Utrechts Nieuwsblad zaterdag 9 april 1960

OPIAGC 55.000 N lEUWSBLAD UTRECHTSCH Directie A M E H M Koemans Drs J R Nieuwenhui » Telefoon 16431 * — Giro 154<)4 ' Ab.prijzen f 7.55 p kw 59 c p w ZATERDAG 9 APRIL 1960 67e JAARGANG No 291 Hoofdredacteur mr J W Niessink Nieuwe kabinetscrisis dreigt in Italië Vertrouwensvotum met hittere smaak Hoewel de Italiaanse regering van premier Fernando Tambroni gisteravond met 300 tegen 293 stemmen het vertrouwen kreeg van de Kamer is het niet uitgesloten dat er toch een nieuwe kabinetscrisis zal ontstaan doordat zowel in de boezem der regering als in de christen-democratische partij grote deining is ontstaan Eén minister en een onderstaatssecretaris traden reeds af en men houdt rekening met meer „ afvalligen " waar door Tambroni in een onhoudbare positie zou komen Deed misdaad „ Hugo de Qroot ^^ ondergaan Vreselijk Vfermoeden wordt onderzocht ONTWAPENINQSQESPREK Westen sceptisch over nieuw Sovjet plan Ramp Hugo de Qroot nog mysterie ^ te aan explosie wint verder terrein In Galway 34 slachtoffers land gebracht r zijn tofnemendf bewiiKcn dat de Hug;0 de Gfont in - If " lucht ontploft is meldt ' Associated Press nit Sh.^innnn Wrakstukken van de KLM-SupcrsconsteUaHon die dor!d<'rdag op de Atlantische Oceaan westelijk van Ierland vemnff-^lijkt i werden verspreid gevonden over een uitgestrekt gebied Hoewel KLM-funct>onarispen In ve.rband da,^rmee het vermoeden ht ' ben geuit dat de Hugo de Groot met hoge snelheid van grote hoogte in zee is gevallen en hebben verklaard te geloven dat fe voren „ iets hevisj.s plaats gevonden moet hebben " wijst de KHM erop dat bet In dit stadium van het onderzoek zeer gevaarlijk = conclusieji te trekken die naderh&nd wel eens voorbarig kunnen iüVOOR 5 1960 c nieuws voor Twennies noderne jonge eisjes van nu mnies hebben sen eigen stijl ineel gedurfd m romantisch iden voortaan LSte bij C&A n eigen mode japon afdeling & A heeft een inde kollektie nnie japonnen ^ ijn japonnen ontworpen in Twennie stijl gemaakt in wennie maten mgeboden in rennie prijzen ïél voordelig ién bij C&AÜ se dessins veel et cumberband 2975 v.h Joh de Liefde N.V Drilt 2 3 — Utrecht MINISTER LOUW ZuldAfrika zal politiek niet veranderen De Zuidafrikaanse minister van buitenlandse zaken Louw heeft vrijdag in een vraagge sprek met een verslaggever van een Britse zender gezegd dat de ongeregeldheden van de laatste tijd in Zuid-Afrika niet zul len leiden tot een verandering van de politieke lijn Alleen op punten van ondergeschikt be lang kunnen wijzigingen wor den ingevoerd maar de grond slag van het beleid — de apart heid — blijft dezelfde aldus Louw De Zuidafrikaanse regering en haar politiemaeiit zetten inmiddels ooit vrijdag de strijd voort tegen de op standige Afriltanen De minister van justitie Erasmus die vrijdag in liet parlement beliend maaïtte dat het Pan-Afriliaanse Con gres en het Afriitaanse nationale " con gres voor een heel jaar verboden zijn zei er niet bij of het verbod dan opgeheven zal worden of verlengd Erasmus verl?«««0*N»S«N«?COCC«««WO^NV,VSN'i De deining is ontstaan doordat de homogeen christen democratische re gering van Tambroni die in de Ka mer 26 stemmen tekort komt voor de absolute meerderheid gisteravond bö de beslissende stemming de steun kreeg van de 24 neo-fascisten en 4 onafhankeUike monarchisten De vorige regering-Segni die 24 februari haar ontslag aanbood werd gesteund door liberalen monarchis ten en neo-fascisten Zij bood haar ontslag aan nadat de liberalen ver klaard hadden de regering niet lan ger te zullen steunen Segni wilde niet alleen op de monarchisten en neo fascisten steunen Enkele minuten nadat Tambroni het vertrouwen van de Kamer had gekregen trad één der 21 ministers dr Giulio Pastore die de portefeuille voor de ontwikkeling van Zuid-Italië had af Hij kan niet aanvaarden dat Tot na de topconferentie Russen willen uitstel ontwapeningssesprek Df > Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Christian Her ter heeft vrijdagavond verklaard dat Rusland de ontvvapeninsshe sp,'ekin.icen in Geneve wil uilHtellen tot na afloop van de topeonfcientie die 16 mei in Parijs begint Herter liet op zijn persconferentie uitkomen dat deze handel'.vljze v;el licht ten il':el lie.oft i re-^ie - t_hroeP jtsjef in de gelegenheid te tellen enige ontwapeningsvoorstellen te doen op de topconferentie De Westerse mogendheden op de ontwapeningsconferentie in Gene ve zijn gekant tegen een lantidurig reces dat van eind april tot medio juni zou duren aldus Herter maar zijn bereid de Geneefse hespit kin gen voor korter tijd te verdagen Herter was voorts van mening dat een Russisch westers conflict tij dens de topconferentie ernstige schade zal opleveren voor mogelijke vorderingen blJ het regelen v.in het ontwapeningsvraagstuk de beperkte nationale militie die aan het einde van de ontwapening zal overblijven en het vijfde begin sel stelt dat uitvoering van een ontwapeningsverdrag niet kan wor den onderbroken op grond van om standigheden waarin het verdrag niet voorziet De Ver Naties zouden maatrege len tegen eventuele schendingen van het verdrag moeten nemen aan Volgens het Russische plan zou den de atoommogendheden voorts als gebaar van goede wil en om gunstige omstandigheden te schep pen vooruit reeds plechtig moeten beloven dat zij nooit als eerste kernwapens zullen gebruiken de regering een meerderheid heeft gekregen dank zij de neo-fascisten Later trad ook »"• « iderstaats secretaris by het ministerie van han del Biaggi om dezelfde reden af Beroep o > partijleiding De minister van buitenlandse zaken in het kabinet-Tambroni Segni heeft verzocht om een bijeenkomst van de leiding van de christen-democratische partij Dit verzoek staat ook in ver l)and met het feit dat het christen democratische kabinet het vertrouwen van de Kamer heeft gekregen doordat de neo fascisten voor de regering stemden Twee andere ministers SuUo en Bo hebben zich eveneens tegen aanvaarding van de goedkeuring verklaard Zij zouden op de eerst volgende bijeenkomst van de mi nisterraad een beslissing nemen Sullo is minister van verkeer en Bo van bestuurshervorming Minister-president Tambroni zei tot journalisten geen voldoening te heb ben uitgesproken over de uitslag „ Ik heb slechts mijn plicht gedaan Ik neem nota van het vertrouwen van de Kamer " zei hij Links protest Onder ongeveer veertig linkse chris - ten democratische kamerleden heeft de stemming veel deining veroorzaakt Deze parlementsleden onder wie leden van de vakbeweging hebben zich met voldoening uitgelaten over Pastore's besluit en zij ei.sen eveneens een bijeenkomt van de partijleiding Dit veertigtal heelt.zich met tegenzin Vrije vestiging in de EEG De Europese commissie van de E E.G heeft vrijdag in Brussel het ontwerp bekend gemaakt van de re gelingen waardoor aan het einde van de overgangsperiode van de ge meenschappelijke markt iedere tot een lidstaat behorende onderneming zich vrij zal kunnen vestigen op het grondgebied van de overige vijf lan den Naar de ondervoorzitter van de Europese commissie de heer Caron vrijdag óp een persconferentie mee deelde wordt steeds een uiterste ter mijn bepaald voor welke en niet met ingang van welke datum de ves tiging van iedere werkzaamheid of groep van werkzaamheden gelibera liseerd zal moeten vorden De ministerraad van de E E.G zal op deze wijze in de gelegenheid zijn op ieder moment en telkens wan neer de wenselijkheid daartoe zich zou voordoen maatregelen te nemen voordat de uiterste termijn zal zijn verstreken De voorstellen van de commissie houden in dat voor het merendeel van de industrie en handel de vrij heid van vestiging zal ziJn verwezen lijkt voor het verstrijken van het tweede jaar van de tweede etappe van de overgangsperiode dus in 1963 Hierbij is ge^n rekening gehouden met een eventuele versnelling van de uitvoering van het verdrag van Rome voor de regering van gesproken Tambroni ult - In zijn ontslagbrief heeft Pastore premier Tambroni geschreven dat de neo-fascistische partij — de Italiaanse Sociale Beweging — een natuurlijke voortzetting van het fascisme is Hij schreef niet door de steun van deze lieden in de regering te kunnen blij ven Volgen.s hem heeft de christen democratische partij „ een anti-fascis tische en anti-communistische roe ping " Premier Tambroni heeft zijn rege ring aangekondigd als een administra tieve regering met een beperkt pro gram en een beperkte levensduur die als voornaamste taak heeft de drin gendste staatszaken af te doen Wisselend weer Het KNMI v.m meldt zaterdag 10 uur Over de gehele breedte van de Oceaan heeft zich in de hogere niveaus een krachtige wp-stelijke stroming ingesteld die tot West Europa reikt Samenhangend naar mee kunnen de fronten van de Oceaandepressies tot Nederland doordringen Hef weer verkrijgt daardoor een mis selend karakter waarbij enige re gen tnogel'tjk is Daarnaast zullen er echter ook opklaringen voor - komen De temperatuur handhaaft i^ich op ongeveer hetzelfde niveau De westelijke strorning is aanwezig tussen een diepe depressie bij IJs ^ lajid en een hog e-druk gebied hij de Azoren Hoewel de luchtdruk boven Rusland aanzienlijk is gedaald handhaaft er zich toch nog een hoge-drukgebied Argwaan door yymededeling ^^ gerezen Van onze Haagse redactie In het Vtrechtsch Nieuwsblad van zaterdag 16 augustus 1958 ttuee da pen 710 de ramp met de „ Hugo de Groot " hij Shannon werd in een be richt van A.P reeds de verond.er ' stelling geuit dat het toestel tenge volge van een exjilosie aan boord zou zijn verongelukt Advertentie Stigter + Messemaeckers Utrecht Was een van de 91 passagiers van de op 14 augustus 1958 boven de Atlantische Oceaan verongelukte KLM supercon-stellation „ Hugo de Groot " be langrijk genoeg om hem uit de weg te ruimen Zo ja welke organisatie of groepering heeft dan de afschuwelijke schuld op zich geladen van met deze ene gezochte negentig andere pas sagiers en acht bemannings leden op te offeren En waar om moest de verdwijning van deze ene persoon juist worden berwerkstelligd door een zo rigoreuze ingreep als een aan slag op een vliegtuig Had men hem niet eerder op veel minder geruchtmakende en dus voor de daders veiliger manier kunnen treffen Tam.broni Pyrrhus zege incident in Doeala minstens 29 doden Bij incidenten in Doeala in Kame roen zün donderdagavond minstens 25 terroristen en vier leden van de ordediensten omgekomen Vroeg in de avond hadden zich 200 terroristen bij de Europese stad ver zameld om bars en cafe's aan te vallen Zij waren bewapend met kap messen en automatische pistolen en hadden flessen benzine bij zich Plot seling zagen ziJ zich gesteld tegen over een politiewagen de bestuur der een adjudant van de gendarme rie sloeg toe om te voorkomen dat hij zelf door messteken gedood zou worden Toesnellende leden van de orde dienst hebben daarna een vuurge vecht van ongeveer een uur met de terroristen geleverd Zondag worden in Kameroen voor de eerste maal ' als onafhankelijke staat verkiezingen voor een nationale vergadering gehouden Dit zijn enkele van de vele vragen die TÜzen naar aanleiding van het mysterieuze communiqué dat de voorzitter van de raad voor de lucht vaart ffistermiddag voorlas in het ge bouw van de HoRe Raad toen daar slechts een handvol journalisten bijeen was gekomen om naar men verwachtte een uitspraak inzake de toedracht van deze grootste K.L.jM ramp te vernemen Wel verre van een uitspraak te geven ontketende de raad een ware storm van vragen gissin gen journalistieke naspeuringen en — onvermtideliik — verkeerde veronderstellingen niet alleen in Nederland maar ook ver daar buiten Reeds gisteravond waren de En gelse bladen op het oorlogspad " om deze affaire rond een immers bii Ierland verongelukt vliegtuig uit te diepen Mededeling Opdat de vooronderzoeker na der onderzoeke door bemiddeling van de commandant dienst lucht vaart van het korps rijkspolitie of er aan boord van het verongelukte vliegtuig zich een of meer perso nen bevonden wier verdwijning om politieke of andere overeenkom stige redenen zou kunnen zijn be oogd zulks in verband met de mogelijkheid dat het vliegtuig als gevolg van een met dat oogmerk verrichte aanslag is verongelukt " Aldus luidt letterlijk de betrok ken passage in het communiqué van de raad Daarbü wordt opgemerkt dat de raad na de sluiting van de zitting van 4 maart j.I toen het onderzoek in het openbaar werd afgesloten na ^ dat noR een aantal deskundigen was gehoord een mededeling heeft be reikt welke het thans gelaste nadere onderzoek gewenst doet zijn Wat is de aard van deze medede ling De ernst van een college als de raad voor de luchtvaart gebiedt aan te nemen dat ziJ uit zeer be trouwbare bron moet zijn gekomen Anders had men in deze nu reeds biina twee jaar lopende zaak geen hernieuwd onderzoek gelast De zinspoling op politieke of an dere overkomstige redenen " maakt het aannemelijk dat er geen verze keringskwestie in het geding is IVIen mag trouwens veronderstellen dat wanneer een van de 91 passagiers van de Hugo de Groot " voor een exorbitant bedrag verzekerd zou zijn geweest dit reeds biJ het eerste on derzoek zou zijn uitgekomen Politiek Er moet dus — als niet de hele zaak een farce zal blijken te ziJn — een politieke achtergrond bestaan Wie van de 91 passagiers had een politiek intrigrerend verleden De passagierslijst verschaft weinig hou vast voor gissingen Er waren veel Amerikanen aan boord veel Israë liërs ook enkele Russen een Poolse f Zuidwesten wind | = WEERSVERWACHTING van het = ^ KNMI geldig tot zondagavond = ^ opgemaakt te 11.15 uur = = Enkele opklaringen maar plaat = = selijk ook enige regen Matige af ^ = en toe vrij krachtige zuidweste = = lijke wind Weinig verandering in = = temperatuur ^ g ZON EN MAAN g = Zondag Zon op 5.55 zon g ^ onder 19.29 Maan op 17,57 maan = = onder 5.26 g = Maandag Zon op 5.53 zon = = onder 19.30 Maan op 19.12 maan = = onder 5.53 = s Europees weerrappori = Zaterdag 7 uur v m Max Neers Station wee » temp afgei ei sieren 24 u Stocfch zw bew -_ 0 mm Oslo onbew 7ïT 0 mm Ktjpenh geh bew 8 gr 0.3 mm Lüiiden geh bew 17 ar 0 mm A'dam zw bew 13 gr 0.1 mm Brussel iw oew 15 gr 3 mm Luxemb iw bew n et U mm Parlj ^ licht bew 19 er 0 mm Grenoble onbew 20 gr 0 mm Nice half bew 17 gr 0 mm Beriyn motregen 8 gr 9 mm München geh bew 21 gr 0 mm Zünch zw bew 20 gr 0 mm Geneve onbew 20 gr 0 mm Locarno onbew 19 sr 0 mm Wenen regen 15 gr 6 mm [ nnsbruciï zw oew 23 gr 0 mm Belgrado halt bew 22 gr 0 mm A thene onbew 17 gr — Rome onbew 20 gr 0 mm Aiaccio onbew 20 gr 0 mm Madrid onbew — 1 mm Mallorca licht bew 22 gr 0 mm Li SS a jon niet ontvangen Karamanlis houdt de meerderheid Het Griekse parlement heeft vanmor gen een motie van afkeuring van oppositie gericht tegen het binnen landse en buitenlandse beleid van de regering met 169 tegen 113 stem men verworpen Premier Karamanlis heeft het parle ment meegedeeld dat Griekenland zijn betrekkingen met de Sovjet unie wenst te verbeteren mits in menging in de Griekse binnenland se zaken achterwege blijft en acht Nederlanders Moet gezocht worden onder de namen van passa giers uit het Nabije Oosten Het vaJt achteraf op dat In de destijds aan de pers verstrekte pas sagierslijst achter namen als die van Mostafa Zakaria Zian Mohammed El Ashkar Mohammed el Housslni Hassan al Rashad en Mohammed Aly Mamdouh Riaz geen nationaliteit staat vermeld Toeval Noch de raad voor de luchtvaart noch de rijksluchtvaartdienst noch de rijkspolitie vnl op het ogenblik nadere mededelingen doen Bij de KLM weet men van niets Ook de directie van de luchtvaart maatschappij wordt blijkbaar buiten het onderzoek gehouden Aangenomen moet worden dat bet onderzoek in tussen reeds in volle gang is De mededeling bereikte de raad im mers na 4 maart dat wil zeggen in de achterliggende maand zy kan dus reeds enige weken ter kermis van de raad en van de rijkspolitie zijn en men zal met het onderzoek niet heb ben gewacht tot de van tevoren vast gestelde datum van 8 april waarop deze zaak in de openbaarheid is ge geven Noorse koning niet naar huwelijk van prinses Margaret Het Noorse Hof heeft bevestigd dat koning Olaf V een uitnodiging voor bijwoning van het huwelijk van prinses Margaret heeft afgewezen in de officiële verklaring wordt ge zegd flat de Koning de uitnodiging niet kan aanvaarden omdat hij al had toegezegd deel te nemen aan de viering van het 200-jarig bestaan van de Noorse koninklijke acade mie van wetenschappen te Trond heim Waarschijnlijk zal hij daarbij worden vergezeld door zijn dochter prinses Astrid Kronoprins Harald zal ten tijde van het huwelijk van prinses Margaret deelnemen aan militaire manoeuvres Een hoffunctionaris zei niets te weten van plannen van Harald om niet in Oxford te gaan studeren Besloten is dat hij na beëindiging van zijn militaire diensttijd een bezoek van drie maanden aan de V.S gaat bren gen Daarna zou hij overeenkomstig het plan met zijn studie aan het Balliol college in Oxford beginnen Er was geen commentaar te verkrij gen op de berichten in de Londense pers dat de Noorse koninklijke fa milie het huwelijk van prinses Mar garet boycot omdat naar beweerd wordt prinses Alexandra een aan zoek van prins Harald heeft afge wezen Advertentie f f s in een Alle papier Bi ij de onderiekening van het ver drag met West-Duitsland zijn gister middag in Den Haag de gebruikelij ke fraaie woorden gesproken over verzoening en toenadering tussen de volken die door deze overeenkomst zouden ziji bevorderd Holle klanken Er i s verzoening en toenadering omdat de natuur nu eenmaal sterker is dan de leer omdat voor de mees ten onzer de haat op miraculeuze wijze wegviel toen de overweldiger smadelijk afmarcheerde omdat het moeilijk is boos te blijven wanneer men voor handel en verkeer telken » met elkaar te maken heeft en laat ons hopen omdat het christelijk ge loof vergeving vergt Maar als er iets dienen kon om een wrok levendig te houden dan was dat naast de onbetamelijke kritiek op het vasthouden van Duitse oor logsmisdacigers wel het eindeloos gezeur over bepaalde onderdelen van het ten slotte voltooide verdrai ^ Ook minister von Brentano die bij deze gelegenheid fraaie woorden plengde zal toch niet veronderstel len dat iemand in Nederland aange naam getroffen zou zijn door bepaal de vergoedingen die onverbrekelijk gekoppeld zijn aan teruggave van da zg correctiegebieden en verkoop van grenslanderijen Degenen die gewild hebben dat het bedrag ten behoeve van Neder landers die omwille van ras geloof of wereldbeschouwing vervolgd zijn in één papier zou worden verpakt met de teruggave vai land hebben er weer niets van begrepen Een gebaar van Duitse kant in de sfeer van het menselijke wegens ge krenkte rechten wegens roof en plundering zou van Nederlandse zijde zeker niet op klrinreeslige wijze be antwoord zijn Nu is dat alles een zaak van jarenlang loven en bieden geworden mei als resultaat geen an dere voldoening dan die van de on derhandelaars die blijkbaar weder zijds overtuigd zijn dat zij eruit ge haald hebben wat erin zat Bij wijzb van compliment verluidde dezer da gen van Duitse zijde dat de Neder landse onderhandelaars van alle buren het taaiste waren geweest Nu wach ten we op het commentaar van be paalde Westduitse bladen dat we in halig geweest zijn Intussen rijst van onze kant d * vraag of in de 13S a 140 miljoen mark die van het totaal van 280 mil joen in de overheidssfeer vallen wel een volledige vergoeding begrepen is van de investeringen die aan de terug te geven correctiegebieden een onge kende bloei hebben bezorgd Volsla gen onduidelijk is vooralsnog waar om 1270 hectare aan grensianderijen die als vijandelijk vermogen recht matig in beslag genomen waren ver kocht moeten worden aan de „ Deut sche Bauernsiedlung " op een moment dat het wegkopen van Nederlandse grond op veilingen door deze en an dere Duitse instanties of particulieren toch al zorg baart Het lijkt typerend dat in de eeuwenoude kwestie van Eems en DoUard geen oplossing is verkregen en ook niet ten aanzien van de toe passing van de Akte van Mannheim betreffende de vrije Rijnvaart Twee zaken die onder het geallieerde re gime niet geregeld konden worden blijven ook nu min of meer zwevend Blijkbaar was er bij het spel van geven en nemen niet voldoende Ne derla ' se tegenprestatie voorhanden Dit leidt tot de onplezierige conclu sie dat de annexaties van 1949 die nu ongedaan gemaakt worden en dus uit een ooapunl van vergeefse moeite en kosten en van onzekerheid voor de bewoners beter achterwege had den kunnen blijven voor het resul taat van deze onderhandelingen van groot belang zijn geweest Het is hoe dan ook nuttig dat er een hele reeks hangende kwesties en onzekerheden door dit verdrag wor den opgeruimd ei ons parlement zal wel zonder geestdrift zijn goedkeu ring hechten aan het grondige fanta sieloze werkstuk der deskundigen Er is bekwaam genoeg aan gedok terd om te doen veronderstellen dat men in zakelijk opzicht over en weer bereikt heeft wat in de gegeven om standigheden mogelijk was In die geest moet men het dan maar met zo min mogelijk rumoer uitvoeren om de ontwikkeling in de onderlinge ver houding die zich op andere terreinen redelijk gunstig voltrekt niet te sto ren Advertentie Advertentie KNIP IK HEB JE ' Larzel niet langer maar knip mee met onze grote wedstrijd U heeft alleen alle KERSBERGEN advertenties uit te knippen die in de bladen geplaatst zijn in de periode VAN 24 MAART TOT EN MET 16 APRIL Vóór 23 april opgeplakt inle veren met vermelding van Uw naam en adres Hij of zij die de meeste advertenties inlevert krijgt de hoofdprijs een PHILIPS RADIO waarde ƒ 1S8 — Als 2e en 3e prijs loven wij uit een STRIJKIJZER of SCHEERAPPA RAAT waarde ca ƒ 45 — en een elektr KOFFIEMOLEN waarde ca ƒ 25 - Doe mee en knip UW kans tltHT W»WMT1 __ ersbëf^ëfl Oudegrarht 175 - Nachtegaalstr 22/24 Telefoon 2 13 41 - Utrecht 
Zaterdag 9 april 1960 - 67e jaargang no 291 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD UTRECHTSCH NIEUWSBLAD fAdvertentle De heer Wisman den dom oudkerkhof 31 - utrecht A.N.W.B Doe meer voor interlokale busreizigers Stationsplein verre van ideaal busstation Streekvervoer geeft zijn menmg Er is een pian voor een beter autobusstation op het Stations plein te Utrecht Maar dan moet eerst de garage van Van Gend en Loos aan de Moreeiselaan weg Wanneer Daarvan is niets be kend De gemeente heeft uiter aard een flinke vinger in de pap maar ook de spoorwegen zullen wellicht willen meespreken want het gaat om een oude loco motievenloods En dan zullen de streekvervoerders er eveneens nog aan te pas komen Voldoende om een mooi partijtje touwtrek ken over de kostenverdeling In het verschiet te zien Touwtrekken dat echter ook veel tUd zal vergen Vandaar de vraag of er intussen — want bU elkaar kan het nog wel een paar jaar aanlopen — niets gedaan kan worden voor de wachtende pas sagiers voor wie geen schuilge legenhcld aanwezig is bü de per rons In nevenstaande beschou wingen vindt u de mogelijkheden en onmogelükheden van maat regelen op dit gebied aangege ven Ook blUkt er uit dat de hui dige situatie eigenlek een chaos is zodat alleen maar gehoopt kan worden dat toch tussentijds nog een oplossing wordt gevon den die busreizigers en wegver keer enig soulaas zal bieden I i >^'»-»'^^>^^^^^< Advertentie LANGÖMr In onze BEAUTYBAR verkrügbaar Van der Seys Boereboom • • Kanaalstraat 48 — Handelsiraat 61 Kritiek juist maar het wachten is op de uitbreiding Van onze verslaggevers De kritiek van de A.N.W.B is niet aan de aandacht van het streekvervoer ontsnapt Dit bleeï uit een onderhoud met mr L de Ru^iier directeur van de vervoer maatschappü De Twee Provinciën uit Jutphaas welke maatschappü op het Stationsplein het erootsta deel van de ruimte voor interlokale bussen in gebruik heeft In zekere zin kan ik met het de kritiek van de A.N.W.B eens zUn zei de heer De Ruyter maar laten we niet vergeten dst de huidige si tuatie werkelijk geen uitweg biedt Het is ook maar de helft van het plan want zoals bekend is het de bedoeling dat de garage van Van Gend en Loos aan de Moreelselaan verdwijnt en plaats maakt voor de uitbreiding van het busstation Qeen ruimte Of er omdat plannen nu eenmaal dikwijls de gewoonte hebben lang plannen te blijven intussen geen maatregelen tot verbetering van de huidige situatie voor de busreizi gers kunnen worden genomen Kort en goed er is geen ruimte Er is eindeloos gepuzzeld De gemeente lijke dienst voor stadsontwikkeling van Utrecht heeft veel gedaan Er is met elke centimeter gewoekerd Het resultaat vind ik ook allesbe halve fraai maar er is zoals ge zegd geen ruimte Dat inkorten van het terrein tussen de beide stroken van inter lokale bussen door u derde en vierde perron genoemd zal naar mijn mening niet gemakkelijk gaan De bussen moeten achteruit hun insteekhaven verlaten dik wijls terwijl andere bussen ko men aanrijden of op hun beurt om plaats te nemen staan te wachten Dan hebben wij die ruim te door u op twaalf meter ge schat toch el nodig Niet alleen op de spitsuren Is het Van een onzer verslaggevers Rommelig met weinig acco modatie Zo luidde van de week op de vijfde nationale verkeers technische leergang van de A.N.W.B het oordeel over Utrechts Stationsplein inzon derheid ten aanzien van het „ busstation " voor het streek vervoer Dit oordeel dat naar voren kwam in een film over busliaiten en in een lezing van ir H B Balcker over vormgeving van bushalten en parkeerplaatsen was aanleiding met de A.N.W.B het Stationsplein nader te bezien En wat zegt de verkeersatdeling van de A.N.W.B er — by deze na dere kortstondige beschouwing — van De deskundigen van de verkeers afdeling gaan er op voorbehoud van uit dat het vraagstuk busstation in samenhang met het Stationsplein reeds voor en te na is bekeken door de daarvoor gerede gemeentelijke diensten De gelegenheid tot bestu - terrein te klein Ook daar tussenin,al zün er soms enige tijd openplaatsen Vergeet niet dat wU ookreservebussen juist voor de spits uren achter de hand moeten heb ben Welnu die vindt u niet op hetStationsplein maar die staan ge parkeerd in de omgeving van deadministratiegebouwen van de spoorwegen Een verre van ideale toestand Een ander punt zi'n nog de taxi's aldus mr De Ruyter Ook daar ontstaan wel eens moeili.jkheden mee Zeer veel rijden zy het ter rein voor de streekbussen op om zo in het haventje voor de taxi's te Noodtoestand Dit maar even ter illustratie van de vele moeilijkheden voor alle ge bruikers van deze halteplaatsen Wy weten zo besloot de heer De Ruyter dat het eigenUJk een nood toestand is Dit moge biyken uit on i?e maatregel de bu.'isen zoveel moge lyk ruim voor tyd aan het perron te laten komen opdat de passagiers alvast plaats kunnen nemen Het is zelfs zo dat wy passagiers by slecht weer in ' n andere dan de voor hen bestemde bus laten wachten Advertentie Miss Bril 1959 en Miss Bril 1960 p.U draeen belden GRIT BRILLEN OfUieiéK ADVISEURS OUOEGRACHT 21 b/d ZANDBRUG Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 dering van de situatie aan de hand van tekeningen ontbrak Maar men was met dit nadrukkeiyke voorbe houd wel bereid tot het weergeven va een eerste indruk Meer ahri's Die eerste indruk is dat er toch wel meer voor de buspassagiers van de interlokale lynen kan worden ge daan dan op het ogenblik het geval is Zeker op het noordelijke perron voor deze buslynen Daar is ruimte voldoende om abri's te plaatsen Des gewenst kan men met één abri op twee bussen volstaan En de passagiers die op het zui lyke perron moeten zyn dat grenst aan de alfemene rijweg In de hui dige situatie is een abri niet moge lyk behalve dan by het merkwaar dige van dienstregelingen voorziene schuttinkjescomplex dat tegen een telefooncel aanleunt Op de plaats van de schuttinkjes kan gemakkeiyk een flinke abri ver ryzen Tussen beide opstellingsstroken voor de interlokale bussen is een ruimte die gemeten van de achter kant van de bussen ongeveer twaalf meter is Weliswaar moeten de bus sen by vertrek eerst even achteruit de insteekplaatse.i verlaten maar de vraag lykt gewettigd of twaalf me ter niet aan de royale kant is Zou men hier twee meter at kunnen ne men en daarmee het vierde perron uitbreiden dan komt daar plaats ruimte beschikbaar voor abri's De strekking van het A.N.W.B commentaar op het verkeerscon gres was dat de bussen meer pas sagiers per kilometer vervoeren dan de trein maar by de trein in service ver achter liggen Men zou meer voor de reizigers in het interlo^tale busvervoer kunnen doen In ieder geval is op het Sta tionsplein het verschil groot voor de gemeenteiyke busdienst staan er vele abri's De gezameniyke streekvervoerders hebben er niet één Nu zün er al vele jaren plannen aan de orde geweest voor een groots opgezet nieuw busstation Maar het ziet er naar uit dat het vooreerst plannen zullen bUJven en daarom kan de kritiek van de ANWB ge zien worden als een stimulans tot het treffen van desnoods tydelyke maatregelen Chaotisch Het A.N.W.B.-oog zag nog meer op het Stationsplein De bussen die een halte hebben op de rijweg na de bocht van het Stationsplein naar de Moreelselaan Die staau daar prachtig in de weg En dan de bus sen die stoppen voor het station en daarna doorryden naar het bussta tion Wat een chaotische toestand Dat betekent bussen taj^i's auto's fietsen en bromfietsen die vooral op de spitsuren de grootste moeite heb ben niet in de knoop te raken Waarom dat uitstappen voor de stationsingang als op korte afstand het busstation ligt De trein aldus de A.N.W.B rydt ook niet voor de deur en laat de mensen nog trappen lopen Het zeer storende voorruden met bussen voor het station zou men achterwege dienen te laten Het zou het verkeer enige lucht verschaffen in de benauwenis van dit overdruk ke plein Tot slot de slinger Het verkeer kronkelt over deze route omdat er zo'n grote slinger moet worden ge maakt Wie van de Leidseweg naar de Moreelselaan gaat weet er van mee te praten Wellicht dat men eens zal besluiten het verkeer voor het station en het doorgaande verkeer te schelden De 73-jarige wielrflder R Hofstee te Paterswolde - s aangeredei ^ door een lege autobus Hy was op slag dood ubiiai zilveren juDiians Vrijdag vierde de heer W H Wis man Louis Couperusstraat 91 te Utrecht zijn zilveren dienstjubi Ipiim bij de n.v Douwe Egberts Hij werd toegesprolien door zi.jn chef de heer Vitteveen die mede namens de directie waardering en dani < uitte voor de wijze waarop de jubilaris in de afgelopen kwarteeuw zün taal < als ioffiebrander heeft vervuld De heer Wisman Ivreeg een gouden horloge met inscriptie en een ge9chenj < onder couvert OPVOERING PAASSPEL neuwe meubeSen De lekespelgroep Zuid zal dinsdag 12 april in de Marcuskerk op Hoog raven te Utrecht het paasspel De dag des Heeren van M Nijhotf op voeren Aanvang 20 uur Zolderverdieping brandt uit in Hamburgerstraat De magazijnruimte op de zolderver dieping van de stoffenwinkel van An nie Ligtermoet Hamburgerstraat 6 te Utrecht brandde vanochtend rond half lien volledig uit Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor De oorzaak van de brand is nog niet be kend Het vuur woedde kort maar hevig De vlammen sloegen zowel aan de achterkant als aan de voorkant uit de zolderramen De Utrechtse brand weer kreeg het vuur onder leiding van brandmeester G Burgemeester met twee nevelspuiten onder de knie Surveillerende agenten hielden nieuwsgierigen op een veilige afstand toen brandweer mannen balen half verbrand verband en rokende kleden uit het zolderraam smeet VIJF punten die op het Sta tionsplein van Utrecht ex tra aandacht vragen zyn hier boven aangegeven - jj - Een aan tal bussen stopt voor of nabij de stationsingang Dit leidt tot vele moeilijke situaties -^ Pas sagiers voor interlokale bussen moeten hef met de eenvoudigst denkbare halte stellen een paaltje met een bordje eraan Toch is er op wat het derde perron genoemd wordt — het trottoir tussen de taxistand plaats en de eerste rij streek bussen — voldoende ruimte voor abri's - ir En op het vierde perron dat grenst aan de rij baan voor het doorgaande ver keer ontbreekt die ruimte Maar verbreding van het per ron Hikt niet onmogelijk - ir Op de hoek van dit vierde perron staat een telefooncel met een wat vreemd samenstel van schuttinkjes Daar is in ieder geval ruimte voor een behoor lijke schuilgelegenheid i ^ Tot slot de rijbaan Die zou voor het verkeer vrij moeten blüven Menigmaal is de hele strook beiet lijn 7 een jaarbeurs bus de bus naar Rhijnauwen extra bussen naar voetbalwed strijden BIOSCOPEN Voorstellingen om 14 30 18 45 en 21 uur Zondags om 14 15 16 30 18 45 en 21 uur CAlvrERA De bloem uit de achterbuurt 18 laar CITY En eeuwie zineen de bossen " 14 laar FILMAC Actualiteiten alle leeft Dage - Iük = 10-18 30 uur PAIjACE t m zondag Het laatste duel 14 taar Vanaf maandag Razzia - 18 Ir f.MIeen avondvnorstelllnsen OLYMPI '^ t.m zondag De onoverwln - nelijken 14 Ir Vanaf maandag Ktng Creole met Elvis Presley 18 Ir 14.30 18 45 en 21 15 uur REMBRANDT Het begon met een kus 18 Ir Vnorstelllnsen 14 30 18 45 en 21.15 uur zondags 13 43 16 15 18 45 en 21.16 uur SC.M.A IWeisies van de mambo-bar 18 taar STUDIO The qutet American - 18 tr Voorsteilingen een kwartle *- later VREEBfRC Agi Murad de witte dui vel 14 laar GEVONDEN VOORWERPEN Zilv schakelarmband verchi he renhorloge met dito band goudkl armband met 3 stenen pr beige en roodbeige handsch pr > warte en pr beige schoentjes flessenwis FPr hnspel ke'-'nilan bougie blauw mutsje tas inh handsch enz en 1 inh hadgopd ger lila en geelgroe ne sjaal blauw jasje wit schoentje pr rode glacé's Portem inh ƒ 0.53-.f 0.40 Gem bïissen van 29 maart t e m 4 april 19B0 19 X handschoenen en wanten 6x tas oorbel armband 2x parapluie 2x sjaal 4x hoofddoek toiletlasje groen jasje protem inh f 0.75 -/ CIS en 1 ledig schooletui zakdoek 4x sleutel bu=ikaart in etui briletui pakje papier Het hoofdbureau van poHtie VVa terstraat 56 te Utrecht is geopend op werkdagen van 13 tot 16 uur Te lefonisch worden geen inlichtingen vc" trekt Burperliike stand UTRECHT — Geboren Jan z V J v I.oenen en M v den Hoe ven B de Waalstraat 24 Marie z v W Nyholt en J H C Uding Valkstraat 27 Alfred z v H Bos huis en C Kamphuis Paardstraat 7 I Marinus z v M v der ^' elden en A J V Maarseveen Ie Daalse dyk 246 bis René G J z % H K V Dorrestein en A Schiyvers Landstraat 1 A Marcel J z v O F W Singelenberg en G J Kiomp Steenstraat 35 bis Lambertus W z V Th C I Olsthoorn en E J Kruyswyk Troelstralaan 10 IV Wil helmus A J z V A P Kiomp en J M van Vliet A'damsestr.weg 143 Tohn H P z v J Schuur man en N Bons Hoornaar Groe new 27 XXTI Arno z.v H Portegies en E M Landzaat Ad»laarstraat 45 bis Gerritdina W d v X de Vroeg en C M G v Haarlem A V Ostadelaan 75bis Elbordina A d V C Offringa en E L S Boom K Doormanlaan 90 Jacqueline C d V H Westerhout en M A W Faasse Kr Nw Gracht 92 Hendri ka S d V W Venema en G Jan sen Linschotensingel 13 II Franci na d v R v ' t Hoenderdaal en J Hoogenboom C Dirkszstra &* 15 Marijke d v L Gerards en A P van Veenendaal Hogenoord 17 Wil helmina M d v R J Hoogenboom en W Hoffs St Ludgerusstraat 5 Geertje J d v A Kautz en C En kelaar Keulsekade 102 bis Gehuwd D van der Neut en H Klooster Luit Blomstraat 6 A Sambeek Amaliastraat 21 en J M Gysen Kanaalstr 121 W C Laar man en G H E Reiirrtering Amer.s foort Kanrtpvne v d CopeHniann 64 A Overleden Aart Meijers geh m A F M Tunteler 59 j ' V'dam sestr.weg 513 bis Jacoba H van Rhee wede v H L C Smits 75 j Aardbeistraat 16 Willem Eme laar wedr v C J v d Bosch 68 J Zeist Brouwerij 18 Maria E v den Bosaard 6 d Cothen Zandpad 10 Christiaan A van der Eijlf tieh m \ M de Jong 66 j De Bilt St Hubertuslaan 6 Elsje lliteiwyk wede V J Verwey 83 j W A Vul tostraat 107 WATERHOOOTEN fRUkswaterstaatt 9 april — Konstanz 283 H Rheinfel den 205 + 5 Ottenheim 258 - f-l - Straats burg 210 4-6 Maxau 372 — 5 Mannheim 198 — 2 Mainz 210 onv Bingen 134 O Kaub 142 - t-1 Trier 153 O - Kobleny 150 — 5 Keulen 113 — 3 Riihrort 296 — I Lo blth 902 — 4 Nijmegen 684 — 3 Arnhem 727 — 3 - Eefde Mssel 243 — 4 - Devent-r 153 — 2 Monsin 5540 4-5 Vise 5000 - 8 Borgharen 3955 - 1-18 Belfeid 1107 + 12 Grave ben de sluis 463 — 18 9 In het museum Het huis van Looy " te Haarlem zal een tentoon stelling worden gehouden van werken door jonge Nederlandse kunstenaars onder de titel „ Start " De tentoonstelling duurt van 5 mei tot 22 mei Advertentie Bevrijdingskaarten en vluchtelingenzegels 4-vondig 2 jaar gratis verzekerd Tot en met 16 april betrekken de verkoopsters van het comité kinder zegels Utrecht in vyf postkantoren hun stands om bevrydingskaarten van vyf cent en vluchtelingenzegels te verkopen ledere Nederlander kan zoals bekend zyn vreugde over de bevryding uiten door tot 7 mei een bevrydingskaart aan de Koningin te verzenden Hierop dient men ten minste één vluchtelingenzegel van van 12 plus 8 cent te plakken Na 7 mei zal de Koningin het totale be drag van de landeiyke opbrengst persooniyk bekend maken ^'' SAi^\/\i^\/\.^\Ay'\f^'^'\y>Ay\/^^K/^^^\/\f'>/\f^\/\y\/\f^\/\y\/\.^\y \,^\^\^^ i^e Mimen c^uckti Langs steile afgronden IJET eigenaardige is dat van allo middelen ** van openbaar vervoer de trein het meestgeëigend blijkt te zyn voor Intieme onthul _ lingen uit het meiiseiyk leven In een vliegtuig komt het geloof ik niet of hoogst zelden voor dat uw buurman u toevertrouwt grote last van spat-aren of hamertenen te hebben nooit heeft Iemand in tram of bus mij verteld dat zyn gade zulk een uitmuntende bereidster van een stevige Hollandse pot is " f dat mejuffrouw zijn dochter losse verkering heeft met een nietsnut of losbol en zelden is het mU op een boot overkomen dat my een peilloze blik vergund werd in de diepe dui-stere krachten van een onharmonieus liefdeleven De trein echter Ujkt zich gemakkeiyk tot uitstortingen van het diepere gevoelsleven te lenen Althans my overkomt het herhaaldelijk dat ik ongevraagd doch in gulle overdaad byzonderheden te ver nemen kryg over strikt-persoonlyke aangelegenheden van de man of de vrouw tegenover mtj Hoe dikwyls ik tussen Aerdenhout en Leiden mocht vernemen dat meneer z'n zwager een tyran voor meneer z'n zuster is valt moeilyk te schatten en het aantal gevallen van oorsuizingen gebitsbezwaren maagaandoeningen nierongemakken er leverkwalen waarvan ik op gulle wyze deelgenoot ben gemaakt tussen Utrecht en Gouda is niet meer by benadering te schatten Overigens zyn er nieuwe factoren in de gesprek.stof gekomen parallel lopend met de geest des tyds Het depravisme van de huidige Jeugd die zich onttrekt aan de ouderlijke macht en die zich onbe kommerd om de Inzichten van pa en me - noch om derzelven gruwelyk verdriet overgeeft aan orgieën van g » ammofoonmuziek bromfiets geknetter en roomys L - een geliefd onderwerp van vertrouwelyk beklag Ook de inzichten ten aanzien van het afbetalingsstelsel die hun apotheose vinden in de raadselachtigheid van het financierings systeem van buren vrienden en familieleden doen luid en langdurig opgeld Deze zorg om andermans budgetair evenwicht pleegt te eindigen in de diep-vertrouwelyke mededeling dat spreker of spreekster ad hoc „ daar ben ik misschien heel eigenaardig in " zich het nooit in ' t hoofd zou halen iets te kopen „ wat ik niet betalen kan dat heb ik niet van myn ouders geleerd " Behalve een aantal navrante ainilieverhoudingen en diagnoses van het huidige onbegrypelyke wereldbestel bewolkte profetieën om trent het uiteindehjke lot beschoren aan misdadige schoonzusters criminele neven en zedeloze zwagers slingert de conversatie zich gaarne als een vlugge khmplant om e afschuwehjke feit dat de minst draagkrachtigen telt visie of wasmachines bezitten die de wei gesitueerde spreker of spreekster zich heus niet veroorloven kan Treinreizen lokken uit tot vertrouwelykheid die my dikwyls doet eniet n van een even - hilderachtlge als radde en onstuitbare wel sprekendheid en lie myn kennis van d ' me emens op onschatbare wyze verrykt Luns naar Brussel — De minis ter van buitenlandse ^ aken •« 11 april naar Brussel vertrekken ter bijwoning van het Benelux minis terscomité De trein rydt tussen Leiden en Aerden'-out « Voerden en Utrechtvlak langs steile afgronden van menselyke 3llende ^ Z.Oj ^/^ Haarom is het een boeiende bezigheid en een ^ ^ jr-j/t ^ charmante wijze van zich voortbewegen Y'^'/^^ci/nz Advertentie $**$%%)'%#$*)(%#+)&')&%+)$&)%(%*&*&$$$)(*%&&%#'+(&)*&)#'%)'*)&%#())'(#'*& i Demonstratie-Sfiow 2 met de nieuwste g naai - en brei - g machines ^ voor de moderne huisvrouwen ^ Gaarne nodigen wii U uit ^ voor een interessante show ^ en uitvoerige demonstraties ^ met de vo - automatische ^ PASSAP BREIMACHINE en de ^ nieuwe EINA ZIG-ZAG NAAI - g MACHINE ^ Sensationele nieuwe vindin - = gen worden gedemonstreerd = voor het eerst in Nederland = Bovendien kunt U een ELNA ^ ziq-zoq naalmochlne winnen = waorde f 560 - en een vol - ^ automatische PASSAP brei - ^ machine wonrde f 695 - ^ Demonstratif^s oHe werkda - ^ E gen van 2-5 uur n m vanaf " = maandag 11 t.m zaterdag 16 ^ april en maandag 11 en ^ E woensdag 13 april ' s ovonds FF van half acht tot elf uur = Dames-bezoeksters van onze ^ contactdagen in het Eras - ^ mushuis onze demonstraties = zijn ditmaal in onze naai - ~ mochinesoeciaalzoak ^ Moqen wij U daar verwach - HE ten fcikürméin = IVaaimachine Speciaalzaak = I CHOORSTRAAT 17 | ^ hoek Steenweg = ^ Telefoon 13.8.11 = ^ Sf/VDA ZATERDAG OUD KATH KERK ST MARIE 19 30 U Vesper met avondgebed NICOLAIKERK 19 30 uur Oraelvesoer JANSKERK 19 30 uur - Avonriaebed PNfRLKERK Ooe in Al 19 « u Avond - • bi,ieenkomst ORANJEHUIS 19.30 uur Schoolver Ta veno der R - HBS Paas-feestavond SCHOUWBURG 20 uur Nederlands » Comedie „ Tancheiijn " v^n Harry Mu lisch DANSSCHOOL J JANSEN Amsterd straatweg 20 uur - Supportersvereni ging Ellnkwiik • abaret-dansante RAADSKEI.DER 20 uur Vouth for Christ combo rnn Carel Heinsius GEBOUW VOOR K - EN W 20 uur Korthalver Samos " feestavond RESVAHUIS Oude Kamp 3a 20 uur The Juke Bt)x dansavond WRRFKEI.DER 0-ide Gracht 92 20 uur Utr Ontspanninsscentr dansavond m m V The Dtxieland Dandy Prets en teenager a ma teur-ai ld i tie JAZ^KEI.DER Oude Gracht 205 20 15 u „ Persepnlis " The Martin de RUK Combo HUIZE WILDSCHUT Kromme Nieuwe Gracht 48 20 30 uur Dansavond mm » Kees Versseveid en radio-orkest ZONDAG VREEBURG-BIOSCOOP 10 30 uur „ Ver geet mij nooit " alle leeft CAMERA 10.30 uur „ Bij de kannibalsn van Nleuw-Guinea " alle leeft JAARBEURS-REST 13-17.30 en 19-23.30 uur AVRO Bridge-drive STADION 14 uur VoetbalwedstMd DOS — Feyenoord INUNDATIEKADE 14 uur Voetbalwetl strijd DWSV-Celentudo JAZZKEt.DER Oude Gracht 301 14.30 u Utr Jazz Liga iam-session voor VPRO en Kwintet Bert Stoots TIVOLI 14.30 uur Ned Katoen Insti tuut show ERASMUSHUIS 15 en 20 uur - Kerk dienst Vri.ie Evangelie JANSKERK 18 45 uur Herv Gem spe ciale kerkdienst met negro-spirituala Spr Ds H J Diekerhof SCHOUWBURG 20 uur Nederlandse Comedie Tancheliin *' van Harry Mu liscli JAZZKELDER Oude Gracht to Studio 20 uur Utr Jazz Club Jazzconcert Advei tentie WAUTè COUTURt L.NI£UW5TRAAT 9 - UTRECHT T£L 1225 / MAANDAG JAARBEUKSGEBOUWEN 10-17 uur Technische Vooriaarsbeurs JAARBEURS-CONGRESZAAL Croese laan 10 uur - Eni,5e algemene aspec ten bi,1 de bouw van schnle voor mid delbaar en voorbereidend hoger on derwijs " door A Komter arch JAARBEUBS-CONGPESZAAL Croese laan 12 uur Over de plaats van de bouwproduktie in de nationale econo mie " door Dr J W v d Woestijne DOMTOREN 12.30-13 30 uur Carlllonbe speling door Chris Bos DOORN M Maartenshuis 11 uur Lan delitk Congres voor Juridische Stu denten over straf en Dader " VAALTTERREIN 15 uur B,B-Cursus redding voor Bouw - en Woningdienst GEVU-KANTINE 19,15 uur Gem Sport toernooi Bridge AMBACHTSCHOOL Schoolplein 19,SO uur Diploma-uitreiking leerlingen a vond-nii verhei dsschool DOOPSGEZ KERK Oude Gracht 270 19,30 uur Lüdensoverdenking Ds C F Briisewitz JACOBUSKERK Bem Weerd OZ 20 u Oud Kath Kerk Gebruiken van de Paasnacht " door P'-of Dr P J Maan SCHOUWBURG 20 uur - Amsterdams Journaliste Cabaret „ Pers-vers " CENTRAAL MUSELTM 20 uur Mo derne Braziliaanse Kunst " door me.1 Dr E Houtzager BURG V D VOORT VAN ZIJPSCHOOL Prof V Bemmplenlaan 20 uur Ouder avond de hr E Krol over Kinderbe scherming POORT V.-\N CLEEF 20 uur Ned Ama teur Toneel Unie taarverg en lezing door G Hustmx over de Toneelstudie vveek APOTHEKEN rn de week van 10 tot 17 april hebben de volgende apotheKen zondag - avond en nachtdienst Koert Biltstraat 100 Witteboon Voorstraat 6 - v d Beryh Willem van Noartstraat 82 Koert Ka naalstraat 194 Dr V d Graaff Amsterd straatvveg 5lli en Boswijk Twijnstr 28 Maarfensdük Groenekiin arts P C Stoffels tel ' 96 WATERHOOGTEN WEEBDSLUIS UTRECHT 9 april - Bovenkant sluis 50 cm - f NA P geen was of val Bene dpnkant sluis 30 cm — N.A.P geen wa « ol val PROF Ö{JT > Beleic wettij Pleidooi v inkomst Van een oi Het beleiti van het kabinel vertrouwen Dit constateerc ' van de Volkspartij voor Vi I in zijn ook over de radio uil * van de VVD in Hilversum S verklaring van 26 mei van J de zelfstandige krachten m 1 het verkiezings manifest va ¦ betekenis is aldus de liberale begonnen met dit beginsel i VVD-commissi wijst liberaal vakverbond af De in 1959 ingestelde vaste c missie voor werknemersbelangen de VVD is tot de slotsom gekor dat oprichting van een liberale ' organisatie met gewenst is Dit mi te de voorzitter van de comm het Tweede Kamerlid J C Koi bekend tijdens de algemene ve dering van de VVD in Hilver De commissie acht elke bin tussen een belangengroepering - dus ook van een werknemersorg satje _ en een politieke partij o wenst Overleg met deskundigen en vertegenwoordigers van niet bij zogenaamd representatieve vak trale aangesloten werknemersorj satie heeft deze overtuiging nog sterkt De commissie zou het zeer Juichen wanneer voor diegenen nog niet of slechts in categoraal band georganiseerd zijn thans stem niet kunnen doen horen bij bedrijtstakgewijze overleg noch het algemeen overleg over so economische vraagstukken een gemene organisatie tot stand zou men tot bundeling dezer kracl teneinde ook deze groter invloe verschaffen bij genoemd overleg De commissie meent echter dat niet de taak is van de VVD als E zich met de stichting van zulk algemene overkoepelende organ te belasten Advertentie tïjtSBt »/ ficw N.v Aulobedriif J - ' ta '^ l^oov Tel 03402 3841 - Den Dolder Langs de gehele Duits-Nederli grens wijzen de Duitse douai ambten op het ogenblik elke N landsê automobiel die geen plaat op zijn wagen heeft teru ANWB wijst er daarom nog eer dat men voor elke buitenlandse verplicht is een NL-plaat op motorvoertuig aan te brengen i P nE STILLE WEEK begint m ^ denken we aan de Messia in Jeruzalem omstuwd door ei feestgangers die hun klederen groen van de bomen trekken c toe te wuiven Hosanna ge de naam des Heren gezegend onze Vader David " Dit is dramatische week een ontroi weest van verwachting en enkele dagen later zal dit alle niet meer het Hosanna k maar omslaan in het Kruist Meestal wordt hierbij op de stelling gelet op de onbetrou heid van de volksgunst dat I is om op de sympath de mensen te bouwen Inderd gunst van de massa is gril wisselvallig en wee de mens daarvan meent te moeten hel Maar toch is hiermee nie gezegd Het is onjuist om Je leen maar te zien als een slac van die wisselende sympathie hele gebeuren op de Palmzond pas doorzichtig gnat worden Pasen Er is bij de intocht in - tane adhesiebetuiging natio wakker en er breekt een i ' bij deze pelgrims die de herdi uit Egypte gaan vieren maar < Jezus organiseert deze man „ de stad des groten Konings " de hiervan is dat Hij gebrui veulen Er is helemaal geen nederigheid Het is een zinspe uw Koning komt tot u zacht Koning rijdende op een ezel I aan Psalm 118 uit het „ Hallel de Paasliturgie Daarmee w licht van Gods grote daden eenstrengeling van het zicht politieke situatie Daarom ein 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 9 april 1960 - 67e jaargang no 291 Advertentie PROF OUD OP JAARVERQADERINQ V.V.D Beleid van kabinet wettigt vertrouwen Pleidooi voor verlaging inkomstenbelasting • ' Een gezonde huid Is üw moohte bezit \ Vertrouw de schoonheid van uw huid toe aan de wetenschap '' VtW^T"!?'f'V ^^^^-' NIEUWE ENDOCIL huidverzorgingspreparaten bieden u een volledige wetenschappelijk verantwoorde schoonheidsbehandcling - elke dag in slechts enkele minuten Endocil Hydrating Hormone Night Cream Endocil Hydrating Fluid Cream Verricht weldaden terwijl u slaapt Herstelt het vocht-evenwicht in de huid Bevat het beproefde neutrale Endocil huidhornioon dat de weef ¦ wls versterkt en de soepele veer kracht vernieuwt Endocil Hydrating Hormone Day Cream Endocil Cleansing Tonic De ideale voedende dagcrème - de gezonde basis voor poeder of make up Voorkomt uitdrogen van de huid door vochtverlies Het medisch ver antwoorde huidhormoon herstelt en bewaart de frisse soepelheid De Endocil-preparaten zijn producten van de ORGANON laboratoria huidverzorgingspreparaten schenken schoonheid door gezondheid Verkoopkantoor voor Nederland Kennemer Handel-Maatschappij N.V Amsterdam Na tekening ISIederL'Duitse verdrag Sanienwerken - niet vergeten ' Von Brentano op hetere ies drag de herinnering aan zóveel menselijk leed zou uitwissen Het Duitse volk heeft niet het recht te verlangen dat men in Nederland datgene wat is gebeurd zal verge ten PALMZONDAG hoop Nieuwe fase relati Ik hoop echter aldus von Bren tano dat dit verdrag ertoe zal bij dragen om de herinnering aan het verleden te overwinnen en de weg vry te maken naar een nieuwe fa se in de betrekkingen tussen beide volken die zich voor de komst van het nazi regime in oprechte vriend schap verbonden voelden De ondertekeningsplechtigheid die nauweUiks een half uur in be slag nam voltrok zich in de grote benedenzaal van het ministerie van buitenlandse zaken — in dezelfde zaal waarin Seyss Inquart presi deerde — in aanwezigheid van tien tallen ambtenaren journalisten fo tograten en filmoperateurs Na afloop van de plechtigheid vond geen officiële ontvangst plaats De Duitse en Nederlandse officials die bij de onderhandelingen betrok ken zijn geweest hebben gister avond echter aangezeten aan een diner in de ambtswoning van minis ter Luns Ze komen in Jeruzalem in de tempel Hoe is de stoet ontbonden Wat gebeurt er Jezus kijkt rond in de tempel met een autoritaire blik maar Hij gaat heen naar Bethanië De Romeinen hebben alles oogluikend toegestaan W hebben ze een flinke bezetting samengetrokken omalle eventuele ongeregeldheden in deze tijd van span ningen direct te kunnen onderdrukken ze hebbendeze Messiaanse intocht stil laten geworden Een be wijs dat zij het nogal ongevaarliik vonden Een Koningrijdende op een ezel daar hoeven de machten derwereld zich geen zorgen over temaken En toch hoe ongevaarlijkook in een andere kring is er deonrust over dit verborgen koning schap dat zich laat gelden in detempel de onrust ¦ om een oordelen de blik Deze intocht is van een bij zondere orde ongevaarlijk — ge vaarlijk Soldaten komen er niet aante pas en toch komen straks de grond vesten der aarde in beweging Eengeweldig oordeel is gaande ' Van onze Haagse redactie Het Nederlandse volk kan niet vergeten wat er in de verschrikke lyke oorlogsjaren is g-ebeiird maar het is desondanks bereid met de bondsrepubliek samen te werken om op vredelievende en democrati sche wyze een nieuwe toekomst op te bouwen " Dit heeft de Neder landse minister van buitenlandse zaken mr J M A H Luns gister middag tijdens de plechtige onder tekening van hi't Nederlands-Duitse verdrag In Den H.iag verklaard Dit verdrag " zei de minis ter heeft tot doel de weder ziidse betrekkingen te bevrtiden van de hypotheek die de oorlog en de Duitse bezetting erop heb ben gelegd Want Nederland heeft zware verliezen geleden in de oorlog Velen gaan nog gebukt onder de gevolgen van de mishandelingen die zij in ge vangenissen en concentratiekam pen hebben doorstaan " Ofschoon veel leed nooit is goed te maken zo vervolgde de minister ben ik van oordeel dat de Duitse bondsrepubliek een bevredigende bijdrage heeft geleverd tot herstel van het onrecht dat ons land is aangedaan In dit verband ' lerinnerde minis ter Luns er echter aan dat door het ontbreken van een Duits vredesver drag de definitieve regeling van het vraagstuk der herstelbetalingen niet heeft plaatsgevonden In zijn antwoo 1 zei de Duitse mi nister dr Heinrich von Brentano dat hetgeen in ons land is gebeurd niet hersteld kan worden Wi^i we ten ook vervolgde hü dat wü het onmogelijke zouden vergen indien we zouden verwachten dat dit ver - Ap Palmzondag houdt een „ ongevaarlijke " Koning Zijn intocht Op Goede Vrijdag hangt Hij aan het kruis en boven Zijn hoofd het opschrift Jezus de Nazarener de Ko ning der Joden I.N.R.I De Joden verzetten zich er hevig tegen Ze willen deze Koning niet Maar Pilatus houdt ditmaal voet bij stuk om de Joden te treiteren Het opschrift blijft en daarmee het wondere „ geheim " een Koning die Zijn leven geeft voor Zijn onderdanen Op Pasen de zegevierende Koning Soldaten wach ters komen er niet aan te pas ze gaan op de vlucht ¦ naar zonde dood en duivel zijn overwonnen Wee nse service De telefoondienst van Wenen heeft nu ook een nummer ingesteld voor de grap van de dag Door 1717 te draaien kunnen de abonnees iedere dag kennis nemen van een nieuwe mop Wenen kent reeds 28 speciale telefoondiensten die variëren van het geven van recenten 1564 tot het geven van een toon voor musici die hun instrument willen stemmen 1509 Birmaanse politiek - De nieuwe Birmaanse premier O " Noe heeft in het parlement gezegd dat de re gering een buitenlandse politiek van positieve neutraliteit bevordering van de wereldvrede en steun aan de V.N zal volgen 8495 4???89335?48????577???955?2632868?51438?43?33?72266714574567517375154199305430?802612?08?8 Van een onzer verslaggevers Het beleid van het kabinet De Quay wettigt een houding van vertrouwen Dit constateerde prof mr P J Oud voorzitter van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie gisteravond in zijn ook over de radio uitgezonden jaarrede tot het congres van de WD in Hilversum Het uitgangspunt der regerings verklaring van 26 mei van het vorig jaar het bevorderen van de zelfstandige krachten noemde prof Oud niet ongelijk aan het verkiezings manifest van zijn partij En wat van nog m.eer betekenis is aldus de liberale voorman de regering is aanstonds begonnen met dit beginsel in haar politiek te belichamen — I Met voldoening eonstateerd -' prof VVD-com missie wijst liberaal vakverbond af De in 1959 ingestelde vaste com missie voor werknemersbelangen van de VVD is tol de slotsom gekomen dat oprichting van een liberale vak organisatie met gewenst is Dit maak te de voorzitter van de commissie het Tweede Kamerlid J C Korver bekend tijdens de algemene verga dering van de VVD in Hilversum De commissie acht elke binding tussen een belangengroepering — en dus ook van een werknemersorgani satie — en een politieke partij onge wenst Overleg met deskundigen en met vertegenwoordigers van niet bij een zogenaamd representatieve vakcen trale aangesloten werknemersorgani satie heelt deze overtuiging nog ver sterkt De commissie zou het zeer toe juichen wanneer voor diegenen die nog niet of slechts in categoraal ver band georganiseerd zijn thans hun stem niet kunnen doen horen bij het bedrijfstal^gewijze o\'erleg noch bij het algemeen overleg over sociaal economische vraagstukken een al gemene organisatie tot stand zou ko men tot bundeling dezer krachten teneinde ook deze groter invloed te verschaffen bij genoemd overleg De commissie meent echter dat het niet de taak is van de VVD als partij zich met de stichting van zulk een algemene overkoepelende organisatie te belasten Oud verder dat by de Jongste kahi netslorniatie de methode weid ge volgd die van liberale zyde sinds jaar en dag als de meest juiste is bepleit nl de formatie n a en niet i n overleg met de Kamerfracties Aan het opstellen van regeringspro gram dat kabinet en fracties we derzi,ids zou binden is geen ogen blik gedacht Daarmee is terugge keerd tot een kabinet dat zelfstan dig beleid bepaalt en geoontroieerd wordt door een zelfstandige Siaten ieiieraal Aan deze controle heb ben de regeringspartijen een even werkzaam aandeel te nemen a!s de oppositie 0e socialistische opposi tie beeft overigens naar het oordeel van prot Oud haar draai no & niet gevonden Loonpolitiek De voorzitter van de V.V.D be sprak een groot aantal actuele vraagstukken in de tinanciéie en economische sfeer De geditteren tieerde loonpolitiek noemde hii een goede zaak omdat zij meer verant woordelijkheid geeft aan de purtijen in de bedrijfsgemeenschap Niette min achtte hij het na de jaren van de gel)onden loonvorming " van de regering een gedurfd onnerne men om het met dit nieuwe sy steem te gaan proberen Het lag voor de hand dat er in het begin heel wat gepokt en gemazeld " zou worden Het stelsel had een aanloop tijd nodig Thans begint net op gang te Ivonien en er zijn gunstige resultaten bereikt official jjtS-Bt *^ ^^*%***^< c N.V Autobedriif J van Kooy Tel 03402 3841 - Den Dolder Langs de gehele Duits-Nederlandse grens wijzen de Duitse douanebe ambten op het ogenblik elke Neder landse automobiel die geen NL plaat op zijn wagen heeft terug De ANWB wijst er daarom nog eens op dat men voor elke buitenlandse reis verplicht is een NL-plaat op zijn motorvoertuig aan te brengen Prof Oud stelde vast dat de re gering ook een taak heeft op het stuk van de prijzen Loonsveriiogin gen mogen niet op de consument worden afgewenteld zoals de aan nemers poogden te doen Terecht heeft de regering daar een stokje voor gestoken In dit verband merk te de heer Oud op dat de wetgeven de overheid tegenover de contract vrijheid allerminst lijdelijk staat Zl,1 heeft de bevoegdheid contractuele aanspraken al dan niet geldt-nd te doen znn Zij kan verbieden hetgeen zti in strijd met het algemeeii be lang acht De liberalen nebben dit beginsel reeds lang aanvaard De geschiedenis kent ook een prece dent de gang van zaken rond de Crisis-Pachtwet in 1932 De lechts staat wordt hierdoor niet aangetast De regering verdiende met dit be leid ten volle de instemming van de Kamer aldus prof Oud Koning Prof Jud roemde het salarisbe leid van minister Toxopeus ai heeft rjE STILLE WEEK begint met de Palmzondag Dan denken we aan de Messiaanse intocht van Jezus in Jeruzalem omstuwd door een menigte geestdriftige feestgangers die hun klederen op de weg spreiden en groen van de bomen trekken om daarmee hun Koning toe te wuiven Hosanna gezegend Hij die komt in de naam des Heren gezegend het komende Bijk van onze Vader DavidI " Dit is aan het begin van een dramatische week een ontroerende manifestatie ge weest van verwachting en aanhankeltikbeid Maar enkele dagen later zal dit alles verstomd zijn Dan zal niet meer het Hosanna klinken maar omslaan in het „ Kruist Hem " \ jec.