franse wijn peer 60—70 34-43 50—60 33-35 45 — 50 24 26 Margeurite marillat 80 — 90 46-49 70—80 43-55 60—70 40-50 50—60 28-33 Seigneur d'Esperen 65 — 70 70 72 60—65 58-70 55—60 51 55 Beurrê de mérdoe 70—80 44 50 60—70 44-51 50—60 23-26 St Re my 75—85 31-34 65—75 32-y oa — 65 25 30 Alles per kg Ver Groenten - en Vruchtenveiling „ Utrecht en Omstreken " Veilingbericht van vrijdag 15 sep tember 1961 Bospeen 10—36 p bos Bloemkool 11—86 p St Komkommers geel 8 — 36 Komkommers groen 8—40 Sla 31/2—21 Andijvie 7—10 p kg Augurken 30—175 Bieten 4—15 Groene kool 7—15 Rode kool 4 — 13 Postelein 11—30 Prei 10—15 Pronkers 17—38 Stambonen 28—74 Stokbonen 28—135 per kg Snijbo nen 28—115 Spinazie 7—56 Uien 2 13 Waspeen 10—38 Witlof 13 — 142 SeUerie 5—29 p bakje Peter selie 5—43 Aardbeien 210—380 p kg Bramen 120—220 Druiven blauw 70—170 Druiven wit 60—280 Meloenen 5—104 p.st Paprika 2 — 17 Perziken 12—44 EXPORT Tomaten A 53—55 B 47 ^ 9 C — 38 CC — 22 Komkom mers — 75 38-40 60—75 36—37 50—59 30—32 40—49 23—26 VEEMARKT ZWOLLE Zwolle 15 september Aanvoer 1470 runderen 1645 gras kalveren 251 nuchtere kalveren 152 schapen en lammeren 224 var kens 50 biggen 909 geiten 22 schrammen 4723 totaal aantal die ren Prijzen per stuk neurende en versgekalfde koeien 910 tot 1215 neurende vaarzen 870 tot 970 neu rende pinken 730 tot 775 slacht koeien en vaarzen 940 tot 1140 gusteikoeien 800 tot 900 gustevaar zen 750 tot 850 gustepinken 600 tot 675 fokkalveren 325 tot 425 nuchtere kalveren voor mesterij 70 tot 90 nuchtere kalveren voor slacht 60 tot 90 geiten 20 tot 50 vette schapen 75 tot 125 lamme ren 75 tot 90 drachtige zeugen 300 tot 450 slachtvarkens 250 tot 350 schrammen 85 tot 100 biggen 52 tot 65 vette kalveren 300 tot 400 Aardappelbeurs Leeuwarden Notering 15 september — Prij zen in guldens per 100 kg af boer derij Bintjes 9.00 Burmania's 10 ZUrVELBEURS LEEUWARDEN Commissienoteringen vrijdag 15 september — Goudse kaas 1.81 — 182 Edammer kaas 1.70—1.71 Broodkaas 1.71—1.72 — Japan heeft Groot-Britannië verdrongen van de plaats van twee de goederenexporterende natie naar de Verenigde Staten Uit een handelsoverzicht van de Britse regering blijkt dat de Britse exporten naar de V.S in 1960 met 11 % procent afnamen Canada wist zich te handhaven als de grootste buitenlandse leve rancier der V.S Alleen de exporten van Schotsp whisky wisten zich te handhaven De auto exporten daalden met •" procent 
„ Op de zaak hadden we het toevallig over wasmachines MVist jij dat onze BBRES Pltibo op 11 kogellagers loopt Geen wonder dat hij jaren meegaat " 22 GEMEENTE UTRECHT Aan de gemeentelijke Hogere Zeevaartschool worden voor zo spoedig mogelijk DOCENTEN gevraagd voor de nagenoemde vakken a Aardrykskunde b Creatief tekenen 4 wekelijkse lessen 2 wekelijkse lessen Eigenhandig geschreven sollicitaties binnen tien dagen na het verschijnen van dit blad te zenden aan de directeur der school de heer B W Vinke Jutphaseweg 3a Utrecht V / DE VEREEMGDE ACCOUNTANTSKANTOREN vragen voor hun kantoor te Utrecht Ie assistent 2e assistent voor werkzaamheden op het gebied van de accountantscontrole en de administra tieve organisatie bij diverse onder nemingen Laatstgenoemde werkzaam heden worden verricht in samenwerking met adviseurs op andere terreinen van het organisatiewerk Mede door interne opleiding wordt in deze werkkring een ervaring verkregen welke van groot belang is bij de vorming tot accountant of tot administratief top functionaris in het bedrijfsleven Uitstekende arbeidsvoorwaarden 5-daagse werkweek Geïnteresseerden in deze posities worden verzocht te