Utrechts Nieuwsblad donderdag 12 november 1959

OPLAGE 54.000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Bureau Drift 23 — Utrecht Uitgave v.h Joh de Liefde JN.V Ah.prijzen f 7.55 p kw 59 c p w Directie A M E H N Koemans Drs J R f.'ieuwenhuis DONDERDAG 12 NOVEMBER 1959 67e JAARGANG No 166 Verschijnt dagelijks Hoofdredacteur mr J W Niessink Telegratn-adres iNieuwsblad Telefoon 1643 1 7 lijuenj Giro 154949 Eisenhower ook naar Spanje en Tunesië Invitatie van Franco werd aanvaard President Eisenhower heeft een uitnodiging van generaal Franco Spanjes staatshoofd voor een bezoek aan Spanje aan vaard zo is woensdag te Madrid bekendgemaakt Eisenhower zal maandagmiddag 21 december uit Parijs in Madrid aankomen en de volgende morgen naar Rabat de hoofdstad van Marokko doorreizen Men verwacht dat Eisenhower een korte bespreking met het Spaanse staatshoofd zal voeren Kamer komt op voor de ambtenaren Adenauer en Erhard ook naar Spanje De Westduitse bondskanselier dr Adenauer heeft een uit nodiging aanvaard voor een bezoek aan Spanje aldus is bekend gemaakt in een communiqué dat woensdag is uitgegeven na afloop van een bezoek van twee dagen van de Spaanse minister van buitenlandse zaken Castiella aan West-Duitsland Het zal het eerste officiële bezoek van een Amerikaanse president aan Spanje zün De bekendmaking werd later door het Witte Huis bevestigd Het Witte Huis maakte voorts be kend dat Eisenhower op 17 december aan boord van de Amerikaanse krui ser „ Des Moines " voor de Tunesische kust ook een onderhoud met presi dent Bourguiba van Tunesië zal heb ben Minister Herter van buiten landse zaken zal op 13 december naar Toulon reizen voor een ont moeting met de Amerikaanse president en daarna met de pre sident per trein naar Parijs gaan Eisenhower zal op de nieuwe grote luchtmachtbasis Torrejon bij Madrid door generaal Franco begroet wor den Dit zal in feite tevens de officiële opening van de enorme basis zijn die gezamenlijk door Amerika en Spanje is aangelegd De twee staatshoofden zullen daar na voor besprekingen naar het Pardo paleis gaan waar ook het diner ge bruikt zal worden De president zal verblijven in het Moncloa paleis de residentie voor hoge bezoekers De regering van Tunis heeft woens dagavond formeel uiting gegeven aan haar grote ingenomenheid met het bezoek van president Eisenhower in december a.s Met vakantie Eisenhower gaat vandaag voor een vakantie van onbepaalde duur naar Augusta in de staat Georgië Men verwacht de president echter voor Thanksgivingday 26 november in Washington terug Advertentie ikdBoneX]e ' de échte eierbeschuit De Gaulle in april naar Engeland President De Gaulle van Frankrijk zal van 5 tot 8 april a.s op uitnodi ging van koningin Elizabeth een offi cieel bezoek aan Engeland brengen Zijn echtgenote zal hem hierbij ver gezellen Dit is vandaag in Parijs en Londen officieel meegedeeld Het bezoek van De Gaulle aan En geland zal een tegenbezoek zijn voor dat wat koningin Elizabeth in april 1957 aan Frankrijk bracht Toen was haar gastheer president René Coty Het laatste bezoek van een Franse president aan Engeland vond plaats in 1950 toen Vincent Auriol en zijn vrouw de gasten waren van wijlen koning George VI Advertentie S CHILDER ZELF M ET fleXa DE VERF VOOR HET SCHILDERFEEST SIKKENS'TJALLEMA PRODUKT I DIT U.N TELT | I 24 PAGINA'S I £»««»»«»»«>»«»<»»» Eisenhowers perschef Hagerty is woensdagavond de voorberei dende reis begonnen waarop hij in de Boeing 707 van de presi dent alle plaatsen zal aandoen die Eisenhower straks ook zal bezoe ken De perschef verklaarde niet op de hoogte te zijn van een plan om ook Thailand Siam aan te doen hoewel hij toegaf dat de regering te Bang kok Eisenhower uitgenodigd had Muntbiljetten worden niet ingetrokken Het ligt niet in het voornemen om de muntbiljetten in te trekken door hieraan het karakter van wettig be taalmiddel te ontnemen Wel worden de weinige thans nog in omloop zijn de muntbiljetten van ƒ 1 zoveel mo gelijk aan de circulatie onttrokken Deze gedragslijn welke ook in de periode tussen de twee wereldoorlo gen ten aanzien van de zilverbons werd gevolgd biedt de mogelijkheid om indien zulks nodig mocht blijken te zijn gebruik te maken van de nog aanwezige voorraden muntbiljetten Een en ander deelt minister Zijlstra mee in een nota aan de Eerste Kamer over wijziging van de begroting 1958 van het Staatsrauntbedrijf Verder is bekendgemaakt dat de Westduitse minister van economische zaken prof Erhard ook een uitnodi ging voor een bezoek aan Spanje heeft aanvaard Het tijdstip voor beide bezoeken zal later vastgesteld worden In het communiqué wordt voorts gezegd dat minister Castiella met le den van de Westduitse bondsregering heeft gesproken over de contacten tussen Oost en West Europese vraag stukken en veiligheidsproblemen De Duitse en de Spaanse delegaties wijzen met nadruk op het grote be lang van nauwe samenwerking in de gemeenschap van westelijke landen Het bezoek van de Spaanse minister van buitenlandse zaken heeft aldus het communiqué de oude traditio nele vriendschap tussen de twee lan den versterkt en verdiept Spaans geiveer Een woordvoerder van het West duitse ministerie van defensie heeft meegedeeld dat het Westduitse leger zal worden uitgerust met het Spaan se halfautomatische Cetme-geweer in plaats van met het Dclgische FN/ge weer dat door de NATO als infante riewapen is aanvaard Het Spaanse geweer is wel van hetzelfde kaliber zodat de standaardisatie niet in ge vaar komt Het ministerie van de - Ongebruikelijk besluit Poolse arbeiders verwerpen produktieplan Arbeiders in een Poolse textielfa briek hebben hc * — in een commu nistisch land hoogst ongebiuikelij ke — besluit genomen het produk tieplan voor de jaren van 1961 tot 1965 van het centrale katoenbureau te vexwerpen omdat het bedrag dat in de huizenbouw zal worden ge stoken is besnoeid aldus het Pool se economische tijdschrift Zycie Gospodarcze Het besluit werd genomen door een zelfbestuursconferentie ' van arbei ders in de katoenindustrie te Bie law in Silezië De fabriek had in het voorjaar mee gedeeld dat vergroting van de pro duktie mogelijk was maar dat de woningtoestand dan beter zou moe ten zijn Het stelde een woning bouwprogram voor een periode van vijf jaar voor ten bedrage van 25 miljoen zloty bijna vier miljoen gulden Het centrale katoenbureau ging hier mee akkoord maar verlaagde later eigenmachtig het bedrag voor de huizenbouw tot 17 miljoen zloty fd Venus antwoordt Le aa Van onze Londense correspondent De Britse radio-telescoop van Jod rell bank heeft in september toen Venus zich het dichtst bij de aarde bevond namelijk op een afstand van 48 miljoen km met succes radio signalen naar de planeet uitgezonden welke naar de aarde werden terug gekaatst Zij waren echter zwakker dan was verwacht Men gaat thans na waarom dit zo is Met de voorbereiding van dit nieuwe experiment was meer dan een jaar gemoeid fensie te Bonn vindt het Spaanse ge weer lichter gemakkelijker te be dienen en goedkoper dan het Belgi sche Demonstranten floten en schreeuw den geen fascisten in de NATO " toen de Spaanse minister van buiten landse zaken Castiella gisteren het sta()huis van Bonn verliet Er bevonden zich ongeveer 50 de monstranten onder de menigte van 300 mensen die voor het stadhuis op het vertrek van Castiella wachtte Socialistische studenten en parle mentsleden hadden spandoeken bij zich met als tekst Geen fascisten in de NATO " „ Weg met Franco " en Communisme noch fascisme " Later heeft minister van buiten landse zaken Von Brentano officieel uiting gegeven aan het leedwezen van de regering over het invident SINTE ' SINTE NICOLAAS Woensdag terwijl in vele delen van Nederland het feeH van Sint Maar ten opgewekt werd gevierd heeft een andere goede Heilige Sint-Nicolaas zijn intocht gedaan in de stad van Sint Bavo Haarlem De foto toont de kindervriend die op zijn aloude schimmel de donkere herfstluchten trotseerde op de grote markt van Haarlem In Haarlem zal de Goedheiligman zich voorbereiden op zijn intocht in Amsterdam a.s zaterdag NAAR AANLEIDING van de houding van de Indiase rege ring in de Chinees-Indiase grenskioesties hielden Indiase studenten woensdag felle pro testbetogingen in New Delhi tegeyi de huidige defensie-poli tiek in hef algemeen en tegen minister van defensie Krishna Menon in het bijzonder ' Zij trokken naar de residentie van premier Nehroe en boden daar een petitie aan waarin het af treden van Menon werd geëist >»^»»^»»** < Unilever 7 % interim De raad van bestuur van Unilever N.V heeft besloten over het boekjaar 1959 op de gewone aandelen een in terimdividend van 7 procent uit te keren dat betaalbaar zal zün op 17 december a.s Tegelijkertijd zal Unilever Limited over 1959 op haar gewone aandelen een interimdividend van 8 procent uitkeren Over 1958 heeft de N.V in ver band ' met de uitreiking van bonus aandelen in dat jaar twee interim dividenden uitgekeerd een herkapi - talisatie dividend van eVi procent en een tweede interimdividend van 3 procent terwijl Limited twee in terimdividenden tezamen groot 10 H procent heeft uitgekeerd gelijkwaar dig aan de interimdividend van N.V Advertentie Voor iets meer geld het mooiste model » en de fijnste pasvorm Kom het verschil tussen merken van topklasse en „ gewo ne " schoenen eens zien en vooral voelen kom eens passen bij Choorstraat 32 - Utrecht Burgemeesters soms in schulden Van onze parlementaire redacteur Bij de behandeling van de begroting van binnenlandse za ken in de Tweede Kamer vroeg gisteren met de heer Franssen PvdA vooral de heer Geert sema VVD aandacht voor het lage salaris van de burge meesters van kleine gemeenten want het komt dikwijls voor dat de slager bij hen drie — of viermaal de rekening moet aan bieden alvorens betaling te ont vangen Daartegenover merkte de heer Bakker C.P.N op dat de sla gersrekening van de burgemeesters wel hoger zal zijn dan van de lagere ambtenaren Ook de heer Blom P.v.d.A veklaarde dat het hem niet moeilijk zou vallen gezinsbegrotingen van ambtenaren over te leggen waar uit blijkt hoe moeilijk het is van een ambtenarensalaris rond te komen Evenals de heer W e ij t e r s K.V.P hield hij een warm plei dooi voor de ambtenaren en hij vroeg hoe het nu staat met de loonsverhoging voor de ambte naren in het kader van de vrijere loonvorming Het overleg hier over is gaande en daarom meen den de heren B e e r n i n Ic C.H.U en Smallebroek A.R dat men een broedende kip niet moet storen hoewel zij betoogden dat vooral aandacht moet worden besteed aan de positie van de laagst bezoldigden Niet alleen de burgemeesters van kleine gemeenten maar ook de ge meenten zelf hebben financiële zor gen Zij zijn financieel geheel af hankelijk van het rük waardoor de zelfstandigheid van de gemeenten zoals o.a de heer Kodde S.G.P opmerkte volkomen verloren gaat De gemeenten worden met circu laires van Den Haag uit geregeerd foeterde de heer S m a 1 1 e n broek A.R Daarmee worden gedeputeerde staten ook aan de kant gezet BB noodzakelijk Met de heren Beernink C.H.U en Verkerk A.R was de heer Ritmeester VVD bezorgd over de gang van zaken bij de bescherming bevolking een insti tuut waartegen de heer Van der Veen P.S.P om pascifistische redenen de grootste bezwaren heeft De heer Verkerk maakte hem erop attent dat blijkens een enquête het volk de B.B naast het Rode Kruis noodzakelijk acht In het belang van de democratie deed de heer Van der Veen P.S.P terloops de suggestie een MAPAI KRIJGT NU 48 ZETELS De gematigd socialistische partij van David Ben Goerion de Mapai heeft volgens de definitieve verkie zingsuitslagen 48 van de 120 zetels in het nieuwe Israehsche parlement behaald De Arabische groepen die met zijn partij samenwerken krijgen vier zetels Verwacht wordt dat de president de aftredende premier in de komende dagen formeel zal vra gen een kabinet te vormen In het vorige parlement had de Mapai veertig zetels en hadden de Arabische groepen vijf zetels MIST BELEMMERT m VERKEER Een dichte mist belemmert vrijwel alle verkeer in Zeeland De sche»pvaart ligt volkomen stil De veerdiensten over de Ooster - en Westerschelde moesten eveneens gro tendeels worden gestaakt Op de dienst Vlissingen Breskes vaart alleen de „ Prins Hendrik " voor voetgangers De lijn Terneuzen-Hoedekenskerke wordt met vertraging uitgevoerd Alle Aangezien de mist op Schiphol vol gens de meteorologische dienst pas tiissen elf en twaalf uur enigszins zou optrekken zag het er wel naar uit dat het KLM-vliegtuig uit New York dat tegen tienen boven het vliegveld cirkelde doorfestuurd zou worden naar Düsseldorf De mist heeft intussen ook nog een record opgeleverd De intercon tinentale versie van de boeing 707 van Pan American kraeg op weg van New York naar Londen tydig bericht dat de weersomstandigheden op Londen Airport geen landing zou den toestaan De gezagvoerder be sloot naar Shannon uit te « ijken De boeing deed over de afstand tussen New York en Shannon - lechts 5 uur 5 minuten hetgeen een recordver betering van maar liefst 34 minuten betekende Ook de Rotterdamse luch'.haven Zes tienhoven zat als gevolg van de mist dicht De dichte mist heeft vanmorgen ook het verkeer in Friesland parten gespeeld Er deden zich in de vroege morgen drie aanrijdingen voor op de Afsluitdijk by Marssum en bij Zwar tewegsend De gevolgen bleven be perkt tot materiële schade Ook het ti-ein - en scheepvaartver keer ondervindt hinder van de mist jeugdparlement in te stellen dat aan de Tweede Kamer advies zou kunnen uitbrengen over wetsontwerpen en dat zelf ook initiatief ¦' oii kunnen nemen om zaken by ds Tweede Kamer aanhangig te maken Voor de N.O.-polder drong de heer Ritmeester V.V.D aan op de instelling van één gemeente maar de heer M a e n e n KVP gaf de voorkeur aan vier gemeenten in de N.O.-polder Bijna algemeen werd bezorgdheid uitgesproken over het tskort aan manschappen bij de politie Onbe vredigend vonden velen de willekeu rige subsidiëring van de kerkebouw Vandaag antwoordt minister Toxo peus Advertentie 8 ZAKEN Plaatselijk mist WEERSVERWACHTING van het KNMI geldig tot vrijdagavond opgemaakt te 11.15 uur Opklaringen en droog weer maar in de nacht en ochtend op vele plaatsen mist Zwakke la ter af en toe matige oostelijke wind Vannacht temperaturen om het vriespunt tot lichte vorst Morgen overdag ongeveer de zelfde temperaturen als vandaag ZON EN MAAN Vrijdag Zon op 7..Ï4 zon onder 18.53 Maan op 16.22 maan onder 5.34 Europees weerrappori Donderdag 7 uur v.m Max Neersl Station weer temp afeel gisteren 24 u Stoekh Oslo Kopen tl Londen A'dam Brussel Luxemb Parijs Grenobif Nice BerlUn München Zurich Geneve Locarno Wenen Innsbruck Athene Rome Alacclo Mallorca Belgrado Madrid Lissabon geh bew 7 gr 3 mm aeh bew regen mist mist onbew sneeuw mist geh bew regen licht bew mist geh bew ' " 7 gr 5 mm 6 gr 2 mm 8 gr O mm 8 gr 1 mm 8 gr 2 mm 5 gr 14 mm 9 gr O mm 9 gr O mm 17 gr 11 mm 1 mm O mm 7 gr 6 gr 7 gr 0.7 mm = 3 mm mm 5 mm mm 7 mm 2 mm regen geh bew half be - • onbew regen onweer regen niet ontvangen niet ontvangen niet ontvangen 9 gr 7 gr 2 gr 14 gr 18 gr 18 gr niet ontvangen Kleine bakker in het nauw El en verbod van nachtarbeid tussen 8 uur ' s avonds en 5 uux ' s morgens en een verbod van bezorging van vers brood vóór 10 uur ' s morgens — dat zijn de voornaamste bepalingen van de zgn bakkerijparagraaf uit de Ar beidswet van 1919 Nu volgens een advies van de Sociaal Economische Raad invoering van een ploegenslel sel leiden kan tot een vroeger tijdslip van bezorging en zelfs tot verdere vermindering van nachtarbeid is wij ziging van genoemde bakkeiijpata graaf in discussie Velen zijn er vóór om te beginnen de werknemer tot wiens bescherming de wetsbepaling was gemaakt Bij de huidige regeling verricht de werk nemer continu gedeeltelijke nachtar beid van 5 uur of nog vroeger in de ochtend af zodat hij steeds gedwon gen is ' s avonds vroeg het bed op le zoeken Men kan zich makkelijk in denken wat dit betekent in een we reld waar het gezelligheidsleven zich juist ' s avonds afspeelt Kaartavon den — deze woordcombinatie ligt ons op de lippen alsof er bij dag niet gekaart werd — verkeer in de fa miliekring en niel le vergelen de te levisieprogramma's het gaal alles aan de bakkcrsgezel voorbij Geen won der dan ook dat onder deze omstan digheden de bedrijfstak met een voortdurend peisoneelslekort te kam pen heeft Invoering van een ploegenstelsel waarbij men één op de Iwee of zelfs één op de drie weken ' s nachts werkt betekent voor de bakkersgezel een welkome verbetering van zijn sociale voorwaarden Zeker wanneer door het stelsel een 45-urige werkweek mogelijk wordt en voor de bezorgers eindelijk een vrije zaterdagmiddag Formeel zou hiermee de zaak be klonken moeten zijn Het doel van de bakkerijparagraaf was loch be scherming van de werknemer en meer in het bijzonder voorkoming van nachtarbeid Dit nu wordt door de voorgestelde wijziging verder ver wezenlijkt Ook de consument zal zich door de voorgestelde wijziging aangenaam verrast gevoeld hebben Hij was zijn lot al gelalen gaan dragen Vers brood aan de ontbijltafel het was een van die exotische geneugten waarvan hij droomde bij de voorbereiding van een buitenlandse vakantie Re esten de bakkers zelf zowel de patroons van de kleinere ambachle lijke bedrijven als de meer indus trieel gerichte grote ondernemers Ook de grote ondernemers staan in voering van het ploegenstelsel voor niel slechts op grond van de reed » vermelde sociale verbeteringen voor hun arbeiders waardoor naar zij ho pen een einde zal komen aan het chronisch personeelstekort maar vooral op grond van de economische voordelen welke zi ervan verwach ten Tol op heden bestaat er in het mo dern toegeruste bakkersbedrijf een in economisch opzicht onverantwoorde overcapacileil Want omdat de con sument op bezorging na 1 uur ' s mid dags geen prijs slell en de wettelijke bepalingen aanvang voor 5 uur ' s morgens onmogelijk maken wordt heel hel proces van produklie en dis tributie lot hoogstens 8 uur beperkt Rekent men voor de distributie 3 uur dan betekent dit dal de kostbare be drijfsuitrusting slechts S uur daagi wordt aangewend Op deze manier zullen de moderne machines veel minder snel kunen worden afge i schreven dan economisch wenselijk j is Misschien worden zij daarom al I niel aangeschaft De industriële on dernemers beschouwen de bakkerij paragraaf dan ook als een beperking van de concurrentiemogelijkheden waardoor in felle de achterlijke be drijfsvoering wordt beschermd en hun economische vooruitgang die ook voor de consument voordelig kaa werken wordt gestuit D aarmee zijn wij toe aan de laatste groep van belanghebbenden levens de enige welke bezwaar maakl de kleinere bakkerspalroons Zeer te recht voelen dezen zich bedreigd Reeds nu ondervinden zij hinder van de grotere bedrijven mei hun effi ciëntere bedrijfsvoering welke bij hel systeem van vastgestelde prijzen tot grotere winsten leidt Deze win sten leiden dan weer tot investerin gen in steeds weer moderner machi nes enzovoorts Hel moderne machinepark zal al leen maar renderen bij een vergrote afzet een afzei die bij een vrijwel gelijkblijvende vraag naar brood al leen kan worden bereikt door aan tasting van de positie van de kleine bakker Juist bij invoering van het ploegenstelsel zal het verschil in con currenliemogelijkheden aan de dag treden Bovendien werken de kleinere bak kers mei le weinigen per bedrijf om welk ploegenstelsel dan ook te kun nen invoeren In feite zullen zij daar om gedwongen worden nog vroeger op le slaan en dit week in week uit De beste van hun gezellen zullen zij verliezen omdal alleen in hel groei bedrijf de gunstige gevolgen van de invoering van hel ploegenstelsel zul len optreden Ook hel nieuwe sysleem van vrije re loonvorming waarin juist de pro dukliviteitsslijging als voorwaarde lot loonsverbetering wordt gesteld zal de gezel hel werk in hel groolbedrijf doen verkiezen Niel ten onrechte stellen de kleine bakkers daarom hel alternatief wij moeien weer de nacht in of helemaal van de markt ver dwijnen Toch koml het ons voor dat er nog een derde mogelijkheid open is de concentratie van bedrijven waaraan wij een volgende beschou wing zullen wijden Advertentie GOUDEN SIERADEN JUWELIER Michel Leloup LANGE JANSSTRAAT 1 Utrecht 
Donderdag 12 november 19ö9 - Ó7e jaargang no 166 U ï txwX ^ t I OV AD UTRECHTSCH NIEUWSE Koninklijke onderscheiding voor architect K A de Haan Een feestelijke huldiging viel spelers en speelsters gisternamiddag te beurt in de Stadsschouwburg te Utrecht Het VMren de acteurs uit de bijzonder fraaie film getiteld „ Vijf miljard eieren " uitgebracht door het be stuur van het produktschap uan Pluimvee en Eieren te De Bilt De première van deze kleurenfilm werd ' n groot succes De heer Rouwenhorst deelt zie foto aan de medespelenden als dank mandjes m.et eieren uit In het bijzonder werd de regisseur van de film de cineast Albert Brosens uit Haarlem met zijn vrouw in de hul de betrokken Foto U.N.-Van der Werf men het verbruik in 1953 100 pet dan is dat van 1959 meer dan 200 pet Maandag 16 november Kinderzegelactie start ADOPTIE-OVER-DE-gRENS EEN PROBLEEM Export van kinderen sterk toegenomen De kinderpostzegelactie 1959 wordt maandag 16 november ' s morgens om 9 uur officieel geopend in de hal van het hoofdpostkantoor aan de Neude in Utrecht De directeur-generaal van de PTT prof ir G H Bast stelt de zegels ter beschikking van het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels De voorzitter van dit comité prof R Homstra houdt een korte toespraak en burgemeester C J A de Ranitz verricht de eerste aankoop Een groep verkeersbrigadiertjes de kinderpostzegel van 12 plus 9 cent geeft een afbeelding van zo'n functio naris zorgt voor de afzetting De Koninklijke Utrechtse PTT-fanfare Onder Ons levert de muzikale om lijsting Opening in Oog-in-Al Zaterdag 14 november om 3 uur zal de heer W Rosenstok voorzit ter van de Oranjevereniging Bur gerzin en Wijkbelang " Oog in AI Utrecht het Caltex verkooppunt Dickensplaats te Utrecht van de Stichtse Automobiel Maatschappij officieel openen Het station heeft een capaciteit van 36.000 liter Exclusieve modellen ^ g'^nnKitmtMiAaiau Twaalf bezwaren tegen uitbreiding bij de beenzwartfabriek Van een onzer verslagevers Vanochtend werd bij de gemeente lijke bouw en woningdienst te Utrecht zitting inzake de hinderwet gehouden over twee lijmonttrekkers en een droogapparaat die geplaatst zullen worden bij de chemische in dustrie Wed Smits te Utrecht been zwartfabriek Niemand is op deze zitting verschenen Schriftelijk waren er twaall oe zwaarschriften van omwonenden m gebracht Nu deze echter niet mon deling werden toegelicht is voor de bezwaarden de mogelijkheid van be roep bij de Kroon uitgesloten Meegedeeld werd dat de appara tuur geen uitbreiding van de stank overlast betekenen zal omdat het gaat om een toevoeging waardoor het natuurlijke droogproces versneld Kelner raakt macht over stuur kwijt Charles van Doren Nu heeft meneer Charles van Doren óók alles bekend Zijn hele quizgeniaüteit die zoveel miljoenen mensen in verruklüng heeft gebracht is als los zand in elkaar ge vallen het is alle maal een doorgestoken kaart geweest misse lijke bedriegerü Al vind ik de men sen die de kaart heb ben doorgestoken zo wel de Ijetalers als de betaalden naargeesti ge figuren en — bui - ten het Wgtboek van encyclopedie opslaan Strafrecht dat met en ' klaar is Kees dit soort bedriegerij geen rekening houdt om — doodgewone oplichters het hele geval wekt meer mijn medelijden dan mijn verontwaardiging of tegenzin op medelij den met de tientallen miljoenen die het al lemaal zo heeriyk hebben « jevonden Dit soort quiztenj echter moge de bon bourgeois épateren er is vex-rooed ik geen mens van wer kelijke intelligentie en ontwikkeling die — ook al ware alles eerlijk in zijn werk gegaan — veel bewon dering kan koesteren voor zulke ol-weterij die op z'n hoogst in drukwekkend zou kunnen zijn als een staaltje van memo techniek o £ onthoud - ii Vijf miljard eieren ** Produktschap presenteert propagandafilm Advertentie speciaal voor huisvrouwen K3 dê verf in Utrecht Qenneenschapsraad meer leven inblazen In de Tweede Kamerzitting van woensdag hebben twee sprekers de kwestie van de gemeenschapsraad Zuilen aangeroerd De heer B e e r n i n k CHÜ meende dat deze raad niet heeft gebracht wat de minister er destijds van had verwacht Spr vroeg min Toxopeus of de raad wat meer leven kan worden ingeblazen En de heer Verkerk AR bleek van oordeel dat het persoonlijk con tact met de gemeenteraad van Utrecht in het verleden te gering is geweest Wellicht zo zei hij ware de gemeen schapsraad nog te stimuleren Gistermiddag na afloop van de te Utrecht gehouden openbare ver gadering van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren waarin de nieuwe voorzitter de heer H H Garrelds werd geïnstalleerd is de film ViJf miljard eieren " in aan wezigheid van de bestuursleden van het Produktschap en andere genodigden in de Stadsschouwburg vertoond Deze film is in opdracht van het Produktschap gemaakt door de heer A Brosens te Haarlem De rolprent Vijf miljard eieren " beoogt niet te zijn een handleiding voor de moderne pluimveeteelt o £ een wegwijzer voor de boerenpluim veehouders op de route naar een zo hoog mogeltjke produktie en zo laag mogelvjke kostprijs De pretenties van de samenstel lers zijn veel minder ver gegaan.Hun doel is geweest een film sa men te stellen bestemd voor huis vrouwen en te vertonen op door depropaganda commissie van het Produktschap te organiseren avon den voor huisvrouwen voorafge gaan door een praatje over het be reiden van gerechten met eieren Als zodanig is de film uitstekend geslaagd en dan ook in interne kring zeer goed ontvangen Advertentie Allereerst krijgt men een indruk aan de grote zorg die besteed wordt aan de eierproduktie en aan de kwaliteit van het produkt Men reist met de eiertransporten mee naar Duitsland naar Oostenrijk naar alle andere landen die van be tekenis zyn voor de Nederlandse eierexport Daarna wordt het binnenlandse verbruik onder de loep genomen Een keur van eiergerechten glijdt op het scherm voorbU en zal zeker niet nalaten de huismoeders te verleiden haar gezin eens iets der gelijks voor te zetten Na afloop van de voorstelling had een kleine huldiging plaats van de samensteller en diens echtgeno te alsmede een zestal medewerk sters en medewerkers De heer Brosens kreeg een boek en zün vrouw kreeg bloemen in ont vangst te nemen Aan de medewer kenden werd door vier in plaatse lijke klederdracht gestoken boerin nen resp afkomstig uit Overijssel Gelderland N Brabant en Lim burg namens de eierproducenten een mand met eieren aangeboden OUDKERKHOF 46 Utrecht Talefoon 14001 In zijn slotwoord wees de voor zitter van het Produktschap de heer H H Garrelds op de betekenis van propaganda voor het stimule ren van het binnenlands eierver bruik Dit verbruik is de laatste ja ren sterk vooruitgegaan Rekent uimen het willen weten slaan ze het even na of ze bellen een vriendje op die het wèl weet De hele quizzerij is niet anders dan een aai'dig vermaak zo als iedere wedstrijd Bij ons in Neder land wordt dit ver maak gelukkig niet overdreven er zijn aai'dige prijzen en het is een gezellig tijdverdi-ijf dat niet boven zijn macht tracht te reiken Er is dan nok niemand die ook maar zou durven vermoeden dat hier van afspraak jes en doorgestoken kaarten sprake zou kunnen zijn Maar in Amerika heeft men dit spelle tje hoog boven zijn werkelijke niveau ge tild en er waanzin - nig hoge prijzen voor beschikbaar gesteld Dan loopt men ook de kans op wantoe standen Deze hele geschie denis is aan alle kan ten beschamend Het wonderlijkste vind ik dat men ginds blijkbaar zo goed heeft gezien wie voor de oneerbare voorstellen te vinden zouden zijn Daarom vind ik het voor de heer Van Doren en zijn trawan ten het meest oneer vol dat men juist hèn voor het planne tje heeft benaderd FLORIS FLANEUR kunde want met ont wikkeling heeft het totaal niets te maken noch met knapheiden zeker niet met ge leerdheid Ik denk dat de knapste Nederlandse professoren geen en kele vraag kunnen beantwoorden die wlJ door onze radio ge meenlijk horen stellen En zo zal dat wel overal het geval zijn Dit soort feitenken nis heeft bovendien niet het geringste nut Want men kan het antwoord op alle vragen even in een csLucntiae oLi Burgerlijke stand De hele quizzerij is een gezellig pleziertje voor mensen die in de mening verkeren dat feitenkennis iets met geleerdheid of weten schap te maken heelt en die het knap vin den als een ander iets weet wat zij zelf niet weten Ik weet zeker dat niet 5 op de 100 Ne derlandse hoogleraren weten wie de keeper van het Nederlandse elftal is met wie Clark Gable getrouwd is wie Dizzy Gillespie is hoe de hoofdstad van Hondm as heet wie de dirigent van de Ramblers is hoe de voornaam van de heer Kraaykamp luidt en aan welke rivier Bogota ligt Dat doet er ook niets toe wajit als ze UTRECHT — Geboren Yvon ne d v D Jacobs en C v Mont foort v Humboldtstraat 41 Fulco z V A Bok en G Kroonenburg Calderonlaan 9 I Richard z v K J Venema en H Th Hufener Vechtplantsoen 16 Janetta d v J Jansen en J H BÜkerk Brugsteeg 6 Berend F z v F W Goris en P J Berendsen Hoenderstraat 7 Johannes M F z v J M Jansen en H C J M Bremer Homerus laan 28 III Wilhelmus S M z v W C M Beumer en J G A Ruc kert Reitdiepstraat 54 I Hendrik M z v H van Es en W van de Water Parkstraat 27 A Wilhelmus z V J V den Hoeven en Th Hoo genboom Palmstraat 4 Josephine L A d V G J van Hof en L H van Oordt Stadhouderslaan 82 Reina G d v J F Talens en G Jansen Smaragdhof 17 Flora R d v A H Waterman en C F Hart man De Bilt Aardelaan 1 Gode frida M d v H J A van Luüt en G T O M Ketelaars Oud Wul venlaan 59 II Anjes D M A d V P F Franke en A M M T v Heuven Cromwücklaan 24 Pietro - Baileybrug verdwijnt Wijf tien meter beton over Krommerijn De oude baileybrug over de Krom merijn bij de Laan van Maarschalker weerd in Utrecht krijgt een opvolger ƒ 465.000 gaat de nieuwe brug kosten en hij zal eU en een halve meter breed zijn waarvan negen meter voor rijdend verkeer en twee en een half voor voetgangers Deze maatregel waarbij tevens de militaire gracht gedempt en de Her culesbrug gesloopt zal worden werd wel hoog tijd Het verkeer over de Laan van Maarschalkerweerd groeit gestadig en zal de eerste tijd wel blij ven groeien nu de gemeente in de om geving van de Rubenslaan gaat bij bouwen Als er bovendien belangrijke wedstrijden zijn op de sportvelden lijkt het verkeer wel een mierenhoop En dan niet te vergeten de plannen voor een universitair centrum Na goedkeuring van de Raad zullen de werkzaamheden beginnen Beslagen voorruit benam uitzicht Op het middelste gedeelte van de Maliebaan te Utrecht reden dinsdag middag twee achter elkaar rijdende personenauto's tegen elkaar op In de voorste wagen zat de heer J R een 43-jarige directeur uit Utrecht die de eerste en tweede versnelling aan het testen was Hij reed dus vrij langzaam en bovendien met een steeds wisse lende snelheid vanwege het terug schakelen Achter hem kwam de eveneens 43 jarige Utrechtse loodgie ter F H R De voorruit van diens wagen was zwaar beslagen Met een doek moest hij daarom de zaak schoonvegen Vermoedelijk hier door en door het onregelmatige rij den van J R is de botsing ontstaan De beide mannen bleven onge deerd De voorste auto liep aan de linker achterzijde zware schade op bovendien werd de carrosserie ont wricht De wagen van de loodgieter kreeg een gekneusde rechter voor kant Van een onzer verslaggevers Adoptie waarby het kind \ üt het ene land overgaat naar een ander land omdat de pleegouders een an dere nationaliteit hebben dan de na - Bedrijvigheid op de bazaar in het hervormde wijkgebouw Jaffa in Utrecht De ba-aar timarvan de op - Foto U.N.-Van der Werf CHRISTELIJK NATIONAAL VAKVERBOND VIERT 50 JARIG BESTAAN Zaterdag 21 november zal in Tivoli te Utrecht het 50-jarig bestaan van Christelijk Nationaal Vakverbond door de afdeling Utrecht worden ge vierd Het feest begint om half acht Voor de pauze houdt de secretaris van het CNV de heer H Plomp een ju bileumtoespraak Na de pauze treedt het cabaretgezelschap Langini op wordt Zodra de goedkeuring van B en W tot de uitbreiding is verleend en de apparatuur is geplaatst zullen de omwonenden dit waarschijnlijk met hun neus in de lucht persoonlijk controleren nella d v P C Stam en M Boef Vianen Buitenstad 60 Ondertrouwd Willem A Hoefakker en Johanna M G H van Doorn Roelof van ' t Hoenderdaal en Antonia C de Kruüf Marinus HoUestelle en Cornelia J van Ver seveld Hermannus O Holtrust en Liesbeth Hop Hendrikus van den Hurk en Josephine v Schalk Fran ciscus A Jeanson en Antonia M van Doorn Jan B de Jonge en Marga retha C Focken Sietze Jonker en Helena E Bliekendaal Herbert R J B M Karthaus en Augusta C Co vers Adriaan J Kelder en Pieter dina J Lugtmeier Gerardus Th Kolsteeg en Johanna Th H Worm goor Johannis de Koning en Anne M Kreugel Johannes P A van der Kuilen en Maria Th Hoekstra Carel H G M Kuitenbrouwer en Helena M A van Zül Wilhelmus Kuüer en Petronella C Koningstein Jozef Th M Maassen en Dirkje J Buur man Ferdinand H Meüer en Rosa M van den Berg Hermanus van den Berg en Sientje Kat Frans Beu kenkamp en Willy Schuitevoerder Johannes Brack en Anna H Rün sewün Nicolaas J M van Dam en Wilhelmina E M Merks Augustinus W A J ' Duchateau en Sophia H J M Gerritsma Dirk Grasmaüer en Kidder Orde Oranje Nassau Van eer onzer verslaggevers Krachtig handgeklap klonk op toen gisternamiddag burgemeester de Eanitz in het bijzyn van enige honderden aanwezigen in de grote koffiekamer van Tivoli mededeelde dat het Harp Majesteit Koningin Ju liana had behaagd tot ridder in de tuurlyke ouders is sinds de oorlog enorm toegenomen In Amerika wordt deze adoptie die veelal wordt aangeduid als in tercountry adoption " op grote schaal aangetroffen Dat komt doordat in de Verenigde Staten evenals in Ne derland de vraag naar adoptiekin deren veel groter is dan het aanbod Heel wat Nederlandse kinderen gaan op die manier naar het bui tenland vooral naar Amerika door dat ongehuwde moeders vaak hun kinderen zo ver mogelijk weg willen sturen en omgekeerd de Amerikanen prijs stellen op baby's uit Nederland waarmee ze een historische band voelen Dat zei mr M Ch de Jong vice voorzitter van de Nationale federatie voor kinderbescherming woensdag middag ' op de in Esplanade te Utrecht gehouden algemene verga dering van de Nederlandse federatie van instellingen voor de ongehuwde moeder en haar kind FIOM Veel talrijker dan de gevallen van export " zijn de gevallen van import " van baby's in Nederland de laatste tijd vooral uit Grieken land Praktische en juridische moei lijkheden liggen hier dik gezaaid Vooral de Nederlandse bepaling dat wil een geldifre adoptie tot stand komen het kind eerst drie jaar bij zün pleegouders gewoond moet heb ben die in die tijd voogd over hem zijn vindt in het buitenland weinig begrip In die drie jaar is de status van het kind moeilük het heeft een verblijfsvergunning nodig en er be staat kans dat die geweigerd wordt als dit van te voren niet grondig ge regeld is Er komen heel wat kinderen Ne derland binnen zonder dat vooraf een onderzoek is ingesteld Er is een Griekse instelling die veel kin deren afstaat zonder meer te vra - Na botsing ernstige schedelbasisfractuur De 26-iarige kelner R B uit Utrecht slipte dinsdagmiddag in de bocht op de Maliesingel tussen de Maliebrug en de Maliebaan te Utrecht Hij raak te de macht over zyn stuur kwijt en botste tegen de verkeersgeleider aan de linkerkant van de weg Door de enorme klap werd de kelner van zün Gerdina van Duivenbooden Gerrit Güsen en Pieternella M van Dal sum Leendert Haaksman en Anne chien Pol Jozef M Hazenberg en Gerke C van Deutekom Hendrik Schreuder en Arendina A Duiven stein Sjoerd van Slooten en Dirkje Jansen van Jorksveld Güsbertus G van Straten en Antje van Loen Anne Terpstra en Antje van der Sluis Gosse G van der Veen en Christina J Rutting Antonius J M Vergoos sen en Josetien B M Poulissen Tennis van Vliet en Anna C P J J van Staa Adriaan de Vreden en Alberta M Meerwaldt Hermanus R Meüer en Petronella C M Werk hoven Herman F Mulder en Fre derika M Martens Willem van Nim merdor en Margaretha van Ojen Louis J Otter en Bertha Floor Arie den Otter en Albertje G A Calboo Christiaan Pieterse en Maria J Ca zander Jan F Plug en Jansje Jon kers Jan van Ruissen en Elizabeth Jacobs Wilhelm M van der Rust en Sophia H van Soest Julius I S Wiarda en Andrea M van der Plas Leonardus C de Wit en Wille mUntje Jongerius Job A Witte en Johanna C van Dük Teunis Koops en Jantje Oosterveld Getrouwd Th Klutz en A Verhoef Harmeien Burg Timmer - Bnrgemeester De Ranitz speldt de heer De Haan de koninklijke onder scheiding op zijn revers Foto U.N.-Van der Werf orde van Oranje Nassau te benoe men de chef van de afdeling onder houd van Openbare Werken hoofd architect K A de Haan by het in gaan van de pensioengerechtigde leeftyd Recht feestelijk was de stemming bij de honderden die kwamen at scheid nemen van de naar van al le kanten werd betoogd zeer sym nathieke chef Een stortvloed van bloemstukken overspoelde het po dium waarvóór de heer en mevr de Haan met hun dochter en schoonzoon hadden plaatsgenomen En zó in het bijzijn van zovele vriender is er een afscheidsreceptie geweest die de scheidende functio naris bepaald lange ttjd zal heugen Het waren dan o ^' wel zeer pretti ge woorden die met name de bur gemeester sprak Het stadsbestuur is zeer tevreden over u zo zei de eerste burger De staat waarin de Utrechtse openbare werken verke ren mag zeer zeker gezien worden En deze woorden adstrueerde de heer de Ranitz met een paar spre kende voorbeelden waarin de heer de Haan de hand heeft gehad Wet houder Derks zat bü deze woorden instemmend te knikken 37 dienstjaren heeft de heer de Haan volgemaakt waarvan 23 bij de afd nieuwbouw en daarvan weer 9 jaar bü Onderhoud " De hoofd directeur van Openbare Werken ir Bronkhorst had al evenzeer prijzen de woorden bü de hand Deze spre ker schetste met name de verdien sten tact en doorzettingsvermogen Endin zo zei hü er komt wat vrije tüd en dan komt een nieuwe fiets goed van pas Weer applaus bü dit geschenk De heer J Hogendoorn hoofd van de technische dienst en opvolger van de heer Bronkhorst bleef niet achter in loftuitingen Hier is goed werk verricht zo sprak hü Uit erkentelükheid voor al dat goede werk werd door hem aange boden een album met foto's van al de goede werken die onder de leiding van de heer de Haan tot stand zün gekomen De opvolger van de scheidende chef de heer W C v Hoorn voerde als laatste het woord waarna de heer de Haan zelf de wens uitsprak dat zün koninklüke onderscheiding zou wor den gedeeld door al zün medewer kers Een mededeling die van har te graag werd aangehoord Aan het handen schudden kwam pas zeer laat een einde gen dan dat de pleegouders een maand in Griekenland verblUven om kennis met het kind te maken en dan een rapport " waarvan de waarde op zo'n afstand moeilük te beoordelen valt Het zou van grote betekenis zün dat Nederland dit centraliseert al dus de heer De Jong Misschien ligt hier een tasik voor de FIOM motor geslingerd en smakte tegen een boom De motorfiets was echter niet te houden Met een razende motor reed hü stuurloos nog enkele meters verder en bleef toen liggen bij de vol gende boom R B werd zwaar ge wond Bü plaatsUjk onderzoek ver moedde men een schedelbasisfractuur Hü is in het Academisch Ziekenhuis opgenomen Zün motorfiets werd voor het grootste gedeelte opgevouwen Getuigen worden verzocht zich te melden op het hoofdbureau van po litie Waterstraat 56 in Utrecht manslaan 119 G J Peek Absteder dük 77bis en M J A Tak Toren straat 10 A Deckers ' s Gravenha-ge Daltonstraat 8 en M G W van de Wügaart Adelaarstraat 102bis W van Meerten Dollardstraat 38 en J M Hilverda J Haydnlaan 2 A W Domstorff Soest Kampweg 48 en F G J Borsboom Amster damsestraatweg 304bis G W M van Kouwen J Grimmstraat 16 en J F M Driedonks Prof Ritz Boslaan 79 J W A Voorhuüzen Achter St Pieter 3 en B M van den Heuvel Robünhof 14 I J C van den Akker Sonoystraat 82 en D de Jager J S de Rijkstraat 109 A van der Sluüs Tilburg Beetho venstraat 69 en A van Engelen W Helmichstraat 15 J M Tas Papa verstraat 32 en H Meüer Vosstraat 46 Overleden Adriana M de Bont geh m B J A de Bont 61 j Wieringermeer Robbenoord weg 14 Assiena H Harsveld geh m G J Jonker 81 j Soerabaja straat 10 bis A Izaac Streefkerk wedr V M J den Oudsten 67 j Molièrelaan 26 Adriana H van den Hoven geh m J Vermeulen 71 j Vleuten-De Meern Parkweg 38 Wil helmina A van Osch geh m M de Jager 62 j CatharUnesingel 101 DONDERDAG SCHOUWBURG 20 uur Gezelschap Jo han Kaart Nachtdienst " TIVOLI 20 15 uur U S O - concert diri gent Paul Hupperts solisten Herman Krebbers en Tibor de Machula GEBOUW VOOR K EN W 20 uur Südwestdeutsches Kammerorchester GEBOUW VOOR K EN W 20 uur Kleu renfilms reisbureau WIJKCENTR MARCUSKERK ' t Goy laan 20 uur Film Kringloop " N V HUIS 20 uur Ontspanningsavond Techn Troepen BOEKHANDEL BROESE Nachtegaal straat 20 20 uur Gerard Walschap Zijn alle kunstenaars gek " STUDIO 21 15 uur Studenten Filmliga Les mauvaises rencontres " GEBOUW CSB Kromme Nwe Gracht 20 uur Schaakclub Utrecht simul taanseance Cortlever RIJNKADE 5 20 15 uur Prof dr J Snijders voor niet-kath Is de kath opvoeding niet bekrompen " HEELK tJNIV KLINIEK Cath singel 101 20 uur Utr Volksun Ie cursus avond Dr Meiss Nieuwe wegen in de medische wetenschap " WIJKGEBOUW Fr V Eedenstr 19.30 22 30 uur - Bazaar Herv wük Jaffa WERFKELDER Oude Gracht 92 20 uur Utr Ontsp Centr Amerikaanse films voor scholieren van 15 laar en ouder B B - ACTIVITEITEN Rüksunlversitelt 19 30 uur Cursus gewonden-geleiders Wijkpost G 19.30 uur idem bomver kenners - Hoofdbur BB 20 uur lezing kern splitsing voor DSV Vaaltterreln 19 30 uur Idem redders ploegen 15 16 17 en 18 Rtiksunlversiteit 19.30 uur Cursus gewonden-geleic^ers Advertentie met minder werk de mooiste glans Alleen Peil wrijfv/a $ bevat bovendien Vlidosol tegen houtworm grote doos SS et • reuze bus 115 et ' n Erj^iif pi-od(ikt dus goed VRIJDAG PIETERSKERK 12.40-13.10 uur Medi tatie Pfarrer Plantiko N.V HUIS 16-n uur Afscheidsreceptie van de heer P L Hesslng referen daris N.s WIJKGEBOUW Fr v Eedenstraat 15-17 en 19.30-22.30 uur Bazaar Herv wijk Jaffa SCHOUWBURG 19.30 uur Rotterd To neel „ Don Carlos '' TIVOLI 20.15 uur Kamerorkest I Mu sici di Roma N V HUIS 20 uur Feestavond Korps Rijkspolitie distr De Bilt JAARBEURSREST 19.45 uur Chr Emi gratie Centrale de heer A F P Ver meulen over Canada HOTEL SMITS 20 uur Automobiel Techn club de heer Littooy over autoradio's B.B.