^lelijhe ouenfetnzma Meestal wordt hierbij op de tegen stelling gelet op de onbetrouwbaar heid van de volkssunsl dat het ge vaarlijk is om op de sympathie van de mensen te bouwen Inderdaad de gunst van de massa is grillig en wisselvallig en wee de mens die het daarvan meent te moeten hebben Maar toch is hiermee niet alles gezegd Het is onjui.st om Jezus al leen maar te zien als een slachtoffer van dip wisselende sympathie Want er i " rondom dit hole gebeuren op de Palmzondag een groot geheim dat pas doorzichtig gaat worden na Goede Vri.idag en Pasen Er is bij de intocht in Jeruzalem wel een spon tane adhesiebetuiging nationale gevoelens worden wakker en er breekt een zekere verwachting door bi.i deze pelgrims die de herdenking van de bevrijding Uit Egypte gaan vieren maar er is toch ook iets anders geprezen wordtl Jezus organiseert deze manier van binnenkomen in de stad des groten Konings " z.elf Maar het opvallen de hiervan is dat Hij gebruik maakt van een ezels veulen Er is helemaal geen show bij Het is alles nederigheid Het is een zinspeling op de profetie Ziel uw Koning komt tot u zachtmoedig nederig Een Koning rijdende op een ezel De toejuiching is ontleend aan Psalm 118 uit het Hallel " dat gezongen wordt in de Paasliturgie Daarmee wordt alles gezet in het licht van Gods grote daden Er is een wondere door eenstrengeling van het zicht op God en van de eigen politieke situatie Daarom eindigt het ook zo vreemd deze het niet eerder naar de zin kunnen maken De heer Oud bleef hopen dat de regering een w*;g zou vinden om de kwestie van de kor ting van de ambtenarenpensioenen — een kwestie door het kabinet Drees te kwader ure in het leven geroepen — naar een rechtvaardige oplossing te leiden Desnoods moet er een stukje belastingverlaging voor worden opgeofferd Die belastingverlaginir achtte prof Oud anderzijds wel nodi ^ Uit voerig ging hij hierbü in op het probleem van wal wenseUjk is en wat begrotingstechnisch en con junctureel mogelijk is De moeilUk heid voor de regering erkennend en de noodzaak van een oonjimctnurre serve meende de V.V.D.-voorzitter dat speciaal de progressie in de be lasting op de middelbare inkomens verminderd moet worden naast een verhoging van het van iedere hef fing vrijgestelde bedrag ten bate van de kleine man Christelijk'Sociaal Aan het slot van zi,|n rede die dit jaar een andere geest ademde dan de vorige oppositiejaren en waarin schouderklopjes aan de huidige be windslieden werden gegeven ging prof Oud nog even in op het chris telijk-sociale " karakter van hel ka binet Tegen deze kwalificatie had de liberale leider geen bezwaar omdat hi^j geen tegenstelling tussen christelijk-sociaal en liberaal zag Wel had hij er bezwaar tegen dat een spreker van C.H.-huize in de Kamer zich afvroeg of een chrlste Ujk-sociaal kabinet de humanisti sche geestelijke verzorging van mi litairen wel kon steunen Hier wordt gepoogd aldus prof Oud de exclu sieve opvatting van het christen dom ook voor anderen verb'ndend te verklaren De ondertekening van het Nederlands Duitse verdrag gisteren op het mini sterie van buitenlandse zaken in Den Haag Links dr Heinrich von Bren tano en naast hem mr J M A H Lhtis Advertentie Uitgebreide sortering TUiNPARASOLS Ook overtrekken en repareren JAC SINKE Ds J J F FRANCK Lange Elisabethstr 9 Utrecht DELOEP Realiteit z OALS verwacht kon worden heeft de hartelijke ontvangst van president De Gaulle in Londen die zonder twijfel welgemeend was de ] ongerustheid over de bestaande po litieke en vooral economische te genstellingen tussen Engeland en i Frankrijk niet geheel naar de ach tergrond kunnen drukken En dat is maar goed ook want hoe betreurenswaardig elk menings - [ verschil tussen twee in wezen lotsverbonden landen ook is nog erger zou de niet-erkenning er van zijn De vlucht uit de realiteit is ¦ altijd onverstandig en zij leidt in de internationale sfeer meestal tot een ramp Daarom kan men het allerminst afkeuren dat de laatste dagen spe ciaal de Britse pers over het alge - meen geen pogingen zijn gedaan om de huidige moeilijkheden te ver doezelen I De conservatieve „ Daily Mail " ging in haar realisme echter wel iets te ver Het blad herinnerde er aan dat ook andere Fransen vaak ' „ een zelfde moeilijk karakter heb - Een wetenschappelijk uitgebalanceer de vloeibare crème - voor het behoud van een jeugdige huid ' s Nacht » werkend als vochtiegulerende voe dingscrème Overdag bescherming tegen weer en wind i ben getoond als De Gaulle met name Poincaré en Clemengeau waarvan meestal wrijvingen met • Engeland het gevolg waren " Reinigt de huid tot diep in de po riën Verwijdert elk spoortje van stof makc-up en andere huidbelagers Ver sterkt de huidweefsels en irriteert zelfi een zeer gevoelige huid niet Stimu leert een vermoeide huid Wij zullen de laatste zijn om het „ moeilijke karakter " van de drie genoemde Franse politici te ont kennen maar wij willen daar toch onmiddellijk aan toevoegen dat er sedert het einde van de eerste we - I reldoorlog — om ons maar tot het betrekkelijk recente verleden te beperken — ook genoeg momenten zijn geweest dat de Britse staats - [ lieden door een onjuiste beoorde ling van de situatie starheid half - \ slachtigheid of alleen maar slap - held de goede samenwerking tussen ' Engeland en Frankrijk die voor een gunstige internationaal-politie \ ke ontwikkeling onverminderd van eminent belang is gebleven heeft belemmerd of tijdelijk zelfs totaal onmogelijk heeft gemaakt — ONDER twijfel vormt de tegen stelling tussen de zes en de zeven de laatste tijd het kernpunt van de '» Frans-Britse controverse Macmil lans uitlatingen in Washington heb ben duidelijk aangetoond hoe hoog I de Britten deze zaak opnemen Nu Bonn een matigende invloed heeft uitgeoefend waardoor van een versnelde uitvoering der EEG plannen zoals Hallsteiii had voor gesteld per 1 juli zo goed als zeker niets zal komen hebben de Britten was echter misschien redenen om de toekomst wat minder somber in te zien. Een eerste vereiste voor een be - Zc Verdragvan het verstand ^ Van onze corresp te Bonn Tn de Westduitse hoofdstadmen gisteren de dag van ondertekening van het Diiits-Nederlandse ver pffenings-verdrag spaarzaam metoommentaar op dit verdrag Gister avond gaf de Noord-west-Duilse ra - ' vredigende oplossing blijft intussen:dio evenwel een van veel re.ilisme een open discussie tussen de beidegetuigend commentaar waarm on - Europese economische gemeen der meer werd gezegd dat vrUdag 8 schappen met volledige medewer april geen dag is om alles van het ^ j ^ Amerikanen Duitse verleden nu maar meteen te '^'" S 7 Amerilsanen vergeten i "^^ ^^ ongetwijfeld waar dat de Fransen de gemeenschap van de De radio noemde de ovf reen - zes het „ kleine Europa " dus van komst een verdrag van het ver - ' meet af aan dienstbaar hebben wil - stand " en bedoelde daar Renne - len maken aan hun specifieke na - n?et '^ i?lk=.?^,,n''w M^r ' il'^ÏÏ i « ouale belangen Hoe wonderlijkmet uitgaat van het Nederlandse i -- i ¦ *^ i ïL hart Het was de commentator op - ' e " schynbaar inconsequent heb - gevallen dat in het koele commu - ben ze ook niet gehandeld toen zij niqué van het Nederlandse mi - hun eigen geesteskind — de Euro nisterie van Buitenalndse Zaken pese Defensie Gemeenschap — om over het verdrag geen woord van zeep hielpen verzoening voorkwam Het verdrag wordt trouwens alge - Bij de totstandkoming van deEuropese Economische Gemeen meen te Bonn gezien als een pro - schap hebben zij speciale voorrech 2000 Nederlanders die met hun hui - ten bedongen anders zou het ookbevestiging van Duits-Nederiand-J hier vermoedelijk spaak zijn gelo se vriendschappelijke verhouding è pen Voor velen is het overigens deOpvallend is hier « yfrigeib de ^ raag gebleven of die totstandko onderkenning van het feit dat de 23 ° ° p^anse nriis Duitsers uit Wvler die de laatste ' '"'" Sj ™'^' °'^ il^Se iranse prijs weken moord en brand hebben ge waard was Daarbij denken wi.i schreeuwd omdat zij en hun huizen niet in de laatste plaats aan ons krachtens de overeenkomst bli Ne - eigen land derland zullen komen ver over de Maar naast die grieven tegenschreef zijn gegaan Frankrijk mag men toch ook de Immers met geen woord is van onverschilligheid van de Engelsen or,o^^^}'*!3 ''^^ ^ F ^^ gerept ovei de „ jg ^ voorbij zien Het was Churchill,2000 Nederlanders die mer hun hui - y ^' tweede we - zen en dergelijke krachtens hel ver - °' f^^°°f het eerst na de tweede we drag bli Duitsland zullen komen reldoorlog de Europese gedachteTer anderer zijde klinkt op de ach "'^ uw leven inblies Maar er kwa tergrond van de Duitse erkenning men van Britse kant geen daden.van de koele atmosfeer in ons land De imperiale banden wogen ken voor de hnndrepiihliek een toon vani nelijk zwaarder teleurstelling door Thans beseft Londen het gevaar Men had hier toch wel gehoopt dat van een definitieve economische de goede handelsbetrekkingen tus - scheuring in Europa Om deze als sen beide landen het drukk - ver - „ Qg jg voorkomen zullen echter ook keer langs de grens de uitgebreide jp Eneelsen offers moeten brenaen ' toeristen-relaties en thans dit ver - I "^ '^" S ^'^^" ""^^"^^ '"°^'^" °'^"^'^"- drag 15 jaar na de oorlog zouden ___ kunnen leiden tot een officiële beze - IJV geling van vriendschap " AT nu de Brits-Franse econo - Dat heeft Den Haag zo is hier mische betrekkingen betreft wijstduideUik opgemerkt bewust en wil - Libersart er in het Franse blad „ Lelens en wetens nagelaten Monde " op dat de moeilijkheden Het Engelse blad „ The Times " ^ ^ a " heden niet de beloften van zwaait Duitsland en Nederland lof fporgen in het vergeetboek moeten toe voor het ondertekenen van een doen raken verdrag waarbij de grenscf^rrec-f En die beloften vai morgen acht ties worden geregeld Libersart kennelijk bijzonder gun - „ Dit verdrag is een nuttig stukje stig Hij constateert dat beide lan Europese schoonmaak en een goed ^ jen in tamelijk gelijke pas voort voorbeeld van de diplomatie van het * „ jj u nuchtere verstand".^aldus verklaart ' S ^''" « P ^ e weg der economische „ The Times " in een hoofdartil-el I expansie Dit betekent volgens hem dat er goede mogelijkheden voor iii"i "|' iiiiiiiui iMriiiiiiiiiiiiiiiiMiMiiii lu het onderlinge handelsverkeer zul - Iets veranderd Dat er in Duitsland toch wel iets is veranderd zal men mis schien mogen afleiden uit de meer dan een half uur du rende reportage die in West duitse televisie gisteravond had ingelast n.a.v de ondertekening van het Duits-Nederlandse ver drag Men zag onder meer beelden xmn de Duitse agres sie in 1940 Men zag en hoorde de harpiste Rosa Spier die in het Duits over de februari staking unn 294 sprak en er de nadruk oplegde dat het verleden niet vergeten kan ivorden De Scheveningse ge vangenis en ook de Waalsdor pervlakte verschenen voorts op het Duitse scherm met bepaald begripvol commentaar Ook werden fragmenten gegeven van de redevoering van minis ter Luns en t'on Brentano bv de ondertekening van het ver drag i len komen I Frankrijk en Engeland aldus Li = ' bersart hebben om beurten dezelf = de fasen van expansie en perioden 1 van depressie doorgemaakt De cy = clus van de Britse economie lag 3 alleen gewoonlijk één of twee jaar Ê op de Franse cyclus vóór Thans I schijnt dat tijdsverschil ingehaald te zijn en ziet het er naar uit dat 1 de beide economieën zich in een I ' zelfde conjunctuurfase bevinden I Frankrijk heeft korter tijd nodig i f gehad om de laatste recessie te bo - I è economie ongeveer drie jaar lang • [ heeft gestagneerd " Het jaar 1959 it voor beide lan den gunstig geweest Op het punt van de buitenlandse handel heeft Frankrijk evenwel de beste resul - 5 er in vergelijking met 1958 met - I bijna 30 procent gestegen De Britse " uitvoer nam slechts met 5 procenttoe en — wat minder prettig is — door de stijging van de invoer werd I ' iiiiiiiiMiiHiiiiiiiiMiiiiMiMiiiiniiinMiiii iiiMiiiiMiMii3 de handelsbalans ongunstiger 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Advertentie Cabaret Pers-Vers vult - maandag 11 april - televisieloze avond h - Fi^iOK^iii ^ Aanrijding op de straatweg De 72-jarige heer J A van Dungen uit Utrecht werd vanmorgen met een schedelbasisfractuur naar het Acade misch Ziekenhuis gebracht nadat hij op de Amsterdamse.straatweg was aan gereden door een auto De heer Van Dungen wilde de straatweg van Concordiastraat naar Acacia.straat volgens het politierap port juist even buiten de aangegeven oversteekplaats kruisen toen hij werd geraakt door de auto van de 43-jarige E J Th veehouder te Breukelen Van grachtwerf tot restaurant Binnenkort zal weer een grachtwerf in Utrecht in exploitatie worden ge nomen als restaurant Het betreft hier de werf en kelders onder het perceel Oude Gracht 101 Het caharetprogramnia Pers-Vers dat maandagavond in do Stadsschoxtivbur te Utrecht wordt op gevoerd bevat ook — hoe zou het anders kunnen — een Russisch nummer Advertentie amsterdamse joumalisttn cabaret Stadsschouwburg UTRECHT Maandag 11 april - 20 uur Prijzen f 4,25 tot f 1,5C bel en Plaatsbespreken van vrijdag 8 april af dagelijks van 10-15 uur telefonisch van 11 15 uur onder m ' 20506 Avondmuziek in Pniëlkerk In navolging van wat in de Nico laikerk in T'trccht en ook in tal van kerken in het buitenland gebeurt is thans in de Pniëlkerk in Oog in Al voor de zaterdagavonden een zg avondmuziek ingesteld Te be ginnen op zaterdag heeft dit van h If acht tot acht uur durende sa menzijn om d > veertien dagen plaats De muziek zal worden verzorgd door enige organisten van de gere formeerde kerken van Utrecht Er zal telkens een zeer korte overden king worden gesproken Voor de samenzang zal men een keuze ma ken uit de psalmberijming van ds Muns Ds G Meijnen is de eerste spreker Cor Morriën de eerste or ganist In dezelfde kerk zal men ook en kele zomerconcerten geven Het eerste valt op donderdag 28 april Dan zullen optreden Wim Dalm or ganist te Amsterdam en Piet Moe renhout te Utrecht zang Vergaderingen van de christen vrouwenbond De afdeling Utrecht-centrum van de Nederlandse christen-vrouwen bond houdt woensdag 27 april om 20 uur een ledenvergadering in het padvinder.s-hoofdkwartier op het Jansveld Ds M den Tonkelaar uit Bussum spreekt over de vluchtelin gen en Oost - en West-Berlijn De afdeling Utrecht-Tuindorp houdt maandag 25 april om 20 u een vergadering in de consistorie van de Tuindorpkerk aan de Van Riel laan Ds F J van Bredschneijder te Velp spreekt over Het raadsel van Israël De afdeling Utrecht-zuid vergadert dinsdag 26 april om 20 uur in het evangelisatiegebouw aan de Waal straat Mevrouw mr Joh C Z Pel leboer-Beuker spreekt over Onze taak ten aanzien van communisme en minder ontwikkelde gebieden De afdeling Utrecht-noord verga dert vrijdag 29 april te 20 uur in het wijkgebouw Mariëndaal Utrecht West komt 20 april om 20 uur bijeen in de wijkzaal van de mattheuskerk Ds G Lugtigheid te Maarn spreekt dan over Kunnen we nég vreugde hebben in dit leven Voor de afdeling Utrecht-Tuindorp komt dr C G J Keulemans van Bilthoven 19 april om 20 uur in de Immanuëlkerk spreken over School en beroep LIJDENSBIJEENKOMST IN DE JANSKERK Voor het bijzonder kerkewerk der hervormde gemeente te Utrecht zal woensdag 13 april van 20 tot 21.15 uur een lijdensbüeenkomst worden gehouden in de Janskerk Ds G M Spelberg van de Leeu wenberghkerk en ds A H van de Heuvel zullen spreken over resp De lopende maaltijd en De open ta fel Mejuffrouw Dé van Oenen zingt een aantal liederen Vanmorgen hipldcn kinderen van de kleuterschool De Kievit in de Pieter Bothstraat 34 een palmpaasoptocht onder leiding van mejuffrouw M A van Nes Zij vormden een van de vele vrolyke groepen die vandaag eenzelfde 7nanifesfatie in Utrecht hoitden RISICOS BH DE ONDERWIJSVEBNIEIJWING Maandag 25 april wordt in Espla nade te Utrecht de veertiende onder wüsdag voor leerkrachten van het openbar kleuter en lager onderwijs te Utrecht gehouden Aanvang 9.30 uur Prof dr F W Prins spreekt na de opening door de heer H van der Vlist wethouder van ondei'wijs over Risico's bij de onderwijsvernieuwing In de middag bijeenkomst zal me vrouw Enny Mols-de Leeuwe voor dragen Lijm xonfc klemmen mrt SNELFtX van Ceta-Bever Jacqueline door Qeorges Mazurc Qekruide humor in de Utrechtse Stadsschouwburg Nieuw voor Utrecht is het Amsterdamse Joumalisten cabaret dat maandagavond 11 april om 20 uur in de Stads schouwburg te Utrecht 33 nummers in flitsend tempo komt afwerken Bij hun optre den in het land boekten de Amsterdamse courantiers uit bundig succes Hun gekruide humor en puntige politieke grapjes in alle richtingen droegen veel hiertoe bij Deze Amsterdamse cabaretgroep samengesteld uit medewerk st ers van onderscheidene hoofdstedelijke bladen drijft op geestige wijze de spot met dagelijks voorkomende dingen Vooral hun zelfspot waarbij zü hun eigen bladen niet sparen is kostelijk Open doekjes oogstten zij reeds in Vlis singen Zwolle en Haarlem en ook Groningen en Enschede lieten zich niet onbetuigd met luide bijval Een ideëel punt bij de voorstelling op de televisieloze avond van komen de maandag is dat deze wordt gegeven ten bate van het Fonds tot steun aan gepensioneerde journalisten Voor de krantenschrijvers een reden u extra tot een bezoek op te wekken aan het cabaretprogramma Pers Vers Het combineren van een goed doel met het opdoen van een dosis gezonde humor is op zichzelf al aantrekkelijk Pers-Vers met als optredenden de dames Hedy d'Ancona Letty Koster man Emmy Lopes Dias en Genevieve Werner en de heren Fritz Behrendt Jan Beishuizen f aan de vleugel Bob Bouma Bos Steinmetz artistiek leiderl Gerton van Wageningen en Ad Werner die ook de decors maak te staat er onder zakelijke leiding van Joop ten Oever borg voor dat het aan die humor niet ontbreken zal Advertentie)GESLAAGD dank zH RESA-HILYERSUM Bekende Schriftelijke Cursus H.B.S Gymnasium Onderw akte Middelbare Akten Fr D Eng en Ned M.O Tolk-Vertaler Hoofdcorr V.T.H.-diploma Mevr Thijssen-Schoute privaat-docente aan de rijksuniversiteit Bü ministerieel besluit is mevrouw C L Thijssen-Schoute te Utrecht toegelaten als privaat-docente aan de rijksuniversiteit te Utrecht om in dè faculteit der letteren en wijsbe te onderwijs te geven in de ideeën geschiedenis in het bijzonder van de 17de eeuw Unie Een school met de bijbel vergadert De 81ste algemene vergadering van de unie Een school met de bijbel zal 19 april in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht onder presidium van prof dr K Dijk van Driebergen worden gehouden In de morgenvergadering komen huishou delijke zaken aan de orde en zal de voorzitter een openingsrede houden getiteld Het appèl van toen en nu In de middagvergadering zal de heer J Wedzinga leraar aan de hervorm de kweekschool te Leeuwarden re fereren over Het gebruik van de nieuwe audovisuele hulpmiddelen bij het onderwijs TENTOONSTELLINGEN UNIVERSITErX'^HUrS Lepelenburg t t.m 15 april Grafiek van Frans de Haas Dagelijks 9-12 en ' 4-17 30 uur zaterdags en zondags gesloten KUNSTHANDEL WAflENAAR Achtei St Pieter 5 t.m 16 april Zweedse produkten Werkdasen 9-lB maandaqs 13 18 uur KUNSTHANDEL „ DE JACOBITOREN St Jacobsstraat 31 t m 23 april Naald werk van Loes C de Graaf Werkda gen 9 18 maanda 14-18 uur CENTRAAL MUSEUM Agnletenstraat 1 t.m 15 mei Moderne Braziliaanse Kunst Werkdagen lO-n zondags IS-ll en dinsdagavond 20-22 uur NEDERLANDS SPOORWEGMUSEUM Maliebaan-station Werkdagen 10-11 zondags 13-17 uur Maandags gesloten STICHTING DE UTRECHTSE KRING Brigittenstraat 4 t.m I mei Beeld houwwerk van GIjs Jacobs v d Hof dagelijks 13.30 17 uur - maandags en ie paasdag gesloten GENOOTSCHAP KUNSTLIEFDE No belstraat 12 a t.m 24 april Voorjaars tentoonstelling V n werkende leden Werkdagen 10 16 zondags 13-16 uur Ie Paasdae gesloten BOEKHANDEL VAN ROSSUM Achter het Stadhuls t.m 30 april Naaldwerk van Kuub Hunfeld Werkdagen 9-18 maandags 13-18 uur Tweede paasdag gesloten Zaterdag 9 april 1960 - 67e jaargang no 291 fAdvertentie VAN MEEUWEN's AUTOMOBIELBEDRIJF N.V Weerdsingel O.Z 42-43 tel 16561-16562 BIEDT AAN enkele 4 - en 6-cilinder VAUXHALL DEMONSTRATIEWAGENS 1960 Deze wagens zijn incl ver warming en accessoires en worden onder volle garantie verkocht Bezichtiging na afspraak ^ De scholiereniyereniging Astra van de gemeente h.h.s te Utrecht hield vrijdagavond in het Gebouw voor Komsten en Wetenschappen de jaar lijkse feestavond Het programma be stond uit een gymnastiek uitvoering een cabaret en een bal na Dr C P I van Rijsinge die binnenkort naar Den Haag gaat als directeur van het Onderwij smuseum loerd als erelid van de schoolvereniging geïnstalleerd U ziet van de gymnastiekintvoering de slotsto.ndbrug door leerlingen van de 1ste 2de 3de en 4de klas Oud-gezagvoerder C A van der Eijk 66 overleden persr vers Vierjarige knaap werd aangereden Met een deuk in de schedel " n een wond aan het achterhoofd werd vrijdagmiddag de vierjarige George van Tessel Bemuurde Weerd O.Z 88 bis te Utrecht vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis Toen iij op de Bemuurde Weerd O.A plotseling overstak werd hij aangereden door de 30 jarige Utrechtse isoleerder J S die daar met zijn bromfiets reed Verkeerschaos was volmaakt Het aantal in Utrecht geparkeerde auto's bedroeg vrijdag 3066 Op de zelfde dag van het vorig jaar was dit 1669 En dat dan in verband met de voorjaarsbeu3's Vanmorgen om 10 uur was de verkeerchaos in de buurt van het iaarbeursterreïn en op de wegen er naar toe volmaakt Een doorstroomtyd van een kwar tier hoorde niet tot de uitzonderin gen op 6e-iarigp leeftijd is te Biltho ven de heer Chr 4nt van der Eijk oud-gezagvoerder van de grote han delsvaart overleden Voor zijn ver diensten in oorlogstijd aan België bewezen werd hij onderscheiden met de benoeming tot officier in de orde van Leopold II De heer Van der Eijk die 3 no vember 1893 te Vlissingen werd ge boren trad in 1939 als kapitein in dienst bij de Oranjelijn Maatschap pij Zeetransport N.V te Rotterdam de laatste zeevaartmaatschappü die hü diende In de oorlog voer hü in vele kon vooien Tweemaal werd een schip waarover hij het gezag voerde ge torpedeerd Na het verlies van de Prins Willem III door een vijandelij ke aanval in de Middellandse Zee werd hü als reserve-officier van de Koninklüke Marine uitgezonden naar Engels Indië Na zün terug komst in Engeisnd werd hü na de bevrüding van België en Zeeuws Vlaanderen aangewezen als haven meester van Terneuzen in welke functie hü veel verrichtte voor het onderhouden van de waterverbin ding Terneuzen Gent Na de bevrüding van Nederland keerde hü in 1946 als gezagvoer der bü de OranjelUn terug In 1952 werd kapitein Van der EUk gepen sioneerd waarna hü zich in Biltho ven vestigde aan de Sint Hubertus-laan 6 Enige jaren was hü nog werkzaam in de makclaardü De teraardebestelling is bepaald op maandag 31 april om 15 uur op de begraafplaats te Den en Rust te Bilthoven Melkautomaten groeien in tal Het bedrijfschap voor de detail handel in melk en melk - en zuivel produkten heeft vanniiddas « ijdens zyn openbare bestuiirsvergradering in Utrecht de exploitatie van melk automaten besproken Het bestuur kwam daarby tot de conclusie dat voorlopis ruirne mogelijkheden aan wezig ' zijn voor de uitbreidint van de exploitatie van melkautomaten ook wanneer deze exploitatie be perkt blyft tot degenen die een vergunning heblien en aan de ves tigingseisen voldoen Waterbrood Vrijdagmiddag reed de driewieli ge bakkersfiets van de fa H H Klo ren op de Snelliuskade te Utrecht door onbekende oorzaak in het water De takelauto moest er aan te pas komen om de gedeeltelijk mei brood geladen wagen op het droge te bren gen De schade bedroeg tachüg gul den Vervalst kentekenbewijs gebruikt twee weken Van een onzer verslaggevers Overeenkomstig de eis veroordeelde vrijdagmiddag de Utrechtse politie rechter mr Klaver de 27-jarige koop man L B A M van S uit Utrecht tot twee weken Van S stond terecht omdat hij op 15 september met de 30-jarige bank werker v d E uit Utrecht op de automarkt geruild had van auto ter wijl Van S wist dat zijn auto van 1948 was hoewel erop het kenteken - i Elke consumptiemelkfabriek en elke melkhandelaar msg dus zoveel automaten plaatsen als hü exploite ren kan Wanneer wij in aarmer king nemen dat er rond 10.00'J ver gunninghouders in Nederland zlin lijkt de vrees voor te beperkte mo gellikheden voor plaatsing van melkautomaten niet er gegrond al dus de heer C A HeuCt voorzitter van het bedri^jfschap De verkoop van consumptiemelk in ons land heeft in het midden van liet vorig jaar ook via automa ten ztjn intrede gedaan Eind 1959 waren voor zover bekend ongeveer 20 van deze apparaten in exnloita tie Momenteel schat men liet aan tal op 500 Verwacht wordt d.il ook in I960 weer een belangrijke toene ming zal optreden Tot nu toe zijn alle automaten ingericht voor in papier verpakte melk en melkpro dukten en wel in gesloten eenheden van een kwart liter De prijs is al gemeen aangehouden op een kwart je per pakje Advertentie bewijs stond dat het bouwjaar 1952 was t Vs%k^^'!^WR >^^^^:' ESJ(6E OflóENf Lfl TÉR S/INDEN W'i JflCQuELtNE Vfl ' vONt ^ TERu6 iN HET t-ftaORflTORlüM De officier mr Van Dijken me moreerde dat Van S al eerder op het gebied van auto's geknoeid had en dat hij nog in een proeftijd liep Hij eiste daarom wegens het gebruik maken van een vervalst kentekenbe wijs thans twee weken g^^i^i Stnilsz der Hervormde Ueiii — Jaiib herk Janskerkhof n.m 19-20 u Bijüon dere dienst met negro-spirituais Spreker ds II J Diekeriiof Onderwerp Zie hoe zij handeklen met mijn Heer ' Iir iovof Kerk — Kerkgebouw WW tevrouwensingel 33 10 en 17 u ds U Biesma jr Gebouw Waalstraal 81 10 u ieesdienst 15 u ds D Biesma jr VrUe Kvang Geni — Achter St Pie ter 11 10 u ds J V d Werfhorst 17.30 u ds G van Bruggen Soefi Beweging — Geen dienst l'vRlise U'allonne — 11 hr Pr A Pierre don Holy Trinity Cliurch — 8.30 a ni Holy Communion IJ a.m Morning Prayer 12 1Ö p.m Holy Communion Rev D Beu kes Friday 11 a.m Morning Prayer 8 p.m Ante Communion Ned Ver van Spiritisten Harmoiiia — Ambachtstraat 12 10.30 u mevrouw H Muis-Molonaar Oeref Kerken vrijgemaakt — Reho bothkerk BrIIjanllaan 9.30 u ds W G Visser 16.30 u ds G A Hoekstra W de Zwiigerkerk Tuindorp 8.30 u ds G A Hoekstra 16.30 u ds \ V G Visser Oranjehuis Nieuwe Kade 9.30 u ds M J C Blok 17.00 u ds H Veltman Zeist Doop'.ïe / Geni — 10.30 u ds Wuite vri,idag 20 u ds Brüsewitz KriiUMi-tr Kri-k — GffiLekcrk 10.30 u ds Xionhuis en ds Knoppers Ned Prot Bond en Vryz Herv Ser vaasbuiwerk — Leeuw enberj^hkerk 10.15 u ds O M Spelberg vrijdag 19.30 u ds C B Burger Samenw Remonstr Doopsgez en Leeu wenberghgem — Wartburgkapel Oog in AI 19 u mej ds C P Thomsen I'ïvang LiitJi Gem — Kerk Hamburger straal 10.30 u geen opgave Wartburgkapel Oudenrijn 10.30 u geen opgave Wijklokaal Lange Nieuwestraat 1 10,30 u Kinderkerk Wijkavonddiensten geen opgave Leger des Heils William Buotli — Lange Nieuwstraat 48 10 u Heiligings samenkomst 19.30 u Verlossingssamen komst Alle samenkomsten o.I.v kps H Andrée Sticliterskorps — Mgr v d Wetering straat 87 10 u Heiligingsdienst 18.45 u Opcniuchtsamenkomst 19.30 u Verlos singsmeeting Xed Leger des Heils — Bemuurde Weerd W.Z 1 10 u Heiiigingsdienst 12.30 u Jeugddien.st 19.30 u Bidstond 20 u Heilsbijeenkomst Geref Kerk — Kanaleneiland 9 en 17 u ds G Meijnen Tuindorpkerk 10 en 17 u ds P Hei nen Oosterkerk 10 u - ds A Keijser 17 u ds G Laarman Westerkerk 10 en 17 u ds A C Ker sten Pniëlkerk 10 u ds G Laarman 17 u ds A Keilser Zuiderkerk 10 17 en 19 u ds D Veen huizen Maranathakerk 10 u ds Joh Booy 17 u ds T Spilkor Immanuëlkerk 10 on 17 u ds J van Re.-^vpn Oud-Kath Parochies — St Gertudis Willem^ijianlsoen 2 8 u Vn.-eginis lü u Hoogmis 18.30 u Vespers St Marie Achter Clarenburg 6 zater dagavond 19.30 u Vespers met avondge bed zondag 8 u Vroegmis 10 u Hoog mis St Jacobus Bemuurde Weerd O.Z 53 10 u Hoogmis 18.30 u Vespers Baptisten Gem — Silo Herenstraat 36 10 u ds Broertjes 16.30 u zendelinge F Vorstevold vrijdag 20 u ds Broer tjes avondmaal Jeugdzaal Silo zondag 19.30 u ds Broertjes jcugdavond Volle Kvang Gem Pinkstergem — Lange Nieuwstraat 2 diensten 10 en 19.30 uur Geref Geni — Boothstraat 7 10 en 17 u Ieesdienst vrijdag 19.30 u ds A Elshout V'rije Gem — Domhotel Wcsterstraat 10.45 uur Geref Gem in Nederland — Zandhof sestraat 82 A 10 en 17 u Ieesdienst Oud-Geref Gem — Ambachtstraat 10 en 17 uur de heer Kamp Dinsdag 19.30 u dienst Gem des Heeren — Ridderhofstraat 2 10 en 18 u diensten woensdag 19.30 u dienst Verffaderiiig van Gelovigen — Brepd straat 22 10 u Eredienst 17 u Bedie ning des Woords Donderdag 20 u Bid stond Vrüe Kath Kerk — Herenstraat 27 10.30 u dienst Christian Si-ience — Pieterskerk Pie terskerkhof 7 iedere zondag 9.30 u Ne derlandse dienst Iedere Ie zondag v d maand 10.45 u Engelse dienst Ie woens dag v d maand 20.00 u Gctuigenisdienst Genootschap der Vrienden Quakers — G v Walenborchstraat 32 Ie en 3e zon dag v d maand 10.45 u dienst Hersf Apost Zending.skerk — Heren we<ï 7 10 en 17 u rtiensi-en Geref Kerk van Jezus Chr v d Hei ligen der laatste dait'en — Magdalcuaslr 14 bis 17 u dienst Kerk der Zevende Dair Adventisten — Hamburgerstraat 23 zaterdag 10-11 u Bijbelstudie 11 12 u dienst Interkerkelüke bijeenkomsten — Keizer straat 21 dagelilks 19.30 u Betliel PinksteriJremeente — Marouszaal [-(..-^"'' nvpn f"pn i T'1-ifi tuir Kerk van Jezus Christus van de Hei ligen der laatste dagen 17 u Avond maalsvergadering UTRECHT-NOORD Hervormde Gemeente — Ned Herv Kerk te Oud Zuilen geen opgave Kapel Corn Roobolstraat 70 10 u vi caris K Blei Evang Luth Gem — Lutherkapel Réaumurlaan 10.30 u geen opgave Vrüe Evang Gem — Geb Winlridus Marie Curielaan 75 10 u ds G van Bruggen 17.30 u ds J v d AVerfhnrsl Baptisten Gem — Chr Fröbelschool Prinses Margrietstraat 10 u evang 11 Schouten jr Leiden Geref Kerk — Befhelk^-k 10 u ds T Spilker 17 u ds Joh Booy Noorderkerk Rovaards v d Hamkade 10 en 17 u ds J Plomp Chr Geref Kerk — Thorbeckelaan 10 en 17 u ds K G van Smeden Ned Spirit Genootschap Dienende Lief de — EHBO-zaal Werner Hclmichstraat 23 10.30 u Wi.idingsdienst Religieuze Broedersritap Nieuw Leven — Verenigingsgebouw Wattlaan 10.45 u Wijdingsdienst Spr J Poot Delft Leger des Heils — Pr Margrietstraat Leider kps S A Drijver 10 u Heil gingssamenkomst 19 u Openluchtbijeen komst St Josephiaan 20 u Verlossings samenkomst Nieuw Apostolische Kerk — Werner Helmichstraat 1 zondag 9.30 en 16 uur woensdag 20 uur GROENEKAN - 10 en 18.30 u ds B Haverkamp Herv Lidmatenkrlng in kleuterschool 10.30 u ds A G H Kroneman leger predikant Utrecht Kapel V Interk samenkomsten Nw Wetering 52 dagelilks om 20 u MAARTENSDIJK - Herv kerk 10 en 18.30 u ds A J Wiinmaalen Geref kerk 10 en 18.30 u dr J v d Linden Geref kerk vrijgemaakt 10 en 18 u ds M H J v Putten Enorme krachten bij Deltaplan Van eon onzer verslaggevers Kik van de zeventien schuiven waarmee de uitwaterin^sshiizen in het Harinffvliet worden uitffernst moet in verband met de aanstor mende ffolven zn worden uitgevoerd dat h;i een stoot kan opvangen die te vergelijken is met de constante trekkracht van tweehonderd sleep boten van 2500 p.k Dat zei pret ir P Pli Jansen hoofd van de Deltadienst in een lezing over moderne machines en werkmethoden hU het Deltaplan die hi.i vandaag gehouden heeft in het kader van de teclinische voorjaars beurs op het Croeselaanterrein te Utrecht Het werk aan de betonnen onder bouw is nu volop aan de gang Dui zenden betonnen palen moeten het grote gewicht v^^n de constructie naar de diepere vaste zandlagen in de zeebodem overbrengen Lang zaam zal het werk groeien en zul len de vloeren tol harde monoliethen het storten van beton onafgebroken worden gegoten Maandenlang zal het storten van beton onafgebroken doorgaan Daarna worden de pijlers gebouwd en dan volgt de bijzonder moeilijke montage van de brugde len Gewichten van honderden ton nen moeten op enkele millimeters nauwkeurig worden geplaatst en door ontelbare bewapeningsstaven worden versterkt Voor een verfijnde afwerking van de flauwhellende stortebedden van steen is onlangs een steenbak met slortmachine ontwikkeld De machi ne neemt het werk over van 20 ar beiders die er bovendien 8 maal zo lang over zouden doen en veel min der nauwkeurigheid zouden berei ken NICOLAAS BEETS SPEELT LAURA De Utrechtse rederijker^Kamer Nicolaas Beets geeft donder.iag 21 april in de Stadsschouwburg een op voering van de th"i!ler Laura naar het boek van Vera Gaspari Regie de heer Pé Woortmevjer Aar.vang 20 uur IVicuws Nicolaas Beets beschouwt deze toneelvooi-stelling als een oude jaarsavond Volgend seizoen viert men bet vijftigjarig bestaan Plan nen daartoe zijn reeds in voorbe reiding Geslaagd aan de Vrije Universi teit te Amsterdam voor het kand ex geneeskunde tweede gedeelte mej M M de Priester Voorscho ten voor het doet e.x tweede ge deelte Ph Brredveld Den Haag G A de Bruyne Amsterdam J C Koetsier ' isterdam Chr Lijesen Bevfrwi,jk J U Po?tma Oen Haag J G v.d Spek Lo chem mej H A te Velde ' Ter ^ pel mej C A Wierda Den Haag H \ van Wijngaarden Hil versum Geslaagd voor het semi artsexanien L Kunst Amsterdam Bevorderd tot arts J v.d Meer Rotterdam en W Verboom Am sterdam Aan de Vrije Universiteit zijn ge slaagd voor doctoraal examen rech ten G Tuinsfra Amsterdam mej A R S Donner fScheveningen en A Bos Dordrecht Doctoraal examen notariaat mr 1 H Srheltema de Heere Amsterdam Notarieel exa men deel I G 1 Zuurmond Vlaar dingen Kandidaatsexamen klassieke letteren H Wagenmakers Wolfheze Doctoraal examen klassieke letteren dr L J V d Lof Hilversum * Aan de Rijksuniversiteit te Gro ningen is gepromoveerd ' ot octor in de economische wetenschai pen de heer H Feitsma geboren • Rot terdam op een oroefsrhrift < ef,itPld jeugdige < mgeschoolrien " een so ciologische beschouwing ovei een aantal factcren di " de mosehiKhe'd tot sociale en culturele intepralie van jeijgdit?e onijieschonlden p » het sociaal zwakke milieu bele"iime ren Geslaagd aan de Nederlandse eco nomische hogeschool voor kand ex economische weienschappen de he ren C G Meeder Rotten am T C van den Dool Den Haag L Lentz Den Haag A de Koning Slikke veer H Kuhn Na den C A Slants Rotterd en F J Wiin Rot terdam Doet ex economische wetenschap pen de heer Raden Sasonotomo PoPrwosoedibio Rotterdam De heer ir MA Sharafeldin ge boren te Shubra.Kairo Egypte is aan de landbouwhognschool te Wa geningen bevorderd tot doctor in de landhouwkunde na verdediging van een proefschrift met stelIingeT geti teld Factors affecting litter size In Texel sheep UT RECHTSCH NIEUWSBLA Tien mi Van onzc D E Zwaben in Zuidwi dat het geld bij hen van de deelstaat Baden-V/i zame in de gehele bondsre inwoners het meeste aanta den te Stuttgart voor de St schilderijen van Picasso en die deze zuinige Zwaben i Daarvoor legden zij na de kapitale som van 10 n - Stuttgart h een klap ee Uunstcentru ] Toen de Noorse reder R Moltzau het vorige jaar overlee hij onder meer 41 schilderijen n beroemde aat 19de en 20ste-e schilders De National Gallei Londen en diverse Italiaanse industriëlen hadden er wel orer om deze schat van kunstwerl kopen Maar ook te Stuttgart hac Iets opgevangen van het gerucl deze 41 schilderijen te koop - Londense kunsthandelaars t met de zuinigheid en solvai van de Zwaben spoedden zic vorige jaar september naar Württemberg en boden daar kunstwerken aan Prijs 12 n mark De directeur van de Stutt Staatsgalerie en ambtenaren v ministerie van cultuur van 1 W^ürttemberg geraakten dir vuur en vlam voor het aanlK huns inziens nooit terug zou en dat bij acceptatie Stuttgi een centrum van moderne kur maken Kr kwamen kunstk onder wie de V/estduitse ouc dent Heus.s en politici als de VV'ürttemtaergse minister-pre Kiesinger aan te pas Men ov ^ met financiële experts met h lenient te Stuttgart Ten s'otte wilde de ministi fin enstelsel ontdok band met de bouw van ee ma " moest op de.-.e plaats < bouwput worden gegrave het gangenstelsel blootge Deze gangen weikc vele meters lang ziin liggen bov welen grot " die op haar met haar gangen.stelsel bo meentegrot is gelegen De i heefi met geen enkele grotten verbinding Ook zoals de andere Valkenbul in kaart gebranbt Vcrmof inganï van de grot d ' zodat zij in het vergeet raakt Het ia niet uügeslc gangenstelsel tot de oi gangen van het voorma van Valkenburg behoort er enige gelijkenis bestaa 1937 ontdekte vluchtganf kasteel 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 9 april 1960 - 67e jaargang no 291 rE ^» •"¦ • "¥~\ • i 11 „ Jan van Beers " met 1 len nul j oen Duitse marken Een sluitend T < -_._.__^^_ i __^ In de Anders dan Anderen stoel van V ~ COmrncniaar Bert Oartlioff zat vrijdagavond in de Singer Concertzaal te Laren een man wiens doopceel zoals deze op de ge bruikelijke bekwame wijze door Garthoff werd gelicht misschien bij het grote publiek niet zo hebben aangesproken als dat van zijn voorgangers het geval was De schrijver Jan Boon beter bekerid onder zijn pseudoniem Tjalie Ro binson en Vincent Mahieu bleek niettemin een even spontaan als slagvaardig slachtoffer Hij werd bij de kijkers ingeleid door de schrijver Jan Fabricius Toen Bert Garthoff zijn gast eenmaal over diens eerste verrassing had heen geholpen — de heer Boon was met het voorwendsel dat hij zou meewerken aan een telerecording naar de Singerzaal gelokt - raakte Tjallie automatisch meer op zijn praatstoel Het hoogtepunt van de avond was ongetwijfeld de aanbieding van de novelleprijs 1959 van de gemeente Amsterdam door wet houder de Roos namens het Amsterdamse gemeentebestuur welke bekroning de heer Boon te danken heeft aan zijn boekje Tjies waarin hij Indische her inneringen heeft opgeschreven Als tegenprestatie bood Bert Garthoff de heer Boon een enveloppe aan waarvan de inhoud bestemd is voor de inrichting van een kantoor waar de heer Boon onder meer het werk van het door hem opgerichte N.A.S.S.I comité ten bate van de spijtoptanten zal kunnen ver richten ¦ wj De KRO begint V OOY OOS vanavond met een De Amerikaanse beiaardier Char les T Chapman zal voor en na de overdracht Amerikaanse en Neder landse volksmuziek en moderne com posities op het carillon ten gehore brengen Een paar maanden na het begin van de geldinzameling voor het ca rillon nu acht jaar geleden heeft de Koningin tijdens haar staatsiebe zoek aan de Verenigde Staten in april 1952 de Amerikaanse president het carillon symbolisch overhandigd De voorzitter van de Tweede Ka mer en voorzitter van het werkco mité Klokken voor Amerika " mr L G Kortenhorst heeft op 5 mei 1954 het carillon van 49 klokken over handigd aan de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Het carillon dat in totaal 27.400 ki logram weegt is e e n van de groot ste in de Verenigde Staten De toren die ongeveer veertig me ter hoog is is ontworpen door de Nederlandse architect J W C Boks Aan de voet van de open staalcon structie staan twee bronzen leeu wen van de Nederlandse beeldhou wer Paul Koning Prins Andrew gedoopt Prins Andrew de tweede zoon van koningin Elizabeth en prins Philip die op 19 februari is geboren ' s vrydag door de aartsbisschop van Canterbury gedoopt met water uit de rivier de Jordaan Bii de plechtigheid die plaats vond in de muziekkamer van het paleis van Buckingham ontving het prinsje de namen Andrew Albert Christian Edward Er waren vijf peetouders de her tog van Gloucester een oom van ko ningin Elizabeth prinses Alexandra een nicht lord Elphinstone een neet en de graat en mevrou v Ha rold Phillips twee persoonlijke vrienden van de Koningin In opdracht van de Koningin mochten geen foto's voor pubhcatie genomen worden waarmee afge weken werd van het gebruik tot nu toe Prins Philips en Antony Arm - strong Jones namen echter toto's voor ie koninklijke album Ook prin ses Margaret was bij het dopen AMSTLCy EN levensvènekerin ^ Herdenking 100e geboortedag schrijver „ De Kleine Johannes ^^ Advertentie Uitslag Jubileumwedstrijd maart 1960 „ Bij een hniüoft hoon een bruid Bij de lente lam en veulen Bij ' f ontbijt natuurbeschuit Maar dan de lekkerste van Van der Meulen " MEVROU/v E VISSER-BREUER EENDRACHTSKADE 27A GRONINGEN won met deze inzending de hoofdprijs een schit terend 53 cm T.V.-toestel Proficiat Voorts kende de jury de tweede prijs toe aan Mej U Feberwee Viasakkerweg 32 in AMERSFOORT dia daarmee de prachtige WUMO eicctr platenspeler verwierf De derde prijs het ultra-moderne TOMADO Huis houdapparaat ging naar Mevr Bosch-Jonker Bin nenweg 19 In TWELLO Gld Da Inzendingen voor onze april-jublleum wedstrijd stromen binnent Haal bij uw bakker een deelnameformutler en doe ook mee U hebt dan alle kansen op de maandelijkse hoofd prijs een prachtig 53 cm T.V.-toestel Of op een van de andere prijzen Zorg dat u altijd een paar rollen van onze heerlijk-brosse beschuit de lekkerste " volgens de kenners In huis hebt U spaart dan tevens spelenderwijs voor de Thee Visite Set magnifieke kop en schotels van glanzend Sphinx Céramique voor unieke verzameling niet goed voor zijn verzuchtten de tegenstanders van toto en loto maar ook zij gingen door de knieën Sinds 1 april kan iedereen thans in de Stuttgarter Staatsgalerie de verzameliQg van Ragnar Moltzau be wonderen Kenners beweren dat alle grote schilders van het impressio nisme tot het kubisme en ook de gehele zg Parijse school van de na kubistische tijd in deze verzameling van dertig weken zijn vertegenwoor digd Welk museum zo verkondigen de Zwaben vol trots kan bogen op dergelijke grote klassieke modernen op een representatie van de nieuwe en de nieuwe kunst Te Stuttgart — de eerste West duitse stad die het puin na de bom bardementen had opgeruimd en er thans bijligt als een propere moderne stad met industrie en met havens '— is men thans ook cultureel „ bij " tus sen het machtige kunstcentrum München en het groeiende Frankfort aan de Main is Stuttgart geworden tot een nieuw centrum van moderne kunst zeggen de Zwaben trots Minister-president Kiesinger zei dezer dagen „ Nu kan men Baden Württemberg niet meer voorbij gaan wij hebben stukken van Frans Hals en een Rembrandt Cranach Tinto retto maar ook Renoir en de groot ste Picasso verzameling van geheel Duitsland " Tien miljoen voor dertig schilde rijen ineens Men wil thans de gehele bevolking van Baden-Württemberg laten genieten van deze kunstschat de verzameling van de Noorse reder gaat op reis van Stuttgart naar Mannheim Karlsruhe Ulm en zelfs naar Konstanz Want tien miljoen uitgeven is voor een Zwaab een hele zaak — een goede zaak maar dan dient men er ook van te genieten Van onze correspondent te Bonn D E Zwaben in Zuidwest-Duitsland staan er voor bekend dat het geld bij hen goed opgepot wordt De bevolking van de deelstaat Baden-V/ürttemberg geldt als de meest spaar zame in de gehele bondsrepubliek en bezit ook per honderd inwoners het meeste aantal eigen huizen Dezer dagen arriveer den te Stuttgart voor de Staatsgalerie 30 klassieke modernen — schilderijen van Picasso en Cezanne van Renoir en Bonnard — die deze zuinige Zwaben in een ruk hebben gekocht Daarvoor legden zij na lang aarzelen en flink touwtrekken de kapitale som van 10 miljoen Duitse mark op tafel Stuttgart in een klap een kunstcentrum Toen de Noorse roder Ragnar Moltzau het vorige jaar overleed liet hij onder meer 41 schilderijen na van beroemde laat 19de en 20stc-eeuwse schilders De National Gallery te Londen en diverse Italiaanse groot industriëlen hadden er wel oren naar om deze schat van kunstwerken te kopen Maar ook te Stuttgart had men Iets opgevangen van het gelucht dat deze 41 schilderijen te koop waren Londense kunsthandelaars bekend met de zuinigheid en solvabiliteit van de Zwaben spoedden zich het vorige jaar september naar Baden Württemberg en boden daar alle 41 kunstwerken aan Prijs 12 miljoen mark De directeur van de Slultgarter Staatsgalerie en ambtenaren van het ministerie van cultuur van Eaden Württemberg geraakten direct in vuur en vlam voor het aanbod dat huns inziens nooit terug zou komen en dat bij acceptatie Stuttgai-t tot een centrum van moderne kunst zou maken Er kwamen kunstkenners onder wie de V/estduitse oud presi-dent Heuss en politici als de Baden Württembcrgse minister-president Kiesinger aan te pas Men overlegde met financiële experts met het par lement te Stuttgart Ten s'otte wilde de minister van fina " u van Baden-Württemberg ni't achterblijven Hij zei ja " zon '^ ¦ ovenwei de miljoenen op tafel te leggen Toto - en lottogclden Men bealoot hooj^.stons dertig van de schilderijen van Ragnar Moltzau aan te kopen en wel tegen de prijs van 10 miljoen Duitse mark goed negen miljoen gulden En de minis ter van financiën stelde voor het geld voor die aankoop te lenen Men vond een financier die tvu juist geen groot kunstkenner was maar die wel verdienen wou Hij wilde geld lenen voor de tijd van tien jaar tegen een rente van 6 pet Eind december van het vorige jaar hakte men te Stuttgart de knoop door de minister van cultuur vloog naar Londen en kocht dertig schil derijen voor 10 miljoen Duitse mark — juist voor de neus van een Lon dens museum en enkele Italianen weg Het parlement te Stuttgart onder de indruk van argumenten be treffende de culturele rijkdom van de schat en het aanzien van de deel staat zei evenmin nee Maar er was een socialist die haarfijn uitrekende dat wanneer men het aanbod van de financier zou aanvaarden de dertig schil deryen inclusief rente niet op 10 maar op 15 miljoen zouden ko men te staan De zuinige Zwaben vonden dat toen eigenlijk te bar Ze lieten de financier de financier maar konden van de kunstwerken niet meer af Zij zagen af van de lening en deden een greep in de altijd gevulde zak van voethialtoto - en lotto-organisaties Waar de voetballerij en de goklust Overdracht klokketoren aan Amerika op 5 mei De Nederlandse klokketoren te Ar lington bij Washington zal op 5 mei bevrijdingsdag worden overgedra gen aan de Amerikaanse minister van binnenlandse zaken Red A Sea ton De heer J F van Hengel voorzitter van het Nederlandse Klok ketorencomité zal de overdracht verrichten De toren en het carillon zijn een geschenk van het Nederlandse volk aan het Amerikaanse als teken van dank voor de Amerikaanse hulp in oorlogstijd en daarna Advertentie ^ Jjjr^Tere huid _„____^ sabyderm-zeep Film van Verbond Veilig Verkeer Vondsten bij Het verbond voor veilig verkeer heeft een nieuwe film op stapel staan Voorlopig wordt deze rolprent aan geduid met de Automobilistenfilm " omdat er vijf typen autobestuurders in worden behandeld De definitieve I titel van de film is nog niet bekend Dode Zee De opnamen worden of zijn thans ge maakt In september zal de film waarschijnlijk voor het eerst kunnen worden gedraaid Generaal Vigael Vadin hoogle raar in de oudheidkunde aan de Hewhufrvpdoluniversiteit heeft in Israël een compleet stel vaatwerk ontdekt dat in de tweede eeuw na Chr werd gebruikt door Romeinse legioenen Gedurende twee weken onderzoek van grotten in de wildernis van Ju dea ten westen van de Dode Zee werden 19 koperen gebruiKsvoor werpen twaalf kannen voor pleng otfers drie wierookschelpjes een pan twee grote kommen en een sleutel gevonden Ook vond Yadin een klein frag ment van ongeveer zeven viei kante centimeter van een perkar.icnten rol inhoudende het boek der psal men Het fragment bevatte een pas aage uit de vijftiende psalm 7.even on^'ol1odi''o regels die duide lijk ontcijferd zijn waren j^psteld in hetzelfde Hebreeuwse srlirift dat is gebruikt in de Dodc Zee-rol-len Het bcsin luidt „ Hij die oprecht wandelt enz Gebruiksvoorwerpen vertonen het hoofd van Serapis een der Egypti sche goden die door de Romeinen waren overgenomen en werden ver eerd Een der beeltenissen was be krast en vervaagd waaruit voor aanstaande geleerden hebben ge concludeerd dat Joodse strijders die gedurende de Bar Kochha-op-stand tegen de Romeinen in deze grotten hebben gewoond wellicht vanuit hun schuilplaatsen een Ro meins legerkamp hebben overval len deze buit hebben meegevoerd en hem zorgvuldig onder de grond hebben verborgen De expeditie bestond uit ' i5 stu denten en oudheidkundigen bene vens verkenners van het Israëlische leger Onderaards gangennet in Valkenburg ontdekt Bij graalwerkzaamherien achter de kabelzweefbaan te Valkenburg is een oud gan.s;enstelsel ontdekt in ver band met de bouw van een panora ma " moest op deze plaats een enorme bouwput worden ge'raven waarbij het ganaensteLsel iólootgelegd werd Deze gansen welke vele honderden meters lang zijn liggen boven de flu welen grot " die op haar beurt weer met haar gangenstelsel boven de ge meentegrot is gelegen De nieuwe grot heef met geen enkele der beide grotten verbinding Ook is zij niet zoals de andere Valkenburïse grotten in kaart gebraoht Vcrmoericliik is do ingan van de grot d'ohtgevallen zodat zij in het vergeetboek is ge raakt Het is niet uitgesloten dat het gangenstelsel tot de oude vlucht gangen van het voormalige kasteel van Valkenburg behoort aangezien er enige gelijkenis bestaat met de in 1937 ontdekte vluchtgangen van dit kasteel De film wordt gemaakt door Mirror film in Amsterdam Het scenario is van Joop van Essen de in.specteur van politie W B Draisme uit Hil versum gaf de verkeerstechnische ad viezen De dialoog werd geschreven door Henri Knap Joop van Essen maakte het draaiboek en voert de regie Oude meesters te Londen Een van Londcns populaire kunst attracties op het ogenblik is de ten toonsctelling van Nederlandse en Vlaamse schilderijen van minder be kende meesters die wordt gehouden ter gelegenheid van de uitbreiding van " de Brod Gallery in Sackville Street Deze tentoonstelling omvat twee opmerkelijke portretten van Rabbi's door Salomon Koninck en Carel van der Pluym Andere wer ken op de tentoonstelling zijn van de hand van Frans de Hulst Reiner Nooms Molenaer en David Teniers jr Koningin Elisabeth beluistert te Naarden Mattbeuspassion Koningin Elisabeth van België zal donderdagavond 14 april in de grote kerk te Naarden de uitvoering van de Matheuspassion door de Neder landse Bachvereniging o.l.v dr An thon van der Horst bijwonen De 84 jarige vorstin zal worden ontvangen door burgemeester N J G Cramer van Naarden jhr De Ranitz bur gemeester van Utrecht als voor zitter van de Nederlandse Bach vereniging en de heren G Leon hardt en J van Oudenniel resp vice-voorzitter van de Bachvereni ging en secretaris van het uitvoe rend comité De 4-jarige Maria van Oudenniel zal de Belgische vorstin bloemen aanbieden Autohioscoop West-Duitsland heeft eindelijk ook een autobioscoop Zij staat nabij Frankfort en men kan er met zijn auto zo in rijden entree per bezoeker 2.75 mark De auto en kinderen kun nen ér gratis in Het doek van de bioscoop ia enorm groot het verheft zich zeven meter boven de begane grond en is zo heeft een Westduitse journalist uitgerekend zo groot als 7es eensgezinswoningen naast elkaar De zaal " van deze autobioscoop — een enorme weide — heeft een opper vlakte van 82.000 vierkante meter en daarachter dan nog 10 000 reserve parkeerplaatsen Het geeft niets zo is bewezen of het regent ook met de ruitenwissers aan is de film best te zien geheel Overeenkomstig de traditie het winterprogramma met een blijspel te besluiten heeft gisteravond de Koninklijke Rederijkerskamer Jan van Beers " als dessert van ' t speel seizoen 1959 ' 6n in de Utrechtse Schouwburg een luchtig toneelge rechtje geserveerd onder de titel Een sluitend geheel " een schotel tje uit de Britse comedy-kitchen " en wel van ' n zekere Peter Coke een naam die bvjna op Cook " UJkt en vertaald door Wim Kubben ga De regie had J J van Meche len die tevens in het stuk mee speelde bijna drie bedriijven lang als de enige haan tussen louter hen netjes totdat op het allerlaatst twee rechercheurs van Scotland Yard heel even op de planken verschijnen Om echter ras weer te verdwijnen tot grote opluchting van de anderen die al haast vreesden betrapt te zün Waarna in een stemming van algemene verademing hét doek ge rust mag vallen Het gekscherend behandelen van een criminologisch gegeven zoals hier gebeurt en waarvan een zeer bekend voorbeeld te vinden is in Arsenicum en oude kant " schijnt wel iets typisch Engels te zijn pas send bij een volk dat als weinig andere de kunst verstaat ziJn beste „ jokes " flegmatisch droog en met een onbewogen gelaat te vertellen Welnu het stuk dat hier gister avond werd gebracht is bij lange na niet het beste uit Albion's humor voorraad het is een met zoveel spraakwater verdunde soep dat de smaak ervan tamelijk flauw en zou teloos is De spelers van Jan van Beers " mag men hiervan intussen geen verwijt maken Zij deden hun best het geval zo appetijtelijk en zo plezierig mogelijk op te dissen al was het tempo af en toe wat traag Verreweg boven allen uit blonk Do rien Kruyt Stuurman in de rol van Nanette Parry een brillante crea tie waarvoor een compliment op zijn plaats is Van Mechelen was de curieuze kolonel die in dit zonder linge blijspel de langvingerige ope raties " in een militaire planmatig heid trachtte te ordenen Gré Toolenaar-Ruys zette ' n le vendige Lady Beatrice " op ' t to neel Adèle Voorzaat-Oostveen een zwaar neurotische Elizabeth Hat field Marlet Vinkenborg-ten Gate ' n bedaarde Lady Alice en Paula v d Brom een dienstbode wier duiste re verleden inspirerend blijkt te werken op de kwasi-tatsoenUJke He den in ' t huis waar zij dient De beide rechercheurs H C Bey en CIRCUS ETJEOPA Onafhankelijk van het circus Bol tini is onder directie van een der zonen van Boltini een nieuw circus opgericht dat „ Circus Europa " zal heten Zaterdag 9 en maandag 11 april geeft het zijn eerste voorstelling in Doorn Advertentie Einde staking in Hollywood De staking van acteur » In de Ame rikaanse filmindustrie die gericht was tegen de grote studio's van Hol lywood Is vrijdag na een maand geëindigd F H Ebell hadden in ' t totaal slechts ' n zeer bijkomstig aandeel De gebruikelijke florale en orale huldigingen aan het slot mede door vertegenwoordigers van diverse stu dentengezelschappen ontbraken ook ditmaal niet In zijn voor woord had de voorzitter ir A H Kruyt met vreugde de recente toetreding van nieuwe leden gemo moreerd en o.a de aanwezigheid begroet van gasten uit België het vaderland van de dichter naar wie de kamer is geheten Jan van Beers J.J Gisteravond voerde de Rederijkers kamer Jan van Beers ' in de Utrecht se Stadsschouwburg op „ Eem sïni tend geheel " Een scène met v.l.n.r Mariet Vinkenborg ten Cate Gré Too - lenaar Ruys Paula van der Brom en Dorien Kruyt-Stuurman Advertentie I Ter gelegenheid van de 1 herdenking van de 100e ge - p boortedag van Frederik van E Eeden worden alom in den i lande exposities gehouden ft de eerste is onlangs — naar I wij in onze editie van dins - I dag jl berichtten — te Am - i öterdam geopend in het mu - I seum Willet Holthausen en I trok de eerste dagen frap - I pant veel bezoek 1 De schrijver van ^ De Kleine Jo - = hannes " leeft nog in ons volk al g zal Siijn meest bekende boek niet g ¦ meer zo veelvuldig worden ge - g lesen als door de generatie rond - p om het begin van deze eeuw I Niet in Utrecht / 1 Wil men deze expositie bezoe - J ken dan zal men zich naar Am - % sterdam Hilversum Haarlem = Leiden Enschede Eindhoven g Hasselt Vlaanderen of Antwer - M pen moeten begeven J In Utrecht zag men geen aan - 1 leiding deze expositie " huisves - P ting te verlenen en de betrokken 15 afdeling ten stadhuize deelde ons ft desgevraagd mede dat een derge - g lijke tentoonstelling een „ hele or - g ganisatie " zou verlangen en dat g dit wellicht eventueel in particu - S lier initiatief zou passen " = Merkwaardig is dat elders deze 1 bezwaren niet hebben gegolden en ^ dat in al de genoemde Neder - a landse plaatsen juist van ge - ' Q vieentewege ruimte voor deze ï expositie werd gesteld waarbi.i i ook financiële steun j Het gemeentebestuu ' van Haar - g lem gaf zelfs aan de bi - Irthouwer g Marl Andriessen opdracht voor g het maken van een beeld voor - IIIIIIIIK lilllllllllllllllllll Amerikaans protest tegen beperking op filmhandel De Amerikaanse filmindustrie heeft bij monde van de voorzitter van de Motion Picture Association of Ameri ca Eric Johnston er bij de regering in Washington op aangedrongen om bij de komende onderhandelingen in het kader van de Algemene Overeen komst inzake Tarieven en Handel GATT die op 1 september in Ge neve beginnen afschaffing van de beperkingen op de internationale handel in films te bepleiten In het bijzonder wil men de vraag aan de orde gesteld zien of niet de nieuwe economische landengroepe ringen zoals de Europese Economi sche Gemeenschap en de Europese Vrijhandelszone de naleving van de bepalingen van de GATT voorzover het de internationale filmhandel be treft dreigen tegen te gaan Van de Europese landen die beper kingen aan de invoer van Amerikaan se films hebben gesteld en de over making van de opbrengst naar de Verenigde Staten aan banden hebben gelegd noemde Johnston Frankrijk Italië Spanje en België Daarnaast hebben vele landen in Zuidoost-Azië en in Latijns-Amerika beperkende maatregelen tegen de Amerikaanse filminvoer genomen Johnston is van mening dat deze maatregelen in strijd zijn met de bepalingen van de GATT De Amerikaanse filmindustrie is ep het ogenblik voor 53 procent van haar inkomsten afhankelijk van de invoer Jaarlijks ontvangt zij omstreeks drie honderd miljoen dollar uit het buiten land Kraaykamp verliest kort geding Van onze Haagse redactie De president van de Haagse rechtbank heeft vandaag uitspraak gedaan in een kort geding dat de gramraofoonmaatschappij Rood N.V te Rijswijk had aangespannen tegen de cabaretier Johny Kraaykamp die ervan beschuldigd werd zijn con tract met haar niet te hebben na gekomen door een verbintenis aan te gaan met een concurrerende fir ma De president besliste dat Kraay kamp tot 1 juni 1961 aan de Rüs v,'ijkse maatschappij dient te blijven op straffe van een dwangsom van ƒ 2500 — voor iedere dag dat hij wei gert zijn medewerking aan deze maatschappij te verlenen Voorts dient de cabaretier zich te onthou den van medewerking aan derden op straffe van ƒ 50.000 voor iedere opname die h\j voor concurrerende maatschappijen maakt Verder werd ht veroorcleeld tot betaling van de kosten van het geding groot ƒ 125 stellende de Kleine Johannes uit het gelijknamige boek van Van Eeden Nu er in Utrecht géén Van Eeden-expositie zal worden ge houden kunnen de Utrechters naar Amsterdam — gedurende deze maand — en naar Hilversum — waar de gemeente ruimte ter beschikking stelde in de maand mei Overigens deelde men ons van wege het Genootschap Frederik van Eeden mede dat op de mid delbare scholen gelegenheid wordt geboden over deze figuur terwijl na de genoemde tentoonstellings rondgang de expositie nog ter be schikking kan worden gesteld van universiteiten en scholen In het Mededelingenblad — van 2 april 1960 — van het Departement van onderwijs kunsten en weten schappen wordt met een herden kingsartikel geopend Utrecht distantieerde zich van dit al De tentoonstelling Dp ' niet te omvangrijke maar zeer overzichtelijke tentoonstelling bevat de boekwerken van Frede rik van Eeden en het is curieus naast „ De Kleine Johannes " in onze moedertaal deze ook in Duitse Engelse Franse Italiaan se Zweedse en Tsjechische ver talingen op te merken Interessant zijn evenzeer de brieven van de " Tachtigers even als de pamfletten over de spoor wegstaking in 1903 waamede Van Eeden geestdriftig instemde Schilderijen van Jac van Looy Jan Veth en Lizzy Ansingh én van Van Eeden zelf tekeningen van Jan Toorop en Marie Cremers verhogen de bezienswaardigheid van deze expositie waartoe o.a de Universiteits Bibliotheek van Amsterdam veel ter beschikking heeft gesteld Zie uoorts pag 15 illlilUllllllllllllilllllllllililllillllilinillllilllllBI »^^^^^ uitzending die het jubileum van de Missie Verkeersmiddelenactie ge denkt 20.20 uur Dan volgt de ko mische opera Seraphine van H Su termeister een Zwitserse telerecor ding 21 uur Tenslotte Hitchock met „ De Vaas " 21.45 uur Palmzondag in de Paradijskerk te Rotterdam wordt om 11.30 uur door het IKOR uitgezonden Zondagavond brengt de AVRO de wereldreis van Ed v.d Elsken nr 6 om 20 uur De filmische aspiraties van Kees Brosse hebben om 20.10 de aandacht en om 20.45 uur begint Een kwartje per seconde een vrolijk programma van J P Blondeau en Lou van Burg Om 22 uur Sport in Beeld In het VARA-program ma vanavond om 21.15 g ^ OOT * uur dansmuziek van Lester Lanin en Jazz at the Philharmonic uit het Kurhaus Peggy Lee zingt om 23.45 uur Om 24 uur tot 01.00 uur wederom Jazz at the Philharmonic uit het concert gebouw Zondagmiddag concerteert om 14.20 uur het Radiofilharmonisch Orkest olv Bernhard Haitink m.m.v Jo Juda viool 1 Don Juan op 20 Symfonisch ge dicht Richard Strauss 2 Concert voor viool en orkest in D gr t opus 35 Peter Iljitsj Tsjaikofski a Alle gro b Canzonetta c Allegro vivac cissimo solist Jo Juda 3 Suite L'oi seau de Feu Igor Strawinski a In troduction b L'oiseau de feu d Rondo des princesses Khorovode e Danse infernale du roi Kastcheï f Berceuse g Final De NCRV laat om 18.30 uur fragmen ten horen uit The Messiah De AVRO biedt een hoorspel om 20.40 uur Alleen krassen op het lak van Josef Reding Swing uit de dertiger jaren om 21.55 uur Een herdenkings uitzending voor Ed van Beinum om 22.40 uur Jesaja is mijn naam " is het KRO luisterspel om 21.30 uur door Hans Berghuis En de postkoets rijdt voort Donderdagavond heeft de Floria de-postkoets na het invallen van de duisternis de Grieks-Joego-Slavlsche grens bereikt Dit was het slot van een zware dagrit ' die in Saloniki begonnen was Aan de anders tame lijk verlaten grenspost was nu een overweldigende belangstelling van pers televisie en radio Hedenmorgen heeft men de reisvervolgd Gebleken is in - tussen dat de eerste 40 km van het traject dat vandaag afgelegd moet worden in een welhaast nog slechtere toestand verkeert dan men tot nu toe had meegemaakt Toch gaat men welgemoed vfrder Eerste „ Roxy '* bios werd gesloten Het Roxy Theater in New York eens het schoonste bioscooppaleis van de V.S heeft zijn deuren voorgoed gesloten Drie en dertig jaar geleden verdrongen duizenden zich om Gloria Swanson en Charlie Chaplin op de openingsavond het theater te zien binnengaan Gloria Swanson speelde toen de hoofdrol in „ De liefde van Son,ja " Charlie Chaplin was een van de filmsterren die naar zijn vermaar de collega kwam kijken Het Roxy-theater was geheel op getrokken in de overdadige stijl waar bij de tapijten niet dik genoeg en de krullen niet verguld genoeg konden zijn Het theater welks naam door vele bioscopen over de hele wereld werd overgenomen dankt deze naam aan Samuel Rothafel de opzichter die door zijn vrienden Roxy werd ge noemd Internationaal beiaard concours te Hilversum De deelnemers aan het Internatio nale beiaardconcours dat van 27 juni tot en met 1 juli te Hilversum wordt gehouden als onderdeel van het Hol land Festival zijn Willem Creman Zwolle Kees Roelofs Oudekerks toren Amsterdam Frederick Mar riot Birmingham U.S.A Renaat van Steenwegen Leuven en Frans Vos Mol België Willem Creman is houder van da wisselprijs welke door de gemeente Hilversum bij het eerste concours in 1959 werd uitgeloofd „ Goed kamp *' geopend „ Als de vlucht die het buitenleven genomen heeft zich in het huidig » tempo doorzet zal het probleem van de leiding op het kampeerterrein nie » meer incidenteel kunnen worden op » gelost " aldus zei de staatssecretaris van O K en W mr Y Scholten toen hij de tentoonstelling Goeii Kamp 19fi0 " opende Hij stelde voor naar Amerikaans voort>eeld een of andere vorm van opleiding tot recreatieleiders te over wegen die in de eerste plaats moeten optreden in de grote kampeer gelegenheden en vakantieverblijven en op eventuele speciale jeugdkampeer ten-einen Het samenspel tussen overheid en particulier initiatief kan zo besloot de « taatssecretaris niet van overheids •\ " net één grote greep worden op ge ' Er is en moet een voortduren de wisselwerking zijn want „ Ie cam ping est en marche et persomie ns l'arrêtera " 
Viiirl^g 3 april 19ó0 - 67e jaargang no 290 De Heer en Mevrouw W J R LANZING-REKKERS geven met vreugde kennis van de geboorte van hun dochter CAROLINA JACOBA 9 april 7 Boronlastreet Cronulla Sydney NSW Australia OPENBARE VERKOPING Notaris W van Scherpenzeel te Zeist is voornemens op dinsdagen 19 en 26 april 1960 inzet/afslag n.m 7 uur in Hotel Victoria " Ie Dorps straat 7 te Zeist te VEILEN het winkel-woonhnis aande Krugerlaan 68 te Zeist;op 15 mei 1960 geheel ledigte aanvaarden het woonhuis aan de Kru gerlaan 70 te Zeist ver huurd voor / 6,45 per w.incl water de tweegezinswoning aande Steynlaan 77 te Zeist.Beneden geheel vrij vanhuur en ledig te aanvaar den behoudens vestigings vergunning Boven verhuurd voor ƒ 8 — per week Bezichtiging dl en do n.m 2—4 uur Breder bij biljetten Nadere inlichtingen ten kan tore van gen notaris Van Scherpenzeel Pr Hendrik laan 1 tel 2069 KRUIDENIERSGURSUS DE ENIGE CURSUS DIE UITGAAT VAN ALLE KBUIDENIERSORGANISATIES Wilt U maximum kans van slagen heb ben volg dan de NIVA-CURSÜS 40 mondelinge lessen schriftelijke lessen in meerkleurendruk 135 monsters Totaal cursu^eld ƒ 100 — AANVANG der nieuwe cursus MEI A.S Mondelinge lessen In Utrecht — Zeist — Hilversum — Amersfoort enz Vraag nog heden gratis prospectus hl de NI VA Soestdökseweg 198 Zd Bilthoven Telef O 3402 3015 Voor CREMATIE bfijft onder de gewijzigde wet een VERKLARING noodzakelijk Formulieren hiervoor zijn gratis verkrVigbaar bij de VERENIGING VOOR FACULTATIEVE CREMATIE Riouwstraat 18é - ' s-Gravenhage - Tel 55.'17.97/070 Heden overleed in de ouderdom van ruim 68 jaar onze geliefde man vader behuwd en groot vader CHRISTIAAN ANTHONY VAN DER EIJK oud-gezagvoerder GHV lid Ned Bond van Makelaars Officier in de Orde van Leopold II van België Bilthoven A M van der Eijk - de Jong Heerlen R C van der Eijk I A I T van der Eijk-Bedaux Paul Mark Bilthoven 7 april 1960 St Hubertuslaan 6 De teraardebestelling zal plaatshebben maandag U april om 15 uur op de be graafplaats „ Den en Rust " Fr Halslaan te Bilthoven De overledene is opge baard in de rouwkamer van het Diaconessenhuis te Utrecht De rouwkamer is geopend van 10-12 en van 15.30—17 uur Binnen enkele dagen STANZEN van pergament tot zwaar board in iedere vorm doet N.V.ILLUSTRA Paltzerweg 159-161 Bilthoven tel 2417 en 4910 D J JAGER Alb Neuhuyssfraat 19-H Utrecht tel 14374 Secretaris penningmeester afdeling Utrecht en omstreken N.V Drinkwaterleiding Maatscliappij voorheen N.V Arnhemsche Waterleiding Maatschappvj De Raad van Bestuur roept hierbij de aandeelhouders bijeen tot de jaarlijkse al gemene vergadering van aan deelhouders te houden op 20 april 1960 te 11 uur ten kan tore van de vennootschap Predikherenkerkhof 13 te Utrecht. AGENDA Verslag van de Raad vanBestuur Vaststelling van de verlles en winstrekening en debalans over het jaar 1959 Verkiezing van één lid vande Raad van Bestuur Aanwijzing van de persoonbedoeld in art 15 3e lid,hoofdstuk III der statuten Donatie Pensioenfonds.De verlies en winstrekening,de balans zomede het ver slag van de Raad van Be stuur liggen vanaf heden tenkantore van de Vennootschapter kennisname van de aan deelhouders Ingevolge art 18 der statu ten moeten aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen ten minste vier dagen vóór de vergadering de bewijsstukken van hun aandeelhouderschap in bewa ring geven hetzij ten kan tore van de vennootschap hetzij ten kantore van de heren Vlaer en Kol bankiers te Utrecht CENTRAAL ONDERWI.ISINSTITUUT VOOR DE LEVENSMIDDELENBRANCHE te Driebergen zoekt voor haar kantoor een Boekhouder Leeftijd liefst 20-30 Jaar Vereist praktijkdiploma boekhouden of ge lijkwaardig diploma Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen omtrent op leiding ervaring en verlangd salaris te richten aan C.O.L — Hoofdstraat 78 — Driebergen Heden overleed te ' s Gra-venhage tot onze droef heid onze lieve moeder behuwd - en grootmoeder zuster en behuwdzuster CHRISTINA ABELHEID CLAHSEN Weduwe van Oege Kok in de ouderdom van 73 jaar Uit aller naam G Kok Utrecht 7 april 1960 Koekoekstraat 34 Correspondentie adres Kraaienlaan 9 ' s-Gravenhage De overledene ligt opge baard in de rouwkamer van het r.-k ziekenhuis Joannes de Deo ingang Warmoezierstraat). Bezoekuren zaterdag van 9—11 en van 14.00—14.30 uur zondag van 17.45 — 18.45 uur De teraardebestelling zal plaatshebben maandag a.s om twaalf uur op de be graafplaats Den en Rust " te Bilthoven TONEELGROEP ENSEMBLE HET TUSNFEEST Toneelspel van Lo van Hensbergen met Andrea Domburg Lo van Hensbergen Henk v Ulsen e.v.a dinsdag 12 april 8 uur RECKITTS N.V UTRECHTSEWEG 333 — DE BILT mnL of vrL adm < krachten vraagt TONEELGROEP THEATER DE ZOMER VAN DE ZEVENTIENDE POP van Ray Lawler met Anny de Lange Enny Mols de Leeuwe Robert de Vries e.v.a Voor A Debiteuren-administratie B Diverse werkzaamheden op de afdeling boekhouden. Leeftijd 20—30 jaar Praktijkdiploma boekhouden of hiervoor studerend strekt tot aanbeveling Uitvoerige sollicitaties aan ons kantoor ikjs:siüie3ite«2ie^£te;a2lte^3ïse^jü!s^aïte:a2i5 woensdag 13 april 8 uur ¦ ¦ NEDERLANDSE COMEDIE BOELHUIS Wegens beëindiging bedrijf Notaris J M A de Greef Koop te Harmeien zal op woensdag 13 april 1960 v.m 10 uur ten verzoeke van de Heer J C MASTWIJK Dorpsstraat 9 aldaar om contant geld PUBLIEK VERKOPEN 17 stuks lelf gefokt vee ab en tbc-vrö waaronder Il kalfdragende of gekalfd hebbende koeien 2 klam vaarzen 3 pinken en een fokkalf 1 penny met een ponny-melkkar ponnytuig een zware schouw z.g.a.n bakfiets 65 hooiruiters 2 goede landhekken rolblok hooigereedschap melkem mers droogvoerbakken voertonnen varkenszeunlën kruiwagen kruiplank hooi berg met golfplaten vaalt griepmest en de opstal van een houten schuur van 5 bil 14 meter enz Te zien 2 uur vóór verkoop Tevens melklijsten ter inzage IET DE POET ^^ am van Félicien Marceau met Ank van der Moer Rita Ma réchal Mien Duymaer v Twist Marie Hamel Joan Remmelts Henk Rigters Guus Oster e.v.a Prijzen van f 1.50 tot f 5 — Coupons geldig Prijzen van f 1.50 tot f 5 — Coupons geldig ^¦¦¦¦¦¦ 1 VERBRUIKT UW COUPONS ¦¦¦¦¦¦ donderdag 14 april 8 uur ¦> Voor onze afd BOEKHOUDING gevr Assistent van de Chef leeftijd 21-25 jaar R.-K Mulo - en Praktijkdiploma Boekhouden vereist Sollicitaties ond no 2-8427 bur U.N G GERRITSMA Mondarts afwezig tot moandag 25 april Noodgevallen zie raambiljet Onze kleintjes hebben succes 0 VAN DER HIEL Arts AFWEZIG TOT 27 APRIL Voor waarneming zie raam biljet en telefoon 35000 ""¦¦""« imiiH agenda H ALBRACHT Arts afwezig van 11 tot 27 april Waarneming zie raambiljet en telefoon 35000 WOENSDAG 13 APRIL en DONDERDAG 14 APRIL — 19.00 UUR «« ATTHfiUS PASSION van J S Bach o.l.v Jacques Reuland door het Toon kunstkoor Afd UTRECHT het Utrechts Ste delijk Orkest het Kathedrale Jongenskoor Solisten zie affiches Toegangsprijs ƒ 4 — N.V Bouwvereeniging „ ELINKWIJK " te Amsterdam Gewone jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhou houders op dinsdag 3 mei 1960 te 11.00 uur ten kan tore van Werkspoor N.V te Amsterdam De agenda ligt ten kantore der Vennootschap voor iede re aandeelhouder ter inzage tot na afloop van de verga dering DE RAAD VAN BEHEER Amsterdam 9 april 1960 C L Zuidervaart Weerdsingel OZ 62 bis AFWEZIG TOT 19 APRIL Waarneming zie raambiljet en telefoon 35000 De SOLAFABRIEK te Zeist vraagt voor direct SLIJPERS voor de afdeling MessenslUperQ Aanmelden dagelijks kantoor Solafabriek Van Ree nenweg 155 of ' s avonds tussen 7 en 8 uur bij de heer Knipschild Lyceumlaan 2 te Zeist ZATERDAG 1(5 APRIL — 19.30 UUR N.J.J.B NAT KAMPIOENSCHAPPEN JUDOTEAMSI Toegangsprijs ƒ 2.25 Dr J A V LOON Internist maandag geen polikliniek KoarfverkoopJvanvlÖ tot 3 uur Tèleforiisch van 1V tot 3 uur no 1 52 42 BOELHUIS te BUNNIK Om contant geld TANDARTS VINKENBORG AFWEZIG TOT 23 APRIL Dringende gevallen dr P R VAN HASSELT Telefoon 17324 en M R v d MOLEN Telefoon 14647 - c ^ De Firma C en H G VAN DAM te Wijk bij Duurstede zal op DONDERDAG 14 APRIL ' 60 des voormiddags tien uur ten huize van de heer T van Scherpenzeel op de hof stede „ de Uithof " aan de Hoofddijk 45 onder Bunnik wegens beëindiging van het bedrijf publiek verkopen De gehele boerderij-inven taris bestaande uit 13 kalfdragende en gekalfd hebben koeien 8 guiste koeien 8 pinken 4 zoogvarkens Voorts Melk kaas - en deelgereedschappen waar onder melkmachine merk Benco " kaasvaten kaas pers wringtobben en em mers alsmede enig huls raad als kasten stoelen ta fels spiegels schilderijen en kachels en ten slotte diver se landbonwwerkfulgen en gereedschappen waaronder tractor merk Güldner platte wagens op luchtbanden met rekken houten gierbak in houd 1750 liter hooihark en schurtder ploegen eggen paardentuigen en - dekens koedekken en hetgeen meer te voorschijn zal worden ge bracht Uiteenummerd te be7ichti gen ' s morgens voor de ver kopiog ONDERWIJSINSTELLING vraagt voor zo spoedig mogeiyk een BETROUWBARE en BESCHAAFDE schoonmaker-hulpconsierge Salaris volgens rijksregeling naar gelang van leeftyd van ƒ 254.07 tot ƒ 297.34 per maand exclusief de te verwachten 3 of 6 % Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen onder no 2—8467 aan het bureau U.N Dr F J P DOM AFWEZIG TOT 27 APRIL Voor waarneming zie raam biljet en dokterscentrale te lefoon 35000 ^::= S ^ l Voor spoedige indiensttre ding gevraagd aankomende ADM KRACHT vrouwelijk voor oplei ding diverse admini stratieve werkzaamhe den en typewerk Diploma typen vereist Br ond no.2-8473 bur U.N MERKSPOOR BEDRIJF TE UTRECHT vraagt voor haar Secretariaat STENO-TYPISTES Vereisten a Middelbare schoolopleiding • Vlot stenogiaferen in de Nederlandse en Engelse taal Schriftelijke sollicitaties onder letter S te rich ten aan het Secretariaat DRummjUR Gevraagd voor direct of later kamermeisjes-serveersters In - of extern Prettige werkkring Reisgeld wordt vergoed N.O.I.B Kasteel Nijenrode Aanmelden Hoofd huishou delijke dienst DRIFT 23 TÈl 16431 UTRECHT UTRECHTSCH NlEUWSBLAta Gezellige soiree's in onze nieuwe zaal DEZE zaterdag van 8 30-11.30 uur BERT VERSSEVELD DEZE zondag van 8.15-11 uur De 7 RHYTHM SELLERS Zaterdag 16 april van 8.15-12 uur Paas-bal 2e Paasdag van 8.15-11 uur Paas-soiree Dansschool P WILDSCHUT KROMME NIEUWE GRACHT 48 bij de Muntstraat AUTORIJLESSEN VOOR DE HELFT VAN DE NORMALE PRiJS MAAK VAN DEZE UNIEKE GELEGENHEID GEBRUIK EN LEERT NU AUTORIJDEN Deze aanbieding geldt voor inschrijvers vóór 23 april 1900 en wel voor de duur van de gehele cursus LESSEN WORDEN GEGEVEN IN NIEUWE VOLKSWAGEN Haast U om vóór 23 apri 1960 in te schrijven AUTORIJSCHOOL G SMITS VAN SWINDENSTRAAT 59 — UTRECHT — TELEFOON 16883 Ook Uw aangewezen adres voor prima huurauto's PERZISCHE TAPIJTEN THE ORIENT CARPET IMPORTERS te Den Haag nodigt U uit tot een bezoek van de belangrijke EXPOSITIE van PERZISCHE TAPIJTEN EN KLEEDJES welke zal worden gehouden uitsluitend MAANDAG II APRIL VAN 11—22 UUR en DINSDAG 12 APRIL VAN 10—21 UUR in de foyer van TIVOLI LEPELENBURG — UTRECHT Het geëxposeerde omvat een grote verscheidenheid salon - en eetkamertapijten vele hall en serre tapijten Perzische tafelkleden afgepaste lopers enz enz te veel om op te noemen waarbij de edelste soorten als Keshan Kirman Bochara plm 250 stuks Verder enige Chinese tapijten Ieder exemplaar is zichtbaar geprijsd terwijl deskundige voorlichting U wordt gegeven door de beëdigde Makelaar expert D de Leeuw IEDER EXEMPLAAR WORDT IN EIGEN INTERIEUR GETOOND - GRAFWERKEN Maiuutsieenhandel ¦ ¦.__,¦ ¦ i MODEHUIS STODÈL vraagt voor spoedige Indieasttredlng v.h.-Cool -,•¦ BllTSTliAAT 30 UTftECHT TEL 10325 bii:i OatWrW » AANK VERKOOPSTER VERKOOPSTER VOOR DIVERSE AFDELINGEN Aanmelden dagelijks aan de zaak Vredenburg 35 Utrecht of ' s avonds na 7 uur Telefonisch onder no 02953 — 5224 CO-OP „ utrecht " u.a Gevraagd i een actieve | BAKKER-BEIORGER 1 f in ' t bezit van Rybewijs A l [ Aanmelden i Kantoor Coöp „ UTRECHT " Willem van Noortstraat 13 — Utrecht ^ uiiiiiiiiiMiririiriiiijtiiiiEfiitMMtnilllltllfliu i Emigratie j Familiebezoek j iZakenbezoek j I Voot een | = onbekommerde reis = i kiest O i 1 VAN NIMWEGEN'S f I erkend | f PASSAGEBUREAU f i VOORSTRAAT 80 1 I Telefoon 2S1?1 12497 f = Geopend dagelijks van i 9.00-6.30 uur Ook des za - 1 = terdags i ïiMiriiiirnlliitiliiiiiitHliiiiiiiriiillMinMrini ^ N.V HOUTHANDEL v/h P M & J JONGENEEL heeft plaats voor 2 vrL adm krachten leeftyd 18—22 jaar diploma mulo a voor de statistiekafdeling b voor de reken - en giro-afdeling Met reeds vastgestelde vakantieplannen kan rekening worden gehouden I Sollicitaties met vermelding van leeftijd opleiding eventuele ervaring en functie waarvoor men sollici teert aan de afdeling Personeelszaken Zeedijk G Utrecht Jin Jersey Industrie N.V OUDEGRACHT 215—217 Utrecht vraagt voor spoedige in diensttreding \ Illlil Op onze afdeling organisatie en efficiency zoeken wij flinke jongens EEN JOÜOEMAN van ongeveer 21 jaar ter opleiding in breierö en magazijn Prettige werkkring en goede toekomstmogelükh Aanmelden van 8-18 uur za terdag van 8-14 uur Gewenst is dat hij het Muln-diploma bezit maar wij eisen vooral een goede reken vaardigheid Zijn taak zal o.a bestaan uit het assisteren van de arbeidsanalisten bij het maken van tijd - en methodestudies GEVRAAGD voor direct een nette slagersknecht Aanmelden FA GEBR TEEUWEN Openbaar slachthuis Utrecht Brieven onder letters P.C aan DRUKKERIJ J VAN BOEKKOVEN BEGIJNEHOF 7 — UTRECHT CO-OP „ utrecht " u.a | Gevraagd voor directe indiensttreding voor onze = steeds groeiende levensmiddelenwinkels = BOOM - EN BOZENKWEKERLT In het midden des lands vraagt bekwame KRACHTEN Liefst P.G Hoog loon Br ond no 2-8451 bur U.N enige actieve | winkelüe;sjes | Leeftijd 18—20 jaar g Aanmelden = Willem van Noortstraat 13 — Utrecht = iMiiiiiiiiiMiMiiiitiiMiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiMiriiiitiiniiiiiiMiiiiiiiMiiiniiiniiiiiiitiiniiiiiiiiiiiniitf i GEVRAAGD 1 Gevraagd wedstrijd-kapmodellen ^ owel dame als heer Leeft tussen 15 en 25 Jr Dame moet blond haar willen dragen Aanm Kap.salon Gretlia Bekkerstr 88 Ulr tel 239j'ó I Ie DIESELMONTEUR | I moet zeer goed vakman zijn 5 I Goede salariëring en sociale voorwaarden i I Vrije werkkleding en vrij vervoer op onze f ï busdiensten i f Garage DE HAAS N.V I KERKEWIJK 93 TE VEENENDAAL 1 1 TELEFOON 2845 f ~> iiiiiMirniiitiiiiniiiiiiiiiiMiiiniiiiMiiniiiiniiiiiNiinMiriiiiiiiiiii)iiiltiifiiiiiMiHiriiniiillMiic 
« UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 9 april 1960 - 67e jaargang no 29 1 Beroep op Zuid Afrikaanse kerken De oecumenische raad van kerken in Nederland heeft dd 5 april een brief gericht tot de acht kerken in Zuid-Afrika die lid zijn van de We reldraad van kerken en bovendien tot de veertien Afrikaans sprekende ker ken die niet zijn aangesloten bij de Wereldraad De raad zegt er zich over te verheugen dat verscheidene kerken in de unie bij herhaling getracht heb ben de rassenscheiding te overwinnen en tegen de onrechtvaardige gevolgen daarvan hebben geprotesteerd Van uit het evangelie van vrede en verzoening der lijdensweken wendt de raad zich tot u met het dringend verzoek krachtig voort te gaan in het verzet tegen de rassendiscriminatie of indien zulks door uw kerk nog niet zou zijn geschied thans deze weg op te gaan De raad hoopt dat ook uw kerk bereid is alles te doen wat in haar vermogen ligt dat niet tot het gebruik van geweld wordt over gegaan en aan alle in Zuid-Afrika woonachtige rassen volkomen ge rechtigheid zal geschieden aldus de Oecumenische raad van kerken in zijn schrijven aan de acht kerken van Zuid-Afrika Advertentie BITTERE SLECHT QEHANTEERDE AFFAIRE Oberlaender - zeker van pensioen - gaat weg Succes zal communisten v/el naar meer smaken SLAP EN I^ÜTtOOS Gebruik A Sarco-globine en u bent spoedig weer g'ehoel op krachten I In vloeibÉwe - en drageevorm DUTIM N.V - OÏG$TCËEST iVan onze correspondent te Bonn Prof Oberleander de Westduitse minister van vluchtelin genzaken gaf er gistermiddag de brui aan hij keerde voor de verdediging van de begroting van zijn ministerie niet meer terug in de Bondsdag te Bonn waarvoor hij des morgens nog een discussie had meegemaakt over een bepaalde sector van zijn nazi verleden Het eigenaardige van de gang van zaken van gisteren was dat de regeringspartij de CDU/CSU waar van Oberlaender lid is het merendeel van de mededelingen over Oberlaenders terugtreden aan de socialistische oppositie overliet CAMPII^G SHOW in het Jaarbeursgebouw op het Vredenburg van 6 t.m 18 april Op werkdagen geopend van 10 uur ' i morgens tot 10 uur ' s avonds Op zondag en 2e Paasdag geopend van 1 uur tot ' s avonds 10 uur Paaszaterdag tot 7 uur geopend Ie Paasdag gesloten TOEGANG GRATIS NOTITIES UIT DE BONDSREPUBLIEK Van vluchtelingen en royale KLM VLUCHTELINGEN Onvoorstelbaar hoog is het aantal vluchte lingen in de Bondsrepubliek PeV week komen er circa 3000 uit communistisch Oost-Duitsland dat is per jaar de bevolking van een stad als Groningen In de week van 26 maart tot 1 april waren het er overigens 3116 de week daarvoor 3137 De Bondsrepubliek heeft op het ogenblik 53 miljoen inwoners van wie er 3.308.400 in de loop der afgelopen vijftien jaar uit Oost-Duitsland zijn gevlucht een belar^rijk deel ten goe de zal komen aan de we genbouw maar dat daar door thans de staat 58 pet van de benzineprus inrfigen zak steekt Daardoor staat benzine op de tweede plaats waar het de hoogte van ver bruiksbelasting betreft Van de prijs van sigaretten roomt de staat 70 pet af van het bier slechts 19 pet van de brandewijn 40 pet De optimisten zeggen mis schien worden de wegen thans werkelijk beter „ INTELLECTUELEN VOEDSEL " Er is geen voedsel dat een mens intelligenter maakt dan hij is Dat heb ben wetenschapsmensen te Frankfort aan de Main dezer dagen meegedeeld Men kan nu eenmaal ze verklaarde de hoogleraar prof Kraus de hersenfunc ties niet door bepaalde voedingsmiddelen verbete ren ook niet met zg glu tamin-zuren waarvan men tot voor kort bepaalde ver wachtingen had Prof Kraus meent dat de voeding van een man die zün brood uitsluitend ver - zomerdienst twee - daagse reisjes naar Amsterdam maken inclusief hotel al lerlei uitstapjes en een trarakaartje voor de prijs van 75 mark Daarmee wil de K.L.M pogen de Westduitse be volking speciaal die in het Roergebied en rond Keulen en Bonn het reizen per vliegtuig te leren kennen Want van korte reizen zou het in dit van welvaart overstromende land wol eens tot grote duurdere reizen kunnen komen BENZINEPRIJZEN De benzineprijs.slag gaat in de Bondsrepubliek nog iedere dag verder Na een fikse prijsdaling is de prijs dezer dagen voor gewone benzine weer opgelopen van 58 tot 60 pfennig per liter super tharLs 67 waar het de grote maatschappijen als Shell Esso e.d betreft Dieselolie kost thans 54 a 56,5 pf per liter Deze verhoging Is een gevolg van de verhoging van de mineraaloliebelas ting IJverige rekenaars zün tot de conclusie gekornen dat de verhoging van deze belasting weliswaar voor Advertentie Functioneel ontworpen voor onze inoderne lijd J VOOR HET LAATST op de ^ '/ regerinrjszetel de Westdnitse f ^ viintsterie Oberlaender heeft ^ i Ttu dan eindelijk besloten heen f ^ te gaan nadat hij wekenlang ^ ^ onder spervuur heeft gestaan ^ f over zijn nazistische uerleden ^ ^ Vrijdagmorgen zat hij nog ach ^ f ter de regeringstafel foto en ^ i werd opnieuw aangevallen i ^ over zijn verleden ' s middags ^ i was Oberlaender verdwenen f Advertentie Huidgenezing Huidzuiverheid - Huidgerondheid Puistjes ïerdrogen door Purol-poeder Versnelde uitvoering van Amerikaans raketprogram President Eisenhower gaat i'J vol ledig mee akkoord dat de uitvoe ring van het programma voor de bouw van Atlasraketten en duikbo ten uitgerust met Polarisraketten zal worden versneld Dit heeft de minister van defen sie Thomas Gates na een cmder houd met president Eisenho\^Pr en de chet stat van de Amerikaanse strijdkrachten generaal Twming meegedeeld Voor de bouw van de duikboten zal nog een bedrag van 52 miljoen dollars kunnen worden gebruikt da aanvankelijk voor een ander begro tingsonderdeel was bestemd Door een vermindering in de prO('uktle van de Bomarcraketten zuUeii gel den vrijkomen voor een versnelde uitvoering van het atlasprogram ma Vragen over Slijkels staatseommissie voor vervoer Het Eerste Kamerlid de heerElfterich heeft aan de ministervan verkeer en waterstaat vragengesteld over de instelling van eencommissie van advies inzake Euro pese vervoersaangelegenhedennaast een bestaande commissie vande Sociaal Economische raad op ditterrein Het Kamerlid vnagt o.m of de minister niet van mening is dat de instelling van de staatscommissie rechtens onjuist en in feite overbo dig is De SPD maakte gistermiddag na een twee uur durende frac - tie bespreking met de CDU het eerst bekend dat Adenauer Oberlaender toestemming had verleend „ reeds nu zijn jaar verlof aan te vangen " En ver der dat de CDU/CSU had toe gezegd dat Oberlaender niet meer op zijn ministerie zou te rugkeren en voor 5 mei aan staande zijn ontslag zal hebben ingediend Op 5 mo zal nu te Bonn In de bondsdag het begrotingsdebaije over Oberlaenders ministerie plaatsvinden — zónder Oberlaender — dat debat had gistermiddag moeten worden ge houden maar de minister nam zijn plaats op de regeringsbanken tussen zijn collega's niet meer in Zijn laatste ministeriële daad in het parlement was de beantwoording van een vraag van de FDP'er Rademacher tijdens het vraaguurtjes des morgens Die vraag betrof de bewering van Oberlaender in het officiële handboek van de Bondsdag dat hij eens door de nazi's ter dood zou zijn veroor deeld Gistermorgen nam Oberlaenderhier niets van terug hoewel zijnantwoord nu juist niet te contro leren is hij zei namelijk dat op 10 november 1943 een hoge SS'erhem te Praag had meegedeeld datde SS chef Himmler hem ter doodhad veroordeeld Op 8 januari 1944 vertelde de hoge nazi leiderFrank hem evenwel dat Himm ler het doodvonnis had ingetrok ken Het was de laatste daad van Ober laender als minister in het parlement en iedereen nam met deze explicatie genoegen Niemand ook die zijn stem verhief tegen de uitstel-politiek van Oberlaender en het kabinet die het beiden acceptabel achtten om Ober laenders ontslag op of na Imei te laten ingaan daardoor zou de minis ter die op 1 mei aanstaande 55 jaar oud wordt tenm.inste kunnen genie ten van liet ministerieel pensioen Bittere smaali De affaire Oberlaender kan als af gedaan beschouwd worden ook al zal de minister zijn plaats in de Bonds dag niet willen af.staan en ook al zul len de ere-raad van de CDU en de officier van justitie te Bonn de kwes tie Lemberg wel verder onderzoeken De zaak laat aan alle partiien een bittere smaak achter immers de ver lofaanvrage het aanstaande ontslag en de druk door SPD CDU en andere groepen in de laatste maanden zijn allen een gevolg van de door de com munisten aangetoonde kwetsbaarheid van het kabinet-Adenauer zoals juist door Oberlaenders positie bleek De communisten in Oost-Duitsland Tsjechnslwoakije en de Sovjet-Unie konden vrijuit aan de hand van voor een ieder bereikbare gegevens deze zaak tot in het oneindige uitbuiten Toen met het naderen van de topcon ferentie en voorafgaande communis ti.sche acties de Westduitse algemene politieke positie steeds kwetsbaarder werd vooral na de anti-semitische golf in december en januari jl was Adenauer ten slotte genoodzaakt Oberlaender te laten vallen Hier schuilt het bittere Het is bui ten kijf dat Oberlaenders verleden vol bruine nazi-vlekken zit maar de Bondskanselier handhaafde hem Men zegt te Bonn hierover een principile fout voortspruitende uit een zekere trouw van Adenauer aan een mede werker die hem sedert 1953 tezijde stond en wiens ideeën omtrent Oost Europa in bepaalde Bonner kringen bepaald niet onprettig klinken Wie volgt'i Oberlaender gaat thans na einde loos touwtrekken na een voor Bonn zeer onplezierige want met een zeker succes gevoerde rode propaganda hetze na het wakker worden van het eigen slechte geweten Men kan ervan opaan dat men van communistische zijde — met dit succes voor ogen — niet zal ophouden nog meer kopstukken uit de intieme kring rond Aden auer pogen te treffen Zo bijv de minister van binnen landse zaken Schroeder eens aspi ranl-SA-man de minister van ver keer Seebohm wegens zijn uitlatin gen over Sudetenland en staatssecre taris Globke wegens diens commen taar op de Neurenberger rassenwet ten zullen nu wel aan de beurt ko men Het zal het logisch gevolg lijn van hel ergerlijke vasthouden aan een man dit het na-oorlogse Duits land zich als minister niet had mogen permitteren en die men desondanks hoog te paard durfde laten zitten ZUIDAFRIKAANSE AMBASSADEUR GAAT HEEN De ambassadeur van Zuirt-Afrika in eNderland dr F E Geldenhuys gaat zioli terugtrekken uit hot diplo matieke dienst De heer Gelderhuys en zijn echtge.iote zullen Nederland cp 23 juni verlaten met de „ Oranje fontein " van de Holland-.4frika Hjn Zy zullen zich in Afrika vestigen in Pretoria ' Dr Geldenhuys is ambassadeur geweest in Nederland sinds januari 1957 Oor.?pronkelijk was het zijn bedoeling zich uit de diplomatieke dienst terug te trekken tegen het eind van het afgelopen jaar maar op verzoek van de Zuidafrikaanse regering is hij nog een half jaar aangebleven Het is nog niet bekend wie dr Geldenhuys zal opvolgen in Den Haag Voorts bevinden zich on der de Westduitse bevolking 9.553.600 zg Heimatvertrie benen Duitsers die vóór 1945 in Tsjechoslowakije,Oost Pruisen e.d woonden.In totaal is thans 24,7 pet.van de Westduitse bevol king voormaUg vluchte ling In vergelijking met de voll^stelling van september 1950 is de oorspronkelijke Westduitse bevolking ge groeid met 2,2 pet maar het aantal vluchtelingen nam toe met 37,1 pet Hel aantal vluchtelingen uit Oost-Duitsland steeg in de afgelopen tien jaar van l.ti miljoen tot 3,3 miljoen mensen ONZE K.L,M doet in de Bondsrepubliek pogingen een stevige greep op de markt te krijgen Zij laat We.stduitse journalis ten meedoen aan interna tionale persreisjes zij zet in grote Westduitse bladen grote en dure advertenties Ên ze heeft een soort week - eind retourtjes voor Duit sers ingesteld Van het Keuls-Bonner x'lleeveld Wahn ot van Dusseldorp kan men In de Oosterlandse raadsmisère Beroep oud-wethouder ongegrond verklaard Van onze Zeeuwse correspondent De provinciale staten van Zee land hebben het beroep van de oud wethouder van Oosterland de heer Zeyler dat deze had aangerekend tegen de beslissing van de raad In verband met de benoeming van de drie nieuwe raadsleden ongegrond verklaard Zoals bekend had de heer Zeyler protest aangetekend tegen het feit dat de raad van Oosterland rlp ge loofsbrieven van de drie nieuwe raadsleden door slechts twee raads leden had laten onderzoeken «- n niet zoals het reglement van orde voor schrijft door drie Volgens het ant woord van gedeputeerde state.i aan de heer Zeyler heeft de raad goed gehandeld en volkomen in over eenstemming met de kieswet Aangezien de kieswet boven et re glement van orde staat kon er ge handeld worden zoals op de bewus te vergadering is geschied Hulp nodig voor Roeanda-Oeroendi Een speciale missie van de Ver enigde Naties naar het Belgische be heerschapsgebied Roeanda-Oeroendi heeft aanbevolen onmiddellijk maat regelen te nemen tot beëindiging van de „ sfeer van agitatie " in dat gebied Roeanda-Oeroendi dat een Duitse kolonie is geweest is economisch en administratief verenigd met Belgisch Kongo dat op 30 juni aanstaande on af hank ' lijk wordt Hun voorstellen zijn dat de Ver enigde Naties zo spoedig mogelijkhulp gaan verlenen bij het bestuuren de ontwikkeling van het gebied,dat een conferentie van Belgen enAfrikaanse leiders in plaats van inaugustus eerder wordt gehouden endat in het begin van het volgendejaar verkiezingen worden gehoudenvoor wetgevende raden van Roeandaen Oeroendi j » Verder spraken zij de hoop uit dat de Belgische regering volgend jaar de algemene vergadering zal kunnen verzoeken om bespreking van de on afhankelijkheid van Roeanda-Oeroen di Moskou stuürt nota van Bonn terug ne Sov.jet^tTnie heeft de regering in Bonn de nota teruggeshmrd waar in scherpe kritiek werd geleverd op premier Chroe'ijtsjef Twee dagen geleden was deze Westduitse nota waarin Chroesjts,ief ervan beschuldigd werd tydens zün reis door Frankryk een „ lastercam pagne " te hebben gevoerd te Mos kou overhandigd Hi,i werd terugge stuurd met de mededeling onaan vaardbaar te zyn wegens de laster lyke inhoud aldus een woordvoerder voor het Westduitse ministerie van buitenlandse zaken De woordvoerder liet uitkomen dat Bonn de zaak verder zal laten rus ten Uit het terugzenden van de nota is gebleken dat de Russische rege ring kennis heeft genomen van de inhoud Dat was de voornaamste be doeling van de nota aldus de woord voerder Volgens hem was de nota van zeer gematigde aard " De toon waarin de nota was gesteld was evenwel koel en strookte niet met hetgeen in diplomatieke uitwisselin gen gebruikelijk is Advertentie Grievende uitingen van politierechter President rechtbank dient te oordelen De minister van justitie heeft Inantwoord op vragen van het tweede kamerlid de heer Van Meel KVP)over bepaalde uitlatingen van deRotterdamse politierechter mr Advertentie Heynsius ter zitting van 12 febr II gezegd dat aangezien het gaat om het optreden van een onafhan kelyk recliter de beoordeling daar van uitsluitend toekomst aan de president van het college ' n gezonde beweging De heer Van Meel zegt in zljn vragen onder meer dat de politie rechter zich veroorloofd zou hebben opmerkingen te maken die discri minerend grievend en zelfs beledi gend zouden zijn voor de Westbra bantse bevolking " Verjong Uzelf en ook Uw fiets Volgens de ontvangen berichten kwamen de woorden van de politie rechter hierop neer dat hij de aan dacht vestigde op het naar verhou ding grote aantal zaken in de laat ste maanden wegens diefstal aan hangig gemaakt tegen uit Brabant afkomstige havenarbeiders Dit gaf hem aanleidiiig te waarschuwen dat deze Brabanders die de verlei ding om havendietstallen te plegen niet konden weerstaan beter deden thuis te blijven dan zich voor werk in de Rotterdamse haven te melden te meer wijl dergelijke feiten streng als regel nl met onvoorwaardelüke gevangenisstraf werden gestraft Nieuws van het platteland Zoals reeds tal van met de landbouw verwante bedrijfstakken hebben ge daan heeft nu ook de graanhandel de landbouwvoorstellen van de E,E.G afgewezen In een nota zegt de vereniging „ De Nederlandse Graanhandel " dat zij vreest dat het graanprijspeil in de E,E,G door politieke invloeden zo danig zal worden beïnvloed dat dit peil niet aanzienlijk zal komen te lig gen boven hetgeen economisch is ver antwoord Met enige andere branches heeft men nu het Actiecentrum Land bouw voorstellen E,E,G gesticht Het ligt in de bedoeling van de Eu ropese pluimveehouders om het on derling contact te versterken Daartoe zullen hun vertegenwoordigers zo nu en dan bijeenkomen De eerste bijeen komst zal van 15-18 november a,s in Utrecht worden gehouden Voorzitter van het organisatiecomité is prof dr C Romein te Utrecht en secretaris ir G A Meyer te De Bilt Een commissie uit de Tweede Kamer heeft met de minister van landbouw en visserij van gedachten gewisseld over de aan agrariërs te verstrekken ver goeding wegens de door hen in de zomer van 1959 geleden droogteschade Een aantal leden van deze commissie was van mening dat de door het LFl vastgestelde cijfers omtrent deze scha de aanvechtbaar zijn Gesproken werd van een poging van het L,E.I om de schade „ weg te redeneren " De minis ter was het met deze leden niet eens Hij voelt er niet voor de vergoedings normen te wijzigen Het ziet er voor de aardappalenex port niet zo best uit De aigmene ver v/achting is dat de uitvoer in deze m.aand belangrijk zal teruglopen Duitsland een van onze belangrijkste afnemers past ingaande 1 april een invoerrecht van 18 ",'« toe Deze heffing zou aanvankelijk reeds 1 oktober van het vorig jaar zijn ingegaan maar dit is uitgesteld tot 1 april Zweden had geruime tijd belangstelling voor het Nederlandse klei bintje Die belang stelling is echter gaan tanen omdat dit land een weg gevonden heeft om aardappels van betere kwaliteit van de Nederlandse te krijgen Voor de stadskippenhonder die zijn toom wil verjongen verdient het aan beveling hennetjes van 6 è 3 v;eken te kopen Deze zijn door de ^ Moeilijkste opfokperiode heen en kunnen toch nog gewend worden aan het kleine stadskippenhok Wat betreft het te kiezen ras moet worden opgemerkt dat in de laatste tijd de belangstelling voor lichte kip pen toeneemt b.v voor hybriden uit twee W.L stammen of een kruising van W.L met een van de middelrassen Hamps of RIR Lichte rassen kunnen volstaan met minder voedsel dap zwa re kippen maar de leg is niet evenre dig lager Voorraden hij Staatsmijnen namen af In de bijeenkomst van de onder nemingsraad der Staatsmijnen heeft hoofddirecteur mr F Jansei ver klaard dat de kolenvoorraden blJ de Staatsmijnen de voorbije maan den niet onbelangrijk zyn afgeno men Tegen de achtergrond " an de ontwikkeling binnen de E j.K.S noemde hij de situatie van zijn on derneming zeker niet onbevredi gend " reizen dient met zün hersens niet overdadig moet z^n en in elk geval arm aan vet maar rijk aan eiwitten mineralen en vitaminen Het is duur eten over het algemeen waarmee een in tellectueel zich in het leven moet houden Noj te meer daar zün maaltijd boven alles goed en smakelijk moet worden bereid en zijn eetlust moet opwekken Daarnaast dient de intel lectueel aldus prof Kraus die directeur is van het be faamde Max Planck insti-tuut voor voedingsphysio logie beweging te hebben tuinwerk bijvoorbeeld om een lichamelijke tegen prestatie tegen het „ zit werk " te krijgen Lichamelijke arbeid ver hoogt de behoefte aan ca lorieën vermindert de kans op overvoeding Daarbij beveelt hij voorts aan om goed te ontbijten 30 pet van het totaal aantal voe dingsmiddelen per dag des middags warm te eten f40 pet en het des avonds kalm aan te doen 30 pet en ten slotte ga een hslf uurtje lisgen na de mid dagmaaltijd aldus prol Kraus Door de krachtige uitbreiding in de chemische sector zal mer hier in de loop van dit jaar 400 nieuwe arbeiders kunnen aantrekken Bij het mijnbedrljf is voorlopig alleen nog maar vraag naar gespeciali seerde vaklieden Mr Jansen be klemtoonde dat hoewel de rationa lisatie in de miinbedrijven leidt tot een lagere bezetting zli toch nieu we mogelijkheden schept voor de tewerkstelling van hoogwaardiger arbeidskrachten De staat.smijnen hebben in heteerste kwartaal van dit jaar 1,882,750 ton netto kolen gedolven tegen 1,912.447 netto in hetzelfde kwartaal van het vorig jaar Het gemiddeld ondergronds rendement steeg ten opzichte van het eerste kwartaal van 1959 met 120 Kilo tol 18,12 kilo en thans op weg naai de 2000 Bij de Stichtingen Spaarbank van de Boerenleenbanken aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Boe renleenbank te Eindhoven en de Coöperatieve Centrale Raiffeisen Bank te Utrecht bedroegen de stor tingen en terugbetalingen in maart resp f 154,5 min en f 140,3 min zo dat er een spaaroverschot was van ƒ 14,2 min In februari bedroeg het spaaroverschot ƒ 32 min De Sociaal-Economische Raad heeft tot leden van de commissie ontwikkeling nationale economie be noemd prof dr J E Andriessen ir \ V H Kruyff in de vacature mr F H A de Graaft en prof n D B J Schouten in plaats van prof dr H W J Bosman lJtre < ht in zeven d«igen PE OA'SE VAN UrZ&i+(T U UNDEGOMÊW • HülLGVl NIET fKOP IN 6).M >^-- ' Tlwie VANON26 JONOÊ REN pANKÖO we DfTCSEKVTOE ' ÜTT 0ON6Q?fcM VEKKOpew VOU5eN6HI?.^MnH l^lfDEM ' Wej2v(N(a Y-<^axST6ÊlANó MOOZ 6ePÊN5ION6eRpeN VööR%-HILP£E'b Bi;i>E Bet£.NKUIL -- '/" Ö A ^ Wie TeKeKsT po^r laTek OP va BGüCè WA6'N BAP LIFT TE & eKJ(3MOeEeW 
Zaterdag 9 april 960 - 67e jaargang no 291 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Origineel mm VOOR u Uw kamer 350 X 450 kanf en kloar gelegd mei dil prima produkt kosf U slechts 116.30 Ook op betonvioeren Alle kleuren voorradig WONINGINRICHTING F M BROEKMAN CatharÊjnesingel 1 TEl 14775 5650 - DIE MET HOOFD ÈN HART KIEST luchtvering even soepel verend bijéén als bij vier personen vier portieren Cmet beveiliging voorkinderen op achterpoitieren verbruik 1 op 17 ruimte voor de hele familiebagage reservewiel apart bereikbaar minimale parkeerruimte S ROZENMAL'S r CONFECTIÈBEbRIJVEN JUTFASEWEG 171 - UTRECHT • vraagt voor direct "- ',' MODINÉTTES en leerling-modlneltés Aanmelden dagelijks ^ Sa ^ bovenstaand - adres..vaia 9 tot 17 Uur.'.Na IS^tiurl Calderónlaari 8 H énOude gracht 382 bis ' trtrecbt'Leh Julianasti'aat 7 Jutf§as Een moderne auto in de Dauphine-Masse móét zuinig ruim snel en comfortabel zijn Deze eigenschappen eist de Dauphine niet voor zichzelf alleen op Waarom er dan toch meer dan een half miljoen Dauphines op de wereld rondrijden ledere enthousiaste ei genaar zal het anders omschrijven maar het zal steeds hierop neerkomen „ De Dauphine heeft alles en is een Dauphine " RENAULT NEDERLAND N.V WIBAUTSTRAAT 224 AMSTERDAM / TEL 74.70.71 / 6000 DEALERS IN 98 LANDEN Tel 19143 ^ Illlllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliimillillllllllllllillllllllllllllll ^ I GEVRAAGD | 1 op klein kantoor van R.-K instelUng te UTRECHT | I JONGEMAN I I VOOR DE BOEKHOUDING | § en andere administratieve werkzaamheden = i Vereisten i S ten minste praktijkdiploma boekhouden = S studie voor M.B.A strekt tot aanbevelii ^ = = by voorkeur micdelbare schoolopleiding = i enige jaren ervaring in soortgeiyke functie = i leeftyd min 25 jaar = = Salaris afhankelyk van leeftyd diploma's = 1 en ervaring nader overeen te komen = i Sollicitaties met volledige inlichtingen omtrent op = § leiding en antecedenten ond no 2-8377 aan bur U.N 5 ^ llllllllllllllllllnillllUllnililllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIMIIIIIMMIMIIilllllillillllilllllllllilllll Voor Utrecht e.o N.V Automobielhandel v/h GRUND & Co ^^ Maliebaan 71 - Utrecht By de administratie van de Psychiatrische Obser - vatie kliniek bü het Huis van Bewaring II te Utrecht RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT By het Bureau van de Secretaris van Curatoren afdeling Comptabiliteit kunnen worden geplaatst TWEE JMEDEWERKEKS VOCE DE INTERNE CONTROLE 1 EEN ASSISTENT kunnen worden geplaatst JUDO Vanderhorst OUDKERKHOF 23-4 Telefoon 23272-25390 ENIGE VRL ADM KRACHTEN voor controle-werkzaamheden Vereisten Leeftijd ten minste 23 jaar Vereist middelb of Ulo-opleiding goede vaardigheid in stenograferen en typen in het Nederlands Salariëring afhankelijk van leeftijd ont-wikkeling en ervaring tot max ƒ 428 — p.m excl huurcom Bij gebleken geschikt heid bestaat t.z.t kans op bevordering minstens diploma mulo en praktykdiploma boekhouden alsmede ervarmg op accoun tantskantoor of interne-controle-afdeling Bezit van het diploma MBA of vergevor derde studie hiervoor strekt tot aanbe vehng Leeftyd tot 30 jaar HUWELIJK Voor goede betrouwbare hn weiyksbemiddellng geheim serieus coulant ook voor V het OUDE VERTROUWDE ADRES kantoor Metropa ' Mathenesserlaan 158 B Telef 50613 ROTTERDAIM Overal te ontbieden Gratis inlichtingen In blanco cou vert Uitv soil te richten aan het bureau Personeels voorziening v d Rijksoverheid Prins Maurltslaan 1 Den Haag onder vermelding van no 02929/1239 in linkerbovenhoek env en brief 2 EEN ASSISTENT N.V „ De Utrechtsche Handel Mij " Centra - Grossier Vereisten Mulo-diploma en praktylcdjploma boek houden Leeftyd tot 25 jaar Max salaris ƒ 394 — per mrd excl huurcompensatie salarisherziening en vakantietoelage aanvangssalaris afhankeUjk van leeftyd opleiding en ervaring Schrifteiyke sollicitaties met uitvoerige inlichtingen en vermelding van 1 of 2 te richten aan de Secretaris van Curatoren Kromme Nieuwe Gracht 29 Utrecht WEERDSINGEL O.Z 7-10 — UTRECHT TIMMERLIEDEN en AANKOMENDE TIMMERLIEDEN gevraagd Aanmelden werk Vondellaan Utrecht FA W K V ERP EN ZN BOUWBEDRIJF KERKDRIEL vraagt voor haar afdeling expeditie a een chauffeur en b twee magazfjnbedienden »• i >" ' ' ' " —'" >«" ' '— ¦¦ N.V Machinefabriek en Constructiewerkplaats „ ROLAND E " vraagt wegens uitbreiding van de werkzaamlieden * een carrosseriapfaaiwerker '^ een elektrisch lasser ''' enige amkommis en leerling bankwerkers waarvoor de mogelijkheid bestaat opge leid te worden tot het Rijksdiploma Bemetel SchrifteUike of mondelinge sollicitaties te richtenaan ons adres KEULSEKADE 120 UTRECHT I Schriftelijke sollicitaties aan bovenstaand adres af deling Personeelszaken zullen we nemen * geei of lichtblauw ^ Mwrjm^i I Exclusieve en moderne dame.skonlektiezaak te Nij S megen biedt een enthousiaste representatieve en k intelligente JONGE VROUW 25 tot 35 jaar met een goede smaak en modefeeling een interessante en afwisse lende verkoopfunctie teeen een goed hono rarium Verkoopervaring in soortgeiyke branche Is byz aanbevelenswaardig doch niet strikt noodzakelijk om te reflecteren Een comfortabele en zonnige kamer is eventueel disponibel I Schriftelijke aanmeldingen onder no 2-8386 aan het S bureau Ü.N Telefonische aanmeldingen zondag - I 08805—404 door de week 08800—23093 Daar heb je de moeilijkheid In welke tinten zal de kamer geschilderd worden Welke kleuren hebben de gordijnen de meubelen het vloerkleed Van welke kleur gaan we uit Want als we de wanden gaan schilderen moet het geheel toch een harmonieus verantwoord kleurenspel worden Aangenaam en rustgevend zodat het een blijvende voldoening geeft voor Jaren Donkere kamers krijgen andere lichtere kleuren dan zonnige dat weten we wel Maar hoe weten we zeker dat onze kleurenkeus de juiste Is > Yan nu af aan weten we het zeker WERKTUIGKUNDIG INGENIEURSBUREAU TE BILTHOVEN vraagt voor direct JONGE TEKEIMR of AANKOÜiENDE TEKENAAR Geboden wordt behoorUjk salaris een prettige werkkring waar gegadigde ge legenheid vindt zich in het tekenen en ontwerpen van gereedschap.swerktuigen en speciaalmachines te bekwamen Verlangd wordt goede aanleg voor werk tuigkundig tekenen Enige praktyk In werkplaats strekt tot aanbeveling Sollicitanten die geloven aan de gestelde eisen te voldoen gelieven te schryven onder no 2—8393 aan het bureau U.N Door de Histor Kleurzoeker Het Is een draaischijf in een hoes U draalt en zie.t voor een uitsparing in de hoes komen telkens andere interieurs tevoorschijn Voor elk type vertrek voor ieders smaak Verantwoorde kleurcombinaties Evenwichtig Harmonieus Zorg dat u de Histor Kleurzoeker hebt voor u begint te schilderen ' s Land beste kleurspecialisten stelden hem samen Uitsluitend verkrijgbaar bij onderstaande verfzaken waar U tevens gratis kleurstalen kunt verkrijgen KLEURZOEKER / ost wn kleurproblemen op HISTOR HISTOR > Specialisten zijn fa J A ' Bosman Woonark „ Terra Nova " Noordersluis Jutphaas Ie Linschotense Verfhandel R G v Vorik Dorps straat 8 Linschoten fa H B Siero Nassaustraat 71 Maarssen fa C Mol Achterbergsestraatweg 31 Rhenen fa H C A van Rijswijk Rademakerstraat 26 Soesterberg Amstra's Magazijnen A'damsestr.weg 135 Utrecht Histor algemeen bekend om tfe nMole kleuren E «« produkt « w Va-oulwu Ukftbrlekca N.V Alpheu »/ d Rgn Amstra's Magazijnen Nachtegaalstr 43 Utrecht fa G V d Berg Griftstraat 1 Utrecht Verfh Kleur Th A Savelkouls Westravenstraat 3 Utrecht fa D van Dijk Patrimoniumlaan 50 Veenendaal fa G V d Pol Gortstraat 49 Veenendaal fa J M van Montfoort Bernhardstr 51 Vreeswijk Gebr v d - Vlerk Handelskade 30 Vreeswijk De Verfkeizer R Breunesse Jagerlaan 80 Zeist Het Verfpaleis B J Breunesse Jagerlaan 80 Zeist fa - C de Graaf Dr Wellferweg 60 Achttienhoven fa van Ekdom Utrechtseweg 213 De Bilt fa G Pijpers Eendrachtslaan 3 Breukeien Verfhandel Smits-Pijpers Brugstraat 38 Breukeien WIJ VRAGEN voor spoedige indiensttreding Ie flinke magazijnbedïande 2e nette meisjes voor de winkel 3e jongens Boog ' oon vrüe bedrijfskleding 3 weken vakantie welke voor dit jaar nog te regelen zijn fa A M van Velsen Dorpsstraat 22 Cothen fa Dokkum Kampweg 5 Doorn fa - Joh Drost Gzn Rijksstraatweg 93 Eist fa T Eimers Rijksstraatweg 165a Eist anmelden GROENEWOUDT SUPERMARKET N.V Smarajrdplein 195 — Utrecht fa J J Steenbakkers Vlierweg 3 Houten 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zate dag 9 april 1960 - 67e jaargang no 291 Utrecht in het geweer tegen gammele auto^s Yiandid^oXan ^ mi hoians Zweden wil meer naar Nederland exporteren Show van badpakken en accessoires Levensverhaal van rusteloze Ahasverus Nog geen licht in moord op meisje in A'dam 147 AMERIKANEN NAAR ROTTERDAM MET CARAVAN EN AUTO HALF JAAR IN EUROPA Die Transvaler toornt tegen Nederland Afrikaanders geen ver!o Slakkengang in binnenstad Van een onzer verslaggevers Uitgeteerd verzwakt en afgetakeld staat hij naast het St Joan de Deo zijn laatste dagen te slijten op de Mariahoek Hij heeft letterlijk een veelbeicogen leven achter de rug en is nu ongeschikt voor alle diensten Uitgerangeerd staat hij naast het zie kenhuis terivijl hij er eigenlijk in thuis hoorde Nog beter kon men hem maar meteen naar het kerkhof duwen of slepen Deze opmerkingen zouden onbarm hartig en niet in overeenstemming met de moderne opvattingen van hu maniteit zijn als wij niet spraiten over een auto Exacter een Citroen die vroeger glanzend zwart was Iri de uiterste hoek van de iVIariahoek ^ laat hij nu al weer een maand Hij is daar zelfs niemand tot last Inte gendeel kinderen gebruiken hem als speelplaats Zijn accessoires dienen fretuige verbogen stangen of plaat > cn waar eens instrumenten waren bevestigd als rekstok of krachtme ier Zijn ruiten liggen aan gruzels op de straat Treurige resten van een ongetwijfeld trots verleden De ei genaar is nauwelijks nog te achter halen want de nummerborden zijn ' veggerukt Vandaag mag hij nog een maal belangrijk zijn als voorbeeld van de groep vergeten auto's die wel dra in s'on-i-^handen moet vallen Rusteloos Hüe kwam ae Citroen op de IVIaria iioek Wij spraken over een veel bewogen leven Zijn non-activiteit begon reeds enkele jaren geleden De baas zette hem op de Oudegracht ter liuogte van het N,V,-Huis maar dan aan de overkant Daar stond hi ] en kele weken vervuilend te wachten Maar geen baas die hem nog wilde njden Het ging de eigenaar van het pand tegenover de zwarte Citroen vervelen hij had de ruimte immers / elf nodig Derhalve duwde hij h-et vehikel enkele meters verder ivlaar die plaats was blijkens de reacties bepaald ongunstig De wagen werd weer verder geduwd door mensen die hun - eigen auto daar gewoonlijk neerzetten Zo bleef het doorgaan De Citroen kon niet genieten van zijn oude dag en zijn baas wilde hem niet meer gebruiken Hij bleef niet langer Ci troen maar takelde al en kreeg de rol van Ahasverus toebedeeld Ner gens kon hij rust vinden Veelbewogen vond men hem op een gegeven ogenblik op de kleine parkeerruimte bij het Wed op de Oudegracht Ook daar stond hij in de weg Toen greep men eerst goed in niet zomaar enkele meters werd hij weggeduwd — nee forse handen deden hem wijken naar het Domplein waar hij maandenlang geparkeerd - stond voor het poortje naar de kloostergang Onder de bomen die - samen met vogels hun destructieve werk verrichtten aan de lak Ieder was nieuwsgierig want in zijn bin nenste lagen veel paparassen en boe ken overdekt met een kleed Maar niemand brak hem open Toen trok hij de aandacht van in stanties die de publieke belangstel ling vertegenwoordigen De Citroen dreigde aan de vergetelheid ontrukt te worden Enige dagen later was hij weg voortgeduwd op zijn lekke ban - Noorse kabinet [ ewijzigd De Noorse regering heeft vandaag bekend gemaakt dat er een mutatie heeft plaats gevonden in het kabinet wiiarbij vier ministers zijn betrokken De mutatie heeft geen politieke oor zaak One ministers hebben hun ontslag in gediend en minister van fmancien Trvgve Bratteli heeft zijn belang rijke portefeuille geruild voor die van verkeer en posterijen Kolbkoern Varmann ruilt het minis terschap voor verkeer en posterijen voor een parlementszetel rot minister van financiën werd be noemd Petter Jakob Bjerve voor heen directeur van het centraal bu reau voor statistiek Het ministerie van landbouw wordt overgenomen door Einer Woehni als opvolger var Harold Loebak die weer zijn zetel in het parlement zal gaan bezetten Helge Sivertsen die negen jaar lang staatssecretaris voor opvoeding en kerkelijke zaken is geweest neemt thans dit ministerie over nadat Bir üer Bergersen om ontheffing van ' ijn post heeft verzocht • den Om weer voor eei » tijdje tot rust te komen op de iWariaplaats naast het