schrijven aan het kantooradres MALIESINGEL 41 te UTRECHT MEISJES leerzaam prettig werk kameraadschappelijke sfeer vast loon met gunstige premieregeling goede sociale voorzieningen vijfdaagse werkweek,vind je als MODINETTE bij CV Vorst & Co's Confectiebedröf Oudegracht 187 — Utrecht Kom je eens met ons praten »^^^*%»»»^^^^*»^< Nederlandsche Stichting voor Psychotechniek vraagt een LEERLING-nPISTE met ten minste Mulo-opleiding In de werktijd kan een cursus machineschrij ven worden gevolgd waarvan de kosten worden vergoed Het bureau is des zaterdags gesloten drie weken vakantie per jaar Eigenhandig niet met ballpoint geschreven brie ven vergezeld van een pasfoto onder nummer 40808 aan de Nederlandsche Stichting voor Psy chotechniek Wittevrouwenkade 6 Utrecht WEL VAERT Zaterdag 16 september 1961 HiJ ZIJ • „ Ik geloof het graag Die ERRES wasbeweger werkt tenminste fantastisch En even voorzichtig als waste ik met de hand Alles wordt net zo stralend schoon " Van overalls tot fijne lingerie alles kunt U veilig toevertrouwen aan de ERRES Plutao Dat is het grote voordeel van de Plubo slijtvrij wassen - zó voorzichtig springt deze wasmachine met Uw was goed om Toch tovert de ERRES Plubo zelfs het vuilste goed brandschoon tevoor schijn Dat komt door de unieke wasbe weger Die wast gelijkmatig én van boven én van onder Kijk er maar eens'in Een wasmachine om trots op te zijn ERRES PLUBO vanaf ƒ 340 -- met KRRS3S handwringer ƒ 399,80 HIJ ZIJ EN ERRES ERRES „ COMBO " Wassen spoelen en drogen in één perfecte machine Vanaf ƒ 638 — Ook te leveren met verwarming ERRES „ TURBO " CENTRIFUGE Droogt Uw wasgoed in een wip heeft een fantastische droog capaciteit is volkomen veilig doer zelfdenkend deksel ƒ 238 — UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Kooklucht en condens verdwijnt waar een XPELAMR verschijnil Meer dan 50-jarige ventilatie-ervaring van Wood » General Electric komt tot uitdrukking in deze door slaggevende voordelen Volkomen geruisloze trillingvrije motor Keus uit 6 prachtige door-en-door kleuren dus voor elk interieur een passende kleur Tochtvrije Iris-afsluiter gecombineerd met trek schakelaar Uniek voor Nederland Regenwerend uitlaatraster met vaste gestroom lijnde jaloezieën S * Gemakkelijk aan te brengen in elk raam of elke f muur * Absoluut veilig voor kinderen want buiten bereik ¦¦:| * Moderne vormgeving harmoniërend met alle meu - belstijlen | * Corrosie-vrij = * Minimaal stroomverbruik bij maximale afeuig - capaciteit * Storingvrij voor radio en T.V 1 * Kwaliteitsgarantie van Woods General Electric Co Engeland g ventileer met \\\\ f QR voor raam of muur v.a I wWl mp:VANANDELN.v Rotterdam Nw Mathenesserstraat 33 Tel 64700 8 lijnen Amsterdam Haarlemmerweg 337 Tel.127634 ' WERKSPOOR STOKVIS m •«#* EN ZONEN N.V tCSDl BLIJENBERG N.V DAMSTRAAT 60 Tel 33612 MODERNE FABRIEK op industrieterrein Lage Weide zoekt ongeschoolde werkkrachten Aanmelden bij de heer v d Elektronweg 12 Utrecht INDUSTRIEELS DISCONTO MAATSCHAPPIJ N.V te Utrecht vraagt voor spoedige indiensttreding receptioniste/typiste Mulo-opleiding typevaardigheid snel heid van begrip goede omgangsvormen leeftijd 18—25 jaar Sollicitanten gelieven zich telefonisch of schrifte lijk te wenden tot haar kantoor te Utrecht Jans kerkhof 15 telef 030—21858-11188 waarna een afspraak zal worden gemaakt voor een persoonlijk onderhoud GEVRAAGD EEN ADMIN KRACHT MNL of VRL voor de afdeling nacalculatie Gedacht wordt aan een serieuze werker Praktijkdiploma boekhouden strekt tot aanbeveling Schriftelijke sollicitaties te richten aan HOUTTUIN POMPEN N.V SOPHIALAAN 