Utrechts Nieuwsblad zaterdag 7 november 1959

OPLAGE 54.000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Bureau Drift 23 — Utrecht Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Ab.prijzen f 7.55 p kw 59 c p w Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis ZATERDAG 7 NOVEMBER 1959 67e JAARGANG No 162 Verschijnt dagelijks Hoofdredacteur mr J W Niessink Telegram-adres Nieuwsblad Telefoon 1643 1 7 Ujnen Giro 154949 • WESTELIJK VOOROVERLEQf Spaak pleit vergeefs voor kleine staten Afwijzende reactie in Bonn en Londen iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiifiiifiiiiimiiiiiiii Bij duivenschieten Hoofdagent door ongeluk met buks omgekomen Om zes uur vrijdagavond hebben buurtbewoners In een steegje aan het Lage Der A te Groningen het stoffelijk overschot gevonden van de 40 jarlge hoofdagent van politie J F Filon De agent moet door een ongeluk met de vunrbnkg waarmede hQ een dienstopdracht vervulde om het leven zijn gekomen De heer J P was naast een graanpak huis bezig met het afschieten van wilde duiven die in deze omgeving leven van gemorste granen en zeer veel overlast bezorgen Op gezette tijden worden deze dieren neerge schoten een taak die de politie dienst „ bijzondere wetten " waarbij de hoofdagent diende op zich pleegt te nemen Bij sectie is gebleken dat een kogel de agent in het hoofd moet zijn ge drongen bij het opbergen van de buks in de tas De hoofdagent was gehuwd en had drie kinderen Hij stond bekend als een der scherpschutters zeer be kwaam in de wapenhandel Een vuurbuks is het kleinste kaliber vuurwapen Het wordt speciaal ge bruikt voor de jacht op vogels en klein wild Van onze oorrespondent te Bonn De secretaris-generaal van de NATO de Belg Spaak ver toefde gisteren in de Westduitse hoofdstad waar hij gedurende enige uren een gesprek voerde met de Westduitse minister van buitenlandse zaken Von Brentano Spaak poogde te Bonn zoals hij enige dagen geleden dit te Londen heeft gedaan en zoals h\j dezer dagen te Parqs opnieuw zal doen aanhang voor z\jn idee te vinden om de kleine NATO-landen in te schakelen bq het Westelvjk vooroverleg over de top-conferentie met Chroesj tsjef Noch in Londen noch in Bonn zou Spaak succes hebben gehad met zgn stappen Spaaks oificiëls missie te Bonn was i ^ om te spieken Over „ een verbetering van de samenwerking in de NATO " maai in diplomatieke kringen in de Westduitse hoofdstad verborg men gisteravond niet dat de Belg een bartsiochlelijk pleidooi had gehouden voor de kleine NATO-leden als Ne derland België Denemarken Noor wegen e.a Hij meent dat het in het kader van de NATO bepaald noodzake lijk is om deze kleine landen in te schakelen waar het uitstippe len van de Westeiyke gedragslijn voor de a.s topconiereritie Eisen hower-De Gaulle Mac Millan Chroesjtsjel betreft Het gaat hierbij ten slotte aldus Spaaks ideeën om belangen die de gehele NATO aangaan niet slechts militair maar zeker ook zuiver op het politieke vlak De NATO kan z.i verdiept worden en in betekenis toe nemen wanneer van Britse Ameri kaanse Franse en Westduitse zijde bereidheid wordt getoond om het ge hele Atlantische bondgenootschap in te schakelen in het vooroverleg Hiraalaja-^expeditie in Nepal vermist Vonden 32 man dood in sneeuw In de Nepalese hoofdstad Katmandoe vreest imn dat een hele Himalaja expeditie van drie Japanners en 29 Sherpa's dragers en een Nepalese ver bindingsofficier bij een beklim - Bonn wil Chroesjtsjef niet inviteren Van onze-correspondent te ' Bonn ' - i - Geheel In het kader van de hnidige wantrouwende Westduitse houding te genover de Sovjet-Unle maakte men gisteravond vrfldagl te Bonn dnide lijk niets te voelen voor een gesprek ia het voorjaar tassen de Russische minister-president CHroesjtsjet en bondskanselier Adenaner Maar te Bonn zi*t men geen drin gende zaken die er op wijzen dat een dergelijk gesprek nodig of ge wenst geacht moet worden Eerder wantrouwt men Chroesjtsjefs reis diplomatie waarvan men gelooft dat zij neerkomt op een poging tot het zaaien van onrust in de Weste lijke gelederen Daarnaast zoals uit het Bondsdag debat van donderdag over de buiten landse politiek bleek staat men te Bonn thans in het algemeen uiterst wantrouwend tegenover de Russische bedoelingen Vandaar dat een bezoek van Chroesjtsjef aan Bonn zoals de Russische regeringsleider dat zal brengen aan Parijs nutteloos wordt geacht Twaalf etherpiraten berecht Amateurzenders gevaar voor de scheepvaart Uit Moskou in de Westduitse hoofd stad ontvangen berichten maakten melding van de Russische geneigdheid om in het voorjaar een ontmoeting Adenauer — Chroesjtsjef te organise den Daarvoor was nodig dat van Westduitse kant enigerlei toenadering en zelfs Initiatief zou worden ge I toond Man in pyama aan vuur ontsnapt Drie Utrechtse gezinnen door brand getroffen In minder dan een uur tijds is vrijdagavond in Utrecht de eerste verdieping van een huis in de Werner Helmichstraat volkomen uitgebrand Twee gezinnen zijn hierdoor dakloos geworden en een bejaard echtpaar is al zijn kleren kwijtgeraakt Qeen stap vooruit Men wil te Bonn kennelijk voorko men dat Chroesjtsjef ook In de bondsrepubliek met schallend gelach en breedvoerige grove speeches po litiek gaat bedrijven terwijl men drommels goed weet sedert de rede voering van enkele maanden gele den van Chroesjtsjef In Leipzig dat hy de Duitse eenwording geen stap naderbij wil brengen tenzü geheel Duitsland communistisch wordt Adenauer en de zijnen willen het voorlopig houden op het schrijven van vriendelijke brieven aan Moskou en het daadwerkelijk contact met Chroesjtsjef overlaten aan Eisenho wer Macmillan en De Gaulle verbrandde ook De heer Schellem bach die kelner is verloor op deze manier twee zwarte pakken drie nieuwe kostuums en vier paar schoe nen Toen de brand uitbrak droeg hij zijn oudste plunje omdat hij net het kippenhok had schoongemaakt Op de eerste verdieping waren vier kamers terwijl ook de zolderverdie ping tot een soort flatje was ver bouwd De kamers op de begane grond liepen alleen waterschade op De heer Schellembach en zijn schoon zoons zijn tegen brand verzekerd De schade valt nog niet precies te schat ten Hoctuel de Zuilense brandweer het vuur direct aanpakte o.m met nevel spuiten waren toch uitgebreide maatregelen genomen om verder voortsluipen van de « lammen te voor komen Dat er consternatie bij de bewoners van de Werner Helmich straat heerste.laat zich denken Peking geeft hulp aan Algerijnse rebellen China ïou ook van plan zijn vlieg tuigen te leveren indien er in Alge rije vliegvelden kunnen worden aangelegd vanwaar de opstandelin gen zouden opereren aldus genoem de kringen Voor verlenging Daartoe wenst apaax dal d « NATO conferentie die op 15 december te Paiijs wordt gehouden en waaiaan tenminste alle ministers van buiten landse zaken van de NATO-landen zullen deelnemen met enige dagen Ie verlengen En wel zodanig dat di rechi aaarop op 19 december het Wes telijke lop overleg lussen Eisenho wer Macillan De GauUe en Aden auer zal volgen Hij wil dus de NATO-conferentie laten overgaan in het Westelijke top overleg met andere woorden dit laatste beschouwen als een verleng stuk van de ministersconferentie van het Atlantische pact Op deze wijze zouden de kleine NATO-landen die thans in feite uit gesloten zijn van enigerlei actieve medewerking aan de voorbereiding van de grote top-conferentie kunnen worden ingeschakeld Althans in staat worden gesteld om van hun mening te doen blijken op een mo ment dat dit van invloed kan zijn om de bijeenkomst van de 19de de cember Bonn staat zelf zwak Zoals gezegd heeft Spaak voor dit idee ie Londen geen enkel succes ge boekt En gisteren te Bonn zou von Brentano bepaald ook niet veel sym pathie voor het plan hebben getoond Van Westduitse zijde zelf staat men in de grond van de zaak niet erg ste vig in de kleine lering van Westelijke grote machten het is bekend dat men van Franse en ook van Ameri kaanse kant Adenauers deelneming Veel mist Het K.N.M.I meldt zaterdag 10 uur Het hogedrukgebied dat gisteren bo ven Scandinavië lag neemt weer af onder invloed van een storing die langs de Noorse kust naar de Pool zee trekt In onze omgeving bleef een zwak hogedrukgebied achter dat vanmor gen weer in betekenis begon toe te nemen Het rustige weer zal daardoor zondag aanhouden Vanmorgen kwam weer op vele plaat sen mist voor waarin de tempera tuur hier en daar twee graden be neden nul was Ook de komende 24 uur zal veel mist in ons land blijven voorkomen terwijl in de temperatuur niet veel verandering te verwachten is De neerslagkansen zijn gering Weinig wind WEERSVERWACHTING van het KNMI geldig tot zondagavond opgemaakt te 11.15 uur Op vele plaatsen mist of laaghangende bewolkine en slechts hier en daar op klaringen Welnie wind ongeveer dezelfde tempe raturen fAdvertenfie ONTSPAN LICHAAM EN GEEST ' Neem wekeHiks een sA B^D Een natuurlijk middel voor pcn'i BETERE GEZONDHEID Studenten reductie INSTITUUT G V WIJHE Biltstraat 129 Utrecht tel 19623.1 PAUL HE1ÏR7 SPAAK aan het westelijke overleg op 19 de cember wil beperken tot de bespre king van de kwesties Berlijn en de Duitse hereniging Een goedkeuring van Spaaks ideeën zou Bonn zo redeneert men aldaar duur te staan komen dan zou men waarschijnlijk van Franse en Ameri kaanse zijde helemaal erop uit kun nen zijn Adenauers medewerking aan de bespreking op 19 december te be perken DIT U.N TELT 20 PAGINA'S De brand is vrijwel zeker veroor zaakt door de ontploffing van een oliekachel op de eerste verdieping Terwijl dit gebeurde zaten de bewo ners van het hais beneden naar de televisie te kijken Dit waren de 71 jarige heer A Schellembach die op de benedenverdieping woont zijn vrouw zijn twee b ^ hem inwonende getrouwde dochters zijn zoon en een schoonzdbn Een kleindochtertje van een jaar was eveneens naar beneden gehaald omdat zQ niet w.lde slapen De oliekachel was door een van de dochters van de heer Schellembach gevuld en uitgedraaid toen zij bij haar ouders naar de televisie ging kijken. Op de zolderverdieping sliep de tweede schoonzoon Hij slaagde erin zich over het dak in veiligheid te stellen met zijn enig overgebleven bezit zijn pyjama Mevrouw Schel lembach die invalide is werd bij de buren gebracht die zich ook over de meubels van het echtpaar ontfermden De oliekachel stond te branden op een dressoir in de woonkamer van de eerste verdieping die bewoond werd door het echtpaar Schreuder De 2e verdieping die waterschade opliep wordt bewoond door het echtpaar De Lange Ook het benedenhuis waar de ouders van de twee getrouwde doch ters wonen kreeg waterschade De Zuilense vrijwillige brandweer stond onder leiding van brandmeester J A Stolker Hoewel de brandweer van Zuilen geassisteerd door die van Utrecht met een ladderwagen zeer snel ter plaat se was en het vuur met drie nevel stralen en een lage dmk-spnit be streed slaagde zfl er niet in no - iets van de Inboedel van de eerste verdie ping en de zolder — die door een der ingetronwde dochters werd bewoond — te redden Een nog onaangebroken loonzakje twee televisietoestellen radio's en een grammofoon verdwe nen onder meer in de vlammen De garderolje van het echtpaar die boven in een kast was opgeborgen ming van de 7500 meter hoge Gaurisjankar nabij de Mount Everest om het leven is ge komen Drie weken geleden waren de 32 mannen naar 6000 meter hoogte geklommen om daar een kamp op te slaan maar sedertdien is niets meer van hen vernomen Men vreest dat zij in hevige sneeuwstormen zijn omgekomen Pogingen om het kamp te bereiken faalden tot nog toe en vliegtuighulp Is moeilijk daar men niet dicht ge noeg bIj de bergwanden kan komen om goed waar te nemen Niettemin heeft de Nepalese regering reddings ploegen uitgezonden en een luchtin spectie gelast De Japanse expeditie was reeds begin september uit Kaimandoe ver trokken en had een basis'iamp aan de voet van de berg op 6000 meter hoogt-e btj het dorp Tsjimmi Koltsji gemaakt In 1956 hebben de beroem de Zwitserse gids Raymond Lambert en wijlen madame Claude Kogan geprobeerd de Gourisjambartop te bereiken zonder succes Madame Kogan is vorige maand bij een an dere expeditie in de Hinalaja om het Inven gekomen Zij zeiden toen reeds dat het onmogelijk was de top te bereiken van de zijde van Nepal maar dat hij mogelijk van de Tibe taanse kant bereikt kon woiden Als de expeditie Inderdaad Is verongelukt is dit de eerste ramp van deze omvang in de Nepalese Himalaja Ervaren berggidsen in Katmandoe houden het voor het waarschijnlijkst dat de expeditie onder een lawine bedolven is zoals ook het lot was van de Duitse expeditie die In 1937 de Nanga Parbat trachtte te bedwin gen Toen kwamen zestien mensen om het leven INDIA EN CHINA Socialisten willen ultimatum aan Peking In een bijeenkomst te Bombay van de Indiase socialistische Pradja-partij is een resolutie aangenomen waarin de regering verzocht wordt commu nistisch China een ultimatum te stel len om het met geweld door de Chi nese communisten bezette gebied ' weer te ontruimen „ Indien de Chinese volksrepubliek dit niet wil moet de regering derge lijke militaire en diplomatieke maat regelen nemen dat China gedwongen is het bezette Indiase gebied te ver laten " aldus de resolutie De Indiase socialistische partij be vestigt in de goedgekeurde resolutie haar geloof in de neutraliteitspolitiek van India Zij beschuldigt de Indiase communistische partij ervan zich te verschuilen achter de politiek van premier Nehroè welke zij tevens ondermijnt door alles in het werk te stellen om India in het communisti sche kamp te drijven Communistisch China heeft de Alge rijnse opstandelingen kredieten ter waarde van bvna veertig miljoen gulden verstrekt voor de aankoop van oorlogsmateriaal en voor pro paganda en bestuursdoeleinden al dus doorgaans betrouwbare kringen te Tunis De Chinezen zouden de opstandelin gen belangrijke hoeveelheden Ame rikaanse wapens die zij in de Ko reaanfe oorlog buit maakten willen leveren Verscheidene officietren ¦ der opstandelingen zoiiden'in China worden opgeleid ondermeer voor piloot STUDENTEN vlogen elkaar deze week in Brussel fel in de haren bij een betoging die werd gehouden te gen het sturen van dienstplichtigen naar Belgisch Kongo om daar de rust te handhaven Gasfles-Spion uitgevonden Van onze Haagse redactie De Hil»ers«mse gastechnicus K Groenhof heeft een nuttige uitvin ding op huishoudelijk gebied gedaan Hij ontwierp een apparaatje waar mee kan worden nagegaan hoeveel vloeibaar gas er nog in een metalen fles butagas zit Het apparaat - een soort gasfles spion dus - van de heer ' Groenhof zal niet meer dan 5 gulden kosten Het kan worden aangebracht in de wand van een gastles maar via een he»vel ook in de kraan Het ombouwen van de kraan kost slechts een rijks daalder Het zijn vooral de grote oliemaat schappijen die belangstelling voor deze vinding tonen De Shell b.v heeft 400.000 butagasflessen in omloop en Esso 300.000 De heer Groenhof die reeds naam maakte als uitvinder met een auto matische hengel en dubbelwandige oven heeft slechts het diploma van de lagere tecl'Uiische schooi en volgde een technische schriftelijke cursus voor gasfitter Voor de politierechter te Leeuwar den hebben vrijdag twaalf personen terechfgestaan die zich schuldig had den gemaakt aan de clandestiene uit zending van radio-programma's Deze etherpiralen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen met een gemid delde tijd van vier maanden Op verzoek van de justitie is on langs een onderzoek ingesteld naar de hinder die de scheepvaart van de etherpiraten ondervindt zo deelde de politierechter mee De resultaten van dit onderzoek die in een rapport werden verwerkt waren schrikba rend Schippers van reddingboten verklaarden dat het clandestiene zenden op de 180-meterband vaak elke verbinding met de wal of zus terschepen onmogelijk maakt Ook de loodsdiensten blijken veel hinder te hebben van de zendersport Onlangs vroeg men een etherpiraat radio-telefonisch om in verband met een in moeilijkheden verkerend schip de band te verlaten maar hij ant woordde laconiek „ Wij zullen een extra plaatje voor jullie draaien " Ook de dienst voor de betonning van de vaargeulen heeft veel last van de amateurzenders ' In één ge val konden enkele losgeslagen tonnen niet tijdig worden vervangen ten ge volge van de storing die amateurzen ders veroorzaakten waardoor op de route Hamburg — Rotterdam enkele schepen in een mijnenveld geraakten Gelukkig slaagde men er nog in een ramp te voorkomen AMBASSADEUR VAN RUSLAND ONTVING Waarnemers in Tunis zeggen dat de grote meerderheid der opstande lingenleiders geen sympathie voor het communisme heeft maar gaarne communistische hulp aanvaardt ondermeer om de Algerijnse kwes tie tot een internationaal geschil te maken De nieuwe ambassadeur der Sovjet - - Unie de heer Panteleimon K Pono marenko heeft vrijdag in zijn woning te Wassenaar zijn eerste ontvangst gehouden ter gelegenheid van de 42ste verjaardag van „ de grote socia listische oktoberrevolutie " MR TH H BOT WORDT STAATSSECRETARIS VOOR N.-6UINEA Van onze Haagse redactie Tot staatssecretaris voor Nederlands Nieuw-Guinea zal binnenkort wor den benoemd mr Th H Bot thans verbonden aan het departement van buitenlandse zaken in Den Haag als raadadviseur in algemene dienst chef directie NATO en WEU-zaken Mr Bot is lid van de KVP Daar Nieuw-Guinea sinds de opheffing van het departement van zaken overzee onder het ministerie van buitenland se zaken valt zal mr Bot een positie innemen tussen de lit>erale minis ter Toxopeus en de anti revolutio-naire gouverneur van Nieuw-Gui nea dr J PlatteeL Mr Bot is 48 jaar Hij studeerde indologie en Indisch recht Mr Bot was ook in Indonesië werkzaam On der meer was hij jwlitiek adviseur van de hoge vertegenwoordiger van de kroon in Djakarta De Japanse bezetting van Indonesië bracht mr Bot door in krijgsgevan genschap in Birma en Thailand „ Casino Slotania " nu toch gesloten Van onze Amsterdamse redacteur De rode neon-letters „ Casino Slo tania " bovenaan de trap van het ge lijknamige hotel in Amsterdam-West hebben vrijdagavond niet gebrand De speelzaal met het „ 24-sper ' veer tien dagen geleden geopend door de toen zeer optimistische heer M Gn stavus was gesloten en in het eafé restaurant zaten de leden elkaar te leurgesteld aan te kyken ' Casino Slotania is „ vrijwillig " ge sloten nadat de officier van justitie mr J F Hartsuiker de Duitse initia tiefnemer bij zich had ontboden en hem had aangeraden het spel te sta ken In het geval dit niet zou gebeu ren zou de justitie zeU tot sluiting overgaan Mr Hartsuiker is van oordeel dat het „ 24 spel " tot de hazardspelen kan worden gerekend Hij heeft nadat een uitvoerig rapport naar het ministerie van justitie was gezonden onafhanke lijk hiervan gerechtelijk onderzoek bevolen waaruit vermoedelijk vervol ging tegen de heer Gustavus zal voortvloeien op grond van artikel 254 bis wetboek van strafrecht Overigens heeft de beer Gustavns biyk gegeven prqs te znllen stellen op een vervolging omdat hy een nit spraak van de rechter wenst Van deze uitspraak zal niet alleen afhan gen of het Casino Slotania wordt heropend maar tevens of er soortge lijke speelclubs In Zandvoort en Scheveningen worden opgericht Advertentie ] zakdoeken Om nooit te vergeten i | iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimin]ï i Europees weerrapport 1 = Zaterdag 7 uur v.m = lUax Neersl Station Weer temp a f gel gisteren 24 u Stockh licht bew 4 gr Oslo geh bew Igr 0 mm Kopenh lialf bew 8 gr 0 mm Londen mist 11 gr 0 mm A'dam licht bew 4 gr 0.3 mm Brussel mist 3 gr Omm Luxemb geh bew 5 gr Omm Parijs geh bew 6 gr 0 mm Grenoble zw bew 6gr 0 mm Nice licht bew 10 gr 5 mm Berlijn geh bew 5 gr 0 mm München geh bew 3 gr 2 mm Zurich geh bew 5 gr Geneve niet ontvangen Locarno onbew 9 gr 0 mm Wenen re.een 7 gr 12 mm Innsbruck sneeuw 4 gr 11 mm Beisradn niet ontvaneen Athene licht bew 2 [ r 0 mm Ftome ' 4e h ae ^ 16 ar l mni / w bew lli r-r fl mi * Madrid > nbew ' ür 1 mn Mallorra niet nnu -- "¦' en '- tssabon regenbui 21 ar 0,3 mm ZON EN MAAN = Zondag Zon op 7,46 zon = onder 17.01 Maan op 14.18 maan = onder —.— = Maandag Zon op 7.47 - zon = onder 17.00 Maan op 14.45 maan = onder 1.08 s ' limuuiiniiiimiiiiiuuiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Zaterdag 7 november 1959 - ^^ e jaargang no 162 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD „ Zeer onovex'zic^t^i^Q ^^ toestand ^ Koude broodoorlog woedt nog in volle felheid vormt één front tegen verwachte Haarlemse aanval Pim Jacobs pianOj Ruud Jacobs bas en Wint Overgauw guitaar Dat zijn de tnusici die vele zondagavonden in de Utrechtse „ jazzkelders " optreden maar donderdagavond speelden in de lo Sodales viert goed lustrumfeest Yjdraktex universiteit moet veranderen geflanseerd wordt dragen de ^ estreng - door dat van Brigitte held hunner vonnis - „ Bardot ter linker - en sen heeft bepaald grenzende bewonde - ^^^ '^^° ^^ staats ik zelf heb herhaal - ring heb ik gelezen '"^^ '^^" ^^ Wetering delijk hevige weer - ' ¦ ¦"¦¦ " ter rechterzijde Doch stand moeten bieden dit terzijde aan de aandrang met Nu ben Ik naar gij vlag en wi.ivpel door wel weten kunt een de straten van onze rustig man die zich ctad te gaan deni - bij al zijn daden en woorden bij voorbaat bezint op ie conse - door de straten van quenties Dis Leip Leipzig hebben ge ziger jongens hebben mai-cheerd denigre ^ Ulk een hoge gees - rende kreten slaken tesstaat buJKbaar nog de over de Oost w^t bereikt want zij duitse muziek en hadden dan wel be - partijleider Ulbricht grepen dat zij hun denigrerende kreten aan het adres van Vadertje Ulbrioht niet hadden moeten laten volgen door hun dachtzaamheid ver - „ Lang Leve Fresley want hiermede drin gen zij hem in een politieke hoek het geen zulk een gonie onwaardig is Wie op de in neve len gehulde top van de Olympus verwijlt mag in geen geval in dient Elsis het aards en on muzison gewemel aande voet van de Muzen berg betrokken wor Dit kan zo dit nog den Ik vermoed danmogelijk is mijn be - ook dat deze zij hetwondering voor hem onbewuste vernede - _ _ slechts nog vurige " ring de heer Presley vermoedelijk het zell maken Ik heb van - aangedaan de woede de hebben gedaan als morgen ¦ een extra - van de Oostduitse zij de straat op Weg tuiltje bloemen gezet rechters heeft veroor - met De Quay Leve bü zijn portret op zaakt en dat de eer - Pia Beek " ' myii sc'aryitaJel dat bied die aü hem toe - FLORIS FLANEUR Verlaagt Vermaat toch Utrechtse prijzen Van een onzer verslaggevers „ Laat Vermaat maar rustig komen maar wee Haarlem " zegt de heer H Manschot eigenaar van baklcerü Man schot in Hoograven te Utrecht „ Laat Haarlem zvin vuile was zelf maar op knappen " zegt de directie van de Lubro Utrechts grootste broodleve rancier En de heer C Koppert voor zitter van de Nederlandse bond van bakkerspatroons zegt „ Als Vermaai een wagen voor mijn deur zet zoals hij gedreigd heeft dan bel ik de poli tie want het is hier verboden te par keren " „ Zeer onoverzichtelijk " noemde vanochtend de heer Koppert die een zaak heeft in de Willemstraat te Utrecht de situatie die vrijdagavond is ontstaan in het overleg tussen de bakkerijen In Utrecht dreigt de broodvrede toch nog broodoorlog te worden Want wat is er gebeurd De Haarlemse firma Vermaat heeft vrij dagavond aangekondigd toch in zijn in Utrecht aangekochte zaak de brood prijs vijf cent te zullen verlagen Als strijdmiddel tegen de heer Manschot in wiens nabijheid Vermaat bakkerij Boersma op de Julianaweg is gaan exploiteren De een zegt Vermaat gaat met drie wagens werken De ander vertelt Vermaat wil het zelfs met tien wa gens proberen Hoe staat de Utrechtse bakerij — in zijn algemeenheid — hier tegenover Wee Haarlem Het antwoord kan kort zvjn Uit alle gesprekken met de belangrijke figu ren uit de Utrechtse bakkerswereld bleek vanochtend Utrecht trekt één front tegen Haarlem En Utrecht zal In Haarlem het antwoord niet ichuldig blijven De firma Manschot bezit daar bakkerij Homan die als « tok achter de deur werd aangekocht Welnu zodra Haarlem in Utrecht een poging doet de broodoorlog te ontke tenen gaat bakkerii Manschot in Haarlem zijn stok als str^idknuppel hanteren In Haarlem zijn de prijzen al met vijf cent verlaagd Begint Ver maat nu in Hoograven en wellicht in indere wijken met zijn wagens de prüs met viJf cent te verlagen dan aat de reeds verlaagde Haarlemse prijs door toedoen van Manschot di rect met nog eens vijf cent omlaag Dat wordt dan goedkoop brood smul len in de Spaarnestad Zaalc terug kopen Het beeld blijft onoverzichtelijk,maar op dit ogenblik staat wel vastdat Utrecht in eigen stad niet mee doet Hoewel elk ogenblik de toestand kan veranderen want op dit moment woedt achter de scher men de koude broodoorlog op volle toeren Vrijdagavond heeft de Utrechtse bakkerswereld telegra fisch ' Vermaat aangeboden zijn Utrechtse zaak terug te kopen Met APOTHEKEN In de week van heden 18 uur tot 14 november hebben de volgende apotheken zondag avond - en nacht dienst Wilh Ap Burg Reigerstraat 47 Ulbrich Noorderstr 1 Vredenburg 25 Bergenia Amst.str.weg 317 Kraal Ev Meysterl 32 Ruys Oude gracht 283 en ' t Goylaan 107 MEDISCHE DIENST Voor zondagsdienst Utrechtse art sen Dokterscentrale tel 61000 Maartensdijki Groenekan arts H Boer Julianaweg 44 tel 565 Met aan riioetenis dat vyftien geestdril tige Presley aanhan-gers in Oost-Duits land tot gevangenis straffen van zes maanden tot vier en-een-half jaar zijn veroordeeld omdat zij De straat op en roepende „ Lane Leve Presley " Juist omdat ik zeil 5en principieel aan hanger van de jonge heer Elvis Presley ben ben ik bedroefd over aeze gang der ge gebeurtenissen al vervult deze mij an derzijds met een ge voel van trots omda ' mijn idool zeer k laar-biykelijk niei slechts een muziicaal genie is doch 00 ' c het sym bool van een politie ke en levensovertui ging het Utrechtse dreigement Zo niet dan gaat de Haarlemse prijs naar de kelder Als de Utrechtse bakkers zich in eigen stad stil houden met hun prij zen ondervinden zij alleen de schade door de broodverkoop van Vermaat tegen lagere prijs gesteld dus dat maandag Vermaat in Hoograven be gint met zijn prijsval De heer Kop pert zegt het duidelijk in één zin Beter die schade opvangen dan alle maal in het water springen Nee dat „ waterbrood " lusten de bakkers niet Manschot heeft eerlijk Oplichter krijgt twee maanden Van een onzer verslaggevers In maart van dit jaar werd de 27 ja-rige Utrechtse monteur H M J I H door de politie van een boot die In de sluizen van IJmuiden lag gehaald en da nig aan de tand gevoeld Of hij in april en mei ' 58 een postwissel had ontvangen van de bedrijfsvereniging voor het kle dingsbedrijf uit Utrecht groot ƒ 13.36 en ƒ 33.99 Ja dat klopte Of dan óók klop te dat hij beide keren voor die bedra gen een 1 had geplaatst en zodoende ƒ 200 — extra had ontvangem De mon teur moest dit wel toegeven U heeft vroeger ook al geknoeid En kele keren bent i ^ al wegens bedrog en onoerlijkheid ontslagen " hield mr Kla ver de Utrechtse politierechter de mon teur voor toen deze vrijdagmiddag voor hem stond De politierechter legde de verdachte 2 maanden op maar voorwaardelijk met 3 jaar proeftijd toezicht van de r.-k reclasseringsvereniging en zonodig van een psychiater en ƒ 150 — of 30 da gen Dit is een hoog bedrag maar ik hoop dat u daarom begrijpt dat u zich aan een ernstig misdrijf heeft schuldig gemaakt " oordeelde mr Klaver De officier mr Kolkert had 1 maand meer en ƒ 50 — of 10 dagen minder ge ëist De heer J Hoejenbos 65 jaar overleden Op 65-jarige leeftijd is overleden de heer J Hoejenbos Karel Door manlaan 69 te Utrecht De heer Jaap Hoejenbos was werk zaam in de graan - en meelhandel waarvoor hij kantoor hield aan de Begijnekade Grote bekendheid ver kreeg hij in Utrecht en omgeving als adviseur van het Centraal bureau voor de afgifte van rijvaardigheids bewijzen Duizenden heeft hij het rijexamen afgenomen zowel voor snel - als langzaam verkeer dit laat ste in de tijd dat ook bromfietsers een rijbewijs nodig hadden In zijn jeugd was hij in sportkrin gen bekend o.a in de gymnastiekver eniging BATO De teraardebestelling zal plaats hebben dinsdag 10 november om 15 uur op de begraafplaats Den en Rust te Bilthoven Zie voor stadsnieuws ook pagina 7 Advertentie Bontmantels in diverse prijsklassen ateliers voor alle bontreparaties Bonthuis Beringen Speciaalzaak IIJNMARKT 1 - Tel 21503 hoek Zadelsiraal Utrecht grerende ' treten sla kende over de heer De Quay en roepende ' „ Leve Sjonnie Kraay - \ kamp " of „ Ahah \ Luns Lang leve Uden Masman Tdaria Za raorra en Pia Beek " By het verdriet om het naargeestige lot van mijn mede Pres-ley-fans en mijn stil verwijt aan hun adres om hun onbe - vult toch een gevoel van trots en bewon dering mijn hart om ' het feit dat zij op hoe ontactische wijze ook uiting hebben ge geven aan iiur liefde voor hem die ons a Ier liefde zozeer ver Mijn bedachtzaam heid is — ik weet dit maar al te wel — ge - volg van mijn hoge ouderdom Ware ik zeventij jaar jonger ik zou imen getracht zich terug te trekken uit zijn belangen in Haarlem aldus de heer Koppert Ik aldus de heer Man schot zelf heb alles geprobeerd om de broodoorlog in Utrecht te voor komen Maar Vermaat < die daar ken nelijk anders over denkt stelt daar niets tegenover Volgens mij heeft hij zijn afspraken niet gehouden Voor honderd procent geschonden Mag rustig Vomen Wil Vermaat thans zün strijdterrein naar Utrecht verplaatsen my ' goed Hij mag rustig naar Utrecht komen maar wee Haarlem Vermaat blijft dreigen maar nu is het afgelopen wat mij betreft Maandagmiddag zal een aantal bak kers in Utrecht vergaderen Dan be raden zij zich nader over de toestand die op het ogenblik gekenmerkt wordt door de resolute afwijzing van de Haarlemse poging Utrecht in de broodoorlog mee te slepen Van een onzer verslaggevers Gewoonlijk gaat een vereniging pas meetellen wanneer hU aan het acht ste lustrum toe is Maar juist voor een schoolvereniging zijn de eerste vijf jaren van groot belang In deze lin sprak mr J H des Tombe presi - dent curator van het christelijk gym nasium te Utrecht na afloop van de toneelvoorstelling die vrijdagavond in K en W gegeven werd ter gelegen heid van het eerste lustrum van de schoolvereniging „ lo Sodales " Voor deze avond had men gekozen het achttiende eeuwse blijspel De waaier van Carlo Goldoni Het was een van die stukken waarin een groot aantal monologen gericht worden tot het publiek — de zg terzijdes Aange zien het verloop van deze stukken na het eerste kwartier wel duidelijk is moet men het hebben van een enorm snelle presentatie wil men de aan dacht gaande houden Hieraan ontbrak het wel enigszins Het is voor ama teurs dan ook een niet geringe op gaaf een dergelijk stuk te spelen Het ligt vervolgens voor de hand te con cluderen dat men naar te hoge plank getast heeft Aan de andere kant biedt het voor amateurs uiteraard vele voordelen een stuk te nemen dat pro bleemloos is Onder regie van de oud-leerlinge Beata de Pree leverden vooral Luc de Regt en Hanneke Wieringa plezie rige prestaties Luc de Regt vanwege de manier waarop hij de aanstellerige en protserige graaf bracht en Hanne ke Wieringa omdat zij degene was die het meest natuurlijk speelde De ande re spelers waren Jan Stekelenburg Liesbeth Geerlings Janneke van Ru Ier Peter Tromp Jos van Eek Annet van der Zijden Cees ' t Lam Willem Hendrik Gispen Hugo Heinen Pe ter Suurmond Frank van Galen-Last Jan Gispen en Anneke Gispen Na de voorstelling werd op muziek van de Cross-band gedanst EXPOSITIE H VAN LITH VERLENG T.M 13 NOVEMBER De tentoonstelling van werken van de beeldhouwer Hubert van Lith in „ Kunstliefde " Nobelstraat 12a is verlengd tot en met vrijdag 13 no vember e.k JUBILARIS H NEUTEL De heer H Neutel machinist A bij het openbaar Slachthuis is 11 nov a.s 40 jaar in gemeentedienst Advertentie PHILIPS TELEVISIE ZOEK NIET LANGER ivat geeft ' t Radio Centrum " heeft ' t VINKENBURGSTRAAT 4—6 Telefoon 19636 na 6 uur 11312 LEZING OVER AUTORADIO'S Vrijdag 13 november houdt de heer Littooy voor de afdeling ' t Sticht van de Automobieltechnische club een lezing over autoradio's In hotel Smits te Utrecht De lezing begint om 20 uur DERKS EBEVOOBZITTEK STADSONTSPANNING Het algemeen bestuur van de Stichting Stadsontspanning Utrecht heeft mr W H J Derks benoemd tot erevoorzitter De heer Derks heeft enige tijd geleden om gezond heidsredenen voor het voorzitter schap moeten bedanken Voor de commissie te Utrecht voor het examen van apothekersas sisti,nt werden opgeroepen 6 kandi daten Geslaagd de dames E Deu ning Harderwijk J C M Goris Geleen J van der Borght Sjttard Advertentie BRANDSTOFFENHANDEL Fa L Sparenburi NACHTEGAALSTRAAT 25 Telefoon 10972 WEERDSINGEL O.Z 68 Telefoon 14174 ÜW ADRES VOOR BETERE SOORTEN BRANDSTOF Op - en overslagbedrijf thans ook officieel In een dercer dagen gehouden bespre king werd overeenstemming bereikt tus sen B en W van Utrecht en de N.V.Centraal Op en Overslagbedrijf „ Utrecht " i.o C.O.B.U terzake de ves tiging van een centraal op - en overslag bedrijf te Utrecht Als vestigingsplaats werd overeengeko men een terrein aan de derde te graven insteekhaven aan het Amsterdam-Rijnka naal Dit punt is nitzonderlük gunstig ge leden ten opzichte van het weg - water en railvervoer Met de uitvoering van de werkzaam heden zal ongeveer anderhalf Jaar ge moeid zUn zod.at men hoopt in juli 1961 te kunnen starten Dr MEISS SPREEKT OVER OPERATIES AAN DE SLOKDARM Professor dr J F Nuboer die don derdag 12 november zi.in eerste lezing over operaties aan de slokdarm zou houden voor de cursus Nieuwe wegen in de medische wetenschap voor de Utrechtse Volksuniversiteit is verhin derd te komen Hij zal worden ver vangen door zijn oudste chef de-clini-que dr J H Meiss Bij gebrek aan ruimte zal de lezing niet worden ge houden in de zaal van de Utrechtse Volksuniversiteit aan de Nieuwe Gracht doch in de heelkundige uni versiteitskliniek Catharijnesingel 101 te Utrecht De eerste lezing van ir E J Heide ma over De aard en karakter van on ze oudste grondstof hout voor de Utrechtse Volksuniversiteit is ver schoven van 11 naar 18 november BIJZONDERE LEERSTOEL TE tJTRECHT Het Utrechts universiteitsfonds is aangewezen als bevoed om aan de rijksuniversiteit te Utrecht een bij zondere leerstoel te vestigen in de interregionale geschiedenis in het bijzonder van middeleeuws Oost Nederland en West-Duitsland Uit andere bladen Geboren Martijn J W z v mevr Klasing Kotting Doorn ' Sa bine P F d V mevr Geradts - van Gasselt Roermond Machteld I M d v mevr Hopperus Buma - Lahr Dwingeloo Verloofd:A I J Klootwijk med cand en Marijke Mol van Charante Rotterdam Ondertrouwd Ir A F Kremer en Th J Coelingh Hilversum Overleden J Dijkstra 75 j Sneek mej C J Feirabend 74 j De Bilt W V Hoorn oogarts 70 j Den Haag H J Kouwenhoven Rotter dam mevr W A B Romswinckel Enger 87 j Den Haag mevr M R Chaudhuri-Daramers 30 j Roches ter Eng ir J A Nieulant 65 j Den Haag mej A C Bos 62 j Wouden berg D J Ambtman 78 j Rotter dam B J N Akkersdijk 57 j Gou da F Vos 71 j Rotterdam M A J J Blankert 86 j Scheveningen Geertekerk Hier hield de VCSB als experiment een audio-^^isuele dienst waarb ^ deze muziek ballet en beeld did's en ticee filmpjes een rol speelden Foto V.N.