Utrechts Nieuwsblad zaterdag 10 september 1960

OPLAGE 55.000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Drift 2 3 - Utrecht v.h Joh de Liefde N.V Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuweiihuis ZATERDAG 10 SEPTEMBER 1960 68e JAARGANG No 111 Hoofdredacteur mr J W Niessink TelelooD 164di * — Giro 154949 Ah.prijzen f 7.55 p kw 59 c p w „ Planta-emulgator " ook verwerkt in andere margarinesoorten Toestand in de Kongo bedreigt vrede go opdracht gekregen zich op geen enkele wijze rechtstreeks of indirect uit te laten over de standpunten van de twee partijen in het conflict Duidelijke koers Hammarskjoeld verklaarde dat de Veiligheidsraad thans z.i op een punt is gekomen waarop hij een duide lijke koers moet volgen inzake alle bijstand aan Kongo De raad zou zo meende hij alleen zijn doel kunnen bereiken door te verzoeken derge lijke hulp uitsluitend via de volke renorganisatie te verlesien Op deze wijze zou het probleem van de mili taire hulp aan Katanga kunnen wor den opgelost evenals de kwestie van het misbruiken van technische hulp in andere delen van Kongo " De secretaris-generaal noemde de toestand in Kongo een bedreiging voor de vrede en veiligheid Volgens waarnemers had hij hierbij hoofd stuk zeven van het Handvest in ge dachten dat de raad verstrekkende bevoegdheden geeft tot acties waar b ' zelfs de soevereiniteit van een I-/j uWJ'J ''* ^.^ « orden geschoven = Mevrouw Tsjombe echtgenote g = i-an de president van Katanga S = kwam dexe toeek met twee = S kinderen op het vliegveld van = = de Belgische hoofdstad aan S H X)ese kinderen zullen in België 5 S onderwijs volgen Ze zullen S £ zich niet gauw eenzaam voe S S lev want in Brnssel studeren = S reeds twee andere kinderen = = van de familie Tsjombe S lill'üllilüllllllllllllllllllllllllllllllinilllinillllilllllIIIHIl Kassier verduistert Dezer dagen is de 37-Jarlge Har derwijker VI T^s'.o ' 11 kassier bU de Glaco Kubberlabriek Ie Harderwfik tot een bekentenis gebracht dat liq sinds half 1957 ongeveer 25.000 heeft verduisterd Van het geld is niets meer over De rijksaccountantsdienst heeft tot taak gekregen het juiste bedrag dat Ten H verduisterd heeft vast te stel len De verdachte is door de gemeente politie van Harderwijk gearresteerd en voor de officier van justitie te Zwolle geleid Ten H doe doorjging voor een plichtsgetrouw en innemend mens heeft het geld in de omliggende ge meenten er door gebracht Ongeveer drie maanden geleden kreeg men arg waan tegen hem en werden zijn gan gen gecontroleerd W*»*^C«!e»S»»N0NON'^^^3WX««Wl«WSN«VVWV ^ uitzendingen in Duitsland door een groot aantal stoorzenders hinderen De tweede Britse nota is een ant woord op een Sovjet-nota van 17 mei over het beheer van waterwegen in Berlijn De Sovjet-Unie had zich be klaagd dat de Westduitse regering het beheer zou uitoefenen over ver scheidene belangrijke waterwegen in Berlijn In haar antwoord verzekert de Brit se regering de Sovjet-Unie dat de Westduitse regering niet gemachtigd is de controle over de waterwegen in Berlijn uit te oefenen Ook de Franse regering heeft de beide Russische protestnota's van de hand gewezen VERQISSINQ BIJ OPERATIE Verkeerde injectie was dodelijk Een tragische vergissing in de po likliniek van het Centraal Israëlische Ziekenhuis te Amsterdam heeft gis teren het leven gekost aan een jonge moeder van twee kinderen de 28 jarige mevrouw D de H uit Amstel veen De 73-jarige arts die haar voor een kleine chirurgische ingreep plaat selijk wilde verdoven vulde de in jectienaald met de inhoud van een verkeerde ampul welke vloeistof ih de hoeveelheid waarin een verdoven de vloeistof wordt toegediend dode lijk is Mevrouw De H stierf vrijwel ogenblikkelijk na de injectie De arts constateerde eerst toen dat hij een ampul had gebruikt die naast de ampullen met het verdo vende middel had gelegen Hij stelde de echtgenoot van het slachtoffer die in de wachtkamer zat te wachten daarop van de tragische vergissing op de hoogte Het echtpaar was naar het ziekenhuis gekomen voor een hoogst ongevaarlijke huid operatie aan de borst van de vrouw De patiënte behoefde hiervoor niet te worden opgenomen doch zou na de behandeling weer op eigen gele genheid naar huis kunnen gaan De plaatselijke verdoving is wegens de pijn die deze ingreep veroorzaakt een gebruikelijke methode Op verzoek van de officier van justitie heeft de patholoog-anatoom dr J Zeldenrust sectie op het lichaam verricht Het resultaat hier van was aanleiding voor de justitie een proces verbaal over het gebeurde te laten opmaken ten behoeve van het gerechtelijk vooronderzoek De recherche van het bureau Leid seplein die met dit verbaal was be last heeft opdracht gekregen van de officier van justitie geen inlichtingen te verstrekken over de aard van de vergissing Oost-Duitsland is wat West-Berlijn betreft tto nieuwe en scherper maat regelen overgegaan Oostduitse politie cotitroleert hier de „ Auss weisse " van reizigers op de grens tussen Oost en West-Berlijn V-Raad opnieuw in spoedzitting bijeen De Veiligheidsraad is op verzoek van se«retaris-generaal Hammarskjoeld vrijdagavond plaatselijke tyd in spoedzitting te New York bijeengekomen ter bespreking van de crisis in Kongo Rusland had verzocht de bijeenibmst in Leopoldstad te houden Dit voorstel werd met zes tegen drie stemmen Rusland Polen en Ceylon by twee onthoudingen Tunesië en Ecuador verivorpen Hammarskjoeld bracht de Veiligheidsraad rapport uit over de toestand in de Kongo die naar zyn mening een bedreiging voor de vrede en veiligheid in de wereld inhield Het debat wordt vanavond 8 uur Ned t\jd voortgezet Vóór de vaststelling van de agenda verklaarde de Rus Koeznetsof dat vóór alles hei telegrafisch verzoek van premier Loemoemba aan de Raad om naar Leopoldstad te komen moest worden behandeld Hij nam dit ver soek over en maakte er een officieel voorstel van Volgens de Sovjet-afgevaardigde sou een bijeenkomst in de Kongolese hoofdstad de leden van de Raad in staat stellen een objectiever en beter begrip van de toestand aldaar te krijgen Bovendien zou z.i het pres tige van de Raad worden vergroot terwijl een vergadering in Leopold stad tevens de erkenning zou beteke nen van „ de steeds toenemende rol van de jonge Afrikaanse landen in in ternationale aangelegenheden " Na de stemming kreeg seci etaris-generaal Hammarskjoeld gelegenheid rapport over de toestand in Kongo uit te brengen Hij begon met de constatering dat Kongo financieel ge heel bankroet is Qeen ontspanning Vervolgens motiveerde Hammars kjoeld het besluit om Radio Leopold-stad te sluiten en het verkeer op de Kongolese vliegvelden tot vliegtuigen in dienst van de V.N te beperken Hammarskjoeld zei te hebben ge hoopt dat er een ontspanning zou zijn ingetreden na de stemmingen in de Kongolese Kamer en Senaat de toestand was echter nog van dien aard dat hij meende de kwestie van de sluiting van de vliegvelden en Ra dio-Leopoldsiad aan de Raad te moe ten voorleggen Bloedbad in Kasai Vervolgens sprak de secretaris-ge neraal over berichten van de V.N en het Internationale Rode Kruis die er op duiden dat het Kongolese leger in Kasai „ bezig is een bloedbad aan te richten niet alleen onder strijden den maar ook onder weerloze bur gers " Ook waren er bewijzen dat militai ren op eigen gezag optraden daar hun bevelhebbers lien niet in hun macht hadden Wij hebben te maken met een land met een begroting waarop alle nood zakelijke uitgaven voorkomen maar met niets wat deze uitgaven dek * tei-wijl er wcmig of geen poging worden gedaan om lücrin ti - v.jói zien Onder deze nm.standigheden laten woos'dvoerders van de centrale regering zich over de bijstand van de internationale gemeen.schap uit alsof die hulp wordt opgelegd en zij behandelen de volkerenorganisatie alsof zij alle rechten bezitten en geen verplichtingen Als de Kongolese lei ders menen dat zij een financiële en technisciie steun van de internatio nale gemeen.schap kunnen blijven ontvangen zonder zelf de overeen komstige bijdrage te verschaffen welke van hen wordt vei-waeht dan zou hun politiek weleens kunnen ¦ worden betiteld met een uitdrukking welke ik niet zou willen herhalen ' aldus Hammarskjoeld Hammarskjoeld zei ervan overtuigd te zijn dat de Veiligheidsraad inder tijd besloten had Kongo hulp te ver lenen in de vaste verwachting dat de Kongolese autoriteiten alles in het werlc zouden stellen om de verleende bijstand ten volle te gebruiken „ Thans horen wij dat het de V.N zijn die een dergelijk streven van de Kongolese autoriteiten tegenwerken " Volgens grondwet Advertentie Hierop ging de secretaris generaalin op het conflict tussen presidentKasavoeboe en premier Loemoemba.Hij was van mening dat volgens deKongolese grondwet het staatshoofdhet recht heeft de premier te ont slaan als een desbetreffend besluitwordt gecontrasigneerd door tweeleden van het kabinet Daar dit wasgebeurd was Kasavoeboe's besluitvan kracht 1 De verklaring van Loemoemba dat hij op zijn beurt het staatshoofd had ontslagen omdat deze onwettig ge handeld had was daarentegen in strijd met de grondwet Hammars kjoeld zei dat Loemoemba zijn „ ju ridische stellingen " ook ter kennis van zijn persoonlijke vertegenwoordi ger in Kongo had gebracht Onder deze omstandigheden hadden de V.N vertegenwoordigers in Kon - TotO'organisatoren Pleidooi voor de Toto wet De Nederlandse Sportfederatie en het Comité van Instellingen voor Overleg inzake Sportprys vragen delen in een schryypn aan de Kersto Kamer mee dat naar hun mening de belangen van de sport de cultuur en het maatschappeUjk werk op de beste wyze zullen wor den gediend als zy de 28 augustus aangevangen samenwerking kun nen continueren Als voorbeeld geven zU de vol gende cijfers „_ De eerste toto-nieuwe vorm op 28 augustus bereikte een omzet vanƒ340.000 de daaropvolgende weekwerd al een bedrag van ƒ 543,000genoteerd Reeds in de eerste da gen van september deden meerdan 600.000 aan de toto mee DeKNVB pool daarentegen had m deeerste twee weken van het seizoen1959 ' 60 omzetten van respecUeve lUk ƒ 291.000 en ƒ 354.000.De organisaties maken voorts be kend dat volledige overeenstem ming is bereikt met de Caritasvere niging ten aanzien van de liquidatievan d < Caritaspool Naar aanleiding van het bericht dat een detachement troepen uit Guinee de V.N.-strijJmacht zou wil len verlaten als de V.N hun „ fla grante inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Kongo niet staakten " merkte de secretaris-ge neraal op dat ingeval een nationaal contingent de V,N.-strijdmacht ver laat het beschouwd moet worden als buitenlandse troepen die Kongo zijn binnengebracht De Veiligheidsraad zou dan moeten beslissen of een der gelijk detachement in Kongo mag blijven Debat begonnen Na Hammarskjoeld kreeg de Joe goslaviër Vidic het woord als niet stemhebbend deelnemer aan het de bat Zijn land had ook om een spoed bijeenkomst van de raad verzocht Hij oefende kritiek op de Belgen wegens hun traagheid bij de uitvoe ring van de resoluties van de raad en eveneens op de leiding van de V.N.-strijdmacht Hammarskjoeld verklaarde dat kritiek op het commando van de V.N.-strijdmacht aan hem moest wor den gericht omdat hij verantwoorde lijk was voor de instructies aan de V.N,-troepen Nadat ook de Tunesiër Slim de traagheid van de Belgen en hun steun aan Katanga had gekritiseerd werd de vergadering verdaagd CRISIS IN KONQO lleo werkt aan regering 25 mille Joseph Ileo die donderdag door de Kongolese president Kasavoeboe tot eerste minister is benoemd heeSt verklaard dat hij zeer spoedig de samenstelling van een nieuwe rege ring van de republiek Kon^o hoopt bekend te maken Deze mededeling van Ileo Is vrij dagavond door de radio van voor malig Frans Kongo te Br.)zzaville omgeroepen Een rede waarin president Kasa voeboe vrijdag h"t ongedaan maken van het door he ^ gegeven ontslag aan Loemoemba door het Kongolese parlement van nul en gener waar de " noemde wei-d uitgezonden door een geheime zendc - die zich De Stem van de Vrijheid " noemt en „ ergens in het oerwoud " staat Sinds enkele dagen worden via dit station de Kongolezen opgeroepen in op stand te komen tegen de commu nistische dictatuur " van Lo<>moem ba Westen wijst nota's van Moskou af Het Engelse ministerie van buiten landse zaken heeft bekendgemaakt dat de Britse ambassadeur in Moskou donderdag twee nota's op het Russi sche ministerie van buitenlandse za ken heeft overhandigd Een dezer nota's was een antwoord op een nota van de Sovjet-Unie van 28 juli waarin werd geprotesteerd tegen de voorgenomen oprichting door de Westduitse regering van een kan toor in West-Berlijn van de West duitee radio organisatie In het Britse antwoord wordt ge zegd dat de houding der Sovjet rege-ring des te meer ongerechtvaardigd is omdat de Oostduitse autoriteiten zelf verscheidene omroepstations in Ber I lijn exploiteren en de normale radio - Op 8 sept nog 21 ziektegevallen Naar uit de ervaringen van artsen in verscheidene delen van het land blijkt is de huid ziekte die wordt veroorzaakt door het gebruik van „ Planta" margarine ook opgetreden bij mensen die andere marga rine hebben genuttigd Medici hebben daaruit de conclusie ge trokken dat de schadelijke Planta " emulgator ook in an dere margarinesoorten is ver werkt — evenals in Duitsland is geschied Naar aanleiding hiervan verklaar de de voorlichtingsdienst van het mi nisterie van sociale zaken en volks gezondheid desgevraagd „ Het aantal nieuwe ziektegevallen dat bij de geneeskundige hoofdin specteur van de volksgezondheid wordt opgegeven vertoont een voort durende daling Het bedroeg op 8 september 21 gevallen De hoofdinspecteur heeft echter in de laatste dagen mededelingen ont vangen waardoor het vermoeden is ontstaan dat enkele zleketegevallen het gevolg zouden kunnen zijn van het gebruik van andere margarine - Voor hezitsvorming door werknemers Belastingvrije spaar ' regelingen uitgebreid ke groter dan 50 pet zijn doch een maximum van 100 pet resp 200 pet niet te boven gaan geldt de vrijstelling indien de betrokken spaar regeling is beperkt tot -¦"• aren in geld en het tegoed ten minste 7 resp 10 jaren uitstaat en voorts indien de besparingen en de pre mie beide worden besteed ten be hoeve van onroerende zaken By winstdelingsspaarregelingen geldt de vrijstelling — eveneens tot een maximum van ƒ 390 — per jaar — alleen indien de regeling is vast gelegd in statuten reglement of ar beidsovereenkomst Daaruit moet blij ken tot welk aandeel de gezamen lijke werknemers in de winst ge rechtigd zijn en naar welke maat staven dat winstaandeel onder de werknemers wordt verdeeld Vrij stelling wordt dan verleend voor winstuitkeringen in de gevallen waarin de winstdelingsregeling gericht is op het vormen van duurzaam be zit door werknemers Het wetsontwerp premiespaarre gelingen en winstdelingsspaarrege llngen voor werknemers zal worden uitgebreid met vrijstelling van loon cn inkomstenbelasting en van de premieheffing sociale verzekering voor bouwspaarregelingen en voor andere vormen van premiespaarre gelingen en daarnaast dezelfde vrij stelling voor winstdelingsspaarrege lingen beide gericht op de vorming van duurzaam bezit bü werknemers Dit is meegedeeld in de Memo rie van Antwoord bU een nota van wijziging In het oorspronkelijk wetsontwerp werd voorgesteld werkgeversbijdragen aan bouw spaarfondsen tot een bedrag van ƒ 390 per jaar vrij te stellen van loon - en inkomstenbelasting en van de premieheffing sociale verzeke ring DIT U.N TELT 28 PAGINA'S De regeling beoogt ertoe bij te dragen dat het bedrijfsleven in ver sterkte mate zal overgaan tot in voering van premiespaarregelingen en winstdelingsspaarregelingen waar door bezitsvorming door een grote groep van werknemers gestimuleerd en gesteund wordt Het voorstel wil uitkeringen be vorderen van werkgevers aan werk nemers in het kader van bedrijfs spaarregelingen Deze uitkeringen worden — tot een maximum van ƒ 390 per kalenderjaar — vrygesteld van loon en inkomstenbelasting en daarmede van de premieheffing A.O.W e.a en van de premiehef fing voor de overige sociale verze keringen De voorstellers nemen als uit gangspunt werkgeversbijdragen van maximaal 50 pet van de eigen be sparingen van de werknemer De betrokken spaarregelingen komen in aanmerking voor vrijstelling in dien de werknemer zijn spaargeld gedurende ten minste 4 jaren aan houdt of — binnen die periode — besteedt voor objecten van duur zaam bezit welke bij Algemene Maatregel van Bestuur zullen wor den aangewezen Onder bepaalde voorwaarden ko men ook premiespaarregelingen met een werkgeversbijdrage groter dan TO pet voor vrijstelling in aanmer king Voor werkgeversbijdragen wel - Advertentie soorten Bij een hiernaar ingesteld onderzoek is komen vast te staan dat deze mogelijkheid niet kan worden uitgesloten De verklaring hiervoor kan zijn dat geringe hoeveelheden „ planta " vermengd zijn met andere margarine soorten van de N.V v d Bergh en Jurgens Zulks vóór 22 augustus de datum waarop de emulgator uit de produktie is genomen In verband hiermede werd en wordt op die plaatsen waar ziektegevallen daartoe aanleiding geven bij de be trokken winkeliers en grossiers een onderzoek ingesteld of wellicht mar garine met deze emulgator nog aan wezig is Naar aanleiding van deze verkla ring heeft het ANP zich gewend tot de Unilever met de vraag in welke merken margarine al dan niet recht streeks door Unilever uitgebracht Planta-margarine met de schadelijke emulgator of deze emulgator zelf is verwerkt Op deze vraag kon echter geen commentaar worden gegeven Wij hebben U.nilever te Rotter dam de vraag voorgelegd wat de oorzaak kan zijn geweest van het feit dat de onderzoekende autoriteiten eerst aan de hand van bepaalde ziektegevallen zijn te Weten ge komen dat de ziekteverwekkende Planta-emulgator ook in andere mer ken margarine voorkwam Men wen ste echter van de zijde ven Uni lever op deze vraag geen antwoord te geven — Red ü N Naar wij vernemen moet de moge lijkheid worden aangenomen dat er in Friesland opnieuw een dode door de zogenaamde Planta-ziekte is ge vallen te Buitenpost gem Acht karspelen overleed vrijdag de 67 ia-rige mejuffi ouw S Z onder de ver schijnselen die dit vermoeden wek ten Op last van de officier van justitie te Leeuwarden mr Gelinck is van daag sectie op het stoffelijk over schot verricht om vast te stellen of de Planta margarine de dood kan hebben veroorzaakt Hogere dagtemperaturen Het KNMI meldt waterdag 10 uur v.m Een siüafc front behorende bij een diepe Oceaandepressie welke vrijdag langs IJsland naar het noordoosten trok bereikte in de nacht het noorden van ons land Cïi veroor ' zaakte vooral daar veel bewolking en ook hier en daar wat regen of moti'egen Dit front saZ zich echter weer van ons land verwijderen onder invloed vdn het langhaam naderbijkomen t'ftïi een nieuvje Oceaandepressie welke boven de Britse eilanden de toindeti meer naar het suiden doet krimpen Bove7i het vasteland handhaaft zich een groot hoge-drukgebied vjaar van het centrmn " niet een lucht dnikwaardei » van 1030 millibar bij de Alpen ligt In het hoge-drukgebied kant ' s nachts op uitgebreide schaal 7nist voor maar overdag is het overal zonnig en stijgeti de temperaturen tot tamelijk hoge waa.rden Verwacht mag worden dat het zon ~ dag ook in ons land nadat de in de nacht plaatselijk gevormde Tnist zal ty » opgelost overxoegend zonnig weer zal zijn met tamelijk hoge middagtemperaturen en een over wegend ' zwa.kke wind tussen siuid ' west en zuid ^ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllli ^ I Overwegend zonnig | = WEERSVERWACHTING van hel = = KNMI geldig tot zondagavond ~ ^ opgemaakt te 11.15 uur = = In de nacht en vroege ochtend H ~ pjaatseii.ik mist daarna overwe ^ ~ gend zonnig en droog weer = = Zwakke winden uit zuideliike rich = E tingen Hogere middagtempera = z = turen = § ZON EN MAAN = = Zondag Zon op 6.07 zon = = onder 19.0.5 Maan op 22.16 maan = = onder 12.49 = = Maandag Zon op 6.09 zon H = onder 19.03 Maan op 22 B4 maan = g onder 13.47 ^ i Europees weerrappori § = Zaterdag 7 uur v m ^ = Max Neers ^ = station Weer tenip arge = — eislplpr - 4 i > = Stückh licht bew 17 gr Oslo zw bew 16 gr lt'yi\y\r\y\t\y\i \^ Bioscoopbezoek steeds slechter in Utrecht rJ^acktiae gLl Veertien procent minder in 1959 Van een onzer verslaggevers In het jaar 1939 heeft de daling van het aantal bioscoopbezoekers zich opnieuw voortgezet Volgens een berekening in de Statistische Berichten van de gemeente Utrecht over het vorige jaar liep het be zoek aan filmvoorstellingen met 14,4 procent terug vergeleken met het jaar 7958 De groei van het aantal televisie toestellen — ook in de stad Utrecht — zal hieraan niet vreemd zijn In cijfers in het jaar 1958 bezochten 2.204.969 mensen de bioscoop in 1959 slechts 1.886.759 Deze cijfers zijn verkregen door telling van het aantal toegangsbe wijzen voor vermakelijkheden waar voor belasting verschuldigd is Over het geheel genomen voor biosco pen theaters sport variété caba ret en vermaak door verenigingen bedraagt de daling van het bezoek ten opzichte van 1958 in 1959 8,3 pro cent Alweer een cijfer waaruit wel licht de toenemende huiselükheid van de Utrechters blijkt die een te levisietoestel hebben aangeschaft Hoewel het bioscoopbezoek terug loopt blijkt het toch nog steeds een van de belangrijkste mogelijkheden voor een avondje uit " te ziJn Van het totaal aantal verkochte toe gangsbewijzen blijkt namelijk 63,7 procent in de bioscopen verkocht te zijn Iets meer dan 17 procent werd op de sportvelden verkocht 6,6 pet was voor verenigingsleven 5,1 pet voor toneel 3,2 pet voor concertza len Op zichzelf geven de cijfers van de grote zaal van de Stadsschouw burg weinig verandering te zien In 1958 werd deze zaai door 176.180 toneelminnaars bezocht In 1959 wa - DUIZEND deelnemers heeft het inter nationale Congres voor Schoonheidsver VraaO zorging en Cosmetologie dat door de burge - 5 meesterse van Amsterdam is geopend Dat is me dus zo nogal een congres Het is een conservatief standpunt dat ik inneem wanneer ik vraag hoe het toch kon geschieden dat de aarde draaide toen er ng géén congressen van alles en nog wat gehouden werden Maar Ik pas wel op Ik laat het voorzichtig als ik ben alleen maar bij een vraag Overigens vind ik het woord „ cosmetologie " p r a c h t ig Als het om woorden gaat weten wij van wanten Vooral wanneer die woorden een heel vak of een hele mensengroep op een hogere stellage moeten plaatsen dan waarop zij van huis uit thuis horen Het naaimeisje werd modinette de handelsreiziger sales promotor of commercieel stat-ampuljé de kapper halr-stylist En nu hebben wij dan de cos metologie Met zonder met is het cosmologie Il n'y a qu ' un pas De volksmond zegt schilderachtig „ haal uit je winst " Als ik het in mijn eenvoudige tale mag zeggen Is de cosmetologie voor een zeer groot deel de „ wetenschap " die de vrouw niet mooier maakt dan zij w a s doch mooier doel s c h ü n e n dan zij j s Ik ' oen daar vóór Het gezicht wil óók wat en de schone schijn kan haar nut hebben De vraag is alleen maakt deze schijn 1 werkelijkheid niet dubbel „ werkelijk " Wordt de no(5dzpkelijke ontmaskering die logischerwijs volgen moet op de schone schijn niet een kleine of soms grote tragedie Het is een pynlyk onderwerp Ik leb van huis uit geleerd hoffe lijkheid jegens de vrouw — rozenvlechtsters in de grauwheid des dageiijksen levens immers — in acht te nemen Daarom tracht ik mij zo voorzichtig mogelijk uit te drukken Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel Vader Tijd begrüpt het in ieder geval wèi denk ik Ik zie hem bitter glimlachen in ziJn volle baard Ik gun de „ cosmetologen " en hun „ patiënten " alle goeds Ik hoop dav de schone schijn inderdaad bewerkstelligt wat de Amsterdamse burgemeesterse zeide „ Sehoonheidsverzorging geeft de vrouw zelfrespect en zelf ertrouwen het is van belang dat de vrouw van teenager tot tachtiger een aantrekkelijk uiterlijk weet te be houden " Ach ja Maar in deze wil-tot-beh ud van wat niet is zit óók een ongecos metologiseerd stuk tragiek Ik laa ' het hierbü al is er heel wat meer van te zeggen Zelfs illusies zijn in staat zelfrespect en zelfvertrouwen te schenken Laat het dan maar zo • R DE HEER VROMAN 25 JAAR BIJ DE Fa KERSBERGEN De heer C Vroman Jan van Biebeekstraat 16 bis te Utrecht is vandaag 35 jaar in dienst van de N,V Licht en warmte-inrirhting voorheen J Kcrsbergen en zn aan de Oude Gracht Vanmorgen werd hü door directie en personeel gehul digd in de werkplaats aan de Stroo steeg Namens de directie sprak de heer C B Jansen die hem een radiotoe stel overhandigde Van de perso neelsraad ontving de jubilaris uit handen van de heer A Weyburg een geschenk onder couvert en namens de personeelsvereniging van de fir ma Kersbergen bood de heer L v Straalen hem een kist sigaren en mevrouw Vroman een boeket bloe men aan Vierde spraker was de chef van de jubilaris de heer F van der Horst - die eveneens de kwa liteiten van de heer Vroman als mens en vakman schetste WATERHOOGTEN RUkswaterstaat lU sept — Konstanz 43U — 2 Rhelnïel den 332 — 20 Ottenheim 433 — 22 Straats burg SS2 + 12 Maxau 568 - hSS Plochin gen U7 — 3 Mannheim 388 - i-5 Slem bach 121 — 1 Mainz 337 — 7 Bingen 2:iS — 2 Kaub 266 onv Trier 164 — 7 Ko blenz 272 — 2 Keulen 265 -=- 6 Ruhrort 465 4-4 Loblth 1090 — ö Nijmegen S72 — 8 Arnhem 883 — 6 Eerde IJssel 422 — 14 Deventer 323 — 15 Monsln 5530 — 15 Vise 5003 — 27 Borgharen 3949 - 38 Belfeld 1108 — 45 Grave ben de sluis 504 — 2S Laatste nieuws Duits schip bescliiet Scheveningse vissers ' Van onze Haagse redactip ^ Een Duilse treiler waarschijnlijk de Helgoland uit Bremershaven heeft vanmorgen op de Noordzee het vuur geopend op de Nederlandse treiler Onderneming 1 sch 261 van de re derij Vrolijk te IJmuiden Het inci dent heeft zich afgespeeld in een concentratie van op kuitzieke haring jagende schepen De marine is van het incident op de hoogte gesteld en zal waarschijn lijk een politiekruiser zenden om eens poolshoogte te nemen Het schip liep tegen elven vanmor gen toen schipper Maarten Korving uit Seheveningen plotseling met een dringende oproep voor het hospitaal kerkschip „ De Hoop " in de ether kwam „ Wij zijn beschoten door Duit sers " zei hij De kapitein van De Hoop " heeft zich onmiddellijk in verbinding ge steld met de directeur der visserijen ir G L Lienesch die op zijn beurt de marine van het incident op de hoogte heeft gesteld Bij de rederij Vrolijk te IJmuiden vermoedt men dat de schepen slaags zijn geraakt bij het tegelijk ontdek ken van een school haring of door het overvaren van drijfnetten De zestienjarige A J Ruyssen stond • i^anmiddag omstreeks twaalf uur het hniiem nader dan het lachen hij reed op de bromfiets van zijn broer over de Biltstraat te Utrecht in de rich ting « an de Wittevrojiwenbrug Een automobiliste die met haar wagen de Poortstraat wilde inrijden botste te gen hem op De jonge bromfietsberij der werd licht gewond aan een beere zijn voertuig werd zwaar beschadigd Utrechter beëdigd in Rotterdam In de Van Ghentkazerne te Rot terdam beëdigde generaal-majoor J G M Nass commandant van het korps mariniers acht officieren in aanwezigheid van de comman dant zeemacht Nederland vice ad-miraal G B Fortuyn Bij de nieu we marine officieren is de heer W J I van Breukelen uit Utrecht Advertentie Miss Bril 1959 en Miss Bril i960 p.U dragen beiden GRIT BRILLEN ¦ KILMODt Q ADVISEUK » %' Alleen maar een iOUDEGRACHT 21 b/d 2AN0BRUG Zaterdag 10 september 1960 - 68e jaargang no 111 Bi ] twee inbraken geld vermist In de nacht vrijdag is op van donderdag twee plaatsen Utrecht ingebroken In beide geval len werd geld vermist Het grootst is de buit geweest in het technisch bureau van water schappen in de Westerstraat 10 waar in het kantoor van de admini strateur uit een stalen kast 107 gul den werd ontvreemd Het is de po litie niet duidelijk hoe de dief het gebouw is binnengekomen Ramen noch deuren vertoonden sporen van inbraak De kast waaruit het geld weggehaald werd was geforceerd In de Tulpstraat in het gebouw van de Davit Company op nummer 7 mist men een bedrag van 47,39 gulden Het werd weggenomen uit een doosje in de werkplaats De dief kwam binnen door het breken van een raam op de zolderverdie ping Gemeentelijk gezelschap onder indruk terug Politie haalde 49 fietsen weg De Utrechtse politie heeft weer ' n groot aantal fietsen naar het hoofd bureau gebracht Deze waren in strijd met de voorschriften neerge zet Het waren er ditmaal 49 weg gehaald van de Jacobsstraat de Lange Viestraat en de Viebrug Acht fietsen werden brijdag in Utrecht gestolen van de Vleutense weg Briljantlaan Mariaplaats Pre dikherenkerkhof Oude Gracht twee van het Stationsplein en Lepelen burg Bewondering voor nieuwbouw in Frankrijk Van een onzer verslaggevers Afgemat door « en overladen pro gramma Is vrijdagavond tegen mid dernacht het gezelschap Utrechtse raadsleden de twep wethouders de gemeentesecretaris en een aantal hoofdambtenaren van gemeentelij ke diensten teruggekeerd uit Parus In de loop van de dag liepen de t'trerhter.s nog in het 44 km ooste lyk van Pargs gelegen Meuax waar zij kennis i.amen van de bouw van enorme flatgebouwen in deze landclyke omgeving Advertentie Vijftien verdiepingen daar draa ien ze hun hand niet voor om " zei wethouder mr W H J Derks be wonderend HI.1 bleek trouwens bij zonder onder de indruk te zijn van de industriële bouw in Parijs en omgeving Ze zijn daar hun tüd ver vooruit " meende de wethouder van openbare werken De zeventien reizigers doken di relct na aankomst in de stad in ta xi's en lieten zich vermoeid naar huis rijden het bezoek aan Parijs bleek een zwaar bezet werkbezoek geweest te zUn Men bezocht onder leiding van wethouder Derks en een tolk van de Nederlandse ambassade zoveel stadswijken en voorbeelden van industriële bouw dat er nauwe lijks tijd was om op adem te komen Autobus gebruikt als nachtverblijf Vanmorgen vroeg vond de Utrechtse politie in een autobus geparkeerd achter het gebouw van de Nederlandse Spoorwegen aan de Laan van Puntenburg een jongen en een meisje die daar de nacht doorbrachten Het was het zestienjarige meisje C E J uit Noordwijk die door de kinderrechter in Den Haag in een tehuis in Rosmalen geplaatst was Uit dit tehuis was ze weggelopen In haar gezelschap was de 21-jarige Utrechter M A N Zij zijn meege nomen naar het hoofdbureau waar ze zijn overgegeven aan de kinder politie De directrice van het tehuis in Rosmalen is van de escapade van een harer pupillen op de hoogte ge bracht Prof Oud sprak in Symposion Van een onzer verslaggevers Voor de Utrechtse studentenver eniging U.S.R heeft prol mr P J Oud vrijdagmiddag in Symposion ter gelegenheid van hel novitaat ge sproken over Rechten en plichten van de staatsburger Hij wees hierbij op het verschilin inwendige en uitwendige demo cratie De uitwendige het bestaan ivan stemrecht en volksvertegen - jwoordiging is noodzakelijk voor het jbestaan van een wezenlijke demo - icratie maar impliceert haar nog 1 niet De kern ligt namelijk in de ¦ verhouding tot de medeburger in jde mede verantwoordelijkheid voor ideze Prof Oud wees erop dat dit jverantwoordelijkheidsgevoel bij ' voorbeeld ook In de studentenorga - I nisatie tot uiting moest komen Hij | besloot met het woord van Thor - j _ becke Het bestaan van het burger - ja schap moet beginnen in de plaatse ^ lijke gemeenschap Burgemeester opent rotisserie taverne \^ Maandagavond 26 november wordt de rotisserie taverne du Pont Saint Jean aan de Oude Gracht te Utrecht geopend De openin zal wor.len ver richt door burgera'-tster De Ranitz Ook David van Bourgondié en zijn gevolg zullen tegenwoordig zijn SCHOONHEIDSINSTITUUT Mimen DAMESKAPSALON GALERIES MODERNES UTRECHT - TELEFOON 26233 Gevonden voorwerpen Gouden speld — zilv broche — 4 kleurenballpoint — paarszw ge niarm vulpen — witte cape — combinatietang — zwart kokertje met lens — wieldop — rekeningen enz — pr sandaaltjes — grijze trui — handpompje — parel hals ketting — pr gummihandschoenen pr etalagepantotfels — grijs grijs groen blauwwit en rood jasje — wit schoentje — portem inh ƒ 1.75 — ƒ 0.54 Gem bussen van 30-8 t e m 13—9—'60 8 X handschoenen — 4 x schoentje — 2 x broche — oorbel — paraplulus — 2 x sleutel — hals ketting — hoofddoek — 3 x regen kapje — 2 X alpino — steigertouw — 3 X ballpoint — spons — 2 xceintuur — par hoes — tas — 4 xparaplu — identiteitsbewijs t n.A.G Fokma — sjaal — glazen dop — - regenbroek — portem inh ƒ 0.26 — babybroekje Deze voorwerpen kunnen op werk dagen van 13 tot 16 uur afgehaald worden van het hoofdbureau van politie aan het Paardenveld te Utrecht Telefonisch worden geen inlichtingen verstrekt VASTGOEDVEILING Vrijdag werd in het Notarishuis Achter St Pieter 18 te Utrecht een vastgoedveiling gehouden ten over staan van de notarissen A J J M van lersel en J G R ter Horst Het perceel Sweder van Zuylen weg 106 werd verkocht voor ƒ 20400 aan de heer H J C Pieters WATERHOOGTEN WEERDSl,UIS UTRECHT 10 sept — Bovenkant sluis 4i cm + N.A.P val 4 cm Beneden kant sluis 17 cm — N.A P was 2 cm Burgerlijke stand UTRECHT — Geboren \ nciré R z V T J Spifflioven en P J Kroon Dickenslaan ó II Bverardus A 2 v A Verheul en C de B'ie Notebomeniaan 47 Eiigéne O J z v Th van Rooijen en M J V Bemmel J v ^ ndelstraat 31 bis Albertus J C z v J W v Laere en S G Plomp V d Pekstraat 43 Theodo ras W G z V W J Roncken en E W H van Heel Pearsonlaan 17 Lucas E M z V L E SehaikwWk en F J v Nim wegen Prinses Beatrlxplein 1 Martin H G z V G C Rep en L Sohonev-ille Spaamestraat 34 Peter z v P A Elberse en D Tiebaut Julianaweg 240 Cornells z v D Bouwman en M A v Lopl^k Vechtdljk 136 Envin R z v C Komen e:i J M d « Vries Vieutenseweg 149 Henricus z v H J A van der Hoef en A W Remkes Leldseweg 30 bis B Ellen d V C F de Vet en J B v d Haar Den Helder Callforniëstiraat 1.5 Yvon.ne M d V F I Koppers en C T Jansen Kanonstraat 7 bis Saskia d v A H van Veen en C J Oostveen Gr v Roggen weg 49 11 Johanna C d v F J van Hattum en - A J van Rossum Cath sin gel 97 bis ClasiTia d v C J Smeding en A W E V d Vliet Boorstraat lOö Marjoleine P M d v H de Bruiin en D Hoogland Grittstraat 22 bis Gras siana S M d v B J N Veltman en G S Levering Gildstraat 19S Sijgje C d v P Kort.leve en J Kamsteeg Lex mond Dorpsstraat 88 Monique M \ d v N G van Veen en J Louwe Kooymans H ten Bosohlaan l-I Gehuwd J Verheul en M W H van den Akker M de Klerkstraat 32 H W Janssen en C J van Nimwegen Ornstelnslngel 6 Overleden Elizabeth G J Greve 61 r ongehuwd Leldseweg 60 bis Jan N'ieuwkerk 54 jr gehuwd met M H E Wouterse Oroeselaan 79 Grlet.ie Sannes 36 jr gehuwd met M Brugman Mar chall-laan 86 Nlcolaas M Krulssen 7 mnd Prof Ritz Boslaan 44 Chrlstiaan A Frowijn 49 jr gehuwd met W i Ahlrichs Stationsdwarsstraat 3 Wijnand Hol 73 jr gehuwd met H S van oer Horst Hof&traat 22 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD - ' - f\(iLmh ZATtRDAG SCHOUWBURG 20 uur Hoofdstad Ope retle Wiener Blut " WlJKGtJBüUW Ainaliadwarsstraal 2U uur Spuorvvegspuriver Utrecht atd Handbal leestavond WEKHvKLUEK Oude GraüBl 92 2Ü uur Dansavond Utr Onlsp Centrum m.m.v Central c;ocktail Combo o.l.v W J van Dijk _ ML'ZIEKWliEK GAUUEAMUS Bllüio - ven Gerard Uoulaan 21 14.30 uur Cüinpunlstenpürtretten ' OL'D KATH KERK Si Marie 19.30 uur Vesper met avondgebed NICOLAIKERK 19.30 uur Orgelvesper lA.VSKKRK lH.;iu uur Avondgebed GEBOUW VOOR K EX W 20 uur Ned Jeu'gdbond voor Natuurstudie feestavond WINKELWEEK LOMBOK 20 uur Rond gang door de wijk Showharmonie Con cordia ZONDAG Maarssen 7.30 uur Hen gehvedstrüd De Goudkarper VREEBURG BIOSCOOP 10.30 uur Ko ningin Christina IS jaar ERASMUSHUIS Oude Gracht 10,30 uur Ilumanistiscti Verbond de heer P N Kruyswilk Bij de bron verdroogd " HERCULESVELD Vlaarschalkerweerd 11 uur Kaatswedstrijd Boersmapartvj MALIEBAAXST.4TI0N 13 uur SUrt Rode Kruispuzzelrit voor auto's moto ren en scooters DRIFT 23 13.30 uur Start U..N Radio vossenjacht STADION 14 uur VoetbaJwedstr DOS — HOGE U'EIDE 14 uur UW—HoUandia THORBECKELAAN 14.30 uur HMS — Holland ZUILENSELA.VN 14 uur Ultrajectum — Vreeswijk TIVOLI 14.20 uur Muziekweek Gaude« mus concert Brabants orkest SCHOUWBURG 20 uur Hoofdstad Ope rette Wiener Blut " JAZZKELDER Oude Gracht 121 20 lur Utr Jazzclub concert Frans van Bei gen and hls allslars JANSKERK 16.45 uur Dr A F J Klljn De prediking van Jezus en t » Joodse secte aan de Dode Zee " M.'VAXDAG VREEBURG en CROESELAAN 9-18 mu - Najaarsbcurs SCHOUWBURG 20 uur Haagse Comedl * Het proces ^ ndersonvllie " WESTERKERK 20 uur EvangelisatiS avond Geref kerk Ds G Torenvliet ORANJEHUIS Nieuwe Kade 20 uur Jubileum klaverjasconcours De Wut « Kat WINKELWEEK LO.MBOK 20 uur Rond gang door de wijk van de Harmunie Korssando. PEDAGOGISCH DIST Rljksunilversi teit Achter de Dom 13 20 uur Stioii ting voor Maatsch Werk drs W Hoe bink over verschil in milieu van cliënt beroepskracht en vrijvvilliger ¦> I.V HUIS 20 uur Afscheidsbijeenkomst P v d A.-voorzitter H Ploeg Jr MAR.NnxZAAL Domplein 20 uur Op wekkingssamenkomst J J Frinsel B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 uur Brand weerpost Groeneweg Cursus brand weer noodwachtpl Vaalt idem ord redding noodwactitDt en redders noodwachtpl Middelb Landhounsonnol 20 uur Bij eenkomst noodwacliters wijk J \' aalt 1.1 uur Cursus redders B.Z.B Bouw en Woningdienst Advertentie f * l.tCPQK - HAÜT * COUTUPt L.NI£UWSTRAAT 9-UTR6.C«T T£L 12257 BIOSCOPEN Voorstellingen om 14 3u 18.45 en 21 uur Zondags om 14 15 16 30 18.45 en 21 uur C.\.\1ER,A Ogen der liefde 14 jaar CITY Nachtvlinders van Pigaiie IS Ji FIL.Vl.AC Actualiteiten o.m Olympisch » Spelen alle leeft üagel'jks 10-18.30 u PALACE vrijdag Lm zondag De tucht slag om Japan 14 jr Maandag l.m donderdag Coöperatie Mottenbal aJie leeft 18.45 en 21 uur OLïMPIA vrijdag i m zondag Jungle duivels 14 jr Maandag t.m donder dag Het duivelsfort 18 jr RE.MBKA.NUT Tussen se \ en misdaad 18 jr 14.30 18 45 en 31.15 uur Zondagi 13.45 16.15 18,45 en 21.15 uur SCAt-A Katje de ongekroonde keizerin met Romy Schneider en Curd Jürgens 14 jaar STUDIO Les in liefde Inginar Berg man 18 jr Voorstellingen een kwar tier later werkdagen ook 23.30 uur VREEBURG La dolce vita IS ir Met Mare Mastroianni en Anita Ekberg dagelöks 14.30 en 19.45 uur APOTHEKEN hebben avond - In de week van 10 tot 17 sept de volgende apotbeken zondag - en nachtdienst Stadig Cath singel 26 Boogaerdt Bilt straat 152 Berents Bern Weerd OZ 9 Stichtse Apotheek Nieuwe Gracht 203 Hoogravense Apotheek Prinses Juldajia weg 3.Ï2 Zuilense Apotheek Prins Bem hardlaan 22 ren dit er iets meer 178.632 Er Waren in het laatste jaar meer voorstellingen waardoor deze stij ging wordt verklaard Het meest gespeelde toneelstuk was in 1959 Nachtdienst door het gezelschap Johan Kaart en Het don ker boven aan de trap door de to neelgroep Theater die ieder tien opvoeringen beleefden De Neder landse Comeidie speelde Oscar acht maal De Nederlandse Opera gat tien uitvoeringen met een gemiddeld aantal bezoekers van 647 De schouwburgzaal heeft 99 plaatsen René Sleeswijks ' Nederlandse Re vue trok in 1959 in zestien voorstel lingen gemiddeld 870 bezoekers per voorstelling Wim Kan gat acht uit voeringen met een gemiddelde van 902 bezoekers Wim Sonneveld bleef in de minderheid zeven voorstellin gen met gemiddeld 482 bezoekers per voorstelling Grunnegers kwamen bijeen in Utrecht Vertegenwoordigers van het Grun neger Genootschap kwamen van morgen uit alle windstreken naar Utrecht om een algemene vergade ring met bestuursverkiezlng te hou den in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen Op het programma stond onder meer een bespreking over de mogelijkheid in de provincie Groningen een nieuwe afdeling van het genootschap te stichten Juist in die provincie zijn er weinig leden ' Wij willen het spreken van het Groningsdialect bevorderen zei een bestuurslid uit Assen Tegenwoordig denken veel Groningers dat het ver keerd is dialect te spreken omdat zij met algemeen beschaafd Nederlands veel verder zouden komen Echte Groningers zijn echter van mening dat deze bewering maar gedeeltelijk waar is UTRECHTSCH NI Wat Ru pa Tijd va want c geld Wat is zwaardei vraag werd uit\'oe enigde Staten Enj die in Milwaukee I en het hart Uit st een man die een 1 brachten zij enkele B Ford en Hemi Reserve IJniversit vorm leidend tot nende van alle me Spanninge en na de c Wanneer energfiever wordt met de maatst lorieënwerk dan kan standloper of skiër t per minuut vprbran jonge sportaniateurs een brandstofverbniii ^ rieën per minuut hrer ste cijfers bij geregel vastgesteld bij arbeid lenmijnen Zij bleken sen de 4,3 en 3 calorie De onderzoekers bestudeerden mensen eenlopende beroepen vers tot expeditiekne magazijn in een me constateerden dat hi energieverbruik gednr tijden slechts 1,97 cal nuut bedroeg Dit betekent dat minder energie verb hun werk dan buiten daar het is gebleken delde arbeider tijden niet werken niet ru bracht een hoeveell calorieën per minuut De noodilotügz \ Iet de ge.gevi'ii fei ten protesteerde dr van de Palo Alto me tegen de nelging het hartkwalen toe te het werk met voor andere activiteiten H historisch geval aan ïijn herstel van ee viel een elektrioien d dens een lunch wa twee flessen bier 1 De bedrijfarts accej wering dat de dood e van uitputting veroor trappenlopen een t lunch en weigerde i te nemen dat een koeld bier een veel spanning betekende liik stilstand van de 1 veroorzaakt Het was dat de elektricien mins in de week handbal sj stens vier maal per schap had met zijn toch werd het uit hc beroep beklimmen vj niet deze andere en v inspanningen als oorza De hartspecialist Doe dat het hoesten en h ken van de onderbuik bewegingen van de ir hart een last opleggf die teweeggebracht d len van zware voo minder zware n.aar houdende algemene wordt veroorzaakt do meenschap De polss na verdulDbeld h t gen van het hart ve slag met bijna 50 proc trekkingen van het ha ongeveer 30 procent I Pe totale uitwerkin lüken met die welke gebracht door het 1 van twee of drie tr bij sexuele gemeenscl king twee tot driem of langduriger kan zi Dé \ ioo\i,zaak E hartspecialist I kcnd is met zowel d ondergrondse als de f rangswegen ging v naar of terugkeren v vraagt dikwijls de m lichamelijke Inspannin meeste ergernis en t < Uit het ziekteverk ten met angina vernj bloedvaten van het h ge ademhalingsstoorn afgeleid dat licham ningen voortvloeiend roep bij een kleine gr ders die meer dan per dag nodig hebher wicht op peil te houd zijn dan andere insp ziektegevallen optrede werk overheersen in dustrie en bü de per sten en het aantal g < zaakt door het berot Hoofdï F Auto-Pal ace l BEGIJNEKADI UTRECHT — T 
t/TRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 10 september 1960 - 68e jaargang no m Wat is z^vaarder voor het hart werken of nietsdoen Rustige arbeid zal vele patiënten niet schaden Tijd van rust ^' is voorbij want ook voor het hart geldt Rust roest ^' ook wel van welke inspanning benamvd en kortademig wordt van welke niet Van onze metjische medewerker Wat is m'aarder voor het hart werken of niets doen Deze vraag werd uit\"oerig Itehandeld door 70 specialisten uit de Ver enigde Staten Engeland Canada Duitsland Zweden en Finland die in Milwaukee Ijijeen waren om te confereren over het werk en het hart Uit studies opgezet om uit te zoeken hoeveel werk een man die een hartaanval heeft gehad veilig kan verrichten brachten zij enkele opzienbarende feiten naar voren Drs Amasa B Ford en Herman K Hellerstein van de Cleveland Western Reserve University merkten op dat „ spel " — ni zijn uiterste vorm leidend tot atletiekkampioenschappen het meest inspan nende van alle menselijke activiteiten is boord " werkers verre overtreffen Onder de oorzaken van hartaanval len buiten het werk om is volgens ds Doek sexuele activiteit de voor naamste bij vrouwen van jeugdige en middelbare leeftijd Zij evenaart alle andere oorzaken die zich by mannen voordoen Het gaan naar en het terugkeren van het werk èn het verrichten van het werk en het verrichten van huishoudelijk werk wordt een zeer belangrijke oorzaak nadat de leeftijd van 50 jaar is overschreden De prinsessen op een oogst f eest f Nee tijdens de ruiterwedstrijden op d-e OlympiscJt ^ Spelen zochten de prinsessen Beatrix en Irene een koel Karin Kraaykamp neemt ontslag als tv-omroepster Persoonlijk en Gods liefde in mensen IS NIET HET ALLERMOOISTE dat gezegd is dit dat God liefde is Is er wel één uitspraak te vinden die God zó dicht naast de mens zet als deze Gods liefde immers raakt en helpt ons als niets anders Liefde dreef God de mens te scheppen Liefde drijft God de mens tot Zich te trekken bij Zich te houden Door liefde gedreven deed Hij Zijn Zoon als mens geboren worden In Jezus de Redder der mensen geeft God zijn liefde aan mensen Dit „ geven " is werkelijkheid ieder mens die gelooft in Jezus Christus wordt één met Hem ontvangt die liefde van Hem in eigen hart en wordt zo een mens vol van de liefde van Christus Die liefde maakt zijn leven anders maakt het tot werkelijk leven Van deze liefde karakteristiek voor de christen zegt de bijbel onder veel mooie dingen ook dit „ zij re kent het kwade niet toe " Een be wering die zegt dat de drager van deze liefde het kwade niet toerekent Hij start voor wat betreft zijn spre ken en doen niet vanuit het kwaad Hierdoor is nu de houding van de christen tegenover zijn naaste be paald Hij rekent hem geen kwaad toe ontmoet hem integendeel in liefde De christen gelijkt zijn Heer die in liefde zijn tijd kracht en leven wegschonk ja Zich zelf overgaf in de dood aan het kruis Dienende levenshouding Hoe is deze door de eeuwen heen opgevallen Hoe heeft juist hierdoor de niet christen in de christen de Christus gezien en dien » liefde beleefd Van de fijnbesnaarde Pascal is bekend dat hij nooit iets vergat wat hij wilde onthouden Het kwaad echter dat men hem aandeed vergat hij Toen iemand hem hierover prees wees hij de lof van zich af met de op merking „ Ik ben het wérkelijk vergeten " Pascal was iemand in wie Gods liefde woonde Is ' t wonder dat de boodschap van deze liefde telkens weer mensen heeft aangesproken dat altijd opnieuw mensen het rijkmakend evangelie van Gods liefde in Christus hebben aanvaard Even belangrijk als het feit dat hij die de liefde van Christus ontving de ander geen kwaad toerekent is het dat hij dat ook zichzelf niet doet Heel velen doen dat helaas wel Ze liggen met zich zelf overhoop Mogelijk nog willen ze de ander hetkwaad niet toerekenen maar zichzelf ho maar Voortdurend spreken ze over zichzelf op afkeurende toon Velen lijden zo onder eigen doen en laten dat er geen lach meer af kan Ze leven zo gespannen dat ze zichzelf overspannen Vreugdeloze levens Hoe belangrijk is het klaar te komen met onszelf Een mens moet leren zichzelf het kwaad niet toe te rekenen God rekent het ons niet toe Hij rekende het Jezus toe en biedt ons vergeving van zonden Waar het zo staat leveren wij het bewijs God niet te geloven op zijn aanbod van de vergeving van onze zonden niet in te gaan als we onszelf het kwade nog toerekenen Wie met God klaar komt komt met de zonde de schuld met eigen klein menselijke beperktheid met eigen doen en laten komt met zichzelf klaar Rest ons nog te zeggen dat de liefde ook aan God het kwade niet toerekent Misschien is dit wel het allermoeilijkste Velen dichten God wel kwaad toe Ze doen dat door te zeggen „ als God liefde was zouden al die vreselijke dingen niet gebeu ren " maar veel meer nog door hun bang zijn voor duizend en één dingen Door hun vragen „ Wat zal er met de wereld gebeuren Wat met mij of ons gezin " Hoevelen tobben niet dagelijks over wat ze beleefd hebben of nog zullen beleven terwijl ze er geen mo ment aan denken dat verleden en toekomst in de hand van God liggen maar dat het heden Gods rijke ge schenk aan ons is het heden waaraan ze voorbijgaan Ze dichten God kwaad toe door te denken dat het ver ' ceerd gaat nota bene verkeerd gaat terwijl God regeert Een mens die de liefde van God in zich draagt denkt ¦ inders Hij weet dat er in de liefde geen vrees is omdat de volmaakte liefde die buiten sluit De liefde rekent het kwade niet toe ook niet aan God Als u nu denkt aan al het nieuw dat uw krant u voortdurend biedt bedenkt u dan eens dat God met u en met onze wereld in liefde bezig is en — blijft Dat Hij Zijn liefdeheersehappij nog steeds niet in de hand van een ander heeft gelegd Bedenkt u eens dat God verheerlijkt wordt door mensen die gelovig aanvaarden dat Hij liefde is Aan zulke mensen heeft de wereld schreeuwend behoefte J v d WERFHORST Westen zint op sancties tegen Oost Duitsland nt - r r t 1 t 3 a 3T in e van ig het een g y Spanningen vóór en na de dagtaak Wanneer encrgfieverbruik gemeten wordt met de maatstaf van het ca lorieënwerk dan kan een langeaf standloper of skiër tot 26.5 calorie per minuut „ verbranden " gezonde jonge sportamateurs kunnen het tot een brandstofverbruik van 18 calo rieën per minuut brengen De hoog ste cijfers bij geregeld werk werden vastgesteld bij arbeiders uit de ko lenmijnen Zij bleken te liggen tus sen de 4..3 en 5 calorieën per minuut De onderzoekers uit Cleveland bestudeerden mensen met zeer uit eentopende beroepen van schrij vers tot expeditieknechten in een magazijn in een metaalfabriek en constateerden dat hun gemiddelde energieverbruik gedurende de werk tijden slechts 1,97 calorieën per mi nuut bedroeg Dit betekent dat de arbeiders minder energie verbruikten tijdens hun werk dan buiten hun werk — daar het is gebleken dat de gemid delde arbeider tijdens 6 uren van niet werken niet rustend doorge bracht een hoeveelheid van 2,96 calorieën per minuut verbrandt De noodlottige trap Met de gegeven feilen in gedach ten protesteerde dr William Dock van de Palo Alto medische kliniek tegen de neiging het overlijden aan hartkwalen toe te schrijven aan het werk met voorbijgaan van andere activiteiten Hü haalde een historisch geval aan twee jaar na « ijn herstel van een hartaanval viel een elektricien dood neer tij dens een lunch waarbij hij ook twee flessen bier had gebruikt De bedrijfarts accepteerde de be wering dat de dood een " gevolg was van uitputting veroorzaakt door het trappenlopen een uur voor de lunch en weigerde in overweging te nemen dat een maag vol ge koeld bier een veel zwaardere in spanning betekende en waarschijn lijk stilstand van de hartkamer had veroorzaakt Het was ook bekend dat de elektricien minstens een keer in de week handbal speelde en min stens vier maal per week gemeen schap had met zijn vrouw maar toch werd het uit hoofde van zijn beroep beklimmen van trappen en niet deze andere en veel zwaardere inspanningen als oorzaak beschouwd De hartspecialist Doek merkte op dat het hoesten en het samentrek ken van de onderbuikspieren tijdens bewegmgen vin de ingewanden het hart een last opleggen gelijk aan die teweeggebracht door het optil len van zware voorwerpen Een minder zware r.