Utrechts Nieuwsblad zaterdag 10 december 1960

20 pagina's OPLAGE 56.000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD v.h Joh de Liefde M.V Drift 2 3 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis ZATERDAG 10 DECEMBER 1960 68e JAAKGANG No 189 Hoofdredacteur mr J W Niessink Telefoon 16431 * — Giro 154949 Ab.prijzen f 7.55 p kw 59 c p w NA EERSTE WORSTELINQ MET UITRAAS De GauUe staat op punten voor Persoonlijke overwinning tussen de menigte Van onze reisredacteur Proteststakingen in Algiers Oran en Bone demonstraties en straatgevcchten in Algiers en Oran fluitconcerten en af keurend geschreeuw in de eerste etappeplaats Ain Temouchent het lijkt alsof de eerste dag van De Gaulle's bezoek aan Algerië een nadelig saldo heeft opgeleverd Toch is dat niet zo Hij boekte een grote persoonlijke overwinning in Ain Temouchent hadden Franse ultra's en colons de kwalijke klucht van de pro-Franse Mohammedanen nog eens ten to nele willen voeren Zij hadden een duizendtal Algerij nen opgetrommeld een handvol col laborateurs en een meerderheid van arme drommels die afhankelijk van hen zijn die De Gaulle de slagzin Algerie Fran<;3ise In het gezicht moesten schreeuwen De Mohammedanen die spandoe ken met leve De Gaulle meedroe gen waren door de knokploegen van de ultra's al eerder in de mor gen afgedroogd Kong Le neemt macht weer eens over Conclusie studiegroep Nieuw staalbedrijf niet rendabel De studiegroep welke medio 1960 werd gevormd door de Kon Ned Hoogovens en Staalfabrieken n.v de n.v Ned Kabel fabrieken en de Staatsmijnen in Limburg onder voorzitterschap van prof dr P P van Berkura met het doel in nationaal verband bij te dragen tot een industrieel inzicht met betrekking tot de eventuele plaats en toekomst van de Nederlandse ijzer en staalindustrie in het kader van de EGKS heeft haar werk zaamheden beëindigd Op grond van het verkregen inzicht over de periode tot 1970 is de studiegroep tot de conclusie gekomen dat er op dit moment geen aanleiding is tot realisering van een nieuw en groot geïntegreerd ijzer - en staalbedrijf hier te lande Dit in tegenstelling met eerdere niet-officiële berichten Ferhat Abbas gelooft niet meer in overleg Weldra wapens en technici uit Rusland en China Advertentie MAVRODAPHNE een pittlf aperitif f ^ g || De Algerijnse opstandelingenleider Ferhat Abbas heeft vrijdag avond bevestigd dat zijn voorlopige Algerijnse regering tveldra wapens en technici uit de Sovjet-Unie en communistisch China zal ont\angen Abbas verklaarde dit in een vraaggesprek met het Columbia Broadcasting System en verklaarde nadruk kelijk niet langer t « geloven in de mogelykheid van een vrede door middel van onderhandelingen met de Franse regering oorlog verscherpen " aldus Bouctta Hij zei dat ook Marokko vergeefs had gepoogd bij te dragen tot het vinden van een oplossing zulks in de hoop dat de wijsheid het zou winnen van het brute geweld Premier van Laos gevlucht Vr'-r.ens radio Vientiane hebben ¦ valsc'iermtroepen onder commando van kapitein Kong Le donderdag avond de macht in Vientiane over genomen binnen minder dan vier entwintig uur na de militaire machtsovername door liolonel Khoeprasith Abhay welige beoogde kapitein Kong Le weg te werken De troepen van kapitein Kong Le maakten zich zonder tegenstand van de stad meester Eerder in dit jaar pleegde Kong Le ook al een staatsgreep Hij dwong toen de koning prins Soe vanna Phoema tot premier te be noemen omdat hij een „ neutralisti sche " regering wilde Sindsdien is Kong Le er voortdu rend van beschuldigd dat hij aan stuurde op een toenadering met de communisten van de Pathet Lao Dit was niet naar de zin van sommige generaals Bovendien kwam hierbij dat de troepen van deze regering door die van de rechtse generaal Phoemi Nosavan langzamerhand in het de fensief werden gedwongen Dit laatste vooral schijnt de door slag te hebben gegeven voor de machtsovername door kolonel Khoe prasith woensdag in Vientiane ge pleegd Inmiddels hebben twee bataljons Tan generaal Phoemi Nosavan vrijdag de buitenwijken van Viëntane be reikt en het beleg voor de stad ge slagen Norstad vraagt Bonn om Duits bataljon Generaal Norstad de opperbevel hebber van de Natostrijdkrachten in Europa heeft de Wesduitse re gering officieel verzocht een batal jon Duitse troepen te zijner beschik king te stellen voor de mobiele re serve van de NATO aldus is van de zijde van het ministerie van defen sie te Bonn bekendgemaakt Volgens AFP is het verzoek van Norstad met genoegdoening ontvan gen in officiële kringen te Bonn waar men verwacht dat er zeer spoedig gehoor aan gegeven zal worden Noordoostelijke wind WEERSVERWACHTING van iiet KNMI geldig tot zondagavond opgemaakt te 11.15 uur Zwaar bewolkt met nu en dan regen of sneeuw Weinig verandering in temperatuur Matige tot krachtige langs de kust krachtige tot stormachtige wind tussen noord en noordooost ^ iiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiniiii!iiiiii)i)j § Europees we^errapport E = Zaterdag 7 uur v ra Ë = Max Neersl — = Station Weer temp öfge » = r gisteren V4 u — = Stockh geh bew - Igr 0.2 mm __ = O.slo lich hew - 6 gr 0 mm — = Kdpenti sneeuw - 0 gr 0.1 mm ¦= — l-onden sneeuw 4 gr 0.1 mm = = A'dam sneeuw 4 gr 2 mm = = Brussel geh hew 6 gr 0.4 mm ™ = Luxemb geh bew Igr 0 mm = - Pari:)s geh hew 2 gr 0 mm = = Grenoble sneeuw 4 gr 1 mm = = Nice regen 11 gr 4 mm z ~ = Beriyn motregen 3 gr 14 mm = = Münc'hen sneeuw 2 gr 3 mm ¦= = Zurich sneeuw 3 gr 0.1 mm zz = Geneve sneeuw 2 gr 7 mm = = Locarno regen 5 gr 13 mm = = Wenen geh bew 9 gr 4 mm = = Innsbtucl sneeuw 3 gr 7 mm = = Belgrado zw bew 18 gr 0 mm = = Athene licht bew 20 gr 0 mm T ^ = Rome regen 16 gr 32 mm i = S Ajaccio regen 17 gr 5 mm = = Madrid zw bew 8 gr 0 mm = = Minorca niet ontvangen = = Lissabon motregen 13 gr — — ZON EN MAAN Zondag Zon op 8.38 zon onder 16.29 Maan op —.— maan onder 13.09 Maandag Zon op 8.39 zon onder 16.29 Maan op 0.56 maan onder 13.33 Prins Soevanna Phoema is met ii}n gezin en vijf ministers naar het aan grenzende Cambodja uitgeweken zo wordt van diplomatieke zijde te Sin gapore vernomen Volgens een te Bangkok opgevangen uitzending van Radio-Vientiane heeft de prins alle bevoegdheden overge dragen aan het leger l.^/^x^Ax\/\.'^A.'^A.v^.'v^.'^/^.'\/^.'^Ax^/ww ^ BOVEN Gisteren is het de hele dag in Alge rije onrustig ge^oeest In Michelet moesten ^ elfs tanks optreden tegen demonstranten De Caulle is gisteren in Algerije aan gekoTnen De Franse president begon nadat hij in Ain Temouchent gearri veerd was rustig en opgetüefct lianden te schudden Op de vraag of de communisti sche hulp betekende dat de Alge rü'nse opstandelingenregering tus sen Oost en West gekozen had zei hij Ik behoef geen keuze te maken Het Algerijnse volk behoeft geen keuze te maken Enerzqds is er het Westen dat alle mogelijke hulp verleent aan het Franse imperialis me om een oorlog tegen ons te voe ren Aan de andere zijde is er het socialistische kamp dat het Alge rijnse volk helpt de onafhankelijk heid te verkregen De keuze is ge maakt De politieke commissie van de Algemene Vergadering der V.N heeft vrijdagavond haar debat over Algerije voortgezet De vertegenwoordiger van Ma rokko Mohammed Bouctta ver klaarde dat de Algemene Vergade ring het zich niet kon veroorloven de thans zesjarige Algerijnse oorlog te doen voortduren zonder het odium van „ misdadigg nalatigheid " op zich te laden „ Wanneer de Assemblee niets doet zal dit het Algerijnse conflict met zijn nasleep van gruwelen ver ergeren en het zal tevens de koude advertentie ^•' ' VAN DIÜK STEENWEG - UTRECHT Internationaal aspect Bouctta voerde aan dat de Alge rijnse oorlog een internationaal as pect heeft gekregen Wij zijn er al len in betrokken De regeringen van alle Arabische landen en die van de meeste Afrikaanse staten benevens de bestuurders van talrijke Aziati sche Amerikaanse en Europese mo gendheden steunen het volk van Algerije en zijn voorlopige regering Ook Frankrijk wordt door zijn bondgenoten geholpen Ik wijs er in dit verband op dat de Algerijnse voorlopige regering herhaaldelijk in het openbaar het feit heeft ge wraakt dat de Franse militairen in Algerije wapens gebruiken die via de NATO zijn verkregen Er bevinden zich ook Amerikaan se militairen op Algerijnse bodem Er is dus geen sprake meer van een Frans-Algerijnse oorlog doch van een internationale krijg En een in ternationaal conflict kan alleen door een internationale oplossing worden beëindigd aldus de Marokkaanse vertegenwoordiger Het debat van de politieke com missie over Algerije wordt niet door een vertegenwoordiger van Frankrijk bijgewoond daar dit land het Algerijnse conflict als een lou ter binnenlandse aangelegenheid beschouwt Erkenning door Belgrado De Joegoslavische regering heeft vrijdag meegedeeld geen bezwaar te hebben tegen een verklaring van de Algerijnse opstandelingen dat Joegoslavië „ de vrije Algerijnse re gering " heeft erkend De verklaring is vervat in een memorandum dat de „ vrije Alge rijnse regering " een week geleden heeft uitgegeven een pittlf aperitif t ^ g || Voor de handel DE 6RIEKSCHE WUNHANDa Jekerstraat M - Utrecht Tel 039 34635 Ons nieuwe feuilleton Een stuk aangrijpende ge schiedenis is het onderwerp van ons nieuwe feuilleton In een psychiatrische inrichting in Berlin werd in 1920 een jonge vrouw door een mede-patiënt „ herkend " als een dochter van de laatste tsaar van Rusland Anastasia Sindsdien heeft de identiteit van deze vrouw vele gemoederen bezig gehouden Alle feiten die in de loop der jaren naar voren zijn gebracht vormen tezamen een bewogen verhaal dat is te boek gesteld door Hans Nogly De auteur geeft geen oplossing van het nooit geheel ontraadselde my sterie al legt hij er wel een eigen suggestie in Hoe men ook over het „ geval-Anastasia " m,ag denken — de lezer zal er een pakkend tydbeeld in vinden van een stuk hedendaagse geschie denis Algiers vandaag Vandaag gingen de meeste levens middeienwinkels in Algiers weer open ondanks het verzoek van het front voor een Frans Algerije om de staking voort te zetten Ook de ca fés waren open Het openbare ver voer ligt evenwel nog stil Twaalf mensen onder wie zes po litiemannen die bij de relletjes van vrijdag in Algiers gewond werden zijn in een ziekenhuis opgenomen Honderd personen liepen lichte kwetsuren op Ook in Oran zijn zes politieagenten naar het ziekenhuis gebracht President De Gaulle bezoekt van daag het gebied van Orleansville en Cherchell Om 10.50 uur trokken in Algiers vier a vijfduizend met stokken ge wapende mensen in de richting van het zomerpaleis Zij hadden de ogen door middel van brillen beschermd tegen de inwerking van traangas Een eerste militaire barricade werd doorbroken De commissie stelt aan het slot van haar betoog vast dat in aan merking nemende de marktvoor uitzichten en de situatie bü de be staande bedrijven volgens het hui dige inzicht ook nationaal-econo misch gezien eerst omstreeks 1965 het moment komt om opnieuw te bestuderen of de oprichting van een nieuw geïntegreerd ijzer - en staal bedrijf te verwezenlijken is De studiegroep heeft allereerst de mogelijkheden voor een nieuw ge ïntegreerd tjzer en staalbedrijf on derzocht Er is hierbij uiteraard voorop ge steld dat een dergelijk massastaai bedrijf bedrijfseconomisch veran woord dient te zijn hetgeen in houdt dat het een produktiecapaci teit van circa 1,5 miljoen ton ruw staal per jaar dient te bereiken Wat de afzetmogelijkheden be treft is geconcludeerd dat de walse rijen voor gecalibreerde produkten gedurende vele jaren sterk onder belast zouden zijn en derhalve on rendabel zouden produceren Bü de lichtere gecalibreerde pro dukten vertonen de afzetmogelijkhe den een gunstiger beeld doch daar mee zou slechts een kwantum van 450.000 ton ruwstaal zijn gemoeid De studiegroep heeft zich echter gerealiseerd dat op korte termijn in Nederland onvoldoende afzetmoge lijkheden aanwezig zijn en men zich derhalve nagenoeg geheel op ex port zou moeten richten Men ziet derhalve geen mogelijkheid om voor een ruwstaalproduktie voldoende af zet te vinden Voorts heeft de studiegroep de bouw van een nieuw bedrijf afgewo gen tegenover de uitbreidingsmoge lijkheden die bü de bestaande be drijven nog in ruime mate aanwezig zijn Daarbij werden verscheidene voordelen voor laatstgenoemde con stellatie geconstateerd Pas als de capaciteit zou groeien boven een niveau van circa 3 miljoen ton per jaar zouden de voordelen van de uitbreidingen te IJmuiden boven nieuwbouw elders relatief geringer in betekenis worden Bij de Ned Kabelfabrieken en bij de N.V Kon Demka Staalfabrieken doet zich een analoge situatie voor Ook bij onderzoekingen naar delen van een aantal in aanmer king komende plaatsen in ons land is er geen gevonden die economisch gezien een zodanig uniek karakter heeft dat alleen uit dien hoofde de stichting van een nieuw bedrijf aldaar gewet tigd zou zijn De studiegroep is op de hoogte gesteld van de uitbreidingsplannen die bü de Kon Ned Hoogovens en Staalfabrieken N.V de N.V Ned Kabelfabrieken en de N.V Kon Di'mka Staalfabrieken bestaan en zij is van mening dat door verwe zenlijking van deze plannen de Ne - Het gehuurde spreekkoor deed in derdaad zijn best toen De Gaulle het stadhuis uitkwam Maar inplaats van in zijn auto te stappen beende de generaal tot ontzetting van zijn veiligheidsdienst met grote stappen op de Moham medaanse menigte af greep glim lachend links en rechts handen en schudde ze Het geroep Algerie Fran^aise ver stomde en maakte eerst plaats voor stilte en toen voor een nieuwe kreet leve De Gaulle Dertig veertig me ter drong De Gaulle hoog boven de Mohammedaanse tulbanden uitto renend door de menigte Toen hervatten de Europeanenhun gefluit sisten het staatshoofdeen Algerie Frangaise van decime ters afstand in het gezicht MaarDe Gaulle stapte glimiachenid inzijn auto zijn persoonlijfce moedhad hun bluf overtroefd Winstpunt Dat was een winstpunt de ande re lagen in de kwade dingen die hadden kunnen gebeuren maar uit bleven De proteststaking is beperkt gebleven tot de steden Algiers lOO pet Oran 90 pet Bone 60 pet en Philippeville 20 pet De rest van Algerije staakte niet of nauwe lijks Vervolg op pagina 9 derlandse ijzer - en staalproduceren de industrie haar snelle groei zal kunnen voortzetten Rotterdam eigen weg Mr dr K P van der Man dele voorzitter van het cura torium der staalstudie stich-ting deelt naar aanleiding van de publikatie van de bevin dingen van de studiecommis - sie Van Berkum het navol gende mede Toen de Koninhiüke Ne derlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V de Staatsmanen en de N.V Nederlandsche Kabelfabrie ken op 16 juni 1960 hun be sluit kenbaar maakten de mogelijkheid van verwerke lijking ener tweede natio nale basisindustrie nader te zullen onderzoeken hebben wij zulks gewaardeerd als een bqdrage tot de ver wezenlqking van het be langrijke doel dat uit het initiatief der staalstudie stichting is voortgekomen Wü hebben zulks ook ge noemd als zgnde in de lyn van het aan dit besluit voorafgegane met ons ge voerde overleg Ofschoon genoemde drie ondernemingen zich nadien meenden te kunnen distan ciëren van dit overleg met de stichting hebben wij aan hun onderzoek zoveel mo gelijk medewerking ver leend Zowel onze eigen studie als die van deskundige bui tenstaanders hebben de mo gelijkheid van een tweede nationale basisindustrie dui delijk aangetoond Nog on langs heeft een studie van de „ Economie Commission for Europe " der Verenigde Naties letterlijk geconclu deerd dat Rotterdam unieke mogelijkheden biedt voor een dergelijke industrie Thans gaat Rotterdam al leen verder op de ingesla gen weg vertrouwende in internationale samenwer king tevens het nationale belang te kunnen dienen Het gezag L/e utrechtse politie heeft de af gelopen dagen met tact en zelfbeheer sing de situatie opgevangen toen duizenden metaalarbeiders aan het demonstreren gingen tegen het op schorten van loonsverhogingen door de regering Al te dramatisch behoeven we dit nu ook weer niet te zien meer dan protestrumoer hadden de demon stranten niet in de zin Misschien is hier of daar iemand baldadig geweest en men was wel boos maar er was noch aanleiding noch neiging dit bot te vieren met geweld Toch ligt er in dergelijke massa demonstraties van nature genoeg ex plosieve stof om een drama te ont ketenen als de politie onverstandig zou optreden Er is echter reden om de vraag aan de orde te stellen of men de soepel heid niet te ver heeft doorgevoerd Stakers hebben zich er op beroemd dat politiemannen die hen bij het binnendringen van vreemde fabrieks terreinen moesten tegenhouden er slechts een schijnvertoning van maak ten Dit is tegengesproken maar wel staat vast dat men van de ene fa briek naar de andere is gegaan om de arbeiders tot deelneming aan de proteststaking te bewegen en dat daarbij hele groepen met succes op verboden terrein hebben kunnen opereren Het besluit van de politie van don derdag om geen wederrechtelijke be zoeken aan fabrieksterreinen meer te gedogen en de uitdrukkelijke verze kering dat werkwilligen vrijdag zo nodig afdoende politiebeschermir.g zouden krijgen wijzen wel uit dat het daarmee tevoren niet zo best ge steld was Men kan niet zeggen dat de sla king bij verrassing uitgebroken is Het stond vrijwel vast dat de re gering op het principiële punt van de openbreking der collectieve ar beidsovereenkomst niet zou wijken en er bestond een duidelijk waar neembare ontstemming onder de be langhebbenden Nu de actie voorb ^ is en de schade voor werknemers en bedrijven be perkt gebleven is tot produktiever lies kan men zich daarover verheu gen en uitdrukkelijk vaststellen dat inperking ervan door middel van ge weld onvoorwaardelijk fout zou zijn geweest Maar evengoed staat vast dat het uitoefenen van pressie lot deelne ming niet strookt met een spontane protestactie en dat op de overheid de plicht rust het uitoefenen van dergelijke pressie waar mogelijk le beletten — niet door met repressieve middelen groter kwaad te slichten maar door met tijdig vertoon van macht ongewenste ontwikkelingen le voorkomen Dit mag dan achteraf gemakkelijk gezegd zijn hel valt niet te ontken nen dat het gezag schade lijdt als het onvoldoende gehandhaafd wordt De vraag in hoeverre dit het geval is geweest en wat er op andere ma nier verricht had moeten warden leent zich misschien minder voor openbare discussie maar is voor in tern beraad van de betrokken instan ties zeker aan ie bevelen Advertentie DE STER IS GOED EN BLIJFT GOED VOOR UW WASGOED -^ 5U5fern.v 1 ZONSTRMT 102-UTRECHT > I TELEFOON 15639 EN BINNEN 4 DAGEN TERUG Woedende Banda verlaat Londense conferentie Van onze Londense correspon Dr Hastings Banda de leider van de Afriliaanse delegatie van Nyassaland heeft vrijdag een storm veroorzaakt op de conferen tie van de Centraal-Afrikaanse Fe deratie in Londen door midden in een rede van sir Roy Welensky de premier van de federatie woedend weg te lopen Of dit tevens de gro te crisis is welke op deze conferen tie van het begin af heeft gedreigd weet nog Memand Zulks zou het geval zijn indien Banda de conferentie voorgoed de rug zou toekeren Vrijdagavond weigerde hy zich daarover uit te laten Op ' n persconferentie verklaar de hij dat hij in woede was ontsto ken toen hij Welensky hoorde bewe ren dat deze een vriend van de Afrikaners was en dat terwijl er zo velen in de gevangenis zitten Ban da zeide dat het hem speet naar Londen gekomen te ziJn want er bestaat volgens hem geen kans op verzoening tussen de rassen zolang mensen als Welensky aan het be wind zijn In Londen constateert men met leedwezen dat Banda zo heet geba kerd is Zelfs ztjn politieke vrien den zijn van oordeel dat Banda het vaak te bont maakt Qeen voetbal voor amateurs De KNVB heeft alle amateurwed ströden die voor morgen waren vastgesteld in verband met de ge steldheid van de terreinen afgelast De beslissing over het wel of niet doorgaan van de wedstrijden voor de serai profs wordt overgelaten aan de consuls en de scheidsrech ten 
2 Zaterdag 10 december 1960 - 68e jaargang no 189 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Nieuwe kinderafdeling bij homeopatisch ziekenhuis Mevrouw De Ranitz vooral Montessorilyceïsten in Naar het U lijkt Advertentie Voortreffelijke keuken Prettige sfeer Gerenommeerde wijnkelder Fomiliepartiien Zakenlunches Vernieuwd interieur REST^^;RA^iT-CAF » Nieuwe directie sinds 1 septem ber 1959 Telefoon 030 15931 De ruimte is bijzonder fleurig en licht en kan veel meer kinderen herbergen dan de oude afdeling Eerst waren er maar twaalf kinde ren nu zijn er 52 jeugdige patient jes in het homeopatisch ziekeniiuis ondergebracht Onder in vloed van alcohol of van...spirituskit Burgerlijke stand UTRECHT van belang voor het Kanaleneiland jB*7 het betredeti i^dti het nieinoe kin devpaviljoen rem hef homeopatisch xielcenhuis ie Utrecht hood de vier jafig-e Jcinetje Meurs ratunorgen iu haar bedje mexronw A M de Ra nitz-De Éraui ' een hoeketje lA'itte iresia's aan Op de fitoel tit de drie jarige Gerrit v.an Schaick die 7>ie vroutv De Ranitz het door hem ^ elf gemaakte plakboek dnt hij hier nog stevig onder de arm klemt overhan digde Van pen on,.er v('i -.= lafigpefstcrs Het was voor u een grole beslis sing om af te stappen van het tel kens weer aanbrengen van nood zakeiyke veranderingen die toch maar lapmiddelen bleven Dat zei vanmorgen mevrouw A M de Ranitz-De Brauw tijdens de opening van de nieuwe kinderafdeling in het homeopatisch ziekenhuis te Utrecht Advertentie Een fraaie collectie artistieke KERST - EN NIEUW JAARSKAARTEN vindt U bij Mevrouw De Ranitz werd inge leid door jhr J L van den Berch van Heemstede voorzitter van het bestuur die in een korte toespraak allen dank bracht die aan de tot standkoming van de nieuwe afde ling hadden meegewerkt yhVET Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 De burgemeestersvrouw zei dat de uitbreiding \' an groot belang was voor de stad Utrecht maar vooral voor de nieuwe wijk Kanaleneiland waar veel jonge gezinnen met jonge kinderen wonen De hartelijkheid van het verplegend personeel aldus spreekster is natuurlijk van groot belang maar ook de omgeving zal eraan meewerken dat het kind zich prettig gaat voelen De nieuwe afdeling is ingedeeld naar de leeftijden en biedt ook mo gelijkheden voor „ infectiekinderen " imen cJLuck liqe gLu Socratiade E EN meneer uit mijn klantenkring schreef mij een briefje waarin hij mijn oordeel vraagt over de Socrates-affaire In alle bescheidenheid moet ik bekennen dat ik op dit punt helemaal netjes blanco ben Ik kan deze hoog financiële affaire niet volgen Ik heb mij er altijd voor gehoed de moralisator uit te hangen en het vermanende wijsvingertje op te steken En dat doe ik zeker niet wanneer het gaat over iets waarvan ik zelfs de gebruikelijke terminologieën niet ken Ik ge loof dat ik de beoordeling van de al of niet criminele aspecten dezer — overigens wel mijn fantasie prikkelende — affaire aan de heren van het Amsterdamse parket mag overlaten En voor zover deze aangelegenheid het beleid van de Amsterdamse Bank aangaat — ik begrijp daarvan evenmin iets als u maar dit is een interne zaak van deze instelling die de aandeelhouders aangaat Hoe verwonderlijk ook en hoe dikwijls wij ook zeggen „ Als ik om een krediet van honderd pop kom vragen krijg ik het niet " — enig algemeen belang is er dunkt mij niet door geschaad tenzij u de ondermijning van het vertrouwen van de gewone man "' in het bankwezen in het algemeen als zodanig wilt beschouwen Hoe ongerechtvaardigd wellicht ook deze ondermijning is er Maar of het bankwezen zich dit moet aantrekken is weer een andere vraag de „ gewone man " heeft persoonlijk en direct nagenoeg geen aanraking met het bankwezen Zijn loonzakje is zijn gouden kalf en daarmee is het voor hem uit Wat mij menselijkerwijs van deze hele gecompliceerde Socra tiade het meest interesseert is niet of de heer Den Besten al of niet een deugniet is maar dat is het onderdeel van de „ Heilige Tat " want dat is een mooi stukje romantiek Alleen de naam al Hoe krijgt een mens die verzonnen Ik zou er nooit op zijn ge komen Alle hulde Hier staan wij niet alleen maar tegenover een centjeskwestie hoe talrijk die centjes overigens ook zijn maar hier verkeren wij in de sfeer van boven menselijke of kinderlijke fantasie die ik even verwonderlijk als amusant vind Een meneer die zich als ambassadeur van de Heilige Tat op diplomatieke onschendbaar heid beroept is een fantasierijke en kleurige verschijning in het grauwe leven van alle dag die wij als speelgenootje niet moeten onderschatten Over het algemeen zou het aanzien des levens er ongetwijfeld plezieriger op worden indien wij méér van zulke buitelaars en potsenmakers in ons midden hadden v;ant al die slimme jongens met strakke gezichtjes is óók niet alles voor iedere dag Ik ontbijt liever met zo'n zelf-gestileerde diplomaat dan met de meeste échte ambassadeurs Ik voor mij koester de heilige overtuiging dat het met sommige Heilige Taters heilige ernst was want ik onderschat de kinderlijke fantasie van vele volwassen-schijnenden niet Wanneer u in uw dagelijkse omgang met de medemens daarop gaat letten zult u het hierin met mij eens moeten zijn Ons gehele leven stoelt voor een groot deel op fantasie Vrijwel al onze kultuur-uitingen komen ruit voort Wij geloven aan sprookjes en wij vertellen ze elkaar vrijwel voortdurend Dikwijls zijn die lief maar ze zijn ook vaak bijzonder boosaardig Ik behoef u alleen maar te herinneren aan het sprookje van het duizendjarige rijk waaraan zes miljoen mensen te gronde zijn gegaan Dat was óók een Heilige Tat Overigens moeten de accountants en het Amsterdamse parket het maar uitzoeken Maar die ambassadeur heeft mijn hart ge stolen net zoals indertijd die Limburgse ^^ iO/^/i / notaris met zijn vlaggeschip o " ïijn admiraal 3y >» yvO*=Z/>Ö ' Weet u nog Van een onzer verslaggevers Nee edelachtbare Ik had hele maal niet gedronken Maar ik had een bus,ie met spiritiiskit bij me en < lat viel open bij de botsing Ik denk dat de getuigen de spirituskit geroken hebben zei de 3()-jarige Vtrechtse metselaar A 1 B die vrijdag voor de XTtreehtse politie rechter mr J F 1 de Korte stond omdat bü onder invloed van aieoholische drank op een fiets zou hebben gereden Hy had een bot> sing met een seooterrijder veroor zaakt Verdachte beriep zich er op dat hij de hele middag met spirituskit had gewerkt bü het leggen van een vloer De spiritu.sdampen zouden hem beneveld hebben Maar twee getuigen vertelden de politierechter dat verdachte echt wel naar alco hol geroken had om precies te zijn naar bier Bovendien zou verdachte na het ongeluk tegen de echtgenote van de Puntsgewijs 9 De heer A P L heeft vrijdag aan het loket van het Utreehtsch Nieuws blad f 5.92 afgegeven voor de Zilver papieractie N N heeft voor deze actie f 2.50 bij gedragen Prof dr C T T Mkemade teUtrecht is benoemd tot buitengewoonhoogleraar in de faculteit der wis - ennatuurkunde aan de r.-k universiteitte Nijmegen voor het geven vanonderwijs in de experimentele natuur kunde Mejuffrouw A Th M Nieu wenhuijsen te Utrecht is per 1 januari 1961 benoemd tot inspec trice van het kleuteronderwijs invaste dienst bij het ministerie vanonderwijs kunsten en wetenschap pen Dinsdag 13 december begint ora 10.30 de finale van de landelijkdoor de 5lCRV georganiseerde bak wedstrijd in de christelijke huis houdschool Oudenoord De provin ciale kampioenen zullen elkaar inde keukens van deze school tot 15.30 uur de loef trachten af te steken.Om 17 uur zal een jury bekend ma ken hoe de dames hierin geslaagdzijn Inbraak in school Vrijdag zün er bö de politie enke le aangiften van inbraken binnenge komen onder andere één in een schoolgebouw op het Kanaleneiland te Utrecht In dit schoolgebouw zijn drie scholen gevestigd de Iiervorm de Lucasschool de Professor Ger brandyschool en een katholieke kleu terschool In twee van deze drie scholen werd ingebroken Uit hel kleuter schooltje verdween een doosje met 37 gulden Er werden TL-buizen vernield en leasten opengebroken In een directiekeet aan de Van Heu ven Goedhartlaan werd ook inge broken De daders lieten het daar bij het nuttigen van een kop koffie In de nacht van donderdag op vrijdag werd bovendien ingebroken by het accountantskantoor Sybes aan het Janskerkhof Uit een schrijfbureau verdween 125 gulden uit een ander 15 gulden In de Nachtegaalstraat werd ne gentig gulden gestolen uit de kassa van een schoenwinkel van de Bata Ook hier werd ingebroken er ver dween eveneens een paar schoenen Advertentie UITNODIGING MAANDAG 12 DEC WEER CONTACTAVOND van half acht tot tien uur in de NA,MM.\CHINE-SPECIAALZAAK van Schuurman CHOOKSTBAAT 17 Voorlichting aan klanten demon stratie met de nieuwste naai - en breimachines tmwuHv m sttmti ¦ u nm - \ mK.m WATERHOOGTEN WEERDSLUIS ' UTRECHT in dec — Bovenkant sluts 60 cm - r N.A.P val 4 cm Benedenkant sluis 47 cm + N.A.P val 1 cm scootterrijder gezegd hebben maak er alsjeblieft geen politiewerk van Ik loop in de ongevallenwet en heb het een en ander gedronken De officier van justitie mr Vanden Berg eiste ƒ 80 of zestien da gen De raadsman van verdachte,die toegaf niet zo bijzonder veel vanchemie te begrijpen achtte het zeerwel mogelijk dat verdachte door despiritusdamfien beneveld was Depolitierechter merlvte echter op dathet nogal merkwaardig is als iemand die de hele middag in een met een spiritusgeur vervulde ruim te heeft gewerkt alleen uit de mond naar die vloeistof ruikt De raadsman was het met de politie rechter eens dat dit heel merk waardig was Verdachte werd overeenkomstig de eis veroordeeld Advertentie Ilifniisch Reinigen tOOUKTRAAT 77.T » l'THEI'HT Tel 17863 Speciaal in f Suëde Jasjes Finse kerstboom op Stadhuishrug Met enige plechtigheid zullen donderdag om 17.15 uur de lichten worden ontstoken in de grote kerstboom die de stad Helsinki aan Utrecht heeft geschonken De Finse ambassadeur in Nederland zijne excellentie H von Knorring zal in het bijzijn van de Finse consul de leden van de Utrechtse delegatie die enkele maanden geleden Finland heeft bezocht het gemeentebestuur en een klein aantal andere geno digden deze symbolische daad van vriendschap tussen het Finse en het Nederlandse volk verrichten De ongeveer twaalf meter hoge en zeshonderd kilo wegende boom zal worden geplaatst pp de Stadhuis brug De plechtigheid zal muzikaal worden omlijst door kerstliederen gezongen door een groep uit het Utrechts motetgezelschap onder lei ding van Willem Mudde Gevonden voorwerpen Pakje — blauwe trui — boekje Visserslatün " — paspoort t n E Elling — portem inh spoorkaart je enz en 1 ledig — staaflantaarn — zilverkl ringetje — pr blauw witte voetbalkousen — schepje — tas inh scheerapparaat enz — ge le sjaal — bril Tas inh f 0.10 gev tussen 29—11 en 4—12 in zaak Gem bussen van 29—11 t.e.m 5 12—60 26 X handschoenen en wan ten — 4 X paraplu — 3 x par hoes — pet — etui met sleutels — sig aansteker ^ " x tas — 3 x sleutel — shagdoos — speelgoed beest — mandje — vulpenset in etui — 2 X pi jas — portem inh ƒ 10.78 — ƒ 1.05 — glazenhalsket ting — oorbel — knoop — staaflan taarn — popje Het hoofdbureau van politie Paardenveld 1 te Utrecht is geo pend op werkdagen van 13—16 uur Inhchtingen per telefoon worden niet verstrekt UTRECHT — Geboren Peter z V A Saurens en M P Storm v Alphenstraat 30 bis Johan P z V G Bovenschen en G JMantoua Rijnlaan 180 Maarten N z v G A.-Schinkel ei J P Vermeulen Roo seveltlaan 232 Jacobus A z v H Wilkes en J A van Dijk Zwarte Water 42 Karl z - v R Diegel mann en P M Ziems Beverwijk Plantage 42 Paula W d v J L Koetsier en W P Hoefakker De Bilt Looidijk 38 Tonja J d v A H Boontje en J M Jansen Aqua marijnlaan 298 Bianca d v P Frankhuisen en B A A v Dalen H Elconiusstraat 18 bis Veronica A d V G Leemans en J Vos Ie Delistraat 27 Wilhelmina G d v W Struük en G Harder Barnsteen laan 37 II Anthonia d v - T J Everwennink en C Mieris Wulver horstlaan 3 Gehuwd E R F Aalders Rotterdam en B M van K-ken Hoogvliet Mosoelstraat 7.^-9 '^ Rot terdam J T Schneider Waalstraat t,35 en M Deurhof Schutstraat 19 bis W van Dijk Lingestraat 5 en M Chr Marree H Wijnmalenstraat 46 J Groot Ch de Bourbonlaan 34 „ Als je aan mijn auto komt kom je aan mijV ' Van een onzer verslaggeefsters Als je aan myn auto komt kom je aan mij Dat had de 37-jarlge Utrechtse autohandelaar F A van de P zaterdag 3 september gezeg Twekkelerweg nabij 319 Franciscus G Hentenaar wed v C J A Le Blanc 83 j Weerdsingel WZ 3 An ionic Brokke geh m A Smits 67 j Hoogravenseweg 49 Willem Kooij man geh m E A H Bergveld 58 j - WS El\vi " L 2776 Vechtdijk tussen 135 136 Willei-n Loos geh m A Th V der Post 79 j Jan Luykenstraat 20 Karel Bicker ge huwd m H M Hietberg 49 j Vos straat 19 Gregorius A Klóren 1 j Den Brielstraat 3 Franciscus J Bongenaar geh m H G Colmbijn So j Bloemstraat 18 Elisabeth Pol man wed V A Ruiter 82 j Meli » Stokesstraat 17 Geertniida G Six Diikstra geh m D Goraperts 71 j Leidscweg 84 Bij viering van 3 de lustrum Van een onzer verslaggevers Met jeugdige animo en vitaliteit hebben scholieren van het Utrechts lyseum gegrondvest op de methode Montessori in De Bilt vrvjdagavond in de stadsschouwburg het pasto rale Ujspel Naar het u lijkt van Sha kespeare opgevoerd De voorstelling werd onder regie van Jaap Maarle veld uit Amsterdam gegeven ter ge legenheid van het derde lustrum van dit Montessori-lyceum Het is begrijpelijk dat de fijnuit gesponnen dialoog der liefde in dit bij uithalen soms zeer langademige blijspel door de jonge leken-spelers niet tot uiting kon komen Daar voor is immers gerijpt acteertalent nodig en gevoel voor de van poëzie doortrokken scènes Maar toch heeft de heer Maarleveld werkelijk verrassende resultaten met zijn groep van Montessori-lyceïsten be haald Er viel goed samenspel te zien en duidelijk was merkbaar dat er ver woed getracht werd op details in gebaren voor dacht en houding te letten Zo kon het gebeuren dat een bijna stralende ' rol gespeeld werd < loor Lubertien van Bueren als Ro salinde dochter van de verbannen hertog in het woud van Arden Dit meisje maakte op de goede manier alle ernst van haar luimige kokette aandeel in de dooltochten van de geparodieerde liefde Nog een uitspringer was de 13 jarige Carel Jansen die naar de mening van de hele zaal een nar was zoals een nar ook moet zijn overrompelend gek eigenwijs en flitsend spits In zijn rol van de nar Toetssteen was hij op kleine uitzon deringen na eigenlijk de enige van zijn schoolgenoten die helemaal voor zijn stemgeluid durfde uit komen Knalhard lanceerde hij tus sen de dromerige scènes door vele inslaande gekheidj es Doch de anderen worden niet te na gesproken bij het pi'ijzen van deze twee sterretjes Els Spaander man als Celia de dochter van her tog Frederik de overweldiger vond dikwijls de goede toon en de me lancholicus Jacques Olav Meijer beeldde de passieve toeschouwer van het gecompliceerde leven aan nemelijk uit Hij was zelfs wel eens al te traag Na afloop van het stuk was er soiree dansante tot na middernacht Vandaag heeft er op Berkenhoven gevelt Links kijkt Celia Els Spaander7nanJ toe en op de voor - grond Toetssteen de nar Carel Jansen VERGADERING VVD De VVD afdeling Utrecht houdt dinsdag 13 december in café restau-rant Vredenburg een ledenvergade ring De heer M M Broers zal spreken over de Kinderbijslagregeling ge zien vanuit liberaal standpunt Bi gin 20 uur APOTHEKEN In de week van 10 t.m 17 december hebben de volgende apotheken zondag - avond - en nachtdienst Koert Biltstraat 100 Witteboon Voor straat 6 V d Beigh Willem van Noort straat 82 Koert Kanaalstraat 194 Dr V d Graaff Amsterd straatweg 516 en Boswijk Twijnstraat 28 MEDISCHE DIENST Voor Utrechtse artsen Dokterscen trale telef 35 000 Maarssen arts Sj Hoekstra tel 208 ^ laartensdUk Groenekan arts P C Stoffels tel 396 WATERHOOGTEN ROkswaterstaat 10 dec — Konstanz 322 — 2 Rheinfel den 250 — 8 Ottenheim 340 + 7 straats burg 288 — 8 Maxau 488 - 17 Plochingen 147 — 3 Mannheim 364 — 9 Stelnbach 261 — 21 Malnz 379 — 8 Bingen 285 — 3 Kaub 329 — 5 Trier 346 — 84 Koblenz 409 - 25 Keulen 44B — 12 Ruhrort 689 — 9 Lobith 1330 — 15 Nijmegen 1100 — 12 Arnhem I08o — 10 Eefde IJssel 671 — 13 Devente » 555 — 10 Monsin 5595 — 25 Vtsé 5240 — 30 Borgharen 4298 — 42 Belfeld aan de stuw 1377 — 63 Grave ben de sluis 836 — 18 Utrechtseweg 2 een reünistendag plaats Er wordt een reprise gehou den van Shakespeares stuk er is een gemeenschappelijke maaltijd en docenten met reünisten verzorgen een cabaret Advertentie Kerstmis 1960 DINER-DANSANT in een sfeervolle omgeving KERSTMENU'S ad f 17.50 en f 15 Goarne geven wii nadere toe lichtinn ook telefonisch onder 030 26041 -/\ CTËm ^^ ZATERDAG N.V HUIS 19.30 uur Najaarsmuziek feesl Alg Ned Unie van Muziekver KAMPONGP.\VIL.JOEN 19.30 uur Sint Nicolaasfeest voor ouderen CAFE DE KAMIMOEN Jutlaseweg 229 18-'J2 uur Duivententoonstelling De getrouwe Doffer LOKAAL I'OKKER Lauwerecht Idem ver Ons Genoegen OUDWI.JKEKWARSSTRAAT 136 idem De Ooievaar CAFE WEERDENBURG Westerkade idem De Zwaluw CULT CENTRUM R Wagnerlaan idem ver Snelpost SCHOUWBURG 20 uur Toneelgroep Theater Dc duivel en God " GEBOUW VOOR K EN W 20 uur To neelavond Con Amore „ Als de klok waarschuwt " WKRFKELDER Oude Gracht 205 20 u Jazzclub Persepolis Quintet Ton Wij kamp OPEN TAFEL RAADSKELDER 20 uur Youth for Christ mm.v het Cross kwartet OOSTERKERK Maliebaan 53 20 uur Film „ De grote beslissing " TRIANON Oude Gracht 252 14.30 uur St.-Nicolaasmiddag U.B.O TRIANON 20 uur Feestavond korfbal vereniging Samos WERFKELDER Oude Gracht 92 20 uur Utr Ontspanningscentr Chris Christa Combo OUD KATH KERK St Marie 19.30 uur Vesper met avondgebed NICOLAIKERK lil 30 uur Orgelvesper door Hennie Herber werken van Bux tehude en Böhm JANSKERK 19.30 uur Avondgebed HOTEL DES PAYS BAS 20 uur Utr Kring voor Kunstbeoefening ZONDAG ERASMUSHUIS Oude Gracht 152 10 U Vrije Gedachte de heer D van Arend „ Nietzsche CAFE DE KAMPIOEN Jutiaseweg 229 9-16 uur Duivententoonstelling De Ge trouwe DofCei ' HOTEL THALIA Stationsplein 10 uur Utr Exoten kanariever LOKA.AL FOKKER Lauwerecht Dul \' ententoon.stelling Ons Genoegen OUDWUKERDWARSSTRAAT 136 idem De Ooievaar CAFE WEERDENBURG Westerkade idem De Zwaluw CULT CENTRUM R Wagnerlaan idem ver De Snelpost BERNHARDHAL 10-16 uur Ned Hand balverbond Handbalwedstrüden CAMERA 10.30 uur Film De wereld der dieren alle leeft VREEBURG 10.30 uur Aïda alle leeft N.V HUIS 12 uur Muziekfeest Alg Ned Unie van Muziekverenigingen STADION 14 uur Voetbal DOS—PSV SOCIËTEIT SYMPOSION Lucas Bol werk 8 14 uur Open studenten bridge drive WERFKELDER INTERVAL Oude Gracht 301 15 uur Utr Jazzliga The Avalon Jazzband JANSKERK 19 uur Audio-visuele dienst Ds F Visser De Kerstroos met illustratie v Mart Kempers SCHOUWBURG 20 uur Toneelgroep Theater Het Zuiden " WERFKELDER Oude Gracht 121 20 u Utr Jazzclub Trio Jan Huydts met Rudi Brink Advertentie f * S.S.CROK KL££Ryy\AK€RJ L>JI€UWSTRAAT 9 - UTRECHT TEU.1225 ' MAANDAG N.V HUIS 14.30 uur Gem Dienst So ciale zaken voor bejaarden Die Fle dermaus " JAARBEURSREST 16 uur Oprichtings vergadering Internat Ver v Volle PJvangelie-Zakenlieden SCHOUWBURG 14 uur Schoolvoorstel ling Le Theatre du Vieux Colombier Le Misanthrope " SCHOUWBURG 20 uur Le Theatre du Vieu.x Colombier „ Jean de la Lune " TIVOLI 19.30 uur U.S.O Jeugdconcert GEBOUW C.S.B 20 uur Ned Christ Beambtenbond de heer H J Moes over Nieuw Guinea TUINDORPKERK 19.30 uur Advent avond Evang comm Geref Kerk Utrecht-Oost HOTEL SMITS 20 uur Showavond Techn Ontw club voor Kappers GEBOUW DON BOSCO Oude Gracht 19.30 uur Klavei-jasconcours St Mar tinus HUIZE SCHWELLENGREBEL 20 uur Vrouwenkoor Aleid Feith-Goettsch MARNIXZAAL Domplein 20 uur De heer E Schuurman kerstliederen avond B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 uur Rijks Universiteit Domplein Cursus EHIO noodwachtpl Vaalt Cursus reddei-s plichtnoodw Bureau BB Cursus redders B.Z.B Bureau BB 20 uui " Vei'gadering wijk hoofden BIOSCOPEN Voorstellingen om 14.30 18 45 en 21 uur Zondags om 14 15 1H.30 18 45 en 21 uur CAMERA De wilde stroom 14 jr Met Montg Clitt Lee Remrc-li en Jo v Fleet CITY Veinieligrr.igscommando met Ja mes Stewart 14 jr FILMAC Actualiteiten alle leeft Dage lijks 10 18.30 uur PALACE vrijdag t,m zondag Vuurge vecht in Dodge City 14 jr ' Maandag t.m donderdag De maffia slaat toe 13 jr Dagelijks 18.45 en 21 uur OLYMPIA vrijdag t.m zondag De laat ste torpedo 14 jr Maandag t.m don derdag Als het net zich sluit 18 ir RKMBRANDT Danny Kaye in A song is born 14 jr 14,30 18.45 en 21 15 uur zondags 13.45 16.15 18 45 en 21.15 uur SCALA Die Sünderrn met Hildegard Knef 18 jr STUDIO The Rtckshawman alle leeft Voorstellingen een kwartier later VREEBURG SOS Pacific 14 ir met Eddie ConstanUne Pier Angel en Ev » Bartok 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 10 december 1960 - é8e jaargang no 189 3 HAMMARSKJOELD VERZEKERT V.N zullen blanken in Stanleystad beschermen Aantal Belgen reeds gearresteerd Secretaris-generaal Hammarskjoeld van de Verenigde Naties heeft de V.N.