Utrechts Nieuwsblad donderdag 3 november 1960

ECHTSCH Oplage 56.000 NIEUWSBLAD v.h Joh de Liefde IN.V Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R INieuwenhuis DONDERDAG 3 NOVEMBER 1960 68e JAARGANG No 157 Hoofdredacteur mr J W Niessiok Telefoon 16431 * — Giro 154949 Ab.prijzen f 7.55 p kw 59 e f > w Wet op wetenschappelijk onderwijs Kamer accepteerde Cals ' ontwerp in eerste lezing ïW?wsw>>?'ÏS'^ïs?ïS Titels mr dr ir drs beschermd Wanneer de nieuwe wet op het wetenschappelijk onderwijs in werking treedt zal het niet meer ge oorloofd zijn onbevoegd een wetenschappelijke titel te voeren De Tweede Kamer heeft woensdag met bijna algemene stemmen besloten de titels meester mr doctor dr ingenieur ir en doctorandus drs te beschermen Misbruik van de titel wordt gestraft met een boete van driehonderd gulden Kamer tegen Ontwapeningsgesprek kan niet vlot komen taak die aan de senaat en de facul teiten is opgedragen Door de aanneming van amende menten van de heer Vermooten zal een aparte faculteit der sociale we - Drama Agathastraat-Rotterdam Verdachte door Hof vrijgesproken „ Niet gebleken wie handeling heeft verrichf ^ Wadsworth sprak met Zorin Russische en Amerikaanse kringen bij de V.N zyn het er over eens dat de Amerikaanse delegatieleider Wadsworth er niet in is geslaagd de weg te effenen voor een hervatting van de ontwapeningsbesprekingen Dinsdag had de Amerikaan op zijn verzoek een onderhoud van ruim een kwartier met de Russische plaatsvervangende minister van buitenlandse zaken Zorin Volgens Russische kringen zette Wadsworth bij die ge legenheid alleen maar het oude Amerikaanse standpunt uiteen Zorin had hierop verklaard dat er geen basis was voor nieuwe onderhandelingen omdat het Amerikaanse standpiuit niet kon leiden tot een akkoord Microfilms in hussen met springlading Vijf handlangers van Frenzel gearresteerd Van onze correspondent te Bonn Het zaterdag te Bonn wegens spionage gearresteerde 61 jarige Westduitse bondsdaglid Alfred Frenzel was het middel punt van een uitgebreide Tsjechische spionagegroep welke via de luchtweg Bonn-Wenen-Praag geruime tijd heeft gewerkt men fluistert zelfs twee jaar lang Republikeinse invasie in New York Eisenhower Nixon Cabot Lodge en Rockefeller President Eisenhower heeft woensdag met vice-president Nixon c;B republikeinse kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap een glorieuze intocht in New York ge maakt Er werden zoveel papier snippers uit de ramen gegooid dat de zon er letterlyk door werd ver duisterd Ook de republikeinse kan didaat voor het vice-presidentschap Cabot Lodge en de gouverneur van New York Rockefeller zaten in de auto Sleephoten lieten hun fluit horen en de menigte in de straten juichte Vrouwen wierpen kushandjes naar de auto Maar niet overal was men z enthousiast over het viertal in de auto Ook werden langs de route In Algiers is men op alles voorbereid De autoriteiten in Algiers hebben woensdag aan de voor avond van de berechting van de mannen van de opstand van 24 januari te Parijs bijzondere veiligheidsmaatregelen genomen toen de regeringsvertegenwoordiger Delouvrier bij oorlogs monumenten in de stad plechtigheden bijwoonde De autori teiten wilden kennelijk op alles voorbereid zijn maar er ge beurde niets Er was niets dat er op wees dat er plannen voor betogingen waren gemaakt Verwacht wordt dat de politie vandaag nog meer veiligheidsmaatregelen zullen nemen gedeerd In de bus zaten geheime ' heeft een beroep gedaan op de Fran - y 9 magister Aanvankelük had minister Cals niet de titel doctorandus willen er kennen en beschermen die wordt gevoerd door hen die doctoraal exa men hebben gedaan maar niet zyn gepromoveerd op een proefschrift De minister had hen wel de titel magister willen toekennen afgekort tot mg t « plaatsen achter de naam In de Kamer is daartegen van alle kanten verzet gerezen Men wilde liever dat de wet zich zou aan passen bij de praktijk van docto randus Het desbetreffende amen dement van de meerderheid werd verdedigd door pater Stokman het enige Kamerlid dat de tiiei mag-ister voert al zou dat tot ge volg hebben dat hij de minister van economische zaken drs De Pous geen collega zou kunnen noemen Voor het tegengaan van de zwen del met titels van buitenlandse en Nederlandse instellingen werd m de wei de bepaling opgenomen dat de titel doctor behoudens door vreemdelingen in dit opzicht ver kregen rechten uitsluitend mag worden gevoerd door hen die een doctoraat aan een Nederlandse uni versiteit of hogeschool hebben vei - kregen Een doctoraat in de godgeleerd heid of in de wijsbegeerte verkre gen aan een andere instelling van wetenschappelijk onderwijs geeft het zelfde recht mitis de erkenning van de minister is verworven Het doctoraat in de godgeleerdheid of in de wijsbegerte verkregen aan een Nederlandse begeerte kerkelijke in stelling van wetenschappelijk onder wijs die reeds 1 januari 1960 deze doctoraten verleende geeft eveneens het recht tot het voeren van de titel Doctor De titels zullen worden afgekort met de letters mr dr ir en drs Er ontstond nog een discussie over de vraag of achter deze letters al of niet ' n punt moet worden geplaatst Minister Cals legde uit dat hij een punt achter een samentrekking ook niet mooi vindt maar de officiële voorschriften van de minister van onderwijs gebieden het In de typo grafie wijkt men daarvan echter af Het hele wetsontwerp zou nog eens nauwkeurig worden nagelezen al vorens waarschijnlijk op 15 no vember de definitieve stemming wordt gehouden Suhsidieregeling Met de regeling van de titelbe scherming was de Tweede Kamer aan het einde gekomen van de be handeling van het ontwerp voor een nieuwe wet op het wetenschappelijk onderwijs waarbij is uitgegaan van gelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor het openbaar en het bijzonder onderwijs De bijzondere universiteiten en hogescholen zullen een subsidie krij gen van 9.5 pet In verband hiermee krijgen ook de rijksuniversiteiten en hogescholen een grotere zelfstandig heid De mogelijkheid wordt Ge opend ook aan de rijksuniversiteiten en hogescholen het baccalaureaat in te voeren als een verkorte volwaar dige studie Ter bevordering van de samenwerking tussen alle universi teiten en hogescholen wordt een academische raad ingesteld De lec toren en de wetenschapplijke mede werkers zullen door overleg worden betrokken in de uitoefening van de Advertentie ^ Wii in UGrechl eten ARlV ^ beschuit Het Amsterdamse gerechtshof j heeft vanochtend de 31-jarige i chauffeur A A uit Rotterdam | vrijgesproken van de hem ten | laste gelegde doodslag in no vember 1954 op de 39-jarige administrateur L P van Wij nen echtgenoot van zijn vroe gere minnares De procureur generaal had een gevangenis straf van 10 jaar geëist Feiten Deze straf had ook het gerechts hof in Den Haag voor hetzelfde feit in februari jl opgelegd In cassatie werd de zaak wegens een formele fout door de Hoge Raad verwezen naar het hof in Amsterdam Het gerechtshof overwoog in zijn uitspraak dat het onderzoek niet het wettig en overtuigend bewijs heeft opgeleverd Met name is niet gebleken wie de handeling heeft " erricht de verdachte of zijn vroegere min nares dan wel of dezen tezamen en in vereniging hebben ge handeld Het gerechtshof overwoog voorts dat zowel de verklai^ingen van de verdachte als die van de als ge tuige gehoorde echtgenote van het slachtoffer niet betrouwbaar zijn Daarom werd het vonnis vernietigd en werd A wegens gebrek aan be wijs vrijgesproken Het gerechtshof gelastte zijn onmiddellijke in vrij heidstelling Men kent de geschiedenis van deze misdaad die in ons land zeer sterk de aandacht heeft getrokken In de nacht van 18 op 19 november 1954 werd de administrateur de kostbaas van A die uit het raam van de 2e etage van zijn woning zou zijn gevallen op een binnen plaatsje in de St.-Agathastraat in Rotterdam dood door de politie gevonden Pas vier jaar later kreeg men het vermoeden dat het geen onge val was geweest doch een misdrijf In september 1959 veroordeelde de rechtbank te Rotterdam de chauf feur tot 12 jaar met aftrek De vrouw van het slachtoffer werd door deze rechtbank van rechtsver volging ontslagen De raadsman van A mr J van der Vorm had op 21 oktober jl voor het Amsterdamse Hof de me ning van de prcrcureur-generaal die A een agressieve moordenaar had genoemd bestreden Naar pleiters Gouverneur Suriname naar Nederland De gouverneur van Suriname zal op medisch advies op 7 november per vliegtuig van de KLM voor eni ge tijd naar Nederland vertrekken Mevrouw J van Tilburg-Stikkers zal haar echtgenoot vergezellen tenschappen worden » ingesteld en zal het mogelijk worden niet alleen aan een universiteit maar ook aan een economische hogeschool het doctoraat in de sociale wetenschap pen te verwerven De naam econo mische hogeschool klopt dan niet helemaal en het beginsel is door broken dat een hogeschool in tegenstellin.g uiteraard tot een uni versiteit slechts een faculteit kan omvatten Theologen Een beslissing over het verlenen van subsidie aan de theologische fa culteiten van de bijzondere univer siteiten is uitgesteld om minister Cals in de gelegenheid te stellen rustig een wettelijke regeling voor te bereiden mening was het misdrijf niet opge helderd In verband daarmee vroeg hij vrijspraak van zijn cliënt Zijn verzoek tot onmiddellijke invrij heidstelling wees het hof toen af De minister zal dan tevens nagaan of het mogelijk is de volledige sala rissen te betalen van de remon strantse doopsgezinde en lutherse hoogleraren Tot nu toe betaalt het Kijk wel de volle salarissen van de acht hoogleraren der Hervormde kerk maar voor de remonstrantse hoogleraar slechts 2400 gulden per jaar en voor de doopsgezinde 3000 gulden per jaar gebaseerd op de salarissen die in 1876 werden be taald Een dag voor Frenzel op heterdaad kon worden betrapt was de Westduitse veiligheidsdienst er in geslaagd twee officieren van de Tsjechoslowaakse geheime dienst en de vrouw van een van hen te grijpen kort daarop vie len twee Westduitsers uit Neuren berg in zijn handen Het was de eer ste keer dat in West-Duitsland Oost europese officieren bij spionage op heterdaad konden worden betrapt Frenzel die sedert 1958 door de Westduitse veiligheidsdienst nauw keurig was gadegeslagen zonder dat men er in was geslaagd hem ooit op heterdaad te betrappen werkte uiterst handig samen met de Tsje chische geheime dienst Hij bezat een eigen bemiddelaar ' aan wie hij geregeld allerlei paperassen gaf waaronder geheime gegevens over de Westduitse defensiebegroting als mede even zeer geheime onderde len van Nato-plannen notulen van SPD-bestuursvergaderingen en van bijeenkomsten van de defensie commissie van de Bondsdag gege vens over de Nato-infrastructuur verzorging troepen aanleg vlieg velden wegen en dergelijke Fenzels bemiddelaar ' — een offi cier van de Tsjechische geheime dienst die zich Altmann noemde en samen met zijn vrouw is gearres teerd — fotografeerde de gegevens op microfilms en gaf ze in kleine van een elektrische lading voorziene en zeer geraffineerd gecamoufleerde bussen door aan een koerier die ook een Tsjechische officier was en zich Langer noemde De koerier hield soms alleen soms met behulp van twee Westduitse contactmannen de verbinding per vliegtuig van Bonn Frankfort en Londen met Wenen en Praag de zetel van de Tsjechische geheime dienst De eerste man die de Westduitse veiligheidsdienst te pakken kreeg was de Ts,iechisehe koerier Daarna Ijegon een ware kettingreactie die eindigde in het huis van Frenzels bemidde laar ' en diens vrouw Dat huis zo beweert men was een waar spio nagenest waaruit door Frenzel gele verde papieren te voorschijn kwamen Bepaalde kasten in het huis waren eveneens van dynamietladingen voor zien Toen een lid van de Westduitse veiligheidsdienst een bus van de Tsjechen opende schoot er een straal vuur van dertig meter lengte uit als door een wonder bleef de politieman ong paperassen van het Westduitse mi nisterie van defensie door Frenzel gestolen Diverse waarnemers te Bonn ne men aan dat Frenzel het slachtoffer van politieke afpersing is geweest Deze vroeger zeer linkse Sudeten duitse socialist was tijdens de oorlog in Engeland Toen en ook na 1945 zou hij zich tegenover de Tsjechische minister-president Benesj en diens minister van buitenlandse zaken Rip - Prinses Irene heeft woensdagmiddag t het naar haar genoemde ziekenhuis in Almelo oificieel geopend De prinses tijdens de rondgang op de afdeling fysische therapie Arbeidsreserve iets groter De geregistreerde niannelyke ar beidsreserve is in oktober gestegen van 27.097 tot 27.847 Het aantal werkloze vrouwen daalde van 5.33 ^ tot 4.7.5fi Het aantal openstaande aanvragen voor mannelijk personeel daalde van 66.473 tot 63.371 en dat voor vrouwen van 37.668 tot 36.555 Verdeeld naar de provincies was de situatie eind oktober als volgt tussen haakjes de cijfers per eind september Groningen 2.471 2.307 Friesland 2.344 2.314 Drenthe 2.697 2.434 Overijssel 2.128 2.015 Gelderland 2.435 2.297 Utrecht 1.177 1.174 Noord.Holland 3.799 3.714 Zuid Holland 5.098 4.871 Zeeland 928 959 Noord-Brabant 3.353 3.181 en Limburg 1.680 1.567 ka hebben uitgesproken voor de ver drijving der Sudetenduitsers uit hun vroeger Duitse woongebieden die thans Tsjechisch zijn De Tsjechische geheime dienst zou Frenzel met schriftelijke bewijzen over deze uitlatingen uit die tijd heb ben bang gemaakt en hebben gedreigd ze te publiceren hetgeen gelijk zou hebben gestaan met het einde van Frenzels politieke loopbaan studenten van de universiteit van Algiers hebben heden opgeroepen tot een staking op de universiteit In een communiqué gaven zü uiting aan hun sympathie voor de verdach ten Van gewoonlijk welingelichte zü de in Algiers werd echter vernomen lat de Europese activisten erop aan Iringen donderdag nog niet over te gaan tot een openbare betoging om dat de tijd er nog niet rijp voor is " Het blad Echo d'Algcr " schreef woensdag dat de bevolking haar hartstochten moet beheersen en kalm moet blijven Een oud hoofdredacteur van dit blad De Se rigny is e e r van de twintig man nen die te Parys zullen terecht staan Het front voor Frans Algerije dat zegt 600.000 leden te hebben sen geld bijeen te brengen voor d * verdediging van de mannen van 24 januari Deze organisatie waarvan de ondervoorzitter van de Franse Nationale Vergadering Boualam de leider is heeft dinsdagavond te Oran een communiqué uitgegeven waarin wordt gezegd dat het leger alleen door t.,edoen van de regering er nog niet in is geslaagd de mo hammedaanse opstandelingen te on derwerpen Hun leger zou reeds Iti Sovjet-kringen werd ook uiterst koel gereageerd op een Canadees voorstel — gesteund door Noorwegen en Zweden — om een adviescommis sie in het leven te roepen die zou moeten trachten een hervatting van ' het overleg tussen Oost en West te vergemakkelijken Amerikaanse kringen verklaarden dat geen poging wordt gedaan voor een nieuiv contact tussen de twee de legatieleiders inzake de ontwape ningskwestie Als Zorin een nieuiü voorstel zou willen doen incest hij maar het initiatief voor een nieuwe ontmoeting nemeyi Zes Afrikaanse landen — Ghana Liberia Nigeria Somaliland Soedan en Tunesië — hebben zich woensdag in de politieke commissie van de Al gemene Vergadering van de V.N achter de verklaring geschaard die Ethiopië dinsdag heeft voorgesteld en waarin wordt aangedrongen op lang geleden vernietigd zijn als het Franse leger toestemming zou heb ben gekregen om de steunpunten van de opstandelingen te vernieti gen Op 24 januari is het zoals men weet in Algiers tot een vuurgevecht gekomen tussen de politie en de voorstanders van een Frans Alge rije Veertien minuten duurde èet vuren maar in die enkele minuten ontstond de onheelbare tweespalt tussen de activisten en de regering van generaal De Gaulle De op La ^ gaillarde na belangrijkste van de twintig beklaagden de caféhouder Ortiz is evenals drie anderen voortvluchtig en zullen by verstek worden berecht Advertentie Vraag niet gewoon om bananen ' Vraag om „ FYFFES " I \ DIT U.N TELT 20 PAGINA'S ondertekening van een verdrag waar bij gebruik van kernwapens wordt verboden Vervolgens heeft de Hongaarse mi nister van buitenlandse zaken Sik het woord gevoerd Hij zei dat de hui dige regering van de Verenigde Sta ten er door haar houding en haar vasthouden aan inspectie van de be - Overleg over politiesalarissen op 9 november Naar wij vernemen zal het her r'uwde overleg tussen de minister van binnenlandse zaken en de Cen tr.le Commissie voor georgani seerd Overleg in Ambtenarenzaken over de politiesalarissen op woens dag 9 november plaatshebben In verband met het overvolle pro gramma van de minister is deze niet in staat op korter termijn het overleg te voeren Koningin naar Doorn H M de Koningin is voornemens op zaterdag 19 november een ge deelte van de herdenking van het derde lustrum van „ Kerk en We reld " te Doorn bij te wonen NOBELPRIJZEN 1960 NATUURKUNDE EN SCHEIKUNDE AAN AMERIKANEN De Nobelprüs natuurkunde is dit jaar toegekend aan de 34 jaar oude Amerikaanse geleerde Donald A Glaser van de universiteit van Cali fornië De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen wees de prijs van 225.987 Zw kronen circa 160.000 gulden toe aan de jeugdige geleerde voor diens „ uitvinding van het bellenvat " aldus de oorkonde De Nobelprijs voor ftcheikunde ï * vandaag toegekend aan de Aineri Jcaanse scheikundige Willard F Libby van de universiteit van Californië BBITS-INDONESISCHE LUCHTVAABT - OVEBEENKOMST GEPAEAFEEED Een overeenkomst voor lucht diensten tussen Engeland en Indone sië is woensdag in Londen gepara feerd De overeenkomst voorziet in het wederzijds verlenen van facili teiten voor het onderhouden van ge regelde luchtdiensten wapening blijk van geeft niet wer kelijk ontwapening te wensen Nog niet vertrokken Het einde van Siks toespraak werd met enige spanning tegemoet gezien om dat rekening werd gehouden met de mogelijkheid dat na Siks rede de afgevaardigden van de communis tische landen de bijeenkomst van de politieke commissie zouden verlaten Sik was namelijk de laatste com munist die in de commissie het woord voerde en de communistische afgevaardigden hadden eerder gezegd dat zij uit de commis^ie weg zouden lopen als het ontwapeningsvoorstel van de Russische premier Chroesj tajer ni ^ t de grondslag van de be yp - > ir,cr zou zijn Een aantal waarnemers meende dat de communisten dit plan zouden uitvoeren nadat hun laatste woord voerder — de Hongaar Sik — was uitgesproken Maar de communisten bleven zitten toen de Birmaan Oe Thant het spreekgestoelte beklom Na Oe Thant voeraen nog o.m de Mexicaan Padilla Nervo en de Span jaard Lequerica het woord Voorzitter Claude Corea consta teerde dat alle sprekers zich voor hervatting van het ontwapenings overleg hadden uitgesproken Na mens de commissie sprak hij „ de vurige hoop " uit dat het contact tus sen de Amerikaanse en Russische delegaties wordt voortgezet en vruchten afwerpt kreten v.-n afkeuring gehoord Hier en daar hingen spandoeken met Wij willen Kennedy " aan de mu ren Politieke waarnemers hebben ge zegd dat Eisenhowers besluit Nixon en Cabot Lodge te vergezellen is ge nr Tien omdat hU inziet dat Nixon hulp nodig heeft Volgens de laatste opiniepeilingen gaat de voorkeur van de meerderheid van het Ameri kaanse volk op dit Tfenblik uit naar Kennedy de kandidaat van de de mocraten Het eerste doel van president Eisenhowers deelneming aan de in tocht in New York is de massale demonstraties "- vorige week ten gunste van Kennedy in New York zijn gehouden te evenaren en zo mogelijk te overtreffen | IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIIIII|||||||IJ i Enkele buien | S WEERSVERWACHTING van het = = KNMI geldig tot vrijdagavond = ^ opgemaakt te 11.15 uur = = Veranderlijke bewolking met ~ = enkele buien Overwegend krach ^ = tige aan de kust tijdelijk harde = = tot stormachtige zuidwestelijke = = wind Weinig verandering in tem ^ = peratuur — = ZON EN MAAN = Vrij d a g Zon op 7.40 zon onder 17.07 Maan op 18.09 maan onder 8.19 Europees weerrapport Donderdag 7 uur V m Mhx Neersl Station Weer temp afgel gisteren V4 il Stockh zw bew 6 gr 9 mm Oslo ^ Fh bpw 3 gr 15 mm Kopenh zw bew 11 gr 2 mm Londen regen 13 gr 2 mm A " dam regenbui 11 gr 1 mm Brussel regenbui 12 gr 5 mm i.uxemb w bew 12 gr 9.1 mm ParUs zw bew 14 gr 0 mm Grenohie Tïw bew 18 gr 0 mm Nice half bew Ifl gr 0 mm Berlijn half bew IR gr 1 mm München half bew 13 gr 0 mm Zurich mist 15 gr 0 mm aenève zw bew Ifi gr 0 mm Locarno geh bew 15 gr 0 mm Wenen zw bew 14 gr 2 mm Innshr ui -'- geh bew llgr 5 mm BelsrHdo niet ontvangen Athene on bew — — Rome half bew Tl fii 1 mm Macclo zw bew 22 gr 0 mm Madrid iieht bpw 16 gr 0 mm MaMorca half bew 24 gr 0 mm Lissabon Itcht bew 19 gr 0 mm 
Donderdag 3 november 1960 - 68e jaargang no 157 UTRFCHTSCH NIEUWSBLAD Moeilijkheden om vrouw van Bueno de Mesquita Student kreeg schop tegen Galeries krijgt 10 roltrappen Eduard van Kuilenburg beeldhouwer overleden G Of > één oor Het zag er alUemaal vrij ernstig uit de ravage na een aanrijding op de kruising Nieuwe Gracht-Herenstraat te Utrecht Ben bestelauto lag op zijn kant en eei personenauto ivas flink beschadigd Daar bleef het gelukkig bij Het ongeluk was te wijten aan het feit dat de bestuurder van de personenauto de heer C S S9 uit Utrecht geen voorrang verleende axm de chauffeiir J A nit Oegstgeest die met zijn bestelauto uit de Beren.^traat kwam IN DE DIJK Zondagochtend 6 oktober zal om 10 uu ' s morgens in het pas geopen de jeugdhonk De Dyk aan de Eerste Daalsediik te Utrecht gestart wor den met hot zondagsschoolwerk Hierbij wordt een kinderfeest ge houden waaraan medewerking wor verleend door het muziekkorps Hal leluja onder leiding van de heer V Ree Mevrouw Jongejan-Rietkerk zal een verhaal vertellen bij het flanel bord Voor de dienst zal het muziek korps buiten gewijde muziek ten ge hore brengen Verdacht van diefstallen ^ ook in Utrecht Van een onzer verslaggevers In het huis van bewaring in Dor drecht zitten sinds 22 oktober twee \ Gorkumse jongemannen die in ver band met een groot aantal diefstallen — vooral van geld uit kleding in kleedlokalen van sportterreinen —^ werden aangehouden Het ziet er naar nit dat de politie met deze jongelieden een goed vangst heeft gedaan In Rotterdam Dordrecht Gorkum en Utrecht zijn sinds een jaar bij de jongelui Hij was niet thuis maar cJLucktiae cJLi 8 november heeft de Amerikaanse residentsverkiezing plaats Dan we ten wij het zeker en daar gaat het om Ik heb nooit begrepen wat het nut is van de eindeloze reeks voorbeschouwingen over „ wie wèl en wie niet " waarmee de kranten — sommige al wel een jaar vóór de beslis sende dag — hun lezers bezighouden Ik heb nooit begrepen wat het ertoe doet wat „ onze correspon dent te Washington " vermoedt dat er ten slotte gebeuren zal Pas op de dag zélf weten wij wat er gebeurd i s en dat is dunkt mij het enige wat van belang is Nu de grote dag vlakbij is beginnen de h.h politici van dik hout planken te zagen Zo heeft de heer Truman nu op een verkiezings vergadering te Oakland Cal gezegd dat hij medelijden heeft met de heer Nixon en dat hij zich zorgen maakt over wat deze na de verkiezingen zal moeten gaan doen hij zal een baantje moeten vinden " En vervolgens „ Ik geloof dat ik een prachtige oplossing heb gevonden Wij weten dat hij over acteertalenten beschikt en dal hij als goochelaar bijzonder geslaagd is Hij zou zich kunnen wijden aan een kermis of lunapark " De heer Truman is naar gij weet oud-president der Verenigde Staten Van een dergelijk man zou men zulke infantiele praat niet verwachten Hij is oud doch wèl bij zijn verstand en geenszins kinds Des te verwondelijker dat hij de kiezers met zulke nonsens aan boord durft komen Als i k kiezer was zou ik mij beledigd achten door het feit dat een spreker mij zulke wartaal voor schotelde Ik zou daar de conclusie uit trekken dat de heer Tru man mij beschouwde als een geestelijk onvolwaardige Ik heb vrij lange tijd in de Verenigde Staten gewoond Het is zulk een reusachtig land met zulke indrukwekkende facetten dat het onjin zou zijn te zeggen dat ik hel door en door ken Maar ik heb wel de zekerheid dat het Amerikaanse volk intelligent is dat het een helder onderscheidingsvermogen bezit dat het op een hoge trap van cultuur en ontwikkeling staat en dat het — vóór alles -- een bijzonder ernstig volk is Dat de heer Truman die de hoogste leider van dit grote volk geweest is het nullig en oirbaar acht zulke derderangs onzin openlijk te debiteren pleit in de eerste plaats niet voor zijn eigen intelligentie en in de tweede plaats niet voor de eerbied die hij zijn volk verschuldigd is Hij verkeert blijkbaar in de mening dat hij met kleine kinderen te doen heeft Bij een politieke verkiezingsstrijd komen de gemoederen dikwijls zozeer in beweging dat het nodig is alles wat wordt uitgekraaind met een korreltje zout te nemen maar opmerkingen als die van de heer Truman zijn zó flauw dat een korreltje zout de smakeloos heid ervan niet kan neutraliseren Wat mij van zulke dingen het meest verbaast is dat een bejaard man zich blijkbaar nog niet de wijsheid heeft verworven die het grootste voorrecht is van de ouderdom Een wijsheid die hem onder andere had moeten leren dat hetondemocratisch is het kiezersvolk — méér —_ ^ dan de heer Nixon — zó te beledigeji als hij /^ O/^/vfmet zijn nonsenspraat bleek geoorloofd en ^ ry < i i/vcv/iögewenst te achten rt-rffrct^r ^ Advert ntie Burgerlijke stand UTRECHT Capaciteit 7200 mensen per dag <" Van een onzer verslaggevers De Galeries Moderne » zullen in het warenhuis te Utrecht zo spoe dig nioffeiyk roltrtrappen bouwen in het midden van het gebouw Ou lang:s heeft men voor dit project de ryksgoedkeuring aangevraagd Voorlpig omvatten de plannen roltrappen van souterrain tot derde etage Misschien wordt ook de vier de etage in deze nieuwe vorm van vervoer betrokken 72.000 mensen kunnen dan per dag naar boven én naar beneden In het project zijn acht tot tien roltrappen opgenomen De kosten zullen ten minste 500.000 gulden bedragen Allang bestaat de behoefte aan deze modernisering omdat het een verbetering zal betekenen De huidi ge mogelijkheden ziet de direct als totaal onvoldoende Twee liften kunnen per uur 1000 mensen vervoe ren en twee roltrappeei 8.000 De mensen zijn volgens de heer Gérard Miellet directeur-generaal van het gehele Galeries Modornes concern is de laatste jaren gewend geraakt aan verticaal vervoer met roltrappen Dat ervaren zij als ge makkelijk in andere warenhuizen Daaruit volgt dan weer de ver wachting dat een warenhuis rol trappen heeft Men heeft geconstateerd dat men de gewone trap nog wel wil gebrui ken om één etage hoger te komen maar drie etages trappen klimmen doet men me tegenzin Wanneer de Galeries Modernes Qeluk en plicht Op meer dan 350 Nederlandse be graafplaatsen bevinden zich degraven van tienduizenden geal lieerde militairen welke tijdens detweede wcroUloorlog hun leven ga ven opdat Nederland weer zou le ven Dertigduizend stoelen staanleeg in even zovele gezinnen in delanden die aan onze zijde streden.Zi.i rusten nu temifrlen van ons Als ouders oE echtgenoten de naam Nederland horen denken zü ogenblikkelijk aan dat kleine land je aan de zee waar hun zoon of eclitgenoot rust Het Nederlands Oorlogsgraven Comité tracht zoveel mogelilk na bestaanden uit de geallieerde lan den in staat te stellen eenmaal het graf van hun dierbaren te be zoeken Dit geldt uiteraard alleen voor hen die zelf niet in staat zön een dergelijke rei.s geheel zelfstan dig te bekostigen Na een paar uur collecteren komt het gevoel over u dat u uw plicht gedaan hebt Dat maakt ge lukkig En dat stelf ons comité in staat het onslijtbare verdriet van de nabestaanden wat te verlichten hen meer te doen berusten Zoudt u niet dankbaar zijn als u hef graf van uw zoon uw man en vader kon bezoeken in een ver vreemd land Geeft u dan op voor de huis aan huisinzameling van 7 tot en met tl nov en de straatinzaineling op 12 november bij het secretnrici.it Waterstraat 21 bis tel 14060 en ge meenteontvanger Donistraat 4 tel 21989 of 13430 De afdeling Utrecht van het Nederlands Oorlogsgraven Comité Bakerpraat 0 ^ \ van Truman <^/\ y\/\y\f\^^y/\,^\/\,,^\f\yyj \,-'\/^^ met de bouv / kan beginnen is nog onbkend Dat hangt af van de vraag wanneer de rijksgoedkeuring af komt Twee gewonden bij botsing Woensdagmiddas om>treeks half drie is op het kruispunt Tolsteeg barrière-Tolsteegbrug en WUde Doelen te Utrecht een personenauto op een bestelauto gereden o nn '-' t de eerste geen voorrang verleenite De bestelauto maakte ten gevolge van de botsing een zwenking naar rechts reed het trottoir op en kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand De bestuurster van de personenauto de 60-jarige toiletbe heerster C C v E kreeg geen ver wondingen De chauffeur van de be stelauto de 43-iarige grossier P S uit Utrecht kreeg een gekneusde borst en ' duim Een inzittende de 17 jarige scholier P A M v A liep een hoofdwond op Beiden wer den naar het St Antoniusziekenhuis gebracht Provinciale dag voor plattelandsvrouwen Vandaag hield de Christelijke plat telandsvrouwenbond in de provinci Utrecht haar provinciale dag in het protestants militair tehuis aan het Wed te Utrecht Onder de aanwezigen bevonden zich onder meer de echtgenote van de commissaris van de koningin te Utrecht gravin van Lynden van Sandeciburg Labouchere en mejuf frouw Lugtigheid uit Ede die als af gevaardigde van het hoofdbestuur van de bond kwam De opening geschiedde door me vrouw Van Bemmel presidente van de bond van plattelandsvrouwen te Utrecht In de loop van de ochtend gaf de voorlichtingsafdeliiig van de PUEM enige demonstraties met elketrische s ' Middags sprak ds G Meijnen gereformeerd predikant te Utrecht over huwelijksproblemen Twee jongens uit Gorkum in arrest kwam net aanlopen toen de politie bij hem voor de deur stond Het was de 22-jarige Th S die terugkeerde van een karweitje " het leeghalen van de Icassa van een kolenhandelaar Vijf honderd gulden zou hij daar hebben weggenomen Toen hij de politie zag moffelde de man het geld in de goot van de straat weg Een vrouw vond het en verza melde het in haar boezeroen en bracht het naar het politiebureau Daar was respectievelijke - iioXïtiebmeaus tal van aangiften van dit soort diefstallen ge daan waarbi'i voor honderden guldens is ontvreemd De zaak ging aan het rollen toen de recherche eens een onderzoek ging in stellen in het huis van een van de al gauw uitgemaakt dat het geld van de kolenhandelaar was er zat name li.ik een ouder zilverbon tussen die direct herkend werd uimen Th S had met zijn 16-jarige broer C S ook wel afzonderlijk op tal van sportterreinen in Dordt Rotter dam Gorkum en Utrecht geopereerd Steeds waren zij uit op portemonnees In Rotterdam heeft de jongste broer met een even oud vriendje ook uit Gorkum uit een kleedlokaal een portemonnee met meer dan twee honderd gulden gestolen Bij Gorkum werd in de afgelopen zomer geld vermist door zwemmers die een bad namen in de rivier de Merwede en hun kleren op de wal lieten liggen Ook werd daar geld ont vreemd uit kleding van tafeltennissers in de kantine van de N.V De Vries Robbé De gebroeders S hebben vroe ger in Utrecht gewoond Zij kenden de stad dus waarschijnlijk vrij goed Zie voor stadsnieuws ook pa^na 4 Advertentie GELEr.KNHKJDSKOSTIH'iVIS n huur f T-SO bespreekt tiidie T I utrechts Maatkledinu Bedrtif A'damsestraatwee U4E tel 18840 UTRECHT — Geboren Sven z V P Vogelaar en N Boers Vleu ten-De Meern Stationsstr 29 Nico laas z V A J Vredenberg en W S V Stralen Oudegracht 78 Her man T z V D Hogewind en R Heemstra Briljantlaan 48 Hendri kus Bernardus Johannes z v H.C Sluis en B J Balk Kanaalweg 71 Francisco Maria z v A A M Ag terberg en C A Uding St Toseph laan 63 Alfred Christiaan z v H Koetsveld en J G Dirks Graadt v PiOggenweg 71 Rudolfus Jacobus Maria z v W A v Basten en B J M Kraan Rünlaan 150 bis Ja cobus z v W de Jong en J van er Meü Croeselaan 71 Christotfel z V W Slager en J Bruinsma Dordrecht Papetershof 8 Boude wvjn Ferdinand z v C H v Wijk en L Naessens Woonark ^ pril " Rich Wagnerlaan t.o 24 Eddy z v G Hoogendoorn en J van Zijt veld Beerzestraat 1 Radha Padma vati d v H Kaulesar Sukul en R Gajadin Nachtegaalstr 65 Ondertrouwd Erie R F Aalders en Bertha M van Kekem Burchardus C ^ gterberg en Anna Th M Meijer Wilhelmus L Th Back en Naatje Brons Leopold B A Barneveld en Gerardina Kranen - EHEEL onverwacht is dezer da gen nog pas zevenendertig jaar oud de Utrechtse beeldhouwer Eduard van Kuilenburg overleden zoon van de eminente Willem van Kuilenburg die destijds als sculpturaal kunstenaar ook buiten Utrecht zeer betaamd was Eduard opgeleid door zijn vader in wiens voetspoor hij mettertijd zelfstandig zou voortgaan bezat evenals deze vader die wonderlijk innige vertrouwdheid met de steen die eigenlijk nooit is aan te leren maar die veeleer moet worden be schouwd als een bij de geboorte meegekregen gave Een gave die er alleen maar op wacht door het onderricht te worden gewekt uit de sluimering van het nog niet be-wuste zoals de in de steen slapende vormen en gestalten stil wachten op het gewekt worden door beitel en hamer in de hand van de den - kend scheppende kunstenaar Maar wat al kennis van het ma teriaal en van alle daarin verbor gen geheimen wat al intuïtief ver staan van de mogelijkheden en de „ taal " der materie is daartoe ver eist Die kennis en dat intuïtief weten waarvan het prachtige rijpe werk van de vader Willem van Kuilen burg bij voortduring getuigde en nóg getuigt openbaarde zich ook al vroeg bij de zoon Eduard Geen wonder dus dat zijn mede werking werd ingeroepen bij hel herstel van middeleeuwse architec tonische scheppingen en vooral daar waap zwaar geschonden of verdwenen versierend beeldhouw v;erk moest worden vervangen Van Kuilenburg paste hierbij niet de ouderwetse methode toe van een angstvallig imiteren van voorbeel den uit het verleden hij vervaar digde integendeel moderne " sculp turen en ornamenten maar zodanig dat deze verrassend harmonisch Huisartsencongres te Utrecht Van een onzer verslaggevers Het Nederlands Huisartsen jje nootschap houdt zaterdag 26 novem ber in Ksplanade te l'trecht zijn vijlde congres sedert de oprich ting in 1956 Tijdens dil contrres dat onder presidium van dr H H W Hogerzeil zal staan zullen in het netenschappeiyk gedeelte negen artsen over diverse onderwerpen spreken De Utrechtse huisarts E M Jan sen zal een inleiding houden op de gedurende het lucnchuur te bezoeken tentoonstelling De pral^tijkruiinte van de huisarts De opening van de congresdag heeft plaats om 10 uur de lunch en de e.xpositiebeziehti ging tussen 12.15 en 14 uur in Tivo li VOOR DE DEIR VAN DE KEBK De gemeenschap Utrecht van het Humanistisch Verbond houdt zondag 6 november om 10.30 uur een bijeen komst in het Erasmushuis aan de Oude Gracht 152 Dr D H Prins uit Den Haag zal spreken over Voor de deur van de kerk burg Willem J Claessens en Ma ria H Brandsma Bernardus J J Comes en Elisabeth H M de Groot Andreas J Dalderop en Wilhelmi na J A Th Beemer Nicolaas Elias en Jacoba Koster Wijnand van de Grift en Jannetje de Wijk " lichiel Gijsen en Johanna A Stekelenburg Aijraham Heil en Hendrika Wouden berg Henricus J M Hooi;mans en ¦ lohanna F W Jansen Wilbrordus M van Kessel en Elisabeth J Von denhoff Hermanus C v Kleinwee en Theresia M W Hendrika Jo hannes A Klever en Theodora G Scheepers Hendrikus Kloosterman en Theresia M Langere "- Hendri kus A Lentfert en Johanna P M Hoekstra Cornelus J Mulder en Helena M de Graaf Theodorus Ro mijn en Elisabeth M C Hendrik sen Joseph M F v Rijn en Eli sabeth M H Derks Adrianus A Sins en Sentina C Kasteleijn Jaco hus S Tielat:d en Johanna E M Poussart Antonius J G Verbra ken en Hendrika J Philipoom Ge rard Verwell en Mfirtha Okhuijsen Cornelis Vork en Maria C H Fra za Theodorus Arts en Cornelia W zich aansloten bij de geest van het bouwkundig geheel Uitgaande van die opvatting werkte Eduard van Kuilenburg mede aan de restauratie van ver schillende oude kerken in Utrecht voornamelijk de r.-k kathedraal aan de Lange Nieuwstraat Puttend uit de rijkdom zijner Utrechtse ervaringen kon hij zijn prachtig talent volop tonen bij het restauratiewerk aan de door het krijgsgeweld tijdens de tweede wereldoorlog zwaar geschonden Eusebiuskerk te Arnhem waarmee hij gedurende een kleine tien jaar bezig is geweest aanvankelijk onder Theo van Reyn mettertijd meer zelfstandig werkzaam Eduard van Kuilenburg die het liefst in stilte zijn steenhouwers arbeid verrichtte hield niet van „ timmeren langs de weg " Daarom is de sobere eenvoud waarmee gis steren op de Tweede Algemene Be graafplaats zijn stoffelijk hulsel ten grave werd gedragen geheel en al geschied in de geest van de be scheidenheid die deze grote en eerlijk - toegewijde vakbekwame kunstenaar steeds heeft geken merkt en die zich zwijgend wel-sprekend ook openbaart in de ar beid en de talrijke scheppingen door hem vervaardigd tijdens zijn kortstondig leven Ongecorrigeerd Fietsen wegKeliaald door politie De verkeorspoUtie in Utrecht heeft in de loop van woensdag 65 fietsen van de Lange Viestraat weg gehaald Ze waren zo neergezei dat de normale doorgang belemmerd werd Gevonden voorwerpen De afdeling gevonden voorwerpen op het hoofdbureau van politie Paardenveld 1 te Utrecht is ge opend op werkdagen van 13-16 uur Inlichtingen per telefoon worden niet verstrekt Zilv bedelarmbandje heren zak horloge groene en bruinzw ge marm vulpen bruine motorhand schoen zinken emmer boekje ' donker Amsterdam " grüze he renhoed voorhamer gele ijzeren staaf verpleegstersschort zwarte ceintuur klantenboekje schooltas inh zakdoek boodscliappentas le dig pi jas wit schoentje pr bei ge glacp's protem inh ƒ 3.80-.f 2 f 0.98 Aankomen vliegen koerduif Aan asiel beige hond Mackaaij Joseph D Bakker en Cornelia M M Bosch Marlinus Boere en Martina P v Egdom Willem Bongers en Griet Veeman Jan van Drie en Cornelia Meijer Edward J J v Grootel en Leonie K M Crijns Hendrik C Harder wijk en Cornelia \ v der Maale Arie Hovestad en Gerritdina Si mon Hendrikus J Huiskes en Ja coba J M v d Berg Tom Katte en Elisabeth J Gouka Elbert G A Klein Goting en Helena v der Vlies Schalk K KooU en Jacoba H van Hussen Nicolaas Lei.i en dekkers en Johanna C Kooijman Gerrit Mei lema en Jansje C Favier Pieter G Mori en Aaltje Hubert Brand v Nieuwenhuizen en Theodora A van Wezel GUsbertus J v Poppel en Antonia Versluis Gerrit H W van Putten en Teunisje Klumpenaar Mbert H Ras en Johanna H C v d Meerendonk Bernardus H M de Rek en Johanna H M de Kla ver Hendrik N Schslker en Clnra H BiM!":eman Simon Sesifner en En geltje A Derks Renke Siemens en Alida J Spijker Franciscus M de Smet en Alijda J Th v der Lin - hoofd fVan oen onzer verslaggeefsters Het was een rumoerige avond in een JLoosdrechts café de derde juli van dit jaar De ai-jarig-p l'trechtse ex-kelner H Th H die uoensdag:ochtend by de l trechtse politicroehter voor mishandelinï ^ terecht stond had zich aldus de politie op losse eonversatie toon onderhouden niet mevrouw Bu ono de Mesquita die aan de bar van dit café zat Hij had teemeend daarbij maar losjes zyn arm « m de schouders van mevrouw Bueno de Mesnuita te moeten leg:ffen Bueno de Mes quita zelf onderhield zich bij een g-okautomaat Een 32-jarige student A die naast haar zat en reeds eerder gepro beerd had met haar een gesprek te heginnen vond een dergelijk optre den als dat van verdachte niet zo geslaagd en trachtte hem dit duide lijk te maken Deze een nozemach tige figuur en kennelijk onder in vloed van de vechlorshnzensfeor die hij als figurant die middag in een film over de Amsterdamse wal letjes had meegemaakt was in een doldrieste bui Hij sloeg er op los Twee slagen waren voldoende om A te veilen waarna verdachte hem t.egen het hoofd schopte als tegen een voetbal Zijn schoen kraakte er van aldus een getuige Een foto die bij de politierechter aanwezig was toonde een verwonding bil de mond De heer A legde een aantal re Iteningen voor van onkosten die hij gemaakt had ongeveer ' guldon Mevrouw Buena de Mesquita die woensdagochtend als getuige ver scheen bewoog zich in de rechtzaal als do onschuld zelf Zij had aanvankelijk niets gehoord gezien of gevoeld Toen het op vech ten aankwam was zü met haar echtgenoot vertrokken Zij houdt nioi van vechten n schijnt slechts de zonzijde van het leven te zien constateerde do Utrechtse nolitierechter mr De Kort De duistere figuur in deze zaak was en bleef de heer H Van hem was ook de suggestie dat de heer A een tippelaar was Deze kende dit woord slechts in de bete kenis vnn ndelaar De officier van justitie mr Pitlo pchtte mish?fid<='iing bewezen en eiste een gevangenisstraf van 3 maanden waarvan 2 maanden voor - Puntsgewijs • Met ingang van 1 oktober 1960 is aan dr ir C J de Wolff op zijnverzoek eervol ontslag verleend alslector aan de rijksuniversiteit teUtrecht 0 Het bestuur van de Utrechtse r.