4 te UTRECHT $ N^X0C«>»S«ON^i»N»ee>NN0^«»^N^N0CC^^N^NC^^^^NON^9^S)Ndyk 14 te New Orleans Arnhem 14 V Tunis te Sete Arran 14 v Wlsmar te Boston Artemis 14 v Barbados 1 Trinidad Asterope p 14 Palma n C Vecchla Atlantide 14 te IJmuiden Attis p 14 Jamaica n New Orlean » Auriga G 14 100 m NO Plamboro Head Averdyk p 14 Dakar n Kaapstad Axel 14 V Amsterdam n DeUzHl Ball 14 V Amsterdam n Manilla Baltic 15 V Antw te Rotterdam BaUicborg 14 te Holmsund Barcarola 14 v Kvaleberged n Rolt Batavia 14 v Bangkok n SongkhU Batavier 3 p 14 Finisterre Batu 16 te Auckland verwacht HBwean 14 op 530 m ZW Azoren "« ekbergen 20 te Bayonne verwacht Bengalen 15 v Singapore te Penang Bennekom 14 v P Cabello n Cuman » Betty Jean 14 v Rott te Londen Blesbosch \^ v Rouaan te Tpswlch Binnenhaven p 14 Finisterre Birmingham 15 v Rott te BlyHi Blitar 14 v Rotterdam te Bremen Bloemgracht 15 te Rotterdam verw Bonafide 14 te Teigmnouth Bonaire 13 v Grangemouth te Ronne Bonanza 14 v Shoreham te Anew Borneo 15 v Penang te Singapore Bosco p 14 Ras el Hadd n Basrah Bram 14 v Par te Antwerpen BrindB 15 v Fowey te Amst verwacht Caland 15 te Wlsmar verwacht Calchas p 14 Gibraltar n Tripoli Carasso p 14 Oporto n Londen Carebeha p 15 Bergen n Amsterdam Camissesingel 15 v Par n La Pallicc Carrillo 15 te Santa Marts Cartago 15 te Bremerhaven Casablanca 15 410 m NW Colon Casana 14 v Treport te Londen Castor M p 14 Kiel n Abenraa Catharina F 13 v Hamina n Par Catharina W 15 te St Valery Cawi 15 V Rotterdam n Nöiites Charls 15 V P Cabello te Trinidad Chiron 14 op 220 m WZW Ouessant Cito 14 V Dordt n Felixtsowe Coccinelle p 14 Ouessant n Casablanca Coenraad K p 14 Brunsb n Hamtna Con Zelo 14 v Bassens te Bordeaux Confld 13 V HudlksvaU n Groningen ' onerokust 15 v Lagos te Tema Contact 14 v Rotterdam n Bergen Cornelia B 1 15 te Rouaan Cornelia B 3 14 v Ixjnden n Fama - gusta Corn Broere 16 vm te Rott verw Corn Houtman 14 80 m W Llndesness Corrie Broere 15 te Dordrecht Corsica 13 te Stockholm Cumulus p 14 Hanstholm n Oslo Da Capo p is Ouessant n Antwerpen Dahomeyknst 14 v Dakar n Freetown Daniel 14 ten anker Tuscar Rock Daphnis 13 te New York David 14 V Bergen n Systjord DelFborg 14 v Gent n Delft p 14 te Azoren n GuanU Delta 15 V Londen te Rotterdam Denzo 14 v Hamburg te Groningen Despatch 14 v Helsinki n Diemerdyk 14 325 m WNW Finisterre Diet p ' 4 Kiel n Gustafsberg Diligentia p 14 Start Point ninteidyk 14 340 m WNW Nicaragua Domburgh p 14 Ouessant n Casablanca Donau 13 V Liverpool n Kinsdale nonEed.vk 14 1210 m ONO >'!)'- iiique Draka 14 v Brunsbuttel n Kotka Drente 14 1540 m W%W Galana'rns eil Driebergen 15 V Lissabon n Bristol - kanaal Duiveland p 14 Bnmsb n Rotterdam Eemsmond 14 v Domsio n Antwerpen Kenhoorn 15 V Saloniki te Constanza Egbert Wagenborg 14 te Delfzijl ' EIjo p 14 Cherbourg n Napels EUa Rouaan Emden p 14 Texel Elsa 14 V Amsterdam n Delfzijl Ktspnburgh 15 v Londen te Rotterdam Emmapolder 14 v Mombasa n Ellath Erebus 14 v Duinkerken n Montrose Europa 13 v Dublin n Garsrton Eyo S 16 V Swansea te Amat verw Pambo verm 18 v Oporto n Antw Farel 13 v Gefle n » Favoriet 14 te Hemosand Fedala 14 170 m ZW Ouessant Piducia 14 V Antw n Norwich Five 14 dw Skagerrak n Londen Flevoland 14 te Kings Lynn Forel 15 V Zpswich te Rotterdam Frandna p 14 Brunsb n Londen Franks 2 p 14 Brunsb n Dundee Frans v Seumeren 13 v Dakar naar Port Etienne rrsvlM 9 M de Noordkeap a Rouaan Frida Blokzijl 13 v Eastham n Belfast Friesland SSiVl verm 15 v Immjngham n Kindby Gaasterdyk 14 670 m OZO Bermuda Gaasterland SSM 16 te Rott verw Gabonkust 14 v Freetown n Havre