-troepen in Stanleystad opdracht gegeven zich te verzetten tegen gewelddadig optreden tegen individuele per sonen die de Verenigde Naties om bescherming verzoeken In een nota die zijn persoonlijke vertegenwoordiger in Stanley stad aan de plaatselijke autoriteiten heeft overhandigd wordt krachtig geprotesteerd tegen de dreigementen met represailles tegen personen die de normale bescherming van alle inwoners van het land zouden behoren te genieten ging in de militaire leiding van de VN-strijdkrachten in Kongo Hij verklaarde dat de leiding moet worden overgenomen door bevel hebbers die voldoende ervaring en oordeel hebben om de waardigheid en het vertrouwen in de hogere lei ding van de militaire aangelegenhe den der VN te herstellen " De Kongolese veiligheidsautoritei ten hebben vrijdag een donderdag uitgevaardigd uitwijzingsbevel te gen Wilfred Lazarus de correspon dent in Kongo van de Press Trust of India ingetrokken Kennedy 139.332 stemmen meer dan Nixon Nu de stemmen van alle 166.064 stembureaus geteld ztjn blijkt sena tor Kennedy bij de presidents ver kiezingen 139.332 stemmen meer te hebben gekregen dan zijn tegenkan didaat vice president Nixon Volgens de officiële uitslagen van 44 van de 50 staten en de onofficiële uitslagen van de overige kreeg Ken nedy 34.221.229 stemmen en Nixon 34.081.397 terwijl 461.505 stemmen op andere kandidaten werden uitge bracht VooT het eerst in de geschiedenis van de Commandotroepen in Neder land is de groene baret uitgereikt aan burgers nl aan de oommisso ris der Koningin V in de provincie Zeeland en de burgemeesters vdn Vlissingen Westkapelle en Roosen daal Met deze onderscheiding wilde men de band zichtbaar weaken welke Zeeland en West-Brabant aa-n de commando's bindt De uitreiking ge schiedde aan het slot van een niilir taire plechtigheid op de Oude Markt in Roosendaal waarbij vijftig echte comm,ando's de door vele militairen begeerde baret ontvingen In het ge lid van l.n.r m,r B Kolff Vlissin gen jhr mr A F C de Casembroot commissaris der Koningin in Zee land Th H de Meester Westkw pelle en J P Godwaldt Roosen daal Advertentie In onze folder staat beslist de Nobelhaard voor u Gisteravond is in Den Haag door de Amerikaanse ambassadeur de heer Philip Young aan de heren mr dr A H Alberda directeur van de Nederlandse Handel-Maatschappij en voorzitter van het centraal or gaan voor de economische betrek kingen met het buitenland A J Engel directeur van de AKU en J W Hupkes directeur van de scheepswerf De Schelde " de Pie ter Stuyvesant priJs uitgereikt Deze prijs is bedoeld voor Neder landers die belangrijk hebben bijge dragen tot de versterking van de Ned lands-Amerikaanse betrek - kingen op het terrein van de ban del en industrie of het onderwijs De heer Young maakte in een toe spraak gewag van de nauwe rela ties die er sedert de komst van Pieter Stuyvesant in Amerika tus sen ons land en de Verenigde Sta ten bestaan oliehaard VRAAG FOLDER MET ALLE NOBEL MODELLEN AAN N.V INALFA - VENRAY Wie zal Papoeakorps opleiden In de hoogste wordt thans hard nem.ngen m"de"=st;d\,grafrTa;u uitwerking van de algerjjene maat seerd " De leidinggevende bian I '•« ff "» ^'»» •>«»*?«.•• waarbfl het Pa ken moeten plaats maken voor bekwame Kongolezen " met dien verstande dat de blanken verant - Vertegenwoordigd voor de handel in de provincie Utrecht Firma H Verwoolde Wolvenstraat 14 — Utrecht Auto-Palace UTRECH 1 BEGIJNERADF 19—20 OTRECHT - TEL 139n Zoals bekend heeft de provinciale jfouvemeur van Stanleystad pedreiRd alle Europeanen te zullen gevans^n nemen en een aantal Belgische sü zelaars terecht te stellen wanneer I.oemoemba niet binnen 48 uur op vrye voeten komt Die 48 uur zUn inmiddels verlo pen Hammarsl VVWW'\A<'\(WV«/VWWW'VV'W ioafam tZZÜ ' Pu ytqtiTAiiI F«q-ira-2*Ta stttifojio 60 seconden om dit „ woordbeeld " te ontraadselen of 1 - seconde om de oplossing te lezenl Idee De Kraaij Utrecht De oplossing van gisteren bleek ge deeltelijk onleesbaar het woord was Bedrag woordeUlk blüven voor de oplei ding van hun opvolgers Zij moe ten blijkens het decreet voortdu rend de Kongolezen ter zijde staan President Nkroemah van Ghana heeft in een vrijdag gepubliceerde brief aan Hammarskjoeld aange drongen op een onmlddellüke wüzi - NOBEL 31 Capaciteit netto 12.000 Kcal/uur Prijs ƒ 375 — Overleg tussen landmacht en defensieleiding gewerkt aan de marine poeakorps in Nieuw Guinea moet i worden opgericht Een belangrijk punt is hierbij het aantrekken van personeel dat met de opleiding van het korps zal wor - i den belast Tussen marine en land macht is overleg gaande over het ter beschikking stellen van officie ren en onderofficieren voor de op leiding van de Papoea's Zowel de eenheden van de marine als die van de landmacht die thans in Nederlands Nieuw Guinea zijn gedetacheerd hebben er de handen reeds vol deelde de woordvoerder van de minister van defensie mee Wanneer er personeel van deze de tachementen met de opleiding van het Papoeakorps zou worden belast zou dit personeel aan andere taken moeten worden onttrokken Het beschikbaar stellen van in structeurs uit Nederland zou bete kenen dat ook deze mensen aan hun taken moeten worden onttrok ken Consequenties Daarbij komt het gehele complex van consequenties verbonden aan de uitzending van deze militairen naar Nieuw Guinea De huisvesting eventuele over komst van gezinnen het onder wijs aan de kinderen zijn enkele van de meest in het oog springende vraagstukken die daarbij moeten worden opgelost binnen de moge lijkheden van het budget dat ter zake van het Papoeakorps uit de defensiepot beschikbaar komt In dit stadium is dan ook nog niet De Hamert " weer in Nederlandse handen Het grootste gedeelte van het landgoed „ De Hamert " te Weller looi dat vorig jaar bij een openbare verkoping in het bezit van de „ Deutsche Bauern Siedlung " te Düsseldorf kwam is door de N.V Woningbouwvereniging „ De Nieuwe Erven " te Eindhoven aangekocht De transactie betreft het niet in landbouwcultuur gebrachte onge veer 350 hectaren grote gedeelte van het landgoed waarin onder andere het Pikmeeuwenwater en het Beeklandschap van het Gelders Kanaal horen Vier boerderijen met in totaal 124 hectaren land blijven in het bezit van de Duitse organisatie De Bauernsiedlung werd in juni 1959 na een hoogste bod van / 955.000 eigenaresse van het landgoed 455 KINDERBIJSLAG INGEDIEND Van onze Haagse redactie Bij de Tweede Kamer is thans in gediend het enige tijd geleden aan gekondigde wetsontwerp tot verho ging van de kinderbijslag met onge veer 4 pot met terugwerkende kracht van 1 oktober 1960 af De verhoging komt erop neer dat de bijslagen per kind per arbeids dag worden verhoogd met 3 cent voor de eerste drie kinderen met 5 cent voor het vierde en vijfde kind en met 8 cent voor het zesde kind en volgende kinderen Stuyvesant-prijs uitgereikt Vübei Kleine zelfstandigen krijgen voor het derde kind ƒ 0,53 per dag en voor het vierde kind en volgende kinderen ƒ 0,73 per dag Gepen sioneerden krijgen voor het eerste kind / 10 per jaar meer voor het tweede en derde kind eveneens ƒ 10 per jaar meer voor het vierde en vijfde kind ƒ 16 per jaar meer en voor het zesde en volgende kind ƒ 24 per jaar meer De verhoogde bijslagen voor de rentetrekkers zijn voor het eerste kind ƒ 19,75 per maand tweede en derde kind ƒ 21,60 per maand vier de en vijfde ƒ 29,75 zesde en vol gende kind ƒ 31,95 per maand Blijkens de toelichting worden de bijslagen verhoogd in verband met de gegeven loonsverhogingen Over de vraag in welke verhouding de kinderbijslag tot het loon behoort te staan wil de regering het advies van de SER vragen De Stichting van de Arbeid bleek verdeeld over dit ontwerp De r.-k en protestants christelijke organisa ties konden er zich mee verenigen Anderen zouden alle bedragen ge lijk verhoogd hebben willen zien vastgfesteld of nu de marine dan wel de landmacht met de opleiding van het korps zal worden belast Advertentie s^^MWIElr * In de hoogste defensieieiding wordt gezoclit naar de meest ge wenste en meer verantwoorde op lossing van het probleem " je ware klare " f8.25 JÖHS VRtJMOED & ZONEN N.V - SCHIEDAM SEDERT 1776 Een bijzonder aspect bij de op leiding is ten slotte dat het de be doeling is de Papoea's van het korps niet slechts een militaire op leiding te geven maar hun ook vak bekwaamheid bU te brengen waar van zij na het vervuilen van hun diensttijd in de burgermaatschappij profijt kunnen hebben Na het interne beraad over de op leiding van het Papoeakorps zal uit eindelijk de minister van defensie hierover beslissen m wandelt Het volk dat duisternis CCHULTE NORDHOLT heeft het woord gebruikt als ¦^ titel voor zijn boek dat ons het lijden van de negerslaven in Amerika beschrijft En hierdoor is het oude profetenwoord dat velen uit het hoofd kennen als een van de bijbelteksten die ze tegen kerstfeest moesten leren ineens heel actueel geworden Histori sche herinneringen aan het Joodse volk dat een moei lijke toestand doorleefde met de dreigende ballingschap voor de deur eens enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling verbleken als we ontdekken dat dit volk dat in duisternis wandelt hier onder ons is of acuter nog dat wij zelf dit volk zijn Namen als Nebukadnesar en van de Babyloni sche machthebbers van eens zijn klanken uit een geschiedenisboekje maar de namen die heden genoemd worden en die we dagelijks in de kranten tegenkomen zijn heel nuch tere werkelijkheid Zijn wij dit volk in de duisternis We hebben het tot onze ontsteltenis ontdekt We hebben eens onze dro men gedroomd van een lichte toe komst die wij tegemoet zouden gaan We waren zo ontwikkeld we waren zo verlicht Het licht van onze kennis van onze ont wikkeling straalde er en zou alle duistere plekken in ' s werelds bestel toch wel doen verdwijnen We hebben de slavernij afgeschaft en nu behoort er dus eigenlijk geen negerprobleem meer te bestaan We waren zoveel humaner geworden in de behandeling van onze mede mensen De middeleeuwse gruwelen waren toch allang overwonnen We hebben de pijnbank en de doodstraf allang afgeschaft We hechten veel meer waarde aan gesprek en overleg dan aan geweld We zijn toch be schaafde mensen die toch zo beschaafd met eikaar omgaan Twee dames stonden voor een der machtige faraobeelden op de Egyptische tentoonstelling in Am sterdam en zeiden wat verwonderd tot elkaar hoe is het mogelijk dat men toen al zulke beschaafde gezichten had Ja hoe is het mogelijk dat zo'n oude farao van enige eeuwen voor onze jaartelling er al net zo beschaafd uitzag als wij Wij bouwen aan een nieuwe wereld Wij hadden het oude en bekrompene overwonnen We hadden God en we hadden de duivel afgezworen Maar er heeft toch blijkbaar ergens een kortsluiting plaatsgevonden De weg naar de nieuwe wereld was toch niet zo glad en gemakkelijk als het scheen Wat overwonnen scheen duikt plotseling op de een of andere wijze weer op Problemen die er niet meer hoorden te zijn zijn er plotseling acuut en pijnlijk werkelijk We wilden zo graag het goede doen maar we weten plotseling niet meer zo zeker « rat goed en wat kwaad is En het beloofde land de heilstaat waar we naar toe leefden is plotseling verdwenen is een fata morgana geworden We zijn uit onze vertrouwde zekerheden verdreven zei prof Hoekendtjk dezer dagen om de woestijn in te trekken Maar voor ons ligt niet als eens voor Israël daarachter het beloofde land Het volk dat in duisternis wandelt Maar de Ljeeóteiilhe ouerpelnzlna profeet had eens tot dat volk iets te zeggen Dit volk ziet een groot licht De profeet blijft ondanks alle nacht geloven in en getuigen van het licht Maar dat is geen licht dat mensen ontstoken hebben Maar het komt van de andere kant Het breekt als een revolutie door in onze duis ternis Als een wonder gaat aan de einder van deze duistere wereld het lichtglorèn van de nieuwe dag Is dat roekeloos optimisme dwaas idea lisme Het schijnt dat wel te zijn Maar het profetisch woord getuigt van een andere werkelijkheid dan onze werkelijkheid Het getuigt er van dat deze wereld en wij mensen niet zo maar aan ons lot zijn over gelaten De wereld ligt in de hand van de grote Andere die zijn doel en bestemming met deze wereld heeft We hebben Hem willen uit schakelen en we hebben het zelf willen proberen En we hebben onze kans gehad Maar de duistere macht bleek werkelijker dan we vermoed hadden en sterker dan wij zijn Maar ook God bleef nog over God die het laatste woord heeft Neen Hij belooft geen betere wereld geen volmaakte maatschappij Hij belooft dat andere dat Hij door breekt in onze tijd met Zijn wereld van eeuwige werkelijkheid Hij plaatst midden in de duisternis het licht van Zijn genade Zijn vergeving Zijn nieuwe mogelijkheid Hij staat midden in dit leven als het vaste punt als alles in beweging is Hij doét het licht worden Niet als een ver weg gloeiend lichtpuntje maar hier midden onder ons We zijn de adventstijd ingetreden We gaan kerst feest tegemoet Kerstfeest hêt feest van dit geweldige dat Gods licht schijnt in onze duisternis Het feest van dit grote dat God Zijn licht laat stralen over de levens van verdwaalde van lijdende van verdrukte verbannene verdreven mensen in dat Kind dat naast hen allen staat en hun lijden mededraagt Het volk dat in duisternis wandelt ziet een groot licht Wie dit licht ziet hij blijft het wagen met deze duistere wereld waarin al ons doen zo vaak vergeefs schijnt te zijn Want hij heeft moed en uitzicht en hoop dat toch niet de duisternis maar het licht Gods liciit alleen het laatste woord heeft Ds C Ch G VISSER Barricaderi'proces Drie voortvluchtigen melden zich bij Spaanse politie Drie gevluchte veidachlen uit het barricadenproces Jean Marie Demar quet Jean Jacques Susini en Marcel Ronda hebben zich in het grens plaatsje Canlalops bij de Spaanse po litie gemeld aldus is van officiële zijde in Barcelona vernomen Zij hebben politiek asiel aange vraagd en zijn voorlopig op vrije voe ten gesteld Zij verklaarden dat zij van plan waren zich bü Lagaillarde te voegen Zij verdwenen op hetzelfde mo ment als Lagaillarde nadat de rechtbank had besloten hen voor lopig in vrijheid te stellen De Franse ambassade in Madrid heeft bevestigd dat Lagaillarde — wiens parlementaire onschendbaarheid in middels door de Franse nationale vergadering is opgeheven — zich in de Spaanse hoofdstad bevindt Lagaillarde is een van de leiders van de oppositie tegen generaal De Gaulle's Algerijnse politiek Een vierde verdachte Feral die ook voortvluchtig was heeft zich in middels bij de Franse politie ge meld De krijgsraad liesliste gisteren hem in hechtenis te houden Tbc'haard in woonoord Overbroek Speciale berichtgeving Een 50 jarige Ambonees uit het woonoord Overbroek te Ochten is de bron geweest van een uitgebreide t.b.c.-besmetting in dit kamp en daar buiten De Ambonees die al geruime tijd onder controle had ge staan en het daarom niet nodig achtte zich aan het massa-onder zoek van de STIMA te onderwer pen wendde zich echter een paar weken daarna reeds met klachten tot de dokter die hem doorstuurde naar het medisch centrum te Tiel Hier bleek dat hij een zware t.b.c patiënt is Bij nader onderzoek kwam vast te staan dat ook zijn vrouw en acht kinderen waren besmet Deze zijn toen dadelijk naar het sanatorium Oranje-Nassau-oord te Renkum overgebracht. Verder bleken in het kamp nog zes kinderen te zijn aangetast die gisteren eveneens naar het sana torium zijn vervoerd Op de school die door de Ambonese kinderen werd bezocht zijn ten slotte nog drie besmettingsgevallen gecon stateerd Twee van deze gevallen betroffen Ambonese kinderen het andere een kind uit het dorp Ochten De twee Ambonese kinderen zijn naar het r.-k ziekenhuis Andreas te Tiel overgebracht het derde kind blijft voorlopig thuis Deze drie ge vallen waren niet van ernstige aard Men is thans bezig de contacten van deze kinderen na te gaan Men heeft bij deze twee patientjes het geluk gehad dat de bron snel ge vonden is De man verliet gelukkig bijna nooit het kamp Om zeker te zijn dat niet nog meer personen zijn besmet zal de gehele kampbe volking nog voor Kerstmis worden onderzocht In januari zullen de leerlingen van de school welke door de Ambonese kinderen werd be zocht alsmede eventuele contacten aan een verder onderzoek worden \ onderworpen Echo-ballon weer te zien De Amerikaanse ballonsatelliet Echo zal de komende dagen — bij gunstige weerscondities — steeds aan het begin van de avond op ge ringe hoogte in het zuidwesten zicht baar zijn De overgangstijden zijn Zaterdag 10 december 18.53 uur zondag 11 december 18.21 uur maandag 12 december 17.48 uur dinsdag 13 december 20.19 uur woensdag 14 december 18.45 uur en donderdag 15 december 18.03 uur Advertentie Hoofdagent A Citroen en Panhard # BEIOEP • Coëxistentie N ¦ 1 » U de president van communis tisch China Lioe Sjao Sji bij zijn vertrek uit Moskou nog eens uit drukkelijk bevestigd heeft dat Peking de coëxistentie-politiek van de Russen onderschrijft is men ge neigd de conclusie te trekken dat de Russen bij het recente langdu rige interne Moskouse beraad van de 81 communistische partijen toch wel hebben getriomfeerd Bij een nadere beschouwing blijkt echter dat aan het begrip van de vreedzame „ coëxistentie " zo is ge dokterd dat ook aan het hardere Chinese standpunt in belangrijke mate is tegemoetgekomen Ja men kan zelfs zeggen dat de nadere omschrijving van de vreed zame coëxistentie zoals die tot uit drukking komt in het gepubliceerde communistische manifest zo is uit gevallen dat zij een regelrechte „ koude oorlogsverklaring " aan de niet-communistische wereld in houdt Om hun coëxistentie-politiek voor de Chinezen aanvaardbaar te ma ken heeft Chroesjtsjef namelijk nog eens extra duidelijk doen uit komen dat de coëxistentie niet dient om de landen rriet verschil lende levensbeschouwing rustig naast elkaar te laten voortleven maar voor het moment de beste kansen biedt op de zo spoedig mo gelijke verwezenlijking van het grote ideaal de hele wereld com munistisch te maken Met andere woorden gezegd het komt erop neer dat de communis ten menen geen oorlog nodig te hebben om de kapitalistische landen te vernietigen Onnodig te zeggen dat men in het Westen een andere voorstelling heeft omtrent de „ vreedzame co existentie " M "* AAR al zijn de Chinezen dan blijkbaar gewonnen voor de harde interpretatie van de coëxistentie dat wil nog niet zeggen dat zij ten aanzien van het vraagstuk „ oorlog of vrede " nu ook dezelfde opvat tingen koesteren als de Russen Niets wijst erop dat dit het gevalis Integendeel uit alles blijkt datde Russen nog steeds meer vreeskoesteren voor de moderne vernie tigingsoorlog dan de Chinezen dieminder te verliezen en die kennelijkook verwachten meer kansen opoverleving te hebben Dat er op dit punt echter niet alleen een meningsverschil tussen Moskou en Peking bestaat maar dat de Russen de Chinezen zelfs wantrouwen kan afgeleid worden uit het feit dat de Sovjet-Unie tot nu toe generlei aanstalten heeft ge maakt om haar Chinese geestver wanten kernwapens te leveren Het moge waar zijn dat ook de Amerikanen in dit opzicht tegen over hun bondgenoten tot dusverre grote terughoudendheid hebben be tracht — die zelfs wettelijk is voorgeschreven — maar de Russen hebben hun voornaamste partner op nog veel groter afstand gehouden Daarom moet de ontboezeming van president Lioe Sjao Sji dat „ de gemeenschappelijke vijand en in het bijzonder de Ver Staten nimmer zullen beleven dat er onenigheid is tussen de grote communistische partijen en dat China en de Sovjet Unie hand in hand naar de zege van hun gemeenschappelijke zaak mar cheren met zeer veel reserve wor den beschouwd Bovendien hoe plooibaar Lioe Sjao Sji zich ook getoond heeft bij het communistische beraad in Mos kou het pijnlijke van de afwezig heid van China's grote man — Mao Tse Toeng — werd er niet door weggenomen Hl ET kan weliswaar geen verba zing wekken maar het verdient toch de aandacht dat de communis tische leiders hun volgelingen op nieuw voorhouden dat de „ kapita listische wereld " nog steeds in ver val is en dat de wereldgeschiedenis de onvermijdelijke loop zal hebben eindigend met de volledire ineen storting van de kapitalistische sta ten Dat de levensstandaard in vele van de niet-communistische landen de laatste jaren belangrijk is ge stegen zegt de leden van het com munistische concilie dus niets De welvaartsstaat kan zo staat in het Moskouse manifest te lezen geen antwoord zijn op de groeiende tegenstellingen binnen de kapita listische economieën en tussen de kapitalistische staten onderling De overdrijving in deze analyse is zo duidelijk en haar omissies zijn zo in het oog lopend dat dit ge deelte van het manifest zoals de Britse „ Times " schrijft geen nadere toelichting behoeft Niettemin vragen we ons af wat de reactie zal zijn wanneer na ver loop van tijd de eenzijdigheid van de communistische theorie zonne klaar blijkt Daarbij moeten we echter bedenken dat het inter nationale communisme in tegenstel ling tot het nationale fascisme of nationaal-socialisme altijd met lan gere tijdsperioden rekent En wij mogen de ogen niet slui ten voor het feit dat de ontwikke ling met name in de Aziatische enAfrikaanse wereld ni°t onverdeeldgunstig is voor de Westerse demo cratieën Daarom zal de Westelijke wereld er goed aan doen niet alleen de schouders op te halen over de Mos kouse verklaring maar goede nota te nemen van de openhartige pas sages die zij bevat 
Zaterdag 10 december 1960 - 68e jaargang no 189 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Predikbeurten Utrecht ZUILEN VRAAQT Kinderbad politiepost kleuterscholen badhuis FAnXISSEMENTEN De rechtbank te Utrecht heeft het faillissement uitgesproken van Arie van Veenschoten aannemer van grond - en wegenbouwwerken wo nende te Amersfoort Radboutstraat nr 11 Rechter-commissris mr J F J de Kort rechter te Utrecht Curator mr F H I Luijckx ad vocaat te Amersfoort Paulus Buys laan nr 6 R J G Mansom handelend on der de naam Spedito vervaardiging van speelgoederen wonende te Tienhoven gem Maarssen U Rechter-commissaris mr J F J de Kort rechter te Utrecht Cu rator mr Th E E van Schaik ad vocaat te Utrecht Domstraat 9 bis B VASTGOEDVEILING Vrijdag 9 december werd in het Notarishuis te Utrecht ten over staan van notaris A J M van lersel perceel Jacob van de Borch straat 30 30 Hs verkocht voor 13500 gulden aan de heer L Lauteslager te Utrecht perceel Savornin Loh manstraat 7 7 bis voor ƒ 14.000 aan de heer N Rijksen te Utrecht perceel Willem Barentzstraat 48 voor ƒ 21.850 aan de heer L Lau teslager te Utrecht perceel Bali straat 35 voor ƒ 4.575 aan de heer J Ph van Schaik te Utrecht Perceel Verlengde Hoogravense weg 123 werd uit de hand verkocht Voor het bestuur van de woning bouwvereniging Ons Huis te Utrecht is vrijdagmiddag in de kantine van het Gevu aan de Beetsstraat aan besteed het vernieuwen van de elek trische lichtinstallaties in 86 wonin gen in de omgeving van de Van Humboldtstraat te Utrecht Laagste inschrijver wa » de firma H J J Voss te Utrecht voor ƒ 11.600 en de hoogste firma P de Kleuver te Utrecht voor ƒ 23.190 Andere in schrijvers waren de n.v Merwe stroom te Gorinchem voor ƒ 12.844 L Bras en zoon te Oss ƒ 15.463 fir ma Groen en Albenkamp te Woer den ƒ 15.475 W van Miltenburg te Utrecht f 16..300 E F Pels te Den Haag ƒ 17.250 A J Smit te Schalk wijk f 18.466 B Th Neger en zoon te Tiel ƒ 21.780 W Qemeenschapsraad wil een verhoging van presentiegeld De Gemeenschapsraad van Zuilen heeft zich niet met een Jantje van I.eiden " atgemaaltt van de Znilense losten die op de Utrechtse sremeente ' legroting 1961 voorkomen Men heeft de 56 punten vrödagavond aan een uitgebreide beschouwing onderwor pen Natuuriyis waren er veel wen =^ n en deze zullen door de afgevaar digde van de gemeenschapsraad tiü dens het begrotingsdebat naar voren worden gebracht Doch in de meeste gevallen besefte men dat bet ge meentebestuur ook geen iizer met handen kan breken Kritiek op dit gemeentebestuur is dan ook niet ge hoord Bovenaan het verlanglijstje staat wel heit kiwdeninstructie-baid waarop men in Zuilen al zo lang wacht In 1954 bij de annexatie werd al een bedrag v t 600.000 overgedragen voor deze bouw Ejveneens wezen bijna alle fracties op de nood op het gebied van de kleuterscholen De laatste jaren Is er sleohts 1 openbare noodkleut«r school in deze wijk gebouwd Men moet zidh behelpen met allerlei zaal tjes d'ie hiervoor totaal niet geschikt zijn Men was er echter van over tuigd dat B en W in deze van goede wil zijn De „ badhtiisexpert " van de ge meensdhapsraad de heer v d Werfl KVP gal inlichtingen over heit bad huis Dieselweg Volgend jaar wordt dit uitgebreid Maar aldus de heer V d Werff het moet eigenlijk hele maal tegen de grond want de oude badcellen zijn erg onfris Een nieuw politiebureau met daar bij een brandweerkazerne zou geen Oiverbodige luxe zijn zo vindt het da gelijks bestuur van de gemeenschaps raad Men heeft er al een plaats voor ook de hoek Zwanenvechtlaan-Prins Bernhardlaan De heer Beckx Chr Part zou wel eens willen weten hoe het met de verkeers(on)veiligheid in Zuilen staat en of die onveiligheid niet wijksigewijze bestreden zou kun nen worden De toestand met de woonsohuiten in de Vecht kon hij nog altijd niet bewonderen en de frequen tie v^an de buslijnen zou hij graag verhoogd zien Het jeugdvandalisme bracht de he ren Hendriks en Vergeer KVP in beweging De heer Hendriks vond dat de groenstroken tussen de huizen ook maar vrijgegeven moeten worden als speelplaats De heer Vergeer consta teerde een schrikbarend tekort aan sportaccommodatie in Zuilen zodat jeugdleden door de sportverenigingen geweigerd moeten A^-^rdien Dit twee tal trad ook als pleitbezorgers op voor de stichting Gemeenschap Zui len Vijilhonderd gulden subsidie voor deze wijkvereniging is veel te weinig vond de heer Hendrilcs De heer Ver geer wees op de vele activiteiten van de stichting in het afgelopen jaar waardoor bcsitaansrecht en levensvat baarheid duidelijk zijn bewezen " Wanneer de gemeente kunstvoor werpen koopt laat men dan bij het plaatsen ook eens aan Zuilen denken advertentie KentU Napels ' STOCK I originele Italiaanse Vermbuth Levering via de erkende wijnhandel Imp Koster & Thijs — Amsterdam VEEMARKT UTRECHT Op de Utrechtse veemarkt zUn vandaag aangevoerd 3931 stuks melk en kalfkoeien ƒ 1240 tot ƒ 900 kalf vaarzen ƒ 1200 tot ƒ 800 vare Koeien ƒ 920 tot ƒ 780 pinken ƒ 540 tot ƒ 380 stieren f740 tot ƒ 480 graskalveren ƒ 420 tot ƒ 320 nuchtere kalveren ƒ 60 tot ƒ 40 schapen ƒ 120 tot ƒ 90 lammeren ƒ 100 tot ƒ 80 drachtige varkens ƒ 375 tot ƒ 225 lopers ƒ 95 tot ƒ 65 biggen ƒ 65 tot ƒ 35 bokken of gei ten ƒ 46 tot ƒ 10 vette koeien per kg gesl gew Ie kw ƒ 3.20 tot ƒ 2.90 idem 2e kw ƒ 2.90 tot ƒ 2.70 idem 3e kw ƒ 2.70 tot ƒ 2.50 vette kalveren per kg lev gew Ie kw ƒ 3.30 tot ƒ 3 idem 2e kw ƒ 3 tot ƒ 2.70 idem 3e kw ƒ 2.20 tot ƒ 2.70 tot ƒ 2.20 nuchtere kalveren per stuk en per kg levend gew Ie en 3e kW ƒ 1.60 tot ƒ 1.40 zware vet te varkens per kg lev gew ƒ 1.76 tot ƒ 1.70 zouters per kg lev gew ƒ 1.70 tot ƒ 1.60 slachtzeugen per kg lev gew ƒ 1.55 tot ƒ 1.50 jon ge slachtzeugen per kg lev gew ƒ 1.60 tot ƒ 1.55 KENNISGEVING Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter kennis van de belanghebbenden dat van 12 tot 19 december ter gemeentesecretarie kamer 47 voor de eigenaren van de aangrenzende en nabij gelegen gron den ter inzage ligt een plan tot het oprichten van twee gebouwen op een terrein gelegen in Tuindorp Oost Dit bouwplan wijlct at van de bouwverordening van de gemeente Maartensdijk in verband waarme de het noodzakelijk is de vereiste bouwvergunning te verlenen krach tens artikel 20 van de Wederop bouwwet Alvorens hiertoe over te gaan worden de vorenbedoelde eigenaren in de gelegenheid gesteld van het bouwplan kennis te nemen en even tuele bezwaren daartegen vóór 20 december 1960 schriftelijk bij hun College in te dienen I vorad dr Wdlhelmy P v d A De ' heren Heuvel Zuilens Belang en Van Wegen KVP vonden dat het pre sentiegeld voor de leden van de ge meenschapsraad van ƒ 5 per zitting ook wel wat meer kan worden Men gaat 50 procent verhoging vragen Ook gaat men nog eens proberen een ge deelte van de markt naar Zuilen te krijgen omdat de marlet in de stad „ vol " is en er wachtlijsten moeten worden aangelegd Tujee schoolklassen « ormden met kaf ten van schoolschriften vanmorgen een erehaag voor hun onderwijzers De heer J v d Rijst onderwyzer von de openbare lagere Dr De Vissers school vijfde klas aan de Vondel laan trad namelvk in het Utrechtse stadhuis in het huwelijk met mejuf frouw R Zweers onderwijzeres van de openbare lagere school derde klas aan de Vleutenseweg te Utrecht Mevrouw A Drijver-Huizinga P v d A kan tijdens de volgende zitting van de gemeenschapsraad worden ge installeerd want haar geloofsbrieven werden goedgekeurd De heer v d Slot zal worden voorgedragen als on bezoldigd ambtenaar van de burger lijke stand Burgemeester De Ranitz zal een gelukwens worden toegezon den omdat hij als burgemeester is herbenoemd Medegedeeld werd nog dat het bouv/bedrijf C Plomp aan de Prinses Irenelaan 27 flatwoningen zal bouwen burgemeester reikte de onderschei ding uit iDt gebeurde in de woning van de jubilaris aan W J Bossen broekstraat 10 in Utrecht De heer Boogaard is controleur in de gieterij van We] kspoor De heer A Boogaard die veertig jaar bij Werkspoor te Utrecht in dienst iSj kreeg vanmorgen de ere medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in zilver Mr P van Dijke chef van het kabinet van de M de R Bij de thuisbezorging van mUn was bemerkte ik tot mijn verwon dering dat de rekening in vergelij king met de vorige keer met acht procent verhoogd was Aangezien deze verhoging nergens van tevo ren aangekondigd was ook niet in uw blad zal het wellicht ook andere lezers interesseren te vernemen of deze prilsverhoging geoorloofd is en zo ja waaraan zij thans Is te wij ten G V W F Goelst Poortstraat 11 UTRECHT Naschrift redactie Een vertegenwoordiger van de Bond van wasindustriëlen in Ne derland merkte desgevraagd op dat zo'n plotselinge prijsverhoging in ' t wasbedrijf zeer wel mogelijk Is omdat er geen tarieven zijn vastge steld Wel ziJn er bepalingen over richtprijzen waaraan men zich dient te houden Regelmatig wordt door middel van steekproeven gecontroleerd of de wasserijbedrijven hun tarieven wel in overeenstemming met deze richtprijzen berekenen Maar ver der zijn zij volkomen vrü tot verho ging van de tarieven voor een be paald artikel over te gaan Een Utrechtse wasserij heeft bij voorbeeld onlangs zijn tarieven voor het opmaken van jassen verhoogd omdat die altijd bijzonder laag ston den De wasserij had na de aan schaf van een nieuwe jasseninstal latie die te weinig bezet was de prijzen sterk gedrukt om de belang stelling van het publiek op te wek ken Vermoedelijk bevond zich In de wasmand van inzender een bepaald artikel waarvan de prijs opeens verhoogd is Het is overigens wel gebruikelijk dat de wasserij zijn klanten over een verandering in de tarieven bericht geeft Willekeurige prijzen op wasgoed Kind gewond bij oversteken De zevenjarige Rudi Nelissen uit de Tuinbouwstraat in Utrecht is vrijdagmiddag met een hersen schudding in het Academisch Zie kenhuis opgenomen Het jongetje was door een auto aangereden toen hij plotseling de straat overstak Het ongeluk gebeurde op de Oude noord Raadsbenoemingen De Utrechtse gemeenteraad stel de vrijdagavond een aantal benoe mingen vast Tot lid van de commissie van toe zicht op het onderwijs voor volwas senen drs H A M Verkroost Tot curatoren van de stichting Gemeen telijk Utrechts avondlyceum her benoemingen mej mr W M W van Lanschot mr dr Th E E v Schaik en prof mr L W G Schol ten De openbare school voor gewoon lager onderwijs Vleutenseweg 270 krijgt de heer P Nieuwenhuizen tot hoofd Aan de lagere school Pelt laan werd mevrouw E van Raams donk-Brandes tot onderwijzeres be noemd aan de school Pieterskerk hof mej G de Jong Tot onderwij zer aan de school Abstederdijk 32 werd de heer W Petersen be noemd Advertentie 1001 mogelijkheden voor longdrinks en cocktails BOLS Silver Top Dry Gin Jacqueline Leraren in vaste dienst aan de ge meentelijke handelsavondschoolwerden de heren C van Nes voorhandelswetenschappen en M Ste vens leraar Nederlands Tot tüde lijk leraren aan de gemeentelijkeavondschool voor nijverheidsonder wijs werden benoemd de heren Chr.P van Reeken in de praktijk vande elektrotechniek C Schroder inde elektriciteitsleer en M K Treurin de elektriciteitsleer en het vakte kenen Tot slot benoemde de raadhet bestuur van de Vereniging voornijverheidsonderwijs de heer T.Th Renes Geref kerk — Tuindorpkerk 10 u ds P Heinon 17 u ds J Plomp Oosterkerk 10 u ds G Laarman 17 u ds A Keyser Westerkerk 10 u ds D Veenhuizen 17 u ds Joli Booy Pnlëlkcrk 10 u ds J v Reeven 17 u ds P Heinen Kanaleneiland 9 u ds A Keyser 17 u ds G Meynen Zuiderkerk 10 u ds G Meynen 19 u ds D Veenhuizen Maranathakerk 10 u ds L W Muns 17 u ds G Laarman Immanuelkcrk 10 u ds T Spllker 17 u ds J V Reeven Geref kerk vrUgcmaakt — Rehoboth kerk Briljantlaan 9.30 u ds H J v d Kwast 16.30 u ds W G Visser W de Zwügerkerk Tuindorp 8.30 u ds W G Visser 16.30 u ds H J v d Kwast Eben Haëzerkerk Pr Margrietstraat hoek Adr V Bergenstr 8.30 en 15 u ds M J C Blok Chr geref kerk — Wittevrouwenslngel 33 10 en 17 u ds D Bie.sma jr Gebouw Waalstraat 81 10 u leesdienst 17 u ds A Hilbers Oud-kath parochies — St Gertrudls VVlUemsplantsoen 2 8 u vroegmis 10 u hoogmis 18.30 u vesper St Marie Achter Clarenburg 6 zater dagavond 19.30 u vesper met avondge bed zondag 8 u vroegmis 10 u hoog mis St Jacobus Bern Weerd O.Z 53 10 u hoogmis 18.30 u vesper Holy Trinity Church — 8.30 a.m Holy Communion 11.00 a.m Morning Prayer 12.15 p.m Holy Communion rev D Heukes Eglise Wallonne — 11 h Pr A Pler cedon VrUe evang gem — Achter St Pleter 11 10 u ds G v Bruggen 17.30 u ds J V d Werfhorst Evang luth gem — kerk Hamburger straat 10.30 u ds M J Heybroek Wartburgkapel Oudenrljn 10.30 u ds A Stelnhart Nijmegen Wljklokaal Lange Nieuwstraat 1 10.30 u kinderkerk Wijkavonddiensten Sickeszlaan 16 19 u ds M J Heybroek Doopsffez gemeente — 30.30 u ds Wuite Kemonstrants geref gemeente — Geer tekerk 10.30 u ds W Knoppers Ned Prot Bond en VrUi Herv Scr vaasbolwerk Leenwenberghkerk — 10.15 u ds C B Burger Stadsz der herv gem — Janskerk Janskerkhof 19 20 u bijzondere dienst AANBESTEDING Een man die vrijwel alle mensen uit de buitendienst van het Gevu kent heeft vandaag afscheid genomen de heer J G Henderik m.agasijn bediende A De heer Henderik gaat met pensioen na een lange staat van dienst op 18 juli 1918 kwam hij bij dit overheidsbedrijf Mr P v Dijke chef van het kabinet en alge mene zaken van het stadhuis heeft de scheidende maga zijnbediende vanmorgen de ereme daille verbonden aan de orde van Oranje Nassau in brons uitgereikt De heer Henderik werd verder toe gesproken door de hoofddirecteur van het Gevu ir J van Dam van Is selt en de hoofdadministrateur A de heer E P Boode alsmede de heer A ' lammer inagazijnmeester De heer Henderik kreeg een armband horloge een televtsietafel en zijn echtgenote werd verrast m-et bloe men Advertentie BOLS Siver Top Dry Gin — met tonic of cola Advertentie Onverwachte gasten Gelukkig U hebt BOLS Silver Top Dry Gin in huisi Bij de gemeentelijke dienst van sociale zaken aan de Wittevrouwen singel te Utrecht is vanmorgen de ambtenaar A van sociaal ^ oerk A M Hendriks gehuldigd bij zijn afsclieid wegens het bereiken rayt de pen sioengerechtigde leeftijd Wethouder A P G vayi Koningsbruggen reikte hem de medaille verbonden aan de orde van Oranje Nassati in goud uit Van de directeur mr A H van den Brink kreeg de scheidende amb tenaar een enveloppe met inhoud naynens het personeel Mevrouw Hendriks ontving een boeket bloemen door Qeorges Mazure m Spreker ds F Visser Onderwerp De kerstroos 19.45 20 u gemeenschappelijk zingen Paptistengemcente Silo — Herenstraat 36 10 u ds J Broertjes Jeugdzaal Silo 19.30 u jeugddienst Geref gemeente — Boothstraat 7 10 en 17 u ds A Elshout Volle evang gem Pinkstergemeente L Nieuwstraat 2 diensten 10 en 19.30 uur Vrüe gemeente Domhotel — Wester straat 10.45 u dienst Soefi Beweging — Huize Wltteveen ransvcid 51 universele eredienst 11 u dhr v Pool Aula rijksuniversiteit — 19 u ds J M V Minnen Leetorinm Kosicrueianum — 10.30 u Tempeldlenst Muntstraat 3 Leger des Heils William Booth — Lange Nieuwstraat 48 10 u heiligingssa menkomst 19.30 u verlossingssamen kmst Stichterskorps — Mgr v d Wetering straat 87 10 u helllglngsdlenst 18.45 u openluchtsamenkomst op het Lucas Bol werk 19.30 u verlossingsmeeting Ned Leger des Heils — Bemuurde Weerd W.Z 1 10 u helllglngsdlenst 12.30 u jeugddienst 19.30 u bidstond 20 u heilsbijeenkomst Geref gem in Nederland — Zandhof sestraat 82 A 10 en 17 u leesdienst Oiid-geref gem — Ambachtstraat 10 en 17 u de heer Kamp dinsdag 19.30 u dienst Gem des Meeren — Ridderhotstraat 2 10 en 18 u diensten woensdag 19.30 u dienst Vergadering van Gelovigen — Brced straat 22 10 u eredienst 17 u bedlening des woords donderdag 20 u bidstond VrUe kath kerk — Herenstraat 27 10.30 u dienst Christian Science — Pieterskerk Pie terskerkhof 5 ledere zondag 9,30 u Ne derl dienst ledere Ie zondag v d maand 10.45 u Engelse dienst Ie woensdag v d maand 20 u getuigenis dienst Herst Gereorganiseerde Kerk van lezus Chr V d Heiligen der laatste dagen — Mag dalenastraat 14 bis 17 u dienst Kerk der Zevende Dag Adventisten — Hamburgerstraat 23 zaterdag 10-11 uur bijbelstudie 11 12 u dienst Interkerkelijke bijeenkomsten — Kei zerstraat 21 dagelijks 19.30 u Bethel Pinkstergemeente — Marcus zaal Hoograven dienst 14-16 uur Kerk van leins Christus van de Heili gen der laatste dagen — 17 u avond maalsvergadoring Ned Chr Gemeenschapsbond — Open luchtsamenkomst van 15.30-16.30 u op het Vredenburg TJTBECHT-NOORD Hervormde gemeente — Herv kerk te Oud Zuilen 10.30 u ds Voorsteegh Verenigingsgebouw Daalseweg 9 u ds Voorsteegh 1Ó.30 u kinderkerk Kapel Corn Roobolstraat 70 10 u ds G G H Blok Evang Inth gem — Lutherkapel Reaumurlaan 10.30 u ds K E E Heint ze Vrüe evang gem — geb Wintridus Mario Curielaan 75 10 u ds J v d Werfhorst 17.30 u ds G v Bruggen Baptisten gem — Chr Fröbelschool Prinses Margrietstraat 10 u dhr A Ge bel Cs Gravenhage Geref kerk — Bethelkerk 10 u ds Joh Boov 17 u ds T Spllker Noorderkerk Royaards v d Hamkade 10 u ds J Plomp 17 u ds L W Muns Chr geref kerk — Pr Margrietlaan 10.30 en 17 u ds K G van Smeden Ned Spirit Genootschap Dienende Liefde — EHBO zaal Werner Helmlch straat 23 10.30 u wljdingsdienst Religieuze Broederschap Nieuw Leven — Verenigingsgebouw Wattlaan 10.45 u wi.idingsdienst spr mevrouw Muls-Mole naar Leger des Heils — Prinses Margriet straat 10 u heiligingssamenkomst 19 u openiuchtbijeenkomst St Josephlaan 20 u verlossingssamenkomst Nienw GROENEKAN — Herv kerk 10 en 18 u ds B Haverkamp Herv lldm kring in kleuterschool 10.30 u dr E v d Schoot uit Utrecht Kapel V interk samenk Nw Wete ring 52 dagelijks om 20 uur HOLL RADING — Evangellsaticgeb 10 u ds H Onsteln van Hilversum 19 u ds H W Hielkema van Hilversum M.