Utrechts Nieuwsblad donderdag 19 november 1959

OPLAGE S4.000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Bureau Drift 23 — Utrecht Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Ah.prijzen f 7.55 p kw 59 c p w Directie A M E H N Koemans Drs J R flieuwenhuii DONDERDAG 19 NOVEMBER 1959 67e JAARGANG No 172 Verschijnt dagelijks Hoofdredacteur mr J W Niessink Telegram-adres Nieuwsblad Telefoon 16431 7 lijnen Giro 154949 Sociaal Economische Raad adviseert Glijdende loongrens voor sociale wetten Opheffing onschen(Jbaafhei(i afgewezen Mitterrand kreeg na meesterlijke rede senaat achter zich Van onze Parijse correspondent De Franse senaat heeft gisteren met 162 tegen 117 stemmen besloten het verzoek van het Parket om de parlementaire on schendbaarheid op te heffen van de oud-minister Francois Mit terrand nog niet in te willigen Op Mitterrand werd vorige maand een aanslag gepleegd waarvoor hij volgens zijn politieke tegen standers het scenario eerst zelf zou hebben ontworpen Per januari I960 grens op f 7A50 ' Voor de loongrenzen van de verplichte ziekte - en werkloos heids en invaliditeitsverzekeringen zal een zelfde regeling moeten getroffen worden als welke thans reeds bestaat voor de premie inkomensgrens krachtens de Algemene Oudersdoms wet en de Algemene Weduwen - en Wezenwet echter met deze uitzondering dat niet alleen het indexcijfer van de regelings lonen beslissend zal zijn Het is aan te bevelen de ontwikkeling van lonen en prijzen beide van invloed te doen zijn op de hoogte van de loongrens door deze grens te laten varieëren met het rekenkundig gemiddelde van indexcijfers Prins en prinses Irene in Wenen verwelkomd Ned Russ en Japanse geleerden Kritiek op storten van atoomafvaF ' in zee HALLSTEIN IN DE VS Economische integratie van Europa kan sneller De president van de Europese commissie prof Hallstein heeft in Washington verklaard te hopen dat de economische integratie van de EEG-landen binnen acht jaar zal kunnen worden bereikt in plaats van binnen twaalf jaar zoals oorspron kelijk was geacht Hij zei dat een dergelijke bekorting naar zijn persoonlijke mening zou kunnen worden bewerkstelligd Moskou fel tegen Adenauer Het Russiöche persbureau Tass deelde — mee dat de vooraanstaande kringen in de Sovjet-Unie ervan overtuigd zijn dat de regringshoofden op de aanstaande topconferentie een vredesverdrag met Duitsland zullen uitwerken Aldus enkele van de voornaamste adviezen door de Sociaal-Economi sche Raad aan de staatssecretaris van sociale zaken uitgebracht De Raad heeft thans ook de regeling van de Werkloosheidswet voor de glijdende loon en prüsgrens in aan merking laten komen omdat uit uit latingen van de staatssecretaris viel op te maken dat het advies van de Raad tot algehele afschaffing van de loongrens in de Werkloosheidswet niet zal worden opgevolgd De loon grenzen in de ziekte - en werkloos heidswetten dienen volgens de Raad op gelijke hoogte gebracht te worden Een wijziging van de loongrens zou dienen plaats te vinden na dat ten minste een der hierboven bedoelde indices drie procent of meer is gestegen of gedaald De S.E.R adviseert daarbij uit te gaan van het indexcijfer van de regelingslonen op 31 Juli en van het gemiddelde prijslndexcUfer van het gezinsverbruik over een periode van twaalf maanden eindigende met het cüfer van medio augustus opdat omstreeks 15 oktober een nieuwe loongrens bekend kan zijn Per 1 januari Met inachtneming van de hier be doelde systematiek acht de SER een loongrens van f 7450 per 1 januari ' 60 alleszins verantwoord Voorzover wfl zigingen van de loongrens noodzake lyk zijn dienen deze op 1 januari plaats te vinden De SER geeft In overweging met ingang van dezelfde datum de dag loongrens op ƒ 20 te stellen Deze Is thans nog ƒ 19 De nieuwe grens is zo bepaald dat vanaf 1 januari 1960 ongeveer een geiyk aantal werlmemers onder de Extra minrstervoor Kongo en Roeanda-Oeroendi Van onze Brusselse correspondent De Belgische premier Gaston Eys kens heeft er een nieuwe minister bö in zün kabinet de heer Ray mond Seheyven lid van de Tweede Kamer De heer Seheyven Is be noemd tot minister zonder porte feuille belast met de economische en financiële kwesties in de Belgi sche Kongo en Boeanda-Oeroendl De heer Seheyven is een Irekend ver zetsman die tijdens de oorlog de verzetsgroep „ Socrates " leidde Hy stond bekend als de „ financier van het verzet " Minister Seheyven die t)elangen heeft in de Belgische Kongo kent de Kongo-kwesties grondig Ofschoon hij tot de vaak conservatieve ban kierswereld behoort weet men van hem te zeggen dat zijn progressieve Ideeën hem vaak dichtby de socia listen brengen Maar het is voornamelük om zUn ^ dynamische instelling en kennis van zaken dat deze amper 48-jarige man tot minister werd benoemd een kennis van zaken die hU bewees In zijn functie van minister van eco nomische zaken in de eerste rege rjng-Eyskens van juli tot november 1958 De minister van Kongo de heer DeSchrijver heeft deze benoeming vande heer Seheyven daarom gevraagd,omdat hij zich in de eerstkomendemaanden uitsluitend met de poli tieke kwesties in Afrika wilbezighouden I Dit is de eerste bekendmaking in Moskon dat de Sovjet-Unie een der gelyk ambitieus programma ver wacht voor de topconferentie waar aan deelgenomen zal worden door de Russische premier Chroesjtsjef de Amerikaanse president Eisenhower de Britse premier Macmillan en de Franse president De GauIIe In de officiële verklaring van Tass wordt verder gezegd dat het belang rijkste wat nu nodig is de liquidatie ig van de overblijfselen van de tweede wereldoorlog en dat dit alleen gedaan kan worden door het afslui tan van ten vredesverdrag met de sociale verzekeringswetten zal vallen als thans Als gevolg van enkele loonsverho gingen in de tweede helft van 1959 hebben sommige werknemers de loon grens overschreden of zullen anderen deze grens nog in genoemde periode overschrijden De SER staat op het standpunt dat voorzover deze per sonen vóór 1 november 1959 voorzie ningen in de vrijwillige sektor hebben getroffen deze situatie moet worden aanvaard en dat géén maatregelen moeten worden getroffen op grond waarvan hun geëindigde verplichte verzekering zou kunnen worden ge continueerd Overgangsregeling Met betreklring tot degenen die in de periode 1 november 1959 tot 1 januari 1960 als vorenbedoeld de loongrens overschrijden bepleit de SER een overgangsregeling Indien de loongrens per 1 januari 1960 in / 7450 wordt gewijzigd ware te bepalen dat deze wijziging ten aanzien van personen die op 31 ok tober reeds arbeider in de zin van de ziektewet waren geacht wordt met ingang van I november 1959 ¦ wer king te zijn getreden Voorzover tengevolge van of in sa menhang met een collectieve loon - Geen droogte plaagde de boeren in de Amerikaanse staat lowa maar een kletsnatte herfst gevolgd door een vroeg ingevallen winter Vandaar dit trieste beeld van ongeoogste maïs in de sneeuw I beide Duitse staten of met één van I beiden I Tass zei dat het gemachtigd is deze verklaring te geven als ant woord op de interviews die kanselier Adenauer Britse journalisten toestond en waarvan het Russische agentschap beweert dat zij het vraagstuk Berlijn verdraaien Tass liet zich bijzonder bijtend uit over de dank aan Amerika Enge land en Frankrijk voor het verdedi gen van hun rechten in West-Berlyn Tass sprak de beschuldiging uit dat Adenauer streeft naar het ver slechteren van de betrekkingen die beter begonnen te worden maatregel hetzij algemeen hetzij per bedrijfstak of onderneming of groep van ondernemingen het loon van een werknemer wordt verhoogd waar door dit boven het bedrag van de loongrens uitkomt zal de betrokkene arbeider blijven in de zin van de wet echter beperkt tot het jaar waarin ' de bedoelde loonwijziging plaats vindt Op 1 januari van het daarop volgen de jaar wordt aan de hand van de dan geldende loongrens bepaald of bedoelde werknemer onder de desbe treffende sociale verzekeringswetten blijft vallen Hierdoor worden in het algemeen korte onderbrekingen van de ver plichte verzekeringen voorkomen i DIT U.N TELT f I 20 PAGINA'S Van onze Weense correspondent Zonder enige vertraging landde gis termiddag het particuliere vliegtuig van Prins Bemhard op het vliegveld Schechat bij 7 enen Tot algemene ver rassing bevond zich in het gezelschap van de Prins ook prinses Irene die een lichtgroene vilthoed droeg en een bruine bontjas De Prins en de Prinses werden be groet door de Nederlandse ambassa deur te Wenen de heer H S Eschau schier alsmede door graaf Bereidin gen de vertegenwoordiger van de Oos tenrijkse regering en door ambassa deur Lennkh als hoofd van het Oos tenrijlcse protocol Hongaarse kwestie weer op agenda derVX De speciale afgevaardigde van de V.N voor Hongarije de Nieuw-Zee lander Sir Leslie Munro heeft ver zocht om behandeling van de Hon gaarse kwestie door de Algemene Ver gadering omdat „ in de onderdruk king in Hongarije geen wijziging is gekomen " In een brief aan de secretaris generaal der V.N zei hij dat in brede kringen bezorgdheid was ontstaan door de voortdurende processen en „ de dreigende mogelijkheid dat nieu we executies zullen worden verricht " In V.N.-kringen werd verklaard dat Sir Leslie een rapport over deze kwestie had voorbereid De vergadering van de agenda commissie die donderdag zou worden gehouden is voor onbepaalde tijd uit gesteld wegens bezwaren van de zijde der Sovjet Unie Volgens gewoonlijk betrouwbare kringen had de Sovjet afgevaardigde gezegd dat Sir Leslie hoewel hü de speciale vertegenwoor diger der V.N voor de Hongaarse kwestie is Icrachtens het Handvest niet om opneming op de agenda kan vragen Het particuliere vliegtuig stond wel iswaar onder leiding van kapitein Hochwilder maar het werd bestuurd door prins Bernard zelf Nog dezelfde avond was de Prins die met zijn doch ter zijn intre '- heeft genomen in het bekende hotel Sacher de gast van de vereniging van de Oostenrijkse indus triëlen Hij is namelijk naar Wenen ge komen om als voorzitter van de „ Fon dation de la Culture Européenne " de Erasmusprijs uit te reiken Deze stich ting staat onder protectie van de in dustrie ook in Oostenrijk Vandaag zal bondspresident SchSrfeen dejeuner aan prins Bernhard aan bieden in d " Weeni hofburg waaropdan ' s avonds een « oiree in de Neder landse ambassade zal volgen ter erevan prinses Irene Vrijdagmiddag geeftde minister van buitenlandse zaken,dr Kreisky een dejeuner gevolgddoor een opvoering van de Zauber flöte in de opera in tegenwoordigheidvan kanselier Raab Daarop geeft dande trandsregering voor de genodigdegasten een staatsreceptle in het slotSchönbrunn ^ Franse militaire begroting goedgeiteurd door Kamer De Franse Nationale Vergadering keurde de militaire begroting goed na een debat dat tot in de nacht duurde De begroting voorziet In een leger ter sterkte van één miljoen man waarvan de helft in Algerije wordt gelegerd De uitgaven voor 1960 worden op 1.650.000 miljard francs oude waarde van ongeveer één cent geschat het geen 61.000 miljoen francs meer Is dan voor 1959 werd uitgetrokken en 16.000 miljoen meer dan hetgeen dit jaar daadwerkelijk naar verwachting voor militaire doeleinden zal worden uitgegeven Hallstein legde deze verklaring af nadat hij gedurende veertig minuten had gesproken met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Herter Hallstein zei hierover dat het gesprek voornamelijk was gegaan over de verhouding tussen de E.E.G en de V.S Er is enige verdenking geweest dat de Europese landen in een protectio nistische richting gaan en dat de ge meenschappelijke markt het oog meer naar binnen gericht houdt dan naar buiten kijkt Dit is echter zeker niet de f'Iosofie van de Euromarkt stelde Hallstein de V.S gerust Hallstein hoopte dat de voor 1 juli a.s geplande onderlinge verlaging van de invoerrechten tussen de E.E.G landen met tien procent ook naar buiten toe zal gelden voor de par tyen die behoren tot de overeenkomst van tarieven en handel de G.A.T.T Een beslissing hierover zal mogelijk reeds worden genomen op de confe - Advert.entie K3 dA vepf Tot aangename verrassing van de ontvangende autoriteiten bleek prins Bernhard bv zijn aankom,st te Wenen te worden vergezeld door zijn dochter prinses Irene Belgié wil steun van VN in Roeanda Oeroendi België zal de beheerschapsraad van de Verenigde Naties om hulp verzoe ken in de mandaatgebieden Roeanda OeToendi waar meer dan 200 Afrika nen gedood werden tijdens gevechten tussen stammen Auguste de Schrijver de Belgische minister van Kongo en Roeanda Oeroendl heeft woensdag voor het parlement verklaard dat België de raad zal verzoeken te helpen bij het uitvoeren van het plan in Roeanda Oeroendi democratische organen te vestigen en het uiteindelijk onafhan kelijk te rnaktn De Verenigde Naties zijn even ver antwoordelijk voor de toekomst van deze mandaatgebieden als België zei hij Een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties zou lot de bevin ding komen dat nog veel gedaan moet worden wat België niet alleen kan doen Als België zich nu terugtrekt uit Roeanda Oeroendi vreest zij dal een feodale klasse haar denkbeelden aan de rest der bevolking zal opdiiti gen De Schrijver wenst voorts speciale fondsen van de Verenigde Naties om de Belgische financiële hulp aan Roe anda Oeroendi te steunen 99 < Geleerden uit Nederland Japan en Rusland hebben woensdag in Monaco op de internationale conferentie over atoomafval kritiek geleverd op de Amerikaanse en Britse praktijk radlO ' actieve afval in zee te storten rentie van de ministers van financiën der zes landen die de volgende week zal worden gehouden aldus Hallstein Tien gewonden bij auto botsing Tien personen allen op weg naar hun werk werden vanmorgen vroeg gewond toen op de kruising Zuider parkweg-Oldegaarde in Rotterdam Zuid een volkswagenbusje en een van rechts komende personenauto tegen elkaar botsten Van de zeven inzittenden van het busje was de 53-jarige voorman J Struik uit Zwündreeht het zwnarst gewond Waarschijnlijk heeft hij een " ichedelbasisfractuur opgelopen De ¦ iS-iarige voorman A N Huismans uit Zwijndrecht kreeg ' n beenfractuur De verwondingen van de bestuur der de 22-jarige W A van den Berg konden ter plaatse worden behandeld In de personenauto zaten de 47 jarige uitvoerder J S van der Spek.zijn 24 jarige zoon Joh v d Spek,classificeerder en de 30-jarige A F.Brand allen uit Rotterdam Zij liepenverwondingen o.a söhouderlractu vm op I Felle aanval op premier Dehre Een speciale senaatscommissie had eerder in meerderheid juist aanbevo len om het verzoek van de rechter van instructie wel in te willigen Men kan dan ook zeker zeggen dat Mitterrand die gisterochtend in een gloedvol betoog fel van zich heeft afgebeten een nieuw winstpunt op zijn tegenstanders — en niet slechts op zijn psendo-aanrander het fascis tische ond kamerlid Pesquet — wist te boeken De senaat heeft nu besloten een nieuw onderzoek in te stellen waar bij de ministers van justitie en bin nenlandse zaken de chef van een der voornaamste politiedienten en de oud-premier Bourgès Mauroury zul len worden verhoord Mitterrand heeft zich In zün rede die onder doodse stilte werd aange hoord en ruim een uur duurde niet enkel tot een oratio pro domo be perkt Onder het motto dat de beste verdediging altijd de aanval is heeft hij naast enkele ministers.nu zelfs de premier Michel Debre die van huis uit senator is in staat van beschuldi ging gesteld De regering en niet hij Mitterrand zou volgens de oud-minister bewust het justitiële onderzoek op een zij spoor hebben geleid Twaalf dagen voor de aanslag op mi1 riep Mitter rand met geheven wijsvinger uit was het de regering al Ijekend dat dezelf de Pesquet een gelijksoortige machi natie tegen mijn vroegere collega Bourgès Mauroury in scène had po gen te zetten Waarom heeft de mi n!ster-pre?ident dit kardinale feit nie * aan de rechter van instructie doorgegeven Pesquet was dan on middellijk door de mand gevallen Het enige antwoord dat zo riep Mit terrand uit op deze vraag gevonU n kan worden is dat de regering een lid van de oppositie langs deze weg onschadelijk hoopte te kunnen maken Diepe indruk Deze belichting van de houding van de regering door Mitterrand die een meesterlijk redenaai is liet al niet na zichtbare indruk op de senaat te ma ken Maar Mitterrand had nog een andere niet minder giftige pijl op zijn boog De Russische geleerden willen dat de afvalstoffen op land opgeslagen worden omdat het storten in de oceaan „ een ernstig gevaar voor de gezondheid In de gehele wereld vormt " Dr P Korringa de directeur van het Nederlandse instituut voor vis - serij onderzoek zei dat Nederland uit economische overwegingen het storten van radioactieve afval in de oceanen verboden heeft Hij wees erop dat Nederland veel vis uitvoert JIet is een belangrijk element in onze econo mie en wü zouden niet willen dat onze klanten uit dezen hoofde moge lijke radioactieve besmetting op een prijsverlaging gaan aandringen " Professor Spitzine de Sovjetrussi sche p.fgevaardigde verklaarde dat radio-actieve afvalstoffen in de Sov - jet Unie in cement of glas worden geïsoleerd en vervolgens in het mid den van uitgestrekte vlakten op enkele meters onder de grond worden begraven „ De geringe diepte waarop deze stoffen begraven worden maakt het altijd mogelijk er controle op uit te oefenen " aldus orofessor Spitzine Wright Atlant Oceaan behoeft een betere Nato verdediging Admiraal Jerauld Wright opper bevelhebber van de Nato strijdkrach-ten in het gebied van de Atlantische Oceaan heeft er woensdag in een rede voor de conferentie van Nato parlementariërs te Washington de nadruk op gelegd dat alle landen van de Nato meer moeten bijdragen aan de verdediging van de vitale verbinding over zee tussen Europa en Noord Amerika De verdediginï van de Atlantische Oceaan Is een aangelegenheid die alle Natolanden aangaat aldus admi raal Wright De Russen bouwen raketduikboten en zuilen binnen een jaar met hun maritieme middelen een belangrijke bedreiging voor de Nato kunnen vormen In 1963 zal deze bedreiging een ernstig karakter kunnen aan nemen We hebben hier afdoende bewijzen voor zo verldaarde admi raal Wright De Russen aldus admiraal Wright tonen steeds meer belangstelling voor | < te QQdbut van Noord-Amerika 1 Er wordt tegenwoordig veel op 3e vierde republiek afgegeven merkte de senator op die nu bijna op fluis tertoon sprak alsof hij persoonlijk » confidenties wilde doen Maar beoor deelt u nu even zelf zo ging hij door of de publieke zeden er onder de vijfde republiek nu veel op vooruit zijn gegaan Toen ik minister van justitie wat kreeg ik op een dag l>ezoek van een senator die mij bezwoer zijn parlementaire onschendbaarheid niet op te doen heffen De naam van deze parlementariër werd ge noemd in verband met een aanslag op generaal Salan in Algiers waar bij een stafofficier werd doodge schoten Ik doel zo verklaarde Mit terrand op de bazooka-affaire en die senator is onze vroegere collega de tegenwoordige ministerpresident Debre Aan Debre's verzoek heti ik inder tijd gehoor gegeven omdat ik een politiek tegenstander alleen met open vizier wil bestrijden Premier Debre schijnt het vandaag echter oirbaar te achten tegen mij aldus Mitterrand andere middelen te ge bruiken Deze mededeling van MitterranS sloeg in als een bom Voor het eerst werd nu in het openbaar en nog wel in het parlement de naam van pre mier Michel Debre in direct verb nd gebracht met de mysterieuse moord aanslag op generaal Salan voormalig opperbevelhebber van het Franse le ger in Algerije De uitval in de richting van de mi - nister president zal men van de kant van Mitterrand desnoods een politieke afleidingsmanoeuvre kunnen noemen indien hij in het begin van zijn rede voering een aanklacht van het parket al niet op zeer losse schrscven had weten te zetten In elk geval is de affaire Mitterrand Pesquet nu poli tiek gesproken in een veel wijder en ook belangwekkender raam geplaatst Debre heeft gistermorgen aan de mi nisterraad desgevraagd ronduit ont kend dat hij indertijd de demache blJ de toenmalige min van justitie Fran cois Mitterrand zou hebben onderno men Mitterrand blijft echter op zijn verklaring staan een verklaring waarvan het waarheidsgehalte niet xo moeilijk zou moeten zijn vast te stel len Men wacht dus met Irelangstel ling de verdere geljeurtenissen ati Advertentie de échte eierbeschuif | iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii ^ I Zacht weer j S WEERSVERWACH INt van he < = = KNMI geldig tot vrijdagavond = = opgemaakt te 11 15 uur S = Zacht weer met vee bewollcing = = en enige regen of motregen Ma = = tige tot krachtige en langs de = = kust tijdelijk harde zuidelijke 3 = wind S E ZON EN MAAN = = V r IJ d a g Zon op 8.07 zon = = onder 16.44 Maan op 21.10 maan = = onder 11.50 = I Europees weerrapport 1 = Donderdag 7 uur v.m = = Max Neersl = = station Weer temp a f gel _ = gisteren 24 u = = stockh sneeuw - 5 gr 0.5 mm — = Oslo geh bew - 2 gr 0 mm = = Kopf»nh eh hew 5 gr 2 mm ^— ~ L.onden zw bew 12 gr 8 mm = ~ A-dam weerlicht 10 gr 1 mm zz Brussel eh bew _ 1 mm 3 — Luxemb zw bew ngr 5 mm = Pa rlT ' w bew 12 gr 1 mm = — ïrenr»bi ' rhi hf-w IR gr ¦ " i mrr ~ ~ Vtce tcht hew ' ngr 1 m'n ^ •^ erlt]n mbew 2 gr '' mn -' — — *> nbew 6gi ' 1 mn 3 = ' inch mist 11 gT R mm = 3 n lenéwe mist 10 gr 3 mm = Locarno zw bew 5 gr ¦ ï mm = = Wenen mist 13 r 0 mm 3 = fnnsbru.'M onbew 14 gr 0 mm = = Belffradn niet ontvaniien — = Athene i\v bew 20 gr 0 mm S = Rome licht bew 19 gr omm = = r Alacdo onbew 18 gr Omm = = Madrid regenbul ngr 0.3 mm S ^ Mallorca niet ontvangen = J = Lissabon niet ontvangen m olMiiiiiiiiimiitiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiujminnnmiHE 
Donderdag 19 november 1959 - 67e jaargang no 172 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD _^ ltOwi > ItiilwVtOL - Utrecht verhoogt zijn steun normen Start volgende week Advertentie het BESTE BED en de WARMSTE WOL VINDT U IN ONZE ZAKEN NIEUWE RUIMERE AFDELINGEN NIEUWE SORTERING 1960 OUDE VERTROUWDE KWALITEITEN Samen met de krasse organisator Das uit De Bilt maakte het echtpaar De Ranitz-De Braauw vanmorgen no het openingswoord van de burgemeester een rondgang over de tentoonstelling van OrnithophtHa in de Bernhardhal Foto V.N Van der Werf Mensenredders door burgemeester gehuldigd UTRECHT OUDEGRACHT 151 NACHTEGAALSTRAAT 2-.8 RIJNSTRAAT 51-52 hoek Korlestraat TENTOONSTELLINGEN VAN SPEELDOOS TOT PIEREMENT Lange Nieuwstraat 38 donderdag van 19.30 22 uur vrijdag alleen voor groe pen na aanvraag 19-22 uur zaterdag en zondag 14-17 uur 19 30-22 uur vrijdag alleen voor groe pen na aanvraag 18-23 uur zaterdag en zondag 14-17 uur Beddenspecialisten sinds de vorige eeuw Woningbouw voor alleenstaanden Wethouder De ISJooij roept Hoed afl Toomkunstenaar Jan Wagenaar hegraven Overweldigende >% %»» ifc »»»*^^»^ » »%^»^»« csLucnüae oct gulle weldoeners te beschouwen en daar om met diepe verte dering over hen te denken en te spreken Waarom begrijp ik nooit want ze hadden het toch niet kunnen en als je weggaat joen doet er eigen - kun je het net zo lijk niet toe dollars goed aan iemand na - vermaakt aan alle m woners van iiet dorpji waar zij geboren wa - erflater is een miljoen ren Dit komt al een dollar precies even mensenleeftyd lang veel waard als een voor en ik begryp stuk krantenpapier of vijftig zestig — dan eigenlijk niet dat de een kapotte schoen weet je al lang dat kranten er nog mei - veter en vindt u het sier geen sier ding van maken want zo geweldig als u zo'n is laat staan goede er is niemand die kapotte veter cadeau en dat je dan wel bij krygt voorbeeld een wereld Niet dat ik als ik reis op een luxe schipeen miljoen dollar kunt gaan maken,thuis gestuurd kreeg maar dat dat maarvan een oom die in een soort geforceerdAmerika gestorven is plezier is waarvan jezou weigeren het te al by voorbaat weet,accepteren maar ik dat het lang niet zóhad het attenter van is als je het je had mensen die daar totaal oom gevonden als hij voorgesteld niet op verdacht zün ze mij bij leven en Zo'n onverwacht Het is allemaal heel weMjn een twintig miljoen komt altijd aardig voor de men - jaar eerder gestuurd nèt iets te laat Het had EigenUjk is het is altijd meegenomen reuze-onbsleefd dat wel en het is een iemand een cadeautje aardige aanvulling van te sturen dat voor je de A.O.W m:iar om zelf nul en van gener nu te zeggen dat je waarde is Toen-ie nog er helemaal heerhjk - leefde heeft hy nooit gelukkig van wordt iets van zich laten dat ook weer niet horen Nog geen slof Oom had eerder sigaretten Dat zou over de brug moeten attenter geweest zün komen maar daéi vóór ze hun miljoenen dan dat miljoen dat was die ouwe vent te kregen en al dacht hy niet heeft kunnen gierig voor toen geen krant erover meenem.en Ais je dat Als je het goed een plaatje van ze te evgn tot je laat door overdenkt was hy een plaatsen ^ dringen zou je het héél onsympathiek De mensen zyn wei eigenUjk niet van de mannetje,altijd geneigd de erf - notaris moeten aan - lAters als overdadig nemen maax tja niets FLORIS FWtNBÜR laten dan dat je het of vijfentwintig oeni laat liggen Voor zo'n Dan is er nog goede sier mee te maken maar als je wat ouder bent — een jaar of Het bestuur van de gemeentely ke insteUing voor maatschappelyke zorg te Utrecht heeft besloten de uitkeringen voor levensonderhoud ten behoeve van degenen die fi nanciële bijstand van deze instel ling ontvangen te verhogen Dit besluit is een uitvloeisel van het hier ter stede reeds jaren met zoveel succes toegepaste loonnorm systeem hetwelk is afgestemd op de loonbeweging in het vrije bedryf Als richtsnoer wordt heden ten da ge de CA.O voor de groot-metaal industrie aangehouden Zoals algemeen bekend geacht moge worden heeft het College van RÜksbemiddelaars zijn goedkeu ring gehecht aan de per 1 aygustus 1959 ingaande nieuwe CA.O voor de groot metaalindustrie waarin o a de loontabellen zün herzien Als gevolg van een en ander zul len de uitkeringsnormen van de hiervorenbedoelde bij de instelling voor maatschappelijke zorg in zorg zijnde cliënten over het algemeen voor gezinnen met ƒ 1,45 en voor alleenstaanden met ƒ 1,25 per week worden verhoogd zulks eveneens met terugwerkende kracht van 1 augustus 1959 af Met de desbetreffende bijbeta lingen zal in de loop van de volgen de week een aanvang worden ge maakt Nieuwe voorzitter van Kunstliefde In de ledenvergadering van het schilder - en tekenkundig genoot schap Kunstliefde te Utrecht werd woensdagavond mr J H des Tom be tot voorzitter gekozen als opvol ger van de heer J Engelman De heer Des Tombe is secretaris van het college van curatoren van de Utrechtse rijksuniversiteit Advertentie - JUWELIER HUISMAN VERLOVINGS - RINGEN nodern bewerkt HORLOGERIE HUISMAN r Onverwacht miljoen r AS HEBBEN weel twee van oorsprong Italiaanse Amerikanen meenemen één of een paar mil - dan toch iets anders verwacht Als je zoveel van dit soort berichten gelezen hebt als ik dan weet je eigenUjk niet beter dan dat als baby naar Amerika g.'4.ranspor teerde Italianen mil joenen verm.aken aan sen die er mee ver rast worden maar daarmee is de kous ook af Voor de jour nalisten zit er weer een stukje ia en voor de persfotografen een paar boterhammen ai hebben de erfgenamen precies dezelfde ge zichten als ze hadden ELISABETHSTRAAT Ds P Lugtigheid komt spreken De Hervormd-Gereformeerde Studenten-zendingsvereniging Wil librord " te Utrecht houdt maandag 23 november des avonds om 7.30 uur een vergadering in het Univer siteitshuis zaal 12 Lepelenburg 1 Ds Lugtigheid Ned Herv predi kant te Den Haag zal spreken over Gods werk in Den Haag " Voorafgaande aan deze vergade ring wordt om 18.30 uur gezamen Ujk de maaltijd gebruikt In de Mensa „ WATERSCHAP EN FISCUS " 8 december wordt in Esplanade " te Utrecht de jaarvergadering ge houden van de Studiekring voor Waterstaatsrecht en Waterschaps beheer " van het Instituut voor Be stuurswetenschappen Na de huis houdelijke vergadering die om 11 uur begint zal de heer J Spaanstra inspecteur der rijksbelastingen te Veendam een lezing houden over Waterschap en fiscus " Van een onzer verslaggeefsters Er is op dit ogenblik alom be langstelling voor woningbouw voor alleenstaanden aldus constateer de mejuffrouw M Th C van der Ent die woensdagavond in Hotel Hes in de Maliestraat sprak voor de Utrechtse leden van de Ned Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep De bouwplannen worden alleen nog even vastgehou den in verband met de nieuwe re geringsvoorstellen op woninggebied De voorkeur wordt over het alge meen gegeven aan enige kleine flatjes opgenomen in een groter complex in tegenstelling met één groot flatgebouw dat uitsluitend door alleenstaanden wordt bewoond Mejuffrouw van der Ent sprak vervolgens over de internationale organisatie van de B.B.B zoals deze tot uiting was gekomen op het laatst gehouden congres in Parijs Hier kwam ook de vraag naar vo - UTRECHTER IN ARNHEM VEROORDEELD De rechtbank te Arnhem heeft dinsdag de 45-jarige Arnhemse tegelzetter J Ph en de 40-aarige Amsterdamse slager G H van W beiden veroordeeld tot een gevange nisstraf van drie jaar met aftrek De eis was vier jaar met aftrek Mimen dan goeds van ae doden en laat ik het dan tóch maar doen al was liet alleen maar om de buren te peeën Meestal krijg je zul ke onverwachte ge schenkjes trouwens nog te laat ook Zo'n miljoen dollar is leuk als je eenjaar Verdachten waren ervan beschul digd in augustus van dit jaar een poging tot inbraak te hebben gedaan in hotel Grootwarnsborn te Arn hem De 42-jarige Utrechtse koopman G van B die ten laste was gelegd zijn beide medeverdach ten naar het hotel te hebben gere den kreeg een gevangenisstraf van twaalf maanden met aftrek waarvan vier maanden voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar De eis tegen hem was een jaar en zes maanden met aftrek Ph reeds 21 keer veroordeeld en van W der tien vonnissen gaven toe dat zij in de bewuste nacht bij het hotel waren geweest Zij hadden echter een bezoek willen brengen aan de nachtportier van dit hotel een stief zoon van Ph Aldus hun lezing van het geval Zij vonden bij het zoe ken naar de personeelsingang van een ingeslagen ruit Toen waren zij uit vrees voor compromitering hals over kop weggevlucht ren of de studiemogelijkheden voor man en vrouw gelijk zijn Zij wees in dit verband naar de opleiding op Nijenrode die alleen voor jongens openstaat Meisjes kunnen zich in Nederland niet tot tolk bekwamen behalve in Brussel en Zwitserland kunnen zü in München terecht waar de ex-tollt van Hitler ook vrou welijke cursisten aanneemt De spreekster van deze avond werd ingeleid door de waarnemend presidente mejuffrouw M Jonker Rijdend Bijbelhuis in Utrecht Door het Nederlands Bijbelgenoot schap wordt nu reeds gedurende eni ge jaren een tournee gemaakt door Nederland met twee rijdende btj belhuizen " tot bijbelwinkels omge bouwde auto's Op maandagmiddag tot en met vrijdag 23 tot en met 27 novem ber komt één der rijdende bijbel huizen " te Hoograven Het ligt in de bedoeling om in de morgen - en middaguren een rondrit door Utrecht te maken ' s Avonds van 7 tot plm 8 uur is het rijdend bijbelhuis " voor ieder te bezichtigen de stand plaatsen zijn dan Maandagavond Rijnenburglaan hoek Duurstedelaan dinsdagavond Tjepmahof woensdagavond Rijne steinhof donderdagavond Oudegijn laan Dordtse zangbrigade bij Stichterskorps Zondag 22 november is in de sa menkomsten van het Leger des Heils Stichterskorps Mgr van de Weteringstraat 87 de vijfenzestig leden tellende zangbrigade uit Dor drecht aanwezig Het is een der beste Leger des Heilszangkoren uit ons land dat o.a in Vlaardingen en Gorinchem medewerkte aan volks zangdagen Mannelijke leden geven instrumentale soli waardoor een zeer gevarieerd programma ont staat Het wordt geleid door kapel meester Van der Heide zo schrijft men ons belangstelling op Den en Rust Houd hoog uw kruis voor mgn verdonk'rend oog Licht in den schemer leid mü naar omhoog De morgen daagt de schaduw gaat voorbij in dood en leven Heer blijf my nabij Met deze woorden van gezang 282 bracht het zusterkoor van het Diaco nessenhuis te Utrecht zyn laatste groet aan de zo geliefde dirigent Jan Wagenaar die zondag onverwacht overleed en die vanochtend op Den en Rust in Bilthoven werd begraven Meer dan honderd belangstellenden onder wie talrijke collega's van Jan Wagenaar woonden zichtbaar onder de indruk van dit gebeuren deze so bere plechtigheid by Burgerlijke stand UTRECHT — Geboren Al phonsius z v P J van Zwam en L V Rossum Framboosstraat 80 Alberta A d v J W de Vries en A A Grimminck Marnixlaan 52 bis Veronica E R A d v C A Mynders en W H G v Leeuwen styn Looplantsoen 60 Teun A H z V J V der Naald en M O Mid delkoop Ie K Baanstraat 5 Jacoba J d V W Pouw en W M de Ryk Eligenstraat 8 bis Anneke C d v N Been en A C Beverloo A'dam sestr.weg 73 Ronald z v H Nij land en M Jackson J v Arkel straat 49 Carla I C d v R H A J T Hartman en J Bos Werk spoorpl 6 bis A Elias z v C de Deugd en V M Camilla Zeist Dr Engelherdlaan 19 Vivienno L z V V L Frank en A R Marval Steenweg 27 Lucia E M d v J A Jongerius en E W de Groot Smaragdhof 10 Van een onzer verslaggevers De 17 jarlge Sytje C Muts leer linge van de Utrechtse christelijke h.b.s en de eveneens 17-jarige loop jongen Gerrit Benschop zijn woens dag in zijn kamer op het stadhuis te Utrecht door burgemeester De Ranitz gehuldigd namens het Carne gie-heldentonds Beiden hadden een kind gered van de verdrinkingsdood Op 2 juni fietste Sijtje na school tijd met een vriendin op de Catha rijnesingel toen ziJ ter hoogte van het academisch ziekenhuis aan de overkant van de singel enige kleine kinderen zag spelen Om een van de kinderen te waarschuwen dat het te dicht bii het water was gekomen fietste ziJ de brug over Onderweg zag zij het jongetje de drie-jarige Jan van Hussen uit de Lange Rozen daal voorover in het water vallen bi de Geerte-kerk sytje Muts sprong Jan gekleed na kon hem vastgrijpen en op de wal brengen Bij deze redding raakte haar polshorloge dat zy drie jaar geleden van haar thans overleden grootmoeder kreeg onherstelbaar defect Dit was voor het Carnegie heldenfonds reden om haar een nieuw horloge met inscriptie te ge ven Jantje van Hussen was er ove rigens met de schrik van het natte pak afgekomen Gerrit Benschop ontving na mens het fonds een vulpotlood met inscriptie van de burgemeester Op 24 april toonde hij dat men niet voor niets een zwemdiploma heeft Fiet send op de Kromme Nieuwe Gracht zag hij de vierjarige Freek de Groodt in de lage gracht liggen Htj Terwyl de zon door een grys grauw wolkendek trachtte heen te dringen las ds B van Ginkel predikant van het Utrechtse Diaconessenhuis aan het graf Psalm 14,5 „ de psalm die Jan Wagenaar zo dikwyls heeft laten zingen en die een lied naar zyn hart was en voor hem een belydenis en een prediking inhield " aldus ds Van Ginkel die deze laatste gang van Jan Wagenaar besloot met het „ On ze Vadtr " Vooraf hadden in de aula het woord gevoerd de heer Henk Gort namens het hoofdbestuur der Koninklyke Nederlandse Toonkunstenaars Vere niging de heer J van Nes voorzitter van de Koninklyke oratoriumvereni ging Kerkgezang en dr J W Wage naar namens de Utrechtse Klokken - spel vereniging „ Het moet voor deze fynzinnige kunstenaar heel wat geweest zyn toen hy bemerkte dat zijn lichaams krachten niet meer toereikend waren om wat hem voor de geest stond te realiseren Immers al lang kon hy de Domtoren niet meer beklimmen dirigeerde hij Kerkgezang niet meer en speelde ' hy niet meer op het orgel van de Pieterskerk Maar met al zyn geestkracht wierp hy zich op wat nog over bleef U heeft zojuist een Ondertrouwd Jan Albrecht en Jeanette Kenter Maririus J A Arbeider en Cornelia Koetzier Jo hannes H Bouwman en Alberta M P de Klerk Antonius P de Bruyn en Adriana M Straver Jacobus R Claes en Johanna van den Hoek Roelof J van Ekeris en Cornelia O M van der Zande Carolus M Elling en Bernardina G A M v den Berg en Cornells H J Gadella en Theodora J M Koeken Hennie van Gorkom en Woudina H G de Jongh Albertus H Hendriks en Yvonne Morelisse Adrianus Hil gers en Maria P Roos Pieter G de Hoog en Maria v Lambalgen Martin H Takkenberg en Geertrui da M Koevers Stephanus Verkey en en Johanna G Berkman Dirk C V der Vlist en Janna J Bronk Christiaan F Vreeswijk en Wilhel mina H Rynsewyn Albert K J Willemsen en Marianna Faas Jan Heikoop en Pieternella H Priester Hendrik Kramer en Johanna H G Hobert Marinus A van Kuik en Hendrika v der Horst Gerardus L * J * V * Steenderen erelid St*'Martinus De Jaarvergadering van de afd St Martinus van de Katholieke Bond voor E.H.B.O werd gister avond in hotel Noord Brabant druk bezocht In het dagelijks bestuur werd mevr H Veerman-van We gen als 2e secretaresse en de heer Chr van Doorn als penningmeester bjj acclamatie herkozen De heer J L van Steenderen reeds 23 jaar lid van de afd St Martinus werd met algemene stemmen tot erelid benoemd was er by het spelen door een paar neefjes ingeduwd Gerrit sprong direct in het water en greep het kind Een voorbugan ger hielp hem het kind op het droge te trekken Geen van beiden onder vond schadeiyke gevolgen De geestelijke adviseur kape laan Teube hield op deze avond een toespratik en reikte een zestal insignes uit aan die leden die 10 en 20 jaar lid van de vereniging wa ren Voor winkeliers op Kanaleneiland Van een onzer verslaggevers Hoed af voor deze winkeliers riep vanochtend wethouder dr J de Nooij M de opening van de eerste vier winkels op het Kanaleneiland te Utrecht Mouwen opstropen zei spr OOK namens het gemeentebestuur maar in andere bewoordingen De heer De Nooij wees er namelijk op dat de winkeliers die hier achter in het Kanaleneiland aan de Berna dottelaan levensmiddelen vlees dro geruen en groenten verkopen gezon de concurrentie zullen gaan onder vinden zodra het verderop gelegen winkel - en wijkcentrum klaar is ge komen Klantenbinding zal voor u De eerste winkels op het Kanalen eiland te Utrecht werden vanochtenddoor wethouder De Nooij onder be langstelling van schoolkinderen enhuismoeders geopend Foto U.N orgelstuk in mineur gehoord voor Jan Wagenaar is het vast een stra lend majeur akkoord geworden " al dus de heer Gort De heer Van Nes memoreerde dat Jan Wagenaar Kerkgezang een zeer goede naam heeft gegeven niet al leen in Utrecht maar ook daarbuiten „ Morgen voeren wy Elias van Men delssohn uit Deze uitvoering zal ge wyd zijn aan zyn heengaan Wy wen sen zyn vrouw en kinderen troost en berusting toe " Hierna zongen leden van Kerkge zang een koraal uit de Elias In luttele maanden rouwt opnieuw de Utrechtse Klokkespel-vereniging en opnieuw is het de naam Wage naar die met eerbied wordt herdacht aldus dr Wagenaar „ Wij nemen nu afscheid van Jan Wagenaar en be seffen met grote dank en eerbied dat de kunstenaar in hem met glans heeft overwonnen over de zieke mens Dit blyft ons een dierbare herinne ring " zo besloot dr Wagenaar Namens de familie dankte de oudste zoon van Jan Wagenaar de heer J A H Wagenaar voor de op rechte welgemeende woorden - daar ben - ik zeker van - en voor de vele blyken van medeleven " Zie voor stadsnieuws ook pagina 7 W V Leusden en Antonia S E Dinklo Hermann Liebegut en Lys bet V der Veen Alfred London en Wilhelmina Alblas Willem J Mol levanger en Alberta C Engel An tonie H P Oostveen en Jannetje Dietze Nicolaas T W Peters en Maria T Hillen Jan L Scharff en Maria J Bakker Severinus P Scholtz en Agnita M van der Mark Hendrikus G J Spijker en Elisa beth J M Huinck Antonius T Streng en Wilhelmina M de Ruy ter Getrouwd C M " eek Maarssen Kanaalstr 10 en T v Schalk Geraniumstr 39 N J van Harten Amstelstr 23 en A Abra hamsc A Mulderstr 33 ' J R v den Heiligenberg en J G M Duf renne Amaliastr 62 J G Roos Oude Kerkstr 34 en H van Root selaar Mauritsstr 51 H Wilson en F W Schmidt Wolfstr 4 G Ma rino en N Richel Westerdyk 4 bis M Baist v Heukelomlaan 109 en M G J van Sterkenburg Orionstr belangrijk zyn maar u bent daar al succesvol mee bezig De heer J J van den Wyngaard wenste vervolgens namens de Utrecht se kruidenierscentrale de winkeliers geluk Omdat de wethouder geen vier winkels tegelyk kan openen gaf hij na vlaghijsing een sein waarop de heren C A Bron W den Heeten A Schipper en P C Verbeek hun deuren openden Sirene geloei weer klonlt en de heimachines in de om geving vervolgden hun puffend werk De schoolkinderen die een openings lied hadden gezongen werden ge tracteerd Met reclamepeties en re clameballonnen vormden zy een leuke optocht Op het ogenblik wonen 325 gezin nen op het Kanaleneiland Vrijdag avond kunnen de kinderen uit deze gezinnen deelnemen aan een lampion optocht Forssando zorgt hier voor de muziek Zaterdag om 14 uur wordt er een schietwedstrijd gehouden waarvoor Stadsontspanning een wisselbeker beschikbaar stelt Aurora verleent muzikale medewerking OtJD-KATHOLIEK MUSEUM Mar1« hoek 9 tot 16 april Woensdag zater dag en zondag 14-17 uur KUNSTHANDEL VAN ROSSITM Ach ter het Stadhuls tot 15 nov Hout plastieken van R Petrtkftt tflED SPOORWFfïMIlSEUM MaUebaan Station Zondag 13-16 uur maandag gesloten dinsdag t.m zaterdag 10-16 u CENTRAAL Ml'PEliM Agnletenstr en Maliebaan 42 Werkdagei lO-H uur dinsdag ook 20-22 Eondags i4-l'ï uur BRtGlTTENSTRAAT 4 Otr KT^n ^ werk van Mare Sterling t m 15 nov Dagelijks 18 30-17 tiuri tnaandags ge sloten KTTNSTHANDEL WAGENAAR Achter St Pieter 5 Weefwerk en mozaïek tafels Jan Boon tot 7 dec 9-18 maan dag 13 18 uur CENTRAAL MUSEUM tot 15 tovembet Herd.