-aar meer aan houdende algemene inspanning wordt veroorzaakt door sexuele ge meenschap De polsslag wordt bij na verdulDbeld h t arbeidsvermo gen van het hart vermeerdert per slag met bijna 50 procent en samen trekkingen van het hart nemen met ongeveer 30 procent toe De totale uitwerking is te verge lijken met die welke wordt teweeg gebracht door het snel oprennen van twee of drie trappen terwijl bü sexuele gemeenschap de uit^ve^ king twee tot driemaal zwaarder of langduriger kan zijn Dö hoofdzaak E hartspecialist Doek die he kend is met zowel de volgepropte ondergrondse als de overvolle voor rangswegen ging verder Gaan naar of terugkeren van het werk vraagt dikwijls de meest intensieve lichamelijke inspanning en geeft de meeste ergernis en teleurstellingen Uit het ziekteverloop bij patiën ten met angina vernauwing van de bloedvaten van het hart of ernsti ge ademhalingsstoornissen had hij afgeleid dat lichamelijke inspan ningen voortvloeiend uit het be roep bij een kleine groep van arbei ders die meer dan 3500 calorieën per dag nodig hebben om hun ge wicht op peil te houden zwaarder zijn dan andere inspanningen dat ziektegevallen optredend buiten het werk overheersen in de lichte in dustrie en bij de persoonlijke dien sten en het aantal gevallen veroor zaakt door het beroep bü witte - Hoofdagent ^ Citroen en Paiihard Auto-Palace „ DTRErHT " BEGIJNEKADE 19—20 UTRECHT _ TEL 13B7J Onder al de witfe boord"-wer-kers die hartklachten krijgen vor men de gevallen die hun oorzaak vinden in het beroep waarschijnlijk niet meer dan 10 procent van het totaal Dr Stewai-t Wolf van de Univer siteit van Oklahoma voegde er een andere onheilspellende opmerking aan toe het hart van een man kan zijn arbeidsvermogen per hartslag opvoeren en doen toenemen zonder dat deze een vinger optilt Wat hij hoeft te doen is slechts te denken aan het gaan naar een voetbalveld en aan het voetballen De uitwer king hiervan is zo sterk dat ziJ ge \" aarlijk kan zijn voor personen met een hartkwaal Voor deze mensen is de strekking duidelijk hard wer ken maar als het gaat om de in spanning van het spel ^ denk er • f » kir *" niijS <^ 0As aan ' Moderne behandeling B was een tgd dat men hart patiënten in de eerste plaats rust en nog eens rust voorschreef Die tijd is voorbij want ook voor het hart geldt rust roest Wat nu ma tige of overmatige dus ongewenste inspanning is zal elke patiënt wel van zijn arts horen De ervaring leert de patiënt met hartklachten ^ N Hard lopen om nog net even de tram te halen kan voor mensen met agina pectoris benauwdheid en piJn door hartkrampen al een aan leiding zijn hartklachten te krij gen Maar rustig werken thuis of op kantoor zal ook vele hartpatiën ten niet schaden Vele geneesmiddelen bestaan er voor hartklachten Van ouds bekend Is het digitalis uit vingerhoeds kruitl afkomstig Digitalis maakt ' t onregelmatig werkende hart weer regelmatig Van eeuwenoud volks geneesmiddel neemt het digitalis nog steeds een onmisbare plaats in in de behandeling van hartpatiën ten Andere hartklachten angina pec toris d.w.z pijn en benauwdheid in aanvallen reageren goed op dy namietbestanddelen nl nitrogly cerine Vele hartpatiënten gebrui ken biJ pijn een cap.sule nitroglyce rine welke zij onder de tong inne men Door vele artsen wordt aanbe volen een dergelijke nitroglycerine capsule in te nemen als men weet dat men binnen zeer Icorte tijd een Ontevredenheid over salarisvoorstellen Politiebonden beraden zich Van onze Haagse redactie De hoofdbesturen van de polifie rakbonden zijn vrijdag bijeen ge weest om hun standpunt over de sala risvoorstellen van de ministers te be palen De teleurstelling over deze voorstellen is algemeen Vandaag en maandag komen de drie politle vafc-bonden voor beraad in de centrale bijeen De ontevredenheid uit zich vooral tegen het feit dat de ministers in het komende overleg blijkbaar alleen wil len spreken over een toeslag op de salarissen ter vergoeding van de in conveniënten ongemakken vooral van de lagere politieambtenaren Deze toeslag zal f40 - per maand bedragen voor de rangen van agent tot en met hoofdinspecteur ambtenaar tweede kla.'5.=e ingaande 1 oktober Reeds einde 1939 stelden de bonden aan de ministers van binnenlandse zaken en van justitie vcor de sala rissen der lagere amtenaren m^t 10 % te verhogen Hierover is toen geen be slissing genomen in afwachting van een rapport over de werkclassificatie dat intussen gereed is gekomen In de kringen van de bonden werden de re sultaten van dit rapport niet ongunsüg geacht voor het verdere overleg Advertentie Polycolor Ljepóteiltke ovet^peinzina uw haar ' t hoort bij uw make-up belangrijke emotie of lichamelijke inspanning zal ondergaan Sinds enige tijd Is ook vertraagd werkende nitroglycerine beschik baar en wel in de vorm van sustac tabletten Sustac bevat het nitro glycerine echter in dusdanige vorm dat het vaatverwy'dende middel urenlang blijft doorwerken Het is daarom ook in vele gevallen moge lijk urenlang na gebniU van sustac hartpijn en hartaanvallen te voor komen Een bezwaar van sustac Is wel dat de patiënten zich meer inspan ning permitteren dan zij eigenlijk mogen hebben juist omdat ze geen PiJn de waarschuwing dat ze te ver gaan ondervinden In ieder geval de wetenschap staat niet stil Ook voor hartpatiën ten is er minder reden dan vroeger zich invalide te voelen en zich als een invalide te gedragen moedig besluit De VARA-t.v otoroepster Karin Kraaykamp zal met ingaTeurs van 12 tot 17 september zullen verscheidene cafe's en restaurants in Utrecht en omstreken langer geopend zijn In het centrum van Utreclit heeft men verlichting en versiering aangebraclit en op enkele plaatsen zorgen orkesten voor een fees telijke sfeer De volgende bedrijven zullen in de jaarbcui-sweek met een cabaret programma of muziek een steentje bijdragen tot het jaarbeursvertier Th » Black Hors * Drieharingstr 1 aan de vleugel Bart v d Schaaf Bloems Wijnproefkelder ingang Ganzenmarkt Duo Paul Engel Cabaret Caramella Lange Elisabethstraat 29 Non-stop-programma van 14 tot 4 uur Continental kwartet acrobatisch danspaar Jenny en Frank Doré Gonda Janka The Mounties Monica Borg Cambridge Vredenburg 4 entertainer Sef Vinders Extase Vredenburg 1 Duo Jacques Belder en Yvette Bettie De Dietschc Oudkerkhof 29 Meteoorkwartet en duo De Marions JaaTbeuisiestauianl Ensemble Herman Klüger pianist-entertainer John Hamm imitator Peter Piekos en Duo Heelsbergen Cabaret Limburgia L Elisabethstraat 21 non-stop-programma van 15 tot 4 uur ' s Middags orkest The Constellations ' s avonds show orkest Nico de Vries Voorts zangeres Joke Busch Caié-rest Mutica Loeff Berchmakerstraat 4 John Krispijn en Tony Herber Hotel Noord-Brabant Vredenburg Corry Brokken Truus Koop - mans Rudy Carrell Ab Remmelts Joop Reynolds Hongaars quintet Lajos Veres Hotel dei Pays Bas Janskerkhof 10 aan de vleugel Cor Valk pianist-entertainer Rutecks restaurant Potterstraat Orkest De Gusonians met EUy Lichtveld Hotel Smits Vredenburg 14 Bart Gerritsen pianist-entei-tainer Careau Vredenburg 14 Italiaans orkest van Domenico Pugno Hotel-res » ' t Kerelteboseh Arnhemse Bovenweg 31 Zeist Tony Wells entertainer Hotel-rest Bella Vista Stationslaan 5—7 Zeist aan de vleugel Peter Kellenbach Rialto Zeist Juke Ross-Quintet De Hoefslag Bosch en Duin aan de vleugel Cor van Reede 120 flats in 5 woonlagen Van een onzer verslaggevers Volgende week vrijdag worden de eerste flats aan de Eijkmanlaan te Utrecht door de bewoners betrokken Dat zijn zestig flats van één van de twee flatgebouwen,.die in vrij korte tijd opgeleverd zijn „ Wij liggen twee maanden op het bouwschema voor " coaistateert de bouwer met genoegen De huurprijs varieert van 140 gul öen per maand voor de tweekamer flats tot 215 per maand voor de vijf kamerwoningen Deze prijzen zijn inclusief verwarming en servicekos ten maar exclusief f 25 garagehuur In ieder van deze blokken vindt men tien vijtkamerflats veertig vier kamerflats acht driekamerflats en twee tweekamerflats Het tweede blok wordt dn de loop van november be - Nog zijn arbeiders druk bezig de laatste hand te leggen aan het eerste blok van 60 flats aan de Eijkmanlaan te Utrecht rechts Maar eind volgen de week branden er al de eerste lam pen want dan trekken de hmirders er in Het tweede blok links wordt in november bewoond ¦^%*»^^»»*^^^^^^^^^^^»^»^%»%%^%%**%^** s Predikbeurten Vier noodscholen op Kanaleneiland Voor het einde van dit jaar zullen op het Kanaleneiland te Utrecht waarschijnlijk nog 400 woningen klaar komen en tot 1 mei 1961 nog eens 400 of 500 Daarom stellen B en W van Utrecht de raad voor over te gaan tot stichting van vier noodscholen Rectoraatsoverdracht bij de Utrechtse rijksuniversiteit Maandag 19 september zal prof dr < J F Nuboer rector-magnificus van de rgksuniversiteit te ttrecht het restoraat overdragen aan prol dr H Th Fischer thans nog secre taris van de academische senaat De plechtigheid begint om 14 uur in de Domkerk In deze bijeen komst brengt prof Nuboer verslag uit over het afgelopen studiejaar Wilhelminaparkpaviljoen wordt verbouwd In verband met verbouwingswerk zaamheden aan de keuken zal het Wilhelminaparkpaviljoen te Utrecht van maandag 12 september tot na dere aankondiging voor het publiek gesloten zijn De stichting Technische hulpmidde len aan blinden te Utrecht reikte vrij dagavond in het Gebouw voor Kun sten en Wetenschappen 25 bandrecor ders uit aan blinden Op het podium in de zaal stonden de dozen hoog op getast te wachten op de nieuwe eige naars De secretaris van de stichting de heer G C van Dijk fin donkere kleding links geeft aanwijzingen Vooraf aan deze uitreiking had Bert Brugman met zijn Nederlands mario nettentheater de opera Faust gebracht door Qeorges Mature Nieuw gezicht van Eijkmanlaan trokken Bij ieder blok horen 36 ga rages en een zespersoons lift De eigenaar is het Algemeen Mijnwer kersfonds in Heerlen dat de flats verhuurt De beide Wokken van in totaal 120 flats in vijf woonlagen krijgen een plantsoen aan de straatkant De voor deur ligt aan de achterkant Ondanks de niet onaanzienlijke huursom is er grote belangstelling voor deze architectonische aan winst aan de invalsweg van Utrecht in Tuindorp het overgrote merendeels der flats is al lang besproken Ds J de Lange 25 jaar in ambt Donderdag 1.5 september zal het ' J5 jaar zyn geleden dat ds 1 de Lange te l'trecht predikant direc-tor van de gereformeerde zendings hond in de hervormde kerk werd beve.stigd als predikant in de her vormde kerk CAdvertentie EEN UNIEKE KOLLEKTIE Bontmantels Ds De Lange werd op 18 novem ber 1909 te Huizen in Noord-Hol land geboren Hij studeerde aan de rijksuniversiteit ie Utrecht Op 13 september 19.35 werd hij bevestigd als predikant van de hervormde ge meente van Wilsum in de burgerlij ke gemeente IJsselmuiden en in de classi.s Kampen met toonaangevende modellen Vlotte lange - en jeugdige korte jasjes BONTHUIS BERINGEN Speciaolzoak Lijnmarkl 1 tel 21503 Utrecht JJtr J E W Twisii Qnorles van Vj ford van het kabinet van de burge meester heeft vrijdagmiddag in de ksintine van het Gevn aan de Nic Beetsstraat te Utrecht de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in goud uitgereikt aan de Op 5 mei 1946 verwis.selde de ju bilaris deze gemeente met die van Nunspeet In verband met zi,jn be noeming tot predikant — director van de gereformeerde zendingshond werd ds De Lange op 25 januari 1956 door ds A Meijers te Utrecht voorzitter van de gereformeerde zendingsbond bevestigd als predi kant voor buitengewone werkzaam heden Ds De Lange heeft in de loop der jaren vele bestuursfuncties vervuld en zitting gehad in tal van college « en commissies In 1949 werd hiJ door de classis Harderwijk afge vaardigd naar de generale synode van de hervormde kerk Op sociaal - maatschappelijk terrein heeft de ju bilaris zich bewogen in de stichting tot ontwikkeling van de noordwest Veluwe Thans is ds De Lange ad viserend lid van de raad voor de zending van de hervormde kerk Ds De Lange zal donderdagavond 15 september in zijn eerste gemeen te Welsum in Overijssel een herden kingsrede uitspreken N,V Cohu aan de ISleutronweg Wanneer de Utrechtse gemeente raad er mee akkoord gaat krijgt de n.v Cobu centraal op - en overslag bedrijf Utrecht voor 99 jaren een perceel grond aan de Neutronweg in erfpacht Dit terrein van 30.315 mZ ligt in de I.,agcwelde ten zuiden van de aan te leggen eerste insteek haven De uitgifte zal geschieden tegen een canon van ƒ 34.407.50 plus een bedrag dat wordt berekend naar de werkeiyke kosten van het aanleggen en versterken van damwanden De gemeente Utrecht stelt zich ook ga rant voor de door de n.v te sluiten geldlening van een half miljoen Jubilaris v d Lingen De scholen worden geplaatst aan het Attleeplantsoen aan de Peltlaan en aan de Lomaniaan De vierde school komt ergens " in het zuid westen van het Kanaleneiland De plannen voor de bouw van de eerste drie zijn gereed Goedkeuring van het rijksschooltoezicht is reeds ver kregen Bouwkosten verwarming en verdere inrichting van een van deze gebouwen zal 88.700 gulden kosten Deze terreinen zijn ook bestemd voor definitieve schoolgebouwen Daarom stelt men voor de grond thans reeds over te boeken naar de algemene dienst Waarvooi - / 246.288 nodig is Duizend kuikens levend verbrand in schuur gehuldigd bij N.S Vrijdag werd de heer J uan der Lin gen die veertig jaar als rangeermees ter bij de Nederlandse Spoorwegen te Utrecht heeft gewerkt gehuldigd De hoofd-stat:ionschef de heer A J Schalken bood de jubilaris een enve loppe met inhoud aan in de woning van de heer Van der Lingen aan de Bolksbeekstraat 66 Dé heer W van Leeuwen overhandigde namens de personeelsvereniging Henkie een en veloppe met inhoud Mevrouw Van der Lingen kreeg bloemen Vrijdagmiddag om half zes brak brand uit in een houten schuur op het erf van de boerderij van de heer ¦ T C Burgstede Kerkpad NZ 27 te Soest In deze schuur bevonden zich 1000 jongehennen en een aantal var kens Het vuur greep zo snel om zich heen dat in een ommezien de beide hooibergen en de boerenhof stede die met riet bedekt is in lich terlaaie stond De brandweer kwam met groot materiaal en wist met 7 stralen van de beide nevelspuiten en 3 stralen van de motorspuit de boer derij en de beide hooibergen te be houden De houten schuur brandde geheel uit Gelukkig konden de var kens worden gered maar de 1000 kuikens kwamen om in de vlammen De oorzaak van de brand is ver moedelijk een lamp in de kunst moeder die ter verwarming van de kuikens in de schuur stond Tijdens het blussingswerk werd de brandweer-commandant de heer W Groart door de hitte bevangen en naar huis vervoerd SrfiSÏSivW ^* -> Jacqueline Advertentie BOEKEN A utoservicestation aan ISicolaasweg jEUGDUECTUUB Op een terrein aan de Nioolaas weg zal — behoudens goedkeuring van de raad — een auloservicesta tion gebouwd worden Er komt bo vendien een aantal autoboxen De gemeeriteltlke vergunning kan slechts verleend worden als twee stroken grond samen 62 vierkante meter aan de gemeente worden overgedragen De eigenaar die hel plan voor het servicestation heeft is hiertoe bereid Grootscheepse diefstal van aanstekers Onvoorwaardelijke straf voor zes monteurs Jonsrens wie doet er mee niet de bak vandaas Deze uitnodig'ing ' die men vorig jaar en in de eerste piaanden van dit jaar nogral eens hoorde in het bedrijf van de V indelsonderneminff gebr V d P te l'trecht was het afgesproken signaal voor zes jeug dige monteurs om weer eens een aantal gas cigarettenaanstekers ach terover te drukken Deze zes jongens vormden een clubje dat zich door dcrgelyke nna - nipulaties een aanvulling trachttete verschaffen op de huns inziens tejferinge bezoldiging van ruim ƒ 70 per week Het was begonnen methet individueel in de zak steken vanafgewerkte apparaten die aan vrienden en kennissen buiten het bedrüf werden verkocht voor ƒ 4 a ƒ 4.50 terwijl de winkelprijs van ' t prodiikt ƒ 10 per stuk bedraagt Na enige maanden werden deze diefstallen in georganiseerd verband voortgezet en stal men gele dozen met vijftig stuks tegelijk nu eens van deze dan weer van gene werk tafel De buit werd buiten de fa briek verkocht en de opbrengst ge meenschappelijk gedeeld Op deze manier werden in ongeveer een jaar tijds niet minder dan 4 a 500 sigaretten aanstekers verduisterd totdat op - gegeven moment de zaak uitkwam en de betrokken jon gemannen op één na door de werk gevei ' werden ontslagen Het laat ste bedrijf van deze onbehoorlijke sport speelde zich vrijdag voor de Utrechtse politierechter af waar de zes daders zich moesten verant woorden wegens diefstal subs ver duistering en heling In een scherp requisitoir waarin hij de oneerlijke handelingen van de werknemers sterk laakte eiste de officier van justitie mr Somer will tegen de initiatiefnemer van de praktüken de 24-jarige monteur J H S te Utrecht drie weken ge vangenisstraf en tegen zijn i - de plichtigen de 2.'?-jarige A T de W de even oude N W de H de 19 jarige N v V de 2ö-jarige J H V S en de 31-jarige W H allen eveneens te Utrecht twee weken gevangenisstraf heer W Baarspul Imks De heer Baarspul gaal met pensioen De on derscheiding viel hem ten deel voor alles wat hij in ongeveer 45 jaar voor de gemeenschap heeft gedaan Dat is heel wat geweest getuige de toespraak van de hoofddirecteur van het bedrijf ir J van Dam van Isselt In 1015 begon de heer Baarspul als gelddrager Door vlijt toewijding en zelfstudie bracht hij het tot com mies B in welke rang hij chef was van de hollerithafdeling De promo ties heeft u zeker niet uit protectie verworven zei de hoofddirecte^ir Voorts werd nog het woord gevoerd door de hoofdadministrateur de heer E P Boode Ook hij liet de staat van dienst van de scheidende functionaris de revue passeren De opvolger van de heer Baarspul de heer G van Hat tum kwam met het afscheidscadeau van de afdeling aanzetten een boek en een belichtingsmeter De heer Mo log bood tenslotte namens de Algeme ne Bond van Ambtenaren een bloem stuk aan In De KuyV \ Bilthoven Chr Enthoven komt hier naaldkunst exposeren Van maandag 1.9 september tot en met vriidag 14 oktober a.s wordt in De Kuyl " Juiianalaan 330 te BilDho ven een tentoonstelling geliouden van naaidwer ^ van Clirls Enthoven Deze expositie is te bezichtigen op maan dag dinsdag do-nderdag en vrijdag steeds van 14 lot 17 uiir en voorts ook op de donderdagavonden na 20 uur Bo \ endion op zondag IS dezer daags voor de ope niing en op zondag 2 oiktober De verdachten toonr'en veel spijt over het gebeurde en verzochten de rechter hun de gevangenis te bespa ren Deze meende dat het geval te ernstig was voor een voorwaardelij ke veroordeling of een geldboete Derhalve veroordeelde mr De Kort de hoofddader J H S tot twee weken onvoorwaardelijk en de ove rigen elk tot één week gevangenis straf In verband met deze affaire stond wegens heling de 3 jarige koop man J A en De Bilt terecht die een aantal apparaten van de mon teurs tegen zeer gereduceerde prijs had afgenomen en verkocht F 25 boete of vtjf dagen hechtenis luid de het vonnis VEEM.^BKT UTRECHT Utrecht 10 september — Op de veemarkt te Utrecht zijn vandaag aangevoerd 4197 dieren zünde 716 runderen 317 vette kalveren 37 graskalveren 107 nuchtere kalve ren 1.S46 schapen 608 varkens bo ven 100 kg 306 varkens beneden 100 kg 692 biggen 66 bokken en geiten De prijzen waren voor melk - en kalfkoeien f 1240 tot 900 kalfvaar zen f1250 tot 880 vare koeien 920 ƒ 760 pinken 570 tot 420 stieren f 770 tot 560 graskalveren 460 tot 280 nuchtere kalveren 80 tot 50 schapen 110 tot 90 lammeren 105 80 drachtige varkens 325 tot 200 lopers 85 tot 55 biggen 45 tot 35 bokken en geiten f 44 tot 10 vette koeien per kg gesl gew Ie kw 3.10 tot 2,90 idem 2e kw ƒ 2,90 tot ƒ 2.60 idem 3e kw 2,60 tot 2,30 vette kalveren per kg lev gew Ie kw ƒ 3 -- tot ƒ 2,70 idem 2e kw ƒ 2,70 tot ƒ 2,50 idem 3e kw ƒ 2,50 ƒ 2,20 nuchtere kalveren per stuk en per kg lev gew Ie kw ƒ 1,80 idem 3e kw ƒ 1,50 zware vette var kens per kg lev gew ƒ 1,70 tot 1,60 zouters per kg lev gew ƒ 1,65 tot 1.55 slachtzeugen per kg lev gew ƒ 1,25 tot 1.20 jonge slachtzeugen per kg lev gew ƒ 1,,30 tot 1.25 PKOGRAMM * PERSEPOLIS Advertentie i'hcrnisch Reinigen De modem jazzclub Persepolis opent zaterdag 17 september zijn vierde sei zoen om 20 uur in de vernieuwde kelder aan de Oude Gracht te Utrecht onder no 20.5 De eerste avond wordt verzorgd door The Diamond Five Zaterdag 24 september speelt om 20 uur het kwartet Misja Mengelberg zaterd3.g 1 oktooer het trio Giis Went en zaterdag 8 oktober de Ruud Tacobs combo Kennisgeving VOOR.STHA/%T 17.79 hiwk Boolhvtraal IJTRCrHT T»l I786.I Suède ' Jasjes 7.50 De Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat zij op 3 oktober 960 te 15.15 uur ten Provianciehuize Achter St Pieter 20 te Utrecht in openbare verga dering zullen behandelen het ver zoek van het bestuur ener bijzonde re school voor buitengewoon lager onderwijs te V^eenendaal om verho ging van het door de raad dier ge meente beschikbaar gestelde be drag per leerling van de materiële exploitatiekosten der school voor 1960 9 Het bestuur van het lullens fonds heeft besl^jtcr de Jacobson prijs voor 1960 toe te kennen aan de schrijfster Marie Scimitz voor haar letterkundig oeuvre n haar activiteit op kritisch gebied Stadsz der Herrormrte gem — Jans kerk Janskerkhof 17-18 u Bijzondere dienst Spreker dr A F J Klijn On derwerp De prediking van Jezus en de Joodse secte aan de Dode Zee Chr geref kerk — kerkgebouw Wttte - Gebouw Waalstraal 81 10 u ds D Bies ma Jr 17 u dhr H Biesma VrUe evanj gem — Achter St Pieter 11 10 u ds J V d Werfhorst 17.30 u dhr C W Faassen Sliedrechl Soefi Beweging — Huize Wittcvcen Jansveld 5 ] geen dienst lïglise Wallonne — 11 h Pr 6 ' ROth Amsterdam Holy Trinity Church — 8 30 a.m Holy Communion 11.00 a.m Morning Prayer 12.15 p.m Holv Communion Rev D Boukes Ned Ver van Spiritisten Harmonia — '^ mbachtstraat 12 10.30 u mevr Elsa Kaiser Den Haag Geref kerken vrijgemaakt — Reho bothkerk Briljantlaan 9.30 u ds L \ F Gk>dschalk 16.30 u ds W G Visser \ V de Zv/ijgerkerk Tuindorp 8.30 u ds VV G Visser 16.30 u ds - L A F God - Oran.iehuis Nieuwe Kade 8.30 10.30 en 17 u ds M J C Blok Doopsgeï gem — 10.30 u ds Bruse witz Remonstr kerk — Geertekerk 10.30 u d.s W Knoppers Ned prot bond en vriji herv Ser vaasbohverk — Leeuw enberghkerk 10.15 u ds G M Spelberg Samenw remonsfr doopsgez en Leen wenberghgeni — Wartburgkapel Oog in AI 19 u ds C J Vr\isewilz Evang luth gem — kerk Hamburger straat 10.30 u ds M J Heybroek Wartburgkapel Ou rk van Jezus Chr tste dapen — Mag - u dien.st Dag Adventisten — iterdag 10-11 u bti - nst nkomsten — Kei - 19.30 u leente — Marcus - 14-lB u ristus van de Hei en — 17 u avond - cliapsbond — 15.30 - mkomst op Vreden - SOORD e — Herv kerk t * ir P Kok Daalseweg 9 u Ligddienst ds Voor - traat 70 10 u vlca - — Lutherkapel 1 ds K E E - geb VVinfridus,O u dhr C W 17.30 u ds J V Chr Frobelschool t 10 u ds J H • Ikerk 10 u ds W Spilker rds V d Hamkade u ds A C Kers - Thorbeckelaan 10 n Smeden tNchap Dienende Vemer Helmlchstr ïliap Xieüw Leven Wattlaan 10.43 u ir Th Jalink Pr Margrietstraat ¦ er 10 u helligings enluchtbi]eenkomst verlosslngssamen - kerk — Wemer ig 9.30 en 16 u smeente Lutherka - u prof dr W J lam 10.30 u kin - gem Lutherkapel D W Veldkamp Eemnessenveg 63b dlnk-v d Ban raat 10.30 u ds issum ¦ Wetstraat 25 > 10 30 u Jeugdbljeen htsamenkomst aan u Stonde van ge - lssamenkomst ftrechtsewegl 9 en - 17 en 19 u ds ssaulaan 10 en IS laakt Gebouw v 16.30 u ds W erv kerk 10 en amp kleuterschool 10.30 De Bilt uenkomsten Xw > m 20 u Evangellsatiegeb an Hilversum ¦ tenshof 10.30 u cholten v Tterson kerk 10 u ds A st 18.30 u ds J u ds G Duite - 17 u ds P Mel - 10 en 19 u ds P Maarssen-Breu 1 Woude uit Am - Herv kerif 10 en laalen 30 u dr J V d ¦ en slotte gaan velen buiten liet seizoen met vakantie en zullen dit jaar bij voorkeur warmere gebieden worden opgezoclit om nog wat zon te veroveren Aannemend dat in Zwitserland daarvoor de omgeving van Lugano Locarno de oevers van het meer van Geneve en de noordeiyi^e oever van het meer van Thun de Ober landische Rivièra in aanmerking zullen komen kan de terugreis zeer goed door Duitsland gemaakt wor den Oostenrijk heeft zijn mildere kli maat hoofdzakelijk ten zuiden van de Alpen zoals b.v Karnten en het merengebied rondom Salzburg het z.g Salzkammergut In Duitsland zelf kan het in de herfst buitetige woon meevallen en daar kan de temperatuur in beschutte gebieden vrij hoog oplopen Het Zwarte Woud b.v is vaak windstil en de Pfalz is op sommige punten vrU warm Herfstkleuren Het Odenwald heeft schitterende | herfstkleuren en men vergissc zich evenmin in de kleuren van ' t | dal van de Wisper tussen Lorch I a.d Rijn en Bad Schwalbach i Zonder dus van de autohaan ge - i bruik te maken en uitsluitend be - ¦ doeld als toeristische route waarbij | naast rust ook zon warmte en ge - j zelligheid worden gezocht volgen hieronder enkele routes die van j Zwitserland en Oostenrijk naar Ne - j d.erland terugleiden Als beginpunt zijn in Zwitserland Ziarich in Oostenrijk Innsbruck en Salzburg gekozen De drie routes eindigen in Zuid I.imburg en blijvon alle drie ruim schoots binnen de 1000 km zodat | men desgewenst met een rütijd van drie dagen kan rekenen De kans dat men er vrijwillig langer over zal doen lukt ons niet denk beeldig Enkele bijzonder aanbeve lenswaardige punten zijn tussen haakjes aangegeven maar verder moeten wiJ u naar een goede reis gids verwijzen Zurich ~ Wintehthur — Kreuz llngen douane — Konstanz — Staad van hieruit kan men een bezoek brengen aan het subtropi sche eiland Mainau overvaren naar IVIeersburg 75 km Via Sigmaringen — Hechingen Advei-tentie UTRECHT'S BINNENHUIS o.l.v Gerard van Basten Uinnenhnis Architect Korte Jansstraat 23 Utrecht - Tel 17285 meubelen of onze naar Uw ontwerpen. Complete woning en meubelstoffering Adviezen voor restauratie of kleine veranderingen in een huis Meubelen voor directie en oraktiikkarriers De Horst vraagt meer leerlingen Wikaopleiding Dezer dagen beginnen twintig nieuwe leerlingen op de academie De Horst te Driebergen Ijun oplei ding tot wika Er kan evenwel een groter aantal geplaatst worden ' laar er nog steeds onvervulde va Uatiires ïÜ " •" heroepen waarvoor wordt opgeleid Vooral aan jeugd werkleiders en maatschappelijk wer kers zow ' mannen als vrouwen is grote behoefte Reeds op ' ] uli hadden alle leer lingen die de opleiding op dat mo ment beëindigd hadden een benoe ming gekregen zodat zii op 1 sep tember of reeds eerder aan hetwerk ziin gaan als „ werker inkerkelijke arbeid " 92 wika's werkterrein te maken Op 1 september 1960 zijn er 161 wika's 59 vrouwen en 102 mannen Dan zi'in 94 wika's in dienst van kerkelijke organen De overige 67 hebben een stichting een overheids orgaan of een bedrijf als werkgever Hoewel het niet mogelijk is om duidelijk aan te geven hoeveel er in de steden en hoeveel er op het platteland erken kan by benade ring gezegd worden dat in een grote stad hun hebben dat er 34 op het r vtteland werken en dat de overige 35 zow-el met de stadsbevolking als met de plattelandssamenleving '- hebben en Tubingen waarbij het laatste gedeelte bijzonder mooi is omdat het door de Schwabische Alb gaat bereikt men Stuttgart In Degerloch de bekende voor stad van Stuttgart st at de Tele visietoren en een tochtje met de lift naar de korf in de top van de mast is zeer aan te raden want men heeft er behalve een goed restaurant een prachtig verge zicht over de bergen en bossen van Zuid Duitsland en Zwitser land bi,j helder weer kan men tot de Berner Alpen kijken Van Etuttgart door het dal van de Neckar en door het Odenwald naar Darmstadt 190 km Vooral Eberbach — Beerfelden en Mirhelstadt met het zeer oude stad huis zijn interessant Via Wiesbaden de bekende bad plaats aan de voet van de Taunus met het mooie Kurpark ' en de speel zaal naar Bad Schwalbach dat mid den in ie bossen ligt herfstkleuren en Bad Ems in het dal van de Lahn Vervolgens Koblenz Bad Neuenahr en dan dwars door de Eifel naar Aken Via Vaals bereikt men Nederland en is men met ruim 30 km in Maastricht De totale afstand 685 km is wei nig meer d^-n die via de autobaan maar de oute is oneindig vee mooier Na'zomer Innsbruck — Seefeld anders dan velen menen is Seefeld ook in de na zomer mooi — Scharnitz douane — Mittenwald schilder achtige huizen en mooie gevels — Partenkirchen 55 km Via Oberammergau en Schon gau naar Augsburg en door de middeleeuwse stadjes Donauwörth — Nördlingen — Dinkelsbühl — Rothenburg — Wertheim en Mil tenberg naar Frankfort 465 - km Door de Taunus en het Wester wala rijdt men als volgt naar Keulen Königstein — Limburg a d Lahn — Altenkirchen — Sieg burg — Troisdorf — Keulen 175 km Roermond bereikt men het bes te over Mönchen-Gladbach 80 km Ook hier zijn de 775 km iets meer dan de afstand over de autobaan maar het verschil is slechts 20 km en dat neme men terwille van een mooie route op de koop toe Salzburg Omdat S een grens stad is vindt men de douane al direct op de brug bij Freilassing Via Traunstein langs de Chiem see en het motel aan de Lang bürgner See bereikt men Rosen heim en München 145 km Wil men nu alle autobanen ver mijden dan volge men route 13 naar het noorden welke route over Pfaffenhofen stadt leidt 80 km naar Ingold - Schilderachtig Vanaf deze vestingstad aan de Donau loopt nu een mooie route naar Frankfort a Main die ach tereenvolgens door het schilderach tige stadje Eichstatt loopt dan over de hellingen van het nog onbeken de Steigerwald naar Ansbach en ten slotte over het prachtige Würz burg door de Spessart en het dal van de Main naar Frankfort 285 km Een mooie herfstroufe door de Taunus Westerwald en Sauerland gaat nu naar het noorden Fried berg — Bad Nauheim — Wetzlar — Dillenburg — Siegen — OIpe 155 km Over Wegeringhausen en door het KöningsfOrst is men met 75 km in Keulen en met dezelfde afstand over Mönchen-Gladbach in Roermond Totale afstand 815 km hetgeen de zelfde afstand is als via de auto baan Wil men liever het midden van ons land berei'-->n dan kan men van Olpe over Arnsherg en langs de Möhnesee bij Soest via de oude stad Munster naar Hengelo rijden en dan kost dat 225 km SAPSEX Op de kaart van Hotel Central in Delft prijken de vrouwtjes mannetjes „ grape fruit naturelle " en „ jus d'orange naturelle " HART Volgens De Volkskrant maakt prof mr W C L v d Grinten in „ De Naamloze Ven nootschap " een aantal aUessina hehar tenstoaardige opmerkingen " Hoogleraren behartcn de be langen hunner studenten Heeft de notaris de belangen van zijn clientele voldoende behart VAL Observer schrijft in het orgaan van de Nederlandse Nieuwsblad Pers „ Men kan soms precies de ttreep trekken tussen de ver slaggevers die op de hoogte üijn en eij die er zitten om Qaat hiosweek op donderdag beginnen Naar -« ij vernemen zouden er in kringen van het bioscoopte drijf in I Nederland stemmen zijn opgegaan om de bioscoopwpek te verschuiven Er zoii een groot aantal voorstan ders zön die de projrrammaweek in plaats van op vrijdag op donderdag willen beginnen Bes'issingen hier omtrent die de plannen in een defi nitief stadium brengen zouden ech ter nog niet ïijn gevallen Desgevraagd deel de Nederlandse Bioscoop ons medi ^ dat er mderdaad vaag omlijnde plannen zijn De realisering van de verschuiving vergt echter zo ingrijpende reorganisaties van het distributies.ysteem dat even tuele uitvoering van een verschui ving van vrijdag naar donderdag lang en diep beraad nodig heeft Enige beslissing is niet » enomen noch op korte termijn te verwachten // Koffie-theater '' in hart van AMam De Amsterdammers die gewoon zijn in de lunchpauze van de kanto ren te slenteren door de winkelstra ten van de binnenstad krijgen bin nenkort een unieke kans om een kopje koffie te nuttigen in een gele genheid waar Greetje Kauffeld Ade le Bloemendaal Donald Jones en Joop Admiraal voor een cabaret programma in de-dop zorgen Die gelegenheid is het cabaret zaaltje Tingel Tangel " aan de N.Z Voorburgwal dat met ingang van maandag 19 september in beslag wordt genomen door de 22-iarige Hans Mulder die hier met deze vier artiesten een wat hU zeif noemt koffie-theater " begint De heer Mulder die binnenkort als acteur bij de toneelgroep Studio " op de planken hoopt te verschijnen verwacht grote belangstelling van het pauze publiek De begeleiding van zijn cabaretprogramma — dat tussen 12 en half twee tweemaal wordt opgevoerd — komt in handen van pianist Hans Reiziger en Aart Gisolf bas fluit saxofoon Spanje wordt langzaam maar zeker een steen des aanstoots in de r k kerk van de twintigste eeuw een afbrekende reactio naire situatie die een hinder paal vormt voor de door de Geest geleide voortgang der kerk Maar vooralsnog wordt die vereffening door talloze Spaanse taboes vastgehouden Heden ten dage is het „ commu nisme " het grote sociale taboe in Spanje Louter uit angst daarvoor belemmert men iedere sociale verandering of hervor ming Dit schrijft Karl Hein rich over het verschijnsel taboe in het Duitse tweemaandelijkse r.-k tijdschrift Magnum aria > X\/V\A<<>A<'\/V\/\X\A—«M tPECIALTTEIT BOMBAY KIP rijst met 10 gerechten GEBB HAANTJES compleet f 5 — p c In Lounge en Restaurant lichte muziek ' s MAANDAGS GESLOTEN - SÈs(gsl >- accu's Accumulatorenfabrlek „ HOLLANDIA " Lange Nieawstraat CC Utrecht - Tel 1663S - b.g.g 26191 i De 15e september 1960 '/ i hopen onze lieve ouders i i Cornelis Gomersbach i Susanna Hagemans i hun 45-jarige echtvereni - ^ g ging te vieren ^ ^ Dat zij nog lang gespaard ^ i mogen blijven is de wens ^^ van hun dankbare ^ ^ kinderen ^ ^ kleinkinderen en ^ I i achterkleinkind ^ Oudegracht 32 bis Op 8 sept is te Zeist tot onze innige droefheid van ons heengegaan onze lieve Zuster Tante Nicht en Vriendin ELIZABETH FREDERIECK CHRISTINE MARIE ABBEMA in de ouderdom van ruim 91 jaar Den Haag W Sayers-Abbema neven en nichten C Goldenberg - Abbema Utrecht, O H Kuyck ex Test Hobbemastraat 40 Geen bezoek De begrafenis zal plaats hebben op Nieuw Eyken duynen te Den Haag op dinsdag 13 sept a.s te 3 uur Vertrek rouwkamer Hooikade 46 om half drie Bezoekuren rouwkamer dagelijks van 12-17,30 zondag van 13-16 Volstrekt enige en algemene kennisgeving STADS||||||p.BURC maandag 12 sept 8 uur DE HAAGSCHE COMEDIE HET PROCES ANDERSONVILLE van Saul Levitt met Bob de Lange Joris Diels Leo de Hartogh Jan v d Linden dinsdag 13 sept 8 uur TONEELGROEP ENSEMBLE VALSTRIK VOOR EEN MAN ALLEEN Thriller van Robert Thomas met Beb Dekker Andrea Dom burg Ton v Duinhoven Guus Hermus Wim v d Heuvel en Guus Verstraete Prijzen van f 2 — tot f 5.50 Coupons geldig II Conponboekjes aan de kassa verkrUgbaar $ MD;j;«iiiife,BURc STICHTING „ TONEELGROEP PODIUM " HILVERSUM donderdag 15 september 8 uur DE JEUGD VLIEGT UIT Een toneelspel in vier bedrijven geschreven en geregisseerd door JAN DE VRIES naar het be roemde radiospel Wie heeft niet genoten van de waarlijk nationale familie DE WIT In dit toneelspel maakt U met alle figuren persoonlijk kennis EEN AVOND VOL HUMOR EN ONTROERING Kaartverkoop en plaatsbespreking vanaf dinsdag 13 september van 10 tot 15 uur a.d kassa Tel na Il uur Prijs f 2.50 f 0-40 voor plaatsbespr en vestiaire ^ mM^M^^m&MK G ¦ ¦ ¦ ¦ Eigenoars van kolen - oi gas - cent«'nle verwarming brengt een bezoek aan de zeer Interessante Rocket cv OLIEBRANDER-DEMONSTRATIES slechts 1 Jag maanidag 12 september a.s in het Erasmushuis te Utrecht OuiJegracht 152 van 2—5 en 7—10 uur h § ^ circa 1000 gulden dus geen duizenden guldens de zuinige vol-automatische ROCKET-oliestookinstallatie geleverd krijgt compleet met kamer en ketelthermostaat die U volop laat genieten van alle voordelen die moderne en comfortabele olieverwarming U biedt Alleen met de kamer-thermostaat regelt U de warmte die U zelf verkiest dat is alles wat U hebt te doen ^ ^- v ^ aj ca VOORSTRAAT 102 en 85 TELEFOON 11021 en maandag in het Erasmnshois ¦> De toegang is geheel vrij HENDRIKSEN Alleenverkoop in de omgeving BETONINDUSTRIE van Utrecht vraagt TLJDOR een secretaresse Analisten Kursus Centrum Nederland TE UTRECHT OPLEIDING voor het chemisch medisch botanisch Middelbare schoolopleiding vereist Kennis van de Franse taal strekt tot aanbeveling Sollicitaties te richten onder no X-9554 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht en zoölogisch anallstenexamen Prospektus gratis verkrijgbaar bij Drs G J SNAAUW Galvanistraal 5 te Amersfoort J Telefoon 0.1490—6612 Spreekuur elke woensdagavond van 7.30—8 30 uur Biltstraat 87A Utrecht Heden overleed na een langdurig geduldig gedra gen lijden onze lieve zorgzame vrouw moeder dochter zuster behuwd zuster en tante RODERICA PHILIPPINA VAN DER VAART echtgenote van Gerard KoetsdUk in de leeftijd van 37 jaar G Koetsdijk Deertje Christchurch 9 sept 1960 Corresp.adres Hartingstraat 18 bis Utrecht Geen bezoek Geen bloemen De teraardebestelling zal plaatshebben dinsdag 13 sept as te 12.30 uur op de 3e alg begraafplaats „ Tolsteeg " aan het Hou tensepad Vertrek van de Lagenoord 2 te pim 12 u Dr D W GRAVENDEEL Keel - Neus - Oorarts TE UTRECHT wijziging praktijlcadres Woonhuis en part spreek uur na afspraak ORNSTEINSINGEL 4 Tuindorp Tel 14031 Part spreekuur dinsdag woensdag donderdag en vrij dag 13.30—14.30 en na afspr Ravellaan 28 Oog in Al Tel 33902 Tandarts W.SPRÉE geen praktijk tot 3 oktober Dokter F J P DOM afwezig tot 29 september Voor waarneming zie raam biljet en Dokterscentrale telefoon 35000 I l H M VAN LANSCHOT Arts afwezig tot 21 september Waarneming dokterscentrale tel 35000 en raambiljet Th E MUYZERT Arts afwezig tot 26 september Voor waarneming bij spoed gevallen zie raambiljet of dokterscentrale tel 35000 Kennisgeving Burgemeester en Wethouders van Vleuten De Meern ma ken bekend dat het in hun bedoeling ligt om met toe passing van artikel 20 van de Wederopbouwwet aan G de Kamper te Montfoort vergunning te verlenen voor de bouw van een garage op het perceel kadastraal be kend gemeente Oudenrijn Sectie A Nr 1024 gelegen aan de Meentweg te De Meern Belanghebbenden zijn tot 20 september 1960 in de gele genheid eventuele bezwaren schriftelijk aan het gemeen tebestuur kenbaar te maken Door de E.A Heer Rechter Commissaris in het faillisse ment H ƒ van Bokhorst wo nende te Utrecht beherend vennoot van de commanditai re vennootschap firma H & H J van Bokliorst gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht is de verificatiever gadering bepaald op maan dag 3 oktober 1960 16.00 uur in het Gerechtsgebouw Ham burgerstraat 28 Utrecht Schuldvorderingen bij de curator in te dienen vóór 17 september 1960 De curator Mr T OLTHOFF Biltstraat 147 Utrecht Faillissement H Kuiper te Vleuten Ondergetekende deelt mede dat is bepaald dat de schuldvorderingenbij de curatrice uiterlijk 11 olitober 1960 moeten zijningediend dat de verificatie-vergade ring zal worden gehoudenop dinsdag 25 oktober 1960 des namiddags om 2 uur,in het gebouw der Recht bank te Utrecht Hambur gerstraat 28 Reeds bij de curatrice inge diende vorderingen behoeven niet opnieuw te worden in gediend De curatrice mej mr B Bicknese Plompetorengracht 15 Utrecht De Nederlandsche Opera f SEIZOEN 1960-1961 ¦ SEIZOENABONNEMENT voor 6 voorstellingen ¦ Aïda Die Entführung a.d Serail Carmen Simon g | Boccanegra L'Elisir d'Amore Der Rosenkavalier ¦ HALF SEIZOEN-ABONNEMENT voor 3 voor ¦ stellingen J Verkoop van maandag 12 september af ¦ Inlichtingen en prospectus aan de kassa van de ¦ I Stadsschouwburg dagelijks van 10-1.5 uur •¦¦ SI Zorg dat U er bij bent Nationaal Concours Hippique UTRECHT 14 en 15 september 1960 VEEMARKTTERREIN o.m Nationale kampioenschappen warmbloed - paardendemonstratie Interprovinciaal spring - concours springconconrs Pnissance etc Medewerking verlenen o.a „ De Trommelaeren van Roesendaele " en de Koninklijke Utrechtse P.T.T.-Fanfare KEURING VAN PAARDEN RUNDEREN VARKENS SCHAPEN en GEITEN KAARTVERKOOP Veemarktplein 41 Utrecht elke dag Telefonisch 030—33041 UITNODIGING LOU SPREEKT de tweede dinsdag van elke maa.nd In het S.E.B - gebouw Wattlaan — Utrecht AANVANG 20.15 uur GRAFWERKEN Naiuursteenhandel N.V CORTUEVER » CO v.h Cool BILTSTRAAT 30 UTRECHT TEL 10325 b.g.g 03490-«579 VEILING Notaris Mr A P M M Geurts te Utrecht Kr Nwe Gracht 88 zal op vrijdag 16 teplamber 1960 nam 2 uur in het Notarishuis aldaar PUBLIEK VERKOPEN de nav percelen te Utrecht GELD KREDIETEN VANf 1800 > & 3 % op gunstige voorwaarden* zonder borg verkrijgbaar AFLOSSING v.a f ZS " p mnd Wissalende wachttijd Vraagt schrift Inl.bIJ „ BRABANTA '* postbus 509 BREDA Niauwravensiraat 5 5bis 5bis A verh voor f 1398.80 in totaal Deze huur wordt zeer waarschijnlijk 1 1484.60 p j Herenweg 73-73bis verh voor resp f II.SO en f 11.30 p w Burgemeester Smitsstraat Hoograven 2 4 6 en 8 elk verh voor f 53.50 p m Nadere inl t k van gen Nolarii Mr Geurt » Kro^mme Nieuwe Gracht 88 bij Paus dam Tel 14594 BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van MONTFOORT maken bekend dat van 12 tot en met 17 september 1960 ter Licht en zicht bij bakken en braden ITëfförl I TELEVISIE FORNUIS [ Vraag folder bij A f yan fjztr n Nwe Prifitengr 73 A'dam ^ gemeentesecretarie van IVIontfoort ter inzage ligt met bijbehorende situatietekenin gen hun besluit van 5 sep tember 1960 waarbij het voornemen wordt uitgespro ken om in afwijking van het uitbreidingsplan aan de „ Stichting Zwembad Montfoort " " Wie zijn haar met Vi-5hine wast heeft beslist van roos geen last Tube voor éên wassing 30 ot Orote tube f 1.50 * l ShiiM CRySTU-JElU Shampo * te Montfoort vergunning te verlenen tot het bouwen van een bad en zweminrichting gelegen aan de Irenestraat te Montfoort op het perceel ka dastraal bekend gemeente Montfoort Sectie A 2390 Burgemeester en wet houders van Montfoort.de Burgemeester,F J A M MONCHEN.De secretaris,l J J BOTTEMA Gedurende de maand September optreden van de dynamische ELDA MAYDA mei haar Braziliaans Orkest GEMEENTE ZEIST De gemeentelijke stichting „ Stichting Huisresting van Bejaarden " vraagt voor haar bejaardencenrtum „ Brinkhove " een EERSTE ASSISTENTE IN DE HUISHOUDIN0 niet jonger dan 30 jaar Salaris bruto f 275.08 tot f 370.19 per maand 6 jaar lijkse verhogingen en 4 '.'» vakantietoelage Benoeming geschiedt op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht De mogelijkheid om boven het mi nimum-salaris te worden benoemd is aanwezig Sollicitaties met opgave van leeftijd tegenwoordige voornoemde Stichting p.a Ie Dorpsstraat 15 te werkkring vorige betrekkingen adressen voor in lichtingen enz in te zenden aan het secretariaat van Zeist binnen een week na het verschijnen van dit blad li}ders($ter $ BmK ' M«t do MYO PLASTIC ' band denkt U niet meer aan Uw breuk I MYOPLASTIC f > « en moderns method » dl * U van al Uw ongamakken bavrljdt Inderdaad * het betreft hier niet « en band met veer en kussen maar een soepel anatomfich plastron ^ licht en wasbaar Hij wordt aangewend In Frankrlfk / Zweden,Zwitserland ItalTs Portugal Noorwegenr Fln lond / Duitsland telgië en Nedertond.Deze anatomische bond geeft londer enige lasfeen primo ondersteuning Uw breuk wordtopxi|nplaats gehouden al * stmund * U ze m9tdm honden.Ook speciale modellen voor yrote wendforeuken.MYOPLASTIC li een franse vinding uitgedachtdeer het bekend * Instituut Hernlalre de Lyon.Een deskundige van het Irstittnit ts vonr qratls Inlichtin gen aanwezig ^ ^ * op onderstaande adressen:Utrecht Korte Jansstraat 15 maandag 12 sep tember 10—12 en 2—4 Amsterdam Fa Majoor.Hartenstr 15 woensdag 21 september 10-12 en 2-4 envervolgens iedere Ie en 3e woensdag van elke maandGratis inlichtingen Postbus 29 Maastricht ' t nieuvife dansseizoen begint in olctober ¦ j DANSA CADEMIE a/itm inlichtingen H|^bM n bespreking HIHII op werl decemter een tentoonstelling van het Hollandse landschap uit de ne'e eeuw in het geïllustreerde bock in prenten en tekeningen Voor deze ten'constel ling die speciaal samengesteld werd ter ere van het ongres v.ar boek antiquaren in Delf * werd eer keuze gedaan uit de mooiste eisen van de 17e eeuw Tijdens het internationaal erimi nologisch congres dat tot en met vandaag in de Ridderzaal en in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag wordt gehouden is vrij dag gesproken over criminaliteit van bejaarden De langere gemid delde levensduur die de laatste vijftig jaar ontstond heeft een nieuw vraagstuk geschapen name lijk de criminaliteit van personen tussen de 30 en 60 jaar en van be jaarden De deelnemers aan het congres waren het er over eens dat aan dit laatste aspect meer aandacht moet worden besteed De mening werd geuit dat criminalitiet van oudere mensen zich voornamelijk op sexueel terrein beweegt als gevolg van hun lichamelyke conditie Daar bij richten zij zich vaak op jonge re weinig krachtige kinderen Over geweldsdelicten werd onder meer opgemerkt dat oudere men sen vaak impulsiever zyn dan jon gere en daardoor dikwyis een slecht humeur hebben Gewoonlyk bedry ven bejaarden geen vermogensde licten Tevoren hadden de deelnemers gesproken over het probleem van de winkeldiefstallen Een der deel nemers aan het congres merkte op dat de winkeldiefstallen een gevolg zyn van de wyze van uitstallen door de beheerders van de waren huizen Het lijkt alsof de goederen onbewaakt zyn en dat is een te grote verleiding voor zwakke figu ren " zo merkte hij op Volgens hem vindt men winkel dieven onder alle lagen van de be volking van de echte dief tot de ze jeugdige misdadigers De inbra ken leverden hun soms meer dan honderd gulden per persoon per avond op vertelde hi,i Zy hadden weinig respect voor de vUJt en de spaarzaamheid van anderen ver volgde hy zy schrokken desnoods niet terug voor het gebruiken van geweld De 20-jarige W H R heeft toen zij bij een inbraak in Bilthoven op 21 juni door de heer Van Maurik werden gesnapt deze terwijl hij hem de dolk voorhield toegevoegd Je moet maar kiezen of delen De officier van justitie noemde deze zaken zeer ernstig Tegen de beide hoofddaders L R en W H R eiste bil een gevangenisstraf van ¦ jaar met aftrek van voorarrest De 21 jarige Th J de K wilde hij een lagere siraf zien opgelegd een jaar met aftrek waarvan 3 maan den voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaar De rapporten noemden De K.verminderd toerekeningsvatbaar Ook de officier van justitie was van mening dat hij te gemakkelijk te beïnvloeden was geweest De oud ste J N hoorde eenzelfde straf te gen zich eisen HiJ zou niet zozeer mededader dan wel medeplichtig zijn geweest HÜ was het in ieder geval die altijd op de uitkijk had gestaan Zelf had hiJ niets weggeno men Dit neemt overigens niet weg merkte mr Pitlo op dat hij wist dat er ingebroken zou worden " By een bende is er altijd een soort taak verdeling waarvoor een aandeel In de buit wordt gegeven " De raadslieden van de verdachten hoopten allen op clementie Zy ga ven de rechtbank in overweging toch vooral te zorgen voor een op voedend element in de straf Ztj zUn nu al aardig volleerd in dit vak Een verhiyt van enkele jaren in een strafgevangenis zou funest kunnen werken zi werd gesteld De rechtbank zal vrydag 23 sep tember uitspraak doen In aanwezigheid van vele autori teiten onder wie vele Belgische burgemeesters heeft de Commis saris van de Koningin in de pro vincie Zeeland jhr mr A F C de Casembrot vrijdagmiddag in Sluis het geheel gerestaureerde en ver nieuwde Belfort in gebruik gesteld Hy ' deed dit door - Tantje van Sluis " een houten afbeelding van een vroe gere klokluider die de stad van de keurige dame Ook bevindt zich een groot aantal toeristen onder de winkeldievegges Er zyn vier uitgerproken types van winl^eldieven ten eerste de echte verder zy die het uit opwin ding en avontuur doen en niet voor winstbejag ten derde de kleptoma nen of neuroëci die toegeven aan een plotselinge impuls maar hier over later spyt hebben en als vier de en laatste groep de abnormalen zwakzinnigen en psychisch gestoor den Winterprogramma van de Utrechtse volksuniversiteit Maandag 12 september begint de inschryving voor de Utrechtse Volks universiteit voor het cursusjaar ' 60 ' 61 Deze vereniging wil het alge meen wetenschappelyke ontwikke ling bevorderen door cursussen film avonden en lezingen te geven Zo on derwyst de Volksuniversiteit onder meer Engels Italiaans Spaans Rus sisch en Skandinavlsche talen Men heeft het plan deze winter enige lezingen te houden tn ver band met tentoonstellingen in Utrecht se en andere Nederlandse musea De tentoonstellingen zullen in de eerste plaats de kunst betreffen Verder wil men op vijf zaterdag avonden zwart wit en kleurenfilms vertonen zoals bijvoorbeeld Don Quichot Jonas Vogelleven in Ne derland en Groot-Brittannië Naast de gewone ziJn er ook werk cursussen onder andere poppen ma ken en Met naald en draad De heer M van Veluw van de afdeling verkeerspolitie te Utrecht geeft vei lig verkeer.;Ies Onder het motto Nieuwe wegen in de medische we tenschap worden er drie populair we-tenschappeiyke lezingen gehouden Curt Kahn een Utrechts fotodeskun dige geeft een cursus totografie Lezingen worder er onder meer gegeven over de omgang van de mens met zichzelf door dr C J Schuurman Het hartige apje in de literatuur door Harriet Freezer enz Ook door niet leden van de U.V.U kunnen de cursussen en lezingen ge volgd worden Subsidie USO Naar aanleiding van de begrotingvoor het U.S.O zoals die aan degemeenteraad voor het boekjaar 1960 1961 is voorgelegd wordt voor gesteld de subsidie voor de stichtingU.S.O te verhogen met ƒ 25.000 — Hiermede wordt de begrotingspostU.S.O verhoogd tot ƒ 495.000 — B.en W stellen voor een besluit totwijziging van de begroting 1960 indie zin te aanvaarden I ondergang redde in werking te stel len waarop het carillon ging spe len De festiviteiten rond dit belfort het enige in Nederland waren des morgens vroeg begonnen met een optocht van de in middeleeuwse kle dij gestoken kinderen Om twee uur vond in de rooms-katholieke kerk een kerkdienst plaats waar zowel de plaatselijke predikant als de plaatselijke pastoor voorgingen Na afloop werd in de burgerzaal van het gerestaureerde belfort dat op 11 oktober 1944 tydens de bevrij ding van Zeeuws-Vlaanderen prak tisch met de grond werd geiyk ge maakt een byeenkomst gehouden waar burgemeester Van Hootegem vele gasten welkom heette en waar o.a de commissaris der koningin sprak Burgemeester Van Hootegem deelde de architect van Monumen tenzorg ir Cannaman mee dat de raad hem benoemd heeft tot ere burger van de stad Sluis Na afloop van de plechtigheid in het stadhuis werd een optocht ge houden van folkloristische groepen en de bruidsstoet van Maria Bel fort en Jantje van Sluis Na In de echt te zyn verbonden werd op het stadhuisplein een groot Breugheli aans feest gevierd Het menu om vatte aan het spit gebraden var kens 32 studenten in de theologie Van een onzer verslaggevers In Utrecht lopen thans bijna 900 novieten rond Dit hoge aantal be naank achtte de procureur generaal tegenover de maatschappij maar ook tegenover het onschuldige slachtoffer De Vries op zijn plaats De verdediger was van mening dat de voorbedachte rade betrekking moet hebben op het gepleegde feit Ver oordeling wegens moord was vol gens de raadsman niet mogelijk om dat aan zijn cliënt is ten laste gelegd dat hij opzettelyk iemand die later De Vries bleek te zyn heeft gedood na het plan te hebben gehad om S te doden Verdachte zou volgens de raadsman slechts wegens poging tot moord subsidiair doodslag veroordeeld kunnen worden Utrecht in zeven dagen ^ SBéf ^ SOOUT6O00.W1LL MeuBEcr.)E oNnrwoepEN l oMMeeTeNeMeN — UTfe.MeUBELTABieiUAWTSM 6*AN OP Bezoevc bdtre SlDENT eiSENHOWÊR ÜTEECHTS ÓKAC-HTEN 2i)N TE Yuii < 5.cs.eiMe.t>-T^ppotïT3 trn?.SCW)LDeR5 MAAKTEN £/- CJE.H VERKeeKSBORD fnPA ^ OV \ - VERFSPATTEN '" 5(+100LMei5je $ - BENÜTTHN ' T K(X)I2.D V D ¦ STADHUlólNGAMG AL6 5C+40MMeL --- CROOTcSeNOtG KM - J!.WETH0U£>eR'5 EN + 20 LTTRKU TER6 & iNGeN N/V^E PAfeUS OP LoERKBeiOeK ÜTRSH-fl'S Pö5TKANT(:oi2.WOEI>r MET ALPHEN ADR'JN VGKBON t>0O V/A ' N SIKML2 ENpS - EE WAREM VSEL ^^ KKeW ^ oLLOEs AAN ' T weEur 