-k studentenvereniging „ Veritas " heeft vandaag aan de Iraanse am bassadeur in zijn residentie te V/as senaar een geschenk overhandigd voor de Iraanse kroonprins Het ge schenk is een kanten slabbetje met het embleem van „ Veritas " erop geborduurd 9 De christelijke gereformeerde kerk in Utrecht-noord heeft het nieuwe kerkgebouw aan de Prinses Margrietstraat 2 in gebruik geno men De aanvangstijden zijn iets gewijzigd De morgendiensten be ginnen nu om 10.30 uur • 50 jaar zorg — 50 jaar dank.Onder deze naam heeft een patiën tencomité wan het Sint Antonitis-ziekenhuis te Utrecht bij de N.V.Nederlandsche Credietbank giro 190613 een rekening geopend ombijdragen te verzamelen voor eenfeestgeschenk in verband met hetgouden jubileum van het zieken huis Dit geschenk zal zaterdag 12 november worden aangeboden den Hendrik M Tjarks en Maria J Ferket Cornelis W Visser en Glisbertje v der Lit Johannes J Visser en Hendrika J Rutting Jo hann Waldman en Geertruida A Provoost Hendrik J v der Werve en Ina v Eist Rob v der Wilt en Adriana S v Voorthuizen Gehuwd H Mentink Zoom straat 3 bis en C van der Helm F C Donderstraat 65 J van Zoe len en J Warmenlioven Loevenhout sedtjk 37 A J de Rooij en B Wil kes PiiJlstraat 22 J Kooistra en A Stam Kleiwegstraat 12 Gouda M van Ekeris en C J Vos N Ruy chaverstraat 59 bis A M Schoon hoven en C A van Vliet Sonov straal 6 W H de Ldng en H A Mulder Sonoystraat 6 J A Stur kenboom Fregatstraat 75 en A W M van Assen St Josephlaan 29 Overleden Pietertje Huijser wed v H J de Boom 80 j Ge rard Doustr 30 Arie de Ruijler on gehuwd 65 j IJsselstein Kerkstr 17 Adriaan H Emmelot wede v A H M Schmitz 72 j De Bill Wilhelminalaan 4 Cornelia G M Velthuizen ongehuwd 16 j Jut phaas Dorpstr 7 Jacobus Thomas geh m A C v Schalk 70 j L Reaalstr 17 waardelijk met een proeftijd van 3 jaar en toewijzing van de civiele vordering aan de heer A De uit spraak luidde rekening gehouden met het feit dat er een rumoerige stemming heerste in het café een maand gevangenisstraf en toewy zing \ an de civiele vordering Advertentie * Voor lekker warm slapen naar de VAN VEEN ^ JI^R ^ GENIM ] DONUKIID.AG N.H Wl.TKGEBOllW Ciiiesestraat 2 19.30 uur ConferentiesamenUomsten Ned Chr Gemeenschapsbond SCHOUWBURG 2li uui ïoneelgioep Theater Als de Koekoek roept " TIVOl.l 20 15 uur U SO conuerl diri gent Paul Hupperts soliste ida Handel viool GEBOUW VOOR K EN W 20 uur Stadli ^ che Bühnen von Oberhausen Das Bild des Mensehen " HOTEL SMITS 20.15 uur Ned Inst v Re.^istenng lezing over toepassing van voois^espannen beton STUDIO 21 15 uut Utr Studenten Film liga Moi un noli " B.B.-ACTIVITEITEN lil 30 uur Wijkpost G Cursus bomherkenner.nd^!?s 14 15 en 16 30 uur Hier bin leh hier bleib ich met Calerina Valenla jlle leefti.iden Dagelijks 18,45 en 21 uur Mein Kampf 18 jr TENTOONSTEI.I.INGEN BRIGITTENSTRAAT 4 t m 13 nov Te keningen van Jacq Boersma en Peter Vos dagelijks 13 3n-i7 uur maandags gesloten KUNSTHANDEL DE JACOBITOREN St Jacobsstraat 31 tm 30 nov Laura Korpikaivo-Tamminen en Lappeen rante tapijten en P^ter v d Braken schilderijen KllNTHANDEL WAOENAAR Achter St Pieter 5 t.m 21 nov Jan Teennk schilderijen en Jaap Dommisse kera miek 9 18 maandags 13-18 zondags gesloten CENTRAAL MUSEUM Agnletenstrsat t m 27 nov De best verzorgde 50 boe ken 195 » en Utrechtse grafici Werk dagen 10 17 zondags 14-17 dinsdags ook 20 22 uur NOBELSTRAAT 12a Kunstliefde Eusen en litho's van A J Veldhoen t.m 13 dec Werkdagen lO-lS zondags 13-10 u MUSEUM NWE REL KUNST Lange Nipuwstiaat 38 Moderne Friese Kunst t.m 3 dec APOTHEKEN In de week van 29 okt tot 5 nov heb ben de volgende apotheken zondag - avond - en nachtdienst Bak Hambutgei straal 15 Deli Apo-theek Amsterd straatweg 373 Pluy maekeis Rijnlaan 90 v Duin Prol R Boslaan 13 Bellaars Damstraat 3 en v Meerten Prins Hendrtklaan 21 WATERHOOGTEN WEERDSLUtS UTRECHT 3 nov - Bovenkant sluis 44 cm ^ N.A.P va 10 cm Benedenkant sluis B cm — N.A.P was IB cm WA TERHOOGTEN Rllkswaterstaat 3 nov - Konstanz 390 - 2 Rhelnlelden 21)7 + 14 Ottenheim 382 + 18 Straatsburg 315 + 17 Maxau 5(10 1 4 Plochingen 138 onv Mannheim 357 t-2 Stelnbach 179 + 10 Mainz 350 onv Bmgen 2B1 1 Kauh 288 - 4 Triei 349 - 13 Koblen 158 + 29 Keulen 380 34 Rubrorl 599 3B Lobith 1213 + 28 Nijmegen 982 + 28 Arn hem 982 ¦'^ 21 Epfde IJssel 5r,7 + 32 De venter 540 + 33 Monsin 5S00 onv vi>é 5220 + 10 Borgharen 4263 H4 Belfeld 1403 + 84 Grave ben de sluis M5 + 29 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Advertentie HOFNAR RIGOLETTO h nieuwsblad vrouw squita een proeftüd van 3 ig van de civiele heer A De uit rekeniiig geliouden er een rumoerige e in het café een nisstraf en toewjj iele vordering ertentie Donderdag 3 november 1960 - 68e jaargang no 157 Twee blinde Spanjaarden krijgen geleidehonden uit Nederland Hondenschool in Spanje in staat van oprichting Gisteravond Is op Schiphol in uitgelaten stemming een blinde Spanjaard de 38-jarige Francisco Barbara Ruga uit Barcelona aangekomen die een lang gekoesterde wens in vervulling ziet gaan Hij komt nl in Nederland halen wat in Spanje niet te krijgen is een geleidehond Met zuidelijk enthousiasme omarmde hij zijn Nederlandse vriend de 28-jarige H de Beyer uit Amsterdam die zelf na genoeg blind is geweest maar thans weer licht in de ogen heeft en maakte hij kennis met mevrouw mr Arine Groen-Korthof administratrice van het Koninklijk Nederlands geleidehonden fonds te Amsterdam en de heer A C Smits de technisch leider Super Bolknak nooit fijner gerookt Felle kritiek op regeringsnota Kamer verlangt meer hogere technische scholen Staatssecretaris neemt bedenktijd Advertentie BONT ARTIKEL VAN VERTROUWEN EN GESPECIALISEERD VAKMANSCHAP • V^i^S^^f^^^-T ^ B O N T W e R K E-^R UTRECHT — NOBELSTRAAT 7 — BILTHOVEN — EiWMAPLEIN 9 JUSTITIE STELT ONDERZOEK IN Zaterdag beraad over faillissement Socrates Suggestie van ffprotestants overleg ^* Subsidiewet voor het maatschappelijk werk ECIALIST SINDS 1902 VEEN WEG 40 ECHT \ GEm/\l tKDAG ' W Croes-estraat 2 ferentiesa men komsten nschapsbond. o uui Toneelgroep Koekoek roept " U.S O concert din ts soliste Ida Handel K EN W - iO uur en von Obet hausen len.sfhen " 15 uur [ NJed Insl v g over toepassing van eton Utr Studenten PMlra - i " N 19 30 uur Wijkpost rkenners en verk Domplein Cursus htp niofonisten en mobi - achtpt r Knquèterlng nood - DAG AF.USKERK 10.30 u Mevr L Lancèe Bon-or geschenken 49 15.30-17 uur Re brui kncm mg nieuwe H de Rijk Croesestraat 2 15.30 eientiesa men komsten nschapsbond. JM 17 uur Ontvangst botschap Centre euro rgonds-médianes " uur Kon Rederlj n Beers Een tafelt.ie oncert Zangver Bo lt Barend Renden lur Prof dr M A en nieuwe Israël " uur Genootschap Ex R Frankena Het od Irra uit de Baby - ijlhouwerstraat K 20 zelschap prof dr ir schakelalgebra ORIUM L Nieuw Stichting Moderne istercursus dr C J 13 uur Jubileumter kerk koor 40-jang 19-19.45 uur ^ TSCHOOL Zuilenstr ond Kleuterschool de ver het kleuterboek " EBOUW 19.30 uur chaakclub De Dom Feestavond Corps ^ 19.30 uur Bureau rsus A.C verkenners cursus redders en Enquêtering nood - OPEN 3(1 i « 45 en 21 uur 30 IB 45 en 21 uur g zingen de bossen kt uw wild geraas ten alle leeftijden jur m zondag Bagdad tm donderdag De jr Dagelijks 18 4 £ m zondag Met do - ir Maandag t.m naakte overval 18 j ibal met victor Ma - 1r 14 W 18 45 en 14 15 Ifi30 18 45 en 18 laar op de straat all « en een kwartier la gen 14 30 en / ofid^es Hier bin ich hier enna Vaienta jlle s 18 45 en 21 uur rRIJJNGEN 4 t m 13 nov Te - Boersmt en Peter - 17 uur maandags JACOBITOREN t m 30 nov Laura nen en Lappeen P°ter V d Braken GENAAR Achter nov Jan Teermk p Dommisse kera - iags 13-18 zondags M Agnletenstraat st verzot gde 50 boe htse grafici Werk gs 14 1 dinsdags Kunstliefde Etsen Veldhoen t m 13 fi zondags 13-Ifi u KUNST Lange derne Friese Kunst EKEN okt tot 5 nov heb potheken zondag -,- raat 15 Detl Apo-¦aatweg 373 Pluy V Duin Prof R s Damslraat 3 en ndrtklaan 21 WEERDSLL'ÏS Bovenkant sluis cm Benedenkant was IR cm KUkbuaterstaat » > 0 - 2 Rheinfelden 4 18 Straatsburg 4 Plüchingen 138 ^ 2 Steinharh 179 Bingen 2fiJ 1 1 13 Kotilen 58 Ruhrort 59f 36 gen 982 - i-28 Arn Issel Sfi'i + 32 De - n 5fiO0 onv VT>.é 4263 U4 Belfeld de sluis 645 + 29 Dank zij zijn Nederlandse vriend en dank zij enkele toe vallige omstandigheden is Francisco Barbara de eerste blinde Spanjaard die over en kele weken in zijn stad veilig zal kunnen rondwandelen met behulp van een trouwe vier voeter Vanavond wordt de tweede blinde uit Span.ie verwaclit de 43-jarige Enrique Gutierrez Pajares uit Ovie do bij Madrid Beide blinden zullen drie weken lang hun intrek nemen in de opleidingsschool van het Ge leidehondenfonds te Amsterdam om geschoold te worden in de omgang met hun hond Reeds staan er twee voor hen klaar Blanka en Lita een Duitse en een Hollandse herder met een niet al te dikke vacht die het warme Spaanse klimaat goed zullen kunnen verdragen De opleiding van Spaanse baas en Nederlandse hond is een experi ment dat door de deskundigen met enige spanning tegemoet wordt gezien Zal men de honden Spaans leren of de bazen Neder lands Misschien wordt het wel beide De Nederlandse bevelen links rechts sta en vooruit om er maar enkele te noemen zijn kort en krachtig Waarschijnlijk zijn ze voor een hond gemakkelijker te begrijpen dan izquierdo de - Goudse K.v.K tegen plan Wilsveen De Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Gouda en omstreken heeft in een brief aan de Tweede Kamer gesteld dat realisering van het plan WiLsveen een abrupt einde zal maken aan de groeimogelijkhe den van Zoetermeer Niet alleen zal de planologische reserve van Zoeter meer worden aangetast doch boven dien zal de ontwikkeling van een grote stad in de nabijheid van deze gemeente betekenen dat de bewo ners van Zoetermeer minder aan dacht zullen hebben voor de maat schappelijke opbouw van hun ge meente aldus de brief Nederland op een na laagste in kindersterfte Alleen in Zweden is de kinder sterfte lager dan in Nederland 7.o blijkt uit een recente studie van de Verenigde Naties Per duizend levend geborenen be draagt de sterfte in Zweden 15,8 Nederland 17,2 Australië 20,5 Noor wegen 20,5 Zwitserland 22,2 Het Verenigde Koninkrijk 23,.3 Denemar ken 23,4 Nieuw-Zeeland 23,4 Fin land 24,5 De Verenigde Staten 27,1 Deze studie is gebaseerd op bevol kingscijfers van 1958 De Verenigde Staten die op deze lijst de tiende plaats innemen stonden in 1950 nog zesde In Rusland stierven in 1950 81 van iedere duizend levendgeboren Dat percentajje daalde tot 40,6 in 1957 het laatste jaar waarvoor Russische cijfers gepubliceerd zijn WWWVUX/WyWX/WVX/WWWcVl ram 60 seconden om dit „ woordbeeld " i te ontraadselen of 1 seconde om de oplossing te lezen l recho alto en adelante Maar ze kerheid daarover heeft men niet en de praktijk zal moeten uitwij zen wat het beste is Er komt nog bij dat bij de op leiding een instructeur van de school achter blinde en hond aan loopt De instructeurs spreken geen Spaans en kunnen dus de beide blinden niet naar behoren instrue ren Daarom zijn er tolken nodig Die zijn gevonden door het Spaanse consulaat in Amsterdam Drie we ken lang zullen 7 tolken elkaar bij de urenlange wandelingen afwisse len die de Spanjaarden dagelijks zowel ' s ochtends als ' s middags zullen gaan maken Trots was rem „ Tot dusverre hebben ' de blinden in Spanje zich een beetje te trots gevoeld om zich door een dier te laten leiden " vertelde de heer De Beyer die over dit onderwerp met zijn Spaanse vriend in Barcelona uitvoerig had gesproken Langza merhand zijn er echter steeds meer blinde Spanjaarden tot het besef gekomen dat deze houding tegen over het dier fundamenteel mis plaatst is Dank zij artikelen over de Nederlandse opleidingsschool voor geleidehonden in een Spaans blad gingen er stemmen op een soortgelijke school in Spanje te stichten En nu is dan de eerste stoot gegeven voor een Nederlaads Spaanse samenwerking op dit ge bied Het Geleidehonden Fonds heeft de eerste twee honden die de school in totaal enkele duizenden guldens hebben gekost gratis ter beschik king gesteld en draagt ook de kos ten van het verblijf der heide Span jaarden in Amsterdam Voorts is de voorzitter van het fonds mr E L M H baron Speyart van Woerden in Madrid met zijn neef gaan praten de se cretaris van de Nederlandse ambas sade aldaar mr J C baron Speyart van Woerden De laatste is thans secretaris geworden van een werkcomité dat de reiskosten voor de twee Spanjaarden naar Nederland heeft betaald en dat thans poogt een school in Spanje op te richten Naast vertegenwoordigers uit de Spaanse blindenwereld hebben in dat comité nog zitting de echtge note van de Amerikaanse ambas sadeur in Madrid mrs Lodge en die van de Nederlandse ambassa deur mevrouw Cnoop Koopmans Advertentie Hoest liómt onverwachts en meestal ' s nachts De 23 genezende bestanddelen van Abdijsiroop Akker-Siroop zorgen dat er niemands slaap wordt verstoord ABDIJSIROOP Meisje uit Goirle in Keulen gevonden De twaalfjarige Yvonne van Loon uit Goirle die op 20 oktober van huis wegliep en sinds die tijd spoor loos was is terecht Het kind werd woensdag zwervend in Keulen Did aangetroffen De politie van Keulen heeft het kind voorlopig ingesloten V»S « lanceren kunstmaan De V.S hebben vanochtend van de basis Cape Canaveral in Florida een satelliet gelanceerd Explorer 8 genaamd Het apparaat heeft de vorm van twee tegen elkaar geplaatste emmers en het weegt 40.8 kg Het bevat instrumenten voor het onderzoeken van radioverbindingen in het randgebied van de ruimte Men wil met name de verhouding tussen positieve ionen en elektronen in de ionosfeer meten De satelliet werd afgeschoten met behulp van een raket van het type Juno-2 bestaande uit een gewijzig de Jupiterraket en drie trappen van raketten met vaste brandstof alsmede de hertogin van Alva Over een week of drie zullen naar verwacht wordt Blanka en Lita hun nieuwe bazen persoonlijk over Schiphols platform naar de trap en in het vliegtuig leiden om zich voor goed in Spanje te vesti gen De 38-iarige blinde Spanjaard Fran cisco Barbara Ruga die zich in ons and een geleidehond zal aanschaffen stapt geholpen door een stewardess uit het vliegtuig "^ Van onze Amsterdamse redacteur De laatste dagen van de N.V So crates schünen geteld De Amster damse rechtbank zal zaterdagmor gen aanstaande opnieuw beraad slagen over de faillissementsaan vrage die verleden week werd aan gehouden omdat gezien de outers van de overgelegde balans surseance van betaling werd verleend Inmiddels heeft de justitie giste ren belangstelling gekregen voor de Socrates-affaire waarin de avon tuurlijke zakenman N den Besten met miljoenen heeft gegoocheld doch geen boekhouding heeft na gelaten De procureur-generaal in Amsterdam mr H R de Zaayer heeft de officier van justitie mr J F Hartsuiker belast met het onder zoek naar de strafrechtelijke aspec ten van de zaak Socrates Voor wat betreft het ontbreken van de boekhouding kan de heer Den Besten worden vervolgd op grond van artikel 6 Wetboek van Koophandel en artikel 342 Wetboek van Strafrecht Dit feit kan met ten hoogste één jaar gevangenisstraf worden gestraft Oo/c de dochters Mr Hartsuiker zal zaterdagmor gen de zitting van de rechtbank bij wonen Naar wij vernemen is het niet uitgesloten dat hij bij die ge legenheid ambtshalve het faillisse ment van de twaalf dochtermaat schappijen van de N.V Socrates zal aanvragen Deze maatschappijen die op uiteenlopend terrein opereerden waren de slokops die door de N.V Socrates werden gefinancierd met de vele miljoenen die deze N.V op haar beurt van de Amsterdamsche Bank leende Tot bewindvoerder van de N.V Socrates is vorige week be noemd mr C D van Vliet die geen boekhouding heeft aange troffen Volgens artikel 242 van de Faillissementswet is de be windvoerder verplicht de recht bank te verzoeken de surseance van betaling in te trekken wan neer hij de indruk heeft ' dat de handhaving niet in het belang is van de boedel of indien hij de overtuiging heeft dat niet na In 1961 opleiding tandarts in A'dam Van onze Amsterdamse redacteur De Gemeenteuniversitcit van Am sterdam en de Vrye Universiteit ho Cen in september 1961 te kunnen eginnen met een tandartsenoplei ding Het plan houdt verband met de enorme toeloop van studenten die door de tandheelkundige opleidin gen te Utrecht Groningen en Nijme gen niet geheel kan worden opge vangen Het overleg tussen het college van curatoren van de gemeente universiteit en het directorium van de Vrije Universiteit is v,-tliswaar nog gaande doch men is reeds overeengekomen dat de tandart senopleiding gezamenlijk ter hand zal worden genomen De tandheelkundige opleiding zal worden ingevoegd bij de medische faculteiten De eerste twee jaren zal dit geen moeilijkheden geven omdat de propaedeutische studie nog onder de m--dische faculteit vaU verloop van tijd bevrediging van de krediteuren is te ver wachten Intrekking van de surseance van betaling bete kent faillissement Zoals bekend zou de Amsterdam sche Bank voor 17 miljoen gulden bij de N.V Socrates betrokken zijn De activa — grotendeels bestaande uit onroerend goed — zouden vol gens de door de heer Den Besten overgelegde balans 30 miljoen gul den bedragen Ingewijden schatten de activa slechts op circa 12 miljoen gulden Tot het onroerend goed waarover de N.V Socrates beschikt behoort onder meer het Scala-Theater te Rotterdam dat is verhuurd aan de maatschappij die hier cinerama films vertoont De directie van de Amsterdamsche Bank deelde ons desgevraagd mee dat de exploitatie van dit theater onder alle omstan digheden normaal doorgang zal vinden Dinsdag eerste verkoop Aanstaande dinsdag zal een flat gebouw van 69 woningen te Venlo in openbare verkoop komen in op dracht van het Beambtenfonds van de Staatsmijnen te Heerlen Het in 1952 voor het genoemde fonds ge bouwde complex werd in 1957 ver kocht aan de N.V „ Socrates " voor ƒ 875.000 Het beambtenfonds ver strekte daartoe een hypotheek van ƒ 700.000 De N.V Socrates heeft echter de verplichtingen aan rente en aflossingen niet voldaan en in gevolge het bepaalde in hypotheek acte gaat het fonds nu over tot openbare verkoop Rusten dus drie hypotheken van in totaal ƒ 1.200.000 Er is mogelijk nog een uitkering te wachten van het rijk van onge veer ƒ 250.000 wegens niet rendabele gedeelten van de bouwkosten maar uitbetaling daarvan is niet zeker in verband met mogelijke huurverho ging voor 1962 waardoor de ver plichting tot uitbetaling door het rijk vervalt Slechts een rijksuitke ring van nog geen ƒ 10.000 op grond van de financiële regeling woning bouw 1948 staat vast maar deze bijdrage zal het verschil tussen de drie hypotheken en de te verwach ten opbrengst bij lange na niet kunnen dekken Van onze parlementaire redacteur Algemeen is gisteravond in de Tweede Kamer gepleit voor meer hogere technische scholen niet te verwarren met een tech nische hogeschool die vroeger M.T.S werden genoemd Dat gebeurde naar aanleiding van de nota waarin de regering tot de conclusie is gekomen dat in de toekomst alleen in het wes ten van ons land de nieuwe hogere technische school nog gewenst zou kunnen zijn maar dat overigens in het algemeen voldoende in de behoefte wordt voorzien De kritiek was zo hevig en zo algemeen dat staatssecretaris Stubenrouch enige tijd beraad vroeg al vorens op een latere datum waarschijnlijk volgende week te antwoorden De regering heeft de indruk dat het belangstellingsplafond voor de H.T.S reeds is bereikt en ook in de toekomst niet zal toenemen door als gevolg vanN^>ii5 
Donderdag 3 november 1960 - 68e jaargang nó 157 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Het gaat goed met de kerk van Blauwkapel de deuren dicht maar helemaal pot dicht konden zij toch ook niet zijn De heren van de rechtbank keken tos Dat de mensen op korte afstand wonend minder last hebben dan die op verdere afstand wonen leek nun logisch Een kwestie van geluidsgol ven mompelde mr de Bruyn Kops onder zijn paraplui Eerstdaags zal op een nieuwe rechts zitting uitgemaakt worden of de heei ' Van de Mispel de hinderwet al of niei overtreden heeft Hoor maar schynf de Utrechtfie kan tonrechter vir C J de Bruyn Kops fonder parapluiel te seggen Inder ckiad we horen ietn staat ojy de ge zichten van van links vaar rechts gemeentearchilect P Th van Wijk officier rati justitie 7nr J C van den Berge en uiterst links de eigenaar der gewraakte fabriek C P van der Mispel te lezen De griffier achter d,e officier en de raadsman van de fabriekseigenaar mr J Boor achter opgcitoken hand zijn nog net zicht baar BUBG.STAND MAARTENSDIJK Geboren Marian G d v A dr Hoop en A E van der Vliet Aan legsteeg 131 jehuwd Cornells W van Eersel 22 j Utrecht Kershoflaan 34 en Ber tha M Kaal 21 j Maartensdijk Kastanjelaan 15 Overleden Arnoldus J van Gogh 74 j geh m C E Olmer Pr Ire nelaan 1,5 Klazina M v der Stoep 78 j Schiedam Qeluidshinder in Wijk hij Duurstede Kantonrechter ging eens luisteren Bezoek aan tegelfabriek Van een onzer verslagjevers Diep in de regenjaskragen gedoken stond een groepje heren vanmorgen onder de hoge zwarte paraplui van Utrechts rijzige kantonrechter mr C J de Bruyn Kops midden op een straat in Wijk bij Duurstede met een speciale blik een bepaalde fabriek op te nemen Terwül een miezerig regentje neer daalde trachtten deze heren namelijk geluiden op te vangen uit de tegelfa briek van de heer C P van de Mis pel Nou dat kostte niet veel moeite Hoewel de afstand en de weersom standigheden zekere geluidsgolven minder kans dan normaliter gaven kon gesproken worden van een vin nig kloppen der tegelpersen Welis waar aanmerkelijk gedemter dan in de fabriek zelf maar het lawaai was hoorbaar Dit en nog meer dingen zoals de toestand van de inwendige accom modatie der fabriek wilden de ge luidstaxateurs " welen Daar waren de kantonrechter de officier van justi tie mr J C van den Berg de grif fier en de raadsman mr J Boor van de fabriekseigenaar voor uit Utrecht gekomen Het besluit tot dit persoonlijk pools hoogte gaan nemen was genomen op de kantonrechterzitting van 21 okt toen het proces tussen de gemeen.e Wijk bij Duurstede en de heer Van de Mispel aan de orde was De gemeenite had proces-verbaal opgemaakt jegens Van de RJispel m zake van het niet nakomen van locale bepalingen van de hinderwet De gemeentearchitect P Th van Wijk had gecons'tateerd dat zich aan de ventilatoren van de nog geen jaar oude fabriek geen geluidsdempende kappen bevonden Bovendien zouden er tegen bepalinigen in elke dag twee deuren aan de zijde van huizen van omwonenden openstaan Breed gebarend en vol heilige ver ontwaardiging legde de eigenaar aan de heren van de rechtbank uit da ' hij alles gedaan had om hinder te voorkomen Zoveel mogelijk hield hij Advertentie De bësfe tandpasta en niet duurder dan andere 40 jaar C.J.V.F De Christen Jonge Vrouwen Fede ratie te Utrecht viert vandaag op so bere wijze het veertigjarig bestaan Op ' t programma staan een bestuurs vergadering en een uitgave van een jubileumnummer van de federatie Verdere activiteiten in verband met dit jubileum zullen geschieden in ja nuari 1961 in de vorm van een stu diedag Sergeant slipte met hrommer Op het Stadionplein te Utrecht is vanmorgen omstreeks 7.30 uur de 35-jarige sergeant eerste klas bij de schooltechnische troepen P D met zijn bromfiets geslipt Waarschijn lyk is dit gekomen van het regen natte wegdek Waarschijnlijk om dat niemand getuige van dit onge luk is geweest Advertentie De sergeant kreeg een hersen schudding en een hoofdwond en is naar het militair hospitaal in Oog in-Al gebracht ' ManneiT ^ 5>^è ¦ f ¦¦ ÜLlülV ' \ mMtinêi ¦ 0 ~ N ^ ssm ^ - A lMium(iê?f cM Jongetje breekt pols in speeltuin Een jongetje van tien jaar heeft woensdagmiddag in de speeltuin aan de Bloesemstraat in Utrecht zijn rechter pols gebroken Het is John ny Koot die in de lepstraat 1 woont Hij is naar ' t ziekenhuis Sint Joannes de Deo gebracht Zijn pols brak toen hij van een draaimolen in de speeltuin viel Raad Maartensdijk bijeen Sluitende begroting voor l^omend jaar op de Kon Wilhelminaweg tussen Groenekan en Dorpsweg is een be drag geraamd van ƒ 10.000 - In de loop van het jaar zullen de Grocnekanseweg de Dorpsweg van af de Molenweg de dr Steijling weg de Tuinlaan en de wegen in Holl RadJng Oost Graaf Floris V weg en de Ruigenhoeksedijk een oppervlaktebehandeling ondergaan Op de Kerkdijk te Westbroek zal 100 m2 nieuwe bestrating worden aangebracht Watervoorziening verbeterd De gemeenteraad van 3Iaartens dyk is de begroting I96I aangebo den welke uitsluitend gemaakt kon worden met een eindbedrag aan in komsten en uitgaven van 601.783.24 gulden Hierby werd door B en W opgemerkt dat ook thans diver se posten op losse schroeven staan Men hoopt in 19(il een begin te maken met het bouwrMp maken van de gronden in het plan Dorps kern 2 Dit is niet alleen afhankelUk van de goedkeuring van het uitbrei dingsplan maar ook van de vraag of de daarvoor nodige financierings middelen kunnen worden aange trokken Jacqueline Uit de begroting blijkt verder dat door de Prov Staten een voor stel van Ged Staten is aanvaard tot vorming van een fonds opdat de super onrendabele percelen in de provincie op de waterleiding kunnen worden aangesloten Ged Staten hebben verzocht te bevorderen dat de gemeenten te beginnen in 19fi1 gedurende 5 ja ren in dit fonds een bedrag van 3 cent per inwoner storten en een büdrage van ƒ 10 per nog niet aangesloten perceel Aangezien een goede drinkwatervoorziening voor de volksgezondheid van groot be lang wordt geacht stellen B en W de raad voor de gevraagde bü drage gedurende vUf jaren in dit fonds te storten Het aantal percelen dat nog niet op de waterleiding is aangesloten bedraagt 33 zodat voor de te stor ten bijdrage ƒ 5.34 - is geraamd n.l 6800 het aantal maal inwoners 3 cent Voorts is voor reparatie van muur - en voegwerk van de dorps toren te Maartensdijk een bedrag geraamd van ƒ 1070 en voor on derhoud van de spits van de toren te Westbroek ƒ 800 - Voor reparatie van de slijtlaag Jhr J E W Twiss Quarles ijan Ufford van het kabinet van de burge meester heejt vanmorgen de ere ~ medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in brons tiitgereikt aan de heer G L B Zaal Foto links De heer Zaal kreeg deze onderschei ding omdat hij veertig jaar werkzaam is geweest bij de N.V Coq te Utrecht De jubilaris werd vanmorgen tijdens een huldigingsplechtigheid toegespro - Chr Gemeeiischapsbond viert zevende lustrum Van een onzer verslaggevers In een feestelijke stemming hield de afdeling Utrecht van de Neder lands Christeiyke Gemeenschaps boïid woensdagavond in het wijkge bouw van de hervormde kerk hoek Onesestraat-Balijelaan te I'trecht een bijzondere jaarvergadering De afdeling die circa vüftig leden om vat vierde namelük haar 3a-jarig jubileum Voorzitter H During haalde in zijn openingstoespraak goede herin neringen op aan vroegere jaren waarin de gemeenschapsbond met enthousiasme vruchtbaar evangelisa tiewerk mocht verrichten Tot zijn vreugde kon hi,j er echter op wüzen dat dit werk niet tot het verleden behoort Integendeel want hoewel de bond nog steeds ten doel heeft on derling contact tussen mensen die zich in de grote stadskerk min of meer verloren voelen in interkerke lijk verband te bewerkstelligen gaat er nog elke zondagmiddag straat prediking van de bond uit Hier in Utrecht drijft de afdeling met be hulp van Youth for Christ deze zen ding op het Vreeburg De heer During sprak er zün dank baarheid over uit dat er een trouwe kern van leden is gebleven Wel be treurde hü het dat de jeugdafdeling in de loop der jaren opgeheven moest worden Vandaag en morgen dus op dondei~dag en vrijdag zullen de leden van de bondsatdeling ter conferentie bijeenkomen De aan dacht zal hierbij dan bepaald zUn bt I Johannes I Het ware leven Als sprekers zullen optreden dr H Bout • mej M P Geene evangelist Joh H van Oostveen uit Driebergen evangelist G B van Prattenburg uit Beekbergen en evangelist H Veld kamp uit Den Haag dei Een enveloppe met inhoud kreeg de heer Zaal tenslotte van de heer J Th Bakker lid van de onderne ¦ mingsraad De heer Bakker deed dit namens de werknemers Jhr J E W Twiss Queries non Ufford reikte vanmorgen nojj een onderscheiding uit Foto rechts Dit maal was het de eremedaille verbon den aan de Orde van Oranje-Nassau in zilver Deze onderscheiding kreeg de heer P M Boereboom wegens zijn 40-jarig jubileum bij uitgeverij Neer landia aan de Kromme Nieuwe Gracht De heer Boereboom is daar voorman rotatiedrukker Namens de directie werd hij door dr H J A Hermens toegesproken Van hem kreeg hij ook de jubileumgratificatie Voorts werd het woord gevoerd door het hoofd von de uitgeverij de heer G Meelker de heer Kaldenbach namens de Alge mene Nederlandse Grafische Bond namens het personeel door de heer S W Pommer en namens het jubi lenmfonds door de heer R Volp De laatste overhandigde de jubilaris een enveloppe met inhoud ken door de president-directeur van de n.v dr ir H A Hidde Nijland De heer Zaal kreeg van hem een gouden horloge een oorkonde een jubileumalbum het gouden Coq inslgne en een ent'eïoppe met inhoud Mevrouw Zaal kreeg een bloemstuk De heer G C J Schoemaker over handigde de jubilaris voorts de gouden legpenning namens de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Han - Zeven messen en 3 sauslepels in zak gestoken Van een onzer verslaggevers)De 26 jarige havenarbeider A v.S uit Driebere-en-Rysenburg diewoensdagochtend bü de Utrechtsepolitierechter terechtstond zalwaarschijniyk minder plezierige herinneringen hebben aan het col bertjasje dat hem op 7 augustus van dit jaar ontnomen werd Verdachte bad in de nacht van 6 op 7 augustus na ongeveer 10 gla zen bier gedronken te hebben een groot tumult veroorzaakt in een ca fé te Driebergen Resultaat een omgestoten tafel met een bende stukgeslagen glazen Zijn vraag naar nog een biertje negeerde de kelner van dat café dan ook volkomen Uit balorigheid eigende de heer van S zich toen zeven tafelmessen en drie sausle pels toe die hü ongemerkt in ziin colbertjasje stopte Van schadever goeding wilde de heer V S niets weten waarop de eigenaar van het café het jasje van verdachte waar in dus zijn eigen tafelbestek zat uit trok om het als pand te bewaren De officier van justitie mr Pitlo vond dal verdachte het wel erg bont had gemaakt en eiste een geld boete van 100 gulden of 20 dagen hechtenis en teruggave van het col bertjasje De politierechter mr De Kort vonniste overeenkomstig Scooterberijder bij botsing gewond ' Van een onzer verslaggevers Op de Tolsteegsingel in Utrecht is woensdagmiddag de 19-jarige stu dent J Kanters gewond by een bol ^ sing tussen zijn scooter en een brom fietser De heer Kanters kreeg een neus beenfractuur de bromfietser een wond boven een van zijn ogen en een hersenschudding Beiden zijn naar het Diaconessenzlekenhuis ge bracht Zowel de bromfietsberijder als de scooterherijder vielen Het ongeluk gebeurde doordat de bromfietser de 4.3 jarige fabrieksarbeider J H B uit Utrecht biJ het afslaan naar de Looierstraat de scooter te weinig ruimte liet Het is vandaag feest op de Croe selaan 200 in Utrecht De heer en mevrouw Lanjaar Walstra zün 50 jaar getrouwd De heer Lanjaar is 77 jaar zijn vrouw 78 In de tiJd dat de bruidegom nog actief bezig was was hU adjudant bij de veld - en rij dende artillerie Het feest wordt ge vierd temidden van de 3 kinderen en de 8 kleinkinderen De afdeling Utrecht van de a!(fcnicnc Nederlandse vrouioenvereniging Tes selschade - Arbeid Adelt opende va.n ochtend in Esplanade de jan ^'^'"^ verkoopdagen Ook morgen toorden vele7i aan de welverzorgde tafels ver wacht Schildcrsknecht stak ouderlijk huis in brand De 25-jarige schUderskneeht A D uit Woerden kwam maandag avond de politie vertellen dat hij zyn ouderlyk huis in brand had ge stoken Een half uur daarvoor was hy na een huiselijke ruzie de keuken ingegaan waar hy een halve liter wasbenzine over de vloer goot Daar na had hy een plastic tafelzeiltje in brand gestoken De ontluikende brand werd ech ter in de kiem gesmoord door een der huisbewoners die merkte dat er iets mis was BEJAABDKNAVOND IN ZUILEN De stichting gemeenscliap Zuilen te Utrecht begint het winterwerk met een avond voor de bejaar'^.en Deze avond wordt 15 november om 20 uur gehouden in het wijkgebouw Mariëndaal Prins Bernhardlaan 2 Het Nederlands Cabaret o.l.v An drc Carrel zal die avond optreden door Qeorges Mazure Herdenking slachtoffers van verkeer Van een onzer verslaggevers De veertiendaagse kerkdiensten in de fortkcrk van Blauwkaoel warden zondag 6 november tot Pa sen 1961 gesloten met een bijeen komst om 10.36 uur vaarin ds G F Klün uit Driebergen zal voor gaan In deze dienst zullen de ver keersslachtoffers worden herdacht Voor deze laatste zondag van het seizoen zyn autoriteiten op het ge bied van verkeer en van veiligvcr keersorganisaties uitgenodigd op de grens van Utrecht Het kerkje van Blauwkapel fun geeft sinds het voorjaar als drive in kerk voor passerende automobi listen en toeri.sten Men kan het dus het kerkje van het verkeer " noe men Daarom acht men een herden king van de verkeersslachtoffers zinvol Het gaat overigens bijzonder goed met dit oecumenische eiland " De bijna 120 zitplaatsen waren iedere veeertien dagen om 9 10 en 11 uur bijna alle bezet De onkosten konden tot nog toe worden gedekt uit de collectes Er zijn echter nog wen sen BUvoorbeeld het vervangen van de piano trouw bespeeld door Thomas Petrie uit Utrecht door ' n orgel Het comité Vrienden van Blauwkapel nu nog driehonderd in getal hoopt deze kring zo groot te maken dat de aankoop van het or gel binnenkort kan geschieden De fortkerk van Blauwkapel is de enige in ons land die los staat van een kerkgenootschap en waar toch I regelmatig diensten worden gehou - Faillissementen De rechtbank te Utrecht heeft het faillissement uitgesproken van P H Drenker Seringstraat 27 te Utrecht rechter c missaris was mr C E E Fromberg Curator is mr L C Wesseldiik advocaat te U'recht Kromme K'-:'.vegr '¦' 6 W van Weelden Bekkerstraat 108 te Utrecht Re?hler-commissaris mr C E E Fromberg Curator is mr M Schuur adv caat te Utrecht kantoor Malie baan 20 M L Walen confectiefahrikant Soesterweg 71 Amersfoort handelen de onder de naam Walen - Confectie Ind Rechter comm mr A Cohen Tcrvaert Curator is mr F H I Luijck \ advocaat ' te Amersfoort Paulus Buyslaan 6 keivnis<:kvi\(;i:n Het Hoofd van het Gemeente bestuur van Utrecht brengt ter al gemene kennis I dat ten stadhuize kamer 50 van 4 november tot en met 17 novem ber 1960 voor een ieder ter in zage zal liggen het besluit van de Gemeenteraad d.d 27 oktober 1960 tot vaststelling van een partiële herziening van het uit breidingsplan HercuJesveld in verband met de bouw van een kantoor en twee woningen aan de Fahrenheitlaan en de Réau-murlaan II dat belanghebbenden die zich met bezwaren tot de Gemeente raad hebben gewend binnen zes weken na afloop van de onder I genoemde termijn bij de Gede puteerde Staten tegen het plan bezwaren kunnen indienen Het Hoofd van het Gemeentebestuur brengt ter algemene kennis dat de Gemeenteraad op 27 oktober 1960 heeft bepaald dat de herziening van het uitbreidingsplan Kanalen eiland wordt voorbereid voor het ge bied gelegen tussen de BeneUix'aan de Admiraal Helfrichlaan de Bijn kershoeklaan en de Koningin Wilhel minalaan deen Van Pasen 1961 pas gaat de deur zelfs iedere zondag open Nu heet het nog drive-in kerk maar wellicht wordt de naam gewijzigd in draai in kerk Men kan namelijk écht niet de kerk binnenrijden met zijn fiets laaf staan met zijn auto maar wel kan men het park'^erter rein opdraaien Daar is voldoende ruimte voor de auto's van de kerk gangers Namens hef comité Vrienden van Blauwkapel deelt de heer H Gre ven mee dat deze door predikanten van verschillende kerken geleide diensten all » verwachtingen heijben overtroffen In het aantal bezoekers ziet men een honger naar de oecu mene zo meent ds Klün Het kerkje van Blauwkapel is des füds van de hervormde gemeente van Groenekan gekocht door de Haagse journalist F \ V van Gulik De stichting Blauwkapel heeft het uit 1451 daterende en twee jaar ge leden nog in deplorabele toestand verkerende gebouw met Dehulp iaP Monumentenzorg gerestaureerd De heer Van Gulik betaalde er het sym bolische bedrag van één gulden voor Toen het kerkje klaar was moest er een functie voor worden gezocht Omdat het aan geen enkel kerkgenootschap toebehoort maak te men er een oecumeniscne instel ling van Bekleding van bus vernield met door meisje gemaakt mes Van een onzer verslaggeefsters Een meisje dat messen produ ceert voor haar vriendjes is een zeldzaamheid aldus de officier van justitie mr Pitlo woensdagochtend in de zitting van de Utrechtse poli tierechter Laat ze zich maar by handwerk jes houden voegde hy de terecht staande Doornse timmermansleer ling Th W den D toe Verdachte had op 17 juli in een overmoedige bui en in gezelschap van enkele vrienden enkele kerven gegeven in de bekleding van een autobus waarin hü zich bevond Er was een flinke schade ontstaan Het apparaat van zün misdaad was bü de politierechter aanwezig een krom moorddadig wapen dat de ver dachte zo maar los in zün zak droeg Zün meisje had het voor hera ge maakt Toen de chauffeur van de autobus zich met de zaak wilde bemoeien had verdachte gezegd laat hem zün mond maar houden anders steek ik hem ook nog Een vreemd optreden vond de officier van justitie mr Pitlo Dit mes is in uw handen een te ge vaarlük speelgoed Hü eiste een '.