-Van der Werf De rector dr B C Weiland felici teert de praeses van lo Sodales Komt aan - makkers Op de foto v.l.n.r Annet van de Zijden Adrie v d Kooi Wim Dokter praeses Winus Braak en Karel Weiland zoon van de rector Foto U.N Simultaanseances in Utrecht In de komende dagen zal Utrecht het object zijn van een invasie van simultaanschakers Eerst geeft de Ned internationale meester Cort lever die tegenwoordig in Almen woont een seance voor leden der schaakclub Utrecht en wel in het gebouw C.S.B Kromme Nieuwe Gracht a.s donderdag 12 november 8 uur Daarna zullen de Utrechtse scha kers op maandagavond 16 novem ber kunnen genieten van een mon - ster simultaanseance aan 100 bor den Dank zü het initiatief van de schac ' ' lub De Dom komt nie mand minder dan de Rus Paul Ke res de strijd aanbinden met circa 35 tegenstanders Een tweede even grote groep schakers zal de oud wereld-kampioen dr Euwe tegen over zich vinden terwijl de reste rende dertig de Amsterdammer Wit huis te bevechten krijgen Afgestudeerde worde geen gekochte slaaf Van een onzer verslaggevers In de universiteit hebb de wis - en natuurkundige vakken een domine rende positie Dit komt tot uiting in de grootte van gebouwen en aantal studenten en in de wijze waarop het kennisideaal dezer vakken de andere wetenschappen doordringt Dit zei vrijdagavond prof dr C J van der Klaauw oud hoogleraar in de alge mene dierkunde te Leiden in een voordracht over het thema Mens waar ben je " die hij in de aula der rijksuniversiteit te Utrecht hield ter gelegenhid van het tiende lustrum Burgerliike stand UTRECHT — Geboren Ro bert z V H R Douze en H F V Oostrum Abeelstraat 33 Corne lls R z V J J Haring en M E Klarenbeek Vosstraat 4 Clemens A M z V Q Oostrom en B A Bouwman Rijnlaan 162 Astrid d V A V Loen en T Smitskamp Rubênslaan 43 I Johanna M d v J W Hahn en J E v de Pol M A de RuUterstraat 6 Ronaldus J z V J P ë Moerenhout en J H V Veenendaal Madioenstraat 13 Sylvia d v J A V Berkel en H M Schuddebeurs Sonoystraat 34 Henriëtte J d v G Meinders en J Ester St Ludgerusstraat 52 Jac queline G d V P M Kampman en P H B Seekles K Doorman laan 66 Berend M z v H J Molt maker en G I Karreman R v den Hamkade 5 Albertus z v J A v der Griend en J ' Torenstra Rozenstraat 4 bis Overleden Maria C Men Slnk wede v W L Evers 51 j Otterstraat 91 Paulina Klarenbeek geh m J V den Hoorn 73 j Laan V Chartroise 72 Willem van der Woude wedr v R de Jonge 79 j Maliebaan 11 Jan H van de Kant ongeh 72 j Maliesingel 77 Johanna H Schekman geh m H G Griffioen 47 j Th a Kempis weg 30 II Jan Benning geh m T Stroomberg 74 j Geraniumstraat 26 Joris van Vaalen geh m J v den Bree 62 j G v Walenborch straat 63 Pietje Beijeman wede v Jan Smoorenburg geh m M Groen huis 90 j Zeist Emmalaan 65 Engelina van den Vondel wede v J W Witkamp 73 j W Arntszkade 65 Petronella W J Muller ongeh 73 j Nachtegaalstraat 9 bis A BAKKEN IN MABCUS-CENTRUM De plaatselijke commissie voor huishoudelijke en gezinsvoorlichting te Utrecht organiseert maandag 16 novemlDer een ontwikkelingsavond in het Marcus centrum aan de Wijne steinlaan in Hoograven Aanvang 20 uur De chef-kok van de slagersvak sehool zal het bakken van goedkope vleessoorten demonstreren Ook lek kere hapjes voor feestavondjes ko men aan de orde TENTOONSTELLINGEN MUSEUM SLOT ZUYLEN Geopend zon dags 14 17 en werkdagen 10-17 uur OUD KATH MUSEUM Marlahoek 9 Maandag t m donderdag 10-12 en 14-11 uur zaterdag en zondag 14-17 uur vrijdags gesloten NED SPOORWEGMUSEUM Maliebaan Station Zondags 13-17 uur maandags gesloten dinsdag t.m zaterdag 10-17 u CENTRAAL MUSEUM Agnletenstr en Maliebaan 42 Werl^dagei 10-17 uur dinsdag oo < 20-22 - zondags 14-17 uur VAN SPEELDOOS TOT PIEREMENT Lange Nieuwstraat 38r donderdag van 19 30-22 uur vrijdag alleen voor groe pen na aanvraag 19-22 uur - zaterdag en zondag 14-17 uur CENTRAAL MUSEUM tot 15 november Herd - tencoonstelline Paus Adrlaan VI OUD-KATHOHEK MUSEUM Maria hoek 9 tot 16 april Woensdag zater dag en zondag 14-17 uur KUNSTHANDEL VAN ROSSUM Ach ter het stadhuls tot 15 nov Hout plastieken van R Petrlkat NOBELSTRAAT 12 a t.m 8 nov Beeld houwwerk van Hubert van Lith werk dagen 10 16 zondags 13-16 uur BRIGITTENSTRAAT 4 Utr Kring werk van Mare Sterling t.m 15 nov Dagelijks 13.30 17 uur maandags ge sloten WATERHOOGTEN Rijkswaterstaat 7 nov — Konstanz 265 — 1 Rheinfelden 173 + 1 - Oppenheim 223 -+ 1 Straatsburg 160 + 6 Maxau 336 — 2 Mannheim 147 - 6 Mainz 166 — 8 ' Bingen 166 — 5 Kaub 101 — 6 Trier 94 + 7 Koblenz 106 — 7 Keulen 50 - H Ruhrort 217 — 2 Lobith 813 — 1 Nijmegen 597 onv Arnhem 656 — 2 Eefde IJssel 148 onv Deventer 67 — 1 Monsin 5.Ï40 + 10 Visé 4937 — 1 Borg haren 3843 — 5 Belfeld 1085 - f-7 Grave ben de sluis 497 — 2 mr Advertentie wamam ST.-NICOLAASGESCHENKEN ft% commu - '^¦'¦¦^^¦^¦^^¦''^¦^^^^¦ i iJ nistische vertegenwoordiging te versterken door ook Polen te intro duceren Verder stelde het eveneensIndia als deelnemer voor maarmerkwaardig genoeg niet commu iPs ^^^^ nistisch China De deelnemers zijr Argentinië Australië België Engeland Chili Frankrijk Japan Nieuw - Zeeland,..Noorwegen Zuid Afrika de Sovjet Unie en de Ver Staten Een bij zonder bont gezelschap welks Zuid - Met de Pastoe meubel catalogus komt U een heel eind Niet alleen is de volledige collectie meubelen op deze 110 bladzijden afgebeeld maar ook worden talrijke voorbeelden gegeven O y*0 V > l'f'O /^" fr PPolinteressen ook niet gelijk-ge Ciil V/XXx Liv7 V / lli richt zijn Wij zouden een ruwe on derscheiding kunnen maken tussen de pionierslanden als Noorwegen en Engeland de geografisch geïnte-resseerden als Argentinië Chili Zuid-Afrika Australië en Nieuw ' Zeeland en dan als derde de groep der super mogendheden gevormd door Amerika en Rusland Il N de Amerikaanse bladen is niet verheeld dat het de regering in Washington er bij het nemen van het initiatief inzake de tot dusver zo succesvolle conferentie vooral om ging te voorkomen dat Antarc tica ook een Russische militaire ba \ sis zou worden r Dit gevaar is nu bezworen De J Russen hebben zich op de Zuid poolconferentie van meet af aan zeer soepel getoond Wel zijn zij ' voorstanders van een gecentrali seerd internationaal regime dat voor de meeste andere staten wei nig aantrekkelijk is Er zal nog een ]' vorm voor de beste „ amenwerking gevonden moeten worden maar nu de belangrijkste principiële beslis singen zijn gevallen is optimisme gerechtvaardigd Van groot belang is ook dat nu in het Zuidpoolgebied voor het eerst een inspectiestelsel kan worden in - gevoerd ter controlering van de overeengekomen demilitarisering Zonder permanent^waarnemers zal dit niet gaan Men ziet het zou dus toch nog best wel eens zo kunnen ' worden dat de ware ontwapenings methode via de barre Zuidpool tfl * * ons doordringt 
Zaterdag 7 november 1959 - 67e jaargang no 162 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD UTRECHTSCH DIT ZIJN ONZE SPECIALITEITEN S stuks SPEGULAASPOPJES 77 Ct van 97 voor II "•¦¦ DIT ZIJN ONZE BROODPRIJZEN Witbrood 37 Ct Bruinbrood 34 Ct Tarvo AJ gesneden en verpakt ¦ fa ***" Goudkerst Jo Ct gesneden en verpakt bruinbrood Triomf brood 4ü Ct gesneden eri verpakt witbrood Melkbrood 47 Ct ERFHUIS TE BILTHOVEN Notaris J L DOCTER ter standpl Gem DE BILT is voornemens op woensdag 11 nov a.s voorm 10 uur t.v.v de Erven Mej G M Smits in het pand Sweelincklaan 17 te Bilthoven publiek te verkopen de gedeeltelUke INBOE DEL w.o antieke tafel bank buffet chiffonnière bureautje enz enig sil ver w.o theepot en thee bus enige gouden siera den divers porselein en aardewerk linnengoed bontjas w\jn brandstof fen grasmaaier enz enz Bezichtiging dinsdag 10 nov van 10-12 u en van 14-16 u Gelieve geen geld of goede ren meer af te geven aan Mevrouw v d BRINK - Emous Zilvergeldstraat 47 Utrecht daar door my niets meer wordt betaald H V d BRINK Zilvergeldstraat 47 Utrecht i^tlinilMIMIIIUIMIItllMKIIIIIIIIIIIDIIMIIIIIIIIi IgeldI I Kredieten van ƒ 1800 | ia 3 "/ o op gunstige voor - = I waarden zonder borg i = verkrijgbaar 5 1 Aflossing ƒ 25 p mnd f = Wisselende wachttijd i = Inl bij 5 I „ BRABANTA " 1 I POSTBUS 509 BREDA | ^ liniiiiiiiiiiiiiiiiiiriuiiiiiiliiiuiMiiiiiiiniiii TELEVISIE Wij leveren u totaalbedrag voor aanschaffing Af te los sen met f 3.75 P?r week Postbns 41 Den Haag Iedereen en zonder borg Uitkomst voor ledereen Bijkantoor van grote Uit gevers Mij te Utrecht zoekt nette propagandisten Gunstige voorwaarden Br onder nr 2-2193 bur UN EENEIBENWONING Wij kunnen U aanbieden royale ên solide woningen in de navolgende gemeenten Netto-slichtingskosten v.a Aalten ƒ 16.300 - Almclo ƒ 17.900 - Breda ƒ IB.OOO - Dmxperlo ƒ 13.500 - Duiven ƒ 16.000 - Ede i ' 23.000 - Elst O.B f 21.000 - Gendringen ƒ 14.900 - Haaksbergen ƒ 16.900 - K Isum ƒ 21.500 - Leiderdurp VS ƒ 31.300 - Lichtenvoorde ƒ 16.000 - Moordrccht ƒ 17.100 - Nw Loosdr VS ƒ 27.000 - Silvolde ƒ 13.900 - Terborg ƒ 14.000 - Ultt ƒ 15.200 - Utrecht e.g ƒ 29.500 - Varsseveld ƒ 15.300 - Zevcnaar ƒ 16.300 - Zoeterwoude ƒ 18.000 - VoUedige architectuur vrije vestiging Rijkspremie en toeslag Zeer ruime hypothe caire financiering mogelijk Vraagt vrijblijvend inlicKtin eii bij de OCCASIONS Opel KapitSn 1954 Opel Caravan ' 53-'54 Beide wagens verkeren in zeer goede staat Tevens e-cil zijklep Fordmotor AUTOBEDR DE JONGE Ltn Koppenlaan 1 Soesterberg - Tel K 3403-103 Exquise BRUiDSTOiLETTEN '^°^' ƒ 79 ^ sluiers - kapjes kroontjes handschoenen en accessoires I Zwarte herenkleding jacquet - colbert - rok I smoking - jonker kostuum en accessoires ' aison Verkoop en verhnnr van gelegenheidskle - I ding uit eigen ateliers CatharQneslngel 18-18a Utrecht - Tel 15402 BQHRti lli BRIGITTENSTRAAT 17 rtrccht — Tel 030—15757 Tevens inlichtingen verkrijg baar bij onze rayon-inspec teur de heer A DE VRIES A Kuyperstraat 12 Utrecht Tele^^.Mn 030—20588 Bij groothandel in PARFUMERIEËN kan geplaatst worden NET MEISJE voor winkel en magaz^nwerk Leeftijd plm 18 jaar ' s Zaterdagsmiddags vrij F L Vollemans en Zn n.v Ondegracht 178 - Utrecht ROYALE Middenstandswoning AAN JUTFASEWEG Bevattende grote kamer en-suite serre 4 grote slaapka mers met vaste wastafel douche Zonnige tuin etc In goede staat van onder houd Voor minstens 5 per sonen Direct te aanvaarden behoudens toestemming Hnisvestingbureau. Prijs f 20.500 — Te bevragen makelaarskantoor SIJMONS-DOLATA TOLSTEEGSINGEL 39 BIS Tel 25706 - Utrecht TJADEN EN CO Westerkade 23 Utrecht vraagt nette JONGEMAN voor stadsbezorging per bromfiets Pers aanm yjan 15—18 uur I Openbare kennisgeving Burgemeester en wethouders van Maarn brengen ter open bare kennis dat vanaf 14 t/m 21 november 1959 voor belanghebbenden ter ge - meente secretarie ter inzage ligt het plan tot het bouwen van een dubbele woning aan de Kastanjelaan dat bezwaren tegen het ver lenen van de Bouwvergun ning met toepassing van ar tikel 20 der Wederopbouw wet gedurende bovenge noemd tijdvak bij hun col lege kunnen worden Inge diend Maarn 6 november 1959 Burgemeester en Wet houders voornoemd De Secretaris J P BRIEÜÉ De Burgemeester V HEMERT Getrouwd H VAN DE RUIT econ drs en 3 N MEINEN 1 november 1959 Utrecht Rubenslaan 85 m Tot onze grot « droefheid overleed heden geheel onverwacht mijn lieve man onze zorgzame va der behuwd en groot vader JACOB HOEJENBOS op de leeftijd van 65 jaar Utrecht M M Hoejenbos-Spierenburg Pretoria Z.-A J J Hoejenbos H Hoejenbos - Wolthuis Zeelst G J Hoejenbos G J Hoejenbos - Altena Joyce en Bob Utrecht J I Hoejenbos H Hoejenbos Hans Hoejenbos Utrecht 6 november 1959 Karel I>oormanlaan 69 De teraardebestelling zal plaatshebben dinsdag 10 november om 15 uur op de begraafplaats „ Den en Rust " Frans Halslaan te Bilthoven De overledene is opge baard in de rouwkamer Biltstraat 25 De rouw kamer is geopend van 14—17 uur Wegens sterfgeval zal onze zaak DINSDAG 10 NOVEMBER GESLOTEN ZIJN fa JAAP HOEJENBOS Begvjnekade 6 DANKBETUIGING Hiermede betuigen mijn zoon en ondergetekende hartelijk dank voor de betoonde be langstelling ondervonden bij ' t overlijden van mijn innig geliefde vrouw en moeder MARIA HUBERTINA GEBTRUDA V d BERG-Broekhoven G H v d Berg Otto. 'Stationsstraat 11 Vleuten Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bü het overlijden van mijn ge liefde vrouw en onze moe der Mevrouw Y d BERG-STANDAARD zeggen wij U allen hartelijk dank Utrecht 7 november 1959 Boiaotstraat 90 P J V d Berg en kinderen IS DE KATHOLIEKE OPVOEDING NIET BEKROMPEN Over dit onderwerp spreekt prof dr J Snflders op donderdag 12 november om 20.15 uur op de CONTACTAVOND VOOR NIET-KATHOLIEKEN Nb afloop gelegenheid tot het stellen van vragen „ De Beiaard " Rijnkade 5 telefoon 20792 sta.ds>;^^^^:ü:rc 8 Heden - en morgen-B avond ¦ 8 uur NEDERLANDSE COMEDIE ¦ HIER MET DE POET van Félicien Marceau TONEELGROEP THEATER B maandag 9 9 nov ¦ 8 uur EEN STAATSMAN VAN VERDIENSTE van T S Eliot i TONEELGEZELSCHAP JOHAN KAART donderdag 12 nov 8 uur NACHTDIENST klucht in 3 bedrijven van Max Neal ¦ en Max Ferner p met ¦ JOHAN KAART JOH BOSKAMP ¦ e.v.a 2 f.MmUt Prijzen van f 1.50 tot f 5 — Coupons geldig IBBii ¦ U MAANDAG 9 NOVEMBER a.s is het 50 JAAR GELEDEN dat onze bekende slagerij werd GEOPEND Gelegenheid tot gelukwensen van 15,00 tot 18.00 uur aan de zaak GOEOESTRAAT 69 H M V d RIJST Keurslager ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I ^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiniiiiiniMtiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiMiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiË I STICHTING TONEELGROEP 1 = n PODIUM''Hilversum | = Dir Jo Nobel — Art leiding Han König en Miep = i Wielenga-Quelle komt op dinsdag 10 november a.s = 1 8.15 uur n.m in Geb v K en W te Utrecht met de § = première van = I „' t Gaat om je leven " | i Een realistisch spel over ontspoorde jeugd van 1 = ^ Helmut Harun E I Regie HAN KÖNIG 1 1 Prijzen f 1.50 - f 2.50 en f 3.50 Bel inbegrepen = = Kaartverkoop en plaatsbespreken op maandag 9 en = 1 dinsdag 10 november a.s van 10—1 uur a d zaal = iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiS stichting Prot Begrafenisverzorging secr Prot SörlnKarlaap l tel 20159 b.(.g 30121 Op aanvraag worden uitvoerige Inlichtingen ver strekt Kon Oratorium Vereniging „ KERKGEZANG " „ E LI AS " Herdenking 150ste geboortedag F Mendelssohn Bartholdy Vrtjdag 20 november 1959 geb „ Tivoli " Lepelenburg Aanvang 20 uur Medewerkenden Corrie Bijster en Frieda Henskens sopr Annie Hermes en Jettié van Straten alt Chris van Woerkom tenor Herman Schey bas Het Utreclits Stedelijlc Oricest Dirigent JAAP DE LANGE Kaarten è f 3.50 incl belast vestiaire en bespr verkrijgbaar fa Wagenaar Oudegracht 109 fa Wey man Zadelstraat 6 N.V Tivoli en de Leeuw & Co Slotlaan 238 Zeist agenda Zondag 8 november — 19.30 uur Internationale Judo-Gala Engels Nat Team — Club Francais Parijs en Sportschool Anton Geeslnk UNIEK VOOR NEDERLAND Toegangsprijzen ƒ 2.80 ƒ 3.80 en ƒ 4.80 a.i Woensdag 11 november — 20.15 uur Utrechts Stedelijk Orkest 3e concert WOENSDAGAVONDSERIE Dirigent Paul Hupperts Solisten Herman Krebbers viool en Tibor de Machula violoncel Prog o.a concert voor viool en violoncel met ork in a kl t op 102 van Joh Brahms Toegangsprijs ƒ 4.50 - Pl.bespr vanaf dinsdag a.s Donderdag 12 november — 20.15 u Utrechts Stedelijk Orkest 3e concert DONDERDAGAVONDSERIE Dirigent Paul Hupperts Solisten Herman Krebbers viool en Tibor de Machula violoncel Progr o.a Drie dansen uit de 2e suite van het ballet „ El sombrero de tres Picos " van M de Falla eerste uitvoering in Utrecht Toegangsprijs ƒ 4.50 - Pl.bespf vanaf woensdag a.s Vrijdag 13 november — 20.15 uur Het wereldberoemde kamerorkest I Musici Werken van Vivaldi Corelli Bonporti Schubert en Mozart Toegangsprijzen ƒ 7.50 ƒ 6 — ƒ 4 — en ƒ 2.50 a.i Verwacht 22 november Caterina Valente met het orkest van EDDIE DE LAHE Maandag 9 dinsdaa 10 en zaterdag 14 november Geen openbare voorstelling Kaartverlcoop van 10 tot 3 uur Telefonisch nr 29244 van 11 tot 3 uur »^^ ^¦^ ^ 1 ^^^ » ^ fci ^ '^^?^' O '^^'» SCHOONHEIDSINSTITUUT BLOIVIBERGEN-VERIVIEULEN Gezichtsmassage Decolletémossage Lichaamsmassage Peeling Elektrisch ontharen Maskers Manicuren enz enz Behandeling desgewenst ook ' s avonds Laat op Uw trouwdag Uw moke-up door ons verzorgen U kunt ons aan huis ontbieden Gaarne tijdig bespreken MEVR G A BLOMBERGEN-VERMEULEN Gediplomeerd schoonheidsspecialiste J M de Muinck Keizerlaan 34 ' Telefoon 23886 ^^??^^^»^ Jy FILMAVOND op donderdag 12 november te 8 uur precies in Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen Mariaplaats 27 te Utrecht verzorgd door REISBUREAU PORTA MUNDI N.V AMSTERDAi » — DEN HAAG — ROTTERDAM NIEUWE NOG NIET IN NEDERLAND VERTOONDE KLEURENFILMS Kaarten k 75 et alles inbegrepen reeds thans verkrijgbaar bij Muziekhandel Wagenaar Oude Gracht 109 Utrecht en voor zover voorradig ' s avonds aan de zaal Vanaf maandag 9 november noteren wij in onze wijken en Filiaal Julianaweg 218 de onderstaande prijzen voor brood en andere bakkerlj-artikelen DIT ZIJN ONZE Reclame aanbiedingen VAN DEZE WEEK Brusselse kermis Rl pt van 55 voor UI "*•• Kwatta chocolaatjes 7(1 rt van 75 voor ¦ U 200 gr Drop Toffee AAo \ van 49 voor T'T "•¦• Zaterdag een heerlijk SLAGROOMTAARTJE van f 1.50 voor slechts 1!50 gr > Bttterkoekjes 00 p * van 90 voor Ou "*¦" 5 Krentenbollen OQ n * Woensdags van 45 voor UU '''¦¦ n.29 Marsepein van 70 voor " ¦ Cl 250gr.Speculaas 46 Ct VERMAAT KWALITEITSBAKKERIJEN N,V JULIANAWEG 218 - TELEFOON 19473 - UTRECHT Z E AOIOMOBlELBEDRIlF USSÉLSTEIN N.^v ^ ge:x1;Of:a.bxi;Ie:xe | o » W«s Tel - K347B.378 i OCCASIONS 1 Volks\vagens de lux 1 1955 — ' 56 — ' 57 — 1 1 ' 58 en ' 59 1 1 Opel Rckord 195 l 1 Opel Olympja 1956 1 1 Plymouth 1953 1 1 Studebaker 195 1 1 V.W bestel 1955—'5 1 1 V.W bestel met ruiten 1 1 1956 — 58 1 1 Opel Blitz 1951—'5 1 ^ 1 ENIGE NETTE MEISJES kunnen worden geplaatst op onze afdeling waar Gero-artikelen worden gecontroleerd en verpakt in cassettes en etuis Leeftijd 16—25 jaar N.B Ook deze meisjes profiteren van de aanzlenlQk verbeterde arbeidsvoorwaarden in de metaalindustrie Persoonlijke aanmelding dagelijks van 9—12 uur en van 14—17 uur ' s Zaterdags van 9—12 uur Eventuele schriftelijke sollicitaties richten aan de afdeling Personeels zaken Bergweg 109—111 te Zeist HUIZE HET OOSTEN Tehuis voor Bejaarden te Bilthoven vraagt voor INTERN EEN VERPLEEGHULP leeftijd 21-35 jaar en een hulp in de huishouding leeftijd 17-30 jaar Melden bij de Directie Rubenslaan 1 Bilthoven Tel 03402—3745 2 SOIREE'S DEZE ZATERDAG van 8.30 tot 11.30 uur Bert Grijsen met Kees Kranen burg en zijn Radio Orkest Opening zaal 8 uur precies DEZE ZONDAG van 8.15 tot 11 uur Opening zaal 8 uur Entree f 1.50 Timmerlieden halfwas metselaars en metselaars gevraagd Aanmelden W V d Horst P WILDSCHUT KROMME NIEUWE GRACHT 48 L 813 bis Amsterdamsestr.weg Utrecht BAHA 1 WERELDGELOOF OPENBARE BIJEENKOMST Ford Customlïïie ' 56 Fordomaiic Powerstering radio schuifdak 2 kleuren Prijs f 4000 — Tel 3404—2288 in het ERASMUSHUIS Oude Gracht 152 op dinsdag 10 november 1959 aanv 8 uur Spreekster Mevrouw G SIJSLING Amsterdam Onderwerp Zekerheid in een onzekere wereld TOEGANG VRIJ \ / GEVRAAGD TE KOOP CHEVROLET 9 pers Stationcar 1956 in staat van nieuw met radio en kachel V.W ' 57/58 met roldak en radio in prima staat Te bevr zaterdag na 6 uur TEL K 30—24837 nette jongens van 14-16 jaar VOOR HULP IN DRUKKERIJ Dagelijks aan te melden RECLAME INDUSTRIE LEIJDEKKERS Keukenstraat 38—42 Utrecht Hilmo Financiering AUTO'S en MOTORRIJWIELEN J F BAKKER GOETHELAAN 32 Telef 30924 - Utrecht De mooiste Super Kolen-Oonvector ƒ 395 - ^ IS DE voor vertrekken van 60 tot 120 m3prijs slechts CV Houfhandel Utrecht ' vraagt voor haar garage een aank monteur Leeftijd 17—18 jaar Aanmelden dagelijks van 9 tot 17 uur JEKERSTRAAT 92 NU WEER UIT VOORRAAD LEVERBAAR uiiiiiiliiiniitiiliiii(iiMiiMiiiiiiifii>iMiiii(iiMMiitiiiiiiiiiiiiitiitiitiiiiiMiiniiiii>iiiitiniititiiuii £ I De N.V Nederi Kraanbouw Mij i vraagt " i Gevraagd in De Bilt Hulp in de huish voor halve dagen Goed kunnende koken Br onder nr 2-2171 bureau U.N of tel 60262 I EEN DRAAIER I o.a bekend met werk op grote kopbank = I Melden tussen 4.30 en 5.30 uur aan de fabriek Jeker - | I straat 88 Utrecht | nillllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIUIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllilllHÏ C Gram gen on in Van onze Amsterd „ Mevrouw hebt u de Sl Nicolaas gec Kijk dan krygt u v u een goede kennis kan doen een platei ger kan daarmee i foonplatenwinkel in gramofoonplaat naar voor het bedrag dat Met dit toespraakje zijn radio-uitzending Elfferich vrtjdagm " vermoedende Amsl hiermee was dan met de grote actie gramofoonplatencam mende jaar zal hond Over enkele dagei tentie worden beken iedere gramofoonplat rige hoesjes verpak ƒ 3.60 tot ƒ 25 - wore overal elders kunn < wisseld voor ledere merk Daarmee is c tenhandel deielfde de boekhandel daar boekenbonnen een g bleken Waarom deze at ons gebleken de gramofoonplaten d platenfabrikanten, ten zich zorgen mal koop De platenrage geleden ontstond is gekomen De stijgen sinds het vorig jaar gen en zelfs ietwat De „ platenbusines verontrustend teken ta van bezitters v plotseling geen aardi ben in hun hobby e lecties niet verder i commissie collectiev ten campagne zijn a fabricage en platenh samengekomen om ' op allerlei wijzen Het gat te Crondm geeft h Ook technici van rium voor grondm " hebben het geheim gat niet tot een brengen Na gedu ken in en rond h dene peilingen te om een mogelijke bodemgesteldheid o | rigens zonder enig derdag het besluit werk te staken Dit gens niet dat het rust gelaten zal wo Kapitein Blomma ding van de werkzf geeft de moed name Hij heeft opdracht machinefabriek in 24 meter lange bu metaal te vervaar men in de grond w rond het gat De bomlocator zou e het aardmagnetisch ren Voordat deze op het Wormer gat gonnen zullen echtei ken heengaan daar diging van deze no gevecr twee weken nemen Eisenhowe tijdens veldtoc De perssecretaris Kisenhower Hagert dag ontkend dat E de slag in de Ard Frankrijk golf ' heeft staat vermeld in de publiceerde dagboek se veldmaarschalk Eisenhower die hebber van de gea strijdkrachten was club ter hand gen oorlog in Europa ni Hagerty sprak n mededelingen over vermeld staan in d veldmaarschalk lor Wij ont In een serio polit geven door N.V N mar te ' s-Grave dam verschenen n Middernacht " Hol dernacht " Chica nacht " en De Ges nieuw twee spannend halen n.l Rio n en De moordenaar Rio na Midderna van de hand van F ook de hierboven jes schreef Deze thi af zoals uit de titel Rio de Janeiro D hoofdpersoon uit de ton Lament hoofde de afdelins crirnmel internationale politie serie avonturen en hij kundig weet op Van Jacques Ch scheen in dezelfde s < verhaal De Moord laat " dat zich in kringen aan de grens afspeelt Een wacht haar moorde paalde dag en een kaarten hebben het Hii komt te laat en de misdaad wort spannend verhaal d bekroond met de i Roman d'Aventures Als derde in deze van Frank Arnau dernacht " een thril derwereld van Chic den van het z.g een werkelijk best tie zich bezig houc del in blanke slavinn de middelen met ' sing De auteur heeft d de dossiers van ve daaruit een afschi S oed gedocumentee • onderwereld opg mim m _ 
NIEUWSBLAD UTRBCHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 7 november 1959 - 67e jaargang no 162 Van Domburg aanvaardt lectoraat te Nijmegen Collectieve honnenactie Cramofoonplatenhandel ongerust over teruggang in de platenrage Advertentie PHILIPS viraar warnnte helpfy helpt PHILIPS Infpaphil beter denk daaraan ook bij rheumatiek en verk aker 1956 bestel 1955—'56 jestel met ruiten 1956—'58 Slitz 1951—'54 GEN WONING inen U aanbieden n solide woningen / olgende gemeenten htingskosten v.a ƒ 16.300 - ƒ 17.900 - ƒ 16.U00 - D ƒ 13.300 ƒ 16.000 - ƒ 23.000 - j ƒ 21.000 - en i 14.900 - gen i 16.900 - ƒ 21.500 - rp VS ƒ 31.300 - oorde ƒ 16.000 - ht ƒ 17.100 - sdr VS ƒ 27.000 - ƒ 13.900 - ƒ 14.000 - ƒ 15.200 - e.g ƒ 29.500 - Id ƒ 13.300 - ƒ 16.300 - ude ƒ 18.000 - architectuur vrije Rijkspremie en Zeer ruime hypothe anciering mogelijk rijblijvend inlicKtin de BOHHN ill TTENSTRAAT 17 — Tel 030—18757 nlichtingen verkrijg - onze rayon-inspec - heer A DE VRIES erstraat 12 Utrecht 030—20588 ROYALE nstandswoning * JUTFASEVVEG de grote kamer en-rre 4 grote slaapka let vaste wastafel Zonnige tuin etc staat van onder oor minstens 5 per • irect te aanvaarden dens toestemming svestingbureau. Üs f 20.500 — gen kelaarskantoor 3NS-D0LATA EGSINGEL 39 BIS 25706 - Utrecht Van onze Amsterdamse redacteur „ Mevrouw hebt u al inkopen voor de St Nicolaas gedaan Nog niet Kyk dan krijgt u van mü iets waar u een goede kennis een pleziertje mee kan doen een platenbon De ontvan ger kan daarmee in iedere gramo foonplatenwinkel in Nederland een gramofoonplaat naar keuze uitzoeken voor het bedrag dat de bonvermeldt " Met dit toespraakje klampte de van zijn radio uitzendingen bekende Geert EUferich vrijdagmiddag zeven niets vermoedende Amsterdammers aan En hiermee was dan een begin gemaakt met de grote actie die de commissie gramofoonplatencampagne het ko mende jaar zal honden Over enkele dagen zal per adver tentie worden bekend gemaakt dat in ied*re gramofoonplatenwiiikel in keu rige hoesjes verpakte bonnen van ƒ 3.60 tot ƒ 25 - worden verkocht die overal elders kunnen worden inge wisseld voor iedere plaat van ieder merk Daarmee is de gramofoonpla tenhandel deielfde weg opgegaan als de boekhandel daar het systeem van boekenbonnen een groot succes is ge bleken Waarom deze actie Omdat zo is ons gebleken de 18 importeurs van gramofoonplaten de drie Nederlandse platenfabrikanten en de UGO detailis ten zich zorgen maken over de ver koop De platenrage die enkele jaren geleden ontstond is op een dood punt gekomen De stijgende verkooplijn is sinds het vorig jaar niet meer geste gen en zelfs ietwat gedaald De „ platenbusiness " vindt dit een verontrustend teken Dit betekent dat tal van bezitters van platenspelers plotseling geen aardigheid meer heb ben in hun hobby en hun platencol lecties niet verder uitbreiden In de commissie collectieve gramofoonpla ten campagne zijn alle bij de platen fabrioage en platenhandel betrokkenen samengekomen om ' t Nederlandse volk op allerlei wijzen duidelijk te ma - Hét gat te Wormer Grondmechanica geeft het op Ook technici van het laborato rium voor grondmechanica te Delft hebben het geheim van het Wormer gat niet tot een oplossing kunnen brengen Na gedurende enige we ken in en rond het gat verschei dene peilingen te hebben gedaan om een mogelijke verstoring in de bodemgesteldheid op te sporen ove rigens zonder enig resultaat is don derdag het besluit gevallen het werk te staken Dit betekent overi gens niet dat het ding " nu met rust gelaten zal worden Kapitein Blommaart die de lei ding van de werkzaamheden heeft geeft de moed namelijk nog niet op Htj heeft opdracht gegeven aan een machinefabriek in Culemborg een 24 meter lange buis van non-ferro metaal te vervaardigen waarmee men in de grond wil gaan prikken rond het gat Deze zogenaamde bomlocator zou een verstoring in het aardmagnetische veld registre ren Voordat deze nieuwe aanval op het Wormer gat zal worden be gonnen zullen echter nog enige we ken heengaan daar de vervaardi diging van deze non-ferro buis on geveer twee weken in beslag zal nemen Eisenhower speelde tijdens veldtocht geen goH De perssecretaris van president Kisenhower Hagerty heeft donder dag ontkend dat Eisenhower vóór de slag in de Ardennen in 1944 in Frankrijk golf ' heeft gespeeld zoals staat vermeld in de dezer dagen ge publiceerd * dagboeken van de Brit se veldmaarschalk lord Alanbrooke Eisenhower die toen opperbevel hebber van de geallieerde invasie strijdkrachten was heeft geen golf club ter hand genomen zolang de oorlog in Europa niet was gewonnen H.ngerty sprak niet over andere mededelingen over Eisenhower die vermeld staan in de da^bneken van veldmaarschalk lord Alanbrooke Wij ontvingen In een serie politieromans uitge geven door N.V Nijgh en van Dit mar te ' s-Gravenhage en Rotter dam verschenen na Tanger na Middernacht " Holly wood na IVIid dernacht " Chicago na Midder nacht " en De Gesloten Ring " op nieuw twee spannende detectivever halen n.l Rio na Middernacht " en De moordenaar komt te laat " Rio na Middernacht " verscheen van de hand van Frank Arnau die ook de hierboven genoemde werk jes schreef Deze thriller speelt zich af zoals uit de titel reeds blükt in Rio de Janeiro Daar beleeft de lioofdpersoon uit deze roman Gas ton Lament hoofdcommissaris van de afdeling criminele zaken van de internationale politie te Tanger een serie avonturen en mysteries die hij kundig weet op te lossen Van Jacques Chabannes ver scheen in dezelfde serie een boeiend verhaal De Moordenaar komt te Iaat " dat zich in kermisreizigers kringen aan de Spaans-Franse grens afspeelt Een waarzegster ver wacht haar moordenaar op een be paalde dag en een bepaald uur de kaarten hebben het haar voorspeld H'i komt