-tentoonstelimg Paus Adrlaan VI Advertentie Moeder geniet in stilte de televisie kwam er Vader had maar één voorwaarde bij ons in huis alleen een toestel uit een v eerste klas zaak Joh de Heer Janskerkhof 5 l Utrecht " GEVONDEN VOORWERPEN Portem inh chocoladegeld ka belslot plm 3 m koperen ketting pi jas tankdop zwart-wit dames hoedje rozenkrans blauw kinder jack met capuchon grys-bruin gebl sjaal mil tas inh jas alpino enz losse handschoenen wanten en sleu tels rode autoped par hoes Loonzakje t.n.v Klinkhamer por tef t.n.v Joop Verdonk Aan komen lopen rood-bruine spa niel met halsband Het hoofdbureau van politie Wa terstraat 56 Utrecht is geopend op werkdagen van 13-16 uur Telefonisch worden geen inlichtingen verstrekt 12 D van Eek St Janshovenstr 17 en E M J Visch St Janshoven str 25 J I van Ingen en A H van Ardenne Nicolaasweg 39 H G J Lambooij A Matthaeuslaan 16 en A A E Moons H de Grootstr 5 bis A W IJsselsteijn Den Helder Buitenhaven 5 en J E Selles Ach ter De Dom 20 J Passchier Eind hoven Veldm Montgomerylaan 651 en J M W de Kort ' t Goy laan 75 I C van Dijk en H Kuijl Boerhaavelaan 8 Overleden Herman Boom geh m G v den Bergh 68 i Spaarnestraat 59 Hendrik C Pauw wedn v W Rietveld 94 j Artille riestraat 7 bis Johanna A M Stee houwer 9 j Houten Burg Waller straat 1 Alida M van Asperen geh m W Aartse 67 j J S de Ryk straat 42 Alida van Kooten wed V N Colyn 81 j Damstraat 48 WATERHOOGTEN WEERDSLUIS UTRECHT 19 nov - BovpnkBnl si ' 34 cm + N.A.P was 5 cm Benedi ''<- i sluis 52 om — N.A.P val 16 cm y\G£K/DA ^ DONDERDAG TIVOLI 19-22 uur Brei-ten toonstelling TIVOLl 20 uur Evang Stud actie Ichthus prol dr W F Prins en Rev Prior SCHOUWBURG 20 uur Cabaret Wlm Kan „ Laat je niets wijs maken " GEBOUW VOOR K EN W 20 uur Ned Reisver lezing over Andes expeditie 1956 GEBOUW VOOR K EN W 20 uur Arö et Religlonl Hans van Dokkum Een reis in moderne tijd door het oude Hellas " NIEUWE GRACHT 69 a 20 uur Pro Juventute Drs Vercruysse Afwij kend gedrag van de leugd " CHR ULO-SCHOOL Reaumurlaan 20 uur A.R Kiesver Zullen Inl heren Griffioen en Ir v d Veen over diri gisme HOTEL NOORD BRABANT 20 uur Chr Middenstandsver en Chr Vrou wenbond forum B.B.-ACTIVITEITEN Rijksuniversiteit 19.30 uur Cursus gewondengelelders I Wijkpost G 19.30 uur idem bomver kenners Vaaltterrein 19 30 uur Idem tedders ploegen 15 16 17 en 18 Brandw kazerne Groeneweg 19.30 u idem brandweer ' Advertentie Savile Row - Kostuums 145 — t.m 279 — Wallace Scott en Tiger import Overjassen 109 — t.m 259 — Nicholson - Kynoch - Malinine Clothes of Distinction I OUDKERKHOF 3 % STAOHUIS TELEFOON 10955 - UTRECHT VRI.JDAG BERNHARDHAL Croeselaan 9-22 uur Tentoonstelling van pluimvee en pels dieren Ornithophilia CAFË DE VEESTALLEN Veemarkt 38 14 uur Vragenmiddag N.P.O PIETERSKERK 12.40-13.10 uur Medi tatie Ds G Meynen UNIVERSITEIT 15.15 uur Inaugurele rede Dr Saskis Ferwerda lector mo derne Scandinavische talen TIVOLI 10-17 en 19-22 uur Breiwerk tentoonstelling SCHOUWBURG 14 uur Gem school voorstelling Toneelgroep Studio „ Ma joor Frans '' SCHOUWBURG 20 uur Cabaret Wim Kan Laat Je niets wijs maken " TIVOLI 20 uur Kon Oratoriumver Kerkgezang Ellas " GEBOUW VOOR K EN W 20 uur To neelgroep KaJ Munk Het is nooit te laat " REST FORMOSA Oude Gracht 101 20 uur Plaatselijke Vrouwenraad mej A V d Ent over tiet congres van de internat Vrouwenraad te Wenen PROF WENTLAAN 41 19.45 uur A.R Jongeren de heer G Werner „ Het G.P.V " WIJKGEBOUW MARIËNDAAL Prins Bernhardlaan 20 uur Ned Chr Vrou wenbond Mevr Pelleboer over de waakzaamheid van de Ned vrouw In het wereldgebeuren REST CAMBRIDGE Vreeburg 19.30 uur Ruilbeurs van de Ned Ver De Verzamelaar DE VERENIGING Marlaplaats 19.30 u Ruilbeurs utr Verzamelaarsclub N.V HUIS 19.45 uur Suriname-avond Ds G E Polanen TRIANON Oude Gracht 252 20 uur Toneelavond Faco KANALENEILAND 19 uur Lampion optocht voor de Jeugd muziek For3 « sando CAFE WEERDENBURG Westerkade 20 uur Klaverjasconcours WSV WWV HOTEL NOORD BRABANT 20 uur Di - ploma uitreiking Raad van Bestuur Bouwbedrijf AMBACHTSTRAAT 12 Ned Ver V Splritisten Harmonia 20 uur Psycho metrische seance de heer G v d Zeeuw B B.-ACTIVITEITEN CSB-gebouw 19.30 uur Cursus gewondenhelpers I Hoofdb B B 19.30 uur idem gewon denhelpers II Rijksuniversiteit 19.30 uur idem ge wondengelelders II BIOSCOPEN Voorstellingen om 14.30 18 45 en 21 uur Zondags om 1415 16.30 18 45 en 21 uur CAMERA Porto-Fino paradijs der liefde 18 Ir Met Michèle Morgan Dany Carrel CITY Sahara met Humphrey Bogart Lloyd Bridges 18 r FILMAC Antuallteiten alle leeftijden Dagelijks 10 18 30 uur PALACE vrijdag t.m zondag Tot " de laatste kogel 14 r Maandag t.m don derdag De banneling van Ballantrae 14 Jr Dagelijks 18 46 en 21 uur OLYMPIA vrijdag tm zondag De dochter van Robin Hood 14 Ir Maan dag t m donderdag Ketenen van de haat 18 laar K'-:MBRANnT De banneling i^an St Petersbure Tempest met Sllvana Mangario werkdagen 14 30 18 45 en 2115 uur zondags 13 45 16 15 18 45 en 21 15 uur SCALA Onstuimige driften 18 Jaar Met Belinda Lee Daniël Gelln STUDIO Hoe vermoorden wy oom George 18 Jaar Voorstellingen een kwartier later VREEBURG Vrouwen verdwijnen IS 1 Overleden na val De 65-jarlge heer M W'ms uit Millen is op de Tuddprenweg te Sittard van zyn fiets gevallen en daarbü met zün hoofd op een trottoirband geslagen Bü de va ' bleek hy zo ernstig te zyn gewond dat hy kort na aankomst in het ziekenhuis overleed Intiei op lai Er ver con Van on Sir Winston Churc voelde en daarom ni vangen en aan te zit1 • was gisteren weer o stelde bezoek toch n zocht sir Winston g woning in Hyde Pai Chequers het officii waar gisteravond de den voortgezet Hoe het met de contere Talt moeUök te zeggen Te men natuurlijk al dat h eenvoudig zou zijn om dagen van beide kanter klaarheid te scheppen Va MacmiUan de bondskansel voorbaat had uitgenodigd tige landelijke omgevmg quers over de dingen waai keiijk op aan komt nader van gedachten te wisseler van met twintig mensen tafel zoals in Downing St De bespreking welke d ochtend was uitgestippeld mUlan en Adenauer dK wege De officiële verklaring dat het brede gesprek oi omdat de beide staatslied reeds zaalke goede vorder den gemaakt zodat zy d hun ministers van buitei ken die de details nader spreken konden overlatei Misschien moet men met een korreltje zout n sommige commentators doen die er de nadruk dat de gedachtenwisselln topoverleg allesbehalve i Trouwens de nieuwe ^ van het Britse depart Yjuitenlandse zaken Jo verheelde niet dat er w c nieuv [ NIEMEIJEI Wij onU Van de hand van ser verscheen by d van Hoeve te ' s Gi boeiende thriller „ H de tempelruine " ee zich afspeelt in het De schryver heeft sfeer zuiver weten werd een spannend byzonder pakkend slot Vooral de scène zaal waar de zaak 1 vindt • sflferd bijzonder „ Moord in Pompe van Martin Mons ' ve-roman welke in tie van A W Sijtl verschenen Martin bedreven in het schr dersvcrhalen en ooi ste boek stelt hy c leur Een sii ni.end verb moorden worden gej van een reisgezelscl aanvankeiyk zeer ken Maar ook nu de gerechtigheid d zyn verdiende loon In de Prisma t verschenen weer stories nl De scheermes " en D resp van John I Ngaio Marsh In 1 de boekje weet dr de detective met z teiten de dader te De laatste scène " eens zyn hart opha en knap geschrev haal dat gekruid dosis humor 
Dond ' U < txcw 1 I » jN-i I lilCOVvOi aeiuu ^ iV ovtu ^^ //- O/c laargang no i /^ Advertentie ADENAUER IN LONDEN Intieme besprekingen DOODGAAN DE TAPJJTKEVER ' '*^° ilTapiitkevers rapijtkever bezorgt honderden Ai luisvrouwen 40 eraJ «.« - »- ~% > mmmto..>afo;^(tkeVerVie ^^^ ricliilen ravagj^are tan^^t!^!£kl ^ Vi^o ""-*'' lat Ldetan;:,i op landgoed Er verschijnt geen communiqué Van onze correspondent te Londen Sir Winston Churchill die zich dinsdag zeer vermoeid Voelde en daarom niet in staat was dr Adenauer te ont vangen en aan te zitten aan het diner in Downing Street • was gisteren weer op krachten zodat Adenauers uitge stelde bezoek toch nog kon doorgaan De bondskanselier zocht sir Winston gistermiddag op in diens.Londense woning in Hyde Park Gate toen hij op weg was naar Chequers het officiële landgoed van de Britse premier waar gisteravond de besprekingen in intieme kring wer den voortgezet Cheq Pas op voor de tapijtkever Wanneer bij het vervaardigen van textiel een behandeling met EULAN wordt toegepast zijn da stoffen voor oltiid ^ tegen tapijtkever en ook stegen motten beichermd.De taxlielinduitris ~~^ T ^ 1 » volledig op de hoogte IpljlBfi *^^ met de behandelingsvoorschriflen ¦ NIET TE VERW.\RREN WAT DOE JE ERTECÈv *^^ "' ortret van een vijanc[T«J tl * daarom b >/ aankoop van alle soorten wollen itoffen en andera goederen / van dierll/ke vezels vervaardigd hef EULAN etiket I DE TAPIJ / Jacht in volU iitke ' ¥ jtke ¦ H / ^«"•''• e fan /,- "*'* " P deÊ -^^ fe l ^ £• Kever Vinmen ^^^ m^mfËnDM^ESIGNAmRD ^^^^-,^^^^^ \\ „„ t jClopP _ J detaDii,t „„ ^' S.ii'kever KU OOK mars Tapijtkever op iriÜJÉ ^ \ esUetov warmi Kamer wil ruimere toelating spijtoptanten Van onze parlementaire redacteur Vorig jaar heeft de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting van justitie in een motie aangedrongen op een ruimere toelating in Nederland van spijtoptanten uit Indone sië die in benarde omstandigheden verkeren Van de regerings tafel werd toen ruimere toelating toegezegd naarmate de stroom van gerepatrieerden in de Nederlandse samenleving kon worden opgenomen Algemeen werd er gisteren wederom over geklaagd dat de toelating van tweeduizend personen per jaar onvoldoende is en algemeen werd er ook voor gepleit hen gratis het Nederlanderschap te verlenen Advertentie Sup£^k4m£iUil SER verdeeld in zijn advies Ziekenfondspremie 4,8 of 4,9 procent ë'lijjiJllij Houw van mr Kranenburg dadelijk gepareerd Onnodige aanval op minister Beerman Spaar de voetbalclub-emblemenl NIEMEIJER GARANDEERT DE KWALITEIT Hoe het met de conferentie staat Talt moeiiyk te zeggen Tevoren wist men natuBriyk al dat het niet zo eenvoadlg lou zijn om in rnkele dagen van beide kanten voIIctliKe klaarheid te scheppen Vandaar dat Macmillan de bondskanselier al bij voorbaat had uitgenodigd in de rus tige landelijke omgeving van Che qiiers over de dingen waar het wer kelijk op aan komt nader Tnet hem van gedachten te wisselen in plaats van met twintig mensen rond een tafel zoals in Downing Street De bespreking welke daar gister ochtend was uitgestippeld voor Mac millan en Adenauer bleef achter vege De olficiële verklaring hiervoor Is dat het brede gesprek onnodig was omdat de beide staatslieden dinsdag reeds zulke goede vorderingen had den gemaakt zodat zij de zaak " aan hun ministers van buitenlandse za ken die de details nader zouden be spreken konden overlaten Misschien moet men deze uitleg met een korreltje zout nemen zoals sommige commentators dat ook doen die er de nadruk op leggen dat de gedachtenwisseling over het topoverleg allesbehalve vlot gaat Trouwens de nieuwe woordvoerder van het Britse departement van Yjuitenlandse zaken John Russen verheelde niet dat er wat de „ top - nieuw KS^5S^5ÏS55^'WWÏÏïï^.'?:-Sï'WSf!?ftï^fflê [ Wi ] ontvxngzn Van de hand van C W Worm ser verscheen bij de uitgeverij W van Hoeve te ' s Gravenhage een boeiende thriller „ Het geheim van de tempelruine " een verhaal dat zich afspeelt in het Verre Oosten De schrijver heeft de Aziatische sfeer zuiver weten te treffen Het werd een spannend verhaal met ' n bijzonder pakkend en sensationeel slot Vooral de scène in de recht zaal waar de zaak haar ontknoping vindt i^rd bijzonder fijn getekend „ Moord in Pompeji " is de titel van Martin Mons ' nieuwe detecti - ve roman welke in de Accolade-se rie van A W Sijthof te Leiden is verschenen Martin Mons is zeer bedreven in het schrijven van speur dersverhalen en ook in zijn nieuw ste boek stelt hij de lezer niet te leur Een sninuend verhaal waarin twee moorden worden gepleegd op leden van een reisgezelschap in Italië en aanvankelijk zeer geheimzinnig lij ken Maar ook nu weer zegeviert de gerechtigheid de dader ontgaat zijn verdiende loon niet In de Prisma pocketboekenserie verschenen weer twee detective stories nl De moord met het scheermes " en „ De laatste scène " resp van John Dickson Carr en Ngaio Marsh In het eerstgenoem de boekje weet dr Feil de beroem de detective met zijn unieke kwali teiten de dader te ontmaskeren In De laatste scène " kan men even eens zljn hart ophalen aan een spits en knap geschreven detective-ver haal dat gekruid is met een flinke dosis humor expeditie " betreft klaarbliJKBlijk nog heel wat werk most worden verzet „ Duidelijk en open " Een Duitse woordvoerder voegde eraan toe dat het contact van bel de zijden duidelijk en open ' is Men weet dus wat men aar elkaar heeft Behalve over de topconferen tie spraken de belde ministers van buitenlandse zaken over ontwape ning en de betrekkingen Vd.n de tes tot Engeland Selwyn Lloyd gat zijn Westdultse collega opnieuw de verzekering dat van de Britse regering geen steun is te verwachten voor plannen in zake een gedemilitariseerde strook dwars door Europa Er werd verder dan ook niet over gerept „ Disen gagement " is op het ogenblik in Lon den een onfatsoenlijk woord Afgewacht dient te worden water terecht is gekomen van het Britse denkbeeld tot schepping van kleine re inspectie zones als een soort laboratorium voor een algemeen con - trole systeem dat de grondslag zal moeten vormen voor algehele ont wapening Nog enkele weken geleden hleW de Britse regering naar ons duide lijk bleek deze troetkaart nog achter de hand maar thans schijnt er zelfs niet meer over gefluisterd te mogen worden Zuiver als goud Altijd vers in deze shagbeurs Associatie Zeven ' wordt een feit De ministers van financiën en han del van Denemarken Engeland Noor wegen Oostenrijk Portugal Zweden en Zwitserland zijn vandaag en mor gen in Stockholm byeen ter goed keuring van een conventie waarbü een Europese kleine vryhandelszone welke 36 miljoen mensen omvat in het leven wordt geroepen De ministers zullen de conventie waarschijnlijk vrijdagmiddag offi cieel paraferen waarna de eigenlijke ondertekening binnen ongeveer veer tien dagen mogelijk in Oslo zal ge schieden De conventie moet door de parlementen der landen worden be krachtigd Verhoging van de kinderbijslag Zonder beraadslaging of stemming heeft de Tweede Kamer hedenmiddag haar goedkeuring gehecht aan het wetsontwerp tot wijziging van de Kinderbijslagwet de Kinderbijslag wet voor rentetrekkers de Noodwet kinderbijslag kleine zelfstandigen en de Kindertoelagewet voor gepen sioneerden Een en ander ter compensatie van de eerste verhoging van de melk prijs per 1 januari met 2 cent per li ter De verhoging van de kinderbij slagen bedraagt 2 cent per kind per dag uers Besloten werd dat na afloop van de besprekingen geen communique zal worden gepubliceerd Daaruit Is door sommigen opgemaakt dat de kloof nog te groot is om er in het openbaar mee te leuren Dit is na tuurlijk een voorbarige conclusie op het moment dat het belangrijkste deel der besprekingen nog voor de boeg lag Eerder is het besluit om een veel al toch nietszeggend communique achterwege te laten een aanwijzing te meer voor het informele karakter van de gesprekken Van tevoren stond immers reeds vast dat geen harde en vaste beslissingen konden worden genomen Inmiddels Is uitgelekt dat het moeilijkste punt in de besprekingen tussen Adenauer en Macmillan de Berlijnse kwestie vormt en welke rol deze bij het topoverleg zal moeten spelen Adenauer verzet zich er te gen dat Berlijn een afzonde Vijk agendapunt zal worden Beweerd wordt dat hij er tenslotte in zou hebben toegstemd dat aan de top alleen over Berlijn zal worden ge sproken als onderdeel van het ge hele Duitse vraagstuk Hiertegenover schijnt Adenauer een Britse tegemoetkoming te heb ben gevraagd namelijk dat Enge lang het denkbeeld zou moeten opgeven om te trachten op de topconferentie een tussentijdse oplossing voor Berlijn te vinden Macmillan houdt echter tot nu toe aan dit plan vast Hij is namelijk van mening dat in het topgesprek Berlijn waarschijnlijk juist het enige onderwerp zal zijn waarover positieve overeenstemming zal kunnen worden bereikt Een actuele foto van de heer Koste ring te Delft die zondag a.s zijn 108e verjaardag hoopt te vieren Hy is thans zover bekend de oudste Ne derlander In zijn aan de minister van socia le zaken en volksgezondheid uitge brachte advies met betrekking tot de in 1960 te betalen premie voor verplichte ziekenfondsverzekering is de SER niet eensgezind Wél is de S.E.R unaniem van niening dat de omstandigheden waaronder van jaar tot jaar over de premiehoogte der verplichte zie '- enfondsverzekering moet worden geadviseerd weinig bevredigend zijn Men dient immers at te gaan op door de ziekenfondsraad verstrekte cijfers en voorzover deze betrekking hebben op de uitgaven stelt de Zie kenfondsraad deze op basis van beginselen terzake waarvan in de kring van de SER onvoldoende in zicht bestaat Wil het adviseren over de pre miehoogte zin hebben zo menen deze leden van de SER dan is het noodzakelijk dat door de Raad tot een meer omvattende studie van het verplichte ziekentondsverzeke ringswezen — met name wat de economische implicaties betreft — wordt overgegaan waar de grens dient te liggen voor het steeds toe nemend gedeelte van de loonsom en dus tevens van het nationale inkomen dat voor de verplichte ziekenfondsverzekering wordt be steed Zulks acht men vooral no dig met het oog op het feit dat er nog andere sociale desiderata zijn wier verwezenlijking wense lijk moet worden geacht Ondanks loonstijging De juistheid van deze gedachten gang wordt naar de mening van de raad nog eens on derlijnd door de ontwikkeling van de uitgaveposten van de verplichte ziekenfondsverzekering voor het ko mende jaar welke naar het oordeel van de Ziekenfondsraad zelve een premieverhoging van 4.5 pet tot 5 pet noodzakelijk maakt zulks on danks een verwachte en geenszins onbelangrijke stijging van de loon som en dus van het premie inko-men De SER dient dan ook m overleg te treden met de minister ten ein de te bevorderen dat aan de raad advies wordt gevraagd over de op zet en ontwikkeling van de onderha vige verzekering waarbij met na me aandacht zou moeten worden ge schonken aan de daarbij betrok ken economische aspecten Vandaar Het getal van tweeduizend spijtop tanten die in 1960 zullen worden toe gelaten vond de heer Kranenburg PvdA volkomen willekeurig We zijn in staat geweest betoogde de heer Berkliouwer VVD 30.000 repatrian ten te verwerken en het gaat nu nog om ongeveer 10.000 spijtoptanten Ge tallen mogen geen rol spelen Wat is eigenlijk het beleid ten op zichte van de spijtoptanten dat de nieuwe minister van justitie denkt te voeren wilde de heer Van Doorn KVP weten Er rust een verantwoor delijkheid op Nederland om te helpen zei freule Wttewaal van Stoetwe^en CHTJ dat de raad een nieuwe meer ultge bieide commissie wenst te zien In gesteld Het zou aanbeveling verdie nen de premie voor een langere tijd bijv voor een periode van vijf jaar vast te stellen Een meerderheid van de SER ad viseert de premie op 4.9 pet vast te stellen een minderheid acht 4.8 pet voldoende Bij een premie ^ van 4.9 pet de meerderheid van de Ziekenfonds raad had 5 pet voorgesteld zullen de te verwachten preraie ontvang-sten weliswaar het geraamde be drag aan uitgaven met f 7.5 mil joen overtreffen doch daar staat tegenover dat met deze f 7.5 mil joen het reservefonds einde 1960 nog slechts een hoogte van rond f 41.8 miljoen zal bereiken hetgeen nog beneden het door de Zieken fondsraad zelve als minimum ge v;enst geachte niveau van f 52.6 miljoen ligt een niveau dat vol gens de Ziekenfondsraad afgestemd is op de omzet van de verplichte ziekenfondsverzekering Honoraria De SER acht thans echter n ^ enige • terughoudendheid noodzake lijk bij het aanvullen van dit ver eveningsfonds terwijl men er te vens van is uitgegaan d.it de ver hoging van de honoraria der mede werkers aan de ziekenfondsen voor 1960 door de minister zal worden goedgekeurd Inmiddels Is gemeld dat de minister met de besturen der me dewerkersorganisaties het overleg zal openen over de wijze waarop deze nieuwe contracten kunnen worden aangepast by het algemene prijsbeleid der regering Red De leden van de SER die het per centage van 4.8 adviseren achten het gewenst hiermede te volstaan zodat de reserves nagenoeg op het zelfde peil zullen kunnen worden gehandhaafd Men wenst namelijk het resultaat af te wachten van de nadere studie opdat daarna pas zo zuiver mogelijk een mening kan wor den gevormd inzake de meest wen selijke hoogte van het reservefonds Laat de regering een grootscheepse opneming overwegen drong de heer Meulink AR aan Ten slotte zal men hen toch in ons land moeten toelaten en later is dat moeilijker en kostbaar der Nu is het apparaat nog aanwezig om hen op te vangen Daarbij sloot ook de heer Van Dis SGP zich aan Verontwaardigd klaagde de heer Kranenburg PvdA dat de huis eigenaren niet worden vervolgd die zicli niet hebben aangemeld voor het grootboek woningverbetering waar op de helft van de vorige huurver hoging moet worden gestort Er wordt niet vervolgd omdat de regering van plan is het grootboek op te heffen maar de heer Kranenburg was van mening dat de wet moet worden na geleefd zolang zij niet is ingetrokken Voethaltoto Zeer ontevreden was de heer Kra nenburg ook over het lang uitblijven van de wijziging van de loterijwet ten behoeve van de voetbaltoto Bedenkelijk vonde de heer JMeulink het dat ook organisaties die - zich be wegen op het terrein van de geeste iijke volksgezondheid staan te drin gen om gelden uit de toto te krijgen Hij vroeg de regering ernstig het rapport te overwegen van de Neder lands hervormde kerk Met de heren Kranenburg PvdA Bakker CPN en Lankhorst PSP waarschuwde de heer Berkhouwer VVD dat oorlogsmisdadigers niet moeten worden vergeleken met ge wone misdadigers die voor een enkel feit zijn veroordeeld Hij maande daarom tot voorzichtigheid met het verlenen van gratie aan de laatste Duitse oorlogsmisdadigers die nog gevangen zitten Verhoging van de straffen voor overtreders van de verkeersvoor schriften beschouwde de heer Baeten KVP in tegenstelling tot de heer Van Dis SGP niet als een goed middel om de verkeersveiligheid te bevorde ren want het maakt de weggebruikers alleen maar onzekerder Er vallen in ons land per jaar 1800 doden en 40.000 gewonden als gevolg van ver keersongelukken De schuld ligt vol gens de heer Baeten voornameliik in het wegennet dat niet tiidig wordt aangepast aan de verkeersontwikke ling De Meulenbelts Aan de zaak-Meulenbelt werd bijna geen aandacht besteed omdat hier over een debat kan worden verwacht aan de hand van het verslag van het overleg tussen de minister en vaste commissie voor justitie alt de Tweede Kamer Volgens de heer Van Dis SGP was de Kamercommissie schro melijk eenzijdig ingelicht en de heer Kranenburg vroeg waarom op 29 mei in antwoord op vragen van het Ka merlid Van Rijckevorsel geen medi sche gegevens konden worden ver strekt terwijl die medische bijzonder heden nu wel zijn gepubliceerd in het verslag van de Kamercommissie Minister antwoordt Minister Beerman verklaarde van middag bij de beantwoording van de 11 sprekers in eerste instantie over de begroting van zijn departement dat er naar schatting 1500 naturalisa tieverzoeken van Indonesische staats burgers aanhangig zijn ledere week komen er vijftien bij Verplichte aansprakelijkheidsver zekering voor automobilisten achtte de minister urgent en actueel Ge streefd zal worden naar een reële mogelijkheid om hen die gemoeds bezwaren hebben toch aan het mo torisch verkeer te doen deelnemen Met betrekking tot het vervolgings beleid Grootboek Woningverbetering zegt de bewindsman dat het uiterst urgent is dat de halfslachtige toe stand niet blijft bestaan ZiJn ambt genoot van volkshuisvesting en bouw nijverheid zou hem geen groter ple zier doen als hij — liever vandaag dan morgen — met zijn wetsontwerp kwam Het advies van de Raad van State is ontvangen De indiening van het wetsontwerp kan op zeer korte termijn worden verwacht in acüe gekomen Wie niet aan de meldingsplicht heelt voldaan is continu in overtre ding van de nu nog bestaande wet maar het zou naar het oordeel van de minister niet juist zijn nauwelijks tot vervolging over te gaan Ten aanzien van de zaak-Meulen belt verklaarde miniiser Beerman dat door de publiciteit het leed voor het echtpaar veel groter is gemaakt dan het al was De regering zal bij de behandeling van het Kamer verslag alles zeggen wat gezegd moet worden Het belang van het artsenechtpaar heeft zwaar gewogen Daar er ech ter door de vele publikaties misvat tingen waren ontstaan heeft de mi nister het algemeen belang laten gel den Naar aanleiding van de opmerkin gen over het gratiebeleid zei de mi nister dat het beleid ten aanzien van politieke delinquenten niet los gezien kan worden van het gratiebe leid van commune delinquenten Het toelatingsbeleid ten opzichte van de spijtoptanten is iiabinets politiek Het huidige kabinet heelt de toelating ruimer gemaakt Thans heeft men te rekenen met 50.000 per sonen De onderhoudskosten zouden In 1960 f 44 miljoen bedragen De bewindsman merkte op dat er voor de spijtoptanten in Indonesië geen levensgevaar bestaat Wel zyn de economische omstandigheden speciaal voor de Europeanen hard achteruitgegaan Publikatie van de richtlijnen bi het toelatingsbeleid waarom de heer Van Doorn gevraagd had is naar ' s ministers oordeel ongewenst Wanneer besloten zou worden tot toelating van alle spijtoptanten dan is de groep niet meer te overzien Nu wordt er afgewogen omdat het ene geval urgenter is dan het an dere De opnamecapaciteit is beperkt maar waar nodig kunnen de richt lijnen worden verruimd Niet meer als advocaat ingeschreven Van onze parlementaire redacteur Bij de behandeling van de begroting van justitie in de Tweede Kamer heeft mr F J Kranenburg PvdA gisteren onvriendelijke vragen gericht aan het adres van minister mr A C W Beer man nadat hij had opgemerkt dat hij het ministerschap onverenigbaar acht met het beroep van advocaat Hij schetste de ongewenste consequenties Advertentie Niemand de deur uit zondereen Brinta-ontbijt briiita Nog geen beslissing over salarissen van overheidspersoneel Tydens een bijeenkomst van de centrale commissie voor ge organiseerd overleg in ambte narenzaken welke dinsdag in Den Haag is gehouden en waar bij ook de minister van binnen landse zaken mr E H Toxo peus aanwezig was is opnieuw een beslissing over de salaris sen van het overheidspersoneel uitgesteld Overeengekomen werd het overleg ou 1 decem ber a.s voort te zetten De minister herinnerde eraan dat zoals ook in de Kamer is meegedeeld de regering de salarisverhoging voor het overheidspersoneel dezelfde ont wikkelingsgang wilde doen laten vol gen als die van de loonsverhogingen in de verschillende bedrijfstakken Gebleken is echter aldus de be windsman dat het aantal bedrijfs takken waarvoor een loonsverhoging thans is goedgekeurd dermate gering zijn dat die ontwikkeling thans on mogelijk is vast te stellen Gezien de verwachtingen die bU het overheidspersoneel zijn gewekt ten gevolge van de uitspraken welke de afgelopen zomer zijn gedaan achtte de minister het echter redelijk nu reeds een voorschot op de uitein delijke salarisverhoging toe te ken nen van 3 % ingaan 1 januari 1960 In februari-maart a.s zou dan het overleg omtrent de definitieve ver hoging kunnen worden gevoerd De organisatie van overheidsper soneel hoewel met waardering spre kend over het ministeriële voorstel meenden op verschillende gronden da suggestie niet te kunnen over nemen Advertentie Zwaardemaker's jams zo-j voordeligi 70 cl 93 cl 122 et Neemt vaker Zwaardemalker » zuiver zon en vruchten van deze combinatie in verband met het bericht in het advocatenblad vol gens hetwelk de minister ran justitie nog staat ingeschreven als advocaat te Rotterdam Heeft de minister vroeg mr Kranenburg nog steeds vele cliënten in de schrootwereld de scheepvaartwereld enz Zonder zoals gebruikelijk de af werking van de spreker-MJst af te wachten verklaarde minister Beer man direct na de rede van mr Kra nenburg dat hij zich na zijn benoe ming tot minister van ustitie onmid dellijk had laten schrappen als pro cureur Hij had aanvankelijk geaar zeld zich ook als advocaat te laten schrappen omdat er in verband met het gebruik in het buitenland twijfel over bestaat of dat nodig is Na zich te hebben georiënteerd had de nieuwe minister echter besloten zich van het tableau te Rotterdam waar hij 35 jaar op heeft gestaan te laten schrappen Daarvan heeft hij schriftelijke bevestiging gekregen Hij heeft er voor gezorgd dat het be richt in het advocatenblad zal worden gerectificeerd Vroeger was mr Kranenburg ook advocaat maar hij heeft zich laten schrappen toen hij destijds staatsse cretaris werd Als mr Kranenburg ol mr Beerman nu nog advocaat was geweest zou de minister het optre den van mr Kranenburg voor vijftig percent oncollegiaal hebben gevon den Nu zij geen van beiden meer ad vocaat zijn was het naar zijn mening voor honderd percent oncollegiaal Voorzitter Kortenhorst vroeg of er na de verklaring van de minister voor de heer Kranenburg aanleiding was iets te zeggen Deze maakte alleen een afwijzend gebaar en zweeg Toch straf port In verband met tegenstrijdige be richten omtrent de behandeling van binnenlandse brieven boven 20 t.m 40 gram welRe met een bedrag van 24 cent zijn gefrankeerd deelt de PTT mede dat een besluit om biJ de uitreiking van dergelijke brieven geen port te heffen niet is genomen Bij frankering met 24 cent worden deze brieven dan ook met het mini mum strafport van 10 cent belast De maatregel om porthefting in het bedoelde geval achterwege te laten werd onlangs wel in overweging ge nomen doch niet tot uitvoering ge bracht 