Gebouw voor Kunsten en Weten schappen Maar ook dat was geen goede plaats De politie kwam erbij Weer enige dagen later werd hij voortgeduwd naar de plaats waar hij nu staat naast het ziekenhuis Hier leek Ahasverus tot rust te kunnen komen Maar kinderen namen het vernielende werk over van bomen en vogels en gewoon van de tand des tij ds Nu wacht hij op zijn laatste gang Echt naar het kerkhof Want daarop heeft de rusteloze recht Uitgestoten Het ogeiiiiiik komt dat overheids dienaars het particulier initiatief zul len overnemen Onlangs accepteerde de gemeenteraad immers een voorstel waarbij het mogelijk wordt om auto's die langer dan drie dagen onbeheerd blijven staan weg te laten halen en misschien tot finale rust te doen brengen Vandaag fungeert de eens zwarte maar nu vale Ahasverus Citroen als prototype van de eens vergeten groep der auto paria's Zij worden in de nabije toekomst voor luttele uren aan de vergetelheid ontrukt vi/anneer men een al dan niet zware takelwa.gen zijn werk ziet verrichten Waarschijn lijk op weg naar de laatste rustplaats Maar dan kan de eigenaar al ze ker zijn van een straf van ten hoogste driehonderd gulden of hechtenis van ten hoogste twee maanden " Hiertoe besloot de Utrechtse gemeenteraad op 10 maart Van onze Amsterdamse redacteur Zesendertig uur nadat het li haai-van de vermoorde Lina Feenst 1 " in haar bed in het huis ^ an d Amsterdamse hootdlnspecteui J Schipper is aangetroffen was er nog geen spoor van de man die de ' te jeugdige telefoniste heeft ge wurgd Gisteravond kon men cns op het politiebureau Linnaeusstraat niet anders meedelen dan VVii kunnen met het onderzoek nog alle kanten uit " De Amsterdamse politie die haai beste soeurders heeft ingesc.iakek ' is overigens al vele kanten Ji ' ge weest Tn de eerste plaats zUn de Wat wil men in Suriname eigenlijk De West " ie Paramaribo hr 1 d met de grootste oplage hee ' in een hoofdartikel de verhoudin tussen Nederland en Suriname h» sproken De hoofdredacteur Find lay die te'-ens voorzitter is van een der grootste politieke partijen die thans in de oppositie is schri.ift dat men in Nederland nu duidelijk zal willen weten wat de Surinaam se regering eigenlük wil De huidige machthebbers willen wel steun van Nederland doch te geli.jkertijd zo los mogelijk van Den Haag staan Elk welgemeend ad vies wordt onmiddelli.jk gekwalifi ceerd als inmenging in een binnen landse aangelegenheid Het systeem dat men thans ook gaarnf gebruikt is dat van ver kapte bedreipingen waarmede men in Den Haag niet veel zal bereiken daar er sedert het ver lies van Indi esië weinig is da ' indruk maakt de Nederlanders Nederland wil gaarne same met Suriname in één koninkrij doch niet tot elke prijs De West " merkt met betrekki ' tot het Nederlandse voorstel tot voering van eenheid van cassai beroep in de rechtspraak in de ¦ len van het koninkrijk dat bij ¦ volksstemming zou blijken dat meerderheid van het Surinaa volk voor het invoeren daarvan Men voelt zich in het geheel i wel bij de huidige situatie daar toestand op Justitieel gebied in S - riname al Jarenlang hoogst onbe vredigend is aldus het blad Met zijn flank tegen de m.uur slijt Aha.sverH.s Citroen zijn laatste tijd in Mariahoek te Utrecht Dit geschiedt echter niet in eenzaamheid Kinderen begrepen dat de eigenaar weinig of geen belangstelling meer heeft voor zijn wagen en hebben er nu een speel plaats van gemaakt Is er een koste lijker ontspanningsmiddel denkbaar Ware het niet dat autowrakken ge woonlijk een ernstig obstakel vormen dan sou men voor.'itellen ze op vele punten van de stad afgedankte en af te danken vehikels neer opdat de kinderen hun teveel aan energie ge richt kwijt kunnen Electra's brachten Lockheed verlies Het nieuwe schroeffurbinevlipgtuie van de Loekheed-fabrieken hp"tt de ze ^ merikaanse maatschappii in 1959 een verlies opgelevercï van 16.044,000 dollar Wel verwacht men dat men op den duur dit vi-rlies zal kunnen compenseren indien er meer orders v/orden ontvangen maar naar aanleiding van enkele rampen wordt de Electra thans aan uitge breide proefnemingen onderworpen en heeft de F.AA het Amerikaan se bureau voor burgerluc*htvaarl ge last dat men voorlopig de machines slechts mag gebruiken met een ver minderde kruissnelheid Ondanks het verlies op de Elec tra's heeft de Lockheed-tabnrk in 1959 een record omzet van bl,ina 11.3 miljard dollar geboekt mr ' een winst van 8,7 miln dollar ofwel 1.24 dollar zo blijkt uit het jaar verslag van de maatschappij Het jaar daarvoor behaalde men echter blina 19 miljoen dollar winst bh een geringere omzet De Starfighter " was een best seller " Orders voor ruim duizend van deze vliegtuigen werden ont vangen huisgenoten — dus de hoofdinspec eur en diens dochter — uitputtend - erhoord Van de zijde der lustitie s er op gewezen dat zij geenszins londer verdenking staan maar dat dit nu eenmaal de gewone gang van zaken is Donderdagavond zei commissaris Binnendijk — chef van de afdeling waarin de moord is gepleegd — ons dat hoofdinspecteur Schipper de nacht thuis zou doorbrengen Dit is niet gebeurd De heer Schipper is tot de vroege ochtend van ' rijdag op het bureau Linnaeusstraat ge weest waar ook de commissaris en andere politiefunctionarissen zich intens met de zaak hebben bezig gehouden Gisteren was de heer Schipper weer in functie oo zijn post op het afdelingsbureau Mar nixstraat De verhoren strekten zich voorts uit tot de buurtgenoten de bewo ners van de Ter Gouwstraat en om liggende straten die enkele malen mannen in de achtertuinen hadden opgemerkt De identiteit van deze iduistere figuren die er op uit wa ren om ' s avonds laat bij de bewo ners binnen te loeren is niet komen vast te staan Ook in ander opzicht ileverden deze verhoren geen bijzon derheden op // ren zonen Inmiddels zijn rechercheurs be |' gonnen het doen en laten van Lina Feenstra tijdens de laatste weken van haar leven na te gaan De ^ frikaanders in de Unie van iuid-Afrika stellen het allerminst op prijs door Nederland als een soort „ verloren zonen " te worden behan deld aldus een hoofdartikel dat van daag in het Zuidafrikaanse blad „ Die Transvaler " is verschenen 1 Het blad officieel orgaan van de nationale partij nam stelling tegen de scherpe kritiek die in Nederland zowel door pers als parlement is geuit op het recente optreden van de Afri kaanse politie tegen de inheemse bevolking „ Die Transvaler " verwijst naar een toespraak van de Netlerlandse ambas sadeur in Zuid-Afrika J van den Berg die erop had gewezen dat het stempel van Nederland in andere delen van de wereld was uitgewist maar in de Unie nt ^ zichtbaaj was Advertentie WOENSDAG 13 APRIL 8 uur Hotel Smils HERHALING ^ ENTE ^ HOW met complete collectie 1960 HEINZELMANN bodpaklcen en accessoires Aon de vleugel Tonny Schifferstein Plaatsen res,erveren JACOBSSTRAAT 21 - Telefoon 13225 fVan onze moderedactricf En der zalen van hotel Smits te Utrecht bood vrijdagavond tijdens de modeshow van Berolouw " en zo merse aanblik Daar lieten name lijk in jolige badpakken g<*hulde meisjes de nieuwste creaties van de ontwerper Heinzelmann zien Een uitgebreide collectie strandpakjes badjasjes badpakken en strandkle ding die voortreffelijk gesned^n en in zeer mooie dessins uitgevoerd zijn Het doel van de show was kenne lijk eens te laten zien hoe c - een mooi samenspel kan bestaan tussen de kleding en de tas en handschoe nen die men draagt Wat denkt u bijvoorbeeld van een purper met wit genopte sjaal boven een bijna zwart nappajasje waarbij een tas gedragen wordt die ook purper met wit genopt is of een parasol il de zelfde kleur als uw badpak Over het algemeen waren de tas sen die getoond werden vrij hoog en enigszins hreed met lange heng sels De meeste vooral de sportie ve zijn plat en hebben als zij don ker gekleurd zijn garnering van wit te zadelsteken De tassen zij ^ heel wat groter dan in voorgaande laren maar zeker niet minder sierlijk Dit katoenen strandpakje is een grap pig zwart wit dessin was vrijdagavond te zien tijdens de voorjaarsshow van Berclouw in hotel Smits te Utrecht Er werd badkleding en andere spor tieve kleding getoond met de bijbe horende accessoires „ Die Transvaler " schrijft dat het daarom vreemd is dat Neder land nu doet voorkomen alsof het zich schi,amt ervoor verantwoor delijk te zijn dat Zuid-Afrika door Nederlanders is gesticht Een feit dat de Nederlanders met trots zou moeten vervullen is thans blijkbaar een wonde plek gewor den " schrijft het blad „ Zuid-Afrika " zo vervolgt „ Die Transvaler " „ voert thans strijd om juist die principes te behoeden die de Hollandse kolonisten meebrachten Op een tijdstip dat de Afrikaanse natie vecht tegen de duistere machten — machten waarvan de Nederlanders even weinig weten als de Afrikaan ders van drooglegging — schroomt het Nederlandse parlement niet om zich ongevraagd te mengen in een interne kwestie van de Unie " Het in de Engelse taal verschijnen de ochtendblad van Johannesburg de Rand Daily Mail " <* ukte vandaag op ' - n prominente plaats maar zon I der commentaar Nederlandse pers I kritielcen a £ Wet op burgerrechten in VS aangenomen De Amerikaanse senaat heeft vrij dag het wetsonderwerp op de bur gerrechten waarmee wordt be oogd het kiesrecht van de neger bevolking beter te waarborgen goedgekeurd De bebandeiing van het ontiverp heeft acht weken ge duurd door de obstructie van de zuidelijke senaatsleden Het ontwerp dat met 71 tegen achttien stemmen werd goedge keurd gaat vervolgens terug naar het huis van afgevaardigden waar do amendementen van de senaat zullen worden behandeld Congresleden zeiden te verwachten dat het huis de amendementen zal aanvaarden Het huis nam op 24 maart het ontwerp in zijn oor spronkelijke vorm aan met 311 te gen 109 stemmen Indien het huis de amendementen van de senaat aanneemt zal het ontwerp dadelijk by de president kunnen worden ingediend voor on dertekening zodat vele negers in het zuiden dit jaar voor de eerste maal werkelijk aan de verkiezing van een nieuwe Amerikaanse pre sident kunnen deelnemen Wel zijn ze allereerst op het prak tische afgestemd zelfs die welke men bü een geklede Japon draagt Er waren ook enkele schoudertas sen te zien klassieke exemplaren modern uitgevoerd in gebroken wit en grijs nappaleer Er zijn heel veel versieringen in de vorm van gespen en riempjes en men ziet ook heel veel grote ronde plaquettes " van goudkleurig metaal - vaarin soms de sluiting is verwerkt En na tuurlijk blijven ook dit Jaar weer de gezellige buideltasjes in zwat-g die zo heerlijk volgepropt kunnen wor den en die bij weinig toiletten mis staan Er werd een grote collectie suè de Jasjes getoond waarvan de meeste zand en leemkleurig wa ren Deze wat ingetogen aardkleu ren kunnen erg le-,jk gecombi neerd worden met felkleurige tas sen en sjaals De variatie in het model van deze Jasjes ligt in de vorm van de kraag en het wel of niet aanwezig zijn van ee.i cein tuur Bijzonder mooi waren de van zwart nappa gemaakte reis regenjassen die soms metalen knopen bezaten De badpakken ten slotte waren opmerkelijk mooi zowel door kleur als Ujn die gekenmerkt wordi door een brede diepe ruguitsnijding die bii de taille niet met een punt rnaar bijna horizontaal eindigt Ver der tpont Heinzelmann een grote voorkeur voor alle mogelijke rok jes pofbroekjes en strookjes Ook hier lijkt het wel of Brigitte Bar dots invloed zich doet gelden Er waren namelijk badpakjes in pastel kleur te zien met grappige witte kantrandjes Opvallend wa - een badmuts die de draagster een beet je op een vamp doet Ujken d^ar de hoofdbedekking aan een kant on schuldig wit is en aan de andere zij de van het hoofd bestaat uit een on deugend kapje van zwart nylonstro dat enigszins op een avondhoedje lijkt Varkenspest in Overijssel Speciale berichtgeving Het voorkomen van enige t'ental len gevallen van varkenspest in Overijssel heeft de '^^ eeartsenijkun dige dienst en de Provinciale Ge zondheidsdienst voor Dieren aanlei ding gegeven om de Bond van Var kensfokverenigingen in Overijssel te adviseren geen varkensfokdagen te houden De bond heeft medege deeld aan het advies gevolg te zul len geven Speciale berichtgeving Wally Byam en zy'n enorme cara van — karavaan is weer op weg naar Rotterdam Vrijdagmorgen kwamen uit het ruim van het m.s Wassaborg in de Waalhaven de 56 caravans met trekkersauto's en zon dag komen de 147 Amerikanen met de Maasdam aan Ze blijven tot en met woensdag op de camping aan de Kanaalweg Donderdagmorgen vroeg gaan ze op weg voor een reis van een half jaar door Europa In Triest zullen ze een kolonne tegenkomen die bij na een Jaar geleden al van Kaap - ZEEPOST Met de volgende schepen kan zee post worden verzonden De data,waarop de correspondentie uiterlijkter post moet zijn bezorgd staan ach ter de naam van het schip vermeld.Argentinië ms „ Yapeyu " 13/4 Australië ss „ Oronsay " 14/4 SS „ Waterman " 14/4 Brazilië - 3 „ Uruguay Star " 14/4 Canada ss „ Maasdam " 10/4 ss „ Black Hawk " 12/4 ms „ Byllefjell " 13/4 Chili via New York 13/4 en 14/4 Indonesië ss „ Drente " 14/4 Ned Antillen ms „ Sarpedon " 11/4 ms „ Werner Vinnen " 12/4Ned Nw Guinea ss „ Pjrrrhus " 11/4 Nieuw Zeeland ms „ Corinthic " 12/4 SS „ Waterman " 14/4 Suriname ms „ Nestor " 13/4 Unie v Z.-Afrika ms „ Edinburgh Castle " 10/4 en Z.W.-Afrika ms „ Japara " 12/4 ms „ Winchester Castle " 14/4 Brits Oost-Afrika ss „ Europa " 14/4 Inhchtinen betreffende de verzen dingsdata van postpakketten geven depostkantoren I ^ peciaai orgaan h daartoe opgericht Van een onzer verslaggevers De Algemene Zweedse Export vereniging gaat een vestiging in Ne derland openen om de export van Zweedse produkten naar Nederland te bevorderen Tot dit doel is vrij dagmiddag in aanwezigheid van de Zweedse ambassadeur de heer Sven Dahiman op een in Esplana de te Itreoht gehouden Zwedendag do Zweeds Nederlandse vereniging van koophandel en industrie opge richt met als voorzitter van het voorlopig bestuur de heer C Sollart uit Rotterdam De opzet is de vereniging zo uit te breiden dat men kan gaan fun geen als Zweedse kamer van koop handel in Nederland Naar op grond van de verspreiding van de impor teurs uit Zweden verwacht mag worden zal Amsterdam de zetel van de nieuwe instelling worden Van de 370 importeurs in Neder land van Zweedse goederen is 40 procent in Amsterdam gevestigd 17 procent in Den Haag 14 procent in Rotterdam en 3 procent in Utrecht Aanleiding tot de stichting van de toekomstige Zweedse kamer van koophandel Is de geheel uit zijn evenwicht geraakte handelsbalans van Zweden met Nederland Vol gens de heer Hans Swedberg vice directeur van de Algemene Zweed - Zivare chemische industrie Plaats voor hoger personeel in bedrij f scommissie De Sociaal-Economische Raad heeft zich gisteren na langdurige discus sies uilgesproken vóór uitbreiding van de bedrijfscommissie voor de zware chemische industrie met Iwee leden één aan de zijde van de werk gevers en één aan de zijde van de werknemersorganisaties De ene zetel aan de zijde van de werknemersorga nisaties wordt toegekend aan de bei de verenigingen van hoger personeel tezamen nl de Nederlandse Vereni ging van Hoger Personeel en de Ka tholieke Vereniging van Hoger Per soneel Tijdens de discussie over dit besluit werd van de zijde van werknemers met nadruk betoogd dat men niet de vertegenwoordiging van het hoger personeel in de publiekrechtelij ke ^ be-drijfsorganisatic wil weren Men is er aan die zijde evenwel nog niet van overtuigd dat de vertegenwoordiging van het hoger personeel thans al een zodanige graad van ontwikkeling op het gebied van de vakverenigingsor ganisatie heeft bereikt dat die verte genwoordiging nu al met vrucht zou kunnen medewerken aan de besluit vorming in de PBO Me-vrouw " Verwey-Jonker kroonlid sprak als haar mening uit dat men de verenigingen van hoger personeel een kans moet geven Advertentie ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦« PASEN IN LONDEN g ¦ Vlieg voordelig en komfoFtabel Retour f 112 A'dam/R'dam-C—Londen-C ' S Met hotel 4 dg f129 - BBNELDX TRAVEL SERVICE Regulieragracht 45 A'dam-C Tel 33301 Boekingen ook bij passage-hnr van Nimwegen Voorstraat 90 Utrecht — Telefoon 23121 Al stad uit op weg is gegaan Deze trek kers hebben het bijzonder moeilijk gehad Op de onherbergzame wegen waren er dagen dat ze in twaalf uur niet meer dan zeven kilometer voor uitkwamen Mankementen bij de vleet alleen al negentien gebroken assen De deelnemers zijn over het alge meen gepensioneerde Amerikanen Wally Byam is in 1952 voor hen rei zen gaan organiseren naar Mexico Vorig jaar had hij daarheen 260 deelnemers In 1956 werd Europa het reisdoel Zo'n Europese reis komt de Amerikaan op 6000 tot 7000 dollar Het was voor het eerst dat de Wassaborg naar Rotterdam kwam In oktober keren de Amerikanen via Bremen terug Oliewinning door Japan-lndonesië gezamenlijk Japan en Indonesië hebben thans een overeenkomst getekend voor de gezamenlijke exploitatie van de olie terreinen op Noord-Sumatra aldus meldt het Indonesische persbureau Antara " Japan zal een lening van IS.h mil jard yen ter beschikking itellen van het Indonesische staatsoliebe drijf Permina weik bedrag ir de vorm van ruwe olie zal moeten worden terugbetaald tot een hoe veelheid van veertig procent »' an de door de gezamenlijke exploitatie verkregen produktiestijging se E)xportvereniging importeerde Zweden vorig jaar voor bijna een miljard kronen uit NederlaiW Maar Nederland kocht voor slechts 560 miljoen kronen jit Zweden dus iets meer dan de he ' A van zijn uitvoer De Zweedse export naar Neder land bestond voor 60 procenl uit houtprodukten hout cellulose en papier » en voor 15 procent uit ma chines en produkten van de metaal nijverheid Verder werden o,a meu belen textiel en kunstnijverheid ge ëxporteerd naar Nederland Het streven van de Algemene Zweedse Exportvereniging die in Stockholm is gevestigd wordt mede ingegeven door de groei van de Euromarkt Zweden dreigt daardoor van de Nederlandse markt geveegd te worden Om dit Euromarktver schijnsel tegen te gaan worden nu vestigingen van de exportvereni ging in het buitenland opgericht België heeft vorige week reeds als gevolg van deze decentralisatie van de exportvoorlichting een Zweeds Nederlandse vereniging van koop handel en industrie gekregen Schelde-Rijn-verhinding Eerste contact eind april Van onze Brusselse correspondenfi Op 26 april koi > en in Den Haag de Belgische en Nederlandse delegaties van onderhandelaars over de Schelde / Rijn-verbinding vooi het eerst bijeen De voormalige Belgische ambassa deur in Bonn baron De Giuben i < president van de Belgische delegatie De Nederlandse delegatie staat on der leiding van Jhr Tjarda van Star kenborgh-Stachouwer Het ziet ernaar uit dat de Belgische delegatie niet op een strakke manier zal vasthouden aan het idee van een Moerdijkkanaal maar ieder concreet voorstel van Ne derland betreffende een andere Schel - de/Rijn ver binding zal onderzoeken Een van de nieuwe vraagstukken die sedert de studie van het probleem door de commissie Van Cauwelaert Steenberghe zijn gerezen is het vraag stuk van de Duwvaart Een even tuele nieuwe vaarweg tussen de gehelde en de Rijn zou aldus volgens het Belgisch standpunt geschikt moe ten worden gemaakt voor de moder ne techniek van de Duwvaart die zich cp de Rijn in de eerstkomende jaren sterk gaat ontwikkelen Op 11 april komen de Benelux-ministers in Brussel bijeen voor een werkvergade ring betreffende de hangende kwes ties onder meei de waterwegen en de landbouw terwijl de privé-comités voor Benelux samenwerking te Gent hieruit dus concluderen dat het Bene op 29 en 30 april hun 14de econo misch congres organiseren Men mag lux-gesprek weer volop is hervat Worms 13 punten SANERINGSPLAN SCHROOTHANDEL In een dertien ptinten omvattend plan heeft de heer L Worms bekend geworden door zijn strijd tegen de oorzaken van de schrootfraude thans zijn Ideeën gelanceerd volgens welke hij de schroothandel gesaneerd wenst te zien Het plan heeft hij aangeboden aan de Hoge Autoriteit van de Euro pese Gemeenschap voor Kolen ea Staal de Nederlandse regering de voorzitter van het Europese parle ment de president van het hof van justitie bij de EGKS en de Neder landse leden van het Europese parle ment Als belangr"kste punt in deze nieu we tegen de „ schrootgangsters " ge lanceerde aanval springt het oordeel van de heer Worms naar voren dat de schrootprijs met gemiddeld tachtig gulden per ton of 2400 miljoen gulden per Jaar omlaag moet kunnen Dit zou een besparing voor de EGKS be tekenen van circa 2100 miljoen gulden per jaar In dit verband tekent ex schroot-handelaar Worms aan dat de huidige schrootprijs een fictie is die niet in verhouding staat tot de reële waarde van oud en nieuw „ Door een onvoor zichtig beleid is de schrootprijs hoog opgelopen en dat peil wil men angst vallig handhaven " De oplossing van het vraagstuk ziet de heer Worms onder meer in een voorraad-opgave van de schroot leveranciers Vervolgens moeten deze de gelegenheid krijgen hun oude voorraad zonder verlies uit te leveren waarna zij zich aan de nieuwe prijs dienen aan te passen In dat geval zal volgens de heer Worms op de anderhalf miljoen ton importschroot het scheepssloopschroot inbegrepen een subsidie nodig zijn van naarschatting ongeveer 150 miljoen guldenper jaar In een op te richten sociaalfonds zou dan Jaarlijks cu-ca 30 mil joen gulden dienen te worden gestort ufitiiTiiiiiTriniiiiitiiiiii iiiiiiiiriiMiiiiiiiiiiMiniuiiiiiTi '.- iQoede hlankel fee Nog steeds staan overal In de 1 Zuidafrikaanse grote steden de ï Bantoes in de rij om hun pas i die zij korte tijd geleden zo = overmoedig verbrandden te la i ten vervangen Een pond — 10 i gulden — kost zo'n nieuwe pas | veelal een kapitaal voor de | Bantoes i In een bureau in Johannes i burg nu waar nieuwe passen | worden verstrekt kwam vrijdag i een blanke zeer eenvoudig ge i klede vrouw binnen en reikte i aan 200 negers die in de rü | stonden voor een pas een i pondsbiljet uit i Toen de beambten de negers i zeiden dat zij haar moesten 1 bedanken zei de vrouw die met i een Nederlands accent sprak i dat dit niet nodig was en voeg | de hieraan toe „ Nu zal ik van | avond tenminste rustig kunnen | slapen " ï Commentaar van een van de ï beambten „ Ik dacht dat zij gek | was maar zü scheen heel nor = = maal " i = = üliiiiriiiiliiiirriiriililiilliililllitllllllilllilillil iiiiililii ^ 
Aangeb BORGWARD COMBI bouwjaar 1957 verkeert in pri ma staat f 4950 A Jongerlus Prinses Beatrlxlaan 1 Maar tensdyk Telef 03401 - 579 Te koop 1 Reglna Latex matras z.g.a.n 1 Auping spiraal 1 houten ledikant grijs alles 120x190 ook apart 1 nacht kastje 1 kindertafeltje en een stoeltje Opaalweg 23 Te koop FIAT 1400 bouwjaar 1955 prijs ƒ 1650 Verkeert in zeer goede staat me ^ rijks keuringsrapport Kan gefinan cierd worden Stempelslaan 5 telef 32468 Kanaleneiland Zaai nu uw gazon in Wij heb ben uitstekende GAZONMENG SELS voor droge en vociithou dende grond Vraagt ons advies over bemesting inzaai en beno digde hoeveelheid Manus van Beusekom's Zaadhandel Oude Gracht 126 128 Utrecht Telel 14560 Harris KINDERWAGEN in zeer goede staat ook te gebruiken als wandelwagen Prijs nader overeen te komen Kievitstr 14 bis Utrecht Te koop JAWA JR bouwjaar 1955 prijs f 180 in goede st Stempelslaan 5 Kanaleneiland Telef 32468 Te koop DEUX CHEVAUX le lijk eendje bestel Bouwjaar 1956 Verkeert in zeer goede staat met rijkskeuringsrap port Prijs ƒ 1450 Kan gefinan cierd worden Stempelslaan 5 telef 32468 Kanaleneiland DAMES ^ MOTORUITRUSTING helm lederen jasje laarsjes trui W A Vultostraat 89 Te koop aangeb aan particu lier mijn goed bereden AUSTIN A 35 type 1957 62.000 km gelo pen Telel 03401 - 552 Prachtige Slavonisch eiken HUISKAMER leverbaar begin juni Uitsluitend aan partic Telef 42518 Te koop MORRIS MINOR bouwjaar 1956 verkeert in zeer goede staat Prijs ƒ 1700 met rijkskeuringsrapport Kan ge financierd worden Stempels laan 5 telef 32468 Kanalen eiland Wegens veiti-ek te koop aange boden meuwe Davonette OLIE HAARD met oliereservoir plus meter Cap 12500 kc ° Prijs van ƒ 550 voor f 275 Te bevragen uitsluitend maandagavond na 8 uur Utrechtseweg 315 De Bilt t.o Kerklaan OPEL BESTELWAGEN 1957 in staat van nieuw 20.000 km ge lopen Wiersma W Helmich straat 71 telef 409S0 Te koop OPEl OLYMPIA bouwjaar 1953 prijs ƒ 1150 Wa gen verkeert in zeer goede st met rijkskeuringsrapport Kan gefinancierd worden Stem pelslaan 5 telef 32468 Kana leneiland MET GARANTIE Stoelkussens per stel ƒ 24.50 divanbedden /¦ 21.50 klndei-matrassen f T.iO tafelkleden f 3.95 - dressoirlo pers ƒ 1.95 2-pers wollen de kens f 12.25 kussendekken ƒ 2.25 Alleen Oude Gracht 10 MORRIS OXFORD 1951-'52 in zeer goede staat Prijs f 575 Peugeot 203 mooie wagen loopt 1 12 ƒ 375 Ford Taunus in zeer goede staat Ziet er prachtig uit prima banden met gei eed-schap Prijs f 525 Ook inruil Telef 35238 H J Schimmel plein 12 bis Utrecht COUPONS TAPIJT f 1 grote coupons wollen bouclé tapijt van ƒ 17.90 voor ƒ 5 Java ka pakkussens f 4.95 zuiver wol len merkdekens f 24.50 stoel bekleding ƒ 3.50 gewatteerde dekens f 9.50 zware gordijn stof van f 6.90 voor ƒ 2.50 Al leen Oude Gracht 10 Te koop een MOTORRIJWIEL merk Horex bouwjaar 1955 type Regina 400 in prima staat van particulier Fiat 1100 19.^5 in prima staat van inruil Te bezichtigen Garage Van Eijk P C Borstraat 13 Tuinwijk ALLES MOET WEG Kamerta pijt 3 bij 4 ƒ 48 huiskamerkar petten ƒ 43.50 salonkarpetten ƒ 17.50 traplopers ƒ 1.49 mo derne gordijnstof f 1.69 vi trageval ƒ 0.75 gordijnrail compleet ƒ 0.98 ombouwen ƒ 9.95 Alleen Oude Gracht 10 HANGKRUISEN nu 1.65 2.45 3.95 5..Ï0 7.75 pracht collectie H Hartbeelden 2.95 3.95 5.50 7.95 9.75 10.90 13.25 15.50 Pop penziekenhuis Jacobijnenstraat Villiers MOTOR 125 cc in - en uitwendig prima nieuwe ban den Prijs ƒ 85 Utrechtseweg 313 De Bilt Ter overname aangeboden te Utrecht Tolsteegplantsoen moderne 3 KAMERFLAT par terre huurkoop leeg te aan vaarden a ƒ 7100 incl stoffe ring en overdrachtskosten Inl en sleutel Briljantlaan 5 telef K 30 10170 2-pers CARAVAN geheel in gericht behalve bedden 1 weeK gebruikt zonder wielen Uiter ste prijs ƒ 300 Telef 33274 ook zondags Damstraat 15 bis ETERNIT PLATEN In naturel en gekleurd voor binnen - en buitenwerk Gezaagd op elke maat en ieder model Uboka Nieuwe Kade 22 telef 17517 ROAYL ENFIELD 250 CC Zij klepper in en uitwendig in st van nieuw Deskundig onderz toegestaan Adres Koningin Wilhelminaweg 436 Groenekan gem Maartensdijk Tegen over café Beilo Ook genegen te ruilen MOTORRIJWIEL Maico 200 CC in prima staat Homeruslaan 18 Utrecht Leuke zwarte jonge HONDJES te koop Biltstraat 100 bis Kleine zuinige AUTO Morris Oxford loopt 1 op II gebruikt geen olie met gereedschap Prijs ƒ 450 Leuk vakantiewa gentje Bevr Riemstraat 32 Utrecht Ook zondags Te koop antieke eikehouten SECRETAIRE met koper be slag ƒ 225 antiek hoekkastje beschilderd ƒ 140 Br no 1-4817 bur UN MELKZAAK te koop In grote stad in vleeswaren en verpakte kruideniersartiJcelen uitslui tend melkverkoop uit winkel Prachtig hoekpand met zon nige kamer Omz circa ƒ 80.000 per jaar netto winst ƒ 12.000 per jaar Huur pand ƒ 13.15 p week eventueel met pakhuis f 6.15 p.w Voor jongelui een prachtzaak en ' n ruime brood winning Dipl melk en kruide nierswaren Koper wordt inge werkt Koopprijs en inventaris w.o bakfiets snijmachine weegschaal en moderne grote koelkast ƒ 15.000 Spoedige aan vaarding Br no 1-4S14 bur UN JRANIETWERKEN Wie nu van zijn keuken wil genieten laat zijn aanrechten granieten vloe ren douchebakken enz door A M Maarschalkerweerd Gansstraat 101 45 Jaar ervaring Telef 15327 Te koop grote partij GASKOM FOREN uitsluitend voor stads gas afkomstig van gemeenten waar overgegaan is op aardgas O.a 2 pits Comforta wit ge ëmailleerd met zwarte dekpla ten a /¦ 25 p stuk 2-pits groen a MO per stuk - 1-pits groen 3/5 per stuk Al deze gasstel len zijn in staal van nieuw U kunt ze zien branden H v d Kreeft Haverstraat 22 telef 12679 AUTOVERHUURBEDRIJF Rl vierenwtik Het goedkoopste adres All nsk verz Nieuw materiaal Spuistraat 11 telef 30992 SNEL WASSER voor ƒ 129.50 langzaamwasser f 295 centri fuge ƒ 145 stofzuiger f 140 koelkast 40 liter / 298 Wij rul len uw oude machine in ook op gemakkelijke betalings condities volle garantie blij vende gratis service U slaaiit beslist beter en voordeliger bij Kemp's Handelshuis Wester kade 12 Utrecht Telef 13551 Kees v Dam enigste TENTEN BUNGALOWS verhuurbednlf 10 modellen tenten luchtbed den butagas nieuw materiaal Verzorging van alle merken butagas vullingen Uitgebreide geïllustreerde folder op aan vraag Bespreekt tijdig Ook ' s avonds na een afspraak is onze showroom geopend Zon straat 72 c telef 030 - lOOül Utrecht OCCASIONS VOLKSWAGENS Voor een goede gebr Volks wagen naar garage Voorn Pt nanciering inruil garantie Oude Giacht « ï telef 19907 NAAIMACHINES De zaak met de grootste keuze en le venslange garantie Anker Phoenix Husqvarna enz Te vens reparatie v Basten naai machinehandel Nieuwe Koe koekstraat 22 telef 030 - 27085 Utrecht JAWA 2:io cc in zeer goede staat bouw.iaar 1949 Buddy seat en kofferrek Ook ruilen voor lichtere motor tot 200 cc of brommer Langendïjk ^~ 20 Vianen STOFZUIGER SERVICE An ker wikkelen Reparatie Om bouwen Onderdelen Wasma chines stofzuigers alle mer ken Vanaf f 7,30 per maand Springweg 60 telef 15653 Convertible FORD CONSUL 1956 van eerste eigenaar in carosserie wegzakkende kunst lederen kap benzine 1-10,4 nieuw banden kachel en radio Wagen is als nieuw zonder enig defect Nieuwprijs ƒ 1.3.850 Door speciale omstandigheden nu ƒ 3500 J P Vermeulen v Galenlaan 24 Doorn Telef 3139 VOOR DE BRUID en haar bruidsmeisjes brengen wij steeds de nieuwste collectie kant zijde en tule met onze bekende service Stoffenhuls Meuwese Steenweg 16 ütr Telef 21385 VOLKSWAGENS inruilwa gens vanaf bijna nieuw tot wagens met kleine euvels om zelf op te knappen v d Zand Amsterd straatweg 160 telef 42309 Inkoop - verkoop - inruil - financieren 6 mooie POESJES eten liefst Felix zoeken goed tehuis Soe rabajastraat 6 Te koop DRESSOIR en thee meubel Bouwstraat 65 Te koop SOLEX de Luxe drie maanden oud f 100 beneden de nieuwprijs Br no 1-4771 bur UN NORTON 1943 500 cc voor te lescoop achter Plunjervering goede banden motor in prima staat Prijs billijk Adres Abel Tasmanstraat 39 Een 10.000 nieuwe KOFFER SCHRIJFMACHINES beschik baar Daarom als unicum in Nederland 1 schrijfmachine gratis 6 weken in gebruik daarna f 3 p.w of 24 mnd Vr inl Strikte geheimhouding Br no 1-4621 bur UN Door omstandigheden te koop een prima MOTORRIJWEL merk NSU Max Prns billijK Van Egmontkade 24 bis a Old-finjsh BOEKENKAST met glas in looddeurtjes 143 cm br en 100 cm hoog ƒ 50 Biltstraal 37 bis BOUGLÉ TAPIJT 4 f 7.20 per meter genaaid en gelegd Groeneveld's Textielhandel BrigittRn.straat 2 Utrecht Ook in 3 01 6 maanden Half-Engelse KINDERWAGEN afneembare crème bak groene linnen kap merk Koelstra f iO 2-pers Auping spiraal zo goed als nieuw f 15 en aquarium inhoud 200 liter Thorbecke laan 39 BERIN M 21 de Luxe met scherm z.g.a.n f 325 Burg Norbruislaan 292 telef 41173 WINKELWOONHUIS te Soes terberg zeer geschikt voor schoenen - of textielzaak etc Koopsom f 39.000 Te bevragen V Scherpenzeel Sweelinckstr 2 bis telef 20733 Gebruikte TELEVISIE en radio met volledige service Regel matig ter verkoop Radio Mo dern Smarfigdhof 6-II Utrecht Telef 10884 BRUIDSJAPON wit maat 36 38 tevens nieuw vergrotings objectief 4.5 voor 6x6 en half condensor Tliomas a Kempis weg 30 III-A HOEKHUIS met garage aan één der mooiste lanen van Oog in Al bev o.a grote suite ver dieping met drie slaapkamers zolder met 3 kamers Koopsom f 40.000 Inl makelaarskantoor H A Jansen Molièrelaan 4 telef 030 - 32247 utrecht KANTOORINVENTARIS be staande uit 3 stalen bureaus Gispen w.o 1 kleine typeta fel alsmede 3 stalen stoelen bekleed In prima st Uiter ste prijs f 450 Tevens kinder wagen en luxe salamanderka chel Telef 29585 na 6 uur BUNNIK-NOORD Riante woon huizen met.en zonder garage ^ Tije vestiging indeling grote woon-eetkamer kelder 4 sl kamei's douche enz Koopsom v.a f 24.000 Inlichtingen ma kelaarskantoor H A Jansen Molièrelaan 4 telef 030 - 32247 Utrecht Te koop aaneeb 6 cilinder VAUXHALL VELOX 1953 tn goede staat Deskundig onder zoek toegestaan Molenweg 41 Zeist Na 6 uur 500 gebruikte KEUKENSTOE LEN in prijzen vanaf 2 50 Geerts Gruttersdijk 23 telef 29304 Te koop van particulier TAU NUS 15 M 1956 Te bevr na 6 uur Looydijk 63 Dé Bilt Van particulier OPEL STA TIONCAR de Luxe 19.Ï6 in pri ma staat Telef 17623 NMMAN NIEUWS Tientallen vooriaars-voordeeltjes in meu belen en woningtextiel o.a so lide eetkamerstoel plastic be kleed ƒ 27 75 ijzersterke ron de eetkamertafel f 49 75 Tex tielhuis Nümc n Utrecht N V Croeselaan 163 Utrecht Telef 34687 PLASTIC TUINSLANG merk Draka zeer solide kwaliteit rood geel of groen per meter 54 et Koperen straalpijpen v.3 f 1.47 Waterdiefjes f 1.30 Slangklemmen 16 et Manus v Beusekom's Zaadhandel Oude Gracht 126 128 Utrecht Telef 1456 » Te koop aangeb een uitneem bare KINDERWAGEN Croesï straat 128 na 6 uur PEUGEOT 203 luxe bestel 1954 km 72 000 in prima staat Opel Olympia 1950 C Bosman Es doonrstraat S 10 KLEINTJES lot 20 woorden ƒ 2 - elk woord meer ƒ 0.10 Korte witte TROUWJAPON als nieuw maat 38-40 Tussen 7 en 8 uur ' s avonds Te bevragen Koppestokstraat 7 Te koop aangeb MOTOR NSU Luxe z.g.a.n 7000 km Riouw straat 56 bis a tèlef 32677 HUISKAMERAMEUBLEMENT ƒ 50 z.g.a.n lederen herenvest /' 25 en lederen rood dames jasje Heiloo Hasebroekstr 24 telel 31410 Te koop aangeboden complete HUISKAMER bestaande uit tafel 4 stoelen 2 fauteuils dressoir 4 clubjes Te bevra gen Thomas a Kempisplantsoen 24 1 Utrecht « Te koop aangeb voor liefheb bers 2 oud-Hollandse AKM STOELEN handsnijwerk Br no 1-4613 bur UN Van particulier aangeb CARA VAN 4 slaapplaatsen compl met luifel butagas etc In zeer goede staat Vraagprijs ƒ 1900 Te zien Kampeercentrum Het Dijnzelhoek " Huis ter Heide Nader inl aldaar of Sandei-s Amsterdam telef 729398 Te koop AQUARIUM op meu bel met planten en toebeho ren 130x60x50 en 2-pers tui melledikant Surinamestraat 85 HERENHUIS te De Bilt voor zien van parketvloer per 15 juni a.s vrij te aanvaarden Koopsom ƒ 34.000 Te bevragen Woningbur v Scherpenzeel Sweeiinckstraat 2 bis tel 20733 UMACO Alle verzekeringen JONGENS - en HERENSPOR'l RIJWIELEN ƒ 45 en ƒ 90 da messportrijv.'lel ƒ 45 jongens en meisjesfiets 8-10 jaar ƒ 37.50 en ƒ 42.50 Singeldwarsstraat » 1 bis telef 23408 Te koop voor belegging BENE DEN en BOVENHUIS Vleu tenseweg 174 en 174 bis voor ƒ 9000 Bevr Roethof Oude mansstraat 3 na 6 uur Te koop MOTOR CZ bouwjaar 1951 in prima staat ƒ 175 Te bezichtigen zaterdag tussen 6 en 8 uur ' s avonds Oudwijker veldstraat 83 N.V UTRECH.tSE MAKELAARS-COMBiNATIE Utrecht ' - Maliebaan 63 Tel 030-1 187T(-fliinBn Te koop 4-pers TENTHUISJE geheel compleet met butagas en fles ƒ 425 Te bevr zaterdag middag tussen 3-6 uur Splnoza plantsoen 24 HEEL WOONHUIS omgeving Nachtegaalstraat indeling suite met parketvloer keuken wc verdieping 3 slaapkamers keu ken met douche Zeer grote ïolder met 2 kamers Koopsom ƒ 22,000 Omstreeks 1 aug a.s leeg te aanvaarden Inlichtin gen ïnakelaarskantoor H A Jansen Molièrelaan 4 telef 030 - 32247 Utrecht Modern HOEKHUIS te Doorn geheel gestoffeerd indeling woon-eetkamer keuken w.c verdieping 3 slaapkamers en douche Koopsom f 28.000 Om streeks juni leeg te aanvaai - den Inlichtingen makelaars kantoor H A Jansen Molière laan 4 telef 030 - 32247 Utrecht DAMESSPORTHJJWIEL met Torpedo f 45 meisjesrijwiel plm 7 jaar ƒ 35 Bandoengstr 34 bis STOFZUIGERS ƒ 1,50 per week na eerste betaling Alléén bekende merken 1 jaar garantie Utv oude stofzuiger is geld naard d;jkst£rhuis telefoon 26930 C Erzeystraat 63 Hoograven — Utrecht Aangeb z.g.a.n 8 mm FILM UITRUSTING Yashica 8 T2 ca mera met revolverkop en 2 in stelbare objectieven 13 en 38 mm 7 snelheden en enkelb in zwaar lederen koffer Eumig F8 M projector laatste model met stilst en achteruit proj Beide apparaten nog maar en kele malen gebruikt en beslist als nieuw Met papieren Nieuwprijs totaal f 847 nu in één koop ƒ 600 Bevr ' s avonds na 8 uur Orchideestraat 23 Utrecht GEHOORAPPARAAT door omstandigheden te koop in st van nieuw ƒ 150 Runstraat 44 KINDERFIETS van 5-9 jaar een Zurla kinderfiets 9-14 jaar Judopak 9 12 jaar verend kin derzitje voor op de fiets Burg Reigerstraat 75 Te koop COMMODE en kinder ledikant in prima staat No lensstraat 2 n Van particulier klein 4-pers WAGENTJE merk Skoda Prijs ƒ 325 Deskundig onderzoek toegestaan v d Plaats Lijn padstraat 11 ƒ 325 contant gereviseerde ' 51 VAUXHALL Koningslaan 20 Utrecht OPEL OLYIMPTA in prima st Een soed spelende radio f 25 en een waterdichte motorover all ƒ 35 Muyskenweg 53 bij de Demka SNELBROMMER Germaan m Sachs pedaalstart en 2 versn voor - en achter telescoop Een Union met Sachs idem beide in zeer goede slaat Overeindse weg no 6 Jutphaas MOTORRIJWIEL CZ 150 CC bouwjaar 1951 km-stand 21.220 In goede staat Van Hogendorp straat 16 na 7 uur Tc koop nieuw HOEKHUIS Utrecht-Noord met garage en schuur flinke tuin rondom Direct leeg te aanvaarden Tel 42051 Te koop zeer goed onderhou den MIDDENSTANDSWONTNG omgeving Riinlaan leeg te aan vaarden voor minstens 4 per sonen priis f 26.500 Inlichtin gen Makelaarskantoor Slimons Dolata Tolsteegsingel 39 bis telef 030 - 25706 9 km ten oosten van de stad Utrecht MIDDENSTANDSWO NING met vrije vestiging ƒ 17.500 Direct leeg te aan vaarden ruime hv^potheek mo gelijlï Br no 1-4545 bur UN RENAULT 4 in zeer goede st met nieuwe ruilmotor gelopen 7000 km 1-17 Koningsweg 82 fort Lunetten I BROMFIETS I*ocomotlef met Sachs motor 2 versn bagage rek voor en achtervering He denavond 6 8 uur Mgr v d Weteringstraat 4 Bilthoven Te koop met vrije vestiging bij R.K kerk VILLA bouwjaar 1959 Bev gr woon kamer ruime hal keuken kel der 4 slaankamers badkamer garage en tuin Koopsom ƒ 47.000 Villa bev 3 grote ka mers badkamer keuken kel der cv oliestook en ' tuin I Vraagprijs ƒ 58.000 Zeer iuxe I villa op het zuiden bouwjaar 1956 bev 5 kamers badkamer I garage c.v oliestook grote I tuin Vraagprijs ƒ 7G.000 Grote vrijstaande villa bev 11 ka mers badkamer garage c.v en 5000 m - tuin Koopsom ƒ 75.000 Bungalow te Bos en Duin bev 3 kamers en ga rage en veel bergi-uimte Koop som ƒ 45.000 Bungalows te Driebergen bev 3 kamers ga rage mooie ligging Koopsom ƒ 40.000 Inl makelaar Van Ros sem Paltzerweg 35 Bilthoven Telef 03402 - 2871 Zware LUCHTBUKS „ Diana Donor " zo goed als nieuw verstelbaar vizier in hoogte en breedte Prijs ƒ 80 Te bevra gen J N Verduyn Koppelweg 85 Zeist H-ILJEDH De nienwste eoiftaie Aparte verf - èn Te koop aangeb wegens over compleet prima TEMPO MA TADOR gesl 4 ei ] bouwjaar 1956 Na 4 uur J N Verduyn Koppelweg 85 Zeist st^oonbeidssalon / kiiwferdamsejitr.wér Sn Töefeon « ïIt - ^ Jtreebt Aangeb 4 in prima staat zijn de imitatie lederen CLUBS m Pullman kussens kloostertafel met Smyrna loper Prijs zeer billijk Geen opkopers Duif straat 14 bij Noorderbrug NIEUWBOUW Woonhuizen te Utrecht Zeist Bunnik Harme ien Houten Scherpenzeel Koopsom vanaf ƒ 16.400 vrije vestiging o.a met f 2.550 eigen j geld en ƒ 96 per mnd Te bevr makelaarskantoor Slimons Do laU Tolstee«singel 39 bis telef K 030 - 25706 Te koop MOTOR DKW 250 CC ziet er goed uit of ruilen voor klein wagentje Wittevrouwen kade woonark Anco RENAULT FREGATE 1954 de Luxe met schuifdak en trek haak Mr Tripkade 2 Te koop HEREN - en DAMES - SPORTRIJWIEL met handrem men als nieuw ƒ 125 dames sportrijwiel f 65 jongens - en meisjesrijwielen ƒ 35 Zaagmo lenkade 29 Z.g.a.n hoge Engelse KINDER WAGEN type Monaco Kole Vechtplantsoen 150 Nog div MATCHLESS ON DERDELEN leger waaronder telescoop cilinder met zuigers enz Morelstraat 27 Ondiep Te koop SCOOTER 200 CC elektr starter windscherm kofferrek reservewiel in zeer goed staat Prijs f 900 v Heu kelomlaan 33 Utrecht N Te koop prachtige witte lange BRUIDSJAPON maat 40-42 met sluier sleepje en tasje In lichtingen PiPter Nieuwlandstr 37 telef 26379 PALMPAASSTOKKEN ƒ 0.85 per paar Verkrijgbaar bij Wo ninginrichting Bosschaert Jan van Scorelstraat 23 Te koop z.g.a.n ACCORDEON met koffer merk Scandalli 80 bassen redelijke prijs C J v Meggelen ' s Gravesandestraat 13 Utrecht Z.g.a.n Garrard PLATENWIS SELAAR Ie Atjehstraat no 6 na 6 uur POST - en SIERDUIVEN vanaf ƒ 2.50 per paar Ook genegen te ruilen Op zondagmorgen geen bezwaar Arnhemseboven weg 27 Zeist Van particulier Goggo SCOO TER 200 cc is zowel mecha nisch als uitwendig in prima staat Pas gerev kleur zwart Billijke prijs Moet weg Am sterd straatweg 535 tel 42368 Te koop aangeb half-Engelse KINDERWAGEN Te bevragen Jutfasevveg 141 Te koop aangeb ZEILBOOT type Vrijbuiter prijs f 350 Ge heel compleet moet opgeknapt worden Te bevr Biltstraat 57 Utrecht Na 7 uur MODERNE BRILLEN foka*optiek voor alle Ziekenfondsen ' t Goylaan 102/Hoograven Zeer goed onderhouden licht grijze half Engelse KINDER WAGEN met bedje ƒ 35 merk Koelstra en gevr box m vloer in goede staat Tamarindestr 6 Tc koop V.W BESTEL bouw jaar 1954 ' 55 m orginele nieuwe ruilmotor banden 90 % ge reedschap en 2 maanden belas ting aanwezig Prijs f 1275 2e Daalsedijk 60 telef 40137 Wegens aanschaf nieuwe van particulier te koop OPEL KA PITAn 19.54-'55 in uitstekende staat 2 kleurig met verwar ming Geen handelaren Telef 32009 BROMEIETS Magneet mat versnelling in staat van nieuw en snelbrommer sport Hoog straat 15 Utrecht Ook ' s zón - FORD VERSAILLES 1956 In en uitwendig in prima staat Kanaalweg 60 telef 30293 Heeft u een RENAULTJE Ik heb nog vele onderdelen over compleet komt u eens kijken ' s avonds na 6 uur ook zon dags Laan van Nieuw Guinea 109 Utrecht FIAT 1400 1955 mechanisch en uiterlijk in prima staat Ka naalweg 60 telef 30293 Te koop TROUWJAPON met jasje nylon kant met tule mt 40 lengte driekwart Thuis ' s avonds 7-8 uur Koningslaan 66 a Utrecht In prima staat verkerende Eysink Villiers MOTOR helm motorbril tegen elk aann bod 200 cc voetversnelling nieuwe zuiger Konijnenberg Beuk bergenlaan 3 Huis ter Heide Tegen elk aann bod WOON AUTOBUS zeer geschikt als vakantiehuisje Verrijdbaar butagas licht compleet inge richt voor 4 per.'ïonen Staat in Ede Inl Konijnenberg Beuk bergeniaan 3 Huis ter Heide Een beneden - en bovenhuis Wittevrouwen bovenhuis 5 ka mers en grote zolder met dak kapel leeg te aanvaarden ƒ 13.000 groot huis met garage Amsterdamsestraatweg leeg * e aanvaarden /' 50.000 een bun galow met garage en 1500 m ^ grond te Zeist ƒ" 62.500 vrije vestiging Een huis met 7 ka mers en schuur te Zeist leeg te aanvaarden f 22.000 vrije vestiging Een vrijstaand huis met 10.000 m2 grond omgeving Utrecht f 40,000 Makelaars kantoor Altijd Kans Oude Gracht 271 telef 24839 Wegens omstandigheden te koop RENAULT FREGATE in zeer goede staat Telef 30779 of br no 1-4635 bur UN Te koop Engelse KINDERWA GEN wit met blauw in zeer goede staat f 75 Oud Wulven laan 21 III telef 21178 Te koop WEEKENDHUISJE v klein gezin mooie omgeving P M v d Heyden Uilweg 14 Mill Een blank eiken DRESSOIR een witte trouwjapon maat 40 Te bevr woonark Watergenoe gen Vechtdijlc t.o no 145 Utr Wegens overcompleet 1 groot 1 klein bijpassend Oosters TAPIJT ongebruikt pracnt dessin motecht f 175 Dickens laan 9 II alleen na 19.30 uur Zaterdag 9 april 1960 - 67e jaargang no 291 Een GASFORNUIS 3-pits met oven oud model in prima st ƒ 37.50 Telef 24857 LIGSCHIP „ PAULINA " Wlt tevrouwenbrug Telef 16265 Tulngrind middel fijn of grof tuinaarde turfmolm wit duinzand scherp zand Alles thuisbezorgd Telef 16265 Regelmatig te koon rNRUTI/ WASMACHJNES geheel op nieuw gespoten 1 jaar garan tie Met en zonder tijdschake laar Schram „ waar u welkom bent " Schoutenstraat 6 Te koop ELEKTR TREINEN met alle toebehoren luidspre kerkast Vossti aat 17 SCOOTER Ziindapp Bella bouwjaar 1956 in goede staat Korenbloemstraat 28 Fraaie en zonnige WOONHUI ZEN a.d Provinciale weg te Houten 3 km vanaf de rijks weg Utrecht Arnhem Koopsom f 22.750 v.o.n na aftrek pre mies Tot ƒ 20.400 hypotheek beschikbaar Vraagt vrijblij vend inl bij S P Caarls ' Bu reau Actief Duifstraat 5 tel 030 - 16086 of 17015 2 FAUTEUILTJES rond tafel tje goed lopende klok 3-pits wit gasstel looprek tegen bil lijke prijs Bern Weerd 39 bis OZ Utrecht PICK-UP 33 45 78 toeren Be slist zonder gebreken ƒ 47.50 Telef K 3401 - 479 Kon Wll helminaweg 431 Groenekan ZOndapp bromfietsen OPEL KAPITAN 1957 pracht wagen met radio kachel enz en Chevrolet 1950 prima wa gen motorisch als uiterlijk Genegen Dauphine of Volkswa gen in te rullen Telef 03434 - 831 Het voordeligste adres voor VERLOVINGSRINGEN met schriftelijke garantie P de Jong Twijnstraat 44 Sparta Berin Solex en Avaros BROMFIETSEN vanaf f 300 100 '~ ó service Inruilen en fi nancieren mogelijk „ De Brom fietsspecialist " Westerkade 13 en 35 5 RIETMATTEN 1.60 bt 1.85 Spotprijs ƒ 20 Tijdschriften handel Ic Daalsedijk 248 2 eiken TOONBANKEN met vitrines beide lang 2.90 m br 65 cm en 90 cm hoog Keiler Lijnmarkt 4 GELDBELEGGING Goed ge bouwde woning huur ƒ 877.20 lasten f 119.M Koopprijs ƒ 12.000 Br no 1-4038 bur UN Complete HUISKAMER best uit tafel dressoir theemeubel 4 stoelen 2 fauteuils en een lig fauteuil V d Goessti-aat 78 Te koop z.g.a.n MOTOR merk Puch 250 cc bouwjaar 19,59 Adam van Harenstraat 16 Wij kunnen u aanbieden nieuwe HANDNAAIMACHINE ƒ 195 elektr met verlichting ƒ 250 in moderne salonkast ƒ 295 zig zag elektr naaimachines van af ƒ 325 Tevens alle bekende merken en reparatie-inrichting G A Witjens Herenweg 33 Utrecht Telef 23968 Maison Schmitz voor Uw Diners Recepties Familiepartijen en VergurJeringen NIEUWE GRACHT 49 Telefoon 10301 - Utrecht ENAVO AUTOVEILING Per week plm 250 gekeurde auto's met unieke garantie Maandags in Olymp Stadion Amsterdam vrijdag in Veemarkthalten te Rotterdam van 2-4 en 7-9 uur Dagelijks in Enavo-hal Sche veningen Koppelstokstraat 101 bij 2e Binnenhaven einde Sta tenlaan van 10-8 uur Telef 070 - 542919 Inl financiering koerslijsten Hoofdkantoor Am sterdam Discusstraat 17 telef 020 - 717122 Witte kamen BRUIDSJAPON Vb model maat 40 Albatros straat 47 bis Te koop aangeb HUISHOUD KOEUKAST z.g.a.n Tevens toonbank met opstand en mar meren blad Tegen elk aann bod Telef 21082 Nieuwe Koe koekstraat 69 Amerik IMP OLIE 0.80 per liter ƒ 1000 beloning Indien met aan hoogste eisen voldoet Vetten in grote en kleine ver pakking Imp Stlchts Onder delen Magazijn Biltstraat 43 telef 24785 Utrecht COLOVINYLTEGELS Gerflex op hout en beton Vraagt prüs Fa Croeneveld Brigittenstr 2 telef K 30 - 10153 MOTOR Puch tyne S.G.S 230 cc z.g.a.n Bouwjaar 1959 km stand 9000 B Koot Konings weg 88 Utrecht FIAT 1100 1954-'55 Is prima on derhouden geen olieverbruik Benzine i op 14 nieuwe ban den Van particulier Tel 24311 GRATIS CONTROLE van uw radio Ook aan huis Vooruit prijsopgave Reparaties In 24 u N T R.B Catharijnesingel 16 Erkende Philios radio - en T.V service Tel 25001 HEEL WOONHUIS omgeving Biltstraat Indeling suite keu ken kelder w.c verdieping 3 slaapkamers badkamer met w.c zolderverdieping met 2 grote en 2 kleine kamers Di rect leeg te aanvaarden Koop som ƒ 30,000 Inlichtingen ma kelaarskantoor H A Jansen Molièrelaan 4 telef 030 - 32247 Utrecht Grote keuze In GEBRUEKTE FIETSEN in alle prijzen Da mes heren ook sport en km derfietsen Nobelstalling No belstraat 41 telef 10216 Utr ONDERDELEN voor V.W oud en nieuw Gerev Inruilmotu ^ ren f 295 Synchron versn - bakken Nieuwe bumpers f 4S per stel Van Hamersveld Haarlem Telef 10562 12764 en 12976 HOUTHANDEL BRIENESSE Westerkade 34 telef 19274 Le vert scherp concurrerend op maat hout board triplex spe cialiteit in deurplaten plastic platen en band Fablon zelf klevend plastic Hubotile schoorsteenplaten verf Ceta lac bijts lijm enz PICK-UPS Cosmogrsm / 57.50 Philips / 58 ündy / 35 Elac /¦ 92-40 gitaar met les ƒ 125 accordeon f 2 per week Mu ziekhandel Stoové '' Oude Gracht 278 telef 10794 Te koop V.W de Luxe 1951 * n goede staat Na 6 uur W van Straaten v d Mondestr 7 a-I Utrecht PINCHERS Boxers Poedels en div Kruisingshondjes Steetïs verschillende soorten kernge zond Verder alle dieren en - benodigdheden De Natuur vriend Donkere Gaard telef 14864 FORD CUSTOMLINE 1954 6 cil m gewone schakeling en over drive kleur diep zwart met prachtig chroom Pri.ls billijk Te bevr Julianaweg 25 VOGELLIEFHEBBERS Vogels vanaf f3.50 per paar Napo leons ƒ 3.50 per paar Tüger - zebra - band muskaatvinkjes parkieten vanaf ƒ 4 per paar Mankanaries vanaf ƒ 8.50 pop kanaries ƒ 3.50 Jap meeuw tjes nachtegalen enz Ook op zondag Telef 19461 Harting straat 18 a zijstraat Nic Beets straat Wij legden beslag op een klein aantal nieuwe KOPFER SCHRIJFMACHINES die wij met 15 % korting verkopen slechts ƒ 220 Volle garantie F Hoffschlag Kantoormachi nes Jansdam 6 telef 13268 De nieuwste series RADIO en TELEVISIE Zoekt niet verder wat geelt ' t Radio Centrum " heeft ' tl Vinkenburgstraat 4-6 telef 19636 WAARSCHUWING 2e Hands kleding Zo goed als nieuwe kostuums colberts pantalons regenjassen demi's mantels japonnen hoeden schoenen handschoenen paraplu's ak tentassen enz voor spotprijzen bij G V Nijendaal Mgr v d Weteringstraat 26 16 mm OELUFDSFILMVOOB STELLINGEN voo ' alle gele genheden 16 mm geluidsfilm verhuur Lijsten op aanvrage Film Office Biltstraat 79 Utr Telet 1,5797 CITROEN ONDERDELEN Ruilmotoren f 135 en f 175 voor aandrijfkoppelingen ƒ 30 versnellingsbakken v.a f 35 startmotor f 22.50 — SloperiJ Hogenoord 8 Utrecht Verkoop en verhuur van SCHRIJF - en TELMACHINES O.a kofferschrijfmachines in 10 mnd termijnen van f 17.50 volledige garantie Herm Hen nlnk Moderne Kantoorinrloh ting Nachtegaalstraat 60 Utr Telef 14764 AUTO IMPERIALS en bagage rekken voor alle merken wa gens Rechtstreeks van fabriek Tevens verhuur Ugefa buis construeties Stroosteeg 2-4 tel 27905 by Reen gehoor 19808 TELEVISIE WU hebben regel matig occasions voor zeer aan trekkelijke prllzen Philips Erres Graetz etc Radio Len sink Nieuwe Daalstraat 29 tel 19774 b.g.g 22082 ONBEPERKTE KREDIETEN vanaf f 300 voor aank meub woningtextiel etc van eigen fabrieken Lage prijzen gun stige voorwaarden volledige fabrieksgarantie en strikte ge heimhouding Vraagt vrijbiijv inlichtingen Postbus 535 Rot terdam Wij kunnen u aanbieden enige elektr NAAIMACHINES met kleine schoonheidsfoutjes Prijs ƒ 210 Te bezichtigen G A Witjens Herenweg 33 telefoon 23968 VLOERBEDEKKING — ColO vinyl prachtige kleurencombi natie parketvloeren alle hout soorten Rubber en linoleum vloeren Trapbekleding met li noleum Praktisch onverslUt baar Geen onderhoud 25 1a-rige ervaring Vloerenbedrijf Broer Kwartelstraat 29 telef 17812 Kees V Dam Alle KAMPEER ARTIKELEN verhuur en ver koop nieuw materiaal Prima H.D.L tenten dubbeldaks van af ƒ 77 dwarsslaper ƒ 105 enz enz Wij verzorgen alle mer ken butagasvullingen Uitge breide geïllustreerde folder op aanvraag Koop iets goeds Be zoek geheel vrijblijvend onze showroom Alles op kampeer gebied Zonstraat 72 c telef 030 - lOOOl Utrecht Bij inruil van uw versleten banden geeft VISSER'S B.