• eldboete van 60 gulden subsidiair 12 dagen hechtenis Het mes ver zocht hü verbeurd te verklaren Mr De Kort de politierechter verenig de zich in zün vonnis volkomen met de eis Onder invloed botsing veroorzaakt Rechter acht het niet bewezen Van een onzer verslaggeefsters Wie er nu wel dronken was ge weest op de avond van de dertigste juli wilde de 58-jarige los arbeider S \ K uit Wijk by Duurstede wel woensdagochtend eventjes vertel len op de zitting van de Utrechtse politierechter Hü in elk geval niet Op 30 juli van dit jaar was de verdachte toen hu onder invloed was op de fiets gestapt Hü was in botsing gekomen met een brom fiefsberüdor die tengevolge van de val die hü toen maakte met een schedelbasisfractuur naar het zie kenhuis was vervoerd De politie trof verdachte versuft aan op de stoeprand Ondanks de ernst van deze zaak die de officier tot zün eis bracht van een gevangenisstraf van twee maanden achtte de politierechter mr De Kort de schuld van K niet voldoende bewezen Zodoende kwam hü tot vrij spraak iCerlc ea'aefiel NKII HKK ^ KKFtK Beroepen te Opheusden J ZwU nenburg te Oldebroek Beroepen te Genemuiden G v Estrik te Nieuwland Beroepen te Amersfoort vac dr A A Koolhaas A O Zülstra te Wilnis Bedankt voor Colünsplaat nadere lieslissing Chr van der Leeden te Hazerswoude Aangenomen naar Voorburg C Trimp te Middelburg GEREF KERKEN Tweetal te Schiedam vac E J Oomkes C Goeman te Haarlem-Z en G V Halsema te Fynaart CHB GEKEF KERKEN Beroepen te Den Helder D Cop poolse te Hengelo ' O Aangenomen naar Klundert Joh de Waal tp Smithville Ontario Cana da ' Old Chr Rpf Church voor heen te Bunschoten J^itóIte&esrl«M©i||y Uit andere bladen Geboren Marten B z v mevr Pot Meertens Hilversum Johanna H d v mevr Ankersmit-Tabingh Suermondt Diepenveen Ruiger J z v mevr Nou - wen Kolthoff Amsterdam Caroline A M d V mevr Heymeyer-Nieuwenhuys Amstelveen Victor E J z v mevr Stel van Dellen Eindhoven Getrouwd Ian Lusinli Jr econ dis en Audrey J Bracken B.A M.S W Niagara Falls Jan Borst en Willy Krom jong Rotterdam Overleden Mevr E Prins-Sleeu wenhoek 7B jr Rotterdam Mevr J Buchel Pol 7,t 11 / eist B de Rooy Den Haag A G P M Elsenburg 78 r Am sterdam Peter Hans van Someren 23 Jr Greenwich U.S A 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 3 november 1960 - 68e jaargang no 157 Mozart gaf hoogtepunt aan USO concert Ad^ertentte a ^€^^^ CRANT halfzwaar Bij de televisie-uitzending die de VARA woensdagavond van de op voering van de Drei Groschen-oper ' verzorgde heeft men met voldoening kunnen vaststellen de waarde van de muziek met haar originele verwerking van jazzmotieven haar sfeer scheppende betekenis en haar karakteristieke instrumentatie De regisseur Willy van Hemert had aan de voorbereiding grote zorg besteed Joop Doderer speelde met bewustheid en gangsterzwier de hoofdrol Mackie Messer Hans Kaart gaf een voortreffelijke en natuur lijke typering van Peachum de koning der bedelaars en wisselende in drukken gaf Enny Mols-de Leeuwe die als vrouw Peachum wat moeilijk in stijl van het milieu kon blijven Aangrijpend speelde Ingeborg Elsevier Peachums dochter Polly Een felle Lucy zag men van Annemarie Heyli gers Annie de Lange gaf een van juist inzicht getuigende vertolking van de lichtekooi Jenny Misschien met een teveel accentueren van lamlendigheid en onbetrouwbaarheid speelde Ben Groenier overigens aannemelijk de rol van hoofdcommissaris Brown Het enige zwakke punt in deze uitzending was het onnatuurlijke of ongeïnteresseerde optreden der figuranten de kerngroep van de toneel school Arnhem uitgezonderd Het was ongetwijfeld een gedurfde daad van de VARA deze opera te brengen als een confrontatie met mis standen De uitzending toonde helaas wel aan dat er te weinig beweging in de opera zit voor een geslaagde tv-realisering De beweging bleef nl een tempo achter bij wat men op het beeldscherm verlangt De film door haar montagemogelijkheden vangt dat bezwaar op Van Hemert wilde blijkbaar niets couperen en zo werd het een te langdradige ver toning die in de sterke speelscènes het meest kon boeien v.-commentaar symphonie een verrassend element Hupperts heeft deze stijl van ver tolken tot in alle details conse quent volgehouden zodat de eer ste reprise van het Allegro molto een nieuw aspect kreeg wel werd de doorwerking even onrustig doch dit herstelde zich volledig vooral in het volgend Andante Hier waren de strijkers op z'n die lekkere shag dn de handige doos k Grootse voorstelling van Becket of de Eer van God ' Minon Drouet is een wonderkind zy is n jaar en maakt gedichten die er 2iLin nio,gen volgens gevestigde literatoren Sommige boosaardige » schriiven de in spiratie toe aan een pleegmoeder Het neemt niet weg dat Minou een allerliefst meisje is dat gisteren vroUili gestemd op het plein voor CS in Amsterdam de storm trotseerde Zii 7al in l.f \ in Amsterdam pin protrr.imma gedirhten voordragen en daarbij wat op de gitaar spelen Wri]gesproken van pornografie „ Lady Chatterley is tot fatsoen geëmancipeerd LADY CHATTERLEY'S LOVER de dertig jaar lang verboden doch desondanks klassiek geworden roman van de beroemde Engelse auteur D H Lawrence mag dank zij een gunstige jury-uitspraak eindelijk in Engeland in onverkorte vorm in het licht verschijnen Het is een groot succes voor de vrije meningsuiting en voor de Penguin-uitgeverij welke op het ogenblik Lawrence's verzamelde werken publiceert Jury geeft Kroon ongelijk in „ Ned Danstheater " terug uit Israël dende koning Seti's daden tijdens zUn regering Zaki Nour de Egyptische archeologische deskundige die het plan voor de opgraving ontwierp Is van me ning dat zijn ploeg op het punt staat door te breken naar de centrale graf kamer van het complex waar men de tombe van koning Seti hoopt aan te treffen Koning Seti I was een koning uit de dertiende Egyptische dynastie die omstreeks 1250 voor Christus leefde NIEUWSBLAD et de iapel 961 pas gaat de ondag open Nu e-in kerk maar naam gewijzigd 4en kan nameUik binnemilden met an met zijn auto n het parkoertpr aar is voldoende to's van de kerk - ité Vrienden van de heer H Gre - door predikanten kerken geleide achtingen hebben aantal bezoekers er naar de oecu - Klün Blauwkapel is des ormde gemeente gekocht dooi de F W van Gulik wkapel heeft l:et en tvvee jaar ge plorabele toestand i met Dehulp jan sereKtaureerd De laaide er het sym van één gulden erkje klaar was tie voor worden n aan geen enkel oebehoort maak cumeniscne instel - 5 van bus met door naakt mes verslaggeefsters t messen produ vriendjes is een IS de officier van woensdagochtend de Utrechtse poli aar hy handwerk c hg de terecht - ti m ni ermansleer i toe 5P 17 juli in een en in gezelschap len enkele ker\'en ïkleding van een j zich bevond Er schade ontstaan zijn misdaad was er aanwezig een wapen dat de ver los in zun zak het voor hem ge ur van de autobus wilde bemoeien ezegd laat hem houden anders nog. Jlreden vond de itie mr Pitlo Dit nden een te ge [ i Hü eiste een gulden subsidiair s Het mes ver te verklaren Mr ierechter verenig inis volkomen met oed botsing t Rechter ït bewezen verslaggeefsters dronken was ge 1 van de dertigste arigc los arbeider bij Duurstede wel eventjes vertel - van de l'trechtse in elk geval niet dit jaar was de lij onder invloed estapt HU was in met een brom tengpvolge van de maakte met een ir naar het zie oerd verdachte versuft nd st van deze zaak t zi.jn eis bracht nisstraf van twee de politierechter chuld van K niet 1 [ hü tot vrij - tt sehesoi \ KEKK ZwU - heusden J oek. ?nemuiden G nd ersfoort fvac dr ^ O Zijlstra te UinspIaat nadere an der Leeden te ar Voorburg C irg KERKEN dam vac E J an te Haarlem-Z te Fijnaart F KERKKX 1 Helder D Cop O r Klundert Joh de p « Ontario Cana f Church voor n e bladen in B 2 V mevr Pot i Johanna H d v ibingh Suermondt J z v mevr Nou rdam Carolme A leyer-Nieuvvenhuys  ^ J 2 V mevr Stel en Lusink Jr econ acken B.A M.S W rsl en Willy Krom - vr E Pi ins-Slceu-tlerdain Mevr J si B de Rooy Den senburg 78 Jr Am van Someren 23 jr MOZARTS symfonieën staan zelden in mineur het zijn er slechts twee van zijn symfonisch oeuvre van ruim 40 werken Merk waardig dat zij beide in g staan de eerste — KV 183 — dateert uit 1773 en naar wordt verondersteld diende deze om te worden gespeeld In de lijdenstijd voor Pasen Maar de tweede die wij gisteravond hoorden van het U.S.O o.l.v Paul Hupperts is van 1788 toen Mozart binnen de tijd van 2 maanden 3 symfonieën schreef t.w in Es gr t KV 543 in g kl t KV 550 en in C gr t KV 551 de zg Jupiter ' De reden tot Mozarts mineur-stemming ach het ging hem niet naar de muzikale vleze Rustige vertolking ^ mooie klanksfeer evemvichtigheid el wist men hem in Praag als een t^orst te huldigen met zijn opera Don Giovanni " en wel werd hij bij zijn terugkomst in Wenen hofcom ponist van de Keizer Josef II maar dit alles redde hem niet uit de pe rikelen zoals o.a betrekkelijke er kenning in de Oostenrijkse hoofd stad die hem niettemin te na aan het hart lag om deze te verlaten De mismoedige stemming spreekt dan ook wel uit de Symphonic in g kl t ze is voor menigeen mense lijker dan al de andere mogelijk zelfs zouden we dit werk nóg beter zijn gaan verstaan indien Mozart langer had mogen leven en hij aan zijn muzikale stijl een wending had gegeven Doch dit zijn slechts ver onderstellingen zoals we nu luiste ren naar de symphonie in g kl t Is het eerste thema van het ope ning.sdeel al in de sfeer van zwaar moedigheid en al schijnt het tweede thema deze stemming te willen doorbreken toch blijft de muziek gehuld in een melancholie die in het Andante bijna smartelijk de overhand krijgt Het Menuetto is bars van toon zoals we dit van Mozart nimmer horen en zelfs in de Finale kan d '^ componist maar uiterst moeilijk ont spanning vinden voor zijn gefolterd hart De grote vreugde die zijn mu ziek zo eigen is horen we eerst in de hieropvolgende symphonie de reeds genoemde Jupiter in C ma jeur Licht accent Toch werd deze mineur s.vmpho-nie met grote aandacht ontvangen té lang reeds hebben wc deze op de USO-programma's moctcii missen Vooral zoals Paul Hupperts deze muziek interpreteerde zijn dirige ren was licht van accent de sou plesse van zijn linkerhand-techniek tegenover de metrische strengheid van de rechter verleende aan deze Egyptische arbeiders zUn hier bezig de zoldering te versterken van de voorver trekken in het grafcomplex van koning Seti in de Vallei der Koningen bU Luxor In Egypte Men brengt daar zoals wU reeds eerder uitvoerig meldden dage Uiks historisch materiaal van de eerste orde aan het daglicht door de voort schrijdende ontgraving van kamers In het grafcomplex waarvan de wanden zijn bedekt met hiërogliefen vermel - Advertentie Neem elke dag Uw 2 Halitran capsules Gemakkelijk in te nemen Halitran het natuur lijke concentraat uit de levers van heilbot en andere edelvissen geeft meer weerstand tegen griep bronchitis en andere ziekten Voor kleine kinderen zijn er druppels 3 per dag Halitran voor de gezondheid van het hele gezin Halilran ca 60 X xovccl vitaminen als ewene levertraan best waarbij het wel te betreuren viel dat de houtblazers te veel aan de noten bleven hechten en een on gemotiveerde lichte vertraging ver oorraakten Paul Hupperts heeft echter van het geheel pure Mo zartiaanse muziek gemaakt en met deze entree schiep hij een gelijke sfeer aan het gehele concert Ida Handel Ida Handel speelde na Mozarts symphonie de viool-solopartij in Mendelssohn's concert wellicht het gevoeligste van alle vioolconcerten Aanvankelijk was haar toon te scherp van intonatie maar bij het herstel hiervan schonk ze een hoog tepunt in het Andante-deel zowel in het gevoelige als in het muzikale Typisch dat altijd weer de finale hieropvolgend te virtuoos aan spreekt hoezeer Ida Handel het met een uiterst knappe technische ver zorging speelde Na de pauze volgde „ Musique fu nèbre pour orchestre è cordes " van de Poolse componist Witold Lu toslawski het was een herhaling van de uitvoering van enige weken geleden op het concert in de serie „ Muziek van onze tijd " Ditmaal gaf Hupperts er een nog rustiger ver tolking van prachtig van klank sfeer en evenwichtig in voordracht Deze 12-tonenreeksmuziek werd door de toehoorders met erkenning ontvangen evenals de aan het eind van het concert gespeelde Ballet suite „ L'Oiseau de feu " van Igor Strawinsky Mogelijk had de uitvoering hier van wat uitbundiger gekund wel licht met iets meer aan stuwende kracht maar dank zij de behoed zaamheid waarmede Hupperts deze muziek interpreteerde be hield ze primair de schoonheid van klank Merkwaardig dat men nu na een halve eeuw — St.' a-winsky schreef dit werk in 1910 — zo volkomen anders is gaan staan ten opzichte van de toenma lig geldende begrippen omtrent het muzikaal idioom Zelfs de meest enthousiasteavant gardisten uit die dagen,moesten toegeven dat het hunmoeite kostte alle ongekende klan ken te verwerken Nu is alles voorons zonder meer welluidend gewor den en zo moet het ook door detoehoorders van dit concert zijn ge waardeerd G VAN R hoek'proces Woensdagmiddag heeft de uit zeven mannen en drie vrouwen bestaande jury na drie uren achter gesloten deu ren te hebben beraadslaagd als haar mening uitgesproken dat het boek ndet pornografisch is en geschikt is voor algemene verspreiding De Kroon heeft hiermede het proces verloren De oorspronkelijke tekst is reeds in de loop der tijden langs clan destiene weg onder de ogen van duizenden gekomen met inbegrip van de door de uitgeverij opgeroe pen getuigen van wie talrijken het boek reeds in hun jeugd hadden gelezen Thans kan het grote publiek zelf beoordelen of de door de openbare aanklager namens de kroon uitgespro ken vrees dat het boek een hoogst ongewenste en fnuikende uitwerking zal hebben overdreven is geweest of niet Men draagt thans zelf de ver antwoordelijkheid om het boek aan jongeren in handen te geven hoewel de jeugd het met eigen zakgeld ge makkelijk zal kunnen aanschaffen Sommige getuigen die zonder uitzondering de strekking van het boek in vele toonaarden prezen gaven toe dat zij door sommige passages bij eerste kennismaking geschokt waren Maar er zijn in de wereldliteratuur talrijke boeken welke een schok hebben veroor zaakt Het dient echter in hoge mate be twijfeld te worden of de roman van Lawrence tot ontaardend gedrag zal leiden Ontaarding heeft immers veel diepere oorzaken dan het lezen van een boek Zeker van deze roman welke een nobele en een voor de tijd in zekere zin misschien zelfs ouder wetse geest ademt Realisme Al is de schrijver niet terugge deinsd voor uiterst realistische be schrijvingen welke echter tegen de achtergrond van de algemene atmos feer hun rauwheid als men de des kundigen mag geloven schijnen te verliezen Desalniettemin heeft de jury door de hand over het hart te strijken een zware verantwoordelijk heid op zich geladen Daar nu zeker velen uit ongezonde nieuwsgierigheid naar net boek zullen grijpen Het leven is echter sterker dan de leer in een in dit geval uiterst open hartig en suggestief boek Vroegere generaties konden dit misschien moei lijk verwerken De jury is blijkbaar Van onze kunstredactie D AT er in het Utrechtse Schouw burgprogramma geen regeltje De cors Wim Vesseur " op heeft kun nen overschieten bij de uiteenzetting der medewerkenden aan de grootse show rondom puurheid en troe belheid van Jean Anouilh Beckei of de Eer van God " geheten is een pünlijk verzuim Deze voorstelling reeds na de première uitvoering besproken op 24 oktober flonkerde mede door V^esseurs vindingrijke op de Parijse aankleding van Jean Denis-Maldès geïnspireerde toneelbeeld De Haagse Comedie zag Anouilh's geestige compositie w'aarin hij ko ning Hendrik II van Engeland en zijn Staatsman tegenspeler Thomas Becket uit de Britse historie tilt om er zinrijk maar boosaardig de men selijke dubbelhartigheid mee te he kelen bekroond met geestdriftig ap plaus waarvan reeds tüdens de voorstelling enige voorgift " werd gegeven De imponerende Becket van Frans van der Lingen en de opmerkens waardige zij het soms meer humo ristische dan verliederlvjkte koning Hendrik II van Bob de Lange hiel den het conflict over de zaken van slaat en kerk gespannen tot de dood van oordeel geweest dat het niet lan ger aangaat om dit boek met ver ouderde maatstaven te meten Het seksuele leven is een onder werp dat in de moderne tijd niet meer wordt geschuwd De rechter had in zijn instructie tot de jury verklaard dat deze niet over - dreven preuts moest zijn en ook niet als censor mocht optreden In het slot van zijn woensdag geëindigde betoog heeft de rechter de jury nog eens ge waarschuwd vooral niet te veel waar de te hechten aan de hooggestemde verklaringen van de geleerde experts die anders tegenover dit boek staan dan de gewone man en de benen op de grond te houden Met de beste wil van de wereld heeft de jury het boek niet als een pornografische uiting in de strikte zin van het woord kunnen zien Daarmee heeft de jury zich volgens de letter van de wet gekweten van haar taak Indien zij tot de slotsom gekomen zou zijn dat er wel sprake geweest zou zijn van pornografie dan liet de wet welke er vanzelfsprekend voor terugdeinst om de persvrijheid onno dig aan te tasten de mogelijkheid van publicatie open namelijk indien het boek zodanige letterkundige opvoed kundige of andere verdiensten bezit dat deze zwaarder wegen dan de ver werpelijke passages welke de jury krachtens haar opdracht nota bene niet als afzonderlijke elementen mocht beschouwen Op deze veel moeilijker vraag behoefde zij echter niet in te gaan Deze rechtspraak welke als een proefproces wordt beschouwd om de nieuwe wet op de pornografie te toet sen is waarschijnlijk van wijdere strekking Het tegenhouden van boe ken als Lady Chatterley berustte op thans in vele opzichten verouderde normen De Engelse regering welke getuige minister Butlers hervormings pogingen tracht op het gebied van het strafrecht de strafverdeling en de so ciale gewoonten modernere huma nere maatstaven aan te leggen vindt hierbij zeker steun in deze opvallende jury-uitspraak De eerste oplaag van Lady Chatter y's Lover van 200,000 exemplaren is reeds gereed Na de uitslag van het proces heeft Penguins besloten tot een herdruk van nog eens 200.000 exemplaren welke misschien zelfs tot 300.000 zal worden vergroot De consequentie van de jury-uitspraak zal waarschijnlijk zijn dat er in Engeland door verschillende uit gevers vele boeken zullen worden gepubliceerd welke tot dusver uit vrees voor de wet niet werden ge drukt • Van 4 tot en met 25 november ¦ laakt het Salzburger marionetten theater een toernee door ons land met Die Entführung aus dem Se rail " en Die Fledermaus " van Becket voor de Eer van God " Onder regie van Joris Diels en met vierendertig rollen in bijna fil misch " wisselende achtergronden za gen we een respect afdwingende voorstelling die de liefhebbers van toneel iets geeft om lang over na te praten Kunstveiling Mak V Waay Mak van Waay houdt 15 novem ber en volgende dagen een kunst veiling waarbij schilderijen van Bosboom Isaac Israels Emile Claus Springer Jan Steen Jan Weissenbruch onder de hamer wor den gebracht Voorts worden ge veild aquarellen tekeningen ¦ etc een grote tegel-verzameling aarde werk en kristal antiek tin e,d Tevens bevat de te veilen verza meling vele voorwerpen van Azia tische kunst de kijkdagen zi,1n 11 12 en 13 november a.s in het ge bouw Rokin 102 te Amsterdam He et Nederlands Danstheater " is woensdag van een zesweekse tour nee door Israël in Nederland terug gekeerd Volgens de zakelijk leider van het ballet de heer C Birnie toonde het Israëlische publielc zo wel als de pers veel belangstelling voor de moderne en iti het bijzon der voor de dramatische balletten uit het repertoire van het dans theater zoals Nachteiland " van Rudi van Dantzig Feestgericht " van Hans van Manen de ballletten „ Rooms " en Opus ' 58 " van An na Sokolow en Septet " en Four Times Six " van Benjamin Harkar vy Als solisten traden op Linda Manez Willie de la Bye Milly Gramberg Hannie van Leeuwen Jaap Flier Aart Verstegen Char les Czarny Rudi van Dantzig en Hans van Manen De heer Birnie deelde mede dat De Israëlische pers opvallend veel aandacht heeft gewild aan de ver tolkingen van Hannie van Leeuwen in Nachteiland " en Opus ' 58 " de solo Lady or tiger " In grote plaatsen werd meer dan een voorstelling gegeven Zo trad het Nederlands Danstheater " in Tel Aviv negen maal en in Haifa driemaal op Na een voorstelling in Jeruzalem die door de regerings autoriteiten werd bijgewoond is ' n officiële ontvangst gegeven bij de Nederlandse zaakfrelastigde in Is raël mr J G N de Hoop Schef fer onder wiens natronage de ge hele tournee stond Verder werden enige speciale voorstellingen gegeven voor de le den van de Kiboetsim Ter gelegen heid van het veertigjarig jubileum van de internationale Zionistische Vrouwenorganisatie gaf het dans theater op 10 oktober in het Fried rich Mann Auditorium " in Tel Aviv een gala voorstelling De tournee van het uit 22 personen bestaande balletgezelschap zou oorspronkelijk slechts drie weken duren Voor oog De KRO begint met Het huis voor God en Ons deel V om 20.20 uur en vervolgt met Vade mecum 20.30 uur en daarna brengt de KRO een herdenkings t.v.-spel • DE DONKERE KANT VAN ' DE AARDE De Amerikaanse telvisieschrijver Rod Serling die o.a „ Requiem voor een zwaargewicht " schreef heeft de ' Hongaarse opstand van 1956 tot achtergrond gekozen voor zijn spel „ De donkere kant van de | oorde " dat de KRO-televisie vanavond ter herdenking van < de heroïsche vrijheidstrijd van | het Hongaarse volk uitzendt Tegen de achtergrond van deze bloedig onderdrukte vrijheids strijd speelt het verhaal van de zoon van een Russische kolonel die zich aan de zijde der op standelingen heeft geschaard De autoriteiten willen het doen voorkomen of de jongeman als gijzelaar is gesneuveld maar de kolonel is niet alleen soldaat maar ook mens en deze mense - [ lijke zijde komt naar voren als hij weigert zich schriftelijk van ' [ zijn zoon te distanciëren Albert imn Dalsum speelt de rol van ' Kolonel Sten Luc van Gent ' regisseert dit stuk Het Nederlands Danstheater " geeft zijn eerste Nederlandse voor stellingen op 7 no \ ember in de Arn hemse Schouwburg en op 9 novem ber in de itadsschouv/burg te Utrecht Rudi van Dantzig heeft tijdens de tournee door Israël al een begir gemaakt met het instuderen van de choreografie voor de film Desti nation Universe " waarvoor de op namen nedio december in Duiven drecht beginnen Cals hij de studenten Niet voor dubbeltje op eerste rang Een kwartier nadat gisteren in de Tweede Kamer het amendement was verNv orpen tot verlaging van de collegegelden voor de studenten ontving minister Cals in de Tweede Kamer het volgende telegram uit Delft Hopen u hedenavond op so ciëteit Alcuin " te kunnen felicite ren met de verwerping van het amende ¦ ent ter zake artikel 78 stop Het is zeker niet onze wens voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten — bestuur Sanctus Virgilius Met een glimlach liet minister Cals het telegram ook lezen aan de indiener van het verworpen amen dement Intussen heeft de minister aan de uitnodiging gevolg gegeven HU verscheen vergezeld van een aan tal leden van de hoger onderwijs commissie uit de Tweede Kamer onder wie prof Diepenhorst niet slechts in de kring van Sanctus Vir gilius maar later ook in de sociëteit Phoenix " van het Delftsch Stu denten Corps gewijd aan de Hongaarse opstand in 1956 21 uur De AVRO presenteert vanavond om 20.1S u ^ y f^r^y het Concertgebouw - CTl ÜUi orkest o 1 v Pierre Monteux m.m.v Mstislaw Rostro powitsj violoncel 1 Suite uit de muziek voor Protée van Paul Clau del Darius Milhaud 2 Concert voor cello en orkest in b kl t op 104 Antonin Dvorak Solist Mstislaw Rostropowitsj 3 Symfonie nr 5 in c kl t op 67 Ludwig v Beethoven De NCRV ontspant de geest om 20 uur met amusement Om 23.30 uur Paranormale geneeskunde I door prof dr A C Drogendijk bui tengewoon hoogleraar in de sociale geneeskunde aan de Vrije Universi teit te Amsterdam CNV-vrouwenbond In Utrecht is woensdag de v^rou wenbond van het Christelijk Natio naal Vakverbond in Nederland op gericht De bond is gevormd door de vrouwenclubs van het C.N.V die tot nu toe werden overkoepeld door een landelijke vrouwenwerk groep Het hoofdbestuur werd als volgt samengesteld presidente mejuf frouw Van der Heulen uit Utrecht en bestuursleden mejuffrouw G Rijpma Leeuwarden mevrouw J ter Steege Groningen mevrouw G Wijbrands Enschede mevrouw M Lamsma Utrecht mevrouw C Eijkelboom De Bilt mejuf frouw J van Dijk Amsterdam en mevrouw A Hartman Zoetermeer Aan dit bestuur zün twee C.N.V bestuurders toegevoegd ds heren C van Nierop en J van Rheenen SPöTucmm [ Principe Houdt u er principes op na f Ja toch zekert Wat is het leven zonder principes ' Mensen met principes dwingen respect af Bovendien prin cipes eijn HO makkelijk Je kunt ie er altijd op beroepen en aan vast klampen Je kunt xe zo heerlijk ge bruiken om iets onaangetiaams na te laten en iets prettigs te doen Je kunt je door een principe veel nadenken besparen en je kunt het zo doeltref fend op anderen toepassen Je kunt je leven naar je principes inrichten maar ook het omgekeerde is mogelijk Zo pas nog heeft de brugemeester van Aubo^ie de wereld getoond wat het zeggen wil er een pri7icipe op na te houden Een beginselvast bescher mer van zijn gemeente die burge meester Kent n Auboue niet f Ik had er eerlijk gezegd ook nog nooit van gehoord maar het ligt in Oost-Frank rijk De burgemeester heeft de Duitse troepen die op weg waren naar een oefenterrein in de buurt van Reims verboden om door zijn gemeente te trekken Toen hij met zijn voorstel in de ge meenteraad kwam werd er opge merkt dat Auboue niet op de route van het Duitse konvooi lag en dat de Duitse soldaten daar dus helemaal niet zouden komen Niks mee te ma ken " zei de burgemeester „ het gaat om het principe Ze komen er niet door " De gemeenteraad nam zijn voorstel met algemene stemmen aan Ben lichtend voorbeeld nietwaart Een unieke kans voor mijn vriend Londo de burgemeester van Wes tenbork om zijn gemeenteraad te la ten be.':luiten dat als er ooit nog IJ-tunnels komen hij deze beslist niet op zijn grondgebied wil hebben Wat zegt u Westerbork heeft geen Ut Dat geeft toch niet Het gaat om het principe Het is toch heerlijk om te gen de regering te kunnen zeggen u maakt nou loel zoveel bezwaren te gen die U-tunnel maar wij ivillen er niet eens een En waarom zou de burgemeester van Chaam i?i Noord-Brabant niet te gen Den Haag en de wereld mogen zeggen dat hij er in principe niets voor voelt om door de Bandstad Hol land te worden opgeslokt t De kans dat dit gebeuren zou is niet groot dat geef ik toe maar het is toch leuk om eens een keer heel duidelijk tegen dat „ Westen " te kunnen zeggen dat je niks van ze hebben moet We moge7i de burgemeester van Auboue wel dankbaar zijn Hij heeft een prachtig verschiet geopend voor iedereen die er behoefte aan heeft de wereld kond te doen van de prin cipes die zijn denken en doen beheer sen Persoonlijk heb ik zijn voorbeeld al ter harte genomen Ik verklaar bij deze plechtig dat ik als de Scala in Milaan of de Metropolitan Opera in New York mij uitnodigen om nog dit seizoen de hoofdrol te willen zingen in de JLiohengrin ' ik pertinent ^ al iveigeren die uitnodiging te aanvaar den Dat is een kwestie van principe Ik heb iets tegen Richard Wagner JAN GODEBIE 
Donderdag 3 november 1960 - 68e jaargang no 157 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Onder trouwd LIDY VAN DER LINDEN en FRANS DE SMET Utrecht 1 november 1960 Na een kort doch smar teli.ik lijden is op 30 ok tober in vrede heenge gaan ELH MARIE MARGARETE LEIMER weduwe van Hendrik van Ommeren in de leefti,id van 67 jaar Namens de tamilie J A Schmitz - van Ommeren Utrecht 3 november 1960 Condoleance adres Borgerlaan 7 Amersfoort De begrafenis heeft he den in alle stilte plaats gevonden op de begraaf plaats „ Den en Rust " te Bilthoven G W D BLOEM Kinderarts WOERDEN geen spreekuur en geen consultatiebureau op VRIJDAG 4 NOVEMBER WALA CORSETTBRIE BOTS Nachtegaaktraat 78 Utrecht WAIA eORSETTERlE BOTS Vismarkt 13 Utneht De curator in het faillisse ment van H VAN BEEK wonende te Montfoort Lieve Vrouwengracht 13 heeft he den ter Griffie der Arrond Rechtbank te Utrecht neder gelegd de enige uitdelings lijst in bedoeld faillissement welke aldaar gedurende 10 dagen kosteloos voor de schuldeisers ter inzage zal liggen De curator Mr J M GRESNIGT naar de Zo heerlijk 20 handig NIEUWE OOGST Hazelnoten Kraakamandelen Paranoten Walnoten Delicatessenhandel Klokke Korte Jansstraat 4 - Utrecht HEBN^kippesoep Even verdunnen met ongeveer evenveel water Doorroeren tot kookpunt verwarmen vier volle borden opscheppen De lekkerste soep die U zich denken kunt ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦-¦- MJLJ PDI BONZO gevitam ineerd is een volwaardig vlees produkl voor giote en kleine ^ honden Elke bijvoeding ^^ overbodig Per pak van 550 gram 70 et KOUSEN FOURNITUREN KOUSENREPARATIE KNOOPSGATEN STOFCEINTUURS STOFGESPEN STOFKNOPEN ROKKEN INKORTEN Allround Lady service Lichte Gaard 1 b.d Dom it Am wmm DE NEDERLANDSCHE OPERA maandag 7 november 8 uur DIE ENTFUHRUNG AUS OEM SERAIL van Mozart met Paolo Gorin Erna Spoorenberg Marilyn Ty ler Arjan Blanken Rudolf Kat en Arnold van Mill Dirigent Alexander Krannhals Abonnementen A en B geldig iBIPrijzen van f 2.50 tot f 8.50 Coupons geldig m bijbet.n OPROEPING Allen die gelden of goede ren onder zich hebben van vorderingen hebben op schulden hebben aan of borgtochten hebben lopen ten laste van de nalaten schap van mevrouw HENDKIKA HENGEVELD weduwe van de Heer Willem Harten in leven zonder beroep laat stelijk wonende te Zeist Rusthuis Schaerweide Utrechtsestraatweg 75 aldaar overleden op 28 oktober 1960 word verzocht hiervan vóór 20 november 1960 opgave of afgifte te doen ten kantore van Notaris mr A P M M Geurts te Utrecht Kromme nieuwe Gracht 88 bij Paus dam Tel 14594 TE KOOP VOOR BELEGGING 3 HUIZEN Hoogravenseweg huuropbrengst f 1809.60 per jaar 3 HUIZEN J P Coenstraal huuropbrengst f 3044 — per jaar 2 HUIZEN Riouwstr huur opbrengst f 936 — per jaar 2 HUIZEN Kerkweg huur opbrengst f 1042.60 2 HUIZEN Sluisstraat huur opbrengst f 738.30 per jaar Totale huur f 7570.60 KOOPSOM f 52.000 — Inlichtingen Mak.kant Stjmons Dolata Tolsteegsingel 39bis Niet telefonisch HEINZPkippesaus Recepten op het blik Probeert U eens Heinz kippesaus met vrat kerrie over rijst een maaltijd om te smullen Zó uit het blik kant en klaar Allebei uit hetzelfde blik H E I N ^ SAUS-SOEF Tomaat 92 et Champignons 108 et Kip 108 et Ossestaart 108 et Vier verrukkelijke smaken de een nog lekkerder dan de ander Probeer telkens weer een andere smaak HEINZ maakt in Nederland naast Saus-Soepen ook Sandwich Spread Tomato Ketchup Wor cester Sauce Macaroni in kaassaus Macaroni met ham en kaas Spaghetti in tomatensaus Witte bonen in tomatensaus Hors d'oeuvre sla Erw tensoep en een compleet assortiment Baby - en Kleuteivoeding 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 3 november 1960 - 68e jaargang no 157 7 5891 Willem Riethoff 86 schonk 25 mille aan Haags militair tehuis Advertentie Technisch wonder hij ISlederlandse grens Oliepompstation werkt zonder „ bemanning " Elektronische bediening op 400 km afstand De door-en-door veilige centrifuge mp\^ê vetllgheids-centrifuge * 259 - Ateliermeisjes redden zich via dakgoot Brandweer was Speciale berichtgeving Tussen Gronau on Ochtrup in Duitsland een dikke tien kilo meters van de Nederlands-Duitse Rrens li^t een nieuw bedrijf in het vrije xeld temidden van weilanden en bossen Zware hoogspanningsleidingen voeren er naar toe tussen enkele dienstgebouwen verrijst een massief blok beton waarop grote pomp-aggregaten zijn gemonteerd het gezoem van motoren is hoorbaar en een scherp oor slaagt er in daar tussendoor het fijne gepiep van radioseinen waar te nemen boerenkindertjes elke voorbijganger T rlrtn/7vin rr in nnrtri toewuiven en waar wat late vlin - -«^ l^'l*-»-'t'^é ''"' "-'-"-'"• ders in de najaarszon de nagenoeg uitgebloeide herfstasters opzoeken Twee meter onder deze lande lijke idylle vloeit een dikke olie stroom zonder ophouden zuidwaarts door de pompen van Wilhelmshaven en sinds kort ook door die van Ochtrup voortgestuwd naar de reus achtige bedrijven die op de leiding zijn aangesloten en hierdoor van grondstof worden voorzien Storm en regen beuken Europa Po-delta wordt bedreigd door dijkdoorbraak Opnieuw veel Duitse novemherverwachting Zacht veel depressies Stukken Palmolïve + „ Pumpstation 2 ist angelaufen " — het tweede grote pompstation op de olieleiding van Wilhelmshaven naar Keulen is in gebruik genomen Het is een complete fabriek geworden veilig achter een hoge omheining gelegen Die omheining is nodig want sedert de inbedrijfstelling werkt er geen mens meer Pompstation 2 is een wonderwerk van techniek Alle installaties wor den langs elektronische weg be diend in Wilhelmshaven aan de Duitse noordzeekust waar zich het beginpunt bevindt van de Nord wcst-oelleitung die een lengte heeft van bijna 400 km en de grootste tot dusver in Europa gelegde olielei ding is Onwezenlijk Wel wat onwezenlijk dal onzicht baar bestuurde fabriekje in de Wei ncr Mark zoals dit deel van de ge meente Ochtrup heet Twee jaar ge leden werd de grond daar openge scheurd voor het leggen van de lei ding die op 29 december 1958 in gebruik werd genomen In de loop van vorig jaar werd begonnen met de bouw van het pompstation Ochtrup en opnieuw heeft hier geruime tijd bedrijvig heid geheerst waarin ook Neder landers deel hebben gehad Een Twentse onderneming heeft name lijk 600 kubieke meter beton voor de pompfunderingen in twee etmalen tij ds gestort Ogenschijnlijk rust En nu heerst ogunschijnlijk rust in de Weiner Mark waar blonde Dit zijn de raffinaderijen en che mische fabrieken bij Güsenkir chen Dinslaken Duisburg en Keulen Af en toe begint een mo tor te zoemen of wordt een pomp uitgeschakeld — al naar gelang de olie vlugger of langzamer moet vloeien Olie uit Iran uit Vene zuela en uit de Sovjet-Unie Tweemaal per week wordt de rust verstoord door het gebrom van een laag overkomend vliegtuigje af - KAMERCOMMISSIE Belastingdruk thans te hoog > tet Ic regering is inon het van verschillende zyden eens dat de be la.stingdruk te hoog is Met name geldt dit voor de directe belastin gen al merkten verschillende leden van de vaste Tweede Kamercom missie voor financiën op dat ook de indirecte belastingen in menig op zicht — hier dacht men aan de om zetbelasting van 18 en 20 procent — te zwaar zijn Dit staat onder meer in het voorlopig verslag van de vaste commissie voor financiën uit de Tweede Kamer Vele leden verklaarden dat zij reeds nu van mening waren dat er stellig geen budgettaire consequen ties zün die een forsere belasting verlichting in de weg staan Velt andere leden merkten op dat zi een volstrekte prioriteit voor ijelastingverlaging niet konden aanvaarden Men moet huns inziens de mogelijkheden ten dezen afwegen tegen de g.-ote en belangrijke uit gaven waarvoor de overheid in de naaste toekomst zal komen te staan Deze leden konden zich echter wel verenigen met het regerings standpunt dat voor zover verlaging mogelük is voorrang dient te wor den gegeven aan duidelijke knel punten Verscheidene leden meenden dat er meer ruimte voor belastingver laging is dan de regering aanneemt JOOP Z BLIJFT VRIJ De raadkamer van het - Xmster-damse Gerechtshof heeft het appèl dat de officier van justitie had aange tekend tegen de opheffing van de voorlopige hechtenis van de Am -' stelveense drukker publicist Joop Z afgewezen Z die ervan verdacht wordt me dewerking te hebben verleend aan het drukken van valse identiteits bewijzen voor de Algeri^jnse ver zetsbeweging werd op 21 oktober jl voorwaardelijk in vrijheid ge steld nadat hi,j sinds medio juli in voorlopige hechtenis was geweest komstig van Rheine slechts enkele kilometers van Ochtrup De Nord West-Oelleitung wordt namelijk wekelijks uit de lucht gecontroleerd door twee toestellen die het gehele tracee in tegengestelde richting af vliegen Elk lek elke onregelmatigheid wordt geregistreerd en onmiddellijk verholpen want bij de zware druk waaronder de vloeistof door de bui zen wordt geperst kan veel olie ver loren gaan en schade of ongerief aan de omgeving worden veroor zaakt Met de grondeigenaren 2308 in totaal is overeengekomen dat een tien meter brede strook vijf meter aan weerszijden van de leiding niet met bomen of struiken wordt be plant Weide tuin - en akkerbouw gewassen zijn natuurlijk wel toege staan Deze vrije zone " vergemak kelijkt controle en eventuele repa raties Kivart miljard De totale kosten van aanleg in clusief aanlegsteiger voor drie reu zentankers tegelijk 250.000 ton in totaal tankpark en pompstations belopen ongeveer een kwart miliard D.M Twee van de vier ontworpen pompstations zijn voltooid Het tankpark te Wilhelmshaven heeft een opslagcapaciteit van 630.000 kubieke meter Momenteel bedraagt de transportcapaciteit van de leiding 14 mil.joen ton per jaar Bij gereedkomen van de ontworpen pompstations Ostenwalde en Duis - i £$^--':!^.