-ACTIVITEITEN C.S.B.-gebouw 19.30 uur Cursus gewonden-helpers t Hoofdbur BB 19.30 uur idem gewon - den helpers II Rijksuniversiteit 19.30 uur idem ge - wonden geleiders n Wijkpost G 20 uur Oefening brand weer en redders wijken F en G Vaaltterrein 19.30 uur Vaardigheids oroeven ploegen 21 en 22 Hoofdbur BB 19.30 uur idem AC verkenners BIOSCOPEN Voorstellingen om 14 30 ia 45 en 21 uur Zondags om 14 15 16 30 18 45 en 21 uur CAMERA Toon Hermans In Moutarde van Sonaansee alle leefHiden CITY - Tiger Bay 14 laar FILMAC Actualnpiten alle leeft Da gelijks 10 18.30 uur PALACE vrtldan tm zondag - Het Spookhuis op ie heuvel 18 ir Maan dag t.m donderdag Dwars door de vuurlinies 14 Ir Dag lijks 18 45 en 21 u OLYMPIA vriidag t m zondag Vuur boven Azië 14 Ir Maandag t m don derdag Love me tender met Elvls Presley I4 laar REMBRANDT Some like It hot met Mar Monroe Tony Curtis en JacK Lemmon 18 tr 14 30 18 45 en 21 15 uur zondags 13 45 IB 15 18 45 en 21 15 uur dinsdagmiddag ntet SCALA Zolang er mensen zijn met Lana Turner John Gavin s.tnrtar Dee en Susan Kohner 14 r 14 30 18 45 en 2115 uur zondags 14 16 15 18 45 en 21 15 uur STUDIO De man die teveel wist met James Stewart Doris Day en Daniël Gelm 14 ir Jonderdag 12 nov 21 15 uur besloten VREEBURG Marlo Lanza m Come Prima alle leeftiltien GEVONDEN VOORWERPEN Venn doublé armband dameshor loge met grijze band blauw gevlekte vulpen blokfluit rozenkrans groen hoedje 2 ijzeren steunen van vracht auto pi kapje ballpoint popje - paar oorhangers broche „ Bruxelles " bril etui inh halsketting enz geruite sjaal en blauwgeel gebl hoofddoek pr bruine herenglacé'S bril portem inh ƒ 2.20 f 0.42 Aan komen lopen bruin hondje soort Fox Het hoofdbureau van politie Water straat 56 utrecht is geopend op werk dagen van 13-16 uur Telefonisch wor den geen inlichtingen verstrekt WATERHOOGTEN WEERDSLUIS Bovenkant sluis 58 cm + NAP Benedenkant sluis 40 cm — NAP Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 Plan-Va De Vereniging van de Tweede Kamer gew verband met de voornei bouw zoals de minister die aan de Kamer ter 1 er voor dat de produk beiders en middenstande dit kan worden verwezc zich dat voorstelt Kritiek „ N Qemeente In het schryven van de Vf van Nederlandse Gemeent onder meer Wij maken a hezwaar tegen hot toeken woningwetwoningen aan de p gehieden wij hetreuren ec dit gepaard moet gaan met laging van het totale contin De minister stelt hiertc dat hij verwacht dat de pa bouw van goedkope huurwon toenemen Zoals in de mem antwoord wordt meegedeeld er echter geen zekerheid da mindering van het aantal w woningen van 40.000 in 1959 in 1960 zal worden gecorr door een toeneming van de goedkope woningen tegen 1 prlis in de particuliere secto Wi.j vinden dit temeer bez omdat wij over deze uitkorr geru.sl kunnen zijn Deze heid voelen wi.i met name zien van de voorgestelde regeling voor de huurwoni ke door de particuliere bo stand zullen moeten worden Volgens de voorgestelde reg len er drie sub.sidiecategor afhankelijk van de te betal In gemeentelijke kringen ern.stige vrees dat deze rei danig is opgezet dat de won tanten niet licht geneigd z zich te gaan toeleggen op van woningen voor lagere groepen Risico's Deze exploitanten zulleverband mot do te De vereniging wijst er dat met name het garan de gemeenten van de do ningbouwverenigingen en Advertentie Aan de oevers van de Daar staan nu de uitgestr briekscomplexen van d Sphinx-Céramique waarir 4000 mensen werken aan vaardiging van MAAS AARDEWERK 125 Jaar geleden legde Pe gout hier de grondslag van werk industrie Sedertdien tricht in de hele wereld be de aardewerkstad Volgens de aloude gehei cédé's wordt ook het mode triciits aardewerk hier gen Sterk van kwaliteit hoog v mooi van vorm aantrekkt kleur en decoratie Kortom waardewerk ' Let op deze dan heeft U een goed pre maastric en dan natuurlijk van N.V SPHINX.CERAMIOUE VIH PETRUS REGOUT W&vmdeW \ Met rakette wereldruim Tienduizenden geleerde zich de laatste jaren met vaart bezig en aan deze tensr'iap worden mil3 < steed De bekende lucht \ list Hugo Hooftman ver nieuwe boek dat versch Van Holkema en Warend Amsterdam op boeiende de nieuwste ontwikkelir ruimtevaart In dit boekje dat gezi vang geen aanspraak ka volledigheid worden d ontwikkelingen op raketg lair en zonder gebruikn veel techniek behandeld jong en oud zich de n kennis op dit gebied kunni ken HU bespreekt de niei continentale raketten d nen de geschiedenis var vaart de rockoons de de proeven in vliegluige fuges om de gewichtloo derzoeken de strato met plastioballonnen en met raketsleden Het boek is verduidelijkt rr nieuwe en belangwekker dit gebied 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 12 november 1959 - ó/e jaargang no 166 3 fAdvertentie Plati'Van Aartsen - woninghouwsuhsidiëring „ Is de minister wel op de goede weg '^ UITSLAG NESCAFÉ - KLM PRIJSVRAAG Wij delen hierbij de deelnemers(sters aan de Nescafé-KLM prijsvraag mede dat de jury bestaande uit de HH P M Maas Geesteranus Reclame afd KLM Jan Mastenbroek verslaggever dagblad Trouw en D de Vilder televisie-compère als prijswinnaar hebben aangewezen de Heer J H M van der Marck te Arnhem De overige 2.000 prijswinnaars van een Nescafé-kan met lichtje alsmede de 10.000 prijswinnaars van een KLM-insigne hebben inmiddels hun prijs ontvangen Namen en adressen van de prijswinnaars liggen ter inzage bij Nescafé Haarlemmerweg 317 321 Amsterdam Ook namens de KLM danken wij allen hartelijk voor hun deelname aan de Nescafé KLM prijsvraag De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft zich tot de Tweede Kamer gewend met een aantal opmerkingen in verband met de voornemens over subsidiëring van de woning bouw zoals de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid die aan de Kamer ter kennis heeft gebracht De vereniging is er voor dat de produktie in de categorie woningen voor ar beiders en middenstanders wordt opgevoerd maar betwijfelt of dit kan worden verwezenlijkt op de wijze waarop de minister zich dat voorstelt Boete voor hedreiging ambtenaren Luitenant trok pistool voor jpottekijkers ^ dere daarvoor in het leven te roe pen instellingen op te nemen hypo thecaire kredieten voor het welsla gen van de woningbouw in de la gere huurklasse van grote beteke nis zal zijn MINISTER DE QUAY IN EERSTE KAMER Geen pessimisme ten aanzien prijsniveau KENT FILTERS BEST Soldaat naar Italië om inenting te ontlopen WITH TÜNEW BLUE " MICROHITE fllTER De meest verkochte filtersigaret in Amerika Thans ook in Nederland 20 STUKS 1 GULDEN Lloyd confereert met Couve de Murville De Engelse minister van buitenlandse zaken Selwyn Lloyd is gisteren in Parijs gearriveerd om gedurende twee dagen met zijn Franse collega Couve de Murville de verschillende moeilijk heden die de laatste weken in de relaties tussen hun beide landen gerezen zijn te bespreken Over de onderhandelingen van gisteren is praktisch niets uitgelekt ff Kritiek „ Ned Qeraeenten In het schryven van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten staat onder meer „ Wij malten allerminst bezwaar tegen het toekennen van woningwetwoningen aan de probleem gebieden wy betreuren eehter dat dit gepaard moet gaan met een ver laging van het totale eontingent De minister stelt hiertegenover dat hij verwacht dat de particuliere bouw van goedkope huurwoningen zal toenemen Zoals in de memorie van antwoord wordt meegedeeld bestaat er echter geen zekerheid dat de ver mindering van het aantal woningwet woningen van 40.000 in 1959 tot 37.500 in 1960 zal worden gecompenseerd door een toeneming van de bouw van goedkope woningen tegen lage huur prijs in de particuliere sector Wij vinden dit temeer bezwaarlijk omdat wu over deze uitkomsten niet gerust kunnen zijn Deze ongerust heid voelen wi,j met name ten aan zien van de voorgestelde subsidie regeling voor de huurwoningen wel ke door de particuliere bouwer tot stand zullen moeten worden gebracht Volgens de voorgestelde regeling zul len er drie subsidiecategorieën zijn afhankelijk van de te betalen huren In gemeentelijke kringen bestaat ernstige vrees dat deze regeling zo danig is opgezet dat de woningexploi tanten niet licht geneigd zullen zijn zich te gaan toeleggen op de bouw van woningen voor lagere inkomens groepen Risico's Deze exploitanten zullen zich in verband met de te verwachten finan ciële uitkomsten van de voorgestelde nieuwe regeling en het daaraan ver bonden risico uit commerciële over wegingen in de eerste plaats aange trokken gevoelen tot de homv van woningen in de hoogste huurklasse derhalve tot de woningen van cate gorie o Voor dp bouw van woningen in de lagere huurklassen zal voor hen in het algemeen niet zulk een sterke stimulans aanwezig zyn ofschoon aan deze woningen een veel grotere be hoefte bestaat dan aan die van de andere categorie De vereniging wijst er voorts op dat met name het garanderen door de gemeenten van de door de wo ningbouwverenigingen en door an - Advertentie Aan de oevers van de maas Daar staan nu de uitgestrekte fa briekscomplexen van de N.V Sphinx-Céramique waarin ruim 4000 mensen werken aan de ver vaard igmg van MAASTRICHTS AARDEWERK 125 Jaar geleden legde Petrus Re gout hier de grondslag van de aarde - werk industrie Sedertdien is Maas tricht in de hele wereld bekend als de aardewerkstad Volgens de aloude geheime pro cédé's wordt ook het modern Maas trichts aardewerk hier gemaakt Sterk van kwaliteit hoog van glans mooi van vorm aantrekkelijk van kleur en decoratie Kortom waardewerk ' Let op deze merken dan heeft U een goed product maastrichts en dan natuurli|k van de N.V SPHINX-CERAMIOUE VIH PETRUS REGQUT MAASTRICHT O VW&mtde Met raketten de wereldruimte in Tienduizenden geleerden houden zich de laatste jaren met de ruimte vaart bezig en aan deze nieuwe we tensi'iap worden miljarden be steed De bekende luchtvaartjourna list Hugo Hooftman vertelt in zijn nieuwe boek dat verschenen is bij Van Holkema en Warendorg N.V te Amsterdam op boeiende wijze over de nieuwste ontwikkelingen in de ruimtevaart In dit boekje dat gezien zijn om vang geen aanspraak kan maken op volledigheid worden de nieuwste ontwikkelingen op raketgebied popu lair en zonder gebruikmaking van veel techniek behandeld waardoor jong en oud zich de noodzakelijke kennis op dit gebied kunnen eigen ma ken Hij bespreekt de nieuwste inter continentale raketten de kunstma nen de geschiedenis van de ruimte vaart de rockoons de rocksondes de proeven in vliegtuigen en centri fuges om de gewichtloosheid te on derzoeken de stratosfeer-tochten met piasticballonnen en de proeven met raketsieden Het interessante boek is verduidelijkt met tal van nieuwe en belangwekkende foto's op dit gebied Minister-president prof De Quay heeft gistermiddag in de Eerste Ka mer geantwoord op de algemene po litieke beschouwingen die daarvoor in eerste instantie waren gehouden Hij was allereerst erkentelijk voor het uitgesproken vertrouwen In antwoord op de vele kritische noten antwoordde de minister-presi dent o.a dat als men zich bezorgd maakte over een gebrek aan parle mentaire ervaring bij sommige leden van het kabinet hij verwachtte dat weldra zou blijken dat een dergelijke bezorgdheid overbodig is Dat hoop ik ook " interrumpeerde mr VanRiel De mnister-president onthield zich van commentaar op hetgeen over minister Van Rooy was opgemerkt Ik geloot zo meende prof De Quay verder dat wij in de naaste toekomst waakzaam moeten zijn op het punt der bestedingen maar dat er op het ogenblik geen aanwijzingen voor spanningen zijn De minister-president deelt som miger pessimisme ten aanzien van het prijsniveau niet Veeleer ver wacht iiij onder de gang der ontwik keling hier en daar prijsdalingett De grotere soepelheid impliceert dat werkgevers en werknemers hiervan persoonlijk de verantwoordelijkheid zullen moeten dragen Ter geruststelling van de protes tants-christelijke afgevaardigden in zake de vrijheid van onderwijs bij de zogenaamde Mammoetwet voor het V.MH.O deelde prof De Quay mee dat een desbetreffende nota van wij ziging is ingediend Bij de aanvang van de beschouwin gen in de Eerste Kamer had de voor zitter van de liberale fractie mr H van Hiel een wees op uw hoede " aan het adres van de minister-pre sident en mr dr Chr J M A van Rooy minister van sociale zaken la ten horen Ten aanzien van laatstgenoemde merkte hv op dat er nogal vrolijk heid was geweest toen de opmerking werd gemaakt dat minister Van Rooy het te druk zou hebben met de sani taire voorziening van zijn minsterie om zich van de geleide loonpolitiek op de hoogte te kunnen stelen Mr Van Riel zei ten slotte met na druk dat zijn fractie in beginsel vriendelijk tegenover het kabinet staat hetgeen niet wegneemt dat men wel eens iets tegen een minister kan hebben zonder dat het gehele kabinet hierin betrokken wordt Het woord van de oppositie werd vertolkt door mr dr J in ' t Veld P.v.d.A Deze vond bij de regering De Quay een hemelsbreed verschil tussen schijn en wezen Volgens de heer In ' t Veld worden persoonlijke vrijheid en menselijke ontplooiing niet billeen geschapen door het foete ren tegen staatsbemoeienis Wellicht is daartoe juist staatsbemoeienis no dig om voorwaarden te scheppen Men ziet fervente tegenstanders van dirigisme er braaf aan meedoen zo dra men er voordeel van heeft Het is onjuist de schuld voor impolulaire maatregelen op de Partij van de Ar beid te schuiven Zeer bezorgd toonde de heer In ' t Veld zich over de voorgenomen wo ningbouwpolitiek terwijl hij betwij felde of de regering met de loon - en prijspolitiek op de goede weg is Prof Anema A.R zag de daden van het kabinet vol vertrouwen tege moet zij het met een geheel vrij en principieel oordeel over het beleid " De KVP-woordvoerder mr Krop man zag geen ombuigen van het be - »¦¦?-» ^¦^^^¦<>.^^^^'^-» i OP DE PARIJSE LUCHT HAVEN Orly H'a.5 giateren de Franse muiitifer van buiten landse saken Coiire de Mur rüle frechts aanwezig om zijn ambtgenoot en goede oude be kende van vele conferenties de Britse minister Selwyn Lloyd te verwelkomen die naar Pa rijs kv^am voor besprekingen met De Gaulle en leden van het Franse kabinet Zij bepleit dat aan gemeenten waar de bouw niet in voldoende mate op andere wijze tot stand komt de be voegheid wordt gegeven zich garant te stellen voor de door de woning bouwverenigingen en andere instel lingen aan te trekken leningen Bijdragen Verder wordt opgemerkt dat op zichzelf de verlaging van de bijdra gen bü huurverhoging alleszins ge rechtvaardigd is maar dat de voor gestelde verlaging echter naar het gevoelen van de Vereniging Neder landse Gemeenten te sterk is Door een verlaging van de bijdra gen als thans wordt voorgesteld en de daardoor te verwachten relatief hoge huurprijzen zullen genoemde huurverschillen niet verdwijnen en zelfs in sommige gevallen in omvang toenemen Aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten leid maar een doortrekken van dat van de vorige regeringen Het kabi net heeft zijns inziens geen gespeci ficeerde belangen en het wachten is dus op wetsvoorstellen Onder de vele problemen die aan de orde kwamen waren uiteraard de kwestie Lauwerszee de diensttijd verkorting en de garantieprijzen voor de landbouw Eén der problemen heeft intussen al zijn oplossing gevonden waarbij Engeland echter het gelag moest be talen Het was zeker de bedoeling van Lloyd tegen de Franse traagheid bü de voorbereiding van de topconferen tie Oost West te ageren Nu daags tevoren De Gaulle offi cieel evenwel wereldkundig maak te dat premier Chroesjtsjef er in had toegestemd de tweede helft van maart in Frankrijk door te brengen is gelijktijdig dus ook de kans ver keken dat de topconferentie eerder zou kunnen worden gehouden dan Parijs altijd heeft gewenst en zeker niet voor eind april begin mei Aan stof tot conversatie zullen de beide ministers ' geen gebrek hebben Britse vlieger vermist boven Waddenzee Een Brits vliegtuig dat vermoede lijk bij de RAF in Duitsland gesta tioneerd is wordt sinds gistermiddag vermist Om vier uur had het toestel nog contact met een radarbasis De piloot gaf te kennen dat hij op de vliegbasis Jever in Duitsland wilde landen aangezien hij in moeilijkhe den verkeerde Hij bevond zich toen boven de Waddenzee ten Noorden van Leeuwarden Na verschillende vergeefse speur tochten ook met toestellen van de Ne derlandse luchtmacht is gemeld dat een Engels vliegtuig met de vermiste piloot contact zou hebben gehad via een zwak noodzendertje De redding.sboot van Schiermon nikoog is onderweg naar de vermoe delijke positie van de vlieger even ten noorden van Borkum Advertentie De reorganisatie van de NATO zal zeker weer op het tapijt komen doch de zwaarste kluif belooft wel weer het vraagstuk te worden hoe de in zichten van beide landen inzake de economische samenwerking in Europa zullen te coördineren zijn In diplomatieke kringen te Parijs meent men te weten dat Selwyn Lloyd een voorstel zal lanceren om van de OEES de organisatie voor Europese Economische Samenwer king een soort aanhangwagen van de Noordatlantisdie verdrags-organisatie te maken Nu de Verenigde Staten van zins zijn een deel van de militaire uitga ven voor Europa op de Europese lan den zelf af te wentelen zou volgens het Engelse denkbeeld de OEES het aangewezen lichaam zijn om de con sequenties van die nieuwe Ameri kaanse gedragslijn te bestuderen en eventueel op te vangen In het achterhoofd van de Britse minister zou daarbij vooral ook de gedachte en de hoop meespelen om langs die weg tevens de crisis tussen de zes landen van de Euromarkt en de overige zeven Europese naties waaronder in de eerste plaats natuur lijk Engeland op den duur te kunnen domineren Weinig hoop Of die vlieger op zal gaan mag men voorlopig betwijfelen Parfls zal er waarschijniyk weinig voor voelen zKJn bijdrage aan de NATO te verho gen zolang De Gaulle geen duidelük antwoord heeft gehad op zijn verzoek Frankrijk in de topleiding op te ne - men En bovendien voelen de Fransen zich in de Euromarkt economisch veel sterker in de schoenen staan dan een klein jaar geleden Op con cessies zelfs langs een omweg aan het Engelse standpunt zal daarom door Selwyn Lloyd waarschijnlijk deze dagen in Parijs niet al te vast gerekend moeten worden De 25-jarige tweede luitenant der mariniers Koninklijke Marine reserve J I E uit Nijmegen heeft woensdag voor de zeekrygsraad in Den Haag te rechtgestaan omdat hij de waarne mend directeur van de Nijmeegse plantsoenendienst en een boswachter met een scherp geladen parabellum pistool heeft bedreigd De waarnemende directeur van de plantsoenendienst en de boswachter speurden op de avond van de 29e juni jl op het landgoed Heumen bij Nijme gen naar een brandstichter Daarbij wilden zij tevens wandelaars op de heide waarschuwen voor brandgevaar De luitenant zat er met zijn verloofde Toen hij de twee mannen zag naderen sprong hij op rukte een pistool uit zijn Oudstrijders niet bij Franse II nov herdenking Van onze Parijse correspondent Tegen de traditie in hebben de oudstrijders uit de eerste wereld oorlog zich gisteren afzijdig gehou den toen in Parijs en andere Fran se steden de wapenstilstand van 11 november 1918 werd herdacht De beslissing van de regering vo rig jaar de pensioenen van de oud gedienden op te heffen is er oorzaak van geweest dat zij zich momenteel van iedere deelneming aan officiële ceremoniën wensen te onthouden Zelfs het klemmende verzoek van generaal De Gaulle dinsdag op zijn persconferentie om hun houding te herzien heeft hoegenaamd geen wij ziging in deze gedragslijn teweeg mogen brengen Op een enkele zwaar gedecoreer de en breedgesnorde grijsaard na die met de vlag van zijn bataljon toch naar het graf van de Onbeken de Soldaat was gekomen heeft ge neraal De Gaulle gisteren als pre sident der republiek geen vroegere strijdmakkers ontmoet wier handen hij toch zo graag had willen druk ken Hachelijke ontmoeting in de lucht Van onze Londense correspondent Een Vickers Viscount van de British European Airlines welke maandag in mistig weer en lage be wolking met 57 passagiers aan boord van Manchester naar Londen vloog is 40 km ten noorden van London Airport bijna in botsing gekomen met een militair vliegtuig dat het passagierstoestel met donderend ge raas rakelings op minder dan lUU meter afstand voorbijstormde Dit natuurlijk tot grote schrik van de luchtreizigers waaronder vier lagerhuisleden Twee hunner zullen deze ontsnapping aan een catastrole volgende week in het Lagerhuis ter sprake brengen Zij zullen de minister van lucht vaart verzoeken maatregelen te tref fen om voortaan militaire vlieg tuigen te verbannen uit het Londen se luchtcontrolegebied zak en riep sta of ik schiet " De mannen liepen door Sta of ik schiet " riep de luitenant nogmaals De waar nemende directeur riep daarop „ po litie brandweercontrole " De bos wachter trok inmiddels ook zijn pist./o ' De luitenant legde zijn wapen neer Later bleek dat er vijf scherpe patro n_n in zaten en er een in de kamer zat Voor de zeekrijgsraad verklaarde de luitenant dat hij de zaak niet had ver trouwd Hij had daar op de heide al eens eerder last gehad van personen die zijn verloofde en hem begluurden Maar de president van de zeekrijgs raad vond dat de luitenant maar raar en gevaarlijk had gedaan De fiscaal vorderde tegen E een gevangenisstraf van twee maanden en ƒ 25 — boete voor het ongeoorloofde bezit van het vuurwapen De verdediger zei in zijn pleidooi onder meer dat de luitenant beroeps militair wil worden Een gevangenis straf zou hem dit wel moeilijk maken De zeekrijgsraad veroordeelde de luitenant na raadkamer tot een boete van ƒ 300 — voor de bedreiging en een van / 25 — voor het ongeoorloofde be zit van het vuurwapen Het pistool werd verbeurdverklaard Van onze Haagse redactie Een maand lang was de 20-jarige dienstplichtige soldaat G S in Italië geweest in plaats van bij zijn onder deel in Ermelo Niet omdat hü er geen zin meer in had maar omdat hü moest worden ingeënt tegen pok ken en daar koesterde de soldaat een begrijpelijke angst voor Op 2 jarige leeftijd had hij namelijk her senvliesontsteking gehad en volgens de dokter kon een inenting dan wel eens ernstige gevolgen hebben De soldaat — uit Amsterdam af komstig — had ook een request in gediend maar de behandeling daar van nam wel heel veel tijd in beslag zoals woensdag voor de krijgsraad te Den Haag bleek De opgevraagde bescheiden bleven maar steeds uit en de legerarts had bovendien nog ge zegd dat het request weinig kans van slagen zou hebben Daai'om was de soldaat op 26 juli van dit jaar met een burgervriend naar Italië gaan liften en pas een maand later weer teruggekomen De president vond het allemaal geen enkel excuus De solclaa,t had d onderste steen boven moeten brengen om de bescheiden ter onder steuning van het verzoakscitrift in handen te krijgen Bij de behande ling van de zaak bleek tevens da do soldaat vorig jaar vier maanden in Nieuwersluis was geweest in de strafklas En in de burgermaatschap pij was de beklaagde ook een paar maal in aanraking met de justitie geweest Daar stond tegenover dat de sol daat verder een goed militair ge noemd mocht worden die toen hij naar Italië uitweek op het punt stond tot soldaat eerste iilasse te worden bevorderd De Nederlander eind twintigste eeuw Een gezelschap van ruim tachtig personen grotendeels bestaande uit directeuren van ondernemingen in Noord-Holland en burgemeesters en hoofden van onderwijsinstellingen uit die provincie heeft zich gistermid dag in de Volkshogeschool te Bergen beziggehouden met de vraag welke eisen de tweede helft van de twin tigste eeuw aan de Nederlander stelt Dr Van der Wal president van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs gaf een beeld van Nederland zoals het in 1980 zou kunnen zijn Een groei van de bevolking tot veertien miljoen inwoners en een verintellec tualisering ' van de beroepsbevolking Het aantal academici zal verdubbeld zijn en een groter deel van de be volking zal een semi-intellectuele op voeding moeten hebben Het natio naal inkomen zal verhoogd zijn maar van die verhoging zal een geringer deel in handen van de consument ko men dan in de ons omringde landen doordat hier o.a door de bevolkings groei grote investeringen nodig zijn Het Deltaplan / al ongeveer gereed zijn en de Waddenzeewerken zijn misschien aangevangen De stijging van de welvaart zal sub jectief gezien steeds minder belang rijk worden iedere keer als het ma terieel wat beter wordt zal die ver betering een beetje minder als zoda nig worden gevoeld De betekenis van de politieke partijen zal relatief ach teruit gaan aldus dr Van der Wal Mr D U Stikker met ziekteverlof Mr D U Stikker oud-minister van buitenlandse zaken en thans hoofd van de gecombineerde Neder landse permanente vertegenwoordi ging te Parijs bij Nato en OEEG heeft op zijn verzoek ziekteverlof gekregen Op medisch advies moet mr Stikker enige tijd rust houden ELEKTRO-MOTEUR NA ONGEVAL OVERLEDEN De 31-jarige technische ambtenaar B van het GG en EB te ' s Graven hage Nic Wilh Cleerdin uit Rijswijk is in het ziekenhuis Zuidwal te Den Haag overleden Hij werd ernstig gewond toen zich vorige week don derdag in een onderstation van het elektriciteitsbedrijf aan de Jan Wap straat in Den Haag een ontploffing voordeed Advertentie Kleine oorzaken grote gevolgen Een klein wondje kan de poort zUn waardoor ziektekiemen binnendringen Dan ontstaat er infectie en een min of meer ernstige ontsteking is het gevolg Gebruik da,T,rom bü elke verwonding de reeds door drie geslachten geprezen Kloosterbalsem ^ kker Balsem de zui verende en ontsmettende wondbalsem bij uitnemendheid Ook U zult zeggen Kloosterbalsem geen goud zo goed " De auditeur vond het een van de ernstigste vergrijpen tegen de mili taire dienst zag helemaal niets meer in Nieuwersluis en vorderde dan oolc fors vier maanden gevangenisstral Nadat de krijgsraad zich in de raadkamer had teruggetrokken werd bepaald dat in dit geval een psychia trisch rapport goede diensten zou kunnen bewijzen De zaak werd dus aangehouden Stekelig debat over Franse kernbom In de politieke commissie van de Algemene Vergadering der V.N is woensdag het debat voortgezet over de voorgenomen Franse kernproef Ismail Toure broer van de pre sident van Guinea deed een heftige aanval op Frankrijk Hij verweet de Franse afgevaardigde Jules Moch dat hij twee negers in zijn bagage had meegenomen die marionetten van Frankrijk zijn " Bij de leden van de Franse dele gatie zaten nl president Tsiranana van Madagascar en premier Houp houet-Boigny van de Ivoorkust Moch had gezegd dat deze twee Afri kaanse leiders akkoord gingen met Frankrijks besluit om een kernbom in de Sahara tot ontploffing te bren gen Moch beet terug dat hij het woord marionetten " niet nam Voor de woordenwisseling tussen Moch en Toure hadden vijf Latijns-Ameri kaanse landen amendementen inge diend op de ontwerpresolutie van de Afrikaanse en Aziatische landen waarin Frankrijk verzocht wordt af te zien van de kernproef De amen dementen beoogden de resolutie te verzachten Advertentie • Mevr R Lotgering - « Hillebrand over Ik ulï mÊ • QÊd Bedura Instant Melk is gemak - • keiijk en spaart een hoop werk « Bijvoorbeeld er hoeft geen statiegeld betaald te worden en er zijn geen flessen om te spoe - * len Er is geen glaswerk dat in • de weg staat en weer moet worden weggebracht Bedum Instant Melk bespaart U wer kelijk een hoop last en uit mijn tips over dit unieke produkt zal U blijken dat U „ er werkelijk • alle kanten mee uil kunt ^\ rti • Bednm Instant Melk H stoof en stamppotten » oiuui - en stamppotten UI In stool ^- en stamppotten doet Bedum Instant Melk wonderen • Vooral voor een vleesloze dag » maakt Bedum Instant Melk 0 door het wat vochtige gerecht geroerd de stamppot bijzonder * voedzaam en lekker BalaM * Tip * no 6 
4 Donderdag 12 november 1959 - 67e jaargang no 166 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Dat is niet meer dominee voor gelovigen grote solist Vrolijkheid en ernst over de nieuwkomers ^ Advertentie Dijckhoff's Wekelijks Buitenkansje voor mannetl Vlotte kamerjassen ^ ^ Een man draagt zo'n kamerjas met losse noncha » S ^ lante zwier Het is modern en gemaklielijk Het ^ ^ is praktisch en tóch gekleed Vooral met zo'n M ^ prima passende Dijckhoff kamerjas van de aller - S ^ beste Italiaanse stoffen Deze zuiver wollen kamer-j ^^ p jas is met koord afgewerkt aan de randen en da ' ^ M lange ceintuur laat zich vlot strikken ^ De normale prijs is f 49.50 f ^£\ ^ J Nij 7 dagen lang I Jw »"' UTRECHT V!«tra>t hoek Oude Gracht Voorzorg en Hulp bij Ziekte hield vergaderingen Hartelij k-gestemd afscheid van chef K J Jansen Herwonnen Levenskracht 230.000 donateurs Van een onzer verslaggevers Vroeger was de dominee zo onffe veer de enig-e redenaar in ons land Tegenwoordig vindt men het orato risch lianon " missoliien nog op poli tieke vergaderingen Hoewel — daar is liet óók zo leuk niet meer In ieder geval is de dominee als spre ker uitgerangeerd Dit zei ds M M Groenenberg hervormd predi kant te Utrecht op een büeenkomst van de theologische faculteit der rijksuniversiteit in het L'niversiteits huis op het Lepelenburg De predi kant hield een luchtige toespraak over veranderingen in het leven van de predikant Behalve het spreken heeft zich ook een verandering voorgedaan op het gebied van het luisteren Vroe ger had de predikant de naam dat hü goed kon luisteren Zijn adres was bijkans het enige waar men zU " hart kon uitstorten Andere figuren hebben zijn plaats ingenomen op dit terrein Ds Groenenberg noemde in dit verband de psychiater en de maatschappelijk werkster van wie de predikant züns inziens wel eens het zenuwachtige gevoel heeft dat zü het beter kunnen Vroeger waren wij aldus de dominee op dit terrein heer en meester maar nu kijken zij vaak een beetje meewarig naar ons predikanten al = we best hun „ cliënt " zouden kunnen zijn Dat is trouwens misschien wel de glorie van de predikant dat hij nou lekker niet aangepast is Want daar om gaat of ging het die nieuwe fi guren toch Nu moet de predikant zijn niet aangepast-zijn ook weer niet overdrijven want dan moet hü écht naar de psychiater Thans fun geert de dominee veelal als portier van het maatschappelijke leven hij stuurt gevallen " door naar de psy chiater of de maatschappelijk werk ster Dan is er ook nog de figuur van de wika de in Driebergen opgeleide werker in kerkeli,jke arbeid zo zei ds Groenenberg Deze figuur is qua opleiding nog maar bijzonder jong De wika's weten nog niet precies wat ze gaan doen en daarom zijn ze ook erg nadrukkelijk De theologie daarentegen is zeer oud Daar kun - nen de predikanten er ontspannen " in staan laten blijken dat we niet alles weten We kunnen met humor om ons heen kijken naar die men sen met hun jonge opleiding die nog erg gespannen zijn door het jeugdig dogmatisme De dominee moet het spel ontspannen meespelen om hen te verlossen van de kramp Door de aanwezigheid van deze nieuwe figuren in het kerkelijk en maatschappelijk leven krUgt de pre dikant een andere plaats Hieronder moet hij niet zuur " zijn hij moet niet met hen gaan boksen Vroeger was de dominee in de kerkdienst de grote solist van de preekstoel De gemeente belijdt ge ' loof wanneer ik het zeg beseft zijn schuld wanneer ik het zeg en zingt op mijn bevel aldus ds Groenen berg Maar met de nieuwe kerkorde is er plots de figuur van de cantor organist bijgekomen Tussen predi kant en organist hebben zich heel wat ruzies afgespeeld Een boze pre dikant schreeuwde naar boven Niet zo snel " Een andere belde af omdat het orgelspel hem die van muziek nauwelijks verstand heeft te lang duurde Toen de daar door ontstane ruzie mondeling werd uitgevochten gaf de organist toe Advertentie Van een onzer verslaggevers Het is in de kantine van de Ge meentelijke Bouw en Woningdienst Achter Sint Pieter te Utrecht wel licht nog nooit zo vol ' geweest Temidden van al zijn medewerkers de fotografen cadeaus en bloemen zat de man die van al deze drukte de oorzaak was Op de afscheidsreceptie van de heerK J Jansen in de kantine van degemeentelijke boiiiv en woningdienstvan Utrecht ontving het scheidendeechtpaar een schemerlamp uit handevan de directeur van de dienst(links Foto V.N Ik vind het goed dat u mij afbelt dominee Wanneer u er dan geen be zwaar tegen hebt dat ik u afbel wan neer de preek mij te lang duurt " Met alle vrolijkheid over die nieu we figuren " moeten wij toch niet verbergen dat zij van bepaalde din gen vaak de techniek kennen die wij missen Daarom mogen we écht wel naar hen küken Wy dominees zo besloot ds Groe nenberg zijn causerie voor aan staande collegae kunnen b.v leren van hun gesprekstechniek hun be wuste luisteren het doorgronden van anderen Die figuren zijn er niet voor niks Verkoopdagen in de Mr Sickeszlcian Vrijdag 13 en zaterdag 14 novem ber worden in het Nederlands her vormd wijkgebouw in de IWr Sic keszlaan 15 te Utrecht verkoopdagen gehouden ten bate van het bouw fonds van wijk zeven waaronder vallen Lauwerecht het Staatslieden kwartier Tuinwijk en Tuindorp Vrij dag is het gebouw geopend van U tot 12 uur van 15 tot 17 en van 19 tot 22 uur Zaterdag van 15 tot 17.30 en van 19 tot 22 uur Humanistisch Verbond Prof dr ir J P Mazure spreektzondagmprgen a.s om half elf inhet Erasmushuis Oudegracht 152 over Sport maatschappü en le vensbeschouwing van het Humanis tisch Verbond gemeenschapUtrecht U.N.-?;ILVERPAPIER-ACTIE Voor de U.N.-zilverpapieractie ont vingen wij van de wed L van S per giro een rijksdaalder De heer K J Jansen hoofdin - specteur afdelingschef van de ge meentelvjke bouw en woningdienst gaat met pensioen na 37 jaar de gemeente met raad en daad terzvj de te hebben gestaan Hij werd op deze middag in vele toespraken gehuldigd In de eerste plaats door zUn directeur de heer W A H W M Janssen die zijn kwaliteiten als hoofdinspecteur zo wel als afdelingschef van markan te proporties vond Hij bood het echtpaar een schemerlamp en bloe men aan Wethouder W H J Derks sprak waarderende woorden namens de gemeente en hoofdinspecteur P Hartevelt overhandigde zün schei dende collega namens het personeel een tafelaansteker Mejuffrouw M Moret cheffin van de typekamer herinnerde zich de oorlogsjaren waarin de heer Jansen ook altijd vol stimulerende ideeën zat Tot slot sprak nog de onderdirec teur ir L J M Annegarn In een geestige toespraak dank te de heer Jansen iedereen nog eens extra voor al hun mede werking en steun Youth for Christ in Open Tafel Zaterdag 14 november houdt de vereniging Youth for Christ een bij eenkomst in de Open Tafel onder het stadhuis De avond begint om 20 uur Ds Glashouwer zal spreken en de muziek zal worden verzorgd door Joop de Graaf SGP vergadert Maandagavond om 8 uur komt de kiesvereniging der Staatk Oer Partij van Utrecht-Centrum in leden vergadering bijeen in gebouw „ Chr Soc Belangen " Kromme Nieuwe Gracht De agenda vermeldt o.m een inleiding van de heer H M de Vaal over Art 4 van het Beginselprogram der SGP Slot Zuylen dicht Het Slot Zuylen gaat zijn winter slaap in Het slot wordt gesloten van 16 november a.s tot 15 maart 1960 Advertentie Wat ^ n vondst Met één Van Nelle's groot formaat theebuiltje 2et u ' n héle pot krach tige „ Afternoon " thee voor nog geen vijf cent In ' n paar minuten bent u er klaar mee Zó gemakkelijk zo modern proper Geurige krachtige „ Afternoon " thee van Van Nelle die overal in Nederland zo in trek ' is VAN NELLE'S „ Afternoon " theebuiltjes grootformaat doos van 20 stuks 98 ct Skiër Jan Boon komt filmen Jan Boon spreekt maandagavond in de blauwe zaal van Esplanade over de moderne ski-techniek en de wintersportmogeUlkheden HU zal ook zün films vertonen „ De rode duivels van Kitzbühel " en Skiën zonder tranen " en voorts kleurendia's vertonen Deze avond wordt georganiseerd door de Ned Ski ver in samenwer king met Lissone Lindeman Sport Camping Shop Voorstraat 39 geeft een modeshow van wintersportkle ding UJI-HERFSTBAL Zaterdag 14 november 8 uur orga niseert de Utrechtse Jongeren in stuif in de kantine van de HTS Von dellaan haar herfstbal met oude en nieuwe dansen Op deze avond mu ziek van het huisorkest Storyville dixielanders " KAJ MÜNK SPEELT Het stedelijk toneel Kaj Munk speelt vrijdag 20 nov 20u in K en W het blüspel Het is nooit te laat " van Felicity Douglas verta ling Alfred Pleiter onder regie van Henk Wagenaar Langer verlichting op weg Utrecht-Zeist Van een onzer verslaggevers Rijksweg 25 van Utrecht via De Bilt naar Zeist krijgt een half uur langer verlichting in de ochtend een kwartier later uit en in de namiddag een kwartier later aan De heer A G M Boost directeur wegen en vérkeer van de ANWB heeft woensdag op de leergang weg en straatverlichting te Utrecht ge wezen op de wenselijkheid dat de openbare verlichting zich aanpast aan het voorschrift voor het wegverkeer dat langer verlichting moet voeren Naar wij vernemen heeft rijkswater staat Utrecht aan de PUEM opdracht gegeven overeenkomstig te handelen TENTOONSTELLINGEN KUNSTHANDEL WAGENAAR Achter St Pieter 5 Weefwerk en mozaiek tafels Jan Boon tot 7 dec 9-18 maan dag 13 18 uur In het tüdelijk onderkomen aan de Steenweg voormalig „ Modern " hield het Alg Prov Ziekenfonds voor Utrecht en Omstreken „ Voorzorg en Hulp by Ziekte " dinsdagavond zyn jaarlijkse ledenvergadering ter ver kiezing vaji vertegenwoordigers der verzekerden In zijn openingswoord sprak voor zitter G G Swagers de hoop uit dat de volgende vergadering weer zal kunnen worden gehouden in het nieuwe pand aan de Catharijnesingel Spr lichtte de aanwezigen in over de onlangs bereikte overeenstemming tussen de organisaties van zieken fondsen en medewerkers met betrek king tot de honorering van deze laat sten voor 1960 Tevens sprak hij over de premieverhoging die een en ander ten gevolge moet hebben Een be langrijke rol speelt hierbij ook de post ziekenhuisverpleging De ver pleegprijzen in de ziekenhuizen stij gen nog steeds hetgeen tevens van invloed zal zijn op de premie voor het aanvuUingsfonds voor ziekenhuis verpleging na de 70 dagen uit de hoofdverzekering Deze premie die reeds 25 jaar 3 ct per week heeft bedragen zal naar alle waarschijn lijkheid per 1 jan 1960 worden ver hoogd Deze premie-verhoging zal echter gepaard gaan met een uitbrei ding van de verstrekkingen en wel speciaal met betrekking tot kinder uitzending en grote hulpmiddelen als kunstledematen e.d De groei van de ziekenfondsen is enigszins tot staan gekomen voor namelijk als gevolg van oversclirij ding der loongrens ƒ 6900 — en controle op de welstandsgrens voor de vrijwillig verzekerden Na deze inleiding werd overgegaan tot de verkiezing van vertegenwoor digers der verzekerden De aftreden den mej M V d Houten de heren C Koek J Krijnders B v d Mey den P Ruitenburg G G Swagers,B J Verkruyssen J P M de Vries,H V d Zanden allen te Utrecht D Lammers De Bilt A Korpel(Cothen H Bosma Maarssen en B.van Breukelen Haarzuilons werdenherkozen Nieuw gekozen werden deheren A Burghart en B Piets bei den te Utrecht en D Wiggelinkhui zen te Jutphaas De vergadering werd besloten met een inleiding door de heer J G Leib brandt gedelegeerde van de ver zekerden bij de Federatie V.IM.Z over de wijze waarop in het ver leden en het heden de overeenkom sten met de medewerkers tot stand zijn gekomen en komen In de vergadering van vertegen woordigers der verzekerden die daar na volgde werden de aftredende be stuursleden R v Fulpen A Rensink A Schinkel en G G Swagers her kozen Na een korte toelichting van de zijde van de directeur de heer A A Snooy verklaarde de vergade ring zich akkoord met het beleid van het bestuur met betrekking tot de premie-stelling vrijwillige en aan vullende verzekering voor 1960 Advertentie WRIJFWAS met siliconen schittsrsnde glans - heerlijks geur HANDELSOND GERARD ROOVERS BREDA De r.-k vereniging tot bevordering van de volksgezondheid en tot be strijding van volksziekten „ Herwon nen Levenskracht " telt momenteel 230.000 donateurs Tijdens de te Utrecht gehouden jaarvergadering van de vereniging heeft de voorzitter de heer W G P Essers jr medegedeeld dat door de nationale inzameling acties thans een jaarinkomen wordt bereikt dat reeds beduidend boven het miljoen gulden ligt Het sanatorium Berg en Bosch ver kreeg in het begin van dit jaar de erkenning als algemeen ziekenhuis een predikaat dat vereist is om uit voering te geven aan het voornemen om Berg en Bosch geleidelijk aan van sanatorium om te schakelen tot zie kenhuis aldus de heer Essers De historische taak van tuberculose verpleging zal zo lang dit nodig is evenwel primair blijven Verwacht wordt dat in het begin van het vol gend jaar enige nieuwe medische af delingen zullen gaan werken in het sanatorium „ Berg en Bosch " De be zetting van de sanatoriumafdeling loopt geleidelijk aan verder terug ongeveer overeenkomstig de opge stelde prognose De lege bedden wel ke hiervan het gevolg zijn kunnen worden benut als afdeling algemeen ziekenhuis daarmee ruimte biedend aan het grote tekort van ziekenhuis bedden in en rond Utrecht Het wetenschappelijk onderzoek "^ cLU Botsing na onjuist signaal Bü de Biltse Hoek in De Bilt bots sten woensdagochtend om half tien twee auto's tegen elkaar Beide voertuigen werden vry zwaar be schadigd Uit de richting Zeist kwam eenvrachtauto bestuurd door C T uitUtrecht Deze had zijn rechterrichtingaanwijzer uitstaan Vanafde oude Utrechtseweg kwam eenmilitaire auto bestuurd door C.A.O.uit Utrecht Deze laatste zag dericJitingsaanwUzer uitstaan en dat T bü de Biltse Hoek rechtsaf zou slaan en hij reed de rijksweg op T reed door waardoor een bot sing volgde Bakkersvrouvven protesteren De Christelijke Bakkersvrouwen vereniging van het Gooi en omstre ken heeft zich met telegrammen ge wend tot de ministers van sociale zaken en economische zaken Hierin wordt geprotesteerd tegen het voor nemen voor bakkers weer nacht arbeid mogelijk te maken „ Wij willen niet dat onze mannen de slaven van de bedrijven worden " aldus de vrouwen Vanmiddag is er voor Midden Nederland een protest vergadering te Utrecht „ Berg en Bosch " wordt intussen geenszins verwaarloosd Binnenkort wordt een aanvang gemaakt met een onderzoek naar de oor<;aken van de ziekte van besnier boeck Hiertoe wordt de leiding van het sanatorium in staat gesteld doordat de bond van r.