Utrechts Nieuwsblad zaterdag 22 juli 1961

20 pagina s OPIAGE 56.000 UTRECHTS CH NIEUWSBLAD r.h Joh de Liefde N.V Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis ZATERDAG 22 JULI 1961 69e JAARGANG No 69 Hoofdredacteur mr J W Niessink Telefoon 16431 * — Giro 154949 Ab.prijzen f 7.55 p kw 59 c p w I GRISSOM BEHOUDEN GELAND Nat einde van goede ruimtereis FRANSEN MELDEN Toegang tot Bizerta IS weer vrij Volgens Tunesiërs gaat strijd door Van onze Parij se correspondent In Franse officiële kringen is vrijdagavond vernomen lat de Franse strijdkrachten in Bizerta de beraamde operaties tot herstel van de vrijheid van verkeer tussen Je inrichtingen van de basis tot zuivering van de toegang van de haven en tot uitschakeling van stellingen bij de Franse installaties hebben voltooid De Franse strijdkrachten zullen nu nog slechts defen sief optreden en hun huidige stellingen niet verlaten tenzij zij worden aangevallen In tegenstelling tot de mededeling van Franse zijde lieeft de Tunesische minister van voorlichting Klibi vanmorgen vroeg echter verklaard dat er in Bizerta nog steeds gevochten wordt Het Tunesische garnizoen heeft ' root deel van de stad in handen zo zei hij DRS v d BEUGEL VERONTRUST KLM moet oppassen voor chronische kou ' Personeelsverloop ivordt zo nodig gestimuleerd - Tunesische eisen in Veiligheidsraad VS * streven naar staakt het vuren De Tunesische vertegenwoordiger bij de Vex-enigde Natie ^ Mongi Slim heeft vrijdag de volgende eisen in de Veiligheidsraad gesteld onmiddellijke beëindiging van de Franse „ agressie " zo nodig hulp van de Verenigde Naties bij het doen evacueren van de Fransen uit Tunesië De Veiligheidsraad kwam vrijdag op verzoek van Tunesië bijeen ter bespreking van de gebeurtenissen in en om Bizerta De vergadering wordt vanmiddag om drie uur Ned tijd voortgezet Volgens Mongi Slim vormt de aan wezig beid van de Fransen In Tune eüt een Vrijdag aé tweede dag van de ¦ veldslag lussen Fransen en Tunesiërs in Bizerta was het op een afstand en uit Parijs nog even moeilijk zich een duidelijke voorstelling ' van de si tuatie en de wederzijdse militaire stellingen ter plaatse te maken als de dag tevoren Ook in dat opzicht is het conflict al in een echte oorlog ontaard want de overwinningsbulle jins en andere verklaringen van de ene partij worden stelselmatig en on middelijk door de tegenpartij met speciale cominuniqués weer tegen gesproken Zo wordt in Parijs ontkend dat de Fransen zich tegen de Tunesi sche soldaten en burgers van na pahn zouden hebben bediend dat de stad gebombardeerd zou zijn en dat de commandant van de oor logshaven admiraal Amman een ultimatum zou hebben uitgevaar digd Ook over het feit of de Tune siërs de grenspost Edjele waar de pijpleiding van de Franse Sahara olie uitmondt - al of niet zouden hebben veroverd en bezet stonden beide partijen met hun verklarin gen vrijdag vierkant tegenover el kaar Daarentegen wordt in Parijs toegegeven dat nog meer Franse soldaten en valschermjagers naar Bizerta zijn of zullen worden over bracht Vanmorgen werd in Parijs de veld slag in Bizerta militair gesproken als geëindigd beschouwd waarbij de Fransen in hun eigen ogen de over winning hebben geboekt In Tunis heeft president Bourguiba een officieel beroep op buitenlandse vrijwilligers gedaan en verklaard dat de volgende fase van de strijd vooral met guerilla-middelen zal worden uitgevochten Zeker is ook dat er niet alleen in Bizerta wordt geopereerd doch dat het Tunesische offensief zich ook nog in zuidelijke richting van de Sahara voltrekt En men is ¦ zelfs nog steeds geneigd daar de sleutel voor de veldslag van Bizerta te zoeken Steeds meer veld wint inderdaad de these dat Bourguiba op Bizerta het oog van de wereld heeft willen richten om onderwijl in de Sahara posities te veroveren teneinde er zeker van te zijn straks zijn deel Oe Franse vlootbasU Bizerta met haven De ring om Bizerta hehbeiv de Fransen inmiddels doorbrolcen In de stad self sou volgens de Tu nesiërs nog worden gevochten van de bodemschatten van deze woestijn in de wacht te zullen kun en slepen Afgeschreven Dal ondertussen deze subtiele po liticus die de laatste jaren geloond heeft aan te voelen uit welke hoek de wind op een bepaald moment waait nu juist deze slag geslagen heeft bewijst in elk geval dat ook hij de kansen van een Algerijns-Frans akkoord nu wel lijkt te hebben af geschreven Anders had hij de vredesstich ter en de geboren b^uggebouwer,nu immers bij de hervavting van deFrans Algerijnse besprekingen bijEvian deze stok zeker niet tussende spaken gestoken Zowel Fransepolitieke kringen als in het alge meen de pers staan intussen vrijalgemeen en eensgezind achter deregering om te erkennen dat dezwaarste verantwoordelijkheid voor het uitbreken - an de vijande lijkheden waaruit niet onmogelijk een nieuwe oorlog in Noord-Afrika voort zou kunnen vloeien minder in Parijs dan in Tunis is te zoeken Niet op tijd Links-liberalen socialisten en na tuurlijk communisten tekenen daarbij alleen nog aan dat indien Frankrijk tijdig het probleem Bizerta dat al Vakantie-adressen Indien U het Utrechtsch Nieuws blad aan Uw vakantiè-odres wenst te ontvangen zullen wij dit gaarne per briefkaart van U vernemen Wilt U ons dan Uw opdracht ten minste 3 dogen voor de datum van ingang doen toe komen met vermelding van Ie vast huisadres 2e vakantie-odres 3e begin en einddatum vakantie-adres 4e kwartaal of weekabonnee Weekabonnees worden ver zocht om de abonnementsgel den bij vooruitbetaling c^n de bezorgers te voldoen Abonnementenafdeling UTRECHTSCH NIEUWSBLAD vijf jaren in de lucht zit geregeldhad Bourguiba nu zich van dit voor wendsel niet zou hebben kunnen be dienen Alle diplomatieke waarne mers waren het er vrijdag dan ookwel over eens dat Bourguiba's spe ciale boodschapper ift New York bijde Veiligheidsraad geen gemalcke lijke taak zou hebben de Tunesischeonschuld daar waar te maken Bo vendien voelden de Fransen zichsterk door hun veto-recht waardoorzij ieder ongewenst initiatief van deVeiligheidsraad terstond zouden kun nen couperen - Irak erkent Koeweit niet als lid van Arabische Liga Irak heeft vrijdag officieel be kendgemaakt dat het de resolutie van de Arabische Liga om Koeweit als lid toe te laten niet zal erkennen en dat het door zal gaan met isijn pogingen „ Koeweit weer in te delen bij het Iraakse moederland " Een woordvoerder van het minis terie van buitenlandse zaken heeft verklaard dat de resolutie van de Arabische Liga onwettig " is om dat zij is goedgekeurd met meer derheid van stemmen en niet met algemene stemmen Hij noemde de resolutie een schandelUke in breuk " op het handvest van de Liga Deze resolutie heeft de Arabi sche Liga nog verder verzwakt " al dus de woordvoerder Door Koe weit als lid toe te laten stelt men de weg open voor infiltratie van Britse invloed bij de Liga Intussen heeft de secretaris-gene raal van de Arabische Liga Abdel Chalek Hassoena secretaris-gene raal Hammar.'ïkjoeld verzocht de kwestie-Koeweit " P de agenda van de Veiligheidsi'aad te plaatsen en de kandidatuur van dat land voor alle internationale organisaties te aan vaarden De terugtrekking van drie Britse bataljons uit Koeweit werd vrijdag voltooid Volgens waarnemers zul len de overgebleven eenheden nog verscheidene weken in het sjeikdom moeten blijven mss^M^iS^smmimismiitm Het moment waarop de Amerikaanse ruimtevaarder Grissom door de heli copter uit zee iverd opgevist - Helaas zonk bij deze manoeuvre de capsule met alle waardevolle gegevens Hier door is eigenlijk een groot deel van deze vlucht mislukt Nog geen modelactie bij belastingdienst De drie grote ambtenarenbonden ABVA ARKA en NCBO hebben gisteren in een bespreking vastge steld dat het parool voor een stipt heids - of modelactie van het belas tingpersoneel op het oggnbïik niet moet worden gegeven Wel werd besloten dat voor de belangen van de belastingambtena ren — gelet op het onbevredigende antwoord van de regering op 12 juli 1961 — opnieuw de aandacht van de Tweede Kamer moet worden ge vraagd Tegelijkertijd zal tevens ' n beroep worden gedaan op de publi citeitsorganen sie een permaneüt gevaar van agressie " Hü wees erop dat de Franse bezetting in overeenstem ming moest zqn met de tussen de twee landen gemaaltte afspraken Ondanks een Tunesisch verbod vlo gen Franse vliegtuigen woensdag boven Tunesisch gebied Franse sol daten daalden per parachute in Bi zerta terwql Tunesische stellingen die grotendeels door burgers waren bezet werden beschoten Sedert donderdag heerst aldus Slim in het gebied een volledige oorlogstoestand Dadelijk na het begin van de bij eenkomst had de Franse vertegen woordiger Berard gezegd dat de Tunesische klacht niet in overeen stemming met de feiten was Htj verzette zich echter niet tegen be handeling van de kwestie De raad sprak zich daarna voor behandeling van de kwestie uit Berard heeft toen hij ' na Slim het woord kreeg gezegd dat Frank rijk de huidige toestand in Tunesië niet heeft veroorzaakt Het is eerder Frankrijk dat de opzettelijke en stel selmatige agressie van de Tunesi sche r'ïgering in Bizerta aan de kaak kan stellen Frankrijk is alle over eenkomsten met Tunesië nauwgezet nagekomen Franse ' troepen ztjn uit alle steunpunten teruggetrokken met uitzondering van Bizerta Mislukt overleg Onderhandelingen over - Bizerta z.ijn niet tot een resultaat gekomen „ De KLM is kerngezond maar wij hebben een kou gevat en moeten er voor zorgen dat deze niet chronisch wordt " In die geest heeft de president directeur van de KLM drs E Tunesië'had kortweg om ontruiming van Biserta gevraagd Frankrijk had geantwoord dat het zich zou houden aan de overeenkomst van 1958 en al tijd bereid was tot onderhandelin gen Vorig jaar heeft Frankrijk aldus Berard meegedeeld dat het kazer nes zou ontruimen Deze zomer heeft Frankrijk zekere inrichtingen bij de basis overgedragen aan Tu nesië Te zelf der tijd deelde Frank rijk Tunesië mee dat het zijn land strijdkrachten in Bizerta zou inkrim pen Vervolg op pag 3 kol 3 Kamparts Mengele in Mato Grosso aangehouden De sinds lange tyd gezochte voor malige arts van het Duitse concen tratiekamp Auschvritz Joseph Men gele is in de Braziliaanse provincie Mato Grosso aangehouden De Brazilaanse politie heeft ech ter meegedeeld dat zij niets van een dergelijke arrestatie af weet In het begin van dit jaar heeft de openbare aanklager in Frankfort een beloning van 20.000 mark uitge loofd voor de aanhouding van Men gele Htj zou een niet meer vast te stellen aantal gevangenen onder wie ook kinderen door injecties om het leven hebben gebracht Ook zou hij betrokken zijn geweest bij het selecteren van slachtoffers voor de gaskamers Volgens eerv woordvoerder van het ministerie van justitie in Bonn be staat er geen uitleveringsverdrag tussen de Bondsrepubliek en Brazi lië In mei heeft de Bondsregering echter aan de regering in Rio de Janeiro gevraagd Mengele uit te le veren als hij zou worden gegrepen Als dit verzoek wordt ingewilligd zal Mengele in Frankfort worden berecht Op moord staat in West-Duitsland ten hoogste levenslange gevangenis straf Cahinedeksel ontijdig open Het verlies van de ruimtecapsu Ie waarin Grissom zijn tocht ge maakt heeft en die twee miljoen dollar 7,2 miljoen gulden heeft gekost zal geen vertraging opleve ren voor het project Mercury dat er op Is gericht een mens over en kele maanden In een baan om de aarde te brengen en later wellichi op de maan aldus een functionaris van Cape Canaveral kort nadat dr behouden maar natte terugkeer van Amerika's tweede ruimtevaar der vrijdag bekend was geworden De film van Grissom en zyn in strumentenbord zijn met de capsule gezonken maar Robert C-Gilruth de directeur van project Mercury heeft verklaard dat de meeste ge gevens reeds telemetrisch waren doorgeseind Er wordt niet geprobeerd de ca bine te bergen de zee is ter plaat se 5000 meter diep Grissom heeft een hoogte bereikt van 188 km de maximumsnelheid van de cabine was 8.448 km-U De cabine kwam op 484 km van de lanceerbasis in zee d.w.z op 9,635 kfti van de plek waar zij werd ver wacht H van der Beugel een groot aantal leidinggevende funtio narissen uit het bedrijf toege sproken waarbij hij waar schuwde tegen overmatig pes simisme maar wel het begrip „ verontrusting hanteerde Dit gevoel van verontrust zijn kan ons uit de sfeer van zelf genoegzaamheid halen ' zei hij Het beeld dat 1961 tot nu toe biedt noemde drs Van der Beugel bepaald ongunstig Hq deelde mede dat de directie lijdelijk de uitbreiding op verschil lend gebied zal afremmen met als gevolg dat onder meer de ton/kilo meter produktie tot en met 1962 on geveer gelijk zal blijven Deze voor het bedrijf zeer ingrijpende beslis sing zal tot gevolg hebben dat het huidige kostenpeil op ziJn minst blijft gehandhaafd en dat er mogelijkheden worden geopend dit te doen dalen In het raam vae dit streven moet ook de wens der directie worden gezien om ¦ deelnemingen in andere bedrijven die onvoldoende kans bieden op rendement in de naaste toekomst te vermimderen of te be ëindigen De president-directeur van de KLM verklaarde verder o.m dat het niet de bedoeling is over te gaan tot geforceerd ontslag van personeel wel is besloten het aan nemen van nieuwe medewerkers te beperken tot enkele categorieën waaraan ernstig tekort bestaat zoals geschoolde metaalbewerkers jong adminis'traitief personeel en ongeschoolde arbeiders Door ver loop ontstane vacatures van andere aard zullen zoveel mogelijk ' door interne verschuivingen worden aangevuld Mocht echter door ver mindering of door vereenvoudi ging van werk door samenvoeging van functies e.d tooh in een be -' paalde groep een overschot ont staan dan zal het verloop worden gestimuleerd De heer Van der Beugel deed deze mededelingen volgens De Wolken ridder het persöneelsorgaan van de KLM in een uiteenzettinig over de stanid van zaken die behalve door een groot aantal leidinggevende functionarissen werd bijgewoond door gezagvoerders internationaal leden van de onderneminigisraad bestuursleden wan KLM-verenlffingen en enige vertegenwoordigers van de vakbeweging „ Er zit een enorm ge vaar in om ddnigen die ons niet be vallen af te doen met kritiek op anderen " aldus de heer ' Van der Beugel „ Wij kennen geen cadaverdisci pline en iedereen kan zijn bezwa ren op het juiste niveau naar voren brengen maar dat mag niet bete kenen dat iets wat vastgesiteld is niet wordt uitgevoerd " zo zeide hij De heer Van der BeugS hield ieder voor om minder ambteJijfe te zijn op het punt vam de bevoegdheid en daarmede wendbaaTheid en soepel heid van het bedrijf te bevorderen „ Ik vraag van u toewijding disci pline waakzaamheid en de nodige mate van verontrustinig om de KLM uit deze moeilijike periode te voeren naar een beteie toekomst " zo be sloot de heer Van der Beugel f Advertentie Functionarissen van de dienst voor lucht en ruimtevaart hebben meegedeeld dat Grissom heeft verteld dat het zijluik van de cap sule door een ongeluk eraf schoot voor de capsule in zee door de he vlikopter aan de haak was geslagen Grissom zei dat hij een veijig heidspal heeft verwijderd ter voorbereiding van het verwijde ren van het luik De bouten met springlading die het luik op zijn plaats hielden gingen toen door onverklaarbare oorzaak af De capsule van Grissom was uitgerust met een nieuw type luik dat vast zat met 70 bouten met springlading die het 1 "'!^ üen meter moesten wegschieten lis zich een noodsituatie voor deed Het vliegdekschip Randolph dat Grissom naar de Bahama-eilanden brengt voor een diepgaand medisch onderzoek meldde dat de ruimte vaarder in uitstekende conditie is Hij is aan boord van de Randolph opgebeld door president Kennedy Radio Moskou heeft het nieuws van de ruimtevlucht zonder com mentaar gemeld Prinses Irene in Mexico Prinses Irene heeft van haar ver blijf in Mexico gebruik gemaal^t om een bezoek te brengen aan de ruïnes van een beschaving die bloeide en verdween lang voor de Spaanse ver overing van Amerika In gezelschap van Avecite Lopez Samano dochter van de president heeft zij de vrijdagmorgen doorge bracht in de befaamde archeologische zone van Teotihuacan niet ver van de stad Mexico De prinses beklom de torenhoge pyramide van de zon en was daar van zo vermoeid dat zij de ambts woning van de president waar zij logeert de hele middag niet verlaten heeft Tunesische troepen uit Kongo President Bourguiba van Tunesië zou in een telegram aan Hammars kjoeld hebben gezegd dat de Tune sische troepen ais gevolg van force majeur met spoed uit Kongo moe ten worden teruggetrokken Het Tu nesische contingent in de interna tionale politiemacht omvat 3.160 man van wie 2.^00 zijn gestatio neerd in Leopoldstad en de ^ overi gen in Katanga Men zou reeds overwegen de Tunesische troepen in Leopoldstad te vervangen door Ethiopiërs die momenteel in Co quilhatstad zijn gelegerd Weinig verandering Hii KNMI deelt zaterdagmorgen om 10 uur v.m mede De weerstoestand in Europa veran dert maar loeinzg Boven Scandi navië blijft de luchtdruk laag ter wijl zich ten westen van Schotland een hogedrukgebied handhaaft Bij deze luchtdrnkverdeling stroomt met noodwestelijke winden voort durend koude lucht met veel bewol king van de Noordzee het land binnen üit deze bewolking vallen hier en daar ook enkele ^ meest lichte buien Ook morgen zal er over het algemeen veel bewolking zijn met hier en daar enige lichte regen of mot regen In Tiet temperatuurverloop komt niet veel verandering WEERSVERWACHTING van het KNMI geldig tot zondagavond opgemaakt te J 11.15 uur Halt tot zwaar bewolkt met hier en daar enige regen of motregen Weinig verandering in temperatuur Zwakke tot matige en langs de Wadden kust matige tot vrü krachtige wind tussen noord en west ^ Europees weerrapport g = Zaterdag 7 uur v.m § = Max Neersl s = Staöon Weer temp afgel g = gisteren 24 u = = Stookh regen 21 gr 42 mm g = Oslo onbew 2S gr 0.1 mm ~ 19 gr 0.1 mm 23 gr 0.1 mm 15 gr 1 mm 21 gr O ram 20 gr O mm gr O mm gi O mm 25 gr D mm 17 gr 4 mm 21 gr O mm 23 gr O mm 23 gr O mm 2ö gr 3 mm licht bew 24 gr O mm gr O mm gr O mm niet ontvangenonbew 30 gr O mm onbew 27 gr O mm half bew 33 gr O mm onbew 33 gr O mm onbew 31 gr O mm = Kopenh regen = Londen zw bew = A'dam regenbui = Brussel zw bew = Luxemb licht bew = Parijs ¦ geh bew = Grenoble zw bew = Nice hall bew = ^ Berltjn " motregen = Münoben onbew = Zurich zw bew = Geneve zw bew Innsbruck half bew Belgrado onbew Athene Rome AjaocJo Madrid Mallorca Lissabon ZON EN MAAN Zondag Zon op 4.47 zon onder 20.43 Maan op 16.10 maan onder 0.58 Maandag Zon op 4.49 zon onder 20.43 Maan op 17.21 maan onder 1.34 = Locarno geh bew.Wenen 
Zaterdag 22 juli 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Ongelukkenstatistiek geeft aan Alcohol niet grootste van de verkeersellende Wat onderzoek van inspecteur TL J de Vries opleverde Duplex-woningen v * d Steenstraat Grote gezinnen krijgen meer woonruimte Van een onzer verslaggevers Dit zult u een wonderlijk verhaal vinden Indien u althans ervan overtuigd bent dat gebruik van alcohol — om van mis bruik nog maar te zwijgen — in het verkeer oorzaak is van een stroom van ernstige ongelukken Die overtuiging hebt u Zelfs de drankindustrie brengt u ertoe zo te denken want in geslaagde advertenties zegt een jeneverfabrikant „' n op z'n tijd is goed voor meneer maar geen alcohol bij snelverkeer " Dit rijmpje is dan geïllustreerd met een na maak verkeersbord een borrelglas met een groot kruis erdoor Utrechtse ongevallen kritisch bekeken Kunstmarkt toch weer op het Janskerkhof Lftciitfae oLt ER is al zo dikwijls half gekscherend en half gemeend geschreven dat de kran - ten maar liever de vrolijke berichten op haar voorpagina moesten zetten onder grote juichende koppen en dan het nare verontrustende nieuwS in kleine lettertjes onder kleine kopjes ergens in verstolen hoekjes op de bin nenpagina's Er is niet één krant geweest die aan dit verzoek voldaan heeft Men plaatst wel eens een typisch gevalletje in een mooi randje tus sen alle narigheid maar dat geeft ons onze vrolijMieid en eetlust niet terug De kranten hebben misschien wel gelijk dat ze het doen zoals ze het doen maar van een afstand bekelten zijn het toch eigenlijk niet anders dan grote.vellen papier bedrukt met duizenden lettertjes om de mensen te doen weten wat voor narigheden de mensen de mensen aandoen Voor vijftien cent krijgt u alle ellende van de wereld thuis bezorgd precies op het ogenblik dat u als uw dag geëindigd is nu eens lekker op adem wilt komen van alle nuttigs dat u voor de we reld uw vrouw en kinderen en ook wel een beetje voor u zelf hebt veiTicht Als u dan voldoende gelezen hebt om uit hoofde van dien een half uur lang uw hoofd te schudden over de martelgang van wereld en mensheid kunt u — en dat is een van de positief goede kanten van het perswezen — uw krant nog voor emballagedoeleinden ge bruiken oi u kunt er mooie papierfigiiren uit knippen of er scheepjes of mutsen van vouwen al zijn deze laatse kunstzinnige knutselwerk jes vrij nutteloos wanneer de kinderen inmiddels min of meer vol wassen geworden zijn Bovendien zijn plastic scheepjes prettiger voor in bad dafï papieren U kunt echter ook uw kranten in heel kleine stukjes scheuren — een langdurig vervelend werkje maar wél lonend want die snip pers vermengt u dan met een soort pap tot papiermaché waarvan u dan weer asbakken schalen vazen poel-overs en schoenzolen kunt vervaardigen in nuttiger vrijetijdsbesteding dan dat geboiTel met vriendjes in uw buurtcafé Zo ziet u dat de krant hoe mistroostig zij u ook moet maken wil zij haar taak naar behoren vervullen een onmisbare verschijning in uw dagelijkse leven is geworden want zonder asbakken en schoen zolen i s dat geen leven Ik heb dit stukje met alleen geschreven om u op alle mogelijkhe den van de pers te wijzen maar ook om mij zelf een hart onder de riem te steken Want soms twijfel ik wel eens aan het belang van mijn dagelijkse werk en denk ik „ was ik maar liever directeur van Philips de Olie of het Koninklijke Zout gewor den " Maar nu overweeg ik dat je van zout olie en een gloeilamp geen ordentelijke zool kunt maken en d a t verzoent mij dan weer met het vak dat ik gekozen heb ieslaagd voor mulo-examen Voor u dus alle reden om by snelverkeer geen alcohol te ge bruiken Zelfs by langzaam ver keer van fietsen en brommers verdient het aanbeveling dit als eis te zien Teveel reeds zijn koppen in de krant verschenen Dronken auto mobilist rijdt voetganger aan Be schonken fietser valt hersenschud ding enzovoort Enkele opzienba rende ongevallen waarbij sterke drank als oorzaak werd opgege ven ' bleven jarenlang in de herin nering Een dronken man die als een bezetene met een auto door de Veenestraat in Den Haag reed een dronken automobilist die on der Woerden op de rijbaan voor verkeer uit tegenovergestelde richting ging rijden en een busje met Biltse schilders ramde Ook hier enzovoort DOODSVIJANDEN U hebt dus niet eens handig opgestelde advertentieteksten nodig om te weten dat alcohol en verkeer doodsvijanden zijn Wat zegt inspecteur Th J de Vries van de Utrechtse ver keerspolitie hiervan JLet nu op Hy zegt Elk onge ' val dat veroorzaakt of mede ver oorzaakt wordt door het gebruik van alcoholhoudende drank is te veel Maar laat u door de in druk van het gevaar van alcohol niet verblinden De nuchtere cijfers wijzen uit dat alcohol niet de grootste vijand in het verkeer is Die vijand wordt ge vormd door de massa van de ver keersdeelnemers zelf Door die massa die heel braaf en netjes houden zo om erger te voorko men gezegd heeft Nee voor mij geen borrel want ik moet nog rij den De cijfers staan aan de kant van inspecteur De Vries Hij heeft de rapporten van de 3379 verkeerson gelukken die in het eerste half jaar van 1961 gebeurden bestu deerd Geen kleinigheid die 3379 ongevallen Bijna 15 procent meer dan vorig jaar over dezelfde perio de Aan slachtoffers vermeldt de statistiek 12 doden en 1086 gewon den Inspecteur De Vries is nagegaan in hoeveel van de 3379 gevallen een procesverbaal wegens overtreden van artikel 26 van de wegenver keerswet moest worden opgemaakt Slechts tien keer kon dit artikel wor den toegepast Het houdt in dat het verboden is onder zodanige invloed van alcohol een voertuig te bestu ren dat men niet wordt geacht het voertuig te kunnen besturen Onder dit artikel vallen dus niet alleen de duidelijk dronken wegge bruikers maar ook zij van wie men maar even kan denken dat zij beter niet achter het stuur van auto mo tor fiets of brommer kunnen plaats nemen Het ligt voor de hand dat de politie dit artikel zo gunstig moge lijk voor de verkeersveiligheid uit legt TIEN KEER Wehiu slechts tien keer kon dit artikel worden toege past Dus in drietiende pro cent van alle ongevallen Die tien ongevallen hadden 3 licht gewonden tot gevolg Apart staat in de statistiek dan nog het geval van een bromfietser die in dronkenschap tegen iets aan reed en daardoor om het leven kwam Met die kleine „ oogst " van 0,3 pet uit het voorhanden cyfermate riaal heeft men bij de politie geen genoegen genomen Er zou meer al cohol gebruikt kunnen zijn want de algemeen verspreide gedachte over FIETSENDIEVEN AANGEHOUDEN De politie in Utrecht heeft vrij dag twee Duitsers aangehouden omdat zij met een gestolen fiets over het 24 oktoberplein reden Het zijn de 32-jarige Cz uit Aken en de 39-jarige D uit Stolberg De spoorwegrecherche betrapte de 38 jarige Utrechtse schilder M op het stelen van een fiets op de Tunnelweg De man is overgege ven aan de gemeentepolitie hij is in verzekerde bewaring gesteld alcohol en verkeer leeft ook bij me nig politieman Daarom ging men verder en onderzocht in hoeveel ge vallen er bij een verkeersongeval van alcoholgebruik gebleken is hoe wel die alcohol niet als oorzaak werd beschouwd Zulke gevallen zijn er Hier is een merkwaardig voorbeeld een buspas sagier springt bij eert " halte uit de bus holt dwars over een fietspad en loopt tegen een fietser op De haastige voetganger werd gewond Htj overtrad de verkeersregels Maar het toeval wilde dat de fietser aan wie geen schuld geweten kon worden een glaasje wijn op had Hij kwam in de statistiek Nog enkele voorbeelden een auto mobilist die alcohol had gebruikt kreeg geen voorrang Een bromfiet ser die iets gedronken had loopt met zijn brommer aan de hand maar hij valt komt ongelukkig terecht en komt als zwaar gewond in de statistiek Evenzo de bestuurder van een per sonenauto die achteruit ergens te genop reed en de automobilist die op een nat wegdek slipte en de bromfietser die licht gewond werd doordat hij een bus onjuist passeer de In totaal waren er 41 van deze gevaUen bq de 3379 ongelul^en dus één en een kwart procent De ge voljen waren 5 zwaar en 15 licht gewonden Gevallen dus waarbü wel een der betrokkenen alcohol had gebruikt maar waarin er geen twij de oorzaak was Wie het nu zwart wil zien telt op de cijfers van beide categorieën hoewel ze strikt genomen niet bij elkaar horen Maar dan heeft men toch in ieder geval de factor alco hol tot het uiterste opgevoerd dan nog blijft het biJ anderhalf pro cent En nogmaals eerlijk is zo'n optel ling niet want eigenlijk moet u alleen die 0.3 procent zien als deel van het aantal ongelukken door al coholgebruik UIT DEN BOZE Doe dit eens met deze krant Betekent dit nu Vooruit drinken maar Inspecteur De Vries heeft het reeds duidelijk gezegd Ieder onge val veroorzaakt of mede veroor zaakt door alcoholgebruik is uit den boze Maar hij zal er nuchter op la ten volgen dat elk ongeval te veel is en dan is hij waar hij wezen wil niet betogen dat alcohol en verkeer geen vijanden zijn maar duidelijk stellen dat in 99,7 procent van de gevallen de oorzaak van een ver keersongeval ligt bij hen die niet gedronken hebben Zo'n man die met een dui delijk „ nog rijden " een borrel afwees zo'n vrouw die een tic in haar cola weigerde om dat ze in haar wagen nog even bij een vriendin wilde aanwip pen dat zijn in bijna alle geval len de ongelukkenveroorzakers In zes woorden „ Jij en ik en wij allemaal " De statistiek van de heer DeVries werkt ontnuchterend Wiedacht dat hij als niet-drinker min der met ongevallen te maken zoukrijgen — en dit wordt veel gedacht — komt bij lezing van de cijfers toteen andere slotsom Deze geen al cohol want dat zou het gevaaruiteraard vergroten maar wel meer veel meer oplettendheid Het is nog steeds de onachtzaam heid van de weggebruikers die tot de stroom van ongevallen leidt al dus inspecteur De Vries De fouten die men bewust maakt zijn dage lijks te zien Bijvoorbeeld fietsen op een trottoir hoewel iedereen weet dat dit niet mag Dan de ontstellend vele fouten bij het voorrang verle nen die dikwijls neerkomen op bruut voorrang nemen Het is de volkomen foute instelling van de weggebruiker die tot ongelukken leidt Daartegen wil inspecteur De Vries in de eerste plaats vechten De objectieve onderzoekingen wij zen uit dat alcohol niet de grote boosdoener in het verkeer is Zo goed & ls alle ongelukken worden door nuchtere mensen veroorzaakt Wilt il daar als ü stifaks een eindje gaat omrijden even aan denken Ook dat voorrang nemen passeren of snijden één van elke drie onge lukken veroorzaakt En dat met grote snelheid over een kruispunt rijden wel de kans op een botsing kleiner maakt hoe sneller iets be weegt hoe moeilijker het geraakt wordt maar de kans dat u en uw voertuig met een stofzuiger in plaats van met een takelwagen moe ten worden opgeruimd groter LAAT FLES STAAN En laat vooral de fles staan als u verkeersdeelnemer bent Dan kunt u verder ook nog eens overwegen of het eigenlijk niet vreemd is zó veel aandacht aan ongevallen door alcohol te besteden dat de oorzaken van 99,7 procent van alle verkeers ongelukken verdoezeld lijken te worden Zo'n grote kop — ook in deze krant — over een ongeval-met alcohol kan goed werk doen door weggebruikers op hun verantwoorde lijkheid te wijzen Maar lees ook de dagelijkse stroom van kleinere be richten Kleiner omdat het spectaculaire van alcoholgebruik ontbreekt maar in aantal en gevolgen zijn dit de ongelukken die voorkomen uimen ¦^?^^?^^?^^^^^^^?¦?^¦^?^^^^ Losïoj[>ende Inspecteur Th J de Vries van de Utrecht se verkeers politie heeft een onder zoek inge steld naar het verband lussen alcohol en verkeerson gelukken Hij kwam tot een in het alge meen on - verwachte conclusie: dit verband j is veel ge 1 geringer dan men denkt Wist u dat de loslopende hon den in Utrecht een aantal ge wonden veroorzaken in het / erkeer dat groter is dan het lantal door alcoholgebruik En het eerste halfjaar 1961 verden 3 personen door onge ukken waarbij artikel 26 ten latste kon worden gelegd licht gewond Bij ongevallen mei verkeersdeejnemers waarvan sr wel een der betroklsenen iets gebruikt had maar alcohol toch niet de oorzaak was wer den 5 personen zwaar en 15 licht gewond Door loslopende honden wer den 4 personen zwaar en 11 licht gewond Drie honden werden gedood moeten worden want z ij geven de ware oorzaak van een stroom verkeersellende aan Dit blijkt uit de cijfers die inspecteur De Vries van de Utrechtse gemeente politie bestudeerde Nieuw tekenwedstrijd voor kinderen Van een onzer verslaggevers De utrechtse kunstmarkt — dit jaar op 6 en 7 september — zal weer op het Janskerkhof worden ge houden Nieuw is dat de jeugd er dit keer met een expositie te zien zal zijn want het comité vakantie ontspanning organiseert een teken wedstrijd waarvan de beste resulta ten op de kunstmarkt zullen worden tentoongesteld Het is voor de kunstmarkt een winstpunt dat men weer op het Janskerkhof kan staan Deze bijna al tot traditie geworden situatie dreigde dit jaar verstoord te wor den doordat een deel van het expó sitieterrein op het plein in beslag genomen wordt door een opslag plaats van materiaal voor de ver bouwing van de studentensociëteit P.H.R.M Daarom is er met gemeente en politie overleg geweest over een mo gelijke andere plaats maar omdat alleen de buiten het centrum gele - Wiel van vrachtauto ging alleen verder Vrijdagmiddag rolde er over de Amsterdamsestraat\veg in Utrecht een voorwiel van een vrachtauto Gelukkig had dit voorval dat veel narigheid had kunnen veroor zaken geen ongelukken De chauffeur zag kans zijn wa gen zonder botsingen tot stilstand te brengen Het wiel bleef ten slot te tegen de trottoirband liggen f Advertentie Heerlijke IJstaarten Altijd voorradig f 3 - en t 5 - VE3WEZIA IJS G DE LORENZO Sinds 1928 VOORSTRAAT 8 LEIDSEWEG 6 Vriendelijk verzoek het iis kort voor gebruik af te halen m Doublé en zilv kleurig dames horloge vulpen actetas inh lappen zalrakl parap beige re genjas pr wit plas kinderschoen tjes ketting lila bruin pak inh 1 bouten en 2 stroppen gr fiets tas honden halsband br potem ledig Gem bussen van 11 t.m 17 juli ' 61 portem inh ƒ 0.21 wandel stok bosje hout parap pr schoe nen 1 mandje 2 x tas 2x ball point 2x kind jasje 2x das 2x regenkapje enkele weekbladen broche hoofddoek brilkoker cein tuur 2x bril ring lapje stof par hoes speelgoedauto in doosje 3x sleutels 4x handschoen jo-jo stokjes De afdeling gevonden voorwerpen van het hoofdbureau van politie te Utrecht Paardenveld 1 is van maandag tot en met vrijdag ge opend van 13 tot 16 uur Per tele foon worden geen inlichtingen ge geven Inbreker gearresteerd Voor bijna f 5000 aan camera's achterhaald De Utrechtse politie heeft vrijdag avond de 42-jarige schilder J W aangehouden Bij huiszoeking vond men twaalf van de vijftien came ra's een film-p.rojector en nog en kele andere artikelen terug die de man de nacht tevoren gestolen had na een inbraak in de optiekzaak P W Hiele in de Lange Jansstraat in Utrecht De inbreker kon binnenkomen door het optillen van het metalen deksel van een kolenstortkoker in de straat ' vlak voor de etalage Lang heeft W niet van de buit kunnen profiteren In de loop van de dag raakte de politie hem al op het spoor De waarde van de camera's en de an dere optische voorwerpen bedraagt ongeveer vijfduizend éulden De politie heeft in het verhoor vernomen dat W op de CathariJ nesingel een taxi heeft genomen in de richting van de Grevelinge straat In verband met het feit dat nog twee camera's zoek zqn wil de politie die taxichauffeur graag verhoren HiJ kan zich mel den bij de afdeling recherche Arts J Spoon overleden Op 75-jarige leeftijd is overle den de rustend arts J Spoon die woonde Lessinglaan 71 te Utrecht Gedurende ongeveer 25 jaar heeft de heer Spoon een praktijk gehad in Zuilen Eerst tweeëneenhalf jaar geleden werd de praktijk overge nomen door de heer H A Thie De heer Spoon werd op het ei land Oostvoorne geboden Hij stu deerde in Amsterdam en ïsegon zijn artsenloopbaan in het voor malige Nederlandsch Indië Nadat hij zich in Utrecht had gevestigd werd de heer Spoon weldra een bemind arts Hij was een geneesheer van het oude stem pel Met grote zelfopoffering stond hij dag en nacht voor zijn patiënten klaar Op dinsdag 25 juli om 11 uur heeft de begrafenis plaats in Oud Zuilen gen Maliebaan beschikbaar zou zijn geweest ging men toch-weer de si tuatie op het Janskerkhof bekijken Men zal nu door een andere opstel ling ongeveer dezelfde ruimte kun nen krijgen als vroeger Ook van de zijde van de aannemer van de so ciëteitsverbouwing kreeg men me dewerking zodat het opstellen van kramen om de opslagplaats heen zonder dat dit het werk zal storen mogelijk is geworden Ds A » Burger 90 jaar Donderdag 27 juli zal ds A Bur ger uit Utrecht emeritus predikant van de Nederlandse Hervormde Kerk negentig jaar worden Ds Burger werd te Warnsveld ge boren Hij studeerde in Leiden Ds Burger stond achtereenvol gens in Dreischor Eek en Wiel et Oosterwierum Van 1920 tot midden 1923 was hij directeur van het inter naat van de Nederlandse zendings Choge)school te Oegstgeest Na Oosterwierum ging ds Bur ger nog naar Nieuw - en Sint Joos land waar hij in november 1939 met emeritaat ging Hij vestigde zich te Soest Enige jaren geleden verhuisde hij naar Utrecht Vlootschouw hij het stadhuis In samenwerking met de Vereni ging voor vreemdelingenverkeer te Utrecht organiseert de Unie van watertoeristen een stertocht met motor - en i«2iljachten naar Utrecht op 22 23 en 24 juli Maandagmiddag 24 juli is er om streeks 17 uur een vlootschouw biJ het stadhuis af te nomen door het gemeentebestuur Verder een tocht van alle deelnemende schepen door de grachten De finish van de ster tocht is in de Catharijnesingel bij het Willemsplantsoen De Unie van watertoeristen is een vereniging voor pleziervaarders Voor liet mulo-diploma A zijn te Utrecht geslaagd de dames M van Ree nen E Scliolten H Som B van den Brink Maarn T Ros L Landmeter 1 De heren A H van der Ridder D J van Roest Benschop H J de R!jl < Groenel^an J L Visscher W G W van Aarst Amerstoort H Montfoort 1 L Bos E A L Rogge 1 W van der Steeg 1 J C H van Mechelen 1 J H van Seumeren 1 De Bilt R J Maar leveld 1 L van der Meulen J D Huij gen 1 Het r.k.-mulodiploma A hebbap be haald de dames M J de Man Lapedoth 1 J G Mastwijk V H M A van Miltenburg 1 E ' A H Mocking 1 A T W Molenaar 1 M Nederhol 1 A M van Oostrum 1 M G C van Ben nekom J F M Meurs 1 C J H Slot 1 M A G T van Dijck A C M Pieterse IJsselstein 1 de heer R A M Pot de dames T M Veldhuizen IJsselstein A P van Vooni 1 W J H Wernert 1 H A M van der Tol 1 G J Verreljt C J van Wiggen Bunnik 1 G J van Voorn 1 A P B IJpma 1 M J Hutjens 1 A M T Jenner 1 M A J Koeken 1 J M Kremers 1 J G M van der Lin den 1 M J Oostveen 1 T M Ra ves E M Reniers 1 W M A van Rooven l T M van Santen 1 W F M Scharis 1 de heren M A M van Basten Zeist H W M Boin Drieber - gen Rijsenburg N A M van Galen Zeist 1 A L A M Nass Zeist 1 Gezinnen met twee en meer kinderen wonende in duplex woningen aan de van der Steenstraat in Utrecht zullen voor het einde van het jaar een grotere woning van de ge meente kragen toegewezen Dit heeft wethouder Van Ko ningsbruggen een afvaardi ging van protesterende bur gers vrijdagmiddag op het « tadhuis toegezegd De vrouwen waren weer in flinke getale opgekomen Met veel lawaai installeerden zij zich op de eerste verdieping Twee echtgeno ten van aanwezige dames werden door de wethouder ontvangen Toen zij met de heuglijke tijding bij hun vrouwen terugkwamen meenden die dat ze met een kluit je in het riet werden gestuurd Met veel kabaal werden deuren opengegooid om de wethouder te zoeken doch tevergeefs Enkele toegeschoten ambtenaren hebben de protesterenden hierna met een zoet lijntje het stadhuis uitge werkt Van de zijde van de gemeente vernemen wij nog verder dat er in onze stad 240 duplex-woningen zijn Voorlopig zullen die niet wor den ontsplitst aangezien het ge meentebestuur dit niet verant woord acht in verband met de nog heersende woningnood en het te kort aan goedkope woningen Oor spronkelijk waren de duplex-wo ningen bestemd voor bejaarde echtparen en echtparen zonder kinderen De bewoners in de van der Steenstraat worden nu eerst geholpen omdat de toestand daar het meest schrijnend is Het communistische lid ' van de Utrechtse gemeenteraad de heer B J Schreuders heeft b en w ge vraagd of het hen bekend is dat de gemeente Amsterdam is over gegaan tot verlaging van huren van duplex-woningen Kunnen b en w de motiveringen van het Amsterdamse gemeentebe stuur onderschrijven dat artikel 20 van de wederopljouwwet slechts toe staat de kosten der woningsplit sing te berekenen over een periode van 10 jaar zo vraagt hjj Voorts zou de he(er Schreuders gaarne zien dat b en w ten aan zien van het eerste ¦ complex du - plex woningen in Utrecht gebouwd de verlaging der lasten van de ex - ploitatie begroting die ontstaat als de kosten der tijdelijke voorzienin gen na 10 jaar niet langer op deze begroting drukken op den duur in mindering te brengen HiJ zou van b en w een over zicht willen ontvangen van de sa menstelling der gezinnen die thans bedoelde woningen bezetten Zijn b en w bereid alsnog uitvoering te geven aan de in januari 1950 om schreven gedragslijn om duplexwo ningen alleen te bestemmen voor gezinnen zonder kinderen zo be sluit de heer Schreuders Advertentie Modernste Sdlon Ie l'oitlures DAMESKAPSAION DEUN BtcIv Sieve allielinQ Schoonheidssoion Po'tomerie A'damsestr weg J03 • lel 42237 L M Nieuwerth Zeist 1 B P M Siixionis Zeist 1 de dames C M van der ' Linden 1 A C M van Maarse veen 1 M J G R Rademakers De Bilt 1 A T de Reuver Werkhoven 1 A M M Schaars Bilthoven 1 M M S Stalman Bilthoven 1 W M Hat tink 1 A M E M Verbeek L J M ' van der Wiele Werkhoven 1 de heren J C M M van Doorn 1 > J M Blom Vleuten 1 J G M Koppers 1 de dames L M Vermeulen 1 H T H A van Impelen 1 de heren J A M Spit hoven Werkhoven 1 R W v Eljs 1 C J M Jongerlus Houten 1 F T v Oosterhout 1 R T J M Putman 1 J A F T'ebbens 1 P G M Sluis Jutphaas 1 H J Schrijf De Meern 1),F H van Kouwen Bunnik 1 T J Duyn Bunnik 1 de dames C L M Koopman Wervershoof 1 M C H Koopman Wervershoof 1 P J Ver leun Vreeswijk 1 M J Drayer Breu kelen de heren J A Goes Haarzui lens 1 A J V d Hoven 1 de da mes C J M Hurks 1 A H M Joc ker 1 H G M Jongeling Breukelen 1 A C M Matton De Bilt 1 R M V Nimwegen Zeist 1 A M Stolwtjk Zeist 1 M T Temming Bunnik 1 A ' J M V d Veer 1 M G Vegers 1 H A H M V d Velde allen uit Drie - bergen RiJsenburg 1 De met 1 gemerkte geslaagden be haalden tevens het middenstandsdipldma De geslaagden bij wie -- geen plaatsnaam is vermeld zijn afkomstig uit Utrecht =^ dverteniie SCHOOLBOEKEN UIT VOORRAAD LEVER BAAR Zê^üA ^ OUDE GRACHT 294 b.d Smeebrug UTRECHT — TELEF 29555 tAGE /^ ZATERDAG TANSKERK 19.30 uur Avondgebed NICOLAIKERK 19.30 uur Orgelvesper OUD KATH KERK 19.30 uur Vespe met avondgebed MAJELLATOREN 20-21 uur Belaardcon - eert door Jac Ponten KROMME NWE GRACHT 48 20.15 UUr Soiree Dansschool Wildschut ' T GOYLAAN 19.30 uur Openluchtsa - menkomst Evangelisatiecommissie der Geref kerk ds J v Reeven en d^e heer J Veenstra ZONDAG BIOSiCOOP VREEBURG 10.30 U,lir Cai - naval in Wien 14 jr MEREVELP 13.30 uui ' Harddraverijen U.P.V Mereveld's Mijlrecordprijs MAANDAG UTR COMITÉ VOOR VAKANTIE ONTSPANNING VAN SCHOOLKIN DEREN 9 uur Zuilenselaan Thor beckelaan Inundatieka^ Ongelegen Pi remier Debré van Frankrijk heeft duidelijk willen maken dat ' de strijd die thans tussen Tunesië en Frankrijk is ontbrand om Bi zerta een kwestie is die voor de hele vrije wereld van belang Is ' omdat zij voor de machtsverhou ding tussen Oost en West mede 1 bepalend is DIRECTEUR TEIJEN VERLAAT GIRODIENST Ponskaarten aanloop tot automatisering girodienst Van onze Haagse redactie \ Frankrijk kan zo mag men con cluderen hier niet buigen voor de plotseling losgebarsten Tunesische \ furie Maar daarmee blijven de westelijke mogendheden volledig \ geconfronteerd met het nare feit ' dat juist op een ogenblik,j3at alle ' aandacht zich op de crisis in Ber lijn moet gaan richten in Afrika een toestand is ontstaan waarvan Rusland enkele dagen geleden nog maar mocht dromen Wie kon een week geleden oolï slechts vermoeden dat Bourguiba tot nu toe een gematigd en sterk op het Westen georiënteerd man zijn politiek zo plotseling en zo ' radicaal zou wijzigen Verschillende veronderstellingen worden geopperd maar daarbij wordt naar onze mening te veel \ uit het oog verloren dat Frankrijk ' in de gehele na-oorlogse periode ^ \ wat zijn buitenlandse politiek be -« ' treft voortdurend achter de fei \ \ ten heeft aangelopen Het zou ons te ver voeren alleFranse misrekeningen hier nog ¦ eens op te sommen maar speciaal ' ten aanzien van de ontwikkeling in de Noordafrikaanse gebieden„De mechanisatie van de dienst met ponskaarten waaraan thans werd fout op fout gestapeld Dehard gewerkt wordt is de aanloop tot de automatisering van de post - ^ uS'w^rr^b^ooSf ^^^ cheque en girodienst waartoe indertijd besloten Is op grond van het verleend na veel onnodig geharre steeds weer terugkerende personeelstekort Deze automatisering zal war en zelfs bloedvergieten en deover vflf a tien jaar gerealiseerd zijn " lijdensweg in Algerije is ook nu wikkeling van dit bedrijf waaraan hij lien jaren leiding heeft gegeven Die ontwikkeling zal hij niet meer van nabij meemaken want per 1 augustus verlaat hij de dienst wegens het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd De heer Teijen zal worden opgevolgd door de tegen woordige onderdirecteur de heer G F J A Groen Van het particuliere bedrijf stapte de heer Teijen in 1921 over naar de girodienst waar hij gedurende tal van jaren lagere chefsfuncties be kleedde Na de tweede wereldoorlog — in 1946 werd hij onderdirecteur en vijf jaar later volgde zijn benoe ming tot directeur van de dienst Vooral de eerste maanden na de oorlog waren uiterst moeilijk Slechts de helft van het aantal nodige perso - nog lang niet voleindigd.Zo schetst de heer A J H Teijen neelsleden was beschikbaar het ma - \ directeur van de girodienst de ont - chinepark van de dienst was ontred - lU ¦" ¦ " -....- ésTd En dat terwijl miljoenen op - *' atuurlijk dragen de Fransen niet drachten lagen te wachten op uit - ' \ alleen de schuld van dit alles De voering Met behulp van zijn mede - \ jonge inheemse naar vrijheid en werkers slaagde de heer Teijen erin onafhankelijkheid hakende volken de personeelsterkte m de volgende ^ j^gijj^g ^ ^ verhoudingen maar al ] aren van ongeveer 900 op 2000 te ' „ „„^„„< „„,.„„ i5,ov tv i,„v brengen In 1946-1947 bedroeg dê *« J^al ^ s ^^^ | etrokken In hunachterstand nog ongeveer zes weken i onbezonnenheid hebben zi.i niet al Door een grote krachtS'inspanning ' leen herhaaldelijk overvraagd.'kon deze achterstand vrij snel weg - ' maar ook voortdurend gepoogd degewerkt worden grote rivaliserende mogendheden ' ' tegen elkaar uit te spelen Herhaaldelijk waren er moeiUjkhe - ' Maar dat neemt niet weg dat den wegens personeelsteikorten • met name de Fransen telkens weer Moeilijkheden die op de lange misgetast hebben omtrent de war9 duur overwonnen kunnen vrorden bedoelingen en aard van de lei - °° L**®i^*'?®"*^P'"^-"'f!.P'T ' ders van die volken kaarten die de aanloop is tot auto - ' matisering Bij dit ponskaarten - Het is best mogelijk dat Bour - systeem is de ponskaart in de toe - guiba de laatste tijd een weinig komst zowel opdracht - als verwer - ' elegant dubbel spel heeft gespeeld kingsformulier „ Een voor Euiepa en dat hij hierdoor de Fransen uniek systeem " De kaarten zullen dan verwerkt worden door elektro - \ nische machines waarvan de eerste ' aan het eind van dit jaar brui'k zal worden genomen zand in de ogen heeft gestrooid maar was Parijs dan ook niet op Is aan het eind van dit jaar in ge - t ^^ l^oog^e van de gevoelens die inK^„i.t „ 1 «,„„ j,ov «„„.«™ o het Tunesische volk leefden het nooit eens in het brein van de Koerierscentra ' Fransen opgekomen dat de uitge - OKT en later 11.70 In verband met deze ontwikkeling ' sproken pro-westelijke en zelfsdie noodzakelijk is omdat het publiek pro-Franse politiek die Bour terecht snelheid en nauwkeurigheid ]' guiba jarenlang ondanks zijn per verlangt is vijf jaar geleden een be - soonlijke grieven heeft gevolgd,gin gemaakt met een decentralisatie deze op den duur bij zijn eigenEr werd een girokantoor in Arnhem volk in een moeilijke positie zougesticht waar thans 1.200 van de in hreneen indien hii niet met detotaal 4.500 personeelsleden werken - oi^^ngen mdien hij met met ae „ ¦ vooral voor de ] onge onafhanke - Met Iigl met in de bedoeling nog i;ji „ staten nu ppnmaal drinffpndmeer girokantoren Je slichten Wel "^'^^ Staten nu eenmaat aringenaligt het in het voornemen koeriers - gewenste spetaculaire successencentra ie stichten van waaruit de voor de dag zou komen?kaarten naar de ponskaarlcentra in De ommekeer van BourguibaDen Haag en Arnhem gaan kwam inderdaad als een volslagen verrassing maar zij past toch ge Door de voortdurende groei van de heel in het Afrikaans-Aziatische dienst thans 800.000 rekeninghou - patroon zoals wij dit de laatste ders in de toekomst mogeUjk een jaren hebben leren kennen uitbrei'dmg tot anderhalf miljoen l zijn er ook ruimteperikelen In ver - l p band daarmee wordt een groot giro - I * ¦• j i kantoor gebouwd in het Haagse Be - ' T ' ^" ^^^«' ^^^ 75 " ^ F ^?^ "^^^ P zuidenhout terwijl in het begin van dezelfde dag dat de stnjd om Bi het volgend jaar zal worden begon - ^^ rta de omvang van een com nen met de bouw van een nieuw kan - - plete veldslag aannam door de toor aan het Velperplein in Arnhem opzienbarende aankondiging van Gemiddeld zijn er een en een de Katangese minister van binnen - ^=^^^^°^' 5.*J^^^*^*f\P ®'" ^-^'^- llandse zaken Moenongo dat als Daarmee wordt de maatschappelijke j „ + t '„„ „ i „ i„„J i,„t „„„ noodzaak van de dienst duidelijk ge - ' de toekomst van zijn la,nd het ver - illustreerd '\ ^ ist „ wy en onze Kongolese broe - Om te komen tot gen beter werk - '.' ^ ers de hulp van Rusland zullen klimaat is er de laatste jaren een inroepen " diepgaand sociologisch onderzoek ] Let wel dit zegt niet één van gaande bij de dienst waarbij ook een ] de geestverwanten van de ver Gronmgse hoogleraar is betrokken ' moorde Loemoemba die openlijk Vier doden bij ongelukken met de So vj et-Unie en de andere communistische staten flirtte maar één van de vertrouwde ministers uit het kabinet van de grote com I munistenhater Tsjombe En nu kan men wel de schou l ders ophalen over de klaarblijke Op de Oudezöl nabij Nieuwe - JÖJ^e stupiditeit van al die Afri schans is vrydagmiddag een ver - \ kaanse politici maar daarmee zijnkeersongeluk gebeurd waarbü de enorme politieke gevaren dietwee personen om het leven z^n in hun actie verborgen liggen noggekomen De slachtoffers zyn de ] niet uitgebannen.49 jarige M K Salchow uit Ham - Moenongo motiveerde zijn drei burg en de 61-jarige H tinnenko - gement met de overweging dat deper uit Oude Pekela Verenigde Naties en de vrije we - Het tweetal maakte een proefrit reld geen goede oplossing voor deop een motorfiets die de heer Kongolese crisis kunnen of willenLinnenkoper dezer dagen van de ' vinden Wie denkt aan Ruslandsheer galchow had gekocht Door [ kwalijke rol bij de gehele behan onopgehelderde oorzaak is de mo deling van de Kongolese zaak ooktor die bestuurd werd door de „ ^ g y.N verbaast zich over zo heer Salchow in botsing gekomen ononrechtheidmet een autobus die uit de rich - v^,;..°"°P'^s='^^"f • ting Nieuweschans kwam Wij vermoeden echter dat I Tsjombe en de andere KongoleseDe 45 jarige mevrouw G Nieu - | leiders zich nog wel eens twee wenhuis-Rinsma uit Boorn-Ber - \ ' maal zullen bedenken voordat zijgum moeder van zes kinderen is ' de Russen werkelijk om hulp vra vrijdagmiddag in Drachten om het gejj _ ^ 3 ^^ ^ et feit blijft bestaanleven gekomen toen de personen - T[,,„ia„j jgi „ ¦ fConffn ppnauto waarin zij meereed op een "^ ï -^ Vf'^i °' °^ J ^ i "„ K-ongo eenwegkruising in botsing kwam met duidelijk fiasco had geleden hiereen vrachtauto met aanhangwa - nu welhcht toch weer partij wordt,gen geladen met twintig ton steu - En wat Frankrijk betreft Ooknen De bestuurder van de perso - hier boeken de Russen een onver nenauto de 58 jarige veehouder S wachte triomf Nog geen week na van der Meulen eveneens uit jat De Gaulle verklaarde dat deBoornbergum werd zwaar ge oQ^log in Algerije praktisch ten^Q ^^ ] einde was en de eerste troepen In de gemeente Maasniel op de ' repatrieerden waardoor de Fran rijksweg Roermond Venlo is de 75 - \' se strijdkrachten in Europa met jarige P J W van de Port uit de Berlijnse crisis in zicht dan Maasniel door een bus aamgere eindelijk wat op peil zouden ko den De man moet onmiddellijk men moeten afdelingen keurtroe - üeu If rijkrwlg'-ov"r vtmTede ' P «" "'* ^^^ moederland w.o deWk zonde dTarlijToldoend ^ Ic'ht beste para in de strijd te geven op het overige wegver - ' om Bizerta mgrijpen Moskou keer * kan mderdaad tevreden zijn 