R G LE COULTRE hervat praktijk op woensdag 25 november VAKMENSEN ADVISEREN UÜ Bij aankoop van minstens f 25 — geven v/ij als ST.-NICOLAASVERRASSING EEN ZWARE MOLTON DEKEN CADEAU ƒ 79.00 ƒ 26.95 EIGEN REPARATIE-AFDELING van kapok - interieur - en kipverenmatrassen Reparaties in 1 dag — Vraag prijsopgaaf dat het Utrechtsch Nieuwsblad in 54000 gezinnen komt De Heer en Mevrouw REBEL-AHLQVIST geven met vreugde kennis van de geboorte van hun zoon JOHAN WOUTER Warszawa p.a K.L.M 14 november 1959 t Heden overleed tot onze zeer grote droefheid na een noodlottig ongeval nog voorzien van het H Sacra ment des Oliesels mijn innig geliefde man en onze lieve en zorgzame vader JOZEPHUS FRANCISCUS ALOYSIUS MARIA TEN BERG Kerkmeester van de Parochie van de H Familie in de leeftijd van 42 jaar Zeist M G A ten Berg-Burger Anita Marie-José Ingrid Marcel René Zeist 18 november 1959 Kersbergenlaan 18 De H.H Uitvaartdiensten zullen worden gehouden op zaterdag 21 nov a.s in de Parochiekerk van de H Fa milie aan de Utrechtseweg De gelezen H.H Missen zijn om 7 en 8 uur de plechtige H Requiemmis om 11 uur waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het r.fc kerkhof aldaar Na afloop hiervan is er gelegen heid tot condoleren Utrechtseweg 131 Geen bezoek — Geen bloemen 1 t 1 Heden overleed tot onze grote droefheid na een nood - 1 lottig ongeval nog voorzien van het H Sacrament des 1 Ohesels onze mnig geliefde Zoon Broeder Zwager en Oom JOS F A M TEN BERG Jr in de leeftijd van 42 jaar Utrecht J F A M ten Berg J M J ten Berg-Bock W C A ten Berg A M ten Berg-Aelen M W A Gielens-ten Berg I B Gielens Rotterdam Dr J A G ten Berg H M ten Berg-de Pont Utrecht M J A M ten Berg A H M ten Berg-van de Kroon Lochem R E M van der Velden-ten Berg W van der Velden Utrecht C J J ten Berg F J M ten Berg E ten Berg-Weyers en Neven en Nichten 1 Utrecht 18 november 1959 1 Heden Is na een langdu rig geduldig gedragen lijden toch nog onver wacht van mij heenge gaan mlin lieve dochter CATHARINA JOHANNA IMHOF op de leeftijd van 52 jaar H Imhof-Sondervan Utrecht 18 nov 1959 Pieter Nieuwlandstr 69 De teraardebestelUng zal plaatshebben zaterdag 21 november om 1 uur op de 2e alg begraafplaats „ Covelswaede " Vertrek van het woonhuis 12.30 u Door de Edelachtbare Heer Rechter-Commissaris in het faillissement van de naam loze vennootschap N.V Motorenfabriek Bach gevestigd en kantoorhouden de te Soest Beckeringstraat 16 is bepaald dat de termijn binnenwelke de schuldvorderin gen moeten zijn ingediendzal eindigen de 21ste no vember 1959 dat de verificatie-verga dering zal worden gehou den op vrijdag 4 decem ber 1959 des voormiddagsom 9 uur 45 in een derlokalen van het gebouwder Arrondissements Rechtbank te Utrecht De curator mr H C A v Benthem Oude Gracht 216 bis Utrecht VOORLOPIG KOSTELOOS Bij vonnis der Arr Recht-bank te Utreclit d.d 11 nov 1959 Is in staat van faillisse ment verklaard NICO RENEMAN restaurateur destijds wonen de te Utrecht aan de Dam straat nr 17 thans won.ende te Amsterdam aan de Plan tagedoklaan nr 38 ni met benoeming van de E.A Heer mr D van Zeben Lid der Rechtbank tot Rechter-Com missaris en van ondergete kende tot curator Utrecht 17 november 1959 De Curator Mr M SCHUUR Maliebaan nr 20 Utrecht SERVICE • CeMuun Knooptgalen Slopiuigt Aielier LICHTE GAARD 1 OEK BIJ DE DOM HET KOUSJE VAN DE WEEK Naadloos Ie keus Oók copper 1 PAAR f 1.89 2 PAAR f3.50 Voor hei NAJAAR Bromfietsjassen water - en wind dicht 19.95 Bromfietslaarzen zwart gevoerd 19.95 Manchester broeken herenmaten 14.95 Heren Nappa handschoenen 7.75 Leren motorwanten 6.85 Idem vachtgevoerd 16.25 Wollen trnien vanaf 14.75 Regenbroeken vanaf 5.50 6.75 Fietscapes Rubberlaarzen knielaarzen 10.65 kuitlaarzen 9.50-11.50 13.50 Werkschoenen „ DE OLIFANT " Alléén Twijnstraat 55 naast banketbakkerij Goes Telefoon 18471 Géén filialen WOLLEN FANTASIEDEKENS 150/200 100 % WOLLEN ZAALBERG DEKENS POLYESTER DEKENS beter dan donzen dekens • KAPOKMATRASSEN vervaardigd in eigen atelier GRATIS • DE BEKENDE van VEEN'S INTERIEURMATRASSEN • DiVANBEDDEN sleemodel fijn netmatras 10 jaar garantie 15 jaar garantie daf kan alleen VAN VEEN Beddenmakers sinds 1902 WEET V vanaf J Xwa/w vanaf / £^ m / 9 vanaf J ^ S^m i « 3 vanaf ƒ 59.00 STEENWEG 40 ^ TEL 10421 UTRECHT cM ^ Meeti de extra fijne is al een r verrassing o Bovendien verrast California U met de fraaiste geschenken t Heden overleed tot onze grote droefheid na een nood lottig ongeval nog voorzien van het H Sacrament des Oliesels onze innig geliefde Schoonzoon en Zwager JOS F A M TEN BERG Jr in de leeftijd van 42 jaar Zeist C G H Burger W G Burger E M Burger M J A Burger Bussum 1 A Burger P M Burger-Meuwese Zeist 18 november 1959 Complete Woeiinginrichfing in ' t middengenre te Utrecht vraagt per 1 januari a.s een Ie VERKOPER Moet in ' t bezit zijn van de nodige diploma's op ' t gebied van Textiel alsmede klein handelmeubelen In staat leiding te geven daar aanstelling als CHEF niet uitgesloten is Uitvoerige sollicitaties onder No X-8655 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht Zojuist ontvingen wij een grote collectie HENGRA modellen in de maten 38 t.m 50 Prijs vanaf f 59.75 MODEHUIS L ' BILTSTRAAT 68 Telefoon 21136 DAMESHOEDEN Een schat van hoeden vanaf f 6.95 Bijpass shawls f 3.95 Handschoenen f 3.95 Dralonhoedjes en - mutsen vanaf f 4.95 ONBEPERKTE KEUZE Malsoii GEZ WIEBES KANAALSTR.4AT 72 Telefoon 3S423 waarvoor U f niets beft te betalen alleen spaar - vlaggetjes inleveren Flinke meisjes er Ib ptett ^ iredc vooi U op versdyilBislti verpdS!&s* afdeltogen bQ de Koninklijke Fabriek ' ran Cacao en Chocolade C J ran Houten & Zoon N.V te Weesp • Naast het loon wordt een prestatiepremie toegekend • Gratis bedrijfskleding • VC[ekelijkse verrassing van de PersoneelwinfceL • Eigen antobusvervoer Voelt U iets voor deze werkkring komt U dan eens praten met één van onze medewerkers van de Personeelafdeling die zitting houdt op vrijdag 20 november a.s des avonds tussen y.OO en 6.30 uur oij jcoouu voor Kunsten en Wetenschappen Mariaplaats te Utrecht Een week geleden nog onbekend Nu het onderwerp van gesprek " Nou nee Truus ik heb ' t niet in de eerste plaats genomen omdat ' t zo gemakkelijk is want m'n koffie is m'n trots en daar heb ik echt wd wat voor over Maar ze wordt véél lekkerder met ' n wolkje Noordster - proef ' t verschil maat eens " " Ja je hebt gelijk - ik gebruik zelf ook al Noordster Niet alleen in de koffie maar ook in de soep pudding en noem maar op Ideaal " » * èn z&n grote fles NOORD STER koffiemelk 79 et een halve liter Vraag direct het gratis boekje mei alle pracht - geschenken aan de California fabrieken •• I CJij ^^ pmt SOEPEN 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 19 november 1959 - 67e jaargang no 172 5 KUNSTNIJVERHEID Bij Sothehy gingen 145 doeken weg Voor ruim 2,5 min aan oude meesters geveild Attractieve tentoonstelling in kunstzaal Wagenaar Miljoen voor dr Schweitzer Dr Albert Schweitzer heeft woens dag tijdens een plechtigheid te Brus sel die werd bijgewoond door prins Albert als voorzitter van het Bel gische Bode Kruis de prijs van de stichting Joseph Lemaire ontvangen een bedrag van een miljoen Franse francs voor de 45 jaar die hü in Afrika doorgebracht heeft om te zor gen voor de zieke inheemse bevol king De geleerde had dinsdag zijn aan tekeningen voor zijn rede verloren — waarschijnlijk waren ztj uit zijn auto gevallen toen hU een lifter liet uit stappen — daarom ontvouwde hij gisteravond voor ' t vuistje weg enige van zijn ideeën over de huidige we reld Na zijn toespraak bracht het gehoor de 85-jarige Schweitzer staan de langdurig hulde Schweitzer is vandaag naar Neder land vertrokken waar hij bij vrien den zal verblijven Zaterdag keert hij terug naar Parijs Garantie voor „ Free and Easy " De gemeente Amsterdam zal zich behoudens goedkeuring door de ge meenteraad garant stellen tot een bedrag van f 40.000 voor 16 voor stellingen van het negermuziekdrama „ Free and Easy " van 7 tot 20 de cember in Theater Carré te Amster dam De wereldpremière van dit blues drama " wordt zoals gemeld op 7 de cember a.s in Carré gegeven door de Amerikaanse „ Porgy and Bess company " onder regie van Robert O'Breen Advertentie Als U weet dat U deze winter wanneer U alles maar op zijn beloop laat nog zeker drie maal verkouden zult worden dan bent U degene die geregeld Aflukin-C moet nemen A F L U K I N - C ter voorkoming van verkoudheid en griep Mist duurt meestal niet zo lang VOOR OOQ De NCRV brengt op het l)eeld seherm De won derbaarlijke schoenlappers - VTonw van F Garcia Lorca een kluchtspel in twee bedrijven te beluisteren en te bekijken om 20.20 urn - Vervolgens een reportage van een studlo-steravond in het kader van het NCRV jubile,um in de Dieren tuin te Don Haag o.a met mede werking van Vei-a Lynn T.V EN OOR De AVRO pre senteert 20.05 u.een concert door het Resi - dentie orkest 0.1.V Willem v Otterloo m.m.v Nikita Magalofl piano 1 Serenade van Willem van Otterloo 2 pianoconcert no 3 van Prokofiew 3 Symfonie no 4 van Tsjaikowski Dansen om 22.15 uur bij het Ball room orkest van W Schobben Om 20.15 uur kunt u óók luisteren naar de NCRV-steravond aange kondigd in Voor oog " T.v.-commentaar Het A.V.R.O.-televisieprogramma van woensdagavond bood variatie maar weinig hoogtepunten In Sport panorama ging de jeugdige zwem kampioene Cockie Gastelaars aan de hengel maar nu voor een Icracht meting met sportvisser Rem Melne nla die met werphengel en nylon draad Oockie moest zien „ In te pal - De mist die door sterke nachtelijke afkoeling ontstaat wordt stralings mist genoemd Ook kan er mist ontstaan wanneer er al vele dagen Icoude lucht — soms vorstlucht — aanwezig is en er dringt aan het einde van zo'n vorst periode vochtige oceaaniucht binnen waarbij wij te doep hebben met zo genaamde — advectieve mist — De mist is ook van groot belang voor het temperatuurverloop Ziet de zon kans reeds in de voormiddag de mist op te ruimen dan kan de tempera tuur in de middag nog flink stijgen blijft de mist aanwezig dan blijft het vaak 3 tot 5 graden kouder " Komt er mist voor Dij temperatu ren onder het vriespunt dan ontstaat er „ ruige vor.st " De nog uit onder koeld water bestaande fijne mist water)druppels bevriezen odra ziJ in aanra'sing komen met welk voor werp ook boom telefoondraden win terjas enz I waardoor er een dikke witte aanslat kan ontstaan Wanneer de zon doorbreekt geeft dit dan het bekende sprookjesachtige winterland schap Radio DOOR DE LUIDSPREKER ^ Copyright P I B Box 6 Copenhagen Van onze Londensc correspondent De enorme prijzen welke de laat ste tijd op de internationale kunst markt speciaal in loonden voor de Franse impressionisten en andere moderne schilderijen worden be taald hebben ook de prijzen van klassieke werken reusachtie doen oplopen Dit is Kisteren ook weer gebleken toen bxj Sotheby in New Bond Street 145 doeken van oude meesters waaronder verscheidene uit de Hollandse en Vlaamse scho len onder de hamer kwamen In totaal leverde deze veiling * n bedrag van 2,6 miljoen gulden op en komt zij daprom in volgorde op de derde plaats na de record op-brengsten van twee vorige grote veilingen Op 25 november wanneer er bij Sotheby wederom een schitterende collectie impressionisten — waar onder een Van Gogh — zal worden ge veild zal er mogelijk opnieuw spra ke zijn van astronomische cijters De hoogste prijs werd gisteren be taald voor het portret Een man met baard " van Rubens dat 35.000 pond sterling opbracht Voor twee levensgrote portretten door Gains borough werden respectievelijk ¦ 34.000 en 14.000 pond sterling be taald Het dubbele dat zij in 192S opbrachten toen de mode van ro mantische 18e eeuwse Engelse por tretten een hoogtepunt had bereikt Op deze veiling werd nog eens be vestigd dat de 18e eeuwse schilder George Stubbs thans een ongeken de internationale reputatie geniet Zl,1n Oogsters " op Wedgwood por-selein seschilderd verwierf de hoogste prijs welke ooit voor een zij ner werken is betaald namelijk 13.500 pond sterling Een tweetal paardenafbeeldingen van dezelfde schilder leverden gezamelijk 19.000 pond sterling op Een portret door George Romney bracht 8.0000 pond sterMng op en een ander van de zelfde schilder 2500 pond sterling Een Francesco Guardi „ Een ge zicht op een Venetiaanse lagune " behaalde 14.500 pond Huwelijks maaltijd " door Pieter Breugel de jongere werd voor 1300 pond ver - Frankrijk zal een cinerama produktie maken van Bizets opera „ Carmen " zoals die door de ParüseOpera opnieuw is gezet De Franse Jezuïetenpater AndréBlanchet heeft de „ grote prijs van deletterkundige kritiek " geliregen voorzijn bundel „ De letterkunde en hetgeestelijke leven " Louis Satchmo Armstrong enzijn orkest zullen niet meer in Liba non worden toegelaten omdat zij inIsraël hebben gespeeld Wolk die uitrust " op de grond Van een weerkundige medewerker D E EERSTE DAGEN met dichte mist van dit sei zoen liggen al weer achter ons In de meeste gevallen hangt er niet langer dan 12 tot 24 uur een dichte mist Februari van dit jaar bracht bij lichte vorst een record aantal mistdagen Mist — sinds oude tijden een gevreesde vijand van de mens — is in feite niet anders dan een op de grond „ uitrustende " wolk Wie al eens met een vliegtuig door wolkenpartijen is gevlogen ziet uit het raampje kijkend ongeveer hetzelfde als iemand die in een dichte mist uit het raampje van de trein kijkt die door een vlak polder land rijdt Laatstgenoemde ziet nog de tele graafpalen langs zich heen snorren hetgeen men door de wolken vliegend mist IWen spreekt van mist zodra het horizontale zicht tot minder dan 1000 meter Is teruggelopen Zodra het Advertentie Zoekt U iets beters Rook dan morgen eens Caballero CONSTANTS KWALITEIT Advertentie die lekkere drop heet KLAROP kocht Verder noemen wij nog Ri vierlandschap bij Utrecht " van Jan van Goyen 6000 pond Bloemstil leven " van Jan fluwelen Breugel 4200 pond Gezicht op de Lutherse kerk in Amsterdam van Berkhey de 3500 pond Pieter Breugel de jongere Een dorpsfeest " 4000 pond en Jan van de Cappelle Rivier mond met oorloggschip " 15CI0 pond fijn FAAM fantastisch Frankrijk verhoogt kunstsubsidies Van onze Parijse correspondent Bij de debatten over de begro ting Is In de Franse nationale ver gadering gfisteren de minister voor dj cultuur André Malraux aan het woord geweest om enkele royale subsidieverhogingen aan de kunst aan te kondigen De Parijse en andere theaters zullen het volgend jaar hun over heidssteun van 83 tot 183 miljoen franc ' dus ruim zien verdubbelen De verschillende Franse muziek — en andere festivals mogen tezamen op 31 miljoen franc uit de staats kas rekenen De belangrijkste verhoging op de kunstbegroting betreft echter wel het ballet dat ztjn regeringssubsi dies van 5 tot 55 miljoen franc ziet stijgen Het ballet zo heeft Malraux ver klaard vereist hoge financiële of fers van de gemeenschap De dans is echter bij uitstek een uiting van volkskunst De minister kondigde dan ook de oprichting aan van een nationale balletgroep die zo zei htj gelijktijdig zal beantwoorden aan de behoeften der jonge choreografen en van het publiek HET T.V.-SPEL VANAVOND De wonderhaarlijke schoenlappersvrouw dorp terug en vertelt in een ballade van een huwelijk dat precies zo liep als het hunne De inwoners van het dorp raken in rep en roer maar in een gesprek dat tussen de schoen maker en ziJn vrouw volgt blijkt dat ztl zoals zij het vroeger van andere dingen en mensen deed óók hem gedurende zijn afwezigheid is gaan idealiseren En dit stuk zou geen blijspel ztjn wanneer alles niet goed afliep Het belooft een genoeglijke tele - visie avond te worden met De won derbaarlijke schoenlappersvrouw ' ' gespeeld door Sigrid Koetse met naast haar als de schoenlapper Arend Hauer Het spel begint om 8.20 uur en duurt tot 9.10 uur waar na met een speciale Steravond in de Haagse Dierentuin het 35-jarig bestaan van de NCRV zal worden ge vierd De N.C.R.V brengt vanavond voor de t.v „ De wonderbaarlijke schoenlap persvrouw " een klucht in twee be drijven door Federico Garcia Lorca Regie Peter Koen decors Fokke Duetz U ziet hier de wonderbaar lijke schoenlappersvrouw vertolkt door Sigrid Koetse In 1936 aan het begin van de Spaan se Burgeroorlog werd in de buurt van Granada Frederico Garcia Lorca een van de belangrijkste toneelschrij vers van deze eeuw door Falangis ten doodgeschoten Deze jonge jurist uit Andalusië was pas achtendertig jaar oud maar heeft in zijn korte leven een aantal zeer indrukwekken de toneelspelen geschreven Zo zijn zijn machtige drama's De bloed bruiloft " Yerma " en Het huis van Barnarda Alba " wereldberoemd ge worden Naast deze drama's schreef Lorca echter ook enkele „ lichtere " stuk ken die het beste met het woord humoresque " kunnen worden aan geduid Tot deze laatste behoort ook het spel De wonderbaarlijke schoen lappersvrouw " dat vanavond onder regie van Peter Koen in het program ma van de NCRV-televisie te zien zal zijn Zoals zovelen bezit deze wonder baarlijke " schoenlappersvrouw de eigen.schap het afwezige te idealiseren en zich te verliezen in dromen over dat wat allemaal had kunnen zijn maar er nu eenmaal niet is Zij is een beeldschone jonge vrouw gehuwd met een veel oudere kalme en niet al te rijke man de schoenlapper Het ontevreden vrouwtje vertelt haar echt genoot telkens weer dat ze eigenlijk veel te goed voor liem is en veel betere partijen had kunnen krijgen aan iedere vinger niet één maar wel tien Ook al probeert de schoenlapper haar te begrijpen en op te vangen op zeker moment wordt het hem te veel en hii verlaat haar Nu wordt zij geconfronteerd met de werkelijkheid die haar overduidelijk laat zien dat dromen bedrog ziJn Het kost haar de grootste moeite de aan bidders die nu werkelijk komen op dagen uit haar buurt te houden want in wezen blijft ze haar echt genoot hoe dan ook trouw dat is juist één van de wonderbaarlijk heden in haar De schoenlapper komt onherken baar vermomd als kermisgast in het zicht minder wordt dan 200 meter dat wil zeggen voorwerpen als bo men en huizen op 200 meter afstand zijn niet meer te zien dan spreekt men van dichte mist en is het zicht minder dan 60 meter dan is het zeer dichte mist Er zijn verschillende weersomstan digheden mogelijk waarbij mist kan ontstaan In de meeste gevallen ont staat er bij ons mist wanneer er vochtige oceaaniucht aanwezig is en de lucht koelt sterk al ' dit met name in de nacht en ochtend Koudere lucht kan minder waterdamp bevat ten met ais gevolg dat er mist ont staat Deze mist is dikwijls in de buurt van grote steden het dichtst doordat daar veel zogenaamde con densatiekernen aanwezig zijn be staande uit roetdeeltjes uit schoor stenen van fabrieken woningen enz Heel erg is dit vaak in Engeland waar het verscliijnsel bekend staat als „ smog " een combinatie van fog is mist en smoke is rook Natriumwolk-raket gelanceerd Woensdag Is op Wallops eiland voor < 5e kust van Virginia e«n raket afge vuurd die een natriumwolk uitstootte welke een groot deel van Amerika's oostkust verlichtte De raket behaalde een hoogte van ca 240 km Doel van de lancering was na dere gegevens te verkrijgen over de windrichting in de buitenste lagen van de atmosfeer Het was de tweede lancering van een natriumwolk-raket vanaf Wallops eiland Stralingsmist J de Molenaar curator Stichting Gaudeamus Op de laatstgehouden bestuurs vergadering van de stichting Gau deamus is de heer J de Molenaar te Utrecht benoemd tot curator van deze stichting Onderscheidingen voor drie Nutswerkers Leerstoel in kristalkunde in Groningen Behoudens koninklijke goedkeuring is het Groningse Universiteitslonds voornemens aan de universiteit al 9aar een bijzondere leerstoel te ves tigen in de kristalkunde HANNES Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van ' t Algemeen zijn enkele konink lijke onderscheidingen verleend De voorzitter van de jubilerende maat schappij mr H Graandijk is be noemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw mevrouw M C van Mourik Spoor Dl E gelukkigste voortbrengselen op het gebied van de dusgeheten toegepaste kunst of wil men kunst nijverheid zijn die waarin het ge tuigenis van de artistieke begaafd heid van de maker het bewijs van zijn deugdelijk ambachtelijk kun nen het esthetische het ingenieuze en het praktisch - bruikbare in een originele vormgeving zich harmo nisch verenigen Het samengaan van deze eigen schappen of althans van de voor naamste daarvan kan aan zulke toegepaste kunst een zeer bijzonde re bekoring verlenen dat blijkt ook op de tentoonstelling die men dezer dagen aantreft in de kunstzaal E A Wagenaar Achter St Pieter 5 te Utrecht Zo vindt ge er o.a een smaak volle collectie handgeweven tweeds rokken japonstoffen en bekledings stoffen ingezonden door de handwe verij „ De Warrekam " Wie die naam nog niet mocht kennen zal misschien de vraag stellen of de hier bedoelde inzending nu zó iets bijzonders " is Welnu dat is inder daad het geval Men behoeft deze met de hand vervaardigde stoffen slechts even te hebben gezien en be tast om te weten dat het produkt van een geduldig-toegewijde liefde volle en vakkundige handenar beid kwaliteiten bezit die het ma chinaal tot stand gebrachte te enen male nnist Deze stoffen bezitten een distinc tie die niet alleen in het tissu tot uiting komt doch ook in de be schaafde veelal pastel-achtige tin ten en in de geweven siermotieven of motiefjes zodanig dat sommige lappen " heel goed als wandtool zouden kunnen dienen terwijl de hier aanwezige modellen van kle dingstukken tevens een opmerkelijk fraaie afwerking te zien geven Kostelijke voorbeelden van toege paste kunst — maar dan met een krachtige nadruk op het woord kunst " — ztin de mozaiektafels van Jan Boon Azn die in zün scheppingen in dit genre iets van de verheven - schone Ravennatische mozaiek-kunst In de vormentaal van deze twintigste eeuw weet te doen herleven Zijn motieven weerspiegelen ge heel en al een eigen zeer persoon lijke stijl een stijl echter die hoe zeer ook aansluitend bij de meest waardevolle elementen van de mo derne architectuur nochtans een herinnering wekt aan de betoveren de hiëratische luister van deze kunst zoals die in het verleden aan de gezegende Middellandse Zee - men " Met weinig succes overigens v/ant in twee van de drie pools "' an dit vreemde duel was het zwemster tje de stoere visser verre de baas Het optreden van Lajos Veres ' zigane orkest was een erg gezellig muzikaal intermezzo maar het duurde te lang en de tokajer drin kende figuratie zat er te braaf on wennig en stijfjes by Bewondering verdient het leuke decor — een ge zellige weinlabe — van Weynanü Grijzen Mr G B J Hiltermann gaf een boeiende beschouwing met tllmlrag menten over zün bezoek aan For mosa Het filmje De Luchtlift tweede in de serie reconstructies van de avon turen der Amerikaanse luchtmacnt in wereldoorlog II btacht een stout moedig huzarenstukje in beeld VRMDAG HILVERSUM I — NCRV 7.00 Nws en S.O.S.-ber 7.10 Gram 7.30 Een woord voor de dag 7.40 Ge wijde muz 8.00 Nws 8.15 Radio krant 8.35 Gram 9.00 V d zieken 9.30 Gram 9.35 Waterst 9.40 V d vrouw 10.15 Gram 10.30 Morgend 11.00 Gram 11.15 In ' t zilver 12.00 Zang en piano 12.30 Land - en tuinb meded 12.33 Lichte muz 12.B3 Gr of act 13.00 Nws 13.15 Gevar muz 13.40 Gram 14.05 Sehoolradlo 14.25 Radio Pliilh orlc en soliste 13.15 Gevar muz 13.40 Gram 14.05 Schoolradio 14.25 Radio Philh ork en soliste 16.05 Gram 15.15 Boek hespr 15.35 Llclite muz 16.00 Wen ken V d tuin 16.15 Kamermuz 16.45 Gram 17.00 Voordr 17.20 Pia norecital 17.40 Beursber 17.45 Jazz muz 18.00 Gevar muz 18.20 Gevar progr 18.50 Ultz v d Middenstand I 19.00 Nws en weerber 19.10 Op de man al praatje 19.15 Hulsmuz 19.30 Radiokrant 19.50 Avondrust hoorsp 20.20 Jublleumconc t.g.v 35 jarlg bestaan v d NCRV I.d pau ze 21.15 Kunstrubr 22.30 Nws 22.40 Gram 22.45 Avondoverdenking 23.00 Muz lezing 23.20 Gram 23.55 24.00 Nws HILVERSUM n — VARA 7.00 Nws 7.10 Gym 7.20 Gram 8.0U Nws 8.18 Gram 9.00 Gym v d vrouw 9.10 Gram 9.40 Schoolradio VPRO Nederlandse vrouwen in het buiten land praatje 10.05 Morgenwljding VARA 10.20 V d vrouw AVRO 11.00 Gram 11.45 Ik verkoop bank biljetten bij miljoenen praatje 12.00 Lichte muz 12.20 Voer bljkopen oi vee verkopen 12.30 Land - en tuinb meded 13.15 Meded of gram 13.25 Lichte muz 13.55 Beursber 14.00 Ierse volksllejes 14.20 Voordr 14.45 Saxofoonkwart 15.05 Cabaret 15.36 Gram VARA 16.00 Muz lezing 16.30 V d zieken 17.00 V d Jeugd 17.55 Act 18.00 Nws 18.15 Pol le zing 18.25 Lichte muz 18.50 De puntjes op de 1 lezing 19.45 De ploeg lezing 19.50 VPRO-nws 20.00 stranden heeft gebloeid getuige tal van prachtige tot op heden be waard gebleven specimina Behalve zulke rijke mozaiek-tafels en - tafeltjes toont Jan Boon hier ook enige picturale composities waarin de factuur eveneens als een hom mage aan de mozaiekkunst is te be schouwen Die eigenschap geeft aan dit werk een zeker decoratief aspect Vaak ook is er iets van stilistiek in te bespeuren zij het dan een van een zeer apart karakter Zo btjv in zijn geheimzinnig Maan " min of meer verdroomd van voordracht en in de milde pastelkleuren van een verstilde lyriek Dan is er een joyeus „ Noorwegen " in dezelfde trant opgebouwd " een dorpsplein een „ Dorp III " als ' t ware uit één voor één opgebrachte kleurtoetsjes saamgevoegd en ten slotte weder om in dezelfde stijl een suggestief boeiend gezicht op het Amsterdam Rijnkanaal onder bewolkte hemel In het houtdraaiwerk van Van Apeldoorn is een loffelijke sober heid te waarderen Wat hij hier toont maakt de indruk van een goe de toechniekboheersing waarbij de maker het spel van het natuurlijk nervatuurpatroon in het door hem verwerkte materiaal weliswaar tel kens even laat zien maar het toch ook weer telkens opvangt " en dwingt tot gehoorzaam volgen van de door zijn brein berekende ba nen tot het aannemen van de door hem als maker gewilde gestalten Een sierlijke ronde doos met uit gehold " deksel zij hier speciaal ge noteerd verder ronde schalen presenteerbladen bakken en sla kommen met bestek allemaal uit nobele houtsoorten Gaarne ziet men voorts de oog strelende sieradeën die Nixie Berg hier uitstalt In een alle tinten van de regenboog omspannend kleuren gamma spreidt zij een rijkdom van email-preciosa tentoon kettinkjes hangers oorknoppen enz die ook in hun vormen behalve kundig vak manschcp een gracieuze fantasie verraden De tentoonstelling blijft tot en met maandag 7 december geopend J.J SER-advies over verkoop pockets gevraagd De staatssecretaris van economi sche zaken heeft mede namens de staatssecretaris van onderwijs kun sten en wetenschappen aan de com missie adviezen vestigingsregelingen van de Sociaal-Economische Raad advies op korte termijn gevraagd over het ontwerp-vestieringsbesluit voor het boekverkopersbedrijf waarin de verkoop van pocketboeken uit sluitend blijft voorbehouden aan boekhandelaren De staatssecretarissen hebben be sloten de werking van de vestigings beschikking 1958 die op 29 november van het vorige jaar voor de duur van een jaar werd afgekondigd met een half jaar te verlengen Zij zal dus nu aflopen op 29 mei 1960 De staatssecretarissen hebben dit besluit genomen om een uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden over deze materie af te wachten Bestaat er over de wenselijkheid van een vestiging.sbesluit weinig ver schil van mening de vraag of de verkoop van zg pocketboeken moet worden toegestaan aan anderen dan echte " boekhandelaren wordt door de staatssecretarissen ontkennend be antwoord in de nota van toelichting op het ontwerp-vestigingsbesluit Zij achten het verschil tussen „ pocket boek " en „ gewoon boek " slechts van beperkte en graduele aard V}S[a Lobos gt^torven Hector Villa Lobos dp Br.ziliaanse dirigent en componist is dinsdag ge storven De opcaven van zijn leeftijd variëren van 72 tot 78 jaar Grove's dictionary zegt dat hij 5 maart 1881 geboren werd De dood kwam na een maanden lang lijden Hij is om dirigent geweest van de Concerts Lamoureux en de Concerts Colonne in Parijs Hij dirigeerde even eens orkesten in Brussel Barcelona Warschau Buenos Aires en Sao Paulo Nws 20.05 Vorming praatje 20.10 Litteraire lezing 20.20 Dichters van deze tijd 20.35 De wereld vergadert praatje VARA 21.00 Quiz 21.50 De naakte aarde klankb 22.15 Bulten weekoverz 22.30 Nws VPRO 22.40 Zorg om de mens gesprek VARA 23.00 Soc nws in Esperanto 23.10 Muz lezing 23.55-24.00 Nws XEI.KVIS1EPR0GB NTS 20.00 Weekjourn VARA 20.30 Kunstrubr NTS 21.00 Dans kampioenschappen DRAADOMROEP 4p lijn gram pi progr 18-20 uur Weber uit Euryanthe Lortzing uit Zar und 2;immermann en Der Wlld schutz ENGELAND BBC LIGHT PROGR 12.00 Voordr 12.15 Mrs Dale's dag boek 12.30 Nws en lichte muz 13.00 Gevar muz 13.30 Nws en gevar rvaa 14.00 Dansmuz 14.30 Nws 14.45 V d kind 15.00 V d vrouw 15.30 Nws 16.00 Fabrlekstanfare 16.30 Nws 16.45 Lichte muz 17.30 Nws en Mrs Dale's dagboek 17.45 Plano muz 18.15 Dixiclandmuz 18.30 Nws en gevar progr 19.45 Hoorsp 20.00 Journ 20.24 Sport 20.30 Nws en hoorsp 21.00 Gevar progr 21.30 Nws en discussie 22.15 Ork conc 22.30 Nws 23.30 Nws 23.40 Dans muz 0.30 Nws en lichte muz 0.55 1.00 Nws BRUSSEL 12.00 Gevar muz 12.30 Weerber 12.34 Lichte muz 12.55 Koersen 13.00 Nws 13.15 Orgelrecital 13.35 Gram 13.45 Orgelrecltal verv 14.00 Schoolradio 15.45 Gram 16.00 Koersen 16.02 Operamuz 17.00 Nws 17.15 Popul liedjes 17.45 Duitse les 18.00 Hobo klarinet en fagot 18.10 Voordr 18.20 V d sold 18.50 Sport kron 19.00 Nws 19.30 V d auto mobilisten 19.40 Gram 20.00 Ork conc 20.40 Kunstkaleidoskoop 20.55 Ork conc verv 21.30 Vloolrecltal 32.00 Nws 22.15 Negro spirituals ¦ BN LAURENS PRODUCT ^ jggaggassaü^gsaggaigaggassaeaggasaggasgaggagaeiasasgaigagagasaeagga 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD LAMSLAPPEN 1.14 LAMSBOUT 1.88 DaKeiyi » volop VARKENSPOTEN STAARTEN en CRABBETJES KIPPEPOULET 250 gram Verse BRAADKIPPEN per 500 gram Grote WILDE KONIJNEN 0.98 2.48 4 " Donderdag 19 november 1959 - 67e jaargang no 172 KEURSLAGER BOEREBOOM Speciale reclame een zware OSSESTAART 1 CO van 3.20 voor IiUO VOORSTRAAT 68 - Telefoon 17713 Blanke varkensfricandeau van 2.58 voor 2.29 RUNDERLAPPEN soo gram RUNDERLAPPEN speciaal MARGARINE 2 pakjes Alleen bij aankoop van vlees 1.58 1.89 0.49 ERWTENSOEPCOMPLET 0.98 HACHÉVLEES 400 gram 1.39 NiERVET 1250 gram 0.99 Gouden Eeuw „ De vrolijke drinker " van Frans Hals PATRIA CREAM CRACKERS op elk uur van de dag een tractatie voor iedereen Bi het ontbijt met boter en suiker kaas of jam Héérlijk en licht verteerbaar Met zo'n échte Patria Cream Cracker heeft niemand moeite Bij de koffie ' n romig beboterde Cream Cracker Dat smaakt bij een welverdiend kopje koffie na ' n morgen van zorgen in het huishouden Bij de lunch met rookvlees worst of smeerkaas Ook op de lunchtafel Patria Cream Crackers steeds present U verwent er iedereen meel Na het avondeten ' n dessert op z'n frans met pikante kaas Heerlijke combinatie Echt een licht hapje „ om de gaatjes te tuI * len " na een welverzorgde maaltijd »•• genieter van toen Een vrolijke drinker Een kenner van het goede leven Een Gouden Eeuw^-er die de gloedvolle grandeur van zijn roemrijke tijd tot op de bodem proefde Een man om goeie maatjes mee te zijn genieter van nij -« Bg de borrel als pittig smakelijk hapje Met sardientjes ei en mayo naise of wat sandwich spread noemt U maat op Daar legt U eer mee inl Een genoeglijke roker die met graagte een goede sigaar ver-ast Een man die met overtuiging „ Gulden Eeuw " rookt Een kerel die de grandeur van deze sigaar herkent als het symbool van een glorierijk levend en levenslustig verleden Want in de ouderwets-goede tabakken van Senator's „ Gulden Eeuw " komt het goede leven van toen èn van nu weer grandioos tot leven „ Gulden Eeuw " - de sigaar om zeer genoeglijk goede maatjes mee te zijn 27 en 31 Ct Zo'n Patria Cream Cracker is altijd lelcker Luchtdicht verpakte Pattia Cream Cracker » hebt U natuurlijk altijd in huis Zo'n pak kost immers maar Ook „ zoitt-arm " verkrijgbaar ^%^ J Ct SEM7CT0R alhen om de geur al I GROOT HANDELSKANTOOR vraagt AANK BOEKHOUDER mnlo-opleiding en praktykdiploma boek - bonden vereist Bö voorkeur studerend voor het diploma M.B.A Spoedige indiensttreding gewenst Brieven onder no 2-3420 aan liet bureau U.N Wij vragen voor spoedige indiensttreding TE HUUR bedrijfsruimte 120 m2 Geschikt voor kan toor of showroom op Ie stand tevens 50 m2 kelderrruimte met aparte ingang en dak voor liclitreclame Br ond no 2-3425 bur U.N voor Uw zuinigste vlugste schoonste Bij aankoop van 1 fflesie Dubpo & slechts 7S Cf het 2e flesje tlidelijk ^ / I elekfriscli hulppersoneel IN DE VERSCHILLENDE SCHEEPSBOUWBEROEPEN Gegadigden kunnen zich op vrijdag 20 nov van 19-20 uur ver voegenophetGewestelijkArbeidsbureau te Utrecht Breedstraat 26 v^raar alle gewenste inlichtingen worden verstrekt C van der Giessen & Zonen's Scheepswerven N.V te Krinnpen aan den IJsseJ in handige plastic knijpfles 
fcLlll5CH NIEUWSBLAD Donderdag 19 november 1959 - 67e jaargang no 172 Advertentie Een c.a.o * voor accountants kantoren Waarom hebben wij geen Collec tieve Arbeidsovereenkomst zo vra gen vele accountants-assistenten zich af Het antwoord luidt omdat de werkgevers zich niet hebben ver enigd in een vereniging die de be voegdheid heeft een C.A.O af te sluiten Aldus de heer J M Hart hoorn voorzitter van de Ned Chr Beambtenbond op een gisteren te Utrecht gehouden vergadering van accountantsassistenten Door de drie personeelsorganisa ties werd een ontwerp-C.A.O opge steld die gebruikt kan worden in het overleg met individuele accoun tantskantoren Want zo zei de heer Harthoorn door het ontbreken van een bevoegde werkgeversorganisa tie zal het overleg aanvankelijk per kantoor moeten worden ge voerd Aan de hand van een ter beschik king gesteld concept werd een ge animeerde gedachtenwisseling ge voerd waarbU bleek dat er nog al wat verschil in opvattingen is bü verschillende kantoren Het con cept kon in grote Itinen de goed keuring van de vergadering ontvan gen Op enkele onderdelen zal het bestuur zich na deze discussie nog beraden _ V-EEBTIG JAAB BIJ PUEM V rijdag 20 november is de heer Gerth wonend in de Berkelstraat te Utrecht veertig jaar in dienst bij de Puera R.'K VER GEESTELIJKE VOLKSQEZONDHEID Ouders zijn bang voor erkenning van onmacht volgens ten onder Deze motorschuit wordt gebruikt voor het vervoeren van sintels van de Pegus naar de betonfabriek van Bredero te Maars sen De heer Van R die slechts is ver zekerd tegen wettelijke aansprake lijkheid schatte dat berging en herstel f 10.000 zal kosten Zijn schip is f 50.000 waard Men had haast te maken met de berging Binnen 48 uur moest hij ge licht zijn wilde de heer Van R er althans zeker van zijn dat hij zich eigenaar zou kunnen blijven noemen van de motorschuit Wanneer een schip langer dan twee etmalen op de bodem blvft liggen heeft de gemeen te formeel eiat^ndomsrechten Antoinette Qispen Schilderij voor burgemeester Het seo'eentebestuur van Utrecht heeft aan de kunstenares Antoinette Gispen opdracht gegeven een por tret te schihleren van burgemeester De Kanitz Verwacht mag worden dat de op dracht binnen enkele maanden zal zün uitgevoerd Het portret zal waarschynlük een plaats krijgen in het Utrechtse stadhuis Boekhandelaren helpen politie „ In de periode va.n 1 juni tot augustus van dit jaar heo ik uit Utrechtse boekwinkels boeken gesto len " Dit bekende een man die in verband met andere activiteiten In het huis van bewaring te Arnhem verblijft Daar de politie zondea aangifte niet tot een eventuele aan houding kan overgaan hebben drie Utrechtse boekhandelaren de dief stallen opgegeven Het zijn de boek handelaar W F K uit de Zadel straat en de Nachtegaalstraat die voor een bedrag van f 305 aan boe ken werd bestolen de heer W J C V R uit de Korte Minnebroeder straat f 304 en boekhandel Broese uit de Nachtegaalstraat f 78 Hersenschudding na aanrijding Op het rijwielpad bij het viaduct nabü de aluminiumfabriek te Utrecht werd woensdagnacht de 19-jarige N M V Z uit de Utrechtse Kanaal straat aangetroffen De jongen lag languit naast zijn fiets en had een zware hersenschudding Hü werd met een ziekenwagen naar het Academisch Ziekenhuis gebracht De politie ver moedt dat hu werd aangereden Ge tuigen wordt dringend verzocht zich te melden op het hoofdbureau van politie Waterstraat 56 in Utrecht SPECIAAL COLLEGE VOOB JÜBISTEN Vrijdag 20 november geeft prof mr J P Hooykaas hoogleraar in de juridische faculteit van de rijks universiteit te Utrecht een bijzonder college over de onderlinge verhou ding van de staatmachten Dit col lege wordt gehouden in de jaarlijk se cyclus voor afgestudeerden en is dus vgoral bestemd voor afgestu deerde juristen kandidaat - notaris sen en bestuursambtenaren rER gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de federatie der werkgeversorganisaties in het boekdrukkersbedrijf hebben de leerlingen van de School voor de grafische vakken te Utrecht een aantal afdrukken gemaakt van een houtgravure De afdrukken zijn verzonden aan de leden der federatie zij vormen de felicitatie uon de School voor de grafische vakken De plaat stelt voor de ontwikke ling der federatie van organisatie van ambachtslieden tot vereniging van industriëlen De ontwerper is de heer H Hester leraar aan de school Onder leiding van de heer Hester werd de gravure gemaakt door de leerlingen Een werd met de hand afgedrukt en geschonken aan de federatie Veie toesprafcen en gelukwensen uano.m wethouder H v d Vlist pastoorBruens en de heer W Rosenstoknamens de oranjevereniging burger zin en wijkbelang Oog-in-Al Utrechtgingen vooraf aan de symbolischeopening van het jetigdhuis Cultureelcentrum aan de Richard Wagnerlaanin Utrecht De enthousiaste voorzit ter van de stichting r.k cultureeljeugdcentrum H J Tolsma schoofdaarna onder een daverend applaushet gordijn opzij Het was een zeertoepasselijke opening want achter hetgordijn stonden een aantal kinderenopgesteld die in koor een woord vandank zongen Foto U.N EVANG LUTH KEBK Aangenomen naar Zaandam J Hal lewas te Oude en Nieuwe Pekela Advertentie Nertzane ^^ HANDCREME de opzienbarende nieuwe handcrème afkomstig van de edele nerts Voor waarlijk verzorgde £ raaie handenl NERTZANE is zó actief dat ' A cm crème per le Zend de onderstaande bon in een open enve lop postzegel van 4 cent of opeen briefkaart geplakt aan Lever's Zeep Mij N V Postbus 600 Romrdam Het eerste boekje van de serie - Klein Duimpje • wordt U dan gratis toegestuurd HIERLANGS UITKNIPPEN 10 prachtige geïllustreerde sprookjes naverteld door de vermaarde schrijver van kinderboeken Leonard Roggeveen U maakt er Uw kinderen tijk mee en het kost U bijna niets > 4 ZtnJ my het eerste Sprooijesèoeije Klein Duimpje gratis thuis NAAM i - STRAATi WOONPLAATS J PROVINCIE •„ 
^ ITTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 19 november 1959 - 67e jaargang no 172 een brief aan de procureur-generaal en niet zoals aanvankelijk gemeend is anoniem Regering laat duidelijk blijken Defensieplafond niet hoog genoeg PROCES MOORD OP „ MAGERE JOSJE " Getuigenverklaringen tegen verdachte „ Josje is niet door Van onze militaire medewerker T OEN in september jl de defensiebe groting werd ingediend droeg de be geleidende memorie van toelichting on miskenbaar het stempel van hangende problemen Zij was kort vaag en op vele punten oppervlakkig zodat zij weinig aanknopingspunten bood voor een reëel commentaar De vaste Kamercommissie voor defensie heeft daarmede kennelijk geen genoegen genomen Zij heeft maar liefst 250 vragen over deze memorie ge steld om de nieuwe bewindsman verder uit zijn tent te lokken alsmede nog tien tallen vragen bij de begrotingsartikelen zelf Vele van deze vragen zijn dan weer onderverdeeld in tal van andere vragen zodat het verslag en de regeringsnota een uitgebreid vraag en antwoordspel zijn geworden Tendens in VS * tot verlaging van de Amerikaanse subsidies werkt als Damocles zwaard Wrijving Djakarta'Péking Kwestie Chinese handelaars in acuut stadium Een woordvoerder van het Indone sische ministerie van buitenlandse za ken heeft woensdag te Djakarta de ambassade van de Chinese volksre publiek ervan bescliildigd uitdagen de ' verklaringen te hebben afgelegd over een verbod aan Chinese hande laars om nog langer zelfstandig han del te drijven Het verbod aan buitenlandse han delaars van wie de meeste Chinezen zijn werd in mei door het ministerie van handel uitgevaardigd Meer dan een half miljoen Chinezen zullen tegen het eind van het jaar hun win kels moeten sluiten President Soekarno heeft woensdag in een speciaal presidentieel besluit na een conferentie met de belang rijkste ministers het verbod opnieuw bevestigd als onderdeel van het plan tot Indonesianisatie ' Volgens het besluit mogen de han delaars hun huis behouden tenzij het leger om veiligheidsredenen an ders beslist Waar mogelijk mogen zij in dienst worden gesteld door In donesische coöperatieve organisaties die de winkels welke door buitenlan ders worden gedreven zullen overne men In een bekendmaking aan de pers drong de Chinese ambassade er dinsdag bij de regering op aan een halt toe te roepen aan stemmen en stappen van anti-Chinese aard ' De woordvoerder van het Indone Bische ministerie van buitenlandse zaken zei woensdag dat de Chine se regering elke actie of verkla ring die anti-Chinese sentimenten kan veroorzaken moet vermijden ' Indonesische regeringsbeambten die betrokken waren bij excessen ' in West Java werden reeds aangehou den zei hij en de regering nam stap pen om dergelijke incidenten verder te voorkomen Waarnemers in Djakarta zeggen dat de toon van de Indonesiche en Chi nese verklaringen wijzen op een kloof in de betrekkingen tussen bei de landen over het uitgevaardigd ver bod De Indonesische woordvoerder gaf een opsomming van verklaringen van de Chinese ambassade die Indonesië zeer uitdagend ' acht PHILIPS ONTWIKKELDE MEETINSTRUMENT Baggermaatschappij past kernenergie toe Elke maand een nieuwe ster E ' N als u nu dacht dat „ mannen " als Tommy Steele Terry Dean Marty Wilde Paul Anka Frankie Avalon en Cliff Richard een jaren lange moeizame strijd om erkenning hebben moeten voeren dan hebt u het wèl helemaal mis Deze jongens want méér zijn ze werkelijk nog niet worden gemaakt en er zijn zelfs mensen die er him beroep van maken volkomen onbekende pubertjes zo maar tot star ' te bombarderen En dat moet snel en grondig gebeuren want dat jarenlange gezeur van vroeger om iets te bereiken is er niet meer bij de jeugd heeft haast en vraagt liefst elke maand een nieuwe ster In Engeland is Larry Parnes „ the man behind * the beat " die eeuwig op zoek is naar per sonality en verborgen talent en die dat bij voorkeur doet in espressobars en op amateur jazz-concoursen Heeft hij een stelletje bij elkaar gescharreld dan komen ze ook volledig bij hem „ in de leer en in de kost " een goed tehuis goed eten veel frisse lucht en sport en vroeg naar bed Als ze een beetje gewend zijn geraakt aan een zekere luxe begint de muzikale „ oplei ding " die meestal bestaat uit het domweg in pompen van bepaalde melodietjes met nog bepaalder maniertjes Hoe belangrijk een en ander is blijkt hieruit dat een eerste plaat van onze nieuwe star beslist een hit moét wor den anders is alle geld weggegooid Gelukkig heeft meneer Parnes een goede neus voor Speciaal ziekenhuis voor slachtoffers olievergiftiging Op het hoofdkwartier vsn de Wereldgezondheidsorganisatie te Ge neve is donderdag in een specia / noodzitting voorgesteld in de Ma rokkaanse stad Meknes een bijzon der ziekenhuis te bouwen met een staf van specialisten in verband met de recente spijsolievergiftiging op grote idiaal in Marokko | iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii!iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM I TE KOOP I I IN CENTRUM UTRECHT GELEGEN I I ruim WINKELWOONHUrS 1 I Direct leeg te aanvaarden | § Brieven onder no 2-3443 aan het bureau U.N B llllllllllllllllllllllllllllllllliyilllllllllllllllllllllllllilllllDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIillllllU ^ Een groot deel van de vragen wordt gekenmerkt door het feit dat onze Kamer thans gesierd wordt door meer dan één aU round " mi litaire deskundige Hierdoor en me de doordat er thans voor de zaken van leger en luchtmacht een aparte politieke figuur verantwoordelijk is die geen openhartigheid schuwt Is het verslag een interessant docu ment geworden waarin slechts dis sonnanten voorkomen waar het vra gen betreft van defaitistische en pa cifistische strekking uit de hoeken van de C.P en de P.S.P Het regeringsantwoord staat on der invloed van de NATO onzeker-heid inzake de toekomstige Ameri kaanse defensiepolitiek in die zin dat bij de gestegen welvaart van West-Europa een grotere defensie inspanning wordt verlangd Als ge volg van deze tendens is in Ameri ka de suggestie gedaan dat West Europa zal meebetalen aan de le geringskosten van de Amerikaanse troepen terwijl voorts de Ameri kaanse hulp zal worden vermin derd Hangende dit zwaard van Damo cles is derhalve een beshssing over de diensttijdverkorting en enigerlei mededeling over het waarschijnlijke toekomstige defensieplan verschoven naar het tijdstip dat de beloofde de fensienota aan de Kamer zal worden aangeboden hetgeen niet vóór april te verwachten is De regering zou nog slechts enkele weken geleden zich op een plafond van 1800 miljoen hebben vastgelegd nadat de NATO een bedrag van 2 miljard nodig had geacht Dit meen de de regering toen niet te kunnen aanvaarden In het bedrag van 1800 miljoen zou dan begrepen zijn de vermindering van de eerste oefentijd der dienstplichtigen met twee maan den Dit bedrag is thans na de re cente aankondiging van wijzigingen in de Amerikaanse defensiepolitiek kennelijk in de lucht komen te han gen en daarmee ook het lot van de diensttijdverkorting waarvoor vol gens de voorstellen van de commis - sie Van Voorst de voorbereidende maatregelen op 1 januari a.s zouden moeten ingaan Aan deze aangekon digde defensienota is overigens een groot deel van de antwoorden op de gestelde vragen opgehangen zodat men terzake daarvan in het duister tast Doch wel zeker is dat wil Neder land zijn bydrage aan de NATO kwalitatief handhaven het dieper in de buidel zal moeten tasten dan tot nu toe en dat daarbij een plafond van 1800 beslist ontoereikend is Daarover Iaat de materieelvoorzie ning van land - en luchtmacht in de nadere openhartige beantwoording van de gestelde vragen geen twijfel bestaan We mogen dit met een paar voorbeelden adstrueren Eisen De NATO-divisies dienen modern uitgerust te blijven en ingesteld op de mogelijkheid tot het voeren van een oorlog met conventionele wapens dan wel met taktische kernwapens Daartoe dient de mobiliteit en snelle vprspreidings - en concentratie moge lijkheid verhoogd te worden door aanschaf van gepantserde personeels carriers Hoewel de regering erkent dat het uit taktische overwegingen zeer gewenst is alle parate infante rie-eenheden daarmee uit te rusten zijn de financiële consequenties ver bonden aan een algehele invoering van dit type zodanig dat hiertoe voor.shands niet kan worden overge gaan " Daarom wordt volstaan met de aanschaf voor 2 bataljons waar mee een bedrag van 20 miljoen is gemoeid Daar de parate troepen aan infanterie 14 bataljons teilen terwijl het uiteraard logisch is dat de 3e mobilisabele divisie en de legerkorpstroepen eveneens met de ze personeelscarrier worden uitge rust dan wil dit zeggen dat nog voor 12 bataljons der parate troe pen en 13 van de mobilisabele to taal 25 bataljons aanschaffing nodig is dus voor 250 miljoen gulden voor dit project alleen Daarbü komt dan nog de eveneens in het verslag er kende noodzaak van vervanging van de tanks van de pantsertroepen om van andere objecten zoals nieuwe geweren en SSllO en SSUl geleide anti-tankwapens nog niet te spre ken Moderne jagers Daarbovenop komt dan de hoogst urgente vervanging van de Hunter dagjagers door een modern type waaromtrent zeer binnenkort een be slissing zal worden genomen waar toe de minister op het moment dat wij dit schrijven in Amerika ver toeft Dan staan de moderne lucht afweerraketten ook nog op hun kre dieten te wachten De nieuwe luchtverdedigingsjager mag overigens volgens de regering niet voor 1962-'63 in de Nederlandse lucht worden verwacht Geschiedt de aanschaffing — en dus de financie ring hiervan — in hetzelfde langzame tempo als bij de Hunter dan zullen de nieuwe typen van het 4e jaar van hun aflevering af even als de laatste serie van de Hunters verouderd zijn Wat de waarde van onze luchtver dediging tot 1962 is mogen wy aan de fantasie van de lezers overlaten De laatste aflevering van „ Ome Luchtmacht " Iaat daarover een som ber geluld horen Het zal geen verdere uiteenzetting behoeven dat onder de hier geschets te omstandigheden een plafond van 1800 miljoen niet meer toereikend kan zijn en dit te minder daar de regering ook nog aan de vervanging van fregatten van de marine en aan schaf van nieuwe onderzeeërs denkt Duidelijke werk Men ontkomt daarom niet aan de indruk dat de regering zonder het met zoveel woorden te zeggen aan de Kamer duidelijk heeft wil len maken dat de defensie veel grotere offers zal vragen dus meer dan 1800 miljoen per jaar doch dat deze offers niettemin in percentage van het nationale in komen nog altijd ten achter liggen bij de percentages die wü van 1951 af bereid waren te betalen en die toen ook aanvaardbaar werden ge acht In dit verband noemde de rege ring het percentage voor 1951 van 7.9 1951-1954 ruim 6 en voor 1955 1958 1959 en 1960 van 5.0 4.9 4.0 en 4.4 Wanneer wij dan voorts aan de hand van de geproduceerde cijfers moeten erkennen dat alleen België Denemarken en Lxixemburg minder dan wtj voor onze defensie uitge ven België heeft bovendien prak - Van onze Haagse redactie Als eerste baggervaartnlg ter we reld is de cutter-bakkenznlger HAM 207 van de Hollandse Aannemings maatschappii in Den Haag uitgerust met een op kernenergie berustende concentratiemeter die door Philips in samenwerking met een aantal Ne derlandse baggermaatschappij en is ontwikkeld Het kostbare Instrument is in staat om precies te meten uit hoeveel zand en water het mengsel bestaat dat de zuiger van de bodem van een uit te diepen haven zuigt Met dit instrument dat onder meer bestaat uit een aantal naast elkaar gemonteerde Geiger-MuUer-buizen wordt thans geëxperimenteerd in de Engelse haven Middlesborough De baggermaatschappijen hopen dat zij met de hulp van dit „ radioactieve apparaat " hun produküe belangrijk zullen kunnen verhogen Het thans ontwikkelde instrument is bevestigd in de buis van de zuiger Het bestaat uit een tegen de buiten wand van de buis bevestigde met Advertentie ünÜ^i/fi/jme VERKOUDHEID EN GRIEP Schotten helpen stuurloze Nederlandse treiler Een kleine Schotse treiler vechtend te gen bergenhoge golven is er in geslaagd donderdagmorgen vroeg langszij te ko men van de Nederlandse kustvaarder „ Geziena Hendrika " De treiler zou trachten vast te maken en de kustvaar der op te slepen naar de Schotse haven Buckie De treiler de 120 ton metende „ Dun kity " bereikte het Nederlandse schip dat 494 ton meet en eigendom is van Damhof in Delfzijl kort na middernacht toen de kustvaarder met defecte stuur inrichting stuurloos naar de riffen dreef voor de barre oostkust van Schot land Alle tien opvarenden 9 mannen en de vrouw van de eerste stuurman waren in goede welstand De kustwacht deelde tenslotte mee dat de Dunkinty zal proberen vast te maken en de kustvaarder op te slepen naar Buckie in plaats van naar Portsoy omdat Buckie een grotere haven is en in de storm gemakkelijker te bereiken Rapport censuurcommissie N N.-Guinea bijna gereed De onafhankelijke commi.'ïsie van on derzoek naar de kwestie der brieven censuur in Nederlands Nieuw Guinea heeft haar rapport wat de materiële inhoud betreft gereed De commissie is thans bezig met de technische samen steïling Zij hoopt hiermede in de loop der volgende week klaar te zijn en zal dan het rapport aan minister Toxopeus aanbieden tisch geen vloot dan is het zonder meer duidelijk dat wij bezig zijn onze land en luchtmacht op een be denkelijke wijze te laten verouderen een proces dat in het regeringsant woord voor wie goed kan lezen openlijk wordt erkend VS-bijdrage aan NATO onverkort De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken Herter heeft ter conferentie in Washington van de parlementsleden uit de NATOlanden verzekerd dat de Verenigde Staten hun volledige steun aan de Noord atlantische defensiebehoeften zullen blijven geven HU zei dit naar aan leiding van andersluidende perscom mentaren Hij voegde hier echter wel aan toe te geloven dat de tijd is aangebroken dat andere welvarende industriële landen een groter aandeel nemen in de verantwoordelijkheid voor het helpen van die gebieden in de wereld die zich nog economisch aan het ontwikkelen zijn Directeur-generaal F A O In Rome is de Indische gedelegeerde bij de voedsel - en landbouworganisatie van de Verenigde Naties F A O dr B R Sen voor een volgende periode van vier jaar herkozen als directeur generaal van deze organisatie Verkiezingen In Marokko Marokko dat in 1956 onafhankelijk werd zal in mei as voor het eerst in zijn ge schiedenis plaatselijk verkiezingen houden aldus bleek uit de troonrede van koning Mohammed Mannen en vrouwen boven de 21 zullen kunnen kiezen lood afgeschermde stralingsbron en een zgn opnemereenheid De baggermaatschappijen beschou wen deze vinding als uitermate be langrijk Voor het eerst wordt nu de schipper van de zuiger in staat ge steld om goede controle te kunnen uitoefenen op het mengsel dat aan de oppervlakte wordt gebracht Hij kan daardoor veel economischer wer ken Zodra het apparaat constateert dat het mengsel te licht of te zwaar is voor de zuiger kan hij maatregelen nemen door de stand van de zuigbui » te wijzigen »^^^^* ^?^ »^^^< vreemde gedood '' De tweede dag van het proces voor de Amsterdamse rechtbank tegen Joop S derde echtgenoot van de ge wurgde „ magere Josje " is vanochtend begonnen met het verhoor van de 35 jarige stukadoor A B bijgenaamd „ Dikke Ab " die met zijn vrouw even eens op de Oudezvjds Voorburgwal woont en de bewoners van het pan ^ 83 waar de moord werd gepleegd goed kent Deze Engelse « issersboot i » voorzien i7on een installotie om de visnetten over de achtersteven in te halen in plaats van over stuurboord of bak boord Mocht blijken dat deze metho de voordelen biedt dan zal zy onpe twijfeld ook in andere landen navol ging « inden Vermiste jongens stuurden noodkreet uit Tunis Voor het eerst sinds drie weken is een teken van leven vernomen van de twee Roosendaalse jongemannen J Giersch en R van Broekhoven jr die op 28 oktober uit hun woonplaats verdwenen met een gehuurde auto zonder een spoor na te laten Zij blijken thans in Tunis te zijn Van daaruit althans stuiirden zij een telegram met de noodkreet Stuur ons geld " aan een caféhouder te Ul venhout bij Breda waar de jongelui vaak plachten te komen De caféhouder lichtte de ongeruste ouders in die op hun beurt de po litie van het telegram in kennis stel den Ken oudere broer van de jongen Giersch is naar ' Tunis vertrokken om zijn broer en diens vriend tot terug keer naar huis te bewegen „ Ik heb nog nooit zo'n slaafse on derworpenheid van vrouw tegen over man meegemaakt als van Jos tegenover Joop " zo had deze ge tuige vroeger tegen de rechter com-missaris verklaard en hij had nog duidelijker uitspraken gedaan „ Jes sie heeft altijd haar mond vol ge had van wurging steeds in verband met Joop Op een dag is ze trillend van de zenuwen bjj ons binnen ge bracht om te kalmeren Ze zat er als een mager hoopje ellende Ze zei tegen me Apple als ik een keer gewurgd wordt dan weet jij wie het gedaan heeft " Op 11 augustus had „ Utrechtse Ber tus " deze getuige gewekt met de mededeling dat Jos vermoord was Snel kleedde hij zich toen aan en ging naar nr 83 Daar trof hij ook ver dachte „ Hij was zo kalm alsof z'n hond dood was in plaats van zijn vrouw " aldus verklaarde getuige voor de reohter-commissaris en van ochtend handhaafde hij deze verkla ring „ Voor ons is het wel zeker dat Josje niet door een vreemde is ge wurgd want als je vrouw door een ander is vermoord reageer je anders Joop heeft het spelletje van haar naar de strot te grijpen te ver door gevoerd " „ De man op het paaltje " Dan komt „ de man op ' t paaltje " voor het helije Artur van R die naar hö zegt op 11 augustus 1957 ge zien heeft hoe Joop ziJn vrouw het keldertje insleurde iets waarover Joop zelf nooit met een woord gerept heeft JACQUES CHABBIEB HEEFT ZE NUWINZINKING Jacques Charrier 23 jaar de filmacteur en echtgenoot van Bri gitte Bardot is het afgelopen week einde met een zenuwinzinking in het ziekenhuis te Val de Grace op genomen R is 28 jaar oud kelner en woont in Hilversum Hij was de hele nacht uitgeweest en kon de auto van zijn broer op het Oudekerksplein niet binnen komen omdat deze op slot was Daarom ging hij op een giet - ijzeren paaltje langs het water zit ten van waaruit hij inderdaad een goed oog kan hebben gehad op per ceel 83 Om een uur of zeven zag hij Joop S thuiskomen zegt hij Jos deed zelf de deur open en ze kreeg meteen „ lik op stuk van hem " Pas op 15 maart 1958 schreef hij Advertentie dohyfral » compleet « 10 vitaminen + 12 mineralen De ideale gezondheidsdragee voor U en Uw gezin Flacon met 100 dragees f4.20 N.V PHILIPS-DUPHAR ringen talent zijn bedrijfje boert goed al brengt een pupil in de regel pas na twee jaren op wat hij hem gekost heeft Tophit no 1 burg als maatstaf mag nemen dan is het Duitse numm,er „ Morgen " de grootste hedendaagse top-hit Men hoort het de hele dag en dan nog in zeker een dozyn verschillende uitvoe o.a als „ iWorning Sunrise " en dan ge zongen of instrumentaal Ik heb er de versie van The Adamas Singers eens op nagedraaid en kan deze via Palette PB 40012 best aan bevelen Instrumentaal zou ik u de uitvoering van Eddie Calvert aanraden die er een mooie trompetsolo van heeft gemaakt Maar als dan ook een Cliff Richard een plaat als „ Living doll " op de markt gebracht heeft kan een ieder tevreden zijn het is top hit number one in Engeland en de plaat werd vrijwel woordelijk gekopieerd in Amerika uit gebracht Columbia DB 4306 DAT men ook succes kan hebben met onvol dragen prestaties bewijzen Jan en Kjeld met hun meer dan miserabele „ Tiger Rag " waarbij men niet geschroomd heeft het be roemde scat chorus van de Mills Brothers domweg toe te passen Dat hun plaatje in Neder land tot de big sellers behoort en dat men deze jon gelui voor een TV-optreden naar ik meen een dik ke twee mille heeft betaald be wijst slechts dat er aan de goede smaak van het publiek het een en ander schort en dat de TV er niet zó slecht bij zit als men wel eens wil beweren CNR F 203 DE langzamerhand oud wordende Elvis Pres ley maakt met de regelmaat van een klok steeds maar nieuwe plaatjes ondanks zijn militaire dienst in Duitsland Ik moet zeggen dat „ A big hunk of love " ook alweer aardig is en de weg naar het schlagerdom reeds be treden heeft zeer ten pleziere van de RCA people die de plaat uitbrachten onder 47-7600 Dagelijks half dozijn Als men de zenders van de BBC en Luxem - THE Gaylords zetten hun succesvolle car rière voort na hun Ma Ma Marie dat hoge ogen haalde op de hit parades komt hier „ La Shabla " aan de markt dat hun vorige presta ties verre overtreft Op Mercury 957088 Heel verbaasd was ik bij het doorspelen van „ The Three Bells " het oude maar nog te jonge Les trois Cloches te horen Dit grote succes van Piaf ligt dunkt mij nog zo vers in het ge heugen in de magnifieke uitvoering van Piaf zelf met de Compagnons de la chanson dat een ttieb udea uiasiiians dlscober ttieo uden meemaas disco'bar thso uden - mas ïiiaGoiiap tbeó udec ' nssna »» clisooisar tbeo uden öasaans ' dlsoo'bar ' tteo tlAlWli3^^_sAirfé-^LdB^^>é)^**Wi ^^ ttseo uden mas dieoobsi tbeo ti'deja jndiBaiaQB diseoïsr ' tljsó ndên iMaiuans ^ iscobax fheo « aeo - toasoaijs Jlsoob^r tiieo uden vdC theo utlsn loasmans Jlscobar'thso/odj dlsoobar theo uöen masmanfe öiacobai'^tiie'ö üdöc~masmaris~3^scobarTl3êo uden jBasaacs diseotigr theo uden masmans disoobar theo « den aasmans her-uitvoering nauwelijks gerechtvaardigd is Maar ik blijk ongelijk te hebben Amerika is er wild van en de plaat van „ The Browns " is daar veruit de meestverkochte En dan be doel ik RCA 47-7555 ZO is het eigenlijk ook met „ Mack the knife " uit de Drei Groschen Oper dat het voor lopig met Louis Armstrongs versie wel kon doen Dat er nu wéér een eigenlijk.soortgelijke uitvoering van Bobby Darin verschijnt — en een heel goede bovendien — pleit toch wel voor het werk „ an und für sich " zoals een Fransman zegt als hij Duits spreekt Op Lon don FL 1930 maak ik U graag attent THEO UDEN MASMAN Televisie en Radio PHILIPS ARISTONA ERRES 110 ° BEELDBUIS Betaling in overleg eigen financiering Geheimhouding verzekerd 100 Vo SERVICE Br ondei m 2t3462 bur 3JN Voor ons TENTENATELIER vragen wij nog ENKELE ERVAREN EN LEERL'MAGH.STIKSTERS voor de Tcrvaardiging van onze WEVO - kwaliteitstenten Prettige werkkring en goed loon Aanmelden dag van 2—6 uur bij Fa P HEINS Keulsekade 6 bij Oog in Al Telefoon 33247 De eerste dag Met betrekking tot de eerste dag van het proces tegen Joop S kan men vragen of de verdachte reden heeft tot tevredenheid over het ver loop van die dag Hij ging opgewekt knikkend weg Maar er zijn in elk geval twee dingen in zijn nadeel aan het licht getreden In de eerste plaats heeft Miep verklaard dat Josje tij dens dronkenschap van haar man troost zocht bij vrienden Was Joop jaloers De officier van justitie zou jaloezie wel eens als motief voor de moord kunnen aanvoeren In de tweede plaats liet de pre sident zich ontvallen dat er bij de stukken een verklaring is van een vrouw in de buurt bij wie Joop op bezoek was geweest Voor hij heen ging scheurde hij plotseling aan haar kleren en legden zijn handen om haar keel De vrouw verklaart Plotseling scheen hij weer tot be zinning te komen Hij zei niets schudde zijn hoofd en ging heen " Dat is een slechte verklaring voor iemand die verdacht wordt van een misdrijf dat hiermee overeenkomst vertoont Nederlandse bak op drift in Het Kanaal Van drie motordekschuiten die door de Zeesleepboot „ Titan " van N.V Bureau Wijsmuller te IJmuiden v/erden versleept van Vlaardingen naar Falmouth aan de Engelse zuidkust IS in de afgelopen naxitit tijdens stormweer in het Engelse Kanaal de sleeptros met een van deze schuiten gebroken De schuit die geladen is met stalen püpen en die twee man als runners aan boord heeft dreef door de zuider storm af in de richting van de kust bij Dover De twee mannen slaagden er in het zware anker van de schuit uit te werpen waardoor deze op ongeveer een mUl ten oost zuidoos-teii van de haveningang van Dover voor anker kwam De reddingboot van Dover voer uit maar de twee opvarenden ble ven aan boord van de schuit omdat de toestand aan boord van de schuit naar de merjig van de runners niet gevaarlijk was Later werden de weersomstandig heden ter hoogte van Dover tijdelijk iets beter Daarom zou de sleepboot „ Titan " eerst met de twee motor dekschuiten achter zich trachten de haven van Dover binnen te lopen en vervolgens weer zou kiezen om te proberen de losgebroken dekschuit vast te maken De sleepboot „ Simson " is uit IJmuiden vertrokken om de „ Titan " te helpen Moskou kritiseert Adenauer weer Het Russische persbureau Tass heeft woensdag in commentaar op Adenauers recente interviews voor twee Britse kranten Sunday Times en The Guardian hem verweten dat hij de kern van de Berlijnse kwestie verkeerd uitlegt en het hele pro bleem in een verkeerd licht stelt Tass beschuldigt de Westduitse bondskanselier ervan de betrekkin gen tussen enkele landen die juist weer wat nader tot elkaar kwamen te vertroebelen om de beëindiging van de koude oorlog tegen te gaan Ook al is de tijd nog niet gekomen voor een feitelijke oplossing van de Berlijnse kwestje Adenauer moet begrijpen dat er nu onderhandelin gen worden gevoerd en dat deze kwestie diepgaand op de topconfe rentie zal worden besproken aldus Tass ' verklaring Eisenhower zcü Truman niet uitnodigen De New Yorkse „ Daily News " schrijft dat president Eisenhower helemaal niet van plan is oud presi-dent Truman te vragen hem de vol gende maand op zijn reis naar elf landen te vergezellen Het blad schrijft dat een woord voerder van het Witte Huis die mee deelde dat de president een voorstel van een democratische senator om Truman uit te nodigen in overweging had slechts de ontvangst van de brief van de senator had willen be vestigen Zoals bekend staan Eisenhower en Truman niet op goede voet met el kaar Macmillan naar Afrika Gisteren is in Londen officieel be kend gemaakt dat premier Macmillan in gezelschap van zijn echtgenote in januari een bezoek aan Afrika zal brengen De Macmillans zullen 5 januari per vliegtuig vertrekken en zullen Ghana Zuid-Afrika Nigeria en de federatie van beide Rhodesia's en Nyasaland bezoeken / 
TO Donderdag 19 november 1959 - 67e jaargang no 172 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD "^ UTRECHTSCH NIEI KNAC RIJSCHOOL REKORD ' Door betere opleiding sneller uw rijbewijs met Opel Rekord Volkswagen Vespa Theorie met projectiefllm en maquette Kwartelstraat 48 b telet 15729 NEDERLANDS Frans Duits Engels door er^^aren leraar Opleiding examens handels correspondentie conversatie enz Beginners en gevorder den Br no 1-6866 bur UN Voor AUTOHIJLES AN W,B Bondsautorijschool H van den Ham Catharijneslngel 88 bis telef 25517 Met Opel Rekord en Renault Dauphine en Volks wagen Tevens auto's zonder chauffeur AMSTERDAM—UTRECHT Aangeb 4 kamei-woning Am - sterdam West Huur ƒ 12.60 Gevr zelfde woning in Utr Br no 1-6882 bur UN Aangeb BENEDENHUIS bev kamer en suite keuken slaap kamer tuin met schuur huur ƒ 8,95 per week Gevr groter huis met 6 è 7 kamers hoger huur geen bezwaar Th Smit Nic Ruychaverstraat 79 Utr GRIJPMA voor aardappelen Voor reclame 10 kg puikbeste Rode klare bloem f 1,90 Kolf straat 1 1 a v.h Vleutenseweg telef 31382 Grevelingenstraat 12 telef 34220 WINTERAARDAPPELEN thuis bezorgd Zeeuwse rode 35 kg ƒ 6.65 Noordelingen kiel pracht aardappelen per SS kg ƒ 7 Zeeuwse Furore klare bloem per 35 kg f 7,70 Gel derse Bevelanders per 35 kg ƒ 7,70 Afgehaald aan de win kel ƒ 0.35 per 35 kg goedkoper Papieren zakken voor 35 kg aardapoelen f 0.10 Grijpma Kolfstr 1 lA voorheen vleu tenseweg telef 31382 Greve ll ngenstraat 12 telef 34220 LASWERK staal - en buiscon structies balkonhekken inrij poorten deuren ramen hek werk afrastering pijpleiding en reparaties Zeer concurre rend Werkplaats eerste werf kelder vanaf Ledig Erf Utr Aangeb DEN HAAG Fuchsia straat Bovenwoning 3 ruime kamers 1 kleine kamer ruime douchecel met vaste wastafel keuken w.c gang balkon ƒ 65 per mnd Gevr te Utrecht gelijkwaardige kleinere woon ruimte flat Corr Jutfaseweg 77 bi.'i Aangeb te MAARSSEN mooie zonnige benedenwcming bev woonkamer 3 slaapkamers douchecel grote tuin met ach terom Gevr te Utrecht woning Zuilen of Ondiep Br no 1-6913 bur UN Aangeb ruime 4-KAMERPLAT één hoog Hoograven Gevr heel huis zelfde grootte Utr of omgeving Br no 1-6916 bur UN FINANCIERING gebr auto's t.m 1954 motoren en scooters t.m 1955 onder verplichte all risk verzekering Afwikkeling binnen 2x24 uur Stichts Assu rantiekantoor Oude Gracht 309 bis telef 11276 Ook des avonds geopend Aangeb 3-KAMEBFLAT op zeer goede stand in bosrijke omgeving Gevraagd woning te Utrecht liefst omgev Hoog raven of Rivierenwijk Br no 3-397 bijkantoor UN Zeist Ruilen Ik heb een HEEL HUIS met een tuin Voor een ander heel huis Siemensstraat 9 Af te halen Meyenhagen 15 De Bilt 2 Jonge KATJES dol op Felix ÏKW^*Ww>K::ï*»;5«S-M » lekkerste soep met véél erin zondag-soep voor elke dagl Bereid door Coimondi Voedingtmiddeleo N.V Looidtecht in Uceorie eo onder controle rui Koorr A.G Thwnieii - Zwitlerlind.dle het recept onder ezclmiritcit heeft lisesutn N W2 D Gevr voor direct een geheel zelfstandig MEISJE in de huls houding niet beneden de 20 J In - of extern P.G Flink loon Br no 1-6997 bur UN Net MEISJE gevr voor lichte werkzaamheden geen lopende band Aanm fa Danner Hugo de Grootstraat 36 tussen 8 en 17 uur KLEINTJES tot 20 woorden > 2 elk woord meer 0.10 Pannekoekenbakkerij „ D « Oude Muntkeider " werf Oude Gracht vraagt SERVEER STERS Aanm dagelijks ïevT een nette HUISHOUD STEK of huish hulp in gezin met 2 kinderen Prins Hen driklaan 34 Bilthoven Telef 2825 of 3580 WERKSTER kantoorwerk van 7 8.30 4.30-6.30 en een voor de avond van 5-7 uur Melden Drift 6 2x bellen Gevr voor tllrect ot tater een ervaren STRIJKSTER of leer ling-perser Aanmelden dage lijks tussen 9 en 5 uur bij C V Vorst & Co's Confectiebedrijf Oude Gracht 187 Utrecht Des avonds tussen 7 en 8 uur Ju li anaweg 371 Hoograven KNIPSTERS en stiksters ge vraagd Gehuwd geen bezw Cyane Ternatestraat 11 telef 3 0590 utrecht Nette jönge"wERKSTER~gëvr voor maandag woensdag - en vrijdagochtend van 9-12 uur Aanm Mgr v d Weteringstr 53 Utrecht Zelfst HULP voor de keuken gevr in klein rusthuis 18 per sonen P,G Voor zo spoedig mogelijk Br no 1-7011 bur UN of telef 24800 N.V Kledingindustrie De Vries & Susan vraagt MEISJES voor knipwerk Aanm Oude Gracht 350 Utrecht Fa B Bril Leidfeeweg 13 vr nette zelfst SPOELSTER voor halve dagen WottinsraSi Gresnigt Schoenhandel vraagt voor direct ervaren VER KOOPSTERS Bekendheid met de schoLnenbranche geeft de voorkeur Persoonlijk aan melden tot 7 uur Amsterd straatweg 128 of Croeselaan 397 N.V Kledingindustrie De Vries & Susan vraagt jonge KLEER MAKER voor controlewerk Aanm Oude Gracht 350 Utr BOVENHUIS vrij uitzicht » kamers bergruimte schuur en benedenhuis 4 kamers voor - en achtertuin beide om trek Majellapark Gevr huis Kanaleneiland Br no 1-6972 bur UN Gevr tege " 1 dec In gezin van 2 personen flat Pegus HUIS HOUDELIJKE HULP 3 mor gens maandag woensdag vrij dag Aanm tussen 7-8 uur Karel Doormanlaan 63 Beren kuil Telef H244 N.V Kledingindustrie De Vries & Susan vraagt geroutineerde MODINETTES Aanm Oude Gracht 350 Utrecht Nette WINKELJUFFROUW ge vraagd boven 17 jaar Banket bakkerij A Wagemakers Lan ge Jansstraat 28 na 6.30 uur Lange Jansstraat 17 Aangeb een nieuwe HUUR FLAT bev 4 ruime kamers waaronder twee zeer ruime keuken w,c badkamer aparte wasgelegenh veel bergruimte Gevr 3 of 4-kamerflat op goede stand Br no 1-6969 bur UN N.V Kledingindustrie De Vries & Susan vraagt HANDWERK STERS Aanm Oude Gracht 350 Utrecht Gevr in moederloos gezin met 3 kinderen HUISHOUDSTER P.G Leeftijd 40-50 jaar Huwe lijk niet uitgesloten Br no 1-7004 bur UN Voor direct net MEISJE gevr om opgeleid te worden voor kantoor Moet kunnen typen Uitsluitend eigenhandig ge schreven schr sollicitaties aan P Klomp Pluimvee - en Vo gelvoederfabriek Verl Hoog ravenseweg 69 b Utrecht N.V Kledingindustrie De Vries & Susan vraagt PERSERS Aanmelden Oude Gracht 350 Utrecht Aangeb moderne royale BO VENWONING kamer en suite 4 slaapkamers zolder douche cel en schuur lage huur Rui len voor soortgelijke beneden of hele woning liefst omtrek Hoograven Br no 1-6862 bur UN Gevr nette HULP in de HUIS HOUDING voor 3 ochtenden p week Aanm na 7 uur Willem se Bekkerstraat 59 Gevr op handelskantoor een flinke JONGSTE BEDIENDE liefst kunnende typen en met Mulo-opleiding Wed & Gebr Staffhorst Wittevrouwenstr 32 Utrecht Nette WERKSTER gevr voor kantoor en atelier Persoon lijke aanmelding Prof Ritzema Boslaan 41 Utrecht H.H KAPPERS Gevr een iste bediende goed vakman of een 2de goed kunnende knippen Getilplomeerd de voorkeur Br no 1-6968 bur UN yrijjQag yoorQeel ZO KRIJGT U GEZELLIGHEID VOOR EEN KLEIKIGHEID Wees gul mevrouw Uw man heeft er weer hard voor gewerkt en de kin deren lusten ook wel wat Maak het kopje thee of koffie in de familiekring extra gezellig Trakteer groot en klein vaak Wat denkt U nu wie zal dat betalen Heus dat valt U beslist mee LÊT OPI Hetzelfde artikel kost niet overal hetzelfde C - Jamin is een fabriek met eigen winkels Daarheen wordt alles vers gebracht Geen tussenschakels Dat spaart voor U kosten K««NBOHBONs 7 et per 100 gr ^^^^^^ ^ ^ ^^ ^^ ^^^ ^^ aantrekkelijk VOLKOREN BISCUITS 18 et per 100 gr 48 et per 300 gr COCKTAIL EEN VERRASSENDE SORTERING „ ALLERLEI " 30 et per 100 gr Bekijkt U deze aanbieclingen maar eens • natuurlijk vindt U in onze winkels nog veel ea veel meer • en U zult zeggen „ Daar moet ik van profiteren " En dan „ wat een kwaliteit " LANGE SPRITSJES 22 et per 100 ' gr i et per 300 gr KEUR OOK EENS KNAPi^NDE OUDERWETS KRUIDIGE SPECULAAS ^ lattpir 100 gr 38 f / ftr f50 gr EEN LUST VOOR HET OOG HEERLIJK VAN SMAAK VERRASSEND VOORDCUG CHOCOUDEIETTERS • GROOT MtDOEl KLEIN MELK OF PUUR 29 et $ 9 et 119 et VOOR DE SCHOEN DE HOOISTE VERRASSING gevulde chocolade kikkers en muizen 8 et per stuk ¦ ORSTPLAATJES VOOR KLEINE SNOEPERS • iruiit wit zachtgroen lichtrose ri2 et per 100 gr 50 et per 250 gr £ zmééï7taa ^ 0 ^^^-^ VLUG KLAAH Is UW BChoen reparatie — als u even naar schoenmaker VandenBrul m de Kapelstraat gaat Of belt u even 1.7.8.8.0 uw reparatie wordt gehaald en gebracht UW PANTALON te lang te kort of te breed Wij verma ken hem deze week Kleerma kerij Amsterd straatweg 79 nog voor de Beverstraat KUNSTGEBITREPARATIE ïvfisseti - V h Oudwljk Spoedreparatle » In enkele uren gereed W C Bunschoten Erkend tandtecli nicus Kerkstraat 4 bl ] Nachte gaal st ra a iTTlrerhtTVlefl23M OVERGANGSLEEFTIJD Mi graine Ongezonde teint?Jeugdpuistjes Verstopping?Vetzucht Nattermann's Bloed zuiverende thee no 8 helpt!Groot pak ƒ 1.85 bij elke dro gist ^ NAALDHAK GEBROKEN VandenBrul zet zó een nieuws op Gaat u even naar Kapel straat 21 23 zijstraat Biltstraat Telef 17aB0 RADIO - en TELEViSIESER VICE voor elk merk Binnen 24 uur gereed Gediplomeerde technici — Radio Jaarsveld Weerdsingel bij de Zandbrug Telef 19836 WINTEROHBERGING markie zen zonschermen WlnterprÖ zen VOO ** alle reparaties uit eigen fabriek direct aan ge bruiker dus altijd voordeliger Geltewollen sokken Van Breemen - W aterborg Vreden burs R4 Telefoon 14784-98695 HEERLIJK MALS VEULENVLEES Reeds 40 jaar zijn wQ gespecialiseerd in de verkoop van eerste klas vlees van uitsluitend jonge paarden Profiteer NV van dit sma kelijke buitengewoon ge zonde vlees SLAGERIJ VAN BEEK DONKERSTRAAT 13 zijstraat Steenweg Utrecht - tel 15695 Wedn wil gaarne KENNISMA KEN met nette vrouw Br no U.T no 45 Boekhandel Zwa gers Steynlaan 40 Zeist Post box 25 Beschaafde dame vlotte ver schijning m.I opgeruimd ka rakter N.H wenst KENNIS MAKING met beslist nette heer m.I 1 è 2 kinderen geen bezwaar Br no 1-6973 bur UN Vanaf ƒ 1.50 per W AD VER MEULEN gediplom horloger Westerkade 16 telef 253'^4 Alle bekende merkhorloges op ter mijnbetaling 1 jr schriftelijke garantie Geen rente geen kos ten Koeko'^kklokken pendu les gouden ringen vanaf ƒ 2 per week » i*ejrse » VERHUIZINGEN en TRANS PORTEN onder volle garantie.Vraagt vrijblijvend prijsopgave V d Vlist Laan van Chartroise 61 telef 18939 Bilderdijkstraat 32 bis Tolsteegsingel 24 telef 14 165 Spoed TER LEEN gevr door particulier zonder borg f 2000 tegen 25 % rente Aflossing f 100 per mnd Br no 1-6964 bur UN Voor betere MAATKLEDING Fa Fortuin Nobelstraat 25 tet 14065 Kostuum naar maat vao prima Engelse stof reeds van f 165 af tT kent onze coupe StoffeerJert ] J Gouw STOF FEERT repareert en overtrekt uw meubelen en matrassen billijk Finrnciering mogelijk Herenstraat 13 telef 14505 VERHUlzINfïEN meuhelbe warlng Van ouds Is uw adres Fa Wed G van den Brink en Zonen Goedestraat 114-116 U trecht Telef 12303 HOE BESTAAT HET Nylons ƒ 0.45 per paar Bij een paar a ƒ 2.95 het tweede paar ƒ 0.45 Umko de Kousenkabouter Lijnmarkt 44 KUNSTGEBITREPARATIE Spoedgevallen enige uren Ge * opend 8 20 Telef 17633 De Bouter uitsluitend OudwUker dwarsstraat 134 t.o school buslijn 3 halte Oudwijker - Iwarsstrast Dame m.I wenst KENNISMA KING met nette alleenstaande heer tot 55 Jaar Br no 1-6962 bur UN Laat voor stempels groot ot klein MOSTERT uw leveran cier