iaroet 15 v Rotterdam n Bremen Geert p 13 Dover n Belfast Geertje Buisman 14 150 m ZO Gltna Gcestdam 15 v Boston te Maassluis Geestdiep 14 te Maassluis Geestdyk 15 v Maassluis te Boston flepstland 12 v Dominica te Cork Geeststar 14 v Portsmouth n Preston Gerry S 14 te Casablanca Gersom 14 V Raumo n Gezlena Hendrika 13 te Casablanca Gloria Maris 14 120 m ZW Stavanger Glory 15 v Rotterdam te Hamburg Gooiland 14 v Montevideo n Santos Goote 14 V Gent n Liverpool Gratia 13 v Stockholm n Groote Beer 14 916 m ONO K Race Hagno 15 v Rostock te Bordeaux Harm 14 v Londen n Hector 14 v Beyrouth n Alexandrië Hecuba 14 v Belize n P Barrios Heemskerk 14 v Bremen te Antw Heenvliet 15 te Avonraouth verwacht Heiloo 14 v Kings Lynn n Immingham Helemar B 15 te Rouaan Helene p 14 Brunsb n Kalmar Helvetia S 13 te Waterofrd Henja 14 v Amsterdam n Hamburg Henries Thekla p 14 Texel n Middel - fart Hera 15 te Cristobal verwacht Herman Buisman 17 te Rott verwacht Hersilia 14 1050 m WNW Kaap Verd eilanden Hestia 15 nm te Llvorno verwacht Hoc Vinccs 14 te Rouaan Holland H 13 te Cork Hontcstroom 14 te Amsterdam Hoogland 14 V Grangemouth n Delfzijl Horizon 15 te Schiedam verwacht Houtman 15 op 700 m O Sydney Huybergen 18 te Calais verwacht Hydra 14 op 340 m ZZW Azoren Ida Jacobs 13 v Dublin n Trevor Ida Pieter 15 te Ipswich Imke 14 v Cadiz n Gibraltar Irene 13 v Cork te Waterford Ittersnm 14 op 650 m WZW Azoren Jagersfontein 14 v Amst n Kaapstad Jan Brons 13 te Londen Japar » 14 v Port Said n Emden Jason 13 V Rotterdam n Hamburg Jolian van Oldenbarnevelt 14 630 m ONO Pitrairn eil Johanna 13 v Hariingen te Sornaes John M p 14 Umuiden n Kopenhagen Johnny p 15 Masirah eil n Djeddah Jonet 15 v Londen te Rotterdam Joost 14 te Haukipudas Joseph Ftering 14 330 m NNO Las Palmas Jozef Swenden p 14 Umuiden Jnlla Anna 14 v Shoreham te Goole Jupiter p 14 Ouessant n Nantes Jutland 13 te Liverpool Juvalta 14 V Grangemouth n Norden ham Kaap Falga 14 te Amsterdam Kamperdyk 14 v Antw te New York Karachi 14 v P Swettenham te Penang Knrimata 14 op 150 m NW Djeddah Karimun 14 v Hamburg te Amst Kattegat 14 » Hariingen te Stade Katwyk 11 V Yokohama te Vancouver Keizersveer p 14 Brunsb n Londen Kennemerland p 15 Madeira n Amst Kerkedyk 14 op 330 m WNW Finisterre Kleldrecht 15 om 19.30 uur te Hoek van Holland verwacht KohinooT p 14 Oland n Koplns Kreeft 14 op 60 m ZW Stavanger Kreon 14 op 720 m O Martinique Kroonborg 15 v Oulu te Brussel Kwiek p 14 Brunsb n Wageningen Laarderkerk p 14 Malta n Antwerpen Labotas p 14 ¦ Bona n Algiers Labrador 14 te Oanzig Ladon 14 op 150 m ZO Azoren Laertes 14 op 200 m Z Ojeddah Langkoeas 15 v Aden te Penang Laawersborg 15 v Rott n Helsinki Lean S p 14 Wight n Las Palmas Leemans p 14 Portland n Limerick Leiderkerk 15 v Amst n Londen Lekhaven p 14 Ouessant n Rotterdam Leonard T 14 v Oulu te Lulea Leonidas p 15 Beachy Head Leto 12 12 V Port Churchill n Londen LIbelle 12 v Kotka te HuU Liberiakust 15 v Antw te Rotterdam Liberlas p 14 Sicilië n Volos Liberty p 14 Wight n Jersey Lifana 15 v Tripoli n Piraeus Limburg 14 v Basrah n Bahrein Lindesingel p 14 Wight n Haifa Lombok 15 nm te Beira verwacht Lubox 14 V Hamina te Amsterdam Luctor 15 V Ipswich te Rotterdam Luise Eraille p 14 Brunsb n Grange mouth Lukas M II V Fredriksund n Londen Lutterkerk 14 115 m O Port Sudan LUnbaansgiracht p 15 Ameland naar Aalborg Lydia H p 13 Lundy eU n Par Maarsbergen 14 v Gent n Belfast Maasdam 14 v Galway n Southampton Maaskade 14 v Cork n Swansea Maaskerk 14 v Nacala n Beira Madjoe p 14 Dungeness n Kenitra Magas 15 V Amsterdam te Rotterdam