Zaterdag 22 juli 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Sackedragers en houtschilden in ^ t geweer tegen Utrechtse studenten Utrechtse predikbeurten door Georges Mazure b«wj«Kaya^.<.v^a ^ n ^ D B STUDENTEN hebben i^an het begiii van de universiteit af - thans 325 jaar geleden - een stempel gedrukt op de Utrechtse samenleving Soms bezorgden de studenten de burgerij veel plezier soms ook bezorgen zij de brave in woners van de stad veel narig heid Al spoedig na de oprichting van de imiversiteit verenigden de studenten zich in zogenaam de collegia nationaUa Dit waren gezelschappen die niet bepaald de naam hadden het leven van de burgerij te ver aangenamen Het leek wel een gewoonte te zijn na vergaderingen in de staa opschudding te verwekken In 1643 vaardigde de vroedschap dan ook een publicatie uit tegen de „ coUe gien dewelcke grootelijks veroor saeckten de insolentien een corten tijd herwaerts des nachts langs de straten gepleecbt " De vroede va deren loofden zelfs „ een vereeringe van dertich guldens " uit voor dege ne die de daders kon aanwijzen die „ gisteravondt soo grooten ondaft ende insolentie gepleecht hebben met schreeuwen ende schrappen stoten ende doppen op de deuren ende huysen " Tot de krachtige maatregelen die werden genomen behoorde ook het inschakelen van 45 sackedragers " voor het verlenen van hand - en spandiensten waartoe zij als stede lingen verplicht waren Zij moesten j,alle nacht wacken ende ronde doen " om ^ te voorkomen dat de bal dadigheden zich zouden herhalen Bovendien werd bepaald dat de vrijdom van accijns op wijn en bier die bij de stichting van de hoge school aan de studenten was ver leend voorlopig werd ingetrokken Tumulten Al deze maatregelen schijnen niet veel te hebben geholpen Aan het einde van de 17de eeuw waren wel de studentengezelschappen van het toneel verdwenen maar de onrust in de stad werd nog menigmaal verstoord In 1694 werd de rector van de hogeschool op het stadhuis ontboden omdat er weer tumul ten " waren voorgevallen De eerste burgemeester gaf de rector te ver staan dat de studenten die bij der gelijke tumulten door de wacht ge arresteerd werden niet met een boete maar met een poena extraor dinaria " zouden worden gestraft De rector werd opdracht gegeven de hamels waren het Vroeger was het mels waren het Vroeger was het heel gewoon dat men reeds hoger onderwijs kreeg op 15 of 16-jarige leeftijd \ oorrech.t Toch heeft de jeugd ook wel ge toond het een voorrecht te achten aan de Utrechtse hogeschool de colleges te volgen Dat bleek bijvoorbeeld duidelijk toen stad - Giften voor UN-actie Voor de U.N.-operatie Zilverpa pier die reeds 84 invalidenwagens kon uitreiken aan hulpbehoevenden dank zij de medewerking uit de le zerskring met net bijeenbrengen van oude kranten e.d zond mevrouw N.N per brief ƒ 20 — Aan het lo ket Drift 23 kwam een 80-jarige ƒ 10 — afgeven Verder dient vermeld dat een aantal leerlingen van de Neder landse hervormde-gemeenteschool aan de Laan van Nieuw-Guinea te Utrecht vele kilo's oude kranten bij elkaar hebben gespaard Uit klas 2 B schreven de kinderen een briefje ondertekend door Marion Weeren steijn Tinneke Anneke Karel Fred die Paul Kees Leendert Harrie W Nico Herman Roel Hanneke Henderi Ale Alf Janny D Jannie O Ineke Ton A Rudi S Sjonnij S Martin Frans Wim Janneke Ja acolientje Willie Robert Berrie Bertie Henri en Leo In duidelijk schrift ondertekenden zij allen hun brief waarin stond U weet natuurlijk niet waarvoor we de kranten gespaard hebben Wel u weet ook dat er zo veel ongelukkige mensen op de we reld zijn Daarom willen we u vra gen om " n invalidenwagen te kopen voor dat geld dat we opgespaard hebben " Aan alle jongens en meisjes har telijk dank De opbrengst van hun grote papierinzameling was niet minder dan ƒ 117 — houder Willem IV Utrecht kwam bezoeken De studenten boden aan ¦ om het musicq indien dit door de stad ten tijde van de te doene ora tie door de rector der hogeschool weegens de aanstelling van Zijne Hoogheyd tot Stadhouder gegeven wierd alcdan wel met eenige in strumenten te willen aecompag neeren " Burgerij en studenten kwamen ook overeen dat zij Zijne Hoog heyd souden kosnen salueeren bin nen de stadspoort " en verder zou den zij in ordre komen marchee ren voor de koets " Dit alles gebeur de in 1747 Toen de stadhouder in Utrecht was werd overal feest ge vierd ' s Avonds zou een groot vuur werlt worden afgestoken door de studenten De nodige veiligheids maatregelen zou de stad weer voor zijn rekening nemen De wacht werd betrokken door burgers klep pers of houtschilden transportar beiders in dienst van de magistra tuur Ook in 1766 toen Willem V Utrecht bezocht was de samenwerking tus sen burgerij en studenten voorbeel dig De studenten verzorgden we derom een vuurwerk Zij onderwier pen zich gaarna aan het onderzoek dat de hoogleraren naar hun vuur werk instelden Vaak hebben de studenten iets willen doen voor de verheffing van de stad In 1783 lieten enkele stu denten de Borgerkrygsraad weten dat zij uit vaderlaïldsche zucht tot opwekkinge der Utr schutterij en A dvertentie Examens hoofdakte Voor het examen hoofdakte-A te Utrecht zijn geslaagd G van Ra venswaay Amsterdam V J Pa ternotte Amsterdam J H - N Pij ~ fers Veenendaal C J Haanstra Utrecht mej I Polak Amster dam A H M Postma Amster dam T K Meüer Utrecht J van der Meer Utrecht mej L C M Kragten Utrecht B A Ros kam Amersfoort G A Schreuder Amsterdam T Melsert Biltho ven De hoofdakte-B behaalden P H Hoekstra Utrecht mej H C van der Kooi Amersfoort K Peters Amsterdam mej B van der Sluis Amsterdam H Th van Zanten Amersfoort mej C M Belrose Utrecht H G M van Dtjk Hil versum mevr B M - A Eshuis Morsink Hilversum E J W Dui neveld Bussum A van Ekris Hilversum Utrecht 22-7-'61 Aangevoerd 3145 stuks vee en wel 808 runderen 245 vette kalveren 14 graskalveren 206 nuchtere kalveren 145 schapen 279 varkens boven 100 kg 237 varkens ben 100 kg 732 biggen 40 bokken en geiten Prijzen melk - en kalfkoeien ƒ 1240-/900 kalfvaarzen ƒ 1210-/900 vare koeien ƒ 940 -/ 780 pinken ƒ 540 ƒ 420 stieren ƒ 760 -/ 520 graskalve ren ƒ 410 -/ 290 nuchtere kalveren ƒ 80 -/ 50 schapen ƒ 130 -/ 90 lamme ren ƒ 90 -/ 70 drachtige varkens ƒ 550-/350 lopers ƒ 130-/90 biggen ƒ 85-/50 bokken en geiten ƒ 42-/10 vette koeien Ie kw ƒ 3,30-/3 - 2e kW ƒ 3,-/2,80 3e kw ƒ 2,80-/2,30 per kg gesl gewicht vette kalveren Ie kw ƒ 2,80-/2,60 2e kw ƒ 2,60 ƒ 2,40 3e kw ƒ 2,40 -ƒ 2 - nuchtere kalveren ƒ l,80 -ƒ 1,50 zware vette varkens ƒ l,85 -ƒ 1,80 zouters ƒ 1,85 1,80 slachtzeugen ƒ l,55 -ƒ 1,50 jon ge slachtzeugen ƒ 1,60 -/ 1,55 per kg lev gewicht ' DE SCHOUWBURG op het Vree burg omstreeks 18S0 De lithogra fie komt voor m de topografische atlas in het gemeente-archief Hier voerden de studenten een treur - en een blijspel op om de genen die door een watersnood waren getroffen te steunen De Ü.N.-medewerker de heer A Graafhuis vervolgt zijn his torische beschouwing over het \ studentenleven in Utrecht met een artikel over plezier en ver - \ diiet dat de studenten de bur gerij hebben bezoigd Er was een tijd dat de stu denten zelfs de huizen binnen drongen en de burgers dwon gen wijn te schenken De ma gistratuur nam echter strenge tegenmaatregelen bescherming der H.H Studenten dezer Academie " 500 gulden hadden bijeengebracht die zij overgaven tot support der kosten in ' t wapen der schutterije geïmpendeerd " Op het gebied van de ' kunst waren de studenten werkzaam Zij wilden een jaar reeds nadat in 1796 op het Vreeburg de houten schouwburg van de koning " van de Vismarkt Cornells Koppen draayer was verrezen een come die vertonen en aldus een aandeel nemen in de pogingen de toneel lievende burgerij van Utreclit goede stukken voor te zetten Het verzoek werd echter afgewezen Enkele jaren later kregen de stu denten toestemming het treurspel Beverley of de gevolgen van de speelzugt en daarna het blijspel Het Magnetismus op te voeren De baten waren voor hen die door den jongsten watersnood noodlij dend " waren gevvörden De toestemming was voor één keer bedoeld omdat naar de mening van de vroedschap al te veel ver maak voor de studiën dewelke doch het hoofdoogmerk van hunlie der verblijf aan deze Academie uit maken niet dan nadeelig " zijn kon Yiandigemzen Er zün uit het begin van de 19de eeuw nog enige voorbeelden bekend waaruit blijkt dat het tussen de stu denten en de burgerij niet altijd koek en ei was De studenten gedroegen zich lang niet altijd be'hooi'lijk Vele ma len drongen zij huizen binnen en zij dwongen de bewoners tot het schen Iten van een glaasje wijn Ook op straat vielen zij burgers lastig en soms kwam het zelfs tot een hand gemeen Vooral op de Maliebaan aange legd voor studenten en burgers om het maliespel te beoefenen voel den zij zich lïeer en meester Stu denten die daar eens bij een vecht partij waren betrokken kregen een boete van ƒ 400 en ƒ 500 Zelfs in onze tijd kan men dit zware boetes noemen laat staan in het begin van de 19de eeuw toen de waarde van het geld zoveel hoger was dan nu A GRAAFHUIS AMertentie Vulpenhouders Ballpoints Vierkleuren-potloden Vierkleuren-ballpoints " RW Miiehmcm Choorstraat hoek Zadelstraat Utrecht Den Haag - Amsterdan Jacqueline Advertentie JPtu-o^o 96 WTO CENTRALE UTRECHT " VDOKSIRAiSreS tel 11944 Vakantieontspanning 4000 kinderen doen mee De belangstelling voor de evene menten van het comité voor vakan tieontspanning is groot Er hebben zich ongeveer 4000 kinderen opge geven Maandagmorgen om 9 uur is er nog gelegenheid kinderen als deel nemer op te geven De bijdrage in de kosten voor alle " feestelijkheden bedragen ƒ 1.50 per kind per week Voor dit bedrag kunnent kinderen genieten van spel sport handenar beid bosspelen en tochten film en poppenkast speurtochten spuitwed strijden en dagelijkse versnaperin gen De pret duurt drie weken De plaatsen waar kinderen kun nen worden ingeschreven zijn sportveld Thorbeckelaan Zuilense laan Inundatiekade concours hip-pique^terrein Croeselaan sportter reinen Welgelegen Hercules en Kampong en in de school in Hoogra ven Ridderlaan 2 Het comité te Hoograven dat zich altijd belastte met de organisatie van de vakantiebezigheden voor schoolkinderen heeft zichzelf opge heven De activiteiten word ^ nu ontplooid door het Utrechtse comité Brigadier 40 jaar in politiedienst Op 2 augustus viert de briga dier van politie de heer K van der Velde zijn 40-jarig ambtsjubi leum Zijn loopbaan bü de politie be gon de heer Van der Velde in 1927 bij de geüniformeerde politie en in 1947 _ werd hij bevorderd tot lioofdagent ' In 1948 volgde zijn benoeming tot brigadier Thans is de heer Van der Velde wachtcommandant bij de geüniformeerde politie aan het bureau Rodebrug Door het redden van een dren keling uit de Leidserijn in 1934 ontving hij een gratificatie Drie jaar later kreeg hij een eervolle vermelding in verband met het aanhouden van een bekende reci divist Van 1921 tot 1927 was de heer Van der Velde nog werkzaam bij de PTT Ph Wouda jubileert bij n.v Pegus Maanaag 31 jUli viert de heer Ph Wouda Balderikstr 125 in " Iftrecht zijn 40 jarig dienstjubileum bij de N.V Pegus De heer Wouda die zijn loopbaan begon als stoker en die nu machinist A is zal op die dag om 11.15 uur worden gehuldigd in de recreatiezaal van de centrale Mer wedekanaal Keulsekade 180 Onderwijsopdracht voor ir C Koeman Aan ir C Koeman is opdracht verleend onderwijs te geven aan de teclmische hogeschool te Delft in de kartografie gedurende het tijdvak van 1 september 1961 tot en met 31 augustus 1962 Ir Koeman is thans wetenschappelijk hoofdamb tenaar A aan de rijksuniversiteit te Utrecht WMN sluitende begroting Van een onzer verslaggevers In een vergadering van nauwelijks twintig minuten heeft het algemeen bestuur van het waterleidingbedrijf Midden-Nederland bijeen in het Pro vinciehuis een korte agenda afge werkt Voorlopig werden vastgesteld de ontwerp-rekening over 1960 en de ontwerp-begrotinig voorr 1962 met de investepingsplannen voor de jaren 1962 tot 1964 Ir J D M Bardet uit Utrecht stelde nog de vraag of een lekverlies van 15 procent normaal is te noemen De voorzitter mr C Th E gr^af V^an Lynden van Sanden burg antwoordde bevestigend Niet temin zal de directie van bet bedrijf er naar streven dat het waterverlies door lekkages zoveel mogelijk wordt beiperist De beigrottog van 1962 sluit aan inkomsten en uitgaven met een be drag van ƒ 1.770.747 - Vasti;i&.e4¥etl.ïtig - De uitslag van de vastgoedvei ling van vrijdag 21 juli in het no tarishuis Utrecht ten overstaan van notaris A P M Festen is Ham burgerstraat 4 inzet ƒ 12.000 afslag ƒ 1400 - koper de heer L D Laute slager a.q Pallaesstraat 28 inzet ƒ 6.000 afslag ƒ — koper de heer W van Essen te De Bilt q.q Gercf kerk — Tuindorpkerk 10 u ds J van Reeven 17 u ds A de Groot Oosterkerk 10 u ds D J Couvée 17 vmr ds A Keyser Westerkerk 10 u ds H C Voorne veia 17 u ds G Meynen Pniëlkerk 10 u ds N W'arner 17 u ds T Spilker Kanaleneiland 9 u ds P de Feyter 17 u ds Warner Zuiderkerk 10 u ds A Keyser 17 u ds J van Reeven Maranathakerk 10 \ i ds G Meynen 17 u ds P de Feyter Immanuelkerk 10 u ds A de Groot 17 u ds H Voorneveld Geref kerk vrUgem — Rehoboth kertc Briljantlaan 9.30 u ds J W Ver hei ] 16.30 u ds J Francke W de Zwljgerkerk Tuindorp 8.30 u ds J Franoke 16.30 u ds J W VerheiJ Chr geref kerk — Wittevrouwensin gel 33 10 u ds W Ruiter 17 u ds D Biesma jr Gebouw Waalstraat 81 10 u ds D Biesma jr 17 u ds B Ruiter Oud kath parochies — St Gertrudis 10 u hoogmis 18.30 u vesper St Marie Achter Clarenburg 6 zater dagavond 19.30 u vesper met avondge bed zondag 20 u vroegmis 10 u hoog mis St Jacobus Bemuurde Weerd O.Z 53 10 u hoogmis 18.30 u vesper Holy Trinity Church — 8.30 u Holy Communion 11 u Morning Prayer 12.15 u holy communion 19.30 u eom munitv hvmnsinging Eglise Walloiine — 11 h pr G Roth uit Amsterdam 11 10 u ds J van de Werlhorst 17.30 uur ds G van Bruggen Evang luth gem — Kerk Hambur gerstraat 10.30 u ds C G G Visser Wartburgkapel Oudenrijn 10.30 u ds A Duyvendak „ j ^ Marouscentrum Hoograven 9 u ds C G G Visser ^ _ Doopsgez gem — 9.30 u ds J Meer burg Snarenberg Kemonstr geref gem — Gi?erte kerk 10.30 u ds W Knoppers gezms dlent mej mr M A Klomp gewone dienst „ „ * Ned prot bond en Vruz '¦'¦'¦^- — Sevaasbolwerk Leeuwembergkerk lO.lo uur ds C B Burger Baptistengem Silo — Herenstraat 36 Silo 10 u ds B Posthumus van Rot - *^ Ger?f gem — Boothstraat 7 10 en 17 u ds A Elshout Voile evang gem P.nksteTgem - L Nieuwstraat 2 diensten 10 en 19.30 " leger des Heils William Booth — Lange Nieuwstraat 48 10 u heil.gmgs samenkomst 19.30 u verlossmgssamen - '' Xchterskorps - Mgr - v d Wetering straat 87 10 u heihgmgsdienst 18,4o u openluchtsamenkomst op het Lucas Bol - T,-ed Leger des Heils - BemuurdeWeerd W.Z 1 10 u heiligingsdienst,1230 u jeugddienst 19.30 u bidstond 20 uur Hellsbiieenkomst „„ u„f Geref gem in Nederland — Zandhof sestraat 82 A 10 en 17 uur leesdienst Oud-geref gem - Ambachtstraat 10 en 17 uur de heer Kamp dinsdag 19.30 uur dienst Verbreding van Lange Jansstraat nog niet zover Van onze raadsverslaggever De verbreding van de Lange Jans straat mag niet op de lange baan worden geschoven Dat w.s de te neur van de opmerkingen die de heren ir J D M Bardet V.V.D en J W de Jong P.v,,d.A don derdagmiddag in de Utrechtse raad maakten toen aan de orde kwam het pand Neude 9 tijdelijk in te richten voor enkele gemeentelflke diensten B en w hadden de raad in hun voorstel gezegd dat er voorlopig van verbreding van de Lange Jan straat toch wel niets zou komen om dat twee panden nog onteigend moesten worden De heren B a r - deten De Jong zouden toch graag willen horen hoelang Utrecht dan nog in deze te smalle Lange Janstraat zou moeten berusten Wethouder D e r k s antwoordde dat het college een verbreding even nodig acht als de raad Er zullen echter twee panden moeten worden onteigend Dat betekent dat er eerst een stedebouwkundig plan voor die omgeving moet zijn en dat kan pas komen als er meer licht is opge daan over de verkeerssituatie daar en in de naaste omgeving De raad begreep dat het nog wel even duren kan Met de voordraclit van b en w kon hij wel meegaan Een hoopvoller antwoord kreeg ir Bardet op zvjn vraag of er dit jaar nog zicht is op een voor stel om een grote brug in Utrecht te bouw,.n Indertijd is gezegd dat de raad ieder jaar een dergelijk voorstel kon verwachten doch vo rig jaar is het er ook al niet van gekomen De heer Bardet kon het voorstel van b en w dat ter tafel lag om een brug te bouwen over de Leidscherijn tegenover de Mozartlaan ni t zien als de bouw van één der bedoelde grote bruggen Wethouder D e rk s kon de heer Bardet gerust stellen Hij hoopt de raad nog dit jaar een plan te kunnen voorleggen voor de bouw van een brug over het Merwedeka naal bij de Socrateslaan Voor de bouw van de brug over de Leidsche rijn gaf de raad een krediet van ƒ 245.000 - Zelfbediening Op de Vechtdijk bij Utrecht heeft de politie twee jon gens aangehouden die in de wei een paar koeien hadden gemolken Het zijn de 18 jarige scholier T en de 16 jarige scholier S die we gens diefstal van melk naar het bureau zijn gebracht Gem des Heeren — Ridderhofstraat 2 10 en 18 u diensten woensdag 19.30 uur dipnst Vergadering van Gelovigen — Breed straat 22 10 u Eredienst 17 u Bedie ning des Woords donderdag 20 u bld aêtondf Vrye kath kerk — Herenstraat 27 10.30 u dienst Christian Science — ^ Pieterskerk Pie terskerkhof 5 zondag 9.30 u Nederl.dienst ^ Herst Apost Zendingskerk — Heren weg 7 10 en 17 u diensten Gereorganiseerde kerk van Jezus Chr V d Heiligen der laatste dagen — Magdalenastraat 34 bis 17 u dienst Kerk der Zevende Dag Adventisten — Hamburgerstraat 23 zaterdag 10-11 uur Bi.ibelstudie 11 12 u dienst ' Interkerkelüke büeenkonisten — Kei zerstraat 21 dagelijks 19.30 uur Bethel Pinkstergemeente — Marcus zaal Hoograven dienst 14-16 uur Kerk van Jezus Christus van de Hei ligen der laatste dagen — 17 uur avond maalsvergadering Ned Chr Gemeenschapsbond — Open luehtsamenkomst van 15.30 tot 16.30 uur op het Vredenburg IJTBBCHT-NOOBD Herv gem — Ned herv kerk te Oud Zullen 10.30 u ds P Kok evangelist Verenigingsgebouw Daalseweg 9 uur ds P Kok Kapel Corn Roobolstraat 70 10 uur mej J A Mulder evangeliste Evang luth gein — Lutherkapel Reaumurlaan 10.30 u ds K E E Heintze H Doop Vrüe evang gem — Geb WinXridus Marie Ourielaan 75 10 u ds G van Bruggen 17.30 u ds J van de Werf horst Baptisten gem — Chr Fröbelschool Prinses Margrietstraat 10 u ds J W Weenink van Haarlem Geref kerk — Bethelkerk 10 u ds L de Nood 17 u ds J Couvée Noorderkerk — Royaards v d Ham kade 10 u ds T Spilker 17 u ds L de Nood Chr geref kerk — Pr Margrietstraat 2 10.30 en 17 u ds K G van Smeden Ned spirit genootschap Dienende Liefde — EHBO zaal Werner Helmich straat 23 10.30 u wijdingsdienst Leger des Hcils — Prinses Mar grietstraat 10 u heili'gingssamenkomst 19 u openluchtbijeenkomst St Joseph laan 20 uur verlossingssamenkomst Nieuw Apost kerk — Werner Hel mlchstraat 1 zondag 9.30 en 16 uur Woensdag 20 uur Blauwkapel — 9 10 en 11 uur drlve-in diensten GROENEKAN — Herv kerk 10 uur en 18.30 u ds B Haverkamp Herv lldm kring 10.30 u in kleuter school onbekend Kapel van interk samenk Nw Wete ring 52 dagelijks om 20 uur MAARTENSDIJK — Herv kerk 10 en 18.30 u ds Dorsman van Staphorst Geref kerk 10 en 18.30 u dr J v d Linden Geref kerk vrügemaakt 10 u lees dienst 18 u ds M H J van Putten MAARSSEN — Herv kerk 10 u ds A L v d Smit 18.30 u ds J Vermaas Herv evang 10 u kand L A Hoede maker uit Leiden Geref kerk 1 en 17 u df J Maas kant uit Leiden Chr geref kerk 10 en 18.30 u ds P H Seggelink Ned Prot bond 10.15 u dienst te Breukelen door ds T Cannegieter uit Driebergen Rijksnijverheidsdiploma bouwbedrijf Te Utreclit slaagden deze tim merleerlingen voor het rijksnijver heidsdiploma van de stichting Vak opleiding Bouwbedrijf E J van Alphen G A v d Berg C J de Bie Houten prijs T Harskamp prijs J J M Evertzen W Gers sen Vleuten De Meern W G v d Heiligenberg J H v d Hengel D C Hop De Bilt W v d Horst Groenekan J Jansen G M Kerk hof Vleuten De Meern A P - Klaa re H C Klarenbeek Maarssen H G Klever Vianen J v Kooten Nie-kerk W D v d Kreeft IJssel stein G A J Middelkoop M W A Middelkoop C H A Naron Odijk J J M Overdevest De Bilt M Overhorst Zeist W J Pieterson A J v d Pijl R J Riedstra A.Rietveld IJsselstein J C de Rijk,G J J Schippers OdiJk A Schrij ver A M vf ' d Velde De Bilt E Voorboom Vianen G J M.Voorn IJsselstein G C v d WeertPh M de Wit Bunnik W Witte bol J L v Zoeren Vleuten K v.d Brink Maartensdijk Voor zoverniet anders vermeld wonen de ge slaagden in Utrecht Benoeming en ontslag bij universiteit Tot buitengewoon hoogleraar in de faculteit van de geneeskunde aan de rijksuniversiteit te Utrecht is benoemd dr VV H Struben chef de clinique aan de univer siteit van Amsterdam Aan dr H Sparnaay is eervol ontslag verleend als hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Utrecht met dankbetuiging voor de belang rijke in deze lietrekking bewezen diensten Eveneens is aan dr J A B van Buitenen eervol ontslag ver leend als lector aan de rijksuniver siteit te Utrecht 8:;crlc eir jchoii Ji^^MMiM^mfMü ^ ned herv kerk Beroepen te Lunteren toez vac C J P Lam J Bos te Wierden Bedankt voor Boven-Hardinxveld E J Schimmel te Oud-Beijerland - voor Krimpen a.d Lek A v Brum melen te Schoonrewoerd geref gemeenten Aangenomen naar Vlaardlngen L Huisman kand te Zwijndrecht die bedankte voor Amersfoort Arnhem Axel Boskoop Dordrecht Giessen dam Haarlem Leiden Kampen Middelharnis Poortugaal Ridder kerk Rotterdam Zuidwijk Scheve ningen Terneuzen Terwolde Uddel Veen Wa«rse Wageningen Werken dam Woerden en voor Zaandam utrecht in 7 dagen peT26Kr6e^STB«»LlMS V p C7t ^ w,i\VA ^' iS > IMTA'ïAM-'R'JNKANAAL Cu:oPO.M PANKZ'J M eSMD 5Loe6 EB ^ AüTO OVSZ - VE K.op VILLOM ivJÊ>2P.SeVC>SiP04 VOOGWeRp w HOE HEn>e ¦ i?e5.TyeR.<&\N(S PD peNeKi met alleen als loodzware punt er ' achter Peter van Campen's rubriek \ Attentie Een zogenaamde eontra i punt maar zelfs Attentie eindigde nog zeer amusant met een fragment ' uit de verrukkelijke Jules Verne film Een duivelse uitvinding waar bij de gepikeerde houtnerf die aan de originele afbeeldingen was ontleend [ op het kleine beeldscherm helaas ver loren ging Een uitschieter dus gisteravond \ Het begon met Mariemma een gelau werde Castiliaanse danseres die met • haar kleine ensemble een recital gaf vsn klassieke en regionale dansen „ De Choreografieën " aldus wisten de i programmabladen te vermelden „ zijn van Marie na en Taco de Ronda " Het feit dat er van choreografieën sprake was duidt er al op dat we iets anders te zien kregen dan we gewoon ' zijn van Saaanse dansen Het was ge stileerder minder vurig en we zou den zelfs geneigd zijn te zeggen minder Spaans Dat het echter op boog peil stond was meer dan dui delijk waarbij de danser Taco de Ronda nog wel even apart vermeld ' mag worden M de R Tot mijn ontzetting zag ik ejn af beelding in uw courant van dinsdag 18 juli j.l naasit de ruïne van de eertijds'ZO prachbig imooiie „ Gedacht nistoirche " in West-Berlijn en wel van de nieuw te bouwen kerk die door de Berlüners met recht „ gas fabriek " genoemd wordt Zo langzamerhand moet ik mii af vragen ZIJN DE ARCHITECTEN DAN HEDEN TEN DAGE TOTAAL GEK GEWORDEN ledere ke«r als ik de foto bekijk gaat er mij een steek door het hart ik gruw ervan aan te moeten zien hoe fantasieloos hoe afschuwelijk smakeloos er in plaats van vroegere kunisitwerifcen tegenwoordig ' blokkendozen worden neergezet die tot Kenk moeten dienen Al zit het beteiden van een Geloof niet in het uiteriük van een Kerkgebouw toch zal eenieder bij het zien -^ an dit nieuwe WANGE DROCHT zeggen Nee en nogmaals Nee We moeten veel slikken maar laten de tegenwoordig voor modern doorgaande architecten niet al te veel hun kubisme botvieren ook al wor den er kapitalen voor betaald want wat hier voor Kerk moet doorgaan doet ieder weldenkend en normaal voelend mens huiveren Grote reizen worden gemaakt naar Griekenland om oude Tempels Amphitheaters e.d te bezichtigen Kuinstgeschiedenis wordt lange jaren op de middelbare en hogere school gedoceerd maar midden in Europa worden de laatste kunstzinnige over blijfselen van de 2e Wereldoorlog gesloopt en door iets vervangen dat men alleen maar GEDEGENEREERD kan noemen Het zal mij benieuwen wanneer er een Kerk uit plastic ge bouwd zal worden Wat zeiggen de Utrechtenaren van een zelfde soort kerk in Oog in Al en nog op enkele andere plaatsen in de stad Aan de ene kamt geeft men grote bedragen uit voor het beihoud van oude geveltjes aan oude huizen aan de andere kant wil men de singels doen verdwijnen en er betonnen autowegen van maken En dan ver wonderd men zich erover dat de Jeugd van Tegenwoordig zo wankel is geen vastomlijmd doel heeft en „ losgeslagen " lijkt Waaraan zouden deze Jongeren dan een voorbeeld moeten nemen als de leidende figu ren met zichzelf geen raad weten en te kusit en te keur Kubisme - Oude Kunist - Existentialisme - Monumen tenzorg door elkaar dwarrelen Om nog even op de Kerken terug te komen Waarom verwondert men zich erover dat er steeds meer men sen buitenkerkelijk worden Waar vinden ze nog rust en bezinning In grond in baobab-bomen omtoverde en de keurig gesnoeide tuinhagen in het struikgewas van de Afrikaanse bxousse " De tamtam — wel eens aangeduid als de telegraaf van het oerwoud " heeft een eigen taal en teken men kan er eenvoudige mededelin gen mee seinen " en zelfs beweren reizigers dat de ingezetenen van twee verschillende dorpen uit pla gerij daarmee elkaar zo nu en dan plegen uit te schelden kleine wij zigingen in het ritme zijn blijk baar voor de goede verstaander vol doende Maar van plagerij of ge schimp zal in dit geval wel geen sprake zijn geweest want hier dien de het roffelspel uitsluitend ter be geleiding van de dansen Die dansen waarbij het gehele li chaam vaak in beweging is — aller letterlijkst van de kruin tot de voet zolen zijn evenzeer een taal waarin van alles wordt medege deeld en uitgebeeld de jacht op groot wild de doodsstrijd van het getroffen dier het stampen van de maniok het pagaaien over een ri vier de visvangst een oogstfeest een initiatie de bezweringen door een medicijnman of door een regen maker een bruidswerving en ja wat niet al uit het dagelijks leven in de binnenlanden van het Zwarte Werelddeel hk-miE N a deze uitstekende ouverture ver blijdde de NCRV ons met een terug - Zaterdag 19.30 uur NTS - Eu rovisie - over name van het Londens promenadeconcert 20.20 tiur VARA Gezelschapsspel o.l.v Pierre Huyskens Paul God - Woor oog In de vreugdedans " van de Quoloff's zag men van verscheide ne dansers luchtsprongen waarbij de tenen met de vingertoppen werden aangeraakt terwtjl anderen in hoog - stand buitelingen allerlei gevarieer - is er om 21.05 uur en de Hing Crosby-show om 21.35 uur Zondag 15 uur Internationale regatta te Nijmegen 15.30 uur Duitse evangelische kerkdag 1961 17 uur wederom Internationale regatta te Nijmegen KRO 20 uur Boyd Bachman show 21 uur Strijd tegen het on - Noordoostpolder pas na 1 jan gemeente Naar wü vernemen is het met het oog op de vele werkzaamhe den welke de Tweede Kamer in September wachten niet waar schijnlijk dat de gemeenteiyke in deling van dé Noordoostpolder zo als verwacht wordt reeds op 1 januari a.s zal ingaan Het voorstel van de regering aan de Tweede Kamer om de Noordoostpolder een gemeente te maken is door de betreffende ka mercommissie weliswaar met in stemming begroet de commissie heeft echter in haar voorlopig ver slag over het wetsontwerp o.a de tijdelijke provinciale indeling ter sprake gebracht welk punt nog nader onderzoek behoeft De Memorie van Antwoord op dit verslag is binnenkort te ver wachten deze Sing-Sing-ach'tige smakeloze stukken steen belist niet Excuseert u deze felle „ cri de coeur " maar ik kon niet anders Een abonné Naam en adres ter redactie bekend de staaltjes va akrobatische lenig heid tentoonspreidden Nummers als De Prauwvoerders " en de Sa dang " van de jonge meisjes munt ten uit door een zeer pittoreske wer keiyicheidsweergave een - sterk ge voel voor humor sprak voorts uit Het Gevecht " en uit de komi sche opera aetiteld „ Sindiély waarin de kleine heldin " het te gen haar zin uitgehuwde jonge meis je kostelijk fijngevoelig werd ge creëerd terwijl de door haar niet gewenste bruidegom een volop gees tig stukje pantomime weggaf Het Peuhl-lied van de herder die tegen zonsondergang zingend zijn kudde naar huis leidt werd gebracht met een zodanige voornaamheid dat ied3r tijdsverschil tussen het heden en een duizendjarig aartsvaderlijk arcadisch verleden vervaagd leek Weer een geheel ander Afrika kreeg men te ontdekken in de ver rassende Koumpo" dans met de twee dansers die vermoedelijk de zon symboliseerden en die als enor me zwierige hooischelven rond zwaaiden met woeste wervelingen De zingende troubadours onder wie een op een inheemse harp tok kelend boeiden vooral in het lied van Maki Tara En de ongelooflijk virtuoze kunststukjes van de akro baten van het volk der Peuhl oogst ten meerdere open doekjes " wat trouwens ook blj enige andere pro - gramma onderdelen het geval was Eenmaal klaterde de bijval zelfs zó luid dat een verschrikte uil uit een van de bomen geruisloos wiekend de vlucht nam De finale ontketende een storm achtig gescandeerd applaus waar voor alle optredenden — drieënveer tig in totaal lachend en buigend het publiek dankten Zaterdag KRO 21.00 uur Op vrije voeten 19.25 uur Muz V Fr Pourcel en oor Resumerend een fascinerendeavond rijk aan ritme en kleurfes tijnenü J J 22.40 uur „ Hooggeëerd publiek " met de zanger Bob Scholte Zondag KRO 21.25 uur „ Hoog spanning een hoorspel 22.55 uur Operette-coi-cert 23.45 uur Mond-harmonika-muziek AVRO 20.35 uur Uitverkoop een hoorspel 21.05 uur Franz Léhar in Klankomrankte levens 23.20 u werken van L v Beethoven statutenwijziging Van onze Amsterdamse redacteur HET actie-comité van AVRO-vrienden zal trachten van onderaf aan te bouwen aan een nieuwe AVRO waar in het beleid zal zijn het stre ven naar een Nationale Om roep Niet dat de AVRO zelf die Nationale Omroep moet worden maar het idee en het enthousiasme voor een natio nale organisatie moet wel van haar uitgaan " Deze woorden sprak mr J A Willinge Gra tama destgds lid van de ge sprekscommissie van ' t actie comité doch thans optredende als juridisch adviseur Het actie-comité heeft vrijdag in Amsterdam tegenover de pers een verklaring afgelegd waaruit blijkt ' dat het de strijd voor een hervor ming van de omroepvereniging on verminderd voortzet Hoewel het de conflicten met het AVRO-bestuur als een interne aangelegenheid be schouwt deelde het comité bij mon de van voorzitter A A Ch Bakker mee zich genoodzaakt te zien zich via de pers tot de AVRO-leden te richten omdat men tijdens de al gemene ledenvergadering die 8 ju li in Haarlem werd gehouden niet aan het woord mocht komen In de verklaring zegt het comité voor alles te blijven streven naar een wijziging van de statuten die ' n democratisch bestel weer mogelijk moeten maken In dit verband is men van oordeel dat het op verzoek van de AVRO ingewonnen advies van de hoogleraren Houwing Beek huis en wijlen Bregstein — welk advies is gegoten in volledig gefor muleerde concept statuten — « en bijzonder goede basis voor een ge sprek kan vormen Het actie-comité meent dat het advies en de concept statuten van deze hoogleraren gepubliceerd die nen te worden om een oordeel te vormen Het actie-comité wijst met nadruk op hetgeen de commissie van onder zoek voorzitter mr De Jager ten aanzien v&n de bestaande statuten heeft gehekeld namelijk de lange zittingsduur 10 jaar van de ge westelijke bestuursleden en de om vangrijke formalistische procedure bij de verkiezing van leden van de ze gewestelijke besturen Hiermee zou de ongeschiktheid van de hui dige statuten zijn aangetoond De door de A.V.R.O ingestelde commissie van onderzoek heeft in dertijd het actie-comité doen weten dat het door haar op te stellen rap port zou worden gepubliceerd Het actie-comité verlangt derhalve dat deze toezegging alsnog wordt geho noreerd Het actie-comité meent dat enke le leden van ' t dagelijks bestuur door anderen moeten worden vervangen door mensen van wie meer demo cratisch inzicht en bovendien meer inspiratie uitgaat Het is van oor - plezier hebben begin met " mannetjesmismaker Rijk ¦ de Gooyer zagen wij enkele bekende creaties van Jan Pruis uit vroegere ' programma's terug waarvan vooral de tapkastscène en Interpol onze vro lijkheid gaande hielden Op zeer ge raffineerde bijkans feuilletonachtige wijze had men bovendien de span ning opgevoerd door iedereen te la ten wachten op Pruis ' klassieke pa rodie op Jan ' Willem Hofstra die dan \ ook prompt uitbleef V oordat Attentie onze aandacht i vroeg voor ernstiger zaken kregen we eerst nog tien minuten toS Ma ' chucanbos die pittige Zuidameri kaanse liedjes zongen om de over gang naar Alexander Pola en Eppo Doeve wat te verzoeten Nadat die hun extreme visie op de bromno zems hadden gegeven toonde de zeer " redelijke inspecteur van politie ' Draaisma zich heel wat gematigder ' Interessant was daarna de kennis - inaking met de befaamde Italiaanse architect Pier Luigi Nervi de „ dich ter "' in beton die de supervisie heeft over de nieuwe saneringsplannen in Den Haag Op de vraag of de oude ' Ijïrokke kerk niet zou detoneren te midden van de moderne gebouwen antwoordde hij „ gebrek aan harmo ' nie ontstaat nooit door verschil in stijl Min enige vrees is altijd voor « e disharmonie tussen mooi en le lijk " deel dat een voorzitter die slechts minachting toont voor haar leden en die een vergadering zo leidt dat de meest elementaire beginselen van vrije meningsuiting met voeten wor den getreden eenvoudig niet is te handhaven Ander beleid De verklaring van het comité be sluit met Wij verlangen krachtens statuten en huishoudelijk reglement de aanwezigheid van een mogelijk heid voor een ander beleid dan het huidige welk laatste erop neerkomt dat de A.V.R.O met het zuilensys teem van de overige omroepen meedoet en daarbij genoegen neemt met een plaats op de tweede rang Het comité zal er op gepaste wijze met alle geoorloofde middelen doch met de meest mogelijke energie naar streven zijn doelstellingen te bereiken " Voorzitter Bakker stelde met na druk dat het comité het zou betreu ren wanneer AVRO-leden als begrij pelijke reactie op het huidige beleid voor het lidmaatschap zouden be danken De positie van de AVRO mag naar buiten en wel met name tegenover de zuilenomroepen niet worden verzwakt door het uittreden van leden Bij graafwerkzaamheden voor de bouw van de nieuwe zetel van de Amerikaanse National Geographic Society in Washington zijn de over blijfselen ontdekt van reusachtige cy pressen waarvan de ouderdom op 100.000 tot 500.000 jaar wordt geschat Hygiëne Het is met de hygiëne in onze wereld volgens sommigen maar zorgeloos gesteld Niet alleen in wat wij so zelfverzekerd de achtergeble ven gebieden noemeti maar ook in de oude en nieuwe bolwerken van het beschaafde en geëmancipeerde deel van onze aardbol In ons eigen land dat altijd zo prat is gegaan op zijn properheid vond men het nodig ' n grootscheep se actie voor helderheid te voeren en als we onze zeepfabrikanten mo gen geloven dan heeft onze belang stelling voor hun produkten nog lang niet het peil bereikt dat van een boengraag volk mag voorden verwacht Nog niet zo lang geleden werd uit Amerika gemeld dat men zich daar zorgen maakt over het feit dat de verkoop van televisietoestellen hand over hand toeneemt terwijl daarentegen de verkoop van dou - che installaties en baden sterk te rug loopt Ook daar maakt men zich zorgen over de hygiëne Niet over de geestelijke hygiëne waar de Nederlandse tegenstanders van de commerciële televisie zo beducht voor zijn nee over de gewone hy giëne van baden nemen voeten voeten wassen en wat dies meer zij Nu lees ik weer dat men in We nen zich het hoofd zit te breken over het feit dat vierenvijftig pro cent van de gezinnen in de Oosten rijkse hoofdstad een auto heeft terwijl maar tweeënveertig procent over een badkamer of douchecel beschikt Dat betekent heb ik voor u uit gerekend dat bijna tweehonderd duizend Weners liever in een auto zitten dan in het bad Voor de stad van Wein Weib und Gesang moge dat terecht verwondering baren na demaal men in het bad veel beter zingen kan dan in een auto Dat een bad ook veel veiliger is dan een auto dat kunnen we ge voeglijk buiten beschouwing laten Die vergelijking zou natuurlijk aan alle kanten kreupel lopen om,dat een badkuip nu eenmaal niet ge maakt is om er mee langs ' s heren wegen te razen Ik loom het er alleen maar over hebben dat ik dit soort mededelin gen van de heren statistici een be richtgeving van bedeiikelijke allure vind Zij suggereren iintners min of meer dat al die automobilisten die thuis geen badkamer hebben daar door in meerdere of inindere mate ongetvassen rond toeren Dat hoeft natuurlijk helemaal niet waar te zijn Ten eerste bestaan er altijd nog tellen en bovendien wordt de hygiëne niet bepaald door het feit of men een hadkamer bezit dan wel dat men zich met de keukenkraan moet behelpen maar door het ge bruik dat daarvan wordt gemaakt Of het nu om de lichamelijke of om de geestelijke hygiëne gaat het is nooit het bezit dat de waarde van de mens bepaalt maar de mate ivaarin hij_daarm,ee weet te woeke ren JAN aODERIE 