-k ziekenfondsen en herwonnen le venskracht tesamen een bedrag van ƒ 150.000 gefourneerd hebben die met dit onderzoek gemoeid zullen zijn De uitkomsten van dit onderzoek worden van groot belang geacht en zouden eventueel een oplossing kun nen betekenen voor de financiering van de behandelings - en verpleeg kosten aan deze ziekte verbonden Hartverlamming op bromfiets De bromfietser M V uit Utrecht kreeg woensdagavond om half tien bij het vijvertje in Tuindorp te Bilthoven een hartverlamming De heer V overleed onmiddeliyk Geslaagd voor het examen apot - hekers assistente de dames T C Nissink Den Bosch J P G M van Boxel Vught en de heer H Branger te Utrecht Advertentie Ge^e^i WEEKEND Broodoorlog M de R Wanneer men zo de publicaties volgt over de aan de gang ol op handen zijnde brood oorlog in Haarlem en Utrecht dan vraag ik me af „ wat is er feitelijk aan de hand " Bepaalde groot bedrijven willen op hun bij-artikelen niet op brood gaan zegelen Wat Is hier in feite tegen Beseft de bakker dan niet dat wanneer men niets doet het gehele assortiment der bij artikelen zoals ontbijtkoek beschuit chocolade suikerwerken naar de krui denier gaat die wel op alles zegelt Of is de winst zo groot dat men wel vijf cent op een brood kan missen De enige weg is dan ook voor de bak kers om hun debiet te behouden res pectievelijk te vergroten ook te gaan zegelen en geen broodoorlogjes te ont ketenen Bakkers let op uw saeck en verdedig u met geoorloofde middelen tegen de steeds opdringende concurrentie der grootbedrijven H VAN BOKHOVEN Directeur Animo-geldzegelsysteem Rotterdam Advertentie Ltlm en plak alles met van Ceta-Bever MAARTENSDIJK Hele dorp kocht gen invalidewa De ouders van Cees van Eek te Maartensdijk danken allen die hun medewerking hebben verleend om te zorgen dat hun zoon een ivaliden wagen heeft gekregen Toen op me disch advies een wagen gekocht werd heeft het gehele dorp spon taan meer dan ƒ 1000 - voor dit doel bijeengebracht Vorige week heb ben burgemeester Schuller en het damescomité de wagen officieel aangeboden Gemeentepersoneel vergadert Maandagavond werd ten gemeen tehuizen te Maartensdijk de alge mene ledenvergadering gehouden van de gemeente personeelsvereni ging Ganavrl Het aftredend be stuurslid P Klercq werd herkozen en in de vacature D Kok werd ge kozen de heer A Oudhof Tto leden van de kascommissie werden be noemd de heren W Som de Cerff en H de Heer FEUILLETON M MAN AAN DE TOP door Cameron Hawley uit het Engels vertaald door J W Canté 19 Zijn horloge vertelde hem nu dat hü geen seconde langer mocht wachten Haastig greep hij een nieuwe zakdoek en het speciale budget-rapport liep de deur uit en de trap op hi,j zette z'n gelaat in de bestudeerde glimlach van spottende nieuwsgierigheid die hij zo vaak had waargenomen op de portret ten van industrie-leiders die op de omsla gen van het Business Week'-tijdschrift ver schenen Toen hij op de bovenste verdieping kwam zag Loren Shaw dat zijn plan dubbel gefaald had De andere onderdirecteuren stonden nog buiten de directiekamer en vormden een halve cirkel rond Miss Martin en Walling was er ook bijl Hun ogen waren niet op hem gericht dus vouwde hü het rapport zorgvul dig op en stak het in z'n borstzak Het tüd stip was belangrük en dit was niet het ge schikte moment Erica Martins stem golfde hem tegemoet toen hü bovenaan de trap kwam en naar de groep toeliep — maar ik ben er zeker van dat hü om zes uur dertien hier zal zijn Die twee treinen rüden zo kort na elkaar dat hü gemakkelük de een kan missen zonder te laat te komen Hü heeft ook niet werkeUJk gezegd dat hü met de trein van 5.54 kwam Ik heb dat geconcludeerd uit het feit dat hü de vergadering om zes uur büeenriep Shaw liep verder zün ogen op Erica Mar tin gericht de blikken van de anderen ver müdend Is mr BuUard er nog niet Nee Eddie belde op van het station Htjwacht nu op zes uur dertien Shaw liet zijn blik gaan over de gezichten van de vier onderdirecteuren onmiddellUk zag hij de gelegenheid om door hun ergenis een mooie tegenzet te doen Zijn glimlach bleef verbreedde zich nog wat om aan te duiden dat een extra halfuurtje wachten hoe genaamd niet erg was Bescheiden legde hü de hand op de knop van de deur Dan met een gebaar van een gastheer maakte hij de weg voor zün gasten vrü en duwde de deur open — Heren er is geen enkele reden waarom wü het ons niet gemakkelük zouden maken Hü voelde zich een moment overmoedig worden toen de troep uit elkaar ging en langs hem heen door de deur naar binnen ging Niemand bleef achter niemand be twistte hem zün positie niemand keek zelfs naar hem Voorzichtig berekende htj zün volgende stap Loren Shaw draaide zich juist van de deur af toen miss Martin op het punt stond in haar kantoor te verdwünen O eh miss Martin Ja Hü stond bewegingloos dwong haar een stap naar hem toe te doen — Het valt me in miss Martin dat er misschien bepaalde rapporten kunnen zün die mr BuUard op de ze vergadering zou willen bespreken Is er soms iets waarvan u denkt dat ik het voor hem klaar kan leggen — Het spüt me mr Shaw maar ik kan uniet vertellen waar de vergadering over gaat.Ik weet het niet Hü voelde een scherpe woede in zich op komen toen hü haar zag omkeren en haar kantoor binnenlopen Het kostte strUd om de glimlach terug te winnen die nodig was vóór hü de directiekamer binnenstapte Grimm en Walling stonden aan het ande re einde van de kamer met hun rug naar hem toe Hü liep om de tafel heen kwam dicht genoeg bü hen om iets van hun ge sprek op te vangen Het ging over zoiets als fenolformaldehyde-hars Ze wisten geen van beiden waar de vergadering over ging HU liep verder naar Fred Alderson die een opschrijfboekje uit z'n zak had gehaald en iets neerkrabbelde terwül Dudley sprak Vóór hij kon horen waar het over ging had Alderson z'n boekje alweer dicht en stak het in z'n vestzakje Dudley hield op met pra ten Het was een klemmend stilzwügen Shaw richtte zün ogen op Alderson — Blükbaar hebben de zaken zich in New York sneller ontwikkeld dan we verwachtten Alderson keek hem onbevangen aan — Ik eh ik weet niet precies wat er allemaal aan de hand is Niet Shaw gaf zün stem een onmisken baar accent van verrassing hetwelk hü snelwist te veranderen in een behendige verras te verontschuldiging Sorry Fred ik was er haast wel zekervan dat de baas tegen jou erover had ge sproken Hü hield zün ogen op Alderson gericht slechts lang genoeg om er zeker van te zün dat het schot raak geweest was De stilte in de kamer vertelde hem dat niemand zün woorden gemist had Hun gezichten die hü gade kon slaan toen hü traag een stoel on der de tafel vandaan schoof bevestigden dat bü een belangrüke indruk had gemaakt Ze waren knock out allemaal en ze wisten het Ze vonden het niet leuk maar het kwam er toch maar op aan Ze konden er niets tegen doen Zün handpalmen werden opnieuw vochtig en hü nam zün zakdoek die hü met een zwaai opende alsof hü een vlag ontrolde De telefoon ging over in Erica Martins kan toor Ze nam de hoorn van de haak Het eer ste geluid van de stem van degene die op belde bracht onmiddellük een trek van erge nis op haar gezicht maar ze was wel zo voor zichtig dit niet in haar stem te laten doorklin ken toen ze antwoordde — Het spüt me mrs Prince maar mr BuUard is nog niet gearriveerd Ze wachtte ze hoorde de woorden maar half die in haar oor zoemden als het gebrom van een luide vlieg — Ja mrs Prince ik zal hem vragen u op te beUen zodra hü tüd heeft Erica Martin haalde diep adem en toen alsof ze een oefening in zelfcontrole deed liet ze de opgesloten lucht langzaam en ge lükmatig ontsnappen • Het gezoem bleef nog even in Erica Matins oren hangen nadat ze de telefoon weer opge hangen had herinneringen werden bü haar opgeroepen aan vroegere dagen toen Julia Tredway Avery BuUard regelmatig opbelde Destüds liet Avery hoe druk hü ook was aUes liggen en reed weg om naar haar toe te gaan De telefoontjes kwamen altüd laat in de middag en hü kwam daarna nooit meer op kantoor terug Maar dat was nu In ver scheidene jaren niet gebeurd niet sedert Julia Tredway getrouwd was met Dwight Prince Dat moest er een einde aan gemaakt hebben maar bUjkbaar was dat niet zo het begon allemaal opnieuw De punt van haar potlood brak onder de druk van Erica Martins vingers Een notitie was eigenlük niet nodig Ze kon het wel onthouden het zou onmogelük zün om het te vergeten maar een notitie voorkwam de noodzaak om haar lippen te dwingen de naam van dat schepsel te herhalen 6 uur namiddag Het carillon in de spits van de Tredway Toren liet een aantal klanken horen en sloeg daarna zes uur zes rollende doordringende slagen die zelfs de muren van de directieka mer deden trillen De architect van de To ren had over het hoofd gezien dat de boven ste verdieping van het gebouw eer soort re sonantieruimte vormde die het geluld van de klok versterkte tot het büna niet meer te verdragen was in de appartementen van de directie Orrin Tredway had het verdragen omdat het carillon toch z'n eigen idee was geweest maar Avery BuUard had als één van zyn eerste officiële daden na zün benoe ming tot directeur bevolen dat het carillon nooit gebruikt mocht worden als hü zich op de vierentwintigste verdieping bevond Als Millburgh de klokken hoorde wist men dat de directeur niet in de Toren was Frederick Alderson klemde zün met sproe ten bedekte handen om de stoeUeuning hü voelde de trillingen zó sterk dat zün hele lichaam reageerde het beefde alsof het ge grepen werd door een elektrische stroom En als hü zich schrap zette tegen de rug van de stoel leek het sidderen nog erger te worden Wordt vervolgd Aan de Amsterdamse gemeente universiteit is de 34-jarige Egypte naar Raafat Kamel Girgis gepromo veerd tot doctor in de wis - en na tuurkunde op het proefschrift In vestigations on some even-even nu cleides properties of the second excited state " Promotor was prof dr A H Wap stra buitengewoon hoogleraar in de experimentele kernfysica aan de Technische Hogeschool te Delft Bevorderd aan de Gem universi teit van Amsterdam tot arts mevr H de Geus-Le Nobel mej J B E Penters mevr B S Vietor-van Menk mej E J A de Hart en de heren A C Mars A Khazam allen Amsterdam en J K A Stutterheim Haarlem Geslaagd voor het artsexamen Ie gedeelte de heer A R Bantle Am sterdam Geslaagd voor het kandidaatsexa men cult anthropologie de heer F C P M van Lamsweerde Am sterdam en voor het kandidaats examen rechten de her^n A N H Smal Amsterdam P M Roelse Rotterdam H J M Pefesche en Th M Houwen Sittard KENNISGEVINGEN De Gedeputeerde Staten van Utrecht brengen bü deze ter algemene kennis dat de door hen opgemaakte en aan de Staten van de Provincie toegezon den begroting der provinciale in komsten en uitgaven voor het dienst jaar 1960 algemeen verkrügbaar wordt gesteld tegen de prijs van ƒ 1.50 Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter kennis van de belanghebbenden dat van 13 tot 20 november 1959 ter gemeentesecretarie kamer 47 voor de eigenaren van de aangrenzende en nabü gelegen gron den ter inzage ligt een plan tot het oprichten van een gebouw transfor matorstation op een terrein aan de Trumanlaan Dit bouwplan wükt af van artikel 27 eerste lid onder b der bouwver ordening van de voormalige gemeen te Oudenrün in verband waarmede het noodzakeUjk is de vereiste bouw vergunning te verlenen krachtens artikel 20 van de Wederopbouwwet Alvorens hiertoe over te gaan wor den de vorenbedoelde eigenaren in de gelegenheid gesteld van het bouw plan kennis te nemen en eventuele bezwaren daartegen vóór 21 novem ber 1959 schriftelijk bij hun College in te dienen 
h nieuwsblad UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 12 november 1959 - 67e jaargang no 166 BRAHMS ' DUBBELCONCERT Qeinspireerde uitvoering door Krehhers De Machula en USO H > Iet U.S o had gisteren een goede avond een concert dat we gaarne rangschikken tot de hoogtepunten van het nog jong begonnen winterseizoen Dit muzikaal evenement in Hupperts muzikale leiding danken we aan zijn bijzondere liefde voor de muziek waarvan hij meermalen bij Brahms uitvoeringen blijk heeft gegeven Inmiddels was het geannonceerde concert voor viool en violoncel met orkest in a kl t Opus 102 van Brahms een zware opgave want het heet een moeilijk toegankelijk werk te zijn en men typeert het zelfs wel eens als een on vriendelijke " Brahms avopd met De Falla's sprankelende dansen uit „ El sombrero de tres Picos " G van R Advertentie Neem elke dag Uw 2 Halitran capsules Gemakkelijk in te nemen Halitran het natuur lijke concentraat uit de levers van heilbot en andere edelvissen geeft meer weerstand tegen griep bronchitis en andere ziekten Voor kleine kinderen zijn er druppels 3 per dag Halitran voor de gezondheid van het hele gezin 1 Halitran ca ttO X zoveel vitaminen als gewone levertraan „ DE REDERIJKERS " SPEELDEN H^t Boek van de Maand ' Und sagte kein einziegs Wort " noemde de bekende Duitse schrij ver Heinrich BöU zijn aangrijpende novelle die vanavond tot een tv spel omgewerkt door auteur Jef van der Heyden te zien zal zijn Hoog Is de hemel '" luidt de Nederlandse titel die alhoewel wat de woorden betreft totaal anders lijkt in feite precies hetzelfde zegt Want wanneer twee mensen eert echtpaar elkaar misverstaan en volkomen langs elkaar spreken wordt er niets gezegd en de weg die ze bewandelen is zo beangstigend smal dat de he mel nauwelijks te zien en vreselijk hoog is Deze twee mensen zijn Fred en Klithe Bogner en hun tragedie speelt zich af in het Duitsland van na de oorlog grotendeels verwoest en totaal ontredderd Fred Bogner komt losgeslagen en als een geeste lijk wrak terug van het front en ziet geen kans zich aan te passen aan de omstandigheden laat staan een nieuw leven op te bouwen Met zijn vrouw en twee kinderen is hij ge dwongen één kleine kamer te bewo nen Dit feit voert hij aan als ex cuus voor zijn vlucht naar buiten " een vlucht in het niet en zonder doel Overdag werkt hi(j op een kantoor waar hU als telefonist het schamele bracht Dick de Vree een bezoek aan een rijschool in Den Haag waar Jan de Wit iets liet zien van de vrije dres suur met paarden In Spotlicht het onderdeel dat hierop volgde werd die dressuur op andere voet voortgezet Alleen waren het hier geen paarden maar heel mooie meisjes Utrechtse mannequins die hun opleiding ontvingen aan de Utrechtse mannequinschool May Den nis de zogenaamde miss-en die door de circusdirecteur Rob Milton wer den getemd vrüdag HILVERSUM I — KRO 7.00 Nws 7.15 Gram 7.30 V d jeugd 7.40 Gram 7.45 Morgengebed en over weging 8.00 Nws 8.15 Gram 8.50 V d vrouw 9.35 Waterst 9.40 Schoolradio 10.05 Kamermuz 10.35 Gr 11.00 V d zieken 11.40 Gram 11.50 Als de ziele luistert lezing 12.00 Middagklok-noodklok 12.03 Gram 12.30 Land - en tuinb medem 12.33 Lichte muz 12.50 Nws 13.15 Zonnewijzer 13.20 Lichte muz 13.45 V d vrouw 14.00 Concert t.g.v de dag der Ver Naties IS.OOSchoolra dlo 15.30 V d zieken 16.30 Gram 17.00 Boekbespr 17.15 Kinderkoor 17.40 Beursber 17.45 Gram 18.05 Lichte muz 18.20 Gram 18.50 Het emigratiepraatje v H A van Luyk 19.00 Nws 19.10 Act 19.25 Memo jandum 19.30 Pol praatje 19.40 Verz progr v d mil 20.30 Canada emigratieland klankb 21.00 Doctor Henry Fry leraar hoorsp 21.50 Radio Phllh ork 22.25 Boekbespr 22.30 Nws 22.40 Geest leven van ge huwden lezing 22.55 ' Gevar progr 23.55 24.00 Nws HILVERSUM II — VARA 7.00 Nws 7.10 Gym 7.20 Gram 8.00 Nws 8.18 Gram 9.00 Gvm v d vrouw 9.10 Gram 9.40 Schoolradio VPRO 10.00 Nederl vrouwen in het bui tonland praatje 10.05 Morgenwtj ding VARA 10.20 V d vrouw 11.00 V d kleuters 11.15 Rep AVRO 12.00 Lichte muz 12.20 Diepploegen in Drente 12.30 Land - en tuinb meded 12.33 Sport en prognose 12.50 Lichte muz 13.00 Nws 13.15 Meded en gram 13.25 Lichte muz 13.55 Beursber 14.00 Pianorecltal 14.20 Voordr 14.40 Gram 15.00 Ge var progr VARA 16.00 Gram 16.30 V de zieken 17.00 V d Jeugd 17.30 Rep 18.00 Nws 18.15 Vlaamse notities 18.20 Lichte muz 18.50 De puntjes op de I praatje 19.00 V d kleuters 19.10 Kinderkoor VPRO 19.30 Het platteland nu rep 19.45 Advertentie Uw levenslust bewaren st ^ 11 y \ jonge klare voor mannett jassen iet losse noncha » gemakkelijk Het Vooral met zo'n - jas van de aller ' er ¦ wollen kamer » j de randen en dal ikken F 36 - cLlu > na onjuist gnaal Hoek In De Bilt bots > chten(I om half tienegen elliaar Beiderden vry zwaar bé ng Zeist kwam eenituurd door C T uithad zijn rechterer uitstaan Vanafïchtseweg kwam eenbestuurd door C.A.O.eze laatste zag deser uitstaan en Biltse Hoek rechtsaf hU reed de rijksweg ir waardoor een bot - iwen protesteren ke Bakkersvrouwen het Gooi en omstre met telegrammen ge fiinisters van sociale mische zaken Hierin eerd tegen het voor akkers weer nacht te maken iet dat onze mannen Ie bedrijven worden " en Vanmiddag is er iderland een protest Utrecht skracht eurs ch " wordt Intussen arloosd Binnenkort jng gemaakt met een de oori,aken van de snier boeck Hiertoe van het sanatorium doordat de bond van en en herwonnen le nen een bedrag van eerd hebben die met ' moeid zullen zijn 1 van dit onderzoek lOt belang geacht en I een oplossing kun voor de financiering lings en verpleeg ziekte verbonden rlamming • om fiets r M V uit Utrecht avond om half tien e in Tuindorp te lartverlamming De ^ d onmiddellijk het examen apot de dames T C 3osch J P G M lit en de heer H cht libfieiecnii erdamse gemeente e 34 jarige Egypte nel Girgis gepromo in de wis - en na Bt proefschrift In come even even nu ies of the second prof dr A H Wap an hoogleraar in de ternfysica aan de school te Delft de Gem universi am tot arts mevr obel mej J B E B S Vietor-van A de Hart en de s A Khazam allen K A Stutterheim het artsexamen Ie A R Bantle Am het kandidaatsexa opologie de heer Lamsweerde Am r het kandidaats de her^n A N H - a P M Roelse r M Pefesche en Sittard EVTIVGEN staten van Utrecht er algemene kennis pgemaakte en aan Provincie toegezon er provinciale in en voor het dienst leen verkrijgbaar en de prijs van Wethouders van er kennis van de dat van 13 tot 20 gemeentesecretarie eigenaren van de abij gelegen gron - een plan tot het gebouw transtor en terrein aan de ijkt af van artikel r b der bouwver Dormalige gemeen ferband waarmede de vereiste bouw > rlenen krachtens Wederopbouwwet over te gaan wor 1de eigenaren in eld van het bouw len en eventuele 1 vóór 21 novem k bij hun College Samenwerking verrassend Hiervan hebben > ve zeer weinig gemerkt want de energieke inzet van de krachtdadige opening liet geen twijfel over dat een bloeiende vertolking op deze overtuigende eerste stap zou volgen De vrees die wil b ' uitvoering " an dit werk wel eens koesteren dat de muziek langdradig gaat worden werd to taal weggevaagd en vooral toen de beide solisten Tibor de Machula en Herman Krebbers hun muzikale en tree hadden gemaakt De violoncel list en de violist toonden zich op z'n best ze wedijverden in verras sende samenwerking gaven vol doende persoonlijk cachet aan deze muziek om terecht het solistische element van dit concert te doen blijken al doet het een enkel ogen blik rvin e-'=n concerto gro.sso den ken Hun heider solistische presta ties stimuleerden de dirigent en het orkest tot een prestatie die meermalen van inspirerende kracht was Zo suggestief werd het eerste deel gespeeld zo rijk van loon en ¦ zo vloeiend van melodie dat het hocturne-achtige Andante in de aan vang niet tot zijn recht kon komen omdat de them.itick van het Allegro ons nog in z'n greep hield Ook het derde deel dat zicli veel een voudiger laat vatten door het spi rituele in Brahms ' compositie en door het hri'iint-viriuoze in het spel van Krebbers en De Machu la nam dr ' nHrukken " in He ope ning van dit magistrale dubbelcon cert niet weg Er was vanzelfspre kend veel bi.ival Scherpte eraf Het concert begon met een blij moedige Sinfonia in G gr.t van Giovanni Battista Sammartini die ^ oo - ^ T^irHn - nn'^er " '^ er als een Schmierer " werd gekwalificeerd Zo blijkt dat twee eeuwen gele den de mu.sici als collega's el kaar ook geducht te lüf konden gaan en dan met een woordkeuze die een hedendaags muziekkri ticus zich in zijn krant niet zou durven veroorloven Evenwel de scherpe kantjes van Sammartini's pioniers muziek zijn er nu af wü hebben nu historisch afstand genomen van deze agressi viteit die de tijdgenoten van de Ita liaanse meester hebben verontrust WIJ hebben nu zelfs genoten van deze allerkostelijkste muziek met de innemende charme en vero verende klank en pracht Hupperts interpreteerde deze elegant fijn van nuancering en met een waar achtige overtuiging Jeugdfestival door vrienden USO Het bestuur van de Stichting Vrien den van het Utrechts Stedelijlc Orkest " secr Obrechtstraat 21 heeft een circu laire rondgezonden aan alle begunsti gers der stichting en aan vele anderen die geacht worden het USO welgezind te zijn In deze circulaire wordt een uiteen zetting gegeven over de activiteiten die de stichting in de naaste toekomst zal gaan ontplooien Na overleg o.a met het bestuur en de dirigent van het USO is besloten deze activiteiten te richten op propaganda en financiële hulp Financiële hulp vooral omdat er nog tal van desiderata zijn welke niet uit de subsidies en exploitatie-inkomsten kunnen worden bekostigd zoals bijv wórden genoemd een jeufdfestival het helpen mogelijk maken van een con certreis naar het buitenland en het ver lenen van compositie-opdrachten Oost-Duitse schrijver teruggevoerd HANNES Van onze correspondent te Bonn Vorige maand vluchtte de Oost Duitse schrijver Herbert Kasten uit het Oostduitse Strasund naar West-BeHün omdat ziin voorlaatste havenarbeiders roman Karsten Sarnow " door de communistische functionarissen in strijd met hun ¦ ideologie werd geacht Een nieuwe roman van Kasten wilde men zelfs helemaal niet publiceren Dinsdag keerde Kasten naar men zegt vrijwillig " terug naar Oost-Duits land In W.-Duitsland neemt men aan dat hij is ontvoerd door zijn 22-jarige dochter en een functiona ris van rie Oostduitse communis tische partij Na de pauze de beide delen Nuages ' en Fétes ' uit Debussy's Trois Nocturnes subtiel en met zorg door het U.S.O gespeeld Daar op volgden de Variazione per or chestra " van de thans 55-jarige Dallapiccola waarover wij naar aanleiding van de uitvoering op het zondagmiddagconcert van 4 oktober opmerkten dat het langdurige the ma met zijn daarop volgende kort idcr.iinsïe variaties tot een moeilijk te verteren compositie hadden ge leid Vrolyker was het slot van de EN terugblik op de voorstelling die gisteravond in een nagenoeg uitverlS floen vrouwen stralen SABA RADIO vraagt voor direct ol later MEUBELPOLITOERDER voor 2 hele dagen per week of de gehele week halve dagen HOLLAND-IMPEX N.V Utrechtseweg 340 De Bilt Telefoon 61141 speelde een goede remise aan bord 5 terwijl E v Rees in een zeer voor delig eindspel een fout van Bontrop nodig had om de stand gelijk te ma ken H J Hofman had opnieuw een uitstekende positiepartij tegen de sterke J M Bom Laatstgenoemde wikkelde echter goed af zodat een mooie remise het slot was 9—9 De partij die de beslissing moest brengen was van A Lekkerkerker tegen A v d Voort Wegens tijd gebrek moest de partij afgebroken worden met een kleine winstkans voor O.G Af del in gs voetbal een gelijkspel Een hoogtepunt van de UPDB competitie is altijd de dam wedstrijd tussen UDG en Ons Genoegen U De situatie was zo dat UDG geen kansen meer had voor het kampioenschap en O.G wil ter gelegenheid van het a.s 50 jarig bestaan gaarne zijn 18e kampioenschap in de hoofdklasse behalen ZATERDAG Ie klasse VVVM—CSW VVOP—Gein oord De Posthoorn—Montfoort Maars sen — Altius 2e klasse A Oranje Leeuwen — DVSA NSC-TOV SDVB—SOVA 2e klasse B Chefana—Eemnes EDO U)—Hoogerheide UHSV-Mijdrecht PVD — DOB 3e klasse A ECC ' 58 — Veluwse Boys Veense Boys—Hulshorst Veslaco—Rood Wit 3e klasse B Kulan—Valleivogels - ODI " 58 — Spel Rhenen Sydney Austral wil De Munck zonder transfersom Een vertegenwoordiger van de Australische Voetbalbond is in Gene ve met de FIFA in bespreking over doelman De Munck De leider van Sydney Austral wil akkoord gaan met de wensen van De Munck wan neer deze als trainer naar Australië ko;Tit maar is niet bereid een trans ferbedrag te betalen Naar zijn me ning gaat de Zwarte Panter gewoon emigreren en iedere emigrant moet gelijke kansen hebben een nieuwe toekomst op te bouwen Frans de Munck is het met deze mening uiter aard eens 3e klasse C PVCW—Bunnik Levu — Lekvogels Beverweerdse Boys—DEV RUBO—AWEP 3e klasse D PUEM—VCU ZONDAG Ie klasse A Minerva RKBVV ' s Gra-veland—Kam pong APWC—Naarden PVC—NSC Barneveld—LVV De UDG'ers hebben hun sportieve plicht ten volle gedaan en gaven zeer goed partij De O.G.'er L J Dekker was tegen Berkhof één stuk voor gekomen en had de winst voor het grijpen Hij liet zich echter verrassen en het werd remise Ook De Zwart had meer dan remise kunnen bereiken te gen de jeugdige Kanne 2—2 Daar entegen mocht Bergveld tegen Rui tenbeek niet klagen toen zijn tegen stander een grote ruil nam die tot een snelle remise leidde 3—3 H v Beusekom speelde tegen Car lebur op een zetje Hij verloor 5—3 J W V Arkel won op uitstekende wijze van H Hessel 7—5 H Greeuw Ie klasse B Soesterberg—EMS - DEV — MSV ' 19 UFO-RUC Wi,1k bij Duur stede—Actif Sterrenwij k—VSK 2e klasse A Oranje Wit—Veense Boys DVSA—Achterveld Scherpenzeel—Rhe nus 2e klasse B Hilv Boys—BDC Meer vogels ' 52 — Kieviten Olympia ' 25 - Lim vio Avance—DOSV 2e klasse C DSO U — St Maarten Hertha—Ares Sperwer—RK Stormvo gels De Meev ven—DWSM 2e klasse D Bunnik—Voorwaarts Aus terlitz—De Meern DVSU—Dorestad SCH—Odin 3e klasse A VVZA—Rivierwljkers Rapid ' 57 — En Avant 3e klasse B Kockengen—Kamerik Zie voor sport ook pag * 19 LEX VAN KREÜNINQEN WON ZEVENTIEN MAAL Van onze wielermedewerker Het wielerseizoen 1959 is gesloten De Stichtse rennershebben hun racekarretjes in het vet gezet en genieten nu vande welverdiende winterslaap na hun krachttoeren in de diversewielerwedstrijden ' Toch zal voor een groot aantal renners de winter niet geheel zonder sport voorbij gaan De drie Utrechtse wielerverenigingen hebben al een groot aantal cycle-cross ritten oriënteringsritten en vossenjachten op het programma staan maar wat nog be langrijker is de indoortraining wordt deze winter bij alle drie de verenigingen sterk doorgevoerd Zowel bij De Volharding St.-Willibrord als bij Het Stadion vormt de indoortraining de hoofdschotel van het wintermenu Nederlandse titel voor Norbert Koch De renners gaan zich met deze indoortraining alweer voorbereiden op het n.'euwe seizoen nadat zij zon dag in Odijk de degens voor de laat ste maal hebben gekruist Het vorm de een grootse sluiting van het wie lerseizoen en bracht het duel waar men al lang op had gewacht tussen Nortbert Koch en Lex v Kreuningen Het was ten slotte Koch die aan het langste eind trok en het wegseizoen met een mooie overwinning afsloot Alleen Koch zal deze winter ook op de indoortraining ontbreken en ook terecht omdat de winterbanen weer zijn volledige concentratie op eisen Zijn clubgenoten van Het Stadion gaan nu in het lokaal van de kracht sportvereniging Olympia onder lei ding van oud-renner Jan Fresen de spieren wat los houden De renners van St WiUib.ord doen dit onder leiding van Anton Winkel en De Vol harding-jorgens trainen wekelijks in de school aan de Opzoomerstraat on der leiding van sergeant Fred Visser Wanneer men de resultaten van de Utrechtse renners nog eens onder de loep neemt dan mag men wel con cluderen dat er jonge krachten in op komst zijn die in de toekomst hun rol nog wel zullen spelen De Volharding Bü De Volharding kwamen de beste resultaten van Lex van Kreuningen Liefst 17 maal kwam hij als winnaar door de finish waaronder enkele op merkelijke uitslagen Een fraaie tweede plaats in de sterk bezette ronde van Bulgarije en het behalen van de provinciale wielertitel van Utrecht E De sterkste Utrechtse amateur E = renner Lex van Kreuningen s E bereidt zich nu alweer voor E = op het nieuwe seizoen De E E Volhardingman in actie tijdens E E de indoortraining E iillIIIIIIIIIIIMIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllll ^ VOETBAL PKOGRAMMA Het eerste elftal van de voetbal vereniging S.C.H te Harmeien speelt zondag om half drie op het terrein aan de Joncheerelaan tegen het eerste elftal van Odin uit Utrecht Het derde elftal speelt ook een thuiswedstrijd tegen het derde elftal van Midlandia uit Utrecht Zaterdag speelt S.C.H.-a de uit wedstrijd tegen Nijenrodes-b te Breukelen Een goed voorbeeld vormt Van Kreuningen voor zijn collega's Ook al door het feit dat hij een volbloed amateur is overdag normaaal zijn Spelregelprohlemen DE VRIJE SCHOP D E vrije schoppen woruen in twee soorten onderscheiden a directe waaruit rechtstreekstegen de overtredende partij kanworden gedoelpunt b indirecte waaruit niet kan wor den gedoelpunt tenzij de bal,voordat hij in het doel gaat isgespeeld of aangeraakt door eenandere speler dan door hem diede vrije schop heeft genomen Advertentie PAS voor verkoudheid Wanneer een directe of indirecte vrije schop moet worden genomen mag een speler van de tegenpartij niet dichter dan 9.15 meter bij de bal komen voordat deze in het spel is tenzij iiij op zijn eigen doellijn tussen de doelpalen staat Indien een speler van de tegenpartij binnen de afstand van 9.15 meter komt voordat de bal is getrapt moet de scheids rechter de vrije schop niet laten nemen alvorens aan de regel is vol daan De bal is eerst in het spel nadat hij een afstand gelijk aan zijn om trek heeft afgelegd De bal moet stil liggen wanneer de vrije schop wordt genomen Nadat de vrije schop is genomen mag de nemer van de vrije schop de bal niet opnieuw aanraken voor dat deze door een andere speler is aangeraakt of gespeeld Indien een vrije schop is toegekend binnen het strafschopgebied aan de verdedigende partij mag de doelver dediger de bal niet in zijn handen nemen om hem daarna met een trap in het spel te brengen De bal moet met een trap rechtstreeks buiten het strafschopgebied in het spel worden gebracht indien hieraan niet is vol daan moet de schop worden over genomen KEELT ABLETTEN | doosje met 60 tabletten '" ph ' STRAF Indien de speler na devrije schop te hebben genomen debal opnieuw aanraakt voordat dezeis aangeraakt of gespeeld door eenandere speler moet een indirectevrije schop worden genomen dooreen speler van de tegennartij op deplaats waar de overtreding ge schiedde J P B Biegelaar Asch klasseerden zich nijg enkele malen bij de amateurs en onafhanke lijken Op organisatorisch gebied hand haafde De Volharding zijn reputatie Het clubkampioenschap werd uitste kend georganiseerd en in het Zilve ren Dom toernooi Ronde van Tuin dorp en Ronde van Zuilen was het van hetzelfde laken een pak Het Stadion Ongetwijfeld bereikte Norbert Koch voor Het Stadion de beste resultaten Een Nederlands kampioenschap en een derde plaats op het wereldkam pioenschap zeggen voldoende Bij de amateurs was Jan Radema kers de meest succesvolle coureur In de Ronde van Bulgarije en ook in een aantal Nederlandse wegwed strijden speelde hij een voorname rol Het Stadion beschikt over een aan tal jonge renners met aanleg De coureurs Hans den Hartog Nol Hen driks Bert Osendarp Wim Breeu wer Arie Veenendaal Hans van de Weyden Nico Westbeek en Jan Aal bertsen zijn er al enkelen die talen ten hebben on wie de jeugd heelt heeft de toekomst Tot uiting kwamen hun krachten ook in enkele pelotonwedstrijden Minder gelukkig was Het Stadion met zijn beide onafhankelijken Ben Teunisse had geen gunstig seizoen en gaf te kennen niet meer in de wieler sport te zullen uitkomen Een jonge talentvolle renner verdween daardoor van het tapijt Ook Gijs Pauw ver huisde uit de Stadion-gelederen Hij zocht zijn vertier in België waar Pauw een café opende St Willibrord De RKWV St.-Willibrord de benja min der Stichtse verenigingen is de vereniging met de goede geest en sfeer Weliswaar beschikt St.-Willi brord niet over een groot renners korps maar toch reden Nico Siebers en Huib Verheul bij de amateurs niet onverdienstelijk Anton Winkel Jo Heyl Bep Stri ker en C V d Neut zijn de nieuwe lingen die aanleg hebben De grootste troef was ook nu weer Michel Stoiker die zijn club trouw bleef maar vrijwel zeker in het vol gend seizoen voor een Brabantse wielerclub zal uitkomen Met de organisatie van de Ronde van Vleuten werd ook deze Ronde in ere gehouden De Utrechtse verenigingen kunnenmet vertrouwen het winterseizoentgemoet gaan Van de bestuursledenzal nu minder gevergd worden enwellicht kunnen door onderlinge be sprekingen de verhoudingen tussende drie verenigingen nog worden,verstevigd ' ' ' iteY3'ii.'l.?V0 j'ü '^ Wilster S won serie en finale Van onze paardesportmedewerkerj Wilster S heett gisteravond in Hilver sum aan twaalf Kandidaten in de eerste serie geen schyn van kans gegeven In de finale deed Wodan zün uiterste best maar wéér kon hü de dappere kleine hengst niet houden Fokdag-prijs 2040 m I Vita Do num F J ürenberg 3.07.3 1.30.1 2 Vita Hanover 3 Xenophon Scott Tot winn 9,30 pi 4,50 3,40 cov 10.60 koppel 38,60 Prijs der jaarlingenshow 2020 m eerste serie 1 Wilster S J Wagenaar jr 2.58.3 1.28.3 2 Volann O 3 Wo dan Toto winn 1,90 pi 1,20 1,40 1,40 cov 4,30 koppel 3 — Tweede serie 1 Uhlan Erebus A Finklen berg 3.02.1 1.30.2 2 Wanita van Bar ke 3 Unique Hanover Toto winn 19,30 pi 3.50 1,60 3,30 cov 4,90 kop pel 17.30 Stamboek-prijs 2380 m 1 Quick Jimmy G W van Eykelenborg 3.31.6 i.28.2 2 Terraise 3 Vincent Hol landia Toto wmn 13,60 pi 3,10 2,10 3,30 cov 5,60 koppel 14,90 Grote prijs van het Gooi en Omme land 1 2000 m 1 Very Nice B de Vries 2.54.4 1.26.3 2 Vanity Hano ver 3 Vixtrix V Toto winn 8,90 pi 2,10 2,80 1,80 cov 12,90 koppel 17,40 Grote prijs van het Gooi en Omme land 1 2Ü0U m eerste afdeling 1 Theo Messidor F J Erenberg 2.52.5 1.23.8 2 Sandra 3 Urania Toto wmn 1,30 pi 1,10 1,70 1,70 cov 5,50 koppel è — Grote prijs van het Gooi en Omme land 2 2000 m tweede afdeling 1 Urdy Mars A S Tesselaar 2.52.0 1.26.0 buiten weddenschappen 2 Sonja Zora 3 Souveraine Maire bui ten weddenschappen 4 Peter hof 5 Sirona Toto wmn 2 — pi 1,20 1,30 1,80 koppel 4,20 cov 4.20 Prijs der jaarlingenshow Finale 1 Wilster S J Wagenaar jr 2.59.3 1.28.8 2 Wodan 3 Uhlan Erebus To to winn 1,70 pi 1,20 2,00 1,80 koppel 3.00 cov 7.60 Later werd medege deeld dat de tot winnend van de stamboekprijs f 13,30 bedx-oeg en niet f 13,60 Fokdag-prijs 2040 m tweede afde ling 1 Welti J Hof 3.07.6 1.32.0 2 Xi S 3 Winnifred Toto winn 3,90 pi 1,20 1,10 1,30 cov 4,90 koppel 6,30 De totale omzet was f 127.716,50 Dynamo komt niet naar Utrecht De Tsjechische dames topploeg Dy namo uit Praag komt niet naar het in ternationale zaalhandbal Kersttoernooi dat 26 december in de Utrechtse Bern hardhal wordt gehouden Aldus werd gisteravond medegedeeld in de jaariykse ledenvergadering van U.D Deze vereniging had op basis van elubuitwisseling contact met Tsjecho Slowakije opgenomen en het bezoek van Dynamo alsmede het tegenbezoek van UD aan Praag scheen fn orde toen de Ts.iechische Bond voor al hun speel sters en begeleiders 2 dollars per dag per persoon zakgeld vroegen en boven dien hotelonderbrenging verlangden Daar aan deze eisen niet kan worden voldaan besloot het bestuur van UD deze uitwisseling af te zeggen De Utrechtse vereniging heeft thans voor haar tweejaarlijkse reis contact opgenomen met de Voradgebergte Handbal-organisatie 
Verplichte w.a.-verzekering bij strafvervolging De tuinder G van A te Ridderkerk was destijds wegens een verkeersfout door de rechtbank te Dordrecht tot / 25 boete veroordeeld met als bij komende straf 6 maanden ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen Deze bijkomende straf zou echter niet worden ten uitvoer gelegd mits de veroordeelde zich zou laten verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid gedurende de proeftijd van 2 jaren De veroordeelde heeft tegen een dergelijke verzekering godsdienstige bezwaren De officier van justitie te Dordrecht is van dit vonnis in cas satie gekomen met als eassatiemiddel dat deze bijzondere voorwaarde de godsdienstige vrijheid zou beperken De Hoge Raad heeft dit cassatie beroep verworpen en overwoog hier bij dat de betrokkene krachtens het vonnis niet zonder meer verplicht is zich tegen wettelijke aansprakelijk heid te verzekeren De opgelegde bijzondere voorwaar de dient aldus te worden verstaan — zegt de Hoge Raad — dat zij niet wordt overtreden indien de betrok kene zich niet verzekert mits hij maar gedurende de proeftijd zich onthoudt van het besturen van mo torrijtuigen Deze onthouding beperkt niet de godsdienstvrijheid Minister Luns naar Engeland Op uitnodiging van de Britse mi nister van buitenlandse zaken zal de Nederlandse minister van buitenland se zaken mr J M A Luns zich voor besprekingen met de heer Sel wyn Lloyd op 20 november naar Lon den begeven Een woordvoerder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken verklaarde dat de besprekingen tus sen Lloyd en Luns een onderdeel zul len vormen van die welke de Britse minister met Europese politieke lei ders heeft Diplomatieke waarnemers verwach ten dat onder meer dezelfde onder werpen ter sprake zullen komen als tijdens de besprekingen die maandag tussen Lloyd en zijn Belgische ambt genoot Wigny zijn gevoerd de stem van de kleine NATO-landen bij de voorbereidingen van een topconfe rentie en de Europese vrije handel Commerciële tv in januari 1960 N,V * Vrije t.v.