te laat maar hij komt en de misdaad wordt gestraft Een spannend verhaal dat in 1957 werd bekroond met de Grand Prix du Roman d'Aventures Als derde in deze serie verscheen van Frank Arnau Chicago na mid dernacht " een thriller over de on derwereld van Chicago waarin le den van het z.g moordsyndicaat een werkeiyk bestaande organisa tie zich bezig houden met de han del in lilanke slavinnen en verdoven de middelen met heling en afper sing De auteur heeft daartoe geput uit de dossiers van vele processen en daaruit een afschrikwekkende en goed gedocumenteerde roman van O * onderwereld opgebouwd ken dat er meer platen gekocht moe ten worden De cadeau-bonnen actie is een begin van de campagne De Amsterdammers die zó'n bOn zomaar gratis in handen kregen gedrukt begrepen er niet veel meer van dan dat zij plotseling een meevallertje hadden gekregen de teenager op het Spui „ ik ben zo gek op Franky Sinatra nou ja op zijn slem dan " de huismoeder op het Damrak „ mag ik mijn man er mee verras sen " en de straatveger in de Bilder dijkstraat i.,ik heb zelf niet zo'n ding om platen te draaien maar ik zal hem aan mijn zoon sturen " De toneelgroep „ Podium " brengt a.s dinsdagavond 10 november te Utrecht in „ K en W " het toneelspel „' t Gaat om je leven " Es geht um dein Leben " van Helmut Harun on der regie van Han König Van welk stuk men dit seizoen in meer dan dertig plaatsen hier te lande van Dordrecht tot Winschoten voorstel lingen zal geven Dit toneelgezelschap werd dank zij het initiatief en de activiteit van Jo Nobel en verder ook van Han König in januari jl tot een stichting gecon solideerd De leiding stelt zich ten doel de toneelkunst te dienen vanuit de protestants ciiristelij ke levensbe schouwing Zij streeft naar méér en dieper gaande contacten met het deze geloofsovertuiging toegedane volksdeel dat men tot dusver slechts incidenteel wist te bereiken Er bestaat aldus „ Podium " in we zen geen tegenstelling tussen chris telijk geloof en kunst in het alge meen — dit laatste met inbegrip van toneelkunst Alleen het komt erop aan uit de toneelliteratuur die stuk ken te kiezen die de christelijke le vensovertuiging dienen en helpen versterken En zulke stukken zijn niet overtalrijk In verband met de keuze van het toneelspel van Helmut Harun waar in het probleem van de ontspoorde op de rand van de misdaad levende jeugd van deze tijd wordt behandeld is de regisseur Han König van me ning dat dit een zeer positieve bij drage levert Podium " tracht hiermede iets te vervullen van de grote taak die het zich voor ogen stelt de toneelcul tuur onder het protestants christelij-ke volksdeel uit te dragen Een ware pioniersarbeid die men met de tot nu toe voorhanden krachten en met kenteken van klasse Kon./Shell opende plastic laboratorium Speciale berichtgeving De plastics zijn doorgedrongen in iedere fase van het dagelijks leven ledere liuisvrouw ondernemer en bedrijfsleider wordt er dagelijks mee geconfronteerd Dit zei vanmid dag ir L Schepers directeur van de N.V Kon Ned Petroleum Maat schappij ter gelegenheid van de opening van het Koninklijke Shell plastics laboratorium in Delft Dit nieuwe laboratorium heeft ruim ƒ 3,5 miljoen gekost en is in anderhalf jaar afgebouwd Het drie duizend vierkante meter grote ge bouw biedt werkruimte aan 150 per soneelsleden De uit de ilie-industrie afkomstige raffinaderijgassen vor men een belangrijke grondstoffen bron waaruit de chemicus vele plastic materialen kan verkrijgen Het zijn dan ook uitsluitend grond stoffen die de Kon Shell-groep aan de betrokken fabrikanten levert Evenwel kunnen dank tij het nieu we laboratorium ook methoden wor den uitgewerkt die bij het produce ren van plastic gebruiksvoorwerpen kunnen worden aangewend De Kon Shell-groep deed in 1949 haar intrede in de plastics-industrie met de vervaardiging van polyvinyl chloride in haar chemische bedrij ven te Pernis HANNES Theo Mann-Bouwmeester ring De heer C van der Lugt Melsert heeft zich niet onttrokken aan de testamentaire beschikking van wijlen mevrouw Else Mauhs Om tezamen met mej G Alingh Brugmans de Theo Mann Bouwmeester ring uit te reiken aan de actrice die zij daartoe in aanmerking achten te komen De geruchten die hieromtrent de ronde doen berusten volgens de heer Van der Lugt Melsert op een mis verstand De keuze is dus nog steeds aan de beide daartoe bij testament aangewezen personen aldus prof mr A Pitlo veel moed gaat beginnen hopende mettertijd tot een stimulerende en enthousiasmerende verwezenlijking van de gestelde doeleinden te gera ken Aldus cultureel dienend jaagt men niet in eerste instantie commerciële resultaten na „ Podium " ziet zeer wel in dat de vraag naar toneel in pro testants-christelijke kring vooreerst nog gericht en gevormd moet wor den Het zal aanvankelijk nog de juiste sleutels op het slot van de ware toneelbelangstelling bij dit volksdeel moeten vinden Dit geldt vooral voor diegenen on der het publiek die nog weinig met goede toneelkunst vertrouwd zijn en van wie nog moeilijk te zeggen valt hoe zij zullen reageren „ Podium " hoopt hierbij op de steun moreel zowel als materieel van plaatselij ke protestants-christelij ke kernen te mogen rekenen Verder wenst men op den duur zo danige krachten aan te trekken dat zoveel mogelijk toneel kan worden gebracht evenwaardig aan dat van de grote beroepsensembles Opleiding en vorming van deze eigen krachten is een ideaal dat „ Podium " eenmaal hoopt te kunnen verwerkelijken Niet alleen serieuze stukken maar ook blijspelen eventueel shows en musi cals zal men gaarne brengen maar geen platvloerse humor In het genre kindervoorstellingen werd reeds een Hans en Grietje " en het sprookje „ De Toverdoos " gege ven Verderstrekkende plannen o.a ook de mogelijkheid van een samenwer king met de NCRV bevinden zich nog in het stadium van overweging De hoofdzaak is echter dat Podiujn " gestart is en een aanvang heeft ge maakt met het verrichten van een niet te onderschatten doch naar te hopen zegenrijke taak Greeve selecteerde voor u het beste uit binnen - en buitenland Meubelen van aparte klasse samengebracht op onze exclusieve afdeling „ Greeve Select " HILVERSUM KERKSTmUT 28 TEL 5141 i ANTWOORD Utrechtsch Nieuwsblad vertelde van de indrukwekkende hulde gebracht aan schrijver W G van de Hulst De kinderen zon gen hem toe Het blad stelt ten slotte de vraag „ en wie zal zeggen of het niet deze kinderstemmen waren die de jarige jubilaris het meest troffen " Het doet mij groot genoegen het Utrechtsch Nieuwsblad ant woord op deze vraag te kun nen geven de jarige jubilaris TAAL utrechtsch Nieuwsblad vertelt dat de Amerikaan R K Clarck een eis tot schadevergoeding heeft ingediend omdot hij 40.000 dollar winst heeft gekorven " Zo hoorde ik gisteren iemand zeggen zodra de notaris mü heeft uitbetaald wat ik van m'n ouwe oom heb georven zal m'n hele huis worden op gevorven " F 1.2 min huur per jaar K.L.M krijgt een elektronische slaaf Van onze Haagse redactie In het hoofdkantoor van de KLM aan de Plesmanweg te Den Haag wordt aanstaande maandag een elektronische rekenmachine in ge bruik genomen van een omvang en een type zoals er buiten deze nog slechts een in het Beneluxge bied en niet meer dan vier in geheel Europa werken De K.L.M is na Pan American de tweede lucht vaartmaatschappij ter wereld die thans over een dergelijk instrument IBM 705 omputer genaamd be schikt De gehuurde rekenmachine be staande uit een aantal afzonderlijke instrumenten die er uitzien als ar chiefkasten en schrflfbureaus ver tegenwoordigt een waarde van on geveer vUf miljoen gulden De huur som bedraagt / 1.200.000 per jaar waarbü dan nog ƒ 400.000 gulden aan jaarlijkse vaste kosten komen De heer Th M van Erp heeft be rekend dat deze exploitatielast al leen al wordt gedekt door de kosten van de vervoersadministratie van de K.L.M Nadat In het komende halfjaar de omvangrijke vervoersadministra tie geheel aan het nieuwe techni sche wonder een ware elektroni sche slaaf zal zijn toevertrouwd denkt men per 1 april van het vol gend jaar ook de loonadministratie aan liet werkprogramma " van de machine toe te voegen en vervol gens allerlei andere administratie ve taken Hierdoor zal de kostbare investering dus steeds groter baten voor de K.L.M gaan afwerpen Voor de capaciteit van de ma chine die er dan nog overblijft hebben reeds vele instanties onder andere de overheid belangstelling getoond Speelgoed-expositie te Harrogate De elfde internationale speelgoed tentoonstelling te Harrogate Enge land — de grootse en drukst bezoch te speelgoed tentoonstelling ter we reld — zal plaats vinden van 9 tot 15 januari 1960 Door deze tentoonstel ling heeft dit kuuroord in het graaf schap Yorkshire de naam „ speelgoed stad " gekregen Elk jaar neemt het aantal inschrijvers aan de tentoon stelling toe en in 1960 zullen er on geveer 400 deelnemers aanwezig zijn Vijf grote hotels alle bij elkaar ge legen zullen ongeveer 2 miljoen speelgoedartikelen tentoonstellen op een ruimte van circa 2300D vierkante meter Nieuwe onafhankelijke filmmaatschappij Een groep bekende Engelse film acteurs en actrices heeft een eigen filmmaatschappij opgericht de „ Al lied Film Makers waarin zij met steun van de Arthur Rank filmmaat schappij tien miljoen gulden hebben gestoken De Rankorganisatie heeft toegezegd de nieuwe maatschappij wat de produktie en de keuze der films betreft volkomen vrij te zullen laten Directeur van Allied Film Makers is Jack Hawkins die heeft meege deeld dat hij iedere cent die hij missen kon in de nieuwe maat schappij heeft gestoken Deze zag ik in de Gooi - en Eemlander Te fcoop closetpot met wa terreservoir enz compleet mah 3 pers zitbank Groest SS Hilversum Gezelligheid kent geen tijd KOLDER Tielse Courant schrijft in toneelkritiek De een „ diverse scènes waren zo rijk aan kolder dat de toeschou wers het lachen moeilijk kon den bedwingen " Moeilitk of niet — als het maar gelukt is dat is het voornaam ste PROMOTIE „ Raad van Rhenen verhoogt reinigingsrechter " deelt het Nieuw Utrechts Dag blad mede zonder te vermel den tot wat maar ik vermoed dat dat wel Reiniglngsraad heer zal wezen I Ruim kwart mil ulo leerlingen Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek telde het uitgebreid la ger onderwijs op 16 september jl 251.900 leerlingen tegen 225.000 op 16 januari van dit jaar In dit tyduak is het aantal leerlingen dus toege nomen met 26.900 of 11,9'la Op deze plaats heb ik gedurende de afgelopen weken U het een en ander mogen vertellen over iets wat ons vrouwen het meest interesseert n.l „ Hoe kunnen wij er goed uitzien " Ik hoop dat U het met mij eens zult zijn dat zulks voor elke vrouw is weggelegd Er behoeven geen lelijke eendjes te zijn De tijd de slechts /<^ JrMn < Het verschil in omvang van de ge boortegeneraties waaruit de toege latenen resp vertrokkenen in hoofd zaak afkomstig waren toegelatenen uit de generaties 1946 en 1947 met resp 284.000 en 267.000 levendgebore nen vertrokkenen uit de generaties 1942 en 1943 met resp 190.000 en 209.000 levendgeborenen speelt hier bij een belangrijke rol De toeneming bedroeg bij het openbaar onderwijs 12,0''/o bij het protestants-christelijk 12,l»/o bij het rooms-katholiek 11,5 "/» en bij het andere vnl neutrale bij zonder onderwijs 16,7»/o VOOR OOQ T.V Zaterdagavond een NCRV pro-gramma met om 20.20 uur Wq zijn zestien en na Intermez zo om 20.35 uur The Hogarth Pup pets Engels marionetten-theater om 20.40 uur Het programma wordt besloten met Scherzo 20.55 uur Zondagmiddag 16 uur reportage zwemwedstrijden te Bremen Zondaga-ond VARA met Mensen dingen nu 20 uur Filmvenster 20.10 uur een toeristische docu mentaire Toscane hart van Italië 20.40 uur en om 21 uur Artiestcn café Sport om 22 uur EN OOR Radio De VPRO begint vanavond met een serie klank beelden Eedt een kind over de vluchtelin gen in Marokko 19.35 uur Zondag is om 14.30 uur Hans Henke mans solist tijdens een concert van het Concertgebouworkest te Am sterdam o.l.v Giulini Gespeeld worden werken van Mozart Ravel Henkemans en Schumann Rykdom der welluidendheid is van avond om 22.40 uur gewijd aan Mischa Elman een Russische violist AVRO De KRO biedt om 21.30 uur een klankbeeld Ik ben de vreemdeling die naar de herfst moet gaan Een klankbeeld in het kader van het Belgisch-Nederlands cultureel con tact over Karel van de Woestijne die in 1929 overleed T.v.-commentaar Het AVRO-programma bevatte vrij dagavond na het weekjournaal van de NTS veelsoortige programma-on derdelen Een bezoek werd gebracht aan de Kema te Arnhem waar elek trische materialen gekeurd worden alvorens zij in de handel worden ge bracht De directeur prof ir Van Staveren en andere leidinggevende figuren uit het bedrijf gaven inte ressante gegevens over hun arbeid Het nieuwe seizoen voor Perry Como is weer aangebroken en de De Amsterdamse filmcriticus A J P van Domburg heeft vrijdagmiddag met een openbare les „ Oog om Oor " aan de Nijmeegse universiteit Het lectoraat aanvaard in Se leer van de film als cultureel uitdrukkingsmid del De heer Van Domburg stelde dat het misverstand om de film voorlopig wel zal blijven bestaan Overigens bestreed hj dit misver stand dat voornamelijk voortvloeit uit de mening dat de film geen creatief vermogen zou kunnen bezit ten omdat zy een industrieel produkt is en uit het misbruik dat de film van de literatuur maakt Hoewel de avantgardisten van de twintiger jaren inderdaad moesten overgaan naar de Industrie omdat zij bü de komst van de geluidsfihn hun experimenten niet zelf meer konden financieren is gebleken dat zi toch films bleven maken die „ stuk voor stuk anders uitvielen dan hun fabrieksbazen hadden geprojec teerd " zo constateerde de heer Van Domburg Ook thans nog blijkt de industrie het talent niet te kunnen ophouden wanneer het wil doorzet ten zoals naar sprekers mening is gebleken uit de recentere film van de Franse regisseur Bresson Un condamné a mort s'est echappé " en uit de niet lang geleden gereed ge komen film van Herman van der Horst „ Prijs de Zee " enkele minuten die U per dag aan Uw huidverzorging moet besteden zijn welbesteed Het voornaamste is echter dat U voor Uw kostbare huid het beste neemt dat U kunt krijgen nl de Zwitserse vitaminecrème Vita mol U weet Vitamol bevat o.a vita mine F de actieve schoonheidsvita mine Bovendien is Vitamol gehomo geniseerd waardoor de werking zeer intensief is De nieuwe Vitamol nachtcrème Cellulaire en de nieuwe Vitamol-dagcrème Hydratante zor gen door hun vochtinbrengende werking dat het vochtgehalte van Uw huid op het juiste peil blijft In de Zwitserse Vitamol-laboratoria wordt dag in dag uit geëxperimen teerd en gecontroleerd opdat alleen werkelijk het beste van het beste ten dienste komt van de moderne vrouw ' Wij zouden het prettig vinden om u persoonlijk nóg meer te mogen vertellen over de goede hoedanig heden van Vitamol de complete schoonheidsbehandeling die zo wei nig kost Ook kunnen wij u dan te vens adviseren inzake de verschillen de crèmes en de toepas.Hng daarvan Mogen wij op uw bezoek rekenen AVRO is voornemens ook in de ko mende maanden diens shows te ver tonen Voor de liefhebbers valt er dus weer wat te genieten Willy Alberti heeft een aanbod ge kregen een bezoek te brengen aan Amerika naar aanleiding van een succes aldaar voor een van zijn gram mofoonplaten De zanger heeft echter contracten in ons land en via de te levisie deed Mies Bouman nadat zü een gesprek had gehad met Willy Alberti een beroep op verenigingen de zanger in de gelegenheid te stel len zijn reis te maken Dr J Kater zette zijn serie medi sche praatjes voort en had tot on derwerp gekozen Mens en kikvors Bij een film vertelde hij over het belang van de kikvors voor de ge neeskunde en hij deed dat op belang wekkende wijze De NTS besloot de avond met een rechtstreekse reportage van het con cours hippique in Wenen waar Hans Eisvogel aanwezig was om een rustig commentaar te geven ZONDAG HILVERSUM I — NCRV 8.00 Nws en weeroverz 8.15 Orgelspel 8.30 Morgemvljdlng 9.16 Koorzang KRO 9.30 Nws 9.45 Gram 9.65 Hoogmis 11.30 Hedendaagse muz 12.15 Actuele geloofsproblemen 12.30 Lichte muz 12.55 Act 13.00 Nws 13.05 De hand aan de ploeg praat je 13.10 De Wadders hoorsp 13.30 Concert t g v De dag der V.N 14.00 V d kind 14.30 Kamermuz 14.55 Lezing 15.05 Gram 15.30 Muz lezing 16.00 Sport 16.30 De profeet van de nabijheid Gods lezing IKOR 17.00 Kerkd v d jeugd 18.00 Het geladen schip lezing 18.30 De Kerk aan het werk 18.40 Wie oren heeft hore lezing NCRV 19.00 Nws uit de kerken 19.05 Samen zang 19.30 Doe aan my een teken ten goede lezing KRO 19.45 Nws 20.00 Katholiek en gemeenschap le zing 20.15 Gevar progr 20.45 U bent toch ook van de parül praat je 20.55 Gram 21.30 Ik ben de vreemdeling die naar de herfst moet gaan klankb 22.15 Gram 22.25 Boekbespr 22.30 Nws 22.4 / Avondgebed 22.55 Meesterwerken v d religieuze muz muz lezinn 2:5.55 24.00 Nws HILVERSUM n — VARA 8.00 "> fws en gram 8.18 gevar progr 9.45 Geestelijk leven toespraak VPRO 10.00 Geef het door praatju 10.05 V d jeugd IKOR 10.30 Ned herv kerkd 11.30 Vragenbeantw VPRO 11.45 Kerkel ber AVRO 12.00 Lichte muz 12.30 Sportsplegel 12.35 Gram 13.00 Nws en S.O.S ber 13.07 De toestand l.d wereld praatje 13.17 Meded of gram 13.70 Gram 14.00 Boekbespr 14.20 Gram 14.30 Concertgebouw-ork en solist l.d pauze filmpraatje 16.30 Sportrevue VPRO 17.00 3esprel ken met luisteraars 17.15 Nedeiv land sinds 19.45 lezing VARA 17.30 Hot huls met de gekroonde kamtoii hoorsp 17.50 Nws sportultsl en sportjourn 18.30 Lichte muz 19.00 Bil nader inzien discussie 19.30 Ca baret AVRO 20.00 Nws 20.05 Amus muz 20.36 Paul Vlaanderen en het Conrad-mvsterle hoorsp 21.20 Licht progr 21.60 Journ 22.06 Zuld Ami:-rik muz 22.20 Comme el comme ca praatje 22.30 Nws 22.40 Gran - 23.10 Sportuitsl 23.15 New York cal linK 23.20 Nwe Franse gram 23.5 ''' 24.00 Nws TELKVISIEPROGBAMMA'S NTS AVRO KRO VARA en V P RO 16.00 17.00 Rep Intern zwem wedstr Bremen VARA 20.00 Men - Wat de roofbouw op roman en toneelstuk betreft signaleerde de heer Van Domburg dat ook hier de kunstenaar kans heeft gezien de be doelingen van de negotie te door kruisen Als voorbeeld op dit terrein noemde spreker de film die Orson Welles maakte naar „ Otliello " De heer Van Domburg besloot „ Ook uit dit voorbeeld blijkt dat a * filmer er voortdurend op uit is de subjectieve weg te bewandelen om dat ledere pogirig om het tegendeel te doen moet uitlopen op reproduk tie en aldus de creatie die uit het spel met beelden en geluiden ont staat onmogelijk maakt Een spel met beeld en geluid een » pel waarin belde elementen voortdurend in wor steling geraken de strijd om de aandacht van oog en oor " Nieuwe wending in quizschandaal De advocate Ethel A Davidson die verslagen werd in de televisieshow „ Twenty One " heeft vandaag bij het hooggerechtshof een eis tot schade vergoeding van 1.200.000 dollar tegen de National Broadcasting Company ingediend op grond van het feit dat zij „ op frauduleuze wijze uitgescha keld werd " Ze zegt dat haar be hendigheid haar in staat gesteld zou hebben tenminste 100.000 dollar te winnen Zij werd 29 oktober 1956 ver slagen door Herbert Stempel de eerste die groot geld won in het programma en de eerste die in het openbaar de beschuldiging uitsprak dat de show zwendel was Mej Davidson kreeg een troostpiijs van 100 dollar De congressionele ondercommissie die een onderzoek heeft ingesteld naar het element van de „ doorge stoken kaart " bij vraag - en ant woordprogramma's van Amerikaanse televisiestations heeft besloten ook aandacht te zullen schenken aan andere onderdelen van televisie-uit zendingen in de V.S Echtgenoot van B.B onder de wapenen in Orange Van onze correspondent te Parijs De filmacteur Jacques Charrier echtgenoot van Brigite Bardot heeft zich voor geruime tijd van zijn vrouw moeten laten scheiden Om precies te zijn voor 27 maanden de tijd die Franse dienstplichtigen on " der de wapenen moeten blijven Charrier die zijn filmdebuut maakte in „ Les Tricheurs " is een dezer da gen namelijk naar Orange afgereisd waar hij als soldaat zal worden af gericht In zijn laatste film speelde Charrier de rol van een elegante luitenant en hij heeft zijn mede recruten al laten weten dat hij ook in het echte militaire leven zo gauw mogelijk voor de officiersopleiding in aanmerking hoopt te kunnen komen De vader van Charrier ' is trouwens kolonel van beroep Brigite Bardot die begin volgend jaar een baby verwacht hoopt haar echtgenoot niettemin binnenkort in Orange op te gaan zoeken De eerste dagen van hun geforceerde scheiding telefoneerde B.B iedere ochtend om langdurige gesprekken met haar echtvriend te voeren Zelfs die tele fonische contacten zijn nu op bevel van de commandant echter verboden Charrier zal als „ gemeen soldaat " op geen enkel voorrecht aanspraak kunnen maken en een groep van plaatselijke en vrouwelijke bewonde raars van de jonge filmster die om een handtekening kwamen bedelen werd gisteren vrijdag zonder par don de deur van de kazerne gewezen RAAD VOOR DE KUNST Bij beschikking van de staatssecre taris van onderwijs kunsten ' en wetenschappen is de heer E Defresne benoemd tot lid van de Raad voor de Kunst in de afdeling theater van deze raad sen dingen nu 20.10 Filmfragro 20.40 Documentaire 21.00 Cabarets progr NTS AVRO KRO VARA en VPRO 22.00 Sportact MAANDAG HILVERSUM I — NCRV 7.00 Nws en S.O.S.-ber 7.10 Gram 7.S0 Een woord voor de dag 7.40 GevviJ ze muz 8.00 Nws 8.15 Radiokrant 8.36 Gram 9.00 V d zieken 9.30 Gram 9.35 Waterst 9.40 V < t vrouw 10.15 Rondom het woord theologische etherleergang ll.CO Gram 11.30 Quiz 12.00 Sopr en piano 12.25 Voor boer en tuinder 12.30 Land - en tuinb meded 12.Ï3 Gitaarmuz 12.48 Gram of act 13.00 Nws 13.15 Metropole-i rk 13.40 Gram 14.05 Schoolradio 14.30 Gevar progr 15.45 Gram 16.00 Bi| beloverdenklng 16.30 Kamermuz 17.00 V d kleuters 17.16 V d jeugd 17.30 Gram 17.40 Beursber 17.45 Beroepsmogelijkheden en beroep.s keuze In Suriname d ds J J Le gene 18.00 Orgelconc 18.30 Gram 19.00 Nws en weerber 19.10 Op de man af praatje 19.15 Gram 19.30 Radiokrant 19.50 Lichte muz 20.35 Dekblad eerste soort hoorsp 21.30 Gram 21.30 Orgelconc 22.00 Parle mentair comm 22.15 Gram 22.30 Nws 22.40 Gram 22.45 Avondover denking 23.00 Gram 23.45 Gram 23.55 24.00 Nws HILVERSUM II — VPRO 7.00 Nws 7.10 Gym 7.20 Gram 8.00 Nws 8.15 Lichte muz 9.00 Gym 9.10 De groenteman 9.15 Gram 9.40 Morgenwijding 10.00 Gram 11.00 Omr ork 11.45 Voordr 12.00 Orgelen saxofoon 12.30 Land - en tuinb.mede 12.33 V H Platteland 12.43 Zang en piano 13.00 Nws 13.15 Me ded of gram 13.20 Promenade ork..en solist 13.55 Beursber 14.00 Pianorecital 14.30 Gram 14.50 Meu belen en woning textiel,praatje 15.05 Gram 16.20 Gram 17.00 V d padvinders 17.15 Gram 17.50 Mil comm 18.00 Nws 18.16 Pol praatje 18.25 Lichte muz 18.50 Openbaar kunstbezit praatje 19.00 Gram en comm 19.20 Muz.lezing 19.45 V d jeugd 20.no Nws.20.0B Gevar progr 22.30 Nws enbeursber v New York 22.40 Journ 22.50 Knipperlicht progr v ' alleweggebruikers 23.20 Gram 23..55 • 24.00 Nws Dra.ldomroep 4e lijn Gr pi progr 18-20 uur Debussy Children's Corner Ravel Daphnls et Oiloé Mllhaud concert v cello en ork Berlctz Symph fantasöque ï ^ 
Zaterdag 7 november ' i 939 - ó7e jaargang np 162 TAPIJTKEVER WEKT ONRUST INFLATIE NIET Liberalen onderschatten fundering maatschappij Ir Keus sprak in Leeuwarden Een kijkje achter de schermen Voor u is het programma op ' t schermhet Interessantst Voor ons is het detechnische wonderwereld achter het scherm Ddór zit het hele raffi nement van duizenden uren laborato rlumwerk dal u zo'n meesterlijk beeldbezorgt Laat ons u daarom adviseren bij uwkeus Laten wij uw toestel vakkundig ¦¦¦ aansluiten en laat ons snel helpen bij technische storingen Dat is onze 3-voudige servicegarantie die voor u een 3 voudige kijkgarantie inhoudtl „ Waar U welkom bent " Schoulenstraat 6 Voorstraat 45 Utrecht - Tel 10167 Vionen - Tel 324 Technische dienst ' s avonds 41739 of 03473 324 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Inschrijving TYPEN AANVANG 11 NOVEMBER PITMANSGHOOL ONDUIDELIJK EN VAAG Kamercommissie over bouwbeleid ongerust l Burg Reigerstraat 76 Telefoon 12856 HERENHUIS met garage te koop Oog in Al nabij mil hospi taal vrij te aanvaarden f 30.000 — Br onder nr 2-2182 bur RECHTER HET IS EEN QEWONE STRAFZAAK Instructie wil Pesquet niet arresteren linkse Gaullist Michelet persoonlijl ^ uitgegaan Braunschweig heeft zijn weigering gemotiveerd met het argument dat hij de affaire als een geivone straf zaak wil behandelen en daarom het politieke accent niet nog sterker wenst te verzwaren Het parket heeft nu gedurende 24 uur gelegen heid appel tegen deze weigering aan te tekenen In kringen ronrd de senator Mitterrand toont men zich uiteraard slecht te spreken over de houding van de rechter van Instructie op wie al eerder scherpe Itritiek werd uit geoefend omdat hy met twee maten zou meten Men vestigt de aandacht op het contrast in de behandeling van Mitterand tn van Pssquet Het werd Mitterand zo merken zijn VTJenden op zwaar aangerekend — het verzoek tot opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid Is er inderdaad op gebaseerd — dat hy bij het politieverhoor na de aanslag niet terstond de naam heeft ge noemd van de rechtse activist Pes quet die hem enige dagen tevoren waarschuwde Mitterand heeft zyn goede trouw niettemin aannemelijk gemaakt Hy wilde Pesquet die hy in geen enkel opzicht als de aanran der verdacht niet in moeilykheden ot zelfs levensgevaar brengen Boterhandel dit jaar niet aantrekkelijk Brits-Nieuwzeelands overleg De premiers van Groot-Brittannië enNieuw Zeeland Macmillan en Nash zyn in Londen hun gedachten wisseling over de internationale po litiek begonnen Een derde storingsmogeiykheid die van onvoldoende investeringen ver oorzaakt door conjunctuurpessimisme lykt eveneens onwaarschynlyk Al lerlei structurele veranderingen se dert 1929 in onze maatschappy ont staan bevorderen het handhaven van de vraag naar goederen op een hoog peil Dit werkt stimulerend op het mvesteringsbeleid der ondernemin gen Eeuwige welvaart Men zou zicn op g d van het voorgaanae kunnen aiv.o^gen of wy dan wellicht p weg zyn naar de eeuwige welvaart aldus de hoog leraar Dit confronteert ons met het vraagstuk van de economische groei op lange termijn Uiteraard zou deze groei een eindpunt vinden wanneer de bevrediging van al onze behoeften is verzekerd en dus de schaarste op geheven Van dit punt zyn wy echter nog heel ver verwyderd Lang vóór die tijd zou er echter een situatie kunnen ontslaan waarin er geen nieuwe investerir.gsmoeilyk heden meer aanwezig zouden zyn Tot nu toe is dit punt van de „ abso lute kapitaalsovervloed " immer ver schoven Het waren echter steeds vol maakt toevallige omstandigheden die telkens weer een uitweg boden Wanneer dit wordt bedacht dan wordt het duidelijk dat er geen enkele garantie bestaat dat aan de welvaartsgroei t.z.t geen eind zal komen Niettemin kan het ons tot troost strekken aldus besloot prof Wemelsfelder dat verschillende om standig'neden erop wijzen dat wij ia Europa tenminste nog voor de tUd van een eeuw een welvaartsstijging mogen verwachten De subcommissie van de Veilig heidsraad die de vorige maand pools hoogte van de toestand in Laos nam heeft vrijdag in een verslag over haar missie gesteld dat uit de haar ver strekte inlichtingen niet duidelyk is gebleken of er inderdaad sprake is geweest van indringing van regerings troepen uit conununistisch Noord Vlètnam Cïetuigen hadden verklaard dat er in sommige gevallen sprake was ge weest van optreden door gewapende elementen met Vietnamese gelaats trekken die echter niet als soldaten van het geregelde Noordviètnamese leger waren geïdentificeerd Tussen 16 juM en 11 oktober waren er acties van verschillende omvang geweest maar aUe van een guerilla achtig karakter Uit de verklaringen van de rege ring van Laos en sommige getuigen bleek dat enkele van deze vijandige operaties centraal geleid moeten zyn geweest Byna alle getuigen 40 van de 41 waren van mening dat de vijandige PRE-HISTORISCH WOUD BIJ HOOQEVEEN Voor de afdeling Leeuwarden van de V.V.D heeft gisteravond ir H I Keus oud-directeur van de Hee maf te Hengelo een lezing gehouden over „ Het negativisme in het nuan ceverschil " Spreker noemde het ne gativisme een naoorlogs verschün sel Hü stelde dat er na 1945 geen rekening mede gehouden werd dat sociaal alleen te verwezonlyken is wat economisch kan worden verant woord Het feit dat onze munt de laatste tien jaar met geniiddeld vier procent per jaar aan koopkracht heeft ingeboet is daarvoor o.cn naar zUn mening afdoend bewüs Het is naar de mening van ir Keus de zwakheid van het huidige liberalisme — soms aangeduid als neo-llberalisme — dat het de bete kenis der fundering van de maat schappij onderschat Persoonlijk ge raakt de heer Keus steeds meer overtuigd van een driehoeksverband tussen economie cultuur en politiek met economie als basis Voor haar bouwstenen verlangt de economie als specie gezond geld Dit inzicht begint thans in Ame rika tot alle gelederen door te drin gen maar in ons land bestaat hier voor helaas nog te weinig aandacht Als bewijs daarvoor noemde spre ker dat men bij een bedrijvigheid groter dan in enig jaar na IM " maar gelaten neemt dat deze in 1959 met een miljard tekort „ gefinancierd " wordt Sociaal kuiaad Nog verkeren velen onder wie tal - Export naar Frankrijk Na de melk geen boter De Franse autoriteiten hebben be kend gemaakt dat biedingen worden ingewacht voor de invoer van boter in Frankrijk uit de overige landen van de Europese Economische Ge meenschap Het geldt hier de boterin voer volgens het contingent voor 1960 De aanbiedingen dienen 19 november a.s bij het bureau „ Interlait " te zijn ingediend De boter moet in het eerste kwar taal van 1960 worden ingevoerd de te verlenen invoervergunningen zijn na 31 maart a.s ongeldig Gewoon lijk welingelichte handelskringen heb ben naar aanleiding van deze mede deling verklaard dat zij niet geloven dat het mogelijk zal zijn op deze voorwaarden transacties af te sluiten Zij zeiden dat Nederland momenteel de enige potentiële aanbieder in de EEG is terwijl de prijzen van de Nederlandse boter waarschijnlijk te hoog zullen zijn voor de Franse im porteurs Bovendien zou Nederland niet geneigd zijn nu contracten te sluiten voor invoer volgens het voor 1960 geldende contingent Ban ka gent heeft ruim halve ton verduisterd De 53-jarige corresponclenl G W A B agent van een bank te Epe die enige maanden geleden werd aangehouden omdat hü er van ver dacht werd ten nadele van zijn werkgever fraude te hebben ge pleegd heeft zo is uit Jen uitvoerig onderzoek gebleken een bedrag van ten minste ƒ 51.000 gulden verduis terd Hoewel het onderzoeic nog nle rond Is is gebleken dat de man al enige jaren geleden toen hij nog op het kantoor te Apeldoorn werkte met zUn praktijken begonn ¦ HlJ zocht steeds persoonlijke rela ties uit om van het geld van deze mensen een goed leven te kunnen leiden Al spoedig moest hU het ene gat met het andere stoppen Miljoenenopdracht voor Haags aannemersbedrijf Het aannemersbedrijf Zanen Ver stoep N.V Den Haag heeft in com binatie met de firma A Dodin te Parijs van de Franse regering de opdracht gekregen tot het maken van de uitbreiding van de haven van Duinkerken De werken omvatten de bouw van een nieuw havenbassin en voorzien tevens in de behoefte aan nieuwe industrieterreinen De aannemingssom bedraagt glo baal 5,6 miljard francs overeenko mend met 46 miljoen gulden Am offerte van helikopters aan Sovjet-Unie De Russische commerciële adviseur Alchimof heeft vrijdag te Washing ton gezegd een gedetailleerde offerte voor Amerikaanse hefschroefvlieg tuigen aan zijn regering gezonden te hebben Over een oppervlakte van ongeveer ha komt in het weiland van de ndbouwer M Leitstra te Hooge en in het „ Klnholtsveldtien " sedert - üge tyd een bedolven bos naar bo 3n Op een diepte van 20 tot 100 > ntimeter onder de grasmat blflken ' er honderden bomen te liggen Het 3le woud is echter geveld Alle bomen die met takken eraan goed geconserveerd blijken liggen me de voet naar het