\ARSSEN — Herv kerk 10 u ds J Vermaas 18.30 u ds A L v d Smit Herv evangelisatie 10 u ds J v d Blink vlootpredikant uit Amsterdam Geref kerk 10 en 17 u ds P Melles Chr geref kerk 10 en 17 u ds P H Seggellnk Ned prot bond afd Maarssen Breuke-len 10.15 u ds Bloemhof uit Heiloo dienst te Breukelen MAARTENSDIJK — Herv kerk 10 en 18 30 u de heer v Zelm uit Vinkeveen Geref kerk 10 en 18.30 u dr J v d Linden Geref kerk vriigemaakt 10 u lees dienst 18 u ds M H J v Putten Advertentie BOLS Silver Top Dry Gin — 1001 mogelijkheden VERGADERING MONUMENTENFONDS De stichting Het Utrechts Mönu mentenfonds zal donderdag 15 de cember om 20 uur een vergadering houden in het Centraal Museum aan de Agnietenstraat te Utrecht De heer ir C L Temminck Groll hoofd van het bureau monumenten zorg van de gemeentelijke dienst van openbare werken zal spreken over Monumentenzorg en het Mo numentenfonds Ned herv kerk Aangenomen naar Poortupaal toez H F Swart te Nieuw Hel-voet Bedankt voor Garderen G R v Dieren te Ede — voor Tholen T Langerak te Vinkeveen Beroepen te Buurse O toez M A Westerbeek van Eerten vica ris te Apeldoorn Aangenomen naar Sint-Nicolaasga toez B W Ver maat te Twijzelerheide Bedankt voor Windeshelm A P Peschar te Ballum-Hollum Geref kerken Beroepen te Zoetermeer T Kam per te Scharendijke Zld Geref kerken Vrijgemaakt Aangenomen naar Leerdam vac K Deddens O Mooiwe.r te Zalk en Veecaten ¦ Fos^sSiefeèstchlea Uit andere bladen Geboren Marinus R z v mevr v.d Torre.Vletje Rotter dam Joyce I d v mevr Molijn van Rossum Rotterdam Anneke d v mevr Tavenier-Buys Zaan dam Justus C z - V mevr Dalen oord-Henny Vreeland Henriëtte W d v mevr Kalshoven-Brester Rotterdam Overleden J Voogd 90 j Velp ir N van Vliet Den Haag mej N Wolterbeek 57 j Amster dam J v.d Graaf Rotterdam W J Schillemans 89 j Zutphen dr W Kauffmann 54 j Leeuwarden J H Steenbrugge 57 j Naarden mevr J M Cath-Dirksen 77 j Leeuwarden W Olivier 76 j Heem stede Hlrerh in zeven daymen 60GN pe REceeATieTEieEei N)eMP0LieRS6eu)tó rra^couL i m piE zecfpe loDK EEM Airro OP 2 HUIZEN -- F ' K GELOOF TOCH PAT'TDEveiSUOOP Bevöi2Deer DE LTO L10N$.C-LU&TKAt > AL ^ |/ IML»«•••»»»«• >»»»»»*««^ JAN GODERIE Ontwerpopdracht voor de architect Q Th Rietveld De heer P W ] i:,io.ot jiiJ.A sprak er zijn voldoening over uit dat het door aanvanrding van de voordracht zal gelukken het Aarts bisschoppelijk museum < ABM in Utrecht te houden Het ABM zou anders door zijn geldelijke toestand zijn gedwongen tot vertrek naar el ders Amersfoort was een serieuze kandidaat raadsversl Hoewel er wel eens is gespeeld met de gedachte dat vermenging van AMB met Centraal Museum CM mogelijk zou zijn op kunst historische gronden zijn deskun digen volgens de heer Emmelot toch van mening dat het ABM vanwege zijn specifieke karakter als eenheid bewaard Jient te blij - De heer Emmelot besloot met als protestants.christelijk lid van zijn fractie zijn grote objectieve waardering uit te drukken voor de collectie van het ABM dat een par ticulier nauw met het r.-k kerkge nootschap verbonden museum is Kritieke situatie Mevrouw H M J Beijaert Drost KVP was bijzonder geluk kig met het behoud van het ABM Het - -\ BM heeft in een kritieke situa tie verkeerd waarin het nauwelijks kon voortbestaan Dr D Vreugdenhil AR was van mening dat de principiële gelijk waardigheid van beide musea beter uit de bus zou komen als de formele positie van het ABM ' ten opzichte van het - CM nauwkeurig bepaald lou zijn Wethouder H van der Vllst PvdA lei dat het bewaren van dit culturele eoed voor Utrecht een grote zorff van het college was Met wat er nu gedaan wordt is Utrecht nog niet royaal Voor het ABM blij ven nog zorgen waar het zelf in dient te voorzien En dan het rijk zou wel eens meer kunnen doen dan de schamele bijdrage van ƒ 8.500 - vond hij Het gemeentebestuur heeft be sprekingen met de directies van ABM en CM gevoerd over een scherpe aflijning van gebieden Men kan het betreuren dat er geen ver menging kan ztjn maar in een sa mengaan kan men toch de musea Ie eenheid redden - De scheiding der gebieden is in de loop van 1961 te verwachten Verstrekte hulp De hulp die de gemeente reeds aan het in het CM ondergebrachte ABM verstrekte in de vorm van huisvesting verwarming bewa king e.d schatte de wethouder voor dit jaar op ongeveer zestigdui zend gulden Aan subsidie is nu voor 1960 uitgetrokken ƒ 31.500 sa larislasten e.d Voor 1961 zal dit ten hoogste ƒ 42.500 worden en in 1962 f20.000 meer in verband met de organisatie van een omvangrijke tentoonstelling De salarispositie van het ABM zal gelijkwaardig zijn aan die van het CM Op het terrein van charitas en kunst zijn altijd de laagste sala rissen betaald aldus de heer Van der Vlist ^ aar gelukkig is de over heid hier de sanerende figuur Tot slot zei de wethouder dat het ABM bezig is meer sudsidie van de provincie en het rijk te krijgen Voordracht C.M Onmiddellijk nadat de raad zon der hoofdelijke stemming de subsi diëring had aanvaard kwam de voordracht tot uitbreiding van het Centraal Museum aan de orde Me vrouw S M H Freriks-Van den Berg P.v.d.A opende de riJ van sprekers met de opmerking dat de raad al veel eerder tot uitbreiding had kunnen besluiten aangezien haar partijgenoot Hessing in 1956 al in een motie tevergeefs had aan - Algerije en De Qaulle actueel op televisie D — ^ Nederlandse televisiekijkers zullen de komende 6 dagen zo volle dig mogelijk op de hoogte worden gehouden van het verblijf van pre sident De GauUe in Algerije De journaalredactie van de NTS zal iedere avond omstreeks kwart over acht naast het gebruikelijke nieuws dat de nieuws-filmagentsohappen aan bieden rechtstreekse beelden uit zenden van de Franse televisie over dit bezoek Dit laatste nieuws dat in Marseille op het net gezet zal worden is het meest actueel omdat het betrekking heeft op de gebeurte nissen van dezelfde dag Joop Simons zal als commentator optreden Speciale berichtgeving 0 msluwd door een opgewonden menigte van journalisten fotografen artiesten en andere belangstellenden bleef Judy Garland vrijdagavond in het Doelenhotel Je Amsterdam vrien delijk lachen De „ filmglamour " Is bij deze onge veer 40-jarige moeder van drie kin deren eerlijk gezegd wel wat ver minderd Wat bleef is haar grandioze flair en een gerijpte persoonlijkheid haar acteertalent en haar moeilijk te evenaren vakkundigheid als zangeres en comedienne Haar recente succes sen in Londen Parijs en Duitsland lijn hiervan hel bewijs Vannacht zal blijken hoe het Ne derlandse publiek op haar kunst re ageert Lou van Rees heeft haar ge ëngageerd voor een nachtvoorstelling in het Amsterdamse Tuschinsky the ater waarbij zij zich zal laten bege leiden door Jos Clebers 33-persoons Cosmopolitain-orkest onder leiding van de Engelse musicus Norrie Pa ramor Binnenkort zal Judy Garland op treden in Kopenhagen Zweden Ma drid Italië en Zwitserland Norrie Paramor haar begeleider en leider van een populair Engels strijkorkest arriveerde vrijdagochtend al vroeg in Amsterdam van lialf elf tot half vier repeteerde hij met het Cosmopolitain orkest Judy Garland vertelde ons dat zij zich blijvend in Engeland heeft ge vestigd Zij woont nu sinds vijf en een halve maand in Londen samen met haar echtgenoot de producer Sid Luft haar dochtertjes Liza 14 en Lorna 8 en haar zoontje Joe 5 De kinderen gaan in Londen op school Toen Judy Garland vrijdagmiddag om half vier in het Doelenhotel ar riveerde belde zij het drietal on middellijk op om haar behouden overkomst te melden Vanavond komt ook haar man in Amsterdam aan om de voorstelling in het Tuschinsky theater bij te wonen In verband met zijn zaken moet hij regelmatig tussen Londen en New York op en neer rei zen vast te stellen bouwfase van plan is Raad wilde niet Wethouder Van der Vlist zei dat hij uit de vragen van de heer Schui temaker ongeduld had beluisterd Maar het ant^voord op de vraag Waarom nu pas eenvoudig de raad wilde niet Eerst in 1959 is de vraag geko men of B en W aandacht aan de ruimtenood van het CM wilden schen ken De zaak werd nu urgent door de situatie bij het ABM Maar de museumcommissie waarvan ik zelf voorzitter ben heeft bij herhaling aangedrongen op verbetering tever geefs Het bedrag van anderhalf miljoen is een globale schatting Het gaat biJ deze voordracht om een krediet van ƒ 22.000 - om architect G Th Rietveld opdracht te verlenen tot het maken van een voorlopig ontwerp Men heeft ook nog aan een nieuw museum gedacht maar dat zou tien tot twaalf mil,joen gaan kosten B en W dachten zich dit museum bui ten de singels maar de museuniconi missie heeft dit ontraden Bovendien is het de vraag wanneer men aan zo'n groot project toe zou komen Het ontwerp van de uitbreiding kan men over ongeveer een half jaar verwachten en misschien over een jaar het bouwvolume zei de heer Van der Vlist Zonder hoofde lijke stemming werd het plan tot uit breiding van het CM hierna aange nomen Overigens is de filmcarrière van Judy Garland nog niet ten einde Over vijf maanden begint haar man in Engeland met de Jilmmusical Bom in wedlock waarin Judy uiter aard de hoofdrol zal spelen Judy Garland de Amerikaaanse zan geres die zaterdagnacht in Amster dani een nachtvoorstelling geeft is vrijdagmiddag in Nederland aange komen Hier staat ze in een Avnster dams hotel tussen haar orkestleider Norrie Paramor flinks en Neder lands moppentapper no 1 Max Tail leur Fe/e - VISIE Ik moet bekennen dat mijn verwach tingen van Mesquitaria " de één mansshow van Bueno de Mesquita niet hooggespannen waren In talrijke voorpublifcaties hadden we kunnen lezen dat hiermee een oude droom van de Mesquita verwezenlijkt werd en zodra mensen oude dromen gaan verwezenlijken i.p.v zich aan hun eigen werlielijlcheid te houden is ge paste achterdocht aan te bevelen Vooral ook omdat een artiest de nei ging heeft zichzelf verschrikkelijk au sérieux te nemen zodra hij de kans krijgt zijn oude droom " te verwezen lijken Welnu van dit alles was bij Mesquitaria " en Bueno de Mesquita niets te merken Het werd een van de alleraardigste programmaatjes die ik in jaren gezien heb vol subtiele grapjes die slechts even werden aan gestipt en zonder dat men ook maar een moment het idee had de Bueno de Mesquita nu zijn Hamlet stond te spelen " Zelfs de Franse liedjes die hij zong klonken als tussendoortjes " terecht natuurlijk want veel stem heeft hij niet maar het was tenminste prettig te zien dat hij dat wist Zijn televisiegrapjes mogen als idee niet alle nieu\v zijn geweest zij toonden toch de frisheid van de ware humor en waren even vermakelijk als het staatsiebezoek van president de Mes quita aan ons land en het slagers scénetje Jammer was dat de aller laatste Telediscoparade van Dick van Bommel met ditmaal ingelaste optre den tj es van de Mesquita er tussen doc '^ afbreuk deed aan het volmaakt ge-timede deel daarvoor Teledisco parade had ook nu aardige fragmenten maar er blijft natuurlijk altijd iets wringen tussen beeld en geluid en dit gevoegd bij de gebruikte banale tek sten uiteraard noodzakelijk om bij het ernstige beeld een humoristiscli effect te bewerkstelligen maakte dat Mesquitaria " hinkte op één kernge zond en één te oud en afgesleten been Als Bueno de Mesquita en Dick Cl EN kleine doch volop attractie ve tentoonstelling in de Utrechtse kunsthandel De Jacobitoren " biedt dezer dagen de bezoekers gelegen heid kennis te nemen van het werk van de jonge Nederlandse gobelin kunstenaar Wim van Boxtel een Brabander geboren en woon achtig te Goirle Zijn klein Aubus son zou men kunnen zeggen met een zinspeling op het Franse cen trum van de hedendaagse gobelin kunst welker herleving krachtig bevorderd door Jean Lurgat c.s doet denken aan de legende van de uit zijn as herrijzende vogel fenix Wat Wim van Boxtel hier te zien geeft kan in zijn gelukkigste schep pingen gerust de vergelijking met de School van Aubusson " door staan Zijn gobelin Drie koningen " met de voorstelling van drie ver klede straatzangertjes getooid met kronen en verder een lampion en een ster meedragend is vermoede lijk het oudste hier aanwezige stuk Het dagtekent van 1953 en toont in de uitvoering van diverse compo sitorische details o.a de maan met het wolkje en de sterren aan de nachthemel een finesse waaruit dan reeds de opmerkelijke techniek beheersing van de maker blijkt In hetzelfde jaar ' 53 ontstond ook het sierlijke wandkleedje getiteld „ Vissen " 13 De expressie-mogelijkheden van het gobelin in de fijne lissage zo als die door Wim van Boxtel wordt toegepast ziJn overvloedig te herken nen in zijn groot allegorisch tapüt De Vier Jaargetijden " waarin de figuren die de seizoenen verzin beelden min of meer stilistisch van opzet maar geenszins van charme verstoken zijn Iets van dat stilistische samen gaand met een bijzondere verfijning in de nuanceringen van de kleur vindt ge insgelijks in zijn teder go belin Madonna " en voorts in het geestige tapijtje met het figuurtje van een lezende kloosterling in wit habijt Monnik " Interval organiseert wedstrijd Interval het centrum voor ama teurschilders - tekenaars enz dat gevestigd is in de werfkelder onder Oude Gracht 301 te Utrecht is van plan van 27 december tot 2 januari een tentoonstelling te houden Een jury bestaande uit Erica Visser Johan Uiterwaal en Hans de Cocq zal vijf werken uitzoeken die voor een prijs in aanmerking komen door NICO SCHEEPMAKER van Bommel kans zien een tweede „ Mesquitaria " te maken van het peil vóór Telediscoparade is de NCRV een onverbeterlijk amusementsprogramma rijk waarom de andere omroepver enigingen haar zullen benijden IjAATST droomde ik dat Peter van Campen een deur uitstapte die ik juist wilde binnen gaan Hij knikte me ver moeid toe eij bliksemsnel overlegde ik bij mezelf of ik ooit iets onvriende lijks over hem geschreven had Ik wist het niet meer ik wist alleen dat ik zo ja er nu al spijt van had Hij is mij namelijk sympathiek waarom weet ik niet Jarenlang al zit hij voor de camera en nog nooit is het hem gelukt zijn tekst die hij gewoon van het blad kan oplezen en dat doet hij dan ook foutloos uit te brengen Dit keer begon hij welgemoed de inhoud van een Idnderfilmpje te vertellen waarin een hondje niet met zijn emi grerende baasje bleek mee te mogen Hij was halverwege de opsomming van de medespelers toen hij plotse ling zweeg en weggewist werd van het scherm Even later kwam hij terug en gaf toe dat hij twee aniderwerpen met elkaar had verwisseld het hondje dat niet emigreren mocht en ambte lijke willekeur Misschien dat hij me daarom symapthiek is al lijkt hij on het eerste gezicht niet het geijkte type van de televisiemedewerker hij legde het menselijke verband tussen ambte lijke willekleur en dat hondje dat niet emigreren mocht en maakte daar mee al zijn onhandigiheden goed In Attentie toonde het anti-revolutio naire kamerlid Biesheuvel zich verder een goed pleitbezorger van zijn revo lutionaire voorstel 1 "/ o van het natio nale inkomen aan de onderontwikkel de gebieden te geven de heer Koker noot bleek een soort N.V Ombudsman te hebben opgeridht tegen ambtelijke willekeur en tot slot kregen we een „ Open Deur evangelisatie " te zien Toch sterker dan dit monnikje is zijn Clown " een specimen van rij ke kwaliteiten Boeiend van compo sitie en van verwezenlijking in de gobelineske techniek is voorts zijn mooie Danseres " 10 Verrassend is hier bovendien dat terwijl in de gobelinkunst het stati sche gemakkelijk kan overheersen deze lyrische danseres zoveel be weeglijkheid toont dat men geneigd Is hier van een dynamisch weet werk te spreken Bekoring gaat ook uit van de in zachte tinten weergegeven Kever " en van het wandtapijt geheten Kakatoe " maar waarvoor waar schijnlijk de benaming Toekan ' juister zou zijn Kan Tijger " qua voorstelling niet geheel bevredigen in ambach telijke zin is het als een uitermate knap werkstuk te beschouwen Oog verlustigend praalt hier de triomfa le Haan " 7 die om de betove ring van zijn weelderige kleuren pracht als een gloedvolle ode aan Jean Lureat " zou kunnen worden gezien Een decoratiet-verfijnde Vlin der " en vooral de ongemeen nobe le Vuurvogel " maken mede aan spraak op warme bewondering Drie fraai uitgevoerde vaantjes " completeren deze expositie die ge opend blijft tot en met zaterdag 31 dezer J.J 1 IW\/W/V>/«VV\A>W\A >^ ƒ EXPERIMENT „ Een experiment dat als een nachtkaafs nog eerder uit stierf " schreef Frank Onnen in Haar lems Dagblad Nu begrijp ik precies wat onze Frank bedoelt Daar niet van Maar dit neemt niet weg dat dodo's wisenten en geslachten wèl doch nachtkaarsen niet uit sterven doch wèl evenals kachels en wij op zaterdag avond uitgaan BIDDEN De Flakkeese Nieuws bode had een kopje Advertentie Kunstgebid voor ko^en Waarschijnlijk voor koeien met mond - en klauwzeer waarbij de sprekers zich laten we zeggen op bevattelijke wijze tot hun toehoorders richtten Attentie is wat men noemt een degelijke rubriek die aanzienlijk zou winnen als er ook eens een luchtig onderwerpje m werd behandeld De samenspraak tussen Eppo Doeve de tekenaar en Alexan der Pola de sneldichter vormt een onvoldoende tegenwicht tegen Van Campens ernst D Voor oog Eurovisie ver bindt u om 18.25 uur rechtstreeks met Napels voor de interland Italië — Oostenrijk Espresso van de VARA is er om 20.35 uur de t.v.-toto draait om 21 uur en daarmee is de zaterdag avond vol Zondag haalt de KRO journaals uit 1938 voor den dag om 20 uur en daarna geeft men School voor vol wassenen tweede deel van Martie Verdenius om 20.25 uur Een popu lair klassiek concert volgt om 21 uur Om 21.40 uur is De vader aan het woord en om 22 uur volgt Sport in beeld Vannacht om 24 uurpresenteert de VARA rtn \' In gala naar Judy ClX OOr Garland De beroemde Amerikaanse zangeres en filmster treedt vannacht op in het Tuschins ki-Theater in Amsterdam en wordt daar in haar show muzikaal terzijde Nieuwe musical van My fair lady-auteurs allerlei gebreken stond sprongen naar voren Toen kwam echter het noodlot om de hoek kijken Regisseur Moss Hart raakte overspannen Lerner moest in een ziekenhuis worden op genomen kortom wat maar mis kon ga I ging mis Na het weergaloze succes dat M,y fair lady " van New York tot Moskou ten deel is gevallen koes terde iedereen de verwachting dat de beide au urs Alan Jay Lerner en Frederick Loewe niet lang op zich zouden laten wachten met een nieuwe prestatie Toch heeft het lang geduurd Maar dezer dagen was het eindelyk zover In het Ma jestic Theatre op Broadway is Cainelot " in première gegaan Het was ' vel duidelijk dat de auteurs heel veel moeite hebben ge had met het doen van een keuze voor hun nieuwe werk Niet iedere dag staat er een Shaw klaar met een toneeltekst die bijna pasklaar is voor de musicaldichters Men liet ten slotte het oog vallen op de veelgeprezen roman The once and future king " van T H White die de middeleeuwse Arthur-romans daarin verwerkt heeft In de provincie werd de nieuwe musical uitgeprobeerd Toronto viel de eer te beurt de wereldpremière te mogen aanschouwen In het mas sieve culturele centrum dat de stad aan het meer in Canada voor twaalf miljoen dollar heeft laten bouwen 3200 plaatsen 700 vierkan te meter toneeloppervlak vormde de in zeventien flonkerende tafere len opgezette musical een feestelij ke inwijding Na de eerste voorstelling Is er In tensief aan Camelot " geschaafd Loewe zelf was allerminst tevreden Weliswaar had hy met zijn com pagnon een villa gekocht aan de Rivièra om inspiratie op te doen voor het middeleeuwse verhaal vol anachronismen dat kon er best af want alleen de inkomsten van de My fair lady-grammofoonplaat lig gen al boven de ƒ 80 miljoen Op het moment dat de show eenmaal Noodlot volgt j^Camelot ^^ joede husiness Intussen bereikten de hoogge spannen verwachtingen een top punt Waar de producers zich ook zorgen om hadden te maken niet om de kaartverkoop Voor de me dewerkers nog maar een stap op de planken van het Majestic Theatre hadden gezet was er al voor een kleine twaalf miljoen gulden aan kaarten verkocht Ja hPt schrijven van musicals is een goede business Voor goede musicals wel te ver staan Veel risico heeft men overigens niet genomen Opvallend veel na men die men bij de première van My fair lady " zag geafficheerd vindt men terug O.a een sprook jesachtige Julie Andrews die dit maal in haar rol van Guenevere de toekomstige koningin niet Rex Harrison maar de begaafde film acteur Richard Burton naast zich ziet als Koning Arthur Volgens Ho ward Taubman in de New York Ti mes de criticus die de vermaarde Brooks Atkinson opvolgde is het begin meer dan veelbelovend In de titelsong vinden de twee hoofdpersonen elkaar in een pasto raal tafereel beiden onkundig van eikaars identiteit Een nieuw hoog tepunt komt volgens dit oordeel weer pas veel later in een nieuw duet van het tweetal What do simple folk do " en de beide jonge koningskinderen zoeken dat heel praktisch uit Shaw gemist Als positieve kanten van de op voering worden genoemd de luister rijke aankleding en een aantal zeer geslaagde liedjes als How to handle a woman " en „ The seven deadly virtues " Maar Camelot " heeft zich niet los kunnen maken maken van het boek Een Shaw wordt teveel gemist waardoor stijl eenheid ontbreekt Taubmann twijfelt er bovendien aan of de twee hoofdrollen wel zo veroverend zouden lijken als min der bekwame krachten dan An drews en Burton voor de vervulling zouden moeten zorgen Hoe inne mend en rijk Camelot " verder ook mag zijn deze musical leunt toch wel sterk tegen de ouderwetse ope rette aan besluit dit oordeel aria WIE Algemeen Dagblad daar entegen had een kop J3rle premiers bij Neder lands Ballet " Behalve première De Quay — wie waren de twee andere TROUW Volgens De Baronie van Breda is Lana Turner onlangs „ voor de vijfde maal getrouwd met de veehandelaar Frede rick May " In wezen is dit toch eigenlijk wel een ontroerend-standvastige liefde Van Lana voor Frederick en van Frederick voor Lana A>v^/V^/W^/\/^A/VWU«i Het publiek toonde zich zeer inge nomen met de nieuwe Lerner.Loe we musical Overigens moest men wat lang wachten met zich een in druk te verschaffen Oorspronkelijk zou de première op Broadway gaan op 19 november Het noodlot liet ook hier deze produktie niet in de steek Zaterdag j.l kwam het er pas van De eindversie heeft Camelot " zeker nog niet bereikt reden waar om we nog wel even op de plaat van de uitvoering zullen moeten wachten SPOTUCHiyE ^ Humeur In Uedical Press " publiceert « en bekend Engels psychiater dr John Todd de resultaten van zijn studie van „ Het slechte humeur " TALARIV3 Het kan aan m,i liggen maar ik vind zijn conclusies niet bepaald op zienbarend Hij heeft vastgesteld dat men medelijden moet hebben met een slecht gehumeurde werkgever omdat deze thuis ongetwijfeld et pantoffelheld is Hij neemt zijn grie ven mee naar kantoor en reageert daar zijn opgekropte gevoelens af door de een of andere ongelukkige bediende de huid vol te schelden Dat werkt dan als een soort ket tingreactie want die bediende loopt zich over dit onrecht de hele dag op te winden en haalt ' s avonds zijn ha ren terug door zijn arme vromo en kinderen uit te veteren Ook zonder de wetenschappelijke studie van de heer Todd zult u dit »«««*>»»»*»»« »»«»«»»»«»»»« y"g'''^g^ti?''we wel kennen Bovendien wil het mij voorkomen dat de ziele dorp Toltèn had gistermiddag 3 uur <^ o'^ter een al te simpele voorstelling het exacte bedrag van ƒ 545.250,20 op - ' ^"^ zaken geeft Om maar iets te werkgevers zijn niet alle werk - gebracht _ pe ruim twee miljoen die Kind heeft opge - de actie Redt een bracht zal maar toch noemen niet alle pantoffelhelden en Het omgekeerde o vaak voordoen konden nooit al die van timide want anders men dit keer niet halen "« f «" tyrannen is men niet ontevreden *"' """''¦ «'«' ««« de twintigduizend gulden binnen "''^¦'®* °"*«*?«» « W».en verschillende acties in fabrieken ¦>»< innet}es die hun bazen de Jam kantoren verenigingen etc zijn nog P ®" '«^^ ffe » door — op last van hun aan de gang Mocht u iets in uw '"'?,'"?«" T P '''«^ * e vragen eentje willen doen het gironummer ik hoorde laatst nog een heel mooi u Monnn TTii^ors.im voorbeeld van du soort grapjes Het m Daigelijks komen nog bedragen van soort grapjes Het I ' ging blijkbaar om een heel humanebaas want hij m,aakte zich niet boos,inaar legde geduldig uit waarom hij'geen opslag geven kon Hij zet [ „ Kijk eens beste man Ik zou jouheel graag opslag geven Maar alsik dat doe dan moet ik je afdelings chef ook opslag geven Als ik del chef Tneer betaal dan moet ik de procuratiehouder opslag geven en ' als ik dat doe dan moet ik mijn eigen gestaan door Jos Clebers Cosmopo - ^"''*''*« ""'^ verhogen En dat kan litain Orkest o.l.v Norrie Paramor ^ JfJ ' "'""' * verdien meer dan ge Be uitzending duurt tot kwart over om op dr Todd terug te komen twee die geeft het volgende advies voor boksbal en ga voetbal aan Om 20 uur in het KRO-programma mensen die hun slechte humeur wil het Utrechts Stedelijk Orkest o.l.v ' ere overwinnen broed op je pro Paul Hupperts m.m.v Margrit We - ^^ emen tot je witheet van woede ber piano Werken van heden - l^XmZf''tmp7en daagse componisten 1 Les Offran -| stukken des Oubliées „ Meditation Sympho - Daar ' zit wel iets in Ik ken men nique " O Messiaen 2 Musique sen die met de vuisten op tafel slaan Funèbre pour orchestre a cordes W ° f een stoel ondersteboven schop Lutoslawski 3 Anagrammen voor P *'"- "««^ <*«* J '"" «'«' ««»» P«"orkest G Landré 4 Movements ^°^"^;';„^«» '•«''^» ^« «"^ »•*<"• »'* for piano and orchestra I Stra - rooft is er ' een veel beter en goed winsky opgedragen aan Margrit koper advies Je moet geen boksbal Weber 5 Variazioni per orchestra maar jezelf te lijf gaan Je moet voor K van Baaren ' ^ e spiegel gaan staan en tegen je spiegelbeeld zeggen „ Ben jij nou die Zondagavond een programma over vent waarmoe ik het zo goed ge Charles Trenet om 20.05 uur bij óe troffen heb f Die man die zo graag AVRO Andres Segovia speelt om getapt is bij zijn vrienden en zijn 22 uur en andere Spaanse muziek /«™«« e ' Die ma - fe denkt dat ie hnnrt 11 nm 9^91 ^ ii„r ' ""'"* ^° gezellig isf Moet je dat ge - Ü ^ il 2d.25 uur zicht zien Vooruit man wees een De KRO presenteert Weense O'pe-{kerel " U zult zl^n dat het helpt als u dat rettemuziek om 20.35 uur en een thriller-hoorspel „ De 66 mee " om 21.25 uur 
Zaterdag 10 december 1960 - Ó8e jaargang no 189 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zondag 11 december 1960 DRAVERIJEIV met 10 grote nummers w.o course voor amateurrijders en lange afstandnum mer 3900 m Ruim 100 paarden inge schreven Ie start 1.30 uur Verwarmde en glasdichte tribune res taurant café •_ Utrechts Conservatorium i_i Afd Muziekschool Directeur Johan van den Boogert UITVOERING door leerlingen van de BALLETKLASSE o.l.v mevrouw Willy Wildschut-Vennekool en de OPERETTEKLASSE o.l.v mevrouw Bregta de Vries-Stolp in de „ Chinese schimmen " van Hendrika van Tussenbroek op WOENSDAG 14 DECEMBER 1960 in het N.V HUIS Oude Gracht nr 245 aanvang 19.30 uur Kaarten a f 0.75 bel inb verkrijgbaar bij de admini stratie van de Muziekschool Lange Nieuwstraat 2 telefoon 14247 van 11.00-12.30 uur en van 14.00-15.30 uur en ' s avonds aan de zaal vanaf 19.00 uur Het kantoor van Mr E J M BARON VAN VOORST TOT VOORST Advocaat en Procureur is verplaatst naar IVIarialioelc 18 Utreclit tel 10761 Wilt U naar de wintersport Ga dan nog enkele maanden werken als free lance steno - typiste „ BUREAU STENOTYP " U beschikt dan straks over een aardige reissom Hoge netto inkomsten Snelle af - rekening Inlichtingen MALIEBAAN 121 — UTRECHT — TEL 17978 Bij het Rüksmeisjesinternaat te ZEIST Verlengde Slotlaan 71 kan worden geplaatst een > HOOFD VAN DE KEUKEN belast met het verzorgen van de maaltijden van de pupillen en personeel en het leiding geven aan enkele pupillen bij het werk in de keuken - HOOFD VAN DE HUISHOUDING belast met het verzorgen van de huishouding in de inrichting en het leiding geven aan enkele pupillen bij dit werk Leeftijd boven 25 jaar dipl Huishoudschool Salaris afhankelijk van leeftijd opleiding en ervaring tot een max van ƒ 492 — + huurcomp Sollicitaties aan de directrice van de inrichting FAILLISSEMENTS VEILING Op dinsdag 13 december 1960 des voormiddags 10 uur zal door mij deurwaarder in opdracht van de Weledelgestr Heer mr J Brenkman curator in het faillissement van M Kemp in het perceel Westerkade no 12 te Utrecht publiek om geld worden verkocht de tot voormeld faillis sement behorende zaak goederen als wasmachines centrifuges Ijskasten elektr koffiemolens klokken scheerapparaten Terlichtingsornamenten wringers enz enz De goederen zijn te bezichtigen maandag 12 december 1960 van voormiddags 10 uur tot namiddags 6 uur F KRUYTHOF deurwaarder Hamburgerstraat 23 tel 18808 ' ^ Biltlioven YRIJSTAAHDE VILLA met garage en centrale verworming ca 1600 m ^ grond Leeg te aanvaarden januari a.s Koopsom ƒ 65.000 — k.k 4000 m ' BOUWTERREIN aan de Soestdflksestraatweg Koopsom ƒ 10 — per m ^ Nadere inlichtingen FA BEN DROST & ZN Trumanlaan 287 — Telef 35898 — 3178 / Woninginrichting ERVEN CSMITHV OuiiwijkerdwarsstrHt 74>76 > Uirecht Bereikbaar mat buslijn 3 A woningstoffeerder B leerling-woningstoffeerder TE KOOP MIDDENSTANDS WONINGEN te DE BILT vanaf 25.500 - VLEUTEN vanaf f 22.500 - HARMELEN vanaf f 23.500 - UTRECHT flats f 21.000 - Inl VERKOOPKANTOOR G V BOKHORST F C Dondersstraat 60 Tel 21020 - Utrecht TE KOOP VIER HUIZEN met viswater te Oukoop Prüs ƒ 20.000 — Te bevragen R G V Vredendaal en Zn Maarssen — Telefoon 356 Voor direct gevraagd ELEKTRICIEN volledig met het vak bekend Zowel voor nieuwbouw als voor klantenwerk Br onder nr 2-6764 bur UN N.V Elektrotechn Installatie Bureau „ DE DOM " Herenstraat 26 Utrecht telefoon 19595 vraagt voor direct a aank elektromonteurs b elektromonleurs Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan bovenge noemd adres TE KOOP AANGEBODEN nieuw te bouwen tweekamerflats aan de Eykmanlaan te Utrecht Speciaal voor alleen staanden en echtparen zonder kinderen Indeling grote woonkamer slaapkamer keuken bad kamer enz Voorzien van liften centrale verwarming ijskast huistelefoon enz KOOPSOM f 19.750 — VRIJE VESTIGING Benodigd eigen geld f 5.500 — evt minimaal f 2.500 — Uitvoerige inlichtingen verstrekt H RIJKSEN Jr Rembrandtkade 46 Utrecht Telefoon 14621 Heden is na een langdurig geduldig gedragen lijden van ons heengegaan onze lieve man vader be huwd en grootvader JAN CORNELIS HOKSSIUS in de ouderdom van 66 jaar Uit aller naam A Horssius-Montijn Utrecht 9 december 1960 Draaiweg 60 De teraardebestelling zal plaatshebben dinsdag 13 december om 12.15 uur op de 3e Algemene Begraaf plaats „ Tolsteeg " vertrek vanaf het sterfhuis 11.45 Heden is toch nog onver wachts van ons heenge gaan onze lieve man va der en grootvader NICOLAAS GEKARD VAN BRUSSEL in de ouderdom van 72 jaar W M C van Brussel-Meijer J H van Eijl - van Brussel W J van Eijl D H van Brussel J van Brussel van Bart en kleinkinderen Utrecht 9 december 1960 Merwedestraat 46 De teraardebestelling is bepaald op dinsdag 13 de cember op de tweede al gemene begraafplaats te 11.15 uur Vertrek van het sterfhuis af te 11 uur Enige en algemene kennisgeving Tot onze grote droefheid is heden van ons heenge gaan onze vader be - huwd groot en over grootvader WILLEM LIJSEN weduwnaar van Gerritje van Veldhuizen in de ouderdom van 88 jaar Uit aller naam Den Haag J F Lijsen Utrecht 8 december 1960 Lange Smeestraat 40 Corresp.-adres Benoordenhoutseweg 65 Den Haag De teraardebestelling is bepaald op maandag 12 december op de Ned Herv begraafplaats te Groenekan te 11.30 uur Vertrek van het Bartho lomeüs gasthuis Lange Smeestraat 40 af te elf DANKBETUIGING Daar het ons onmogelijk Is een ieder persoonlijk te be danken betuigen wij langs deze weg onze oprechte dank voor de betoonde belang stelling bij ons 45-jarig hu welijksfeest ondervonden Werkhoven G de Ligt A de Ligt-Geurts en kinderen GIJ ZULT MIJNE GETUIGEN ZIJN Een groepje jongeren uit Baam en Soestdijk getuigt zondag 11 dec om half elf in een samenkomst welke gehouden wordt in HUIZE WILDSCHUT Kromme Nieuwe Gracht 48 te Utrecht G W de Vries GRAFWERKEN Naiuursieenhandel N.V CORTLEVER & CO v.h Cool BILTSTRAAT 30 UTRECHT TEL 10325 b.g.g 03490-«79 VEILING Notaris Festen te Utrecht zal op vrijdag 16 december 1960 om 2 uur in het No tarishuis te Utrecht pu bliek verkopen A Krachtens art 1223 B.W.Het pand Voorstraat 61 te Utrecht Het pand isvrij van huur en de ko per kan de ontruiming(voorzover nodig be werkstelligen met degrosse der veilingsakte.Vergunning om het pandaan zijn bestemming alswoonruimte te onttrek ken is verzekerd.Lasten ƒ 149,82 p J B Vrijwillig Het woonhuis Narcis straat 31 te Utrecht Huur ƒ 12,65 p.w Las ten ƒ 91,52 p j Bezichtiging di en do 2-4 uur Nadere inlicht en bilj t.k.v gen notaris Weerd singel O.Z 17 telef 19227 LANDHUIS te BILTHOVEN Notaris J L DOCTER ter standpl Gem De Bilt is voornemens t.v.v Fam De king Dura op donderdagen 22 december 1960 en 5 jan 1961 telkens n.m 3 uur resp bij inzet en toeslag in Hotel „ De Schouw " te Bilthoven PUBLIEK TE VERKOPEN het LANDHUIS 10 ka mers voorz van centr verw met garage en tuin Laurillardlaan 10 te Bilt hoven kad Sectie E 492 groot 34 are 46 ca met extra uitgang naar de Hasebroeklaan. Het pand is verhuurd voor ƒ 162,78 p.m Grondbel ƒ 150.04 Straatl ƒ 65.08 Betaling 31 januari 1961 Be zichtiging dinsd en dond 3—4 uur Nadere inl ten kantore van gen notaris Julianalaan 3 te Bilthoven tel 03402-2460 In u ^^ hart verkiest U eigenlijk crematie Maar U zoudt er eerst vifilien iets meer van weten Vraagt dan vrijblijvend inlichtingen aan de VERENIGING VOOR FACULTATIEVE CREMATIE Riouwstnat 186 - ' s-Gravenhige - Tei 070 554797 D J JAGER Alb Neuhuysstraat 19—11 Utrecht tel 14374 Secretaris penningmeester afdeling Utrecht en omstreken Fa F B TAP Begralenissen crematies 1 rouwkamers UTRECHT Nieuwegracht 50 DE BILT Westerlaan 15 BILTHOVEN Soestd.weg 265 ZEIST Utrechtseweg 137 tel 030 23352 tel 03O 60359 tel 03402 3741 tel 03404 5089 CONTACTAVOND MET NIET-KATHOLIEKEN Donderdag 15 december om 20.15 uur KERSTIViiS IN DE KATHOLIEKE KERK Donderdag 22 december om 20.15 uur DE RiJKDOIVI VAN DE NACHTMIS Inleider Past R Beckers Na afloop gelegenheid tot het stellen van vragen „ De Beiaard " Keistraat 3 — Telefoon 20792 agenda Jeugdconcert Utrechts Stedelijk Orkest MAANDAG 12 DECEMBER - 19.30 UUR DINSDAG 13 DECEMBER - 19.30 UUR Dirigent FRITS KNOL WOENSDAG 14 DECEMBER - 20.15 UUR DONDERDAG 15 DECEMBER - 20.15 UUR Zesde concert woensdag/donderdagserie Het Concertgebouworkest Dirigent EUGEN JOCHUM Solist TIBOR DE MACHULA violoneel Progr Beethoven leonore III - Hindemith Violoncelconcert - Schumann 4e Symfonie • Wagner voorspel „ Meistersinger " Toegangsprijs ƒ 5 — rechten Inbegrepen JATERDAG 17 DECEMBER 20 UUR NATIONAAL JAZZ-GONCOURS 8 orkesten BAL NA van 23 lot 2 uur Met medewerking van DE DUTCH SWING COLLEGE BAND Toegangsprijs ƒ 3.50 alles inbegrepen Na 21 uur geen toegang 1111 kaartverkoop von 10 tot 3 uur Telefonisch van 11 tot 3 uur no 1 52 42 Houtverkoping Staatsbosbeheer Houtvester ^ „ Utrecht " Boswachtertj „ Ansterlitz " Op dinsdag 13 december 1960 om 10 uur v.m in het Ver enigingsgebouw te Austerlitz JAARLIJKSE OPENBARE VERKOOP bij afslag van plm 300 kavels hout van groveden lariks en Amerikaanse en inlandse eik geschikt voor gerief - ruiter - paal - en timmer hout boonstaken Betaling contant tijdens en dadelijk na de verkoop RUIMKN vóór 20 januari 1961 KIJKDAGEN maandag 12 december 1960 Samenkomst 10 en 14 uur bij het „ Witte Huis " te Austerlitz Inlichtingen en perceelsbeschrijvingen kosteloos verkrijg baar bij de bosbouwkundig-hoofdambtenaar N Jager „ Witte Huis " Austerlitz telefoon 03439-262 en de voor werker H M van Drie Oude Postweg 1 Austerlitz Scholing her - en omscholing Openbare les VOLWASSENEN tot ca 50 jaar die wensen te worden opgeleid tot vakman in een der metaal - of bouwvakken U kunt een kosteloze opleiding krqgen op de Regionale Werkplaats voor Vakopleiding van Volwassenen Vormt u zich een eigen oordeel over deze opleiding en bezoekt u de openbare les op woensdag 14 december a.s van 14.00-21.30 uur U kunt dan ook de werkstukken van de cursisten bezichtigen en alle gewenste inlichtingen inwinnen over de opleiding en de loondervingsvergoeding Regionale Werkplaats voor Vakopleiding van Volwassenen Vlytstraat 13—15 — Utrecht Het Katholielc Nationaal Bureau voor geesteiyke gezondheidszorg Wilhelminapark 26 — Utreclit vraagt voor de directeur van zijn wetenschappe lijke afdeling zo spoedig mogelijk een R.-K SECRETARESSE Diploma steno-typen vereist IMiddelbare opleiding gewenst Sollicitanten met ervaring genieten de voorkeur Salaris nader overeen te komen ^ kVERSBAAN HILVERSUM » j ^ Komt U een dezer dagen even inschrijven voor de NIEUWE januari-kursussen voor beginners o £ half-gevor derden welke in januari beginnen DEZE zaterdagavond 8.15 tot HALF 12 SOIREE DEZE zondagavond 8.15 tot 11 uur DANSEN Beide avonden met De 7 Rhythm Sellers Dansschool P WILDSCHUT Kromme Nwe Gracht 48 b.d Muntstraat — UTRECHT RIETVELD's AUTOBEDRIJF utrechtsestraatweg 88 en 111 WOERDEN Telefoon 03480—2252 AUTO UNION 1000 sport 1959AUSTIN A 40 10.000 km 1960 MORRIS MINOR 1000 1960 MORRIS 850 1960 MORRIS 1000 1959 OPEL KAPITXN de luxe 1959 V.W KLEINBUS 1959 MERCURY 2-d hardtop 1958 FORD TAUNUS 12 M 1958 OPEL KAPITSN de luxe 1958 OPEL REKORD 1958 FORD ZEPHYR met radio 1958 PORSCHE type 1600 super 1957 CHEVROLET BEL AIR 2-d hardtop 1957 FORD TAUNUS 15 M 1957 DODGE KINGSWAY sedan 1957 PONTIAC 6 cil sedan 1957 STUDEBAKER 2-d hardtop 1956 FORD CUSTOMLINE 1956 CHEVROLET sedan de luxe 1956 CHEVROLET BEL AIR csbr l *)* OPEL REKORD cabr 1956 MERCEDES type 220 1955 CADILLAC FLEEDWOOD 1955 FORD COURIER bestel 1955 OPEL REKORD bestel 1955 VOLKSWAGEN 1934 dan helpt alléén maar zachte zeep MORRIS MINOR coach 1954 CHRYSLER WINDSOR 1952 CHRYSLER 8-pers zeer mooi 1951 Inruilen en financieren Bovag - en Sega-garantie Alleenverkoop HUWELUK Trouwen doet U via bnreao De Elf Provinciën accu s Accumulatorenfabriek „ HOLLANDIA " I^nge Nienwstrsat Ct ^ Tltreeht - TeL 16638 - b.K.g 26191 Grootste bureau van het continent onder leiding van het detective-echtpaar De Vries bekend door radio en pers Dameskapsalon Schoonheidsinstiluuf Parfumerieën eti Byoux Jos V d Laan Bern Weerd 11 Tei 18032 „ De Elf Provinciën " Terspronckneg 44 - Haarlem Telefoon S1895 KERST-REIZEN Nieuwjaars-reizen comfortabel - gezellig - feestelijk dagen Parijs f 79 - dagan Parijs en Versailles f 99 - dagen Parijs en Versailles f 129 - dagen Luxemburg Clervaux f 91 - dagen Luxemburg Clervaux f 108 2 dagen Antwerpen en Brussel f 59 - dagen Düsseldorf-Wuppartal f 66 - dagen Diisseldorf « n Keulen f 96 - dagen OsnabrOck f 115 - Airtour Holland vliegreizen Lislind-wintersportreizen V«orjaarsreiz*n vraag reisgids ^ uto reisbureaus ^ ^ ^ UTRECHT STATIONSPL 22 TEL 20323 » t-ulemborg Zandstr 7bii Tel 465 Zeist Utr.cht ' r?istöN-^.^^N'ifeM'rN '" "'^ '' '-'"-¦ Spreekuur uitsluitend na af spraak Overal te ontbieden VrtjbUivend inlichtingen In blanco couvert Alleenstaanden opgelet IDEAAL WONEN IN EYKMANFLAT Tuindorp Wij vragen voor direct Hier is thans een aanvang gemaakt met de bouw van moderne 2-kamerflats met vrije vestiging ook voor alleenstaanden Aanmelden aan de zaak I 9 \ ^ oC.'rukkerij IhoonteI i Willemstr 15—21 Utrecht i y y i Deze flats zijn voorzien van centr ver warming Bruynzeel keuken badkamer ijs - stofzuiger en boodschappenkast huistelefoon aansluiting voor radio en tv bergruimte doorgaand balkon en lift Koopprys ƒ 19.750 — v.o.n Hypotheek ƒ 14.250 — eventueel hoger Inzage tekening en nadere gegevens bij Anfh van Osnabrugge & Zoon PER AUTOCAR op donderdag 15 december NAAR BRUSSEL t.g.T Koninklqk Huwelijk PRIJS f 10 — per persoon 5 d KERSTREIS PARIJS Vertrek 23 december a.s PRIJS f 94.50 REISBUREAU „ EBATO " HAGENOUW Moreelselaan 37 - Utrecht Telefoon 16511 MARIAPLAATS 49 Telefoon 10829 — 33614 — 32085 TOPMERKEN geplaatst In t dagen lOO'/i « ervlce TELEVISIE v.a f2.98 per week Direct van groothandel vlg geheel nieuw fin systeem Eerste betaling na 3 mnd proef Zowel bij contante betaling maximum 12 maanden als bij financiering tot t 250 — goedkoper Geen hinderlijke informaties en nog vele andere voordelen die met het oog op concurrentie slechts mondeling toegelicht kunnen worden Ook bandrecorders geen aanbetaling Ge detaill Inl over alle merken N.V P Spul 110 Den Haag H J C Pieters & Zonen JANSKERKHOF 24 Telefoon 14906 — 60582 — 03405-385 T C ROODVOETS & ZN DONKERE GAARD 2 Telefoon 10440 — 15077 — 61105 SMEUÏG ' VOO » Waltmann & Co OUDE GRACHT 92 Telefoon 18444 — 31365 Winterrei^en yj & met verblijf in ^ airtour holland comfortabele hotels ** i 1 1 *'** Lissone Lindeman PER VLIEGTUIG ** Kitzbühl 10 dg v.a f 265 - * Ehrwald 15 dg v.a f 378 - * Seefeld 15 dg v.a f 423 - ** Garmisch Partenkirchen 15 dg v.a f 499 - » St Moritz 15 dg v.a f 547 - • Arosa 15 dg v.a f 550 - PER TREIN Bergland expres •** Ehrwald 10 dg v.a f 210 - *** Seefeld 10 dg v.a f 211 - *** Cortlna d'Ampezzo 10 dg v.a f 280 - *** Pontresina 10 dg v.a f 344 - MEER VAKANTIE VOOR MINDER GELD Vraagt inlichtingen over deze privéreizen bij UTRECHT Voorstraat 52 - lel 19585 V UTMCHt N.V Machinefabriek Slorl^SJaffa vraagt I Jongedame leeftvjd 15—16 jaar voor eenvoudige administratieve werkzaamheden Mondelinge en schriftelijke sollicitaties aan ons kantoor Groeneweg 2 Utrecht WONINGRUIL-HAARLEM Aangeboden riante solide midd.woning op goede stand te Haarlem 6 kamers badkamer balkon keuken schuur zolder voor - en achter tuin vrije poort blijvend vrij uitzicht huur f 85 — p.m HESTA CRANS & CO Gevraagd soortgel huis event groter hogere huur geen bezwaar liefst met garage in Utrecht of omg Brieven onder no 2-6750 aan het bureau U.N 