-zender wil met vliegtuig opereren In Amsterdam iv opgericht op initiatief van de heer IW Lewin te Diemen de „ N.V Vrije Televisiezender V.T.Z " i.e Deze stelt zich ten doel — al dus een communiqué — het verzorgen van televisie-uitzendingen op com merciële basis De uitzendingen zullen plaatsvinden vanuit een vliegtuig in telerecordings Enige personen hebben zich in principe bereid verklaard het beginkapitaal van ƒ 600.000 voor charter of koop van een vliegtuig en zendapparatuur ter beschikking te stellen Een bedrijf waar nu reeds films voor televisie reclame vervaardigd worden heeft zijn medewerking toege zegd Er wordt naar gestreefd in januari 1960 met de eerste uitzendingen te beginne niet of de Nederlandse luchtvaart en andere wetten dit mogelijk ma ken Het lijkt de initiatiefnemers in ieder geval wel mogelijk ongestoord te zenden vanuit de lucht boven de waddenzee of noordzee Het gaat er maar om dat we buiten de norma le vliegroutes blijven aldus de heer Lewin De programma's zullen worden uitgezonden in de kanalen die door Nederlandse televisietoestellen ont vangen kunnen worden De Vrije j-elevisiezender " beoogt niet het programma van de N.T.S te storen en daarom zal niet worden gezon den op tijdstippen dat de N.T.S in de lucht is De initiatiefnemers heb ben enige filmproduktiemaatschap PÜen weten te interesseren om ook de niet uit reclame bestaande pro - gramma onderdelen te maken Voorts is een bespreking gevoerd met een aantal Nederlandse caba ret-artisten De heer Lewin wilde op dit tijdstip nog geen namen van maatschappijen en artisten die voor het plan interesse hebben noemen INTERPELLATIE OVER LATE KOMST Uitvoerig raadsdebat over QQD A'dam Van onze Amsterdamse redacteur Ruim tweeëneenhalf uur heeft de Amsterdamse gemeenteraad zich gis termiddag beziggehouden met het treurige incident in Amsterdam-noord op 15 oktober jl toen de 2-jarige Joke Staring bijna vijf uur heeft ge wacht voor zij kon worden opgeno men in het ziekenhuis waar zij kort daarop stierf Tot tweemaal toe hebben B en W over deze zaak schriftelijke vragen van raadsleden beant woord Gisteren stond de inter pella ' f van het communistische raadslid mevrouw E Muller-Van West op de agenda tJit de felle wijze waarop zij de wethouder voor openbare gezond heidszorg en ziekenhuiswezen mr Van den Bergh wees op de haars in ziens geïsoleerde positie van het noordelijk stadsdeel en de grote ach terstand Of het terrein van de zieken zorg in de hoofdstad ontstond een debat waaraan door alle fracties werd deelgenomen Mr Van den Bergh deelde mee dat een onderzoek plaats vindt bij de GGD om zo mogelijk te komen tot een soepeler gang van zaken bij de opneming van patiënten Er spelen hier echter tal van problemen waar van het voornaamste wel dat van het tekort aan ziekenhuist)edden is De wethouder ontkende dat Am - sterdam noord een achtergebleven en geïsoleerd gebied was interrupties van de publieke tribune U woont NIEUWS81AD fELD nu ng zich Mug enkele teurs en onafhanke - isch gebied hand ding zijn reputatie ischap werd uitste - d en in het Zilve - Ronde van Tuin - n Zuilen was het en een pak eikte Norbert Koch de beste resultaten kampioenschap en op het wereldkam-voldoende was Jan Radema accesvolle coureur Bulgarije en ook derlandse wegwed een voorname rol chikt over een aan met aanleg De Hartog Nol Hen larp Wim Breeu idaal Hans van de - Stbeek en Jan Aal enkelen die talen le de jeugd heeft men hun krachten loton wedstrijden g was Het Stadion afhankelijken Ben gunstig seizoen en meer in de wieler - tkomen Een jonge verdween daardoor ok Gijs Pauw ver - dion-gelederen Hij er in België waar pende Villibrord de benja verenigingen is de de goede geest en beschikt St Willi-een groot renners reden Nico Siebers de amateurs niet Heyl Bep Stol t zijn de nieuwe hebben was ook nu weer zijn club trouw zelcer in het vol een Brabantse komen van de Ronde ook deze Ronde enigingen kunnen het winterseizoen de bestuursleden / ergd worden en onderlinge be - oudingen tussen ngen nog worden ö won finale esportmede werker isteravond In Hilver ndidaten in de eerste kans gegeven In zUn uiterste best dappere kleine m 1 Vita Do - 3.07.3 1.30.1 2 ophon Scott Tot 3,40 cov 10.60 enshow 2020 m S J Wagenaar Volann O 3 Wo - 90 pi 1,20 1,40 3 — Tweede bus A Finklen - Wanita van Bar - ver Toto winn 30 cov 4,90 kop - m 1 Quick keienborg 3.31.6 Vincent Hol - 60 pi 3,10 2,10 14,90 Gooi en Omme - Very Nice B de 2 Vanity Hano - Toto winn 8,90 cov 12,90 koppel Gooi en Omme - afdeling 1 Ereuberg 2.52.5 Urania Toto 1,70 1,70 cov Gooi en Omme - de afdeling 1 Tesselaar 2.52.0 idenschappen 2 ne Maire bui 1 Peterhof 5 pi 1,20 1,30 4.20 enshow Finale aar jr 2.59.3 lan Erebus To 00 1,80 koppel werd medege end van de bedroeg en niet tweede afde - 07.6 1.32.0 2 to winn 3,90 4,90 koppel f 127.716,50 komt niet recht topploeg Oy naar het in-Kersttoernooi Utrechtse Bern - medegedeeld gadering van p basis van met Tsjecho - het bezoek tegenbezoek In orde toen al hun speel - lars per dag en en boven - verlangden kan worden ur van U.D zeggen ng heeft thans reis contact Vorarlgebergte ITTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 12 november 1959 - 67e jaargang no 166 Advertentie STAP NIET IN DAT DINQ Na het eerste trekje ¦ weet U het als een heerlijk zacht sigaartje. Panter Senoritas Met Boesmans ballon 11 op ^^ ruimtevaart i Tomven los s = Ter gelegenheid van de ope = = ning van het Caltex depot aan = = de Utrechtse straatweg te Jut = = phaas is de heer J Boesman H S met enkele genodigden in zy = = ballon hedenmiddag te Jutphaas E S opgestegen voor een vaart van = E ongeveer vier uur naar een = E doel dat de wind zal aanwü ~ = zen Een verslaggever van het E = UN maakt deze tocht mee en E 5 geeft hiernaast zijn ervaringen = = tot aan het ogenblik dat de E E balloncommantdant riep De E = touwen los E ^ IIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilli vaarte van binnen te bekijken On deraan zit er een kijkgaatje in Het is een verrassend gezicht Het bin nenste doet denken aan de koepel van een kathedraal Het touw waar mee de commandant gas kan laten ontsnappen loopt recht door de bal lon naar de top De ontsnappingsklep is duidelijk te zien Over vijf minuten starten we De touwen worden nog even nagekeken en de luchtreizigers staan gereed Honderden kinderen staan vol spanning te wachten Zij zullen hun ballonnetje gelijk met de grote de lucht in laten gaan Ik kruip de mand in met mijn twee medereizigers Zandzakjes worden losgemaakt en na wat gekreun ver heft de mand zich van de grond We varen Russ aanbod voor olie-exploitatie in Perzië Volgens welingelichte kringen in Teheran heeft de Sovjet-Unie aan Perzië exploitatierechten op olie in Noord-Perzië gevraagd op basis van een winstdcling van 85 pet voor Perzii ^ en slechts 15 pet voor de Sovjet-Unie Als voorwaarde wordt hierbij echter gesteld dat Perzië een schrif - n het bekende rode blikje 20 stuks g » Ook in 10 stuks f 1.25 Aanbod aan Algerijnen afgekeurd op Extremisten reageren fel De Gaulle's verklaring Van onze Pari,jse correspondent Terwgl de Algorünse regering In ballingschap " in Tunis al druk over legt om haar standpunt te bepalen tegenover de jongste verklaringen die generaal Charles de Gaulle dins dag by zijn persconferentie heeft af gelegd hebben de Franse extremis ten in Parys en Algiers minder tyd nodig gehad om aan hun veront waardiging uiting te geven In Parijs was het oud-premier George Bidault de tegenwoordige voorman van de rechtse extremis ten die uit naam van zijn concen tratie voor Frans Algerije De Gaul le's nieuwe aanbod aan de Algerijn se nationalisten onmiddelUik en vol ledig afwees Bij de herdenking van de wapen stilstand van 1918 in Algiers werd die afwijzing in nog wat duidelilker en rauwere termen uitgedrukt Een tweeduizend jongelieden trokken hier door de ' stad onder het uitsto ten van kreten als De Gaulle aan de galg " weg met de verraders Debre en Soustelle " en fusilleer Ben Bella " de Algeri,inse leider die in Frankrijk gevangen zit Tot bot singen met het leger of de politie schijnt het in Algerije echter ner gens gekomen te ziin Uit de kringen rond Ferhat Abbas en zijn Algerijnse regering schijnt men in Tunis intussen niet overdreven veel hoop te hebben dat de naUonalisten nu eindelijk over de brug zouden willen komen Men heeft daar weinig gloednieuwe ele menten in De Gaulle's verklaring aangetroffen al werd de toon van zijn tegemoetkomendheid hier schijnt het toch ook wel gewaar deerd Alleen het feit dat de generaal nu officieel de mogelijkheid van gehei me besprekingen over een wapen stilstand heeft aangegeven zou voor de Algerijnen de > weg naar Parijs misschien kunnen vergemakkelij ken Bü een geheim overleg zou het gevaar dat de Algerijnse rebellen totdusver altijd duchtten van een fascistische pressie op de Franse onderhandelaars verminderen zo niet kunnen worden ondervangen De hnUo7j i.s yïef los van de Jutphase hodem en zal de reis in richting Noordwijk ondernemen Of de passa ffiers deze reis met een gerust hart tegemoet gaan Veiligste sport na hengelen Inmiddels arriveren de schoolkin deren Zij krijgen allemaal een ballonne tje en binden er hun naamkaartje aan vast Sommigen maken met hun bal lonnetje een rondedans in het wei - i land op de muziek Ook burgemees - i '« ' H ''^ ^" f-^'Sging doet dat het geen buitenlandse machten zal toestaan anti-Sovjetbases op zljn grondgebied te vestigen Volgens persberichten heeft de Russische ambassadeur Nikolai Pe gov alle eerdere Russische aanbie dingen hernieuwd voor hulp bij het aanleggen van wegen en dammen en het bouwen van elektrische cen trales in Perzië Tevens zou het voorstel zyn herhaald om alle han gende geschillen tussen beide lan den op te lossen ter Th baron de Smeth van Deurne is inmiddels gearriveerd evenals de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht De Jutphase burgemeester heeft een boodschap mee aan comman dant Steeman bestemd voor de burgemeester van de gemeente waarin de ballon zal landen Inmiddels is de ballon nu geheel gevuld Ik kruip eronder om het ge - T EANNE had gezegd Stap I nou niet in dat rotding / ' ï]n ze had er aan toege d Als je denlit dat ik op je ben uitgel^eken ben je wel heel ver mis Ik vond dit nogal somber en dacht Jeanne mag nóg zo verstandig zijn van ballonvaren weet ze niets af Boesman liet me weten Bal lonvaren is de veiligste sport na hengelen Ook dit vond ik wat overdreven Advertentie Een collega zei Het stukkie dat je vóór de start schrijft kan je laatste zijn maak er dus wat moois van Dat vond ik een vuile opmerking Boven Utrecht heste plaats Getracht zal worden de ontvangst voor tv bezitters met de in Neder land gebruikelijke antennes moge lijk te maken Omdat er op grote hoogte 8000 meter gevlogen zal worden zal de reikwijdte van de uitzendingen veel groter zijn dan van een tv-zender op de begane grond De juridische kanten van dit pro ject zijn nog in studie West-Duits land is — zo besluit het communi ¦ — een van de landen dat in aanmerking komt als basis van waaruit het vliegtuig zal kunnen opereren De heer Lewin is een van de '"• ee initiatiefnemers van de N.V Vrije Radio Omroep Nederland " i.o alsmede initiatiefnemer en se cretaris van de in begin van dit jaar opgerichte nieuwe politieke par tij D Nederlandse Volksbeweging " Desgevraagd verklaarde de heer Lewin dat men plannen heeft te gaan vliegen met ten machine die in Duitsland is ingeschreven omdat men hier de minste moeilijkheden vreest gezien de omstandigheid dat Duitsland al commerciële tv kent In principe zou men het liefst boven Utrecht gaan cirkelen met het zender vliegtuig maar men weet Een goeie kennis vertelde Sommigen vinden het een heer lijke ervaring maar er zijn er ook die de mand uit willen als ie al van de grond is En dat kan dan natuurlijk niet meer tenminste Nou ja ik dacht laat die aardwor men maar praten ik ga mee en dan zien we we OP EN TOP DROP i Ik kocht een fles champagne want Boesman had gezegd dat ik daarmee gedoopt moest worden Als is het niet bij me had 7,ou de doop met choco lademelk gebeuren En daar voelde ik niet voor LEERQANQ WEQ - EN STRAATVERLICHTINQ FIm ' en fgloeV leggen het af tegen natrium Voor de start Boesman en zijn vrouw Mimi zijn al vroeg op de startplaats een stukje opgespoten land naast het benzine - j depot Geen van beiden blijkt mee te gaan Boesman heeft slechts de ver - antwoordelükheid voor de start Van een onzer verslaggevers Amsterdam en Rotterdam verschilden weer eens van me ning woensdagmiddag en de gul lachende derde was de provincie Noord Brabant Dit boeiende tafreeltje deed zich voor bij het forum dat de druk bezochte leergang weg - en straatverlichting in het Ge bouw voor Kunsten en Weten schappen te Utrecht besloot In dit forum vond dr M Rutgers van der Loeff hoofdingenieur van het Gemeentelijk Elektrisch Bedrijf van Amsterdam dat men routes voor doorgaand verkeer in een stad best natrium-licht kan geven Verder wil de spreker wel fluorescentie-buizen kortweg flu kwik - en gloeilampen gebruiken IVlaar op doorgaande rou tes die een logisch gevolg zijn van de door natrium verlichte invalswe gen graag ook natrium Maar de heer J P van der Straa ten chef openbare verlichting van het gemeentebedrijf te Rotterdam opperde hierna bezwaren tegen natrium in de stad Op steedse hoofdwegen geeft hij de voorkeur aan kwiklampen en Rotterdam kwikt " overvloedig Verder houdt men zich bij de gloeilamp Natrium alleen op de invalswegen maar niet op de aansluitende traverse voor doorgaand verkeer Een uitzondering maakt men In Rotterdam bij een plein waar de kwikverlichting bij wijze van proef is onderbroken door natrium ver-lichting omdat met de andere licht kleur kan worden aangegeven dat men een gevaarlijk kruispunt nadert Hetzelfde systeem is ook toegepast in een laan verlicht met gloeilampen De Rotterdammers hebben wat te gen de natrium-kleur zo bleek uit het betoog van de heer Van der Straaten Men had de aan een kant bebouwde Gordelweg natrium gege ven maar daarop kwamen niet min der dan 40 klachten van bewoners los Zij konden niet slapen door het oranje-gele licht Rotterdam heeft de Gordelweg oranje geel gelaten maar besloot op grond van de klachten verder geen natrium bij huizen toe te passen Zee van natrium Nadat deze „ controverse Amster dam — Rotterdam " was uitgesproken en ook anderen zich in de strüd pro en contra natrium hadden verdiept kreeg als laatste forumspreker ir W J de Fraipont het woord die zijn gehoor verzocht de stoelen goed vast te houden De heer De Fraipont bedrijfsinge nieur bij de Provinciale Noordbra bantse Elektriciteitsmaatschappij ont hulde dat de Brabantse dorpen in het verzorgingsgebied van de PNEM baden in een zee van natrium " Hij toonde dit met vele foto's overtuigend aan Er staan 40.000 lantaarnpalen dat is een lantaarn per drie gezinnen Ook in de bebouwde kom op hoofd en zijwegen past men algemeen na trium toe In winkelstraten een gou den omlijsting van de verlichte eta lages juichte spreker Als men met een behoorlijk lichtniveau komt ver dwijnen alle kleurlclachten behalve dan in Rotterdam zei de heer De Fraipont Maar ons klachtenboek is echt leeg Als het om de economie gaat legt alles het af tegen natrium betoogde hij Gloei en kwik evenzeer als flu Of flu bruikbaar is voor buitenver lichting Men moet er de heer De Fraipont niet mee aan boord komen Flu is goed voor binnen en niet voor buiten Wel bij het hoofdkantoor van de PNEM heeft men flu buiten omdat de architect het zo graag wil de Onze schandvlek lachte spreker en zorgde hiermee voor een vrolijk slot van een gedegen dag vergaderen onder auspiciën van de stichting voor verlichtingskunde en de ANWB Commandant is Ben Steeman uit Rotterdam De mand is verrassend klein De drie man die meegaan kun nen er nèt in staan Ook de ballon is van het kleinere soort Hij zal met een half miljoen liter waterstolgas gevuld worden dat in vier lange cy linders uit Twente wordt aangevoerd Het gas is zeer brandbaar Daarom mag er onderweg volstrekt niet ge rookt worden Verkoop banket op Tweede Kerstdag U zult niet zo ver komen zegt Boesman Er is weinig wind Wij volgen u in de auto Het weer is ideaal De lichte mist zet de aarde in een romantisch waas Het zal geen gevaarlijke tocht worden Bij hevige wind gebeurt het wel eens dat de ballon tegen een hoogspan ningskabel slaat en dat is niet zo leuk Maar nu hoeft u nergens bang voor te zijn Op de gisteren in het gebouw van de S.E.R te ' s-Gravenhage gehou den openbare vergadering van het bestuur van het bedrijfschap ban ketbakkerijbedrijf heeft de voor zitter de heer W C van Straaten o.a medegedeeld dat van de zijde van het bedrijfschap geen maat regelen iijn te verwachten Ieder een is vrij om zijn banketbakkerij op tweede kerstdag die dit jaar op zaterdag valt open te houden of te sluiten Ter vergadering werd medegedeeld dat het merendeel van de banket bakkers te Amsterdam en Gronin gen zijn zaken op tweede kerstdag gesloten zal houden De voorzitter zei te hebben verno men dat de banketbakkers in Rot terdam voor het merendeel niet hun zaken zullen sluiten De heer Van Straaten zei te menen dat de banketbakkers niet de fa brieks.na.ige banketbakkerij de kans moeten geven door op een dag als tweede kerstdag de zaak te sluiten Ik knik moedig als een volleerd ballonvaarder Ten slotte zijn er niet zó veel hoogspanningskabels Er zijn nog wel plekjes in Nederland die er zonder doen Hoe de tocht ook zal „ uitvallen " voor de Jutphase schooljeugd wordt het een feest Zij zal bij het opstijgen kleine ballonnetjes met naamkaartjes oplaten En de ballons die het verst komen eeven recht op een prijs Ik ben er bij als de ballonnetjes uit cy linders gevuld worden AI en toe knapt er een Ik vind het een akelig geluid Omstreeks 11 uur begint men de ballon PH Box te vullen Onder de vrolijke tonen van de marsmuziek uit een geluidsinstallatie zwelt de ballon langzaam op tot een geweldig plumpuddingachtig gevaarte De stichting Dacova heejt woensdag op het buiten Amstelrust aan de Amstel — eigendom van de oud atleet Jan Zeegers — een modeshow gegeven Deze mannequin werd ver eeuwigd terwijl ze de eenden in het park voerde Het complet dat zij draagt is van zuiver wol De wijde kranig is hier nu eens op een andere manier behandeld plat en sluik over de schouders vallend Het weer houdt zich uitstekend Een prettig zonnetje geeft het gebeu ren glans en kleur De wind neemt wat toe Commandant Steeman ver wacht in de buurt van Leiden of de Kaag neer te komen Nu wordt de rest van het gas inge blazen De ballon verheft zich van de grond Tientallen zandzakjes houden hem echter nog vast A:"-'Prtentie Tijidelijk bij elke fles Zwarte Kip Wijn Vruchtenwijn of A(dvokaat een fles Orana limonade van Vë voor 76 et bij deze fles een fles ORANA limonade van J <$ "^ voot 76 et Om de hals van elke fles zit een Snelspaarkaart Plak hierop 5 kip pen op elke fles wijn vruchtenwijn advokaat en limonade zit er één en u ontvangt bovendien een fles Monaco voor de halve prijs Kerk nam distantie van haar bisschop Otto Dibelius Het bestuur van de evangelische kerk van Berlijn-Brandenburg heeft zich formeel gedistancieerd van uit spraken van bisschop Otto Dibelius Onlangs zei dit hoofd van de kerlc te ontkennen dat christenen in de bijbelse betekenis gehoorzaamheid verschuldigd zijn aan de Oostduitse republiek of aan enige andere totali taire staat De opvattingen van de leden van het kerkbestuur werden bekendge maakt na afloop van de discussies waarvan bisschop Dibelius zelf de leiding had Ondertussen is bisschop Dibelius doorgegaan met het naar voren bren gen van zijn inzichten Voor een ver gadering van vierduizend personen in Holstein verklaarde hij nooit te zullen ophouden met te protesteren wanneer een staat moedwillig het recht en de rechtschapenheid met voeten treedt en deze door eigen wetten vervangt " natuurlijk zelf niet in noord " maar vooruitlopende op het GGD onder-zoek had hij toch inmiddels drie maatregelen getroffen de in noord gestationeerde ziekenauto zal voort aan ook ' s zondags bemand zijn de controlerend gemeentearts in noord zal tijdens zijn diensttijd niet zijn rayon mogen verlaten en er is een GGD - vertegenwoordiger aangesteld om de instelling van de reeds lang op de verlanglijst staande polikliniek in noord voor te bereiden De raadsleden hebben uitvoerig gesproken over allerlei details van het onderhavige sterfgeval waarbij in discussie kwam zowel de wijze waarop de huisarts de controle bij de GGD had aangevraagd als de mel dingen van de gemeentelijke controle arts en het vertrek van de ambulan ce B en W blijven van mening dat twee aitsen de ernst van de toestand van het patientje onvoldoende hebben onderkend en dat de gemeente niet kan worden verweten dat de opne ming in het ziekenhuis niet onmid dellijk heeft plaats gehad Aan het eind van het debat zei mr Van den Bergh nogniaals dat het moeilijk is een volkomen juist beeld te krijgen van incidenten zoals dat in „ noord " Hij meende dat de GGD geen enkele blaam treft en dat er bij 50.000 opnamen per ' aar heus wel eens patiënten sterven op weg naar een ziekenhuis of onmiddellijk nadat zij in een ziekenhuis zijn aangeko men De oorzaken hiervan liggen vaak elders en buiten de menselijke macht 
Donderdag 12 november 1959 - 67e jaargang no 166 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD KALFSRAGOUT of gehakt 250gram 0.98 KALFSLAPPEN - «- 500 gram ZiZO KALFSROLLADE o on 500 gram C.LO KIPPEPOULET 250 gram Verse BRAADKIPPEN per 500 gram Grote WILDE KONIJNEN 0.98 2.48 4 " KEURSLAGER BOEREBOOM VOORSTRAAT 68 - Telefoon 17713 Dagelüks volop VARKENSPOTEN STAARTEN en CRABBETJES Blanke varkensfricandeau van 2.58 voor 2.29 RUNDERLAPPEN soo gram 1,58 KARBONADEN soo gram 1.79 MARGARINE 2 pakjes tk AQ Alleen bi.1 aankoop van vlees Uilw Groot ERWTENSOEPCOMPLET HACHÉVLEES 400 gram NIERVET 1250 gram 0.98 1.39 0.99 // Fant P^fect en precies a la fmMe Mix Factor CtiZ^Hl ^ n4|fr „ De eeuw van volkskarakter vai het regionale el kant binnen de E voor planning d op grote schaal k met alle handen Fouten groot pak 60 cent Viciarm VICROKANT ' t hartige biscuitje dat altijd smaakt Altijd even lekker Altijd oven vers Proef ook eens de heerlijke brosse Marie de heel aparte Butterfly de echte Café Noir of de verrukkehjke Chokwl met zo'n gulle laag lekkere chocolade Victoria biedt u keus genoeg VI darm BEKROOND MET EUROSTAR j\SLmjii * pAJj ^ geeft nieuwe schoon heid en zorgt voor uw huid Crème PufF is de enige alles-in-één make-up die zijn eigen huidverzorgende crèmes bevat Luchtig brengt u Crème Puff aan en ' t houdt verrukkelijk uur na uur - beschermt uw huid tegen schrale wind Geen andere make-up ter wereld geeft u zóveel 20 vlug en zo móói MAX Factor / l/^fftm^^SM in IVaarborg - Steeds weer weet Kreymborg U aangenaam te verrassen I Door de ruime sortering in de nieuwste modellen Door de vlotte en onberispelijk blijvende pasvorm van al haar kleding En vooral ook door * de perfecte kwaliteit van alle Waarborg-kleding Bovendien tegen bijzonder scherpe prijzen yNaarborg-w\ntBr\asson Nieuwe modellen met de natuur lijke schouderlijn In de laatste kleurnuances 119 Waarborg-costuums Modieus l-rij 3-knoops model Plooifix pantalon In vele kleuren o.a Italiaanse bruin/groen nuan ces Sottobosco royal blue 139 - Uit de grote Waarborg-sortering Winterjassen van 59 - tot 189 costuums van 79 - tot 199 - • overhemden sanfor en no-iron v.a 9.90 • polo-pulloversv.a.14.90 anklets v.a 1.95 Italiaanse im port 4.95 • shawls v.a 4.90 Utrecht Met deze « oürden M van der joes v lid der Tweede Kamer Europese panement v gevende vergadering vai Europa en van de assei West Europese Unie op tweejaarlUkse congres van de Arbeid dav vanc vue te Amsterdam we een markante rede o zaamiieden van Nederla ten in de Europse insu Europese parlement De wil tot een Euro ] tie — we leven nu pre-federatie " — kan worden gewerkt volg der Goes van Naters pese algemene verkie thans door een werkg Europese parlement bereid en misschien kunnen worden geh Hij merkte in dit ver dat de band tussen de mentsleden en de menten niet voor kan blijven zoals dat Wij gaan toe naar een standig Europees gehele mens gaat lang nationale meenschap nog een zo len zal men toch voor een kwart de Europees Kamerlid den Meer Europese Spr is van mening Europese Kamerleden 14 Nederlanders worden uitgebreid om zins redelijke werkverd nen komen De Europese verkie volgens hem moeten één datum in alle grote politieke groepen de christen-democraten en de socialistische — leder met één prlncip praktisch-politieke pa deeld verkiezingsprogr komen dat geldt van Sicilië Wij hebben daarin zware taak " aldus spr sche fractie op de ten meestal eensgezind vies geven Het programma is echter ¦ dat moeten de zes par al herhaaldelijk bij en de grote actuele landbouw en vr te eensgezindheid Het Europese pari üstische fracties d landse socialistische staan voor een fantas " waarin het maken aanvaardbaar risico we daaruit de wetten het maken van kunnen voorkomen Qeen verahsol De socialisten vera Europa van de zes n ' mede aan de Raad van Wij zien de zes zeer plaatst in een een samenwerking in Daarom kunnen wij n Europese buitenlandse moeten nl kleur blij vóór die Atlantische en dit is niet mo buitenlandse politiek spreker Wij verklaren ons torium van de gr zes maar als men werking van de de vaststelling van d politiek zullen we die Maar dan moet het politiek van heen nationale ministers litiek beleid met die vastgesteld in Brussel burg in de organen v schap zo besloot mr dit deel van zijn rede - BelangsteVing Het congres v/i rd b ongeveer duizend afg genodigden onder digers van de soci Kuiner scha blijft beh De actie die in daarbuiten werd behoud van de kudde die geregeld heide tussen Ruinen met succes be behouden blüven Men zal zich heri bestuur van de schermingswacht di ploiteert twee maan een tekort van rond den werd gec bedrag niet binnen ber 1959 dan zou me zaakt zijn de kudde verkopen De vele kudde in Nederland en in Drenthe in te hebben lieten zover komen Thans taten van de geldi en toen bleek ƒ 13.079,34 was 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 12 november 1959 - 67e jaargang no 166 Europese integratie op congres P*v*d*A „ Fantastisch experiment in het vooruitzicht De eeuw van de Europese integralie die hel eigen ¦•«„£,^ gAgJr'ij ™,' // volkskarakter van de landen volledig onaangetast laat het regionale element zal beschermen biedt aan de andere kant binnen de Europese gemeenschap ongekende kansen voor planning doelmatige produktie en sociale verheffing op grote schaal kansen die juist de socialisten in Europa met alle handen zidien aanvatten " DE SPANNINQ AAN DE QRENZEN India zou krachtig willen reageren Het Amerikaanse blad „ New York Times " meldt vandaag dat de Indiase minister-president Nehroe van oordeel is dat misschien een gewapende actie nodig zal zijn om de Chinese communisten te verdrijven uit stellingen die zij thans innemen in gebied dat door de regering te Nieuw-Delhi als Indiaas wordt beschouwd Het blad schrijft dit vernomen te hebben in diplo matieke kringen te Washington QEEN BEROEP OP V.N Belgische parachutisten naar Roeanda gestuurd Toestand nu Volgens berichten uil het buiten land heeft Nehroe een uiterst onver biddelijk standpunt ingenomen aldus heeft het blad in genoemde kringen vernomen Verder heeft men gezegd dat de Chinees-Indiase grenskwesties uitvoe rig ter sprake zullen komen bij het bezoek van president Eisenhowex aan Nieuw-Delhi In een geheime uiteenzetting aan Indiase diplom.aten in het buitenland heeft Nehroe gezegd aldus de „ New York Times " dat zijn regering voor bereidingen treft voor bezetting van de gebieden die volgens haar Indiaas zijn De weersomstandigheden en het terrein maken grote operaties voor het voorjaar onmogelijk maar India is van plan dan maatregelen te ne men indien er geen verandering in het Chinese standpunt zal zijn geko men of indien onderhandelingen met de Chinezen geen resultaat zullen hebben opgeleverd De stad Leh in Ladakh zou de ba sis moeten worden voor operaties in het noordwesten Te ¦ yiTashington werd vernomen dat samentrekking van Indiase strijd krachten in ' t noordwestelijke grens gebied moet leiden tot terugtrekking van troepen aan de Pakistaanse grens en uit Kasjmir De vrees bestaat in India dat Pakistan hiervan wel eens gebruik zou kunnen maken om tegen India op te rukken Verwacht wordt dat India wat Pakistan betreft de Verenigde Staten Pakistans ' belang rijkste bondgenoot en wapenleveran cier om goede diensten zal verzoe ken Qeen commentaar Des gevraagd heeft een woordvoer der van de Indiase ambassade te Washington gezegd niet te weten dat Japanse luchtmacht sterkste in vrij Azié Militaire deskundigen zijn van me ning dat de zaterdag jl bekendge maakte beslissing van Japan tol on verwijlde aankoop van tweehonderd Amerikaanse F 104 Starfighler straal jagers de Japanse luchtmacht lot de sterkste van vrij Azië zal maken Japan zal uiterlijk in 1964 maar wellicht reeds eind 1960 over 1.200 tot 1.300 militaire vliegtuigen be schikken Dit is meer dan de 950 militaire vliegtuigen waarover India Zuid-Korea en nationalistisch China gezamenlijk beschikken in volgorde respectievelijk 250 200 en 500 toe stellen POCKETS ALS PAPERNOTEN '' OCKETS ALS PAPER - vangenissen Zün detectives hebben niet alleen een s zich maar ook nog iets meer NOTEN " let wel "'^' alleen een spannend element ri i • i ' zich maar ook nog iets meer De de zetter vergiste zich titels zi,in achtereenvolgens Het niet — wij schreven „ paper geheim van de zinkende eend ' Het Fondsvergoedingen voor ziekenvervoer verbeterd Mens bodem voeding is een Charlotte Meulenhoff-pocket waarin Dr C het mar - van Rijsinge op bevattelijke wijze vertelt van de bodem waarop wij leven en de voeding die wij daar van nuttigen en wat dit al betekent De minister van sociale zaken heeft op advies van de Zieken fondsraad een beschikking uitgevaardigd waarin het recht van verplicht-verzekerden op vervoer per auto en een vergoeding van reiskosten per openbaar vervoermiddel wordt geregeld Door deze beschikking die op 1 januari 1960 in werking treedt worden enkele bezwaren die aan de huidige regeling voor het vervoer van zieken zijn verbonden uit de weg geruimd en de rechten van de verzekerden iets verruimd Fouten maken aanvaardbaar risico Met deze woorden besloot jhr m M van der uoes vau a-^-o lid der Tweede Kamer iio van m Europese panement van de i.iau gevende vergadering van de Kaaü van Europa en van de assemblee van de West-Europese Unie op het zevende tweejaarlijkse congres van de Party van de Arbeid dat vandaag in BcUe vue te Amsterdam werd geiiouden een markante rede over de werk zaamneden van Nederlandse socialis ten in de Europse instellingen het Europese parlement De wil tot een Europese federa tie — we leven nu al in een pre-federatie " — kan in de hand worden gewerkt volgens nu - Van der Goes van Naters door Euro pese algemene verkiezingen die thans door een werkgroep uit het Europese parlement worden voor bereid en misschien al in 1963 kunnen worden gehouden Hij merkte in dit vertmnd o.m op dat de band tussen de Europese parle mentsleden en de nationale pai le-menten niet voor allemaal in stand kan blijven zoals dat nu het geval is Wij gaan toe naar een volkomen zelf standig Europees mandaat dat de gehele mens gaat vorderen Maar zo lang nationale ministers in de ge meenschap nog een zo grote rol spe len ' zal men toch voor een deel bijv een kwart de combinatie nationaal / Europees Kamerlid open moeten hou den Meer Europese Kamerleden Spr is van mening dat het aantal Europese Kamerleden nu 142 o.w 14 Nederlanders aanmerkelijk moet worden uitgebreid om tot een enigs zins redelijke werkverdeling te kun nen komen De Europese verkiezingen zullen volgens hem moeten geschieden op één datum in alle zes landen De grote politieke groepen — dat zijn nu de christen democraten de liberale en de socialistische — zullen daarvoor leder met één principieel doch in praktisch-politieke paragrafen ver deeld verkiezingsprogramma moeten komen dat geldt van Friesland tot Sicilië Wij hebben daarin een ongehoord zware taak " aldus spr De socialisti sche tractie op de belangrijke pun ten meestal eensgezind kan hier ad vies geven Het vaststellen van het programma is echter niet haar taak dat moeten de zes partijen doen die al herhaaldelijk bijeen zijn geweest en de grote actuele problemen als landbouw en vr!jhandelszone in gro te eensgezindheid hebben verkend Het Europese parlement de socia listische fracties daarin de Neder -' landse socialistische Straatsburgers staan voor een fantastisch experiment waarin het maken van fouten een aanvaardbaar risico vormt omdat we daaruit de wetten on'dekken die het maken van fouten later zullen kunnen voorkomen Qeen verabsolutering De socialisten verabsoluteren het Europa van de zes niet Wij werken mede aan de Raad van Europa van 15 Wij zien de zes zeer duidelijk ge plaatst in een Atlantisch kader en in een samenwerking in wereldverband Daarom kunnen wij niet zonder een Europese buitenlandse politiek Wij moeten nl kleur blijven bekennen vóór die Atlantische samenwerking en dit is niet mogelijk als men geen buitenlandse politiek heeft aldus spreker Wij verklaren ons tegen een direc torium van de grotere drie van de zes maar als men loyaal de mede werking van de Benelux vraagt bij de vaststelling van die buitenlandse politiek zullen we die niet weigeren Maar dan moet het geen los-vaste politiek van heen en weer reizende nationale ministers zijn doch een po litiek beleid met die ministers samen vastgesteld in Brussel en in Straats biu-g in de organen van de gemeen schap zo besloot mr ' Van der Goe ' dit deel van zijn rede B?langsteVing Het congres v / rd bijgewoond door ongeveer duizend afgevaardigden en genodigden onder wie vertegenwoor digers van de socialistische partijen Ruiner schaapskudde blijft behouden De actie die in Drenthe en ook daarbuiten werd gevoerd voor het behoud van de r)rentse schaaps kudde die geregeld te zien is op de heide tussen Ruinen en Dwingelo is met succes bekroond De kudde kan behouden blijven Men zal zich herinneren dat het bestuur van de Meppeler natuurbe schermingswacht die deze kudde ex ploiteert twee maanden geleden met een tekort van rond tien duizend gul den werd geconfronteerd Mocht dit bedrag niet binnen zUn op 1 novem ber 1959 dan zou men helaas genood zaakt zijn de kudde voor de slacht te verkopen De vele vrienden die deze kudde in Nederland in het algemeen en in Drenthe in het bijzonder blijkt te hebben lieten het evenwel niet zover komen Thans zün de eindresul taten van de geldinzameling bekeken en toen bleek dat er in totaal ƒ 13.079,34 was binnengekomen Luxemburg socialistische Oost-Europa van Frankrijk België iSalië Zweden en de unie van Midden - en Voorts waren aanwezig de voor zitter van de Eerste Kamer mr A jonkman de oud-premiers dr W Drees en prof W Schermerhorn de oud-ministers H J Hofstra dr ir A Vondeling prof I Samkalden oud staatssecretaris mr dr A A van Rhijn en staatsraad mr dr A M Joekes De opening werd ook bijgewoond door de burgemeester van Amster dam mr G van Hall en vier wet houders Onderwerpen Op het congres komen o.m aan de orde resoluties over het politiek be leid van het partijbestuur de atoom politiek een voorstel tot instelling van een commissie voor de samen stelling van een rapport over het vraagstuk van oorlog en vrede dat Advertentie HEINZ ^ TOMATO KETCHUP De fles op tafel en een flinke portie op het bord Wat een smaakgenotl noten " vormen een St Nico-laas-verschijnsel De nieuwste publicaties stapelen zich op de onderwerpen zijn van de grootste verscheidenheid en onze ruimte voor een uitvoe rige bespreking is beperkt daarom in deze rubriek „ Pockets als papemoten " slechts als een aankondiging met een enkel woord en indien de „ paper noot " er naar is met een gekruid woordje erbij Meest'^-s der vertelkunst is een Meulenhoff-pocket een bloemlezing uit de serie boekwerken met gelyk namige titel waarin verhalen van Engelse Franse Hongaarse e.a auteurs zün opgenomen Reddingswezen d.w.z de voorge schiedenis en de geboorte ervan door H Th de Booy verteld onder de titel Strandrovers jutters en redders " een Ooievaaroocket " van ernstige inhoud en rl.ike illu straties Naar beter handschrift wil Ben Engelhart c.s die namens de Stich ting ter verbetering van het hand schrift deze Prisma-pocket schreef de in:,oud vormt natuurlijk geen schrljf-cursus maar een documenta tie over het handschrift zelf De psychologische test geschreven door Erich Franzen zal menigeen bestuderen wellicht om zichzelf eens te testen met teken - en kleuren test of die van Murray en Szondi en dan natuurlUk die van Rorschach Detectives In de Meulenhoff poc-kets zijn er liefst zes tegelijk op de boekenmarkt verschenen n.l van de hand van Erie Stanley Gardner de schrijver die door zUn werkzaam heden de balie en de rechtzaal kent maar ook de tralies der ge - res zal een nieuw beginselprogram In zijn rede ter opening van het congres zeide de partijvoorzitter de heer E Vermeer dat de socia litische partijen in alle landen in deze tijd van snelle maatschappelijke ontwiKkelingen er voor moeten op passen te proberen de vraagstukken van heden en morgen met theorieën van gisteren tot oplossing te bren gen De heer Vermeer beklemtoonde dat de PvdA een loyale oppositiepartij vormt die dus een constructtieve op positie voert d.w.z dat zij het belang van heel het volk in het oog houdt Vandaag en morgen Bovendien zo zeide de heer Ver meer verder zal de politiek van een partij welke ongeveer 1/3 van het totaal stemmental op zich verenigt niet alleen moeten uitgaan van wat is maar gericht moeten zijn op wat morgen zal zijn Onze partij moet in staat en bereid zijn om wat zij van daag in de oppositie stelt morgen als regeringspartij te verwezenlijken Het politieke klimaat in ons land is ern stig ver'slechterd Ons politieke leven staat onder conservatieve druk al dus de heer Vermeer Hij hoopte vooral dat het congres geen pogingen zal doen de socialis tische partij beginselen op een zo smalle basis te stellen dat ons niet anders zou overblijven dan terug te vallen tot een kleine sekte veel rustiger Belgische valschermtroepen zijn woensdag van hun militaire bases in Kongo met spoed overgebracht naar Roeanda waar zij in reserve zullen worden gehouden om eventueel als versterking dienst te doen bij bet onderdrukken van de gevechten tus sen de Bahoctoe en Watoetsi die vorige week begonnen zijn en sinds dien minstens 200 doden hebben ge eist Zondag werden er reeds gewone troepen uit Belgisch Kongo ge stuurd om op te treden in de bloedi ge strijd die ontbrandde toen de Bahoetoes in opstand kwamen tegen de Watoetsi heersers Het schijnt dat de Bahoetoe-krijgers alleen man nen aanvielen en vrouwen en kinde ren ongemoeid lieten De Watoetsi in aantal ver in de minderheid stuurden pygmee boogschutters hun lijfeigenen er op uit om wraak te nemen Volgens officiële instanties is het thans echter weer veel rustiger in dit Belgische mandaatgebied De Belgen schijnen vast van plan de moeilijkheden in dit woeste bergach tige vorstendom zelf op te lossen Van officiële zijde is in Brussel al thans ten stelligste ontkent dat er plannen bestaan om een beroep te doen op de V.N Het Franse rechtse blad L'Aurore ' schrijft n.a.v de onlusten hi Boean da-Oeroendi dat de Belgische rege ring gebrek aan werkelijkheidszin schijnt te hebben Er zijn in Roeanda Oeroendi normaliter slechts een 600 Belgische militairen verdeeld over een twintigtal patrouilles waardoor zljn achtereenvolgens geheim van de zinkende eend geheim van de gemaskerde lokvo gel ' Het geheim van de dartele gokker ' Het geheim van de een zame ergename ' Het geheim van de verdoofde verdachte ' en Het geheim van de luie minnaar ' Spectrum biedt er ook enige t.w De albatros e.a ' van Armstrong De vlek in mer " van Ursula Curtiss en Moord bij het Leidse Plein ' van Henriëtte van der Kop O.O.E.S.-ministers van onderwijs confereren De minister van Onderwijs K en W mr J M L Th Cals heeft van morgen ter opening van de conferen tie van ministers van onderwijs van de OEES in het Vredespaleis in Den Haag een rede gehouden waarin hij o.m opi'nerkte dat hij het initiatief tot deze bijeenkomst genomen had om de samenwerking tussen de be staande instellingen te bevorderen Bij de vergadering van de raad van ministers van de OEES en Euratom waar de instelling van een Europese universiteit werd besproken was mi nister Cals de enige aanwezige mi nister van O K en W tussen minis ters van buitenlandse zaken Het speet hem geen enkele collega te hebben ontmoet Minister Cals wilde op deze eerste bijeenkomst de vraag aan de orde stellen welke maatregelen genomen moeten worden om aan de verlangens van de organisaties tegemoet te ko men zonder het onderwijs en het we tenschappelijk onderzoek te schaden Vooral de taken die de organisaties niet alleen kiinnen vervullen moeten op een geschikte manier behandeld worden Men moet niet vergeten dat de humaniora de basis van iedere cultuur en vooral van die van de Westelijke cultuur zijn Minister Cals hoopte op een tweede samenkomst in de toekomst van mi nisters om de samenwerking op het gebied van kunst radio en televisie de opvoeding buiten ^ schoolverband en andere kwesties te bespreken — Op 21 november a.s wordt in Heemstede door de federatie voor epilepsie-bestrijding de jaarlijkse epilepsiedag gehouden Dr A M Lorentz de Haas zal spreken over Verschijnselen van de epilepsie en haar behandeling " Dr O Magnus houdt een inleiding over De bete kenis van de elektro encephalogra-fie voor de epilepsie-bestrijding " moordenaars en brandstichters vrij spel hebben Men zou het vraagstuk met behulp van V.N.-troepen kunnen oplossen doch de Belgische regering wil de zaak alleen regelen L'Aurore gelooft dat ook de blan Iten in Roeanda-Oeroendi gevaar Iepen Advertentie Zoekt U iets beters ^ P^4 ^^ ^\ A \'' Rook dan morgen eens Caballero EEN LAURENS PRODUCT Tien tegen een is een zeer avon tuurlijk verhaal van Denis Barn ham die in 1942 naar Malta werd gestuurd voor deelneming aan een grote oorlogs operatie Spectrum pocket Fysica voor iedereen door Werner Braunbeck behoort tot de populair wetenschappelijke Spectrum pockets Nog Steeds liggen de wrakstukken t)an de vorige week plaatsgevonden botsing tussen een trein en een drag line langs de spoorbaan bij Berghem De landbouwer J van Deutekom op wiens terrein een deel van de wrak stukken terecht zijn gekomen eist nl van de Nederlandse Spoorwegen een flinke schadevergoeding Zolang hij geen toezegging tot ver goeding had wil hij de oprnimings ploegen van de Spoorwegen geen toe stemming geven zijn terrein te be treden De Spoorwegen van hun kant vonden de eis veel te hoog en wilde hierover onderhandelen Zolang er geen overeenstemming bereikt was kon de opruimingsdienst geen werk op het terrein van de landbouwer verrichten Juist gisteren echter is het geschil tussen N.S en landbouwer in der ¦ minne geschikt zodat men thans kan beginnen de wraksttikken weg te halen Gunstige ervaringen met noodwachtplicht De ervaring welke tot dusver is opgedaan bij de verplichte deelneming aan de Bescherming Bevolking is blijkens mededelingen uit de betrok ken gemeenten en kringen gunstig De stemming onder de noodwacht plichtigen is in het algemeen alles zins bevredigend wanklanken wor den vrijwel niet vernomen Slechts in enkele gevallen moest een tucht of strafrechtelijke correctie worden toegepast De invoering van de nood wachtplicht mag dan ook geslaagd worden genoemd Dit gunstige resultaat meent de re gering met name te mogen toeschrij ven aan de omstandigheid dat de noodwachtplic'htigen afkomstig zijn uit de groep van personen die door hun militaire vorming gewend zijn aan werken in groepsverband en het aanvaarden van leiding Aldus de memorie van antwoord Uitvinder Gatso-meter tekent appel aan Maus Gatsonides uitvinder van de Gatso-meter wil zijn apparaat als wettig bewijsmiddel erkend krijgen bij het verbaliseren van automobi listen die de maximumsnelheid over schrijden De Haarlemse kantonrechter heeft bij een proefproces deze erkenning niet verleend zodat Gatsonides ge noodzaakt was appel aan te teke nen In ZandYoort wordt de Gatso meter reeds door de politie gebruikt bij het vaststellen van de overtre ding van de wet op de - naximum-snelheid Met ingang van 14 novem ber zal gedurende vier ' vveken op een door di politie afgesloten dubbele rijweg — de parallelweg te Zand voort — met behulp van de Gatso meter snelheidsmeters va.n auto's worden geijkt in de samenhang met de mens Zwart Afrika door Dr Herman Wouters Salamander pocket is een onderwerp dat actualiteit geniet Dr Wouters schreef reeds eerder zijn volkenkundige boeken deze nieuwste studie is veelzijdig en ge heel oriënterend door Afrika van Noord tot Zuid Luthers werken in de Boekenreeks van de Kampense uitgeverij Kok zün hier vertaald door Dr C N Impeta Het thans bestaande verschil in bij betaling voor vervoer per personen auto en per ziekenauto vervalt De bijbetaling is voor beide soorten ver voer bepaald op / 1,80 per rit met dien verstande dat bij vervoer van meer dan een patiënt in dezelfde auto iedere verzekerde een evenredig deel van dit bedrag voor zijn rekening neemt De verzekerde die in een tijdvak van 30 dagen voor zich en zijn gezin voor vervoer meer dan / 10 heeft bij betaald kan het bedrag boven / 10 van zijn ziekenfonds terugontvangen tenzij het minder dan ƒ 0,50 bedraagt Deze restitutie is eveneens mogelijk voor vervoer in verband met een langdurige behandeling voor een en dezelfde aandoening Vergoeding van reiskosten trein bus wordt mogelijk gemaakt voor nagenoeg dezelfde gevallen als waar in een verzekerde per auto voor re kening van het fonds kan worden vervoerd zulks in tegenstelling tot de premier Nehroe de ambassade te Washington een memorandum over de Indiaas Chinese grenskwesties heeft gezonden Hem was om com mentaar op het bericht uit de „ New York Times " verzocht NIEUWE ARRESTATIES IN OP SCHIPHOL In juni van dit jaar is een ernstige smokkelaffaire op Schiphol aan het licht gekomen De toenmalige direc teur van Aero-gronddienst F E werd gearesteerd op grond van het vermoeden van documentenverval sing by de bevoorrading van vlieg tuigen met sigaretten en andere pro dukten en het omkopen van een amb tenaar in functie een douanier die eveneens werd aangehouden Bij het onderzoek bleek dat het een vrü ingewikkelde zaak was welke niet geheel kon worden afgerond om dat een andere verdachte een func tionaris van Aero-gronddienst Van der F S voortvluchtig was Thans heeft de douanerecherche in samenwerking met de dienst lucht vaart van de rijkspolitie Van der F S in Amsterdam gearresteerd HU heeft in de afgelopen maanden borstels verkocht voor een liefdadig doel Hö werd in de hoofdstad gesig laleerd en dinsdagavond slaagde men • in Van der F S aan te houden n hü naar een adres ging om bor stels te verkopen Het verhoor van deze vroegere employé van Aero-gronddienst heeft nieuw feitenmateriaal op geleverd dat de douanerecherche en de dienst luchtvaart van de rijkspolitie aanleiding gaven de voormalige onderdirecteur van Aero-gronddienst H eveneens aan te houden Beiden worden voor geleid voor de officier van justi tie in Haarlem De Aero-gronddienst aan het hoofd waarvan reeds enige tijd een nieuwe directeur staat verzorgt het afhalen van passagiers en vracht van een aantal luchtvaartmaatschappijen als mede ook van enkele charteronder nemingen Men voorziet deze toestellen verder van artikelen voor de vlucht waar van sommige accijnsvrij zijn Met da daarvoor vereiste formulieren zou destijds geknoeid zijn huidige regeling die de mogelijkhe den van vergoeding aanzienlijk be - perkt Het eigen risico van de verzekerde is bepaald op f 5 — per periode van 30 dagen of per periode van lang durige behandeling voor dezelfde aandoening Eveneens op voorstel van de Zie kenfondsraad heeft de minister de voor het jaar 1959 getroffen bijzon dere regeling voor de verplicht ver-zekerde poliomyelitispatiënten die met een beademingstoestel in een zo genaamd beademingscentrum wojden behandeld met een jaar verlengd De regeling is tevens uitgebreid tot andere verplicht verzekerde patiën ten die ter behandeling met een be ademingstoestel in een beademings centrum zijn opgenomen De regeling houdt in dat bedoele patiënten na liet verstrijken van de maximum ter mijn van 70 dagen ziekenhuisverple ging recht behouden op verpleging tegen een bijbetaling hunnerzijds van 25 pet van de verpleegkosten 