Zaterdag 1 0 september 1960 - 68e jaargang no 111 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD volkomen slijtvast volkomen bestendig Zoekt u een betrekking met verantwoordelijk en afwisselend werk vooral door de omgang met publiek Meldt u dan voor opleiding tot LOKETAMBTENAAR Na de opleiding op het Districtspostkantoor tè ' s-Gravenhage volgt tewerkstelling op een der postkantoren te ' s-Gravenhage Tewerkstelling op de postkantoren te Alphen a/d Rijn Bodegraven Boskoop Delft Gouda ' s-Gravenzande Katwijk aan Zee Leiden Monster Naaldwijk Noordwijk Binnen Schoonhoven Voorschoten Waddinxveen Wassenaar en Zoetermeer Is eveneens mogelijk VOORDELEN koijd-buigzaam De WAVIN tegel gaat tweemaal zo lang mee als functioneelvergelijkbaar materiaal Alkaliën oliën vetten en minerale zuren hebben geen Invloed PorIënvrIJ oppervlak Géén Indringen van vuil Afnemen met water en zeep Is voldoende stroef oppervlak dus maximale veiligheid èn effect ' n Fantastische eigenschap koud-bujgzaam I aantrekkelijk dé WAVIN tegel la ^ eindelijk de oplossing van het vloerenprobfeem WAVIN betekent de ideale oplossing van het vloerenprobleem Dankzij de 5 unieke eigenschappen vormt WAVIN internationaal de ideale vloerbedek king WAVIN wordt toegepast in particuliere huizen enz / winkel - en warenhuis-interieurs / kantoren ontvangstruimten / horeca-bedrijven / schepen / zie kenhuizen / wacht - en spreekkamers / laboratoria In 10 gedistingeerde kleuren alle met fraai marmer effect en sterk decoratief karakter Dikte tegel ca 2 mm L ^" wilt u meer weten BIJ de speciaalzaken voor woninginrichting en vloerbedekking ligt een folaer voor u klaar I U kunt deze fol der ook aanvragen bij het verkoopkantoor WAVIN Postbus 173 Zwolle Tel 0S200-18744 - 3 lijnen leeftijd zowel voor mannelijke als vrouwelijke sollicitanten tot circa 25 Jaar In aanmerking komen vrouwelijke sollicitanten met diploma HBS 5-j c en mannelijke en vrouwelijke sollicitanten met het diploma MULO met Frans Duits en Engels of een bewijs van overgang van de 3e naar de ie klas HBS e.d goede bevorderingsmogelijkheden gunstige werktijden tenminste 15 vakantiedagen vakantie-uitkering 4 % gedurende de kosteloze opleiding welke afwisselend theoretisch en praktisch is ontvangt men het normale salaris sollicitanten buiten ' s-Gravenhage dienen i.v.m de woningsituatie ongehuwd te zijn Op hen zijn gunstige regelingen inzake reis - en verblijfkosten van toepassing Sollicitaties en/of verzoeken om nadere inlichtingen Schriftelijk aan de directeur van het Postdistrict ' s-Gravenhage Rijswijkseweg 15 te ' s-Gravenhage Telefonisclf onder no 070 61 40 61 toestel 2212 TE HUUR GEVRAAGD in utrecht of directe omgeving GROOT MAGAZIJN en OPSLAGTERREIN Liefst geheel gelijkvloers en zo mogelijk met kantoorruimte Brieven met uitvoerige inlichtingen aan Agentura te Utrecht Eykmanlaan 50 telefoon 10275 en/of 14313 telex nr 11636 HUWELIJK Voor goede betrouwbare hu welijksbemiddeling geheim serieus coulant ook voor U het OUDE VERTROUWDE ADRES kantoor Metropa ' Mathenesserlaan 458 B Telef SneiS ROTTERnAM Overal te ontbieden Gratis inlichtingen in blanco cou vert UW EIGEN HUIS TE WOERDEN Najaar 1980 komen gereed 20 FRAAIE WOONHUIZEN In het uitbreidingsplan nabij de Soerendijk Eigen grond — vrije vestiging — 90 % hypotheek Koopprijs va f 19.490 — k.k Alle inlichtingen en tekenmgen worden V gaarne ver strekt door Makelaarskantoor HOPMAN Oranjelaan 68 Zoetermeer — Telefoon 01790-3700 KLEUR EN VREUGD door E ^ ^** w ^ ^ i!,*f!iifc ^^^ T ^ ^*^¥^ p *» "^ p.aii.M.i ^ g^f^Pfc g 4l^fc Ig ^*^ '*?^ ¦'**""* KRANENBURG VERF kiezen in het Palttie-filiaal of bij het Agentsciiap in uw omgeving V^el 25 kleurvoorbeelden liggen daar voor U klaar Het resultaat wordt nóg mooier met een PALTEX-behandeling Vraag daar dus om ^ 1 kijk men bewondert U Ja zó verrassend is liet resultaat als U uw kleding vakkundig laat verven Palthe geeft uw japon uw mantel uw deux-pièces precies de kleur waar uw hart naar uitgaat welke kleur dat ook is Verras Uzelf en uw omgeving met nieuwe fleur.Ga nü uw nieuwe modekleur PALTHE Op 14 september wordt onze fonkelnieuwe modern uitgeruste VERF - en LAKFABRIEK offi cieel ingebruik genomen Prachtig centraal ge legen in het land vlakbij het station APEL DOORN Op vooruitstrevende en efficiënte wijze kun nen wij nu werken snel kunnen adviezen ge geven worden en service worden verleend Om de vergrote mogelijkheden ten volle te benut ten kan de verkoopstaf uitgebreid worden Wij vragen daarom enkele Bekwame Vertegenwoordigers In aanmerking komen zij die met enthousiasme goede verfprodukten kunnen verkopen een gedegen vakkennis bezitten representatief zijn en van dit alles bewijzen kunnen tonen Schilderspatroons industrieën inrichtingen en Rijks - Provinciale en Gemeentelijke Overheids instellingen zijn vooral verwerkers van onze produkten In de provincies NOORD-HOLLAND UTRECHT LIMBURG en GRONINGEN liggen nog moge lijkheden open Ook kan uitsluitend iemand voor het bezoeken van WONINGBOUWVERENIGINGEN en GROSSIERS worden aangesteld Uitvoerige schriftelijke sollicitaties welke strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld gaarne te richten tot de Directie van KRANENBURG VERF N.V CONDORWEG 8 - APELDOORN Opger 18S5 Ie Groningen - Tel 06760-18850 HET EVERT ZOUDENBALCH HUIS te UTRECHT open tehui.s voor 35 jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar leerlingen van ver schillende onderwijsinstellingen vraagt een ervaren GROEPSLEIDSTER en GROEPSLEIDER met ingang van oktober e.k of later In het bezit van diploma A Kinderbescher ming Leeftijd boven 23 jaar Nederlands Hervormd Schoolopleiding minstens ULO Salaris en pensioenregeling volgens schema Sollicitaties met opgave van opleiding ervaring en referenties aan Directeur van het Evert Zouden balch Huis Nieuwe Gracht 98 te Utrecht VHfll'fllI PILSENER - goudblond pittig MÜNCHENER - donker zwaar DOMINICANER - donker zacht OUD-BRUIN - donker zoet EXTRA STOUT - versterkend bovengistend feestelijk tintelend fii "/ " 2 / o 6 èn het allernieuwste Drie Hoefijzers - Bier Het betere bier komt uit Breda / 
D UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 1 0 september 1960 - 68e jaargang no Ill Advertentie ONDER MIJ WOEDT DE HEL * n volmaakt begrip in o/iestook ] Coièman Brandweer-parachutisten boven vlammende en brandende bossen Coleman de grootste organisatie ter wereld op het gebied van olie stook fabriceert thans ook in Nederland de beroemde Coleman olie kachels Een ruim 30-jarige erva ring - in Amerika Is Coleman het meest ge vraagde merk - verze kert U van het grootst mogelijke profijt en de ruimst denkbare service Montreal hard zakel maar toch ook een vleugje Europa „ d/e mooie druppeltjes *\** Goede zomer voor paraplufabrikanten Van een onzer verslaggeefsters DE regenachtige zomer van dit jaar bracht lang niet iedereen ongeluk Naast de trieste geluiden van vakantiegangers die wegspoelden of ten slotte maar hun eigen huis in kropen om niet te verdrinken hoort men optimistische „' eluiden van de zijde der regenmantel - en paraplu fabrikanten Ha zeggen de mensen uit deze branche enorme stijging in de verkoop bij ons en dat komt allemaal van „ die mooie druppeltjes " grote stijging zeg maar gerust dub bel zoveel als vorig jaar Preciese cijfers hebben wtj nog niet In de Utrechtse dames - en heren modemagazijnen is men zeer opti mistisch gestemd over de verkoop van regenmantels Er worden stij gingen van 70 tot 100 procent ge constateerd Vooral de plasticman tels gaan goed Een modemagazijn meldde Als er in deze tijd ' s morgens 200 & 300 regemmantels komen dan is die voorraad ' s middags al weer ver kocht IN de „ Hobart Town Gazette " van 6 september 1853 werd een officiële publlkatie afgedrukt waarin werd verordend dat van de daarop volgende eerste november af alle brieven en overige poststukken moesten worden voorzien van postzegels Er werden twee waarden ge graveerd een 1 penny en een 4 pence beide met het portret van koningin Victoria van Engeland in profiel naar rechts Het eiland Tasmanlë is genoemd naar de Nederlandse zeevaarder Abel Tasman die op zoek naar het onbe kende Zuidland tüdens een ontdekkingsreis in de jaren 1642—1644 het later naar hem genoemde eiland ont dekte en bovendien ook Nieuw-Zeeland en de Fidzji eilanden Tot het midden van de 19e eeuw werd het eiland evenwel Van Diemensland genoemd naar de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië van 1636 — 1645 Anthony van Diemen Op de eerste uitgifte van Tasmanië — en op enige latere uit giften — is de landsnaam dan ook VAN DIEMENSLAND De zegels van 1 en 4 d werden ge graveerd door C W Coard Zij werden gedrukt in Hobart door de firma H & C Best en deze firmanaam als mede de naam van de graveur komen voor op de onderste rand van het vel Er waren 24 zegels per plaat van elke waarde gerangschikt in vier horizon tale rijen van zes stuks De zegels waren niet getand en het papier was zonder watermerk De 1 penny werd in blauw gedrukt de 4 pence in oranje in verschillende tinten De uitgifte werd op 15 oktober 1853 aan de postkantoren verkrijgbaar ge steld doch zü waren pas van 1 no vember daaraanvolgend af geldig voor frankering Nadat de plaat van de 4 pence enige maanden in gebruik was geweest was ze erg afgesleten en de afdrukken ervan werden steeds slechter.'Er waren in totaal 266.400 zegels van gedrukt toen zü opnieuw door Coard werd gegraveerd Zegels van de tweede toestand van de plaat bekend als plaat II tonen dikkere lünen op de achtergrond Deze plaatselük gedrukte zegels waren tot augustus 1855 in gebruik Toen werden ze vervangen door in Engeland bü Perkins Bacon & Co gedrukte zegels in andere Victoria tekening en met watermerk De platen werden onbruikbaar gemaakt doordat men twee dikke strepen over ieder zegel trok In 1879 1887 en 1889 werden herdrukken vervaardigd waarop deze strepen zichtbaar zyn West-Duitsland Ter herinnering aan het feit dat duizend jaar geleden i'e bisschoppen St Bernward 960—1022 en St Godehard 960—1038 werden ge tx)ren zal op 6 september a.s een postzegel van 20 pf rood worden uitgpgeven in een oplage van 20 miljoen exemplaren De zegel vertoont het bisschopskruis de bisschopsstaf en twee ' müters daaronder de Dom van Hildesheim Europa In Frankrük komen Europa-postzegels van 25 c groen en 50 c karmyn in Ierland van 6 d bruin en 1 sh 3 d blauw in Zwitserland van 30 rp vermiljoen en 50 rp ultramarün in Luxemburg van 2,50 fr donkerblauwgroen en lichtgroen en 5 fr wünrood en donkerblauwgroen in Zweden van 40 öre blauw en 1 kr rood en in Noorwegen van 90 öre Canada 280 maal Nederland is een reus en de ledematen zijn naar verhouding Een van die ledematen is Mon treal - e»n stad die in het Jet - tijdperk nog maar zeven uur en een paar minuten van Amsterdam af ligt Dat is een belang rijk stuk vooruitgang waarover ons vreugde past Maar je hebt nauwelijks meer tijd om je vertrouwd te maken met het idee dat je op weg bent naar een nieuwe wereld niet alleen nieuw maar reusachtig en volstrekt anders Misschien is het maar goed dat Montreals vliegveld Dorval verouderd en nog niet aangepast aan de eisen van het straal verkeer zorgt voor ruime vertraging Ter gelegenheid van de in gebruikstelling van DC 8 straalvliegtiiigen op de KLM - tijn Amsterdam-Montreal heeft onze verslaggever Ewout Janse enkele weken een be zoek gebracht aan Canada Hij heeft in deze korte tijd o.a verblijf gehouden in Mon treal Toronto © n Ottawa en gesprekken gevoerd met ver schillende regeringsfunctiona rissen en vele Nederlandse emigranten Van zijn ervaringen en in drukken zal hij vertellen in een serie reportages Hierbij treft men z'n eerste verhaal — over de kennismaking met Canada — aan Eerst Canadezen dan Engelsen en dan de rest De pas anns;<>komen passagiers staan er op weinig vierkante meters byeeng-edronffen lang te wachten terwyi immieratie amhtenaren for mulieren Invullen vriendelijk en frrondiff Eerst komen de Canadezen daarna andere Britse burgers ten slotte de rest van de wereld Ja het Is wel poed zo De overpanpr zou an ders voor velen non-immis:rants " zowel als bl^vers al te bruusk zün Montreal valt als een mokerslagop je neer De stad op één nagrootste Frans sprekende plaats terwereld lacht grijnst schreeuwt jetegemoet uit tienduizenden flitsendelichtreclames de teksten vaak Frans maar overigens volkomen a r Américaine op restaurants en wa renhuizen bij de kermisachtige uit stallingen van 2e hands auto's op de ontelbare bankgebouwen in hun quasi-klassiek vertoon van dorisclie zuilen en marmeren trappen nog le lijker dan de rest Een soort Parijs Een soort Parijs hebben ze Mon treal genoemd en op weg van Dor val naar de binnenstal tracht je ver bouwereerd punten van overeen komst te vinden Tussen Dominion Square met het pompeuze mauso leum van de Sunlife Insurance Cy fgrootste gebouw \ an het Gemene best en zijn wolkenkrabber-hotels enerzyds de harmonie van een Pla ce de la Concorde aan de andere kant tussen het eindeloos neon ge-klater van St Catherine street 25 km lang en de bekoorli.ike statig heid van een Rue de Rivoli " elfs het Frans kifnkt er anders trager minder scherp gearticuleerd on verstaanbaar voor een Westeuro peaan Deze stad dit Montreal Frans Europees Het kost je nu weinig moeite je te verplaatsen in de ge voelens van nieuwe immigranten Gevoelens van verlatenheid en een besef dat je ontworteld staat in een vreemde wereld van tough guys harde zakengewoonten en zeer grote zeer haastige automobielen Old world atmosphere Later als je het styf Engels To ronto hebt bezocht met zyn centrumvol torenhoge kantoorgebouwen Namaak-Big Ben In Ottawa wilt helpen ze je wel zeker op het platteland Maar de eerste ge neratie van immigranten mag dan wel met Canada vertrouwd raken en een materieel goed bestaan op bouwen — pas de tweede generatie raakt hier geheel Ingeburgerd Het onafhankelü ' Canada Is nog geen honderd jaar oud er zyn vele eerste en tweede generaties uit de oude wereld die helpen deze jonge reus tot volwassenheid te brengen Een willekeurige greep uit de tele foongids van Montreal Janoff Ja noky Janosch Janovieh Janoviez lans Janse lansen het is moei lijk van de " Canadees te spreken Dat wordt steeds'moeilijker naar mate men meer naar het westen naar de straten ' s avonds en op zon dagen één grote geeuw zijn en het stillere Ottawa met op een heuvel zyn namaak gothische parlement aan de voet van een na-maak-Big Ben Tja later hen je grif bereid Mon treal anders te zien Dan blijkt dezestad naar de maten van dit jongeland gemeten al iets van historischpatina te bezitten en ondanks de za kelükheid van haar voorkomen Europees aandoende gezelligheid uit te stralen die hel ontlireken van architectonisch schoon Dominion Square in Montreal met het pompeuze mausoleum van de Sunlife Insurance Company groot ste gebouw van het Britse Gemene best Dan zie je op Dominion Square 6rtk het park met de banken waar op oude mannen duiven voeren en ' s avonds jonge paren vrijen Je ontdekt in Downtown-Montreal hier en daar een schuchter terras ie vindt een schouwburgje waar èen Franstalig gezelschap Fin de Partie " opvoert Opeens i.s er dan wat van die old world atmosphe re " waarnaar toch ook de Canade zen haken — getuige het feit dat deze atmosfeer vaal < restaurants en hotels tot verkoopsargument dient „ Niks in the tvinkel " glimlach onderbreekt air als je Nederland noemt Niks in the w'nkel alles under the toonbenk " grinnikt hij — volgt zijn verb!i:il van zijn veldtocht voor de bevrijding van Nederland toen er inderdaad niks " in de win kel was Tijdens ons korte verblijf zouden vele New Canadians van Neder landse afkomst ons met variaties dit verhaal doen Een mooi land met erote mofrelijkheden daar gaat het niet om Ook zijn de Canadezen op de keper beschouwd wel ge schikt Als ze zien dat je werken Maar een ziJn zakeliike DRIVE-I\-DIENSTE \ Voorgan,?er van öe drive n-diên-sten in het fortk<.rkje in Blauw kapel is zondag wika L A C van Ginkel uit Driebcrgi n er zyn dien sten om 9 10 en 11 uur De menselijke omgang kent er weinig omhaal S.v.p - please " staat er op een bordje in de gras velden der stadsparken Don't bother " maak je niet druk is de slagzin van veel winkelpersoneel Huuh " zegt kortaf de chef de re ception in het grote hotel als je een kamer komt betrekken / / ' j ¦ k komt naar de prairie-provincies waar vele Canadezen zicli nog hun eigen immigratie herinneren Moe ten wU eigenlijk niet ophouden van New Canadians te sprel 8 2 Ver Staten 3 18 15 3 Italië 13 9 10 4 Duitsland 10 19 11 5 Turkije 7 2 0 6 Australië 6 7 6 7 Hongarije 5 8 6 8 Polen 4 5 11 9 Tsj.Slowakije 3 o 3 10 Roemenië 3 1 6 11 G.-Bnttannie 2 6 11 12 Denemarken 2 2 1 13 Nw Zealand 2 0 0 14 Japan 6 4 15 Boelgarije 3 2 16 Zweden 2 3 17 Oostenriik 1 0 18 Pakistan 0 1 19 Grieken i.ind ¦ 0 0 20 Noor\veg n 0 0 21 België 0 2 2 22 Frankriik 0 • 2 2 23 Zwitsprlsnd 0 2 2 24 Iran 0 1 3 25 Nederland 0 1 2 Biljarten — In het toernooi om hetwereldkampioenschap drieban - den te Buenos Aires heeft Henny de Ruyter ook vrijdag zlJn partij ge wonnen Hij versloeg de Ecuadori aan Legarde in 80 beur'on Scherlz Oostenrijk won van de Argentijn Navarra en René Vingerhoedt bleef de Duitser Tiedtke de baas Schaken — In Haarlem is vrij dagavond het jubileum-schaak toernooi van Het Oosten begonnen:B J Withuis^H L Tan Indonesië 0,5 0,5 T D van Scheltinga-C Or baan 1 0 ijr J T Barendregt-J C.Apking 0 1 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 10 september 1960 - 68e jaargang no 111 11 Q5ö -> Olympische Spelen i96oQSÖ ^ 34 INDIA VOOR HET EERST QEEN KAMPIOEN Pakistan veroverde het hockey-goud De Australiër William Roycroft liep bij een ual tijdens de sa mengestelde terreinrit een her senschudding en een sleutel beenbreuk op Ondanks deze handicap wist hw het parkoers uit te rijden om daarna in een ziekenhuis te worden opgeno men Laatste dag dames-turnen Zes Russinnen behalen samen 20 medailles Larisa Latynina met zes plakken de succesvolste D E even atletische als slank ge bouwde Polina Astakhova vlagge draagster van het Russische damcs gymnastlektcam en lieveling van ' t publiek heeft haar traantjes ge droogd maar met 4 Olympische medailles 3 gouden één zilveren en één bronzen is ze toch eigenlek niet tevreden Ze had haar naam willen vereeuwi gen op de lijst met het belangrijk ste Olympische record ze had het goud willen winnen als de beste all round turnster op balk brug paard en vrije oefeningen en dat is haar niet gelukt Na het verplichte programma had ze met een minieme voorsprong de leiding op haar landgenootjes van wie er twee haar bedreigden Don I derdagavond laat stond ze bij het vrije programma na 2 onderdelen nog Samengestelde wedstrijd blijkt beproeving voor ruiter en dier Velen stortten uit het zadel r ische kampioenen donderdag in A'dam Advertentie elke dag KING eikë dag fit « e Prachtig spel in de finale tegen India fDÓOR WIM KORTLAND T NDIA heeft voor het eerst l sinds 1928 in een Olympisch toernooi zijn meester gevonden Die meester is Pakistan dat VTijdag een verdiende overwin ning met 1-0 behaalde Maar beide ploegen heb ben in het Velodrome stadion voor een schitteren de finale gezorgd Hun prach tige strijd bevestigde dat het spel van deze twee grootmees ters nog altijd een klasse apart is JL/a Pakistaners die dondergavond in het Olympisch Stadion tegen het Nederlands elftal zullen spelen leg den in het eerste kwartier de grond slag voor hun overwinning Zij start ten in zulk een hoog tempo dat India aanvankelijk geen kans kreeg tot de opbouw van zijn normale spel te ko men Steeds weer waren de Pakista ners de tegenpartij te vlug af om het < pel te spelen zoals zij zich dit had den gedacht Dat was van hoge klasse Afwisse lend kort en lang spel in de voor hoede in sneltreinvaart uitgevoerd maakten de aanvallen niet alleen uiterst gevaarlijk maar het nood zaakte India zijn gehele aandacht aan de afweer te wijden Goed gesteund door de hard wer kende middenlinie zag men de Paki - WILMA RUDOLPH donderdag in Amsterdam mpi Oly Johnsson ^ Bragg Davis Rudolph en „ Pakistan ^* In het Olympische stadion te Am sterdam zullen donderdag 15 sep tember de zg „ Olympische revan chewedstrUden " worden gehouden Verschillende Olympische kampioe nen geven acte de presence name lyk de polsstokhoogspringer Don Bragg < le tienl.amper Rafer John son de 400 meter kampioen Otls Davis en de fameuze Amerikaanse sprintster Wilma Budolph het meis je dat tijdens de Spelen in Rome drie goud n medailles veroverde Voorts zal het Nederlandse hoc keyelftal een wedstrijd spelen tegen de Olympische kampioen Pakistan terwijl de gouden " Italiaanse ach tervolgingsploeg uitkomt tegen een Nederlandse combinatie De Olympische kampioenen en de Nederlanders Marian Heemskerk Tineke Lagerberg Wieger Menso nides en Eef Kamerbeek zullen worden gehuldigd voor hun presta ties tijdens de spelen 1960 De volgende atleten zullen deel nemen _ ^ Polsstokhooffsprmgen Don Bragg V,S Servee Wiisen Chris Gelens béiden Nederland lOO meter dames Wilma Rudolph VS Lucinda Jones V.S Ma ria ' Zuchner ' O Did en de Neder landse dames Ellen Ort Nannie Haase en Joke Bijleveld 100 meter heren Stone Johnson V S Rafer Johnson V.S Ro binson ' Jamaica en de Nederlan ders Dirks Marius Bos en Hans ^" m meter heren Otis Davis VS Malcolm Spence Jamaica Jan van Juden Joop Groothuis en Rob van der Knaap allen Nederland 800 meter heren Bernie Cunlif fe VS George Kerr Jamaica Henk eida Wim Esajas Aad ¦ Stey len Mijndert Blankenstein en Cort '- ve Nederland staners herhaaldelijk ten aanval trek ken en hun beste man linksbinnen Ahmed Naseer bracht door zijn mees terlijke baltechniek de zelf zo kun dige Indiërs bijna tot wanhoop Voorsprong Hij was het die na 13 minuten spe len Pakistan de leiding gaf toen hij vrij achter in de cirkel staande een door Alam Noor hard voor het doel geschoten bal „ dood " stopte en een fractie van een seconde later hard langs Laxman in het doel schoot 1-0 Ook na dit doelpunt duurde het Pakistaanse offensief nog enige tijd voort alvorens India zich in zoverre had hersteld dat het voor gelijkwaar dige tegenstand kon zorgen De aanvallen van de Indiërs wer den meestal over links ingeleid Bij hen was ditmaal linksbuiten Bohla de gevaarlijke aan terwijl men merkwaardig genoeg van de befaam de linksbinnen Udman Singh nauwe lijks iets bemerkte Tegen het einde van de eerste helft zakte het tempo enigermate India kwam meer tot aanvallen met het gevolg dat Pakistan zijn binnenspe lers in de verdediging terug trok Maar zij hadden steeds weer voldoen de adem om ook weer tijdig in de voorhoede aanwezig te zijn Deze elasticiteit demonstreerden dePakistaners ook in lioge mate in detweede helft waarin beide ploegenopnieuw prachtig werk lieten zien.Nagenoeg elke hard ingeslagen balwerd „ dood " gestopt en in de moei lijkste posities werd de bal nog opmaat afgegeven Stellig zouden detoeschouwers nog meer hebben kun nen genieten als het veld beter was geweest i Toen na ruim een kwartier spelen j bleek dat de prachtig opgezette aan - j vallen van India niet tol het ge - ¦ wenste doelpunt leidden werden de ¦ Indiërs nerveus en dat had een ver - j keerde invloed op hun spel De pas ses werden onnauwkeuriger en zelfs i aanvoerder Claudius die ditmaal te 1 genviel sloeg enige malen over de bal heen Eerst in de 25ste minuut na de her vatting kreeg India zijn eerste straf - corner te nemen De Pakistaners lie - Ito meter horden Willy May V.S Rater Johnson V.S Gard ner Jamaica Eef Kamerbeek en Peter Nedcrhand beiden Neder land Discuswerpen Rink Babka Ver Staten Cees Koch en Eef Kamer beek 800 meter dames Brenda Jones Austr Dixie Willis Australië en de Nederlandse dimes Gerda Kraan Ine Terlaak-Spijk Els Nieuw poort Toos Adriaanse en Ria Hol 3000 meter Jim Beatty V.S.),Janke Did Dave Power Aus tralië Hein Cuje Joep Delnoye.Klaas de Ruyter Frans Kunen JanKeesom Dick de Bruin de Haas enGilling Tevens start de gouden Ameri kaanse 4 X 100 meter dames-esta ^ fetteploeg tegen de Nederlandse da mes en een nog samen te stellen gemengde ploeg Groot was de vreugde bij de Pakistaners toen zij de gouden medailles van het hockeytoer nooi in ontvangst hadden geno men Onmiddellijk werden de spelers door enthousiaste sup porters op de schouders geno men pen zo vlug uit dat schutterkoning Pi-ithipal Singh geen kans kreeg De door hem ingeslagen bal raakte een stick of been van een van de Paki staners Vandaar sprong de witte knikker voor de stick van rechtsbin nen John Peter die naast schoot Even later overkwam Bohla het zelfde Met nog tien minuten te spelen trok Pakistan Alimed Naseer als der de back in de verdediging terug En toen was er voor de sterk op een doelpunt spelende Indiërs helemaal geen doorkomen aan Het werd een hard heen en weer geklap waarbij beide verdedigingen de voornaamste rol speelden De Pakistaners waren na afloop zo gelukkig dat zij van vreugde de grond kusten waarop zij zo juist het Olympisch goud hadden veroverd WEEËNDERTIG ruiters kunnen morgen hun paard op stal laten staan wanneer het laatste onderdeel van de samengestelde wedstrijd het springen zal worden afge werkt Zij heb ben in de vrij dag gehouden uithoudings-proef met de ruim 8 km lange cross country als veruit het zwaarste onderdeel het — moede — hoofd moeten buigen voor de grote moeilijkheden waarvoor zij zich geplaatst zagen Drieëntwintig van hen werden ge diskwalificeerd doordat het paard zün meester niet meer gehoorzaam de waarbij de limiet lag op vier weigeringen De overigen trokken zich terug niet meer in staat de bij zonder zware opgave te volbrengen Met reeds in de benen ruim 20 km over gebaande wegen en een 3600 meter lange steeplechase die vrij wel geen moeilijkheden opleverde begonnen de combinaties aan de cross country Het felle zonlicht gaf het prachtige landschap bij het och tendgloren een liefelijk aanzicht maar nauwelijks had de Amerikaan David Lurie met slartnummer 1 zich aangediend of het glooiende terrein waarop de veelal massieve hindernissen waren uitgezet scheen een grimmig karakter te krijgen In een hoog tempo dat later fu nest zou blijken te zijn begon hij aan de cross Glad ging hü met „ Sea Tiger " over de hindernissen ook over de sloot hindernis 2 die later voor menigeen het begin van het einde zou worden want een maal hier fout gesprongen waarbi.i het paard een smak maakte of i de weliswaar droge sloot of tege de met hout versterkte walkant kr gen ruiter en strijdros een dergelij ke knauw dat herstel nauwelijk mogelijk was Maar David Lurit kende hier nog geen problemen ze zouden zich later echter torenhoog opstapelen zo dat diskwalificatie het gevolg was De Deen Poul Erik Baek beleef de één van zijn grootste desillusies uit zün nog jonge leven Gestart als eerste vai de Deense equipe kwam hü met zün paard ten val in de drie meter brede uitgegraven greppel welke slechts gemarkeerd was door twee vlaggetjes Met behulp van een takelwagen moest de 9-jarige ruin Rolt II uit ztjn benarde positie wor den bevrijd Incident *** In het Olympisch hockey toernooi heeft zich vrijdag eenonprettig incident voorgedaan.De Australische ploeg werdnamelijk door de internationalefederatie gedeklasseerd van devijfde naar de achtste plaats,omdat zij weigerde zaterdag morgen een extra wedstrijdtegen Kenia te spelen De aan leiding tot dit besluit was eenmerkwaardig protest van Ke nia dat terug kwam op de instemming om de donderdagdoor duisternis gestaakte wed strijd tegen Australië door hetlot te laten beslissen De standwas toen 1—1 na veertig mi nuten verlenging Australiëwon en speelde vrijdagmorgende wedstrijd om de vijfde plaatstegen Nieuw Zeeland een 2—1 zege Tijdens deze laatstewedstrijd Icwam pas het Kenia se protest dat op reglementairegronden werd toegewezen Dewedstrijd Australië — Kenia werd ongeldig verklaard en zou op zaterdagmorgen moeten worden overgespeeld Dit wei gerde Australië omdat de ploeg dan naar Parijs vertrekt Daarop besloot de federatie Australië als achtste te klasse ren Duitsland als zevende en een extra wedstrijd tussen Ke nia en Nieuw-Zeeland in te lassen die beslist over de be zetting van de vijfde en zesde plaats Deze ontmoeting wordt vandaag in het wielerstadion gespeeld OL recettes uitstekend Met nog twee wedstrUddHgen in /-^_/'~ v _/^ het vooruitzicht J'\>V ^ heeft de recette ^-\ y^\.J ^ een record bereikt van IS.240.000 gulden Zo wordt vernomen van een lid van het Italii.xn&e Comité Deze hoge ontvangst werd behaald ondanks het feit dal alle grote ge beurtenissen bijna voUedij » direct door de televisie zijn uitgezrnden en in heel Italië ontvangen konden worden Het Olympisch Comité incasseert verder f 2.280.00 ' aan Amerikaanse televisierechten en f 2.090 000 aan Europese en Aziatische rechten De totale kosten van de Spt'len zijn geraamd op 114 miljoen gviWen maar wat nieuw gebouwd is aan stadions en zalen blijft bestaan en betekent een uitbreiding van de openbare ver makelijkheden in Kome het Olym pische dorp wordt gebruikt voor ambtenaarswoningen Voetbal — Bij een auto-ongeluk in de omgeving van Cotonou zijn 3 le den van het voetbalelftal van Gha na gedood 23 spelers werden ge wond Ondanks de vele goede zorgen van een dierenarts en de liefko zingen van zijn meester overleefde het paard zün val niet RoU II stierf na enkele uren liggend aan de voeten van de jonge Poul Erik die treurde over het verlies van zijn beste vriend Behalve dit ongeluk moesten drie ruiters naar een ziekenhuis worden overgebracht na ernstige valpartij en Anderen moesten onmiddellijk na aankomst naar de E.H.B.O.-post om daar te worden verbonden De Roemeense ruiter Wilhelm ^ - ^ Ischer werd in een ziekenhuis enomen nadat - hij biJ een val ¦ z n borstkas sleutelbeen en been i ' ld gekwetst Zijn paard Mures II raiest worden afgemaakt De Australische ruiter William floycroft brak zijn sleutelbeen en liep verwondingen aan zijn been op Ook hü werd in een ziekenhuis op genomen evenals de Portugees Ma rio Delgado die een hersenschudding en een gebroken been opliep De 8100 meter cross-country wer den voor velen een Ujdensweg waar slechts de allersterksten de aller moedigsten doorheen kwamen Zivaar getekend door de ontberin gen kwamen ruiter en paard aan het einde om hierna nog 1980 meter in een rustig tempo door vlak ter - Tijdens de samengestelde ter reinrit tuimelde de Roemeen Oskar Reger van zijn paard de sloot in Voor hem had het con cours alle glans verloren Hy en zijn paard hadden echter het geluk niet gewond te raken en dat konden vele anderen niet zeggen rein af te leggen Daarna wachtte pas de stal Zelfs zij die door hun grote kun de en routine en door de kracht van hun paard de cross uitliepen al of niet met succes droegen de sporen van een zware stryd Lam geslagen door moeheid hebben wü ruiters van hun paard zien vallen paarden alle dienst zien weigeren ondanks lieve woordjes of de karwats De opgave was hen gewoon te machtig geweest Zü die met succes de cross-coun try volbrachten met een blanco strafregister konden zich in alle opzichten geslaagd " noemen Zo wel de ruiter ais het paard He laas het waren er te weinig waar aan de bijzonder moeilijke omstan digheden niet vreemd waren De cross-country werd bijgewoond door Koningin Juliana Prins Bern hard in zijn hoedanigheid van presi dent van de internationale hippi sche sportbond en de prinsessen Beatrix en Irene steeds aan de kop en trots hield ze zich de hele avond afzijdig Ze had iets van een schone sfinx die tot ongelooflijke prestaties in staat was Toen kwam de evenwichtsbalk Ze maakte er fabelachtige handstan den op draaide er een pirouette op en viel er af Wel danste ze als een veertje op de balk terug maar het kostte haar een vol punt In plaats van de 9,8 punten kreeg ze slechts 8.8 en daarmee vervloog Polina's schoonste droom Ovatie De sfinx met het ongenaakbare uiterlijk kon de opgekropte en thans plotseling afgebroken spanning niet langer met het masker der on bewogenheid bedekken Ze liet de tranen de vrije loop zelfs nog toen ze aan het laatste or erdeel de vrije oefening begon Die was bijna onverbeterlijk van schoonheid en le verde haar naast een donderende ovatie 9.8 punten op dus op 0.2 punt na het maximum Terwijl het publiek bleef klap pen barstte Polina Astakhova op nieuw in tranen uit Onder de al lesziende lenzen van de televisie liet ze als een kind haar hoofd op de schoot van haar trainster val len en huilde hard uit Genadeloos strafte haar landge note Larisa Latlnina dit blijk van zwak moreel af Als allereerste maakte zij haar vrije oefening met nog meer beheersing als ' n nog betere balletdanseres en met nog scho nere salto's dan Polina en ze kreeg er de hoogste beloning voor die deze week in de terme dl Cara calla zvjn gegeven 9,9 punten Daarmee was Larisa Latynina van de 124 turnsters de allerbeste geworden Ze behaalde voor 8 num mers vier onderdelen verplichte en vrije oefeningen 77.031 punten De ongelukkige val van de balk kostte Polina zelfs het zilver want met 76.696 punten werd Sofia Mu ratova alweer een Russin tweede Polina werd derde met 76,164 Latynina Het grootste succes van het gym nastiektoernooi en misschien zelfs Be meest succesvolle deelneemster aan deze Olympische Spelen was 1 wel deze Larisa Latynina die drie gouden medailles twee zilveren en één bronzen mee naar huis neemt 6 in totaal goud voor de teamwed strijd individueel op alle onderde len en voor de vrije oefeningen zil ver op de brug en de balk en brons voor haar paardsprongen Evenals Polina haalde de derde Russin Sofia Muratova 4 medailles één goud 2 zilver 1 bons Mar garita Nikolaeva haalde 2 gouden medailles Tamara Ljukina 1 gou den en 2 bronzen Van de zes Russinnen was er slechts één die zich op geen der vier onderdelen voor de finale wist te klasseren Dat was Lidla Ivanova die overigens ook tot de topklasse behoorde want in het totale indivi duele klassement was ze zevende Noch op de brug of bü het paard springen noch bü de vrOe oefenin gen of de balk behoorde ze tot de 6 besten en zij kreeg dus „ slechts één gouden medaille voor de team wedstrüd Puntenklassement Na vrüdag luidt liet onofficiële puntenk!a.^i.ement 1 Rusland 596 2 Verenigde Staten 431.25 Duitsland 268.5 4 Italië 207 5 Polen 146.75 6 Hongarije 139 7 Groot-Brittannië 122.75 8 Australië 120 9 Japan 86.5 10 Roemenië 76.5 11 Tsjecho Slo-waküe 70.5 12 TurkUe 64 13 Zwe den 60 14 Frankrük 43.75 15 Fin land 41 16 Denemarken 39 17 Ne derland 39 18 Bulgarüe 35 19 Zwit serland 29 20 België 26 21 Nieuw Zeeland 24 22 Iran 23 23 Zuid Afri-ka 21.5 24 Canada 15 25 Noorwe gen 15 O.S van 1968 in Rusland ccfcP 1968 toegewezen kandidaten zijn De Russen zullen een krachtige po ging doen om de 0'',mpische Spelen te krijgen Andere Argentinië Chili Egypte en de Vev Staten Detroit Dit verklaarde Nicolai Romanov voorzitter van de Russische Sport unie De kandidaatstelling van Mos kou zal geschieden ris het I.O.C in 1962 te Moskou bijeenkomt Romanov zei dat Moskou nu fei telijk al klaar is Het Leninstadion is vier jaar geleden gebouwd en kan 105.000 mensen plaats bieden Ook is alles er voor het zwemmen basketball boksen tnz Het enige wat nog moet worden gebouwd is het Olympische dorp Advertentie SPORTVRIENDEN ATTENTIE Koopt het D.O.S.-nieuws het enige officiële DOS-PROGRAMIVIA Uitgave Utrechtsch Nieuwsblad Omvang 8 pagina's Actuele inhoud o.a voorbeschouwing standen en programma Verkrijgbaar bij de voorver koopadressen en zondag bij deverkopers in en buiten hetstadion Prijs 10 cent Lex V Kreuningen won in Roosendaal De Utrechtse amateurrenner Lex van Kreuningen heeft donderdag in het wielercriterium van Roosendaal een zeer fraaie overwinning behaald Vrijwel alle sterke Nederlandse ama teurs waren aanwezig De uitslag was 1 Lex van Kreuningen Utrecht 100 km in 2 uur 41 min 10 sec 2 Frans Balvert Amsterdam 3 W de Jong West Grafdij'k 4 J v d Klundert De Hees ö J Jansen Nootdorp 6 Timmermans Eindhoven 7 M Snij ders Halfweg 8 A Sluis Badhoeve dorp 9 Rennes Nieuwpoort 10 Van Smirren Amsterdam Tennis-equipe samengesteld Voor de driela-denwedstrüd da mes Nederland - Frankrijk - Zwit serland van 15 - 18 sept te Hilver sum bestaat de Nederlandse ploeg uit de volgende dames M Weur man J Seven ^ Spruijt H Rui nen B Thung en M Moritz Wieler-equipe Het Stadion De wielerploe - van de U.W.V Het Stadion die woensdag 21 sep tember aan de clubkampioenschap pen van Nederland zal deelnemen is ditmaal zeer sterk samengesteld Alle prominente figuren van Het Stadion zullen deelnrmen De ploeg bestaat uit Güs Pauw Jan Rademakers Norbert Koch Hans den Hartog Nol Hendriks Bert Osendarp en Arie Veenendaal Eén van deze zes renners zal als reserve fungeren 7133073 
' 2 Zaterdag 1 0 september 1960 - 68e jaargang no 111 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ' n Product van Remingïon Rand WONINGRUIL Den Hoog-Utrecht-omgeving prov Brieven te richten onder no 2-5662 can het bureau van het UTi<£C(iTiCri NIEUWSBLAD Drift 23 - Utrecht Voor goederenopslag en eventueel stalling van een auto zoeken wij een OPSLAGRUIMTE van pim 40 m ^ Aanbiedingen met vermelding van huurprijs en omschrij ving van de ruimte kunt U richten aan DE MAN VAN DE KNAKWORST • ZUTPHEN TEL 06750-4944 3 lijnen HEER 59 jaar zoekt in Utrecht ADMIN WERK bil voorkeur bank - of effectenkantoor Onmiddellüke indienst treding mogelijk Prima referenties Br onder nr 2-5623 bur UN Origineel Un kamer 350x450 kant eti klaar gelegd met dit prima proiukt kost V slechts 116.50 Ook op betonvlneren Alle kleuren voorradig WONINfUNKICHTING F M BROEKMAN UAI'HAKI.INESlNtiEL •¦ TeJetooo 14 7 7 5 HUWELIJK Trouwen doet V via bureao De Elf Provinciën Grootste bureau van het continent onder leiding van het detective-echtpaar De Vries bekend door radio en oers „ De Elf Provinciën " Verspronckweg 44 - Haarlem Telefoon 51895 Spreekuur uitsluitend na af spraak Overal te ontbieden Vrijblijvend inlichtingen in blanco couvert Avondkursussen voor volwassenen De STICHTING voor ONDERWIJS AAN VOLWASSENEN „ TOYNBEE VERENIGING JONG LEVEN " opgericht mei 1900 organiseert voor 18-jarlgen en ouderen als ieder jaar onder leiding van bevoegde en ervaren docenten wederom mondelinge avondkursussen goed en zeer voordelig wat mogelijk is door een gemeentelüke subsidie Aanvang 1 oktober 1960 A l.V.I.O.-Kursussen met erkend diploma duur 9 maan den lesgeld ƒ 3.75 per maand 1 lesavond per week van 3 lesuren Insclirijfgeld van ƒ 1.00 verplicht OPLEIDING voor Het Sleutel-diploma ophalen en uitbreiden derlagere schoolkennis een eenvoudige algemene ont wikkeling Het diploma Algemene VrouweUjke Vorming 1ste en2de jaar een nieuwe kans voor de vrouw en hetmeisje „ zonder Mulo " 8 Het diploma Algemene Vrouwelijke Vorming L 3de jaar voor toekomstige nüverheidsleraressen B De volgende kursussen duren 6 maanden 1 avond perweek van 2 uur Lesgeld ƒ 2.50 per maand behalve waaranders vermeld Insclii'ijfgeld van ƒ 1.00 verplicht 1 Kursussen in Nederlands nieuwe spelling Frans,Duits Engels Technisch Engels of Spaans voor be ginners en gevorderden Konversatie moderne talen voor gevorderden Les geld ƒ 3.00 per maand 2 Handtekenen en schilderen Vrije Expressie en haaxtoepas.sing Handenarbeid Vrije Expressie Kostuumknippen en - naaien Fatroontejsenen Vaktekenen voor metaalarbeiders Een verkeerskursus voor autorijders bromfietsers fietsers en voetgangers duur 8 weken totale kosten ƒ 4.00 Een kursus voor Moeders en Opvoedsters Hoe houd ik mün Kleuter thuis bezig Duur 6 weken totale kosten ƒ 4.00 INSCHRIJVING steeds van 19—21 uur in de Openbare Leeszaal Voetiusstraat 2 bij de Dom op dinsdag 6 en 13 en op donderdag 22 september in filiaal Elinckwük Amsterdamsestraatweg 540 op vrijdag 16 sept in filiaal Tuinwijk Willem van Noortstraat 60 op maandag 19 sept in filiaal Vleutenseweg hoek Van Heutszstraat op dinsdag 20 september in filiaal Hoograven Jan van Arkelstraat 63 school op vrijdag 23 september Ook schriftelijke telefonische of persoonlijke aanmelding bij de secretares.sc Mevrouw L NIJLAND Van Lidth de Jeudestraat 18 bij oud-Tivoli telefoon 25960 Aandacht voor de leugdklasse Tekenen op zaterdag van 2—4 uur en Handenarbeid op een middag na schooltijd voor kinderen van 8—16 jaar Kosten ƒ 2.00 per maand per kursus Ned Vereniging v VOETVERZORGING Koninklijk goedgekeurd Opleiding voor PEDICURE en VOETKUNDIGE De inschrüving voor onze lessen is vanaf heden geopend Lessen in de avonduren Inl en prospectus bij Fr Kram Da Costakade 3bisA Tel 34907 en Mej G van Aelst J W Frisostr 3 Tel 13251 AYONDNIJVERHEIDSSCHOOL Mr Abbink Spainkstraat 36 — Telefoon 03478 — S57 IJSSELSTEIN INSCKRIJYING van LEERLINGEN voor de CURSUS A 3-jarige beginopleidlng voor de CURSUS B 2-jarige vervolgopleiding voor leerlingen met een getuigsclu'ift technische school of avondschool cursus A INLICHTINGEN en INSCHRIJVING d a g e 1 ij k s tijdens de schooluren en op zaterdagmiddag 17 en 24 september a.s van 3 tot 5 uur en aan de Lagere Technische School te IJsselstein NED CENTR MODEVAKSCHOOL C€6f t ccri KNIP - NAAK en BORDUUR GURSUS in HUIZE „ ST.-JAN " op maanda.g 19 sept van 2—5 of 7—10 uur Aanmeldingen en inlichtingen ' s maandags van 2—10 uur in Huize „ St.-Jan " Janskerkhof 15 a GHARM SCHOOL MAY DENNIS KROMME NIEUWE GRACHT 35 — Telefoon 13176 annonceert per 15 september a.s nieuwe cursussen Vakopleiding MANNEQUIN en ZELFVERZORGING - HOUDINGVERBETERING Inl en test dagelijks van 11—12 en 19.30—21.00 uur AVONDVORMINGSCURSUS voor meisjes van 17-25 jaar In okotber l>egint er weer een nieuwe cursus die aan de Ie christelijke indu.strie - en huishoudschool Oudenoord wordt gegeven 2 avonden per week PROGRAMMA o.a woninginrichting koken maken van eenvoudige kledingstukken gesprek over actuele onder werpen medische en huishoudelyke voorlichting maken van geschenken sport en spel lezingen en demonstraties Persoonlijke of telefonische aanmelding UITSLUITEND maandag tussen 12-2 uur of ' s avonds van 8-9 uur anders schriftelijk. STICHTING „ KLIMOP " Troelstralaan A 89 telef 23861 Middenstandsdiploma BOEKHOUDEN '^ S ^ In de week van 12-17 september vangen nieuwe mondelinge cursussen aan opleidende voor het examen in 1961 STUDIEBOEKEN IN BRUIKLEEN REDUCTIE OP HET EXAMENGELD Inlichtingen prospectus en inschrijving dagelijks van 10—22 uur bij instituut „ UTIMO " UTRECHTS INSTITUUT voor MIDDENSTANDS-ONDERWIJS Scheldestraat 76 — Utrecht — Telefoon 34933 ^¦^ ^ ^ ^ * ^ ^¦^¦^¦^¦^-^¦^ DE ROTTERDAMSCHE DROOGDOK MIJ N.V gevestigd te ROTTERDAM zoekt gegadigden voor de functie van BAAS IN DE AFDELING GIETERIJ Het werk omvat het leiding geven aan ± 25 man in de ijzergieterij waar wordt ge werkt in natuur - cement - waterglas - en synthetisch zand aan gietstukken tot 25 ton stukgewicht Gegadigden moeten bereid zijn zich even tueel aan een psychologisch onderzoek te onderwerpen Sollicitaties met zo uitvoerig mogelijke gegevens betreffende leeftijd burgerlijke staat opleiding - en praktijkervaring te richten aan De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij N.V postbus 913 te Rotter dam VERZEKERINGSCONCERN V.V.—L.V VARIA waagt voor de stad Utrecht een AGENT-INCASSEERDER In één harer portefeuilles Geboden wordt vast loon Iqpndienst plus goede condities - Premievrü pensioen Brieven met vermelding van leeftijd max 40 jaar en huidige werkkring onder No G — 9541 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ RBaHI[g Bij de Coöp Centrale Raiffeisen-Bank ST JACOBSSTRAAT 30 — ' UTRECHT kunnen Enige mnl ASSISTENTEN geplaatst worden in de buitendienst Vereisten leeftUd tot ± 23 jaar diploma 5-j H.B.S en praktijkdipioma Boekhouden BU verdere studie M.B.A of S.P.D wor den maandelijkse studie-toelagen verleend Uitsluitend schriftelijke sollicitaties aan de afdeling BB Personeelszaken ¦ ¦ ^ Op klein Katholiek Organisatie-kantoor ^ ^ Is plaats voor een ^ I YRL of MNL 1 I AOMINISTR KRACHT | ^ Het bezit van het U.L.O.-diploma strekt ^ # tot aanbeveling en enige kantoorervajing ^ ^ is wel gewenst i Brieven onder no 2—5467 aan het bureau Ü.N i ZEIST TE HUUR KANTOOR-PRAKTIJKRUIMTEN Totaal 40 m * event dubbel met c.v.-ollest Huurprijs f 80 — en f 90 — per maand excl service-kosten AUe inl MAKELAARSKANTOOR R VOORHOEVE Oranje Nassau plein 23 Zeist NIEUW tel.nr 5285 03404 RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT BI ] de Sectie Studentenzaken van het Bureau van de Secretaris van Curatoren wordt gevraagd EEN YRL ADM KRACHT VOOR HALVE DAGEN ten behoeve van sportzaken Vereisten ten minste diploma MULO alsmede type vaardigheid Gehuwd geen bezwaar Salaris afhanke lijk van leeftijd opleiding en ervaring Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Secretaris van Curatoren Kromme Nieuwe Gracht 29 te Utrecht GEMEENTE UTRECHT Burgemeester en Wethouders roepen sollicitanten op naar de betrekking van vakonderwijzeres in de handwerken bü het openbaar lager en uitgebreid lager onderwijs Het bezit van de akte U strekt tot aanbeveling Het verplaatsingskostenbesluit is van toepassing Ter verkrijging van woonruimte verleent de Ge meente zonodig medewerking Eigenhandig geschreven sollicitaties met volledige inlichtingen in te zenden binnen 10 dagen na de verschijning van dit nummer In RUST - en VERPLEEGHUIS te ' s Graveland zijn nog 2 plaatsen open voor YERPLEEGHULPEN OP DE HEREN - EN DAMESAFDELING Geheel intern Loon f 140 — netto U kunt ook bellen 02950—13678 i SNIJDERS ' MANUFACTURENHANDEL N.V 1 Wij vragen voor spoedige indiensttreding een 1 WONINGSTOFFEERDER i « I i "^ "^ I Sollicitaties dagelijks van 9.00—17.30 uur of schrif - | telijk aan ons adres Kanaalstraat 91 — telef 33691 < ¥ TE KOOP een uit betonelementen bestaand GEBOUWTJE voor diverse doeleinden geschikt Momenteel in gebruik als kleuterschool bevattend » 3 lokaliteiten en 4 toiletten grondoppervl ± 110 m - Prijs nader overeen te komen Brieven onder No N — - 9526 Adv Bur ALTA Paus dam Utrecht TE KOOP direct te aanvaarden Fabrieks - of pakhuisruimien nabJ.i centrum Utrecht voorzien van licht - kracht - en liftinstallatie Oppervlakte rt 660 m2 incl verdieping Kooppnjs ƒ 65.0000 — Inl GEORGE H VAN DEIJL Makelaars - en Assu rantiekantoren MoUèrelaan 42 Utrecht tel 030-30586 De portable die in korte tijd Nederland verraste veroverde verruktel liiiiiiiSiüili^illSiii^ili KetnSngftamL Cicero 255r portable Nu voor het minste geld de meeste kwaliteit ] Cicero r 1S5 - mat atefkap Fraai » ta « f 20 - extra K«u » uit4 tettersoorc *»* Mot*)ijkb«icf tot het m*keii vsn stcnciU en offset pasmpontablo ff • at lm Het patpoort > va«rm «« U bij één der RcminttOR Rind kantoren gratis ' m portable kunt lenen f Typen is niet duur meer De Bemington Cicero is absoluut de laagst £ eprijsde schrijf machine in haar klasse ' n Pracht machine zacht grijs met warm diep rood Gestroomlijnde toetsen ederlichte vliegensvlugge aanslag Onverwoest bare constructie XJkoopt ' n Cicero voor Uw leven Ideaal voor iedereen voor elk doel studie thuis noemt XJ maar op ' t Gemak dat ieder van deze unieke portable heeft is met geen pen te be schrijven Ja hak de knoop door Ga meteen vrijblijvend proeftypen bij Uw handelaar U typt ' t zó op een Remington Cicero Uitsluitend verkrijgbaar l)ij Uw schtijfmachinenandelaar DEM KA KONINKLIJKE DEMKA STAALFABRIEKEN N.V j ^ UTRECHT ¦< vraagt voor haar werknemers uit andere A ' r ^ provincies ^ B.i Aangebeden eerste geheel vrije élege gelegen Angnastlraal 20 huur f 74.50 per maand Een zeer ruime en lichte suite 13.5 m Voorzijde royaal uitzicht achterzijde zicht op grote tuinen Twee flinke sloapkomers badkamer en keuken Langs gehele achterzijde van huls bolkon op het zuiden De woning Is gelegen zeven minuten van strand en duinen Er zijn primo verbindingen met de stad de belde stations en Scheveningen Gevraagd 4 - of S-kamerwoning op goede stand in omgeving Utrecht of provincie Huur tot ca i 150 - per maand \ i KOSTHUIZEN \ IN DE OMGEVING VAN HAAR FABRIEKEN Opgaven bii de Afdeling Personeel monde ling - Havenweg 7 of schriftelük met ver melding von prijs - Postbus 2013 - te Utrecht ht ^ Het UTRECHTSCH NIEUWSBLAD vraagt voor zijn SPORTREDACTIE ecu ion § journulist Sollicitaties aan Hoofdredactie U.N Drift 23 Utrecht WERKSPOOR BEDRIJF TE CTRECB1 vraagt voor haar fabriek Bankwerkers Carrosseriebouwers Draaiers Kotteraars Meubelmakers HEERLENSE IMPORT MIJ N.V vraagt voor de verkoop van een hnishoudapparaat aan particulieren in de provincie Utrecht YERTEGENWOORDIGER DEMONSTRATEUR Garantie - provisiere^eling nader overeen te komen Sollicitaties op dinst^ag 13 sept ' s morgens tussen 9 en 12 uur Rest Cambridge Vredenburg 4 Utrecht Plaatdrijvers Plaatwerkers Schilders Vormers Afbramers Fraisers Kraandrijvers N.V ONDIX INTERNATIONAAL Fabriek voor gediamanteerde gereedschappen vraagt voor spoedige indiensttreding bekwame STENO-TYPISTE Schavers Ververs Meniërs IN DE MODERNE TALEN Ook beginnelinge met goede komt in aanmerking Staalblazers opleiding Personeel voor Interne transport - en gleterywerkzaamheden Uitvoerige met de hand geschreven sollicitaties te richten aan de directie J T Oldenbameveldlaan 52-54 - ZEIST Regeling voor gedeeltelijke reisgeld vergoeding N.V ONDIX INTERNATIONAAL Fabriek voor gediamanteerde gereedschappen voor spoedige indiensttreding a ORAAIER/BANKWERKER b LEERLING Aanmelden J T Oldenbarneveldlaan 52-54 - ZEIST tussen 5—6 uur n.m Nadere tolichtingen kunnen verkregen worden van maandag tot en met vrijdag van 9 tot \ R uur • n bovendien elke vrijdag tussen 19 en 20 uur op de fabriek bü de afdeling Personeel Reis - en TerzaiKkotten bU solUcitatls wordea vergoed BELGISCH ECHTPAAR arts met baby zoekt WOONGELEGENHEID vor 1 a 2 jaar per 1 november Gedacht wordt aan een etage of kamers met keuken gemeub of ongemeub FADEGA - DENOCARD < UTRECHT vraagt voor spoedige indiensttreding met enige ervaring 96592968 Corr.-adres Mevr Casparie-v Mackelenbergh Mgr V d Wetering-straat 75 telefoon 12821 Technische industrie A C Koot | vraagt in de afdeling verchroomde artikelen een I LEERLING MONTEUR voor opleiding in de kantoormachine branche Sollicitaties schriftelijk of mondeling tussen 9.00 en 17.00 uur bij TECHNISCHE DIENST LANGE JUFFER STRAAT 22 alhier SERIEUZE VROUWELIJKE KRACHT voor controlewerkzaamheden J ^ Aanmelden dagelijks van 8 tot 5 uur aan de fabriek Oudegracht 84 t.o Rembrandt-Theater 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zatercfag 1 0 september 1960 - 68e jaargang no 111 13 S5ö?Qlytnpische spelen \ 96o QS ^ VIER SPELERS VERLOREN TOCH IN FINALE Deense voetballers voor de strijd van hun leven Vanavond tegen de Zuidslaven om de elf gouden medaüles De Spel en voor radio en tv VANAVOND Hilversum H 298 m 17.45_18.00 uur reportages beschou wingen en uitslagen 18.40—19.00 uur idem 22.00—22.30 uur idem 23.45—23.55 uur idem Eurovisie uur filmoverzicht paardesport conditieproef spring concoursl van de samengestelde wedstrijd 16.30—17.30 uur turnen 18.00_18.30 uur conditieproef springconcours van de samenge stelde wedstrijd 18.30—19.00 uur turnen 19.00—19.15 uur schermen 19.15—20.00 uur marathon 20.20—20.30 uur Olympisch allerlei 21.05—21,00 uur finale-wedstrijd van het voetbaltoernooi ¦ tussen Z Slavië en Denemarken finale zwaar gewicht gewichtheffen en slotwed strijd van het basketbaltoernooi ZONDAG Eurovisie 16.25-19.45 uur Paardensport twee de manche springconcours voor equipes sluitingsceremonie DOOR HERMAN KUIPHOF ROME zaterdagmorgen VANAVOND negen uur wordt een tijdstip waarop Arne Sorensen het hart in de keel zal kloppen Dan wordt name liik beslist over het lot van het Deense voetbalelftal dat in de eindstrijd gaat spelen tegen de Zuidslaven Onze kansen zegt Sorensen zijn fifty-fifty Maar hij is een voorzichtig man en een Deense journalist die bij ons gesprek aan wezig was rekent ons voor dat zijn team wel 70 procent kans op Olympisch goud heeft Zijn de Zuidslaven sterker dan de Hongaren vraagt hij nee toch zeker erg tevreden over zijn mooie volle baard Op deze foto is duidelijk te zien wat er zo allemaal bij het ge weerschieten komt kyken Het geweer heeft een speciale te lescoop schoudersteun en handgreep De Zioeed Walter FrosteU heeft bovendien nog een donker glaasje voor zijn ene oog en een kaart onder de pet om zijn andere oog tegen vals licht te beschermen On danks al deze voorzorgsmaatre gelen viel de Zweed niet in de prijzen En hij strijkt OM BRONZEN MEDAILLES Hongarije wint van Italië met 2-1 Arbiter Leaf e de zondebok Afdelingsvoetbal voor zondag ZONDAG Ie klasse A BDC—Biltiho ven Naarden—'s Graveland RK BW — Minerva Barneveld—PVC NSO-APWC Ie klasse B MSV ' 19 IJFC Wijk blJ Duurstede—RUG DEV—EMS Maar» sen — Sterrenwijk Soesterberg — Utrecht 2e klasse A Oran,1e Wit — Achterveld HDS—DVSA Austerlitz—Rlienus Schar penzeel — Renswoude 26 klasse B De Kieviten — Sperwer Llmvlo — Hoogland Hilv Boys — Meervo * gels ' 32 DOSV—Goolse Boys Avance — RK Stormvogels 2e klasse C Ares — DSO U ulte VSK—Hertha DWSM—UWO Utr Boy * — Ol.vmpia ' 25 DVSU—Odln 2e klasse D Bunnlk — Kampong Voor waarts — St Maarten PVCV — Aurora Houten — De Meeuwen De Meem — SCH 3e klasse A Hoogl veen — Maluka Mu da VVZ.4—Hamersvcld VBO—ODI ' SS SIOS—SVMM 3e klasse B Schallnvijk—Rlvlenvljkers En Avant—Spart » L Cabauw—Kame rik Rapid ' 57 — Kockengen Boersmakaatspartij op Herculesveld Voor de vijftiende maal wordt zon dag op het Herculesterein de z.g Boersma partij een uitzetter voor een kaatsers gehouden De wedstrijd begint om elf uur en zal ongeveer een uur of vijf duren Dit hangt af van het aantal partijen dat uit de afdelingen buiten Friesland van de Koninklijke Nederlandse Kaata bond zal komen zelde met ingrijpen nog 2 — O Van dichtbij kon rechtsbuiten Satori met een prima getimede sliding doelpun ten In de laatste fase van de strijd kwam dat "> vurig begeerde Itali aanse doelpunt gescoord door mid denvoor Tomeazzi tocli nog maar toen was het al te laat Het furieu se slotoffensief mocht dan spectacu lair zijn doelpunten bleven uit Tot groot misnoegen overigens van de toeschouwers die het eind signaal van arb '' r Leafe van een luid fluitconcert vergezeld lieten gaan olympisch scoReBORö van Roemenië 75.797 pnt 6 Ideka Ja pan 73,696 pnt 7 Ivanova Rusl 75.431 pnt 8 Kaslauska Ts.j.