\N DENHUIS u 10 tot 20 % korting op uw nieuwe truck auto mo tor en scooterbanden v Eg montkade 4 telef 41989 Voetbal - handbal - hockey - en trainingsschoenen o.a Adidas Puma Zeha en Quick aller nieuwste modellen vakkun dige voorlichting Henk Tem ming St Jacobsstraat 63 Utr MEUBELKOOPJES Wij heb ben door Inruil gekregen een enorme partij eerste klas ge bruiki.e meubelen die wij er voor een fabelachtig lage prijs uitdoen O a 2 fauteuils 4 stoelen vanaf 25 dressoirs vanaf 35 huiskamertafels va 15 4 clubjes met tafel 75 enz enz ' Mie goederen zijn tn pri ma staat en worden onder ga rantie verkocht ledere dag te bezichtigen bi,1 Houtzager Oude Gracht 201 Utrecht Af deling inruilmeubelen Voetbal - handbal - korfbal shirts - broek,ies - kousen ' n alle kleuren Trainingspakken alle kleurcombinaties voor alle leeftüdpn HENK TEMMING St Jacobsstraat 63 Utrecht IEDEREEN TELEVISIE Tot f 200 voor uw oude radio en f 300 voor uw televisie bü aan koop televisie I960 Alle mer ken televisies vanaf f 5 per w Meubelen en moderne bank stellen f 4 radio's f \ 75 band recorders f 4 koelkasten f 3 wasmachines f 2 Schrijven Fa Heran " Amsterd straatwe - 34 40 tel 20617 Tegenover He renwe.g Voor uw textiel slaagt u bij Manufacturenmagazljn VAN STEENDEREN Pieter Nieuw landstraat 29 telet 22851 Da mesvesten zuiver wollen van af f 10.95 Wel beter niet duur der PEHANG EN VERF 900 mo derne behangsels uit voorraa-i leverbaar Laagste prijzen Plaktafel beschikbaar Histor lakverf springt niet af voor al uw schilderwerk Geeft la ren voldoening — Lakkolith ideale afwasbare muurverf en voor plafonds Zeer lage prn * Amstra Nachiegaalstraat 43 telef 17762 Amsterd straatweg 135 telef 1.S335 Verkoop 6-persoons nfeuwp TENTEN van f 135 voor f 95 Alles uil eigen fabriek du altijd voordeliger Va.i Bree men-Waterborg Vredenbnrs 64 Utrecht Telef - ' 4784 - 26695 JABO-AANBIEDING Kamer 3x4 m ƒ 84 event bezoek met stalen aan huis Woninginrich ti..g Siegelaer Lange Smeestr 63 telef 18146 17087 NIJMAN NIEUWS — Unieke aanbieding fluweeizachte Sue dine manteltjes in de nieuwe modetinten en aparte coupe slechts f 29.75 NIJMAN NIEUWS Fantastische collectie vlotte voorjaars ja-ponnen Exclusieve modellen en dessins reeds vanaf ƒ 1875 NIJMAN NIEUWS Sportcol berts uitstekende pasvorm perfecte afwerking en nieuwe dessins v.a ƒ 37.50 Terlenka pantalons wasbaar en plooi lioudend ƒ 31.35 NIJMAN NIEUWS ' n Kostuum kopen is ' n zaak van vertrou wen Voor Pasen ontvingen wij ' n unieke collectie En de be taling kan zo gemakkelijk ge regeld worden reeds vanaf ƒ 112.15 Maak nu uw tuin in orde GRASZODEN ƒ 2 per m2 min afname 5 m ^ v Rossum Mer - wedekade 131 bis a telef 30417 Draagbare radio's compleet vanaf ƒ 65 transistor draagb radio's ' vanaf ƒ 148 Vraagt vrij blijvend mliclitlngen en demon stratie RADIO SUCCES Mar nixlaan 45 Utrecht Tel 40809 AUTORADIO'S Laat u vrijblij vend bij ons een Becker auto radio demonstreren en u zal versteld staan van de presta ties Nu ook in transistoruit voering Tevens het adres voor reparatie en inbouw Radio Succes Marnixlaan 45 telef 40809 TELEVISIE radio bandrecor ders officieel dealer van Saba Loewe Opta Nordmende Sie mens Ook speciale aanbiedin gen vraagt vrijblijvend inlich tingen en demonstraties Radio Succes Marnixlaan 45 telef 40809 Van particulier aan particulier VOLKSWAGEN de Luxe rol dak bouwjaar 1955 Keuring gaarne toegestaan Twijnstraat 50 bis Speciaal b.drijf voor AUTO BEKLEDINGSHOEZEN en par keerhoezen Reeds vanaf f ïo inclusief montage en garantie Alleen Hoeta Keulsekade lU-II telef 32233 - 31827 TELEVISIE 53 cm met anten ne vanaf f 10 p.w Prima ser vice A Velder Beerzestraat 2 bis telef 35633 Te koop aangeb door particu lier een in zeer goede staat verkerende V.W type de Luxe 1954 met radio Te bevr A Breedveld Herenstraat 15 Jut phaas AUTOPEDS met luchtbanden ƒ 21 extra zwaar ƒ 22.50 kleu terfietsje f 47.50 kinderfietsen toto jaar f 59.50 ƒ 65 ƒ 67.50 kinderfietsen tot 12 jaar ƒ 79.50 en ƒ 87.50 nieuwe sportfietsen in de kleuren grlJs blauw-wit en zwart wit met remnaaf ƒ 130 met dubbele remmen f 140 dubbele remmen met versnel ling ƒ 160 compleet met lamp slot jssbeschermer wit pompje spatlap en standaard De voor raad van deze fietsen is be perkt Nobelstalling Nobelstr 41 Utrecht Telef 10216 PLANT NU VIOLEN Mooie bloeiende violen aparte kleu ren oï gemengd Primula ' Veris in kleuren gemengd pracht planten Manus van Beuse kom's Zaadhandel Oude Gracht 12S Utrecht Het bekende adres voor in koop LOOP en SLOOPAUTO'S is en blijft Gerrit v Kouwen Schoenerstraat 30 telef 35479 Ruim gesorteerd in auto-onder delen Zuinige 4-pers AUTO Morris Oxford 195I ' 52 ziet er uit als nieuw prijs f 575 Peugeot 203 keurige wagen loopt 1-12 geen olie Prijs f 375 V.W in prima staat spotprijs f475 Ford Tau nus 1952 is als nieuw f 525 Ook Inruil en zondags Telet 3523S H J schimmelplein jzbJs Aangeb BORGWARD COMBI bouwjaar 1957 verkeert in pri ma staat ƒ 4950 A Jongerius Prinses Beatrlxlaan 1 Maar tensdijk Telef 03401 - 579 Goed onderhouden WOON HUIS nabij Biltstraat Huurop brengst f 2020 Koops ƒ 22.000 belegging Te bevr Woning bureau V Scherpenzeel Swee iinckstraat 2 bis telef 20733 Te koop aangeb een complete STAND eenmaal gebruikt van de Kon Ned Jaarbeurs Op pervlakte 5x25 m Voor vele doeleinden geschikt C A van Vliet Croeselaan 120 telef 34414 Utrecht Te koop aang een grote OLIE HAARD merk Nestor Martin van f 600 voor ƒ 125 Hoofd huishoudelijke dienst Kasteel Nijenrode AUTOBEDRIJF G RIETVELD Utrechtsestraatweg 88 en 111 Woerden Telef 03480 - 2252 Ford Fairiane 2-d hardtop 1957 Opel Rekordl958 Chevrolet se dan de luxe 1957 Chrysler Sa ratoga zwart 1957 Pontiac 6 cil sedan 1957 Plvmouth sedan 1957 Opel Kapitan 1957 Opel Caravan 1957 Opel Rekord 1957 Ford Taunus Combi 1957 Ford Prefect met roldak 1957 Ford Consul 1957 3 Chevrolets sedan de luxe 1956 Mercury sedan als nieuw 1956 Chrysler Windsor zwart 1956 Volkswa gen bestel 1956 - Opel Kapitan 1956 Opel Rekord 1956 Opel Rekord 1055 Opel Kapitan 1955 Borgward Isabella 1955 Ford Customllne 6 cil met overdrive 1955 Ford Courier bestel 1955 Packard Clipper 1955 Morris Minor stationcar 1954 3 Chevrolets luxe bestel 19.54 2 Fords Customline zwart 1954 De Soto 8 pers 19.)3 Che vrolet sedan zwart 1953 Riley 2"i liter 19,53 V.W de Luxe met roldak 1952 Chevrolet sedan 1951 Dodge 8 pers 1950 Inrui len Financieren Bovag - en Sega-garantie ' s Zondags ge sloten A.J.S 500 cc 2 cil 1951 - Javva 350 cc 2 cil 1958 Jawa 250 cc 1952 Sparta 200 cc 1950 NSU t Prima scooter 150 cc 1958 NSU Lambretta scooter 125 cc 1954 Goggomobiel type T 300 1956 in prima staat Garantie In ruil Financiering MOTOR HANDEL Piet V d Mispel Loolaan 70 telef 2337 Drieber gen Modern HUIS gelegen Det moldstraat Hoograven bev suite 3 slaapkamers badcel grote afgew zolder voor slaap gelegenheid en schuur met achteruitgang verhuurd voor f 12.65 p.w Prijs f 10.500 k.k Br no 1-4911 bur UN Zuinige 4-pers SIMCA met belasting /' 435 en ruime 4-pers auto loopt 1 op 10 ƒ 345 en 1 pers Austin f 2.35 motor DKW bouwjaar 1952 f 240 Ook des zondags Riouwstraat 83 Utr UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Te koop gevr een kleine zul nlge AUTO 4 pers Br uitv gesclir onder no 1-4729 bur UN Wij kopen RADIO - en TV loe-stellen pick up en platon band recorders naaimachines sport en bromfiolsrn H Kooislrj Oudegraeht 362 tel 17427 HERENHUIS event royai » middenstandsvvoning in Utrcc/it of omgeving Opgaven met in deling koopsom etc word'M gaarne ingewacht onder nn 1 4752 bur UN KRISSEN Balinese beeldjps snijwerk Ivoortjes koperwerk oude pistolen zilveren munten armbanden sieraden curiosa rariteiten koopt Curio " Voor straat 55 telef 23895 Een goed onderhouden IIERK.N HUIS of mtddenstands\\oni;T;ï voor zelfbewoning Ligging bij voorkeur Oog in Al Tuindorp of omgeving Wilhelminapark Tot ƒ 30.000 Br met uitvoerige Inlichtingen onder no 1-4717 TAFELTEX.NISBLAD lief.n met schragen J.P Vermeulen v Galcnlaan ' M Doorn tel 3139 Te koop gevr FABRIEKS RUIMTE met woonhuis Utrecht of omgeving Br no 1-4667 bur UN CITROëN 2 CV Bouwjaar 1936 of later Br met volledige In lichtingen en prijsopgave onder no 1-4672 bur UN Te koop gevr rechtstreeks van particulier enige BELFJG GINGSHUIZEN mag ook benp den - en bovenhuis zijn Br no 1-4671 bur UN voor OUDE METALEN en af valprodukten betalen wl ] u extra hoge prljs Fa J v Buu ren en Zonen Groot - en klein handel Kromme Rilnstraat 2 hoek Notenbomenlaan Tel 15.391 KAFTEYN geeft de hoogste waarde voor uw oud papier lompen en metalen oud Ijzer Topprijzen Kromme Rijn 13 telet 2I97B na 6 uur 23094 Te koop gevr j onge HER - DERSHOND reu plm half jaar Br met prijsopg no 1-484 1 > bur UN CHARLES VAN ALLES Char les boven alles Charles voor alles Charles taxeert alles Charles waardeert alles Char les koopt alles Charles ver koopt alles Louis XVI gordijnen gemolton neerd zacht rose 2.30x1.20 m en zwaar mahonie BANKSTEL tafel en 4 stoelen Empire-stljl Br no 1-4693 bur UN Erkende AUTOSLOPERIJ H J Best & Zn vraagt alle voorko mende s oopauto's te koon Werkplaats Esdoornstraat 8 telef 40431 Ruime sortering onderdelen voorradig Gebruikte AUTOBANDEN voor luxe auto's alle maten Gra tis monteren Glldstraat 91 a Te koop of te huur gevr ie Utrecht binnenstad of Amster damsestraatweg WINKEL van 100 m - vloeroppervlak of gro ter met of zonder vrijkomende woning Br no 1-4872 bur UN 95 soorten TROPISCHE VIS zeedieren Grote sortering v.'a terplanten tubifex muggelar ven watervlooien Alle beno digdheden De Natuurvriend Donkere Gaard Telef 14864 VOLKSWAGEN BUSJES met radio all risk verzekerd Ver enigingen speciale tarieven Bü De Jong Volkerakstraat 29 telef 35501 TAMMENS ' verhuurbedrijf van auto's motors en scooters Steenstraat 20 Telf 18324 B.g.g tel 03402—4588 ZAAL te huur voor famllie partuen recepties diners enz D V Ake Achter St Pteter 4 telef 20154 Peugeot 403 1956 2 Peugeots 203 1956 Peugeot 203 1955 2 Peu geots 203 1954 Peugeot 203 1952 ' 53 Peugeot 203 1951 Peugeot 203 1950 - Citroen Sport 1954 Austin A 40 1958 2 Renaults 4 1958 Ford Consul 1936 Opel Kapitan 1953 Ford Cabriolet 8 cil 1952 Triumph Mayflower 1952 Chevrolet 1950 Ford Tau nus busje 12 pers 1956 Peugeot 203 stationcar 1954 Peugeot 203 bestel met zijruiten 1956 Peu geot 203 bestel met zijruiten 1953 V.W bestel 1953 V.W be stel 1952 met zijruiten GARAGE STOUTJESDIJK Mgr v i Weteringstraat 69 71 Inruil fi nancieren Bovag garantie Telef 19052 FIAT 600 1956 Renault 4 1956 Ford Anglia 1954 Peugeot 2oa 1954 Opel Rekord Cabriolet 1954 Garantie financieren in ruilen ook motoren Garage Peters en Terbru.ggen Blauw kapelseweg 17 telef 21944 PLOEGSTOFFEN Chintz ga lons bandfluweel draadvor men Moderne verantwoorde verlichting overtrekken iam pekappen „ De Duif " Lijn markt 38 UtTPcht Teiet 17050 KANARIES op volle zang f 10 Zeer vee ] tropische vogels Parkieten f 6 oer paar Uitge breide collectie luxe en mo derne vogelkooien vanaf / 7 Japanse Nachtegalen ƒ" 15 p p Borneman ^ Xerelstraat 35 tel 13617 Bezoek eens de T.V DEMON STRATIES op woensdag - don derdag en vrildagavond van 20 tot 21 uur bi,i Radio Lensink Leeuwstraat 25 hoek Nieuwe Daalstraat Telef 19774 Nieuwe VW-BUSJES all-risK verz Verenigingen speciaic tarieven P F C Jongenug Detmoldstraat 57 telef 27780 ATTENTIE ATTENTIE Zolang de voorraad strekt t.m 15 april herenkostuums combinaties of herenregen.iassen Uit voorraad ƒ 2 per week en geen vooiniit betaling alleen bij het aiom be kende adres J H Verkerk Schoutenstraat 5 bij de Neude Te huur AUTO'S zonder chauf feur all nsk verzekerd vanaf 18 et per km Autoverhuurbe drijf De Bruvn Gildstraat 91 a telef 16900 b.g.g 22463 16 mm GEI UIDSFiLMVOOR STELLINGEN vnor alle gele genheden 16 mm Tel"idsf)lm verhuLir Lu '^ ten op aanvrase Fllm-Office Biltstraat 79 Utr Telef 15797 AUTO merk Skoda in prima staat nieuwe banden geen olieverbruik met belasting loopt prima ook ruilen voor prima bromfiets Lange Nieuw straat 53 LUXE AUTO'S o-ieuw maf.ff riaal 14 et per km inciusief benzine Chpvroiet bestetauto i 20 et per km Lmatnn's Aufo verhuurhef ri.if Loeft Berrh makerslraat 11 telef 10855 en 61320 Enkele zeer mooie gebruikte BROMFIETSEN o.a Batavus Sport 3 versnellingen Batavus Sport 2 versn Sparta Sport Sparta Tour Batavus Tour Tandem met Berini Alle brom fietsen bouwjaar 1959 met 5 mnd garantie Financiering en inruil mogelijk Rijwiel - pn bromfietshandel Freek Trap man jr Rubenslaan 43 bij Sta dion Verwarmde AUTO'S zonder chauffeur Steeds de nieuwste types All risk verzekerd A Oostrum Hooft Graaflandstr 93 Hoograven telef 23137 AUTOVERHUUR Sinds 1924 bekend voor mtsluitend Ie kl auto's Gebr Buitenweg N v Utrechtseweg 420 De Bilt Tel 60021 Besproei nu uw tuin het be houd van uw gazon en plan ten Wij hebben een ongekende sortering GAZONSPROEIERS vanaf ƒ 2.25 -/ 65 Ook een grote serie z.g wuivende sproeiers nieuw Elke sproeier wordt desgewenst op de grachtwerf voor onze zaak gedemonstreerd Manus van Beusekom's Zaad handel Oude Gracht 126-128 Utrecht Telef 14560 Wil u ' n goed verzorede LEES PORTEFEUrLLE met elke week II bladen ' Bel dan 23468 Biltstraat 155 a Utrecht Tecen zeer lage prijzen AUTOVERHUUR BRILJANT BriMantlaan 7 Hoograven Luxe Volkswagens met grote achterruit all nsk verzekerd Telef 29410 b a.g 29417 2 Rotary-Hoc GRONDFRAISEN in zeer goede staat C Verbree Dorp 256 Benschop Tel 221 M^^^^UÉmm Huur een BOX mit vloer of kinderstoel a f7 50 per had jaar of /" 2 50 per mnd Door gehele provincie Telef 42513 Verwer W Hedastraat 22 bis Utrecht Gevr mooie PIANO en Idem orgel prijs kleur merk Opg aan Sommer Zonnehuize Gor kum Telef 2868 K 1830 ZALEN te hui r in mei juni juli aug Huize Wildschut Kromme Nieuwe Gracht 48 Te koop gevr door particulier een VILLA of herenhuis in Bilthoven welke in overleg vrij te aanvaarden is Koopsom tot ƒ 40.000 — Aanbiedingen met juiste indeling en ligging gaar ne per brief no 1-4065 bur UN Te huur aangeb grote gestoff ZIT-SLAAPKAMER met twee ramen schoorsteen vaste was tafel diepe kast Br no 1-4488 bur UN Kleine WERKBANK Br mei omschrijving en prijs no 1-4470 bur UN BRINKS AUTOVERHUUR Opel Kapitan vanaf 8 cent per km Prima materiaal ver warmd verzekerd Wagens worden gratis gebracht en ge tiaald Vraag onze tarieven voor de zoniervakantie Oude G racht 327 telef 11300 PIANO of goed hulsorgel te koop gevr Br met inlichtiging van merk en prijs no 1 4521bur UN AUTOVERHUURBEDRIJF T,Bierma verhuurt uitsluitend Icklas materiaal 10 cent per km.All risk verzekerd Cattl sin gel 128 telef 20762 _ HEEL HUIS in of omgeving Tuindorp Tel 30374 Br no 1-4554 bur UN Aangeb voor twee dames grote gestoff BALKONKAMEB met kleine kamer badkamer aanw Br no 1-4807 bur UN • TOOP DE LOR Erkend hande laar in gebruikte i>Rrtijen en ongeregelde goederen enz enz Koopt alles op elk gebied o.a antiek en inboedels ook van emigranten Zolder kelder - en winkeJoprui mingen machines gereedschappen en slopingen De hoogste waarde geeft alleen Joop de Lor Haverstr no 40 telef 25637 b.g.g gelieve te bellen 16035 ^ angeb voor dame kleine ge stoffeerde KAMER badkamer aanwezig Br no 1-4808 bur UN Te huur aangeb net gemeub ZIT-SLAAPKAMERTJE m*t of zonder pension Koekoeks plein 3 bis Zie ook pagina 23 [ iTRECH TSCH NIEUWSBLAD Nederlant ubbel Utrech Voor het eers hegemonie E INDELIJK is dan de fra van onderwijs Icunsten naar Delft gegaan Nadat bij « portkampioenschappen deze uitgereikt aan de univei-siteit in het algemeen klassement ¦ van de Het was trouwens helemaal een oede dag voor Utrecht Immers de damesstudenten uit de Domst:iri wer den eerste in het algemeen eindklas sement voor damesteams wat rtrecht ook de wisselbeker van de raad voor de lichamelijke opvoeding van de ge meente Rotterdam opleverde De wedstrijden werden gehouden In het ultramoderne studeniensport centrum van de T.H te Delft op de ¦ velden van het nieuwe gemeentelij - IR KOPSTER SPRA // Een scheids nooit baai * Hij moet in hart van de spelers kunnen kijken Een scheidsrechter moet nooit baas ]• spelen aldus de bekende KNVB official Hans Hopster die voor een teer talrijk gehoor sprak over het probleem van het scheidsrechteren • n het pedagoog spelen In samen werking met de scheidsrechters uit de gehele provincie en uit Hilversum had de subcommissie scheidsrechters Tan de KNVB een leerzame ontmoe tingsavond georganiseerd die nog een lange nawerking zal hebben Want Hopster was voortreffelijk op dreef gedragen door golven geestdrift Ir H F Hopster in het dagelijks „ ven HBS directeur ontpopte zich onmiddellijk als mensenkenner " een t verouderde uitdrukking voor het mo Jderne begrip pedagoog Hij had geen énkele pretentie Hans Hopster wilde 20 maar eens een praatje houden over het moeilijke vak dat scheidsrechte iren heet De sporthistorie werd door ijhem markant ingedeeld in vier hoofd i Itukken beginnend bij 1880 en eindi ' gend op het moment waarop hij ' sprak Na het kenmerkende der ver i ' schillende episoden doorgenomen te ' hebben kwam ir Hopster op de j waarden van de hedendaagse sport beoefening Een scheidsrechter is pas dan goed als hij naast het vermogen een spel te leiden ook in de diepte van het hart der spelers kan kijken In de meeste clubs is een ontstellend ge brek aan jeugdleiders Het wezenlijke doel moet nu een - Advertentie FIT MET ft Melk 
lU TRECHTSCH NIEUWSBLAD 1 c - n Zaterdag 9 april 1960 - 67e jaargang no 291 Nederlandse studentenkampioenschappen Dubbel succes voor de Utrechtse deelnemers Voor het eerst werd Delftse hegemonie doorbroken Advertentie VOOR BIJ UW RADIO BETAALD VOETBAL 44 38 36 35 34 29 28 27 27 26 25 25 25 24 23 22 21 15 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 Ajax Feijenoord PSV NAC DOS VVV Sparta Willem II ADO Blauw Wit DWS-A Elinkwijk Rapid JC MVV Fortuna ' 54 Enschede Volendam Sittardia Opstelling elftallen DOS De Munck Nagtegaal en Okhuijsen Voges Kraay en Van de Bogert Brok.x Krommert v d Linden Visser en Luiten Thuis tegen Feijenoord Elinkwijk Kraak Sparendam en Tlieuwis Van Norden Humphrey Mynals en Velthuis Westphaal Zweers Kruin Vonk en J de Jongh Uit tegen ADO Tweemaal DOS-Feljenoord Voor de wedstrijd DOS — Feijen oord is een enorme belangstelling hetgeen blijkt uit de extra plaatsen Om de vele toeschouwers het wach ten dragelijk te maken is er een goede hors d'oeuvre besteld Bram Thijssen die menigmaal in de hoogste klasse floot zal vanaf één uur de wedstrijd leiden tussen de veteranen van DOS en Feijenoord Men zal dan de vergane glorie van de clubs aan het werk zien Amateurvoetbal Promotiewedstrijden en bekercompetitie Nu de beslissingen wat betreft het kampioenschap en de bezetting van de laatste plaats in de lagere regio nen zijn gevallen hebben de in de Se klas D en de ' te klassen G en H nog te spelen tt^edstrijden geen enkel belang meer Vreeswijk speelt zondag zijn eerste wedstrijd voor de promo - tie competitie ^ e/Se klas en voor de amateurs in district I nemen de bekerwedMrijden een aanvang DWSV krij ^ voor de 3e klas D bezoek van kampioen Celeritudo die ook deze ontmoeting wel tot een goed einde zal brengen De beker wedstrijd Celeritudo Nijenrodes is uitgesteld St Boys speelt voor de 4e klas H thuis tegen " WY een wedstrijd met winstmogelijkheden voor de Utrech ters Die hebben ook Midlandia bij het bezoek aan Brederodes Het bekerprogramma voor de clubs uit het rayon Utrecht luidt als volgt Bilthoven-Neerlandia FAK-BVC JSV-CDN Patria St Pancratius Fortitudo-Ultrajectum U'W Zwalu-wen Vooruit HMS-Holland KDS Hercules Van HMS-zijde verzocht men ons mede te delen dat de wedstrijd HMS Holland om 2.30 uur begint en dat daarvoor gespeeld wordt HMS Elinkwijk 3 een wedstrijd die de eerste amateurploeg van Elinkwijk het kampioenschap kan opleveren Daarvoor moet dan van HMS 2 ge wonnen worden en moet Holland 2 ' t Gooi 3 een of meer punten afhan dig maken Vreeswijk begint de promotie-com petitie 4e/3e klas met de uitwedstrijd tegen De Zebra's een wedstrijd waarin het wel niet aan spanning zal ontbreken en waarvan we het resul taat maar eens afwachten Overige prognoses Ie klas B Sneek-Quick ' 20 1 Juick N-ESCA 1 WVC-Be Quick Z 1 Hengelo-DOS • 19 1 C Wilhelmina ' 08-MOC'17 1 SC Emma Boxtel 1 TOP-Roermond 3 Heer-AIliance 3 Brabantia Hoensbroek 1 SC Irene-De Spech ten 1 3e klas D Amsvorde-Donar 2 Allen ' Weerbaar-ADE 3 4e klas G Saestum-Laren 1 H SVF-Maarssen 1 Elinkwijk 2-ONA 2 De aanvankeUJk voor zondag vast gestelde voetbalwedstrijd Elinkwijk 2 ONA 2 zal vanmiddag om half 5 op het Elinkwijkterrein worden ge speeld KDS—HERCULES VANMIDDAG De voetbalwedstrijd KDS-Hercules wordt vanmiddag gespeeld op het veld aan de Bokstraat Aanvang vüf uur Heren dubbelspel L Zimmerman en F Sonneville Rotterdam Dames enkelspel L Peeters Nij megen Dames dubbelspel L Pee ters en M Smeets Nijmegen Boksen weltergewicht A M de Vries Groningen zwaarwelterge wicht S J Barteling Groningen middengewicht A Witteman CWa geningen hallzwaangewicht R Kapteijn G.U Amsterdam zwaar gewicht J Everts Leiden Hockey dames 1 Leiden Heren 1 Leiden Judo teams heren 1 Delft 2 Utrecht Individueel gele banden M Levi Rotterdam Oranje banden B Stork Delft Alle cat J de Gast Delft Schermen heren floret S Kre mei'S Delft Heren sabel R Everts Delft Dames floret R Albada Utrecht Tafeltennis heren enJselspel W Schuller Delft heren d'ubbelspel F Duim ' W Schuller Delft dames enkelspel * A ' Wiinia Utrecht da mes dubbelspel J Oostveen-C v d Bragt V.U Amsterdam gemengd dubbelspel Wijnia Schaefer Utr Voetbal 1 Delft 2 Utrecht 3 Rotterdam Volleybal Dames 1 G.U Amster dam 2 Leiden Heren 1 Delft 2 Leiden Waterpolo 1 Delfl 2 Utrecht Zwemmen dames ilOO meter schoolslag M Rademaker Leiden 100 meter rugslag A Kleiterp Gro ningen 100 meter vrije slag A v d iVtaas Utrecht Heren 100 meter schoolslag J Steffens Groningen 100 meter rugslag G Korteweg Delft 100 meter vrije slag G Kor teweg Delft Algemeen eindklassement teams dames en heren Utrecht 82.75 pnt 2 Delft 82 pnt 3 G U Amsterdam 64.35 pnt Algemeen eindiklassemen-t teams dames 1 Utrecht 47.50 pnt 2 Groningen 41 pnt 3 Leiden 40 pnt Nederlanders in Ronde van Duitsland Aan de ronde van Duitsland die van 29 april t'm 5 mei a.s gehouden wordt zal een ploeg van de Loco motief deelnemen aangevuld met en kele gastrenners Ze bestaat uit Martin van der Borgh Jaap Kersten Piet van Steenvoorden G Vergoos sen A van der Steen en A van Wetten Ploegleider is Jefke Janssen Oorspronkelijk zouden Maliepaard en Stolker in de ploeg worden opge nomen Zij kregen echter geen toe stemming van het buitenlandse merk waarvoor ze rijden SDZ tegen Frisch Auf De worstelaar van SD '^ komen vanavond om 8 uur in de oiftspan ningszaal van Werkspoor in actie Zij strijden tegen de sterke Duitse ober ligaploeg Frisch Auf Hilgen INDELIJK is dan de fraaie wisselbeker van de minister van onderwijs kunsten en wetenschappen eens niet Delft gegaan Nadat bij de vier voorgaande studenten portkampioenschappen deze hoofdprijs die jaarlijks wordt litgereikt aan de universiteit of hogeschool die eerste wordt 1 het algemeen klassement voor teams steeds in het bezit an de Delftse studenten is gekomen moesten de aspirant igenieurs bij de kampioenschappen van 1960 de beker — en eeuwige wisselbeker — eindelijk afstaan Het verschil ' as miniem met 0,75 punten wisten de Utrechtse studenten un Delftse collega's te verslaan Ie DIVISIE B VSV — Leeuwarden Helmondia — Graafschap Eindhoven—RCH DHC—ZFC Alkmaar — Limburgia DFC—Hermes DVS RBC—Schev HS AGOVV — Heracles 5 -^ a o ^- 1 2 ^ / ¦ vj - t O-C - Advertentie SPORTVRIKNDEN I Al TENUE 1 ^ Koopt het j ^ ^ I D.O.S nieuws ' BESLSSINGSCOIWPETITIE / — ^ Zwartemeer — Rheden ly — C Baronie — Velocitas AMATEURVOETBAL JR HOPSTER SPRAK VOOR ARBITERS Een scheidsrechter moet nooit baasje spelen '' Ie KLAS C Wilhelmina ' 08 — MOC ' 17 — SC Emma—Boxtel — TOP—Roermond — Heer — Alliance ^ Brabantia — Hoensbroek — SC Irene — De Spechten — RADIO-CIXZENDINGEN OF ZONDAG KRO 4.00—4.30 uur Voetbal DOS—Feijenoord EBOH—Roda Sport beslissingswedstrijd uitslagen voetbaltoto AVRO 4.30—5.00 uur Voetbal Enschede—Willem II VSV—Leeu warden Zwartemeei — Rheden beslissingswedstrijd uitslagen betaald voetbal hockeywedstrijd Nederland—Duitsland dames atletiekuitslagen koersen Alkmaar lange afstandsroeiwedstrij den dames uitslagen korfbal hockey handbal amateurvoetbal Quick N.)—ESCA en uitslagen VARA 18.05—18.30 uur voetbal Volendam—Fortuna ADO — Elink wijk Blauw Wit—NAC Vitesse — GVAV DFC—Hermes DVS KFC—'t Gooi DHC—ZFC Sparta — MVV y het enige officiële ^ \ OOS-PROGRAMMA i i Uitgave i y Utrechtsch Nieuwsblad < ^ Omvang 8 pagina's i y Actuele inhoud o.a ^/ ^ voorbeschouwing standen Il eo programma i ^ Verkrijgbaar bi.1 de voorver - ^ koopadressen en zondag bij de i verkopers in en buiten het sta - ^ ^ dion Prüs 10 cent ^ Feijenoord naar Rusland De data en plaatsen van de drie door Feijenoord in Rusland te spelen wedstrijden zijn thans bekend Woensdag 20 juli komen de Rotter dammers te Charkov uit tegen Avant Garde zondag 24 juli te Tbilisi tegen de plaatselijke club Dynamo en vrij dag 29 juli te Moskou tegen de ploeg van het rode leger De wedstrijden worden In de avond uren gespeeld Bliksemwedstrijd schaakclub De Dom Vrijdagavond hield de schaakclub De Dom in gebouw Het Groene Kruis haar jaarlijkse bliksemwed strijd aan welke 12 zestallen uit Utrecht en omgeving deelnamen Er werden tweo zeskampen gefor meerd uit welke na vijf ronden ca tegorie A en categorie B werden ge selecteerd In categorie A won het Amersfoort se team bestaande uit mr Aarts Bakkenes Van den Berg Boers ma V d Velden en Huisman met groot machtsvertoon de eerste prijs Alle vijf wedstrijden werden gewon nen terwijl 21 bordpunten uit 30 par tijen werden gescoord Verder scoorden 2 Dom T 6 m.p 17 b.p 3 MAT I 6 m.p lö'i b.p 4 Oud Zuyien I 4 m.p 14 V - b.p 5 HSG I 3 m.p 12V2 b.p 6 Huizen I 1 m.p 9 '/^ b.p In categorie B werd Tuindorp I eer ste met 10 matchpunten en 18'ï bord punten Verder scoorden 2 Dom II 6 m.p IT/s b.p 3 UCS I 5 m.p 13'2 b.p 4 Dom III 4 m.p 15 b.p 5 Driebergen I 3 m.p 12 b.p 6 Dom IV 2 m.p 13V2 b.p Voorzitter Buisman reikte na afloop de prijzen uit Vermeld zij no.g dat v d Velden A'foort 8 uit 8 scoorde Advertentie Van de bete re cle beste A^^l 1 Fa SPRONK /\ WV*U NIEUWE DAALSTRAAT 3 - f EL 030^19970 - UTRECHT WERBLD'nTEL SCHAKEN Voorsprong van Tal weer twee punten Schermen — Drie Nederlandse schermers —- twee amateurs en een professeur — zullen deelnemen aan internationale wedstrijden op drie wapens die van 15 tot 18 april in Londen worden gehouden Nederland vaardigt naar deze wedstrijden de Amsterdammer Heidenrljk de Hage naar Kardolus en de professeur Van den Boogaaj'd Den Haag af Boksen - De Rotterdamse half zwaargewicht Leen Jansen zal opv.^oensi ' ¦> 20 ipri ' r bot Palazzet'iODello Sport te Rome boksen tegende Italiaanse halfzwaargewicht Guilio Rinaldi Het gevecht is af gesloten op tien ronden van drie minuten tot aan de 80 kg grens HANDBALCOMPETITIE Zullen de beslissingen nu zondag vallen BELANGRIJKE DAG VOOR SP VEREENT Er is nog alt^d geen landskampi oen geen titelhouder districts eer ste en t^veede klasse B hetgeen we te danken hebben aan de uitermate wispelturige houding van de d'verse koplopers die allervreemdst met hun aanvankeiyk zo zorgvol opge bouwde kansen in de laatste fase van de corapetitiestrljd onii>pTin gen Blauw Wit was het meest unieke voorbeeld want al drie zondagen achtereen kunnen de Amsterdam mers voor het eerst van hun ieven het landkarapioenschap vieren en al drie zondagen achtereen verliezen ze Sport Vereent staat tegen IJmond voor de beslissende wedstrijd en met veel vertrouwen zien w de Utrechters niet naar Velsen ver trekken S.S.V.U en Amersfoort " kunnen aansluiting met Uniias en Zeeburg krijgen in de strijd cm de titel van 2 B zodat de ontmoeting tussen de spoorwegmensen *- n de Keistedelingen zondag a.s iets bij zonders belooft te worden Sport Vereent nam de derde com - petitie dag einde september ce lei ding van de districts eerste klasse door een forse 17-7 zege op IJmond en toen al scheen het vast te staan dat Arnold den Hartogs elftal voor prolongatie van het kampioenschap zou zorgen De overwinningen kwa men vlot en tegenstand was er wei nic Toch liet IJmond zich na die 17 7 nederlaag niet van de kaart brengen en de Velsenaren bleven volgen De laatste weken zijn de re sultaten van Sport Vereent minder overtuigend De overwinningen op U.D en Concordia waren ietwat be nauwd De verdediging \ m ' de blauw-witten bleek kwetsbaar en wanneer men tegenover de aanval fel op de man speelt raakt de'^e van slag Zondag j.l kwam de klap Sport Vereent verloor op eigen veld met 10 21 van Rapiditas en deze uit slag was nog niet eens geflatteerd Met de beslissende wedstryd te gen IJmond zondag a.s in het voor uitzicht vragen we ons af in hoe verre dit debacle van een over de gehele linie falend elftal de ploeg heeft aangeslagen I,Tmond daaren tegen ruikt zgn kans De ploeg is wat verliespun'.eu be treft op gelijke voet met Spori Ver eent gekomen vertoont dan wel geen wonderfraai spel maar is op eigen terrein toch nog steeds onse slagen Ook vorig seizoen wi-.i S.V geen winst op Watervliet " Ie be werkstelligen Slecht een totale ommekeer in het elftal kan Sport Vereent de over winning brengen Al even belangrijk is de wedstrijd S,S.V.t'.-,,Amersfoort " die - im 11 mir aan de Koningsweg wordt ge speeld l'nitas en Zeeburg zyn uit gespeeld met 20 pnt en SSVU zowel als Amersfoort " kunnen dit aan tal bereiken mits zij de resterende wedstrijd en winnen Voor S.S.V.U is het de laatste ont moeting doch Amersfoort " heeft na zondag nog te spelen tegen H.O.C en Arma waarin alle kans op winst zit De winnaar van zon dag kri.igt dus de kans op het kam pioenschap van districts tweede klas se B en daarmede de promotie vol ledig in eigen hand De vorm van S.S.V.U is de laatste weken niet best terwijl Amersfoort " tot en kele opvallende resultaten kwam Attila gaat naar het in degradatie gevaar verkerend Tonido bij Ar ma-Niloc 2 staat niets op het spel In de afdelings eerste klasse da mes kunnen de eerste beslissingen vallen Wanneer L.V.V en Limvio verliezen is voor hen de degradatie een feit L.V.V ontvangt Sport Ver eent en Limvio gaat naar Oranje dat ook kandidaat is voor de degra datie Wint Oranje dan wordt de situatie voor Achilles en S.S.V.U die we zien verliezen van resp B.H.C en Unio slechter U.D krijgt de handen vol aan Amersfooit " Eur titel kader 71/2 Verliespartij voor Tiny Wijnen Doordat Wijnen zijn partij van Vin gerhoedt verloor en Wafflard van Domingo won heeft de Belg Wafflai-d thans een voorsprong van twee pun ten zodat hem de titel waarschijnlijk niet meer zal ontgaan Watflard heeft vrijdag een grandio ze partij gespeeld tegen de Duitser Norbert Witte die hij in drie beurten met 300 caramboles tegen 20 versloeg Later versloeg Wafflard de Span jaard Ossorio met 300—272 in 20 beur ten Tiny Wijnen bleef met 300—189 in 12 beurten de meerdere van Ossorio Later versloeg Wijnen de Spanjaard Domingo in 22 beurten De Belg Vingerhoedt die derde staat geklasseerd met acht match punten versloeg de Zwitser Robert Guyot met 300—184 in 14 beurten Ver volgens versloeg Vingerhoedt Witte met 300—97 in zeven beurten De Duitser Spielmann versloeg Guyot met 300 tegen 76 in zeven beur ten BILJARTTITEL 2e EN 3e KLASSE KADER Hein Staffhorst werd districtskampioen In hotel Viotoria te Zeist werden vrijdagavond de laatste partijen voor het biljartkampioensohap district Utrecht van de KNBB 2e en 3e klas se kader gespeeld Districtskampioen werd de Noord Brahantspeler Hein Staffhorst die zonder zenuwen zijn laatste partij kon spelen omdat reeds donderdag avond vaststond dat hij niet meer gepasseerd kon worden door zijn concurrenten Staffhorst kon door het behalen van deze titel de zilveren molen beschikbaar gesteld door wijlen Piet Mulder één der pioneirs uit de bil jartwereld in ontvangst nemen uit handen van districtsvoorzitter H A Bos die tevens dank bracht aan de arbiters en aan de vereniging Vic toria voor de leiding en organisatie van deze kampioenschappen De hoogste serie kwam op naam te staan van W Miltenburg Onder Ung Oefening met 80 en het hoog ste puntengemiddelde werd eveneens behaald door Miltenburg n.l met 17.64 De uitslagen waren 1 H G J Staffhorst N.-Brabant 1733 caramboles in 176 beurten ge middelde 9.84 hoogste serie 72 en puntenaantal 12 2 D J Lahey De Beurs 1641 239 6.89 53 en 10 pt 3 J Assink Olympia 1701 253 6.72 45 en 10 pt 4 W Miltenburg Onderling Oefening 1732 193 8.97 80 en 6 pt 5 J W Verloop N Brabant 1725 240 7.18 62 en 6 pt 6 W van Beerschoten Kweekzicht 1753 248 7.06 46 en 6 pt 7 G Mon tijn N Brabant 1303 252 5.17 32 en 4 pt 8 N Valkenburg Olym pia 1423 250 5.69 34 en 2 pt 1TSCH NIEUWSBLAD koop gevr een kleine zul » ï AUTO 4 pers Br uitv chr onder no 1-4729 bur kopen RADIO - en TV toe-len pick up en platen band > rders naaimachines sport - broinficisrii K Koüislra legracht 362 tel 17427 RENHUIS event royale ldcn.stands\voning in ütreciit omgeving Opgaven met In ng koopsom etc worden rne ingewacht onder no 32 bur UN tSSEN Balinese beeldjes werk ivoortjcs koperwerk e pistolen zilveren munten ibanden sieraden curiosa teiten koopt Curio " Voor at 55 telef 23895 goed onderhouden HEREN ÏS of middenstandswoning r zelEbewoning Ligging bij rkeur Oog in Ai Tuindorp omgeving Wilhelminapark ƒ 30.000 Br met uitvoerige Atingen onder no 1-4717 ^ ELTE.NMSBLAD liefst schragen J.P Vermeulen Galenlaan 24 Doorn tel koop gevr FABRIEKS MTE met woonhuis > cht of omgeving Br no > 7 bur UN ROëN 2 CV Bouwjaar 1956 ater Br met volledige In ingen en pri.isopgave onder 1 4672 bur UN ioop gevr rechtstreeks van icuiier enige BELEG GSHUIZEN mag ook bene en bovenhuis zijn Br no ' 1 bur UN ¦ OUDE METALEN en af rodtil en en metalen oud tizer • rijzen Kromme Rim 13 21976 na 6 uur 23094 koop gevr Jonge HEB SHOND reu pim half Br met piTjsopg no 1-4840 UN RLES VAN ALLES Char oven alles Charles voor Charles taxeert alles les waardeert alles Char oopt alles Charles ver t alles ide AUTOSLOPERIJ H J & Zn vraagt alle voorko Ie sloopauto's te kooo plaats Esdoornstraat 8 40431 Ruime sortering ' delen voorradig OOP of te huur gevr te ht binnenstad of Amster BStraatweg WINKEL van i vloeroppervlak of gro let of zonder vrijkomende ig Br no 1-4872 bur UN ¦ hiïiFaaïig^iÉÏenl KSWAGENBUSJES met all-risk verzekerd Ver igen speciale tarieven BO ong Volkerakstraat 2S 35501 iIENS ' verhuurbedrijf van 1 motors en scooters straat 20 Telf 18324 teL 03402—4588 I te huur voor famllte n recepties diners em Ake Achter SL Pleter 4 ¦ 20154 VEBHUURBEDR1JP ' Rl - iwiik Het goedkoopste All-nsk verz Nieuw laal Spuistraat 11 telef V Dam enigste TENTEN ALOWS verhuurbedrijf dellen tenten luchtbed lutagas nieuw materiaal • ging van alle merKen IS vullingen Uitgebreide treerde folder op aan Bespreekt tijdig Ook nds na een afspraak ts ihowroom geopend Zon 72 c telef 030 - lOOOl t e VW-BUSJES all-nsK Verenigingen speciale n P F C Jonseriiis Idstraat 57 telef 27780 r AUTO'S zonder chauf ll-risk verzekerd vanaf er km Autoverhuurbe e Bruyn Glldstraat 91 a 6900 bg.g 22463 GEI UIDSFILMVOOR - INOEN voor alle gele en 16 mm - reli'tdsfilm r Lo.-ïten op aanvrage fficp Biltstraal 79 utr 15797 AUTO'S aieuw mate 4 et per km inclusief ¦ Chevrolet bestelauto • er km Linatnn's mde AUTO'S zonder ur Steeds de nieuwste All-nsk verzekerd A n Hooft Graaflandstr graven telef 2:i737 ERHUUR Sinds 1924 voor uitsluitend Ie fci Gebr Buitenweg N V sewes 420 De Bilt Tel 1 goed verzorgde LEES FEUILLE met elke bladen ' Bel dan 23468 it 155 a Utrecht Tegen ie ortizen ERHUUR BRILJANT laan 7 Hoograven oikswagens met grote lit all-nsk verzekerd 410 b g.g 29417 m BOX mit vloer of oei a f 7 50 per hsii f 2.50 per mnd Door irovincie Teltf 42513 W Hedastraat 22 bi » te hui r in mei juni g Huize Wildschut Nieuwe Gracht 48 aangeb grote gestoff APKAMER met twee choorsteen vaste was ipe kast Br no 1-4488 S AUTOVERHUUR > itan vanaf 8 cent perma materiaal ver verzekerd Wagensïratis gebracht en ge / raag onze tarievenzomervakantie Oude 7 telef 1130 0 rhuurbedrijf j ' erhuurt uitsluitend Ieiriaal 10 cent per km.rerzekerd Cath sin.elef 20762 ^^ ' oor twee darhes grote 3ALKONKAMER met Tier badkamer aanw - 4807 bur UN / oor dame kleine ge KAMER badkamer Br no 1-4808 bur aangeb net gemeub PKAMERTJE mét pension Koekoeks - ok pagina 23 Het was trouwens helemaal een lede dag voor Utrecht Immers de ¦ messtudenten uit de Domstirt wer n eerste in het algemeen eindklas ment voor damesteams wat Utrecht k de wisselbeker van de raad voor E lichameliike opvoeding van de ge eente Rotterdam opleverde De wedstrijden werden gehouden het ultramoderne studentensport - ntrum van de T.H te Delft op de iden van het nieuwe gemeentelij - Hij moet in hart van de spelers kunnen kijken Een scheidsrechter moet nooit baas e spelen aldus de bekende KNVB ifficial Hans Kopster die voor een teer talrijk gehoor sprak over het ïrobleem van het scheidsrechteren n het pedagoog spelen In samen werking met de scheidsrechters uit ie gehele provincie en uil Hilversum lad de suljcommissie scheidsrechters an de KNVB een leerzame ontmoe ngsavond georganiseerd die nog een ange nawerking zal hebben Want kopster was voortreffelijk op dreef ledragen door golven geestdrift Ir H F Kopster in het dagelijks even HBS directeur ontpopte zich mmiddelUjk als mensenkenner " een i'erouderde uitdrukking voor het mo lerne begrip pedagoog Hij had geen nkele pretentie Hans Hopster wilde o maar eens een praatje houden over iet moeilijke vak dat scheidsrechte en heet De sporthistorie werd door lem markant ingedeeld in vier hoofd itukken beginnend bij 1880 en eindi end op het moment waarop hij iprak Na het kenmerkende der ver ^ chillende episoden doorgenomen te hebben kwam ir Hopster op de ivaarden van de hedendaagse sport beoefening Een scheidsrechter is pas dan goed Bis hij naast het vermogen een spel te leiden ook in de diepte van hel hart der spelers kan kijken In de meeste clubs is een ontstellend ge rek aan jeugdleiders Het wezenlijke doel moet nu een - Advertentie FIT MET Melk ke sportparkt aan de Brasseikade in het sportf'ondserj'bad te Delft en op de gemeentelijke hockeyvelden De organisatie was in handen van de Delftse studenten Resultaten Op de tweede en laatste dag wa ren de uitslagen als volgt Badminton teamwedstrijden he ren 1 Rotterdam 2 Delft Heren enkelspel R Tanes Delft E Ir H F Hopster ond-voor S = bitter van de Kon Ned Voet = E balbond hield vrijdagavond E E poor de scheidrechters van de = § afdeling Utrecht K.N.V.B een 1 E causerie over de taak van de = 5 arbiters Foto Ir Hopster tij = E dens zijn betoog E iiiiiiiiiiiiiiiiiniiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiii maal zijn de sport in te passen in de „ opvoeikunde " De ware jeugdleider moet na de wedstrijd interesse helj ben voor het milieu en het karakter van de speler Aan de sport zijn im mense gevaren verbonden iVIen neigt naar overdrijving naar sensatie en persoonsverheerlijking De gevaren De heer Hopster wees nadrukkelijk op de maatschappelijke val die de mens kan maken als hij een overdre ven waarde aan de sport toekent Bo vendien houdt het competiticsysteem gevaren in omdat op maandagmorgen en zelfs daarna nog vaak tijdrovende nabeschouwingen gehouden worden De Bossche leraar hield zijn gehoor vooral voor rekening te houden met de mens zoals hij is dus met de goe de en kwade eigenschappen Het lieeft geen zin veel drukte te maken bij „ natrappers " en volgens het uit het hoofd geleerde lesje te werk te gaan De fluittist moet dus niet de baas spelen hij moet het zijn door overwicht en mensenkennis Na de pauze werden vragen gesteld en beantwoord Een slimme interpel lant ondervroeg ir Hopster over de waarde van een kwartiertje afkoelen na natrappen Dus simpelweg een speler een tijdje langs de lijn zetten Voor deze suggestie voelde Hopster zoveel dat hij deze in de bestuurs vergadering zou brengen De grote congreszaal van „ Noord Brabant " leek af en toe op een col legezaal waarin Hopster doceerde over het menselijke in de voetballen de mens Men kon soms een speld horen vallen En niemand sluimerde in zoals ir Hopster aanvankelijk vreesde Simon-Artz in 3e ronde Tijdens de Europese kampioen schappen tafeltennis te Zagreb be reikte de Nederlandse damesdubbel Agnes Simon—Ursula Artz door over winningen op Müser — Kruze W.-Dld en Grakova — Kroupova Tsj.Sl de derde ronde Daarin verloren zij met 21—19 19—21 21—15 en 21—14 van de Hongaarse dubbel Koczian — IWathe Onze landgenote Nellie ' Visser spe lend met de Zwitserse Roedelberger werd geklopt in de eerste ronde door de Oostduitse dubbel Knappe— HoU-mann In het herendubbelspel verloren de Nederlanders Onnes en Schoofs met 21—10 21—11 en 21—16 van ' Vogrinc Z.Sl en Larsson Zweden De Tsje chen Stipek en ' Vyhnanovsky de Europese kampioenen van 1958 ver loren nu in de eerste ronde van de Engelsen Harrison — Merrett 13—21 21—14 21—16 21—16 Agnes Simon kwam door een bye in de derde ronde van het dames enkelspel waarin zij met 3 — O won van de Russische Zakharjan De be taamde Roemeense Angelica Rozeanu werd in de tweede ronde verslagen door de Tsjechische Schwatzova In het lierenenkelspel handhaafde Schoofs zich door een zege op de Oostduitser Lemka EREDIVISIE ADO — ElinkwijkVolendam—Fortuna ' 54Rapid JC—AjaxBlauw Wit—NACVVV—PSV / — Sparta — MVV £ — SC Enschede—Willem II l/ Sittardia—DWS-A f — DOS—Feijenoord — Ie DIVISIE A HVC—Wageningen A ^— SVV—Volewijckers / — NOAD—Rigtersbleek O — KFC—'t Gooi ^ — Excelsior — Helmond BW—Storm vogels Fortuna VI — Veendam Vitesse — GVAV ^-£ 5 2e DIVISIE A EBOH—Roda Sport t-0 2e DIVISE B Ensch Boys — Heerenveen Ie KLAS B Sneek-Quick ' 20 Quick N.—ESCA WVC—Be Quick Z Hengelo—DOS ' 19 ONA — Xerxes Zwolse Boys—UVS Door de elfde partij om de wereld titel schaken in zijn voordeel te be slissen heeft Tal zijn voorsprong tot twee punten weten te vergroten SVi m Spoedig na de hervatting der partij bleek dat het voor Bot winnik uiterst moeilijk zou worden zich te handhaven Het zwarte paard dat juist voor liet afbreken de verde diging de nodige steun had bezorgd werd gedwongen zijn ongunstige post op c7 weer op te zoeken BEIN STAFFHORST kampioen Kort daarop kon Tal — dankzij een zwakke damezet van Botwinnik — een combinatie uitvoeren welke hem twee pionnen opleverde Er ontstond een dameeindspel waarin Botwinnik zich nog heftig weerde Tal liet ech ter niet meer los en voerde het eiod - spel met grote nauwgezetheid tot winst Op de 72ste zet capituleerde de wereldkampioen Van Tal een magistraal gespeelde partij die stellig als de beste van de tot nu toe vertoonde partijen mag worden beschouwd In deze partij heeft de uitdager getoond de gehei men der strategie volkomen te be heersen en hierin niet voor de we reldkampioen onder te doen Als Tal in deze stijl blijft spelen bestaat er voor Botwinnik - weinig kans dat de ze zijn achterstand nog kan inlopen Wit Tal zwart Botwinnik De afgegeven zet van Botwirmik luidde 41 Dd6—f8 42 Dd2—e3 Pf6—d5 43 Tf4xf7 D18xf7 44 Dc3—e5 Pd5—c7 45 De5—c5 D{7 f3 Brengt zwart ogenjlikikelijlk in een verloren stelling 46 Ld3xh7t Een fraaie combinatie welke een winst van t-wee pionnen opJevert 46 Tg7x!h7 47 Dc5—göt Kg8—'hS 48.Dg5—diSt Kh8—g7 49 Th6xh7t Hg7xh7 50 Dd8xc7t Kh7 — g6 51 Dc7xb7 Met 2 pionnen meer staat wit < yp winst In het vervolg probeert Bot winnik nog al het mogelijke voor een voortdurend schaak 51 Df3—e4 52 Db7—a6 De4 — bit 53 Kgl—g2 Dbl—e4t 54 Kg2—fl De4—bit ^ 5 Kfl—e2 Dbl — c2t 56 Ke2—f3 Dc2—f5t 57 Kf3 — e3 Df5—g5t 58 Ke3—e2 Dg5—hot 59 Ke2—d2 Kg6—f6 Het schaakgeven is ten einde 59 Dg5 schaak 60 Kc2 en mi be gint de dame op a6 haar invloed te doen gelden indien 60 Df5 schaak 61 Dd3 enz 60 Da6xc6 Dh5—a5t 61 Dc6—c3 Da5—a2t 62 c3 Kf6—f7 63 d4—d5 Een sterke zet waardoor de zwar te koning van zijn laatste bescher ming wordt beroofd 63 e6xd5 64 Dc3—c7t Kg7 — e6 65 Dc7—c6t KeO—e7 66 Dc6 xd5 Da2—al 67 Dd5—e4t Ke7—f7 68 Ke3—f4 Dal—clt 69 Kf4—g4 Del—al 70 De4—dSt Kf7—f8 71 Kg4—f5 Dal—bit 72 Kf5—f6 Bot wilmik gaf op Zwart geeft het op Na 72 Db2 schaak 73 Ke6 De2 schaak 74 De5 heeft hij geen goed schaak meer indien 75 Da6 schaank dan 76 Dd6 schaak of 75 Dg4 schaak 76 Df5 schaak enz Voorjaarscongres FIM In Geneve is onder voorzitterschap van onze landgenoot Piet Nortier het voorjaarscongres van de internatio nale motorsportfederatie de FIM gehouden 23 landen hadden een af gevaardigde gezonden Het congres hield zich voorname lijk bezig met statutenwijziging De sportcommissie heeft zich intussen beraden over de kalender voor 1961 waarvoor al enkele voorstellen zijn * iinnengekomen Op verzoek van vele • leelnemers heeft de sportcommissie besloten voor het wereldkampioen schap motor cross 500 cc en voor de Europese beker 250 cc de zeven beste resultaten te laten gelden Tot nu toe werd de helft plus een in het eindklassement verwerkt 
U TRECHTSCH NIEUWSBLAI H«M11MBM]I1JL1 12 Zaterdag 9 april 1960 - 67e jaargang no 291 \\\ MM LASTINA B.H.'s Maison de Bonneterie l Nachtegaalstr 16/18 Utrecht Het Vertrouwen leidt hen die van chr begin selen ziin en met oprechte bedoelingen een huwelvlk begeren naar het gewenste resultaat. Ook voor jongeren Discretie verzekerd Br postbox 124 Zwolle Te koop aangeboden van rustend tandarts INSTRUMEN-TARIUM Tegen elk aannemelijk bod Br onder nr 2-8409 bur UN V.V.V - UTRECHT vraagt voor zo spoedig mo gelijk een CHEF DE BUREAU Eisen goed met Utrecht be kend adminislr en organis onderlegd goede kennis der drie moderne talen Schift soil worden gaarne toegemoet gezien Net als Marietje en Mientje kan ledere moeder zelf uitmaken op welke manier ze de Molenaar's pap wil klaar maken " hebt immers de keus tussen Molenaar's BORDKLAAR kindermeel Com ^ zonder koken direct op het bord klaar te maken en het vanouds bekende Molenaar's Kindermeel w^aarvan U door Uzelf gekookte pap bereidt Maar welke manier van bereiding XJ ook kiest - U zult Uw kind geen gezonder en degelijker voeding kunnen geven dan Molenaar's Kindermeel - die niet te overtreffen moderne voeding waarmee U het weerstandsvermogen van Uw kind verhoogt Zorg dat U steeds een pakje Molenaar's Kindermeel in huis hebt Suède Jasjes VANAF ƒ 89 - Van fabriek naar verbruiker HAVIKSTRAAT 17 GESLOTEN HUIS - Utrecht Telefoon 16285 Te koop van particulier FIAT 1100 type 103 D 1953 de Luxe In onb staat - / 4500 — Desk onderz toegestaan Telefoon 2955 - 3940 Wii verlenen U het KREDIET Uitsluitend voor aankoop van radio en/of televisie Af te lossen f 3.75 per week Iedereen en zonder borg Br Postbus 1149 Den Haag BORDKLAAR w^m^^^^m^^^^^Êfmm^m^mÊ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ rSi ' m TE KOOP EINDE ACTIE compleet met verwar ming en diverse acces soires waaronder ra dio bouwjaar 1957 compleet met verwar ming bouwjaar 1957 compleet met verwar ming bouwjaar 1957 compleet met verwar ming bouwjaar 1957 compleet met verwar ming en diverse acces soires waaronder ra dio bouwjaar 1956 compleet met verwar ming bouwjaar 1953 compleet met verwar ming bouwjaar 1953 AUSTIN A 50 AUSTIN A35 AUSTIN A35 bestelwagen FORD ANGLIA AUSTIN A 90 Six wie heeft de oudste I radio P i ALLE INZENDERS DANK EN HIER ZIJN DE WINNAARS J G P E V Willigenburg Balijelaan 35B Utrecht won de hoofdprijs bestaande uit een ONTBIJTSERVIES TER WAARDE VAN t 100 — Proficiat In de eerste periode is een prijs gewonnen door H J v d Heuvel woonark „ Langs het kantje " Billitonkade Utrecht welke twstond uit een PHILIPS KOFFIEMOLEN Ten slotte won E F Walrave Krommerijnstraat 15 Bunnik in de tweede periode een PHILIPS SNELSTRIJKER Wij danken allen die het mogelijk gemaakt hebben om deze wedstrijd zo succesvol te doen verlopen En vergeet nooit dat u altijd prijs heeft als u bij ons koopt Radio Tolsteeg i i si AUSTIN A40 SOMERSET JAGUAR MARK Vil DKW F89L bestelwagen bouwiaar i9Si MORRIS MINOR I I I I I I compleet met verwar ming bouwjaar 1950 V R.A.M.U Off Austin-dealer lANGE NIEUWSTRAAT 10-14 - UTRECHT - TEl 19141 Garanlis - Financiering - Inruil TWIJNSTRAAT 46 — UTRECHT Tel 29870-03490/3185 Storingsdienst na 18 nnr 32504-03405/484 SPECIAAL VOOR TELEVISIE '^ w^&:^m^i^s^^mÊ SOEST-ZUID Aan het einde v d Heldeweg bfj station Soest-Zuld n prachtige bosrüke omgeving is begonnen met de bouw van een complex MODERNE MIDDENST HUIZEN Koopprijs na aftrek van premie en rijksbijdrage v.a f22.900 Alle kosten inbegrepen WONINGRUIL Geboden wordt BENEDENHUIS centrum stad bevattende ruime gang en hal grote zonnige voorkamer plm 5 bij 6 meter grote achterka mer plm 4 bij 5 meter Grote keuken met 2 aanrechten en 2 keukenkasten ruime kel der en tuin van plm 300 m2 met grote schuur 8 bij 2M m Nieuwe huurprijs / 24 p mnd Gevraagd iets grotere woning in centrum of op de rand van de stad Hogere huur geen bezwaar Br onder nr 2-8320 bur UN Tussenbroek's Rolluikenfabriek GELDLENINGEN aan ambtenaren en vast particulier personeel reeds vanaf f 100 - tot f1500 - naar draag^ kracht ZONDER BORG Belasting vrij wettelijk tarief Vlug zakelijk discreet lichte aflossing - NATIONALE VOLKSBANK AMSTERD.-%.M(C - SARPHATISTRA.AT 36 - TELEF.5066 » vraagt constructie-bankwerkers monteurs hulpmonteurs en timmerman Voor jongere krachten scholing mogelijk Aanmelden aan ons kantoor SOESTDIJK FLATGEBOUW „ BEVERSSTEIN " Aan de grote gezellige verkeersweg in het centrum van de gemeente worden gebouwd 15 MODERNE 3 - EN 4-KAMERFLATS met centr oliestookverwarmins en koelkast L.iggfng voor zijde met balkon op het zuiden Koopprijs v.a f 27.500 — Alle kosten Inbegrepen.Inl voor beide bouwplannen K Las van Bennekom Cele beslaan 29 Hilversum Tel 02950—14778 en dagelviks op hetwerk VRI.IE VESTIGING PIETERSTRAAT 8-12 UTRECHT DE HANDELS - CREDIET - ASSOCIATIE CV ^ vraagt voor haar kantoor te Utrecht Emmalaan 35 | JEUGDIGE ADM KRACHT i s voor Interessante afwisselende werkzaam \ heden """-' enige J kantoorervaring en praktijkdiploma boek \ Wegens ziekte gevraagd Net meisje voor hele of halve dagen Werkster aanwezig Goede behandeling K V WEGEN KERKSTRAAT 80 Minimum vereisten mulo-diploma kantoorervaring en praktijkdiplo houden strekken tot aanbeveling Bij HET STAATSBOSBEHEER te UTRECHT kaji worden geplaatst een TYPISTE In de rang van typist;e A Leeftijd b.v.lc tussen 18 en 25 jaar Salaris afhankelijk van leeftUd en ervaring ƒ 173 — tot ƒ 380 — > m Vereiste opleiding enige jaren voortgezet onderwijs en dipl typen Eigenhandig geschr sollicitaties onder no 02878/1239 in linker bovenhoek env en brief in te zenden aan het bureau Personeelsvoorziening v d Rijks overheid Pr Maurltslaan 1 Den Haag X l In het SANATORIUM „ ZONNEGLOREN " te SOEST kunnen Leerling Verpleegsters geplaatst worden Min leeftijd 17 jaar P.G — L.O en diploma primaire klasse Huishoudschool Sollicitaties te richten aan de Adjunct-Directrice UTRECHTSCH NIEUWSBlAol 9-jarige M-Brigadier Bas Ansems uit Lage Zwaluwe N.B redde bok uit vuurzee van brandend stro Ere-Brigadier Klaas Boot beloont moedige M-Brigadier jWéér een flinke melkdrinker die wegens een bijzondere prestatie het officiële M brevet verwierf Bovendien ontving jonge dierenredder Bas een prachtige radio uit handen van Klaas Boot lO-malig turnkampioen en grote vriend van melk en M-Brigade melk is de beste body-bouwer 400.000 kinderen zijn al M-Brigadier Jij nog niet Stuur dan gauw de bon op Voor het Logboek voor extra kracht - en veel plezier Lees maar verder ALS JE M-BRIGADIER WORDT KRIJG JE 1 prachtig M-embkem om op je mouw te dragen 2 M-paspoort dat gratis toe gang geeft tot talloze attracties 3 kans op M brevet en M-cadea'us 4 toegang tot leuke M feesten die overal in ' t land ge houden worden 5 en lest best meer fut meer kracht - door melk Melk met een glas e-x-t-r-a * nóg meer mans * ideaal fataal 3/4 lean per dag evenliieel verdeeld over melk yoghurt pap of pudding I I I I I I NAAM ZEND DE BON IN Ik wil graag M-Briga dier worden Wilt u mij het Logboek van de M Brigade sturen STRAAT PLAATS In open enveloppé met 4 et postzegel doen en opsturen aan Hoofdkwartier M-Brigade Postbus II31 Den Haag Het Nederlands Zuivcihurcau Rijswijk Z.H ^??^^?¦?' i ^-^ I TE KOOP BEQgCEDBZEEa 25 WONINGEN in het uitbreidingsplan „ Kasteel " te IJSSELSTEIN Indeling beg grond ruime vestibule w.c hal woon kamer afzonderlijke eetkamer keuken berging alsmede voor en achtertuin verdieping 4 grote slaapkamers voor - en achterbalkon overloop en badkamer Nadere bijzonderheden over deze woningen zullen wy ü gaarne verstrekken op dinsdag 12 april a.s in Hotel „ De Ridder St.-Joris " te IJssekteln van 19.00 tot 22.00 uur en N.V NEDERLANDSE KRAANBOUW MiJ UTRECHT 030 3 38 47 op donderdag 14 april in Hotel Smits Vredenburg te Utrecht eveneens van 19.00 tot 22.00 uur Met de bouw van deze woningen zal op 2 mei a.s worden begonnen Makelaarskantoor N.V Bouw - en Handelmy C VELUNGA „ UTRECHT " DORPSSTRAAT 12 a MALIEBAAN 60 vraagt DOORN UTRECHT Telefoon 03430 — 2841 Telefoon 030 — 13493 met diploma N.V.L constructie-bankwerkers lassers construi en UBRO machine-bankwerkers rïte geheel zelfstandig van tekening kunnen werken kan plaatsen enkele BANKETBAKKERS ZU die in het bezit zijn van een V.B.O.B diploma genieten de voorkeur Aanmelden afdeling Personeel HOGENOORD 1 leerling - en aankomende constructie-bankwerkers sjouwers Melden bij voorkeur tussen 4.30 en 5.30 uur aan defabriek JËKERSTRAAT 88 — UTRECHT \\ n het Nederlands nieuws dat deze week in Filmac kan aansc wen ligt fiPt accent op drie n waardige hobbies fliet alleen ziet men twee Amsterdamse zusters dte iitets ver doen dan het oppoetsen er pareren van olielampen men ziei lieve boerenmeisjes uit Losser t,issen de koeien en tractors ov > ders bedrijf een modeshow hoi ï waarbij zij zelfgemaakte klerer i nen De derde hobble wordt b > "¦ ven door de Helmondse jeugd l men in een grappige reportag 4 gemotoriseerde zeepkisten ziet i '^ razen Jeugdige coureurs ontdoen bromfietsen van de motor en ¦ teren die in hun zeepkisten Verder geeft de Spiegel van derland een beeld van het or kende Madurodam en van de ¦ balwedstrijd Nederland Buig waarbij onze landgenoten-suppc zenuwachtig kauwend de ovei ning beleven Een korte reportage van de nische uoorjaarsbeiirs m Ut foont een ijzige lange kraan n tovie waarvan men kan gaan om zoals de reporter verkh werkzaamheden te ^^" xehten moeilijk te bereiken plaatsen Na de overstromingsramp tn ziUë en de protestmars van de " f Kaapstad foont het wereldn ^ de toeschouwer blijde kardinale hun rode hoed in ontvangst w Êr is ditmaal slechts een ho een koninklijk huis te zten en ' natuurlijk prinses Margaret dr langstellend kijkt naar de roe strijd O.x ford-Cambrtd0c Heel interessant is de fiim aer bloemen een Nederlandse renfilm over de l^^<^''''Z\t zien met hoeveel zorg de fcu handen heel kleine P '""»!»^;" nen tot ze zijn opgegroeid met prachtige gekleurde Moemen ^ binnen twee en een half uur n afsnijden in Parijs Brussel of holm in bloemenstaUetjes te ttorden aangeboden Er zijn twee verfrissende t filmpjes te zien een van Walt ney met Donald Duck Goof Mickey Mouse Het andere Walter Lantz het gaat ovei snoeplustige beer die « oortd probeert honinp te stelen mac steeds achter het net vist Alle I droefgeestige böenbeumfcer me '¦ zwarte hangsnor tn ' Ijt Urn reeds de moeite waard Filmai een bezoek te vereren Verruki Eer allerolezierigst niemand in harlveroverende kleuren week in REMBBANDT „ Het 1 ir.et een kus " genaamd Het verhaalt ons van de peri waarin een gewone Amerik luchtmacht-sergeant geraakt toedoen van zijn Jonge nogal hoofdige en op alles wat duur i zotte vrouwtje wanneer zij na een huwelijk van een dag e nacht bij hem komt voegen o Amerikalnse Iuch|machtbas s Spanje Een verhaal van mets maar zeker geen film van mets zij u met niets wat gezeUig a nient bedoelt Want de makers voortreffelij steund door een goedgekozen maakten er een verrukkelijke en door goedgekozen komedie Ondex al het „ niets " zitten vele ne spitse steken aan vele t Amerikaanse personen en ins gen waarbij dan de bekende vreesde Amerikaanse congies die met hun vrouwen eens i kijken of de belastinggelden va kiezers op het Europese vas „ lit door de luchtmacht word KOMENDE WEI IN UTRECHT Toonkunstkoor ii:iii«iiiiii«raiiiiB««««™«i™««««»™i """"""' ^ Bach'MattheuS'Pas ^ iiiiiiiraiiiaiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiffli ™™™''»'''™"™""™™"""""'"' -¥- Toneelgroep Ensei -¥¦ Het tuinfeest ' iilllillilliiniilliuniiliiii niiiiuiiiilliiiillllllllllMll -¥- jAmsterd Journali Cabaret Pers-v ' 8iiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiii!iii:iii'i)i»iuii!iiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiii tom:ei stadsschouwburg Zaterdag 9 en zoiidax 10 a N'ederland.se Comedie Taii — Kroniek van een kotter Harry Muli.sch ni.ni.v Ko v llan Bentz van den Berg Lu sen Henk Rigters Ramses Eli Blom Jolian Fiolet e.a ^ Xa:iiu1as 11 april ' Am.'ilerdams Journali.sten C Pers-vers " m.m.v Hedy na Letty Kosterman Emmj Dias Fritz Behrendt Bob Bob Steinmetz e.v.a niiisdag 13 april * Toneelgroep Knsembie " ¦ Hi feest " van Lo van Ilensber m.v Lo van Hen.sbergeil Domburg Paul Storm Loi iioff Henk van Ulsen e.a Woensdag 13 april J Toneelgroep Theater " Di van de zeventiende pop " v Lawer m.m.v Anny de Lai 