^ zonder overleg Washington door Home gekalmeerd In Britse officiële kringen is men zeer terughoudend over de berich ten uit Washington dat Amerikaan se functionarissen hun verbazing hebben uitgesproken over de ver klaring van premier Macmillan over zo volledig mogelük voorafgaand overleg tussen Engeland en de Ver Staten by het afvuren van de Polaris-raketten van onderzeeboten die bü Schotland hun basis hebben In antwoord op vragen in het Hogerhuis verklaarde de Britse minister van buitenlandse za ken Lord Home woensdag „ Uil de verklaring van de premier is het volkomen duidelijk dat hoewel hij er zeker van is dat wanneer mogelijk overleg zal worden gepleegd dit niet nood zakelijkerwijs gewaarborgd zal zijn in geval van nood De pre mier wees er daarom op dat het niet mogelijk was een over eenkomst te maken die geheel overeenkomt met die voor de bases voor bommenwerpers " Uiteraard maken al deze kwesties onderwerp uit van voortdurend overleg op dit gebied van de defen sie zo voegde de minister er nog aan toe Deze verklaring schijnt de ge moederen in Washington enigszins gekalmeerd te hebben Enkele amb tenaren verklaarden dat Lord Home's verklaringen „ de lucht heeft gezuiverd " Men was er nl verontrust over de berichten dat Engeland mis schien het vetorecht heeft gekregen over het gebruik van raketten door de Amerikaanse marine Waarne mers aldaar meenden dat de demo craten deze kwestie zouden uit spelen tegen de regering Eisen-hower zo er maar iets gezegd zou worden dat leek op een bevestiging van deze berichten In het Lagerhuis hebben woens dag 32 Labour-leden een motie in gediend waarin wordt geprotesteerd tegen de overeenkomst inzake de inrichting van een basis voor Po laris-onderzeeboten in Holy Loch ian de rivier de Clyde in Schot land * Een iury bestaande uit Emily Lan Bui Karel Tonckheere R Foncke F Closset en R Guiette heeft de Koopal nrijs 1S58'59 voor de beste vertaling in het Nederlands toegekend aan Hugo Claus voor zijn vertaling van Onder het melkwoud " van Dylan Thomai burg kan jaarlijks 20 miljoen ton olie worden verwerkt De leiding is dag en nacht in be drijf De verschillende voor de resp raffinaderijen bestemde hoeveelhe den worden in grote hoeveelheden enkele duizenden ton achter el kaar door de leiding gepompt Het is niet nodig de oliesoorten de samenstelling kan uiteenlopen al naar het land van herkomst te scheiden — het is gebleken dat bij opeenvolgende onderling verschil lende zendingen slechts zeer gerin ge hoeveelheden vermengd raken In het dispatcher-station te Wil helmshaven waar op controlebor dcn het verloop nauwlettend wordt gevolgd wordt elke storing onmid dellijk geregistreerd tegenmaatre gelen c.q stopzetten van de gehele leiding kunnen elk ogenblik wor den genomen Eerste diepteboring Merkwaardig dat juist Ochtrup op deze wijze kennismaakt met het vloeibare goud Bij dit plaatsje im mers werden in de dertiger jaren de eerste diepboringen in het grens gebied verricht omdat in de om geving gunstige bodemstructuren voor het voorkomen van aardolie zijn aangetroffen Er zijn tal van boringen uitge voerd — in de loop van ruim een kwart eeuw werden voor dit onder zoek verscheidene miljoenen uitge geven — maar olie werd niet ge vonden Er zullen misschien inge zetenen zijn die nu met lede ogen de olie van Wilhelmshaven aan hun neus voorbij zien gaan illllllllllllllllllli:i!l!NI!lllllllllllllll!illieilllllll Il!llli;i!lll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llf S Een overzicht tijdens de felle W g brand die gistermiddag een ^ 3 groot pand aan de Oosthaven fï ^- kade te Vlaardingen in de as ^ legde Ateliervieisjes die op J 7 de zolderverdieping werkten = '^ Vloesten zich via de dakgoot in ' g Jl jjeitigheid brengen m Van onze weerkundige medewerker De verwacliting voor de oktober maand van de Duitse weerdienst te Offenbach luidde dat oktober een te koude maand zou woorden en droog Omstreeks de 20ste meer depressiie activiteit Verder veel hogedrukgebie den ten noorden van ons waardoor aanvoer van koude lucht met oosten winden Gemiddeld is de maand iets warmer dan normaal geworden voor al de eerste week was uitzonderlijk zacht terwijl in het gehele land de neerslag boven normaal was Bijzon der nat werd het in een brede strook van Noord Holland over Utrecht naar Brabant waar plaatselijk meer dan 160 mm regen is gevallen Dit vooral tijdens zware buien op 11 12 13 en 14 oktober Wel was er een tendens van hogedrukgebieden boven Scandi navië en op 21 dagen was de wind ook in ons land overwegend oostelijk Het bijzondere was dat de hogedruk gebieden boven Scandinavië juist niet sterk genoeg waren hetgeen wij aller minst betreuren om de koude lucht die vaak wel tot boven Denemarken doordrong tot boven ons land te doen uitstromen zodat de oostenwind zachte lucht bleef aanvoeren hetgeen in ok tober vrij zeldzaam is In zijn geiheel 3 machteloos Van een speciale verslaggever Zes ateliermeisjes van de firma Bergsma een leerwarenbedrijf te Vlaardingen hebben zich gis teren slechts via de dakgoot met een touw naar een ijabije woning in veiligheid kunnen brengen nadat een brand welke op een lagere etage was ont staan het gehele pand in een vuurzee had herscl^apen Omstreeks halt vier was de brand begonnen op de tweede verdieping van het pand aan de Oosthaven kade waar de firma P Neelenmaat een ncttenboeterij haar bedrijf uit oefent Het personeel trachtte nog met schuimblussers het vuur te stuiten doch al spoedig bleek dat dit onmogelyk was De vlammen vraten zich een weg naar het op de zolder gevestigde leerwarenbedrijf van de gebr Bergsma De brandweer van Vlaardin gen was machteloos tegen dit inferno Daarvoor ging alles te snel en de ateliermeisjes van het leerwarenbedrijf van de fir ma Bergsma konden het pand kwam de oktoberverwacliting niet overeen met de feiten Voor november verwacht Offen bach het volgende verloop Tot omstreeks de tiende nog zacht en regenachtig daarna perioden met enkele dagen droog weer maar nog vrij veel bewolking waardoor geen nachtvorsten van betekenis De laatste decade zal weer onbe stendig zijn met depressies en een bo ven normale temperatuur Ben vroege koude-inval met vorst van betekenis lijkt onwaarschijnlijk Over het ge heel zal november een iets te zachte maand worden met op de meeste plaatsen te veel regen Wij merken hierbij nog op dat no vember na 1951 in ons land niet meer belangrijk te nat is geweest en de laatste jaren ook opvallend rustig met weinig stormdepressies 9 Onder auspiciën van de Am sterdamse gereformeerde jeugd raad wordt zaterdag 5 en zondag 6 november een toneelweekend gehou den in het vakantie - en conferentie oord De Wiekelaar " te Soest Christen en Toneel " is het the ma dat veertig jongeren uit het ge hele land zullen bespreken niet meer langs de trappen verlaten Via de dakgoot konden zij een belendende woning be reiken en vandaar zijn ze met een takel naar de begane grond afgegleden De taak van de blussers was verder het voorkomen van uitbrei ding Dat gelukte aanvankelijk goed zelfs de tegen het pand ge bouwde woning van de gezinnen De Kok en Leuwls kon ook al doordat de wmd iets draaide worden ge red evenals een lastechnisch bureau Maar tegen zes uur laaide het vuur weer op en het sloeg toen over naar de inleggerij-Hartman die ook verloren ging Niets gered De brand begon bij een kachel in de boeterij In deze kachel werd o.m afval van netten gestookt Be halve de boeterij en de leerwaren firma waren ook in het pand ge vestigd Don en Co.'s vishandel die belangrijke hoeveelheden van haar produkten op de begane grond had opgeslagen en het woonhuis van directeur mr A D Hartman Vrij wel niets kon worden gered Nog een brand Aan de andere zyde van de Nieuwe Waterweg op enige kilo meters afstand van Vlaardingen was de Rotterdamse brandweer een uur eerder in actie gekomen voor een uitslaande brand op de terrei nen van de N.V fabriek Chemische Producten aan het Tankhoofd in Rotterdam De brand die woedde in het drooggebouw voor chemische stoffen werd geblust met zes stralen Aanvankelijk zag het ernaar uit dat de bedrijfsbrandweer het zelf zou kunnen klaren maar men moest toch de hulp van de Rotterdamse brandweer inroepen voordat de blussing kon worden voltooid De schade is vrij aanzienlijk ze wordt geschat op enkele honderd duizenden guldens Het bedrijf is verzekerd doden in Pakistan Tienduizend personen woonachtig in de Po-delta z\)n vandaag ge ëvacueerd nadat de gewassen rivier een 130 meter grote dykbreuk had veroorzaakt Duizenden hectaren bouwland staan onder water Hel gat in de dijk wordt nog steeds groter Uit Rovigo Mantua Padua en Ferrara zijn brandweer lieden en militairen naar de dijk doorbraak gedirigeerd om een nood wering op te werpen Verliezen van mensenlevens zijn tot dusver niet gemeld Wel kwam veel vee om Bijzondere beschermingsmaatrege len worden getroffen voor de stad jes Taglio di Po Ariano en Corbola Niet alleen de Po-delta heeft met overstromingen te kampen ook in België in het gebied van Brugge en Gent staan grote stukken land on der water als gevolg van regen en storm Tijdens de storm kwamen twee zeeschepen een Brits en een Frans vrachtschip bij Antwerpen met el kaar in aanvaring Het Britse schip dat gemeerd lag werd losgeslagen evenals een aantal kleinere vaar tuigen Er werd behalve aan de Advertentie Van onze Haagse redactie Willem P H Riethoff Nederlander van geboorte sinds jaren Zuid Dè overledene behoorde tot de Gere formeerde kerk van Kaapstad Uit zijn nalatenschap is een stichting gevormd die de som over een 16-tal instellingen gaat verdelen Eén daarvan is het Haagse Christe lijke militaire tehuis aan de Riouw straat „ Het tehuis was een troetel kind van de oude heer Riethoff " aldus de penningmeester van het C.M.T de heer Van der Rest De relatie dateert al van jaren Als hij ons land bezocht nam hij altijd weer contact op met het militaire Advertentie Ir Kruyff voorzitter Sticht V d Arbeid In de op 2 november gehouden vergadering van het bestuur van de Stichting van den Arbeid is als opvolger van mr F H A de Graaff benoemd tot voorzitter Van de Stichting van den Arbeid ir W H Kruyff 9 De jury van het filmfestival van San Francisco heeft de Russi sche film De ballade van de sol daat " uitgeroepen tot de beste mo derne filiTi De regisseur Grigori Techukhray kreeg de prijs voor de beste regie Hel was de eerste maal dat de Sovjetunie deel nam aan het filmfestival van San Francisco Zweden kreeg met Mein Kampf " de prijs voor de beste documentai re zeeschepen en de kleinere vaartui gen ook schade aangericht aan de kade en kranen Ook in Groot-Brlttannië hebben stormen zich doen gelden Vooral in de Ierse zee leverden krachtige windstoten grote moeilijkheden op voor de scheepvaart Vierentwintig winkelmeisjes in Belfast beleefden woensdag de schrik van hun leven toen de storm het dak van de vijfde etage van het warenhuis waar zij werkten afrukte Ook elders liepen daken schade op In Blackpool werden telefoonver bindingen verbroken Ook Frankrijk heeft van de storm te lijden gehad Schoorstenen wer den van de daken gerukt en bomen ontworteld Volgens de Franse politie hebben vijf personen in Parijs lichte ver wondingen opgelopen van door de wind voortgedi'even takken De cycloon die 31 oktober de stad Chittagong en omgeving in Oost Fakistan teisterde heeft waar schünlük 4.000 mensenlevens geëist De cycloon werd gevolgd door een vloedgolf die in de kuststreken en in het bijzonder in de haven van Chittagong zware schade beeft aangericht Drie weken geleden werd Oost Pakistan reeds door een zware stormramp getroffen tehuis dat hij een warm hart toe droeg In totaal ontvangt het Haagse mili taire tehuis een bedrag van / 25.000 dat komt op een jaarlijkse steun van duizend gulden neer De 25 mille zijn het C.M.T erg welkom Andere instellingen die door de in zijn nieuwe vaderland zeer welge steld geworden heer Riethoff in zijn testament zijn bedacht zijn littda digheidsinstellingen en opleidings instituten voor gehandicapten COMPROMIS HUISARTSEN EN ZIEKENFONDSEN Van onze Haagse redactie Tussen de bij de ziekenfondsen aangesloten huisartsen en de fond sen is een voorlopig compromis be reikt over de honorering van de artsen Het akkoord moet nog wor den voorgelegd aan de ziekenfonds raad en aan de ledenvergaderingen van de landelijke huisartsenvereni ging en van de ziekenfondsen Het compromis houdt in dat de huisartsen in het volgende jaar voor de eerste 2000 patiënten een hono rariumverhoging zullen krijgen van f 12,04 tot / 12,85 per patiënt en voor elk van de overige duizend pa tiënten van /' 8,85 tot ƒ 9,45 Partijen menen dat deze honora riumverhoging nog valt binnen het kader van de gedifferentieerde loonpolitiek Oorspronkelijk stelden de zieken fondsen een lagere verhoging vdn het honorarium voor Dit voorstel werd echter door de artsen afge wezen Soekarno over Ned N,-Cuinea Pi-esident Soekarno heeft woens dagavond verklaard dat Indonesië bü zijn poging om in de kwestie Nieuw Guinea te winnen van nu af een politiek zou volgen waarbiil het zich op elk gebied tegenover de Nederlanders stelt " zo meldt Anta ra Op een massabijeenkomst in Palem bang zei de president dat Indo nesië niet meer om onderhandelin gen met de Nederlanders voor het regelen van de kwestie zou bede len " Advertentie Voor spoedige indiensttreding gevraagd doorsmeerder / onderhoudsmonteur Sollicitaties aan N.V RAMU olf Austin-dealer Lange Nieuwstraat 10-14 Telefoon 19141 - Utrecht 182 aanvragen Industriespreiding gaat het noorden niet voorbij Tot 1 augustus van dit jaar zijn er van industrieën in het noorden reeds 182 aanvragen in verband met vestiging en uitbreiding ge weest en daarmee is voor het rijk een bedrag van ƒ 13 miljoen aan premies gemoeid De regering had niet verwacht dat er zoveel aanvra gen zouden zijn en de raming is dan ook ruimschoots overschreden De regering is verheugd over deze gang van zaken de kraan zal dan ook zeker niet diclit worden ge draaid De uitbreidingen scheppen in het noorden niet minder dan 9000 nieuwe arbeidsplaatsen Deze mededelingen werden woensdagmiddag gedaan toen de directeur.generaal voor de industil alisatie en energievoorziening de heer T Louwman die te Oosterwol de de hoofdplaats van de zuid-oost werf drie nieuwe fabrieken open de en voorts een eerste steen legde in de hal van een vierde nieuw be drijf Het noorden komt er bij deze iti dustriespreiding zeker niet slecht at We kunnen zo zei de heer Louw man op het ogenblik nog niet na gaan of de u ' jreiding van de in dustrie voldoende zal zi,jn om de moeilijkheden van het Noorden op te vangen Dat zal over een lange re periode moeten worden bezien In ieder geval blijkt wel dat er naast de grotere industriekernen ook een zekere levensvatbaarheid is voor een aantal kleine en dat deze groepen samen een harmonisch beeld zullen vormen samen slechts 
Donderdag 3 november 1960 • 68e jaargang no 157 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Nieuwe oogst rozebotteljam Natuurlijke vitamine - ^ op tafel Elke dag één beschuit of boterham met Zwaarde maker rozebotteljam voorziet ruimschoots in uw behoefte aan vitamine - C Natuurlijke vita mine - C Want Zwaardemaker is de enige fabriek ter wereld die rozebottels uit eigen tui nen verwerkt Geselecteerde rozebottels met een vitamine gehalte dat ca 8 x zo hoog is als van alle andere Kies het beste het fijnste kies rozebotteljam van Zwaardemaker Neemt vaker de juiste maat voor u Chique tseha met lange maagband en sierlijke driekwart cups Rugpand van zeer soepele elastiek Met schouder bandjes maar ook strap-less te dragen In geborduurdepoplin 18.75 In poplin met voor gevormde cups 19.95 BETROUWBAAR EN SNEL DE JUISTE WARMTE strijk nu lichter veiliger en vooral sneller met de AEG strijkautomaat Eén draai aan de instelknop en U hebt en houdt de juiste temperatuur voor alle soorten strijkgoed De practische handgreep ligt gemakkelijk in de hand Weer een verrassend voorbeeld van AEG huishoudelijk comfort AEG strijkautomaat PERFECT f 34,50 AEG • wereldvermaard sinds mensenheugenis AMSTERDAM 1 10 Spar-aanbiedingen voor Pas-Tunelte beha's zijn verkrijgbaar in vijf cup grootten per maat Cacao - en Chocolade fabrieken BENSDORP N.V Bussum vraagt voor de pakafdelingen Inpaksters vanaf 15 jaar Mej R V d Veer Flamingostraat 2 Utrecht In zeer fijne sanfor poplin uitge voerde beha met slankmakende lange maagband en kunstig ge borduurde cups en voorpand Gegarandeerd fraaie buste-lijn up-lift door de speciale snit Extra comfort door het laag uit gesneden elastieken achterpand Een voldoening gevende beha die het juiste model houdt ook na vele malen wassen Het weinige geld meer dan waard 12.95 En nóg luxer 19.50 voor het Inpakken van chocolade-artikelen in luxe dozen of het machinaal verpakken van BROSrepen en andere artikelen Meisjes uit Utrecht die in onze pakafdelingen werk zaam zijn worden met eigen busdienst gehaald en weer naar huis gebracht Voor meisjes die van aanpakken weten ligt hier een aantrekkelijke en goedbetaalde werkkring De eerste inlichtingen kunt U verkrijgen ' s avonds na 7 uur bij Mej S Sterk Bolkstroot 2 Utrecht Mej B Hendriks Nic Ruychhaverstr 61bi « Utrecht VRACHTWAGEN CHAUFFEUR gevraagd Br ond no 2-1792 bur U.N womii/m^^j ^ IDUNA FOUNDATION-CREATIE ^ MIIIIIIIIMIIMIIIiniMlllllinilinillllllimiMIIIIIIMIMIMIIIiriiniMllilllllHMIMIIMIMIMMIIIIIIIIIIIï DE SPECIALIST in grootste en kleinste malen I I ^ I bflHMil LANGE JANSSTRAAT 8-10 1 I UTRECHT — TEL 12752 | liiiiiiiiMiiiitiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiMiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ZÓ kunt u hoofd roos eenvoudig wègv/assen Eindoliik een formule die onsmakelijke roosvorming volkomen opheft Stralend gezond haar - binnen enkele dagen GEBRUIKERS ZIJN ENTHOUSIAST De Heer H S te S schrijft „ Ik heb thans 2 wassingen gedaan met uiü medicinale wassing en ite ben zo goed als genezen van mijn hoofdroos en tevens van mijn haaruitval Daarom suit u ook wel begrüpen dat ite zo enthousiast was om v oic brieUe te schrijven " VLOEIBAAR voor normaal en veffig hoor crIme-shampooi voor normaal en droog haar Setbix berat Wjzonder krachtige medi cinale middelen om da levenloze roos schilfers weg te nemen en huidverstop pende stofTen de oorzaak van roos en haaruitval op te lossen Bn töoh Is SebTjJx een Miterst zachte mild schuimende haarwassing die uw haar een glans en een veerkracht geeft die n met geen enkele gewone shampoo kunt bereiken Want Sehhix reinigt niet alleen de hoofdhuid en het haar het stimuleert tevens de toevoer van natuurlijke.haar verzachtênde voedingsstofTen Daar door krijgt uw haar de souplesse en die typisch frisse geur van door-en-door gezond haar Sebbix medicinale sdioonbeids-sbampoo £ 2.75 ^« 
^ UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 3 november 1960 - 68e jaargang no 157 VERHUIZINGEN meubelbewa - ring Van ouds is uw adres Fa Wed G van den Brink en Zo - nen Goedestraat 114-116 Utr Telef 12303 HUWELIJK Zakenman begin 40 in bezit eigen huis en auto zoekt kennismaking met slanke jonge vrouw Br gaarne met foto welke retour no 1-8381 bur UN HAAST Uw schoenreparatie morgenochtend voor 10 uur ge bracht is nog dezelfde middag klaar bij J v d Brul & Zn - Gedipl schoenherstellers Kapelstraat 21 23 zijstraat Bilt straat SCHOENEN VERVEN Ver trouw op vakkennis ga naar schoenmaker VandenBrul in de Kapelstraat bij de Wittevrou wenbrug Telef 1 78 80 Het adres van de Nederlandse Vereniging voor SEXUELE HERVORMING in Utrecht is Dr J Rutgershuis consultatie bureau voor geslachtskunde Weerdsingel WZ 10 UITDEUKEN spuiten Kam peerwagens Vagé CombI Fa v Geest Gansstraat 62 Utrecht Telef 23581 KUNSTGEBITREPARATIE Spoedgevallen enige uren Ge opend 8 20 Telef 17633 De Bouter uitsluitend Oudwljker dwarsstraat 134 t o school BusUIn 3 halte OudwUker dwarsstraat VERHUIZINGEN en TRANS PORTEN onder volle garantie Vraagt vrijblijvend prijsopgave V d VHst Laan van Chartroise 61 telef 42239 Bilderdijkstraat 32 bis Tolsteegsingel 24 telef 14165 Laat voor stempels groot of klein MOSTERT uw leverancier toch zijn Alles gemonteerd op sponsrubber Mostert's kantoor boekhandel Voorstraat 44 HAARWERK Dames aarzel niet langer en kom met ons praten of laat ons bij u komen Wij maken alle soorten haar werk leuke losse krullen mo derne bollen voorstukjes en pos tiches hebben wij In voorraad Nylon vlechten vanaf ƒ 13 50 Huize Corver Steenweg 1 tel 19663 Met welke vrouw die zich ook eenzaam voelt kan ik samen wonen als KOSTGANGER Ik ben 58 jaar Ned Herv fl postuur Het moet geen uit gaanstype zijn Liefst eenvou dige dame om elkaar tot steun te zijn Br no 1-8380 bur UN beweren dat de gebeurtenissen te Het proces wordt voor de perma nente krijgsraad te Parijs gevoerd Het zal worden gepresideerd door rechter André Thiriet president van het Parijse hof van appel Aangezien naar schatting 300 ge tuigen moeten worden gehoord zal het proces op zijn minst vijf of zes weken duren Ook protestanten doen beroep op de GauUe Van onze Parijse correspondent Het hoofd van de Franse protestanten ds Boegner heeft zich tot de leiders der rooms-katholieke joodse en mohamme daanse geestelijkheden in Frankrijk gericht om gevieren een klemmend beroep te doen op generaal De Gaulle door nieuwe onderhandelingen met de Algerijnse nationalisten een onmid dellijk einde van de oorlog te bewerkstelligen Naar verluidt zou deze gezamenlijke démarche nog worden ondernomen voor het Franse staatshoofd morgenavond zich opnieuw via de radio en de televisie tot het volk zal wenden KLEINTJES WLRKSTKR kantoui wei ii voor v.m en n.m of v.m of n.m ƒ 1.20 per uur Zaterdags n.m vrij Drift 6 Utrecht Confectiebedri,i F Spekkels Jr N.V vraagt voor het opmaken van pyjama's flinke STRIJK STER voor hele of halve da gen Persoonlijke aanmelding Prof Ritzema Boslaan 41 telef 14002 Jolo Couture Nieuwe Gracht 64 Utrecht Voor directe of la tere indiensttreding kunnen wij op ons laponnen-atelier plaat sen enige NAAISTERS modl neltes leerling naaisters en ' n knipster Dagelijks gelegenheid tot aanm ingang Schalkwijk straat Van Duren's Corsettenmagazij nen vragen flinke VERKOOP STER Aanm Oude Gracht 141 telef 11314 Voor magazijn en expeditie fl JONGEN of man gevr Voor het atelier afdeling knipperij knipsters en leerlingen Cyane Ternatesti'aat 11 telef 30590 Utrecht Gevr net DAGMEISJE hoog loon niet beneden 16 jaar Vre denburg 28 Terstond gevr een nette SLA ' -"« LEERLING Gebr GIjbels life Re-">-=traat 32 Utrecht PnOGRAMMA'S WEEK VAN 4 t/m 10 NOVEMBER 1960 OUDbGRACHI 156 - TEl 177 08 Warkdogtni 2.30 6 45 « n 9 00 uur 7onc!og 2.15 4.30 6.4J « n 9.00 uur ACHTSTE WEEK Gert Fröbe - Hansjörg Felmy - Joachim Hansen Maj-Britt Nilsson EN EEyWIG ZINGEN DE BOSSEN naar het beroemde boek van TRYGVE GULBRANSSEN ^ f ^ GROOTBEELD In kleuren ^^ ZONDAGOCHTEND 10.30 UUR VIERDE WEEK Een prachtige film met muziek van onvergetelijke schoonheid HET LEVEN VAN MOZART ^ WIEN DE GODEN LIEFHEBBEN vj ^ C-i'-'T:Y VOOUSHAAI 89 - T6L I 43 84 Werkdogen 2.30 4.45 tn 9 00 uur ' Zondog 2.15 4.30 é.45 en 9 00 uu PROLONGEERT wegens overweldigend succes De nieuwste Nederlandse speelfilm van FONS RADEMAKERS MAKKERS STAAKT UW WILD GUUS HERMUS - ELLEN VOGEL - GUUS OSTER - YOKA BERREHY - JAN TEUIINGS - ANK VAN DER MOER - MAXIM HAMEL - MIEKE VERSTRAETE - TON VAN DUINHOVEN RfctM VREDtNBUBG 29 - TEL 1 31 78 OogefijV » ook op ren - « n feestdagen voorsipliinqen von 10 — co 18.30 uur VOSSENJACHT een boeiende kleurenfilm over een spannende tocht door bossen en velden TEXTIEL EN MODE een uiterst interessante film in kleu ren 2 vrolijke TEKENFILMS in kleuren ® VREUGDE IN TEHERAN geboorte van een prins Binnen - en buitenlondse nieuws levue W.O 1 Opening Rode Kruis-ziekenhuis in Den Haag door H.M Koningin Juliana 2 Voetbal wedstrijd Tsjechoslowakije Neder-tand 3 Tewaterlating van Britse Atoomonderzeeër door Koningin Elisabeth J ^ PALACE VRFDEN8URG 29 - TEL I 31 78 Dogsltjkj 2 avondvoont 18.45 en 21 u Vrijdag tot en met zondag De beste en spannendste ÏARZAN-film die ooit gemaakt is JOHNNY V/EISSMULLER TARZAN's GROTE AVONTUUR Tarzan and his mate met MAUREEN O'SULLIVAN en CHITA ® p;AMlSAWi VREDENBURG 29 - TEL ï 31 78 Dagelijki 7 ovondvooriM8.'(5 en 21 u ¦ Maandag tot en met donderdag Een overdonderende avonturenfilm vol spanning en sensatie STEV/ART GRANGER - DEBORAH KERR - JAMES MASON LEWIS STONE - ROBERT DOUGLAS DE GEVANGENE VAN ZENDA The prisoner of Zenda TECHNICOLOR ^ • lUlMlÜli ^^ Zondagmiddag 2.30 en 4.30 u ËRROL FLYNN in MARA MARU Vrijd tm zond DE BOOM DER GEHANGENEN - Gary Cooper-Maria Schell "^ 1 Spanning en sensatie in de ruige gouddelverswereld - Kleuren '•' Maand tm dond TERUGTOCHT DER HELDEN - Frank lovejoy-Richard Carlson Zij trotseerden de overmaciit met gev/eerli OUDEGRACHT 73 - fEl 1 25 56 Oogeliikii 2.30 6.45 « n 9.15 uur Zondag 1.45 4 15 4.45 en 9.15 uur JACK LEMMON - SHIRLEY MAGLAINE FRED MAOMURRAY in Billy Wilders KAMERS TE HUUR PANAVISION The apartment NOVA Paatsbespreken vanaf 10 uur ook telefonisch ATTENTIE Dinsdag 8 november geen middagvoorstelling 0 S;iea\iL:.:.A POTTERSTRAAT 16 ¦ TEL 12^1 20106 Warkdagen 2.30 6M5 « n 9.00 uur Zon - « n feestdogen 2.15 4.30 6.45 en 9 uur DERDE WEEK De opzienbarende film van BERNHARD WICKI bekroond met de Duitse filmprijs 1960 @ DIE BRUCKE 7 jongens en 1 meisje beleven de verschrikkingen van de totale oorlog syruoi^o OUDEGRACHT 154 - TEl 2 44 28 Werkd 2.45 7.00 9.15 uur Zondog 2.30 4.45 7.00 en 9.15 uur De meest ongeschikte bende die men ooit in de geschiedenis van de misdaad heeft gekendi KIJK UIT KAPERS OP DE KUST Too many crooks Terry Thomas - Brenda de Branzie - George Cole Een kostelijke Engelse komedie waar u natuurlijk ^ samen gezellig heen gaat ATTENTIE donderdag 10 november 21.15 uur besloten voorstelling miijT.itin TEL 10552 W.rkdag«n 2.30 « 45 tn 9.00 Zondag 6.45 en 9.00 uur 4e en onherroepelijk laatste week „ MEIN KAMPF " Opkomst en ondergang van Hitler Een filmdocument van grote betekenis dat u niet mag missen Uitsluitend zaterdag 2.30 zondag 2.15 4.30 en woensdag 2.30 uuri WALT DISNEY'S FABELLAND Een geheel Nederlands gesproken programma met o.a Mickey Mouse Donald Duck e.v g - In schitterende kleuren ZONDAGMORGEN 10.30 UUR DE GROTE JACHT The big hunt In kleuren De grote jacht voert ons naar het oerwoud waar voor ' t eerst de olifan ten vongmethode werd gefotografeerd Leeuwen tijgers en vele andere dieren kruisen ons pad wmÊi^ÊmsmwKmmmmmmi^mmmmimmmmmÊmmÊÊÊm GA tAil U W TIJD MEE ëÉËF * N BiOSCOOP-BÖN HILVERSUM KUNST - ANTIEK EN MEUBILAIRVEILING op 8 - 9 - 10 en 11 NOVEMBER 1960 IN DE VEILINGZALEN KERKBRINK 23 te HILVERSUM Ten overstaan van de Notarissen Y Th H van Erp & J M A B Lijdsman te Hilversum zullen worden geveild een aantal EERSTE KLASSE INBOEDELS afkomstig uit diverse nalatenschappen o.a van wij len Pastoor Th H G Bremer te Hilversum uit divers voornaam potriciërsbezit alsmede wegens vertrek o.a ten verzoeke van de Weledelgeboren Heer J E Wolf van Essenburgh en de Weledele Heer H Kruis brink De collectie omvat o.a ANTIEK KLASSIEK en MODERN MEUBILAIR w.b fraaie antieke kolomkast Friese keeft - ranken - toog en kussenkasten wortelnoten Engels kabinet worteln porseleinkast staand horloge met scheepjesmecha niek gebogen en Eng damesbureaus series antieke en andere stoelen ronde mahonie - en balpoottafels secretaires uitgebr series stoelen met rundieder vergader - of directiekamer excl bankstellen eet kamers vele aparte Franse en Engelse salonmeube len en fauteuils kapitaal Frans pendulestel stoel tjes en staartklokken enz OUDE ROMANTISCHE en MODERNE SCHILDE RIJEN w.b werken van Abels Briët Barnouw Blom mers Carnoux Koekkoek Op der Heijden Van Mie ris Roelofs De Savery Spohler Vredenburg De Zwart en andere bekende meesters UNIEKE COLLECTIE PERZISCHE TAPIJTEN w.b vele froaie stukken zoals Tabriz 415 x 325 Cho rosan 425 x 315 Sorouck-Hamadan 400 x 275 Kozak Khirman Keshan Bidjar verder vele foyermoten tafelkleden lopers machinale Smyrna's enz enz GROTE VERZAMELING BLAUW en GEKLEURD CHI NEES PORSELEIN aardewerk Chin kunstvoorwer pen in Yade en Rozenkwarts kristallen tafelservie zen Saksische groepen thee - en eetserviezen koper tin curiosa enz w.b ca 250 nummers uit lang durig opgeslagen potriciërsbezit GOUDEN en ZILVEREN VOORWERPEN en ENIGE FRAAIE JUWELEN Ten slotte huishoudelijke en meubilaire goederen w.b boekenkasten dressoirs tafels stoelen linnen kasten ledikanten enz KIJKDAGEN Vrijdag 4 november van 10 tot 5 uur Zaterdag 5 november van 10 tot 5 uur Zondag 6 november van 10 tot 5 uur Maandag 7 november van 10 tot DRIE UUR Catalogus uitsluitend tijdens de kijkdagen aan de zolen verkrijgbaar a f 0.50 Veilingdirectie JOH G de JONG Expert & C K R van SPENGEN Makelaar KERKBRINK 23 HILVER SUM TEL 47328-43728-14817 GRATIS GITAREN TH.\NS WEER GELEGENHEID TOT INSCHRIJVING VOOR ONZE CURSUS U ontvangt by aanvang een nieuwe guitaar in foedraal — Duur der cursus 1 jaar 1 uur les per wcel « a t 1.50 onder leiding van gedipl leraren o.a Jan Sirlis OOK SPECIALE KINDERCLUBS MUZIEKSCHOOL „ DE GOUDEN HARP " AMST.STRAATWEG gg — TELEFOON 14480 WASMACHINES Bezoekt onze showroom aan de fabriek Oudegracht 196 tel 21666 Utrecht COMBI MET 2 MOTOREN EN POMP f 398.00 CENTRIFUGES 2800 TOEREN f 147.50 LANGZAME WASSERS MET OLIEBAD VANAF f 228.00 Alle wasmachines 2 jaar garantie Service binnen het uur.Ook op gemakkelijke betolmgscondities GEVRAAGD op fabriek voor huishoudelijk lepel en schepwerk te SCHOONHOVEN CHEF GEREEDSCHAPMAKERIJ volledig bekend met de fabricage van pons - buig - en trekstempels Met de hand geschreven sollicitaties met vermelding van vorige betrekkingen en referen ties in te zenden onder no 2-1802 aan het bureau U.N IJZERVLEGHTERS en TIMMERLIEDEN gevraagd VOOR GROOT WERK BUITENLAND Reis en huisvesting vrü Accoordlonen Melden niet per telefoon ¦ A VERSTEEG Looplantsoen 38 Utrecht Gevraagd voor Ruteck's Lunchroom en Cafetaria Utrecht Potterstraat 2 en Leidsevveg 8 2e banketbakkersbedienden bekend met de broodbakkerij melden bij de Sollicitanten kunnen zich dagelijks Gérants op bovenstaande adressen ^¦^•^^^^¦^^¦^^^'^'^¦^^^^^¦^¦.?¦^¦^¦^¦^?^?^ tot 20 woorden f 2 - elk woord meer f 0.1 0 Handige JONGEMANNEN van 18 23 jaar die van aanpakken houden kunnen bij ons een goede vaste baan krijgen met uitstekende toekomstmogelijk heden Zij die gevoel voor ma chines hebben genieten voor keur Zonder goede getuig schriften niet aanmelden Wa rendorf-Papier Oude Gi'acht 334 utrecht Nette WERKSTER voor 1 a 2 halve dagen per week Telef 21580 Winklerlaan 72 Tuindorp Oost Gevr voor intern net MEISJE als hulp in de huishouding P.G boven 18 jaar Br aan Rusthuis J C Zwiep Nieuwe Plantage 24 Delft Telef K 1730 - 20158 Schoenmakerij v Harmeien Croesestraat 88 telef 34793 vr voor direct nette LEERLING of halfwas Goed loon Gevr in klein zakengezin z.k zelfstandige HULP in de HUIS HOUDING Aanm Buys Ballot straat 48 Utrecht Gevr ongeschoold FABRIEKS PERSONEEL leeftijd van 15 tot 22 jaar voor opleiding draaierij of gieterij Hoog loon en bij het werken muziek Aanm Gieterij De Gagel Oude Kerkweg 36 Hoograven Na 6 uur Albr Thaerlaan 77 Tuindorp N.V Gouden Schoen vraagt v spoedige indiensttreding een nette LOOPJONGEN Aanmel den Leidseweg 19-20 ISSS m^mm ¦ -¦ ^.-^^ s^i^s ^ Aangeb te LEIDEN 5 kamers keuken douchecel Huurprijs ƒ 15.60 Gevr kleinere etage in Utrecht Br no 1-8480 bur UN In klein gezin flinke WERK STER gevr voor enkele mor gens van 9 tot 1 uur Mevr Bout Soestdijkseweg 66-N tel 2479 Bilthoven KLEIN HUIS met grote tuin huur ƒ 4.05 voor grotere wo ning Eikeboomstraat 5 Gevr aankomende KAPSTER goed kunnende permanenten Salon Daniël van Kasteren On diep 26 telef 41668 Aanm na 7 uur Welke of toekomstige bewoner van Kanaleneiland wil ruilen Biedt aan heel huis kamer en suite keuken 2 mooie slaap kamers en grote tuin huur ƒ 9.80 3 min van station Br no 1-8417 bur UN BOVENHUIS bev kamer en suite serre zijkamer grote keuken balkon grote zolder met 2 slaapkamers huur ƒ 12.25 Omgeving viaduct Amsterd straatweg Gevr kleinere wo ning of flat onverschillig waar Br no 1-8473 bur UN N V Rocobé Overste ien Oudenlaan 30 bij Balljebrug Kanaleneiland Utrecht kan nog enige meisies olaatsen al MODINETTB op haar moderne ateliers <' oor Jongens - en ktn derkledlna Alle inlichtingen aan bovenstaand adres van 9-6 uur en daarna Bur Norbruis laan 438 Zuilen U en Bril lantlaan 78 Hoograven V MEPPEL—UTRECHT Aangeb te Meppel heel huis bev grote kamer keuken kelder 3 slaap kamers douchecel tuin voor en achter vrijstaande schuur Huur f 48 per maand Gevr te Utrecht geUikwaardtge wo ning óf iets groter Br no ]- 84^-ï hiir TTN WIJ hebben prettig schoon en afwisselend werk vuor MKIS lES en Jonge VKOUWKN tol SU laar Wij bieder goed mop en orestatietueslag eratls knt ie bedrijfskleding gunsnse leugdspaarreseling Kelskusten vergoeding Warendnrf.Papier Oude Grachi T^4 Utrerht N.V Cemsto vraagt SCHOON M.'^AKSTERS loon van f 17 tot / 41 p.w Aanm Veemarkt plein 5 Utrecht NEDERLANDS Frans Duits Engels door ervaren leraar Opleiding examens handelscor respondentie conversatie enz Beginners en gevorderden Br no 1-8387 bur UN Klein gezellig atelier vraagt NAAISTERS Hoog loon Aan melden Kalco Eikstraat 74 b Voor AUTORIJLES A.N W.B Bondsautorijschool H van den Ham Catharijnesingel RH bis telef 25517 Met Opel Rekord en Renault Dauphine en Volks wagen Tevens auto's zondei chauffeur Voor ervaren MACHINESTIK STERS hebben wij prettige werkkring zeer hoog loon Suède - en lederen kledingbe drijf B Snatager Oude Gracht 242 t.o N.V Huis RADIO - en TELEVISIEMON TEUR gevr In bezit rijbewijs Radio Jaarsveld Weerdsingel OZ 1 telef 19836 AUTO-RIJLES tn Ford Anglta ƒ 5 per les P J v Ameron gen V Koetsveldstraat 14 Ma jellapark Telef 30265 Gevr voor Ruteck's Lunch room Potterstraat 2 Utrecht COMMIS DE CUISINE Melden dagelijks bij de gérant op bo venstaand adres KNAC RIJSCHOOL REKORD * Door betere opleiding sneller uw rijbewijs met Opel Rekord Vol kswagen Vespa Theorie met projectiefilm en maquette Kwartelstraat 48 b telef 15729 i^^ljp 0lver$Qn Gevr per 1 dec of eerder een HULP in de HUISHOUDING 13 25 jaar voor dag en nacht Gezin met 3 kinderen Telef afspraak 030 - 18316 Alleenstaande heer R.K mid delbare leeftijd zoekt langs deze weg KENNISMAKING met dame van dezelfde leeftijd met eigen huis 1 of 2 kinderen geen bezwaar Br no 1-8374 bur UN Albert Heljn vraagt voor haar filialen te Utrecht VERKOOP STERS Leeftijd plm 18 jaar Goed loon eventuele reiskos ten worden vergoed Gratis be drijfskleding Persoonlijk aan melden bij de bedrijfsleider van filiaal Voorstraat 12 Utrecht Pierre Lagaillarde voor zijn rechters Vandaag is te Parijs het proces begonnen tegen de leiders van de opstand van januari van dit jaar te Algiers tegen de Franse regering de 43-jarige café-eigenaar Joseph Ortiz en de 29 jarige jurist voormalige leider van de studenten van de universiteit van Algiers en lid van het Franse parlement Pierre Lagaillarde en tegen hun voornaamste medeplichtigen In het geheel zullen twintig personen worden berecht allen op twee na wegens samenzwering tegen de staat maar slechts zestien zullen in de beklaagdenbank verschijnen Ete overigen — onder wie Ortiz — zijn voortvluchtig De minder ernstige beschuldigin gen tegen twee der beklaagden steunen op een wet van 1834 waar hg het opwerpen van barricades en verzet tegen de handhavers van de openbare orde is verboden De rechtbank zal zich ook bezig houden met de bloedige fusillade van zondag 24 januari toen 4 gen darmen en acht burgers werden ge dood en 123 gendarmen en 31 bur gers werden gewond bü een salvo uit automatische wapens op het cen trale plein te Algiers De enige wien medeplichtig heid hieraan ten laste is gelegd is Ortiz die als politieke leider van de opstand wordt beschouwd Hij is aangeklaagd wegens moord en poging tot moord en is de enige die indien schuldig be vonden tsr dood kan worden ver oordeeld De centrale figuur in het proces dat thans begonnen is is Pierre La gaillarde die wordt heschouv\d als de militaire leider van de opstand De 29-jarige Lagaillarde heeft gedreigd in hongerstaking te gaan en te weigeren vragen van het hof te beantwoorden indien de pers en het publiek niet by het gehele pro ces worden toegelaten Men heeft nl het denkbeeld geopperd dat deel van het proces waarbij de lands verdediging betrokken is achter gesloten deuren te doen plaatsvin den De protestanten die ongeveer 2 a 3 pet van het Franse volk vertegen woordigen zijn begin van deze week in vergadering byeen geweest een assemble die voor een overwegend deel door de klemmende gewetens vragen die de Algerijnse oorlog Lagaillarde heeft er aanvankelijk over gedacht zün moeder die te Blida in Algerije het beroep van advocate uitoefent in zijn verdedi ging te betrekken maar ten slotte heeft hij maitre Jean Gallot van de Parüse Balie tot verdediger ge kozen Alle beklaagden hebben tegen de tegen hen ingebrachte be schuldigingen geprotesteerd en België eist maatregelen tegen Andrew Cordier België heeft woensdag geprotesteerd tegen een anti-Belgische uitval van Andrew Cordier de eerste medewerker van secre - taris generaal Hammarskjoeld van de V.N België heeft Hammarskjoeld gevraagd wat voor maatregelen tegen Cordier genomen zullen worden Volgens een communiqué van het Belgische ministerie van buiten landse zaken heeft Cordier in een televisie-vraaggesprek op 30 okto ber „ zich een ongepaste beoordeling veroorloofd van het Belgische op treden in Kongo " Vooral wordt geprotesteerd tegen een aan Cordier toegeschreven uit lating dat België niets gedaan zou hebben aan de opleiding van tech nici met een academische scholing Hiertegenover wordt gesteld dat België in Kongo twee universiteiten heeft gesticht De Belgische regering vindt het ontoelaatbaar " dat een functiona ris van de V.N zich uitlaat over de politiek van V.N.-leden Het jongste rapport van secreta - ris generaal Hammarskjoeld over de verrichtingen van de Verenigde Naties in Kongo zal vandaag gepu bliceerd worden Dit is door functionarissen van de wereldorganisatie bekendgemaakt nadat de Russische onderminister van buitenlandse zaken twee dagen geleden bij Hammarskjoeld op meer informatie over het werk in Kongo aangedrongen had Hammarskjoeld's bijzondere me dewerker in Kongo de Indiër Dayal is per vliegtuig uit Leopoldstad naar New York vertrokken met een eigen rapport over Kongo De Algemene Vergadering van de V.N begint maandag haar debat over de toestand in Kongo nadat in het weekeinde de adviescommis sie van secretaris-generaal Ham marskjoeld achter gesloten deuren zal hebben vergaderd HET NYLONHUIS maakt uw pantalon korter of nauwer Üok onziclitbare stoppage stomen enz Amsterd straatweg 31 Lo Herenweg Telef 2(161 Vanaf t 1.50 per week Ad Ver meulen gedipl HORl.OGER Westerkade 16 telef 25374 Alle bekende merkhorloges op ter mi.inbetaling I jr schriftelijke garantie Geen rente geen kos en Koekoekklokken pendules _ gouden ringen vanaf f 2 per w MEUBELREPARATIE Meube len en matrassen overtrekken Enorme keuze stoffen Vooruit prijsopgave Ruim 30 jaar erva ring Stoffeerbedrijf H H van Basten Samuel Mullerstr IB-II Tuinwijk Telef 14923 UW PANTALON te lang te kort of te breed Wij vermaken hem deze week Kleermakerij Amsterd straatweg 79 nog voor de Beverstraat FINANCIERING gebr auto's t m I9.'ï4 motoren en scooters t.m 1955 zonder verplichte all risk verzekering Afwikkeling binnen 2x24 uur Stichts Assu rantiekantoor Oude Gracht 309 bis telef 11276 Ook des avonds geopend Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass - kantoor C M Witjens Mariahoek 21 Utrecht Telef 13471 en 23295 Alle verzekeringen TIMMERMAN-METSELAAR vraagt onderhoudswerk van woningen Vraagt offerte Br no 1-8506 bur UN WAT EEN GENOT Geen pijn meer in uw voeten te hebben dankzij een vakkundige voet behandeling van mej P Lan gclaar med gedipl Chiropo diste en Sportmasseuse alleen dames Tevens manicure Be handeling volgens afspraak Telef 27026 Kievitdwarsstraat 7 Utrecht Reeds 20 jaar het juiste adres voor KOUSENREPARATIES overhemdenreparaties stop page rokken inkorten veran derwerk aan kleding etc Um iïo de Kousenkabouter Lijn markt 44 Besch jongedame zoekt een leuke VRIENDIN plm 25-28 jr hoofdzakelijk voor de week ends Br no 1-8368 bur UN VRIENDIN Net meisje 18 jr in winkel werkend zoekt een nette vriendin Br no 1-8495 bur UN Lord Home verwacht moeilijke tijden Ie Britse minister van buiten landse zaken Lord Home heeft woensdag in het Hogerhuis ver klaard dat er „ een tyd van beproe ving " op komst is Wi,i zullen in de eerste plaats rekening moeten houden met een grootscheepse aanval op onze bond genootschappen en wel in het bij zonder op de Nato en onze nauwe relatie met de V.S " aldus Lord Home Ifi Kongo Tibet Laos en aan de grenzen van India is het onrustig en overal hebben de communisten een belangrijk aandeol in deze on geregeldheden " Lord Home zei dat de Russische actie in de V.N inzake de kolonia le vraagstukken veel onheil heeft aangericht Het Russische optre den heeft de oplossing van de kolo niale vraagstukken veel moeilijker gemaakt " zo verklaarde Lord Ho me In Athene is officieel meegedeeld dat zes personen agenten van de Bulgaarse geheime dienst die in noord-Griekenland hebben geope reerd zijn gearresteerd Allen heb ben een bekentenis afgelegd jongeren opwerpt V oral voor de werd beheerst In de resolutie die werd aangeno men wordt gesproken van een de gradatie van de staat " en van de verwarring der geesten " die de protestante lejr'^rs in samenhang met de Algerijnse oorlog nu consta teren Grote bezorgdheid spreekt voorts uit dit document voor de geestelij ke religieuze en morele toekomst der jonge Franse generaties die in Algerije met de verschrikkingen van de oorlog waaronder de mar telinren op Algerijnse gevangenen met name worden genoemd in di recte aanraking komen Voor dienstweigeraars De Franse protestanten gaan nog een stap verder dan kort geleden door de rooms-katholieke kerkvor sten werd gedaan door met nadruk het statuut v ir dienstweigeraars te bepleiten wier morele rechten dus impliciet worden erkend Een oproep tot ongehoorzaam heid of desertie zoals het bekende manifest van Jean Paul Sartre en zijn 120 medeondertekenaars on langs bevatte laten de protestan te leiders evenwel achterwege Een dergelijk appèl zou volgens de protestante kerk slechts gemo tiveerd zijn in geval van funda mentele verwording van de staat " een graad van ontwikkeling die de Vijfde Republiek zo menen de pro testanten in tegenstelling met Sar tre en de zijnen nog niet heeft be reikt Deze publieke stellingneming van de Franse protestanten is niettemin een nieuw en bijzonder welsprekend getuigenis van de extreme veront rusting waarmee de seesl'^)i%e elite van Frankrijk de loekomst des lands beschouwt indien de Algerijn se oorlog niet onverwijld ten einde zou worden gebracht 