Zaterdag 22 juli 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD HESSING'S AUTOMOBIELBEDRIJF Opel Kapitan 1957 ƒ 3.350Opel Kapitan 1956 ƒ 2.950B'>rgward Station car 1959 ƒ 5.750 Borg ward Stal;ion - car 1958 ƒ 4.750 Ford Taunus 17 M 4-deurs 1960 ƒ 5.450 Ford Taunus Combi 1958 met radio ƒ 4.750 Ford Taunus 17 M 1958 met roldak ƒ 4.250 Forc » Anglia 1959 ƒ 3.350 Ford Taunus 15 M 1958 ƒ 3.250 Ford Zephyr 1956 met radio ƒ 2.1.50 Ford Taunus 12 M 1954 ƒ 1.850 Citroen 2 CV de Luxe 1960-'61 /¦ 3.350 Citroen 2 CV 1959 f 2.750 Citroen 2 CV com binatie 1957 ƒ 1.750 Zondags van 2—6 uur geopend dan helpt alléén maar zachte zeep INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN NAARDEN '' TECHNICUM Opleidingsinstituut voor gespecialiseerde chemische beroepen De aanmelding van leerlingen voor het „ Naarden " Technicum kan wederom ge schieden en wel vanaf heden IN AANMERKING KOIMEN VOOR 1 BEDRIJFSTEGHNICUS CHEMISCHE INDUSTRIE » jongelui die met goed gevolg % klassen van de R.B.S hebben doorlopen jongelui met einddiploma Molo-B of Molo-A met wiskunde jongelui met enige jaren V.T.S 2 CHEMICIEN OPERATOR CHEMISCHE IND * jongelui met L.T.S.-diploma metaalbewerking b jongelui met L.T.S.-diploma elektrotechniek 3 ANALIST(E « jongelui met diploma 5-jarlge H.B.S.-B ot Gymnasinm-B b jongelui met einddiploma Mulo-B Ook zij die een opleiding hebben genoten overeenkomende met een der bovenge noemde niveaus kunnen solliciteren Tevens worden praktische en theoretische scholingen gegeven voor specialistische laboratoriumfuncties op liet gebied van reuk en smaak De kosten van dit onderwijs worden volledig gedragen door de N.V Chemische Fabriek „ Naarden " De leerlingen ontvangen tijdens hun opleiding een maandelijkse toelage Aanmelding en nadere inlichtingen bij het Hoofd van de afdeling Opleiding der N V Chemische Fabiek „ Naarden " postbus 2 Naarden-Bussum telefoon 02959-16543 Opel Kapitan 1955 Te bevragen Rijwielhandel G V d POL Putolaan 1 Hl - Bilthoven JEUK ^ Niet krabben De helder vloeibare D.D.D kal meert de jeuk in enkele seconden doodt de ziek tekiemen en geneest tot diep in de huidporiën f 1,20 per flacon DDD geneest uw huid ytOEISTOF - BALSEM • ZEEP De 27e juli 1961 D.V hopen onze geliefde ouders G SCHUURMAN en G SCHUURMAN - Hartman de dag te herdenlcen dat zij vijftig jaar geleden in het huwelijlï zijn ge treden Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun danlcbare kinderen behuwd en kleinltinderen Westbroek, Dr Welfferweg 42 Gelegenheid tot felicite ren donderdagavond 27 juli a.s na 8 uur in het ' Dorpshuis ' te Westbroek ^» 4 »^»»»%^»%»^^^^» 1936 — 1961 Op vrijdag 28 juli a.s hopen onze ouders A VAN DEN AKKER en H VAN DEN AKKER - van Maanen hun zilveren-huwelijks - I feest te vieren Gelegenheid tot felicite ren is er tussen 5 en 6.30 uur n.m in het Vereni gingsgebouw te De Meern Hun dochters < Coby en Marjan De Meern 13 juli 1961 • Rijksstraatweg 26 post Utrecht Enige en algemene kennisgeving Op 21 juli is plotseling heengegaan onze lieve man vader behuwd - en grootvader JAN SPOON rustend arts in de ouderdom van 75 jaren Uit aller naam A M G Spoon - Pompe Utrecht 1961 Lessinglaan 7l De begrafenis zal plaats hebben dinsdag 25 juli a.s te Oud Zuilen des v.m 11 uur Vertrek vanaf de rouwkamer der N.V De Utrechtsche Begrafenis Vereeniging Biltstraat 25 27 om ruim 10.15 uur Tandarts J A BOOMSMA afwezig van 25 juli t/m 16 augustus Tandarts F A BOOMSMA ofwezig van 1 augustus t/m 27 augustus Waarneming spoedgevallen zie raambiljet J C DEELEN Arts afwezig van 24 juli tot 12 augustus Voor waarneming raambiljet en telefoon 35000 Dr A W C V VEELEN Oogarts afwezig tot 24 augustus BEKENDMAKING Burgemeester en Wethouders van De Bilt U brengen ter kennis van belanghebben den dat van 24 juli t.m 7 augustus 1961 ten Gemeente huize kamer 21 van 10-12 uur voor de eigenaren van de aangrenzende en nabij ge legen gronden is nederge legd een plan voor de bouw van 9 eengezinswoningen met garages en bergingen in de onderbouw op een ter rein aan de Groenekanseweg kadastraal bekend in Sectie F nr 1789 Het bouwplan wijkt af van het goedgekeurde uitbrei dingsplan omdat de woningen als eenge zinswoningen zullen wor den gebouwd in plaatsvan als meergezinswonin gen de voorgevelbreedte 5,50 meter zal bedragen inplaats van 8,75 meter De bouwvergunning zou dus op grond hiervan geweigerd moeten worden Evenwel opent artikel 20 van de We deropbouwwet de mogelijk heid onder bepaalde omstan digheden en voorwaarden desondanks de bouwvergun ning te verlenen Burgemeester en Wethouders hebben in beginsel geen be zwaar tegen het verlenen van de gevraagde bouwver gunning en overwegen van de vorengenoemde mogelijkheid gebruik te maken Alvorens hiertoe over te gaan stellen zij de belang hebbenden in de gelegenheid van het bouwplan kennis te nemen en eventuele bezwa ren voor 8 augustus 1961 schriftelijk bij hun College in te dienen Bithoven 17 juli 1961 Burgemeester en Wet houders voornoemd K FABIUS voorzitter DAMSTE secretaris NOTARIS BORGERS te Utrecht veilt op 28 juli a.s om 2 uur n.m in het No tarishuis te Utrecht Het woonhuis Appel straat 10 te Utrecht groot 38 ca Lasten totaal ƒ 33,17 p jaar VRIJ TE AANVAARDEN behoudens verg Gemeent Huisv Bur Bez di en do van 2—4 uur n.m Aanv en betaling der kooppenningen uiterlijk op 25 augustus a.s Bilj en nadere inl ten kan tore van gen notaris Ach ter de Dom 30 te Utrecht VEILING Notaris mr J A M Koch te Utrecht zal op vrijdag 28 juli a.s in het Notarishuis aldaar veilen Woonhuis met erf entuin Mariëndaalstr 30 groot 129 ca Vrij van huur 5 woonhuizen met erf,Griftstraat nrs 8 10-12-14-16 afzonderlijk en inmassa Verb 8 en 10 ieder v ƒ 10,95 p.w en 12 14-16 ieder v ƒ 10,65 p.w Perceel Mariëndaalstraat 30 is vrij van huur en in over leg met het Gem Huisves tingsbureau in eigen ge bruik te aanvaarden Bez di en do van 2-4 uur Betaaldag 4 sept a.s Inl en bilj te bekomen ten kantore van voornoemde notaris A'damsestraatweg 472 telef 40745 VEILING negen beleggingsperceien Leersum Inzet 1 augustus 1961 half 3 Toeslag 8 augustus halt 3 - telkens in Hotel Vogelensang aan de Rqksstraatweg 162 te Leersum Percelen Julianalaan 30 32 34 en Poekenes 30 t.m 40 even Leersum Verhuurd voor ƒ 85 - p mnd per huis Totale lasten ƒ 16,18 p huis Veilingnotities verkrijgbaar bij notarissen S PASMA te Noordwijk - telef 01719-3541 A ten Noever de Brauw te Doorn Tel 03430-2664 Te koop Boomvruchten-verkoping ïrP-i^5^'"'V ^''':"^*^ Notaris RIJSTERBORGH te Maarssen is voornemens op maandag 7 augustus 1961 des namiddags 6 uur in café Den Hommel te Utrecht de gewone jaarlijkse boom vruchtenverkoping te houden ACCU'S >-^ VOOR kixt y vsaaki aw il ACCU FABRrEK ISLJLJIAS jwmDat-NtDïRiANa 1 a Leidsekade 9 teli 30887 Utrecht r ¦> MENZO DE MUINCK KEIZERSCHOOL BEDRUFSSCHOOL DER KONINKLIJKE DEMKA STAALFABRIEKEN N.V TE UTRECHT De inschrijving van leerlingen voor de opleidinp tot A DRAAIER B ELEKTRICIEN C HANDVORMER D MACHINE-BANKWERKER E MODELMAKER is vanaf heden opengesteld DE NIEUWE CURSUS VANGT AAN 4 SEPTEMBER A.S Duur der opleiding met diploma L.T.S 2 iaar direkt van de L.S einde leerplicht voor opleidinq HANDVORMER 3 laar Opgeleid wordt voor Diploma Bemetel diploma V.E.V Elektr De leerlingen ontvangen gedurende hun opleiding een beloning volgens de C.A.O in de metaalindustrie Spreekuur direkteur maandag woensdag en vrijdag van 13.45-14.45 Havenweg 7 - Utrecht Tel 42824 toestel 261 of 307 JU / I Baa Bij het Gemeentelijk Energie - en Vervoerbedrijf Utrecht Nic Beetsstraat 3 te Utrecht kan bij de afdeling „ Bouwkundige dienst " worden geplaatst EEN SCHILDER Afhankellik van opleiding en ervaring zal aanstelling plaatsvinden in de rong van schilder salarisgrenzen van ^ 83,20 - ƒ 89,92 per week of schilder A salarisgrenzen van f 85,60 - f 95,68 per week inclusief de huurcompensatie Hef bezit van hef diploma L.T.S ombachts school strekt tot aanbeveling Geboden 5-daagse werkweek Bil gebleken geschiktheid no twee iaar \ aanstelling in vaste dienst Bü goede prestotie halfjaarlijkse ver diensfe-beloning tot 12 % Gunstige spaarregeling • Grofis werkkleding Schriftelijke sollicitaties binnen 7 dagen na verschijnen von dll blad aan de Directie van bovengenoemd bedrijf Het Bestuur van de PROVINCIALE UTRECHTSCHE VEREENIGING TOT BESTRIJDING DER TUBERCULOSE deelt hierdoor mee dat het van deze Vereniging uitgaande Kring consultatiebureau voor tubercu lose-bestrijding te Zeist dat tot heden was onder gebracht in het gebouw van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst met ingang van maandag 24 juli 1961 wordt gehuisvest in het gebouw Achter het perceel MONTAUBANSTRAAT 4 Telefoon nr 03404-3244 b.g g 030-24841 Be spreekuren blijven ongewijzigd op maandag en donderdagmorgen van 9-12 uur uitsluitend na afspraak PUBLIEKE VEILING TE UTRECHT in gebouw TRIANON OUDE GRACHT 252 alwaar t.o.v gerechtsdeurwaarders Stiemer en Kubes tegen contante betaling bij opbod publiek geveild worden a 80 STUKS PERZISCHE e.a.OOSTERSE TAPIJTEN welke in opdracht van lastgevers moeten worden geveild zulks ter vereffening van • schuld aan ' s Rijks-Belastingen b 50 stuks TAPIJTOCCASIONS waarbij Perzische - Smyrna - Brits-Indische e.a Oosterse typijten afkomstig uit liquida tie deze tapijten worden geveild in de prijsklasse van ƒ 50 - tot ƒ 200 - zodat ALTIJD kans van slagen wordt geboden VEILING MAANDAGAVOND 8 UUR KIJKDAG a.s Maandag 22 juli van 3 tot 8 uur waarna direct geveild zal worden N.B Tijdens de veiling worden alle tapijten wederom getoond ANALISTEN KURSUS CENTRUM NEDERLAND TE UTRECHT Opleiding voor het chemisch medisch botanisch en zoölogisch analistexamen Prospektus gratis verkrijgbaar bfl drs G J Snaauw Galvanistraat 5 te Amersfoort Spreekuur 2e en 4e woensdagavond om 7.45 in de Biltstraat 87a te Utrecht Geen spreekuur op 26 juli en 9 augustus HUWELIJK Blijf niet langer eenzaam - Overwin uw schroom voor huwelijksbemiddeling Met vertrouwen kuntuvanonze be middeling gebruik maken wij ga randeren u geheim hooding Velen slaagdenineen harnaonieushuwelijfc - wij ontvingen honderden dank betuigingen Selecte relaties in alle beschaafde kringen in her gehele land ook van uw eigen gezindte Gratis inlicht onder blanco couvert BEMIDDELINGSKANTOOR METROPA Mathenesserlaan 458 b Telef 50613 - Rotterdam Wij willen aan onze bestaande organisatie toe voegen a HOOFDJUFFROUW Gezien het ambulante karakter van deze functie zoeken wij een representatieve dame met een goede gezondheid Max leeftijd 40 jaar b GROEPSASSISTENTEN Deze dames zullen in samenwerking met 3 8 personeelsleden het dagelijks onder houd in één van onze objecten verzor gen tevens zullen zij erop toezien dat de werkzaamheden zorgvuldig worden uitgevoerd c SCHOONMAAKSTERS In onze huidige bezetting van 575 per soneelsleden kunnen wij nog opnemen 3 dames voor het dagelijks onderhoud van een kantoorgebouw Inlichtingen worden verstrekt door onze afdeling Personeelszaken Veemarktplein 5 Utrecht HOUTTUIN POMPEN N.V vraagt voor haar machinefabriek DRAAIERS Sollicitaties schriftelijk of mondeling te richten aan de fabriek Sophialaan 4 Utrecht JONGELUI welke dit jaar M.U.L.O.-examen hebben gedaan en in het bezit zijn van type diploma vinden een prettige en goed ge salarieerde ^ erkkring met goede vooruit zichten ^ onze Schadeverzekering iVIaat schappij Plaatsing geschiedt op kleine af delingen terwijl ' s zaterdags niet wordt gewerkt Met vakantie-afspraken wordt rekening gehouden Brieven onder no 2-2368 aan het bureau tJT.N Mercedes Benz 190D diesel 1960 ƒ IKSOO Mercedes Benz type VEILIG kopen VEILIG rijden HESSING staat GARANT voor BEIDE 181 D 1958 ƒ 7.250 Mercedes Benz type 180D(iesel 1957 m roldak en radio ƒ 5.750 Mercedes Benz type 180D diesel 1955 ƒ 4.750 Chevrolet de Luxe 1958 ƒ 6.500 Chevrolet Bel Air 2-deurs hardtop ' 58 ƒ 6.250 Opel Xapitan de Luxe 1960 m rold ƒ 8.750 Opel Kapitan de Luxe 1959 schuif - dak radio ƒ 6.500 Opel Kapitan 1959 de Luxe met radio enz ƒ 6.500 Opel Caravan 1959 ƒ 5.350 Opel Rekord 1959 ƒ 4.450 Opel Rekord 1959 f4.250 Opel Rekord 1958 ƒ 3.950 Opel Kapitan • 57-'58 ƒ 3.950 FINANCIEREN VERKOOP Utre«htseweg 336-338 — DE BILT Telefoon 60409 030 ^^ SSEE ^^^ ^ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIinilllllllllllllllMlllllillllllMII ' 1 UTRECHTSE ANALYSTENCURSIJS | g Draaivireg 29 - Utrecht - Tel 030—13326 = § Gesubsidieerd ingevolge de Nijverheids i I onderwijswet = § Heeft nog enige plaatsen beschikbaar voor de 1 = opleiding tot = I Leerling analyst | I MEDISCHE RICHTING | I Leerling analyst | I CHEMISCHE RICHTING | I Algemeen klinisch analyst | = Aanmelding en inlichtingen schriftelijk en tele = 1 fonisch Spreekuur directeur woensdag en vrijdag = = van 10—11.30 uur = ^ iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiMiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiMiiiiiiniiHMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiii '^ Bij de ORGANISATIE TER VERBETERING VAN DE BINNENVISSERIJ afdeling Viskwekerqen kan worden geplaatst een Bedrijfsassistent De werkzaamheden zullen na een in werkperiode waarbij betrokkene ver trouwd zal worden gemaakt met visserij - technische en statistische methoden voor een belangrijk deel bestaan uit het ver zamelen verwerken en analyseren van bedrijfsgegevens Vereist wordt het diploma H.B.S B of een gelijkwaardige opleiding Leeftijd omstreeks 23 jaar Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten aan de Voorzitter Stadhouderslaan 57 te Utrecht » xcocccoec«c«««^ccocc^.v^»»c«^Nce^cc«^oc»»^w^^VM^c^Cl^N»^N«NC ««^^^ Wii zoeken een MEISJE voor KANTOOR om ie steeds sfijgende omiet van Dueti administratief te verwerken Interessant en afwisselend werk Wij bieden u o.a 3 weken vakantie per iaar en zaterdags vrij Mulo-opleiding gewenst DUETZ ' Kledingmagazijnen N.V Voorheuvel 3—5—7 — Zeist — Tel 03404—2712 & MMNO«MN>^NN9NN«i^N«NN«!^»9»0«»Nel^NN9MNK^NI9NCM^Nl ^^^ Fiat IICJ de Luxe 1960 ƒ 4.350 Renault Dauphine ' 59 met schuif dak ƒ 3.450 Renault Dauphine ' 57 ƒ 2.650 Simca Monthélery 1959 schuifdak enz ƒ 3.950 Simca Elysée 1959 ƒ 3.750 Simca Elysée 1959 ƒ 3.550 Volkswagen de Luxe 1960 ƒ 4.350 Volkswagen Bestel1959 ' 60 ƒ 4.150 Volkswagen de Luxe 1959 ƒ 3.850 ¦ ' olkswagen de Luxe 1958 met roldak ƒ 3.750 Volkswagen de Luxe 1957 met roldak ƒ 3.350 MorHs 1000 1957 ƒ 2.850 Morris Minor 1956 met roldak ƒ 2.350 Citroen Sport 1955 ƒ 1.550 INRUILEN SERVICE-AFD ' s-Gravesandestraat 25 - utrecht Telefoon 24138 b.g.g 24306 STEENKOLEN-HANDELSVEREENIGING N.V RIJNKADE 1 — UTRECHT ^"^^^ ft vraagt voor spoedige indiensttreding Geroutineerde TELEFONISTE Sollicitatiebrieven met foto onder letter TS te rich en aan bovenstaand adres afdeling Secretariaat -/ N.V PHILIPS ' PHONOGRAPHISCHE INDUSTRIE BAARN vraagt enige j'ongedames ' die in het bezit zijn van een Mulo-diploma terwijl t/p;-ervaring tot aanbeveling strekt Hoewel niet vereist is belangstelling voor muziek gewenst Leeftijd tussen 17 en 21 jaar Sollicitaties worden gaarne ingewacht onder nr H 403 bij de afdeling Personeelszaken Torenlaan 19 Baarn Voor onze afdeling kinderkleding vra gen wij prettige VERKOOPSTERS met het vak bekend Ontvangt u graag een prima salaris 3 weken vakantie verkorte werkweek en heeft u gevoel voor teamgeest en verantwoordelijkheid voor uw afdeling neemt u dan contact met ons op Vermeld s.v.p uw opleiding referen ties verlangd salaris leeftijd enz DUETZ ' Kledingmagazijnen N.V Voorheuvel 3-5-7 Zeist Tel 03404-2712 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 22 juli 1961 VISSEN VOGELS WIER EN MENSEN splinternieuw watersport-centrum in Midden-Nederland Noord-Veluwe kan tot ontplooiing komen door nieuwe snelweg Van een onzer redacteuren Als op 25 juli de vergrote jachthaven te Harderwijk zal zijn geopend is weer een stap gezet om te komen tot een nieuw centrum van waterrecreatie in het midden van ons land het Veluwemeer En al brengen vele honderden personen bij mooi weer de weekends een dag door aan de boorden van dit water enerzijds begrend door de dijk van Oostelijk Flevoland ander zijds door de beboomde Veluwekust Een meer waarvan de eigenlijke functie was de uitdroging van de noordrand van de Veluwe tegen te gaan en dat toevallig uitstekend geschikt bleek om te voldoen aan de steeds groeien de drang naar ontspanning bij en op het water Vooral aantrekkelijk is het gebied voor baders en vissers met name langs de dijk van Oostelijk Flevoland Hier zijn met het zand dat uit de vaargeul van het meer kwam door Zui derzeewerken strandjes aangelegd Boomaanplantingen staan er ook al zodat de bezoekers hier tevens beschutting tegen de wind vinden Een beeld dat tot het verleden sal behoren sodra Zuidelijk Flevoland drooggelegd is De molen op de achtergrond geeft nog een extra historisch accent aan dese Harder wijker vissershaven dat hoogstens kano's voorlopig een intensief gebruik van de water vlakte kunnen maken Hoogstens > vant bij de Velu wekust ligt het wier soms zo dik dat meeuwen en - meerkoeten er over lopen De verhoging van de waterstand ' s zomers noodzakelijk voor de Veluwe zal mogelijk in de toekomst ten bate van de zeilsport worden geregeld Voorlopig echter „ speelt " rijkswaterstaat nog een beetje met de verhoging naar de heer Geers ons meedeelde werking van de stichting die met rijks - en provinciesubsidie werkt plaats vinden op een veel grotere schaal dan voor de gemeente Har derwijk alleen mogelijk was ge weest De officiële opening van deze vernieuwde haven geschiedt 25 ju li a.s Hij zal dan plaatsbieden aan een 150 zeiljachten en heeft een uitbreidingsmogelijkheid van 200 stuks Op basis van een Elburgs plan is men bij deze plaats bezig aan de aanleg en beplanting van 15 ha strand Hierop komen een hotel en een bungalowkamp Als het ge heel klaar is wordt het gesierd met de weidse naam Recreatie oord Veluwemeer Het hotel is ontworpen door de architect L G Lentz uit Hengelo die zijn spo ren met recreatieve ontwerpen heeft verdiend Zo is het hoofdge bouw van het kampeerterrein te Wapenveld zijn schepping even als het bungalowkamp van de Ned Reisver op Texel Werk wacht de stichting Velu werandmeer o.a nog in Nunspeet waar drie exploitanten elk een stukje strand beheren en tot nu toe elke poging tot samensmelting afsloegen Zij hopen elk dat de aan te leggen jachthaven op hun ge bied komt Overigens komen de bezitter van zeiljachten de mensen die juist zoveel verwachten van het nieuwe watersportcentrum voor lopig niet aan hun trekken Zui derzeewerken heeft aan de zijde van Flevoland in het meer een vaargeul uitgegraven met een diepte van 3 m 50 beneden N.A.P Deze geul is 70 meter breed maar erbuiten loopt de grond naar de Veluwekust snel op tot een diepte van 5 dm onder N.A.P zo - Hengelaars hehhen het reeds geruime tijd ontdekt Parlementariërs bij Kennedy Een groep van dertig parlemen tariërs van tien landen van de NATO is vrijdag voor een half uur ontvangen door president Kennedy op het Witte Huis te Washington De groep heeft twee weken lang rondgereisd langs bases van de Amerikaanse strijdkrachten in de Verenigde Staten Kennedy drong bij de parlemen tariërs aan op grotere samenwer king beter overleg en een bevredi gender militaire positie van dé NA TO De groep omvatte parlements leden uit België Canada Denemar ken Frankrijk West-Duitsland Griekenland Italië Nederland Noorwegen en Engeland Op een sombere door-de-wieekse-dag is het stil langs de boorden van het rneer althans buiten het üafcantie seizoen toen deze ' foto werd gemaakt Het watervlak moordt licht gerimpeld door een briesje dat ook de takjes fan de jonge boomaanplant in schuchtere beweging brengt De boeien die de vaargeul begrenzen zijn rechts in het water zichtbaar De Veluwekust is op deze plek — de dam van Flevoland naar Elburg vlak voor de brug — niet zo ver meer af Geweld van hozen en valwinden Al de wateren rondom de IJssel meerpolders hoopt men eens als recreatiegebied te hunnen gebrui ken Tussen IJsselmeer en Eem meer is een sluis ontworpen even als oostelijk van Huizen in het Eemmeer Bij Muiderberg komt een brug naar Zuidelijk Flevoland Bij Harderwijk bestaan reeds een sluis en een gemaal Van onze correspondent in Bonn In het zogenaamde „ kleine Ilich mannproces " in München heeft dr Otto Bradfisch voormalig leider van het speciale S-S.-commando 8 10 jaar tuchthuis gekregen Zqn on dergeschikte Wilhelm Schuiz kreeg 7 jaar Tegen beiden was levenslanggeëist Bradfisch en zijn commando groep hebben in de jaren 1941 tot 1913 in de omgeving van Minsk mas - sa moorden bedreven Volgens een rapport dat dr Brad fisoh in 1943 aan zijn chef Gruppen führer Nebe verstrekte heeft al leen het commando 8 de dood van 20.000 joden op zijn geweten Het eerst ging de speciale groep aan het werk in Bialystok Daar werden eerst alle joden in het stadion bijeen ge dreven daarna werden ae steeds met achten tegelijk opgesteld in de die pe loopgraven die het Russische lé ger had gegraven om de opmars van de Duitse troepen tegen te houden In de greppels werden de joden dan door geweerschoten later ook met mitrailleurs gedood Vantevoren maakte men de joden praktisch al hun kleren en sieraden afhandig Op deze manier bracht het commando 8 twee miljoen roebel bijelkaar Na Bialystok waar 3000 joden wer den vermoord ging het commando naar Baranowicze waar 200 men sen het leven lieten De volgende plaatsen waar Bradfisch en,de zij nen hun criminele werk voortzetten waren Minsk Mogilew Borisew Het animo van de vissers die zelfs vanaf Amsterdam en van achter de Gelderse IJssel naar dit water komen is verklaarbaar doordat het meer wemelt van de snoek baarzen Van een weerkundige medewerker)Er komen in ons land niet veelnatuurverschijnselen voor die doorhun seweld mensenlevens kosten.Bit vaak In tegenstelling met be pa weersontwikkelingen in het nuitenland waar tornado's tropische ipffens aardverschuivingen lawines fn / vaak veel slachtoffers eisen Onweersbuien in de ' zomer vooral « anneer deze buien actief zijn kun npn ffevaren met zich brengen In « fi eerste plaats worden er jaarlijks ' n ons land gemiddeld een 6 tot 10 PPrsonen dodelijk door de bliksem betroffen Verder zijn er de zware rukwinden of windhozen die zoals tUJiens het onweer van woensdag 12 • l "'" Jl - ook slachtoffers kunnen pisen Nauwelijks levensgevaar maar veel schade kunnen de daar " ij voorkomende wolkbreukachtige rpgens en niet zelden vallende ha Selstenen veroorzaken Wanneer er tijdens een onweers bui schade wordt aangericht door us wind dan wordt er meestal van een Windhoos gesproken Een wind hoos kenmerkt zich door een vaak " umeltjk zichtbare zwarte „ slurf " " ie onder uit een wolk hangt Soms oereikt deze de aarde en kan dan grote vernielingen aanrichten omdat ' u de slurf van de hoos een vacuum voorkomt met in het centrum een ' age luchtdruk Passeert deze slurf nu een huis dan zal dit als het wa re van binnen uit exploderen ¦ daar ° P dat moment de luchtdruk binnen ^ eel hoger is met als gevolg dat de uakpannen door de lucht vliegen en soms het hele dak van het huis of " e schuur wordt gelicht Daarnaast komt in de slurf van een Windhoos het is een miniatuur En van de vogels Vier even eens door Zuiderzeewerken aange legde eilandjes vormen namelijk een broedplaats voor de strand vogels Hoelang dit nog zal duren als de belangstelling van de mens voor het meer blijft groeien en dit is te verwachten is niet te voorspellen Het dier zal ook hier tornada zoals die dikwüls in Ameri ka voorkomen een snel draaiende luc-tbeweging voor Men kan aan de aangerichte schade en ontwortel de bomen meestal wel zien of de schade door een hoos is veroor zackt De bomen zijn vaak duide lijk afgedraaid en liggen meestal niet in dezelfde richting Over het algemeen mag gesteld worden dat de schade door een hoos aangericht groter is dan die door zeer zware rukwinden veroorzaakt Tijdens het onweer van woensdag 12 „ juli jl was er boven ons land zowel sprake van hierven daar een hoos met slUiD als ook van zeer zware valwinden Valwinden Deze valwinden ontstaan doordat aan de voorkant van de bui grote hoeveelheden warme lucht opstij gen Deze lucht naarmate zij op stijgt koelt af Er ontstaan vrij snel wolken en regendruppels en in kor te tijd treedt sterke afkoeling op waardoor de lucht niet alleen kou der maar ook veel z;waarder wordt Zij kan dan vaak met snelheden van 80 é 100 kilometer per uur in de richting van de aarde terugvallen en hier snel uitstromen met ruk winden die niet zelden de 120 kilo meter per uur bereiken Bomen worden nu niet afgedraaid maar vallen met wortel ' en al om Kortom alles ligt in één richting en er is duidelük sprake geweest van een abnormaal hevige windstoot en niet van een draaiende luchtbewe ging zoals de hoos die geeft De zuigkracht van een windhoos is aanzienlijk Benoorden Bodegra - wel op de vlucht worden gejaagd Een tijd lang heeft de orthodox calvinistische geloofsovertuiging in de plaatsen ten oosten van het Veluwemeer de week-end-recreatie daar aan banden gehouden Pas dit jaar wordt ten gerieve van de zeilers de sluis bij Harderwijk Hardersluis ook op zondag be diend en is de speeltuin op het Harderwijkerstrand op zondag open Ook hier gaat men — zij het langzaam — de economische be tekenis van het toeristenverkeer zien Zo heeft de strandspeeltuin in Harderwijk een bassin met zee robben die verzorgd en publieke lijk gevoerd worden door een men selijke zeerob die de baren ' vaar wel heeft gezegd en die een com pleet circusspektakel met zijn die ren ten beste geeft Rijksweg De ontwikkeling van de Noord Veluwe wordt medebevorderd door de aanleg van rijksweg 28 de autosnelweg die vanaf Zwolle door de Veluwe zal lopen en bij Zevenhuizen ten noorden van Amersfoort aansluiting gaat ge ven op rqksweg 1 naar Amster dam Adverteniüe HOUDT UW GEWICHT IN BALANS Ik heb hef niet op al die pillen en drankjes Je moet nog maar ofwachten of ze helpen Ik vraag me trouwens af of dat geforceerd vermageren no echt wel goed Js Suiker • hoe lekker en gezond ook - is voor de meeste mannen en vrouwen een vijand Kilo's gewicht kun je vermijden met Sukristo ^ Samengesteld volgens de nieuw ontdekte formule is de smaak van Sukristo 7 niet meer van suiker te onderscheiden Doosjes a ISO tabl f 1.1S en grotere verpakkingen Vraog uw leverancier gratlt monster H.TEN HERKEI N.V HILVERSUM ven lichtte de hotos woensdag 12 ju li nog een wagen met hooi van de grond en bij Nieuw Buinen Dr gingen 200 kippen met hok en al een luchtreis maken Een bijzonder zware windhoos kan de allure van een cycloon of tornada aannemen zoals die op 10 augustus 1925 boven Oost Nederland woedde waarbfl het dorp Borculo werd geteisterd Het stuk Harderwijk-Zwolle van deze magnifieke weg is reeds in uitvoering Het moet begin 1964 klaar zijn Als de gehele weg Zwol - le Zevenhuizen voor het verkeer is opengesteld zal de afstand Am - sterdam Harderwijk nog slechts 50 km zijn Naar het centrum van de Velu we en naar het Veluwemeer zijn daarnaast vanaf rijksweg 28 al een aantal secundaire toe - en af voerwegen geprojecteerd Ten noordoosten van Harderwijk komt bovendien parallel aan de rijks weg een recreatieve weg langs de kust Ook op dit front werkt Rijks -_ waterstaat dus mee aan de ont -' wikkeling van het gebied om het Veluwemeer „ En niet alleen het Veluwemeer Als de inpolderingen van het IJs selmeer geheel zijn voltooid ho pen wq dat ook het Eemmeer wes telijk van het Veluwemeer het IJmeer en de wateren tussen Markerwaard en Noordhollandse kust dezelfde functie kunnen ver vullen " Aldus vertelde ons ir F J B G Geers die 29 juni jl als directeur van Zuiderzeewerken met pensioen ging en uit hoofde van zijn functie ook voorzitter was van de Commissie Recreatie Gebruik Randmeren IJsselmeer polders Nooit gedacht De heer Geers vertelde ons dat hij nooit gedacht had zich nog eens te moeten bewegen op recreatief gebied maar dat evenals ver schillende collega's had onder vonden dat de werkzaamheden op dit terrein een geestverruimende afwisseling vormden van de nor male arbeid Het Veluwerandmeer was be dpeld om na de volledige inpol dering van het IJsselmeer de Noord-Veluwe voor uitdroging te behoeden Oostelijk Flevoland heeft narrielijk een polderpeil van van 5 m 20 beneden Nieuw Am sterdams Peil en men wilde voor komen dat de grondwaterstroom van de Veluwe naar dit lage ge bied zou trekken Toen het meer was gepland ontdekte men ach teraf dat het als ontspanningsge bied ook een prachtige functie zou kunnen vervullen mede zijn cen trale ligging in de toekomst Uit deze ontdeking is de com misise-met-de-lange-naam voort gekomen en het was op grond van de technische kennis en de noodzakelijke planning begrijpe lijk dat functionarissen van Zui derzeewerken in deze commissie zitting kregen De commissie heeft ten doel het gebruik van de randmeren te har moniseren en plaatselijke initiatie ven op recreatief gebied met el kaar in overeenstemming te bren gen Deze plaatselijke initiatieven zgn er gelukkig vooral in Gelder land waar men zich van oudsher met het vreemdelingenverkeer heeft bezig gehouden Vorig jaar riep men daar een stichting Ve luwerandmeer in het leven die zou moeten trachten het gebied rond om het meer toeristisch aantrek kelgk te maken De eerste successen van de stichting waarin ook weer verte genwoordigers van Rijkswaterstaat genoernde plaats kon door mede zitting hadden waren het opvan gen van initiatieven der gemeenten Harderwijk en Elburg De vergro ting van de jachthaven in eerst - z^mms -^^^^^^^^^^^^ Nederl scholieren bij Cliarleroi gewond Ten minste vier Nederlandse scho lieren zijn vrijdag gewond toen een bus waarmee zü op weg naar Frank rijk waren in Laneffe bij Charleroi slipte en tegen een muur botste Twee meisjes raakten ernstig ge wond Marieke van Straten uit Was senaar kreeg een dubbele schedel breuk en een gebroken been en de 18-jarige mej Vermorken uit Voor schoten liep zware verwondingen var onbekende aard op Clasin van Santen uit Voorschoten Toh V d Donk en enkele anderen van wie de namen niet bekend zijn liepen minder ernstige verwondingen op Alle gewonden zijn naar zieken huizen in Charleroi en Gilly overge bracht De Belgische chauffeur van de bus sloeg bij de botsing door de voorruit en was op slag dood De scholieren zijn afkomstig van middelbare scholen in Breda en zou den een reis naar zuid-Frankrijk Italië en Spanje maken Raket met geheime instrumenten vernietigd Vrijdag is op de luchtmachtbasis Vandenberg in Californië de 27ste Ontdekkersatelliet gelanceerd Zes tig seconden na de lancering is de raket echter om onbekende redenen vernietigd Aan boord bevonden zich een cap sule met geheime instrumenten die bij Hawaii in de dampkring hadden zullen terugkeren De aard van de desbetreffende instrumenten is on bekend maar de Ontdekkers wor den over het - algemeen gebruikt voor het beproeven van onderdelen van Midas alarmprojectielen en Samos fotoverkenningssatellieten lAdvertentie Uw autokosten gaan omlaag Stap over op Moblloil Special de motorolie die zorgt voor een perfecte smering - voor een lager benzineverbruik En stap over op Mobil Special benzine met tetramel de nieuwe Ameri kaanse benzine met hoog octaangetal Nu ook in ons land steeds meer verkrijgbaar Met Mobil Special benzine rijdt U veel meer kilometers Stap over op Mobil en U stapt over op besparingen Mobii Oil Nederland N.V Rotterdam „ KLEINE EICHMANNPROCES " VOLTOOID SS-beul krijgt tien jaar tuchthuis Gorki Orscha en Bobruisk Resul taat 20.009 slachtoffers Tijdens het proces is gebleken dat het denkbeeld van moordcom mando's in Hitler-Duitsland al is op - gekomen in 1938 In mei 1941 wer -' den de toekomstige leiders van de speciale moordgroepen in een cur sus van drie weken voorbereid op het komende werk Natuurlijk hebben ook Bradfisch Schuiz en de anderen zich erop be roepen dat anderen de verantwoor delijkheid voor de executiebevelen op zich hadden genomen Zo had limmler zelf eens tegen Bradfisch gezegd dat het bevel tot h^t doden van de joden afkomstig was van de Duitse regering en dat het daarom kracht van wet had Schriftelijke bevelen werden echter nimmer ge geven Alles berustte op mondelin ge Instructies Eèn getuigenis heeft het proces van grote betekenis gemaakt en wel dat van de vroegere S.S Grup-penführer Bruno Streckenbach die zich op de afdeling van de na - zi veiligheidsdienst met perso neelszaken heeft beziggehouden Streckenbach zei dat vele S.S.-ers en leiders van moord-commando's verzoeken indienden om ontslag te mogen nemen Hoewel dat altijd zeer moeilijk was gelukte het soms aldus Streckenbach die zelf ook kans had gezien ontslag te ne men 
Zaterdag 22 juli 1961 ' UTRECHTSCH NIEUWSfiLkl Op ons HAARWERKATELIER is plaats voor een net JONG MEISJE dat ambitie heeft om een mooi vak leren Prettige werkkring muziek bij de arbeid Zeer goede vooruitzich ten worden geboden Zaterdags de gehele dag vrij Aanm dagelijks van 9-12 en van 2 5 uur Fa UGEKA W v Abcoudeplein 5 JUDO Vanderhorst ODDKERKHOF 23 Telef 25390 b.g.g 03402^5215 Te huur centrum Driebergen een gedeelte van vrijstaande villa waarin alle comfort aanw O.a telefoon badkamer 2 wc's enz vanaf 1 sept tot 15 maart ' 62 Br onder nr 2-2360 bur UN Te koop aangeboden HEEL WOONHUIS omgeving Kanaalstraat PRIJS ƒ 12.000 — Vrij te aanv 1 augustus a.s Br onder nr 2-2407 bur UN Gedeprimeerde vlasser stak bedrijf in brand EIS TWAALF MAANDEN r T ^ Uw eigen huis voor ƒ 20.000 Mooier kunt U het niet wensen gezellige blokjes van zes eengezinswonin gen op het zuiden gele gen in royaal opgezette nieuwe wijk te IJSSELSTEIK Woon/eetkamer 3 flinke slaapk moderne keuken badcel en berging Veel kasten groot balkon en zonneterras tot ƒ 16.500 — zonodig met financiering tot 1 16.000 — GEEN ERFPACHT Inl zatei'dag 2-4 uur in de keet op het werk aan de Kasteellaan en dage lijks bij Makelaar VLAANDEREN Muiderberg tel 02942-271 en 305 heid tot zijn wanhoopsdaad gekomen De raadsman mr E J E G Von kênberg uit Gorinchem vroeg ' be grip voor de psychische toestand waarin zijn cliënt had verkeerd die in ' s Gravendeel als lid van de ge meenteraad en als bestuurder van versclieidene organisaties een zeer geachte figuur was Hij pleitte voor een onvoorwaardelijke straf gelijk aan de tijd die De G in voorarrest heeft doorgebracht De uitspraak is bepaald op vrijdag 4 augustus Stikker over Bonri'heraad „ Ik vind dat er verstandig is geopereerd '' Na een verblijf van twee dagen in ons land is de secretaris-generaal van de Nato mr D U Stikker die een rondreis langs diverse bij de Nato aangesloten landen heeft gemaakt gisteravond met een KLM toestel van Schiphol naar zij hoofdkwartier in Parijs teruggekeerd Gevraagd naar zijn mening over het resultaat van de jongste EEG topcon-terentie in Bonn waar men aan „ per manent overleg " de voorkeur heeft gegeven boven een „ politiek secreta riaat " van de zes EEG-landen zei mr Stikker „ men heeft mij reeds in Bonn gevraagd of ik mij daar zorgen over maakte Ik blijf van mening dat alle zes landen er prijs op stellen dat de Nato zo sterk mogelijk blijft Ik vind dat er verstandig is geope reerd " Nehroe naar Amerika De Indische premier Nehroe zal op uitnodiging van president Kennedy van 7 tot 9 november een officieel be zoek aan Amerika brengen Voor onze Technische Onderhoudsdienst zoeken wij een DRAAIER/FR AISER met een voltooide opleiding LTS machinebankwerken en diploma Bemetel Ervaring in diverse onderhoudswerkzaamheden strekt tot aanbeveling. Leeftijd tot 25 jaar Deze functie omvat afwisselend onderhoudswerk gratis werk kleding goede sociale voorzieningen en loon volgens CAO met vergoeding van evt reiskosten Gelegenheid tc^%»*^»*< fc^^»^^^^^^^»»»^^^.i TRANSPORTBEDRIJF TE VLEUTEN vraagt voor spoedige indiensttreding BOEKHOUDER Leeftijd 21-26 jaar Gunstige arbeidsvoorwaarden Zelfstandige positie Brieven onder no 2-2391 aan het bureau U.N GEVRAAGD op korte termijn KANTOOR - EN MAGAZIJNRUIMTE elk circa 30 m - in Utrecht of directe omgeving De Bilt of Bilthoven Brieven met volledige opgaaf te richten aan N.V MAATSCHAPPIJ VOOR TETRA-VERPAKKINGSMACHINES v Breestraat 103 — Amsterdam Telefoon 020—732044 TE KOOP een z.g.a.n M.CA 1600 bouwjaar 1960 — 30.000 km gelopen Kasteel De Haar - HAARZUILEN - Tel 03407-275 Van Duren's Corsettenmagazijnen '" leerl-yerkoopster en NAAISTER Aanmelden OUDEGRACHT 141 — TELEF 11314 ^ lllllillilllllllllllllllllillllllllillllilllllllllillllliilllillllllllillllllllllli!llililillillllllllllilllllllllllll!lllllllllllll!IIIB ^ a HUUROVERNAME aangeboden van ^ I winkelpand Lijnmarkt B > 2 etalages tegen betaling goodwill en H inventaris 1 Brieven onder nr 27737 Adveptentie-bureau f a BENJAMIN Bergweg 351 - Rotterdam ^ ^ illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!«ll!l!lllllllllllllllllhllllll!lll!lllllllll!lllllll »^ Veldslag om vechtend bruidspaar In een huwelijkszaaltje te Zwijn drecht ^ werd vrijdagavond de basis van een kersvers huwe lijk sterk ondermijnd toen een 22-jarige bruidegom en zijn 20 jarige bruid het op de dansvloer met elkaar oneens werden De twee die elkaar voor eeuwig trouw hadden gezworen ston den als kemphanen tegenover elkaar en'in een munimum van tijd was de gehele bruiloft in twee kampen verdeeld waarbij de stoelen en tafels als projec tielen dienst deden en waarbij zelfs enkelen het mes trokken om de ruzie te beslechten Er vielen verschillende gewonden twee gasten moesten zelfs met bekwame spoed naar het zie kenhuis te Dordrecht worden vervoerd de een met steek wonden in de linkei'borst en de buik de ander met een vrij ern stige hoofdwond en met een ge halveerd oor Toen de politie enige orde in de complete chaos wilde scheppen lagen de bruiloftsgangers ste vig onder de invloed van sterke drank bloedend op de grond tussen kapotte bierflessen en stukgeslagen meubilair Na ver loop van tijd keerde de rust te rug zelfs in de gemoederen en het werd toch nog een onver getelijke dag ' Teheran beleefde rustige dag Van de door het nationale front voor gisteren afgekondigde demon straties in de Iraanse hoofdstad Teheran is niets terecht gekomen De enkele meestal kleine betogin gen ' werden onmiddellijk door de politie de kop ingedrukt 
\ tJTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 22 juli 1961 SpoHcommissie KNWU hépaalt Stadion mag geen wielerwedstri j den meer organiseren Op de renbaan van Hüversum vindt zondag plaats de Strijd om de Gouden Zweep dateert uit Napoleontische tijd Dubbel Spree-Welschen in B-jinale er door Smit in twee sets gewipt Utr Maliehaan Door Gerard van Maarseveen Van oudsher zo ver als de Napoleontische tijd hebben harddravers hun benen ver uitgegooid in de strijd om een Gouden.Zweep Reeds vroeg op 31 mei 1823 al was het Oranjehuis zelf actief en was in Leeuwarden aanwezig in de personen van Z.M Willem I en Prins Frederik Daar werd toen een gouden koningszweep verharddraafd Na afloop van de wedstrijd werd ' n Koninklijk Besluit voorgelezen waaruit bleek dat elk jaar in de eerste week van augustus in:Leeuwarden om een gouden zweep gedraafd zou worden en dat de koning jaarlijks ƒ 500 beschikbaar stelde Jan de Boer had zijn dravers op Biltstraat gestald 0 „ Zwemlust overspeelde Het IJ 6 — 2 Gerrit Goenee kogelde drie maal raak in De ker mat lag op de ' mtrent 890 is de traditie verloren « egaan Maar in 1955 is zfl weer hersteld zij het dat het geen louter Friese aangelegenheid meer was maar een over het hele land rond gaande De eerste maal werd de zweep op Mereveld verreden omdat de voorzitter van de Utrechtse Paardesport-Vereniging de heer G ioustra het initiatief had genomen het koninklqk huis te benaderen terzake herstel van de traditie In de volgende jaren werd de tlraverij gehouden in Groningen Hilversum en Duindigt waarna zij in 1959 op Mereveld terugkeerde om haar tweede ' cyclus te beginnen Zondag wordt de zweep in Hilver sum verreden Zesrnaal heeft Z.K.H Prins Bernhard haar persoonlijk uit gereikt Zondag zal de strijd feller worden dan ooit en het is niet te zeggen wie de trofee zal ontvangen al zijn er onder de zeventien deel nemende paarden natuurlijk favo rieten en figuranten De eerste maal op Mereveld won Roland het jaar daarop zegevierde Quintus Harvester Belde hengsten 7 iin naar Duitsland verkocht voor fokdoeleinden Het derde jaar won Theo Messidor en vervolgens zege vierde op Duindigt Tabor De vijfde maal dus weer op Mereveld in 1959 Advertentie Een succesvol ORUnDIG apparaat 53T50 53 cm grootbeeld > 7>7Q volautomatisch!Nu • ' O - GRUNDIG de aristocraat onder de T.V - apparaten verkrijgbaar bij FUTURA Utrecht Bakkerstraat 16 Tel 17728 « n Nobelstraat 13-15 Tel 13723 Amsterdam Rotterdam Bussum en Delft zegevierde de fraaie schimmel Thea Cornelia vorig jaar gevolgd door Willemarie GS in Grooiingen BakernMt In Utrecht ligt dus in zekere zin de „ bakermat " van de nieuwe gouden zweep om dit moeilijke beeld eens te gebruiken Dat is niet zo vreemd Reeds in 1876 werd in de Maliebaan om een gouden zweep gedraafd Die fraaie allee is meer het toneel ge weest van drafsport en paarde ver-tier Vroeger op Koninginnedag was er onder meer ringsteken te paard En de traditie van harddraven vond nog in andere dingen steun binnen Utrechts veste Op de Biltstraat was achter het Zuidhollands Koffiehuis een ganse stalling ingericht met een inrijpoort na;^t het café Daar woonde Jan de Boer die er harddravers gestald had Hij was een beroemd pikeur en menig Utrechtenaar heeft hem nog gekend HiJ was de jongste van een geslacht dat aanwijsbaar vier gene raties lang harddravers heeft gere den en in de strijd om de trofee vaak een grote rol heeft gespeeld Jan de Boer trainde vroeger vaak dravers op de Biltseweg „ achter het fort " en menigmaal hooirde men er de gedecideerde hoefslag van dravers die dan weer naar stal „ buiten Wit tevrouwen " terugkeerden Markt de oorspong De oorsprong van het harddraven is gelegen in de markten vroeger meestal jaarmarkten Immers dan werden de ten verkoop aangeboden paarden „ voorgedraafd " zoals vroe ger des maandags gebeurde als er paardemarkt was op het Vreeburg Dan gingen de paarden aan de hand de Drieharingsteeg in en uit en de koper keek nauwlettend toe hoe de dieren hun benen gebruikten Zo ging het ook vroeger Maar de juiste snelheid kon natuurlijk niet „ aan de hand " getoond worden Dus ging het voor de sjees Of zoals in Friesland zat men op het paard en werd het „ onder de man " gedraafd evenals in de huidige ruiterdraverij In Friesleind gebruikte men daarbij geen zadel maar alleen een deken wat wel een bijzondere vaardigheid vereiste Uit die demonstraties van de snel heid der paarden ontstonden als vanzelfsprekend de wedstrijden Zij werden een grote aantrekkelijkheid voor het bezoek aan die markten en de heren of baljuwen van dorpen of districten loofden spoedig prijzen uit aldus het belang van vreemde lingenverkeer op moderne wijze be vorderend Er kwamen nog al wai mensen op zulk een markt Van een klein plaats je als Valkenburg is bekend dal er in één week drieduizend paarden veikocht werden Men vergete echter niet dat buiten de trekschuit waar voor een min of meer fiere klepper stond de havermotor zonder concur rentie van dieself - of benzinemotor Zonder concurrentie Er kwamen reeds vroeg reglemen ten Men onderscheidde de „ Hol landtsche en Vriesche " wijze van harddraven De eerste ging over een recht stuk van begin tot eind de tweede betekende dat men aan het eindpunt omkeerde en naar de start plaats terugging Al in de zestiende eeuw was de draverij over korte afstand 9 van on g3veer driehonderd meter bijzonder populair En kastelein benevens her bergiers waren niet te lui om die be langstelling gaande te houden ge zien het belang dat zij hadden bij vreemdelingenverkeer Ook zelfs ge - neente - en kerkbesturen interesseer - i ien zich voor de gebeurtenis De paardenfokkerij was van emi lent belang in vrede zowel als in ¦¦' og en de wedstrijden die zoals '/ ' e bedoeling hadden ook de beste ' ieren te selecteren hadden dus 1 n grote betekenis ' Op Soestdijk is zelfs wel een gouden zweep verreden op de „ pragtige " en staatelijke Hard draverij in tegenwoordigheid van Zijne Doorlugtige Hoogheid stad - houder Willem V Het paard van de hei r Lever uit Amsterdam 26 rivalen Hetzelfde jaar won de koopman Laas Boumans uil Franeker een Iiarddraverij ter gelegenheid van hel 1-e-oek van zijne „ Doorlugtige Hoog 1-eid aan Vriesland " De winnaar had Z3s en Iwinlig rivalen verslagen In de Franse tijd deed koning Lo c'ewijk Napoleon zijn best wat hij kon Hij stichtte een stoeterij in Bor culo en liet op 2 september 1808 op de Marssumerdijk in Leeuwarden ¦ draven daarvoor stelde hij als prij Z3n beschikbaar een kostbare doos van goud met briljanten bezet en een paar gouden sporen Het gemeentebestuur van Leeu warden loofde in 1811 een gouden zweep uit ter waarde van ƒ 900 ter gelegenhei i van Ijtet geboortefeest ¦< an Z M de Koning van Rome de zoon van Napoleon sic Zondag vindt de traditie in Hil versum verlenging Het grote num mer is omringd door negen andere draverijen Onze voorspellingen zijn Agatha Hollandianrijs 2040 m i Zola S 2.Zorro d'Aster 3 Zelma Dear Vierdaagse van Baarn Wim Breeuwer in Sprint de snelste Met de lach va*i de overwinning al op zijn gelaat snelde de Utrech ter Wim Breeuwer gisteravond door de finish van de Bonde van Baarn De vierde en laatste etappe was voor hem nadat hy in de eind sprint zün grootste rivaal Jaap van de Burgt uit Soest royaal « net enke le lengten versloeg Opnieuw vierden de Stadionisten victorie Hans den Hartog behield zijn oranje leiderstrui ook in de laatste etappe en presteerde het vier avonden het leiderstricot te dragen En in het ploegenklasse ment blijven de Stadionisten onge naakbaar en werden zü met een voorsprong van liefst 40 punten win naar Ook de vierde etappe was weer spannend omdat halfwffg koers zes renners demareerden Dat wa ren de Utrechter Wim Breeuwer Jan de Wit uit Zeist Teus van de Tol uit Naarden en de Soestenaren Jaap van de Burgt Arie Doeke Meyer en Gerrit Ruttenberg de de plaatselijke favoriet Zü liepen bijna een volle ronde op het pelo ton uit Acht ronden voor het einde sprong Van de Burgt nog weg maar het was Wim Breeuwer die attent bleef bü hem kwam en in de sprint een stuk sneller bleek De uitslag was 1 W Breeuwer 2 J V d Brug 3 G Ruttenberg 4 J de Wit 5 T v d Tol 6 A.Doekemeyer 7 J v Galen 8 K.Voc 9 P Wijnands 10 C v d.Burg 11 ^ H den Hartog 12 K v.Nimwegen Ploegenklassement 1 Tempo A 28 pnt 2 Stadion A 15 pnt 3 Ade laar A 13 pnt 4 Stadion B 9 pnt 5 St Willibrord 6 pnt.Eindstanden Individueel 1 H den Hartog 38 pnt 2 J Radema kers 30 pnt 3 W Breeuwer 28 pnt 4 J Frekking 26 pnt 5 J v d Burgt 25 pnt 6 N Wijnands 25 pnt 7 J van Galen 17 pnt 8 H Verheul 16 pnt 9 A Doekemeyer 15 pnt 10 T v d Tol 13 pnt 13 J de Wit 11 pnt 16 A Veenen daal 5 pnt Ploegenklassement 1 Stadion