SCH NIEUWSBLAD UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 10 december 1960 - 68e jaargang no 189 Advertentie ISlieuwe turnkampioene traint dagelijks Familie leefde mee miet Ria van Velsen „ OOM JO SCHREEUWDE BIJNA MUREN OMVER " HOOG boven de hoofden van de toe.schouwers zwa,ait een frêle mcisjesfiguur aan de ringen Allen in de volle turn zaal volgen haar bewegingen nauwlettend Zal dit meisje de nationale turnkampioene onttronen Die kampioene Bep Ipenburg maakte even tevoren een kleine fout in haar ringoefening Een foutje dat — gezien de minieme voorsprong van 0,05 punten die ze maar op haar concurrente heeft — wel eens fataal kan worden Ten minste als dat slanke meisje in dit uiterst spannende duel zo veel zelfbeheersing en vertrouwen in eigen kunnen kan opbrengen dat ze in deze beslissende momenten ook geen foutje maakt Na een laatste ferme zwaai laat ze de ringen los haar lichaam buigt zich soepel in een keurige salto als een standbeeld staat ze op de mat Even is het doodstil tot een maa opspringt en met een juichend ja " -^ ijn opgekropte spanning ontlaadt Zijn kreet is het begin van een lang warm applaus bocht in ¦ bocht uit Rijden remmen rusten Op asfalt en keien Elke dag in alle weer Maar het zegel van betrouw baarheid en veiligheid - het gele ovaaltje - staat op de banden als teken van beproefde sterkte soe pelheid en weerstand als teken dat Englebert banden OK zijn Veilig rijden zuinig rijden slipvrij rijden op Englebert-banden met het gele ovaaltje Personenwagenbanden of zware vrachtwagenbanden Englebert heeft na uitgebreide controles een geel ovaaltje op de zijkant gezet Dat Is uw garantie voor een streng geteste zv;aar beproefde veilig ¦ heidsband fnglBberf QK ZIJN PRINSENGRACHT 783-78S AMSTERDAM Kader competitie Duparant klopt Beerschoten Gisteravond werd in café Ma jella " voor de Kaderkompetitie van de K.N.B.B de partij Duparant Beerschoten gespeeld die met klein verschil door de O.O.-spelers werd gewonnen Vijf achtereenvolgende poedels gaven Beerschoten gelegenheid van zjin achterstand wat af te knabbe len doch een slotserie van 56 1 racht Duparant de overwinning De uitslag was Duparant 300 300—23—60—13.04 Beerschoten 275 267-23—3 »!— 11.60 KEQELCO-SCOURS KNAL-dames kegelden alle anderen omver tallen heren klasse h werd zelfs niet bedreigd hoewel verwacht werd dat Touwetje een aanval op die plaats zou doen Maar kege laars als Benima en Schumacher bleven met resp 100 en 95 ver be neden hun kunnen op dit onderdeel en De Agé met 122 hout zorgde er voor dat Touwetje ook nog van de tweede plaats werd verdreven Bij de dames was het al KNAL wat de klok sloeg en bij de heren is nu het wachten op SHV en Laat ' m Rollen of die in staat ztjn Ons Genoegen van de eerste plaats te verdrijven Benima werd met 3 x 45 koplo per op vrije baan heren klasse A > en bü dames A werd mevr Apel doorn lijstaanvoerster De stand van ' vrijdagavond half twaalf luidde KOBPS 5-tallen heren klasse A 1 Ons Genoegen 555 hout 2 Al tiid Kans 523 3 Touwetje 518 da mes klasse A 1 KNAL 515 2 KNAL 2 469 3-taIlen heren klasse A 1 Ons Genoegen 307 2 Touwe tje 302 3 DAKO 287 dames 1 KNAL 237 hoogsten RESERVES burgert.lOO De Agé 122 Kramer Freher 111 mevr Aben 112 me vr Mulder 83 reserves dames mevr Ekeris 71 VRIJE BAAN heren klasse A 1 Benima 3 x 45 2 D Sanders 45 2 X 44 3 Schumacher 45 2 x 43 4 Dees 45—43 5 De Jong 45 41 6 Heykamp 2 x 43 7 Koedam 43 2 X 42 8 Kraay 43—42 klas se B 1 Kramer Freher 44 2 Bremer 43 3 Sijnhorst 42 4 Dijkman 39 dames klasse A 1 mevr Apeldoorn 43 2 mevr de Jong 42 3 mevr Overkamp 41 4 mevr Aben 2 x 40 klasse B 1 mevr Kleene 41 2 mevr Spruit 40 3 mevr Bolding 39 4 mevr Schumacher 2 x 38 ST.-NICOLAASBAAN heren klasse A 1 Van Doorn 124 2 Verwoolde 120 3 Merkus 118 klasse B 1 Sijnhorst 114 2 Bre mer 1 ' 3 Wildberg 111 dames klasse A 1 mevr Aben 103 2 mevr de Jong 99 3 mevr Over wijk 110 2 me Elfrink 97 Maandagavond om half acht wordt het concours voortgezet Slechte toestand Toplxandhallers in BeYnhardkal Real Munster ploeg van jeugdige spelers H Timoner van Guillermo Timoner de wereld kampioen bij de stayers is by een val tijdens de zesdaagse van Ma drid ernstiger gewond dan men aanvankelijk aannam Toen de Spanjaard in de nacht van woensdag op donderdag tegen de grond smakte constateerden de doktoren een armbreuk Maar sinds dien is zijn gezondheidstoestand eer der slechter dan beter geworden zodat men vreest dat Timoner ook nog een schedelbasis-fraotuur heeft opgelopen JEX course voor afstandnum-arden inge ir ribune res - ST TOT VOORST reur tel 10761 wintersport maanden werken als jiste 5TEN0TYP " ks over een aardige inkomsten Snelle af - RECHT — TEL 17978 ZEIST Verlengde st een KEUKEN Ie maaltijden van leiding geven aan de keuken UISHOUDiNG Ie huishouding in even aan enkele Huishoudschool ijd opleiding en 2 — + huurcomp an de inrichting ^ verworming ca te aanvaarden 65.000 — k.k EIN atweg 2 - 317 »/ & ZN lef 35898 - inrichting CSMITMV iUmI 74-76 « Utrecht 3 ir toffeerder TE KOOP DENSTANDS-VONINGEN LT vanaf f 25.500 - [¦ EN vanaf f 22.500 - ELEN vanaf f 23.500 - HT flats f 21.000 - 7ERKOOPK ANTOOR V BOKHORST C Dondersstraat 60 ' el 21020 - Utrecht OP IER HUIZEN iswater te Oukoop Prijs ƒ 20.000 — ' ragen r Vredendaal en Zn isen — Telefoon 356 irect gevraagd LEKTRICIEN ledig met het vak iend Zowel voor uwbouw als r klantenwerk Ier nr 2-6764 bur UN ' rean „ DE DOM " slefoon 19595 nteurs lijk aan bovenge - ikamerflats ïciaal voor alleen leren mer keuken bad trale verwarming tIJE VESTIGING linimaal f 2.500 — dtkade 16 Th ij's vindt het te spannend Ka kampioene Bep Ipenburg loopt op het meisje toe en feliciteert haar Nog voor de jury de beoordeling van deze oefening bekend maakt weet Bep Ipenburg dat ze haar na tionale titel kwijt is Na haar schudden velen de nog wit getalkte hand van de nieuwe kampioene Iemand vraagt haar Waar is Thijs " Vanavond huldiging van Ria van Velsen de nationale turnkampioene in café Van Haaften om half ne gen " roept de dorpsomroeper door de straten van Bodegraven nadat hij met enkele ferme slagen op een op zijn fiets gemonteerde gong de vrouwen en kinderen voor de ra men lokt Gek om zo je naam te horen roe pen " zegt de 21-jarige Ria enkele dagen na de vvedstrijdzondag bij haar thuis aan de Bodelolaan Nu is Thijs Rietveld haar ver loofde er wel Ik ga niet meer naar die wed strijden van Ria toe Ik heb het eerst wel gedaan maar ik hou het niet uit Je kunt niks doen Ik wil helpen aanmoedigen schreeuwen zoals je bij een voetbalwedstrijd doet Maar dat kan niet dat mag niet want dat zou Ria uit haar concentratie halen Je kan alleen maar heel stil zijn en duimen Dat hou ik niet Zo gauw Ria haar oefening in zo'n Wedstrijd begint gaat het in mijn hoofd en keel l fijntrekkers e inpakkers f öngesclioold personeel Reiskosten-vergoeding Gratis bedrijfskleding Aanmelden dagelijks van 9-12 en van 14-16 uur aan het bedrijf Verl Hoogravenseweg 71 Utrecht en des avonds van 18.30-19.30 uur Julianaweg 144 N.V Verzekeringsmij „ PRECAXJTIA " Maliebaan 67 — Utrecht vraagt VRL KANTOORBEDIENDE leeftijd 17-19 jaar mulo en typen vereist Prettige werkkring op kleine afdeling Zeer beiiooriyk salaris Als regel zaterdags vrij Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen uitsluitend schriftelijk N.V Sigarenfabriek DENOVA " G Witteveen te Utreciit heeft plaats voor een Telefoniste Sollicitaties met vermelding van leeftijd opleiding en ervaring te richten aan de Personeelsafdeling Kanaalvreg 95 Utrecht > Y KONINKLIJi oor - ' A rssp M jring '^ eling ^ Ê GOOIS KINDERZIEKENHUIS ' JTïi *'' Crailoseweg 116 — Huizen post Bussum vraagt voor de binnenkort nieuw te openen boxen-afdeling a Ie verpleegsters geen nachtdienst b 2e nachthoofd c verpleegsters Tevens kunnen geplaatst worden leerling verpleegsters 18 jaar voor de cursus welke in april 1961 aanvangt Goede salaris en vakantieregeling Tegemoetkoming in uniform - en reiskosten Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Adjunct-Directrice DEM KA P KOHIHKLIIIi KOHIHKLIIKE DEMKA STAALFABRIEKEN N.V UTRECHT vraagt v^egens uitbreiding der werkzaamheden voor haar ELECTROTECHNISCHE AFDELING een electroiechnisch H.T.S.'er Sollicitanten in het bezit van een gelijkwaardig diploma gelieven eveneens te solliciteren Geboden Een werkkring welke een groot ge bied der Sterkstroomtechniek om vat bestaande uit licht - kracht - loagsponning - en hoogspanning installaties Mogelijkheden voor het ontplooien van eigen initiatief en verruiming van kennis zijn ruimschoots aan wezig Leeftijd tot 30 jaar Schriftelijke sollicitaties met volledige inlich tingen omtrent persoon opleiding en ervaring te richten onder nr 60-71 oon de ofdeli Personeel Postbus 2013 te Utrecht DEM KA KONINKLIJKE DEMKA STAALFABRIEKEN N.V UTRECHT vraagt voor haar Ponskaartenafdeling een OPERATEUR of een jonge man van 20 25 jaar die tot operateur wil worden opge leid Schriftelijke sollicitaties met volledige opga ve van opleiding en administratieve ervarmg te richten aan de afdeling Personeel Postbus 2013 te Utrecht Mondelinge sollicitaties tijdens de kantoor uren en woensdag - of donderdagavond rssp 14 en 15 december a.s van 17.15 tot 20.30 PHILIPS N.V PHILIPS ' TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE HILVERSUM vraagt mannen tot pim 40 jaar voornamelijk in de metaalbev^erkingssector voor itanzen boor en tapwerk eenvoudig bankwerk revolverdraaien galvaniseren enz Zij kunnen ook met montagewerk worden belast Bij onze onderneming kunnen ook MEISJES worden geplaatst Als u er meer van wilt weten u kunt elke maandag avond van 7 tot 8 uur alle gewenste inlichtingen krijgen te Utrecht in het „ Haagsche Koffyhuis " Vredenburg 28 Elke woensdagavond van 7 tot 8 uur te Zeist in hotel „ Hermitage " ' t Rond 7 Bovendien kunt u elke dag van 9 tot 11.30 en van 1 tot 5 uur behalve zaterdags terecht op onze afdeling Perso neelzaken lieteorenstraat Hilversum 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaferdag 10 december 1960 - 68e jaargang no 189 9 BOOS OM SLECHTE BETALINQ Timide hulpbode was meester-spion Camera in kleerborstel van Bonner ministerie Verenigd Plastic-verkoopkaiftoor N.Y te Zeist Verkoopkantoor voor de plastic grondstoffen van de mijnen in Limburg vraagt KREDIETEN voor aanschaffing van personenauto's vracht auto's tractoren landbouwwerktuigen, automaten machines en alle overige produktieve goederen. Discrete en vlotte behande ling Onze specialisten staan met hun ervaring voor U klaar Handels - Crediet Associatie CV Emmalaan 35 - Utrecht Telefoon 29777 een Materiaal-Laborant voor haar Service Laboratorium Het onderzoekingswerk draagt voornamelijk een mechanisch fysisch en chemisch karakter en is vooral gericht op de gebruikseigenschappen van kunststoffen sterkte chemische bestendigheid etc en op de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en verwerkingsmethoden Vereist leeftijd 20—25 jaar Opleiding H.B.S.-B en bij voorkeur tevens Materiaal-laborant Ervaring in laboratoriumwerk strekt tot aanbeveling Sollicitaties voorzien van pasfoto aan ons adres Postbus 124 Zeist Van onze correspondent te Bonn Twee jaar lang heeft de 33-jarige hulpbode van het West duitse ministerie van binnenlandse zaken Willi Knipp van zijn nederige beroep op een dergelijke wijze misbruik gemaakt dat de Oostduitse spionagedienst hem ging beschouwen als één van zijn beste spionnen Met een mJniatuur fototoestel een uitge holde kleerborstel en een timide gezicht haalde Knipp het sterke staaltje uit 3600 min of meer geheime stukken van minister van binnenlandse zaken Schroeder te fotograferen en naar Oost Duitsland te sturen DRINGEND Te huur gevraagd woning of gedeelte van een woning voor een gezin van 3 pers in Utrecht of omgeving Hoge huur geen bezwaar Br onder nr 2-6742 bur UN leerling verpleegsters Oostberlijnse sleutel achter Op het departement heeft men niets ge merkt 3600 foto's Op deze wvjze kon hü op zyn ge mak niet minder dan 3600 foto's Van Werkhoven's DRUKKER IJ Predikherenstr 19 tel 12017 vraagt met spoed Persoonlijke overwinning voor De Gaulle Te koop aangeboden Ruime goed onderhouden FLAT Bij de Centrale Raad van Beroep Trans 19 Utrecht wordt gevraagd een flinke Werkster leerling zetter schriftelijk of n bovenstaand te Utrecht-noord ' 1 etage zeer billijke prijs spoedig te aanvaarden Vrijbl inl VERBUKO Cederlaan 9 Apeldoorn tel 06760—14410 en 06776—232 voor 45 uur per week Leeftijd 23 jaar of ouder Loon f 1.23 per uur Aanmelden bij de Griffier Door part te koop gevr WINKEL en beleggingshuizen zowel oud - als nieuwbouw Br met vermelding van huur lasten ligging en koop som onder nr 2-6663 bur UN 549ste STAATSLOTERIJ 4ekias-i7eii|st ROGE PRIJZEN met premie van f 30.000 21749 niet met premie van ƒ 3000 PRIJZEN VAJV ƒ 80 — 1833 2304 2385 3190 5926 6020 6870 11919 15167 13562 16907 17805 19260 20062 21048 21Ü59 21223 21627 NIETEN 1007 1867 1879 1900 1926 202S 2231 2380 2504 2691 2935 3196 3223 3261 3907 4098 4109 414B 4255 4.588 4811 4891 5036 3511 5743 6027 6131 6158 6991 7084 8462 8775 8895 8978 9134 9216 9811 9990 10408 10642 10651 11362 116.";S 12141 12166 12406 12541 12613 12628 128U3 13269 13417 13538 13720 13835 14923 15343 13.54S 16171 16391 16560 17134 17264 175S0 18359 18742 19000 19030 19047 19455 19846 19861 19983 20120 21137 21523 21865 By de prijzen van f 80 — het nr 6020 te vervangen door 6120 ƒ 1000 20833 20898 ƒ 200 1466 2398 Te koop z.g.a.n BANKSTEL TEAKHOUT met stoffen bekleding Prijs ƒ 595 — Te bez LOOLAAN I Driebergen Rijsenburg LICTELIJN CS HEBBEN WEER WAT NIEUWS Nm ook z'wemmen en vissen in gemeentelijk sporttoernooi D ZEEPOST Met de volgende schepen kan zee post worden verzonden De data waarop de correspondentie uiterlijk ter post ' moet zün bezorgd staan achter de naam van het schip ver meld Argentinië ts Uruguay " 13-12 Australië ss Strathaird " 13-12 SS Ballarat " 14-12 ms „ Rothen stein " 15 12 Brits-Oost-Afrika ss Africa " 15-12 Canada ss Uni ted States " 12-12 ss Somraelsdük " 14 12 Chili ts „ Moselstein " 15-12 Indonesië ms Hoechst " 11-12 Ned Antillen ms Prins der Ne derlanden " 13 12 Ned Nws.-Guinea ms Madison Lloyd " 11-12 Nieuw Zeeland ss Perim " 11-12 Surina me ms Kreon " 14-12 Unie van Z Afrika en Z.W.-Afrika ms Stirling Castle " 11 12 ms Ommenkerk " 13 12 Inlichtingen betreffende de ver zendingsdata van postpaketten gevn de postkantoren zoeken naar een schaap met poten " d.w.z een voorzitter representatief en welsprekend is veel voor de sport voelt Er reeds een ambtenaar hiervoor vüf die en is ge - polst maar het uiteindelijke fiat heeft deze nog niet gegeven Het laat zich aanzien dat 1961 een goed jaar zal worden voor de sportief in gestelde ambtenaren van de ge meente Utrecht HENK VAN VEENENDAAL Tips voor Hilversum Van onze paardesportmedewerker Hairos II komt zondag in Hilver sum aan start In de Allround Sta yerspry's de eerste maal na zijn dubbele tocht naar Amerika De hengst moet tot honderd meter voor geven over de afstand van 3800 m Er zijn tien koersen door splitsing van twee nummers Eén koers is voor amateurs die dit jaar nog niet hebben gewonnen Onze voorspellin gen zün Boertje Hollandiaprijs 2020 m Ie afd 1 XO 2 Xirene Hollandia 3 Wish you were here Baron Spencerprijs 2040 m 1 Yvonette 2 Yellobird van Mira mus 3 Yankee Erebus Boy Spencerprijs 2400 m 1 Ydéal Double 2 Yemen 3 Y Kit ty's Zoon Benjaminprijs 2020 m amateurs 1 Yvonne Hollandia 2 Xita Hano ver 3 Walnut Hall Baron Magowanprüs 2000 m 1 Washington 2 Vaut Mieux K 3 Ylinotte Allround Stayersprys 3800 m 1 Hairos H 2 Seigneur Bascom 3 Juicksilver S Barke Il-prijs 2000 m Ie afd 1 Wanita van Barke 2 Veratonka 3 Xiphon L Barke Il-prijs 2000 m 2e afd 1 Xuthus Hollandia 2 Tea 3 X Plu to Boertje Hollandiaprijs 2020 m 2e afd 1 X Bond 2 X Tello 3 Xy lander V Barry Williamprijs 24QP m 1 Wil ster S 2 Umberto 3 Troubadour Amerika leidt tegen Italië Het tweede enkelspel van de in - terzone finale van het Davis Cup toernooi die tussen de Verenigde Staten en Italië in Perth wordt ge speeld is gewonnen door de Ameri kaan Barry Mackay Hij versloeg Pietrangeli met 8—6 3—6 8—10 8—6 13—11 De partij was vrijdag wegens duisternis afgebroken bij de stand 5—5 in de vierde set De Amerika nen leiden thans met 2—0 Kaasmarkt Breukelen Breukelen 9 dec 1960 Aanvoer 2 partijen Aantal kazen 86 stuks Gewicht 709 kg Prijzen Ie soort ƒ 2,20 Fruitveiling Bunnik Bunnik 9 december Gemiddelde prtjsnotering voor klasse I Cox orange pippin 75—80 73 7075 68 65—70 56 60—65 38 55—60 21 Glorie van Holland 75 85 19 65—75 17 5565 10 Notaris appel 75—85 16 6575 12 55—65 9 Sterappel 6575 29 55—65 20 goud 9 Jonathan 70—75 29 65—70 27 60 65 21 Winter Banana 8090 23 70 80 19 60—70 18,5 Legipont 6575 40 55—65 29 4555 13 St Remy 65—75 8,5 5065 7 Gieser Wilde man 60—70 20 50—60 18 4550 9 Brederode 60—70 15 5060 11 Win terjan 50—60 14 4550 8 Ijsbonten 60—70 11 5060 alles per kg Aanstaande week veiüngen opmaandag donderdag Kerstvei - ling en vrijdag op woensdag 14 december dus géén veiling VEEMARKT LEEUWARDEN Leeuwarden 9 december 1 100 stieren 3.00 - 3.40 per kg 2 550 vette koeien 2.75 - 3.00 per kg 4 266 melk en kaltkoeien 950 — 1175 per stuk 5 350 pinken 350 — 625 per tuk 10 551 graskalveren 375 — 423 per stuk 11 398 nuchtere kalveren 32 — 48 per stuk 13 733 s hapen en lammeren 14 slacht schapen 2.40 — 3.10 per kg 15 vet te en weidelammeren 43 — 67 per stuk 16 slacht en ringlammeren 3.40 — 4.10 per kg " 7 tok - en melk schapen 85 — 125 per stuk 18 224 vette varkens 1.40 — 1.65 per kg 21 206 biggen en lopers 22 big gen 36 — 48 per stuk 23 lopers 50 — 67 per stuk 24 dr zeugen 270 — 325 28 71 paarden 29 wirt paarden 700 — 1100 per stuk 30 slachtpaarden zwaar vlees 2.00 — 2.20 per kg geschat slachtgew 31 veulens jonge enter 2.25 — 2.45 per kg geschat slachtgew 32 1.60 — 1.70 Kuipp staat thans voor deze enorme spionageactivileit voor het Westduitse constitutionele gerechts hof te Karlsruhe terecht tezamen met de 29-jarige chauffeur Josef Paul die de foto's naar Oost-Berlyn placht te brengen De voormalige hakkersknecht Knipp had het als hulpbode op Schroeders departe ment niet breed Hy verdiende een netto maandsalaris van 230 mark Daarover werd hij langzamer hand boos en toen later het departement weigerde hem fi nanciële steun te geven om zijn gezondheid in een sanatorium te verbeteren besloot hij geld te maken " Hij verkocht zich namelijk aan de Oostduitse spionagedienst De Oostduitse communisten be gonnen met 130 mark in de maand en maakten daar later 450 en meer mark van In totaal streek Knipp niet'minder dan 13.000 mark op Precies Zijn spionageweirk deed hij een veudjg maar precies Hij ging iedere dag naar het departement gewa pend met een kleerborstel Het was zijn taak om akten en officiële soms geheime paperassen van de ene naar de andere kamer te brengen Knipp sloot zichzelf enkele malen per dag in zijn werkkamertje op haalde uil zijn kleerborstel de nii niatuurcamera en fotografeerde daarmee de geheime stukken Dank zij deze hulp was hel Oo.slduitso ministerie van staatsveiligheid twee laar lang uitstekend op de hoogte van wat er op het Westduitse mi ni.sterie van binnenlandse zaken ge beurde De geheime stukken haalde Knipp uit leren tassen \' an het departe ment waarvan hij het slot had weten te bemachtigen Dit slot had hij naar Oost-Berlijn gestuurd waar men er de passende sleutel voor zou construeren Deze sleutel paste evenwel niet Knipp stal daarop een der goede sleutels van de leren tassen en liet de valse Mislukte overval op een Cubaans vliegtuig Een Cubaans passagiersvliegtuig lioeft donderdagavond een noodlan ding gemaakt op een suikerplanta ge Drie leden van de bemanning warm gewond en een passagier was doodgeschoten nadat vüf personen hadden geprobeerd de inzittenden en de bemanning hun wil op te leggen en het toestel naar de V.S te doen vliegen Drie mannen die bü het complot betrokken zouden zijn zijn gearres teerd toen zij de plantage in wilden Het toestel vloog van Cienfuegos naar Havanna toen de aanvallers er zich meester van wilden maken De drie mannen zijn inmiddels ter dood veroordeeld Een vrouwelijke beklaagde kreeg 30 jaar gevangenisstraf een andere vrouw werd vrijgesproken Anti-communistische demonstratie op Cuba Knkele honderden Cubaanse leden van de vakbond van electriciens hebbpn e">n protestmars naar het presidentiële paleis van Fidel Castro ondei nornen « uii te drniMnstrf.»--.n te gen de communistische infiltratie in de vakbond Er werden leuzen aangeheven ais ¦ ¦ Cuba si Rusland non " Dit was de eerste anti communis-tisciie demonstratie op Cuba sinds Castro aan het bewind is Mr Diepenhorst neemt ontslag als lid G.S Mr G A Diepenhorst heeft op me disch advies ontslag moeten nemen als lid van Gedeputeerde Staten van deze provincie ¦ De benoeming van een nieuw lid vanhet college zal aan de orde worden ge steld in de thans lopende zitting derStaten en wel na beëindiging van debehandeling van de begroting 1961 C.3 tegen welk tijdstip het ontslag zalmgaan Vervolg van pagina 1 Zelfs dit beperkte resmllaat moest nog worden afgedwongen de knok ploegen van het front voor het Franse Algerije deden de ronde sommeerden de winkeliers die hun zaken hadden geopend ze weer te sluiten Men gebruikte dreigemen ten die Ixier en daar aan Aineri l;aanse gangsters deden denken IJIog minder succes had de oproep van ' het front tot massale demo.n straties in de straten Slechts in iwee steden kwam het tot ernstige onlusten Algiens en Oran Maar zelfs die waren geen massa manifestaties maar herhalingen zij het op grotere schaal van de rel op 11 november jl dat wil zeggen in Algiers ïOOO a 6000 jongelieden ge deelielijk studenten maar vooi'al veel nozems die de politie met ste nen stukken ijzer en dit keer zelfs met enkele molotovcocktails beko gelden Compagnieën die strikte orders hadden niet van hun vuurwapens ge bruik te maken antwoordden met traangasgranaten van alle kalibers Het resultaat was een langdurige veldslag in hel centrum Tan de stad waarin beurtelings politie en mani festanten elkaar omsingelden De verliezen zes politiemannen in het hospitaal honderden bebloede hoof den veel manke benen vierhonderd arrestanten honderden winkel - en autoruiten aan stukken De donderende klappen van de traangasgranaten de grijze en gele rook de dreigende lopen van de le gertanks die door de ordetroepen acli ter de hand werden ' gehouden wek ten de indruk dat er een echte revo lutie aan de gang was Vooral toen de manifestanten barricades begon nen op te bouwen waarop zij in schilderachtige poses met Franse vlaggen plaatsnamen Maar de leger tanks maakten korte metten met de nogal onbeholpen bouwsels hun rups banden maalden er in enkele minuten doorheen Voor het eerst in de ge schiedenis van het Franse Algerië werd dit keer dus ook het leger tegen manifesterende Fransen ingezet De arme dienstplichtigen kregen zelfs een paar stenen naar het hoofd voordat de manifestanten zich de heilige eenheid van leger en volk weer herinnerden Maar nel toen het leger van zijn kant ook al zachtmoe diger wilde worden grepen yeilig hcidstroepen uit al hun traangasmor tieren vurend weer met een vastbe sloten charge in Toen ten slotte de avond viel smolten de troepen mani festanten geleidelijk weg De jeugd Wat een algemene opstand had moeten worden bleef dus wederom beperkt tot heethoofdige jeugd die eerder naar een verzetje dan naar echt verzet hunkerde Hoewel de on lusten ziel " dit keer veel verder door de stad verspreidden zelft tot aan het paleis van de Franse regerings afgevaardigde Morin bleef het een slecht georganiseerde rel De plannen om in de Franse arbei derswijken Bab El Oued en Belcourt gelijktijdige revoltes te ontketenen verliepen al na een uur werden ge doofd in de regen die ook de massa van de Franse burgers in Algiers van de straat hield Die burgers mogen de jonge heet hoofden opstoken en met hen sympa thiseren tot een spontaan elan van algemene volkswoede of patriottische wanhoop kwam het ook dit keer niet Beroofd van zijn leiders niet meer steunend op oogluikende medewerking van het leger afdrijvend naar alge hele onzekerheid beleefde de bevol king van Algiers iri de trieste regen gisteren een trieste dag van desillusie De Gaulle die in Ain Temouchent met fluitconcerten en geschreeuw een kille ontvangst kreeg beleefde nog killer weer In Tlemcen waar veel Mohammedanen de vlag hadden uitge stoken viel er sneeuw en regen op zijn kepi Het Franse staatshoofd herhaal de in Tlemcen in ' n korte toespaak wat hij in Ain Temouchent eerst tot plaat selijke officials en later tot Franse officieren had gezegd Hij zei dat in de huidige situatie waarin de wereld Frankri,1k en Alge rije zich bevinden een nieuw Algerië moet worden geschapen het Algerië van de broederschap „ Het leger " zei nemen onder meer van stukken van de Westduitse contra-spionage be richten over anti sabotagemaat-regelen NATO mededelingen en dergelijke In een holle tanden borstel en de holle batterij van een zaklantaren bracht chauffeur Paul de foto's naar Oost-Berlijn De communisten beloonden Knipp die dit alles slechts om geld heeft gedaan ook met een Oostduitse medaille Zij wilden de spion zelfs via boeken over Marx en Lenin in de rode leer inwijden Maar Knipp bedankte daarvoor — en fotogra feerde braaf verder Zelfs toen een typiste hem eens snapte en hij de kleine camera van schrik liet vallen Hij antwoordde evenwel rustig op de vraag van het meisje wat hij daar toch wel deed „ Dat is niets voor kleine meisjes " Toch betekende deze fout van Knipp het begin van het einde van zijn spionage Zijn geval geldt thans als het zwaarste dat ooit op een Westduits ministerie is voorgeval len De Gaulle heeft de overwinning op de rebellie al behaald Ik moet ook op het leger kunnen rekenen nu het om de opbouw gaat U begrijpt allen pre cies wat ik bedoel " De GauUe gewaagde meermalen van de Mohammedaanse meerderheid in Algerije Hij riep zijn toehoorders op om „ ja " te stemmen bij het komende referendum dat de schepping van een Algerijns Algerië ten doel heeft Het geschreeuw en de slagzinnen en de verouderde formules daarbuiten zo zei De GauUe betekenen niets Het gaat nu om het gezond verstand en de trots op een nieuwe taak Het is te vroeg om te zeggen dat de r'eis van het staatshoofd het ge vaarlijkste punt al voorbij is Zowel zijn persoonlijke veiligheid als de autoriteit van de Franse staat kunnen in de komende dagen nog zwaar op de proef worden gesteld Het front voor een Frans Algerië zegt nog meer pijlen op zijn boog te hebben Maar de eerste dag is meegevallen E heer P J Ligtelijn leeft ondanks zijn drukke werkzaamheden op het kantoor van de gemeenteontvanger toch nog genoeg fantasie en energie overgehouden om een voortdurend groeiend apparaat als het gemeentelijk sporttoer nooi voor de veertiende maal te laten reilen en zeilen Al wordt er dan in het volgend jaar in dit populaire toernooi niet gereild of gezeild Ligtelijn c.s heb hen het nu toch wel zo ver gebracht dat er gezwommen en gevist wordt Twee Ijijzonder verbreide sporten zyn nu toegevoegd aan bet respec tabele aantal waaruit het toernooi bestaat De merkwaardige rustige heer Ligtelijn is een miniatuur Brunt Zijn accuratesse en de kennis van zaken maakten hem tot de man die op bijkans alle vragen in de voorbereidingstijd antwoord weet In het algemeen werd het toer nooi gevormd door wedstrijden in schaken dammen bridgen klaver jassen tafeltennis en volleybal Er werd in de laatste jaren naar ge streefd nog meer attractie te geven aan het toernooi teneinde zoveel mogelijk ambtenaren van de ge meente Utrecht te bereiken Een wensdroom van de heer Ligtelijn is nu vervuld Bij voldoende deelna me zullen op zaterdag 3 juni de ge meenteambtenaren van beiderlei kunne in het water duiken en de krachten meten in rugslag vrije slag en misschien wel in waterpo lo Herman Willemse Waarom zouden we het niet doen mijmerde organisator Ligtelijn stil voor zich heen Er zyn onder de gemeenteambtenaren ware cracks Niemand zal toch durven beweren dat de onderwijzer Herman Willem se een beginneling is En bU de po litie zijn veelbelovende krachten om van de dames nog maar niet te spreken Is dus enerzijds alle hoop van de organisatie gevestigd op een mas sale deelname aan de zwemwed strijdeti — de eerste confrontatie met het begrip water in dit toer nooi — anderzijds verwacht men veel van een ander experiment Op 10 juni zullen de vissen van het Merwedekanaal de schrik in de vinnen krijgen want dan gaan de gemeenteambtenaren hun dobber in het water gooien Deze wedstrijd is gebonden aan de reglementen van de Algemene Utrechtse Henge laarsvereniging De drie mannen en vrouwen die de meeste vis aan het ka naal ontworstelen zullen zich de meest loze vissertjes van de gemeente mogen noemen Trou wens alvorens het zo ver is moeten de deelnemers eerst naar de hun vertrouwde omge ving van het stadhuis om een visakte te vragen Steekproeven en opinie-onder zoeken onder de ambtenaren hebben uitgemaakt dat zich on der hen vele sportvissers bevin den In de afgelopen ^ mm^^mKr ' '~~' ¦" jaren steeg het « s««««^&«,aantal deelnemers * aan het toernooi gestadig In 1960 '' waren er 700 ge gadigden voor degroeps en per soonlijke prijzen.Het toernooi heeftook al een sociaalelement want LIGTELIJN in zijn oude verwijlen te enige gepensio neerde ambte naar krijgt door dit toernooi jaar lijks de kans weer vertrouwde kringetje De geestdrift bij enkele veteranen als de bejaarde heren De Jong Pols en Broers is zo groot dat ze zelfs niet behoeven te worden aan geschreven Ze melden zich steeds op tjid Maar al ziJn ze met pen sioen als er gevochten moet wor den om de tegenstander down te spelen of groot sleni af te dwingen blijkt het gevleugelde woord van Mac Arthur waar te zijn old sol diers never die In de zaalsporten Is het vrouwe lijk element behoorlijk en bekoorlijk vertegenwoordigd maar ook in de afdeling diep denken " van het toernooi bridgen enz is het zwak ke geslacht eigenlijk niet zwak meer Ten slotte Is men ijverig aan het U Seeler niet naar Madrid Antonio Calderon directeur van Real Madrid heeft verklaard dat zijn club geen belangstelling heeft voor de Duitse voetballer Uwe Seeler alleen als niet omdat ons contingent buiten landse spelers geheel op is " Spaanse clubs mogen slechts twee buitenlanders contracteren Real Ma drid heeft thans de Zweedse midden voor Agne Simonsson ' n dienst en de Braziliaanse rechtsbuiten Darcy Sil veira „ Canario " GISPEN'S FABRIEK VOOR METAAL BEWERKING N.V te Cnlemborg zoekt een STENO-nPISTE VOOR DE AFDELING VERKOOP Eigenhandig geschreven sollicitaties te ricliten aan de Afd Personeelszaken Stationssingel 25 te Culemborg SOEST-ZUID Te koop nog slechts enkele moderne Middenst.liuizen in fraaie bosrijke omgeving aan het einde van de Heideweg Kooppr / 27.000 — alle kosten inbegrepen Inl K LAS V BENNEKOM Celebeslaan 29 Hilversum Tel 02950—14778 en op het werk 02955—3994 Vrije vestiging Wegens omstandigheden te koop aangeboden MELKZAAK met gesaneerde wflk te Utrecht Het winkelwoonhuis binnenkort in huur vrij te aanvaarden Serieuze gegadigden schrij ven onder nr 2-6757 bur UN In nieuw flatgebouw de Oldenborgh " 2 ' 61 Arnh Bovenweg Zeist Telefoon 03404 7461 kunnen geplaatst worden en een kwieke HULPEN IN DE HUISHOUDING in - ot extern Aanbiedingen mondeling aa adres Salaris f 125 — netto plus éénmaal per maand reis kostenvergoeding naar huis Sollicitaties aan de huis meester AUTOSPUITER Bij de fa Ter Steege kunnen geplaatst worden EEN AUTOLAKSPUITER EEN AANKOMENDE AUTOLAKSPUITER LEIDSEWEG 129 UTRECHT Telefoon 30018 Na 18 uur 03404—2078 Te koop van part zvrarte OPEL KAPITAN type 1960 de Luxe kmstand 30000 Te bevr Oud Arnhemseweg 275 Tel 2301 te Zeist i Mtsrliib«xi«dhi««i K.AASMARKT ALKMAAR - Mkmaar 9 december Commissienoteringen fabriek - edammer 1.79 goudse volvette 1.96 - 1.97 ZÜIVELBEL'BS LEEUWARDEN Van onze Haagse redactie Na in november en in de eerste week van december telkenmale een stijging te zien te hebben gegeven waren de kaasprijzen op de vrijdag in Leeuwarden gehouden zuivel beurs stabiel De notering van Goudse kaas bleef onveranderd op f 1,89 — f 1,90 per kilogram terwijl die voor edammers evenals voor broodkaas kwam op ƒ 1,75 — ƒ 1,76 v.w f 1,74 — 1,75 De stemming van de handel wordt met rede lijk " gekarakteriseerd AARDAPPELBEURS Leeuwarden 9 december Pry'zen per 100 kg af boerderij in guldens bintjes 7.00—8.00 rode ster 15.00 — 20.00 alpha's — borgers 12.00 — 15.00 burma nia's 10.00 VEEMARKT ZWOLLE Zwolle 9 december — Aange voerd totaal 5181 stuks vee Prijzen neurende en versgekalfde koeien 850—1200 neurende vaarzen 840 — 930 neurende pinken 715—800 si koeien 715—815 gi^te vaarzen 625 — koen 713—815 guste vaarzen 623 — 790 guste pinken 520—620 fokkalve ren 335—470 nuchtere kalveren voor de mesterij 50—165 nuchtere kalve ren voor de slacht 50—165 geiten 25—50 vette schapen 85—130 drach tige varkens 300—370 slachtvarkens 265—365 schrammen 80—100 biggen 57.50—72.50 vette kalveren 360—465 PLUIlvrVEEMABKT DEN BOSCH Den Bosch 9 december Aanvoer 16800 stuks witte kippen ƒ 1.60 — 1.65 gekleurde kippen 1.55—1.60 slachtkuikens 1.40—1.60 per kg le vend gewicht oude hanen 3.00 — 5.00 tamme konijnen 4.50—11.00 Ver Groenten - en Vruchtenveilinf „ Utrecht en Omstreken " Vrijdag 9 december 1960 Knolselderie 1—23 p st Kom vie 18—70 p kg Boerenkool 11 — 36 Groene kool 716 Rode kool 4—8 Prei 10—34 Stoof sla 25—36 Spinazie 39—72 Spruiten 15—61 Tomatem 20—114 Uien 1—14 Was peen 10—32 Winterpeen 4—8 Wit lof 11—113 Selderie 12—101 p bak je PeterseUe 21—170 Fruitveiling Wijk bü Duurstede Wük bü Duurstede 11 december Voorzover niet anders vermeld alles per kg Appelen Bellefleur Brabantse I 8—19 Bellefleur Engelse A 24—30 BC 14—18 Cox's orange Pippin A 51—63 B 42—46 C 29—34 Golden Delicious A 39—46 B 33—36 C 29 32 Goudreinette Schone v Bos koop A 17—29 BC 13—19 Jonathan A 26—32 B 23—27 C 13—20 Nota risappel I 10—14 Zoete campagner I 17—24 Jasap I 16—22 Peren Brederode I 11—16 Con ference I 14—32 Gieser Wildeman I 12—30 Winterjan I 10—15 St Re my I 6—10 IJsbout I 7—12 Provi siepeer I 8—13 Zuur kroet 4.90 
10 Zaterdag 10 december 1960 - 68e jaargang no 189 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD TE KOOP zo goed als nieuwe Ford Taunus 17 M 1960 4-deucs witte banden kleur grijs 9000 km gelopen 3 maanden garantie Garage Albers Meenfweg 25 - Bussum - Tel 02959-15982 Gegeven Hobbels Gevraagd Comfort Antwoord Citroen DS en ID tot 17 december / / wordt de stof die u koopt bij Wébé / 999?851475455??99 geknipt voor u door een deskun dige coupeuse en naar een door u gekocht patroon uit onze uitgebreide collectie van STIL SIMPLICITY BUKDA en BUTTERICK lUébé Choontrsat 7 vlakbij het stadhuis GEZINS KREDIET CEUD GELDLENINGEN aan ambtenaren en vast particulier personeel reed » vanaf f 100 - tot f 1500 - naar draas kracht ZONDER BORG Beiastinp vrii wettelljlc tarief Vlug zakeljk discreet licht © aflossing ¦.' mn;i i ri';ii i HLmÉ nationale volksbank AMSTEBDAM C > - SARFHATISTRAAT M - TELEF S M N VERKOOPADRESSEN HELEN'S KOLENHANDEL AFD OLIE Leidseweg 15o b d Tunnel - Telefoon 030-31444 - Utrecht OLIE - EN BENZINEHANDEL „ HET CENTRUM " D VAN BEEK Costerloon 8-10 - Telefoon 03404-3401 - Zeist C G VAN ROOIJEN BRANDSTOFFENHANDEl Gageldük 55 - Telefoon 030-40655 - Moarssen post Groenekonl G TUKKER - DORPSSTRAAT 34 - Hormelen BRANDSTOFFENHANDEL VERWEY & v d BERG Zuid IJsseldük 1 - Tel 03478-494 Havenstraat 64 - Tel 03478-267 IJsselstein BRANDSTOFFENHANDEL W HENSBERGEN Wierseloan 6 - Telefoon 03470-420 - Vreeswijk BRANDSTOFFENHANDEL Hi L SPIES Patrimoniumstroat 37 - Telefoon 03438-2796 - Driebergen HANDELSONDERNEMING „ BREUKELEN " Postbus 20 - Telefoon 03462-362 - Breukelen DE GASSPECIALIST N.V v/h M van GRONDELLA Steynloon 28 - Telefoon 03404-3144 - Zeist V LEEUWEN'S BRANDSTOFFENHANDEL Boomgaardweg 59 - Telefoon 03405-548 - Odijk « yVVV\A»A/V\/VV\/VVV\/V\/VVV\/VVWW/V\/'>/VA/X/AA/Wxf VOOR HEN die ten minste 21 jaar oud zijn en ten minste 2 klassen U.L.O of L.T.S of een daarmede gelijkstaande opleiding met succes hebben gevolgd bestaat de mogelijktieid een oplei ding te volgen voor DAGBLADOPMAKER Tijdens de opleiding ontvangen zij ten minste het contractuele leeftijdsloon Kandidaten moeten bereid zijn zich aan een psychotechnische test te onderwerpen Zij die dus alsnog een vakopleiding willen volgen voor het interessante levendige dagbladbedrijf met goede Ionen en sociale voorzieningen worden ver zocht te schrijven aan Het Utrechtsch Nieuwsblad Afdeling Personeelszaken IN AMSTERDAMSCHE BANK N.Y ZEIST vra a g tl BEAMBTE leeftijd tot circa 25 jaar GROOT ACCOUNTANTSKANTOOR HET CENTRUM DES LANDS zoekt SECRETARESSE Geboden wordt een afwisselende zelfstandige werkkring omvattende o.a behandelen van vertrouwelijkecorrespondentie mondeling en telefonisch contactmet cliënten het voeren van de agenda Eigenhandig geschreven brieven met uitvoerige ge gevens omtrent opleiding en ervaring onder no 2-6664 aan het bureau U.N Rijdt U veel Dan weet U dat betonwegen bonken bazaitblokken den deren kuilen schokion En dat de wegen in enkele populaire vakantie landen heel ongezond zijn voor Uw ruggegraat en Uw sctiedeldak Onze ingenieurs hebben veel gereden — net als U Op alle soorten wegdek die er bestaan Zij werden moe van het bonken denderen ratelen en schokken — net als U Maar omdat zij autokonstruk teurs zijn hebben zij hun — en Uw — verlangen naar volmaakt comfort gerealiseerd Zij konstrueerden een veersysteem dat iedere oneffenheid van het wegdek volledig compenseert ongeacht — belangrijk — de be lasting van de wagen Het is het beroemde hydropneumatische veer systeem van de Citroen DS-ID vier stalen bollen met gas gevuld Wanneer U nog niet tot de duizenden DS-ID rijders in Nederland behoort moet U zelf ervaren hoe het is om alleen te horen en te zien op wat voor soort wegdek U rijdt Geen stootje geen schokje dringt tot Uw lichaam door Wij nodigen U uit orn bij de dichtstbijzijnde Citroën-agent een proefrit aan te vragen Een DS-ID geeft U méér dan comfort een volmaakt gevoel van welbehagen 1 DS 19 f13.250 IDéal 19 luxe f 10.600 ID 19 f 9.775 ID 19 Familiale 8 persoons f12.750 ID 19 Break 8 persoons combinatie f 11.950 Khrijfmachines Onze Agenten overal in Nederland bieden U hun deskundige service telmachines Olivetti rekenmachines boekhoudmachines L Olivetti 82 Diasppon de nieuvire en meest ' comfortabele ' schriifmachine voor de typiste Comfortabel omdat de machine slechts enitele bedienings organen heeft met gecombineerde functies die alle handelingen van de wagen op eenvoudige v/\\ze besturen ponsbandapparatuur ns kantoormachines Amsterdam Rotterdam Den Haag Haarlem Utrecht Arnhem Eindhoven Groningen technisch * vtstlginsen door geheel Nederland ACCU'S iVOOR ALLE S^DOELEINOENX "^ SP£CIA.»1.8«D»lif | M(DOEN NBBEWANI>a ACCU FABRIEK al W H*.FAS ¦ - i Leidsekade 9 tel 30887 Utrecht ïjiMiiiiriiiirfiifiniiiiMiiintiiiiMiiiiiMMifiiriititiiiMiirtiiniitiniiiiiiininiiMiiiiiiiiiiiniiiiiiuif 1 STALEN BUISMEUBELEN INDUSTRIE vraagt voor | Ê spoedige indiensttreding i STENO-TYPISTE = Vereist wordt E I Accuraat en snel kunnende typen kennis i I der moderne talen leeftijd ca 19 jaar i I Geboden wordt = i een prettige werkkring en goede salariëring = = Schriftelijke sollicitaties te richten aan = § Stabin-Bennis N.V Postbus 38 te Woerden E jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiriiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili Automobiles Citroen Stadionplein 26-30 Amsterdam ALGEMEENE FRIESCHE LEVENSVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ „ DE GROOT-NGORDHOLLANDSCHE VAN 1845 " LEEUWARDEN - AMSTERDAM Bij ons K.V.-bedrijf zijn In Amsterdam en de stad Utrecht vacatures in bestaande inspecties Zij die menen over die eigenschappen te beschikken nodig voor de vervulling van deze taak gelieven hun sollicitatie te richten aan de Afdeling Buitendienst Burmanlahuis te Leeuwarden De mogelijkheid voor een Informatief gesprek is aanwezig Men kan zich dan wenden tot ons bijkantoor te Amster dam Rokin 115 telefoon 020)245368-247297 voor het maken v»n een afspraak 
ilTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 10 december 1960 - 68e jaargang no 189 ^ ny^f\y^/\,>s/\y\/\/'\r\,'t/\/'\/\/'\r^/' 2 jaar met onderbre king van rie bezettingstijd het or gel ^" sneeld 28 december biedt de maatschappij hem een officiële af scheidsreceptie aan in La Gaité BESTEN GRIEKSE BESCHAVING IN JORDANIË Bü Umkais Noord-Jordanië zün overblijfselen gevonden van een Griekse beschaving Men heeft o.m beelden schedels en aardewerk op gegraven die dateren uit de tijd van 200 a 300 voor Christus Dinsdag 13 december Haagsche Comedie „ Becket " v Jean Anouilh met Bob de Lange Frans V d Lingen Gijsbert Torsteog Leo de Hartogh Maria de Booy e.a Woensdag 14 december Haagsche Comedie „ Lieve Leuge naar '* van Jerome Kilty met Ida Wasserman en Paul Steenbergen Donderdag 15 december Pers ver v h Rijksinstituut v d Volksgezondheid „ Via Mala " van John Knittel regie Ge " Brand Vr'aAag 16 december Rotterdams Toneel Glapiont n ool « door Jacques Audiberti met Ina van Paassen André v d Heuvel en Luc Lutz Zaterdag 17 december Toneelgroep Theater „ Het Hemelbed " van Jan de Hartog met Lily Bouw meester en Kees Brusse Zondair 18 december Toneelgroep Theater „ Het Zuiden " Kunstkoper van Frans Hals is een bouwer De ernstige cavalier " van Frans Hals die woensdag bü de " verkoping in Sotheby's een bedrag van ruim 1,9 miljoen gulden opbracht blijkt gekocht te zyn door Alfred Allnatt eigenaar van een bouwonderneming en in de oorlog majoor by het leger Allnatt een bescheiden terugge trokken man is ztjn carrière begon nen als loopjongen in dienst van zijn vader die kruidenier was Hü is nu eigenaar van een grote bouwonder neming en een belangrijke figuur ónder de Britse kunstverzamelaars Behalve de Hals " kocht kunsthan delaar Koetser woensdag voor hem een George Stubbs voor ƒ 76.000 Majoor Allnatt was tevens de ko per van Rubens ' aanbidding der wijzen uit het Oosten " waarvoor hij ƒ 275.000 pond neertelde het hoogste bedrag dat ooit op een veiling voor een schilderij betaald werd Dit doek heeft hij uitgeleend aan de National Gallery Majoor Allnatt heeft dit jaar vijf schilderijen gekocht voor ' n totaal bedrag van 610.000 pond Hü zal de Frans Hals waarschijnlük ook aan de National Gallery uitlenen Allnatt heeft in ztjn salon onder meer een El Greco hangen De apostel van St.-Jacob " die hem bij na ƒ 900.000 heeft gekost De 71-jarige majoor is niet erg ingenomen over het opzien dat zijn aankoop heeft gebaard Geld inte resseert me niet maar kunst wel " zegt hij Op het moment dat Koetser de „ Hals " kocht Interesseerde de bouwonderneming van de majoor zich wel degelgk voor geld Drie bandieten deden omstreeks dat tijd stip een aanval op de kassier en gin gen er van door met 2.500 pond aan lonen MUZIEK TIVOLI Maandag 13 en dinsdag 13 december Jeugdconcert door het U.S.O diri gent Frits Knol GEBOUW VOOR K EN W Dinsdag 13 december Utrechtse Kring Andres Segovia gi taarrecital werken van ée Nar vaez de Visée Turina Frescobaldi Bach Haydn Tansman Pedrell en Albeniz TIVOU Woensdag 14 en donderdag 15 dec Concertgebouworltest dirigent Eugen Jochum solist Tiber de Machula cello Ouv Freischütz van Von We ber Cellocon(rert van Hindemith Symph IV Schumann en Ouv Meis terslnger van Wagner N.V HUIS Woensdag 14 december Uitvoering Utrechts Conservatorium TIVOLI Trüdag 16 december Ver Utrechts Symphonie Orkest diri gent George Lindeman solist Bouw Lemkes viool Ouv Iphigénie en Aulide von Gluck Conc v viool en ork Beethoven Symf no 2 Saint Saëns N.V HUIS Zaterdag 10 december om 13 uur en zondag 11 december om 12 uur Najaarsmuzickfeest Alg Ned Unie van Muziekverenigingen LEZINGEN Dinsdag 13 december HOTEL SMITS Het Maarten Con vent de heer J Soetendorp „ De Joodse religie " Vrüdag 16 december BOT LAB L Nieuwstraat 2 Kon Ver Oost en West prof dr Joh Hanrath Marokko " UNIVERSITEIT Faculteit d Rechts geleerdheid prof mr C J Patijn Nieuwe internationale lichamen " TRIANON Ned Chr Radiover mr A B Roosjen Problemen rond ra dio en televisie " 
12 Zaterdag 10 december 1960 • 68e jaargang no 189 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Een verhaal van Mies Bouhuys i Tek > ening RIEK MULDER m iiMiMiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiniiMttiiiiiiiitiiin ' Ik wou dat ' t waar was " lachtemeester Staal Ik wed dat ze van nacht geen oog hebben dichtgedaan.Is ' t niet zo jongens " De tweeboezemvrienden moesten ' t lachendbekennen Zy waren trouwens nietde enigen De meesten van hunklasgenoten hadden eveneens de I slaap niet kunnen vatten en waren ' w'oelend en draaiend de nacht door '\ gesukkeld Het was dan ook niet tei verwonderen dat de hele beman j ^ ^ X ning " lang voor het afgesproken m zó lang met gedaan dat hü <" - tüdstip aan boord was Om ' n urn den opstegen en wegzweefden kens weer afgleed of viel Een zil - ' „-^ j ^^^^„ „ a ^ ^^ zich ook al eenover het hoofd van de wmkelme - veren bal en een klokje kreeg hu;djchte drom mensen op de kadeneer die luist de mevrouw met ae met veel moeite te pakken maar verzameld Ouders familieledenkaars.ies uitliet toen hü dié had kon hü niet meer.i nieuwsgierige vreemdelingen eii „ Nee Nee Nee ' schreeuwde en durfde ook niet hoger Uitgeput verwonderde toeristen groepten sa hu toen hij zag wat er gebeurde liet hü zich langs de stam naar he -'] mün zilver Daar vliegt al mün zil - neden glüden en viel op een >¦"""'- ' it-i-itit i-i-n-n«»i».i ver de lucht in Help Help " Met stronk neer om zichzelf eens goed twee armen door de lucht zwaai - te beklagen ' dacht hi.1 geen ballen en kiek - end rende hü achter de zwevende Ben ik niet de ongelukkigste ^ p ^ g joch biü z'ün O stel je voor De meneer met het hoofd van zilver dus wel even wilde praten vroeg hem „ U heeft zelf zeker wel een he le mooie kerstboom meneer met klokjes vogels en ballen aan die man van de hele wereld Al mün rtat ik zo maar bhj kon zün zonder f ',?,',® prachtige dingen in de win - het engeltje met de bazuin volgden kosteiyk kerstboomzilver ben ik ^^ j jj ^ jgfg had " Mensen stonden stil schoten opzü kwüt Waar zou ik dat nou toch Maar het zilveren engeltje boven ' Ik " zei de winkelmeneer met of lachten toen ze de winkelmeneer aan verdiend hebben " he'm"nui.sterdê " ' Het " kan toohrhoe zün harde stem „ ik niet hoor ik als een wildeman door de stad za „;< Tieinsrie daar nog over toen hü meer ie weggeeft hoe bluer je begin er n et aan ^ Al die rommel in gen hollen Hü zelf zag niets niets vlakbir z'ch hoorde zingen een wordt " ^^° " ^ " '^ vröuw"voor'm?fg'eën%?r';t?^''''"'' of niemand „ Terug terug k moe ^ i"rst,Fed.je van vroeger tolnh ^^ Dat wil ik proberen " zei de ';' 1 » ieHerpe^^hfn h.wM „„.^ „ t T^ru f ¦"^'^ ''"'' ^''^' ïï - '"" ff h^e ' klein was en thuis onder de winkelmeneer en hü stak zün hand hit ' n1,nWen » nlufl flJt^.^-,f^H ^ ' " / V \^" j "^^.'' " P '?"'''* kerstboom zong Hü keek op Wie door de struiken heen en hing de boven de loofden ^ van df mewouw rt'w?"ai " lo rfe'./ndw^'e lien'die '?^ ^"^ '"^ ^ ier in het bos aan het zin zilveren bal en het klokje in de klei - damse fanfare aanmarcheren Daar e^d " meneer hV Ze klTnw ^^^^^ htt bos uitkwam ^ ^ sen zün Door wat kale struiken ne den En ja toen hü de ogen van tonden onze vrienden toch wel met haar zilveren ' vleu^ets 7e Zelf mlrWe hif r,iof »„ ^= t v,H '^•^^ n zag hü ze twee kinderen die de twee kinderen zag stralen voel ^ ven van te kyken De hele Schudde haar wit?e ën^ei'enh^^r oi nnH»r hI l " eens dat hü hand in hand bü een klein denne de hü zich vroüjker dan bü al zün „ orpsfanfare die zich daar speciaal ^= r achter en hfp « n Ê»it tf = H ^ K ^° /" T *"'' \° •^''^ aide boompje Stonden waarop wat dauw dromen over bergen van zilver ' vooV hen - in het zweet stond te naar.achte £ en talies ^ op haar ba al dat bewegende zilver hem voor gungterde Ting ting " zongen de klokjes I blazen Dat had niemand kunnen S'i"glk'ferstSïït vieren w3 om " tln^J " ^^'^ l'^'t^JJ'}j}}LZl '' 1 ° " Nu hebben we toch Sen beetje boven hem tóen de meneer dat ont-J drömen..:Niemand behalve schip dat hü zün hoofd vol zilver heeft geitje vlak bü soms klingelde een kerstfeest zei het kleine meisje dekt had en de ballen vogeltjes en ' per Mulders Hü stond op de voor klokjes daalden naar beneden en plecht van de Staalpil en knipoogde Ja " zei het jongetje ik voel zweef(len terug naar de stad voor eens naar de dikke Deklver die uit KioKje naast zun oor een zilveren ^ j^j g^ofg stralende ogen had klokjes daalden naar beneden en ' plecht van de Staalpil en knipoogde oai scnoot langs zun wang en het t « •» a t^ö * ^ nncr^fia i\r ^.« 01 ^ t.pprrtpr tpriicr nwnr de « tnH vnnr f „ ö«e « 0 » / i » /^ iWö noi-Vo riio uit ja.1 i,,iuui idiiyb zun wang en net Ja " zei het jongetje ik voel zweef(len terug naar de stad voor eens naar de dikke Deklver die uil engelennaar raakte zun voorhoofd „ e net zo blü als bü een echt feest de meneer uit die met heel andere alle macht op z'n hoorn blies Sa Keer op Keer Maar pakken kon hu ^^ „ ggff bet niets meer dat we gedachten in zün hoofd achter ze men met hem had hü dit plannetj ze met Ook met toen ze metershoog boompje en ballen hebben aanliep Kük als je je ogen een beetje En als hü nu met je praat over Klokslag tien uur wipte hü behen dicht doet Ulkt de dauw net zilver zyn toonbank is het over het kerst - dig de landvasten van de meerpa - zie je wel Onze kerstboom is nog feest dat kom.en gaat en als hü len en onder een oorverdovend ge versierd ook " nu zegt kük eens wat een prach Het was net of er opeens iets ge tig zilver " dan bedoelt hü beurde in het hoofd vol zilver van len en klokjes voor de kers de winkelmeneer Het leek of er op die nu mooier glanzen dan ooit En Dag vader " eens iets uitstroomde van al dat zil als hü nu iets inpakt voor zün klan - I Dag Thaampie Zal je goed ver en of daarvoor iets beters in de ten dan pakt hü wel een handvol J eten -"' plaats kwam Geen kerstboom " blüdschap mee in Boekrestanten van de Sint <^ w ' AT een heerlijk ge | zicht al dat zilver!"!riep de winkelmeneer | toen hij alle dozen vol zilveren l kerstboomballen klokjes vo 1 geitjes en slingers op de toon - | bank had uitgestald 1 De zilveren ballen ' klokjes voeel - = tjes en slingers glansden en blonken = nóg meer dan ze al deden toen die = meneer dat zei Ze waren gelukkig i omdat er op het ogenblik dat ze uit = hun dozen werden gehaald al i iemand zei dat hü bUi met ze was | Maar toen de winkelmeneer door - ^ uniiiri iiiiiiiiin praatte verloren ze hun glans al gauw Want hü zei Een heerlijk gezicht al dat zilver O als ik toeh eens echt zoveel zilver bil elkaar had wat zou ik dan een kerstfeest kunnen vieren Stel je voor " Met begerige ogen bleef hij staan « taren naar de versieringen zonder te 7ien hoe mooi ze waren Zeg maar niets " fluisterde een klein kerstengeltje van zilverpapier dat aan een draad boven de kerst boomdozen heen en weer wiegde - Hü weet niet beter hy heeft z'n hoofd vol zilver die domme man Dat is ' het enige waar hij over praat en ' s nachts droomt hi.j ervan Van bergen zilver waar hij niets mee kan doen En hü heeft het er zo druk mee dat hü niet eens meer ogen en oren heeft voor écht mooie dingen Let maar op je zult het zelt wel zien " Ja ook als het engeltje niet had gesproken zouden de ballen klok jes en vogeltjes het gauw genoeg ontdekt hebben De meneer van de winkel had zün hoofd vol zilver Als de winkelbel rinkelde begonnen ïijn ogen al te glinsteren geld " dacht hü daar stroomt weer geld binnen " De kinderen die met grote ogen naar de prachtige kerstboomversie ringeii kwamen küken joeg hij weg omdat ze toch geen centjes hadden en iedere keer dat er in zün winkel Iets werd verkocht mopperde hü omdat hü er altüd meer aan ver dienen wilde dan de mensen betalen konden Och laten we no » erven afwachten " fluis terden de ballen „ missohien veran dert hij nog " Maar de meneer veranderde niet o nee hü ¦«• erd zelfs steeds zuurder hoe dichter het kerstfeest naderde En op een dag hoorden de ballen de klokjes en de vogeltjes hem iets verschrikkelijlvs zeggen Een me vrouw ' die een heleboel kaarsjes had gekocht en met wie de meneer eens hoe ze licht als de lucht wer - kei En daar hadden ¦ we ons z6 op verheugd " tinkelden de klokjes toen de glasblazer ons uit zün mooiste glas blies dachfen we al lemaal aan die feestelijke winkel waar we zouden worden uitgestald aan de vrolüke gezichten van de mensen en de opgewonden stemmen van de kinderen En nu Wie hier binnen komt verliest meteen zijn VToHjke gezicht en houd't zijn mond als hij die meneer met zijn zu re gezicht en zyn hoofd vol zilver ziet " mag ook geen klokjes vogels enballen aan andere mensen verko pen Want ook bij het kleinste klok 1e dat hü inpakt moet hü een beet je bUJdschap doen Kom mee alle - in een grote den neerstreken enmaal Wü zoeken mensen die dat zich aan de takjes hechtten,wel kunnen " Wacht maar " riep de meneer Boven de dozen en klokjes ballen met zün hoofd vol zilver nu en vogeltjes blies ze haar bazuin krüg ik jullie " Hü lUom in de den en de zilveren dingen voelden op - neboom maar klimmen had Wj Riekje Ruud en Roetje 1 Er komt steeds sterker wind en nu valt de tweede knijper van het jurkje ook af ' 2 Het jurkje vliegt mee met de lüind wat is dat denken de vogels 3 Ze hebben angst voor dat on bekende ding en vliegen snel weg ' 4 Het jurkje van pop Doortje valt op het gras precies voor de Tnuis en het m^iizenhol Kijk dat is een echt kleedje,met een kraagje en pofmouwtjes Kijk eens wat ik gevonden Heb Moedertje Muis een jurk ' t is toch niet waar Vader Muis 7 Dat moet ik dadelijk passen S Als Riekje de poppenwas bin het lijkt me enig om echte kleren nen haalt ziet ze dat het jurkje aan ts hebben net ais de mensen / van pop Doortje weg itl ® • Bü de Uitgeveru HELMOND " verscheen een encyclopedie in kleu ren " DE WERELD IN BEELD " van Georges Monlaü met bijzonder mooie illustraties van Pierre Probst Deze prachtige uitgave handelt over onze aarde met al zün ver scheidenheid aan landen mensen en zeden Heel de rüke verscheidenheid van mensen landen industrieën zeden klederdracht levenswüzen wordt in dit werk in beeld gebracht Men proeft in de platen de eigen kleur de eigen sfeer van al die lan den waaruit Europa bestaat van ' Vmerika Azië Afrika Australië en Oceanië Van al deze landen en we relddelen en hun volken wordt het meest karakteristieke in woord en in beeld weergegeven Prachtig voor de schoolbibliotheek Mannen van de koopvaardüdoor P Joh Zonruiter Sneeuwbal serie voor oudere jongens UitgaveKluitman Alkmaar is thans versche nen als 3e druk Het succes van ditboek is alleszins te verklaren wantPeet van Dale en Henk HoUestelletonen in de jongste wereldoorlogstoere kerels van de zee te zün Ge makkelük hebben ze het niet gehad,zelfs was er menig ogenblik dal zürustiger op het land hadden willenblüven maar zü waren in de greepvan de zeevaart en daar is moeilükaan te ontkomen De Vlag in top voor Jaap enKees Welboren Zonnebloem serievoor jongens van de leeftüd van 12 jaar De geschiedenis speelt zicliaf op Texel waar de jongens eentune club De duinkanters " hebben:ze mogen zelfs een oude bunker alsclubhuis gebruiken Maar er zün op dit eiland ook jongens die mindeirecht door zee gaan als de Duinkanters en dat komt ze büna zeer zwaaite staan als een hunner van dief stal wordt verdacht Gelukkig dalde Texelse burgemeester zulk eenverstandig man was en dat hij ge bruik kon maken van de scherpespieurzin van een der jongens Daar door kon de kwade rakker die zoveelplezier bedierf worden ingerekend 8 NIi:RGENS " antwoordde de Bromtol „ Die heeftnatuurlijk huisarrest Wat dacht je Reken T / / maar dat die ' n snertvakantie heeft Niet mee met ons ' n kwaaie vader en wie weet hoeveel dagen huisarrest i ' t Zal je gebeuren " „ Misschien mag hij ons komen uitzwaaien " veronderstelde Ben de Beer „ Dan ken jij zijn vader niet ' t Is ' n goeie kerel maar zo ' streng als als zo streng als een sergeant-majoor met i kiespijn op maandagmorgen Komt daar Thaampie niet aan " ' onderbrak hij zichzelf en tuurde onder z'n hand door naar ' t I Noordeinde I Ja Thaampie met Henkie men rond De Staalpil " Het leek ' Tuyp " beaamde Ben en daar heb wel het vertrek van een echte oce je meester St il en schipper Mul - aanstomer Er werd met confettiders ook al " en serpentines gegooid en om kwart De jongens sprongen enthousiast voor tien kwam zowaar de Volen I overeind en hun morgengroet weer kaatste tegen de groengeverfde I huisjes op de dük Ahoooooooo Ahoooooooo " Vanuit hun hoge positie op de i boegspriet van het schip zagen zü ' bakker Prins uit zijn huisje komen rennen Die denkt zeker dat er brand I Is " grinnikte de Bromtol Kük me die ondermaatse spie ' rinkies ' s zitten " baste schipper IVtulders die inmiddels het schip had bereikt en zün dikke lichaam ' behendig over de smalle loopplank ' loodste Zün ze er op school óók I altüd zo vroeg bü meester " bekokstoofd als hu " len en onder een oorverdovend ge prach - juich maakte het schip zich los van de bal l de wal De reis was begonnen stboom Dag moeder Hou je haaks " Tl - ^ ^ nt ^ >*¦ n „ r-,c " 1 # Lea Smulders heeft in het door haar geschreven vertelselboek Vrouwtje vertel maar " een heel büzonder vrouwtje ten tonele ge voerd dat door slechts enige malen met haar arm te schudden zo maar de verhaaltjes er uit kon laten rol len Dat is natuurlijk een nieuwig heid en de ruim veertig vertellingen die in het boek staan zün ook alle spik-splinternie'uw Als het vrouwtje eenmaal aan het vertellen slaat luis teren de kinderen zo stil aks muis jes en dat gaat door totdat het gehe le boek met zün ongeveer veertig vertellingen en enkele gedichten uit is Het is een uitgave van Cante cleer " te Utrecht 9 Collecte in Meulenskerke " is een boekje van Fertie Evenhuis dat verscheen bü de uitgeveru van Forcum te Assen Het verhaal brengt de jeugdige lezer in het kringetje van een aan tal zesde klassers van een dorps - school op het tüdstip dat deze jon gelui zich vol enthousiasme voorbe reiden op de opvoering van een kerstspel Het gegeven Is aardig de sfeer van de kersttüd is goed weergege ven hier en daar is de taal echter wat ' geforceerd doch over het alge meen is het toch wel een gezellig hoekje dat geschikt is voor jongens en meisjes van 9-12 jaar Dag Appie " Dag Henkie Dag m'n jongen Vergeet je zwemvest niet " Honderden Volendammers had den zich op de smalle pieren verza meld en wuifden de jongens uit tot er van het schip niet veel meer over was dan een nietig stipje Op gewonden holden de jongens heen en weer en wezen elkaar de beken de punten aan Daar heb je de schoorsteen van de schoenfabriek " Wat ' n klein püpie is ' t zo En kyk daar ' s De loodsen van Rein Schilders Nee sutferd daar " Ze kwamen gewoon ogen te kort zóveel was er te zien Meester Staal en schipper Mul ders zaten bü het roer en moesten lachen om al die rood-aangelopen opgewonden gezichten ' t Was ' n goed idee van u mees ter De jongens krügen ' n onverge telüï^e vakantie " Om je de waarheid te zeggen Mulders ben ik zélf ook best in mün schik met dit reisje - Ik voel me gewoon tien jaar jonger " Dat wil ik geloven Er gaat niets boven " hü onderbrak zich zelf en luisterde aandachtig ' t Is nèt of ik iets hoorde kloppen Wat kan dat nou zün " Ik hoor het ook " Meester Staal stond op Met gebogen hoofd bleef hü staan om de richting te bepalen waar het kloppend geluid vandaan kwam ' t Lukt wel of het hier recht on der zit Hier onder de bank " Dat idee heb ik ook " bromde Mulders en lichtte de klep van de bank op Wel alle blikskaters en donder koppen " liet hü zich ontvallen Kük nou ' s wat we aan boord heb ben " Hü riep het zo hard dat verschil lende jongens kwamen aanrennen Wat ze toen zagen zullen ze hun he le leven niet meer vergeten want daar lag — half verscholen tussen touwen zeilen en allerhande afge dankt scheepstuig — hun eigen Simmetje Wel hekseleven Dat heb ik nog nooit meegemaakt " blafte Mulders ' n verstekeling aan boord Kom d'r onmiddellük uit kwajongen " Simmetje voldeed maar al te graag aan dit bevel want hü lag al meer dan vüf uur in zijn nauwe schuilplaats en zün botten deden be hoorlük pün Zo stuf als ' n plank krabbelde hü overeind en klauter de uit de bank Wat moeten we met dit stuk ver maledüde galgebrok beginnen " wilde schipper Mulders weten Zul len we hem kielhalen of meteen overboord zetten " Tja " weifelde meester Staal da's een moeilük probleem Uit eindelijk heb ik hier niets te zeggen U bent de verantwoor delijke schipper Mulders krab belde bij dit on verwachte ant woord ' s ver woed onder z'nVolendams petjeHü voelde welwaar meester geen ooslissing te Siaal heen wilde maar durfde toch nemen Als u ' t mü vraagt moeten wü hem terugbrengen meester Ik kan de verantwoording niet op my ne men Z'n moeder zal in doodsangst zitten en " M'n moeder weet ervan Mul ¦ Jders I-leus Echt waar Ik mocht ' t van mün moeder doen " En je vader " de de schipper voor alle zekerheid weten M'n moeder heeft beloofd dat ze \ ' t vader zal zeggen zodra hü thuis komt Mag ik nou mee Mulders Asjeblieft " Tja In dat geval " bromde Mulders die Simmetje graag mocht nou vooruit dan maar Als je er maar voor zorgt dat meester Staal en ik elke morgen ' n vers bakkie koffie krügen Afgesproken Ga je dan nu maar wassen want je ziet er uit als een neger bü maansverduistering Vort Kwajon gen " Hoooo " schreeuwde Simme tje en vergat op staande voet zün PUnUjke botten Ik zal ervoor zor gen dat u ' n bakkie koffie krügt waar ' n vis op ' t droge van gaat kwispelen " En meteen holde hü door QEORQE MAZURE naar de kombuis achtervolgd door z'n juichende vriendjes Zo waren de drie gezworen kame raden herenigd en het duurde niet lang of zü zaten gedrieën op het uiterste puntje van de plecht en hadden de grootste pret Hoe kwam je nou eigenlük op dat gekke idee " wilde Ben de Beer welen Van meester Staal " Simmetje moest lachen om de onthutste gezichten van zyn vrien den Heeft meester Staal je dat aan geraden " vroeg de Bromtol en in zün stem kon men duidelük het ongeloof horen Nou dat niet Maar jullie we ten toch dat-ie mü een boek heeft gegeven " Nou èn " d ^ ng de Bromtol aan Weet Je hoe dat hoek heette " vroeg Simmetje met glundere pret oggjes Het heette Een versteke hng vaart mee " Voel je ' m " En óf ze het voelden Ze waren er gewoon even stil van ' t Is een fUne vent " sprak de Beer uit de grond van zün hart ' n Moordkerel " beaamde de Bromtol Ik vind het jammer dat i k niet kan blUven zitten Z o ' n meester krüg ie nooit meer " HOOFDSTUK V Marken was de eerste Zuiderzee ofte\^¦el IJsselmeerhaven die de eergenoot de Staalpil " binnen zünwallen te mogen ontvangen Metzün allen stonden ze op de voor plecht terwül schipper Mulders deplezierbotter met vaardige handtussen de tah'üke jachtjes door la veerde j Je mag wel oppassen " zei Ben de Beer grafslemmerig tegen Bart Steur die met zün 63 kilo het zwaargewicht van de klas genoemd mocht worden Ie weet nooit wel ke primitieve oer-instincten er nog leven bij de inboorlingen van zulke afgelegen eilanden ' t Vorige jaar zün er drie Duitse toeristen spoor loos verdwenen ' t Füne weet men er niet van maar men vermoedt dat zü het slachtoffer zün geworden van het hier nog steeds in gebruik zünde kannibalisme Je hebt best kans dat zü iou beschouwen als ' n e.xtra rantsoen voor achtergebleven gebieden " Het weinig parlementaire ant woord van Bart ging gelukkig ver loren in het helse spektakel dat zün overige klasgenoten maakten toen de Staalpil met een doffe dreun te gen de remming beukte en meesterStaal de landvasten met een behen dige zwaai om ^' meerpalen wierp.Halsoverkop sprongen de jongensvan boord en mengden zich tussende honderden toeristen die de kadebevolkten Zoals gewoonlük trok hetsouvenirwinkeltje van Sütje Bosveel beküks Ook voor Simmetjehad dit Lvpisch Markense huisje ngrote aantrekkingskracht Maar niet voor de talloze snuisterüen die in de etalage lagen O nee al die draaiende molentjes handbeschil derde klompjes kleurige poppetjes en andere foeileUjke prullaria kon hü in Volendam óók krügen Zün belangstelling ging meer uit naar ' t hoge bordes Behendig wipte hü er bovenop zelle zün beide handen als een trompet aan de mond en gilde in zün beste steenkool-Engels Leedies en gentelmenü Hello Hello Nou you are in Merken Well come in Merken Famous Mer ken Everybody kent Merken Very nice eiland WonderfuU place Pa radise of rain drèèèb and blubber Only eiland wèèr no underschaaid tussen boys and girls No verschil between girls and l^oys " Hu wees op een klein Msrkens jongetje dat hem verbaasd stond aan Ie küken You denkt da's ' n girl Is nie so You denkt Kiendje met long hair Kiondje met püpecurls is ' n maaaaaaisie Bul jou are mis Quite mis Helemaal mis Dit is no miss Dit is worldfamous boy oit Merken No girl Dit is a real boy Mèrkense boy " Hü boog naar het jongetje Is ' t niet zo Jt bent toch een jongetje " Het real Mèrkense jongetje " knikte instemmend Sim.Tietje wend de zich nu weer naar het pu bliek en met een weids gebaar — alsof hü een goochelaar was die in plaats van een konün een olifant uit zün hoed had getoverd — ver volgde hü Wordt vervoUd # De kindertoneelgroep van het Gouden Theater gaf donderdag avond in het gebouw van Het Leger des Heils een voorstelling voor de kinderen Na afloop van de toneelvoorstelling zei Jaap Hoogendoorn directeur van het Gouden Theater dat er nog enke le kinderen mee kunnen spelen in de toneelgroep voor de komende voor stellingen in de kerstvakantie januari februari en maart Het Gouden Theater gaat een rond reis maken waarbij ze optreden in allerlei tehuizen Wie dus zin beeft om mee te doen kan zich woensdagsmiddags aanmel den in de werfkelder aan de Oude rracht onder no 301 van 4,30—6 uur 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 10 december 1960 - 68e jaargang no 189 13 VIJFDUIZEND JAREN KUNST UIT EGYPTE n I „ Weer bevlogen W ELK een wonderbaarlijke beleving is het om bij een bezoek aan de tentoonstelling „ 5000 jaar kunst uit Egypte " in het Rijksmuseum te Amsterdam plotseling te staan voor relieken uit een tijd toen aan de met biezen begroeide Nijloevers eerder dan waar ook elders de dageraad der wereld geschiedenis begon te krieken EEN VER WELEER LEEFT EEUWIG JEUGDIG VOORT Fragment van horstsieraad van Sesostris II A ROLAND HOLST portret door Willem Schrofer dig als van de jonge Roland Holst van Het stille huisje " of Het kindje " Dan weer twee kwatrijnen een voor Annie Salomons en een verbitterd over het onrecht Weru meus Buning aangedaan Een dichter manbaar tot in zijn gebreken wachtte miskend nors en vergeefs ons teken van eerherstel Voor hem zijn wij te laat niet voor zijn taal al ligt hij zelf bezweken En ook de resignatie die er altijd was Uit onze handen ziJn de laat ste daden gevallen " keert terug in De laatste vraag ziet af van antwoord wctar die einder daagt door Helmut Salden en in prachtig soie sauvage gebonden Alleen hU Rilke waren proza en poëzie op de zelfde hechte wijze vervlochten als bij Roland Holst „ Het Experiment " is een essay men zou het een aan klacht mogen noemen over het om keren van de rangorde des levens over het verloren gaan van het hel der geheim " Sinds de rede haar be vel ging voeren " Het is een essay waarin we al dadelijk stuiten op de aparte Holstiaanse interpretatie van begrippen als geest en ziel en waar in hij wüst op het terugvallen van hoogmoed tot ijdelheid van geheim tot geheimzinnigheid van levens drift tot doodsdrift van bovenbe wustzijn dat tot onderbewust zijn verwerd Merkwaardig ge noeg maar hiJ is er niet zeer exact over dateert hij het begin van dit verval ongeveer een eeuw geleden — Baudelaire maar eigenlijk Poe wat dan meer dan een eeuw gele den zou zijn Het loopt uit op Kaf ka Bij mijn weten blijkt deze ver andering van het wereldlicht ner gens zo totaal zo fataal als uit de nalatenschap van Kafka " Hü stelt verder dat htj Kafka waarschijnlijk nooit zal durven herlezen BiJ hem is de mens voorbij al leeft hij nog na " en BtJ Poe begon het experi ment Bij Kafka is het opgegeven " Een diepzinnig werkstuk dat zijn geheimen niet bij eerste lezing al prijsgeeft dat een beginneling ook bepaald niet als inleiding tot Ro land Holst " ter hand moet nemen dat onlosmakelijk tot het oeuvre be hoort ja het in zekere zin in zijn es sentie nog eenmaal samenvat Twee boeken die voor mij het evenement van het jaar zün JACQUES DEN HAAN - ET is vriiwel verboden in het aangezicht van de pocketboekband jir over devaluatie van het boek te spreken maar het is toch een merkwaardig feit dat zelfs in de diepste crisisjaren er altijd nog be langstelling bestond voor de uitgave in beperkte oplaag op bijzonder pa pier genummerd soms gesigneerd alleen voor vrienden " of voor hen die een apart verzorgd boek wisten te waarderen en bereid waren dien overeenkomstig te betalen Dat is allemaal vrijwel verdwe nen al bestaat er nog wel een ver eniging als De Roos " die voor haar leden boeken verzorgt We heb ben voor alles handen met geld over maar niet meer voor het luxe boek Daarom ben ik er bijzonder mee in genomen dat dezelfde uitgever van Omtrent de grens " een essay van A Roland Holst Het Experiment " op fraaie wijze heeft uitgegeven in een oplage van 175 genummerde exemplaren typografisch verzorgd Vrouwenbeeldja Jean de la Lune " van Achard in Utrecht Marceline zich neer bü de rust en vrede van Jef Jef heeft overwon nen omdat hü haar slechts als het lieflüke wezentje zonder fouten bleef zien Hoe zou ik me van dit stuk een idee kunnen vormen dat mü zou helpen het helemaal te begrUpen Ik herinner mü de woorden van Ma dame Gerard d'Houville die sprak over „ De heldhaftige Jean de la Lune " Waarom zou hU heldhaftig zün als hü zich tevreden stelt met het „ être dans la lune " met het staan buiten de werkelijke wereld > Het is alsof het werkelijk door een wonderbaarUJke en dichterlijke intuïtie komt dat deze verstrooide en nietsziende figuur altüd op het juiste moment het énige juiste woord zegt Maar Jef doorzag Marcelme en wil de vooral niet dat zü dit zou merken Want wanneer zü hiervan een ver moeden zou hebben gehad zou de leUjke en zelfzuchtige kant die zü m haar gepassioneerde hart verbor gen hield naar voren gekomen zün en haar tot razernU gebracht heb ben Wanneer en op wat voor manier heeft Jef Marceline doorzien On getwüfeld reeds van het begin af toen de scène tussen Marceline en Richard hem de ogen opende Toch is zün zachtmoedigheid zün ver trouwen en zün tederheid geen val se schün — het is zün natuur waar door hü van Marceline kan houden zónder jaloers te zyn Zün scherpe inzicht doet hem haar beter begrij pen maakt hem minder onbehol pen en geeft aan zün welwillend heid iets heldhaftigs Wanneer men aan Marcel Achard zou vragen Is Uw Jef blind of helderziend " dan zou hü waar schünlük antwoorden Ik begrüp je vraag niet daar heb ik nooit over gedacht " Hi1 filosofeert niet over de mens die hü door zijn fantasie en zijn poëzie gecreëerd heeft Hü ze,gt ons „ Doe er mee wat U wilt ga maar na wat er in zün hoofd en hart omgaat als U nu eenmaal zo veel van ontleden en napluizen houdt Ik heb hem alleen tot leven gebracht niets meer en niets min der Jef vereenzelvigt zich niet met zün eigen persoonUjkheid die nie mand kent maar met degene die wU in hem willen zien Medespelenden in de opvoering door het Theatre du Vieux Colom bier " zün de Parüse actrices en acteurs Jacques Frang^is Jacques Giron Clement Michu Madeleine Delavaivre Jean-Pierre Helbert en Bérengère Dautun de regie Is van Bernard Dherem van de Comédie Franjaise bü zich te nemen En het is Jean de la Lune die zich dan over haar ontfermt Men zou kunnen denken dat deze komedie zou proberen uit te wijzen wie het beste een vrouw aan zich kan binden een autoritaire veel eisende amant zoals Richard of een weifelende gedweeë minnaar als Jef Maar gedurende de rest van het stuk zien wü een vertwijfe lende Marceline terwül Jef als een ware Jean dans la Lune " geen ogenblik zün goedgelovig vertrou wen verliest Èn uiteindelük legt Wie zo zoudt ge willen weten tioorde uit grüsrood porfier dat eenvoudige vaasje dat jiier nu prijkt als no 1 van de catalogus en dat eens meer dan vijftig eeu wen geleden wellicht l^ostbare reukzalf bevatte De maker moet geleefd hebben in die era van pril morgengrauwen die men tegen woordig als pred.vnastisch pleegt aan te duiden En welke schone zal ongeveer in die zelfde tijd voor de groene malachietschmink rond om haar ogen dat leistenen palet je hebben gebruikt dat hier nu in de vitrine prijkt en waarop hel re iiëfje — een gestileerde stierkop met vtjf sterren — nog duidelijk te zien is 0 £ dat andere ook uit lei - Dienaar met kruiH steen waarvan een fragment meteen stukje versiering bewaard bleef Omstreeks 3000 voor Christus glanst de ochtendzon der historie over het Oude Rijk van de eerste der eenendertig door Manetho ge telde Egyptische dynastieën Uit dat Oude Rijk stammen on der andere die nobele lichtblonde albasten vazen waarvan er ettelijke zijn gevonden in de trappen.pyra mide van koning Djeser van zijn tijd dagtekent ook die mooie albas ten leeuwentafel " 6 een leiste nen bekken in de vorm van een ge vlochten mand en een schaal van lichtpaars albast als aangeduid is onder no 9 Het merkwaardig mooi wit kalkstenen reserve hoofd " uit de periode van de Vier de Dynastie is een curiosium dat tot nu toe nog niet afdoende kon wor den verklaard Maar géén mysterie schuilt er in die majesteitelijke leistenen groep met als centrale figuur de koning Mykerinos wiens gelaat individuele trekken vertoont De vorst wordt hier zo luidt de toelichting in zijn beeld voor de eeuwigheid weer gegeven in de volle kracht van zijn leven de blik gericht in de onein digheid " Ondanks de bescheiden atmetin sen van deze sculptuur moet zij koninklijk-groots heten Ongemeen bekoort het kalkstenen reliëf dat afkomstig is uit de do dentempel van de farao Oeserkaf - -- van de Vijfde Dynastie — op welk stuk men twee op de takken \' an een vruchtboom trekkebekken de vogels werkelijkheidsgetrouw verbeeld ziet Genoegelijk-realis tisch is ook het reliëf.fragment met de voorstelling van een runderkud - de die voorzichtig stapt tussen pa - pyrus struiken een man die voor het vee uit in een rieten bootje zit maakt een bezwerend gebaar te gen de krokodillen Doch vooral welk een meester werkje is dat mastaba-reliëf no 18 hoe prachtig echt zijn de hierop weergegeven ezels hun nrijver komt op dit brokstuk niet meer voor maar wèl nog een deel van zijn stok En hoe levendig is die ene ezel die zich koppig tegen de drijver verzet op dit fragment ver eeuwigd Ziedaar enkele verrukkelijke to neeltjes uit het dagelijks proza van dat oude Egypte waar het uit Azië afkomstige paard nog lang een onbe kend dier zou zün Naturalisme Aan de mens uit die tijd herinne ren voorts de beelden van gehurkt zittende schrijvers karakteristiek in hun naturalisme met nog sporen van de oorsponkelijke polychromie En dan de buitengewoon expressie ve manskop uit beschilderd hout die men onder het nr 23 aantreft Welk een zuivere waarneming ook bespeurt ge in dat ongekunsteld kalkstenen beeldje van e=n ko - ren malende vrouw en van een die naar bezig met een wijn - of bier kruik beide uit de dagen van de VÜfde Dynastie Kük hier is de harteklop van het leven van dat verre aartsvaderlU ke verleden in te beluisteren En wie kan dit beluisteren zonder dat kloppende hart lief te krijgen De waardige eenvoud van deze vroegste Egyptische beschaving be reikte het zenith van zijn roem in die dagen toen nog eer de vijfde koningsdynastie voor de zesde had plaats gemaakt de geweldigste pyramiden bereids verrezen waren Die eenvoud blijkt ook uit een des tijds gebed waarin een koning zijn ziel laat spreken tot de zonnegod Re tot wie de vorst bidt om in het hier namaals onder de dienaren van de god te worden opgenomen en als roeier een plaats te krijgen op de roeibank van het zonneschip waar mee Re bü dag langs het hemelge welf vaart en bij nacht door de on derwereld het rijk van de doden Onder de Sesostrissen van het Midden-Ri,jk is vooreerst nog enige nawerking van de oude stijl merk baar Wel doet de familiegroep van Oechhotep 38 veel zwakker aan dan de Mykerinos-groep uit het ver DJEKOETT beheerder van de korenschuren van Amon Hoofd van een lioveJing uit de 18e dynastie leden waar dit werk kennelijk op geïnspireerd is Maar de felle kop van Sesostrls III uit grijs graniet gehakt is als een ontzagwekkend meesterwerk te prijzen en het fascinerende borst sieraad van Sesostrls II is dat niet van een luister die de kunst der juweliers en goudsmeden van die tijd toont als een openbaring van zeldzame schoonheid En dan de stele's " uit diezelfde era Daar is die van Antef-aker no 40 met zachte bewaard gebleven polychromie-partijen waarop men ziet hoe sommige staande figuren offerspijzen aandragen voor de reeds overladen offertafels Vele van de vrouwen dragen een lotus bloem in de hand Een man on deraan is ' beziig bier te brouwen Zie ook de niet minder betoverende stele van Si-Isis hoveling en schat bewaarder gezeten op een stoel die op een rietmat staat Zijn vrouw staat naast hem en onder de stoel zit hun dochtertje In de lagere re gisters " ontdekt ge een tafel met spijzen mannen en vrouwen en nog lager offerdragers twee mannen bezig met de slacht en een harp speler wiens huidskleur geel de zelfde tint heeft als die van de vrouwen Het kloeke begin van het Nieuwe Rijk openbaart zich hier in sculptu rale koningsportretten in beelden van vrouwen vooral prinsessen soms van een uitgesproken gratie soms ook van een hiëratischa ver hevenheid En daar opeens ontdekt ge dat zwart-granieten beeldje voorstellend Djehoeti beheerder van de korenschuren van Amon " een ambt dat herinnert aan de • waardigheid waarmee Jozef ook zoals te lezen staat in Genesis 41 werd bekleed „ La vie en rose '' Charmante poëempjes waarin ' t bucolische " facet van dat oude Egypte zich als ' t ware glimlachend weerspiegelt zijn de diverse kleine gebruiksvoorwerpen zoals een houten schminklepel In de vorm van een meisje staande in een boot tussen lotus - en papyrusplan ten met aan de bovenkant een dub bele lotusvormlge uitholling waar boven een granaatappel-motief als doosje voor de reukzalf Weer een ander soortgelijk object heeft de vorm van een zwemmend meisje dat met vooruitgestrekte armen naar een eend reikt en nog een an der de vorm van een lotusboeket Een geestig dessin op ' n schaaltjevan blauwe faience toont in zwartelijnen een luitspeelster in een lom.merrijk prieëel vergezeld van haaraapje een tekening van rococo achtige gratie Het kleine gekleur de vaasje van glaspasta cat 85 mag gerust een pronkstuk hc'sn,evenals het luisterrijke gou - den vaasje uit Boebastis dagteke nend van de periode der Negentien de Dynastie En hoe volop edel is ook die lükvaas van albast gevon den in het graf van koningin Teje de moeder van de ketterkoning " Echnaton 95 Tijdens latere dynastieën en voor al in de tijd van de piéuze Saitische faraonen werd het gebruikelijk met bewondering en heimwee om te zien naar het verre verleden Omzien naar weleer De verering voor het oude leefde voort onder de heerschappij der Ptolemaeën wier alleen schijnbaar nieuw-bedachte Serapis cultus in we zen teruggreep naar het verre voor heen Onder de Romeinen verander de hierin maar weinig Ook de gnostiek eerbiedigde veel oude tradities Anders werd het in de chri.itelüke Koptische era toen de heidense oudheid " als een duister verleden werd beschouwd Maar de kunstzin bleef en uitte zich in de vervaardi ging van kostelijke weefsels en venerabele zg mummieportretten waarvan ook op deze expositie spe cimina zijn te bewonderen Zij bleef evenzeer in de anno 639 begonnen Islamietische periode Een bedevaart naar deze meren deels uit Kaïro afkomstige en tot 31 december in het Rijksmuseumtentoongestelde trezoren zal voorvelen een onvergetelijke belevingbetekenen een volop geestverrijken de ervaring J J Advertentie ' aióon l/^roelintan ' BILTSTBAAT 2 UTRKCBT Verzorgt uw Kerstgarderobe Japonnen Mantels Tailleurs Als MAANDAGAVOND a.s In de Utrechtse Stadsschouwburg de pre mière voor Nederland van Jean de la Lune ' van Marcel Achard wordt gegeven dan hebben we hiermede een toneel auteur van wie wel eens wordt gezegd dat hü een boulevard schrijver Is Men krggt soms de neiging om deze opinie te delen maar wie de volgende dag nog eens nadenkt over het stuk erkent dat er tóch wel iets inzat Dit ervoeren wy onlangs met I..'Idiote " van Achard dat de Haag sche Comedie als „ Een mal meisje " — drie weken geleden — in de Ko ninklyke Schouwburg te ' s-Graven hage ten tonele bracht Achard werd 