westen en de top naar het oosten Er zijn bomen van 20 meter lengte Zodra het hout echter blootgesteld wordt aan rijke neo-liberalen in de mening dat wti met het oude spel kunnen doorgaan dat men kan volstaan met geld waarvoor men geen goud kan krijgen Dit is een in wezen voortdurende bestedingsbeperking die reeds als een investeringsbeper king begint te werken Voortschrij dende muntontwaarding een sociaal kwaad van de eerste orde waarbij alle waarden uitgeprijsd geraken zal er ongetwijfeld het gevolg van zün Ir Keus vervolgde Wij voelen ons bij deficit spending " en een beetje inflatie nog niet zo slecht Er zal bovendien toch wel niets aan te doen zijn en het zal onze tijd wel uithouden Dat is wat ik noem het negativisme in alle gele deren De tapijtkever verwekte al gemene onrust de inflatie niet Maar de inflatie is een veel gro ter kwaad dat allen in zijn greep krügt en al het goede uitdrijft Men zal zich goed dienen te realiseren wat men verstaat onder vrijheid en democratie en voorts dat staatssocialisme en democratie onverenigbaar zün evenals geleide economie en democratie Vrijheid en democratie vereisen beginsel vastheid sluitende begrotingen ge zond geld convertibiliteit en een ge liberaliseerd internationaal handels verkeer alsmede aanvaarding van concurrentie en risico's In precies honderd vragen uit de vaste commissie van de Tweede Kamer haar verontrus ting over het nieuwe bouwbe leid zoals dat is bekend gewor den door de memorie van toe lichting bij de begroting over 1960 Algemeen wordt gesteld dat in de voorgenomen regeling een voorzie ning voor financieel zwakke groepen ontbreekt De commissie betreurt dit omdat zij in deze bevolkings groep de woningnood nog het nij pendst acht Stringente hantering van de loon grens van de sociale verzekering als maatstaf voor het bewonen van wo ningwetwoningen deed ernstige be denkingen rijzen zolang niet ge bleken is dat voor woningbehoeven - Haarlemse „ goede heertje '' krijgt 3V2 jaar De rechtbank te Amsterdam heeft de 64 jarige Haarlemse boekhouder kassier N C de T wegens verduis tering en valsheid In geschrifte meermalen gepleegd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3ii jaar met aftrek van het voorarrest De officier van justitie had vüf jaar geëist Deze sportieve damesjas van wollen ¦ mohair is een Sturka-model De mantel is gevoerd met doorgestikte serge Langs de capuchon is een rand van Toscaans bont de lucht verteert het snel Het is daarom op zün best bruikbaar als brandhout Het woud dat omgeven is door een dikke veenlaag rust op een ongeveer twee en een halve meter dikke laag rivierzand Daaronder bevindt zich een laag diluviaal grint Het vermoeden is gerezen dat het woud geveld is door opschuivende gletschers in de ijstijd Deze veron derstelling wint nog aan kracht door de grote zwerfkeien die soms een middellijn hebben van twee meter en die thans eveneens door de wer king van de grond omhoog komen Oorzaak Gouds drama bekend ïn onze editie van gisteren meldden wij dat in een woning aan de Talma straat te Gouda drie mensen dood wa ren aangetroffen De slachtoffers zijn de heer en mevrouw Van de Berg Platteel en hun tweejarig zgontje Ronald Nader vernemen wij dat vergifti ging door koolmonoxyde de oorzaak van het drama is In verband met ziekte van het tweejarig zoontje dat een ernstige keelontsteking had moest er ge stoomd worden en daarom was het jongetje naar de keuken gebracht waar het stomen geschiedde door middel van een pan water die op het gas was gezet Door de sterke stoomontwikkeling is de gasvlam verkeerd gaan branden en dit heeft tot de ontwikkeling van koolmono xyde geleid Dit is reukloos en heeft in de kleine gesloten keuken de vader en de moeder die bij het kind waakten zomede het jongetje zelf verrast De dood moet om streeks middernacht zijn ingetre den Tot het gezin behoorde verder een zevenjarige dochtertje dat in haar kamer sliep en geen enkel nadelig gevolg heeft ondervonden Het meisje is ' s ochtends wakker ge worden heeft zich aangekleed en om een hoekje van de keuken ge keken Zij veronderstelde dat va der en moeder sliepen en wilde hen niet wakker maken waarom zij gewoon naar school is gegaan Het echtpaar Van den Bergh was uit Den Haag afkomstig en had zich in juni van dit jaar te Gouda ge vestigd De heer Van den Bergh was kapitein in het leger en werk zaam bij de inspectie van de infan terie in Den Haag den met een enigermate boven die grens gelegen inkomen voldoende passende woningen beschikbaar zijn De commissie heeft er voorts be zwaar tegen dat geen aandacht is geschonken aan sociale en econo mische omstandigheden welke in volgende jaren huurverhogingen al dan niet mogelijk zullen maken ter wijl de regeling verankerd is in eön reeks huurverhogingen die binnen een zekere termijn naar nog niet te voorspellen evenwichtshuren moeten leiden De commissie vindt de regeling zeer ingewikkeld Er wordt ge vreesd dat hieruit grote admini stratieve werkzaamheden zullen voortvloeien Deze zouden niet in overeenstemming zijn met de wens om tot vereenvoudiging van de overheidsbemoeienis met de woningbouw te komen Men vraagt zich ernstig af of men er met behulp van de regeling inder daad in zal slagen de bouw van particuliere woningen met betaal bare huren in voldoende mate te be vorderen Op grond van onzekerheid vraagt de commissie of het wel ver antwoord is het contingent woning wetwoningen reeds thans met 2500 te verlagen Ten aanzien van de inkomen grens voor woningwetwoningen wordt gewezen op mogelijke wij zigingen in de toekomst en voorts gevraagd of men bij het bereiken van een hoger Inkomen een woningwetwoningen zal moe ten verlaten dan wel meer huur zal moeten gaan betalen Algemeen wordt geklaagd over een teveel aan vaagheden en onduidelijk heid in de ministeriële brief welke de memorie van toelichting bege leidde Qeringe winst Voor een juister oordeel over de boterhandel en vooral de boterprUs heeft de heer A Kapteln voorzitter van de Vereniging van Amsterdamse Boterhandelaren een uiteenzetting gegeven van de situatie op dit ge bied De boeren leveren hun melk aan de coöperatieve en particuliere fabrieken waarbü zü zyn aangeslo ten Van een deel van de melk fa briceren die bedreven de boter Het zijn de coöperatieve verkoopvereni gingen en particuliere groot hande laren die deze boter van die fabrie ken afnemen Onderling stellen deze afnemers de groothandel de zgn voorlopige afrekeningsprys vast — die zy aan de producenten betalen — zulks zoveel mogelijk aangepast aan de wereldmarktprys De groothandel ontvangt uiteraard bij oplopende markt hogere dan de ver wachte winst Van dat meer-ontvan gen bedrag wordt jaarlijks de zgn nabetaling berekend In de te maken overeenkomsten is vastgelegd dat de fabrieken meer voor de geleverde boter zulen ontvangen als hun afne mers de groothandel hogere winst maken De afnemers streven meestal naar een zo hoog mogelijke nabetaling Naarmate zij meer in die vorm aan de hun leverende fabrieken afdragen menen zij — als goede klant " beter gewaarborgd te zijn in de toekomst de door hen gewenste hoeveelheden boter geleverd te krijgen Nu geen boter in de koelhuizen be hoeft te worden opgeslagen voor namelijk omdat de export sterk is gestegen maken de voorr-adhouders ruime winsten Deze zullen sterk in de nabetaling tot uitdrukking komen De binnenlandse detail - en consu mentenprijzen zijn steeds gebaseerd geweest op de voorlopige prijs en een kleine nabetaling In deze prijs stelling is praktisch geen wijziging gekomen alhoewel de werkelijke in koopprijs dit jaar belangrijk hoger zal zijn dan in de voorgaande jaren De bruto winstmarge ligt daardoor op dit ogenblik dusdanig laag dat verscheidene handelaren in het binnenland nauwelijks meer vein winst kuimen spreken Uil I Israël Import Pullovers en Vesten in cashmirit de wol welke speciaal uit Israël geleverd wordt Heerlijk zacht en warm in aparte modetinten vanaf ƒ 32,50 Maison de Bonneterie I Nachtegaalstraat 16/18 Utrecht Hillman Minx ' 51 Loopt 1 op 14 In - en uitwendig onberispelijk Mechanisch prima Voorstraat 96 bis Telefoon 27534 OOK INRUIL Van onze correspondent te Parijs Op het laatste moment heeft de Parijse rechter van instructie Braunschweig die met de voorbe reiding van het proces is belast dat tegen het oud-Kamerlid Pesquet zal worden geopend geweigerd genoem de aanrander van de oud-minister Francois Mitterand in hechtenis te laten nemen Het verzoek tot Pesquets arrestatie was van de minister van justitie de Ook voor de detaillisten is de boter handel dit jaar niet aantrekkelijk Met oplopende prijzen waardoor om zetvermindering ontstond is hun winst sterk teruggelopen Deze is nog slechts de helft van die op marga rine die bovendien een veel grotere omzetsnelheid heeft Afrikaan zonder vorm van proces neergeschoten De rechier-commissaris in Preioiia itelt op het ogenblik een onderzoek in naar d * dood van William Fotha n « een Afrikaan die dooi twee po litiemannen il doodgeicholen omdat z » dichten dat hij « en gevaarlijke maniak wa > die vrijende paartjes met •• n panga ' groot zwaai mes aan viel Bij het vooronderzoek bleek uit een verklaring van rechercheur J S Momberg dat de beide po litiemannen de verkeerde hebben doodgeschoten Zij zullen zich nu moeten verantwoorden voor moord subsidiair poging tot moord of doodslag In juli van dit jaar hadden de bei de beschuldigden de Afrikaan Wil liam Fothane op een afgelegen plek nabij Petroria aangetroffen en toen hij probeerde te vluchten zonder vorm van proces in koelen bloede neergeschoten Daarna bleek dat Fo thane een rustig en godsdienstig man beslist niet de gezochte maniak was De mentaliteit van de beide poli tiemannen blijkt wel uit hun uitla tingen na het doden van Fothane De ene politieman had na terugkeer op de politiepost onder meer gezegd „ Is de koffie nog warm Ik heb net weer een inboorling doodgeschoten " Zijn collega zei „ Tegen een inboor ling spreek ik maar één keer Daar na laat ik mijn revolver spreken " \ C ¦¦¦ II Een fljtlelijk voordeeltje ^ Nic ^ dat ö guldens scheelt ^ i \ ¦' ¦'" " • •¦ - W PHILIPS SUPERAPPARAAT met 43 cm beeld _ thans slechts f 695 met 110 ° buis f725 - PROFITEER ER NU DIREK7 VAN ¦ - V o Als u riO uw klét^ne-rcHemisch ' Idat '•.' rei/iigeh'krijgt'u ' 50 % korting op het tweede laagst geprijsde stuk 50V KORTING OP HET TWEEDE LAAGST GEPRIJSDE STUK ascot i'U'aners PHILIPS NIEUWSTE 53 cm TOESTEL met de nieuwe korte kast slechts 39 cm diep f 895 - iiif utrecht Lucas Bolwerk 2 tel 030 15600 Croeslaan 389 tel 34307 Marnixlaan 29 tel 13337 Linnaeuslaan 19 tel 27967 Rubenslaan 65 tel 14251 ' t Goylaan 94 tel 23238 Vleutenseweg 101 tel 35285 De Bilt Utrechtseweg 370 telef 60121 Zeist Steynlaan 51 telef 03403 4300 Maarssen Kaatsbaan 44 tel 03408 359 Ksn Voor onze grammof oonplatenafd zoeken wij een verkoopster plm 20 jaar Talenkennis vereist Vakkermis strekt tot aanbeveling. Uitsl schrift soil aan Muziek Staffhorst Drieharingstraat 5 Utr DE ZUINIGSTE IS DE HOENSON J OLIEHAARD met gerichte warmte TE KOOP MIDDENSTANDS WONING In de Rivierenwyk Direct vrij te aanvaarden behoudens goedkeuring G.H.B Koopsom f 10.000 — k.k Brieven onder nr P-8629 Adv Bur ALTA Paus dam Utrecht Leverbaar in 8 verschillende modellen van f I SOi ~~ af TE KOOP AANGEBODEN DIVERSE PEiOELEN WATER UN in de 5de en stille plas Breukelenveen Totaal ruim 5 ha Brieven onder no 2-2149 aan het bureau U.N De Russische leiders hebben zater dagochtend op het Rode Plein te Moskou een troepenparade afgeno men ter herdenking van de revolutie van 1917 Maarschalk Malinofsky noemde de technische prestaties van de Sovjet Unie een nieuw bewus van de superioriteit van het socialisme " Chroesjtsjefs bezoek aan Amerika zei hy heeft de basis gelegd voor een blijvende vrede en zijn ontwape ningsvoorstel heeft de vreedzame bedoelingen van de Russen onder streept Zolang het voorstel echter niet was Herdenking van de'Parade in Moskou Russische revolutie De 42ste verjaardag van de Russi sche revolutie is vrijdag in het Lenin stadion gevierd op een bijeenkomst waarbij de Russische leiders aanwezig waren die hij hun verschijnen een ovatie van twee minuten kregen De belangrijkste rede werd uitge sproken door Averky Aristof een secretaris van het centrale comité van de communistische partij Hy zei o.m dat het socialistische stelsel niet verbreid en gevestigd be hoefd te worden door geweld Op haar weg naar het socialisme moest j aangenomen en het land nog wasde communistische partij „ enig des - omringd door Amerikaanse bases,tructief werk " verrichten maar wat | moest het leger in een staat vanzij vernietigd had was versleten paraatheid worden gehouden PROF WEMELFELDER AANVAARDDE AMBT Kans op economische crisis lijkt gering De kansen op lüken niet groot Crisis zou kunnen worden verwacht indien het tempo der technische ontwikkeling geen ge lijke tred zou houden met dat der economische ontwikkeling of omge keerd De kans op storingen in deze gelijkmatige opgang lijkt echter gering Aldus dr J Wemelsfelder die gistermiddag zyn ambt van hoog leraar in de economie aan de Tech nische Hogeschool te Eindhoven aan vaardde met een rede In de voorhof van het jaar 2000 " Hy t>ehandelde hiermee de vraag of wy gezien de merkwaardige overeenkomsten in de economische situatie van thans met die van 1929 een nieuwe crisis tege - nieuwe crisis moet gaan dan wel een welvaarts stijging op lange termyn hebben te verwachten Een eventuele stormachtige ont wikkeling der techniek aie tot economische moeilijkheden in be drijfsleven en maaischappy zou kunnen leiden is theoretisch denkbaar doch praktisch onwaar schijnlijk omdat in ons ingewik kelde maatschappelijke bestel deze technologische ontwikkeling zich slechts geleidelyk kan vol trekken RAPPORT VAN VN-COMMISSIE Geen bewijs voor agressie van N*-Vietnam in Laos elementen steun van Noord Viètna-mees grondgebied ontvingen voor namelyk bestaande uit uitrusting wa pens munitie en politiek kader Dit was ook uit officiële Laotische docu menten gebleken en uit stille ge tuigen Geklaagd was over het totale ge brek aan regeringscontrole op de grens waar aanvallende Pathet Lao rebellen zich elke keer weer onge straft over de Noordviètnamese grens in veiligheid konden stellen Perschef Lincoln White van het Amerikaanse departement van bui tenlandse zaken heeft vrijdag ver klaard dat het Amerikaanse stand pimt ook na het V.N commissie-rapport onveranderd was gebleven namelijk dat Noord-Viètnam op zyn minst indirecte agressie jegens het aangrenzende koninkryk Laos heeft gepleegd De V.S overwegen thans welke verdere stappen in de V.N genomen kunnen worden om het volk van Laos te helpen by het handhaven van vrijheid en onafhankelykheid I UTRECHTSCH \ % A \ We „ Vroeger methode dagen maar En wij Maar zij de doen milj aan alles fietsen én overal zi>n „ safe " met o Onmerkbare handig we Ideinste ta.sje o.b de hygiëne > er pikjt van voor Normaal ƒ I - teg H W van B scholier uit middag tegen weg gebeurde op Utrecht ter waar de Zeis B zijn wagen jongen viel zo met een hers Academisch moest worden verzoekt gêtui het hoofdbure Utrecht Bevestiging en 3 Vicaris P J Utrecht zal vember om h ' s morgens om vestigd door ds Schiedam intre van de hervor Grypskerke in burg waar hy cature van ds 27 september kerk is V Vicaris Wap werkzaam gew en tydens zyn o.a voorzitter deratie van C Tian NEDO van Céta J ^ 
UTRECHTSi Zaterdag 7 november 1959 • 67e jaargang no 162 Eindelijk krijgt Utrecht zijn zwembad Advertentie KWALITEIT SERVICE LAGE PRIJST Utrecht in zeven dagen orïtworpen • bebouwing IN IJTK WOtPT MES £ SÉHUIKl • pARKEieeN VER.WAEEL DAVO HAARDEN verkrijgbaar bij UCHT W*«MT ^ ersbergen NACHTEGAALSTRAAT 22—21 OUDEGRACHT 175 TEL 21341 DAVO HAARDEN verkrijgbaar bij Fa < SCHUMACHER OUDEGRACHT 192 — UTRECHT Telefoon 14762 Ingesloten tussen Leidse Rijn Amsterdam-Rijn kanaal en de Weg der Verenigde Naties zie te kening komt Utrechts nieuwe zwembad Juist gisteren kreeg Utrecht officieel de bouwvergun ning Wie zich oriënteert op byv het bejaarden tehuis De Wartbtirg naast den Hommel kan aan de hand daarvan pre cies zien hoe het zwem bad zal worden opgezet Eigenlijk spreekt bijgaan de tekening voor zichzelf Ook o.a hoe het omge vende recreatiegebied er zal gaan uitzien met een ligweide een vijver voor de kinderen en terreinen voor sportbeoefening De ze tekening geeft duide lijk weer hoe de indeling van het zwembad wordt Voor Utrecht in ieder ge val een belangrijk winst punt uit het oogpunt van volksgezondheid Tevredenheid over meubelbeurzen te Utrecht ¦" De resultaten van de zevende vak beurs voor Meubelen en Woningtex tiel die deze weck in de Jaarbeurs gebouwen te Utrecht werd gehou den zyn voor de exposanten over het algemeen zeer bevredigend ge weest In de sector meubelen die 188 firma's omvatte bleek 88 pet te vreden te zijn over het zakelijk be zoek Nieuwe relaties werden ver worven door 93 pet der exposanten Wat de orders betreft 90 pet der deelnemende firma's verklaarde te vreden te zijn over de ontvangen bestellingen Buitenlandse orders werden bij 54 pet der exposanten geplaatst Zij waren afkomstig uit België West Duitsland Engeland Frankrijk Denemaiien Luxem burg Suriname Zweden Canada en de Verenigde Staten In de afdeling woningrtextiel en fournituren die 120 firma's telde varieerde de mening over de direc te zakelijke resultaten van tevreden tot matig tevreden Niettemin gaf 26 pet der firma's te kennen hoge re omzetten geboekt te hebben dan bij de laatste in 1957 gehouden vak beurs het geval was Buitenlandse bestellingen werden door 47 pet der exposanten ontvangen iO-JARIG JUBILEUM CHR G VAN OOSTEROM Zaterdag 14 november a.s viert de heer Chr G v Oosterom thans pro curatiehouder bij de firma J de Waal en Zn groothandel in glas en verf Bemuurde Weerd O.Z hier ter stede zijn 40-jarig jubileum Des mid dags is er een receptie in restaurant Cambridge Vreeburg van half vier tot vijf uur Advertentie En nu maar meten NED HERV KERK Beroepen te Kolder - en Dinxter veen toez M van der Leun kand te Sliedrecht Aangenomen het beroep van de Gen Synode als vlootpredikant G H Cassuto kand te Scheveningen GEBEF GEMEENTEN Tweetal te Gouda A Elshout te Utrecht en H Rijksen te Vlaardin gen van wie laatstgenoemde ia be roepen GEBEF GEM IN NEDERLAND Beroepen te Vlaardingen F Mal lan te Bruinisse Hoe groot is uw kamer Klein middel groot GROOT De Davonette van Davo verwarmt ' m En het aardige is dat deze Davonette kolen of olie wat u wilt ook nog een zeer móóle moderne haard is Bekijken ' Doe het morgen - bij de vak man Davo-dealerI daivo uw WARMTE-WENSDROOM WERKEUJKHEIDl Twee pony's spoorloos verdwenen Twee Shetlandse pony's zijn vrij dag spoorloos verdwenen van een weiland aan de Inundatiekade vlak by de Beenzwartfabriek te Utrecht De dieren die samen ƒ 1025 - waard zijn behoren aan de Utrechtse groentehandelaar W V uit de Ver enigingdwarsstraat FEUILLETON het zeker niet eên gevolg was van het feit dat Kassei hem een gratificatie van 100 dol lar gegeven had en zijn salaris tot 25 dollar per week had verhoogd Geld deed er niet toe Wat hem echter wel beïnvloed had was volgens de verklaring waarin hij ten slotte een zekere mate van zelfrechtvaardiging ge vonden had dat Karl Eric Kassei eerlijk bekend had dat hij een pure charlatan was die zelf nog geen lyn kon trekken en dat het grootste deel van het werk dat door de ja ren heen zijn naam had gedragen ontworpen was door de stroom van talentvolle jonge mannen die Dons voorgangers waren ge weest De onthulling kreeg nog meer effect door dat Karl Eric Kassei plotseling zijn Wèen sè " accent liet varen waarvan Don nooit ge dacht had dat het een toneelspelerstrucje was H;j had niet meer verrast kunnen zijn als Karl Eric Kassei plotseling zijn rode baard afgehaakt zou hebben Luister jongens het wordt tijd dat jees iets over het leven begint te leren had Karl Eric Kassei gezegd terwijl hij niet al leen zijn accent liet vallen maar tevens al le overbeschaafde maniertjes die deel had den uitgemaakt van zijn persoonlijkheid Jij bent een snuggere jongen jiJ hebtverbeeldingskracht Je hebt hersens Jij weethoe je de dingen aan moet pakken Je hebtambitie En waar brengt dat alles je naar toe Ik zal het je zeggen — nergens — alsje tenminste niet van de werkelijke feitenvan het leven op de hoogte komt Dat zal ikje trachten te leren Jij blijft bij mij en ikZal je de voordeur-sleutel overhandigen vaneen goudmUn Je denkt zeker dat alle goud mijnen n de harde steen van het hooggeberg te liggen Nee De grootste goudmijn van dewereld zit binnenin de harde koppen van aldeze grote zakenlui Vraag jezelf maar es¦xf - hoe kregen ze wat ze gekregen hebben?Hoe hebben ze al hun geld gemaakt " Heeleenvoudig 2e vonden iets waar het licht gelovige publiek intrapte Gesnapt Zê maak ten van het publiek een stel dwazen — en ikheb de boel omgedraaid en ik heb van heneen stel gekken gemaakt Wat Is er voor verkeerds aan De boel omdraaien is ten slotte toch eerlijk spel Geef ik ze waar voor hun geld Ja precies op dezelfde manier waarop zij een vrouw waar voor hun geld geven als zij haar twintig cent geparfu meerde lanoline verkopen in een fantasie flesje en dan twee dollar vragen Maakt zij kabaal daarover Nee ze is tevreden Ze vinden het leuk Alle dwazen vinden het leuk Ze voelen zich er geweldig mee Dat is het hele geheim m'n jongen Die grote lui zijn'niks anders Ze vinden het ook leuk Er is maar één verschil Ze zijn hoge pieten en ze weten dat Alles om hen heen moet ge weldig zün 2;e doen alles in het groot Als ze dus een stel gekken willen zün zün ze geen kleine gekken — ze trappen er op « en enorme manier in Heb je weleens gehoord van mr A W Wilberson de directeur van de C en W huis houdgoederen Een heel groot man Groot in alle opzichten Laten we nou es een denk beeldige situatie nemen — een zeer denk beeldige Jü bent niet de medewerker van Karl Eric Kassei — jü bent alleen maar jü Jy gaat mr Wilberson opzoeken — iets dat dus absoluut denkbeeldig is want hü zal je niet ontvangen Je schrijft dus een brief Je vraagt hem je een baantje te geven tegen het machtige salaris van 35 dollar per week en binnen twee weken zul je voor hem een nieuwe filtreermachine ontworpen hebben Wat gebeurt er nu Hü verscheurt je brief Waarom Hü is beledigd Op die manier zou het nieuwe ontwerp hem maar zeventig dol lar kosten Je hebt hem te laag aangeslagen Dat is verkeerd Je hebt hem bejegend als een man die erop uit is een voordelig zaak je te doen Dat Is fout Je hebt hem ook met respect behandeld Ook dat is fout Nou komt Karl Eric Kassei erbÜ Ik inaak die fouten niet Ik behandel hem niet als een pientere vent Ik laat hem niet merken dat ik res oect voor hem heb Ik beschouw hem als een dwaas En dat wil hy Ik geef hem die rooie baard dat mooie accent Ik geef hem de gro te naam die oók vals is Ik vraag hem dê hoge prüs Ik beledig hem niet Ik geef hem de kans om een enorme gek te zijn Dat wil - DE mi ^ MN DE TOP door Cameron Hawley uit het Engels vertaald door J W Canté 15 Gedurende enkele maanden had Don er géén erg in hoé kort dat „ tijdje " zou wor den noch hoé belangrijk t\Sl \ plaatsje wer kelijk was Karl Eric Kassei leerde hem niets Hij stapelde op Dons tekenbord alsmaar in teressante kleine problemen " en even snel als Don deze problemen op papier oploste even snel nam liarl Eric Kassei de tekeningen weg met het stereotiepe commentaar dat ze erg aardig waren voor een eerste poging " Verscheidene maanden later toen Don eens een reclametüdschrift doorliladerde zag hij de afbeelding Van een nieuw elektrisch fornuis Het was zijn oplossing " van één van Karl Eric KaSsel's Interessante kleine problemen " lijn voor lijn zonder dat ook maar het geringste detail veranderd was Het begeleidend artikel haalde een uitspraak van de fabrikant aan luidend als volgt — de 5000 dollar honorarium die wij Karl Eric Kas hebben betaald voor het gedetailleerde ont werp dat leidde tot deze allesovertreffendê schepping zijn een buitengewoon goede be legging gebleken " Don wit van woede was bezig z'n koffers te pakken toen Kart Erie Kassei hem ver raste Voor wat daarna gebeurde had Don Walling het grootste deel van het komende jaar nodig om zichzelf te excuseren Want als gevolg van een kwistige woordenvloed die over hem uitgestord werd iets dat hij nooit eerder had meegemaakt — liet hij zich door Karl Eric Kassei overhalen te blijven Toen hij er naderhand over nadacht en zich zélf trachtte te bewijzen dat htj niet uit zwak heid bezweken wa « vertelde Don zichzelf dat Advertentie " We genieten na meer bewegingsvrijheid ' „ Vroeger met die omslachtig » methode waren wij hele dagen maar een half mens En wij voelden onj rampzalig Maar tegenwoordig Dank lij de moderne o.b.-hygiëns doen miljoenen vrouwen weer aan alles mee dansen fietsen uitgaan sport Altijd en overal zijn zij volkomen „ safe " met o.b.-tampons de Onmerkbare Bescherming handig weggestopt in het kleiiiste tasje " o.b de moderne hygiëne per pakjt van 10 tampons.voldoende voor maandelijks gebruik normaal f Speciaal 1.25 Scholier botste tegen auto H W van B een dertienjarige scholier uit Utrecht reed vrijdag middag tegen een rechts van de weg geparkeerde auto Het ongeluk gebeurde op de Maliesingel in Utrecht ter hoogte van perceel 54 waar de Zeister accountant C Th B zijn wagen had neergezet De jongen viel zo ongelukkig dat hij met een hersenschudding naar het Academisch ziekenhuis gebraclU moest worden De Utrechtse politie verzoekt getuigen zich te melden óp het hoofdbureau Waterstr 56 in Utrecht Bevestiging en intree vicaris P L 3 Wapenaar Vicaris P J L Wapenaar uit Utrecht zal zondagmiddag 15 no vember om half drie na vooraf ' s morgens om tien uur te zijn be vestigd door ds H W Hemmes uit Schiedam intree doen als predikant van de hervormde gemeente van Grijpskerke in de classis Middel burg waar hij beroepen is in de va cature van ds I J Wisse die op 27 september van dit jaar naar Alm kêrk is vertrokken Vicaris Wapenaar is lange tijd werkzaam geweest in het C J M en tijdens zijn studententijd was hy o.a voorzitter van de Utrechtse Fe deratie van C.J.V Advertentloi Transparante kleurlak NEDO-MEX van Ceta-B6ver Prof dr J Kuyper gouden hoogleraar p ^ - K%kjiM;i&glwei - Negen november 1-959 is het vijftig jaar geleden dat prof dr Jan Kuij per aan de rijksuniversiteit te Utrecht met lof promoveerde tot doctor in de wis - en natuurkunde op het proef schrift De invloed van de tempe ratuur op de ademhaling der hogere planten " Prof dr J Kuijper werd 10 maart 1884 te Heerenveen geboren en deed in 1902 eindexamen gymnasium te Leeuwarden Hij studeerde aan de rijksuniversiteit te Utrecht en legde zowel kandidaats als doctoraalexa men cum laude af Van 1906 tot 1909 was hij hier assistent bij prof Went Na zijn promotie ging hij naar Neder lands-Indië In 1910 vertrok hij voor drie jaar naar Paramaribo waarna hij naar Java terugkeerde Hij was daar plantkundige aan het proefsta tion voor de suikercultuur en later in Medan directeur van het Deli proefstation voor tabak Advertentie Een mooie en soepele natuurpermanent In 1932 werd hij door de Vereniging voor Hoger Landbouwonderwijs be noemd als bijzonder hoogleraar in de agronomic te Groningen Hij aan vaardde zijn ambt met een rede ge titeld „ De organisatie en weten schappelijke voorlichting van de land bouw in Nederland en in Indië Om gezondheidsredenen zag hij zich ge noodzaakt per september 1948 ont slag als hoogleraar te vragen Ook na zijn emeritaat is hij Groningen trouw gebleven in welke stad hij nu nog woonachtig is DAMESKAPSALON uize „ iflarjo ^ VOORSTRAAT 70 Telefoon 17867 TOON HERMANS IN CAMERA J / Vanavond om 21 uur is Toon Her mans bij de vertoning van zijn film Moutarde van Sonaansee in het Ca meratheater te Utrecht tegenwoordig In de tweede avondvoorstelling zal miss Europa d.i mejuffrouw Petra Pouw uit Utrecht hem bloemen aan bieden le Hü vindt het leuk Hü betaalt er graag voor De verlokking die er van Karl Eric Kas sels onthulling uitging was de verlokking om zich op het gebied der vervalsingen en der drogredenen te begeven en Don Walling gaf er gehoor aan hü deed het weliswaar enigszins zoals een jongeling speelt met het ongeoorloofde doch meer nog als een ge leerde die grenzen overschrüdt welke hem gescheiden houden van een nieuw veld van wetenschap zonder dat hü vraagt naar recht of eigendom Don Walling leerde een massa in de tien volgende maanden toen Kassei hem toeliet meer en meer in contact te komen met plan nen en klanten Sommige dingen die hü leer de beantwoordden aan de theorie van Karl Eric Kassei andere dingen weer niet Hü ontdekte enkele jiaatschappü directeu-ren van het soort dat Kassei hem beschre ven had Hü had er voldoende gevonden om een behoorlüke gestadige stroom van op drachten in de studio binnen te krügen Maar Dons reactie hierop was niet geluk aan die van Karl Eric Kassei In plaats dat deze mensen cynische gevoelens bü hem opwekten kreeg hü medelüden met hen De meesten leefden ondanks hun gecultiveerde machtspo sitie in voortdurende angst Ze waren wanho pig bezig een manier te vinden waarop ze hun eigen tekortkomingen konden bedekken Ze kochten talent en een kundig oordeel om de leegte te vullen Wat Karl Eric Kassei verkocht was veeleer ontsnapping uit de angst dan zün ontwerpen Al was het dan ook maar een tüdelük ontkomen het was tenminste iets Zelfs als het faalde was het toch een poging geweest De goede poging " zo leerde Don was een teken van verdienste in de za kenwereld Hü kreeg weinig kans om die zakenlieden te leren kennen welke zün bewondering had den Het kwam met hen zelden verder dan het stadium van plannen Ze waren te handig om zich te laten nemen door de pretentieuze grillen van Karl Eric Kassei Eén van die mannen was Avery BuUard Wordi vervolgd BRO0X>ÜOPi-ö6 WöS5rA5HT£R l^OPlN HHTO.N.D kE lóVAN'N-JKOOP-VISEDe i5OMlü.)V00P.?LAN fEUOI - - TlN6Eig — 5FE1_£N M^r Ml LlTAlRe V0L<5gKJS DS V-t>.veEN - 