Majorca 15 v d IVne te Ipswich 1 Maluca 14 v Runcorn te ' Garston Manta p 14 Brunsbuttel n Boston Manto 14 V Amsterf^am n Gdynia Marcella 14 60 m NW Blaavandshoek Marco Polo p 15 Brunsb n Londen Mare Llberum p 14 Lister n St Louis Bay ^ Maria S 14 v Bohus n Maria W 14 dw Lelth n Aarhuua Marian H 14 v Zwijndrecht n St Brieux „ Marian Maria 14 185 m NO Recife Marie Christine 16 te Southampton verwacht Marie Sophie 13 te Norresundby Marjan 14 v Rotterdam te Londen Markab p 15 Ouessant n Dover Markab T 14 te Mantyluoto Marne Lloyd verm 15 v Bangkok n Singapore Maron 13 te New York Martenshock 15 te Par verwacht Martinistad 15 te Antwerpen Mascotte 14 V Gent n Moss Mntaram 14 op 90 m W Guayaquil Meerkerk 14 v Madras n Rangoon Meeuw 14 V Rotterdam n Esbjerg Meidoorn verm 16 v Oporto n Antw Meidoornsingel 15 T Par n I ^ Pallicc Memnon 14 v Maracalbo n Curacao Merafc p 14 Ameland n Cowcs Meres N p 15 Barcelona n Sete Mersey Lloyd 14 825 m WNW Gibraltar Merwe Lloyd 14 400 m WZW Mlnikoy Merwehaven p 14 Kaap Roca Michel Swenden 15 te Ipswieh MIdsland 14 te Grangemouth Mies p 14 Brunsb n Lowestoft Minerva 2 p 13 Lizard n Belfast Minos p 14 Tallin n Amsterdam MIthrst 15 V Rott te Hamburg Mltropa 12 te Duinkerken Mod.iokerto 16 te Dilhoiitl - erwacht Moerdlik 15 te Avonmouth Uontferland 15 v Amst te Brake Mount Everest p 14 Beatchy Bead Morag 12 V Cardiff n Belfast Munte 14 v Londen n Wlsmar Musi Lloyd 15 te Bremen Myfem 13 V Gefle n Stockholm Mylady 14 v LibreviUe te Mondah Myson 14 v Rouaan n Stockholm Naerebout p 14 Kiel it Kalmar Nanusa 14 v Antwerpen te Amsterdam Nashira p 14 de Abrolhoe eil Nautic 16 te Kirkcaldy verwacht Navis 14 v d Tyne n Herrang Neder-Ebto 15 te Suez Neder-Waal 14 v Djibouti n Singapore Nederland 14 200 m N Terschelling Neeltje Brocre verm 16 v Grimtsad n HarUepool Neerlandia 15 te Sundsvall verwacht Nelly 14 V Drogheda n Par Neptunus 12 v Stavanger n Bergen Nestor p 14 K St Vincent n Antw Nieuwe Tonse 14 155 m NO Bonaire Nieuwe Waterweg 15 te Swansea verw Nieuwiand 15 te Rotterdam Noorderhaven 14 v Rott te Hull Noordwyk p 14 Ouessant n EJmulden Noordzee 14 v Londen te Hamburg Nore 15 v Amsterdam te Rotterdam Nusakan 16 te Hamina verwacht Nushaba 15 v Bremen te Hamburg Nijenburgh 15 v Londen te Rotterdam Sykerk 15 v Hamburg te Antwerpen Oceaan 16 v Londen te Gent Oldekerk 14 op 120 m ZO Shanghai Olive IS v Londen te Dordrecht Ommenkerk 16 te Pt Plrle verwacht Oosterburgh 15 te Vesteras « ranje 14 op 450 m NO Galapagos eil Oran.ie P 13 v Ostende te Londen Oranje Nassau 14 te Puerto Limon Oranjefontein 15 te East London Osiris 13 op 90 m NO Cuba Ossendrecht 14 op 230 m ZZO Azpren Ouwerkerk 14 200 m N Natuna ell Overysel 14 v Zanzibar te Tanga Overyssel W 15 te Grimsby verw Pscaya ' 4 v Mackenzie n DemeraraPacific u V Nantes te AittwerpenPandora 16 te Antwerpen verwachtParkhaven 15 te Rio JaneiroParthenon 14 00 40 m NO CubsPastenrstngel 13 te TakoradlPatrls p 14 Kiel n Wlsmar Pergo p 14 Terschelling n YstadPerieles 14 v Huancho te CallaoPeter Swenden 15 te IpswichPhecda p 14 Ibiza n MarseillePhidias 15 V Rotterdam te AmsterdamPhlletas 14 80 m ONO AlgiersPhoenix 14 v Newross n ParPial 12 V Antwerpen te HaylePieter Winscmlus p 15 K VlilanoPints 12 V Barbados n TrinidadPlrols p 14 Texel n MiddlesbroPlancins 14 » Bordeaux te Londen Pollendam 13 v Garston n RotterdamFolydorus 14 V Port Said n LiverpoolPoseidon 14 op 150 m NW ' AzorenPrins der Nederlanden 14 v Hamburgn Amst „_.