A 98 pnt met de renners H den Har tog J de Groot J Rademakers W Breeuwer A Veenendaal K v Nimwegen 2 Adelaar A 58 pnt 3 Tempo A 53 pnt 4 St Willibrord 33 pnt 5 Amersfoort 33 pnt Een draverij bij de Haagsche | Schouw te ' s-Gravenhage met al de pompa en plechtig - ' heid die men i » die tijd ' so | bijzonder op pr "~ -¦>-'-•" Alchimislprijs 2000 m 1 Zane Grey 2 Zalkestis van E 3 Zus van Spen cer Gay Alcyoneprijs 2000 m 1 Wilfield 2 Xirene HoUandia 3 Valeur Amateur-kampioenschappen IV 2400 ii 1 William Hanover K 2 Xarmo Hanover 3 X Mieke Hollandia De Gouden Zweep 2400 m 1 Ybe van Papenhoef 2 Walter Mitty S Way Jewel Crilerium der Vieijarigen 2400 m 1 Ybe van Papenhoef 2 Ysselmonde 3 Youthful Nora Spencer Ageelh HoUandiaprijs 2000 m Wanda van Gonny 2 Yberflöte 3 Walnut Erebus Aleid Williamsprijs 1400 m 1 Adiós K 2 Ainor du Commerce 3 Alida W Agalha HoUandiaprijs 2040 m 2e afd 1 Zanzibar 2 Zephir Harves ter 3 Zampa van JZ Alephprijs 2900 m 1 Hairos II 2 Jour de Java 3 Vrijbuiter Merwede klopt Centrum 1-0 Jan Ravenstein bleek voor HBS in de straatvoetbalwedstrijd tegen Fortuna'61 de enige man te zqn die weet hoe hU tussen het ge drang van voor het doel staande spelers doelpunten moet maken Het overvricht dat de HBS-ers de gehe le wedstrijd hebben gehad drukte Jan in twee doelpunten uit Merwede heeft de belangrijke wed strijd aan de Irenelaan tegen Cen trum op het nippertje met 1 — O kun nen winnen De winnende goal werd na een gelijk opgaande wedstrijd met kansen aan beide zijden vlak vóór tijd door Jackie van der Dus sen gescoord uit een vrije trap Mer wede neemt nu alleen de bovenste plaats in poule I in Aan de Boisotstraat speelden slechts welpen elftallen De doel man van KSB voorkwam voor zijn ploeg veel onheil toen EVV sterk opdrong Vlak voor rust moest hij capituleren Beide teams zagen in de tweede helft geen kans meer om te scoren Margaretha heeft twee schoten nodig gehad om Tivoli-Boys op de knieën te krijgen Beide doelpunten ontstonden uit penalties die uit '" handsbal en een overtreding van de Boys ontstonden Na rust werd niet meer gedoelpunt dus 2 — O voor Mar garetha Programma voor maandagavond Pr Irenelaan 6.45 uur Kompas Transwijk 7.45 uur D.H.M Hoogra-ven Boisotstraat 6.45 uur Sportiva Pippeling Boys 7.45 uur O.S.O.S Linnaeus'61 De winnende ¦ Stadionploeg van de Avondvierdaagse van Baarn v.l.n.r Jan Radema kers Jan de Groot Karel van Nimwegen Wim Breeuwer die de vierde etappe won Hans den Hartog winnaar van de Avondvierdaagse en Arie Veenendaal In het midden ploegleider H de Jong Nieuws van de transfermarkt De besprekingen welke Elrnkwijk met Sportclub Enschede ten aanzien van Velthuis en Zweers heeft gevoerd heb ben nog niet tot een positief resultaat geleid Èn het xiet er niet naar uit dat dit nog zal gebeuren Inmiddels hebben ook Go Ahead en Oldenzaal zich op de markt gepresen teerd voor Velthuis Het heeft er de schün van dat deze clubs wel tot over eenstemming zullen komen met de Zui lense vereniging In dat geval is het laatste woord aan Velthuis die zijn keus nog niet heeft bepaald Naast de DOS-speler Cor Luiten heeft het Deventerse Go Ahead be langstelling voor de Ajaoied Fransz Willem II contracteerde twee jeug dige spelers B Theunissen kwam van Rheden over terwijl de 17-.jarige H Buurtsteden van Rood-Wit uit St Willibrod naar de Tilburgers kwam Ajax S'pil Wim Andriessen speelt vanmiddag een oefenwedstrijd met de Graafschap tegen Wagenin gen Na afloop zal er over een evt transfer gesproken worden ADO heeft Hans v d Hoek van Sportclub Enschede aangekocht De achterspeler Scherpenisse zal van ADO overgaan naar Sportclub En schede evenals Advocaat uit het tweede van deze Haagse club Jochem van Zantem de 24-jarige doelman van de amateur-eerste klas ser ZAC en reserve-keeper van het Nederlands amateurelftal heeft be sloten het amateur-voetbal trouw te blijven Bijk De tweede divisieolub Zwolsche Boys heeft een contract afgesloten met Ernst Söllner van Alcides Mep pel Behalve Söllner heeft Zwolsche Boys ook gecontracteerd de midden voor van de derde klasse zaterdag middagclub Nunspeet Van der Wou de DOOR DICK KOPPENBERG H et A-toemooi van Bilt hoven blijft verrassingen opleveren Wat gisteren be treft rekenen we daartoe de nederlaag die Jan Bijker in ' t enkelspel leed tegen Mauk Smit en de overwinning van mej E Brouwer en Eric Dirks op de op papier sterkere com binatie Sonja van Nus-Jan Willem Frederikse Aan de nederlaag tegen Smit is Jan BUker zelf niet geheel onschuldig Te veel Het hü zich het lange spel van Smit opdringen waarin deze muurvast is Meer aanvallen was voor Byker geboden geweest Hü deed dat evenwel slechts b « vlagen om dan weer in het lange sp*ï te vervallen Hans Oudegeest en Peter van der Laars hebben zloh in het heren-dubbel spel tegen de geroutineerde Amster damse combinatie Henk Noiten-Lissauer goed geweerd Vooral door sterk net spel en volleren van Peter van der Laan wonnen ze zelfs de tweede set Maar in de derde set kon Hans Oude geest zijn partner niet die steun geven die nodig was en dat betekende de winst voor het hoofdstedelijk dtibbel Onverwacht was ook de ' nederlaag die Sonja van Nus en Jan Willem Fre derikse in het gemengd-dubbelspel le den tegen mej K Brouwer en Eric Dirks De laatste kreeg grote steun van mej Brouwer vooral ook aan het net Sonja van Nus su'fckelde met een pijnlijke enkel voor Jan Willem Frede rikse was het donkerder worden een handicap waarmede overigens niets af gedaan wordt aan de fraaie prestatie van de Amerstoortse combinatie Vertragen Sjef Scliepens speelde zich in de liaï ve finale ' door in het heren-enlcelsp«iï B Pim Steen te verslaan De Utrechter ging het spel van de hard slaande steen vertragen die zich daarop nogal eens versloeg Kees Bos bereikte reeds de eind strijd Dat deed in het dames-enkelspel Vera ' otters door een overigens zwaar bevochten zege op Marijke Wessel Wim Spree en Nico Welschen bereilrten de finale heren-d«bbel B na een span nende en vaak goede strijd tegen Baud en Oudegeest sr In de derde set stond laatstgenoemde combinatie met 4—3 en 40—15 voor op de service van Oude geest een game die toch nog verloren ging en ongetwijfeld van grote invloed is geweest op het eindresultaat Mevr de Jong en mevr v Schaik plaatsten zieh in de finale van het da - mes dubbelspel B A-XOEKNOOI „ Heren-enkelspel kwart-finale Frede rlkse-v d Laan 6—0 6—3 Ryan Oude-geest 6—1 6—3 Srait-Bijker 6—4 7—5 Heren-dubbelspel kwart-finale Campbell en Ryan-Ubbink en Ubbink 6—3 6—4 Frederikse en Verloop-Vorst man en Kamphuis 7—5 6—1 Nolten en Lissauer-Oudegeest jr en v d Laan 6—4 3—6 6—3 Gemengd-dubbelspel kwart-finale mej E Brouwer en Dirks-mej Van Nus en Frederikse 7—9 6—2 11—9 mej Abels en Hehenkamp-mej Stok mans en Kamphuis 6—3 4—6 6—4 B-XOERNOOI Heren-enkelspel kwart-finale gohe pens-Steen 6—1 6—3 halve finale Bos Baart de la Faille 8—6 6—3 Dames-enkelspel halve finale mej Otters-mej Wessel 9—7 3—6 6—4 Heren-dubbelspel kwart-finale Bos Zware straffen voor renners De Ronde van Austerlitz die vo rigre week vTijdag werd gehouden heeft voor de Utrechtse wielersport nare gevolgen gekregen Tqdens de wedstrijd die door de Utrechtse wielervereniging Het Stadion werd georganiseerd is in erge mate in breuk gepleegd op het KNWU reglement Straffen konden niet uitblijven De sportcommissie van de KNWU heeft Het Stadion een boete van honderd gulden opge legd voor de talrijke overtredin gen in de wedstrijd geconsta teerd Daarnaast heeft men de vereniging verboden in de toe komst nog open wielerwedstrijden te organiseren Dit laatste houdt in dat de Ron de van Zeist welke maandag zou worden gehouden voor renners uit Midden-Nederland niet in die vorm kan doorgaan In plaats van een open wielerronde zal Het Stadion de organisator er nu een clubwed - en Lemstra-Janssen en Broelcman S — 6 6—4 halve finale Spree en Welschen jr.-Baud en Oudegeest sr 2—6 6 — O S — 6 Dames-dubbelspel halve finale me vr de Jongh en mevr v Schaik-mej Bins en mej Wessel 5—4 2—6 6—2 Gemengd-dubbelspel kwart-finale mej Stokmans en Steen-mevr IDoeksen en J van Lidth de Jeude 7—5 6—2 mevr Verm-ue-Luoa en Mica-mevr Moorman en Beyer 6—1 6—2 mevr Schepens en Sohepens jr.-mej F Sjajn soedin en H Sjamsoedln 6—1 6—3 mej V Offers en Stol-mevr de Jongh en Kloots jr 6—3 6—2 C-TOEBNOOI Heren-enkelspel kwart-finale Brug man w.o Janssen halve finale H Sjamsoedin-v d Krol 7—5 6—0 Dames-enkelspel halve finale mej Wessel-mej v Roosmalen 6—3 6—3 mej Koenders-mej Bins 6—4 6—3 Heren-dubbelspel ijwart-tinale E.Naeft en Th v Leeuwen-Koch en Wig gers 6—3 7—5 ^ Gemengd-dubbetspi * halve finale mej Bins en De Bruïne-mej Hooykaas en V Son 4—6 6—2 6—4 Schaakclub Utrecht houdt toernooi De oudste schaakvereniging uit de Domstad de SC Utrecht bestaat dit jaar drie kwart eeuw Ter gelegen heid van dit feit zal men in samen werking met de Steenkolen Handels Vereeniging een internationale tien kamp organiseren waaraan vermoe delijk twee Russische grootmeesters een aantal internationale meesters en één of meer Nederlandse cracks zullen deelnemen Bovendien doen enige spelers van de Schaakclub Utrecht mee De wedstrijdeh wor den rond 1 december gehouden in de kantine van de S.H.V Tevens is er dan een internationale damestien kamp In de vierde speeltfld van het wa terpoloduel tussen het Utrechtse Zwemlust en het hoofdstedelijke Het IJ kreeg de gevaariyke midden voor en goalgeUer van het reserve zevental van Zwemlust Gerrit Goe nee het flink op zijn heupen Met drie fraaie goals uit zeer moeilijke positie bracht hü de a,s kampioe nen in veilige haven 6—2 De toeschouwers die in grote ge tale naar de LieSbos waren geko men om hun favorieten aan te moedigen hebben de Utrechtse ploeg de beste wedstrijd van het seizoen zien spelen In snelheid schotvaardigheid en combinatie wa ren de Amsterdammers de mindere van hun gastheren Het begon al zo hoopval Na kor te tijd gaf Henk v.d Linden Joop Buys de gelegenheid doelman van der Mey voor de eerste maal te passeren Jan Spaans die een niet strijd van moeten maken waaraan alleen eigen leden kunnen deelne men Ook een aantal renners werd door de KNWU gestraft Wim Emo die het wedstrydreglement overtrad zal twee maanden niet mogen start ten Anderen als B van Leur ^ A Veenendaal C van Gent A de BonxJt en J Naberman werden voor één maand geschorst wegens het schenden van de amateurbepalin gen Nop Koch in het Stadion In het wielerprogramma Neder - land Zwitserland dat dinsdagavond in het Utrechtse Stadion wordt ge geven zal Wout Wagtmans niet van start gaan De Brabander is door de Sportcommissie van de K.N.W.U niet waardig bevonden in de gese lecteerde rennersploeg uit te komen na zijn opgave in de Ronde van Zwitserland en de Tour de France Wagtmans wordt vervangen door de Utrechter Norbert Koch Ook de Zwitser Walter Bucher zal niet star ten Hij wordt vervangen door diens landgenoot Meyer KNVB-voorstel SCHAF NU DE PROTESTEN AF Zaterdag 5 augustus komt de sectie betaald voetbal in een buitengewone algemene vergadering in Amsterdam bijeen Drie punten van de agenda zijn van bijzonder belang 9 Een voorstel tot afschaffen van de protesten in de eredivisie • Voorstellen tot reglementswijzi ging in verband met het invoeren vanjeugdcontracten en het vaststellenvan een jeugdcompetitie betaald voet bal # De promotie degradatieregeling1961/'62 In KNVB-kringen verwacht men van een aantal verenigingen sterke oppositie tegen de sanering waarin men zoals bekend met ingang van het seizoen 1962/1963 wil komen tot de verhouding 16 eredivisie elftallen 16 eerste divisie elftallen en 2 x 16 twee de divisie elftallen Het KNVB-bestuur is van mening dat de promotie - en degradatierege ling die aan deze sanering ten grond slag ligt als zaak van competitie-in deling een bestuurs-aangelegenheid is De oppositie stelt echter dat het een kwestie van reorganisatie is waarin de algemene vergadering zal moeten beslissen Oostenrijkers niet meer in Intertoto De Oostenrijkse voetbalbond zal liet volgende seizoen geen clubs meer in schrijven voor de z.g intertoto compc-titie Dit besluit is vrijdag te Wenen genomen aangezien er weinig publieke belangstelling is voor de intertoto-wed strijden in Oostenrijk en de clubs de voorkeur aan een langere rustperiode voor de spelers geven Schermen — Om het wereldkampioen schap floret voor landenequipes dames Nederland-West-Dultsland 7—9 Neder land-Italië 1—9 waardoor de Neder landse dames werden uitgeschakeld te missen kans om zeep bracht en vele slimme boogballen tegen of ap ' de lat zag belanden gaf Joop Buys een corner zo hard aan dat deze de bal slechts van de hand af in het doel behoefde te laten stui ten 2—0 In de derde speeltijd kwam de nachtmerrie voor de IJ-spelers Ger rit Goenee kwam Rudy de Wit vervangen doch nog zonder suc ces Het klamme zweet stond de Utrechtse aanhang in de handen toen Harry Vriend doelman Henk Hanselaar met een hard schot naar het net verwees Oordeel wordt geveld In de laatste vier minuten voltrok Gerrit Goenee het vonnis Nico van Gvjn zag zijn schutter vrü liggen en diens kogel heeft Van de Mey beslist niet gezien 3—1 Het IJ was even knock-out gesla gen waarvan Goenee een dankbaar gebruik maakte Samen met Joop Buys schoot hü nog dr>ie bressen in de IJ verdediging Het deerde nie mand meer toen Harry Vriend voor 6 — 2 zorgde volgende week wordt Zwemlust in Rotterdam immers toch kampioen als het team té gen RZC gelijk speelt of wint <' De UZSC had met het Waddinjc veense Donjc geen jnkele moeite De gasten heten in het Noorderbad een te eenvoudig spelletje zien en daarmee moesten ze echt niet bij de gebroeders Oudega aankomen De 8—1 zege liegt er niet om Het enige positieve punt was dat Nieü werthuize na een 1 — O achterstand zijn ploeg nog naast de UZSC bracht G Oudega scoorde vier maal H Oudega twee Maaswinkel één en Van de AJcker eveneens één maal De dames van UZSC boekten een 3—1 zege op AZPC en spelen te gen dezelfde tegenstanders een be slissingwedstrijd Waterpolo — De zomercompetitie van ' de KNZB dames hooldklasse AZ en PC-de Robben 5—7 de Robben kam pioen heren hooldklasse Zian-de Rob ben 2^5 eerste klasse A Rotterdam Neptunus Arnhem 8—9 eerste kla?se B Zwemlust ' t IJ 6—2 Polar ' Bears RZC 2—5 
10 Zaterdag 22 juli 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD hetW'^en van de nieuwste * Fiat 5oo giardiniera Door het zuinige verbruik en de laag geprijsde onderdelen bereikbaar voor ieder budget WIE heeft er nu het meest plezier van die combi WAAROM f zal ik diè Giardiniera kopen Eigenlijk iedereen Man vrouw en kinderen + hun bagage Wipkelier + z'n beslelgoed De well-to-do vrijgezel mei z'n golfstick hengels vriendin en picnic mand De vertegenwoordiger met een grote monster collectie Kortom deze en gene hij en zij En voor iedereen geldt dit die Fiat 500 Giardiniera is steeds móói sierlijk sportief'en in alle gevallen volkomen beschaafd en representatief Omdat ten eerste deze Fiat nu nog i^jjj * maar fl 4260 - kost Omdat deze auto -^ PW^cai snel en pittig genoeg is ruim 95 km/u plus nog een veilige en sparende reserve Omdat hij zui nig is 1:17 Omdat hij maareen uiterst geringe slijtage heeft dank zij het centrifugale oliefilter en de thermo statische regeling van de luchtgekoelde motor Omda er tóch altijd nog 4 personen een comfortabele plaats in vinden of 200 kg bagage in een ruimte van bijna een kubieke meter Omdat de versterkte Fiat 500-moio ' ai jarenlang op de weg Is en in de praktijk Ln zuinige betrouwbaarheid \ jt -^'^\ 150.000 km zonder revisie Daarom EN VERDER de prijs is nu nog maar 4260 - incl open dale en verwarming 417951 i\viviii.-««.ï^"Ji^.\\iV.iM \».^^" Voor Utrecht e.o.i Int Automobiel Centrale K LANDEWEER Biltstraat 74 - Telefoon 030-15889 Fa DOLF VAN DER MADE Showroom Voorstraat 81-83 - Telefoon 030-12609 Garage Bolstraat 28 Voor Rhenen e.o Garage DE RHOTER Fred v d Paltzhof 2 - Telefoon 08376-200 Voor Zeist e o CV BROEDELET Eerste Dorpsstraat 16-22 - Telefoon 03404-3444 ^ „ NAARDEN " DE N.V NEOERUNDSCHE SPOORWEGEN vraagt voor de Hoofdadministratie te Utrecht VROUWELIJKE ADMINISTRATIEVE KRACHTEN die al naar gelang van geschiktheid en voorl inlichtingen • • Doorlialen hetgeen niet wordt verlangd Op de enveloppe in de linkerbovenhoek ver melden Nr 122/B Bij de N.V NEDERLANDSE BUURTYERVOER MIJ ZEIST kunnen worden geplaatst te ZEIST in het bezit van diploma deel II der K.N.C.V Afhankelijk van capaciteiten en ambitie kan aanstelling plaats hebben als groepsleider van het Ana'" tlsch Laboratorium óf als leraar aan het opleidingsinstituut „ Naarden-Technicum " voor chemiciëns bedrijfstechnici chemische industrie en analisten b een kandidaat ter opleiding voor de functie van smaakstof - deskundige Voor dit gespecialiseerde niet algemeen bekende doch voor ons bedrijf bijzon der belangrijke vak is in de eerste plaats een uitgesproken belangstelling voor levensmiddelen-technologie vereist Gezien de problemen waarmede men op dit terrein wordt geconfronteerd wordt de voorkeur gegeven aan een functionaris met opleiding H.T.S chemie of chem.fechn C analist in het bezit van het diploma leerling analist der K.N.C.V Deze taak omvat analytische werk zaamheden t.b.v diverse produktie afdelingen waarbij een regelmatig con tact met de produktiechefs nood zakelijk is Eigenhandig geschreven sollicitaties niet met ballpoint onder vermelding van voorkeur te richten aan Afdeling Personeelzaken N.V CHEMISCHE FABRIEK „ NAARDEN " Postbus 2 Naarden-Bussum vraagt JONGELUI mnl en vrl die dit jaar liet EINDDIPLOMA GYMNASIUM H.B.S oJ MULO zuUen behalen om opgeleid te worden in de verschillende afdelingen van haar internationaal gericht bedrijf Al naar gelang aanleg en belangstelling kan plaatsing geschieden op ADMINISTRATIEVE of COMMERCIËLE AFDELINGEN ZATERDAGS VRIJ EIGEN VERVOERSREGELING Een oriënterend gesprek kan worden aangevraagd bij de afdeling Personeelszaken N.V CHEMISCHE FABRIEK ^ NAARDEN ' Postbus 2 — NAARDEN-BUSSUM — Telefoon 02959-16543 » ^ CHAUFFEURS NBM in het bezit van rijbewijs D-E Leeftijd 21-40 jaar CONDUCTEURS in bet bezit van rijbewijs B-E Leeftijd 21 35 jaar Geboden wordt vakantie - Goede sociale voorzieningen 15 dagen verlof per jaar toeslag 4 % van het jaarloon Vrije unifbrmkleding Vrij vervoer over lijnen der Maatschappij ook voor het gezin LONEN • CHAUFFEURS voor 23-jarigen en ouderen ± f96.66 per week bruto inclusief toeslagen • CONDUCTEURS voor 23-iarigen en ouderen ± f88.36 per week bruto inclusief toeslagen Persoonliike aanmelding op maandag 24 | uli 1961 van 19.00-21.00 uur op hef Hoofdkantoor ytrechtse weg 88 Zeist Zoekt U goed betaald werk Komt U dan eens informeren naar onze arbeidsvoorwaarden Deze zijn o.a goed loon 3 weken vakantie opname in aantrekkelijke gratisspaarregeling vrije zaterdag Wij kunnen plaatsen voor diverse werkzaam heden in onze produktie-afdelingen meisjes vanaf 15 jaar gehuwde vrouwen werktijden in overleg Onze afdeling personeelszaken is gaarne bereid U alle gewenste inlichtingen te ver strekken dagelijks tussen 9 en 5 uur BATTERIJENFABRIEK HERBERHOLD N.V „ DE WITTE KAT " Balkstraat 3-5 Ujrecht Eens werd Uw lievelingsboek geschreven Mis schien met de pen misschien met een schrijf machine En de enige die het toen kon lezen was de schrijver zelf Maar nu is het een mooij gebonden boek gewor den Nu kunt U nu kan iedereen het lezen Maar vóórdat die beschreven of betypte velletjes papier een mooi boek worden moet er héél wat gebeuren En dat „ héél wat " doet de typograaf Die maakt dat U alles kunt lezen Een mooi vak typograaf Zeker Een goed betaald vak ook Zélfs tijdens de opleiding Alle jongens die 8 jaren onderwijs hebben genoten L.S + één of meer jaren vervolgonderwijs of de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt kunnen indien zij 7 klassen met goed gevolg hebben doorlopen deze opleiding volgen Zij kunnen in een drukkerij worden opgeleid mèt salaris mèt leercontract mèt schoolbezoek Een vak voor jou Vraag eens inlichtingen bij Grafisch Bureau Nieuwe Gracht 38 Utrecht tel 22386 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 22 juli 1961 11 Toneelspreiding steunt op verzet Opzet is vervaagd in de praktijk „ Herinneringen van Vestdijk ** Literaire rekening vereffend met toets van humor Door JACQUES DEN HAANj V estdijk de veelzijdige de schrijver die vrijwel alle gen res beoefend heeft het essay verzen novellen wetenschappe hjke stu(ïies romans in velerlei soorten historische avon tuurlijke zelfs min of meer autobiografische heeft thans zijn herinneringen aan voor het merendeel overleden generatiege noten gebundeld in „ Gestalten tegenover mij " Bert Bakker / Daamen N.V Den Haag 1961 Het is een boek om mee inge nomen te zijn in de eerste plaats omdat onze literatuur arm is aan memoires aan literaire „ gossip " in de tweede plaats omdat we hier met weer een ander aspect van Vestdijk te maken krijgen Vestdijk de humorist Als mij gevraagd zou worden een humoristische schrijver te noemen zou ik niet het allereerst aan Vestdijk gedacht hebben maar hier is hij dan toch en wel het duidelijkst in het laatste stuk „ Het dorp van de donder " Stellig zal het voor ingewijden nog humoristischer zijn want het is duidelijk dat hij in zijn boek hier en daar enkele literaire rekeningen vereffent en in dit laatste stuk enkele dorpspolitieke Paul Steenbergen De leiders van de stedelijke toneel groepen in het westen Guus Oster Jonge toneelgroepen zijn levensvatbaar Hoewel het speel jaar voor de Nederlandse toneelgezelschappen pas op 31 augustus eindigt is het eigenlijke toneelseizoen in juni wel afgesloten Een aantal schouwburgen maakt reeds „ relachs " in andere blijven de loketten nog slechts geopend om zowel spelers als publiek de gelegenheid te bieden nog wat na te profiteren van een goed lopend stuk Het een kalm toneeljaar geweest en met uitzondering van het door „ Ttheater " opgevoerde spek takel dat vooruitloopt op de constellatie van het seizoen 1962/63 heerst overigens de rust van de status quo Dat wil echter niet zeggen dat de iscussie over de toneelspreiding ver flauwd is Knuppel in het hoenderhok geworpen De hausse in de schouwburgbouw doet de vraag rtjzen of al die fon kelnieuwe toneelpaleizen wel repre sentatief geacht kunnen worden voor de cuituijele honger der bede lende bevolking nog afgezien van liet feit dat men voldoende gezel schappen moet kunnen vormen om het toenemend aantal podia te be spelen Bovendien is er een nieuw verband tussen de artistieke moge lijkheden der gezelschappen en de verplichtingen welke men met het aanvaarden van rijkssubsidie aan gaat ' Vat het laatste betreft wierp de voorzitter van het Nederlands Centrum van het Intevn Theater Instituut jhr mr P J W de Brauw bij de behandeling van de Haagse gemeentebegroting de knuppel in het hoenderhok Hij re kende de vroedschap voor dat de voorstellingen der Haagsche Come die in de provincie aanzienlijk kostbaarder zijn dan die in de standplaats zelf en dat de buiten lui " dus in onevenredige mate mee profiteren van de Haagse gemeentesubsidie Op een ge mjentelijke bijdrage van tegen de vier ton komt ongeveer een kwart gedeelte ten goede aan de provin cie hetgeen tamelijk pittig is in verhouding tot de bijdragen van Rijk en andere gemeenten die sa men voor tweeëneenhalve ton goed ztjn De conclusie van jhr De Brauw luidde dan ook Laten we de ban den met het Rijk maar breken dat kost de gemeente weliswaar een stevige duit meer maar daar tegen over staat öat het Haagse gezel sctiap kan voldoen aan de artistie ke eisen welke voortvloeien uit de aard van de gemeente waar het zijn belangrijkste werkterrein behoort Ie vinden Het Haagse gemeentebe stuur besloot over de suggestie van ihr mr De Brauw nog eens een nachtje te slapen hetgeen wil zeg sen dat men daar op een nota broedt Subsidie sluitpost Wallraf-Richartz-Museum trots van Keulse burger Na een eeuw nieuwe aanwinsten Ihet Europa van Middeleeuwen en Renaissance vonden ijna alle grote bouwwerken en kunstverzamelingen hun oorsprong in de zin voor schoonheid van vorsten Echter ook de stad Keulen vertoont in dit opzicht iets uit zonderlijks Gelegen in een land dat door de zin voor schoon heid van Keurvorst-bisschop Clemens August bezaaid is met lustsloten en paleizen heeft Keulen namelijk als grootste kunstmonument naast zijn Dom het Wallraf-Richartz-Museum een van de vijf belangrijkste musea van West-Duitsland dat door de vrijgevigheid en de burgertrots van koopman Johann Heinrich Richartz in 1861 tot stand kwam H ET zijn overigens niet uitslui tend de tegenstanders van de to neelspreiding in haar huidige vorm,die niet helemaal gelukkig zijn metde bestaande subsidieregelingen.Ook de Eindhovense wethouder Th.van Eupen die het niet meer danledeliak vindt dat de inwoners vande provincie het toneel zien waar voor zij mede belasting betalen,voelt meer voor een systeem waar bij niet als het ware naar een te kort toe wordt gewerkt maar waar bij de subsidie gebaseerd wordt opde personeelslasten en de kostenvan de accomniodatie De gezel schappen zullen dan door een eigenzakelijk beleid moeten zien rond tekomen » In toneelkringen staat men niet bij voorbaat afwijzend tegenover die gedachte al formuleert men haar liever in de zin van als een gezelschap eens een goed seizoen maakt plukken eigenlijk alleen de subsidiegevers er de vruchten van Het zou stimulerend werken wan neer de acteurs een zeker verband zagen tussen een volle zaal en hun gage De toneelkunst is in Nederland niet zo noodlijdend dat de overheids subsidies het gros van de inkomsten uitmaken Meer dan de helft is al tijd nog afkomstig van de toeschou - ' 2 man BILTSTR.-VAÏ 2 UTRECHT ai.Utu L'^ntehi mooie collectü regenmantels aparte fagons f Advertentie Schouwburgen wel representatief voor wers Sommige reizende troepen bewijzen trouwens dat het mogelijk is op de planken een bestaan te ver dienen maar hard werken is het wel Wanneer de Nederlandse Come die nog steeds een belangrijk groter aantal voorstellingen geeit dan de twee andere standplaatsgezelschap pen is dat een erfenis uit de jaren dat dit ensemble op eigen kracht er moest zien te komen hetgeen alleen door het presenteren van wel zes honderd voorstellingen per jaar mo gelijk was Directeur Guus Oster heeff de uitkoopverenigingen welke hem destijds vaak uit de nood hiel pen niet van het ene jaar op het an dere in de steek willen laten Men zou zo zeggen als de Neder landse Comedie aanvankelijk hon derd en in het nu bijna afgelopen seizoen toch altijd nog veertig voor stellingen meer maakt dan de door de staatssecretaris uit artistieke FRANS HALS Expositie ^ 62 culturele honger N Van onze kunstredactie AAR wij vernemen zijn thans op grote schaal de voorbereidingen gaande voor ' t houden vm een ten toonstelling van werken van Frans Hals en wel in het Frans Hals museum te Haarlem Deze tentoon stelling vastgesteld voor de tijd van 16 juni — 30 september 1962 zal 60 a 70 sohildenje'n van de mees ter omvatten waartoe werken uit internationaal nationaal en gemeen telijk bezit worden bijeengebracht Behalve uit Nederland zelf zijn reeds toezeggingen gedcian uit de Verenigde Staten van Amerika de Sovjet Unie Engeland Frankrijk Wenen Liechtenstein ett Uit de schutteis - en regentenstuk ken welke we kennen in het Frans Halsmuseum weten we dat Frans Hals de gave bezat om ' -' t Hol lands portret te maken met erken ning van het individuele dat hij in een typerend realisme op het doek wist te plaatsen Internationaal gaat nu reeds be langstelling uit naar deze expositie,die men als een even grote arti stieke daad beschouwd als de Rem brandttentoonstelling in 1956 Van zelfsprekend zal de Frans Hals tentoonstelling niet zo omvangrijkworden maar deze zal byzonder totz'n recht komen in het geëigendemiliev van het ' 5 ' ans Halsmuseum,welk gebouw dateert van 1608 toenhet tot oudemannenhuis werd be stemd twc - eeuwen nadien in 1810 een weeshuis werd en sinds 1913 z'n huidige besteraming heeft ge kregen Zijn we juist geïnformeerd dan zal naast de openstelling op de ge bruikelijke uren overdag ook des avonds toegang worden verleend de zalen voor dit bezoek speciaal worden verlicht zorg gestelde limiet van 480 voor stellingen zal ze zeker wel meer verdienen D Dat is slechts betrekkelük waar Daar de Amsterdamse Stads schouwburg tevens de Nederlandse Opera en het Amsterdams Ballet huisvest moet zij altijd buiten de deur repeteren en meestal ook spe len Beide zijn onvoordelig In de hoofdstad kan men ' s zomers nog wel een serie spelen in het De La Mar-theater maar dat is eigenlijk te klein voor een op grote produk ties als Coriolan " en Gijsbrecht " afgestemd gezelschap Het De La Mar-theater biedt uitstekende mo gelijkheden voor kleinere troepen Het zuidelijke spreidingsgezelschap Ensemble " heeft die het laatste jaar met maandenlange series uit gebuit AARMEE zit men dan midden in het belangrijkste bezwaar van alle vooraanstaande Nederlandse to neelleiders tegen de bestaande spreidingspolitiek Er zijn zeker nog tal van andere nadelen het einde loze reizen dat < J6 troep demorali seert en de opbouw van een toneel traditie in de weg staat het spelen in gelegenheden weitee naar haar aard meer voor bruiloften en par tijen dan voor groot toneel geschikt zijn de dictatuur der uitkoopvereni gingen welke pei se een populaire actrice of acteur willen zien en daardoor dikwijls steden waar vrije voorstellingen regel zijn met de tweede keus laten zitten Dat laatste is dubbel onrechtvaar dig omdat het publiek in die steden niet krachtens z'n lidmaatschap van een uitverkoopvereniging maar uit een werkelijke belangstelling de Kunstwerken bezat de aK.n zelf niet Zijn geld werd gebruikt voor ' t zet ten van ' n neo-gotisch geoouw waar in de schilderijen van d in het be gin der negentiende eeuw hoogge achte hoogleraar en kanunnik Wallraf werden ondergebracht Vandaar de naam Wallraf-Ri - chartz Museum Sinds 1861 zag men kans een aantal kunstwerken uit alle perio den bijeen te brengen die de be kendheid van het museum alles zins rechtvaardigen Uiteraard vormt het bezit aan vroeg-Duitse meesters het zwaartepunt van de collectie vooral zijn er belangrijke doeken van de Keulse schilder Stephan Lochner maar daar naast treft men belangrijke wer ken van schilders als Pieter de Hooch Albert Cuyp Murillo Ru bens Courbet Utrillo Edvard Münch Franz Mare Redon en an deren aan Hot Derde RiJk doorstond de collectie niet zonder kleerscheu ren Een bruine " commissie bezocht in 1937 het museum en zocht bijna veertig schilderijen 143 aquarellen en tekeningen en 295 etsen uit die volgens de toen geldende nationaal-socialis tische maatstaven tot de ont aarde kunst " beho - den Doeken die nu in het buitenland hoogte punten van collecties uitmaken Artistieke daden forceren als een subsidieredding weg naar de schouwburg vindt Hoe juist al deze bedenteingen te gen de spreidingspolitiek ook zijn veel erger is de nivellering in arti stiek opzicht De 222 toneelspelers die op de be taalrol van de gesubsidieerde gezel schappen staan — waarvan slechts twaalf eerste plan-acteurs — wor den netjes uitg^meerd over de ze ven of acht gesubsidieerde gezel schappen Het gevolg is dat de gro te drie " dikwijls kwalitatief niet voldoende mankracht kunnen op brengen voor veeleisende stukken Het artistieke verschil tussen de troepen der standpiaatsgemeenten en de twee spreidingsgezelsGhappen is dientengevolge slechts betreklce lijk en dat heeft weer tot gevolg dat men het spreidingsgezelschap vaker ziet neerstrijken in de culturele centra van het westen dan dat het optreedt in de provincies waarvoor zij ztjn opgericht In 1959-1960 speel de „ Theater " 131 keer in Gelder land en Overijssel en 170 keer in Noord en Zuidholland Ensemble " zag men vijftig keer in Brabant en Limburg en niet minder dan 82 keer in de beide Hollanden De westelüke troepen speelden meer in de provincie dan de sprei dingsgezelschappen De grote gri^f van de Amsterdamse tonelisten is dat zij zich ' s middags om vier vüf uur op het Leidsepiein in eere auto bus rrioeten hysen om Lochem of Roosendaal van cultuur te voojzien terwijl hun zuidelijke collega's die overigens net als de leden van Theater " of van Studio " allemaal in Amsterdam wonen nog op het terras van Americain " zitten om ' s avonds een goed bezochte voor stelling in De La Mar te geven Aan die voorkeur voor Amsterdam als woonplaats bij de acteurs is de na btjheid van Bussum televisie en Duivendrecht film natuurlijk niet vreemd Spelers genoeg 1/AAROM gelooft men in toneel kringen evenmin aan het optimisme van de Eindhovense wethouder die in de aanwezigheid in zijn gebied van tweeduizend academici een ga - gingen bij die geleigenheid voor het Keulse n.useum verloren Het Keulse museum schat het verlies dat door de nazistische bemoeienissen werd geleden op ongeveer vijf a zes miljoen gulden In 1943 ging hti museumgebouw in Keulen bij ' n bombardement verloren In - 1957 werd een nieuw museumge bouw geopend en voor het publiek toegankelijk gesteld Dat dit pu bliek niet terughoudend is met zijn belangstelling blijkt wel uit ' t feit dat in het seizoen jaar 1958 — 59 236.092 mensen aan het museum een bezoek brachten Ter gelegenheid van het hon derdjarig bestaan is nu een ten toonstelling ingericht van werken die speciaal ter gelegenheid van het eeuwfeest werden verworven De expositie is klein maar de kwaliteit van het getoonde is hoog Men ziet werken van ö'mone Mar tini Hercules Seghers Ruysdael van Monet Gauguin Pisarro Léger Rubens en ten slotte nog werken en van de in 1920 geboren Duitser Gerhard Hoenine Bij de tekeningen en lithogra - „ Vrouw in atelier " van Edouard Vuillard ' Ton Luts rantie ziet voor een gunstig cultu reel klimaat De heer Van Eupen is eveneens optimistischer in ztJn ver wachtingen over de omvang van het spelersmateriaal dan de toneellei ders Hij wyst erop dat er in de pe riode van 1954 tot 1960 niet minder dan 73 acteurs zijn bijgekomen waarvan er veertig afkomstig wa ren van de opleidingen in Amster dam Arnhem en Maastricht Het is echter wel zeker dat deze toevloed geen onmiddellijke versterking van de kwaliteit kan betekenen De heer Oster meent dat — ook al om de concurrentie met de t.v vruchtdra gend te kunnen opvangen — er plaats is voor ten hoogste twee uit stekende standplaatsgezelschappen welke het westen bedienen en te vens een beperkt aantal voorstellin gen geven in een paar provinciale centra De provincie zou dan door een écht spreidingsgezelscha'y bereisd moeten ¦' worden Nederland kent sinds een jaar of zeven zo'n écht spreidingsgezelschap Het is het dappere troepje Studio " onder lei ding van Han Surink dat tegen woordig een bescheiden overheids subsidie krijgt De ruim driehon derd voorstellingen in het seizoen 1960—1961 welke in meer dan hon derd voornamelijk kleine gemeen ten werden gegeven beïvijzen de le vensvatbaarheid van jonge toneel groepen die tevens een goede start mogelijkheid bieden voor beginne lingen Het '' S waarschijnlijk mede aan Studio " te danken dat het aantal,speelbeurten in de provincie dit sei zoen verder is gestegen tot 57,5 pro cent Van meer belang nog dan hetaantal voorstellingen is echter datde streken waar nog geen toneel traditie gevestigd is de stukkenkrijgen welke door een nog niet ge vormd publiek gewaardeerd kunnenworden Al zal men de hier meergeciteerde Eindhovense ' wethoudertoegeven dat er geen behoefte be staat aan veredeld patronaatsto neel " toch dient er tussen de ge zelschappen een tlians niet aanwe zige gradatie in - repertoire te be staan • Het repertoire van de provinciale symfonie-orkesten is immers ook een ander dan dat van het Con certgebouw of het Radio Philhar monisch Orkest In het muziekleven erkent men de anderssoortige taak van die twee nationale orkesten zo wel formeel als materieel Waarom zou dat bü het toneel niet het geval kunnen zijn fieën vallen mooie specimina van Hans Theo Rich Ier op De kleine tentoonstelling in Keu len is op zichzelf al zeer de moei te waard Nog boeiender wordt de zaak als men bedenkt dat al deze werken een blijvende plaats in het museum krijgen De Keulse bur gers hebben reden trots te zijn op een museum dat niet alleen in staat was zo veel slagen te boven te komen maar dat ook nog kans ziet op de dure en krappe interna tionale kunstmarkt aanwinsten bij een te krijgen als op deze ten toonstelling te zien zijn Dat blijft voor de gewone lezer een vermoeden en als ik een be zwaar tegen dit boek heb is het dat vooral jongere lezers hier en daar een vraagteken zullen zetten Er gens schrijft hij over het voor mij zo zenuwslopende jaar aat ik boven de grot van Han doorbracht " de zelfde Han die hem er twee regels verder uittrapte zonder dat het duidelük wordt wie die machtige Han " nu wel was noch waaruit hij gietrapt werd Ergens ook maar ik kan niet meer vinden waar is sprake van hansisch " of iets der gelijks waarschijnlijk doelj Vest dijk hier op de felle polemiek van ik meen Ter Braak met de christe lijke journalist D Hans Forum " en de mannen van Fo rum " en het einde van Forum " — dat is de hoofdschotel Zijn herinne ringen aan Ter Braak en vooral aan de man voor wie hij denk ik de grootste vriendschap heeft ge voeld Du Perron zijn het boeiendst zij hebben hem het meest nabij ge staan alle drie plachten ze een gro te plaats in te ruimen voor de in telligentie in het kunstwerk Han en Hans Vestdijk geeft een goede visie op Marsman al is die er mij niet sympathieker op geworden en hij weet een genuanceerd portret te geven van een zo gecompliceerde figuur als Nijhoff geweest is hij schrijft raak over diens hogere charlatannerie " en zijn bijna zie kelijke drift tot fahuleren " Vestdijk geeft er jvaarschijnlijk zonder het te weten éen aardig voorbeeld van waar hij zich de poeilijkheid herinnert een titel te vinden voor de roman in brieven die hij samen met Marsman ge schreven had Nijhoff zou de laatste hand aan het werkstuk leggen door een titel te bedenken geen van de Marsman-VestdtJk-titels deugden want er was maar één goede ti tel en die wist hij Wij hebben toen weken moeten wachten totdat hij na ingespannen nadenken raad plegen van dictionaires en zo meer de titel grijpen kon Stralend kwam hü bij ons Hodie mihi eras tibi " d.w.z de Nederlandse vertaling daarvan en dat is het dan gewor den Heden ik morgen gij " Nu is het een feit dat een Haagse be grafenisonderneming die deze naam Hodie mihi eras tibi " draagt sinds jaar en dag in Het Vaderland " adverteert blad noch advertentie kunnen Nijhoff als goed Hagenaar ontgaan zijn Fikse lachbui Na deze overledenen volgt een hoofdstuk De zeven facetten van A Roland Holst " waarin vooral ook de humor van deze laatste be licht wordt evenals zijn grote kwali teiten als causeur Er staat in het Foto-album " dat dan volgt en waarin dertig portretten voorkomen een aardige foto van Roland Holst en Vestdijk bij het vierhandig pia nospelen en een bijzonder geslaag de opname van beiden overgege ven aan een fikse lachbui Deze lachbui wordt als het ware verder omschreven in het hoofdstuk De humor van mön vrienden " dat be gint met Vestdijks bekentenis dat hij alleen blijvende betrekkingen kan onderhouden met mensen die hem geregeld aan het lachen ma ken Er zijn natuurlijk vormen van humor die elkaar niet dekken Zo heeft IiiJ — > om een willekeurig voorbeeld te noemen — nooit vriendschap kunnen sluiten met Kelk " Vrienden van hem kwamen uitgeput van het laeben bö Kelk vandaan Vestdijk smekend toch naar Kelk te gaan Maar op zo'n moment lachte ik al Om het idee dat ik naar Kelk moest of om de humor die deze vrienden zelf uit straalden dat wil ik in het midden laten " En hoewel Kelk ook in het foto-album"-voorkomt gaat de le zer zich toch afvragen of het voorbeeld " inderdaad zo wille keurig " is In het daarop volgende hoofd stuk schrijft Vestdijk over zijn tijd als gijzelaar in St Michiels gestel Htj komt tot de conclusie dat het een groteske aangele ^ genheid " was en hij beziet het he le Hitlerdom als grotesk met zijn groteske Duitsers — ongevormd nog chaotisch Want de grotes ke mens is nergens thuis hij zweeft ergens in het heelal in de chaos waar de dieren nog moe ten worden gevormd uit de mon sters de mensen uit de dieren de goden uit de mensen " Het is een S VESTDIJK de humorist merkwaardige gedachte en het is boeiend deze visie eens te passen op een voor velen onibegrtjpelijke figuur aïs E'iohmann Zijn dorp Doorn beschrijft Vestdijk dan tot slot Een vlot levendig hier en daar bijzonder vermakelijk boek van een ontspannen Vestdijk De eerste literaire figuur van be tekenis met wie Vestdijk omgang gehad heeft is Slauer'hoff geweest en hij geeft diens invloed op zijn de buut volmondig toe Ze hebben op dezelfde h.b.s gegaan en beiden in Amsterdam medicijnen gestudeerd Vestdijk had in al die jaren wel ge leerd dat Slau " een moeilijk en rancuneus mens was hij is een van de weinigen geweest met wie het niet tot een openlijke breuk geko men is al heeft hij Slauerhoff's la tere ongewoon hondse houding te genover Du Perron blijvend kwalijk genomen Slauerhoff Men krijgt in het hoofdstuk dat Vestdijk over Slauerhoff schreef een ongunstiger indruk van hem dan uit de levensbeschrijving die C J Kelk geschreven heeft Leven van Slauerhoff " P N van Kampen & Zoon Amsterdam 1959 en die tot mijn spijt te lang op bespreking heeft moeten wachten Kelk ver goelijkt veel meer dan de scherp analyserende Vestdijk Kelk ziet Slauerhoff voor alles als de roman tische mens en hij houdt zelfs een apologie voor zijn vaak vermelde slordigheid — volgens Vestdijk zag htJ zelfs kans op de schrijfmachine onleesbaar te ztjii Voor zover het mogelijk was heeft Kelk dit leven van fase tot fase gevolgd ook de vriend en vijandsohappen behalve die met Vestdijk maar over Slauer hoff's reizen bestaan niet zoveel ge gevens al heeft Kelk ook wel met mensen gesproken die Slauerhoff op die reizen ontmoet en meege maakt hebben Over de blijde brui loftsdag van Slauerhoff en de ballet danseres Darja Collin had Kelk reeds eerder waarlijk fonkelende bladzijden geschreven die hij hier terecht opgenomen heeft en die wat afsteken tegen de weleens moeiza me trant waarin hij teveel met de lijdende vorm werkt waardoor zijn stijl bijna iets ambtelijks krijgt wat bepaald niet in ziJn aard ligt Hij schreef dit boek waarvoor duidelijk veel werk is verzet in opdracht van O.K en W Als vriend en verdedi ger van Slauerhoff wilde hij niet weigeren dat het hem zwaar ge vallen is stap voor stap dit on verdraagzame " leven nog eens te moeten volgen daarvan getuigt hij in zijn voorwoord Leven van Slauerhoff " is een belangrijke bijdrage tot de litera tuur over deze omstreden dichter Kelk speelde teveel mee om geheel objectief te zijn daarom is zijn bio grafie toch waarstóhiinltjk niet het laatste woord " 