10 Donderdag 3 november 1960 - 68e jaargang no 157 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD SCHBLDPAD Een naam in pappen " DE COLLECTIE 1960—'61 IS ONTVANGEN^Zacht vleesplastic met kam en wasbaar 1 r QChaar 40 cm i.O,yO Ook met paardestaart en vlechten Enkele modellen nu nog met 20—30 % korting Po^penziekenhuis JACOBIJNESTRAAT 2-7-10 r A Hoevelaken BIJ AMERSFOORT Eengezinswoningen met 3 slaapk badcel en zolderruimte Tuin met schuur Vanaf ƒ 24.750 — Garages beschikbaar Alle inlichtingen J Makelaar Vlaanderen Muiderberg 02942—271 en 305 V WONINGRUIL Amsterdam—Utrecht Aangeb zonnige WONING 2e etage Bevattende grote woonkamer met 3 ramen 2 slaapk keu ken hal waranda en zolder kamer Alles in moderne kleuren. Vrij uitzicht op sportveld Huur ƒ 14,80 p.w Gevr iets dergelijks of gro ter hogere huur tot ± f 18 geen bezwaar Liefst omgev Vleutenseweg Br onder nr 2-1776 bur UN TE KOOP GOED HUIS geschikt voor 2 of 3 pers Koopprijs / 10.000 — k.k Ledig te aanvaarden Brieven onder no R — 9706 Adv Bur ALTA Pausdam J van Dijck Accountant lid N.l.v.A Maliebaan 24 — Utrecht y r a a g t een gevorderde ambitieuze ASSISTENT die zichzelf een positie wil opbouwen Minimum eisen Middelbare schoolopleiding boekhouddiploma en praktische ervaring Gaarne schriftelijke sollicitaties aan bovengenoemd adres Commerciële organisatie voor middenstanders zoekt A Een assistent accountant B Een medewerker die de leden kan voorlichten op administra tief en economisch terrein Sollicitatie * onder no 2-1709 aan het bureau U.N bestrijdt tandbederf Vraag uw winkelier de speciale Prodent-aanbieding en de premie is geen bezwaar Voor nog geen cent per keer sluit u een levens verzekering voor mooie gezonde tanden Dat is het u zeker waard En het is zo eenvoudig ' s mor gens en ' s avonds poetsen met lekker-smakende Prodent tandpasta Want alléén Prodent bevat het nieuv/e dubbel actieve Dispergon-A voor langduriger èn krach tiger bescherming tegen tandbederf Prodent uw tandpasta voor gezonde parelwitte tanden Normale tube AA et 1 Zeer grote * jfk Familieverpakking 135 et I tube / Uct OPEN BRIEF AAN DE NEDERLANDSE HUISVROUW Een recent onderzoek naar de smaak-voorkeur van fafelbescfiüit heeft uitgewezen dot 81 % van de Nederlandse hulsvrouwen brosse luchtige beschuit verkiezen zoals deze al jaren door BOLLETJE wordt gebakken volgens een geheel eigen recept De samenstelling van dit recept is geheim doch het za iedere huisvrouw duidelijk zijn dat de luchtige brosse en croquante structuur en de heerlijke " volle " smaak van BOLLETJE alleen verkregen worden door het gebruik van de allerbeste grondstoffen en vooral door het verwerken van grote hoeveelheden eieren Dit is één van de redenen dat BOLLETJE-EIERBESCHUIT de meest gekochte is Doch er is meer Sinds onheuglijke tijden beoefent de bakker een ambacht dat een geheel eigen plaats inneemt in de samenleving De toewijding en zorg die hij besteedt aanzijn producten,zijn verankerd in eeuwenoude vaktradifiés die van generatie op generatie zijn overgegaan en vervolmaakt Op grond van dit ingewortelde vakmanschap is de bakker dè terzake kundige die Uw adviseur ] s en kan zijn als het gaat om onmiskenbare bakkersproducten Daarom wordt BOLLETJE-EIERBESCHUIT uitsluitend door de bakker verkocht Vraag Uw bakker dus naar BOLLETJE-EIERBESCHUIT verrassend lekker 1 PRODENT houdt de mond fris en gezond de klok rond 
iVROUWENmRp """"" iiniiiiuuiiMiiiuHiiiii I iiiiiiiiiiiiiiii MUI iriiti niiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiimiii riiiii > •¦ iiiiiiiMiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiniiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiinni'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii itiiiii iiiiiii m iiiiii iiiiiimiiiiiiiiii tiiiniHiiiiii uiiiiii tuurlijk ook de ploegjesgeest die is heel sterk onder de meisjes Je loopt verder door de fabriek langs een inpakafdeling Een waar luilekkerland een dorado voor zwarte pieten Dozen met taai staan er zij aan zij hoog opgestapeld Chocoladeletters wachten om inge pakt te worden Achter een glazen deur staat een meisje voor een lopende band waarop griezelig uit ziende roze hoopjes liggen Het moeten bonbons worden Langs een soort zeef druipt zoet ruikende vloeistof De roze hoopjes worden door het meisje uit elkaar gehaald als zij vastplakken Daarna ver dwijnen zij in een glaceerbaan Hun bestemming In rijtjes in een bonbondoos naar de winkels Fabriek en huishouden Op de beschuitafdeling werkt me vrouw H van Doorn Zij begint om kwart voor zeven en is klaar met het werk in de fabriek om kwart voor acht Toch vindt zij nog tijd het huishouden te doen Haar man vindt het af en toe wel naar dat zij nooit thuis is maar hij kan zich voorstellen dat zijn echtgenote liever een hele dag werkt in plaats van thuis veel te snel klaar te zijn met de drie kamers Ik vind dit werk erg leuk zegt mevrouw Van Doorn Je passeert weer alle deuren stapels kartonnen dozen dingen die draaien terwijl de meisjes door werken en Elvis zingt Je loopt weer terug door de anijslucht de zuurtjeslucht de chocoladegeur tot je voor de poort staat en de buiten lucht zoals altijd een beetje naar benzine ruikt MEISJES Het blauwe hoedje In de herfst vallen niet alleen de bladeren **» 1 n de herfst zijn het niet alleen de bladeren die vallen Ook het haar valt in dit jaargetijde net als in ' t voorjaar in grotere mate uit Voor vrouwen is dit versehtjnsel minder zorgelijk dan voor mannen Ernsti ge haaruitval een gevolg van een ziekelijke storing doet zich bij vrou wen gelukkig minder voor dan bij mannen Hetgeen niet zeggen wil dat vrouwen altijd maar zonder meer aan dit verschijnsel voorbij kunnen gaan Vrouwen behoeven zich echter niet snel ernstig bezorgd te maken over het verlies van haar Het is een normaal verschijnsel dat in herfst en voorjaar zo'n honderd tot honderdvijftig haren per dag uitval len Een haar heeft over het algemeen een levensduur van vier jaar Na dien valt hij onherroepelijk uit Het geen dus zeggen wil dat wij in een tijdsbestek van ruim vier jaar een volledig andere hoofdtooi hebben gekregen Het proces verloopt zo geleidelük dat wij hiervan nauwe lijks hinder ondervinden Behalve dan dat onze kleding vooral in voor en najaar wat te rijkelijk door uit vallende haren wordt besmet Een verschijnsel dat nog wel eens met enige onge rustheid wordt gesignaleerd is dat de haren met wortel en al uit vallen Verkopers van haargroei middelen " en tonics waarschu wen hier dikwijls tegen Volgens hen is dit verschijnsel op zijn minst bedenkelijk Want zo wordt er ge zegd zolang de wortel nog in de huid aanwezig is zolang is er nog eens kans dat er zich een nieuwe haar zal ontwikkelen Deze bewering Is onjuist Een haar valt nooit anders uit dan met wortel en al Een nauwkeurige be schouwing van een uitgevallen haar bewijst dat Aan het einde van het haartje bevindt zich altijd een klei ne verdikking In de huid zün ech ter kiemen aanwezig die garande - | ren dat er zich onder normale om standigheden een ander haartje zal I ontwikkelen Vandaar dus dat haar - j uitval die met name in de herfst wordt geconstateerd doorgaans weinig zorgen hoeft te baren LtlCY In de heschuitfabriek verdelen vier meisjes de beschuiten die in lange rollen aangeschoven komen Het zijn de dames B van Schayk Nel Hagen Adrie van Roeyen en Van den Brink geprobeerd Ze moesten flikjes in doosjes doen Ook probeerden wij hete met beschuiten Maar dat ging niet paneerraeel werd het Dan zitten ze met de grote vingers te plukken Dat gaat niet Begon toen zi ] 14 was " e gemiddelde leeftijd van onze meisjes ligt zo omstreeks de twin tig Sommigen van hen blijven hier zeer lang er is een meisje dat hier op haar veertiende jaar begon Nu is zij 26 en viert zij haar twaalfen eenhalfjarig jubileum De jubilaresse staat met een stuk of zes andere meisjes bij een paar grote tafels Er rollen blikken met biscuitjes naar haartoe die zij op pakt weegt en weer doorgeeft Bo ven haar hangen bonte slingers vanwege de feestelijke dag Je loopt weer door langs de Mieke du Maine Lomhokstraat 44 te Utrecht haalt de bonbons in wor ding uit elkaar voor zij de glaceer baan in gaan Mieke is zeventien jaar en werkt al twee jaar in de fabriek ' s Avonds bezoekt zij de avondnijverheidschool ivaar zij on der vieer les krijgt in naaien kinder verzorging en gymnastiek Naaien vindt zij het leukst MOEDERLIJKE OVERPEINZINQEN Een kwestie van tpd H • ET begrip „ t ij d " heeft voor kinderen een heel andere betekenis dan voor de volwasse nen Dat werd mij deze week opeens duidelijk toen een oude kennis die wij in bijna elf jaar liet hadden gezien ons kwam bezoeken Een beetje onwennig zaten wij tegenover el kaar tasten naar het verloren gegane contact en intussen ijverig in de weer met het bestu deren van de ander De kennis was wat ouder geworden - allicht - zijn haar was wat grijs zijn gestalte wat strammer maar overigens leek hij niet veel veranderd Het was dan ook helemaal niet moeilijk geweest hem bij de eerste blik te herkennen Ons trof zijn onder zoekende blik Mischien dacht hij hetzelfde ze zijn ouder geworden maar verder niets ver anderd En toch waren er ruim tien jaren ver streken jaren waarin veel was gebeurd waar in wij narigheid en vreugde hadden ge smaakt en geestelijk wa ren gegroeid Een,sklaps kwamen de kinderen luidruchtig bin nenstuiven De kennis was verbaasd Elf jaar geleden kroop Adriaan rond in de box was Henkie een allerliefste héél kleine baby lag Hummeltje nog op het dak der wereld in een ooievaarsnest In plaats van de twee kinderen die hij had verwacht waren er nu dus drie en die derde staarde hem aan met onverholen verwondering Wie was dat nou weer In die elf jaren was Adriaan opgegroeid tot een hooghartige teen - Voor ons de ouderen had de tijd min of meer stilgestaan De kinderen daarentegen hadden een geweldige ontwikke lingsgang doorgemaakt Zij hadden in die elf jaartjes twee belangrijke levensfasen overwonnen zij waren ontzaglijk toe genomen in lengte en breedte ze hadden een verbijsterende hoeveel heid kennis en ervaring opgestapeld kortom zij waren geheel andere per soonlijkheden geworden Ze hadden geleefd veel intenser sneller en op vallender dan wij Hun tijd was de onze niet En ofschoon ik mij zel den verdiep in de toe komst die tóch niet te raden is kreeg ik nu plotseling visioenen van „ over tien jaar " Als die zelfde kennis dan wéér op bezoek zou komen zou hij ons weinig ver anderd terugvinden ouder geworden wat grijzer en strammer be zadigder ook maar hij zou ons onmiddellijk herkennen De kinderen echter Adriaan als zoveelste jaars-student Henkie als overmoedige en energie ke verslaggever Hum meltje als een alleraar digste bakvis met een hoofd vol filmsterren Sprookjesachtig Kinsey-rapport kelük veel van elkaar houden en ' n baby willen hebben dan verdwijnen zij in het sprookjesfirmament dat aan onze ogen onttrokken is Daar aldus miss Johnson treden de gedachtengolven in werking De gehuwde fee wordt door een ge dachteproces bevrucht Je zou het een wensdroompje kunnen noemen aldus miss Johnson Miss Johnson baseert haar sprook jesachtig Kinsey rapport op eigen waarneming daaruit waren ook de minder zedelijke kanten naar vo ren gekomen Ztj zijn biseksueel en polygaam en gaan met eikaars echtgenoten om Maar zo meende miss Johnson ten slotte is monogamie ook maar een conventie El EN Engelse ongehuwde dame die in sprookjes gelooft heeft ver klaard bezig te zün met de samen stelling van ' s werelds eerste rap port over het seksuele leven van de fee Het is alles op hoog niveau ge schreven er wordt wel gezoend en geknuffeld bü deze broze figuurtjes uit de sprookjeswereld maar een intiemere verhouding bestaat mees tal slechts uit gedachtengolven Miss Majorie Johnson de schrijfster van het werk is een streng uitziende vrouw met glad weggekamd haar en een scheiding in het midden Het heeft mij jaren gekost om de vriendschap van de sprookjesfigu ren te winnen en achter de gehei men van hun geslachtsleven te ko men aldus miss Johnson Ik weet nu dat er in sprookjesland geen pa ring bestaat zoals wü die kennen als een fee de ware kabouter ont moet dan kussen en knuffelen zij net zoals wij Maar omdat zij op een hoger plan leven dan wu weten zij een lijn te trekken waar dat hoort Als zy we - Een verrukkelijk pakje om thuis te dragen is de^e combinatie van een Florex-veloursjakje met een maillot er onder.Het zit makkelijk door de ronde hals en de ingezette driekwart mouwen en u kunt dit huiselijke toi let variëren door er af en toe een andere maillot bij te dragen in de E R gaat een nieuwe deur open en je komt in een nieuwe geur Chocolade grote bakken met een taaie vloeistof waarin een enorme lepel roert Een meisje met blote ronde voeten in sandalen staat gebogen over een tank vol walmende chocolade Ook zij maakt roerbewegingen Achter een volgende deur ruikt het naar anijs Je ogen gaan er van prikken Een machine gooit steeds maar zuurtjes in een blikken emmer Een andere machine kleedt de zuurtjes aan Zij hangen dwaas tussen de metalen handle-tjes en wielen te wippen terwijl de machine ze met papiertjes omwikkelt En overal zijn dingen die draaien FABRIEK * ielen stangen een lopende band met allemaal lolly's er op En tus sen de wielen en andere draaierig makende uitvindingen lopen wer ken en lachen de meisjes Ze heb ben vlugge handen en werken in een razendsnel tempo Driehonderd rollen koekjes per uur Honderd vijftig chocoladeletters met voor verpakking en doos in een uur Wi Sinterldaastijd De 27-jarige Josephine Froon Frede rikstraat 7 in IJsselstein vierde vo rige week haar tivaalfeneenhalfjarig jubileum bij de fabriek Het feest werd in de kantine gevierd Confectie-genootschap Tijdens een vergadering in Am sterdam hebben enige vooraan staande zaken uit de confectie.de tailhandel gevestigd in alle delen van ons land het Nederlands Con fectie Genootschap opgericht Dit Genootschap van detaillisten op het gebied van dames - heren - jongens en meisjesconfectie stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de detailhandel in deze branche on der meer door als gesprekspartner op te treden van de fabrikanten-or ganisaties Het gemis aar een der gelijke instantie specifiek voor de confectie werd de laatste jaren steeds sterker gevoeld zowel va.n de zijde van de zaken als van de fa brikanten die niet tot een doeltref fend overleg de rehele bedrijfstak betreffende konden geraken bij ontsteltenis van een duidelijke ver tegenwoordiging van de detailhan del " Is je zegt te schrikken van die enorme monotone activiteit kijken zij verbaasd en een beetje gevleid Vindt u En zij geven weer ergens een klap tegen of maken een snel handgebaar en ziedaar er ligt weer een rol koekjes of een chocolade letter ingepakt Hij wordt gauA ' doorgegeven meisjeshanden plak ken er snel nog iets op of knippen er iets af Het is sinterklaastijd in een Utrechtse fabriek Want in fa brieken begint de sinterklaastijd lang voor dat de kinderen er aan denken hun schoenen gevuld met hooi en winterwortels voor de ka chel te zetten Wij moeten het verlanglijstje van Sinterklaas klaar maken vertelt onze gids personeelschef van het bedrijf Wij hebben in deze tijd vele hulpkrachten die ons door de drukte heen moeten helpen Er zijn hier ongeveer honderd meisjes in vaste dienst Nu werken hier ook gehuwde vrouwen voor halve da gen het is enorm druk Wat die meisjes zoal doen Voor namelijk inpakwerk plakken do zen voormaken etiketten plakken op appelmoesblikken het is een ge compliceerde zaak hier Wij hebben van alles jam zeep cosmetica be schuiten enz Ja wij hebben de meisjes echt wel nodig Dat inpak ken hebben wij eens met mannen Plakken en inpakken gaat snel draaiende en lawaaiende machines De chocoladegeur hangt overal Plotseling begint de muziek Elvis " Is wij deden wat de meisjes graag willen aldus de personeels chef zaten wij nu al met blaren op onze trommelvliezen Het is een heel probleem Elvis Presley en zo Een keer hebben wij het ge probeerd met populair klassieke muziek Toen belde er een meisje op naar de telefoniste die de platen verzorgt Is er iemand dood vroeg zij Ach zegt onze gids wat dat betreft zullen wij elkaar nooit vinden Dansen is alles Vroeger hadden wij een eigen schip waarop wij de jeugd meenamen En dan werd er van Utrecht tot Rotterdam gedanst Had je de mensen langs de kant moeten zien kijken De mensen hebben tussen de mid dag een half uur om te eten Het was eerst een uur maar dat vonden zij zonde Wij kunnen toch niet naar huis zeiden zij en „ ik heb geen heel uur nodig om te eten " Dus houden zij nu een half uur eerder op met het werk ' s Zaterdags hebben zij vrij Tot voor kort stuurden wij die meisjes zaterdags naar de huishoud school Zij kunnen op onze kosten de avondnijverheidschool volgen Er zijn er verscheidene die dat gedaan hebben vooral om de naailes De collegialiteit onder de mensen in de fabriek is bijzonder groot De personeelchef vertelt er graag over Een meisje was een keer haar hele loon kwijt Toen zijn ze met de pet rondgegaan dat is toch leuk hè En een ander geval Er was een man ziek Iedereen vond het vrese lijk naar Toen gingen zij weer met de pet rond niet erover nadenken neen hoor en in tweemaal vier entwintig uur was er een televisie Niet overplaatsen IEDEREEN zegt altijd zo vervolgt * onze begeleider dat die meis jes niets anders doen dan een serie reflexbewegingen maken Maar wij zijn net zo wij zouden dat ook doen Ik heb het een keer geprobeerd Ikheb in de sinterklaastijd meegehol pen met het inpakken van choco ladeletters Ik had de M die is heelmakkelijk lekker recht papier trektniet De volgende avond kreeg ik deP toen was mijn hele avond ver knoeid Je kunt de meisjes ooknooit kwaaier maken dan wanneerje ze overplaatst Als je dat zo ziet:jaar in jaar uit beschuiten in eenrol doen Dan zeg je meisje ik zalje eens helpen morgen ga je naarde jam Tranen Hier geldt na - Je moet dat lichtblauwe hoedje maar niet opzetten zei mijn vrien din beschermend Het is een aardige hoed hoor daar niet van maar — Je neemt me toch niet kwalijk — hij staat je bespottelijk veel te jong Toen ik onthutst - eeg vervolgde zij tegemoetkomend en op een toon alsof zü zoeven mijn mooiste kopje gebroken had O ' t is een leuk ding hoor Eééénig Maar voor een jong meisje niet voor ons Je kon de stilte snijden nu daar om misschien voegde ziJ er Klompé achtig aan toe Mij zou zoiets ook niet st ^ n weet je wij worden er alleen maar ouder van als wij ons te jong kleden Haar tekst kwam mü vagelijk bekend voor In welk vrou wenblad had ik hem ook weer gele zen Ik keek speurderig in de spie gel De kleur van mijn nieuwe hoed had de kleiu - van mijn ogen en maakte ze blauwer Dat had de win keljuffrouw ook al dadelijk bü het passen opgemerkt Het had me met de prijs verzoend Je grijze haren attaqueerde myn vriendin op de achtergrond in de spiegel het accrntueert zo vind je niet Je moet h^t natuurlijk zelf weten Pit met een spottend mond neus-keel-geluid Ik raad je voor je bestwil Ontmoedigd zette ik mijn hoed at en keek laatdunkend nu nogmaals in de spiegel Op h-^t gryze mantel pak dat ik nu al jaar in jaar uit droeg lag de verveling van alledag M'n gezicht was een nevelige mor gen Die hoed Ik was er net zo blij mee geweest Tot nu toe had ik hem zorgvuldig in de doos gelaten om ei een echte feestdag van te kunnen maken als ik hem voor het eerst zou opzetten Vanmorgen vroeg had die onverklaarbare feeststemming mij al ingesponnen WU zouden immers thee gaan drinken in de stad Nel en ik Het was altijd opwindend met Nel uit je kreeg zoveel bekijks An ton en Gerard zouden ons - later op halen en gevieren zouden wij dan ergens gaan eten O heel eenvoudig hoor geen lobster-cocktails of zo een gewoon klein etentje Gezellig Anton was ' ' ig Wel tien maal had ik sinds ik het wist dat oude bakbeest van een mantelpak uit de kast gehaald en het er even vaak weer in gehangen Maar toen kwam mij — vanwaar weet niemand — plotseling een lu mineus idee aangewaaid Een hoed Ik moest er een nieuwe hoed bij ko pen Doodeenvoudig Een nieuwe hoed maakt immers alles anders het slechtste huwelijk het oudste mantelpak d N nu Ergens binnen in mij werd een snik doodgeboren Zou je heus denken dat ik voor aap loop vroeg ik serviel Beslist was het kordate antwoord Boven de veertig moet je geen licht blauw meer dragen Waarom geen zwart Zwart is zó gedistingeerd In Parijs Maar ik héb niets zwarts verde digde ik Ik heb alleen maar dat ouwe grijze vod en rukte theatraal m'n alpinopet van de kapstok En dan die witte strooien deed ik hen gelend Maar voor wit is het seizoen ager was Henkie een on besuisde schooljongen geworden gebukt onder de zorgen omtrent huis werk een naderend toe latingsexamen en vriend - jes ruzies had een kleine - blonde fee haar intrede gedaan om in ons gezin een tiranniek be wind te voeren Het hele leven lag voor de kinderen opge sloten in die elf lange jaren De kennis herken de hen niet noch de kleuter Adriaan noch de baby Henkie Het kostte hem zichtbaar moeite zich in te praten dat het dezelfde kinderen waren Dat had de Tijd ge daan De jaren hadden voor het kroost een ge heel ander tempo een geheel andere betekenis gehad dan voor ons vol wassenen De kennis kon de jongens niet uit el kaar houden slaagde er niet in te raden wie van beiden de oudste was Elf jaar geleden was dat zo'n heksentoer niet geweest niemand zou toen Adriaan-in-de-box en Henkie-in-de-wieg hebben verwisseld De tijd had het verschil enigszins uitgevlakt al thans in de ogen van een vreemde Zonderlinge gedachte immers te ver heen Het lijkt net of je achterloopt Maar die gr-'ze baret kan toch wel zei zij met de nadruk op kan " Het ontging me niet dat ze het vod baret noemde Het staat juist heel fijntjes grijs bij grüs Óf je in de lichte rouw bent sput terde ik onwillig en herkende de pu ber in mijn stem Zij haalde onge duldig haar schouders op daarom zei ik even timide als onlogisch Hij is lieel duur hoor Geld weggegooid besloot ze hard Neem mij nou in het vervolg mee als je weer eens iets nieuws gaat kopen Zij deed en sigaret in haar lange pijp liet zich zuchtend in een stoel vallen en vroeg Duurt het nog lang Ik stond onhandig te klunzen met mijn make up zette in de gang toch nog even stiekem m'n nieuwe hoed op en legde hent toen gelaten terug in de doos Nu heb ik niets om op te zetten zeu"de i koppig en besef te plotseling geërgerd dat ik in het leven altijd de huitenbocht " am Dan zet je niets op besloot zij stond op en knoopte resoluut haar mantel dicht Ik ging achter haar de deur uit met e?n sip gezicht en mijn oude alpinopet kwasie geraffineerd op een oor De thee smaakte mij niet Voor de gebakjes bedankte ik — Ik kon wel eens aan ' e lijn gaan doen bedacht ik voor het eerst Nel vond me stil en saai Toch geen moeilijkheden met Gerard Ik kon mijn hart bij haar uitstorten als ik dat wilde Zij en Anton hadden ook wel eens wat Aan het etentje probeerde ik al maar tevergeefs in de stemming te komen maar toen Gerard me ook nog influisterde Waarom heb je dat aardige hoedje niet op Het stond je zo leuk had ik kunnen gillen De avond was voor mij reddeloos verlo ren Gelukkig gingen wiJ vroeg naar huis maar daar aangekomen schrok Gerard zich een kriek en zei ont hutst Wat zullen we nóu hebben toen ik als een bakvis tegen ziin schouder leunde om eens lekker uit te huilen Een week later kwam ik een stra lende Nel tegen in gezelschap van een mü onbekende heer Zij lachte breed en wuifde ZiJ zag er uitste kend uit vond ik en dacht — Zij kleedt zich werkelijk goed — Maar ook haar gezicht Wat waren haar ogen blauw En toen pas zag ik het Nel droeg een nieuw hoedje Inder daad een nieuw lichtblauw hoedje Dat hebt u maar weer goed gera den MARIE VAN DER STEEN Roken Jullie dan maar » Oet bestuur van een lagere school ** in Kopenhagen heeft besloten de kinderen toestemming te geven te roken en tezelfdertijd een krachtige campagne tegen roken te beginnen Vroeger was roken verboden maar jongens en meisjes van elf en twaalf jaar deden het toch Het schoolbe stuur gelooft dat de nieuwe politiek meer resultaat zal hebben dan een verbod modeperik n en flir tende jongens Het meis je dat nu op een stoel leuning klom en trots haar vlechtwerkje van-school toonde zou dan op hoge hakjes door het huis trippelen conflicten forceren over een huis sleutel en in het geheim afspraakjes maken Henkie zou met één oog op de klok vertellen van zijn avonturen bij stadsbrandjes en verga deringen Adriaan zou studentenmoppen tappen en de hoogleraren immi teren In elk geval zou de kennis hen niet her kennen en vergeefs trachten de teenager van vandaag de schooljon gen van nu de kleuter van heden terug te vin den in die drie vreemde wezens Dikwijls vergeten wij hoe ingrijpend en be langrijk de eerste twintig levensjaren van onze kinderen zijn We zien de kinderen opgroeien met vertedering soms zelfs met enige minach ting omdat ze nog zo dom en klein zijn maar wij beseffen niet dat daar iets bezig is te ont staan dat van geweldige betekenis is Wij aan vaarden de kinderen als een groot geschenk als een verdieping van ons levensgeluk maar staan er nauwelijks bij stil dat wij dag aan dag getuige '' ijn van een wonder het wonder van de groei en de tijd Pas wanneer ' e plotseling met die Tijd wordt geconfronteerd door zo'n toevallige ^ nt moeting met het verla den dringt het tot je door wat er vlak onder ie ogen gebeurt Het is wel leerzaam zo'n hernieuwde kennis making THEA BECKMAN 
12 Donderdag 3 november 1960 - 68e jaargang no 157 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD UTRECHTSCH Alleen geldig op vrijdag 4 november 1960 Op deze artikelen aordew geen telefonische of schriftelijke bestellingen aangenomen yrijQag yoorQeel Utrecht Petroleumlampje in originele Biedermeyer stijl met koperen bran der Geeft gezellig licht.Geheel kompleet _ met kap en ' 1 95 glaasje I Bloembollen Nu is't de tijd bollente planten of op glas te zetten Tulpen en hyacinthen - onze bekende exportkwaliteit - 1 jQ per doos I Crocussen anemonen en blauwe druifjes 85 c Ook Stadhuisbrug All-round-bag stevige tas van moderne ruit stof met koordsluitinjen solide bodem 38 cmhoog Voor vele doel einden geschikt Alsvrijdag voordeel --__ nu extra goed - y 95 koop i 3e etage 24 " Damesjapon speciaal voor forsere figuren Moderne alpaca fibren ka vezels in ¦< moderne multi colour tinten Keuze uit 2 fraaie mo dellen met een rechte of een banenrok. Maten 42 52 950 Crochet dameshand schoenen van soepel nappa met gehaakte bovenkant en tricot voering In de kleuren cognac beige vanilleen grijs Staat zo leuk bij uw suède jasje Alleen deze vrijdag voor Korset van zware cou til dril stof Zijsluiting met veters Stevige,elastieken binnen band.Voor het slank afkle den van uw kostuums.Speciaal voor _^ grote maten 1 A 50 Slechts I I Wollen kleutertrui 425 met raglan mouw in wit bleu geel en aqua Bij bretelbroekje rok)e of lange broek Voor de leeftijd t/m twee jaar Maat I Maat 2 4.45 Ook Stadhuisbrug Hokkcr ook heel goedte geüruiken als bijzet tafeltje Blank beukengelakt met mat gepolijstblad dism 30 cm).Afschroefbare «- ^,- poten Uiterst 025 voordelig W Ook Stadhuisbrug Ook Stadhuisbrug Weekendtas van dub bele waterdichte stof Keus uit effen kleuren voor militairen of ruitmotieven Geheel met tuigleer afgewerkt Met koperen ritsen en zijritsvak Moderne platenspe ler op voet 4 snel heden en 2 saffieren.Solide konstrulttie Kanzo op radio of band recorder worden aan gesloten ^^- cUniek lage \| Q75 prijs «/ f In koffer 54 - Tal Zeldzaam aanbod als St Nico-laascadeau voor groteren Aan geboden 2^ j nieuwe monster ierie PLASTIK MODELBOUW DOZEN tets aparts nog nooit in Holland gezien met origi nele ramen in elkaar schroef bare spanten dakpannen ca 5600 onderdelen waarde ƒ 450 in één koop ƒ 175 Eventueel ook in gedeelten Br voor be zichtiging no 1-8429 bur UN SUEDE DAMES - en HEREN JASJES contant of binnen 3 mnd zonder rente en kosten nergens goedkoper Hen's Tem ming St Jacobsstraat 63 Ütr Telef 25771 AUTOVOORRUITEN FU N V VGiiiselas " Amsterdam Ooi ' inzetten wordt door ons ver zorgd Fa V Geest Gansstraat 62 Utrecht Telef 23.581 ORION RIJWIELEN in alle kleuren vanaf ƒ 125 met 3 ver snellingsnaaf ƒ 15S compl met lamp pomp enz Jaar garantie Van Asch van Wijckskade no 4 om de hoek KANARIES op volle zang / 10 Zeer grote collectie tropische vogels vanaf i 4 per paar luxe en verchroomde vogelkooien vanaf ƒ 7 tevens ronde model len Borneman Merelstraal 35 telef 13617 Heerlijk warme Paris-polo-pullover 60°owol 40°''o celvezel in diepe multicolor herfstkleuren 40-44-48 J90 /^^ 1 1 // ¦ TN^-'te \ ^ C&A Zware wollen sportpullover Modern sportsman " Div stoere met verti Slechts kaal 75 kleuren V-hals jacquard-dessin # V - v **?^ TJ£l tot 20 woorden ƒ 2 — elk woord meer ƒ 0.10 Te koop aangeb wegens klei ner wonen in goede staat zijn de BANKSTEL met bar huis kamerameublement eethoek vloerkleden en dergelijke te gen elk aann bod Kanaalstr 31 bis Kijken = kopen Prachtige ro buuste KOFFERSCHRIJFMA CHINES bekend merk van ƒ 295 voor / 245 Demonstratie ook ' s avonds bij u thuis F Hoffschlag kantoormachines Minrebroederstraat 34 telef 13268 WAAR VOOR UW GELD Voor moderne en klassieke ronde en rechthoekige eetkamertafels met bijpassende stoelen fa brieksprijzen Mooie dressoirs theemeubcls haardfauteuils schri,itbureaus tafels stoelen kasten i en 2-pers divan - op klap en wentelbedden Hang legkasien opbergkastjes kap stokken divans Zeer veel meu belkoop.ies uit prima inboedels voor aantreklvelijke prijzen Meubelopslag Gebouw de Zon Pieterskerkhof 21 telef 23068 GEOVONDEN VOORWERPEN KLM Politie spoorwegen Grote partij herenhoeden pa raplu's ƒ 2.50 handschoenen wollen s.jaals alpines horlo ges horJoge armbanden bril len brillendozen vulpotloden portefeuilles portemonnees broches armbanden halsket tingen tabakspijpen aanste kers fototoestellen schoenen F J Willemse Bekkerstraat 59 Utrecht NAAIMACHINES Mevrouw weet u dat u voor ƒ 285 een elektr naaimachine heeft met ingebouwde motor en verlich ting Anker Bovendien een complete zig zag naaimachine waarmee u naden afwer«t en knoopsgaten maakt Prijs / 399 Ue bekende West-Duitse mer ken V Basten's Naaimachme handel Nieuwe Koekoekstraat 22 Utrecht Telef 27085 NETGEDRAGEN HERENKLE DING Zo goed als nieuwe colbertkostuums smokingkos tuums rokkostuums jacquet kostuums colbertjassen panta lons demi's winterjassen lan ge lederen dames - en heren lassen regenjassen dameswin termantels Koopt ook netge dragen herenkleding en heren - schoonen in F J Willemse Bekkerstraat 59 Utrecht Telef 25655 TELEVISIE Wij hebben reëel matig occasions voor zeer aan trekkelijke prijzen Philips Er les Graetz etc Radio Lenslnk Nieuwe Daalstraat 29 teL 19774 b g.g 22082 Onbegrijpelijk lage prijzen Tweed en WINTERJASSEN dure kwaliteiten normaal veel duurder nu ^ 65 en / 75 Dias Biltstraat 32 PLOEGSTOFFEN Chintz ga idtis Dandiliiweel irtjacUlif men Moderne verantwoorde verlichting uvertiekkun lampu kappen Ue Duif " LMnmarkt 8 Utrecht Telof 17U5t > Gebroken series KOSTUUMS 1 rij 3-knoops 100 % kamgaren nu ƒ 79.50 normaal veel duur der Dias Biltstraat 32 AANRECHTBLADEN dOUChe bakken en combinatiebaden F,en keuken of badkan:er wordt nieuw met een Arlith blad of bak Uboka Nieuwe Kade 22 telef 17517 TELEVISIE 53 cm voor een speciale prijs Gem betaling A Velder Aurioliaan 14 telef 35633 Voetbal - handbal en korfbal schoenen In alle bekende mer ken o.a Quick Adidas en Pu ma etc enorme sorterlngl HENK TEMMING St Jacobs straat 63 Utrecht Telef - 25771 TELEVISIE Voor de juiste plaatsing en de betere service A Velder Aurioliaan 14 teief 35633 TELEVISIE Ruilt nu uw klein beeld T.V in voor een groot beeld Wij geven een zeer goe de prijs voor uw oude apparaat terug A Velder Aurioliaan 14 telef 35633 AARDE prima zwarte tuin grond per ii \^ f 13.50 per li m ^ ƒ 8.50 per 25 kg ƒ 4.15 franco huis Fa Corns van Beusekom Zaad - en Bloembollenhandel uitsluitend gevestigd Wester kade 2 t.o Ledig Erf Utrecht Telef 13131 Dat kan alleen bij Joop Voor f 6.95 per persoon in een heel uur kunt u net zoveel KIP eten als u zelf wilt gebraden in roomboter Café Zuilen Amsterd straatweg 592 hoek Muyskenweg NIJMAN BULLETIN Voor de jeugd originele Hazewind par ka's In nieuwe kleuren en mo dellen Heerlijk warm met ted dy gevoerd Textieihuis Nlj man " Croeselaan 163 te Utrecht telef 34687 OPSPORING verzocht Echt paar Biltstraat 43 Stel u ge rust wij zitten Bergstraat " ifi bij Paardenveld Automateria len Rusman H.A.M olie vet ten accu's Ruime sortering autogeschenken Telef 16657 NIJMAN BULLETIN Klasse japonnen hoeven niet duur te zijn Nieuwe modellen uit Pa rijs en Rome en tóch reeds v.a 28.50 of 1.00 per week NI.TMAN BULLETIN Originele suède jasjes in de betere kwa liteit Perfect afgewerkt en in de nieuwste tinten 119.75 Het kan ook voor ƒ 3 per week TELEVISIE Koop UW T.V ver trouwd bj,j Utrechts grootste en goedkoopste T.V speciaalzaak Regelmatig 200 apparaten in vooraad van de betere West duitse merken ledere avond demonstraties Nibeja N.V ^ Amsterd straatweg 323-325 t.o watertoren Telef 42312 NIJMAN BULLETIN De harte wens van elke vrouw is een origineel Kidleg bont.!as,]e Nij man heeft de nieuwe modellen zojuist ontvangen / 199 of ƒ 34 en f 5 per week TRAPBEKLEÜING met lino leum Praktisch onversliitbaar Geen onderhoud Voorkant af gezet met plastic strippen Vloeren hedriif Broer Kwartel straat 29 teler 17S12 LET OP UW GELD Zoekt u een goed en billijk St Nicolaas-geschenk voor groot en klein schrtift u dan eens onder no 1-8511 bur UN Het verplicht u tot niets vrije bezichtiging in onze toonkamers doch wij weten u zult tevreden zijn Nylon en metalen STEUNZO LEN worden door ons In eigen ihstrumentmakerlj vervaardigti volgens uw voeten zijn uiter^it licht in gewicht en worden = ïan bevolen door H.M doktoren Orthopedi.sch bedrijf voor voet correctie Fa J Cornelissen Hamburgerstraat 8 Utrecht Telef 13Ö92 Te koop Peeters 3 motoren BANDRECORDERDEK met fo nolint versterker en luidspr In kast / 100 Withelminalaan 203 telef 35121 Te koop aangeb SPARTA Twin 250 cc in prima staat Deskun dig onderzoek toegestaan Prys ƒ 950 Br no 1-8418 bur UN WOLLEN DEKENS bedstellen linnengoed ledikanten meubi lair karpetten wasmachines stofzuigers jongens en meis leskleding van onder tot bo ven " Kortom alles vindt u bff Groenevetd's textielhandel en vloerenbedri.if Brigittenstraat 2 Utrecht Maak gebruik van Or)':e p''''':e betaüngs-service Telef 10153 Uw oude radio is plm / lüO waard bij aankoop van onze speciale aanbieding in radio's Pracht radio met 14 buizen functies 4 luidsprekers 5 golf lengten enz van ƒ 398 Uw oude radio nemen wij terug voor ƒ 100 en u betaalt dus ƒ 298 Nog een prachtradio serie 1961 met 4 golflengten bas - en toonrege aar enz van " 298 voor / 198 Originele garantie en prettige betaling Vraagt vrijblijvend inlichtingen en demonstraties Alleen bij ons RADIO SUCCES Marnixlaan 45 telef 40809 T.V overjarig 53 cm met gra tis tafei en dakantenne / 695 53 cm automatiekserie 1961 20 buizen 3 luidsprekers met tafel en dakantenne ƒ 795 Staand meubel 53 cm met deurtjes vanaf ƒ 795 Het allernieuwste 59 cm beeld f 895 Off Import dus originele garantie en onze be kende 100 " o service zie ook onze apparaten van 1961 in Saba Loewe Opta Nordmende Siemens Graetz Korting enz RADIO SUCCES Marnixlaan 45 telef 40809 2 CLUBS en 4 stoelen z.g.a.n Gashaard prijs / 160 2 salon tafels / 5 en ƒ 10 rooktafel f 15 vloerkleed T.V.