-Slow 75.298 pnt 75 Bep Ipenburg Drommel 69.098 pnt 79 I.ineke Majolee 68.431 pnt 85 Nel Fritz 67.397 pnt 86 Nel Wambacli 67.165 pnt 95 Ria MeyliiirR 65.797 pnt 122 Ria van Velsen 41.398 pnt Gr Br 445 kg 137.5 en 137.5 en 170 4 John Piilskamp V.S 432.5 kg 140 en 125 en 165 5 Francois Vincent Fr 422.5 kg 130 en 132.5 en 160 6 Vladi mir Mcolov Boelgarije 412.5 kg 110 en 137.5 en 165 de prestatie van Vorobiev in het stoten betekende nog een evena ring van zijn eigen 01 record van 1956 Kleiduiven spliieten 1 en olympisch Icamnioen Dumltrescu Roem 193 van Cyxrnnn^tipK de 200 3 Rossinl It 191 3 Kalinin V.T'"""'»' "^"- Rusl 190 4 Clark V.S 188 5 Aas Het tweede onderdeel van de s.amenge stelde wedstrijd de ulthoudingsproef 1 Lawrence Robert Morgan Austr 144 pnt 2 Brian Grago 4ustr 137.6 pnt 3 Neale Lavls Austr 108 pnt 4 Hans Schwarzenback Zwits 93.6 pnt 5 Mi chael Bullen Gr.-Br 63.2 pnt 6 Jack Legoff Fr 55.6 pnt Landenklassement na 2 onderdelen 1 Australië 26.53 pnt 2 Zwitserland 252.22 pnt 3 Ierland 407.51 pnt 4 Fr rl.ik 430.51 pnt 6 Groot-Brittannië 467.80 6 Italië 515.71 pnt Individueel klassement na 2 onderlen 1 Morgen Aust met Salad Days 37.94 pluspnt 2 Crago Austr met Sabre 5.09 pluspnt 3 Lavls Austr met Mlrraboo ka - 16.50 pnt 4 Schwarzenback Zwlt seriand met Bum-trout 31.90 pnt 5 Mur salllmov Rusl met Satrap 33 pnt 6 Buhler Zwitserland met Gay Spark 38.21 pnt PaardsprlnKen d.imei 1 en olympisch kampioen Nikolaeva Rusland 19.316 pnt 2 Muratova Rusland 19.049 pnt 3 Latvnina Rusl 19.016 pnt 4 Tacova T.SJ.-SI0U ' 18.783 pnt ö lovan Roeme nië 18.766 pnt 6 Astakhova Rusl 18716 pnt Grondoefeningen dames 1 en olym pisch kampioen Larls Latvnina Rusl 19.B83 2 Polina Astakhova Rusland 19.532 3 Tamara Ljukihlna Rusland 19.449 4 Bosakova Tsjeolio-Shvaklie 19.383 5 Muratova Rusland 19.349 6 lovan Roemenië 19.232 Evenwichtsbalk dames 1 en olym pisch kampioen Bosakova Tsj.-SI 19.283 pnt 3 Latynlna Rusl 19.233 3 Mura va Rusl 19.232 pnt 4 Nikolaeva Rus land 19.183 pnt 5 Ikeda Japan 19.132 pnt 6 Caslavska Tsj.-Slow 19.083 Brug met ongelüke leggers dames 1 en olympisch kampioene Paollna Astak hova Rusl 19.616 pnt 2 Larisa Laty na Rusland 19.399 pnt 3 Tamara Ljuk hlna Rusland 19.399 pnt 4 Sofia Mu ratova Rusland 19,382 pnt 5 Kelko Ike da Japan 19.3.33 pnt 6 Sonla lovan Roem 19.099 pnt Individuele damesnummer 1 Latynlna Voethul Rusl 77.031 pnt 2 Muratova Rusl -<¦"«*•• 76.696 pnt 3 Astakhova Rusl 76.164 pnt 4 Nlkeleva Rusl 75.831 pnt 5 lo - Finale hiclia-Paklstan 0-1 Om dertic en vierde pla.ats Spanje En-geland 1 0 Om derde en vierde plaats Hongarije - 1 1Italië 2 1 I [;- Harde training werd beloond 1 edereen hier in Rome Is ' t erover eens dat de Denen of zij vanavond winnen of verliezen de grote ontdek king van dit voetbaltoernooi vormen Hoe zijn deze Soandinaviërs in één jaar tUds zoveel beter kunnen wor den Want ik verzeker ii dat dit Deense elftal niet te herkennen is van de ploeg die anderhalf jaar ge leden In Amsterdam met 5—1 van Nederland verloor Men vertelt mii dat het geheim helemaal geen geheim is maar is opgebouwd uit zeer hard trainen een weloverwogen voorbereiding van an derhalf jaar met een piek van zes maanden fdecember 1959 tol nu > waarin buitengewoon hard geoefend is met de ongeveer 20 spelers die na vroegere selecties waren overge bleven van de 38 waarmee men be gonnen was Trainer Sorensen heeft anderhalf jaar lang met zlin auto weel<-in week-uit door het land getrokken om in de vier trainingscentra Kopen hagen Aarhuus Odense en Wyles eerst wekelijks en de laatste drie maanden twee ot zelt.s driemaal we kelijks bijeenkomsten te leiden De spelers die daar kwamen ont braken nooit Verjaardagen studie andere interessen alles week voor voetbal op de avonden dat er ge traind werd Eens per drie dagen werd in elk trainingscentrum een oefenwedstrijd tegen een plaatselijke club gespeeld Die training was helemaal niet zo uitzonderUlk Er werd aan de lichaamsconditie gewerkt en er werd aan baltraining gedaan en daarbij werd voor een goede geest onder de spelers gezorgd Het leuke was ook dat de Deense voetbalbond zich even zeer opoffe ringen getroostte als de voetballers Spelers die ver van de trainings centra woonden werden er per vlieg tuig heengebracht Twee - of drie maal per week drie maanden lang Dat moet een macht geld hebben gekost Zwartkijkers zitten overal en dus waren er mensen in Denemar ken die — toen een nationale A-pIoeg in een oefenwedstrijd slechts met 1_0 van een plaatselijke derde klas ser kon winnen — van weggegooid geld " spraken Maar het staat nu wel vast dat zij ernaast zaten met hun bitse oordeel Dit Deense elftal kan zeer goed voet ballen Restdtatcn Sorensen le)rt mU een lyst voor met de resultaten van de jongste acht interlands Ze werden alle ge wonnen met 3 —« van Noorwegen met 7 2 van Griekenland met 2—1 van Finland met 1 — O van Hongarge met 3—3 van Argentinië met 2—1 van Polen met *— 1 van Tunis en woensdag in de halve finale met 2 — O van de Hongaren Van de befaamde Braziliaanse wereldkampioenen werd met slechts 4—3 verloren Ongeluk Het gesprek komt over het vli*g tuigongeluk dat een pa«r maanden Ter nagedachtenis aan hun be gin juli bij een vliegtuigonge Ink omgekomen vrienden spe len de Deense voetballers met een rouwband om geleden 8 Deense voetballers het leven kostte Daaronder waren vier spelers die gekozen waren voor de Olympische ploeg Zou indien zij in leven waren ge bleven het Deense elftal nog sterker zijn geweest Sorensen is er heel eerlijk over Nee zoals wij tegen de ' Hongaren speelden hebben we onze top bereikt Beter kunnen we niet en ook die vier zouden het niet beter hebben kunnen doen Tevreden Dat Sorensen dik tevreden Is met het bereiken van de finale behoeft geen betoog Het sterktste staaltje van zijn landgenoten in de halve fi nale vond hi dat het elftal goed is bUJven spelen ook nadat Flemming Nielsen die strafschop had gemist Niemand heeft hem er ook maar een verwijt van gemaakt Hoe het kwam dat hij naast schoot Hij was zo zenuwachtig dat hü de bal niet zag toen die op de strafschoppunt lag Curieus is zijn verhaal over Enok sen de zeer goede keihardzwoegen de linksbinnen Enoksen was tegen Tunis uit het elftal gelaten om.dat hij te weinig werk verzette En hij kon zijn plaats tegen de Hongaren slechts terug krijgen doordat er een ander ziek werd Zo speelden de Denen woensdag een halve eindstrgd met een beste man in hun elftal die ze eigenlgk niet eens hadden willen opstel len Taktiek De taküek van de Denen Is een voudig genoeg Sterke mandekking van de halfspelers en de kanthalves en een spil die altijd moest zorgen de sluitsteen van de veldspelers te zijn We moeten wel zo spelen zegt Sorensen want onze spil is zwak als-ie te ver naar voren wordt ge trokken Maar op een klein gebied is hij zeer goed In de aanval beginnen we met een W-formatie die echter gaandeweg overgaat in een M-opstelling Het enige bijzondere is dat linksbinnen en midvoor als speerpunten optreden en links en recli'j van de vijande lijke spil positie Liezen Wat wij altijd proberen Is de voor hoede op een breed front In actie te krijgen Die aanval moet helemaal uitwaaien Des te minder kans is er druk Hein Cujé traint weer Hein Cujé de Midde!bui-gse atleet die tijdens de Nederlandse atletiek kampioenschappen door een verkeer de manoeuvre bij het kogelstoten ge blesseerd raakte traint weer Hij zal ook aan de revanches van de Spelen in het Olympisch Stadion te Amsterdam deelnemen dat de zaak vastloopt Filosoof Sorensen zucht eens en kijkt uit het raam waar juist een paar Zuidslaven voorbijkomen Goede voetballers zegt hij maar niet onklopbaar Zet u vooral in uw verhaal dat al onze spelers amateurs zijn wy zijn hier als zodanig de enigen Of ze allemaal amateur blijven na de Olympische Spelen is natuurlijk een andere kwestie In Londen 1948 werden we derde en dat heeft ons het halve elftal gekost Maar goed ook al zou dat weer ge beuren dan is er nog geen man over boord Dan timmeren We bij gelegenheid weer een nieuw elftal in elkaar Sorensen is een filosoof Plus een optimist A rhiter Leafe had het gedaan En toch was het echt niet de schuld van de uiterst rustig leidende Brit se seheidsrechter dat Italië vrijdag avond in hc ' Flaminio stadion te Rome de wedstrijd om de derde plaats in het Olympische voetbal toernooi met 2—1 verloor zodat de bronzer medailles naar de Honga ren gingen Veeleer waren de Italiaanse voet ballers — In dit vaak weinig Olym pische duel zelfs de mindere van de Hongaren — daar de oorzaak van De ruim 45 Of ^" byna hysterische toeschouwers hebben hun spelers om doelpunten gesmeekt Ze heb hen getracht arbiter Leafe te ver murwen en op het laatst werd zelfs voor elke bal die in het straf schopgebied van de Magyaren in de buurt van een Hongaarse arm kwam luid om de zwaarste straf geschreeuwd Verder dan één ecik-1 doelpunt kort voor tiJd gescoord door de middenvoor Tomeazzi kwamen de Italianen echter niet In weerwil van een verwoed slotoffensief ver loren de Azzurri hun laatste wed strijd in het Olympische voetbal toernooi Een resultaat waarmee de objectieve toeschouwer — als er tenminste één In dat Flaminio sta dion aanwezig is geweest — zeker genoegen mee zal hebben genomen Nadat de voortreffeliike Italiaan se linksbinnen Burgarelli in de 29e minuut in vriie positie een prachti ge kans had gemist opende de Hon gaar Orosz de score De Italianen mochten dan ge vaarlijk worden voor het doel van de gasten vooral dank zij het su blieme werk van keeper Torok be hield Hongarije de leiding Het werd zelfs in de 25e minuut van de twee de helft toen doelman Alfieri aar - Holland^HUversum honkbal De beslissingswedstrijd honkbal tus sen Holland en Hilversum wordt hedenmiddag gespeeld op het U.V.V veld Het duel begint om half vijf De winnaar van deze wedstrijd blijft in de tweede klasse de verliezer degra deert Schieten Automatisch pistool 1 en olympisch kampioen Mo Mlllan < V.S 587 2 Lin nosvuo Finland 587 3 Zabelin < RusI 387 4 Schneider Zwitserland 586 6 Pe trescu Roemenië 585 6 Maghlar Roe menië 583 nes Noorwegen 185 6 VVheater Eng 183 Schermen Finale degensehermen « loipe » Om de eerste en tweede plaats Italië—Groot tannië 9 5 Italië Delflno 3 overw Pelte grlno 3 overw Pavesi 2 overw en Man iarottl 1 overw Groot-Brlttannlë Jay 3 overw Howard 1 overw Pelling 1 overw Hoskyns O ovenv Om de derde en vierde plaats RuslantI-Hongarl.ie 9-5 Rusland Kostava 4 Cliernushevlch 2 Chernlkov 2 en Khabarov 1 overw Hon sarlje Marosi 2 Gabor 2 Kaus 1 en Sakovlts O overw w.v Qewichtheffen Zwaarmiddengpwii'ht 1 PalInkskI Po len 442,5 kg 130 en 132.5 en 180 2 George V.S 430 kg < 1;J2.5 en 1.32.5 en 165 3 Ooohenek Polen 420 kg 130 n 120 en 1701 4 Tolh Hongarije 417,5 kg 125 en 125 en 167.3 5 Kallasarvi Flnl 417,5 kg 130 en 125 en 162.5 6 Tatchev Buig 415 kg 130 en 123 en 160 Lichtzwaargewicht 1 en olvmpisoh kampioen Vorobiev Rusland 472 5 kg 162.6 en 142,5 en 177.6 3 Lomakin AMATEURVOETBAL QESTART UW begint morgen met thuiswedstrijd naar het Alkmaarse semi prof-voet-bal zag overgaan De ploeg van UW ondergaat wei nig o £ geen verandering Na een wat aarzelend begin deed ze het in de vorige competitie uitstekend Gaan de geblokten op deze weg nu voort dan zal er ernstig rekening met hen moeten worden gehouden Voor Hercules geldt in feite het zelfde als voor UW een prima eindspurt T blauw-witten gaan naar AFC waarvan vorig seizoen in Amsterdam duidelijk werd ge wonnen en daar rekenen we nu dan maar weer op Met belangstelling zien we het de buut van et naar de 2e klas ge promoveerde Celeritudo in deze om geving tegemoet De uitwedstrijd tegen Aalsmeer zal voor de Utrech ters niet gemakkelijk zijn evenmin als die van JSV in Amsterdam te gen RKAVIC De 3e klassers uit Utrecht en om geving vinden we terug in de 3e klas D DWSV gaat bij Allen Weer baar op bezoek dat zich vorig sei zoen maar op het nippertje kon handhaven in deze omgeving Daar op afgaande zit er misschien winst voor de bezoekers in Meteen al een derby HMS Hol-land Van zo'n plaatselijke ontnioe ting valt eigenlijk nooit iets te zeg gen zeker nu niet waar het een eerste treffen betreft We wachten dus met belangstelling het resultaat af Ultrajectum krijgt het naar de 3e klas gepromoveerde Vreeswijk op bezoek CDN speelt thuis tegen het sterke De Zebra's moeilijke wed strijden voor onze rayon-clubs Hollandia een zwak team Voor UW begint morgen de rege ringsperiode van King Soccer met de thuiswed rgd tegen Hollandia uit Hoorn dat enkele goede spelers De zwemmers van de 4 a 200 meter estafette die niet inge deeld waren in de Olympische ploeg zijn — op één na — tocli in Rome Tot hun verdriet is hun echter de toegang tot het Olympisch dorp ontzegd Hier staan v.l.n.r Kees v d Toorn Leo Verburgt en Charles Rut ton te praten met een Romeinse agent Hij was echter niet te vermurwen zij mochten niet in het Olympisch dorp Voor bij Uw radio Paardesport BETAALD VOETBAL EREDIVISIE GVAV 3 5 DWS-A—GVAV — Sparta 3 5 DOS — Sparta — SC Enschede 3 5 NOAD — ADO — Rapid JC 3 4 MVV—Alkmaar — VVV 3 4 Rapid JC — Enschede — Feijenoord 3 4 VVV—Fortuna ' 54 — Alkmaar 3 4 Feijenoord—Willem II — Fortuna ' 54 3 4 PSV—Elinkwijk — MVV 3 3 NAC-Ajax — PSV 3 3 Ie DIVISIE A Ajax 3 3 Volewijckers—Leeuw _ DWS-A 3 2 KFC—Fortuna VI „^ NAC 3 2 DFC—RBC _ NOAD 3 2 Helmondia ' 55 — EDO » DOS 2 1 Ensch Boys—Limburgia _ Willem II 3 1 Volendam—AGOVV _ ADO 2 0 BW—Hermes DVS Elinkwijk 3 0 Veendam—Stormvogels — Vitesse — HVC - 2e DIVISIE Ie DIVISIE B NEC—De Valk — Go Ahead — Eindhoven Oldenzaal—Wilhelmina — VSV-Excelsior Tubantia—Baronie — SW-'t Gooi Zw Boys—Graafschap — Sittardia—Wageningen Rigtersbleek—Roda Sport — Heracles — DHC Haarlem—PEG — RCH—Helmond Longa—Zeist — Heerenveen—EBOH UVS—Velox — Be Quick — ZFC Hilversum—Zwartemeer — Schev HS—Blauw Wit AMATEURVOETBAL Ie KLAS A Ie KLAS C Quick N.—Kon HFC — Laakkwartier - TSC UVV-Hollandia — Xerxes—ONA DC(3—De Spartaan — MOC ' 17 — Unitas JOS-WVC — SVW—Emma Jonge Kracht—Rheden - Gouda—DCV Ie KLAS B Oosterparkers—Alcldes — Rood Geel—Velocitas — Ie KLAS D Sneek — Quick ' 20 — Wilhelmina ' Of - Irene Emmen—Hengelo — Minor—Hoensbroek ZAC — Borne — SC Emma—Heer WW—Neptunia - Spechten—SC WW ' 28 RADIO-UITZENDINGEN ' 54 Feijenoord—Willem II Hockey KRO 16 00—16 30 uur VVV—Fortuna uitslagen voetbalpool AVRO 16 30—17 00 uur Rapid JC—SC Enschede NOAD — ADO He racles-DHC Volewijckers Leeuwarden Be Quick — ZFC voetbaluitslagen Duitsland—Nederland tennis atletiek zeilen VARA 18 05—18 30 uur DOS — Sparta PSV-EIinkwijk DFC—RBC BW—Hermes DVS Rigtersbleek—Roda Sport 
14 Zaterdag 10 september 1960 - 68e jaargang no Tl T UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Bij de Hoofdadministratie van de N.V NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Dienst van Perconeelzali«fl 2e afdeling Utrecht Op d * « nvclopp * tn d « llntiar b4)v«ntio«k varmeldeii n « 122/2 OOK U WORDT VERWACHT MAANDAGAVOND 12 SEPTEMBER » a houden wfl spreekuur in „ Het Haagsche KoByhuis " Vredenburg 28 te Utrecht van 19 tot 20 mir Wij hebben plaats voor MANNEN NAAM i _ MEISJES Oeeftijd tot plm 40 jaar eo in de fabrikage-sektor van telefonie-onderdelen o.a voor het maken van draadvormen - wikkelen van spoelen - reksolderen - justeren van relais en in de metaalbewerkings afdeling voor stanzen - boor - en tapwerk - eenvoudig bankwerk - galvaniseren e.d Interessant schoon en zittend werk m een prettige sfeer Aan de hand van foto-materiaal verstrekken wy U alle inlichtingen omtrent plaatsing» mogelijkheid bü onze onderneming Voor jongelui met studiezin in elektronische zowel als in mechanische richting rijn mogelijkheden aanwezig UITSTEKENDE ARBEIDSVOORWAARDEN o.a goed loon speciale spaarrege ling voor jongeren winstuitkering volledige reisgeldvergoeding verstrekking van werk kleding mogelijkheid tot deelneming aan vormingscursus voor bedrijfsjeugd enz LEEFTIJD ADRES __ JAAR te Utrecht Is nog plaats voor enige WOONPLAATS VROUWELIJKE KRACHTEN DIPLOMA'S in het bezit van het Mulo-diploma en bekend met typen Leeftijd tot en met 25 jaar nadere InlIcMlngen ^ wenit r ^ te solliciteren * Doorhalen hetgeen niet wordt verlangd Voor inlichtingen of sollicitatie kuni U gebruik maken van nevenstaande bon ALFA-LAVAL N.V - GRONINGEN - Postbus 51 vraagt voor haar werkplaatsen - a VOORMAN voor de afdeling roestvrijstalen lankfabrikaga Hiervoor wordt gezocht een persoon met een ruime ervoring die in staat is leiding te geven en die geheel zelfstandig volgens teke ning de benodigde uitslagen kan maken en van de bewerkingen zoals knippen walsen zetten drijven kralen voren en slijpen van roestvrij staal goed op de hoogte is Leeftijd ca 30 jaar b PLAATWERKER LASSERS goed bekend met het onder a vermelde Leeftijd ca 30 jaar Gegadigden dienen schriftelijk te solliciteren met opgave van alle gegevens omtrent opleiding vorige werkgevers verlangd salaris enz Geboden wordt een goede prettige betrekking met premievrije pensioen regeling en tegemoetkoming in de bedrijfskleding Een woning kan eventueel in het vooruitzicht worden gesteld Op het DISTRICTSPOSTKANTOOR UTRECHT kunnen enige Jeugdige vrouweliike krachten worden geplaatst voor het verrichten van eenvoudige kantoorwerkzaamheden Leeftijd 15-17 jaar Schoolontwfkkeling volledig Lager Onderwfjs Sehrtftelijke sollicitaties te richten aan de direrteur van het Postdistrict Utrecht Mondelinge aanmelding dagelijks van 9 tot 12 uur en - uitgezonderd ' s zaterdags van 14 tot 17 uur Sutlonspostgebouw Laan van Pumenburg 5 te Utrecht SHELL NEDERLAND VERKOOPMAATSCHAPPU N.V vraagt voor haar depot te UTRECHT JUTFAAS FLINKE ACTIEVE KRACHT voor terreinwerkzaamheden Deze bestaan nit het opslaan verzorgen en verladen van diverse produkten Leettyd 23-34 jaar Brieven met inlichtingen over leeftijd opleiding en tegenwoor dige werkkring zo mogelijk vergezeld van pasfoto aan Shell Nederland Verkoopmaatschappij N.V Utrechtsestraatweg 75a te UTRECHT ^ N.V VEREENIGDE SCHROEVENFABRIEKEN H'SUM vraagt AUTOMATENSTELLERS en LEERLING STELLERS Ter verhoging van de vakbekv/aamheid bestaat in eigen bedrijf gelegenheid tot het leren stellen en berekenen van curven Soil kunnen zov^^el schriftelijk als mondeling geschieden aan afd Pers.zaken Oude Amersfoortseweg 99 Hilversum telefoon 11051 I > cv HOUTHANDEL UTRECHT Jekerstraat 92 — Utrecht vraagt voor haar afdeling correspondentie een gerout STENO-TYPISTE Vereisten Mulo steno en typen voldoende kennis van de Engelse en Duitse taal om ook hierin te kunnen corresponderen Schriftelijke sollicitaties onder opgave van genoten en verlangd salaris woi'den gaarne ingewacht aan bovengenoemd adres Bij het FOM - INSTITUUT voor PLASMA - FYSICA gevestigd in kasteel „ Rijnhuizen " te Jutphaas kunnen in verband met de ai5r-.t--'':)cort klaar komende uitbreiding van het instituut geplaatst worden een bedrijfsingenieur met diploma H.T.S en ruime ervaring die leiding kan geven aan de technische huis houdelijke en administratieve diensten laboratorium-assistenten met diploma H.T.S Fysische Techniek Elektrotechniek of Mechanische Technolo gie en uitgesproken belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek electronic met diploma H.T.S Electrotechniek of ge lijkwaardige opleiding en belangstelling voor electronisch ontwikkelingswerk een ervaren Instrumenimaker leeftijd boven 30 jaar een Insirumentmaker met diploma B Leidse Instrumentmakers school of gelijkwaardige opleiding radiomonteurs met diploma U.T.S of gelijkwaardige op leiding een secretaresse diploma H.B.S.-B en ervaring op een we tenschappelijk laboratorium strekken tot aanbeveling een typiste-telefoniste met kennis van Nederlands en Engels een tekenaar B2 met kennis van apparatenbouw en belang stelling voor electronica Sollicitaties kunnen worden gericht aan Het FOM-Instltunt voor Plasma-Fysiea RÜnhuizen JUTPHAAS j »»^^»»^^^*%* •%»• ' N.V KAT EMAILLEFABRIEKEN TE SOESTDUINEN vragen voor haar afdelingen emaille en aluminium JONGE MANNELIJKE KRACHTEN Sollicitaties dagelijks aan de fabriek de Beaufortlaan 24 — SOESTDLINEN OP KLEIN FABRIEKSKANTOOR wordt gevraagd STENO-TYPISTE/FAKTURISTE met interesse voor eenvoudig administra tief werk Leeftijd ca 18 a 20 jaar Mulo-diploma gewenst niet vereist Sollicitaties schriftelyk aan SCHONENBERG N.V Metaalwarenfabriek Oudegracht 34—40 — Utrecht N.V NEDERLANDSE KRAANBOUW MIJ UTRECHT 030 3 38 47 vraagt Constructeurs Tekenaars Constructie-Bankwerkers HaoWne Bankwerkers Leerl en aank Constructie-Bankwerkers Aanpikker Melden bij voorkeur tussen 4,30 en 5.30 uur aan de fabriek JEKERSTRAAT 8b — UTRECHT S FIRMA CHARLES GOFFIN I S handelaar in en importeurs van wetenschappelijke instrumenten en laboratoriumbenodigdheden vraagt voor het bijkantoor te DE BILT U een S CHEF DE BUREAU ¦ Gezocht wordt een administratief goed onderlegdeB kracht die zelfstandig leiding kan geven aan enigeB vrouwelijke administratieve ki-achten HU moet over voldoende zakelijk inzicht en ervaring beschikkenB om de correspondentie te verzorgen met relaties inJl binnen en buitenland Welke laatste voornamelük in de Engelse en Duitse taal gevoerd wordt Be - kendhcid met invoeraangelegenheden strekt tot a;n 2 beveling Leeftijd by voorkeur tussen 28 en 35 jaar Kandidaten zullen eventueel worden uitgenodigd voor een psychologisch onderzoek B Eigenhandig niet met ballpoint geschreven brieven met inlichtingen over leeftyd opleiding en praktUk en vergezeld van een recente pasfoto vóór 22 sep - temer a.s aan FIRMA CHARLES GOFFIN,B Wiihelminataan 7 DE BILT III Commerciële Organisatie „ N G V " S ^^/' Nachtegaallaan 9 — Bilthoven roept sollicitanten op voor de functie van DIRECTIE-SECRETARESSE met goed commercieel inzicht Leeftijd 25—35 1aar Sollicitaties te richten aan de Directie Discretie is verzekerd ADMINISTRATIE-KANTOOR uitvoering sociale verzekeringen vraagt voor spoedige indiensttreding KANTOORBEDIENDE vri diploma Mulo strekt tot aanbeveling Brieven worden gaarne ingewacht onder no 2-5469 aan het bureau U.N Ten kantore van de INSPECTEUR DER DOMEINEN te UTRECHT Maliesingel 12 kan worden geplaatst EEN JEUGDIGE MANNELIJKE KRACHT in het bezit van een Mulo-diploma Salaris volgens rijksregeling Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige gegevens in te zenden aan bovenvermeld adres ATTENTIE Bovendien kunt U elke dag van 8.30 tot 17.15 uur eti zaterdags van 8.30 tot 11.30 uur terecht op onze afdeling Personeelzaken Meteorenstraat Hilversum Bij hel Gemeentelijk Energie - en Vervoerbedrijf te Utrecht Nie Beetisiroat 3 kon bij hst Elektriciteitsbedrijf afd Kabelnet worden geplaatst een jeugdig H.T.S/-er diploma elektrotechniek di » zal worden belast met het regelen von en toezicht houden op het uitvoeren van werkzaamheden voor de onderofdeling be veiliging en beproeving en onderstations Afhankelijk van leeftijd en ervaring zal aan stelling plaatsvinden in de rong van adjunct technisch ambtenaar lalorisgrenzen f 4.40?,88 -/ 5.892,48 p jaar of technisch ambtenaar solarisgranzen f 5.588,40 -/ 7.843,92 per jaar Salorisgrenzen nog te verhogen met de huur compensatia Zij die enig » ervaring op het bovenom schreven gebied hebben genieten de voorkeur /^ JnstellIng boven het minimumsaloris is mogelijk Voor gehuwden l > de verplaatsingskostenverordening van teepassing Schriftelijke sollicitoties worden binnen 7 dagen no verschijnen van dit blad ingewacht bij de Directie van genoemd bedrijf f I I I I I I Wegens uitbreiding van ons bedrijf gevraagd A Radio-en T.Y.-techniker | I in bezit van vereiste diploma's en rijbewijs Moet geheel zelfstandig kunnen werken en leiding geven B Elektricien Z gediplomeerd in bezit van rQbewvis I C Hulp-elektricien 1 ¦ Brieven onder no 2—5475 aan het bureau U.N ¦ ^«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i HET STADSAMBACHTSKINDERHUIS Agnietenstraat 3 — Utrecht vraagt voor spoedige indiensttreding Ie KOOKSTER Intern Ervaring in inrichtingskeuken gewenst Salaris volgens Gem regeling Soil te richten aan de directeur GEVRAAGD 2e WERKTUIGKUNDIGEN met diploma B of A 3e WERKTUIGKUNDIGEN met diploma A of Voorl 4e WERKTUIGKUNDIGEN met Voorl Diploma Aanmelding schriftelijk of mondeling bij Inspectie Gebr van Uden's Scheepvaart & Agentuur Mij Veerhaven 14 Rotterdam i »»»^^^^%%*^^^^< ZAKENMAN zoekt bezigheid als verkoopleider of inkoper Grote routine in standbouw en organisatie Interieur adviezen Desgewenst enige dagen per week Con dities nader overeen te komen Brieven onder no 2—5491 aan hfet bureau U.N k S " s W " h n ps c h - bü i ke zo m d k g D d kled n b ' mm mm iiiÉia 
' W | VRpUWEN\MT7t nitiiiiiitiiHiiiuiiiuiiiiHiiiMiiiniMiiiiiiiiiiiHiniMiiiiiMiiiiiuiiiiMiiniMiiininiiimiimimiMitniMiiimiiMiiimiimmiiiiiiimii ^^ iiiMiiiiiiiiiiiiiMitiitiiiiitiiiiiiiiiiKiiiiiHiiiiHiuiiMiiiiiiiiiiiMiiiiiii Terugkeer naar onzakelijkheid Het verwijderen van een kleimasker en lint van E vrouw van nu kan zich niet meer in lange zwierige gewaden hullen die de gratie van haar gang accentueren Haar haren zijn meestal Ifort of opgestoken en haar kleren omsluiten liaar licliaam op doelmatige wijze omdat zoiets nu eenmaal nodig i Haar rokken moet zo weinig plaats innemen dat zü er mee in de tram op de fiets en in een lift kan en ook de benauwende men senmassa's op rte trottoirs van een stad laten wijd uitwaaierende ge waden zoals or\7.e grootmoeders en hun moeder plachten te dragen niet meer toe De vrouw is aange past Had zU altyd al een of meer de coratieve taak in het huis van haar gemaal ook in onze tijd is die haar opgelegd Haar kleding past bij de klare lijnen van de meubels in haar huis bij de heldere omtrek ken van ramen en deuren Alles zonder franje schoonheid door doel matigheid Melancholie Maar het hei nwee blijft Ergens is er een melancholie die iets met de kleur de overdar'igheid en de krullerige sierlijkheid van het be gin van deze eeuw te maken lieeft Daarom krijgt het kantwerk opeens weer zo'n aandacht en daarom be ginnen de couturiers opeens weer zijden linten te gebruiken bij hun ontwerpen Het is nu zover dat er kant ge bruikt wordt voor hoeden japonnen mantels en avondkleding zowel in de haute couture als de confectie kleding Na de machinale produkten van de negentiende eeuw probeert men nu weer de mooie oude tech nieken te gebruiken in een nieuwe vormgeving Carven maakte deze toque waarvoor kant zijde en tulle gebruikt werden »^»»»^^*^**»»^^»^^*^^^»»^^»^^^^^^^^»^»%%^^»»**^»*%< ritse gevangenen zullen hun be zoek binnenkort op eigen kosten op thee met biscuit ^ mogen onthalen Het traditionele Britse middagthee festijn is door de gevangenisconnmis sarissen ingevoerd om het gevange nisleven een wat jiumaner trekje te geven I-Tet voordeel van ons dorp •¦* is dat het niet ver van de grote stad ligt die ons gedurende vele jaren tot woonplaats diende Wan neer er belangrijke inko pen gedaan moeten wor den schepen wij ons dus in en toeren over de boch tige bomenrijke weg stad waarts Meestal op zater dagmiddag want dan heeft iedereen vrij Max is een gewillige kleine auto maar blijkbaar juist niet klein genoeg om hem ergens te kunnen par keren Theoretisch behoe ven we maar acht kilome ter te rijden om het cen trum te bereiken In de praktijk komt het daarop neer dat we in de stad zelf zeker nog een liter benzine verbruiken voor dat wij Max kilometers voorbij ons doel een plaats je kunnen geven om op onze terugkeer te wach ten En dan gaan wij winke len Wij starten met lege tassen en volle portefeuille en eindigen met het omge keerde Voor wie sinds enige jaren op het platte land woont heeft de zater dagmiddag-stadsdrukte iets overweldigends De ganse bevolking schijnt maar één wens te koesteren het juist ontvangen weekloon 7-onder uitstel om te zetten in japonnen schoenen en kampeeruitrustingen Aangezien wij hetzelfde snode voornemen koeste ren werpen wij ons met gespitste ellebogen en op getrokken knieën erbij en bevechten een plaatsje voor de toonbank Wij staan ongeduldig in de rij voor de k'eedkamertjes en de kassa's persen ons in liften en lunchrooms en kijken als echte provin ciaaltjes onze ogen uit Het is twee maanden ge leden dat we voor het laatst dit warenhuis betra ien en hemeltje wat zijn er intussen vele produkten bijgekomen Vooral op de kampeerafdeling die wij nooit overslaan Op matjes van kunstgras staan daar de tenten tafeltjes stoe - '•-• n en l''AoVnnr>"'-ptpn c „,„!.,„ „ ^,„ ^„^ -¦ - ijf - Het strenge zwart van de nieuwe mode wordt in veel toiletten onder broken door linten met een satijn of moiréglans die mooi afsteken tegen de matte tinten van wol en zijden stoffen De linten vangen de vloeiende lijnen op houden de los - Dtor gehruikte zwart satijnen linten vo r een zwart loollen cleiix-pièces Op het jasje twe ^ dubbele stroken een Unt op het rugdecolleté ^ 1 I I I I I J 1 ¦ KANT U IT een soort heimwee naar het kleurige ver leden uit een verlangen onze zakelijke tijd een beetje roman tiek uit vervlogen jaren te ge ven komt waarschijnlijk de nei ging van de hedendaagse mode ontwerpers voort de Deze cocktailjapon van Dior is ge maakt van groene zode en meters kant Patou maakt jurken van linten D se delen bij elkaar en accentueren de asymmetrie van de nieuwe mo de Maar de glanzende linten worden ook in combinatie met bont gebruikt en dienen als achtergrond voor sie raden De linten worden samenge viochten ergens opgenaaid doorge slikt of zvj dienen als schouder bandje of ceintuur In Parijs zag men gedurende de medeweek zelfs japonnen die geheel van linten ver vaardigd waren Dior toonde een serie cocktailja ponnen van zwarte wol gegarneerd met sonris zeer breed zwart moiré band Stroken lint sieren de bolle rokken mouwen en rugpand van de jurken Dior behangt het hoofd van zijn mannequins met linten waarop glanzende clips zijn aange bracht en hij versiert de arm in plaats van inet een armband met rijen zijden strikken die door clips bijeen'worden gehouden Een gehaakt zwart jak doorvlocht hij met satijnen lint en ziedaar het was een cocktail blouse Nina Ricci bindt een smal fluwe len lint aan een vijfrijige parel ketting en laat het lint tot op de grond afhangen Een lange avond rok \ an groene guipure kreeg een breed licht blauw lint van moiré Michel Goma gaf een zwarte avondmantel een voering van stro ken witte organdikant waarover heen hij nog kleinere roserode lin ten verwerkte Lanvin naaide op een lang violet avondtoilet witte linten Heim ontwierp een tulen japon waarvan het lüfje met schitteren de steentjes en satijnen linten be werkt werd En Patou toonde zijn voorliefde voor linten door japonnen te bren gen die geheel uit linten werden ge vlochten Zijden linten Een derde vnr-.ichljnsel van de terugkeer naar de onzakelijkheid zijn de grote hoeveelheden goud die de Parijse modeontv/erpers in hun col lecties verwerken Daarbij biyft het niet bij avondk'eJing maar ook après-ski-toiletten worden voorzien van gouddraad Zo zagen wij op Ne derlandse modeshc iv'S ruitmotieven in goud op een après-ski-pantalon goud op hoeden goud op ceintuurs om de hals en zelfs op mouwen En al zullen wejnig vrouwen in Nederland zo'n ruime beurs en zo'n ruime blik hebbpn dat zij zich aan getrokken voelen tot een geheel uit goud gemaakte avondjapon deze toiletten zijn bijzonoer plezisrig oan naar te kijken ^ ij hebben soms gouden flappen op c.e rug en alsgf er nog niet genoeg ¦¦ chittert draagt men bij zon japon ook nog glinste rende bijous met steentjes Doe uzelf en uw buren een plezier Toepassing van moderne materialen kan voor uzelf en uw buren werkelijk een groot plezier betekenen Neem ja néém — tci.s nylonrilletjes in huis voor uw srht>ifdeuren Heerlijk zoal die lopen Het belan^j ijkste ij echter de gevuisj'ocisheid Hoeveel burenruzies i:in niet ontstaan doordat men van elkaar dacht dat met opzet schuifdeuren heen en weer v.'erden gerold En hoeveel leed is — door hen die het ' lawaaierig gerol maar in stilte " vercuurden — niet geleden Pijnig iiw zenuwen niet langer en gun ook uw buren rust Als u heel handi.i » bent kunt u in een stief kK prtierke de ijzeren rollen er zelt uit halen en de nieuws nylon apparatuur er ook zelf inzet ten Meestal n hoofdzaak een kwestie van vier schroeven uit - en indraaien De in ijze ren omhulsel gestoken nylon rolletjes zullen u omstreeks een rijksdaalder kunnen kos ten Voor zo'n gering bedrag bezorgt u velen rust die hen in deze lawaaiige tijd zo toe komt ZIJDE • tntllllHIMIIIHIIHtlHIIIIIIIMII HiinMirMiiMiruiiMiiiiriHini ininniniiiriiiiiniiitiiniiMiii /\ LS een kleimasker dat op het gezicht is aangebracht gedroogd is moet het zorgvuldig verwijderd worden Dat het masker droog is kunt u onder meer opmaken uit de kleur De crème-kleur is verdwe nen en er ontstaat een witte tint Bovendien is het voelbaar omdat ' t gedroogde masker hard is ' M^^^^^iS^^^i ^^^^^ Hebt u ' n normale huid dan neemt u een bakje water van zo hoog mogelijke temperatuur Tot driemaal toe moet hjt g ' ht met dit war me water worden afgenomen Hebt u een vette huid dan laat u deze behandeling driemaal volgen met koud water De poriën sluiten zich weer Voor vrouwen met een droge huid ligt de zaak enigszins anders Zij moeten zeker geen heet water ne men om het masker van liet ge zicht te verwijderen De huid zou er ruwer en hraler door worden Zij dienen zich te beperken tot een be handeling driemaal afspoelen met lauw water Hebt u een vette huid dan kunt u na de behandeling met koud water nog een astringerende lotion op brengen voor de vrouw met een droge huid is het gebruik van een skin-tonic aan te bevelen Deze skin tonic bevat minder alcohol zodat de huid geen geweld wordt aange daan Als het masker overdag is aange bracht volgt na de behandeling met water en tonic het opbrengen van de dagcrème en de make-up Als de behandeling ' s avonds heeft p'aats gevonden kunt u direct de voedings crème opbrengen Het gebruik van een masker des middags of ' s avonds maakt weinig Kookcursussen voor bejaarden en mannen Oc ok bü de Stichting Huishoude lijke en Geziosvoorlichting is het nieuwe seizoen begonnen Het pro gramma biedt onder meer Kookcursussen voor mannen acht lessen om bij ziekte of afwezigheid van de huisvrouwen toch nog een goede maaltijd te kunnen bereiden Gymnastiek voi)r l^ejaarden waar aan alle bejaarden kunnen meedoen Er is geen dokter.^a'test voor nodig w Bt ie zijn • vrouw wil slaan moetgoed opletten waar.-nee hü dat doet.Een Zweedse vi.'!S';r die ziiii vrouwmet een levende naiiiig sloeii is on langs tot 20 gulden boete veroor deeld omdat hij wreed geweest wasvoor het dier Eenvoudige ziekenverzorging in huis voor bejaarden zodat zij elkaar bij ziekte kunnen he per en een voor kookcursus voor beiaarden in vier lessen De stichting wil voorts voor ver enigingen en sociëteiten praatjes hou den over zuinig huishouden Ook kan men een cursus Ve'^keersopvoeding volgen die de « lichting in samen werking met het U C.I.V.O organi seert MOEDERLIJKE OVERPEINZINQEN Waarom worden wij niet rijkl hebben bereikt en ons met de stroom mee laten voe ren naar de overvolle trot toir herinner ik mij het handdoekrekje dat ik zo dringend nodig heb - Té gen het gedrang in te rugroeien naar de vierde verdieping Eindelijk Beladen dood moe bijna platgedrukt staan wtj daarna buiten en nu moeten wij twee kilo meter wandelen om Max te bereiken die intussen door vele andere parkeer ders is ingebouwd en niet voor - of achteruit kan Na lang martelen gelukt het vader hem met niet meer dan drie krassen vlot te krijgen en kunnen wij naar het dorp terugrijden en ie hebt er nooit genoeg gereedschap voor Dit is vooral vaders domein die hier uren kan doorbren gen Hij propt de tas vol met insectenbestrijdings middelen schoJfeltjes schepjes harkjes alle soorten scharen en mes sen sproeiers en slangen Het worden dit jaar weer dure bloemetjes zie ik De kinders krijgen er zo langzamerhand genoeg van en zaniken om een ijsje Daar steekt meer achter want om ijs te bemachtigen moeten wij weer helemaal naar beneden tot in de kelder en daar is niet alleen het snelbuffet maar ook de speelgoedafdeling Probeer het kroost er maar doorheen te loodsen zonder voor hun smeekbe den te bezwijken Adriaan heeft heel beslist heel hard een grote nieuwe bal no dig Henkie is niet weg te sleuren van de verfdozen en tekenstitten Hummel tje blijft in verrukking staan voor de poppekleer tjes en strandfiguurtjes Als zij eindelijk tevreden gesteld zijn en wij het wa renhuis haastig willen verlaten herinnert het kroost zich de beloofde ijsjes Er is geen ontkomen aan en doorkomen evenmin zodat de ijsjes ons niet slechts enkele kwartjes maar ook enkele kwar tiertjes kosten Nu begint het er toch op te lijken dat wij klaar zijn met de inko pen Juist als wij de uitgang entwintig kilo en schijnen speciaal geconstrueerd voor kampeerders die elke dag een diner van zeven gan gen moeten klaarmaken De tenten daarentegen zijn over het algemeen klein en laag té klein en té laag om enig comfort te kunnen bieden Terwijl het toch heus we eens regent tijdens de vakanties Wij staren vol ontzag naar opblaasbare zwemba den badkuipen en koelkas ten Wij zien complete op vouwbare toiletten dou checellen en uitschuifbare keukens en vragen ons af welke kampeerder over voldoende ruimte in zijn auto beschikt om zulke exorbitante bouwwerken mee te sjouwen Bovendien zijn de meeste kampeerter reinen toch uitgerust met douchegelegenhied en stro mende riviertjes Liever duiken wij in het kleinvak waar de lichte weinig plaats innemende handigheidjes liggen opge tast zoals kleerhaken pan nenklips rubberstoppen handp^mpen en plastic doosjes Die kosten niet veel en je hebt ze altijd wel nodig Aarzelend nemen wij af scheid van de kampeerat deling en stijgen met de lift naar dat andere de partement dat we nooit overslaan tuinbenodigdhe den Zelf bloemen kweken is een opwindende en al tijd verrassende bezigheid De kinders zitten zoet op de achterbank en bewon deren hun nieuwe schatten Onze voeten branden Wij zijn vervuld van weemoed bij de gedachte aan al het geld dat weer door onze handen is gegleden en waarvoor wij eigenlijk zo weinig hebben gekregen Wij nemen ons voor in zeker drie maanden niet meer te gaan winkelen Als wij de vertrouwde laan indraaien herkennen we met vreugde de tuin de rust en de stilte Blij stappen we uit snuiven diep de geur van rozen en warm asfalt op dankbaar voor het feit dat we bui ten " wonen Wij laden de auto uit en stellen de in konen ten toon op de keu kentafel Ik overzie het slagveld en krijg een schok De theepot Inderdaad Wij waren die middag speciaal naar de stad gereden om een nieu we theepot te kopen want de vorige week brak ik er twee in tijd van vier da gen Sedert tobden wij met het kampeerketeltje in af wachting van de winkel exneditie En nu van Slles heb ben wii gekocht nodige enoverbodige dingen maargéi^n theepot Vader haalt de schouders op Nu ja dan gaan wij devolgende week nog maareen keer i Vandaar dat wij nooit rijkzullen worden 1 Nieuw soort nylonsok verschil In beide gevallen geeft de behandeling met klei een weldadig gevoel Er zijn tegenwoordig maskers in de handel die niet hard worden De opgebrachte stoffen blijven onge veer Zvals ze zijn opgebracht Dit masker voelt wat prettig aan en het behoeft niet vooraf te worden aan gemaakt Ook zo'n masker mag twintig minuten op het gezicht blij ven zitten Het verwijderen van dit soort niet drogende maskers ge schiedt op dezelfde manier als van de klei maskers De eerste uitvoerpartijen van een nieuw soort nylonsokken zijn de zer dagen van Engeland naar Noor wegen Zweden Rhodesia en Mauri tius verscheept Volgens de fabrikant voelen de sokken zachter aan en heb ben zij een betere rek Bovendien wordt gegarandeerd dat bij normaal gebruik de eerste vier maanden geen gaten in de sokken zullen komen De structuur van de sokken die van Bri nylon zijn gemaakt stelt het been en de voet in staat vrij te ademen de sok geeft in de winter warmte en koelte in de zomer Merkwaardigheden in de wereld Bierdrinkende koeien pEN huisvrouw bakt vele biefstukken in haar leven Hollandse of Duitse ^ maar zelden zal zij een malse Japanse biefstuk in de pan werpen Heel jammer want kenners beweren dat een Japanse biefstuk door geen enkele andere geëvenaard kan worden En dat is geen wonder want Japanse koeien worden vetgemest met echt gerstenat en bovendien geven de boeren hun lievelingsbeesten iedere dag een flinke massage om de huid en het vlees daaronder fijn soepel te houden Nu Amerika de import van Japanse bit - stukken heeft beperkt blijft de Amerikanen niels anders over dan naar Tokio te vliegen om zich te goed te doen aan hun lievelingskost Dat is niet zo moeilijk omdat men via de poolcirkel na dertien uur vliegen van de westkest van Amerika in Tokio is Qeef uw auto ranja PR zijn wel eens fantasten geweest die beweerden dat zij hun auto op ^ limona-de of appelsap konden laten rijden Meestal lachte iedereen aaar om maar nu schijnt de tijd gekomen dergelijke mensen met een blik vol eerbied te bekijken Want volgens een verslag uit New York heeft een Britse auto vlot door het verkeer van Manhattan gereden waarbij de wagen ongeveer een op vijf reed en gedistilleerd sinaasappelsap als brandstof gebruikte inplaats van benzine De firma die de wagen maakte heeft ' er klaard dat er voor dit experiment geen wijziging aan de motor of de carbu rateur is aangebracht Voor het fabriceren van ongeveer 28 liter brandstof waren 20O0 sinaasappels nodig De enige oplossing die aan de brandstof werd toegevoegd was lood dat gebruikt werd om kloppen legen te gaan Om aan uw echtgenoot voor te lezen Antitandhederf^melk IN Amerika is weer iets nieuws tegen tandbederf uitgevonden want omdat de helft van de Amerikaanse bevolking geen leidingwater drinkt maar voor de watervoorziening is aangewezen op bronnen rivieren enz is de toe voeging van fluor aan drinkwater onvoldoende Daarom heeft men op uit gebreide schaal proeven genomen met de toevoeging van fluornatrium aan gepasteuriseerde melk Hierbij wordt de verhouding van een milligram per kwart liter toegepast Met deze hoeveelheid werd gedurende langere tijd een proef genomen bij de verstrekking van schoolmelk Volgens voorlopige waarnemingen kan het tandbederf voor 80 procent worden voorkomen Huwelijk ernstige zaak pR was weer een society-huwelijk in Engeland Een 43-jarige Engels.e ^ hertog trouwde met de 40-jarige Franse televisiester Nicole Milinair Enkele belangrijke punten van het huwelijksfeest De hertogin gekleed in een gewaad van goudbrocaat zei ik vind het huwelijk een ernstige zaak daarom hebben wij het onze niet aangekondigd het moet geen kermis worden Maar wat zo vragen wij ons af bracht Nicole er dan toe exclusieve foto's van het huwelijk te verkopen aan een Frans weekblad en waarom schreef zij dan haar biografie voor de Sunday Pictorial die een oplage heeft van vijf miljoen De hertog die een zwarte zijden das geborduurd met schaakstukken in het goud droeg antwoordde toen de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn naam vroeg lan John Russel pair van het koiunk rijk dertiende hertog van Bedford Zijn bruid zei hierna eenvoudig Grote hemel Mag ik 100.000 spijkers D AT zijn er dan 398 398 399 400 — Uw spijkers mijnheer Volgens een lezer van Bildzeitung am Abend is hem dat overkomen In een groot staatswarenhuis De verkoopster telde ze stuk voor stuk De briefschrijver vroeg zich af of dit een nieuwe methode was om verkoopsters bezig te houden Ik kocht maar 400 spijkers maar wat zou het verkoopstertje gedaan hebben als ik er 10.000 gevraagd had vroeg hij zich af Het blad illustreerde de brief met een tekening waarop een slapende klant aan de toonbank stond algebeeld terwijl een verkoopster bij het licht van de maan druk aan het spijkers tellen was < >!¦ ^.:^:?> 5>v ^'?^;>^>^.- Prenteboekgordijn r ^ e Nederlandse kleuters die vorig "-^ jaar werden verrast met pren tenhoekgord^nen waarop zij Jip en Janneke het beertje Pippeloentje en Dikkertje Dap bekende figuren uit de verhalen van Annie M.G Schmidt terugvonden kunnen bin nenkort uitriisten van hun spelletjes onder een prentendeken En de vol gende morgen kunnen zij uit hitti bed 20 maar op een prentenkleedje stappen Op de najaarsbeurs te Utrecht zullen de dekentje te zien zijn 