* \ 12 Zaterdag 22 juli 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ^ Een verhaal ---^ UJSl.^vakantietips voor de jeugd III -^ * Het ^^ Rietuug zonder peerd '' in Driebergen ~ Mies Bouhuys RIEK MULDER Wat zou je lachen als je eens een kijkje kon nemen in het jaar 1902 Dat is overigens nog niet zo heel lang geleden Jouw eigen grootvader was toen misschien een jongen van een jaar of tien Stel je nu eens voor dat jij op een ochtend wakker wordt in dat jaar Een hevig lawaai buiten trekt,je aandacht je springt je bed uit schiet vliegensvlug wat kleren aan en holt het huis uit Daar — midden op de weg — we zouden het nu niet meer dan ' n paardepad noemen zie je voor het eerst van je leven een auto — een rijtuig zonder paard Een reis met een van de eerste automobielen De wonderlijke ijsman was te laat Alle straten waren leeg en alle deuren waren op slot Wat moet ik O wat moet ik " dacht het kleine meisje Nu mag ik zeker niet naar het feest en ze ker niet luisteren naar het verhaal van de schrijver O wat verschrik kelijk Ik loop weg " Ze deed het Ze liep voorbij de wonderlijke tjsman op de hoek maar ze zag hem niet want ze daoht alleen maar aan de centjes waarvoor ze nu geen brood kon ko pen Ze liep aan het grote water Ik vaar weg " dacht ze ik vaar naar de overkant " Ze stapte stilletjes in een bootje dat ze zag liggen ze knoopte de touwen los waarmee ze dacht dat het vast lag maar op hetzelfde ogenblik dat ze dat deed hoorde ze een schreeuw en zag ze naast zich in het water opeens een hele drom vissen spartelen Wat heb je daan O wat heb je gedaan " riep een stem achter haar je hebt het net met alle vis sen voor de oude mannetjes losge knoopt Daar gaan ze Kijk daar gaan ze " De visser stond op de kant hij was opgestaan omdat hü genoeg vis voor alle mannetjes gevangen had Even was hij uit zijn bootje ge gaan om zijn knapzak die in het gras lag op te rapen En net op dat ogenblik had het domme kleine meisje de vissen laten wegzwem men Ze schrok zo dat ze het weer op een lopen zette Ze botste tegen de schrijver op die met zijn han den in zijn haar over de weg liep omdat hij toen hij van huis was weggegaan geen verhaaltje meer had kunnen vinden En toen het kleine meisje dat zag toen ze wist dat ze het hele feest in de war ge stuurd had met haar nieuwsgierig heid barstte ze in snikken uit Geen verhaaltje voor de kinderen geen visjes voor de oude manne tjes en thuis geen brood Ting ting ting " ging opeens een belletje vlak naast haar Daar stond de ijsman „ Kom eens " riep hij en hij tilde de deksel van de ton op zijn kar al op Met haar ogen vol tranen schudde het kleine meisje van nee Jawel " riep de ijsman en zijn stem klonk zo gebiedend dat ze wel naar de kar moest lopen Kijk " zei hij en wees in de ton Neen " zei het kleine meisje ik wil helemaal geen ijs " Kijk dan toch maar " zei de ijs man en hü tilde het nieuwsgierige meisje op en liet haar in de kar kijken Het was geen ijs wat ze daar zag m^ar wat het wel was wist ze niet Ze keek in een ruim te zo diep als het water van de zee diep is en zo hoog als de wolken aan de lucht zijn En in die gewel dige blauwe ruimte vlogen vlinder tjes heen en weer die niemand kon vangen Niemand Het kleine meisje vergat haar tranen ze keek maar keek maar in de diep te Daar is ze " riepen opeens twee boze stemmen en daar waren de vissers en de verhaaltjesschrij ver 0 kom toch kom toch " riep het kleine meisje ik zie hier iets dat op verhaaltjes lijkt maar ik kan het niet vangen Kom gauw " De schrijver boog zich over de ton met een boos gezicht keek hij op Je jokt " riep hij ik zie alleen maar een geweldige kar vol vis wel honderd vissen zie ik " Gauw gauw " riep de visser laat gauw kijken " Nu boog hij zich over de kar PUZZELRACE IN VIER ETAPPES E EN vakantiepuzzel in afleveringen — dat is wat de U.N.-Kinderpagina jullie de komende vier weken bieden gaat Vier getekende puzzels Wil je meedingen naar de mooie prijzen — gezelschapsspelen en boeken — dan moet je telkens binnen een week na het verschijnen van de puzzel je oplossing op een briefkaart sturen naar Kinderpagina Utrechtsch Nieuwsblad - Drift 23 Utrecht Voor elke goede puzzeloplossing krijg je een aantal punten Wie na vier keer inzenden het hoogste aantal punten heeft wint de race Riekje Ruud en Roetje D een at het geen gewone ijs man was dat zag je met - Hij stond nog altijd op dezelfde hoek op ' n hoek waar gewone ijs mannen nooit zouden staan om dat er bijna nooit iemand voorbij kwam Het was bij het leatste straatje van de stad waar de smalle weggetjes beginnen en bij na niemand hoeft te zijn Hij was ook veel groter dan een gewone ijsman zijn jasje veel witter en zo'n zwarte snor als hij had heeft niet één ijsman Maar dat hij ook geen gewone ijsman was dat weten maar heel weinig mensen Alleen de ver haaltjesman ' de visser en het kleine meisje dat brood moest ha len die zijn het te weten gekomen De verhaalt]esman moest een verhaaltje schrijven Dat had hij beloofd aan alle kinderen in de buurt iedereen rekende erop dat hij het vertellen zou op de avond van het feest dat in de straat waar hij woonde gevierd zou worden De visser had ook iets be loofd In de straat waar de schrij ver en hij woonden stond een huis voor oude mannetjes Veel van die oude mannetjes waren zelf visser geweest maar het grote water waar je vissen kon was ver weg veel te ver voor oude mannetjes om nog naar toe te gaan „ O o wat zouden we nog graag eens een gebakken visje eten " had den de oude mannetjes gezegd En de visser had beloofd „ op de avond van het feest eten jullie een gebak ken visje " Maar nu het kleine meisje Die had ook iets beloofd Ik heb alle boodschappen al in huis " zei haar moeder behalve brood Als jij nu vlug nog brood gaat halen " Het kleine meisje huppelde weg Eerst stond ze stil bij de mannen die de straat aan het versieren waren Toen bü de winkel waar je lampions kon kopen en ' toen bij het raam waarachter de schrijver net aan zijn verhaal was begonnen „ Hoe doe je dat toch " dacht het kleine meisje dat altijd zo ver schrlkkelijknieuws-giertg was „ waar haalt hij die ver haaltjes vandaan Ik wou dat hij me dat vertelde Wadht ik ga h©t vragen " Ze klopte op het raam van de verhaalt ] esschrijver Met een rimpel in zijn voorhoofd keek hij op Ssst stil " zei hij ik maak een verhaaltje " Laat me tocli even binnenko men " zei het kleine meisje „ ik moet iets weten " „ Dat kan nu niet " zei de schrij ver ik schryf " Zie je wel " dacht het kleine meisje „ het is een geheim Hij wil het me niet zeggen En toeh zal ik het weten " Ze drukte haar neus plat tegen liet raam om te zien waar het ver haaltje vandaan kwam Toe ga nou weg " zei de schrij ver zo kan ik echt niet werken meisje " En toen het kleine meisje nog niet wegging nam de schrijver zijn papier en zijn pen en ging de straat op Ik ga naar buiten " dacht hij „ ergens op een heel stil plekje waar geen nieuwsgierige ogen op mijn papier zitten maak ik mün verhaaltje af " Een hele poos liep het nieuws gierige meisje nog achter hem aan Zie je " dacht ze nu gaat hij ergens zijn verhaaltje maken waar ik het niet ^^^ zien Maar weten zal ik het " Ze liep en liep en telkens als de schrijver omkeek zag hij dat kleine meisje nog achter zich aandribbe len Maar opeens stond ze stil Er gebeurde iets verschrikkelijks De klok sloeg zes keer Winkels dicht Nergens meer een brood te krij gen Ze holde de straat in straat uit om te zien of er misschien niet ergens een kar met brood of ^ een deur die iemand vergeten was te sluiten te vinden zou zijn Maar hét H et geluid van de motor lijkt oor verdovend in vergelijking tot het geluid van het normale vervoer middel het getrappel van paarde hoeven en het knallen van de zweep In een minimum van tijd staat het hele dorp op stelten De men sen komen zwijgend om het vehi - gek " vroeg hU aan de ' schrijver ik zie alleen maar een broodmand met broodjes erin " ' Brood " riet het kleine meis je Dat is voor mij " „ Maar de vis is voor mtj " riep de visser „ en de verhaaltjes zü voor mij " riep de schrijver Alle drie keken ze de ijsman aan die zonder een woord te zeggen had toegekeken Hij wenkte ze Maar hoe " wou het kleine meisje vra gen maar tegelijk schrok ze Als ik weer nieuwsgierig ben komt het misschien nooit goed " dacht ze Oppassen Niets vragen " Alle drie volgden ze de wonder lijke ijsman met zijn karretje Htj liep regelrecht naar de feest straat waar de kinderen en de oude mannetjes al vol verwachting heen en weer liepen Op de hoek van de straat stond de ijsman stil en kijk opeens was zijn kar een draaiorgeltje geworden waarop hij speelde Bij het eerste liedje hield meteen iedereen zijn adem in want je voelde dat er iets gebeurde De visser keek over zijn schouder op zijn rug hing een net zwaar van vis Aan de arm van het kleine meisje hing een mandje met brood en de schrijver voelde zijn hoofd vol verhaaltjes stromen En de ijs man speelde speelde maar de oude mannetjes kregen hun visjes de kinderen hoorden verhaaltjes zoals ze nooit eerder hadden ge hoord en het kleine meisje huppel ^ de op de maat van de muziek en stond niet een keer stil om te vra gen maar hoe maar hoe maar hoe " Hoe dat kon is nooit iemand te weten gekomen Daarom was het een wonderlijke ijsman / kei heen staan en houden hun adem in als jouw vader de moed heeft om zljn automobiel te be klimmen Nog nooit heeft iemand zo'n rare wagen gezien Van gehoord wel er wordt in die dagen over niets anders meer gesproken — „ Ze zeggpn dat er in Frankrijk rijtuigen zonder paarden rijden " Ze hebben in Duitsland wel 100 van die duvelswagens " — Dat zijn de dagelijkse gesprek ken geweest en nu staat er zo'n gevaarlijk ding voor je eigen ogen Je grootvader — uit 1840 — ver klaart je vader voor onwijs ook hü is er van overtuigd dat de dui vel de auto beheerst Hü wil zelfs de richting van de wagen niet uit keken zó verafschuwt hü die hel se machine Inmiddels hebben de dorpelingen de veldwachter ge waarschuwd en deze sommeert de toeschouwers om ten minste 20 meter van de automobiel vandaan te blüven voor het geval dat er ongelukken gaan gebeuren Je vader wenkt jou om naast hem te komen zitten Natuurlek ben je in een wip op de bok en je kükt je ogen uit naar alle knop pen en handels Precies in het midden tussen jou en je vader staat een klein wieltje met een handvat erop Met het stuur kan je in twee versnellingen schakelen en met ' t handvat kun je sturen Links van de wagen zit dé hand-rem op de twee achterwielen Het rem systeem werkt precies zoals de handremmen van onze 20ste eeuw se fietsen De claxon is een 8 toni-ge hoorn waarbU jouw vader 24 verschillende geperforeerde mu ziekplateh heeft gekocht Jè knüpt eens in de rubber blaasbalg naast je en hoort de eerste tonen van ' die lustige Witwe ' De dorpelin lingen deinzen verschrikt achter uit Dooi harder en snelier te kne pen kun je zelf het tempo en de geluidsterkte van de 24 melodie tjes regelen — „ Zullen we eens ' n eindje gaan rüden " stelt je va der voor Enthousiast stem je er mee in Dan gaan we ons eerst even verkleden " vader draait de motor af De toeschouwers halen verlicht adem wat een rust In huis komen de speciale ape haren-jkssen te vborschUn lood zwaar dan nog stof - en waterdich te coureurspetten en voor moeder een grote luifelhoed die met een extra doek en lange metalen pen nen op haar hoofd wordt vastge bonden Alles tegen wind stof en koude De belangrükste onderde koude We kunnen gaan Helaas dat blükt niet zo eenvoudig De dorpe lingen — van het zwügend mon ster niet zo bang meer — zün nieuwsgierig er omheen komen staan Ziezo Vader zet zich wüdbeens schrap voor de motor pakt de slin ger en begint te draaien Na de eers te 40 slagen zegl de motor „ PLOUF " Pas op " schreeuwen de omstan ders maar het bluft bü die éne plouf Vader draait opnieuw 40 50 60 keer zwengelt hü de slinger rond dan hikkend en stotterend slaat de motor aan Daar stuift de auto voor uit De verschrikte toeschouwers gil len van angst In een tüd van 5 mi nuten zün jullie al büna de straat uit en even later gaat het nog snel ler misschien wel 20 km per uur Opeens begint de wagen te hobbe len en scheef te zakken Moeder büt nerveus in haar zakdoekje va der houdt krampachtig het stuur handvat vast en brengt de wagen tot stilstand Boem Gelukkig kun je niet met je hoofd door de voorruit vliegen want die is er nog niet Wel kan je over de bok heen vlie gen en voor de auto in het zand hap pen maar deze keer loopt alles goed af Vader vindt ook al gauw het mankement een lekke band Geluk kig hebben jullie 12 reserve - banden meegenomen echt niet overdreven want de slechte kwaliteit van de banden en bovendien de nauwelüks berüdbare wegen alleen geschikt voor paard en wagen geven soms wel iedere 500 meter of nog minder een lekke band Na vüf Icwartier heeft vader deze keer het euvel al verholpen Met de hooivork „ Allé " zegt vader plotseling „ pak de knuppel eens uit de paraplu-stan daard " Je grüpt de knots met scher pe punten en kükt je vader vragend aan „ Houd je de boeren van thjf " gelast hü en geeft vol gas langs het kreupelbos Inderdaad springen daaruit wel vyf zes wilde boeren Boerenwagens tafeis stoelen stenen alles is gebruikt om de weg volkomen te versperren Als jullie dichterbü komen worden jullie be kogeld met rotte eieren aardappels en stenen en er zit niets anders op dan huiswaarts te keren Trouwens vooral moeder voelt daar wel veel Voor Zü ziet van onder tot boven grüs van het stof Om het ^ ergste tegen te gaan is er weliswaar een horizontale stofdoek achter de wa ^ gen bevestigt maar zo doeltreffend als men zich « enste was deze vin ding beslist niet Eind goed al goed en voor de deur wordt vader nog even door een koddebeier op de bon geslingerd omdat hü het laatste eind harder heeft gereden dan een paard en wagen in matige draf Automuseum 1 Wil je je deze reis nog levendiger voorstellen g dan eens haar het Nationaal Museum voor de Automo biel in Driebergen Het is niet ver van huis en je zult een nvergetelü ke dag hebben Behalve ¦ ie automobielen al van af het jaar 1893 vindt men er nog talloze interessante zaken die met de autosport te maken hebben Kleding van de heren dames en hon den autorüders De ontwikkeling van de luchtband waarbü de kussenban den en de nagelbanden Een moder ne vliegtuigmotor uit een constel lation van de K.L.M Honderden spotprenten op het autoverkeer uit de eerste jaren en büzonder mooie affiches uit die lyd Een unieke verzameling nummer borden uit alle landen van de we reld zelfs één met het portret van Eisenhower Ieder uur van de dag wordt er voor de bezoekers ook een alleraar digste film gedraaid een blik op de eerste autoraces Het museum is geopend van de zatèfcdag voor Pasen tot 16 oktober dagelüks van 9-6 uur ¦ foegangsprüs Volwassenen ƒ 1 - Kinderen tot 16 jaar ƒ 0,40 Adres Buntlaan hoek Rüks straatweg naar Doorn Pur rol 1 is ^ s " tekening met t uA^d i fouten en onwaarschün Ujkheden Dat een vogel een PÜP rookt of dat er appels en peren aan één boom groeien komt niet voor Met deze twee meegetelt bevat de tekening 15 van zulke rariteiten Zoek ze op Schrüf ze op een brief kaart en stuur ze ons ook als je er minder dan 15 hebt gevonden vóór zaterdag 29 juli toe Voor elke goede vondst krüg je 1 punt Doe je best dan heb je meteen al 15 pun ten in de puzzelrace in vier etappen en kan je straks meedingen naar gezelschapsspelen en boeken VEEL SUCCES 1 De stem komt uit deze boom segt Roetje kijh Tnaar er beweegt ook iets 3 Het is de Vil dag Riekje en Roetje wie is tocti Monique waar je steeds om roept t 3 Riekje vertelt dat se een klein meisje zoeken dat weg gelopen is i Ik geloof zegt de Uil dat ik haar gezien heb kom Roet je ga op m,ijn rug zitten 5 We vliegen het bos in roept Roetje blijf hier Riekje dan weten we waar je bent 6 En nu zweven ze over de bo men Roetje kijkt goed om zich heen hij geniet van de reis 7 Als ze een stuk gevlogen hebben gaat de Uil in een hoge denneboom zitten hier kunnen ze een heel eind over sient S Dan ziet Roetje beneden iets bewegen zou dat Moni que zijn t 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 22 juli 1961 13 Vakantie voorstellingen voor de Utrechtse jeugd „ Het Rozenprinsesje ^^ door Rivieren ' en Dichterswijk Anneke Elro met Sjors en Sjimmie Repelsteeltje Panda i/V^x\/^y\A<'^A»^A¦'V^<'V/^»'^/^>^/^'AA/'^A<'v/^<¦'\/v'v/v ¦'^^ Palace weer in de rij der echte theaters D E vakantie heeft de bioscoopprogramma's vast in haar greep Plezier en avontuur zijn de blaadjes aan de roos van „ Gezellig naar de film gaan " Weinig keus voor degeen die van „ het betere werk " houdt is dan natuurlijk het doorntje In ieder geval zijn er toch twee van dat laatste genre Studio prolongeert „ Shadows " en zal daar zeker eer mee inleggen Scala presenteert Charlie Chaplin Buster Kea lon Laurel en Hardy Ben Turpin en Harry Langdon in ceil gloednieuwe combinatie van museumstukken welke Het koninkrijk van de humor " heet Nederlandse bouwkunst staat in Brazilië maanden te kijk ple Films met zier en kolder De Engelse titel van de film Het koninlp\^nrcT Jong ^ dames Eddie V Ltcuuig j ^ „„„ g „ vlam '' heet dit pure eer lijke knokwerk Eddie speelt de rol van John Jarvis Amerikaans geheim agent die zich allerlei duistere ele menten van het lijf moet houden Waarom Ach dat is niet belangrijk Hij doet het en dat is altijd de moeite waard om te bekijken Zondagmorgen gaat het in Vree burg na 10.30 uur heel wat roman tischer toe in de film Carnaval in Wien Palace schaart zich weer in de rij der gewone theaters die één film draaien met dien verstande dat over dag de Filmac het doek opeist Dus ' s avonds van vrijdag tot en met don derdag geeft Palace ExDresso Bongo ' te zien en blijft daar toch D l-pa enigszins mee in de sfeer ' " '¦ van de vaste klanten de teenagers We zien het verhaal van Johnny een drummer en handige jongen die er vast in ge looft dat hij een ster zal ontdekken om er een fortuin mee te verdienen F.n hij doet zulks ook Hij ontdekt Bongo Herbert en stoot die op in de vaart der muziek met alle ook on lerlijke middelen Dat gaat goed tot op het ogenblik dat Bongo Herbert in de gaten krijgt hoe hij wordt ge nomen En dan staat Johnny weer op de keien zoekend naar een nieuwe ster De film is min of meer een waarschuwing tegen de gewetenloze sterexploitatie en tegen de oer domme jongetjes die zich laten ge bruiken Expresse Bongo neemt een loopie met de musici en met het sterdom die iongeties en meisjes die door de teena Het Rozenprinsesje '" dat de jeugdclub Rivieren - en Dichteri wijk i»i de reefcs U.N.-vakantievoorstellingen voor de jeugd opvoert IBESTE KINDEREN V raag maar aan je vader of moeder of ze willen voorlezen wat hier geschreven staat Of als je zelf kunt lezen vertel ze dan dat er ook ditmaal Kindertoneel zal komen iHet U.N zorgt daarvoor en vier vrijdagmiddagen kun je naar de Stadsschouwburg Het zal wederom het sprookjestoneel van Anneke Elro zijn die voorstellingen komt geven en dat zal zijn met „ Repelsteeltje " en met „ Panda in Sprookjesland " Maar ook komen Sjors en Sjimmie op het toneel en dat we met deze jongens van de Re bellenclub vreemde avonturen-gaan beleven staat wel vast De beide jongens hebben een ontdekking gedaan Sjors kent het geheim van een raket en [ Sjors gaat zélf in deze raket Nadat de raket is afgeschoten vliegt Sjors duizenden kilo tmeters de ruimte in en wie ontmoet hij in deze.onmetelijke ^ ruimte een koningin d.w.z de Ruimtekoningin Deze ontmoeting zou een feest hebben kunnen zijn maar er * is een spion die kwaadaardige bedoelingen heeft Het is een spannend verhaal uit deze tijd lOud sprookje Maar er komt ook een oud sprookje zoals „ Repelsteeltje " JEn dan als laatste kindertoneelvoorstelling zal Panda met ons j allen naar het sprookjesland gaan We weten nog wel dat Repelsteeltje het meisje was dat > goud uit stro moest spinnen Zij kon het echt niet maar er tkwam een kabouter en die wist precies hoe het moest ANNEKE ELRO nieuwe verhalen En Panda Ach die gaat gewoon met ons naar sprookjes ^ land om daar vakantie te houden en eens heerlijk uit te rusten kMaar daar komt niets van want er wordt tijdens een groot k feest een ring gestolen en Panda moet helpen om deze terug ite vinden > üit eigen stad Een bijzondere verrassing is wel dat deze zomer aan ons U.N Kindertoneel zal mede werken de Jeugdclub „ Rivieren - en Dichterswijk " De club zal opvoeren de kinderoprette Het Rozenprinsesje ' Het toneel zal vol zijn met elfjes feeën zigeuners boerinnen kabouters en hovelingen Maar in het midden van al deze spelenden zal prinses Rose-Marie hoofdfiguur zijn We vertellen er alleen nog maar van dat mevrouw A Bruinshoofd-Diemel de regie-lei ding heeft terwijl mevrouw Ria Bogman-Korver de dansen instudeert Charles Bogman de muzikale begeleiding verzorgt en dat zij allen zorgdragen voor een feest op het toneel Het volledige programma luidt - Vrijdag 28 juli Anneke Elro met „ Sjors en Sjimmie en de Ruimtekoningin " Vrijdag 4 augustus Jeugdclub „ Dichters - en Rivierenwijk met „ Het Rozenprinsesje " Vrijdag 11 augustus Anneke Elro met „ Repelsteeltje " Vrijdag 25 augustus Anneke Elro met „ Panda in Sprookjesland " De voorstellingen zullen weer plaatsvinden in de Stadsschouwburg aanvang 14.30 uur > V erkeerspuzzél'Wedstriid Zie voorts onze nadere mededelingen en advertenties Voor de bezoekers van deze U.N Kindertoneelvoorstellingen wordt een wedstrijd gehou den waartoe wij medewerking verkregen vanhet Verbond van Veilig Verkeer afd Utrecht Aan het eind van de laatste voorstelling wordt aan iedere bezoeker een Vei lig Verkeer plaat uitgereikt Op die plaat staan 8 prenten en op de meeste van die prenten ontdekken we Panda ' Maar wie niet op die plaatjes voor komt is Commissaris BuUe Bas Hij is de kwaadste want als hij op z'n fluit je blaast dan maakt iemand een fout in het verkeer Deze Panda prijsvraag voor de jeugd is bijzonder aantrekkelijk alleen reeds om het naspeuren van de gemaakte verkeersfouten Voor de goede oplossingen worden door de Directie van U.N DERTIG PRIJ ZEN beschikbaar gesteld Ook hierover volgen nadere mededelingen let op liet ' verkeer • Dit zijn de jongste en de oudste speler van de jeugdclub Rivieren en Dichterswijki die meedoen in > Het RozenpriTisesje " De oudste is oud lid en vierkt bij de hoorspelkern van de N.R.U Scheveningen is weer compleet " Met een grootscheepse première van circus Strassburger is vrijdag avond het Schevenings seizoen - weer gecompleteerd Het was ditmaal Clown Max die de meeste lauweren van de avond oogstte Hij zorgde door bijzondere mimiek en prachtig geplaatste geluiden niet slechts voor veel plezier maar bovendien voor een grote portie sensatie door met veel fratsen en ogenschijnlijk moeiteloos op het slappe koord bo ven een welgevulde leeuwenkooi te dansen en te fietsen Strassburger brengt voorts een rijk voorziene „ dis " voor paarden liefhebbers Elly Strassburger haar neef Hans en Maurice Houcke ver tonen een keur van paarden en pony's De hogeschool van Hans Strass burger viel zeer in de smaak Leeu wen en kamelen een muzikaal poe delnummer tal van jongleurs en acrobaten bet luchtnummer „ vier Cardona's " en de razend snelle Hon gaarse wipplankspringers „ Acht Hortobagy " vei*volmaken dit pro gramma dat veel applaus gejuich en bloemen oogstte ' U'S 1 ii 
If Zaterdag 22 juli 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999945451524 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 > N.V PHILIPS TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE HILVERSUM-HUIZEN Heeft u belangstelling voor een functie bij Philips Wij vragen aankomende zowei ais ingevirerkte I I I I I I U kunt zich schriftelijk aanmelden voldoende is naam adres geboorte datum verlangde funktie bij onze afdeling Personeelzaken Postbus 32 te Hilversum U kunt nadere inlichtingen verkrijgen op onze afdeling Personeelzaken Meteorenstraat - Hilversum maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 13.30-17.30 uur onze voorlichtingsavonden in AMERSFOORT in „ De Oude Tram " naast het station elke maandagavond tan 7 tot 8 dor BAARN in „ Astoria " Oranjestraat 8 a.s donderdagavond van 7.30 tot 8.30 our HILVERSUM in „ De Karseboom " zaal 9 Groest 78 elke donderdagavond van 7 tot 8 uur HUIZEN in Zuivelhuis Centrum bij N.B.M.-station a.s dinsdagavond van 7 tot 8 uur SOEST in „ De Kleine Witte " Middelwijckstraat 2 a.s donderdagavond van 7 tot 8 uur UTRECHT in „ Het Haagsche Koffyhuis " Vredenburg 28 elke maandagavond van 7 tot 8 uur > Eigenhandig geschreven sollicitaties met besctirij ving van opleiding en le vensloop worden vergezeld van een recente pasfoto en onder vermelding van ons nummer UN 700 inge wacht bij de afdeling Per soneelszaken Beambten i DU PONT DE NEMOURS NEDERLAND N.V Construction Division heeft bij de constructie van haar nieuwe fabriek te Dordrecht plaatsen vacant voor Elektriciens Mochine-bankwerkers Pijpiitters cv Monteurs Isoleerders Op MAANDAG 24 JULI 1961 zijn vertegen woordigers van genoemde N.V VPEDEROM aanwezig in Hotel Thalia Stationsplein 9 te Crtrecht en wel van 20 tot 22 uur voor het geven van nadere Inlichtingen Met een aantal kleurenprojecties over ons be drijf in Dordrecht zullen wU één en ander verduidelijken Ook kunnen sollicitaties schrifteUib worden ge richt aan de personeelsafdeling van DU PONT DE NEMOURS NEDERLAND N.V Construc tion Division Postbus 23 Dordrecht BOEKBINDERIJ ALBRACHT N.V Bolstraat 20 — Utrecht — tel 24345 vraagt LEERLINGEN JONGENS met technische aanleg die zonder moeite de lagere school hebben doorlopen of jongens die enkele jaren voortgezet onderwijs hebben genoten kunnen na medisch-psychotechnisch onderzoek een leerovereenkomst af sluiten goede opleiding in het bedrijf één dag opleiding per week naar devakschool voor rekening van het be drijf goede belonin;Ook gevraagd ENIGE BOEKBINDSTERS bij voorkeur met ervaring op de naai machines Sollicitaties van 9-12 uur en 2-5 uur of na telefonische afspraak V J GEMEENTE DE BILT Bij het bedrijf van Gejneentewerken kunnen wor den geplaatst enkele Wegwerkers Salaris ƒ 135,67 17 jaar — ƒ 369,43 per maand leeftijdsloon excl huurcomp Verdienstebeloning van 0-12 "/ o mogelijk Dienstkl.verstrekking en rijwieltoelage Aanstelling zal geschieden in tijdelijke dienst met mogelijkheid tot aanstelling in vaste dienst Sollicitaties met volledige inlichtingen en opgave referenties binnen 10 dagen na verschijnen van dit blad te richten aan Burgemeester en Wet houders van De Bilt REIS - EN PASSAGEBUREAU v NIMWEGEN vraagt VRL ADMIN KRACHT om opgeleid te worden in het reis - en passagewezen Leeftijd 18 jaar Van goede getuigen voorzien Aanmelden Voorstraat 90 van 9-12 en van 2 5 uur V J WIJ VRAGEN HULP-TELEFONISTE die tevens bereid is enige administratieve werkzaamheden te verrichten Leeftijd 17-21 jaar Schriftelijke sollicitaties LICHT + WARMTE ^^ I BODEGRACHT 17S • HOOGOVENS IJl^XTIDEM ' De Koninklijke Nederiandsche Hoogovens en Staaifabrieken N.V en aangesioten bedrijven N.V Mekog Cemij N.V en Breedband N.V te IJmuiden vragen In verband met uitbreidingen bekwame ho of delektr oxnonteur s die in staat dienen te zijn geheel zelfstandig onderhouds - en reparatiewerkzaamheden aan de elektrische apparatuur en elektrische machines uit te voeren Tevens dienen zij op de hoogte te zijn met het opsporen en verheipen van storingen aan Instal laties van zéér uiteenlopende aard Kennis en ervaring op het gebied van hoog - en laagspanningskabeis wordt verlangd alsmede het vermogen om bl ] het werk leiding te geven Het werk wordt hoofdzakelijk in ploegendienst verricht In enkele gevallen is plaatsing in dag dlenst mogelijk Het diploma VEV sterkstroommonteur is vereist Het aanvangsloon bedraagt ca ƒ 147 - bruto per week in vier ploegendienst exclusief huur bijslag Min leeftijd 30 jaar Sollicitaties schriftelijk te richten aan Hoogovens - IJmuiden Personeelsza ken gebouw „ Buitenhof " met vermelding van naam voornaam geb datum geb plaats en volledig adres alsmede de werk zaamheden di * werden verricht Voor gehuw den die op een te groteafstand van het bedrijf wonen om da gelijks heen en weer te reizen komt een beschikbaar Gedurende de wachttijd op de woning worden de reiskosten voor het wekelijks gezinsbezoek vergoed Grool bedrijf In het centrum van ifet land gespecialiseerd in centrale ver warming airconditioning koelfeciiniek liften en scheepsinstallaties zoeict voor de Centrale Inkoopafdeling een Ie ASSISTENT-INKOPER i.|ll Voor déze veelzijdige en interessante functie dienen sollicitanten aan de vol gende eisen te voldoen H.T.S.-opleidIng Inkoopervaring Zelfstandigheid Leeftijd tot 30 jaar Wij bieden deze kracht e^n zeer betioor lljk salaris overeenkomstig de belang rijklieid van de functie Daarnaast is t.z.t opneming in het bedrijfspensioen fonds mogelijk In ons bedrijf geldt de 5-daagse werk week Bent u de man die meent aan onze eisen te voldoen Schrijft u dan een sollicitatie met uitvoerige gegevens onder no 2-2325 bureau U.N KOOaOVENS ZJACX7ZDEN ' L In verband met de uitbreiding der produktie capaciteit en de toenemende diversiteit der pro dukten bestaan er bij de Kwaliteitsafdeling van de Koninklijke Nederiandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V en aangesloten bedrijven te IJmuiden interessante plaatsingsmogelijkheden voor academici ingenieurs en H.T.S.'ers met belangstelling op metallurgisch en metaal kundig gebied Tot de taken van de Kwaliteitsafdeling behoren - de kwaliteitsbeheersing en - verbetering onderzoekingen en studies de kwaliteitscontrole(organisatie en uitvoering de technische contacten met de afnemers,classificatiebureaux en diverse technische in stituten in binnen - en buitenland Het werk in de betrokken functies is levendig veelzijdig en interessant en is na enkele jaren ervaring een goede basis voor verdere ont plooiing in verschillende richtingen binnen de onderneming boordeps aiffbpameps puntlasseps stampeps pevolvepdpaaieps dpaaieps ffpezeps lakspuiteps galvaniseups pakkeps Ten kantore van de Nederlandse Christelijke Aannemers - en Bouwvakpatroonsbond N.C.A.B is de funktie vakant van TELEFONISTE TYPISTE Naast het ontvangen van bezoekers het bedienen van de telefoon en het ver richten van typewerk zal zij tevens met enige administratieve werkzaamheden worden belast In verband met de aard van de funktie is niet slechts opleiding U.L.O en typen gewenst maar zal tevens op representa tiviteit worden gelet Sollicitaties schriftelijk aan het secretariaat van de IT.C.A.B Koningslaan 78 Utrecht Gevraagd een ENERGIEK ECHTPAAR voor de exploitatie van een SLIJTERIJ-WIJNHANDEL gevestigd te Utrecht Het voldoen aan vestigingseisen is gewenst ter wijl wonlngruil mogelijk moet zijn Brieven met volledige inlichtingen en opgave van referenties onder no 2-2382 bur U.N MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ ¦ De Cultuurtechnische Dienst vraagt Q a TYPISTE-COLLATIONISTE [ leeftijd 20—27 faar ¦ h TYPISTE [ O leeftijd 17—23 jaar 67 leeftijd 17—25 jaar Voor de functie onder a wordt vereist diploma ULO A/B bij voorkeur echter HBS A/B alsmede diploma TYPEN en een goede kennis van de Nederlandse taal en de moderne talen Afhankelijk van leeftijd en ervaring loopt het salaris van ƒ 236 - tot ƒ 448 - bruto per maand Voor de functies onder b en c wordt vereist diploma ULO A/B en het diploma TYPEN De salariëring loopt van ƒ 236 - als 20-jarige tot ƒ 397 - bruto per maand afhankelijk van leeftijd en ervaring Voor jeugdig personeel geldt een aparte regeling Geboden wordt een prettige werkkring en goede arbeidsvoorwaarden o.a een vakantie-uitkering van 4 "/ o per jaar en een 5-daagse werkweek Belanghebbenden kunnen zich schriftelijk of tdefonisch nr 26751 melden bij de afdeling Personeelszaken van de Cultuurtechnische Dienst Maliebaan 21 te Utrecht bedpadings - monteups virikkelaaps ondepdelen - bouvweps contpoleups Voor bovengenoemde funkties kun nen eveneens vpouiMfeliike kpachten worden tewerkgesteld NEDERLANDS-NIEUW-GUINEA Bij de Algemene Politie in Nederlands Nieuw-Guinea bestaat gelegenheid tot plaatsing van DRIE COMMISSARISSEN VAN POLITIE 2e KLASSE Aanstellingseisen Nederlander niet ouder dan 30 jaar in het bezit van het einddiploma H.B.S.-5 j c of Gymnasium en het diploma Inspekteur van Gemeente-politie of Offi cier der Rijkspolitie Bezoldigingsschaal ƒ 586 - oplopend t/m ƒ 1081 per maand Inpassing in deze schaal naar gelang van ervaring De duur der opleiding tot het vereiste politie-diploma kan tot max twee jaar als diensttijd medetellende voor de vaststelling der bezoldiging worden ge waardeerd Duurtetoeslag afhankelijk van de standplaats voor gehuwden XIVz "/ o 12y2 « iS of 7 % '/ o ' der bezoldiging ongehuwden 5 "/ o 2 % °/ o of geen Kindertoelage 10 »/ o der bezoldiging per kind tot 21 jaar tot max ƒ 100 - per kind p.m Tegemoetkoming in de uitrustingskosten gehuwden ƒ 2700 — of ƒ 3000 — ongehuwden ƒ 1800 — of ƒ 2000 — Dienstverband kortverband-overeenkomst voor drie jaar na afloop waarvan belastingvrije uitkering van kortverband-toelage ad 25 " h der totaal genoten bezoldiging en een bonus ad één maand laatstgenoten bezoldiging per vol jaar de - overeenkomst Uitzending in vaste diens ' met opname in de pensioen regeling en aanspraak op periodiek buiten lands verlof kan eveneens worden over wogen Uitvoerige schriftelijke sollicitaties met opgave referenties worden gaarne ingewacht bij de Afd Personele Zaken van de Direktie Financiële - en Economische Zaken voor Nederlands-Nieuw - Guinea Plein no 1 ' s-Gravenhage HOUTTUIN POMPEN N.V vraagt voor haar bedrijfsbureau EEN WERKVOORBEREIDER Vereiitt UTS of Mulo Sollicitaties schriftelijk of mondeling te richten aan de fabriek Sophialaan 4 Utrecht 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 22 juli 1961 15 1 2 3 4 5 ^ H ^ 7 8 9 11 ¦ 12 ¦ 13 14 ' Wil ¦ 16 17 ¦ J118 ^ 20 ¦ 21 B22 23 _- 2 « ¦ 25 ra[26jn27 28 29 ¦ 37 30 ^ 31 32 1 33 V 34 35 g 36 ¦ 38 i 39 40 W 42 43 g44 ^ ^ gg45 46 1 ¦¦¦ LI 48 W 50 51 ¦ 52 53 ] 54 ^ 55 56 1 gi 57 ¦ 58 159 n SO 61 ¦ ¦ 82 53 ¦ ¦» ¦ 65 ^ 66 67 W ' ¦ w H70H71 72 73 ¦ ¦ " ¦'= 76 77 ¦ 78 79 ¦ 80 [ 81 82 ¦ J 83 ¦ ¦ | 8 Menselijk bewustzijn „ aparte grootheid " Advertentie de enige echte voor mensen die kwaliteit verlangen Wat gooit u af KLM had in 15 jaar meer ongelukken dan PAA Vlieden toch veüiger dan autorijden Van een luchtvaartmedewerker Een Douglas DC-8 van de KLM bij Lissabon verongelukt Een Douglas DC-8 van de KLM bij de landing op Idle wild van de baan geschoten en vijftien meter vóór de Jamaica Bay tot stilstand [ jekomen Een DC-8 van de KLM bij Bogota van de landingsbaan geschoven Een Boeing 707 van de Sa bena bij Brussel neergestort Een Boeing 707 van Air Prance bij de landing in Lissabon door een klapband van de baan geschoven en in brand gevlogen Een Boeing 707 van Pan American maakt een duikvlucht boven de oceaan Een Comet van United Arab Airlines en een DC-8 van Trans-Canada Air Lines „ bijna " tegen elkaar gebotst nabij London Airport Nieuwe theorie gebaseerd op moleculaire eigenschappen van anesthetica Van onze wetenschappelijke medewerker Wij hebben al eerder opgemerkt op grond van moderne onderzoekingen dat het leven als natuurverschijnsel opbor relt uit de moleculaire laag Dit betekent dat het leven in eerste instantie niet gebonden is aan organen weefsels of cellen maar aan een diepere structuur die der moleculaire laag Het is net alsof het leven als een boom in de grond daarin is geworteld en vandaar uit zijn voedsel zijn instructies en impulsen ontvangt Dit n is eveneens het geval met het bewustzqn dat blqkbaar niet een uitscheiding der hersenen is als bv urine van de nieren maar een aparte grootheid " die in wissel werking treedt met de moleculaire laag der hersenen Het bewustzijn kan door bepaalde moleculen wor den beïnvloed ook In de zin van ge rieelteiyke of totale uitschakeling hetgeen geschiedt door moleculen van een of ander anestheticum of pgnverdovend middel Onlangs heeft de Nobelprijswin naar Pauling een nieuwe theorie ge lanceerd over de uitschakeling van het bewustzijn Ze berust hierop dat het pijnverdovende middel zijn wer kingssfeer heeft in het vloeibare gedeelte van het hersenweefsel dat ongeveer 80 procent van de herse nen uitmaakt Dit in tegenstelling met vroegere theorieën waarin de oplossing van vetaehtige hersensub stanties door anesthetica een grote rol speelt Het uitvallen van het be wustzijn wordt tot stand gebracht zo zegt Pauling doordat genoemde middelen in de hersenvloeistof sub microscopisc ^ •- kristallen doen ont staan die met de elektrische activi teiten der hersenen in wisselwerking treden Zo wonderlijk is dit nog niet want kiistallen bezitten over het alge meen genomen een elektrische op pervlaktelading Deze kristallen Kun nen eveneens buiten aneathetica om door afkoeling worden gevormd Wordt hersenvloeistof tot 81 graden F afgekoeld dan zien wij de vor ming van microhydraatkristallen opgebouwd uit zijn normale compo nenten hydraten zijn verbindingen gecombineerd met kristalwater En dit nu brengt een complete verdo ving mee bij afwezigheid van welk i Logboek der wetenschap tieve vorm door kristallen wordt in geleid De vraag rijst nu op of niet het tegenovergestelde kan worden bereikt d.w z dat door een versterk te werking van bepaalde kristallen met transistor eigenschappen een soort versterkt of overbewust zijn niogen wij ook van kosmisch be wustzijn spreken kan worden ver kregen dat ons in - staat stelt om krachtiger van iets bewust te wor den of zelfs van dingen die voor heen niet bewust waargenomen kon den worden Wat een perspectieven S.N.L Vol 9 No 22 juni 1961 Vit verleden van oceaanbodem VlELEERDEN die betrokken zijn bü het zgn Mohole Project dat een aanboring van de aardmantel beoogt hebben reeds bij een proef boring een blik " kunnen werpen in het verleden van de oceaanbo dem De zgn mysterieuze tweede laag die zich onder de zachte oceaan bodem uitstrekt heeft zich naar alle waarschijnlijkheid ongeveer 30 miljoen jaar geleden d.i dus ge durende het miocene tijdperk ge vormd Deze laag zo licht dr Lodd toe werd gevormd nadat gesmolten la va uit het inwendige der aarde naar boven werd uitgespuwd " om zo een dik tapijt van bazalt op de oer oceaanbodem te vormen Bij de jongste proefboring nu heeft men deze laag voor het eerst be reikt Dit geschiedde nabij het eiland Guadaloup ter hoogte van de westkust van Mexico De zachte la gen die deze bazaltlaag bedekken zijn dus van jongere geologische ouderdom en zijn onlangs defini tief gedateerd als miocene afzet tingen Helaas hebben de geologen de daaronder gelegen en dus geolo gisch oudere bazaltlaag niet goed kunnen dateren zodat het raadsel van zijn ouderdom blijft Daarvoor moeten nog meer boringen worden verricht M aar dit is gemakkeliiker gezegd dan gedaan ofschoon de prestatie reeds is geleverd Een van de grootste moeilijkhe den waarmee men wordt geconfron teerd is het vinden van een booi die heel snel door de dichte bazalt laag dringt Een nieuwe turbo boor ontworpen door Franse techni ci heeft men reeds beproefd en met veel succes Deze zou dan voor een effectievere boring zorg kunnen dragen De boor maakt per minuut 750 omwentelingen wat heel snel is vergeleken bij de gewone langza me boor met 46 omwentelingen per minuut De snelle boor heeft men behal ve in zee ook op het continent ge probeerd en eveneens met succes Plannen liggen nu gereed voor het ontwerp van een nieuw boor schip " en nieer inleidende boringen alvorens tot de definitieve aanval op de mantel ' de enorme dikke laag die de kern der aarde om geeft over te gaan Met belang stelling zien wij ook deze werk - verüovingsmiddel ook BU li chaamstemperatuur kan dit alleen maar geschiede ^ door tussenkomst van een anestheticum In dit geval d.i bij 98,6 graden F wordt het verdovende effect bereikt doordat moleculen van het anestheticum de hydraatstructuur binnendringen en zo kristallen doen ontstaan bij hoge re temperaturen Slechts een tiende procent van het vloeibare hersenmateriaal is maar nodig r in ultrakleine kristallen te worden omgezet die bewusteloos heid en ongevoeligheid voor pijn te weegbrengen Pauling's nieuwe theorie is de eerste gedetailleerde gebaseerd op de moleculaire eigen schappen van verdovende agentia Het uitschakelen van bewustzyn Is derhalve een aangelegenheid van Icristalien resp moleculen ontstaan in de hersenvloeistof en aangezet door afkoeling of door moleculen van een anestheticum Merkwaardig wel dat het bewust worden van iets als onderdeel van de werking des geestes in zijn nega - Van hortensia ^ s heeft men jaren plezier H ORTENSIA'S ij -- > Tis*v ""' zijn niet al - l leen rijk bloeien - ' • -" de kamerplanten =- * *?:» * '^ doch na de bloeiki nt u daarvannog jarenlang ple zier in uw tuinhebben Zo'n bloeiende horten sia moet dan na de bloei kort te rug gesnoeid wor den dus tot op enkele centime ters boven het oude hout Het terugsnoeien geldt alleen maar voor tijdelijke ka merhortensia's en dus alleen vlak voordat ze in de volle grond van de tuin gepoot worden Zou men de tuinhortensia's ooli zo snoeien dan zult u steeds zonder bloemen zitten Volgend jaar mag dus de plant als ze een maal in de tuin Ftaat zo niet meer ï behandeld worden Dan moet men ook wel snoeien doch dan kan men ermee volstaan tegen het voorjaar alleen enkele takken weg te nemen die al gebloeid hebben De bloemresten zitten er dan nog wel op De hortensia moet als kamerplant vee ] water hebben doch ook als tuinplant dient men voor hen een goed vochtopgevende grondsoort op te zoeken Ze verlangen bovendien erg veel voedsel en dus zal men door het plantgat ook wel wat oude mest moeten spitten zaamheden tegemoet 21 Zie voorts S.N.L Vol 79 No 1961 Heeft aarde meer satellieten 1X het aarde-maan systeem zqn plaatsen aan te wüzen die bekend staan als de punten van Lagrange Deze bezitten de eigenschap dat kleine lichamen in die punten ge lokaliseerd zullen volharden in een eeuwige kringloop d.w.z door zul - len gaan met het beschrijven van satellietbanen In het zon Juplter-systeem zien wij dit bewaarheid de corresponderende punten vor men hier de centra van een groep Trojaanse asteroiden of planetoi den letterlijk kleine planeetachti ge hemellichamen De natuur zou er verstandig " aan doen ook in het aarde-maan systeem om en bij de punten van Lagrange sooi-tgelijke hemellicha men aan te brengen om zo een voller en mooier " geheel te krij gen Tot dusver is niets hiervan ge bleken tenzij men de waarneming van de Pool Kordylenski van het Ktakow observatorium kan beves tigen Wat is er nu gebeurd Toen foto's genomen van de Lagrange punten werden ontwikkeld ontdek te hij in het punt L 5 twee zwakke wolkachtige objecten die zich om de aarde op dezelfde afstand als de maan wentelen Zijn vondst is het Eén ongeluk op IQQSiQQ vlieguren En zo kunnen we wel doorgaan Er gaal bijna geen week voorbij of we lezen dergelijke berichten in de kranten Is het wonder dal men zich gaai afvragen of de moderne straal verkeersvliegluigen die thans steeds meer in gebruik komen wel 20 veilig zijn Deze koestellen vliegen eens zo snel als de machines met zuigermoto ren die zij vervangen Ze hebben een kruissnelheid van 800 tot 1000 km per uur Dit betekent dat wanneer twee straahnachines elkaar in de lucht te gemoetvliegen zij op elkaar afstor men met bijna 2000 km per uur Van daar dat aan de luchtverkeersrege ling bijzonder zware eisen worden gesteld Het botsinggevaar moet zo V ' mogelijk worden voorkomen Toch is het aantal „ near misses " in de verkeersluchtvaart nog zeer groot Op 21 februari zijn een Comet en een DC-6 „ bijna " tegen elkaar gebotst nabij Heatrow London Airport Ge bleken is dat de DC-8 hoger zat dan 4000 voet waarvoor hij door de lucht verkeersregeling geklaard was ^ Als gevolg van een ' misverstand in de cockpit bleef de DC-8 klimmen tot 5000 voet kwam daarbij in de lucht weg van de Cornet die op weg was van Zurich naar Londen Een bot sing kon op het nippertje worden voorkomen Boven New York liep het niet goed af Een DC-8 van Groot Drakestein pas in ' 62 gereed Niet dit najaar — men had aan oktober gedacht — doch pas in de looi van het volgend jaar zal prin ses Beatrix haar intrek kunnen ne men in het kasteeltje „ Groot Dra kestein " De intendant van het paleis Soest dijk jhr mr C Dedel verheelde ons allerminst dat dit uitstel een te leurstelling betekent voor de Prin ses De wel zeer grondige restaura tie waai aan het kasteeltje momen teel onderworpen is heeft deze wij ziging in de plannen van de Prinses echter noodzakelijk gemaakt Wie een oud huis wil restaureren kan nu eenmaal voor de grootste verrassingen komen te staan voor al als het noodzakelijk blijkt te zijn vloeren en balken te verwijderen Achter ^ e bedekking van muren en vloeren kan de tand des tijds Im mers veel schade aanrichten Zo moeten bv in Groot Drakestein zware gre en balken voor dit doel speciaal aangeschaft de ondeugde lijke exemplaren vervangen Deze balken moeten door vaklieden met de hand worden bewerkt voordat zij op hun plaats kunnen worden ge bracht Ook het herstel van het dak vergt bijzonder veel tijd De paleis-intendant kon nog niet met zekerheid zeggen wanneer het kasteeltje voor bewoning gereed zal zijn Advertentie BUTAAN CALPAM voor elke badkamer resultaat van vele jaren speuren in en „ aftasten " van de interplanetai re ruimte van het aarde-maan sy steem ingegeven door de gedach te dat de meest waarschtjnHJke plaatsen voor het aantreffen van natuurlijke bij manen de punten van Lagrange zijn Als deze waar neming juist is dan zou onze aar de meer dan een natuurlijke satel liet voorlopig drie rijk ziJn Kor dylenski doet nu moeite andere La grange punten in het bijzonder L 4 nader te beschouwen en op de gevoelige plaat te krijgen Wie weet misschien leveren deze nieuwe ma nen op E-e.a ontleend aan Sky and Telescope juli 1961 United en een Super Starliner van TWA vlogen in een sneeuwbui prompt op elkaar en een verschrik kelijke ramp was het gevolg De KLM heeft nu dertien vlieg rampen in vijftien jaar gehad en steekt daarmee helaas slecht af bij een maaischappij als Pan American World Airways haar grootste con current die in die vijftien jaar niet één lamp met dodelijke afloop had Toch wijzen de sialisstieksn uit dat vliegen niet gevaarlijker is dan auio lijden integendeel Er wordt zóveel gevlogen dat het aantal ongelukken verhoudingsgewijs gering is Toch neemt dit niet weg dat het straal tijdperk niet erg best beghnnen is en dat het aantal ongelukken met stiaalvliegluigen naar verhouding hoger is geworden 500 straalvliegtuigen Natuurlijk hebben de luchtvaart maatschappijen hun vliegtuigen ver zekerd Zo'n DC-8 kost twintig mil joen gulden per stuk d3 verzeke ringspremie is voor een dergelijke machine niet m:s In de afgelopen winter is ten gevolge van ongelukken met straalverkeersvliegtuigen een verlies geleden van ongeveer dertig miljoen dollai De totale schade in de afgelopen twee jaar is hiermee opge lopen tot ca zeventig miljoen dollar De International Union of Avia tion Insures de internationale ver eniging van luchtvaartverzekeraars heeft onlangs ui Montreux bekend gemaakt dat er nu ongeveer 500 straalvliegtuigen in de burger luchtvaart vliegen en dat er nog 200 zullen bijkomen in de eerstko - Drink D at zich in bridge vaak verrassin gen voordoen die vrgwe geen mens tevoren heeft kunnen overzien is iedere bridgespeler uit meer droevige dan prettige ervaringen bekend Het onderstaande spel behoort tot de categorie „ grote verrassingen " — en als u het gelezen hebt zlilt u dat wel met mij eens zijn V 10 4V 9 6 5 3 A4 A V 10 9 4k87 ^> B742 V973 * H82 N W O z A AHB953 « 10 410 6 2 * B74 4 6 2 » AH V 8 4 H B 8 5 4 ^ 65 3 Zuid gever allen kwetsbaar Het bieden was weinig systema tisch — doch wel snel en goed zuid 1 harten — west past — noord 4 har ten — allen passen