-radiotafel chroom ƒ 12.50 pluche tafel kleed schoorsteenloper Oos terbuurt 1 Mk SUN de nieuwe „ brandveilige " Petroleumkachel die voldoet aan de eisen van het Brandveiligheldsinstltuut T.N.O - Delft ersbergen ^ Oudegracht 175 Xachtegaalstraat 22/24 MEUBELEN AANSCHAFFEN Dan De Kleine Beurs complete woninginrichting Want nu be soaart u tientallen guldens Bankstel f285 tafel cadeau Gotische huiskamer bestaande uit dressoir met luifel uittrek tafel 2 fauteuils 4 stoelen ƒ 525 kamervloerbedekking of tafel kleed cadeau 2-pers slaapka mer met 3-deurs kast spiraal cadeau Eethoek vanaf f 115 Bergmeubels slaapbankstellen vloerkleden bedden vitrage enz ' Uw aankoop desgewenst in i 12 18 termijiien gefinan cierd Ook op Voorzorg - en Brug betaalzegels Grote sorte ring in onze 3 zaken Willem straat 42 33 en 5 bij Vreden burg Telef 24377 Utrecht Te koop a partij houten en stalen BUREAUS b plm 30 toonbanken ladenkasten vi trines enz Geerts Gruttersdij k 23 telef 29;J04 Royaal BANKSTEL met salon tafel old finish eetkamerameu blement Wilton gang - en trap loper 70 cm breed met roe den Alles in zeer goede staat Werkdagen na 6 u Palestrina straat 8 Utrecht Oog in Al telef 31478 MAATKLEDING Confectiekos tuums winter en regenjassen bontmantels ook naar maat suèdejasjes voor dames en he ren levert Ie klas kledingzaak op termijnbetaling Bezoek met collectie door gehele land Br no 1-8466 bur UN Te koop zwarte DWERGPOE DEL teef G^2 mnd oud f65 Telef 03486 - 428 Z.g.a.n Vespa SCOOTER 150 cc met toebehoren T9.57 22.000 km geopen Corns Schellinger laan 37 Zeist Te koop z.g.a.n HAARD Bec kers 60 cap 12.000 cal Oude Brandenburgerweg 12 Biltho ven BROMFIETSEN Victoria Sport 1960 Batavus Sport HMW 1960 Locomotief I960 Rap ' 60 Royal Nord 1960 enz Billijke prijs ook inruilen Lange Nieuwstr 53 Utrecht Een pracht jonge SCHOTSE COLLIE 4 mnd reu bruin met witte kraag Lange Nieuwstr 33 BANKSTELLEN klassiek en modein tegen fabrieksprijzen en met volle garantie PleyarS Woninginrichting Vooistiaat 37 Koekockstraat 26 Utrecht Korte witte TROUWJAPON mt 42 44 met toebehoren ' s Av na 8 uur Zenithstraat 6 KINDERWAGEN opvouwbaar f25 eiken boekenkast.ie / 40 box ƒ 7.50 wandelwagentje / 10 2 fauteuils ƒ 35 zwart pak kl maat en schoenen / la Cotn Houtmanstraat 8 bis telef 10175 Elektr Singer NAAIMACHINE ƒ 125 in koffer Te bezichtigen G A Witjens Herenweg 33 Utrecht Inzinkbare TRAPNAAIMA CHINE ƒ 50 Te bezichtigen G A Witjens Herenweg 33 Utr Bruin KOSTUUM maat 50 slechts enige malen gedragen gekost f 140 nu / 40 Als nieuw Hoogenoord 24 Te koop BOXER teef 9 mnd ƒ 60 Telef 03405 - 496 Groene weg 128 Bunnik 2 ha LAND waarvan V ^ ha m fruit struikaanplant Even tueel te ruilen voor heel huis met garage en tuin Br no 1-8397 bur UN Te koop PEKINEES 9 weken gekr ƒ 65 Telef 070 - 725793 Grote UITSCHUIFTAFEL ƒ 25 hoog kamergaskomfoor f 10 Prof R Boslaan 76 Tuindorp Harley Davidson MOTOR 750 cc in prima staat Geheel ge reviseerd Te bevr P H de Waard Homeruslaan 85 bis a Eiken HUISORGEL pracht ge luid haarden Jaarsma zelfvul ler mooie Davos haard en een Beckers haard moderne elektr naaimachine ais nieuw Spi nozaweg 74 MOTORFIETS DKW 98 cc mo torlaarzen maat 43 samen f 70 Na 5 uur Nicolaasweg 211 Te koop DUITSE HERDER 2 jaar oud waaks lief voor kin deren Diederichslaan 17 Drie bergen Te koop twee HETELUCHT KACHELS merk Vroling no 30 z.g.a.n 2 motoren DKW 1954 175 cc Express 1955 175 cc P Vos Kapelweg 12 Maarn Tel 03432 - 269 Te koop DWERGPOEDELTJES 10 mnd met stamboom en een van 3 mnd reu Pinchertjes roodbruin jonge Duitse Her ders Schotse Collies en Cocker Spaniels G de Jong Bakker straat 94 Hilversum Tel 10592 1-pers nieuwe binnenvering MATRAS van f 90 voor / 60 handgeknoopt Soedan tafel kleed 2 pers matrasdek wol len kleding mt 44 Telef 32482 AUTO'S Renault 4 1953 ziet er keurig uit motorisch en me chanisch in prima staat ban den als nieuw ƒ 825 Vauxhall nieuwe type ziet er uit als nieuw mechanisch en moto risch 100 % f725 Simca Aronde leuke auto ƒ 875 V.W 1952--53 nieuw gespoten prima banden ƒ 875 V.W bus bestel 1952 me chanisch goed moet opgeknapt worden f 625 Ook inruil Teief 35238 Ook zondags geopend H J Schimmelplein 12 bis Utr HOREX k.k 350 cc bouwjaar 1956 Compl met lederen iack broek gordel laarzen valhel men en zijtassen Na 7 uur Daendelsstraat 10 Utrecht Huisvesting gezocht voor drie lieve POESJES gewend aan Felix Nieuwe Gracht 165 SCHUIFTROMBONE Tolsteeg plantsoen 8 II telef 26125 Wegens plaatsgebrek BANK STEL z.g.a.n tevens een Hal Ier oliekaclieï nieuw model Voorstraat 44 bis Ter overname een hoge witte Engelse KINDERWAGEN in goede staat ABC-straat 12 VOLKSWAGEN 1950 J Kuus Herenweg 19 te De Büt Prijs / 725 Een z.g.a.n rundlederen JAS bruin dames grote maat voor zeer aantrekkelijke prijs Eemstraat 10 Te koop wegens verhuizing een A.E.G FORNUIS piano Slav eiken dressoir en 6 stoelen toi lettafel Franz Schubertstraat 46 Oog in Al In onze showroom Ie etage vindt u Engelse POPPENWA GENS kinderfietsen 20 ver sciiillende soorten wandelwa gens autopeds beren servie zen trapauto's schommels enz Tegen sterk verlaagde prijzen Poppenziekenhuis Jacobijnen straat 2 7-10 Te koop of te ruil tegen prima radiomeubel met pick-up en p.ima speakers een FILM CAMERA Canon 8 T met drie pracht objectieven scherpte als 16 mm met meter en tas Te vens te koop voor spolpnjs een Ëumig P ü projector in kot ter met nieuwe Kodak Brownie camera in tas en statiefscherm voor ƒ 275 Br J C v d Voo ren Prin.ses Beatrixstraat 14 Woerden Na 19 uur telef 03480 - 3173 Fiat 500 de Luxe 1959 Goggo mobil T 400 19.')8 Vauxhall Cresta 1956 Vauxhall Velox irf.")3 Vauxhall Veiox 1952 Opel Kapitan 1956 Opel Kapitan " 54 Opel Caravan 1Ü56 Fiat 1400 ' SC V.W de Luxe 1S56 Citroen Nor maal 1953 Peugeot 403 1956 2 st Peugeots 203 1953 Peugeot 203 1952 ' 53 Peugeot 203 1952 Re nault Fregate 1954 Mercedes 220 1953 Mercedes 170 V 1950 Ford Taunus busje 15 M 1956 DKW Bestel met zijruiten li'jö DKW Stationcar 1954 DKW bestel ' 51 VW Bestel 1953 Morris bestel 1954 Hilman Minx ' 51 de Luxe Fiat 500 1955 bestel 4-wieUge aanliangwagen ingericht voor groentenhandel Faka scooter 19o8 Zündapp scooter 1956 Puch scooter 1954 Jawa motor 250 cc 1954 Bovag Sega garan tie Financiering Inruilen GARAGE STOUTJESDIJK Mgr v d Weteringstraat 69-71 telef 19052 Speciale aanbieding voor de SINT-NICOLAAS Elektr naai machines vanaf ƒ 198 elektr zig zag naaimachines v.a / 325 geheel compleet in koffer met garantie en vrijbijvend demon stratie eventueel betaling in overleg Te bezichtigen G A Witjens Herenweg 33 Utrecht HUISORGEL U registers ƒ 70 4 clubjes met tafel als nieuw;toogledikant vloerkleden ameublement Engels ledikant thcemeubel 4 stoelen dres soirs 2 clubs 4 stoeien wan delwagen ƒ 15 4 fauteuils ƒ 50 Zuiderzeestraat 28 Rivieren wijk KOMT U EENS KIJKEN Op onze kwekerij vindt u de plan ten die uw tuin de volgende zomei - kunnen sieren heesters coniferen rozen vaste planten bloembollen zware kwaliteit Jan van Rijn boomkwekerij Bolenstein " Maarssen WELBA'S AARDAPPELEN - GROENTEN - en FRUITWIN KELS 1 kg geschrapte wor teltjes 25 et 3 kroppen sla 25 et dagelijks grote aanvoer verse spruiten andijvie witlof enz tegen zeer lage dagprijzen Winterwortelen rode kool groene kool bieten alles 15 et kg harde uien 2 kg 25 et da gelijks vers gesneden groenten 15 et ^ 2 kg doperwten middel II 58 et literblik doperwten middel ï 68 et literblik dop erwten fijn 78 et literblik grote pot meikersen 98 et sappige si naasappelen van 10 tot 20 voor ƒ 1 appelen voor opslag Nota ris 3.50 per kist a 20 kg thuis bezorgd Goudreinetten 4.00 St Remy stoofperen ƒ 3 per kist a 25 kg Willem van Noortstraat 31 telef 2Ö23D Amsterd straat weg 211 telef 40641 De Les sepsstraat 50 Zuilen tel 40105 Te koop voor zelfbewoning behoudens goedkeuring G.H.B een BENEDEN en een afzon derlijk BOVENHUIS omtrek J P Coenstraat Benedenhuis leeg te aanva.Trden Huurop brengst van het bovenhuis ƒ 429 per jaar Koopsom f 12.000 k.k Te bevr G de Jong Weerdsin gel OZ 79 Utrecht Telef 20220 Te koop voor zelfbewoning een in prima staat verkerend HUIS te Maarssen met grote tuin van 400 m *= grote woon eetkamer 3 slaapkamers dou checel balkon Gelegenheid v garage te bouwen aanwezig Koopsom r 25.000 k.k Te bevr G de Jong Weerdslngel OZ 79 Utrecht Telef 20220 Te koop TELEVISIETOESTEL LEN 43 cm beeld als nieuw compleet geplaatst met tafel en antenne en garantie ' 350 Kool - stra Oude Gracht 362 tel 17427 Mooi gotisch HiriSKAMER AMEUBLEMENT slaapkamer tafels enz Tegen elk aann bod Aurioliaan 52 PIANOACCORDEON ScandalU als nieuw 120 bassen 3 reg kleur donkerrood / 225 Ade laarstraat 26 telef 18248 MARKLIN ELEKTR TRElNfcN dit laar lOO laar bestaan een merk met grote teputatie noe steeds het summum van pre cisiewerk en tljntechniek On beperkte iCvensduur bij norm onderh Prgs zeer Dilllik Goed koopste complete Daanset met Iranslormator f 45 Ailes niet vastgestelde prijzen UitgeOr calaiügus verkri.1gb Ailes m voorraad Utrechts grootste speelgoedspeciaaizaak fa serre Markhndeaier Leidseveer 47-4ö vlak bi,i parkeerterrein en sta tion Utrecht Teief 10429 VRIJETIJDSBESTEDING In uw vrije tijd en op regen achtige dagen is hei een eenot om u nuttig bezig te houden met Meccano of een elektrische trein Het is een praktisch leer middel betekent een moo'e ontspanning en een goede vrhe tijdsbesteding Ook verschil lende andere spelen zoals '- oet-batspelen sjoelbakken trekbiU larts enz in diverse uitvoerin gen vragen uw aandacht - Utr grootste speeleoedrnagaztm fa Serre Markhndeaier Leidse veer 47 49 telef 10429 utrecht vlak bij parkeerterrein WINKELOPSTAND te koop aangeb Bestaat uit 2 moderne opbergkasten plm 2 m breed en 2 m hoog m 12 laden Voorts 3 moderne toonbanken Het geheel van de edele houtsoort mahonie roodbruin Kost slechts ƒ 450 voor het geheel Te bezichtigen Anjo Prof A Mayerlaan 45 Utrecht Bus 10 stopt voor de deur CONCURRENTIE ONMOGE LIJK Divanbedden 2050 tui melbedden 29.50 stapelbedden 49.50 onderschuif 33.50 kinder matrassen 6.50 kapokmatrds 29.50 binnenvering 38 ' iO schuimplastic 22.50 ~ Recht streeks Matrassenfabriek Lan ge Lauwerstraat 4R REGENBROEKEN 5.5fl-8.50 re genponcho's 3.50-9.00 buiten banden 2.59 3.45 binnenbanden 0.98 1.45 autopedbanden 2.25 sportbanden 3.75 TORPEDO Nachtegaalstraat 33 Elaupunkt Nordmende Philips Krres RADIO en T.V 19HI koopt u bij de VULPENNEN Alle merken vulpennen Parker Swan Wa terman Mont Blanc Pelikan Osmia Luxor Boston Merlin Onnotto enz Voor spotprijzen vanaf f 2.50 F J Willemse Bekkerstraat 59 Utrecht Kieiiie houten WONING ge bruikt of nieuw Br te richten aan A L Dissel p.a C M den Hartog Lekdijk C 6 Hagestein Telef 03472 - 278 Kristallen HANGLAMP gevr tevens kristallen kandelaars Spoed Br no 1-8405 bur UN Te koop gcvr WONING vri ] te aanvaarden omgeving Utrecht 4 slaapkamers Prijs / 25.000 ƒ 30.000 Br no 1-8412 bur UN Te koop gevr een KLEERMA KERSMACHINE Br met prijs opgave no 1-8415 bur UN Te koop gevr in goede staat zijnde AVONDJURK maat 38 of 40 Br no 1-8431 bur UN Het bekende adres voor inkoop LOOP - en SLOOPAUTO'S is en bltift Gerrit v Kouwen Schoenerstraat 30 telef 35479 Ruim gesorteerd in auto-onder delen Erkende AUTOSr.OPERU H J Best & Zn vraagt alle voorko mende sloopauto's te koop Werkplaats Esdoornsfrnat 28 telef 40431 Ruime sortering onderdelen voorradig re huur AUTO ^ zonder chau feur all risk verzekerd variai 18 et per km Auluverhuurhe drijf Ue Bruvn iildstraai 91 a telef 169(11 ban 224H:i nAF 14 et per km V W C V en Foid Taunus eveneens 14 cl per km inclusief benzine en verzekering nieuw materiaril Chevrolet bestelauto's 20 < t p km r.tngton's Luxe autover huurbedri,jf - Loeff Berchmaker straat 11 telef ] 0R.55 en « I3vii Te huur aangeb op allereerste stand tussen stad en de parken 2 ruime KAMERS EN SUITE met dito serre keuken tuintje en schuur alles pa'-terre voor rustig echtpaar op leeftijd of l of 2 dames Cv Pegus Br no 1-8435 bur UN Grote gestoff KAMER te huur op nette stand reer geschikt voor iong zakenman of student Telef 16293 VOLKSWAGEN Opel Consul Chevrolet All risk verzekerd Garage Vitesse Vossegatselaan 32 bij het Diaconessenhuis ïel I2aö9 Nieuwe V.W BUSJhiS allnsK verzf^Kera Verenigingen specia le tarieven P f C Jonsenus IJeliMuldstraat 57 telef i77Hit DAF AUTOVERHUUR Kana leneiland verhuur tegen spe ciale winterpri.i2en Nieuwe Dafauto's All risk verzekerd Telef 31748 Per 1 dec Restoft ZIT - en SI KAMER met V.H - kook - en stookgelegenheid centrum v dame b.b.h.h 1 75 per mnd Br no 1-8475 bur UN Te huur WINKELWOONHUIS aan de Rubenslaan bev win kel 2 kamers keuken douche cel magazünruimte en garaiie Huurprijs f 226.55 per maand Binnenkort leeg te aanvaarden Inl Fa H J C pieters en Zn Janskerkhof 24 telef 14906 Net eenvoudig heer zoekt net ZIT-SL.A.APKA.MERTJE in een rustic gerin liefst met stook gelegenheid Br no 1-8375 bur UN Werkend echtp zoekt WOON GELEGKNHEID dringend Er no 1-8379 bur UN WOONRUIMTE gezocht door iong echtpaar z.k Per 1 dec In De Bilt of Utrecht-O Prijs plm f 120 per mnd Br no 1-8382 bur UN Heer zoekt ruime ZIT SLAAP-K.MHER of zit - en slaapkamer gemeub met of zonder pen sion Br no 1-8401 bur UN NAAI.STER b.z.a voor alle voorkomend werk Ook gordij nen naaien Teief 32063 B.z.a buitenmeisie IS's laar P.G als HULP in de HUIS HOUDING liefst met kinderen of huish hulp in ziekenhuis Br no 1-8485 bur UN Klein "' ERKSTER heeft nog enige hele dagen vrij a f 1,50 p uur ook Bnthoven V.g.g.v Br no 1-3371 bur UN Beschaafde DAME oud 50 taar zoekt zich een passende betrek king in de huishouding Bil heer alleen daar waar hulp v ruw werk aanwezig is Br no 1-8376 bur UN Jonge vrouw over veel vrije tijd beschikkend zoekt THUIS WERK typewerk handenar beid Tevens breiwerk gevr fmachinaal f 1 per knot Telef 35975 Net administratief onderlegd persoon zoekt BIJVERDIEN STE onverschillig wat Geen colportage Br no 1-8396 biir UN Een net meisje oud 19 jaar zou gaarne opgeleid willen worden als KAPSTER Br no 1-8,169 bur UN KRAAM - of ZIEKENHULP ge negen huish werk er bij te doen van 9 tot 3 uur Br no 1-3503 bur UN WERKSTER voor ' s morgens van 9 12 uur woensdag of don derdag en vrijdag Berkelstr Kil Utrecht KAPSTER Gevr kapster goed kunnende permanenten en wa tergolven Bij Huize Blanken stein " Hessenweg 196 De Bilt Telef 60189 Aank HULP in de HUISHOU DING gevr voor de oclitend uien in jong gezin met één knid ^ anm na 7 uur Winkler laan 56 Tuindorp-Oost Bij de montage van de bekende Lucia kilometerteiiers voor alle typen bromfietsen en ri.iwielen vragen wij enige extra handige MEISJES Zij moeten aardig iieid hebben in fijn-mechanisch werk dat onder deskundige lei ding wnrdt \' orricht Goede lo nen en sociale voorwaarden zijn vanzelfsprekend Aanm persoonlijk of schriftelijk da gelijks tot 5 15 uur aan de fa briek Tcchn Ind A C Koot Oude Gracht 84 t.o Rembrandt Theater E UROPA het schouwd nieuwe, dan toch oude Mexico Mexico ternieuvi'e de gedurfd zijn moderne wondert per auto eeuwen Het brengt pyramiden Teotihuacin uaar we zou de z klimmen klimpartytj Egyptische ste van ben co blüft de je boven netjes in de zonnepyramide en lang Op de mide verzam tijden de tuiging d bloeiperiod werken naamste ¦ was Quetzalcoatl dra ZiJn fbeeld men in geil De sla - het totemd goddelijke de hemel Ook met een der heid had vrolijke een o £ ande komen door vigheid: en lijders BEQAAFD Een heel eind aan Guatemala bied der goedlachs Christus areheolog van 3000—300 In tegenstell ren in Mayas een den zich van kunst Aviskundig de grootste de Maya teerden Zij be7 ee-i gotlsilien.st ten enig vertoonde Een a Cihuacoatl dom zij Naar aanle vraagt m Columbus staan met daarna maar hun laten aan Nauw d=r Mayas waarvan oo tigf te bew - ruïnen lir weldige ^ ledd ^ Wij kunnen nog plaatsen een LEïlRLlNG-VERKOOPSTER of aankomende verkoopster Stof fenhuis Adler Oudkerkhof 36 Gevr by ouder echtpaar een HULP in de HUISHOUDING v 2 ochtenden per week van 9-12 - Aberson Jos Haydnlaan 1 Oog in Al Gevr WERKSTER ' voor 3 halve dagen per week Mevr v Toor V Spe \ kstiaat 8 i"»ff "•'¦"''¦ HEMELSBLAUW olte dkml N.V Handelsmiialschapplj Sar vi Wijde Ber;ijnestraat 1 Utr Grossier in automateriaal vr een nette M ^ GAZ1J^'BEDIEN DE Kennis tn auto-onderde len strekt tot aanbeveling Sollicitaties worden bij vooi" keur schriftelijk ingewacht Vooi ons modern atelier vragen wil MODINETTES leerling naaisters overlockslei en leer ling knipafdeling Persoonlijke aanmelding fa SpekKels N.V „ Pro * R Boslaan 41 telef 14002 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 3 november 1960 - 68e jaargang no 157 ^ Advertentie Modern Mexico heeft oerwoud verleden LAUSANNE^DEINING Misverstanden na de oecumenisch conferentie ligt het huis van de hogepriester met allerlei onderaardse cellen eii vertrekken en rechts het konings paleis waarvan de zalen getuige de muurresten zeer ruim zijn gtweest Een der boeiendste overblyfse len van dit Monta Alban is wel de goudschat die men in het mu seum van Oaxaci kan bewonderen Toen de Mixteken moeiten vluch ten voor de troept-n van Hernan Cortes openden zy een oud Zapo tekengraf en verbnrgen daar hun gouden maskers armbanden en borstplaten nn^en en kettingen kunstig gesneden hangers in jade en beeldjes van kristal Al deze voorwerpen nu overgebracht naar het museum vormen een der grootste bezienswaardigneden der beide Ameri^ka's Zonnepyramide te Teotihuacan Tal van Indiaanse culturen hebben grootse ruinen en andere sporen nagelaten HOOQTEPUNT Mitla bereikte zijn hc>ogtepunt omstreeks 1400 Men vindt ei een centi-aal plein waaromheen weer konings - en priesterhuizen liggen Het bijzondere van Mitla is de ver siering van de bovenste helft der muren die in mozaïk en beeldhouw werk allerlei voimen van Griekse randen vertonen Het mozaïk be staat uit fijn geslepen steefiblokjes van enige duimen - aiddelUjn die zo samengevoegd zijn dat eei buiten de wand uitstekend aantal de ge wenste figuur vormt De Mixteken beschikten voor de bewerking over een buitengewoon harde kopersoort waarvan de.mes vormige bijlen in groot aantal rond de ruïnen werden aangetroffen Ner gens is mortel of cement gebruikt Alle stenen liggen los op elkaar hetgeen naar men zegt een extra bestendigheid tegen aardbevingen ten gevolge heeft Daardoor is er ge lukkig ondanks alles neg veel schoons van deze oude beschaving be waard voor het nageslacht Onze schildpad in de winter £ i NIGE tyd geleden las ik in eenvragenrubriek een vraag van iemand die wilde weten wat hij met zijn schildpad moest doen in de wintertijd die nu voor de deur staat Het antwoord dat gegeven werd was nogal eenvoudig zet het beestje in een kist met wat hooi en dan maar op een vorstvrye plaats Toen ik dat las dacht ik Nou nou is dat niet een beetje al te simpel advies Zo eenvoudig is de winterverzorging van reptielen dat zijn slangen hagedissen en schild padden nu toch ook weer niet Zelf heb ik eens lang geleden raad gevraagd aan iemand toen ik voor de moeilijkheid stond wat ik toch moest doen met een van mijn reptielen die de winter zou ingaan Het betrof toen een z.g hazelworm een familielid van de hagedis maar dan zonder pootjes Die iemand was dr Jac P Thijs se de bekende Thijsse Het ant woord ' dat prompt kwam is voormij nog altijd een persoonlijk aan denken aan de grote bioloog die alsgeen ander kon vertellen over onzeNederlandse planten en dieren.Sinds de digen van Thüsse en la ten we de tweede grote figuur Hei mans er vooral btjnoemen is erwel wat veranderd in de wijze,waarop terrariumhouders hun pleegkinderen behandelen Want het aantal liefhebbers dat zich met de ze natuursport " bezighoudt is de laatste jaren zeer toegenomen en daarmee de kennis van het leven en de gewoonten der reptielen Mün ervaring echter is dat de belang stelling hoofdzakelijk is gericht op uitheemse soorten dus die uit de tropen en subtropen Dit terzijde het gaat mij nu om onze gewone schildpad de vriend commensaal die enige maanden lang niet meer in het dagelijkse kindernieuws heeft gestaan en dan tegen april of wel maart zich on verwacht weer komt presenteren En ten slotte kunnen we gerust aan nemen dat een winterslaap voor een dier van levensbelang is de le vensfuncties in het schijndode li chaam lopen wel terug tot een zeer geringe werkzaamheid maar er ge beurt meer in dan we zouden kun nen vermoeden llU heb ik voor schildpadden of ' s winters willen degenen die hun andere reptielen laten slapen bü - gaande tekening gemaakt Het stelt een houten kist voor maar ik heb hem getekend alsof hü van glas dus doorzichtig was zodat u kunt zien dat er binnenin een tweede kistje is geplaatst Het moet een flinke kist zün on geveer een meter lang met op de bodem een laag turfmolm of zaag sel het eerste goed füngemaakt De kleine binnenkist moet aan alle kan ten door de turfmolm of zaagsel zijn omgeven ook aan de onder kant In de binnenkist komt de schild pad nadat zün bedje eerst is ge spreid Dit bedje is een laag aarde geen droog zand maar stevige zwarte grond Daarom bladeren en mos alles met water een beetje besproeid In de hoek boven op de bladeren een aarden schotel met water Laat de hotelgast zich hier maar lekker ingraven als hü ge noeg krügt van het heen en weer kruipen De binnenkist krügt een deksel van horregaas en de grote kist wordt op een paar stenen of houten klompen geplaatst Het geheel vorstvrU wegzetten niet in het stik donker Mochten we midden in de winter onze schildpad wakker vinden wat wel eens kan gebeuren dan laten we hem waar hü is Vooral niet in de warme kamer brengen want dan moeten we weer gaan voeren en enfin dan wil het kind niet meer naar bed Zodra het voorjaar er is nauw keuriger gezegd zodra er voor nachtvorsteii geen gevaar meer is te duchten gaat de langslaper naar de tuin terug waaruit we hem voorlopig ' s nachts nog moeten bin nenhalen En dan dan begint weer de zorg om de eeuwige wegloper en uitbre ker binnen zün grenzen te houden Dan plakt u hem weer een etiketje op z'n rugschild met vermelding van adres telefoonnummer en be loning voor het terugbrengen U moet dan eens proberen het dier te wennen aan vaste tilden van voede ring aan bepaalde geluiden aan een speciale kleur van het etensbal'el prach tige te bewonderen valt De grauwe ruïnen liRRen in Oost-Mexico als ge weldige graftomben rond ei n grote Gang in een pyramide te Mitla IIIIIIM lemen vlakte Ook hier treffen wij de pyramiden aan in terrassen op elkaar gestapeld TVe trappen zijn versierd met evederde slangen evenals de zuilen waarop de tempel rust En ook hier vinden wij weer een museum vol van de wonder baarlijkste kunstproduktea Er gaat een vreemde bekoring uit van deze streek De oude beschaving wordt sinds lang als dood beschouwd maar toch is er nog sprake \ an een zwaJc en pijnlijk zieltogen Men merkt er iets van in de blik die de In dianen werpen op de Amerikaanse toeristen die op hun pyramiden coca cola staan te drinken PRIESTERSTAD Op de weg teru naar de hoofd stad vinden wij de boeiende oude priesterstad Monte Alb4n Tot in de Xlde eeuw was dit het heilig dom der Zapoteken Toen werden deze door een andere stam de Mix teken verdreven en bouwoen een stuk zuidelijker in Mitla een nieuwe tempelstad Men neemt op het ogen blik aan dat deze Zapoteken zowel onder de invloed van de Mayas als onder die van de inwoners van Teotihuacan hebben gestaan Zij hebben dezelfde manier van cijfers schrijven maar hun hiëroglyphen zijn anders Bij de tempels en graven van Monte Alban bevindt zich ook ef n balter rein Wanneer doo - droogte de oogst dreigde te mislukken nam m.en al tijd zijn toevlucht tot het balspel De aanvoerder van de verliezende partij kon dan tenminste als zoen offer aan de goden werden op ge offerd Links achter de speelplaats Spaarcijfers oktober Bij de Rijkspostspaarbank is in oktober 1960 ingelegd ƒ 71,2 min en terugbetaald ƒ 61.7 min hetgeen een positief spaarverschil oplverde van ƒ 9.5 min vorige maand ƒ 11,2 min en in oktober vorig jaar ƒ 2.6 min In 1960 is tot dusver bij de R.P.S gespaard ƒ 176 min tegen ƒ 143.4 min in hetzelfde tijdvak van 1959 Het slado-tegoed per ultimo oktober 1960 bedroeg ƒ 2.545,5 min vorige maand ƒ 2.536 min en ultimo okto ber vorig jaar ƒ 2.285,9 min BU de Centrale Volksbank in Utrecht werd in oktober inge legd bijna ƒ 2.4 min en terugbe taald ruim ƒ 1,7 min waardoor een overschot ontstond van ƒ 640.500 te gen ƒ 8,35.800 de vorige maand en f699.100 in oktober 1959 Per ultimo oktober 1960 beliep het totale uit staande spaarsaldo ruim ƒ 99,6 min Voor de Nutsspaarbank in Utrecht leverde « pJ;tober met een totale inleg van ruim ƒ 2,8 min en een totaal aan terugbetalingen van ruim ƒ 2.5 min een vooi-delig verschil op van ƒ 329.398 waardoor het totale tegoed steeg tot bijna ƒ 54,2 min In september steeg het spaartegoed met ƒ 105.236 en in oktober 1959 met ƒ 255.477 Tempel van Quetzalcoatl te Teotihuacan In het Ltrechtsch Nieuwsblad van 25 oktober staat het verslag van een in Rotterdam gehouden lezing over Licht en schaduwzyden van de oecumenische beweging Jam mer genoeg is al het licht " tijdens het transport naar Utrecht verdon keremaand Br blgft in het verslag alleen maar een grauwe massa over die niemand het hart kan vro lyk maken De redactie verzocht me op een paar van de in deze lezing aange duide vragen nader in te gaan On der de gegeven omstandigheden lijkt me dat weinig vruchtbaar Toon en inhoud van het verhaal zoals dat ons werd doorverteld laten voorlo pig geen verdere discussie toe Dat is duidelijk Wel is het nu in breder verband gezien mogelijk en noodzakelijk een correctie aan te brengen Er is ergens een vergissing in het spel die veel onnodig misverstand zou kunnen wekken In Rotterdam is blijkbaar aan het publiek en in het publiek meege deeld dat een van de sprekers op de oecumenische jeugdconfercntje in Lausanne de opmerking gemaakt zou hebben dat het de grootste oecuiTienische zonde is om kerkelijk te zijn " Daaruit worden dan aller lei nogal vérstrekkende conclusies getroklten Nu die hadden allemaal gerust achterwege kunnen blijven want de gewraakte opmerking is nooit gemaakt En dat zou dan mis schien al weer een schaduwzijde minder kunnen zijn Vermoedelijk dacht de redenaar toen hij in Rotterdam bezig was zUn gehoor over de oecumene voor te lichten aan de volgende zin Is there any chance for you to avoid one of the major ecumenical sins that is to be churchy " Zou het lukken een van de grotere oecume nische zonden die van het kerkisme te vermijden Wanneer inderdaad aan deze vraag gedacht werd is het citaat dus onjuist en de vertaling foutief Dat blijkt duidelijk uit het verband waarin deze woorden voorkomen Daarin wordt gepleit voor een ge zond kerkelijk denken waarin men de kerk werkelijk aanvaardt als een bruggehoofd van het Konink rijk niets meer en ook niets min der " In deze passage wordt verder ge waarschuwd tegen Obsessie doen alsof er niets anders dan de kerk bestaat De schijn wekken dat het in de oecumenische beweging alléén maar om de kerk zou gaan " Deze opmerking is uiteraard gericht te gen de ouderwetse opvatting die propageert dat het in de oecumeni sche beweging uitsluitend om het vraagstuk van de eenheid der kerk gaat enz enz Advertentie Kleine oorzaken grote gevolgen Een l< iiiiiiitiiriiiniiiinninritiHiiiiiiriiiniiriiMiiiiMMrMiinrnMiMiiiiiHiiiiiriiiniiiin)tiiiiniiitiiib In ons middelgroot bedrijf n radio televisie en onderdelen vragen wij voor zo spoedig mogelijk 1 GEVRAAGD Administratief persoon § voor correspondentie Ned en kasten - = I berekening I Brieven onder no 2-1744 aan het bureau U.N | ^ iiiiiiitiinritMiinMliilltiiiMriiMiiiiiilMiiiiiMrinillliliiiltMniillllitliiiiiiiiiiiiMMiMriiMiMitiiiT a ervaren ielevisie-technïker b aank televisie-moRteur Geboden wordt een prettige werkkring en een goed salaris Brieven onder no 2-1786 aan het bureau U.N Nog ioi en mei zaterdag - ERWTEN.eiHSIEDBIWOinaEI nü Z hele blikken Wekelijks voordelige aanbiedingen en wer kelijk lage prijzen voor alles Bovendien deelt U mee in de winst Alléén bij de CO-OP krijgt U zèK de winst in handen Uw DIVIDEND pot è 450 gram van 92 voor beker è 250 gram van 61 voor Plantennriargapine HBmi pakjes voor GOUDSE KAAS "'^^^ t '" CÖÓP ook om het DIVIDEND Vergelijk en U kiest de nóg beter nóg gevarieerder dank z \\ Noors-Nederiandse samenwerking gezonde kost in zon-arme maanden Breng met Frio diepvries zomerse gezondheid op tafel Uw gezin heeft het nodig Frio diepvries is voordeliger Haal het fijnste uit de diepvries visfilets zomergroenten fruit wild en die heerlijke kip Frionor Noorwegen en Friozwan Zwa nenberg-Nederland slaan de handen in een en zorgen voor de allerbeste kwaliteit diepvries FRIO DIEPVRIES Haal ze in huis en proef zelf FRIONOR VISFILETS uit Noorwegen verser dan u ooit verse vis proefde Binnen enkele uren na de vangst schoon alle graten eruit en snel gevroren FRIOZWAN GROENTEN uit Nederland heerlijke zomerweelde en zomervitaminen In een paar minuten een voortreffelijke maaltijd waarmee u eer inlegt FRIONOR * FRIOZWAN HOTEL PLAN RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Bij het Mineralogisch Instituut kan worden geplaatst EEN CHEMISCH ANALIST(E Salaris volgens Rijksregeling Sollicitaties met volledige inlichtingen aangaande op leiding en ervaring te zenden aan prof dr W Nieu wenkamp Oude Gracht 320 Utrecht RESERVEERT MAANDAGAVOND 7 NOVEMBER FILMAVOND VAN NiMWEGEN in de BLAUWE ZAAL van ESPLANADE te Utrecht Aanvang 20.00 uur Prijs f 1.25 ICaarten verkrijgbaar bij REIS - EN PASSAGEBUREAU VAN NIMWEGEN UTRECHT — VOORSTRAAT 90 — TELEF 12497 ZEIST — Ie HOGEWEG 24 — TELEF 7700 eoekt een SPORT RECORD - TRECHT MEDEWERKSTER LANGE ELISABETHSTRAAT 5 — TELEF 14951 nu ook KORTE JANSSTRAAT 3-7 — TELEF U089 en indien voorradig ' s avonds aan de zaal voor zijn bureau Bö voorkeur met MULO-opIeiding en in het bezit van diploma typen LeettUd tot 20 jaar » Brieven met volledige inlichtingen omtrent opleiding eventuele vorige werkkring(en en verlangd salaris worden gaarne ingewacht bij het bestuur der Stich ting «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a N.V DEMU S Metaalwarenfabriek S kan plaatsen ¦ ¦ A één actieve kracht s voor haar grondstoffenmagazUn ¦ ¦ Meelfabriek De Korenschoof vraagt een BANKWERKER'LASSER Leeftijd 25—35 jaar Aanmelden Kaatstraat 4 — Utrecht Eventueel nè 18 uur telefonisch onder nummer 25961 B een hulpkracltt ¦ voor intern transport ¦ ¦ G enkele jeugdige metaal - ¦ stampers i fot 23 jaar of jongelui die hiervoor opge - ¦ leid wensen te worden J ¦ Melden dagelijks van 9—5 uur Ev - Meysterlaan 57 ¦ Oog in Al Utrecht ¦ | IIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIII!IIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllllllllllllll2 DE OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK te Utrecht vraagt voor direct EEN HANDIG i^EISJE voor huishoudelijke bezigheden boodschap pen stencilwerk enz Lagere school vereist leeftijd 14-15 jaar Schriftelijke sollicitaties met volledige gegevens aan de Directrice Voetiusstraat 2 Utrecht 1 N.V Verzekeringsbank iVIOiRA 1 1 Plompetorenbrug 1 — UTRECHT 1 = In onze drukkerij is plaats voor een ambitieuze jonge - == man als S I KLEIN OFFSET-DRUKKER f = Kennis van offset-techniek gewenst = = Gegadigden gelieven zich gaarne spoedig persoonlijk = S of schriftelijk te melden 3 niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii jonge AI is de ronde v 1961 door handhaving dfnploegen weinig van anderd toch kry-t ' s ste etappewedtrijd op der aanzien Tüdens d d <* professionals - om •/ i,in van 2 tot 16 juli lijk ook een ronde v voor amateurs en on beneden de 23 jaar w den Aangezien de prom teurs van het heden v fessionals van de t hebben de organisator ^ de van Frankrijk voor onafhankeiyken de To ce de l'avenir " de Frankrijk van de to noemd Hieraan zulle la«idenploegen van a dpelnemen De rit be etappes de totale len narkoer.s bedraagt on km en zal in grote ij ] vallen met het traject moeten afleggen ' Zelfde finish De finish van de am pi ofs zal steeds in dez plaatsen zijn De Tour de France zal echter niet dezelfd sen hebben als de ron profs ledere morgen amateurs en onafhank veertigtal kilometers p voerd alvorens het st gegeven De renners z oneeveer 2,5 uur v o o rijden Zoals gezegd zullen teurs en onafhankelijk de 25 jaar mogen st twee renners van elk echter dispensatie van ling worden gegeven In het bijzonder de van de amateurs en ken zuilen aanzienlijk ker worden dan die roepsrenners Het bericht dat 1961 met een 12-mans gen rijden is in Ned lerkringen uiteraard gunstig ontvangen jaren geleden al aan neraal Garnault voor het eerste commentaar 1 J van Eek secret sportcommissie van d ' Nederlandse Wielerunie Qunstig Ploegleider Klaas Bu zonder verheugd ovei van de Franse organis belooft voor Nederland teressante ronde te wo met 12 man mogen rijd je tenminste eens wat ren Ook voor de samei de ploeg is het pretti mogelijk ook een Madchem zegevierde gaat Van onze Een geval als dat gistermiddag op Duindig voor Hij moest zijn deb de Aquilaprijs dat wa zijn enige kans om dit te komen F Delbrassin meteen naar de zege en de andere tweejarige winterrust De renbaan was bij doorweekt de drafbaan De uitslagen zijn toto den PavlaprUs 1500 m 1 Zo 1 36,3 M Vergay 2 Ze Knijnenburg 3 Zatope Graaf W 41 Pi 19 52 K 238 Aquilaprijs ren 1200 m F Delbrassinne 2 Men Dijk 3 Easter Mondav H W 41 PI 14 11 15 Cov Noraprüs 2100 m 1 IJ T van Dooyeweerd 2 " Dapper Jr 3 Yardlev W Jr W 61 PI 18 34 18 OdaprUs 2500 m 1 X P Strooper 2 X Straal man 3 Xiphias W J var W 22 PI 14 22 17 Cov Col dl Campoprüs ren 1 1 Princesse Aldis F De The Serpent of Iran H 3 Sans Valeur F van E PI 34 19 Cov 34 K 48 Quintaprtls 2140 m 1 M J Zeeman 2 Wirna O 3 Xiphon L Th Kooyma 22 38 64 Cov 102 K 69 Col di CampoprJLJs ren 1 1 Turmwacht D Boekhol ter G Groos 3 Parna Kraats W 89 PI 20 1 K 166 ThelmaprUs 2140 m 1 1.2S.6 J Voorhaar 2 Lanse 3 Terraise Th 64 PI 33 17 30 Cov 61 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 3 november 1960 - 68e jaargang no 157 15 OM WERELDTITEL DAMMEN Saint Fort weerstond sterke Tchegolev Bom verslagen Elf teams in Ronde van Frankrijk Nederland met ploeg van twaalf in Tour door Gordijn De 17e ronde van het wereldkam pioenschap dammen in Arnhem stond in het teken van de negerdichter Saint Fort Deze speler die gehaniii capt is door zijn doofheid was als her boren Er is een onderzoek ingesteld of hii te genezen is Alleen de moge lykheid hiervan gaf hem nieuwe krachten Ik verleis beslist niet van avond " zei hü voor de partQ en voeg de er nog aan toe „ Tchegolev mag biy zUn als hij remise haalt " Het klonk allemaal wat kinderlijk,immers een blik op de ranglijst deedeen strijd van de mug tegen de oli fant verwachten Zo leek het ook toende Russische kampioen reeds bij dezestiende zet op een damzet speeldeen ook kon uitvoeren Bliksemsnelechter volgde het antwoord van deHaitiaan David weerstond Goliath enhet werd remise Hij heeft zelfs nogop winst gestaan Bom en Gordijn de beide opponen ten die eikaars spel door en door kennen begonnen rustig een klassieke formatie op te bouwen Bom trachtte de stelling te verbreken doch Gor dijn slaagde erin door kundig ma noeuvreren de opzet van de Utrechter te voorkomen Bom speelde al vroeg zijn kroonschijf op ter ondersteuning van de korte vleugel Kort daarop verkreeg Gordijn het beste van het spel Door het samengaan van enige op zichzelf eenvoudige dreigingen raakte Bom in grote moeilijkheden en moest in stukverlies berusten Nog trachtte hij te redden wat te redden viel Hij moest de zege echter aap Gordijn laten KORFBALVOORBESCHOUWINQ Tovers krijgt revanche tegen sterk Oosthoek lijke zege boeken op Swift terwijl Luto zijn allesbehalve gunstige po sitie kan verbeteren door van PSV te winnen Hekkesluiter Hermes gaat kans loos ten onder tegen Wordt Kwiek De ranglijst van de hoofdklasse B zal weinig of geen verandering on dergaan ZKC zal zich in eigen huis wel de meerdere tonen van Algemene Bij Sportlust — HKV winnen de Hagenaars terwijl de ongeslagen leider Het Zuiden wel van Die Haghe zal winnen Rigtersbleek en Vicus Oriëntis konden wel eens dt-len Met uitzondering van SVK en DED geven de Noord-Hollandse eerste klasse elkaar maar heel wei nig toe en daarom is ieder resultaat van het grootste belang Dit maakt de strijd wel extra spannend Bep heeft tegen Groen Geel dat de der de plaats inneemt weinig of geen kans DTV is beslist niet opgewas sen tegen DED terwijl Olympia in SVK zijn meerdere zal moeten er kennen Koog Zaandijk kan op eigen terrein van Watervliet win nen Kans voor Tovers De Zeistenaren spelen hun eerste returnwedstrijd tegen Oosthoek waarvan in Amsterdam met 0—4 werd verloren Hier ligt dus een uitstekende kans op revanche en daarbij bovendien op de eerste winstpunten In de nek-aan-nekrace tussen N'ham en Biko zal wel geen veran dering komen De ongeslagen leiders kunnen nl een gemakkelijke zege behalen op Sport Vereent terwijl Biko al even min veel moeite zal hebben met DSV Eerste klasse driehanden Schipper en Weber goed op dreef Uiterwaal nog ongeslagen moeite met DSV De koplopers in de hoofdklasse A kunnen het dit keer wat kalmer aandoen al blijft vooral voor Blauw-Wit en Rohda oppassen de boodschap Blauw-Wit moet bij Allen Weer baar op bezoek op eigen terrein een verre van gemakkelijke tegen stander terwijl Rohda de strijd aan moet binden tegen Archipel daL de eervolle vierde plaats bezet Des ondanks rekenen we op overwin ningen voor de beide topploegen Westerkwartier kan een gemakkt - Uit de QUKB In de eerste klasse zaterdag vormt het op verzoek uit de KNKB teruggeplaatste Huizen nog een vraagteken Zeker is het dat de club van Aufdemkampe de punten in Veenendaal niet cadeau zal krü gen Samos 6 is tegen Austerlitz niet opgewassen terwijl we bij Kameo — KVO een kleine overwinning voor de thuisclub verwachten De Zeisterse derby tussen Tovers 3 en RDZ zal ongetwijfeld een over winning voor RDZ opleveren In de eerste klasse zondag