Zaterdag 1 0 september 1960 - 68e jaargang no 111 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD UTRECHTSCH NIEl •\ J\,'\/\^'\r^t'\f\/yfié>\l\y'\tu'\l\t'fJ \^^ A I I WEE en een half mille herinnert de inspecteur 14 droog — da's best de moeite waard Hoé ze in jullie varkens kwamen tja dat is een heel verhaal dat hoor je later wel eens maar het was niet de bedoeling dat juUie die zoudt kopen Niet dié tenminste waarin de postzegels zaten dat was een dommigheidje van mevrouw Er was hem dus alles aan gelegen die dikbuikjes terug te hebben en vandaar — Ja goed zegt Alf dan — maar dan begrijp ik toch dit niet inspecteur hoe wist die man dat we hier zaten Toch niet uit het vreemdelingenboek ten een kwartier ' t Kan even du ren heeft Van Marie gezegd maar wat is even En dan komt een politieagent hen waarschuwen of ze maar willen bin nenkomen ' t Gaat dus blükbaar spannen Maar voorlopig spant er niets Van de inspecteur krügen ze zelfs het puntje van zün neus niet te zien Hier maar in wüst de agent,en daar liggen op een tafel vier cel lofaanzakjes met de verrukkelükstbelegde broodjes die je maar kuntdenken Meneer Van Marie dacht dathet wel ' es laat kon worden ver klaart hü Meneer Van Marie is eenjuweel Dit is werkelük in de roos.Broodjes met lever met gehakt metpekelvlees in Amersfoort wetenze ook wat lekker is D'r komt nog koffie ook be looft de ander De vlindertjes en de schrijver „ Kijk hem nou toch weer eens zitten " fluisterden de vlinders de zin niet af want hu zag de wolk ' van vlindertjes vlak boven zijn en ze hielden hun vleugels even in voor het raam van de schrijftafel „ Nou ja dat is te gek Dié kunnen nitjn potlood niet heb ben zoekgemaakt " zei hij hardop Wat moeten die beesten " schrijver Rimpels in zijn voorhoofd zijn rug gebogen en een gezicht als een onweerswolk Ons ziet hij niet eens " Nee de schrijver zag niets anders dan het lege vel papier p waarop hij een verhaal moest schrijven Maar de woorden '^^^^ kwamen niet dat wil zeggen er kwamen wel woorden maar ^ V " °°^." volgden ° vleugeltjes die m Wie noemt zo iets beesten " dacht hü en de wapperende „_-.„-_ --- aar bleven door het werd geen verhaal Onweerswolk stond er bovenaan bewegen tussen zün raam en de _ » •• » jj - KT * i '' T*i c ' 1 1--1 1 « schrijftafel Het is net alsof ze nie regen grijs modder ' Niet een vrolijk of vriendelijk woord naar buiten wiiien hebben Net ais - jesten moois nou Op hetzelfde moment doet Van Marie een sprong Maar ondertussen verstrükt de tüd De man die ze zoeken kan zoetjesaan al in Duitsland zitten of in België — het is Alf onbegrüpelük dat er niets wordt gedaan Nou dan moest hü eens even om het hoekje küken een paar deuren verder Daar zit inspecteur Van Marie met zün collega De Vries en zün gezicht staat op tien dagen mooi weer Want zojuist is er een telefoontje gekomen uit Apeldoorn Er is dan na het verzoek uit Amersfoort onmiddellUk een recher cheur op uitgestuurd om polshoogte te nemen — de man is inmiddels teruggekomen boordevol goeie be richten De motor is gevonden in een kleine stalling dichtbü het station een oud kavalje tussen haakjes Wat die stalling Het station De motor natuurlük zegt ' Apel doorn verontwaardigd — hü was erdan ook zeker niet ver mee geko men Het nummer klopte precies Want dat heeft Van Marie terde ge opgenomen Verder IjlUkt dat de eigenaar van het vehikel veiligheidshalve dus lie ver de trein heeft genomen richting Amsterdam Bestemming óók Am sterdam en aankomst 15.46 aan het Centraal Station Hü reist op een tweedeklaskaartje houdt om een klein leger reizigers uit te spuwen Wie zegt dat hü niet van die gelegenheid gebruik maakt om — Nou Amersfoort nemen wij na tuurlUIi voor onze rekening bemoe digt De Vries — en wat de overige betreft — hü maakt een uitnodi gend gebaar naar de telefoon — ' n Koud kunstje is hü van oordeel En zo is Van Marie weer geruime tüd aan de Lün Baarn Hilversum Naarden-Bussum Weesp niet een tje wordt er vergeten En aan elke uitgang zullen straks een paar he ren wachten met het signalement van de gezochte vooraan in hun hoofd en in hun binnenzak geborgen ' t Moet raar lopen wil hü hun zo nog ontkomen — Daar vertrouwen we dan maarop zegt de inspecteur en dan gaathU naar de kamer waar de jongenswachten Ze slaken een zucht van verlich ting Wat gaan ze doen Waar gaan ze heen — Amsterdam Centraal luidt hetantwoord Icort en bondig Het is even over drie als ze de to rens van de hoofdstad naderen Een machtig silhouet van huizenblokken tekent zich scherp af tegen de ein der Het verkeer wordt hier steeds drukker 15.46 Roel kükt op zün horloge ze hebben flink gereden Maar nog niet flink genoeg vindt Van Marie bezorgd en hü denkt aan het tüdver lies in de binnenstad dat ze onmo gehjk kunnen vermijden Hü rydt niet in een dienstauto en is boven dien in burger ieder stoplicht is dus raak EnfiP ze zullen er het beste maar van hopen in het uiter ste geval staat z'n collega Sluis nog op post om de vogel te vangen Naast hem kloppen vier jongens harten snel en onregelmatig Want sapristi de inspecteur heeft hun verteld wat ze gaan doen de man arre.steren w iens aanhouding is ver zocht en van wie ze in Gortel het De inspecteur is in zün schik Hü heeft dus goed geraden Niet dat de man in een andere richting zo ge makkelük was ontkomen de moder ne politie apparatuur werkt daarvoor te secuur en alle grensstations zün gewaarschuwd Maar zo is het nog beter hU houdt ervan zün arresta ties zoveel mogeUjk zelf te verrich ten En dat zal nu mogelük zün — Allons enfants de la patrie zingt hü daarom — zün de heren al van brood en koffie voorzien Dan kunnen ze er dus tegen vooruit dan maar Ja ho stop even Tussen Apel doorn en ^??^??^»^^^^»^^»^»»»»^ Op het water lopen * A.'tiV spelletjes op het water geen gebrek Met water kan je de dol ste dingen uithalen omdat je meestal toch zacht terecht komt wwnneer je valt Hoewel de zachtheid van wa ter kan erg tegenvallen Dat weten diegenen die wel eens van een dnik alank xijn „ plat " gevallen Enfin de ski^sport heeft een Canadese uitvin der ingegeven dut je behalve op het water te skiën er ook op moet kun nen lopen Hij maakte een soort reu tenschoenen die wel wat lijken op d « drijvers van een watervliegtuig Die trek je gewoon aan je blote voe ten en dan maar wandelen Schuif jes onder de drijvers zorgen ervoor dat je werkelijk vooruitkomt In de praktijk is er enige oefening voor nodig om je op de waterschoenen be hoorlijk in evenwicht te houden Een onvrijwillig bal ligt voor beginners met deze sport wel in het verschiet Jongensheld in pocketdruk IJ de uitgeverij Kluitman in Alkmaar verschenen een handvol pocket boeken voor jullie Als eerste vind ik een herdruk van Chr van Abcoudes onvolprezen PIETJE BELL De kattekwaadavontuien van dit straat jongentje zal het waarschynlük nooit aan belangstelling ontbreken tenzy kattekwaad ouderwets wordt dat gaan doen en moet tevens zorgen dat er geen kapers voor het geheim op de kust zün En die spionnen hebben ook machtige mid delen Het reuzespannende verhaal laat je weten of de jongen in zün opdracht slaagt Van Malcolm SaviUe is er De tacht op de talisman Prisma waarin een strüdbül die tegen de Noorman nen werd gebruikt de inzet van een interessante geschiedenis is Het boek speelt in Engeland en kinderen vervullen de hoofdrollen De onderaardse gang van William Mayne vertelt van een meisje dat een verdwenen goudschat ont dekt in een gang onder de grond Daar is het goud gebleven dat eeuwen geleden werd verstopt en door niemand werd teruggevon den Je moet maar geluk hebben zoals die Patty die spelenderwüs de straatstenen schat weer voor de dag toverde Ook deze pocket is een Prismajunior Peter Een verhaal van Mies Bouhiiys Tekening RIEK MULDER K „ bonden we hem toch maar hel pen " fluisterde een klein geel vlin dertje dat het dichtst bij het raam zat Ja zeg dat wel " zei de poes van de schrijver die ook al met grote groene ogen naar haar baas zat te kijken Maar wat wil hij schrijven " vroeg een koolwitje en ze danste tot vlakbij het oor van de poes Ik weet het niet zei de poes Waarom vraag je het hem dan niet " vroegen de vlinders HiJ hoort me niet hij ziet me niet hij heeft zelfs vergeten om ' n schoteltje melk voor rae neer te zetten " mauwde de poes Ja maar als we niet weten wat hü wil schrijven kunnen we hem ook niet helpen " zeiden de vlin ders vind dat dus maar eerst eens uit " Vraag het nog eens " zei een grote atlasvlinder maar het kleine gele vlindertje dat zelf net een stukje zon leek wapperde nee met haar vleugels Dat zou niet helpen Je moet iets heel anders doen Je moet dat nare zwarte pot lood waarmee hü alleen maar nare zwarte woorden schrijft zoek ma ken Vooruit poes jij kan het Pak hem zijn potlood af " En dan " vroeg de poes Dan zien we wel verder " zei ' t vlindertje eigenwijs Goed vooruit dan maar " liever verhaal zichzelf verder " Hü greep naar zün potlood maar het lag niet waar hü het zoeven had neergegooid De rimpels in zijn voorhoofd werden dieper Hü keek onder tafel onder zün stoel onder het matje bü zün voeten in de ven sterbank op het laatst kroop hü op handen en voeten langs de plinten van zün kamertje om te zien of het potlood misschien daar onder was gerold Hü keek naar zün poes die lag te slapen alsof ze nooit van zün schruftafel was weggeweest en toen kwam hü met zün handen aan zün hoofd weer overeind van de grond Een raadsel ik sta voor een raadsel " bromde hü ik zou wel eens willen weten " HU maalrte De poes begon een sluiptocht naar de schrijftafel van de schrijver Ze deed of ze hem niet zag maar één groen oog bleef voortdurend het potlood in zijn hand volgen 2e deed of ze ging slapen vlak bij het vel papier met de zwarte woorden De schrijver zat nog altijd zo rug ge bogen voorhoofd gerimpeld ge zicht als een onweerswolk en hi1 zuchtte hij zuchtte maar Zijn hand bewoog weer alsof hij iets schrijven wilde ja er kwam een woord bij Somber " schreef het zwarte pot lood De schrijver zuchtte opnieuw legde zün potlood neer en sloeg zyn handen voor zyn ogen Kip ik heb je " siste de poes en met één beweging van h.^ar pootje had ze het zwarte potlood te pakken en rende ermee weg naar liet lege muizegaatje in de keuken waar ze het zó ver inschoof dat niemand — en zeker een mens niet — het ooit weer zou kunnen terugvinden En nu wü " fluisterden de vlin dertjes bü het raam en als een wolk van kleurige papiertjes begon nen ze om het hoofd van de schrü ver te dansen Heel licht voelde hü d " vleugeltjes langs zün wang gaan Hü keek op Eerst zag hü de vlin dertjes niet of liever hij dacht dat hü zo ingespan ' en had zitten den ken dat hü het zich alleen maar verbeeldde Onzin " bromde hU in Riekje Ruud en Roetje 3 Natuurlijk mag Leia meespe len en met z'n vieren houwen ze nu een auto 4 De auto is klaar en ze spelen dat ze heel ver weg rijden maar al gauw willen zf iets anders S We gaan pootje baden stelt Roetje voor het water is hele maal niet koud 6 Roetje roepen Riekje en Ruud niet zo ver weg gaan 7 Au roept Roetje opeens daar böt me iemand 8 Als hij zijn i:oet optilt zien ze dat een grote krab zich heeft vastgebeten of ze iets weten wat ik niet weet " dacht hü De rimpels in zün voorhoofd wer den minder diep zün ogen waren niet meer zwart van het denken Hy deed gewoon wat de vlindertjes hem met hun vleugeltjes vroegen Hü sprong door zün raam naar bui ten Zzzzzz " alle vlinders ruisten met hem mee voor hem uit dan send wapperend feestvierend HU hield zUn ogen zo strak op die ge kleurde wolk vlak bü hem dat hü vanzelf net alsof hU ook vleugels aanhad over de bospaadjes danste Soms hielden de vlinders even stil bü een heel mooi plekje waar heel veel bloemen stonden of onder bomen waar de vogels als een ' or kest aan het fluiten waren Het lege papier en de zwarte woorden waren vergeten de schrüver had zün ogen en oren wüdopen en hü genoot Het leek wel of op ieder mooi plekje een verhaal klaar lag en dat tjoep zo maar door zün ogen en oren in zün hoofd binnenvloog Zün hoofd zong ^ ervan en zün ogen straalden Toen kwam hü een jongetje tegen Het zat op een boomstronk en het pro beerde een bloeiende tak na te te - ] kenen Maar het lukte niet en het jongetje zat daar op dat mooie plekje met een gezicht als een on weerswolk Hoho " zei de schrü ver niet zo somber kyken Geef mü je potloodje maar en loop mee ' achter de vlinders aan " Het jonge tje deed het en ja hoor het ging hem net als de schrüver ZUn hoofd i zong zün gezicht straalde al na ' tien passen lopen w „" eet Je " zei de schrüver „ Ik had een verhaal willen schrüven \ waar de mensen blü mee zouden i zün maar het lukte niet En nu zie ik opeens dat het bos je veel bluer maakt dan alle verhalen die ik schrüven kan Ik schrüf niet meer ' de mensen moeten maar naar het bos komen " Ja " zei het jongetje en ik had een tekening willen maken waar mee ze blü zouden zün Maar me-1 neer " opeens hield hü op Me neer " zei hü verschrikt niet ie dereen kan naar het bos toekomen Mensen die ziek zün niet en mensen [[ die ver weg in de stad wonen Die B 1 N het moderne genre zoekt de Rotterdamse politieman Wim van Helden het HU begon een nieuwe serie jongensboeken met Inspec teur Arglistig en de bankrovers Dat hier een politieman aan het woord is kan blüken uit de tech nische details die hü van het vak weet en dat maakt het boek met zün spannende verloop alleen maar aantrekkelüker Ver in de toekomst verwült de schrü ver Leon Rousseau met zün ge schiedenis van Frit » Deelman en de ruimteschepen van Mars Hü heeft al internationale veiligheids politie uitgevonden en daarvan is Frits Deelman luitenant Hü moet in zijn ruimteschip een gevaarlü - — Kük kük — Van Marie werpt ¦ een vlugge blik in het spiegeltje|vóór hem waarin hü Alfs gezicht'even vangt hü houdt van dit logi ische vragen en een logische vraag'is het zeker Ik heb het hem verteld zegt^Rodi dan rustig en dat was zekeriniet wat Van Marie vermoedde Zo meent hü — dat heb je dan[handig gedaan Enfin je kon alwéér niet weten dat Dus je hebt hem ¦ aardig wegwüs g maakt wel wel Hü zal je dankbaar zUn geweest [ — HU heeft me uitgehoord be - grüpt Rodi nu verontwaardigd en hU vertelt ook van het boek over Noor ' wegen dat de ander hem heeft ge Jleend Een geslepen heerschap vindt'Alf en Van Marie beaamt — Dié?'Daar zUn we op ' t politiebureau zo ogezegd dol op stuk voor stuk Een geluk dat hü dan nu achter ¦ slot en grendel zit waardeert Roel'en Van Marie vóélt zich blozen Jok ken heeft hü altüd slecht gekund Dat is te zeggen verbetert hü'daarom — zat En achter slot en I grendel ook nog niet eens gewoon gearresteerd wegens diefstal van ' jullie spaarpotten Dus hü is ontvlucht Alt denkt aan de man op de motor Hm dat wil zeggen ook datniet helemaal Ik heb hem vrügela - [ ten — Vrügelaten Vier verontwaar idigde jongensstemmen doen hem het hoofd buigen in diep schuldbe sef Dat hü onderhand proest van het lachen zien ze niet de beledig - ' de knaapjes Maar dan geeft hü toch zün uitleg — Ja jongens zegt hü en zün stemIdinkt vertrouwelük — die postze - ' gels leken me eerlük gezegd belang ' rüker dan die paar duiten van jul llie Goed diefstal is diefstal ik had ' m dus in rrest kunnen houden ' maar ik wist tóén nog niet wat ik | nu weet en ik hoopte door hem ach ter de verblüfplaats van die zegel tjes te komen Omdat hü er evenveel belang bü heeft als ik gesnapt Ja dat snappen ze inderdaad En dan zegt Alf het waarop Van ' Marie allang heeft zitten wachten Maar u zou ons nog vertellen waarom die zegels niet meer in on ze varkens zaten — O ja herinnert hy zich — datwaar Een andere keer dan dSar heb je de torens van Amers foort we zün er HOOFDSTUK XIH Aankomst 15.46 Amsterdam Ze staan met de auto voor het po litiebureau vüf minuten tien rainu - kunnen de verhaaltjes van het bos nooit zien " Nee " zei de schrüver dat is zo " Hü stond stil en dacht na Ook de vlinderwolk bleef hangen boven het hoofd van de schrüver en het jongetje En wie nu het plan bi dacht weten ze zelf niet meer de vlinders de schrüver of het jonge tje maar in ieder geval zat de sclirüver even later onder een boom met het jongetje naast zich en ze schreven niet één verhaal en ze tekenden niet één tekening maar ' n heel boek vol En al voordat het af was wisten ze zelf dat het het mooiste werd dat ze ooit hadden gemaakt en dat ze iedereen die het las ermee blü zouden maken En wat kun je meer willen dan een ander biU maken " zei de schrijver tussen twee verhalen in Niets meer " fluisterden de vlin dertjes die als gekleurde wachters boven hun hoofden meelazen ke opdracht vervullen waarvan ' t lot van de aarde afhangt en uiter aard slaagt hü daarin Voor de meisjes zün er ook twee boekjes Alles of niets Manja door Ans van Breda en Meet je ' t nu Sletske door Margo Driebergen Beide pockets zün voor wat oudere meisjes Het zün beide typische meisjesverhalen " waarvan er meer dan twaalf in een dozün gaan Prisma heeft ook een ruimtevaart boek laten verschynen Ruimtevaar der no l van Hugh Walters Iemand moet foto's vanuit ' n raket die bo ven de dampkring uitstügt gaan nemen Een 17-jarige jongen zal laatst een stofwolk hebben fezien meer niet Wie is deze man vraagt Rodi zich af — Weet Alf het Roel En inspecteur Van Marie HU ze ker Zelf heeft hU zUn vermoedens En dan stopt de auto weer voor de zoveelste maal en wachten ze ge duldig tot een nieuwe verkeers stroom hen is gepasseerd vooruit maar weer Half vier Ze zwenken de Gelderse Kade op en met een zucht van verlichting zien ze eindeUjk voor hen de kap van het Centraal Station — Ziezo zegt Van Marie tevre den — we zün er aha daar staatm'n collega De auto stopt langs de trottoir band en er volgt een hartelüke be groeting met inspecteur Sluis dit een grappig mannetje büjkt te zün met een paar heldere ogen Doch hü is weinig te spreken over de optocht " die Van Marie heeft georganiseerd en zün blik dwaalt tersluiks over de vier jongens Moet dat allemaal mee vraagt,hü — om één man te arresteren Méé niet schudt Van Marie — maar de heren hebben zo hun aan deel overigens dus - — Dus hebben ze ook recht op ' n beetje plezier begrüpt de ander — Goed best maar niet allemaal op een kluitje Hierzo — z'n vinger wyst aan — jullie tweeën daar jij hier dan mag je vanuit de verte toe küken En jü — het laatste tegen Roel — nou büjf jij maar in de auto daar zit je loge eerste rij ¦ daar betalen ze in de schouwburg twee ryksdaalders voor Wat doen wü Zullen we op het perron of aan de uitgang Uitgang zegt Van Marie rustig — trouwens De ander knikt — Zeker beaamt hü — Stettelaar wacht op het per ron zo weinig mogelük opzien je kent het consigne Hü volgt de man zo zün we gedekt wanneer hij grap jes mocht willen uithalen En dan rommelt boven hen een trein binnen 15.46 ziel inspecteur Sluis Het zün ademloze momenten die de jongens beleven want daar golft al de eerste stroom reizigers het plein op om zich te verspreiden in alle windrichtingen Als een lawine stort zich even later de grote mas sa naar buiten Enkelingen gezin nen moeders met kinderen man nen vrouwen — zeulend met kof fers haa itend en duwend Sommigen zoeken rustig hun weg — zü zün thuis in de stad en zeker van hun doel Anderen treuzelen uitkUkend naar familie of vrienden Het is een drukte van belang En dan geeft hü opeens een schreeuw Een schreeuw zo luid doordringend dat de man die juist zün kaartje heeft afgegeven aan de controle ervan opkükt HU ziet de kleine g oep aan de uitgang en zün ogen vernauwen zich tot spleetjes Zün gestalte rekt zich lenig en soe pel Op hetzelfde moment doet Van Marie een sprong naar voren recht tegen de stroom in HU heeft de be doelingen van de man begrepen Wordt vervolgd 15 niet zó gemakkelijk >^^^ i^»»^i%^^^^^0 »» l » i»^*»^*^^^»^i^^^'^^^»^'»»»^»*^^^%^f Veneti G EZIEN hetgee vertoond is h als dat van de se3 sociale problemen Venetië heeft zie gekrakeel rondom Lonero die in alle mensen een kunst bijeen moest breng van stonde af op c compleet schandaal VWWWA Socia van bi Mi EN heeft Venetië standpunten aangewrev heeft de communistisch guisd Er kwam nu een i Katholieke actie aan h de zaken in goede bane Maar ziet instede va chiaal festival te worde tenminste wat het Ital deel betreft — uitsluite nistisch getinte films E ren tot een rel waa.rovf spreken wy eerst enke santste films De eerste belangrüke vertoond een „ linkse " van Florestano Vancini ge nacht van 1943 " Het verhaal is gebas ware geschiedenis in 15 november 1943 wer ni's geboortestad Ferra tigtal ais antifascist b burgers uit hun bed ge gesteld tegen de muur te kasteel der Este's groep fanatieke zwartl geschoten De aanlei moord op de fascistis Bolognesi een moord werd op aanstichten v fascistische hiërarch R hist heel wra dich jonj een tliek F ra van soci avoi vooi Fi a nen dien de i gev vine Ujke genover haar huisdeur die aan zün stoel geklu onafgebroken het leven zich op straat afspeelt wie het bevel heeft ge massamoord Als zü de naam we aan Franco zeggen m is verre van een held maal niet horen wie d " van zün vader is en w ste uit naar Zwitserlan Het laatste deel van c zich af in onze tüd Ee in 1960 Fraüco in Zw trouwd komt met zün toerist naar Ferrara gezin voor een café z tusi de vroegere fasci schuldige aan de voorbü en komt met hand op Franco toe di delük ontvangt Als zün vrouw vraag dat " is zün antwoord ger was hü een belang de fascisten maar het geen kwaje kerel Ik dat hü ooit iemand eei gelirenkt " En op wordt de lens gericht ren gedenkplaat die te slachtoffers van de van ' 4 '{" herdenkt Vancini wüst er dus cmxaxE ] Fll,ll ^ «¦¦¦¦¦ H ET Filmar-progra ter " georiënteerd korte fUm ' De Amei rendocumentaire over Formo,ia heeft geen oorlog of politiek ma helder beeld van zedeng bevolking en van de sc \ het eiland De AmeriknanKe ter film heet Ha.-iliimoto muizen in kimono's en één kat met jndog Hoe het de tweede Walt Diney i -' prese tekenfilm over De Dri De defensiemaatrege tanga o.l.v Tsjombe hoofdschotel van het « ieidcs Verder siet u het ziekenhuis ligt bomaanslag op knntng nijlpaard van de vet gered miniatiinrspoor nieuw soort autoraces avenvisite en natuur plsche Sprlen Het Nederlands nieuv taties van Hniros II kampioen draver en 1 men in Amsterdam ito straat ligt opengehrol Wat n kunt kopen op en antiekbeurs in het senhof en de opem Aquarium " ihet nie schappelijke admwtst AmsterdamI glijden v Verder is nog het eer land geboren neushoo en een voor Spanje besi ¦< ehroef c.uttenzmger i water gelaten PR0L0NGA1 Katja de ongekroond SCALA Co-Operatie Mottenba maandag t.e.m donde ZONDAGSFI Koningin Christina 10,30 uur ikUÏMiiiliÉtÉM 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 10 september 1960 - 68e jaargang no 111 17 Venetiaans filmfestival eindigde in WWf'V/VWVA^WWWV » weergaloze politieke rel ¦ VV\/VA/V>A<'\A'W/\/VA/\''V/»'AAeeldhouwer voor de arts een lief straatmadeliefje heeft uitgezocht teneinde hem van zyn vrouw af Ie leiden Maar bü het zien van de tedere omhelzingen barst de jaloezie uit de doktersvrouw Zü eist haar man voor zich op met nagels en tanden De kroeg wordt een vechtende kluwen waaruit Erneman en vrouw gehavend tevoorschün komen De film eindigt in een hotel waar een listig ESx>sje Ogen der liefde In Camera draait een C -,_-_„ T Franse film met Danielle 3rncr3 Darrleux in de hoofdrol als een oude vrüster Het hjkt moeilük zich Danielle Dar ' ieux als een oud meisje voor te stel en maar zü slaagt er in haar spel geloofwaardig te maken Haar tegen peler in Les yeux de l'amour is Jean Claude-Brialy Hü speelt de jongeman die plotseling in haar le ven komt Deze Pierre die door de Duitsers gezooht wordt — het verhaal speelt in de oorlog — ontsnapt op een nacht uit een vrachtauto waarin hü ver voerd wordt Hü heeft de handboeien nog aan en raakt gewond en wordt blind Hü wordt gevonden door Jean ne Danielle Darrleux die hem zon der haar moeder iets te vertellen in huis opneemt en hem verpleegt Deze moeder is een oude scherp zinnige dame die haar dochter de hele dag sarcastische opmerkingen naar het hoofd slingert Zü heeft de dochter in de loop der jaren een minderwaardigheidscom plex bezorgd Jeanne is er van over tuigd dat Pierre haar alleen bemint omdat hü haar niet kan zien Na een ruzie met de onmogehjke moeder gaat het tweetal naar Parus Daar wordt Pierre geopereerd zodat hü het gezicht terug krügt Jeanne vlucht omdat zü hem en zichzelf een desil lusie wil besparen Maar Pierre's liefde bUjkt echt Vlak na de operatie heeft hij haar vaag gezien en hield daarna toch nog van haar Hü spoort de vluchtelinge op en zorgt er zo voor dat het ver haal goed afloopt De film is géén opmerkelük werk stuk maar heeft goede kwaliteiten vooral door het spel van de oude dame en Jeanne Hierdoor vergeet men enkele onlogische details ET einde van het Venetiaanse filmfestival ontaardde in een schan daal De jury kende Cayatte d * Gouden Leeeuw —¦ de hoogste prüs — toe en Visconti voor zijn KOMENDE WEEK IN UTRECHT Haagsche Comedie Het proces AndersonviUe Nederlandse Comedie Cyprienne '¥^ Slotconcert van Internationale Muziekweek Gaudeamus ''*'' W*''VVA/WVV^rt<'V>>VVVV'\A/VN«'\A<'\A<'V\<'V/V'\/W ^ V»WWW \ '^- A/NXW M EN heeft Venetië " onzedelijke standpunten aangewreven en men heeft de communistische inloed ver guisd Er kwam nu een man van de Katholieke actie aan het hoofd die de zaken in goede banen zou leiden Maar ziet instede van een paro chiaal festival te worden draaiden er tenminste wat het Italiaanse aan deel betreft — uitsluitend commu nistisch getinte films E.e.a zou voe ren tot een rel waarover straks Be spreken wij eerst enkele der intres santste films De eerste belangrijke film die werd vertoond een „ linkse " Italiaan was van Florestano Vancini — De lan ge nacht van 1943 " Het verhaal is gebaseerd op eenware geschiedenis in de nacht van 15 november 1943 werden in Vanci ni's geboortestad Ferrara een twin tigtal als antifascist bekendstaandeburgers uit hun bed gehaald en op gesteld tegen de muur van het gro te kasteel der Este's door eengroep fanatiel.^Uo..i»J <- Paul Stanley is een rvemoranat fihn gemaakt naar een roman van Irving Schulman Cry tough In Nederland is da f,lm uitgebracht onder de titel Tussen sex en mis daad Rembrandt Het verliaal speelt zich af in de ove.rbevolkte Spaanse wük van New York en be handelt op een geheel eigen wyze het probleem van de opgroeiende jeugd in zo'n buurt John Saxon speelt de rol van Miguel Estrada een jongen die na een jaar gevangenis wil bre ken met het leven dat h;i vroeger leidde Dat betekent geen dancings meer en hard werken voor weinig geld Het bhjkt echter dat zün voor nemen büna onuitvoerbaar is Zün ouders ontvangen hem met gemeng de gevoelens maar ook de leden van zijn bende Een meisje van een van de bendeleden wordt aanleiding dat hü uiteindeUjk t ^ - h de kant van de misdaad kiest H.j wil het meis je trouwen Wanneer zü hem ver laat is hü niet meer te stuiten en hü loopt met open ogen zyn onder gang tegemoet ' Cry tough is een van die harde Amerikaanse films die zonder emotionele züpaden in te slaan een zwart facet van hel leven tonen Rembrandt Nachtvlinders C De film Nachtvlinders van itV P'SaJle deze week in City / joet heel wat vermoeden Welnu men wordt gecon fronteerd met een huis van twüfel achtige aard op de Parüse Place Pi galle al verschilt deze gelegenheid nauwelüks'met die in andere grote steden van Europa Parijs kan er niet alleen prat op gaan dat het eén ver büsterende verscheidenheid op dit terrein biedt In deze film die handelt over een op zichzelf aardig in elkaar gezette juwelen diefstal worden de Pigalle meisjes echter een beetje al te veel met hun vaak büzonder mooie en lange haren er bü gesleept Hierdoor krügt de film een enigszins langdra dig karakter Claudine Dupins is een van die meisjes ze doet het aardig Maar ook zü vermocht niet te ver hinderen dat wü ons büwülen be gonnen te vervelen omdat het alle maal zo lang duurt voordat de ont knoping daar is PALACE — In Palace tot en met morgen een film die tegen de achter grond van de luchtraids tegen Japan in de Tweede Wereldoorlog een lief desverhaal geeft Men krügt van het een zowel als van het ander voldoen de om De luchtslag om Japan " te kunnen waarderen ' Twee vliegers van B29 superforten hebben zich verliefd op dezelfde vrouw Het zijn de Oor log.^gebeurtenissen die bepalen wie zich de vrouw van zün keuze mag verkiezen OLYMPIA — Tot en met morgen seeft Olympia Jungleduivcls " en de rest van de bioscoopweek de western Het Duivelsfort " l;wec filmverhalen waarin spanning en actie de boven toan voarciL 
18 ^ l^r^I^i ^^ '- Zaterdag 10 september 1960 - 68e jaargang no 11 1 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ' »????< Is u een ervaren STENO-TYPISTE r.k en in het bezit van mulo-dipl Zendt ons dan omgaand uw sollicitatie in Er wacht n een goede en prettige baan Brieven onder no 2-5590 aan het bureau U.N - Bq Chem Wasserij en Ververij HOEKSEMA N.V Jutfaseweg 233 Utrecht kunnen geplaatst worden persers leerling-persers enige ongeschoolde krachten boven 18 jaar Loon vol|;ens ca.o - Aanmelding tus.sen 9 en 6 uur of na telefonische af spraak Telefoon 32607 Ook om vitragre en k&nt vrerk „ kreuk en aniettelvos '' te houden CraekJrae ivjt ttiuii^kl WMit uit vrraring ¦ weet « dat CrackCree Bdel stijleM ] H>aebtig « resuitateB geeft Omdat Juist Craektree met kokend water worët aangemaakt tost het voi kemma ' waterdttn 09 Bn k«t striikeD gaat üoht ea prettif Voordmilgor door groto Inhoud on lago prlj»ï 950 gtttm Crukfrae Bdelstijf ¦• « leehts Beter en goeiÊkoper TWEEKAMERFLATS TE LEERSUM Aan de rand der Staatsbossen te Leersum nabij het centrum dorp prachtig gelegen tegen de licht hellende M C Verloopweg bouwen wij speciaal voor alleenstaanden ouden van dagen of hen die voldoende hebben aan een niet te grote gerieflijke woon rufpite een kleine tweekamer laagbouwflat van slechts één verdieping in totaal 24 een heden Zonnig gelegen in een rustige omgeving waar verdere bebouwing niet zal worden toegestaan Buitengewoon mooie en zeer bosrijke omgeving Bijzondere aondacht zal worden besteed aan bouw en afwerking DE INDELING IS ALS VOLGT Grote woonkamer op het zuiden breed 4.78 meter met kast en balkon Slaapkamer met kast en voste wastafel Uiterst gerieflijke moderne keuken fabrikaat Bruynzeel of gelijkwaardig merk Ruimte voor gosfornuis en koelkast Roestvrij stalen aanrechtblad Ruim toilet met drukknopbediening fonteintje etc Doucheruimte in de gang Keuken douche en toilet worden betegeld colovinyl vloeren of tegels naar keuze DE KOOPSOM VAN DEZE MODERNE ZONNIGE FLATS S ZO LAAG MOGELIJK GESTELD EN BEDRAAGT slechts ƒ 16.000 per woning inclusief een flinke afzonderlijke bergplaats buiten voor rijwielen kolen etc EIGEN GROND GEEN BIJKOIVIENDE KOSTEN ALLE KOSTEN VOOR NOTARIS HYPOTHEEK ACTEN EN MAKELAARSPROVISIE ZIJN IN DE KOOPSOM BEGREPEN VRIJE VESTIGING VOOR ELKE KOPER IN DE GEMEENTE LEERSUM AANVRAGEN TE RICHTEN TOT COÖPERATIEVE FLATEXPLOITATIE VERENIGING „ BOSRAND " Heren gracht 50 Den Haag Makelaarskantoor Rljpstra Hoofdstraat 181 tel 03438-2987 te Driebergen en Makelaarskantoor van Grafhorst Emmastraat 61 tel 02950-13360 te Hilversum Degelijke opleiding is belangrijli in de drulilierij Vakmensen heeft de drukkerij nodig ' ook bij de huidige mechanisatie daaroni wordt er veel aandacht besteed aan de vakopleiding Vierjarig leercontract met schoolbezoek praktijkopleiding in de werkplaats onder leiding van een leermeester Jongens die de 7e klas l.o of 1 jaar mulo of hbs met succes doorlopen hebben en op 1 januari 1960 nog geen 16 jaar waren kunnen in een drukkerij werden opgeleid met leercontract en schoolbezoek Aanmeldinssadres •#• VtAAGT i ^ Vergeet vooral voornaamste niet SOdA Vakbekwame loodgieters voor diverse nieuwbouwwerken Vast werk Hoog loon Loodgietersbedrijf A Eieveld Aanmelden dagelijks tot 5 uur Van Hoomekade 43 telefoon 42551 — ' s Avonds Herm Elconiusstraat 85 telefoon 40391 Utrecht ENERGIEKE JONGELUI In W«t bezft van een Mulo-diploma om te worden opgeleid voor een verantwoordelijke positie In de stattonsdlenst Leeftijd tot ongeveer 30 jaar rraag eens geh«ei vrijblijvend Inlichtingen "" n-v nederlandsche spoorwegen ^ Dienst van Personealzeken 2e afdeling t « UtrecM ' I Nsami _ la»f Leeftijd Adres __ Inllchtfngen Woonplaats ^ Diploma's < wenst doorhalen wat n(et wordt verlangd te soittctteren Op de enveloppe n de llnicerbovanhoek v«rmelden no LA Ui GOUDA-APOLLO OLEO CHEMICALS In verband met de grote uitbreidingen die onze chemische fabriek In de nabije toekomst zal ondergaan hebben wij plaatsingsmogelijkheden voor bankvirerkers pijpmonteups en electromonteups met V.E.V.-diplomi die geheel zelfstandig onderhoudswerkzaamheden van uiteen lopende aard in de chemische fabriek kunnen verrichten Voor mannen tussen 25 en 40 jaar die enige technische belangstelling of ervaring hebben bestaat de gelegenheid om te worden opgeleid tot Deze opleiding vindt plaats door het bedrijf In samen werking met P.B.N.A De operators worden tewerkgesteld in volcontinudienst A2-urige werkweek • • • Er bestaat een gunstige regeling voor de vergoeding van reiskosten Over enige tijd komen woningen beschikbaar Degtnen die meer willen weten over werkzatmheden en arbeids voorwaarden kunnen inlichtingen verkrijgen op maandag 12 sept bij het Gewestelijk Arbeidsbureau Breedstraat 26 te Utrecht ' s avonds van 7-8 uur Wie winnen deze week de 10 mooie Soda-fietsen van hetwarddberoemde merk Fongers ledere 14 dagen zijn er 10 complete Fongers-fietsen te winnen door Jongens en meisjes van 7-14 jaar In totaal wachten er maar liefst 60 pracht fietsen op'nnieuwe baas Wat jullie moeten doen Knip deze advertentie uit,ga hem zo mooi mogelijk kleuren met kleurpotlood of krijt Plak hem op de punten vast op een velletje wit papier zet daar op met blokletters je naam voor naam adres leeftijd en lengte Stuur hem in een open envelop als drukwerk met een 4 cents postzegel naar Ricardo Adviesbureau voor Reclame Frederiksplein 6-8 Am sterdam Sluit géén brieven bij De winnaars van de eerste 10 fietsen worden vermeld onder de volgende Soda advertentie van 24 sept a.s Inzendingen moeten uiterlijkl6 sep tember binnen zijn De uitspraak van de jury is bindend zij houdt rekening met de leeftijd van de in zenders Brieven over deze Soda kleurwedstrijd kunnen niet worden beantwoord „ Is het sop het voornaamste moe " „ Nee kind Een goed begin is het voor naamste en dat goede begin heet soda Want soda is een fee die het leven van elke huisvrouw verlicht Waarom zouden we zwoegen en sloven als het niet hoeft Laat soda het maar voor ons doen Stop de avond vóór wasdag al het goed er maa in en we worden slapend dan wel niet rijk maar in elk geval schoon Alle ongerechtigheden trekt soda er grondig uit Wat vuil is wordt blinkend schoon Als ik zie hoe smerig jullie soms na het spelen thuiskomen denk ik altijd „ Dat kreeg ik er zonder soda nooit uit " Maar één nacht in de week en alle vlekken en vegen zijn verdwenen Alleen nog ee.n luchtig sopje - en de was is al lijnklaar Hoe U ook wast zet éérst de was in de week met ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ig Wy vragen voor direct KARTONNAGEFABRIEK D MIEDEMA N.V ¦ ¦ vraagt voor spoedige indiensttreding ¦ Steno-typisten in het bezit van mulo-diploma Goede kennis van Engels Frans en Duits strekt ¦ tot aanbeveling g ¦ Assistenten I op de afdeling boekhouding werk - voor gevarieerde administratieve zaamheden Sollicitaties te richten aan het bedrijf KANAALWEG 86 TE UTRECHT Bij het Gemeentelijk Energie - en Vervoerbedrijf te Utrecht tlï kunnen worden geplaatst enige autobusbestuurders éénmansbediening leeftijd 25-35 jaar Weeksalorii / 92.50 inclusief d » huureom pensotie verhoosel met f 8.72 per week voor het op enregelmotige tijden dienstdoen Na twee iaor i $ bevordering tot de rang van eutobuibestuurder A mogeliik weeksaloris / 98.43 inclusief de huurcompensotie O * werkweek bedraagt gemiddeld 48 uur De kledingtoelog * bedraagt f lé5 - per jaar Voor schadevrij rijden wordt een premie van ± / i - eer maand toegekend Vereidi Het bezit von rlibewljs D ruim » ervaring al » chauffeur op zwaar materieel en tact om met publiek om te gaan Het bezit van een chauffeursdiploma strekt tot aanbeveling Schriftelijke sollicitaties binnen 7 degen na verschijnen van dit blad in te zenden bij de afdeling Personeels zaken van bovengenoemd bedrijf Nic Beetsstroat 3 N.V Haardenfabriek INTERNO KREUKELEN - MERWEDEWEG 3 g tussen kanaal en spoorbaan bij de grote ¦ verkeersbrug S 1 vraagt voor direct ¦ LAKSPUITERS HAARDENSLIJPERS Vt^lJ HEDEN loon volgens CA.O Grootmetaal 2 x per jaar produktiviteitsdeling Goede sociale voorzieningen betreffende kantine wos - en douchegelegenheid werkkleding reisgeld vergoeding WIJ VRAGEN ¦ ¦ 8 ¦ 8 ¦ ¦ 3 medewerkers die flink willen werken om een groeiend bedrijf verder groot te maken Aanmelden dagelijks aan de fabriek van 8 tot 5 uur Schrifteliik aan de afdeling Personeelszaken 
UTRECHTSCHNIEUWSBUD Zaterdag 1 0 september 1960 ¦ 68e jaargang no 111 19 DESTIJDS AMERIKA'S „ ROMMELZOLDER ^* Nu ' s werelds grootste museumcomplex Wonderlijk testament van James Smithson fVan onze correspondent te Washington TUSSEN Amerika's capitool en de enorme obelisk ter ere van George Washington ligt een langwerpig reuzen-gras veld dat ongeveer twee en een halve kilometer lang is en dat de Mali wordt genoemd In het voorjaar wanneer traditie getrouw de hoogste klassen van Amerika's middelbare scholen hun uitstapjes van enige dagen naar Washington maken staan er langs de kanten van de Mali soms meer dan honderd grote autobussen De jongens en meisjes die met die bussen naar de hoofdstad gekomen zijn en die voor de gelegenheid bijna allen feesthoedjes dragen met een fiere pluim erop zwermen de musea binnen die in de loop der jaren langs de zijden van dit grote grasveM verrezen zijn Geen wonder dat die gebouwen van de Smithsonian Institution " kunnen bogen op zeven miljoen bezoekers per jaar Die bussen staan geparkeerd op wat men het binnenplein zou kunnen noemen van het grootste museum-complex ter wereld De wanden van het enorme plein zijn nog niet volgebouwd maar plannen daarvoor zijn in uitvoering en al die bestaande in aan bouw zijnde of ontworpen gebouwen behoren tot een geweldige museum-organisatie „ The Smithsonian " MODERNE SCHILDERKUNST ALS PROBLEMATIEK MogelijTc verwerpelijk doch niet onafwendbaar Verhoudingen Toen in 1956 deze schildering In het Stedelijk Museum te Amster dam werd geëxposeerd was er één grote ontzetting waarbij niemand zich stoorde aan de chaotische ex pressie omdat dit werk niet de luchtaanval en de gevolgen daarvan weergaf maar zichtbaar " maakte welke duivelse krachten aan het werk waren en welke ontwrichting deze teweeg brachten De symboliek spreekt hier de stier is niet het fascisme maar bruut geweld en duisternis het paard vertegenwoordigt het volk de wandschildering Guernica is symbolisch allegorisch ' aldus Picasso Deze expressie welke van vóór 1940 werd gegeven brak met een traditie die velen nog aanhingen Na 1945 zou deze nieuwe spraJte nóg sterker worden en zoals met de Cobra-groep leder contact met de FRANSE QEEST ZEQEVIERDE PAUST INSPIREERDE VELE TOONDICHTERS Marguerite werd Margarethe ontwricht Nu de storm der moderne kunst enigermate aan het luwen is krijgen de discussies over de contemporaine expres sie in schilderijen en beeld houwwerken méér waarde Het is ons duidelijk geworden dat moderne schilderkunst een oorsprong heeft waarna de ontwikkeling zich als een inner lijke noodzaak heeft voortgezet Dit neemt niet weg dat we toch ondanks deze noodzaak nog wel op tentoonstellingen van moderne schilderkunst met innerlijke afschuw bepaalde produkten aanschouwen maar daartegenover staat dat we Iets meer van de innerlijke be weegredenen gaan vatten ten goede ofwel ten kwade We maken er geen grappen over of het moeten probeersels van schilderwerk zijn die als stunts of vooropgezette dwaas heden vallen te kwalificeren Die weten de kunstkritici evenals de ervaren lentoonstellingberoekers wel terdege te onderscheiden eii dat er nos daarover berichten eri daarvan zelfs plaatjes in de krant komen i.s nu eenmaal onafwend baar in deze eeuw van grote publi diteit _ Indie'n men echter een selectieve expositie bezoekt zoals b.v die op de Expo 1958 waaraan prominente deskundigen medewerkten dan raakt men toch wel onder de indruk van wat in 50 jaar aan jnoderne schilderkunst is ontwikkela En dat we daji deze expressie waarderen spruit uit geheel andere overwegin gen voort dan vanuit de vrees dat men vooruitstrevende kunstenaars zou miskennen zoals onze voorouders aan het eind van de vorige eeuw rfit met V'incent van Gogh hebben gedaan Nu kri.igt men in ónze tlid sonis het tegenovergestelde te zien dat men alle produktie die men de ti tel van kunst verleent waarde toekent Het kan zijn dat een nog agressief jongmens van rondom de 21 jaren z'n opstand uitspreekt over de huidige maatschappij maar dat is toch niets bijzonders Wy allen lopen toch met bezwaren tegen mensen die de samenle ving ontwrichten en we dragen dit naarmate we ouder worden met begrip in ons denken en handelen mee Wij beseffen ook wel dat be paalde verhoudingen in de maat schappij scheef liggen maar dat behoeft toch geen aanleiding te zijn dat we onze linkerschoen aan de rechtervoet doen en de rech terschoen aan de linkervoet Dat is volkomen duidelijk maar indien we dit in de kunstgeschiede nis waarnemen zeggen we dat het evolutie is Denken we zo ook over het ma niërisme in de schilderkunst der 16e eeuw De gorekttieid van figuur welke b.v EI Greco aan de personages op zijn schilderij geeft is een ontwrich ting van voor ons zichtbare verhou dingen Tóch vinden we de werken van El Greco mooi en zelfs aangri,j pend zö het dat we de bedoeling van het manierisme nog lang niet kunnen vatten ^ Nimmer zullen wU vergeten hoe op een bijeenkomst van kunstlderne beweging gelijk we lezen een die beschikte over eeij filosofische vocabulaire die geëerd en gewaardeerd wordt Jn de Stijl groep " waarover dr Jaffé in zijn studie voortredeneert en waar bij hij een redekunstige rechtvaar diging schrijft voor de abstracte tendenzen van zijn scliilderkunst Dit bevestigt de schrijver in dit hoek op pag 198 en wü vragen ons af of liier niet een dogmatische for mule wordt geschapen op instigatie van dr Jaffé Wat zal deze waard blijken te zlJn indien we eens gaan begri.ipen wat de Utrechtse kunst historicus P T A SwiUens in 19.54 in ons blad schreef nl dat Mon driaan aan het einde van zijn kun - stenaars carrière heeft voortgeleefd uit het formalistisch confessionialis me zijner jeugdjaren in het huis van zijn ouders Typisch dat in Amerika vooral Mondriaans abstracte kunst zozeer wordt gezocht terwijl in ons land de belang.stelling voor deze expres sie verflauwt Picasso's symbolisme Willen we een ènder voorbeeld van onze moderne kunst die ons in menig opzicht fascinerend bezig houdt dan noemen we Picasso's Guernica " dat werd geschilderd in 19^7 voor de Parijse wereldten toonstelling en waartoe de Spaanse schilder als onderwerp had geno men het bombardement op 28 april Igor Markevitch dirigeerde Berlioz ' Damnation de Faust " Picasso's wandschildering 1937 ^ Guernica " CS tïi X 5.5 m uiterlijke verschijningswereld ont kennen Men heeft er naar ge streefd in een nieuwe taal te spre ken en een crisis Is niet uitgeble ven 1937 een nissen in der vreselijkste gebeurte de Spaanse burgeroorlog Inmiddels is wel duidelijk gewor den dat het essentiële van de mo derne schilderkunst voornameltjk in een gedachten en gevoelswereld ligt Picasso zelf zeide hierover In hpt schilderij w'aar ik nu aan werk en wat ik Guernica " zal noemen geef ik uitdrukking aan nign af schuw van de militaire machten hiermede bedoelde hü generaal Franco die met Hitler-vliegtuigen de stad liet bombarderen die Span je in het moeras hebben laten zin ken van ellende en dood " Maar dit Impliceert allerminst dat u alles wat zich als moderne schilderkunst aandient mooi moet vinden Dit belangrijke boek dat aan vol ledigheid van wat over moderne kunst is gedacht en gezegd een goede studiebron is zal van voor lichtende betekenis zijn Ook qua uitvoering is het boek met vele ge kleurde en zwart-wit illustraties goed verzorgd terwijl tekstnoten l^ibliografie en index het voor een concrete raadpleging doeltreffend bruikbaar mali9 met radio enz ƒ «.< i = V.W DE LUXE 1958 ƒ 3.850 CITROEN 2 CV DE LUXE 1957 / 2.750 CITROEN 2 CV 1957 / 2.65(i RENAULT vier 1957 f 2.45(i V.W DE LUXE 1955 met roldak radio enz f 2.450 FORD ZEPHYR 1955 / 2.150 V.W 1952 DE LUXE / 1.750 V.W 1951 ƒ 1.450 Bestel en Caravans V.W KLEINBUS 1957 / 4.9511 OPEL CARAVAN 195S-'.59 met radio f 5.750 BORGWARD STATIONCAR 1957—'58 ƒ 5.2.5 OPEL CARAVAN 1955 / 2.45(1 GARANTIE — FINANCIEREN - INt'UILt ^ Utrechtseweg 336-338 De Bilt Telefoon 60409 030 „ SERVICE-STATION " s-GRAVENSANDESTRAAT 25 A — UTRECHT Tel 24138 — b.g.g 24306 »%^»*^*^»*^%^^»%^^%^ REISBUREAU te Utrecht ZIOOGOVEl>4'S IJMUIDEN ' De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staal fabrieken N.V te IJmulden vraagt In verband met de voortgaande grote uitbreidingen van het bedrijven complex voor da Hoofdafdeling NIEUWBOUW ingenieurs van verschillend » studierichting lowel met bedrijfs ervaring als pas-afgestudeerden voor de planning van bedrijfsuitbreidingen op lange termijn technisch economische studies voorbereiding van nieuw * projecten en evaluatie van Investeringen | ingenieurs w.i of m.i eveneens lowel met bedrijfservaring als pas-afge studeerden om na een inwerkperiode als project leiders op te treden voor grote projecten op het gebied van de IJzer - en staalfabricage de walserijen transport centrale voorzieningen enz enige medewerkers ter assistentie van ingenieurs die met de leiding van grote nieuwbouwprojecten rijn belast Vereisten - H.T.S.-opleiding bij voorkeur In werktuigbouw kundige of mechanisch-technoiogische richting " ervaring op een tekenkamer en of in het voor bereiden en bouwen van grote Installaties tekenaars-constructeur constructeurs constructeurs-groepsleider werktuigbouwkundigen met tekenkimerervaring In machine - of apparaten bouw die met een zetfstandl|;e taak - In overeen stemming met opleiding en ervaring * zullen worden belast jonge H.T.S.'ers vsn verschillende studierichting voor gevarieerde functies lowel op de tekenkamer als ter assistentie van de met de leiding van nieuwbouwprojecten belaste ingenieurs en H.T.S.'ers EMIGRATIE " DE ALGEMENE EMIGRATIE CENTRALE houdt op woensdag 14 sept a.s een voorliohtinesavond over AUSTRALIË in het Era.$mushuis Oiidegracht 152 aanvang g u,.ir Spreker de heer C Stam van het bureau Voor lichtingsdienst Australië Er is gelegenheid tot het stellen van schriftelijke en mondelinge vragen.AANMELDING en alle inlichtingen bij het districts kantoor Algemene Emigratie Centr Oude Gracht 152 Utrecht telefoon 12259 TOEGANG VRIJ n y spooHWEdopbouw gevestigd te Utrecht heeft vacatures voor a VERWARMINGSTECHNICUS voor ontwerp en toezicht Gedacht wordt aan een HTS-er werktuigljouwkundemet enige Jaren ervai-ing op het gebied van ver warmingstechniek dan wel een LTS-er met lang duriger ervaring en theoretische scholing b.v.PBNA diploma Verwarmings technicus • ^ Leeftijd 25 a 30 Jaar Standplaats Utrecht b STAALCONSTRUCTEUR Voor deze fiinctie zoeken wij een ervaren kracht aan wie kan worden opgedragen om in overleg met de Chef tekenzaal staalconstructies te ontwerpen en deze zelfstandig uit te werken en te berekenen Leeftijd 30 k 35 jaar Standplaats Utrecht c BOUWKUNDIGE TEKENAARS Wy hebben een drietal tekenaars nodig die reeds een aantal jaren variërend van 3 tot 10 op een tekenzaal-bouwkunde hebben gestaan Voor hen bestaat ook de mogelijkheid om na in ons bedrijf opgedane ervaring en gebleken geschiktheid als toezichthouder op een werk te worden gesteld Er is werk zowel voor HTS-ers-bouwkunde als voor hen die in het bezit zijn van een lager(e diploma ' s Standplaats Utrecht Het salaris van bovengenoemde functionarissen zal in onderling overleg worden vastgesteld aan de hand van ervaring en theoretische bekwaamheid Desgewenst is opname in pensioens - en ziektekosten verzekering mogelijk In voorkomende gevallen kan vergoeding van reis kosten en/of kosthuis toegekend worden Zij die voor bovengenoemde functie in aanmerking willen komen kunnen hun uitvoerige sollicitatie inzenden aan de N.V SPOORWEGOPBOl'W Postbus 2027 UTRECHT Choorstraat 7 vlakbij het stadhuis Gevraagd per 1 november a.s of eerder TYPISTE Salaris nader overeen te komen Br onder nr 2-5625 bur UN 1 ENERGIEK MEDEWERKER Kennis der moderne talen vereist ï r pftiid 22-28 iaar 2 AANKOMEND KASSIER Mulo-diploma vereist Leeftijd 22 28 jaar Sollicitaties onder opgave van leeftüd en verlangd salaris uitsluitend schriftelijk aan Hoofdkantoor afd Personeelszaken Pletterijkade 50 Den Haag N.V.NEOERLANDSCHEMAATSCHAPPIJVANKOGELtAGERS Wageningselaan ie Veenendaa vraagt een telefoniste / receptioniste Gegadigden dienen enige spreekvaardigheid In de drie moderne talen te bezitten ervaring als telefoniste wordt op prijs gesteld doch is niet noodzakelijk Tot de werkzaamheden behoren mede de ontvangst en de zorg voor de doorgeleiding van bezoekers Leeftijd niet beneden 20 jaar Sollicitaties met inlichtingen over opleiding ervaring leeftijd enz te richten tot de afd Personeelszaken WERKSPOOR BEDRIJF TE UTRECHT vraagt voor haar afdeling Administratie ADMINISTR KRACHTEN in ' t bezit van HBS of MULO-diploma Schriftelijke sollicitatie te richten onder let ter T aan het Secretariaat r Gevraagd voor directe of latere indiensttreding a een telefoniste/receptioniste leeftyd by Toorkenr 18-22 jaar b een jongste bediende vri leeftijd 15-17 jaar voor diverse lichte kantoorwerkzaamheden Sollicitaties worden gaarne ingewacht onder No P-9547 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht J ST JACOBSSTRAAT 23 — UTRECHT \ Telefoon 030—26501 ^ nog 3 weken cadeau-cheques bij Wébé UJébé ^ f "-' ^ mpmti^»M y ^ j^.v^l ia » öojxter v«»r «¦<¦« hftina ** a / i^S0 ^ ftttWen ^^ « vat 7325 Uw aanloop tot heerlijk-voordelig kopen Mevrouw Want 10 7o van elk bedrag dat u in september besteedt geeft Wébé terug in de vorm van een cadeau-cheque Elke cheque 3 maanden geldig van 1 oktober t/m 31 december Koop in september de mooiste modestoffen bij Wébé en betaal met cadeau-cheques die u dan ontvangt uw verdere Wébé-aankopen in de maanden oktober t/m december Wébé de grootste en modernste stoffenzaak in Utrecht lUébé ^ RHODESIA GARAGEBEDRIJF In Noord-Rhodesla vraagt Ie AUTOMONTEURS Beginsalaris 11 shillings p.n Vakantie 30 dagen p.J Ongevallenverzekering en zie kenfonds aanwezig Na 2 jaar dienst recht op tourlstenklas vliegpassage naar Europa Uitvoerige solliictaties in duplo met recente pasfoto te richten onder letters K.N.K aan Nijgh & van Ditmar Advertentiebureau Noordeinde 49 Den Haag TEKENAAR VAN HET KADASTER In 1961 zal voor bezitters van het Mulo-B diploma die op 1 januari 1960 nog geen 23 jaar waren te ' s-Gravenliage de opleiding aanvangen voor tekenaar van het kadaster Deze opleiding — die kosteloos is — duurt onge veer 12 maanden Alvorens tot de opleiding te worden toegelaten wordt men 6 maanden aan een van de kadaster bureaus in Nederland — zo mogelijk ter keuze van de kandidaat — praktisch werkzaam gesteld Aan vangsbeloning al naar gelang van de leeftijd va riërend van f 108 — tot f 272 — p.m Aanmeldingen te richten aan het Ministerie van Financiën bureau Opleidingen en Examens Kneu terdijk 22 te ' s-Gravenhage alwaar ook nadere in lichtingen te verkrijgen zijn KONINKLIIKE OEMKA STAAlf ABRIEKEH H.V UTRECHT vraagt een a Dragline-machinist r b Truckrijder f Schrifleliike sollicitotiei ie richten aan de ^ k Afdeling Personeel - Postbus 2013 - te Utrecht 9 met volledige inlichtingen omtrent persoon ' a opleiding en ervaring Mondelinge sollicitaties ° ^ '» morgens van 9-12 uur en ' s middags van V 2-4 uur - Hovenweg 7 - bij de Afdeling r »^^»^^^^»»»^»< ^ Personeelszaken ^ È »*•• •»^« fc **»%^%^^%»^^ N.V AMSTERDAMSCHE CHININEFABRIEK vraagt voor hoor kantoor Morioplaats 19 te Utrecht JONGE YRL KRACHT voor eenvoudige kontoorwerkzaamheden en ter verdere opleiding Brieven met inlichtingen aan bovenstaand adres BEDIENINGSMAN gevraagd voor VOL-AUTOMATISCHE BETONMENGINSTALLATIE Technisch geschoold tenminste L.T.S en ervaren bekend met elektrische en elektronische schakelapparatuur Aan verantwoordelijkheidsge voel stelt deze functie hoge eisen. Aanmelden rechtstreeks of schriftelijk INTERVAM N.V EUROPALAAN Kanaleneiland UTRECHT i^*^»i >^»»*< Voor onze ver doorgemechaniseerde betonfabriek te Utrecht waar op industriële wijze betonelementen worden vervaardigd wordt gevraagd een CHEF ONDERHOUD Oplefding bU voorkeur U.T.S ruime erva ring vereist Deze functionaris zal verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren van vol-auto matisch ketelhuis gehele elektrische in stallatie en fabrielcsmachines Aanmelden rechtstreeks of schriftelijk INTERVAM N.V EUROPALAAN Kanaleneiland Utrecht N.V PKILIPS ' PHONOGRAPHISCHE INDUSTRIE BAARN vraagt voor haar afdeling Personeelszaken een intelligente assistente Voor deze Interessante afwisselende funktle zoeken wij een aktleve jongedame in het bezit van een di ploma middelbare school en steno-typen Nederlands Leeftijd 20-24 jaar Sollicitaties met recente pasfoto worden gaarne In gewacht bij de afdeling Personeelszaken Torenlaan 1 te Baarn Wt vragen voor onze olie - en mengvoeder fabrieken te Maarssen ONGESCHOOLDE ARBEIDSKRACHTEN Leeftijd niet boven de 50 jaar Wij letten speciaal op praktische aanleg ten einde hiervoor geschikte personen eventueel naderhand te belasten met meer verantwoor delijk werk Er wordt gewerkt in ploegendienst behalve ' s zondags Nadere inlichtingen worden maandag 12 sep tember des voormiddags van 9-12 uur gaarne verstrekt door de afd Personeelszaken West kanaaldijk 6 te Maarssen Eventuele schriftelijke sollicitaties met volle dige gegevens vóór 17 september a.s te rich ten aan de Afd Personeelszaken U TWIJNSTRA'S OLIEFABRIEKEN N.V •:^ AA - 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 1 0 september 1960 - 68e jaargang no 111 21 1 X 3 ¦ M sr ¦ ¦ 6 7 B ¦ 9 0 ¦ f ¦ II a ¦ ¦ ¦ 13 IM ¦ If 16 ¦¦' ¦ ' 7 • V * 18 ' 9 ¦ zo ¦ Zl ¦ ¦ B ¦ ¦ 22 2 > ZM ¦ Zf 26 ¦ ¦ ^ 7 m ¦ 29 LOGBOEK DER WETENSCHAP WIE PUZZELT ER MEE Rookgewoonten lijkheid persoon Sprekende resultaten van studie van 2360 rokende mannen door Britse psychiaters in de pigmentcel Zie voorts Nat WISS Rdschau augustus 1960 Qereguleerde groei Langs scheikundige weg Is de mens reeds zo ver gevorderd dat hü ook de groei van planten kan beïn vloeden zonder deze in wezen schar de toe te brengen Zulke ingrepen zijn niet alleen van zuiver weten schappelijk belang maar ook van praktisch nut Onlangs heeft de Virginia Caroli ne Chemical Corporation te Rich mond een nieuwe scheikundige ver binding Phosfon D genaamd ont wikkeld die een plantengroei regu lator voor chrysanthemum blijkt te zijn Phosfon verkort de lengte van de stam zodat wij na afloop van de behandeling een soort dwerg chrysanthemum krijgen Zulke exem plaren vereisen minder ruimte in de kassen en geen steun in de vorm van stokjes Proeven uitgevoerd door biologen van het US Depart ment of Agriculture te Beltsville toonden aan dat de grootte van de bloemen bü de behandelde planten niet of niet noemenswaardig wer den beïnvloed door genoemd mid - r •„ n-i » j IJ - 1 V ^^^- Hoewel nog mooiere resultaten Lmfcj Onbehandelde Chrysanthemum door het aanbrengen van kleine ver Rechts Dwergtype van Chrysanthe - beteringen kunnen worden bereikt mum dank zv voorbehandeling met ^" J " '"^ "" reeds bltj met een derge lijk succes E.e.a ontleend aan S.N L Vol 78 No 2 1960 Phosfon IN HUIS EN HOF Boerenjasmijn om haar geur geliefd bevelen Phlladelphus Virginal deze bloeit met grote dubbele zilverwitte bloemen Op de achtergrond in de kleine tuin zal die wel voldoen overigens kan men hem ook door middel van snoeien wel een beetje in de hand houden Van onze wetenschappelijke medewerker Niet alleen „ het roken " is de laatste jaren object van inten sieve studie geworden maar ook „ de roker " Onderscheidt de roker zich dan inderdaad van de niet-roker en zo ja in welk opzicht Een recente studie van dr Eysenk van het Institute of Psychiatry in Lon den heeft o.m bevestigd dat de roker in het algemeen tot het extraverte type naar bui ten gekeerde persoonlijkheid behoort Een studie van 2360 mannen resulteerde in de con clusie dat de gemiddelde siga rettenroker pijproker niet roker en ex-roker persoonlijk heidsstructuren vertonen die van elkander verschillen Siga rettenrokers bijv zijn meer be lust op uitgaan dan pijprokers en niet rokers Eysenk en medewerkers zeggen verder kiervan dat de resultaten niet bewyzen dat roken geen long kanker veroorzaakt maar dat ze het wel heel aannemelijk maken dat beide zowel roken als kanker in verband staan met zekere hier aan ten grondslag liggende erfelijk heidsfactoren Voorts verleent hun studie enige steun aan de gedachte dat extraverten in een versneld tempo kunnen leven veel meer drinken en straffer roken dan nor maal Daarenboven leiden ze een veel ongeregelder leven dan intro verten d.w.z diegenen die naar binnen zijn gekeerd Extraverten kunnen dus hun weerstand tegen ziekten behoorlük verminderen en ze stellen zich veel meer bloot aan condities die de ziekte in kwestie direkt teweeg kunnen brengen On derzoekers maakten gebruik van enquetelijsten waar b.v de volgen de vragen voorkwamen 1 Beschouwt u uzelf als een druk levendig individu 2 Bent u dik wijls in gedachten verdiept zelfs wanneer u aan een conversatie deelneemt 3 Bezit u gewoonten zoals b.v kauwen op potloden het bijten op de nagels etc De antwoorden zo menen onder zoekers wijzen wel duidelijkop een extravert patroon on der de sigarettenroiters Even eens bevestigen de antwoorden minof meer de gedachte dat rokersminder stoere strenge persoonlyk heden zijn dan anderen Uit de studie kwam als Iets nieuws te voorschtjn dat ex-rokers de meest neurotische zün van ge noemde categorieën Onder de ro kers bleken de zware meer geëxtra verteerd te zijn dan de middelmati ge 15 24 sigaretten per dag en de ze meer dan de lichte rokers De graad van extraversie bi.i de bestu deerde ex rokers lag tussen die van de lichte en de middelmatige ro kers in terwijl de niet-rokers op hun beurt minder geëxtraverteerd waren dan de lichte rokers De ge middelde pijproker bleek meer dan welke andere roker ook neiging te hebben tot introversie d.w.z tot een in zich zelf gekeerd zün Nu weten wü het aan uw rookgewoonten kun nen wij uw persoonlijkheid ontmas keern S.N.L Vol 78 No 3 1960 Kleurwisseling hij dieren De kleur van huid haar etc be rust zoals bekend op de aanwezig heid van een zekere hoeveelheid pigment of huidkleurstof Voor ons mensen is de kleurbepalende ver spreiding der pigmentkorrels over de cellen een nagenoeg stationair en uitgebalanceerd geval maar hoe staat het nu met die vele dieren die zich spontaan moeten aanpassen aan hun ondergrond en die tamelijk snel van kleur moeten veranderen Ter informatie diene dat de pig mentcellen of chromatoforen alseenheden voor deze kleurwisseling,fün vertakte uitlopers bezitten waarin de pigmenlkorrels naar dealgemene opvatting van plaats ver anderen Het grootste kleureffectwordt bereikt wanneer de korrel tjes zich op een bepaalde wijze ver delen Vroeger vermoedde men datde chromatoforen geïnnerveerdwerden d.w.z beïnvloed door zenu wen waardoor een snelle kleurwis seling tot stand kon worden ge bracht Nu weten wij dat dit slechtsgeldt voor enkele diersoorten alsb.v voor weekdieren hecnvissen enreptielen Allereerst wordt de kleurvan de ond grond met de ogenwaargenomen en aan het centralezenuwstelsel doorgegeven Van hieruit wordt dan langs de weg der ze nuwen of hormonen d.z scheikun dige verbindingen uitgescheidendoor klieren in de bloedbaan deverdeling der pigmenlkorrels in depigmesilcellen bestuurd Onder demicroscoop is dit duidelijk te vol gen Bij de kreeften kan geen in nervering worden gevonden zenuw geleiding speelt bil deze dieren m.a.w niet de bedoelde rol Wel heeftmon vastgesteld dat in bepaalde re gionen van de kop en de oogsteeleen of meerdere scheikundige sub stanties voorhanden zijn die metde bloedstroom naar de pigmentcel ien worden vervoerd alwaar ze depigmentspreiding teweegbrengen.Dit wijst m.a.w op een hormonalebeïnvloeding " an de kleurwisseling.Bi d « amfibieën komt deze totstand op grond van een hormoonuit schelding door de hypofyse een hersenkller Met de recente onder zoekers kuntien wij nu zeggen dat het bij de kreeften gaat om een zgn neurosecretorisch orgaan dat de kleurwisseling regelt Volfifens kort geleden doorgevoer de elektronenmicroscopische on derzoekingen bevatten de pigment cellen van de zich aan de onder grond aanpassende dieren zeer be langrijk in de strijd om het harde bestaan want zo kunnen ze zich ont trekken aan het oog van hun aan vallers contactiele of samentrek bare spiervezeltjes die al samen trekkend een kleurwisseling tot stand brengen Dit in tegenstelling met een vroe gere mening die zegt dat de kleur verandering wordt teweeg gebracht door protoplasmatische stromingen BRIDCERUBRIEK Belangwekkend probleem Sedert 1954 organiseert de GooiseBridge Club aan het begin van hetbridgeseizoen te Bussum een viertal lentoernooi dat langzamerhand totéén van de grote bridgegebeurtenis sen van de septembermaand is uitge groeid De vorige week zag men danook talrijke gerenomeerde Neder landse bridgespelers in het Gooi bij een - en men was er direct weerhelemaal „ in " Zelfs zo dat onvol prezen wedstrijdleider Jan Negrijn opzeker ogenblik per microfoon vroeg,of de meesterklassers wat zachterwilden ruzie maken Nu behoren heftige discussies tot de achtergrond van een bridgetoer nooi zodat u er toch van verzekerd mocht zijn dat de stemming opper best was 7 Waarover men o.a sprak wil ik u eens laten zien in de vorm van een aardig spelprobleem A H 10V B 6 2 A 7 3 A B 8 5 N W O z 7 6 4 2V H 9 4 V B 8 6 < D H 10 Oost was gever NOW waren kwets baar Aan één tafel ging het bieden oost pas - zuid pas - west 1 schop pen - noord pas - oost 1 Sansatout - zuid pas - west 2 Sansatout - noord pas - oost 3 Sansatout - allen passen Tegen oost 3 SA-contract speelde zuid 6 voor op tafel west werd ^ Aas gespeeld noord gaf de 4 en oost de 2 bij Vervolg werd uit west met V 2 noord V 5 oost V Vrouw en zuid won de slag met de V Heer Wat moet zuid naspelen Terwijl u denkt keuvel ik even ver der Over het algemeen is beschei denheid geen kenmerk van al danniet vermeende sterke bridgespelers.In Bussum vertelde men ons dat eenmeneer die voor een lagere afdelinghad ingeschreven zich terugtrok toenhij hoorde dat het een viertallentoer nooi en géén parentoernooi betrof.Zijn motivering Ik speel zelf goed,maar heb steeds knoeiende partners.In een viertallenwedstrijd heb ik be halve een partner ook nog tweeknoeiende teamgenoten en dat is mijte veel Hebt u inmiddels het vraagstuk al opgelost U moet na slag twee in staat zijn te analyseren dat oost vrij zeker goede ruitens met de Heer alsmede harten Aas-Vrouw in handen had Om precies te zijn oost had 49VAV734H952a|;7642 Zuids - enige goede - voortzetting zou dus klaverheer geweest zijn Noords klaveren Vrouw 9 8-vijfde zouden vrij gespeeld zijn en noord heeft een vaste entree in schoppen Door ruitenvrouw te spelen miste zuid de boot - oost kreeg de kans óók nog zijn schoppens vrij te spelen Aan tafel II speelde west de 3 SA en noord speelde 4 ^ 5 voor waarna west geen kans meer had Zó gaat het in het bridgeleven - de één moet zwaar piekeren over iets dat een andere in de schoot krijgt geworpen leggen bloot IJzcrroest EN van de meest schadelijke en destructieve scheikundige reacties die wij kennen is die van ijzer met zuurstof Indien de nodige voor zorgsmaatregelen niet worden geno men veroorzaakt ijzerroest in de Ver Staten alleen reeds zeven mil jard dollar per jaar schade Het is daarom een vanzelfsprekende zaak dat men alle pogingen in het werk stelt ijzerroest te bestrijden Dit wordt ook zo goed mogelijkgedaan Nog beter zou men ditkunnen doen wanneer men eenbeter begrip zou hr'jben van water precies gebeurt voordat hetoxydatieproces zich inzet Welnu,volgens Gulbransen en Coban die nen wü de oude ijzerroest theorievaarwel te zeggen Huns inziensis niet zuurstof maar waterstof enom precies te zijn waterstofionen(positief geladen waterstofker - nen de aanstichter De waterstofionen stammen van de waterdamp uit de omgeving En wat doen ze dan Ze dringen het ijzer binnen wat vrij gemakkelijk gaat omdat ze zo minimaal klein zijn Eenmaal binnengedrongen vergroten ze de plekken waar nor rnaliter het grotere zuurstofatoom zich met het nog grotere tjzeratoom pleegt te verenigen tot ijzerroest Ze vergemakkelijken m.a.w deze innige verbinding In een serie ex perimenten heeft men zuiver ijzer draad eerst laten reageren met zuurstof alleen en toen met water damp bti S35 F onder bepaalde con dities De resultaten van de corrosie wer den vervolgens onder een elektro nenmicroscoop die de objecten tot 300.000 maal kon vergroten bestu deerd En wat zagen onderzoekers?Dat het ijzer met droge zuurstof eenbeschermend laagje vormde vanwaaruit miljoenen stoppeltjes op schoten met een diameter van 2,5 miljoenste cm en 70 miljoenste cm.hoogte Elke stoppel ontsprong aanéén enkele scherp afgebakende groei-zone Met waterdamp echter namen zeeen opzienbarende verandering inhet oxyde oppervlak waar Uit deg roei-zones kwamen dunne puntigeÜzeroxyde deeltjes te voorschijn diezich dwars over het metaalopper vlak verspreidden Deze die de ijzer roestdeeltjes vertegenwoordigen zün ongeveer 2 miI.ioenste cm dik 70 miljoenste cm breed en 700 mil joenste cm hoog De ja/hnijn in bloei Foto J Ahhing en Zn In aantal overtreffen ze de vorige vormsels met wel het 50-voudige Ziehier de nieuwe lezing over ijzer roest S.N.L Vol 78 No 5 1960 Krswrdrdsl Dit Is weer eens een Icruiswoord raadsel waarin de woorden zonder hun klinkers moeten worden geschre ven dus bijv het woord „ TRIOMF " als TRMF en „ ASBAK ' als SBK Horizontaal 1 zware storm 4 voertuig 5 wangedrocht 6 bestuur der 9 aan land gaan 13 geschreven verhaaltje 15 bedrijvicheid in lei ding van de samenleving 17 voor delig 18 uitermate beleefd 20 iemand van adel 21 cxyderen van ijzer 22 scheepsverblijf 26 smal gebouwd 27 zonder uitzondering 28 mistig 29 bekend vestingstadje Verticaal 1 beroemd zeeheld 2 gewoon 3 aarzelen 7 landstreek 8 extra'tje 10 duister 11 nadelig saldo 12 gezagvos.