West speelde 4 8 voor oost begon de kleur 3 malen te spelen in slag 3 troefde zuid af met de V 8 — west ging nadenken en gooide tenslotte de Ut 2 weg Het is altijd belangrijk zien af te vragen waaróm een tegenstan der iets doet of nalaat — en zuid kwam tot de volgende conclusies West wil of kan de V 8 nietovertroeven Gezien het feit dat weslkort in schoppen was is het aanne melijk dat hij lengte in de rode kleu ren bezit West heeft vermoedelijk 4 rui tens want van een driekaart of vijf kaart zou hij er wellicht één afge gooid hebben Oorspronkelijk dacht zuid dat het slagen van zijn contract zou afhangen van één gunstige klaversnit doch nu het ernaar uitzag dat de troeven slecht zaten leek het of er twee gun stige snits in klaveren g2niaakt zou - mende maanden Begin juni had den 41 ernstige ongelukken met straalvliegtuigen plaatsgevonden Daarbij waren twaalf vliegtuigen geheel vernield De cijfers wijzen uit dat er nu één st alverkeersvliegtuig verongelukt op 100.000 vlieguren Verwacht wordt dat dit zal verbeteren ti > één onge luk op 250.000 lieguren Toch is dit cijfer nog ongunstig vergeleken met propellervliegtuigen die bij sommige maatschappijen één ongeluk registre ren op 500.000 vlieguren Zij ver wachten dat tegen de winter het aan tal ongelukken verhoudingsgewijs zal toenemen Het is te hopen dat dit ongun stige getal van een ongeluk op 100.000 vlieguren spoedig zal verbe teren want het zou betekenen dat er wanneer alle bestelde straal vliegtuigen bij de luchtvaartmaat schappijen in dienst zij - elke vijf tien dagen een ongeluk zal plaats vinden De verzekeraars zijn van mening dat die maatschappijen wier ongeluk kenpercentage blijft liggen rond één crash per 100.000 vlieguren „ steviger moeten worden aangepakt dan die maatschappijen wier straaldiensten goede resultaten hebben " 857>doden in 1960 In 1960 zijn in totaal 32 fatale vliegongelukken gebeurd bij de luchtvaartmaatschappij en Hierbij kwamen 857 passagiers om het le ven Eind 1960 waren er totaal 5014 vliegtuigen in gebruik bij de lATA maatschappijen waarvan 388 straal machines en 723 „ turboprops " vliegtuigen met straalmotoren die propellers aandrijven Er waren nog altijd 1296 Douglas DC-3's in gebruik Hoewel de straalvliegtui gen slechts 8 % van de totale lucht vloot uitmaakten leverden zij toch al 30 % van de totale capaciteit Intussen is men alweer hard bezig aan de ontwikkeling van supersoni sche verkeersvliegtuigen die straks met twee of driemaal de snelheid van het geluid in een uur of twee over de oceaan zullen vliegen Deze machines zullen vliegen met 2000 of 3000 km per uur twee of driemaal zo snel als de huidige straalmachines Men verwacht ze al omstreeks 1970 op de luchiroutes Aan de luchtver keersregeling zullen dan nog véél zwaardere eisen worden gesteld Het ongelukkenperceniage met de huidi ge straalverkeersmachines zal even wel eerst drastisch omlaag moeten wil er ooit van een veilig superso nisch luchtverkeer sprake kunnen zijn den moeten worden Toch bleek er nog een andere diep verborgen en verrassende mogelijkheid tot winst te zijn In slag 4 speelde zui-i troefaas en toen bij oost V 10 viel besloot zuid erop te spelen dat zuid inderdèad 4 troeven en 4 ruitens had In slag 5 volgde klaveren — in noord gesneden met de 4»Vrouw slag 6 was voor ruitenaas slag 7 voor ruitenheer in slag 8 werd een kleine 4 van zisid in noord getroefd Nu volgde eerst een tweede troefronde waardoor zuid weer aan slag kwam waarna hij in staat was zijn vierde en la&tste ruiten in-noord af te troeven met de f $ 9 Zuid had nu nog één hoge troef v/at zijn 10e slag werd — OW moesten de onaangename ervaring beleven d9t wests vrije hartenboer en oosts vrije klaverenboer in één slag samen vie len Zuid mocht dus - 1-620 noteren en na afloop ontstonden de gebruikelijke discussies tussen de tegenspelers Dit zeer merkwaardige spel is in vele opzichten bijzonder leerzaam Zet u eens op de westplaats een be ginner neer — die zal in de derde slag de troef 8 van zuid gewoon over troeven $ net hartenboer Niet uit genialiteit doch eenvoudig omdat hij niets beter weet wat west nu ook na speelt — NZ zullen één down gaan De „ betere " westspeler die de ifS niet overtroefde deed dat natuurlijk doelbewust hij hoopte sterk ' in troef te blijven en daardoor de zuidspeler down te krijgen Natuurlijk wist west — met dichte kaarten — niet dat oost 4iBoer had maar hij west had wel kunnen uitrekenen dat in dien oost die belangrijke kaart niet zou hebben het downgaan prak tisch uitgesloten zou zijn Uit een en ander volgt ' Jat de oeg.nner Oi de simpele speler in zijn onschuld vaak beter speelt dan de meer ervaren concurrent Ik weet zeker dat vele vrij goede spelers die ik ken op de westplaats de V8 niet overge troefd « ouden hebben doch even eens een klavertje zouden hebben opgeruimd Wat overigens de énige verkeerde kleur is om weg te gooien — ook als west een rui tentje had opgeruimd zou zuid kansloos één down gegaan zijn Wat had u als west in die slag nummer drie gedaan lezer Deze week weer een kruiswoord raadsel waarvoor de omschrijving als volgt luidt HORIZONTAAL 1 plaats in Zuid Holland 6 ademhalen 11 evenzo Latijnse afk 12 voorwaarde ge steld voor een tegenprestatie 13 spil 15 maand 16 wandversie ring 18 zonder veren 20 par ex pres afk 21 boom 22 goud Frans 23 voorzetsel 24 muziek noot 25 woonT.:hip 27 Europese hoofdstad 31 water in Italië 33 reeds 34 soort papegaai 36 on der andere afk 37 tennisterm 39 blauwwit metaal 41 met laksluiterf 44 boom 45 muziekinstru ment 46 benaming van rode wor tel 47 tijding 49 vogel 52 wa ter i.i Utrecht 54 lengtemaat 55 Engelse titel 57 familielid 58 kuip 60 eerste vrouw 62 vrouwvan zekere uiterliike beschaving 64 lidwoord 65 plaats in Gelder land 66 muzieknoot 67 waaraanop schepen de zeilen hangen 68 muzieknoot 69 balspelbaan 71 schaapkameel zonder vetbult 75 vrouw met haar op de tanden 77 voegwoord 78 behoeftig 80 die rengeluid 81 Europeaan 83 ver oorzaken 84 geestesarbeid verrich ten VERTICAAL 1 vragend voor naamwoord 2 plaats in het tele foondistrict Arnhem 3 muzieknoot 4 spijstafel 5 boom 7 lengte maat afk 8 roem 9 muziek noot 10 het tegengestelde van ja 1 ~ water In Noord-Brabant 14 we.aan 17 geit 18 een omroep vereniging afk 19 plaats in Overijsel 20 bekziekte van pluim vee 25 vis 26 winterslede 28 kledingstuk 29 maling 30 per soonlijk voornaamwoord 32 fami lielid 34 verzoekschrift 35 alvo rens 37 erwtensoep 38 laten zien 40 gehoorzintuig 42 zwem vogel 43 plaats in Gelderland 47 be dwelmde drank uit honing bereid 48 plaats in de buurt van Nijme gen 50 plaats in België 51 mak 53 afgemat 56 persoonlijk voor naamwoord 59 voorzetsel 61 meisjesnaam 62 inzinking tussen Bridgevraag dezfer week Noord gever Uieman * kwetsbaar viertallenwedstrijd Noord 1 harten oost 1 schoppen — zuid 2 harten west 2 schoppen — noord dou blet — oost pas — wat moet zuidbieden met 454VH8654H B 6 4^B 10 8 5 Antwoord elders op deze pagina Zeventig jaar getrouwd — Op 8 augustus zal het 70 jaar geleden zijn dat Geert Visser en Geertje Boon wonende in Sliedrecht in het huwelijk traden De bruidegom is 96 de bruid 91 jaar Advertentie BOSCH 2 takt-bougies ^— — w afgestemd op het hedendaagse verkeer en voor het starten ets esrsle kracht BOSCH batteriien Alleenvert N.V Willern van Riin Amslerdaiti.W - Postbus 8005 ANTWOORD OP BROGEVRAAG Dit is de situatie waarin een spe ler bevreesd is dat de tegenpartij 2 schoppen-gedoubleerd zal maken en daardoor de manch maakt Beter dan zich door deze angst te laten leiden is ' t voor zuid ziel -» af te vra gen wat partners doublet betekent Het is duidelijk ' n strafdoublet doch elk strafdoublet op laag niveau is steeds een voorstel aan de partner waarbij als het ware de vraag wordt gesteld „ Is gez'en wat je mij hebt beloofd je spel geschikt om tegen te spelen " Zuid had op een héél ander spel ook 2 harten kunnen bieden — bv met 5 troeven en vrijwel geen hoge kaarten Het gegeven zuidspel is wegens de twee troeven en de rui me hoeveelheid hoge kaarten prima geschikt om tegen te spelen Zuid moet dus noords voorsstel aanne men en passen Noord had 4 A H 3VAV10 44 10 98*A97 Het 2 schoppen bod zou down ge gaan zijn Als zuid ten onrechte besluit tot nemen van het doublet is 4 harten de goede zet bergen 63 tijdrekening 64 bassin voor het meren laden en lossen van schepen 69 thee Engels 70 voor Latijn 72 tandeloos zoogdier 73 familielid 74 lid woord 76 voorzetsel 78 Latijn voorzetsel tot betekenend 79 voor werpsvorm van ik 81 spreektaal vorm voor hij 82 lid van een kerk genootschap afk Oplossingen dienen op een gewo ne briefkaart te geschieden gea dresseerd aan Opperpuzzelaar van het Utrechtsch Nieuwsblad De in zendingen mo< - en uiterlijk donder dag met de eerste post in ons be zit zijn Over de toekenning der t)rtjzen kan geen correspondentie worden gevoerd De prijzen bestaan uit een hoofd prijs van ƒ 10 - een prijs van ƒ 5 en vijf van ƒ 2,50 Hieronder volgt de oplossing van onze vorige puzzel El IMFiL Sim ns ] nnn ran sn ^ Stefe^tiB [ 3S I3E3 niBIS uQ liC ] nQ t3s Hcin cin bib P A AlR JAAH Td a k aIrBLjl £ M £ apiU THnvTT tIvIe ' e nH I3n JSES nr^Ei na [ 3D MAAfiJKIJKE El'.ll.leiNBÜiLL De prijzen worden deze week toe gezonden aan H Hoevers Kornalijn It.an 11 11 Utrecht ƒ 10 mej P A E Kiers Anna v Buurenlaan 8 Zeist ' 5 Yvonne van Dijk Zuilenveldlaan 32 Utrecht H C Gruter Nieuwe Koekoekstraat lOOji Utrecht R de Koning Bergweg 42 B Zeist L So nius Willem Arntzskade 76 Utrecht en mevr M - C Krill-Mijnldeff Haydnlaa^i 31 Bilthoven allen ƒ 2.50 
16 Zaterdag 22 juli 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Particulier zoekt liefst van particulie ' voor belegging in de stad Utrecht of omgeving enige goed verhuurde PERCE LEN met behoorlijk rende ment Br no 937 aan v d Ven's Boekhandel Baarn Nette jongeman b.b.h.h ae«fct per 1 aug a.s een gefncvb ZIT-SLAAPKAMER met volle dig pension in beschaafd mi lieu bij voorkeur P,G Br no 1-3669 bur UN KLEnfTJES tot 20 woorden f 7 - elk woord meer f 0.10 BSA 125 cc in prima staat voor - en aehtervering iets bij zonders van particulier aan particulier Justus van Effen straat 14 tielef 27080 Witte BRUEDSJ.APON onge veer maat 40 Zeer exclusief model Te bevr ' s avonds na 7 uur Meyenhagen 22 De Bilt KOSTHUIS gevr door heer net milieu H J Brouwer Croeselaan 289 Utrecht AUTOSLOPERIJ Fa v KOU wen koopt loop - en sloop auto's Ruim gesorteerd in luxe en vrachtwagenonderdelen ook dieselmotoren Belt u even 03406 567 Of 755 Strijkvlertel 13 De Meern Wie helpt jong echtpaar en baby aan WOONRUIMTE ge negen alles op te knappen Pippellngstraat 91 Te huur aangeboden GEKOCHT VAN KLM en NS aktentassen horloges para plu's overalls handschoenen hoeden vulpennen plusticjas sen regenbroeken fototoestel len aanstekers zonnebrillen portemonnees brillen brille kokers shagdozen alpino's wiae jassen stofjassen petten re-renjassen enz enz Oudwij kerdwarsstraat 100 Utrecht Verhuur van V.W.-BUSJES v.w de Luxe Verenigingen speciale tarieven Met radio nieuw materiaal All-risk ver zekerd De Jong Volkerakstr 29 telel 35501 Maatsch werkster zoekt ruimfc zonnige KAMER(S met kook gelegenheid Telef 30020 of br no 1-3608 bur UN BBLEGGINGSHUIZEN gevr zowel grote als kleine objecten Br met opgave ligging huren lasten en koopsom aan Nie Rijksen makelaar taxateur Wit tevrouwensjngel 53 Utrecht Jong echtpaar zoekt ongemeub o £ gestoft WOONRUIMTE Ge negen zelf te verbouwen of in gemaakte verbouwingskosten bij te dragen Julianaweg 463 BRINK'S AUTOVERHUUR Opeis Rekord en Kapitan van af 8 et per km All-risk verze kerd Ie klas materiaal met verwarming en radio Oude nracht 327 telef 11300 Vrijstaand HUIS event 2 on der één Kap omgev utrecht In ruil aangeb een huurflat Ie etage centrum An-isterdara Br no 1-3787 bur UN SIMCA ARONDE 1955 in bij zonder goede staat benzine verbruik 1 14 spotprijs f 1250 Na 6 uur telef 03404 - 4865 Analiste 40 jaar zoekt KA MERS met vrije keuken voor Dim ƒ 80 per maand Br no 1 3S1I bur UN In prima staat verkerende 2 CV BESTELAUTO met im perial bouwjaar 1958 Te bevr op maandag woensdag en vrij dag van 12-6 uur bij Wienese Ladders N.V Reaptorweg 5 Utrecht Erkende AUTOSLOPERIJ H J Fest & Zn vraagt alle voorko mende sloopauto's te koop Werkplaats Esdoornstraat 28 tel 40431 Ruime sortering on derdelen voorradig Te liuur AUTO'S zonder chauf feur all risk verzekerd vanaf 18 et per km Autoverhuurbe drijf De Bruyn Gildstraat 91 a telet 16900 b.g.g 22463 Gevr door heer per 1 sept KAMER zonder pension voor plm een half jaar Br no 1-3628 bur UN Luxe AUTO'S 14 et per Km In clusief benzine en verzekering,nieuw materiaal Bestelauto's 20 c't per km Lingtons Inxtautovertiuurbedriif Loett Berchmakerstraat 11 teL 1U855 en « S20 Een HEEL HUIS sept leeg te aanvaarden Omgeving ¦ De Meern Bunnik Maarssen De Bilt tot f 20.000 Met vrije op gang achtertuin Br no 1-3781 bur UN Jongedame bezigh buitens huis hebbende zoekt met spoed ZOLDER of kamer met stookgelegenheid Telef 20851 NSU SCOOTER 1956 in zeer goede staat compleet met een elektr starter kofferrek en reservewiel Springweg 108 Utrecht Jongeman zoekt per 3 sept ' 61 net KOSTHUIS zonder of m'et volledig pension voorkeur centrum Utrecht weekends aanwezig Br no 1-3530 bur UN Een HEEL HUIS spoedig leeg tr aanvaarden in de Schepen buurt of Hoograven Br no 1-3471 bur UN Te koop een PEUGEOT jaar 1953 met kachel belasting en verzekering Prijs f 950 Oude Brandenburgerweg 19 Biltho ven TENTEN Bonds Kampeerver-huur Ceritrale Sunny Camp " Slotlaan 184 Krullelaan 6 R Vissscherlaan 61 Zeist Alle kampeerbenodigheden Ook bungalow - en combinatie-ten ten Folder op aanvraag Telef 03404 - 6737 en 6390 Rechtstreeks van particulier een blokje BELSGGINOSHUI ZEN liefst 3 of 4 beneden - en bovenhuizen Br no 1-3470 bur UN Te huur gevr omstreeks 1 sept in Utrecht of omstreken gem WONING met 3 slaapkamers en bad blj voorkeur met ga rage voor ca 2 maanden Br te richten onder no R-1435 Adv Bur Alta Pausdam Utrecht prachtige kanten BRUIDSJA PON met sluier en onderrok Maat 38 Prijs f 80 Br no 133 Boekhandel Hansum De Bilt Te huur VOLKSWAGENBUS JES Opers tot 100 km ƒ 0.24,daarna ƒ 0.22 p km Incl benzi ne-verzekering enz Te bevr.D Veldhuyzen Singeldwarsstr 13 bis cl 11 Utrecht Te koop gevr MACHINES electromotoren en brandkasten Beëdigd taxateur H v d Kreeft Haverstraat 22 telef 12679 Te koop VAUXHALIj WYVERN 1952 ' 53 tn goede staat brom fiets inruil mogelijk Blom Damestraat 5 II Jonge vrouw b.b.h.h zoekt zonnige ongemeub event ge stoffeerde KAMER met vrije was - ' en/of kookgelegenheid Br met piysopgave no 1-3520 bur UN OOSTRUM'S AUTO'S Zonderchauffeur 20 nieuw gekochteauto's all risk verzekerd Con sul Taunus Anglia en V W 6 stuks 1961 vanaf 1 0 12 perkm zonder benzine 12 radio's 12 schuifdaken imperials te ¦ huur vraagt tariefkaart HooftOraaflandstraat 93 Hoograven Telef 23737 16 mm PROJECTOR ts huur.stom of geluid Met en zonderoperateur Het adres voor goe de pasfoto's Foto Elf Predik herenkerkhof 2 telet 24024 Utrecht George Oversteegen Bneken tnko koopt BOEKEN fnto toestellen schrijf en naafms chtnes orism;ikiikers euriosl teiten kortom alles wat v*r konobaar is Mariastraat 30 tel 21486 Jonge BOXERS 2V2 maand tentoonstelling.shonden kam pioen afstamming kamerzin delijk prüs f80 Adres Peek Nolthenius.=^traat 12 Utrecht Telef 34984 Lerares N.H zoekt zonnige ge stoffeerde ZIT en SL.AAPKA MER of zit-slaapkamer en keuken per 15 aug of 1 sept Br no 1-3519 bur UN CITROEN 2 CV 1959 te kOOp Verkeert in zeer goede staat P Breughelstraat 9 KAPTEYN geeft de hoogs'p waarde voor uw » oud Dao'er lompen en metalen oud tizer Topprllzen Kromme Rijn 13 telef 21976 na 6 uur 2.3094 Jong echtp z.k zoekt WOON RUIMTE Genegen huishoude lijke bijstand Ie verlenen Br no I-o.'ilS bur UN DAMESSPORT - en HEREN RIJWIEL f 35 jongens 10 tot 14 jaar f 20 en / 35 J S de Rijk.straat 61 Inkoop van JUWELEN mun ten gi>ud en zilver Tegen Ie hoogste waarde Repara(ie ste-lier voor juwelen goud en / il ver Juwelier Michel Leloup Lange lansstraat 1 Vtre.chi Personeel aangeb Een in goede st zijnde SKODA 1950 2-pers cabriolet Te be zichtigen Gezichtslaan 7 Bilt hoven Voor recepties diners familie partijen en vergaderingen heb ben wU mooie ZALEN be schikbaar tot plm 350 perso nen Nieuwe Gracht 49 telef 10301 of 11221 Beschaafde juffrouw 56 jaar zoekt plaatsing als HUISHOUD STER Goed milieu Geen hu welijk Br no 1-3680 bur UN Te koop MOTOR DKW 175 CC 1959 12.000 km gelopen zo goed als nieuw prijs 750 F Ver heul Egmontkade 54 Voor OUDE METALEN en af valprodukten betalen wij u extra hoge prijs Fa J van Buuren en Zonen Groot - en kleinhandel Krommcrijnstr 2 hoek Notebomenlaan 1'elef 15391 Gehuwde VRL KRACHT zoekt prettige zo mogelijk 5-daagse werkkring Leeftijd 21 jaar i.b.v diploma machineschrij ven 2 jaar Mulo-opleiding S'.i jaar kantoorervaring als tele foniste typiste facturjste enz Br no 1—3610 bur UN Vakantie per BROMFIETS Verhuur van nieuwe bromfiet sen uitsluitend per dag of week Bestel tijdig om teleur stelling te voorkomen C van Breukelen Hoge Woerd 8-12 Wrprden Telef 2750 Te koop Hanomag DIESEL 2 ton mechanisch in zeer goede staat bij D Roest Koppelweg 42 Zeist Telef 661S JOOP UE LOR Eruend nancie laar in gebruikte partijen en ongeregelde goederen enz eta Koopt alles op elk gebied o.a antiek en inboedels ook van emigranten Zolder kelder - en winK^iupruimingen machmes gereedso.'iappen en sïopingen De hoogste w.-iarde geeft alleen Juop de l.ur Haverstr nn 411 telef 25627 RENAULT 4 19G0 Renault 4 1958 met sehuifdak en kachel Garage Kvsink Hopakker 48 telef 12932 DAF en V W AUTOVERHUUR zonder chauffeur 15 cent per km incl all-risk verzekering en benzine Autobedrijf Cen trum v.h H V d Sluijs Van Asch van Wijckskade 29 a tel 12451 - 12713 JUFFROUW in bezit s'an 3 jr HBS middenstandsdiploma aoothekers-assistentie drogist diploma zoekt een voor haar passende werkkring Geen anotheek Br no 1-3615 boir UN PEUGEOT 1959 met radio sehuifdak en kachel Peugeot 1958 met radio sehuifdak en kachel Garage Evsink Hopak ker 46 telef 12932 AUTOVERHUUR BRILJANT.Briljantlaan U Hoograven)Luxe Volkswagens met groteachterruit all risk verzekerdTelef 29410 b.g.g 29417 Gevr WANDELWAGENTJE me * kap Br no 3-33 bijkantoor UN te Zei.st Nette jongeman 27 jaar adm goed onderlegd vraagt voor de avonduren BIJVERDIENSTEN onverschillig wat Br no 1-3626 bur UN PEUGEOT 1957 met sehuifdak en kachel Peugeot stationcar 1957 met kachel Opel bestel 1957 slechts 34.000 km gelopen Garage Evsink Hopakker 46 telef 12932 Geheel vrijstaand HUIS of bungalow te Utrecht of di recte omgeving leeg te aan vaarden Telef 03405 574 of br no 1-3584 bur UN VERKERK'S AUTOVERHUUR Prima materiaal o.a Peugeot 403 203 V W en Opel Verze kering binnen en buitenland Prijzen billijk Mgr v d V'e teringstraat 69 71 tel 19052 en 21028 Vitale oudere DAME midden stand veelzijdig wil haar tijd produktief maken Br no 1-3640 bur UN OPRUIMING — Ingeruilde schrijf - tel en rekenmachines vanaf ƒ 45 Fa Pieterse Nach te^aalstraat 66 Utrecht Telef 19770 Te koop gevr een AQUARIUM maten ongeveer 60x40x33 met of zonder verwarming en met of zonder pomp Aanbiedin gen Alex Numankade 21 Utr Telef 22876 B.z.a lutfrouw in de HUIS HOUDING 48 jr bij beschaafd heer P.G Geen huwelijk Br no 1-352 " bur UN OPEL OLYMPIA 1950 olievrije motor bromfiets kan ingeruild worden Burg van Tuyllkad'e 109 b Een nieuwe woning heb ik niet voor u maar wel * n goed ver zorgde LBESPORTEFEUILLE met wekelijks 12 tijdschriften Biltstraat 155 a telef 234R8 JONGEMAN 22 jaar.-A » bezit an luxe auto en telet - zoekt erk ook '' s avonds beschik - aar Onverschillig wat Br 1-3522 bur UN Te huüF aangeboden | Pracht zw eiken AMEUBLE MENT gemaakt naar oude stijl Telef 35256 TENTEN VERHUUR 2 pers tent / 1.50 p dag 4 pers tent >ƒ 3 p dag en 6 pers f 3.75 p dag 6 pers bungalowtent ƒ 40 p week Veldbed f 1 p dag luchtbed ' 0.75 p dag slaap zak f 0.75 p dag vergasser fl p dag Kampeereentrum Utrecht W v Noortplein la-8 tel 12971 Te huur te De Bilt grote gem KAMER met alle comfort voor 1 tot 2 personen b.b.h.h Bus Utrecht voor de deur Goede stand Br no 1-3792 bur UN ACCOUNTANT verzorgt uw boekhouding vanaf f 10 p m Telef 12735 b.g.g 03434 - 641 Half-Engelse KINDERWAGEN opvouwbaar f 45 ala nieuw Gaskachel f 10 Dorstige Hart steeg 31 bij Lange Nieuwstr TIMMERMAN kan nog enlgi onderlioud.swerk o.i.d aanne men Br no 1-3793 " bur UN Schrijf - tel - rekenmachines en DUPLICATORS te huur per dag per week per maand Worden gebracht en gehaald Van Hattum kantoormachines Oudkerkhof 12 telef 13339 SLOPERIJ P Bruins In - en verkoop van bromfietsonder delen Dorstige Hartsteeg 31 bij Lange Nieuwstraat Personeel gevraagd Verhiri ' en verkoop alle KAM PEER ARTIKELEN imperials transi.^torradio's tenten enz Erkend door ANWB dealer voor H.D.L Folders op aan vraag Constante openlucht show in Harmeien Kees van Dam Zonstraat 72 c tel 030 - 10001 Utrecht Esdoornlaan 14 Harmeien Telef 03483 400 Inkoop LOOP - en SLOOP BROMPIETSEN Dorstige Hart steeg 31 bij de Lange Nieuw straat Gevr een WERKSTER voor 2 morgens per week Aanmelden na 18 uur mevr Mali Jans dam 3 bis Nieuwe V W-BUSJES all-risk veizekerd Verenigingen spe el tarieven P F C Jonge rius Detmoldstraat 57 telel * 77SD Te koop Zündapp BROMFIETS model 1960 f 300 Bezichtiging na telef afspraak 030 23480 Heer 47 jaar werkende stand zoekt nette HUISHOUDSTER Br no 1-3617 bur UN Huurt nieuwe VOLKSWA - GENS Ford Opeis Rekord en Kapitan blj Garage Vitesse Vossegatselaan 32 bij het Dia conessenhuis Telef 12959 All risk verzekierd AUTOVERHUURBEDRIJF Ri vierenwijk Het goedkoopste adres All risk verz Nieuw ma teriaal Spuistraat 11 telefoon 30992 Half-Engelse KINDERWAGEN z.g.a.n Te bevr Krijtstraat 12 Utrecht Wie kan elke week een 20 hor loges maken in THUISWERK,goede beloning voor de juistevakman Halm Nobeldwars straat 4 Utrecht Na 6 uurthuis Pueh SCOOTER plm 32 000 km gelopen in zeer goede staat met windscherm ' s Avonds na s uur Alb Thaerlaan 63 telef 21570 LUXE AUTO te huur 12 et per km is nog enkele weken beschikbaar Telef 40708 AUTOVERHUUR Sinds 1924 bekend voor uitsluitend Ie kl auto's Gebr Buitenweg N V Utrechtseweg 420 De Bilt tel 1)0021 Gevr nette WERKSTER voor 3 ochtenden per weelt Mevr Schonebaum Turkooislaan 25 Utrecht Telef 29809 Autoverhuur z chnnlieur A.\NRECHT te koop met kast ' es Te bevr Molièrelaan 24 na 5 uur ^ fCatel Gevr LEERLING-BANKET - BAKKER Banketbakkerij H Westenbrink Julianalaan 61 te Bilthoven Te koop aangeboden Wegens omstandigh in zeer mooie staat DKW 3-6 Sonder klasse 1937 een Volkswagen 1955 Betaling te regelen Sw van Zuylenweg 82 Utrecht WIJDE BECIJNESTRAAT 3 TEL 1326S ¦ Nieuwe BANDRf.;CORDER Grundig met toerenteller 2 langspeelbanden extra en ga rantiekaart billijke prijs Te vens als nieuw HERENSPORT RIJWIEL 3 versn trommel remmen en damessportrijwlel 3 versn merk Fama Kweek straat 5 bij de Bloemstraat Nette HULP gevr voor dln.s dag - en vrijdagmorgen of mid dag è ƒ 1.50 per uur Willem Barentszstraat 21 telef 24293 TENTENVERHUUR luchtbed den veldbedden butagastoe stellen tafels stoelen tent zeilen dekzeilen auto-lmpe rials tegen de bilUikste prij zen Tevens te koop 6-pers tenten van I 133 voor 1 95 4 pers wan I 95 voor t 78 Slaap zakken veldbedden luchtbed den tafels en stoelen blj de bekende speciaalzaak In alle kampeerartikelen voordeliger dan waar ook v Breemen Waterborg Vredenburg 64 tel 26695 14784 Te koop aangeb lange witte TROUWJAPON met bijbeho ren f 35 Pippellngstraat 9 KAPPER of kapster gevr Fir ma Beek Korte Jansstraat 12 Wegens huwelijk van hiet te genwoordige gevr een flink MEISJE of werkster voor des ochtends Stadhouderslaan 77 telef 21338 Gevr een net MEISJE om op geleid te worden in winkel van huish artikelen Daris Zadel straat 47 MERCEDES BENZ type 220 benzine geheel gereviseerd en lederen jas Tegen elk aann bod Zadelstraat 8 bis Utrecht Telef 10183 Te Utrecht HEEL HUIS leeg te aanvaarden Bev kamer en suite 2 slaapkamers tuin met schuur Br no 1-3807 bur UN VOLKSWAGEN 1952 in prima staat open dak nieuwe ban den ziet er prima uit Telef 030 - 32421 Voor linoleum colovinyltegeb gerflex plastic teutreu Ooii trapbekledlng van linoleum en / enz VAN HAAPTEN'S VLOERËBEDRIJF Amallastr 37 telef 35183 Utrecht Gevr net MEISJE voor hele of halve dagen niet beneden de 15 jaar Daris Zadelstraat 47 OPRUIMING - Opruiming Vi trage gordijnstoffen tafelkle den dekens en spreien Koot voor uw woning Amsterd straatweg 321 t.o de waterto ren Te huur aangeb een BINNEN TERREIN omgeving Biltstraat Groot ca 300 m ^ Br no 1-3624 bur UN VERKOOPSTER gevr Leeftijd 16 30 jaar met vakantieafspra ken wordt rekening gehouden Dagelijks aanmelden N.V He ma Oude Gracht Utrecht Triumph kOFFBRSCHBIJF MACHINES vanaf / 25 per mnd Ook gebruikte portables op ge makkelijke betallngscondities Herm Hennlnk Moderne Kan toorinrichtlng Nachtegaalstraat 60 telef 14764 Utrecht Zonnige gestoft ZIT-SLAAP KAMER met balkon v.w en stookgelegenheid aan straat zijde voor jongedame per 1 sept Br no 1-3606 bur UN Te koop SNELBROMMER merk Mondial in goede staat Tevens een damesmotorhelm Kerkstraat 75 bis Restaurant Formosa Oude Gracht 101 103 telef 25708 vr voor spoedige indiensttreding pen LEERLING BANKETBAK-KER en een leerling-kok 5V2 daagse werkweek ' s Zondags vry Gemeub KAMER met keu kengebruik tot okt Br no 1-3622 bur UN GRATIS CONTROLE van UW radio Ook aan huls wooruli prijsopgave Reparaties In 24 u N.T,R.B Catharllnesingel 18 Erkende Philips radio - en T.V service Tel ssnol Groen lederen DAMËSMOTOR JAS maat 42 z.g.a.n Te bevr Eilander Paramaribostr 17 bis Te huur voor nette heer b.b.h.h eenvoudig gemeub SLAAPKAMERTJE met kast str water enz Oude Gracht 41 bis telef 26696 De Bilt modem heel WOON HUIS met voor - en grote ach tertuin en garage In nader overleg leeg te aanv f 36.500 tnl makelaarskantoor H A Jansen Molièrelaan 36 Utr Telef 030 32247 Gevr nette LOOPJONGEN v spoedige indiensttreding Mille Fleurs Bloemsierkunst Burg Reicrerstraat 19 Utrecht Telef 13212 An Om - SERVICE Reparatie STOFZUIGER ker wikkelen bouwen Onderdelen Wssma chines stofzuigers alle mer ken Vanaf r 7 30 per maandSoringw;.S 60 telel 15653 ^ Te huur aangeb voor direct zonnige ZIT-SLAAPKAMER met volledig pension Br no 1-3531 bur UN Of telef 24092 I\T:vr Fentener van Vlissingen Rustenhoven " Maartensdijk prov Utrecht vraagt tegen I sept een ECHTPAAR voor dag en nacht om gezamenlijk alle hui<^houdeliike bezigheden te verrichten Goed ktmnende koken v.g.g.v Dienstflat aan wezig VERLOTINGSARTIKELENvoor personeel buurt - en an der » verenigingen zoals sche meriampen hangklokken cas settes grote poppen theeser viezen speelgoederen enz met 15'It korting Eventueel in con signatie Ook ' s avonds na af spraak Poppenziekenhuis Ja cobij nen straat STUDIEBOEKEN middelD academ litteratuur enz Van Dam Jansdam 4 Antiquariaat Te koop van particulier een OPEL REKORD 1958 55 000 km gelopen in staat van nieuw Te bevr Dr s ' Jacoblaan 12 Utrecht Te huur in modern landhuis grote goed gemeub gestoff ZIT-SLAAPKAMER met vrije Bruynzeelkeuken mod com fort Heer of dame alleen Julianalaan 263 Bilthoven Tel 3140 Oo handelskantoor T'ÏPISTE gevr Tevens voor administra tie Mulo diploma " ewenst Br no 1-34'iO bur UN Te huur gev^^aagd COCKER SPANIELS te kOOp 12 weken oud Met stamboom Spie.gl.elstraat 19 Geroutin''^erde HEF'TIUCK rHAUPFEtTR gevr Inlichtin ¦• en van 9-6 uur en telef no 03405 - 341 ' s avonds 0340S - 607 ' Vumnnafabrfeken Bunnik Jongeman zoekt ZIT-SLAAP KAMER eventueel met pen sion bad aanwezig Br met prijs worden ingewacht ' no 1-3596 bur UN - VOLKSWAGENS vanaf 195B.met verzekerde garantie geenluxe prijzen af 19.53 t 1800 In ruilen financieren v d ZandAmsterd straatweg 160 telef 42309 __^__ Bromfiets - scooter en MO TORMATERIALEN Speciaal adres voor zelfreparateurs deskundige voorlichting en doormeten van elektr onder delen gratis speciaalgereed schap tegen kleine vergoeding in bruikleen v d Zand Am sterd straatweg 160 Moderne SCHRIJFMACHINE in prima staat tegen elk aann bod ook te ruil voor prima bromfiets Hoogravenseweg 30 Gevr FREE-LANCE steno - typisten en ander kantoorper soneel mnl en vrl Doorbeta ling bil ziekte en ongeval Bu reau Kantoorhulp Park Aren be '- 53 De Bilt Telef « M2S Jonge lerares zoekt ZIT SL.-K.AMER met kookgelegenheid liefst in het centrum van de stad Br no 1-3695 bur UN Jong echtpaar b.b.h.h zoekt gestoff ZIT en SLAAPKA MER of ruime zit-slaapkamer met of met gebruik van keu ken Br no 1-3412 bur UN Zlü VOOR KLEINTJES OOK PAGINA 18 Te koop asmgeb MOTOR Ad Ier Twin 250 cc bouwjaar 1955 in staat van nieuw Uiterste prijs / 550 Soerabajastraat 9 MERCEDES Benzine De wa gen is in prima staat met ge reedschap Financiering moge lijk ƒ 60 vooruit rest weke lijks Fa Vermeulen Knipstr 36 ook ' s avonds MEUBELSTOPOPRUIMING Prachtige zware meubelstof vanaf f 1.98 per m Structuur stof vanaf ƒ 3.98 per m Kpln glés vanaf f 4.75 p m Woning inrichting Midden-Ned.erland Zadelstraat 11 DKW 1954 Morris Minor 1953 Citroen 2 CV 1953 Opel Olym pia 1952 Deze wagens verkeren in prima staat en worden on der garantie verkocht Garan tie financieren inruilen v d Zand Blols van Treslongstraat 35 telef 41959 Te koop V.W in prima staat Prijs ƒ 550 soerabajastraat 9 OVERHEMDEN naar maat confectie en reparatie Nieuwe boorden manchetten enz Ook In No Iron Mylord Ondiep 2 Utrecht Telef 42949 VERSTERKERS voor pick-up en microfoon vanaf ƒ 25 met volle garantie In - en verkoop van radio's en onderdelen Jansveld 49 bis ALLES MOET WEG Coupons balatum tapijt vitirage over gordijnstof enz overgordijn stof ƒ 1.69 keukenbont ƒ 1.50 gordijnrail compleet f 1 om bouwen ƒ 15 zware damastgor dijnstof ƒ 2.75r tafelkleden f 5 Alleen Oude Gracht 10 Te koop goed spelende RADIO met pick up aansluiting prijs ƒ 35 Vleutenseweg 101 OPEL CARAVAN 1953 in prima staat Commer bestel 1956 met zijruiten Garantie financie ren inruilen v d Zand Blois van Treslongstraat 35 tel 41959 Te koop Jonge BOXERS met stamboom E van Twillert Wilhelminalaan 60 Spakenburg telef 03499 - 384 Voor het maken van een muote linoleumtrap het leggen van al le linoleumvloereh Linofelt Balatüm tegels enz Natuur lijk naar JACOBS VLOEREN HUIS Adelaarstraat 100-10 '' tel ' f 19752 Vespa SCOOTER in goede st Nieuwe banden ook ruilen v bandrecorder Mgr v d We teringstraat 43 NU NOG Bouclé tapijt.i gratis gelegd ƒ 7 per meter ganglo pers / 1.95 zware wollen de kens ƒ 9.50 zuiver wollen merk dekens ƒ 26.50 huiskamerkar petten f 59.50 kinderdekens f 3.75 Alleen Oude Gracht 10 RENAULT 4 de Luxe 1955 is in prima staat benzineverbr 1 17 Financiering mogelijk Te bevr Julianaweg 25 AUTO'S Fiat 600 Multipla bouwjaai - I956 ' 57 zeer goed en mooi wagentje benzineverbr 1 16 olievrij prima banden verwarming enz kan ook ge bruikt worden als combinatie wagen zeer geschikt gezins busje prijs ƒ 1850 Vauxhall 1955-'57 van eerste eigenaar pracht auto nieuwe banden verwarming enz kleur metal lic groen veel chroom / 3-650 Simca Aronde ' n een in zeer goede slaat verkerende perso nenauto met gereedschap ver warming enz / 1750 en diverse andere wagens groot en klein Al deze wagens kunnen gefi nancierd worden met 3 maan den schriftelijke garantie Ook ' s avonds en ' s zondags ge opend Tel 35238 H J Schim melplein 12 bis Utrecht BROMFIETSEN Keuze uit ver - schillende merken o.a Bata vus Sparta Bsrini en Solex Dames - en herenfietsen f 25 Bladstraat 32 Wittevrouwen BEHANG meer dan 300 des sin Plaktafels beschikbaar Te koop V.W de Luxe 1955 goed onderhouden prima mo tor geen olie verbruik Kapel straat 15 winkelpand telef 24092 Elektrisch Lijnmarkt afranden PéJé 7 telef 23572 Utr CHEVROLET f 450 Plymouth f 450 met radio Fiat zuinig 4-pers wagentje f 375 Ook in ruil en zondags Riouwstraat 83 SCHILDPADPOPPEN zacht vleesplastic ingeplanteerd kam - en wasbaar haar 18.75 n'i 8.99 Onze gehele collectie celluloid schildpadpoppen te gen halve prijzen Poppenzie kenhuis lacobiinenstraat Wegens omstandigheden een zo goed als nieuwe SOLEX Uiter ste prijs f 200 Kinderwagen z.g.a.n / 45 Trumanlaan 169 Kanaleneiland PORD 1951 ƒ 500 in goede st Taunus 1953 12 M / 850 loopt 1 op 13 pracht wagentje Stan dard 1955 nieuwe banden ƒ 775 loopt 1 op 17 Mercedes 1950 f 375 Ook inruilen Ook des zondags Zeedijk 32 bij de Lu brofabriek Zoekt u een goede gebruikte AUTO Steeds div betrouw bare auto's groot en klein voorradig Garantie financie ren inruilen v d Zand Blols van Treslongstraat 35 telef 41959 AUTO'S Wij beschikken nog over enige goede inruilauto's die voor weinig geld worden verkocht Chevrolet 1954 Bel Air Ford Vendome 1954 Ford Populair 1955 Ford Versailles 1955 Hillman Minx 1954 Hill man Minx 1951 Citroen 2 CV 1953 Ford Consul 1954 Austin A 30 1955 Garantie financie ren inruilen v d Zand Blois van Treslongstraat 35 telet 41959 Te koop aangeboden STUDIE PIANO tegen elk aann bod ' s Avonds na 8 uur Zwanen laan 7 Bilthoven Te Jioop een goede ook uiter lijk kruissn zwarte PIANO merk Ibach Br no 1-3776 bur UN Van partic prima RENAULT BESTEL 1957 Verbruik 1 op 13 laadvermogen 300 kg gerevi seerde motor na revisie 2500 km gelopen Wegens aanschaf grotere Bngweg 4 telef 03438 - 3485 Driebergen STENO/TYPEN SPOED EN VAKOPLEIDING Hpsendaal Lucas Bolwerk 15 tel 13360 Een in prima staat verkerende HILLM.AN MINX bouwjaar 1951 met nieuwe banden nieuwe radiateur en accu en loopt 1 14 beslist olievrij en een vol jaar belasting Lans laan 21 Kanaleneiland Utr TELEVISIE 43 cm vanaf I 175 met garantie leder-e avond de monstratie Willem van Noort straat 21 bis Peugeot 403 1958 stationcar Peugeot 403 luxe 1957-'58 Peu geot 403 1956 Peugeot 203 1954 Peugeot 203 1953 Peugeot 203 1951 Peugeot 203 19.54 station car Peugeot 203 bestel met zij ruiten 1954 Renault Dauphine ] 957-'58 Renault Dauphine 1956 Renault Fregat 1954 Renault 4 1958 Vauxhall Cresta 1956 Vauxhall Velox 1954 Fiat 1400 Opvouwbare moderne lage KINDERWAGEN met matras haast niet gebruikt ƒ 80 heeft gekost ƒ 185 Davo haard 200 mS f 35 Ruton stofzuiger 220 V zuigt prima ƒ 30 Telef 14236 p Saenredamstraat 42 Te koop BEDFORD 1954-'55 600 kg f 630 W J V Zijl Kapel straat 29 Utrecht MEUBELS NODIG Recht streeks van fabriek enorme besparing ruilen tevens uw oude meubels in Inl geheel vrijblijvend UPO Postbus 190 Utrecht Seizoenopruiming OCCASIONS Ford Versailles 1955 Chevrolet de Luxe 1954 2 ruime auto's in behoorlijke staat rijklaar tegen ieder aann bod Moeten we ^ Garantie financief-ing inruil Bosschastraat 1 Tuin wijk SUÈDE JASJES ook nappa jasjes en leren jassen voor f 10 per maand Rechtstreeks van fabrikant Stuur even ' n briefje en u ontvangt nadere inlich tingen Pa Zaal O Boteringe straat 79 Groningen Telef 059011 23776 1956 Opel Cabriolet 1954 OpelRekord 1954 Citroen Sport 1954 Rover 1954 Mercedes 2201954 Borgward stationcar 1954 Morris Oxford 1951 Ford Tau nus bestel 1955'56 Morris be stel 1954 Jawa scooter 1959 Faha scooter 1958 Puch scoo ter 1956 en 1954 NSU scooter • ¦ Dsmeskapsaion SchoQnheidsinsf.iluuti Parfumerieën er(-Bfyoux Jos V d taan ' Bem.V/eerililI Tel 18032 - ' Te koop van particulier V.W 1954-'55 dt Luxe met sehuif dak in prima staat Sparren laan 12 Doorn 1957 STOUTJESDIJK Mgr v.d Weteringstraat 69-71 telef 19052 10342 Garantie financie ring inruilen PERZEN Plijnaar uit enorme coleeties occasions Ook di verse grote maten Alleen na telef afspraak 31013 Wegens verandering grote par tij kasten tafels CLUBJES stoelen banken dressoirs for nuizen gasstellen Hechelse kasten ledikanten orgels en piano etc te koop tegen billijke prijs Maandag tussen 3-7 uur Keukenstraat 57 Heinkel SCOOTER km-stand 40.000 Cervanteslaan 12-11 Open gekoelde TOONBANK z.g.a.n met onderkoeling Hoogkanje 28 Zeist UNION fietsen en bromfietsen Inruil oude fiets of bromfiets Ook ' s avonds geopend Beta ling regelen wij Nobelstalling Nobelstraat 41 telefoon 1021B Utrecht Zoek u een VAKANTIEWA OENTJE ik heb er een voor u eeij leuk zuinig wagentje te gen een billijke prijs merk Renault 4 bouwjaar 1950 pri ma banden ook zondag Ho genoord 9 Aangeb Heinkel SCOOTER 1957 elektr starter in prima staat Johan van Oldenbarne veldlaan 50 1 Zeist Tel 03404 - 7101 Tijdens opruiming zeldzaam lage prijzen in SUÊDE - en LE DEREN KLEDING Ben Sna taser Oude Gracht 242 telef 11786 Amerik Imp OLIE Ü.SU per liter ƒ lUOÜ beloning Indien niet aan hoogste eisen voldoet Vet ten in grote en kleine verpak king Automaterialen RUSMAN Achter de Dom 6 tel 16657 Utrecht Radicaal de prijzen van auto's omlaag zien dóet kopen Re nault 1930 ƒ 275 V,W de Luxe 1.9.50 f 390 SIMCA f 150 Taunus 1954 bestel m:et zijruiten en nieuwe motor en banden prüs / 573 Ford Consul 1954 pracht auto prijs f 575 Ford Consul 1954 pracht auto prijs / 975 Op al deze auto's 3 maand.^n gratis wegenbelasting inruil moïeüik Jan Ëlias Otterstr 8 utrecht Wegejis emigratie FOED TAU NUS Combi Caravan 15 M ' 57 f 2400 Graaf Janlaan 80 Zeist Te koop JAWA JUNIOR elk aann bod Spinozaplantsoen 33 11 Utrecht koopjes in en herenjasjes Ongeloofelijke SUÊDE dames - hij Ben Snatager Oude Gracht 242 telef 11786 Haast u AANRECHTBLADEN douche bakken en combinatiebaden Een keuken of badkamer wordt nieuw met een Ariith blad of bak Uboka Nieuwe Kade 22 telef 17517 Van particulier W.V de Luxe eind 1938 lichtgrijs in staat van nieuw Prijs f 2730 Van Renneslaan 2 Zeist Tel 03402 - 8123 Te koop nieuwe LASTRANS FORMATORS lichtnet 220 V 140 Amp Geheel compleet met kabels en lastang met garan tie ƒ 425 per stuk Machinehan del H V d " Kreeft Haverstr 22 telef 12679 TELEVISIE de juiste plaat sing en de betere service Des gewenst gem betaling A Vel der Auriollaan 14 telef 35633 Wil u nrettig gezellig en veilig rijden Dan hebben wii voor u een leuke en echte betrouw bare vakantiewaï'^n merk STUDEB.AKER CHAMPION met nieuwe banden en olie vrüe motor met belasting ge reedschao radio nieuwe accu met garantie Zien is konen Ook zondag Gildstraat 202 Van particulier te koop in pri ma staat zijnde mijn 4-pers GOLIATH ziet eruit als nieuw loopt zeer zuinig 1-18 bouw jaar l954 ' 35 tot en met okt wegenbelasting Spinozaplant soen 18 11 TELEVISIE wij hebben regel matig occasions voor zeer aantrekkelijke prijzen Philips Erres Graetz etc Radio Len sink Nieuwe Daalstraat 29 telef 19774 b.g.g 22082 TELEVISIE Nog enkele voor delige apparaten met de be kende goede garantie en ser vice van A Velder Auriol laan 14 telef 35633 GITAREN f 30 ƒ 37.50 f 47 en duurder Muziekhandel Stoové Oude Gracht 278 telef 10794 Gitaar met les f 1.50 accordeon f 2 per week NIJMAN BULLETIN Oprui mingsverrassing damesjapon nen en kinderjurkles 2 ha len en 1 betalen Alles kan bij Nijman " Croeselaan 163 Utrecht Telef 34687 CITROEN Normaal jaar 1954 met koffer wil ook ruilen met iets kleinere wagen Opel of V.w Van Hees Geertestraat II bis AANHANGER zeer geschikt achter trekker J Schouten Laan van Niftarlake 18 Tien hoven bij Utrecht Telef 03469 383 TUINGRINT metselzand speel bakzand stucadoor metselspe-cie witkalk cement gips steengaas schelpkalk enz Af gehaald of thuisbezorgd Tel 30255 Opslagterrein Korte Lom bokstraat E.K.U Te koop pr spelende R.ADIO Loewe Opta met drukknop pen Wil ook ruilen met prima Solex of snelbrommer Geerte straat Il bis telef 13062 NIJMAN BULLETIN Alléén tijdens de opruiming — go tische meubel garnituur in Sla vonisch eiken bekleed met vochtechte moquette rijk ge beeldhouwd ƒ 395 of I 68 voor uit en ƒ 7 50 per week Te koop LELIJK EENDJE 1939 in prima st 42.000 km ƒ 2.500 Telef 03483 - 241 C.A.S U Controle Apparaten Service Utrecht Neude 34 tel 15743 Verkoop en reparatie van km-tellers temperatuurmeters aandrijfkabels dashbordinstru menten Wij hebben voor elke wagen ruilschokhrekers 30.000 km garantie Een FTA ''' 600 bouwiaar 1935-'5fi ni-iis f 143II looot 1-17 Een Fiat Multiola bouwjaar 19,57-'58 orijs f 1630 loopt 1-17 Een Fnrrt Thames 5 cwt stationcar met belasting orijs ƒ 1200 bouwir 1955-'36 alles in nrima staat Tawa motor 200 cc bouwjaar 1957 f 450 N=!U motor nO cc bouwjaar 1956 f400 TWN mo tor bouwjaar 1951 250 c dub belzuiver snotnrijs f 225 Pi nanciering inruil en garantie ' s Avonds na 6 uur en ' s zon dags de gehele dag Marnix laan 40 Utrecht Culemborg 12 minuten per trein van Utrecht 5 " royale MIDDENSTANDSHUIZEN in aanbouw vanaf f 22.900 beno digd eigen geld v.a / 4000 Zit tingsdagen directiekeet Weid steeg woensdag èn zaterdag Makelaarskantoor Heslingha Klokjeslaan 5 Maarssen Tel 03408 1607 en 1888 VOLKSWAGEN 1950 Absteder dijk 291 ' s avonds na 18.30 uur NIJMAN BULLETIN Speciale opruimings-aanbieding — Da - mes regenmantels prachtige kwaliteit van / 49.75 alleen nu f 29.73 Nieuwe Velie GASHAARD compleet f 60 Noordeindestraat no 17 Utrecht Kleinbeeld REPLF-^CAMERA orismazoeker aii't'kreturnsoie gel f2.8 van 1-1/500 sec f'its « ïynchr snelti anso instelwig oogcup u.v filter stereovnor zet met viewer enz Alles nieuw met garantie en andere oanieren van f 650 voor ƒ 495 wegpu ' omstanri'^heden Br no 1-3714 bur UN SIMCA ARONDE 1953 sehuif dak radio kachel ƒ 525 Simca 1951 start zeer snel / 300 Staal straat no 31 PLUNJEZAKKEN 150-3 50 strozakken 2 50-5.00 Geerts Gruttersdiik 23 telef 29304 OVERHEMDENREPARATIES Het enige juiste adres voor Utrecht en omgeving voor nieuwe boorden manchetten enz bii Mascha's Kapelstraat 15 telef 24092 HALLO HALLO Kom eens even kijken bij Lou'S van Evnd Jr Die ver.slaat elke concur rent en tv.'s kosten haast geen cent Alle soorten en alle mer ken tv 43 cm beeld vanaf f 185 met antenne tv 53 cm beeld vanaf f 330 en olm 3 da een oo proef H=iverstraat 28 Utrecht Telef 030 - 16610 MEUBELS Wij leveren recht streeks van fabriek dus enorm voordelig bankstellen eetka mers slaapkamers bergmeu belen enz Vraagt een - vrijblij vend toonzaalbeznek Event gem betaling Telef 1482.'i Otr of br no 1-3565 bur UN STAPELLEDIKANTEN twee slaapplaatsen 25 met fijüe maas idem 35 Geerts Grut tersdiik 23 telef 2R304 PAKHUI LEEGVERKOOP Divanbedden 21.50 stapelfied den 51.50 tuimelbedden 31.50 kapokmatras 29.50 binnenve ring 38.50 schuimplastic 15.50 Rechtstreeks matrassenfabriek Lange Lauwerstraat 46 Mooie MIDDENSTANDSWO l7lNG aan de Merwedekade Ind grote woonkamer keu ken hal kelderkast voor - en achtertuin met achterom Ver der 6 slaapkamers badkamer en grote zolder Direct leeg te aanvaarden Vraagprijs f 35.000 k.k Te bevr bij makelaars kant P P Kraaljeveld Park straat 20 Utrecht Telef 030 - 12196 PEUGEOT te koop J P Coen straat 83 bis Utrecht Oo.g in Al Aan een der mooie lanen royale 3-KAMERPLAT Omstreeks januari te betrek ken Prils ƒ 25.000 Te bevr makelaarskantoor Siimons Do ista Tolsteegsingel 39 bis tel ' 5706 WASCOMBINATIES Nu alles in één Onze allernieuwste Sunbeam ' wascombinatie met spoelcentrifuge 2 aparte mo toren pomp klok tafelblad en zwenkwielen slechts ƒ 395 Rechtstreeks van fabriek Ook betaalbaar in 12 of 18 maan den Wast gegarandeerd zonder slijtage Volledige fabrieksga rantie en - service Vrijblijvend demonstratie by u thuis Was machineverkoopbureau Park Arenberg 5.5 De Bilt Telef 030 - 60879 Gesloten wegens vakantie van 3-8 t.m 22-8 De nieuwste series RADIO en TELEVISIE Zoekt niet verder wat geeft ' t Radio Centrum " heeft ' t Vinkenburgstraat 4-6 telet 19636 Brandstoffenhandel Fa.LSparenbiirg Nachtegaalstraat 25 Telefoon 10972 Weerdsingel OZ 68 Telefoon 14174 Uw adres voor betere soorten brandstof PURGFRWOONHUIS te Ijssel « tein 4 kamers keuken kel der enz Direct te aanvaarden orijs f 13.000 Te bevr make laarskantoor Siimons Dolata Tolsteegsingel 39 bis tel 23706 Aangeb JAWA 350 cc Bern hardstraat 13 Breukelen VISSER'S BANDENHUIS be taalt bij aankoop van nieuwe banden 15 % contant terug " Ooi uw oude auto - motor - of scoo terbanden Geopend tot ' s av 8 uur ook zaterdags v Eg montkade 4 telef 41989 OPRUIMING Anklets crêpe f 1.29 nylons f 1.39 babydolls f 4.49 Hiensch Oude Gracht 276 t.o N.V Huls Tel 17377 Grote sortering Hollandia ook kousenreparaties Gebr gereviseerde SCHRIJF - TEL - en REKENMACHINES duplicators en adresseermachi nes onder volledige garantie Schrijfmachines vanaf f 60 van Hattem Kantoormachines Oud kerkhof 12 telef 15539 BEDRIJFSPAND winkel woon-huis te Utrecht Oude Gracht H-et geheel direct leeg 1i ^ aan vaarden Prüs ƒ 45.000 Tc be vragen makelaarskantoor Sii mons Dolata Tolsteegsingel 39 bis telef 25706 Gebruikte MOTORRIJWIELEN onder volle garantie eventueel financiering mogelijk Motor handel W Luca Amsterd str weg 803 tele » 42384 Utrecht FORD BESTELAUTO type Anglia 1936 in prima staat We gens aanschaffing grotere wa gen te koop aangeb Fa Bart ling & Kool Electro Teehn Bureau Traay 4 b Driebergen DUITSE HERDERS uit Kennel van het Hendriekabos biedt aan veelbelovende Duitse Her derpups zwart geel prima bloedvoering en stamboom Vader en moeder ook tevens kwalificatie Binnenkort ook Collies alles Ie klas afstam ming Te zien Reestr 10 Utr bij Houtensepad NAAIMACHINES van de be kende Westduitse Anker Phoe nixfabrieken Ingebouwde mo tor en verlichting Lichtge wicht 6 kg Verkrijgbaar als rechtsteek en als zig-zag naai machine compleet voor f 285 A van Basten Naaimachlne har.del Lange Jansstraat 9 telef 15590 t.o Jansveld Nwe Koekoekstraat 22 telef 27085 Utrecht KOOPJES 1 herensportfiets blauw-wit trommelremmen en 3 versnellingen ƒ 80 1 Kaptein bromfiets f 33 Const Erzey straat 4 1 Hoograven Groot HERt;nhUIS met centr verw Wilhelminapark prüs ' 58.000 Herenhuis te Zeist met centr verw en garage Te