toch zijn Alles gemon teerd op sponsrubber Mos tert's kantoorboekhandel Voor straat 44 VEILIGHEID VOOR ALLES Elektrische installatie niet in orde Laat uw installatie ot apparaten vakkundig nazien L van den Wijngaard W Heu kelslaan 2 telef 17382 Erkend installateur Verkoop alle elek trische apparaten Nu VERLAAGDE PRIJZEN voor modelhoeden en bruids hoeden Al 40 jaar de voorde ligste speciaalzaak met onbe perkte keuze Lorjé Oude Gracht 130 132 OVERHEMDENREPARATIE Nieuwe kraag vanaf f 2 man chetten keren of vernieuwen Ook voor alle verstelwerk Nylonhuis Amsterd straatweg 34 t.o Herenweg Telef 20617 Dameskapsalon „ BEATRIX " Sauna Coldwave ƒ 11.50 ƒ 12.50 Capwave ƒ 8.50 -/ 10 Zonder bespreken Voordelig tarief langer houdbaar Thuiscap wave ƒ 15 Tel 25031 Amsterd - straatweg 163 bushalte via duct Verantwoorde medische hulp op het Dr J Rutgershuis con sultatiebureau voor gesiachts kunde Weerdsingel W.Z 10 Utrecht spreekuren voor ge boorteregeling geboortebevor dering en moeilijkheden op het gebied van het geslachtsleven HUWELIJK Werkman oud 46 jaar gescheiden zoekt ken nismaking met Jonge vrouw of weduwe 1 kind geen bezw Liefst met woning Br met foto op erewoord retour no 1-6860 bur UN Als u nu komt is uw ST NT-COLAASFOTO nog op tijd ge reed U weet toch dat Foto V d Heide uw adres is Voor straat 54 telef 8236 Wenst u SINT-NICOLAAS en Piet op bezoek Prima ver zorgd Bespreken Koekoeks plein 1 telef 27140 ƒ 100 BELONING voor eerlijke vinder van damesportefeuille geelachtig inhoud plm ƒ 650 Geld is van werkgever Br no 1-7022 bur UN Voc Ove 19É o orza tegen Het spreekt vanz gekeurd moet worde van Rijksbemiddelaa een dringend beroej bewaren en de uitsj vorens gewijzigde loi dat wy met alle kri hebben het gewijzig aanvaard Ook hoed mer gedifferentieerc als een korte overgai By verschillende gele nog in de S.E.R hel de gedachte dat loo de huidige tijd waa Deze woorden richtte Tan het Centraal Socii Tersverbond mr F H t vanmorgen tot de alge vergadering van het vei Kurhaus te Scheveninge Bitter was het niet eens Boemers Tan het N.V.V dat wij met onze loonpoli gedifferentieerde chaos ' komen zyn en dat er regering geen piaats is welvaartsverruiming va naast de huur - en mei ging Wel Is er volgens Graaff enige reden held ten aanzien van de combinatie van loo compensatiemaatregel* tueel werktijdsverkort de loop van 1960 zal tot een overbesteding sumptieve sfeer Een ding die tot schade v portpcsitie gepaard g £ te sterke verhoging v beidskosten Daarbij verwachting dat de w ruiming wel van reel zal zijn meer gerechtv de veronderstelling in zin van de heer Roen Ik geloof zo zei de hee dat thans met de combin gemene Aanwijzing nac delöking en deze brief van gedragsregels is waarmee althans voorlop den gewerkt Het is ee tie geworden van reken „ beleid " Nu naar ik be ook het College van R laars zich in de geest v tingsbrief op grond van wegingen enige vrijheid loven lijkt mü de mogel wezig voor een gerege afwikkeling van bin voorstellen Eerdei had de voc het verbond zijn twijfe ken over de mogelijkl rekening van de pre stUging per werknem krappe arbeidsmarkt een sterkere neiging om zich aan te sluiten deren doen dreigt do het gevaar te ontstaar wijsvoering ten aanzi produktiviteitsontwikke lichter wordt opgevat De heer De Graaff dat de moeilijkheden voering van het nieu sel zijn ontstaan doo en dat juist het CS tot een meer bedach bereiding had gemaan Twee teleurstellirii De regering had de he twee maal teleurgesteld beslissing over de huurv by de berekening van satie voor de huur - er verhoging In het eerste afgeweken van het op d nieme S.E.R advies wa gemene huurverhoging cent per 1 januari 196C bevolen De regering n een verhoging met 20 1 april 1960 van De 25 procent was reeds eer binnen de S.E.R waar I een verhoging met 30 voorgesteld In het tweede geval gering de aanbeveling v om bü de berekening v compensatie de in 19 praktijk toe te passen nic Callas eist schadevergo Vierlcleurenpotlood volautomatisch mecha nisme Handig bij studieof op lcantc}or Zwaarverchroomdmetscevige•ntl verlies clip ' n Echtmannencadeau voor se*nror èn junior Nu ko pen betekent ^^ p^geld overhou O50 den « J Rolschaatsen sterke konstruktie met - wiel tjes die op dubbele ko gellagers lopen Kuur vasce bevestiging met stevige riempjes ook aan de voorkant Het kinderleven gaat zo op rolletjes " n St Nicolaas geschenk.waar g^r^fk ze jaren plezieri OVO van hebben I JL Televisiewol Ji ein delijk ook in de vrijdag prijzen een voordelige aanbieding van deze veelgevraagde wol In 2 uur breit u er een knot mee uit Ideaal voor moderne vesten en truien Keus -^^/ k uit veel tinten OIO Per koot ^ Bloembakken van een geheel nieuwsoort plas tic dat niet poreus is en ademen kan Bevordert de groei en bloei van uw planten Een weelde van bloemen is ' t resultaat In allerlei aardige kleu ren en in ver - ^ schillendematen 1 35 2.75 2.10 en I Ook Stadhuisbrug Schoolbord met diep zwart opschuifbaar bord Massief beuken,dus ijzersterk Om thuiste leren of schoolt|e tespeten Er isook nog eentelraam bij en een krtjt bakje Daar m - jc komen knappe Ê\iJ kinderen van \ M Warme muts voor koude dagen een muts die uw haren in de vorm houdt en uw oren voor kou behoedt Leu ke vlotte modelletjes liefst 7 verschillende En u kunt kiezen uit een regenboog van kleuren Deze vrijdag ^ jQ alleen « oor ^ No-lron overhemd in 995 de moderne ton-sur-ton dessins Fraai gesneden niet knellend boord Gemaakt door een zeer bekende overhemden fabriek Oe prijs is een surprise voor uw portemonnee 875 Leren herenhand schoenen heerlijk warm gevoerd Modern " slip-on " model dat makkelijk om de hand glijdt In de kleuren cork grijs en bruin Een ideaal St Nicolaas geschenk voor man of verloofde Timmerset voor de veeleisende doe het-zelf man of vrouw ja die ook bestaande uit Iste kwallteits hamer nijpung en schroeven draaier de ideale kom binatie.diealtijd «^__ van pas komt v95 In handig etui 4 ^ Ook Stadhuisbrug Damesnachthemd van heerlijk warme zwa nedons anti-reuma tisch Met gebloemdegarnering en ceintuur.En - heel belangrijk • extra lang extra wijdIn rose of bleu Maten 44/54 U ziet de for'sefiguren zijn _.« niet C90 UtMdi * Alleen geldig op vrgdag 20 november Op deze artikelen warden geen telefonische of tchriftelyke be^eltingm De Romeinse advoca opera zangeres Maria Callas heeft hier vanda civiele rechtbank een si ding van 18.000 gulden proces tegen de opera De advocaat van de Roi heeft medegedeeld dat 1 cember een schadever 90.000 gulden van Mari eisen Het betreft hier het 2 januari 1958 toen Mar de eerste acte van Bell ' weigerde verder op te was een galavoorstell door president Giovar werd bijgewoond De zangeres zelf zei last van haar keel ha daarom niet verder had gen De directie van de verklaarde dat zij kw worden omdat zij uit uitingen van afkeuring en zegde het contract stellingen met haar op Maria Callas eist nu voor elk van deze drie K 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 19 november 1959 - 67e jaargang no 172 Albert van Dalsum ^^^ op de planken I N het toneelstuk Sauls dood van Abel J Herzberger dat 21 november in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag door de Haagse Comedie wordt gespeeld jubileert Albert van Dalsum Deze grote Nederlandse acteur staat 50 jaar op de planken Dit rijm schetst u zijn levensloop Voorzitter C«S.W.V over sociale politiek Overbesteding voor 1960 valt te vrezen Oorzaak korter werk tegen hogere lonen EEN halve eeuw verstreek smds die septemberdag Die ' t eerst ALBERT VAN DALSUM op de planken * ag Een hemelling was h ^ een ranke Rafael De engel in Joost van den Vondels bijbels spel „ Adam in Ballingschap " gebracht door „ Het Tooneel " CRoyaards ' gezelschap „ Dal " tag xijn bescheiden deel Nadien verwisseld voor de hoofdrol in het stuk Als twintigjaar'ge was hij nog maar pas de druk Ontkomen van eijn taak by ' t Hollandsch llJz'ren Spoor Een tijd met tegenein gesleten op ' t kantoor Acteren lokt hem aan het laat hem niet [ meer los Dus wordt hy avondleerling bij Jan C de Vos Toen in ' t toneelvak een der grootste Ipraeceptoren Albert van Dalsum no noteert De Vos geboren Te Nieuwer Am,stel achttienhonderd - inegen-en-tachtig Vijf januari Thans te Amsterdam woonachtig GIJSBREGHT Ook zijn debuut vond plaats in ' t dierbaar Amsterdam ' t Paleis voor Volksvlijt waar in later tyd de vlam In één aprilnachc hóóg onblusbaar uit zou slaan Victorie kraaide daar voorgoed de rode haan Een jaar of wat dient fial " JSet Nederlandsch Tooneel " Gloedvol „ verdadight " hij als Oysbreght zijn kasteel Ook Björnson Bernard Shaw en Shakespeare speelt h ^ veel Wéér engageert hem dan ' t ensem,ble „ Bet Tooneel " Het spreekt vanzelf dat het onder alle omstandigheden af gekeurd moet worden wanneer op beslissingen van het College van Rijksbemiddelaars wordt vooruitgelopen Ik doe dan ook een dringend beroep op alle werkgevers de discipline te bewaren en de uitspraken van het College af te wachten al vorens gewgzigde lonen uit te betalen Men realisere zich goed dat w\j met alle kritiek die wij op een aantal punten mogen hebben het gewijzigde loonbeleid tegenover de regering hebben aanvaard Ook hoede men zich voor het misverstand dat een mer gedifferentieerd loonbeleid zou kunnen worden opgevat als een korte overgangsfase naar een volledig vrije loonvorming Bg verschillende gelegenheden de laatste jaren ook dit voorjaar nog in de S.E.R hebben uw vertegenwoordigers ingestemd met de gedachte dat loonbeheersing als zodanig voor ons land in de huidige tijd waardevol bhjft en niet kan worden gemist En moge tevens ter herinn'ring zijn bericht Hoe hij ' t „ Oostnederlandsch Tooneel " heeft opgericht Saam met Defresne en Wijnand Frans Men speelde hier Bij voorkeur in de expressionistische manier In deze stijl gaf hij voor d'eerste maal het stuk Van Evreïnoff genaimd „ Com,edAe van ' t Gelukt O'Neills „ Ben Liefde onder de Olmen " en nog méér Hem alsook „' t Lieve Lotje " Kohier prees men zeer Verbintenissen elders volgen druk en veel „ Het Amsterdamsch Tooneel " „ Bet Nederlandsch Tooneel Zes jaar heeft hij zich aan ^ ijn " A.T.V gewijd Veel lauw'ren oogst hij Doch de matte crisistijd Ontbindt ' t gezelschap JDal " vindt onderdak fideel Bij Van d ¦ Lugt wéér aan JBet Nederlandsch TooneeV Voor ' t artistiek beheer ' t Wordt oorlog En weldra Zwicht ' t strijdend Neérland op gend og ongeni De Duitse nacht daalt neer met doffe laarzenschreden J}al " ' t hart vol van verzet voorvoelt veel zwarigheden Bij vindt Paul Storm en diens „ Toneelgroep Studio " Zij delen saam ' t bestuur Dan op ' t S.D „ bilro " Is reeds zijn lot beslecht J}eutschfeindlich " Met gestamp Voert hem als gijzelaar de laars naar ' t Brabants kamp St Michielsgestel „ Studio " wordt opgeheven Ruim twee jaar heeft J)al " ginds al hunkerend verbleven Tot Brits granaatvuur luid een eind maakt aan de plagen En ' t eerst in ' t Brabants Zuid I de Vrijheidszon gaat dagen EEN blijde lente ziet men juichend opengaan Een nieuw ensemble dient zich reeds ten schouwburg aan „ Toneelgroep Vijf Mei " Ook Van Dalsum is daarbij Edoch men raakt alras verzand in dood getij Slechts kort bestaat dit bont toneelboeket Weldra Trekt d'een naar „ START " een ander naar „ Comedia " Of elders „ Dal " kiest START En splijt die groep in twee Bij Am,sterdams van hart houdt zich bij ' t A.T.G Weer is hij Gijsbreght wéér beschut hij Aemstels stee In ' liS viert hij fier zijn jubilee Na veertig jaar toneel en glanst fenomenaal In ' t spel van Eliot „ Moord in de Kathedraal " "• aw is het ook dat eervol Bare Majesteit Hem met de „ Nederlandsche Leeuw " hoog onderscheidt AL moest het A.T.G in later jaren sneven Als gast acteur of ook als regisseur om ' t even Bleef „ Dal " op het toneel en blijft zich roem vergaren Wat gaf hij al te zien ook in de laatste jaren Hoe boeide zijn JKing Lear " Hoe zag men vele malen Hem in verscheidenheid van prachtcreaties stralen Straks viert hij ' t gouden feest met ' t drama „ Sauls Dood " Van Herzberger Hoe kan zijn roem nog meer vergroot ft H ^ heeft zijn beste kracht rijk aan ' t toneel gegeven En geeft die nog Zo moog hy ryk en lang nog levenlll Albert van Dalsum werd in 1949 in Utrecht door studenten in een draagstoel op de schouders genomen »^ i»i »^»^^^^*^*^^^^^^^^^^»^^^^^< DE STAERCKE OP CS.W.V.-VERQADERINQ Zoeklicht op de EEG Harmonisatie van sociale wetten Een traktatie om altijd In huls te hebben Cerber Let op de rode band met de witte letter » GERBER Dat Is de ichte luchtdicht verpakt FeestelSkbUhet ontbijt Gerber ' Roomkaas volvet 66 - i - de fijnste kaas uit Zwitserland grote dozen 1 "* tot t " Importeur Fa E van V//et Ezn van Breestraat f85 ^ nsterdam Tef 020-722730 PROF TINBERQEN TOT WERKQEVERS Hulp aan onderontwikkelde landen vraagt decentralisatie Het belangrijkste vraagstuk van Internationale economische politiek is volgens prof dr J Tinbergen buitengewoon hoogleraar aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam het vraagstuk op welke w|jze de economische ontwil^eling van de landen met lage inkomens kan worden bevorderd Over dit probleem heeft prof Tinbergen vanochtend gesproken in de algemene ledenvergadering van het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond die vandaag in het Kurhaus te Scheveningen wordt gehouden Advertentie Deze woorden richtte de Toorzllter Tan het Centraal Sociaal Werkgre TerSTerbond mr F H A de Graaft Tamnorgren tot de algremene leden vergadering van het verbond In het Kurhaus te Schevenlngen De voor zitter was het niet eens met de heer Roemers van het N.V.V die meent dat wlf met onze loonpolitiek In „ een Ifedifferentleerde chaos " terecht ge komen zün en dat er volgens de regering geen plaats is voor enige welvaartsverrulmlng van betekenis naast de huur - en melkprüsverho ging Wel Is er volgens de heer De Graaff enige reden tot bezorgd heid ten aanzien van de vraag of de combinatie van loonsverhoging compensatiemaatregelen en even tueel werktij ds verkorting niet in de loop van 1960 zal gaan leiden tot een overbesteding in de con sumptieve sfeer Een overbeste ding die tot schade van onze ex portpositie gepaard gaat met een te sterke verhoging van onze ar beidskosten „ Daarbij lijkt mij de verwachting dat de welvaartsver ruiming wel van reële betekenis zal zijn meer gerechtvaardigd dan de veronderstelling in omgekeerde zin van de heer Roemers " Ik geloof zo zei de heer De Graaff dat thans met de combinatie van Al gemene Aanwijzing nadere verdui deitjking en deze brief een geheel van gedragsregels is verkregen waarmee althans voorlopig kan wor den gewerkt Het is een combina tie geworden van rekenmachine en beleid " Nu naar ik begrepen heb ook het College van Rijksbemidde laars zich in de geest van de Stich tingsbrief op grond van beleidsover wegingen enige vrijheid kan veroor loven lijkt mij de mogelijkheid aan wezig voor een geregelde verdere afwikkeling van binnenkomende voorstellen Eerdei had de voorzitter vanhet verbond zijn twijfel uitgespro ken over Je mogelijkheid tot be rekening van de produktiviteits stüging per werknemer Bij eenkrappe arbeidsmarkt waardooreen sterkere neiging zal bestaanom zich aan te sluiten bij wat an deren doen dreigt door dit alleshet gevaar te ontstaan dat de be wijsvoering ten aanzien van deproduktiviteitsontwikkeling wat lichter wordt opgevat De heer De Graaff wees er op dat de moeilijkheden bij de in voering van het nieuwe loonstel sel ztjn ontstaan door overijling en dat juist het C.S.W.V steeds tot een meer bedachtzame voor bereiding had gemaand Twee teleurstellingen De regering had de heer De Graaff twee maal teleurgesteld met haar beslissing over de huurverhoging en btj de berekening van de compen satie voor de huur - en melkprijs verhoging In het eerste geval werd afgeweken van het op dit punt una nieme S.E.E advies waarin een al gemene huurverhoging met 25 pro cent per 1 januari 1960 werd aan bevolen De regering maakte daar een verhoging met 20 procent per 1 april 1960 van De voorgestelde 25 procent was reeds een compromis binnen de S.E.R waar het C.S.W.V een verhoging met 30 procent had voorgesteld In het tweede geval heeft de re gering de aanbeveling van de S.E.R om bij de berekening van de huur compensatie de in 1957 gevolgde praktijk toe te passen niet opgevolgd Ca lias eist forse schadevergoeding De Romeinse advocaat van de opera zangeres Maria Meneghini Gallas heeft hier vandaag voor een civiele rechtbank een schadevergoe ding van 18.000 gulden geëist in een proces tegen de opera van Rome De advocaat van de Romeinse opera heeft medegedeeld dat hij op 16 de cember een schadevergoeding van 90.000 gulden van Maria Callas zal eisen Het betreft hier het incident van 2 januari 1958 toen Maria Gallas na de eerste acte van Bellini's Norma ' weigerde verder op te treden Het was een galavoorstelling die ook door president Giovanni Gronchi werd bijgewoond De zangeres zelf zei toen dat zij last van haar keel had gehad en daarom niet verder had kunnen zin gen De directie van de opera echter verklaarde dat zij kwaad was ge worden omdat zij uit de zaal enige uitingen van afkeuring had gehoord en zegde het contract voor drie voor stellingen met haar op Maria Callas eist nu 6.000 gulden voor elk van deze drie voorstellin - Dientengevolge zijn de gecombineer de compensaties voor de verhoging van de huur - en melkprijs per week ongeveer 50 cent te hoog uitgeval len Bezitsvorming De heer De Graaft kon zich ver enigen met het doel van de door de regering voorgestane bezitsvorming maar hü verklaarde zich weinig en thousiast over de concrete maatre gelen die de regering tot dit doel wenst te nemen Hij is niet voor door de overheid gepremieerde spaarre gelingen behalve voor de jeugd Z.i behoort de voornaamste bron van eigendomsvorming de eigen bespa ring uit het gewone inkomen te zijn De taak van de overheid behoort daarbü beperkt te blgven tot het scheppen van een voor de bespa ringen gunstig klimaat Het geven van een cadeautje in de vorm van een belastingvrye premie ter hoog te van 20 procent over het spaar bedrag van ten hoogste ƒ 400 — per jaar om de spaarzin kunstmatig te stimuleren ligt niet op haar weg De heer De Graaff waarschuwde tegen de gevaren van « en nieuwe overbesteding Door een te sterke loonbeweging kan de verhouding tus sen bestedingen » n middelen worden scheef getrokken Door een overtrok ken nominale inkomensstijging wordt dan onze concurrentiepositie aangetast hetgeen het welvaartbe vorderende effect van de thans no dige investeringen in ernstig ge vaar brengt en ons een eventueel toekomstige recessie verzwakt doet ingaan voorts wordt onze betalings balanspositie bedreigd zodat een corrigerende deflatoire politiek wordt uitgelokt Sprekend over de loongrens in de sociale verzekeringswetten zei de heer De Graaff dat het voorstel van de S.E.R tot invoering van de glij dende loongrens een einde zou kun nen maken aan het voortdurend touwtrekken over de hoogte van de grenzen Ik acht het bijzonder verheugend dat wij er nu uitgekomen zijn De voorstanders van koppeling van de Dr Candau komt naar Nederland De directeur-generaal van de We reld Gezondheids Organisatie dr M G Candau zal van 22—25 november als gast van de Nederlandse regering een bezoek aan ons land brengen Dr Candau die op zondag 22 no vember op Schiphol hoopt te arrive ren zal tijdens zijn bezoek bespre kingen voeren met de minister van sociale zaken en volksgezondheid mr dr Ch J M A van Rooy en de staatssecretaris van buitenlandse za ken dr H R van Houten Tot besluit van zijn bezoek zal dr Candau in het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde te Leiden een voordracht houden over het werk van zijn organisatie PPOF ANDRIESSEN S.E.R LID Bij Koninklijk Besluit is benoemd tot lid van de S.E.R prof dr J E Andriessen in Den Haag hoogleraar in de staathuishoudkunde aan de gemeentelijke universiteit te Amster dam Tot plaatsvervangend lid is be noemd prof dr J Wemelsfelder te Leende hoogleraar in de economie aan de Technische Hogeschool te Eindhoven Door deze benoemingen wordt voorzien in de vacatures ontstaan door het overlijden van prof dr mr F de Vries voor wie als plaatsver vangend lid optrad prof H W Lam bers Het aantal kroonleden van de S.E.R bedraagt thana weer 15 loongrenzen aan de loonindex heb ben ingezien dat men de prijsindex niet buiten beschouwing mocht la ten De voorstanders van de koppe ling aan de index van de kosten van levensonderhoud hebben erkend dat er iets voor te zeggen valt meer rekening te houden met stijging of daling van het loonniveau " Medezeggenschap Behandeling van de menselijke verhoudingen binnen het bedrijf bracht de heer De Grasiff tot enkele opmerkingen over het verlangen naar medezeggenschap zoals dat de laatste jaren in nieuwe kleren wordt gestoken " Spreker doelde hierbij op vorig jaar en zeer onlangs respec tievelijk door protestants-christenen en socialisten gedane pogingen om aan dit verlangen concrete gestalte te geven Beide uitwerkingen achtte hij onuitvoerbaar „ Ik wil er geen t ' ijfel aan la ten bestaan zo zei de heer De Graaff dat ons verbond medezeg genschap in de zin van medewe ten en medespreken een eis van de hedendaagse tijd acht Een eis die voortspruit uit de ontwikkeling der menselijke verhoudingen Waarin ligt echter de fundering van een verlangen naar medezeg genschap in de zin van medebe slissingsrecht Reeds vele tientallen jaren is men zonder resul'aat doende de ze fundering te geven Grote inspanningen moet men zich getroosten om enigerlei con ceptie te voorschijn te brengen Losse experimenten in het bui tenland leveren even zovele teleur stellingen op Al deze dingen doen mtj twijfe len aan de uitvoerbaarheid van een verlangen waarvan de concrete inhoud al evenmin vast staat Mr De Graaff heeft deze onder werpen hedenmiddag ook aangeroerd in een korte toespraak voor de radio Ook disk-jockeys namen steekpenningen aan Na het quiz-schandaal dat nogal wa opzien heeft gebaard in de V.S schijnt men in Amerika de vinger te hebben gelegd op een nieuwe affaire waarbij omkoperij aan de orde van de dag zou zijn geweest Het betreft dit keer de zogenaamde „ disk-jockeys " die belast zijn met het samenstellen van muziekpro gramma's die voor de radio worden uitgezonden Het tijdschrift „ Life " heeft vraag gesprekken gepubliceert met twee disk-jockeys Beiden verklaarden dat grammofoonplatenfabrieken steek penningen geven aan disk-jockeys als deze een nieuwe plaat verschil lende keren en kort na elkaar in hun programma's draaien Het gaat dan natuurlijk om een plaat die door de betrokken fabriek in de handel is gebracht Is zo'n plaat eenmaal „ ge bracht " dan stijgt de verkoop enorm Volgens Life kan een disk-jockey wel 100 è 200 dollar per week krij gen van de fabriek waanvan hij platen draait Advertentie Om te komen tot een constructieve internationale activiteit op voldoende grote schaal moet men naar het in zicht van prof Tinbergen ervan uit gaan dat met de vertegenwoordigers der verscheidene rassen op voet van geiykheid wordt samengewerkt Het Westen moet de rekening honoreren die het op grond van zyn eigen be ginselen die van christendom libe ralisme en democratisch socialisme gepresenteerd krijgt Daarbij zou een duidelijke filosofie tot uitgangspunt moeten worden genomen omtrent de fundamenten onzer economische en sociale politiek en wellicht zelfs over de coëxistentie tussen communistische en niet communistische landen De hoogleraar meent dat men bü het komen tot een construc tieve internationale activiteit een zekere mate van decentralisatie moet bevorderen hetgeen z.i betekent dat het Westen en zijn grootste eenheden elk afzonder lijk de Ver Staten het Britse Gemenebest en de Europese Eco nomische Gemeenschap eigen bij - Arrestaties op Ceylon Mevrouw Vimala Wijewardene een voormalige Ceylonse minister en Dick de Zoysa een oudere broer van de Ceylonse minister van financiën Stanley de Zoysa worden vandaag door de politie verhoord in verband met de moord op premier Bandara naike KAAS Eartlg hapje hl ] de borrel Gerber Eruldenkaas op toast In politiekringen is gezegd dat bei den zich in hechtenis bevinden Van daag zou nog een arrestatie verricht worden waardoor het totaal aantal arrestaties in deze zaak tot acht zal stijgen dragen kunnen leveren in de geest van het plan-Marshall Nederland kan naar de mening van prof Tinbergen in dit geheel mede werken zowel als lid van de Inter nationale statengemeenschap alsook als afzonderlijk land Er wordt reeds een aanzienlijke hoeveelheid werk verricht Dit verdient alle steun en verdere bevordering RUSSISCH VLOOTBEZOEB AAN INDONESIË De Russische kruiser „ Admiraal Sinyavin " en twee torpedoboten zijn te Tandjong Priok aangekomen voor een vriendschapsbezoek aan Indone sië De uitnodiging hiertoe was uitge gaan van de commandant van de In donesische strijdkrachten De schepen staan onder bevel van de commandant van de Russische paoific-vloot ad miraal V A Fokin Er komen prijsaanpassingen voor en Investeringen als gevolg van de ge meenschappelijke markt er worden akkoorden afgesloten tussen belang rijke firma's in Europa er vindt con centratie van bedrijven plaats natio naal en internationaal Amerikaans kapitaal wordt in de gemeenschap aangetrokken bedrijfsgroeperingen uit industrie en handel alsook de vak bonden streven naar Europese bunde ling — al deze verschijnselen ziet de heer Roger de Staercke algemene adviseur van het Verbond der Belgi sche Nijverheid als tekenen van groei in de ontwikkeling van de Europese Economische Gemeenschap De heer De Staercke die tevens voorzitter is van het Europees Sociaal Economisch Comité sprak vanmiddag te Scheveningen voor het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond De private sector die een paar jaar geleden in sommige landen nog vrees achtig deed aldus spreker reageert nu echter in Europese zin en zelfs nog sterker dan de regeringen In verscheidene kringen komt de wens tot bekorting van de twaalf-jarige overgangsperiode sterk naar voren Terecht naar de mening van spreker want hoe korter de termijn van over gang hoe hechter de banden binnen de gemeenschap nu het naar elkaar toegroeien eenmaal aan de gang Is Verder dralen kan slechts uitstel van de op te lossen aanpassingsmoeilijk heden bevorderen De heer De Staercke ging In op drie problemen de tewerksteUing de lonen en de sociale zekerheid Arheidsmohïliteit Vrij verkeer van de arbeidskrach ten aldus de Belgische spreker een essentiële voorwaarde tot de gemeen schappelijke expansie moet uiteinde lijk de maximum-bezetting aan perso neel in de hand werken Vri verkeer en arbeidsmobili telt zijn echter geen abstracte be grippen Zij betreffen mensen De E.E.G laat in dit verband echter een geluid horen dat tot nog toe in soortgelijke aangelegenheden niet werd vernomen Aan de ar beidskrachten die door de onver mijdelijke omwenteling van de marktverruiming worden getrof fen reikt zU namelijk over de nationale beschikkingen heen een helpende hand toe via het Euro pees Sociaal Fonds Deze hulp wordt gebonden aan soortgelijke hulp van de nationale instellingen Bij herscholing of overplaatsing die leidt tot een nieuwe betrekking by een nieuwe oriëntering van het bedrijf ge paard gaande met tijdelijke ge hele en gedeeltelijke werkloosheid neemt het fonds namelijk de helft van de kosten voor zijn rekening Op voorzichtige wijze — daar de band tussen nationale en Europese hulp misbruik verhindert — maar ook op dynamische wijze elke steunver lening wordt afhankelijlc gesteld van DE jaren snellen voort B ^ [ sticht een eigen troep „ Bet Oroot Tooneel " Gevestigd [ is dan reeds zijn roep Hij brengt „ Othello " [ brengt ook Wilde's „ Salomo Voorts werkt hij met Verkades [„ Baghespelers " mee Zo in de „ Bamlet " — dAt was nog [ eens kaviaarlt tfial " was de boze koning Claudius [ aldaar Beladen speelde hij ja wekte [' n siddering Maar ziet nog veel meer blonk htj [ uit als Yuan-Sing In „ Bet Chineesche Landhuis " [ Graag zij hier herdacht Bet vele dat door hem volijverig [ werd volbracht wedertewerkstelling wordt de onder linge verantwoordelijkheid van de nationale economieën onderstreept De vrees van de arbeiders voor een onmiddellijke terugslag van de nood zakelijke aanpassing der ondernemin gen kan hierdoor verminderd worden Met betrekking tot de lonen merkte de heer De Staercke op dat het zijn stellige overtuiging is dat wij al wij zen wij een kunstmatige gelijktrek king van de verschillende loonniveaus zeer beslist van de hand toch als een noodzakelijke voorwaarde voor de ge wenste harmonisatie het parallellis me van de onderscheiden loonpolitie ken moeten voorstaan Met betrekking tot de sociale ze kerheid toonde spreker zich bezorgd omdat men zich zo weinig bekommert om harmonisatie bij de gestadige aanpassing van de sociale verzeke ringssystemen Ten slotte besprak de heer De Staercke het werk van het Europees Sociaal-Economisch Comité Op eenden facht door vriend doodgeschoten Bij een ongeluk tijdens de eenden jacht heeft de vroegere president van General Motors Harlow H Curtice een van zijn vrienden de vroegere vice president van General Motors Harry W Anderson doodgeschoten Zij waren beiden op de eendenjacht en maakten zich gereed op een groep vliegende eenden te schieten Op het moment dat Curtice vuurde stond Anderson plotseling op Hij werd door het vuur uit Ciu:tice's geweer dodelijk getroffen ALBEKT VAJN UAL.HUM J.t Advertentie Vocht en tocht spannen samen om U het leven ondrageUJk te maken Maar als U Kloosterljalsem Akker » Balsem in huls hebt behoeft ü ze niet te vrezen Wrijf bü spierpijn of reuma tiek met de heerlijk verwarmende en diep doordringende Kloosterbalsem het Ideale middel waarvan al drie geslach ten zeggen Geen goud zo goed " Ook als wondbalsem bi ] snij - en brandwon » den zuiverend en ontsmettend Meer aandacht nodig voor bijzonder hoger onderwijs bij spreiding In het rapport van de commissie spreiding hoger onderwijs en sprei ding technisch hoger onderwijs Is naar het oordeel van de bisschoppe lijke studiecommissie inzake de spreiding van het hoger onderwijs niet voldoende rekening gehouden met de belangen van het bijzonder hoger onderwijs noch met de be hoeften van degenen die om welke reden dan ook aan bijzonder hoger onderwüs boven openbaar de voor keur geven De commissie spreekt met na druk als haar mening uit dat een eventuele spreiding van hoger on derwijs niet enkel spreiding van openbaar hoger onderwijs zal mo gen betekenen maar dat daarbij aan het bijzonder hoger onderwijs gelijke kansen met het openbeire moeten worden verzekerd * De tachtigjarige wielrijder G O W Essink uit Aalten is bij het over steken van de Bredevoortseweg al daar gegrepen door een personen auto en werd zo ernstig gewond dat htj vrijwel onmiddellijk moet zijn overleden 
12 Donderdag 19 november 1959 - 67e jaargang no 172 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Voor Uw lijsten schilderijen en prenten M A J V BOMMEL A'datnsestraatweg 202 Prins Hendrifclaan 1 Zeer grote keu7e Goede afwert<:*ng er billijk lo prijs Vlotte aflev»ri!5B ADVERTEER I IJN DU BLAD NAJAARSGRIEP Kloostervrouw Melissegeest helpt duizenden per jaarl Als het werk u teveel wordt als u hoofdpijn hebt of last van nerveusiteit bedenk dan dit / krui den uit 4 werelddelen helpen duizenden mensen per jaar 125 jaar geleden vond men - met honderden jaren klooster-ervaring achter zich — de unieke samenstelling van ' Kloostervrouw Melissegeest ' Dit krachtige kruidenmiddel is nu ook in Nederland verkrijgbaar Vraag bij hoofd - maag - en zenuwpijn naar KloostcpurouuL Mclisscqccst f^ccon-verpokkïngen reeds vanaf f 1:90 213687635324439 APART AANTREKKELIJK ROMANTISCH DAT IS HET NIEUWE FRANSE PARFUM VAN Fnaicgrë tóüt Hier Is Vinolia's nieuwste g-eur-creatle Een uniek parfum voor U gecreëerd door een bekende Franse parfumeur Kostbare oliën edele hout soorten lieflijke bloemen werden onder zijn handen tot een geraffineerde weelde van warme exotische geuren Verrukkelijk passend bii U - de elegante vrouw I „ Mdlgré Tnuf - exquis kenmerk van üw goede smaak en een verrassend cadeav met Sint-Nicolaas en Kerstmi „ Bij de hoofdschotel nemen wij Unox tomatensoep '* Knap verzonnen dat etentje van exotisch gerecht tomatensoep van Unox Mevrouw van der Linden Zij weet op te gebruiken Wat zullen die fijngekruide een handige eenvoudige wijze veel te be soepballetjcs hierbij heerlijk smaken Hoe reiken Bijzonder goed gezien om voor dit zij dit etentje toebereidt Luistert u maar Ter kennismaking tijdelijk een proefflaoon bij elk tablet Day Dream Sandalwood Flamingo en An Revoir - vier van Vinolia's g-eurige toiletzepen Neem een paarmooie doorregenspetchppen en snijd ze in reepjes U maalit een papje vac ^ bloem peper zout en water Wentel hierdoor de reepjes vlees en braad ze in margorine of vet mooi bruin en gaar Neem nu de inhoud von een busje Unox tomaten soep met balletjes en leng deze aan met zovMf water éat htl vooraf een geboncfen massa blijft Hierin kookt u in schuine plakjes gesneden peentjes ^ een gesneden preitje wat snippers kool - kortom groente die u nu kunt bemachtigen - gaar maar niet tè gaar Op tiet laatste moment doet ü er de gebakken spekstuk'ies bil Naar smaak fcuni o < 3!f lekker roitenrfe mengset afmaken met gemberpoeder of wat geconfijle gember Serveer hierbij droog gekookte rijst Als nagerecht neemt u waf frvtf De keuze hiervan laat Mevrouw van der linden aan u ovar Ook u kunf hulsvrouw van de week worden Stuur hiervoor een menu - of gerechtensuggestie op naar Unox „ Mijn menu van de week " postbus 1110 te Rotterdam U maakt dan kans op een leuk modern radio'tje malgné tout LEPARFÜM OE GRANDE DISTINCTION IISg|g^2 » U 5N UNOX FEEST AAN TAFEUI r.^»..