„ Prins Fred Hendrik 14 770 m WNW Malinhead Prins Fredertfc fmiem 14 v Detroit « Chicago Prins Joh W Friso P 14 Bizerta Frins Willem p 14 de Casquett n Quebec Prins Willem « 14 610 m WNW Landsend Frins Willem 5 15 te Chicago Prinses Irene 14 770 m WNW Malin head Ramona 11 v Umea te Rye Randfontein 14 125 m NW Lissabon Rapid 13 V Dieppe te Londen Realta 14 v Rouaan n Parijs Reggeboxg H v Perth te BerwiclK fmbrandt A t « Kenitra verwacht Kempang 15 v Suez te Aqaba Rini 15 v Londen te Delfzijl verw Rocbab 14 V La Roebelle te Kostock Boelof Jan p 14 Ouessant n Hartlepool Koepat 15 v Noumea te Honiara Roerdomp 14 v Gefle n Roggeveen 15 v Biak te Manilla Rotterdam 16 te Rotterdam verwacht Botti 15 V Antw te Vlissingen Rozenburgb 15 te Antwerpen Ruby 12 v Plymouth n Snodland Rudolf J p 14 Minorca n Genua Buys 14 op 820 m ZW Diego Garcia Rijsbergen 14 T Delfzijl n Skoghall Ryndatn 15 v Montreal te Rotterdam Saba p 19 Ouessant n Rotterdam Sagittta 13 v Torljay n Leterkenny Sandenburgh 15 v StockhoMi naar Flgeholm Santa Lucia 15 te Grangemouth verw Sarsngan 14 op 380 m NNW Ascension Sarpedon 14 v Ponce n San Juan Saturnus 13 v Liverpool n Dungarvan Scheldestroom 14 te Amsterdam Schie Lloyd 14 v T Mani n Bugo Schieborg 14 v Gothenburg te Fur Schledyk 14 op 700 m N Azoren Schinkelstroom 15 v Amst n Londen Schouten 14 v Kaapstad n Port Har co urt Senegslkust p 14 Monrovia n Douala Senior p 15 Ameland n Abo Serooskerk p 14 Bona n Port Said Setaa p 14 Gjedser n Riga Sheratan p 14 Gibraltar n BristM Slaoo 13 v Calcutta te Rangoon Siblgo 15 v Sandakan te Jesselton _ SImonskerk 14 v Hamburg n Schiedam Slnon 14 OP 170 m NO Curacao Sirrah 14 op 220 m WNW Madeira Slledrecht 14 op 310 m ONO Bermuda Sloterdyk 15 te Morehead City Sopstdyk 15 v Bremen te Rotterdam Solon 14 op 930 m ZW Azoren Sommelsdyk 14 v Baltimore te Norfolk Sparta p 14 Belfast n Hamburg Spes 14 v Stettin te Umuiden Spica 15 v Felixstowe te Rotterdam Spolesto 14 v Par n Rotterdam Sporonia p 14 Start Point Stad Alkmaar 14 290 m ZZO Freetown Slad Breda 14 195 m WZW Dakar Stad Dordrecht P 14 K St Vincent Slad Gouds 14 640 m NO Fernando Noronha „ Slad Maassluis p 14 Calais n Genua stad rtrecht 14 450 m NW Dakar Start Point 15 te Rott verwacht statendam 15 v New York n Rott steenbergen 15 te Bavrè Steven 14 op 280 m W Hebriden Stientie Mensinga 14 » Glasgow nasr DemeraraStraat Banks 14 v Singapore n Hong kong ^ Straat Cumberland 13 te Dar es Sa laam ^ Straat Lombok 12 te Sydney straat Madura 14 900 m W K LccuwrinSrsat Malskka U v Melbourne n Auckland Straal Rio 13 V Hongkong n Singa pore ~-^- Straat Singapore \ IS v Melbourne n Adelaide _ Straal van DIemen 12 te Durban Subra 12 te Philadelphia Sumstrs 14 v Penang te Singapore Switt 15 V Esbjerg n Rouaan Tsblan 14 op 170 m NO Massawah Tscsns 14 v P Cortez n Progreso Tanny 14 v Antwerpen te Huil Tasman 14 V Rotterdam n Londen Teselberg 15 v Yokohama te Kobe Ter <> 15 V P Harcourt te Takoradl ThaHo 14 V Rotterdam te Dublin Ihemit 14 V P k Pitrs n Carupano Theodora p 15 Svenska Bjom L.S Theron 15 v Rotterdam n Hamburg Thuban 18 te Bremen verwacht Thuredrecht p 14 Phiiippeville Tilly 14 V Koping n Zaandam Timca p 15 Kiel n Mantyluoto Tjerk Hiddes p 14 Terschelling Tjimenteng 14 v Mtwara te Mombasa Tjlpanas 14 100 m ZW Kaap St Mary Tjlpondok 14 op 360 m ZW Ceylon Tjitjalengka 14 V Kaapstad n Port Elizabeth Trihlll 12 te Kopenhagen Triton 14 te Puerto Cabello Trompenburgh 15 te Rotterdam Tuko 14 V Amsterdam te Hamina Twee Gebroeders 15 te Leixoes verw Twin 14 V Aarhuus n Wlsmar llbbergen 14 v Klaipeda n Amsterdam Union 15 te Haarlem verwacht Unitas 14 100 m W Lista n Dra-mmen Uranus B 14 v Finland te Lemmer Urss Minor p 14 Texel n