3 IN HET BOS VAN PLANKEN WAMBUIS " LIGT HET UNIEKE BIO-HERSTELLINCSOORD Studio draait de film „ The quiet American " van Joseph L Mankiewicz naar het gelijknamige boek van Graham Greene Audie Murphy speelt de hoofdrol en Michael Redgrave is Fowler de Engelse journalist DE STILLE AMERIKAAN Studio N " A een verblijf in Saigon schreef de auteur Graham Greene _ een boeiende roman waarin hij tegen de achtergrond van de strijd in Vietnam het gewetensconflict beschreef van een Amerikaanse reporter ontstaan door de persoonlijke relatie welke hij kreeg tot de bevolking van Frans-Indo China De filmregisseur Joseph L Mankie wicz bediende zich van dit boelc als een kieskeurig eter van een copieuze schotel om de bestseller schielijk ook op het witte doek te brengen Hij schoof burgerlijk gedegouteerd de gooid natuurlijk niet zijn vergeten Debby Reynolds is een verrukkelijk stompzinnige oppervlakkige gans van een jong vrouwtje die al cliché zin-netjes en - uitroepen slakend door het leven gaat en Glen Ford een engel achtige doodgewone goedmoedige jonge Amerikaan die er ten slotte in slaagt als Ixij al bijna de wanhoop nabij is zijn kleine maar toch wel lieve leeghoofd te temmen Van de vele kostelijk getypeerde bijrollen verdient vooral Gustavo Rogo een aparte vermelding Als de honingzoete mateloos ingebeelde stie - hij zingen de bossen Zondagsfilms By de kannibalen van Nieuw Gui-nea — CAMERA 10.30 uur Vergeet mij nooit met Benj Gigli — VREEBURG 10.30 uur ny Mols-de Leeuwe Robert de Vries Bernhard Droog e.a Donderdag 14 april Nederlandse Comedie „ Hier met de poet " van Félicien Marceau m.m.v Ank van der Moer Rita Maréchal Guus Cstcr Henk Rlgtcrs EU Blom Pierre Myin e.v.a Vrijdag IS april Geen voorstelling Zaterdag ld april Toneelgroep Theater " „ Mama San " van Leonard Spigelgass m.m.v En ny Mol.s de Leeuwe Cruys Voor bergh Bernhard Droog Winnifred Bosboom e.v.a Zondag 17 april Toneelgroep Theater " „ J.B " van Archibald Macleish m.m.v Hans Tieme.ver Elise Hoomans Aat Bou ber a.g Anne Marie Heyligers Jac Snoek Hans Culeman e.v.a MIZIEK GEBOUW VOOR K EX W Dinsdag 12 aprU Agi Murad de witte duivel is een stoere avonturenfilm vol drieste manne lijke moed die Steve Reeves Door zyn rekening neemt KAUKASISCHE DUIVEL scène tijdens een groot feest ter ere van Agi Murad al is niet met zekerheid te zeggen dat de Kauka aiers werkelijk zó dansten Vreeburg 1 n Vreeburg is deze week een film te zien waarin alle ingrediënten aanwezig zijn om de toeschouwer beurtelings te laten bibberen van spanning vertederd het hoofd af te laten wenden en te laten rillen van afgrijzen Men ziet hier Agi Murad een Kaukasische held die de witte duivel wordt genoemd om overigens onverklaarbare reden Want behalve het feit dat hij een wijde witte mantel draagt die fier om hem heen wappert is deze jonge man een toonbeeld van edelmoedigheid naastenliefde en moed hetgeen men van een duivel niet kan beweren prins die een fort in de Kaukasus bezet Er worden aan de lopende band vrouwen ontvoerd er wordt verraad gepleegd en men ontziet zich ook niet een oude koning gif toe te die nen Door deze ruwe tonelen waart het meisje Saltanet dat een toegewijd aanbidster van Agi Murad is rond Als deze held ten slotte zijn volk uit de onderdrukking bevrijdt na terloops een medeminaar te hebben omge bracht komt het meisje veilig in zijn armen terecht Dit alles is afgebeeld in realistisch technicolor Ook al is de film niet meer dan een lekker " Amerikaans kijkspel geworden het is niet onpret tig er naar te kijken want al mag het er dan ruw toegaan zoals in ieder heldenpos overwint ook hier het goede Scilla Gabel die kennelijk een soort tweede Sophia Loren moet ver beelden en die zeer veel lijkt op deze Italiaanse ster speelt overtuigend in haar rol van het behaagzieke jonge vrouwtje van de prins Het beste van de film is de dans - Amsterd Journalisten Cabaret PerS'vers " - K - TONEEL STADSSCHOUWBURG Zaterdag t » en zondag 10 april Nederlandse Comedie TaiiehelUn " - Kroniek van een kotter — van Harry Muli.sch m.m.v Ko van Dijk Han Benlz van den Berg Lou ' Hen sen Henk Rigters Ramses Shaffj Eli Blom Johan Eiolet e.a ^ laandag 11 april Amsterdams Journalisten Cabaret „ Pers-vers " m.m.v Hedy d'Anco na Letty Kosterman Emmy Lopez Dias Fritz Behrendt Bob Bouma Bob Steinmetz e.v.a Dinsdag 12 april > Toneelgroep Ensemble "- Hpt Tuin - feest " van Lo van Hensbergen m m.v Lo \ an Hensbergen Andre Homburs Paul Storm Loudi Nii ' noff Henk van Ulsen e.a Woensdag 13 april '^ Ta7'*d'rLvëntie*"nde"^pop""van^"Ra"'J"'romas;cerfc in Leipzig waar Johann Sebastian Bach zijn Matthaus Passion < Lawer m.m.v Anny de Lange En-uitvoerde Qahin in Palace 1 OT en met zondag vertoont Palace Het laatste duel een western waar in de bandieten het onderspit delven volgens het geijkte patroon Van maandag af vinden wU Jean I n het Nederlands nieuws dat men deze week in Filmac kan aanschou wen ligt het accent op drie merk waardige hobbies Niet alleen ziet men twee fifcse Amsterdamse zusters die niets tie ver doen dan het oppoetsen en re pareren van olielampen men ziet ook lieve boerenmeisjes uit Losser die tissen de koeien en tractors op va ders bedrijf een modeshow hoxiden waarbij zij zelfgemaakte kleren to nen De derde hobbie wordt bedre ven door de Helmondse jeugd die men in een grappige reportage in gemotoriseerde zeepkisten ziet rond razen Jeugdige coureurs ontdoen oude bromfietsen van de motor en mon teren die in hun zeepkisten Verder geeft de Spiegel i;an Ne derland een beeld van het ontwa kende Madurodam en van de voet balwedstrijd Nederland Bulgarije waarbij onze landgenoten-supporters zenuwachtig kauwend de overwin ning beleven Een korte reportage van de tech nische voorjaarsbeurs in Utrecht toont een ijzige lange kraan in het topje waarvan men kan gaan zitten om zoals de reporter verklaarde werkzaamheden te verrichten aan moeilijk te bereiken plaatsen In Na de overstromingsramp in Bra zilië en de protestmars van de negers m Kaapstad toont het wereldnieuws de toeschouwer blyde kardinalen die hun rode hoed in ontvangst nemen Er is ditmaal slechts een lid van een koninklijk huis te zien en dat is natuurlijk prinses Margaret die be langstellend fcijfct naar de roeiwed slrijd O.rford Cambridge Heel interessant is de film Taal der bloemen een Nederlandse kleu renfilm over de kwekerijen die laat zien met hoeveel zorg de kwekers handen heel kleine plantjes verzor gen tot ze zijn opgegroeid met trotse prachtige gekleurde bloemen die binnen twee en een half uur na het afsnijden in Parijs Brussel of Sfocfc holm in bloemenstalletjes te coop itorden oangeboden Walt Dis - Er zijn twee verfrissende teken - filmpjcs te zien een van ney met Donald Duclc Goofj / en Mickey Mouse Het andere is van V/alter Lantz het gaat over een snoeplustige beer die voortdurend probeert honing te stelen maar die steeds achter het net vist Alleen de droefgeestige bijenbewaker met zijn zwarte hangsnor in dit filmpje is reeds de moeite waard Filmac met een bezoek te vereren Verrukkelijke pret £ ier < allerplezierigst niemandalletje 1 in hariveroverende kleuren deze week in REMBRANDT „ Het begon met een kus " genaamd renvechter Antonio Soriano werkelijk kostelijk Het verhaalt ons van de perikelen waarin een gewone Amerikaanse luchtmacht-sergeant geraakt door toedoen van zijn jonge nogal leeg hoofdige en op alles wat duur is ver zotte vrouwtje wanneer zij zich na een huwelijk van één dag en één nacht bij hem komt voegen op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Spanje Een verhaal van niets Ja maar zeker geen film van niets ten zij u met niets wat gezellig amuse ment bedoelt Prolongatie En eeuwig CITY Want de makers voortreffelijk ge steund door een goedgekozen cast maakten er een verrukkelijke door en door goedgekozen komedie van Onder al het „ niets " zitten vele klei ne spitse steken aan vele typisch Amerikaanse personen en instellin gen waarbij dan de bekende en ge vreesde Amerikaanse congreslieden die met hun vrouwen eens komen kijken of de belastinggelden van hun kiezers op het Europese vasteland niet door de luchtmacht wordt ver - KOMENDE WEEK IN UTRECHT Toonkunstkoor -¥- fBach-MattheuS'Passion Toneelgroep Ensemble Het tuinfeest ' ' millHIIIDIIIIWIIIIIIIIIiiini!ill:lilinllililllllllW problemen en de betrekkelijk hart vochtige decors van het boek terzijde en kloof behaaglijk aan de liefde draad — er daarenboven een stevig touwtje voor het effect aan vastkno pend In STUDIO is het resultaat te zien Het zou onrechtvaardig zijn helemaal alleen van maakwerk te spreken hoe wel de verfilmde Quiet American daar wel op is gaan lijken Bevredigd heeft dit kijkspel met zijn drukke overdaad aan lokale kleur ons geens zins Dit op voorhand vast gezegd De intrige omvat de correspondent Fowler Michael Redgrave die sa men leeft met een Indo-Chinees meis je Phu ong Een verhouding die bij gebrek aan mogelijkheden tot echt scheiding voor Fowler niet werd ge legaliseerd Zij wordt doorkruist door de toevallige ontmoeting tussen Fow ler en een „ naief-idealistische " jonge Amerikaan Pyle Audie Murphy die hem inderdaad Phu-ong weet te ontfutselen Pyle werkt in het geheim voor een nationalistische organisatie die uit het onflict Frankrijk-communisten zijde probeert te winnen voor een „ derde " regering Daartoe wendt men anarchistische middelen aan zoals bomaanslagen welke aan vele on schuldigen het leven kosten Pyle importeert uit Amerika — in het boek diplomatiek gevlekt — on der onschuldig voorwendsel plastische springstoffen voor de nationalisten en Fowler ontdekt beroepsmatig deze activiteiten waarna in hem haat wakker wordt — gevoed enerzijds door de minnenijd anderzijds door woede over de onbeschaamde wreed heid die de nationalistische avontu riers aan de dag leggen Zo komt hij stichting Utrechtse Kring titiTisse lingsconcert Gerhart Hetzel viool ' en Gérard van Blerk aan de vleu gel Werken van W ^ A Mozart J S Bach I Strawinsky en Joh Brahms TIVOLI Woensdag 13 en donderdag 14 april 19 uur Utrechts Toonkunstkoor en U.S.O „ Matlhaeus Passion " van % 3 S Bach solisten Elly Ameling sopraan Diet Kioos alt William 5 Herbert en Lode Devos tenor Bru - < ce Boys en Rom Kalma bas Wi lem Kikmann organist m.m.v het ' Kathedrale Jongenskoor o.l.v Pater ] Funke Dirigent Jacques Heuler lEZIXGEN Maandag 11 april CENTRAAL MUSEUM Agnietenstr Moderne Braziliaanse kunst " dooi mej dr E Houtzager Woensdag 13 april HOTEL DES PAYS BAS School voor ' Esotherische Wijsbegeerte Be-S schouwingen over de Upanishads " J door dr K Ereitag ertoe Pyle uit te leveren aan de com munisti.sche kant Het hele probleem is gecomprimeerd in een zin uit het boek „ Lijden neemt niet toe met het aantal slachtoffers — een lichaam kan al het lijden van de wereld be vatten Ik had als journalist geoor deeld in termen van hoeveelheid en ik had mijn eigen principes verraden en ik was even engage geworden als Pyle en ik had het gevoel dat geen enkele beslissing mij ooit nog licht zou vallen " Dit overdenkt Fowler na dat voor Pyle het fatale besluit is ge nomen De film speelt In de dalen van de Kaukasus in het jaar 1850 tijdens de strijd van rebellen die niet meer onderdrukt willen worden door de tsaar tegen de troepen van Nicolaas de eerste Twee verleidelijke vrouwen en twee stoere mannen met spierbundels die eerder afgrijzen dan bewondering op roepen zijn de hoofdfiguren in De witte duivel Men ziet heftige strijdtonelen brandende dorpen met jammereiide vrouwen stoere krijgers en een slappe De hloem uit de achterhuurt amera c Fowler keert daarna terug bij Phu ong en alles wat aan Pyle herinnert is dat Phu-ong eens van hem hardop droomt Zo niet echter in de film waarin Fowler wordt voorgesteld als een slachtoffer van zijn machinaties * RANCOISE speelt de hoofdrol in de film die in Camera wordt ver toond De bloem uit de achterbuurt Het is een Franse film van het wat sombere genre waarin de Fransen meesters zijn Doch het systeem wordt een maniertje " en verrast al lang niet meer Hier gaat het om een Parijs danse resje dat de narigheid van haar succesjager is en ' t verleden is ont vlucht in een degelijk huwelijk met een Amerikaans industrieel Het beroep van de man voert het echtpaar tijdens een zakenreis naar de Franse hoofdstad waar Nicole haar vroegere vriendjes weer ont moet en daarbij verstrikt raakt in een paar verwikkelingen De ene kennis is aan lager wal geraakt de ander wil zich door Nicoles goed - Speciale berichtgeving I N het dichte bos van Plan ^ ken Wambuis en Rijk der heiden bij en onzichtbaar voor de automobilisten die over de Amsterdamseweg suizen ligt als een klein wit dorp het Bio Herstellingsoord Hier zullen binnenkort door de bijdragen van duizenden bioscoopbezoe kers tweeënzeventig gebrekkige kinderen een nieuw leven gaan leiden Met de modernste hulpmid delen die momenteel voor de revalidatie van deze kinderen beschikbaar zijn zullen ge schoolde en ervaren medewer kers gaan trachten hun het gebruik van de ledematen terug te geven Eind 1957 werd de eerste steen voor_een coniplex _ van tien_pavil - die in de drift om het eigen belang te verdedigen ook Phu-ong verliest en als een boetvaardig mens in de menigte ondergaat „ Het kwaad-straft-zichzelf " heeft Mankiewicz ervan ge maakt Aldus doende keerde de regisseurde suikerpot der doorsnee moraalboven Graham Greene om Wie zichdaar niet aan stoot kan mogelijk ge nieten van De stille Amerikaan eenfilm die helaas ook laboreert aaneen erg drukke vermoeiende beeld compositie en een weinig gelukkigeerg „ getrokken " manier waarop deuitstekende dialoog werd verwerkt.Boeiend is de film pas tegen het ein de wanneer u o.ra een pratlilige ver tolking ziet van inspecteur Vi.=ot dooreen acteur die in de reclames „ metname " ontbreekt K gelovigheid verrijken er wordt ge vochten en geschoten Het einde van alles is natuurlijk dat Nicole terugkeert naar haar echt genoot in de wetenschap dat het ver leden haar heeft afgedaan en dat zij de achterbuurt beter zo sne mogelijk weer kan ontvluchten Te vens beseft zü dat haar gevoelens met betrekking tot onbevredigde hu welijksverlangens — de zakenreizen van haar man laten teveel vrije tiJd aan Nicole — haar ten onrechte heb ben bekropen waardoor zvj het ple zierige " verleden is gaan idealiseren Wie van dit typisch Franse genre film houdt wordt in Camera een paar uur aangenaam geboeid joens een hoofdgebouw en een re creatiecentrum gelegd In ieder pa viljoen zouden twaalf kinderen ko men zes jongens en zes meisjes In plaats van tien ztjn het voorlopig zes paviljoens geworden met een totale capaciteit van 72 kinder rn Het centrale punt van het vijf hectare grote terrein is hel ke telhuis een brok moderne archi tectuur van prof Oud waarin niet alleen twee grote automa tische centrale verwarmingske tels staan die alle gebouwen voorzien maar waarin tevens een cirkelvormige woning is ge bouwd voor de technicus Deze woont hier met zijn vrouw en twee kinderen in een tiuis zoals er geen tweede in ons land l'estaat een huis met ronde muren m-H ka mers in de vorm van segmenten smeerkaas uit een rond doosj » een huis waarin zelfs de deuren zich met de ronde muren meebuigen In een van de gehouwen zijn al en kele kinderen ondergebracht Zij wonen in een van de zonnige pavil joens waarvan de architect met veel gevoel voor ruimte en kleur ' n waar kinderparadijsje heeft ge maakt Oneindige zorg Het Bio-herstellingsoord wa^-ht nu op zijn bevolking De bouw is voor lopig gestaakt want voor die ande re vier paviljoens was geen geld meer Een paar mensen zij-.i nog met de afwerking bezig Wie ziet hoe de mannen ieder spetje kalk zorgvuldig van de glimmende steen tjes verwijderen ziet met hoeveel oneindige zorg de tegels gerang schikt zijn en weet hoe dat soms in de gewone bouw in zijn werk gaat die weet dat iedere arbeider hier met grote liefde heeft gewerkt Aan een stuk bouw waarop heel Nederland gerust trots mag zün Er is werkelijk niets nagelaten om het de toekomstige bewoners zo prettig mogelijk te maken Naast de vijf hectaren grond waarop het complex staat lig gen nog eens 20 hectaren die bedoeld zi.1n als speelgebied en waarvan een gedeelte later kan worden gebruikt voor de nog te bouwen vier andere paviljoens Ook zijn er nog plannen voor een school die geheel buiten het dorp " komt te liggen zodat de kinderen die de school bezoeken ook werkelijk het idee hebben dat zi.j ergens heen gaan buiten de sfeer van het revahri tie centrum om daar les te krijgen Maar voorlopig zitten er dr " mil joen guldens van het Nederlandse bioscooppubliek in de mat,glanzen de gebouwen Drie goed bestede mil joenen Speels Wie zo'n paviljoen bekijkt ziet hoe de architectuur nelemaai aan gepast is aan het kind De lijnpji ziin speels de paviljoens stralen e^^n bij na tastbare zonnige vrolljkhetr uit die men onder de gryze iNederland se luchten bijna niet voor mogelijk zou houden Het inwendige doet al even plezierig aan Prachtig hout werk door vakkundige en liefdevol le handen afgewerkt lichte v'skken met hier en daar een uitspri.igend ja letterlijk op een uitspringend vierkant aangebracht kleurvlak Hier herkent men verrast de tin ten van Mondriaan Geen wonder want architect Oud is een groot bewonderaar van deze schilder Twaalf kinderen wonen er in een paviljoen Er zijn twee ruime slaap zalen er is een recreatiezaaJ met prachtig speelmateriaal er 3 een keukentje een wasgelegenheid en een vertrek voor de leiding In zijn enthousiasme voor aJ dat moois voor het licht die ruimte en die kleuren zou men bijna jaloers worden op de toekomstige jonge bewoners totdat het oog valt op de In Pal ace invalidenwagentjes die hoek bij elkaar staan In het keukentje zit een doorgeef luik naar buiten Wanneer her eten in de centrale keuken is kUarge maakt gaat het meteen in hete schalen die weer in zes elektrisch verwarmde wagentjes worden ge zet Ieder wagentje rijdt naai een paviljoen waar het eten even warm op tafel komt als het uit de met stoom verhitte pannen kwam Ieder paviljoen is zo gebouwd dat er de hele dag zon in valt er is uitwendig veel gebruik ge maakt van geglazuurde steen Kijk dat is nou typisch ar chitect Oud " zegt uitvoerder B Jansen die ons de gebou wen liet zien Iedere muur ieder betegeld vlak is zo uitgerekend dat ér precies een heel aantal tegeltjes op gaan Je zult nergens halve tegels aan treffen of kleine tegels Alle's klopt op de centimeter Ieder voegje is even dik D'r is geen metselaar die niet heel trots is op dit ouderwetse vakwerk Die architect heeft ons er wel warm voor gemaakt " Hout heeft een grote plaats inge nomen bij de houw van het Bio Her stellingsoord De plafonds in de pa viljoens zijn van Amerikaans gre nenhout de deuren van teakhout het toneeltje in het recreatiegebouw van blank essenhout Schelpen In dit gebouw ligt ook het zwem bad met voorzieningen die i "©* de mooiste van Europa gerekend wor den Het bad is acht meter breed en twintig lang Op de bodem liggen anti-sliptegels van boven af gezien Hikt het alsof er schelpen op de blauwe vloer liggen De heer H L J Pesie hoofd van de therapeutische afdeling van dit Bio-oord die tijdens ons bezoek al met enkele kinderen in het warme water van dit zwem bad aan het oefenen was zei Alleen dit bad al is uniek in Europa " In het hoofdgebouw toonde tech nicus R Wolf ons de geheel elektri sche keuken waarin de laatste snufjes zijn verwerkt Daarna nam hij ons nog even mee naar zijn ron de huis waar de twee oliestookin stallaties onder de vloer er ii tien dagen 20 ton olie door jagen Die drie miljoen Bio-guldens zfjn gaan zitten in een technisch e/i este tisch perfect gebouwencomtlex Honderd mensen hebben er aan ge werkt Er zijn anderhalf miljoen ste nen in verwerkt en 200.000 kg beton En voor een onnoemelijk bedrag aan gewone menselijke liefde Meisjes van de Mamhohar Scala Meisjes van de Mambobar is een Duits produkt waarin aan een aan tal schlagers een iriin of meer boeien de intrige is opgehangen Hier gaat het om een kostschoolmeisje dat nauwlijks de school verlaten hebbend al in een bar wil gaan zingen Haar geheimzinnige pleegvader staat het niet toe maar met hulp van een trompettist gelukt een coupe de theatre en een sprong naar het suc ces Uiteraard is er wel een andere artieste die stikt van jaloezie en nijd Zü dreigt alles in het honderd te gooien Verder is het verhaal gekruid met wat misdaad verdovende middelen onderwereldsfeer internationaal ben dewezen e.d Zo kwam een verstrooi ingsfilm tot stand die verder niets méér pretendeert te zijn dan dat Olympia Olympia vertoon De onoverwinne Iljken met Garry Cooper een wild westverhaal dat dank zij Cooper al lure kreeg Van maandag af reprise van King Crealie met Elvis Pres ley Gabin en Magali Noel in Palace In de film Razzia Het is een film die ons verplaatst in de narcoticahandel en waarin de hoofdrol een politie functionaris is die zich binnen de veste van de smokkelbende waagt om de zaak met een klap op te rol len Een spannende film met een goede rol van Gabin Jean Gabin in Razzia Palace van maandag af ü i m 
T4 Zaterdag 9 april 1960 - 67e jaargang no 291 UIRECHTSCH NIEUWSBUD I uTRECHTSCH_NIEUWSE.lAf % ^ Mwmmmmmm »> i^^^iiaiii > » iii«»»»i»ii tl ^^ t^l ^*^*^*^^^^^!» ICim É [ Casparift LETS NIET " zegt paps „ ik kom kijken Be * f.M m zwaar om morgen in de krant te staan „ Hoezo " Ik wou een foto maken " vertelt hij Poeh Otto heeft wel eens meer in de krant gestaan Best leuk een foto van hem met het jonge „ leeuwinneke " zoals m'sieur Michel haar noemt En dan heeft om elf uur het feest plaats K ' ¦ 12 Van nu af gaat er geen dag voor hü of er wordt even met Sacha ge speeld Warempel ze begint ben al te kennen Op een holletje komt ze aandraven zo gauw als Otto maar een voet binnen de piste zet Hü is er niet weinig trots op ' s Avonds mag hü een enkel ' keer in de pauze het jonge diertje in een mand ronddragen en toren aar hef publiek waarbü net kreten ontlokt " MaTr'zodrrilmand neiging voelt E " dan staat hü weer buiten toch het op zün schoot te nemen is hü '^''«' i een beetje opgelucht ' t Is al streng en onverbiddelük als m.'sieur weer goea ge Zijn armen beladen met stro In zün hart voelt hü zich een Ar mand Michel Box 4 levert geen moeilükheden op daar staat de hengst Beau Gar gon Een toepasselüke naam vindt Otto dat althans voor dit paard het heeft werkelük alle eigenschap ' t Gaat goed ' t gaat best ' t Gaat pen in zich van de mooie " jongen büna tè mooi de ervaring heeft zowel uiterlük als innerlük Want hem geleerd dat zo iets niet kan voort - het is gauw gevleid geweldig met duren op'n dag zal daarin verandering zichzelf ingenomen en toont weinig komen Hoe dicht deze dag nabü karakter Al zou je hem vierkant beseft hü nog in de verste verte met een vork in z'n achterlüf prik - niet HOOFDSTUK 7 Alarm in de stallen 17 augustus 10 uur ' s morgens Otto fluit het hoogste lied uit ter wül hü bezig is de stallen schoon te maken FeiteUjk heeft hü weinig reden om te fluiten want ' t is af schuwelük zoals e dagen omvliegen De h"!lft heeft hy er alweer opzit ten Maar ja als je ' t zo bekükt is iedere vakantie bedorven nog voor die goed en wel begonnen is Daarom happy days are here again Nog twee weken heeft-ie in elk geval voor de boeg zet ' m op Met een enorme bezem boent hü het vuil voor zich uit de tent uit naar buiten Alles maar op de Bi belebontse berg dat kruit-ie straks wel weg Eerst nu de dieren HO komt terug z'n armen beladen met vers stro Vanuit de piste hoort hü het knal len van een zweep en de stem van ' dag " zelfs " niet "" hie'rVanJiu " die'mor meneer Caspan die repeteert met de vier blauwvossen 05892242458403 I Een verhaal van Mies Bounuys \ Tekening RIEK MULDER « yV>N^W>XN>S»NV^»NV»NVN*0»!MtKWS»»NNVVV ^^ De paashaas en de krokussen meer dat de kleine konijntjes naast hem zaten ook niet dat ze later op de dag weggingen omdat er toch niets aan was bij die treurige stille haas De Paashaas bleef zitten niet één dag niet twee dagen maar dagen lang Hü werd mager er kwamen rimpels van het kyken rond zün ogen en hü merkte helemaal niets meer van de kleine en grote konün tjes die naar hem kwamen gluren en steeds nieuwsgieriger werden Het oudste konün besloot om eens een praatje te gaan maken met de rare kyker — zo noemden ze hem allemaal De Paashaas schrok toen het oude konün een pootje op zün rug legde en vroeg Wat doet u toch en wie bent u " Ik was de Paashaas " zei de Paashaas somber Het oude konün maakte onmid dellijk een diepe buiging zoals dat iToort voor een hoog persoon maar meteen vroeg hü verschrikt Was Zei u was Waarom bent u dan nu geen Paashaas meer " Och " zuchtte de Paashaas en zün stem trilde nu ik de krokus sen heb gezien weet ik dat mün gekleurde lintjes niets meer waard D E Paashaas was onderweg Hij was vrolijk omdat de zon scheen de blaadjes aan de bomen kwamen en overal al bloemen uit waren Hij was ook een beetje trots en daarom stonden zijn oren recht omhoog Natuurlijk was hij trots Hij wist dat er overal op hem gewacht werd dat niemand zulke mooie kleurtjes kon uitvinden als hij en dat iedereen het fijn vindt om van hem een paasei te krijgen Vrolijk en trots maakte hij daarom zijn tocht naar de mensen Toen de zon onderging en het speenkruid z'n gele blaadjes dicht vouwde bedacht hij dat hij eerst nog best even een slaapje kon doen Hij zag ergens een bergje stro en daar kroop hij tegen weg om een hazeslaapje te doen Nou een erg kort slaapje was het niet want toen de zon de volgende morgen helemaal rose uit haar bed kwam sUep hij nog D E kleine konijntjes die uit hun holletjes kwamen vlak bij het berg je van de Paashaas waren hem voor Zü huppelden al rond en speel den krijgertje alsof het midden op de dag was Door hun gelach werd de Paashaas wakker Het eerste wat hij deed was glimlachen Oo wat is de wereld mooi vandaag " riep hij uit de zon is ér de lucht is blauw als de lintjes om mijn paaseieren en het ruikt het ruikt " Ja wat rook hlj eigenlijk Hêt was een geur verrukkelijker dan hy ooit in zijn hazeneus had opgesno ven Zljn snorren trilden en hO werd er duizelig van zo diep haalde hü die geur in Hü kon er niet < enoeg van krijgen Wat was het Rook de zon zo heerlijk de blau we lucht of waren het de bloemen Hij sprong met grote lange achter poten het bergje stro op waar de kleine konijntjes op een rijtje naast elkaar zaten uit te rusten van hun wilde spelletjes De Paashaas zag hen niet eens want hij zag iets heel anders Iets ongelooflijks „ Ik droom nog " zei hi zachtjes tegen zichzelf ia ja beslist ik droom nog " HU wreef zich in zijn bruine hazeogen U droomt niet meneer giechelde een klein kontfnenmeisje want als u zou dromen zaten wij in uw droom uit te rusten van het krij gertje spelen Maar we hebben echt lïrijgertje gespeeld Ik hijg er nog van " Hè wat " zei de Paashaas ver strooid want hij luisterde maar met één oor omdat hü niet geloven kon dat het allemaal echt was wat hij zag Heus meneer u droomt niet zet een ander konijntje ook Maar kun je me dan misschien vertellen " vroeg de Paashaas wat dit hier voor me Is Dat prachtige veld vol met mijn kleuren Groen geel paars oranje en wit " Dat " vroeg het kleine konijn tje verbaasd weet u niet wat dat Is Dat is een krokusveld H>-eft u nog nooit krokussen gezien U moet wel van heel ver komen als u dat niet weet " Ja ja " knikte de Paashaas dat Is ook zo en andere jaren neem ik nooit deze weg Daarom heb ik nog nooit zo'n veld vol krokussen gezien Ik wist niet dat ze zulke mooie kleu ren hadden " AT een gekke haas " fluister den de kleine konijntjes en ze gie chelden een beetje toen ze zagen dat / V » ' t '" " V ' m ' ''<- w hü heel heel lang voor zluh uit bleef staren en zün gezicht steeds treuriger werd Hü merkte niet eens Riekje Ruud en Roetje zün Wie zou er nog een paasei wil len hebben als je die prachtige bloe men in je tuin en in een potje in de kamer kunt zetten Nee ik wil geen Paashaas meer zün want tegen bloemen met zulke kleuren Kan ik niet op " Het oudste konün kon van schrik geen woord meer uitbrengen hü rende terug naar de anderen en zat wel twee minuten doodstil voor hü kon vertellen wat de Paashaas gezegd had Maar toen staken z.e de oren bü elkaar en besloten dat zü allen de Paashaas zouden genezen 1 OEN de zon de volgende dag op kwam maakte de Paashaas zonder dat hij het wilde voor het eerst weer een sprong Een sprong van boosheid en schrik Zün ogep fon kelden Wie " riep hü „ wie heeft dat gemaakt " 2 Kort nadat ze dit gehoord heb ben kruipen ze uit de hut „ Kijk hier zijn de sporen in de sneeuw ' zullen we ze volgen " 1 „ Hoor het gaat langs onzt hut misschien is het een man of een dier " Met een uitgestrekte poot wees hü op een paasei dat voor ziin poot jes lag Het was het lelükste ei dat je je bedenken kon het was van klei gemaakt en overal staken er sprieten en strootjes uit in plaats van bloempjes zaten er een paar vuile kiezelsteentjes op en in plaats van een lintje zat er een stuk boom wortel vol aarde omheen Maar al leek het er nog zo weinig op het w&s een paasei want met slordige hanepoten had iemand in de natte klei gekrast „ froolike paasse " Wie Wie " schreeuwde de Paashaas en zün stem trilde van woede wie heeft dat ei gemaakt en wie heeft dat geschreven " 4 „ Kijk " zegt Ruud „ nu gaan ze die heuvel op " 3 De sporen die ze volgen gaan steeds dieper en dieper het bos in Het wordt echt opwindend Ik " zei een kalme stem naast hem en daar stond het oude konün Wü vonden dat u de mensen en de kinderen niet voor niets op hun paasei mocht laten wachten Daar om hebben wü u werk overgenomen Wij zün voorta-in de naaskonünen en we zullen honderdduizend van de ze eieren maken en aan de kinderen gaan brengen " Geen sprake van " riep de Paas haas ik maak de eieren Stel je voor dat je hiermee aan kwam dra gen " Hü schopte tegen het lelüke ei zodat het het bergje afrolde JWaar " zei het oude KonOn dan mag u wel gauw beginnen want u heeft hier een hele poos zit ten dromen " 6 Kijk " zegt Riekje „ nu gaan ze over die boom dat is b ^''' S „ En nu gaan ze weer naar be neden " zegt Roetje „ waar zul len ze ophouden " Hij keek opzü om te zien wat de Paashaas daarop te zeggen had Maar die was al weg Heel in de verte zagen de konünen nog net het puntje van zü " staart in het veld vol krokussen Maar hü verdween nog niet heel even hield hü zü " lan ge achterpoten in en zat onbewege lük tussen het oranje het geel hrt groen en het wit van de bloemen S ^--^^ J iUliii Domoor die ik was " zei M ' hoofdschuddend tegen de kleine kro Icusjes om zich heen jullie en ik horen allebei bü Pasen Bloemen en eieren Laten we ons best doen om de mensen alle kleuren te geven die ze vrolük zullen maken " S „ Kijk eenu " zegt Ruud „ de sporen lopen in de boom hoe kan iemand daar nu lopen t " 7 Ze lopen uerder tt speuren mcar plotseïinc houden de « po ren op De wind streek over het krokus veld terwül hü verder hupte en het leek net of alle krokussen geel oranje wit en paars met hun hoofd jes van „ ja " knikten Kauwgummi maakt een hele reis B > LUB " deed het rose bel ff *-" letje dat Marietje stie kum voor zich uit blies tijdens de les Onmiddellük draaide meneer zich om en wees met een beslist gebaar naar de papierbak Je weet het " zei hü Marietje wist het en liep schoorvoetend naar de houten bak en gooide het balletje kauwgummi erin Achterin giechelden een paar vriendinnen die ócjk kauwden maar niét waren betrapt Jullie kent zo'n situatie wel denk ik Nooit eens een snoepje kwütge raakt aan de prullenbak Zo'n lek kere bal uit een stopfles Twee cent per stuk Of een plakje taaie gum mi om bellen meu te blazen Ik be doel bubblegum compleet met een plaatje van een filmster Van zo'n stukje gummi wil ik je de historie eens vertellen Die begint in 1870 Een Mexicaans generaal op expeditie maakte ken nis diep in het oerwoud met india nen die üjdens hun werk en de jacht als rasechte moderne Amerikanen doorlopend liepen te kiezenm.alen Dat was hun afdoende middel tegen dorst Deze gummi was afkomstig van een boom in het oerwoud die Ach ras Chicle heet De generaal vertel de er thuis over en een apotheker zag er een welbelegde boterham in Hü kreeg geluk ook Tegenwoordig worden er in snoepwinkels automa ten bü kruideniers drogisten en overal voor miljarden kauwgummi verkocht Zoveel dat je van de aard bol een grote kauwgumbal kunt ma ken Maar het verzamelen van de grond stof is een zwaar en hard werk Dat doen de chiclero's Het zün avon turiers en indianen die zes maan den van het jaar het Mexicaanse oerbos intrekken op zoek naar de Achras Chicle Die boom staat niet netjes op rüen in boomgaarden plan tages zoals de rubberboom want hü moet vüftien jaar oud zün om het gummisap De chiclero's hakken uit de kruin enkele takken of maken inkepingen in de bast Uit de wonden " van de boom stroomt het sap dat de natuur heeft voorbestemd als een middel om de kerven te dichten maar dat — tot schade van de boom — de mens zo lekker vindt De bomentappers moeten er diep voor het oerwoud in om chiclebo mon te vinden Het is een gevaar lük beroep Velen sterven aan tro pische koortsen slangenbeet en door andere griezelige gevaren Maar de oogst is veel geld waard en dus zün er altüd weer mensen voor te vin den Het sap wordt ter plaatse inge kookt tot elastische pakken gemak keUil < om te vervoeren Per jaar wint men 100.000 kilo ehiclesap genoeg voor wel 30 miljoen pakjes kauw gummi Mexico levert de meeste grondstof Daarna komt Guatemala Een deel van de kauwgummi wordt kunstma tig gemaakt De grondstof wordt gereinigd ver mengd met allerhande smaakjes en gesneden of geperst tot balletjes blokjes reepjes mooi verpakt over de hele wereld verkocht Een hele reis die kauwgummi ma ken moet om in de papierbak voor de kias terecht te komen PETER D E Amsterdamse school jongens zijn weer druk in training voor het school voetbaltoemooi dat deze week begint Duizenden elftallen doen aan dit toernooi mee dat het grootste ter wereld is En reken maar dat er al weken lang over elftalopstellingen is gepraat want het gaat om de eer van de school Vele promi nente voetballers die later in het Nederlands elftal speelden zijn tijdens deze schoolwedstrij den ontdekt Inderdaad „ jong geleerd is oud gedaan " Mag ik jullie voorstellen " zegt Armand Michel Sacha " en hü zet het kleine mirakel voor hun voeten in het zand vanwaar het met een scheef kopje nieuwsgierig rondkukt om vervolgens een voorzichtige aan val te ondernemen op Otto's veters Ze lachen zich slap ' t Is getp ge zicht die koddige sprongetjes Her haaldelük duikelt het ondersteVcven Wat een dot hè " zegt Elvera achter hem Otto knikt Dan bukt hy zich en tilt het kleine gevaarte in zün arm waar het zich onrniddellük tegen hem aanvleit Dat doe je over een jaar ook niet meer " lacht Oscar laat mü ' es " Daar gaat het van hand tot hf nd tot m'sieur Michel er een eind aan maakt „ Voor vandaag is het genoeg " be slist hü het arme ding is dooamoe Wat Wil meneer Van Est nog een foto maken Nou vlug dan maar " En daar staat Otto twee dagen la ter samen met Oscar in het och tendblad In het circus Caspari is ¦^.-^ n de zer dagen een jonge leeuwin gebo ren " luidt het onderschrift Dat het diertje nog ongevaarlük is wordt wel duidelük bewezen door boven staande foto " Van die foto krügen ze er ieder één groot en glanzend Die prikt Otto als hü thuis is bove-i zün bed Michel zelf Intussen trekt het circus voort van de ene plaats naar de andere Ze doorkruisen Brabant naar alle wind streken Büna overal is het uitver kocht meneer Caspari wrüft zich vergenoegd de handen Van het ochtendblad stuurt hü een exemplaar als drukwerk naar Luxem burg Zul je Bert zien küken Achteraan in ' ¦ stallen werkt Os car Ze zitten alweer een dag of tien in Brabant morgen trekken ze naar Limburg vand ar hogerop naar de Achterhoek en Overüssel Happy days are here again " Verdraaid die mop wil ook niet uit z'n hoofd laat-ie nu ' es wat an ders nemen Maar dan houdt hü vanzelf z'n mond als hy de box binnenstapt waar Katinka st^at Katinka is één van de schimmels Blü £ ' r achter vandaan jong " Iieeft Oscars vader hem gewaar schuwd als ze haar kans schoon ziet krüg je ' n trap " Vandaar dat hy begint met het enorme achterlüf van het dier opzü te duwen zodat hy er behoorlük langs kan Zo " Vervolgens diept zün hand in z'n broekzak Want met Katinka is het verstandig goeie maatjes te blüven Toch is hü niet bang hü laat het paard rustig van z'n handpalm eten en streelt hel onderwül over de ge voelige neus Met een vork spreidt hü dan het stro uit in de box Ziezo alweer klaar nu nog een keer erlangs " ken dan nog deed-ie je niets Het dier draait het hoofd om zo dra het Otto achter zich hoort Goed goed hü ook een klontje hierzo En schiet nou ' n beetje op want ik heb meer te doen vooruit allé " Dat is de manier waarop je mooie jongens aanpak ' Wie volgt Daarvoor dient een tweede klontje het is je reinste afleidingstaktiek Hü werkt het hele rütje at en dan opeens staat hü stil midden op het pad dat langs de boxen loopt Hy snuift eens Verroest hü zou zweren dat " Nog eens sni ielt hü dan knikt hü gedecideerd Sigarettenrook " stelt hü vast en er komt een rim pel tussen zün wenkbrauwen Want stel dat meneer Caspari direct terug komt uit de piste dan is de overtre der niet jarig Waarschünlük nee heel zeker viert hü zün eerstvolgende verjaar - gen wezen Met andere woorden hü mag met een doorlopen naar de kassa en z'n geld gaan halen waarmee hü dan kan prober^ïn een ander baantje te vinden Stomme koekoek En dan slaat de schrik Otto om het hart want / oor zover hü weet zün er op het ogenblik maar twee mensen hier in de stad in de stal bü de paarden dan hü en Oscar Hü smüt zün vork neer en loopt naar het achterste gedeelte waar hy hem daarstraks nog heeft bezig gezien Hy wil hem waarschuwen Dat-ie rookt moet hü zelf weten maar dat ie het hier doet waar het streng verboden is Verdraaid hü kent zün vader die zal geen uitzon dering maken ook niet voor hem Hoe verder hü doorloopt hoe ster ker de geur wordt En dan breekt het zweet hem een.s klaps uit naar alle kanten Want dit is geen sigarettenrook meer die hy ruikt dit is Het laatste stukje-holt hy zo hard hü kan Oscar waar zit-ie Hü roept zün naam doch er komt geen antwoord En dan staat hü voor de box van één van de vier blauwvossen die op het moment in de piste werken Kleine rookwolkjes kringelen om hoog uit het vers-gespreide stro Gode zü dank de box is leeg Maar " Z'n hart hamert van schrik „ Het circus het CIRCU Brand " Hy gilt het uit want daar schiet voor zün voeten plots een klein rood vlammetje op als een paddestoel uit het mos Met zün schoenen probeert hü het uil te trappen maar in zün haast trapt hü mis En het vlammetje kringelt voort Daar is een tweede een derde Zweet parelt op zün voorhoofd ter wül hü radeloos om zich heen kükt Hü durft niet weg te lopen de enke le seconden die hü nodig heeft om naar buiten te hollen kunnen de on dergang betekenen van het circus Hü moet ingrüpen handelen direct Water waar vindt hü water " HU kükt in de drinkbak van het paard leeg Waarschünlük was Oscar juist bezig die te vullen en is hy weggelopen om Grote Goden ja zó moet het ge gaan zün Zün sigaret heeft hü laten vallen En dan begint hy een wil de rondedans door het stro Maar het helpt niet Het enig ge - üs ^ volg is dat hü het losser maakt nog meer verspreidt waardoor het vuur juist kans ziet sneller om zich heen te grypen Steec'»j meer krin gelende vlam.netjes ziet hü --- daar en daar Zün stem schiet uit hoog en in doodsangst Brand braénd '" Achter hem naderen voetstaf pen ' n emmer rinkelt Er valt een vloek Het is Nico één van de stalknech ten Daar is Oscar ook Hü ziet spier wit zijn handen trillen Hemelse goedheid " zegt hü Ot to Gauw " Jawel gauw Gauwer heef Otto niet kunnen zün Als het aa ' heni gelegen had was het vuur al ge doofd Water " zegt hü er is geen wa ter " Daar sist de eerste emmer al In de vlammen die zich nu door de hele box bewegen ais dansende de monen Een verstikkende rook slaat hen op de keel En dan bUjkt opeens het hele cir - cus gealarmeerd Waar ze allemaal vandaan komen Bü tien twintig te gelük verdringen ze zich in de smal le doorgang Een brandslang wordt uitgelegd Daar is ook meneer Caspari iemand heeft hem gewaarschi/wd Achteruit " dondert zü'n stem maak ruimte voor de paarden Al les naar buiten vlug Vier m.n blij ven bü de box dal is voorlopig vol doende " Hü heeft het mei één oogopslag gezien het gevaa voor uitbi-eiding is enorm in deze smalle dooigang Wanneer iedereen elkaar nog in de weg loopt zullen er zéker ongejukken KClDeuren De dieren onrustig geworden snui ven en stampen De blauwvossen staan al ergens op het terrein vastgebonden aan een boom En dan is het een rennen hollen draven van tientallen voeten Opeens is de orde hersteld Men wéét zün werk Ongetwüfeld er gaat van meneer Caspari een kracht uit die hem niet voor niets heeft gemaakt tot wat hü is Wordt vervolgd llllllllllillMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIII IIIMIIIIIIIIIIIIII Lezen in de paasvakantie Wii IE denkt zich in de paasvakantie te vervelen voor liem zün er weer nieuwe boeken verschenen £ en fles vol augurken " heet een aller aardigste uitgave van Helmond in Helmond mei versjes en verhaal tjes van Haiinj S R Meyler Bü de versjes schreef Paul van Wely de muziek Dat is iemand die in Utrecht reuze bekend werd door zün optreden in het studentencaba ret Hü is nu dokier in Eindhoven Hanny Meyler kennen jullie wel licht door haar werk voor de VAR -\ televisie Sjoerd Bülsma is verant wooidelyk voor de uitstekende illu straties Hü zorsde ervoor dat het boekje eruit ziet om in Ie buten Bü dezelfde uitgeverü kwam ook een reeks pocketboeken van de pers Daarbü is het oude maar al tüd weer boeiende verhaal van Bobinson Crusoe door Daniël Defoe in een bewe-king van Sandor Kis Velen hebben vóór jullie al van dit machtig spannende verhaal geno ten zodat een aanbeveling nauwe lyks nodig lukt Voor meisjes is er IWyra het zi geunermeisje door Betty van Sand voort Een spannende vertelling over de afkomst van een zigeuner meisje dat nogal wat moeilükhe den te weeg brengt maar waarbü alles goed en plezierig wordt opge lost Van Irene Byers is er Bloemen voor Melissa over een meisje dat me ' veel wilskracht slaagt in het bloemkwekersvak hoewel een ge stolen diamanten halssnoer roet in het elen dreigt te gooien Voor de jongens betekent Speur tocht in de Gran Chaco van Hugo Kocher een hele middag verdiept zitten in een boek vol actie met twee jongens die onrecht wreken En wie dan nog méér spanning kan verdragen neemt van dezelfde schrüver Het geheimzinnige schot ter hand over een jonge houtvester die zün naam van blaam zuivert en opwindende avonturen beleeft Ten slotte is er in de heldenserie Van dynamietkonlng tot vredes apostel verschenen een boekje over de stichter van de nobelprüs Alfred Nobel door J D Degreef geschreven Het is erg interessant en zal je met veel figuren uit de geschiedenis in aanraking brengen Want Nobel was een alom geacht en geëerd man PETER iRondc Griel jEen luist in ' t Hao I N het Morgenland kan Y nog iemand gebeuren nudden in een oosters stra terugvindt als een springleve Zulk een verrassende erva Westen nauwelijks meer dei avontuur der verbeelding E ingrijpende wijzigingen de I nische ontwikkeling ook tew en nóg teweegbrengt — is de in wezen wel zoveel verande vaderlijke tijden En wat de Een mooi gaaf voorbeeld ¦ dit soort waarschuwingen in n mer prykt thans op de tentoons lin -' Huis en Huisraad in Griekse en Romeinse oudhe binnen het Haagse Geriieentei seum Honderden relieken ^ daarvan zün ware prachtstukkei waardevolle reprodukties tal onmisbare zeer verhelderende lichtingen m ueltes replica ander boeiend documentair m riaal dit alles beoogt de besct •«• er een indruk of liever reeks indrukken te geven van ¦ eens in de mediterrane same ving'van twintig vüfentwintig e wen vroeger wel als alleda huis - tuin en keuken-proza ' hebben gegolden Proza H(t woord lükt • der van toepassing op somir produkten van het Romeinse i nuft dan op hel merendeel van hier uitgestalde oudgriekse v werpen die h:t geheim van ontstaan schünen te fluisteren de laai hunner eigen stille i menschoonheid Hoeveel po zelfs de gewoonste dingen kan e - len wordt hier bewezen poi van het liefdevol verrichte nol handwerk poëzie die glanst o büna alles wat — vooral in bloeitUd van Hellas — een na loos even kundig als kunstzir vakmanschap aan eenvoudig i seiyk gerei wist voort te brenj Keramische glorie Al gaat het hier niet in de ste plaats om het artistieke m om een zoveel mogelük werke heidsgetrouwe evocatie van het gelüks leven in de Antieke wen dit behoeft allerminst de bewoi ring uit te sluiten I Het bovengenoemde oudgris • vakmanschap — zeg gerust m terschap — bUjkt o.a op kerami ' gebied uit de rükdom aan b mingen voor allerlei vaatwerk pen De amphora de pelike de riria de krater hetzü met kolo ten — of met voluten-versier ' hetzü in kelk orm de stam ¦ de oinochoë en drinkbekers als kantharos de kylix de skypl de phialos de rhylon — al deze rianten vindt ge met illustrat beschreven in de catalogus tot ze expositie te ens met ven ding van de tunq(,ie van elk af deriyk specimen UuS toch proza Maar b eens die kleine simpele scherf rood aardewerk uil de vierde e voor Christus cat no 115 afk stig uit het toen nog Griekse ¦ lië Een scherf Ja — maar die een voleind kleinood mag ten vanwege het fragment van beschildering dat hier het oog lustigt het gezicht van een j vrouw die door een open r naar buiten kUl t geheimzinnige schot een jonge houtvester van blaam zuivert en vonturen beleeft 5 er in de heldenserie etkoning tot vredes chenen een boekje er van de nbbelprüs door J D Degreet Iet is erg interessant veel figuren uit de n aanraking brengen was een alom geacht I PETER Een mooi gaaf voorbeeld van dit soort waarschuwingen in raar mer priikt thans op de tentoonstel ling „ Huis en Huisraad in de Grfekse en Romeinse oudheid " binnen het Haagse Gemeentemu seum Honderden relieken vele daarvan zijn ware prachtstukken > waardevolle reprodukties tal van onmisbare zeer verhelderende toe lichtingen m uettes replica en ander boeiend documentair mate riaal dit alles beoogt de beschou wer een indruk of liever een reeks indrukken te geven van wat eens in de mediterrane samenle ving van twintig vijfentwintig eeu wen vroeger wel als alledaags huis - tuin en keuken-proza " zal hebben gegolden IROZA Het woord lijkt eer der van toepassing op sommige produkten van het Romeinse ver nuft dan op het merendeel van de hier uitgestalde oudgriekse voor werpen die h:l geheim van hun ontstaan schijnen te fluisteren in de taal hunner eigen stille vor menschoonheid Hoeveel poëzie zelfs de gewoonste dingen kan ade len wordt hier bewezen poëzie van het liefdevol verrichte nobele liandwerk poëzie die glanst over bijna alles wat — vooral in de bloeitijd van Hellas — een naam loos even kundig als kunstzinnig vakmanschap aan eenvoudig hui selijk gerei wist voort te brengen Keramische glorie \ 1 gaat het hier niet in de eer ste plaats om het artistieke maar om een zoveel niogeiijk werkelijk heidsgetrouwe evocatie van het da gelijks leven in de Antieke wereld dit behoeft allerminst de bewonde ring uit te sluiten Het bovengenoemde oudgriekse vakmanschap — zeg gerust mees terschap — blijkt o.a op keramisch gebied uit de rijkdom aan bena mingen voor allerlei vaatwerk-ty pen De amphora de pelike de hy dria de krater hetzij met kolonet ten — of met voluten-versiering hetzij in kelk orm de stamnos de oinochoë en drinkbekers als de kantharos de kylix de skyphos de phialos de rhyton — al deze va rianten vindt ge met illustraties beschreven in Ae catalogus tot de ze expositie te ens met vermel ding van de fun(jj.ie van elk afzon derlijk specimen LI US toch proza Maar bezie eens die kleine simpele scherf van rood aardewerk uit de vierde eeuw voor Christus cat no 115 afkom stig uit het toen nog Griekse Apu lië Een scherf Ja — maar één die een voleind kleinood mag he ten vanwege het fragment van een beschildering dat hier het oog ver lustigt het gezicht van een jonge vrouw lie door een open raam naar buiten kijkt Een onvergete lijk broekje betrapt leven dat zo ïezegd nog leeft na drieentwintig honderd jaren En hoe voornaam is die zwart figurige klassiek Attische amphoor uit de zesde eeuw voor hel begin der huidige tijdrekening cat 129 waarop een symposion " — ofte wel banket tafereel is voorgesteld Let hier op de personages bevallig gezeteld op rustbanken let op de levendig weergegeven hoi den on der de tafel er ook op de rozetten en dubbele palmetten waarmee de poten van het meubilair ziJn ver sierd Van wat men behalve meubelen keuken - en tafelgerei nog meer in een oudgrieks huis aantrof ontdekt ge hier o.a oli mpjes daaronder zeer esthetische beeldjes die te gelijkertijd een goed denkbeeld ge ven van de tonmalige kledij rijk gevarieerde sieraden en zelfs een aantal even irachtige als kostbare juwelen die als fraaie staaltjes van antiek goudsmeedwerk te ge nieten zijn verder gracieuze reuk werkflesjes — sommige van albast — zalfvaasjes en metalen hand spiegels veelal weelderig georna menteerd kinderspeelgoed ostra ka oftewel potscherven met ver schillende teksten bekrabbeld be schreven papyrusfragmenten een schrijftafeltje inktpotten schrijf stiften en ja wat niet al aan in lichtende bijzonderheden Antieke menu's Ook over de maaltijden in die verre dagen komt men hier veel te weten Doet de klassiek-Griekse keuken nog betrekkelijk eenvoudig aan de Romeinse met name in de keizertijd kende geraffineerde re cepten lees maar eens het over vloedig geschakeerde menu dat de geestige Petronius in zijn satyre i.Het feestmaal van Trimalchio " vermeldt Het recept voor een in genieus uitgeöafht surrogaat-ge recht Ansjovisschotel zonder ansjovis " ontleend aan het kook boek van Caelius Apicius en op de ze expositie te lezen besluit met de woorden \ an tafel zal niemand weten wat hij eet " Dan hoe appetijtelijk schildert Ovidius in zijn Metamorfozen het frugale maar verlokkelijke maal dat de brave Philemon en Baukis hun beide gasten — de door hen niet herkende goden Zeus en Her mes — opdisten Bi ' EPA.4LD dichterlijk is de be schrijving van wat Juvenalis in zijn uitnodiging aan een vriend als een eenvoudig menu aanduidt en dat hier uit de catalogus moge worden geciteerd Luister mi naar het menu de gerechten zijn geen marktwaar Van de Tiburtijnse weiden komt het vetste bokje malser dan enig ander uit de gehele kudde het weet nog niet hoe het gras smaakt en heeft ook nog niet aan de tak jes van de jonge wilgenbomen dur ven knabbelen in het bokje stroomt meer melk dan bloed Dan volgen asperges die op de bergen groeien de boerin heeft ze verzameld na haar spin-klos terzij de gelegd te hebben Verder grote eieren nog geheel warm uit het hooi met de kippen die ze gelegd hebben en druiven enige tijd be waard maar zo vers alsof ze pas van de wijnstok komen Tot slot peren uit Signia en Syrië en in de zelfde manden geurige appels net zo lekker als die uit Picenum Je hoeft niet bang te ziJn voor de wrange smaak want door de herfstkoude zijn ze gedroogd " Terloops gezegd deze tentoon stellingscatalogus is een kostelijke gids het lezen en het bewaren ten volle waard O.a geeft hij een zeer instructieve toelichting bü de op deze expositie aanwezige maquet tes het eerste die van een Romein se woning opgegraven te Pompei en bekend staand onder de naam „ Het huis van de treurspel-dichter " De maquette van een Grieks huis cat 114 verwijst naar het oud tijds heilige " eiland Delos thans onbewoond maar rijk aan ruinen uit een glorieus verleden Geld en prijzen Een apart aspect van het huise ' ijk leven der Oudheid apart niet alleen maar ook onmisbaar be langrijk wordt hier belicht onder het motto Geld en prtjzen " In de klassieke periode was de gangbare Griekse rekenmunt de zilveren drachme gewicht circa 4.4 gram zuiver zilver die onder verdeeld was in zes eveneens zil veren obolen Wat de koopwaar de betreft in het Athene van Pé rikles ' tijd omstr 430 v Chr be droeg deze voor 1 drachme plusmi nus f 10 naar de tegenwoordige Nederlandse koers berekend Bijge volg is de waarde van 1 obaal te steUen op ' t zesde deel daarvan dus ƒ I.6.Ö Een geschoolde arliei der verdiende per dag toen één drachme dus circa 10 gld een landarbeider vier obolen ca f6.60 terwijl voorts het levenson derhoud voor één dag berekend werd op 2 obolen dus de helft van het dagloon van de landarbeider De huizen waren ook toen al niet bepaald goedkoop Voor een behoorlijke woning bedroeg de koopprijs 2000 drachmen d.i onge veer 20.000 gld een himation man tel koste 20 drachmen 200 gld een paar schoenen 8 drachmen zeg^e 80 gld een rustbed zes dr j.^^eo gld en voor de reparatie van een bronzen oinochoë of wijn schenkkan had een Atheens burger in die dagen maar even 10 drach men zegge ƒ 100 te betalen Hiiis houdelijke budget zorgen waren zelfs in de gouden eeuw van Pe rikles " de Atheense burgers en burgeressen allerminst onbekend Das ewig menschliche " toen en nu een overweging die de be zorgd zuchtende mens van heden opeens verrassend dicht brengt bi.1 die van toen En daarin kan een zekere troost gelegen zijn Veel heel veel meer zou overdeze unieke tentoonstelling te zeg gen zijn Over de inrichting vanhuis en tuin en de voor die tijdmondaine luxe van een stad alsPompei waar op die zwarte dins dag de 24ste augustus van hetjaar 79 het leven plotseling werdverstikt door het geweld der kata strofale uitbarsting van de Vesu vius Veel ook over het rijke Ro meinse glas en over de ingenieuzepraktische zin van dit volk welkswegen - en bruggenbouw welkehvpocaustische huisverwarming Advertentie l l'/aióon 7 ^ rot hm an ' BILTSTRAAT 2 npnrfe cornerjrtpnnnen mooi materiaal ook ill grotere maten J6 — i » — 50 Julia Tulkens Onder de lavende schrijfsters staan op het eerste plan Christine d'Haen Chris Yperman en de reeds oudere Julia Tulkens die te Tienen geboren is en omstreeks 19.36 haar eerste bundels gepubliceerd heeft in de Cahiers van de Waterkluis " Uitgave Paul de Ryck-Gent Julia Tulken » is in de Vlaamseliteratuur getreden met de bundel Ontvangenis " die toentertijd eenzeker schandaal verwekt heeft doorenige vrouwelijke vrijmoedigheid,en ' wellicht daarom de waar(ieringheeft kunnen verwerven van nie mand minder dan Willem Elsschot.Later heeft zij rustiger gedichtengeschreven meestal ingegeven door het zacht geluk dat zij genootnaast haar echtgenoot en enigedochter Als lerares heeft ze ookaantrekkelijke kindergedichtjes uit gegeven voor het onderwijs en alszeer ontwikkelde vrouw heeft zemenige historische vrouwenfiguurlaten herleven voor de radio Detwee bundels die ze na de oorlogheeft uitgegeven De aardse Bruid " en Na het Bruidslied " zijn onstuimige hymnen geworden met het huwelijksgeluk van de rij pe vrouw tot onderwerp Nadien heeft Julia Tulkens ge zwegen en eerst nu na zes jaren teruggetrokkenheid geeft ziJ een nieuwe gedichtenbundel uit Het Huis van de Stilte " Uitgave Co librant " te Drongen biJ Gent De titel wijst al op een kalmere ingetogen inspiratie Deze ge dichten brengen inderdaad een kentering in de poëtische evolutie van de dichteres Hoewel zij ook voordien de weemoed en zelfs het leed menigmaal tot onderwerp van een gedicht gekozen had of niet had kunnen beletten dat deze gevoelens tussen de lijnen merk baar waren zij was toch de dich teres gebleven van het bezit het geluk de exaltatie zelfs En het deed goed aan het hart het be staan te kennen van deze dichte res die in een tijd waarin de te leurstelling de verbittering en de smart hoogtij vieren hoofdzake lijk de vreugde van gehuwd te zijn en op aarde te leven in haar verzen bezong Uit de gedichten van de nieuwe bundel leert men echter dat Julia Tulkens heel wat leed heeft door staan in die zes jaren van stilzwü ger en al wordt ons niet meege deeld waaruit dat leed precies be staan heeft maar hebben wij wel het recht zulks te willen weten toch begrijpen we duidelijk dat het haar aan de rand van de wanhoop heeft gebracht Tussen de ityilgen breekt een brug Ik vrees ' k word eens die tweernde vrouw die kings * t moeras de nacht in wou De gedachte aan da dood de vrees voor de pün voof da « cbei - ding voor de eenzaamheid beheer sen deze gedichten Julia Tulkens heeft in deze bundel geen enkel ge dicht geschreven waarin de dood of het alleen ziJn niet behandeld of op geroepen worden Haar woorden zijn doordesemd van verdriet geen romantische loótalgie maar een concrete menselijke droefheid die de dichteres neerslachtig moedeloos hopeloos maakt En zonder twijfel halen deze gedichten hun prangende toon delicate charme menselijke warmte precies uit die steeds aan wezige droefenis zoals levend tot uitdrukking komt in volgend ge dicht dat Kraaien " heet Zij vliegen over ' f veld sv}a^A>^Ar^rt/V\»vvv^/^A/v N.V Automobielhandel v.h GRUND & CO Maliebaan 71 — Utrecht vraagt voor direct 1ste en 2de MONTEURS voor haar Renaultwerkplaats en service afdeling ADMINISTR KRACHT voor het onderdelen-magazijn kaart systeem e.d VRL KANTOORBEDIENDE voor de afdeling boekhouding Gegadigden worden verzocht zich aan te melden op werkdagen tussen 2 en 4 uur ' s middags of schrifte lijk te solliciteren aan bovenstaand adres Vroom & Dreesmann UTRECHT N.V vroagt een Jongeman in hel bezit van rijbewijzen BCE die naast emballage-werkzaamheden in tijden van drukte in de besteldienst kan assisteren »^»»*»»»»^**»»%»^^»*^»^»< »¦%•* ^% ' Op het Laboratoriam voor anatomie en embryologie kan worden geplaatst een adjunct analiste/medisch laborante voor histologisch werk Salaris volgens ryksregeling overeenkomstig oplei ding leeftijd en ervaring Schrifteiyke sollicitaties aan de hoogleraar-directeur Janskerkhof 3 te Utrecht KLEIN EXPORT KANTOOR vraagt Aanmelden Personeel Bureau MEDEWERKER die zelfstandig kan corresponderen en de boekhonding kan verzorgen Brieven onder no 2-8483 aan het bureau U.N •»»»^»^%»»^*%»^%%»^»»»%»< >%»*%•*•* Attentie BP'ZOOMKANA deelnemers '•^-:= S Vhn 14 april af kunt U starren _ _ hij één van deze startpunten ZEELAND BP Service-Station Bhiuwedijk 30 Middelburg ZUID-HOLLAND BP Service Groene Kruüsweg Rotterdam-Zuid Motorbedrijf Motor Mercuur N.V Pletterijkade 28 Den Haag NOORD-HOLLAND „ Motel Amsterdam ' Sloterwcg Am5tcrdam West BP Service-Station A Tervoort Stationsstraat Castricura Motorbedrijf Firma R Vlaanderen Albertus Pcrkstraat 18 Hilversum UTRECHT BP Service-Station L Kempenaar * E Noordam Driebergsestraatweg 73 Doom ^ IgetM de regleneotea va « de FJ.M GRONINGEN BP Service-Station J W Koeneman Damsterdiep Groningen FRIESLAND BP Service-Station Firma S H Fritsma & Zn Rijksweg,Sneek OVERIJSEL Garage N.V Huiskes Molenstraat 15 Delden Garage V G J Scholten Rielerweg 29 31 Deventer GELDERLAND Garage W C m ^ Raay Oude Heeselaan 165 Nijmegen/Hees LIMBURG BP Service-Station Treebeek Trjchterweg Treebeek NOORD-BR ABANT Garage H Roxs v Dilk & 2 ^ Woenselsestraat 120 Findhovea Garage Firma Staal Gtnnekenweg 265 271 Breda internationaal in standaardkwaliteit verkrijgbaar BENZINE EN PETROLEUM HANDEL MIJ N.V AMSTERDAM VERKOOPORGANISATIE VAN THE BRITISH PETROLEUM CO LTD drastische prijsverlaging BLAUPUNKT autoradio N.V WILLEM VAN RIJN HAARLEMMERWEG 475 Ttl 010-18SJM nu reeds vanaf I66.-1 exclusief inbouwpakket N.V PUBLIKATie VAN BtAUPUNKT NEDERLAND ^ JHTiiisch Reinigen HESSING'S AUTOMOBIELBEDRIJF CHEVROLET IIVIPALA 1959 met schuif - dak en radio ƒ 11.500 BORGWARD Sportcoupé 1958 met radio schijnwerpers enz ƒ 10.500 BORGWARD Sportcoupé 1958 met schuit dak en radio ƒ 10.500 CITROEN 1 D 19 de Luxe 1960 m berml ƒ 8.950 CITROEN I D 19 de Luxe 1959 m radio enz ƒ 7.750 CHEVROLET BEL AIR 1958 2 - deurs hardtop met radio ƒ 8.950 CHE\ROLET BEL AIR 1957 2-deur5 hardtop met radio ƒ 6.950 CHEVROLET BEL AIR 1957 4 - deurs haidtop met schuifdak en radio ƒ 6.950 FORD MIRCIIRY type Montery 1957 ihet schuifdak en radio ƒ 7.450 FORD FAIRLANE 1957 tvpe 500 met radio f 6.950 CHEVROLET DE LUXE 1956 kleur zvvart f 4.450 OPEL KAPITXN 1959 ƒ 8.450 MERCEDES BENZ type L319 gesloten be.'stelwagen 1957 laadvermogen 1800 kg ƒ 7.500 MEK EOKS BENZ type 18L D 1957 met Ü.iJ9 N.V.NEDERLANDSE ^ V X BUURTVERVOERMIJ ZEIST vraagt ten behoeve van haar afd Personeel en Algemene Zaken een VROUWELIJKE KANTOORBEDIENDE KILO'S Haarom de Iaat van ongezonde en vaak lelijke dikte nog langer mei u meedragen BoiiKorclb geven u in enkele weken weer uw jeugdig s!ank figuur En zo snel 20 gemakkelijk Na elke maaltijd een dragee en u verliest ponden per week Opgehoopt vel ' smelt * weg De spijsvertering wordt geregeld slanker Met teveel aan lichaanisvocht wordt verwijderd Loomheid en verstopping maken plaats voor een licht opgewekt gevoel U straalt als een herboren mens L\v charme is onweerstaanbaar Begin een nieuw leven Begin nog vandaag met BonKorets f 3.30 Elke week één pond lichter met BonKorets VERMAGERINGSDRAGCES nieuwe motor en verder geheel gerev ƒ 7.450 MERCEDES BENZ type 190 1957 m schuif dak ƒ 6.900 MERCEDES BENZ type 190 1956-'57 met nieuwe motor f 6.750 KARMANN GHIA 19.58 met radio Amer bumpers enz ƒ 7.250 BORGWARD Combi 1 j8 met radio t 5.950 FORD T.