Zaterdag 7 november 1959 - 67e Jaargang no 162 SSaS^S^^iSè - -^-^^^^ TRECHTSCH NIFUWSBLAD I > 220 Wat een geluk als uw kinderen in een eigen huis met eigen tuin opgroeien Hoe genoeg lijk en veilig is de beslotenheid van zo'n eigen domein Al meer dan 12000 Nederlandse gezinnen kennen ' t geluk van een eigen huis dank zij B.G het intergemeentelijke bouwfonds B.G weet dat er voor een goed eigen huis heel wat komt kijken Daarom helpt ' t zijn deelnemers eerst bij het sparen daarna bij het financieren van de bouw door een ruime lening op veilige en soepele voorwaarden en bij de bouw zélf door bouwtechnische voor lichting en door controle op prijs plan bestek en uitvoering Zo helpt B.G ook ü een eigen woning te bouwen waat u plezier aan lult beleven Maar u moet zelf bet initiatief nemen B.G.-spaarder worden Maandelijks spaart u - volgens een van de twee aantrekkelijke B.G.-spanrsystemen • zoveel als u kunt missen En al tijdens het sparen begint u uw droomhuis gestalte te geven het B.G.-tijdschrift verschaft u op een prettige manier ' kijk op de woningbouw ' Maak oü een afspraak met ' t geluk ' t geluk van een eigen huis Zend nog vandaag de bon in 1 N.V Bou^firfonds Nederlandse Gemeenten de moderne weg naar het eigen huis bouwen Ik wil graag alles weten over de eigen-huis-spaarsystemen van het Bouwfonds Neder landse Gemeenten straat en huisnr _ plaats Zenden aan Bouwfonds Nederlandse Gemeenten ^ Javastraat 7 Assen m Bijkantoren in Haarlem Den Haag Goes Zutphen en Assen DETECTIVE Opsporen nagaan contro le diefstal intormatles chantage huweliikszaken Vertrouwensnpdrachten Jan de Vries Bekend door radlc en pers HAARLEM Verspronckvreg * 4 Tel 51894 Overal te ontbieden Spreekuur uitsluitend na afspraak JUDO Vanderhorst OUUKERKHOt 23-4 Teletoon 23272—25390 GEMJLEMNGEN aan ambtenaren en vast particulier personeel reeds vanaf flOO tot f 1500 - naar draag kracht ZONDER BOEG Belasting vrij wett tarief Vlug zakelijk dl » creet lichte aflossing BlIJFlüNÊEWllLiË ^ - fj V B » B H w4 ii L / ï i a W!i ^ NATIONALE VOLKSBANK AMSTERDAM(C - SARPHATISTRAAT 3S - TELEF 506«t aanwezig Kloostervrouw Aktief Capsules bevrijden de darmen van giftige stoffen en werken boven dien bloedzuiverend zij zijn een stimulans voor man en • tfrouw De bijzondere samenstelling van de capsules garandeert absolute teukloosheid Kioosierurouui ylkftef - capsules N.V NEDERLANOSCHE SPOORWEGEN Dienst van Personeelxaken 2e afdeling Utrectit Op de onveloppa in d Ilnksr bovenhoek v«rm.ld.n ne 122 NAAM LEEITIJD ADRES _ JAAR '> WOONPLAATS DIPLOMA'S nadere Inlichtingen * wenst te solliciteren * * Doorhalen hetgeen niet wordt verlangd Origineel \ Uw kamer 350 X 450 kani en klaar gelegd met dll prima produkt kost U slechts " 116.S0 Ook op belonvioeren Alle kleuren voorradig WONINGINRICHTING F M BROEKMAN Catharijnesingel 1 TEL 14775 HUWELIJK Iruuwen doel ' v'i <* bureau „ De Elf Provinciën " Grootste bureau vao het continent onder leiding van het detectlve-echtpfar De Vries bekend door radio en pers De Elf Provinciën Verspronrkweu 44 H.t;irlof»t 50 bijkantoren Telef 5IR94 ipieeUiiui uil.' MiMejiil na ui spraak Overal te ontbieden Vrijblijvend Inlichtingen In blanco couvert Wjt VOLKSWAGENS in het betere genre 1 maand gratis proefrijden V.W ' 56 de Luxe polar-zilver V.W ' 56 de Luxe polar-zilver V.W ' 56 de Luxe strato-zilver V.W ' 55 de Luxe met roldak strato-zilvei V.W ' 55 de Luxe groen V.W ' 54 de Luxe met roldak strato-zllvsr V.W " BS bestelwagen blauw V.W ' 57 2 bestelwagens blauw V.W ' 57 bestelwagen lichtgroen - donkergroen V.W ' 55 bestelwagen blauw-wit V.W ' 54 5 bestelwagens diverse kleuren V.W ' 53 bestelwagen blauw V.W ' 57 pick-up Dlauw V.W ' 59 pick-up blauw V.W ' 57 kleinbus lichtgroen - donkergroen V.W ' 55 Combi-bus lichtgroen - donkergroen HILLMAN MINX 1959 lichtgroen in staal v nieuw Deze wagens verkeren in uitmuntende staat en worden onder Bovaggaranüe-bepalingen verkocht EIGEN FINANCIERING AUTOMOBIELBEDRIJF DE HEUS EN VERSLÜYS Alb Perkstraat 33 tot Spieghellaan 6 - HILVERSUM Tel 02950 - 6465 - 13267 Geopend van 8—21 uur Zondags van 12—17 uur VERHUUR MET RECHT VAN KOOP OP LANGERE TERMIJN VAN BUSJES EN BESTELWAGENS N.V Draadindustrie „ Neerlandia " TE UTRECHT vraagt a voor haar ELEKTRO-WERKPLAATS allround bedrijfselektricien het bezit van diploma V.E.V sterkstroom vereist b draadtrekkers c draadnagelmakers d ongeschoolde krachten 0 _ voor baar leerschool jongelui die wensen te worden opgeleid tot machinesteller Zij die wensen te worden opgeleid voor de onder b en c genoemde vakken kunnen even eens solliciteren Gegadigden moeten bereid zijn in ploegendienst te werken Aanmelden dagelijks van 9-12 en van 2-4 uur aan het bedrijf Verl Hoogravenseweg 71 Utrecht en ' s avonds van 6.30 7.30 uur Julianaweg 144 TE KOOP EDE VE L U W E Centrum v h land en natuurschoon in het mooie Beatrix park aan de Juliana v Stolberglaan en Anna v Burenlaan HERENHUIZEN MET OF ZONDER GARAGE Koopprijzen Tussenhuizen f 20.500 — en Hoekhuizcn met garage f 23.500 — Hypotheek aanwezig tot 90 % Vrije vesti ging en direct te aanvaarden Dagelijks bezichtigen onze Modelwoning aan de Jul v Stolberglaan 12 Ede of telef te bevr bij W v Hövlij nr 070-541678 Den Haag Gevraagd Meubelmakers Stoelenmakers llach houtbewerkers Stoffeerders ^ 1 ^ ' 6Ëfl?;N/A>1 ROQIJEfl IJ SSELSTEIM.U T E L.O3V78 _ 5 « ii I Geniet meer van het leven ieder uur en iedere dag doet het gebruik van Kloostervrouw Aktief Capsules r Deze capsules bevatten tarwekiem - en knoflook olie levensbronnen van ^ de natuur De voor het 9 menselijklichaambeslist noodzakelijke vitaminen zijn in deze capsules in natuurlijke vorm Leef gelukkiger en gebruik Aktief-Capsules Koop vandaag nog een voordelige verpakking Slechts f 3.90 Bij de Hoofdadministratie van de •#• te Utrecht is nog plaats voor enige VROUWELIJKE KRACHTEN In het bezit van het Mulo-diploma en bekend met typen Leeftijd tot en met 25 jaar Voor inlichtingen of sollicitatie kunt U gebruik maken van nevenstaande bon OCCASION STUDEBAKER 1959 4-deurs Sedan in staat van nieuw Onder volle garantie Automobielbedrijf Arijjansen & Co Official Studebaker-dealer OBRECHTSTRAAT 42 — TELEFOON 17157-25104 DOUWE EGBERTS KoninklUke Tabaksfabriek — Koffie branderijen — Theehandel N.V ^^ ss > biedt intelligente jongelui tot en met 18 jaar de mogelijkheid om zich via een praktijkopleiding te bekwamen voor een functie in de administratie bedrijfsleiding of commerciële sector ener0eke jon^emnnen die vlot de Mulo of Middelbare School hebben doorlopen en zich interesseren voor een goede positie in het Handels - en Bedryisleven willen wij gaarne uitnodigen OT & persoonlijk te komen kennismaken " op maandag 9 november a.s van zeg tot acht uur in Het Domhotel Westerstraat 2 te Utrecht ofwel schriftelijk contact op te nemen met onze Personeelsafdeling Keulsekade 143 de haardbrandolle van N.V PURFINA NEDERLAND ook voor centrale verwarming ^^ imMi Het beste vuur met VEBKOOPADEESSEN Tielen's Kolenhandel afd olie Leidseweg 15a b/d Tunnel tel 030—31444 v Humboldstraat 53 tel 030-13057 opslag plaats Mineurslaan telefoon 030-33523 Olie - en Benzinehandel „ Het Centrum " D van Beek Costerlaan 8 10 telefoon 03404-3401 Zeist C G van Rooijen Brandstoffenhandel Gageldiik 234 telefoon 030-18105 Maarssen G Tukker Dorpsstraat 34 Harmeien Brandstoffenhandel Verwey & v d Berg Eiteren te IJsselstein telefoon 03478-494 Havenstraat 64 telefoon 03478 267 IJsselstein Brandstoffenhandel Th L Spies Patrjmoniumstraat 37 telefoon 03438-2796 Driebergen Oliehandel Weerdenburg Rijksstraatweg 106 telefoon 03462 362 Breukelen Brandstoffenhandel W Hensbergen Wlerselaan 6 Vreeswijk telefoon 03470—420 De ITtrechtsche Sociëteit voor Levensverzekeringen vraagt voor spoedige indiensttreding EEN TYPISTE Leeftijd plra 19—25 jaar Goed kunnende typen en de Nederlandse taal beheersend Soil onder vermelding van verlangd salaris aan de Directie Biltstraat 206 Utrecht HANDELSONDERNEMING gevestigd te Utrecht zoekt voor spoedige indiensttreding een HANDIGE JONGEDAME om opgeleid te worden tot het geven van onderricht aan de cliënten van genoemde onderneming Leeftijd 17—21 jaar Diploma coupeuse strekt tot aanbeveling Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlichtingen onder no 2—2084 aan het bureau U.N De Utrechtsche Bank voor Belegging en Administratie N.V te Utrecht vraagt een administrateur voor de afdeling centrale boekhouding en vermogensadministraties Voor deze interessante functie met zeer goede vooruitzichten zoeken wij een be schaafde jongeman die naast de nodige theoretische kennis beschikt over verant woordelijkheidsgevoel en een ruime alge mene ontwikkeling Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Directie Drift 11 Utrecht Het GEMEENTELIJK ENERGIE - EN VERVOERBEDRIJF TE UTRECHT maakt bekend dat op grond van de thans geldende kolenprijzen voor de berekening van de volgens het kleinverbruikerstarief in de 11e en 12e verbruiks periode van 1959 te betrekken elektriciteit de basisprijzen per kWh noch zul len verhoogd noch zullen worden verlaagd Berekend zal dus worden bij het algemene vastrechttarief 7 ct'kWh bij het bijzondere vastrechttarief 5,5 ct/kWh bij het nachtstroomtarief 4 ct/kWh Profiteer van deze speciale aanbieding PERFiGTSiN OLSEHAARDEN met de beroemde „ midget-pilot " spaarbrander olieverbruilc slechts 1/12 liter per uur Warmtecapaciteit 9.000 Kcal/uur 10 JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTIE Fabrieksnieuw en in originele verpakking Particuliere prijs f425 — NU SLECHTS f 129.50 Zolang de voorraad strekt HANDELSONDERNEMING HAFRI FLORALAA.N 4 — HILVERSUM — TEL 02950—16042 Betaal voor Uw Perfection niet meer dan nodig is In onze olie - en mengvoederfabriek is plaats voor een aantal flinke werkkrachten Leeftijd niet boven de 40 jaar Aanmelding bij de afdeling Personeelszaken aan de fabriek ' s morgens tussen 8.30 en 10.30 uur ¦¥ Zy die zich reeds eerder opgaven en niet werden aangenomen behoeven zicli niet opnieuw te melden ' lJ,;tWI;J|Nfetï?A'S OLIEFABRIEKÉN N.V MAARSSEN r - N.v A.G.A.M Importrice MERCEDES-BENZ REACTORWEG 25 - UTRECHT zoekt voor haar afdeling verkoop nieuwe v/agens ervaren STENO-TYPISTE DUITS EN NEDERLANDS Sollicitaties voor deze vacature onder letters V.N.W worden gaarne ingewacht aan bovenstaand adres res J Voor het ordenen en opbergen van correspondentie hebben wij plaats voor een ARCHIEF AMBTENAAR Leeftijd hoogstens omstreeks 60 jaar Deze functie is uitstekend geschikt voor bv gepensioneerd onderofficier Brieven onder no N-8628 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht Sanatorium „ Rotterdamsch Zeehospitium " annex revalidatiecentrum Katwijk aan Zee Voor meisjes van 18 jaar en ouder bestaat gelegen heid tot plaatsing als LEERLING-VERPLEEGSTER Salaris volgens RUksregeling Uniformkleding wordt gratis verstrekt Tegemoetkoming reiskosten voor bezoek « an hais 2 X per maand Sollicitaties te richten aan de Adjunct-Directrice waarna U volledige inlichtingen alsmede een foto boekje van onze inrichtiiig zullen worden toegezonden J een vas de dat zake vas nod tri in no te ui t lijst Fai wel dree vind terr TOC spel de zor het te de zal woi teg plOE gen op die 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 7 november 1959 - 67e jaargang no 162 Tips voor Mereveld Van onze paardesportmedewerfcer Voor de laatste meeting die Mere veld zondag houdt zün meer dan honderd dravers ingeschreven Het zal een waardig seizoenslot worden met acht goedbezette koersen Hairos II en Theo Messidor staan beide in twee koersen ingeschreven Er is ee.i amateurskoers bij en de tweejarigen lopen hun laatste koers van dit jaar Wü voorspellen Heemstedeprijs 2120 m 1 Xuthu » T 2 X Straai W 3 Xaverius II Assendelftprijs 1580 m 1 Youthful Nora Spencer 2 Yberflöte 3 Yellow bird van Miramus Beverwijkprijs 2220 m 1 X Norton 2 Wilster S 3 William Z Blaricumprijs 2120 m 1 Vanadis 2 Vivant Hollandia 3 Urma Norton Bussumprijs 2180 m amateurs l Visuil S 2 Ulrica B 3 Quartu » Spencer Revanche der Grote Prezen 2250 m 1 Hairos II 2 Theo Messidor 3 Seigneur Bascom Haarlemmermeerprijs 2200 m l Qui Suit 2 The Lee 3 Sofien B De Twee Mijl van Mereveld 3200 m 1 Hairos II 2 Theo Messidor 3 Simone VOETBALPROQNOSES UW favoriet tegen Gorinchems SVW OM UTRECHTSCH NIEUWSBLADPRUZEN Ronde van Odijk besluit het wielerseizoen Zeilen Het Permanent Commit tee " van de International Yacht Ra cing Union internationale zeilfede ratie heeft in een te Londen gehou den vergadering besloten twee nieu we internationale klassen te erken nen nl de 13,5 en 15 meter-klasse lUarinus boekte succes In de wed strüden die vrUdagavond in het Brusselse sportpaleis zün gehouden heeft onze landgenoot Marinus een fraai succes behaald door in de Prüs der jongeren eerste te worden Hü legde in de finale de tien ron den af in 3 min 6 sec trO " les pers 50 ZWARE HOCKEYWEDSTRIJDEN VOOR ZONDAQ Moeilijkeontmoetingvoor SCHC in Laren Voordaan te sterk voor SCHC 4 Van onze hockeymedewerker Ook voor zondag is er weer een volledig hoclceyprogramma vastgesteld maar reeds heeft de competitieleider laten weten dat door de ontstane vertraging zeker in het zuiden rondom Kerstmis en Nieuwjaar compe titiewedstrijden zullen worden vastgesteld In hoeverre het nodig zal zijn om zij het inci denteel ook voor andere dis tricten een inhaalprogramma in die dagen op te stellen wordt nog bezien Voor de Ie klas heren in het wes ten staat SCHC de wel zeer zware uitwedstrijd tegen Laren te wachten tegen een ploeg dus die op de rang lijst onmiddellijk achter SCHC en BMHC volgt zowel voor Laren als voor SCHC dus een zeer belangrijke wedstrijd Het krachtsverschil zal miniem zijn maar als er even goed gecombineerd wordt als tegen TOGO en de schotvaardigheid even groot is als zondag na de rust tegen Be Fair dan zien we toch winstmoge lijkheden voor Hooghiemstra c.s HHYC zal op Klein Zwitserland wel de meerderheid van het goed op dreef zijnde BMHC moeten onder vinden terwijl Be Fair het op eigen terrein wel klaar zal spelen met TOGO Amsterdam Delftse Studenten is echt zo'n wedstrijd voor een gelijk spel SCHC 2 gaat voor de Overg.klas B zondag bij HDM op bezoek en met de nederlaag welke Kampong daar zondag leed zullen de reserves onge twijfeld hun voordeel doen door van het begin tot het einde enthousiast te spelen Dan is er een kans dat de punten naar Eilthoven komen Die nederlaag van zondag heeft Kampong wat doen afzakken maar de kans is er nog volop maar dan zal er toch feller gespeeld moeten worden Zonder dat komt men er tegenwoordig niet meer Kan de ploeg dat tegen Hilversum 2 opbren gen dan worden de Utrechtera twee punten rijker Het na zes wedstrijden nog onge slagen Kampong 3 en daardoor fier op kop gaande in de 2e klas G moet die fraaie positie kunnen consolide ren door een overwinning in de uit wedstrijd tegen Myra SCHC 3 krijgt bezoek van HIC 2 een wedstrijd die door de Stichtenaren tot een goed einde moet kunnen worden gebracht In de 2e klas H ook al een Kam pong-ploeg aan de kop Kampong 2 die op eigen grond natuurlijk van Gooi 3 gaat winnen Voordaan lijkt ons op eigen veld net iets sterker dan SCHC 4 en het moet Schaerweyde mogelijk zijn zich te herstellen van de nederlaag van zondag door een overwinning op » A.mersfoort 2 ¦ Dames Laren-Kieviten is in de Ie klas een kamp waarin de krachten elkaar weinig zullen ontlopen Een gelijk sptfl zit er dan ook misschien wel in Alliance lijstaanvo€rster krijgt be zoek van BDHC dat zondag welis waar voor de eerste maal won doch kennelijk toch wel aan kracht heeft ingeboet Een kleine overwinning voor Alliance lijkt waarschijnlijk Be Fair moet in eigen omgeving van TOGO kunnen winnen en vrij zeker zal RBC ook de meerderheid van BDHC heb ben te erkennen De damesploeg van Voordaan is op eigen veld een niet gemakkelijk te verslane tegenstander vooral niet nu mevr Huisman na een korte onderbreking weer meespeelt Vol gens de prestaties tot nu toe moeten de kansen van SCHC toch wel iets hoger worden aangeslagen maar verwondert u er niet over als het misschien iets anders uitvalt Kampong gaat in de uitwedstrijd tegen het leidende Hilversum een ze kere nederlaag tegemoet SCHC 2 moet het in de 2e klas T > op eigen veld klaar spelen met Laren 2 Schaerweyde gaat van Amersfoort 2 winnen Gooi 4 wordt in de 3e klas F het slachtoffer van het leidende en nog ongeslagen Soest Spelregelprohlemen Het dragen van de bal door de doelverdediger De doelverdediger mag da bal niet dragen d.w.z meer dan vier passen doen terwijl hij de bal zon der deze op de grond te laten stui ten vasthoudt Heeft de doelverdediger 4 passen met de bal in handen gelopen en laat hij de bal op de grond stuiten dan mag hij opnieuw 4 passen doen De bal moet stuiten dat houdt dus tevens in dat hU moet worden los gelaten de bal op de grond druk ken na de vierde pas en dan weer doorlopen levert een overtreding op Wel is het geoorloofd dat de doel verdediger de bal niet laat stuiten maar buiten zijn bereik werpt en hem daarna weer opvangt Blijft de bal echter binnen zijn bereik en doet hü daarna meer dan 4 passen dan is dit voorschrift overtreden Mocht de doelverdediger boven staande spelregel overtreden dan wordt hij gestraft met een indirecte vrije schop te nemen op de plaats waar de 5e pas werd gedaan Advertentie Indien de doelverdediger de bal het veld heeft Ingeslagen waarna deze b.v bij sterke wind weer te rugwaait begaat de doelverdediger geen overtreding indien hü voor dat de bal werd opgevangen inmid dels meer dan 4 passen had gedaan Raakt de doelverdediger de bal buiten het strafschopgebied met de handen aan dan wordt dit bestraft met een directe vrije schop wegens het spelen van de bal met de hand De plaats waar de handen zijn is hier beslissend zo kunnen zijn voe ten zich binnen het strafschopge bied bevinden hij is toch straf baar J F B BIXGELAAB Wellicht gelijkspel voor UTTC Vanavond om zeven uur wordt inde gymnastiekzaal van de schoolFoortstraat ingang Bladstraat debelangrüke tafeltenniswedstrüd U.T.T.C.-Wilskracht gespeeld Beide teams zUn nog ongeslagen Wij meenden reeds dat U.T.T.C tegen Vriendenkring een eerste ne derlaag zou moeten accepteren het werd echter 5-5 en ook nu weer zit een eerste nederlaag voor het dap pere U.T.T.C er — op papier — in Het U.T.T.C team heeft het na deel dat van Haarlem weinig succes heeft doch daarentegen zjjn Dries en Ton Koning in uitstekende vorm Vriendenkring zal het niet zo moeilijk hehben In Gouda bU Vrien denschaar 2 doch Zeist zal bü Buna in Bussum de punten moeten afge ven In Hilversum kan Wilskracht 2 wellicht bü Onder Ons een eerste gelijke spel bewerkstelligen De entmotting Barna-Hotao v/»ii uitgest*l(i aangezien etn ««« 1 niet beschikbaar is Leo Canjels de oantialsleider van de Bredase eredivisieclub NAC heeft in de Spinoza kli-niek te Amsterdam een menis cusoperatie ondergaan Dr H Tetzner die de operatie heeft verricht verklaarde later dat deze voorspoedig was verlo pen Voordat de patiënt van de zuster moest rusten kon hij niet nalaten de foto's van de wedstrijd Cothenburg-Sparta nog eens nauwkeurig te bekij ken De Halter demonstreerde bij Marine in Doorn Donderdag beleefden vele honderden mariniers gedetacheerd in het Marine opleidings-Centrum te Doorn een unieke en hoogstaande sportavond toen de Utrechtse Krachtsportver „ De Halter " met niet minder dan 22 wedstrijd-wer kers worstelen alsmede enige promi nente gewichtheffers o.a de Ned kam pioen J Nolten uitvoerige en zeer ge slaagde demonstraties gaf De Halter-werkers demonstreerden onder de uiterst bekwame leiding van trainer en oud-Bondscoach H Hooft een uiterst gevarieerde grepenspel voor afgegaan door een serie vrije oefenin gen speciaal afgestemd op het Gr.-Rom worstelen Vervolgens toonden Loek Alflen Dirk Luider Gerard Ram Anton Okhuisen A Onink de gebr Mackaay en vele anderen hun techniek en vaardigheid In een aantal demonstratie partijen Een hoogtepunt vormde de worstel partij tussen Anton Geesink en Wim Al phenaar KDO Den Haag waarbij Gee si'nk zich opnieuw duidelijk de meer dere toonde en Alphenaar na 4,35 min met een formidabele armzwaai op de schouders bracht Na de worstelaars traden de gewicht heffers J Nolten Kamp van Ned ve dergew F Koculak A Jeleitie en W Alphenaar aan De maximum-prestaties waren als volgt Koculac vedergew drukken 7,'5 kg trekken 70 kg stoten 90 kg J ' Nolten vedergew drukken 95 kg trekken 95 kg stoten 115 kg A Jeleitie zw mld-dengew drukken 95 kg trekken 95 kg stoten 115 kg Vf Alphenaar zw.-gew drukken 90 kg trekken 95 kg stoten 115 kg Na afloop werd De Halter een zilve ren herinneringsbeker aangeboden Om kampioenschap Ie klasse 47/2 De biljartwedstrijden om het kam pioenschap van Nederland Ie klasse 47/2 die in het Groothandelsgebouwi te Rot terdam worden gespeeld zijn vrijdag middag voortgezet De uitslagen van de mlddagpartijen luiden 200 300 26 26 11 11 32 32 29 29 13 13 25 25 30 30 31 31 32 45 7.69 11.53 27.27 8.09 7.46 9.37 7.79 10 34 23,07 17,23 11.16 12 — 10 — 4,46 8.S4 9.67 De Leeuw Eichelshelm Jacobs Lamers 239 300 2M 300 300 224 279 300 300 134 274 300 Van Stralen Van Amen 37 48 Van der Wal Kemp Jacobs Eichelshelm 49 63 67 22 34 27 De Leeuw Lamers Van Amen Van der Wal Van Stralen Kemp de tweede ziet er als De stand na volgt uit 8 pnt gemiddelde 9.52 6 pnt gemiddelde 16.22 6 pnt gemiddelde 10.60 4 pnt gemiddelde 7,89 2 pnt gemiddelde 2 pnt gemiddelde 2 pnt gemiddelde 2 pnt gemiddelde 9,13 8,55 8.10 7,37 Van Amen Jacobs Eichelshelm Kemp De Leeuw Lamers Van der wal 8 Van stralen Graf versloeg Anquetil De Zwit serse renner Rolf Graf heeft don derdagavond voor een prachtig Zwit sers succes gezorgd voor de Frans man Jacques Anquetil in een achter volging over 5 km te verslaan Rolf Graf noteerde een tijd van 6 min 16,3 sec en Anquetil 6 min 17 sec Veel renners komen uit Utrecht Van onze wielermedewerker Het Stichtse wielerseizoen wordt zondag officieel besloten met de Ronde van Odük Aan deze ronde nemen alle Utrechtse renners deel die lid zün van de vrielerverenigin gen Het Stadion De Volharding en St ïi'Ulebrord De organisatie van dit treffen is in handen van de UWV Het Stadion Om twee uur zullen de renners starten verdeeld over de A B en C klasse Da prijzen die op het spel staan zün beschikbaar gesteld door het Utrechtsch Nieuwschblad Advertentie SPORTVRIENDEN I ATTENTIE f X Koopt het ' i D.O.S.nieuws I \ het enige officiële ^ ^ DOS-PROGRAMMA | ^ Uitgave i P Utrechtsch Nieuwsblad g ^ Omvang Z pagina's ^ ^ Actuele inhoud o.a ^ ^ voorbeschouwing standen ^ i en programma ^ */ Verkrijgbaar van zaterdagmid i ^ dag af bij de voorverkoop ^ # adressen en zondag bij de ver # ^ kopers in en buiten het stadion i ^ Prijs 10 cent ^ Intern biliarttoernooi kader 47/1 In het Noordbrabantse plaatsje Aalst is vrijdagmiddag het drie daagse internationale invitatie-toer nooi kader 47-1 begonnen waaraan wordt deelgenomen door de Belg Clement van Hassel de Duitsers Siegfried Spielmann en Norbert Witte en de Nederlanders Kees de Ruyter en Henk Scholte Het resul taat van de eerste dag was Witte Did 125 19 27 6,57 Van Hassel België 300 19 110 15,78 Van Hassel België 300 14 76 21.42 De Ruyter Ned 124 14 48 8.85 Wit te Did 259 24 77 10.79 Scholte Ned 300 24 58 12.50 Een schitterende actie van Motshus hita die « hier de finale won een toernooi te Tokio ziet winnen met een fenomenaal uitgevoerde vëjde Jieup TOorp harai goshi Ook Haku Micht gami de technische adviseur van de N.J.J.B is in staat om dergelijk spectaculair judo te tonen zodat we morgenavond in de door Geesink te organiseren judogala in Tiuoli wel wat te zien zullen krijgen Prachtprestatie van Geesink Van een onzer sportredacteuren De Europese judokoning Anton Gee sink heeft gisteravond In het Amster damse Krasnapolsky weer een verbluf fende prestatie verricht In een compe titie speciaal tegen twee bruine en ne gen zwarte banden waarbij het volle dige team van Sportschool Gé Koning won hU In vier minuten en 51 seconden Zijn tegenstanders waren Meuwis Paanen Veldman Landman Kunzel Worms Korzelius en de internationals Voogt Zappey Philips en Dick Ko nings Geesink wentelde zes tegenstan ders ' met flitsend uitgevoerde armwor pen naar de mat en paste verder een vijfde sutemi een elfde beenworp links en armklem en een houdgreep toe Deze competitie speciaal was onge twijfeld een der hoogtepunten van de door Gé Koning georganiseerde judo avond In een wedstrijd tussen het team van zijn sportschool en de Engelse ploeg zegevierden de Britten in alle partijen Dat belooft dus wel wat voor morgen avond wanneer deze Engelse ploeg in het Utrechtse Tivoli tegen de Sport school Geesink en de Franse clubkam pioen Club Francais moet strijden De uitslag van de wedstrijd Sport school Koning — Engels team Zappey 2de dan verl op beslissing van Ryan 2de dan Phihps 1ste dan verliest van Maynard 2d6 dan door een zevende beenworp Konlngs 3de dan verl van Petherbridge 3de dan door 5de heup worp Worms 2de dan verl van Logan 2de dan door 8ste beenworp Voogt 1ste dan verl van Burns 1ste dan door 5de heupworp Vooral het treffen van de A klas-sers verdeeld over profs onafhan keltiken amateurs en nieuwelingen kan interessant worden De grote favorieten voor de overwinning zijn hier de prof Norbert Koch en de amateur Lex van Kreuningen De sterkste deelnemende Stadion renners zijn naast Koch Bert Osen darp Aalbertsen Karel van Nim wegen Arie Veenendaal Rob Fre sen Wim Bladt en Van Elteren Van de Volharding nemen o.m deel Van Kreuningen Daalhuizen Smits Lonkhuizen Roedoe Voorn en de baanrenner Lex Alen Voor de R.K.W.V St Willibrord starten o.m Siebers Van de Neut Van Galen en Vonk De afstanden zün A-klasse 60 km B-klasse 48 km en de C-klasse 24 km Het parkoers ligt in Odük en het£t een lengte van 6 km Opstelling der elftallen DOS V d Wint Nagtegaal en Ok huysen Koole Visser en v d Bogert Bro-kx Krommert v d Linden Vo ges en Luiten Thuis tegen DWS/A ELINKWIJK Kraak Gademans en Theuwis Westphaal H Mijnals en Velthuis Kruin Marbach Zweers Van Beek en F Mijnals Uit tegen Volendam U.V.V Veth Van Heeckeren en Kaars Citteur Van Campen en Bos Van Santen Been Van Ede Verrips en Haazer Uit tegen SVW HERCULES v d Brink Wijdeveld en v Mourik F v Kessel v Eek en C Neteson R van Kessel J Ne teson Jansen Olde Riekerink en v Straten Uit tegen HMS H.M.S A Kok Steenbrink en Hettinga Van de Brink Delsink en Beroer W Kok Untied De Jong Spall en Geurtsen Thuis tegen Hercules J.S.V A J Tersteeg M Broekhui zen en H de Ridder W van Oos terom G van Woudenberg en J B Hazendonk W v Woudentie-rg G van Wiggen < 3 A Varwij k N de Groot en J J Hazendonk Uit tegen Watergraafsmeer Advertentie Huidgenezing Huidzuiverheid • Huidgezondheid - zIWWl Puistjes verdrogen door Purol-poeder Velox behoeft morgen niet aan te treden en dat kan tot gevolg hebben dat de Utrechtsche geelzwarten ais leiders worden onttroond Het is im mers te verwachten dat Velocitas op eigen grond van Tubantia zal winnen en de mogelijkheid is ook niet uit gesloten dat P.E.C over Heerenveen zal zegevieren In dat geval zal de eerste plaats door Velox Velocitas en P.E.C worden gedeeld Slechts wanneer de beide concurrenten ver liespunten krijgen blijft Velox zon der te spelen alleen aan kop Voor de overige wedstrüden in het betaalde voetbal die niet werden be handeld in onze U.N.-toto-service la ten we hieronder onze prognoses in cüfers volgen Ie Divisie A SVV-GVAV 2 NOAD HVC 1 Excelsior-De Vole wückers 2 BVV-Rigtersbleek 1 Fortuna Vl.)-'t Gooi 3 Veendam Stormvogels 2 Ie Divisie B VSV-Heracles 1 Helmondia ' 55-Leeuwarden 2 Eindhoven Go Ahead 1 DAC-RCH 1 DFC-Limburgia(l AGOVV SHS 1 2e Divisie A Baronie-EBOH 3 ONA Roda Sport 2 NEC Wilhel-mina 2 EDO-Xerxes 1 De Valk - Longa 2 2e Divisie B Hilversum-Ensch Boys 1 B Quick-Oldenzaal 3 Velocitas Tubantia 1 Heerenveen - PEC 2 Zwartemeer-Rheden 2 Amateurs uw doet het tot nu toe uitstekend in de Ie klas A en verwacht mag worden dat de uitwedstrijd tegen SVW tot een goed einde zal worden gebracht Met JSV gaat het in de 2e klas B nog altüd niet zoals het moet gaan De laatste plaats is nog steeds het deel van de Jutphase ploeg en nu uit tegen Watergraafsmeer gespeeld moet worden een ploeg die in the running " is ziet het er niet naar uit dat die positie verbeterd wordt Aan de Thorbeckelaan wordt de Utrechtse derby HMS-Hercules ge speeld Veel krachtsverschil zal er waarschünlük niet zün maar door het terreinvoordeel achten we de gastheren lichtelük favoriet Twee derby's in de derde Idas D VOOR BIJ UW RADIO BETAALD VOETBAL PSV 10 16 Ajax 9 14 NAC 10 14 Feijenoord 10 12 Elinkwijk 10 12 Willem II 10 12 DOS 10 11 Volendam 10 11 VVV 10 10 Blauw Wit 9 9 ADO 10 9 Sparta 9 8 Enschede 10 8 Rapid JC 10 8 Fortuna ' 54 9 6 Sittardia 10 6 DWS/A 10 5 MVV 10 S EREDIVISIE ADO — Feijenoord Volendam—Elinkwijk Rapid JC—Fortuna ' 54 Blauw Wit—Ajax VVV—NAC Sparta — PSV Enschede—MVV Sittardia—Willem II DOS—DWS/A Ie DIVISIE A SVV—GVAV NOAD—HVC KFC—Wageningen Excelsior—Volewijckers BW—Rigtersbleek Fortuna VI — ' t Gooi Vitesse — Helmond Veendam—Stormvogels Ie DIVISIE B 2e DIVISIE A UVS—Haarlem Baronie—EBOH ONA—Roda Sport NEC—Wilhelmina EDO — Xerxes De Valk—Longa 2e DIVISIE B Velocitas — Tubantia Zwartemeer-^Rheden Heerenveen — PEG VSV — Heracles Helmondia — Leeeuwarden Eindhoven — Go Ahead DHC—RCH Alkmaar—ZFC DFC—Limburgia RBC—Hermes—DVS AGOVV—Schev HS Zwolse Boys—Zeist Hilversum — Ensch Boys Be Quick — Oldenzaal AMATEURVOETBAL Ie KLAS A Laakkwartier — Unitas DWV—De Spartaan HFC — Gouda DC(j — Emma SVW—UVV OSV — Quick H Ie KLAS B Borne—Quick N Oosterparkers-Hengelo Be Quick — ESCA Sneek—VDZ WVC—WW Quick ' 20-003 ' 19 Ie KLAS C TOP — SC Emma Brabantia — Alliance Heer—MOC ' 17 Spechten — SC Irene Hoensbroek-Boxtel Wilhelm ' 08 — Roermond RADIO-UITZENDINGEN KRO 4.00—4.30 uur voetbal Blauw Wit-Ajax Alkmaar—ZFC Uitslagen KNVB en Caritaspool AVRO 4.30—5.00 uur voetbal ADO-Feijenoord SC Enschede-MW DOS — DWS/A NOAD—HVC Veendam—Stormvogels Hil versum — Enschedese Boys uitslagen betaald voetbal turnen ver kampioenschappen KNGV schermen koersen Mereveld handbaluitslagen resultaten korfbal en hockey Amateur voetbal uitslagen Ie klasse Tafeltennis en rest sportuitslagen VARA 6.05—6,30 uur voetbal Sparta — PSV Volendam—Elinkwijk SVV—GVAV AGOVV—SHS ONA—Roda Sport Advertentie Waarom schapen tellen om In slaap te komen Eenvoudiger en veel aangenamer is ga slapen op een EPEDA matras * v.a.f74.50 Wagsnuns & vut Tuinen NV fatirikanta van ArUfnrt maubelsn en Epsda fflalfeesea DWSV-Holland en Ultrajectum Cele-ritudo We zün geneigd de kansen van DWSV iets hoger aan te slaan bü Ultrajectum Celeritudo is een ver deling der punten niet denkbeeldig Ook in de 4e klas G een derby FAK-Bilthoven Het wil ons voorko men dat hier de bezoekers iets betere papieren hebben BVC gaat in Hil versum tegen De Zebra's een vrüwel zekere nederlaag tegemoet Maarssen zal in de 4e klas H waarschünlük wel de meerderheid van Midlandia moeten erkennen Zwaluwen Vooruit moet zich achter ' t Slot te Zeist Patria van het lüf kunnen houden en ook hier een plaat ' selüke ontmoeting KDS-St Boys Een geluk spel zit er misschien ook hier wel in Advertentie Overige prognoses Ie klas A Laakkwartier-Unitas 1 DWV De Spartaan 3 HFC-Gouda 2 DCG Emma 1 OSV-Quick 2 B Bor ne-Quick NI Oosterparkers-Hengelo 3 Be Quick-ESCA 3 Sneek-VDZ 1 WVC WVV 3 Quick ' 20-DOS ' 19 2 C TOP-SC Emma 2 Brabantia-Alliance 1 Heer-MOC ' 17 1 De Spechten - SC Irene 2 Hoensbroek-Boxtel 2 V/il helmina ' OS Roerinond 1 2e klas B OVVO-AFC 3 Baarn Vriendenschaar 1 Zeeburgia Aals-meer 2 JOS-VVA 1 3e klas D Quick-CDN 1 Amsvorde - SDO 1 Donar-ADE 1 Rapiditas Al-len Weerbaar 1 4e klas G Muiderberg-Saestum 2 Am Boys-VVOG 2 KVVA-Laren 2 Victoria EMM 2 H Fortitudo-SVF 3 VVY Brederodes 1 J V * Zomeren won Qouden Ei De heer J van Zomeren is er in Barneveld met zün paard Goudster in geslaagd het Gouden Ei te win nen een prüs waarvoor drie onder delen telden namelük een Parüs een Puissance en een gewone springcoucours De einduitslag luidt 1 J van Zomeren Amersfoort met Goudster 8 p 2 T Ruiterkamp Barchem met Freule 10 p 3 H te Luggenhorst Geesteren met Pedro 12 p 4 L B H van der Slikke Nieuw an St.-Joostland met Etcetera 14 p ^ 1 li I i 