-der 13 sohilders artikel 14 naar de titel 16 afschu welijk wapen 18 omvang 19 pijn lijk 23 luchtvaartuig 24 leveran cier van voedsel 25 geheel tevi-eden Zoals gewoonlijk moeten de oplos singen op een gewone briefkaart ge schieden geadresseerd aan 5p perpuzzelaar van het Utrechtsch Nieuwsblad De inzendingen moeten uiterlijk donderdagochtend met de eerste post in ons bezit zijn Oplos singen die aan deze voorwaarden niet voldoen worden terzijde gelegd Over de puzzel of over de toeken ning der prijzen kan geen correspon dentie worden gevoerd De prijzen bestaan uit een hoofd prijs van ƒ 10 - een prijs van ƒ 5 en vijf van ƒ 2.30 ¦^ De burgemeester van Tilburg mr C J M Beent heeft in Tilburg een door de Amerikaanse onder neming Goodyear opgerichte banden remouldfabriek in bedrijf gesteld Het remould procedé houdt een totale vernieuwing van het loop - en zijvlak van gebruikte banden in waarbij men steunt op de omstandigheid dat de huidige samenstelling van het carcas die vernieuwing zeer wel toelaat Remould-banden kosten slechts de helft van nieuwe oanden en zouden desondanks nauwelijks in kwaliteit van nieuwe banden zijn te onder scheiden WIJN IN DE MELKMAN Twee vrachtauto's de een geladen met wiJn de andere met melk zijn te Ljubljana In Joegoslavië met elkaar In bot sing gekomen De botsing ontstond doordat een van de chauffeurs dronken was — de chauffeur van de melkauto wel te verstaan Advertentie KEMBO meubelen naar ontwerpen van W H Gispen Binnenhui.i Architect Deze meubelen zijn uitgevoerd in metaal Utrecht's Binnenhuis Korte Jansstraat 23 Utrecht Telefoon 17285 Dl E ECHTE BOERENJASMIJN — Phlladelphus coronarius — verspreidt een wolk van geur geen wonder dat men ze graag In de tuin poot doch men moet aan één voorwaarde vol doen ze moeten voldoende ruimte hebben ze kunnen nameiyk tot flinke hoogte opgroeien en een onder linge afstand van enkele meters Is dus heus niets overdreven De Phlladelphus voldoet In feite in elke grondsoort doch verlangt wel voldoende vocht een goed vocht opgevende grondsoort is dus wel aan te bevelen Het is een sterke heester die volkomen winterhard is en er be hoeft dus tegen het invallen van de winter niets aan gedaan te worden hij redt zichzelf wel De grootbloemige jasmijn kan In juni — Juli bloeien en doet dit met zo'n overvloed van bloemen dat het één groot boeket witte bloemen lijkt Voor hen die niet voldoende ruimte hebben kan ik een andere soort aan - SCHAAKRUBRIEK De actie van Diemer tegen Drs Speijer het gambiet niet correct Er is geen een meester van betekenis die het in een ernstige partij durft toe te passen 5 g7—g6 6 Rfl—c4 Rf8—g7 7 0—0 0—0 ^"^' lm ^^ r i T 1 Vorige week zagen wü hoe de jonge Utrechter Verholt de Westduitser Diemer snel en doeltreffend in de aanval van het bord speelde Dit was des te opmerkelijker omdat Verholt het schaakspel weliswaar frequent be oetent maar er geen diepgaande stu die van maakt en een echte „ ama teur " in de beste zin des woords is Diemer daarentegen is een ware schaakfanaticus schaken is voor hem méér dan een beroep het is voor hem welhaast een religie Hij heeft er zijn levenswerk van gemaakt een bepaalde openingsva riant — het Blaekmar-gambiet — te doorgronden en schreef daarover een boek van honderden bladzijden In deze stelling heeft de witspeler jarenlang geëxperimenteerd met zet ten als Pe5 Rg5 en Del tegen welke langzamerhand de juiste afweermid delen werden gevonden Daardoor niet in het minst uit hetveld geslagen vertoont hij in dezepartij zijn nieuwste vinding nl 8 Kgl — hl De voornaamste be doeling van deze zet welke op heteerste gezicht tempoverlies lijkt ispion d4 zo nodig met Re3 te dekkenen deze raadsheer dan eventueel bijv.na Pg4 naar gl terug te trekken.Speyer vindt nu kennelijk niet debeste voortzetting want hij komt wel dra in het nadeel 8 Rc8—g4 9 Rel—e3 c7—c5 Diemer die niet kan niet mag ge loven in een weerlegging van zijn lijfopening voorziet deze zet van een uitroepteken en noemt hem zwart a enige mogelijkheid om tot actief te genspel te geraken Vooralsnog konu het ons echter voor dat zwart niet zo voortvarend behoefde te zijn met het teruggeven van de pion en dat bijv Pbd7 benevens Pb6 en Pd5 eventueel voorbereid door c6 de voorkeur had verdiend 10 d4xc5 Pb8—d7 11 Rc4—b3 DdS — c8 12 Ddl—d4 Zo handhaaft wit pion c5 zijn dame loopt in de di agonaal van Rg7 slechts schijnbaar gevaar 12 Rg4xf3 Tflxf3 13 Pf6 — h5 Pc3 — d5 Met deze verrassende tus senzet handhaaft wit zijn voordeel 14 Dc8—d8 Niet 14 Rd4 15 Pe7:t benevens 16 Rd4 met schaak 16 Dd4—b4 Diemer heeft zijn doel bereikt en een volstrekt onbegrijpelijke stel ling gecreëerd Hij dreigt behalve Db7 ook c6 15 Pd7—e5 16 Tf3 — h3 e7 — e6 Een onaangename nood zaak welke wit een geweldig steun punt op d6 verschaft 17 Pd5—c3 Dd8—e7 18 Tal—fl Tf8—d8 19 Pc3—b5 a7—a5 20 Db4 — a4 Ta8—b8 Speyer voelt zich in de verdedigingniet op zijn gemak en offert een pion,om wat tegenaanval te krijgen Dietegenaanval is echter te zwak tegen over wit's troeven open f-ltjn veldd6 21 Da4xa5 Pe5—g4 22 Re3—glDe7—g5 23 Da5—c7 Kg8—h8 24 Pb5 — d6 Td8xd6 25 c5xd6 Tb8 — d8 26 Dc7xf7 Td8—f8 27 Df7xe6 Zwart staat glad verloren Tfl faalt op Dg8 mat 27 Ph5—f4 28 DeS — e7 Pg4—f6;29 Th3—g3 Dg5—f5 30 Tg3—f3 g6—g5 31 Rgl—d4 Tf8—e8 32 Rd4xf6 Te8xe7 33 d6xe7 en zwart gaf het op daar hij e7 — e8D zonodig voorbereid door Ra4 of Rf7 niet kan beletten Wie vindt de weerlegging van 8 Kgl—hl Mr Ed SPANJAARD Ondanks deze ernst en ijver wordt hij niet helemaal au serieux geno men behalve ¦ door zichzelf Zo ver wierf hij nimmer de titel internatio naal schaakmeester hetgeen voor hem geen beletsel is zich in woord en ge schrift als schaakmeester " aan te kondigen Hieronder volgt de oplossing van onze vorige puzzel De volgende woorden moesten wor den ingevuld Inderdaad rechtvaardigen zijn re sultaten niet hem die eretitel te ge ven Daarvoor is hij te weinig con stant Zijn „ weltfremde " ideeën ver lokken hem telkens weer tot wilde avonturen die vaak faliekant uitlo pen 1 portret — Potter = R 2 kreukel lekker — U 3 diender redden — T 4 Meander — andere = M 5 pantser — sparen = T 6 roesten — nestor = E 7 verband — braden = V 8 fuchsia schuif — A 9 maanden manden zzz A 10 terrein — tieren ^ z R 11 tergend — tenger = D 12 evenals ^ slaven z = E 13 rechter — echter k R 14 monster — mentor = S Dit verklaart waarom hij bijv 2 jaar geleden open kampioen van Neder land werd en dit jaar slechts no 9 in een veld van 12 spelers die geen van allen tot de landelijke topklasse beho ren Niettemin kan Ddemer bijzonder gevaarlijk zijn vooral wanneer hij met zyn " gambiet — door hem zelf bescheidenlijk het Blackmar-Diemer gambiet genoemd — in de aanval komt Hij weet van die variant letter lijk alles en dat is in een wedstrijd partij met gelimiteerde bedenktijd natuurlijk een groot voordeel De moderne verkeersdeelnemers waren dus „ RUIMTEVA ARDERS ' Prijswinnaars waren deze week Mej G H Kle.vn Rijnlaan 80 B Utrecht f 10 — H W v a Sluis Beverstraat 36 Utrecht ƒ 5 — mevr Van Wakeren Ahornstraat IbisiV Utrecht R Reinde-s St Nicolaas-plantsoen 15 Culemborg Rros van Raadshooven v d H'^evenlaan 5 Den Dolder J B H Ten Koppel Nan senlaan 40 Utrecht en dr J B du Buy Mauritsstraat 22 Utrecht allen ƒ 2,50 De Nijmeegse crack Speyer kam pioen van de Oostelijke Schaakbond en zelf een typische aanvalsspeler ondervond dat tot zijn schade en schande in de eerste ronde van het open landskampioenschap Wit Diemer Zwart Drs Speyer 1 d2—d4 Pg8—f6 2 Pbl—c3 d7—d5 3 e2—e4 d5xe4 4 f2—f3 e4xf3 5 PglxfS De voornaamste stelling van het B.D.-gambiet Wit heeft een ontwikkelingsvoorsprong en lijnen voor zijn pion hetgeen praktische kansen geeft Toch achten de kenners DAMRUBRIEK Zó hield Springer Koeperman tegen In de vorige rubriek liet ik een partij glanzen uit Springers jeugd 19 jaar en heden presenteer ik de weergaloze strijd van de ruim 60-jarige oud-wereldkampioen Springer tegen de huidige wereldkampioen Iser Koeperman die bijna dertig jaar jonger is Onze landgenoot alleen maar zo te hooi en te gras spelend in de clubcompetitie de Rus door en door getraind en spelend toernooi na toernooi match na match De Rus in eigen omgeving Springer als de eerste buitenlander die de Russische dammers in him vaderland opzocht Advertentie wel 39-34 minder nadeel gebracht hebben dan 39-33 Het feit dat Koe perman willens en wetens deze ruil toelaat geeft toch ook te denken 25 17-21 26 33x24 14-20 27 25x14 9x29 28 36-31 4-9 29 31-27 5-10 30 40-34 29x40 31 45x34 6-11 32 49-43 10-14 33 43-39 15-20 34 30-25 21-26 ir KOEPERMAN CAL HAARDEN VAN BECKING & BONGERS ULFT « « ¦ ® O ¦ ¦ o 8 o ¦ o a B o o o B o o B o o B o o o ¦ Was het wonder dat Springer in het nauw gedreven werd Het eigenaardige in deze partij was dat een duidelijke foutzet van Sprin ger niet aan te wijzen is De Russi sche stoomwals Koeperman rolde over de witte stenen van de Hollan der en het scheen dat er alleen maar gruis over zou blijven Toen toonde de oude leeuw dat hij nog kon klau wen en liet hij de Nederlandse dam mers niet in hun hemdje staan Op uiterst geraffineerde wijze paarde Springer vaardigheid aan routine standenkennis aan intuïtie en wist hij de wals tot staan te brengen en kroop hij onder de rol vandaan die hem bijna had verpletterd Dit was het eerste en helaas ook het laatste tref fen tussen Springer en een Rus en daarom ontruk ik deze partij aan de vergetelheid tot glorie van Springer en tot een dankbaar „ in memoriam " van deze werkelijk grote grootmees ter in de damkunst w m ' m B SPRINGER 35 34-30 8-12 36 37-31 26x37 37 42x 31 20-24 38 38-33 11-17 39 48-42 17 21 40 28-22 12-18 41 42-37 21-26 42 22-17 wit probeert op allerlei manie ren om zich remisekansen te schep pen Dit is er één van 3-8 43 39-34 8-12 natuurlijk 44 17x8 13x2 45 34 29 23x34 46 30x39 9-13 47 32-28 18-23 48 28-22 23-29 49 33-28 29-33 50 39 34 33-38 51 24x33 28x39 52 28x39 2 7 de voor de hand liggende doorbraak door 38-42 laat zwart na Hij staat ook te gunstig om zich met remisemogelijkheden in te laten 12 okt rouwdag voor verkeersslachtoffers Het Verbond voor Veilig Verkeer is van plan de 12de oktober de jaarlijkse congresdag die in Gronin gen wordt gehouden de eerste dag te maken waarop nationaal over de verkeersslachtoffer "^ zal worden ge rouwd Op deze dag die op een vorig jaar gedane suggestie van prinses Wilhelmina wordt ingesteld zal het accent worden gelegd op de bezin ning over de slachtoffers van het verkeer Het voorstel van de prinses is vo rig jaar aanbevolen door H M de Koningin De regering heeft zich achter de suggestie gesteld en de uitvoering ervan aan het Verbond voor Veilig Verkeer gedelegeerd De Koningin zal zich naar ver wacht mag worden via de radio met een speciale boodschap tot het Nederlandse volk richten op 12 ok tober aldus deelt het verbond mee Op de scholen in de bedrijven via krant radio en televisie en door middel van aanplakbiljetten en een speciale editie van het gezinsblad Wegwijs " zal de bezinning op deze dag worden gepropageerd B Springer wit)—ir Koeperman zwart 1 33-28 17-21 2 31-26 20-24 zo speelde Koeperman de moderne F'ranse opening tegen op een wijze die maar zelden wordt gehanteerd schijven van het bord en een zg top zware lange vleugel dreigt Uit het vervolg blijkt dat ook hier weer geldt alle theorie is grauw 3 26x17 11x33 4 8x20 15x24 5 32-28 6-11 6 34 30 11-17 7 39-33 10-15 8 30-25 7-11 9 44-39 1-6 nog staat — naar onze " begrippen — wit beter Koe perman laat zien dat dit slechts schijn is 10 50-44 16-21 11 42-38 21-26 12 40-34 2 7 13 47-42 17-21 14 37-31 op 37-32 zou zwart o.l 21-27 geruild hebben en daardoor zijn stand zeer hebben verbeterd mede doordat hij „ zwemmen " gaat in de tempi 14 Redding De nu volgende variant toont Sprin ger op zijn sluwst Hij tracht nu de enige mogelijkheid om te ontsnappen door offers te bewerkstelligen Hij moet deze variant nauwkeurig heb ben overwogen want klopt dit niet dan zouden andere voortzettingen de voorkeur hebben verdiend 53 22-17 7-12 54 17x8 13x2 55 27 22 16x21 56 22-18 2-7 57 39-33 scherp berekend 38x29 58 35-30 29 33 er is geen andere die in aanmer king komt 59 18-13 verrassend 19x 8 60 30-24 33-39 61 24-20 14-19 62 20-15 wit is er door 39-43 63 15-10 19-24 64 10-5 dam 43-49 moet wel want 37 32 driegt Op 21-27 en daarna 43 48 duiken andere remisegangen op Bv 5-19 enz 65 5-28 49-43 66 28-44 8 13 of 67 44-49 en op bijna onmogelijke wijze is het gelijke spel door Springer bevochten Zwart maakte er leuk remise van door 43-27 31x22 26 31 49x30 31x42 maar dat was maar een aardigheid van „ de meerslagregel in de partij " Door het naspelen van de twee par tijen ter nagedachtenis aan Springer zal men zeker een posthume hulde bewijzen aan onze grote dammer pro pagandist en organisator Jur Schroder 26x37 15 41x32 21-26 Koeperman schijnt geen angst voor randschijven te hebben De zet 21-26 past volkomen in zwarts plan 16 46-41 11-17 17 41-37 7 11 18 44-40 17-22 na de schermutseling en de opbouw gaat zwart nu de zwakte van wits stelling blootleggen 19 28x17 12x21 het is de vraag of nu het moment niet daar is om het centrum te bezetten Zwart doet dit niet hij vervolgt met • Te s-Hertog?nbosch is op 78 jarige leeftijd plotseling overleden de heer A Top een de pioniers van het bioscoopwezen ' n Nederland In Nijmegen Den Bosch en Eindhoven heeft hij de eerst^i filmtheateis ge bouwd Het theater in Den Bosch Chicago was in 909 het tweede theater in Nederland Hij was hiervan de technische leider 34-30 21 33-28 21-27 nu kan zwart de ruil beletten 37-31 die wit wel had kunnen doen als hij eerst het centrum had bezet 22 32x21 26x17 Zwart heeft nu tempi gewonnen 23 33-32 Springer biedt een dam aan Na enige bestudering van de situatie zal iedere dammer kunnen berekenen dat deze dam geen voordeel brengt Integendeel Daarom laat zwart na tuurlijk ook de ruil 14-20 25x21 16x47 na wegens 30x19 13x24 39-33 47x29 40-34 29x40 45x34 en de witte stand in deze 8 om 8 kan zwart hoogstens op remise doen hopen en dat is Koe perman zijn bedoeling niet en daar voor is de zwarte stand te voordelig Stand na 23 van wit 23 18-23 kiest dit moment om dat nu 25-20 geen dreiging meer was 24 43-38 24-29 de wals rolt 25 39-33 wil vereenvoudigen Weer is het devraag of Springer daarmede niet inde kaart van Koeperman speelt.Daarom zou 40-34 of misschien zelfs 
Zaterdag 10 september 1960 - 68e [ aargang no 111 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD UTRECHTSCH N HOENSON OLIE - EN KQLENHAARDEN in het ERASMUSHUIS Oudegrocht 152 Toegang vrii Een goede voorbereiding voor de opleiding tot GEZINSVERZORGSTER Is het werken als GEZINSHELPSTER In Haarlem staat deze mo gelijkheid open voor meisjes van 17 jaar en ouder Ge zellig samenwonen met an dere meisjes en enkele leidsters. Inlichtingen bij de leidster van de Stichting Christ Ge zinsverzorging en Gezinshulp der Samenwerk Kerken v Haarlem e.o Nassauplein 2 flti$totta w Gevraagd ERVAREN PAKKER magazijnbediende voor halve dagen Aanmelden CROMWIJCKLAAN 34 Zuilen tussen 14.00 tot 16.00 uur Telefoon 40802 IN EEN WOORD FANTASTISCH Woninginrichting ERVEN C SMIT NV Oudwijkerdwarsstraat 74-76 Utrecht Bezoekt onze Grote Deken-en Beddenshow vanaf maandag 12 september tot en met vrijdag 16 september GEOPEND TOT ' s AVONDS 9 UUR HENDRIKSEN uur VOORSTRAAT 102 en 85 met MAANDAG A.S 12 SEPTEMBER van 2-5 en 7-10 demonstreert R I t r V F L Os AUTOBEDRIJF utrechtsestraatweg 88 en 111 WOERDEN Telefoon 03480—2252 CHEVROLET CONVAIR 8000 km 1960 MORRIS MINOR 4000 km 1960 CHEVROLET BEL AIR 4-d hardtop 1959 8 OPELS REKORD wc met radio en roldak 1959 3 VOLKSWAGENS de Luxe WO met radio en roldak 1959 MERCURY 2-d hardtop 19S8 FORD TAIINIIS 12 M I<158 FORD TAIINIIS stationcar IS M 1958 FIAT 1100 millecento 1958 OPEL REKORD 1958 CHEVROLET 4-d hardtop 1957 FORD CONSUL 1957 Fowi TïJiNiJS 15 M 1957 FIAT 1400 B 1957 p;>\"riAC fi cil sedan 1957 PLYMOUTH PLAZA als nieuw 1957 1 OPEL KAPITAN 1957 CHRVS ' ER New Vork-T l'''i«MERCEDES 180 diesel 1956 CHEVROLET sedan de luxe 1956 OPEL REKORD 1956 MORRIS bestel H ton 1956 VOI,KSWAGF,N bestpl 1956 OLDSMOBILE type 88 1955 MORRIS MINOR 1955 MERCEDES 220 met radio en schuifdak 1955 FORD COURIER bestel 1955 CHRYSi.ER WINDSOR 1954TRIUMPH SPORT 1953 2 DESOTO'S 8-pers 1953 CADILLAC 4-d sedan 19532 DODGES 8-pers 1950 Pl,YMOUTH stationcar 1950 Vraagt prtjs en komt zien Inruilen - Financieren Bovag - en Sega-garantie Zoekt U iemand voor Uw ORGANISATIE en alle daarmee samen - hangende werkzaamheden ' t zoals Werkmethode-verbete ring het maken van loon - en tüdstudies de planning de vóór en nacalculatie de personeelsselectie, het inkopen van materialen en het coördineren van de werkzaamheden in ver schillende afdelingen Alsmede het opzetten en stimuleren van de fabrieksadministratie? EEN JONGEMAN van 29 jaar met goede opleiding en ruime erva ring in bovengenoemde werkzaamheden zag zich ' gaarne geplaatst te < UTRECHT of-omgeving Br nr 2-5810 bur U.N ' Zondags gesloten ^^^ ^»^ »^^ ^^^^ Te koop of te huur gevr in Utrecht of nadere om geving Fabriekspand 250—300 m2 of Industrieterrein Tienduizend ogen turen in de l r < r o o Iedereen ziet meer in een Aristona Type 53 T 113 A - Automatic f 895 - Super TV met 53 cm beeldbuis De Aristona TV-collecHe omvot talrijke fnodenen mef beeld buizen in diverse formaten waarbij ooic asymmetrische en ' i.systemen ontvangers in prijsklassen von f695.-t/m f1345 - GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding BOEKHOUDSTER Een ervaren kracht die bekend is met doorsclirtjfsy.steem bieden wij een interes sante en zelfstandige functie Diploma boekhouden en typen vereist Uw uitvoerige schriftelijke of mondelinge sollicitaties worden tegemoet gezien door MAISON SUISSE NACHTEGAALSTRAAT 82 — UTRECHT WERKSPOOR en^^notuur/ij/c weer eens gouw noor » BEDRUF TE UTRECHT vraagt voor haar afdeling Administratie DE EFTELING TYPISTES N.V Techn Industrie A C Koot Gewenst Mulo-opleiding diploma niet vereist Schriftelijke sollicitatie te richten onder letter A aan het Secretariaat MEERNDIJK 62 — DE MEERN vraagt • voor haar lakspuiterij een ervaren lakspurter en een energieke jongeman ^ MIDDELGROOT BEDRIJF TELEVISIE die voor lakspuiter opgeleid wenst te wor den vraagt • voor haar gerecdschapmakerij JONGE ETALEUR Kunnende iakschrijven Prettige v/erkkring en goede voor uitzichten Brieven onder no 2—5695 aan het bureau U.N verkrijgbaar bl ] a ervaren gereedschap makers b geroutineerde draaier Spoedige indiensttreding gewenst Sollicitaties te richten aan de afdeling Personeels zaken Toegangsprijs f2.50 Catalogus f2.50 i NAJA/I Ams opp Kans van ET is niet van de Ams proef zal worden g rondom de Kongo en meer openlijk o over de duur wa Terwijl de een zej Amerikaanse bedi zijn er ook die er h welke op 1961 ha natuurlijk niemand rikaanse economie lijke gang van zal * weging in de een dentsverkiezing ac werkprogram heef zal vermoedelijk rr werkelijkheid zijn Republikeinen niet In elk geval word Amerikaanse regerin teerd met een verzwa positie van de V.S pa dat zgn goudv steeds ziet stygen te de y S van week tot ruggaan Het is zelf verminderde vertrouAv lar tezamen met < le contotarieven niet all kapitaal doet terug voor de Amerikaanse een reden te meer is Europese aandelen te nog afgezien van de held welke deze aan oog op de Europese het hogere rendement rikanen bezitten Er z land sommige waarne nen dat als het eve in het internationaal keer nog lang op zich aan een devaluatie v niet zal kunnen word Alleen reeds het steil mogelijkheid o'èfe.nt dollar een druis uit Onzekerheid De herliaaideli.ik aai stelde vraag of de V verhoging van de gou een devaluatie van de kent zal besluiten niet alleen voor de V voor Europa van bel " monetaire positie de gaandeweg sterker he den zodat men name land over de m revaluatie een opwa de Duitse T'ark w Beide maatregeleti resultaat hebben nam sterking van de Ameri verzwakking van de currentiepositie Het S ] gedachte van een mon tie in een van beid schept een sfeer van welke aan een normale van de internationale ] infernatiorale kapita breuk doet De hier bedoelde zal vermoedelijk vo blijven bestaan Wan goud producerende la name Zuid Afrika C tralie Rhodesia Bri ka — reeds geduren op een verhoging va op 35 dollar per troy gestelde goudprüs a " dat daardoor de tha Ujke regeringssubsid goudproduktie zouden den beëindigd of derd zijn de regerin meeste landen ook V.S en van West -" gen gekant omdat z binnenlandse en int pilaalsverschuivingen waarvan dan nog mof gewacht of ze het r len opleveren dat me ge kringen er van v Bovendien zijn na 19 " het Internationaal M de goudprijs werd V " valuta's van de ver-c den op die goudprüs goudwaarde van de seerd Een devaluatie zou daarom ook in an eenzelfde waardevermi de valuta tot gevolg ku waardoor dan het effect lardevaluatie voor de deels zou worden gene Daar komt nog h \\ d luatie doorgaans niet a het sanctioneren van gaande infl.itie waarv de V.S nog nauwelijks Het hinnenlands prijsp noemd land reeds gerui stationair en ook de levensonderhoud zUn n waard gestegen terwijl kaanse buitenlandse ha laatste tijd eerder ten ten nadele van het De kans lijkt daarom men de moeiUikheden thans ten aanzien van tionaal kapitaalver op andere wijze zal lossen ook al gaat dit gebleken Is niet Europa trekt Nog altöd oefenen effectenmarkten op de se beleggers grote uit terwijl tegelukerti.i grenzen van onze wereld land grote 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 10 september 1960 - 68e jaargang no 111 23 Toegangsprijs f2.50 Catalogus f2.50 "¦'' ^^^^ W VfcT ^^^ K MAANDAG ^^^^ m DINSDAG «=¦¦¦"««¦ WOENSDAG f^^DONDERDAG Êf ""''^/// VRIJDAC ft^Ê ZATERDAG ÊF^^ÊÊ -.^ t^^^Ê Voordelig ÊÊM U waW ^^ FaW 13 i ^ J 14 ë^m 15 i ^ w iËi 17 i^J Tl rw^rs ^ M f ' W SEPTEMBER W ^ 1 SEPTEMBER Ê k ^ SEPTEMBER g B J SEPTEMBER g mf SEPTEMBER g ^ ^^ SEPTEMBER / ^^ ^ ^^ jrNi&r NAJAARSBEURS GEBRUIKSGOEDEREN vredenburg gebouwen ARTIKELEN VOOR HUISHOUDELIJK EN PERSOONLIJK GEBRUIK Amsterdamse beurs zal op proef worden gesteld Kans op devaluatie van dollar gering QROEISITE - EN FRUITMARKT Vermindering aanbod van sperciebonen Van onze beurscoi'respondent ET is niet onwaarschijnlijk dat het weerstandsvermogen van de Amsterdamse beurs in de komende weken op de proef zal worden gesteld Niet alleen dat de politieke spanningen rondom de Kongo weer toenemen maar in de V.S wordt meer en meer openlijk over een reeds ingetreden recessie gesproken over de duur waarvan men uiteraard van mening verschilt Terwijl de een zegt dat nog in dit jaar de terugslag in het Amerikaanse bedrijfsleven zal kunnen worden overwonnen zijn er ook die er het begin in zien van een langdurige depressie welke op 1961 haar stempel zal drukken En als altijd is er natuurlijk niemand die met zekerheid kan zeggen hoe de Ame rikaanse economie zich zal ontwikkelen De meest waarschijn lijke gang van zaken zal wel zijn dat een geprononceerde be weging in de een of andere richting uitblijft totdat de presi dentsverkiezing achter de rug is en de nieuwe regering haar werkprogram heeft gepubliceerd De invloed van een en ander zal vermoedelijk meest van psychologische aard zijn want in werkelijkheid zijn de verschillen tussen de Democraten en de Republikeinen niet groot REQELINQ VAN DE CONJUNCTUUR Westduitse industrie zal zelf maatregelen nemen Amsterdamse effectenbeurs 5.9 SEPTEMBER laagste hoogste koers feoers 1 Koersverloop 3 % Invest cert Nederland 98 98i/i6 3'A % Staffellening 1947 93 % 94^4 iVi % Nederland 1959 98 % 98''/i 6 % Nat Woningbouwl ' 57 110 1107 / Amsterdam Rubber llOVi 116y4 H.V.A.-Mijen Ver 149 1D2 Alg uKnstzijde Unie 520 556 Deli-Mij ƒ 180 — ƒ 184.90 Van Gelder Zn 330 353 Kon Ned Hoogovens 885 ' 926 Muller & Co 431 V4 447 % Ned Kabelfabrieken 660 710 Philips 1252 1329 Unilever 822 8621/2 Wilton-Fijenoord 205y2 217 Kon Petroleum ƒ 124,70 ƒ 127,50 K.L.M ƒ 103,40 ƒ 105 - Holl Amerika Lijn 149 1563 Kon Ned Stoomboot Mij igsVa 203 Van Ommeren 300 323 Ned Scheepvaart Unie 1531/2 161 2 Omzetten nominaal vorige week Aandelen 28,3 deze week voorl Aandelen 26,2 Nieuws van het platteland In miljoenen gld Obligaties 15,5 Obligaties 12,9 3 Aantal genoteerde fondsen Nederlandse aandelen resp certificaten en winstbewijzen waarvan in de Officiële Prijscom-ant een notering werd op genomen totaal hoger lager gelijk 48,9 % 56,1 % 29,3 % 13,6 % 44,3 % KOERSEN WALL STREET 1960 hoogste d.d 661,29 23/6 359,18 1/9 189,09 5/1 237,60 2/9 159,51 15/1 437,96 23/6 658,47 5/1 611,42 8/9 — 67,64 418,8 25/8 412,6 8/9 + 8,7 + 2,0 1/9 In elk geval wordt de nieuwe Amerikaanse regering geconfron teerd met een verzwakte monetaire positie van de V.S tegenover Euro pa dat zyn goudvoorraden nog steeds ziet stygen terwyl die van de V S van week tot week noj te ruggaan Het is zelfs zo dat het A'erminderde vertrouwen in de dol lar tezamen met de verlaagde dis contotarieven niet alleen buitenlands kapitaal doet terugvloeien maar voor de Amerikaanse belegger ook een reden te meer is om zich by Europese aandelen te interesseren nog afgezien van de aantrekkeUjk heid welke deze aandelen met het oog op de Europese conjunctuur en het hogere rendement voor de Ame rikanen bezitten Er zyn ook in ons land sommige waarnemers He me nen dat als het evenwichtsherstel in het internationaal betalingsver keer nog lang op zich laat wachten aan een devaluatie van de dollar niet zal kunnen worden ontkomen Alleen reeds het stellen van deze mogeiykheid oefent uiteraard op de dollar een druk uit Onzekerheid De herhaaldelijk aan de orde Be stelde vraag of de V S tot een verhoging van de goudprijs welke een devaluatie van de dollar bete kent zal besluiten is natuurlek niet alleen voor de V.S maar ook voor Europa van belang dat züti monetaire positie de laatste jaren gaandeweg sterker heeft zien wor den zodat men name in West-Duits land over de mogellikheid van een revaluatie een opwaardering van de Duitse T^ark wordt gesproken Beide maatregelen zouden hetzelfde resultaat hebben namelijk een ver sterking van de Amerikaanse en een verzwakking van de Europese con currentiepositie Het spelen met de gedachte van een monetaire opera tie in een van beide richtingen schept een sfeer van onzekerheid welke aan een normale ontwikkeling van de internationale handel en de internatiofiale kapitaalmarkt af breuk doet De hier bedoelde onzekerheid zal vermoedelijk vooreerst wel bUiven bestaan Want terwijl de goud-producerende landen — met name Zuid Afrika Canada Aus tralië Rhodesia Brits West Afri-ka — reeds gedurende vele jaren op een verhoging van de in 1933 op 35 dollar per troy ounce vast gestelde goudprijs aandringen om dat daardoor de thans noodzake Uike regeringssubsidies op de goudproduktie zouden kunnen wor den beëindigd of althans vermin derd zün de regeringen van de meeste landen ook die van de V.S en van West-Duitsland erte gen gekant omdat ze tot allerlei binnenlandse en internationale ka pitaalsverschuivingen zal leiden waarvan dan nog moet worden af gewacht of ze het resultaat zul len opleveren dat men in sommi ge kringen er van verwacht Bovendien zlJn na 1933 toen door het Internationaal Monetair Fonds de goudprijs werd vastgesteld de valuta's van de ver-chillende lan den op die goudprijs d.w.z op de goudwaarde van de dollar geba seerd Een devaluatie van de dollar zou daarom ook in andere landen eenzelfde waardevermindering van de valuta tot gevolg kunnen hebben waardoor dan het effect van de dol lardevaluatie voor de V.S groten deels zou worden geneutraliseerd naar komt nog by dat een deva luatie doorgaans niet anders is dan het sanctioneren van een vooraf gaande inflatie waarvan thans in de V.S nog nauweliiks sprake is Het binnenlands prijspeil is in ge noemd land reeds gernime tüd vrjj stationair en ook de kosten van levensonderhoud zijn niet noemens waard gestegen terwyi de Ameri kaanse buitenlandse handel zich de laatste tijd eerder ten gunste dan ten nadeie van het land ontwikkelt De kans Ujkt daarom vrü groot dat men de moeiUJkheden welke zich thans ten aanzien van het interna tionaal kapitaalverkeer voordoen op andere wU^c ^ al pogen op te lossen ook al gaat dit zoals wel gebleken Is niet gemakkelyk Europa trekt Nog altijd oefenen de Europese effectenmarkten op de Amerikaan se beleggers grote aantrekkelijkheid uit terwijl tegelükertüd binnen de grenzen van onze wereld West Duit.s-land grote belangstelling behoudt voor de Zwitserse en Nederlandse aandelen De cijfers over het eerste halfjaar van de Nederlandse beta lingsbalans hebben doen zien dat in die periode voor ƒ 595 miljoen aan binnenlandse effecten naar het bui tenland is verkocht waartegenover slechts voor ƒ 82 miljoen aan bui tenlandse effecten werd ingevoerd Genoemd bedrag van ƒ 595 miljoen heeft voor ƒ 388 miljoen betrekking op het tweede kwartaal waarin deels de verklaring ligt Het ziet er naar uit dat ook het in deze kapitaalbeweging zal bren derde kwartaal nog geen ommekeer gen Want ook gedurende de laatste « eken heeft het buitenland zich op de Amsterdamse beurs geducht la ten gelden zodat de " omzetten op de aandelenmarkt in augustus aanmer kelijk groter zijn geweest dan in die maand van 1959 en ook groter dan in juh van dit jaar nl ƒ 110.3 mil joen tegen resp ƒ 99 miljoen en ƒ 79.5 miljoen Voor de eerste acht maanden hebben de omzetten op de Amsterdamse aandelenmarkt die van dezelfde periode in het vo rig jaar weer overtroffen ze zijn van 656.5 miljoen tot ƒ 719.4 mil joen gestegen Industrials Zoals reeds ligt het accent eerder opgemerkt de laatste tiid meer op de Nederlandse industriële aan delen dan op de internationale Ter wijl het indexcijfer voor deze laaty ste in augustus met niet meer dan ca 14 punten of met 2.3 pet is ge stegen — voornamelijk door de koersdaling van aandelen Koninklij ke en Unilever — ging het index cijfer 1953 is 100 van Nederlandse industriële aandelen in die maand van 315.73 tot 356.41 dat is met ca 41 punten ofwel met 13 pet voor uit Maar deze koersstijging is nog altijd kleinjr dan die van de aande len op de West-Duitse beurzen waarvan het indexcijfer in augustus van 711 tot 822 is opgelopen eind 1953 is 100 derhalve met XII pun ten dat is met ca 16 pet Advertentie 9-9 2314 29 % 33 % 33>4 191/2 12"e 19 % 26 öö'.i 3S1/4 42 M > Verdiensten f 25 — è f 40 — per week \ \ Brieven met opgave van leeftijd opleiding en hul i < dtge werkkring aan postbus 337 Rotterdam Op de S enveloppe vermelden avondwerk " 5 GEZINSKREDIET GELD GELDLENINGEN aan ambtenaren en vast particulier personeel reeds vanaf f 100 - tot f 1500 - naar draag kracht ZONDER BORG Belasting vtU wetteltik tarief Vlusr zakelijk discreet lichte aflossinfr JH I M II MIIIHI BM NATIONALE VOLKSBANK AMSTERDAM C - SARPHA'HSTRAAT U - TELEF S M ** UBRO L kan plaatsen verkopers leeriing-verkoopsters banketbakkers magazijnbedienden ploegendienst goede beloning Aanmelden afdeling Personeel Hogenoord 1 Utrecht RUBBERSTEMPELFABRIEK EN DRUKKERIJ DE VRIES & CO Oude Gracht 122 — Utrecht vraagt JONGSTE BEDIENDE VOOR KANTOOR EN WINKEL TE HUUR GEVRAAGD Flinke opslagruimte IN CENTRUM DER STAD Brieven ond no V-9552 Adv Bur ALTA Pausdam r IMPORT en EXPORTKANTOOR U Utrecht vraagt een VlOnE STENO-ÏÏPISTE voor correspondentie In het Nederlands en in de moderne talen Aan een goede Itracht bieden wij een goed salaris Brieven onder No IJ — 9555 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht GEVRAAGD LEERLING - EN HALFWAS BANKWERKERS ter opleiding voor onderhoudsbankwerkers Hoog loon goede sociale voorzieningen N.V INDA KLEURMETAAL INDUSTRIE ZEIST Voorheuvel 41 a-b Na 1 ianuari 1961 Electronweg te Utrecht JONGEMAN 35 jaar zoekt een hem passende werkkring op adm org gebied Middelb schooIopl./MBA-niveau Goede kennis van ponskaarten - en door sclirijfadm Gewend ïeifstandig te werken en leiding te geven Brieven onder no 2—5697 aan het bureau U.N Aangeb door part wegens aanschaf grotere wa^en KARMANN GHIA Spaakwielen radio enz KONINGSLAAN 15 Eind ' 56 kra-stand 73.000 Vaste prijs ƒ 4950 — EERSTE BETALING ƒ 1000 Uw eigen huis op eigen grond GEEN HUURVERHOGING MEER Te CULEMBORG krUgen wij te aanbouw jp Ie stand met vrU uitzicht Eengezinswoningen met gemiddeld 225 m » grond bevatt woon-eetkamer 3 slaapkamers badk KOOPSOAj vanaf ƒ 16.000 — Lage notarlskosten Rente en aflossing ± f 90 — per mnd VRIJE VESTIGING Per trein 12 min af station utrecht Inlichtingen N.V Bouw - en Expl Mij CuIemborg ' i.o MEERSTRAAT 165 HILLEGOM Telefoon 0 2520 — 59.39 Vrijblijvend inlichtingen gaarne 070—391274 Gevraagd op ACCOUNTANTS ADM.KANTOOR een ASSISTENT TYPISTE Schriftelijke sollicitaties met opgave van schoolopleiding diploma's en verlangd sala ris onder nr 2-5691 bur UN Bekende fabriek van merkartikelen in de levensmiddelenbranche vraagt voor spoe dige indiensttreding een EERSTE KLAS VERTEGENWOORDIGER CHAUFFEUR Gegadigden dienen te beschikken over goede verkoopcapaciteiten en moeten in het be^it zijn van rybewijs B.C zy die bekend iijn in de levensmiddelen branche en/of op de hoogte met het ver koop-systeem gecombineerd met gelijktijdige levering genieten de voorkeur Eigenhandig geschreven sollicitaties met uitvoerige inlichtingen onder no 2—5644 aan het bureau Ü.N Modemagazijni VINKE vraagt Huisnaaisters met ervaring op het gebied van verander werk voor dames - en meisjesconfcctie Goede honorering Schriftelijke of mondelinge sollicitaties worden gaarne ingewacht VINKE Vredenburg - Utrecht Stichting Vakopleiding Smecoma MALIEBAAN 85 — UTRECHT Bij het bureau van de Stichting kunnen geplaatst worden ADM MEDEWERKER MNL op de cursus - en examenafdeling Leeftijd tot 30 jaar Vooropleiding ten minste Mulo Voorts een AANKOMEND TYPISTE Sollicitaties uitsluitend sclu-ittelijk onder opgave van genoten opleiding te richten tot bovenstaand adres Metaalwarenfabriek FRISIA " vraagt ongeschoolde arbeiders en jongens van 16-18 jaar Aanmelden OUDEGRACHT 196 — UTRECHT BREDERO BETON vraagt enige flinke werkkrachten voor laad - en loswerk eventueel ploegen dienst * een automonteur eventueel in overleg ploegendienst -¥^ Aanmelden schriftelijk of mondeling KANAALDIJK 15 — UTRECHT 53 N.V Draadindustrie Neerlandia ' TE UTRECHT vraagt ongeschoolde krachten ploegendienst B confeeers uitsluitend dagdienst Aanmelden dagelijks van 9-12 en van 2-4 uur aan het bedrijf Verl Hoogravenseweg 71 Utrecht en des avonds van 6.30-'7.30 uur Julianaweg 144 Deze krant komt in 55.000 gezinnen GEVRAAGD TE HUUR OF TE KOOP 180 m ^ PAKHUISRUIMTE in binnenstad Br ond no 2-5.599 bur U.N KANTOORRUIMTE Plm 250 m2 nuttige kantoorruimte TE HUUR op 2e en 3e etage Direct in centrum stad Br onder nr 2-5600 bur UN DRUKWERK VOOR HANDEL EN INDUSTRIE ^ DRUKKERIJ UM DRIFT 23 • mÈfOÓN 16,43t • UTRECHT PRIJSOPGAVE De Directeur van Openba re Werken technische dienst van Utrecht vraagt vóór 16 september 10.00 uur prijs opgave voor Hei slopen * van perceel Mr Tripkade 143 te Utrecht. Bestek enz a f 2,50 ver krijgbaar aan het bureau Achter Clarenburg 12 Opening der inschrijvings biljetten in het openbaar op 16 september 1960 te 10.00 uur in genoemd bureau TE KOOP een blokje beneden - met bovenwoningen aan de Accaciastraat Huur opbr f 3450 — p jaar Koop som f 32.500 — Br onder no A-9557 Adv Bur ALTA Pausdam Holiand/Schweiz Ingenieur kl Familie sucht in Utrecht oder Umgebung nettes ca 5-ZIMMER-EINFAM.HAUS 7.U kaufen Auch evt gegen wohnliches Ferienhuis i.der Schweiz zu vertauschen Eilofferten mit Preisangabe erb Bahnpostfach 2381 Zurich 23 Gevraagd aankomende elektro-monteur met interesse voor radio en tv De Korte Golf " ' t GOYLAAN 75 Hoograven Wegens gebrek aan opvolger te koop aangeboden BEDRUFSPAND met pracht woning op een druk en zeer gunstig gelegen punt in de stad Utrecht Ook zeer geschikt voor een garagebedrijf Oppervlakte bedrijf 420 m2 Br onder nr 2-5698 bur UN GEZOCHT door gezin met 5 kinderen permanent weekendhuisje of gedeelte van huls voor de weekends hef gehele jaar door Br met uitv inl onder let ters MMM aan Nijgh & van Ditmar Advertentiebureau postbus 830 Rotterdam OCCASION Morris Minor 1955 plm 50.000 km gelopen in prima staat Aangeboden door Garage Vandervaart A'damsestr.wcg 598—600 Tel 42550 - Utrecht JONGEDAME 22 Jaar zoekt in verband met terugkeer uit het buitenland een passende werkkring In bezit van dipl steno-typen Nederlands Engels Duits Engelse handelscorrespon dentie en goede kennis van Franse en Spaanse taal Br ond no 2-5666 bur UN Gevraagd kantoorbediende vr voor etnv adm Bekend met typen Brieven onder nr Z 686 Adv Bur Beijers Wed 5—7 GEVRAAGD EERSTE KRACHT dameskapper of kiapster Aanmelden ' s avonds na 7 uur Maison Louis Vredenburg 20bis Utrecht Tel 14214 Te koop aangeboden grote caravan kan ook in gewoond worden Woonkamer keuken flinke slaapkamer Bouwjaar 1959 ƒ 1050 — Te bevragen Telefoon 35238 H J Schimmelplein 12 bis Utrecht PIANO - EN ORGELLESSEN CORRIE PELS Staatsex Piano M.O BURMANSTRAAT 6 Tuinwijk bus 1 en 10 Utrecht Openbare kennisgeving Het Hoofd van het Ge meentebestuur van Maarn brengt ter openbare kennis ingevolge artikel 37 derde lid der Woningwet dat door de gemeenteraad in de vergade ring van 9 september 1960 is vastgesteld het plan tot her ziening van de bebouwings voorschriften deel uitmaken de van de plannen tot her ziening van de uitbreidings plannen in onderdelen „ Maarn-Noord-Oost " „ Kom Maarsbergen " en Maarn West " zoals deze door de Raad dezer gemeente zijn vastgesteld bij besluit van 9 januari 19.59 en door Gede puteerde Staten der provin cie zijn goedgekeurd op 21 september 1959 5e afd Nr 319/2476 welk plan in uitvoe rige kaarten uitgewerkt ge durende 14 dagen ter gemeen te-secretarie vanaf 13 septem ber 1960 voor een ieder ter inzage ligt Binnen 6 weken na afloop van bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden die zich met bezwaren tot de raad hebben gewend bij de Gedeputeerde Staten bezwa ren tegen bovengenoemd plan indienen Maarn 12 september 1960 Het Hoofd van het gemeen tebestuur voornoemd VAN HEMERT De Inschrijvmg voor do AVOND - en/of MIDDAG CURSUSSEN CHIROPODY pedicure algehele voet verzorging en SPORTMASSAGE te Utrecht Is vanaf heden opengesteld voor DAMES en HEREN die zich in de komende winter een zelfstandige po sitie willen verwerven Praktische en theoretische opleiding Inlichtingen en aanmelding Nederlands Opleidings Instituut voor Chiropody en Scortmassage NOICS Schoolstraat 11 - Utrecht Telefoon 030 24165 Dir M P van Empel DROGIST - SPECIAUST Sinds 1812 Steenweg 6S Tel 22319 GO HET SPEL DER WIJZEN Verkrijgbaar bij Van der MEIJDEN Nachtegaalstraat 41 Tijdens Jaarbeurs geopend tot 10 uur De Hogere Technische School v.d Bouwkunde Utrecht Vondeilaan 2 vraagt een typiste Salaris volgens rijksregeling Sollicitaties te richten aan de directeur der school Het Vertrouwen " leidt hen die van chr be ginselen 7ljn en met op rechte bedoelingen een hu welijk begeren naar het ge wenste resultaat Discrete behandeling Br postbox 124 Zwolle Flinke JONGEMAN 16 jaar alg ontw zoekt WERK OP KANTOOR Referenties aanwezig Br onder nr 2-5621 bur UN Fa Noack Zelfbediening vraagt voor direct flinke winkeljuffrouw en magazijnbediende event gepens PRINS HENDRIKLAAN 33 Telefoon 13028 en tel 61354 Wie heeft voor mij een stukje BOUWGROND te koop voor het bouwen van EEN WONING Ligging omgev stad Utrecht plm een straal van 10 km Br onder nr 2-5615 bur UN Te koop voor geldbelegging een blokje van 6 HERENHUIZEN aan de Croesclaan Brieven onder No T — 9.530 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht Melk - en levens middelenzaak TÉ KOOP AANOKBODEN TE UTRECHT op goede stand voorkeur met woning Br ond no 2-5535 bur U.N 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 1 0 september 1960 - 68e jaargang no 111 25 DOOR DE LUIDSPREKER SCHIPBREUK de Qouden Tomahawk L Zü ontweek zijn blik — Dat heb ik niet beweerd Ik zeg alleen dat de beslissing aan jou is Als je haar werkelijk terug wilt hebben zul je wel een mogelijk heid vinden haar te halen Zij zei het met overtuiging zij ging immers ook naar Paul Het bleef stil Zij zag de uitdrukking van Deryks gezicht veranderen De neerslachtigheid maakte plaats voor een haast schrikwekkende jongensachti ge openhartigheid Hij zei opeens gejaagd — Valen tine daar gaat het me niet om Dat weet je heel goed Wat ik wil — wat ik nodig heb — dat ben jij Ik houd van jou Deryk Maar hU viel haar vlug in de rede Heeft het zin Madeleine terug te halen Zij heeftalles bedorven Zij is er dadelijk al mee begonnen,toen we nog maar pas getrouwd waren Wat ik voorhaar voelde heeft ztj langzamerhand kapot gemaakt.Ik zal haar schrijven Maar ik zal haar voorstellendat we gaan scheiden Maar O zij begrijpt best dat ik me ais arts niet al les kan veroorloven zei Deryk trouwhartig — Zij zalde schuld wel op zich willen nemen ' Je kunt tegen woordig op een heel beschaafde manier gaan schei den Hij keek Valentine aan en er verscheen zowaar eenglimlach om zün mond Hü strekte zijn handen naarhaar uit — Het zal enige tijd duren vanzelfsprekendmaar daarna staat er dan niets meer tussen jou en mU - — Kom nou Nu ztj eindelü'k aan het woord konkomen was dat het enige wat Valentine te zeggenhad Zij trok haar handen terug voor hij die kon grij pen — en tegelijkertüd besloop haar de angst dat zi,iniet voldoende weerstand zou hebben om tegen dezekrachtige wil bestand te zün — Ik heb niet be weerd dat je over mü kon beschikken als je besloot Madeleine niet terug te halen zei ztj minder zelfbe wust ~ Dat weet ik wel Dat zou immers niets voor jou zijn Ik heb je nooit in de waan gebracht dat ik ver liefd op je ben wel Deryk Nee dat zeg ik ook niet Ik ben het niet begrüp je Deryk lachte — Je was toch wel bezig verliefd op me te w-orden zei hij — En de laatste weken hen je veranderd Dat komt door die agressieve houding van Madeleine Je weet dat het zo is en als je het niet weet zul je het leren inzien tussen vandaag en de dag waarop ik vrvj ben Nee Haast angstig nu hoorde zij dat zij hetwoord gebruikte en de toon aansloeg waarmee zijde avond tevoren Paul had afgeweerd De gedachteaan Paul gaf haar toch iets van haar zelfvertrouwenterug Nee Deryk dat weet ik niet en ik zal het stel lig niet leren inzien Jij en ik zullen elkaar niet 1te vaak meer zien Je begrijpt dat we hierna eenstreep onder de vriendschap moeten zetten Valentine — dat kan niet Zelfs al houd je op ditogenblik niet van my Ja maar j;j houdt van mij zei Valentine — Ditzou ondraaglijk worden En ik zal niet veranderen,Deryk Ik houd van iemand anders Zü sloeg snel de ogen op voorbereid op woede ver bittering wanhoop misschien De werkeiykheid was dat hij haar niet geloofde Jy Valentine Jij verliefd op een ander Dat kanniet Op wie dan in vredesnaam Op Paul Cleeve zei zij door ' RUTH ASPINALL vertaling MARGOT BAKKER Maar je zei toch dat hij vertrokken was?Alsof daarmee automatisch een eind aan een ver liefdheid kwam Ja hU is inderdaad vertrokken De woorden wilden haar nauwelijks over de lippen en Deryk begreep waarom haar stem haperde — Dat spijt me voor je zei hij vriendeiyk — Maarhet was toch geen man voor jou Valentine Ik kendat type heel charmant maar weinig diepte Valentine sloot haar ogen en verlangde hartstochte lyk dat Deryk weg zou gaan Haar slapen bonkten van hoofdpün en zy kon zich nauwelyks meer beheer sen Maar Deryk ging niet weg Hy heeft je dus ook in de steek gelaten net alsdie jongen vroeger zei hy Nee ik heb hem in de steek gelaten zei Valen tine kortaf Maak'mü dat nu wys Valentine Het hielp niets Deryk was niet van plan haar al leen te laten Hy zou biyven praten en praten en de pyniyke kwestie die er de aanleiding toe was zou er toch niet door opgelost worden En als het nog lang duurde zou zü een huilbui krygen Opeens besefte zy dal hy het daar vermoedeUjk op aanstuurde Het zou geen kleine overwinning voor hem zyn als zy snikkend in zyn armen viel al haar weerstand kwüt Maar die gunde zy hem niet nog af gezien van alle andere overwegingen Zy zette zich schrap trok haar schouders recht en viel hem mid den in een zin in de rede — Ik heb je eigenlUk niets meer te zeggen Deryk.Er bleef hem geen andere keus dan weggaan Hy stond op Hy legde zyn handen op haar schouders zo krachtig dat zy zich niet terug kon trekken Met een glimlach keek hy op haar neer — Je bent nu overstuur zei hij — Maar dat gaatwel voorby Je kunt het van me aannemen ik hebhet ook doorgemaakt Valentine keek hem recht in de ogen Wat ik gezegd heb was letteriyk zo gemeend Je bent moe zei Deryk en liet haar los Dat ben ik zeker Dooditioe Ze keek hem na terwijl hy het tuinpad afliep Weer hadden zy gepraat en nog was hy niet overtuigd Hy zou zicii waarschijnlijk nooit laten overtuigen Maar het was haar zaak niet meer Zy had hem gezegd waar het op stond en zy voelde zich van alle verplich tingen ontslagen Hy zou in haar huis niet meer wor den ontvangen en zy