Donderdag 12 november 1959 - 67e jaargang no ] 66 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD i l " ****'*^**»*'»^^^»'^^^^».» KUYPER'S HOBBYHUIS jKUIJPER'S hobb/huis j Minrebroederstraat 26 Utrecht telefoon 15505 Speciaal adres voor het betere speelgoed OOK IN POPPEN WAGENTJES enz Extra Kwaliteits VoOrdefil Speciaal voor GROTE MATEN Prachtig suède jasje royaal gesneden Tobacco en groen 40 t/m 50 Hypermoderne pullover „ All over " kleuren in jacquard cotonné Grote afstaande kraag 3/4 Ingezette mouw Lila koren en groene kleur combinaties Self Sei^vic ^ - Srittfje Van de HAIVIOLUX petroleumhaard bemerkt U alléén de heerlijke warmte prijs slechts f 59.'5 ff ' voer dèt en dit uw kat uwhondi KOLOSSAAL De druivenplukkers Orient-express De bruiloft der zeven zigeuners D « dria beroemdste romans in een schitterend gebonden boek van 535 bladzijden NU ff 3.35 IVerkfijgbaar in iedere faoekhandei TELEVISIE tJitl(omst voor iedereen Wij leveren u totaalbedrag voor aanschaffing Af te los sen met f 3,7.5 per week Postbus 41 Oen Haag Iedereen en zonder borg n I /*„ Zo juist ontvangen Zuiver wollen ' Loden Damesmantels met regenscherm en windvangers in de mouwen Ideaal voor bromfiets en scooter Nieuwe najaarstinten Fraaie dessins Prijs slechts f 79.50 Exclusief voor midd^^n-Nederland Fmmelot I I „ Speciaalzaak " Steenweg 49/53 - Utrecht recht H De Christelijke Bedryfsbond voor de Metaalnijverheid en Elektrotechnische Industrie C.M.B Nijenoord 2 te Utrecht vraagt voor spoedige indiensttreding een Vri CHEF voor de typekamer Vereisten IVliddelbare schoolopleiding of mulo en diplo ma Nederlandse handelscorrespondentie Franse en Duitse handelscorrespondentie strekt tot aanbeveling Leeftijd plm 30 jaar Zij die over enige ervaring be schikken genieten de voorkeur Geboden wordt een zeer afwisselende werkkring en een goede salariëring Sollicitaties vóór 21 nov a.s in te zenden aan het centraal bestuur van bovengenoemde bond ïlllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll I Voor de komende St Nicolaas-i drukte kunnen wij nog DAMES I plaatsen welke enige uren per dag I bij ons willen komen werken I Aanmelden 3e etage Personeelsbureau | I tuss eniO-12 en 2-5 uur Galeries Modernes 1 flIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIilllllllliirilllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir Deze wee H«G1 20ct voordeel KOFFIE HHIi ¦ ^^'.'^' tf:i v:«b ' - - ¦ M^-^-^vJi Meem één maand de HAG - proef Dan zult u merken hoe goed u en uw huisgenoten zich bij Koffie Hag voelen Om u deze proefneming te vergemakkelijken is Koffie Hag bij uw winkelier tij delijk met 20 et voordeel verkrijgbaar ^ Ontdek na het heerlijke aroma en de Cjne pittige smaak van Koffie Hag - de eerste en enige coffeünevrije koffie die in een meer dan SO-jarig bestaan een wereldreputatie heeft verworven Koffie Hag spaart hart en zenuwen ên schenkt u méér voldoening Importeur HAG-Verkoopkantoor Haarlem Postbus 619 ^ < d <» <& « ^ ^ *» <^ t ^ <« ^ Jd J ^ fantflrtlsche flonbledingï Seizoen Succes 4000 NAJAARS - Let er goed op dat U echte koffiemelk koopt Echte koffiemelk herkent U aan het hoge percentage vaste melkbestandcielen 26 t/m 31 % Hoe hoger dit percentage hoe beter en voordeliger de koffiemelk „ Friesche Vlag " Goudband bevat 31 % vaste melkbestanddelen het hoogste percentage en is daardoor de beste en de voordeligste koffiemelk Een klein scheutje zó uit de fles en U hebt het lekkerste kopje koffie goudbruin van kleur en heerlijk van smaak Vraag dus met nadruk om Friesche Vlag Goudband JAPONNEH Jeugdige modellen in uni struc tuur mousseline imprimé en fantasie Grotere maten o.a geiieel door geknoopt en japonnen met jasjes 14 Ongelooflijk voordelig 95 * • ¦ ¦ e ¦ ¦ I laaaaaaaaaaaiaoBaaaaa * Het beste recept voor de lekkerste f ilterkoff ie heet water opschenken en dan een klein scheutje Goudband Zo komen smaak en aroma volmaakt tot hun recht Verkrijgbaar in flessen van 1/4 liter C 270 gr f 0 50 1/2 liter 540 gr f 0.87 1 liter 1080 gr f 1.57 31 % 35 FRIESCHE VLAG GOUDBAND de fles waar méér in zit Verkoop vanaf Vrijdagoclitend 9 uur ^ 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 12 november iV / j/e juargang no " lóó TT Sportwol 100 " o zuivere wol ' voot truien vesten en puilovers voor dames heren en kinderen in de mo dernste kleuren Per 100 grami Overhanddoek om zelf te borduren Sterke wasbare katoen met gezellige spreuken en mooie bloemmo - Kameelharen pantoffels Leuke ruitdessins sterke stof Dikke zool en extra verstevigde hielvoering Plastic etui bevattende transparant handvat met 2 schroevedraaiers 1 priem en 1 boortje alle onderling verwis selbaar Kinderdriewieler Een prachtig en stetk stuk kin derspeelgoed Koop hem nu al voot St Nicolaas Fondant borstplaatjes diverse smaken 300 gram 0.49 Uitsluitend geldig op Vrijdag en Zaterdag a.s Galeries fljglk Modernes UTRECHT c rm PROGitAMi^A'S WEEK VAN 13 t.m 19 NOVEMBER 1959 ® OUUeORALHI 156 - TEL 17708 Werkdagen 2.30 6.45 en 9.00 uur " Zondog 2.15 4.30 6.45 en 9.00 uur Een mondaine badplaats een trefpunt van avonturiers en avonturier sters waar raffinement en liefde om de eerste plaats strijden Michèle Morgan - Dany Carrei - Alberto Sordi ^ PORTO-FINO PARADIJS DER LIEFDE Regalscope Femmes d'un été In kleuren ZONDAGOCHTEND 10.30 UUR De vermaarde film over de expeditie van Koning Leopold in Belgisch Congo VRIJHEREN VAN HET WOUD ^ In prochtige kleuren Nederlands gesproken ^^ VOORSTRAAT 89 - TEL U3B4Dagelijks 2.30 6.45 en 9.00 uur Zondag 2.15 4.30 6.45 en 9.00 uur Een sensationeel oorlogsverhaal over de „ woestijnrotten " Humphrey Bogart Lloyd Bridges Dan Duryea SAHARA I t M AC VREDENBURG 29 - TEL 13t78 Dagelijks ook op zon en feestdagen voorstellingen van 10 — ca 18.30 uur ZONNIG MADEIRA Een boeiende reisfilm in kleuren ZONDERLINGE DIEREN Een grappig intermezzo 2 KOSTELIJKE TEKENFILMS Binnen - en buitenl nieuwsrevue w.o 1 H.K.H prinses Irene be zoekt Marcuscentrum te Utrecht 2 IMieuws uit Midden-Oosten 3 Relletjes in Ponomo 4 Nederlands meisje werd Miss World 5 Af scheid Nederlandse troepen van La Courtine VREDENBURG 29 - TEL 13178 dagelijks 2 ovondvoorst 18.45 « n 21 u A*AP € CATERINA VALENTE komt PERSOONLIJK met orkest EDDIE DE LATTE MONDELINGE CURSUSSEN FRANS DUITS of ENGELS in kleine clubs 1 taal f 5 — p m 2 talen t 9 — p m 3 talen 13 — p m Brieven Associatie van M.O.-leraren Siriusstraat 37 — Hilversum OLDSMOBILE 1956 TE KOOP AANGEBODEN door particulier aan particu lier Verkeert in onberispelij ke staat Deskundig onder zoek toegestaan Telef 030-22764 I Draion Damesvesten en Pullovers heerlijk dun gebreid en heerlijk warm Draion speciaal aan bevolen bij gevoelige huid In diverse mooie pastelkleuren. Reclameprijs ƒ 19.75 MaisondeBanneterie I Nactitr^aalstt 16/18 Utrecht ZONDAG 22 NOVEMBER 5 UUR TIVOLI Prijzen 2,80-4,30 - 6,30 7,80 KAARTVERKOOP vanaf heden KASSA TIVOLI ® @ @ ®\ ® Vrijdag tot en met zondag RANDOLPH SCOTT — LEX BARKER TOT DE LAATSTE KOGEL ^ Thunder over the plains Warnercolor Als een donderslag raasde oen mensenjacht over de vlakten VREDENBURG 29 - TE ' 13178 Dagelijks 2 ovondvoorst 18.45 en 21 u PiVLAGE IVIaandag tot en met donderdag Kaperschepen barbaarse zeerovers en duels op de kromme sabel in een adembenemende avonturenfilm ERROL FLYNN — BEATRICE CAMPBELL — ANTHONY STEH ^ DE BANNELING VAN BALLANTRAE The master of Ballantroe Technicolor OtYMPm Vrijdag t.m zondag De dochtor van Robïn Hood Cinemascope kleuren Zü vecht met kruisboog en zwaard tegen haar belagers Maandag t.m donderdag Ketenen Van dO haat Tony Curtis - ^ M Sidney Poilier Geladen met ondraaglijke sponning en actie ^^^ V MmiU M OUDEGRACHT 73 - TEl 12556 Dageliiks 2.30 6.45 en 9,15 uut Zondag 1.45 4.15 6,45 en 9,15 uur Silvana IVIangano - Van Heflin - Viveca Lindfors in een film van Alberto Lattuodo TEMPEST De banneling van St Petersburg Met GEOFFREY HORNE — OSCAR HOMOLKA Technirama — Technicolor — Paramount Plaatsbespreken vanaf 10 uur ook telefonisch S C A L A TEL 12461 20106 Werkdagen 2,30 6.45 en 9,00 uur ' Zondag 2,15 4,30 6.45 en 9.00 uur Een film geladen met passie en haat Belinda Lee - Daniël Gelin - Dany Carrel ONSTUIMIGE DRIFTEN Ce corps tant désiré STUDIO OUDEGRACHT IS6 - TEl 24428 Werkdagen 2,45 7,00 en 9,15 uut Zon - en teestdogsn 2.30 4.45 7.00 en 9 15 uur Humor in typisch Engelse stijl Charles Coburn - Nigel Patrick - Wendy Hiller - Katie Johnson HOE VERMOORDEN WIJ OOM GEORGE How to murder o rich uncle TEL 10552 - AANVANGSTIJDEN Workdagen 2.30 6.45 an 9,00 out Zondag 2.15 4,30 6.45 « n 9.00 uut urns Robert Hossein — Magali Noel VROUWEN VERDWIJNEN Des femmes disparaissent Elk jaar verdwijnen er duizenden jonge vrouwen De meest spannende film van het jaar ZONDAGOCHTEND 10.30 UUR Hertho Teller Sonja Ziemonn Thoe Lingen Hans Moser in „ CARNAVAL IN WENEN " Opernboll In kleuren Met medewerking van het ballet van de opera in Wenen Een ooerettefilm tooIs nlleen m Wenen vervnnrdigd kon worden Plaats een Kleintje in Üé.-i-2^^,'..iis!iêS^^S^:ii het U.N 25 JAAR 25 JAAR JUBILEUMPRIJZEN Een greep uit velen Kandelaars 1.50-1.75 Moderne theekop 1.75 Houten reigers 2.95 Lange houten fantasie colliers 1.95 Bijouteriedoos 4.50 Doet nu reeds Uw St.-Nicolaas-inkopen BIJOU - Lange Jansstraat 6 Vroom & Dreesmann UTRECHT N.V vraagt voor haar afdeling Verlichtingsartikelen een uitstekende kracht als Ie VERKOPER Persoonlijke aanmeldingen afdeling Personeelszaken CONCORDIA Bilthoven VAN ZATERDAG 14 NOV t.m DONDERDAG 19 NOV ' n film die klinkt als ' n klok EDDIE CONSTANTINE Het Groene Masker " ff Toegang 18 jaar standaard-film U voelt haar nief • uw NEW BELT |» anfalon Het hoeft niet maar als U zou willen kunt U in een Manorial New Belt pantalon de dolste dingen doen zonder dat U uit de plooi raakt Dat komt doordat de ingebouwde elastische heupceintuur die geen andere pantalon heeft ] U de drie dingen geeft die elke man van zijn pantalon vraagt volmaakte pas vorm nooit afzakken en U voelt haar niet t||ri ^|^ llcw Bett Verkrijgbaar in en in 100 % wollen kamgaren treVira pantalon De beroemde Manorial costuums en sportcolberts nu ook in Trevira X'C'X-W'N'M'l-M'X'MvKiiiSS Alerfcortifee / - Verfcoopfcontoor J DRIFT CAMAY SPIC & SPAN WESTERSINGEL ai - ROTTERDAM In onze verkooporganisatie kan worden geplaatst mimmujti • vertegenwoordiger leeftijd ca 25 jaar Voornamelijk voor het bezoeken van detaillisten in de stad Utrecht en omstreken DRIFT 23 TEL 16431 UTRECHT Schriffe/tjtce soilicifah'ei met recente pasfoto en uifvoerige inlichtin gen o.a vermeldende leeftijd opleiding en ervaring aan ons kantoor SMiiiiinmniniitiuiiiiiiiiiiiiMiniiMiiiiiniiiiMiniiiiiiniiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiniiiMiiiiiiiiiimiiiiiiMiiHiiiiimiiiMim | W1E WAT WAAR JAARBOEK 1960 I Met dit nieuwe Jaarboek wordt opnieuw een I interessant deeltje aan de bekende WIE WAT I WAAR-serie toegevoegd Ofschoon het Jaarboek I 1960 een op zichzelf staand geheel vormt « luit i het niettemin harmonisch aan op de reeds I bestaande deeltjes I Het Jaarboek bevat wederom een zeer gevarleei - I de inhoud en ts rijkelijk geïllustreerd 1 Ook deze nieuwe editie BLIJFT IN HOOFD - 1 ZAAK GERESERVEEHD VOOR DE LEZERS I VAN ONS BLAD Het jaarboek WIE WAT i WAAR Is binnenkort verkrijgbaar tegen de 1 BIJZONDER LAGE PRIJS van ƒ 1.95 Maar 1 denkt U er wel om dat WIE WAT WAAR 1860 I SNEL UITVERKOCHT ZAL ZIJN I I De verkoop begint dezer dagen bij het UTRECHTSCH NIEUWSBLAD iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiM 
12 Philips Televisie vooraan in techniek Kijk naar alle drie Philips Televisie vooraan in vormgeving Philips Televisie vooraan in variatie topgevoeligheid 74 - 30 zegels 60 • 24 zegels 64 - 26 zegels 95 - 38 zegels 35 1 4 zegels 50 20 zegels Elke week scheelt het guldens Kijk maar ver laagde prijs dubbel zegels en altijd lO ' kor ting op alle Spar kwali-teitsartikelenl 200 gram S pakjes 2 pakjes pot pakje aoo gram DUBBEL zegels = DUBBEL SPAREN ZACHTE CARAMELS CHOC PUDDIISTG m.s CHOC - BXJXiOXIHa Z.B PINDAKAAS SPEEI.TAAI ZVnS ZUZ.T geldig van 12-19 november Dit is uw voordeell j 15 et 12 et 1 13 et 19 et i "^^ lO t Een van de technische pluspunten van Philips televisie is de buitengewone gevoeligheid van het apparaat Ook in de zgn randgebieden komt het beeld gaaf en stabiel op het scherm dank zij de enorme ver sterking die het Philips televisie-apparaat dan aan het zwakke signaal geeft Woont u dichterbij een zender dan komt ook hier deze topgevoeligheid de stabiliteit van de ontvangst ten goede Storingen van buitenaf krijgen weinig kans de beeldkwaliteit aan te tasten De bediening is een voudig één enkele druk op de toets is reeds voldoende voor het verkrijgen van een ongeëvenaarde weergave van beeld en geluid Zo staat Philips met de serie televisie ' 60 wederom vooraan in techniek EXTRA voordellgt SCHOUDERHAM 100 gram van 59 voor 49.10 »' Het koekje hij de koffie I.IJNBAiVNTJES uit de wijnkelders van De Spar zoete Spaaxise^vijn 64 et - 10 o/o 200 gr fles O 2 5 et én 130zegels=65 et voordeell 17 TX 210 A Super-ontvanger 43 cm beeldbuis f 695 - 21TX253A tafelapparaat Super-ontvanger 53 cm beeldbuis f995.-Met onderzetpo ten f25 extra 21 CX 2S3 A meubel Super ontvanger 53 cm beeldbuis f 1095 - 21 TX 250 A Super-ontvanger 53 cm beeldbuis f 895 Kojien bij De Spai is sparen bli de Icoopl Zie ' t op zijn best met Krakelingen " ADVERTEERT UN DIT BLAD De bekende „ Echte Heukelumsche thans verkrijgbaar bij Fa MEERSHOEK Fa OP DE BEEK VREDENBURG ZADELSTRAAT PHILIPS TELEVISIE rotsvast betrouwbaar Door de grote vraag naar Philips televisie ' Is het mogelijk dat u op het toestel van uw keuze even zult ' moeten wachten Nieuwe verbindingen - moderne „ SHELL X-100 " Multigrade motorolie - economisch autorijden 1 GROTE GATEN 1 zijn er in onze sortering geslagen MAAR 1 nog zijn er veel en heel voordelige aanbieding en in onze 1 OPHEFFINGS-UITVERKOOP 1 Chroom herenhorloges waterproof scJiokvrlj van f 45 — v 1 Chroom herenhorloges fxt/a Pla » ' 7 steens anker van 1 f 62 — voor ƒ 27.50 1 ƒ 44.90 1 1 Doublé herenhorioges waterproof schokvrij grote sec 1 wi|zer van f 48.50 voor 1 Chroom herenhorioges automatisch waterdiclit schokvrij 1 van ƒ 98.50 voor ƒ 35.90 1 ƒ 69.90 1 1 Chroom dameshorloges 15 steens anker van f 55 — voor 1 Doublé dameshorloges 15 steens anker van f59 — voor ƒ 36.90 1 ƒ 37.90 1 1 Doublé dameshorloges met doublé band van ƒ 120 — voor ƒ 69.50 1 1 Wekkers prima uurwerken vanaf ƒ 6.90 1 1 Klokje met wekker van ƒ 24.75 voor ƒ 13.90 1 1 Alle uurwerken met volledige garantie van 1 1 G F HUISMAN - JUWELIER - VREDENBURG 33 1 1 Parelcolliers van ƒ 5.50 voor ƒ 1-9C 1 1 Lange kettingen in modekleuren vanaf ƒ 5.9C 1 1 Chroom horlogebanden dames en heren vanaf ƒ 2.49 1 1 Zilveren bedels nu vanaf ƒ 1-09 1 1 Verder nog zeer aantrekkelijke koopjes in klokken zwaar verzilverde II 1 bloemvazen schalen kandelaars enz 1 DOE NU VAST UW ST.-NICOLAAS-INKOPEN LIBELLE 1 Het Huis voor gescKenlcen ' 1 VREDENBURG 35 b.d.Catharijnebrug utrecht 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 12 november 1939 - 67e jaargang no 166 13 Surinaamse zegels niet aan filatelistenloketten RODE STERREN BOVEN DE DONAU V en slot In Hongarije heerst politieke apathie of lijdelijk verzet Bloedeloos Kadar'Yegime regeert hij gratie der Sovjet'troepen \ Van onze filatelistisehe medewerker | hetzij van Lehmann betreffende bericht I De Surinaamse regering heeft dezer dagen via het ANP een bericht over de verkoop van Surinaamse post zegels verspreid In dit bericht wordt onder meer gezegd dat de Surinaam se regering op 31 juli jl een overeen komst heeft gesloten met de Lehmann Trading Corporation te New York BOEDAPEST november Het dunne zonlicht filterde door de gekleurde ramen van de oude door de S.S stukgeschoten Mathiaskathedraal op de burchtheuvel van Boeda De gelovigen die de kerk vulden had den gebeden en geknield de laatste akkoorden van Haydn's Nelson-mis stierven v/eg Toen stonden de kerkgangers op en er klonk een ander lied plechtig en een beetje treurig dat mij een rilling van herkenning over de rug joeg Vele van de mannen en vrouv/en die het meezongen hadden tranen in de ogen Want dit was het Hongaarse volkslied Men moet bedacht zijn op verkeersfout van anderen Aansprakelijkheden volgens de rechtspraak Van een medewerker Moeten wij in het verkeer rekening houden met mogelijke fouten van andere weggebruikers Wij zouden hierop willen antwoorden dat wij daarmede nooit genoeg rekening kunnen houden Een andere vraag is of wij ook aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade welke door een verkeersfout van een andere weggebruik 2r veroorzaakt is Indien wij op de fout voorbereid waren geweest en daarmede in onze wijze van handelen rekening hadden gehouden zouden wij het ongeval wellicht hebben kunnen voorkomen Zal men ons nu kunnen verwijten dat wij onvoldoende geprepareerd waren op die fout Zijn wij hierdoor mede schuldig aan het ongeval Het spreekt vanzelf dat van ons niet gevergd kan worden dat wy bedacht zijn op alle denkbare fou ten van anderen Er moet een ze kere kans bestaan dat de fout ge maakt wordt Hoe groot moet die kans zyn Vroeger stelde de Hoge Raad de eis dat de fout met een grote mate van waarschijnlijkheid " te verwachten was In de laatste ja ren heeft de Hoge Baad deze stren ge maatstaf niet meer gehanteerd Wel is het waarschynlykheidsele ment een belangrijke rol in de recht spraak blijven spelen Ter verdere oriëntatie laten wij enkele uitspra ken volgen Onverlichte vrachtauto Geheel aan de rechterzijde van de ongeveer 6 meter brede Soestdijker - DB MATTHIAS KATHEDRAAL in Boedapest w raanu nog iedere zon dag na afloop van de dienst het Hongaarse volkslied wordt gezongen Advertentie SHAMPOO handig » staande tube f 1.15 DRALLË Acht december wereldpremière Musical ^ Free and Easy ^' in Amsterdam Het deed mij ineens denken aan een ander nationalis tisch en gelovig land in het socialistische kamp aan Polen Aan het Polen van partijleider Gomoelka en kardinaal Wys zinsky een land dat óók de ge vangene is van ' n aantal geo grafische en politieke werke lijkheden maar dat binnen die grenzen een eigen weg heeft gevonden een lot dat Honga rije niet beschoren is geweest De man die Hongarije's Wyszinsky had moeten zijn kardinaal Mindszenty las op dat zelfde moment als balling in eigen land voor een handjevol diplomaten de mis in een ka mer van de Amerikaanse am bassade Voor zijn ongelukkige inzichten in wereldlijke zaken leggen zelfs de Amerikaanse diplomaten niet meer dan een geveinsde belangstelling aan de dag De man die Hongarije's Gomoelka had kunnen zijn Imre Nagy ligt er gens In een geheim graf slachtoffer van een juridische moord De man die een imitatie van Gomoelka had kunnen misschien zelfs willen wor den Janos Kadar heeft toen hy op dr donkere avond van Z november 1!)56 naar de Sovjets sloop iets ge daan waarvoor sinds het laatste avondmaal een duideiyke naam be staat De herinnering aan hpt zwarte verleden die op Kadar drukt rust ook op de Hongaarse ocifilisti.scne arbeiderspartij waarvan hij de secre - taris generaal is en op de regering ^ vaarvan zyn vriend Ferenc Münnich de premier is Die partij is een levend lijk een spookaciitig geraamte van wat liij eens was Vroeger had hij 80U.000 leden nu nog geen 400.000 Ontdaan van dogmatici Stalinis ten contra revolutionairen com munistische vrijheidsstrijders en revisioni.sten aanhangers van Go moelka's weg is er nu een harde kern overgebleven van echte commu nisten zeggen zijn leiders Het lijkt meer op een kern van cynici ge brandmerkten en opportunisten Hu steunt slechts op 5 percent van de bevolking zelfs in het rode bolwerk dat het industriële eiland Csèpel eens was commandeert hij nauwe lijks 10 percent Doof en onbewogen Toen Chroesjtsjef Csèpel be zocht liepen duizenden arbeiders onbewogen en doof langs de luid sprekers die zijn rede deden weerklinken De partijkrant Nepszabadsag klaagt bij herha ling over het gebrek aan con tact tussen partij en arbeiders de activiteit van de nieuwe garde der jonge partij-secretarissen in de bedrijven ten sptjt De arbeiders hebben niet verge ten dat hun eigen arbeidersraden vervangen zijn door fabrieksraden waarin twee derde van de leden door de vakbonden worden be noemd en geloven geenszins in de officiële stelling dat die arbeiders raden voornamelijk uit dronkaards en luiaards bestonden Zij hebben ook niet vergeten dat 7,ü het meest en het langst in de re volutie gevochten hebben en na de revolutie hun verzet in stakingen hebben getoond Het verhaal van de oontra-revolutie die een samenzwe ring van de Hongaarse aristocratie en het Westelijke imperialisme zou zön begroeten zü met hoon „ De graven en baronnen van Csèpels fa hriekswijk zeker " Op 30 november a.s moet Kadar het partijcongres toespreken Hij zal zeggen dat de consolidatie van regime en partij voltooid zijn en dat de lijn " juist is gebleken De man die aan zijn gevangenschap tijdens het Stalinistische Rakosi-regime een ongelukkig been heeft overgehou den zal een aanval doen op het re visionisme van ziJn gewezen poli tieke vriend Imre Nagy en stiekum proberen de laatste aanhangers van Rakosi die levenslang uit Honga rije naar de Sovjet-Unie is verban nen te wippen Wat verloren wer(i Maar wat hij niet zal zeggen is dat het regime zijn steunpilaren heeft verloren de verbitterde mas sa der arbeiders en de nu groten deels zwijgende intellectuelen De oude schrijversvereniging had 400 leden de nieuwe heeft er slechts 160 kunnen vinden Hongaarse auteurs vragen tegenwoordig aan elkaar Ben je schrijver of ben je lid " De ry en Hay zitten in de gevangenis de filosoof Lukacs en de dichter II lyesh bewaren een bijna volledig stilzwijgen Het regime heeft met dreigementen en beloftes gepro beerd de pennen weer op papi?r te krijgen er is slechts wat derde rangs werk gekomen Waar het gaat of staat ontmoet het regime passiviteit en lijdelijk verzet De boeren laten zich slechts onder dwang collectivise ren de arbeiders vervullen hun normen maar niet meer de ka thoheke kerk 67 percent en de protestanten 27 percent moe ten voortdurend geïntimideerd worden om tot enige samenwer king met het regime gebracht te worden Kadar c.s proberen via het va derlandse volksfront de Hongaren weer bij het politieke leven van het land te betrekken Dat volksfront heeft ' n fijnverlakt net van comi té's over het gehele land bestaat voor een derde uit partij-leden be spreekt lokale culturele economi sche en politieke problemen en moet een soort gesprekscentrum en buf fer tussen regering en partij ener zijds en het volk anderszijds zijn Niet erg spontaan Het stelt ook de enkelvoudige kan didatenlijsten voor parlement en plaatselijke raden op en zegt daar bij zelfs rekening met de wensen der bevolking te houden Bij de laatste parlements - verkiezingen kwam 98,4 percent naar de stem bus en daarvan stemde 99,6 percent voor de kandidate.i van dat volks front het soort meerderheid dat niet helemaal spontaan aandoet Men kan zich niet onttrekken aan de gedachte dat Kadar — en zijn politiek verleden wijst in die rich ting — er wel naar verlangt een so cialisme op Hongaarse basis te pro beren Maar hy gaat nooit ver ge noeg doodsbenauwd voor een her haling van 1956 durft hij niet te li beraliseren probeert hij slechts te paaien met betere levensomstandig heden en niet te prikkelen door een overmaat van partij-propaganda Maar het blijft een doods beleid De mannen om hem heen zijn kleur loos er is een merkwaardig grote groep oud - Spanjestrijders onder hen eens de idealisten van de par tij later door desillusies Duit se concentratiekampen en Stalinisti sche argwaan tot volledig cynisme vervallen Zo houdt dit bloedeloze fanfoom - regime zich slechts door één ding in het zadel de aanwezigheid van 40 - tot 30.000 man Sovjet-troepen die in een ring om Boedapest gele gerd liggen zich zo weinig moge lijk laten zien maar er nochtans zyn Het heeft er alle schyn van dat Chroesjtsjef zelf met deze situa tie allerminst ingenomen is zyn kwade uitval in Boedapest „ Als er nog eens zo iets gebeurt denk dan niet dat wU jullie neer te hulp ko men " is daar tekenend genoeg voor Waarschuwing Vroeger of later zal het Kremlin moeten streven naar een Hongaars regime dat op breder kringen van het volk steunt dan nu Het lijkt mij derhalve passend deze reportage die sommige verschijnselen in het Oostblok niet heeft gespaard te ein di.gen met de waarschuwing aan het Westen die een Hongaarse intellec tueel mU meegaf Hü zei Diegenen die in het Wes ten over bevrijding " van de Oost europese landen spreken zijn hui chelaars voorzoverre zij de Suez ac-tie hebben goedgekeurd en illusio nisten als zij geloven in de vestiging van ' n westelijke liberale democra tie in Hongarije Ons land zal om een eindeloos aantal redenen voor de afzienbare toekomst een socia listisch land binnen de Russische in vloedssfeer blijven Als jullie wérkelijk belangstelling voor ons lot hebben en ons niet lou ter gebruiken als propaganda mate-riaal ter voeding van jullie angstig immobilisme dan kunnen jullie maar één ding doen Voortgaan op de weg die Eisenhower heeft ingeslagen je vooroordelen laten varen samen met de Russen naar internationale ontspanning streven naar geleidelijke ont wapening en terugtrekking van vreemde troepen die liberali satie van de Oosteuropese regi mes tengevolge moet hebben Durven jullie dat niet aan zeg het ons dan in ' s hemelsnaam eerlijk dan weten wij ten minste waar wij wèl aan moe ten kloppen " EEN HONGAARSE FABRIEKS KANTINE waar de iverkers voor weinig geld de maaltijd kunnen ge hrtiiken Mnar toch laten de arbeiders zich door de materiële voordelen niet kopen door het regime Van onze Amsterdamse redacteur Het is voor Amsterdam een eer dat zij is uitgekozen voor de wereldpre mière van de nieuwe Amerikaanse musical „ Free and Easy " welke op 8 december in theater Carré zal plaats hebben Het merkwaardige is wel dat de repetities van een theaterproduc tie die is samengesteld uit een Ame rikaanse cast in Brussel zullen plaats vinden Amsterdam de wereldpremiè re zal beleven en dat de première In Amerika zelf eerst over tien maan den is vastgesteld Na Amsterdam wordt namelijk eer.?t opgetreden in Parijs Lausanne Wenen Berlijn Münehen Essen Zu rich en Frankfort In het „ American pavillion theatre " te Brussel worden op het ogenblik de voorbereidingen getroffen voor deze grote produktie In de loop van deze week zullen hier onder andere de dertien belangrijkste artiesten samen komen die met „ Porgy and Bess " over de gehele wereld zo'n overwel digend succes hadden Regisseur Ro bert Breen van „ Porgy and Bess " zal ook de regie van „ Free and Easy " hebben De arrangementen van dit blues-drama zijn van dirigent Quincy lones die in de jazz-wereld een be kende klank heeft Hij maakte ar rangementen voor Count Basie Lio nel Hampton en Dizzy Gillespie Irene Williams Decorontwerper Tex Ballou is reeds in Brussel aangekomen waar hij de supervisie heeft bij het bouwen van de decors De kostuums voor de mu sical die bijzonder fraai beloven te worden zijn van Jed Mace Irene Williams die in Parijs de rol van Bess heeft vervuld zal de vrouwe lijke hoofdrol krijgen in „ Free and Easy " Zij is della de elegantste vrouw van de negergemeenschap aan de oevers van de Mississippi Een belangrijke rol is toegevallen aan Helen Phillips een jonge ster die vooral op het concertpodium succes sen heeft geboekt Hij speelt Lila de onstuimige eigenares van de „ Roc king Horse Social Club " een vrouw met vele passies en wilde woede aanvallen Een van haar songs heet „ I had myself a true love " waarvan Richard Rodgers de beroemde Ame rikaanse componist van „ Oklahoma " en „ South Pacific " beweert dat het de enige echte aria van de moderne Amerikaanse musical is Harold Arlen de componist van Advertentie Bruine medicinale drop in rollen Kinderen zijn er dol op èn mond en tanden blijven schoon Even lekker en gezond als de beroemde zwarte 15 et per rol Nieuwe postzegel van Ned Nieuw-Guinea Van 1 december af zal aan de fila telistenloketten in Nederland een nieuwe frankeerwaarde van 1 gulden violet van Ned Nieuw-Guinea ver krijgbaar worden gesteld De zegel vertoont het portret van koningin Juliana in profiel en is in dezelfde tekening uitgevoerd als de koerse rende Koninginnezegels Het cmtwerp is van Sem Hartz „ Free and Easy " is een begaafd en origineel componist met een eigen stijl Hij is de maker van tal van klassieke successen zoals „ Stormy Weather " „ Over the rainbow " en „ One for my baby " Hij schreef muziek voor vele films en songs voor menige musical George Gershwin zei eens van hem „ Hij is de meest originele van ons " De producer van „ Free and Easy " is de energieke 31-jarige Stanley Chase die reeds menige gedurfde on derneming tot een goed einde heeft gebracht Zo haalde hij de „ dreigro schenoper " van Kurt Weil en Bert Brecht naar Amerika en bracht hij de wereldpremières van de beroem de toneelstukken „ The potting shed " van Graham Greene „ Cave Dwel lers " van William Saroyan en „ A moon for the misbegotten " van Euge ne O'Neil Stanley Chase zowel als regisseur Breen hebben gezegd dat met „ Free and Easy " een nieuw tijd perk zal beginnen voor de show business Wij zijn benieuwd Advertentie 6itiepeet/AAit BESCHERM U TEGEN BESMETTING MET de tee/ontsmetlende tobletten Amerikanen bouwen bestuurbare raket De Amerikaanse luchtmacht heeft besloten met de uitvoering te begin nen van een program dat voorziet in de bouw van een bestuurbare ruimte raket Dit ruimtevliegtnig de Dyna-soar genaamd zal de snelheid van een raket moeten paren aan de bestuur baarheid van een bemande bommen werper De uitvoering van het program is toevertrouwd aan twee Amerikaanse ondernemingen het zal ongeveer 200 miljoen dollar vergen voor men over een jaar of acht de eerste Dyna soar gereed zal hebben Volgens de bepalingen van dit con tract heeft Lehmann de alleenver koop van Surinaamse postzegels in het buitenland Door hem mag alleen worden verkocht tegen op de zegels aangegeven waarde Soortgelijke overeenkomsten zijn door verschillen de andere landen zoals Israël en Zwitserland gesloten Van elke op laag wordt vijf procent beschikbaar gesteld voor verkoop tegen de nor male prijs aan de filatelisten-loketten in Nederland en de Ned Antillen Voor zover thans Surinaamse zegels In Nederland worden verhandeld tegen een hogere dan de aangegeven prijs bestaat het surplus dus geheel uit de winstmarge van de handel De Nederlandse handelaren kunnen de zegels tegen de daarop aangegeven waarde betrekken hetzij van de PTT straatweg te Baarn stond een on verlichte vrachtwagen voorzien van twee reflectoren De chauffeur had zijn wagen daar achtergelaten om benzine te gaan halen Ongeveer een half uur na zonsondergang reed de bestuurder van een personenauto recht achter tegen en onder de vrachtauto zonder te remmen of een poging tot uitwijken te doen tenge volge waarvan liij vrijwel onmiddel lijk overleed Voor de rechtbank te Utrecht vorderde de weduwe van het slacht offer schadevergoeding van de chauffeur en van de eigenaar van de vrachtwagen De rechtbank oor deelde dat de automobiUst en de chauffeur van de vrachtwagen even veel schuld hadden aan het ongeval en wees daarom de vor dering gedeeltelijk toe Dit vonnis werd door het gerechts hof te Amsterdam vernietigd Het gerechtshof achtte het van belang dat ter plaatse geen parkeer - of stopverbod voor auto's bestond zo dat de automobilist een stilstaand motorrijtuig kon verwachten en daarop bedacht diende te zijn De omstandigheid dat de vrachtauto onverlicht en niet op de wegberm geplaatst was kon — naar het oor deel van het gerechtshof — in geen enkel opzicht afdoen aan de schuld van de automobilist Aldus weet het gerechtshof het ongeval aan de on oplettendheid van de automobilist en wees de vordering van diens we duwe af De Hoge Baad vernietigde dit arrest Voor de beantwoording van de vraag of de chauffeur van de vrachtwagen mede aansprakelijk ge steld moest worden voor het onge val diende gelet te worden op de mate van waarschijnlijkheid waar mee te verwachten was dat niet alle bestuurders van motorrijtuigen de vereiste oplettendheid in acht zou den nemen De Hoge Baad verwees de zaak naar het gerechtshof met de opdracht te onderzoeken of de chauffeur het ongeval als gevolg van zijn handelwijze had behoren te voor zien zodat ook hem met betrekking tot het gebeurde een verwyt trof W oorrangsxecht ^ een vrijbrief De bestuurder van een Kaiser auto reed te Vroomshoop in de rich ting van de brug over het kanaal Almelo-Coevorden Op hetzelfde ogenblik naderde van links een Mi norauto over de weg die langs het kanaal liep Er volgde een aan rijding waardoor de Kaiser naar rechts werd gedrukt en door de ijze ren brugleuning in het kanaal te recht kwam Ongelukkigerwijze ge raakte een voetgangster bekneld tus sen de Kaiser en de brugleuning Zij viel zwaar gewond in het water Haar beide benen moesten geampu teerd worden ZiJ was toen 28 jaar en moeder van drie kleine kinderen Voor de rechtbank te Groningen eisten deze vrouw en haar echtge noot schadevergoeding van de be stuurders der beide auto's Deze ga ven elkaar de schuld De bestuur der van de Minor beweerde dat hij niet met grotere snelheid had ge reden dan onder de gegeven om standigheden verantwoord was Bij het kruispunt had hij nagegaan of er voor hem van rechts verkeer na derde en de Kaiser niet waargeno men Mitsdien had hü een aanvang gemaakt met het oversteken van het kruispunt waar hij de feitelij ke aanwezigheid van de Kaiser eerst door de botsing had ondervonden Die auto was het kruispunt met zeer grote snelheid genaderd waardoor hü de bestuurder van de Minor geen voorrang had kunnen verlenen De bestuurder van de Kaiser gaf een geheel andere lezing van het - Aldus het des - Niet geheel juist Deze verklaring van de Surinaam se regering is niet geheel juist Het is namelUk niet zo dat Israël en Zwit serland soortgelijke overeenkomsten sloten Deze landen hebben geen enkel contract met een particuliere firma betreffende de alleenverkoop Wel hebben zij eigen filatelistische agentschappen in het buitenland ge vestigd voor de verkoop van hun zegels tegen de nominale waarde Voorts is het niet waar dat de han delaren hun postzegels van de PTT kunnen betrekken want de kort geleden uitgegeven Koninginneserie is niet aan de filatelistenloketten in Nederland te koop Wel is het juist dat volgens het contract vijf procent van elke oplaag voor de verkoop aan de filatelistenloketten in Nederland en de Ned Antillen beschikbaar wordt gesteld Maar dit aantal is veel te weinig om aan de vraag van de verzamelaars te kunnen voldoen Het is daarom vrijwel zeker dat ook de komende uitgiften van Suriname niet aan de loketten komen De kans dat de Nederlandse PTT het haar toege wezen aantal gaat verkopen is uiterst klein geval Hij naderde het kruispunt met een matige snelheid van 40 km per uur toen de Minor met grote snelheid kwam aanrijden De be stuurder van de Kaiser remde maar kon een aanrijding niet voorkomen Met grote vaart en een harde klap trof de Minor met de voorzijde de linker voorzijde van de Kaiser die daardoor naar rechts werd gedrukt en onbestuurbaar werd De rechtbank besliste dat de be stuurder van de Minor zich aan een ernstige verkeersovertreding had schuldig gemaakt omdat hij geen voorrang had gegeven aan de van rechts komende Kaiser De snelheid waarmee de Kaiser had gereden kon hieraan niets ver anderen Zelfs al zou die snelheid 60 a 70 km per uur geweest zijn dan zou die snelheid toch niet als een abnormale snelheid aange merkt kunnen worden die voor de bestuurder van de Minor over macht zou opleveren Met deze motivering werd de schadever goedingsvordering tegen de be stuurder van de Minor toegewezen Ten aanzien van de bestuurder van de Kaiser overwoog de recht bank dat van hem niet gezegd kon worden dat hij met een grote mate van waarschijnlijkheid moest aanne men dat de Minor hem geen voor rang zou verlenen HiJ mocht ver wachten dat de bestuurder van de Minor zich aan de verkeersregels zou houden Aldus werd de vorde ring tegen de bestuurder van de Kaiser afgewezen Te hoge snelheid In hoger beroep overwoog het ge rechtshof te Leeuwarden dat niet de verwachting van wat andere weg gebruikers zouden doen het gedrag van de bestuurder van de Kaiser behoorde te bepalen Op een be stuurder die een onoverzichtelijk kruispunt van wegen nadert rust immers de plicht om zich te ge dragen in overeenstemming met de bijzondere gevaren die de situatie ter plaatse schept Blijkens een verklaring van een opperwachtmeester kunnen de be stuurders van elkaar kruisende mo torrijtuigen elkaar eerst waarnemen wanneer zij zyn gekomen op een af stand van 22 meter van het middel punt van de betreffende kruising Dus had de bestuurder van de Kai ser met zodanige oplettendheid en met zodanige aan de omstandighe den aangepaste snelheid moeten rij den dat hy een botsing kon vermij den Naar het oordeel van het ge rechtshof had hij niet aldus gereden daar reeds toen hy de IVIinor zag en afremde een situatie was ontstaan waarin een botsing niet meer te ver mijden was Om deze redenen werd ook de bestuurder van de Kaiser tot betaling van schadevergoeding veroordeeld Voor de Hoge Raad betoogde hij dat de mate waarin men zich door zijn wijze van rijden moet prepare ren op een fout van andere wegge bruikers afhankelijk is van de mate van waarschünlijkheid waarmede men die fout kan verwachten Zijn klacht dat het gerechtshof omtrent deze waarschijnlijkheid niets had vastgesteld achtte de Hoge Raad evenwel ongegrond In de beslissing dat hij zodanig had behoren te rij den dat hü een botsing had kunnen voorkomen ligt opgesloten dat de waarschijnlijkheid dat een van links komende bestuurder geen voorrang zou verlenen zeker zo groot was dat de bestuurder van de Kaiser op vorenomschreven wijze had moeten rijden Wereldpremière film van Fallini te Amsterdam Van onze Haagse redactie De nieuwe film die de grote Ita liaanse filmregisseur Federico Fel lini heeft gemaakt zal in Nederland zijn wereldpremière beleven La dolce vita " is een zwartwit cinemascope-produktie De eerste voorstelling in Amster dam die waarschijnlijk in januari zal plaats hebben gaat in tegen woordigheid van Fellini en vermoe delijk ook de hoofdrolspelers Mar cello Mastroianni en Henry Fonda La dolce vita " of De vreugde van het leven " verhaalt van een schandaaljournalist Mastroianni die van de ne dag in de andere leeft en die met intens plezier zvjn camera op de society van Rome richt Fellini heeft er vooral naar gestreefd het onbegrip en de spraak verwarring van het moderne leven in zijn film tot uitdrukking te bren gen 