5 juli 1900 geboren in Sainte Foy-les-Lyon Rhone Zün familie een oud boerenge slacht uit de Dauphiné woonde sinds de 17e eeuw zoals de archie ven uitwüzen in Saint Sorlin-en-Val-loire Dróme waar zijn vader een Café-tabac " had Marcel studeerde op het Instituut Rollin " in Calluire waar hü la ter leraar werd Op 18-jarige leef tyd gaf hü zyn onderwijscarrière op en ging op aanraden van Michel Duran zyn geluk beproeven in Pa rijs waar hij zonder veel succes verschillende baantjes had Hij plaatste carbonpapier tussen formu lieren hü was monteur bankwer ker en uiteindelük souffleur in de Vieux,-Colombier Toen hü ook daar weer ontslagen werd introduceerde Henri Béraud hem bü een krant waar hü de le zers op de hoogte moest houden van de gang van zaken in de Parüse Hallen Eens lukte het hem echter een sensationele reportage te schrü ven waarna Gustave Féry hem op droeg grote persoonUjkheden uit de toneelwereld te interviewen Zo kwam hü in aanraking met het thea terleven Lugné Poe en Charles Dul lin stelden hom voor een toneelstuk voor hen te schrüven en in 1923 gaf hü aan Lugné-Poe het stuk La messe est dite " en aan Charles Dul lin Celui qui vivait sa mort " Zo schreef hü verschillende korte stukken en op 19 december 1923 de buteerde hü zelf in de rol van de clown Crockson in Voulez-vous jouez avec mol " Fortunat Strowski vertelt het vol gende over het blüspel Jean de la Lune " Dit blüspel vertelt ons over de eeuwig trouwe en tedere liefde van een naïve man voor een verschrik kelüke vrouw hü is Jef büge naamd Jean de la Lune " en zü de mooie Marceline maïtresse van Ri chard een vriend van Jef Marceline komt bij Jef die haar Nieuwe grootse poëzie van A Roland Holst jï. ^ ¦ zs ¦ ^ ¦ ¦ io 3 » ¦" 33 ¦ ¦ sv i «- ¦ 3i - ¦ ¦ ¥ 38 ¦ ïï MJ " 3 ¦ 1 "" Vf n6 M ' • iS mr ¦" ¦ n ¦ ¦ r * rj •^ H ¦ ¦" « 4 ¦" •• i 6 » ¦ 61 m ¦ 63 bl 6r ¦ u M " 68 <^ ¦ 70 ¦" ¦ ' M ¦ 7 * ¦ H^e ¦ 7 * 7 / LOGBOEK DER WETENSCHAP Diamantvorming in op aarde 2:evonden meteorieten BRIDQERUBRIEK 800 - op één harten H et komt zelden voor dat onder minder sterke spelers een straf doublet op een laag contract gege ven en dan ook nog ingelaten wordt Toch is zulk een doublet nog altijd een van de meest voordelige onder nemingen die in het geperfectio neerde moderne bridge mogelijk zijn Zeer zelden komt het voor dat de tegenpartij zich schromelijk over biedt en bijv op een vrijwillig ge boden slambod 4 of 5 gedoubleerd down gaat Maar wèl zal men die tegenpartij soms kunnen grijpen op een héél laag contractje — tenmin ste als men de biedtechniek vol doende beheerst Een aardig voor beeld uit een onlangs gespeelde pa renwedstrijd de spelers waren al len van tenminste hoofdklasseni veau en kregen dit spel Alleen lichamen van tenminste 100 ton kunnen de vereiste druk opleveren trum van het plasma om vandaar gelijkmatig naar alle richtingen uit te gaan En ten derde en dat is nog het belangrijkste werd de temperatuur van 13 miljoen graden de corona der zon bezit slechts een tempera tuur van een miljoen graden nog op een onafhankeiyke manier expe rimenteel getoetst Hoewel een toepassing van dit re sultaat nog in het verre verschiet ligt mogen wü nochtans zeggen dat de totstandkoming van deze kernversmelting in het laboratori um toch een gebeurtenis is van gro te draagwijdte Kosmos december 1960 ok in de schaakwereld is weer eens gebleken dat de Nederlanders in de sport op beslissende ogenblik ken niet beschikken over de dan noodzakelijke hardheid Men zou hier interessante be schouwingen aan kunnen wijden en zich bijv kunnen afvragen in hoe verre onze van de wieg tot het graf verzorgd ztJn".mentaIiteit hier aan debet is Wat hiervan zij de recente schaakgebeurtenissen hebben bo venstaand euvel opnieuw ten duide lijkste blootgelegd Donner speelde deze zomer prachtig in het zone toernooi te Madrid Steeds had hij de leiding en één van de drie be geerde plaatsen voor het interzone toernooi scheen voor hem zeker Maar op het laatst kreeg hü een inzinking en het resultaat was dat hij een vierkamp moest spelen om Van onze wetenschappelijke medewerker Men heeft wel eens meteorieten „ hemelbocien " in de vorm van brokstukken ijzer of steen op de aarde aangetroffen die bedekt zijn met diamanten Deze zijn geen brokstukken van hemelkronen " want toen ze de aarde nog niet bereikten waren ze van alle edelgesteente gespeend Volgens dr Anders van het Enrico Fermi Institute of Nuclear Studies te Chicago kunnen deze diamanten alleen maar worden gevormd in grote meteorieten na botsing met de aarde niet eerder Zuid was gever en OW stonden kwetsbaar Zuid opende 1 klaveren een uiterst minimum gemotiveerd door de 2 azen met een heer als mede de redelijke zeskleur west doublet — een bod dat zeer vele goede spelers gedaan zouden heb ben Noord zei „ pas " een slimme actie die beter uitpakte dan het klassieke „ redoublet " want oost was thans wel verplicht iets te bieden en koos het z.i goedkoopste bod 1 harten Zuid en west pasten waar op noord met een doublet kwam Het grappige is dat thans oost noch west kunnen bevroeden dat schop pen een betere troefkleur zou zijn oost zei pas en nu stond zuid voor het probleem wat hij moest doen Talrijke zuidspelers zouden het straf-)doublet van noord uitgeno men hebben met 2 klaveren onder de motivering „ zo minimaal " te zijn Daar men een doublet op een één bod echter bepaald niet zal doen op een spel met de waarde van oude tramkaartjes realiseerde zuid zich dat zijn twee azen alsmede zijn twee kleine troef jes voldoende kwa liteit hadden om thans te passen Zo ging oost dus 1 harten-gedou bleerd spelen Zuids uitkomst was ook niet eenvoudig doch aanne mende dat zijn partner vermoede lijk wel vrij sterk in ruiten zou zijn koos zuid het ruiten drietje als uit komst Het werd een gelukkig schot de eerste slag was voor de 49 van noord en in slag 2 speelde noord * 2 oost 7 zuid * 8 en west nam « jkAas Van tafel west af werd nu Vervolg schaakrubriek staande kunnen houden als htj op de 21e zet zijn toren niet naar d8 maar naar eS had gespeeld Het minuscule maar beslissende ver schil is dat zwart nu zijn PfB zo nodig met de dame kan dekken Zie 21 Te8 22 Pg4 DdS en nu haalt de witte aanval niets uit bijv 23 Pf6:-i - Df6 24 Dh7t KfS 25 Pf5 Pe7 26 Pd6 Td8 27 Dh8t Pg8 28 Rh7 Ke7 29 Pf5 Kd7 en niet wit doch zwart is in het voor deel daar na slaan op 98 de witte loper onhoudbaar is Het schaak spel is als het leven geluk en on gelijk succes en tegenspoed winst en verlies liggen soms pal bij el kaar Het verschil is alleen dat men de stukken des levens niet meer opnieuw kan opzetten Foto boven De beroemde meteoorkrater in Ari zona die aan zijn randen diamant houdende meteorietfragmenten bergt kleine superverhitte gebied van on geveer 2 cm3 grootte in het een - Uit de toverhoed van de illusionist Baba Sy Ik zag Baba Sy enige malen aan het werk als simultaan-speler Men moet onder de indruk komen van de snelheid het dadelijke doorzicht de paraatheid van onze bruine damvriend uit Senegal Mali In Friesland maakte hij opnieuw furore zo zelfs dat men hem in het noorden van ons land voor de twee de maal verzocht heeft tot hen te komen In Leeuwarden zat het puikje van de Friese dammers ach ter de borden Zij zouden dat trotse record van Raichenbach en Sprin ger 4 verloren partijen niet door Baba Sy laten verbeteren Ook Piet Roozenburg die in snelheid de beste simultaanspeler in Friesland was hij verloor er maar 5 zou niet door de Senegalese natuurdammer worden overtroffen Iedere dammer weet dat spelers als Bergsma Band stra De Jong Hoekstra Heeringa enz enz wel wat in hun mars heb ben En wat denkt u slechts één partij ging voor Baba verloren Vele combinaties haalde hij uit de stel lingen zelf liep hij nergens in Een wonder Bandstra maakte remise Ik geef u een fragment uit die partij Hoe geraffineerd legde Baba een val strik BABA SY Zwart 12 schijven op 3 7 8 10 13 14 15 16 17 22 en 24 Wit 12 schijven op 25 26 33 35 37 38 41 42 43 44 en 48 Baba Sy had zwart en speelde 27 22—27 Hij dreigde daardoor met 27—31 Dat is niet zo moeilijk Maar dat dit niet belet kan worden door 37—32 en ook niet door bijv 44—39 en om dat zo bliksemsnel even in een simultaanpartij te leggen is wel wat bijzonders Op 37—32 17—21 26X17 16—21 17X26 14—19 32X21 24—30 35X24 19X50 dam De uitschakeling van de damzet op 50 door 44—39 dan Dat ging niet door 27—31 41—36 7—12 36X27 17—21 26X17 12X41 42 — 37 41X32 38X7 Bandstra die veel meer tijd tot zijn beschikking had doorzag de snode plannen en speelde 41—36 Het verloop was dat Bandstra met grote moeite remise haalde M.i kreeg hij meer dan hij verdiend had want Baba koos uit 2 moeilijk te berekenen.varianten de op het oog sterkste en dat werd remise De andere voortzetting had hem zeer waarschijnlijk winst opgeleverd Baba offerde de snelheid niet op aan het doorrekenen van de situa tie Een kwaliteit voor een simul taanspeler Overigens een remise tegen de oud-kampioen van Fries land in een simultaan blijft ook nog een goede prestatie Jur Schroder inderdaad 5 bijwoord 6 netjes 8 jongensnaam 9 meisjesnaam 10 soort vereniging 11 sterrenbeeld 12 voortzetten 15 Europees land 18 mythologische figuur 19 hoofd deksel 20 zwart maken 22 donker gekleurde 25 ontkenning 28 op grotere afstand 32 klaar 33 deel van het lichaam 35 koffer 37 landstreek in Engeland 38 laatst leden 40 luchtvaartuig 41 over blijfsel 42 familielid afkorting 43 waarnaar gestreefd wordt 44 chef 45 hetzelfde 46 plaatsen van een wagen 48 persoonlijk 50 verwij derd gebied 52 wapenstilstand 54 sport 55 bodembegroeiing 56 naar waarheid 58 jonge Afrikaanse staat 60 dier 62 precies 63 ver pakkingsgewicht 65 standaard 67 man 69 meisjesnaam 71 dringende vraag samentrekking 73 loswal 75 deel van de dag Zoals gewoonlijk moeten de op lossingen op een gewone briefkaart geschieden geadresseerd aan Op per-puzzelaar van het Utrechtseh Nieuwsblad De inzendingen moeten uiterlijk donderdagochtend met de eerste post in ons bezit zijn Op lossingen die aan deze voorwaarden niet voldoen worden terzijde ge legd Ovei de puzzel of over de Een grondige studie van twee yzer-meteorieten vormt de basis van de nieuwe botsing " theorie De bewuste buitenaardse fragmen ten stamden van de grote meteoor krater in Arizona en van één in Tsjechoslowakije Tot voor kort nam mon aan dat de hoge druk no dig om de diamanten te vormen de zwaartekraohtdruk was in het in wendige van het moeder-hemelli chaam waaruit de meteoriet is ge komen zo zei Anders Bedoelde druk moet tenminste 30.000 atm bedragen wil men met succe.s koolstot in diamant omzet ten Zulke drukken kunnen alleen worden opgebracht door hemelli chamen ter grootte van onze maan en grotere maar niet door de vele kleinere asteroïden of planetoïden die wü mogen beschouwen als gro te zwerfblokken uit het hemelge hied zich globaal uitstrekkend tus sen de banen van Mars en Jupiter Met Anders ' botsingtheorie is het niet nodig te veronderstellen dat diamant-dragende meteorieten beslist afkomstig moeten zijn van een zeer groot hemellichaam Wel is het noodzakeluk dat de meteoriet die na de botsing met de aarde de stoot tot diamantvorming moet geven tenminste 100 ton behoort te wegen Bij deze grootte kan voldoende druk worden opgeleverd voor de creatie van diamanten Zulke kolossale klompen materie uit de wereldruimte treffen de aar de met dezelfde snelheid welke ze in de ruimte bezitten d.w.z met een snelheid van l(ï-24 km per seconde De yzermeteoriet die de Meteor Crater in Arizona heeft doen ont staan was naar schatting niet min der dan 2 miljoen ton zwaar Op het moment van de inslag bedroeg zün snelheid 16 km p seconde Het projectiel Canyon Diablo genaamd drong wel 200 m diep de grond in voordat ze explodeerde en voor een deel in damp opging De fragmenten van deze meteoriet die diamanten bevatten werden aan de rand van de krater aangetroffen terwi,il de diamantloze brokstukken die geen tekenen vertoonden van her verhitting elders anders werden te rug gevonden Tot heden kennen wU vier bestudeerde gigantische meteo rieten die diamanten bevatten en twee nog niet bestudeerde uit Rus land en India Volgens Anders ' ziens wyze zouden diamanten op hemel beden " geen geschenk der goden ge weest kunnen zijn maar veeleer van moedor Gala S.N.L Vol 78 no 18 1960 Beheerste kernfusie Wanneer atoomkernversmeltingcn niet alleen mogelUk zouden zyn maar ook de beheersing van dit proces zou de mens de beschik king krijgen over een energiebron waarbij die ontsprongen aan atoom kernsplytingen in het niet valt Het niogp dan geen wonder heten dat men alle moeite aanwendt zulk een ontwikkeling tot stand te brengen Tot heden heeft men slechts de eerste stap op deze ontwikkelings weg gezet maar deze stap is dan ook een gedecideerde Nu hebben wü onlangs in de dagbladen gele zen dat onder leiding van Tuck Amerikaanse onderzoekers erin ge slaagd zouden zijn met apparaat Skylla " voor de eerste maal met zekerheid een thermische kernver smelting onder uitzending van neu tronen tot stand te hebben gebracht Wat is hiervan waar Eerst pas ' zorgvuldige conlrole.s schijnen nog al veel tijd in beslag te nemen kon met een aan zekerheid grenzende waarschünlükheid worden bekend gemaakt dat wü hier inderdaad hebben te maken met een thermi sche kernversmelting De grote „ zekerheid " dat de waargenomen neutronen werkeiyk stammen van een thermische kern versmelting on niet van de omge ving in de dagbladberichten werd dit als een onaantastbare stelling gelanceerd berusten op drie con troles Ten eerste stamde het aantal neu tronen die bovendien precies in het maximum van de magnetische com pressie optraden met dat aantal overeen wat men bU de onder de proefvoorwaarden berekende tempe ratuur er werden temperaturen van 13 miljoen graden Celsius bereikt moest verwachten Ten tweede kon worden aangetoond dat alle neutro nen hun oorsprong hadden in hêt » OOR ge waarde lezer Baba Sy met applaus gaat ontvangen eerst het woord aan „ het probleem " Oplossing Probleem 370 Dit probleem van de Duitse au teur W Stamm uit Reichlingen was in de eerste plaats interessant omdat het uit W.-Duitsland kwam Vandaar mijn opschrift boven de rubriek Ook uit Duitsland goede tijding Het probleem zelf is niet diep voor geroutineerde oplossers De waarde zit ' m hier in de aardige drie maal meerslagconstructie en het kleine afspel Dat is voor min der geoefende spelers prachtige en buitengewoon begrijpelijke leerstof Laten de zwakkeren onder onze lezers zich de kans niet laten ont gaan en verzuimen ze niet dit spel na te spelen De stand was zwart 8 schijven op 9 12 13 17 18 20 28 en 35 Wit 9 schijven op 23 27 29 31 32 39 41 45 en 50 De oplossing 1 27—21 17X40 2 29—24 28X30 3 39—34 46X40 4 45X5 12—17 A B 5 3X21,18—22 6 21—32 en wint A 4 35—40 5 3X17 40—45 6 17—28 + B 4 18—23 5 3X17 23—29 C 6 50—45 - h C 5 35—40 6 50—45 - f De Prijswinnaar De 14-daagse prijs van ƒ 5 — gaat heden naar Vinkeveen en wel naar de heer P Koster Achterbos 23 Geluk er mee Ons nieuw probleem Het nummer van het probleem van heden is 371 de auteur Dick de Ruiter uit Amsterdam die on langs de wereldtitel-problemist op de 144 velden in Canada veroverde vóór Louis Giroux uit Ottawa en de vroegere wereldkampioen proble mist Wilfrel Archivais Onze land genoot D Kleen werd zesde Twee West-Friezen van origine de Rui ter komt uit Hauwert en Kleen uit Winkel Ik ontleen dit vraagstuk ergens aan Waarom vermeld ik bij de oplossing Het schijnt dat wit ook positioneel tot winst kan komen Deze schijn bedriegt laat u dus daardoor niet in het ootje nemen Wel raad ik u aan deze winstgang op te zoeken Inzenden daarvan is niet nodig wel aardig Oplossingen van onderstaand probleem weer binnen 8 dagen na heden aan mijn adres Sophialaan 31 Amsterdam Z Op de adreszijde extra vermelden Probleem 371 UN » m m c > m 9 o p o a I stand zwart 9 schijven op 7 17 18 19 22 24 26 30 35 Stand wit 9 schijven op 28 31 33 38 39 40 44 47 en 50 Wit speelt en wint Baba S}r de simultaan-fenomeen Schalen om te vullen met kerstattributen eventueel ook nog een bemost takje bü zetten In zo'n schaaltje zijn overigens allerlei mogelijkheden er kunnen in plaats van witte hyacin ten ook rode gebruikt worden en dan kunt u er gele beshulst naast steken doch ook rode tulpjes doen het in zo'n schaaltje heel goed TEGEN KERSTMIS maakt de bloe mist allerlei aardige schaaltjes ge reed u moet dezer dagen bij hem maar eens gaan kijken Dit lage schaaltje is gevuld met drie bloeien de witte hyacinten In deze w?eken pleegt men alleen maar rode en witte bloemen te kopen in feite is dat toch alleen maar uit een soort traditie want met het eigenlijke kerstfeest hebben ze toch niets te maken toch staat dat rood en wit wel aardig De bollen moet u voor al in vochtige grond poten ze moe ten het nu alleen van het water hebben De witte hyacinten alleen zullen niet voldoen er behoort ook een takje rode beshulst bij Even tueel kan men ook een takje blauw sparregroen nemen doch over het algemeen zal dat te massaal worden en dat kan men dus beter niet doen Toch komt er ook nog iets anders bij een propje grijs IJslands mos komt op de voorgrond en u kunt er SCHAAKRUBRIEK Advertentie WITTE KRUIS DE ^ CAig PIJNSTILLER Hoofdpijn maar ook andere pla gende pijnen verdwijnen snel met Witte Kruis O ' Sfederlanders missen nodige hardheid plaatsen Hij de drie interzonale werd no 4 Iets Bel - » tabletten poeders of cachets WITTE KRUIS DUTIM N.V - OECSTCEEST ' Van Scheltinga overkwam soortgelijks Deze eindigde te grado tezamen met Matanovic Her tok en Bilek op de tweede plaats en moest zodoende in Hotel Groot Berg en Dal herkansen om twee interzoneplaatsen Onze landgenoot deed het uitstekend en had in de slotronden aan twee remises vol doende Haar hü verloor beide par tijen Ten slotte dr Barendregt Zijn start in het veelomstreden zone toernooi Berg en Dal was voortref felijk Uit drie partijen behoefde hij nog slechts één punt te scoren om de meestertitel te verwerven Het werden drie nullen De keerzijde van deze - wat tries te balans is dat er menige fraaie partij is gespeeld Een specimen daarvan is de overwinning van Ber tok op van Scheltinga uit de 6e ron de te Berg en Dal In de Losbladi ge Schaakberichten zal men uitvoe rige analyses van Bouwmeester kunnen vinden die ons enkele van de belangrijkste varianten demon streerde Wit Bertok Zwart Van Scheltin fa Caro Kann Panof-variant tAdvertentie Wie pUZ ' zelt 1 c2—c4 c7—c6 2 e2—e4 d7 — d5 3 e4xd5 c6xd5 4 d2—d4 Pg8 — f6 5 Pbl—c3 e7—e6 6 Pgl—f3 Rf8—e7 7 Rel—g5 Vroeger speel de men in deze naar de Rus Panof genoemde variant gewoonlijk c4 — c5 maar in de praktijk bleek dat zwart deze voorpost voldoende kan ondermijnen Het blijft overigens ' n kwestie Van smaak 7 0—0 Er ortspint zich nu een tempostrijd zwart wil met slaan op c4 waeh ten tot Rfl heeft gespeeld 8 Tal — cl Pb8—c6 9 a2—a3 d5xc4 Zwart heeft geen rendabele zet meer na b6 is de zwakte op c6 ge vaarlijk 10 Rflxc4 b7—b6 11 0 0 Rc8—b7 12 Rc4—a2 Pf6—d5 Zwart wil graag stukken ruilen voor het eindspel staat hij immers gunstig geïsoleerde pion op d4 Wit daarentegen moet het van een koningsaanval hebben en moet stuk kenruil voorkomen Daarom ver diende nu 13 Re3 overweging 13 Pc3—e4 Re7xg5 14 Pe4xg5 h7 — h6 15 Pg5—e4 Ta8—c8 16 Tfl—el Pd5—f6 17 Pe4—g3 Pc6—e7 18 TclxcS Dd8xc8 19 Pt3—e5 Rb7 — d5 Er dreigde eventueel Pf7 t en He6 20 Ra2—bl Zwart Van Scheltinga aan zet B % m B/?B p m ^ H « o ^^ ¦'% Id ƒ 0/0 '¦^ 0 o o^o^H er ^ i ^^ Ait o m mee BANDSTRA 34 Kruiswoordraadsel De omschrijving van ons kruis woordraadsel van ^ ze week luidtals volgt • Horizontaal 1 extra arbeid 7 soort vereniging 13 lichaamsor gaan 14 riviertje 16 beroemd modehuis 17 spits toelopend voor werp 19 stip 21 geestdrift 23 waarin koren groeit 24 treiteren 26 voorzetsel 27 dwaas 29 tekeer gaan 30 tot nu toe 31 boom 32 idioot 34 slijtplek in textiel 36 deel van een mast 37 vent 39 meisjesnaam 40 zeer 42 in partjes rondgeven 44 deel van een wal vis 46 deurvlak 47 najager van verheven doeleinden 49 voorzetsel 50 internationale organisatie 51 schildersgerei 53 antwoord betaald 55 in gezelschap 57 noodsein 58 persoonlijk voornaamwoord 59 be reider van voedsel 61 behoren bij servies 63 bergplaats 64 geest drift 66 tussenbeide komen 67 be vel 68 deel van helikopter 70 ver harde huid 71 vermoorde Russi sche staatsman 72 jongensnaam 74 benedenwinds 75 deel van vogel 76 gewoon 77 vriend Verticaal 1 eilandengroep 2 lieflijk wezen 3 jongensnaam 4 Wit BertokDe strijd begint zich toe te spit sen Zwart maakt nu twee minie me foutjes welke hem de partij enwellicht zijn interzonaal entree kos ten 20 Pe7—c6 Sterker wasPf5 zwart behoeft dan 21 Pf5:niet te vrezen o.a omdat hij overhet steunpunt e4 beschikt 21 Ddl — d3 Plotseling begint de witteaanval er dreigt 22 Pg4 en dematdreiging op h7 beslist 21 Tf8—d87 Deze voor de hand liggen de zet kost zwart de partij Juistwas Te8 geweest maar om dat teiiegrijpen spele men eerst het ver volg na In noot A geven wiJ devergelijkbare consequenties na Te8 22 Pe5—g4 Pt6—e8 Nog het bes te 22 Pg4 faalt op 23 Dh7t Kt8 24 Pf5 en zwart staat mach teloos tegen de dreigingen DhSt resp Dg7t benevens Dh7t met ver nietiging van de zwarte konings vleugel 23 Dd.3—h7 Kg8—f8 24 Dh7—hSt Sterk genoeg maar wit had hier de partij aanstonds bril jant kunnen winnen met 24 Pf5 Pe7 gedwongen 25 Pgh6 Pf5 fweer gedwongen 26 Dg8t Ke7 27 Df7:t Kd6 28 Pf5t ef5 De7t benevens 29 Telt enz 24 KfB—e7 25 Pg3—fat Ke7—d7 26 Pf5xg7 Pes — d6 27 Dh8xh6 Wit is nu bil gunstige stelling twee pion nen vóór Het slot hoewel boeiend cenoeg is niet belangriik meer Er volgde nog 27 Kc7 28 Pf6 Rc4 29 De3 Kb8 30 b3 Ra6 31 Tel Rb7 32 Dt4 Ka8 33 d5 ed5 34 Pd5 Dd7 35 h4 Pb5 36 PfS De7 37 Re4 Pd4 38 Tel Pb3 39 Te3 Da3 Materieel is men weer quitte maar de zwarte striidmacht is ge desorganiseerd 40 Peg Del 41 r

9 bur UN WASMACHINES Wij verhuren wasmachines met grote wrin ger voor ƒ 1 75 per week In 3 jaar eigen Tip-Top "' Park Arenberg 55 De Bilt Telef 6U879 AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 7 Hoograven Luxe Volkswagens met grote achterruit all risk verzekerd Telef 29410 b,g g 29417 Een nieuwe woning heb tk ruet voor u maar wel een gued ver zorgde LEERPORTEKEULLLE Wekellj-ks 11 tijdschriften vwr wemlg geld BUtstraat 165 a telef 23468 AUTOVERHUUR Sinds 19U4 bekend voor uitsluitend Ie kl auto's Gebr Buitenweg N.V Utrechtseweg 420 De Bilt Tel 60021 AUTOVERHUURBEDRIJF Ri vierenwijk Het goedkoopste adres All risk verz Nieuw ma teriaal Spuistraat 11 telefoon 30992 Verwarmde AUTO'S zonder chauffeur Steeds de nieuwste tvpes All risk verzekerd A Oost rum Hooft Oraafiandstr 93 Hoograven Telef 23737 16 mm GELUIDSFILMVOOR STELLINGEN voor iedere ge legenheid Verhuur van 16 mm geluidsfilms Filmcatalogus op aanvrage Film Office Biltstr 79 Utrecht Telef 15797 Nieuwe V.W.-BUSJES all-risk verzekerd Verenigingen spe ciale tarieven P F C Jonge rius Detmoldstraat 57 telef 27780 VOLKSWAGEN Opel Consul Chevrolet AU-rlsk verzekerd Garage Vitesse Vossegatselaan 32 bij het Diaconessenhuis Tel 12959 Huurt een nieuwe DAF de Luxe bij de DAF-dealer Raph van Seumeren Vleutensevaart 10 telef 32947 Gevr nette KOSTGANGERS / 25.50 per week met huiseltlk verkeer en T.V aanwezig Ha verstraat 47 BRINK'S AUTOVERHUUR Opeis Kapitan reeds vanaf 5 et per km inclusief verzekering uitsluitend eerste klas mate riaal comfortabele verwarmde wagens Oude Gracht 327 telef 11300 Autoverhuur z.chnuffeur ' fiatel WIJDE BEGIJNESTRAAT 3 TEL t326S VERHUUR zonder chauffeur 4 5-6 pers auto's 9-pers bus jes prijzen vanaf 16 et per km incl benzine en verzekering Karel Ton telef 13265 Wijde Begijnestraat 3 t.o Drukkerij Boekhoven einde Breedstraat Alle wagens met verwarming Te huur AUTO'S zonder chauf feur all risk verzekerd vanaf 18 et per km Autoverhuurbe drijf De Bruyn Gildstraat 91 a telef 16900 b.g.g 22463 DAF 14 ct per km V W CV en Ford Taunus eveneens 14 ct per km inclusief benzine en verzekering nteuw materiaal Chevrolet bestelauto's 20 ct p km Llngton's Luxe autover huurbedrijf Loeff Berchmaker straat 11 telef loass en 61320 AUTOVERHUUR J BIERMA Opel en V W vanaf 8 ct per km uitsluitend nieuwere mo dellen Cath singel 128 telef 20762 DAF en V.W AUTOVERHUUR zonder chauffeur 15 cent per km incl all-risk verzekering en benzine Autobedrijf Cen trum v.h H V d Sluïis van Asch van Wijckskade 29 a tel 12451 - 12713 Verhuur van V.W.-BUSJES V,W de Luxe Verenigingen speciale tarieven Met radio nieuw materiaal All-risk ver zekerd De Jong Volkerakstr 29 telef 35501 Te huur aangeb in Tuindorp aan studente of werkend jong meisje grote zonnige gemeub ZIT-SLAAPKAMER Prijs ƒ 60 per mnd Telef 0.30 - 21580 Grote gestoff SUITE te huur voor 2 of 3 pers per 1 jan a.s Gebruik van badkamer en tele foon geen echtparen Telef 24293 of br no 1-5923 bur UN WOONARK te Utrecht bevatt woonkamer 2 slaapkamertjes douchecel keuken hal balkon kelder mooie ligplaats geheel gestoffeerd Huur ƒ 125 p mnd Br no 1-5920 bur UN DAGWINKELTJE te huur in volkrijke buurt bij Nachtegaal straat lage huur kleine ver goeding inventaris Br no 1-5998 bur UN Te huur aangeb gemeub ZIT SLAAPKAMER voor werkend echtpaar met kost of kookge legenheid direct te aanvaar den Da Costakade 68 Huize Gaudeamus heeft in be gin jan weer enige KAMERS beschikbaar met volledig pen sion G Doulaan 21 Bilthoven Te huur WINKEL-WOONHUIS met grote garage Gelegen aan drukke winkelstraat te Utrecht Voorjaar 1961 te aanvaarden Goodwill ƒ 6000 Br no E-9799 Adv Bur Alta Utrecht Aangeb KOSTHUIS voor vier personen omgeving Biltstr Br no 1-5940 bur UN Te huur vrij BOVENHUIS in centrum van de stad met ver plichte overname van enkele meubels en vergoeding Br no 1-5938 bur UN Te huur WINKEL-WOONHUIS omgeving Kanaalstraat te Utr Bev winkel woonkamer slaap kamer keuken w.c douchecel en kleine tuin Huurprijs / 180 per mnd In Fa H J C Pie ters Janskerkhof 24 Utrecht Telef 14906 Aangeb geheel vrije ETAGE op prima stand 2 grote kamers vrije keuken hal en eigen w.c Br met volledige inl no 1-5981 bur UN WINKELPAND met modern woonhuis Utrecht 1 min van Kon Ned Jaarbeurs en HBS Zeer geschikt voor patates friteszaak Br no 1-5883 bur UN Jongeman b,b,h.h zoekt gem ZIT SLAAPKAMER eventueel met warme maaltijd voorkeur centrum stad Per 1 jan Gaar ne br met prijsopg no 1-5901 bur UN Nood Wie helpt beschaafd jong gezin met 1 kind aan WOONRUIMTE Br no 1-5994 bur UN Ouderejaars student vraagt een KAMER te huur met stookge legenheid in het oosten of cen trum der stad Br no 1-5999 bur UN N,O.I,B Nijenrode Breukelen zoekt voor een harer mede werksters een ruime lichte ge stoff KAMeR met str water verw en ged pension Vervelend en zeurderig jong echtpaar z,k veel overlast be zorgend zoekt een ZOLDER ETAGE Br no 1-5995 bur UN Heer vrijgezel zoekt per 1 fe bruari a.s een vrije ruime ge stoffeerde KAMER suite of souterrain Br no 1-6012 bur UN Hebt u KAMERS te huur Bij voorkeur in centrum of om geving Het M.A.I Bureau bij de uitgang van het CS telef 22428 zou gaarne bemiddelen bij het verhuren Heeft u WOONRUIMTE be schikbaar die geschikt is voor een jong echtpaar De nood onder deze mensen is nog zeer groot Het M.A.I Bureau bij de uitgang van het CS telef 22428 zou gaarne bemiddelen bij het verhuren Nette eenvoudige man 67 jaar zoekt rustig KOSTHUIS in Utr Ook bij wed Br no 1-6005 bur UN Jonge vrouw b,b.h.h zoekt per 1 jan een gestoff of gemeub ZIT-SLAAPKAMER met kook gelegenheid liefst omgeving Wilhelminapark Br no 1-6024 bur UN Jong echtpaar zonder kinderen zoekt ongemeub KAMERS met keuken of gebruik van keuken Br no 1-6044 bur UN Alleenstaande oudere heer zoekt een goed gezellig KOST HUIS Br no 1-6043 bur UN Heer b.b.h.h zoekt gezellige ZIT-SLAAPKAMER omgeving station of centrum Br no 1-6051 bur UN Verpleegster zoekt per 1 febr 1961 of eerder ongem WOON RUIMTE Br no 1-5949 bur UN Juffrouw zoekt per 1 jan gem ZIT SLAAPKAMER met vaste wastafel zond pension Stook gelegenheid aanwezig Liefst centrum van de stad Br no 1-5947 bur UN Alleenstaande jongeman zoekt net rustig KOSTHUIS ongev begin januari Br no 1-5846 bur UN Dame zoekt gestoff of onge stoffeerde ZIT-SLAAPKAMER of zit en slaapkamer met vrij keukentje of kookgelegenheid Omgeving Wittevrouwen Br no 1-5845 bur UN Beschaafd jong echtpaar zoekt met spoed WOONRUIMTE Ge negen mee te koken e.d voor alleenstaande Br no 1-5884 bur UN Heer 24 jaar zoekt gemeub ZIT-SLAAPKAMER of ongem met stook en/of kookgelegen heid Tegen 15 jan Br no 1-5881 bur UN Med anal zoekt per 1 jan 1961 gemeub KAMER in stad Utr Br aan mej J B Sebens Noordwolderweg 47 Zuidwolde Gron Amerikaanse familie vraagt voor zo spoedig mogelijk een gemeub WONING of etage 2 slaapkamers Mr E Moore Box 194 Camp New Amster dam Huis ter Heide KANTOORRUIMTE te huur ge vraagd liefst centrum Br no 1-5889 bur UN Particulier verpl zoekt per 1 jan in centrum stad gestoff ZIT - en/of SLAAPKAMER met kookgelegenheid en telef Br no 1-5843 bur UN PAKHUIS frontbreedte ca 3 m oppervlakte min 30 m ^ omge ving Biltstraat of CS Br no 1-5951 bur UN Gezocht door 2 dames b.b.h.h een vrije ETAGE met 3 grote kamers en w.c en keuken Om geving station Br no 1-6086 bur UN Vliegbasis vraagt voor zo spoe dig mogelijk gemeub vrije WO NINGEN 3 slaapkamers Lt Holt Camp New Amsterdam Huis ter Heide 6on«cl aftngeliotfeR THUISWERK gevraagd ruime werkplaats aanwezig in bezit van gereedschappen voor het maken of in elkaar zetten van verschillende artikelen Br no 1-5344 bur UN TYPISTE is nog gedurende jan,beschikbaar geroutineerdekracht uitstekende referenties)Br no 1-5885 bur UN Gepens PERSOON zoekt bezig heden goed bekend in auto branche ook magazijn Br no 1-5898 bur UN JONGEDAME 27 jaar ervaring in representatieve en admin werkzaamheden zoekt voor 3 maanden passende werkkring Br no 1-5906 bur UN Biedt zich aan HUISHOUD STER goed kunnende koken in klein gezin voor nu of la ter Utrecht en omgeving Br no 1-5907 bur UN Uw balansen en/of ander schrijfwerk keurig getypt door ervaren TYPISTE Gehaald en gebracht Boomstraat 3 TANDARTS-ASSISTENTE met ervaring zag zich gaarne ge plaatst voor hele of halve da gen Br no 1-6009 bur UN Juffrouw 45 jr Doopsgez biedt zich aan als HUISHOUDSTER liefst bij heer alleen of in klein gezin waar huisvrouw ontbr Hulp voor ruw werk moet aan wezig zijn Br no 1-6023 bur UN Een nette wed 50 jr met 1 kind Ulo zag zich gaarne ge plaatst als HUISHOUDSTER bij een man alleen dezelfde leef tijd liefst in de buurt van Vee nendaal of omgeving Br no 1-6052 bur UN B.z.a LEERLING-INSTRU - MENTMAKER 18 jr dipl LTS en enige jaren praktijk Br no 1-5946 bur UN Biedt zich aan per 1 jan 1961 CHAUFFEUR in bezit van alle ri.ibewij2en Br no 1-5945 bur UN Dame op leef id biedt zich aan in de HUISHOUDING bij een dame of heer Br no 1-5942 bur UN Net MEISJE 14 jr voor halve of hele dagen op kinderen te passen of lichte hulshouding Br no 1-5982 bur UN SCHILDERWERK gevr Bekend patroon vraagt binnen - en bui tenwerk Tijdens wintermaan den 20 Vo korting Onverschillig waar Eerste klas werk Vraagt i prijs Br no 1-6085 bur UN I g^Waa^d "] Gevr een net jong MEISJK om mij in de morgenuren in miju gezin met kleine kinderen in de huishouding behulpzaam te zijn Fred Hendrikstraat 64 tel 21177 Net MEISJE gevr niet bene den de 17 jaar van 8.30 tot 1 uur Adres Wagenstraat 4 JONGEN gevr voor de ban ketbakkerij Aanm Absteder dijk 33 Net zelfstandige KRACHT ge vraagd v.g.g.v voor dinsdag donderdag en vrijdag of meisje voor hele of halve dagen Me vrouw Lokerman Frans Hals straat 19 Gevr per 1 jan LEERLING VERKOOPSTER en verkoop Ster Bazar Bemi Ahornstr 42 Met spoed gevr JONGEMAN met rijbewijs voor magazijn werk en bezorgen Indien nodig woonhuis aanwezig als ook vrouw voelt voor zakenleven Hoog loon en provisie vrije huur Br no 1-5926 bur UN Een WERKSTER gevr voor 1 of 2 halve dagen per week van 9 tot 12 uur / 1,25 p uur Leer straat 7 Utrecht Voor magazi,in gevr mannelijke of vrouwelijke KRACHT bij voorkeur enige administratieve kennis Breigoederenfabriek Cyane Ternatestraat 11 telef 30590 Gevr net MEISJE voor dag en nacht zo spoedig mogelijk in klein pension goed loon Huize Gaudeamus G Doulaan 21 te Bilthoven TIMMERMAN gevr Hoog loon Arkenbouw Bovens Fortlaan 4 Utrecht Telef 40159 Gevr een ZIEKENVERZORG STER en verpleeghulpen Rust verpleeghuis Malva Hoeve Bos straat 2 Soest Telef 02955 - 3481 In jong zakengezin gevr een net meisje van 15-19 jaar voor HULP in de HUISHOUDING en ontvangen van bezoekers Tel 15759 Gevr net beschaafd MEISJE circa 16 17 jaar in ons fabrieks bedrijf voor lichte huiselijke werkzaamheden tevens om te assisteren in het bedrijf bij echtpaar zonder kinderen goe de behandeling Eventueel om opgeleid te worden in goed be taald vak Br no 1-6003 bur UN Mevr van Nievelt Sweelinck laan 101 Bilthoven vraagt voor zo spoedig mogelijk een HULP in de HUISHOUDING v d en n in gezin met kinderen of een kindermeisje die bereid is mee te helpen in de huishou ding Telef 2316 N.V Rocobé Overste den Oudenlaan 30 bij Balijebrug Kanaleneiland Utrecht kan nog plaatsen PERSERS leer ling-persers en strijksters op haar moderne ateliers voor jon gens en kinderkleding Alle inlichtingen aan bovenstaand adres van 9-6 uur en daarna Burg Norbruislaan 438 Zuilen U en Briljantlaan 78 Hoog raven U WERKSTER gevr voor dins dagochtend en vrijdagochtend Smaragdplein 202 Hoograven Telef 10240 Gevr MEISJE voor hele of halve dagen lief met kinderen Mevr Bakker Hindelaan 2 Den Dolder WERKSTER gevr voor twee halve dagen of 1 hele dag per week Adenauerlaan 232 telef 35711 Nette WERKSTER maandag - woensdag - en vrijdagochtend in klein gezin Mevr Lorjé Stadionflat 69 Stadionlaan Tel 25868 Flinke WERKSTER gevr voor 1 of 2 morgens per week Prof Hugo de Vrieslaan 66 tel 26218 Gevr beslist net jong MEISJE voor halve dagen in klein ge zin Hamburgerstraat 27 bis Plaats voor Ie AUTOMON TEUR woning beschikbaar al leen met prima getuigschriften Br no 1-5980 bur UN Gevr net meisje als HULP in de HUISHOUDING van half 9 tot 4 uur Zaterdags tot 1 uur Aanm Schoolplein 4 Gevr een nette WERKSTER voor een paar morgens in de week Mevr v d Ham v d Boschstraat 5 Utrecht Per 1 jan a.s gevr prettige beschaafde HUISHOUDSTER bekend met lichte verpleging V alleenwonende oude dame mooie etage binnenstad vrije zit-slaapkamer Br met opg van referenties en verlangd sa laris no 1-5847 bur UN BIJVERDIENSTE-TIPPEN voor thuiswerk folders bez enz Inl De Tipgever " Paulusweg 109 H.L Ambacht „ Stichting boven de 40 " se cret v Eysden Alex Boers straat 11 Amsterdam Telef 720675 Veel vacatures voor bo ven 40'ers Vraagt gratis proef nummer Jolo Couture Nieuwe Gracht 64 Utrecht Voor directe of la tere Indiensttreding kunnen wtj op ons taponnen-atelier plaat sen enige NAAISTERS modt nettes leerllng naaisters en ' n knlpster Dagelijks gelegenheid tot aanm Ingang Schalkwijk straat Voor onze afdeling machinale breierij flinke JONGEMAN met techn aanleg boven de 18 jr gevr Bereid in ploegendienst te werken Breigoederenfabriek Cyane Ternatestraat 11 telef 30590 Utrecht Gevr voor ophalen en bezor gen van goederen en magazijn werk flinke jonge KRACHT Cyane Ternatestraat 11 telef 30590 Van Duren's Corsettenmagazl] nen vragen NAAISTER Aanm Oude Gracht 141 telef 11314 DAGMEISJE gevr Catharijne singel 72 Welke LOODGIETER kan ons door de drukte helpen Br no 1-5856 bur UN MAGAZIJNPERSONEEL gevr Zaterdags vrij Aanm dagelijks tussen 9 en 4 uur bij de N.V „ Coq " te Utrecht Kanaalweg 72 SCHOONMAKERS gevr voor het schoonhouden van de kan toren Aanm dagelüks tussen 9 en 4 uur bij de I V „ Coq " te Utrecht Kanaal weg 72 Flink MEISJE gevr zelfstan dig kunnende werken of werk ster voor iedere ochtend Koot's banketbakkerij Goedestraat 48 In Huize Oudaen " Oude Gracht 99 worden wecrns ziekte twee VERPLEEG ' i PEN gevr liefst met enigt er varing Inlichtingen bij de Di rectie van Huize Oudaen telef I2542s Mevr Llndenhoff Oudegracht ^ 96 tel 13620 vraagt voor di recte indiensttreding een flinke WERKSTER voor 4 ochtenden per week in verband met hu welijk tegenwoordige kracht Gevr een nette JONGEN plm 16 jaar in groenten - en fruit handel Aanm P Vermeulen Donkerstraat 4 Utrecht Gevr op atelier van leerdoek baby-artikelen MACHTNE STIKSTERS aankomende en leerling-machinestiksters Geen handwerk Aanm Ritoma Wit tsvrouwenstraat 19 Utrecht Tussen 9 en 6 uur Na 6 uur Bouwstraat 23 BIJVERDIENSTEN voor ge huwde vrouwen studentes etc Gevr per half dec a.s besch typistes steno typistes Neder lands en/of moderne talen Hele of halve dagen Goede honorering Telef 29069 iedere dag na 13 uur ook ' s avonds Op klein handelskantoor ADM KRACHT gevr Br no 1-6096 bur UN N.V Cemsto vraagt SCHOON MAAKSTERS loon / 17 tot / 41 p.w Aanm Veemarktplein 5 Utrecht Wij hebben prettig schoon en afwisselend werk voor MEIS JES en jonge VROUWEN tot 30 jaar Wij bieden goed loon en prestatietoeslag gratis kof fie bedrijfskleding gunstige jeugdspaarregeling Reiskos tenvergoeding — Warendorf Papier Oude Gracht 334 utr GARAGEJONGEN gevr leef tijd plm 16 jaar Garage Karel Ton Wijde Begijnestraat 3 tel 13265 N.V Rocobé Overste den Oudenlaan 30 bi,i Balijebrug Kanaleneiland Utrecht kan nog enige meisjes plaatsen als MODINETTE op haar moderne ateliers voor jongens - en kin derkleding Alle inl aan boven staand adres van 9-6 u en daar na Burg Norbruislaan 438 Zul len U en Briljantlaan 78 Hoograven U ZOEKT ü EEN WONINGRUIL Leest de „ Woning-Magneet " Vraagt gratis proefnummer bIJ Woningruilcentrale Nederland ' Sinds 1942 Spoorstraat 11 bij CS Utrecht Telef 030 - 21758 AMSTERDAM-UTRECHT 4-kamerwoning douche en warm water keuken Ie etage West Br no 1-5877 bur UN MEPPEL—UTRECHT Aangeb te Meppel heel huls bev gr kamer keuken kelder 3 slaap kamers douchecel tuin voor en achter vrijstaande schuur Huur ƒ 48 per mnd Gevraagd te Utrecht gelijkwaardige wo ning of iets groter Br no 1-5969 bur UN Zonnig HEEL HUIS v.w tuin schuur Voor bovenhuis of flat Br no 1-5905 bur UN Ruim huis BRUMMEN Gelder land Gevr klein huis of ge deelte van huis 1 dame Zeipt of omstreken Br no 1-5919 bur UN ROTTERDAM—UTRECHT Aangeb nieuwe 3-kamerflat op nette stand blijvend vrij uit zicht huur ƒ 19.20 p.w Gevr groter huis Utrecht of omgev Br W Oudshoorn Kemperpad 17 Rotterdam Aangeb HEEL HUIS 4 kamers keuken plaats en moo^e tuin Gevr 4 a 5-kamerflat Br no 1-5978 bur UN Aangeb keurig onderhouden BOVENHUIS centrum 5 ka mers keuken 3 v.w plat ko lenhok berging voor fietsen enz Voor 3 - of 4-kamerwoning Br no 1-5861 bur UN 3-KAMERFLAT met douche enz Huur ƒ 10.20 Schaakwijk Gevr andere woning het liefst een heel huisje hoge huur geen bezwaar Br no 1-58G0 bur UN FLAT Oog in Al huurprijs f 52.57 per mnd Gevr 5-kamer flat of huis Br no 1-5888 bur UN Gevr heel huis aangeboden BENEDENHUIS voor en ach tertuin kamer en suite 2 slaap kamers Te zien Merwedekade 199 Utrecht AUTORIJLES m de DKW ha len en brengen en thecjrie gia tis Mercurius Adelaarstraat U4 telef 24095 Utrecht Pouw's AUTORIJSCHOOL Ge diplomeerd ANWB-instrucleur voor alle rijbewyzen A B C en D Wij lessen ook met DAF Leidseveer 100 telef 21316 blJ het station Toezicht op HUISWERK lager en middelbaar onderwijs Em malaan 33 telef 21524 Utrecht Autorlischool WAMMES Re viuskade 1 telef 34123 Het adres voor snel en prettig le ren rijden Voor AUTORIJLES ANWB Bondsautori.ischool H van den Ham Catharijnesingel 88 bis telef 25517 Met Opel Rekord en Renault Dauphine en Volks wagen Tevens auto's zonder chauffeur Voor betere RIJLESSEN auto en scooterrijschool Dick v d Wee Mgr v d Weteringstraat 18 bis Utrecht Telef 030 - 2BK28 BIJLESSEN babysitten e.d door studenten Billijke prijzen Inl Arb bem bureau Lepelen burg 1 telef 26301 van 10-13 en 14.30 16.30 uur Voor goede mondelinge lessen naar LERARENCENTRALE Ook steno en typen Bijwerken van leerlingen ook van lagere scholen Conversatielessen In lichtingen en adviezen gratis Nassaustraat 36 Utrecht Telef 16037 AUTORIJLES ƒ 4 per les in lichtingen dagelijks van 8 tot 10 uur v.m en van 10 tot 11 uur n.m Autorijschool Schu macher Kruiidwarsstraat 4 te lef 17556 Opleiding voor schoonheids specialiste A en B mannequin fotomodel manicure zelfver zorgi n g elek triseh on tha ren folders op aanvraag Oplei dingsinstituut AB SINKE No belstraat 22 Utrecht Tel 20585 AUTORIJSCHOOL Meijnen Erkend en gediplom instruc teur Queridostraat 17 Utrecht Bij Majellapark Telef 32295 ¦ 32710 " Tevens autoverhuur Wlm Küch's AUTO - en MOTORRIJSCHOOL Gediplom Instructeur Plompetorengracht 26 Utrecht Telef 17189 SCHOONHEIDSSPECIALISTE A en B Officieel erkende Sti vas school Akademie voor we tensch huidverzorging tevens schoonheidssalon Ook elektr ontharen Witte vrouwenstraat 42 Utrecht Telef 030-18265 ZIE OOK PAGINA 18 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 10 december 1960 ¦ 68e jaargang no 189 \ 7 8-12 9-)2 Chrysler 38T ' 39'i Sears Roeb 54 ' ÖD^S Atch Topeka • mi 2iH Citv Bank ïsr » 75Ti Shell on 38 39 Baltimore 28 % 1Mb Cons EdtsoD 63U 64>i Soc Mobil 381,4 3814 Can Pactflo 21H 23 29 29 14 Stand Br ii's 52 IllioD Cent 30 1 « 30'i Dup de Nem 181 184 Stanrt on NJ 39 3914 N Y Centr 151 = un Eastm Kodak 112-^i U2U Stiidebaker 7',s 7'4 Pennsylvania 11 % 11'2 Gen Eleetr 77 % 7731 Texas Corp SO".l 81=i South Pac I97i 19 ^ * m 41 V2 Un Aircraft 3T,i 37 " Union Pac 267i 27 Oonrt Vear T 35 ' i 36','2 Un Corp 7'„4 V','4 Allied Chem 52 52»i Amei M"lors iai.1 19 Un Pruil 151,4 ] 6'.4 fcm Can 33 321,4 Inl Haruf.stei 42 " i 42-'4 0 S Ruhber 43 43Vi fcm Smpttln m % 36 i Int IMIcHel 56 '/ 56T 0 S Steel Ws 761/L ' Am T & L m Si^k Int T « I T 44 441.2 Westineh 50 IJ 52 fcm Tobacco 95'i 95'i Kennpcot 733i 77I2 Woniwnrth 67^1 673 A F c Ind 62=4 62 > 4 Monts ward 26=4 26-i Ford IMotor 621,4 641 / Anaforirta « U 4S Radtn Corp 54 ^ 54--è KLM 25''4 23 i B-th Stee SStj 39 ' Republic St ¦ il = 4 ¦ 541 » Boeing 3V'C 3814 Royal Outcb 32 3214 Omzet 4.460.000 Advertentie QOEDE ONTVANQST VAN MEUWE EMISSIES Sterk gedaalde omzet op aandelenmarkt Weer meer aandacht voor rendement QROENTE - EN FRUITMARKT Ruime aanvoer spruiten geheel geplaatst - ARCHIVUM MOBILE — U zoekt een bericht dat enkele maanden geleden in uw krant heeft gestaan nioor u kunt het niet vinden U had over dot bericht onmiddellijk kunnen beschikken in ARCHIVUM MOBILE Keesing's wonderbaarlijk eenvoudige gepatenteerde krante knipselarchief Geen geknoei met lijm 3i elkaar overlappende berichten op één blad Alle krantekoppen blijven leesbaar De achterzijde van de berichten blijft leesbaar De berichten lijn uitneembaar en verplaatsbaar De 12>armen per blad die de berichten dragen iljn emklopbaar Van de 36 berichten op het blad behoeft het oog er slechtscirco 9 Ie volgen dank zij 4-kleuren clips Een index beperkt tot één trefwoord per onderwerp Het geheel wordt bijeengehouden in een onverslijtbars kunst lederen verzamelband Het ARCHIVUM MOBILE bestaat uit o Een rode kunsllederen band met gouddruk b 15 draagbtaden op elk waarvan 12 omklapbare divagarmen c Een kartonnen reeds alfabetisch ingedeeld blad als index d Vier zakjes elk inhoudende 150 gekleurde plastic paperclips e Een rond vierdelig bakelieten bakje voor de clips Van onze beurscorrespondent DE effectenbeurzen maken nog steeds een min of meer vermoeide indruk na buitengewone activiteit welke ze ook dit jaar tot voor kort aan de dag liebben gelegd hetgeen dan met name van de aandelenmarkt geldt In juni kwam-het hoogste cijfer van de omzetten voor ƒ 123 miljoen ook augus tus gaf nog een hoog cijfer ƒ 110 miljoen maar sindsdien is een geleidelijke achteruitgang te constateren namelijk ƒ 93.8 miljoen voor september ƒ 68.7 miljoen voor oktober en ƒ 61.8 miljoen voor november waarmee het laagste cijfer voor de verstreken elf maanden van dit jaar is bereikt I U.N.