-.,ra.»a-.a.p ¦ w*wH »» VP l.S0(U2(X « I I 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 19 november 1959 - 67e jaargang no 172 13 iiiiiiiiiiMiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiMiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiMiiiiMMiiiiiiiiiiiiiiimiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiilli Om Qouden Onafhankeli]kheidsheker Rotterdam versloeg „ Jong Oranje ^^ 8-2 Muiden ^ J^enaete Voorzichtig met zo weinig mogelijk bodemtrillingen draaien we de steekstokken in de grond en leggen de boot met ruime lussen in de touwen vast Sjonge-jonge wét een watertje 1 Geen spoor meer van het vunzige Utrechtse Vechtwater maar helder groenig water met een licht stroompje In onze rug het Muiderslot en vóór ons de jachthaven kom pleet met de Piet Hein het koninklijke jacht Nu trof ik het bijzonder goed de twee eerste dagen in begin oktober dat ik daar viste want het water stroomde zeer langzaam en er was nagenoeg geen wind die bovendien in de rug stond — oostenwind Snel de jap optuigen en vissen maar Direct t>eet maar misgeslagen Klein flintertje lood eraf halen en nogmaals inleggen Ja — dat gaat beter licht vastslaan en héngen die voorn Want voorn is het bijna al wat de klok hier slaat Knappe vooms zijn erbij maar — alweer volgens die in siders — de goeie tijd komt nog zeggen zij als het gaat vriezen Nou dat zullen we nog wel zien — ' t is zo'n koude rit weet u Enfin ik ving een aardig partijtje voorn en mèt mij alle andere henge laars Het stelletje dat naast me zat — zie foto — wist er behoorlijk weg mee en had een mooi netje vol toen het tegen twaalf uur vertrok _ Dat hadden er trouwens méér ' s avonds bij de aanlegsteiger Een — de Gro ninger " noemden ze hem — had een flink net brasem gevangen bij de slotgracht vertelde hij Ook zag ik mooie baarsvangsten een andere keer Zondag 25 oktober toen het zo hard woei was het vissen daar veel moei lijker Niet alleen was de wind zeer lastig met het oog op scherp vissen enop het goed vastleggen van de boot maar er stond nogal wat demmg enhet stroomde nogal Nou nogal is wat zwak uitgedrukt want het leekwel een bergbeek zo snel stroomde het De sluis stond de hele dag openen het stroomde maar Van ellende gingen de meeste hengelaars maar met de rug naar de vaargeul toe vissen tussen de gemeerde schepen m en vingen zodoende nog wel een visje Zelf ving ik eigenwijs als gewoonlijk m de stroom van de vaargeul óók wel maar met veel geknoei Want mijn vrij zware schuif loodje zweefde boven de grond wou gewoon met zakken m die helse stroom Totdat ik het juiste gewicht bereikte door om het schuiflood een flink stuk bladlood te wikkelen Maar ja echt scherp vissen was er met dat zware spul niet bij doordat tijdens de opslag eerst het schuiflood met een rukje omhoog moet en dan pas slaat men — eventueel — de vis vast Enfin overigens is het daar wel een dorado voor de sportvisser Voor een riks is men daar de man voor een ganse dag vissen en deze riks is m i goed besteed daar in het dorado voor de hengelaar Muiden carpio Kees Rijvers scoorde wéér de openingstreffer Het Rotterdams eftal is woensdagavond door een 8-3 over winning op het Nederlands elftal samengesteld uit spelers onder de 23 jaar voor een jaar in Ivet bezit gebleven van de Gouden Onafhankelijkheidsbelter De ruststand van de wed stryd die voor slechts 10.000 toeschouwers in het Feyenoord stadion te Rotterdam werd gespeeld was 3-1 voor het Rotter dams elftal Voortaan Jong Oranje ' | Woensdag is in het Feyemoordsta dion te Roterdam een voetbalwed strijd om de Gouden Onafhankel^k heidsbeker gespeeld tussen het Rot terdams elftal en de Nederlandse jeugd Foto doelman Hoogerman jeugd verricht hier een fraaie red ding „„„„„ Mi.uiiMmM.m.HMMt „„ ii...n„iiiMi,n..mM..i.M,mnniiMMU..iM.iiM.in ¦ i.iMinninii.iiin imi..iii.iiiiin.ni.m Mniin.H.iniininM.iiniiLi.ui.miiiii.nliml » „ DOS-i)loeg gaat heter spelen " Jaap van der Leek blijft optimistisch OM DE WERELDTITEL DAMMEN Ir van Dijk was zéér dicht bij de zege Door misstap weer remise De wedstrijden van komende zondag zijn dus wel van belang en de verlie zers raken de aansluiting met de kopgroep voorlopig kwijt De afdelings eerste klasse biedt twee interessante wedstrijden name lijk de Amersfoortse derby Fidelitas — AAV waarbij weinig krachtsverschil is te verwachten BU HHC—Oranje gaat het om de vraag of de thuisclub als enige concurrent voor Oranje ' 57 in de running blijft De Hilversum mers staan momenteel liefst vüf ver liespunten bij Oranje ten achter In Utrecht wonnen de volgelingen van Chris van Zeeland met 8 — i Ze krijgen het aan de Loosdrechtseweg bijzonder lastig maar winst zit er toch wel in Weet Oranje te zegevie ren dan hebben ze uit de resterende vijf wedstrijden nog maar vier punten voor de afdelingstitel nodig Bij de dames komen de beide Utrechtse districts eerste klassers In het veld Athleta ontvangt Sagitta dat slechts één punt minder heeft dan de blauw-witten Gien van Maanen zal met haar ploeg wel bijzonder geïnspireerd in het veld moeten komen wil de eerste plaats behouden blijven Spirit gaat bij JHC een moeilijke uitwedstrijd tegemoet VoQr de tweede klasse zijn de At tila-dames tegen Laren zeker niet kansloos en HHC zal kans zien SDW op eigen veld te kloppen In de afdelings eerste klasse waar uit drie elftallen automatisch degra deren is de stand momenteel BHC 9—15 Unio 9—14 UD 9—13 Sport Vereent 9—10 Amersfoort 7—7 Oran je 9—6 LW 9—6 Achilles 9—5 SSVU 7—4 en Limvio 8 — i Met verwijzing naar deze interessante situatie is Unio — UD wel de belangrijkste ont moeting maar BHC — Amersfoort Achilles — LW Oranje — SSVU en Limvio — Sport Vereent doen er weinig voor onder Ondanks het feit dat het elftal van Jong Oranje er niet in slaagde het Rotterdamse elftal volwaardige te genstand te bieden — er was minstens een klasse verschil tussen beide ploe gen — was het toch een aantrekke Itjke wedstryd Dat kwam in de eerste plaats om dat de Rotterdamse formatie die bij de rust reeds vrijwel zeker was van de overwinning bleef voetballen en pas bij de stand 7—2 de teugels wat liet vieren IVIaar ook omdat het jeugdelftal bleef trachten de score een dragelijker aanzien te geven zelfs toen het in de tweede helft naar een debacle werd gespeeld In de eerste fase van de strijd zag het er niet naar uit dat Rotterdam met een zo groot verschil zou zege vieren Wel zetten de Maasstedelin gen onmiddellijk een fel offensief in maar de tegenstoten van de jeugd wa ren niet van gevaar ontbloot en zo ontstond een snel op en neer gaande strijd waarbij doelpunten voorlopig uitbleven In het elftal van Jong Oranje moest het gevaar voorname lijk komen van de rechtervleugel Henk Groot en Swart De Ajaxieden combineerden opvallend vlot en voor al het spel van Jackie Swart was een lust voor het oog Middenvoor Seelen bleek niet opgewassen tegen stopper Walhout en ook de linkervleugel De Vries—Bouwmeester had weinig in te brengen tegen Kerkum en Klaassens Doélpuntenregen Langzamerhand trok Rotterdam het Initiatief weer naar zich toe en in de 25e minuut kwam de eerste treffer door Rijvers die na een pass van Bosselaar alleen voor doelman Hoo german verscheen < 1 — 0 Het elftal van Jong Oranje kwam na dit doelpunt wel dicht in de buurt van de gelijkmaker — mede door een begin van paniek in de Rotterdamse verdediging — maar even later scoor de Schouten het tweede doelpunt RÜvers had de bal vrij gekregen en bediende zön rechtsbinnen die o.i buitenspel stond van een pass op maat 2—0 Vijf minuten later was het opnieuw raak toen Hoogerman misgreep op een hoge voorzet van rechts waarna Daniels er als de kippen bij was om van dit buitenkansje te profiteren 3—0 Meteen na de aftrap werd het echter 3—1 na een schitterend Swart — Groot—Seelen combinatie die door laatstgenoemde met een onhoudbaar schot werd afgerond Na de rust werd bij de Rotterdam - Advertentie Onrustige Zenuwen Mijnhardt's Zenuwtabletten Selectiewedstrijden Voorbereiding FIFA jeugd en amateurs In verband met de deelneming van een Nederlands jeugdelftal aan het FIFA jeugdtoernooi voor voet ballers van 16-18 jaar dat met Pa sen 1960 in Wenen wordt gehouden zullen er tussen de jeugdelftallen van de diverse districten selectie wcdstrüden worden gespeeld Op woensdag 25 november wordt in Amersfoort de wedstrijd noord zuid gespeeld en op woensdag 2 de cember komen de districtselftallen van oost en west in Apeldoorn tegen elkaar uit Het ligt in de bedoeling na deze wedstrijden 25 spelers te selecteren die zich op het toernooi zullen voor bereiden Ook de amateurs die beRin de cember de centrale training her vatten zullen enkele selectiewed strijden spelen Op dinsdag 1 december wordt in Meppel de wedstrijd noord-oost ge speeld en op woensdag 2 december a.s in Den Bosch de wedstrijd zuid west = Het Nederlands elftal samen = = gesteld uit spelers beneden de = = 23 jaar heeft een nieuwe naam S i Teneinde tot een kortere en 1 = bondiger aanduiding te komen = = heeft het bondsbestuur beslo = S ten de onder de 23'ers ' in de g = toekomst aan te duiden als = 1 Jong Oranje Een naam die S = tevens tot uitdrukking brengt = = dat met deze spelers de toe = = komst van het nationale elftal = = wordt bedoeld = liuiiiiiiiiiiiMiMiiuiiiniiiiuiiiiiMiiiMiiiniiiiininiiiiuiiil mers Moulijn vaker in het gpel be trokken De Feyenoord linksbuiten kreeg er zin in en bezorgde na het eerste half uur na de hervatting zijn teamgenoot Veldhoen die bij de jeugd de rechtsachterplaats bezette vele on prettige ogenblikken De andere voor spelers in de Maasstedelijke ploeg legden het erop aan hun linksbuiten — die ondanks zijn vaak briljante spel zelf vrijwel nooit tot scoren komt — doelpunten te laten maken en zo kwam het dat Moulijn uit een corner van Bosslaar en een pass van Schou ten de stand op 5—1 kon brengen Wel scoorde Henk Groot even later het tweede doelpunt voor de onder 23-ers maar na 31 minuten maakte Coen Moulijn zijn tweede doelpunt uit een pass van Rijvers 6—2 Het plaatsen van de 5eugd werd hierna steeds minder en slechts rechtshalf IMuller hield het hoofd koel Rotterdam was echter nog niet verzadigd Eerst werd het 7—2 na een hard schot van Rijvers en ten slotte zorgde doelman Hoogerman zelf voor de eindstand door een als voorzet bedoeld schot van Schouten in eigen doel te slaan 8—2 In de Rotterdamse ploeg waarin linksback Van der Lee vervangen was door Zaal en rechtsback Ker kum in de tweede helft werd vervan gen door Van der Hoek waren spil Walhout rechtshalf Klaassens links binnen Rijvers en linl?sbuiten Moulijn de besten Bij de jeugd onderscheid den zich linkshalf Muller en vooral in de eerste 45 minuten rechtsbuiten Swart Engelse voetbalbeker Doncaster Rovers heeft zich woens dag geplaatst voor de tweede ronde van het toernooi om de Engelse voet balbeker waarin de Rovers op eigen terrein zullen uitkomen tegen Dar lington In de replay voor de eerste ronde versloeg Doncaster Gainsbo rough met 1—0 De wedstrijd werd gespeeld op het terrein van Gainsbo rough De uitslagen van de overige re plays uit de eerste ronde waren Reading—Norwich City 2—1 Rea ding speelt in de tweede ronde thuis tegen King's Lynn Workington — Southport 3 — O Workington komt in de tweede ronde thuis tegen Halifax Town Southampton—Coventry City 5—1 de volgende tegenstander van Southampton is Southend te South ' ampton Bradford City—Barnsley 2—1 Bradford gaat in de tweede ronde naar Rochdale Om de Europa-beker — De Schot se kampioens voetbalclub Glasgow Rangers heeft zich woensdag ge plaatst voor de kwart-tinales van het toernooi om de Europabeker voor clubs door een gelijk spel 1-1 tegen Rode Ster in Bratislava te be reiken De eerste wedstrijd ge speeld te Glasgow wonnen de Schotten met 4-3 Engeland won — Het Engelse voetbalelftal heeft woensdagmid dag in het Wembley-stadion te Lon den een overwinning met 2-1 be haald op Noord-Ierland Met de rust hadden de Engelsen reeds een voorsprong van 1-0 Worstelaars naar Zweden De Nederlandse en de Zweedse krachtsportbond zijn overeengeko men in de periode van 7 tot en met 13 december a.s te Zweden in vijf wedstrijden met een selectie wor stelaars tegen elkaar uit komen In de tweede helft van de maand fe bruari brengen de Zweedse worste laars een bezoek aan Nederland Alvorens de Nederlandse worste laars naar Zweden reizen zullen de hier onder volgende atleten zater dag 21 november in de gymnastiek zaal in de Schoolstr te Arnhem se lectiewedstrijden houden Na afloop wordt de samenstelling van de landenploeg bekend ge maakt De volgende worstelaars zijn hier voor uitgenodigd Extra vedergewicht Degenhart KDO - Den Haag en Smit KDO Deven-ter licht vedergewicht Van der Linden Achilles - Arnhem Neder pelt Simson - Den Haag A Stü laart SDZ - Utrecht en Vallen KDO - Venlo Vedergewicht EiVIO Olympia - Utrecht Okhuyzen en Bam beiden de Halter - Utrecht Lichtgewicht van ' t Ent De Hal ter - Zaandam Pamboer KDO Deventer en Temming Olympia Utrecht Middengewicht de Jong Olympia - Utrecht en Weitner Hercules - Amsterdam Zwaar middengewicht Du Prie SSS Alk-maar en Vogelzang Hercules-Am sterdam zwaargewicht Geesink De Halte ' - Utrecht en Van Slin gerland KDO Den Haag Paul Keres besloot simultaan-seance De Russische grootmeester Paul Keres heeft dinsdagavond te Am sterdam zijn toernee door Nederland besloten met een simnltaan-seance aan 28 borden Hy won er 23 en speelde 5 remise hetgeen neerkwam op een score van 91 procent R^essel die aan 23 bor den speelde won er 22 en verloor 1 partij score 96 procent Tan won alle partijen 25 terwijl Withuis van 25 partijen er 24 won en één remise speelde 98 procent Keres heeft In ons land In totaal 323 partijen gespeeld Zijn gemiddel de score V>edroeg 89 procent Advertentie Gewichtheffen — De Russische licht gewicht Nikolai Kostllev heeft het we reldrecord tweehandig trekken verbe terd en gebracht op 126 kg ^^ an de Win \ komt weer yy in vorm Van een onzer sportredacteuren „ Waarom lou Frans de Munck terug moeten komen Omdat Jan van de Wint uit vorm zou ïijn Iedere voetballer speelt goede en minder goede wedstrijden " Dit was het antwoord dat DOS-trainer Jaap v d Leek ons gaf toen we hem zijn mening vroegen over de terugkomst van Frans de Munck „ Van de Wint is een goede keeper " zo vervolgde v d Leek „ en hij komt op een goede dag heus wel weer in zijn normale spel Daar over maak ik me helemaal geen zorgen ' Trouwens het hele elftal zal beter gaan draaien Ik blijf op timistisch " Wel vond v d Leek het geen ideale situatie dat v d Wint een voet - LAATSTE COMPETITIEDAQ VELDHANDBAL Zege voor Sport Vereent is vrijwel zeker Ook winstpunten voor Attila Zonciag wacht de laatstecompetitie(iag veldhandbal voordat op 29 november de Bernhardhal twee maanden het strijdtoneel wordt voor zo'n kleine tweehonderd ploegen Voor de districtsklassen is het een inhaaldag en zo speelt Sport Vereent de thuiswed strijd tegen AHC die zondag jl door terreinafkeuring geen doorgang kon vinden Bij ' de dames Het lUkt tevoren een uitgemaakte zaak dat Sport Vereent gaat winnen van de Amsterdammers die de laat ste weken zelfs weer bondsvoorzitter en veteraan Max Kijkenberg opstel len Sport Vereent doet daarbij ook U.D een plezier Arnold den Hartog kan zijn ploeg vrijwel volledig op stellen en mede daarom rekenen we op een Utrechtse zege In de tweede klasse A slechts één wedstrijd t.w Laren — Attila met verreweg de beste kansen voor de gasten Voor 2 B zijn wedstrijden vastge steld die indertijd door de droogte geen doorgang konden vinden Arma ontvangt Zeeburg en zal de punten naar Amsterdam zien verdwijnen en bij Amersfoort — Niloc 2 zal er weinig krachtsverschil zijn In deze klasse is de spanning rond de eerste plaats overigens opmerke lijk toegenomen en zelfs Amersfoort dat op de derde plaats van onderen staat zou nog kunnen meespelen SSVÜ en Zeeburg hebben drie ver liespunten Unitas en Arma hebben er vier Niloc 2 en Amersfoort zes boat aelen op nlólorlóclie em E door de aanhoudende droogte slechte vangsten veroorzaakt o.a door het vervuilde water rond onze oude si ^ deed me uitzien naar een plek waar het door zuiverder water beter vissen zou kunnen zijn Deze plek vond ik in Muiden het histori sche stadje aan de voormalige Zui derzee vaar iien van de toenemende industrialisatie niet méér bemerkt dan dragelijke scheepswerfgeluiden In kilometers uitgedrukt is de route via Hilversum en Bussimi de kortste maar de snelste verbinding gaat m.i langs het Amsterdam-Rijn kanaal via Maarssen Breukelen Nieuwersluis en Loenen dus steeds het kanaal volgen dan de sluis over en weer la gs het kanaal naar Weesp Dan is het nog een wipje naar Mui den Met de brommer om en nabij een uurtje rijden alles bij elkaar — maar dan is men er ook ïlengdsport Over de fo-tbrug belandt men zo bij de heer Buitenweg die de zaak daar keurig voor elkaar heeft Naar ik meen 32 boten liggen daar netjes in het gelid gereed kompleet met steekstokken en bussen zand We roeien naar de sluis waar men voor vier dubbeltjes geschut wordt de terugreis inbegrepen Voorbij de sluis verijreedt zich de Vecht en dear bij het Muiderslot zitten de goede stekken — volgens de insiders balforens ' is Hij woont momenteel in Velsen en moet dus voor trai ning en wedstrijden steeds naar Utrecht komen Maar voor dit pro bleem zal binnenkort een oplossing worden gevonden JAN VAN DER WINT Avond koersen te Hilversum De uitslagen zijn toto per tien eenheden Keurmeesterprijs 2040 m 1 X Norton 1.30.9 2 Welti 3 Xessidor Winnend 27 pi 16.21.28 cov 77 k 43 Parisienprys 2000 m 1ste serie 1 Ulrica B 1.27.4 Wybo K 3 Uferlo per S Winnend 22 pi 11 12 27 cov 39 k 40 2e serie 1 Veratonka 1.25 3 2 Vincent Hollandia 3 Q Peter van Zora Winnend 40 pi 17 15 14 cov 44 k 63 Messidorprijs 2400 m 1ste afde ling 1 en 2 dead heat Xahsko 1.29.1 en William Z 1.28.3 3 Vic Erebus Winnend 14 en 18 pi 14 16 20 cov 24 en 20 k 23 en 32 2e afdeUng 1 Vico BS 1.29.3 Ulahn 2 3 Woud duif S Winnend 24 pi 15 25 cov 53 k 75 Finale van de Grote Prijs van ' t Gooi en Ommelanden 2400 m 1 Theo Messidor 1.24 2 Sandra 3 Victrix Winnend 11 pi 11 11 11 cov 25 k 24 Stuermannprijs 2000 m Ie afde hng 1 Sjakie Scott 1.26.8 2 Sally Harvester D 3 Norton Williams Winnend 59 pi 20 22 25 cov 50 k 269 Finale Parisienprijs 1 Vincent Hollandia 1.26 3 2 Wibo K 3 Vic tor Hanover W 80 PI 24 19 42 cov 49 k 64 Stuermannprüs 2de afd 1 Tabor 1.24.8 2 Peterhof 3 Sirona W 18 PI 12 12 13 cov 30 k 41 Bridge Een vermaard Engels bridge-viertal speelt vrijdagavond in Venlo een wedstrijd tegen een Limburgs team bestaande uit de heren Eikendal - Wynands en Fran sen - Jaspersen De Engelsen ko men met Franklin - mevr Fleming en Corwen Friday KNVB-TOTO Zevende deel hoofdprijs viel in Utrecht Voor de eerste prijs van de KNVR toto groot f153.650 kwamen de vol gende zeven winnaars uit de bus H Janse Kraaienhofstraat 46 Den Haag ODB T Lubach v Raven steinstraat 36 Den Haag BI Zwart A Maarseveen K v d Berglaan 80a Rotterdam Germinal M Th Geluk Beneden Oostdijk 56 Den Bommel Den Bommel W Elebaas Made lief straat 50a Rotterdam DRL A Noordhoek P K Drossaerstraat 48 Vlaardingen Fortuna en W C v d Brink Surinamestraat 5 Utrecht VVJ Zesdaagse te Gent Donderdagmorgen bij de neutrali satie luidde de stand in de zesdaagse van Gent als volgt 1 Van Steenbergen / De Bruyne België 153 punten 2 Darrigade / Schulte Fr./Ned 132 pnt 3 Van Looy/Arnold België/Austr 106 pnt Op 1 ronde 4 Severeyns/Fore Belg 113 punten De overige koppels hadden twee of meer ronden achterstand De Neder lands/Belgische ploeg De Roo/Pal mans bezette met vijf ronden achter stand en 104 punten de negende plaats Evenals de eerste twee partijen is ook het derde duel tussen de Rus sische titelhouder Kuperman en onze landgenoot ir G van Dijk m de tweekamp om het wereldkam pioenschap dammen dat te Kiev werd gehouden in remise geëindigd zodat de stand na drie partijen Is 3—3 Van Dijk is ditmaal het dichtst bij de overwinning geweest maar hij heeft haar niet kunnen grijpen Door een misstap in het eindspel moest hij zich tevreden stellen met een remise „ Ik wil niet beweren Advertentie iJKljliNh zoute drop in rollen houden mond en tanden i schoon I Even lekker even \ gezond als de beroemde zwarte 1 5 et per rol Klaverjassen voor jeugd De wandeisportvereniging Wij wil len voorwaarts houdt vrijdag 20 no vember een klaverjasconcours ten bate van de jeugd Dit concours be gint om acht uur in café Weerden burg Westerkade Advertentie JELLY SHAMPOO DRALLE Zesdaagse van Munster Donderdagmorgen na de derde nacht van de zesdaagse van Munster luidde de stand als volgt 1 Gieseler/Bucher Dld./Zwitserl 125 punten 2 Terruzzi/Junckermanii It./Dld 106 pnt 3 De Rossi/Pfen ninger It / Zwitser 81 pnt 4 Gil len/Post Lux / Ned 31 punten De leiders hadden in 56 uur 1329,1 km afgelegd IJshochey — De voor 2500 toe schouwers in Den Haag gespeeldeijshockywedstrijd tussen H.Y.S Hoky " en het Finse nationale team is in een gelijk spel 2-2 ge ëindigd De tussenstanden waren 1 1 1-0 0-1 dat ik een winnend eindsiiel had maar ongetwijfeld had ik het mijn tegenstander moeilijker Kunnen ma ken zodat het hem minder gemak kelijk was afgegaan zijn remise vei lig te stellen dan nu het geval is ge weest " zo luidde het commentaar van ir Van Dijk na afloop Vm inderdaad Want toen het eind spel inging lagen de papieren voor onze landgenoot zeer ïunstig Spe lend met wit had Van Dijk dezelfde opening gekozen als in de eerste partij een opening die hem wel niet tot de overwinning had gevoerd maar die toch zeker niet zonder suc ces was gebleven Bij de vierde zet week Van Dijk echter van zijn sche ma af Hij maakte daarmee de situa » tie voor zichzelf niet eenvoudig Titelhouder Kuperman doorzag de complicaties en stemde in met het blokkeren van zijn rechte - vieugei Van Dijk bestudeerde het hierdoor ontstane beeld van de partij nauw keurig De verleiding was groot om een deel van de Russische stelling op te rollen maar hij wist deze te weerstaan Hij bewerkstelligde een voordelige hergroepering in het centrum een strategisch plan dat perspectieven scheen in te houden Hij isoleerde daarom de zware vleu gels en kreeg het centrum onder controle Kuperman gaf het centrum op en richtte zijn activiteiten nu op zijn afgezonderde vleugels Zoals de situa tie er na 33 zetten voorstond was deze rijp voor een nauwkeurige stu die Langdurig peinsden beide spelers hoe de problemen op te lossen waar door de k!ok zich als mede-tegen stander in de strijd ging mengen Kuperman scheen een nederlaag echter niet meer te kunnen ontlopen en met vertrouwen begon Van Dijlc aan het eindspel Door een misstap raakte hij echter het spoor naar de overwinning bijster en ten slotte werd slechts een remise zijn deel Daarvoor was Kupermans verdedi ging te hecht r wichtheffen De 30-jarige Rus sische gewichtheffer Vassili Stepa nov heeft woensdagavond tijdens wedstrijden te Riga het wereldre cord tweehandig diukkei ' in de lichlzwmr<;ov.ich klasse v'erbeterd tot 154 kg 
T4 KLEINTJES tot 20 woorden ƒ 2 — elk woord meer ƒ 0.10 Te koop aangeb een petro - leumkachel merk Clarus en een 3 delig BEDSTEL Vlijtstr 26 utrecht BRICO PARKETVLOEREN mahonie en limba ƒ 7.50 per m2 20 jaar garantie Colovlnyl plastic asbestvloeren ƒ 8.15 p m2 Deze vloeren kunnen ook gelegd geleverd worden Hout - timmer-vloerenbedrljf Hoog raven " LIppe Blesterfeldstraat 13 en 15 telef 10715 Na 6 uur 27732 Te koop aang een kort BONT JASJE maat 42 Prijs ƒ 50 Des avonds tussen 7 en 9 u Stern straat 1 i;1««tt)p ^ ocmgi^^iién Te koop z.g.a.n KINDERWA GEN en 98 oc motor ƒ 60 Be vragen J E Boutstraat 39 Breukelen Na 6.30 uur Blauwgrijze KINDERWAGEN half-Engels model merk „ Kal tag " In zeer goede staat Na 7 uur Kievitdwarsstraat 42 Utrecht BRICO kasten hang en leg kasten ijzersterk 190 hoog 85 br 60 diep ƒ 65 salontafel meubelplaat 83x63 cm 50 hoog ƒ 19 Hout - tlmmer vloerenbe-drijf „ Hoograven " Lippe Bles terfeldstraat 13 en 15 telef 10715 Na 6 uur 27732 Aangeb z.g.a.n JERRYCANS 20 liter Eng patentsluiting Prijs per stuk ƒ 6 bij 3 stuks franco huis 10 st ƒ 5.75 franco contant Victorol Vreeswijk telef 264 03470 Oude FRIESE KLOK en Em pire salonkastje Stenen Camer 18 De Bilt BROMTIETs Boy in - en uit wendig in goede staat Prijs ƒ 85 Beatrixlaan 44 De Bilt Dij de Ie Brandenburgerweg Smeedijzeren KROON 8-armig kleine aquarium met vis en planten projectie-apparaat normaalfilm vol-automatisch projectieapparaat 9 mm mi croscoop Br no 1-7006 bur UN HUISKAMERORGEL In prima staat wil ook ruilen v band recorder bromfiets of radio Floris Heermalestraat 22 telef 26332 Dozen luxe zeep PARFUMS Eau de Cologne make-up ar tikelen Drogisterij De Sala mander J A Hotke Oude Gracht 202 Te koop SKISCHOENEN maat 41 43 Westlnghousestraat 63 na 7 uur BEKEND MAATBEDRIJF biedt winterjassen regenjas sen combinaties en kostuums tegen gemakkelijke betaling aan Prijzen concurrerend zon der verhoging Onberispelijke coupe en afwerking Vraagt coupeursbezoek Br no 1-6901 bur UISI SCOOTER „ Goggo " 150 cc in prima staat Te zien vrijdag ook zondag Zuilenveldlaan 23 ütrecht Noord PLOEGSTOFFEN Chintz ga lons bandflüweei draadvor men Moderne verantwoorde verlichting overtrekken lam pekappen „ De Duif Ltjn markt 38 utrecht Telet 17050 BONTMANTELS Gratis ad vies van gerenommeerde bont zaak Speciaalzaak voor edel bont Daarna bezoeken wij u desgewenst met voor u ge schikte collectie en bespreken hoe u de betaling wenst Con t.int of in gedeelten gediri geerd Discretie gewaarborgd Br no 1-6902 bur UN PLASTIC KAPDOOS i in fraaie pasteltinten Inh kam spiegel haarborstel ' enz enz Net iets voor O AE ' i „ HAAR " fciOa J ninn ¦ A'damsestr w 391 rVIIIIO Koekoekstraat 32 LIUIUiBuTg Relgerstr M WAAR VOOR UW GELD Voor moderne en klassieke ronde en rechthoekige eetkamertafels met bijpassende stoelen fa briekspnjzen Mooie dressoirs theemeubeis haardfauteuils schrijfbureaus tafels stoelen kasten i en 2-pers divan - op klap en wentelbedden Hanj^ legkasten opbergkastjes kap stokken divans Zeer veel meubelkoopjes uit prima in boedels voor aantrekkelijke prijzen Meubelopslag Gebouw de Zon Pleterskerkhot 21 tel 23068 Verkoop Inkoop Ruilen GEVONDEN VOORWERPEN K.L.M politie spoorwegen Grote partij herenhoeden pa raplu's aktentassen ƒ 2.50 handschoenen sjaals alpino's horloges horloge-armbanden brillen brilledozen vulpen nen vulpotloden portefeuilles portemonnees broches hals kettingen tabakspijpen aan stekers fototoestellen schoe nen F j Willemse Bekker straat 59 Utrecht MOTORACCU'S Gloednieuw volle garantie 20-30 % korting op offic prijzen Amerik imp olie 80 per liter Vetten zeer concurrerend Imp Stichts On derdclen magazijn Biltstraat 43 telef 24785 Utrecht JERRYCANS 20 liter è 3.50 bij 500 stulcs speciale prijs Geert » Gruttersdijk 23 telef 29304 BRICO KASTEN Hangkast 190 hoog 83 breed 60 diep prijs ƒ 65 legkast 190 hoog 83 breed 42 diep ƒ 65 - combina tie hang legkast IG5 hoog 122 breed 52 diep prijs ƒ 75 Deze kasten kunt u ook als bouw pakket kopen Met zelf timme ren verdient u 30 gulden Hout - Timmer en vioeren bedrijf M Brienesse Von Lip pe Blesterfeldstraat 13-15 tel 10.7.15 na 6 uur 2.77.32 NIJMAN BULLETIN St.-Nlco - laas komt Een enorme keus in vesten truien en jumpers in zuiver wol en modern mo hair Ook in herenvesten en truien een grote sortering Reeds vanaf ƒ 1 per week Textielhuis Nijman Utrecht N.V Croeselaan 163 tel 34687 Nylon en metalen STEUNZO LËN worden door ons In eigen tnstrumentmakerü vervaardigd volgens uw voelen zijn uiterst licht In gewicht en worden aanbevolen door H H dokto ren Orthopedisch bedrijf voor voetcorrectie Fa J Cornells sen HaiTib'ireerstraat 8 Utr TelPt 1.1532 KOLENKISTEN verpakkings ktsten verhuiskisten boeken kisten Wegens plaatsgebrek grote partij 4000 stuks van f 3 voor ƒ 1.25 Van Breomen Wa-terborg Vredenburg 64 telef 14784 - 26695 SCHUIMPL,«STIC warmtepla ten in alle maten fietstassen kampeertassen nieuwe dekkle den gebruikte dekkleden f 3 per vierkante meter fietsaf dekzeiltjes Winterprljzen 6 pers tenten van f 135 voor ƒ 95 nieuw Van Breemen Water-borg Vredenburg 64 Tel 14784 NETGEDRAGEN HERENKLE DING Zo goed als nieuwe col bertkostuums jacquetkostuums smoKingkostuums rokkostuums jongenspakjes colbertjassen pantalons demi's winterjas sen jekkers herenregenjassen lederen damesjas wollen auto plaids koopt ook netgedragen herenkleding in F J Willem se Bekkerstraat 59 Utrecht Telef 25655 NIJMAN BULLETIN St.-Nico - laas komt Een non-iron overhemd is een welkom geschenk Pracht kwaliteit en slechts ƒ 10.95 Bovendien tot 20 nov gratis een zeUbinder Kom over de brug voor ' n doi van ' n hoedje 5.95 7.»5 9.95 11.95 - ONBEPERKTE KEUZE - Voor weer en wind MUTSEN - sjaals Voordeliger dan waar ook OUDEGRACHT 130 + 132 Voor de St.-Nicolaas kunnen wij u aanbieden nieuwe hand naaimachines f 195 elektr met verlichting ƒ 250 in moderne salonkast f295 zig-zag elektr NAAIMACHINES vanaf ƒ 325 Tevens alle bekende merken en reparatie inrichting G A Witjens Herenweg 33 Utr Telef 23968 NIJMAN BULLETIN St.-Nico - laas komt De wereldbekeh - de Braun scheerapparaten Scheren mesglad uit Reeds voor ƒ 39.75 heeft u het Stan daard " m.>del Het kan ook voor ƒ 1.50 per week NIJMAN BULLETIN St.-Nlco - laas komt Veredelde zwa - nedons In de nieuwste mo dellen en dessins vanaf ƒ 10.50 of ƒ 1 per week NIJMAN BULLETIN St Nlco-laas komt — In onze afdeling kleln-meubelen vindt St Ni-colaas ' n apart geschenk bijv haardfauteuils T.V en radio tafels kloostertafels naaiboxen mimitafels enz Lorjé TELEVISIE Wl ] hebben regel matig occasions voor zeer aantrekkelijke prijzen Philips Erres Graetz etc Radio Len sink Nieuwe Daalstraat 29 tel 19774 b.g.g 22082 TELEVISIE voor ledereen zon der borg v.a ƒ 4.50 per week Postbox 654 Amsterdam TRAININGSPAKKEN In ledere kleurcombinatie en model ver krijgbaer Enorme sortering voor groot en klein Henk Temming St Jacobsstraat 6S Utrecht Telef 25771 20-30 % voordeel KINDER STOELEN verchroomd met tafelblad voor tafel en stoel Fabrieksprijs ƒ 41.75 Fabrieks garantie „ Nelrl " thans voor straat 37 telef 19688 Zeer goed * BANDRECORDER compleet met 3 banden è H4 uur Zeer goed onderhouden f 200 V d Voorde Burg van Tuyllkade 18 na 8 uur ' s av Batavus BROMMER 1958 zo goed als nieuw 2 versn met duo en rek „ Super " Damstr 29 31 van 8-18 uur Keuze uit MARKLIN LOCS wagens wissels seinen enz Zie etalage Elke middag en het speciale adres Jo v d Werff Bem Weerd OZ 3 Zwart kort BONTJASJE ƒ 20 winteirmantel mt 46 petrol ƒ 35 coupon velour chiffon ge bloemd beige 5 m ƒ 20 OudwlJ kerlaan 24 BLOEMBAKKEN Met onze bloembakken maakt u op uw vensterbank of balkon ' n tuin Ze zijn waterdicht en weerbe stendig Uboka Nieuwe Kade 22 telef 17517 Veiligheid voor alles Koopt GASKOMFOREN aansluiüng met veiligheidskraan gasfor nuizen of gaskachels bij v d Wijngaard W Heukelslaan 2 hoek Burg Reigerstraat Ge diplomeerd en erkend gasfit ter Telef 17382 Etna gasfor nulzen vanaf ƒ 230 Amaf en Vellte gaskachels vanaf ƒ 118 moderne uitvoering geisers enz Te koop prachtige lange witte BRUIDSJAPON model met bijbehorend tasje en korte sluier maat 40-42 Te bezichti gen Merwedekade 204 na 7 u Wasmachlnefabrlek heeft en kele gloednieuwe WASMACHI NES met lichte ematllebescha diging van f 21S voor f 135 Centrifuges v.a ƒ 150 volled garantie Agent Julianaweg 243 Hoograven tel 15773 16 mm GELUIDSFILMPRO JECTOREN camera's en films optisch en magnetisch Ver koop verhuur reparatie Fllm Office Biltstraat 79 Utrecht Telef 15797 DE BOM BARSTll Bltmen 3 dagen in uw bezit T.V vanaf ƒ 5 p week radio vanaf ƒ 2.50 per week bandrecorder vanaf ƒ 3 per week wasmachine v.a ƒ 2.50 per week meubelen v.a ƒ 3.50 per week moderne bankstellen ƒ 4 per week gas fomulzen ƒ 2.50 per week Schrijven aan firma Heran Amsterd straatweg 34 NASH aan particulier moto risch in goede staat Vossegat selaan 11 BOKJES vlotte strakke mo dellen de nieuwste è ƒ 1 p.w bij J H Verkerk Schoutenstr S bij de Neude Ruilt uw oude fiets in Sim plex SPORTRIJWIELEN voor ƒ 149.25 compleet Gem beta ling 1 jaar goede Simplex ga rantie Gratis servicebeurten Broer Lijnmarkt 24 Ter overname aangeb mijn AUSTIN ' 52 in uitstekende conditie de wagen heeft ver warming en schuifdak en kost ƒ 700 V Lippe Biesterfeldstr 20 11 TRAPBEKLEDING met lino leum Praktisch onverslijtbaar Geen onderhoud Voorkant af gezet met plastic strippen Vloerenbedrijf Broer Kwartel straat 29 telef 17812 POPPEN WANDELW AGENS ƒ 10.95 ƒ 13.25 Luxe poppen wagens Engels model ƒ 59.50 iets aparts prima stoffering Kinderfietsjes m zadel ƒ 24.95 stalen kinderstoelen verchr ƒ 39.50 kinderboxen met vloer ƒ 24.95 ' Heisen's Kinderwagen huis adres alléén Rozenstraat 3 St Jacobsstraat achterzijde nieuwbouw Leefsma SPECIALE AANBIEDING SALONKAST met 10 platenwisselaar thans slechts ƒ 198 Een keuze tot en met bij RADIO MAI6RET Schoutenstr 14 tel 24413 I Mariaplaats 49 tel 29278 | Eigen financiering i Uw haard OMGEBOUWD tot oliestook U wilt dit zien U kunt dit zien Dagelijks bran dend te zien Kachelsmederij V d Ham Vrouwjuttenstraat 19 10 jaar schriftelijke garan tie Brandstof besparing gega randeerd 25 % Van particulier DKW STA TIONCAR 62.000 km gelopen ƒ 3500 Deskundig onderzoek toegestaan Telef 3169 Zeist FIAT 500 1947 In goede staat Prijs billijk Na 17 uur te be vragen Van Ostadelaan 9 Huis ter Heide Z.g.a.n een half-Engelse ult neembare KINDERWAGEN merk Mutsaerts Rijnstraat 17 bis Etna GASKOMPOREN 2-vlams ƒ 35 met uitnneembare spaar branders Etna gasfomuizen 4-vlams ƒ 230 stofzuigers Er res Dombo ƒ 98 Erres Jumbo ƒ 142.50 Holland Electro ƒ 145 gegarandeerde wringers ƒ 42.50 Heisen sr adres alléén Rozen straat 3 St Jacobsstraat ach terzijde nieuwbouw Leefsma RESTANTEN heren winter - en tweedjassen zeer dure kwali teiten normaal veel duurder nu f 65 Dias Biltstraat 32 Nogmaals 150 MERKPANTA LONS zuiver kamgaren voor de halve prijs f 44.50 nu voor f 22.25 Dias Biltstraat 32 AUSTIN te koop prima ban den goede kachel en radio gereviseerd Na 6 uur Oudwij kerlaan 13 11 Utrecht TELEVISIE „ Grundig " Tegen elk aann bod Waterweg 121 De Bilt ' s Avonds na 7 uur Te koop stalen SLAAPKAMER groen met geel 2-pers 1 bed ledikant onderbouw nacht kastje 2 stoelen 1 tafel sprei alles Rawl ƒ 200 Br no 1-6967 bur UN Prima onderhouden BABY UITZET en kort bruin bont jasje lam Br no 1-6970 bur UN Old-finish BOEKENKAST 3 deurs old finish dressoir 2 deurs kast gebeeldhouwd 2 laden Adres Merkestraat 8 bij Berenkuil Biltstraat Utrecht NAAIMACHINES voor - CU achteruit naaiend langduren de garanöe ƒ 55 Sportfletsen geheel compleet fabrieksnieuw f 130 Oude Gracht 362 telef 17427 Lichtbruine eiken PIANO mooie klank kolenhaard met plaat en een grote uittrektafel Alles in zeer goede staat Br no 3-398 bijkantoor UN Zeist 65000 meter SNOER één - en twee-aderig in de kleuren zwart geel wit grijs rood ver beneden normale prijs Geerts Gruttersdijk 23 telef 29304 Unieke overn wegens over weging aanschaf groter model auto SIMCA ARONDE Elyseé Diverse accessoires w.o radio kachel en schuifdak nieuw in gebouwde rullmotor algehele remrevlsie en nieuwe bekle ding en diverse andere repara ties Auto is In staat van nieuw Oude Gracht 161 tus sen 9 en 6 uur DIVANBEDDEN 21.50 tuimel bedden 34.50 onderschuifbed den 34.50 stapelbedden 52.50 wolmatrassen 14.90 kapokma trassen 34.50 binnenvering 44.50 schuimplastic 21.50 de kentjes 4.50 kindermatrassen 6.50 Rechtstreeks matrassen fabriek Lange Lauwerstr 46 SPECIALE AANBIEDING Enkele demonstratie - TELEVISIE TOESTELLEN met garantie van f 765 — voor f 565 Een keuze tot en met bij RADIO MAIGRET Schoutenstr 14 tel 24413 Mariaplaats 49 tel 29278 Eigen financiering WU herben prettig schoon af wisselend en behoorlijk bet werk voor NETTE MEISJES en Jonge vrouwen Warendorf papier Oudegracht 334 Utrecht Wij zoeken per 1 ian 1960 een flinke accurate KANTOORBE DIENDE vrl voor afwisse lend werk met typen bekend Soil liefst schrift Kleding magazijnen Dc > Dom Maria plaats 4 Utrecht KANARIES op voUe zang ƒ 10 Zeer veel tropische vogels Parkieten ƒ 5 per paar Uitge breide collectie luxe en mo derne vogelkooien vanaf ƒ 7 Bomeman Merelstraat 35 tel 13617 B en T HAARD met pijp in goede staat opvouwbare kin derwagen met matras en kus sen box met vloertje 2 lopers met roeden zwart gebl bala tum F C Dondersstraat 53 In prima ataat SOLEX compl met slerbeugel Loopt moofi 1956 Voor weinig gold Camera als nieuw Br no 1-6903 bur UN Ter overname aangeb een nieuw antracletgrijs WINTER PAKJE met bontkraag klein persoon maat 44-46 nieuwe Borsalino herenhoed zwart mt 4',4 mooie haardfauteull twee stel bruine velours gordijnen 1 stel 120 br 1 stel 180 br 250 lang billijke prijs Te be vragen Socrateslaan 12 Het liefst ' s morgens Nette MEISJES gevr Wasserij Aurora B Spierenburg Ko ningsweg 56 Let op 2e wasserij Gevr HULP in de HUISHOU DING voor kost en inwoning bij heer aleen 64 jaar werk ster aanwezig was buitens huis Br no 1-6861 bur UN Gevr een KAPSTER goed kunnende watergolven en per manenten Goede salariëring en vakantieregeling Prettige werkkring Aanm Salon Kraan Rijnlaan 82 Utrecht ' t Goy laan 72 Philips RADIO 3 golfbanden Klein model Prijs ƒ 35 Vleu tenseweg 101 Te koop aangeb FIAT 1100 bouwjaar 1950-'51 in goede st Na 7 uur n.m Bokstraat 17 Voor de DIKBUIKEN Heren pantalons tot 135 cm in de band Terlenka kwaliteit met rood etiket vanaf ƒ 28.50 Dias Biltstraat 32 Te koop een hoge donkerbl Eng KINDERWAGEN Han delstraat 59 11 Utrecht Blauw tTNTFORM Machlnlsten school 2 pantalons en colbert kostuum tegen elk aann bod Schlmmploennlncklaan 1 ach terom bellen Te koop 2 - en 1-pers LEDI KANT met spiraal Na 19 uur Oude G racht 337 TELEVISIE 100 % service ge makkeliike betaling en de juiste plaatsing Ook uw T.V antennes plaatsen wij vakkun dig H Velder Beerzestraat 3bla telef 35633 Partij PLAKBAND te koop TO ^ per rol WtAwL UM8j Groot WINKEUIUIS waar In sinds jaren een kruideniers zaak wordt uitgeoefend waar bij een boomgaard van ca 80 vruchtbomen Met vrije vesti ging Br no 1-6881 bur UN Een zo goed als nieuwe GAS HAARD tegen halve prijs Donderdag vrijdag tussen 18.30 19.30 uur Fred Hendrik straat 116 2x bellen CENTRIFUGES van fabrikant direct naar gebruiker zwaar geëmailleerd 2800 toeren met voetrem ƒ 149 Ook gemakke lijke betaling Fred Hendrik straat 17 telef 17548 Benut deze kans Beperkt aan tal kamgaren MERKKOS TUITMS Zeer dure kwaliteit nu ƒ 85 normaal veel duur der Dias Biltstraat 32 ETALAGES KIJKEN is best gezellig werk maar als u tóch niet de contanten hebt om aan te schaffen wat u dringend nodig hebt is de aar digheid er gauw af Tenzij u bij De Swart gaat kijken Daar kunt u In elk geval meteen kopen en dan de betaling re - felen zoals het u • ohlkt De wart N.V Oude Oiaelit 1»9 WERKSTER gevr voor maan da.g - woensdag en vrijdag ochtend van 9-12 uur Fa van Ekdom Kanaalstraat 196 R.TWIELONDERDELEN St Nicolaas Lampkop 1.98 2.45 2.95 3.60 5.25 dynamo's 2.95 4.95 6.40 8.95 10.50 slot 1.35 1.45 1.85 bagagedrager 0.89 1.69 1.99 pedalen 2.46 ketting 1.79 binnenband Ft 0.75 ' t Is WMT „ Super " Damctraat 19-41 Wasserij De Zon vraagt meis jes voor de mangelafdeling MEISJES voor de persafdeling hoofd voor de mangelafdellng Aanm Zonstraat 23 telet 10035 3TUDIEPIANO ƒ 150 nieuw Vilt Br no 1-«8S9 bur X7N i/2 UïKcChTSCH NIELIWSBLAÏ7 het nieuwe Douwe Egberts album verkrJigbaar bi.f uw win kelier of na ontvangsl vaji postwissel of giro no * I8S22 bü Dotiwe Egberts Utrecht Post bus SiOtB Afd.Reclair«e De kleurenfoto's die bti het album behoren zijiï verkrijgbaar voor 23S puir?te,n de merkwaardigste landen van de wereld De vele briljante kleurplaten en de meesterlijke beschrijving van Piet Bakker maken dit nieuwe album tot een bezit van blijvende waarde Engrelandl Land van tradities panorama van unieke landschappen historische grond sinds Kelten en Bomeiaenl Het nieu'vire Douwe Egberts album „ Groot Brittannië " voert U door een van DOUWE EGBERTS Koffie - Thee SLAGERIJ VAN BEEK Don kerstraat 13 zijstraat Steen weg telef 15695 Gehakt 90 et P.p vleeskrabben 105 et p.p magere lappen v.a 150 et p.p verse worst 140 et p.p