14 Donderdag 12 november 1959 - 67e jaargang no 166 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD VrijBag V Alktn geUig op vrijdag 13 november ' Op deze artikelen worden ^ geen teUfonische o / tchriftelyke bestellingen aangeuomeiL Toilethanger de han dige opbergplaats voor make-up of scheerarti kel^n voor slaap - of badkamer Uitgevoerd in vele frisse moderne dessins Zoudt U hem niet alvast nemen om straks met St Nicolaas te geven ' t Is een koopje 1/3 voor I Ruitstof van katoen ineen mooie zachte flanelfinish Volkomen kleur echt en krimpvrij Ge heel doorgeweven in'n groot aantal flatteuzeruitjes in pasteltinten.Voor het maken vandames en kinderblou ses jurkjes enz 90 breed < fl 93 per meter I 295 Schooletui van soepel leer ijzersterk met ' n goedwerkende rits 14 delige inhoud alles wat zoon - of dochterlief op school nodig heeft bij het werk Nu hoeft er niets meer zoek te ra ken Omdat we in St Nicolaasstemming zijn nu voor de surpriseprijs van Mocassin pantoffelsvan soepel suëde met leuke vachtgarnering Heer lijk warme dracht voor in huis een weldaad voor uw voeten die er toch „ gekleed " mee uit zien Kleuren rood blauw beige geel en zwart Maten __ 36/42 U loopt ^ 75 er mee weg voor ^ Dameshandschoenen van een zeer bijzonderekwaliteit nappa metflanel of tricot gevoerdtegen koude vingen.U kunt kiezen uit ver*schillende modellen enallerlei modekleuren.Stuk voor stuk staan zechic aan de hand Uvindt er het paar datpast bij uw na - _- jjjaarstoiiet 790 Per paar I Chocoladeletter * a ze zijn er weer van A tot Z in lieerlijke melk chocolade en nu nof in alle letters voorhanden En zo lekker goedkoop zodat u een hele naam in letters kunt geven In aardig St Nicolaat zakje krijgt « ^^_ er namelijk | II|C t nuki voor V*0 Warmwateruk vanzuiver natuurrubbermet wafelmotief dat deuititraling van de warm te bevordert Voorzienvan ophangoog voor hetmakkelijk wegbergen.Inhoud 2 ^ liter genoegom uw voeten de helenacht lekker warm tehouden f\At \ Voor 100 % y ^" egarandeerd ^ Ook Stadhuisbrug Theebeurs flink groot model zodat de tuit van uw pot er niet buiten uit hoeft te steken Met plastic overtrokken makkelijk schoon te houden dus Gevuld met onvermengde java kapok voor het ^ j — langvasthouden 790 van de warmte I Huishouddufter lang en royaal vallend flat teus model Gemaakt van ijzersterke Vlisco stoffen in allerlei mo derne dessins Zo'n makkelijk aan te schie ten duster is ' n uitkomst bij uw huishoudelijk werk in de vroege och tenduren Met _—« opgestikte zak 775 Ook Stadhuisbrug „ 7 ^,^ ^^^ 5 ^ Strijktafet in zeer zwa re stalen uitvoering In S standen verstelbaar zodat u als u dat wilt ook zittende kunt strij ken Zwaar gemolton neerd strijkdek met warmtespiegel zodat de warmte aan twee zijden het ^ -_ strijkgoed nAn bereikt Mê ^ Ook Stadhuisbrug Utrecht - Matig gezouten Beter dan ooit Proef de nieuwe wititersoep MAGGI MINESTROKE I Terlenka Japonnen Nieuwe zending in Uni en geruit terlenka in div modekleuren 49.75 TERLENKA ROK 29.75 - 34.75 Maison de Bonneterie Nachtegaalstraat 16/18 Utrecht Próéf die voedzame Minestrone een dikke Italiaanse groentesoep vol zomerse groenten en blanke macaroni héél jfijn gekruid De ideale wintersoep DAMESHOEDEN Een schat van hoeden vanaf f S.95 Bypass shawls t 3.95 Handschoenen f 3.95 Dralonhoedies en - mutsen vanaf f 4,95 ONBEPERKTE KEUZE Maison GEZ WIEBES KANAALSTRAAT 72 Telefoon 33423 MATIG GEZOUTEN De moderne voedingsleet ^ wausdinwt tegen veel zont Ook claatbij heeft Maggi ^^ J zich aangepast Alle Maggi soepen zijn matig ge zouten Ptoef maar TE KOOP direct naby de Maliebaan KANTOORPAND met 10 grote en kleine ka mers 2 zolderkamers kanti ne tuin met poortuitgang enz ook geschikt voor be drijfspand Spoedig beschik baar Kooppriis t 55.000 — Nader te bevragen bij WALTMANN & Co OUDE GRACHT 92 Voor direct gevraagd een nette betrouwbare JONGEN Fijner koken - prettiger leven met HAGGI Hoog loon Liefst met het vak bekend BRONS ' GROENTEHANDEL Twi.1nstraat 16 Utrecht Telefoon 23H8 KLEINTJES Nieuwe VOLKSWAGENS metradio en verwarming aU riskverzekerd 15 et per km Inclu sief benïlne Ook Volkswagen busjes V DIJk's autoverhuur bedrijf St Ludgerusstraat n.telef 13277 ^ A.V.H AUTOVERHUUR Zon der chauffeur Nieuw mate riaal Ook VoikswagenbusjesAll nsk verzekerd Van ' s Gra-vesandestraat 25 a OtrecbtTelef 18506 b g g H882 Te huur KANTOORRUIMTE in het centrum 1 grote kamer keurig gemeub telef verwar ning wasgelegenheid etc 5x6 m Vrije opgang Br no 1-5531 bur UN met vermelding van de aard van de zaak Aangeb gemeub ZIT en SL KAMER met volledig pension Koningslaan 2 Alleenstaande heer zoekt gem ZIT SLAAPKAMER liefst m warm en str water en met ontbijt en avondeten Restau rant Vredenburg 13 Juffrouw alleen middelbare leeftijd zoekt een gestoffeerde KAMER en keuken liefst om geving Tuinwijk of Vogelen buurt Br mej C C Staal Bern Weerd OZ 30 Gepens heer vraagt KOST en INWONING met vrije kamer Omgeving Blltstraat of Noor derbrug Br no 1-5450 bur UN TEHUIS gezocht voor drie schoolgaande kinderen resp 17 14 en 12 jaar 2 meisjes en 1 Jongen bij voorkeur één ge zin event de meisjes geza menlijk en jongen apart Br met opg kosten enz no 1-5468 bur UN Echtpaar z.k zoekt WOON RUIMTE met kookgelegenheid m Utrecht Spoed Br no 1 S470 bur UN Heer zoektk grote goed gem Zrr SLAAPKAMER of zit - en Slaapkamer op behoorlijke st Br met prljsopg no 1-.5542 bur UN tot 20 woorden f 2 ~ elk woord meer f 0.1 0 Te huur gevr flinke KAMER gestoff met stook - en kook gelegenheid b.b.h.h door werkende dame Br no 1-5477 bur UN Ingenieur N.S zoekt per 1 Jan ruime gestoff ZIT SLAAPKA-MER z.m met centr verw gebruik van telef en douche Eventueel volledig of gedeel telijk met pension Br no 1-5491 bur UN Jongeman 29 jaar zoekt nette KAMER per 1 dec Br no 1-5488 bur UN Dame b.b.h.h zoekt ongemeub of gestoff KAMER met keu ken of kookgelegenheid liefst centrum stad Br no 1-5587 bur UN PAKHUIS of winkelruimte hiervoor geschikt liefst cen trum stad Br no 1-5484 bur UN of telef 030 - 27215 KELDER aan één der grach ten Br no 1-5483 of tel 27215 Werknemer van goeden huize zoekt vrije ZIT-SLAAPKAMER met warme maaltijd eventueel gehele kost Omgeving Am sterd straatweg kant Zuilen Br no 1-5545 bur UN f ers«m««l «« tgeiwjöe » Studentenarbeldsbemlddellng Lepelenburg 1 telef 26301 ver zorgt behalve administratie werk BIJLESSEN babysits e.a Ook hulp bij recepties en diners etc Juffrouw b.z.a voor babysit verzorging diners enz Prima ref Van 7-12 uur Br no 1-5443 bur UN Jur stud zoekt BIJVERDIEN STE i.b.v rijbewijs en telef Br no 1-5447 bur UN Nette HUISHOUDSTER 53 jr N.H biedt zich aan bij heer alleen In net milieu V.g.g.v Br no 1-5453 bur UN Heer gepens biedt zich aan voor ADMINISTRATIE archief of kartotheek Prima ref Br no 1-5454 bur UN Wie heeft er voor een markt koopman standwerker leuke HANDEL voor de a.s feestda gen Br no 1-5598 bur UN NAAISTER b.z.a voor naai - verstel - stop en strijkwerk Br no 1-3472 bur UN Jongeman 16 jaar P,G zoekt plaatsing als MELKBEZORGER heeft ervaring in deze bran che event intern Br no 1-5486 bur UN Haute Couture COUPEUSE pas gevestigd maakt japon nen pakjes en avondkleding Br no 1-5547 bur UN Twee vriendinnen zoeken WERK voor de avonduren Br no 1-5651 bur UN > Fciri»^Mi««A.^li«vir«i c ^ Zend mij het eerste Sprookjesboekje Klein Duimpje gratis thuis NAAM STRAAT - WOONPLAATS-,PROVINCIE Het is telkens weer een genoegen voor onze medewerksters om nieuwe cliënten die nog nooit Wala droegen te mogen helpen Want de Wala faundation past zó perfect zit zó prettig en verbetert uw figuur waar nodig zó correct dat het enthousiasme speciaal van déze cliënten onze medewerksters steeds opnieuw grote voldoening schenkt GEZINSKREDIET verstrekt sinds 1899 LAAG TARIEF « inwiiir ""¦¦ draagkracht AFLOSSING per Giro of aan huis hoofdkantoor AMSTERDAM Tweede Helmersstraat 17-19 TEL 185055 BIJKANTOOR voor de provincie Utrecht UTRECHT Begijnelcade 16 TEL I86H WERKSPOOR oï\W9a^enl \ BEDRIJF TE UTRECHT vraagt voor haar fabriek Alléén gevestigd VISMARKT 13 NACHTEGAALSTRAAT 78 elektr elektr H.Y.L-lassers Constr lassers met praktische ervaring Ketellassers elektr Nadere inlichtingen kunnen verkregen viforden van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur op de fabriek bij de afdeling Personeel Eeis - en verzuimkostcn bij sollicitatie worden vergoed vers-bros X,,' --.-- Nu bij Hooimeijer ^ beschuit de mooiste tafellakens Geef Uw gezin het beste het lekkerste Hooimeijer vers-bros beschuit en dek de tafel met prachtige ontbijtlakens Knip de waardebon uit elke Hooimeijer verpakking Voor slechts enkele van die bonnen en een bescheiden bedrag krijgt U het tafellaken van Uw keus prompt thuis Kijk hieronder met welk tafellaken U begint U hebt de bonnen zó bij elkaar / Öe ^ pmutóufc öTi^t&xke ^ Ccqcjai ^ imi LLkU^l Tiii^ocyciiic ^-- Deze handwerkhoed in cognac zwart gebroken wit en mosgroen is van fijne beaver kwaliteit het garnituur van franse voilette en strass-speld verleent fiaar een aparte distinctie EXCLUSIEVE DAMESHOEDEN In deze nieuwe MODELCOLLECTIE variëren de prijzen van 37.50 tot 49.00 HILVERSUM Kerkstraat 78 UTRECHT Potterstraat 10 HAARLEM Gr Houtstraat 79 Voor 6 Hooimeijer waardebonnen en f 1.65 krijgt U drie schitterende placemats — eenpersoons ' tafellakens Moderne fraaie kleur-dessins Gemakkelijk opvouwen en klaarleggen Ideaal voor vlugge ontbijters Voor 6 Hooinneijer v/aardebonnen + f 1i6S krijgt U 3 placemats 33x45 cm f3.30 winkelwaarde Voor 7 Hooimeijer waardebonnen en f 1.80 een magnifiek plastic tafellaken Practisch helder fris Zo gemakkelijk schoon te houden Sprekende kleuren speels dessin Voor 7 Hooimeijer waardebonnen - i-f 1.80 krijgt U een magnifiek plastic ontbijtlaken 110x135 cm f4 - winkelwaarde Voor 8 Hooimeijer waardebonnen en f 3.80 een fraai bont katoenen ontbijtlaken Royale maat Sterk duurzaam Geweven In kleurig modern dobby dessin Voor 8 Hooimeijer waardebonnen + f 3.80 krijgt U een fraai bont ontbijtlaken ca 114x145 ' cm f7 - winkelwaarde ooimeüeh BESCHUIT Voor 9 Hooimeijer waardebonnen en f 7.50 een schitterend damast tafellaken Schitterende kwaliteit damast Fraai jacquard dessin Voor 9 Hooimeijer waardebonnen + f 7.50 krijgt U dit schitterend damast tafellaken 130x160 cm f 13.75 winkelwaarde Voc 10 Hooimeijer waardebonnen en f 13.50 een schitterend damast tafellaken met zes bij passende servetten Op hoogtijdagen glanzend damast op Uw tafel mèt bijpassende servetten Voor 10 Hooimeijer waarde bonnen + f 13.50 krijgt U een schitterend damast tafellaken 130x160 cm met zes bijpassende servetten 56 x 56 cm f 25 - winkelwaarde Alleen dit hoeft U te doen de Hooimeijer waardebonnen uit de ver pakking knippen - aan uw winkelier de speciale Hooimeijer envelop vragen of zelf een blanco envelop nemen - benodigde bedrag en bonnen insluiten - aangetekend opsturen naar Centraal Verzendkantoor Postbus 105 5 Am sterdam - zet aan de buitenkant van ¦ de envelop welke aanbieding U wenst dus A B C D of E I n-fci A HOOIMEIJER & ZN N.V BARENDRECHT 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 12 november 1959 - 67e jaargang no 166 56156 - omhoog Een douaneboot voer uit om de kapi tein van het grijze schip te wijzen waar hij moest ankeren Met verrekijkers kon men de naam van het schip lezen Mariscal Sucre " een schip uit Venezuela dat een oefentocht door de Middellandse Zee had gemaakt Toen het schip gemeerd lag begaf de kapitein zich aan wal om de havenautoriteiten zyn op wachting te maken ÏL..^v-::^.-;"iL-^.;v.v;iii^ikiii:x:iïi:W,^iïö:ïi^i^<¥Ssii ^^ Nieuwe jager voor onze luchtmacht Qehouwd juist voor de kleine mogendheden De nieutoe Northrop Freedom Fighter waarvoor Nederland belangstelling heeft u vevgpeeld wat ik bij me had bijna een kwart miljoen francs " „ In d<;rgelijke gevallen bieden wij onze gasteneen gratis spoorkaartje naar hun woonplaatseerste klasse aan " zei de directeur „ in u'wgeval is dat niet nodig want u hebt een heelschip tot uw beschikking en kunt terugvaren,wanneer u wilt " Ik wil geen spoorkaartje",zei kapitein Arregates Ik wil mijn geld terug".De directeur was zeer verbaasd maar zei niets.Toen ste!de de Zuidamerikaan zijn ultimatum:„Ik heb niets meer te verliezen « f:W!wr/t ©" alles tö wluncn " zei hij ¦^'¦^'^^¦¦¦-'^'^¦¦¦¦- vanavond om zes uur heb ik mijn geld terug of mijn kanon -'- nen schieten uw casi - no in puin " Hij stond op en liet de directeur sprakeloos achter Deze twijfelde er geen moment aan of de dolle Zuidamerikaan zou zijn dreigementen waar maken Hij bel de zijn collega's op maar die wisten geen raad Hij belde vorst Louis II in zijn paleis op Geef die man zijn geld " zei de vorst „ als hij werkelijk gaat schieten vernielt hij niet alleen het casino maar ook de opera en mijn museum die ef vlakbij liggen Geef hem zijn geld terug en laat mij erbuiten " Toen belde de directeur de hoofddirec tie van het casino in Parijs op de Lévybank Daar stelde men zich in verbin ding met de Venezolaanse legatie die zo gauw ook niets kon ondernemen Advertentie SOfIPIfX KOUD-WATER n STIJFSEL Direct klaar in i<.oud water ï Géén water koken Géén papje maken Stijft soepel en strijkt prettiger l Nederlandse assistentie bij Argentijnse theebewerkirg Nieuwe cultures in „ Misiones " een semi tropische provincie Een Nederlandse onderneming met langdurige Indonesische ervaring op het gebied van theebewerking heeft van de Argen tijnse regering de vereiste permissie gekregen om ƒ 528.550 te beleggen in installaties voor theebewerking in de Argentijnse semi-tropische provincie Misiones Naar verluidt zijn tot dit doel belangengemeenschap aan gegaan met een plaatselijke maatschappij op coöperatieve grondslag voor theecultures Er is zó véél in veeiziidig Veerkrachtig Terienica PRIVE-ULTIMATÜM AAN MONTE CARLO itein met kastekort dreififde met kanonnade O p EEN VOORJAARSDAG IN 1923 stroomden toeristen naar Monte Carlo voor het jaariijkse blopmenfeest waarmee het seizoen werd geopend Toen vanuit zee een kanonschot weerklonk en een oorlo»rsschip naderde met v!as;,<;en in top besehouwde men dit als t-en welkome bijdrage tot de feest vreugde Op de citadel ging de witrode vlag van het vorstendom t«n groet om'aag en weer Casino betaalde verliezer zijn verloren inzet terug 200 duizend franc Kapitein Francesco Arregates was een man van voor in de dertig d\o van een goed leven hield en dip het zich aan nipts liet ontbreken Hij nam zijn in trek in het hotel de Paris waar de directevir hem een fles cham pagne als welkom aanbood Kapitein Arresgates keek om zich heen en consta teerde dat hot heni hier zeer best beviel Hij telde zijn geld en vond tweeduizend Bo livars in zijn porte feuille die hij voor Boek zonder titel De arme casinodirecteur Puzeux moest zelf de grote beslissing nemen Het liefst zou hij handelend zijn opge treden maar hij kon geen bevelen daartoe geven vorst Louis weigerde zich ermee te bemoeien en de enige kanonnen van Monaco stonden voor het pa leis en dateerden uit de achttiende eeuw De directeur keek van het balkon naar bui ten en zag hoe de „ Mariscal Sucre " tus sen de pieren door voer naar de buiten haven en daar een positie innam met de boeg naar het casino Terwijl hij zich af vroeg wat hem te doen stond belde vorst Louis II op „ Die Zuidamerikaan ligt klaar om te schie ten " zei hij denk erom als er wat ge beurt bent u de ver antwoordelijke per soon " Ondertussen was het al twee uur in de middag geworden en de casinodirecteur besloot te gaan onderhandelen met de Venezolaan Ten slotte kon het casino beter een ver lies nemen dan het risico lopen midden in het seizoen in puin te worden geschoten Om drie uur liet de directeur door twee employés een aanbod van honderd duizend francs doen Kapitein Arregates weigerde „ Het hele bedrag " eiste hij of ik laat mijn kanonnen spreken " De kapitein kon rekenen op zijn officieren en be manning Hij had hen verteld dat men hem zijn geld afhandig had gemaakt en dat hij ook de scheepskas had verspeeld Met Zuidamerikaanse heftigheid had de bemanning zich vóór zijn kapitein verklaard Directeur Puzeux hoorde dat Engelands ambassadeur in Parijs Sir Robert Parkinstone met vakantie in Monaco was Hij vroeg deze te willen bemiddelen maar de Engels man weigerde „ Het kan niet op de weg zijner majesteits regering liggen om in een speelzaak te bemiddelen " zei hij Het was al over half zes toen de directeur het antwoord kreeg Om tien voor zes toen de kanonnen van het oorlogs schip dreigend omhoog gingen voer de motorboot ten tweede male uit In een lederen portefeuille zaten tweehonderdduizend francs aan Franse bankbiljetten die de ambte naren de kapitein ter hand stelden Even later klonk een schot maar toen de directeur naar het balcon snelde zag hij dat het loos alarm geweest was Het was een saluut schot en rinkelend werden de ankers ingehaald Het incident was afge sloten Men vindt kapitein Arregates nu zesendertig jaar na zijn koude oor log tegen het casino in Porto Ca bello een voorstad van Caracas waar hij van zijn pensioen geniet Destijds had men bij het ministerie van marine wel geruchten gehoord over het casino-incident maar om dat de scheepskas klopte had men niet verder gevraagd In Monte Carlo vormde dit incident evenwel nog lange tijd het gesprek van de dag In de loop van de jaren hebben Fransen Duitsers en Ame rikanen het incident op hun wijze verfilmd Daardoor heerst in brede kring de mening dat het slechts een verzinsel is De waarheid is echter vreemder dan de stoutste fantasie „ Het was een gewaagd spel toen " zegt kapitein Arregates nu „ maar ten slotte zat die casinodirecteur ook leiyk in de klem Ik zou er altijd graag nog eens een boek over willen schrijven maar ik kan niet op een goede titel komen zolang moet het boek nog wachten " vijfentwintigduizend francs kon inwisselen Met dat geld kon hij enkele dagen als mil jonair leven Welis waar had hij dan geen cent meer over maar dat hindprde niet want in Vene zuela lag zijn traktement al op hem te wachten De directeur wisselde het geld graag voor zijn Zuidamerikaan se gast maar liet niet na hem te waarschuwen voor de wissel valligheden van de roulette Ik ga de bank laten springen " zei kapitein Arresgates mor genochtend zal ik er u alles van vertellen als u het dan tenminste nog niet in de krant hebt gelezen " Vier uur later geloofde kapitein Arresgates er niet meer aan dat hij de bank kon laten springen Hii verloor al zijn geld Toen hij op het terras een sigaret rookte schoot hem te binnen dat het geluk iemand toch niet al tijd kon tegenwerken Waarom zou hij geen Dj Venezolaan kapitein ter zee Francesco Arregates die hij een bezoek viet zijn oorlogsbodem in 192S aan Monte Carlo in het casino zijn eigen geld en de scheepskas x'erspeelde En niettemin de haven van Monte Carlo verliet met de scheepskas en een gevulde portefeviUe Hoe hij daarbij va hanque speelde en ditmaal won wordt in het artikel verteld voorschot uit de scheepskas nemen Hij kon het thuis met zijn salaris verreke nen en had nu ten minste kans om zijn geld terug te winnen Zo kwam het dat kapitein Arregates de volgende avond weer in het casino zat Dit maal had hij geen vier uur nodig om platzak te worden het noodlot sloeg har der toe Volkomen ge ruïneerd slenterde de kapitein naar zijn schip terug De kapitein liep terug naar zijn schip en maakte de scheepskas op Lange tijd zat hij erover te peinzen maar toen besloot hij dat het geluk toch éénmaal moest komen Hij ging terug naar het casino met de rest van het geld uit de scheepskas en toen de ochtend aanbrak had hij geleerd hoe hardnekkig en wreed het ongeluk in het spel kon zijn De scheepskas was helemaal leeg Moest hij zo in Venezuela terug komen Dat zou oneervol ontslag uit de Marine en enkele jaren gevangenisstraf betekenen Er moest iets gebeuren dat stond voor hem vast Toen hij de volgende ochtend wakker werd vaardigde hij een bevel uit dat bijna muiterij verwekte niemand mocht van boord en dat nog wel op de dag van het bloemenfeest Maar de kapitein was onverbiddelijk Hij trok een schone uniform aan en begaf zich naar de directeur van het casino een beschaafde Fransman met een keurig puntbaardje Ik heb twee avonden gespeeld in uw casino en verloren " zei Arregates „ Dat komt meer voor " antwoordde de casinodirecteur „ Dat geloof ik graag " zei Arregates „ maar ik heb alles bij Advertentie Een andere nnanier van lekker ontbijten Van Leer's Stichting is opgeheven De Van Leer's Stichting die in het begin van de bezettingstijd voor de Joden in Nederland op kunstgebied belangrijk werk heeft gedaan is op geheven Zij werd de 26e augustus 1941 in het leven geroepen door de bekende in dustrieel nu wijlen de heer B van Leer en diens zoon Als eerste daad vormde de Stich ting een Symphonie-Orkest samen gesteld uit 73 Joodse musici uit ge subsidieerde Nederlandse orkesten onder leiding van nu wijlen Albert van Raalte en met Sam Swaap als eerste concertmeester De arbeid der Van Leer's Stichting bleef echter niet tot concerten be perkt Een kleinkunst-ensemblc on der leiding van o.a Henriëtte Davids genoot financiële steun En éénmaal kon de Stichting ook beeldende kunstenaars terzijde staan 26 van hen waren uitgenodigc " een schilderij aquarel tekening of beeld houwwerk in te zenden op advies van een daartoe ingestelde commissie werd van ieder een stuk aangekocht % r;:'^tJèerht:'vaker - voor mannen i De meesten van hen die aan uit voeringen van de Stichting hadden medegewerkt zijn in de jaren van rampspoed ten onder gegaan Maar door de daad van de heer Van Leer zl1n zij zolang dit mogelijk was niet zonder bezigheid gebleven en niet zonder verheffing van geest en ge moed Het archief der Stichting is dezer dagen overgedragen aan het Rijks instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam Aankomst Oranje * P.T.T.-AMBTENAAR IN ONGELIJK GESTELD Het m.s „ Oranje " van de N.V Stoomvaart Maatschappij Nederland ¦ wordt vrijdag 13 november weer in de Amsterdamse haven verwacht Het schip heeft ca 350 passagiers aan boord De overige passagiers ont scheepten reeds te Genua en South ampton De Centrale Raad van Beroep te tJtrecht heeft uitspraak gedaan in de zaak van de PTT-ambtenaar F M te Evs-Wittem L Deze was in beroep ge gaan tegen het ontslag dat hrm was ge geven omdat men hem verdacht van verduistering van een bedrag van f 75 uit de door hem beheerde kas van de postpakkettendienst te Heerlen De Centrale Raad wees het beroep 1 van de heer M af Van onze luchtvaartmedewerker Sedert kort vliegt in Amerika een nieuwe straaljager die wordt aan geduid als de Northrop N-156F en die populair de „ Freedom Fighter " wordt genoemd Voor deze straalja ger heeft onze Koninklijke Lucht macht zeer veel belangstelling Het feit dat al op 2 september jl een Nederlandse vlieger met de Free dom Fighter gevlogen heeft spreekt waarschgnlyk boekdelen Deze vlie ger kapitein A J Borgstein was de eerste niet-Amerikaan die met de nieuwe straaljager mocht vliegen Hij steeg ermee op van de Ed wards Air Force Base de grote militaire testbasis in Californië Kapitein Borgstein was enthou siast over de vliegprestaties Nog dit jaar zal onze Koninklijke Lucht macht een keus doen voor een nieuwe straaljager die omstreeks 1963 in dienst moet komen Het nieuwe toestel zal zowel de Hunters als de F-86K Sabres moeten vervangen zal dus zowel bij dag als nacht moeten kunnen opereren De kans is groot dat de Northrop bij Fokker in licentie zal worden ge bouwd als onze luchtmacht besluit dit toestel te gaan kopen Een der grootste concurrenten " van de Freedom Fighter voor onze lucht macht is de Lockheed F-104 Star ter de snelste operationele straal jager van het ogenblik die Mach 2 vliegt tweemaal de snelheid van het geluid Zowel Duitsland als Ca nada hebben be,sloten de Starfigh ter aan te kopen voor hun lucht macht De Starfightêr zal in Duits land in licentie worden gebouwd Het aantrekkelijke van de Northrop Freedom Fighter is dat deze straal jager klein en licht is en aanmer kelijk goedkoper dan de Starfightêr Toch vliegt hü ook wel Mach 2 Wel iswaar heeft Lockheed onlangs een lichtere en goedkopere uitvoering van de Starfightêr gelanceerd maar de Freedom Fighter zal het wat dit betreft toch wel van de Lockheed winnen De Freedom Fighter is volgens Northrop speciaal ontworpen ten be hoeve van de NATO-landen en spe ciaal voor de kleinere mogendheden zoals Nederland en België Het toe stel kan aan de vleugeltips bewa pend worden met Sidewinder air to-air raketten zoals die thans ook worden gebruikt op de Hawker Sea Hawks van onze Marine Luchtvaart Dienst De Sidewinder richt zich automa tisch op een warmtebron en een vij andelijke machine die in zijn nabij heid komt is onherroepelijk verloren De Freedom Fighter kan eventueel gelanceerd worden vanaf een mo biele startwagen en is dus niet meer afhankelijk van vliegvelden met ki lometerslange betonnen startbanen Ook door Japanners zal de Freedom Fighter dezer dagen aan de tand worden gevoeld We mogen aanne men dat we in de toekomst van dit toestel nog wel zullen horen Qelijkenis Een interessant punt van de Free dom Fighter is nog dat hy ontwik keld werd uit de nieuwe T-38 Tadn straaltrainer de eerste supersoni sche straaltrainer ter wereld die be doeld is om de T-33 te vervangen zoals die thans overal ter wereld in gebruik is Tal van onderdelen van de Freedom Fighter zijn gelijk aan die van de T-38 Ook Nederland BEROEP VAN KOCH VERWORPEN Het Warschause oppergerechtshof heeft dinsdag een beroep van de Westduitse oorlogsmisdadiger Erich Koch — eens gouwleider van Oost Pruisen en Noordoost-Polen — ver worpen en de doodstraf in maart uitgesproken door een lagere recht bank gehandhaafd Koch was schul dig bevonden aan de dood van 232.000 Polen onder wie 160.000 Joden ter wijl oorlogsmisdaden in de Oekraïne welk gebied ook onder Kochs ver antwoordelijkheid viel buiten be schouwing zijn gebleven Koch kan thans nog clementie ver zoeken aan de Poolse raad van staat het collectieve presidentiële orgaan Advertentie zou de T-38 best kunnen gebruiken ter vervanging van de T-33 Toen we in het begin van dit jaar prins Bernhard interviewden in Las Vegas en hem vroegen of het wfiar was dat de Nederlandse luchtmacht belang stelling had voor de T-38 antwoord de hij Ja misschien is het iets voor ons in de toekomst " Evenals de T-38 is de N-156F uit gerust met twee lichte straalmotoren van het type General Electric J85 die naast elkaar in de staart liggen De luchtinlaten bevinden zich ter weerszyden van de romp naast de cockpit Opvallend is de zeer punti ge neus van het toestel die is uit gevoerd van plastic Hierin bevindt zich uitgebreide radar-apparatuur In het geheim werkt Northrop thans aan een derde uitvoering van dit vliegtuig uitgerust met drie ra ketmotoren in de staart Dit toestel wordt de Northrop Space Trainer " genoemd en zou speciaal bedoeld zijn voor de opleiding van toekom stige ruimtevliegers zoals b.v de piloten van het X-1 ^ raketvliegtuig De drie raketten kunnen ca 90 mi nuten werken dan is hun brandstof op In die 90 minuten zullen ze het toestel echter tot een duizelingwek kende hoogte de ruimte induwen De Space Trainer zou vrijwel verticaal via een rail-installatie gestart wor den Volgens de Los Angeles Times die het eerst over het bestaan van de Space Trainer berichtte heeft het Pentagon behoefte aan 30-40 van de ze Space Trainers om in de nabUe toekomst de Amerikaanse ruimte vliegers op te leiden 0 £ dit toestel werkelijk gebouwd zal worden is nog niet bekend In ieder geval zal Nederland voor die Space Trainer voorlopig nog wel geen belangstel ling koesteren De ervaring waarover de Neder landse onderneming beschikt kan niet anders dan het Argentynse pu bliek ten goede komen Sinds de Argentijnse theecultures in de pro vincie Misiones zich voldoende uit gebreid hebben om de nationale markt van thee te voorzien ziet men in Argentinië vrywel geen an dere dan in het land zelf gekweekte thee import wordt niet toegestaan export is in het laatste jaar begon nen en voor import van thee wor den geen vergunningen gegeven Dit is een hard gelag voor lief hebbers van Chinese thee im mers het type thee dat in Argen tinië zelf gecultiveerd wordt is van het Zuidaziatische niet van het Chinese of Japanse type Maar ook voor kenners van het Ceylon-type is het nationale pro dukt tot dusverre teleurgesteld en dit ligt niet aan de onbewerkte thee welke door kenners als van goede kwaliteit beschouwd wordt doch aan het gebrek aan ervaring wat bewerking betreft Misschien is het te betreuren dat niet méér Nederlandse ondernemin gen met Indonesische ervaring hun aandacht vestigen op Zuid-Amerika als terrein voor hun werkzaamhe den Tot dusverre schijnt in dit op zicht Afrika een grotere belangstel ling te trekken Maar Afrika is aan het gisten zoals Indonesië gegist heeft en de kans bestaat dat wtjde streken van Afrika binnen afzienba te tijden het Indonesische voor beeld zullen volgen en uit nationa listische " overtuiging de kip die de gouden eieren legt zullen slachten of om een anglicisme te bezigen het kind met het badwater zullen uitgieten " en zullen nationaliseren wat ze niet zelf kunnen hanteren Hiertegenover staat dat Zuid Amerika een half werelddeel is van blanke traditie en blanke bevol king Deze moge hoofdzakelijk door Zuid-Italiaanse Spaanse en Portu gese invloeden wat geforceerd zijn maar haar traditie is blank Euro pees en de niet-blanke elementen in de bevolking zijn meer geabsor beerd dan dat zij de blanke bevol king geabsorbeerd hebben Vollopende provincie Misiones is niet alleen de meest tropische der Argentijnse provincies zij is ook vrijwel de laatst bevolkte van deze Zoals de naam — Missies — reeds aanduidt behoorde zü tot het ge bied waar in de koloniale tijd de Jezuïeten hun theocratisch rijk had den opgebouwd tot zü door de anti jezuietische beweging der tweede helft van de achttiende eeuw uit Spaans en Portugees Amerika ver dreven werden Daarmede verdween ook de socia le organisatie welke zij aan de schaarse Guarani Indianen ' hadden opgedrongen en weinige tientallen jaren na hun verdrijving was Misio nes weer even ontvolkt en organisa tieloos als voorheen Onder de Argentijnse republiek was de streek tot voor enkele jaren een territorium " — naam gegeven aan streken welke door schaarste van bevolking niet in aanmerking kwamen voor zelfbestuur als pro vincie Doch in de eerste decen niën der twintigste eeuw en vooral na de eerste wereldoorlog begon Misiones vooral langs de twee ri vieren de Boven Parana en de Uruguay tussen welke de provincie ingeklemd ligt zich te bevolken met Europese immigranten Het was dit zü volmondig erkend hoofdzakelijk het werk van de land speculanten wier procédés niet al tijd van de zuiverste aard waren zodat het aanvankelijk een reeks van mislukkingen opleverde Doch het gaat daarmede als met de las ter er blijft altijd iets hangen Duur transport De grote moeilijkheid was de gro te afstand van de kolonisatie-streek naar de dichter bevolkte gedeelte van Argentinië en naar dp zeeha vens dit bracht duur transport mede zodat aangevoerde verbruiks artikelen zeer duur waren en plaat selijke produkten weinig opleverden Een andere moeilijkheid was het ontbreken van een gespecialiseerde produktie de kolonisten-immigran ten wisten niet goed wat zij met de grond moesten beginnen en dachten aanvankelijk uitsluitend aan citrus vruchten die het dure transport naar de verbruikscentra niet konden dragen Lunik III zal weldra in dampkring opbranden Radio Moskou heeft meegedeeld dat de aantrekkingskracht van de zon de baan van de Lunik III doet verschuiven op een wijze dat zij over ongeveer vier maanden zal op branden in de dampkring van de aarde Elke maal als de raket op haar hoogste punt is schijnt de baan zich een weinig in de richting van de zon te bewegetn Daardoor zal bij de omwenteling van de aarde de Lunik elke keer dichter bij deze planeet komen Na tien van dergelijke omwente lingen die elk 15 dagen duren zal zij zo dicht bij de aarde zijn dat zij eerst de eerste buitenlage en daarna in de dichtere lagen van de atmo sfeer zal komen Hierdoor zal de snelheid krachtig dalen en de Lunik door de wrijving met de lucht op branden Allengs is echter de oplossing gevonden Cultures van yerba mate " grondstof van de populai re Zuidamerikaanse non alcoholi-sche volksdrank ontstonden Het kruid — bladeren van de ilex pa raguayensis " verwant met onze hulst — groeide in Paraguay en Brazilië in het wild en werd daar uitgebuit in Misiones ontstonden cultures ervan Dan katoen sui kerriet tabak En ten slotte kwa men daar twee cultures bij welke in de laatste jaren van overheer send belang geworden zijn tung en thee Tung was oorspronkelijk een Chi nees produkt de naam is Chinees Het zijn bomen die noten of zaden dragen welke een speciale soort olie opleveren die alle goede eigen schappen van lijnolie heeft en nog tal van andere specifieke zoals de olie zeer gewild is Toen China door burgeroorlogen en communistise ring ophield tungolie te leveren be gon Argentinië in Misiones tung te planten en tungolie in plaatselijke fabrieken geperst is voor Misiones een belangrijk uitvoer-artikel ge worden Thee is het laatste der grote cul tuurprodukten in Misiones waar na weinige jaren reeds meer geprodu ceerd wordt dan Argentinië zelf consumeert Seizoenarbeiders gevraagd Een moeilijkheid van alle bedrij ven in Misiones is het gebrek aan werkkrachten De kolonisten zijn hoofdzakelijk Duitsers en Centraal Europeanen uit de landen achter het IJzeren Gordijn Een poging tot ko lonisatie met Engelse boeren is mis lukt Het zijn over het algemeen hardwerkende sobere soliede men sen Maar zoals steeds bij cultures van welke aard dan ook zijn er pe riodiek extra werkkrachten nodig en deze zijn niet zo gemakkelijk te vinden De eigen niet-geimmigreerde be volking hoofdzakelijk Guarani-In dianen met inmenging van Spaans bloed is schaars en de hulpkrach ten voor oogst en andere periodes van extra activiteit komen hoofdza kelijk van de overkant van de Bo ven-Paranarivier uit Paraguay maar ook deze van dezelfde ethni sche samenstelling als die van Mi siones zelf zijn schaars Wat het transport betreft een der twee rivieren tussen welke Misiones ligt de Boven ParanS is bevaar baar voor flinke rivierschepen En op thee produkt van hoge prijs bij laag volume drukken de hoge transportkosten niet zo zwaar als op bulk"-produkten Daarom zullen de Nederlandse on derneming welke th,">ns in Misiones gaat werken grote kansen op suc ces niet ontbreken TOtJKE NAAR MOSKOU President Sekour Toure van Gul nee zal de volgende week een be zoek aan Moskou brengen als gast van premier Chroesjtsjef zo heeft radio Moskou vandaag meegedeeld Toure is nu in Londen voor een officieel bezoek HiJ kwam hier uit de V.S en zal Duitsland nog bezoe ken alvorens naar Moskou te gaan 
Donderdag 12 november 1959 - Ó7e jaargang no 166 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD UTRECHTSCH NIEU \ ï I - r I C O < 3 ft fl T D O N USB 18 315-240 U krijgt ze direct mee bij de winkelier Jovanda's herfstmode is hoogst charmant Verleidelijk mooie mat-wazen tinten waaronder corail havanna en black pearl Prachtige ragfijne nylons die volmaakt glad en gaaf Uw benen omspannen Jovanda's zijn nylons naar maat naar het model van üw been gemaakt Kaarsrechte naad soepele r-e-k-bare boord die heerlijk zit Word bewonderd Draag Jovanda's nylons naar maat van 2.95 - 4.50 Jovanda Dessinette ajour-nylom 5.90 DE JONG EN VAN DAM N.V TE HENGELO Verkrijgbaar bij ANJO-LICO Oudegr 218 W v Noortstr 67 Amst Straatw 220 ET AM Lange Viestraat 15 Utrecht HUNKEMÖLLER LEXIS Lange Viestraat 8 Utrecht HET MODEHUIS Julianataan 19 Bilthoven MEISJES vanaf 15 jaar JONGENS tussen de 14 en 17 jaar Door de gestadige groei van de produktie kunnen er op diverse fabricage en inpakafdelingen weer MEISJES vanaf 15 jaar en JONGENS tussen de 14-17 jaar een prettige en goed betaalde werkkring vinden Naast uit stekende sociale voorwaarden vindt U bii ons een hoog loon met goede premieregeling een wekelijkse snelspaarregeling elke week gratis keuze uit onze produkten bij indiensttreding als welkomstgroet een waardevolpakket met produkten van ons concern vergoeding van eventuele reiskosten Aanmelden en inlichtingen HEDENAVOND van 7-8.30 uur in Hotel „ Thalia " Stationsplein Utrecht ERDAL #- —— 1 NV M U L D E R ' S FABRIEK VAN V ^^^ EN LANDBOUWMACHINES PARKLAAN 4 BOSKOOP TEL 01727-2251 Voor spoedige indiensttreding hebben wij plaats voor Ie Bankwerkers 2e Constructiewerkers 3e Metaaldraaiers 4e Elektrisch lassers 5e Autogeen lasser Voor al deze functies is kennis van tekeninglezen vereist Sollicitaties te richten aan de afd Personeelszaken ===— — ^ WIJ ZOEKEN op korte termijn een JONGEMAN in ¦ de leeftijd van 20—25 jaar met diploma h.b.s of B handelsschool die opgeleid wenst te worden tot ¦ Correspondent j VAN DE SCHADE-AFDELING ' Geboden wordt een interessante en atwisse ¦ lende werkkring in een sterk groeiend ¦ bedrijf J ¦ Eigenhandig niet met ballpoint geschreven brieven ¦ met opgave van diploma's en korte levensbeschrijving * te richten aan de Directie van de N.V Zwolsche ¦ Algemeene Verzekering Maatschappij Moreelselaan 5 39 Utrecht S IVIFUH ^/ „ Mijn menu van de week nu als hoofdschotel XJnox erwtensoep " Goed verzonnen Mevrouw Koster om uw grote kinderen na zo'n gure herfst dag een pan met erwtensoep voor te zetten Die hongerige jeugd valt altijd zó graag aan dat u een kluif 6 grote aard appelen 2 stokken prei 1 ui en 1 dikke plak knolselderij er bij heeft genomen Dit samen met Unox erwtensoep met stukjes spek erin gloeiend heet opgediend geeft iedereen de nodige energie voor deze tijd van ' t jaar U kunt er eventueel een rook worst bij koken U zult ontdekken dat u aan deze soep weinig werk heeft gehad Natuurüik kunt ook U de eretitel „ huisvrouw van de week " verdienen ï Stuur hiervoor uw lievelin^s menu op naar Unox Mijn mrnu van de weck " postbus 1110 Rotterdam U maakt dan kans op een leuk modern radio'tje Snijd van een hafve grapefruit alle vrucht vlees in de rondte los Strooi er suiker op en leg in het midden een rode geconfiite kers Zet in 1 Y liter water op 1 varkenskluif 6 rauwe aardappelen 2 stokken prei ï ui soep het lef spek Maak af met peper zout en stukjes gesneden vlee ^ van de kluif Geef er sneetjes bruinbrood waarop plakken rookworst met mosterd bij Maak daarna een geurig kopje koffie en 1 dikke plak knolselderij alles grof ge meden Laat 1 - VA uur trekken Haal het vlees er uÜ en werk de soep door een d.-aoj zeef Poer door deze pureesoep de heerlijk gekruide inhoud van een bus jnox erwten - U EN UNOX FEEST AAN TAFEL-i kindtrbo MEf «"^^ *""« WASSEN huisvrouwen ««»" ^\ „ ^,„* d voor "¦'^"'^•' ^« voor _,' e ------'"^^' U ^ Kinderen höCK^S ^*>*'" n Fiep Westendorp 8 niCUVie *»*» f ^,„„ prachtige kleuren van FieP MCSchmidtmettekeningenlnP „ je leeu ^=" 3 „ Annie M.G-S <:'^'" PréUentje e " „ t p..r.entie en ae brandweer préV.entie wo d - piUentie " n de bergen p^,,,„t,e - n de 1 - nt e is chauffeur \ p.élientje op de pr6 wasi ^ f,€^nkelyifit en...preUig snei Uitg mac V r ATEN wdj eens ^ j Muilenburg zone KNVB aan de Verlen aan de toto-bezighed welzijn van de pool toe zijn Want op he deze week de kruisje staat het getal 100 Om het zo maar verjaardag is altijd de toto heren in Dei krijgen om eens ever VOETBAI QERECHTj Sportbonden er wel b Want er zullen ook op d de prijzen van die hond verdeeld moeten worden mensen aan de telefoon menen te behoren tot de verkorencn die het fortu juffrouw Fortuna in de scl geworpen Maar wel zullen Jan en zijn staf even teruffden honderd pools in het n verleden Hun gedachten gelijk dan ook even verw begin van de KNVB-Toto toen door de chaos van a en pooltjes al dan niet fl de KNVB Toto heenbrak glorieuze toekomst ' t Was een toestand oi markt zo bij het begin v eens bij benadering was pools en pooltjes te schati ren niet alleen combi maar in het wilde weg clubs ten eigen bate D stak de andere aan en de ders die wel ' vereniging een miniatuur Toto zagei het aantal pools doodleul uit En de chaos werd als ter Er waren pools die v werden geleid Pools d kend werk hebben verric voetbalclubs rijkelijk h " profiteren van hun inko DWS-pool in combinatie verenigingen de Alcmai Noordnederlandse de Oost pool de Toto Vriendenkri andere sportverenigingen balclubs van de zo centjes " voorzag zaten goed in elkaar Tot januai ben ze de vrije hand g greep de KNVB in „ Weg club - en particuliere gedoi aan de Verlengde Tolweg ook de bedoelingen van al me mogen zijn " Als nationale voetbalpo KNVB het werk over Da ook in de poolwereld ma werd lang niet altijd ingez ' voetend kwamen de or nader tot de KNVB mok tuleerden de kleine pools grote Haagse baas " Qerechtelijke aanvi Ken nietig Toto-stammi „ in " het KNVB-huis werd tige stam een forse prijze ook juridi.sch heel stevig gerechtelijke aanvallen ot te vellen zijn dan ook op gelopen In de loop der Toto - Brunt tweemaal als verda vaard in processen tegen Toto Hem werd ten la dat hij met het organiser Toto Ie de loterijwet had ov 2ê gelegenheid had g hazardspel De eerste tenlastele dooi de Rechtbank niet verklaard aangezien overt de Loterijwet een zaak voo tongerecht is Ten aanzi tweede tenlastelegging cc de Rechtbank dat er gee heid was gegeven tot Voor de Hoge Raad luit slissing vrijspraak waaruil deerd kon worden dat df loterij is Voor het Haagse Kar gedaagd werd de heer overtreding van de loterij dig verklaard maar de M Advertentie Van Nelle bestell Heilzame p voor boks Dr J Blonstein de med seur van de Britse Ama bond heeft maandag vcrkl gevende resultaten t * hebl met een experiment om d van een speciaal soort pil gevolgen van verwonding volge van het boksen teg De pillen werden bepro een amateur toernooi da week in Londen is gehouc Volgens de arts hersteld sers aanzienlijk sneller normale omstandigheden " wachten Twintig amateur-boksei zich voor het experimer baar tien van hen gebruil die tot doel hadden bli snel op te lossen de tie aten namaakpillen van ka Eén van de boksers die aan zijn linkeroog had welke een bloeduitstortin had kon na vier dagen Verwondingen van die den gewoonlijk twee of nodig om te genezen en dikwijls een week voorda weer geopend kon worder ^/ l 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Done c;gl2 - iber 19'9 V /,- ' v.a an no lóó 19 Uit grote cliaos groeide machtige KNYB toto Advertentie Van onze TOTO-medewerker rATEN wij eens even aannemen dat toto-„generaal " Jan _ i Muilenburg zondagavond aanstaande in de burcht van de KNVB aan de Verlengde Tolweg in Den Haag zijn medewerkers aan de toto-bezigheden toedrinkt en een toast uitbrengt op het welzijn van de pool Dan zou daar inderdaad alle aanleiding toe zijn Want op het formulier van de KNVB-toto waarop u deze week de kruisjes hebt gezet achter vijftien wedstrijden staat het getal 100 Om het zo maar eens te zeggen de toto is jarig En een verjaardag is altijd een aanleiding om te feesten Nu zullen de toto heren in Den Haag zondag zeker weinig gelegenheid krijgen om eens even „ lekker uitbundig " te doen VOETBALPOOL WEERSTOND QERECHTELIJKE AANVALLEN Sportbonden varen Zesdaagse van Brussel Vanmorgen om vijt uur lag het Australisch-Belgische koppel Regi nald Arnold Fred de Bruyne aan de kop in de zesdaagse met 217 punten In 126 uur en 30 minuten was een afstand afgelegd van 2.501.645 kilo meter 2 Rik van Looy België An dre Darrigade Frankrijk met 216 punten 3 Ferdinando Terruzzi It Klaus Bugdahl Did 169 pnt Op een ronde 4 Rik van Steen bergen-Emile Severeyns België 361 5 Willy Vannitsen-Jean Bran kart eBlgië 254 6 Gerrit Schulte Peter Post Ned 191 Op vier ron den 7 Roger Beans-Martin van Ge neugden België 200 Op vüf ronden 8 Ray Impanis-Emile Daems Bel gië 109 Op zes ronden 9 Leo Proost-Georges Mortiers België 128 10 Roger Decorte-Frans Aerenhouts België 105 Zoeklicht op de sportwereld In Engeland krijgt de jeugd haar kans een zware tas kranten De inwo ners van Darwen in Lancashire zijn er trots op dat Ronnie bij hen het laatste nieuws brengt Clayton die met zün 25 jaren En gelands jongste aanvoerder is speelt bü Blackburn Rovers rechtshalf Alvorens de voetbal sport hem een goede bron van in komsten bezorgde had hü zich met een kranten-agentschap een bestaan opgebouwd Hü is kranten blüven bezorgen al gaat het hem nu niet in de eerste plaats meer om de verdiensten maar om zün goede conditie in de vroege morgen door het bezorgen van kranten op peil te houden of zelfs te verbeteren De Weense voetbalclub Austria zal in de periode december-januari 18 wedstryden in Noord - en Zuid Amerika spelen Naast vrye reis en verblijfkosten zullen de Oosten rykers een bedrag van 25.000 dollar een lief sommetje dus ontvangen Maar bü een vereniging als Real Madrid blUft Austria echter ver in de schaduw Voor een enkele wed strüd tegen de Zuidduitse lüstaan voerder Karlsruher SC verlangde de viervoudige Europa-Cup-winnaar een bedrag van 25.