zou zyn huis niet meer binnen gaan Dit moest afgelopen zijn Moe was zy zeker Zy herinnerde zich niet zich ooit in haar leven zo uitge put te hebben gevoeld Zy ging naar bed Maar weer kon zy niet slapen HOOFDSTUK XIX Ook een eindeloze zaterdagmorgen was ten slotte omgekropen en zy kon naar huis gaan Het lot was wel wreed dacht Valentine Toen zy vroeg thuis wil de zyn omdat Paul er was had zy vrywel niet één dag kans gezien op tyd klaar te komen En nu hy er niet meer was en haar haast was verdwenen was het ongewoon stil in het ziekenhuis geweest De mi nuten waren omgekropen zonder geheel met werk te worden gevuld En nu stond zy tegenover haar vrye middag Het was een uur Voor een uur of drie kon zy moeilyk naar Joe gaan Zy zocht de artsenkamer op De familie Spencer ging pas aan de middagmaal als de kostwinner van zyn werk thuiskwam Zy wilde Joe die middag wel bezoeken maar het was toch be ter eerst een ogenblik rustig na te denken over wat zy met hem wilde bespreken Overigens had zy zichzelf al twee dagen uitstel gegund omdat zy bang was voor de afloop en ook omdat deze afloop voor me vrouw Tretusis zo belangryk was PAS VAN DE PERS Engeland Twee nieuwe deeltjes verschenen in de bekende reisgidsenserie van Allei't de Lange die onder redactie staat van dr L van Egeraat één voor midden Engeland met Wales de andere voor Londen De eerste geeft een beschrijving van vy £ auto tochten elk een afgerond geheel vormend ryk aan afwisseling vyf routekaarten een overzichtskaart en plattegronden van steden die men passeert maken het de auto mobilist gemakkeiyk terwijl de op gave van hotels en restaurants aan geeft waar men goed kan overnach ten en eten Het aardige van deze routebe schryvingen is dat vermeld wordt waar men zyn auto nu en dan moet parkeren om te voet verder te gaan de beste manier om een streek goed te leren kennen zo b.v het hier te lande nog byna onbekende peakdis trict met het mooie oude Chester De gid.s van Londen geeft een aantal bezienswaardigheden en bij zondere punten uit deze enorme stad die alfabetisch zyn gerang schikt Beide boekjes zullen er toe mede werken Engeland meer in de be langstelling van de toerist te plaat sen wat dit land ten volle waard is Advertentie Verf met gemak en CETALAC van Ceta Bever ARAM ZONDAG HILVERSUM I — VARA 8.00 Nws en postdulvenber 8.18 Gevar progr 9.45 Geestelijk leven toespr VPRO 10.00 V d jeugd IKOR 10.30 Herv kerk dienst 11.30 Vragenbeantw VPRO 11.45 Ber uit de kerken AVRO 12.00 Lichte muza 12.30 Sportspiegel 12.35 Orgel spel 13.00 Nws en SOS-ber 13.07 De toestand in de wereld lezing 13.17 Me ded of gram 13.20 Gram 14.00 Boek bespr 14.20 Kamerork en sol 15.10 Filmpraatje 15.25 Studentenkoor 15.55 Lichte muz 16.30 Sportrevue VPRO 17.00 Gesprekken met luisteraars 17.15 De Kongo in de Vlaamse literatuur le zing VARA 17.30 Gevar muz 17.50 Nws sportuitsl en sportjoum 18.30 Cabaret 19.00 V d vakantiegangers 19,35 Olympische Spelen 1960 AVRO 20.00 Nws 20.05 Theaterork en sol 20.50 Naklanken v d Olympische Spe len 21.10 Gevar muz 21.45 Journ 22.00 Lichte muz 22.30 Nws en SOS-ber 22.45 Gam 23.15 Sportuitsl 23.20 New York calling 23.25 Jazzmuz 23.55-24.00 Nws HILVERSUM II — NCRV 8.00 Nws en weeroverz 8.15 Gram 8.30 Morgen wijding 9.15 Orgelrecital KRO 9.30 Nws en postdulvenber 9.45 Gram 9.55 Inl Hoogmis 10.00 Hoogmis 11.30 Gr 11.55 Omr ork en solist 12.30 Lichte muz 12.55 Act 13.00 Nws 13.05 De hand aan de ploeg lezing 13.10 Licht progr 13.25 Lichte muz 13.50 Boekbe spr 14.00 V d jeugd 14.50 De vliegen de Hollander lezing 15.00 Kamermuz 15.45 Monsieur Vincent een actualiteit van drie eeuwen lezing 16.00 Sport 16.30 Gram IKOR 17.00 V d jeugd 17.15 Kerkd 17.45 Mensen lezing 18.00 Het geladen schip lezing 18.30 De kerk aan het werk lezing 18.40 S.I.L.I Evan gelisatie in België NCRV 19.00 Nws uit de kerken 19.05 Jeugdkoren 19.30 De gelijkenissen van Jezus lezint KRO 19.45 Nws 20.00 Gram 20.45 Promena de ork en solist 21.35 Voordr 23.05 Omr koor 22.25 Boekbespr 22.30 Nws 22.40 Avondgebed 22.55 Gram 23.55 24.00 Nws TELEVISIEPROGRAMMA'S AVRO KRO VARA en VPRO 16.25 - 19.45 Eurovisie Olympische Spelen VA RA 20.00 Achter het nieuws 20.15 Licht progr — ENGELAND BBC LIGHT FBOGB 12.00 Verz progr 13.15 Gevar progr 13.45 Hoorsp 14.13 Gevar progr 14.45 Fllmprogr 15.30 Lichte muz 16.30 Hoor spel 17.00 Inten'iews en gram 17.58 Intermezzo 18.00 Liedjes 18.30 Gevar progr 19.00 Hoorsp 19.30 Nws 19.35 Olympische Spelen 20.05 Verz progr 20.30 Samenzang 31.00 Lichte muz 21.45 Popul muz 22.30 Nws 22.40 Gram 23.30 Lichte muz 23.50 Avondgebeden 23.55 24.00 Nws BRUSSEL 12.15 Amus muz Om 12.30 Weerber 13.00 Nws 13.15 V d sold 14.00 Opera en Belcanto conc 15.30 Pianomuz 15.45 Sportprogr 17.00 Olvmpische Spelen 18.00 Ork conc 18.30 Godsd halfuur 19.00 Nws 19.30 Vrol muz 30.00 Hoorsp 20.40 Gram 21.15 Operafragm 21.30 Lichte muz 22.00 Nws 22.15 Lichte muz 22.45 Gram 23.00 Nws 23.05-24.00 Gram M.4ANDAG lULVERSUM I — AVRO 7.00 Nws 7.10 Gym 7.30 Gram 8.00 Nws 8.15 Gram 9.00 Gym v d vrouw 9.10 De groenteman 9.15 Gram 9.35 Waterst 9.40 Morgenwijding 10.00 Gram 11.00 Omr ork 11.45 Voordr 12.00 Lichte muz 12.30 Land - en tuinb meded 12.33 Voor ons platteland praatje 12.43 Or gelspel 13.00 Nn-s 13.15 Meded of gram 13.30 Promenade ork 13.55 Beurs ber 14.00 Gram 14.30 Gram 15.35 Verstandige kinderen hoorsp 16.45 Kla rinet en piano 17.15 Gram 17.50 Mili tair comm 18.00 Nws 18.15 Politieke lezing 18.25 Amateursprogr 19.00 Ka mermuz 19.30 V d jeugd 20.00 Nws 20.05 Lichte muz 20.40 Journ 20.53 La tlJns-Amerikaanse muz 21.20 Jacob Cats herdenking 21.33 Lichte muz 22.05 In ternationale Muziekweek 1960 Fanfare muz 22.30 Nws beursber v New York en SOS ber 23.45 Internationale Muziek week 1960 Fanfaremuz verv 23.15 Gram 23.53—24.00 Nk-s HILVERSUM n — NCRV 7.00 Nws 7.13 Gram 7.30 Een woord voor de dag 7.40 Gewijde muz 8.00 Nws 8.15 Radio krant 8.35 Gram 9.00 V d zieken 9.30 Gram 9.40 V d vrouw 10.15 The ologische etherleergang 11-00 Gram 11.25 Voordr 11.45 Gram 12.00 Planore cital 12.23 Voor boer en tuinder praat je 12.30 Land - en tuinb meded 12.33 Lichte muz 12.53 Gram of act 13.00 Nws 13.15 Lichte muz 13.43 gram 14.05 Schoolradio 14.35 Kamermuz 16.00 Bijbeloverdenking 16.30 Volksliederen 17.00 V d Kleuters 17.15 Gram 17.30 Jazzmuz 17.40 Beursber 17.45 Technisch onderwijs In Ned Nieuw-Guinea door ds D A ten Haatt 18.00 Orgelspel 18.30 Gram 18.50 Openbaar kunstbezit lezing 19.00 Nws en weerber 19.10 Lichte muz 19.30 Radiokrant 19.50 Lichte muz 20.20 Daar treek ick leeringh af klankb 20.50 Radio fllharm ork 22.10 Gram 22.30 Nws 22.40 Gram 23.45 Avondover denking 23.00 Gram 23.30 Gram 23.53 — 24.00 Nws DRAADOMROEP 4e lijn gr pi progr 18—20 uur Ber lioz Les Francs Juges " en Saint Saëns conc v piano en ork en concert voor cello en ork ENGELAND BBC LIGHT PROGR 12.00 Gram 12.30 Nws en gevar muz 13.00 Gevar progr Om 13.30 nws 13.43 V d kind 14.00 V d vrouw Om 14.30 nws 13.00 Lichte muz 15.15 Gevar progr Om 13.30 nws 15.45 Lich te muz 16.30 Nws en Mrs Dale's dag boek 16.45 Uitsl races en gram 17.30 Nws en gevar progr 18.45 Hoorsp Om 18.29 Weerber nws en act 19.00 Jour naal 19.35 Sport 19.30 Nws en lichte muz 20.00 Gevar progr 20.30 Nws en voordr 21.00 Gram Om 21.30 nws 22.00 Gevar progr 22.30 Nws 22.40 Lichte muz Om 23.30 nws 23.55—27.00 Nws BRUSSEL 12.00 Popul muz 13.30 Weerber 12.35 V d landb 12.42 Orgelmuz 12.50 Beurs ber 13.00 Nws 13.15 Gevar muz 14.00 Ork muz 15.00 Lichte muz 16.00 Beurs ber 16.06 V d zieken 17.00 Nws 17.10 Lichte muz 17.35 Boekbespr 17.45 Lich te muz 18.00 Gram 18.30 V d sold 18.50 Sportultz 19.00 Nws 19.30 Volks muz 30.00 Kamerork en sol 21.30 Amus muz 22.00 Nws 22.15 Kamermuz 22.45 Kamerork en zang 22.55 Nws 23.00 V d zeelieden en de jacht op de miljoenenhoed SUSKE EN WISKE De Zingende Zwammen ntmhHniïnietkmfiJklöiMitia mnltstlaitmoeiiiiimminiir liStwinchttrMillonmn y 77 Aram Is zo overdonderd door de plotselinge moordaanslag op O'Connor dat Creep al in de duisternis verdwenen is voor hij tot bezinning komt Een snelle iDlik op O'Connor overtuigt hem ervan dat het schot van Creep maar al te goed gericht was Maar dan wordt hij opnieuw opgeschrikt In de verte kraakt het kreupelhout — donkere gestalten duiken tussen de struiken op De Sioux — zij moeten het schot gehoord hebben " denkt Aram geschrokken Hij snelt het bos door tegen een kleine maar steile heuvelrug op en duikt daar v/eg achter een boom PANDA Even later hoort hij onder zich stemmen opklinken — Het lim Mahaskah en zijn krijgers die langs de voet van de heuvel lopen „ Ik vraag mij Bi ^ vie O'Connor uit ons dorp bevrijd heeft om hem daarna neer te scb-eten " klinkt de stem van Mahaskah De gangen der blan ken zijn even onnaspeurlijk als die der woestijnvos — maar wij heb ben hen een beslissende slag toegebracht Laat ons naar onze tenten teruggaan om de geesten onzer voorvaderen te danken " 4l ' JJ^JlUiLi ^¦ ¦ ^- ^ u ^ ¦ J^J ^ ^ ie ^ MMMftêinSetelef mMe/ihs nml ' '— JMmIhebikhm " ^/ ^^%^ pf h oJh ^ J ' -^ Ml jLJÜ ^% Y - ^ % i^A /^ y ^ ats^o »^ [ ffflbs w ^ i vm \ 15 Nadat hij de spartelende Jas aan de kapstok had geliangen hervatte Joris op de tenen zijn locht naar de hoed Zich niets aantrekkend van Panda's gesmoorde protesten ging hij de trap op en opende voorzichtig een deur Het bleek de slaapkamer van de dlkzaJk te zijn die er lag te snurken dat de wanden trilden Joris wierp een ongeruste blik op platen die de muur versierden Hierop stond de dikzak afgebeeld enorme gewich - ten met zijn gespierde armen heffend Joris oor deelde het verstandig om iemand die zo sterk was maar liever niet te storen Maar juist toen hij zich bescheiden wilde terugtrekken viel zijn oog op een aantal eerste prijzen die de dikkerd met gewichtheffen had gewonnen En daartussen op de ereplaats prijkte de enige troostprijs die hij met schieten had verdiend de oude hoed van Palmer Nu waagde Joris zich toch maar het ver trek binnen Hm " mompelde hij hoewel onze sportman nog niet kan weten welk een fortuintje hij bij el kaar heeft geschoten is het wel duidelijk dat hij bijzonder veel prijs op deze prijs stelt Laat ons hopen dat hij even zwaar slaapt als hij kan lil len " Posities Nederlandse schepen Aardenburgh p 8 Terschelling Abbedyk 8 130 m W BarranqulIU - li'tiides 9 te Cuquimbu Adm De Buyter 6 v Maassluis naar Burton Port Adm Seison p 8 Dover n Dublin Adonis 8 v Amsterdam n Wesl Indié Aeneas 9 v Havre n Antwerpen Aiïamt'mtion 9 te Puerto Cabello All>«>rt V 0 V Felixstdwe te Rott Albion 6 V Middlesbro op de Tyn » AlUireo 9 v Mar-seille te Genua AlblAsserdyk 8 v Roti n Bremen AIca 9 V Antwerpen te Dakar Alceta * 8 v Malta te Piraeus Alclitba 9 V Bahia te Las Palmas Aldebaran p 8 Brunsb n Utrecht Mxe 6 \ Ardroshan n Cobh Alsenlb 8 i50 tT ONO So(;olra AlKol 9 100 m NO Finlsterre Ali S 9 te Brunsbuttel verwacht Alkaid 9 V Brake te Hamburg Alnati 9 v Santtxs te MfmTrvideo Alpha p 8 Whltby n Londen Alpharca 9 v Aden te ' mji Sudan Ambulsnt 8 v Gent n Belfast Amer«kerk 9 v Rrfmen te Kamburs Amigo 7 V Rochester te Strood Amnion S v Am.slerdam n Hamburg AiTiftteidiep 8 320 m NW Noordwest-kaap Amslelhoek 8 ^ 80 m WNW Cocos eïl Anistelkronn 9 v Karnrhi te Durban Amstelsluis 9 150 m ZW Sydney Amstcistroom p 8 Dover n Bristol Amitelveld 8 S-SO m NW Couos eil Amyntas 9 v Rott n Gibraltar Andvk 8 48f m N A2oren * nn » Rllzaheth 9 te TJmuirten Anne Christina 8 140 m NO Abrolhos Annie F 9 v Rotterdam te Cork Appinjrcdam 10 te Rotterdam verwarht Antares 7 v Trollhattan n Zaandam Aniilla p 8 Kristiansand n Lillesand Antilope 6 v Newport n Charleslown Areas 8 v Gibraltar n Algiers Arendfidyk 8 370 m OZO Bermuda Arsjos 9 V l7.rnir te Salonki Aries 7 V MethH n Kopenhagen Arizona 7 v Genua n Llvorno Arkeldyk 8 te Galveston Arnoudspolder p 8 Ouessant uitreis AKmidtske 8 r2ti m WZV ' Landsend Aspera p 9 Sandettie n Manchester A^lerope p 8 Landsend uitreis Atlantide 9 v Rott te Hamburg Atlas 6 V Amst te Kopenhagen Atti » 8 V Barranquilia n Ba»rn 8 40U m Nü Azoren n Emden Bah T 8 V Hudiksvall t « Gefl « Balong 8 IS.'SO m 2W Hawaii ell P.aiticborg 8 te Uleabors Banda 9 V Sue te Rombay Barcirol * p 8 Brunsb n Korsor Batavier 1 p 9 K Roca n Bayonne Batavier 3 9 te Rotterdam verwar» Batavier 5 6 v Rott te Londen Ratian 8 200 m NW K St Vinrent Bellatrlx p 8 Kiel n Oscarshamn Beiieslen 8 ten anker Koweit Rengkalls 9 v Port Said *" Hallfax Rennekom 8 195 m NO Aanren flerend N p 8 Dov«r n Utersco Gibraltar naar Betty Anne S Plymouth Boorland 9 te Rotterdam Biesbosch 8 V Par te Antwerpen Billltoii 8 240 m ZW Saigon Binnenhaven 9 te Rouaan verwacht Biniane 9 v Amst te Hamburg Birmingham 9 te Rotterdam Binvaya 0 v Sete te Marseille Bonaire p 8 Brunsb n Gefle Bosco 8 300 m ZO R^s el Hadd Brandarls p 8 Dover n Portsmouth Breda 9 v La Guaira n P CabeÜo Brinda 6 v Swansea n Par Brinlo 8 V Rotterdam te Malmo Cadans 8 v Sharpness n Plymouth CalvUn 8 v IJmuiden te Domsjo CamerouiiUtist 8 te Bremen Capri 8 v Kramfora te Rotterdam Carebeka 6 v Danzig te Rochester Carnissesinge 8 te Truro CartsEo 9 V Roti te c ristobal Casamance 9 nm te Dakar verwachi Caiana 9 v Rott te Antwerpen Castor 8 V Malaga n PaUas Catharfns F 8 v Bridgewater n Dublin Catharinapolder p 9 Por Soedan n Massawah Cawi 10 v Teignmouth te Amst verw Celebes » v Alombaf^sa n Aden Chsris 10 te Georgetown vpnvacht Chiron 8 v Aruba n Paramaribo Citadel 9 v Rott n Frederifla Coenraad K 8 v Antw n Kalmar Columbiia 8 v Londen te Hotterdan Con Brio 8 v Bassens n Ba.vonne Concepclon 10 Ie Montevideo verw Coiigokust p 8 Oporto n Dakar Contact ti v Barrti te Par Coolhaven 12 te Duinkerken verw Corale 9 v Boston te Brugge ComeIii « B 6 v Middlesbro n Coleralne Cornelia B 1 p 9 de Lofoten tpswich te Rott 8 v Port Harconr * Dr Cost » 9 V Dnhomeyknst Duala Daniel 9 te Rotterdam verwacht Oclfdiik *> te DelfzÜ ' verwacht Delft 8 120 m NO Azoren n Amst Delfzy 6 v Antwerpen te Chatham Democraat 7 v Rott te Londen l>irmerriyk 8 v Everett n Stockton PlIUentia 8 v Leixoes n Duink»"-!-- DIna 8 v IJmuiden n Portsmouth Dinteldyk 8 420 ni NO Porto Rico nincpne » 8 v Bremen te Hamburg Dolfijn p 8 Brunsbuttel n Goes Dnmhiireh 9 v I.onr'en te Rotterdan "' Donata 9 v Finland te Doetinchem Donau 8 v Liverpool te Hamburg Draro 8 v Faro n i.ivonn "> Driebergen p 8 Kaap Villano Duurt 8 V Pitea te Portsmouth Edison 7 V Abo te Mantyluoto Kems 8 v Kotka n Belffië Kemstroom 8 v Amst n Londen Erhert TCairenborg 7 v d Tyne n i ' slnW Frasmu^^ingpl 9 te Bavonne verw Erebus 8 v Hartlepool n Naestved F.Il7.aheth Rtmrda 8 < e A"*v^prpen EHo 8 V Raumo n Pateniemi Flsenburch p 8 Oue<;sant uitreis Fsperanr-e 7 v Norrkoplng n Hemoss Esm » B 8 V Goole n Fremington europa 9 v Londen te Rotterdam Eyo S Ö te Duinkerken Fedala p 9 Ouesjiant n Dover FIducia 9 v Huil n Whltstable ridttcis X • t « MiddeUunü * Fivel 8 T Archangel n Groningen Flevo 8 V Gdynia n Amsterdam Flevo / B > 7 V Newport te Danzig Flevoland 9 t « Harlingen Forel Amst.-Gefle p 9 Kiel Frans Böhmer p 8 Brlndisi Frans v Seumercn p 8 Brunsb naar Londen Fravlzo 8 155 m O Madeira Frema 7 v Groningen te Umea Frisia 8 v Harlingen te Antwerpen Gaastcriand 8 v Victoria n Bahia Gabonkust S te Cape Coast Gazelle 8 v Antwerpen te Londen Gcestdam 9 v Boston te Maassluis Geestdi.jk 9 te Boston verwacht Geestland 8 720 m ZW Azoren Geeststar 8 9S0 m ZW Azoren Geestslroom 8 te Rotterdam Geja 8 v Lldkoping te Grouw Gemma 9 v New York te Norfolk Gerioin Antw Odense p 8 Kiel Gexiena Heiidrika 7 te Plymouth Goiiweborg 7 v Droback te Fur Granisbergeii 9 v Sveleen n Duinker ken Gratia 9 v Harlingen te Rotterdam Graveland p 8 Wight n Las Palmas Gre 8 v Littlehampton n St Valery Griet.ie 6 v Car'nloueh te Glassnw Grutto 7 V Rotterdam te Londen Hado 6 V Antwerpen te Dublin Harry Rouaan Malmo p 9 Kiel Haaewlnt p 9 Scilly n Manchester Hathor 9 v Kingston te P Plata Hector p 8 Algiers n Antwerpen Heniba 8 v Lissabon n Fort de France Heemraadslngel 9 te Middlesbro ver - wacht Heemskerk V > 8 te Hartlepool Heiloo 9 te Terneuzen verwacht Helemar H p 8 K Villano n Rouaan Helen 7 v Antw te Rochester Helena H 110 m NO Martinique Helena v.B.I 8 te Antwerpen Helicon 8 260 m NO Azaren Helvetia 9 v Londen te Rotterdam Helvetia S 10 te Cuxhaven verwacht Henny T 7 v Hamina te Plvmouth Hera 8 1200 m ZW Azoren Hersflia 9 V Sao Vicente n St Lucia Herta 9 v Londen te IJmuiden Heslia 9 v Trinidad te Demei-ara H!lvftr«iiim 8 v Antw n Hamilton Hoc Vlnces 7 te Londen Hoflaan p 9 Kiel n Manchetter Hnlendr^rhl 8 v Norfolk n Rio Janeiro Holwierde 8 v Runcorn n Northwicb Hontestroom 8 te Amsterdam Hoogkerk 9 v Bremen te Antwerpen Hoogland p 9 Kiel n Kopenhagen Hunter 8 v Londen te Amsterdam Hunze 6 8 v Hamburg te Groningen Huybergen 8 v Antw n Stockholm Hydra 8 v Hamburg n Antwerpen Hydra Pt 8 V Ajitw n Yarmouth Ida Jaroba 9 te Helslngborg Imke p 8 Noordkust Cuba n Haiti Intreplde 8 v Genua n Santa Pola Irene S 7 v Karlsud te Londen ïtls fV > 7 V Zeebrugge te Londen Uola 8 V Aberdeen n Middlesbro Htersum 8 te Mobile Ivoorkust 8 170 ra ZO Madeira Jarob Teekman p 8 Sandhammem Jagersfnntein 8 660 m NO St Helena Jan Kreumer 9 te Newhaven verw Java 9 te Phtladelnhia I JcbJ » t T Rotterdam n Umea Johan van Otdenharnevelt 9 te Port Everglades verwacht Johannes p 6 Kiel n Hemosand John M 9 te Immingham verwacht Jonet 7 V Queenboro te Londen Jongkind p 8 Bizerta n Marseille Jozina 10 te Cherbourg verwacht Julia Mary 8 v Antw n Havre Juno 8 V Bridgewater n Par Jura 7 V Hamburg te Perth Kaap Falga p 8 Brunsb n Gefle Karossa 9 v Sorong te Manoliwarl KastanjesïDgel 10 te Middlesbro verw Kerkedyk 8 700 m W Bishoprock Kertosotio p 8 Jebel el Tair Keyser p 9 Gotland n Londen Kitty 7 v Antw te Shoreham Kon Juliana p 8 Texel n Hamburg Kontiki 8 v Delfzijl te Emden Koia 8 V Londen te Rotterdam Kreeft 8 v ViRo n Rotterdam Laarderkcrk 9 100 m ZW Ki-eta Labntas 9 v Oporto n Amsterdam Laga 8 v Roti n Haukipudas Larrnberg 8 ilü m NW Marcu Lauwersbarg p 8 Kiel n Vesterat Lawak 9 v Port Soedan te Sue Leeuwarden 9 te P Barrios Lpiderkerk 9 v Amst n Londen Lekliaven 8 115 m N K Villano Lekkerkerk 9 Ic Khorramshar Leliegracht p 8 Gotland n Amst Lelykerk 10 te Bahrein verwacht Lelystad 9 te Maassluis Lemsterkerk 8 TOO m ZW Ouessanl Liberiakust 9 te Antwerpen Libertas 8 v Rott te Lattakia Libertc 8 v Kasko n Rotterdam Liberty 7 v Rotterdam te Londen Limburg 9 v Khor el Mufatta n Aba - dan Lindeisngel 9 te Elsfletb Llngeborg 7 te Vesteras Llngestroom 9 te Amsterdam Lizard 8 v Amsterdam te Londen Loenerkerk 9 v Hamburg te Bremen Looiersgracht p 8 IJmuiden n Abo T.ouise 9 te Groningen verwacht Lura ^ Bols 1 p 9 Kiel n Gefle Lutetla 9 v Maarsbergen 12 te Antwerpen verw Maas 9 v Rotterdam te Am.s;terriara Maasdam 8 150 m Z Kaap Sable Maashaven p 8 Las Palmas uitreis Maaskerk 8 v Aden n Mombasa > fadlson Lloyd 8 v Manilla n Nagoya Magav 8 v Am.>iter(lam te Esliterg Makkiim 9 te Amsterlam verwacht Malta 9 v Boston te Antw verwacht Maliica p 9 Ouessant n Bayonne Mare Llberum 5 v Dakar n Bordeaux Mare Novum 12 te Stanlow verwacht Maria W 9 te Yarmouth verwarht Marian H 9 v Schiedam n Londen Marie Sophie 7 te Mantyluoto Markab 8 300 m NO Bermuda eïl Markab < Tl 9 v Karlstad n HuU Markelo 9 v Do\er n Bizerta ^ farne Lloyd 8 160 m WZW Lahuan Mars 9 v Kalmar te Deventer Martenshoek p 8 Hirsthals n Lulea Mascotte 8 v Oslo te Dordrecht Mataram 8 600 m W Gnlnn^'^ns eil Matthew 9 v Vlaardlngen n Havre Meerdrecht p 8 Las Palmas 13 nm tf T-Tmuiden venvacht Meeuw p 8 Sandhanlmern n Plymouth Megrez N p 8 Kaap Verd eilanden Memnon p 8 de Azoren uitreis Mentor 9 v Challds It Piraeus Mere » N 8 120 m ZO Maceio Mersey Lloyd 9 v Aqaba te DJeddah Merwe Lloyd p 9 Finïsterre uitreis Merwehaven 10 te Kenitra verwacht Midas 8 V Ceuta n Barcelona Mirach N p 9 Oporto n Rouaan Mirzara N p 8 Ouessant n Casablanca Mithras p 8 Ouessant n Antwerpen Modjekerto 8 100 m WNW Cambodja Molensingel 9 te Bordeaux Montferland 9 te Montevideo Miiiderkerk 9 te Antvvcrpen Muphrid N 8 120 m W Skagen Musl 8 v Timor Dilly n Pori Moresby Mutatie 9 te Londen verwacht Myra 6 v Glasgow n Drogheda Naerebout p 8 Texel n Kristinestad ^' anusa p 9 Quebec n Montreal Neder Eem » 8 v Suez te Aqaba Neder Wener 8 125 m ZW Azoren Nestor 8 v Amsterdam n Hamburg Niagara 8 te Vlaardingen Nieuwland g te Harlingen Nieuwehaven 8 v Huil n Kopenhagen Nike p 8 Dungeness n Plymouth N.1ord p 8 K Gris Nez n Delfzijl Noorderhroon p 8 Kiel n Domsjo Noordfcaap 8 v Londonderry n Barrow Noord stad 8 v Huil n Hamburg Noordivyk p 8 Las Palmas uitreis NUenburgh 8 te Rotterdam Oberon 9 100 m O Turks eiland Oldokerk 9 v Rott te Antwerpen Ommenkerk 8 700 m ZO St Helen » Ootmarrtum 8 425 m N Azoren Oranje P 9 v Ipswich te Rotterdam <> ran,ipfontein 9 te Antwerpen Oranje Nassau 8 570 m WZW Scilly Oran.iepolder 9 te Rotterdam Ouuerkerk p 8 K SI Vincent n Antw Overysel 9 V Colombo te Aden Pallas p e Plnlsterre n Antwerpen Pasteursingel 9 te Oslo Palria 7 v Rotterdam te Klaipeda Paul Westers 6 v Mantyluoto n Londen Pegaius 8 v Chatham te Rotterdam Pericles 9 te Antofaeasta Phecda 8 140 m Z Maceio Phidias 8 v Rotterdam te Oran Pieter Winsemius p 9 Ouessant Plato 8 V Havre te Bordeau.v Prins der NederL 8 v Trinidad n l.a Guaira Prins Fred Hendrik 10 te Montreal verwacht Prins Fred Willem 8 te Mllkaukee l'rHs J W Frlso 8 v Montreal n ' tremen I ' '« W G Frederlh 8 625 m W " astnet f - s W T Oranje 8 650 m NW ' shoprociï x Willem 3 9 tf Rotterdam •% Willem 4 8 120 m O Belle Isle s Willem 5 9 te Rotterdam '^ es Irene S > 9 te Requejada ¦ irres 9 v Delfzyl te Rotterdam rlentla p 8 Kiel ti Horsens • lia p 8 Guardaful n Fremantle " ' fet 7 V Londonderry n Rochester ¦ ¦ l 8 V Portland te Seattle '"' na p 9 Kiel n Kopenhagen "«¦• ïuU 8 v Londen te Delfzijl RcT 10 v Londen te Dordt verwacht ' Mderkerk S v Genua n Port Said Pitornel p 8 Dover n Exmouth Tïobox 9 v Rott te Yxpilia verwacht Tïnebiah 8 v Cebu n Singapnre Rochab 9 V Rott te Amsterdam Roelof de Winter 9 te Rotterdam Koelof BuiKman 9 te Amst verw Roelof de Winter 9 te Rott verw-acht Rondo p 8 Port Sudan n Djibouti Rubato 8 terug te Harlingen Ruby 6 v Par n Londen Ryndara p 8 Anticosti eiland Kynkerk 8 100 m NO K Villano Sagitta 9 r d Tyne te Rotterdam Salattga 3 v Toledo n Montreal Saloum 8 v Dakar te Bordeaux Samarinda 8 200 m ONO Cristobal Sambas 8 v Singapore n Pnompenh Santa Margherlta p 9 Hanstholm naar Amsterdam Sarangan 11 te Los Angeles verwacht Schelde Lloyd 9 te Suez Scheldestroom 9 te Amit verwacht Scbio 8 ITO m NO Azoren Schledyk 8 520 m NW SciHy Schinkelstroom 7 v Liverpool naar Rouaan Schouten 6 V Lor Marques n Dar es Salaam Senang p 9 de CasguetB n Riga SenegBikust 8 320 m ZW Las Palmas SIgli p 8 Hillilo n Sandakan Silindoeng 8 v P Swettenham n Bris bane Sllvaplana 9 te Gothenburg Silvretla 8 te Kopenhagen Sinabang 9 v Sydney te Melbourne SiriuR 7 V Gravelinea te Londen SkadI Ceuta Triëst p 8 Algiers Skagerrak 8 v Moerdijk te Sluiskll Socrates 8 v P Ordaz n Bremen Soemba 8 v Ardrossan n Moiran » Snient 9 te Antwerpen verwacht Solon 8 930 m ZO Azoren n Amst Sonja D p 9 Klei n Skutskar Sont 8 V Amsterdam te IJmuiden Spe » 9 V Bremen te Stettin verwacht Spaarneborg 8 te Colchester Speranza 7 v Skoghall n Zaandam Spolanda p 8 Gibraltar n Caronte Spolesto 8 V Rotterdam te Dublin Stad Amsterdam 8 100 m N Dakar Stad Breda 8 115 m WNW Lissabon Stad Delft 8 195 m O Salvador Stad Dordrecht p 8 Stockholm Stad Haarlem 9 te Meülla Stad Leiden 8 v Rott n Savon » Stad Rotterdam 8 v Savona n Melille Statendam 9 te Southampton verwacht Statenlaan 8 100 m WZW Lindesnes Steady p 8 Giedser n Mantyluoto Steenberiren 10 te Antw verwacht Steenwijk p 8 Lizard n Montreal Stella Prima 8 v Newport te Rotterdam Stephanie 9 te Sarpsborg Steven 9 v Ravenna n Bona Straat Madura 7 v Fremantle naar Melbourne Straat Malakkn 7 te Kobe Straat Bio 8 540 m ZW Diego Garcia Straat Singapore p 8 K St Mary Straat Torres 8 te Abidjan Straal van Diemen 9 te Lorenzo Mar ques verwacht Sfrftho 8 v Valencia n Malaga Surte 8 v Rotterdam n Porsgrunn Swift 8 V Aarhuus n Gothenburg Tamo 9 v Rotterdam te Antwerpen Tara p 8 Kaap Verd eil n Santos Tasmanie 8 v Bayonne n Rotterdam Tegelberg 11 te Tristan da Cunha verwacht Tero 10 nm te Rotter.'am verwacht Teun p 8 Brunsbuttel n Hamina Thea 9 100 m W Lindesnes n Preston Theodora 8 v Beyroeth n Augusta Thnbaa p f Brunsbuttal a Newport Thuredrecht 8 150 m Z Azoren Tilly e V Delfzijl n Karskar Tim 8 V Exeter n Vejle Timo « V Middlesbro te Blyth Tluda 8 V Abo te Grangemouth Tjikampek 8 v LindI te Beira Tjimanuk 9 v Auckland te Napier Tjisadane 8 420 m ZW Sabang Tjltarum 8 140 m ONO K St Mary Tjltjalengka p 8 Sabang n Port Loui * Tjoba 6 V Middlesbro t « Goole Togokust 9 V Freetown te Rotterdam Tom V d Heide p 6 Panamakanaal Trianca S v Hull te Grimsby Trim 7 v Tripoli n Tunis Trito 7 v Dublin te Belfast THton B 7 v Lelth te Blyth Trompenhurgh 8 te Rotterdam Trijntje 8 v Harlingen n Odense Tufao 9 V Lorlent te Antwerpen Tuskar 6 v Liverpool te Runcom Tweelingen 8 420 m W^Vf Lissabon Tyro 5 v Plymouth te Poole Uhhergen t 100 m ZW Cj-pru » naar Patras ünitas 8 V Colchester te Huil Ursa Minor p 8 Brunsb n Domsjo Van Brakel p 8 Dover n HaminaVan Heemskerck 8 580 m ZO ColomboVan Neck 8 v Auckland n NapierVan Noort 6 v Melbourne n Sydney Van Riebecek 8 v Zanzibar n Mom basa • Van Waerwyck 8 v Brisbane n CaimiVeenenburgh 8 te RotterdamVenuB 7 v IJmuiden te Londen Veritas 7 v Dieppe te Shoreham Vivo 6 V Portsmouth n GooleVlieland 7 v Houaan te Glasgow Vlist 8 400 m Z New FoundlandVrUburgh 8 v Bordeaux n RotterdamVijgcndam 7 te Preston I Waal 8 IBO m NW Finisterre Waterland 8 680 m ZW Dakar Waterman 8 600 m WNW Azuren Weltevreden 9 te Rotterdam Westerdam 6 v Rott u - Xcw York Westersthelde 9 te Sluiskil WeHtei'singel 9 te Liverpool verwacht I Wieliold Böhmer 9 te Rotterdam Wiema 7 te Connah's Quay Wilc » p 9 Dover n Exeter Wilja B p 7 Delfzijl n Tilburg Willem Ruys 8 v Melbourne naar Sydney Willemstad f r Paramaribo naar Brighton Witmarsum 9 v Amat te Bremen Wulp 9 v Rotterdam te Amsterdam Ysel 9 V Vlaardingen te Antwerpen Ystroom 8 v Amst n Manchester Zanzibar 7 te Bridgewater Zeeland 8 100 m W Minikof Zeevaart 7 v d T>ne n Ipswich Zonnekerk 8 100 m NW Lissabon Zosma 9 nm te Buenos Aires Zulderkerk 8 v Hamburg te Bremen Zuiderkruis 8 100 m Z K Leeuwin Zuiderzee 8 v Par n Rotterdam Zuidpool 7 V Emden te Delfzijl Zus p 8 Landsend n St Brleux Zwartewater p 9 Kiel n Gothenburg ZwlJndrecht 13 vm tc Rott verwacht Tankvaart Amelané • l » « NO Pmraauufbo Area 8 100 m NO Ras el Hadd Barendrecht 10 te Banias verwacht Bussum 8 V Paranagua n San Salva - dor Caltex Arnhem 8 130 m NO Flnisterra Caltex Delft p 8 Cape Comonn Caltex Delfzijl 8 te Whitegate Caltex p:indlioven 8 te Vlis.suigen Caltex Gorlnchem p 8 Esbjerg Caltex Pernis 9 275 m W Adelaide Caltex Rotterdam p Kuria Muria Caltex The Hague p 8 Finisterre Caltex Utrecht 8 200 m Z Cocos eil Cinulia 8 210 m NO Saba n Rott Cities Service Valley Forge 9 van Amuay Bay n Rio Janeiro Clavella 9 te Inverkeithing Cradle of Liberty p 8 Durban naar Kaapstad Crania 8 v Curacao n Trinidad Shell haven en Rotterdam Dordrecht 8 220 m ONO Algiers Dorestad 8 nog op rede Heysham Elizabeth B 8 300 m WZW Ouessant Essn Amsterdam p 8 Ouessant Forest t,ake 8 120 m WNW Tunis Jacob Verolme 8 130 m ZW Guayaquil Kaap Hoorn 8 290 m ZW Azoren Kabylla 8 v Barry n Liverpool Kallnga 9 te Fredericla daarna Tha - meshaven Kalydon p 8 Cairns n Sydney Kara p ff Ras el Hadd n Suez Kenia 9 v Abadan te Mombasa Kermia 9 v Hamburg n Fredericla KhasJella p 8 K Leeuwin n Abadatt Koningswaard 8 125 m N Bonaire Koplonella 8 800 m ZW Azoren Korovina 9 te Ardrossan Koslcla 9 te Punta Cardon Kryptos 8 280 m ZW Bermuda Kylix 8 V Stanlow te Thameshaven Liberty Bell 8 100 m ZW Ouessant Maureen « 600 m W Landsend Mitra 8 365 m ZW Finisterre Mohamed Reza Shah p 8 Malta Moordrecht 8 100 m NO Port Soedan Munttoren B 120 m ZW Finisterre Naess Commander p B Masirah elL Naess Lion 8 380 m ONO Aden Naeis Tiger 8 250 m N Porto Rico Naranin 9 te Limhamn daama Tha - meshaven Papendrerht 8 100 m W Santiago Pendrecht 8 60 m ZW Monrovia Phjlidnra p 8 Little Quoin Philine 9 v Suez n Port Said Phlltppfa 9 V Mena n Gibraltar Beza Shah The Great 8 v Banias n Landsend Kossum 8 V Marcushook n San Lo - renzo Scherpcndrecht p 9 Kiel n Wlsmar Stanvac Adventure 8 v S Gerong n Singapore Stanvac DJirak 9 te Sungel Gerong Stanvae Sumha 9 te Sungei Gerong Stan\ac Sunda 9 te Buatan Statue of Liberty p 8 Ras el Hadd Sunetta 8 680 m W Azoren Tamara 8 v Palermo n Abadan Vasum 8 v Suez n Mena al Ahmadl Vlieland 9 v Curacao te Punta Cardon Westertoren p 9 Gibraltar n Abo Woensdrecht p 8 Slcilitl n Banias Zafra p 7 Perlm n Mena al Ahmadl Zarla p 8 Masirah n Bandar Mashur Zeesleep vaart Blankenborr 9 te Maassluis Hoilwid S 530 m ONO Bermuda A 
26 Zaterdag 10 september 1960 - 68e jaargang no 111 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Renault Dauphine Gordini 1959 m schuif dak Peugeot 403 1958 1956 1956 Peugeot 203 195S 1934 1953 2 1953 en 1952 Gog gomobiel T 400 1958 Renault 4 l!t57 ' 58 Opel KapitSn 1956-'ó4 DKW 1953 Citroen 2 crV 1956 Citroen Normaal 1953 V.W Standaard 1956 m radio Borg ward Isabella 1954 Vauxhall Cresta Vauxhall Velox 2 stuks Mercedes 300 met radio en slaapbanken 1953 ' 54 Mercedes 220 1953 Mercedes 170 19,50 Chevrolet 1933 en Chevrolet ' 50 Ford Zephyr 1953 Ford Taunus 15 M Stationcar 1956 Peugeot bestel met zijruiten 1956 DKW bestel gesloten laadbak 1935 en een van 1951 Borgward Station 1953 V.W bestel 1953 Puch motor 1954 Bovag garantie Fi nanciering Inruilen GAJIAGE S'TOUTJÉSDIJK Mgr v d Weteringstraat 69 71 te 19052 Te koop 45 GOLFPLATEN lengte 1.85 m 11 meter zinken dakgoot Autobedrijf De Jonge Lt Koppenlaan 1 Soe6tert>erg Telef K 3463 - 603 Aangeb per IS sept of later gemeub ZITKAMER en ' kleine slaapkamer vaste wastafel stookgelegenheid gas omgev Maliebaan Br no 1-6927 bur UN Z.g.a.n LBREN JAS en leren broek en ' iiandschoenen prijs tezamen ƒ 125 Br no 1-7033 bur UN Zomer - of permanent HUISJE liefst ongemeub Br A v d Laan Sneeuwbalstraat 3 b Rot terdam Een goed onderhouden moderne HUISKAMER 2 jaar oud be kleding bei'ge geschoren mo quette 2 clubs 4 stoelen dres soir ronde tafel Prijs f 325 V Meurs V Limburg Stirum straat 24 zondags afwezig HLTS voor zel'fbewonlng In Utrecht of omgeving Br met opgave van ligging en uiterste prijs no 1-6706 bur UN Een MEISJESSPORTFIETS 12 tot 16 Jaar prima staat ƒ 65 G Broere Duifstraat 13 Utr Pracht RAÖIO te koop dres soir radiomeubel nieuw o.a radio piatenwisselaar en bar gekost f 1600 voor slechts ƒ 600 Te bevr Blois van Treslongstr 35 telef 41969 ETAGE 3 kamers en vrije keuken voor echtpaar op mid delbare leeftijd z.k Br no 1-6711 bur UN LINNENKAST 2 haardfau teuils salontafel praohtige eiken bureaustoel draaibaar kleine haard siervul'lwiche ] overgordijnen grote mat 2x3 modem boekenkast open theekast flieewagen 6 stoelen 1 ovale tafel staande schemer lamp V Limburg Stirumstraat 24 Zondags afwezig Te Itoorp aangeb SCOOTER Vespa 150 cc 1958 17.000 km In zeer goede staat scherm en kofferrek Prijs ƒ 900 Tolsteeg plantsoen 1 Wij kopen RADIO - en T.V TOESTELLEN pick up en pla ten bandrecorders naaimachi nes sportfietsen enz R Kooi stra Oude Gracht 362 telef 17427 Aangeb ruime ZIT SLAAPKA-MER warm en koud str wa ter cv balkon vrij uitzicht dicht bij Utrecht Park Aren berg 77 De Bilt Telef 61896 FORD ANGUIA en S8coda be stel en aanihangwagentje óOO kg Nieuwlichtstraat 16 bis UMACO Alle verzekeringen Engelse TAFELKLOK of staan de klok gevr tevens koperen kaarsenkroon Br no 1-676S bur UN Wegens omstandigih te koop een z.g.a.n HUISHOUDMA OHINE merk Picolo compleet met alle hulpstukken Br no 1-7045 bur UN TELEVISIES vanaf ƒ 295 tot f 600 of per • week vanaf / 5 Radio vanaf f 2 p.w band recorders ƒ 4 ' p.w wasmachi nes ƒ 2 p.w moderne meube len en Imnkstellen f 4 p.w Fa Heran Amsterd fiüraatweg 34 4Ö telef 20617 Te huur 1 grote gemeub en 1 gestoft K,\MER met vaste was tafels en stookgelegenheid Tel 34198 na 8 uur Mr Sickcszlaan Ie ETAGE 2 kamers keuken volledige bad kamer w.c balkon voor echt paar m.l zonder kinderen of 2 dames Br no 1-6915 bur UN Goede OUEKACHEL - voor on geveer ƒ 100 Kruisstraat 26 Utrecht Te koop pracht BROMM'ER ' 58 scooter model ƒ 225 Vestiïig brommer ook dubbel geveerd ƒ 140 jongensfiets 10 jaar ƒ 30 Singeldwarsstraat 31 bis telef 23408 AUTOVOORRUITEN PU N.V Velligglas " Amsterdam Ook Inzetten wordt door ons ver zorgd Fa V 3eest Gansfltraat 62 Utrecht Telel 23581 fkXtOtO't Voor directe zelfbewoning een \' TLLA te Bilthoven f 73.000 De Bilt modem herenhuis ƒ 36.000 Utrecht huis met ga rage ƒ 26.000 hoekhuis 4 ka mers etc ƒ 10.500 fiat vanaf ƒ 18.000 met lift f 31.000 Na dere inl maJkêlaarskantoor Sljmons Dolata Tolsteegsingel 39 bis telef 25706 N.V UTRECHTSE MAKELAARS-COMBINATIE Utrecht - Maliebaan 63 Tel 030-11877 4 lijnen Regelmatig te koop INKUIL WASMACHINES geheel op nieuw gespoten 1 jaar garan tie Met en zonder tüdschake laar Schram „ waar u welkom bent " Schoutenstraat 8 JUKEBOX moet weg Billijke prtfs Monneüaan 75 tel 35870 Huurt een nieuwe DAF de Luxe bij de DAF-dealer Vleu tensevaart 10 telef 32947 Z.g.a.n KINDERWAGEN Ita liaans model uitneembaar ƒ 60 v Geelkerken Moraietiaan 75 ¦ telef 35870 Billijke tarieven VOLKSWA GEN zonder chauffeur Met verwarming All risk verzekerd Amsterd straatweg 187 telef 41397 Te koop een Tromp KACHEL ƒ 70 Jierendrlewleler ƒ 40 Keulsekade 12 Plm 500 meter HOGEDRÜK SLANG ook in gedeeltei Te K 3464 - 311 FORD TAUNUS 1952 met we genbelasting Commer Bestel ' 52 billijke prijzen NSU brom fiets 1958 pirUs ƒ 225 en prima motoroverall Muy*kemveg 53 Utrecht bi Demka JAC DEES WITTEVROUWENSTR 14 UTRECHT TEL,11440 VAUXHALL VELOX 1956 Ford Versailles 1957 beide in uit muntende staat Tevens Opel Blitz 1953 Huppeldijk 1 telef 30293 Heinkel SCOOTER 1958 km 30.000 windscherm speciaal bagageriek met tassen helm enz Prijs ƒ 1300 Na 7 uur Prof Lorentziaan 123 Zeist AANRECHTBLADEN douche bakken en comblnatlebaden Een keuken of badkamer wordt nieuw met een Arlith blad oJ bak Ubóka Nieuwe Kade 22 telef 17317 DAF VERHUURBEDRIJF Ka naleneiland Verhuur van nieuwe DAF automobteltje » All-risk verzekerd Loutern laan 8 telef 31748 b g.g J5!84 SKODA 1951 met beiastimg benzine 1 oip 14 zeer goede auto prijs MHIJk Event be stelauto of bromfiets inruilen Min de Visseistraat T2 telef 41574 Zullen VOLKSWAGEN Bestel 1963 Combi ƒ 523 < 7hevrolet pi*acht w"agen f 475 Opel Olympia ƒ 373 Ford 6 cil ƒ 350 Radio met wisselaar met kast f 123 Ook inruil en ' s zondags Riouw straat 83 Het bekende adres voor Inkoop LOOP - en SLOOPAUTO'S is en blijft Gerrit v Kouwen Schoenerstraat 30 telef S5«9 Ruim gesorteerd in auto onderdelen Bij geen gehoor tel 03406 367 Te koop aaftgeb FORD TAU NUS FK 1000 gesloten bestel auto m*t achter - en - zijdeur Laadvermogen 1000 kg Bouw jaar 19,56 Prijs ƒ 1950 Telef 03438 - 2S41 KEES VAN DAM Verhuur verkoop alle kanipeerartike Jen Imperials tentbungalows enz enz Nieuw materiaal Utrecht Zonstraat 72 c teief 030 10001 en Harmeien Es doornlaan 14 telef 034S3 - 400 Ook u hebt een KOELKAST nodig Zanussi compressor koelkast reeds vanaf ƒ 498 Le vering van alle bekende goede merken Voor buiten de stad ook verhuur en verkoop op PUEM condities Schram „ waar u welkom bent " Schoutenstr 5 Utrecht Telef 10H7 1 BE'RINI M 21 de Luxe en 1 Sachs 2 versn 2e Atjehstr 45 AUTO'S Peugeot 303 riet er keurig uit algeheel in prima staat met belasting ƒ 375 Re nault 4 klein zuinig wagentje bouwjaar 1955 m gereedschap nieuwe accu f 750 Ford Tau nus 10 M ziet er prachtig uit motorisch 100 ^ o met banden als nieuw en gereedschap en be lasting ƒ 650 Jok inruilen Zondags Telef 3.5238 H J Schimmelplein 12 bis Utrecht bij de Vleutenseweg MERCEDES iSO Benz bouwjr 1934-''55 PriJ » ƒ 5250 Telef 03438 2541 Erkende AUTOSLOPERIJ B J Best & Zn vraagt alle voorko mende sloopauto's te kooo Werkplaats Esdoornstraat 28 telef 40431 Ruime sortering onderdelen voorradig SPARTA ' 59 Sport Berini M 21 Sparta ' 57 en damesfiets met trommelremmen ƒ 20 Bladstr 32 Wittevrouwen Utrecht Nieuwe V.W.-BUSJES aU-rtsk verzekerd Verenigingen specia le tarieven P F C Jongerius Detmoidstraat 57 telef 27780 Nu of nooit De lekkerste AARDAPPELEN voor weinig geld Kleingeel voor fijnproe vers 10 kg f l.SO reuze Drie lingen 10 kg ƒ 1.20 prima Rooien 10 kg ƒ 1.60 Zeeuwse Eigenheimers 10 kg ƒ 1.80 Puike IJsselster 10 kg ƒ 1.60 prima Bintje 10 kg ƒ l.oO Al leen bij J Wouterse Amsterd straat%veg Kanaalstraat ICtö Balijelaan 11 C.A.S.U Controle Apparaten.Service Utrecht Neude 34 tel 15743 Verkoop en reparatievan km tellers temperatuur meters aandrilfkabeis dash bord-instrumenten Kienzle Tachografenservic » Aangeb Bilthoven HEEL HUIS 4 kamers tuin vrije vestiging te betrekken voorjaar 196Ï ƒ 25.000 St Hubertusiaan 28 telef 3748 VOLKSWAGEN Opel Con?ul Chevrolet All-risk verzekerd Garage Vitesse Vossegatsela.an 32 bil het Diaconessenhuis Tel 12959 Verhuur van V.W.-BUSJES V.W de Luxe Verenigingen speciale tarieven Met radio nieuw materiaal All-risk \/ er zekerd De Jong Volkerakstr 29 telef 35501 Aangeb VOLVO 1955 type 444 in zeer goede staat Ook gene gen te milen Van Kessel Baii straat 76 Utrecht STUDEBAKBR COMMANDER 1955 wagen v-erkeert in staat van nieuw Eik deskundig on derzoek toegestaan Kan gefi nancierd worden Stempeislaan 5 Kanaleneiland Teief 32468 OCCASIONS VOLKSWAGENS Voor een goede gebruikte Vollcswagen naar garage Voorn Financiering inruil garantie Oude Gracht 65 telef 19907 Houten OPBERGKASTEN 15 houten bureaus 19 30 en 45 stalen bureaus 65 en 95 keu kentafels 7.50 « n 9.50 alles ge bruikt Geerts Gruttersdij k 23 telei 29304 Te koop van particulier een goed ondenhouden WAGEN merk Morris Minor 1956 loopt 1 15 Te bevT Zaagmolertkade 4 Utrecht Tot plm juni een volledig in gerichte WOONRUIMTE met sanitaire voorzieningen Inl ' t Huis te Loenen " Loenen a.d Vecht Teief 244 Alleenstaand heer vakman m zoekt KOST en INWO NING bij alleenstaande vrouw met hulselijk verkeer Gaarne br no 1-7039 bur UN In goede staat verkerende ge sloten DKW BESTELAUTO bouwjaar 1958 wegens aansch van grotere wagen Fa „ Dra vo '' Braamstraat 24 Utrecht Telef 23197 na 18 uur 0340S - 517 CHEVROLET 1954 Wagen ver keert In zeer goede staat met radio en kachel Prijs ƒ 1650 Kan gefinancierd worden Stem pelslaan 5 Kanaleneiland Tel 32468 Mutsaerts KINDERWAGEN uitneembaar en inklapbaar Prijs ƒ 35 Medanstraat 13 Utr Gemeub ZIT - en SLAAPKA MER meit V.W Herm Elconius straat 76 Utrecht Teief 40804 AUTO'S Opel Kapltan bouw jaar 1950 ziet er prima uit ƒ 325 Renault 4 bouwjaar 1950 motorisch en mechanisch pri ma geen olie loopt 1 op 18 met belasting f 575 Vauxhall nieuwe type ' bouwjaar 1932 ziet er mooi uit loopt 1 op 10 f 625 Austin A 40 bouwjaar 1950 motorisch prima banden 90 % loopt 1 op 14 ƒ 350 InruU mogelijk Wil eventueel T.V in ruilen Burg Huydecoperweg 151 a tegenover molen Telef 03469 314 Westbroek Juffrouw 30 Jaar zoekt keu rig PEMSION met huiselijk ver keer Per 1 okl Br no 1-7025 bur UN 2 in goede staat zijnde HAARD KACHELS 1 geschikt v nootjes 4 en 1 kookkachel met grote plaat en 3 kookgaten Juliana weg 218 Hoograven Tel 19473 FORD VERSAILLES 1937 met roldak Wagen verkeert in staat van nieuw Elk deskundig - m-derzoek toegestaan Prijs ƒ 3350 kan gefinancierd worden Stem pelslaan 5 Kanaleneiland Tel 32468 STALLING voor scooter of bromfiets omgeving Leidse weg Br no 1-7035 bur UN Kousenverkoop kousenrepa - ratie fournlturen Icnoopsga ten stofceintuurs gespen knopen rokken inkorten af werken van stoffen kunst - en macliinaal stoppage Natuur lijk „ PERFECT " Lichte Gaard hoek Vismarkt Net meisje zoekt net PENSION B.b.h.h Br no 1-7024 bur UN Te huur aangeb voor dame of heer m.l gestoff ZIT - en SL K.\MER met vrw keuken en toilet Br no 1-7011 bur UN HAARD te koop Becht en Dy serinck ƒ 73 Van den Bosch straat 17 Juffrouw middelbare leeftüd zoekt met november een ruime ongemeub of gestoff KAMER en keukentje of eta^e Br no 1-7015 bur UN Te koop DAUPHBNE SORDINI 1960 kleur blauw-grijs met schuifdaik 7800 km gereden Chevrolet 1957 met kachel en kokosmatten fcleur gebroken wit origineel 87.000 km gere den Plymouth 1959 Belvedère speciaal clubcoupé Ideur grijs met ivoor radio en kachel 18.000 km getreden wagens In prima staat Te bevr Garage W L van Deutekom Koekoek straat 36 a telef 030 - 24000 1-pers gemeub ZIT SLAAP-KAMER opWapbed vaste was tafel centrum f 50 per mnd Br no 1-7003 biir ÜN BUNNIK NOORD Nog slechts enkele riante woonhuizen met vrije vestiging bev o.a grote woon-eeflkamer met 4 slaapica mers Koopsom ƒ 28.000 Doom mooie bungalow 2 Jaar oud koopsm ƒ 40.000 M make laarskantoor H A Jansen Mo lièrelaan 4 tel 030 - 32247 Utr Prima GITAAR Spaans model met volledige sohrifteliike cur sus voor ƒ 33 Homerusleian 31 Zeist BROMFIETSEN Bata'vus Sport 1960 Batavus Tour 1960 Ba tavus Sport 1959 Batavus Sport 19S8 Sparta 195S enz Ook in ruilen Lange Nieuwstraat 63 Wie kan een jong echtpaar z kinderen heipen aan twee KA MERS en een keuken Br no 1-7008 ' our UN WASMACHINES Wii venhuren wasmachines met grote wrin ger voor f 1.73 per week in 3 Jaar eigen Tip-Top " Park Arenberg 53 De Bilt Tel eOiTS Utrecht Kanaleneiland HELE WOONHUIZEN vanaf ƒ 25.0001 4-kameirflats vanaf ƒ 18.000 Te vens diverse woonhuizen in de omgeving van Utrecht Inlich tingen makelaarskantoor H A Jansen Molièrelaan 4 telef 030 - 32J47 Utrecht ¦ ouv.elijk arts zoekt per 1 okt ongemeub KAMER(S liefst met kookgelegenheid in Utrecht of naaste omgeving Br no 1-7004 bur UN Lambretta SCOOTER lïSó cc t.vpe 1957 in uitstekende staat van ondei^houd incl bagagerek reservewiel frontplaattassen Vaste prijs ƒ 830 Rijnlaan 45 zaterdag na 7 uur Krijgt u onverwachts een wo ning Of bent u van plan te trouwen Kom dan kijken bij DE KLEINE BEURS Want wij leveren dssgewenst uw com plete woninguitzet Een grote voorraad in huiskamers en bankstellen in gotieke en mo derne slaapkamers bedden vloerkleden gordijnen enz in onze zaken Willemstraat o 33 en 43 Uw betaling kan desge wenst gefinancierd worden V slaagt altijd Complete woning inrichting De Kleine Beur » bt Vreden'ourg KANARIES op volle zang 1 10 Zeer veel tropisclie vügoJs Parldetan ƒ 6 per paar Uili-.e breide collectie luxe en mo derne vogelkooien vanaf ƒ'» Japanse Nachtegalen Borne man Mereistraat 35 tel 136)7 Eenvoudige gemeub KA.MER te huur in Vk Bill Met of zon der pension Br no 1-7099 bur UN LLOYD 1931 met beléisting motor pas gereviseerd benzine 1 op 25 loopt prima f 375 Pri ma auto Radio geheel compl ƒ 90 Aanhanger 3-wieIig ƒ 230 vV A Laan 4 bis Den Dolder bij station Utrecht Croeselaan zeer goed onderhouden WOONHUIS in na der o\'erieg leeg te aanvaar den Vraagprijs f 25.000 Te vens diverse flatwoningen van af ƒ 18.01X1 Inl makelaarskan toor H A Jansen Moiièrelaan 4 telef 030 32247 Utrecht Ongemeub K.4MER met stook en kookgelegenheid gezocht door heer Comfort gewenst Br no W-9353 Adv But Alta Pausdam Utrecht Te huur grote 2-pers ZIT.SL KAMER voorzien van alle comfort cv voor 3 personen b.b.Ji.h Telef 13176 HEEL HLTS Utrecihtseweg koopsom ƒ 33.000 leeg te aan vaarden Heel huis Oudwljk koopsom ƒ 25.000 pand omgev Nachtegaalstraat 1 kamers en winkelruimte koopsom ƒ ^ 000 Inl verkoopkantoor G v Bok horst F C Dondersstraat 60 Utrecht Telef 21020 DB PITS Hoofd Triumph Dea ler voor Amsterdam Bos en Lommerweg 379 381 tel 122186 - 124303 Porsche Cabriolet ' 60 Triumph Herald Coupé ' 60 Opel Kapltan de Luxe ' 59 DKW Sport ' 59 Volvo 544 ' 59 Volvo Attio Femm ' 58-',59 Austin Healey 4.zit ' 58 Mercedes 190 Benz ' 37 Flat 1400 A ' 3 « Fiat 750 Abarth ' 56 Chevrolet de Luxe ' 55 met radio C^e\Toict de Luxe ' 55 Lancia G.T ' 55 Peugeot Coupé Cabriolet ' 54 DKW Hirondelle ' 34 Sunbeam Talbot Cabriolet ' 53 M.G TC ' 49 Al deze wagens zijn geheel nagezlen en voorzien van een officieel keuringsrapport door beëd makelaar expert Een schriftelijke garantie van 6 maanden tot 10.000 km op al onze automobielen Speciaal deze week bij iedere wagen een fabrieksnieuwe Blaupunlkt-radio met inbouw pakket cadeau Da gelijks geopend 9-19 uur za terdags 9 ai uur zondags 12-17 uui Gemakkelüke betaling In ruil mogelijk Gemeub ETAGE met badka mer gebruik van keuken op goede stand of zit - en slaap kamer voor besch heer met of zonder pension Br no 1-6993 bur UN GevT gemeub ZIT SLAAPKA-MER met keuken voor moeder en zoon in Utrecht of randge meente Br no 1-6896 bur UN WERKHOVEN Goed onderh woonhuis met grote bedrijfs ruimte Koopsom ƒ 31.000 ïnX makelaarskantoor H A Jan sen Molièrelaan 4 telef 030 - 32247 Utrecht HELE HUIZEN te Utrecht Ka naleneiland koopsom vanaf ƒ 33.000 tJkamerflats koop som vanaf ƒ 18.000 ruime hy potheek beschikbaar Inl ver koopkantoor G v BoMhorst F c Dondersstraat 60 Utr Voorjaar 1961 HEEL HUIS tuin en garage in Utrecht of omgeving Br no 1-6919 bur UN Te huur AUTO'S zonder chauf feur all risk verzekerd vanaf 18 et per km Autoverhuurbe drijf De Bruyn Gildstraat 91 a telef 16900 b.g.g 22463 m Net persoon zoekt ZIT SLAAP-KAMER met berging voor rij wiel Br met prijsopg no 1-6703 bur UN Utrechtscti Nieuwsblad I vraagt voor directe indiensttreding Loopjongen voor zyn redactie Aanm tussen 10 en 12 uur bij het redac - tie secretariaat van het Utrechtsch Nieuws blad N.V Drift 23 Utrecht Verliuur zonder chauffeur 4-5-6 pers AUTO'S 9 pers busjes prijzen vanaf 16 et per khi in cl benzine en verzekering Ka rel Ton teief 13265 Wijde Be gijnestraat 3 t.o Drukkerij Boekhoven einde Breedstraat Bijna al onze wagens hebben radio en schuifdak PLOEGSTOFFEN Chintz ga lons bandfluweei draadvoi men Moderne verantwoorde veriichting overtrel^en lampt kappen De Duif " LIjnmarkl 38 Utrecht Teief 17050 Praöhtlg bewerkt donlter eiken HUISKAMERAMEL'BLBMENT (gotisch en royaal salonsteil met 4 zits bank gesöhikt voor grote kamers wegens a.s ver huizing tegen elk aann bod Telef 41762 Heer b.b.h.h zoekt SLAAPKA MER met wasgelegenheid Di recte omgeving Janskerkhof Br met prijsopg no 1-6707 bur UN NU OF N(X)IT Het mooiste fruit voor weinig geld Moes appelen 3 kg ƒ 0.46 James Grieves 2 kg f 0.35 Manks Codl'in 2 kg ƒ 0.45 Perzikappe len 2 kg ƒ Ö.45 zoete Bloemê 2 kg ƒ Ó.45 Zigeunerinnen extra ï kg ƒ 0.50 grote hand appeien 1 kg ƒ 0.45 James Grieves 1 kg ƒ 0.45 Manks Codlln extra 1 kg ƒ 0.43 Ja mes Grieves extra 1 kg ƒ 0.35 James Grieves extra 1 kg ƒ 0.65 Alleen bij J Wouterse Amsterd straat%veg 198 Ka naalstraat 105 Balijelaan 11 A.s Jong echtp zoekt WOON RUIMTE in Utrecht of directe omgeving Gemeub of ongem Hoge huur geen bezwaar Br no 1-6717 bur UN LUXE AUTO'S nieuw mate riaal 14 et per km Inclusief benzine Chevrolet bestelauto's 20 et per ion Llngton's Auto verhuurbedrijf Loeff Berehma kerstraat 11 telef 10855 en 61320 Te koop mooie een MIDDE5N STANDSWONTNG geJieel gem Bouwjaar 1939 tuin op ztiiden Alle comfort goede stand Utr Noord Prijs ƒ 26.300 Telef 41686 Jong echtpaar zonder idnde ren zoelct voor plm i ^ jaar 2 KAMERS in Utrecht of di recte omgeving Br no 1-6719 bur UN Te koop een In prima staat veteerend WOONHUIS te Hoog raven op goede stand bev 6 kamers zolder etc per 15 dec a.s leeg te aanvaarden Koop -' som ƒ 28.000 Hypotheek be schikbaar Zeer moderne 3 ka-merflat te Bilthon-en met centr verwarming lift enz Koopsom ƒ 32.730 vrije vestiging Enkele nieuw te bouwen woonhuizen met garage te Bilthoven en vrije vestig:ing oplevering om streeks mei 1901 Koopsommen vanaf ƒ 32.800 Inl tekeningen Woningbureaii v Scherpenzeel Sweelinckstraat 2 bis Utrecht Telef 20733 Te koop CHEVROLET 1953-'B8 in - en uitwendig In prima st of ruilen tegen kleine wagen Dolderseweg 220 Den Bolder Per 1 okt omgeving Bilthoven GEM WONING door echtpaar met baby voor 3 è 4 mnd event ruil met woning te Sche veningen Stevinstraat 198 tel 070 - 553659 HUURHUIS met event over name van meubilair etc voor 3 volw personen Br no 1-6722 bur UN Te koop STUDBBAKER ' 50 ook ruilen voor een kleinere Oud wijkerveidstraat 79 telef 27892 Utrecht AUTOVERHUUR J Bierma Vanaf 10 et per Icm of f 15 per dag Uitsluitend eerste klas ma teriaal Cath singel 128 telef 20762 ONDU(XAIR De betere polyes ter golfplaat met glasvezel ver sterkt 83 % lichtdoorlatend Ook op rollen van 30 en 60 m ^ ter Telef 17413 H Wouterse & Zoon V Asch van Wljcks kade 21 Utrecht 2 dames v goeden huize lera res zoeken per 1 okt of later 2 KAMERS met keuken of kl etage met keuken Karel Door maniaan 29 Utrecht Teief 20688 VOGELLIEFHEBBERS Kana riepoppen ƒ 3.50 kanarie-man nen vanaf ƒ 8.50 parkieten in alle kleuren vanaf ƒ 4 p.p Na poleon ƒ 3.50 per paar Zilver bekjes ƒ 4 p.p Tijgervinkjes ƒ 5 per paar Zebra's ƒ 5.50 p.p Band - staal zwart masker oranje - en citroenwevers Wi das en blauwe fazantjes en vele andere soorten Ook op zondag Hartlngstraat 18 a zij straat Nic Beetsstraat Telef 19461 DUITSE HERDERTJES 6 we ken oud zwart dek Prijs f 23 Telef 19461 Hartlngstraat 18 a zijstraat Nic Beetsstraat BRINK'S AUTOVERHUUR Opel Kapitans vanaf S et per km of ƒ 15 per dag inclusief binnen - en buitenlandverzeke ring Enige wagens met siaao banken Oude Gracht 327 tel 11300 Alleenstaande dame vraagt door aankoop flat per 15 sept voor 2 mnd een gemeub of gestoff KA.MER met kook - en stook gelegenheid Br no 1-6990 bur UN NIJMAN BULLETIN — Zo juist ontvangen prachtige col lectie wintermanteJs Nieuwe modellen in aparte herfstkleu ren Nu heeft u de eerste keus Reeds vanaf 87 Nijman Croe selaan 163 Utrecht Teief 34687 Verchroomde SLAAPKAMER bestaande uit 2 1-pers ledikan ten met nieuwe bedden tafel 2 stoelen een nachtlcastje ƒ 250 Mevr de Groot v Lim burg Stirumstraat 23 AUTOVERHUUR Sinds 1924 bekend voor uitsluitend Ie kl auto's Gebr Buitenweg N.V Utreohtseweg 420 De Bilt Tel 60021 Te koop gevr C.4RRIER met hulpmotor liefst gesloten AJiornstraat 42 telef 42079 Echtpaar zoekt gestoff KA MER met keuken in centrum liefst huis Br met opg van prtjs no 1-6989 bur UN Jong echtpaar geen kinderen zoekt WOONRUIMTE genegen oude mensen te verzorgen Br no 1-6SS7 bur UN PIANO mooie klank modem mat witte kleur leuk model ƒ 235 Muziekhandel Monnée Lange Smeestraat 28 Utrecht Teief 25026 Een Beckers HAARDKACHEL een 2 pers Auping spiraal een Fresco wringer een CHarus pe troleumkachel een radiotafei Esdoornstraat 7 1 NIJMAN BULLETIN Zuiver wollen Mnder coats met teddy capuchon Leuke modellen en ruitdessins vanaf leeftijd 4 jaar 29.75 V.W BESTEL BUSJE Combi niet ouder da;n 1957 Teief 15327 of br no 1-7080 bur UN SCHRIJF - TEL - en REKEN MACHINES te huur per dag per week per maand Van Hattem Kantoormachines Ond kerkhof 12 telef 15539 Te koop PAKHUISRUIMTE in Utrecht zijstraat van Amsterd straatweg twee huizen elk door één gezin bewoond Zet er een verdieping op en breek het be neden uit dan krijg Je een ruimte van 112 m2 Koopsom ƒ 9,500 k,k Br no 1-7026 bur ÜN FORD TAUNUS 1951 moet op geknapt worden ƒ 230 Te be vragen CJeertestraat 11 bis tel 13062 NTJMAN BULLETIN Speciale aanbieding in herenkostuums Nieuwe Italiaanse modellen 100 % zuiver wol Nergens voordeliger vanaf 99.95 Particulier vraagt van pardc te koop V.W de Luxe 1956 ' 57 of ' 5S Moet in uitstekende st zijn Deskundig onderzoek moet toegestaan wórden Br met volledige gegevens en uiterste prijs no 1-7083 bur UN Te huur gevr voor minstens 1 jaar 2 - 3 - en 4 slaapkamer WONIMGEN omgev Utrecht Bilthoven Zeist Amersfoort Br te richten aan Lt R J Holt Kamp Nieuw Amsterdam Huis ter Heide AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 7 Hoograven Luxe Volkswagens met grote achterruit all risk verzekerd Telef 29410 b.g g 29417 Te koop aangeboden gebruikte AUTOBANDEN voor luxe auto's in prima staat Gratis monte ren Gildstraat 91 a telef 16900 b.g.g 22463 NIJMAN BULLETIN Exclu sief voor Nijman Vlotte spor tieve regenmantels voor de zeer bijzondere prijs van 54.85 Nieuwe modellen en tinten Echtpaar z.k vraagt BURGER WOONHUIS te koop of te huur Voor zelfbewoning Br no 1-7021 bur UN Te koop aangeb in Stadiontlat een 4 KAMERWONIN'G met douchecel en moderne keuken voorzien van centr verw Vrije vestiging en op 1 okt a.s te aanvaarden Koopprijs ƒ 32.000 k.k Inl makelaar W Koelman Weigelegenlaan 33 te Drieber gen-RUsenbuirg Telef 