Littlehampton Utrecht 15 v Alleppey te Tuticorin Valhella p 14 Uzard n DubUn Van Brakel 14 v Yxpila n Cardiff Van der Hagen 11 v Dakar n Conakry Van Linschoten 14 150 m ONO Fort Dauphin Van Neck 13 v Lautoka n Auckland Van Waenvyck 15 te Lyttelton Vanda 14 v Rotterdam n Londen Vechtborg 14 te Nadendal Vechtstroom 14 v Amst n Manchester Vedette 12 te SoderteUe Veendam 14 v Brake n Velox Londen-Hamina p 14 Kiel vermeersingel 16 te Marseille verw Vesta B 14 ten anker Rosslare Vindicat 12 v Kjoge n Skoghall Viod p 14 de Theems n Brldgewater Vliestroom 15 v Liverpool n Amst Vllst 14 op 370 ' m NNW Bermuda Vijgendam 15 te Londen verwacht Waalborg 13 v Kotka te Walkom Waddenzee p 15 Kiel n Kopenhagen Walngapoe 12 v Koweit te Basrah Walwerang 15 v Hongkong te Bangkok Walcheren II v Ceuta n Reykjavik Waterland 14 op 140 m ZZO Maceiro Waterman 14 180 m ZW Kaap Sable Wedlooper p 14 Brimsb n Amst Wcga p 14 de Wash Bay n Rouaan Westereems 14 v Antw te Kotka Westland 14 270 m NNO St Pauls Rocks ' „ ^ Wexford 14 ï Zaandam te Boston Whitsun 14 V Rochester n Glasgow WIcbold B»hmer 14 v Patras naat Tel Aviv Wllca 12 v Bmden te DéUzIjl Wllhelmine p 14 Wiek n Stockhohn Willem Cornelia 12 op de Tyne Willem Ruys 15 v Wellington n Balbos Wolands 12 v Amsterdam te Londen Woltersum 14 te New Orleans Wnbblena 13 v Londen n 1 Wuta p 14 Kiel n Gothenburg ZssndUk p 1 Dover n Plymouth Zaanlsnd 15 v Montevideo te B Aires Zeehond 13 v Leith n Delfzijl Zeeland 14 480 m N Marquesas eil Zephyr 14 v Stettin te Cherljourg Zevenbergen 14 v Bremen n Duin - kerken Zoniiekerk 14 op 100 m ZW Kreta Zosma 14 180 m N Barbados Zulderkruls 14 v Sydney n Brisbane Zus p 14 Ouessant n Napels Tankvaart Abids 14 100 m O Guadeloupe 27 te Nynashamn verwacht Acmaea 15 v Thametiiaven t * P Ssld Alkmaar 14 v Suez n Mena al Ahmadl Area 15 v Singapore te Suez Barendrecht 14 150 m ONO Ras Far - Burl S Watson p 14 Mlnikoy Caltex Amsterdam p 14 Finisterre Callex Arnhem 14 215 m ONO Aden Caltex Delft 14 90 m ZO Ras ol Hadd Caltex Delfzyl 14 te Rotterdam Caltex Eindhoven 14 250 m W Sabang Caltex Leiden 14 te Ras Tanura Caltex Madrid 14 te Sidon Caltex Naples p 15 Muscat Caltex Utrecht 15 200 m ZW Cochin Camltla 14 te Gravesend daarna ShcU - haven-Curacao _ CInulia 14 te Liverpool daarna Cu - Cities Service Valley Forge p 14 LittleQuoin „ Cradle of Liberty 14 130 m Z Mozam bique Dorestad 14 op 60 m NO Fortaleza Elizabeth Broere 17 te Bayonne verw Esso Nederland 14 65 m NW Terschel - Esso Rotterdam 14 235 m W Ouessant Forest Lake ' 14 60 m NNW Muscat Forest Town 14 110 m ZW Kreta Kabylla 14 op 290 m ZZW Azoren Kalydon 14 op 1215 m WZW Azoren Kara 15 te Rotterdam daarna Stock - holm-Kalmar Katelysia p 14 Trinidad n Curacao Keizerswaard 14 130 m ZZO Bahia Kellelia 17 te Eastham verwacht daarna Stanlow-Rotterdam Kenia 14 v P Cardon n B Aire » Khasiella 14 v Calcutta n Bombay Koningswaard 14 900 m Z Azoren Kopionella 14 600 m ONO Dominica Koratla 14 te Curacao daarna P Car don-Boston Korenia 14 V Bonny n Harburg Korovin » 14 215 m O Gibraltar Kosicia 14 op 180 m W Bermuda Krebsia 14 op 250 m ZO Madras 16 t « Calcutta verwacht Kryplo » 14 950 m O Guadeloupe 18 te Curacao verwacht Kyllx 14 100 m NW Pto Rico 18 t » New York verwacht _ _ Liberty Bell 14 V P la Cruz n Wil helmshaven Mitra 14 op 350 m NO Martinique Mohamed Rez » Shah 15 te Port Said verwacht Moordrecht 14 V Rott te Port Said Munttoren 14 200 m ZO Guardafui Mydrecht 14 op 220 m OZO Ceylon Naess Commander 14 175 m WZW Ouessant _ Naess Tiger 14 450 m ZW Bermuda Pspeldrecht 15 v Rostock n Rott P G Thulln 14 140 m W