()00 dollar de zelfde som dus die Austria voor 18 wedstrijden ontvangt en waarbü dan nog niet eens de reis - en ver blüfkosten zün inbegrepen WIL VAN BEVEREN Toto-nieuwtjes bij de jubileum-pool Advertentie Van Nelle bestellen Europese voetbalbeker voor clubs Voor het toernooi om de Europe se voetbalbeker voor clubs werden woensdagavond twee wedstrqden gespeeld voor de achtste finales In Belgrado speelde het teamvan Rode Ster met 1-1 geluk tegen Wolverhampton Wanderers de kampioen van Engeland Nederlandse zwemsters wonnen in Moeskroen Zwemsters van De Bobben en Het Gooi hebben tüdens de internationale wedstryden in de Belgische plaats Moeskroen het leeuwedeel aan prij zen gewonnen De Robbenzwemster Henny van der Velde won zelfs drie nummers De voornaamste resultaten waren 100 m vrye slag Henny van der Velde Robben 1.06.4 400 m vrüe slag 1 Corrie Schim mel Gooi 5.03.5 100 m vlinderslag 1 Henny van der Velde 1.15.2 100 m rugslap 1 Henny van der Veld 1.14.2 200 m schoolslag 1 Colette Goo sens België 2.56.9 Biljarten — De Nederlandse arbi ter Jacob Sweering heeft een uitno diging gekregen en aanvaard om in het Europees kampioenschap drie banden dat van 7 tot en met 10 januari a.s in Dusseldorp wordt ge houden als scheidsrechter op te tre den KORFBAL VOOR DIT WEEKEINDE Slechts een bescheiden programma vastgesteld Samos heeft een vrije zondag Dit keer bepaalt de competitie leider zich voornamelijk tot een in haalprogrmma met als gevolg dat er in de NoocdhoUandse eerste klasse slechts een tweetal wedstrijden wordt gespeeld Luto krijgt bezoek van Roda West zaan De club van Munnikes is op eigen terrein nog ongeslagen en daar bovendien de door F ia behaalde re sultaten buiten Westza maar zeer miniem zün kunnen we het ook dit keer veilig op de thuisclub houden Westerkwartier zal het tegen Archi pel niet gemakkeiyk krijgen doch niettemin zyn kostbare voorsprong op Advertentie Van Nelle bestellen Kolommenrage wordt steeds aantrekkelijker D e kolomvietjesrage wordt met de week aantrekkelijker Dit is onse gade niet ont ' gaan Ook ons nage slacht heeft tneer be grip gekregen voor de Tïio gelijkheden die ome Brunt biedt We zijn in een dwangpo sitie gekomen omdat we als sportcommen tator verplicht zijn onze stand op te houden Op een on vergetelijke avond dan werd bij ons een gast binnengelaten Hij opende de rits van zijn diplomatentas en trok er xoat papieren uit Wantromoend za gen we hem bedrijven Glasverzekering had den we niet meer no dig de hond was te gen kattekwaad en ander molest iti de po lis opgenomen zodat niets vxeer aan onze dekking tegen dingen die door overmacht ontstaayi kon ontbre ken Het luas daarom een groot x:raagteken dat toe boven de druk papiertor erende be zoeker plaatsten Hij zag onze rimpels Het werd ons spoedig dui delijk dat de gast een reiziger in kolomme tjes was Hij had ons adres gekregen Van wie f Laten \ oe het als een geheim beschou wen zei hij met de glimlach van een han delsreiziger die zijn honnenboekje reeds in de aanslag houdt Geen geheimen tüie heeft gezegd dat ook wij lid van een club willen worden f De propagandist onthulde beleefd het geheim In de sigaren winkel hadden we zo vaak gediscussieerd over de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het invullen der poolformulieren En we hadden een clubje genoemd dat een armetierig en dor bC ' staan leidt naast grootkapitalisten als DOS Die naastenlief de stelde de bezoeker op hoge prijs Hij Tuaakte onze gade lid De ballotagecoTn'mi.'iSie had tegen de verster king van het vroziwe lijk elem.ent geen be zwaar zodat er vol gens de letter van de wet bij ons in huis ge poold mag worden En daar ivordt een hevig gebruik van gemaakt De ellende is pas goed begonnen Wij xmllen de kolommetjes in met ons verstand otn het duur te zeg gen Onze gade doet het anders Zij zet zonder meer kruisjes volgens een ondoor grondelijk vrouwelijk slingerlijnsysteem We hebben haar er met nadruk op gewezen dat ze zich niets moet aantrekken van onze wetenschappelijk ver antwoorde werkwijze Dat wij DOS thuis steeds loten winnen legden wij uit als een kwestie van jarenlang observeren Toen NAC thuis bij DOS won en onze gade dit juist UNIEKE FIAT SHO Wij tonen U in onze sliowrooms de volledige serie FIAT PERSONENAUTO'S yan 11 l.m 16 november K LANDEWEER BILTSTRAAT 74 — Telefoon 15889 Doorlopende demonstraties ¦^^?^^¦^^^^^^^ er wel bij Want er zullen ook op de avond dat de prijzen van die honderdste Toto verdeeld moeten worden wel weer mensen aan de telefoon komen die menen te behoren tot de weinige uit verkorenen die het fortu'n door Me juffrouw Fortuna in de schoot kragen geworpen Maar wel zullen Jan Muilenburg en zijn staf even terugdenken aan die honderd pools in het nog recente verleden Hun gedachten zullen mo gelijk dan ook even verwijlen bij het begin van de KNVB-Toto in 1957 toen door de chaos van allerlei pools en pooltjes al dan niet florerend de de KNVB Toto heenbrak naar een glorieuze toekomst ' t Was een toestand op de pool markt zo bij het begin van 1357 Niet eens bij benadering was het aantal pools en pooltjes te schatten Er wa ren niet alleen combinatie-pools maar in het wilde weg poolden de clubs ten eigen bate De ene club stak de andere aan en de clubbestuur ders die wel ' verenigings brood in een miniatuur Toto zagen breidden het aantal pools doodleuk met een uit En de chaos werd als maar gro ter Er waren pools die voortreffelijk werden geleid Pools die baanbre kend werk hebben verricht en de voetbalclubs rijkelijk hebben laten profiteren van hun inkomsten De DWS-pool in combinatie met andere verenigingen de Alcmaria-pool de Noordnederlandse de Oostnederlandse pool de Toto Vriendenkring die ook andere sportverenigingen dan voet balclubs van de zo broodnodige „ centjes " voorzag zaten heus wel goed in elkaar Tot januari 1957 heb ben ze de vrije hand gehad Toen greep de KNVB in „ Weg met al dat club - en particuliere gedoe " zei men aan de Verlengde Tolweg hoe goed ook de bedoelingen van al dat Totoïs me mogen zijn " Als nationale voetbalpool nam de KNVB het werk over Dat eendracht ook in de poolwereld macht maakt werd lang niet altijd ingezien Schoor voetend kwamen de organisatoren nader tot de KNVB mokkend capi tuleerden de kleine pools voor de grote Haagse „ baas " Qerechtelijke aanvallen Ken nietig Toto-stammetje geplant „ in " het KNVB-huis werd een mach tige stam een forse prijzenboom die ook juridisch heel stevig stond Alle gerechtelijke aanvallen om de stam te vellen zijn dan ook op niets uit gelopen In de loop der Toto - jaren is Lo Brunt tweemaal als verdachte gedag vaard in processen tegen de KNVB Toto Hem werd ten laste gelegd dat hy met het organiseren van de Toto Ie de loterijwet had overtreden 2e gelegenheid had gegeven tot hazardspel De eerste tenlastelegging werd dooi de Rechtbank niet ontvankelijk verklaard aangezien overtreding van de Loterijwet een zaak voor het Kan tongerecht is Ten aanzien van de tweede tenlastelegging concludeerüe de Rechtbank dat er geen gelegen heid was gegeven tot hazardspel Voor de Hoge Raad luidde de be slissing vrijspraak waaruit geconclu deerd kon worden dat de Toto een loterij is Voor het Haagse Kantongerecht gedaagd werd de heer Brunt aan overtreding van de loterywet schul dig verklaard maar de Minister van Advertentie Van Nelle bestellen Heilzame pillen voor boksers Dr J Blonstein de medische advi seur van de Britse Amateur Boks bond heeft maandag verklaard hoop gevende resultaten te hebben bereikt met een experiment om door middel van een speciaal soort pil de nadelige gevolgen van verwondingen ten ge volge van het boksen tegen te gaan De pillen werden beproefd tijdens een amateur toernooi dat verleden week in Londen is gehouden Volgens de arts herstelden de bok sers aanzienlijk sneller dan onder normale omstandigheden was te ver wachten Twintig amateur-boksers stelden zich voor het experiment beschik baar tien van hen gebruikten pillen die tot doel hadden bloedklonters snel op te lossen de tien overigen aten namaakpillen van kalk Eén van de boksers die een wond aan zijn linkeroog had opgelopen welke een bloeduitstorting tot gevolg had kon na vier dagen weer boksen Verwondingen van die aard had den gewoonlijk twee ot drie weken nodig om te genezen en het duurde dikwijls een week voordat het oog weer geopend kon worden Justitie a.i Struycken „ bevroor " deuitspraak en gaf de KNVB vergun ning tot het organiseren van eenloterij de Voetbal-Toto Tot begin 1960 is die vergunning verlengd Dat is wel prettig omdat de KNVB zijn leden donateurs trices en de ondersteunende leden van de verenigingen nu legaal kan laten poolen Maar de Lotsrijwet legt de KNVB wel beperkingen op Geld of geldswaardige prijzen mogen niet worden uitgekeerd ruimte voor enir - initiatief of mogelijihedei tot veranderingen laat die wet evenmin Poolnist Met de mogelükheid voor de KNVB-ldeur dat de honderdste Toto een recordinzet van zes ton oplevert is de toestand dus nog niet ideaal De chaos is verdwenen en in Van onze Toto-medewerker De Toto spreekt een taal Die van de nuchtere cijfers V/ant de Toto is een „ goud mijn " waaruit al heel wat geld is gedolven Geld voor prijzen voor bestedingen aan bonden instellingen en ver enigingen geld dat nog is gereserveerd maar binnen kort zijn bestemming zal krij gen voor de bouw van het Sportcentrum Op het meldingsbiljet van Toto 37 is als eerste prijs een bedrag voorgekomen uan / 155.000 Dat was de hoogste uitkering welke tot nog toe in de KNVB-Toto werd ge daan Hoogste Toto-inzet voor het begin van dit seizoen werd be reikt in Toto 66 Totaalbedrag ƒ 456.489,50 Laagste inzet werd geboekt bij Toto 11 Toen was er slechts een bedrag te verdelen van f 72.070 — Sinds de zondag dat er dit seizoen weer voor het eerst werd gepoold is de wekelijkse inzet steeds met ongeveer 5 "• toegenomen ' t Hoogte-record aan inzetten werd jongstleden zondag geboekt 596.027 — In de voorlaatste week van oktober 1959 hebben Lo Brunt en Jan Muilenburg als „ Sint Toto " en „ Piet-Toto " gefun geerd Zij deelden aan 31 na tionale sportorganisaties en instellingen een bedrag uit van ruim 770.000 gulden Het grootste bedrag daar van namelijk 110.000 — ging naar het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond een van Jan Derksen derde te Gent Tydens de wedstryden om de Gro te P.ijs van de wapenstilstand die woensdagavond op de Gentse wieler baan zyn gehouden is onze land genoot Jan Derksen derde geworden op de sprint Hij won de zevende serie en werd tweede in de tweede derde en vijf de serie Winnaar werd de Italiaanse wereldkampioen Maspes met drie overwinningen De tweede plaats was voor de Belg De Bakker Rousseau Frankrijk werd vierde In het eind klassement — opgemaakt na de twee series — van de stayerwed strijd bezette Nop Koch de derde plaats met 7 pnt ons land heerst al enkele jaren pool rust Dat is absoluut waar Dat zijn zekerheden Maar of er ooit een Na tionale Sporttoto zal komen is een van de onzekerheden waarover men zich aan de Verlengde Tolweg wel eens het hoofd breekt Net zo goed als men nog maar moet afwachten of de KNVB-Toto opnieuw een ver gunning als Loterij ten behoeve van de amateur sportbeoelentng de sportopleiding en eventueel andere algemene belangen " zal krijgen Ten aanzien van de Nationale Sporttoto neemt de KNVB een heel nuchter standpunt in Men zegt m KNVB-„regeringskringen " namelijk dit „ Alleen de regering kan een Na tionale Toto pousseren " Verder weet de KNVB niets Helemaal niets Ook niet hoever de bemoeienissen van de KNVB met die Toto eventueel zul len strekken Wel zal de KNVB zeker niet en dat in eigen belangi een nationale Toto ver van de Haagse deur willen houden Een Nationale Sporttoto waar aan iedereen kan deelnemen biedt immers de mogelijkheid nog groter bestedingen te doen aan bonden verenigingen en or ganisaties die vaak in een pre caire financiële situatie verkeren Met schenkingen Ls de KNVB al voorgegaan Metterdaad deed de KNVB dus sociaal-dienend werk En voor uitbreiding daarvan heeft de grootste sportbond in ons land zeker open oog Ook als de pecuniën daarvoor t.z.t uit de Nationale Toto komen als opvol ger van de zo voortreffelijk „ lopende " KNVB Toto Advertentie Van Nellebestellen de oudste sportorganisaties in ons land Sympathieke schenkingen nu en in het verleden zijn o.a geweest I 3450 — voor de sportafdeling Revalidatie Cen trum De Hoogstraat te Leer sum f 10.000 — voor de afd sport Bond Ned Militaire Oorïogsslachtojfers eenzelfde bedrag voor de bouw van het zwembad Bos en Duin diabe tische kinderen f 25.000 — voor de aanleg van het sport terrein Nederlands sanatorium Davos en f 10.000 Arnhemse Mytylschool voor sportmate riaal Dertienduizendvijfhonderd gulden heeft de Nederlandse Boksbond gekregen De situatie was bij deze bond ook wel heel droef Soms gebeurde het dat voor interlandwedstrijden ring en handschoenen geleend moesten worden Nu kan de Boksbond dat materiaal aan schaffen De KNVB-Toto geeft nu een miljoenenbalans te zien Toto generaal J Muilenhurg draait echter voor zo'n geld-staat zijn hand niet om Hij heeft pre cies één map nodig om al de pool bescheiden van één seizoen in op te bergen En ten slofte nog dit als u week in week uit des zondags na het horen van de voctbaï v.itslagen zit te kniezen over het feit alweer niet een prijs te hebben biieen ge kruist bedenkt u dan even dat uw kwartjes welbesteed zijn Met het geld uit uw en mijn portemonnaie hebben wij een wissel op de toekom.st ge trokken De toekomst die de jeugd een beter sportleven zal geven Als u er zo over denkt is de prijs van de enkele kwart jes per week toch heus de moeite « on het poolen waard Advertentie Van Nelle bestellen Militaire voetballers zegevierden met 5-1 Op het VUC.4errein in Den Haag heeft het voorlopige Nederlandse militaire voetbalteam woensdagavond een oefenwedstrijd tegen de Haagse eerste divisieclub Scheveningen Hol land Sport gewonnen De stand werd 5—1 Feycnoord verloor Het Rotter damse Feyenoord heeft woensdag middag in Brussel met 1-0 verloren van de Belgische ere divisie-club Daring Het beslissende doel punt werd in de tweede helft ge scoord Advertentie MAAR DE OUDJES DOEN HET OOK NOG BEST D E wereWverbreide roep „ Geef de jeugd een kans " heeft in de Engelse sport veel gehoor gevonden In vele tak ken van sport zijn „ teenagers " er namelijk in geslaagd tot de topklasse door te dringen In het Engelse voetbalelftal dat onlangs 1 1 tegen Wales speel de en met 2-3 van Zweden ver loor was Jimmy Greaves met zijn 19 jaren de jongste en aan voerder Ronnie Clayton met jijn 25 jaren de oudste speler Het Engelse elftal heeft er nog nimmer zo jong uitgezien Hoewel niet alle jongeren aan de verwach tingen hebben beantwoord zullen spelers als Tony Allen Edwin Mol Uday Brian Clough Trevor Smith en John Connolly nog wel vaker het nationale shirt om de schouders kun nen trekken Ook de olympische voetbalselec tie die in aanmerking komt voor Rome telt aanvallers ais Bobby Brown Roy Sleap en Ritchie Ward die allen pas 19 jaar oud ztjn In de zwemsport overheerst de jeugd nog meer De 16-jarige Euro pese kampioen torenspringen Brian Phelps behoort al enige jaren tot de wereldklasse Toen hij onlangs op wedstrijden in Rusland uitkwam klopte hü al ziJn concurrenten over tuigend Met zijn 17 jaren heeft de meervoudige Europese kampioen lan Black al veel naam gemaakt Het Schotse zwemwonder kan bij wijze van spreken zijn kampioens titels en records nauweltjks tellen Een zwemster van klasse is ook de pas 15 jarige Nan Rae die bij de Britse kampioenschappen al tot al le vrije slagfinales doordrong In de atletiek wordt de naam van de 19 jarige Mary Bignal al groot geschreven Mary vestigt niet alleen door haar prestaties maar ook door haar charmante verschyning de aan dacht op zich Ze is de pin-up girl van de sintelbaan In de wedstrijd Rusland-Engeland in Moskou werd zij tot de beste at lete gekroond en zij heeft reeds aan de kwalificatie eisen voor de Olym pische Spelen te Rome op versprin gen 100 meter en 80 meter horden voldaan Op de korte afstand heeft Engeland in de 19-jarige Peter Rad ford bovendien een sprinter van we reldklasse Tot slot willen wü dan nog noe men de 18 jaar oude Christine Tru man die o.a de vroegere Wimble don-kampioene Althéa Gibson klop te doch door gebrek aan ervaring nog niet tot het tennis-mekka kon doordringen Bewondering moet men wel hebben voor de 61-jarige Jean Borotra en voor de zelfs drie jaar oudere Jacques Toto " Brugnon die onlangs nog met de ITO Parijs tegen Queens Club in Londen uitkwamen De beide Fransen wonnen al Davis Cup wedstrijden toen de toon aangevende cracks van tegen woordig nog geboren moesten worden Beide tennismusketiers zün nog altijd slank veerkrach tig en fit Terwtjl Borotra slechts een pond meer weegt dan in de tijd van zijn Wimbledon-successen weegt Brug non nauwelijks zwaarder dan in 1923 toen hij zün eerste Davis Cup wedstrijd speelde Door de sportbe oefening zijn ze nimmer ziek ge weest en door steeds tennis te blij ven spelen mag hun peil nog altijd worden gezien Beide tennissers houden nog altijd twee punten voor ogen veel gym nastiek en weinig eten Borotra neemt meestal een stevig ontbüt laat dan de lunch aan zich voorbü gaan waardoor het avondeten hem des te beter smaakt Roken doet htj al niet meer sinds de eerste wereld oorlog Als Fransman drinkt hij graag wijn maar alleen lichte Bor deaux Brugnon houdt er een zelfde levenswijze op na Dat zü nog altijd goed spelen komt voornamelijk ook doordat zij minstens tweemaal per week op het centrecourt te vinden zijn De aanvoerder van het Engelse voetbalelftal Ronnie Clayton doet iedere morgen ztJn ronde met W 25 Selectie voor groot biljart kader 47/1 Op 13 14 en 15 november zullen te Ravesteyn selectiewedstrijden groot biljart kader 47-1 worden ge houden waarvan de biljarters H J de Kleine jr Kampen M Wijnen Nümegen H Scholte Eindhoven en waarschijnlük Ph Beekman Am sterdam zullen deelnemen Het doel van deze selectiewedstrüden is in de eerste plaats de Nederlandseka derspeler aan te wüzen voor het toernooi om de Coupe Alexandre Ave dat van 11 tot en met 13 de cember in Lyon wordt gespeeld Ook Piet van de Pol was voor de selectiewedstrüden in Ravesteyn uit genodigd maar hü heeft besloten niet deel te nemen Advertentie HET TOPMERK halfz^irare zijn concurrenten weten te behouden In de tweede klasse staat Olympia met één punt uit zes wedstrijden een zaam onderaan en wanneer er niet gauw verbetering komt gaat het er voor de Bussummers somber uitzien Welnu tegen ZKC ook één der min dere goden kan met deze positiever betering een begin worden gemaakt In de tweede klasse B is Groen Geel zijn inzinking kennelijk te boven De club uit Wormerveer is hierdoor bij DTV en DED wel wat achterop ge raakt doch ook weer niet zo dat de kans op de bovenste plaats volledig is verkeken We geven daarom Haarlem maar weinig hoop op succes Oosterkwar tier is niet opgewassen tegen DDV terwijl DED in de running kan blij ven door een stevige overwi"nin m Fortuna Lagere regionen In de derde klasse A zal ' t krachts verschil bij Wittenburg—Biko niet groot zijn Toch achtten we de Bilt hovenaren niet kansloos ¦^¦^^^^^^ Altius heeft een behoorlijke winst kans tegen Sport Vereent Hekkeslui ter Zaandam Zuid zal wel niet opge wassen zijn tegen A'dam Zuid terwijl een puntenverdeling bij Oosterpark — OKV geen verwondering zou baren In de derde klasse B speelt Excel sior maar een zeer bescheiden rol re den waarom wij aannemen dat DSV met de volle winst naar Bussum zal terugkeren had i7igevuld lachte ze triomfantelijk en verwees naar de be roemde vrouwelijke intuïtie Wij hadden drie goed geplaatste kruisjes en zij als aan kome7id pool-invulster elf Dat wij Elinkwijk in het voormalige Zui len voortdurend een één gaven was vol gens onze gade de grootste zotternij en ze liet ons de drietjes zien Er komen voor ons gevaarlijke scherpe kantjes aan het poo len Zelfs de kinderen halen meer punten dan wy Het huwelijk zou eronder gaan lij den Wat hebben voorbeschouwingen dan voor waarde aï di(s het harde verwijt We zijn in ari'en moede naar een hel derziende juffrouw gegaan Liever tien kwartjes aan die juf frouw geven dan tien aan oom Brunt rede neerden we Ze keek ons aan Tnet haar vorsende kijkers Hebt u trouble Ja zeiden we Ik weet waarom zei ze met een nadenkend gezicht het is de voetbalpool We beaamden dit Ja u wilt natuurlijk alle rijtjes goed invul len vervolgde ze Niet om het geld alleen Nou hier hebt u dan uio geld terug want ik kan het ook niet Amersfoort en KCN ontmoeten elkaar reeds voor de tweede maal en aangezien KCN op eigen terrein met 5—1 won bestaat er weinig aanleiding nu een tegenovergesteld resultaat te voorspellen Nieuw Flora en KVD konden wel eens delen In de derde klasse C kan Tovers een gemakkeliike zege behalen op het vrij zwakke Gibraltar DVD kan voor de tweede maal van OBZB winnen Huizen gaat kansloos ten onder tegen ZKV terwijl Animo Ready zich dit keer wel niet met een gelijkspel tegen Oosthoek tevreden zal stellen Uit de C.U.K.B In de eerste klasse zaterdag kan Austerlitz op eigen terrein de punten op RDZ veroveren Het wordt echter geen gemakkelijke opgave daar RDZ als regel fel tegenstand biedt en zich eerst gewonnen geeft bü het eindsig naal KVO Ujkt ons wel in staat om van hekkesluiter Tovers 3 te winnen In de eerste klasse zondag verwach ten we eeen geUjk opgaande strijd tussen Soesterkwartier en Biko 2 TDe kansen van de thuisclub slaan we iets hoger aan Filos is niet opgewassen tegen SKV dat nog atUjd een theoretische kans op de bovenste plaats heeft Frankrijk versloeg Portugal Frankrük heeft woensdag te Parys de interlandvoetbalwedstrijd tegen Portugal met 5-3 gewonnen Bü de rust leidden de Fransen met 3-2 Hockey In Luik is woensdag een hockeyinterland gespeeld tussen België en Frankrük De uitslag was een gelijkspel 3-3 Bü de rust leidde de Belgische ploeg met 2-0 Advertentie Van Melle bestellen 
Donderdag 12 november 1959 - 67e jaargang no 166 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD uy ^ Alleen de extra fijne kwaliteit is al een verrassing Bovendien verrast California U met de fraaiste geschenken waarvoor U inlets hoeft te betalen alleen spaar vlaggetjes inleveren Vraag direct het gratis boekje met alle pracht geschenken aan de California fabrieken Harderwijk SOEPEN Aan het Instituut voor Pathologie van de Diergeneeskundige Faculteit der Rvjksuniversiteit te Utrecht bestaat een vaca ture voor laborant of laboratoriumbediende mnl by voorkeur in het bezit van het diploma laborant Schriftelijke inlichtingen bij de hoogleraar-directeur van ge noemd instituut Biltstraat 166 te Utrecht Wasserij de Ster N.V Utrecht vraagt voor direct ENIGE NETTE MEISJES VOOR ALLE AFDELINGEN Aanmelden ZONSTRAAT 102 telefoon 15639 Op bureaus en kantoren te Utrecht ressorte rende onder het Ministerie van Financiën kunnen mannelijke en vrouwelijke administratieve krachten worden geplaatst die in het bezit zijn van een mulo diploma of zijn toegelaten tot de 4e ' klasse h.b.s gymnasium e.d Maximum leeftijd 24 jaar Vakopleiding voor hogere rangen geschiedt op kosten van het Rijk Aanvangsalarissen per maand f 175 — op 18-jarige f 190 — op 19-3arige en f 202 — op 20-jarige leeftijd Sollicitaties schriftelijk te richten aan de Directeur van ' s Rijks belastingen Maliebaan 35 te Utrecht Accountantskantoor M v Overeem SA van der Straaten ¦ vraagt s 2e en 3e Assistent Schriftelijke sollicitaties met opgave van opleiding en studie aan het kantoor Maliebaan 22 Utrecht ¦ ri WINKELPAND TE KOOP OF TE HUUR GEVRAAGD CENTRUM STAD Lange Viestraat Oude Gracht Choorstraat Steenweg Elisabethstraat enz Br A Noyen Zocherstraat 1 Amsterdam telefoon 020—123140 Voor spoedige indiensttreding gevraagd • VERKOOPSTER herenmodevak leeftijd tot 25 jaar Wij zoeken een verkoopster volledig met het vak bekend die onze klanten vakkundig en op prettige wijze kan bedienen • LEERLINGETALEUR leeftijd 15-16 jaar Sollicitaties persoonlijk of schriftelijk aan ^^ Ckiu > Kledingmagazijnen Viestraat 1 - Utrecht Telefoon 13959 Abonneert U op het U,N 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 12 november 1959 - 67e jaargang no 166 21 Advertentie Congres Qenootschap voor Reclame „ Consument niet enkel Ais U weet dat U deze winter wanneer U alles maar op zijn beloop laat nog zeker drie maal verkouden zult worden dan bent U degene die geregeld Aflukin-C moet nemen AFLUKIN-Cfer voorkoming van verkoudheid en griep Kennen keuren kiezen onder die titel behandelde de rector-manificus van de Gi oningse universiteit prof dr P J B o u m a n vandaag op het t « Groningen gehouden 21ste congres van het Genootschap voor Reclame het wezen van de consument in de hedendaagse maatschappy Uitgaand van het feit dat er weinig of niets bekend is over deze economisch zo belang rijke figuur — ook niet in de sociologie die over hem in het vage blüft — beschreef prof Bouman de ontwikkeling die de „ moderne consument " heeft opgeleverd lk moest je met ' n stoel je hersens inslaan " De daad hij het woord en daarom 2 weken brommen gezet En toen greep hü een stoel En verde weet ik me niets meer te herinneren Ik ben toen bewuste loos geraakt Toen ik bijkwam was de vrouw van Van O bezig het bloed van myn overhemd af te vegen " verklaarde getuige S Mevrouw Van O die als enige ge tuige van dit voorval aanwezig was en destijds reeds door de rechter commissaris verhoord was had zich op het verschoningsrecht beroepen Desalniettemin achtte de officier mr Pitlo mishandeling bewezen Wij hebben hier te doen met een brutale geniepige man die het zo weet te doen dat er geen getuigen by zün Toch acht ik het ten laste gelegde bewezen 2 weken voor waardelijk met 3 jaar proeftijd en 1 week onvoorwaardelijk " meende de officier Mr Klaver maakte er 2 weken on voorwaardelijk en 1 week voorwaar delijk met 3 jaar proeftijd van Van O gaf de verzekering dat hij in ho ger beroep zou gaan In een rede die hij gisteren heeft uitgesproken tijdens de bijeenkomst die de Overijsselse C.B.T.B heeft de voorzitter van deze organisatie de heer A J Immink uit Lemele medegedeeld dat het bestuur de nota inzake de praktische uitwer king van het garantiebeleid voor het jaar 1959 1960 met gemengde gevoe lens heeft ontvangen Enerzijds is e instemming o.a ten opzichte van de akkerbouwprodukten Het bestuur juicht het toe dat een gun stiger prijsverhouding is verkregen tussen tarwe en voedergranen Het betreurt daarentegen dat de minis ter is afgestapt van het huidige fabrieksaardanpelbeleid en is over gegaan op een toeslag per hectare Grote bezwaren hebben wü aldus spreker tegen de garantieprijs voor de melk Wij menen dat een base ring op de gemiddelde kostprijs zoals door het Landbouwschap is voorgesteld tot een redelijke garan tieprijs zou voeren Maar de minis ter komt helaas met een garantie prijs van f 28.90 per 100 kg melk met 3.7 pet vet Dat wil zeggen ' l'Kt in Overijssel weer aanzienlijk beneden de kostprijs melk moet worden geproduceerd Van enige reservering kan weer niets komen en dit is toch zo hard nodig De tegenslagen van dit jaar spreken een duideliike taal ook de beper king van de garantie tot vijf mil jard kg melk noemde de heer Im mink teleurstellend WATERHOOGTEN Rijkswaterstaat 12 nov — Konstanz 262 — 1 Rheinfel den 170 - 1 Ottenheim 1!17 — 11 Straats burg 139 + 1 Maxau 319 + 5 Mannheim 127 — 2 Mainz 147 — 9 Bingen 80 — 5 Kaub 88 — ï Trier 95 — 1 Koblenz 80 - 4 Keulen 29 — 2 Ruhrort 197 — T Lobith 797 — 3 Nijniegen ï83 — 2 Arnhem 64B — 2 Eefde IJssel 141 onv Deventer 62 — 1 Monsin 5550 M5 Vise 4936 onv Borgharen 3844 — 3 Belfeld 1092 -|- 22 Grave ben de sluis 507 onv Daaiel 10 y Cuxhaven te Hamburg i Leau S tl nm ta Antwerpen iPrloses Irene S Delft p 10 Landsend n Nordenham i Leemans H v Vlaardingen n Aalborg ' kopingDenïo 10 V Londen te Antwerpen Leersum 11 v Chicago te Duluth ' Prinsen Wilhclmin pco Gloria 9 v Kalamaki n Liverpool Leeuwarden 1 te New York verw Bremen 10 Delfzijl n Breda j Leiderkvrk 10 v Londen n Port Said Prospcrite 11 v Par fjckhaven II te Antwerpen Lerasterkerk 11 te Rotterdam Leonard T 10 te Amsterdam Leonidas p 11 Gibraltar uitreis Leto 10 V Emden te Rotterdam Leuvehaven 10 te Rotterdam Leuvekerk 11 v Suez n Umm Said Libertas 10 v Cadiz n Rotterdam Liberte 10 v Sandvik te Londen Libra R 11 te Honfleur verwacht Lies 1 ] V Felixstowe te Rotterdam Lieve Vrouwekerk 10 160 m ONO Aden Lindekerk U v Koweit te Bushir Lissekerk 11 v Damman n Khorelam ] Looiersgracht 10 te Amsterdam Loosdrecht 11 te Mombasa Lucsfi Bols 1 10 V Sundsvalt n Rott Lucas Bols 2 p 11 Kiel n Kasko Lutctia 11 v Idzehoe n Delfzijl Lutlerkerk 10 v Havre n Rott Lydia W 9 v Londen te Ronneby Lfinhaan p lo Gjedüer n Rotterdam Maabdam 10 v Athene n Catania Maashaven u te Buenos Aires Madjoe 10 v Kastrup n Skoghall Mado 2 9 te Torbay schuilen Maelsuycker 10 v Bnlik Papan naar Fremantle Magas 10 v Palermo n Malta Malta 9 v Swansea n Morlaix Manto p 10 Lissabon n Cadiz Marcclla U 50U m NO Azoren Mare Novum IJ te Liverpool verw Maria W 11 v Chatham t « Rotterdam Marie 9 te Norresundby Marne Lloyd 11 te Colombo Maron 10 v Rotterdam n Hamburg Martha p 10 Brunsb n Limasol Martini p 10 Wight n Bristol Mascotte 9 v Delfzijl te Goole Mathilda 10 900 m W Azoren Matthew 1 ] V Rotterdam te Havre Medusa U te Gothenburg verw Meidoornsingel 11 te Antwerpen Meliskerk 10 v Rott n Hamburg Mentor 11 v Demerara n Wageningen Mersey Lloyd 11 te Makassar Merweliorg 9 v Delfzijl te Bohus Merwebave » 12 vm te Rotterdam verw Merwe Lloyd 10 v Jesselton naar Sandakan Merwede 11 v Antw te Amsterdam Merwestad 11 te Horsens Michel Swenden ll te Antw verw Midas 10 v Rotterdam te Genua Midsland 10 v Rotterdam n Leith Mies 10 V Newcastle te Herrang Minerva 2 8 te Plymouth Mintaka N 10 v Bordeaux n Fedala Mirach N p 11 Havre n Casablanca Mirzam N Mithras p Mitropa 11 _ _ Modjokerto 10 op rede Toboali Molenkerk 11 v Rott te Hamburg Molcnsingel 10 te Rotterdam Morag 11 V Gent te Puttershoek Mupbrid N 10 V Antw te Rotterdam Mylady 10 v Tabou te Las Palmas Mvniai p 10 Palermo n Algiers Int salon voor uitvinders — De Nederlandse deelneming aan de ne gende internationale salon voor uit vinders die volgend jaar van 11 tot 20 maart te Brussel zal worden ge houden belooft zeer omvangri,1k te worden zo hebben de organisatoren verklaard Twintig landen met in totaal meer dan 100 inzendingen zul len op deze uitvindersbeurs verte genwoordigd zijn In Outokumpu in Oost-FinïaniJ is een zeer waardevolle duizend jaar oude Russische icoon van 110 bij 80 cm ontdekt dat de heilige serge en her manus voorstelt Een boer die niet wist dat het een kostbaarheid betrof had hem gebracht naar een gods dienstige plechtigheid om als tafel blad te gebruiken Op de berg Monterico in de Dolo mieten zal op initiatief van een Itali aanse alpinistenclub een monument worden opgericht ter nagedachtenis van alle bergbeklimmers die sedert het begin van het alpinisme in de bergen het leven lieten Het waren er 1 ëëekiierieii 2 te vewross veru ' 2200 I B »"»'"" ' O ¦ " — In Vuokatti Noordoost-Finland ineemt men proeven met een nieuw soort kunstsneeuw springschans.waarop men ook in de zomer kanoefenen De gladde massa bestaat ui*houtspaanders die met paraffine zijnovergoten Een kunstbaan van plas tic is aanzienlijk duurder i Een op de twaalf inwoners vai Hongkong is aan verdovende middelen verslaafd zo onthult een officieel ver slag Men wil de strijd tegen de zwar tehandelaars verhevigen en daartoe o.a de maximum boete tot biina 70n pond en de strafmaat tot tien jaar verhogen fn Ghana's hoofrt'tnd Accra z '' woensdag acht leden van de veren'' de partij - oppositie - aangehouder De regering motiveert de maatreg ' als nodig om vrije en onnartiid'g '-' verkiezingen in Ghana mogelijk t maken Je moet met je poten van mqn handel afbli.jven " voegfde de 36.ja rige koopman V.H.B uit Culemborg zyn 27 jarigre zwager de 16de januari toe toen de zwager met de auto thuis l ina 9 v Par te Queenboro r>fnteldyk 11 v Antw te Rotterdam Doris 11 V La Guaira te Curacao Draco p 10 OucKsant n Amsterdam Drente 10 V Suez n Aden Driebergen 12 te Charente verw Edison 9 v Rotterdam te R^umo 10 Kiel n Walkom Asfftedyk U te Port Elisabeth Akftekerk 10 te Genua thuisreis Aalsdyk 10 v Djibouti te Suez Abbekerk 10 160 m ONO Port Sopfiai Achillea 10 V Amst te Rotterdam Adara p 10 Texel n Gothenburg Adine 11 V Kjoge te Rotterdam Admiralenicracht 10 te Vlaardingen Aeslr 9 v Delfzijl n Idzehoe Aefis p 10 Azoren n Curacao Aeneas 11 te Kopenhagen Akkrumdyk 10 640 m O Bermuda Alamak 10 v Antwerpen te Rotterdam ^^ Zïïnom a l i ^' » "^ JT ° r »» Albatros 11 nm te Rotle dam verwacht p^^fio ° n n ^/ m / n^Trlnnf **"* Alberta 11 te Schiedam verwacht ^'.'."" Ï^V ^,,' ^^¦'^^«^ J TripoU Ella 9 V Delfzijl n ParUs Equator p II Start Point n Shoreham Exma B II op de Westereems Eyo S 10 V Huil n Antwerpen ï'arel 10 v Harllngen n Korsor Fem Delfzijl Kotka p 10 Kiel Ftat 11 te Oporto verwacht Ftducia 11 V Londen te Rotterdam Ffducla 2 11 te Brugge verwacht Flevo 10 V La Pallice te Amst Flevoland 11 te Boston verwacht Fokke de Jong 11 v Amst n Fredericla Fortuna 11 te Brunsbuttel verwacht Ftani 10 V IJmuiden n Londen Frans Bohmer 10 te Haifa fraternlte 10 v Rott n Fredrikshavn Fravi2o 10 V Waya n Kopmansholmen Friendship 10 v Londen n Hamburg Friesland SSM 10 v Methil n Kopenh Gaasterland 10 100 m N Las Palman Garoet 11 V Barcelona te Havre Geertje Buisman p 10 Bahrein GeestdIJk 10 v Boston te Maassluis Geeststroom 11 te Boston verwacht Geja p 10 Moen n Rudkobing Cerd 10 V Amsterdam n Londen Gloria Marls 8 v Basrah n Khorrams - har Goute 9 V Jaffa ta Haifa Gramsbergen 13 te Antw verw Gronllas p 11 Noordhlnder n Grange mouth Grooiekerk I v Yokohama n Hslnkang 11 V Rott te Londen verw Schiedam verwacht Albireo p 10 Kaap Verd eil Alblasserdyk II te Rotterdam Aldebaran p 11 Kiel n Malmo Aluenlb 10 160 m ONO K Santa Marta Algol 10 V Santos n Montevideo Alhena p 10 Beachy Head uitreis All 12 V Gefle te Groningen verw All S 11 te Rotterdam verwacht Allee O V Jaffa te Haifa Alloth 10 v B Aires n Santos ALia V Delfzijl-Malmo p 11 Kiel Alkes 10 V Rotterdam te Bremen Almdyk 11 nm te Antwerpen vePA » Almkerk 12 te Kaapstad verwacht Alnati 10 180 m O Madeira Alphacca 10 V Rio Janeiro n Bahia Alwaki p 10 Napels n Genua Amalfe B p 10 Kaap Bousaronl Amazone p 10 Brunsb n Londen Ammun n nm te La Guaira Ampenan 10 v Middlesbro n Antw Amstelborg 9 te Londen Amsteldyk 10 820 m NW Azoren Am.itelkrnon p 10 Ternate n Australië Amstellaan p 10 Beachv Head uitreis Amstelmeer 10 420 m W Walvisbay Amstelpark 11 v Geraldton te Aden Amstelstroom 11 te Vlissingen Amstelvaart 10 500 m ZO Albany Amyntas 10 130 m O Kaap Passere Ancora 9 te Mantyluoto Andromeda p 10 Wight n Plymouth Andyk 10 te Galveston - | Hada 2 11 te Duinkerken verwacht A « nK,i «- ft % IJmuiden n^be Vobel 10 te IJmuiden Anne Chrlslina 10 v Paranagua naar — - _ Sao Francisco Anne S 10 v Delfzijl te Helsingborg Anja p 10 Sandhammern n Stockholm „.„„.^ Ank T 8 V Amsterdam te Karlshamn Grutto Ank Wlnsemius 11 V Aeehlon naar Catania Anna Elisabetb Hector p 10 Ouessant n Antwerpen i Hecuba 11 te Santiago de Cuba Hoemraadstngel ii v Le Guildo naar Annenkerk 11 te I^s Palmas Annie G 10 v Stockholm n Tsmas Antarctica 11 te Gravelines Appingedam 11 te Rotterdam Ardeas 10 v Izmir n Antwerpen Ardlto 12 V Koping te Rott verw Arendsdj'k 10 v New Orleans naar Mobile Argos 11 te Anisterdam verwacht Aries 10 v Saffi n Southampton Arkeldyk to v Singapore n Bangkok Arnhem 11 v Rott te Duinkerken Arnouditpolder p 11 Ouessant Arran 9 v Aarhuus te Odense Artemis 11 v New York te Curacao A^mtdiKke 10 te Hampton Roads Asterope o v Amst ' e Norfolk Atlantii 9 v Karisbors te Londen Avantl 12 te Amsterdam verwacht Averdyk 11 te Rotterdam verwacht Bab T 10 V Herr.osand n Sundsvall Balong 10 v Bombay n Colombo Banda 10 100 m W Marcus eil Barbara 11 v Abo te Helsinki Batavier 5 Il te Rotterdam Bat II 10 v Hallfax n Galveston Bawcan 10 op 140 m Z Bermuda Hamburg Hetloo 11 V Gent te Puttershoek Helena 10 820 m O Bermuda eil Helicon U te Caracol Hendrik Holwerda p 11 tJmuldcn lienja 10 v Antw n Queenboro Hennie Antw Kalmar p 11 Kiel Hera 10 650 m WZW Landaend Herman Buisman p lo Bornholm Hersllla 11 te Grenada Hestia 10 1000 m ZW Azoren Hilda 11 V Boston te Antwerpen Hinde 8 v Amsterdam te Londen Hispanla p 10 Aalesund n HuU Holland < H > 10 te Wisbech Hontestroom 8 v Amst te Huil Hoogland 11 v Rott n Xmmingham Hunze 6 10 v Hamburg n Groningen Huybergen 11 v Sfax te Sete Ida D 10 V Fredi ikssiad n HuU Ilias p 11 Dungeness n Antw Intrepide 11 te Vlaardingen verwacht Isis 10 950 m NO Paramaribo Isola 11 V Amst te Antwerpen 10 te IJmuiden Bengalen 10 v Halifax n Boston B^nnpknm 10 v Hamburs te Antw Bermuda 1 te Scheveningen Bornarrt John 8 te Huïl Beta 9 v Ottprbacken te Karlstad Betty p 10 Dover n Hamburg Bctty Anne S 11 te Rotterdam Bevesier p 11 Vllss n Helsinki ninnenhmen 10 te Casablanca nintang 11 v P Paid t *" Genua Birmingham 10 v Harllnsen n Goole Blltar 10 MO m NO Azoren Bloemgracht 11 te Rotterdam Bram 10 v Hamburg n Huil Breda 10 750 m NO St Maarten Brinio 9 v Oxelosund te Grouw Calamarei 10 v Armuelea n Lot An geles Calvijn p 11 Kiel n Vigby Camerounkust 10 12S m ZW Lat Pal mas Carmen 9 v Kopenhagen n Danzlt Carrillo 11 te New York Car'ago 10 v Los Angeles n Armuelles Castor 10 V Izmir n Antwerpen Cawi 10 V Rotterr'am n GaJway Colette 9 v Mfitnille te Genua Confid 11 te Zaartriam verwacht Conlhaven 10 V Duinkerken n Casa - blanca Cornelia B 1 p 10 Brunsbuttel Cornells B 10 v Dordt n Grangemouth Corona 10 v Fecamp te Esbjerg Areata 10 v Grangemouth n Rottock Jaarstroom 12 te Amst verwacht Jans R V Amsterdam te Londen Japara 11 v Aqaba te Djeddah Jato 12 te West Hartlepool verwacht Java p 10 Miami n Houston Jpn.)o 9 V Rotterdam te Nakskov J V Oldenbarnevelt 9 te Melbourne Johannes p 10 de Skerries n Par John V ' O V Vlissingen n Cor < Jonan 11 v Kopenhagen te Aalborg Jongkind 13 vm te Bremen verw Joseph Frering p 10 Ouessant Juno p 10 Kiel n Sundsvall Jupiter 11 100 m NO Jamaica Jnricn de Vries M te Kings Lynn Kaap Falga 11 te Rundvlk verwacht Karakorum p 11 Sabang n Colombo KarrI 9 v Antw n Kolding Karimata 10 v Suez n Djibouti Karlmun 10 700 m O Guardaful Karsik 10 200 m O Lor Marquei Kennemerland 11 te Rio Grande Kcrkedyk 14 te Antwerpen verw Kcrto^ono p 10 Majorca KertQsnno 11 te Maraeilla Keyaer lO te Patenleml Kleldrecht 10 v Calcutta n Rangoon Kinderdyk II te Puerto Mexico Kloosterdyk 11 te Rotterdam Kora II v Boston te Hansweert Korvndyk 10 150 m Z Halifax Kortenaer 11 te Rotterdam verwacht Kreeft 10 v Rotterdam n Narvik Laardcrkerk 10 v Mombasa n Tanga Langkoeas 11 v Massawah n Aden Lauwern 9 V Fowey n Toppila awak p 10 K Hatteras n Cristobal Lea 10 V Dtlfzijl te Portsmouth G.M staakt produktie van personenauto's General Motors heeft meegedeeld dat de produktie van alle personen auto's voor onbepaalde ttjd staakt wegens gebrek aan staal De staalproduktie wordt welis waar hervat maar de maatschappij heeft geen vaste aanwijzing omtrent het tijdstip dat er weer voldoende staal zal worden geleverd om her vatting van de produktie mogelijk te maken General Motors acht het mogelijk dat haar assembleerbedrljven een maand gesloten moeten blijven Van de grote autoproducenten in de Verenigde Staten wordt General Motors het zwaarst door de staal staking getroffen zij heeft reeds on geveer 220.000 arbeiders moeten ont slaan Ford en Chrysler werken reeds enige tijd minder dagen per week om zolang mogelijk met hun staalvoorraden te doen De ontsla gen bij Chrysler en Ford bedragen minder dan resp 6.000 en 1.000 ar beiders Vragen over Ned zuivelexport naar Frankrijk „ Ik zie dat mishandeling niet zo'n vreemd verschynsel is in uw leven want u bent daarvoor ai diverse keren veroordeeld " merkte woens dagochtend de Utrechtse politierech ter mr Klaver op teg-en de SO-jarige chauffeur H van O uit Cothen die terecht stond wegens mishandeling van de 53-jarige A I S uit Cothen U heeft die meneer S nogal goed geraakt met die stoel " meen de mr Klaver Ik heb helemaal niet geslagen want ik zat in bad " Merkwaardig Wat een duistere zaak is dit toch ' t Lijkt wel een sprookje " S werd als getuige gehoord Hü was bij Van O aangelopen om ach terstallige huur op te halen Hij had zich zelfs al tot de gemeente ge wend die Van O aanmaande zo spoedig mogelijk te betalen En toen ik bij hem kwam schreeuwde Van O tegen mij ik moet je met een stoel je hersens inslaan want je hebt me bij de gemeente voor gek De Europese commissie van de E.E.G is van oordeel dat Frank riiks besluit tot openstelling van zijn grens voor de invoer van con tingenten melk en zuivelprodukten voornamelijk uit Nederland in over eenstemming is met de bepalingen van het E E.G - verdrag De Franse maatregel kan niet worden be schouwd als zijnde meer een uit zonderingsmaatregel dan de open stelling van de grens voor invoer contingenten van onverschillig wel ke waren De Europese Commissie heeft dit meegedeeld in antwoord op een schriftelijke vraag van de Neder lander ir H Vredeling socialistisch lid van het Europese Parlement en rapporteur van de commissie voor landbouw van het Europese Parle ment De Europese Commissie heeft voorts in antwoord op vragen van de heer Vredeling over de prijzen van de zuivelprodukten gezegd dat zij niet in staat is deze te beant woorden omdat de Franse noch de Nederlandse regering een prijsrege ling heeft vastgesteld PAARDENMARKT HENGELO Hengelo 12 november Gisteren aangevoerd 63 paarden Prijzen volbloed paarden 850 tot 1200 gld Andere half jarige paarden 700 tot 900 gld shetl ponny's ruinen 175 tot 375 gld shetl ponny's merries 500 tot 800 gld BIERMARKT SCHERPENZEEL SCHERPENZEEL 11 november — Aanvoer ca 975.000 stuks Handel vlug Prijzen kippe-eieren ƒ 15.75 — 16.25 algemene prijs ƒ 16.00 henne eieren ƒ 12—14.50 alles per 100 stuks SCHERPENZEEL Varkensmarkt Aanvoer e prijzen 133 biggen ƒ 56 — ƒ 72 per stuk Handel redelijk BIERMARKT VOOBTHUIZEN Voorthuizen 10 november Prijs ƒ l5 ƒ l5,75 algemene markt ƒ 15,50 henneëieren ƒ 11 -ƒ 14 Han del redeiyk De twee regeringen hebben het aan de belanghebbende kringen overgelaten de verschillende koop en verkoopvoorwaarden te regelen Landbouwschap wendt zich tot Tweede Kamei Het Landbouwschap heeft de Tweede Kamer een brief gezonden over het wetsontwerp tot goedkeu ring van het Benelux-Unieverdrag Het vraagt daarin de behandeling van dit wetsontwerp uit te stellen of artikel twee ervan dat slaat op de minimumprijzen te verwerpen zolang in Benelux-verband geen over eenstemming is bereikt over een minimum-prtjsregeling die geen ge vaar oplevert voor de integratie in de Benelux en in de E.E.G 3B 10 Kiel n Norr a 10 V Amst naar Kenitra Proveniersingel 11 te Rotterdam Pygmalion 10 165 m NW Alexandria Quo Vadis p 10 Understen n Liverp verwacht Velüx 11 V Hamina te Londen Venus 11 V Belfast te Rotterdam Vlod 9 V Ceuta n Napels Virgo 8 V Belfast te Cardiff Volente U V Rott te Breskens Vrede 9 v Par n Hamburg Vijgendam p ii Texel n Rouaan Raki 10 260 m NW Alexandrie Rana 12 te Newcastle verwacht Randfontein 10 v Las Palmas naar Southampton Realta p 11 Texel n Kopenhagen Reggeborg 12 om 24 u te IJmuiden verwachtRema 10 v Dublin n Sllloth Bex 10 V Waterford n FremingtonBifo An 10 V Antwerpen n KopingRio 11 V IJmuiden te Londen verwRiouw 9 ~' — - ham Roebiah 10 1050 m W Los Angeles Koepat 10 nog op rede Damman Roerdomp 10 v Karlskrona te Grouw Koggeveen 7 te Wellington Rozenburgh 11 te Rotterdam Rudolf j p 11 Gibraltar n Genua Ryndam 10 v Rotterdfim n Montreal Rijnhaven p 11 Kaap St Vincent n Duinkerken Rljnstrom 11 v Amst n Londen Rfïsbprgen 12 te Amsterdam verw Saba 11 V Rotterdam te Drogheda Sabang 12 te Singapore verwacht Sagitta p 10 Dover n Nantes Salaliga 11 550 m W Bombay Saloum p 10 Oporto n Nantea Salvinla 10 V Koping te Zaandam Samarinda 11 te Trinidad Sanrienburgh p 11 Vliss n Stockholm Santa Margherita p II Hanstholm r Aarhuus Sarpedon 11 v Maracaibo n Curacao Schie 10 V Rotterdam n TripoU Scbledyk 7 te Baltimore Schokland 11 te Rotterdam verw Schouten 11 te Durban Sea Wyt p ] 0 Ouessant n Bayonne Senang verm 12 v Telenmouth naar Tem eu zen Sertan 10 v Danzig n Londen Silvrctta 10 v Kopenhagen te Malmo Slamat 11 v Bangkok te Labuan Solent p 10 Kattegat n Hango Sonsbrek 8 v Cochin te Rangoon Spaarnestrom 11 v Amst n Hull Sparta 9 te Port Talbot Spirit 10 V Rotterdam n Londen Spoorsingel 10 v Rott n C Vecchla Spora p 10 Oporto n Londen Sporonia 10 te Casablanca Stad Arnhem 10 v Rott n Savona Slad Delft 10 v Baltimore n Rott Waal 11 V Rotterdam te AmsterdaiïWaibelong 9 te Port SwettenhamWalenburgb 11 te Bordeaux verw.Waterman 11 te Djakarta Westerdok 11 v Rott te BostonWestland 10 300 m Z Kaap Verd ellWlckenburgh 11 te RouaanWniem Cornells 11 te IJmuidenWillemstad 11 te MadeiraWlllemijii 8 v Limerick n ArklowWitmarsum 12 te Amsterdam verw „ „ Wolanda 10 te Vlissingen Singapore n Port Swetten -^ Woltersum p 10 de Casquets WoDosari 11 te Trincomalee Wulp 11 om 18 u te Rott verw Wuta 11 V Karlstad te Leerdam verw Wijroers U v Ipswich te Goole verw Yssel 10 V Tanger n Lissabon Ysselborg 10 te Kopenhagen Zaankerk 10 600 m W Manilla Zeevaart 10 v Vliss n Middlesbro Zepbyr 11 v Kings L>-nn te Londen ZonnewUk p 10 Detroit n Montreal Zosma p 10 Kaap Corrientes Zuiderzee 11 v Svendborg te Odense Zuidland 10 v Grangemouth n Methl Zus 11 v Danzlg n Quimper Tankvaart Abtda 10 o ^ 150 m ZO Kosselr Acila 10 V Adelaide n Fremantle Acmaea 11 te Thameshaven Alkmaar 10 200 m ZO Guardaful Ameland 10 100 m NW Porto Rico Area 10 320 m NO Guadeloupe Caltex Arnhem p 10 Oporto n Antw Caltex Delft p 10 nm Minikoi Caltex Delfzijl 11 v Kopenhagen d Rotterdam Caltex Gurinchem 10 v Kopenhagen n Rotterdam Caltex Leiden 11 v Beira te Bahrein Caltex Nederland 11 te Port Arthur Caltftx Pernis p 10 Oran uitreis Caltex The Hague 10 te Suez Caltex Utrecht 10 100 m WZW Kreta ¦| ia 10 250 m W Ouessant CinuUa 10 900 m WNW Kaapstad Cistula 10 420 m Z Rangoon Cities Service Valley Forge 11 te Mena «- XT Stad Gouda p 10 Teneriffe n Rott rfirfi^^^*'-K «# lo tin « m«7 w ^ fP^r ^ * S ^^ t*sjStad Leiden 10 600 m ZO Freetown ^" J '* "' liberty 10 230 m NW Kaap - - - ¦ ¦ h^i«r *^ *"¦" *° '** "* "" Drom - Duivendrecht 17 te Purfleet verw Esso Nederland 10 120 m WZW Kreta Esso Rotterdam p 10 Zubair eil Jacob Verolme 11 v Callao n Mollendo Johannes Frans 10 300 m W Arica Kaap Hoorn 15 te Singapore verwacht Knljnga 10 350 m NW K San Lucas Kara 10 180 m NW Mona eiland Katelysia p 10 Ceylon n Singapore Keizerswaard 11 180 m NW Paramaribo Kenia 10 300 m NO St Maarten Kermia p 10 Ras el Hadd KoninKswaard 11 te Punta Cardon Koralia p 10 Minikoi n Yokkaichl Korovina 10 370 m NO Azoren KosIrJa p II de Casquets n Trinidad Krebsia 10 te Cristobal Liberty Bell 10 v Mena n Philadelphia Maureen 10 670 m W Azoren Mitra 10 300 m ZW Bermuda eil Miinltorcn 10 v Aden te Sue Naess Commander p 10 Pantellaria StïS Utrecht 10 HO m WNW Azoren 1 |»^^ Y * « JOJ^Om WK ^^^ Start 11 V Rotterdam te Antwerpen E "" "^ J "^^^°*« ^|,"'^"^^^ Statensingel 9 v Norfolk n Dublin ^" ^'".''