kan Hilversum zich ongeslagen aan de kop handhaven door van Soester kwartier te winnen Samos 5 heeft een goede kans op winst tegen Zwaluwen 2 terwijl de Biko-reserves eveneens wel met de volle winst uit Hilversum zullen terugkeren NAJA en Judokwai gaan samenwerken De Judokwai Nederland en de Ne derlandse Amateur Judo Associatie hebben besloten om op 15 januari 1961 samen ' n jeugdtoernooi in de Dieren tuin te ' s-Gravenhage te organiseren tussen 16 teams van 7—16 jaar uit beide organisaties De Nederlandse Jiu-Jitsu en Judo Bond aangesloten bij de Europese Judo Unie is uitgenodigd Van de zijde van de Nederlandse Jiu-Jitsu en Judo Bond deelt men ons echter mede dat men het niet wenselijk acht judoka's beneden de 16 jaar aan een toernooi te laten deelnemen Bovendien zijn zo verklaarde een zegsman van de bond de besprekingen met de andere bon den nog niet in een zo ver gevorderd stadium dat aan een samenwerking kan worden gedacht Jeugd Ulopt amateurs 34 Twee fraaie goals van V Straalen Elinkwijk Van Zoghei een goede keeper Res le divisie A Blauw Wit 2 — DWS A 2 Ensch Boys 2 — Alkmaar 2 Vitesse 2 — Graafschap 2 Ajax 2 — SC Enschede 2 ZFC 2 — Volendam 2 Res 2e divisie A Elinkwiik 2 — Volew 2 HVC 2 — Hilversum 2 Velox 2 — Wilhelmina 2 ¦ t Gooi 2 — Zeist 2 AMATEURVOETBAL le klasse A De Spartaan—OSV WVC—Hollandia Rheden — Quick N VDZ—UW Kon HFC—.TOS le klasse B DOS ' 19—Quick ' 20 Borne - Oosterparkers WW—Rood Geel Neptunia — Sneek Alcides — Emmen le klasse C Unitas—ONA DC V — Laakkwartier CVV — Alliance Quick H — Xerxes Gouda—MOC ' 17 TSC—SVW le klasse D Hoensbroek-TOP Heer—De Spechten WW ' 28 — Wilhelmina ' 08 Brabantia—Boxtel SC Irene—SC Emma De stormwind domineerde toen gistermiddag op het prachtige sport park Zuid te Bussum het Nederland se amateurelftal en de jeugdploeg 16 18 jaar binnen de lijnen ver schenen De jeugd won in het bij zijn van bondscoach Elek Schwartz itiet 3—1 en dat was verdiend Deze knapen domineerden zelfs tegen de storm in een technisch aantrekke lijk spelletje op de grasmat AMATEURS IN „ RONDE VAN DE TOEKOMST " N EDERLAND zal met een 12-mansploeg mogen deelnemen aan de Ronde van Frankrijk 1961 Deze voor Nederland zo prettige mededeling hebben de organisatoren van de Tour de France de bladen rEquipe " en „ Le Parisien Libéré " woensdagavond in Parijs gedaan Zondag 25 juni zal de Tour-karavaan in Rouaan starten zondag 16 juli zal deze in het Pare des Prinsses in Parijs arriveren Aan de Tour de France 1961 die om de noord wordt gereden zullen elf teams van 12 renners deelnemen namelijk Italië België Nederland Spanje Zwitserland-Luxemburg West Duitsland Engeland Frankrijk alsmede drie Franse regionale teams Evenals in 1960 bestaat de Tour uit 21 etappes en is er e e n rustdag Mooie kans voor jonge renners Al Is dB rond « van Frankryk 1961 door handhaving van de lan IpnploeKcn weinig van KLAAS BUCHLY nieuwe kans niet geheel zeker van ben eens een lons te geven " was de eerste reac tie van de Hagenaar toen wij hem van de nieuwe Tour-formule in kennis stelden Aangezien de prominente ama teurs van liet heden veelal de pro fes.sionals van de toekonist zi,1n hebben de organisatoren deze ron de van Frankrijk voor amateurs en onafhankelyken de Tour de Fran ce de l'avenir " de Ronde van Frankrijk van de toekor - t ge noemd Hieraan zuUen 10 of 12 landenploegen van acht renners deelnemen De rit bestaat uit 1.5 etappes de totale lengte van het oarkoers bedraagt ongeveer 2.000 km en zal in grote lijnen samen vallen met het traject dat de profs moeten afleggen - Zelfde finish De finish van de amateurs en de profs zal steeds in dezelfde etappe plaatsen zijn De Tour de France de l'avenir " zal echter niet dezelfde startplaat sen hebben als de ronde voor de profs ledere morgen worden de amateurs en onafhankelijken zo'n veertigtal kilometers per bus ver voerd alvorens het startsein wordt gegeven De renners zullen steeds ongeveer 2,5 uur voor de profs rijden Zoals gezegd zullen alleen ama teurs en onafhankelijken beneden de 25 jaar mogen starten Voor twee renners van elk team kan echter dispensatie van deze bepa ling worden gegeven Bü de gisteravond In hotel Noord Brabant voortgezette voorwedstrü den voor het nationaal kampioen schap eerste klasse driebanden heeft de Brabant-speler Uiterwaal zyn overwinningen van de eerste avond voortgezet Eerst versloeg hij in een goed ge speelde partij onbedreigd v d Heu vel Na 50 beurten had hij de stand op 29—16 gebracht terwijl hij in de volgende 15 beurten de resteren de elf car wist te scoren v d Heu vel die het niet erg „ voor de wind " gaat kwam tot 23 Met V Straalen heeft hij meer moeite gehad In deze meer span nende dan fraaie partij gaven beide elkaar niets toe Na een gelijke stand in de 85e beurt 37—37 werd de partij in de 90e beurt door Uiter waal beslist In het bijzonder de berg-etappes van de amateurs en onafhankclii ken zullen aenziesiHik gemakkelij ker worden dan die van de be roepsrenners Het bericht dat Nederland in 1961 met een 12-manspl°bottelgelei een vitaminewaarde van minimaal 1500 mg vitamine C Daarom geef uw gezin regelmatig „ De Betuwe " rozebottelgelei op de boterham Puur gezondheid En daarbij zo lekker èn zo voordelig Waarom zijn de Ie keus jams en geleien van „ De Betuwe " zoveel beter Omdat ze worden gemaakt in de modernste fabriek volgens de modernste methoden en van het aller - allerbeste fruit I Let dus • in uir eigen belang - op het seshoekige garantiesehild van „ De Betutve"l NATULRlyk heter Douwe Egberts brengt tijdelijk deze luxe koffietrommel Rood-Merk De kwaliteitskoffie by uitstek 230 gtam in luxe koffiettom * mei samea 2.95 Fijne Dessert De koffie voor fijnproevers ¦ weikelijfc iets bijzonders 250 gram in luxe koffieuool » ' mei samea 3.25 WEflKSPOOR BEDRIJF TE UTRECHT vraagt voor haar fabriek Bankwerkers Carrosseriebouwers Plaatdrijvers Plaatwerkers Draaiers Kotteraars Fraisers Schavers Meubelmakers Bekleders Vormers Afbramers Staalblazers Schilders Ververs Meniërs Kraandrijvers Aanslaaniiers Personeel voor interne transport - en gieterij werkzaamheden Regeling voor gedeeltelijke reisgeld vergoeding Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur en bovendien elke vrijdag tussen 19 en 20 uur op de fabriek bij de afdeling Personeel Reis - en verzuimltosten by sollicitatie worden vergoed Va De emissiekoers de verkoop bij de zal beginnen bedr voor staatsbezittin conferentie te Bon met een nominale meer dan 800.000 60 procent van he overige 40 procent Saksen Over de emissiekoel nog al \\' at te doen g kabinet Voor Van cellulose ourmaams De heer J Tromp de Kon Papierfabriel der Zonen N.V bevin zelschap van ir S I Suriname voor het periodieke bezoek aa mentele pinus-aanpl Savanne-gebied Van Gelder Zonen druk dat bij dit aanpl nus plantsoenen de e ziekten zijn overwonn delijke kansen op vei keling bestaan Daaro derneming thans een met een nauwkeurig o de economische en te gelijkheden die Surin den voor fabriekmatig van hout tot cellulose De heer Ringma die in het kader van de z bijstand als Nederlanc staatsingenieur geru Suriname werkzaam in dienst van Van Ge getreden zal de Surin stukken voor de firm Het adviserend ing Stadier en Hurler te 1 nada zal bij de pla kundige op dit gebied Naast de toekomstig van het aan te plant tot cellulose zal ook den geschonken aan doeleinden niet bru soorten uit het natu naamse bos Wellicht billijke kwaliteit kort \ lose opleveren Eerst nadat het tha gen onderzoek naar de van cellulose-fabricagi zal zijn voltooid kunn richten worden verwf PER 1 OKT Minder se bc m aan Uit cijfers van liet als bron het direcl van sciieepvaart bUI oktober jl 108 Ned schepen met een tota 684.900 brt in aanbo stelling waren Hieror zich 1 passagierssciiip 39 vrachtschepen var 500 brt en groter 2 vrachlschepen van m brt 25.500 brt en pen 407.400 brt Hiervan waren 6 van 500 brt en meer vractitschip van min brt en 5 tankschepen in het buitenland in i bestelling In Nederla op 1 oktober 11 in a bestelling 96 schepen tonnage van 477.200 b Op 1 oktober 19.59 w 127 Nederlandse sclie bouw of op bestellinf totale inhoud was 964 van waren toen in Ne bouw of op bcsteilin gen 746,100 brt en land 18 scliepen 218 r Ook minder opg Op 1 oklober 1960 derland niet voor gelegd 13 zeescheper zowel als Op 1 oklober 1959 derland in totaal opg pen 209.600 brt w rterlandse ' 14.900 brt ' andse 194.700 brt 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 3 november 1960 • 68e,jaargang no 157 1 / Converto 1110 1110 H B B bel d 1830 Werelrieneraie 438 438 Aand in beleggingsmijen Interunie / 50 211 213 Robeco ƒ 50 230.50 231.5 Unitas 1 SO 465 465 Ver Bezit 1894 129 129 F.uropafds I l.-)40 1535 Eurunlon 1360 Canada Gen P e 1214 12 % Chem Fund c 1134 HA Massach Inv tr.c 12 % 12 % Television E F.c Sft 8 -'« 4 '/ 1013,4 10114 4',3 lOlH 101 i,i 4'/2 10134 101 li 4',ï lOlH 10114 414 99"2 99 »^ t 3 % 95 % 953i 3 % - 8OI2 V / 94fJ 95 t 3Vi 96 % 96 % B IV2 95 « 95ii Si/4 95 » 9512 y-i 88 % SS'i 3«4 - 8814 314 883i 881 / 3V \ 9014 9OI4 3>4 90 ^ 90'4 3'.i 9234 923i 3 91i,i 91I2 3 93 92 3 89 89 983,8 98 ',•' S 991,4 99 ' 42ii 43 T'A ' 72 % 633i 63n 30 % 301,2 183 % 183ii 103 % 1041,2 74',i 74 % 42m 42 % nii 37 lil -',» 20l,s 40 ^' 41 51 '.' 52 38 % 39 76 76 2ü=,i 26'i sm 51 % 53>/i 53 Va 33',i 33 % Advertentie VERKOOP BEGINT 16 JANUARI Koers volksaandelen Volkswagen DM 350 Ook reprivatisering tankopslagbednjf Bescherm U tegen VERKOUDHEID neem Als U zich maar even rillerig of onprettig voelt worden uitbetaald als de aandelen vijf jaar worden aangehouden Ook in West-Duitsland werkenie buitenlanders zullen de Volkswagen aandelen kunnen kopen niet even wel zij die hun woonplaats buiten de bondsrepubliek hebben Nog dit jaar wil de regering zo deelde minister Wilhlemi gisteren voorts mede een ander staatsbedrijf reprivatisercn het gaat hierby om de Vereinigte Tanklager und Trans port AG te Hamburg het grootste tankopslagbedrijf van Europa Ook hiervan zullen in januari volksaan delen op de markt worden gebracht Frankrijk lost zijn schuld aan l.M.F af Frankrijk zal binnen enkele da gen het restant ad 131.1 miljoen dol lar van zijn schulden aan het Inter nationale Monetaire Fonds aflossen Dit is woensdag meegedeeld doorhet Franse ministerie van finan ciën Doordat de Franse betalings balans in oktober actief was zullende Franse reserves aan goud enconverteerbare valuta ondanks deze grote aflossing meer dan 2 miljard dollar groot blijven De re serves bedroegen eind oktober 2.135.7 miljoen dollar of ongeveer 25.8 miljoen dollar meer dan einde september jl 2 ASPRO '^^^.» C^^é^i0€^fcti y ^/ Van onze correspondent te Bonn De emissiekoers van de Volkswagen-voll?saandelen waarvan de verkoop bij de banken en spaarbanken op 16 januari a.s zal beginnen bedraagt 350 zo deelde de Westduitse minister voor staatsbezittingen Wilhelmi woensdagmiddag op een pers conferentie te Bonn mede Voor de 3,6 miljoen volksaandelen met een nominale waarde van elk DM 100 hebben zich reeds meer dan 800.000 gegadigden aangemeld Het gaat hier om 60 procent van het kapitaal van de Volkswagenfabrieken de overige 40 procent komt aan de staat en de deelstaat Neder saksen Trekking Witte Kruis Woensdag zijn in Het Witte Kruis " Het betrof hier de vertraagde uitlotingen van 1 inei en 1 november 1948 Uitgeloot wer den tweemaal 15.000 loten van 10 gulden nominaal De twee premies van ƒ 10.000 vie len op nr 49 van serie 2881 en nr 49 van serie 4001 De premies van ƒ 250 vielen op nr 33 van serie 5861 en nr 45 van serie 1140 die van ƒ 100 op nr 28 van 5244 en nr 50 van serie 3627 Voorts lootten nog 94 obligaties met ƒ 25 uit en 29.900 obligaties met ƒ 19 Bevredigende gang van zaken Backer en Rueb De N.V Machinefabriek Breda " v.h Backer en Rueb te Breda deelt mede dat de gang van zaken in 1960 tot nu toe bevredigend is ge weest Het bestuur verwacht dat de resultaten niet zullen achterblijven bij die van de afgelopen jaren VEEJIAKKT DEN BOSCH 2 nov — Aangevoerd 7083 stuks vee zijnde 2589 runderen 234 gras kalveren 918 vette kalveren 558 nuchtere kalveren 329 schapen 18 geiten 29 fokzeugen 434 slachtvar kens 32 lopers 1942 biggen Prijzen melk - en kaltkoeien van 670 tot 1260 per stuk guiste koeien 625 tot 940 p St kalfvaarzen van 810 tot 1230 p St klamvaarzen van 700 tot 900 guiste vaarzen 600 tot 825 pinken 425 tot 675 graskal veren van 325 tol 450 nuchtere kal veren voor de fok - en mesterij 80 tot 225 weideschapen 45 tot 85 per stuk drachtige zeugen 210 lot 325 lopers 57 tot 70 biggen 34 lot 52 p stuk Slachtrunderen aanvoer 653 st extra kwal 3.20 tot 3.40 p kg ge slacht gew Ie kw 2.95 tot 3.15 per kg gesl gew 2e kwal 2.65 tot 2.85 per kg gesl gew 3e kwal van 2.50 tot 2.65 per kg gesl gew vet te stieren van 2.80 tol 3.05 per kg gesl gew worstkoeien van 2.45 tot 2.60 per kg gesl gew vette kal veren Ie kw van 2.80 tot 3.10 per kg lev gew vette kalveren 2e kw van 2.40 tot 2.65 per kg lev gew vette kalveren 3e kw 2.20 tot 2.35 per kg lev gew nuchtere slacht kalveren 1.60 tot 1.80 per kg lev gew slachlvarkens van 1.58 tot 1.70 per kg levend gew slachtzeugen Ie kw van 1.40 tot 1.50 per kg le vend gew slachtzeugen 2e kw 1.32 tot 1.38 per kg lev gew vette schapen van 75 tot 115 per stuk vet te lammeren van 65 tot 100 per st nuchtere slachtkalveren van 55 tot 85 per stuk VEILING SEPTER TIEL Tiel 2—11 — veilingbericht der veiling septer te Tiel van woensdag 2—11—1960 resp Ie 2e en 3e soort Appelen Allinglon Pippin 20—22 12—17 8—10 Bellefleur Eng 24—26 9—19 6—7 Bloemee — 8—18 — Bramley's Seedling — 8—15 5—7 Coxs Orange Pippin 30—65 12—58 8—33 Dlikmanszoet — 8—17 5—6 Ellisons Orange 41-^3 21—33 — Glorie van Holland 30—33 13—25 6—8 Golden Delicious 38—56 12—35 — Goudreinette 12—33 7—23 6—13 Groninger Kroon — 15—21 — Ja mes Grieve — 15—39 6—10 Jasap pel — 12—17 — Jonathan 24—36 — De N.V Esso Nederland heeft met het oog op uitbreiding van haar jarenlange activiteiten op petroche misch gebied een afzonderUjke af deling chemische produkten inge steld TWEEENHALF PROCENT VORIQ JAAR DRIE KX.M verlaagt het interim-dividend Hogere kosten \ drukken winst De directie van de KLM heeft — na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen — besloten een interim dividend van 21 ^ "/ ü vorig jaar 3 "/ o uil te keren zulks op reke ning van het f.z.t te bepalen dividend over 1960 liet inlerimdividend van 3 "/ n werd gei'Olgd door een slotdivi dend van 4 "/ Het dividend over 1939 beiiep dus 7 "/» Uit het tussentijds verslag aan aan deelhouders dat dezer dagen zal wor den gepubliceerd blijkt dat de netto winst over de periode januari t.m september 1.960 bedraagt ƒ 10.6 mil joen vorig jaar / 12,9 miljoen Op de lijndiensten bedroeg de pro duktie 16 " n meer dan vorig jaar en het volume van het verkocht ver voer 18 "/« meer De beladingsgraad steeg van 59.2 «.« tot 60.7 "/ o De kosten inclusief afschrijvingen over de eerste negen maanden stegen met 12 ".'« Van de voorbereidingskos ten voor de introductie van de nieuwe vloot DC 8 en Lockheed Electra in hoofdzaak kosten van opleiding vlie gers en technisch personeel werd ƒ 10.5 miljoen geactiveerd Het verslag vermeldt verder dat ' de groei het grootst was in de klassen van het passagiersvervoer met de laagste tarieven en in de sektor van het vrachtvervoer De inkomsten uit het vervoer stegen met il"'o tegen over de overeenkomstige periode van het vorig jaar De mogelijkheden die de tarievenpolitiek biedt tot verrui ming van de markt voor passagiers en vracht zullen geleidelijk verder worden benut Discontoverlaging \ in W.-Duitsiand pilis Beurs ] I Amsterdam j SLOTNOTERING Bank * krediet - tn verz.wezen 105 104 98 % 179 U V Z - Afr ' 58 4 70I3 1 ' A A R dev 4 Va 80 104T8B 103 % B N G ' 58 B N G ' 58 B N G ' 52 B Ned G r B Ned G r Ex.-É riiij * 58 Ex.-f mij ' 58 Gr I C b ' 52 Herstelbank Midd er ' 57 Midd er Midd er ' 56 5 '^ 5 4'i ¦ 52 17914 • 57 131 > 8 S'/i 105 514 I02H 3 10214 tVa lOl'i 4 % lOIft 41.4 100 « 981,2 214 % 18.3 358 178 773 182 140 B 198 L 400 185 200 262 189 % 410 350 % 391B 635 209 % Niet Actieve AarKjeten Participatiebewijzen 102fS E 102i,iE lOlA 9914 981 Hypoth.banken Ipandbrievenl Fr Gr h b D w e lOSVai I04B ld DV S — — ld DU tyi lOOJj 100 % ld DE-VE SU 86V2B SeV2 ld DAVA S — — N Hbk ser G 314 woensdag 2 nov ' 60 Actieve Obligaties Staaisteningen Ned ' 58 ld ' 59 ld 1960 I ld I960 n ld ' 59 ld ' 53 ld Gr b O ld ' 47 ld ' 51 ld ' 53 ld ' 56 ld ' 48 Beleg eert Ned ' 50 ld ' 54 ld 55-1 ld ' 55-11 ld ' 37 Grootb ob ' 41 ld Dtfl 1 ' 47 td Invest o ld ' 62-'61 N - Indië ' 37 » — 89I4 N - Indië ' 37 A 94 ' 9414 Bank - Kredietwezen N Gem ' 57 « 109^4 85 % — ld K Utr Hb T Utr Hpb KL ld E EE F Westl Hb Z2 ld U ld N-O z - H Hyob 564 9314 120"8 312 530 245 134 % 233 520 264 % 152 % 59 % 396 130 % 1083,i 310 465 201 290 306 3271,4 1080 268 231 % 317 519 % 449 1'20 SÏ4 863iB 1 851,4 6 1031,4 5 — •<¥* 861,4 SVï 76A 3534 103 % IO214B SS '/ Wijziging veiligheids besluit fabrieken Binnenkort is in het Staatsblad de publikatie te verwachten van een koninklijk besluit tot wijziging van het veiligheidsbesluit voor liabrieken of werkplaatsen 1938 Het besluit houdt een modernisering in van de voorschriften over de hygiënische voorzifiningen en de huisvesting voor arbeiders bij bouw - grond - en wa terwerken en op baggermolens zand en grindzuigers De bepalingen waaraan de dag - en nachtVjrblijven en schaft - en kleed gelegenheden moeten voldoen wor den hierin aangepast aan de eisen van de praktijk De nieuwe bepalin gen worden van kracht met ingang van 1 januari Bank - krediet - en veri.wezen 3ank 394 S 169 % 90 232 V4 Amsterd Gron 1 Cr b Herstelb pret H B O eert Landbouwbanft Ned Cred ti B Ned Middenst b Ned Sctieepsverbandmaatschappiier 101%L 101 % Eerste N Scb Rott Sch AB Handel en Industrie Alg K O ' 44 SVSi 9714BAlb Heljn WO 4 123 Amstel Br S — Bershs en J Si/i 9714 BUenkorf « — Philips d.l ' BI 4 91 ld ' 48 SM 967,8 Philips d 1 ' JS 3VS 90 Pesem 1-2 ' SI 6 1103/8 Pegem ' 52 tV > 102 123 113L 91 9634 9014 110 % 102 % 1083,4 11034 109B Cultures Besoekl Tabak Jav Cult mü Kenderiü Le'mp Malang-land V Ned - N Plant ro Ngombezl Cult N 1 S O O - Java Rubb m Serbadladl C m Sumatra rubbm Transatlanttca Vico Rubber m Vorstenl 250 500 Z Preaneer R m 6 10834 e UO'a 6 109 PEGUS ' 57 PGBM ' 57 ld ' 58 ld ' Sl-'SS Werkspoor 109^4 100 414 100 % Actieve Aandelen CultuurbanK A 29i'4 29's N Hand b A 216 215 % NHM eert 291 li 291 Is Culture » Amst Rubber 115 1 116 H V A l'^'it 147 Senembah 545 545 Industr ondernemingen 1011,48 102 961 iü — Scheep - en Luchtvaart Advertentie SV 102,1 «%• 101 v « 102 % lOli ^ KLM 15 1 ld 20 1 Spoor - en Tramwegen Ned Sd ' SI 4 % 103 Convert Obligaties Handel industrie en div 164 186 215 557 128 16834 306 161 196 % 165 164 % 375 435 2631,4 15 6B8B 240 208 649 % 127 % 255 150 % 326 143 % A1MB-A"daro Albert Heoo Alberts Hoiith Alg Band M Aia Norit mo Alweco aand B Amstel Br n t.o Curac Eland üenika Staalf ' kker * ^ n CO Dnrp en Co Dr - Ov Hout DRÜ Duvvls Edelmetaal 47312 286 336 787 171.50 435 499 3241,4 848 427 % 610 1221t 318 ' 8021,4 19934 508 435 582 % 582 % 126.20 125-30 125t 1140 A K D 471 Berglis & J 28ji/2 V BerkelS P 341 Calvé-Delft C ¦' 82 » Dell Mii 173 Fokker 43 ^ Ford 502 » Van Gelder P 321 * Hoogovens S42t Mdller & Co 421 Ned Kabelf 604 Philips 1198 + [ d Cum Prei 315V4 Unilever CvA 793 W - Füenoord 199V2 Mijnbouw en Petroleum Blllton ie R 507 ld 2e Rubr 435 Dordt Petrol 573i,4 ld Tl ' Pref S73,'j K Petr 1-20 125.30 ld 5-20 123 20 ld 50-20 123.10 Moeara E P 114SB ld I wmstb 1898 ld 4 winstb — 1850 Scheepvaart en Luchtvaart HAL Java-Ch P crt KLM K N S M Kon Paketw Stv MU Ned Nievett Goud Van Ommeren Hott Llovd '^ rhpppv tinie 4*4 142 A K o Berkels Blllton Boeke ei BorsumU tntervan Ketlen KLM sub or ¦ imkhi-lon Ver Mach P n a I85V4 105 Vs 183 % 106 99 % — 99 % 99'S 202 20214 Premieleningen SNELVERF 500 DUBBELDEKKEND DE BESTE LAKVERF l'/i 80B 3 1001 ' 2'A — 2'4 - % 881,4 2'.4 881,4 2 % 79 % 2'-4 80 214 - JH - IM 87 % a',4 88 % 2'4 — 2'4 - 814 9934 2H — 2'/4 95tj Alkmaar ' 56 A'dam «" enA Idem ' 51 Idem ' 56 l [ dem ' 56 n Idem ' 56 til Breda ' 54 Dordrecht ' 58 Eindh ' 54 Enschede ' 54 ' S Grav ' 55-1 Idem ' 52 tl R'dam ' 52 I ld ' 32 - Il ld ' 57 Utrecht 1952 Zuld Holl ' 57 81 % lOOB 82 % 8934 99^8 92 95H WALL STREET 1443 I.5614 105.50 18214 1.363,4 170 143ii 28914 1493,i 151 14434 1581,4 104.50 183 % 1363,4 172 J43 292 149 % 150 521'4 SSTs 38 441,4 40 % 79 36 % 7 % 15 Vs 4414 73Ü 4734 66 % 64 % 26%B Sears Roeb Shell 011 Soc Mwbll Stand Br Stand on NJ Studebaker Texas Corp Un Aircraft tJn Corp Un Fruit U S Rubber U S Steel Westingh Woolworth Ford Motor KLM Omzet 2.78 275 % 865 334 329 116 815 136 26314 188B 79 287 695 291 201 550L 65 153^4 37 Va 38 44 4U1 ' 9V - 78','8 371,4 7-",i 15 % 43T8 73 % 47 % 66 % 65 27^,4 Intern Instellingen Wereldb ' 55 S^i 9234 ld t 1000 I — EGKS i'i 100 Di>rtinund a H — - lOO'i 98 H Tekens B — bteoen L w laten • — üedaan en bieden t — geaaan en laten Europa Denem ' sa 4 R Bosch 56 Dawes £ 1924 7 Yoiint f 1930 1 Jelsenk Bgw Hdttenni R I Cere H E 9 « 14 98 Noorw ' M il4 96 Niel Actieve Obligaties Prov üem publ lichamen A'dam - 47 » H 95'-2 — A'dam 48 i'.i Si'-i 98 R'dam ' 52-1 tVi 99 ' 8 R'dam ' SI I-S » Vi — — Z.-HoU " 58 4H — — 105 101 % 225L 102A 10514 9714B 96 % 105 % 101 % 102 105 Over de emissiekoers is te Bonnnog al wat te doen geweest in lietkabinet wilden de koers meer in overeen stemming brengen met de uitge sproken gunstige financiële positie van de volkswagenfabriek te Wolfs burg grote omzet en uitgebreide reserves zij kwamen op 400 en meer percent Wilhelmi en de zij nen kregen hun zin met een koers van uitgifte die vooral in het licht van de Westduitse eigendomspolitiek moet worden bezien Per 16 januari zullen nu ongehuw den met een inkomen iot DM 6000 per jaar en gehuwden met een inko men van DM 12.000 per jaar de volksaandelen kunnen kopen voor een prijs van DM 350 onder aftrek Voor Van Gelder cellulose uit Surinaams hout De heer J Tromp directeur van de Kon Papierfabrieken Van Gel der Zonen N.V bevindt zich in ge zelschap van ir S H Ringma in Suriname voor het gebruikelijke periodieke bezoek aan de experi mentele pinus aanplant In het Savanne-gebied Van Gelder Zonen heeft de in druk dat bij dit aanplanten van pi nus plantsoenen de eerste kinder ziekten zijn overwonnen en dat re delijke kansen op verdere ontwik keling bestaan Daarom wil de on derneming tiians een begin maken met een nauwkeurig onderzoek van de economische en technische mo gelijkheden die Suriname kan bie den voor fabriekmatige verwerking van hout tot cellulose De heer Ringma die reeds eerder In het kader van de zgn technische bijstand als Nederlands rijk.swater staatsingenieur geruime tijd in Suriname werkzaam was en thans in dienst van Van Gelder Zonen is getreden zal de Surinaamse vraag stukken voor de firma behandelen Het adviserend ingenieursbureau Stadier en Hurter te Montreal Ca nada zal bij de plannen als des kundige op dit gebied medewerken Naast de toekomstige verwerking van het aan te planten naaldhout tot cellulose za ook aandacht wor den geschonken aan voor andere doeleinden niet bruikbare hout soorten uit het natuurlijke Suri naamse bos Wellicht kunnen deze billijke kwaliteit kortvezelige cellu lose opleveren Eerst nadat het thans aangevan gen onderzoek naar de mogelijkheid van cellulose fabricage in Suriname zal zijn voltooid kunnen nadere be richten worden verwacht PER 1 OKTOBER Minder schepen in aanbouw Uit cijfers van het C.B.S ' met als bron het directoraat-generaal van scheepvaart blijkt dat per 1 oktober jl 108 Nederlandse zee schepen met een totale inhoud van 684.900 brt in aanbouw of op be stelling waren Hieronder bevonden zich 1 passagiersschip ' 8.500 bri 39 vrachtschepen van minder dan 500 brt en groter 243.500 brt 54 vrachtschepen van minder dan 500 brt 25.500 brt en 14 tanksche pen 407.400 brt Hiervan waren 6 vrachtschepen van 500 brt en meer ' 49.200 brt 1 vrachtschip van minder dan 500 brt en 5 tankschepen ' 158.000 brt in het buitenland in aanbouw of op bestelling In Nederland waren dus op 1 oktober jl in aanbouw of op bestelling 96 schepen met een totale tonnage van 477.200 brt Op i oktober 1959 waren in totajl 127 Nederlandse schepen in aan bouw of op bestelling waarvan de totale inhoud was 964.400 brt daar van waren toen in Nederland in aan bouw of op bestelling 109 vaartui gen ' 746.100 brt en in het buiten land 18 schepen i218..'!00 brt OoJc minder opgelegd Op 1 oktober 1960 waren in Ne derland ' niet voor reparatie op gelegd 13 zeeschepen Nedei'landse zowel als vreemde vlaggen met een totale inhoud van 99.400 brt Het wa ren 8 schepen voor droge lading 46.100 brt en 5 tankers ' 53.300 brt Hieronder bevond zich slechts 1 Nederlands schip Ivoor droge la ding van 400 brt Op 1 oktober 19.59 waren in Ne derland in totaal opgelegd 38 sche pen 209.600 brt waarvan 10 Ne derlandse ' 14,900 brt en 28 buiten andse 194.700 brt van een sociale korting van 20 oer cent Zij die een inkomen van res pectievelijk DM 6000-SOOO onge huwden een DM 12.000-16.000 ' ge huwden en DM 6000-8000 longe aandelen kopen voor 350 mark on der aftrek van een bonus van ' 10 percent Daarnaast worden nog premie ' bij aankoop van volksaandelen verstrekt indien men veel kin deren heeft waardoor de sociale bonus — een staatspresentje dus - kan oplopen tot 25 percent van de emissieprijs ad DM 350 Door üit alles zal een volkswagen volks-aa.ndeeltje dus komen te staan op op een prijs van circa 300 mark Bij een te verwachten dividend van 12 percent krijgt men een re delijk rendement van iets bene den de 4 percent Men kan even wel aannemen dat velen de volks aandelen zullen kopen in de ver wachting van krachtige koersstij gingen dus als „ volksspeculan ten " Het staat vast dat de 3,6 miljoen aandelen binnen twee maanden van de hand zullen worden gedaan hoe wel men per man maximaal slechts 5 volksaandelen mag hebben zal het er wel op neerkomen dat per per soon hoogstens 2 aandelen zullen worden verstrekt Nog te meer daar men de volksaandelen zoals gemeld ook op afbetaling kan krivgen eer ste storting de nominale waarde van 100 mark de rest binnen 9 maanden en zelfs via spaarregelinr » van de staat waarbij premies tol 20 percent van het gespaarde bedrag I j Van onze correspondent te Bonn i Men neemt algemeen in de bonds j republiek aan dat de Bundesbank de centrale bank te Frankfort aan de Main volgende week donderdag zal ¦ vergaan to *^ een discontoverla ging Woensdag verlaagde de Bun desbank namelijk de rente van geld arktpapieren met gemiddeld Vs percent en dat ziet men als de voorbode van een discontoverla ging Daarmee zal West-Duitsland ein d ' k het voorbeeld van de Verenig de Staten Frankrijk en Groot Brittannië volgen Thans staat vast dat de Bundes bank in de nabi.1e toekomst een rus tigere conjuncturele * ntwikkeling vervacht en wel « op gro d van de plannen die de regering te Bonn vorige week heeft t pgesteld Deze plannen beogen ondermeer een ont trekken van enige miljarden mark aan de Westduitse markt een ver hoging van de invoer een verrui ming van de binnenlandse markt en naar men hoopt een wat rusti ger investeringspolitiek PRODUKTIELANDEN BETROKKEN BIJ WIJZIGING OUEPRIJZEN De directeur van het oliebureau van de Arabische Liga Mohammed Salman heeft woensdag meege deeld uit betrouwbare bron in lichtingen te hebben ontvangen dat de internationale oliemaat schappijen de alvorens zlj de prij zen verlagen voortaan produktie landen zullen raadplegen en om goedkeuring vragen Salman las op een persconferentie een voorbereide verklaring voor en hij zei dat hiJ de inlichtingen ont vangen had na de Tweede Arabi sche olieconfe jntie die de vorige maand Ie Beiroet werd gehouden Op deze conferentie was de verla ging der olieprijzen een van de voornaamste punten van bespre king Wv^vin koopt Carras schip Chrysler City Bank Cons Edison Dnugl Air Dup de Nem Ëastm Kodak Gen Electr Gen Motors Good Year T Amer Motors [ nt Harvester tnt Nickel Int T & T Kennecot Montg ward Radio Corp Republic St Boy al Dutch Een van de vier schepen thans nog in aanbouw bü de Schelde te Vlissingen die oorspronkelijk be stemd waren voor de Griekse re der Carras is verkocht aan een dochtermaatschappij van de Wijk Ujn N.V te Rotterdam onder di rectie van Erha ' en Dekkers Het contract is reeds getekend en binnenkort zal het schip na een technische proefvaart overgedragen worden aan de nieuwe eigenaar KOER 1-11 2-11 Atch Topeka 21 21 = Baltimore ¦ io-U 26 Can Pacific 21li 21'.2 niion Cent 29 % 29 '!» N Y Cemr 15 ' s 15-!s Pennsylvania 10 % lOlii South Pac lO'A 191 2 UnMin P^c 251/2 26 % Allied Chem 50?s r)0''s Am Can 32 32--^s Am Smeltln 3714 371/2 Am T & L 50ii 50ii Am Tobacco 921 f 91 % A F C Ind - 61 li Bl'i Anaonnrta 42 V 42 '/ Beth Steel 40T „ 4I)U Boeing 3ZV mi 10—22 6 — S Laxton's Superb 22—32 8—26 — Lemoen — 8—13 — Lom bart Calville — 8—19 — Notaris 13—21 7—15 6-11 Sterappel 16—35 5—22 5—16 Wealthy 24—26 18—22 6—8 Kroet per 100 kilo zuur 300 — 440 rood 300 zoet 250 Handperen Beurre Alexander Lucas 43^45 16 — 36 8—10 Beurre Clairgeau 34—40 23—38 — Comtesse de Paris — 9—13 — Conference 41—43 24—35 14—16 Legipont 54—57 — 13—31 Zwijndrechtse wijnpeer 16—26 8—17 5—12 Stoofperen Brederode — 7 — 18 5—10 Gieser Wildeman — 18 — 26 9—14 Provisiepeer — 6—13 — St Remy — 6—11 — Winterjan — 5—16 6—7 IJsbout — 5—10 — Peerkroel per 100 kilo 250 Druiven Black Alicant 120—122 — Bramen — 72—76 Mispels 10—12 — Cham pignons 325—375 — alles in cents per kilo tenzij anders vermeld Bij de appelen komt nog bü Pomme Rosa — 19—29 — Present van Engeland — 18—27 — K.\ASMAKKT WOERDEN Woerden 2 november — Aanvoer 78 partijen Eerste kwaliteit 2.15-2.20 tweede kwaliteit 2.09-2.14 extra kwa liteit 2.35 Ver Groenten - en Vruchtenveiling Utrecht en Omstreken " Bospeen 10—37 p bos Bloemkool 10—73 p.st Komkommers 8—76 Knolselderie 3—17 Sla 3—14 An dijvie 7—45 p kg Gekookte bieten 16—25 Boerenkool 14—33 Groene kool 7—12 Rode kool 5—15 Prei 10 26 Pronkers 20—86 Sperciebo nen 25—220 Snijbonen 28—240 Spi nazie 7—78 Spruiten 15—76 Toma ten 20—113 Uien 1—12 Waspeen 10—36 Winterpeen 3—8 Witlof 6 — 121 Selderie 6—64 p bakje Peter selie 8—79 Druiven 60—160 p kg FRUITVEILING BÜNNIK Bunnik 2 november Gemiddelde prijsnolering voor klasse I Goudreinette 85—95 32 75 85 31 65—75 20 55—65 10 sterap pel 65—70 28 60—65 27 65—75 32 55 tot 65 25 cox orange pippin 80-85 75 75—80 74 70—75 75 65—70 70 60 65 52 55—60 38 glorie van Holland 75—95 32 65—75 26 55—65 13 Gro ninger kroon 70—75 32 65—70 29 55 65 21 notarisappel 75—85 22 65—75 18 55—65 11 gold parmain 65—70 31 60—65 28 dubbele bellefleur 70 80 17 60—70 12 jasappel 70—80 21 65—70 22 60—65 17 zoete Bloemée 70—80 16 60—70 10 conference 65 75 48 55—65 38 45—55 15,5 Zwijndr wijnpeer 65—70 28 60—70 29 55—65 23 55—60 19 50—60 - 3,5 50—55 13 president Loutreuil 65—75 49 55—65 35 Doyenne du cornice 75—85 93 65—75 96 beurre d'Anjou 75—80 59 70—75 59 65—70 51 60—65 50 St Remy 75—85 12 65—75 12 Alles per kg FEUITVEILING WIJK BIJ DUURSTEDE Wijk bij Duurstede 2 november — Voorzover niet anders vermeld al li per kg APPELEN Bellefleur Brabantse BC 8—13 Cox's Orange Pippin A 59—66 B 48—54 C 32—40 Glorie van Holland A 26—30 B 21—25 C 17—20 Goadreinette Sr ie van Boskoop A 21—34 BC 13—26 Jo nathan A 20—30 B 26—29 C 21—23 Laxton's Superb A 27—.32 B 25-26 C 18—20 Notarisappel A 13—20 BC 12—17 Ster Appel A 28—36 BC 17 — 26 Zoete Bloemée BC 12—15 Zoete Campagner BC i ' 18 PEREN Brederode I 8—14 Con ference BC 30—38 Gieser Wildeman I 16—25 Winterjan I 8—15 St Re my I 6—10 IJsbout I 7—12 Zwijn dr Wijnpeer A 23—27 BC 12—18 Provisiepeer I 8—13 215 % 183 % 357 177 785 183 140 % 200L 485 401 184 Edelmetaal oret Electrolasch B Elektr Oud Eleklrot M l Elsevier ' Jn % Cmball en H b Erdal Mt Excelsior met Fitt Ned Am Uerofabriek o b " eveke en r'o 3isr - en Splr ^ rotsmederl? Gruyter b pret Guntzel en S 262 186 414 350 % 394 62514 209 285 560 120 % 312 526 241 289 134 % 232 513 26314 150 % 57 39414 132 % 109 312 466 204 290 300 325 Hagem en C Havenwerken Hazemetjer Heem v d Heemaf Heineken's Hensen Mach Hero Heybroek Zei Hoek's Mach Hnlland H V Hollandla-Kat Hon Beton Holl Const A.B 400 1693,4 2321,4 206=4 1921 208 % 310 nsii 397 Holl Melks.t Hoogenbosch Hoogenstraaten Honimeyer Indola 205 192 2091,4 307 180 300 Ing bur Bouwo ïntematlo Int Gew Beton Int Kunstst 1 Int viscose Intervam Jansen en Sut Jongeneel Kemo Corsett Ketlen K Zw 741,4 283,4 17 4%B 4L 219 414B 14B 22 B 7814 I314B 43,4 7%B 72 29 17 41,4 B 3V2B 2171,4 338 5 131,43 22 7814 I3B 414 7%B Key Hnuth Kiene Sutkerw Kondor Kon Ned Pap Kon Zout n r c Korensehool Koudns o.re Krnmhout Kon Ver Tap 519 % 442 % 120 119 2541,4 Leeuw Pap t Leid wol Lett Amsterd LIndeteves Lyempf Ltim en Gel c.w.a Maxwell Meelf N Bak cve 232 499 87 90 ' 4 753B 25 550B 392 305 135 5434 83B 185 130 325 % 195 162 583 58 325 440 146 509 203 860 38214 400 222 14114 259 364 68 141 11714 31314 23314 499 L 93 760 24 395 3051,4 184 54 % 83 B 188 130 325 197 1641,4 590 58 325 432 1491,4 510 202 % 865 382 400 2.33 % 141 265 368 % 67 % 142 11714 315 Mees Bouwm B 215 5,57 % 128 432 B 165 306 % 160 197 % 163 160 375 B 226 262 667 240 '¦' i.iverpa B Meteoor Beton ilnnb werk»n Naarden Ch f Nedap Ned Aann mO Ned Dok ml Ned Exportpap Ned Scheep3l > Nelle wed J » NIeaf Nyma o r o Niiverdal Oranjeb n r e Overz Ga » NB Padine Porti Pap t Geldert Pont Houth 333 630 B 126V4 259 143 32414 144 889 375 280 861 330 3301,4 115 610 135 262 1871,4 79 % 697 29 J 202 553 L 64 B 1543 ^ Retnev mach IIVA Rotterd Orgdlf Rouppe V ó V Ruitens bleibr Rijnstaal Rlisrtok Schelde de o b Scheven expl iLhiikbetoo B ¦ f-holtens aard Scholt.en carton - chuttersveld Slkkens Groep Simon de wit Smit Transl Smulders Mach ^ oaarnHSlad v b An,iil1aard Stokvis stoomspln Tw i-jhnk Phil eert Th B Marllnen rhomass r nr Thomassen Mot Thoms B »^ e Twentscbe Kab Tw Overz H I ünUevet t •/» BEURSOVERZICHT Internationals weer vast Amsterdam 2 nov — Bij een zeer kalme handel zetten vanmiddag de internationale waarden de vaste stemming van gisteren verder voort De koerswinsten beliepen bü de opening voor deze fondsen circa 5 tot 20 punten West-Duitsland was voor de aandelenmarkt een paar punten hoger en voor de obli gatiemarkt vast De tendentie op de beurzen aldaar was een stlmu lans voor Amsterdam De hoofd oorzaak voor de hogere koersen op het Damrak ligt echter in Wall Street dat dinsdag iets hoger sloot Van de Nederlandse hoofdfondsen noteerden Philips en Kon Olie er aan de vaste kant Hierdoor was het begrüpeiyk dat Amsterdam vandaag met hogere koersen voor de hoofdfondsen uit de bus zou ko men Aandelen AKÜ waren op 473 circa 3 punten boven de vorige slotkoers Philips zette In op 1218 plus 21 punten daalde daarna even tot 1210 om de beurs op circa 1215 te verlaten Unilever op circa 800 na 796 circa 7 punten hoger Hoog ovens 8 punten hoger op 848 Kon Olies verbeterden een galden bü een notering op ƒ 124,10 Nationale Handelsbanken tegen de marktver houding in een puntje lag;er op 114>/3 De scheepvaarten konden zich doorelkaar vrij goed handhaven maar daar is dan ook alles over deze afdeling mee gezegd De om zetten blijven in deze sector aan de schrale kant Ook vandaag trok de hoek van aandelen Amsterdam Rub ber ruime belangstelling Dit in ver band met het bod van deze maat schappij van 200 pet op de aande len Guntzel en Schumacher zoals gisteren werd bericht De specula tie ziet hier blijkbaar voordeel in voor Amsterdam Rubber en neemt deze stukken uit de markt Na een opening op 118 daalde de koers tot 116 tegen een slotprijs van gisteren op 114,75 toen deze aandelen circa 9 punten stegen Certificaten Dell rond het vorige slotniveau De nieuwe 4i.i pet staatslening 1960 lag iets gemakkelijker in de maïkt nu de handel weer tot norma lere proporties was teruggebracht Gisteren vonden in deze hoek vele aankopen plaats vanwege het feit dat men aan de toewijzing op de in schrijving niet voldoende had om de cliënten tevreden te stellen Van daag vielen deze aankopen weg waardoor de tendentie voor deze stukken zoals gezegd iets gemak keUJker was op 98 15/16 99 Claims ''^ on Zout werden een paar gulden hoger op ƒ 275 geadvi seerd Aandelen Handelscompagnie kregen een iets hogere adviesprijs op 185^è op de gunstige gang van zaken Aandelen Aniem moesten een gering koersverlies op circa 54 in casseren De met de Indonesische regering gecontracteerde termijnbe talingen op de naaslingvergoeding voor de in 19d4 plaatsgevonden heb-r bende naasting bleven aldus de di rectie ^ idurende het gehele verslag jaar achterwege Aandelen Vettewin ' kei werden op 350 geadviseerd te gen gisteren 370 laten en een laatst gedane notering op 410 Deze scher pe koersdaling is het gevolg van de Ie verwachten lagere winsten 132 90 210 295 333 300 146 383 2581,4 334 324 187 268 166 480 363 107 % 163 342 170 421 420 120 % 121 % 837 % 370 132 % 90 % 209 % 290 330 302 147 382 238 350 322 187 274 165 480 % 362 107 % 161 340 169 420 418 121 % 122 % 175 874=4 363 Unilever t'U Unilever 4 V Union Rllwlel Utermohlen Utr Asph f veenend St sp Veneta Ver Bllkfabr Ver Machtnef Ver Ned Rubb Ver Touwfabr vezelverw N.l Victoria bl « Vlhamt) viiss V tiat Vred Rubb Vromen Papier Walvlschvaart vvprnink's Beton Wessaneo Wits de Textiel Woon - en W Wyers I en H V WUk en H Zaalberg Zd Holl Bier Zwaardemaker Zwanenberg Org ZwItsaI Mijnbouw en petroleum Alg Expior Bengkalls Moeara Snlrn e Oost-Bomen Mö Perlak Petr MU "" iirl Petr M « Tarakan Pet MÜ Scheepvaart 51.50 7%L 1705 68 14%B 214B 138 MtJ 51 7B 1705 67 % 14 % 2 % 159.50 494 146 % 494 147 Spoor - en tramwegen Dell Spoorw MtJ — — Ned - Ind Sp MO — — Rott Trsmw Mli — — Nederlandse Antillen \ nti!l Brouwerij — — Duitslanil Mannesmsno — 302^4 Ooilarfondsen certificaten 203,4 3214 49 % 3734B 20A • 20 % 11 % 21 % 33 % 51 % 37 % 20 21 % 11 % 49 % 9154 44 A 20 % 40H Can Paa Imp OU In Nick C A C P Ind 91 % 43 % ¦ 203,4 3.1 % 40B 46 21 49 % 17B 185 24 % 72 41 % 20 53 % 76 % 46 % 201-J 50 % 17 % 187 25 74L 42 % 2034 54 • ITA 27 % 27 % 5854 isHB iö '% I2414B 53 % 74 43 43 % 40 % 217,4 166 % 2034 25 % 73 % 48 40 % 65 % Am Enka Am Moion Am Rad vm Smelt Am Su T Am T s t Anaconda Atchlsop T Balt s O Beth St Ches 8 O Chrvsler fltles S r^olumb gat Cont 311 Cnrtiss W Du Pont First A C General E Gen Mot 1 ¦ vh'.tind Joner a L Ken Cop 58 % 74 52 73 43 393;4 2134 163 • 20A 25 72 47 % 40 65 % 3 % Montg W Nat Can N Dalrv P Nat Steel \ iv Volk C " 1 w R Penn Rail Philips pet * ioct r G Rep Steel S!,.-ll Hl South Cstand Br ' 111 Sun M I Texas Instride Water Union P RO S SteelWest Eleo Wilson WoolwortllPr «' "- 