Newfound land n Baltimore Philldara 14 120 m NW Ras al Hadd Phlllne 14 v Rott n Mena al Ahmadl ICeza Shah the Great 15 te Mena Rossnm 14 op 180 m O Trinidad Schelpwyk 14 op 128 m O Ceylon Statue of Liberty 14 800 m ONO Mom basa Tamara p 14 Muscat n Fao Vlans 15 V Spezla te Port Said VIdena 14 160 m ZZW Cocos eil 24 te Mena al Ahmadi verwacht Vivlpam p 14 Finisterre n Hamburg WIeldrecht 14 850 m WZW Kaap Ver - dische eilanden Zafra p 15 Malta n Port Said Zsria p 14 Little Quoin 21 te Suez verwacht Zeesleepvaart Gele Zee 14 v Hoek van Holland a Falmouth H 
24 Zaterdag 16 september 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD 455 uw deur ¦ Plaats I Uitknippen invullen en in open enveloo waarop postzegel van 4 et zenden aan RENAULT NEDERLAND M.V WIBAUTSTRAAT 224 AMSTERDAM RENAULT meer dan 6000 dealers over de gehele wereld Iedereen zal het de nieuwe Dauphlne 1962 aanzien de perfectie is f " bereikt Gesynchroniseerd nu ook in de Ie versnelling En nog meer J interieur-comfort Wat bleef De verlaagde prijs van 5250 - en de ¦ zuinigheid 1:17 En de service van Renault Aanlokkelijk vooruit S zicht Laat morgen de nieuwe Dauphine 1962 voorrijden bel de i Renault dealer voor een gratis proefrit Bel nu vanaf 5250 - af Amsterdam inclusief verwarming en defrosters BON VOOR INTERESSANTE RENAULT-DOCUMENTATIE Zend mij vrijblijvend en zonder kosten uw brochure over dë Renault Dauphine 1962 Naam „ _ ™...„...„.....,..™„_ -......„ H3 Adres „ _.„.„..„_...„..„_„__„.„.„ Voor Utrecht e.o N.V Automobielhandel v/h GRUND & Co ^^ Maliebaan 71 - Utrecht - Tel 19143 \ SCHO ^ Speciaal voor grote objecten voor Het schoonmaken onderhouden en pui bewassen van winkelbedrijven en gebouwen Vestigingen te Hilversum hoofdkantoor - Stationsstraat 18 - Tel 14396 02950 Amersfoort en omgeving - Telefoon 7000 03490 Zeist en omgeving Telefoon 5811 03490 Utrecht en omgeving - Tel aansluiting volgt N.Y Haardenfabriek „ INTERNO " MERWEDEWEG 3 TE BREUKELEN vraagt ten sjwedigste LOONADMINISTRATEUR mni leeftijd 25-30 jaar Mulo-diploma vereist Voorkeur genieten zij die reeds als zodanig werkzaam zijn geweest Wij bieden een prettige zelfstandi ge wer'kkring alsmede een goede salariëring reisgeldvergoeding en des zaterdags vrij Schriftelijke sollicitaties aan de afd personeelszaken Telefonisch kunnen afspraken worden gemaakt on der no 03462-741 toestel 3 N.V PHILIPS ' TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE HILVERSUM en HUIZEN £ e/i open i^ur naar een goede toekomst AANKOMENDE en INGEWERKTE KRACHTEN V IN HET VAN GEND & LOOS ' VERZAMELCENTRUM VOOR HET HANGEND VERVOER VAN CONFECTIE IN UTRECHT KUNNEN OP HET OGENBLIK NOG - GEPLAATST WORDEN VOOR HET BEHANDELEN VAN CONFECTIE ZENDINGEN GEBODEN WORDT AFWISSELEND WERK GOEDE SOCIALE VOOR ZIENINGEN AANTREKKELIJKE MOGELIJKHEDEN VOOR BINNENLANDSE REIZEN 5 OAAGSE WERKWEEK SOLLICITATIES SCHRIFTELIJK OF PERSOONLIJK VAN 9-12 UUR EN VAN 1.4-17 UUR BEHALVE SZATERDAGS KANTOOR VRACHTGOEDERENLOODS MINEURSLAAN 2 TE UTRECHT VAN GEND & LOOS voor onze METAALWAREN-AFDELING MONTAGE AFDELINGEN GALVANISCHE AFDELING o.a voor boren revolverdraaien stampen solderen spoelen wikkelen be draden galvaniseren lakspulten enz Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelzaken Postbus 32 Hilversum U kunt elke werkdag behalve zaterdag terecht op onze afdeling Personeelzaken Meteorenstraat te Hilversum van 8.30 tot 12 en van 1 tot 5.30 uur U kunt tevens nadere inlichtingen verkrijgen op onze voorlichtingsavond In UTRECHT elke maandagavond van 7 tot 8 uur in „ Het Haagsche Koffyhuis " Vredenburg 28 

Kranten

Ga naar