kinne bakslappen 89 et p.p zweze rik 125 et p.p kalfshart 135 et p.p kalfslever 225 et p.p injnderlever 180 et p.p var kenslever 140 et p.p kalfs tongen 120 et per stuk var kenspoten 15 et per stuk 8 st voor ƒ 1 leverworst per 250 gr 50 et metworst per 250 gram 50 et hele runderpoten 50 et hersens 3 span voor ƒ 1 2 gestoff KAMERS V.W en st;ookgel gebruik van douche zolder event ged gemeub ook echtpaar Br no 1-6984 bur UN Jong echtpaar zoekt zo spoe dig mogelijk ETAGE of ka mers in Utrecht of omgeving Br no 1-6961 bur UN ^ 3 ^ ^#« rsoneel 9e vmagU Jong pas getrouwd echtpaar vraagt voor zo spoedig moge lijk een paar KAMERS of an dere woongelegenheid Onge stoffeerd Br no 1-6868 bur UN Werkman 41 jaar oud zoekt in Utrecht goed en gezellig KOSTHUIS met huiselijk ver keer Br no 1-6867 bur UN DAMES 2000 Bontjasjes kort en lang met 5 jaar garantie reeds vanaf ƒ 2 p.w Geen in casso betaling p giro Vraagt vrijblijvend bezoek met enor me collectie bij u thuis Ge heimhouding gegarandeerd Br no 1-6886 bur UN Te huur De Bilt gemeub KA MERS m vrije keuken douche garage ook üjdeHjk Br no 1-6960 bur UN ^ pfe kd&p giïvirjwnigi '' Aangeb voor heer alleen gem ZIT SLAAPKAMER m stook gelegenheid en water Vleuten seweg 242 Utrecht Te koop gevraagd VOLKS WAGENS vanaf 1950 Wij ge ven de hoogste prijs Telef 36479 Schoenerstraat 30 Enkele GARAGES aan Tol steegplantsoen Huur vanaf ƒ 22.50 per mnd Te bevragen Makelaarskantoor Sijmons Do lata Tolsteegsingel 39 bis tel 25706 Rustbeh dame vraagt voor de cember te Zeist of elders zon nige ZIT SLAAPKAMER met warme maaltijd in rustig ge zin voorkeur Vrijz Prot Prijs plm ƒ 125 Br met prljsopg no 3-399 bijkantoor UN Zeist Antieke en oude MEUBELEN schilderijen kristal porselein lampen curiosa enz Gratis taxaties Casa d'Arte J H C Forger Nachtegaalstraat 59 telef 16282 Voorstraat 34 telef 22181 Binderij Ter Horst Vrouw juttenstraat 37 bij de Lange Nieuwstraat vraagt een man nelijke of vrouwelijke KAN TOORBEDIENDE voor eenv kantoorwerkzaamheden Leef tijd plm 16 jaar Met enkele jaren ULO o.d Schriftelijke sollicitaties aan de directie onder opgave van opleiding diploma's godsdienst en verl salaris Te koop omgev Wilhelmina park soliede keurig onderh HERENHUIS bev beneden suite keuken droge kelder W.C en tuin eerste verd slaapkamer badkamer grote zitkamer w.c zolder 2 sl kamers en grote kast centrale verw olie en warmwater voorziening Aanvaarden na overleg Br no 1-6963 bur UN VOLKSWAGEN Opel Consul Chevrolet V w - busje Vanaf ƒ 15 per dag All-risk verze kerd Garage Vitesse Vosse gatselaan 32 telef 12959 Te huur gevr voor december en januari een VOLKSWAGEN in prima staat compleet met verzekering etc Br no 1-7064 bur UN In de omgeving van Utrecht o.a Den Dolder Soestduinen of Jutphaas De Meern of el ders een stukje GROND on verschillig wat voor mooi hou ten huis Br no 1-6983 bur UN Metaaldraaieri ] Rokem Jut faseweg 228 utrecht tel 32919 REVOLVERDHAAIER en een magazijnbediende Gepensio neerden komen ook in aanmer king Dagelijks aanmelden ook na 17 uur LUXE AUTO'S nieuw mate riaal 14 et per km Inclusiet benzine Chevrolet bestelauto's 20 et per km Lington's Auto verhuurbedrijf Loeff Berch makerstraat 11 telef 10855 en 61320 VERPLEGINGSARTIKELEN Vraagt gratis prijslijst blanco couvert Geheimhouding ver zekerd Import Avéé Postbus 210 Enschede Gevr tegen 1 of 15 dec een zonnige gestoff ZIT-SLAAP KAMER met kookgelegenheid liefst omgeving Neude Br m prijsopg aan M ten Haan Sa natoriumlaan 36 Zeist PIANO orgel viool vloncello gitaar en banjo te koop gevr Br met opgave van merk en prijs no 1-6979 bur UN NV Cemsto vraagt wegens uitbreiding nette SCHOON MAAKSTERS voor ochtend en avonduren Aanm dageiyks Veemarktplein 5 Huur voor uw feestjes onze gezellig ingerichte KELDER aan de Oude Gracht Piano en veR-ïterker aanwezig Steenweg 15 Utrecht Telef 21313 '^ MtSamttA «» aai0eïr ll risk verz Telet 29410 b g g 29417 A.V.D AüTOVERHUXJB Zon der chauffeur Nieuw mate riaal Ook Voikswagenbusjes All-risk verzekerd Van ' s Gra-vesandestraat 25 a Utrecht Telef 18506 B g e 14882 Nette ZAKENVROUW wil graag in winkel staan voor de zaterdag of zaterdagmiddag v.g.g.v Ook andere dagen Br no 1-6986 bur UN Te huur AUTO'o zonder ehauf feur all rlsk verzekerd vanfti 18 et per km Autoverhuur bedi'ljJ De Bruyn Olldstract 91 a telef 16900 b.g g 22463 Nieuwe VOLKSWAGENS mei radio en verwarming all-risk verzekerd 15 et per km inclu sief benzine Ook Volkswagen busjes V Dijk's autoverhuur bedrijf St Ludgerusstraat 17 telef 13277 B.z.a WERKSTER voor 2 halve dagen Nader te bespreken V.g.g.v Br no 1-6987 bur UN Nieuwe VOLKSWAGENS met radio en verwarming All-risk verzekerd 16 et per km Incl benzine Voorns Autoverhuur bedrijf Oude Gracht 65 telef 19907 Juffrouw 41 Jr P.O biedt zich aan als HUISHOUDSTER te gen 1 of half dec In Utrecht Br no 1-6985 bur UN Binnenkort komt beschikbaar op Ie stand in De Bilt gestoff WOONRUIMTE bestaande uit grote zit eetkamer slaapka mer keuken Huurprijs plm ƒ 150 per mnd Br no 1-7008 bur UN Nieuwe FORD TAUNUS 17 M 1959 Telef 29392 WONINGINRICHTING Ouds hoorn " het voordeligste adres In meubelen matrassen en woningtextiel Laat u binnen geheel vrijblijvend zonder eixi ge verplichting inlichten en adviseren Prijzen gelijk fa briek o.a gotische bankstellen ƒ 280 moderne bankstellen vanaf ƒ 235 met wollen stof ƒ 250 met losse interieur kus sens waarop 15 jaar garantie ƒ 260 moderne eethoek best uit dressoir tafel vier be klede stoelen ƒ 259 DWU inte rieur matrassen zomer - en wlnterkant is jaar garantie ƒ 50 vlokmatrassen extra tijk ƒ 32.50 exclusieve gordijnstof fen Alles tijdelijke aanbieding ten volle gegarandeerd Even tueel gemakkelijke betalings voorwaarden J C Oudshoorn Albatrosstraat 8 t.o bushalte 8 Juffrouw 42 laar b.z.a als HULP in de HUISHOUDING Intern Voor direct Br no 1-6971 bur UN Te hasar ae«f « agdt Voor het huren van SINTER KLAAS en ZWARTE PIET PAKKEN Crone w Barentz strwt 44 tnreobt TM 14384 Rustige ouderejaars student zoekt KAMER 3 W SmUng iMoa * Nl«uw(traat lOt Voor het veirzorgen van uw DINBRS lunches partijen en bndloften Telef i!«3Sl LIGBANK 2 clubs T.V.-tafel modern schrijfbureau huiska - mer schoolbank radiokastje dekenkist oliestook haardka chel kapstok club 3 keuken stoelen eiken dressoirtje thee kast klein karpet schuiftafel en haardfauteull Statlons dwanstraat 1 na 1 uixti UTRECHTSCH NIEUWS Cultuurr Zuid-A - Mogelijkheid Indische erva te gebruike lydens de tropische Ian < gen die te WaReningen in bouvi'hog:eschool worden g heeft dr ir D Tollenaar te dam gesproken over het on „ Hoe breiden wy onze w beden in Latyns-Amerlka heer Tellenaar legde er de n dat in Latijns-Amerika h tropische Robied der wei Westerse cultuur ligt zo 93!ï 93 % ld ' 58 3 % 93''3 93''/6 ld ' 48 3'/4 87 % 88 Beleg.c 3V4 941/2 94'/2 Ned ' 50 3Vll 87-!s 8714 ld • 84 Sy4 89 % 89 % ld ' 55-1 3y4 89 ' i 89 % ld ' 55-2 3V4 9ore 91 ld ' 37 3 89 % 89 % ld Dol.1 • 47 3 90?i 90 >' 2 ld Invest.o 3 96 % 96 % ld ' 62-'64 3 97 ^ 97H A.K.O 388 % 395 l/i Berghs & J 282 283 V Berkels P 272 273 Calvé-Dellt 700 705 DeU Mt 171.90 173,80 FokKer 253 254 Ford 356 361 Van Gelder f 246 243 Hoogovens 708 720 MüUer & Co 374 374 Ned KabeU 403 400 Philips 6891,4 703i.i ld Cum Prei 2411/2 242 Unilever CvA 693 708 % W.-FUenoord 202 202 AMSTEBDAMSE WISSELMARKT 19/11 — Londen 10.59—10.591 ^ New York 3.7711/16—3 77 15/16 Montreal 3.95 7/16—3.9511/16 Parijs 76.971/2 77.07 1 /:> Brussel 7.551^-7.55 % Frankfort 90.55»/^—90.60 ^^ Stockholm 72.921/2—72.971 /'' Zurich 87.011A — 87.061 ^ Milaan 60.851 /^— 60.90V -> Ko penha;gen 54.1/3—54.811 /^ Oslo 52.911/2 52.961 ^ Wenen 14.58—14.59 Lissabon 13.20— 13.211/2 Advertentie VEEMABKT DEN BOSCH 18 november 1959 — Aangevoerd 7904 stuks vee zijnde 2701 runde ren 369 graskalveren 581 vette kalveren 479 nuchtere kalveren 624 schapen 26 geiten 64 fokzeugen 556 slachtvarkens 15 lopers 2489 biggen Prijzen behoudens uitzonderin gen voor dieren van buitengewone kwaliteit Melk - en kaljkoeien van 765 tot 1290 Gulste koeien 625 tot 935 Kalfvaarzen 880 tot 1275 klam vaarzen 78 " tot 1000 Gulste Vaar zen 575 tot 825 Pinken 400 tot 600 Graskalveren 250 tot 400 Nuchte re Kalveren voor fok - of mesterij 80 220 Weideschapen 50-80 Drach tige zeugem 290 tot 400 Lopers 70 tot 82 Biggen 44 tot 67 alles per stuk Slachtrunderen aanvoer 727 stuks Extra kwal 3,30 tot 3,45 Ie kwaliteit 3,10 tot 3,25 2e 2,80 tot 3.00 3e kwal 2,60 tot 2,80 Vette stieren 2,85 tot 3,15 Worstkoeien 2,50 tot 2,65 Alles per k.g gesl gewicht Vette kalveren Ie kwal 2,85 tot 3.15 2 kwal 2.40 tot 2,75 3e kwal 2.00 tot 2.30 nuchtere slachtkalveren 1.40 — 7.70 slachtvarkens 1.70 tot 1,80 Slachtzeugen Ie kwal 1.50 tot 1,55 Slachtzeugen 2e kwal 1,44 tot 1,48 Alles per k.g levend ge wicht vette schapen 65 tot 100 Vet te lammerem 50 tot 80 Nuchtere slachtkalveren 50 tot 75 per stuk Marktberichten Scherpenzeel 18 november 1959 — Eiermarkt Aanvoer ca 950.000 stuks Handel vlug Prijzen kippeëieren ƒ 15.75 ƒ 16.25 middenprijs ƒ 16 - henne eieren ƒ 13.00-15.00 Alles per 100 stuks Varkensmarkt Aanvoer en prij zen 138 biggen ƒ 46.00 tot ƒ 72.00 per stuk Handel redelijk Marktberichten Voorthuizen Eiermarkt te Voorthuizen op dins dag 17 november 1959 Aangevoerd 50.000 kippeëieren Prijs f 16 ~ tot ƒ 16,25 Algemene markt ƒ 16,10 Henneëieren ƒ 11.50 tot ƒ 15,25 Vlugge handel VEEMARKT DELFT Deltt 19 november — Aanvoer 26 nuchtere kalveren 215 varkens 640 biggen 8 schapen Notering nuchtere kalveren f 40 — 58 biggen 40—52 lopew 70—110 drachtige zeugen 300—425 magere varkens ner kilt^ram levend gewicht 1,70 — l.BO ' Mmfctlièffebtem PAS voor verkoudheid VEILING SEPTEB 18 november 1959 — Resp Ie 2e en 3e soort appelen Bellefleur brab 36 44 26-32 21-25 Bellefleur Engelse 44 53 32-37 26-34 Coxs orange pippin 60-95 28-64 22-49 Dijkmanszoet 45-51 28-41 18-26 Golden delicious 64-82 37-62 32-51 Goudreinette 38-52 26-41 19-38 Jas appel ~ 29-44 16-24 Jonathan 50 59 35 54 21-40 Keulemann rood 38 - 24-35 19-23 Laxtons superbe 50 54 32 38 22-26 Lombarts Calville 54 64 30-46 24-32 Sterappel 56 66,28-44 19 32 Winterbanana 48-65 13 - 23-27 Kroet per 100 kilo zuur 1820 1910 Rood 990 Zoet 520 Pe ren Brederode 34-39 30-33 20-26 Comtesse de Paris 45-58 30-44 26 40 Conference 72-86 52-57 15-47 Gieser Wildeman 44-46 28-32 - Zwijndrechtse wijnpeer 42-48 36 40,12-32 Kamperveen - 23-32 16 29;St Remy 29-34 27-29 18-26 Win terjan 32 33 24-31 20-22 IJsbout 27 29 25 27 17-19 Peren kroet per 100 kilo 530 Alles in cents per kilo tenzij an ders vermeld FBTJITVEILING BUNNIK Gemiddelde prijsnotering voor klasse I 18 november 1959 Cox orange pippin 70-75 90 65-70 83 60 65 75 55-60 58 50-55 38 Gol den delicious 70-75 80 65-70 68 Jo nathan 70 75 62 65-70 58 60-65 52 50-00 36 Notarisappel 75-80 45 65 75 44 55-65 34 Goudreinette 75-85 50 65 75 39 55-65 28 President Lou treuil 70 80 68 60-70 61 50-60 42 Conference 60-65 64 55-60 62 45-55 43 Legipont 65-75 83 55-65 74 45 55 45 Pondspeer 65-75 35 55-65 31 IJzendijkers 65-70 27 55-65 25 St Remy 75-85 30 65-75 29 60-65 25 Brederode 70-80 34 60-70 34 50-60 23 Alles per k.g Blank zuur kroet pluk ƒ 21 - blank zuur val kroet ƒ 17 — Rood kroet ƒ 5 ~ Perenkroet f 5,10 per 100 k.g VEILING HOUTEN De prijsnoteringen van de export veiling van woensdag 18 november 19S9 " an de coöperatieve veilings vereniging Houten en Omstreken waren als volgt Appelen:K Goud reinette IA 45-54 2A 38-51 IBC 36 43 2BC 34-39 Jonathan A 60-69 BC 50-61 Laxton A 61-69 BC 51-59 Klumpjes A 35-41 BC 29-34 Zuur kroet ƒ 19 ~ per 100 kilo Alle note ringen in cent per kilo tenzij an ders gegeven Ver Groenten - en Vruehtenveiling „ TJtrecht en Omstreken " Utrecht woensdag 18 november Bospeen 10-35 p bos Bloemkool Il 10 49 p St Knolselderie 2-36 Komkommers 16-48 Sla 4^21 An dijvie 7 28 p kg Bieten 12-25 Bie ten gekookt 40-48 Boerenkool 7-23 Groene kool 7-26 Rode kool 14-29 Prei 10-36 Raapstelen 49-55 Spina zie 7 53 Spruiten 15-86 Tomaten 20 88 Uien 8-35 Waspeen 10-32 Win terpeen 14 25 Witlof 20-146 Selderie 5 28 p bakje Peterselie 5-39 Tuin kers 110 Paprika 4-22 p st ¦ WATERHOOGTEN Rijkswaterstaat 19 nov — Konstanz 270 onv - Rhein felden 194 - f3 Ottenheim 229 - 3 Straats burg 165 — 10 Maxau 348 — 6 Mannheim 171 — 2 Mainz 188 - I-13 Bingen 114 + X5 Kaub 119 + 19 Trier 102 — 1 Koblenz 117 - f-16 Keulen 40 + 9 Ruhrort 199 + 2 lioblth 789 onv Nijmegen 575 onv Arnhem 639 onv Eelde IJssel 130 - f-4 Deventer 53 + 8 Monsln 5540 onv Vise 4935 - t-l Borgharen 3865 4-17 Belfeld 1098 - H8 Grave ben de sluis 501 —« Sioiw«ov0ral«dbS Met een steun van een vast Wall Street in de rug zette het Damrak bij levendige handel de gunstige ten dentie voor de internationale waar den van gisteren vanmiddag verder voort Het buitenland was vandaag n vrijwel alle hoeken van de actieve * hoofdfondsen met kooporders aan wezig Duitsland had belangstelling voor aandelen Kon Olie die op ƒ 156,40 ca ƒ 2 boven de slotkoers van gisteren noteerden en een paar dubbeltjes boven pariteit New York Philips ging geruisloos door de 7 X pari koers en liep op van 699 tot 702 4 Zwitserland was met kooporders in de markt en ook was er lokale vraag aanwezig De koerswinst ten opzich te van de slotkoers van gisteren be droeg voor de Philips aandelefn ca 12 punten In Wall Street gaf KLM een herstel van een halve dollar te zien op de flauwe tendentie voor dit fonds voor de vorige dagen Hierdoor werd de koers in Amsterdam hoger gead viseerd Unilevers werden druk ver handeld voor Londense rekening en boekten op 708 een koerswinst van ca 11 pet Hierdoor was ook Calvé hogei ' AKU's die door Parijs en de speculatie gekocht werden mar cheerden in de opmars goed mee met een koerswinst van 5 punten op 393 Scheepvaarten beter met een iets ruimere handel Staatsfondsen gemakkelijker bij krimpende handel De leidende cultures staken van middag he hoofd omhoog en zo wer den HVA's en Deli's in een open hoek ruim verhandeld HVA Uep op dag 145 en Deli boekte op ƒ 173,50 dag 145 en Detli boekte op ƒ 173.50 ruim een daalder winst Amsterdam Rubbers en Senembah deden niet veel Nieuwe aandelen Koudijs.wer den nog steeds niet genoteerd maar wel geadviseerd op 244 tegen giste ren 239 als adviesprijs Zwane'nberg Organon en Zwitsal in herstel ma chinefabriek „ Alkmaar " iets lager Prolongatie 3V > pet Duyvei 199 Wessanen 298 KEELTABLETTEN doosje met 60 tabletten ZEER AFHANKELIJK VAN CONJUNCTUUR Europese houtmarkt weer opgeleefd voorts de handel in kwaliteitshout uit gematigde luehtstreken levendiger werd voor de mindere soorten zijn er echter nog geen tekenen van verbe tering van de markt Verwacht wordt dat het verbruik zich tot in minstens 1960 op het huidige peil zal handhaven met daaraan gepaard een verder toene ming van de invoer in E'aropa De vermindering van de vraag voor klein formaat rondhout was in 1958 groter dan voor de meeste andere bosprodukten De vraag werd in het bijzonder beïnvloed door de toene mende neiging van de mijnindustrie om van het gebruik van hout af te stappen en het toenemend gebruik van houtresiduen houtblokken en brandhout voor het maken van pulp Voornamelijk als gevolg van het feit dat de steenkolenmarkt ook in 1959 nog gedrukt bleef kwam in - e situatie voor mijnstutten dit jaar over het algemeen geen verbetering Aan de andere kant is in 1959 de vraag naar pulphout toegenomen Gezien de verwachte verdere uitbreiding van de produktie der pulp - en papierin dustrie zal wellicht in de laatste helft van dit jaar en in 1960 de verbete ring van de markt voor rondhout van deze soort toenemen Het valt echter te verwachten dat evenals In vroeger jaren in deze toe genomen behoeften voor een groot deel zal worden voorzien door bin - 330 265 485 218 178 338 595 118 189 140 218 % 285 13934 538 249 650 2363,4 275 109 450 125 217 17034 681.'2 170 680 317 396 72 1461,4 126 % 883,4 270 274 % 170 1463,4 256 215 % 274 Nijverdal 331 Uranjeötfom o 347 Overz Gas 267 Padang Poru — Pap.l GeiaerL 485 Pont Houth 217 Reinev mach 179 RIVA 387 Rotterd urgdB 595 Rouppe » d V 117 Ruitens oierbi 190 Rijnstaal 140 Schelde de ob 219 Scheven expl 280 Sehokbeton B 138 % Scholtens aard — Schotten carton — Schuttersveld 249 Sikkens Lakl 645 Simon de Wit 236 Smit ITansl 273 % Smulders Macli 107V2 Spaamestad » b 445 Spanjaard 125 Stokvis 217 Stoiimsptó TW 167 % Tabakin Phu a 68 % Ta B MarUneo 170 322 1571,4 2561,2 80 1833,4 89>,4 167 165!,'2 2843,4 180 253 % SLOTNOTERING 28 % 18 5 6 169 189 6 16 % 19 7314 11 % 6 % 11 Donderdag 19 nov 1959 en gezaagd hout uit de tropen » terwijl ' nenlands aanbod v ^ ^.*| y ^*^^_^ „_.,..^_.„ Actieve Obligatjes Thomass en Dr rhomassen Met Thoms Hav c Twentsche Kab Tw Overz H Unilever 1 « ft Onllevei 6 V önllever 4 V4 Otermohlen Otr Asph I Veenend St sp Veneta Ver A Zwolsm 144 Ver BUklabr 251 Ver Machlnel 215 Ver Ned Rubb 275 Ver Touwtabr 294 Vezelverw N t — Victoria bis Vlhamlj Vliss V kat Vred Banden Vred Rubb Vromen Papier Walvlschvaart 681 % 316 % 185 395 146 % 126 % 88 % 269 270 444 % 171 staatsleningen Qno Vadit 18 In Bristolkanaal i I Raki p 17 Guarciaful n Fremantle | Bana p 18 de Pitboei n Haderslev Randfonteln 18 v Antw n Amsterdam Reest 18 te Den Helder rep Regulus 16 V Helslngborg n Stettin Renovatie 17 te Middlesbro Repeto p 17 de Wash Bay n Berwick Bex p 17 Landsend n Calais Rigel 17 V Rotterdam n Goole Riouw 18 V Belawan n Djakarta Roggeveen 18 te Port Nelson Rose 17 v Tore te Uleaborg Rotterdam 19 te Southampton verw Rozenburg 18 te Middlesbro verwacht Ruby Londen-Jersey p 15 Dover Ryndam 17 op 225 m ONO Kaap Race Rijnstroom 17 v Amst n Huil Rijsbergen 21 te Genua verwacht 264 402 100 % 83 661 204 17 % 474 363Vi 335 % 168 61 % 137i'2 180 % 110 256 % 160 160 6 % 291 335 143 % 426 388 % 299 297 % 163 302 98 % 140 107 -% 139 % 467 % Saba 16 V Drogheda n Belfast Salvinia 17 te Sas van Gent Samarinda 17 200 m NNO Fortaleza Sanana 17 v Port Swettenham n Pnompenh Sandenburgh 17 te Karlstaamn Santa Lucia 16 v Halmstad n Stettin Schelde Lloyd p 18 Gibraltar Schie p 17 Algiers n Tripolis Schippersgracht p 17 Sandhammern Schouten 18 te Kaapstad verwacht Senaug 18 v Vlissingen n Belfast Sertan 18 te Zwijndrecht verwacht Sheratan p 18 K Roca n Rotterdam Siaoe p 17 Anamba eil n Bangkok Siberoet 17 op 240 m ZZO Calcutta SiriuB 16 v Duinkerken te Londen Skagerrak p 18 Kiel n Kalmer Sommelsdyk p 17 Dungeness uitreis Sparta 16 te Falmouth schuilen Speranza 18 te Svendborg verwacht Spora 18 v Londen te Felixstowe Sporonia p 17 K St Vincent naar Duinkerken Stad Arnhem 17 v Ceuta n Savona Stad Delft 17 480 m N Azoren Stad Leiden 17 33 ^ m ZZW Las Palmas Stanislas 18 v Aberdeen te Dundee Statendam 18 v Havre n Southampton Stalenlaan 18 te Hansweert Statcnsingel 17 760 m W Fastnet Steenbergen 18 te Nantes ' Verwacht Stella Prima 15 v Limasol n Tel Aviv Straat Magelhaen 17 v Mojl n Kobe Straat Malakka 17 v Beira n Durham Straat Soenda 17 v Adelaide naar Fremantle Straat Torres p 17 North West Cape Straat van Diemen 17 v Port Elizabeth naar Kaapstad Swift 17 v Partts n Kopenhgaen TaVlan 18 v T Manl te Singapore Tara 18 v Antwerpen n Rotterdam Tawali 17 op 185 m OZO Port Sudan Tciresiaa 17 v Djibouti n Aden Terschelling 18 te Londen verwacht Texel p 17 K Villano n Gibraltar Thaletas 17 v Antw te Rotterdam Thailo 18 V Rotterdam n Dublin Thuban 17 nog in de Limfjord Tiha p 17 Texel n Santos Tilly 17 V Karlstad n Zaandam Timca 15 te Nykobing Timo 16 V CharlöStown te Rochester Tjamme 17 190 m ZO Port Soedan Tjerk Hiddes p 17 Oland n Hornefora Tikampek 18 v Freetown te Abidan Tjimanuk 18 te Porto Amelia Tjimentcng 19 te Hongkong verwacht Tjinegara 17 op 60 m NO Mauritius Tjiwangi 18 V Djakarta te Semarang Towa 18 V Rio Janeiro te Santos Trianca 18 200 m O v Malta Trias Trader 18 te Londen verwacht Trito 17 V Dieppe te Amsterdam Triton B 16 V Londen n Otterbacken Tubo 17 V Rudkobing n Kopenhasen Tukker 17 v Boston te Norrkoping Tuskar 16 te Weston Point Twee Gebroeders p 17 Ouessant n Lissabon Tweelingen 17 v Trinidad n Rott Ubbergen 18 te Havre verwacht Union p 17 Pitea n Lulca Unitas p 17 Pentlant Firth n Ballina Urmajo p 18 Kiel n Kalundborg Utrecht 17 v Genua n Port Said Valbella 17 v Belfast te Rouaan Van Heemskerck 18 te Lor Marques Van Spilbergen 17 v L Marques naar Durban Vedette 18 te Londen verwacht Vesta < S p 17 Kiel n Nykoping Victory 17 op rede Tyboron Vlist 17 V Norfolk n Amsterdam Volharding 17 v Rouaan n Casablanca Vijgendam 18 te Londen verwacht Waal 17 V Bremen n Kalundborg Waikelo 18 V Mombasa te Zanzibar Waiwerang 16 v Singapore n Bangkok Walenburgb 18 te Rotterdam Wartena p 18 Brunsb n Rotterdam Waterland p 17 Fernando Noronha Waterman 18 op 600 m O Guardaful Weltevreden 17 665 m OZO Socotra WeslersinRcl 19 te Bayonne verwacht Westland 18 v Amst te Santos WifkenburKh 18 v Rott n Casablanca Wieholtl Bühmer p 17 Finisterre Wiema 16 v Rott te Rudkobing Willem Barendsz 17 v Rott n Flens Willemstad 17 770 m ONO Guadeloupe burg Willem Fortuin 17 te Stockholm Willem Boy » 17 v Melbourne naar 344 % 292 % 120 % 294 120 % 159 169 346 323 % 134 296 522 270 N.-Indlë ' 37 3 97 N In ' S A 92 % N Insch 46 3 — N Gem ' 57 6 109ïi ld ' SS ' Sg iii 99H Wemink's Beton 160 vi;its de Textiel Woon - en w Wvers r en H V WUk Textiel Zaal tiers Zd HoU Bier '¦ v,inenberg Org Zwitsal 166 350 327 136 % 296 506 262 10914 Actieve Aandelen Bank-y KredietwCKen Cult U.l.B A 42 N Hand.b A ise'/a N.H,M eert 234i,i Mijnbouw en petroleum Alg Bplornne mu 41 42,80 BengkaU » 11 % 11 % Moear » Emir c — l922.5 Oost-B(imee Mfl 80 86 Perlak Pett MV 15 % 1B % Peud Peo MM 2 % 2 rsrakan Pet Mtl 195 195 Scheepvaari 41 Vi 156U Culture * Amst Bubbel l«8 H.VA 145 Seneinbab 611 173 % 1361,1 330 137 - 478 155 % 1181,4 164 380 336 108 1471/4 Gil 440 1M % 441 150 irumess Oostzee Spoor - en tramwegen Dell spnorw MU 7 Ned ind Sp Mt 1 % Rott ' Trarow Mil 376 Nederlandse Antillen AnöU Brouwerli 258 Duitsland Mannesmsnis — Industr ondernemingen 1 % 372 170 165 % 258 174 40534 211 415 486 202 1653,4 224 490 123 334 445 % 215 210 % 258 400 277 151 219 65 325 88 % 249 530 450 180 295 2361'2 253 % 630 l'!8 % 255 iRSi'2 333 243 258 Ooiiarfonasen 25 % 37i'2 99 % 50 % 36A 89 % 15% 49 % 77 % 64% 25% 42 % 56 6434 48 ^% 21 48 % 31 -% 260 % 28 32 53 % 21 76 % 93 % 51A 50 913,4 29 % 16A 43 % 74 % 73 38l's 1183,4 481 2 • 2 % 181 24 % ¦^ r '^ 18 % 18 1234 58 3lfc jen eert ;ert eert eert len ^en aen eert serl sen en eia « irt - ert • en -en •en jen ien -en ien •en een len len •en ¦en 25 38 % van fan Imp Utl In Nick c A C » tnö Am Sitk » Am Motor » Am Rad Am Smelt Am Su I Am Ia t Anaconda Atchison 1 Balt » J Bel hi St ' Jhes a O ChrvHiei ijities ö Columo « a * Cont <-> ll Curüss » L)u Poni First A L ieneral fc > Jen Mm irevhouno lr>ne s L üenn Cop vlontg w Nat C-«n N UHir ^ r Nat Slee \ w V pru 1 Nort A tt Penn Hall ptiilipt Pet Procl a t Rep Steel Shell UI South <_ Stand 81 Stand Oil Sun M 1 lexaf insi ririe Wuif union M H U b stee ' Wesl Ele < Wilson Woolwortb ProloDsatl * 48 % 35 % Mijnbouw en Petroleum BilUtOD le K 395 392 ld 2e Rubr 334 % Dordt Petrol 69414 ld 7 % Prei 693 % K PeU 1-2P 156 ld 5-20 154.10 ld 50-20 154,40 Moeara ffi f 1345 ld 1 wlnstb — ld 4 wlnstb 2080 I5H 49 330 707 706 -% 157.60 156.60 156,40 13321 ^ 63A 24 % 52 % 67 % 1)3 48 % 21 49 % 256 28ys 80 % 52 % 21 % 73 9231 5034 2122,50 Scheepvaari en Luchtvaar 1561,4 142 118 1641/2 130 H,A,L Java-Ch P K.L.M, K,N,S M Kon Paketv 158 % 143 % 119 165 % 131 165 137 245 Vj 143 % 139 % Stv MD Ned Nievelt Goud Phs V Om Rott Lloyd Scheepv Urne 163 135 242 141 137 4014 ¦ en 901 / • en 28 % • en — en 15 % en 423,4 er \ — erl 70 % • en 72 % en 381,4 jen 68 % ¦ en 22 % • en 1763 ' • en 24 / ¦ en 39 % en 95 en 17 % 372 360 140 115 236 556 li 324 132 214 % 391 296 100 395 164 I.S9 154 145 124 % Niet Adievo Obrigaties Prov Gem pubt lichamen A dam 47 S'/s _ — Adam 48 3',i 94 _ Rd ' SÜ-l 41/4 96 % 98 Rd 37 l-n'Hh — — Z-H 56 4V4 981/2 981/2 Bank - krediet ' en verrrtt '«' R':w/»*ien ' tt ïï M rsj fci ' ' 3^8 B N.U 58 o'/i 102K B N G ' BB e 96^4 ¦ en 12 ' • en 57 eert 3 % 103"/i i02yB 97 O den voor personen en andere maat schappijen Deelneming van vroegere Indische cultuurmaatschappijen aan haar oprichting zou worden toege juicht maar zij zal zich richten op een nieuw gebied met andere metho den en daarop ingestelde mensen Cultuurmaatschappij in Zuid Amerika nodig Mogelijkheid om Indische ervaring Weï groepen te gebruiken Dr ir A L S Bar hoofd van de directie agrarische vertegenwoordi ging buitenland gaf verder zün visie op de emigratie van Nederlanders naar de Zuid - en Middenamerikaanse staten Dat de emigratie naar Zuid-Ame rika een jaarlijks gemiddelde van 600 mensen niet overschrijdt heeft verschillende oorzaken aldus de heer Bar Een van de belangrijkste is wel dat het gemiddelde welvaarts peil er veel lager ligt dan in de andere emigratielanden Komt individuele emigratie weinig voor de groepsemigratie naar Zuid Amerika is hoewel klein in aantal toch nu en dan wel met succes ver lopen Tydens de tropische landbouwda gen die te Wageningen in de Land bouwhogeschool worden gehouden heeft dr ir D Tollenaar te Amster dam gesproken over het onderwerp „ Hoe breiden wy onze werkzaam heden in Latyns-Amerika uit " De heer Tellenaar legde er de nadruk op dat in Latijns-Amerika het enige tropische gebied der wereld met Westerse cultuur ligt zodat daar Westerse personen en hun maat schappüen niet worden bedreigd door de gevolgen van rassensentiment De landbouwbedrijven aldaar wor den in het algemeen met te weinig kapitaal en met geringe kennis van de moderne landbouw gedreven Het zijn voornamelijk gezins - n familie bedrijven en hun grootte wisselt van vrU klein tot zeer groot Na afschei ding van Indonesië ligt er in Neder land een reserve aan tropische land bouwkennis braak die al of niet ge zamenlijk met hier beschikbaar kapi taal ten voordele van Latijns-Ame rika en van Nederland zou kunnen worden gebruikt Twee remmen In een overzicht van de economi sche commissie voor Europa der Ver Naties over de situatie op de Euro pese markten voor gezaagd zachthout hardhout en klein formaat rondhout wordt opgemerkt dat de ontwikke lingen in de Europese houtmarkt ge durende 1958 en 1959 eens te meer hebben uitgewezen in welke mate deze markt afhankelijk is van en ge voelig is voor de algemene tendentie en veranderingen in de ontwikkeling van de Europese economie Zachthout Terwijl 1958 geen gunstig jaar was voor de Europese markt voor ge zaagd zachthout deed zich in 1959 als gevolg van de nieuwe economische expansie in het grootste deel van West-Europa en de aanhoudende groei in Oost-Europa een belangrijke toename van het verbruik van ge zaagd zachthout voor alsmede een opmerkelijke opleving in de Europese handel in gezaagd zachthout en een ommekeer in de dalende prijstenden-üe Naast goede vooruitzichten voor een aanhoudend hoog peil van het verbruik wordt verwacht dat de import vraag tot minstens in 1960 zal voortduren Ook de zwakke situatie op de Euro pese markt voor hardhout die zich gedurende 1958 voordeed werd in gaande jaren werd hierin voor '- n door een grotere invoer - an stammen Dat er op dit gebied nog zo op vallend weinig tot stand is gekomen moet hoofdzakelijk aan twee oorza ken worden geweten Ten eerste moet men in Latüns-Amerika niet proberen zuiver buitenlandse onder nemingen te stichten Ten tweede zijn psychologische factoren bij ge zamenlijk zakendoen in Lattjns Ame-rika veel belangrijker dan in het al gemeen wordt aangenomen De heer Tollenaar gaf o.a in over weging de oprichting van een nieuwe cultuurmaatschappij van Latijns Amerika en het stichten van een proefstation in Suriname Oe oprichting van de cultuur maatschappij achtte de heer Tolle naar het belangrijkst Zy moet de weg bereiden en een stimulans wor - Verplichte kasreserve banken blijft 7 pet Naar wij vernemen heeft de Ne dtrlandsche Banlc besloten het Icas reservepercentage voor de oa.iken in de komende nieuwe periods te hand haven op zeven per cent ^ S In geldmarktkringen had men na de discontoverhoging van zaterdag jl met % percent verwacht dat de centrale bank oolc het percentag van de kasreserve zou hebben ver anderd en wel ¦ als aanvullende maatregel op de discont^overhoging Posities Nederlandse schepen AagUdyk 7 500 m ZZO Walvisbaal AagtekerU 18 te Marseille Aalsdyk p 17 Gibraltar n Halifax Abbedylc 17 op 600 m N Azoren Achilles 17 op 210 m WZW Ouessant Admiraicngracht 18 te Kasko verwacht Adonis 17 V Hamburg n Antwerpen Ador 17 V MilEordhaven n Rouaan Aepis ' a V Amst te Curagao Agamemnon 17 op lüüO m ZW Azoren Akkrumdik 16 v Cristobal n Los An - gelos Alamak 17 v Havre n Marseille Albatros 16 v Rott te Londen Atbireo p 17 Oporto n Antwerpen AlblBsserd^'k 17 4B0 m NO Azoren Alca 17 nog ten anker La Guaira Alcor 17 V B Aires n Recife Algenib 17 op 160 m O Bahia Alhena 17 op 265 m WXW Dakar Ali Damhof 18 te Mantyluoto Aliotb p 17 Bahia n Antwerpen Alkes 17 V Rott n Rio Janeiro Alphacca 17 960 m ZZW Kaap Verd eil.Aipherat 17 op 100 m O BahiaAlwaki P 17 K St Vincejil n Havre Amalie B 17 v Suez n Aden Amasus Fluvlus iG te Londen Ammon 18 te Pto Cabelto verwacht ' Ampenan 18 v Antw te Londen Amstelborg 17 v Rott n Ronnskar Ain'ïfeldicp 17 260 m N Mona pass Amslelkrnn 18 132 m NW Fremantle Amstellaan 17 120 m NW Azoren Am&tcHand p 17 Flnisterre n Sf Vin cent KV Amstelmeei 17 160 m ZZVJ Freetown Anistelstroom 17 v Amst - n Londen Amstelvaart 17 520 m NW Geraldton Ancora 18 v Finland te Groningen Andj-k 17 V Galveston te Houston AnKtja 18 te Rotterdam verwacht Anna Elizabeth 17 te IJmuiden Anna Henny p 18 Ouessant n La Pallice Annenkerk 17 op 710 m ZZO Monrovia Antarctica 18 v Rott n Obbola AntiHa p 18 Brunsb n Boston Appingedani 18 170 m ZW Ouessant Appingedyk 17 v P Tahsis n Stockton Ardcas p 17 K de Gata n Tenger Arfndsdyk 17 te New Orleans Arendskerk 17 ten ankei Bremerhafen Argos 17 op 100 m ZW Ouessant Arnus p 17 Brunsb n Agnesberg Aries p 17 Sandhammern n Stockholm Arn«dyk 18 v New Orleans te Havre Arnoudspoldcr 18 te Antwerpen Artemis 17 op Orinoco rivier Aruba 18 v Bremen te Stockholm Asniidiske 17 165 m ZZO Nantucket Aslt riipe 17 op 260 m ZO New York Atlas 17 V OdenSG n Aalborg Attis 18 V New York te Curacao Audacia 19 v Londen te Rott verw Avanti 16 v Par te Sarpsborg Averdyk 18 v Rott n Bremen Axeldyk 17 te New York Ball 17 op 280 m W HalmaheiraBanka 18 v Wisnvw te Galway verwBatavier S 18 v Rott te LondenBat jan 17 op 140 m NNO SingaporeBawean 17 v Bremen te Houston Beekbergen 18 v Fowey n Terneii/,enBeppie p 17 South Goodwin n GefleBermuda 17 te ScheveningenBern 17 v Bordeaux n Newport Bcrnina IT te KopenhagenBernissc 20 te Ceuta verwachtBptty ' Xnnp S p 17 Wight uitreisBeierland lü te Rotterdam verw.Bioruni 18 te Fleetwood verwacht '¦ Bilhton 7 V San Frantisco n KeelungBinlang p 17 K de Gata n Amst.Blitar 17 op ï50 m NO Bahama Boi>sevain 19 te Okinawa verwacht Boreas 17 v Barrelona n Tarragona 1 Bnrnrif 17 v " HrberR n Slite I Bosco 18 V C lbo te Bombay Brouwersgrachi 17 V Antw n Helsinki Camerounkust 18 v Havre te Amst Capella p 17 K de Fer n Manchester Carnissesingel 18 v Vliss n Bayonne Carrillo 17 v P Cortez n Sta Marta Cariairo 17 V ^ rmuelles n Los Angeles CasDutnncr 8 v Rouaan te Dakar in.i 18 tp tvhitslatale verw Cascade ' 3 te Avonmouth verwacht Castor p 17 Gibraltar n Antwerpen Catharina W 15 v Dublin n Rath - muilen Charis 18 v Houston te New Orleans Cito 18 te Felixstowe verwacht CoDfid 18 V Amst te Rotterdam Congokust 18 V Duala te Lagos Curacao 18 v Antwerpen te Londen Dalerdyk 17 330 m ZO T«huantepec Daphnis 17 270 m ZZW Pto Rico n Houston Delfshaven 17 op 220 m NNW Azoren Delfzijl 18 te Londen verwacht DcmorriiRt 18 te f-onden v<>rwarht Deo nuce 17 te lnvelkelthlll ^ Diemertlyk p 17 Punta Burrica Diiia 17 V Rotterdam te IJmuiden Dinkcl 18 V Lonedn te Antwerpen Oita Smits 17 v Rolt n Bremen Dolfijn 17 V Rendsburg n Fredriksund Dollard p 17 Dover n Gloucester Draco p 17 Beachy Head uttrel » Dient * p 17 Socotr » n Singapora Drittuta 17 v Zaandam te Rotterdam Duiveland 19 te Rotterdam verwacht Eemdyk 17 op 740 m Z K Race Eemland 17 400 m ZZW Kaap Verd eil Eemshorn p 17 Lizard n Preston EemsmoDd 17 v Walkom te Skogby Eemstroom 16 v Amst te Lelth Eenhoorn 17 v Lattakia n Iskenderuil Elisabeth Roorda p 18 Holtenau Eijo 18 nm te Holtenau verwacht Elsa 17 V Kotka te Zaandam Engonia 17 v Swansea n Rotterdam Eoa 18 V Bremen te Rotterdam E«(iiator 19 te Rotterdam verwacht Erebus 16 v Stettin n Grangemouth Esraut 18 v Stockohlm te Rott Expo 18 V Amsterdam te Vllsslngen Eyo S 17 V Antwerpen te Esbjerg Fambo p 17 Ouessant n Rotterdam Favoriet 17 te Hernosand Ferocia 18 v Dahouet n Huil Fiducia 18 om 23 u te Rott verw Fiducia 2 18 v Maassluis n Londen Flevoland 18 te Boston verwacht Fraiika 2 p 17 Kaap Villeno Frans BÖhmer 17 te Saloniki Fraternité 18 te Kolding verwacht Friesland SSM 17 te Zeebrugge Gaasterkcrk 17 v Hongkong n Slnga - T,8 Paloma 18 te Rotterd.3m verwacht Lauwersborg p 13 Kiel n Ljugna Lawak 17 130 m 70 San Salvador Leemans IB te < iicken Leeuwarden 18 te La Ceiba Leiderkerk 17 op 350 m W Kreta Lekhaven p 17 Wight n Las Palmas Lelykerk 18 300 m NNO Guardatui Leopoldskerk 17 120 m NW Bombay Leto 17 V Rott n Baltimore Letong 15 v Colombo n Singapore Leavekerk 17 op 400 m ONO Aden Libertas 18 v Sevilla te Rotterdam Liberie 16 ten anker Southend Lindekerk 18 te Bandar Shapur LIteco 17 te Southampton Lissekerk 17 v Koweit n Bushtre Loenerkerk 18 v Rott te Amsterdam Loosdrecht 18 v Mombasa n Aden Loppersum 17 v Jacksonville n Sa vannah Lotus 16 V IJmuiden n Londen Louise 17 v Halmstad te Grouw Louis Lantx 17 v Rott n Monrovia Ludo p 17 Brunsb n Kings Ljmn Lutetla 17 v Zdzehoe n DeUzUl Lydia H > 17 v Vliss n Ballina LUnbaan p 17 Kiel n Stockholm Goole Geert 16 V Newcastle n Landskrona Geertje Buisman 17 v Port Sudan n Port Said Geeststroom 17 te Maassluis Geja 16 v Rudkobing te Somaes Gemma 17 v Londen te Antwerpen Gerd 17 v Amsterdam n Londen Gersom p 17 Utklippan n Raumo Geziena Hendrika p 18 Wiek naar Manchester Gironde p 18 Ouessant n Rouaan Gloria Maris 19 te Bombay verwacht Gre 18 v Rotterdam te IJmuiden Greta 18 V Kirkcaldy te Dundee Groote Beet 17 630 m ZZO Monrovia Grutto 18 te Londen verwacht Hada 2 18 v Duinkerken te Rott Haskerland 18 te Rotterdam verw Ilathor 17 v Amst n Alexandria Havik 16 V Newross te Cardiff Hector 18 v Rott te Hamburg Heemskerk 18 v Antw te Rotterdam Heemskerk Vi 18 v Nykobing naar Sornaes Helena < v B p 17 Ouessant Helicon 17 v Philadelphia n New York Helvetia S 18 te Dammam verwacht Henny T p 17 Sandhammern n Karls - borg Henrica Thekla 18 te Le Legue verw Henriptlc B 16 v Gibraltar n Palermo Hermes 16 v Colombo te Bombay Hersilia 17 op 460 m NO Barbados ¦ 17 op 820 m WZW Ouessantl > n 7 op 510 m W Finisterre H larccht verm 19 v Emden n Rott HontPstroom 15 v Amst te Huil Hoogezand 17 te Plymouth Hoogkerk 17 v Antw te Hamburg Hoogland 17 v Rott n Newcastle Hoogvliet p 16 Gibraltar n Honfleur Houtman 17 270 m ZW K St Mary Houtman V p 17 Doggersbank Hunze 6 17 v Hamburg n Groningen Hydra ^ 7 op 210 m W Ouessant Hydra fPl 18 te Hamburg Ida D 17 V Huil n Porsgrunn Ida Ptcter 18 v St Louis n Aberdeen ïrtike 19 te Cap Haitien verwacht Insp Meriem » 18 te Grangemouth verwacht nirepide verm 19 v Bordeaux naar Bayonne Ivoorkust 17 V Antw n Hamburg Jagersfontein 17 v Las Palmas Kaapstad Jan 17 V Douglas te Dublin Jan Kreumer 18 te Colchester Jannie p 17 IJmuiden n Southampton Japara 17 op 125 m OZO Socotra Jason p 18 de Azoren n St Lucia Jato 16 V Hartlepool te Buckie Jenjo p 17 Kattegat n Harlingen Johannes p 17 Texel n Munkedal John M 18 V Donges n Thameshaven John V 6 V Cork te Swansea Johnny 17 v Agadir n Rouaan Joost p 17 Oland n Sundsvall Joseph Frering p 17 Dakai Jozina p 17 Lizard n Dublin Julia Mary 19 te Bordeaux verw Juno 17 V Sundsvall te Mantyluoto Jura 18 V Rott te Londen verwacht Jutland 16 v Ceuta n Monfalcone Karachi 18 v Fangl te Castanas Karimata 17 op 360 O Socotra Karosea IS te Merauke Karsik 17 op 210 m ZO Seychellen Kastanjesingel 18 v Bayonne naar Lowestoft Kemphaim p 18 Gibraltar Kloosterdyk 17 v Antw te Bremen Kontiki 16 v Teignmouth n Abo Kora 16 v IJmuiden te Londen Korendyk 18 te Philadelphia Kroonhorg p 18 Brunsb n Sete Labotas 17 v Delfzijl te Amsterdam Laertes p 17 K de Gata n Port Sidd lAngkoeu IT cp W V » XfW KlMpMl Maas 18 v Vigo te Rotterdam Maasborg 18 v Malden te Skiën Maasdam 20 te Malaga verwacht Maaskerk 17 v Antw te Rotterdam Maasym N 18 te Rotterdam verwacht Majorca 18 te Qulmper verwacht Makkum 18 v Portsmouth te Rott Malta 17 v St Malo n Dordrecht Manto 17 v Tunis n Malta Margriet Anja 17 130 m ZW Ouessant Maria S 17 te Gothenburg Maria W 18 te Rotterdam verwacht Mariscal Lopex 17 700 m ZW Kaap Verdische eilanden Markab 18 te Montreal verwacht Maron 18 v Rott te Amsterdam Martinistad 18 te Antwerpen Marva 17 180 m N Kaap ViUano