Donderdag 3 november 1960 - 68e jaargang no 157 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD r Fantastiscli li0 * die contact-grill Zwitserse Knorr koks werken samen met 600 Nederlandse huisvrouwen voor uw fijnste soep Elke Knorr-specialiteit is van tevoren gekeurd door 600 Nederlandse huisvrouwen En aangepast aan k \ hun wensen U hebt dus de garantie dat u krijgt wat u toekomt „ fijne-keuken " soep en complimentjes voor uw kookkunst Proef wat Knorr-kwaliteit betekent Proef morgen Knorr Heldere Groentesoep Geuriger lekkerder Zondag-soep voor elke dagl Compleet met afdek plaat contact grill en braadslede Voor flessen - en aardgas f 10 Met oven-thermostaat f374 - Kijk hoe modern-luxueus ingebouwde contact-grill - nu kunt u op de meest moderne wijze uw steaks koteletten enz grilleren ï la minute en zonder vet Kijk eens hoe praktisch van afmetingen precies afgestemd op de Nederlandse keuken 1 Kijk hoe prachtig van afwerking zeldzaam moot wit geëmailleerd 4 gepolijst koperen branders gemakkelijk uitneembaar en schoon te houden Royale bak - en braadoven 29 cm hoog 37 cm breed en 47 cm diep NESTOR MARTIN „ EUROP " Het gasfornuls met Ingebouwde contict-grill a/s standaard-uitvoering goedgekeurd door bet Gasinstituut V.E.G 349.-4 ^ 10 - txtr » 1 ^__^ ^ "^ _ Bereid door Cknmonda Voedingsmiddelen N.V ^ Lootdrecht ia licentie ea onder ooutrol * van Knorr A G ïhAyugca-Zwitserlaad die d « recepten onder exclusiviteit beeft afgestAan * Vr»»g uitvoerige folder bl ] uw v»kkumfigthan(Jet»»r of bl ] de Importeurt Nell & Stutterhelm N.V Den Haag Postbus 1143 Tel 98 67 60 Ti ART IN mm^mmnmmmm^x^^MW ^^^^ mm 03 liSBlIl \ z ^ TANDSTEEN EN NICOTINE-AANSLAG Tandsteen en nicotine maken het tandoppervlalc ruw en vlekkerig Op deze bruinige aanslag hechten zich de etensresten en bacteriën die uw gebit aantasten Mot TEELAK verdwijnt dit in enkele dagen uw tanden worden weer gaaf en smette loos wit t\k \ E crn ca a Geval van zicaarverkleuTde tanden Na gerenelde Teeïa k-hehan deling I vloeren - deuren - ramen in één keer schoon met Andy EEN SUNLIGHT PRODUKT TEEIjAK is geen gewone tandpasta het wordt op een droge tandenborstel liefst de originele Teelakborstel gebruikt - neemt tandsteen en nicotine snel èn veilig weg Gebruik geregeld TEELAK en uw tandarts zal bü con trole verbaasd zijn over de perfecte toestand van uw gebit TEELAI ^ SC hoon hei ds mid del voor uw tanden f1.95 Teelik-Piris / Dïspec nv - Pen Hiig Deze krant komt in 56.000 gezinnen smeuïg heerlijk 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 3 november 1960 • 68e jaargang no 157 19 DOOR DE LUIDSPREKER III moord in duplo Oorspronkelijke titel Another man s murder door MIGNON G EBERHART Het geheim van Turton Tower 37 Roddy was zich ook bewust van al die kykende ogen en van de camera die weer in de aanslag ge bracht was Hij nam zyn moeders hand en kuste haar gracieus op de wang Blanche kreeg een kleur alsot ze niet gewend was door hem gekust te worden — De politie auto heeft me uit Tampa meegenomen zei Roddy — U heeft ons niet veel tijd gegeven sheriff Was ik ook niet van plan zei Luke Toen ze zich een weg g»baand hadden door de men sen riie op de stoep stonden en die allemaal hun ogen uitkeken trok Luke Cayce even terziide — Ik heb Dodie niet gevraagd te komen zei hij zo zacht dat Cayce hem nauwelijks kon horen — Ik heb het zo geregeld dat dat gedeelte nog niet direct aan de orde komt Bovendien — de staalblauwe ogen van de she riff waren vriendelijk noch onvriendelijk — kunnen we haar niet goed de eed afnemen als Dorothea Howard Niet nu ik weet dat heer wettelijke naam Dorothea Clary is — O zei Cayce — Dorothea Clary De sheriff vervolgde — Bovendien heeft ze me ge zegd dat ze niet wil getuigen Ze meende het Dodie is koppig Hij liep naar de ruime goedverlichte zaal san hun linkerhand Het was er stampvol Er steeg een / acht gemompel op toen Blanche Roddy en Cay ce en de sheriff door het middenpad naar de plaatsen liepen die vooraan voor hen waren gereserveerd Dokter Hastings de gerechtelijke lijkschouwer was vormelijk en toch ook op een rustige onopzettelijke manier ongedwongen Hij presideerde en niet Luke zoals Cayce had verwacht Hij begon met een korte toespraak hij sprak ge makkelijk een beetje deftig met lang uitgerekte klin kers hij diende zich van veel in de streek gebruike lijke uitdrukkingen die Cayce vertrouwd waren als Ztjn eigen gebeente Het doel van het voorlopig onder zoek was tot een beslissing te komen over de oor zaak van rechter Cayce Moore's dood Verder niets Hij sprak vlot daarbij zijn goudgerande bril rechtzet tend en de hele zaal vol mensen met zijn strenge rustige blik omvattend 70 weloverwogen dat het leek alsof hij ieder van hen afzonderlijk aankeek Hij droeg een gekreukeld zomerkostuum en een zwarte gebrei de das Hij was ouder dan Cayce zich gedacht had magerder grijzer Toen zei hij achteloos maar toch op een wijze dat het klonk als een bevel dat dokter Walters zou voorroepen om getuigenis af te leggen Dokter Walters had hem bij de lijkschouwing geassis teerd Een jongeman o©k in een zomerkostuum een noorderling zoals direct aan zijn accent was te horen stapte kwiek naar voren legde de eed af en vertelde hun wat waarschijnlijk ieder der aanwezigen al wist Rechter Moore was gestorven als gevolg van een ko gelwond door het hart Hij beschreef de wond met een zekere jeugdige ijver voor technische details — Dank u dokter Walters zei de lijkschouwer — Ik kan u vertellen dat dokter Wa.lters en ik volkomen eenstemmig zijn in ons oordeel Zijn getuigenis is de zelfde als die ik zou geven En nu zullen we trachten do tijd van de dood van de rechter zoveel mogelijk te benaderen John Zijn blik dwaalde naar het eind van de voorste rij stoelen — John wil jij zo goed zijn hier te komen en iedereen precies te vertellen wanneer je de rechter hebt gevonden Cayce had John nog niet opgemerkt hij keek geïn teresseerd naar de nette magere figuur gekleed in wit overhemd grijze lange broek en dun grüs jasje die naar voren trad John was volkomen nuchter zijn blik was helder en heel ernstig ze hadden het alle maal mis gehad toen ze dachten dat hij weer zat te drinken Hij gaf zijn getuigenis net als de lijkschou wer eenvoudig zonder overbodige formaliteit — Heeft u het geluid van een revolverschot ge - hoord vroeg dokter Hastings kort Misschien heb ik het wel gehoord zonder dat het tot me doordrong Maar ik geloof het niet U zegt dat een eskader bommenwerpers over ' t meer vloog ongeveer een uur voordat u de rechter vond Ja dat is zo Het is dus mogelijk dat het schot precies op dat moment gelost is Ik weet het niet maar het lijkt me aanneme lijk Gewoonlijk is het erg stil om het Clary Meer Ik kan me niet voorstellen dat ik een revolverschot niet zou hebben gehoord tenzij het werd gelost pre cies op de tijd dat de bommenwerpers boven ons vlogen Je kunt dan niets anders horen U zegt dat u de rechter tussen kwart over zes en half zeven hebt gevonden Ongeveer om die tijd Ik ben er niet zeker van Toen u de rechter vond was u er toen zeker van dat hij dood was Ja zei John Het was een paar seconden doodstil in de zaal misschien riep dat ene woord een beeld te voorschijn van dat ogenblik in het schemerdonker toen John iets wits tussen het riet had zien liggen en ernaar toege roeic was om te zien wat het was Dokter Hastings schraapte zijn keel — Hebt u nog meer boten op het meer gezien terwijl u aan het vissen was Nee Niet dat ik weet Ik denk wel dat ik het zou hebben opgemerkt Hebt u iemand in de nabijheid van de vispier gezien toen u de rechter vond Nee zei John Dank u John Nu dan — de luitenant Faraday hier John ging weer naar zijn plaats de lljkschouvver keek over zijn bril heen en knikte toen een slanke jongeman in uniform van de luchtmacht opstond - Komt u hierheen luitenant wilt u De jongeman was ernstig en stond kaasrecht ter wijl hij in eenvoudige woorden vertelde dat het eska der onder zijn commando had gestaan en dat ze over het Clary Meer hadden gevlogen op de terugweg naar het Mac Dill Field precies om achttien minuten over vijf op de bewuste middag — U hebt toevallig niet naar beneden gekeken naar het meer vroeg de lijkschouwer op een aange name bijna converserende toon De jonge luitenant schudde het hoofd — Die bom menwerpers vliegen erg snel mijnheer zei hij Nadat dokter Hastings de jonge luitenant had la ten gaan riep hij Roddy voor Roddy vertelde dat hij met zijn moeder was thuis gekomen naar buiten was gegaan om de rechter te zoeken en toen hij deze niet had kunnen vinden maar weer was teruggegaan Roddy was een en al hof felijkheid en ernstige bereidwilligheid om behulpzaam te zijn Hij bleef wachten ofschoon de lijkschouwer had gezegd dat hij kon gaan zitten om naast Blan che te blijven staan die de volgende getuige was Ze was beheerst en haar antwoorden kwamen vlot Zij en haar zoon waren even voor vijf uur uit Tampa vertrokken ze hadden vertraging gehad door het druk ke verkeer ' maar ze herinnerde zich dat ze net de weg naar Val Roja insloegen toen ze de bommenwer pers hoorden Ze dacht dat ze om ongeveer zes uur waren thuisgekomen maar daar was ze niet zeker van Ze bevestigde Roddy's getuigenis en dokter Has tings ondervroeg haar niet verder — Dank u juffrouw Blanche Het spijt me dat we u deze last moesten aandoen U hoeft niet langer te blijven zei hij vrien delijk PHS Voor de jeugdboekenplank W ' ontvingen twee avonturen van Bertus de beer door Liesheth Dieleman Nijgh en Van Ditmar Den Haag Het zi.in Bertus de de beer in Sneeuwland " en „ De avonturen van Bertus de beer " Bij Van Goor en Zonen te Den Haag verschenen twee vriendelijke boekjes van Ans Muiderman „ Witte wordt koning " het speelse verhaal van een sneeuwpop en „ Het feest van Witte " waarin St Nicolaas en de Kerstman een rol spelen Zij werden leuk geïllustreerd door Baps van Wely Jo Kalmijn-Spierenburg voegde no 7 en no 8 toe aan de serie De avonturen van het aapje Joe kie " Uitgever is G F Callenbach te Nijkerk „ Van Goors r verserie " Van Goor en Zonen te Den Haag werd uitgebreid met „ Guus helpt mee " d r H C Muinen no 42 en „ Woets de ever " door Arthur Hoss bach no 41 Het laatste verhaal is een boeiende dierenhistorie Dieren spelen ook de hoofdrol in „ Bartholomeus " n zijn dierenvrien den " Nljgh en Van Ditmar te Den Haag door Hubertine Heyer mans Het jongetje Barlje beleeft veel plc ' sr aan zijn vierpotige en gevederde kornuiten die komieke zij het wat verwarde avonturen be lezen Bij de N.V Standaard te Amster dam verscheen van Vitalis Punten burg „ Erik een jongen uit het Noorden " waarin de lotgevallen van een knaap worden verteld die door het jagersleven een stoere ARAM „„ Advertentie Kent U -»* Pi ] kunt U nu in Nederland kopen Imp Koster en Thijs Amsterdam jongen wordt Een goed geschreven boek voor jongens Lea Smulders schreef „ Heintje Hoepelstok en zijn avonturen met Stappertje Step " Cante-üeer Utre ht over een jongen uit het Torenstraatje die een autoped krijgt en nu van alles gaat bele ven 6-10 jaar In de A.T.O.-reeks van Callen bach in Nijkerk verschenen twee delen van Klaas van der Geest De zoutmijnen van de Bal Harith " en „ Operatie Agadir " Spanning verhalen met thrillerinslag voor grotere jongens boven 12 jaar Van Goor en Zonen doet dergelij ke boeken verschijnen in de serie De Hardy's De nieuwe delen zijn „ De klok en de tijdbom " en „ Voet sporen onder het raam " De schrij ver van deze thrillers voor de jeugd is Franklin W Dixon De serie is 12 delen sterk VRIJDAU HILVERSUM I — NCRV 7.00 Nws en S.O.S her 7J0 Gram 7.30 Een woord voor de dag 7.40 Gewijde muz 8.00 Nws 8.15 Radiokrant 8.35 Gram 9.00 V d zieken 9.35 Waterst 9.40 V d vrouw 10.10 Gram 10.15 Morgendienst 10.45 Gram 11.15 Progr v.d oudere luisteraars 12.00 Gram 12.30 Land - en tuinb meded 12.33 Carillonbespeling 12.50 Gram en act 13.00 Nws 13.15 Lichte muz 13.45 Gram 14.05 Schoolra dio 14.25 Kamerorkest en solist 15.35 Blaasork 16.00 Duizendschoon vraagge sprek 16.15 Gram 16.35 Pianoduo 17.00 Voordr 17.20 Vocaalens 17.40 Beursber 17.45 Fanfaremuz 18.20 Licht progr 18.50 B M van Griethuysen over Re creatie 19.00 Nws en weerber 19.10 Op de man af praatje 19.15 Gram 19.30 Radiokrant 19.50 Lichte muz 20.15 Ge var progr 21.30 Samenzang 22.00 Gr 22.5 Woreldkampioensch dammen 22.30 Nws 22.40 Wijd als de wereld lezingen 23.00 Metropole-ork en koor 23.40 Gr 23.55 24.00 Nws HILVERSUM II — VARA 7.00 Nws 7.10 Gym 7.23 Gram en act 8.00 Nws 8.18 Gram en act 9.00 Gvm v.d vrouw 9.10 Gram 9.40 Schoolradio VPRO 10.00 Dit en het andere lezing 11.15 Ka merkoor 11.30 Hammondorgel en zang AVRO 12.00 Lichte muz 12.20 Uitz voor de landb 12.30 Land - en tuinb meded 12.33 Sport en prognose 12.50 Pianospel 13.00 Nws 13.15 Meded en gram 13.25 Dansmuz 13.55 Beursber 14.00 Kerkor gel 14.20 Voordr 14.40 Gevar progr VARA 16.00 Muzikale lezing 16.30 V d zieken 17.00 V d jeugd 17.53 Act 18.00 Nws 18.15 Pol lezing 18.25 Lichte muz 18.50 De puntjes op de i lezing 19.00 v d kind 19.10 Kinderkoor VPRO 19.30 De stad nu lezing 19.45 VPRO-nws 20.00 Nws 20.05 50 jaar van het Haagsch genootschap 20.20 Toneelkron 20.30 So pr en piano 20.50 Regeringsuitz De Advertentie In één nacht Uw handen gaaf en zacht San balm wereld vergadert VARA 21.00 Quizpr 21.45 Lichte muz 22.15 Buitenl week overz 22.30 Nws VPRO 22.40 Zorg om de mens gesprek VARA 23.00 Soc nws in Esperanto 23.10 Vergelijkenderwijs muzikale lezing 23.55-24.00 Nws TELEVISIEPROGRAMMA'S NTS 20.00 Journ en weeroverz AVRO 20.30 De toestand in de wereld lezing 20.45 Met het oog op 21.00 TV-kron 21.30 Gevar progr overgenomen v.d Amerikaanse TV 22.20 Einde Advertentie Transparante kleurlak KEDQ-MEK ' van Ceta-Bever DRAADOMROEP 4e lijn gram pi progr 18-20 uur Mo zart Les petits Riens uit Le Nozze di Figaro en Zauberflote von VVeber uit Der Freischutz Wagner o.a uit Tann hauser BBC IJGHT PROGR 12.15 Mrs Dale's dagb ENGELAND 12.00 Voordr 12.31 Dansmuz 13.00 Lichte muz 13.31 Gevar muz 14.00 Gevar muz 14.45 V d kleuters 15.00 V d vrouw 16.00 Fa - brieks t'anfare 16.45 Lichte muz 17.31 Mrs Dale's dagb 17.45 Lichte muz 18.31 Lichte muz en ber 19.40 Sportber 19.45 Hoorsp 20.00 Nws en journ 20.24 Sport 20.31 Gevar progr 21.00 Popul liedjes 21.31 Discussie 22.15 Gevar muz 23.30 Nws en sport 23 40 Ouderw dansmuz 0.31 Lichte muz 0.55-1.00 Nws BRl'SSEL 12.00 Gevar muz 12.30 Weerber 12.35 Gram 12.50 Koersen 13.00 N'ws 13.15 Orgelrecital I d pauze gram 14.00 Schoolradio 15.45 Gram 16.00 Koersen 16.06 Gram 16.15 Omr ork en solist 17.00 Nws 17.10 Lichte muz 17.45 Ope rettemuz 18.00 Balletmuz 18.10 Voordr 18.20 V d sold 18.50 Sportkron 19.00 Nws 19.45 Lezing 20.00 Symf ork ko ren en sol 21.25 Kunstkaleidoskoop 21.40 Gram 22.00 Nws 22.15 Vocaal ens 22.55 tot 23.00 Nws SUSKE EN WISKE De Zingende Zwammen 20 Het — het is gedaan met mij Aram ** hijgt Creep nog nauwelijks hoorbaar „ Eén ding moet ik je nog zeggen — als het goud in Engeland aankomt — breng het dan naar naar Lancashire naar Turton Tower — daar kun je er nog iets mee goedmaken voor voor Silas Creep " Turton Tower " herhaalt Aram „ Wat bedoel je Wat " Dan heft een geweldige golf het schip hoog op Het tussendek wordt bedolven onder een vloed van schuimend water Nog maar ternauwer nood kan Aram zich aan de verschansing vastklemmen als de overstor tende zee hem dreig * mee te sleuren — Als hij druipnat zich moeizaam opricht is Silas Creep verdwenen De kokende zee heeft zijn eerste slachtoffer opgeëist ttimtêrttwttmr/iifimiïmiMrtfitiJ iprfiktilt^ldnfereiim^tei/rMou Hkmmc!it(r9eiem itnmJm,Wi^tltliit ' kmachvilt " PANDA 61 „ Nu hen ik alles kwijt mijn stuivertjes en mijn müjoentjes " prevelde Palmer toonloos „ Alles kwijtgeraakt In die goocheltent " „ Ach wat Is dat vervelend voor u " zei Pan da meelevend De miljonair echter schudde het hoofd Mis schien is het beter zo " antwoordde hij - „ Het is even wennen in het begin geen stuiver meer te hebben Maar ik begin te beseffen dat al dat geld mij eigenlijk alleen maar tot last was Het Is al - en de jacht op de miljoenenhoed ning te rijk zijn geweest Met één enkel stuiver tje had ik hem een ijsje kunnen kopen Als men goed doet heeft geld pas waarde Ach dat ik die waarde pas besef nu ik geen stuiver meer bezit " Nu was Palmer niet de enige die zich in de waarde van geld vergiste De ijscoman beging de zelfde fout toen hij het biljet van 10 miljoen wei gerde dat het kind voor een ijsje bood Voor de laatste keer kleine aap verdwijn met dat namaakgeld " riep hij de kleine toe „ Je kunt wel een ijsje krijgen maar dan voor écht geld " leen erg jammer dat ik Jou niets kan geven voor alle moeite die je hebt gedaan " 0 maar dat is helemaal niet zo erg " troost te Panda Even viel er een stilte In hun gesprek en nu hoorden ze een jongetje huilend om een ijsje be delen De tranen schoten de miljonair in de ogen „ Nu pas zie ik in hoeveel blijheid ik met mijn geld had kunnen schenken " zuchtte hij Dat kleine jonge tje daar bijvoorbeeld zou met één stuiver de ko - Posities Nederlandse schepen Aardenburgh p 2 Kiel n Vestera * Abbedyü i up $ w m Zü tie.muda A.ei Tasman 1 e Goihen'iurg Adine ' t te Lissabon venvacht Adm Oe Ruj ter 1 te Hamburg AUrastus 1 v Manilla n - tiM.iag Aegir 31 v Delfzijl n Idxehoe Akkrumdk 1 up 220 m WNW Lissabon MitiasM rdsk 2 v Havie te Antw Alt a l op 350 m NO Madeira Alcor 2 op 240 m N Kimslerre Aitjabi 3 v Vicluria n ' t.as 1'alniM AlKeriU 1 op 465 m WZW Da;ar Aisnl p 1 K Let'Uvwn n Vlelaide '„ t Am ¦ Haan 1 op 50 m ONO Socotra Ain^t'Maiid 2 te Buenos Aires Amstelmcpr 2 v Sydney fe Aden Am rHsfrooiri 30 te Bristol Amyntai I v Gibraltar te v'atnnia AiulroniPda 2 v Rott t.e Jersey Andyk 1 v Hnminue te rvoth *:' ' am Ank T 1 v Karlstad n Mariestad Ank Winsemius 1 330 m Z\V K VHlano Anna Eliznbrth te IJmuiden Anne Thrislina 29 te New York Annie F 2 v Londen te Rotterdam Ar n * i v Cadi Ie Algiers Ardeais p 1 K Palos n Cadu Ardito Rott-Belfasi y ' il Uzard ArendMlyk 2 v Rntt te Antwerpen Arcmlskerk " 31 v Shanghai K « he Arcs 1 op 70 m NNd Azo Arles p l N'oordhinder n Sharpness Arnedvk 33 op ISn m ZO bermuda ArtPiim 2 v La Gualra te Aruba Asmfdiske 1 op 570 m WNW *" listc*rr * laterope 2 v Am*ter1*m n Norfolk Atlantic 2 te Huil verwacht AUsnti * 1 v I - juadaj n Boston M\a % 3ï v Amst te Kalunabor * Aftu 1 op 380 m W Fi'ü^"r*-e Audrey 31 v Delfzijl te Odense Averdyk 1 v Mombasa n Aden Axpidyk 1 v Hamburg n Antweroen Baar » 1 v Mviacatbo te tremen Rarirfa 2 op 2000 m WZW Eiawatl TV'tJïcai p 1 FinUterre n Livnrno Batavier 1 p 1 Oporto n Casablanca rvitarter 1 te Ki gs Lynn Batavier 5 2 v Rott n Londen RaUau 2 op 4flU m NNW Mimkoy Rpppir 1 v Rott te Norrkoplng Berend N 2 v Mlfltley te Rotterdam lï rkel-iors v Hul n Biak 1 150 m WNW K St Vincent Bil 11 ton ' i re Port Alberni BïrminjrhJim t v Rott n Rochester Bloemgracht 1 v Helsinki n \ msL Bonan/a 30 v Londonderry * e Hayl » Bnriirif 31 v Kalmar te Dublin Brpd * 1 v Amsterdam n Curacao Cadans 1 v Methil n Kopenhagan amerounkust p 1 Kaap Blanco arasso 2 v Londen n Kenitra Carmea 31 v Kramïors n Rotterdam t arnissesinsrl 3 te VIidc]lesbr verw farriiio 1 lfiO m WZW Key West artaxro 1 op rede Pto Cnrtez Casana p 1 de Theems n Ipswich Cascade 1 v Terneuzen te Antwerpen Caibarina J v Norsbron te Amst pre * 2 v Maiaram te Arica haris 1 op 120 m N Sable elt himii 1 op 890 m ZZW A7,oren Coliimbus 2 v Londen te Rotterdam Colytto I v san Pedro ie Macorts n Burnside Con 7e|o 1 te Torbay schuilen Contact 1 v Rotterdam n Bergen Comelii p 1 Scheveningen n Aarhuus ornelM B 4 te Rotterdam verwacht i orrip Broer *- 2 te Havre Verwacht Corsica p 1 Brunsb n Southampton Cumulus 30 v Antwerpen te Londen n » Capo i 100 m ZW Ouessant riaie Böhmer 2 te Amsterdam verw liaphnls i v lampa n H ons ton Davirf i v Huil n Kopenhagen Deo Muria 1 \ Avonniot'tii i ïvcrpool Oiannel v Goole n Delfzijl niemenlyk 1 v Antw te ouden nievertje 2 v Amst n Shoreham Diiicpütia 2 te Ipswich verwacht Diocene * 1 * Antofaeasta n ito Domniinrh p 2 K Roca n Casablanca Donaia 2 v Emden te Kristlnehamn Donan 1 v Londen te Rotterdam Doiiffodytc 31 v San Franctsco n Van - couver Ooris I op HO » m ZW Amren Dracn p Oporto n Lissabon lïreute 1 op 600 m WNW Minikov nmirt o ' K Villano n Spe/ia Eddystone 1 v Swansea n Rouaan EdtsoB v Skutskar te Rundvik Eenishorn 1 v Huil n Bremen Eitbcrt Wagenborg 31 te Walkom EIKabetta Roorda 2 te Rott verwacht Klin 30 v Middl^shro to P'ymouth Els » 1 v Ostrand n Toppila Ko * 1 v Chalkis n Saloniki EHmaeus 1 op 180 m NO MeKong n Singapore Fsma B 1 v Londen te Antwerpen Europa 2 v St Valery te Rotterdam Fanibo 1 v l.ei\oes te lersev Farel p 1 Kiel n Stockholm Fiat 2 v Lissabon te Leixoes Firturra 2 p 1 Whltby n Londen Fiona p 2 Kiel n Hoïmsund Ffvel p 2 Kiel n Kolding Flevo fBl p 1 Hanstholm n Oslo Flevoland 3 te Amsterdam verwacht Flores p 1 de Skerries n Fowey Fortuna 31 v Stugsund n Rotterdam Frean 1 v Amsterdam n Sligo Fraiif » Böhmer 1 v Famaa i ista n Tel Aviv F rem » 31 v Gothenburg te Dover Friesland SSM 2 v Kalundborg n ün - mingharn Gaasteriand 2 v Amst te Recife iaa*terinnd SSM 3 te Rotterdam verw Garoet 1 op 340 m ZZO Monrovia Geertje Buisman 1 lfiO m ZW Ouessant Geert raid MarcanMha 2 v Rotterdam n Dublin Geestland l op 1070 m NO Martmique Geeststar 1 op 520 m WZW Scilly Gefle p 2 Kiel n Stockholm Gerry S 31 v Deifziil n Bremen C.iessetikerk 31 v Nagoya te Kobe Gitana 31 v Oslo te Londen Gre 31 v Par n Halstavik Grebbestroom 2 v Amst n Huil Groningen p 2 Bornholm n Honfleur Grutto 1 v Londen te Rotterdam Hada 2 2 v Antw te Vlissingen Hector 1 op 170 m O Malta Hecuba 1 op 450 m ZW Landcend fleem raad sin gel 2 te F reming ton Helen 30 v Dover n Tteport Helen » 2 v Pto Ordaz te [ Vemen Helicon 1 v Guanta n Mobile flettott p 1 de Smalls n Par Helvetia 3 te Rotterdam ve'wncbt Per » 2 v Santiago te Kingston Hihhcus 31 v Bermuda te Baltimore Holendrecht 1 op 225 m NO Barbados Hoogland p 1 Texel n Kopenhagen HoosrvHeï 3 v Amst n ffernosand Houtman ' v Douala n Port Harcouri Houtman ' V 1 te Norresundhv Hunxestroom l v Par te Amsterdam Ida D v Antwerpen te Londen Imke p 1 Finisterre n Tanger Isis 2 v Aruba te La Guaira Isola 2 v Chatham te Rotterdam ftterMim 1 op 465 m ZO Mobile Jacob Teekmao p 1 Sandhammern Jagersfontein 1 te oPrt Elizabeth Jan Kreumer 2 te [ Jmuiden verw J»nnie A v Groningen te Hamburg Jantje Eppiena 31 te Manchester Japara 1 v Rott te Amslerda-p Joban van Oldenharnevelt 1 op 160 m WNW K Leeuwin Johannes p 1 Bornholm n Cowes Jobnny 29 v Kenitra te Marseiile Jontrkind 29 v Marseiile n Pimis Joost 31 v Yxpila n Haukipudas Juvalfa p 2 Stavanger n Abo Kaap Fatga 1 v Amst n Delfzijl hamperd\k p I K Race n Antwerpen Kararhi 2 v Colombo te Aden Karakorum 2 te Cartagena Kenitra p 1 Dover n Hamburg 1 Keyser p 2 Brunsbuttel n Boston Kieldrecbt 2 te Telllcherry KlonsterdUk 2 v Tampa c * Antwernen Kohlnoor p 1 Texel n Huil Kop Juliana p i Llzard n Silloth Koiuiy M p 2 Stavanger n rVterdam Kontiki 1 v Rott te Kopenhagen Korendyk 1 v Boston n Philadelphia Ladon 1 op 230 m ZW Azoren Lu ga 1 op 70 m NNW Bari Langkoeas 30 te Port Swettenham Leersum p 1 Brunjb n Vlissingen Lelderkerk 2 nog te Khorramshar Lekkcrkerk 1 v Port Sudan n Suez Lelykerk 2 nm te Suez verwacht Lelystad 2 te Vlaardingen Leupoldskcrk p 1 Ouessant n Antw Lenvehaven 1 te Rotterdam Libertas p 2 K Villano n Rotterdam Liberty 1 v Londen te Antwerpen Lies 3 v Hamina te Huil verwacht Lifana l v P Plata te Rotterdam Limburg i 700 m NNO Midway ell Liinfjord 1 v Kotka te Meppel i.indckprk p 1 Hodeidab n Suez Loenerkerk 2 v Bombay n Redi Lom hok 31 v East London te Durban LoiiiersKmeht ï v Abo o Amsterdam LuoMlrerlit 2 V Amst n Perz G'ilf Lucas Bols 1 1 te Harlingen Lutetia 1 v Idzehoe n Delfzijl Lydia Hl p t Brunsb n Bideford Haartje 2 v Londen te Kings Lynn Maasdam 2 v New York te Cobh Maaskerk 1 380 m ZZO K -' almas Maasym N 3 te Rotterdam verwacht Makkum p 1 de Pitboei n Esbjerg Malurji I v Bayonne n Londen Manto I v Delfzijl te Amsterdam Marcella p 1 de Skerries n Emden Hare Novum p 1 de Humber n Bil * lingham Hargriet Anja p 2 Kiel n Skuru Marian Maria p I Fern Noronha Ha rkab 1 v Aiicante n Llverponl Harkelo 1 v Londen te Hamburg Harne Lloyd 2 te Koweit Mama 1 op 150 m NW Porto Rico Mars l v Oxelosund n Gefle Martini 3 v Aarhuus te AaJburg Mana 31 v Thorshavn ie Napels Mcerdrecht 1 op ' 560 m O Miami Meerkerk 2 v Rott n Calcutta Hcptrei N 1 165 m ZO Recife Hcmnoo p 1 Porto Rico n Savannah Mentor 2 v Lattakia te Rhodos Mcrweborg 1 v Kopenhagen te Abo Mlchel Bwenden 30 te Dublin Midas 31 v Amst te Kopenhagen Midsiand 3 v Rott te Leitb verw Mimosa 1 v Kramfors te Dokkum Minos 1 v Tolkis te Kotka Mintaka N 3 te Nantes verwacht Mitrupa 30 v Hansweert le Algiers Modjokerto 31 te Penang Moleitsingel 2 v d Tyne n Ipswich Hontca 31 V Swansea n Gloucester Mount Evercst 31 v Haifa n Londen Muiderkerk p 1 D.ieddah n Aden Myfcui 2 v Parijs te Gefle Mylady 3 te Las Palmas verwacht Miloia * 31 v Aiicante n Malaga Hyson 2 v Rouaan n Pariis Naerebout l » Kopenhagen n Hamina Nanny 2 te Harlingen verwacht Na.niMa 1 v Suez te Aqaba Narwal 31 v Guenisey te Whitstable Neder Weser 1 v Penang t Trincu - maiee Vrcitie B p 2 Kiel n Stralsund Selly v Walkom te Londen verwacht Neptunus 1 v Hamburg n Londen Nestor l op 100 m ZW Ou - •• Netta 30 v Marsellle te Rar'-einna Niagara p 1 Brunsb n Domsjo Nike 31 v Drogheda te Swansea Nomadisch p 2 de Kalmarsund n Gefle Noorderbaven p 1 de Kalmarsund Noorderlicht verm 3 v loswioh n Rot terdam Noordkaap p 1 Gothenburg n New - castle Noordstad 1 op rede Stubbekobing Noordster p 1 Brunsb n Deventer Noordwjk 1 v L Palmas n Bremen Notos 1 v Rotterdam te Algiers Nykerk 1 v Alexandrië te Genua Oberon 1 v Bermuda n Barbados Oldambt p I Brunsbuttel n Gefle Onimenkerk 2 v Port Said te Genua Oranje 2 te Port Everglades Oranje Nassau 1 200 m ZW Azoren Oranjefnntein 1 625 m O St Helena Oranjcpolder 30 v Rott te Londen osiris 2 v Ne.v Orleans te La Guaira Ounerkerk 1 op 60 m Z Socotra Overysel 1 op 120 m W Algiers Paltas 31 v Amst te Benghazi Palnma p 1 Texel n Arendal Pamir l v Grangemoutb n Grimsb.v Pandora p 1 Oporto n Bristol Parkhaven 1 v Santos n Angra dos Reis Patricia 2 te Portsmouth verwacht Paul Westers 31 v Teignmouth n Pavonis i v Harlingen » Shoreham Pegasus 2 v Amst te IJmuiden Pelikaan 1 v Fagervlken n ' V Peren 2 v Halden te Fur verwacht Phccda 1 op 135 m ZO Santos Plületas 1 v Cataitia te Messma Pieter S 31 V Rott te Swansea Ponza Delfzrjl-Gefle p 2 Kiel Port Talbot 2 v Londen te Rotterdam Poseidon 2 v p Ordaz te Paramaribo Prins Alexander 1 260 m ZO K Race Prins asimir 1 v Three Rivers n GlasKow Prins der Nederlanden 2 v Barbados n Trinidad Prins Fred Hendrik 1 te Hamilton Prins Willem 2 1 te Montreal Prins Willem 4t 1 v Antweroen n Quebec Prins Willem 5 i WO m O Belle ïsle Radja 2 v Bnsbane te Pt t\embla Rapid 30 v Dleppe te Londen ilealta 2 v Aarhuus n Odense Reeseborg p 30 Lizard n Rochester Regina Ida p 2 Finisterre Reliable 2 v Par te Rott verwacht Ridderkerk 30 V Chalna te Calcutta Rien Teekmao 2 te Amst verwacht Rigel 2 te Terneuzen verwacht Rini 2 v Londen te Delfzijl verwacht Rio 30 v Antwerpen te Londen Rochab p 2 K St Vincent n Almena Roelof Buisman 2 te Puttershoek Roland 1 v Londen te Rotterdam Kond »» i v Shanghai n Manilla Rosé p 1 Start Point n Rotterdam Hotte 1 v Pt Arthur te Houston Rotterdam 2 v Havre n Snuthampton Rudolf J 1 120 m W Kaap Spartivento Ityndam 1 op 250 m W Valentia Ryukerk 2 v Mombasa te Tanga Rijsbergen p 1 K Wrath n Moirana Saba 2 v Stettin t « Londaa verwacht Sagitta 30 te Milfordhaven Saioum p 2 Finisterre n Dakar Samarinda 30 te Mombasa Sanana 4 te Haiphong verwacht arangan 31 v Cristobal n Trinidad Schelde Lloyd 1 340 m WNW Azoren Scheldestroom 1 te Amsterdam Schle 1 v San Juan n Europa Schippersgracht I te Amsterdam Schouten 30 te Lyttelton Senesalkust 1 v Takoradl te Accra Sertan p 1 Guernsey n rmmingham Seven Seas p 1 Finisterre SlgH 1 op 180 m NNO Darwin Sllvrett » 2 v Kopenhagen fe Malmo Sirrab 31 v New Orleans n Rott Sliedrecht 1 op 320 m WNW Finisterre Soostdyk i v Baltimore te Norfolk Solent 31 v Preston te Northwich Sonja D 2 te Newcastle verwacht Sont 30 v Newhaven te Par Spaarneborg 31 v Fur n Colchester Spolesto 1 v Dublin te Liverpool Spoorsingel 2 v Bordeaux n Barry St Annaland 2 v Rott n Boston St Walburg p 1 Kiel n Lidkoping Stad Arnhem 1 170 m NNO Finisterre Stad Breda 1 350 m ZW K 3t Vincent stad Helft p 1 Finisterre Stad Dordrecht p 2 Kiel n Oulu Stad Gouda 1 570 m OZO Kaap Race stad Haarlem 1 v Gdansk n Genua Stad Leiden 1 100 m WZW Rome Stad Maassluis 2 te IJmuiden verw Stad Maastricht p 1 Belle tsle Statenlaan 2 te Amsterdam verwacht Stella Maris p 1 Brunsbuttel Stentor 1 op 120 m ZW Ouessant Steven 1 v Sfax n Port de Bouc Straat Ba » 1 v Singapore n Hongkong Straat Cook 4 te Brishane verwacht Straat Lomhak 2 te Port Elizabeth Straat Magelbaen 1 900 m NO Mau ritius Straat Malakka p 1 Zanztbar naar Lorenzo Maraues Straat Rio 30 v Nagoya te Kobe Straat Soenda 30 te Sydney Straat Torres 2 te Singapore Straat van Diemen 3 te Kaapstad ver wacht Strabo » 1 Wlght n Amsterdam Sumatra 1 te Colombo Tara 1 v Las Palmas n Antwerpen Tasmanfe 2 v Londen n ItiHerdam Taurus 2 v Londen te Rotterdam Tegelberg 29 te Yokohama Tempo F » 1 v Brussel te Vlissingpn Texel 2 v Beyrouth te Port Said Texel fVl 2 v Londen te Rotterdam Thaletas p 1 K St Vincent n Oran Thea 31 v Stralsund te Londen Theodora 2 v Palermo te Rotterdam Thiiredrecht 1 op 720 m WZW Azoren Tllly 1 v Pelfziil te Kopmansholmen Tlmca 1 v Londen te Rotterdam Tiikampek 2 v Yawata te Moji Tjiluwab 31 v Melbourne te Sydney Tjipanas 31 v East London te Durban Tjipondok 30 v Nagoya te Kobe Trias Trader 1 v Londen te Rott Trigon 2 v Kopenhagen te Londen Trlhlll p 1 Vlieland n Kopenhagen Trim 2 v Bizerta te Tripoli Trlto 31 v Rotterdam te Dublin Tromp l v Gunnes te ftoytta Trompenburg » 1 te Rotterdam Truus 2 v Aberdeen te Exeter Tubo Gent-Wicklow p 31 Lizard Tweelingen I 90 m ZZW Vestfjord UranuN p 2 Borkum n Londen Urkersingel 2 te Bristol verwacht L'rsa Minor p 1 Kiel n Kopenhagen Utrecht 1 v Legaspi n Callao Van Linschoten 1 v Penang n Durban Van Waerwyck 1 600 m ZZO Ceylon Vechtstroom 31 te Manchester Vedette 2 te Newcastle verwacht Veendam ] v Gent te Svendborg Vera 1 v Svendborg te Raumo Victory 2 v Londen te Antwerpeo V ind icat 2 te Londen verwacht Vinga 31 v Scheveningen n Lidkoping Viod 1 op 60 m W IJmuiden Vlist 1 op 460 m NW Bermuda Voorwaarts 2 te Amsterdam Vrtfburgo p 2 Beachy Head n Londen Waikelo 2 te Dar es Salaam Waingapoe 30 v Baarah n Khorramihar Walenburgh 2 te Rotterdam Wartena p 1 Hango n Helsinki Waverstroom p 31 Lizard uureis Weltevreden 1 v New York n Marsellle Westerdara 31 v Rott te New York Westerdok 2 te Boston verwacht Westerschelde p 1 Goeree n Ekenas Westerslngei 2 v Immincham n Lelth Westland l v Hamburg n Amsterdam Wexford 1 v Rochester te Zaandam Whttsun 2 v Rott te Liverpooi W'iekenhurgh 2 v Rott n ' asahlanca Wilca 1 ten anker op Vlierede Willem Barendsz p 30 Lizard Willem Ruys p 2 Guardafui Willemijn 2 te Antwerpen verwacht Willi Böhmer 5 te Duinkerken verw Willy 1 v Vilvoorde te Rotterdam Wlm 2 1 te Schwarzenhutte Witmarsum 1 625 m ONO Bermuda Wodan Runcorn-Par p 31 Lizard Woltersum 1 v Hamburg n Antwerpen Wonogiri 2 v Londen n Hallfax vVonorato 2 v Manilla n Singapore Wonosart 1 te Zanzibar Wuta 31 v Delfzijl n Gothenburg Zaanstroom 2 v Amst n Leith Zeehond 31 v Delfzül te Londen Zephyr p % de Theems n Leith Zonnewyk 3 te Avonmouth verwacht Zuiderkruis 2 v Amst te L Palmas Tank vaart Ahlda 7 te Belem verwacht Anlla 1 op 275 m NO Azoren Alkmaar 135 ra O Ras al Hadd Ameland p 1 Bougaroni n Turku Arca 3 te New Plymouth verwacht Atys verm 3 v Betre n Lavera Barendrecht I te Mena at Ahmadt Busfliim 1 op 810 m ONO Pto Rico f'altev Arnhem 1 190 m NW Si.igapore Caltev Delft 1 220 m ZZW Ceylon CaHe \ Delf/yl 2 om 22 uur te Rotter dam rlcia Caltex Rotterdam p 1 Muscat Caltev The Hague 1 395 m ZW Ade - laide Cinulia 1 v Durban n Curacao Cltfes Service Valley Forge 1 440 m ZW Socotra Cradie of Liberty 1 480 m OZO Zanzt bar Dordrecht 2 v Rott te Good Hope Oorestad 1 op 1000 m ZW vzoren Dulvendreclit 2 te Casablanca £ sso Amsterdam 2 te Mftia verwacht Ksso Rotterdam p 1 Finisterre Forest Hill 1 340 m ONO Aden ï'orest Town 1 v Abadan n Colombo Kaap Hoorn p 1 Manzanillo n Curacao Kabyila 1 op 240 m ZZO Suez Kalydon 1 70 m WNW Palermo 4 te Porf Sflid verwacht Kar » 1 op 490 m ZZO Suez Ketzerswaard 2 te Rotterdam K ' lIrtla 1 100 m NO Mozambique Kenia p 2 Ceylon 9 te Banret.l verw Kermla 1 op 360 m WZW Bom^.-iy Koningswaard 1 v Port Harcourt n Fern an do Po Koratla 2 v Trinidad te Curacao Korovina verm 2 v Thameshaven n Curacao Kosicia 2 v Rott n Frederiria Krebsla 1 op 360 m NO Bonaire Kryptos 1 op 1420 m W Freetown Kylix 1 v Rott 3 te Stanlow verwacht Liberty Bell 1 v Maracaibo n Wil helm shaven Munttoren 1 op 750 m ZZW Freetown Nae ** Commander 1 160 m OZO Mas - sawah Naess T.ion 2 v Napels te Banias Naranlo 2 v Norrkopine n Blackwnter NavleMta 2 te Faslane » vprlta 1 op 135 m WZW Azoren Fendrecht 2 te Pointe Noire Phflidora 1 on 130 m N H**lnïRterre Philine p 1 Jehel al Talr n Suez Rossum p 1 Key West n Sydnev Scherpendrecht 1 70 m NO A+hene Stanvac I.trik 1 270 m NW Senang Stanvac Malacra p 1 Str Riouw St«'tvar Selo 30 v Singapore n S Gerong Statne of Liberty 1 780 m ZW Kaan Verdischp eilanden Sunetta vorm 3 v Thameshaven n Rotterdam Tamara 1 op 300 m WZW Perth Tarla p 1 Cevlon n Abadan Vasum 1 op 180 m NW Finisterre Vlana 1 v Rott n Mena al Ahmadl Vldena 7 te Mena al Ahmadl verw VMpara 1 3°o rn WZW Azoren P om 15 uur te Rtferdam verwacht VMptiirtfl 1 v Rott n NorHenh.im Wostprtoron 1 op 450 m \ v Rnmhay "¦ Ipldrfchf 1 200 m NNW Portn RIpt WopnsdTPrhf 1 on 400 m ZW Bermurln Zari » 1 op 150 m WNW Krpta Zppslpppvaart Hector met llhertysehlp n Faslane 1 óp 300 m NW Brest Noord Holland met vllegkampachlp 1 op 650 m W Wake Titan met liberryschlp 1 300 m NW Brest utrecht met vllegkampschlp 1 600 m ZO Nagasaki Zeeland met middensectie 1 300 m W Sk John 
20 Donderdag 3 november 1960 - 68e jaargang no 157 Mevrouw tracteer Uw gezin zondag op Haas I^S van ^^' ouu » BOEREBOOM Voorstr 68 Tel 17713 DEZE WEEK GRATIS GELARDEERD JONGE DRIELINGHAZEN ó-pers verrukkelUk van smaak slechts per stok 6.50 KIPPEPODLET 250 gram 0.88 VERSE BRAADKIP p 500 gram 2.24 Grote WILDE KONIJNEN p st 4.25 500 gram MALSE RUNDERLAPPEN 1.58 HACHÉVLEES 300 gram nu 0.99 BLANKE KARBONADEN p 500 gr nu 1.74 DIKKE CRABBETJES 1.19 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Magere VARKENSLAPPEN i en populair 500 gram I.öïl Magere VARKENSFRICANDEAU 4 lO 500 gram *"*** UT v.h Joh de Liefd Drift 23 — l I r WEEK-AANBIEDING WANDEL-NYLON Dameskous in J1 gauge en 30 denier met lodderstop in boord en teen De ideole kous voor het dagelijks gebruik Ie paar 2.50 2e paar 1.45 Dus 2 paar voor Witlö Deze aanbieding geldt van vrijdag 4 t/m 10 nov a.s v£5fféarénn ^ SK A'damsestr.weg 2 A'damsestr.weg 567 Lijnmarkt 8 Kanaalstraat 70 Twijnstraat 48 Balyelaan 1 V Humboldstr 68 Nachtegaalstr 92 ZEIST Voorheuvel 76 FILIALEN DOOR GEHEEL NEDERLAND N.V Houthandel v/h P M & J Jongeneel vraagt Assistent voor de redamechei Leeftijd 20—25 jaar Tenminste mulo-diploma en enige kennis van de grafische technieken Ervaring opgedaan op een reclamebureau of reclame-afdeling van een groot bedrijf evenals enige vaardigheid in tekenen of copy writing kan bij het uitoefenen van deze veelzijdige functie een belangrijke steun zijn De werkzaamheden bestaan uit het assiste ren bij de organisatie en uitvoering van reclamecampagnes de voorbereiding van drukwerken het organiseren van lezingen en het voeren van correspondentie Sollicitaties aan de afd Personeelszaken Zeedijk 6 Utrecht r ¦^ DE IDEALE JAS VOOR SCOOTER MOTOR en BROMMER IS ONZE MET UITNEEMBARE VOERING PARKA TEDDY Vervaardigd van een SUPER KATOENEN GABARDINE geheel dubbele stof Ook de mouwen met uitneembare voering en windvangers 79.50 BIJ WAAR NATUURLIJK SPECIAALZAAK STEENWEG 49/53 UTRECHT E&IÜIELOT CU het totaal nieuwe en t afdoende middel tegen „ afwashanden " Goed nieuws uit de Medinos Laboratoria Clipp crème is dè oplossing van het afwashanden-probleem ledere vrouw haat afwashanden Toch stelt zij dagehjks noodgedwongen haar handen bloot aan het vaak sterk vetonttrekkende sop van moderne afwasmiddelen waardoor de huid schraal en ruw wordt Erger nog soms komen er kloven in Wie dagelijks Clipp crème gebruikt kent geen angst meer voor afwashanden Clipp crème bevat het huidvernieuwende allantoïne en is fantastisch goed Eén behandeling geeft reeds een opvallende verbetering Uw handen zijn weer zacht als fluweel Ondanks het v/erk zijn uw handen gaaf en bekoorlijk een sieraad op elk uur van de dag Daarom in de keuken altijd Clipp bij de hand tegen „ afwashanden " royale tube Op siliconenbasis bevat citroenolie C903 Stre in In af De De ver doorgei in Frankrijk als uren de orde te ki generaal De Gaul toch met groot spanningen werde manifestaties „ Het proces d berichtten — zijn In Vincennes kw stukken van het I met de oud-premiei dault Bourgès-Mau ex-ministers Soustel chet opnieuw büeei vloeken naar De Ga en scheen het nu z leggen voor een kabinet dat na een greep onmiddellijk d rüs over zou kunnei In Algiers hadden van Pierre Lagaill studenten een staki om hun solidariteit man te betuigen Ar verzetten zich tegen tie en bij botsinger faculteit waarin in ¦ larde en zijn volgeli schansten zijn vei wonden gevallen De hoge vertegc Algiers Paul Del voorts een twaalftal ten het land uitgezet zelf gisteren ook naa geven waar hij d hoofd generaal De G was Salans plannen Naast Parijs en A een paar dagen gelij celona de derde st verband met het F drama vele blikkei Generaal Salan die ir hoofdstad sinds maai het hoofd had opgest avond intussen naar trokken waar hij on radio vanavond de GauUe zal volgen Nieuwe uitlatingen raal gevoegd bij dit de Spaanse hoofdst middels nog weer onschuldige karakte reis ontnomen een r gens eigen zeggen u toeristische doeleindt had Tegenover Spaan heeft Salan nu zoal reeds in een deel v meldden openlijk ve niet zal aarzelen zich werpen indien eer werd ondernomen orr Algerije te scheiden Steun van Fran Hij zei ook dat h twijfelde of generaa aan de zijde van de ten staan wanneer met de wapens in d hoeve van het Wes oprukkende commun zou moeten worden dat de generaal ont te hebben begint ze uit de grondverf te Indien De GauUe kend mocht makei Frans-Algerijnse reg wil installeren of on met de Algerijnse wenst te heropenen in de ogen van Sala sende en fatale stap i i^s'i^s'^'^Bv^^^!'^vjs'^'ss>'i''9sr^'SP'V'9V^PV'Kranten

Ga naar