03438 - 3363 DAF en VW AUTOVERHUUR zonder chauffeur 15 cent per km incl all-risk verzekering en benzine Autobedrijf Cen trum v.h H V d Sluis Van Asch van Wijckskade 29 a tel 12451 12713 Jongedame 24 vraagt ruime ZIT-SLAAPKAMER met cent verw en kookgeiegenheid op goede stand Br aan mevrouw Ankersmit Huize Wijnbergen te Oist HAARDEN convectors vanaf ƒ 5 per week na eerste beta ling Plus een goede prijs voor uw oude haard terug Br no 1-7129 bur UN Speciaal bedrijf voor AUTO BEKLEDINGSHOEZEN en par keerhoezen Reeds vanaf ƒ 50 inclusief montage en garantie Alleen Hoefa Keulsekade 111 U telef 32233 - 31827 wie heeft er voor ons een al leenstaand HUIS te koop in de omgeving van Utrecht Pros plm ƒ 17.000 Br no 1.7107 bur UN TAMMENS ' verhuurbedrijf van auto's motors en scooters Steenstraat 20 telef 18324 B.g.g telef 03402 - 4588 Verpl zoekt gestoft ZIT - en SLAAPKAMER keukentje het liefst met telef Br no 1-6773 bur UN Dames prachtige nieuwe WOL voor de helft van de prijs re genjassen ƒ 4.95 enz enz Kees V Dam Zonstraat 72 c telef 030 - 10001 Utrecht Esdoorn iaan 14 telef 03483 400 Har meien CHEVROLET Bel Air 1936 2 Ideuren originele radio tiet geheel als nieuw Alleen vaste prijs f 47.50 Telef 030 - 81397 van 9-12 uur en 2-6 uur JOOP DE LOR Erkend hande laar in gebnüirte partijen en ongeregelde goederen enz enz Koopt alles op elk gebied o.a antiek en inboedels ook van emigranten Zolder kelder - en winkelopruimingen machines gereedschappen en slopingen De hoogste waarde geeft alleen Joop de Lor Haverstr no 40 teief 23627 Nu een volautomatische Zwit serse Buseh BREIMAC5IUNE voor iedereen Prijs ƒ 198 of ƒ 2.75 p.w incl gratis les De monstratie Jaarbeurs stand 61 Iniportmij Vitex Kastanjelaan 31 Bloemendaal Verwarmde AUTO'S zonder chauffeur Steeds de nieuwste types All risk verzekerd A Oostrum Hooft Graaflandstr 33 Hoograven Telef 23737 AUTOVERHUURBEDRIJF Ri vierenwijk Het goedkoopste adres All risk verz Nieuw ma teriaal Spuistraat 11 teief 30992 Kantoorbediende zoekt een ZIT SLAAPKAMER met pension liefst Ulrecht C Br no 1-6787 bur UN TELEVISIE zeer gemakkelijke betaling 53 cm met speciale prijs 1 Jjar garantie Vraagt vrijblijvend inlichtingen of ' n toestel op proef A Velder Aurlollaan 14 telef 35833 Mevrouw komt u ook eens kij ken naar onze rijke collectie chique DAMESHOBDBN Al leen dit bij J E Knippers Bem Weerd.OZ 77 Utrecht Jongedame zoekt ZIT-SLAAP KAMER Br met prijsopg no 1-6789 bur UN Te koop OPEL OLYMPIA bouwjaar ] 951 ' 32 in zeer pri ma Staat banden en motor zijn prima proefrit en deslcundig onderzoek toegestaan Loeven houtsedtik 10 Wordt gevr ee leerling en een 3e BEDIENDE bij banketbak kerij A Wagemaker Lange Jansstraat 2S na 6.30 uur Lan ge Jansstraat 17 Per 1 okt gevr een HULP in de HUISHOUDING Hoog loon Vaste uren vrije tijd eigen lea rner centrale oliestookverwar ming werk^Touw aanwezia Dr Lenders M Gladbach Ha geikreuzstr 33 Deutschiand KAPTEYN geeft de hoogste waarde voor uw oud papier lompen en metalen oud ijzer Topprüzen Kromme HiJn 13 telef 21976 na 6 uur 23094 ANTIEK bronzen Ivoren schilderijen en curiosa Kir man Binnenhuiskunst Laan v Nieuw Guinea 2 Utrecht BONTJASJES BONTJASJESI Kort en lang Niet haastig ko pen maar gratis thuis passen en onze collectie bekijken Vraag bezoek ook ' s avonds voor de betaling behoeft u het niet te laten Reeds vanaf ƒ 2 per week Br no 1-7115 bur UN ZAAL te huur voor familie partijen recepties diners enz D V Ake Achter St Pieter 4 teief 20154 Ollestook J M Jaarsma en een donkerblauwe opvouwbare KINDERWAGEN Prijs nader overeen te komen Telef 41723 Gebruikte BROMFIETSEN o.a Sparta 1959 2 stuks 2 Sparta 1960 Batavus Super Sport Ba tavus Combi Sport Bata'vus Tourist zonder versnelling en diverse anderen Financiering en inruil mogelijk Alle brom fietsen met 4 mnd garantie Rijwiel - en Bromfietshandel Freek Trapman Jr Rubens laan 43 bij Stadion Voor OUDE METALEN en a ^ valprodukten betelen wIJ u extra hoge prtj » Fa J v Buu ren en Zonen Groot - en klein handel Kromme Rijnstraat S hoek Motenbomenlaan Tel 13391 Verhuur van nieuw gelakte BOXEN met vloer en kinder stoelen A ƒ 7.50 per ',' 2 jaar door gehele provincie Verwer Wil lem Hedastraat 22 bis Utrecht Telef 42513 In zeer goede staat verkerende PEUGEOT 203 1962 prijs ƒ 950 Te bevT J v d Pol Croese laan 173 ' s avonds na 8 uur Te koop MIDDENSTANDSWÜ NING benedenwoning ver huurd bovenhuis 7 kamers enz Direct leeg te aanvaarden mooie stand nabij centrum Prijs ƒ 28.000 Winkelhuis met woning leeg te aanvaarden zeer geschikt voor groenten zaak volkrijke buurt apart bo venhuis verhuurd prijs ƒ 25.000 Wijman makelaar Boomstraat 3 bis a telel 23865 HELE HUIZEN met garage te Woudenberg koopsom ƒ 27.000 te aanvaarden oktober 1960 vrije vestiging Inl verkoopkan toor G v Bolohorst F C Don dersstraat 60 Utrecht Telef 21020 Alleenwonend weduwnaar op leeftijd te Driebergen vraagt tegen 1 okt een HUISHOUI3 STER 63 jr of ouder Werkster aanwezig Br no 1-7103 bur UN H.4LLO weet u dat alleen Joop die alles koopt de hoogste waarde betaalt voor alles wal u wenst oj te ruimen Haver straat 33 telef 20713 Per half oktober ruime gestoff KAMER met gaskachel omgev Wilhelminapark Br no 1-6758 bur UN STUDEBAKER Champion met overdrive verkeert geheel in uitstekende staat loopt besli.st 1 op 10 met wegenbelasting prijs ƒ 700 Narcisstraat 29 Een goed PENSION aangeb voor nette heer op leettlld bij dame op leeftijd met huiselijk verkeer Br no 1-6774 bur UN POSTZBGBLVERZAMBLLVG te koop gevr door particulier Br no 1-S914 bur UN KAMER In of in de omgevinf van Utrecht Br no 1-7114 bur Te koop 2 MOTORHELMEN Englaan 41 Leersum Te koop lange witbe BRUIDS JAPON maat 40 met petti coat sluier en tasje Jullana weg 459 na 3 uur KLEINTJES SCOOTER ZIJSPAN mer % Steib in ^ wima staat te\'ens een wandelwagen Beukstraat no 3 Utrecht lo » 20 woorden ƒ 2 — elk woord meer ƒ 0.10 Jaarsma HAARD n goede st f 35 V Diemenstraat S rich ting Kanaalstraat Op uw vakantie nam u vast geen schrijfmachine mee ' Dan was rust het hoogste genoegen Maar daarna een prima por table SOHRIJFMACHINE te gebruiken is ook een groot ge noegen Wij verjtopen alle prima merken o.a Adier-Erlka Olym pia TriumpJi Voss etc Mogen wij u vrijbuitend voorlichten Fa Smeur Naohteigaaistraat 82 I EETHUIS in centrum van Utr Br no l-67a5 bur UN Te koop 2 prima FIETSEN Berkel5traat 57 Te koop aargcb 2 CRAPAUDS 4 stoelen tafel met tatelkleed dressoir prijs ƒ 90 Na 7 uur Westravenstraat 54 bis Lloyd BESTEL 600 leg laad vermogen type 1957 onder v< ledige garantie Financiering en inruil mogelijk Jan van der Doemstraat 99 Telel 27940 Tuinwijk Te koop aang KOLENHAARD in prima staat grote capaciteit Catharijnesingel 96 ' s avonds na 9 uur Te koop een HAARD Te bevr Puilelaan 2 Utreclit Tuindorp ZEILBOOT vergrote B.M prijs ƒ 850 Te bevr Jaohtliaven P P Manten óe plas Tienhoven Ter overname door omstandig heden Zo goed als nieuwe wol len JAPONNEN 2 pracht man telpakken wollen rokken zo merjaponnen damesschoenen Br no l-es99 bur UN Te koop aangeb GEISER ƒ 50 Telef 03402 - 5215 Te koop lange bruine BONT M.4NTEL maat 42-44 De Gas perilaan 65 Te koop JONDERLBDIKANTJE Tjepmahof I6 I CiAZONGRAS Het is rau de juiste tijd om uw gazon in te zaaien Wij hebben verschil lende fijne mengsels voor di verse grondsoorten Vraagt ons advies over inzaai bemesting enz Manus van Benisekom's ZaadJiandel Oude Gracht 126 12S telef 14560 Wegens vertrek met spoed een Duitse kruissnarige PIANO bruine kast ƒ 300 Haagstraat 14 bis telef 15990 Een In zeer goede staat zijnde HAA'RDKACHEL spotkoopje ƒ 75 Albatrosstraat 11 liefst tussen 6 S uur BIOSCOOPOND WOLFF vraagt voor haar theaters PEUGEOT 203 bouwjaar 1934 in prima staat deslcundlg on derzoek toegestaan Bóuma Narcisstraat 42 na « uur Grote Chevrolet VRACHTWA GE^J In prachtige staat met 80 " i banden van dec 1954 Tel K 3405 - 227 Heinkel SCOOTER 1957 In pri ma staat met windscherm re fiervewiel kofferrek en hoes wegens aanschaf auto Telel 32755 besehaaUe Kleine HAARD rwart emaiUe Mozartlaan 14 Oog in Al ouvreuses Z.g.a.n KINDERWAGEN « it neembaar kleur zwart-wit prijs ƒ 75 ' t Cïoylaan 78-1 Aanmelden dagelijks v,a 10.30 uur aan het CAMERA THEATER Oudegracht 156 Wegens overcompleet een goed onderhouden HAARD ƒ 50 Van Musschenbrockstraat 53 Zon dags niet Neen liet is niet alleen maar een mode gril die nieuwe con vector-^odellen van OLIE - en KOLENHAARDEN Dat berust wel degelijk op een nieuw prin cipe van warmte-spreiding en het voordeliger benutten van brandstof En de kleuren ja waarom moet het altijd zwart zijn Lichte kleuren passen toch veel beter bU een modem interieur Komt u eens kijken naar onze voorraad Wij leve ren u desgewenst op zeer soe pele kredietservice De Swart N.V Oude Gracht 2S3 Te koop KOFFERSCMRIJFMA CHINE eliteletter ƒ 150 Sta tionsstraat 14 bis Lange witte BRUIDSJAPON maat 38 40 Niet in Utrecht ge dragen Turkooislaan 87 Utr HAARD Ter overname Bec kers haard Lange Smeestraat 19 bis KINDERWAGEN te koop merk Koelstra ' t Loopiantsoen 60 V Delft moderne hoge zwarte KINDEPaVAGEN met tas ma tras f 75 kof f erscliriif machine Continental f 85 Poortstraat 40 drukbel ria 6 uur Ter overname VERFWINKEL wegens ziekte Prijs ƒ 1500 Br no 1-6937 bur UN Te koop SPORT V.W Cabrio let bomvjaar 1952-'53 prima onderhouden met gereviseerde motor Prijs f 1500 Bergstraat 14 telef 2654Ö 4 grote CLUBS met ronde ta fel zwaar massief eiken man keert niets aan Junghans klok met Westminster en houten kroonlamp v d Goesstraat 78 Utrecht MARKIEZEN — zonwering ber ging In de winter afhalen be waren en weer ophangen en plm ƒ 2 p.m laat tegen win terprljzen met 15 pet korting schermen markiezen repare ren of nieuwe maken v Bree men-Waterborg Vredenburg 64 Tel 14784-26695 Bergplaatsen de Meern K 3406-407 Dameskapsalon K A DElHf De nieuwste coittnn Aparte verf - en schoonlieidssalaii Amsterdamsestr.weg in Telefoon 42237 - Utrecht Te koop BROMFIETSJAS ge heel met bont gevoerd tevens bruine bontmantel togen elk aann bod Telef 23739 TELEVISIE WIJ hebben regel matig occasions voor zeer aan trekkelijke prijzen Philips Erres Graetz etc Radio Len sink Nieuwe Daalstr 29 tel Te koop prima Permanent HAARD geheel compleet ƒ 35 Moet weg wegens plaatsgebrek Eemstraat 54 19774 b.g g 22082 GASHAARD 2 winters gebr wegens uitbreking der kamers Walstijn V Limburg Brouwer straat 19 Utrecht SCOOTER NSU 1957 als nieuw Sparta 250 cc 1953 Vermeulen Knipstraat 36 ook * s avonds KISTEN tn alle maten kolen kisten verhuisklsten opberg ktsten auto imperlals te koop en te huur v Breemen Water-borg huur en verkoop Vre denburg 64 hoek Achter Cla renburg Vredenburg Utrecht Telel 14784 - 26695 Te koop HAARDKACWEL In prima staat Staalstraat 21 Wegens cv aangeb Frisia KOLENTJAARD grote capaci teit Utrechtseweg 294 De Bilt SIMCA ARONDE 1953 4 cil loopt 1 14 Citroen 1950 prima wagen Genegen bromfiets in te ruilen Vermeulen Knipstraat 36 ook ' s avnods OPEL OLYMPIA 1951 bestel met verw en nieuw imperial goed ondetihouden Ad'riaanstr 46 Utrecht Mooie OLIBSTOOK 1 jaar oud hetcluchtcirouiatie comiJlect ƒ 200 Medanstraat 18 Utrecht TELEVISIE Koop uw T.V ver trouwd bij Utrechts grootste en goedkoopste T.V speciaal zaak Regelmatig 200 appara ten in voorraad van de betere Westduitse merken ledere avond demonstraties Radio - Langharige DUITSE HERDER met kampioens stamboom 1 ir Ant V Leeuwenhoeldaaïi 187 Soesterberg CHIN DWERGKWARTELS 6 broe dkooien Goedestraat 79 Utrecht HEEL HUIS Kanaleneiland Koopprijs ƒ 25.000 v.o.n Even tueel 10 % contant Inlichtingen fa Ben Drost & Zn Truman laan 287 telef 3589S en 31787 ' n Prima Jan Jaarsma H^\.\R1 ƒ 60 Te bevr na 6 uur Waal straat 83 1200 cc HARLEY DAVIDSON met zijspan ƒ 300 genegen een lichte motor of brommer In te ruilen Ie Delistraat 1 V.W de Luxe 1956-'57 polar zilver banden 90 % bekleding goed tevens Frisia haard Dr Schaepmanweg 71 De Bilt GELDBELEGGING Kireot van eigenaar billijlc te koop in Utr gunstig gelegen goed onderhou den arbeldersburgerpanden OoK per perceel Br no 1-6996 Pur ÜN PAND zijstraat ' H'eerdsingel momenteel kamerverhuurbedriif Geheel bezet goede maandopbrengst to aan geb Kortelings gemoder niseerd in prima staat Ind 8 grote 4 kleine k - 3 keukens 2 we's grote tuin Inl Mak.kant EILANDER Telefoon 02954—2080 Ruime 4 - of 5-KAMERFLAT Kanaleneiland O.a m douche groot balkon vrij uitzicht Prijs v.a ƒ 19.500 Eventueel 10 % contant Aanvaarding 1 jan a.s Inlichtingen fa Ben Drost & Zn Trumanlaan 287 tel 35898 en 317S7 BROMFIETS Avaros " te Luvs 7 in prima staat staande start 2 versnellingen voor - en ach tervering snelheidsmeter duo i Téleï " '> Amn enz ƒ 225 Julianaweg 264 ' '^^'^- -'^"'"¦ Te koop HAARD Beökers en Bongers 3 winters gebrand V d Pekstraat 83 Lambrétta SCOOTER 125 cc Nachtegaalstraat 57 bis 3x bel len Na 18.30 uur BEHANG en VERF 900 mo derne behangsels uit voorraad leverbaar Laagste prijzen Plaktafel beschikbaar Histvr lakverf springt niet at voor al uw schilderweric Geeft Ja ren voldoening — Lakkolltn ideale afwasbare muurverf en voor plafonds Zeer lage prijs Amsira Nachtegaalstraat 43 telef 17762 Amsterd straatweg 135 telel 15335 HONDA DREAM 2«00 km ge lapen 6 weken oud Kan gefi nancierd worden Vaartserijn straat 46 De nieuwste series RADIO en TELEVISIE Zoekt niet verder wat geeft ' t Radio Centrum " heeft ' t Vlnkenburgstraat 4-S telef 19636 Triumph KOFFERSCHEJJPMA CHINE 12 maandelijkse ter mijnen zonder rente en extra aanbetaling Reeds vanaf ƒ 22.95 per maand Deze aanbieding geldt t.m september 1960 Herm Hennink Moderne Kan toorinrichting Nachtegaalstr 60 telefoon 14764 RADIOTOESTEL merk Biau punkt Heeft zeer weinig ge speeld Prijs ƒ 150 Alex Nu mankade SI COLOVIN'VXTEGELS Gerflex atopic-rubber tegels geschl kt op hout en Betun Vraagt prtSs Fa Groeneveld Brigittenstr l telef K 30 - 10153 Verplaatsbaar KIPPENHOK m 4 m eternitplaat en ren Prijs f 50 V Lijnden van Sanden burglaan 10 STOFZUIGER SERVICE An ker wikkelen Reparatie Om bouwen Onderdelen Wasma chines stofzuigers alle mer ken Vanaf ƒ 7.30 per maand Springweg 60 telef 13653 Te koop Jonge X)UDFAZAN TBN bIJ Maison Groen Hase broekstraat 1 telef 31608 Amerik IMP OLIE 0.80 per liter / tOOO beloning Indien niet aan hoogste eisen voldoet Vetten in grote en Iclelne ver pakking Imp Stichts Onder delen Magazün Biltstraat 43 telef 24785 Utrecht Van partic Eng VANGUARD Standard 1951 4 cil Prima wa gen f 623 Bollerthofsestraat 124 na 6.30 uur Laat de kinderspeelplaatsen niet vervuilen Neem ' n KAT TENBAK voor uw poes Kat tenbakcentrale Utrecht Telef 41974 WINKELWOONHTHS in volks buurt Zeer geschi'kt voor bijv groentehal o.d Te bevr na 7 uur Bollenhofsestraat 124 VOOR DB BRUID en haar bruidsmeisjes brengen wij steeds de nieuwste collectie kant zijde en tule met onze bekende service Stoffenhuis Meuwese Steenweg 16 Utr Telef 21385 GRATIS CONTROLE van UW radio Ook aan huis Vooruit prijsopgave Reparaties In 24 u N.T.R.B Catharijnesingel 16 Erkende Philips radio - en T.V service Tel 25001 HERENHUIS met garage Bun nik West Tijdelijk gemeub ver huurd voor f 3600 per Jaar Koopsom ƒ 32.500 Br no 1-6769 bur UN Ter overname aangeb keurige 4-KAMEBrLAT aan het Sma ragdplein t.o het winkelcen trum Koopsom ƒ 16.800 No vember te aanvaarden Te be vragen bij S P Caarls ' Bureau Actief Duifstraat 5 tel 16086 of 1701S te Utrecht TOONHAL Moderne ronde ta fels met tussenblad f 69 Voor delig en vertrouwd adres 100 procent ser\'ice Korte Lauwer straat 11 telef 23683 ENAVO AUTOVEILING Per week plm 250 gekeurde auto's met unieke garantie Maandags in Olymp Stadion Amsterdam vrijdag in Veemark^hallen te Rotterdam van 2-4 en 7-9 uur Dagelijks in Enavo-hal Sche ven ngen Koppelstokstraat 101 bij Je Binnenhaven einde Sta teniaan van 10-8 uur Telef 070 - 542919 Inl financiering koerslijsten Hoofdkantoor Am sterdam Discusstraat 17 telef 020 - 717122 Brandstoffenhandel Fa L Sparenburg Nachtegaalstraat 25 Teleloon 10972 Weerdsingel OZ 68 Telefoon 14174 TJw adres voor betere soorten brandstof TELEVISIE 43 cm vanaf ƒ 280 Nord-Mende Philips A.E.G Siemens Blaupunkt enz zgn voor amateur.knutselaars toe stellen met kleine fouten Die derichslaan 17 Driebergen Wij lainnen u aanbieden nieuwe HANDNAAIMACHINES f 195 elektr met veriichting ƒ 250 in moderne salonkast f 293 zig zag elektr naaimachines vanaf ƒ 325 Tevens alle bekende merken en reparatie-inrichting G A Witjens Herenweg 33 Utrecht Teief 2SD63 KOFFERSCHRIJFMACHINES even gebruikt en als nieuw onder volledige garantie voor delig te koop V Hattem Kan toormachines Oudkerkhof 12 telef 15539 In prima staat zijnde DAME.S en HERENRIJW7ELEN meis jesfiets van 6-9 jaar ƒ 43 kook kachel met plaat en pijp ƒ 35 Simon Stevinstraat 14 bij de van Humboldtstraat HAND en ELEKTR TELMA CHINES gebruikt doch ge heel gereviseerd met vo'le garantie v Hattem Kantoor machines Oudkerlchol 12 tel 15539 Blank eiken Duitse kruissnarige PIANO prijs billijk Te bez ' s avonds 7-8 uur Weerdslngel WZ 11 Te koop JAW9 125 cc bouwjr 1959 als nieuw ook inruil Een trouwjapon maat 40 met hij behoren prijs ƒ 65 en nieuw vloerkleed prijs ƒ 100 Br no 1-6714 bur UN Te koop 2 WINTERMANTELS maat 44 2 herenwinterjassen maat 50 Te zien met ingang van maandag 12 sept Witte vrouwensingei 30 Voor kooi en volière hebben wij een grote sortering vogels vanaf 3.50 p.p Zangvogels v.a 6.50 p.p EDELZAKGER Bab kerstraat Utrecht Pracht OLIEHAARD zo goed als nieuw 1 winter gebrand Spaaklaan 4 Kanaleneiland ' s Avonds na 8 uur Aangeb koopje prima luxe SOLEX geheel uitgerust radl-i toestel speelt prachtig Singer handnaai niachine werkt prima Tot ' s avonds 8 uur Knopstr 55 bis V.W de LUXE ' 53 t.m ' 59 Zoekt u een zeer mooie V.W zonder aanmerkingen en zon der een luxe prijs te betalen Weer enige zeldzame mooie in voorraad van de Zand Amster damsestr weg 160 tel 42309 Inruil financieren garantie Al koopt u nóg zo'n mooi — en duur — stel meubels als er geen mooie VLOERBEDEK KNF onder ligt komt het niét uit Dan lijkt het toch goed koop Daarom is vloerbedekking zo belangrijk En dat is weer de reden waarom wij er zo'n enotmie keus in hebben Voor ieders smaak en voor Iedere beurs Met Jabo-tapijt dat niet duur is ƒ 6.40 per meter doet u wonderen Ook op kredietser vice De Swart N.V Oude Gracht 293 Nieuwbouw HELE HUI55EN te Houten aan de Schallcwijkse weg November te aanvaarden Vrije vestiging Netto koopsom men f 22.830 vrij op naam InJ bij S P Caarls ' Bureau Ac tief Duifstraat 5 telef 160S6 of 17013 te Utrecht V.W 1953 luxe uitvoering In pracht staat van onderihoud van particulier ƒ 1350 Telef 12787 HANGKBUISEN 1.(8 2.45 3.95 enz H Hart beelden 3.25 S 75 7.75 enz bedienstellen 4 85 7.95 enz Reclame zondagsmis saals 2.95 Poppenziekenhuis Jacobij nenstraat Nest jonge COLLI'S S weken oud prima ouders Dagelijks te bezichtigen Engweg 16 Drie bergen Telef K 3438 304 « OVERHEMDENREPARATIE.Het enige juiste adres vanUtrecht en omgeving voorDKW RT V.S 200 9500 km nieuwe boorden manchettenstand als nieuw plus valhel - enz bij Mascha's Kapelstraat '- -' " | lf telef 24092 men Larixstraat 60 
TSCH NIEUWSBLAD UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 10 september 1960 - 68e jaargang no 111 27 tot 20 woorden 2 - elk woord meer f 0.1 C Wegens huwelijk van mijn te genwoordige hulp in de huish gevr een net MEISJE van 8 3u tot 16.30 uur Zaterdagmiddag en zondag vrU Hoog loon Spoorlaan 40 BilJhoven Telef 03402 - 3135 Nette JONGENS gevr voor op leiding draaierij of gieterij hoog loon en muziek bij het werk Aanm Gieterij De Gagel Oude Kerkweg 36 Hoograven of na 6 uur Albr Thaerlaan 77 Malson Beumer Amsterd str weg 267 vraagt voor haar da mes-maatateller LEERLING N.AAISTERS aank naaisters en naaisters Keurslager Boereboom Voor straat 68 telef 17713 vraagt ' n nette SL.\GEP.SLEERLING Geboden wordt een betrekking waar in korte tijd veel valt e leren Gevr een WERKSTER voor 2 of 3 dagen per week Br no 1 691S bur UN Tandarts vraagt net accuraat MEISJE voor 2 halve dagen per week voor het onderhoud van spreekkamer en instnimen tarlum Br no 1-6921 bur UN Gevr een flinke WERKSTER voor 3 ochtenden per weeic \ anm na 6 uur mevr Grön ioh Rubensiaan 113 Utrecnt Gevr net MEISJE voor de dag huiselijk verkeer grote was oui tenshuis weekend vrij Goed loon Adm van Gentstraat 8 Utrecht Telef 14029 VOLKSWAGENS keuze uit ca 25 stuks w.o 1 Volkswagen de Lnxe m opendak 1959/196D 1 Volkswagen de Lnxe 1959 2 Volkswagens de Luxe 1958 3 Volkswagens de Lnxe 1957 3 Volkswagens de Lnxe 1956 3 Volkswagens de Lnxe 1955 1 Volkswagen de Lnxe 1954 Garantie - Inruil Financieren off V.W.-dealer AMES LEERDAM TEL 03451—2423 HI'ISHOUDSTER gevr in klein moederloos gezin Schuurman Croeseiaan 303 bis telef 34719 \ et MEISJE gevr plm 16 jr voor halve dagen 3oedestr 18 Mevrouw Hille Ris Lambers Leyenseweg 1 Bilthoven vr voor zo spoedig mogelijk flinke WERKSTER voor 2 ochtenden per week WERKSTER gevr voor een middag per week Aanm maan dag 7 S uur Koster Oude Gracht 55 Actieve COLPORTEURS gevr \ oor aardig artikel verkoop f 9.75 nog nooit vertoond Ho^e verdiensten Alleenverkoop pro vincie Utrecht Telef 030 31098 In gezin van 2 pers MEISJE gevr voor 4 of 5 ochtenden per weck niet beneden 18 jaar van goede getuigen voorzien zelfst kunnende werken ¦ Aan melden vanaf dinsdag 13 sepl ' s avonds tussen haif 8 en 9 uur Lessinglaan 102 Gevraagd in doktersgezin met schoolgaande kindéren een zelf standige HULP in de HULS HOUDING meerdere hulp aan wezig huiselilk verkeer Mev De Jongh Soestd weg 273-Z Bilthoven Telef 2112 KREDIETEN voor meubelen en woningtextiel rechtstreeks van fabriek Zeer soepele beta ling aflossing ca ƒ 1.25 per ƒ 100 per week Geheimhouding verzekerd Vraag vrijblijvend Inlichtingen Br Postbus 215 Utrecht Wegens huwelijk zijn enige plaatsen vrij gekomen en vra gen daarvoor NAAISTERS modlnettes leerlingen en een loekster Persoonlijke aanmei ding fa Spekkels N V Prof Ritzema Bnslaan 41 telef 14002 TROUWEN — Huur dan uw zwarte kostuum voor ƒ 7.50 Bespreek nu reeds Utr Maat kledingbedrijf Amsterd str weg 144 e telef 18840 Jolo Couture Nieuwe Gracht 64 Utrecht Voor directe of la tere indiensttreding kunnen wij op ons iaponnen-ateliet plaatsen enige NAAISTERS modlnettes leerlmg-naaisters en een knipster Dagelijks ge legenheid tot aanmelden In gang SchalkwUkstraatï Genees'kundig onderzoek voor het huwelijk Wendt u tot het Dr J Rutgershuis consultatie bureau voor GESLACHTSKUN DE Weerdsingel 10 Utrecht UITDEüKBN sptilten kam peerwagens Vagé Combl Fa V Creest Gansstraat 62 Utr Telef 23381 Stichting boven de 40 ^ se cret V Eysden Alex Boers straat tl Amsterdam Tf^lef 7:'0675 Veel vacatures voor bo ven 40'erg Vraagt gratis proef nummer BABY - en KLEUTERDAGVER BLIJF voor werkende of stude rende moeders geopend van 8 tot 5.30 uur raeuterklasje Ini en opgave bij mej W B Nieu wenhuysen Schoolstraat 40 tel 12321 Van Duren's CorsettenmagazlJ - nen vragen NA.MSTER Aanm Oude Gracht 41 telef 11314 Nette heer 45 jaar zoekt een KOSTHUIS in beslist net jong vaderloos gezin als alleen In wonend Br no 1-6892 bur UN Van Duren's Corsettenmagazi nen vragen flinke VERKOOP STER Aanm Oude Gracht 141 telef 11314 Nette jongeman 37 jaar NH zoekt serieuze KENNISMA KING met een net meisje van ongeveer dezelfde leeftijd Br liefst met foto onder erewoord retour no 1-6894 bur UN Voor goed en voordelig STEN CILWERK met snelle levertijd Herm Hennink Moderne Kan toorinrichting Nachtegaalstr 60 telet 14764 Kindie blij zegt ta ta ta ' t heeft een PLASTIC BROEKJE S.G.A Voor ons atelier van gebreide goederen KNIPSTERS sti< sters leerilnt^en ^ evr Gunstiee loonregeling Gehuwd geen be zwaar Cyane Ternatestraat 11 telef 30590 PAPENDORP Verhuizingen pianotransporten Willem van Noortstraat 36 telef 25127 - 11794 Halfwas en leerling ELECTRO MONTEURs gevr tegen hocg loon event na prestatie Aan melden Douwes Dekkerstraat 18 bis of telef 31342 FOTO-VRIENDEN De afwer king van uw films lean beterlll Met ons Elektronisch gestuurd handwerk ook kleur vak werk lOOV » resultaat „ Foto van Walsem " Kerkstraat IJ lst zijstraat Nachtegaalstr Tel 030—15887 Speciale alwerk inrlchting voor Foto-amateurs Welk meisje of jonge vrouw kind geen bezwaar wU langs deze weg KENNISMAKEN met eenzame jongeman van 36 jr Br no 1-6909 bur UN Voor magazijn en expeditie flinke JONGEN 15 tot 17 laar gevr Cyane Ternatestraat II telef 30590 Utrecht Utrecht en omgev Gespreks groep vraagt nieuwe LEDEN Br no 1-6709 bur UN Algehele VOETVERZORCSING Louise F C van Nieuwenhuy sen Chiropodiste Nassaustr 4 a telef 16480 Behandeling na afspraak Per behandeling t > Gevr nette jonge WERKSTER voor schoonhouden van loka len 4 dagen per week van S-12 uur Br no 1-6777 bur UN Kleine BRIDGEVER.ENIGING speelavond woensdag heeft pi voor enige dames en heren Inl telef 17523 of br no l-«729 bur UN R.K muzlekkrlng Viva la Mu siea vraagt KOORLEDEN 18-35 paar Kom eens vrijbliivend op onze repetities luisteren dins dag 8 uur Poortstraat 7 Inl Wim Wakelkamp telef 13840 Uw adres voor betrouwbare AUTO - SCOOTER MOTOR - RIJWIELFINANCIERING ts nog steed » Fa G C Wester veld & Zn Weerdsingel WZ S4 te Utrecht Telef IB953 Alleenstaande heer 46 jaar zoekt KENNISMAKING met n dame van 35-40 jaar Br no 1-6917 bur UN Wasserij Schoonhoven Vleuten seweg 40 vraagt voor direct enige nette MEISJES voor man gei en pers SNELSTOMERIJ RAPID Koi tuum 2 75 pantalon of rok 1.25 mantel 2.75 Jumper of trui 0.90 nJts gebracht en ge haald Biltstraat 117 Nette weduwnaar werkende z.k zoekt KENNISMAKING met nette wed of gescheiden vrouw z.k Ook van buiten Br no 1-6922 bur UN Gevr voor eenvoudig admini stratief werk een jeugdige vrl.K.ANTOORBEDIENDE N.V Utr Grosslersconib Janskerk hof 21 Utrecht KREDIETEN voor meubelen en woningtextiel rechtstreeks van fabriek Zeer soepele betaling Geheimh verzekerd Vr vrij blijvend Inl Brieven postbus 251 Rotterdam Dame 60 Jr liefhebster van natuur en kunst zoekt dito GEZELSCHAP voor kleine uit stapjes in de omgeving van Utrecht Br no 1-6720 bur UN M van den Berg fabriek van gouden werken Oude Gracnt 42 Utrecht vraagt een GOUD SMID of een leerling-goudsmld Aanm van 11-4 uur Voor een natuurlijke PERMA NENT en een moderne coif fure kap en schoonheidssa lon Jos v d Laan Bemuurde Weerd OZ 11 telef 18032 Utr SCHOENREiPARATIE Ont houdt dit adres voor prima werk èn vlotte bedlening J v d Brul & Zn Gedipl schoen herstellers Kapelstraat 31-23 zijstraat Biltstraat Tel 1 7S 80 N.V ^ Demu Metaalwarenfabriek kan op korte termijn plaatsen JEUGDIG PERSONEEL voor stamperij montage en automa tendraaierij Melden dagelijks 9 5 uur afd Personeel Ev Meysterlaan 55 57 Oog in AI Utrecht HYPOTHEKEN aangeboden op gunstige voorwaarden Rente vanaf 4"2 % Nleuwbouwtlnan cierlng tot 90 % Vraagt inlich tingen C J Lammers Opaal weg 59 utrecht Telef 27617 Mr WILLY KRUIS astroloog occultist Voorlichting over uw lot en leven leder gewenst ad vies Spreekuren 2-9 uur Obrechtstraat 48 Utrecht N.V Demu Metaalwarenfabriek kan op korte termijn plaatsen GEPENS KRACHTEN voor eenvoudige lichte metaalwerk zaamheden Melden dagelijks 9 5 uur afd Personeel Ev Meysterlaan 55 57 Oog in Al Utrecht LET OP Postbus 272 Rotter dam Krediet voor ledereen voor meubelen en woningtex tiel Rechtstreeks van fabriek Scherpe prtizen Postbus 272 Rotterdam VERHUIZINGEN meuDelbe wartng Van ouds Is uw adres Fa Wed G van den Brink en Zonen Goedestraat 114-116 Utrecht Telef 12303 KROPMAN & Co Juallty cleaners Onberispelijk che misch retnlsen Vederlicht mo delpersen Orlglneé water proof Amsterdamse straatweg 314 naast postkantoor telef 40504 U belt WIJ komen Vanal ƒ 1.60 per week AD VERMEULEN gedlplom hor loger Westerkade 16 tel 25374 Alle bekenóe merkhorloges op termijnbetaling 1 Jaar schrtfte lijke garantie Geen rente geen kosten Koekoekklokken pendu les gouden ringen vanaf / 2 per week MEISJES gevr bij wasserij Aurora schoon en echt vrou welijk werk gratis bedrijfskle ding koffie en theepauze hoog loon Koningsweg 56 Utrecht WIJ hebben prettig schoon en afwisselend werk voor MEIS lES en tonge VROUWEN Mt 30 laar Wij bieden goed mon en orestattetoeslag gratis kof fie bedrijfskleding gunsise leugdspaarregellng Reiskos tenvergoeding - Warendnrf Papier Oude Gracht 334 Utr JOWIN DOET HETMI Type stencil - en adresseerwerk Be stekken Convocaties en club bladen Zuiderzeestraat 27 Utr Telef 30606 VERHUIZINGEN en TRANS PORTEN onder volle garantie Vraagt vrijblijvend prijsopgave V d Vlist Laan v Chartrolse 61 telef 422S9 Bllderdllkstr 32 bis Tolsteegsingel 24 telet 14165 HUWELIJK Vriendschap Talenstudie Vakantiepartiiers 7 Altijd succes - en bijna koste loos door Nederlands grootste correspondentieclub Contact " Box BV 140 Leiden Vraagt gratis folder AMSTERDAM UTRECHT 4-kamerwontna douche er warm water keuken Ie etase West Br no 1-681S bur C.N ' KUNSTGEBITREPARATIE Spoedgevallen enige uren Ge opend 8 20 Telef 17633 De Bouter uitsluitend OudwiJKer dwarsstraal 134 to scnool Buslijn 3 halte OudwUBer dwarsstraat Voor meubelstofferen en MEU BELREPARATIE naar De Jong Woninginrichting Westerkade 13 bis telef 2687 « Utrecht provincie Zoekt u een VAKANTIE-'"...NSION of voor permanent verblijf een rust huls-pension of kamers In de provincie Utrecht Logies pen sion aanverwante bedrtjven L.P,A,B voorheen Peruka Fe-deratle geeft u gratis alle be middelingen en Inlichtingen Burgemeesterpark 22 Drieber gen Telef 03438 - 2303 b.g.g - om ' vlEFPt;i.rU'I'RECH'l Aangeb te Meppel heel huis bev ^ r kamer keuken kelder 3 slaap kamers douchecel tuin voor en achter vrijstaande schuui Huur ƒ 48 per maand Gevr te Utrecht gelijkwaardige wontnu of Iets groter Br no 1-6967 bur UN igeb per 15 Sept of Iat«r eub ZITKAMER én kleine apkamer vaste wastafel Jkgelegeniheid gas omgev liebaan Br no 1-6927 Uur AGE 3 kamers en vrije ken voor echtpaar op mid bare leeftijd z.k Br no ¦ U bur ÜN ' geb ruime 2rr-SL.\APKA - R warm en koud str w-a - c \- hal'kon vrij uitzicht bij Utrecht Park Aren - 77 De Bilt Telef 61S96 huur 1 grote gemeub en 1 toff KAMER met vaste was - en stookgelegenh€id Tel na 8 uur Siekesïlaan Ie ETAGE 2 ers keuken volledige bad ier W.C balkon voor echt m.l zonder kinderen of imes Br no 1-6913 bur UN rt een nieuwe DAF < Je e bü de DAF-dealer Vleu evaart 10 telef 32947 ] k « tarieven VOLKSWA * J zonder cTiauffeur Met arming All-risk verzekerd terd straatweg 187 telef 7 • VERHtrURBEDRIJP K» neiland Verhuur wan we DAF automobleltje * " sk verzekerd Loutern 8 telef 31748 b g.g 33SM s VAN DAM Verhuur oop alle kampeerarti'«e Imperials tentbungalows enz Nieuw materiaal cht Zonstraat 72 c telef - lOOOl en Harmeien Es nlaan 14 telef 03483 - 400 we V.VV.-BUSJES aU-rtsk ekerd Verenigingen specia rieven P F C Jongerlus tioldstraat 57 telef 27780 KSWAGEN Opel Consul rolet All-risk verzekerd ge Vitesse Vossegatselaan het Diaconessenhuii Tel Te ituur g«v nstaand lieer vakman zoekt KOST en IXWO bij alleenstaande vrouw huiselijk verkeer Gaarne lo 1-7039 bur UN ouw 30 jaar zoekt keu E^;SION met huiselij-k ver Per 1 okt Br no l-70.i5 UN neisje zoekt net PENSION - Ji Br no 1-7024 bur UN > uw middelbare leeftijd niet november een ruime neub of gestoft KAMER ukentje of eta^e Br no bur UN < an een jong echtpaar ^ ren helpen aan twee KA 3 en een keuken Br no ' our UN elijk arts zoekt per 1 okt leub KAMER(S liefst ookgelegeivheld In Utrecht aste omgeving Br no bur UN eub K.4MER met stook ookgeiegenheid gezoc'ht eer Comfort gewenst Br '- 9ÖÖ3 Adv But Alta am Utrecht gemeub ZIT SLAAPKA-met keuken voor moeder > n in Utrecht of randge e Br no 1-6S96 bur UN ar 1961 HEEL HUIS n garage in Utrecht of ing Br no 1-6919 bur rsoon zoekt ZIT SLAAP-R met berging voor rij r met prijsopg no 1-6703 b.b.h.h zoekt SLAAPKA met wasgelegenheid Di - omgeving Janskerkhof t prijsopg no 1-6707 bur ng echtp zoekt WOON ' E In Utrecht of directe ng Gemeub of ongem luur geen bezwaar Br 17 bur UN echtpaar zonder klnde > elct voor pim i ^ jaar IERS in Utrecht of di nigeving Br no 1-6719 M ÏUIS met event over an meubilair etc voor personen Bc no 1-6722 s V goeden huize lera ken per 1 okt of later ERS met keuken of kl iet keuken Karel Door 11 2^i Utrecht Telef aande dame vraagt door flat per 15 sept voor een gemeub of gestoff met kook - en stook leid Br no 1-6990 bur ir zoekt gestoff KA et keuken in centrum jls Br met opg van 1-6989 bur UN htpaar geen kinderen OO.N'RUIMTE genegen - nsen te verzorgen Br IS7 bur UN ¦ gevr voor minstens 2 - 3 - en 4 slaapkamer - EN omgev Utrecht Zeist Amersfoort ichten aan Lt R J nip Nieuw Amsterdam Helde ne 24 vraagt ruime OPKAMER met cent 1 kooltgelegenheld op ind Br aan mevrouw it Huize Wijnbergen te 3ekt gestoff ZIT - en iMER keukentje het t telef Br no 1-6773 ediende zoekt een ZIT VME'R met pension echt-C Br no l-67ü7 ie zoekt ZIT SLAAP-Br met prijsopg no - UN ^• r ee leerling en een SNDE bij banketbak Wagemaikcr Lange l 28 na 6.30 uur Lan - aat 17 gevr een HULP In OU DING Hoog loon n vrije tijd eigen ka rale oliestookverwar erkvTouw aanwezig rs M Gladbach Ha ¦ 25 Deutschland ïnd weduwnaar op Driebergen vraasrt kt een HUISHOUD jr of ouder Werkster Br no 1-7103 bur n of in de omgeinnf lt Br no 1-7114 bur KLEINTJES Net meisje ziet zich gaarne in tern geplaatst als VERKOOP STER Tuee jaar ervaring In banketbakkerszaak Br no 1-7032 bur UN B.z.a nette LEERLING KAP-PBRSBEDIENDE Utrecht of Zeist Leert " s avonds op kap persschool Br no 3-S54 bijkan toor UN Zeist Biedt zich aan ervaren CHAUF FEUR Br no 1-7028 bur UN Juffrouw midden 50 jaar zag zich gaarne gepl als HUIS HOUDSTER bij gezonde heer houdt erg van bulten Br ' lo 1 7016 bur UN D.\ME biedt zich aan voor 3 middagen event halve dagon In beschaafd milieu als tand - arts assistente eenvoudige dd ministratie of lichte hulslioude lijke werkzaamheden Br no ^ 998 bur UN CORRESPONDENT heeft nog tijd beschikbaar voor het oe handelen van uw corresponden tie in het Nederlands en Duits Tevens goed op de hoogte met enkelvoudige boekhouding loon administratie soc wetgeving import - export en transitoza ken douane en sclieepvaart formaliteiten Br no 1-7010 bur UN 17-jarlg meisje P.G dipl Kin derverzorging zoekt werkkring in KINDERTEHUIS of der - Schuurman Amersf straat 73 Soesterberg Telef 03490 - 7918 Jongedame zag zich gaarne ge plaatst als LEERLING VER-KOOPSTER vak bekend Br no 1-6897 bur UN of tel 13680 Net MEISJE zoekt betrekking ruim 14 jaar getuigschrift 2 jaar huishoudschool Br no 1-6905 bur UN Mleenstaande DAME middelb leeftijd zoekt huish functie b bescliaafde heer Br no l-69:il bur UN Jonge gehuwde VROUW zoekt werk voor de morgenuren van 9 11.30 uur Liefst omgeving Koekoekstraat In het bezit van Mulo-diploma 3 jaar kantoor ervaring en li'a jaar atelier Br no 1-6710 bur UN Man 23 jaar zoekt WERK voor halve dagen of de avonduren I.b V praictijkdiploma boekhou den Br no 1-6718 bur UN VEEKUNDIGE zoekt op dit terrein lichte bezigheden \ oor enige uren of halve dag Br no l 67b4 bur UN Noa enige avonden beschik baai ^" ïo ^ het inrichten en voe ren UHfi ADMINISTRATIES Br no 1-6839 bur UN Laat ook uw * administratie en / of BELASTINGZAKEN ' val zorgen of controleren door een all round vakman Ik heb nog tijd beschikbaar Br no 1-6S26 bur UN D.\ME van plm 49 jaar zoe^t een haar passende werkkrini Zij is in het bezit van de di ploma's steno typen en ze i ^ praktisch bekend met boekhou den debiteuren en crediteu renboekhouding Zij is zeer l;o schlkt voor verantwoordelijk werk omdat ze actief plichts getrouw is en een sterk verant woordelijkheidsgevoel bezit Br no 1-7133 bur UN Gepens hoofdwerktuigk G.I4,V 48 jaar zoekt BEZIGHEDEN Br no 1-7134 bur UN Zelfst HULP in de HUISHOU DING gevr In gezin met kin deren Grote was buitenshuis Centr verw Aaiim ' s avonds na 7 uur mevr Beun'ke 5toI berglaan 5 bij Rosarium Wasserij Staatsen vraagt enkele MNL KRACHTEN goed loon event reiskosten worden ver goed gratis bedrijfskleding Aanbiedingen aan ons bedrijf Rotsoord 24 Utrecht ook ' s av tussen 5.30 en 6.30 uur behalve zaterdags Gevr voor terstond net meisje Hls HULP in de HUISHOUDING voor de dag Aparte hulp voor het kantoor is aanwezig Mev Festen Weerdsingel O.Z 17 Utrecht Telef 19227 Gevr in drogisterij beschaafd MEISJE voor hoofdzakelijk win kel en Indien nodig licht huish werk plm 18 jaar niet intern Drogisterij Pharma Pieter Nleuwlandstraat 3 telef 15739 Gevr een nette WERKSTER voor 1 morgen in de week Bij mevr Boerma Jac v Ruys daelstraat 42 Gevr voor Amsterdam een net MEISJE als hulp in de huls houding in klein gezin Hoog loon en veel vrij Aanmelden Leon Fuchslaan 41 Utrecht Tuindorp Telef 20862 Ie of 2e KAPSTER gevr 1 Fredema Grotestraat 65 Ede Gld Telef 9434 GELD VERDIENEN Wie * il huis aan huis drukwerk bezor gen ' Br Postbus 3025 Rotter dam Mevr Straub Schubertstraat 85 Utrecht zoekt WERKSTER voor 3 ochtenden in de wee^t Gevr flinke HULP in de HUIS HOUDING voor 4 morgens in de week In gezin van 2 perso nen Aanm ' s avonds na 7 uur bij mevr Witjens Mariahoek 21 Utrecht Gevr net V\'L\'KELMEISJE plm 16 jaar zaterdagsmid dags vrij Ch R van Helden Sigarenmagazijn Thomas a Kempisplantsoen 9 telef 33301 eind van de Vleutenseweg Een gymnastlekver te Utrecht vraagt voor zo spoedig mogelijk een LEIDER of LEIDSTER v de woensdagmiddag Br no 1-7046 bur UN Gevraagd geroutineerde NAAI STERS en ieerllng-naaisters Confectie-ateller Videmu " No beld-warsstraat 27 Utrecht Tel 18275 Amerikaanse familie zoekt « en HULP in de HUISHOUDING v 5 dai;en per week Adres 811 derdi.ïklaan 8 Bilthoven dichl blj station Nette MEISJES gevr voor de opleiding Fijnwas.serij v Vliet Lijsterstraat 3 Aanm dagelijks Gevr WERKSTER voor vrij dags na 7 uur voor winkel en magazijn ^ anm Hoender,>p Amsterd straatweg 243 Nette WERKSTER gevr liefst dinsdags - en vrijdsgsmorge-s van 9 12 uur f 1.25 per uur Paltzerweg 72 Bilthoven Tel 4304 PIANIST of pianiste gevr voor het begeleiden van balletlessen Telef 25232 MEISJE gevr voor halve da gen Mevr De Kruyf Stations straat 14 bis ZOEKT U EEN WONINGRUIL Leest de „ Woning-Magneet " Vraagt gratis proefnummer 01 ] Woningruileentrale Nederland sinds 1942 Spoorstraat 11 bij C S Utrecht telef 08»--21158 HEEL HUIS ƒ 10 per week 4 kamers met tuin 3evr heel of benedenhuls plm 3 kamers in provincie Utrecht of ' t Gooi Telef na 7 uur 29308 of br no 1-6723 bur UN - Aang HEEL HUIS 5 kamers tuin schuur balkon omgexing Mamixlaan ^« vr heel huis ook buiten Utrecht Br no 1-6730 bur U.N 4angeb BENBDBNHUIS huur ƒ 12.10 per week GevT een heel huls omge\ing Ondiep of Amsterd straatweg Br no 1-6738 bur UN Aangeb geriefelijke 3 KAMER-FL.AT Staatslieden'kwartler \ t1j uitelcht Huur ƒ 13.30 Gevr nieuwe hele woning of 4 kamer-fiat nieuw Liefst Kanalen eiland Hogere huur geen be zwaar Br no 1-6759 bur JN UTRECHT—EINDHOVEN Grote moderne woning 4 slaap kamers f 67 per mnd Ruilen tegen soortgelijke woning te Utrecht Br aan Siegers Ga luppistraat 10 Eindhoven BREDA—UTRECHT e.o Aan geboden vrij huls te Breda ka mer en suite keuken met ke | der badkamer 3 slaapkamers en zolder met slaapkamer schuur voor en achtertuin op goede stand Iiuur ƒ 86 per m Gevr soortgelijke woning te Utrecht of omgeving hogere huur geen bezwaar Br no 1-6790 bur UN Gevr heel huis of benedenwo ning liefst met tuin prima st Utrecht Aangeboden een iste ETAGE ruime suite zijkamer W.C twee balkons onbelem merd uitzicht Utrecht-Oost eveneens prima stand Br no 1-6907 bur UN ROTTERD.AM Zonnige vrije etagewoning 2 kamers en keu ken Zuid Lage htmr Voor een kleine woning Utrecht Br A V d Laan Sneeuwbalstraat 3 b Rotterdam Aangeb HEEL HUIS 3 ka mers enz omgeving Station Vleutenseweg Gevr huls liefst iets groter onverschillig waar ook buiten Br no 1-6932 bur UN Aangeb royale 4-KAMERFLAT ni blijvend vrij uitzicht ƒ 20.4 Tammens AUTO - en SCOO TERRIJSCHOOL 10 lessen voor ƒ 37.50 Erkend instructeur te vens verhuur van auto's en scooter Steenstraat 20 telef 18324 Utrecht bg.g 41553 Wim Koch's AUTO - en MO TORRIJSCHOOL Gedlplom.Instructeur Plompetorengracht 36 Utrecht Telef 17189 Academie RIA DE KORTE Moderne beroepen ' voor vrouw en man Nieuwe cursussen me dio sept Schoonheidsspec A-B examen onder rijkstoezicht Erkende STIVAS school ma nicure elektr ontharen pedi cure Orthopedie mannequin fotomodel gratis testles 14 en 16 sep houding en uiterlllK cursus voor ledere vrouw Nicolaas Witsenstraat 5 Am - sterdam C telef 33994 Vraagt gratis prospectus BOEKHOUDEN middenstands dipl en M.B.A Accountants kantoor L Verhoef v d Mcn destraat 78 telef 24323 Voor goede mondelinge les sen naar LERARENCENTRALE Boekhouden handelscorres pondentie steno t.vpen talen conversatie bijwerken van teerlingen Inlichtingen Nas saustraat 36 Utrecht Tel 16037 Opleiding voor schoonheids specialiste A en B mannequin fotomodel manicure zelfver zorglng elektrisch ontharen folders op aanvraag Oplei dingsinstituut AB SINKE NO bpistiwu ' • i-t'Hi.ht telef 0.ï86 SCHOONHEIDSSPECIALISTE A en B Officieel erkende Stl vas school Akademie voor we tensch huidverzorging tevens schoonheidssalon Ook elektr ontharen Wlttevrouwenstraat 42 Utrecht Telef 030-18265 AUTORIJLBS ƒ 4 per les In lichtingen dagelijks van 8 tot 10 uur v.m en van 10 tot 11 uur n.m Autorijschool Schu macher Kruisdwarsstraat 4 te lef 17556 DANSLES - Privé en kleine clubies - dagelijks na afspra'-ik met Dansinstituut H de Rijk Nieuwe Gracht 49 telef 10301 Voor AUTORIJLES ANWB Bondsautorijschool H van den Ham Catharilnesingel 88 bl » telef 25517 Met Opel Rekord en Renault Daviphlne en Voik.= wagen Tevens auto's zonder chauffeur HANDENARBEID MeJ W B Nieuwenhuijsen annonceert te gen oktober een cursus voor volwassenen de werkstulkken zijn geschikt voor cadeaus Inl en opgave Schoolstraat 40 Utr Telef 12331 U volgt een schriftelijke cur sus Mondelinge uitleg en lei ding bij uw WIS - en NATUUR KUNDE door bevoegd leraar M.O Griftkade 9 telef 21077 E.\araen alg ontw ANALIS - TE N Volledige opleiding Grift kade 9 telef 21077 HANDENAP.BEaD voor kinde ren vanaf 6 jaar op woensdaf mlddag of na schooltijd Inl en opgave bij mej W B Nleu wenhuijsen Schoolstraat 40 tel 12321 Dame Frangaise geeft FRAN SE LESSEN Privé - en clubles sen Beginners gevorderden Conversatie Vlugge methode - Afspraak des avonds 6.30-7 30 uur Adelaarstraat 90 bis KNAC RIJSCHOOL REKORD ' Door betere opleiding sneller uw rijbewijs met Opel Rekord Volkswagen Vespa Theorie met prolectiefllm en maquette Kwartelstraat 48 b telef 13728 Net persoon 37 jaar zoekt KENNISM.'UJING met eenvou dige jonge weduwe gescheiden vrouw of meisje niet R.K geen danstype Ook van bulten Utrecht Br no 1-7091 bur U.V SERIEUZE BRIEFWISSELING met pers uit alle prov Aparte afd voor geloofsrichting milieu etc Uw corr club De G.C.K te Lichtenvoorde nader adres over1)odlg Jongeman 29 jaar goede po sitie P.G lengte 1.85 zoekt daar hij zelf niet In de gelegen heid is langs deze hem zeer onsympathieke weg KENNIS MAKING met meisje of jon'je vrouw liefst donker slank type Alleen serieuze br met foto onder erewoord retour worden beantwoord Br no 3-853 bij - Wellce vrouw wU KEiNÏJTSM.V KING met heer van m.l voor gezellige omgang liefst met eigen home Br no 1-7040 bur UN ZAAG VIJLEN binnen 24 UUT l\/\,/\/\y\/\y\/\y\/\y\/\y\/\y\/\,f^/\,r\/^,fy/\y ^^ ERDAL CONCERN $$$&))$'*$$&)%)%&)*#$&*$&&'&')$''**#(&& AMERSFOORT Voor onze afdeling RECLAME vragen wij op korte termijn een Steno-typiste Nederlands WU bieden ü zelfstandige functie nl het verzorgen van decorrespondentie prettige werkkring aantrekkelijk salaris wy vragen V goede schoolopleiding diploma typen en steno Nederl taal enige kantoorervaring leeftijd 20-30 jaar Reiskosten worden vergoed aan degene die bulten Amersfooi ^ woont Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afd Personeelszaken Erdal-Concern Brabantsestraat 17 Amersfoort I SPECIALE AANBIEDING in Bankstellen vanaf 197 — BERGMEUBELS URESSOIKS enz Eethoek best uit 4 stoelen ronde | tafel vanaf 139 — e»c)rukkerg HOONTE WHIemstr 15—21 utrecht "^ WONINEINRICRTINGi ' 4 MAG.MEESTER 49 jaar techn adm onderlegd zoekt ONS HUIS LEfDSEWEG20b verandering van ¦ werkkring In bezit van rijbewijs Br onder nr 2-5617 bur UN Hollandse Duitse Zwitserse enz DAMES HEREN wensen briefwisseling-kennismaking in Hollandse vriend(tnn)en Inl gratis Wereldkoerier Box 6051 Rotterdam Telefoon S3300 HYPO'.rHEKEN Geiden be schikbaar als 1ste en 2de hy potheken Bosma's Bureau Heerenveen Postbus SI DETECTIVE een mooi span nend beroep Vraag gratis Inl over boeiende schrift cursus Recherchebureau Nieuwstraten Nieuwe Binnenweg 352 a Rot terdam Teief 33300 Met vakantie geweest laat dan uw FOTOTOESTEL NAZIEN en schoonmaken reparatie alle soorten fototoestellen Den Daas Hugo de Grootstraat 7 GELDLENINGEN vanaf ƒ 1500 aflosbaar in 5 Jaar Geen spaarkredletsystcem met z.g wachttijden Kredieten vanaf ƒ 500 op de in uw bezit zijnde of aan te kopen auto mits niet ouder dan 1956 Afwikke ling In plm 3 dagen — Finan ciering van landbouwwerktul gen machinerieën praktuk financterlng ten behoeve van artsen apothekers accoun tants enz 1ste en 2de hypo theken tot 90'/i der taxatie Bureau „ INTERMEDIAIR " Postbox « 003 Den Baag TI9 NERGENS VOORDELIGER Voor stomen een mantel of kostuum ƒ 2,95 regenjas ƒ J,SO japonnen ƒ 1,95 rok of blouse ƒ 1,25 Chem Wasserij en Ver verij Uppelschoten Bouwstraat 15 telet 20692 UW ADMINISTRATIE en be lastingzaken niet naar uw zin Gaarne komen wij eens met u praten Geheimhouding verze kerd Br no 1-7149 bur UN 25 % KORTING Koopt nu Uw ZONDER RENTE leveren wIJ u meubelen tapijten bedden vloerbedekking gordijnen etc etc op gemakkeliike betalings voorwaarden Vjaagt vrijblij vend Inlichtingen Br no 1-6842 bur UN KOELKAST Wij geven de hele maand SEPTEMBER 25 % KORTING 120 liter kompressor Nu 12 bladen per week 1 maal per maand 13 In onze LEES PORTEFEUILLE geen prijs verhoging 20 % korting bIJ ' n half laar vooruitbetaling Rea ding Service Wlttevrouwenstr 20 telef 13629 KOELKAST met 5 jaar garantie van ƒ 598 - voor ƒ 448 Alleen bij de PROT BEGRAFENISONDER NEMING Fa G H de Jager,Twljnstraat 38 38 bis v.h Am sterd straatwes 45 Utr Telef 14273 18532 - 24918 Vervoorvan overledenen van en naaralle plaatsen In binnen - erbuitenland ^^ FOTOGRAFBERI ' t Is nu olet moellUk meer ' t Gaat vanzelf vla Foto Elfl Verkoop inkoop Inruil verhuur Pasfoto's ƒ 1.76 Predikherenkerkhof 3 Telef 24024 T.V.-SPECIAIIST SLOTEGRAAF thans 173 bij liet viaduct De zaak van vertrouwen ledere avond vanaf 8 aur t.v.-demonstraties WIJ OMLIJSTEN uw platen foto's en schilderwerk spoedig smaakvol en goedkoop De grootste speciaalzaak Bayer alleen Steenweg 47 UW PANTALON te lang te kort of te breed Wlj verma ken hem deze week Kleerma kerij Amsterd straauve * 7 » nog voor de Beverstraat ANTIEK curiositeiten oude wapens krissen munten koek planken beeldjes sieraden Aziatische en Afrikaanse kunst Inkoop Verkoop Curlo " Voorstraat 55 Telef 23895 MEUBELREPARATIE Meube len en natrassen overtrekken Enorme keuze stoffen Vooruit prijsopgave Ruim 30 laar er varing stotf eerbedrij f H H van Basten Samuel Mullerstr 16 11 Tuinwijk Telef 14923 Van uw EIGEN STOF maken wij voor ƒ 75 een eerste klas kostuum naar maat Alles in begrepen King's Kleding Zui derzeestraat 16 Utrecht Telef 35117 Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass - kantoor C M WltJens Mariahoek 21 Utrecht Telef 13471 en 23255 Alle verzekeringen MAATKLEDING in vele prijs klassen Kostuum naar maat v.a ƒ 148 Uitstekende coupe perfecte pasvorm Vraagt cou peursbezoek met toonaangeven de collectie King's Kleding Zuiderzeestraat 16 Utrecht Telef 35117 FINANCIERING gebr auto's t.m 1954 motoren en scooters t.m 1955 zonder verplichte all risk verzekering Afwlkkellns binnen 2x24 uur Stichts Assu rantiekantoor Oude Grarhi 309 bis telef 11276 Ook des avonds geopend VERHUIZINGEN en woning stoffering Wij verhuizen u en stofferen tevens uw woning Vraag vrijblijvend prijsopgaaf Alles met volle garantie P J Elberts en Zn v Humboldstr 23 telef 12060 en telef 29767 Laat uw koel - en vrleslostal laties VERNIEUWEN revise ren of repareren door een vak man Vraagt vrijblijvend ortls opgaaf aan G WIchers I.B.B Utiecht Xelet 16000 FINANCIERING INRUIL REPARATIE KEUBEL TOONKAMÉRS Oudegracht 189 bij Lijnrharkt Bezoekt ook onze afdeling INRUIL MEUBELEN Oudegracht 201 hoek Haverstraat 
Zaterdag 1 0 september 1960 - 68e jaargang no 111 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Eerst kijken % 0«lv»U « Sl Ori^JcjjNIJHllJlo Lange Elisabelhslraal 28-30 bu het vredenburg KEUZE VRIJ BIJ DE kies zelf een bril in de prijs die U past Keuze uit 1000 modellen Onze deskundige opticiens helpen en adviseren U ya^e^ uii onze enorme collectie mBÊÊnamem Molenaar's Kindermeel NU OOK „ BORDKLAAR " GEEN KOKEN Kaast de vanouds bekend » pakjes Molenaar's Kindermeel is er nu ook het handige Molenaar'j Kindermeel BORDKLAAR in het pak met de rode band Strooi het meel langzaam uit het pak in de kokende of warme melk ondertussen opkloppen met een vork klaar Smullen maar „ Zo'n koffer daar draait hij zijn hand niet voor om " zegt vader „ en bovendien hij wil het immers - zo eigenwijs is ie wel Had je hem maar niet van baby af aan Molenaar's Kindermeel moeten geven moeder Nu loopt die zoon van je over van energie " „ Dat ' s waar " zegt moeder lachend - „ hij speelt het wel klaar Hij is er sterk genoeg voor Molenaar's Kindermeel is werkelijk fantastisch Zo'n joch is één brok gezondheid Doe jij je best maar kereltje " De dokter zegt Borstvoeding • en daarna Moderne elegante celluloid damesbrlllen in diverse kleuren 2S.25 - 28.75 - 37.SO - JS6 - Moderne celluloid herenbpülen In diverse kleuren 24.25 - 29.50 - 36.50 - 42 - Sierlljke damesbrlllen met doubl6 Zi'ekenfondsleden ontvangen op DEZE PRIJZEN een ENORME reductie diverse moderne kleuren 37 - 39 - - 48.75 - 55.50 Sfeenvireg 62 Choek MapiastpaaO Tel 16678 UTRECHTE ROTTERDAM - DEN HAAG ARNHEM ¦ NIJMEGEN - HILVERSUM ¦ UTRECHT de vrouw De Pools-Nederlandse zangeres Monica Witkowna complimenteert Herman van der Horst met zijn nieuwste succes STALEN WIL - GEHULD IN CHARME - DAT IS achter de sche pper van „ Faja Lobbi " Het oerwoud geeft zijn geheimen moeizaam prijs Maar Herman van der Horst heeft het schier ondoordringbare groene gordijn van de jungle met zijn camera doorbroken Hoe kwam hij tot prestaties die hem twee « chtercenvolgende jaren de Gouden Beer verschafte hoe beschikt hij over die unieke bandopnamen van exotische geluiden Achter zijn gouden lens staat de toegewijde liefde van zijn vrouw Lees in Libelle wat haar rol is in de grootse successen van de schepper van „ Faja Lobbi " Libelle begint deze weck met een serie artikelen waarin u het werkelijke leven van onze beroemdste cineast leest als een spannend boek geschreven door Herman van der Horst zelf Kent u de Blanwe Vogels VVeet u dat het Nederlandse Padvindsters Gilde een speciale groep heeft-voor kinderen die eigenlijk nooit zouden kunnen kamperen Invalide en zieke kinderen kinderen die in beugels lopen op brancards worden vervoerd en in ziekenwagentjes rijden hebben nu echt gekampeerd In tenten Lees het ontroerende verhaal in Libelle en uw hart zal opengaan voor deze kranige Blauwe Vogels Een „ onmogelijk " duo Libelle is doorgedrongen tot in de kleedkamers van Philippine Aeckerlin en Aart Brou\yer De reporters konden hun oren nauwelijks geloven toen ze dit hoorden ' „ Philippine is een verschrikkelijk eigenwijs meisje " zei Aart „ Ik beklaag de mensen die dat van jou hebben moeten horen " zei Philippine Maar toch vormen ze op het toneel een ideaal duo Hoe dat kan leest u natuurlijk in Libelle Wie zich nD op Libelle abonneert ontvangt GRATIS dat deel van de meesterlijk-boeiende feuille ton „ Om het hart van ' n zoon " dat reeds in Libelle is gepubliceerd U hoeft dus niets te missen van dit meeslepende verhaal van Louis van Orden want iedere nieuwe Libelle abonnee krijgt de gebundelde vervolgen gratis thuisgestuurd Ib twee GRATIS verrassingen Noteer mij als abonnee en stuur mij Om twee weken gratis Libelle de reeds verschenen afleveringen vtn Louis van Orden'shet hart van ' n zoon " Daarna betaal ik per week 35 cent * per kwartaal f4.55 NAAM STRAAT PLAATS * Het niet jeivenste i.u.5 doorstrepen In open envelop met 4 cf post zegel gtfrtnkeerd zenden aan liielle Ntatupltin 7 Haarlem DEZE WAARDEBON IS GELDIG TOT 17 SEPTEMBER