to Zaterdag 7 november 1959 - 67e jaargang no T6 Gelukkig passeerde op dit ogen blikt de 12 jarige M-Brigadier Anneliest Ultee uit Waddinxveen Zonder be denken sprong zij te water en dook \ Twee keer vier keer Bij de vijfde ] keer liad zij de drenkeling te pakken [ Nog een laatste krachtsinspanningl en het tweetal werd veilig op de % kant getrokken Bravo voor M-Brigadier Annelies Bravo voor die sterkende melk waar zij elke dag 3l4 kan van drinkt Bravo voor alie 50 extra flinke M-Brigadiers die in de 18e ronde werden beloond ^ mei prachtige M-cadeaust Paniek aan de Reewijkse plas geroep \ van „ Kind in ' t water " en „ Ze kan niet zwemmen " Maar geen van de toesciiouwers dééd iets Voorde derde maai verdween de kleine liand onder tiet watervlak t*u ïsg^ss^ïsa " Grote en kleine mensen die wat mans zijn drinlcen ERE-BRIGADiER TURNKAMPIOEN KLAAS BOOT melk - de beste body-bouwer la^isïSÊsaa Melk is je reinste body bouwer hart versterker zenuw staler voor jong en oud Want waar anders vind je zó veel kalk eiwitten mineralen en vita minen tezamen als in melk Gezond heid allemaal LET OP M-BRIGADIERS Hiernaast vind je een complete opgave van alle thans geldige Paspoortnummervakjes en de plaatsen waar dezei nummers je GRATIS toegang verschaffen Knip het lijstje uit en bewaar het bij je M-Brigade-Paspoort Bij alle Speciale Voorrechten gelden deze voorwaarden je moet je mouw-embleem zichtbaar dragen je Brigade Paspoort tonen en onder geleide van een volwassene zijn n.b dit laatste geldt NIET bij Voorrecht nr 16 Elk Voorrecht kan 1 x in 1959 genoten worden Voor * rechten gelden niet bij groepsbezoek SPECTALEVOORRECHTEN Nr 1 OUWEHANDS DIERENPARK Rhenen Utr Nr 5 INSTITUUT v d TROPEN Amsterdam Nr 6 LUCHT HAVEN SCHIPHOL Amsterdam Nr 10 RONDVAART BERGMANN Amsterdam Nr 11 SPOORWEGMUSEUM Utrecht ' s maandags gesloten Nr 12 INST v NIJVERHEID EN TECHNIEK Amsterdam Nr 15 SPIDO RONDVAART Rotterdam Nr 16 CINBAC NIEUWSTHEATER Amsterdam Den Haag of Rotterdam Melk met een glas e-x-t-r-a "*^ nog meer mans lit ideaal totaal 3/4 kan per dag eventueel verdeeld over melk yoghurt chocolademelk pap of pudding Het Nederlands Zuivelbtmau - Rijswijk Z.H Wij vragen voor onze Wïï hebben zeer binnenkort op ons Hoofdkantoor plaats voor Afdeling Plasticbouw enige jongedames voor type - en andere administratieve werk zaamFieden welke spoedig in Vianen zal worden ge vestigd gegadigden voor PLASTICVERWERKER hetzij met enige ervaring in gewapend polyester verwerking hetzij om in dit vak te worden opgeleid Wij stellen de gelegenheid open reeds nu op onze werf in Amsterdam te werk te worden gesteld Kandidaten dienen bij voorkeur in het bezit te zijn van een mulo-diploma of een ongeveer gelijkwaardige op leiding te hebben genoten Voor vervoer zal worden gezorgd Sollicitaties te richten aan AMSTEROAMSCHE SCHEEPSWERF Eigenhandig getchreven sell te ricliten aan N.V Algemene Transport en Expeditie Onder neming V Gend & loos afd Personeelszaken Moreelsepark 1 Utrecht DE.VRIES LENTSCH Jr Evt gewenste nadere inl worden verstrekt elke dag behalve za terdags van 9-12 uur en van 13J0-17 uur GRASWEG 60-62 AMSIERDAM-M IH 60901 PNIIIPS M.rltortikel • Verfcoopkonloor CAMAY PHILIPS LASSTAVENFABRIEK ^^' Croeselaan 28-30 — Utrecht DREFT SPIC & SPAN ^ vraagt voor haar produktie-afdeling - WESTERSINGEL 41 - ROTTERDAM In onze verkooporganisatie kan worden geplaatst een a draodtrekkers en dratidkniiipers vertegenwoordiger Leeftijd ca 25 jaar voornamelük voor het bezoeken van de detaillisten in Utrecht en omstreken Schriftelijke sollicitaties met recente pasfoto en uitvoerige inlichtingen o.a vermeldende leeftijd opleiding en erva ring aan ons kantoor b ongeschoolde arbeidskrachten Maximum-Ieeftijd 40 jaar Gegadigden moeten bereid zijn in twee-ploegendienst te werken Aanmelden dagelijks aan bovengenoemd adres van 9-10 en 14-15 uur Maandagavond en donderdagavond van 20-21 uur VWEIGENHIJIS gelegen op ± 8 km afstand van de stad Utrecht met slechts ƒ 2.500 - eigen geld inel ALLE kosten en maandelijks ƒ 89 — voor rente en aflossing thans in aanbouw jan ' 60 gereed in geheel nieuwe woonwijk te HAEMELEN Inl en tekening verstrekken de makelaars N.V „ UMACO " MALIEBAAN 63 UTRECHT Telef 030—11877 Na 18.00 uur 02950—5200/5982 Voor bezichtiging en Inlichtingen is dagelijks — ook ' s zaterdags — één onzer medewerkers op het bouwwerk aan de Kerkweg aanwezig van 14.00 tot 17.00 uur Grote handelsonderneming in het centrum des lands vraagt voor spoe dige indiensttreding ASSISTENT op haar Afdeling Technische Dienst Deze functie — in hoofdzaak een admini stratief karakter dragend — biedt voor een ambitieuze kracht goede toekomstmogelijk heden Leeftijd niet ouder dan 27 jaar Een diploma 5-jarige h.b.s.-B of een over eenkomstige opleiding is vereist waarbij teclinische feeling een aanbeveling is Eigenhandig geschreven sollicitaties worden ingewacht onder vermelding van de letters ATD - 71159 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht N.V Draadindustrie „ Neerlandia " TE UTRECHT vraagt een ASSISTENTE voor haar afdeling INKOOP Als directe medewerkster zal zij na ver loop van tijd een groot deel van de op deze afdeling voorkomende werkzaamheden zelf standig dienen te verrichten Voorkeur geniet zij die in het bezit is van het diploma mulo bekend is met docu mentatie vlot kan typen en prettige om gangsvormen heeft Leeftijd 20—23 jaar Voor haar afdeling HOLLERITH HOLLERiïH-TYPISTE Leeftijd ± 16 jaar Schriftelijke niet met ball-point geschreven sollici taties met volledige opgaaf van opleiding en levens loop onder bijvoeging van recente pasfoto worden gaarne ingewacht t n v bovengenoemd bedrijf Postbus 2039 GEVRAAGD voor onmiddellijke indiensttreding tekenaar-calculator Gegadigde moet in staat zijn de door ons te vervaardigen koelmeubelen zuiver en op maat in tekening te brengen en de voor calculaties hiervoor te maken Hij moet te vens kennis hebben van alle houtsoorten metalen non ferro metalen en plastic Bij gebleken geschiktheid wordt gegadigde ingeschakeld bij de afd werkvoorbereiding Kennis van perspectieftekenen geldt als aanbeveling Brieven met opgave van personalia genoten oplei ding en verlangd salaris te richten aan „ CELCO " Koelkastenfabriek N.V Postbus 13 Woerden ^ iiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiMiiiiMiiiiiiiiMniHiiiinMiMiiinMiiniiiiiiiiiniiiiiig I De SI-SI LIMONADEFABRIEK vraajrt | I ENKELE I I flinke krachten | 1 Aanmelden van 9—5 zaterda^rs van 9—12 uur | I N.V VRUMONA - Bunnik | i Telefoon 34L | iiuniiiniMMiiiiMiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiMiiiiniiiiiiiiiiniiniMiiiiHiiniiiiiitiiiiiiiif Gevraagd voor directe indiensttreding SCHOONMAAKSTERS VOOR DE AVONDUBEN Werktijden van 16—20 uur Aanm K.N.M.L — DE BILT — van 16—19 uur MV M A C H I N E F A B R I 6 R Slorl^affa heeft plaats voor een ERVAREN TYPISTE Bekendheid met moderne talen vereist Mondelinge en schriftelijke sollicitaties aan ons kantoor Groeneweg 2 Utrecht —" GEIVIEENTE UTRECHT — Aan de gemeentelijke school voor scheepswerktuig kundigen avondscliool wordt voor zo spoedig moge lijk gevraagd een leraar in de wetskennis scheepvaartwetten voor 1 les per week Sollicitaties vóór 14 november a.s te zenden aan de directeur der school Jutphaseweg 3a te Utrecht DE STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER IWATERIE vraagt voor directe indiensttreding een ASSISTENT-BOEKHOUDER Praktijk-diploma boekhouden vereist Leeftijd niet ouder dan 30 jaar Eigenhandig geschreven brieven met vermelding van leeftijd opleiding diploma's en vorige werk kring binnen een week te richten aan de Directeur Lucas Bolwerk 4 Utrecht N.V VERZEKERING-MAATSCHAPPIJ „ HOLLAND VAN 1859 " DORDRECHT In ons steeds groeiend bedrijf is momenteel een vacature voor een SOUS-CHEF OP ONZE VARIA-AFDELING Brieven met volledige inlichtingen kunt u zenden aan „ HOLLAND VAN 1859 " Postbus 19 afd Perso neelszaken DORDRECHT Wij vragen voor onze naar VIANEN over te brengen AFD PLAS nCBOUW voor directe indiensttreding a SCHEEPSBOUWKUNDIG TEKENAAR Opleiding bij voorkeur H.T.S Aid Scheeps tiouw of gelijkwaardig met belangstelling en kijk op de constructieve kant van de bouw van jachten en kleine l>edrijfsvaar tuigen Het strekt tot aanbeveling als hij zelf zeiler is Daarnaast dient belangstelling te bestaan voor het zonodig ontwerpen en tekenen van gewapend plasticvoorwerpen anders dan schefien of onderdelen daarvan b BEDRIJFSASSISTENT Verlangd wordt een energiek persoon Opleiding eveneens H.T.S Afd Scheeps bouw of gelijkwaardig met interesse voor de werkplaats Bekendheid met jachtbouw strekt tot aan beveling Leeftijdsgrens circa 30 jaar Sollicitaties te richten aan AMSTERDAMSCNf SCHEEPSWERF « RASWEG 60.12 AMSTEKDAM-N TB 6090 N.V m % mAeHiNBPABiiisw SförMafïci ^ k ^ UTREC'HT vraagt revolverdraaiers Genterdraaiers elektr lassers plaat - en construGtiebankwerkers sjouwers Tevens hebben wij — ter opleiding — plaats voor ongesGhoolden Regelingen voor gedeeltelijke vergoeding van reis kosten en werkkleding Gegadigden dienen — indien nodig — bereid te zijn in ploegendienst te werken Aanmelden dagelijks — behalve zaterdags — van 8-12 en van 13.30—19.30 uur aan ons kantoor Groeneweg 2 Utrecht Sanatorium „ Rotterdamsch Zeehospitium " Katwijk aan Zee In onze Inrichting kan worden geplaatst een ASSISTEI^ITE voor keuken en huishouding Sollicitaties te richten aan de Adjunct-Directrice ADMINISTRATIEKANTOOR vraagt per 1 jan a.s EEN PIENTERE KANTOORBEDIENDE die vrijgesteld is van dienstplicht ofwel deze reeds heeft vervuld Moet over kantoorervaring beschik ken in het bezit zijn van of studeren voor het praktijkdiploma boekhouden en goed kunnende typen Zo nodig ook leiding kunnen geven Soil met uitv inl omtrent opleiding huidige werk kring en verlangd salaris te richten aan Adm.kant A DEN BOON Westsingel 24 — OÜUEWATER j GARAGEBEDRIJF centrum stad I Ie en 2e MOHTEUR ^ GARAGE W TON jr Wittevronwenstraat 26 \ Alléén ingang gele deur Kantoorruimte te huur Centrum stad Utrecht Ca 700 m ^ OOK IN GEDEELTEN Te bevragen MAKELAARSKANTOOR SCHAARS Schoolstraat 9 Utrecht Telefoon 14940 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 7 november 1959 - 67e jaargang no 162 II ¦ ^^^¦^¦^^?????^^?»^-»^^^^»^^ door L ] Jordaan HET FENOMEEN - Ingmar Bergman - D EZER dagen zal het Nederlandse bioscooppubliek gecon fronteerd worden met de film „ Det sjunde inseglet " of tewel „ Het zevende zegel " — een nieuw produkt van het feno meen Ingmar Bergman Want dat het hier om een fenomeen gaat zal ieder die de dingen nuchter bekijkt moeten toegeven Ziehier dan een filmer die zijn faam — om niet te zeggen zijn populariteit — met de dag ziet groeien en die toch eigenlijk alleen maar handicaps heeft te overwinnen ven door een bijna maniakale zucht tot zelf-expressie — tot het projecteren van de problemen die hem kwellen...zonder daarbij in het minst rekening te houden met de ontvankelijkheid vein zijn publiek Zijn figuren waren van huis uit abstracties — broedplaatsen van duistere elkaar dwarszittende sen timenten Welnu — in dit Sommer nattens leende " tellen zulke bezwa ren nauwelijks mee Enfant terrible van nieuwere Zweedse film D AAR is om te beginnen reeds zijn naam die hij — fatale omstandig heid — met een der meest bespro ken filmsterren gemeen heeft Im mers — wat kan deze Zweedse regis seur stellen tegenover een charijiante landgenote die niet alleen haar uiter lijk mee heeft maar bovendien op gezette tijden alle voorpagina's on veilig maakt vanwege haar fre quente echtscheidingen en de daar mee gepaard gaande lotswissellngen harer bloeien van kinders Dan is er ' s mans normeillter gesproken fu neste onverschilligheid voor de opinie en de smaak van het geachte audito rium Ik weet geen filmer uit de laatste jaren te noemen die een der mate soevereine lak heeft aan alles wat de gemiddelde bioscoopganger aangenaam pleegt te zijn En zulks — let wel — zonder de vooropgezette bedoeling om sensatie te wekken of origineel " te willen schtjnen Iedere andere collega zou in gelijke omstan digheden reeds lang van de kaart ge veegd zün — Ingmar Bergman gaat rustig voort me films te maken wel ker duisterheid en soms verbluffende langwijligheid zowel publiek als kri tiek voor een raadsel plaatsen Mij dunkt reden te over om deze unieke verschijning eens wat nader te be kijken Wi IE en wat is eigenlijk deze pro blematieke heer Ingmar Bergman Lange tüd gold hil als het enfant terrible " van de nieuwere Zweedse film Een merkwaardig gecompli ceerd en eigenwillig karakter dreef hem van de aanvang af in de experi mentele hoek over het geheel met niet aL te beste resultaten Hij ver toonde de typische kenmerken van de puber grilligheid heftigheid in nerlijke onzekerheid en een flinke dosis zelfkwelling Deze dominees zoon begon met overhoop te liggen met de strenge tradities van het ouderlijk milieu met de religie en ten slotte met de hele wereld kwa liteiten die zich hot en haar in zUn jeugdwerk weerspiegelden En er was al het geduld en al de toegevend heid nodig van een scherpziende be schermer om deze carrière niet bij de start te breken Tegen de afkeu rende kritiek in hield Carl Anders Dymling produktieleider van Svensk Filmindustri de jonge spring in-'t-veld de hand boven het hoofd Hij slikte zonder morren de vele misluk kingen van deze Sturm und-Drang-periode terwille van de sterke per soonlijkheid en de onmiskenbare genialiteit die hij in zün protégé meende te ontdekken door F Marceau met Ank v d Moer Rita Maréchal Guus Oster Henk Rigters e.a Maandag 9 november Toneelgroep Tlieater Een staatsman van verdienste " door T S Eliot met R Flink Anne Marie Heyll gers e.a Dinsdag 10 november Rederljker.skamer Nlc Beets „ In het kleine g:eluk " door M G Sauvajon regie Pé Woortmeyer Woensdag 11 november Toneelver De Rederijkers „ Het boek van de maand " door B Tliomas re gie Hans Hamstra en Harry van Kan Donderdag 12 november Gezelschap Johan Kaart „ Nacht dienst " door M Neal en M Ferner met Johan Kaart Joh Boskamp Tilly Perln Bouwmeester Willem Faasen e.a Vrijdag IS november 19.30 uur Rotterd Toneel „ Don Car - WIM KAN »»»»¦»*»¦¦*« é INGMAR BERGMAN ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ l ¦¦¦¦¦¦^¦¦¦¦¦¦¦ i Ai i » de kleurenreportage deze week in FILMAC van het bezoek van het Engelse koninklijke paar aan Canada ter gelegenheid van de opening van de St Laurens waterweg niet onaar dig er ziften zelfs geestige trouvaiJ les in ze kan niet tippen aan het Polygoon-produkt van kortgeleden over de reis van prinses Beatrix naar de V & Dat complimen je komt Polygoon terecht toe temeer omdat het aansluit op onze waardering voor de knappe flitsenreeks over ten eerste de we reldspaardag en ten tweede de boe kenweek voor de Jeugd In de laatste korte reportage zit zelfs iets prettig-dynamisch Daar enboven is Polygoons wereldnieuws dit keer bepaald van klasse en goed gegroepeerd koning Hoessein in de grensgebieden naast Winston Chur chill die door Montgomery een prachtig standbeeld van de grote oor logleider laat onthullen vreemde vis vangst in China naast de oude brik jesrace naar het Engelse Brighton politieke spanningen tussen Cuba en de V.S naast de kalmerende beelden over de tabaksoogst in Canada In concurrentie met dit nieuws komt Fox Movietone met o.a in Ohio proefnemingen met toekomstige ruimtevaarders in Rome de eerste verjaardag van het pausschap van Joannes XXIII en in Parijs de kran legging van de Nederlandse militaire delegatie bij het graf van de Onbe kende Soldaat naar aanleiding van de gastvrijheid te Courtine De voet balwedstrijd tegen de Noorse ama teurs ontbreekt uiteraard niet in het programmaatje De Spiegel van Ne derland brengt alle acht doelpunten voor de camera als op een presen teerblaadje En dan wordt dit uit merendeels nieuwsbestanddelen op gebouwde menu besloten met twee tekenfilms waarvan we Smoky Joe ' het brandweerpaard geestiger vin den dan die van Tsjechische makelij genaamd „ Het stenen tijdperk " KOMENDE WEEK iiiiiiiniiiKiiii MiiriniiiiiiiiiiiiiMiii IIN UIRECHT uiiiiMiMinriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiii USO concerteert Don Carlos I Musici Wim Kan TONEEL SCHOUWBURG Zaterdag 7 en sondag 8 november NederL Comedie „ Kier met de Poet " Faiist-element 1 NMIDDELS had Bergman zich ook naar het theater gewend om als to neelregisseur reeds aanstonds opmer kelijke successen te boeken Debute rende met een amateurgezelschap van studenten ging hij weldra naar he beroepstoneel over wasir hij o.a Camus Ibsen Pirandello en Molière voor het voetlicht bracht ongere kend nog de door hemzelf geschre ven stukken Onder de bedrijven door ontwik kelde dit karakter zich tot een uit gesproken dualisme Aan de ene kant was het Strindberg met diens cynisme en smartelijke zelftortuur die Bergman blijvend zou beheer sen — aan de andere kant blijkt hlj te zeer een zoon van ztjn land om niet de liefde voor de natuur en de daarmee gepaard gaande drang naar zuiverheid en schoonheid te ondergaan Dat zün dan de Faust en Mefisto elementen van zijn in nerlijk leven — de controverse die voor de aandachtige beschou wer overal in zijn werk voelbaar is en er de problematiek zowel als de bekoring van uitmaakt Qrillige fantasie het zevende zegeh < De handeling werd uit het natu ralistische heden overgeplaatst naar een onbestemd verleden — de per sonages hebben alle banden met de realiteit verbroken en werden de louter spinsels vein een grillige fan tasie In deze wereld naar eigen welbehagen geschapen gelden de simpele wetten van het hoe en waeirom niet meer Hij jaagt er ztJn sujetten tegen elkaar op laat ze dooreendwarreien in een grotes ke rondedans en leeft daarbij tege lijkertijd zijn complexen uit " Aldus dagdroom — als vanouds vol vreem de personages en moeilijk te vol gen richtlijnen Maar de virtuoze filmkunstenaar die Bergman — on danks alles — altijd en overal is neemt de beschouwer onweerstaan baar mee in deze lichtvoetige fon kelende klucht der absurditeit En de glimlach van een zomernacht weerspiegelt zich inderdaad in het ietwat onthutste aanschijn van het auditorium « n „ Monica " Sommaren med Monika zitten wij weer volop in de problemen en tweeslachtigheden Deze geschiedenis van een jong paar dat de harde werkelijkheid ontvlucht op een der onbewoonde eilanden rondom Stockholm over laat ons letterlijk met onwaarschijn lijkheden en onopgeloste vragen Zelfs zün anders zo feilloze vormgeving büft ditmaal in ge breke er komen — evenals trou wens in het recente „ Nara livet " Op de drempel van het Ie - | flauwende belangstelling weer to ven — episoden in voor die door doen oplaaien Het lukt een beetje hun duldeloze en volstrekt onge - ' op een shock-therapie men gaat motiveerde lengte de beschouwer j voortdurend van volslagen onver op zün stoel doen draaien van ' schilligheid over in gespannen aan dacht En misschien wie zal het zeggen is het juist deze magistra - Ie onverschilligheid — dit roekelo ze spelen met het geduld en het uithoudingsvermogen van de toe schouwer dat het tegenstribbelende publiek onweerstaanbaar boeit Si tu ne m'aimes pas je t'aime " Over Bergmans jongste entree in Nederland Het zevende zegel " iN 1944 schreef Bergman het scena rio voor de door Sjöberg geregisseer de film Hets " bij ons bekend als Opgejaagde jeugd " waarmee het réveil van de nieuwere Zweedse film kunst inzette Hier Bergman was toen nauwelijks 24 jaar openbaarde zich reeds zün karakteristieke gesple tenheid in de duivelse sadist de gym nasiumleraar CahguIa " en de naar puurheid strevende schooljeugd Maar ook in Gyckijarnas Afton " De spuUebaas de circusfilm van enkele jaren geleden staan wü voor een mentaliteit die — door haar in nerlijke tegenstrijdigheden — maar niet met zichzelf in het reine weet te komen die zich in duistere psychi sche complicaties verliest en de toe schouwer voor ongetelde problemen stelt Vers in het geheugen ligt nog de figuur van de circusdirecteur beurtelings bruut en zielepoot — ma sochist en sadist een exposé van elkaar weersprekende gevoelens die dit personage maken tot een der in gewikkeldste en ongrtjpbaarste ver schijningen van het moderne film repertoire ergernis en verveling Maar tel kens — en dit mag het mirakel heten in dit oeuvre — gelukt het de duivelskunstenaar zün pu bliek te fascineren door momenten van weergaloze spanning en fel le ontroering Een als een bliksemslag inslaand beeld — een verrassende camera instelling — een gedurfde monta ge blüken voldoende om de ver - Tiger Bay prachtige dramatische film Mu isschien komt Bergman ons nog het meest nabij in Sommernattens leende " De glimlach van een zo mernacht hoewel zijn toegeven aan een ingewikkelde conceptie in dit werk wel een hoogtepunt be reikt — niet alleen in de ontleding der karakters maar ook in de ver warren situatie In één opzicht echter boekt de filmster hier een winstpunt Berg mans sterke ztjde was nooit het componeren van een helder over zichtelijk verhaal — nog de on bevanger schildering van de wer kelijkheid en derzelver levende per sonages HU wordt steeds gedre - »»^^»^*»^^»< los " van Schiller met Andrea Dom burg Lies Franken Max Crolset Zaterdag 14 tm maandag W nov A.B.C Cabaret „ Laat je niets wijs maken'i met Corry Vonk en Wim Kan GEBOUW VOOR K EN W Zondag 8 november 14.30 uur Lustrum V.C.S.B „ Liefde " door Kay Munk regie Tob de Bor des en John de Freese GEBOUW VOOR K EN W Dinsdag 10 november Toneelgroep Podium „ Het gaat om je leven " door J Harun regie Han Konig MUZIEK Trvou Zaterdag 7 november Eld Dry and liis Creole Jazzband m.m.v Henry „ Red " Allen Bob McCracken Cedric Haywood Squi re Gersh en Alton Redd N OG zelden hadden we voor ' n misdadiger zoveel sympathie en leefden we zo mee met een filmmoordènaar als bij het zien van de film Tiger Bay City-theater Zo zal het velen vergaan en dit is zonder twijfel te schrijven op rekening van de kinderactrice Hayley Mills die o grote triomf voor regisseur J Lee Thompson de meest natuurlijke kinderrol speelde welke wij ooit hebben aanschouwd Hayley MilU en Horst Buchholz in de kerkscène waar het weesje GiUie vriendschap sluit met de moordenaar Korchinsky Een beeld uit de film Tiger Bay die men kan zien in het CITY THEATER Woensdag 11 en donderdag 12 nov U.S.O dirigent Paul Hupperts Her man Krebbers viool en TllMr de Machula vlolonceL Sinfonla in G gr t Sammartini conc v vlooi en cel met ork in a ld t Brahms Deux nocturnes Debussy Varia zioni Dallapiccola en 3 dansen uit ballet El sombrero de tres Plcos de Falla zün hart verkrijgen Gelukkig be grüpt het kind zün moeilykheden en zij belooft hem niet eerder te zullen spreken dan na het tydstip waarop het sclüp buiten de driemülsgrens en Korchinsky voor de politie veilig zal zün Het vernuft van de politie door kruist de naïeve rechtlünige voor nemens van Gillie Men ontdekt dat Korchinsky de dader móét zün Gillie kan hem identificeren Op de grens van de maritieme driemülszone stapt de inspecteiu na een reeks van mis lukte verhoren met de weigerachtige Gillie aan boord van het schip Maar ook daar oog in oog met Korchinsky haar held houdt Gillie vol dat zü deze nimmer heeft gezien Reeds zal de politie onverrichterzake terugkeren warmeer de kinderUjke gedachtenwereld van Gillie thans Korchinsky parten gaat spelen Giliie wenst nl dait hij zün belofte inlost Dat zij mee mag varen Hü weigert bruut Gillie poogt zich dan te verstoppen en valt in zee Het enige wat Korchinsky te doen staat is haar na te springen met als con sequentie te worden opgepikt door de politieboot In deze dramatische beslissing van de moordenaar vindt de film zijn climax Horst Buchholz speelt de onge remde temperamentvolle Pool Een schitterende vertolking slechts over troffen door Hayley Mills Die ac teert met een wonderbaarlijk gevoel voor nuance helemaal ingeleefd in het verhaal Doch Hayley bluft een kind een spelend kind dat gelooft in wat zü probeert voor te stellen Dat is een weesmeisje uit een armoe buurt fantasierük die het met de waarheid op een akkoordje gooit Op Het verhaal is een thriller Een Poolse zeeman vindt bij thuisvaart te Cardiff zün lief verhuisd voor reke ning van een nieuwe minnaar Hij zoekt haar op en er ontwikkelt zich een twistgesprek met dreigementen Anya de ontrouwe minnares van professie verdedigt zich met een pistool dat Korchinsky de zeeman haar ontrukt En hij gebruikt het wapen in een vlaag van waanzinnige woede Kleine Gillie die elders op de trap " woont loert nieuwsgierig de lawaaiige discussie af door de klep van de ' jjrievenbus en ziet de dood slag Het meisje mocht die middag juist niet met haar vriendjes mee doen omdat zü geen pistool bezat Heit schietüzer dat de moordenaar wegstopt achter de gasmeter in het trappenhuis wordt haar felbegeerde buit Gillie brengt om het wapen te kunnen behouden de politie wellse wust op een dwaalspoor Een over geschoten patroon later eerste aan wüzing in het onderzoek ruilt zij tüdens het zingen in de kerk met een vriendje In die kerk ontmoet zij op nieuw de moordenaar met wie Gillie die een weeskind is hechte vriend schap sluit Het meisje heeft nauwe lüks voorstelling van de omvang van de misdaad en de belofte mee naar zee te mogen en de glans van het avontuur maken van haar vriend een vaderlijke held Samen gaan ze op de vlucht Hü monstert op een schip naar Zuid-Amerika en moet zich van het kind ontdoen Gillie klampt zich echter vol vertrouwen aan hem vast Korchinsky in wezen een doodgoeie maar door zijn driften geregeerd neemt voortaan alWjd de waarheid te zeggen en beloften na te komen komt als eerste „ proefwerk " haar zwügplicht jegens Korchinsky Dat hü na haar inlossing zyn gelofte niet nakomt treft haar diep In haar wan hoopsvlucht speelt zü Korchinsky in handen van de justitie GEBOUW VOOR K EN W Sndwestdeatsches Kammerorchester o.l.v Fr Tilegant R Barchet viool werken van Handel vioolcon cert in E gr Bach Divertimento v strtjkork Bartok De teneur van de film is zoals u ziet Wie zijn belofte niet nakomt wordt daarvoor gestraft TTVOU Vrödag 13 november Kamerorkest I Mnsici di Roma wer ken van Corelli Haydn Mozart en Vivaldi Korchinsky's liefje die ook verze kerde op hem te zullen wachten zegt Ik moet je niet meer " en vindt de dood Korchinsky spreekt later precies dezelfde woorden tegen zün kleine beschermengel en ook hü krügt de rekening gepresenteerd LEZINGEN Dinsdag 10 nov GEBOirW VOOR K EN W Utrecht se Kring Roosje Driessen draagt de novelle „ Amsterdam " van Belcam po voor Dinsdag 10 november lOTEL DES PAYS BAS Nederland Engeland Sur Eugen MllUnton Dra ke „ The battle of the river Plate " Dinsdag 10 novemI>er ' INTVERSITEITSHUIS EI MoIIno de Vlento R de la Barca „ La Espana de Hoy " Donderdag 12 n - iber OEKHANDEL BROES Nfachtegaal straat 20 Gerard Walschap ZiJn alle kunstenaars gek " Donderdag 12 november vfNSTHIRST INST Drift Genoot schap Dante Alighleri prof Peter nolU A traverso Tumbria " Thompson heeft Tiger Bay zeer vakkimdig gemaakt op basis van een uitgebalanceerd scenario daarnaast geholpen door een verbluffende mon tage der opnamen Men krügt gaande weg groter bewondering voor de prachtige opbouw van het verhaal waarin geen meter te veel en geen scène overbodig is Et is maximale spanning en men ontkomt niet aan oprecht mededogen met de vertwij felde zeeman en het teleurgestelde kind Het einde is vol echte mense lijke tragiek Thompsons regie is ronduit een meesterstuk Tiger Bay steekt met kop en schou ders uit boven tachtig procent van wat ons aan films wordt aangeboden en houdt een grote belofte in voor wat de groep der zich onafhankeliik voelende Engelse filmers ons nog aan verrossineen zal bieden Wie interpssp hee<^t voor hoe het getü van de film verloopt van industrieprodukt " naar met verantwoordelijkheidsgevoel je gens de toeschouwer gemaakte film romans bevelen wy Tiger Bay warm in de belangstelling aan We vonden het beküken ervan „ een gebeurtenis " mens kan iets dergeUiks nieit over | het moment dat zq zidiziu vooT ' >^^ »»%»»•»» ^^^^» >*••<¦¦ '-- — zal ongetwOfeld door de filmre dactie van dit blad te zijner tjjd uitvoerig bericht worden Maar het leek niet zonder zin om met deze beschouwing iets van de achter grond te belichten waartegen zich deze merkwaardige figuur aftekent En te pogen althans een vluchtige worp te doen naar de verklaring van een de raadselachtigste maar boeiendste verschüningen in onze huidige filmwereld het fenomeen Bergman Mario Lanza zingt nog IVIaRIO LANZA is alweer maan den geleden OYCrleden maar zün magistraal stemgeluid weerklinkt nog door de bioscoop Vreeburg waar deze week zün eerste en tevens laat ste Duitse kleurenfilm wordt ver toond Het is het verhaal van een romantische liefde die zich afspeelt in enkele even romantische steden van Europa Wenen Salzburg Rome en op het zonnige en stralende Capri De film heeft als Nederlandse titel Come Prima overigens weinig Ne derlands uiteraard De titel in de Duitse versie is eigen lijk Serenade einer grossen Liebe " en de Amerikaanse versie heeft tot titel For the first time " Duidelük valt telkens te consta teren dat de film eigenlük in ' t Ame rikaans is opgenomen en dat zü later in de Duitse taal werd na-gesynchro niseerd want de gesproken stem correspondeert maar sporadisch met de mondbewegingen van de spelers Daardoor krügt men onwillekeurig de indruk dat men telkens wordt beetgenomen " Hoofdzaak in deze film is natuur lük de zang van Mario Lanza Men heeft iedere gelegenheid te baat ge nomen om hem te laten zingen of dat nu in stromende regen ergens in de straten van Wenen is dan wel op het toneel in een theater in Salz burg of in een stemmige kamer in ' n ziekenhuis op Capri Voor de liefhebbers van Lanza's zang valt er echter veel te genieten Behalve het populaire Come Prima " en een tophit uit lang vervlogen da gen 0 Solemio " zingt hü ook het smartlied van Paljas uit Leoncaval lo's gelüknamige opera het beroem de en ontroerende Ave Maria van Franz Schubert in samenwerking met het knapenkoor van het Vati caan en de befaamde Rhadames in Aïda van Giuseppe Verdi Het lief desverhaaltje is wat sentimenteel en daarin spelen Johanna von Koczian en Zsa Zsa Gabor de hoofdrollen Strijd in Korea Vuiu - boven Azië zoals de film heet die tot en met zondag het O'vm pia-doek in fraaie kleuren zet geeft het verhaal van een aantal oor logsvliegers tijdens de stryd in Korea Robert Mitchum speelt er een voor treffelüke hoofdrol in terijde gestaan door de charmes van May Britt De spanning wordt gevonden in een aan tal zeer suggestief opgenomen lucht gevechten en een achtervolging door het Koreaanse land Een film die de Western-liefhebbers ruimschoots ver goed wat zü de eerste weekhelft missen Vanaf maandag Elvis Presley in Love me tender Een spookhuis en benzine lot en met zondag in PALACE Het spookhuis op de heuvel waarin men kan meemaken hoe het gaat als men een spookfeestje wil geven en alle geesten van vermoorde bewoners op komen dagen Een luguber verhaal waarbü men eens echt goed kan grie zelen büv met een los hoofd en bloeddruppels die van het plafond vallen Het gaat er spannend toe werkelük waar Van maandag af draait Dwars door de vuurlinie een oorlogsfilm die gebeurtenissen ver telt van vlak na de invasie Hoofdrol speler is de zgn Red Ballexpress de benzinetransportcolonnen die de ver bindingen met de te snel opruk kende legervoorhoede onderhield PROLOWGATfES Moutarde van Sonaansee van Toon Hermans - CAMERA Some like it hot - REMBRANDT Zolang er mensens zün SCALA REPRISE The man who knew too much de bekende thriller van Hitch cock met Doris Day die hetliedje „ Que sera sera " zingt - STUDIO ZONDAGSFIMSDon Giovanni naar Mozartsmuziek - CAMERA Mün hart zingt voor jou Ru dolf Schock laatste week - VREEBURG 