-Iezers kunnen het Archivum Mobile per giro j overschrijving op postrekening 154949 Utrechtsch Nieuwsblad of per postwissel bestellen tegen de netto I prijs van f 9 — normale verkoopprijs f 13.50 Maatregel van V.S treft vooral Japan Als gevolg van de nieuwe Ameri kaanse maatregel om een eind te maken aan de besteding van Ame rikaanse buitenlandse hulp in 19 landen welke in financieel opzicht gezond worden geacht zal Japan de grootste verliezen Uiden De maatregel betekent zoals be kend dat goederen en diensten ten behoeve van onderontwikkelde ge bieden van het bujtenlandse hulp-programma van de International Cooperation Administration voort aan elders moeten worden gekocht Men hoopt hiermee te bereiken dat er meer in de V.S zal worden be steed De I.C.A heeft een lijst uitgege ven waarop de landen ziJn vermeld en de bedragen die daar zijn be steed door de landen die in het in juni j.l geëindigde begrotingsjaar hulp hebben ontvangen Neder land 11,2 miljoen dollar 42 min gulden Japan 115,8 min dollar West-Duitsland 78,5 min dollar het Verenigd Koninkrijk 64.5 min dollar Frankrijk 39,5 min dollar Italië 23.7 min dollar België 18,8 min dol lar Zweden 10.4 min dollar Austra lië 7,6 min dollar Canada 6 min dol lar Oostenrijk 5.7 min dollar Zwit serland 4,8 min dollar en Hongkong Singapore en het omliggende gebied 9,3 min dollar Nieuws in het kort eenmaal « orden ingehaald en voor - in Baarn Advertentie '^/ CREDIET - EN EFFECTENBANK N.V '^ 5 ^^ KROiMME NIEUWE GRACHT 6 - UTRECHT Voor BIJZONDERE DOELEINDEN ook BIJZONDERE REKENINGEN KOERSEN WALL STREET HopwpI de Indexcijfprs voor dp koprsen op de aandplenniarkt van hpt \ N.P pn f.B.S wpg-pns het ge rinïP aantal aandplpn waaroj hpt is gebaseerd g-een zuiver beeld van het lioprsvprio *!] ffpven zijn 7.P daarvoor toch wel een iobaïe aan duiding Kr blijkt uit dat voor de nippste * rul>ripkpn dp laaffsie notp - rinsr medio februari is voorgekomen en dat eind juni de hoogste stand H-prd bereikt Dp Internationals lie pen van'^MT tot 4B2 terug stegen vpr volgpns tot » 6I en zijn sedprt wper tot ra 550 gedaald zodat zp dus nagenoeg weer op het nivpau van begin januari zijn aangeland Indus triële aandelpn bpgonnen het jaar op JHS daalden tot 331 stegen daar na tot ' ifiO fi september en staan nu op ea S"ÏT en dus nog helangrijk hoven hpt ppil van begin januari Hpt algpnippn indpx<'ijfer dat op 4 januari " 72 bedroeg ging half fe lirnari tot 317 terug hereiktp op 33 iuni 7ijn hoogtepunt 438 maar is thans tot ea 388 teruggevallen zodat het nog sleobts even boven de stand van bpgin januari ligt Het lioge lrden ge maakt maar dat thans een stijging \- an de bedrijfskosten wordt gecon stateerd wellie niet meer door gro tere winsten kan worden opgevan gen zal toch als een teken aan de wand moeten worden beschouwd Hoewel men na de vry scherpe koprsdaling wpikp de laatste maan den op de aandplenmarkt heeft plaats gehad in het algemeen niet kan zeggen dat de aandplen buiten sporig hoog noteren is het alleszins verklaarbaar < lat men op de aande lenmarkt thans de pas pven inhoudt in afwachting van de verdere door werking van het aanpassingsproces waarmee het Nederlandse bedrijfs leven in dpze tijd wordt geconfron teerd Anderzijds duidt de goede ontvangst van aandelenemissies er op dat de belegger ziJn vertrouwen in de toekomst van het Nederlandse bedrijfsleven nog niet heelt verloren Ook de converteerbare obligaties blijven daarom in trek terwijl als gevolg van de nog altijd ruime ka pitaalmarkt voor goede obligaties als bijvoorbeeld de 5 pet 25-jarige van de Geldersche Tram welke a pari worden aangeboden de belang stelling wel zeer groot zal zijn ¦^ Op de Wereldbank in Washing ton is de overeenkomst ondertekend waarover reeds enige tüd werd on derhandeld voor een lening van 25 miljoen dollar aan Noorwegen voor de uitvoering van het hydro-elektri sche pro.ject in de Tokke In deze lening wordt door tien handelsbanken in de Verenigde Sta ten en de Nederlandsche Crediet bank in Amsterdarfi deelgenomen zonder garantie van de wereldbank tot een bedrag van ongeveer 1.5 mil joen dollar In 1956 werd reeds een bankle ning van 25 miljoen dollar verstrekt — Het bureau voor statistiek vande Westduitse deelstaat Noordrijn Westfalen heeft een rapport gepu bliceerd waaruit blijkt dat het za.ken en bedrijfsleven in het Roerge bied zich nog steeds in opgaandelijn beweegt Industriële produktie in het Roer gebied beliep in september j.l 3.02 miljard mark een stijging van 431 milj mark 14 procent vergeleken met september 1959 Voorts meldt het rapport een verdere daling van het aantal werk lozen met 9000 tot 18.000 Het aantal werknemers steeg met 23.000 tot 2.076.000 — Van officiële zijde wordt verno men dat de Dominicaanse Repu bliek het lidmaatschap van de We reldbank heeft opgezegd Cuba is Ontkende geruchten over emissie AKU De aandelen van de Ook ' s avonds hoger In het telefonisch effectenverkeer van gisteravond te Amsterdam kwam daar nog drie punten bij De avondhandel verliep over het geheel tamelijk geanimeerd De volgende niet officiële noteringen kwamen tot stand vergeleken met de officiële van gistermiddag A.K.U 462-465 slot 46:ï 461 Kon Olie 121,20-12.170 slot 465 461 Kon Olie 121.20-121.70 1192 GL slot 1190L 1177H Uni lever 789 796 slot 795 786 Hoog ovens 813 818 slot 818 812 ex inter imdividend In Wall Street ging het herstel voor de vierde dag in een heel ge matigd tempo voort zonder indruk wekkend te zijn Bij het herstel moet worden bedacht dat vooral ge zocht wordt naar goedkope fond sen die wat verwaarloosd zijn en nu in koers stijgen Van een alge hele opleving is geen sprake er komt daarvoor te weinig stimule rend nieuws van de maatschappijen los Omzet ontwikkelt zich gunstig bij Reesink Aan het jaarverslag van H J Reesink en Co N.V over het per 30 april j.l afgesloten boekiaar 1.959-1960 waarover eind oktober reeds een tussentijdse me dedeling door de maatschapph werd ver strekt is ontleend dat de omzet zich in het thans lopende boekjaar gunstig ont wikkelt De directie meent echter zich van het doen van vooi'spellingen te moe ten onthouden gezien de voortdurende stUging der kosten en de marktontwik keling welke tot voorzichtigheid noopt In 1959-'60 was de exploitatiewinst door kostenverhogende factoren 5 "/ a lager dan in WSS-'.W Nettowinst ƒ 1.476.000 1.444.000 Dividend 10 pet onv waarvan desge wenst 4 pet in aandelen LAGERE GOLDPaiJS De binnenlandse goudprijs is blijkens een opgave van H Drijf hout en Zoon's Edelmetii.ilbe ri,j ven N.V in Amsterdam terugge bracht van ƒ 4530 tot ƒ 4480 per kg fijn L Meer geld voor de economische hulp > De economische commissie van de Verenigde Naties heeft met overweldi gende meerderheid een voorstel van India aangenomen de hulpverlening aan onderontwikkelde landen te verhogen tot een procent van het totale natio nale inkomen van de economisch ont-wikkelde landen Slechts vier landen de Verenigde Sta ten Engeland Japan en Zuid-Af rika onthielden zich van stemming op 14 november jl uitgetreden De opzegging is 2 december van kracht geworden zo heeft de Wereldbaak verklaard De deelneming van de Domini caanse Republiek in de Internatio nale Financierings Maatschappij wordt door het uittreden uit de We reldbank automatisch beëindigd Noch de Wereldbank noch de Inter nationale Financierings Mij heb ben investeringen gedaan in de Do minicaanse Republiek De Domini caanse Republiek blijft lid van het Internationale Monetaire Fonds — By de Stichtingen Spaarbankvan de Boerenleenbanken aange,sloten bij de Coöperatieve Centra Ie Boerenleenbank te Eindhoven en de Coöperatieve Centrale Raiffei - sen Bank te Utrecht hebben de stortingen en terugbetalingen in no vember resp ƒ 180,0 min en ƒ 131,5 min bedragen zodat er een spaar overschot was van ƒ 48,5 min In oktober bedroeg het spaaroverschot ƒ 28,8 min en in november 1959 ƒ 51,9 min — De staten van de Nederlandse Antillen hebben de landsverordeningaanvaard waarbij de belasting opde winst der oliemaatschappijenShell en Lago van ƒ 0,95 tot ƒ 1.25 per ton wordt verhoogd De Antil liaanse regering zal hierdoor jaar lijks drie miljoen gulden meer aanbelastinginkomsten verkrijgen ~ De storm in een glas melk Is geluwd of anders gezegd nadat het garantie-beleid door de Tweede Kamer is behandeld en de minis ter zich bereid verklaard heeft de melkprijsgarantie iets te verhogen en de gegarandeerde hoeveelheid 0.1 miljard uit te breiden is de boe renstand weer enigermate tot rust gekomen Tevreden is men overigens nog helemaal niet Wat de boerenervan denken is een dezer dagenverteld door de heer G van der Ley de voorzitter van de GelderseMaatschappü voor Landbouw dieniet gewend is zijn mening onderstoelen of banken te steken Hij zei dat zo de minister meent dat hethet ondernemerschap van de agra rische producenten kan bevorderendoor de bescherming geleidelijk opte heffen h'\j zich volkomen vergist.Een dergelijke opheffing zal slechtsleiden tot een verpaupering van deboerenstand Overigens zal hetgeen de secre taris van het Landbouw mr 1 op S Biesheuvel op een vergadering van de HoU Mü van Landbouw heeft gezegd vele Nederlandse boe renharten goed gedaan hebben Mr Biesheuvel ontkende niet dat er aan de Nederlandse boerenbedrijven nog heel wat te verbeteren valt maar ondanks die tekortkomingen zo zei hij zijn Nederland en Dene marken toch toonaangevend agrarisch gebied — Onze export van pluimveehou derüprodukten is nog steeds goed Ieder jaar weer stijgt de waarde ervan Maar toch doet de concur rentie zich meer en meer gevoelen Op de Duitse markt worden wij ge confronteerd met eieren uit landen die de export van dit produkt met behulp van subsidie in leven hou den En wat betreft slachtpluimvee is Amerika onze grote concurrent Op een vergadering van de N.P.F is erop gewezen dat wij moeilijk kunnen concurreren met prijzen maar wel met kwaliteit Naar vo -^ ren gebracht v.^erd dat kwaliteits verbetering noodzakelijk blijft Werkweek van vijf dagen Per 2 januari 1961 zal de N.V Machinefabriek Hoogelande voor heen Pannevis & Zoon te Utrecht ' de vijfdaagse werkweek invoeren Van de vakraad voor de Metaalin dustrie kreeg men toestemming tot het invoeren van een werkweek van 45 uren toen gebleken was 3at men de productie kan han<3haven op het huidige peil Meer uien aan de markt Het Centraal Bureau van de Tuln bouwveilingen in Nederland deelt over het verloop op de groente - en fruitmarkt in de periode van 1 tot en met 7 december 1960 het volgen de mede Ofschoon het produkt glassla weer ruim vertegenwoordigd was op de groentemarkt was het totale aanbod toch niet zo groot als de vorige week Vanwege de sterkere concurrentie van Frankrijk en Ita lië op de buitenlandse marld was de vraag niet bijzonder krachtig Dit had tot gevolg dat de prijzen gemiddeld onder het niveau van verleden week lagen Vooral afge lopen dinsdag en woensdag was de markt maar zwak West-Duitsland nam wederom een groot gedeelte uit de aanvoer af Daarna volgde En geland België en Zweden waren de minst belangrijke buitenlandse ko pers De binnenlandse vraag naar sla bleef zeer flauw Een enkele uit zondering daargelaten lagen de prij zen in deze sector heel laag De aanhoudende ruime aanvoer van spruiten werd geplaatst op de binnenlandse markt bü de verwer kende industrie en in West Dtiits-land In de prezen kwam weinig verandering al liep op maandag de markt iets op als gevolg van een kleinere aanvoer vanwege het leer slechte weer Witlof werd In hoofdzaak op de binnenlandse markt geplaatst De prijzen bleven daarbij vrij stabiel Ook in Noord-Holland liep de aan voer van bloemkool nu op haar laat ste benen Voor de restanten kool van goede kwaliteit werden nog gunstige prijzen gemaakt De handel in komkommers om vatte nog maar zeer kleine hoeveel heden meer Alleen in Kwintsheul kwam men door de aanbodsconcen tratie nog tot redelijke partijen De vraag van Engeland Zweden en W Duitsland bleef zeer krachtig waar door de prijzen onveranderd op een hoog peil lagen De aanvoer van andijvie liep ver der terug Natuurandijvie kwam nog maar sporadisch voor terwijl het aanbod van glasandijvie zich tot een klein aantal aanvoerplaatsen be perkte Ondanks de iets toenemen de Italiaanse concurrentie verliep de afzet tamelijk vlot tegen gunsti ge prijzen De aanvoer van de diverse koolsooiten werd vanwege de la ge prijzen weer sterk afgeremd In tegen.stelling tot verleden jaar toen de droge zomer de produktie Advertentie SPAAR MODERN spaar in AANDELEN Voot aandelenbelegging zijn géén grote geld sommen nodig Reeds met stortingen van f20.25 bouwt U geleidelijk een aandelenbezit „ Interunie " op ^^'^ f ^'"^'^"^"" <^ d U.p aandraag gratis t«g^J ^ N.V INTERNATIONALE BELEGGINGS UNIE „ INTERUNIE " Parkstraat 30 — Den Ha«g Amsterdamse effectenbeurs 5.9 " DECEMBER I960 laagste hoogste vrijdag 9 dec 1960 koers koers laatste koersverschil tijdvak t.o.v 2 dec 981,4 98 % 98"/32 — v > 941/2 94 % 94is/]g — ^/ l6 99 99=/is 993/19 0 109 % 1103/16 1103/ie + '/ 18 111 112 112 + % 1451 ^ 146 % 14614 + % 454I2 462 461 - f 6y2 / 172,10 / 172,70 ƒ 172,70 — ƒ 0,30 325 % 330 330 + 1 807 824 312 + I8I2 420 % 425 425 + 8 603 6241/2 615 — 3 1154 1191 11771/4 + 51.2 205 208 208 - F 2 205 208 208 - f 2 f 120.80 ƒ 123 — f 120,95 — ƒ 1,10 ƒ 96 — ƒ 98,80 ƒ 98.80 + f 1,80 14514 148 % 147 % - f 3 I8914 19514 195 4 - 5 30114 3091/2 3041/2 — 4 147 % 1521,4 1521 ^ + 4 in miljoenen gid stuks 11.8 Obligaties 17.5 Cert Am aand 4.134 12,3 Obligaties 17,2 Cert Am aand 4.843 1 Koersverloop 3 ".' o Invest vert Nederland 3'-2 °- ' o Staffellening 1947 4 % »/ o Nederland 1959 6 Vo Nat Woningbouvvl 1957 Amsterdam Rubber H.V.A.-Mijen Ver Alg Kunstzij de Unie Deli-Mij - Van Gelder Zn Kon Ned Hoogovens ^ MüUer & Co Ned Kabelfabrieken Philips - Unilever Wilton-Fij enoord Kon Petroleum K.L.M Holland-Amerika Lijn Kon Ned Stoomboot Mij Van Ommeren Ned Scheepvaart Unie 2 Omzetten nominaal vorige week Aandelen deze week vooij-1 Aandelen 3 Aantal genoteerde fondsen Nederlandse aandelen resp certificatenen winstbewijzen waarvan in de Officiële Prijscourant een notering werdopgenomen totaal hoger lager gelijk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 438 188 42,9 "/ i 445 125 28,1 "/ o 453 145 32,0 i/o 466 212 45,5 »' n 447 184 41,2 ",' o 145 33,1 »/ a 213 47,8'','n 191 42,2 "/ i 130 27.9 ",' o 142 31,7 »,' o 105 107 117 124 121 24,0 o/o 24.1 »/ o 25,8 »/ o 26.6 "/ o 27,1 »/ o 4 Knersindires Amsterdam ANP — CBS 1960 vers chil 9 dec t.o.v laagste d.d hoogste d.d 9 dec 4 jan 2 dec Intern concerns Industrie Scheepvaart Banken Cultures Algemeen 462,11 17/2 230,87 17/2 149,30 2/5 176,57 17/2 134,18 19'5 317,09 17/2 661,29 23,'6 359.66 6,/9 189,09 5/1 237,60 2'9 159,51 15/1 437,96 23/6 556,09 + 328.17 - f 174,66 — 219,98 - 1-149.36 — 391,11 + 9,13 58.44 12,68 29.70 5,09 19,02 + 2,02 -!- 1,80 ¦ f 1,75 - f - 1,47 - i - 0,13 + 1,42 New Tork Dow Jones Industrie 566,05 25/10 685,47 5/1 605,17 8'12 — 73,89 - f 9,17 Londen Reuter Industrie 350,3 9 5 418,8 25/8 369,7 8/12 — 34,2 — 9.7 ' ex 6 »;' o interimdividend d.d 9 december 1960 2 ex 6 "/ o interimdividend d.d 5 december 1960 van groenten in het buitenland sterk verkleinde en er een uitste kende belangstelling voor onze koolsoorten bestond ts er mo menteel bijna helemaal geen e.x portvraag Wel wordt er wekelijks een hoeveelheid witte kool naar ' t buitenland verladen maar per bestemming afzonderlijk betekent dit weinig Voor rode kool is de interesse ook minimaal en voor savooie kool ontbreekt iedere be langstelling De binnenlandse vraag moet het dus bijna alleen doen en zelfs bij het huidige gerin ge aanbod blijkt dit erg moeilijk te gaan De prijzen blijven daardoor laag Toch was er deze week één lichtpuntje Dit betrof de groene kool die bU een kleinere aanvoer iets in prijs steeg Kroten werden in beperkte hoe veelheden aangeboden ook in de teeltcentra van Noord-Holland Bij na de gehele aanvoer moest worden afgezet naar de binnenlandse markt en de industrie De exportvraag bleef erg klein Doordraai trad niet op Behalve aan de veilingen Castri cum en Beverwijk was de aanvoer van breekpeen heel klein De vraag was overwegend van het binnenland afkomstig Ook hier ontbreekt prak tisch iedere buitenlandse interesse Ging er verleden jaar in de over eenkomstige week ruim 800 ton van dit produkt de grens over deze week bedroeg de totale export nog geen 80 ton Het laat zich dan ook gemakkelijk raden dat het prijspeil veel lager ligt dan toen Gestimuleerd door de betere prij « en waren de aanvoeren van uien deze week wat groter dan de vorige Desondanks verliep de handel vlot en werden wederom iets hogere prijzen gemaakt De belangrijkste afnemers waren Engeland West Duitsland en enkele gebieden in Afrika Prei werd hoofdzakelijk afgeno men door de binnenlandse versa markt en de verwerkende industrie De vraag voor West-Duitsland was erg klein De prijzen behielden de tendenz tot oplopen Van knolselderij was de aanvoer maar matig De vraag was in het algemeen niet sterk hoewel in het gebied van Venlo een krachtige vraag van België bestond Hierdoor lagen de prijzen daar aanzienlijk bo ven die welke elders werden be steed Kerftabaldndustrie in Duitsland akkoord met invoercontingent De Duitse kerftabakindustrie gaat akkoord met de instelling van een invoercontingent van kerftabak uit de E.E.G landen tot maximaal 4 pet van de Duitse produktie Dit is het resultaat van onderhandelingen tussen de Duitse tabakverwerkende industrieën en die uit de Benelux landen Aldus meldt de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie Wanneer de desbetreffende rege ringen hun fiat aan deze overeen komst zullen geven zal het invoer recht voor shag dat nu DM 63 per kg bedraagt dalen tot DM 10 per kg Het invoerrecht op pijptabak dat nu nog DM 35 per kg bedraagt zal da len tot DM 12 per kg Deze verla ging is dus alleen van toepassing op produkten die binnen het overeen gekomen contingent vallen en geldt voor het ee»ste jaar na het van kracht worden van de nieuwe in voerbepalingen Gedurende het twee de'jaar gaan deze tarieven respec tievelijk DM 9 en DM 10 per kg bedragen De Nederlandse kerftabakindustrie beschouwt de overeenkomst wan neer deze de goedkeuring der re geringen zal ontvangen als een eer ste stap die kan leiden tot een vrij ere export van haar produkten naar Duitsland ¦ Westduits—Russische onderhandelingen geëindigd Vrijdag zijn de Westduits Sovjet russische onderhandelingen over een nieuwe handelsovereenkomst geëindigd Over de kwestie van het betrekken van Berlijn in de over eenkomst wordt nog onderhandeld Naar een woordvoerder van hetWestduitse ministerie van buiten landse zaken aan de pers mededeel de zal de ondertekening van deovereenkomst waarschijnlijk niet opministerieel niveau geschieden daar het geen volkomen nieuwe overeenkomst is De leider van de Sovjetrussische delegatie minister Borissow zal echter door de Bonds kanselier en de Westduitse minis ter van buitenlandse zaken ontvan gen worden De onderhandelaars kwamen overeen nog het stilzwijgen te bewa ren over de bijzonderheden van de overeenkomst omdat over Berlijn nog geen definitieve afspraken wa ren gemaakt De woordvoerder van de bondsregering wees er op dat bij Qe onderhandelingen rekening gehouden is met de westelijke lijst van verboden handelsgoederen Naar verluidt hebben de Sovjet russische vertegenwoordigers op neming van een clausule over Her lijn in de overeenkomst van de hand gewezen Ook in de eerste overeenkomst kwam een dergelijke clausule niet voor maar de Russen gingen stilzwijgend akkoord met het betrekken van het Berlijnse be drijfsleven in de handel De aan het eind van dit jaar af lopende handelsovereenkomst werd m april 1958 gesloten Deze voor zag voor dat jaar in een goederen uitwisseling van DM 450 miljoen in beide richtingen voor 1959 in een uitwisseling van DM 520 min en voor 1960 in een uitwisseling van DM 620 min eveneens in beide rich tingen De werkelijke waarde van het handelsverkeer is echter veel kleiner geweest Het handelsvolume voor de nieuwe overeenkomst zal vermoedelijk boven de DM 600 min liggen Voor marktberichten zie pagina 9 T8 Zaterdag 10 december 1960 - 68e jaargang no 189 -^ iiiinninuuHiMniniinMiiiiiHiMHiiininMiMiiiiMiinnnnnimiHntiHiiHMniiiiiHiiniHniiinMuininHiMnniinMHinniiiniMiiniMiiiuiiiinniniHunniHniunMiHiMMMini ^ 2-KAMERFLATS te Utrecht Elke woning is voorzien van centrale verwar ming ijskast een Bruynzeel Monta Z keuken een stofzuigerkast een boodschappenkast voor leveranciers een huisielefoon Telefoon 21020 - Utrecht 400 x 345 badkamer hall keuken Aan de hoofdweg naar Hilversum is begonnen met de bouw van luxe twee kamerflats met centrale verwarming Speciaal voor alleenstaanden of echt paren zonder kinderen Inlichtingen en prospectus worden gaarne verstrekt door Verkoopkantoor van vaste goederen G van BOKHORST F C Dondersstraat 60 ^ Koopsom 119.750 Vrij op nnam Inclusief ALLE kosten van notaris registratie ma kelaar en hypotheekakte Indeling woonkamer 509 x 360 slaapkamer j Eigen geld 12.500 e vestiging niiiiniiiiiiiinininiHinuniiiiiuiiiMiiiiiiiuinHiniMinnMiiiiiiunniiHiiiiMiHiHiiHniininnninMinnuunniiiiniHiHiMiiMiiMHiniMnniniininHiHiHUiiiiiii ^ UW OUDE KERSTGROEP IS GULDENS WAARD Tot 15 DEC a.s kunt U Uw oude kerstgroep inruilen Al onze groepen zijn 20-delig 6.95 - 8.95 - 10.95 - 13.25 15.95 - 17.95 - 19.95 - 21.50 23.50 - 25.50 - 29.50 - 35 — tot 69.50 Keuze uit 40 verschillende modellen Poppenziekenhuis JACOBIJNESTRAAT 2-7-10 „ Het Vertrouwen " leidt hen die van chr be ginselen zijn en met op rechte bedoelingen een hu welijk begeren naar het ge wenste resultaat Discrete behandeling Br postbox 124 Zwolle AUTORIJSCHOOL Rlvleren wljlc ƒ 5 per uur Met Opel ' 60 en Anglla ' 60 Spuistraat U,Utrecht TeleJ DANSLES — Privé en kleine clubjes - dagelijks na afspraak met Dansinstituut H de Rijk Nieuwe Graclit 48 telef 10301 10 RIJLESSEN a 60 min voor ƒ 47.50 door gedipl instructeurs in nieuwe Opeis Rekord Theo rie halen en brengen gratis Erkende bondsrijschool Combi ' Nansenlaan 38 telef 35334 Utr lU RIJLESSEN a 6U min voor ƒ 47 5ü door gediplom Instruc teurs m nieuwe Opel Rekord Halen en brengen gratis Honds rjjschool „ Anja " telef 14812 - 419U9 AUTORIJSCHOOL „ JANET " maakt bekend dat zy vanaf 1 nov met uw rij-examen mee rijdt Houder van het VAMOR diploma Prinsenstraat 10 telef 26213 Extra reclame 10 Volledige AUTORIJLESSEN / 37.50 De Jong's Bondsautortjschool Pie ter Saenredamstraat 42 telef 14236 Erkend en gediplomeerd Inlichtingen na 20 uur KNAC RIJSCHOOL REKORD ' Door betere opleiding sneller uw rijbewys met Opel Rekord Volkswagen Vespa Theorie met proiectlefilm en maquette Kwartelstraat 4a b telef 1572 » I " ' ' ' aj^^.^^'j '-'"^'-^ VERHUIZINGEN en woning stoffering Wij verfiuizen u en stufferen tevens uw woning Vraag vrijblijvend prijsopgaaf Alles met volle garantie P J Elberts en Zn v Humboldstr 23 telet 12Ü60 en telef 297B7 Van uw EIGEN STOP maken wij voor ƒ 75 een eerste klas kostuum naar maat Alles m benrepen King's Kleding Zui derzeestraat 16 Utrecht Telef 35117 MAATKLEDING in vele prijs klassen Kostuum naar maat v.a ƒ 148 Uitstekende coupe perfecte pasvorm Vraagt cou peursbezoek met toonaangeven de collectie King's Kleding Zuiderzeestraat 16 Ulreclit Telet 35117 PROT BEGRAFENISONDER NEMING Fa G H de Jager Twijnstraat 38 38 bis v.h Am sterd straatweg 45 Utrecht Telef 14273 - 18532 - 24918 Ver voer van overledenen van en naar alle plaatsen in binnen en buitenland DETECTIVE een mooi span nend beroep Vraag gratis inl over boeiende schrift cursus Rechercliebureau Nieuwstraten Nieuwe Binnenweg 352 a Rot terdam TeleJ 3330Ü GELDLENINGEN vanaj ƒ 1500 aflosbaar in 5 jaar Geen spaarkredtetsysteem met z g wachttijden Kredieten vanaf ƒ 500 op de in uw bezit zUnde of aan te kopen auto mits niet ouder dan 1966 Afwikke ling In plm 3 dagen — Finan ciering van landbouwwerktul gen machinerieën praktljk fmanciering ten behoeve van artsen apothekers accoun tants enz 1ste en 2de hypo theken tot SO '/» der taxatie Bureau „ INTERMEDIAIR " Postbox 8003 Den Haag TH Vanaf 1 1-50 per week Ad Ver meulen gedipl HORl.OGER Westerkade 16 telef 25374 Alle bekende merkhorloges op ter mijnbetaling 1 Jr schriftelijke garantie Geen rente geen kos ten Koekoekklokken pendules gouden ringen vanaf f 2 per w KUNSTGEBITREPARATIE V.h Oudwijk Spoedreparatics in enkele uren gereed W - C Bunschoten erkend tandtech nicus Kerkstraat 4 bij Nachte gaalstraat Utrecht Tel 12330 VERHUIZINGEN meubelbewa ring Van ouds Is uw adres Fa wed G van den Brink en Zo nen Goedestraat 114-116 Utr Telef 12303 UITDEUKEN spulten - Kam peerwagens Vagé Combl Fa v Geest Gansstraat « 2 Utrecht Telef 23581 REPARATIE op auto-elektr gebied verlichting startmotor verwarming radio enz Th M Koeken Zacharias Jansenstraat 5 achter v Humboldtstraat Telef 27560 PER BRIEF maakt u kennis met uw toekomstige vriend of vriendin d.m.v Uw corr club met aparte afd v geloofsrich ting en milieu Br - aan de G.C.K te Lichtenvoorde na der adres overbodig VERHUIZINGEN en transpor ten onder volle garantie Vraagt vrijblijvend prijsopgave V d Vlist Tolsteegsingel 24 b telef 14165 Laan van Char troise 61 telef 42239 Bilder dijkstraat 32 bis HET NYLONHUIS voor kou senreparatie ' ceintuurs kno pen knoopsgaten plisseren festonneren enz Amsterdamse straatweg 34 t.o Herenweg Telef 20617 HYPOTHEKEN op gunstige voorwaarden tot 90 '/« Rente vanaf 4V2 '/» Ook voor beheer vaste goederen C J Lemmers Opaalweg 59 Utrecht Tel 27617 THE AMERICAN STOPPAGE onzichtbaar stoppen spoedor ders per omgaande Matige prijzen Enschotsestraat 170 tel 21423 Tilburg Hollandse Duitse Zwitserse enz DAMES HEREN wensen briefwisseling-kennismaking m Hollandse vrlend(lnn)en ml gratlsl Wereldkoerier Box 6057 Rotterdam Telefoon 33300 Kindje blij zegt ta ta ta ' t heeft een PLASTIC BROEKJE S.G.A WIJ OMLIJSTEN uw platen toto's en schilderwerk spoedig smaakvol en goedkoop De grootste speclMaly.aak Bayer alleen Steeuweg « 1 tot 20 woorden < 2 - \ Voor meubelstofferen en MEO BELREPARATIE naar De Jong Woninginrichting Westerkade 13 bis telet 26875 Het adres van de Nederlandse Vereniging voor SEXUELE HERVORMING in Utrecht is Dr J Rutgershuis consultatie bureau voor geslachtskunde Weerdsingel WZ 10 KUNSTGEBITREPARATIB Spoedgevallen enige uren Ge opend 8 20 Telef 17633 De Bouter uitsluitend Oudwljker dwarsstraat 134 to scnool Buslijn 3 halte Oudwuker dwarsstraat CURIOSITEITEN antiek Wa pens munten beeldjes siera den schelpen oude ansicht kaarten oorlogssouvenirs foto artikelen Inkoop verkoop Curio " Voorstraat 55 telef 23895 FOTOGRAFEER ' t Is nu niet moeilijk meer ' t Gaat vanzelf via Foto Elf Verkoop Inkoop inruil verhuur Pasfoto's ƒ 1.75 Predikherenstraat 2 tel 24024 Voor goed en voordelig STEN CILWERK met snelle levertijd Herm Hennlnk Moderne Kan toorinrichting Nachtegaalstr 60 telet 14764 HUWELIJK Allen die in een oprecht gemeende kennisma king de verwezenlijking van hun mooiste levensideaal zien worden opgeroepen toe te tre den tot de reeds jarenlang be staande 10 samenwerkende on der vrouwelijke leiding staan de huwelijksbemiddeilngskan toren Speciale afdelingen v d gegoede - midden werkende en boerenstand alsmede voor alle geioofs richtlngen Tevens voor jongelui en voor heren die — met huwelijk als doel — in hun moederloze gezin een huishoudster zoeken Vraagt gegevens Nederlands Bemid delingscentrum Hoofdadmini stratie Postbus 6037 Amster dam Ontvangkantoor te Utr Hartingstraat 20 bis Dagelijks 2 8 ook zaterdags en zondags Desgewenst huisbezoek „ BOUTIQUE BOTSEN " voor al uw kledingzorgen Mariastraat 45 telef 24815 H.H eigenaren laat nu uw HU REN INCASSEREN ook gene gen alleen voor de wintermaan den te doen Billijk tarief des gewenst wekelijks afrekenen Br no 1-5828 bur UN NERGENS VÜURUELIGER Voor stomen een mantel of kostuum f 2.9 '> regenjas f 2 50 japonnen f 1.95 rok of bUmse f 1.25 Chem Wasserij en Ver verij Uopelschoteti Bouwstr 15 telef 2Ö692 SNELSTOMERIJ RAPID Kos tuum 2.75 pantalon of rok 1.25 mantel 2 75 Jumper of trui 0 90 mits gebracht en gehaald Biltstraat 117 IN EEN DAG KLAAR Belt u maar Volledig chemisch reini gen dry cleaning en vlinder licht modelpersen Stomerij Kropman Amsterd straatweg 314 telef 40504 U belt wij komen De LEESPORTEFEUILLE voor de Domstad is nog altijd de Reading Service Wittevrou wenstraat 20 telef 13629 Weke lijks 12 tijdschriften Geen prijsverhoging Bij vooruitbeta ling per 3 maanden 10 % per V2 jaar 20 V » korting HELDERZIENDE J G Burge meester consult maandag vrij dag van 2-5 uur dinsdag woensdag donderdag 2-8.30 uur M P Lindostraat 35 zijstraat Bilderdijkstraat Telef 35988 Dankbetuigingen ter inzage - BEHANGEN EN WITTEN - Voor goed behang - en witwerk naar B v d Laan M A de Ruyterstr 8 bis Vraagt « taoi boeken ter inzage Telef 2463 * Expeditiebedrijf „ DE LUIFEL " Neude 35-36 telef 17605 Ver huizingen transporten kamer verhuizingen pianovervoer speciale afhaal en bestel dienst Wij garanderen goede service en billijke prijzen HYPOTHEKEN op zeer aan trekkelijke voorwaarden voor oud - en nieuwbouw Eventueel zonder aflossing Ook aanvul lende en tophypotheken tot 95 " V Billijke rente Ass kan toor G Gruter Lamèrislaan 39 Utrecht Telef 26560 HUWEHJKSBEMIDDELING voor beschaafde dames en he ren Bureau „ Hera " Nieuwe Gracht 193 Utrecht Tel 13066 K 30 Spreekuren dagelijks van 2 tot 8 uur ' s zondags en ' s maandags gesloten Inlich tingen kosteloos Condities billijk Discretie verzekerd KRUIS Astroloog-Occultist Voorlichting over uw lot en le ven Ieder gewenst advies Spreekuren 2 9 Obrechtstraat 48 Utrecht Telef 24018 Beschaafd heer 48 jaar be roepspianist momenteel zelf niet in het bezit van een piano zoekt STUDEERGELEGEN HEID In beschaafde omgeving waar hij niemand kan storen Studeert alleen overdag Gaar ne br met prijsopg aan B J V d Schaaf Adr van Ostade laan 21 Is uw radio of T.v.-toestel of bandrecorder defect Bel op 25509 Wt repareren direct Gra tis controle van het apparaat Radio Technisch Bureau MAR CONI Mariaplaats 50-1 SCHOENREPARATIE Prima — pasvorm-herstellend bij J V d Brul & Zn Gediplom schoenherstellers Kapelstraat 21 23 zijstraat Biltstraat Telef 1 78 80 — Halen en bezorgen Een gezellig KERSTCADEAU zijn onze flitsers Reeds vanaf ƒ 7.50 - Fotobureau ' t Sticht Steenweg 15 Utrecht FIANCIERING gebr auto's t.m 1954 motoren en scooters t.m 1955 zonder verplichte all riks verzekering Afwikkeling binnen 2x24 uur Stichts Assu rantiekantoor Oude Gracht 309 bis telef 11276 Ooli des avonds geopend KREDlEteN VANf 1800 - éi 3 % op gunstige voorwaarden, zonder borg verKrljgbaar AFLOSSING v.a f 25 - p mnd Wisselende wachttijd Vraagt schrift lm bii „ BRABANTA " postbus 509 BREDA JUDO Vanderhorst OÜDKERKHOF 23 Telef 25390 b.g.g 03402—5215 WUt gij uw T.V.-TOESTEL VERZEKEREN tegen slijtage en breuk geen leeftijdsgrens Schrijf een briefkaart postbus 242 utrecht MEUBELREPARATIE Meube len en matrassen overtrekken Enorme keuze stoffen Vooruit prijsopgave Ruim 30 jaar erva ring Stoffeerbedrtjf H H van Basten Samuel Mullerstr 16-11 Tuinwijk Telef 14923 Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantoor C M Witjens Mariahoek 21 Utrecht Telef 13471 en 2S295 Alle verzekeringen UW PANTALON te lang te kort of te breed Wij verma ken hem deze week Kleerma kerij Amsterd straatweg 79 nog voor de Beverstraat Meisie 19 Jaar zoekt vlotte VRIENDIN liefst R.K Br no 1-6082 bur UN UW adres voor betrouwbare AUTO - SCOOTER MOTOR RIJWIELPINANCIERING is nog steeds Fa G C Wester veld & Zn Weerdsingel WZ 54 te Utrecht Telef 16953 PAPENDORP VERHUIZINGEN transporten en pianovervoer door het gehele land Emigra - tie verpakkingen Willem van Noortstraat 36 Utrecht Telef 030 25127 - 18360 - 11794 TRANPORTBEDRIJP Brouwer Verhuizingen en transporten opbergen van inboedels Jan V d Doemstraat 30 utrecht Telef 030 - 11794 - 25127 - 18360 Heer midden 60 vitaal goed pensioen en bemidd wil KEN NISMAKEN met dame of wed nette verschijning en van goe den wille tot plm 58 Jaar met woning op nette stand één schoolgaande dochter geen be zwaar Br no 1-5908 bur UN ƒ 500 TER LEEN gevr voor korte tijd overwaarde aanwe zig Br no 1-5909 bur UN Een nette besch weduwnaar v bulten 65 jr werkende stand N.H alleen wonend met pen sioen zoekt KENNISMAKING met dito weduwe of vrouw liefst met huis en tuin Br no 1 598B bur UN Wedn z.k met nette woning zoekt KENNISMAKING met jonge werkende vrouw gesch of wed leeftijd tot 40 jaar 1 k 2 kinderen ge«n bezwaar Hu welijk niet uitgesloten Br het liefst uitvoerig geschreven no 1-5989 bur UN Voor direct of later GELD nergens vlugger en vlot ter vanaf 5 •/• Voor een auto kom het maar halen u mag hem zelf betalen Den Haag telef 664443 Dagelijks van 9 tot 22 uur S van Tijn DAMES - en HE RENKLEDING tevens repara tie keren en veranderen Zon straat 22 Eenvoudige jongeman 26 jaar 1.85 m uit net arbeidersgezin zoekt KENNISMAKING met ' n dito meisje Foto op erewoord retour Br no 1-6055 bur UN GELDLENINGEN aangeb tot ƒ 600 aan personen in vaste dienst Wettelijk tarief Br no 1-6067 bur UN HYPOTHEEKGELDEN aangeb tegen billijke voorwaarden Vlotte afwikkeling Br no 1-6066 bur UN Eenvoudige juffrouw 44 jaar P.G wil graag in CONTACT komen met beslist nette alleen staande man of wedn Br no 1-6081 bur UN Dame m.l met gezellig huis bij Utrecht zoekt KENNIS MAKING met heer tot 60 jaar N.H Doel huwelijk Br no 1-6071 bur UN Wed R.K 48 jr 1.70 slank postuur vraagt KENNISMA KING met beschaafde R.K heer tot 58 jr Br no 1-5944 bur UN Utrecht provincie Zoekt u een VAKANTIE-""i^NSION Ot voor permanent verblijf een rust huls-pension of kamers In de provincie Utrecht Logies pen sion aanverwante bedrijven LP A B voorheen Peruka Fe-deratie geeft u gratis alle be middelingen en Inlichtingen Burgemeesterpark 22 Drieber gen Telef 03438 - 2303 b g g WOODY WONDER vakantie bungalows Rotterdam Over 14 weken is het voorjaar 8;?f(//r > Kjders(sters Met deMYOPLASTIC-band denkt U niet meer aan Uw breuk I MYOPLASTiC Is « en medarna methode dl » U van al Uw ongemakken bevrl|dt Inderdaad ^ het betreft hier niet een band met veer en kussen maar « en soepel anatomisch plastron * licht en wasbaar Hi wordt aangewend in Frankriik Zweden Zwitserland Italië Portugal Noorwegen in > land Duitsland België en Nederland Deze anatomische band geeft zonder enige lost een prima ondersteuning Uw breuk wordtopzlfn plaats gehouden als steunde U ze met de honden Ook speciale modellen voor grote wondbreuken MYOPLASTIC is een Franse vinding uitgedacht door het bekende Instituut Hemioire de Lyon Een deskundige van het ln?titiiut is vr».