be vragen Makelaar'ïkantoor Sii mons Dolata Tolsteegsingel 39 bis telef 25706 Speciaal bedrijf voor AUTO BEKLEl)IN(;SHüEZEN en oar keerhoezen Reeds vanaf f 50 inclusief montage en garantie Alleen Hoefa Keulsekade 111 [ I telef 322.33 31827 REEPINCHER plm 8 mnd met mand riem enz wegens familieomstandigheden Geen handelaren Speciaal voor die renvrienden V Kampen Ba taviastraat 24 bis a SPECIALE AANBIEDING Te koop aangeb elektr naaima chines in koffer f 195 elektr zig zag naaimachines vanaf f 325 tevens enige lichte lak en demonstratie naaimachines en reparatie inrichting van alle bekende merken Te bezichti gen G A Witjens Herenweg 33 Utrecht Telef KALORIK is een kwaliteits merk op huishoudelijk gebied Wij hebben de volledige c»il lectie snelkokers broodroos ters strijkijzers wafelijzers haardrogers relsstrijkijzers mixers handkloppers koffie molens elk apparaat met 1 jr garantie Van Dillen IJzerhan del Vredenburg 22 tel 18335 - 18336 Sinds 1889 DAMESKAPSALON Kurver " Predikherenstraat 25 tel 26193 Het adres waar modern en met zorg gewerkt wordt tegen zeer voordelige tarieven Goed onderh HEEL WOON HUIS met 4 slaapkamers te Utrecht omgeving Oudenoord Direct leeg te aanvaarden Inl makelaarskantoor H A Jansen Molièrelaan 36 Utr Telef 030 - 32247 BROMFIETSEN en RIJWIELEN de betere merken Bat,avus Sparta Magneet Locomotief C.vrus Solex en vele andere Wij zijn gaarne bereid uw oud'P bromfiets of rijwiel tn te rul len Zeer gemakkelijke beta lingsregetlns en geen Informa ties blJ uw werkgever Brom fiets en rijwielhandel Fa Ver bruggen Oude Gracht 325 hoek Geertestraat telef 24471 filiaal Homeruslaan 70 telef 26172 bil de Ostadelaan Na 6 uur Lange Nieuwstraat 74 telef 16151 SALONKARPETTEN f 24.50 eethoeken vanaf f 85 ronde huiskamertafels ƒ 38.50 pracht clubs f 39.50 bankstellen f 225 tuimelledikanten ƒ 42.50 Alleen Oude Gracht 10 NSU SCOOTER eiektr star ter reservewiel en valbeugels f 600 of / 48 vooruit Vesoa met reservewiel enz ƒ 400 f 32 voor uit Heinkel f 750 of f 60 voor uit DKW 1955 175 CC ƒ 375 of f 30 vooruit en nog enkele pri ma bromfietsen vanaf f 150 Fi nanciering ' mogelijk 8 ' h voor uit rest wekelijks Fa Vermeu len Knipstraat 36 ook ' s av Utrecht Bromfiets-kofferrekken Oprui ming met grote korting voor alle brommers dubbele tas 4.99 tot 19.50 bougiedoppen Philips 1.99 SUPER Damstraat 29 HELE WOONHUIZE ] o.a te Odijk ƒ 23.200 Harmeien f 23.500 De Meern en Vleuten f 20.500 Maarsbergen ƒ 27.000 Groene kan ƒ 43.500 De Bilt M3.000 Inl makelaarskantoor H A Jansen Molièrelaan 36 Utr Telef 030 - 32247 Van particulier PANHARD ' 51 prima motor en banden nieu we accu benzine 1 op 16 met belasting f 425 Lassuslaan 55 Bilthoven Een gebruikte gesloten Tau nus BESTELWAGEN laadver mogen 1 ton uiterste prijs ƒ 725 Telief 32735 4-KAMERFLAT te Utrecht di rect leeg te aanvaarden Koop som f 20.000 Inlichtingen ma kelaarskantoor H A Jansen Molièrelaan 36 Utrecht Telef 030 - 32247 MAASWINKÉU Biltstr 23 - Croeselaan 260 Telefoon 21651 Neem geen risico Koop uw AUTOBAOAGEREK blj een zaak met ervaring Ugefa auto-accessoires fabricage verkoop en verhuur van auto Imperials dekzeilen en spin ners Voor alle merken wa gens naar maat Ugefa Stroo steeg 2 4 blj Liinmarkt Telef 57905 b.g.g 31016 In de grote seizoendrukte alles met grote kortingen TENTEN 6-pers van f 135 voor f 93 ten ten 4 pers van ƒ 95 voor ƒ 78 Alle soorten stoelen veldbed den luchtbedden slaapzakken met 10 ' In korting niettegen staande onze altijd lage prij zen Alleen dat kan btj Van Breemen-Waterborg Vreden burg 64 telef 14784 26695 Grootste tentenverhuur van het gehele land Schuin tegen over Hotel Noord-Brabant De „ Tormo " ZAAGMACHINE verdient zijn aanschaffingsprijs snel terug De cirteelzaagma chine om te zagen schuin haaks onder verstek sponnin gen groeven zagen slijpen polijsten dit zijn een paar van de mogelijkheden Met stofaf zuiging Radio en televisie ontstoord zeer krachtig prak tisch constant toerental ook onder belasting Prijs ƒ 287.50 Van Dillen IJzerhandel Vre der.burg 22 telef 18335 - 18336 Sinds 1889 Enkele zeer mooie gebruikte BROMFIETSEN O.a enkele Batavussen en Sparta's 3 Be rini's M 21 nog enkele goed kope Inruil bromfietsen Rlj wielhuis Freek " trapman Jr Wallensteinlaan 1 blj eindpunt lijn 11 Zuilen Nest pracht BOXERS te koop 8 weken goudgeel Te zien na 19 uur Prijs billijk Nieuwstr 125 De Bilt GOGGOMOBIL T 700 1959 met radio Garantie financieren inruilen v d Zand Blols van Treslongstraat 33 telef 41959 BOXERS vanaf 45 goudkleu rige Spaniels vanaf 25 reepin chers 25 dwergpinchers 40 dwergpoedels 60 middelslag poed^els 40 Welsh terriers fox terriers Telef 19461 Harting straat 18 a zijstraat Nic Beets straat Ook op zondag Te koop aangeb een 6-pers WIG-WAM TENT met Inge naaid grondzeil prijs ƒ 35 Woonark Njord Vechtdijk t.o 135 Utrecht Telef 40265 RENAULT 4 1958 in prima st Garantie financieren inruilen V d Zand Blois van Treslong straat 35 telef 41959 PI.OBGSTOFFEN Chintz ga lons bandfluweel dr^advor men Moderne verantwoorde verlichting overtrekken lam pekappen „ De Duif ' LlJn markt 38 Utrecht Telef 17050 V.W de Luxe 1957 geheel aan rijdingvrij Garantie financie ren inruilen v d Zand Blois van Treslongstraat 35 telef 41939 6 MARKIEZEN compleet met dekplanken en zljborden br 1.65 m uitval 1.10 m nieuw dessin z.g.a.n Ook per stuk ¦ Telef 61950 VOGELLIEFHEBBEHS HalS bandpai-kieten prima exempt 23 P.O Valkparkieten broed rijp 40 p.p Agapornis Rosel collis Pagodaspreeuwen para dijs Wida's Dominicaner rode kardinalen roodkoo Amadi nes Mexicaner Indische non pareils Wiener Melba Astril den Spitsstaart br enz ' Par kieten vanaf 4.00 p.o Kanarie mannen vanaf 8,50 kanarie Dopoen vanaf 2.50 diamant duifjes Napoleons 3.50 p.p zilverbekjes 4.00 Alle soorten kwartels enz enz Ook op zon dag Telef 1.9461 Hartingstraat 18 a zijstraat Nic Beetssl-raat Bilthoven helft van dubbel LANDHUIS met garage en gr tuin bev ruime hal toilet kelder grote woonzitkamer eetkamer parketvloeren mooie kieuken 3 slaapkamers waar van 1 groot met parketvloer complete badkame sanitaire zolder enz Het geheel in pri ma staat en plm 2 jaar oud 1 okt 1961 ledig te aaovaarden Vrije vestiging Koopprijs f 50.000 Alle inl Woningbureau Blokland Ernst Casimirlaan 68 Zeist Telef 03404 4393 KANARIES op volle Zang ' 10 poppen ƒ «¦ 5 zeer grote collectie tropische vogels va f 4 per paar Luxe en moderne vogelkooien Borneman Merel strart 35 telef 13617 V.W de Luxe 1956 in prima staat Garantie financieren inruilen v d Zand Blois van Treslongstraat 33 telef 41939 Te koop goed onderhouden KINDERWAGEN Spinozaweg 47 Utrecht Wegens emigratie MOTOR Ho rex Resident bouwjaar 1957 20.000 km gelopen Absteder dijk 95 EETHOEK moet er uit spe cia.,1 koopje / 89.95 en zo nog vele koopjes in bankstellen barmeubels eethoeken ronde tafels vanaf f 37.50 enz Nu nog slechts een week Woning inrichting Midden-Nederland Zadelstraat 11 WASCOMBl 2 motoren en pompen ƒ 328 Snelwassers van af t 98 langzaam wassers agi tator met oliebad / 228 centri fug.e 2800 toeren f 137 50 2 jaar garantie Gemakkelüke beta ling Fabrieksshowroom Oude Gracht 196 en Amsterd straat weg 193 FIAT 1100 B 1956 2 kleuren zeer mooi Garantie financie ren inruilen v d Zand Blois van Treslongstraat 36 telef 41939 Speciale aanbieding Te koop aangeb elektr NAAIMACHI NES in koffer f 195 elektr zig zag naaimachines vanaf I 325 tevens enjge lichte lak - en de monstratie naaimachines en reparatie-inrichting van alle bekende merken Te bezichti gen G A witjens Herenweg 33 Utrecht Telef 23968 OPEL CARAVAN 1956 in pri ma staat Garantie financie ren inruilen v d Zand Blois van Treslongstraat 35 telef 41959 THEEBEURZEN opruiming Pracht theebeurs voor ƒ 5 90 haardbankjes voor 1 6.90 em Woninginrichting Midden-Ne derland Zadelstraat II Groeneveld's vloerenbedrjjf Ie vert u alles op het gebied van VLOERBEDEKKING Ronyfelt Bonita Jabo enz Colovinyl tegels Doubletta tegels enz Vakkundig gelegd door Groe neveld kunt u er weer jaren tegen Vraagt u prijsopgave bij Gioeneveld's Vloerenbedrijf BrlRittenstraat 2 Utrecht Tel 10153 Toon kamer Oude Kamp 12 Utrecht Te koop gevraagd FIAT 600 1956 met leren bekle ding en roldak Garanta fin n cieren inruilen v d Zand Blois van Treslongstraat 33 tel 41959 Wegens omstandigheden van ¦ particulier ARISTONA T.V 1961 43 cm Br no 1-3592 bur UN Enige vrij komende WONIN GEN te Utrecht en beleggings objecten Aanbiedingen met ongave van ligging koopsom huren en vaste lasten aan H Rijksen Jr makelaar-taxateur Rembrandtkade 46 Utrecht Telet 14621 BEHANG OPRUIMING 10 rol voor 3.98 10 rol ' 4.98 enz Zie de vele koopjes Woninginrichting Midden-Nederland Zadelstraat 11 Utrecht Gebruikte TV ' S alle merken met garantie en antenne van af f 250 nu voor ledereen te betalen tn 6 12 of 18 maan den geopend van 2-6 uur en 8 10 uur demonstratie TV Im port Harko Vleutenseweg 75 Utrecht V.W de Luxe 1953 met roldak leren bekleding radio enz enz Garantie financieren inruilen v d Zand Blois van Treslong straat 35 telef 41959 Te koop prachtige DUITSE HERDER teef 1 jaar oud met stamboom Zeer lief voor kin deren Prijs billijk Telef 03486 428 Te koop aangeb OPEL OL'ÏTVI PIA 1953 prijs ƒ 1250 Marshall laan 238 Kanaleneiland Let op Voor 398 een WAS COMBINATIE langzaamwas ser met oliebad 5 Jaar ga rantlei 2 motoren ' 2800 toeren centrifuge Wa.smachines vanaf ƒ 135 koelkasten vanaf 1 245 centrigufes vanaf 1 178 Recht streeks vanaf fabriek beta ling desgewenst prettig te re gelen Inlichtingen tabrieks agent Van der Steenstraat B Utrecht Telel 26924 b.£.S 18606 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 22 juli 1961 17 totaal hoger t lager o.v vorige koers — geiyk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 430 + 1 145 33,7 Vo 440 70 16,0 "/ o 432 - 98 22,6 »/ o 427 80 19,0 Vo 402 31 7,7 »/ o 188 43,7 «/ o 274 62,2 »/ o 258 59,7 "/ o 258 60,4 Vo ' 313 77,8 Vo 97 22,6 Vo 96 21,8 Vo 76 17,7 Vo 89 20,6 Vo 58 14,5 Vo 4 Koersindices Amsterdam ANP-CBS 1961 verschil 21 juli t.o.v laagste d.d hoogste d.d 21 juli 2 jan 14 juli Int concerns Industrie Scheepvaart Banken Handel enz Algemeen 528.21 21/7 330.66 4/1 173.53 21/7 218.18 4/1 150.00 4/1 382.55 21/7 677.07 11/4 437.40 11/4 222.67 1/3 251.39 23/5 185.46 11/4 483.89 11/4 528.21 — 36.87 345.74 + 13.05 173.53 — 3.75 222.74 + 2.92 150.84 ¦+ 0.79 382.55 — 14.16 — 19.21 — 17.49 — 7.30 — 1.03 — 8.73 — 15.02 New Tork Dow Jones Industrie 610.25 3/1 705.96 19/5 682.97 20/7 + 72.72 3/1 — 7.98 Londen Reuter Industrie 373.4 17/7 461.5 11/5 391.8 20/7 + 9.9 3/1 + 10.9 KOERSEN WALL STREET 9-OZ 9-61 ' Chrysler 437 '« 43 % 1 Sears Roeb 67T'8 67 % Aiun Topeka 25 % 25 % City Banlt 9114B 91%E Shell OU 41 % 421/4 Baltimore 28 % 29y2 Coni Edison 77 77 Soo Mobil 46 4514 Can Paclllc iSVs 231/2 Dougl Air 31 31'/2 Stand Br 64 % 64 nuon Cent «% 411/2 Dup de Nem 218 % 217 % Stand Oil NJ 431/2 43 % N ¥ Centr 15 % 16 Bast Kodak 105 105 Studebaker 7 % 71/2 Pennsylvanis m /^ in'e Gen Electr « 31/8 521/4 Texas Corp 99 % 99 % South Pao ¦ a % 231/2 Oen Motors 451/4 45 % Vn Aircraft 491/4 49 % Union Pac 33?'8 331/2 Good year 1 42 % 42?è Un Corp 8V2 n Zutphen in de IVteierij de Betuwe en in Zuid Limburg BETER ZIEN DOOR lUELK In een Engels ziekenhuis heeft men belangrijke waarnemingen ver richt wat betreft het zien van kin deren Kinderen die voldoende melk dronken konden belangrijk beter zien dan kinderen die de melk wei gerden of er bijna niet van gebruik ten Het één en ander moet waar schijnlijk worden toegeschreven aan het hoogwaardige eiwit dat melk bevat doch verder vitamine A en B Het zou wel de moeite waard zijn dat men in - ons land onderzoe kingen op dit terrein gaat verrich ten MEER GROENTEN IN PLASTIC Onderzoek heeft aan het licht ge bracht dat het percentage van tuinbouw produkten dat in plastic zakjes wordt verhandeld in vier jaar tijds is gestegen van vijf tot tweeëntwintig Er zijn duidelijke aanwijzingen dat deze lijn zich zal voortzetten Een van de grootste firma's lever de vorig jaar voor dit doel niet min der dan 20 miljoen plastic zakjes at HARDWERKENDE KOEIEN Voor iedere kg melk die de koe produceert moet ongeveer 400 kg bloed door de uier worden ge pompt Een koe die de normale hoe veelheid van 5000 kg melk per jaar produceert zal dus twee miljoen liter bloed moeten pompen om dit te kunnen volbrengen Zeker geen kleinigheid Het zit met « Je invoering van de vrije zaterdagen bij de landbouw niet zo gemakkelijk Er is al dikwijls op gewezen dat koeien nu eenmaal 7 dagen per week melk geven Ver der ondervindt de export van kal veren naar Italië moeilijkheden om dat de keuring van déze dieren op zaterdag niet meer plaats kan vin den Worden ze op maandag ver stuurd dan komen ze miet op de ge wenste dag in Italië en worden ze op vrijdag gestuurd dan blijven ze in Bazel een dag staan En in het Westland is men het ook al niet eens met de 5-daagse werkweek De werkgevers zijn van mening dat het voor hun tuinbouwbedrijven no dig is dat er op zaterdagen wordt gewerkt Intussen heeft het Land - Vermogensbeheer Staatslening rem op geldcirculatie Va * onze beurscorrespondent De obligatiemarkt lieeft van de terughoudendheid der beleggers enige invloed ondervonden Neder landse staatsfondsen hebben hun topniveau van eind juni niet Min nen behouden De h /- z procent Ne derland 1959 en 1960 zijn van lOJi'A procent tot 102 % de iVi procent Nederland 1960 en 1961 van 10%V > procent tot IOIV2 teruggegaan Dit is voor de minister van finan ciën geen reden geweest om hetmet een trouwens reeds enige tijdverwachte 4 procent 25 jarigestaatslening van ƒ SOO miljoen & 9SM procent te zoagen waarvan heteffectief rendement circa 4 % pro cent bedraagt Dit ligt iets bovenhet rendement van de lA en 4 % procent leningen en « w de aandelenbij de belegger uit de gunst zijn,maakt de nie%iw ^ saatslening eengoede kans / Vermoedelijk zal men haar ook ditmaal moeten zien als een middel om de geldcirculatie te verminde ren hoewel anderzijds de schatkist het nieuwe geld thans ook wel kan gebruiken Het restant a 12,5 miljoen gulden van de ƒ 365 miljoen waarvoor bui tenlandse leningen mogen worden uitgegeven wordt door een Noor'se scheepshypotheekbank opgesnoept met een 5 % procent lening waar voor de Noorse staatsbank garantie verleent dan elders in het land Maar op grond daarvan hebben de werkge vers geprotesteerd Tot dusver heeft het Landbouwschap dat deze kwes tie behandelde in zijn vergadering van woensdag geen oplossing voor dit vraagstuk kunnen vinden Als we over het Westland spreken dan denken we onwillekeurig aan tomaten het belangrijkste produkt van dit tuinbouwgebied waar teelt onder glas een belangrijke plaats in neemt Hoe belangrijk de tomaten ziJn voor onze agrarische export blijkt wel uit de volgende cijfers In de week van 2—8 juli bedroeg de totale Nederlandse tomatenexport 12.166.000 ^ kg Het merendeel daar van ging naar West-Duitsland en wel 8868 ton Naar Engeland ging 2038 ton - en de rest in kleine hoeveel heden naar verschillende landen Wanneer men bedenkt dat de prijs op de veiling 85 a 90 cent per kg bedroeg dan Is de betekenis van deze export wel duidelijk Een bekend figuur uit de Veluwse pluimveehouderij heeft afscheid ge nomen Het is de heer A H Steen bergen die tot dusver de taak van voorzitter van de Coöp Eicrafzet vereniging te Ede heeft vervuld Als erevoorzitter van deze coöpera tieve vereniging zal de heer van Steenbergen toch nog betrokken blij ven bij de Veluwse pluimveebelan gen Aanvoer van prinsessehonen kwam op gang Het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland deelt over het verloop op de groente - en fruitmarkt in de perio de van 13 tot en met 19 juli me de De tomatenaanvoer is in tegen stelling met de vorige periode be langrijk minder geweest dan in 1960 Door de sterke vermindering van de aanvoer is het prijspeil re soluut omhoog gegaan Voor ex port was West-Duitsland onze grootste afnemer de afzet naar Engeland was gering omdat daar op het ogenblik veel tomaten uit eigen produktie en andere import tomaten werden aangeboden De komkommermarkt heeft ook deze week de stagende lijn weten te handhaven de aanvoer liep weinig of niets terug De oogst van natuurkomkommers in West Duitsland zal vanwege het slech te weer van de laatste maanden laat en aan de matige kant zijn Ook de invoer van Italiaanse komkommers liep terug Mede hierdoor was West-Duitsland ook in deze verslagweek onze grootste afnemer De aanvoer van de bloemkool was lUein voor de tijd van het jaar I>e prezen liepen in deze pe riode dan ook hoog op Er werd zeer weinig geëxporteerd In de marktsituatie van andijvie is in deze periode niet veel ver andering gekomen De prijzen ble ven in de meeste gevallen laag terwijl de aanvoer nog vrij groot was Ook de kropsla heeft in deze pe riode niet veel verandering onder gaan Het o > - rgrote deel van de aanvoer werd door het binnenland opgenomen op lage prijzen De wasp 1 is in deze verslag week iets in prijs gezakt hoewel de export nar West-Duitsland nog vrij groot was Er mag zeker niet worden gesproken van een laag prijspeil Executele Bewindvoering Belastingzalcen Guldenslening voor ISoorwegen De firma Jonker en Verschoor te Amsterdam en de Bank voor Han del en Scheepvaart te Rotterdam zullen binnenkort de inschrijving openstellen op ƒ 12,5 min 5,5 pet obligaties ten laste van de reders Scheepskrediet Vereniging te Kris tiansand S Noorwegen een scheeps hypotheekbank op privaatrechtelij ke grondslag welke volgens de Noorse wet rechtspersoonlijkheid bezit De lening wordt onvoorwaar delijk gegarandeerd wat betreft de betaling van hoofdsom en rente door de Christiania bank og kredit kasse te Oslo een van de drie Noorse grootbanken Paniekstemming beurs te München Vandaag heeft het publiek op de beurs te München onder de indruk van de huidige gespannen toestand op het gebied van de wereldpolitiek en de al dagen dalende koersen in een soort paniekstemming gerea geerd Een stroom van verkoopor ders kwam bij de banken binnen en voor de loketten vormden zich nu en dan rijen van angstig geworden ef fectenbezitters die zich van hun bezit wilden ontdoen vóór het week end Al kan dan nog niet ge sproken worden van een zwarte dag " de nervositeit van het beurs publiek was toch buitengewoon groot BANKPAPIER Amsterdam 21-7 De advieskoersen voor buitenlands bankpapier geldend in Amsteiidam voor morgen zondag luiden Knigels pond 9.96-10.06 Ame rikaanse dollar 3.57-3.61 Canadese dollar 3.44 3.49 Franse frank 100 72.80-73.30 Belgische frank 100 7.18 7.23 Duitse mark 100 90.10-90.60 Zweedse kroon 100 7.18-7.23 Zwit serse frank 100 83.30-83.80 Italiaanse lire 10.000 57.50-59.50 Deense kroon 100 51,80-52-80 Noorse kroon 100 49.90-50.90 Oostenrijkse schilling 100 KAASiMARKT ALKMAAR Alkmaar 21 juli Aanvoer 14 sta vels Noteringen fabrieks Edam mer 22.000 kg ƒ 1,76 Goudse volvet te 11.000 kg ƒ 1,86 KAASMARKT UTRECHT Utrecht 21 juli Op I Utrecht se kaasmarkt zijn vandaag 3 partij en kaas aangevoerd Aantal kazen 131 aantal kg's 1063 Voor de prijs was geen note ring KAASMARKT LEIDEN Leiden 21 juli Aangevoerd 27 partijen Goudse De prijzen voor tuinbonen zijn aan de lage kant gebleven terwijl de aanvoer nog betrekkelijk ruim was Er vond slechts een geringe export plaats De aanvoer van prinsessehonen begon op gang te komen Er wer den zeer goede prijzen genoteerd die echter nogal uiteenliepen voor de verscheidene rassen Aan het eind van deze periode werden de aanvoeren wat groter en daalde de prijs Voor export was ook hier West-Duitsland onze grootste afne mer De vroege aardappelen gaven ' n onveranderd marktbeeid te zien De prijzen ble>7en redelijk op peil er was wenig export Het aardTaeieiiseizoen Is zo goed als afgelopen Hetgeen er nog werd aangevoerd werd gekocht te gen goede prijzen op de binnen landse verse markt De prijzen van rode bessen zijn iets gestegen bij een verminde ring van het aanbod Vooral de exporthandel en de verse binnen landse markt betaalden redelijke prijzen De aanvoer van kersen is sterk teruggelopen Voor de laatste par tijen werden hoge prijzen geno teerd Op h ogenblik begint de aanvoer van morellen van beteke nis te worden Thans zijn ook de eerste appelen op de fruitveilingen aangevoerd te weten ' yellow transparant De prijzen zijn aan de stijve kant mede doordat het aanbod nog be perkt was Avondkoersen hliiven zcikken In het telefinische effectenver keer Amsterdam kwamen gister avond de volgende niet-officiële no teringen tot stand Tussen haakjes staat de officiële slotkoers van gis termiddag AKU 360%-368 avondslot 367 359 % Kon Olie 112.00-113.20 avondslot 113.00 111.90 Philips 950 962 avondslot 957 949 Unile ver 710 720 avondslot 715 709 Hoogovens 915-928 avondslot 926 916 % kaas en 1 partij Leidse kaas Noteringen Goudse extra kwali tei < tot 2.34 eerste kwaliteit 2.13 2.20 tweede kwaliteit 2.05-2.12 Leid se eerste kwaliteit tot 2.60 VEEMARKT ZWOLLE Aanvoer 1257 runderen 1730 graskalveren 365 nuchtere kalve ren 213 schapen en lammeren 271 varkens 179 biggen 1060 geiten 19 schrammen 3097 totaal aantal die ren Prijzen per stuk neurende enversg°kalfde koeien ƒ 925—ƒ1265;neurende vaarzen 900—1000 neu rende pinken 775—800 slachtkoeienen vaarzen 970—1160 gustekoeiengustepinken 600685 fokkalveren 365—470 nuchtere kalveren voorren voor slacht 65—185 geiten 2555 vette schapen 90—135 lamme ren 6585 drachtige varkens 35—500 slachtvarkens 310—415 schramrnen 95120 biggen 65—75 vette kalveren 315415 Ver Groenten en Vruchtenveiling 1 Utrecht en Omstreken " Utrecht 21 juli 1961 Bospeen 12—39 p bos bloemkool 11—35 komkommers geel 10—33 p st komkommers groen 10—39 sla 3%—9 aardappelen 1—19 p kg an dijvie 7—15 bieten 5—16 capucij ners 43—94 rijsdoppers 50—99 stamdoppers 20 — 46 „ groenekool 30 — 47 rodekool 5—18 spitskool 19 — 42 peulen 90—120 postelein 48—61 prei 15—44 pronkbenen 70—160 ra barber 4—13 stambonen 30—120 snijbonen 40—230 p kg spinazie 12 — 49 tomaten 20—102 uien 1—22 tuinbonen,8 — 24 waspeen 10—44 pe terselie 5—30 p bak selderie 5—25 aardbeien 210—500 p kg bosbessen 150—160 bramen 160—230 druiven blauw 200—260 druiven wit 230 — 290 frambozen 60—330 kersen 50 — 210 kruisbessen 30—97 pruimen 10 320 rode bessen 30—175 paprika 5 16 perziken 2—53 Export Tomaten A 98—102 B 95 — 96 C 95—96 CC 79—83 FRUITVEILING BUNNIK Bunnik 21 juli Yellow Transparant kl I 75-80 76—81 70 75 69—77,'65-70 63—73 60 65 43—57 55-60 34—38 50-55 22—31 65-75 63—78 55-65 46—58 idem klas se II 75-80 64—71 70—75 66—70 65 70 57—63 60-65 37—52 50-55 14r-28 65 75 61—70 55-65 36—48 Kruide nierspeer klasse I 45-55 61—72 Early Laxton Ie soort 80—^1.25 id He soort 44—81 Ruth Gerstetter Ie soort 53—84 idem He soort 39—47 Morellen rijp 61—72 idem rood 30 — 34 Bastard dikke rijp 1.40—1.51 rode bessen 96—1.49 Ie soort idem He soort 65—69 zwarte bessen Ie soort 1.00—1.06 idem He soort 87 — 91 kruisbessen 70—1.20 frambozen Ie soort 1.40—1.86 alles per kg BIERMARKT EDERVEEN Aanvoer 1.009.000 stuks Per 100 stuks varieerden de prijzen van ƒ 14 — tot ƒ 15.25 en voor kleine van ƒ 8 — tot ƒ 13 — Fruitveiling Wijk bij Duurstede 31 juli 1961 Voor zover niet anders bepaald alles per kg Kersen Hedelfinger 153 221 Bessen Hode bessen 90 140 Zwarte bessen 70 - 85 Pruir men Edense Blauwen Ie srt 57-70 HE srt 50 Appelen Yellow Transp Ie srt 65-83 He srt 44-78 Peren Kruideniers lie srt 36-42 Jartbaar zen He srt 23-38 Pruimen Ruth Gerstetter ie srt 58 95 lie srt 48 / Gevolg revaluatie DRASTISCHE ORDERDAIING WtSTDUITSE SCHEEPSBOUW De Duitse scheepsbouw heeft door een drastische daling der orders sedert de herwaardering van de mark van begin maart de aanslui ting aan de wereldmarkt verloren Dit blijkt uit een gepubliceerd en - quête resultaat van het verbond van Duitse scheepswerven Blijkens de ze enquête bedroegen de nièuwe orders in de periode maart t.m ju ni jl uit het binnenland 50.9 mil joen DM ert uit het buitenland slechts 29 miljoen DM In het afgelopen jaar ontvingen de Duitse werven gemiddeld per maand orders voor onigeveer 80 miljoen DM Het afgelopen jaar stond in het teken van een flauwe stemming in de internationale scheepvaart Dubbele emissie N.V Twenthe In pen vergadering van ronjniis sarissen en directie van de N.V is besloten de aandeelhouders voor Stoomspinnerij Twenthe te Almelo te stellen over te gaan tot uitgifte a pari van een 41 ^ pet converteerba re obligatielening groot ƒ 3.750.000 met recht van voorkeur voor aan deelhouders in de verhouding van een obligatie van ƒ l.OOD op nomi naal ƒ 1.500 aandelen Conversie van de obligaties zal mogelijk zijn van 1 januari 1963 t.m 31 december 1967 met dien verstan de dat een obligatie van ƒ 1.000 on der bijbetaling van ƒ 100 in contan ten zal kunnen worden verwisseld in nominaal ƒ 500 aandelen neerko mende op een conversiekoers van 220 pet Het ligt tevens in de bedoeling over te gaan tot de uitgifte a pari van nominaal ƒ 1.393.500 aandelen voor i/i delende in de resultaten van 1961 met recht van voorkeur voor aandeelhouders in de verhouding van e e n op vier VEILING SEPTER TIEL Veilingbericht van veiling Septer Tiel van vrijdag 21 juli Resp eerste en tweede soort:appels Eyrly Victoria 21 tot 39 Starkneyrly E I 96 tot 98 val 34;Yellow transparant EI 80 opwaarts 69 tot 72 75 tot 80 67 tot 69 70 tot 75 64 tot 72 65 tot 70 45 tot 6660 tot 65 43 tot 62 34 tot 54 Yel low Transoarant EII 75 tot 80 62tit 65 70 tot 75 56 tot 70 46 tot 6360 tot 65 40 tot 61 55 tot 60 33 tot 51 18 tot 65 Close 52 tot 62 perenJanbaas 34 tot 36 22 tot 30 val 15 tot 16 Kruidenier 59 tot 93 30 tot 65 van 15 tot 37 pruimen EyrlyLaxton 68 tot 129 8 tot 105 Elden se blauwe 55 tot 90 26 tot 57 Kro zen 57 tot 90 kersen Morellen 67 tot 115 dito ontsteeld 106,5 27 aarbei per doosje van 2,5 ons talisman 80 tot 96 50 tot 56 bra men 128 tot 156 88 tot 140 frambo zen 152 tot 236 32 tot 160 dito ge dopte 76 tot 168 60 rode bes 52 tot 131 41 tot 64 zwarte bes kruisbes blonde 51 tot 81 8 tot 50 kruisbes witte 42 tot 48 34 tot 40 champignons 190 tot 220 PLUIMVEEMARKT DEN BOSCH ' s-Hertogenbosch 21 juli Aanvoer 7810 stuks Notering witte kippen 1.30 tot 1.35 per kg lev gew ge kleurde kippen 1.25 tot 1.30 per kg lev gew slachtkuikens 1.10 tot 1.20 per kg lev gew oude hanen 2 tot 3 - per stuk tamme konijnen 2.50 tot 7.50 per stuk De vice-president van de commis sie der Europese Gemeenschap de heer Robert Marjolin deelt mee dat dp instelling van een Europe se Unie van valuta-reserves door de commissie gewenst wordt ge acht De commissie acht het van dringend belang een gemeenschap pelijke Europese politiek op mone tair gebied vast te stellen en de in strumenten in het leven te roepen om daaraan mtvoering te geven \ 
18 Zaterdag 22 juli 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLA1 > KLEINTJES tot 20 woorden ƒ 2 — elk woord meer ƒ 0.10 WOODY-WONDER Moderne houten valsantie bungalows v zelfbouwers 420x520 ƒ 1645 ex cl verf en glas Betaalbaar met f it per maand Goedgekeurd voor 6 personen Levering uit voorraad oOlt grotere maten Huurgrond bij Amsterdam en Rotterdam aan de lïust In en om de bossen bij Breda Til burg Eindhoven Ede en Apel ioorn op welke terreinen deze bungalows zijn goedgekeurd Plak een gulden extra op briefkaart voor catalogus 1961 of giro 44486 Bezichtiging van alle modellen dagelijks Boven straat 218 228 Rotterdam IJs selmonde telef 177567 Kleine IWOTORBOTEN en zeil boten te huur aangeb met ol zonder kajuit per uur dag of langer Jachthaven „ Het An ker " Oud Loosdrecht Telef 02958 3000 Personeel gevraagd Op onze aöminlstratie komt ' n plaats vrij voor een ASSIS TENTE by voorkeur Mulo opl typediploma vereist leeftijd boven 16 jaar Schriftelijke sol licitaties aan Vrumonafabrie ken Bunnlk afd Personeels zaken Inl telef 03405 341 ¦ s avonds 03405 607 Van Duren's Corsettenmaga zijnen vragen WERKSTER Aanm Oude Gracht 141 telef 11314 Gevraagd op atelier damesmo de STtKSTERS en leerlingen Aanm Lange Nieuwstr 107 bis na 6 uur B de Waalstr 36 BIJVERDIENSTE-TIPPEN voor thuiswerk folders bez enz Inl „ De Tipgever " Post bus 21 Paulusweg 109 Hendrik Ido Ambacht Jin Jersey Ind N.V Oude Gracht 215 217 vraagt voor di rect of later MEISJES van 15 n jaar als leerling-naaisters tevens gevr locksters stik sters en enige strijksters ge huwde dames event halve da gen komen ook in aanmer king Vakantie kan geregeld worden Aanm aan bovenge noemd adres LEERLING-VERKOOPSTER in textielzaak gevraagd 5-daagse werkweek Aanm Fa Jaffa Laan van Nieuw Guinea 97 Utrecht „ Stichting boven de 40 " se cret V Eysden Alex Boers straat 11 Amsterdam Telel 720675 Veel vacatures voor bo ven 40'ers Vraagt gratis oroef nummer Gevr net R.K MEISJE " voor dag of dag en naoht Zelfstan dig kunnende koken en wer ken Klein gezin 1 kind Loon ƒ 35 per week Br no 1-3687 bur UN Gevr KAPSTER of aanko mende kapster en een leerling kapster Haute Coiffure G van Hunnik Hamburgerstraat 5 Mondeling of schriftelijk aan melden t.m woensdag a.s Dr Letteplein 5 De Bilt Gevr voor Ruteck's Cafetaria Leidseweg 8 Utrecht vrouwe lijke en mannelijke WERKSTU DHNTEN scholieren voor de maand augustus Aantrekke lijke vergoeding Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de gérant op bovenstaand adres Gevr voor Ruteck's Cafetaria Leidseweg 8 Utrecht WERK STERS nette personen voor de alg dienst Prettige werk kring Goede verdiensten Vol ledige kost Voor inl kan men aioh dagelijks wenden tot de gérant op bovenstaand adres Gèvr voor Ruteck's Cafletaria Leidseweg 8 Utreöht VER KOOPSTERS Ivuffetbediende Prettige werkkring Goed « ver diensten Volleddgie kost Voor inl kan men zich dagelijks wenden tot de gérant op bo venstaand adres Wordt gevr degelijk PER SOON voor het huis aan huis bezorgen van drukwerk Prijs opgaven per 1000 stuks Br no 1-3646 bur UN Commercieel & Bedrijfseco nomisch Adwiesbureau Drs J L Wage Utreehtseweg 331 De Bilt telef 61741 zoekt voor het gewoonlijk op stencil-typen van rapportwerk e.d enkele THUISWERiK(ST)E(RS die zich regelmatig ter bescMikking kunnen houden voor voorko mende opdrachten Praktische type-ervaring is een beslist vereiste Schriftelijke persoon lijke of telef aanmelding op bovengenoemd adres afd Se cretariaat HUISHOUDSTEIR gevr bij we duwnaar m 2-jarig dochtertje Snelst intern Per 1 sept Br no 1-3665 bur UN 6evr flinke zelfstandige HULP in de HUISHOUDING werk ster aanwezig Loon ƒ 40 Me vrouw Lemmers Twijnslraat 17 Utrecht Bakels ' SOheepvaartbureau te Utrecht vraagt een MEISJE v lichte kantoorwerkzaamheden 16 17 jaar Goed kunnende ty pen Prettige werkkring Goed salaris Schriftelijke sollicita ties aan bovenstaand adres Met spoed gevr iste HEREN KAPPERSBEDIENDE Kapsa Ion Schel Dijnselweg 9 Zeist Telef 03404 5198 Gevr bij dame alleen een be sohaafdie HULP in de HUIS HOUDING voor dag en nacht Kunnende koken hulp werk ster 2x per week weekends vrij Telef 14565 of br no 1-3670 bur UN Gevr JUFFROUW voor lichte adm wei k Sollicitaties Van Ziji's Biltstraat 22 a na 6 uur 22 a bis Gevraagd BANKETBAKKERS LEERLING Banketbakkerij Helllngs Nachtegaalstr 29 Utr Restaurant Formosa Oude Gracht 101 103 vr voor spoe dige indiensttreding KNECHT alg dienst en casserolier en voorts leerling kelnjer en demi chef de rang ook gevorderd commis komt hiervoor in aan merking goede salariëring 5V2-daagse werkweek Zondags vrij VERKOPER - AFBETALING gez die regelmatig meubelen ledikanten bedden matrassen woningtextiel radio's t.v.'s wasmachines centrifuges enz enz op afbetaling kan plaatsen ook eventueel als bijverdienste mogelijk Géén incasso's Br no 1-3798 bur UN Gevr een ICAPSTER bij J deJager Vinkenburgstraat 8 ^ Flinke EXPEDI'HEBEDIEN DE gevr bij Fa v Dillen IJzerhandel Vredenburg 22 voor motorbakfiets rijbewijs niet vereist Minimum 18 j Aanmelden van 10 tot 11.30 u Wij hebben prettig schoon en afwisselend werk voor MEIS JES en jonge VROUWEN tot 30 jaar Wij bieden goed loon plus prestatietoeslag gratis koffie en thee bedrijfskleding fmnstige jeugdspaarregeling reiskostenvergoeding Waren dorf-Papler Oude Gracht 334 Utnecht Woningruil Voor onze prachtige 5 KAMER-PAHTBRREPLAT vlak bij eer truim zoeken wij een gro'i^ huis In Utrecht of omgevins Br no 1-3725 boir UN ARNHEM—UTRECHT Aangeb te ArnJiem moderne 3 kamer-ïïat te Malburgen-West voor zien van alle comfort goede stand huur ƒ 73.70 per mnd Gevr huis met tuin minstens 4 kamers te Utrecht of om gevinf Br no 1-3582 bur UN Aangeb m EINDHOVEN 6 ka-merwoning op goede stand event 4-kamerwonlng beschik baar Gevr in Utrecht bene denwoning minstens 4 kamers Br no 1-2«51 bur UN AMSTERDAM—UTRECHT 4-kamerwoning douche en warm water keuken Ie etage West Br no 1-2785 bur UN ZOEKT U EEN WONlNÜRUll.V Leest de „ Woning-Magneet " Vraagt gratis proefnummer bij Woningruilcentrale Nederland ' sinds 1942 Spoorstraat 11 bij CS Utrecht Telef 030 - 2175 » Aangeb in DRIEBERGEN een vrijstaand huis rondom tuin bev 5 kamers keuken laelder ruime schuur telef Gevr in Utrecht 3 of 4-kamer beneden flat of woning of etage waar licht aanwezig is Goede stand Br no 1-3691 bur UN of tellef 03438 4175 Aangeb 3-KAMEBFLAT Iste etage vrij uitzicht voor - en achterbalkon Nijeveldsingel Gevr heel huis 3 slaapkamers in utrecht of omgeving Br no 1-3652 bur UN Woningruil spoed AMERS FOORT—UTRECHT Aangebo den ruim zonnige 3-kam'srflat bij bos Leusderkwartier Huur ƒ 73 per mnd of 6-kamerflat Ganskuyl met cv parterre huur ƒ 110 per mnd Gevraagd groot huis geschikt voor sa men wording hoge huur geen bezwaar Telef 03490 - 9979 of br no 1-3679 bur UN Aangeb hlsle woning bouwjr 1956 op góéde stand te DE VENTER o.a 3 slaapkamers woon-zitjkamier voor en ach tertuin huur ƒ 44.20 per mnd Gevr idem woning te Utrecht Bilthoven Driebergen of el ders in om'geving Utrecht Br no 1-3641 bur UN Directe woningruil Riante woning in MAASTRICHT aan geboden Beneden 1 grote ka mier 3,5x7,5 m en keuken en W.C Boven 4 slaapkamers en douchecel en vaste wastafel Kelder voor en achtertuin Gevr een dlergelijke woon ruimte of flat te Utrecht Br no R-W35 Adv Bur Alta Pausdam Utrecht Dit is een herhaling van onze adver tentie d.d 30-6 Gelieve nog maals uw brieven in te stu ren aangezien post in het on geiiade is geraakt Aangeb een soed onderhouden BBNBDENHÜIS m voor - tus sen en achterkamer mooie keuken tuin en schuur Gevr een 3 of 4-kamerflat Br no 1-3578 bur UN Aangeb 4 - of 6 KAMERWO-NING nieuw benedenflat of vrije woning Gevr beneden woning in Hoograven met minstens 3 a 4 kamers Br no 1-2830 bur UN Aangeb DEN HAAG West 5 kamerparterrewoning met bad kamer eentr verwarming warm en koud water tellef 2 voor - en 1 achtertuin Juist geschilderd en behangen Huur f 96 per mnd Gevr geiykwaar dige 3 of 4-kamerwoning par terre of Ie etage in stad Utr of naaste omgeving Br no 1-3529 bur UN ZAANDAM—UTRECHT Aan geboden 6 kamerflat bene den aan grotie verkeersweg Huur ƒ 95 per mnd Graag be nedenwoning of 5 - a 6-kamer flat Br no 1-3481 bur UN Lessen HENRI'S RIJSCHOOL Ade nauerlaan 103 telef 35812 10 lessen / 47.50 Halen en brengen gratis Tevens luxe verhuur AUTORIJSCHOOL Rivieren wijk Gedlpl V.A.M.O.R tS per uur Opel ' 60 en AngUa ' 60 Bevoegd uw examen bij te wonen Elke woensdagavond theorie Spuistraat 11 Utrecht Telefoon 30992 DANSLES — Privé en kleine clubjes - dagelijks na afspraak Me ' Dansintituut H de Rijk Nieuwe Gracht 49 telef 10301 AUTORIJSCHOOL Meljnen Erkend en gediplom Instruc eur Queridostraat 17 Utrecht Bij Majellapark Telel 3229S - 32710 Tevens autoverhuur AUTORIJSCHOOL JANET Er ken.d V.A.M.O.R Instructeur Theorie halen brengen gratis Prinsenstraat 10 telef 26213 70 »/ o GESLAAGDEN met BMW Opel en scooter bij Rijschool Dick v d Wee Mgr v d Weteringstraat 18 bis Utrecht Telef 030 - 26628 Voor goede mondelinge lessen naar LERARENCENTRALE Bijwerken van leerlingen Conversatielessen moderne methode Boekhouden eorres pondentie steno machine schrijven Inlichtingen Nas saustraat 36 Utrecht Tel 16037 Zomeraanbieding 10 volledige AUTORIJLESSEN 1 uur f 47.50 nu ƒ 40 Halen brengen gratis Bondsrijschool Kok ' t Goy laan 91 1 telef 16715 Edison straat 54 10 RIJLESSEN a 60 min voor ƒ 47.50 doo - gedipl instructeurs in nieuwe Opeis Rekord en V,W Halen en brengen gra tis Erkende Bondsrijschool „ Combi " Nansenlaan 38 telef 35334 utrecht AUTORIJLESSEN In nieuwe Volkswagen Voorn's autorij school autoverhuur Oude Gracht 65 telef 19907 Pouw's AUTORIJSCHOOL Ge diplomeerd ANWB-instructeur voor alle rijbewijzen A B C er D Wij lessen ook met DAF Leldseveer 100 telef 21316 bl ] het station AUTORIJSCHOOL De Lely f 5 per uur in Vauxhall Lelie straat 44 telef 26623^J AUTORIJLES m de DKW ha len en brengen en theorie gra tis Mereurius Adelaarstraat 114 telef 24095 Utrecht A'JTO - en SCOOTERRIJ SCHOOL „ Rekord " KNAC en VAMOR erkend Speciale theorie-avonden met projectie film Kwartelstraat 48 b telef 15729 Wlm Koch's AUTO - en MO TORRIJSCHOOL Gediplom Instructeur Plompetorengracht 26 Utrecht Telef 17189 SCHOONHEIDSSPECIALISTE A en B Oflicieel erkende Stl vas school Akademie voor we tenseh huidverzorging tevens s(!hountieidssalon Ook elektr untharen Wittevrouwenstraat 42 Utrecht Telef 0.'!0.18265 Wie wU leerling U.T.S In de maand aug 2x per week over dag BIJWERKEN in algebra en gonlo Br met prijsopg no 1-3590 bur UN Extra reclame 10 volledige AUTORIJLESSBN f 37.50 De Jong's Bondsautorijsöhool Piè l)er Saenredamstraat 42 telef 14236 Erkend en gediplomeerd Inlichtingen na 20 uur TYPEN of STENO Voor een goede snelle en prettige cur sus naar Instituut „ De Dom stad " Typen f 7.50 per mnd 2 lesavonden p week Aanm Bosboom Toussaintstraat 13 zijstraat Vleutenseweg Opleiding voor schoonheids specialiste A en B mannequin totomodel manicure zelfver zorging elektrisch ontharen folders op aanvraag Oplei dingsinstituut AB SINKE No belstraat 22 Utrecht Tel 205115 BIJLESSEN vrtskunde natuur kunde en elektro Gediplom HTS'er 3 jaar bedrijfsiervaring Peltlaan 23 Opleiding PRAKTIJKEXA MENS Heden inschrijving cur sussen Boekhouden M.B.A Middenst opl Corresp en Oonvers Ned en Mod Talen Stenografie Typen Alg Ont wikkelinig etc in Utrecht en Bilthoven Inst v Gelder Mo reelselaan 31 utrecht Telef 15451 PERIA AUTORIJSCHOOL v d Brinkstraat 16 telef 35294 Een van de beste scholen Ook thisorie apart Oote op zondag Vraag inlichtingen Bestaat 10 jaar in oktober Voor AUTORIJLES H van den Ham Catharijnesingel 88 bis Gediplomeerd door ANWB FNOP en VAMOR Be voegd uw rij-examen bij te wo nen Keuze uit Opel Volks wagen Renault DAF of 2 CV Tevenp verhuur van auto's zon der chauffeur Telef 2.'i5n Huwelijken enz HUWEUJK Allen die in een oprechtgemeende keimismaking de verwezenlijking van hun mooiste levensideaal zien wor den opgeroepen toe te treden tot de reeds Jarenlang bestaande 10 samenwerkende onder vrouwe lijke leiding staande tiuwelljkshe middelingskantoren Speciale afdelingen v gegoede midden werkende - en boerenstand als mede voor alle geloofsrichtin gen Tevens voor jongelui en v heren die — met huwelijk als doel — f - hun moederloze ge zin een huishoudster zoeken Vr gegevens Nederlands Bemidde Ungseentrum Hooldadminlstra tie Postbus 6037 Amsterdam Ontvangkantoor te Utrecht Har tingstraat 20 bis Dag 2-8 ook zat en zond Desgewenst huisbe zoek Duitse Zwitserse Oostenrijkse Hollandse vriend(inn)en wen sen BRIEFWISSELING enz Inlichtingen gratis Wereldkoe rier Box 6057 Rotterdam tel 33300 BRIEFWISSELING met vriend schap of huwelijk als doel Schriftelijke contactlegging met dames heren uit alle pro vincies en elk milieu Vraagt vrijbl inlichtingen aan Geld Corr Kring te Lichtenvoorde nader adres overbodig Heer 61 jaar z.k in bezit woning wenst KENNISMA KING met vrouw leeftijd 40 55 jaar ook van buiten Vrije opvatting 1 kind geen bezw Br no 1-3585 bur UN Alleenstaande wedn 50 jaar klein zelfst zakenman met gezellige wonln nettie stand zoekt alleenstaande HUISGE NOTE leeftijd tot 45 jaar met eigen inkomen ook buiten de stad Br liefst ultv no 1-3613 bur UN Ik ben 39 jaar P.G heb vaste positie eigen woning en in komen zoel^it ernstige KEN NISMAKING met eenvoudlgie jonge vrouw of wed tot 35 jr 1 klein kind welkom Doel hu welijk Geheimhouding verz Geen huwielijksbureau Br no 1-3526 bur UN H J WELIJKSBEMIDDELING voor beschaafde dames en he ren Bureau „ Hera " Nieuwe Gracht 193 Utrecht Tel 13066 K 30 Spreekuren dagelijks van 2 tot 8 uur ' s zondags en ' s maandags gesloten Inlich tingen kosteloos Condities bil Uik Discretie verzekerd Nette heer 40 jaar artteiders stand met woning zoekt KEN NISMAKING met nette vrouw of wed 1 kind geen bezwaar Br no 3-51 bijkantoor UN te Zeist Jongeman 31 jr goede positie zoekt serieuze KENNISMA KING met lief serieus intelli gent meisje van 24-29 jaar uit beschaafd milieu Br met foto welke onder erewoord retour no 1-3586 bur UN ' Diversen „ GELDLENINGEN vanaf f 1500 Aflossing In 5 jaar geen spaar kredietsysteem iste en 2de Hy potheken-Bouwkredleten Kre dieten voor de aankoop van auto's en machinerieën enz Leningen op auto's mits niet ouder dan 1956 „ Intermediair " Postbox 8003 Den Haag " Huisvrouwen doe nu uw voor deel Eet nu kip of poulardes Aanmerkelijk goedkoper dan ander vlees Beleefd aanbeve lend Th Wennekes Odijfcer weg 4 Houten Tevens dage lijks verse eieren SCHILDEREN Wij geven gra tis prijsopgave van uw binnen en buitenwerk v Egmontkade 60 telef 40815 S V Tijn DAMES - en HEREN KLEERMAKER Tevens keren repareren en veranderen Zon straat 22 De LEESPORTEFEUILLE VOOr de Domstad is nog altijd de Reading Service Wittevrou wenstraat 20 telef 13629 Bij vooruitbetaling per 3 maan den 10 ' h per Vi jaar 20 •/« kor ting VERHUIZINGEN meublelbewa ring Van ouds is uw adres Fa Wed G van den Brink en Zo nen Goedestraat 114-116 Utr Telef 12303 Een GOED TEHUIS aangeb voor zindelijke boxer ongeveer half jaar Aanbiedingen telef 31294 De Bilt Rijksambtenaar vraagt f 3000 TER LEEN tegen behoorlijke rente Aflossing plm ƒ 85 per mnd Br no 1-3593 bur UN KRUIS Astroloog-Occultist voorlichting over uw lot en leven Discreet elk advies Spreekuur 2 9 behalve woens dags zaterdags 2-6 u Obrecht straat 48 Utrecht Telef 24018 Jong vlot echtpaar z.k zoekt dito echtpaar voor gezellige OMGANG Br liefst met foto retour no 1-3618 bur UN Da's niet duur Een nieuwe GRAMMOFOONPLAAT 45 t voor 95 cent Muziek Staff horsi heeft ze Drieharingstr 5 telef 14242 MEUBELREPARATIE Meube len en matrassen overtrekken Enorme keuze stoffen Voor uit prijsopgave Ruim 30 jaar ervaring Stoffeerbedrijf H H var Basten Samuel MuUer straat 16.11 Tuinwijk Telef 14923 Ze zijn er weer onze bekende ROLPILMS van f 1 per stuk Fotobureau ' t Sticht Steenweg 15 Utrecht Telef 21313 GELD BESCHIKBAAR VOOR AUTO'S nieuw of gebruikt mits niet ouder dan 1955 ü krijgt het geld desgewenst zelf tn handen om de auto contant te kunnen kopen Ook ver strekken wij gelden op reeds in uw bezit zijnde auto's Bii gebruikte auto's geen all.risk verzekering verplicht Snel en discreet Ook ' s avonds ge opend Sttchts Assurantiekan toor Oude Gracht 309 bis telef U27B Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantoor C M Witjens Mariahoek 21 Utrecht Telef 13471 en 23295 Alle verzekeringen KREDIET voor ledereen en zonder borg voor aankoop van meubelen en woningtextiel rechtstreeks van fabriek Ge makkelijke betalingsregeling Aflossing ca 1 1.50 per week voor elke f 100 aankoop Geen informaties Vraag vrijblijvend vertegenwoordigersbezoek Br C.V.K Burmanstraat 4 b Utr Telef 030 26629 Bezoekt de grote DANSSHOW AVOND op zaterdag 29 juli op Ijsbaan „ Arosa " Inundatie kade Optreden van 6 orkes ten Kaartverkoop vanaf he den bij Tonny Steynen Steen weg 35 G Pouw Willem van Noortstraat 84 I^ROT BEGRAFENISONUBRNEMING Pa G H de JagerTwijnstraat 38 38 bis v,h Am sterd straatweg 45 utrechtTelef 14273 - 18532 - 24918 Ver voer van overledenen van ennaar a?1e plaatsen in binnen en buitenland Expeditiebedrijf „ DE LUIFEL " Neude 35 36 telef 17605 Ver huizingen transporten kamer verhuizingen pianovervoer speciale afhaal en bestel dienst Wij garanderen goede service en billijke prijzen WA.