12 Zaterdag 7 november 1959 - 67e jaargang no 162 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD UTRECHTSCH ^ SO scholen in f de woestiya \ deiamng ^ door Ankon Bcuving ««»*'^ c ^ ^ LJ LIP en Freek waren direct naar de kombuis gekomen 1 ^ ^ r in de hoop van de koksmaat iets meer over de dief - J ^^^ Mdt ste Och meneer Paard " riep het stem metje weer helpt u ons alstublieft Wij zün in nood " Ik zie je niet " zei Bles Hier bij uw hoef meneer " Ja nu zag Bles het bij zijn hoef zat een klein elfje Maar wat zag het eruit Haar vleugeltjes waren helemaal geknakt en ze droop van het water Naast haar stond een wa gentje dat gemaakt was van eikel dopjes maar je zag zó dat de twee spinnen die dat wagentje trokken ook al niet meer konden Och helpt u ons toch Ik ben zo dom geweest " riep het elfje ik dacht dat de zomer altijd duren zou Mijn zusje en mijn moeder de el fenkoningin zijn gisteren allemaal met de zwaluwen vertrokken Maar ik zat maar te dromen en vannacht toen het zo koud was en waaide merkte ik pas hoe dom ik ben ge - VhuJUUi / weest Het was opeens zó koud in het bos waar we woonden en de wind blies alle blaadjes van de bo men Ik heb gauw een wagentje gehuurd om de zwaluwen achterna te gaan Maar de spinnen zjjn nu al moe en ze lopen zó langzaam We zullen de zwaluwen nooit inhalen " Spring op mün rug " riep Bles en nog voor ze goed en wel in zyn manen zat rukte hü zich los van de paal waaraan hü stond vastge bonden en draafde weg Hü herinnerde zich dat hü de zwa luwen diezelfde morgen nog gezien had in zün eigen weiland waren er wel duizend bü elkaar geweest Nog nooit in zün leven had Bles zo hard gelopen Alle boeren die van de paardenmarkt kwamen haal de hü in Die stonden natuurlük stil en riepen „ Tsonge wat is dat voor een paard Dat we dat niet gezien hebben " Geweldig " riep ook de baas van Bles die op zijn nieuwe paard ver achterbleef geweldig " En toen pas zag hij dat het zün eigen Bles was die nooit had willen lopen Wacht even Wacht even " riep Bles tegen de zwaluwen die juist ODstegen in het weiland „ wacht even hier komt de eltenprinses " Il OG net op tüd werd ze op de rug van een zwaluwtje gehesen nog net konden de twee dromers Bles en het elfje elkaar toeknikken en toen steeg ze al op naar het warme land waar het altüd zomer is Tot ze helemaal uit het gezicht verdwenen was zwaaide het elfje naar Bles Tsjonge " zei een stem achter het paard wat kun jü lopen Bles En alle boeren hebben het ge zien Op de volgende paardenmarkt zullen ze om je vechten Maar niks ervan jü bluft bü mü Ik heb altüd wel gedacht dat er nog iets büzon ders zou groeien uit dat veulen dat maar stond te dromen boven de sloot " Ja dat zei de boer allemaal en terwül hü dat zei kreeg Bles meer klopjes en strelingen over zün ma nen dan hü in z'n hele leven heeft gehad En voortaan vertelt Bles op de paardenmarkt waar hü alleen om de gezelligheid toch iedere keer heengaat een heel ander verhaal Niet te veel dromen " daar komt het op neer hinnikt hü tegen alle veulens op hoge benen die met open mond naar hem luisteren zijn verhaal treurig genoeg er werd toch om hem gelachen Het hoofd van Bles zakte zó diep dat hij niet merkte dat de markt om hem heen langzaam leegstroomde Nee hij merkte zelfs niet dat hij op het laatst helemaal alleen ach terbleef Hoe dat kwam De boer die Bles naar de markt had ge bracht en die hem zo graag kwijt wou had die dag een mooi nieuw paard gekocht en daar was hij nu mee uit ryden door de stad Bles was hij helemaal vergeten Die kwam later wel dacht hij N toen riep opeens een heel zacht stemmetje vlak bü de hoef van Bles meneer meneer Paard wilt u mii niet helpen " Zo vriendelijk had nog nooit iemand tegen Bles gepraat Ver baasd keek hü wie dat kon zün Kinderhoeken hij dozijnen D licht Danny's negerslaaf van E C Nevin speelt in de tüd toen er in Amerika nog slaven waren en mensen die er veel voor over had den om aan die toestand een einde te maken Op het nippertje van W Kennis is een avonturenverhaal Helens ster ryst van Linda Graeme is een meisjesboek over een dans carrière bü de televisie Geen van de drie boeken heeft enig büzonder kenmerk dan dat ze boeiend lezen Deze week ont - Voor jongens en meisjes van onge in Sussex van veer 12 jaar en ouder EZE week nog maar eens kijken in de kast miet nieuwe bo.?ken Zi biyven maar komen Kun je eens nagaan hoeveel kinderverhalen er wel worden geschreven over de ge bele wereld Dat moet enorm zün Vorige week heb ik al iets waar derends gezegd over de boeken met de gouden kroontjes van de uitge verij Ploegsma een serie waarin herdrukken van belangrüke kinder boeken verschünen ving ik September Annie Winkler Vond det eerder ver scheen onder de titel Vijftien da gen Het is een vakantieverhaal vol jolüt waarin een jong meisje voor zichtige schreden zet op het pad van liefde In dezelfde reeks verscheen gevonden op het Londense station zinnige hut op een eilandje waar een ook Chaweriem door Leonard de Vries het verhaal van een Joodse jongen dat al 40.000 keer werd ver kocht en dat ik destüds reeds één der voortreffelükste jeugdboeken noemde die ooit zün geschreven Bü de uitgeverü Helmond te Hei - mond zagen een drietal pockets het Floegsma in Amsterdam Paard Bles is de D < ' OLGEZELLIG vonden alle ' paarden het op de paardenmarkt ze zwaai den met hun staarten sloegen met hun hoeven en hinnikten vrolijk omdatze elkaar weer eens konden spreken Een dag lang babbelen over alles waarje in je weiland en je stal van gedroomd hebt dat is iets voor een paard,hoor mm Het witte en het zwarte circuspaard hadden natuurlijk het meest te ver tellen maar ja die zien ook het meest De kleine pennies maakten alleen maar grapjes en deden spelletjes Zeg mam " zei een veulen en hij duwde zijn zachte neus tegen zijn moeders manen „ v's is eigenlijk dat paard daar Kijk die bles Hij staat helemaal alleen in een hoekje met zijn hoofd naar de grond " „ Dat is Bles " zei de moeder alleen en ze praatte weer door met haar vriendinnen over de beste manier om de vlechtjes in je staart en manen te houden Ja maar waarom is hij zo treurig " vroeg het veulen weer Stil nou " zei z'n moeder en ze duwde het veulen een eindje weg niet zeuren nou Bles is gewoon een paard dat hier elk jaar opnieuw tê koop staat maar dat niemand hebben wil Hij kan geloof ik niet draven en hij is lui Als hij helemaal oud en grijs is staat hij hier vast nog En ieder jaar een beetje treuriger is ' t niet Bles " H _ 1eT paard Bles tilde langzaam zijn hoofd op en keek het veulen bedroefd aan ' t Is allemaal mijn eigen schuld " zuchtte hü toen ik zo oud was als jü en net zo mooi was ik een dromer Al toen ik voor ' t eerst in ' t weiland kwam had ik het over alle dingen waar ik de mensen van versteld zou laten staan Circuskunsten zware wagens ren banen ik stond voor niets Droom toch niet de hele dag riep mijn moeder telkens ga spelen gebruik je mooie lange henen Maar ja ik had het te druk met dromen en vaak waren mijn benen ' s avonds stijf van het lange staan En des nachts nog Dan zag ik mezelf by het licht van de maan in de sloot weerspiegeld Tsjonge zei ik wat een mooi circuspaard wat een sterk trekpaard wat een geweldige loper Maar toen de boer me op een dag voor een heel gewoon licht karretje zette begreep ik voor het eerst wat mijn moeder had bedoeld met ge bruik je benen Ik kon het niet Ik had nooit geoefend Niet alleen dat ik geen circuspaard of renpaard kon worden nee zelfs als gewoon boerenpaard deug ik niet We moe ten hem maar gauw zien te verko pen zei de boer tegen zijn vrouw en zo kwam ik voor het eerst op de paardenmarkt Maar ja de andere boeren zagen het gauw genoeg Dat paard deugt niet zeiden ze En zo Is het gebleven De boer laat me op stal staan veel kans om nu nog mijn benen te oefenen heb ik dus niet Twee keer per jaar gaan we hier naar de markt maar als de boeren en de paarden me zien ko men beginnen ze al te lachen Ha daar heb je die Bles die niet dra - * •^ •^ i »»^ ¦^^?^^»»»»^»»^*^% Verhaal van Mies Bouhuys tefcenina RiEK MULDER E ven kan roepen ze En dat maakt je treurig jong veulen Leer dat van mij " Hij boog zijn hoofd weer en deed net of hij niet merkte dat alle anderen hem een beetje lachend aankeken Want ja een paard dat niet draven kan telt niet mee bü an dere die het wel kunnen en al was Riekje Ruud en Roetje 1 Het publiek zit in de tent en de man stelt Roetje voor „ Dames en heren hier ziet u ^ \ Wè^W m de kleinste negerjongen van de wereld 2 Hier ziet u hem op zün eigen olifant Jumbo ryden 3 Hü is zo klein dat Wj op een bordje een hoogstandje kan maken en hü is zo dun dat hü heel gemakkeUjk door een smalle schoorsteen kan krui pen 5 en zoals u ziet beste toe schouwers is hü zo licht dat hü aan twee ballonnetjes de lucht in gaat Ach een geluk dat je hem weer te pakken liebtü Bra vo Bravo Roept het publiek en klapt hard 7 Hiermee was het nummer af gelopen en de kinderen gaan weer in de tent i Jullie zijn erg lief geweest zegt de man hier hebben jul lie wat geld voor de moeite Ah nu kunnen we heerlük wat speelgoed kopen In zes jaar tüd heeft een hulporga - i nisatie van de V.N voor de Arabi - z sche vluchtelingen samen met de ^ UNESCO 380 scholen opgericht voor i 125.000 leerlingen KORTE INHOUD Bartje is voor het eerst naar zee Hü is de koksmaat en is goede vrienden met een paar jongens van z^n leeftyd die messroombo ' en keteljongen zijn Deze twee hebben Bartje uitvoerig verteld dat de 8 ^ 3 ward een vervelende kerel is waar je mee op moet passen Er wachten Bartje nare dingen in de eerstkgmende dagen Er wordt aan boord gestolen en men verdenkt Bartje En de jongen is nergens meer te vinden School ' is wellicht een wat wüdse i betiteling voor de lokaliteiten waar - ^ in het onderwys wordt gegeven bü ^ gebrek aan beter in lïleine huizen ^ hutten en zelfs in tenten in de open - ^ lucht ontvangen de Arabische kinde - ^ ren onderwijs In totaal zün er nu ^ 3265 onderwüzers om ze te onderwü - ^ zen die in overgrote meerderheid ^ uit de rüen van de Arabische vluch - f geie"id ^" ^^" ^"" gerecruteerd en op -||_ ¦ jj ^ ^ g jjoop van de koksmaat iets meer over de dief Behaive het onderwüs van de ^ stal te horen Maar tot hun verbazing was Bartje nergens UNESCO geven de v.N nog finan-^^-g vinden Daarom waren ze weer aan dek gegaan en bleven in ciele steun aan 50.000 longens enz jji ^ ji j i i -- i i -» meisjes die naar openbare en par -^ de bakboordsgang naar de drukte op de kade staan kijken De ticuiiere scholen gaan in Jordanië de ^ bootsman stond bij de loopplank om ervoor te zorgen dat er bith"e°RepubTiek " ^^ '^^'^^"'^ de Ara-1 ^^ g ^^^^^^ ^^^ ^^^^^ ^^^^ ^^ ^^^ niemand het schip verliet De ' \ niemand aan boord kwam en ook niemand het schip verliet De I stuurman had blijkbaar geen halve maatregelen genomen Charles Dollfus Van mensen en machines ^' ^ Als ze Bartje maar niet verden - ^ ken " zei Flip peinzend ^ Bartje Waarom Bartje " ^ Nou toen met dat tinnetje siga - ^ retten dan Hü is de enige die in n V de kokshut kan komen vergeet dat ^ niet IK verdenk hem niet hoor " ^ voegde hü er haastig aan toe ^ Nou wie zou dat dan wèl doen " < ' k Weet het niet " zuchtte Flip hü bluft mü te lang in de salon ^ vroeg Freek luchtig Ben je mal De uitgeverü Hachette te Parus ^ joh daar ben ik helemaal niet bang publiceert in groot formaat een se < voor " rie prachtig geïllustreerde boeken waarvan de uitgeverü Helmond " er twee in Nederlandse vertaling zKük een auto " vervolgde hij ge heeft uitgegeven Het eerste „ De^jaagd zou dat politie zün?"wonderen van de plantenwereld " ^ Hü behoefde geen antwoord opvan Marcelle Vérité viel reeds op # deze vraag te hebben want metdoor fraaie uitvoering en prachtige ^ knarsende remmen was de autovierkleurenillustraties ^ vlak voor de loopplank gestopt en op Het nu verschenen werk van ^ hetzelfde ogenblik sprong er een Charles Dollfus „ Van mensen en ^ viertal mannen uit Ze waren in een machines " behandelt een ander ter-^vreemdsoortig uniform gekleed en rein Dit boek geeft op ongewoon ^ droegen glimmende lakhoeden waar boeiende en toch eenvoudige wüze^van de rand aan één zijde omhoog de geschiedenis en de ontwikkeling geslagen was van het verkeer Van loopfiets tot ^ De steward kwam aan dek en zag scooter van zeilschip tot atoom - ^ de beide jongens staan Hü drentelde schip van de eerste stoomlocomo-^langzaam op hen toe tief tot de modernste elektrische ^ Was dat politie steward ''' vroeg loc " van het eerste eenmotorige ^ pi-eek tweedekkertje tot de moderne straal I ^^ ja ' gelukkig Nu zal misschienjager 5 eindelük m'n vulpenhouder ook eens Iedereen ymdt het nu heel gewoon / fg voorschün komen " zei hü grün om m enkele uren van het ene em - < zend En de dief het schuurtje in!"de van de wereld naar het andere J ¦(¦ jg jg wensen '" vond Freek,te vliegen om in een paar dagen i J ^^^ tietaxv we tenminste wiè het is]onmetel;ike oceanen over te steken ganders kunnen ze iederéén wel ver Maar IS het met nauwelyks een ^ jgj^j^g ^ i.eeuw geleden dat men voor een tocht I Als'ze de verkeerde maar nietvan het ene contment naar het an -< '^^„ j ^^ ^ benauwd t^\T.T^il ^''\ l''vn''hl'^».''?^'n gezicht en keek de steward daarbUmaanden nodig had En hoe En|j ° Vrfcmrl hef litteken on de Waar had Bartje zich verstopt Tegelük rende hü laar voren ach ter de politiebeambten aan De stuurman bracht de agenten ' t eerst naar het matrozenlogies Alle kasten kisten en koffers vroeg maat eh waar Bartje is " Flip stamelend Barend " het gezicht van de kok werd donker zün wenkbrau en trok ken samen Is-ie niet in de kom buis " Nee kok ik zie hem nergens " Het angrtige gezicht van Flip deed de kok overeind komen Hü staarde Flip even aan en zei toen plotse even binnen Jü " stapte Flip de koks hut binnen Toen deed de kok zorg vuldig de deur achter hem dicht en wees hem om plaats te nemen op de bank Flips verbazing nam toe maar ook zün angst De kok ging weer op de stoel zitten keek de ke teljongen aan en vroeg Zou jü denken Flip dat Barend er méér van weet " Zie je daar had je het Zün vóór gevoel Bartje werd verdacht Ver dacht door zün eigen chef de kok Heftig schudde Flip ontkennend met het hoofd Nee kok " zei hü toen met vas te stem Dat gelóóf ik niet Bart je is eerlük " Zonder kloppen werd op dit mcK ment de deur van de kokshut opert getrokken Het waren de manmil van de Argentynse politie in gezel ' schap van de eerste stuurman Di kokshut was blükbaar aan de beurt Buenos tardas " groette één van de mannen die blükens de sterren op zün kraag waarschüniük de lei der was Zonder verder iets te zeggen be gonnen de mannen de laden en de kasten te doorzoeken Flip was over eind gekomen en in een hoek van de hut gaan staan Hü zag hen de kleren en andere eigendommen van Bartje te voorschün halen en stuk voor stuk doorzoeken en voelde zich opgelucht toen er niets werd gevon den Daarna kwamen de kooien aan de beurt De bovenkooi waarin ds met welke gevaren gingen deze rei - P ^"' Vreemd het litteKen op ae zen per zeilschip niet iepaard Enl^-^^g ^^ n de hofmeester werd m hoe kort is het nog geleden dat ^«"^" f ™"''^°° t • a *¦>•• „ „„ h h » men voor een reis van Den Haag 2 /•"''^''^'^^^'^^ ¦'^^ H/^^V ift / naar Amsterdam enkele dagen no-^st«*ard Denk ] e dat het kmde dig had Dit boek toont in woord ^" nzun hier in Argentinië en beeld wat er aan vindingrükheid ^ " Zou u denken vroeg Flip Toen aan moed en doorzettingsvermogen ^ vervolgde hu nadrukkelük terwül hÜ nodig is geweest om de techniek «'^^ s'^"'^''*!''^'^^t in het gezicht keek openmaken beval hy de mannen,van het vervoerswezen en van de " Dan mogen ze ook wel goed in de die in het logies aanwezig waren.snelheid zó te vervolmaken i luchtkokers küken misschien vinden De matrozen en de lichtmatrozen geen hoekje werd overgeslagen maar niets werd gevonden Maar Flip die nog steeds zün angstig voorgevoel niet kwüt kon ra ken wilde weten wat er in de mid scheeps ontdekt zou worden Hoewel het nog veel te vroeg was voor de thee nam hü z'n beide theeketels en verliet daarmee het logies De politiemannen waren juist be zig de hut die door de steward en de messroomjongen bewoond werd te doorzoeken Van mensen en machines is een?ze dan ook nog wel sigaretten " haastten zich aan dit bevel te vol boek dat uitmunt door de wijze i Het was duidelük dat hü op het doen Ook Flip maakte zün lade waarop de onderwerpen worden ge # geval in Tunadal doelde en de ste - open en stortte de inhoud van zün ling Kom presenteerd Het is daarom een voor -^ ward begreep dat onmiddellük Wéér plunjezak op zün kooi Alles werd Ver-wonderd trettelük hulpmiddel bü schoollessen ^ werd het litteken vuurrood en FUp nauwkeurig nagekeken en verdient een plaats in de boeken - ^ zag dat de steward even zün vuis rü van iedere lagere school De ten balde Maar toen bedwong hü jeugd zal een dergeUJk werk met i zich blUkbaar er kwam een grü'ns meer graagte uit de kast halen dan ^ lachje rond zijn mond toen zei hü een avonturenroman die na één i Enfin ik ben tenminste géén dlef keer lezen wordt weggeborgen en^jesmaat " nooit meer voor de dag komt ten - ^ Diefjesmaat Flip stond even nazü om uit te lenen Helmond heeft f te denken wat de steward daarmeemet het overnemen van doze oor - i bedoeld kon hebben maar toen zagspronkelUk Franse boeken zich be - f hü ineens de politiemannen aan dekslist verdienstelük gemaakt ^ komen en naar het voorschip gaan ^ daardoor werd zün aandacht afge PETER l leid Maar ook in de stewardshut \/ erd i Ze gaan naar het logies " zei hü i haastig tegen Freek Daar moet Hier een illustratie uit Van mensen f ik bü wezen " en machines Hij staat bij de uitleg ivan de benzinemotor ^ ikv.vvxvvc«.xvvcvxvNxxvc'^'' ^ alsof er iets ergs te gebeuren stond > i Cl W PKiJs V A 5 6 5 O "¦ viiv Jvrrvirvrfv w jv/i K ^ fvv ^^/• •*» « i /» > « A » •\/« «,<• » A » »< s « sv » « A » » vv » »>*/• « A » « A /» « vv » « n /» »\ V « s /» « A » « n /» « sV » •*• « nv f \/» »\> rv » w f \*/ ïntï « s/r w w f \> rhr rtr « A » »\/« »\ 7 « • nT » •> *\/» « A » « A » « vT » »\/« '^' VïYJ.j ^^ N ts z a a > > ¦ Z V z > c z o w > O z '< o > pi > z ö • Ti a ' 3 O DB DAUPHINS HEEFT ENERGIE OVERI s » ó » ' S T fü a It » O 3^3 g 3 i '^ O 5 CD 3 - S « « > ö S K CC DE DAUPHINE PAST nsr UW LEVEN « Z K In het zakenleven waar „ haast " een gevleu geld - woord is vindt de Dauphine-rijder in zijn auto een gewillig medewerker ' s Morgens direct van-huis heeft hij meteen de vaart er al in en zo gaat het de hele d^g door Op elk wegdek in elke bocht profiteert hij van de magnetische w^egligging van de Dauphine en 115 km/u iioeft geen uitzondering te zijn En - wat soms nog belangrijker is dan trek kracht - de Dauphine beeft óók remkracht óverl Nü met luclitvering en vele andere nieuwtj RENAULT NEDERLAiro N.V / CALAKDPIJnCN S / DEN HAAG / TEL 185.000 / 60OO DEALERS IN 98 LANDEN 1'KLAS-2',HAMDS MERKEN II POL INRUIL-FINANCIERING GARANTIE—SERVICE Wilheirriinastr'aat 1-3 DRIEBÉRCENl TEL 3575 HYPOTHEEK Ruime Ie hypotheek aangeboden tegen aantrekkelilke voorwaarden Br onder nr 2-1998 bur UN ot-'rukkerij HOONTE Willemstr 15—21 Dtreoht Voor utrecht N.V Automobielhandel v/h GRUND & Co ^^ Maliebaan 71 - Utrecht - Tel 13863 ADVEKIEERi UN DM BLAD WERKSPOOR BEDRIJF TE UTRECHT vraagt voor haar fabriek Goii$tr.-bankwerkers Carrosseriebouwers Plaatdrijvers Plaatwerlters Rijtuigmal(ers Meubelmakers Ververs Meniërs Ongeschooldeii voor gleterQwerkzaamheden Regeling voca gedeeltelijke reisgeld vergoeding Voor haar binnenlandse montagewerken kunnen enkele geschoolde metaalbe werkers bij voorkeur in het bezit van een ambachtsschooldiploma en niet ouder dan 30 jaar in aanmerking komen voor een versnelde opleiding tpt PIJP FITTEB olieverwerkende en chemische industrie Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uiur en bovendien elke vrijdag tussen 19 en 20 uur op de fabriek bij de afdeling Personeel Reis - en verznimkosten by soHIcttstle worden vergoed IJÜMIi ^^ nieuwste T K-ontvanger met volle garantie Volledige service GERENOMMEERD AUTOMOBIELBEDRIJF IN NOORD BRABANT vraagt VERKOPER welke belast zal worden met haar gehele afdeling gebruikte automobielen Zij die ervaring hebben in deze branche genieten de voorkeur Zeer aantrekkelijke condities Brieven met opgave van persoonlijke onder no 2—2077 aan het bureau U.N Nu ƒ 123.25 Restant f6.50 per week Komt u eens kijken bij 3f • • sp e cl0;a / 1V o o r e / e v / s / e TWIJNSTRAAT 46 - UTRECHT TELEFOON r 29870 03490-3185 Storingsdienst na 18 uur > t7 - 32504 03405-484 N.V Handelmfj v/h Joh H v d Meiden Nijverheids weg 4 — Amersfoort vraagt voor indiensttreding per 1 januari a.s of eerder een KRACHT mnl of vrl ter assistentie van de directie Geboden wordt een aantrekkelijke werkkring waarin voor een repre sentatieve persoonlijkheid goede toekomstmogelijkheden zijn weggelegd Gegadigden moeten beschikken over een behoorlijke kennis van de moderne talen Diploma's voor steno-Nederlands en typen zijn vereist Bekendheid met reclame strekt tot aanbeveling Aanvangsalaris af hankelijk van capaciteiten f 400 — tot f 500 — per maand Leeftijd plm 25 jaar Met de hand geschreven sollicitaties niet met ballpoint zo mogelijk met pasfoto en met volledige gegevens omtrent opleiding verrichte werkzaamheden enz te richten aan de directie van bovengenoemde N.V N.V NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Dienst van Personeelzaken 2e afdeling Utrecht Op de enveloppe In de li -^^ r bovenhoek vermelden A ^ 19 N A AM vraagt jonge mensen LEEFTIJD I ADRES „ v«n 19 tot 31 jaar JAAR A me » MULO-diplom » om te worden opgeleid tot TBKINDIENSTLEinER en PERROflOPZICHTER V/OONPLAATS B met volledig lager onderwijs voor plaatsing bij d*STATIONSDIENST Inllchtlngeii over * H « olllolieren naar * A MULO * B Lager Onderwijs * C L.O of LT.S * O met Volledig Lager Onderwijs ol LT.S.-dIploma voor tewerkstelling bij het WEGONDERHOUD * Doorhalen hetgeen niet van toepassing Is Voor inlichtingen of sollicitatie kunt U nevenstaande bon gebruiken De n.v „ GRONTMIJ " vraagt voor haar LANDMEETKUNDIGE DIENST enige tekenaars liefst met kadastrale ervarlrg Rang en salaris afhankelijk van opleiding leeftijd en ervaring nader overeen te komen Sollicitaties ie richten aan de Afd Per * soneelszaken N.V „ Grontmij " Utrecht seweg 170 de Bilt ERDAL CONCERN vraagt voor spoedige indiensttreding een assistent Toor de afdeling HOOFDBOEKHOUDING Zijn functie zal bestaan uit diverse ge varieerde werkzaamheden behorend tot de hoofdadministratie van een groot bedrijf Bezit van praktijkdiploma boekhouden of diploma M.B.A strekt tot aanbeveling Leeftijd circa 25 jaar Aan degene die aan bovenstaande eisen voldoet bieden wij een prettige werldcring met een aantrekkelijk aanvangssalaris periodieke verhogingen en vergoeding van eventuele reiskosten Eigenhandig geschreven sollicitatiebrief met uit voerige inlichtingen te richten aan Afd Personeels zaken van het Erdal Concern Brabantsestraat 17 — AMERSFOORT referenties MEISJES Belangrijk nieuws In onze montage-afdelingen is plaats voor meisjes met belang stelling voor prettig schoon en zittend werk Uitstekende arbeidsvoorwaarden o.a goed loon aan trekkelijke spaarregeling voor jongere meisjes gratis werkkleding volledige reisgeldvergoeding Komt U maar eens informeren Wij houden zitting op maandagavond 9 november a.s van 19.30 tot 21 uur in het „ Haagsche KoJ[yhuis " Vredenburg 28 Utrecht N.V Philips ' Telecommunicatie Industrie Hilversum ZOEKT U NU of straks na afloop van de seizoenarbeid WERK Dan is in onze fabrieken wederom plaats voor een aantal handige leeftijd niet boven de 45 jaar Een bepaalde scholing is niet vereist Er wordt echter we ' gelet op praktische aan leg om — na gebleken geschiktheid — even tueel te worden belast met meer verantwoor delijk werk Er wordt gewerkt in ploegendienst behalve op zondag Nadere inlichtingen worden verstrekt te Wijk bij Duurstede op dinsdag 10 november a.s in café De Gouden Leeuw " van 7—8 uur n.m Zö die reeds eerder bij ons werkten en « jier dienstverbond door ons werd beëindigd wor den verzocht nist opnieuw te solliciteren U TWIJNSTRA'S OLIEFABSIEKEN N.V GASBEDRIJF CULEMBORG STATIONSWEG 1 Bij het gasibedrijf te Culemborg kan geplaatst worden een GASFITTER Bezit Gawalo-diploma strekt tot aan beveling Salaris naar bekwaamdieid SoUieitaties met uitvoerige inlichtingen in te zenden aan de Directeiu van bovengenoemd bedrijf ATTENTIE Bovendien kunt U elke morgen behalve zater dags tussen 9 en 11.30 uur terecht op onze afdeling Personeelzaken Meteorenstraat Hilversum 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 7 november 195 ^ - 67e jaargang no 162 - -"'.«^ i'^^ga 1 1 ir ~" M —' r f [ 4 1 10 lil 12 l >> IM 1 1 ¦"' 1 ' li 7 1 s ¦ r rm m 11 ¦ ¦ 11 \ ii ¦'- tr ¦ U ¦ 17 IS - 30 ¦ v M ^ H ¦" ^ '' r * ¦ » r ^ ¦" ^^^ HK | HO ¦ - V2 I^H 1 n Ht uf ^ H •« ¦ V 1S ¦ •<< _ il « " ¦ ¦" rr ¦ ¦" » 7 ¦ si » 1 ¦ ¦ U ¦ ¦'- 61 1 w ¦" M ¦ i M ' » i ¦> ^^^^^ H 7 ' 7 » ¦ ¦" 7H ¦ ^ r lé ¦" ¦ " 1 " So W 81 ¦ ¦ 1 i n 96 ¦ " ¦ M ^ 1 » ¦ 91 9 » ¦"¦ _¦ tv lf 1 ¦" ¦ ir ¦ 1 SI ¦ 01 101 los ^^ H > eM lolf AdverteKtle ElectroluX brengt nbg meer gemak voor de huisvrouw „ PYRAMIDE" CENTRIFUQE vit9r$t noZidtf uitvoerinff Btmtnluxl droogt Uvj vos binnon S min aiUomatiêCho rem - veilig t tx gelakt - plotaelinge temperatuursveranderingen hebben dbaoluut geen invloed f ' dan*f met - etaat muurvast / Smiyslov verbrijzeld door stukoffers student bewees dat zelfs schaakrots Smyslov verbrijzeld kan worden met stukoffers in de trant van koffie huisschaak U gelooft ons niet Welnu dan hier volgt een party - fragment ten bewUze Zwart Smyslov Alle ELECTROLUX ARTIKELEN verkrijgbaar bij H DEN DEKKER AMSTERDAMSESTRAATWEG 467 e — UTRECHT — TELEF 20177 BRIDQERUBRIEK List soms te moeilijk voor tegenpartij E elektronische buizen in ra dio tv en andere toestellen zul len in de toekomst belangrijlc wor den verbeterd Dit komt omdatmen in de Westinghouse Research Laboratories te Pittsburgh eenontdekking heeft gedaan die zojuist gelanceerde veronderstellingrechtvaardigt Binnen zeer afzien bare tijd zullen betere elektroni sche buizen die inwerking zijnde,blauw gloeien in plaats van rood,hun intrede doen dank zij de ont dekking dat silicium carbide eengoede elektronenbron vormt.Volgens dr Choyke en Patrick kan genoemde verbinding wanneerdeze ertoe wordt aangezet een ge weldige stroom elektronen uitzen den Men speculeert reeds er op De omschrijving van ons kruis dat vandaag of morgen elektroni - woordraadsel van deze week luidt:sche buizen kunnen - worden ge - Horizontaal 1 weerspannig 8 bouwd die gebruik maken van ex - vaartuigbestuurdêr 15 textiel 16 treem zuivere silicium carbide ais ondeskundigen 18 oeverbegroeiing;vervanger van de gangbare hete 19 landbouwwerktuig 21 zeker 22.kathode waarnemend 23 deel van het ge Door deze functie te doen uit - raamte 24 hoofddeksel 26 dier;voeren door een koele eenheid van ' 27 - duw 29 slaapplaats 30 inter zulverc silicium carbide verbruikt nationale organisatie 31 naar zichmen niet zo veel elektriciteit ais ' toe brengen 33 draaimechanisme inanders dus besparing Daaren machine 35 organisatievorm 36 boven wordt er veel minder adreskaartje 37 werkruimte 38 warmte afgegeven ' eiland in Indonesië 39 insect 41 Wanneer een voldoende voltage godsdienstig ritueel 43 loot 46 wordt aangelegd op het aanslui - ' Wit Fischer Stelling na 12 Tg8 13 Rb3—d5 Wat een stand na slechts 13 zetten 13 TaB—a7 Niet 13 ed5 14 Dd5 Ta7 15 De4:t enz 14 Rd5xe4 e6xf5 15 Re4xf5 Ta7—e7 16 Rf5xc8 DdSxcB 17 Rel—f4 Op nieuw merk Bled-Beograd 1959 Detekstzet komt n.l neer op een du bieus stukoffer 17 Dc8 — c8 18 Ddl—f3 Dc6xa4 19)Rf4xd6 Da4—c6 20 Rd6xb8 Dc6—b6t 21)Kgl—hl Db6xb8 Wit heeft slechts een pion voor'n stuk maar hij beschikt over gevaar lijke dreigingen de zwarte koningheeft geen veilige haven en de zwartestukken werken niet goed samen Dealgemene mening in de toernooizaal was dan ook dat Tal zou gaan ver 4 trek 5 Katrol 6 ras 7 op 8 ijezen mits Bobby de sleutelzet 22 ¦ J 0 ¦' 1 ^' ^^" 1 ' '¦ h *' «• Tael zou vinden De witte aanval isuit 13 ir 14 eerst 20 gin ^ ^ an inderdaad bijzonder sterk zierap 23 oor 25 eed 26 nis 28 g 22 Tel 23 Df7:tKd8 24 Telkolen 30 stier 31 pekel 33 motel 35 en zwart staat machteloos tegen delef 37 rug 38 tol 39 pat dubbele dreiging Te8 mat en DgS 43 kasteel 44 ligbank 45 oog b 22 Tg7 23 Dc6 tKdS 24 Tdlt 46 ton 48 ventiel 49 pan 50 enz c 22)Kd7 23 Tdlt k27 24 Df4tnop 51 trommel 53 bariton 54 Kb7 25 Db4t met voortzetting vankoper 56 gelag 59 kil 60 nor je aanval d 22 Kd8 23 Tdlt 61 las 62 een 68 Leo 70 Tom Td7 24 Dt7 en wint ' 2 " Vis 73 ore 75 trein 77 me - Echter zien we weer hetzelfde ver al'V ^?,' =",™ S '"' ^ k ^^ l "'^ ^^- *«' schijnsel lR in de vorige partij Tals 83 God 84 kin 85 sik 89 sereen tegg„3tander verliest de draad 91 teelt 92 eer 93 mat 95 mot Fischer speelde 22 Df3-c6t Te7 oiT;,tï - nn = lL.*."l ^' ^^-.'' ÏS ^^ < 37 23 Tal-elt Rf8-e7 24)T£lxf7^» ïïn i-„=?^iii™iJf ^^- r '^ v ' 1 - Ke8xf7 25 Dc6-e6t Kf7-f8 26 De6xd7set uu Koe _ 111 lot xw ik H5 Dbg.ag 27 Dd7-b7 Tg8-g6 28 c2 c3nr lib ü..e 11 » Ka a6-a5 29 Db7-c8t Kf8-g7 30 Dc8-c4 Re7 De prijzen vielen deze week ten - dS SI c3xb4 a5xb4 32 g2-g3 Db6 deel aan B Grabé Zandhofsestr c6t met dameruil en vrij gemakke 16 Utrecht ƒ 10 Th W van Doorn lijke winst voor zwart in het eind P de Hooghstraat 61 Utrecht ƒ 5 spel K Commu Nieuwe Weteringseweg \ Ook in de verdediging houdt Tal 52 Groenekan A Ahles Oudenoord het hoofd koel om toe te slaan als 147 Utrecht mej T Kerkhof Prin - zijn tegenstander maar even " erslapt.ses Ireneiaan 19 Utrecht R de Ko - Geen wonder dat velen hem dening A.B.C straat 3bis Utrecht en beste kans geven in de komendemej H Paelmeijer Jan van Scorel - titelmatch tegen Botwlnik.straat 76 Utrecht allen ƒ 2,50 Mr Ed SPANJAARD zuil 88 huishoudelijk artikel 89 Zwart 6 schijven op 2 6 16 32 glazen vat met hals 93 oorlogswa 37 40 pen 94 schenkgerei 95 loot 96 wit 7 schijven op 12 23 26 28 aanwijzend voornaamwoord 98 jon 43 en 49 gensnaam afk 99 persoonlijk wit begint en wint eindspel aan - voornaamwoord 102 voorzetsel 103 geven bepaald soort elektrische lamp voorzetsel 47 huisdier 49 plezier 50 insect 52 deel der ingewanden 54 maalinrichting 56 ontsteking 57 expositieruimte 58 dodend 59 plaats in de Betuwe 60 ernstige behoeften 62 smalle opening 64 boom 65 vreemde munt 67 scha delijk insect 68 jongensnaam 70 oppervlaktemaat 71 gevaarlijk oor logswapen 73 ondervoed 75 gelijk matig 77 laaghartig gedrag 78 bijkans 80 bergplaats 81 metaal 83 signaal 85 deel van een mast 86 onderdompeling 87 meisjes naam 88 meevaller 90 gevange »««***«»*»»»*»««»¦»«»*»««*¦» / nis 91 schriftelijk bewijsje 92 het Utrechtse ^ * ^."' ° P '^«^^ ^^^ ^^ inzendter Nieuwsblad De inzendingen moeten <.'¦'" ' v ' „«- />„ j »~ 1 i ~ t „ uiterlijk donderdagochtend met de Jf^vf'^^f/„^"u.