\UNUS type 17 M 1958 stationcar f 5.850 OPEL CARAVAN 1958 ƒ 5.850 OPEL REKORD 1958 f 5.150 VOLKSWAGEN Klcinbus 1956 9-persoons f 5.250 VOLKSWAGEN Kleinbus 1955 9-persoons f 4,250 kunnende typen ' Leeftijd 19 25 jaar OPEL CARAVAN 1957 met motor 1958 / 4.1,5 u C'hr meende in « de ei-n^-t ds genwormen uit het sl^jV en ni uit het viees ontstonden Zelfs i zgn verlichte eeuw deed deze t opgang Nienüind minder din i'e hei de scheikundige Van Helmoiit g de aan generalio spontanea O vende organismen uit dode st doen ontstaan ulie men / o hU een pot met graan waarna de openin met een vul hemd stopt Wacht pen ponsje en « lal len daaruit muizen ontstaan Eerst Pa.steur gelui^te het vorige eeuw op ardoenrle wiizi tp tonen dat zelfs de kleinste ei voudigste organi.smcn al.s bac ' en infusiediertjes niet uit dode t 1 bewerktuigde materie ontstaan Toch is deze tascinerendf dachte aim een spontane ontv ling van leven uit dode slof ri reld niet uit WaEirschi.liilijk is mooi om uit te sterven Telke telkens weer probeert men nieuw leven in te blazen Zo onlangs weer geschied door dr sian van de Amerikaanse Ri University Hij zegt dat de schf dise resp stoffelijke basis vo vestiging van hel leven nu nog aangelegd zr ' at nu nog mogel wat eens in do prille jeugd dei de vele bonder '^ n miljoenen geleden een dagelijkse bozig was t.w het creëren van het f tiefste leven uit de stof Dit hoeft niet te betekene gaat hi verder dat de nu onl primitieve organismen beslist tiek moeten zijn aan die uit gere perioden ze kunnen be ders uitvallen maar het blijft het vroeger ook was gen spontanea Hel is z.i niet Z de eerste levende cel was g < pen of dat deze alleen maar uit de dode stof was ontsta daarna in de loop der eeuw « hele planten en dierenrijk voortgebracht doch dat altijd alle eeuwen heen en dus 0 nog leven uit dd hoogste schi dige verbindingen ontstaat Daarom past het beter bij d ten en is hei plausibeler t cepteren dat heden ten dage n russen ontstaan als eenheden v cent primitief cellulair leven d veronderstellen ' at het eerste Bchtige leven alleen maar vr was ontstaan en voor een dei durende al die tijd onverande gebleven en voor een deel \ geëvolueerd Door alle tüden heeft een generatio spontanea i gehad d.w.z vorming van vil uit dode stof die zich dan \ ontwikkelden tot hogere organi Wij hoeven ons iet ongerust t ken dat de zo ontstane levensk geen of te weinig aanpassingsv gen bezitten Er zullen onder c ontstane exemplaren zeker zul pen zijn d.w.z virussen met e complete stofwisseling maar zullen zich handhaven als Pc ten de andere zijn voorbestem verder te evolueren Vermoede deze nieuwe vorming of neobi sis aanleiding kan geven tot de ging van exotisch leven op horen z.i thuis in science fit En ten slotte zegt hij dat P nooit de mogelijkheid van nee nesis van de meest primitieve nismen langs experimentele heeft uitgesloten Metaaletend insecten M N.SECTEN die aan kleden ten en hout knagen zijn b Maar niet iedereen weet dat zo iets kan bestaan als metaal ' de insecten Een reeks insect vernemen wü uit Nat wiss schau tHeft 4 april 1960 w vele luin ontwikkeling normal hout doormaken zjin evenef staat nietaal aan te tasten w ze op de een of andere manii aan hun trekken kunnen kom Zo heeft men b.v kunnen w men hoe larven van houtwes ] bokkevers die geen uitweg v aan lood gingen knabbelen Zf na een hongerpcriode rupsen nitimfolie voor dan ziet men rupsen of larven van de wilg » rups van het koolwitje en vai mige spinners daaraan knage de rupsen van de licht hiervan niet zijn gediend wanneer er suikerwater op h taal is kunnen sommige hij veel van het metaal naar binn « ken Bij alle onderzochte dien seerde het opgeslokte metj darm orn lezamen met de ont naar buiten te worden gewet stukies metaal die in de onl werden aangetroffen bleken in grootte en vorm van elkai verschillen Vanzelfsprekend i digt het metaal de darm en schijnlijk ook het hele dier perimenlen met d"ze metaai de insecten worden voortgezet wachting van verdere results ven wij dit alvast hijwlize val siteit door Ho9^^e dr likker temperature ] hf»t pr " p " nn'lT Ip7"ti nvf>r ' i pem'iirp'n r^oewpl mrn in * 1rT ' hp"l lni"nnT'»i i-'>rflo^t ' 1t "^ ook andrrs er zijn ook xo vol kels op te ruimen is er in 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 9 april 1960 - 67e jaargang no 291 17 Il 2 3 ¦ ^ 5 6 7 8 9 1 1 ¦ 10 ¦ ¦ II M 12 li ¦ l < 15 - B 16 " 7 18 i ¦ IQ ¦ 20 21 H 22 2 ^ ¦ 2 ^ M B H 25 ¦ ¦ ¦ 26 B 27 2S 2t dat re genwormen uit het s\\\\t en maden uit het vlees ontstonden ZpUs in de zern verlichte eeuw deed deze leer opitans Niemand i'iinder t\in '<* beroem de seheiknndise Van Helmnnt geloof de aan generatio spfMitanea Om le vende organismen uit dode stof te doen ontstaan ulie nien zo zegt hg een pot met graan waarna men de openins ' net een vui hemd dicht stopt Wacht een poosje en dan zul len daaruit muizen ont-.lHan Eerst Pasteur gelukte het in de vorige eeuw op afdoende wijze aan te tonen dat zelfs de klein.ste en een voudigste organismen als bacteriën en infusiediertjes niet uit dode en on bewerktuigde materie ontstaan Toch is deze fascinerende ge dachte a:in een spontane ontv^¦ikke ling van leven uit dode stof de we reld niet uit Waarschijnlijk is ze te mooi om uit te sterven Telkens en telkens weer probeert men haar nieuw leven in te blazen Zo is dit onlan,gs weer geschied door dr Keo sian van de Amerikaanse Rutgers l'niversity Hij zegt dat de scheikun dige resp stoffeHJke basis voor de vestiging van hel leven nu nog wordt aangelegd ze ' at nu nog mogelijk is wat eens in de prille jeugd der aar de vele houder ¦"' n miljoenen jaren geleden een dagelijkse bezigheid " was t.w het creëren van het primi tiefste leven uit de stof Dit hoeft niet te betekenen zo gaat hi verder dat de nu ontstane primitieve organismen beslist iden tiek moeten zijn aan die uit vroe gere perioden ze kunnen best an ders uitvallen maar het blijft zoals het vroeger ook was generatio spontanea Het is z.i niet zo de.t de eerste levende cel was gescha pen of dat deze alleen maar toen uit de dode stof was ontstaan en daarna in de loop der eeuwen hei hele planten en dierenrijk had voortgebracht doch dat alti,id door alle eeuwen heen en dus ook nu nog leven uit dj hoogste scheikun dige verbindingen ontslaat Daarom past het beter bij de fei ten en is het plausibeler te ac cepteren dat heden ten dage nog vi russen ontstaan als eenheden van re cent primitief cellulair leven dan te veronderstellen ' it het eerste virus echt ige leven alleen maar vroeger uas ontstaan en voor een deel ge durende al die ttjd onveranderd i \ gebleven en voor een deel verder geëvolueerd Door alle tijden heen heeft een generatio spontanea plaats gehad d.w.z vorming van virussen uit dode stof die zich dan verder ontwikkelden tot hogere organismen Wij hoeven ons " iet ongerust te ma ken dat de zo ontstane levenskiemen geen of te weinig aanpassingsvermo gen bezitten Er zullen onder de pas ontstane exemplaren zeker zulke ty pen zijn d.w.z virussen inet een in coinplete stofwisseling maar deze zullen zich handhaven als parasie ten de andere zijn voorbestemd zich verder te evolueren Vermoedens dat deze nieuwe vorming of neobiogene sis aanleiding kan geven tot de vesti ging van exotisch leven op aarde horen z.i thuis in science fiction " Kn ten slotte zegt hij dat Pasteur nooit de mogelijkheid van neobioge nesis van de meest primitieve orga nismen langs experimentele weg heeft uitgesloten Mctaaletende insecten 1 NSECTEN die aan kleden tapii ten en hout knarren zijn bekenfl Maar niel iedereen weet dat er nog 7,n iets kan beslaan als metaalvrelen de insecten Een reeks insecten zo vernemen wy uit Nat wiss Rund soliau Heft 4 april 1960 % vaarvan vele hun ontwikkeliiig normaliter in hout doormaken zi.jn eveneens in staat metaal aan te tasten wanneer ze op de een ot andere manier niet aan hun trekken kunnen komen Zo heeft men h.v kunnen waarn« Tn"n hoe larven van houtwespen en hokkevers die gpen uitweg vonden aan lood gingen knabbelen Zet men na een hongerperiode rupsen alumi niumfolie voor dan ziet men dat de rupsen of larven van de wilgenhout rups van het koolwitje en van som mige spinners daaraan knagen ter wijl de rupsen van de lirhtmotten hiervan niet 7.ijn gediend Vooral Wanneer er suikerwater op het me taal is kunnen sommige bijzonder veel van het metaal naar binnen wer ken Bü alle onderzochte dieren pas seerde het opgeslokte metaal de darm om tezamen met de ontlasting naar buiten te worden gewerkt Öe slukies metaal die in de onliasting werden aangetroffen blek*^n verder in sroottp en vorm van elkander te verschillen Vanzelfsprekend hoscha digt hot metaal de darm ' en v ^ aar schijnlijk ook het hele dier De ex perimenten met d"ze metaalvipipn de insecten worden voortgezet In af wachting van verdere resultaten ge ven wü dit ah'ast bi,iwiize van curio siteit door Hom driikken en temperaturen 1 \' Fo-j.Mns ¦ Ar -\\ 1O«0 \ UliTinotl v.ii hpt pe ^ pn nn'lT Ip7"n o^-pr '^ ct fmpu - Wp JTPllipd '^"^ llPn-P r^T-'ï-^T-^n « n t'TTl - pprn*iirpn n'>ewp mp ^ ïn « ï ^* rpliiprl hp"I InTryaaTTi i-'irdp**t ' bp " kan lipf *> nk andprs er z\in ook 7o vpIp obsta kel op te ruimen Is er in de laat - fite tyd toch voldoende bereikt cm er even gewag van te maken Het is zo lezen wij in het research laboratorium van de ^"• iemens Schue-kert Werken te Erlangen geiukt in e.en lichtboog het warmtegele'dings vermogen van stikstof tot een tem peratuur van 13.000 K te meten Andere onderzoekingen zijn welis waar niet bi.i extreem hoge inaar toch zeker bij zeer hoge temperatu ren en bij gelijktijdige zeer hoge druk in het laboratorium van de Ge neral Electric Company uitgevoerd Hier kon de smeltcurve van verschil lende metalen tot bij een dru < van 100.000 atm in één geval zelts hij een druk van 140.000 atm worden gevolgd Zo zien wü dat nikkel dat bi,i n'rmple druk bij H.'iO ar C smelt bi.j een druk van 100.000 atm pas bij 1660 gr C vloeibaar wordt Bi,j platina verschuift het smeitpunt van 1770 gr C naar 2060 gr C bij rhenium van 1970 gr C naai 2380 gr C Een zeer merkwaardig ver loop toont het metaal rubidium dit smelt bi,i normale druk reeds bij 39 gr C met het groter worden van de druk stijgt het smeitpunt en wel tot 180 gr C wanneer het metaat onder 50.000 atm druk staat Maar dan zien wij een da ling van het smeitpunt btj nog ho gere druk BlJ 140.000 atm be droeg het nog slechts 140 gr C en een e.\trapolatie maakt het aanne melijk dat bij 200.000 atm het smeitpunt ongeveer bij Kamertem peratuur ligt Nog veel hogere drukken zo le zen wij verder worden bereikt zij het ook voor een onderdeel van een seconde door schokgolven Kussi sche onderzoekers zouden inet be hulp hiervan kort geleden 5 miljoen atm hebben bereikt Over de hierbij optredende temperatuur is helaas niets bekend gemaakt Zie voorts ho j;er;;enacmd blad Levend fossiel z « af en toe komt men een dier teg:pn dat wy allpen maar uit de versteningen kennen en dat wy m.a.w reeds lang dood hebber ge waand Zulk een dier noemen wü een levend fossiel ' Het klassieke voorbeeld hier\an is de zeldzame kleine tuatara of Sphe nodon punctatum uit de Poor Knights Islands Nw Zeeland De tuatara volgens de algemene mening de eni ge overlevende van de eens zo grote reptielengroep der P^hynchocepha waarvan vele fossielen bewaard zijn gebleven Hun bestaan soeelde zich af in het Iura-tijdperk onge veer 150 miljoen jaar geleden Nu begrijpen wij pas dat dit enige le vende exemplaar van een dw^rg di-nosauriër uit een lang vervlogen oer wereld van zulk een groot w^eten schappelijk belang is Zjjn betekenis voor de dierkunde ligt vooral in het derde of parietaal-oog dat een ge meenschappelijk kenmerk is van zo vele grote fossiele reptielen Dit oog bevindt zich op de top van de sche del bedekt door benen platen Nauw verwant aan de reuzen-dinosauriërs vertoont de tuatara zowel vogel - als reptielenkenmerken Na de ontdekking van dit leven de fossiel is men zo wonderlijk hiermee omgesprongen dat deze enige overlevende tak bijna dezelf de weg is opgegaan als de endere rhynchocephalia Gelukkig voor de wetenschap heeft het Nw-Zeelandse gouvernement beschermende maat regelen afgekondigd en nog geluk - kiger is het dat men kort geleden ook op het ' noordelijke hoofdeiland een levende tuatara heeft aange troffen Dit in de omgeving van Tutakka gevonden exemplaar meet 53 cm lang en weegt twee pond iHet dier leeft van slakken Kleine hagedissen weta's een inheems in sect en vliegen Hierop maakt het jacht terwijl het geluiden produ ceert net als die van een kikKer In gevangenschap planten ze zich nage noeg niet voort slechts in een enkel geval is dit gelukt Vorig maal citeerden W'ij Hans Krnoch uit diens boek Die Kunst der Bauernführung " zulks naar aan leiding van Tals experiment in zijn derde jiartji legen Botwinnik 1 e4 c6 2 Pc3 d5 3 Pt3 Rg4 4 h3 Rf3 51 gf3 waarmee hij de zeer slech te pionnenconstellatie e4-f2-f3-h3 aan vaardde Het grote bezwaar schuilt in de zwakte van veld t4 Wanneer zwart daar blijvend een paard weet te posteren krijgt hü overwegend spel Om dit doel te bereiken is het ge wenst zo mogelijk de witte stukken af te ruilen welke veld f4 kunnen aanvallen dus de witte dameloper en de witte paarden Wit gaat dan lijden aan zwakte van de zwarte velden hetgeen Kmoch met een aan het jrieks ont leende term melanpenie " noemt Deze melanpenie " wordt in het bij zonder onaangenaam wanneer wit bovendien een slechte koningsloper heeft Gesteld dat zwart een pion heeft op eö dan ¦¦• ordt de witte ko ningsloper gehinderd door zijn eigen op e4 en 13 gefixeerde pionnen Voorts noemt Kmoch zwakte van de witte velden leukopenic " vgl de term leukaemie " een ziekte i.v.m witte bloedlichaampjes De schaker die zich dit soort be grippen en kenmerken e'-en maakt kan veel sneller dan and ren in een praktische partij een verantwoord plan maken Een sprekend voorbeeld van de bezwaren verbonden aan Tals pion nenconfiguratie in verbinding met de slect^te loper en leukopenic levert onderstaande parttjfase uit de ont moeting ' Unzicker Bhend Munchen 1954 Zwart Bhend '•- Ik w i M " 1 ê^m m ^ ml a Wit Unzicker Zwart staat niet prettig maar het is nog geenszins eenvoudig daarvan te profiteren Wit vindt echter een diepe combinatoire afwikkeling wel ke hem een positioneel glad gewon nen stelling bezorgt Pa,3-c4 Pc6-aD Er dreigde zow'elPc4 e3-f5 als pionwinst op e5 Pc4 X a5 Inleiding van bedoel de afwikkeling welke de leukopenievan zwart blootlegt 2 Rb6 X a5 3 Rd5xb7 Tigridla in bloef Ook de zwarte loper der witte vel den moet verdwijnen 3 Tb8 X b7 d4 X e5 D6 X e5 Rh4 X f6 Het laatste lichte zwarte stuk dat de witte velden kan bestrijken wordt geëlimineerd waarbij zwart om tac tische gronden met de pion moet te rugslaan Na 5 Df6 6 Dd5 Db 6 7 Ta4 wit wint nl een stuk g7 X f6 Ddl-d5 c7-c5 Alweer gedwongen om stukver lies te voorkomen Maar strategisch is de zwarte stelling nu hopeloos ge worden Zijn loper is slecht ziJn pionnenstand versplinterd en boven al Hjdt hii aan ernstige leukopenie De velden f5 d5 en c4 zijn ideale plekjes voor het witte paard Tal X a4 Ra5-b6 ¦ Pf3-h4 Nu kan niets het paard meer te genhouden op weg naar voormelde velden De7.d7 Ph4-t5 Kg8-h7 Pf5-e3 en wit's strategisch doel is volledig bereikt De velden c4-d5-t5 liggen voor zijn paard open Zwart pro beerde nog het pionnenoffer c5-c4 maar na 11 Pe3 x ' c4 ging hij spoe dig ten gronde Een leerzaam staaltje van hogere schaakstrategie slechts overtroffen door Tals met alle strategie spot tend combinatoir genie Mr Ed Spanjaard Onze helaas te vroeg overleden grootmeester der problematiek G L Gortmans schreef eens de on w-eegbare factor in de problematiek Ik refereer mij aan deze ware uitspraak en vestig daar nog eens met grote nadruk de aandacnt van onze lezers op Hoeveel maal ik als onderschrift bij mij gezonden oplos singen opmerkingen lees als wel mooi maar niet moeilijk of bü een schoonheid van een probleem de nuchtere onesthetische woorden Aardig maar ik vraag ze moeilijker Men heeft blijkbaar maar één voorwaarde waaraan men meenl dat een vraagstuk moet voldoen en dat is de graad van moeilijkheid van oplossen Hoe gaarne wilde ik dat men eens een open oog kreeg voor de schoonheid van stand en afwik keling Een probleem is niet in de eerste plaats een puzzel waarop men zich suf moet piekeren om de oplossing te vinden Een oplossing van een goed probleem kan altijd gevonden worden door logisch den ken en scherp ontleden Om een hoogte te bereiken waarop men daar toe in staat is moet men veel pro blemen aandachtig naspelen dan krijgt men zin voor de orde die in een goed probleem heerst en dan stemt men van harte in met de ope ningsregels van Gortmans prachtig bock — helaas uitverkocht — 1001 miniaturen Echte zin voor ' t schone Sluit ook orde in Schoonheid derft heur krone Zonder ordezin Tot illustratie van hetgeen Gort mans bedoeld heeft een probleem van dez ' fantasierijke problemist M ^ » «^ ».^ - m ¦' Mf WM O stand zwart 7 schijven op 12 13 15 16 25 33 en 40 Stand wit 7 schijven op 22 24 26 31 32 £ en 44 Oplossing 31-27 40x49 35-30 25x 34 24-20 15x24 32-28 49.x21 en dan de pracht slotzetten 28x17 21x12 22-17 12,x21 26x17 Een lust voor het oog en een verkwikking voor de geest De beste stuurlui Ook bij dammen geldt dat achter de borden de beste stuurlui staan Natuurlijk is het waar dat men daar nooit in tijdnood komt « r dat men geen last heeft van wedstrijd zenuwen Er zullen dus wel ogenblik ken zijn dat iemand achter de bor den staand het beter ziet dan hii die achter het bord zit maar regel is dit beslist niet Een merkwaardig ge val deed zich voor in de wedstr;jd die j.l zondag in Treebeek werd ge speeld tussen de damverenigiiig ter plaatse en het Amsterdamse Gezel - Wie pUZ ' zelt er mee De omschrijving voor ons kruis woordraadsel van deze week luidt Horizontaal 1 windrichting 4 gevaarlijk punt in wegen 10 deel van een boom 11 voordeel 12 dier 14 vast voornemen 16 uitroep 18 veiligheidsapparaat 20 insect 22 kerel 23 Frans lidwoord 24 telwoord 25 jongensnaam 28 nog verschuldigd uit verleden 30 bijde hand 32 lid van magistratuur 34 internationale organisatie 35 tex tiel 37 meisjesnaam 38 deel van geraamte 39 god van de liefde 41 bekende badplaats 42 gevulde jute zak 43 plakmiddel 45 zwaar 46 toegevend 47 ondeskundige Verticaal 1 lage plaats in ri vierdijk 2 menselijk geluid 3 hoeveelheid 5 voertuigen van de toekomst 6 voorzetsel 7 onnozel mens 8 insgelijks 9 in ' t geheel niet 13 groot water 15 weinig energiek 17 hinderlaag 19 godin van de oogst 21 aanvaardend 24 aanwijzend voornaamwoord 25 Griekse letter 26 telwoord 27 moment 29 prul 31 onverstandig 33 muzieknoot 34 langs 35 hoge temperatuur 36 afgeschoten ver trek 38 woede 40 vis 42 ronde figuur 44 famillelied Zoals gewoonlijk moeten de op lossingen op een gewone briefkaart geschieden geadresseerd aan Op perpuzzelaar van het Utrechtsch Nieuwsblad De inzendingen moeten uiterlijk donderdagochtend met de lig Samenzijn BiJ G.S zaten niet minder dan 4 oud-kampioenen van Nederland aan de nieuwe kampioen van A'dam en een oud-kampioen van de provincie Groningen Of het kwam omdat er in het Amsterdamse tiental zoveel veteranen " zaten 5 3 spelers van middelbare leef'ijd en slechts twee spelers die men jeugdig kan noemen 30 en 20 en de ver moeienis van de lange autotocht zich bij de ouderen deed gelden een feit is dat G.S niet verder dan 10-10 kon komen De verbeten weerstand van de fanatieke Limburgers is zeker ook van groot gewicht geweest in deze strijd Eén van de twee borden die voor Treebeek verloren ging was dat van B Kole Toen dit was geschied kwa men de langs-de-borden-wandelaars aan bod Kole had dat stuk niet be hoeven te verliezen als hij en dan kwam hun visie Ook nu weer bleek dat het op het eerste gezicht dit in derdaad zo leek maar achter het bord gezeten kon ik de heren van repliek dienen Het ging om deze stand B Kole m m m ^ -'^ m —\ ^ ' WB • i?J "^ • » 9 m ^ m m B O 1 O O o O B H o a O H O o ¦ o o o ¦ T S stand zwart 14 schijven op 3-7 9 11 13 15 16 19 21 en 26 stand wit 15 schijven op 18 22 28 32 34-37 40 42 44 45 47 48 en 49 Zwart was door ver opdringen van wit tijdelijk " een schijf achter ge raakt en nu zou hy dus volgens de kant-experts dat stuk wel terug kun nen halen en men redeneerde als volgt 3 8 49-43 dat werd gespeeld dan niet zoals K 15-20 die de zet ten 34 30 30-24 na 8-12 12x23 moesten beletten maar direc * 8-12 want op voornoemde afwikkeling zou er een damzet volgen Ik had na 8 12 de keus gehad tussen twee voort zettingen en ik wist op dat moment nog niet welke ik gekozen zou heb ben M.i waren beide winnend De stuklien werden natuurlijk opgeze ' en toen gaf ik aan — vanuit de dia gramstand — 3-8 49-43 8-12 ¦' 4-30 12x?3 30-24 19x30 28x8 10-14 35x 24 14-19 24x13 9x49 Inderdaad een aardige dam maar 8-2 en nu " B.v 49 32 37x28 26-31 36x27 21x23 en wit zou toch gewonnen hebben De andere variant die ik berekend had was deze 3-8 49-43 8-1 4.3 ¦ 38 12x23 38-,33 15-20 3.3-29 101 ^ nf 29x18 21-27 22x31 21-27 22x '' 13x 33 48-43 11-17 4.3-39 en schy 33 is verloren en het stukwinst definitief In de partij verloor Kole de schyf ook en daarna de partij Alles deze rubriek betreffende te richten aan miin adres Sopr:alaan 31 Ar>isterdam-Z Jur Schroder eerste post in ons bezit zijn Oplos singen die aan deze voorwaarden niet voldoen worden terzijde gelegd Over de puzzel of over de toeken ning der prijzen kan geen corres pondentie worden gevoerd De prijzen bestaan uit een hoofd prijs van ƒ 10 - een prijs van ƒ 5 en vijf prijzen van f 2,50 Hieronder volgt de oplossing van onze vorige puzzel Horizontaal 1 obstakel 8 toe stand 15 veter 16 Timor 18 te der 19 ezel 21 put 23 rede 24 Rie 25 der 27 gelag 30 mei 31 G.G 32 matig 34 mager 36 R G 37 kaliber 39 kavel 40 N.B 42 zee 43 dag 45 tel 46 m.n 47 garen 49 negeren 51 oog 52 run 53 rag 54 wel 55 set 56 kom 57 kometen 59 strot 61 An 62 rot 63 nat 64 Epe 65 re 66 parel 68 kenmerk 70 A.V 72 merel 74 nemen 75 H.H 76 set 78 netel 80 eer 81 men 82 tree 84 vel 86 Dali 87 etude 89 regen 91 puree 92 regenten 93 overwerk Bi LIJKENS diverse reacties ïfln de speelprobleemipjes die wy de le zers de vorige week voorgreieffd hebben biizonder in de smaak ge vallen Het lijkt dan ook het goede ogenblik om u thans eens te con fronteren met een echt lastig prak tijkprobleem De nadruk wordt gelegd op praktijk " want dit vraagstuk kwam niet alleen in de praktijk voor het is naar mtjn mening ook met de beperkte bedenktijd die men aan de bridgetafel heeft wel op te lossen H V 6 4V A 4 A H V B 8 3 * 6 N 7 W O Z 4k 10 9 8 7 3 V 8 5 4 6 2 * A H 7 2 NZ hebben het goede scherpe eindcontract bereikt van 6 schop pen te spelen door zuid West is in slag 1 uitgekomen met hartenheer en deze voor zuid onaan gename uitkomst dwingt heiP on middelijk klaverenaas en klaN'eren heer te spelen — waarop beide te genstanders bekennen en waai op in noord natuurlijk harten 4 wegge gooid wordt Hierna speelt zuid schoppen 10 west speelt de schoppen 2 Uij in noord wordt natuurlijk schoppen heer gelegd en bij oost valt schop pen 5 Hoe moet zuid verder soeien Zoek eerst zelf eens de oplf-ssing lezeis alvorens verder te spelen Oplossing Dit is nu zo'n typischgeval waarin de leider zuid ver schillende kansen tegen elkaar moet afwegen Er is géén weg die met zekerheid naar winst leidt — er zijn slechts enkele mogelljk - Verticaal 1 overgang 2 bezig 3 stee 4 tel 5 ar 6 et 7 lip 8 totem 9 or 10 st 11 ter 12 adem 13 heder 14 dreiging 17 mug 20 natie 22 bagatel 25 da len 26 rib 28 lak 29 geven 32 mazen 33 gedegen 35 rel 38 rag 41 baron 44 geweten 46 motor 48 rum 49 N.A.M 50 ren 51 oer 53 roteren 55 stern 56 kadaster 57 koren 58 taK 59 speer 60 techniek 62 ram 64 emmer 57 Let 69 nee 71 verte 73 leven 75 heler 77 teug 79 leg 81 mare 83 Ede 85 Leo 86 duw 88 en 89 re 90 N.V 91 p.r De prijzen werden gewonnen door M.C Molenbeek Riouwstraat 79 Utrecht ƒ 10 - M J Karman Jan Overdijkstraat 49 Utrecht ƒ 5 - P R Boone Ramstraat 2A Utrecht mevr A H Floberg Beverweerd seweg 10 Werkhoven R van Pig gelen Vaartsestraat 20 Utrecht A v d Scheer Calderonlaan 101 Utrecht en H Zeitzen Lekdijk 22 Wijk bij Duurstede allen ƒ 2,50 heden waaruit zuid de beste moet kiezen De twee in aanmerking komende speelwijzen ziJn A Schoppen uit noord doorspelen hopende dat deze kleur bij de te genpartij 2:2 verdeeld valt B Drie malen ruiten spelen uit noord hopende dat de tegenspeler die troef boer heeft óók 3 luitens bezit zodat het zuid gelukt aan slag te komen om eventueel wéér troef naar noord toe te spelen In de praktijk zullen we iiiogen aannemen dat de oostspeler troef aas niet heeft had hiJ die wel dan is het zéér onwaarschijnlijk dat hij de schoppenheer niet genomen zou hebben Praktisch houden we dus reke ning met de mogelijkheid da west schoppenaas met één kleine dan wel schoppenaas met de boer en een kleine kaart heeft gehad Speelt zuid dus troef door van ta fel noord dan gaat hij al onmidde lijk down wanneer west troef aa.s boer-2 heeft gehad zoals in de praktijk Het spelen van 3 malen ruiten geeft winst als Ie West tri;ef aas-boer-2 had doch óók 3 ruitens ~ daar zuid de 3e ruit kan introeven en troet kan spelen 2e West twee troeven had Aas 2 en óók slechts 2 ruitens zodat west de 3e ruiten weliswaa kan overtroeven doch dat met iroef aas moet doen Nemen we nog in beschouwing het teil dat de praktische kans aanzienlijk is dai juist met sehop pen A B-2 de westspeler de eerste slag var zuid uit gespeeld zai la ten lopen dan komen we ' ot de slotsom dat speelwijze B de meest kansrijke is Hel kan natuurlijk ge beuren dat oost toch troffaas twepde nad en da * west de - tt rui ten met troefboei introeft Als oost zó goed tegenspeelde laaten wij hem dan de eer gunnen ons down gespeeld te hebbent I I I B I 
VS fc -^^>-^^^^^^ Zaterdag 9 april 1960 - 67e jaargang no 291 ^^^¦^^¦•¦^¦¦^¦^¦^?¦^?¦^¦^?^¦^?^^'^^ fc^'O ^^?^^^^^^?^?????^?^^¦ O -' UTRECHTSCH HOQE Nieuwe door Emissies één red VAKANTIEREIZEN ZEVEN verzorgde vakantiedagen in Valkenburg per Hotocombie n.v 30 vooraanstaande Valkenburgse Hotels georganiseerd in n,v Hotocombie geven 30-voudige garantie voor een fantastische vakantie Uit en weer thuis per luxe touringcar of trein Volledig pension tochten door de Eifel en de Ardennen een Zuid-Limburgtocht Scala-feestavond gratis kabelbaantooht div reducties Alles inbegrepen uit-en-thuis vanaf ƒ 110 - P.p OOK WEEKENDTRirS PER BUS OF TREIN GRATIS HOTELRESERVERINGSDIENST Voor inlichtingen folders en boekingen N.V HOTOCOMBIE — KON lULIANALAAN 12 — TELEFOON 2341 - 2342 — VALKENBURG BOEKINGSKANTOOR VOOR UTRECHT REISBUREAU EUROTOURS — GROENEWEG 107 — TEL 30282 ^.^??^^^?^??»^^*»^^^^^^^< Vereniging Centrale Technische School „ Vechtstreek " Reveütigd te Breukelen Inschrijving van leerlingen voor de Lagere Technische School aan de Engel de Ruijterstraat 40 te Breukelen De aangifte van leerlingen kan geschieden voor de afdelingen Machinebankwerken Smidsbankwerken en Timmeren Aan de school bestaat gelegenheid tot het volgen van Prot Chr en R.-K Godsdienstonderwijs INSCHRIJVING dagelijks behalve zaterdagmiddags aan de school Engel de Ruijterstraat 40 te Breukelen Telefoon 03462 767 Bij de inschrijving dient het trouwboekje te worden medegebracht. Toelatingseis De leerling moet bij de aanvang van het schooljaar 1 augustus de zesde klas van de lagere school heb ben doorlopen Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de direkteur van de school de heer H Boes Het bestuur Jhr Mr W H D Quarles van Ufford voorzitter P A Lemaire secretaris EEN JONGEDAME GEVRAAGD I voor kantoorwerkzaamheden Mulo en typen | S strekt tot aanbeveling J I CARROSSERIEBOIIW DOMBURG te MONTFOORT w ERVAREN TIMMERMAN in bezit van rijbewijs BCDE momenteel werkzaam als voorman in timmerfabriek wenst van betrekking te veranderen Br onder nr 2-8315 bur UN Jongedame 20 jaar einddipl MMS in Zwitserland gestu deerd zoekt een haar passende werkkring Liever geen kantoorwerk Br onder nr 2-8372 bur UN SPROOKJESREiZEN ~~ VAN EUROTOURS kunt U boeken bij hei erkende Reis - en Passagebureau RICCO MARiASTRAAT 30 Telefoon 21486 Gekleurde prospectus gratis REISBUREAU RICCO 9 dg Vogezen / 87,50 10 dg Tirol / 117,50 12 dg Gardameer ƒ 154 — 12 dg Varazze It Riv ƒ 214 — 12 dg Riminl Adr Riv ƒ 204 — 10 dg Treinreis Cesenatico ƒ 203 — 12 dg Spanje ƒ 218 — 12 dg Monte Carlo ƒ 245 — 9 dg Dolomieten ƒ 199 — 10 dg Zeil am See ƒ 135 — 10 dg Zwitserland ƒ 147 — 10 dg C6te d'Azur ƒ 165 — 15 dg KLIW Vliegreis C6te d'Azur ƒ 380 — MARIASTRAAT 30 Telefoon 21486 Gratis prospectl I VOORJAARS PROGRAMMA AUTOCARREIZEN Half april - Half mei BOLLENVELDEN Dagtocht ƒ 5 —.* Middagtocht ƒ 4 —• 23/4 bloemencorso Dagtocht ƒ 6 —• Middagtocht ƒ 5 —» FLORIADE Dagtocht ƒ 4.25 * Middagtocht ƒ 3.75 * FLORIADE en BOLLENVELDEN Dagtocht ƒ 6 —* FLORIADE - DELTAWERKEN Dagt op ma wc vr ƒ 7 —* BLOEIENDE BETUWE Middagt iedere werkd ƒ 4J!5 TWEEDE PAASDAG Behalve bovenstaande toch ten nog de volgende dag trips Zuid-LImburg ƒ 11 — Gent Brugge ƒ 15 — Königswinter ƒ 16 — Betuwe Berg en Dal Den Bosch ƒ 8 — Dlv tochten naar de bloeiende boomgaar den van Z.-Limburg en Z.-Beveland ƒ 11 — Op 27 28 29 30 april naar de Gentse flora - lieën ƒ 11 —• • Entree Keukenhof Floriade en Gentse Floralieën alsmede boottocht Deltawerken niet in begrepen Prospectus van deze trips gratis verkriigbaar HAGSNOÜW Mar=eelselaan 37 T^l I651I Utrecht UTRECHTSE BIJZONDERE H.B.S 5 -] c B F de Viutiftik ^¦^¦^^^^^^^¦««¦^ Plompetorengracht 9—13 Utrecht Aangifte van leerlingen — voor de eerste en hogere klassen — elke dinsdagmorgen van 11—12.30 uur en vrijdagmiddag van 14.30 — ^ 6 uur aan het schoolaebo'iw of schriftelijk dan wel telefonisch K 30-19897 leerlingen die met gunstig gevolg de 2e klas van een Ulo-school hebben doorlopen kun nen tot de 2e klas worden toegelaten mits het rapport goed is leerlingen die in het bezit zijn van een Ulo diploma A kunnen in de 3e klas geplaatst worden mits zij aan beoaaldp voorwaarden voldoen Leerlingen met een Ulo-diploma B moeten een examen afleggen in wis - natuur en scheikunde om tot de 4e klas te worden toegelaten uit op Er bestaat gelegenheid voor leerlingen de Ie 2e en 3e klassen hun huiswerk school en zo nodig met hulp te maken De directeur H WlUEMSEN DAGTOCHTEN MET OUZE BEKROONDE RËISWAGENS NAAR DE BLOEMBOLLENVELDEN en NOORDWIJK AAN ZEE 16 april — 17 april Ie Paasdag en 18 april(2e Paasdag Prijs per persoon ƒ 5 — NAAR HET BLOEMENCORSO BLOEMMOZAIEKEN EN NOORDWIJK AAN ZEE zaterdag 23 april Prijs per persoon ƒ 5 — Naar de BLOEMBOLLENVELDEN BEZICHTIGING PRAALWAGENS BLOEMMOZAIEKEN HAARLEM KOPJE VAN BLOEMENDAAL en NOORDWIJK AAN ZEE zondag 24 april Prijs per persoon ƒ 5 — Vertr Utrecht Hoograven Turkooislaan 30 9.00 uur Vertr Utrecht Statiorusplein bij Terminu.s 9,15 uiu ' Terugk met op ' t veld gesneden bloemen 19,00 uur NAAR DE GELDERSr ACHTERHOEK en KRIS KRAS OVERIJSELTOCHT 17 april Ie Paasdag eu 18 april 2e Paasdag)Prijs per persoon ƒ 7..50 Vertr Utrecht Hoograven Turkooislaan 30 9.00 uurVertr Utrecht Stationsplein bü Terminus 9,15 uurTerugkomst 21,00uur NAAR GOUDA KINDERDIJK Molens en ROTTERDAM Floriade 17 april Ie Paasdag en 18 april 2e Paasdag Prijs per persoon ƒ 7.50 Vertr Utrecht Hoograven Turkooislaan 30 9,00 uur Vertr Utrecht Stationsplein bij Terminus 9,15 uur Terugkom.«-,t 21,00uur Vanaf 12 juni iedere zondag PASSIESPELEN TEGELEN Prüs per persoon ƒ 8 — excl plaatsen Gereserveerde plaatsen bij ons verkrijgbaar Vraagt ook onze programma's voor meerdaagse reizen Reisbureau Beuk Noordwijk a Zee Agentschap N TH SIRRE Turkooislaan 30 Utrecht Telefoon 030—10939 GA DiT mm iim mi vakantie ^ zonder het BUHOMA-PROGRAMMA te raad - ¦ 5 | plegen ¦ U vindt daarin een keur van uitstekend verzorgde reizen per autocar trein en vliegtuig naar Italië Zwitserland Oostenrijk Duitsland en Spanje mm Voor ONGELOOFLIJK LAGE PRIJZEN flIO.-tot f500 -)- WEKEUKSE REIZEN 4d RIJN AH » MOEZSL 4J HARZ Sd BEIERN Si 3*UERLAND 8d RIJNLAND Bd OtRGISCHUAND 10 é PINSWANG TIROL 10 d VILSfTIROL 10 d WEiSZENBACH UIROU 10 d BICKLBACH TIROL 10 d REUnE TIROL lOd ZILLERIAL d DOLOMIETEN i ^ d GARDAMEER TORBOL6 - 188,10 d GARDAMEE » RIVA-VARONE 159 10 d ITAL RIVIERA 186 lOd OBERAMMERGAU - 195 d DENEMARKEN 138 d BUNGALOWPARK GARDAMEtR 17 » 10 d BUNGALOWPARK MEER V LUGANO 168 PROSPECTUS OP AANVRAAG NIEUWSTE RBSWACENS 1960 VtRTREK VANAF i 125 - - «.- 118 - 112 119.-.118,-.118,-.118 154 122 - BUHOMA EXPLOITEERT EIGEN HO TELS MET NEDERLANDS PERSONEEL EN HOLLANDSE KEUKEN ALLE REI ZIGERS ZIJN AUTOMATISCH VER ZEKERD UW TREINREIS BEGINT ZONDER PRIJSVERHOGING IN UW WOONPLAATS Stuur vandaag nog een briefkaart desnoods met één woord er op PROGRAMMA " en wij sturen u ons fraaie prospectus per omgaaiida gratis toe REISBUREAU OMA NEDERLAND N.V AMSTERDAM Vijzelgr 34 Tel 020-62381 DEN HAAG Laan van Meerdervoort 3 Tel 070-635769 ROTTERDAM Westblaak1,Tei.01 0-125903 UTRECHT Reisbureau Voor Buhoma reizen kan in Utrecht worden geboekt bij Reisbureau van Nimwegen Voorstraat 90 Tel 23121 IIEBiSm a ¦ EMME » • TEL 06910-223frl328 Botlclngskêniortn Pass.b Van Nimwegen Utrecht Voorstraat 90 Tel 23121 Zeist Ie Hogeweg 24 Tel 12809 Bookingskantoor voor Zeist en omg Reisbureau van Nimwegen Hogeweg 24 Zeist VOLKSWAGENS in het betere genre ^ 1 maand gratis proefrijden de Luxe beige de Luxe blauw de Luxe strato-zilver de Luxe polar-zllver de Luxe groen CRATIS ONZE REISGIM 19.60 fe/i * eW ran I LUXEMBURG • prachtige ' 1 DUITSLAND ' reifen van 1 OOSTENRIJK ' 3 ' l3 dagen I ITALIË * '¦¦ ¦ ¦ " 1 JOEGO SLAVIE ' s „ I ZWITSERLAND I DENEMARKEN f Jet beste ¦¦¦ | 40iaar II reiiervaring k REISBUREAU MD il^EUROPEAM TOURS ' l>f»/HAAKSBÉRCERSTR.I *» de Luxe met roldak polar-zilver de Luxe met roldak polar-zilver de Luxe met roldak horizon-blauw de Luxe beige bestelwagen blauw-wit bestelwagen blauw bestelwagen crème 2 V.W ' 56 bestelwagens crème V.W ' 55 be.stelwagen blauw V.W ' 57 Pick-up blauw OPEL CARAVAN ' 56 lichtgroen MERCEDES 180 Diesel 158 zwart RENAULT 4 ' 55 lichtgrijs HILLMAN MINX DE LUXE ' 55 lichtgrijs Deze wagens verkeren in uitmuntende staat en worden onder Bovag-garantiebepalingen verkocht EIGEN FINANCIERING AUTOBEDHiJF DE HEUS Reis - en Pass.bureau VAN NIMWEGEN Voorstraat 90 telefoon 030-23121 Alb Perkstraat 33 tot Spieghellaan 6 - HILVERSUM Telefoon 02950 — 6465 — 13267 Geopend van 8—21 uur Zondags van 12—17 uur DEALER VAN LANCIA EN RAMBLER b SPROOK^IESREI^EN ^??^ Vertrek elke week v.a 2 april uit A'dam Den Haa2 > R'dam Utrecht Arnhom Breda Tiiburg Den Bosch en Eindhoven ^ k U d Pusrcis Rijn f 99.75 ^^ « d Paaireis Heidelbürt f 99.75 7 d Valkenburg m exeunt v.a f 110 - 9d Rijn/Koblenz v.a f 119.75 io;i'd "' o ''"?" " 1 Jl "" Reisbureau EUROTOURS 10/17 d Torbole-Gardameer v.a f 157.75 Zaagmolendrift S3 c - Rotterdam IJ/19 d Arco en Riva v.a f 179.75 ^ 12/19 d u Adr Rivièra v.a « 209.75 Blik Utrechf Groenewsg 107 Tel 30282 ^^ U;20d Spanj v.a f259.75 1 •*-* Vraag ook ons vliegprogramma Boek.kant Utrechtt Reisb v Nimwegen Voorstraat 90 teietoon 2 31 21 Vrajaigt o:n«je gr.:aj|.:f;|i>y1ii4eu|^e-n.-;.p'PO'-S'.peclus '' ^^ Vost ] « eet pas t«ï » «»' eVt ertv ' btn *- 1 teruê » is relï »" mW ItkctW chpo lull ' Gee " All » ' rest "' ijden aaltij ' ront ibee«t " L \ pjes Uitst " itcn JS.N > blii »' ¦ de ï^ö ^^'" rz ofvr.Ji Geer ijkoitie " < ïftïi \ ibcê " ZONNEREIZEN I960 13 d Florence • Rome enz 9/5 30/S 20/6 enz 16 d Florence • Rome • Capri enz 23/4 14/5 11/6 2/7 « nz 14 d Barcelona - Madrid enz vanaf 15 mei wekelijks 20 d Madrid • Sevilla ¦ Granada enz 2/5 23/5 13/6 « nz 10 12 17 19 d Gardameer vanaf 16 mei wekelijks en 20 d Italiaanse Rivièra vanaf 16 mei wekelijks en 21 d Spaanse Goudkust vanaf 15 mei wekelijks Vooris ruime keuze In 4 5 6 8 10 12 15 17 19 21 22 of 27 daagse reizen nasr Luxemburg Duiii land Oostenrijk Zwitserland Italië en Spanje ReUbur'ésü ''-' Grdenisveld B6t«rile«tS2>R'dam Tel ^ 1.15.35 Vraag onze grati » reisgids ook voor de zomerreizen 1960 met vermelding van letter AA Erkend door de Ncd Reiskamer Voor Utrecht Reisbureau K v NIMWEGEN Voorstraat 90 — Telefoon 23121 VAKANTIE IN VALKENBURG 8-daagse vakantiereis per luxe touringcar naar Valkenburg met dagtochten door Limburg België en Luxemburg bij ie prijs inbegrepen Vertrelc vanuit Amsterdam 13.45 uur vertrek Hilversum 14.45 uur elke zaterdag van 14 mei t.m 10 september Via Amersfoort Utrecht ' s-Hertogenbosch Oisterwijk Eindhoven en Roermond naar Valkenburg Aankomst ca 21.00 uur russen Hilversum en ' s-Hertogenbosch kan ook In tussen gelegen plaatsen worden ingestapt Terugreis via Roermond Nijmegen Arnhem Utrecht en Amersfoort Verblijf te Valkenburg ^ in uitstekende hotels Inschrijfgeld slechts f 10 — in mindering op de reissom Prlizen t.m 11 iuni f 105 — na 11 iuni f 115 — p persoon VOORKOM TELEURSTELLING - SCHRIJF SPOEDIG IN Inlichtingen en gratis rei.sfolder REISCLUB VALKENBURG EENCESLAAGDEVACANTIE r Directie A de Jong kantoor Havenstraat 61 Hilversum Telefoon 6120 na 19.00 uur 2633 MET DE HOTAM ^ n dagen Limone-Gardameer f 214 — < 1 10 m Vorarlberg Oostenrijk ¦ ¦ „ 146.50 1 11 ^ Seefeld Tirol « 209 — 1 10 m Luzern en Vierwoudsteden - 1 meer Zwitserland „ 180 — 1 8 t * Souerland vanaf „ 91 - 1 5 tf Parijs met volledige ver - 1 zorging en uitstopies „ 97.50 1 8 m Kopenhagen en Hamburg „ 295 — 1 8 M Bad Honnef bij Königswinter 122.50 1 8 M Rheinbreitbach a/d Rijn » 100 - 1 8 M Valkenburg „ 122 — 1 en nog vele andere prima verzorgde reizen van 1 3 - 5 - 6 en 8 dagen | Vraagt ons gratis reisprogramma 1960 1 ¦ ^ 1 ^^^ H^H Den Haag | ¦ P ^ ^^^^^^ 1 Valkenbosplein 13a | H S ^^^ ï Tol 070-392322 ' i c ¦ 0 1 1 k J Agentschap te Utrecht 1 l^^gLJM Sig.mag Killesteyn 1 <^ SKÊEBL Lange Jansstraat 14 ' 1 Reisbureaa Ricco Mariastraat 30 Vliegvakantie per K.L.M Sabena e.a met verblijf in comfortabele * airtour holland hotels o.a tet •* c t i ' Costa Brava 15 dg v.a f377 - ' Franse Riviera 15 dg v.a f360 - * ltalië 15 dg v.a f402 - • Oostenrijk 15 dg v.a f402 - ' ' Joegoslavië 15 dg v.a f603 - • Portugal 15 dg v.a f817 - ' Div Europese hoofdsteden 4 dg v.a f 96 - ** Mallorca 15 dg v.a f349 - •* Sardinië 15 dg v.a f489 - •* Jersey 8 dg v.a f294 - ** Zwitserland 15 dg v.a f390 - Nespanda Toursi Torremolinos Malaga 15 dg v.a f445 - Luchttoerisme betekent ook voor U MEER VAKANTIE VOOR MINDER GELD Vraagt Inlichtingen over deze privéreizen bIJ Voorstraat 52 — Telefoon 19385 ^^ UTRECHT HESTA CRANS « c CO ^ akMMMÜJi ^ Il Vi V ERSCHILLENDE gewerkt dat delenmarkt betreft heeft blijk gegeven lJ hoger niveau hebben ¦ a aandelen heeft nog bereikt maar de aandelen zijn er toch de jaarverslagen d eerder bekende jaarci 1 optimistische besch f door de stijging van li zetten zijn gepaard ' i mingen — Scholtens men trouwens hetzelfde langrijke toeneming wekt dat ook de voor de rentabiliteit van Bemoedige berichte Cebuto a.'u.toz'eisBexi comfortabeler zorgelozer betere verzorging veel zien en beleven in beschaafd gezelschap dus meer vakantiegenoegen en < GOWKOPMH 4/6 DG RIJN HARZ OF LUXEMBURG v.a f 75 - 5/7 DG PARIJS OF DE RIJN v.a ƒ 107 - 6/7 DG ZW WOUD OF OBERAMMERGAU va ƒ 149 - 7/10 DG CENTRAAL ZWITSERLAND va ƒ 198 - vraag reisgids uto reisbureaus 10/17 DG TIROL OF VORARLBERG va ƒ 179 - 10/17 DG DOLOMIETEN OF GARDAMEER va ƒ 199 - EN TIENTALLEN ANDERE REIZEN VAN 3 TOT 21 DAGEN OOK VLIEGREIZEN Het spreelit wel vanzelf dividendverhoginsen we weer zijn afïelsomcn verrassend zijn Indola 14 het vertrouwen in ling van de Nederlan hebben versterlit en tot naar aandelen hebben men ook in het huitcnl oog heeft blijkt wel uit van de aankopen van die bij het wel in de eerste om de grote internationale — deze weck vooral Philips en Hoogovens — maar op de voorgrond tredend se aandelen waarover m buitenland de laatste tijd voorlichten UTRECHT STATIONSPL 22 TEL 20323 1 Culemborg Zandstr 7blf Tel 465 Zeist Utrechl teweg 88 tel 6141 alsmede bij de kantoren van LISSONE LINDEMAN Italiaanse Riviera Het Ned Bangalowpark te Sestrl Levante is weer open Vanaf 15 april a.s ledere vrö dag 17 daagse reizen met Bergland-Expres V.a f ISO - tot f 205 - p pers Inl en folder oois voor automobilisten N.I.M Mimosastr 14 Den Haag TeL 37.19.12 Men lean zich over stelling min of meer voelen of zij als een vooi worden gezien is no " Juist dezer dagen is worden dat in de loop voor ƒ 1.3 miljard fondsen is geëmigreerd telcent dat van de bedrijfswinsten van j " een groter bedrag n " tenland moet worden Voor zover tegenover Nederlandse aankope tenlandse fondsen voornamelijk tot Amer Westduitse zijn beperkt duurder worden betaald het koersniveau van aandelen in het alge ligt dan die van de REISBUREAUSTOK(C.S.TOURING ZWIJNDRECHT ROTTERDAMLindelaan 3g Mijnsherenlaan 6 Telef 5782 Telef 753679 dagen FRANSE VOGEZEN Mittlach ƒ 87.50 p.p 10 dagen OOSTENRIJK Vils ƒ 117,50 p.p En nog S5 AUTOCARREIZEN welke thans In ons reisschema zijn opgenomen VRAAGT ONS GRATIS REISPROGRAMMA De hoge koersen van aandelen zijn in zoverre de meeste onderneming nale kapitalen niet met ling van het bedrijf zijn mede als gevolg van de ring Dit blijkt duidelijk winstverhouding die delen tussen 8 en 15 lis gemiddelde in de V.S veer 20 kan worden g die reden worden de mei van aandelen ten onzent begroet want daardoor koersen tot een lager ni ^ bracht zoals dit bijv ovens het geval is hoewel deze week alweer een de claim die van de hebben ingehaald I Dalende rente Een stimulans voor de de gedaalde rentestand waar driemaands p pier nog met 4 pet thans dan Z % pet behoeft taald en waardoor de aldaar uitgezette Eu wordt bevorderd Deze rente ziet men ook in de obligatiekoerscn weers dat bijv de 4 ' 4 pet staatslening voor 98 pet reeds boven pari noteert nieuw aangeboden obligaties Traag bestaat 1 Men kan zich er da zeer over verwonderen land deze week weer Advertentie M BIZONDER LEKMTERË SIGi In het telefonisch avi gisteren veranderde ] vergeleken met dat dag niet veel De vol ciële noteringen kwam lussen haakjes de off '"' ringen van vrijdag A.K.U 493-499 G iBR ' i Kon Olie 155 155.50 155.60 Philip 8G8 865^i Unilever slot 795 796-'!i Hoi 644 G + B - 649 G 1643 " Wall Street was p Avondkoers Begin en besluit TJ-w va.ca,ntie m,et een heerlijlxe boottocht De Mij Zeeland organiseert dit jaar 5 en 7 daagse privé-reizen naar Londen v.a f 150 5 en 8 daagse begeleide reizen naar Londen met volledige verzorging en excursies v.a f 214 — 10 daagse reizen naar Schotland v.a f35S — het Merengebied v.a f339 — en Torquay v.a f 319 — Ceri/ustreerde brocfiure bij Uw reis/iureou KOERSEI 7-4 B-4 Chrv Atch Topek » 24U 24',i CUV Balt,im"re 355,i 35=8 Cnns Can Pacific 25>,2 25 ' i Dom rillon Cenl 39>2 as's Diip N Y Centr 24 = 2438 EasM Ppnnsvivïinla 13's 14 Gen S.^uih Pf)p 20 ' i 20U Onn tinion Püc 21V 27 Vi Oiint Al:i*>fi " hfTTX 50 H 50 ^^ le Am Tan 41 i.'b nu mt A F c Ind 4S'j ««•" o tnt Am Smeltlni 44 ' i 441 tnt Am T * L 89 = 8n \ < eni Am Tnbaroc 106 " 4 106 Mnn Anaronda 52 5314 Rlrit Beth « ïteel 4B 45'a Repi Boeing 24 24 ' A 1 Royi De uitstekend georganiseerde vacan'tiereizen van de Mij Zeeland naar de mooiste delen van Groot Brittannië bieden de toerist de extra attractie van een heerlijke zeereis tus sen Hoek van Holland en Harwich Het mo derne comfort het gezellige zonnedek de genoegelijke stemming en de prima verzorging aan boord maken de overtocht tot een ware belevenis " Welconve to Brita,in Hoek Van tidlldhcl^flci rwicK 
UTRECHTSCH NIEUWSFIAD Zaterdag 9 april 1960 - 67e jaargang no 291 19 laagste hoogste vrijdag 8 april 1960 koers koers laatste koersverschil tijdvak t.o.v 1 april 9615/1 97 % 97^4 + V16 9213/16 931/16 93 + 1/32 97 % 9711/iB 9711/16 + V16 108 % 109 109 - 1 - ' A 111 114^4 11214 — Vi 161 % 160 165 % + 1 % 471 495 493 % + 25 % ƒ 179 — f 182,50 ƒ 180,60 + f 0,65 2501,4 260 260 + 11 % 601 665 663 - 1 - 661/2 425 450 450 + 30 437 449 447 - t - 7 827 8841/2 8661/4 - f 42 771 8031 ^ 796 % - t - 39 210 211 211 + 1 ƒ 155 — ƒ 158,60 f 155,55 — ƒ 1,25 ƒ 108,50 ƒ 115 — ƒ 113,90 + ƒ 6,90 141 1441/2 141 Vz 0 173 179=4 178 -(- 6y4 255 257 255 + 5 145 % l.'^01/2 liTA - 1 - iMi KOERSEN WALL STREET i -« 8-4 Chrvster 54;8 54 Sears Roeb 497i 49 % Atch Tnppk » 24>4 24 > 4 Citv Bank 79;s 793iB Shell on 36A 35=i Baium-Te 35»i 35=i Cons EdisoD M ' 64=4 Soo M.'bll 38 ' i 31Vb Crin Pariftc 25i,j 25>/2 DniiH Air 32 32'2 Slanrt Br 40^4 mï rUlnn Cent 39'i 39''s DnD de Nem 225 224 ' i Sf.anrt 011 NJ 44-i 44li N V Centr 24=1 24 '/ 8 Eastm Kodflk 111 Hl ' •^ tiiriphaket 14'i 14'4 P»nnsviw!inia 13-s 14 Gen eiectr 93^4 93 '' s Texas Torp 7412 73 % S.Mjth Pac 20(2 20 ' i GiTi M..ti>rf 46=1 46=s Un Aircraft 34 '/ 34'i ^^ ni.in Pdc 27i,'4 27Vi G.ii.rt Vcar T 37 3f/s tin C.TD 75i 7-U Al.lpr " hem 50 " 50 AniPT M < T(,r ' 20 ' i 27 ' ' n Fnilf 23ii 2314 Am Tan 4Hi HU - nt Rarvestpt 45 45 ' LI S R.it>hei 54 54 A P c fnd 48'4 48's nl Nickel IO6I2 lOfi'4 IJ S »> eel 8331 82 Am Srnpltlnu 44 ' i 441 „ nt T a T 39 38 % We.stlneh 53 Ve 52»4 Am T * L 895i 8P '» < ennt»eott 77 '* 77 '/ Wnolwnrth 64 Vi 64 % Am Tnbaorr 106'4 106 Mnnte wsrö 1B 45 % Forrt Mntnr 73 ' 73 " Anqrnnrta Ï2 - 3li R^cilo CrirXï 71 71 I < I M 30 ' i 293,i Bpfh Steel 4fi 45'8 Repiiblle St 633 62 n Boeing 24 2414 Royal Dutch iiy 41 i Omzet 2.820.000 Advertentie W/A HOQE KOERSEN TEN DELE SCHIJN Nieuwe vraag naar aandelen door binnen - en buitenland Emissies om meer dan Bankboekjes droeg het bedrag van de nieuwe con tracten in 1958 en 1959 resp ƒ 29 en f 40 miljoen het bedrag van de aflos singen resp ƒ 93 en f 80 miljoen ten gevolge v aarvan het totaal van de uitstaande kredieten van ƒ 567 miljoen eind 1956 tot ƒ 441 miljoen eind 1959 is teruggegaan De Herstelbank heeft na de oorlog zonder twijfel zeer nuttige diensten aan het Nederlandse bedrijfsleven bewezen maar dat het gewone b k krediet langzamerhand weer in de plaats treedt kan niet anders dan als een sanering van de financiële positie der Nederlandse ondernemingen en als een bewijs van een terugkerende normale rentabiliteit worden gezien Zo zijn er dus ook deze week voor de ontwikkeling van de Nederlandse e<'onomie en voor de waardering van de aandelen weer tal van bemoedi gende aanwijzingen en het is dan ook alleen de onzekere stemming van de New-Yorkse beurs die in Amsterdam het enthousiasme op de aandelen markt af en toe jooft 4an de ene kant ondervindt men ook op de New-Yorkse beurs de gun stige invloed van de ruimere geld markt aan de andere kant is men gelet op de teruglopende order portefeuilles bij sommige ondernemin gen op de economische ontwikkeling in de V.S niet gerust nu de concur rentie van de Europese landen blijk baar in vrij sterke mate wordt ge voeld Omzetten Wessanen stegen enigszins De saldi exploitatierekeningfn enopbrengst deelnemingen van Wes sanen's Koninklijke Fabrieken NV.te Wormerveer heliepen bivjkci.s hetverslag in 1959 f 10.562.898 v.j.ƒ10.486.025 Saldo winst ƒ 3.500 000 ƒ 3.493.350 Voorgesteld wordt een dividend van tien per cent op de oude en van 2.5 peicent op de nieuwe aandelen Ove 19,58 werd op de oude aandelen acht procent uitgekeerd De omzetten vertoonden in 1959 weer enige stijging De voorraden per balansdatum namen aanzjen ivjk toe ten dele door omstauf.ighe den die difcr de directie voor duur zaam v/orden gehouden De investeringen bleven met ƒ 3.1 miljoen beneden het in 1958 bestede bedrag Bij deze mveste ringen speelden een belangrijke rol de verbouwingen in één der molens en de veevoederfabïiek V^ow'erin gen werden gemaakt met een wij ziging in de grondslag van de ener gievoorziening en met de bouw van een proefboerderij De wapenstilstand In de meel pri.izenoorlog leidde nog niet tc < be vredigende resp winstgevende prU zen red welk een en zeer om RENTE Gemakkelijk beschikbaar - geen koersrisico - geen kosten Storten en opnemen kunt U aan de kassen van de firma F van Lanschot of van Vermeer & Co maar ook heel eenvoudig via de giro Vraag onze folder „ Bankboekjes " Van onze beurscorrespondenl VERSCHILLENDE factoren hebben er deze week toe mee gewerkt dat de Amsterdamse beurs vooral wat de aan delenmarkt betreft doorgaans van een opgewekte stemming heeft blijk gegeven en de koersen over het algemeen weer een hoger niveau hebben bereikt Het algemeen indexcijfer voor de aandelen heeft nog wel niet zijn hoogste stand van begin 1960 bereikt maar de internationale en de Nederlandse industriële aandelen zijn er toch niet ver meer van af De publikatie van de jaarverslagen door Philips en de Unilever hebben de reeds eerder bekende jaarcijfers een nieuw accent gegeven door de optimistische beschouwingen van de directies en met name door de stijging van de winstmarges waarmee de grotere om zetten zijn gepaard gegaan Bij tal van Nederlandse onderne mingen — Scholtens ' Meel Kon Papier Indola e.a — vindt men trouwens hetzelfde verschijnsel en het is deze niet onbe langrijke toeneming van de produktiviteit die de verwachting wekt dat ook de voor het lopende jaar opnieuw stijgende kosten de rentabiliteit van de bedrijven niet al te zeer zullen schaden Philip.s en Uni'.ever in de markt was Bij Ptiilip.s i.s het ire^^^t-*>i «^^&^» é St^p U,Os e4 Hoogovens nieuwe 644 G + B - 649 G + L slot 647 643 '= Wall Street was prijshoudend Het is natuurlijk verleidelijk de grote winsten welke op dergelijke aandelen kunnen worden verkre gen te realiseren en in bepaalde gevallen kan dit zelfs juist worden genoemd Maar in het algemeen zal de Nederlandse belegger goed doen met zich niet al te zeer door de stijgende koersen te 1 ten be ïnvloeden en meer te letten op de steeds in omvang en waarde toe nemende activa van de grote con cerns welke van de aandelen de tegenwaarje vormen Het is de laats 3 jaren duidelijk ge bleken en wij hebben er ook meer dan eens de aandacht op gevestigd dat het de grote financieel sterke veelal internationaal georiënteerde concerns zijn die zieh het snelst bij de conjuncturele en structurele wijzi gingen in de economie weten aan te passen De verwachting bestaat trou wens dat vele Nederlandse onder nemingen in de ontwikkeling van de Euromarkt en ven de Vrijhandelszone hun pip.ats zullen weten te behouden en de cijfers van de Nederlandse bui tenlandse handel zowel als de mede delingen over de gang van zaken in het eerste kwartaal van het lopende jaar geven aan die verwachting steun Weer bankkrediet Dat het Nederland -- bedrijfsleven de laatste jaren ook in financieel opzicht zijn positie heeft weten te versterken kan ook w-rd'-.i afgeleid uit de cijfers welke de Herstelbank donderdag over de door haar verstrekte kredieten heeft gepubliceerd Sinds de oprich ting heeft deze instelling voor rond ƒ 1.3 miljard aan bedrijf.skredieten verleend waarvan thans reeds ca ƒ 830 miljoen is afgelost Was tot en met 1956 het bedrag van de nieuw gecontracteerde kredieten telkeniare groter dan het bedrag van de aflos singen sinds 1957 wordt er jaarlijks meer afgelost dan gesloten Zo be - Hoger dividend en 25 pet stockbonus Twentsche Kabel Directie en commissarissen van de N.V Twentsche Kabelfabriek heb ben besloten aan de vergadering van aandeelhouders op 3 mei a.s voor te stellen o over 1959 een slotdividend van viijftien procent uit te keren In februari jl werd een interimdividend gedeclareerd van zes procent Over 1958 werd vijftien procent dividend uitgekeerd Voorts zal aan de algemene verga dering worden voorgesteld uit de be staande reserves oen uitkering van 25 procent te doen in de vorm van nieuwe aandelen Cemeensch Eigendom Blijkens het jaarvorslag over 1959 van de N.V Gemeenschappelijk Eigendom te ' s-Gravenhage heeft de bruto-winst over dat boekjaar inclu sief die van de dochtermaatschap pijen-nieuwbouw ƒ 1.818.201 bedragen v.j ƒ 1.590.599 Netto-winst ƒ 751..322 onv ^' oorgesteld wordt een onv dividend van 6 pet op de pref winstd aandelen en een eveneens onveranderd dividend van 13 pet op de gewone aandelen Voor de pref winstdelende aan delen resteert dan nog een onver deeld dividendsaido van ƒ 1.864 Voor houders van amortisatiebewij,.en is beschikbaar ƒ 99.047 terwijl in ver hand met het 50-jarig jubileum der maatschappij wordt voorgesteld voor houders van amortisatiebewijzen extia een bedrag van ƒ 66.667 be schikbnar te stellen en een reeds aan gekondigde bonusuitkering van 5 pet op de gewone en van 1 pet op de preferente aandelen ten laste van de agioroserve Op 31 december 959 waren nog in omloop 10.623 amortisatiebewijzen I\ik doordat de afzetmogelijkheden nog meer toenamen dan het aan bod Dit was een gevolg van een ver sterking van de vraag op de mark ten waar onze sla ook de vorige week al werd geplaatst Nieu-ve af zetgebieden kwamen er niet blJ Van zeer veel betekenis was de afzet van sla naar West-Duitsland en ook naar Engeland België en de binnenlandse markt waren ook zeer belangrijke bestemmingen De aanvoer van glasandjivie is niet zo toegenomen als die van sla Het aanvoerverloop was wat wissel vallig met een neiging tot vermin dering aan diverse veilingen Daar dit samenging met een constante vraag van het binnenland en voor kleine hoveelheden van België kwam er enige stijging In de markt De prijzen van kasspinazie heb ben In de afgelopen periode een golfbewet'ïing gemaakt Aan het be gin van de week was het pri,ispeilaan de matige kant ook in verhou ding tot de prijzen van anderevoorjaarsprodukten Op vrijdag 1 april werd al een prijsstijging merkbaar aan bijna alle veilingen en op zaterdag daaraanvolgend lie pen de prijzen zelfs sterk op Wel iswaar was in het begin van de nieuwe week de prijs niet ip dit peil te handhaven maar de note ringen bleven ver boven het niveau van dit uit het begin van de be sproken periode Evenals voorheen werd dit produkt voor een groot deel geplaatst op de binnenlandse markt maar de indruk bestaat dat de export weer ongeveer evenveel omvatte De komkommerprüzen / ijn al en kele weken onstabiel In de afgelo pen week was dit ook het geval De kaskomkommers spotvrtje zyn In de periode van SO maart tot 5 april tamelijk regelmatig aange trokken in prys en de overige staand-glas-komkommers zijn aan vankelijk ook in prys gestegen maar later werd de stijging toch voor een deel weer teniet gedaan Over het geheel genomen Is de komkommermarkt wel verbeterd Dit hangt wellicht samen niet de verbeterde weersomstandigheden De afzet vond voor een belangrijk deel plaats naar l^ngeland terwijl de uitvoer naar Zweden en West Duitsland toenam De aanvoer van radijs omvatte flinke hoeveelheden De vraag van het binnenland en West-Duitsland bleef heel redelijk en bleek goed te gen het aanbod opgewassen zodat de prijzen op een gunstig niveau la gen De wintergroenten werden in de loop van de week vlot afgezet De koolsoorten ontmoetten een zeer sterke vraag waardoor het prijs peil zeer hoog lag De aanvo^ïr was ruim waar het witte kool hetrof Rode kool was matig vertegen woordigd en gele kool zelfs zeei be perkt De laatste twee genoemde koolsoorten werden vooral aan West-Duitsland geleverd Witte kool kreeg bestemmingen in o.a West Duitsland Prankrük en Engeland Voor dit produkt liepen de prijzen verder op Het aanbod van waspeen was hoewel nog ruim toch wat kleiner dan voorheen De vraag op de bui tenlandse markten naar dit produkt bleef zeer sterk Het gebeurde zelfs dat blJ een aanvoer die op bepaalde dagen beneden de verwac.'^tmgen bleef het prijspeil flink steeg Als buitenlandse afnemer was West Duitsland verreweg het belang rijkst Geleidelijk aan Is de aanvoer vanwitlof verder teruggelopen De vraag bleef sterk hoewel die van West-Duitsland kloin werd De pry zen lagen op een gunstig niveau De handel in appelen omvat re gelmatig kleinere hoeveelheden Uit de voorraden die bü de aan vang van het bewaarseizoen al min der groot waren dan verleden jaar,is zeer regelmatig aangevoerd,waardoor deze voorraden momen teel niet groot meer zyn en verge leken met het vorig jaar zelfsmaar beperkt De vraag die allange tijd zeer sterk is gev eest hield ook deze week goed aaa zo dat de gunstige noteringen in standbleven De afzet vond plaats naarhet binnenland West-Duitsla id en in mindere mate naar België enFrankrijk _ _ Interimdiv B.O.G Het Beleggings Fonds Onroerende Goederen zal een interim-uitkering beschikbaar stellen van f 27 - i '' per participatie en f 2,75 per één tien de participatie Het aantal partici patiebewijzen steeg het afgriopen half jaar met 13,2 procent tot 163.962 In de eerste helft van het vorige boekjaar bedroeg de stijging 7,4 procent Het fondsvermogen groeide aan tot ruim f 18,8 miljoen De afgifteprijs wordt ex de inte - rim uitkering per 4 april j.l < 1.175 voor bewijzen van een participatie en ƒ 119.50 voor bewijzen van één tiende participatie Hogere omzetten bij Leeuwarder Papier In de jaarvergadering van de N.V.Leeuwarder Papierwarenfabriek bleek de financieel-economische posi tie van het bedrijf gunstig te ziJn In 1959 steeg de omzet met 10 pet De produktiecapaciteit van de pulpfa briek te Franeker zal medio-1960 worden verdubbeld dank ziJ de plaat sing van een derde machine Het eerste kwartaal 1960 gaf ten opzichte van de overeenkomstige periode van 1959 een omzetstijging te zien Verwacht wordt dat de produktie kosten in de naaste toekomst met 8 a 10 pet zullen stijgen ten gevolge van loonsverhogingen e.d Er v/ordt naar gestreefd deze hogere kosten te compenseren door een produktivi teitsverboging waarvoor nog wel enige ruimte in het bedrijf aanwezig is De mogelijkheid van werktijdver korting is in studie genomen Hier van zal mede een kostenverhogende invloed uitgaan KAASMARKT BREUKET.EN april 1960 — Aanvoer 2 partijen Voor het komende jaar staan inves teringen op het programma tot een bedrag van ƒ 1,5 min voor de ver nieuwing van het machinepark Ver wacht wordt dat ook voor 1961 geen beroep op de kapitaalmarkt behoeft te worden gedaan 8 Gewicht 344 Aantal kazen 43 stuks kg Geen noteri g FRUITVEELING BUNNIK 8 april 1960 — Gemiddelde prUs notering voor klasse I Goudreinette 75-85 83 65-75 75 55-65 60 Jonathan 70-75 89 65-70 8 < 60 65 83 50-60 63 Lombarts calvijle 70 80 83 60-70 81 50-60 55 Engelse bel lefieur 65 70 60 60-65 59 50-60 51 Alles per k.g Aanstaande week alléén velling op maandag en woensdag Vrijdag is er dus géén veiling VEEMARKT LEEUWARDEN Leeuwarden 8 april - Aangevoerd 100 stieren ƒ 2,80 ƒ 3,10 extra tot ƒ 3,35 per kg slachtgewicht 1225 vette koeien ƒ 2,50 - ƒ 2,90 extia tot ƒ 3,10 per kg slachtgewicht guste koeien ƒ 675 - ƒ 825 zware tot ƒ 875 per stuk 2741 melk - en l!