Mascotte 18 V Rott te IJmuiden Mathilda 17 280 m WZW Scilly Medon 19 te La Guaira verwacht Medusa 17 v Stockholm n Klaipeda Memnon 17 v Nassau te Baltimore Merak N 17 225 m ZW Kaap Verd eil Mctes N 18 V Victoria te Antwerpen Merwehaven 17 v Rouaan n Casablanca Merwestad p 17 Brunsb n Brugge Meteoor p 18 Gjedser n Poole Michel Swenden 17 te Vlissingen Midas 18 v Napels te Palermo Midsland 17 v Rotterdam n Leith Mies 17 V Kotka n Hartlepool Mlrzam N p 18 Estaca Point Modjokerto 18 v Singapore te Penang Molen.singel p 18 Oporto uitreis Muphrid N 18 te Nykobing F verw Musi Lloyd 18 v Hamburg n Mlddles - bro Musketter p 17 Ameland n Colchester Mylady 17 v Bordeaux n Cacn Mynias p 17 K Roca n Rotterdam Myra p 17 Start Point n Waterford NaerebQut 19 te Middlesbro verwacht Nanusa p 17 Oran n Port Said Xeeltje B p 18 Oporto n Imperi » Nelly p 17 Sir Jubal n Suez Neptunus p 18 Ostende n Vannes Nieuwehaven 17 te Duinkerken Nieuwe Waterweg 17 v Abo n Newry Nleuwland 18 v Goole n Harlingen Noord 18 V Rotterdam te Flensburg Noorderkroon 17 te Skive Noordkaap 18 v Ostende te Amst Noordland 19 te Rotterdam verwacht Noordster p 18 Kiel n Yxplla Noordwyk 18 op 150 m NNW Dakar Notos 17 V Patras n Piraeus Nusakan 17 v Helsinki te Sardama Niienstoin 15 v Dublin n Rathmullen Oberon 17 v Curasao n Baltimore Olive p 18 Vlissingen n Huil Ommenkerk 17 v Amst n Bremen Oostcrburgh 18 te Rotterdam Oostkerk 17 op 410 m ZO Cylon Oostzee 17 v Rott n Dublin Ootmarsum 17 v Savannah te Havre Oranje 17 op 560 m ZW Azoren Oranjepolder 18 te Rotterdam Ouwerkerk 18 v Tanga te Mombasa Overysel 17 op 130 m \' 0 Massawah Pacific 18 V Nantes te IJmuiden Pamir 18 v Grangemouth te Grmisby j Pandora 17 v Telgnmouth n Vesteras I Patricia p 17 Ameland n Shoreham j Favo p 17 Oland n Munksund Pegasus 18 v Swansea te Zaandam Peperkust 18 v P Noire n Matadl Perregaux 18 te Nantes verwacht Pbiletas 18 v Amst te Hamburg Phoealx 19 te Rotterdam verwacht Piet Schipper 17 te Londen Pieter Geertrnida p 17 Majorca naar Prevesa Pieter S 18 v Rotterdam n Swansea Pionier 16 te Stettin Plancius 17 te Kristinehamn Poortvliet 20 te Newross verwacht Port Talbot 17 v Norrkoping n Raumo Primus p 18 Kiel n Oxelosund Prin ^ Casimir 7 235 m OXO Belle Isle Prinh W V Oranje 17 te Que:.e Prins Willem 3 17 te Detroit Prins Willem 4 p 17 Father Pu,i Prins Willem 5 17 940 m OZO F lale | FEOciro & vr tten anker Bornholm Sydney Wlllemija 18 te Brest rep Willy p 17 Hanstholm n Dunde * Wonorato 17 op 30 m N Borneo Wijmers p 17 Bomholm n Luie » Ysel 18 V Havre te Rotterdam Yssclborg 15 te Lovisa Zaankerk 17 op 100 m WZW Mlnikoy Zeehaan 18 te Yarmouth verwacht Zephyr 17 v Londen n Genua Zevenbergen 19 te Leixoes verwacht Zonnekerk 18 te Newcastle NSW Zonnewyk p 17 Anti Costi eil Zeeland 17 op rede Lake Charles Zuiderkruis 18 te Wellington Zuidland 17 v MethU te Oaxen Zus 17 V Danzig te Quimper Zwaantiena 16 te Hamina Zwartewater 16 te Halmstad Tankvaart Abida p 17 K de Gata n Thameshaven daarna Rotterdam-Oslo AcUa 17 op 780 m WNW Fremantlt Acmaea p 17 Ouessant n Port Said Area 17 200 m OZO Kaap Cotocha Bloemendael 17 v Amst n Trinidad Callex Deltt 17 218 m ZZO Cocos eil i Caltex DeUzyl 18 V Rott u Kopen hagen Caltex Elnahoven 17 J30 m WZW Ma - niua Caltex Gorïnchem p 18 Brunsbuttel Calte % Nederland 17 v I.alte Charlai n Durban Caltex Pernis 17 140 m NW DieSdah Caltex Rotterdam 19 om 10 uur vm tt Hoek van Holland veirwacht Caltex The Hague p 17 K de Gata Caltex Utrecht 18 om 24 uur te Hot terdam verwacht Camitia 17 op 1120 m NO Trinldail Cinulia 16 te Durban daarna Curacaa Cities Service Valley Forge 17 292 m O Mogadiscio Ctavella 19 te Lyness verwacht Cradle ot Liberty 17 op 480 m ONO Fernando Noronha Crania p 17 Domnica 3 dec te Alexan * drie verwacht Dorestad 18 v Yokkalchl te Mlrl Duivendrecht 18 v Purfleet n HuM daarna Rotterdam Elizabeth B 17 op 150 m O Bermuda Ena 18 V Maracait » te Curacao Esso Nederland 18 te Antwerpen Es60 Botterdam p 17 Muscat Jacob Verolme 17 te Caldera Johannes Frans 17 v Chanaral n Bal - boa Kabylla 17 op 380 m ONO K Frle Kalinga 17 v Anacortes te Balboa Kalydon 16 v Savannah n Pta Cardon Kara 21 te Maracalbo verwacht Katelysia 17 op 380 m WZW ManlUa Keiletia 17 dw Bahrein 30 te Kaap stad verwacht Kellia 19 te Rotterdam verwacht daarna Curacao Kenia 17 op 360 m WZW Fedala Kermla 18 v Abadan ta Singapore Koningswaard 17 70 m NO Cayemw Koratla p 17 Natuna eU 25 te Yok - kaichi verwacht Korovino p 17 Guadeloupe n Pto Miranda Kosicia 17 op 1000 m ZW Azoren Krebsia 17 1200 m NO Pitcalrn eU Kryptos 18 te Mena al Ahmadi Kyiix 20 te Rotterdam verwacht Liberty Bell 17 175 m KNO Comoro eU Males 17 v Smgapore n Saigon daarna Miri-Singapore-Pladju-Balik Papan Mitra 17 op 690 m WZW Azoren Mohamed Beza Shah p 17 Ouessant Munttoren p 17 Oran n Eastham Mydrecht 17 v Amuay n New York Naess Commander p 17 Kreta Naess Tiger p 17 Dover Pendrecht 20 te Augusta verwacht P G Thulin 17 144 m W K Lomaa Philidora 17 100 m O Ras Fartak Philine 19 te Bahrein verwacht daar na Umm Said-U.K./Continent Furmerend 18 V Barry te Amsterdam Reza Shah the Great 17 v Tripoli » n Landsend Rossum 18 V Gaeta te Rotterdam Saroena 17 v Christmas eil n Pladiu Stanvac ïalang Akar 18 te S Gerong Statue of Liberty 17 1155 m W Kaap Verdische eilanden Tabama p 17 Kreta n Landsend Taria 17 op 200 m Z Rangoon Thelidomus 17 v Curacao n Maracalbo Tommy W vinke 17 80 m W Lissabon Tomocyclus 16 V Curacao n Montreal Vasum p 17 Ouessant n Fawley Vlvipara 17 330 in ZZO Okinawa Vlieland 18 v Fao n Gibraltar W Alton Jones 20 te Mena al Ahmadi verwacht Willem Barendss 17 920 m ONO Trini dad Woensdrecht 19 te Malmo verwacht Zeesleepvaarl Cycloop met sleepbnol en bak ' 8 te Brest verwacht Hector 18 v IJmuiden te Rotterdam Rode Zee IB v Mogan City n Titan met t bakken 17 v Bott n Nlgerl » Marktberichten Bameveld i Barneveld 19-11 Eiervelling S.B.E Aanvoer 305.780 stuks handel redelijk Note ring eieren van 46 tot 55 gram ƒ 12.04 tot ƒ 14.29 eieren van 55-60 g ƒ 14.51 tot ƒ 15.03 eieren van 60 66 g ƒ 15.15 tot ƒ 15.91 eendeëieren van 59 71 g ƒ 9.22 tot ƒ 11.24 alles per 100 stuks Coöperatieve Veluwse eiervelling Barneveld-Ede weekaanvoer circa 1.250.000 stuks waarvan er thans 642.940 werden geveild Handel kalm Notering eieren van 48-55 g ƒ 13.02 tot ƒ 14.44 eieren van 55-60 g ƒ 14.46 tot 14.76 rirtrn vsn 60-63 g ƒ 14.46 tot 14.76 eieren van 60-63 g ' f 15.38 tot 16.63 Eiermarkt Aanvoer 2.100.000 stuks Handel in grote eieren rede lijk in henneëieren vlug Notering eieren van 58-66 g ƒ 14.80 tot g 16.25 kiloprijs ƒ 2.55 tot 2.46 eierea van 50 57 g ƒ 13 — tot 14.60 küoprijs ƒ 2.60 tot 2.56 Prijsnotering Gelders-Overijssel se vereniging van eierhandelaxen Grote eieren ƒ 15.25 tot ƒ 16.25 gew 62 68 g kleine eieren ƒ 14.35 tot ƒ 15 — gewicht 56-61 g henneëieren ƒ 12 — tot ƒ 14 — gew 50-55 g Pluiraveemarkt Aanvoer plusmi nus 65.000 stuks Notering per kilo gram slachtkippen ƒ 1.55 tot 1.65 slachtkuikens ƒ 1.60 tot 1.90 Handel traag Notering per stuk ganzen ƒ 8 — tot ƒ 9 — tamme konijnen ƒ 4 — tot ƒ 9.50 hazen ƒ 3 — tot ƒ 8 wilde konijnen ƒ 2.75 tot 3.25 patrij zen oud ƒ 1.25 tot 1.50 patrijzen jong ƒ 2.75 tot ƒ 3.50 fazanten ƒ 3.75 tot ƒ 4.75 Varkensmarkt Aanvoer 129 stuks Notering bigg n ƒ 53 — tot 68 — drachtige zeugen ƒ 300 — tot ƒ 460 - Handel redelijk delijke minstmarges I Lagere winst bij machinefabriek Alkmaar De directie van de Nederlandse Ma chinefabriek „ Alkmaar " N.V deelt mede dat de resultaten van de eer ste 3 kwartalen van het lopende jaar zeker zullen achterblijven vergele ken bij de eerste drie kwartalen over 1958 Dit is een gevolg van het af werken van de in 1957 en begin 1958 mede onder invloed van de beste dingsbeperking verkregen minder lo nende orders Momenteel is de order portefeuille zeer bevredigend bij re - Bank - krediet en vertwexen Ajnsterd Bank Gron l Cr.b Herstelb prat H.B.U eert Landbouwbaxuc Ned Cred.b B Ned Middenst.b Ned Overzee B Rotterd BanH Slavenburg s B Twent Bank o ^ S20 157^/4 2553,4 78 183 170 164 2803,4 179^2 252 B Ned Q c ' 52 1621/3 161 ^^ B Ned G r bt 1221/2 122V2 Ex.-t my i>h o^b 102V3 103 Ex.-l my ' 58 SVi 101 Va lOlA Culturtt Besoeki Tabak Jav Cult mt Kendeng Lemb Majang Iand V Ned N Plantm Ngombezl Cult Nl.S.Ü O.-Java Rubb m Serbad]adl C m Stmiatra-rub m Transatlantica Vico Rubbei m Vorsteiü 250 500 Z Preangei R.m Gr L C.b ' 52 ö 101 lOi HerstelbanJt 4»,i lOOii lOOft Midd.cr ' 57 i^i lOli /^ lOli/è Midd er 4 ^'« 99^/2 9914 183,4 S 6 1681,4 185 6 16 % 19 80 11 % 6 % 11 Midd er ' 56 4 97 % 9733 Hypotn.banken pandbrieven lOl^i 100 84 % 83% 50 84 % ÏÖS 841/4 833,i ÏÖ174 84 Fr.-Gr Ii.b DW 6 10314ld DV 8 101 ld DO 4%t 100 ld DE-VE 31/4 85 ld DA-VA 3 — N Hbk set G Wt 85 ld K 3 841/4 ld B S — Handel Industrie en div AIMJE-Adam — Albert Beyn 399 Alberts Boutb 101 % AJg tUtnd « L 83 Alg Norlt mu 660 Alkmaar N ml 208 Aiweco aand B w % Utt Hb X 8 104 Utr Hpb 10.344 83 % ld E EE P 3 83 Westl Hb 2Z e 102v4ld O 9 101 ld N.-O 3y4 84 % Scheepsverbandmaatschappljen Eerste N Scb S 100 % — ld stafleU 3 % — 85 Ned Sch Hb 4 — 104 % Rott Sch Hb t 104 % _ Amstel Br nj.o 472 Z.-EL HypD 3 % 79 365 335 157 % 138 % 187 % 110 259 % 160 Handel en Industrie Alg K U ' 44 SM — 99 Alb HeljD W.O 4 124 % IW/i Amstel Br S 102 102 Berghs en J 8 » 96 % 96 % Byenkorf 6 110 _ Coöp MelKC 4 98 % 98 % D'ka Staalt 8 » — _ Nat Gr • S » 102 _ Philips d.l ' SJ 4 94 % _ ld ' 48 8 % 95^8 PhlUps d.l - 49 3 % 92 % Pegem 1-2 ' il 6 I093i Amsterd Ball Amsterd Ot.Amsterd RijtANIEM N,B.Auto « erviceBecbt en Dys.Beeren tncot.Bergh pap B)BlaauwboedBLDdenstetlD nrc 156 Bols Lucas 510 295 331 143 % 420 388 % 292 296 162 % 301 353 93 140 % 118 % 95{j 921/8 109H 101 107',i 1081/4 108 V2 1001/4 Pegem ' 52 PBGUS 1957 PGEM - 57 ld ' 68 ld ' 51-'52 Werkspoor 4 » 101 8 _ e 107 6 107 % 4W 100 S14 _ Borsimii eert Breda machX Brocades-St Bronswers B Btihrmann't p BUenkort asA Centr SuUcei Cobra Spoor - en Tramwegen Ned Sp ' 57 K't 1011/4 Ned L 8 ' S 8tó 3 % Convert Obligatie Curas aana Demka Staall Dlkkers en Co Dorp en Co Dr,-Ov Boot DRO 101 % A.K.O Berkels P BlUtOD Boeke en U Borsiuny HoU Beton Ketjen Sehokbeton ütennohlen Ver Mach.fabr 159 Zwanenb Ors O 217 Premieleningen Alkmaar ' 90 Ui 81 A ' dam CenA Idem ' 51 po Idem ' S6 1 Idem ' 58 n ld 195B-3 Breda ^ 54 4 1311,4 S',i - S 1381,4 iVt 104 % 3 % 851/2 4 — t — 3M 9614 « 135 EdelmetaalEdelmeUal pret — Electrolascb & 344 Elektr Dordt 173 Elektrot HL L 13514 Elsevier Ultg 325 EmbaU eo B.b 136Ërdai MU — 1381/2 104 85 142 9614 136 124 % Excelsior met 155 Fltt Ned.-Am — Gerotabi n,t > 164 Geveke en Co 378 Gist en splr 334 % 565 no 165 % 255 174 405 200 415 485 20134 1651,4 222 490 121 334 447 224 208 256 3993,4 277 149 Souda-ApoUo GrofsmederO Grujrtet en Zo Guntzel en a 81 % 82 % Hagem en C Havenwerken 97 2 i 82 ' i ZM 8014 2W 901/3 2tó 90 % 2»!i 801,4 HazemeUet Heem v 4 Heemal 90 90 % Helneken '» Hensen Macü Dordreohi SB 2l < Hero Eindh ^ 54 Enschede ' 54 • s Grav ' 52-1 Idem ' 52 n Rdam ' 52 1 ld ' 52-2 ld ' 57 Utrecht i»5 '^ Zuid-HoU ' 57 Heybroek iV _ 214 80 2V3 - 2W 87 % 2W - 2tó 88l < ¦ iM 9934 2\i 92 8W 961,4 82 793,4 Hoeks Macb Hollandia-Kat HoU Beton Hoa Const AB 9014 HoU BfleUcs.t Hoogenboscb Hooimeyei 911/4 963,4 Indole Ing bur öouwn Internatte Intern instellingen Wb Cvü $ 100(1 3 — ld lono 83 Int Gew Betor 220 Int Kunstst Int Viscose Jansen en 5ui Jongeneel Kemo uoraeti Ketjen K isn Key Boutb Kiene Sulkerw Kondor Kon Ned Pap Kon Ned Zout Korenschoot KoudUs Kromhout Kon Vet rap Leeuw Papt 833,4 64 % 320 89 Europa Denem ' 38 « R Boscb ' Se 3 Dortmund H H Dames £ 1924 ïoung n 193(1 HUttenw R 3 Cere H E 81 4 % Noorw ' 58 414 525i,'2 SSft 107 104 rV 1653,4 249 106 % 98 9214 44434 106 % 104A 249 106 % 97 % 913,i 179 299 2351,4 254 625 % 128 % Afrika ü ï ü - All Anglo Am 55 4 85 % 4 % 89!4 85 89 % 183 331 240 Leid Wol Lett Amsterd Lindeteves Lyempt LUm en Oei u MaxweU Meell N Bak Metaverpa Meteoor Bet Nieal Nyma a.tA 370 % 36j Niel-Actieve Aandelen Participatiebew ijzen H BB bel a 1690 1695 Aand in beiegg'ngsmijen 138 115 252 % 555 327 397 396 189,50 191 213 215 47450 178.50 Wereldenergie Interunie bd Rotïeco r 50 Unitas t 51i Ver BeMl 1894 CanadB Lien ¦ Chein fund Massach in « ti Television e F 214 % 390 296 ' i ' 003,4 110 13 « 12 I3A 16 % 111 121 12!4 13A 16?4 1625 160 1.5414 141 124 % 
16 " Donderdag 19 november 1959 - 67e jaargang no 172 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD De formule voor het gehsim van Wala's perfecte pasvorm is ' n beha in 32 maten Wata geeft 2 vrouwen elk b.v met maat 48 — de ene met wat meer de andere mei - vat minder buste — ieder een aparte beha die voor haar maat ge maakt is Met de Wala corsetten is het net zo Voor iedere taille-omvang zijn er 2 hoogten 3 heupwijdten en 3 lengten Totaal dus 12 Wala variaties Totaal dus volmaakte pasvorm Alléén gevestigd VISMARKT 13 NACHTEGAALSTRAAT 78 WERKSPOOR Nieuwe verbindingen - moderne „ SHELL X-100 " Multigrade motorolie - economisch autorijden Ik om^iZvrmiiM ^^ I Nooit lag een baby lekkerder dan In een KALTAG kinderwagen MIJN MOEDER IS BLIJ Nooit wandelde een moeder vlotter dan met een KALTAG kinderwagen MIJN VADER IS GELUKKIG Nooit kocht een vader beter dan een KALTAG kinderwagen INDERDAAD DIT IS DE WAGEN VOOR MOEDER EN KIND Kahaf looft of kottllaftn fs voorzien van solide riemvertng m bekleed met afwosbaar nerk follvlnfl Reeds 75 jaar worden er kinderwagens gefabriceerd door de ¦ O O Levering door de fabriek rechttuteksaan gebruikers N.V UTRECHTSE KINDERWAGENFABRIEK BOTERSTRAAT 10,tvlck Nj dt MarMifloaa tel 11847 UTRECHT BEDBUF TE UTRECHT vraagt voor haar fabriek Gonstr.-bankwerkers Carrosseriebouwers Plaatdrijvers Plaatwerkers Rijtuigmakers Meubelmakers Ververs Meniërs Ongeschoolden voor gieterüwerkzaamlieden Regeling voor gedeeltelijke reisgeld vergoeding Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur en bovendien elke vrijdag tussen 19 en 20 uur op de fabriek bij de afdeling Personeel Bels - en Terznimkosten btj sollicitatie worden vergoed militaire bevelhebbers Maar wy verzoeken u de eerstvolgende maal dat u hen op foto of film ziet niet alleen op hun gelaat of kleren te letten maar ook uw aandacht te schenken aan het hor loge dat zij dragen Dit uurwerk zal zeer waar schijnlijk door Rolex-Genève vervaardigd zijn Zulke mensen verwachten van ledereen en alles een betrouwbare service en toch staan zij verbaasd over de accuratesse van hun Rolex hor loge Wij zijn trots dat deze mannen dit lo snel vanzelfsprekend vinden Oe Rolex Oyster Perpetual Dateiustt de op - merkeliikste prestatie uit de horlogegeschie denis Élke Datejust verkreeg een Officieel Tijd-controlebewijs van een Zwitsers insti tuut voor Officiële Tijdopname met de ver melding ¦• bijzonder goede resultaten " Deze accuratesse wordt beschermd door de beroem de Oyster kast Ret uurwerk wordt auto matisch opgetuundcn door het Perpetual Ro tor-mechanisrne alweer een Rolex uitvin-ding die grotere accuratesse waarborgt De datum die steeds om middernacht verspringt wordt aangeg,2ven op de wijzerplaat ver groot door een ¦• Cyclope " lens om het of lezen te rergemakkelxjken Dit is één van de zes borden overheerlijke Juliennesocp bereid met zomermalse groenten geurige tuin kruiden goudgele vermi celli en krachtige bouillon Per pak:Juliennesoep 48 centKalfssoep 48 cent Vermicellisoep 43 cent t ROLEX Een mijlpaal in de geschiedenis van de Tijdsbepaling \ m Tover 6 borden heerlijke soep uit elk pak HONIG geeft u niet vier maar zes borden heerlijke soep uit elk pak Dat betekent dat u twee borden extra kunt geven als ze er om vragen en dat doen ze HONIG soep - gemaakt van de fijnste ingrediënten - smaakt naar meer En die „ zes borden " zijn ook 20 gemakkelijk als u voor twee dagen soep wilt klaarmaken royale soepen HONIG ZES BORDEN UIT ELK PAK èn voordeliger in prijs » iiiii Daar waar de geschiedenis in banen geleld wordt op top conferentles kabinetszittingen mili taire bijeenkomsten enz ontmoet u deze man nen Geen dag gaat voorbij « onder dat ze ver noemd worden in de dagbladen de radio of de televisie Hun bekendheid is de maats taf van hun belangrijkheid - zowel voor de enkeling als voor de gehele maatschappij Het zou niet Juist zijn hun namen hier te noemen aangezien zich onder hen leden bevin den van koninklijke families staatshoofden en Oe Rolex Oyster Perpetual - In 1910 verkreeg Rolex zijn eerste Officiële Tijdcontrolebewijs voor een polschronometer Nu heeft Rolex bijna tweemaal zoveel polschronometers ver vaardigd als de overige Zwitserse horloge industrieën samen • ROOD ROLEX ZEGEL CHRONOMETER In 1926 vond Rolex de Oyster-kast uit de eerste waterdichte horlogekast ter wereld In 1931 vond Rolex het eerste zelfopwmdend Rolor-mechanisme uU D'^e Perpetual Rotor werd daarna vervolmaakt door de minste polsbeweging wordt de Oyster Perpetual automatisch opgewonden 
^ bw i t l j ^^ n iv l cUWaBtALT Donderdag 19 november 1959 - 67e jaargang no 172 17 Gloeilampen 25 • 40 met volle garantie 60 - 75 watt 0.35 Kogellajiipen 25 - 40 watt 0.45 Neem voor deze prijs enkele Opvouwbara paraptutt Bekend merkfabrifcaat Giote keuze in de nieuwste tinten Met kleine praktisch onzicht bare - schoonheidsfoutjes Normaal 18.75 nu Praktische broekklem Stevig uirgevoerd tweemaal ge lakt en met vilt gevoerd 29 cm lang Veinikkelde klem Slechts Naadloze nylons met ladderstopin boord ea teen In de 3 nieuwe modetinten led copper coral en mandarijn Inegulai Maten 9 tia 11 Malsjetpantalons Sterk melton in leuke ruitjes en strepen Smalle pijpjes met splitje Nu als Meevaller ALLE MATEN van 3 t.m 10 jaar Speculaas met nootjes en fijn gekruid 500 gram een grote zak vol 0.69 ' Galeries jSl^k Modernes i UTRECHT I AUTOMOBIELEN Opel Rekord 195S Mercedes type 190 met schuifdak radio 1957 Opel Rekord 1957 Fiat type 1200 T.V 1957 Fiat type WOO B 47000 km gereden 1957 Ford Versailles met L.P.G.-instalaltie 1957 Opel Kapitan met schuifdak en radio 1956 Ford Taunus type 15 M 1956 Ford Custom 6 cilinder 1956 Peugeot type 203 1956 Morris Minor station wagen 1955 Mercedes type 180 1955 Mercedes type 180 1954 Opel stationwagen 1954 Verkoop onder garantie Eventueel KNAC rapporten WILHELMINASTRAAT 1 TEL 3575 - DRIEBERGEN ONTSPAN LICHAAM EN GEEST Neem wekelijks een SAUNA BAD Een natuurlijk middel voor een BETERE GEZOND HEID Studenten reductie ^< istituut G V Wijhe BILTSTRAAT 129 utrecht Tel 19623 DRUKKERIJ J VERMEULEN v.h G J Willemse Nieuwe Koekoekstraat 35 vraagt voor zo spoedig mogelijk een drukker Sollicitaties te richten tot bovenstaand adres dage lijks van 7.30-17.30 uur Elektromotorenbedrflf ELMA N.V Ramstraat 21 Utrecht zoekt voor spoedige indienst treding steno-typiste Nederlands Geboden wordt een prettige afwisselende werkkring en goede salariëring TELEVISIE Uitkomst voor iedereen Wij leveren u totaalbedrag voor aanschaffing Af te los sen met f 3,75 per week Postbus 41 Den Haag Iedereen en zonder borg TYPISTE tijdelijk gevraagd Gehuwd geen bezwaar doch normale dagtaak Br onder nr 2-3466 bur UN KOUD WATER STIJFSEL /^ ^ Woninginrichting fflt-^J ERVEN CSMITHV Oudwijkerdwarsstraat 74-76 • Utrecht ONM ST MMAM KAPSTOKKEN praktisch en zeer modern THEEMEUBELS modern - gotiek HAARDSTOELTJES zeer mooie uitvoeringen HAARDBANKJES WANDREKJES verstelbaar in metaal zeer decoratief ROOKSTOELEN Enorme collectie TAFELKLEDEN SCHOORSTEENLOPERS • mach Smyrna zowel als hand weef TAFELLAKENS in surprise-verpakking BADHANDDOEKEN THEEDOEKEN MODERNE PLAIDS zeer mooi geschenk SLAAPKAMERKLEEDJES met solide verende kussens ook anti-slip BEZOEKT OXZE SPECIAAL INGERICHTE TOONKAMERS g U KUNT IN IEDERE PRIJSKLASSE SLAGEN ¦ ¦ ¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ üHBBNBaiBIBBBHHli H(0 ^ sountx Direct klaar in koud watert Spaar een '"' 4 plank vol Verkade ' doorkijk-bussen • •• van fraai plastic " mêm ^ met rode gele en crème deksels Dit is de meest ideale voorraadbus van stevig plasi tic waarvan U er niet één maar een heleboel zult willen hebben Een plank-vol En dat kan gemakkelijk want U hebt maar 4 Verkade be schuitbonnen en 59 cent voor een bus nodig Wat praktisch Uw Verkade artikelen blijven vers Uw zout en suiker droog en in één oogopslag controleert U de stand van Uw voorraad « Dat spaart snel:Voor59ceat en maar 4 bonnen van de rol Verkade „ Zacht-bros " beschuit geeft Uw leverancier Xj een plastic „ doorkijk"-bus VekkcuSt • ZACHT-BROS ' BESCHUIT ' i -;¦ vooral oot een aantaI„doorlcijk" bussen voor de volgende zomer ideaal in caravan boot of zomerhuisje Verbluffende ontdekking SOUPLEX koud-water stijfsel Nu kunt u veel gemakkelijker en veel sneller stijven mevrouw Want nu is er Souplex de stijf sel die direct klaar is in koud water U hoeft nu geen water meer te koken geen papje meer te maken Souplex koud-water stijfsel strooit u direct uit het pak in koud water - terwijl u roert - en uw stijfsel is klaar Souplex stijft soepel strijkt prettiger U ziet het als u ' t goed in Souplex hebt gesteven Het ziet er veel mooier uit Want Souplex geeft het zijn natuurlijke soepelheid En u merkt het bij het strijken Souplex plakt gegarandeerd niet Uw bout vliegt over het strijkgoed Ja met Souplex stijft u soepel en strijkt u prettiger Haal vandaag nog een pak in huis SOUPIÏX KOUD-WATER STIJFSEI ********** ** ** ** ** ** ** ********** *********** *¦* Mr * ** ¦** **¦ alleen vrijdag en zaterdag ZWANEDONS NACHTHEMD met vrolijke bloemdessins bedrukte behaaglijk warme damesnachthemden 135 cm lang Grote keuze van kleuren en dessins Ja en ook dit maal voor de grote maten een buitenkans maten 42 52 normaal 12.90 en 14.75 Slechts 2 dagen alle maten S'o zo *^ uw Modehuis df ^ ***-*****-***** M-***-**-M-*-M -*********^**** HELANCA DIRECTOIRES lange pijp Krimpvrij volledig geminderd super elastisch en sneldrogend, in de kleuren zwart paars turquoise marine koningsblauw, serice en wit Directoires 5,95 Slips 3,50 Maison de Bonneterie i Nacbtegaalstt 16/18 utrecht STENO-TYPISTE Ned TIJDELIJK GEVR Gehuwd geen bezwaar doch normale dagtaak B r onder nr 2-3461 bur UN Op zeer goede stand te Bilt boven vrijst WOONHUIS met TrUe vesiiging Bevattende 5 kamers en zol der Ruimte voor garage aanwezig Koopprijs 1 25000 - Te bevr Woningbnr v Scherpenzeel Sweelinckstraat 2bi3 Utrecht Telefoon 20733 FOTOHANDEL V A'damsestraatweg 202 Prins Hendriklaan 7 Voor geschenken om Uw fotovrienden te verrassen N.V MARJA KONINGSWEG 2 A Utrecht vraagt voor spoedige in diensttreding een bekwame kracht Toor magazynwerkzaam beden Zij die op de hoogte zijn van magazijnadministratie genie ten de voorkeur N.V MARJA Koningsweg 2 A — UtrecHt vraagt een STENO-TYPISTE Kennis van de Duitse taal is vereist Zij die ook de Engelse taal beheersen ge nieten de voorkeur Uitv soil worden uitsluitend schriftelijk ingewacht stijft soepel en strijkt prettiger KW 2ü WASMACHINES Bezoekt onze showroom aan de fabriek Oudegracht 196 tel 21666 Utrecht Wij hebben voor U snelwassers met zware wringer voor t 165 — van binnen en buiten wit geëmailleerd 1/4 p.k E.M.I.-motor Wij maken div mach o.a Combi dubbel wandig langzame wassers agitator f 228 — Alle was machines 3 jaar garantie Service binnen het uur Ook op gemakkelijke betalingscondities DRUKWERK VOOR HANDEL EN mDUSTRIB DRIFT 23 TEL 1643VUTRECHT I » * 
18 Donderdag 19 november T959 - 67e jaargang no 172 PROGRAMMA'S WEEK WH 20 Lm 26 nmtmU 1959 OUDEGRACHI 156 - TEL 17708 Werkdagen 2.30 6.4S en 9.00 uur Zondag 2 IS 4.30 6M m 9.00 uur CiNEMASCOPi Een openhartige film met sterke emoties door Helmut Köutner geregisseerd JuneAllyson — Jeff Chandler EEN VREEMDE IN MIIN ARMEN Stranger in my arms ® ZONDAGOCHTEND 10.30 UUR 2e WEEK ® De vermaarde film over de expeditie van Koning Leopold in Belgisch Congo VRIJHEREN VAN HET WOUD In prachtige kleuren Nederlands gesproken T Y VOORSTRAAT 89 - TEL 14384 Dagelijkj 2.30 4.45 en 900 uur " Zondag 2.15 4.30 6.43 en 9.00 uur Een lawine van spannende sensationele gebeurtenissen boeiend tot de laatste minuten John Wayne - Dean Martin - RIcky Nelson Technicolor RIO BRAVO l.v.m de grote lengte van de hoofdfilm verzoeke tijdig aanwezig te zijn /#•> Wij verwachten binnenkort de film van het jaar „ Opmars naar de galg " jjj/f ^ FILM AC Binnen - en bultenl nieuwsrevue W.O Burgemeester De Ranitz koopteerste kinderpostzegels Intocht van Sint-Nicolaat inAmsterdam en Den Haag Einde van Amerikaanse slaal staking Ruimievaarttraining in Rusland Medische hulp op N.-Guinea VREDENBURG 29 - TEL 13178 Dogelijks ook op zon - en feestdogen voorstellingen ïon lO-ca 18.30 uur De fameuze kleurenfilm van Edmond Séchan De kat en de Goudvis Histoire d'un poisson rouge Bekroond te Cannes het succes ^ an het filmfestival in Arnhem 2 vrolijke TEKENFILMS in kleuren VREDENBURG 29 - TEL 13178 Oageliiki 2 avondvoorlt 18.45 en 21 « Vrijdag tot en met zondag Wurgende spanning in een keiharde super-westernlll RANDOLPH scon GRENSPIRATEN Buchonan rides alone Columbiacolor ^ PALACE VREDENBURG 29 - TP 13178 Dagelijks 2 ovondvoorit 18.45 en 21 u irlJSI:l;IJgl»i FABLO COMMODORE WHITE in sanfor en no-iron lö.wU met TRU®i ^ boord-uit-één-stuk ENIG AANGESLOTENE IN DE BENELUX BM DE INTERNATIONAL FASHION COUNCIL Maandag tot en met donderdag Zeeslagen duels bombardementen brandende plantages en liefdesverklaringen over de loop van een pistool I RHONDA FLEMING - STERLING HAYDEN ^ DE GOUDEN HAVIK Technicolor ©/ LY.MPIA ® ^ Vrijdag t.m zondag De Gele Tomahawk RORY CALHOUN Verschrikkelijk hoofdstuk uit de Indianenoorlog - Kleuren Maandag t.m donderdog 4 Mannen der Dulstemls Robert Mitchum Chantage en spionage als een net over Europa - Kleuren OUDEGRACHT 73 - TEL 12556 Dogeüiks 2.30 6.45 en 9 15 uur Zondag 1.45 4.IS 6.45 en 9.15 uur FRANK SINATRA Shirley MacLaine - Dean Martin • Martha Hyer SOME CAME RUNNING ^ Mefrocolor CinemaScope Zij zochten het geluk M.G.M Plaatsbespreken vanaf 10 uur ook telefonisch SCALA TEL 12441 20106 Werkdagen 2.30 6.45 en 9.00 uur * Zondag 2.15 4.30 6.45 en 9.00 uur Een explosie van hartstocht en haat voert naar een dramatisch hoogtepunt Marlsa Allasio - Rik Battaglia - Carl Wery ZO ALS ZIJ GESCHAPEN ZIJN ® STUDIO OUDEGRACHT 156 - TEL 24428 Werkdagen 2.45 7.00 en 9.15 our ' Zon en teestdogen 2.30 4.45 7.00 en 9.15 uur VREEBURG SP ^' Geniet NU van de allerbeste koffie die U kunt krijgen van Nelle's Goudmerk M 2e EN BESLIST LAATSTE WEEK Humor jn typisch Engelse stijl Charles Coburn — Nigel Patrick - Katie Johnson Hoe vermoorden wij oom George How to murder a rich uncle TEL 10552 - AANVANGSTIJDEN Warkdagen 2.30 6.45 en 9.00 uur ^ ondog 2.15 4.30 6 45 en 9.00 uur Georges Marchal - Gianna Maria Canale in OPSTAND DER GLADIATOREN Een onvergetelijk verhaal van liefde en oorlog tegen de grandioze achtergrond van het Keizerlijk Rome in Eastmancolor ZONDAGMORGEN HALF ELF 2de WEEK „ CARNAVAL IN WENEN " Opernball n kleuren met Hertha Teiler Sonja Zieman Theo Lingen en Hans Moser Een operettefilm zoals alleen in Wenen vervaardigd kan worden - " ¦ koffie met 25 ct korting " van i 1^90 yqqt KOFFIE CONCORDIA Bilthoveti VAN VRIJDAG 20 NOV t.m DONDERDAG 26 NOV zaterdag 21 nov geen bioscoopvoorstelling ELVIS PRESLEY in topvorm a ^ tcteur en als zanger » KING CREOLE JJ Paramount-film Toegang 18 jaar OPEL-REKCRD MET ROLDAK Wegens aanschaffing van grotere wagen direct van particulier eerste eigenaar TE KOOP AANGEBODEN Bouwjaar 1957 Wagen in - en uitwendig in zeer goede staat Uiterste prijs £ 4500 - G L Koender » Van Asch van Wijckskade ilU * Kt«i 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD DondTdag 19 novembftr 1959 • 67e jaargang no 172 Ï9 au bet GEMEENTELIJK ENERGIE - EN VERVOERBEDRIJF TE UTRECHT Nic Beetsstraat 3 te Utrecht kan bij de afdeling Documentatie worden geplaatst een H.T.S.-er elektrotechniek en/ot weiKtuigbouwknnde aftianlceiijk van leeftijd ervaring en be kwaamheid in de rang van adjunct tech nisch ambtenaar ol technisch ambtenaar Salarisgren^en adj technisch ambtenaar 1 3.876 — tot f 5.448 — per jaar 5 jaarlijkse verhogingen technisch ambtenaar f 5.160 — tot f 7.308 — per jaar 8 jaarlijkse verhogingen De2e salarissen zijn exclusief de huur - compensatie Aanstelling boven het minimum is mogelijk Eisen goede talenkennis teehnisch-administratieve en stilistische bekwaamheden Ervaring in bibliotheek - en'of documentatie werk strekt tot aanbeveling Schriftelijke sollicitaties worden binnen 7 dagen na verschijnen van dit blad ingewacht bü de Directie van bovengenoemd bedrijf » ¦ X -*- * •»¦ alléén vrijdag en zaterdag WEVENIT ROKKEN voor grote maten 44-50 recht model met plooi achter zuiver wol in anthraciet grijs zwart en bruin normaal 24.75 alléén vrijdag en zaterdag hei blad dat een sensatie werdf BANKETBAKKERIJ DO SCHAT vraagt enige BANKETBAKKERS Aanmelden WATERSTRAAT 69 — UTRECHT In opdracht van een onzer relaties bieden wij te koop aan EEN FORD CONSUL 1959 in 2 kleuren met schuifdak verwarming enz 7000 km gelopen EEN OPEL REKORD 1958 in 2 kleuren met roldak verwarming enz 22000 km gelopen ^ Beide wagens verkeren in uitstekende conditie Bezichtiging na afspraak V MEEUWEN's AUTOMOBIELBEDRIJF N.V WEERDSINGEL O.Z 42—43 TEL 16561 90 14 KH ^ uw Modehuls Cf ^ #?¦)(•**?**?«?•)(¦?#??****¦)«¦?¦)«¦#*?*#?#?????* AannemingsmaatschappiJ vraagt voor plaatsing te Utrecht BETON-TEKENAARS Opleiding H.T.S afd Weg - en Wa terbouwkunde bij voorkeur met enige tekenkamerervaring Spoedige indiensttreding gewenst Brieven met opgave van leeftijd opleiding en erva ring met vermelding van de letters T U te richten aan Adv Bur De la Mar Amsterdam onder H.V 5909 Wim lbo de man die u programma's pre senteert ais „ Artiestencafé " „ Pension Hommeles " „ De Fa milie Doorsnee " en zovele.ande re kostelijke uitzendingen XBfft „ Elke week opnieuv ^ beleef ik urenlang plezier aan dit prach tige weekblad Wie echt van zijn radio - of televisietoestel wil ge nieten móét dit blad hebben Eindeliii een gezellig en onaf hankelijk radio en televisie weekblad dat zijn geld dubbel en dwars waard is " Als er één man is die weet wat het betekent goed voorgelicht te worden over radio - en televisie-uitzendingen en alles wat daarmee te maken heeft is dat WIM IBO Doe als Wim Ibo Zorg dat ook in uw huis het weekblad TV elke week een bron van extra kijk - en luisterplezier wordt Er is in heel Nederland geen enkel blad te vinden dat u zo gezellig en zo over zichtelijk alles vertelt over de radio - en televisie-uitzendingen die komen gaan Elke week bovendien een schat aan verhalen met ten minste 150 prachtige foto's Profiteer van de gelegenheid die TV u biedt om extra voordelig abonnee te worden op dit unieke weekblad dat zijn weerga in ons land niet vindt Vul onderstaande bon in en voor slechts f4.20 krijgt u niet alleen het blad in januari februari en maart thuisgestuurd maar bovendien alle nummers die dit jaar nog verschijnen DIT IS EEN KANS DIE U NIET MAG MISSEN ¦ UBRO VERKOPERS net Toorkomen goed met ome klanten kannen om(ssn opname pensioenfonds vaste werkkring met goede Toornit zichten Aanmelden afd Personeel Hogenoord 1 Utrecht Heeft IJ reeds onze ^ Etalages gezien • Een greep uit onze collectie • TRIANG • MECCANO • DINKEY TOYS • LEGO • MATADOR en • JUMBOSPELEN POPPEN alle bekende merken Komt U eens vrijblijvend kijken Bij Den Uijl slaagt U altijd In de morgenuren koopt U rustig DE BEKENDE SPEELGOEDZAAK Firma DEN UYL STEENWEG 57 - UTRECHT - TEL 10938 ARAM ^- iM • Kan in open enveloppe met 4 cent postzegel verstuurd ^^^" • * ' worden aan ESiJHcaror N.V Postbus - 83 Doetinchem * • Ja stuur mij direct TV Ik abonneer mij tot en met miaart 1960 • l voor f4.20 5 • NAAM m ~ • ADRES » * WOONPLAATS * *« IN BLOKLETTERS S.V.P _ •* •••• •••• De nieuwe wereld SUSKE en WISKE De Windmakers 45 Nog Steeds staat de inboorling roerloos als een standbeeld mid den op het bospad Slechts de ogen in het gebruinde gezicht bewegen en glijden onderzoekend langs de vier blanke mannen Dan doet Aram nog steeds met uitgestoken hand een stap naar voren Da angst flik kert in de ogen van de inboorling snel stapt hij achteruit en slaakt een korte kreet Onmiddellijk duiken twee drie andere krijgers uit het kreupelhout op gewapend met pijl en boog Dan kan Presto de span - ning niet langer harden Zijn wijsvinger trekt krampachtig aan de baan van zijn musket en daverend knalt het schot door het stille woud Ezel schreeuwt Aram die geschrokken opzij gesprongen is Ben je gek geworden Presto Driftig slaat hij de loop van de musket omhoog De inboorlingen staan een ogenblik als aan de grond genageld dan werpen zij hun wapens weg en slaan gillend op de vlucht Jmm.me heettiebriet JiriefUrk tien ' mtMmmfimmennbriefUmliitkUetttlt PANDA en de Meester-Kok 57 30 Toen de maaltijd gereed was brachten Maltre Moutarde en Panda die naar boven „ Nobele kapitein " riep de kok met een bre de glimlach van trots Hler is dan het diner « nijn laatste schepping...mijn meesterwerk " Laat me eens even ruiken vriend " beval de kapitein Oeh...pfo'e...hatsjoe...dank je ' Zo is het genoeg " De gezagvoerder week achteruit en bette zijn ogen met zijn zakdoek „ Ach d « ontroering Is u te machtig " riep de kok aangedaan „ Ge zijt toch wel een fljn voelende natuur " Toen de kapitein zfln gevoelens weer meester was richtte h ^ zich tot de piraten Mannen " riep hij schor Als er op zee ge vaar dreigt dan zijn het eerst vrouwen en kin deren die het schip verlaten Daarna volgt de bemanning de kapitein Is echter altijd de laat ste man Ook nu zullen wtj deze schone gang van zaken volgen Eerst moeten Jullie eten en ik zal de laatste man zijn die dit voedsel aan raakt " Hoera leve de kapitein " brulden de zeero vers want ze waren diep onder de Indruk van dit offervaardige besluit Toch waren er een paar die zwegen en die deze edelmoedigheid niet ver trouwden Maar ja wantrouwende karakters vind Je overal zelfs onder piraten 
20 Donderdag 19 november 1959 - 67e jaargang no 172 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD UT ' DEOLOG Bureau Uitgave Ab.prijzen en dit Is uw voordeel I liet 21 et 12 et 29 ot 58 et 22 et 39 et 20et 13 et DUBBEL zegels = DUBBEL sparen IZO&STMEI.ANGE aoogram 56 - 22 zegel CKOCOI.ADEPA.STA pot 104 - 42 zegels RXJST droogkokend pok 62-24 zegels XSiJTERTRAAVr fles 0.4 liter 145 - 58 zegels i.s:ve:ktraancapsui.es n 290 - 116zegeis TOXZJBTPAPXER « „ Hen IIO - 44 zegel TOirETZEEP luxe doos Inhoud 3 stuks 195 - 78 zegels BOtTXI.I.ONSOEP __ - inhoud blik voor 4 borden 98 ' 40 zegels aSBRASESr GEHAKT iso gram 63 • 26 zegels Het koekje bij de koffie FEE STMEX ANGE eso gram 69 - 10 % Uit de wijnkelders van De Spar BEAX7J-OX.AXS fles 375 et én 150 zegels is 75 et voordeell Keptn bO Dt Spar i tpirte bit '• koopl SPAR I 107 KORT ING ¦ 100V KWALITEIT | FFTTTIlir TO VA - de verrukkelijke puddingsaus van „ De Betuwe " - tovert uw pudding inééns tot een feestpudding Ook op yoghurt ijs enz is TOVA buitengewoon lekker TO VA geeft er de heerlijkste vruchten smaak aan die u zich kunt indenken U kunt kiezen uit 6 soorten aardbeien abrikozen ananas frambozen kersen of sinaasappel TOVA is gemaakt van zuiver vruchten-alleen met suiker zó geconcentreerd dat de fijne geur al van ' n afstand verklapt met welk heerlijks u uw gezin verrast Let op de receptpn de flesje » t ^ jé$^M^^mM ¦ hohel "*'- ÏWfKC Vandaag of in elk geval één dezer dagen zult u - en met u iedere Nederlander - in uw brievenbus dit manifest aai^tieffen Het behandelt een uiterst actueel brandend vraagstuk dat van beslissende betekenis is voor ons land en de gehele wereld Een belangrijk manifest dat u lezen MOET in uw eigen belang en in het belang van uw kinderen Coëxistentie of oorlog Er is een betere keus een betere oplossing Een brandend vraagstuk van wereldomvattende betekenis dat NU moet worden opgelost NU Deze advertentie en de verspreiding van dit manifest zgn mogelijk gemaakt door bijdragen van Nederlanders die ervan overtuigd zijn dat dit manifest door iedere man en vrouw in Nederland gelezen moet worden Correspondentie-adres Amaliastraat 10 Den Haag Zoals zijn ter over de waarbij besprekin ervoor vele Adenauer van de B overeenstemming Op punten stevig wringt Berlijn zal in het Wes monie te Westelijke regerings ber ontmoeten kunnen ' t Was ' tie omdat de trein na ken en er gen verloren langstelling groot was sprelc het kozen dat De felle bij dat er atmosfeer hetgeen he vergema Wanneer te waardige wordt alle stekel ' men hier nog mocht Algemeen een figuur dien werkt Italmerend dwingt ooi dering af seffen dat Hij leek bezoek va alles ve sympathie Goede De indruk Toorgelezei beeld van zoals dat reeds kon heeft stellig prikkeldheden thans in leden behoren belangen op Adenauer uitermate bezoek In zijn waarop atmosfeer Hij dat er ming Duitsland ke kant Adenauer tweezijdig besprekingen Geen Ook wat problem millan Niet nam de grootste Adenauer was dat welke de lichtgewicht strijkijzer ^ 34.50 F Koninklijke Mij Z^^^lW ^ N.yTTIEL L ti ^ - in mÊÊÊt 

Kranten

Ga naar