^«^''«.'".." te B ^!'.'?^ Steady 11 te Omskoldsvtk Steenbergen 10 v Antw n Havre Steenwijk 10 150 m ONO Cristobal SteMa Maris p 9 DelfzUl n Stein Straal Banka 9 te Port Swetten ham Straal Cook 7 te Sydney Straat Johore 10 v Penang n Bombay Straat Lombok 10 v Mtwara naar Kaapstad Straat Madura 11 te Durban Swallow 11 V Londen te IJmuiden Tabian 10 v Surabaja n TJ Man Tara 12 v Hamburg te Bremen verw Tarakan 10 195 m NO Azoren Tarzan 10 v Breskens te Vlissingen Tawali p 10 Llvomo n Port Said Tetresias 10 200 m NW Benghasl Tempo D 11 v Antw te Vlissingen Tero 10 v Santos n Bahia Thaletas 10 v Tanger n Antweipet Themis 10 250 m ZO Straat Yucatn> Thiiban 11 v Amst n Norresundbv Tlmca 8 te Grangemouth Tjamme 10 450 m ONO Socotra Tiinnndnk p 10 eil Reunion Tomori u v Sabang te Rotterdam Toni 10 V IJmuiden te Helsingborg _ 10 St Pauls Rocks Trias Trader 11 te Londen verwachi Trim 10 V Danzig te Huil Stanvac Ogan 9 te Singapore Stanvac Pendopo 7 v Singapore naar Buatan Statue of Liberty 10 nabU St Helena Ubbergen p 10 Ouessant n Nantes Tamara 10 v Finnart n TripoliUnion p 10 Scheveningen n Lulea Tarla 10 op 300 m O v Madras Uranus 7 v Cherbourg n Mormugoa Tibia 10 op 200 m W ColomboUrkersingel 10 te Dakar Tomocyclus 10 v Portland n Curacao U'recht 10 130 m NO Azoren Vasum 10 200 m NW Port Said W Alton Jones 12 te Port Said verw.Valbclla 9 v Dublin te Bristol Westertoren p 10 Malta n Lissabon Van Brakcl 10 v Lorde " te Imperia Witldrecht 17 te Puerto la Cruz verw Truus Kotka-Exeter p 10 Borkum Tuko l V Kolka te Portsmouth eelingen 10 780 m ZW Azoren Woensdrecht p 10 Malta n Malmo Van Clonn 11 110 m NO Christphürch Van Heemskerk 10 240 m Z ChaRros eil Van Noort 11 v Suwa te Auckland Van Spilbergen 12 te Lor Marque * verwacht Van Waerwyck 10 150 m ZW MIrl Veendam 11 v Londen te Gefle verw Vecnenburffb 11 tun te Rotterdam Zeesleepvaarl Noordtee 7 v P Said te Malta Tyne 5 v Guayaquil n Maracaibo Zwarte Zee 8 v Fayal naar 1 Triton B 11 v Rotterdam n Londen 1 ^*'*'«'">**'"^''*«''* ^^ te Ango Ango ver Tromp 11 V Londen te Gent - wacht VEILING SEPTEB TIEL Tiel 11 november • st Resp le 2e en 3e soort Appelen Bellefleur Brab 29-35 27 32 22 29 Koningszuur 42-55 27-38 22 28 Coxs Orange Pippin 53-86 30-61 28-51 Dijkmans Zoet 46-48 28-38 22 26 Golden Delicious 58-80 41-61 24 52 Goudreinette 35-56 28-38 22-35 idem rood 36-47 — — Jasappel — 28-43 21 26 Jonathan 50-68 30-46 23 38 Keuleman rood — 22-24 — Lax ton Superbe 41-69 28-43 26-36 Lom barts Calville 40-56 31-38 22-29 No tarisappel 44 52 30-36 — Pomme Ro sa — 25-36 — Sterappel 47-68 25 - 38 16-28 Winston 26-31 kroet per 100 kilo zuur 2050 rood 810 zoet 560 Peren Brederode 32-35 25-31 20 28 Comtesse de Paris 31-46 26-32 — Conference 52-76 34-47 16-48 Le giponts 74 86 — 31-56 Gieser Wilde man 37 41 25-34 17-24 St Remy 28 34 20 31 — Winter jan 25-31 21-26 10 25 IJsbout — 19-27 16-24 peren kroet per 100 kilo 550 Champig:nons 310-345 220-260 Alles in cents per kilo tenzü an ders vermeld VEEMARKT DEN BOSCH * s-Hertogenbosch 11 november Aangevoerd 8061 stuks vee zijnde 2951 runderen 440 graskalveren 608 vette kalveren 496 nuchtere kalve ren 580 schapen 23 geiten 43 fok zeugen 556 slachtvarkens 21 lopers 2343 biggen Prijzen behoudens uitzonderingen voor dieren van buitengewone kwa liteit per stuk Melk - en kalfkoeien ƒ 750-/1275 guste koeien f 635-/950 kalf vaarzen ƒ 860-/1250 klam vaarzen ƒ 775 tot ƒ 975 guste vaarzen ƒ 600-ƒ850 pin ken ƒ 410 ƒ 625 graskalveren ƒ 265 ƒ 425 nuchtere kalveren voor fol< of mesterij ƒ 75-ƒ210 weideschapen ƒ 50 -ƒ 80 drachtige zeugen ƒ 275 tot ƒ 385 lopers ƒ 72-ƒ84 biggen ƒ 45 ƒ 68 Slachtrunderen aanvoer 709 stuks KAT DE RIJN iNGESCHOPT TWEE WEKEN ZITTEN Woensdagochtend stond voor de Utrechtse politierechter mr Klaver terecht de 26-iarige Woerdense plaatwerker P B wegens dieren mishandeling en verduislering van een in huurkoop ontvangen fiets HU kon naar huis gaan met 6 weken waarvan 4 voorwaardelijk met 3 jaar proeftijd 11 april ' s avonds laat wou B met enkele vrienden nog aanleggen bü kastelein G Kom morgenoch tend maa terug Ik ben nu geslo ten aldus de kastelein Dat zinde B niet Uit represaillemaatregelen schopte hU de kat van de kastelein die net voor zijn voeten liep de Ryn in na het beest eerst aangehaald te hebben Je bent een gemene ge nieperd En die woorden zijn nog niet sterk genoeg " meende mr Klaver Voorts stond B terecht omdat hü in september een fiets die hij in huurkoor had doorverkocht had U weet natuurlijk niet dat u zo lang u nog niet alles betaald hebt er nog geen eigenaar van bent U staat in Woerden bekend als een laf en geniepig persoon en u heeft voor iemand van 26 jaar al een bij zonder lelijk strafblad Er hoeft nu niets meer te gebeu ren of u wordt direkt in preventie ve hechtenis genomen " opperde de officier mr Pitlo die tegen ver dachte eveneens 6 weken eiste waarvan 4 voorwaardelijk ONVERWACHTE DODELIJKE SNEEUWSTOKM Een groot aantal Amerikaanse mi litaire vliegtuigen die deelnamen aan een grote oefening in de staat Montana is dinsdag door een ver blindende sneeuwstorm overvallen Over een groot gebied werden op verschillende plaatsen noodlandin gen gemaakt Ook zijn er twee toe stellen neergestort waarbtj vier per sonen om het leven kwamen Vier andere personen kwamen veilig neer twee met een parachute en twee overleefden een buiklanding De sneeuwstorm was niet door de weerkundige dienst gesignaleerd Extra kw ƒ 3,35 -ƒ 3.45 per kg gesl gew le kw ƒ 3,15-f 3.30 2e kw ƒ 2,85 ƒ 3,05 3e kw ƒ 2,60-ƒ2,80 vet te stieren f 2.90 -/ 3.20 worstkoeien ƒ 2,50 ƒ 2,65 vette kalveren le kw ƒ 2.80 -ƒ 3,15 per kg lev gew 2e kw ^ 2,40 ^ 2.70 3e kw f l.m-f 2.2 ^ nuch tere slaehtkalveren ƒ l.35-ƒl,65 si le kw ƒ 1,54-/1,59 2e kw ƒ 1,48 ƒ 1,52 vette schapen ƒ 65-fl00 per stuk vette lammeren ƒ 50 -ƒ 80 per stuk nuchtere slaehtkalveren ƒ 45 ƒ 75 FRriTVEn.ING BtINNIK Gemiddelde prijsnotering voor klasse I Jonathan 70-75 60 65-70 53 60 65 54 50-60 32 Goudreinette 75 85 45 65-75 37 55-65 24 Cox orange pinpin 70-75 87 65-70 87 60 65 71 55-60 59 50-55 30 Sterappel 65 75 54 55-65 48 50-55 18 Glorie v Holland 65 75 45 5-6 30 Notaris appel 7 80 43 65-75 42 55-65 36 Eng bellefleur 70-80 45 60-70 38 50 60 23 Cherry Cox 75-80 51 70-75 78 65-70 66 60-65 59 55-60 47 Gol den delicious 75-80 73 70-75 73 65 70 73 65-70 69 60-65 48 55-60 28 Zoete campagner 60-70 43 50-60 28 Dilkmanszoet 70-80 49 60-70 39 50 60 26 Legipont 65-70 86 55-65 74 45 55 36 Ponspeer 65-75 28 55-65 19 Com.tesse de Paris 65-75 53 55 6540 St Remy 65-75 28 55-65 20 Gieser Wildeman 60-70 41 50-60 37 Brederode 70-80 30 60-70 29 50 6028 IJsbouten 60-70 26 50-60 22 Al les per k.g Zuur blank kroet pluk ƒ 18,70 idem val ƒ 15,20 Rood zuur kroet ƒ 5 - Peren kroet ƒ 5,10 per 100 K.G VEILING HOUTEN Marktbericht van de exportveiling van woensdag 11 november van de veilingvereniging Houten en omstre ken Peren Comtesse de Paris A 52 61 BC 44-51 Appelen Goudreinette IA 43-56 2 A42 47 IBC 36-45 2BC 33-37 Jo nathan IA 61-69 2A 53-59 IBC 53 61 2BC 41-48 Lombarts Calville A 52-62 BC 44-69 Klumpkes A 41-44 BC 36-39 Golden Delicious A 71 - 79 BC 61-69 Brabantse Bellefleur A 42-49 BC 32-39 Zuur kroet ƒ 20 — per 100 kg Alle noteringen in cents per kg Ver Groenten - en Vruchtenveiling „ Utrecht en Omstreken " Utrecht 11 november Bospeen 10-32 Bloemkool 10-51 p St Knolselderie 8-40 Komkommers 8 62 Sla 3-14 Andijvie 7-18 p kg Gek bieten 40-46 Boerenkool 10-22 Groene kool 7-27 Rode kool 15 32 Prei 10-34 Sperziebonen 190 Snij bonen 60 190 Spinazie 7-48 Sprui ten 15 60 Spruiten export 56-66 Tomaten 20-75 Uien 10-34 Waspeen 10 34 Winterpeen 15-26 Witlof 14 145 Selderie 5-30 p bak Peterse lie 5 34 Blijf met Je poten van mijn handel af De ijzerzwaaier kreeg 5 weken waarvan 4 voorwaardelijk met 2 j proeftijd De eis tegen hem luidde 2 maanden onvoorwaardelijk Dochtermaatschappij gemeentebouwfonds in oprichting Bij de opening van de gewone alge mene vergadering van aandeelhouders van de N.V Bouwfonds Nederlandse Gemeenten heeft de president-com missaris prof mr A Kleijn burge meester van Meppel vandaag een rede gehouden waarin hij de brief van de minister van v.lkshuisvesting en bouwnijverheid aan de Tweede Kamer met betrekking tot de rijks subsidie voor de woningbouw be sprak Hij noemde de opheffing van de onzekerheid op dit punt verheu gend maar hii achtte het teleurstel lend dat in de praktijk de speciale subsidie voor de eigen woning onge veer gelijk is gebleven De president-commissaris deelde mee dat een dochtermaatschappij van het bouwfonds in oprichting is ter verzekering van het kredietrisico en dat er contacten zQn gelegd met de coöperatieve centrale raiffeisenbank te Utrecht 
UTRECHTSCH NIEU tot 20 woorden ƒ 2 — pe U0^p cu3n96t>oi||p Dames 2000 BONTJASJES kort en lang met 5 Jaar ga rantie reeds vanaf ƒ 2 p.w Geen Incasso betaling per giro Vraagt vrijblijvend be zoek met enorme collectie bU u thuis Geheimhouding gega randeerd Br no 1-5010 bur UN Te koop goed spelende RADIO 3 golflengten Prijs ƒ 35 Vleu tenseweg 101 Royale MIDDENSTANDSWO NïNG aan Jutfaseweg Bevat tende grote kamer en suite serre 4 grote slaapkamers m vaste wastafel douche Zon nige tuin etc In goede staat van onderhoud Voor minstens 5 personen Direct te aanvaar den behoudens toestemming Huisvestingbur Prijs ƒ 20.500 Te bevr makelaarskantoor Sijmons Dolata Tolsteegsingel 39 bis Utrecht Telef 25706 KEUKENSTOEL met stalen rug en poten ' In diverse kleuren Prima afgewerkt en < ft ^ l \ spotgoedkoop ' "¦ ' *» j EVORA A*damsestr w 391 Koekoekstraat 32 Burg Relgerstr 1 < JANSEN Hoofdstraat Veenendaal BRIXON HERENKLEDING is in de provincie Utrecht A C verkrijgbaar bij fli I ¦ Bij HANDELSONDERNEMING kan geplaatst worden een serieuze JONGEMAN i.b.v rijbewijs voor magazijn - en lichte kantoorwerkzaamheden Bij gebleken geschiktheid be staat de mogelijkheid opge leid te worden als vertegen woordiger Aanm Gramserweg 20 A Austerlitz INVENTUM Koninklijke Fabriek Inventum te Bilthoven vraagt STAMPERS BEDRIJFSPAND TE KOOP OF TE HUUR GEVRAAGD Onverschillig waar Brieven onder no 2-2562 aan het bureau U.N MEISJES EN JONGENS VOOR ENKELE FABRIEKSAFDELINGEN JONGELUI Zacht vleesplastic POPPEN Ingeplanteerd kam - en was baar haar 35 cm 11.95 nu 6.49 40 cm 12,95 nu 7.49 45 cm 16.95 nu 9.95 Idem paardestaart nu 11.95 50 cm 22.50 nu 14.95 Opvouwbare poppenwandel wagens van 14.95 nu 7.95 Poppenziekenhuis JACOBIJNESTRAAT met diploma L.T.S om in het kader van de BEMETEL te worden opgeleid tot PLAAT BANKWERKER Inlichtingen dagelijlts op de afdeling Personeelszaken en vrijdag 13 november a.s ' s avonds van 7.15-8.15 uur aan het kantoor Leyenseweg 101 Bilthoven HANDELSONDERNEMING zoekt voor de verkoop van haar elektrische huishoudelijke artikelen aan particulieren enige ervaren VERTEGENWOORDIGERS Ervaring bewijzen van ruime verkoop kracht en geschiktheid om met publiek te kunnen omgaan worden vereist Uitvoerige sollicitaties worden ingewacht onder no 2-2473 aan het bureau U.N WASMACHINES Bezoekt onze showroom aan de fabriek Oudegracht 196 tel 21666 Utrecht Wij hebben voor U snelwassers met zware wringer voorf 165 — van binnen en buiten wit geëmailleerd 1/4 p.k.E.M.I motor Wij maken div mach o.a Combi dubbel wandig langzame wassers agitator t 228 — Alle was machines 2 jaar garantie Service binnen het uur Ook opgemakkelijke betalingscondities MAAK korte metten met Uw brandend maagzuur Eén of twee Reunies - gesmolten op Uw tong ¦ en alle overtollig zuur [ is geneutraliseerd Weg pijn en nooit meer angst voor de gevolgen van een smakelijk maal Met Rennies achter de hand kunt U zonder zorgen alles eten • waarnaar een grage maag vraagt Komt de nood aan de man breekt zuurbrand uit met Rennies blust U afdoend in een wip onopvallend DUETZ Voorheuvel Zeist Vredenburg Utrecht HEIN VAN SCHUPPEN het nieuwe Douwe Egberts album verkrijgbaar bjj u^v Vfin keïier of na ontvangst van postwissei of giro Cno 13822 bU Douwe Egberts Utrecht Post bus 2076 Afd Reclame De kleurenfoto's die biJ het album behoren zijn verkrijgbaar voor 22S punten de merkwaardigste landen van de wereld De vele briljante kleurplaten en de meesterlijke beschrijving van Piet Bakker maken dit nieuwe albxim tot een bezit van blijvende waarde Engreland Land van tradities panorama van unieke landschappen historische grond sinds Kelten en Romeinen Het nieuwe Douwe Egberts album „ Groot Brittannië " voert XJ door een van DOUWE EGBERTS Koffie " Thee BEKEND MAATBEDRIJF biedt winterjassen regenjas sen combinaties en kostuums tegen gemakkelijke betaling aan Prijzen concurrerend zon der verhoginps Onberispelijke coupe en afwerking Vraagt coupeursbezoek Br no 1-5520 bur UN STEEK OVER NAAR ELISE op de Voorstraat bij de Neude Shetland rokken 19.75 tinne roy rokken 19,75 Mohair rok ken 29,75 terlenka rokken 24.75 wikkelrokken 19,75 We venit rokken 24,75 positie jacks 14.75 mousseline blouses 14 75 Draion blouses 18.75 Orlon an gora vesten 26,75 Draion ves ten 19.75 Bouclé vesten 22.75 Mohair vesten 29,75 - Italiaanse vesten 19.75 wollen vesten 13.75 Shetland pullovers 20,90 wollen twinsets 29.90 VRIJE TIJDSBESTEDING Een Spel voor de lange avonden is niet zo moeilijk te vinden Jumbo spelen hebben een rijke variatie en zijn bij ons in voor raad Allerlei andere spelen o.a voetbalspelen sjoelbak ken of trekbiliarts in diverse uitvoeringen Ook elektr trei nen e en Meccanodoos vor men een nuttige en mooie vrije tijdsbesteding Utrechts grootste speelgoedmagazijn fa Serre Leidseveer 47-49 telef 10429 Utrecht MOTORACCU'S Gloednieuw volle garantie 20-30 '^ korting op offic prijzen Amerik imp olie 80 per liter Vetten zeer concurrerend Imp Stichts On derdelen magazijn Biltstraat 43 telef 24785 Utrecht Uw haard OMGEBOUWD tot oliestook U wilt dit zien U kunt dit zien Dagelijks bran dend te zien Kachelsmederll V d Ham Vrouwjuttenstraat 19 10 jaar schriftelijke garan tie Brandstofbesparing gega randeerd 25 % SCHUTMPL>iSTIC warmtepla ten in alle maten fietstassen kam peertassen nieuwe dtkkle den gebruikte dekkleden f S per vierkante meter fletsaf dekzeiltjes - Winterprijzen 6 pers tenten van f 135 voor / 95 nieuw Van Brpemen-Water borg Vredenburg 64 Tel 14784 - 26695 BONTMANTELS nu voor zo merprijzen Aangeb door be kende speciaalzaak Betaling prettig te regelen Zonder aan betaling en rente Dit kan al leen in de zomermaanden Mo dellen 1959 en t9fi0 Gratis be waring tot najaar Br oo 1 5564 bur UN TRAININGSPAKKEN In iedere kleurcombinatie en model ver krljgbafr Enorme sortering voor groot en klein Henk Temming St Jacobsstraat 63 Utrecht Telef 25771 TELEVISIE Wij hebben regel matig occasions voor zeer aantrekkelijke prijzen Philips Erres Graetz etc Radio Len sink Nieuwe Daalstraat 29 tel 19774 b g g 22082 BLOEMBAKKEN Met onze bloembakken maakt u op uw vensterbank of balkon * n tutn Ze zijn waterdicht en weerbe stendig Uboka Nieuwe Kade 22 telef 17517 Nyion en metalen STEUNZO LEN worden door ons In eigen Instrumentmakertl vervaardigd volgens uw voeten ztin uttersi licht In gewicht en worden aanbevolen door H H dokto ren Orthopedisch bedrijf vooi voetrorrectie Fa J Cornells sen Hamburgerstraat 8 Utr Telef 13592 SUSKE en ökémsSijénii Hier ben Ik ' Hello folks RENNIES tegen brandend maagzuur ^^ öi ^ 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 12 november 1959 - 67e jaargarig no T66 23 GEWELDIGE SORTERING I Merk Hoorden o.a Brandaris - Linco Becking - Bongers I Beckers - Jaarsma Etna Ook hebben wij de nieuwste KOLEN I CONVECTORS in de modernste I kleuren en grote capaciteiten Oliestook Haarden I in merken Tarakan - Davonette Fobrux - Faber Jaarsma etc I ETNA VULKACHELS ƒ 72.00 I in zwart of grijs geëmailleerd PETR KACHELS I in merken Aladin - Haller Clarus I Al onze artikelen worden volledig gegarandeerd HEISEN's Haardenhuis NIJMAN BULLETIN — Uit onze Huis aan Huis editie zware wollen dekens reeds v.a ƒ 24.95 tot 20 nov Bij elke wol len deken een molton deken gartis Textielhuis Nijman Utrecht N.V Croeselaan 163 telef 34687 NIJMAN BULLETIN — UU onze Huis aan Huis editie Alles kan bij Nijman Pracht merk-bedstel Anti Reuma win terkant 15 Jaar garantie 1 pers ƒ 98 2-pers ƒ 137 Gratis ƒ 20 én een matrasdek NIJMAN BULLETIN — Uit onze Huis aan Huis editie Dubbeldikke grasllnnen la kens 1 pers f 7.95 2-pers ƒ 8.95 tot 20 nov bij elk laken een sloop gratis NIJMAN BULLETIN — Uit onze Huis aan Huis editie Terlenka-kostuums plooihou dend en sterker dan wol v.a ƒ 113.25 Tot 20 nov Bij elke kostuum een overhemd gratis NIJMAN BULLETIN — Uit onze Huis aan Huis editie Flausch-Mohair mantels Zeer apart en extra voordelig v.a ƒ 87.50 tot 20 nov Een paar ny lons gratis TELEVISIE Speciale aanbie dingen van klasse-apparaten Uitsluitend met originele ga rantie Daarom geen eigen im port Serie 1960 43 cm vanaf f 680 53 cm vanaf ƒ 898 Voor delige financiering Elke avond demonstratie Diverse occa sions radio en bandrecorders Enkele televisie-demonstratie apparaten tegen aantrekke lijke prijzen Service uit eigen werkplaats ook ' s avonds Speciaalzaak Succes Marnix laan 45 telef 23029 Utrecht Levering door de gehele pro vincie Goed onderhouden WOON HUIZEN tot een bedrag van ƒ 60.000 voor belegging Van particulier Br no 1-5528 bur UN of telef 31231 Alleen gevestigd Cath Singel 18 F t.o hoofdbureau van politie Burg Reigerstr 33 tel 10118-25323 Utrecht Modern BANKSTEL royale 3 zitsbank 2 clubs prima bekle ding schuimplastic stoffering 15 jaar garantie Tijdelijk van ƒ 735 nu ƒ 395 Voorstraat 37 Koekoekstraat 26 Utrecht ¦ Enkele GARAGE aan Tolsteeg plantsoen Huur vanaf ƒ 22.50 per mnd Te bevr makelaars kantoor Sijmons Dolata Tol steegsingel 39 bis telef 25706 Een lichtgrijze KINDERWA GEN in goede staat Prijs ƒ 35 Een baby-reiswieg opvouw ^ baar kleur wit Prijs ƒ 10 Dickenslaan 10 Oog in AI MOTORFIETSEN te koop ge vraagd zowel loop als sloop Riouwstraat 83 Enige jonge HENNEN 5V2 mnd oud tegen de leg Kerm Elco niustraat 28 LIVANBEDDEN 21.50 tutmel bedden 29,50 stapelbedden 52.50 onderschuifbedden 34.50 wolmatrassen 14.50 binnenve ring 44.50 schuimplastic 28,50 kindermatrassen 6.50 deken tjes 4,50 Rechtstreeks Matras senfabriek Lange Lauwerstr 46 Utrecht STALEN KASTEN tn prijzen 12.50 25 45 75 Geerts Grut tersdijk 23 telef 29304 Een in goede staat zijnde witte KINDERWAGEN m matrasje Agnes van Leeuwenbergstraat 18 Tuinwijk AUTOVERHUUR BRILJANT,Briljantlaan 7 Hoograven.Nieuwe Volkswagens zonderchauffeur ^ 11 risk verz Telef 29410 b.g.g 29417 Huur voor uw teestjes onze gezellig ingerichte KELDER aan de Oude Gracht Piano en versterker aanwezig Steenweg 15 Utrecht Tel ef 21313 VOLKSWAGEN Opel Consul Chevrolet V.W busJe Vanaf ƒ 15 per dag All-risk verze kerd Garage Vitesse Vosse gatselaan 32 tele f 12959 LUXE AUTO'S nieuw mate riaal 14 et per Rm inclusief benzine Chevrolet bestelauto's 20 et per km Lington's Auto verhuurbedrijf Loeff Berch makerstraat 11 telef 10855 en 61320 Uw fiets veilig bewaard RIJ WIELSTALLING en verhuur van hulpmotoren snelle en correcte bediening Rijwiel stalling D v Asselt Jansveld 17 Utrecht LEITZ mier met kruistafel en olie-emersie te koop Prijs ƒ 400 B Ivarson Potgieter straat 24 bis TELEVISIE radio bandrecor ders enz Geen zorg voor aan betaling Th van der Bok Ja cob van Lennepkade 48-1 tel 020 - 188159 Amsterdam MET GARANTIE Stoelkusens per stel f 24,50 ronde tafelkle den ƒ 8,90 tafelkleden ƒ 3.90 gordijnrail compleet ƒ 0.90 ombouwen ƒ 9,95 tuimelledi kanten ƒ 32,50 - zware wollen dekens ƒ 11,95 2-pers ƒ 13.90 zuiver wollen merkdekens ƒ 24,50 Alleen Oude Gracht 10 Nogmaals 150 MERKPANTA LONS zuiver kamgaren voor de halve prijs ƒ 44.50 nu voor ƒ 22.25 Dias Biltstraat 32 STOELBEKLEDING ƒ 3,95 coupons vloerbedekking ƒ 1 kamertapijt 3 bij 4 ƒ 42,50 huis kamerkarpetten ƒ 59,50 salon karpetten ƒ 17,50 traplopers ƒ 1,35 moderne gordijnstof ƒ 1,99 vitrage ƒ 0,83 keuken bontval ƒ 0,75 Alleen Oude Gracht 10 Voor de DIKBUIKEN Heren pantalons tot 135 cm in de band Terlenka kwaliteit met rood etiket vanaf ƒ 28.50 Dias Biltstraat 32 Aangeb aan nette heer mooie zit - of gestoff KAMER met str water en stookgelegenh Br no 1-5463 bur UN Speciale aanbieding Qalijn loos KORSET 2e keus halve prijs ƒ 14.50 Fa Schaper Oude Gracht 322 Utrecht MARKLIN ELEKTR TREINEN dit Jaar loo jaar een merk met grote reputatie nog steeds het summum van precisiewerk en fijntechniek Onbeperkte le vensduur bij normaal onder houd Prijs zeer billijk Goed koopste complete baanset z tr f 43.50 Alles met vastge stelde prijzen Uitgebreide ca talogus verkrijgbaar Alles in voorraad Daverende nou veauté's dit jaar Utrechts grootste speelgoedspeciaalzaak fa Serre Mërklindealer Leid seveer 47 49 Utrecht Telef 10429 Aangeb ruime gem KAMER met v,w gasje en stookgel omgeving Museumbrug ƒ 75 per mnd Br no 1-5464 bur UN ^_____ Te huur aangeb centrum Bilt hoven dicht bij het station en bushalte een grote gestoff of gedeeltelijk gemeub ZITKA MER en kleinere slaapkamer parterre met vaste wastafel stookgelegenheid gebruik v keuken en douche Tegen 1 jan of eerder Liefst dame b.b.h.h Br no 1-5493 bur UN SPECIALE AANBIEDING Enkele demonstratie - TELEVISIE TOESTELLEN met garantie van f 765 — voor f 565 Een keuze tot en met bij RADIO MAIGRET Schoutenstr 14 iel 24413 1 Mariaplaats 49 tel 29278 I Eigen financiering I Aangeb ZIT SLAAPKAMERmet warme maaltijd echtpaarz.k geen bezwaar Lange Lau-w erstraat 54 bis ^^_^ Te huur gezellig gemeub ZIT SLAAPKAMER str water 1 kast straatkant Burg Reiger st raat 58 bis telef 20015 Te huur aangeb een grote en een kleine ZOLDERKAMER voor of heer alleen Br no 1-5532 bur UN FORD CONSUL ' 53 in zeer goede staat uit - en inwendig als nieuw Spotprijs ƒ 1800 Kan gefinancierd worden Rijnlaan 186 telef 23835 16 mm GELUIDSPILMVOOR STELLINGEN voor alle gele genheden 16 mm geluidsfilm verhuur Lijsten op aanvrage Film Office Biltstraat 79 Utr Telef 15797 BABYPIANO notenhout te koop aangeb Vraagprijs ƒ 850 H Frederikse Abr Bloemaert straat 6 Utrecht Zie ook pagina 14 MOTOR merk Sparta 125 cc in prima staat Te bevr Her taer Grietstraat 10 bis ' s av na 7.30 uur De nieuwe wereld Aangeb FORD VEDETTE ' 50 in uitstekende staat geen olie verbruik nieuwe motor 30.000 km nieuwe banden met ra dio kachel etc Benzinever bruik 1 10 Bevr Bilthoven K 3402 - 3364 Wegens overcompleet Davo HAARD capaciteit 10.000 cal geschikt voor kleine brandstof Gegarandeerd zonder gebreken ƒ 75 Transwijk Egginklaan 42 Kanaleneiland Voor de St.-Nicolaas kunnen wij u aanbieden nieuwe hand naaimachines ƒ 195 elektr met verlichting ƒ 250 in moderne salonkast ƒ 295 zig-zag elektr NAAIMACHINES vanaf ƒ 325 Tevens alle bekende merken en reparatie inrichting G A Witjens Herenweg 33 Utr Telef 23968 Te koop aangeb HAARDKA CHEL ƒ 50 Na 6 uur Ganzen hoeflaan 1 achter Schaakwijk Te koop zwarte moderne KIN DERWAGEN Engels met af neembare bak Prijs billijk Te bevr ABC straat 14 jongens ze hebben al drie van onze mensen gedood — Wie — wie zijnhet " vraagt Presto geschrokken en alle kleur trekt weg uit zijn gezicht.„O jij kent ze toch niet behalve Tim Tyler Die andere twee zijn eenzekere Aram en Agua " „ Je liegt " gilt de jongen fel dat kan nietwaar zijn ' Aram en Agua zijn niet — Dan holt hij huilend weg terwijlWilliams hem verbluft nastaart Als een half uur later het anker gelichtwordt bemerkt niemand dat de scheepsjongen Presto zich vanuit hetachterschip aan een touw in zee laat zakken De Texas'Rdkkers KLEINTJES tot 20 woorden ƒ 2 — elk woord meer ƒ 0.10 | N U0op cu3ii96l>oci«n Dames 2000 BONTJASJES kort en lang met 5 jaar ga rantie reeds vanaf ƒ 2 p.w Geen Incasso betaling per giro Vraagt vrijblijvend be zoek met enorme collectie bu u ttiuis Geheimhouding gega randeerd Br no 1-5010 bur UN WAAR VOOR UW GELD Vooi moderne en klassieke ronde en rechthoekige eetkamertaf eis met bijpassende stoelen fa brieksprijzen Mooie dressoirs theemeubels haardfauteulls schrijfbureaus tafels stoelen kasten i en 2-pers divan - op klap en wentelbedden Hang legkasten opbergkastjes kap stokken divans Zeer vee meubelkoopjes uit prima in boedels voor aantrekkelijke prijzen Meubelopslag Gebouw de Zon Pieterskerkhof 21 te 23068 Verkoop Inkoop Rullen Te koop goed spelende RADIO S golflengten Prijs ƒ 35 Vleu tenseweg 101 Royale MIDDENSTANDSWO NING aan Jutfaseweg Bevat tende grote kamer en suite serre 4 grote slaapkamers m vaste wastafel douche Zon nige tuin etc In goede staat van onderhoud Voor minstens 5 personen Direct te aanvaar den behoudens toestemming Huisvestingbur Prijs ƒ 20.500 Te bevr makelaarskantoor Sijmons Dolata Tolsteegsingel 39 bis Utrecht Telef 25706 Te koop FIAT 600 1956 Gene gen motor of scooter in te rui len Oude Postweg 7 d Auster - litz SINGER zig-zag in salonkasl Telef 11043 PIANO in prima staat merk Hilbert Rob Schumannstraat 46 Oog in Al Te koop PEUGEOT 403 1958 7 è 8 personen Ook te gebrui ken als stationcar Tel 29915 ^^¦¦^¦^•^¦^•¦^-^ KEUKENSTOEL Te koop ruim 600 DAKPAN NEN verbeterde Noord-Hol landse z.g.a n en 2 linnenkas ten w.o een mahoniehouten W V Keulen Dorpsweg 70 Maartensdijk met stalen rug en poten In diverse kleuren Prima afgewerkt en < ^ ¦ tE ' spotgoedkoop I fci l«l _ EVORA A'damsestr w 391 Koekoekstraat 32 Burg Retgerstr 19 KOLENKISTEN verpakkings kisten verhuiskisten boeken kisten Wegens plaatsgebrek grote partij 4000 stuks van f 3 voor ƒ 1.25 Van Breemen Wa-terborg Vredenburg 64 telef 14784 - 26695 PLOEOSTOFFEN Chintz ga lons bandfluweel draad vor men Moderne verantwoorde verlichting overtrekken lam pekappen De Duif " LUn markt 38 Utrecht Telef 17050 BEKEND MAATBEDRIJF biedt winterjassen regenjas sen combinaties en kostuums tegen gemakkelijke betaling aan Prijzen concurrerend zon der verhoging Onberispelijke coupe en afwerking Vraagt cnupeursbezoek Br no 1-5520 bur UN SPECIALE AANBIEDING SALONKAST met 10 platenwisselaar thans slechts ƒ 198 — Een keuze tot en met bij RADIO MAIGREt Schoutenstr 14 tel 2M13 Mariaplaats 49 tel 29278 Eigen financiering STEEK OVER NAAR ELISE np de Voorstraat bij de Neude Shetland rokken 19.75 tinne roy rokken 19.75 Mohair rok ken 29.75 terlenka rokken 4.7,ï wikkelrokken 19,75 We venit rokken 24,75 positie Jacks 14.75 mousseline blouses 14 75 Draion blouses 18.75 Orion an gora vesten 26.75 Draion ves ten 19.75 Bouclé vesten 22.75 ^ Tohair vesten 29.75 - Italiaanse ve'^ten 19.75 wollen vesten 13.7Ö Shetland pullovers 20.90 wollen twinsets 29.90 VRIJE TIJDSBESTEDING Een spel voor de lange avonden is niet zo moeilijk te vinden Jumbo spelen hebben een rijke variatie en zijn bij ons in voor raad Allerlei andere spelen o.a voetbalspelen sjoelbak ken of trekbiljarts in diverse uitvoeringen Ook elektr trei nen e en Meccanodoos vor men een nuttige en mooie vrije tijdsbesteding Utrechts grootste speelgoedmagazijn fa Serre Leidseveer 47-49 telef 10429 Utrecht TRAPBEKLEDtNG met lino leum Praktisch onverslljtbaar neen onderhnud Voorkant af 5e7et met plastic strtppen VloerenbedrUf Broer Kwartel straat 29 telef I78IJ Wasmachlnefabrlek heeft en kele gloednieuwe WASMACHI NES met lichte emalUebescha dialnfi van t 215 voor f 1.1S Centrifuges va f 150 volleO garantie Aaent Jullanawes 43 Hnograven tel 15773 MOTORACCU'S Gloednieuw volle garantie 20-30 % korting op offic prijzen Amerik imp olie 80 per liter Vetten zeer concurrerend Imp Stichts On derdelen magazijn Biltstraat 43 telef 24785 Utrecht Te koop wegens vertrek dub belbeds BREIMACHINE als nieuw Br no 1-5S26 bur UN Uw haard OMGEBOUWD tot oliestook U wilt dit zien U kunt dit zien Dagelijks bran dend te zien Kachelsmederi ' V d Ham Vrouwjuttenstraat 19 10 jaar schriftelijke garan tie BrandstofbesparJng gega randeerd 25 % Te koop aangeb van particu lier aan particulier een RE NAULT 4 ' 49 in goede staat met 4 z,g,a,n banden en ver warming Voor f 800 Na 18 u Vechtplantsoen 288 DAMESROKJES è ƒ 1 per w Bij J H Verkerk Schouten straat 5 bij de Neude SCHUIMPLP STIC warmtepla ten in alle maten fietstassen kampeertassen nieuwe dekkle den gebruikte dekkleden f 3 per vierkante meter fletssf dekzeiltjes Winterprijzen R pers tenten van f 135 voor / 95 nieuw Van Breemen-Water borg Vredenburg 64 Te 14784 - 26695 Te koop GELEGENHEIDS HOED parelgrijs tule één maal gedragen Te bevragen Utrechfseweg 34G De Bilt Vrijdag en zaterdag DAMESMANTELS Pracht sor tering ƒ 3 per week Bij J H Verkerl ^ Schoutenstraat 5 bij de Neude BONTMANTELS nu voor zo merprijzen Aangeb door be kende speciaalzaak Betaling prettig te regelen Zonder aan betaling en rente Dit kan al leen In de zomermaanden Mo dellen 1959 en 1960 Gratis be waring tot najaar Br no 1-5564 bur UN Een pitrieten WIEG als nieuw met moderne geelgeruite be kleding incl matrasje Prijs f 45 Turquois 97 Telef 17351 TRATNTNGKPAKKEN tn ledere kleurcombinatie en model ver krijgbarr Enorme sortering voor groot en klein Henk Temming St Jacobsstraat 63 Utrecht Telef 2.5771 HAARD in goede staat aange boden Tussen 12,30-1,30 en 6 7,30 uur Marnixlaan 15-11 Wegens overcompleet Etna SIERSALAMANDEK m vloer plaat z,g,a,n Ideaal voor ka merbewoner Petemoederslaan 6 bis a TELEVISIE Wij hebben regel matig occasions voor zeer aantrekkelijke prijzen Phittps Erres Graetz etc Radio Len sink Nieuwe Daalstraat 29 tel 19774 b g g 22082 DAMESMANTEL geheel met teddy gevoerd en damesman tel % lengte beide maat 42 Na 6 uur Thomas a Kempis weg 11 BOXER 6 mnd teef Houtstr 7 BLOEMBAKKEN Met onze bloembakken maakt u op uw vensterbank of balkon ' n tuin Ze zijn waterdicht en weerbe stendig Uboka Nieuwe Kade 22 telef 17517 Lange zwarte BONTJAS In zeer goede staat Prijs billijk V d Goesstraat 5 SCHRIJFBUREAU 75x145 2 pers ombouw ' s Avonds van 5 tot 7.30 uur Mulderstraat 31 Nyron en metalen STEUNZO LEN worden door ons In eigen InstrumentmokerW vervaardigd volgens uw vot-ien ^(^ n ulter * licht In gewicht en worder aanbevolen door H H dokro ren Orthopedisch bedriif vooi voetcnrrectie Fa J CorneUs sen Hambureerslraat 8 Utr Telef 1.^592 SVSKE en WÏSKE # JAAB bekend om prima kwaliteit BOJAAR bekend om prima kwaliteit LONDON start met fantastische lage prijzen KOSTUUMS WINTERJASSEN London levert lichtgewichtwarmte van SPORTCOLBERTS Zoals U ze graag draagt van London's prachtstoffen in deactuele modelijn,vanaf 89.50 112 - 129 - enz OOK TOOR KORPVLENTE HEREN Brons-groene ruit en streepdessins f75 - Kameelhaar-bewerking vanaf f 39.50 49.50,65 - 78 - 110 - enz kwaliteitsstoffenreeds vanaf f 29.50 39.75 45 - De allerbeste Harris tweed f 69.75 Al onze kleding met 2 jaar garantie Unl L ELISABETHSTRAAT 36 - UTRECHT Schuin t.o Hotel Noord-Brabant GEEN FILIALEN Spaarzegels worden aangenomen LONDON POSTZEGEL VERZAMELING en enige oude of antieke voor werpen te koop gevr Adres Graven Banonkelstraat 343 Den Haag T.V en RADIOTOESTELLEN wisselaars accordeons naai machines verrekijkers brom fietsen en rijwielen Moet in prima staat zijn R Kooistra Oude Gracht 362 telef 17427 Slagerij R de Ruiter Voorstr 82 Utrecht Telef 12250 Voor uw HOND EN POES alles verkrijgbaar pens long hart uier dogmeat kalfskrabbetjes 60 et per kg HUISKAMERAMEUBLEMENT ƒ 135 vloerkleed eiken huis orgel 2 fauteuils 4 stoelen kloostertafel eiken kast thee meubel uitschuiftafel dres soir ƒ 25 Zuiderzeestraat 28 Rivierenwijk Ruilt uw oude fiets in Sim plex SPORTRIJWIELEN voor ƒ 149,25 compleet Gem beta ling 1 Jaar goede Simplex ga rantie Gratis servicebeurten Broer Lijnmarkt 24 KEUKENTAFELS keukenstoc len kasten kinderstoelen voor degelijk en modern keu kenmeubilair is nog steeds uw adres „* t Timmerhuys " afde ling Houtwaren Rozenstraat 17 en Gansstraat 40 FOTOTOESTEL en blitzlamp Italiaans 6 pers eetservies en bijbeh vruchtenbordjes Maastrichts porselein crème z.g.a.n 6 deIig gebakste nieuw Tsjechisch porselein Djocja zilveren taartschep nieuw elektr scheerapparaat z.g.a.n strijkijzer met snoer In goede staat wollen heren pantalon maat 50-52 in goede staat grammofoonplaten 78 en 45 toeren Spaans-Ned woor denboek splinternieuw Te gen elk aann bod Werner Helmichstraat 81 Utrecht Het liefst na 5 uur Kom over de brug voor ' n dot van ' n hoedje 5.»5-7.»5.9.»5 11.95 Model - en bruidshoeden ONBEPERKTE KEUZE AUTO wegens bijzondere om standigheden ter overname prachtige in eerste klas staat Morris Minor " auto uiterst zuinig in gebruik lederen be kleding verwarming ruitver warming enz Kleur zacht grijs groen tegen de bijzondere prijs van ƒ 1750 Egelinglaan 18 Zeist te itWDir « onsebodeiü Lorfé OUDEGRACHT 130 + 132 VERPLEGINGSARTI KELEN Vraagt gratis prijslijst in ge sloten blanco couvert Ge heimhouding verzekerd " Im port-Avéé postbus 210 En schede Wegens vertrek te koop aan geboden HUISKAMER plus kloostertafel 2 pers bed en 2 nachtkastjes en matras Te be vragen Merwedekade 193 bis Overcompleet 4-pits GASFOR NUIS ƒ 40 olievergasser Cla rus elektr shaver dameshor loge klemband in zeer goede conditie Staringstraat 10 bij Vleutenseweg na 7 uur OCCASION Wiliysi bouwjr 1956 slechts 68000 km gelopen als nieuw Kan event worden gefinancierd Vaste prijs ƒ 3250 Br no 1-5471 bur UN Wie BANKSTELLEN Expo met wollen bekleding ƒ 279 Irene met wollen moqiiette ƒ 335 Karin met wollen bekleding ƒ 395 Romeo met wollen mo quette ƒ 475 Tanja met wol len moquette ƒ 450 Riet Meu belmagazijn Schoutenstraat 4 3^'lsoo9 g«w«(U>c|d ^ Nieuwe VOLKSWAGENS met radio en verwarming All-risk verzekerd 16 et per km tncl benzine Voorns Autoverhuur bedrijf Oude Gracht 65 telef 19907 2 - of 3-KAMERFLAT event woonhuis waarvan etage be schikbaar is Utrecht of om streken Br no 1-5490 bur UN DE STICHTING S.O.V KANTINES Welka HANDZETTER wil in onze zeer moder ne drukkerij komen wer ken Zeer gevarieerd werk prettige sfeer bomilo vraagt voor haar kantines te Utrecht Van emigranten te koop da mesrijwiel ƒ 10 prima haard / 30 2-pers opklapbed ƒ 25 3-gaats kookkachel ƒ 25 motor JLO voor bakfiets ƒ 35 " twee 1 pers nieuwe Eng ledikanten ƒ 20 per stuk 2-pers Engels LEDIKANT ƒ 20 klein Sala manderkacheltje ƒ 10 Kers hoflaan 23 telef 40883 " Een Welsh - of FOXTERRIER teefje te koop gevr Goed te huis gegarandeerd Liefst niet jonger dan 6 maanden Telef 20758 Utrecht een vri kantinebediende Te koop gevr KOLENHAARD In prima staat Grote capaci teit Br no 1-5500 bur UN werktijden maandag t.m vrijdag ' s avonds van 20.00 uur tot 0.30 uur S BUDDE WONING met vrije vestiging in Utrecht Zeist geen flat ƒ 20.00 Otot ƒ 30.000 Br met uitv inl no 1-5541 bur UN TAFELS ronde vanaf ƒ 55 ovaal met tuimelblad ƒ 95 sa lontafels f 27.50 ƒ 37,50 ƒ 45 ƒ 47,50 TV-tafels met draai baar bovenblad en een onder blad ƒ 45 Riet Meubelmagazijn Schoutenstraat 4 Drukki erij Bilderdiikstraat 78 Utrecht Telefoon 30068 33939 Speciale weekend aanbieding Runderlappen vanaf 1.65 rib lappen 2,00 en 2.38 lamslappen 1.59 1.80 2.10 lamsbout met been 1.80 zonder been 2.20 karbonades vanaf 1.69 kalfs lappen en stukjes 2,10 kalfs fricandeau 2,50 alles per 500 gram Biefstuk 70 et per 100 gr Biefstuk haas 0.80 per 100 gr Extra mals en lekker Alleen bij Slagerij R DE RUITER Voorstraat 82 Utrecht Telef 12250 Gegadigden dienen een ver klaring te tekenen dat zij zich gedurende het dienst verband zullen onthouden van het gebruik van alcoho lica CENTRIFUGES Van fabri kant direct naar gebruiker 2800 toeren met voetrem ƒ 149 2 jaar garantie ook gemakke lijke betaling Fred Hendrik straat 17 telef 17548 Te koop prachtige 3 - of 4 KA-MERFLAT aan de Burg Nor bruislaan Leeg te aanvaar den ƒ 19.000 Ook event met z.g.a.n meubilering te koop Br no 1-5494 bur UN Schr soil aan Stichting S.O.V Kantines Hierony musplantsoen 12 Utrecht Z.g.a.n ACCORDEON 80 bas merk Marinucci tegen zeer billijke prijs Tevens een kin derledikantje met matrasje Te bevr Dr Letteplein 5 De Bilt Duitse kruissnarige PIANO merk Stephan Hain ƒ 550 Nieuwe ski's en skibroek ƒ 60 Goedestraat 67 RESTANTEN heren winter - en tweedjassen zeer dure kwali teiten normaal veel duurder nu ƒ 65 Dias Biltstraat 32 Te huur AUTO'S zonder chauf feur all risk verzekerd vanaf 18 et per km Autoverhuur bedrijf De Bruyn Gildstraat 91 a telef 16900 b,g.g 22463 Welke grosster of winkelier heeft ongeregeld of partij GOEDEREN te koop voor een marktkoopman standwerker onverschillig wat Br no 1-5599 bur UN BERGMEUBELS ƒ 125 ƒ 135 ƒ 145 ƒ 169 ƒ 195 ƒ 225 dres soirs ƒ 95 ƒ 127 ƒ 145 ƒ 155 ƒ 165 ƒ 195 Riet Meubelma gazijn Schoutenstraat 14 ARAM MEUBELEN moet u niet in de eerste plaats naar de prijs be oordelen Het moet mooi zijn naar uw smaak maar vooral ook degelijk en sterk Andere zijn uw koopjes peperduur U kunt Ie kwaliteits-meubelen kiezen bij De Swart en dan de betaling zó regelen dat u het er niet moeilijk door hebt U kunt dan kwaliteitsgoed ko pen dat langer mooi en goed blijft De Swart N.V Oude Gracht 293 Te koop groot Fridor RADTO TOESTEL 4 golflengten en aansluiting voor pick-up enz Croesestraat l bis na 7 uur trekbel Zeer lieve PEKINEESJEs ^ e koop verschillende leefttfd Telef 19765 Groen van Prin stererstraat 2 a Utrecht DE BOM BARST Binnen 3 dagen in uw bezit T.v vanaf ƒ 5 p week radio vanaf ƒ 2.50 per week bandrecorder vanaf ƒ 3 per week wasmachine v.a ƒ 2.50 per week meubelen v.a ƒ 3.50 per week moderne bankstellen ƒ 4 per week gas fornuizen ƒ 2.50 per week Schrijven aan firma Heran Amsterd straatweg 34 VOOR DE SOEP schenkels runderpoten varkenspoten krabbetjes varkensstaarten zwoerd ossestaarten koppen harten en tongen E;:tra lage prijzen Slagerij R de Ruiter Voorstraat 82 Utrecht Telef 12250 39 De sloepen komen terug " zegt Presto die aan de verschansing van een der schepen naast Jones zijn nieuwe leermeester de kustlijn in kaart tracht te brengen „ Let jij nu maar op je kaart " berispt Jones hem Mischien lichten we vanavond alweer het anker en dan moeten we deze baai in kaart gebracht hebben " „ Daar zijn jullie dan al te laat mee " bromt kapitein Williams die juist uit de sloep langs de touwladder aan boord klimt We gaan direct onder zeil Het stikt hier van de inboorlingen En het zijn geen lieve öliémsSijéniii Hier ben ik ' Hello folks Je élite me onder de mim.en iodtt / ster alleen op de grond ' Miss mdm halfdood en yer zorgde mtiHuist toen ilKranten

Ga naar