^r nrcïlo ' t"" htin-gen aanwezig uTRECHT Korte Jansstraat 15 maan dag 12 december 10-12 en 2-4 — Gratis inlichtingen Postbus 29 Maastricht U wordt prachtig bruin èn U zit veilig in de verwarmde en gezonde 3-persoons Mes serschmitt autoscooter be lasting 1 30 — p jaar ver bruik 23 33 km p 1 Prijs v.a f 2795 — Rijbewijs A óf B ót zonder rijbewijs Overal parkeerruimte Vraag beslist even folderset U.N en'of MK veiligheidsbetalingschema 24 maanden aan Messerschmit \ Import N.V Motim Maassluis tel 2452,'01899 Showroom bij station Vlaardingen Oost zaterdagmiddag geopend Dealer voor Zeist GARAGE ROOS Ie Hogeweg 27 Telefoon 4501 Dealer voor Soest en om streken Fa H Grift en Zonen Krommeweg 28 Telefoon 2870 REISBUREAU UTRECHT vraagt KASSIER AANKOMEND KASSIER Kennis van vreemde valuta strekt tot aan beveling M.U.L.O diploma vereist Leeftgd 23-35 jaar Sollicitaties onder opgave van leeftvjd en verlangd salaris uitsluitend schriftelijk aan Hoofdkantoor af deling Personeelszaken Pletterijkade 50 Den Haag DEN DOLDER I Ingenieursbureau ir A KOK Hertenlaan 35 specialiserend op het gebied van lucht behandeling vraagt Werktuigkundig Tekenaar met enige jaren ervaring leeftyd circa 25 a 30 jaar Voor iemand die graag in een prettige sfeer zelf standig werkt bieden wij Gunstige arbeidsvoorwaarden Goed salaris plus tantième Eventueel opname In pensioenregeling Vergoeding van reiskosten Handgeschreven sollicitaties met vermelding van opleiding en ervaring aan bovengenoemd adres ASCOT CLEANERS TJtrechtseweg 370 — De Bilt zoeken JONGE VRL KRACHT voor bediening van de winkel de telefoon en controlewerkzaamheden in de expeditie Aanmeldingen dagelijks aan het bedrijf KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT Bij het K.N.M.I te De Bilt worden voor diverse afdelingen voor spoedige indiensttreding gevraagd a REKENAARS om opgeleid te worden tot assistent b VRL KRACHTEN om opgeleid te worden tot weerdienst assistente c VRL ADM HULPKRACHTEN Vereisten voor a ten minste Mulo-B en — voor enkelen — enige jaren vaartijd Leeftijd van 20 t/m 25 jaar Voor b min Mulo-A diploma Leeftijd 18 23 jaar Voor c enkele jaren Mulo Leeftijd 16 25 jaar Voor enkelen van de onder a genoemden en voor de onder b genoemden geldt dat de werkzaamheden in continuedienst moeten worden verricht Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Hoofd directeur van het K.N.M.I binnen een week na het verschijnen van dit blad DONKA N.V Fabrikante v Foto-ontwikltelapparatuur vraagt voor spoedige indiensttreding een VERTEGENWOORDIGER Gevraagd een actieve en representatieve figuur voor het bezoeken van ziekenhuizen in stellingen industrieën fotobedrijven e.d met kwaliteiten om bestaande relaties te verstevigen en de dynamiek en souplesse om nieuwe relaties te kweken Bij voorkeur ca 25 jaar middelbare schoolopleiding commercieel Ingesteld met enige technische belangstelling Geboden een afwisselende werkkring met de ge legenheid een vooraanstaande firma bij huidige en nieuw te vinden cliënten van hoog niveau te vertegenwoordigen en ruime salariëring overeenk prestatie Eigenh geschr Sanatorium „ Rotterdamsch Zeehospitium " annex „ Rijnlands Revalidatie Centrum " KATWIJK AAN ZEE iö -[ J Voor meisjes vanaf 18 jaar bestaat géleèenhèld tot plaatsing als leerling-verpleegsters Salaris volgens Rijksregeling Uniformkle ding wordt gratis verstrekt Tegemoetko ming reiskosten voor bezoek aan huis 2 x per maand Sollicitaties te richten aan de Adjunct-Directrice waarna U volledige inlichtingen alsmede een foto boekje van onze Inrichting zullen worden toegezon den DÉPEX MEDICAL SUPPLIES Medische Groothandel tJTRECHTSEWEG 279 — DE BILT Telefoon 030 61645 2 lijnen zoekt een AANKOMEND TYPISTE TELEFONISTE Leeftijd 16-18 jaar >»*»*^^^^*< Geboden wordt een prettige werkkring op een intiem kantoor ii »^»*»»»*'»%^»^*»»^<^»^ Voor direct of later vragen wij Ass telefoniste/typiste Schriftelijke sollicitatie met opgave van verlangd salaris te richten aan de Directie CHEMITEX LAKFABRIEKEN N.V.Kanaalweg 59 Utrecht YERZORGINGSFLAT „ De Rheyngaerde " nabij de snelweg UTRECHT-AMSTERDAM KOOPSOMIMEN der 2 - en 3-KAMERFLATS vanaf f 24.500 — Direct te aanvaarden 3 km van het centrum van Utrecht Inlichtingen VERKOOPKANTOOR G v BOKHORST F C Dondersstraat 60 — Tel 21020 Utrecht HOUTTUIN-POMPEN N.V vraagt voor haar machinefabriek * draaiers "^ revolverdraaiers afbramers jongens met en zonder diploma L.T.S * ongeschoolden Sollicitaties schriftelijk of mondeling te richten aan Sophialaan 4 Utrecht r ' INDUSTRIËLE ONDERNEMING te Utrecht vraagt BOEKHOUDER Min opleiding mulo en praktvjkdiploma boekhouden Brieven onder no G-9800 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht ¦ V Ds Dr W L Slot Stichting „ De Dreef " te Wapenveld bij Zwolle Medisch Therapeu-tisch Instituut voor zeer moeilijk opvoed bare jongens vraagt voor het Kinder paviljoen waar jongens worden verpleegd van 10 14 jaar alsmede voor de groepen van 14 16 en 16-21 jaar OPVOEDKUNDIG PERSONEEL MNL en VRL Met betrekking tot het werk is het belang rijk dat sollicitanten in het bezit zijn van diploma Kinderbescherming A of B diplo ma ziekenverpleging A of B of diploma Jeugdleider Zij die werkzaam zijn in het jeugdwerk o.a clubhuiswerk of zij die interesse hebben voor het jeugdwerk in het algemeen komen eveneens in aanmerking Bij gebleken geschiktheid kan een zeer goede salariëring in het vooruitzicht gesteld worden Pensioenregeling aanwezig < een nachtdiensten Soil te richten aan de Geneesheer-Directeur Wk VAN NIMWEGEN'S rHONDER OCCASIONS Reis - en Passagebureau UTRECHT Voorstraat 90 tel 23121—12497 ruime ktijzt u/t diVerse merken waaronder ZEIST Ie Hogeweg 24 tel 3404—7700 Opel Rekord Opel Kapitön Chevrolet Impa Fiat „ 2100 " Dodge Pioneer Plymouth Belvedère Renault Floride Peugeot Diesel Auto Union Opel Kapitön „ L " Ford Taunus 17 ^ A Simca Aronde Volkswagen Rambler Super Chevrolet Impala Vauxhall Velox Ford Custom „ 300 " Ford Taunus 17 M Citroen Ideal „ 19 " Buick Special 1961 1960 1960 1960 1960 \% 0 1960 1960 1963 1960 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1958 1958 1957 Verzorgt Uw Emigratie - en Zakenreizen Familiebezoek naar ieder land Zowel per boot als per vliegtuig BOHHN III EEN EIGEN WONING TE MAARN ledere wagen is voorzien van een officieel Iteurings rappoft en wordt vertioctit onder dezelfde garantie als een nieuwe Inruilen en financieren mogélijl ^ WOUDENBERG 03498 - 334 en 572 Bouwplan van zeer royale woningen met 4 slaapkamers en garage waarvan 3 alleen staande en nog enkele dubbele woningen beschikbaar zijn In zeer bosrijke omgeving gelegen Stichtingskosten van f 37.000 — af en van f 32.400 — af Architectuur van architect H Brouwer BNA te Veenendaal Vraagt vrijblijvend inlichtin gen bij de BOHAN BOUW GEMEENSCHAP N.V Brigittcnstraat 17 Utrecht tel 030—16757-19727 of bij onze rayoninspecteur A DE VRIES Bern de Waalstraat 20 Utrecht telefoon 030)-41952 Kredieten uitsluitend groot f 1600 ó 3 % zonder borg verkrijgbaar voor elk doe en voor iedereen Gemakkelijke voorwaarden wisselende wachttUd Vraagt inlichtingen „ SAIMENWERKING " Verstolkstr 31 Leeuwarden TE HUUR IN ZEIST nog enkele APPARTEMENTEN bestaande uit 3 vertrekken hall wasruimte en toilet per app totaal 50 m ^ centraal verwarmd huur excl verbruik centrale verwarming f 90 — p maand Te bevragen Bouwbedrijf Lisman Kantoor Boshut Sophialaan Zeist telefoon 03404 7228 na 6 uur 030-61178 UTRECHTSCH NIEUWSfiLAD Zrttrdag 10 decwnbw 1960 • 66e jaargang no 189 19 Het seval Anastasia DOOR DE LUIDSPREKER door HANS NOGLY Advertentie 1,46 BÊSPARfH LIMONADE Het geheim van Turton Tower HOOFDSTUK 1 Het was een kille avond in februari — half negen precies een uur voor het tijdstip waarop het meis.ie tiaar intrede deed in het politiedossier in de medi sche rapporten in het huisarchief van de Europese adel en in de fantasie der mensen Zij stak de straat over De remmen van een taxi snerpten Het meisje had een donkere geruite omslagdoek om zij trok de doek iets dichter om haar smalle schouders heen alsof zö zich op die manier kon be schermen tegen de auto en het schelden van de chauffeur De amusementslokalen in het westen van Berltin maakten zich gereed voor de avond In het Plast Theater Am Zoo " begon juist de operette De Mi kado " Het publiek stroomde toe om de nieuwe veel besproken ster Hans Albers te zien De vrouwen von ri-'n hem verrukkelijk --- zo sterk als een leeuw en zijn ogen zo merkwaardig licht waren toch diep als of ie er in kon wegzinken Het meisje botste tegen de mensen die zich bi.j de schouwburg verdrongen Hun geërgerde blikken ont gingen haar zij bemerkte alleen haar eigen angst die zij wilde ontvluchten De mensen hadden vier oorlogs jaren achter zich liggen en een jaar van chaos van honger en van koortsachtige levensdor.st Als de man nen zich niet in de politiek of in straatgevechten mengden grepen zij naar sterke drank De vrouwen gingen ' s avonds naar danslokalen terwi,jl zij eigen lijk moe waren van het lange in de rij staan om le vensmiddelen te beniachtigen en van het wachten op werk bij kantoren en fabrieken Berlijn geleek een gloeiend plaveisel waarop de mensen als bezetenen rondsprongen heen en weer geslingerd tussen de one step schietpartijen confetti rode vlaggen en het Le ger des Heils Het meisje slond op de NoUendorfplatz en leunde tegen de muur van een huis aan Zij bemerkte niet dat zü rilde van de kou Uit de Motzstrasse kwamen vele rijen mannen met spandoeken en dunne rode vlag gen De mannen droegen fakkels In het flakkerende schijnsel doken hun magere gezichten op — verbitterd en onzeker De mannen vormden spreekkoren om zich zelf moed in te praten en om warm te worden Daar na begonnen zij de Internationale te zin.gen schor en toornig de melodie nam het op tegen de dansmuziek die uit een café klonk De deur van het danslokaal stond open en op een aanplakbord er naast was te lezen Heden vrolijk gekostumeerd feest " Bü de in gang stonden een paar vrouwen Zij droegen korte rok ken en lange zijden kousen Om de hals hadden zij papieren slingers Hun lippen lachten vreugdeloos Hui verend keken zij naar de optocht en naar de politie auto die met gierende sirene de zingende mannen Inhaalde De wagen remde bleef dwars over de weg staan en er sprongen agenten uit Er volgde een hand gemeen tussen de demonstranten en de agenten Waar schuwingsschoten knalden kort en droog in de lucht 1 3 De dansmuziek de schoten en het geschreeuw klon ken wild dooreen Het m.eisje stond met wijd open gesperde ogen te kijken Plotseling bemerkte zij hoe vochtig-kil de muur was Zij begon te hollen de ge hele Genthinerstrasse door totdat zij het lawaai met meer hoorde En nu stond zij bij het Landwehrkanal Zij zag het donkere - doffe water — zo rustig en stil De agent van politie Hallmann slenterde langs de Schonebergcr oever Hij maakte twee knopen van zijn uniformjas los en haalde zvjn horloge te voorschijn On der een lantaarn staande keek hij er op Negen uur dacht hij nog drie uur en dan is ' t voor vandaag af gelopen HU zette zyn voorgeschreven ronde voort Op de Benlerbruecke zag hij de gestalte van een meisje staan Hij zag haar wankelen en vallen en hoorde de klap toen het lichaam op het water sloeg Snel nam hij zijn politiefluitje uit zijn zak Het sig naal weerkaatste tegen de gevels van de rij huizen Uit de richting van Blumeshof kwam iemand aanhol len Hallmann herkende Buehrle zijn collega van dis trict 69 — Er is iemand in ' t water gesprongen riep Hall mann Hij was al bij de borstwering van het kanaal Een paar treden voerden naar de waterspiegel Hallmann wierp zijn jas en sjako op de grond Toen sprong hij Hallmann pakte een koffiepot van de kachel en schonk een beker vol Daar Hij stak het meisje de beker toe maarzij reageerde niet Hallmann haalde zijn schouders open nam zelf een slok Was dat nou zo nodig dat ik me voor u eenkoy op m'n hals moest halen Er moet iemand worden opgenomen zei Buehrletegen iemand die de telefoon beantwoordde Hij keeknaar Hallmann maakte een hoofdbeweging naar hetmeisje tikte met een vinger tegen zijn slaap en mom pelde — Niet snik Toen weer in de telefoon — Poli tieposthuis negenenzestig — we hebben iemand uit hetLandwehrkanal gehaald Sturen jullie een wagen Zemoet door een dokter onderzocht worden Hij legde dehoorn neer — Ze komen meteen — hé juffrouw,hoort u ' t U wordt zo naar ' t ziekenhuis gebracht.In bed is ' t warmer dan in het water Hij nam hetdagelijks rapport voor zich Nu moet u eens uw stem laten horen begon hijop overredende toon — U zit hier maar stemmetjete spelen Ik moet per slot de toedracht opschrijven.Nou — hoe heet u Het meisje zweeg Haar gezichthad een kinderlijk koppige uitdrukking Wordt vervolgd ZONDAG 11 DECEMBER HILVERSUM I — KRO S.OO Nws 8.15 Gram 8.33 Hoogmis N'CRV 9.30 Nws en waterst 9.45 Advents - en kerst liederen IKOR 10.00 Hoogmis 11.30 Vragenbeantw 11.45 De kerk in de spie gel v d pers lezing NCRV 12.00 Gram KRO 12.13 Dir Seele des Wol talls cantate 12.30 Liclite muz 13.00 Nws 13.05 De hand aan de ploeg le zing 13.10 Do Wadders lioor.sp 13.30 Lichte muz 13,50 Boekbespr 14,00 V d jeugd 14,30 Kamermuz 15.00 De vliegen de HoUander lezing 13,10 Koorzang 15 " ÏS Muzikale aspecten muzikale le zing 16.00 Sport 16,30 Godsd ultz CONVENT VAN KERKEN 17.00 Geref kerd 18.15 V d jeugd NCRV 18.30 Cantates 19.00 Nws uit de kerken 19.05 Psalmen 19,'30 Weg en werk der kerk hervormers lezing KRO 19,45 Nws 20,00 Licht progr 20.30 Act 20.35 Ope rettemu-z 31.25 De 66 luistert mee hoor spel 22.25 Boekbespr 22.30 Nws 22.40 Avondcollege radiolessen 23.00 Avond gebed 23.15 Metropols ork 23.45 Gram 23.55 24.00 N^\¦s HILVERSUM II — VARA 8,00 Nws 8,18 Voor het platteland lezing 8,30 Ge var progr 9.45 Geestelijk leven toespr 10,00 Pianoreoital 10,30 Gevar progr AVRO 12.00 Lichte muz 12.30 Sportsple gel 12.35 Gram 13.00 Nws 13.07 De toe stand In de wereld lezing 13.17 Meded en gram 13.2S Knipperlicht 14.00 Boek bespr 14.20 Kamerkoor 14.35 Fllmpraat | e 14,50 Omr ork en solist 16.00 Lich te muz 16..30 Sportrevue VARA 17.00 Gevar progr verv 17.30 V - d jeugd 17.50 Nws sportuitsl en sportjoum VPRO 18.30 Korte hcrv kerkdienst IKOR 19.00 V d jeugd 19.30 De open deur lezing AVRO 20.00 Nws 20.05 Mu zikale biografie 21.00 Gedachtenuitivisse llng hoorsp 21.30 Lichte muz 22.30 GI taarreeltal 22.30 Nws en meded 22.45 Journ 23.00 Lichte mxiz 23.15 Sportuit sl 23.20 New York calling 23.25 Gram 23.65 24.00 Nws TELEVISIEFROGK NTS 15.30-17.00 Reohtstr rep finale Nederl kampioenschap keurtumen he - ARAM ï'oJi '?„ S^o ^"^ S - KRO 20.00 Ajino iyjs J0,2o School voor volwassenen TV spel 21,00 Kunstmaandork 21,40 Film meditatie NTS 22.00 Sportact ENGELAND BBC LIGHT PROGB loS ^",,^^'"'^*^'*"^'- 12 -'^ Progr overz 13.00 Verz progr 14.15 Gevar muz 14.4o Hoorsp 15.15 Gevar progr 15 45 Filmprogr 16.30 Gevar muz 18.00 Gram en interviews 19.00 liedjes 19 30 Ge Jn ^?-™^'"' 20 " O Nws 2005 Hoorspel 20.35 Verz progr 31.30 Samenzang 22 00 Ifl^n '"'"^ n-J^^i ^ °'"«™- 23.30 Nws 23.40 Gram 0.30 Gevar muz 0.50 Avond gebeden 0.55 1.00 Nws BRUSSEL 12,00 Nws 12,03 Verz progr - 1215 AMUS MUZ Om 12,30 Weerber 13 00 Nws 13,15 V d sold 14,00 Opera - en oelcanto-conc 15,15 Sportprogr 17 00 ^ RT * "*^^ 1^-OS Gram 17,45 Sport uitel 17,.TO Gram 18,00 Fesüval van Ldmburgh Spaanse muz 18,30 Godsd halfuur 19,00 Nws 19,30 Gram 20 00 Gevar progr 21,30 Gram 22,00 Nws - - l?o9ï;i l ^°° '^¦*'^- 23.05 Gevar muz J3 d5-24,00 Nws MAANDAG WIJN AOVOKAAT HILVERSUM I — NCRV 7.00 Nws 7,13 Gram 7,30 Een woord voor de dag 7,40 Gewijde muz 8.00 Nws 8.15 Ra diokrant S.35 Gram 9,00 V d zieken 9.35 Waterst 9.40 V d vrouw 10.10 Gr 10.15 Theologische etherleergang ' 1100 Gram 11,20 Quizprogr herh 11,55 Lichte muz 12,26 Voor boer en tuinder 12,30 Land - en tuinb meded 12,33 Lich te muz 12,53 Gram oj act 13,00 Nws 13,15 Promenade ork en sol 14.05 Schoolradio 14.30 Gevar progr herh 15.30 Gram 16.00 Biibelóverdentóng 16.30 Harpeonc 17.00 V d - kleuters 17.15 V d jeugd 17.30 Gram 17.40 Beursber 17.45 Onderwijs In Nieuw Gui-nea door N van der Stoep 18.00 Orgel spel 18.30 Gram 19.00 Nws en weerber 19.10 Op de man a praatje 19.15 Gr 19.30 Radiokrant 19.50 Lichte muz 20.15 In stiUieid en vertrouwen hoorsp dl 1 21.30 Sopr en piano 22.00 Pari.comm 22.15 Kamerork en soliste 22.30 Nws 22.40 Avondoverdenking 32.55 Boekbespr 23.05 Lezing over jazz 23.35 Gram 23.55-24.00 Nws HILVERSUM n — VARA 7.00 Nws 7.10 Gym 7.23 ïram 8.00 Nws en hammondorgelspel 8.35 Gram 9.00 Gj m v.d - vrouw 9.10 Gram VPRO Morgenwijding VARA 10,20 Gram 11.15 Voordr 11.35 Sopr bariton en pia no 12,00 Lichte muz 12,30 Land - en tuinb meded 12.33 Voor het platteland lezing 12,38 Gram 13,00 Nws 13.1B Voor de middenstand 13,20 Orgelspel 13.45 Wikken en wegen lezing 14.00 Ka mermuz 14,30 De naakte feiten hoorsp 15.25 Gram 15,45 Zestig minuten voor boven de zestig 16.45 Oude Uedjes 17.00 Planoduo 17.25 Lichte muz 17,50 Milit comm 18,00 Nws en comm 18.20 Lichte muz 18.50 Openbaar kunstbezit lezing 19.00 Pari overz 19.15 De zilver vloot met het Leedy-trlo en Meneer Ja kob 19.30 Gevar progr 21.30 Lichte muz 21.55 Marimba 22.30 Nws 22.40 Omr ork en solist 23.40 Gram 23,55 24.00 Nws TOT I JAN VOOR 5 KIPPEN fles Orana linade voor de hitlv«prijs U heeft'dan eer reductie van 2,46 en nieuvire kippen Advertentie iOSRAM lampen TBLBVISIEPEOGBAMMA'S NTS 20.00 Journ en weeroverï NCRV 20.20 Actueel progr 20.30 Klein kimstprogr 20.50 Film 21.15 Intern journalistenforum 22.00 Dagsluiting DRAADOMROEP 4e lijn gram pi progr 18—20 uur Chopin nocturnes en conc v piano en ork Liszt Faust symph ENGELAND BBC LIGHT PROG » 12.00 Voordr 12.15 Mrs Dale's dagb 12.31 Samenzang - 13.00 Gram 13.31 Ge var muz 14.00 Gevar progr 14.45 V d kleuters 15.00 V d vrouw 16.00 Lichte muz 16.45 Lichte muz 17.S1 Mrs Da le's dagb 17.45 UitsL races 17.48 Gr 18.31 Lichte muz en ber 19.40 Sport nws 19.45 Hoorsp 20.00 Nws en journ 20.25 Sport 20,31 Lichte muz 21,00 Ge var progr 21,31 Waar verhaal 22,00 Gram 23,00 Lic te muz 23.30 Nws en sport 23.40 Lichte muz 0.55—1.00 Nws BRUSSEL 12.00 Nw-s 12.03 Gram 12,30 Weerber 12.35 V d landb 12.42 Gram 12.50 Koersen 13.00 Nws 13.15 Operettemuz 14,00 Schoolradio 15.45 Kamermuz 16.00 Koersen 16.06 V d zieken 17.00 Gram 17.45 Franse les 18,00 Gram 18,20 V d sold 18,50 Sportkron 19,00 Nws 19.40 Gram 20.00 Kamermuz I d pauze Kunstkaleidoskoop 21.16 Gram 21.30 Ork conc 22,00 Nws 22,15 Amus ork 22.55 Nws 23.00 Voor de Zeelieden — De Nederlandse rolschaatskam ploene Liesbeth Fiolet uit Rtjswijk zal op uitnodiging van de Nleuwzeelandse rolschaatsunle een reis naar Nieuw Zee land maken om aldaar een serie demon straties kunstrijden te komen geven Liesbeth Fiolet wordt vergezeld van het Belgische paar José Vandersande Loulse Govaert en het Engelse echtpaar Eason Het gezelschap vertrekt 1 jan RESA-HILVERSUM Bettr Schrift«IJ|k OndarwIJt Advertentie WIskvnda L.O tn M.O.A Handelskennis L.O en M.B.A Praktijksx Boekh an Handelseerr QESLAASD DANK ZIJ Rtsi Hilvtnum SUSKE EN WISKE De Zingende Zwammen 32 In een der buitenwijken van Blackpool voor de tuinmuur van een statig herenhuis laat Williams zich uit het zadel glijden Gejaagd loopt hi,l de bmnenplaats over en geeft met de bronzen klopper een ongedul dige roffel op de huisdeur De gezette rijkgeklede man die even later de deur openzwaait staart zijn late bezoeker een ogenblik verbaasd aan Williams Man wat zoek jij hier zo laat " „ Ik kom u een aanbod doen Graaf Turton " zegt de kapitein „ u was door geldnood gedwongen mij uw landgoed te verkopen - Welnu die zelfde geldnood dwingt nu mij een nieuwe koper te zoeken voor Turton Tower Ziehier de eigendoipspapierenü Voor drie-kwart van de prijs die Ik er voor neertelde zijn ze de uwe en kunt u uw voorvaderliik huis weer betrekken " Verbluft kijkt de graaf naar de rol perkament die Williams hem onder de neus houdt „ Wel het is een prachtig aan bod — ik ben er enigszins door overdonderd " zegt hij aarzelend „ Geef mij een paar dagen bedenktijd Williams " PANDA en de meester'Voddenraper 38 Opa's dochter liep luist vertederd t « beden ken hoe tKlij haar vader wel zou zijn met de flinke verkoop die zij had geregeld toen Freek de huis knecht zich meldde Zm anders zo onberispelijke kleding hing slor dig om hem heen en zijn stem klonk onvast Uw v-vader was niet erg ingenomen met d « koop " berichtte h « „ HtJ heeft ml ] duidelijk laten voelen dat hij niet van hulp gediend is " Dat is nu jammer " vond de dochter „ Maar het is onze eigen schuld We hebben het niet han dig genoeg aangepakt Freek Papa had niet moe ten merken dat wij hier achter zaten Maar wat nu Als we moeten wachten tot hij met zijn han - deltje een fortuin heeft verdiend ral het lang dti ren eer wij die koppige schat,terug zien " Even staarde zij nadenkend voor zich uit maar toen klaarde haar gezicht op En tocli zèl hij zijn fortuin verdienen op MIJN manier " mompelde zij de telefoon opne mend Posities Nederlandse schepen A»iitekerk 8 v Marseille te Lissabon Attltie T V Gravelines Ie I.nnrien Aardeoburgh 9 te Rotterdam A'ttiekerk 9 v Aden ïe Sue / Achilles 9 V Rendsiiur ^ Ie Hamburg Adinc p 8 Ouessant n Antwei'pen Atlm Courbet 7 te Ipswich Atim Nelson K te Belfasi Afci ^ 8 op ' 2r>0 m ZO laniaira Acneas p 8 Kaap Bon n Valencia Afiena 9 v Bergkvara te Rotterdam -\« ftmcnumn 8 V Demerara n La Guaira Albert V 9 v Cork te Londen Genua Alge ' I V Dublin te Preston Alheïia S iio ni \ Nü St Pauls Rocks Mi Danihof 8 v Par te ^ mst A Moe 6 V Marseille n Casablanca Alpliard S op ü'i ni 2ZW üuessafil Aluiirn S V L Palmas te Antwerpen AIvaM 9 V Rotterdam n Bombay Ambulant 8 op rede Valencia Ainp(> Kiii 8 V Su z ' p \ i>rï'>a Aniütelburg 8 te Amsterdam Am iteldjk 8 op 2.iO m NO Azoren AmsU'lkroiM 8 i:i2't m UZU Guaitlafui Amsti'l'aan 8 51.5 m NNO St Helena Atijstpllanri p 8 Fernando Noronha Amstclmrer 9 V Birkenhead naar Las Palmas A nisieInluis 11 te Geraldlou verwacht % iistp!veld 9 V Fi'emantle te Aden Amyntas 9 v Amsterdam te Rott Andromeda to vrn te Rott verwacht And.vU I 8 Key West n Haxrr Anttolakust 8 v Bordeaux n Dakar Ank T 8 V Doms.io te Zaandam Anna p s BrunsbutleJ n Leerdam Anna Elizabeth 9 te Amst verwacht Aniip hrislina 5 te Buenos Aiies Anncnkerk 8 op 200 m ZZW Moga discio Aniarps 7 v Boston Ie Mistley Antilla 9 to Londonderrv verwacht Antonir 7 v Helsingborg te Hamma AppingeriHiii 5 v Lirsabon n Rott Arras p 8 K St Vincent n Benghazi ArrhhiiP(ip«i 9 ^' Rn!t ie Ai'iF'erdam Bab T p 8 Kiel n Karskar Ralticburg p i - Kiel n Ma-ilyluo Baltic 9 V Rott te Antwerpen Bantam p 8 Bi/prla n Halifa > Batavier p 8 Brunsb n Londen Batavier l 8 v Bayonne n Londe Ratjan p 8 Ssbang n Colombo Bawean 8 op 120 m W Gibraltar Bennekom S op 700 m NO Saba Beppip 7 V Fmland te Londen Berend N » te Am.sterdéUD verwacht Bernina 9 v Rott te Antwerpen Bevesier 9 v Rott te Antwerpen Biak 6 V Antwerpen te Dublin Bierum 8 v Rott te Whitehaven Rilliton 9 v aianilla n Singapore Binnenhaven 8 te Duinkerken Blitar 9 v Rotterdam te Havra Bloemgracht 9 fe Amsterdam Bonanza o 7 Liïtard n Irvïne Borculo 9 v Hamburg n Londen Kunieo S op 720 m W Azoren Ronlla 8 nm te New Orleans Rdthniaborg 8 v Londen n Rotterdam Bovenkerk p 8 Djeddah n D.llbouti Bram p 8 Helgoland n Middlesbro Brandari » 9 te Antwerpen verwacht Breda 8 op - WO m NO Barbados Brinda 6 v Londonderry te Fowey Cadans p 9 Brunsbuttel n Londen alamarps 8 op 430 m ZW Azoren atilias 8 V Rotterdam n HambuTE CalvUn 8 v IJmulden te Visby ramerounkitst 8 op 180 ni 7A ' \ ndeira t'anada 9 v Sornacs te Dordrecht Capri Ronne Koping p 8 Oland Cara^so 9 v JJmuiden te Londen Cartaeo p 3 Kaap San Antonio a«itor 8 V Tangcr n Hamburg Castor M > 9 v Gothenburg te Rott ateii 7 V Stettin te Brest Catharina F 8 te Rotterdam < stbarina W 7 te Delfzijl Ores 7 v Curacao n Havre Chiron 9 \ A'Uw fp Amsterdam Colette p 8 Borkum n Plymouth CoLvtto 8 120 m UZW K St Vii'cprit ' on Brio 7 v Bnrdcau \ fe Rastham Confid p 8 Brunsb n Haarlem <' onarnkiist 8 v Bordeaux Ie Kreetown Corale 9 te Scheveningen Cnmelia B 1 p S Llndesnee Cornelia B 3 8 v Dublin n Rotterdam Cornellb B 8 te Dordrecht Corn Houtman 5 v Algiers Tiaar Casablanca Corrie Broere I V Grangemouth n Dordrecht Cresta p 8 Brunsbuttel n Rostock Cumulus 9 V Londen te Antwerpen Da Costa 8 v Hamburg n Goole Dahonieykust 8 v Lagos n Frectoun Baje Bohmer 9 « O m NW K Serrat Ualerdyk 9 v Rott te Londen Daniel p 8 Brunsb n Portsmouth De Eerens 8 v Aden n Singapore Delfzijl 9 V Mewburgh te Londen Deo r*Hce 8 v Grimsby te Struer Deo 1 loria 8 ' 30 m N Delfzijl Despatch p 7 Gothenburg n Brunsb nido H v Kolding te Aarhuus Dipnierdyk 8 170 m ZZO San Jo.<;p Diltgentla 10 te Kings Lynn verw Ttin % G V Londen te Newport lOW nioRcne » 8 V Rotterdam n Hamburg Donau 8 v Antwerpen n Londen Donjtedyk 8 op 490 m ZO Bermuda noris 8 OD 930 m ZW Azoren Orenthe p 8 Brunsb n Delfzijl Orlebergen p 8 Belle Tsie ' ddystone p 8 Fehmarn n Nantes ems 10 te Ham in a verwacht i-nifmond 9 v Skogby te Antwerp ' cmstroom 9 v Amst n Londen Ida 9 V Rotterdam te Vlisslngen la p 9 Brunsbuttel n Parijs llewoutsdyk 6 te Carthagena mmy S 8 V Antwerpen n Londen - nergie 8 v Swansea te Amsterri Kos 9 V Rotterdam ' e Arr;.''T(i-i --> ¦' quator p 8 TJmuiden n Liverpool r^rasmus 9 v Rott te Antwerpen Kxport t 1 V Rott te Londen Fambo I V Rotterdam t « Lissabcm Fedala 8 100 m N Dakar Fen 7 v Vlisslngen te Londen Fiducla 2 9 v Londen te Caen Fiona p 8 Brunsb n Kopenhagen Fivel p 9 Brunsbuttel n Vejle Flatdinga 9 v Temeuzen te Londen Flevo 8 V Rotterdam n Ceuta Flevo B 7 Ie Bridlington Flores 8 v Antw te Trolhattan Forel 7 v Londen te Shoreham Franka 2 8 te Little Hampton Frans v Seumeren 8 te Kristiansand Frans W 8 v Honfleur n Rouaan FravlzA 8 op 150 m N Benghazi Frean p 8 Dublin n Whitstable Frida Blokzijl p 8 Brunsb n Holyhead Friesland 9 te Port Elizabeth Gaast«riand 8 v Anyra doi Reis naar Rio lanelro Oa>>onknst H v Winneba te Acer » fïaroet 8 v Dar es Salaam n Zanzibar Garonne p 7 Ouessant n Parlis Gazelle 8 v Londen te Ajnst Geertje Buisman p 8 Wight n Oran Geertruid Margaretha 8 v Dublin n Plymouth Geestdam 8 v Boston te Maassluis Geestdük 9 te Maassluis verwacht Geestland 8 op 420 ni NNO Aroren Glessenkerk 8 v Marseille te Antw Gloria Marl.t p 8 Kiel n Leningrad Gnote 8 v Manchester te Rotterdam Groningen p 9 de Casquets n Hamburg Gronitas 9 v Rotterdam n Perth Grnot « Beer 8 v Aden n Sue Grutto 7 V Rotterdam te Londen Hada 2 9 te Southampton Harry p 8 de Pitboei n Gothenburg Hphe Nobel 7 v Londen n Gravelines Heeisum 8 op 150 m W Freetown Heemskerk V 8 te Charente Helemar H 9 te Casablanca Helena 8 op 950 m NO Martinique Helena iv BA 8 te Amsterdam Helene 8 v Larne te Maldon Helvetia 10 te Rotterdam verwacht Helvetia S 8 v Aberdeen n Newburgh Bennie p 8 Brunsb n Kewport llenrieit * B 6 te Shoreham Hera 8 op 560 m WNiA ' Azoren Her*iilia 8 v Antigua te Guadeloupe Herta 9 v Hernosand te Rotterdann Hestia 8 op IGO m SO Ti-inifiad Hibiscus R te Hamilton Hinde 9 V Londen te Amsterdam Holland 9 v Durban n Beira Hontpstroom 8 te Amsterdam Hootiland p 9 Kiel n Kopenhagen Himze fi 8 v Hamburg n Gronuigen Hydra 9 v Bremen n Antwerpen Iberia Bilbao-Gent p 8 Ouessant Ida Pipter 9 v Bayonne n Preston Imke 8 V Amsterdam te Genua Insp Mellema 9 te Rotterdam Irene 7 v Par te Plymouth Isis 8 V pto Ordaz te Paiua Isis V > 7 V Zeebrusee te Jenden Isola 10 vm te Rotterdam verwacht I Ittersum 8 op 440 m NNW Azoren Jacob Teekman p 8 Dagerort n Utrecht agerf.fonteln 8 210 m ONO Madeira - lan Brons 9 te Kotka venvar-ht Jan Herman 8 v Glasgow n P Talbot I Jan Kreunier 9 te Rotterdam ¦ lans 9 V Londen te Amsterdam '' lapara 8 op 170 m NO St Helena Ta^on S oD ITO m W Ouessant Tato p 8 de Theems n St Malo Tpan F p 8 Texel n Liverpool Ten.io p 8 Oregrund n Leeuwarden lohan van Oldenltarnevelt p S Bsi'kH - lohn M 10 Te RotterdEun venvacht I Joseph Frering 8 115 m Z L Palmas Jozlna p 8 Llssabo.i n Casablanca Julia Mary p 8 Wight n Lissabon Jutland p 9 Gotland n Bristol Jnvalta p 9 Bellast n Stugsund Kaap Falga 9 te Rotterdam v«tw Karakorum 8 v Lake Charles n New Orleans Kastanjeslngel 10 te Waterford verw Keizersgracht 6 te Sharpness Kenitra 8 dw Lissabon n Havana Kertosono 8 v Suez n Bahrein Keyser p 6 Gibraltar n Sete Kieldreebt 8 v Bremen n Hamburg Kohinoor 9 te Kings Lynn verwacht Kontiki 7 v Solvesborg n Vivstavarf Kora 7 v Rotterdam te Londen Knrendyk 8 op 600 m W Ierland Kortenaer 9 v Wasa te Huil verwacht Kreon 9 v Amsterdam te Rotterdam Laarderkerk 9 v Khorramshar n Bas rah Lauwers 8 y Karlshamn te Stettin Lawak 8 op 330 m NNO Paramaribo Leemans 5 te Gothenburg Leersum 8 op 95 m ZZO Malasa Leiderkerk 9 v Port Said te Havre Lekhaven 8 300 m ZZW Kanai i^che eil Lekkerkerk 9 v Antw te P..otlordam Lflystad 8 v Wemeldinge te Wyck Lenisterkprk 8 v Kodeidah te P Sudan l..eonidas p 9 Gibraltar n Algiers l.enpnldskerk p 8 T ^' '" ' " it Lffo 8 OP 375 m W ven verm 10 \ n rdam I -.-^ 8 V Cork te Waterford Lien 8 v Rotterdam n Hamburg Lies 9 V Wasa te Stansgate verwacht liindekerk 8 v Hamburg te Antwerpen Lindesingel 9 te Bayonne verwacht Lingeborg 9 te Colchester verwacht Lingestroom 9 te Amsterdam Lireco 8 v Sornaes te Utrecht Loenerkerk p 8 Mostaganem n Rott Looiersgracht p 8 Oland n Abo Louise p 8 Brunsb n Amsterdam Litbox 8 V Hamina te Rotterdam Lucas Bol L 9 te Amsterdam Lucas Bols 2 9 te Amsterdam Lukas M 8 V Rott n Randers Liitetia 8 v Delfzijl te Idzehoe Ls'caon 8 op 100 m ONO Port Sudan Lydi » iH 7 V Cork te Par Lydia fW > 8 v Amst n Venermeer Lijnbaan p 9 Brunsb n Londen Lïjnbaansgracht 9 t;e Amsterdam Lyra 9 v Leeuwarden te IJmuiden Maarsbergen p 9 Viiss n Belfast Maartje 9 te Vlaardingen Maas 8 v Kalamaki n Gibraltar Maaskerk p 9 Beachy Head uitr Maasym N 9 te Londen verwacht Madison Lloyd 8 te Bremen M»d.ioe 8 V Kopmansholmen te Zaan - dam Mncas 8 v Cadiz n PvOtterdam Malta p 8 Wight n Bridgewater Maluca p 8 Anholt n Schotland Manto 9 v Rotterdam n Lissabon iMarathon 8 v Paramaribo n Amst Marcella 9 te Sandefjord verwacht Marco Polo p 8 Dover n Gothenbure Mare LIberum 6 te Zlghinchor Mare Novum 8 v Mohamedia n Shell haven Maria W 9 v Rochester n Rotterdan Marian H 10 te Zaandam verwacht Marie Christine p 8 de Humber Marlekerk 9 v Amst te Rotterdam Mariscal Lopez p 8 de Abrolhos ei Marjan 9 v Fur te Coichester Maritab p 9 Noordhinder n Hamburg > Iarne Mnyrt n 8 Aigieis Maron 9 v Cuniana te P-;i-.tiatar Mars 7 v Gefle n Sundsvall Martenshoek p 8 Oland n Grimsby Marlje 7 v Randers n Aalbore Mattbew 6 v Gonfreville n Londen Mcdon 8 V Amsterdam n Guanta Meerkerk 6 v Aden te Karachi Mees Cremer 6 te Stettin Megrez N 9 te Rotterdam verwacht Meidoornsingel 9 te Arklow Memnon 8 v Gonalves n Baltimore stentor p 8 Finisterre n Tripoli Merak N 8 150 m N Kaap Blanco Mersey Lloyd p 8 Marshall eil Merwe Lloyd 9 v Aden n Suez Merwede 8 v Tabou n Gabon Mcrwehaven 9 te St Brieux Merwestad 9 v Wasa n Whitby Meteoor p 8 Noordhlnder L.S Metropole p 6 Lizard n Dublin Minos 9 v Rotterdam te Hango Mintaka N 9 te Bordeaux verwacht Mithras 9 v Rotterdam n Lissabon Modjokerto 9 v Bilbao te Rotterdam Molenkerk 9 v Port Said te Aden Monica 8 v Newport n Swansea Montferland 8 250 m ZW K Verd eil Munte 7 V Esbjerg te Hirsthals Muphrid N 9 v Rotterdam n Dublin Mus Lloyd 8 V Colombo n Cochin Musketier 9 v Dundee te Ipswich Myfem 9 nm te Rouaan verwacht Mylady verm 9 v Dakar n Douala Myson 9 v Rouaan n Stockholm Naerebout 8 te Telgnmouth Nsnns » 9 v Karachi te Bombay Narwal 7 v Plymouth n Tei^imouth Necton 7 v Londen n Hamburg Nedor-Eems 8 v Napels n Genua Neerlandl » 6 v Liverpool n Dublin Nelly 7 V Kotka te Milfordhaven Nestor 8 - v Beyrouth te Lattakia Nias 8 op 230 m N Azoren Nieuwe Waterweg p 8 Wight ultrete Nimrod p 8 Brunsbuttel n Londen Nisse p 8 Hoek van Holland n Sllgo Noorderhavcn 8 v Antw n Grlmsby Noorderlicht 9 v Rott n Ipswich Noordkaap p 8 Gothenburg n Preston Noordster p 9 Kiel n Skoghall Noordwyk p 9 Las Palmas n Monrovia Nijenburgh 9 te Rottrdam verwacht Obernn 8 op 800 m ZW Landsend Oceaan 8 v New York te Savannah Odile B p 8 VUssingen n Londen Olympia 7 v Vaksdal te Larvik Ommcnkerk 9 v flamburc te Ant^v Oraaie 9 te Penang verwacht Oranje P 8 v Londen te Rotterdam Oraaie Nassau 9 te Puerto Limon Oran.lefonlein 8 v Amst n Kaapstad Oranjepolder 9 te Rott verwacht Oranjestad 8 op 800 m ZZW Azoren Orestes 8 te Santiago de Cuba Osiris 6 V Baltimore te Philadelphia Ossendrecht 10 te Antwerpen verwacht Ouwerkerk 8 v Moji n Kobe Pacific 8 v Aiitw te Nantes Pallas p 9 Lissabon n Cadiz Paris Antw.-Halmstad p 8 Texel Patria 8 v Hamburg n Burphead Paul Westers p 9 Kiel n Abon Pelikaan p 8 Brunsb n Grouw Pergo 8 V Rotterdam n Poole Peter Swenden 7 te Portishead Phidias 9 v Rotterdam te Amsterdam PhoeniN p 8 de Bellrock n Londen i'ipter Brueghel p 9 K Viliano Pieter S 7 v Rotterdam te Swensea Pieter Wlnsemlus 8 te P Alegre >> tancius 9 V Rotterdam te Gent " lato 9 te Malaga verwacht '' olaris 6 v Riga n Danzig Pollendam 8 te Port Talbot Poseidon 8 V Amst rt Cristobal Prins Alexander 9 te Havre Prins Casimir p 8 Finisterre Prins der Nederlanden 9 om 18 u te IJmuiden verwacht Prins i'red Hendrik 8 te Rotterdam Prins Fred Willem 8 v Londen n Harlingen Prins Willem van Ormnje 8 380 m W Hcbriden Prins Willem 2 12 te Napel » vertvacht Prins Willem 4 8 540 m ONO K Race Prins Vriliem 5 8 te Rotterdam Pygmailou p 8 Algiers n Tripol Quo Vadis p 8 Borkum n Waterford Raket 8 T Glasgow n Coleralne RaJtl 8 op 800 m NO Hawaii Reggeborg 9 nm te Rotterdam verw Regina p 9 Kiel n Kopenhagen Rempanc p 8 K Bianco n Kaapstad Renovatie 8 te Kramfors Ues Nova p 8 Brunsb n Groningen Ria p 8 de Casquets n Casablanca Rien Teekman p 8 Kiel n Kalmar Rifo An 7 v AJnsterdam te Odena » Rigel 8 V Goole te Rotterdam Rini 7 v Londen te Delfzül Rio 8 V Antwerpen t « Vlissingen Rochab p 9 K Vlllano n Casablanca Roggeveen 9 v Melbourne te Sydney Roland 8 v Londen te Antwerpen Rondo 8 op 250 m O Guardafui Rose p 8 Holyhead n Barrow Rotte 8 550 m NW K de Goede Hoop Rotterdam 9 v New York n Kingston Rottum 5 V Parijs te Lissabon Rozenburgh 8 V Middlesbro n Rott Rubato 8 V Granton te Kopenhagen Rudolf J p 8 Brunsb n Klaipeda Saba f V Hudlksvall te Amsterdam Sabang 7 v Hongkong n Pnompenh Salvinia 7 v Danzlg n Londen Samarinda 8 op 270 m NNW Haiti Seheldeborg 6 v Colchester n Delfzijl Scbie p 8 de Burling n Oran Schinkelstroom 8 te Amsterdam Setas 9 V Danzlg te Felixstowe Seven Seas 7 v Melbourne te Sydney Skadl 8 V Ceuta te Genua Sliedrecht 10 om 3 u vm te Hoek van Holland verwacht Sloterdyk 8 op 465 m N Azoren Soemba 12 vm te Huil verwacht Sonja D 9 V Zweden te Amsterdam Spaarnestroom 8 v Amst n Londen Speranza 8 v Rott n Norresimdby Hpulanda 6 te Port de Bouc Stad Alkmaar 8 100 m ZW Ouessant Stad Gouda 8 op 300 m ZO K Race Stad Haarlem 9 te Vlaardingen Stad Lptden 8 v Kaapstad n Lorenzo Marques Stad Maastricht 8 v Baltimore naar Vlaardingen Stad Rotterdam 9 te Perrol Stanislas 9 v Goole te Antwerpen Statendam verm 9 v New York n Rott Statenlaan 9 te Felixstowe venv Stentor 8 v Piraeus te Amsterdam Stern 8 100 m Z Ouessant n Runcorn Straat Ball 8 v Kobe n Hongkong Straat Madura 9 te Mombasa Straat Mozambique 6 te Kaapstad Straat Rio p 8 Kaap St Mary Straat van Diemen 7 te Yawata Sumatra 8 v Koweit te Khorramshar Swift 8 V Hamburg te Esbjerg Sylvia 10 te Manchester verwacht Tamo 8 op 120 m N Dakar Tara p 8 Ouessant n Rio Janeiro Tegelberg 8 op 380 m WZW Sabang Telamon 8 op 480 m NO Martinique Texelütroom 9 nm te Amst verwach ' Thaletas 8 120 m W Kreta Tbemis 8 op 240 m NNW Inagua Theodora 9 te Rotterdam verwacht Tilly 8 V Zaandam n Delfzijl TimcB p 8 Esbjerg n Krlstlnehamn Tinda 8 v Rotterdam n Rostock Tiny 6 v Huil te Malmo Titan 8 op 80 m W Lista n Garaton Tjamme 8 v Yarmouth te Colchester Tjibantjet 8 v Hongkong n Yawata Tjibodas 6 v Tanga te Mombasa Tjikampek 9 v Kobe te Hongkong Tjiiuwah 8 op 130 m ZW Cebu Tjimanuk 8 v Hongkong n Shanghai Tjipanas 8 op 300 m Z Saigon Triaaca 7 V Bayonne n Skoghall Trito 9 V Amsterdam te Rotterdam Triton 8 V Curacao n Paramaribo Trompenburgh 9 v Boston n Rott Tubo 10 V Lorient te Antw verwacht Tuko 7 V Norrkoping te Stugsund Tweelingen 9 te Puerto Ordaz Tyro Rott Oslo p 8 IJmuiden Urkersingel 9 v Bordeaux n Aberdeen Ursa Minor 8 te Amal Utrecht 9 T Carthagena te Kingston Van Brakel p 8 Kaap Esplchel Van Cloon 7 te Sydney Van Heemskcrck 8 369 m Z Ceylon Van Spilbergen 8 700 m ONO Mauritius Vedette 6 v Kallx te Bristol Veiox p 9 Brunsb n Londen Victory 8 v Zeebrugge te Londen Vlieland 7 v Rouaan te Londen VUsi 8 v Norfolk te Amsterdam Vrede Amst Stockholm p 9 Kiel VUgondam 7 v Preston n Coleraine Waal 8 V ïskenderun n Marsein Waalborg 9 v Holmsund te Londen Waiwerang S v Hongkong n Bangkok Walenburgh 8 v Jersey n Bordeaux Waterland 8 v Bahla te Amsterdam Waterman 8 op 400 m ZW Padang Weltevreden 10 te Khorramshar verw Westereems 8 v Hamina n Antwerpen W^estland 9 v Santos te Montevideo Westzaan p 8 Kaap Oorbelln Wexford 7 v Zaandam te Rochester Wilca p 9 Kiel n Venersborg Willem Barendsx p O Ouessant naar Eisfleth W'iilem Cornells p 9 Gotland n Riga Willem Ruys 9 te Balboa vei^'acht Willemstad 9 v Madeira te Barbados Willi Bohmer 8 v Dakar n Duinkerken Wilpo 8 V Stugsund n Zaandam Witmarsum 8 op 130 m ZZW Azoren Wonogiri 8 op 900 m WZW Azoren Wonosari 9 v Barcelona te Antw Wonosobo 8 V Genua te Port Said Wulp 9 V Manchester n Rotterdam Ysel 9 V Havre te Rotterdam Ysselborg p 9 Kiel n Mantyluoto Zaanborg 9 V Rott n Gloucester Zanzibar 7 v Rott to Londen Zeehaan 9 v Londen n Ostende Zeevaart p 8 Kaap Barfleur n Rouaan Zevenbergen 9 te Rotterdam Zonnckerk 8 op 600 m ZO Socotra Zonnewyk 8 v Philadelphia naar Avonmouth Ziiidpool verm 10 v Antw n Oporto Zwaantlena p 9 Brunsb n Amst Tankvaart Abida p 8 K ViUano n Las Palmas Aoniaea 8 te Pta Cardon daarna Perth Amboy Ameland 9 od 150 m NNW Guardafui \ tys 8 op 290 m NO Martinique Baretidrecht 8 lOSO m NO Martinique Russuni p S Trinidad 10 te Aruba verw Caltex Delft 8 90 m N Lakadiven Caitex DeUzUl 9 te Rotterdam Caltcx Eindhoven p 8 Gibraltar Caltex Gorincliem 8 v Holtenau na » Frederic ia Caltex Leiden 8 100 m ZZW Ouessant Caltei Pemis 8 180 m W2!W Kreta Caltex The Hague 9 te Brisbane Camltia 8 te Rotterdam daarna Tha - meshaven Ctnulia 7 V Tliameshaven n Curacao Cities Service Valley Forge 8 op 280 m ZZW Karachi Cradle of Lii)erty 8 450 m W Sabang Dordrecht 8 op 1300 m O Auckland Dorcstad p 9 Kiel n Ornskoldsvik Duivendrecht p 9 Kiel n Wismar Elizabeth Broere 12 te Rotterdam vepw Esso Amsterdam 8 v Bandar Mashur n Suez Essn Nederland p 8 Malta n Milord - haven Esso Rotterdam p 8 de Azoren Forest Hill p 8 Guadeloupe Forest Town 8 v Almeria n Finnart Jacob Verolme 8 360 m O JacksonvlU » Kara S op 325 m O Malta Kefzerswaard 8 160 m NW Flnlsterr » KPiiptia 8 op 320 m WZW Bombay Kenia p 9 Muscat 16 te Suez verw Koningfiwaard 8 te Heysham Kopionella 10 te Stanlov ' ver-vacht daarna Ardrossan-Old Kilpatrick Korenia 8 op 330 m N Paramaribo 9 te Pto la Cruz verwacht daarna Curacao Kosicia 8 V Guayanllla te Curacao Kryptos 8 op 290 m W Finisterre Kylix 8 V Rotterdam te Stanlow Liberty Bell 8 180 m NNW SocotT » Mauren 8 te Jacksonville Mohamed Rera Shah p 8 Ouessant * funttoren 8 650 m OZO Paramaribo Cunha SchPipwyk 8 v Plymouth te Thames-haven Spherpendrppht p 8 K Viliano Spnejral fi v Vl'ssingen n Constanza Stanvan ^ dventurp 7 te Singapore Stanvac Djirnk 7 te Pt Swpttenham Stanvac Malacca 8 v Surabaja naar Djakarta Stanvac Sumba 10 te S Gerong verw Sunetta 9 v Norrkopins te Rotterdam Tahama Fao Ravenna 8 te Suez Taria 8 op 290 m OZO Dar es Sa laam 18 te Abadan verwacht Viana 8 op 240 m NO Madoera Vivipara 9 v Rott n Mena al Ahmad Wofinsdrecht 8 v El Palito 13 te Pauls - bhro verwacht Zafra p 8 Masirah n Mena Zarla 8 op 140 m NW Alexandria Zeesleepvaart Cycloop met HbertysrWp n Troon 7 op 700 m WNW Ferrol Elbe met Geestland " 8 op 420 m NNO Azoren Friesland met llberiyschip 7 op 700 m WNW Ferrol n Troon Schonwenbank 9 te Hoek v Holland Titan 6 v Den Helder te IJmuiden Zeeland met Lake Vessel 8 te Glasgow 20 Zaterdag 10 december 1960 - 68e jaargang no 189 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD II lp il lil l!l l lü ¦¦¦¦ lili en stijlvol n iüii ' il Ili il i illi l % il n m \ il lil il i iili ii il ||||| / s cfeze % il Uil bankcombhcfie ll I il i||l ¦ ï '^^' De bank is tegelijk te gebruiken als 2 persoons slaapgelegenheid De stof naar keuze is van zuiver wollen kwaliteit terwijl de vering het zitten een gevoel geeft van zweven Meerdere combinaties op onze smaakvol ingerichte afdelingen va 395 - Moderne interieurs mmwtmmm BAND EN DRAAD EEN IDEALE COMBINATIE Voor bezitters van een bandrecorder isdraadomroep onmisbaar met draadomroepkunt u bandopnamen maken op studioniveau!Maar u kunt véél meer met draadomroep!U kunt radioprogramma's beluisteren viauw televisietoestel U kunt met luid sprekercombinaties Hi Fi-eflFect bereiken...U kunt te allen tijde genieten van hetVOLKOMEN geluid Daarom als u woontbinnen het gebied van een modern draad omroepnet met 4 lijnen néém dan draad omroep de kosten zijn gering Uyx proevers Oudegracht 151 - Nachtegaalstraat 2-6-8 en 51 Onze gezamenlijke inferieurs bevatten 385 iriódelkdrnérs AAHTRERRELIJKE BELEGGING sterk groeiend bedrijf geplaatst kap f 600.000 — geheel gestort dividend over de laatste 6 jaren telkens 8 " ' o eenmaal IC/o geeft uit ƒ 500.000 - S 1/4 % vijfjarige obligaties in stuidcen groot ƒ 1.000 - Van voormeld bedrag dat dient ter vervanging van duurder bankkrediet is reeds f 260.000 — geplaatst en gestort Op aanvraag worden gaarne uitvoerige inliclitingen verstrekt Brieven onder no 2-6738 aan liet bureau U.N Telefonische Inlichringen-tef 004 kosteloos Voor Amsterdam let 7311 II • Oen yg ^ tel 61 ü il • Rollerdam tel 114320 Verzoeken om schriftelijke inlichtingen bü de directeur van-de Telefoondienst iri*8-'59 met radio ƒ 5.350 Opel Kapitün 1958 ƒ 4.650 2 Opeis Record 1958 ƒ 4.650 Opel Record 19.=i8 met schuifdak ƒ 4.650 Opel Record 1957 ƒ 3.550 Simca Beaulieu 1959 ƒ 4.950 Daf de Luxe 1960 ƒ 3.850 Renault Dauphine 1957 ƒ 2.950 Volvo 444-4 1956 met radio ƒ 3.350 Morris 1000 1957 ƒ 2.950 Citroen 2 CV 1957 ƒ 1.950 FTANCIEREN — INRUILEN SHOWROOM Utrechtseweg 336-338 — De Bilt Telefoon 60409 030 SERVICE-AFD ' s-Gravesandestr 25A - Utrecht Telefoon 24138 b.g.g 24306 3 mnd BOY AG GARANTIE non I Modemagazijnen Als U goed Uw vak verstaat als U zeer nauwkeurig werken kunt als U uitstekend met publiek kunt omgaan hebben wij op ons verander-atelier een plaats voor U als COUPEUSE Voor dit afwisselende en belangrijke werk zoeken wij een vrouw die het vak werkelijk volledig „ in haar vingers " heeft en die goed kan inspelden Daar deze medewerkster zonodig ook wel eens de leiding van het verander-atelier op zich moet nemen is een groot verantwoordelijkheidsgevoel noodzakelijk Naast een goede salariëring bieden wij aantrekkelijke sociale voorzieningen 12 dagen zomer - en 12 dagen wintervakantie 3 snipperdagen en naast de vrije maandag ochtend ook één vrije middag per week Schriftelijke uitvoerige sollicitaties worden gaarne ingewacht bij het Hoofd kantoor Utrecht Vredenburg 40 afdeling Personeelszaken § O erkelijke elegance dank zij eenvoud Maar ook dank zij de accentuering van hals en hand door echte sieraden Een choker van cultivé parels een brillanten alliance ring een elegante broche met brillant Zo komt modieuze kleding zo komen charme en persoonlijkheid pas volmaakt tot hun recht 1 ^^ É Kies voor het Kerstcadeau met allure DE PRACHT VAN

Kranten

Ga naar