-VERZEKERING VOOr bromfietsen motorrijwielen en auto's is binnenkort verplicht Laat thans uw polls m orde maken tegen concurrerende premies bij Gebr van der Haar's Assurantiebedrtjf Oost broekselaan 40 Utrecht Telef 60987 Haagstraat 9 tel 21857 Rtinlaan 180 telef 34328 Bur manstraat 15 bis Alle verze keringen SIMPSON BABYWAS 3 ke.'r per week gehaald en gebracht ƒ 4.90 per week Albr Dürerstr 9 Amsterdam Tel 020 723939 Vanai T 1.50 pet week Ad Ver meulen gedlpl HORLüGER Westerkade 16 telet 25374 Al le bekende merkliorloges op ter mijnbetaling 1 j schriftelijke garantie Geen rente geen Kos ten Koekoekklokken pendules siouden ringen Vanaf f 2 per w Meijer's moderne MAATKLE DING en confectie voor da - mes heren en juniorkleding Herenmodes abonnementskle ding veranderingen en repa raties Koekoekstraat 12 telel 27618 Balijelaan 83 telef 31310 Voor een goede PASFOTO één adres Foto J v d Heide Voorstraat 54 tel 18236 Spe ciaaladres voor reprodukties naar oude en verbleekte ' foto's VERHUIZINGEN en transpor ten onder volle garantie Vraagt vrijblijvend prijsopgave V d Vlist Tolsteegsingel 24 b telef 14165 Laan v Chartroise 61 telef 42239 Bilderdijkstraat 32 bis Vragen uw kinderen ook van die moeilijke dingen Hoe moet ik het mijn kind toch vertellen Het Dr J Rutgers huis consultatiebureau voor GESLACHTSKUNDE Weerd singel WZ 10 Utrecht helpt u met uw opvoedingsmoeilijkhe den Speciaal adres voor HONDEN TRIMMEN prijs ƒ 5 bij A V Rooyen Lg Nieuwstraat 35 Tel 29724 b.g.g 1674 8 BOEKEN Romans populalr wetensohapp werken pocket books Tijdschriften radio-bul letin nat geographic buitenl magazines Inkoop - Verkoop „ Curio " Voorstraat 55 telefoon 23395 Kindje blij zegt ta ta ta ' t heeft een PLASTIC BROEKJE SGA SNELSTOMERIJ RAPID Kos tuum 2.75 pantalon of rok 1.25 mantel 2.75 jumper of trui 0.90 mits gebracht en ge haald Biltstraat 117 „ BOUTIQUE BOTSEN " voor al uw kledingzorgen Mariastraat 45 telef 24815 Uw adres voor betrouwbare AUTO - SCOOTER MOTOR RIJWIELFINANCIERING is nog steeds Fa G C Wester veld & Zn Weerdsingel WZ Sê te Utrecht Telef 16953 NERGENS VOORDELIGER 1 Voor stomen een mantel ot kostuum / 2,95 regenjas f 2,50 japonen 1 1.95 rok of blouse r 1.25 Chem Wasserij en Ver verij Uppelschoten Bouwstraat 15 telefoon 20B92 KUNSTGEBITREPARATIE Spoedgevallen enige uren Ge opend 8 20 Telefoon 176 33 De Bouter uitsluitend Oudwijker dwarsstraat 134 naast Jeugd honk buslijn 3 halte OudwU kerdwarsstraat IN EEN DAG KLAAR Belt u maar Volledig chemisch reini gen dry cleaning en vlinder licht modelpersen Stomerij Kropman Amsterd straatweg 314 telef 40504 U belt wij komen Pak mee een LEESPORTE FEUILLE van de Domstad of A P B Speciaal goede buiten landse tijdschriften Biltstraat 153 A tel 23468 Wij OMLIJSTEN uw platen foto's en schilderwerk spoedig smaakvol en goedkoop De grootste speciaalzaak Bayer alleen Steenweg 47 Voor al uw VERZEKERINGEN en financiering van auto mo tor en bromfiets ass kant J W de Paauw Vleutenseweg 178 en 178 bis Utrecht tel 35550 Wordt DETECTIVE beroeps of bijverdienste Gratis Inllch tingen over schrift opleiding Parllculiere-Recherche Nieuwe Binnenweg 352a Rotterdam telefoon 33300 VERHUIZINGEN en woning stoffering » Wij verüuizen u en stofferen tevens uw woning Vraag vrijblijvend prljsopgaat Alles met volle garantie P J Elberts en Zn v Humboldstt 2H telet 12060 en telef 297(57 Voor goed en voordelig STEN CILWERK met snelle levertijd Herm Hennink Moderne Kan toörinrichting Nachtegaalstr 60 telef 14764 BEHANGEN en WITTEN Voor goed behang schilder en wit werlï naar B v d I.aan M A de Ruvtetstiaat 3B tel 24636 Vakantieverblijven VAKANTIEVERBLIJF gevr van plm 29 juli tot eind aug voor 4 a 5 personen pension huisje boerderij of dergelijke omgeving Utrecht Br met prijsopg no 1-3544 bur UN OPRUIMING Pracht Bankstellen met wollen bekleding slecht enkele stuks 229 — EETHOEK 4 stoelen ronde tafel 119 — BERG MEUBELS nu reeds vanaf 69 — STALEN SLAAP KAMERS 2-persoons - 109 — Binnenvering matrassen 1-persoons SALON TAFELS 24,90 39,75 2 persoons 79,75 Op al de andere artikelen die niet afgeprijsd zijn geven wij tijdens de opruiming ALLES MOET WEG ALLES MOET WEG 10 % korting „ ONS HriS " Leidseweg 20b Toonzalen Rozenstraat 3b - Telefoon 34704 tpwü p finfff ff i pf mf fi pi WIJ ZOEKEN voor ons snel groeiend bedrijf en nieuwe uitbreiding 1 plaatwerker die te zijner tijd de ^ leiding van de plaatwerkerij op zich neemt Reflectant moet in staat zijn zelfstandig expertises te kunnen verrichten - tste monteurs enkele actieve krachten die na hun opleiding in onze werkplaats geplaatst zullen worden een jongeman voor de werkplaats-administratie Sollicitaties zowel schriftelijk als mondeling aan N.V SAN AT O Sanatoriumlaan 14 16 — ZEIST Cen inferessante verantwoordeli'ike iunctie als Zelfstandig BOEKHOUDER in een zich zeer gunstig ontwikkelend metaalverwerkend bedrijf in het Gooi is thans beschikbaar Wij zoeken een actieve man in het bezitvan het diploma M.B.A of S.P.D bekendmet kostprijsberekening bij voorkeur in demetaalindustrie Wie zich aan dit bedrijf bindt kan er verzekerd van z\jn dat hij een goed gewaardeerde functie krijgt Eigenhandig geschreven brieven onder no 3201 aan BUREAU W A TINBERGEN Grafologen MOREELSESTRAAT 6 AMSTERDAM 7 MAARSSEN BIJ UTRECHT TE KOOP HAARDEN - EN KAGHELZAAK met pand en zeer goeed beklantej smederij Aanvaarding direct ¦ Te bevragen niakelaarskantoor W Minnaard Tesselschadelaan 43 Muidenberg tel 02942—582 Origineel De meest vol-automatische bromfiets Uw kamer ISO X 450 kant en klaar gelegd net dll prima produkt kost U riachts 70 % sterker dan andere in deze klasse i 129.75 Ook op betonvloeren Alle kleuren voorradig WONINGINRICHTING F M BROEKMAN Catharijnesingel 1 TEL U775 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ia Volautomotischekoppeling - 1 - vrijloop Grote trekkracht 1.2 pk motor Constante snelheid,ook bij teqenwind enop hellingen Zuinig rijden 1 op 70 Geheel compleet voor - enachterjasbeschermers slotvalbeugel f439 - Demonstratiemodellen aanwezig Hoofddealer voor Utrecht en omstreken MOTORHANDEL Toon V Zutphen Croeselaan 7-9 • Utrecht Telefoon 31665 31883 VAP ook verkrijgboai bij A OSKAM Dorpsstraat 59 Telefoon 420 - Harmeien G E V MILTENBURG Dorpsstraat 18 Telefoon 421 - Jutphaas Bij de N.V NEDERLANDSE BUURTYERVOER MIJ kunnen voor spoedige indienst ' treding worden geplaatst in hsar werkplaats te ZEIST MONTEURS Leeftijd 23-40 jaar HULPMONTEURS Leeftijd 18-23 jaar voor reparatie en onderhoud Auto bussen Geboden wordt o.a N B M ^ C7 Goede sociale voorzieningen Vrij vervoer op lijnen der Maatschappijook voor gezin Sollicitaties met uitvoerige gegevens te richten aan N.B.M Zeist Postbus 55 > xxooGOVE2>irs ij^m:x7zde:n De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V te IJmuiden vraagt voor de LOCO-WERKPLAATS van haar afdeling Transportwezen bekwame xnotorbankw^erkers voor reparatie - en onderhoudswerkzaamheden aan het rollend materieel motorlokomotieven en motorrailkranen Praktische ervaring op het gebied van diesel motoren is vereist Het diploma van de lagere technische school strekt tot aanbeveling Het werk wordt in dagdienst verricht Voor gehuw den die op een te grote afstand van het bedrijf wonen om da gelijks heen en weer te reizen komt een woning beschikbaar Sollicitaties schriftelijk te richten aan Hoogovens - IJmuiden Personeelsza ken gebouw „ Buitenhof " met vermelding van naam voornaam geb.datum.geb plaats volledig adres en de werkzaamheden die werden verricht Gedurende de wachttijd op de woning worden de reiskosten voor het wekelijks gezinsbezoek ver goed Gunstige loon - en arbeidsvoorwaarden Voor intelligente jongelui uit Utrecht en omgeving die deze zomei zijn geslaagd voor EINDEXAMEN MULO openen wij na de zomervacantie gelegenheid om zich via de dagelijks » werkzaamheden en aanvullende avondstudie te bekwamen voor een geschikte functie in het bedrijfsleven Energieke jongemannen die vlot de Mulo hebben doorlopen en wensen te worden opgenomen in de commerciële administratieve of Drganisatorische sector van ons bedrijf nodigen wij uit voor een informatief gesprek op ' maandag 24 juli a.s van twee uur tot half vier aan het kan toor Keulsekade 143 « w » DOUWE EGBERTS KONINKLIJKE TABAKSFABRIEK - KOFFIEBRANDERIJEN - THEEHANDEL N.V Huwelijk rrouwen doet O via nureau De Elf Provinciën Grootste bureau van tiei continent onder leiding van het detective-echtpaar De Vries bekend door radio en pers „ De Elf Provinciën " Schotersingel 87 - Haarlem Telefoon 51894 Spreekoiii tjitsluiieiid na at spraak Overal te ontbieden VrijbUivend inlichtineeD in | M|ll|||||||||||||l|||||||||||||||lllll|lllllllllllllllllllll1|||||lillM||||||||||ll|||||||||||||||||||||||||||||l >^ i Ten kantore van de Inspecteur der domeinen = = ' Maliesingel 12 te Utrecht kan worden geplaatst = I een TYPISTE | E in de rang van typiste A | 1 Salaris volgens rijksregeling ^ = E Met eventuele vakantieplannen kan re i I kening worden gehouden | 1 Gegadigden kunnen zich zowel mondeling als | E schriftelijk wenden tot voornoemde Inspecteur i i telefoon 030—26243 1 E = lïllillllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli ^ Voor ons hoofdkantoor te Waddinxveen Henegouwer weg 127 vragen wij een ERVAREN TEKENAAR-CONSTRUCTEUR CARROSSERIE-ROUW staal Gevraagd wordt gedegen vakkennis ruime ervaring en inventiviteit Geboden wordt een goed gehonoreerde functie waarin een zelf standig werker zeker bevrediging kan vinden Schriftelijke sollicitaties met vermelding van personalia opleiding en ervaring vergezeld van een recente pasfoto te zenden aan de afd Personeelszaken Henegouwerweg 127 Waddinxveen Op brief en envelop de letters C.B te vermelden N.Y AUTO-INDUSTRIE VERHEUL ^< y ¥¥ ¥ f^P ffff»f 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 22 juli 1961 19 DOOR DE LUIDSPREKER HANS HABE De rode sikkel Vertaling Margot Bakker De bïanïce Tnedicijnman Dat kun je mij moeilijk verwijten zei Margit een kunstroos van velours tussen haar vingers draai end Kn met enige zelfspot — Ik bemoei me alleen nog met mezelf — Dat is waar zei de prinses — Behalve jezelf,vind jij niemand de moeite waard Margit keek op Het trof haar dat deze stille en altüd verbitterde bejaarde vrouw - haar doorzag — Vind je mij zo trots vroeg zij — Was je maar trots Dat was je moeder AlleLorinetti's zijn het Trots is een woord dat het gepeu pel voor standsbesef heeft uitgevonden Maar trotshen JU niet Jij praat met staljongens alsof het je ge lijken waren En alleen op je gelijken kijk je neer,van hen verlang je het onmogelijke Margit luisterde al niet meer Zij was naar het raam gelopen en had de prinses de rug toegekeerd jy praat met staljongens alsof het je gelijken zijn Die woorden waren blijvep hangen Had de prinses dit toevallig gezegd Of wist zij iets Sedert die nacht waren er maanden verstreken Wat toen ge beurd was bleef een geheim Niet alleen van de nacht waarin haar kamerdeur voorzichtig was geopend In vele latere nachten was de herinnering boven geko men Door Margits dromen spookte een ongevormde sensatie onpersoonlijk als een geur of een klank Als zil wakker werd herinnerde zij zich geen droom en waarschijnlijk had zij ook niet gedroomd Overdag werd zü door niets gekweld Maar als de nacht in -~ viel hing er om haar bed weer de sfeer van wat zij eenmaal had ervaren ZU durfde zich niet omkeren en haar tante aankij ken De prinses die aan de plotselinge verandering van stemming bij Margit gewend was merkte niets 7\S ging door met haar bezigheden Margit bleef bij het raam staan Het was een stille herfstdag De bo men in het park al half van hun loof ontdaan ston den roerloos Een zonderlinge ontroering overviel Margit Waarom moet ik nu juist weg dacht zij Het was in deze stilte dat er plotseling een ver ward stemmenrumoer hoorbaar werd Schreeuwen protesten en dreigementen deden de prinses uit haar werk de gravin uit haar gedachten opschrikken Tan te en nicht staarden elkaar verbluft aan De oorzaak van de stoornis kregen zij al spoedig te horen Franz de Oostenrijkse kamerdienaar van de graaf kwam onder talrijke verontschuldigingen meedelen dat er een arbeidersjongen een zekere Bé la Sulyok was binnengedrongen dezelfde die vroeger al eens was weggejaagd uit het kasteel Hij wilde tot elke prijs de gravin persoonlijk spreken en had ' t doel van zijn komst aan niemand willen zeggen Franz verzocht de gravin het incident te willen veront schuldigen en deelde ' mee dat de man al geboeid was en dat de politie was gewaarschuwd Toen de gravin hierop antwoordde wankelde het wereldbeeld van Franz op zyn grondvesten Wie heeft jullie opdracht gegeven iemand diemU wil spreken de boeien aan te doen Bel dadelijkde politie en zeg dat het een misverstand was WaarIS die man In de keuken gravin • - Breng hem naar de bibliotheek Ik zal hem ont vangen Nog eer de ontstelde prinses Franz te hulp kon ko Tuen had de gravin de kamer verlaten Met een ge slagen blik volgde de oude knecht haar 35 Wat kom je doen vroeg Margit zodra zij ondervier ogen waren Uw politie heeft mijn zuster gearresteerd zeiBéla Hij keek haar recht in de ogen En waarom Zij heeft de boeren blijkbaar aangeraden niet testemmen Wie is je zuster — De onderwijzeres van de school in hèt dorp — O ja Daarom weet je dus zoveel van Petöflaf Hij haalde de schouders op en gaf geen antwoord — En vroeg de gravin — Heeft zij het ge daan — Wat verlang je van mij U moet haar in vrijheid laten stellen Ik ben de politie niet U kunt de politie opdracht geven Hoe weet jij dat Ik weet het Het bleef een ogenblik stil Zij stonden tegenover elkaart Het was al schemerig in de gelambrizeerde bibliotheek Er was rUimte in overvloed zij hadden niet zo dicht bijeen hoeven te staan — Natuurlijk heeft zij het gedaan zei de gravin.Jij hebt waarschijnlijk meegedaan Je hebt ook al eens willen weglopen — Ik zou het nog eens willen doen liever vandaagdan morgen zei Béla Zij keerde zich om liep naar een laag Turks rook tafeltje opende een doos sigaretten maar bedacht zich Wat heb ik hiermee goed beschouwd te maken vroeg zij — Waarom kom je bij mij Zij wilde weten of hij haar zou durven bedreigen Of dat hO haar laf als alle arbeiders eenvoudig zou smeken zijn zuster te redden — Ik verwachtte dat u me zoudt willen helpen,zei hij U hebt hersens U ziet in dat er niemandgaat stemmen als mijn zuster in de gevangenis zit Verbluft zei ze Er bestaan middelen en wegen om Niet meer zei hij — Niet lang meer Weer stonden zij tegenover elkaar Zo fel sloe gen nu de golven van haat van weerskanten over dat zei er beiden door werden overspoeld Zij hiel den elkaar aan hun blikken vast En geleidelijk werden zij zoals zij daar stonden de man die op algehele verovering uit is de vrouw die zich wan hopig verzet tegen wat ook zij begeert Ten slotte keerde Margit zich om Zij ging weer naar de rooktafel en stak nu toch een sigaret op — Je bent dus gekomen zei ze — om een koopmet me af te sluiten Nee val me niet in de re de Anders had je hier niet eens durven verschij nen Als ik wilde zou je brutaliteit je duur te staankomen Maar dat wil ik niet Ik ga op de koop in Yoor het eerst kwam hij een stap dichterbij En de voorwaarden vroeg hij Je zuster wordt in vrijheid gesteld En jijverdwijnt Dadelijk en voorgoed jy wordt uitge kocht En als je nog eens de grenzen van onzebezittingen overschrijdt laat ik je in de boeien slaan.Heb je dat begrepen Ik geloof het wel zei hij bedaard — Maarwat staat haar verder te wachten Mag z\j weerles geven Dat heb ik niet voor het zeggen De oorlog in de woestijn Regelmatig blijven er boeken over episodes uit de tweede wereldoorlog verschijnen Een volledig beeld van de strijd in de woestijn in Noord Afrika misten wij tot nu toe Hier in heeft thans d,e Engelse schrijver Barnett voorzien met zijn boek De oorlog in de woestijn " dat uit gegeven werd bij HoUandia in Baarn In dit voortreffelijk gedocumen teerde werk rekent Barnett voor goed af met het verhaaltje dat Montgomery de grote Jhian in deze strijd zou zijn geweest De overwin ning was voor het grootste deel te danken aan mannen als O'Connor en Auchinleck thans vergeten overwinnaars " Bovendien voert Barnett klem mende argumenten aan voor de stelling dat de strijd in Noord Afri-ka reeds in februari 1941 beslist had kunnen worden als Churchill niet zo onoordeelkundig had ingegrepen door een aanzienlijk deel van de Britse troepen naar Griekenland te sturen Mede door fouten van de achtereenvolgende Britse comman danten kon generaal Rommel zo doende aanvankelijk het ene succes na het andere boeken Door derge lijke politieke en persoonlijke intri ges werd daardoor Noord-Afrika een strij'dtoneel dat het uiterste van het Engelse volk gevergd heeft Het boek van Barnett dat destijds in Engeland veel stof heeft doen op waaien is bijzonder boeiend be schreven ARAM ZONDAG HILVERSUM — KRO 8.00 Nws 8.15 Gram 8.25 Hoogmis NCRV 9.30 Nws en waterst 9.45 Gram IKOR 10.00 Mu ziek van de zondag 10.15 Inl kerk dienst 10.30 Herv kerkdienst 11.30 vragenbeantw 11.45 De Kerk in de spie gel van de pers lezing NCRV 12.00 Geestelijke Mederen KRO 12.15 Buitenl comm 12.25 Gram 12.40 Liclite muz 13.00 Nws 13.05 De hand aan de ploeg lezing 13.10 Gram 13.30 Instr trio 13.50 Boebbespr 14.00 Kamermuz 14.35 Wat ons bezig houdt lezing 14.45 Koor zang 15.15 Gram 16.00 Sport 16.30 Gram CONVENT VAN KERKEN 17.00 Geref kerkdienst 18.15 V d jeugd NCRV 18.30 Gram 18.55 Nws uit de kerken 19.05 Meisjeskoor 19.30 Ge meenschap der heiligen lezing KRO 19.45 Nws 20.00 Gram 20.30 Act 20.35 Lichte muz 21.25 Hoogspanning hoor spel 22.25 Boefcbespr 22.30 Nws 22.40 Avondgebed 2B.55 Operetteconc 23.45 Gram 23.55-24.00 Nws IHLVERSUM II — VARA 8.00 Nws en postduivenver 8.18 Voor het platte land lezing S.30 Gevar progr 9.45 Geestelijk leven toespr 10.00 Gram 10.35 Lieve ouders bespreking van brie ven V beroemde kinderen 10.55 Amus muz 11.30 V d kind AVRO 12.00 Liöhte muz 12.30 Meded en postdulven ber 12.32 Gram 13.00 Nws 13.07 ' De toestand in de wereld lezing 13.17 Me ded of gram 13.20 Verz progr v d strijdkrachten 14.00 Boekbespr 14.20 Omr ork en soliste 15.40 Zien en le zen bespr V in druk verschpner tor"!»' stufeken 15.55 Dansmuz 16.30 Sportre vue VARA 17.00 Gram 17.30 V d ieugd 17.50 Nws sportuitsl en sport ioum VPRO 18.30 Korte Ned herv Iterkd IKOR 19.00 V d jeugd 19.30 De open deur lezing AVRO 20.00 Nws 20.05 Gram 20.35 Uitverkoop hoorsp 21.05 Muzikale biografie 22.05 Gram 22.30 Nws en meded 22.45 Act 23.00 Int volksliederen 23.15 New York cal ling 23.20 Gram 23.55-24.00 Nws TELEVISIEPBOGB NTS IS.OO Int regatta te Wijnegem België 15.30 Duitse Evangelische Kerkdag 1961 17.00-17.25 Int regatta te Wijnegem België KRO 20.00 Gevar progr 21.00 TV-film 21.25 Operetteconc NTS 22.00-22.30 NTS Sport in beeld EXGELAND BBC UGHT PBOGE 12.00 Verz progr 13.30 Gevar progr 14.00 Gevar progr 14.30 Hoorsp 15.00 Filmprogr 16.00 Gevar muz 17.00 In - terviews en gram 18.00 Popul.lledjes 18.30 Gevar progr 19.30 Nws 19.35 Ge var muz 20.30 Samenzang 21.00 Verz progr 22.00 Lichte m«z 22.30 Nws 22,40 Lichte muz 23.30 Lichte muz 23.50 Meditatie 23.55-24.00 Nws BEUSSEL 12.00 Nws 12.02 Verz progr 12.15 Amu'S ork 12.30 WeerbeiT 12.35 Amus orlc 13.00 Nws 13.15 V d sold 14.00 Gram 15.30 Sportprogr 17.00 Sport en nws 17.10 Lichte muz 17.50 Gram 18.00 Pianorecital 18.30 Godsd uitz 19.00 Nws 19.30 Gevar muz 22.00 Nws 22.15 Lichte muz 22.45 Amus muz 23.00 Nws 23.05 Koorzang 23.55-24.00 Nws MAANDAG HILVERSUM I — NCRV 7.00 Nws 7.10 Gram 7.30 Gewijde muz 7.50 Bij bellezing 8.00 Nws 8.15 Radiokrant 8.35 Gram 9.00 V d zieken 9.35 Wa terst 9.40 V d vrouw 10.10 Gram 10.20 Theologische etherleergang 11.05 Kamermiuz 11.35 Voordr 11.55 Lichte muz 12.25 Voor boer en tuinder 12.30 Land en tuinb meded 12.33 Lichte muz 12.55 Gram of act 13.00 Nws 13.15 Lichte muz 13.40 Gram 14.05 Schoolradio 14.30 Man en paard quiz 15.50 Gram 16.00 Bijbeloverdenking 16.30 Zangrecital 17.00 V d kleuters 17.15 V d jeugd 17.30 Gram 17.40 Beursber 17.45 De Hindoestaanse bevol kingsgroep in Suriname d mr dr J A Adhin 18.00 Orgelconc 18.30 Gram 19.00 Nws en weerber 19.10 Volksliede ren 19.30 Radiokrant 19.50 Jazzmuz 20.15 De marmeren pendule hoorsp 20.55 Mannenkoor en sol 21.20 - Pianore cital 22.00 Pari comm 22.15 Gram 22.30 Nws en S.O.S.-ber 22.40 Avond overdenking 22.55 Boekbespr 23.05 Omr ork 23.55-24.00 Nws HILVERSUM II — VARA 7.00 Nws 7.10 Gym 7.20 Gram 8.00 Nws en or gelspel 8.30 Rep Friese Elfstedenweèk 8.35 Gram 9.00 Gym v d vrouw 9.10 Gram VPRO 10.00 In het krachtenveld van de techniek overdenking VARA 10.20 Gram 11.15 Voordr 11.35 Gram 12.00 Dansmuz 12.30 Land - en tuinb meded 12.33 V h platteland 12.38 Gr 13.00 Nws 13.15 V d Middenstand 13.20 Orgelspel 13.45 Reisindrukken 14.00 Pianotrio 14.25 De voorbiigai5ger hoor spel 15.25 Gram 16.00 Zestig minuten voor boven de zestig 17.00 Oude liesjes 17.15 Gram 17.30 Koperork 18.00 Nws en comm 18.20 Act 18.30 Roemeens ork 19.00 Parlementair overz 19.15 Re geringsuitz Bescherming bevolking vraagt de aandacht 19.30 Gram 20.00 Nws 20.05 Lichte muz 20.35 Naar een vijfdaagse schoolweek discussie 21.05 Holland Fesüval 1961 I Purilani ope ra 22.30 Nws 22.40 I Puritani opera verv 23.50 Rep Friese Elfstedenweek 23.55-24.00 Nws TELEVISIEPEOGB NTS 20.00 Joum en weeroverz NC RV 20.20 TV-film 20.45 Gevar progr 21.15 Improvisatie eenacter NTS 21.50 Eurovisie Paardesport in Londen NC RV 22.30 Dagsluiting DEAADOMEOEP 4e lijn gram pi progr 18-20 uur Bach quartet in f gr t Mozart rondo en sonate Haydn quartet in c gr t en Beethoven septet in es gr t ENGELAND BBC LIGHT PEOGE 12.00 Gram 12.31 Gevar muz Om 13.30 Nws en 13.35 cricketudtsl 18.45V d kind 14.00 V d vrouw 14.15 Pia nospel 14.31 Klankb 15.00 Lichte muz 16.31 Muz bij het werk 16.15 Mrs Dale's dagb 16.31 Uitsl races en cric ketwltsl 16.35 Lichte muz 17.31 Jazz muz 18.00 Gram 18.30 Nws en act 18.36 Sportnws 18.45 Hoorsp 19.00 Nws.en iourn 19.25 Sport 19.31 Hoorsp 20.00 Gevar mvz 20.31 Lioht progr 21.00 Gevar progr 21.31 Gevar muz 22.15 Pianospel 22.30 Nws en sport 22.40 Lichte muz 23.55-24.00 Nws BEUSSEL 12.00 Nws 12.02 Filmmuz IS 30 Weerber 12.34 V d landb 12.41 Gram 12.50 Koersen 13.00 Nws 13.15 Gevar muz 14.00 Holland Festival Filbarm ork en sol 15.30 Lichte muz 16.00 Koersen 16.06 Gevar muz 17.00 Nws 17.15 Lichte muz 18.00 Kamermuz 18.20 V d sold 18.50 Klavecimbel-reci tal 19.00 Nws 19.40 Amus muz 20.00 Dido and Aeneas opera 21.00 Gram 21.15 Gram 21.30 Amus ork 22.00 Nws 22.15 Lichte muz 22.55-23.00 Nws SUSKE EN WISKE MrhmilsnklmwMinfeite linjÉmopmnanstocrêtischê De klankentapper Peren hebben mn histórüOi mledenlMai mlVenkeeiumdiippelmfidmenmPe 47 In een stille baai besluit kapitein Olivier het anker uit te gooien om de volgende morgen a £ te wachten Onder Arams leiding roeien even later een viertal matrozen de sloep naar de wal Er is dringend behoefte aan vers driinkwater en met de opdracht dat te zoeken trekt het groepje de lege watertonnen op ^ de rug de met bossen bedekte kuststrook in Een hall uur loopt het groepje landinwaarts op zoek naar een berg stroompj'e of een bron Het is doodstil in het woyd en niemand is zich ervan bewiffit dat Irwee scherpe ogen hen bespieden Roerloos achter een boom staand slaat een Indiaan hen wantrouwend gade • m»SiSs,f ' PANDA en de ^^ stic f)Iastiek tÈsddietmênm'jnitindii'teniiêer PL kmtdehelêdifop - J ^^^ // metjiemmmtotdêliMêtttimrtMtisditmrflmfe^ÊmmfftieM iiBii iMii^Mi I —— T.C r ^ T v *'^ / ^ tmnnir t-*t ftnrsst •&- r'mustK lÊd33r % i/m jedxr Éütnte.hm 49 Joris en de spion Carlos zaten nog steeds op het terrasje wachtend op de grote gebeurtenis „ Nog één minuiut " riep Carlos vrolijk „ dan zal de stad op zijn grondvesten schudden en zul len we bevrijd zijn van de volilcsonderdnoikker en ieder die in zijn nabijheid is Zo doen we dat hier kameraad " Hm de volksgebruiken hier lijken me wat ruw " mompelde Joris bij zichzelf maar het lijkt me een binnenlandse aangelegenheid waarin ik mij niet mag mengen " Hij schoof wat onruiStig op zijn stoel heen en weer zich afvragend waar Pidelio zich nu met Pompo ophield Carlo's opmerking dat ook ieder die in de nabijheid van Fidelio was diens lot zou delen stemde hem onbehaaglijk Zijn ontzetting was dan ook groot toen hij plotseling Panda zag aankomen trlomfanteiijk het beeldje ophoudend dat elk ogenblik kon ontploffen We hebben Pompo terug Joris " riep Panda vrolijk „ ben je nu niet blij We zullen hem niet nog eens laten wegpakken hoor " Hij blijft in onze handens " vulde Pat aan „ hij lösnut geen meter meer van ons vemdaan " Posities Nederlandse sehepen Aagtedyk 20 v Londen te Amsterdam Aaitje 21 v Londen te Rotterdam Aamyk 20 op ' iöü m W Bermuaa Atlara 20 v Kampen te Harlingen Adm Courbet p 20 Bornholm naar ManchesterAciniiralengracht 21 te HelsinkiAdonis 20 v Nassau te Curacao Ador 20 V Antwerpen n Yarmouth Adrastus 18 v Nagoya te Kobe Acgir p 20 Brunsb n Exeter AeMenhout 21 v üiioreham ie Kott Akknimdyk 22 te Los ^ n^^fles verw Alamak p 20 Kreta n Napels Albatros 20 v Antwerpen te Londen Albert V 20 v Swansea n Rouaan Alcetas 20 v Sevilla te Antwerpen Aicor p 21 Finlsteiie n Birlieniiead Aldabi 21 te Rio Janeiro - A'debaran 19 te TeiKnmouth Algorab 20 v Las Palmas n Antwerpen Ali S 20 V Par n Terneuzen Alja V 20 te Halmstad - Vlkaid 21 te Tonawanaa Aimdyk 21 v Hamburg te Antwerpen Alnati 21 v Rotterdam te Hamburg A Ipha 20 V Londen n Hamburg Alphard 20 v Rott n Montreal Alwakl 20 ten anker Kahivada Ambulant 19 te Beilast Amerskerk 21 '' B'pnr'T te '''-^ hure Ammon 21 v Pta Gorda te Amst Amstelkroon 20 190 m NNO K San Augustine A ni stel stroom 19 v Newport X \ Swansea Amyntas 20 v Tunis te Patras Andyk 20 v Vlissingen n Houston Anja 20 v Dordrecht ^ te Zaandam Anna Elizabeth p 20 de Casquets Anne Herfurth 21 v Vlissingen naar Goole Annenkerk 21 v Mombasa te Aden Antilope 18 V Huil te Blyth ^ utift 19 V Os'e üe ' f ¦ - iden Areas 20 v Triest n Ryeka Arendskerk 20 op 520 m W Sabang Arics 21 te Grangemouth verwacht Arterals 20 v Trinidad te Demerara Arnliem 20 v Sfax n Port de Bouc Aspera p 18 Lizard n Carnavon Asterope 21 v Norfolk te Amsterdam Atlas 2J V Rott te Amsterdam Audacia 20 v Teignmouth n Genua Aurora 17 v Rott te Sundsvall Averdyk 20 220 m WZW Walvisbaai Baarn 20 op 340 m NW Pinisterre Baltic 21 V Antw te Rotterdam ïtiimla 21 V Port Said ie Aophn Bantam 20 op 220 m ZZO Halifax Rat bara 18 v Hayle r " ^'> r''ham Batavier 1 20 te Rotterdam Bawean 20 op 100 m O Socotra Beninkust 20 v Abidjan te Douala Bernard John 21 te Rott verwaclit Betty Anne S 19 te Swansea Beycrland 21 te Ritterdani verwacht Bianca 18 v Kristiansand n Bintan ^ 21 v Penang te Colombo Birmingham 20 te Roterdam ^ i'ieava 21 v Cork te Fowey Bonafide p 21 Piraeus n Londen Bonaire p 18 Li:ïard n Newry « orelly 20 op 50 m N Terschelling Bornrif p 20 Oland n Sandkrona Bovenkerk 21 te Port Swettenham Brandaris p 21 Start Point n Amst Breda 20 op 75 m ONO.Azoren Caland p 20 Dover n Newross Calchas 20 V Amst te Hamburg Capella p 20 Beachy Head n Poole Carmea 20 v Cowes te Plymouth Carnissesingel 21 te Swansea Carasso 20 v Rotterdam n Umuiden Cartagu 20 120 m NNO Cristobal Cawi 18 v Bristol n Glasgow Ceres 21 v Rotterdam n DeUziil Charts 20 v Curacao te La Gualra < heeJah 17 te Buenos Aires Citadel 21 v Rotterdam n Karlsham-n Clothilda M 20 te Poole f"r,'vt*o 19 V Norrn -- j lïeltast Corale 21 v Swansea te Amsterdam Cornelia B 3 p 20 Kaap ViUano Corona p 20 Brunsbuttel n Avonmoutb Corrie Broere 21 te Rotterdam Cresta p 20 Texel n Archangel Oaie Böhmer 20 v Oran n Tunis Daniel 21 te Amsterdam verwacht Delfborg p 20 Vlissingen n Gothenburg Delfdyk p 21 Schiermonnikoog Delfzyl 19 V Umuiden te Hartlepuoi Delta p 20 Dungeness n Dundalk lïeniocraat verm 22 v Lnnder n Antw Deo Gloria 18 v d Tyne n Huil Deo Gratias 20 te Ronne Diannel 19 V Goole te Delfzijl Dido 21 V Rotterdam n Leixoes Diligentia 20 v Rott n Helsinki nina 19 v Kx-noi^'h e S - ¦ iilianiDton Dinkel 20 v Hamburg n Dinteldyk 20 op 260 n NO Azoren Diogenes 20 op 800 m W Azoren Dollard 20 v Swansea n Rotterdam nonsti 19 V Antw te Liverpool Dongedyk 20 240 m W San Salvador Douwc S 20 V Walkom te Lemmer Drenthe 20 te Mantyluolo Duiveland 2Ü te Nordenham verm 23 Mariager Eagle p 20 Vlissingen n Londen ¦¦• ' iv - '^ ' e I - ' " iiierrv Eemland 20 op 130 m WNW Oporto Ecmsmond p 20 Kiel n Helsinki »' lsp"'>tirsrh p 20 uessant uitreis Engelina 19 v Delfzijl n Leningrad Eos p 20 K St Vincent n Alexandrie '" rpliuj ' P 20 Texei n Shnreham Esma B 21 V Londen te Hamburg Eumaeus 21 v Hongkong te Singapore KMo S D 20 de Pitboei n Goole Farel 20 v Maimo te Karlshamn Fedala 20 op 160 m Z Dakar Fidueïa 21 v L^i-iden te Maassluis Fiducia 2 21 v Boston te Maassluis Fiona 19 v Djuroen n '" velsta'I 20 " K-i'tiïe Ie Bo'Jton Flevo 20 V Tarragona n Valencia ••' evoia d 20 v Rott te I.eitli Flores 20 v Teignmouth te Genua Fortuna 19 v d Tyne n Svendbors » Fram 21 te Yarmouth verwacht Frans BHhnier p 21 Beachy Head Frans W 19 v Kotka te Portsmouth Frida Blokzijl 20 v Runcom n Dundallt Friesland SSM verm 24 v Huelva n Barrow Geestdam 20 v Massluis n Boston Geestdiep 20 v Boston te Maassluis Geeststar 20 v Roseau n Preston Gefio 20 v Rouaan te Parijs Gerry S 21 120 m ZW Oueseant Giessenkerk p 20 Wilson eil n P Pirifc Gironde 21 v Londen te oRuaan Ulury 21 te Hamburg verwacht Goeree 19 v Mantyluoto n Gouweborg 20 te Umuiden Groote Beer 22 te Halifax verwacht Grootekerk 20 120 m ZZW Kreta Gruno 20 v Hambiu'g n Engeland Guineekust p 20 Dakar n S'reetown Harlingen p 20 UtkÜppan n La PaJlice Harry p 20 Noordhinder Hasewint 21 v Amst te Rotterdam ïia.s(ieriaud 20 v Goole n Harlingen HathoT 20 V Lattakia n Rhodos Hebe Nobel 19 te Londen Hecuba 20 op 750 m ZW Azoren Heelsum 20 v Lagps te Tema tleemskerk 21 op 70 m ONO Malta Heemskerk V > 20 v Hamina n Am - sterdam-Zaandam Heenvliet p 21 Ouessant n Hult Heerengracht p 20 Sodragrund Heiloo 20 v Vlissingen n Boston Heieinar H verm 21 v Burueaux n Bayonne Helena 20 v Dominica n St Lucia Helena < vBj p 19 Lizard n Cardiff Helene 20 260 m NW Pentland Firth n Spaamdam Helvetia 21 v Goole te Antwerpen Hendrik B 20 te Harlingen Henja 20 v Londen te Amsterdam Henriette B 20 v Par te Amsterdam Beron 21 v Rotterdam te Delfzijl Hersiüa 21 v Antw te Rotterdam Hilda 19 v Bristol te Gloucester Hontestroom 20 v Huil te Amst Hootrt iiaMd 20 v v\ale:iora n Sfi ^ eham Hoogkerk p 20 Ouessant n Marseille Hoogland p 21 Brunsbuilel n ' Rott Hoogvliet 20 V Antw te Helsinki Houtman V > 20 te Kopenhagen Hunzestreom 21 v Amst te Umuiden Imke p 21 Ftnisterre n Rotterdam Insp Mellema 21 te Rotterdam Intrepide 20 v Sklen n Steltm Irazu p 20 K Henry n New York Irene S 20 v Zeebrugge te rifintham Isis 21 V Tampa te La Guaira Ittersum 20 v Amsterdam n Bremen Ivoorkust 31 v Freetown n Amst Jagersfontein 21 te Durban Jan Brons 18 v Bilbao n Santander Jan Herman 20 v Londen n Teign - mouth Jan Kreumer 21 v Umuiden n Roches ter Janny 18 v Plymouth n Teignmouth Japara p 20 Massawah n Aden Jason 20 op 225 m ZW Azoren Java 21 V Singapore te Labuan Johanca 21 v Boston te Hamburg John M 21 v Emden n I'^imvjrham Johnny 17 v Suez te Karachi Jonet IS V Antwerpen te Londen Joziiia p 20 K Villano n Londen ¦ luno 19 V ' Bridgpwater te Swansea Jupfter 20 v Delfzijl te Rott - lurjen de Vries 20 te Hamina Juvalta 21 v Amsterdam te Pitea K«loefcoe 20 V Seroei n SarmJ Karakorum 19 v Cristobal n New Or leans Karimun 20 v Labuan n Mirl Kasta-njesingel 21 te Par verwacht Katendrecht 24 te Suez verwacht Katwyk 20 op 625 m NO Yokohama Kemphaan p 21 Bornholm n Huil Keyser p 20 Texei n Bostun Kleine Beer 21 te Londen verwacht Kloosterdyk 21 te New Orleans Korendyk 23 te Antwerpen verwacht Kreeft 20 op 90 m NNW Bergen naar Kirkenes Labotas 21 te Cadiz verwacht Laettes 21 v Penang te Aden Langieeclyde 21 te Tutlcorin Lauwe » 21 v Cork te Rotterdam Lea 19 V Goole n Stuckvik Lean S p 20 Kiel n Gdansk Leemans p 20 Bnmsb n Dublin Leeudert Broere 20 v Klaipeda n Stettin Leopoldskerk p 20 Bou i n Rott Liberiakust 21 v Breme.i te Hamburg Libertas 20 v Genua te Lissabon Liberté 19 v Runcorn te üaiTy Liïidesiugcl 20 te Pasajes Lln^ebors 21 v Fur te Colchester Luctor 21 v Ipswich te Rotterdam l^udo p 18 Lizard n Liverpool Lutetia 19 V Itzehoe te Delfzijl Lydia W 19 v Korsnaes n Lynbaan 18 v Belfast n Guernsey Iiynbaansgracht 21 te Mantyluoto Lyra 20 V Londen te Zeebrugge Maarsbergen 20 v Gent n Belfast Maaskade 21 te Ësbjerg Magas 21 V Benghazi te Sfax Makkum 19 te St Malo Malta 20 V Zeebrugge n Boston Maluca 24 te Londen verwacht Marathon p 20 de Azoren n Paramaribo Marceila 21 te Stralsund verwacht Marco Polo 19 v Karlstad n Mare Novum 19 te Shellhaven Margriet Anja p 20 Sandhammem Maria S 20 v Heroen te Fakse Marian H 20 te Cagliarl Marie 19 v Odense n Stettin Marie Chrtstine p 19 Kiel n de Tyne Marie Sophie 19 v Amst te Gefle Markab ivN 20 op 160 m N Benghazi Markab T 21 v Kotka te Amst^dam Markeio 20 te Kopenhagen Marne Lloyd p 20 Guardafui Maron 20 op 900 m NO Porto Rico Martha 18 v P Elizabeth n East London Marva 20 v Concarneau te Rouaan Marwit 19 v Londonderry te Runcorn Matthew 20 v Strood te Bremerhaven Meerdrecht 20 op 630 m ZZO K Race Meeuw p 20 Doggersbank n Abo Meidoorn 21 v Lissabon te Antwerpen Meliskerk p 20 de Casquets n P Said Mentor 20 v Collo te Cadiz Merwe ' Lloyd 21 te Bangkok Metropole 19 te Londen Michel Sweuden 21 te Kings Lynn Midas p 20 K Espichel n Aigriers Minos 31 v Amst te Rotterdam Mintaka N 17 v Casablanca n Nantes Miracb N 18 v Gibraltar n Dakar Mltropa p 20 Ouessant n Bordeaux Modjokerto 20 op 600 m WNW Miniko \ Monica 19 v Dublin te Belfast Morag 19 v Barrow te Newport Mulderkerk p 20 Messina n Port Sai < Mutua Fides 21 te Alphen a.d Rijn Mylady 20 v Rotterdam n Bremen Nashira 20 350 m WNW Kaap Verdi ache eilanden ^ assaufaaven verm 22 v Kopenhagen naar Rotterdam Nautic 19 V Harlingen n Emden Neder-Eems 21 te Marseille Neder EIbe 21 v Cochin te Madras Neder-Waal 21 v Port Said te Napels Neder-Weser p 20 Maladiven Nederland 19 te Mantyluoto Neerlandia 19 te Liverpool Nestoz 20 OP 250 m O Sicilië Nieuw Amsterdam 22 te Rott verw Nike 19 V Kotka n Nimrod 18 v Aalborg te Kopenhagen Njord 20 V Antwerpen te Rotterdam Nomadisch 20 v Kopenhagen n Stettin Noorderliaven 20 te Duinkerken Noordkaap p 20 t'tklippan n Vilvoorde Noordster 20 v Amst te Harlingen Noordwyk 21 v Umuiden te Monrovia Norinda 20 v Barranquilla n Barahona Notos 20 V Algiers n Genua Oldekerk 21 v Rott te Amsterdam Ommenkerk p 20 Wight n Genua Oostkerk 21 v L Marques te Beira Oranje p 20 Gibraltar n Southampton Oranje iV 19 v Rott te Londen Oranje Nassau 31 te Port au Princ » Orient 21 v Felixstowe te Delfzill Ossendrecht 20 90 m NO Algiers Ouwerkerk 21 v Suez n Djibouti Overysel 20 v Lissabon te X^as Palmas Overyssel 18 V d Tyne te Londen Pallas p 20 K SigH n Antwerpen Pamir p 21 Terschelling n Nakskov Panco ai te Antwerpen verwacht Pasteursingei 20 v Tenerlffe n Kenitra Paul Westers p 21 Brunsb n Amst Pcperkust 20 v Dakar n Amsterdam Pergo 20 v Utrecht te Merikarvia Pericles 20 v Curacao n Eixropa Perregaux 20 90 ra NO Estara Point Pia 18 V Dublin n Swaiisea Pieter Winsemius p 20 B-^arhy Head Plato 20 V Rotterdam n Havre Port Talbot 18 v Portsmouth n Pooie Poseidon 20 op 980 m NO Sombreru Primus 17 V Middlesbro te Malmo Prins Alexander 20 v Quebec n Antw Prins Bernhard p 20 Brunsb n Umui - den Prins der Nederlanden 20 v Hamburg n Amsterdam Prins F^ed Hendrik 20 S90 m WNW Willem 19 v Detroit naar Valentia Prins Fred Chicago Prins Joh Friso 20 te Llvorno Prins Maurlts 20 te Toledo Prins Willem van Oranje 20 v Cleve land n Hamilton Prins Willem 4 20 230 m W Valentia Prins Willem 5 19 te Toledo Prinses Irene 20 v Montreal n Detroit Prinses Margriet 20 740 m WNW Va lentia Radja 18 v Kast London te Durban Raket 18 v Coleraine te Shoreham üïaiia 19 V Harlingen te Kotka Randfontein 20 v Amst n Kaapstad ReggeboTg 21 te Maassluis Regina Ida 21 110 m ZO Homafjord Rema 17 v Esbjerg te Huil Rempang 21 v Port Said n Genua Result 20 V Morlaix te Rotterdam Rex 20 V Londen n Dordrecht Itia p 21 Finlsterre n Rouaan Kifo An p 20 Texel n Stettin Rio 19 v Brugge te Rochester Roelof de Winter 1 « te Kasko Roggeveen 22 te Dunedin venvacht Kose p 20 Wight n Botte 20 te Walvisbaai Rotterdam 2il v New York n Rott Bottum 20 V Antwerpen te Londen Rubato 20 V Amst te Rotterdam Ruby 18 V Truro n Charlestown Bynborg p 21 Goeree n Halden Samarinda 30 op 700 m NO Recife Sanana 21 v Rangoon te Penang Sappemeer 19 te Kings Lynn Sarangan 17 v Los Angeles n San Francisco Sarpedon 20 v Ciuacao te Aruba Saturnus 18 v Waterford te Bristol Schelde Lloyd 21 te Bronerh^ven Scheldestroom 21 v Amst n landen Seine Lloyd 20 v Yokohama n Hong - kong Senang 21 te Schwarzenhutte verw Serooskerk 20 800 m ZO Guardafui Sheratan verm 21 v Fowey n Amst Siberoet 19 v Penang te Singapore Simonskerk 18 v Yokohama n Nagoya Sinabang 20 v Labuan n Bangkok Sirrah 20 v Rosario n Philadelphia Skadi 20 v Bay Roberts n CarmanviU * Skagërrak 21 v Amst m Nakskov Slamat 20 v Rotterdam n Havre Sliedrecht 20 te Vlislngen Solon 20 V Maracaibo n Guanta Sommelsdyk 19 te New York Sont 19 v Rochester te Londen Sonja D 21 te West Hartlepool Spes Major 19 te Hamina Spirit 18 v Boulogne te Chatham Spoorsingel 21 v Bayonne n Sharpness Sporonia p 20 K Palos n Avonmouth Stad Amsterdam 20 v Beira n Durban Stad Breda p 20 Ouessant n Rott Stad Dordrecht 20 v Syracuse n Rott Stad Kampen p 20 Fern Noronha Stad Leiden p 21 de Casquets Stad Maassluis 20 v Sagunto n Rott Stad Utrecht 20 210 m NNO Madeira Stella Maris T 17 te Lagos Stella Polaris 20 Ie Havre Stella Prima 15 te New Orleans Stephanie 20 v Bayonne te Par Straat Bali 20 op 845 m WNW Tristan da Cunha Straat Clarence 31 v Adelaide naar Premantle Straat Clement 21 te Sydney Straat Cook 20 120 m N Cooktown Straat Malakka 19 v Mauritius naar Durban Straat Rio 32 te Singapore verwacht Straat Singapore 20 100 m OZO Kaap St Mary Straat Torres 20 129 m Z Lagos Sumatra p 20 Djeddah n Hamburg Swlft 20 V Rouaan te Parijs Tamo 20 V Lagos te Loblto Tara M v Antwerpen n Bremen Taras p 21 Oran n Malta Tasman p 20 Yarmouth n Dieppe Telamon p 20 Kaap Ray n Montreal Tero 20 op 220 m Z Dakar Texel 20 op 115 m W Gbraltar Thaletas p 21 Bona n Algiers Thea 20 V Vlaardingen n Archangel Themis 20 v La Guaira te Curacao Tberoa 18 v Mobile n Houston Thuban 20 v Grangemouth te Bremen Thuredrecht 20 150 m NO Azoren Tilly p 20 Kiel n Karskar Tim 20 op 70 m W Lister n Amst Titan 20 v d Tyne te Abo Tjamme p 21 Kiel n Pateniemi TjUiwong 20 320 m NW Walvisbaai Tjinegara 18 v Hongkong n Kobe Tjipanas 20 v Singapore n Hongkong Tjitarum 21 v Ficton n Sydny Tjoba verm 31 v Londen n Antwerpen Togokust p 20 Finisterrft n Amst Towa ao 200 m OZO St Vincent Trim 21 v Londen te Hamburg Triton ^ v Bermuda n Barbados Triton B p 20 Dungeness n Poole Triumph 21 v Hull op de Tyne Trompenburgb 20 te Boston Truus 19 V Hull te Strood Tubal 19 V Dover te Las Palmas Twin 19 V Glasgow n Silloth Union p 31 Kiel n Karlahamn Uranus B p 20 Sandhammern n Col chester Urkersingel 31 v Treport n Avonmouth U trecht p 20 Kreta n Beyrouth Van Brakel 20 te Cardiff Van Cloon 19 v Auckland n Wellington Van Neck 20 v Singapore n Hongkong Van Riebeeck 19 v Basrah n Khor - ramshar Van Waerwyck 20 te Cape Coast Vanda 20 v Newburgh te Londen Vechtstroom 31 v Amst n Manchester Venus 18 v Brussel te Teignmouth Vlndicat p 21 Kiel n Holmsimd Vinga p 20 Vlisingen n Viod 19 te Gothenburg Vlist 20 op 540 m OZO K Race Voiente 20 v Colchester n Vygendam p 20 Lizard n Rotterdam Waalborg 18 Q(p de Tyne Waddenzee 19 te Harlingen Waibalong 30 v Lattakia n Famagusta Waikelo 20 V M<»nbasa n Mukalla Walenburgh 20 te Bordeaux Waterland 20 op 135 m O Bahia Waterman 20 op 300 m Z Durban Wedlooper p 21 Kiel n Gdansk Weltevreden 20 60O m OZO Socotra Westland 20 210 m NNO St Vincent KV Westropa 22 te Dakar verwacht Wexford 20 te Koog a.d Zaan Wickenburgh verm 22 v Londen n Rotterdam Wleka p 20 Yarmouth n Huil Wiema p 19 SodertaUe n Strangnas WUhelmlna p 20 de Pitboei n Stade Willem Ruys 20 410 m ONO Bermuda Willemstad p 20 Kaap Villano Willi Böhmer 32 te Dakar verwacht Wim 2 18 V Hartlepool te Newcastle Woltersum 20 v Havre te Amst Wubbina 18 v Cardiff te Cork Wuta 19 v Trolhattan te Ronne Vssel p 20 Kaap Bon n Algiers Zaanland p 21 Lissabon n Amst Zeehond 19 v Leith te Delfzijl Zeeland ' 20 nog rede Chittagong Zonnekerk 20 730 m OZO St Helena Zuiderkruis 20 op 560 m N Azoren Zuiderzee p 20 Terschelimg % uidpool 20 v Napels n Sete Zus p 20 de Casquets n Aberdeen Zwyndrecht 20 op 465 m NO Bermuda Tankvaart Acila 20 op 230 m NO Martinique Acmaea 21 op 240 m OZO Malta ActeoQ 20 v Malta n Vado Alkmaar 20 v P Cardon n P NolrtAmeland 20 op 150 m N AzorenABca 27 te Singapore verwacht Burl S Watson 20 300 m WNW Sey chellen „„ - Caltex Amsterdam 20 100 m ZW Ska - genCaltex Arnhem p 21 MaltaCaltex Delft p 21 Kreta „ ^ Caltex Delfzyl 20 v Fawley n Sunder * land Caltex Gorinchem n 20 Oporto Caltex Leiden p 20 Masirah Caltex Pemis 20 210 m ZO Mogadiscio Caltex The Hague 21 te Karachi ver\v Cinulia 20 OP 655 m NNW Kaapstad Cities Service Valley Forge 20 660 m N Barbados Crania 20 60 m N K Bon 2 atW te Trinidad verwacht daarna verm Rotterdam Dorestad 20 oP 450 m ONO Parama - ribo Esso Nederland 20 v Rott n Amuay - baal Esso Rotterdam 20 400 m W Azoren Forest Town 20 140 m W Algiers Jacob Verolme 20 130 m WZW Lima Kabylla 20 v P Noire n Douala Kara p 21 Landsend n Rotterdam Kafelysia 20 op 700 m ZW Azoren Keizerswaard p 20 Alicante Kenia p 20 de Azoren n Curacao Kermia 21 te Hambure daarna Cu - ragao Khasiella 20 op 250 m NO Barbados Koratia 20 260 m OZO New York 25 te Maracaibo verwacht Korovina 23 te Fao verwacht daarna Lissabon Koslcla 20 op 340 m OZO Maracaibo Krebsla p 20 Muscat n Abadan-Lou - renco MarquesLiberty Bell p 20 KretaMoordrecht P 20 Borkum n ItalWf>tunttoren 20 155 m ZZW Freetown Mydrecht 20 te Port Said Naess Commander 20 te FawleyN'aess Lion p 20 FinlsterreNeverita 21 v Rott n BlackwaterOndlna p 20 K ViUano n MenaPapendrecht 20 90 m NNO AlgiersPendrecht 20 v Paulsboro n Pta Pal mas _ P G Thulin 20 100 m ZO Halifax Pilldora p 20 de BurlingsPhiline p 20 Gibraltar n Port Said Purmerend 20 op 720 m WZW AzorenReza Shah the Great 20 165 m WN~W Alexandrie Scberpendrecht 21 te Novorossisk verw Senegal 16 v Duinkerken te Dakar Stanvac Sumba 20 v Derby n Sungei Gerong Tahama 20 op 150 m ONO Massawah Vasum 20 v Rotterdam te La Skhirra Vivipara p 20 Finistefre Westertoren 20 op 300 m NO Azoren Wieldrecht 20 360 m ZW Bermuda Zafra 20 360 m ZW Bermuda Zafra 20 op 60 m N Finlsterre verm Rotterdam Zeesleepvaart Cycloop met zuiger 20 v Port Said n Holland Noord-Holland met vlleirdehschip 20 750 m W - Honolulu ^ Noordzee met 3 onderlossers 39 te Belfast rtrecht 21 v Manilla t « Singapore 
V 20 Zaterdag 22 juli 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD HUNTER DOUGLAS USSELSTEIN bij Utrecht MACHINE - EN APPARATENFABRIEK WIETEN & VAN DIJK ' vraagt voor spoedige indiensttreding CONSTRUCTIELASSERS TYPISTE/TELEFONISTE ' s zaterdags vrij Sollicitaties aan kantooradres Burg Patijnlaan 50 Zeist >^»»»*^^^^»^^^%^^»»^^^»^*^^^»»^»»»^»» Voor onze afdeling Research en Development zoeken wij Constructeurs constructeurs Ifun taak zal bestaan uit het ontwikkelen en construeren van produkten samengesteld uit onderdelen die volgens niet ver spanende methodes uit metaalplaat worden vervaardigd Constructeurs-ervaring - bij voorkeur op fijn mechanisch gebied - strekt tot aanbeveling Leeftijd 28-45 jaar Gunstige salariëring en gratifikatieregeling Binn«i redelijke tijd woning beschikbaar bij verhuizing naai Rotterdam financiële tegemoetkoming bij de verhuis - en inrichtingskosten Sollicitaties worden gaarne ingewacht bij de afdeling Personeels zaken Piekstraat 2 Rotterdam tel 179940 Eerste Nederl Accountantskant van 1883 MORET & STARKE vraagt voor haar binnenkort te openen kantoor in UTRECHT een Gevorderd Assistent Leeftijd ca 25 jaar studerend voor het N.I.v.A.-diploma en met ruime ervaring Brieven met uitvoerige inlichtingen zenden aan MORET & STARKE Keizerstraat 9 — ROTTERDAM-1 fraaie eengezinswoningen op eigen grond in uitbreidingsplan Kasteel Zeer gunstige ligging Vermoedelijk nog dit jaar op te leveren Koopprijs ƒ 19.500 - k.k * Eigen middelen incl kosten vanaf ƒ 4800 -.*^ INLICHTINGEN BOHAN MAKELAARDIJ N.V BRIGITTENSTRAAT 17 UTRECHT telef 030 16757 Telefoon 030 - 16757 en rayon-inspecteur A de Vries B de Waalstraat 20 Utrecht tel 030-41952 v9N«N>NW«?OC^»?CN^^C^ONNCNC>^NO^NSWOfONON>N^CNOCC««X«3COCC >^ g MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ De Cultuurtechnische Dienst vraagt voor spoedige indiensttreding EEN BODE/CHAUFFEUR in de leeftijd van 25-35 jaar Vereist zijn goede omgangsvormen het bezit van rijbevirijs B-E Salaris ƒ 373 — bruto per maand ver hoogd met ƒ 10 — onregelmatigheids toeslag ƒ 17.40 huurcompensatie en ver dienstebeloning Geboden wordt een prettige werkkring en goede arbeidsvoorwaarden o.a een vakantie-uitkering van 4 "/ o per jaar en een 5-daagse werkweek Uniformkleding wordt verstrekt Sollicitaties uitsl schriftelijk te richten aan de Cultuurtechnische Dienst Maliebaan 21 Utrecht ik^i!CWNC«Kwv^<^^^NCwN0KO^^NNNCN50 Arnhem - Posbank - Westerbou wing met varen over de Rijn / ƒ 5 — WOENSDAG Königswinter - Keulen - Bonn(met inbegrip van kabelbaan ƒ 15 — „ Nu Breda 1961 " ƒ 7.50 Valkenburg - Zuid-Limburg ^ Vaals ƒ •'- De Eftelirig entree inbegrepen ƒ 5 — DONDERDAG 10 Aken - Monschau - Nideggen ƒ 13 — 12 Den Haag - Scheveningen nieuwepier + Madurodam entree inbe grepen + Rotterdam ƒ 7,50 14 Schiphol - Amsterdam entree in begrepen ƒ 5 — VRIJDAG Ardennen - Spa - Waterval vanCoo - Luik / 13 - Alkmaar kaasmarkt - Texel(boot + rondrit inbegrepen ƒ 11 — 9 De Efteling entree inbegrepen ƒ 5 — ZATERDAG 17 Flevo-Polder - Noord-Oost-Pol der - Giethoorn - Ommen ƒ 6,50 7 „ Nu Breda 1961 " ƒ 7.50 18 Wuppertal - Bergische land ƒ 13 — ZONDAG 7 „ Nu Breda 1961 " ƒ 7.50 Inlichtingen REIS - EN PASSAGEBUREAU VAN NIMWEGEN UTRECHT - VOORSTR 90 - Tel 23121 en 12497 ZEIST - Ie HOGEWEG 24 - Telef 03404 7700 VALKENBURG Uw vakantie m Valkenburg ook dit jaar verzorgd door REISBUREAU VALKENBURG 2 - 3 - en 7-daagse reizen per luxe touringcar met tochtendoor Limburg België en Duitsland Vertrek elke zaterdagvanuit Amsterdam Bussum Hilversum Soest Amers foort Utrecht Roterdam Den Haag Prijzen f 19 - I 30 - t 116 Vraagt gratis folder Vraagt ook onze gratis reisgids voor prima verzorgde BUITENLANDSE REIZEN tegen billijke prijzen Violenstraat 116 Hilversum telef 02950 16117 b.g.g 426.33 Arnhem - Burgers natuur-dierenpark Nederlands EERSTE en GROOTSTE dierenpark Na 48 jaren nog „ UNIEK " hier te lande 

Kranten

Ga naar