« SICO " TAPIJT U wilt Uw kamer belegd zien met eea vloerbedekking wel ke beslist afdoende is Maakt U dan gebruik van onderstaande aan bieding Uw kamer 350 x 450 belegd met „ SICO TAPIJT " kost U kant en klaar genaaid en gelegd Een produkt van de iNed Cocosfabrieken EEN STAP IN DE GOEDE RICHTING KOM NAAR ONS SPREEKUUR OP MAANDAGAVOND 11 APRIL a.s tussen 19.30 en 20.30 uur in het „ Haagsche Koffyhuis " Vreden burg 28 Utrecht 146.50 Wij hebben plaats voor > iHet Cocdshuis " ^ A'damsestraatweg '* • - Tel M775 " ¦ Wonihginricli'ttnK ' F M Broekman MANNEN - leeflïjd 16 tot 35 jaar en MEISJES in de fabrikage-sektor van telefonie-onderdelen o.a voor het maken van draadvormen - wikkelen van spoelen - reksolderen - justeren van relais en in de metaalbewerkingsafdeling voor stanzen - boor - en lapwerk - lak spuilen e.d Interessant schoon en zittend werk in een prettige sfeer ATTENTIE Bmrndtm kimt U elke mnrueti fbehnive zater dai>s I tussen 9 en 11.30 uur tereiM op onze afdeling Personeelzaken, Meteiirrnstmat, IhlirrMim Voor jongelui met studiezin in elektronische richting zijn mogelijkheden I Een exquise collectie Bruidstoilenen Op ons spreekuur verstrekken wij U aan de hand van foto-materiaal alle inlichtingen omtrent plaatsingsmogelijkheid met de laatste nieuwe Zwitserse en Franse % en lange modellen In Broderie Organza St Gallenkant en Nylon Speciale bruidsafdeling Onze aanneemvoorwaarden zijn ook nog aantrekkelijker geworden o.a goed loon speciale spaarregeling voor jongeren volledige reisgeldvergoeding enz Komt U maar eens informeren Maison de Bonneterie N.V Philips ' Telecommunicatie Industrie lR/18 l Nachtcgaalstraat Utrecht Hilversum fsC^ruklcerij HOONTE Willemstr 15—21 Utrecht S N.V - GARAGE HON 57 De drift was nu in orde De g er in aangebracht waren zoude houden zelts als de rivier weer v»rvelend dat Rob niet gekon alleen dat hij niet opnieuw dwas halen Maar misschien was er lei was ten slotte Julie toch nog kon zich voorover en mompelde in I ie dal ik een dwaas ben Het Ischelen of Julie hierheen komt gevoel wel onderdrukt had maar k heb mezelf laten geloven dat \ as maar dat is ze natuurlijk ni ' eanut Het was een opluchtmg dit ee uvlet een gevoel van uanlioop ri leven met de hielen aan en zett leide leek onder haar door te en glans toen zij de ondergaanc i,i ging dwars door een klein bi javianen zat en toen die uit ell Ie aanvoerder nijdig en liet zijn teek züdelings uit en wilde e ield hem in bedwang De zon was bi,ina onder toen r kwam niemand uit huis ma / olkje uit de keukenschoorsteer afsteeg en Peanut naar de stallei mater leidde hoorde zli de hond Zij keek rond Er was geen te jien geen muildierenwagen en g In de stallen De merrie was er ergens anders heen gereden Zij Hing en begon de singels los te zadel afnam en het hoofddekse zij dat de kaffers die aan de wel gauw gereed zouden zijn ' Daarom zette zi,i Peanut op stal sloot zorgvuldig de deur en ging ¦ Bully kwam om de hut van m zwaaiend met zijn staart alsof de verkeerde had geblaft Het v de zij voetstappen en verscheen bleek en er waren diepe lijnen i mond had ongewone en bittere eigenaardigs aan hem en ook i ders — Het spijt me dat ik niet n • Uien zei hij kortaf — Moeder i ¦| ga maar niet naar haar toe ' Ze wil alleen gelaten worden — Dan zal ik de rantsoenen ebelle ~ Prachtig zei Rob — ik Zi Ik wil je even wat vertellen Ik interesseren zal maar ik moet 1 len of barsten Ik ga niet met — Waarom niet vroeg Isabel l 8 nm te Caldera veiwacht Adm Nelsitn p 7 Brunsbuttel naar Landerneaii Admiralengraoht p 8 de Casquet » Adonis 7 V Fort de France n Deme - rara Auv«nt 7 V IJmuideii n AttUB Ac({is p 7 de A^oren n Pori au Prince Aeneas 7 v Maila te Piraeus Agamciunon 7 op 9yo m NO Demerara Akkrumd.vk 6 te Vancouver Albatros 7 v Londen te Roiterdam Albert V 6 v Cork n Belfast Aiberta 6 v DeLfz-ijl te LKinoen Alca 7 op 8ü m ZO Anti Cosij eü AUabi 7 op 120 m NO Recife Aldebarao 6 v Renders n Wlsmar Algol 8 V Ader te Port Sudan Algorab 7 v Bahia n I ^& Palmas Alhena 7 op 200 m ZZW Finisierre AU Uamhof 7 v Maza^an n Venetië Aliotli 8 ten anker Slial al Arab \ lkaf(I p 7 The Brothers Alkes 7 op '• öi ^ m OZO Hawaii Alletla 7 te EPesmerc Port Alindjk 8 v ¦ Eoterdam n Bremen AlmLcrk 8 v Adelaide ie Melbourne Alnati ö te Santos verv.ach ' Alpha 8 V Bremen te Antwerpen Alphard 7 v An-.st to Rotterdam Atnalic D 9 ie ChitTa;;ong verwacht Ainbiorix 7 te Moqador Atnerskeik 7 te Duinkerken Ammon 8 v P Coave ie Aux Cayes Ainpenan 7 op 470 m ZO Kaap Race Amstrllaan 9 te aKraehl verwacht Amstcimnlen 8 6ü0 in O Hokkaido n Portland Amvtelslrooin 5 te Manchester Amjnlas p 7 K Passero n Tel Avlv Andyk 7 op 3C0 m N Bermuda Anfif>,ja 5 v Charlestown n Ahcrdeen Anja 7 v Gdii'ieham te Middlesbro Ank Winscmins 6 te Middleplïro Anna Klixabcth 7 te Londen Ann » Hfi.n.v " v Be'lasi te Par Aimenkerk 8 v b Marques Ie Beirj Airne s 7 V Uddevatla te ü-aanuum Aniiie F 7 100 m W Kaap Spartïventt Annle G 7 V Esb.ierg n Halden Aniarrlica > te Biankaholm Antonie 6 v Karlintjeii ' e Norrkopini Appinjictiam B v Leixoes n Antw Appinsedyk p 7 Mona passage Arak 7 v Amsterdam n Monrovia Arlii>n 7 v Southümpton te Gent Arras 8 v Amsterdam n Malta Ardito 7 V Rotterdam n Le Legue Ares 7 v Bremen n Hamburg Argonaut p 7 Capri n Port Said Arizona 6 v Haifa te Priolo Arkeidyk 6 v Djibouti n Penang Arnedvk 7 v RoterdF.m n Bremer Arnhem 8 to Duinkerken verwacht Asmidiskc 7 op 500 m ZO K Race Aspera 8 v Rotterdam te Gent A<;ler«pe 7 op 70 m ZZO K Race Aslra fi V Pnrl T»)hot f B ' ¦ '' en Atlas 7 v Valencia n Malaga A UT-ora 7 v Swansea n Lubeok Baarn 8 v Maracaibo te Bacheque BaH 7 V Sue n Djedc^ab Balticborg 7 ' e Moirana Banitjiai 7 op 7:0 m WZW \ zoren B:;ri;am 7 v ^ la ¦> iKwaï ' i Holland Barcarnla 8 te Amsterdam verwacl Baiendsi 7 v Imperia n Palermo 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 9 april 1960 - 67e jaargang no 291 21 MISDAAD OM EEN ERFENIS DOOR DE LUIDSPREKER De lief(Je van Rode Bloem Roman van JANE ENGLAND 57 De drift was nu in orde De grote rotsblokken die er in aangebracht waren zoudem liet vrij goed uit liouden zelfs als de rivier weer zou stijgen Het was vervelend dat Rob niet gekomen was Zij hoopte aileen dat hij niet opnieuw dwaasheden zou gaan uit halen Maar misschien was er iets gebeurd Misschien was ten slotte Julie toch nog komen opdagen Zij boog zich voorover en mompelde in Peanuts oor — Weet je dat ik een dwaas ben Het kan me een hoop schelen of Julie hierheen komt Ik dacht dat ik dat gevoel wel onderdrukt had maar dat heb ik echt niet Ik heb mezelf laten geloven dat Julie voor altijd weg was maar dat is ze natuurlijk niet Ik ben een zottin Peanut Het was een opluchting dit eens hardop te zeggen Met een gevoel van wanhoop raakte zü Tiaar paard even met de hielen aan en zette het in galop De weide leek onder haar door te stromen in een gou den glans toen zij de ondergaande zon tegemoet reed Zi.i ging dwars door een klein bosje waar een groep liavianen zat en toen die uit elkaar vlogen snaterde de aanvoerder nydig en liet zijn tanden zien Peanut week zijdelings uit en wilde er vandoor maar zij hield hem in bedwang De zon was bijna onder toen zü de farm bereikte Er kwam niemand uit huis maar zij zag een rook wolk.ie uit de keukenschoorsteen komen en toen zy af-steeg en Peanut naar de stallen en naar een emmer water leidde hoorde zij de hond blaffen Zij keek rond Er was geen teken van bezoekers te zien geen muildiêrenwagen en geen vreemde paarden in de stallen De merrie was er ook dus was Rob niet ergens anders heen gereden Zy zuchtte van voldoe ning en begon de singels los te maken Toen zij het zadel afnam en het hoofddeksel losmaakte bedacht zi.i dat de kaffers die aan de drift gewerkt hadden wel gauw gereed zouden zijn voor hun avondmaal Daarom zette zi Peanut op stal gat hem zijn haver sloot zorgvuldig de deur en ging terug naar het huis Bully kwam om de hut van mevrouw Timball heen zwaaiend met zijn staart alsof hij wist dat hij voor do verkeerde had geblaft Hel volgende ogenblik hoor de zij voetstappen en verscheen Rob Hij zag erg lileek en er waren diepe lijnen over zijn gezicht Zijn mond had ongewone en bittere trekken Er was iets eigenaardigs aan hem en ook iets anders dan an ders Het split me dat ik niet naar de drift kon ko men zei hij kortaf — Moeder is niet erg goed NeenKa maar niet naar haar toe ze heeft niets nodig.Ze wil alleen gelaten worden Dan zal ik de rantsoenen even uitreiken zei Isa belle ~ Prachtig zei Rob — ik zal je helpen Isabelle Ik wil je even wat vertellen Ik geloof niet dat het je inleresseren zal maar ik moet het aan iemand vertel len of barsten Ik ga niet met Julie trouwen - Waarom niet vroeg Isabelle botweg Haar hartklopte zo heftig dat het wel leek of het haar verstikkenzou of dat het door haar ribben heen zou breken Originele titel ^ THE PEACH ORCHARD " Dat zul je gauw genoeg weten zei Rob — maarlaat de reden nu maar even rusten Ik ga niet trou wen Goed zei Isabelle — Hoor eens Rob wat is ermet tante Carley aan de hand Niets bijzonders Misschien komt zu voor hetavondeten wel aan tafel Wat eten we vanavond Isa belle Parelhoenders Donald Menzies kwam gisterenlangs en heeft er twee voor ons achtergelaten Aardig van hem zei Rob Hij voelde zich ziek en had spüt dat hij ztjn moeder beloofd had vóór de volgende dag niets tegen Isabel le te zeggen Het zou een opluchting zijn geweest het eens uit te praten en haar te vertellen dat zü jaren lang op een afschuwelijke manier bedrogen was ge weest haar te zeggen dat alles van haar was en hijzelf met het bedrog niets te maken had gehad Waarna hij met zün moeder ergerts anders heen zou kunnen gaan Dat was wel het minste wat hij doen kon De gedachte om te pogen haar te trouwen was te verachtelijk om ook maar een ogenblik te overwegen Wie dacht zijn moeder eigenlijk wel dat hij was Waarom had zij dit zelfs ook maar te berde gebracht Het was een afschuwelijke pogin tot verleiding Hij hield immers van dit mei.sje van Isabelle feitelijk had hü al die tijd al van haar gehouden Opeens kon hij de gedachte om samen met haar het eten uit te reiken niet verdragen Hoewel het maar een doodgewoon routinewerkje op de boerderij was zat er iets intiems in met die lantaarn die daar bo ven hun hoofden slingerde en schaduwen op de muren van de schuur wierp Als ze getrouwd waren dan waren dat dingen die ze samen konden doen en die ze graag samen zouden doen Een drift repareren vee wassen graan zaaien en oogsten de farm laten leven en vruchtdragend ma ken Ze zouden het niet erg vinden arm te zijn er zat toch een bestaan in de farm De provisiekast kon den ze door jagen gevuld houden en het andere voed sel kregen ze van het land Maar hij kon de gedach ten om nu die dingen met haar samen te doen niet verdragen Het was net of men een dag in vreugde doorbracht wetende dat men de volgende dag weer voorgoed in het verdriet zou zitten Dan kon men be ter meteen maar weggaan — Isabelle zei hij — ik geloof dat je ten slotte toch nog maar even naar moeder toe moet gaan Mis schien heeft zü toch nog iets nodig Je kunt nooit we ten — Goed zei Isabelle — Rob je zult drie zakkengraan die in de rechterhoek staan er uit moeten gooi en Ze zijn niet goed meer ~ Goed zei hiJ op harde en korte toon Vóór hen stonden de kaffers by de muur lange zwarte gestalten De leider stond apart van de ande ren Hij had reeds zijn grijze deken te voorschijn ge haald en die om zich heen gedrapeerd een waardige en ongewone verschijning Wordt vervolgd ZONDAG HILVERSUM I — NCRV 8.00 Nws en weerber 8.15 Gram IKOR 8.30 Goede Morgen 9.00 Korte Kerkd KRO I 9.30 Nws 9.4,ï Gram 9.55 Inleiding Hoog mis 10.00 Hoogmis 12.15 Actuele geloofs problemen 12.30 Lichte muz 12.55 Act 13.00 Nws 13.05 De liand aan de ploeg lezing 13.10 De Waddors lioorsp 13.30 Lichte muz 14.00 V d ieugd 14.30 Oude kamermuz 15.00 De vliegende Hollander praatje 15.10 Gram 15.30 Muzikale le zing 16.00 Sport 16.30 De Profeet van de nabijheid Gods lezing CONVENT VAN KERKEN 17.00 Geref kerkdienst NCRV 18.30 Gram 19.00 Nws uit de kerken 19.06 Samenzang 19.30 De ge lijkenissen van Jezus lezing KRO 19.45 Nws 20.00 Gram 20.15 Cabaret 20.45 U bent toch ook van de partij praatje 20.55 Gram 21.30 Jesaja is mijn naam hoorsp 22.25 Boekbespr 22.30 Nws 22.40 Avondgebed 22.55 Muzikale lezing 23.55 24.00 Nws HILVERSUM II — VARA 8.00 Nws 8.18 Gevar progr 9.45 Geestelijk Leven toespr VPRO 10.00 V d jeugd IKOR 10.45 Herv kerkd 11.30 Vragenbeantw VPRO 11.45 Ber uit de kerken AVRO 12.00 Lichte muz 12.30 Sportspiegel 12.35 Orgel en pianospol 13.00 Nws en S.O.S ber 13.07 De toestand i.d wereld lezing 13.17 Meded of gram 13.20 Gevar muz v d sold 14.00 Boekbespr 14.20 Radio Filharm ork en solist 15.40 Filmpraat je 15.55 Lichte muz 16.30 Sportrevue VPRO 17.00 Gesprekken met luisteraars lezing 17.15 De vluchtende mens le zing VARA 17.,30 V d jeugd 17.50 Nws sportuitsl en sportjourn 18.30 Zi geunerork 18.55 Journalistenforum 19.30 Cabaret AVRO 20.00 Nws 20.05 Lichte muz 20.40 Alleen krassen op het lak hoorsp 21.10 Licht progr 21.40 Documen tair progr 21.55 Gram 22.13 Journ 22.30 Nws 22.40 Conc gebouwork 23.10 Sport uitsl 23.15 New York calling 23.20 Nwe Franse gram 23.55-24.00 Nws ARAM TELEVISIEPBOGR KOR n.30-12.40 Palmwljding palmult deling en palmprocessie AVRO 20.00 Filmrep 20.10 Op weg v acteur naar regisseur 20.45 Gevar progr AVRO KRO VARA en VPRO 22.00-22.30 Sport act EXGEIAND BBC LIGHT FBOGB 11.00 Twintig vragen 11.30 Kerkd 11.55 Progr overz 12.00 Verz progr 13.15 Gevar progr 13.45 Gevar progr 14.15 Hoorsp 14.45 Fllmprogr 15.30 Gevar muz 16.30 Hoorsp 17.00 Interviews en gram 17.58 Intermezzo 18.00 Samen zang 18.30 Hoorsp 19.00 Hersengym 19.30 Nws 19.35 Verz progr 20.30 Sa menzang 21.00 Musical 22.00 Verz pro gram 22.30 Nws 22.40 Gevar muz 23.30 Gev muz v vroeger 23.50 Avond gebeden 23.55 24.00 Nws BBUSSEL 12.00 Gram 12.15 Amus muz 12.30 Weerber 12.35 Amus muz 13.00 Nws en weerber 13.15 V d sold 14.00 Opera en beleantocono 15.30 Gram 15.45 Voet halrep 17.00 Sport en nws 17.05 Gram 17.30 Idem 17.43 Sportuitsl 17.50 Liede ren 18.30 Godsd halfuur 19.00 Nws 19.30 Gram 21.00 Ork.-conc 22.00 Nws 22.15 Gram 23.00 Nws 23.05 Jazzmuz 23.35 24.00 Operatragm MAANDAG HILVERSUM I — NCRV 7.00 Nws en S.O.S ber 7.10 Gram 7.30 Een woord voor de dag 7.40 Gram 8.00 Nws 8.15 Radiokrant 8.35 Gram 9.00 V d zie ken 9.30 Gram 9.35 Waterst 9.40 V d vrouw 10.15 Theologische etherleergang 11.00 Gram 11.30 Quizprogr 12.00 Pla norecital 12.25 Voor boer en tuinder 12.30 Land - en tulnb meded 12.33 Gram 12..53 Gram of act 13.00 Nws 13.15 Vijf tien jaar geleden praatje 13.20 Lichte muz 13.50 Gram 14.05 Schoolradlo 14.35 Gevar progr 15.50 Gram 16.00 Bijbel overdenking 16.30 Kamermuz 17.00 V d kleuters 17.15 V d jeugd 17.30 Gram 17.40 Beursber 17.45 Regeringsultz Su riname bouwt aan zyn toekomst III d mr dr H J Roethof 18.00 Orgelcon cert 18.30 Gram 19.00 Nws en weer praatje 19.10 Op de man af praatje 19.15 Negro-splrituals 19.30 Radiokrant 19.50 Lichte muz 20.15 Het geleende le ven hoorsp 21.15 Gram 21.30 Sopr en piano 22.00 Pari comm 22.15 Gram 22.30 Nws 22.40 Gram 22.45 Avondover denking 23.00 Elektronische muz met comm 23.40 Gram 23.55-24.00 Nws HILVERSUM n — AVRO 7.00 Nws 7.10 Gym 7.20 Gram 8.00 Nws 8.15 Gram 9.00 Gym 9.10 De Groenteman 9.15 Gram 9.40 Morgenwijding 10.00 Gram 11.00 Kamermuz 11.45 Voordr 12.00 Lichte muz 12.30 Land - en tuinb meded 12.33 Voor ons platteland praat je 12.43 Spaanse muz 13.00 Nws 13.15 Meded of gr 13.20 Gram 13.55 Beurs ber 14.00 Pianorecital 14.30 Gram 14.50 Van alle breedtegraden praatje 15.05 Gram 16.40 Gram 17.00 V d padvin ders 17,15 V d jeugd 17.50 Mil comm 18.00 Nws 18.15 Uitz v d Pacifistisch Socialistische Partü In het kader van de door de regering ten behoeve van de Po litieke Partijen gevorderde zendtijd 18.25 Lichte muz 18.50 Openbaar kunstbezit lezing 19.00 Kamermuz 19,30 Muzikale lezing 19.45 V d jeugd 20.00 Nws 20.05 De Radioscoop 22.30 Nws beursber en S.O.S.-ber 22.45 Journ 22.55 Prpgr voor alle weggebruikers 23.25 Conc gebouw ork 23.55 24.00 Nws ENGELAND BBC LIGHT PEOGB 11.00 Voordr 11.15 Mrs Dale's dagb 11.30 Nws en fabrieksfanfare 12.00 Ge var muz 12.30 Nws en gevar muz 13.00 Gevar progr 13.30 Nws 13.45 V d kind 14.00 V d vrouw 14.30 Nws 15.00 Gevar muz 15.15 Gevar muz 15.30 Nws 15.45 Lichte muz 16.30 Nws en Mrs Dale's dagb 16.45 Uitsl races en gevar muz 17.30 Nws en gevar pro gram 18.29 Weerber nws act en lich te muz 18.45 Hoorsp 19.00 Journ 19.25 Sport 19.30 Nws en hoorsp 20.00 Gevar progr 20.30 Nws en voordr 21.00 Gr 21.30 Nws en gevar muz 22.30 Nws 22.40 Gevar muz 23.30 Nws 23.55-24.00 Nws Advertentie Kinderen die vragen Kinderen stellen wel eens vragen die we niet zo één twee drie kunnen of willen beantwoorden vooral niet als het vragen betreffen die liggen op „ sexueel terrein " De Deense kinderpsycholoog Sten Hegeier heeft een zeer geslaagde po ging gedaan het ons in dit opzicht wat gemakkelijker te maken In een boekje getiteld „ Mammie waar kom ik vandaan " behandelt hij geboorte en sexualiteit op een voor ieder kind begrijpelijke manier We kunnen eruit voorlezen zolang onze kinderen zeil nog niet lezen kunnen De toon van het werkje Is luchtig en plezierig en de vele illustraties maken er een bijzonder aantrekkelijk geheel van Kortom dit is een verrukkelijk boekje dat alle ouders eigenlijk moes ten kennen Het is vertaald en uit gegeven door de Nederlandse Vereni ging voor Sexuele Hervorming Verkrijgbaar voor slechts / 0.95 bij het JAN-RIJTGERS HUIS Weerdsingel W.Z 10 — Utrecht Geopend op ma di do en vr van 10 12 en van 14-16 uur op zo van 12-13.30 uur bovendien op di van 19-21 uur BRUSSEL 12.00 Gram 12.30 Weerber 13.35 V d landb 12.42 Gram 12.52 Koersen 13.00 Nws en weerber 13.15 Lichte muz 14.00 Psalmen 15.30 Gram 15.50 Lichte muz 16.00 Koersen 16.06 V d zieken 17.00 Nws en weerber 17.05 Gr 17.45 Fran se les 18.00 Gram 18.20 V d sold 18.50 Sportkron 19.00 Nws 19.30 Gram 20,00 Kamermuz 20.30 Kunstkaleidos koop 20.45 Verv kamermuz 21.30 Amus muz 22.00 Nws en weerber Advertentie mmiï SÜSKE en WISKE • die meest gewilde Johs.Vrijmoed & Zonen N.V - Schiedam Sedert 1776 De Qouden Cirkel 24 De hele nacht en tot laat in de middag van de volgende dag stuurt Nittum zijn kano zuidwaarts dicht langs de kust Eindelijk in de na middag bereikt hij de monding van de rivier wraaraan het Osagen-dorp ligt Een uur later klimt Nittum verstijfd van het lange zitten uit de kano en sloft uitgeput naar het tentendorp der Osagen Wanata het jonge opperhoofd dat met enkele stamhoofden voor zijn tent zit veert verrast op als hij Nittum ziet naderen welkom Nittum heb 5e onze blanke vrienden veilig naar hun volk gebracht " vraagt hij met nauw verholen spanning Helaas " hijgt de oude gids De blanke krijgers die in de grote kano's over het grote water kwamen zijn boosaardig van hart Zij hebben Aram Agua en Tim neergeschoten en mij gevangen genomen Onze blanke broeders zijn zwaar gewond en worden door de slechte blanken gevangen gehouden '* vittoHnmimtiHUN virmifmcm/f Tiif fmoamiocininmi mMMitiniiicnoMK Mmoi OM mr Tim - t.t^remM.beifm'jóe Mik öHheLMdarddnêe " 1 Kmtchey r WtMl Molt Ike inreken liJiroentJe fromhollBnL PANDA en de Troeteltroep Mm 533 SS3Ï 1mvvloo!ii3êrhet)}ajuilm(lttltu!DkiB OoitenmetieK.lM'j MmkHonf-Km.BmMjg/Mta '^ Hslhiiêiroenhtdntiul ' J mmiHHuiNuiT mnofvimmfi - laiKUFomJi m UPoimiKimti'im rmopop Èllo,idmi)iÉ!Êtiiesiim timiktl de ml^ior heeft noimertiintjiirttlem 28 Panda had er schoon genoeg van Zodra ik weer vrij ben ga ik naar de nota rus en zeg hem dat ik niet langer op de troetels wil passen " dacht hij Dan maar geen erfenis '* Juist was hij tot dit besluit gekomen toen een agent de celdeur opende De commissaris wil je spreken " zei hö „ kom mee Vlug een beetje " In spanning volgde Panda hem naar het kan toor van de commissaris waar hij tot zijn ver bazing ook de notaris aantrof Ja dal is tiem commissaris " stelde de nota - ris vast de neef van wijlen Petronella Panda " De commissaris keek Pajida streng aan en sctiraapte zijn keel Gevangene Panda " zie hij hoewel ] e schul dig bent aan het vervoeren van een gestolen brandkast zal ik je voor deze keer vrijlaten " Dank u wel " riep Panda opgetogen het zal niet meer gebeuren Ik wil niet langer de troe tels " Stil " zei de commissaris „ laat mij uitspreken Ik laat ditmaal genade voor recht gelden omdat notaris Foliant mij heeft verteld dat op jou de taak rust om het goede werk van wijlen je tan - te voort te zetten Aan je vrijlating Is dus een voorwaarde verbonden Wanneer je zorgt dat de troetels het rechte pad volgen niet meer stelen en niemand overlast bezorgen zal Ik het hierbij laten Zo niet dan ga je weer de cel In " En denk er aan dat u de troetels gelukkig maakt zoals in het testament is bepaald " voeg de de notaris hieraan toe Hiermee kon Panda dus gaan maar erg vrolijkwas hij toch niet » Nu ben ik voortaan verplicht om op die troe tels te passen " dacht hij " anders ga ik de ge vangenis in " Posities Nederlandse schepen Aastedyk 7 v Bremen te Hamburg AaUdyk 7 v Port Sudan te Suez AaraenbufKh 8 te Rotterdam " Ht.''*J '',^"'^^ ¦^''^'™ P ' Wight ¦^ o^eilyk 7 V Bjemen te Rotterdam Abbckcrk 7 op lió m O Port Sudan Achilles a nm te Caidera verwacht Adm \ elM>n p 7 Brunsbuttel naai Larderneau Adinjralengracht p 8 de Casqueit Adonis 7 V Fort de PYance n Deme - rara Auveot 7 V IJmuideii n Ahus Acjjis p 7 de Aioren n Port au Prince Aeneas 7 v Malta te Piraeus Agamemnon 7 op 9tH m SÜ üemerara Akkrumd.vk 6 te Vajicouver Albatros 7 v Londen Ie Rotterdam AÜiert V 6 V Cork n Belfasi Alljerta 6 v DeLfiijl te Lonaen AIca 7 op 80 m 2.0 Anti Costi eil Alüabi 7 op 120 m NO Recue Aldebarao 6 v Randers n Wismar AIroI 8 V Aden te Port Sudan Aigorab 7 V Bahia n Las Palrmas Alhena 7 op 200 m ZZW Finisierre AU Uamhof 7 v Mazagan n Venetië Aliotb 8 ten anker Shai al Arab Alkatd p 7 The Brothers AlUes 7 op 55j m OZO Hawaii Allctia 7 te El'esmere Pon - Aliiidjk 8 V Koterdam n Bremen AlniLcrk 8 v Adelaide e Meioourno A Inali 8 te Santos verwach ^ Alpha 8 V Bremen te Antwerpen Alphard 7 v A;r.st te Rotterdam Amalie B 3 te Ch.ttaKong verwacht Ainbiorix 7 te Moüador Amcrskerk 7 te Duinkerken Aiiiinon 8 V F Coaie te Aux Cayes Portland Am'¦lel si room 5 te Manchester Am^nlas p 7 K Passero n Tel Avlv And.vk 7 op 2C0 m N Bermuda Ancpja 5 v Charle.<;town n Aberdeen Anja 7 v GiHinëham te Middlesöro Ann Uinsemius 6 te Middlesbro Anna Klii-.aheih 7 te Londen Ann » Hpi.n.v 7 v Be'fast te Par Anncnkerk 8 v L Marques te Beira Airnp s 7 V Uddevfilla to anii(i- V Perth n L^otidui Fiat 8 V Leixoes te Londen | Fiducia 2 S te Maat^luis JFivelborg 7 te Umuiden iFlevo BI 6 V Venetië n Spilt Forel 5 V Middlesbro te Ipswich Francina 7 te West Hartlepool ' Frans Bohmer 7 v Ceuta n Savona Frans v Seumeren p 8 Hanstholm n Newcastle Frans W p 7 Scilly n Majorca Fravizo 7 200 m WZW K Sï Vincent Freap 5 v Gahvay te Limerick Frida Blokzijl 8 te Rotterdam verw Friesland 8 te Lorenzo Marques Friesland SSM 7 100 m O Flamboro Head Frisia 8 te Franeker verwacht Gabonkust 8 v Havre te Amsterdam Garoet p 7 Minikoy n Aden Ua«'lle 7 v Ipswich te Umuiden Geert Par Odense p 8 Kiel Geestdijk g te Maassluis Geeststronin 8 te Boston Gemma 8 op 180 m N Natal Braz Gerd 7 v Amsterdam te Londen Girondc 4 v Lissabon te Rouaan Gooiland 7 v Las Palmas n Amsi Goutc 5 V Barcelona n Liverpool Guuweborg p 7 Skagerrak n Fur Grehbestruom 8 te Amsterdam Grietje 6 v Ardrossan te Carnlough Groningen p 7 Ouessant n Sables d'Olonnes Guineekust p 8 Accra n Abidjan HascM-mt p 8 K Blanco n Santos Haskerland 8 te Harlingen Hathor 7 op ' 10 m O Hhodos Mertor 7 v Piraeus n Malta Hecuba 7 v San Juau 11 Pt au Prnict ' cemskerk 7 ^ SO m *^,\" 0 St Helena Helemar H p 8 Kaap Palos n Genua Helen 8 v Rott te Londen verwacht Helena 7 op SOO m ZW A?.oren Helena v B 1 7 le Iskenderun Helvetia 6 v Roti te Londen Hennie p 7 Biunsh n Alkmaar Henrica Thekla p 7 Ibi/a n Fleetwoon Henrlettc B 7 v Umuiden n Swanse » ¦ Hera 7 op 400 m ZW Landsend Hersilia 7 v Cuxagao n Paramaribo Hestia 7 op 570 m NKW Azoren Hilversum 7 v Amsterdam te Bremen Holendrecht 7 op 500 nrj WZW Azoren Holwierde 7 v Risor n Huil Hnndsbosch 8 te Graveli'^es Ilonlcstrooni 7 v Amst n Manchester Hoogkerk 7 v Rott te Bremen Hoocvliet 5 v Londen te Genvps Hutij » 7 V Bergen te Sauda Houtman 7 ' 20 m NNQ Diego GuJcia Hulst 9 vm te Antwerpen verwacht HuDter 6 v Antwerpen te Londen Hnnze S 7 v Hamburg le Groningen lluybergen p 7 Blaavand n Bohus Hydra P 7 v Londen n Dublin Iberla 7 v Rotterdam n Setubai Ida Jacob * 8 v Lubeck n Ystad Tsis 8 v Londen te Amsterdeun Ivoorkust 8 te Antwerpen verwacht lan Herman 7 v Plymouth n Londen Jan Kreumer 7 te Cowes Jannfe 7 v Londonderry te Lissabon Janny 6 v Par n Inverkeithing Jason 8 v Aruba te Pto Cabello Java 7 op 170 m WZW Minikoy lohanra 8 150 m ZW Ouessant Inhannes 7 v Aarbus te Stettin John M 8 v Amst te Immingham Johnny 8 v Saffi te Casablanca Jonet 8 te Terneuzen verwacht Jojsina 8 V Hamburg te Cuxhaven Julia Mary 7 v Newport n Manrheste Juno fi V Bayonne n Skoshalt Jura 6 v Rotterdam te Londen Jiirjen de Vries 8 nm op de Tyne verwacht Kaap Palga 8 te ZaandaJtt Karachi 8 v Surabaja n B Papar Karakorum 7 op 90 nn WZW Labuan IvArimun 6 te Port Swettenham Karossa 7 v Hoilandia n Samii K.\stanjesingel vcrm 8 v Partington n Gyon Kcmphatn 8 v Dover te Marseille Kennemerland 7 v Amst n Recife Kloostetdyk 7 op 550 m ZZW Azoren Konny M 8 v Rotterdam te Emden Kora 7 v Londen te Rotterdam Korendyk 7 op 500 m WZW lerlana Kreeft 10 om 24 uur te Rotterdam verwacht Kreon 7 1 » m OZO Turks eil Kroonhorg 7 te Uddevalla Laarderkcïk % te Khorramshv Laboias p 7 K Villano n An>r Lacrles 7 op 43u m ZO Bangkok Lan^kuea p 7 Kaap San Anto'.iio Laura p 7 Ouessant n Casablanca Laurenskerk 8 v Genua te Marseille La wak 8 v OjibouU te Assab Lea 6 v Oscarshamn n Delfzijl Lean S 8 v Londen te Bordeaux Leersum 7 op 160 m WZW Lissabon Leeuwarden 7 v Balboa n Guayaqui Lekhaven 7 100 m ONO Rio Grande Leliegracht p 7 Brunsb n Amsterdam Lelystad 8 v Rott n Bridgewater Lemsterkerk 7 v Bremen te Hamburg Leonidas p 8 Gibraltar n Rotterdan Lcu\ckerk 8 v Po.n Said te Sue Liberty 8 te Ipswich verwacht Libra 5 v Belfast n Coleraine Libra R p 7 Kreta n Bevroelh Lies 7 V Avonmouth te Par Litana 5 te Ciudad Trujillo I.imtjurt & vr B Papan te llo Uo Liinfjord 5 v Roti te Esbjerg LindcUerk p 7 Ras FarlaK l.ingt'sitoom 7 te Amsterdam Loenerkerk p 7 Ouessant n Bahre Lombok 2 te Portland Oreeoni Looiersgracht p 7 Brunsb n Amst Lotus 7 v Terneuzen n Londen Ludo p 7 Brunsbuttel n Kolding Littetia 7 v Delfzijl te Idzehoe Lyra 5 v Rotterdam te Lonaen Maas p 7 Bizerta n Tripolis Maasborg 5 te Stockhom Maasdam 8 v Cobh n Southamptor Maaskerk 6 v Marseille te Genua MaiisMn S 8 V Rott te Flensburg Madjoc p 8 Finisierre n Liverpool Majorca p 7 de Casquels n Kirkcalriv Makkum p 7 Texel n St Valery Mare Libfitim 8 te Bordeaux Margriet Anja 8 le Kopenhagen Maria S p 8 Kiel n Bergkvara Maria W B v Hadersiev n Fredriksund Mnriscal Lopez 8 te Rotterdam Markab 8 v Casablanca te Rotleidam Markelo 9 te Huil verwacht Marnc Lloyd 8 te Basrah Marun 8 v Curacao n Aruba Mars 6 V Lochem te Hengelo Merton 7 op 270 m NW Azoren ^ legrex N 7 220 m ZO Recife Meliskerk 9 te Catania verwacht Memnon 6 te New York Mentor p 7 Barbados n Londen Merak p 7 Finisterre n Anzio Merak N 8 te Montevideo Meres N 7 v Rotterdam te Recife Merwe Lloyd 7 300 m O Ccylon Merwede 8 IfiO m ZW Las Palmas Merwehaven p 8 Kaap Roca n Cas - blanca Merwestad p 7 de Theems n Par Mctropole 5 v Newburgh n Londer Meusc 1 V Rotterdam n Dieppe Mintaka N 5 te Casablanca Mirfak \ 8 380 m ZW Dakar Mirxam N p 7 de Burlings n Roua Mississippi Lloyd 7 680 m Z Hawaii Mithras p 8 Bizerta n Gibraltar Modjokerto 7 op i20 m N Billiton Molenketk 8 140 m NNC K Ortegal Muidcrkcik % v P Elizabeth n Kaap - stad Mvnias p 7 Gibraltar n Piraeus Nanusa 7 v Amsterdam n Bremen Narwal 7 v Rott n Kopenhagen Nato G V Danüg te Londen Necton 6 v Dublin ie Runoom Neder-Elbe S te Mobile Neder-Waal 7 te Middlesbro Nederland p 7 Ameland n Harlingen Neeitie B 8 200 m ZW K St Vincen Neeriandia 6 v P Talbot te Par Nclly 7 V Delfzijl te Rotterdam Nero p 7 de Burlings n Lissabon Nettie 7 v Kristiansand n Kopenhagen Nias 7 V Los Angeles n San Fran cisco Nieuw Amsterdam 7 v New York n St Tliomaa Nieuwe Waterweg p 7 Noordhlnder Slruwland 8 te Harlingen verwacht N'jord 6 t « Las Palmas S'oordkaap 6 te Lissabon Noordster 7 v Svendborg te Kalmai Noordwvk 9 te Umuiden verwacht Noordzee 8 v Rott te Hamburg Norinda 5 v Mobile te Houston Notos 8 V Hamburg te Amsterdam Nijenburgb 7 \ Londen te Rotterdam Niienstein 8 le Amsterdam verwacht N'ykerk 5 v Nagoya n Yokohama Ommenkerk p 7 Flniaterre n Antw Oostkerk 7 300 m Z Adelaide Oranje 7 op 720 m OZO Guardaful Oranje Nassau 1 v Amst n Cviracao Oranjefontein 7 210 m N Dakar Oraniepolder K te Londen verwacht Osiris 7 400 m NW Aruba n La Guair Ouwcrkerk p 7 K Viilano n Havre Overysel 7 v Aden n Port Said Paloma 7 v Odense le Gdynia Parkhaven 7 80 m O Rio Grande I»asteursingel a te Londen verwarh - Patria 6 v Danzig te Huil Pericles 8 v Bremen te Hamburg Fhecda p 8 Umuiden n Las Palmat Phidias 7 v Venetië n Triest Phileias 8 v AjTist te Rotterdam Phoenix 8 v Drogheda te Par Pia 4 V Barry te Bordeaux Pieter Winsemius 7 te Rotterdam Pinta p 8 Sanriettie n Cayenne Polaris 7 te Augustenburg Polydnrus 8 v Penanfi n Trincomaice Port Talbol 8 te Rochester verwaclil Prins Alexander 7 op 60 m NTJW Azo ren Prin * Bernhard p 8 Tyboron Prins Casimir 8 v Gandia n Rott Prins der Nederlanden 7 360 m N Car tagena Prins Fred Hendrik 8 v Rott n Ha vre Prins Fred Willem 7 v GlasEow n Montreal Prins Joh W Friso 7 t-h.v S ' lenay rivier prlnu W V Oranje 8 te Hamburg Pr'ns Willem 2 7 700 m ONO K Race Prins Willem 3 p 7 Finisterre Proc.von 8 v Varbera te Middelburg Prosuerite 7 te Goole Pygmalion 7 v Rott ie Amsterdam Radja 3 te Balik Papan Bakel S v Swansea n Londonderry Raki 6 v Aqaba e Djeddah Rana 7 v Borripaux te Port Talbol Rantlfontcin 8 te E^sl London ïleïcetiorg 8 te Colchester verwach Regina fi v Norrkopii te Aberdee Result fi V Belfast n Brltonferry Ridderkerk d 7 Gibraltar n Rotterdar > tien Tcckman 8 te Umuiden Rifo An 8 te Aberdeen verwacht R'cci D 7 Texel n Limerick Rini tt inn m W TJmuiden n Delf^ij Rluuw 7 op 540 m NW FremantJe Ritornel 6 v Middlesbro n Kopenhagen Koelof Buisman 8 te Rotterdam Roepat 7 te Artificial eil Roerdomp p 8 Kiel n Stockholm Rose 7 V Portsmouth te Roscoff RotLerdam p 7 Gibraltar n Lissabon Rotti 6 op 800 m ONO Midway eU Rubato 6 V Glasgow n Swansea Rudolf J p 8 Dungeness n Gent Ryndam 8 v Rott te Quebec ïiagltta 7 V Antwerpen te Londen Salatiga 8 ten anker Shat al Arab Saloum 7 op 180 m W Lissabon Samarinda 7 v Aruba n Matadi Santa Lucia 6 V Aarhus n Stettin Santa ïMargherita 7 V HuU n Trol - hattan Sarangan 7 UO m NO K Hatteias Sarpcdon 8 v Hamburg te Bremen SalurnUB p 7 Brunsb n Topsbam Seitung 7 v Gent n Middlesbro Scncgalkust 7 v Freetown te Amst Senior 6 V Groningen n Emden Seta 9 V Par te Antw verwacht Sheratan 7 v New York n Boston Siaoe h v Patani te Singapore Sibigo 6 te Sydney Sigli 5 v Singapore n Melbourne Silindoeng 7 80 m OZO Dampier eil Silvaplana 8 te Aarhus Silvretta 8 te Gothenburg Sinabang 6 v Labuan n Bangkok Sirius 5 V Londen te Duinkerken Skadi 7 op 170 m O Gibraltar Skagerrak 7 v Emden te Middlesbro Sloterdyk 7 op 600 m NNW Azoren Solon 7 v Philadelphia te New York SooJa D 7 V Rotterdam n Hamburg Speranza 8 v Ipuwich te Rotterdam Spes 7 V Umuiden n Stettin Spica 6 V Skiën n Stettin Spirit 7 V Londen te Gent Spolanda 5 te Kenitra SpoUsto p 8 Landsend n Dublin Sporonia S te Cork verwacht St Walburg 8 v Delfzijl te Gent Stad Alkmaar 7 60 m ZW Ouessant Stad Amsterdam 7 v Durban n Free town Stud ' Vrnhem p 7 Beachy Head n Ceuta Stad Breda 7 400 m N^O St Helena Stad Delft 7 op 850 m O New York Stad Dordrecht p 7 Gibraltar Slad Gouda 7 180 m NNO Las Palmas Stad Leiden p 7 Gibraltar Stad Maassluis 10 te Umuiden verw Slad Rotterdam p 7 AJicante Stad Schiedam 7 180 m N Drontheim n Gent Stad Utrecht 7 325 m WNW Azoren Stanislas p 8 de Burlings n Duinker - ken Statendam 7 v Fort de France n New York Stat en la an 8 te Rotterdam Steenwyk 7 op 745 m ZW Azoren Stella Prima 6 te Felixstowe Stentor 7 v Rotterdam te Hamburg Steven 7 v Londen n Kanarische eil Straat Clement 7 1360 m WNW Fre - mantle Straat Lombok 7 1310 m WZW Mel bourne Straal Magelhaen 7 720 m WZW Sa-bang Straat Malakka 5 te Yokohama Straat Mozambique 8 te Hongkong Straat Torres 4 v Lagos n Takoradi Sumatra 7 op 330 m NW Azoren Swift 8 V Rouaan n Pariis Tabian 7 op rede Proboiingo Tablnta 8 v Aden te Djeddali Tann > 5 v Rotterdam te Esbierg Tarakan 7 v Genua n Port Said Tasmanie 7 v Teignmcnth n Amst Tanrus 6 v Rochester te IJmuider Tefcelberg 7 350 m NW Tristan da Cunha Teircsias 8 op 60 m Z Ceylon Telamon p 7 de Azoren n Aruba Teucer 7 v Kmgston n New York Texel 7 op 300 m O MlndaJiao Thaletas 7 V Genua te Lissabon Tiba 7 op 140 m WW Kaap Blanco Tjerk Hiddes p 7 Dover n Halden Tjibodas 6 V Kaapstad n East London Tjimenteng 6 V Durban n Mombasa Tjipanas 8 te Surabaja Tjitarum 8 v Shanghai te Hongkong Tjitjalengka 6 v Singapore n Ktong - kong Tom V d Helde 8 v New Orleani n Tampa Trigon s v Delfzijl te Antwerpen Triton 7 v San Felix n Moengo Trompenburgn 7 v Roft te Boston Tubal 5 V Port Said n Triest Tiiskar 5 v Manchester n Waterford Twee Gebroeders p 8 Kaap Villano Tweelingen 7 v Narvik n Rotterdan Twente 7 v Sas van Gent te Zaandam Twin 7 V Middlesbro te Kolding Ubbergen p 7 Gibraltar n Malt * Ursa Minor 8 te Oslo verwacht Utrecht 7 op 100 m NO Massawah ValbePa 5 v Dublin te Belfait Van der Hagen 6 te Kobe Van Hccmskerck 7 ÖOO m NO Mau - ritius Van Linschoten 7 190 m W Penane Van Neck 6 te Singapore Van Noor g teLyttelton verwacht Vanessa 6 V Leixoes te Huil V..detii - 5 V Halmstad te Huil Velox 7 V Antwerpen n Engeland Vesta S p 7 Dover n Rouaan Vliesttoom 8 v Liverpool n Amst Volharding 5 te Marseille Vtyburgh p 8 Beachy Head n Casa blanca Waal 8 V Delfzijl n Hamburg Wartcna 6 v Portsmouth te Jersey Waterland 7 v Brake te Bremen Waterman 7 op 290 m Z Kaap Race Weltevreden p 7 Kaap Bougaroni Westkust p 7 WifTht n Aberdeen Westland p 7 Kaap Verdische eU Westpolder 7 v Rolt n Lissabon Wexford 7 V Zaandam n Boston Whilsun 5 v Waterford n Runoorn Wieboid BÖhmor 7 te Rotterdam Wiema t te Aberdeen Wilbolminc 6 te Paisley Willem Cornells 7 v Waterford naari Londonderry Willemstad p 7 de Azoren n Londen Willi Böhmcr 5 te Trinidad Wim 2 7 v Gent n Cork Witmarsum 7 op 345 m ONO Bermuda Wodao 7 V Antwerpen n Plymouth Wolanda 7 v Londen te Amsterdam Woltersum 7 v Antw n Mobile Wuta 7 V lerseke n Uithoorn Vsel 8 V Rotterdam te Antwerpen Ystroom 6 V Bristol n Plymouth Zaanborg 7 v Rott n Kopenhagen Zaanstroom 7 v Londen te Amsterdan Zeehaan p 7 KIe n VentspÜs Zeeland 8 v Napels n Genua Zevenbergen p 7 Gibraltar n Rott Zuiderkerk 7 v Zanzibar n Tanga Zuideriee 7 v Dublin te Fowey Tank vaart Acila 7 V Cristobal n Curacao daarna | Punta Cardon Kaapstad-Fremantle-AdelaideAmeland 7 op 570 m NO GuadeloupeArea 7 180 m NO Rio GrandeAtys 7 1200 m W Kaap Verdische eilBiissum 7 op 1250 m NO Martinique 1 Catte \ Amsterdam 7 v Amst n Bah rein I Caltex Ambem T v Gibraltar naarl Port Said Callt \ Delfï p 7 Djeddah Caltex Delfzijl 7 v Rott n Kopenhagen Caltex Leiden p 7 Malta Caltex Nederland 7 85 m NW Minikoy Caltex Pernis 7 70 m NO Masirah Caltex Rotterdam p 7 AdGn Caltex The Hague 7 V Madras n Cal - cutta Caltex Utrecht 7 v Killlngholme naat Bahrem Camilla 7 op 188 m WZW Landsend Clavella 7 op 230 m ZZO Ilheo » Cleodora 7 v Bluff n Geelong Crania 7 op 180 m NW Finisterr » Diloma 7 op 880 m ZZW Azoren Dordrecht 7 v Trinidad n New Orlearü Elizabeth B 5 v Houston n Freeport Esso Nederland p 7 Malta Johannes Frans 7 230 m ZO K Hatte - ras Kabylia 6 v Curacao n Cablmas Kalinga 7 op 90 m NW Trinidad Katelyhia 7 v L Palmas n P la Cn Kcizerswaard 7 180 m O Trinidad Kelictia 7 te Thameshaven Kenia 9 te Fawley verw daarna Avonmouth-Amsterdam Khasiella 7 780 m W Kaap Palmai Kopionella 10 te Perth Amboy verw daainït Curacao Koratia 7 op 120 m WZW Ouessant Korovina 5 v Curacao te Punta Cardon Krchsia 7 op 480 m NW Natal Kryptos 8 om 23 u te Hoek van Hol land verwacht Kylix 7 op 40 m NNW Perim Mauieeii p 7 de Azoren n Pensacola Mohamed Kezi Shah 7 150 m ZZW Freetown Moordrecht 7 900 m ONO Bermuda Muntioren 7 14C m OZO Porto Alegr » Napss Commander p 7 Malta Naess Lion 8 v Banias n Napelt Narunio p 7 Aruba n Bahia Navicella 7 v Victoria n Santos Neverila 7 790 m WZW Las PalmaJ Papendtecht 8 te Tuapse Pendrecht 7 165 m ZZW Ouessant P o Thuiin 6 v Burnside n Carta gena Philldora 7 op 180 m OZO Malta Philine p 7 Lissabon n Mena Philippia 7 op 100 m ZO Suez Scherpendrecbt 9 te Tuapse verw Stanvac Alor 8 te Pandjang Statue of Liberty 8 te New York Tabama 7 op 900 m ONO Bermuda n Pinnart Tamara 7 v New York n Curacao Tarla 7 340 m O Ceylon U te Sin gapore verwacht Thelidomus 7 v New York n Curagao Tibia verm 8 v Bombay n Abadan - Karachi Vasum 7 op 420 m W Azoren " Vivipara 8 v Cobh te Port Said Vlieland p 8 Perim n Engeland W Alton Jones p 7 St Helena Westertor^n 7 275 m N Paramaribo Woensdrecht 7 te Port Socony Zeesleepvaarl darentsz Zee 7 140 m ZW Brest a Conakry Blankenburg 7 50 m ZW K Matapan Clyde met „ National Prestine " 6 te Trinidad Elbe mot zuiger 7 40 m ZW Cadiz Hudson 8 nog te Gibraltar Loire 7 240 m W K St Vincent Noordzee 7 v Maracaibo te Curacao Oceaan 7 op 550 m ZZW Azoren Oostzee 6 v Moji n Bombav Rode Zee 6 te Port Said Tasman Zee 8 v Rouaan n Lome Thames met vliegkampschip 7 340 m NNO Cristobal Witte Zee 5 v Rio Janeiro n Santoi Zwarte Zee 7 t « Leitb 
22 Zaterdag 9 april 1960 - 67e jaargang no 291 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD UTRECHTSCH NIEUWSBL / TE HUUR OP TE KOOP GEVRAAGD — in het cen trum van Utrecht — een gelijkvloerse BEDRIJFSRUIMTE van 100 a 150 m ^ Ruim daglicht en/of ventilatie-mogeiykheid Brieven onder no 2-8428 aan het bureau U.N ' erst kijken hij OUDE GRACHT 260 TEL 13&1 ST JACOBSSTRAAT bij Jacobikerk TEL 13133 IIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillMIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIg 1 Het KATHOLIEK NATIONAAL BUREAU 1 = VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDS = I ZORG I S vraagt voor spoedige indiensttreding een = I aankomend 1 I SECRETARESSE'STENO-TYPISTE | = voor uiteenlopende werltzaamheden op haar S = secretariaat H 3 Sollicitanten dienen minstens 20 jaar te zi.1n = S rooms-katholieli en bij voorkeur te be = S schikken over enige bureau-ervaring = = Vakantie over het lopende jaar in nader = = overleg vast te stellen ~ 1 E Schriftelijke sollicitaties te zenden aan de directeur = 5 Wilhelminapark 26 te Utrecht = ilMllllllllllllllllllllllllilMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIHIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÊ Hotel Noord-Brabant VREDENBURG 3 — UTRECHT vraagt voor direct EERSTE BUFFETBEDIENDE Ochtend middag - en avondwerksters Tevens KNECHT ALGEM DIENST CASSEROLLIER Aanmelden persoonlijk bij de portier „ CHALET SERVICE SUISSE " biedt U gemeub vakantiehuizen en bergchalets door geheel Zwitserland Tanaf f 3 — per bed Kantoor Catharijnesingel 96 tel 21377 in Utrecht of R Schumannstraat 21 telefoon 31829 is de besfe en kost het minste Let op SILO compressor de gedistingeerde uitvoering de verrassend royale inhoud de ideale vakverdeling ookde binnendeur is volledig be nut het geringe stroomverbruik de vrijwel geruisloze werking 5 jaar schriftelijke garantieNiet voor niets was in 1959 deSilo de meest verkochte koelkastin Nederland En thans Opnieuw in prijs verlaagd Profiteert eventueel van de Silo crediet service v.a f 17.84 per maand - dat Is f4 per week of van onze prettige huurcondities Vraagt eens inlichtingen en komt u zelf overtuigen van de vele Silo voordelen bij de alleenverkopers voor UTRECHT en OMSTREKEN NACHTEGAALSJRAAT 52 UTRECHT ' TEL 16189 Gebr BLOKKER ï ^"' p^^_M_f ^ fikHHrman 48999 y—r 1 mei ruime zonnige zrT ^^ aPKAMER Oog in AI Br.JJi 1 4612 b ur UN «•¦ huur aangeb aan de Cath Sleel grote ZITKAMER met ' ZZf gebi-uik van keuken Sd aanwezig Alléén echtpaar Sddelb leeftijd of twee da 5 ^ Br no 1-4821 bur UN re huur aangeb ZIT SLAAP-tAMER met vaste wastafel v en net meisje omgeving Ju ' ianapark Br no 1-4559 bur JM ïUlme gemeub ZIT SLAAP-ÏAMER met pension per 1 nel of eerder te aanvaarden.Jrogev Wiltielminapark Telef 9S»7 1 eemeub KAMERS met vrije reuken voor Jong echtpaar of rrlendinnen Tolsteegplantsoen - in f 13b per rond Na 20 uur ieief ' 17173 re huur voor minimaal 3 mnd noderne gemeub 5 KAMER-fLAT Br no 1-4606 bur UN « an-reb voor rustig studerendeongeman of b.b.h.h een gem SIT SLAAPKAMER per 1 mei.ïunstraat 13 Utrecht lulme gestoff ZIT SLAAPKA-«ER met V.W hangkast enrtooiigelegenheid Br no 1-4 191wr UN I706r heer net PENSION aan jeboden tesen t mei of 1 juni.rdef aanw douche fietsber ïlng Telef 10694 of br no t 4716 bur UN Re huur aangeb KAMER met « jje keuken Per 15 april Br ao 1 4718 bur UN « bil Sazu grote gestoffeerde CAMER met vaste wastafel en itookgelegenheid event met lükamer Br no 1-47 Ï7 bur UN Bezellig KOSTHUIS aangebo len voor alleenstaande heer,PG bij beschaafde wed 50 j.Br no 1-4458 bur UN BBbBIJFSPAND centraal ge legen geschikt voor confectie enz te huur Br no 1-4540 bur ÜN Driebergen Gemeub LAND HtnSJE met badkainer en tele foon 2190 grote tuin aan de twsran d Tr aay 289 Te huur aangeb 2 KAMERS,gestoffeerd toilet en gebruikvan keuken Huurprijs per ni ƒ 90 Centrum stad Br no.1 4539 bur UN Te huur aangeb te Zeist ge deelte van FLAT met keuken en douche door werkende vrouw met kind van 1 jaar Aan dame of 2 vriendinnen die bereid zijn overdag voor kind te zorgen Br no 1-4513 bur B.z.a quin r 1 4906 1 THUIS 1 4462 t MEISJ middag Br no Jonge biedt STER Br no Biedt HUISH voor d Br E te Bilt wm N.V Oudenl Kanali nog en MÓDIN ateliers en her tingen van 9 - Norbru Briljan Gevr een lc « A Ga Utrech plein \ Utr OJ Voor Dames STER kunne 1 4469 1 Zoekt boven 11 A ' Van E AGEN ' no 1-4 Mevr Utrech haar waarv DAGM 3 of 4 Voor c in vas de hui Ie Do 2223 ¦ Wie helpt jong a.s echtpaar I ' ian ongemeubileerde WOON f,8uiMTE liefst met vrije keu f fcen Br no 1-4805 bur UN WIJ ZOEKEN een ACTIEVE KRACHT voor administratieve controlewerk - zaamheden Leeftijd niet boven 30 jaar Brieven onder no 2-8264 aan het bureau U.N met tuin leeg te aanvaarden VRIJE VESTIGING PrMs ƒ 22.000 — InlichtlnRen Mak Kant SIJMONS DOLATA TOLSTEEGSINGEL 39 BIS Telefoon 030—25706 Wat U ELEKTRISCH niet meer helpt verhelpt ELEKTRO BOOT Radio Televisie Elektro-artikelen Verlichting Installaties Koelkasten WIJDE BEGIJNESTEAAT 23 Telefoon 11787 na 6 uur 13123 Enigi halfv scho( Duyf 41869 Stich bij 4 Amst MER krinE (ster) daagi Boek moet postz Bij het arrondissement Utrecht II van de Rijks waterstaat kunnen tijdelijk worden geplaatst a OPZICHTERS b WAKERS met standplaats Wijle bü Duurstede en Houten Taak het toezicht op de uitvoering van binnenkort In uitvoering komende werken tot verbreding van het Amsterdam Rijnkanaal gedeelte Jutphaas-Wyk bij Duurstede Aanstelling voor de onder a genoemde functies in de rang van opzichter B C of D naar gelang van ervaring en opleiding salarisgrenzen f 289,85 — ƒ 599,93 per maand exclusief huurcompensatie en voor de onder b genoemde functies in de rang van waker salaris volgens leeftyd max op 24-jarige leeftijd ƒ 333,95 per maand met standplaats Wijk bij Duurstede en ƒ 327,69 per maand met standplaats Houten exclusief 3 % toeslag en huurcompensatie Eigenhandig geschreven sollicitaties gericht aan de hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat in het arron dissement Utrecht II oni.er no 03554/1239 in linker tKjvenhoek env en brief in te zenden aan het Bureau Personeelsvoorziening van de Ryksoverheid Prins Mauritslaan 1 Den Haag In de psychiatrische ziekenhuizen van de Willem Arntsz Stichting te Utrecht en Den Dolder worden gevraagd A EEN GEROUTIN KRACHT MNL of VRL voor de afdeling loonadministratie B EEN VRL ADMIN KRACHT voor algemene werkzaamheden typediplo ma vereist Salarissen nader overeen te komen Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd van de Afdeling Personeelszaken Dolderseweg 164 Den Dolder De STICHTING BOAZ SPAARBANK Bunnik zoekt voor haar hoofdkantoor te Bunnik EEN ADMINISTRATIEVE KRACHT leeftöd 22-27 jaar Voor Iemand die administratief goed onderlegd is ini tiatief heeft en leiding kan geven goede toekomstmogelijkheden Gegadigden met ervaring in het spaarbankwezen genie ten de voorkenr Schriftelijke sollicitaties - met uitvoerige inlichtin gen te richten aan de directie van de Stichting Boaz Spaarbank te Bunnik Provincialeweg 34 PUBLIKATIE VAN HET CEBUCO - CENTRAAL BUREAU VOOR COURANTENPUBLICITEIT TE KOOP in DE BILT zonnige parterre KAMERFLAT STICHTSE AUTOMOBIEL MIJ N.V Districts Ford Tractor Dealer heeft plaats voor een TRACTORMONTEUR Schriftelijke of persoonlijke soliicitotles aan ons adres Leidseweg 128 Utrecht telefoon 31744 GEVRAAGD REMBRANDT THEATER vrachtwagenchauffeur N.V Bouwmaterialen Rembrandllaan 38 — Bilthoven heeft plaats voor een Melden beschaafde OUYREUSE Aanmelden aan het Theater WOONPLAATS L*»Hijd: Dtploma'i »~ verzoekt inlichtingen * irhalen hetgeen niet wordt verlangd Opsturen aan N.V NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Dienst v«n Penoneelzakan 2e afdeling Utrecht Op ó » enveloppe In de linkerbovenhoek vermelden Nr 122/2 DEMKA P KONINKLIJI KONINKLIJKE OEMKA STAALFABRIEKEN N.V UTRECHT vraagt een Mnl kantoorbediende in het bezit von het diploma MULO en een VrI kantoorbediende in hel bezit von de diploma's MULO en typen Schrifteliike sollicitofles met volledige inlich tingen omtrent persoon opleiding en erva ring te richten onder nr 60-24 afdeling Perso neel Postbus 2013 of oersoonliik aanmpider oageliiks Hovenweg 7 te Utrecht é^^jmr ^ Bekende groothandel-importeur van automaterialen en - gereedschappen zoekt voor het centrum van het land een ervaren TECHNISCH VERTEGENWOORDiGER die in staat is gelieel zelfstandig de verkoop te leiden en verder op te bouwen Alleen zij gelieven te reflecteren die in deze materie goed thuis zijn en gelijktiidig bewüzen van verkoopkracht kunnen overleggen Sollicitaties die niet aan de eisen voldoen worden terzijde gelegd Sollicitanten moeten bereid zijn zich aan een psychotechnische test te onderwerpen Brieven met uitvoerige inlichtingen en pasfoto worden gaarne ingewacht onder no E-9102 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht LEEI gevr.. Groot. Gracht JfASMACHINES Wij verhuren » a«machines met grote wrin ier voor ƒ 1.75 per week In ' laar eigen „ Tip-Top " Park bijve door h maakw Cemst Voor dienstt mend Jeugd ^ 2 Utre ïenberg 55 De Bilt Telef 179 igemeub KAMERs met bal 1 vrije keuken douche toi Eembrandtlaan 27 Doorn Flinke voor iiSieuwe VOLKSWAGENS met ï'lkdio en verwarming all-risk verzekerd 15 et per km inclu « ief benzine Ook Volkswagen bu = ies V Di,lk's autoverhuur Sedrijf St Ludgerusstraat 17 ^ lef 40304 27237 Mnl of van 8 Stpinlï 2714 feOLKSWAGEN Opel Consul feiovrolet All Risk verzekerd Barage Vitesse Vossegatselaan m bij het Dlaconessenhuis Tel Voor VERPI leiding der c meisje ..Johat 2 Utr na 7 u GARAGE 5.10x2.80 m Tolsteeg plantsoen f 25 per mnd Direct te aanv Inl makelaarskantoor Stimons Dolata Tolsteegsingel | 8 telef 25706 Net M hulp 1 extern laan S fet MEISJE chr huize zoekt ' per 1 mei in centrum een ge gtof kamer met kookgel Br no 1-4749 bur UN Nette Restai 133 U Gevra lijk iv houde hulp 1 In dol 5 mid Biltsti Snelw nette STER ' Wie kan 2 kraamverzorgsters helpen aan ongem.-gestoff ' WOONRUIMTE bijv 2 kamers f,en keuken Zandhofsestraat 77 | Wej M Hartman " Onderwijzeres zoekt per 1 mei gestoff ZTT SLAAPKAMER m kookgelegenheid Br aan G T - § mit J A Feitstraat 24 Gro - l^ingen Gevr den o in ge karoei 's av Static hover Wege vader zoekt weer Hulp der 1 hande gaievr Emmelot-PuUe Burg Peigerstraat 82 te Utrecht vraagt voor zo spoedig moge - lilk een 4-KAMERFLAT of etage met vrije keuken en douche In omgeving Wilhel minapark Aanstaand echtpaar zoekt on gemeubileerde KAMERS met Iceuken of gebruik daarvan Br no 1-4465 bur UN VËRI maga straal Net tot II schot Telef Kette man op leeftijd zoekt eenvoudige ZIT SL.KAMER in de prijs van /" 32 per maand Br no 1-4486'bur UN Heer zoekt voor direct gemeu bileerde ZIT SL.KAMER Brief met opgave van prijs onder no 1-4522 bur UN NËT1 15 jai gaziji straa ' Jongeman 21 jaar zoekt per 1 mei Gem ZIT-SL.KAMER met vaste wastafel en kookgele genheid Br no 1-4524 bur UN Mevr 109 z bij d Dinsc Een of twee ongem KAMERS liefst met gebr van keuken ÏJoor jong echtpaar z.k Huur Ï0 tot 15 gld p week Br no 1-4518 bur UN LEEI gevr. Poori voor Heer gepens nog geen 60 jaar zoekt per 1 mei e.k als alleen Inwonend gezellige ZIT-SL KAMER gebruik bad en keu ken en fietsenstalling Br no 1-4803 bur UN Gevr laksp gena Heer zoekt KOSTHUIS of pen sion op nette stand Br met prijsopgave no 1-4772 bur UN HUL bij ei galo\ meer In cc zaak WIN Zomi hove Heer gepens eigen meub zoekt ruime ledige KAMER m stookgelegenheid en gebruik V keuken Liefst beneden Br met prijs onder no 1-4765 bur ¦¦¦ UN Een enke Meer A.s echtpaar zoekt vrije on ïgemeub ETAGE of kamers met | vriie keuken in Utrecht of om I geving Br no 1-4913 bur UN Studerend ambtenaar zoekt per 1 mei ZIT-SLAAPKAMER In rustige wijk te Utrecht Niet aan drukke verkeers\veg Br met prijsopg no 1-4689 bur L^N On,?emeub of gestoff 4 - of ^- KAMER APPARTEMENT m Utrecht of omgeving Huur Pim /' 175 per mnd Br onder G B Spruitenbosstraat 9 Haarlem Heer b.b.h.h zoekt per 1 mei ongomeub of gem KAMER rnet vaste wastafel en stookge legenheid Br met prijsopgave no 1-4523 bur UN 
HTSCH NIE UWSBLAD 3 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 9 april 1960 - 67e jaargang no 291 23 ^ ' erst kijken hij S.K.D STOFFENHUIS Lange Eüsabethstraat 28-30 BIJ HET VREDENBURG RLANDSCHE ' OORWEGEN laar kantoren te Utrecht DATIEVE KRACHTEN vrouwelijk ploma vereist tot 26 jaar terde salarissen 9 vooruitzichten ige verlofregeling ekkelijke reismogeirjicheden dit jaar het muto-diploma te behalen kunnen IHI Eolliciteren E GEN JUmcht rmeld«n Nr 122 ^ a IFABRIEKENN.V rbediende I diploma MUlO bediende diplomo's MULO volledige inlich leiding en erva l afdeling Perso > nliik aanmplden " iFP|K aanmpiaen j ¦ echt ^ J ^^ JÊm ^ Iw é - importeur van Gereedschappen n het land RDIGER Ifstandig de verkoop te iwen eflecteren die in deze en geli.iktiidig bewijzen T overleggen Ie eisen voldoen worden eid zijn zich aan een iderwerpen en en pastoto worden 102 Adv Bur ALTA 1 mei ruime zonnige ZIT AAPKAMER Oog in Al Br 1 4812 bur UN huur aangeb aan de Cath sel grote ZITKAMER met gebnuk van keuken fi aanwezig Alléén echtpaar ddelb leeftijd of twee da Br no 1-4821 bur UN huur aangeb ZIT SLAAP-O.IER met vaste wastafel v T net meisje omgeving Ju napark Br no 1-4559 bur lime gemeub ZIT SLAAP-VMER met pension per l 1 of eerder te aanvaarden ev Wilhelminapark Telef 67 ïemeub KAMERS met vrije uken voor jong echtpaar of endinnen Tolsteegplantsoen Il f 135 per mnd Na 20 uur - f " 17173 huur voor minimaal 3 mnd idernc gemeub 5 KAMER-AT Br no 1-46Ö6 bur UN ngeb voor rustig studerende igeman of b.b.h.h een gem r SLAAPKAMER per 1 mei nstraat 13 Utrecht me gestoff ZIT-SLAAPKA r met V.W hangkast en gelegenheid Br no 1-4791 r UN or heer net PENSION aan boden tegen l mei of 1 juni ] ef aanw douche fietsber ig Telef 10694 of br no 16 bur UN huur aangeb KAMER met ije keuken Per 15 april Br 1 4718 bur UN bj Sazu grote gestoffeerde zelhg KOSTHUIS aangebo n voor alleenstaande heer G bij beschaafde wed 50 j no 1-4458 bur UN DDRIJFSPAND centraal ge - ïen geschikt voor confectie te huur Br no 1-4540 bur riebergen Gemeub LAND L'TSJE met badkamer en tele on 2190 grote tuin aan desrand Traay 289 huur aangeb 2 KAMERS noffeerd toilet en gebnnk n keuken Huurprijs per m 90 Centrum stad Br no 4539 bur UN huur aangeb te Zeist ge elte van FLAT met keuken douche door werkende iw met kind van 1 jaar n dame of 2 vriendinnen die pid zijn overdag voor kind 7.orgen Br no 1-4513 bur AS:\1ACHINES Wij verhuren smachines met grote wrin r voor ƒ 1.75 per week In laar eigen „ Tip-Top " Park renberg 55 De Bilt Telef ^ 9 gemeub KAMERS met bal on vrije keuken douche toi t Rembrandtlaan 27 Doorn ¦ uwe VOLKSWAGENS met d.o en verwarming all-risk civ,e fVillemstraat 20 te Eindhoven onder UN 60075 « I I « I i I i Vakbekwame SCHILDERS gevr voor werkzaamheden in en bniten Utrecht Reistyd en reiskosten warden EXTRA betaald Corn van der LEDEN N.V OUDE GRACHT 195 S!llll1IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIimillllllllMIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIMIIIIIirMllllllllllllllllllli1lllllllllllllll1lll £ I BERCLOUW LEDERWAREN | i heeft plaats voor een i 1 LEERLING - en een I I AANK VERKOOPSTER | i Aanmelden dagelijks van 2-5 uur f 1 BERCLOUW 1 I JACOBSSTRAAT 21 - UTRECHT 1 s 1 filllllllllllllllilllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllr Levensmïddelen-indnstrie m de provincie Utrecht vraagt e«n energiek * EERSTE AUTOMONTEUR Toor reparatie en onderhoud van een « ntopark be • taande uit personen - bettel - en vrachtauto's Sollicitanten niet ouder dan 40 jaar moeten in het besit sijn van het Bovag-diploma I * montenr of • en gelijkwaardige opleiding hebben genoten Ervaring met dieselmotoren strekt tot aanbeveling " Brieven met uitvoerige omschrijving der vervulde functies en opgave van verlangde salariëring kun nen worden ingezonden aan het bureau van dit blad onder no 2-8398 KANTOORRUIMTE GEVRAAGD ACCOUNTANT zoekt KANTOORRUIMTE in het centrum van de stad op goede stand 2 kamers zo mogelijk parterre Brieven onder no 2-8422 aan het bureau U.N N.V.NEOERLANDSCHEMAATSCHAPPUVANKOGELUeERS Wageningselaan fe Veenendaal zoekt voor spoed^a Indl«nsttr»d1i>g Hoofd van de kantinedlenst vr Ervaring op dH of aanvorwant torrein is gewenst Leeft^d 35 tot 40 Jaar Solticttailes met gegevens aangaande teefti}d op gedane ervaring en verdere bizonderheden te rich ten tot de afdeling Personeelszaken Persoonlijke aanmelding vla de Portier ingang Groeneveldsetaan kan geschieden iedere werkdag van 9 1 2 uur en van 2-4 uur ' s Zaterdags alleen van 9 12 uur GEVRAAGD een TRAILLER CHAUFFEUR Zonder ervaring onnodig zich aan te melden Tevens gevraagd BIJRIJDER in transportbedrijf omgeving Utrecht Brieven onder no B-9100 Adv Bur ALTA Pausdam d ^ Bij d * N.V NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN kunnen worden geplaatst Jonge mannen die hi het bezH zt)n van • en Mulo diploma om te worden opgeleid tot PERRONOPZICHTER en TREINDIENSTLEIDER De opleiding Is gratis en wordt zo veel mogelijk In dtensttijd verzorgd Onmiddellijk na Indiensttreding volledig salarts Na ongeveer 4 maar>den aanstelling In pensioen gerechtigde dienst Belangrijke ver voersfaeihtelten Leeftijd I In het algemeen 1 9 ta < 31 jaar Heelt U belangstelling maak dan gebruik van onderstaande I BON 1 N.V NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Dienst van Personeelzaken 2e aldehng ütreeM Naam UeftHdi | a»r Adres i -¦ Woonplaats I Diploma's wenst t te solliciteren * Inlichtingen * * OecKhat«ii h«to««n nlt \ worAi verlangd O9 dm « nvalvpp * In d * llntcarkavanhoali varfn«ld*fi na IA '¦^ WERKSPOOR B£I>RIJF TE UTRECHT TOOT baar fabrielc Bankwerkers Carrosseriebouwers Draaiers Kotteraars Meubelmakers Plaatdrijvers Plaatwerkers Schilders Vormers Afbramers Fraisers Kraandrijvers Schavers Ververs Meniërs Personeel voor interne transport - en gietergwerkzaamhedeii Regeling voor gedeeltelijke reisgeld vergoeding Ifedexv inficbtingai kunnen verkregen • woeden vian maaodag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur en bovendien eUce vrijdag tussen 19 en 20 uor « p de fabriek bij de afdeling Personeel M«te - os le mriuifc ogten bij soHicHatie worden * w«»e4 Alü gevolg van liet ontploffer een gevonden projectiel zijn zoi middag in Roosendaal vier joi in de leeftijd van veertien tot tien jaar vrij erntig gewond ge Twee van lien moesten opgen ^ worden in hef ziekentiuis Ctiari Zij zullen beiden enkele vingerti moeten missen De twee anden gens konden na beliandeld te naar liuis terugkeren Waarschijnlijk hebben de joi het projectiel gevonden in de c ving van de voor onbevoegden boden schietbanen Thuis gek wilden ze het projectiel in 1 steken waarop het met een 1 knal explodeerde Alle jongens gen vele scherfwondjes aan he zicht Schip hinnen th minuten gezonl Van onze Zeeuwse corresponc In de havenmond van Hans is zondagmorgen het 900 ton Belgische binnenvaartschip „ Le aanvaring gekomen met iiet 25 grote Nederlandse binnenschip die " De twee schepen botste volle vaart met de voorstevens ekaar waarbij het anker va Leo " de huid van de E opende als een sardiiieblikje Na een poging de Elodie " r redden door hen tegen de ka drukken moest de h)emanning zinende schip direct verlaten schip verdween binnen tien mi onder het water waarbij het < water omrolde en naar ïiet n van de vaargeul dreef Bij laa ter is een gedeelte van het zichtbaar I I Opklaringen = WEERSVERWACHTING van = KNMI geldig tot dlnsdagavo S opaemaakt té 11 15 uur = Opklaringen maar ook nog l = en daar een bui Overwegend = tige wind uit westelijke rich ^ gen Koudere nacht overdag ^ hogere temperaturen dan v = daag g ZON EN MAAN = Dinsdag Zon op 5.51 £ onder 19.32 Maan op 20.29 m = onder 6.22 s Europees weerrappor ^ Maandag 7 uur v m S Station « eer Max Nee tetiip ar Seh bew reefn zw bew regenbui zw bew ^ eh bew zw bfw zw bew i^eh bew Mcht bpw zw bew zw bew halt bew geh bew zw bew zVk oew niet ' M tvi regenbui haJt bew geh bew onbew. mist holf bew S -^ tockh = Oslo ^ Kijpenh = t.on(ien H A'dam ^ Brussel = Luxemb = Parus ^ Orenxbie = Nlee = Berlijn = Miinchen H Zurich = Oeneve 3 l.ïïcarno ^ Wenen ^ fnnsbruoU = ' ielgrado ^ Athene = Rome = 9 SI o 10 et o 7 gr 6 0.2 0.2 2 O 2 O n 14 gr 13 gr gr gr gr 21 gr It ^ er 12 gr 16 gr gr gr 22 gr 13 er 20 gr mupn 19 gr 1 / til 17 ET 27 gr 24 er 21 gr 

Kranten

Ga naar