^f,f„^'ïf*1 ^^^^^ eerste post in ons bezit zijn Oplos If^jJ "'^^'^' Sophialaan 31 Amsterdam singen die aan deze voorwaarden ' niet voldoen worden terzijde gelegd LOGBOEK DER WETENSCHAP in Dinosaurier-eieren gevonden „ fossiel-leeg " gebied Deze evenwel doet zich alleen maar gelden op de Explorer VI de zg schoepradsatelliet en niet op de an dere omdat Explorer VI als geen der andere diclit genoeg bij de maan komt om door tiaar niet on beroerd " te worden gelaten Zonder dit maan-etfect zou Explo rer VI meer dan twintig jaar om de aarde kunnen cirkelen alvorens Schaalafmetingen van twintig hij achttien centimeter Van onze wetenschappelijke medewerkcrl Die Umschau Heft 20 oktober 1959 bevat o.m een artikel van dr Martini van het Geologisch-Palaeontologische instituut af langzaam " dai"ênd""in"'de""dam'p ° van de universiteit van Frankfurt a M getiteld „ Funde von "^"" s te verdampen - Maar nu de _ ¦•• T-i • T - » • T jy > i TT i maan ook haar invloeden op de be - Dinosaurier-Eiem im Becken von Aix-en-Provefnce Het ver - weging van bedoelde satelliet doetrassende van deze vondsten is wel dat ze werden gedaan in een geWen wordt de levensduur zeker _ r ¦ 1 1 11 V j met twee jaar verkort Zg „ fossiel-leeg gebied Ter informatie diene dat het ver ste van de aarde verwyderde punt op de baan van Explorer Vï onge veer 40.000 km bedraagt Op dat punt ondervindt de Explorer de zQ het ook geringe beweging - remmen de invloed uitgaande van de maan Zo bepaalt deze nieuwe visie ons bij de gedachte dat kunstsatellieten en ruimtevaartuigen eenmaal bui ten een bepaalde afstand tot de aar de terecht gekomen invloeden van andere hemellichamen in ons ge val is de invloed uitgaande van de zon te gering om er rekening mee te houden ondergaan waarmee wjj rekening moeten houden bij het ma ken van calculaties Zie voorts ge noemd blad E6ns lag op deee plaats een dinosau riër-ei De ovale omtrek van het ei tekent * ich nog ten ölele af in de ligging der overgebleven fragmenten Het Initiatief tot het exploreren Tan dit gebied ging uit van Dughi en Rirugue die in 1957 begonnen waren de streek tussen de Etang fle Berre en het gebergte Saint * Victpire te onderzoeken omdat ze aannamen dat de grote reptielen uit de Kryt-perlode ongeveer 70 80 niil.ioen jaar geleden hun eie ren daar plachten te leggen En inderdaad kregen ze gelijk tot en met circa een maand gele den werden geregeld fossiele brok stukken van eierschalen aan de vergetelheid ontrukt At en toe stiet men op een fossiel skeletstuk Dughi en Rirugue konden tenmin ste negen verschillende soorten van eieren vaststellen die een doorsne de vertonen van ongeveer 18 bU 20 cm voor zover ze rond " zijn en variërende tussen 18 x 24 cm en 14 X 24 cm voorzover ze ellip soid » zUn Wie zelt Fossiele brokstukken die TO miljoen jaar geleden ^- een 0noaauriër-ei »*****^*** ' »*»*»%< vormden De inhoud der eieren schommelt tussen 0,4 en S,3 liter Ter verge lyking diene dat de eieren van de reuzenschildpad slechts een door snede bezitten van 3 cm by een inhoud van 0,065 liter zee dan worden ze ogenblikkelijk door het gif verlamd om dan een afschuwelijke dood te sterven De afvalstoffen van de vissen leveren verder nog meer fosfaten B12 op die de vermeerdering der zweep diertjes nog krachtiger dan in het begin opvoeren Wat doet men nu voor de bestrij ding hiervan Vanuit een vliegtuig op de rood wordende plekken van de Golf van Mexico kopersulfaat uitstrooien dat als git op de eencel ligen werltt Zodoende onderdrukt men de vermeerdering der zweep diertjes en wat op het zelfde neer komt verhindert men het massale uitsterven van de visstand aldaar Die Umschau november 1959 Betere elektronische huizen D De dikte van de fossiele schalen varieert tussen 0,25 en 3,8 mm Complete eieren werden zeer ielden aangetroffen verreweg de meeste tVtn aan de bovenzijde ingedrukt Merkwaardig is het dat onderzoe kers gestuit zUn op een keten van eieren dit wijst waarschijnlijk hier op dat de dieren hun eieren ach ter eikaar in een rü legden Aan de schalen is nog heel duideiük de structuur der prisma - en sponslagen waar te nemen Wie zich verder hiervoor interesseert verwijzen we gaarne naar hogergenoemd blad Zweepdiertjes en vissterfte In de Golf van Stexico heeft men sedert enige jaren een zonderlinge vissterfte waargenomen die steeds werd voorafgegaan door een rode kleuring van het zeewater er \ mee De hoeveelheid dode vissen heeft men wei eens getaxeerd op 300.000 tot 1500.000 ton De rode verkleuring ¦ werd veroorzaakt door ïiet optreden van immense hoeveelheden zweep diertjes Gymnodinium brevis ge naamd die normaliter slechts in weinige exemplaren per liter in zeewater voorkomen maar die dan zich hebben vermenigvuldigd tot niet minder dan 80 miljoen exem plaren per liter Proeven hebben aangetoond dat deze zweepdiertjes voor een dergelijke snelle vermeer dering een relatief hoge concentra tie aan fosfaten en vitamine B 12 nodig hebben die normaliter niet m deze massa's in het zeewater voorkomen Wel is dit zo af en toe het geval wanneer door hevige re genval op Florida een overstelpen de hoeveelheid zoutrijk rivierwater in zee terecht komt Daar op die uitmondingsplaatsen treffen wij ook de explosieve vermeerdering der zweepdiertjes aan Toch is de eigenlijke oorzaak van de vissterfte niet zo zeer het zweepdiertje zelf maar het rela tief sterke zenuwgift dat het uit scheidt Geraken de vissen nu in het sterk vergiftigde de el van de Advertentie tingspunt op de pure calcium car bide stort de elektrische weerstand in elkaar " en kleine blauw lich tende plekken verschijnen daar ter plaatse Dit betekent dat grote hoe veelheden elektronen aan deze plek jes ontsnappen tezamen kunnen de blauwe plekken stromen opleveren tot een ampère Men verwacht heel veel van deze ontdekking en nog meer van de toepassing Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar S.N.L Vol 76 No 13 september 1959 Maan^effect op satellieten Ue levensduur van de kunstsatel lieten hangt at van invloeden die nog btj de aarde horen zoals bv de wrijving met de atmosfeer hoe ijl deze ook moge zijn Maar nu verne men wij uit S.N.L Vol 76 No 14 oktober 1959 dat er ook nog reke ning moet worden gehouden met ' n nist aardse resp lunaire invloed WITTE KRUIS DE ^ ehie pijnstiller Inderdaad op Witte Kruis kunt u zich rustig verlaten Witte Kruis de enige pijn stiller in 3 vormen verkrijgbaar Tabletten poeders caciiets 1 ^ WITTE imuis Advertentie > i»il*in>Jiiil«ldi < i^.Ni«bwWS4.AiMUf4>m Soms Is het in brid^re mogeUJk e«n list te bedeaken die de te«;enpart4j uiterst moeilqli — misschien zeUs helemaal niet — doorzien kan Zowel in het bieden als in het spelen « ijn dergeUJke toppertjes mo gelijk en een werkelijk goede speler houdt steeds de oren en ogen goed open om de mogeiükheid tot een fopper niet te laten ontglippen Neemt u eens het volgende spel — kersvers uit de bridgewinkel « A7 V B t 5 4 10 7 6 3 2 * 10 9 4 * B 8 6 5 V8 4 A 7 2 A V 3 ^ N - H97 42 Z 4 35 « B 8 6 3 H V 10 9 2 10 8 A H 9 H V 5 Allen kwetsl>aar Zuid als gever opende met 1 schoppen west en oost pasten voorlopig noord bood 3 schop pen forcing waarna zuid met 4 Saus naar azen ging vragen Noord moest 5 harten antwoorden 2 Azen welk bod door oost gretig werd ge doubleerd Zuid niet bang uitgeval len bood toch maar 6 schoppen en allen pasten Oost kwam gehoorzaam met de harten boer uit Zuid bekeek de dummy noord en zag de vooruit zichten zeer ' - iest in Gelukkig vond hij een foppertje hij nam direct de hartenaas in noord en speelde de harten 3 -' an tafel na Wat moest arme oost doen Indien west de har ten 10 zou hebben zéér wel moge lijk en zuid géén hartens meer dan was het verkeerd om de hartenheer te spelen Oost ging zitten schuiven I groet aan de lezer 94 kille 97 heilige 98 afgeschoten ruimte 100 soort sleeën 101 op een of ander tijdstip 104 land dat in vele kinder verhalen een rol speelt 105 af drukken maken Verticaal 1 overstelpende hoe veelheid 2 heilige 3 naljverig 4 negenenveertig Rom cijfers 5 mist 6 waterplant 7 zwarte sub stantie 8 dier 9 gewicht 10 zon der vocht 11 voedsel 12 durf 13 evenzo afk 14 toer per boot 17 deel van het jaar 20 voornaam van bekende filmster 22 armge baar 24 schildersgerei 25 signaal 27 kweeksel dat in Sieraden wordt gebruikt 28 opstandeling 31 af scheiding 32 dwaas 33 zwaar 34 wiel 40 vraag 42 plat grap pig 44 staat 45 verzameling sol daten 47 zuil 48 bijkans 50 meis jesnaam 51 voorzetsel 53 graaf dier 54 kerel 55 geestelijke 56 opening 59 naam-pagina 61 tran sitoverkeer 63 overblijfselen 65 deftig vertrek 66 mist 68 door water lopen 69 iengtpmaat 71 rechte vaart 72 voorzetsel 73 ' vloerbedekking 74 kippenverblijf 176 afscheidingsniiddel 79 mytholo gische figuur 82 zout water 84 op zijn stoel — en speelde ten slotte een kleine harten bij Toen maakte zuid 12 slagen Bridge-oorlog tussen oost en west want west vond dat oost het spel cadeau had gegeven door hartenheer niet te nemen De geroutineerde bridgespeler die dit verhaal gelezen heeft zal mis schien de schouders ophalen en den ken Dat was mij niet gebeurd — ik had zeker hartenheer genomen " Prima — daar wilde ik juist met u over praten Het ruidspel bestond in werkelijkheid namelijk niet uit de in het diagram gegeven kaarten doch uit een zeskaart schoppen van de Heer-Vrouw de harten 8 sec ruiten aas-heer-9 alsmede klaverenheer met twee kleine Uit de natuur had zuid dus te ver liezen troefaas en een rotsvaste ver liezer in klaveren Het foppertje was echter dat zuid erop speculeerde dat oost in slag 2 de hartenheer zou bij spelen Gelukkig voor zuid had de westspeler hartenboer tien-5 zodat oost voor een probleem stond Oost legde de hartenheer „ omdat het hem niet gebeuren zou dat zuid de harten 10 zou maken " en hierna stoomde zuid zonder verdere moeite de haven binnen Zijn ver liezende klavertje ging nl weg op de hartenvirouw In welk van de twee foppertjes was u niet gelopen Genéér u niet — het is moeilijk genoeg en een water dichte oplossing voor het tegenspel is er niet Advertentie pfOBHS - Baby-huidje Zoals gewoonlijk moeten de oplos - singen op een gewone briefkaart ge schieden geadresseerd aan Opper - puzzelaar van BABYDERMffz ^^ Over de puzzel of over de toeken ning der prijzen kan geen correspon dentie worden gevoerd De prijzen bestaan uit een hoofd prijs van ƒ 10 — een prijs van ƒ 5 — en vijf prijzen van ƒ 2,50 Hieronder volgt de uitslag van on ze vorige puzzel Horizontaal 1 sport 5 krookel 11 luide 15 bar 16 aap 17 are 18 air 19 eg 21 terts 24 feest 26 nr 27 eik 29 kar 30 sop 32 met 33 mis 34 knol 36 por tret 39 post 40 lek 41 lui 42 kok 43 kat 44 loef 47 gevel 49 patent 52 ion 53 bok 55 rel 56 gas 57 lor 58 GG 59 kanon 61 lente 63 Po 64 sir 65 portaal 66 Eem 67 al 69 liter 71 samen 73 om 74 net 76 tor 77 met 79 gul 80 are 81 kortom 83 geluk 85 stel 86 een 87 hor 88 mis 90 Rio 91 teil 94 demonen 97 kost 100 een 101 kam 103 lor 104 rol 106 moe 107 er 108 lotus 110 kerel 112 P.M 113 Ier 114 ten 116 roe 117 nok 119 tekst 120 stropen 121 start Verticaal 1 steek 2 Ob S rat Tal heeft het kandidatentoernool te Bled/Beograd gewonnen En hoe Zün stijl heeft als een frisse wind alle heilige schaakhuisjes omverge blazen Wie praat er nog over posi tiespel over zwakke en sterke vel den over een pionnetje sinds de nog geen 23-jarige vlotte en vroUjke vmmEN Toen Leen de Rooy probleem 349 componeerde was hij „ sweet " 17 nu is hij él 18 jaar Nu heeft deze be scheiden en mede daardoor zeer sym pathieke jongeling al meer proble men gemaakt — o.a samen met de beroemde Scheyen — die van kwali teit getuigden maar voor onze rubriek is dit zijn eersteling De vakkundige lezersschaar van het U.N is erg cri tisch aangelegd Als die dus schrijft „ Doet U vooral mijn groeten aan deze jonge auteur met mijn lof " en „ hul de aan Leen " of „ als het hem niet in zijn bol slaat wordt hij een bolle boos " dan kan Leen daar trots op zijn zonder dat hij hoogmoedig wordt Nu maakte ik Leen in de afgelopen week nog van nabij mede toen het Herfsttoernooi voor de Amsterdamse scholen in de RAI door mij werd ge leid en De Rooy aan bord 1 zat van de Geref Kweekschool voor Onder wijzers Een bijzonderheid was dat de andere drie representanten van de Geref Kweek drie meisjes waren waarvan er één heel aardig met de damstenen overweg kon Van eigen gereidheid was geen sprake hoewei De Rooy toch al zijn partijen allemaal won Zo blijven zouden wij hem willen toeroepen Nu zijn probleem Oplossing probleem 349 stand zwart 11 schijven op 7 12 14 17—19 21 22 27 28 en 36 Wit 11 schijven op 16 25 29 31 33—35 38 42 44 en 46 Ontleding 29—23 18x49 3 is meer dan 2 42—37 49x41 2 is meer dan 1 46x37 28x39 37—32 27x38 16x18 36x 27 of 12x23 35—30 12x23 of 36x27 30 — 24 19x30 25x1 23—28 1—29 28—32 29—42 14—19 42—15 19—23 15—20 daar zit het ' m in 23—28 20—42 en het is uit Vooral voor minder geroutineerde dammers is het afspel leerzaam Zet u die eindstand weer eens op dam op 1 wit en zwart 2 schijven op 23 en 24 zwart aan de zet Laat het eens aan zwakkere broeders zien en u zult ondervinden dat zij er geen weg mee weten om dit te winnen Daar derge lijke standen beslist vaak in de partij voorkomen bewijst het de vi/&arde van studie Nu weten dus alle lezers van het UN hoe men moet winnen in der gelijke standen Oplossing vraagstuk 350 beginners hier was de stand zwart 18 schiiven op 1 3 5 7—10 12—15 17—20 23 24 26 Wit 18 schijven op 25 28 30—33 35 37 38 40 42—44 en 46—50 Wit speelde hier 31—27 De Kluyver en hoopte nu dat Terlouw zou doen 24 — 29 33x24 20x27 Gevraagd werd hier na deze ruil kan wit een damzet doen Hoe Dat gaat zó 28—22 17x28 27 — 21 26x17 38—33 29x27 37—32 28x37 ' ioi 27x38 42x2 dam Uit de praktijk en daarom van zoveel iraarde Speel het na weetgierige lezers Nieuwe problemen Nr 351 Groep A Auteur Eddie Holstvoogd Zaandam Zwart 11 schijven op 8 17 18 19 25—28 31 32 38 < Wit 11 schijven op 29 30 34 35 40 41 43 46 47 49 en 50 Wit begint en wint Nr 352 Groep B Auteur Henri Chiland Parijs mi v/M VM mm Oplossingen binnen 8 dagen na pU ' bli'katie verzenden zodat ze dus uiter - op _ _ _ zijn Op algemeen verzoek verleng lijk op de negende dag in mijn bezit mijn Alles deze rubriek betreffende Zuid >^^^^»*^^^»»»^^»^< O o P ' imtm m '" ' W ld Hl '^ i Wit Tal Stelling na 10 Dd8—aS 11 Rfl — c4 Een gewoon mens zou hier 11 Kbl hebben gespeeld want de tekstzet heeft vergaande conse quenties Termoedeiyk heeft Tal reeds hier de komende offerserle voorzien 11 b7—b5 Wat nu Gaat de loper terug dan volgt Da2 en na 12 Rb3 c5 benevens c4 volgt de loper 12 Bg5—d2 Om vela g5 vry te maken en om nog iets 12 Da5—a6 13 Pd6 — £ 5 Begin der offerandes want na 13 Rc5 valt Rc4 13 Re7—d8 14 Dd4—h4 Deze zet zou ook na Rc5 gevolgd zün De consequenties vallen buiten ons bestek 14 b5 x c4 15 Dh4 —« 5 Pf6—h5 Na 15 g6 kan wit de aanval door bijv 16 Rc3 verster ken 15 Pe8 leidt tot de volgen de fraaie variant 16 Dd8 nu ziet men waarom Da5 moest worden verjaagd Da2 17 Bc3 Pef6 18 Td7 Rd7 Pd7 19 Dg5 19 Ph6 Kht Kh8 20 Df6 en wint Vandaar 15 Pf6—h5 16 Pfó — h6t KgB—h8 17 DgöxhS Da6xa2 Beter was 17 Rf6 en zwart houdt nog stand Hier ziet men een voorbeeld van het te Bied frequent geconstateerde verschijnsel dat zeUs de allersterksten onder Tals moker slagen de draad kwijtraken Er viel ook zoveel te berekenen Bijv dat 17 gh8 faalt op 18 Rc3t Rf6 19 Rf6:t Pf6 20 Dh6 Pd7 21 Td7 enz resp 18 f6 op 19 Dh6 met de dreigingen Td7 en Pg5 In de partij volgde 18 Rd2—c3 Pd7—f6 19 Dh5xf7 Ook nog een — zij het simpel — dame-offer dat natuurlijk niet mocht worden aan vaard 19 Da2—alt 20 Kcl — d2 Tf8xf7 21 Ph6xf7t Kh8—g8 22 Tdlxal Kg8xf7 en wit die een kwa liteit voor is won in enkele zetten Dat was Tal in de aanval Maar ook in de verdediging toonde hij zich een fenomeen Haast ongelooflijk zijn de risico's die hij daarbij dtirft te nemen Zo in de op één na laatste ronde tegen Fischer Hij had toen praktisch genoeg aan remise Niette min kiest hij een zo risquante variant dat een gewone schaker die in een onbelangrijke ctubpartij nauwelijks zou wagen toe te passen Kn het aardige is dat zijn voorbeeld « mi stekelijk werkte Want de partij _ is maar amper 10 zetten oud of zijn partner gaat er lustig op los offeren Wit Fischer Zwart Tal 1 e2—e4 c7—c5 2 Pgl—f3 d7—d6 3 d2—d4 c5xd4 4 Pf3xd7 Pg8—f6 5 Pbl—c3 a7—a6 6 Rfl—c4 e7—e6 7 Rc4—b3 b7—b5 8 f2—f4 b5—b4 Dit spelen op pionwinst is buiten gewoon risl^ant want wit krijgt een grote voorsprong in ontwikkeling èn open lijnen 9 Pc3—a4 Pf6xe4 10 0—0 g7—g6 Misschien was b.v Re7 veiliger Maar blijkbaar waakt er een speciale be schermengel over Tal 11 t4 — f5 Terecht poogt wit de stelling nog meer te openen 11 g6xf5 12 Pd4xf5 zo meester zo discipel Offeren is het parool 12 Th8—g8 Na 12 ef5 13 Rf7:t Kh7 14 Dd5t valt Ta 8 terwijl de witte aan val vortgaat Zwart Tal ei _ 
ló Zaterdag 7 november 1959 - 67e jaargang no 162 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD UTRECHTSCH NIEU ' t Ene of ' t andere beeld Hef ene beeld of het andere het scheelt soms stukken Hoe dot komt Omdat er zoveel gebeurt tus sen de zender en uw hulskamer Uw antenne is een instrument dat op millimeters nauwkeurig moet worden gemaakt Uw toestel een technisch meesterstuk waar geen toeval aan te pas komt de installatie méér don alleen een draadje langs de gevel I Profiteer van onze demonstratie aan-huis-service en u zult door de Philips kwaliteit èn onze vakbekwaamheid ' n perfect beeld en geluid ontvangen PHILIPS T.V 19a type 17 TX 250 A ƒ 725 - y Bag | l eg ifflBigBa.i::jztr - ONGEHUWDEN Iedere vrijgezel lid van de Nederlandse Vrijgezellenbond zou betekenen 835.000 mannen en vrouwen boven 25 jaar of 13 % die onze acties metterdaad steunen Met onze acties voor opheffing van de achterstelling der ongehuwden zijn reeds grote successen behaald ALS AFDELINGSLID KUNT U OOK DEELNEMEN AAN ONZE CULTURELE EN GEZELLIGE AVONDEN Vraagt gratis folder en ex bondsorgaan aan bij Secr N.V.B Postbus 36 Den Haag Ondavik zich Reeds voor f 695 — is er een echte Philips met 43 cm beeld en voor ƒ 725 — hebt u hef toestel met de nieuwe korte beeldbuis [ 36 cm diepe kast I A newspaper for thinkers The Christian Science Monitor An international daily newspaper published In Boston U.S.A A doily newspaper read by 4200 newspapereditors in 50 lands around the world A daily newspaper dedicated to individual progressand freedom all over the world A doily newspoper for well-informed people Subscriptions are accepted by Christian Science Reading Rooms Amsterdam 27 Jon Luykenstraot Haarlem 16 Longe Veerstraat The Hague 13 Anna Paulownoplein Leeuworden 109 Oostergrochtswol Rotterdam 7 St Jonstroot Utrecht 5 Pieterskerkhof at f 57.75 for one year or f 14.45 for three months IW SI i LEVENS - EN VOLKSVERZEKEEINGS MU ¦ B vraagt voor één van haar portefeuilles in B g de stad UTRECHT | I AGENMNCASSEERDER I Geboden wordt een positie met goede I g mogelüldieden Vast salaris met provisie B 1 met premievrij pensioen a 1 Borgstelling vereist 1 1 Leeftijd niet ouder dan 45 jaar b g Brieven onder no 2—1990 aan het bureau U.N B IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBg BU een gerenommeerde HANDELSONDERNEMING te Utrecht is plaats voor A STENO-TYPISTE Toor Nederl Dnlts en Engels B STENO-TYPISTE NEDERLANDS Vereisten voor A en B grote ervaring Gevoel voor de handel Voldoende interesse om ook zelfstandig te werken Brieven onder no 2-2180 aan het bureau U.N ¦¦ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBri GEVRAAGD in centrum Utrecht 2 Kantoorruimtes van ca 25 m ^ per ruimte en 1 ruimte van 15 m '^ op goede stand Br onder nr 2-2093 bur UN WILDEBRAS ZACHT PLASTIC ONVERWOESTBAAR 30 cm 2.25 40 cm 2.95 50 cm 7.95 40 cm met ingeplant haar 4.95 idem met paarde staart 6.75 Grote baby 60 cm 14,75 Poppenreparatie 1 dag klaar Poppenziekenhuis TE KOOP AANGEBODEN • een Ford-schoolbus ingericlit als kantoor-schaftwagen en • drie Bedford-bestelauto's type C.A.V bouwjaar 1952 De auto's zijn na telefonische afspraak telefoon nr 25552 toestel 317 te bezichtigen Schriftelijke prtjsaanbiedingen te richten aan de Directie van het Gemeentelijk Energie - en Vervoer bedrijf Nic Beetsstraat 3 Utrecht ^ B^a G H BUHRMANN's PAPIERGROOTHANDEL N.V vraagt voor spoedige indiensttreding YRL KANTOORBEDIENDE leeftyd 20—25 jaar Ruime kantoorervaring gewenst goed kunnende typen zelfstandig op treden en in staat op prettige wijze het tele fonisch contact met onze afnemers te onder houden Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan ons kantoor Nieuwe Gracht 13 Utrecht VERRASSING Wanneer U ons jong echt paar r k verrast door ons aan WOONRUIMTE te helpen dan verrassen wij ook U Br onder nr 2-1996 bur UN RADIO - EN TÉVÉ-SPECIAALZAAK ërsbergen NACHTEGAALSTRAAT 22 — TELEFOON 21341 UTRECHT NV.,COQ " Fabilkanie van geheel gesloten schakelmateriaal voor hoge en ultra hoge spanningen VRAAGT Gereedschaptekenaars Tekenaar constructeurs AssBsistent afdeling inkoop Typiste afdeling secretariaat Jongste bedienden voor verschillende afdelingen Vanaf 16 nover.iber a.s is ons bedrijf mot destadsbussen 7 en 13 vanaf het Centraal Stationte bereiken Inlichtingen aan belangstellenden worden gaarnedagelijks verstrekt van 9 tot 17 uur tevens opdonderdagavond 12 19 en 26 november envrijdagavond 13 20 en 27 november tussen 17 en 20 uur door onze afdeling personeels - en socialezaken Kanaalweg 72 te Utrecht Voor spoedige indiensttreding vragen wij ^ ADMINISTRATIEVE KRACHT met mulo - of gelykwaardige opleiding en enige kantoorervaring ^ TYPISTE Schriftelijke sollicitatie met volledige ver melding van personalia opleiding en ervaring te richten aan onze afdeling Personeelzaken Van Straten én Boon DcnOoidcr I « I t * I I « I * I I I * I I I I « I BUNNIK — nabij Utrecht TE KOOP HELFT Hm DUBBEL WOONHUIS MET GARAGE EN TUIN BOUWJAAR 1959 Slechts enkele maanden bewoond Zeer gunstig ge legen met fraai vrij uitzicht over boomgaarden Bev grote woon eetk 3.80 x 8.70 keuken kelderkast w.c gang en entree 4 slaapkamers douchecel en vliering aangelegde tuin Direct leeg te aanvaarden Vrije vestiging Koopsom f 31.000 — Inlichtingen MAKELAARSKANTOOR WIJNAND VAN HASELEN SNOUCKAERTLAAN 22—24 — AMERSFOORT Telefoon 621S — 03490 DRUKKERIJ J VAN BOEKHOVEN is plaats voor MEISJES voor de afdeling binderij JONGEIVS die na gebleken geschiktlieid een opleiding krijgen voor drukker of binder Aanmelden dagelijks bij DRUKKERIJ J VAN BOEKHOVEN BEGIJNEHOF 7 — UTRECHT ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ DgBaBBBRIBHIHBBaBBI f.N>V-<.KONrNKLIili;EiNEDÏRLANDSCHE # DÓ.p;p EN ZINKPIEtMüEN v/h A..D HAMBURGER - UTRECHT vraagt flinke krachten Leeftyd tol ca 3U laar Aanmelden dageluks aan nel oedrtjl KOKIb SUMAIKASTKAAl - JTKECHÏ L.P.G „ Utrecht " N.V Exploitatie tankstations voor motorbrandstoffen OOSTERKADE 15 A — UTRECHT vraagt een accurate vakbekwame BOEKHOUDSTER CORRESPONDENTE Schriftelijke sollicitaties met opgave van referenties aan bovengenoemd kantooradres Voortzetting van onze succes voUe ESCO-vllegrelzen naar CAIRO en de PYRAMIDEN ^ vanaf OOOo " ^ CAIRO5 ASSUAN en LUXOR « tnaf ll9V9 " Inclusief vliegreis volledig pension en excursie * Per KLM/SWISSAIRAmsterdam • ZQrich v.v vandaar per BALAIR D.C^t Bezoek aan Kreta en Athene Hollandse retslelding In Egypte Van 9 november af elke M dagen Alte reizen gaan beslist door.Ook vliegreizen naar Marokko en de Canarlsche Eilanden.Boekingen en inlichtingen bij cf^'^'mt ' S HOtÈL PLAN N.V ¦ ffü4e£rs£c4 ^ Hotelplan-agent te Utrecht REIS - EN PASSAGEBUREAU VAN NIMWEGEN UTRECHT - Voorstraat 90 - Tel 030 - 2312 ZEIST Voor de uitbreiding van onze afdeling serviesfabricage kunnen in ons bedrijf geplaatst worden ® HAND-EN MACHINESLIJPERS % KRACHTEN voor hulpwerkzaamheden intern transport beitels slijpen e.d Sollicitaties van 9—12 uur op de afdeling Personeelszaken en dinsdag van 7 ^ uur ' s avonds Melden bij de Portier Bergweg 109—111 te Zeist IN DE ONMIDDELLIJKE OMGEVING VAN ZEE EN BOS CM-iM ^ vindt U een prettige werkkring als leerling-verpleger of - verpleegster bij de PSYCHIATRISCHE INRICHTING „ BLOEMENDAAL " SOEPEN Kwallteits soepen die recht geven op de prachtige California - geschen ken Voor slechts 9 vlaggetje » b.v ont vangt U dit grappig gedecoreerde kindersoepbordje reeds Geschenken folder bij Uw win kelier verkrijgbaar te ' s-Gravenhage-Loosduinen Salaris volgens rijksregeling Vrije kost Inwoning ge nees en tandheelkundige verzorging dienstkleding reiskosten naar huis twee maal per maand boven f 2.50 Geplaatst kunnen worden JONGELUI van prot - Christ huize Leeftijd van 17 tot 30 jaar Schriftelijke sollicitaties aan de Geneesheer-Directeur ADVOCATENKANTOOR vraagt per 1 januari a.s GEROUTINEERDE STENO-TYPISTE Brieven onder no 2—2082 aan het bureau U.N GEVRAAGD op klein kantoor te Bilthoven STENO-TYPISTE niet boven 23 jaar VOORLICHTINGSBUREAU VOOR ARTSEN Lassuslaan 101-105 Bilthoven Telefoon 03402—1241 rj'^jrjm^A ^ Gevraagd voor spoedigste indiensttreding IOok Uw kinderen wil len gaarne warm ge kleed zijn Wol en Draion Meisjesvesten en Pullovers Een grote collectie in kleuren en prUzen Het modehuis ooJc « oor UU dochters MaisondeBonneterie BEKWAAM RADIO MONTEUR I voor onderhoud dicteermachines > Woonplaats in Utrecht S Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leeftijd I opleiding ervaring verlangd salaris en verdere ge - ^ gevens welke dienstig kunnen zijn te richten aan JAMES PLANT VIJZELGRACHT 17 AMSTERDAM C S I Nachtegaalstraat 16/18 Utrecht s De K.V DEMU Metaalwarenfabriek heeft op haar afdeling boekhouding plaats voor EEN YRL ADM KRACHT met ulo-opleiding Het bezit van het praktijkdiploma boekhouden en eventuele bekendheid met loonadministratie wordt op prijs gesteld Uitv schriftelijke sollicitaties aan het adres Ev Meysterlaan 57 Utrecht = EIVIIGRATIE ™ DE ALGEMENE EMIGRATIE CENTRALE houdt opwoensdag 11 november a.s een voorlichtingsavondover ^ Australië in liet Erasmushuis Oudegracht 152 aanvang 8 uur Spreker de heer C M Stam zojuist teruggekeerd van een oriëntatiereis uit Australië Het gesprokene zal worden toegelicht met een film Er is gelegenheid tot het stellen van schriftelijke en mondelinge vragen.AANMELDING en alle inlichtingen bij het districts kantoor Algemene Emigratie Centr Oude Gracht 152 Utrecht telefoon 12259 TOEGANG VRIJ KOMT NU EENS KIJKEN Bij de „ ORION " rijwielen in zo'n prachtige kleuren - f175 - coUectie Dames en lieren Rock ' n Roll in de nieuwste dessins Het beste rijwiel van kwaliteit en de beste service DEZE KLEUREN KRIJGT U NERGENS Het meest gevraagde rijwiel van het vertrouwdste adres rr et dn rnppste ervaring HET ORIONHUIS " ASCH v WIJCKSKADE t.o Asch v Wijcksbrug.H LUTEN Telefoon 23567 ^¦^»^»»^^^^^*^*»*^**»»^* Wilt jU gedurende 14 dagen voor St.-Nicolaas ons behulpzaam zijn WIJ ZOEKEN NOG 2 dames voor de paktafel Zij die menen netjes handig en vlug te kunnen inpakken worden verzocht maandag tussen 5 en 6 uur zich persoonlijk te mel den bij BONNIER Choorstraat 11 Internationaal Jeugdverkeer stadhouderslaan 2 — Utrecht — Tel 16645 zoekt voor spoedige in diensttreding correspoiident in Duitse en Franse taal met organisatorisclie en reistechnische ervaring organiseert een 13-daagse wintersporlrejs naar ZWITSERLAND van 23/12 tot 5/1 Kosten f 235 — alles inbegrepen ook skilessen/huur TE KOOP TF MAARN HUIS MET TUIN helft van dubbele villa 3 slaapkamers Bruynzeelkeuken met koelkast garage 3.28 X 6.17 m 29.500 — k.k vaste prijs Tel 03432-493 ^ iiMiiMiniitiiitiiiiiirniiiniiiiiiiiriiiiiitiin iiiiiiiiiiinininiiniirritiMniiniiiiiilliilliiliillie 1 Op NOTARISKANTOOR te Utrecht wordt gevraagd | I voor zo spoedig mogelijk | TYPISTE of STENOTYPISTE Brieven onder no 2-2168 aan het bureau U.N | riiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiMiniiniiiiiiiiiiiHiiiiiiuiiiiiiriMiiiiuiiiriniiniiiiiiiiiiiiiNiininiiiiiiR GEVRAAGD op ADVOCATENKANTOOR alhier SEGRETI^RESSE of AANK SEORETARËSSE Brieven onder no 2-2195 aan het bureau U.N HELFT VAN MODERNE DUBBELE VILLA aan een der lanen Bilthoven noord vlakbU bushalte Bev grote ziteetkamer luxe Bruynzeelkeuken 3 slaapk badk parket en Coloi^nyl vloeren veel luxe tegelwerk stoffering evt over te ne men Aanv plm eind dec Vrije vestiging Koopsom 1 55.000 — k.k Inl makelaar LANGSCHMIDT Rembrandtplein 5 Bilthoven Telefoon 2623 Goed ingew artsenbezoeker bekend bij artsen en apothe kers in rayon Utrecht en Zuid-Holl Goede opleiding genoten Fr D en Engels rijbewijs wenst van betrek king te veranderen Geheimh verzocht Br onder nr 2-2011 bur UN Het is min of in de V.S nog altijd richten over een binnenkomen de koersherstel op bekend tydschrift u door de stakingen v vierde van dat van nemende produktie " voor laatstgenoemd ging geleid Grote gedwongen hun van het derde kwart het tweede kwartaal ten achter De stijging van de inflatieverwachting schijnlijk dat dit markt tegenhoudt Anderzgds Is er het dat nu de voorraden by dernemingen slinken h ds stakingen dat toch men zal het begin zal sterke opleving doorda o.m in de automobiel dusver niet is vermin straks dus een sterke ontstaan om de voorrade 20 veel mogelijk aan te De fabrieken die zie tijd op de produktie gens hebben toegelegd baar nog over re ' raden beschikken pro niet alleen van de v vele Amerikanen tlia kleine wagens aan de maar ook van de niog ze nog kunnen leveren En op de New ben dan ook de aan American Motors en baker-Packard in sterk aandaclit getrokken en koersavans kunnen beh maatschappijen zaten e " geleden aan de grond en de American Motors met bier " kwam en zag en ook de Studebaker-Packa kleine wagen op de m " nen de Lark " waai naar raming 175.000 worden verltocht Daar de verkoop bier " voor dit jaar wordt geraamd zuir ondernemingen samen 600.000 wagens dan ongeveer een hele Amerikaanse personenauto's wordt b Ongediaóit succes Dit ongedaclit succes lük tot een aanmerkelijk van de financiële result zodat de American Mo 1958 de dividendbetaling ten en thans S 0.60 per k keert terwül een verhog ' wordt De koers van de dit jaar reeds van ca gestegen de Sludeb heeft dit jaar nog een koe gekend noteerde op 22 o ca $ 22 maar is deze tot boven $ 27 gestegen De aandelen van deze automobieionderneminge thans op de lijst van de handelde aandelen op de beurs bovenaan Terwijl ker-Packard in 1958 nog leed van ruim S 13 mi voor het lopende jaar e $ 20 miljoen verwacht zal overeenkomen met per aandeel De Ameri behaalde in het op 30 s geëindigde boekjaar reed van $ 4.65 per aandeel het lopende boekjaar winst thans op meer aandeel geraamd Het i wonder dat deze spe wikkeling de verbeeldi Amerikaanse publiek op de Amsterdamse b de aandelen van deze nemingen in de Amerik ling tot de meest verha sen Hoewel ook de grote maatschappijen in de V eerste negen maanden v veel grotere winsten belialen dan in 1958 z " taten van het derde ' merkelijk slechter en sen van de twee kleine PÜen sterk sterk zijn teren byv de aandelen v ral Motors tbans punten hoger dan bij dit jaar Ford Motors die tot du minst van de staking omdat zij eigen staalfab heeft daar aandelen dit j $ 51 tot $ 82 zien Stijgen eerst bUltt de belangstel New Yorkse en de A beurs het meest naar American Motors en de Packard uitgaan Amsterdam Hoewel op de Amsterd de omzetten niet meer als enige tijd geleden — ƒ 68.4 miljoen aandelen miljoen in september en miljoen in augustus — b de aandelenmarkt aspect doorgaans in ming met de Londense de betere berichten over bedrijf.sleven telkens nie naar de markt brengen van Düssseldorf is scherpe koersdaling gekomen hoewel het men van de regering verhoogd disconto de ' vesterlngen enigermate men uiteraard aan hausse niet bevorderlijk Reeds is medegedeeld thans grotendeels staatslening groot DM straks nog een dergelijk worden uitgegeven met de bedoeling de Duitse belegger enigszins 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 7 november 1959 - 67e jaargang ne 162 17 Advertentie Predikbeurten Stadsz der hervormde gem — Jans kerk Janskerkhof 19-20 u Bijzondere dienst met vertoning Rembrandtnim Spreker ds F Visser A'dam Onder werp Bijbel en Rembrandt Ora'njekerk 10 u dr J M Hasselaar en ds A • Dronkers onderwerp Het licht der wereld Chr gercf kerk — Kerkgebouw Witte vrouwenslngel 33 10 u en 17 u ds D Biesma Gebouw Waalstr 81 10 u leesd 15 u ds D Biesma Vrije evang gcm — Achter St Pie ter 11 10 u ds J v d Werfhorst 17.30 u ds G V Bruggen Soefi beweging — Huize Witteveen Jansveld 51 geen dienst Eglise WalloiMie — 11 h Pr Pierredon Holy trinity church — 8.30 a m Ho ly Communion 11 a m Remembrance Service Rev D Beukes Xed ver van spiritisten Harmonia — Ambachtstr 12 10.30 u H v Brandwijk Schiedam Geref kerken vrijgemaakt — Reho bothkerk Briljantlaan 9.30 u ds W G Visser 16.30 u ds G A Hoekstra W de Zwljgerkerk Tuindorp 8.30 u ds G A Hoekstra 16.30 u ds W G Vis ser CREDIET - EN EFFECTENBANK N.V KROMME NIEUWE GRACHT 6 UTRECHT Rentevergoeding op onze Bankboekjes volle tot gelding kunnen brengen Meer en meer blijkt dat de resul taten van vele Nederlandse onder nemingen voor het lopende jaar uit gaan boven de verwachtingen welke men er een jaar geleden van meende te mogen koesteren Op de obligatiemarkt zijn ook de omzetten verminderd tertvyl ook de afzet van pandbrieven in de eerste negen maanden van dit jaar in ver gelijking met die periode van 1958 is teruggegaan hetgeen verband kan houden met de verwachting dat de rentestand in de naaste toekomst eerder zal stügen dan dalen 31 % VEEMARKT UTRECHT 7 nov — Op de veemarkt te Utrecht werden heden aangevoerd 3591 dieren waaronder 860 runderen 206 vette kal veren 65 graskalveren 171 nuchtere kal veren 1170 schapen 370 varkens boven 100 kg 220 varkens beneden 100 kg 489 biggen 40 bokken en geiten De prijzen waren voor melk - en kalf koeien ƒ 1250 tot ƒ 900 kalfvaarzen 1050 — 800 vare koeien 875—700 pinken 540 — 400 stieren 740—510 graskalveren 480- 380 nuchtere kalveren 82.50—47.50 scha pen 95—70 lammeren 85—60 drachtig » varkens 450—300 lopers 110—70 biggen 60—40 geiten 42—10 vette koeien per kR gesl gew Ie kw 3.35—3 idem 2e kw 3—2.70 3e kW 2.70—2.60 - vette kalveren per kg lev gew Ie kw 3.10—2.90 2e kw 2.90—2.70 3e kw 2.70—2.40 nuchtere kal veren per stuk en per kg lev gew 1 ' kW 1.85 3e kW 1.45 zware vette var kens per kg lev gew 1.78—1.70 zouterii per kn lev gew 1.75—1.60 slachtzeu gen per kg lev gew 1.55—1.60 jong * slachtzeugen per kg lev gew 1.60—1.55 Handelsoverzicht melk - en kalf koeien matig prijshoudend vette koeien flauw prijshoudend vare koeien rede lijk als vorige week vette kalveren idem graskalveren kalm prijshoudend nuchtere kalveren en schapen willié ' prijshoudend lammeren rustig prijs houdend varkens en biggen gedrukt iets hoger FRUITVEIUNG BUNTN'IK Gemiddelde prüsnotering voor kl I van 6 november 1959 Coxs Orange Pippin 80-85 91 70 75 85 65-70 80 60-65 70 55-60 52 50-55 26 Laxton Superbe 70-75 46 65-70 42 60-65 36 50-60 22 Sterappel 65 75 57 55-65 52 50-55 16 Goud reinette 75 85 44 65-75 37 55-65 2 Glorie van HoUand 75-85 52 65-75 50 55-65 31 Jonathan 75-80 57 70-75 57 65-70 54 60-65 50 50-60 29 Notaris appel 75 80 40 65-75 40 50-65 28 Eng Belief leur 70-80 40 60-70 40 Ingrid JVIarie 75-80 63 70-75 63 65 70 62 Groninger Kroon 65-75 52 55 65 40 50-55 31 Campagner zoet 70 80 50 60-70 42 50-60 30 Conference 55 65 59 45-55 30 Legipont 65-70 78 55-65 67 45-55 16 Winter jan 60-70 31 50 60 25 45-50 14 Pondspeer 65 75 24 55-65 19,5 Gieser Wildeman 60 70 45 50-60 32 45-50 18 Brede rode 70 80 31 60-70 28 50-60 23 IJs bout 50 60 26 45-50 16 alles per kg QROENTE - EN FRUITMARKT Andijvie een der belang rijkste bladgroenten Kroten duur AARDAPPELBEURS LEEüWARDKN Leeuwarden 6 november — Bint jes 15 tot 16 - borgers 16 - tot 18 rode star 16 - tot 20 - alpfa's 12 tot 13 - prijzen per kg af boer derij Handel kalm VEEMARKT LEEUWARDEN Leeuwarden 6 november Aangevoerd 65 stieren 2,60 tot 3 tot 3,30 top per kg slachtge wjcht 500 vette koeien van 2,60 tot 2,90 tot 3,15 per kg slachtgewicht gustekoeien 67.5 tot 800 zware tot 875 per stuk 1140 melk - en kalfkoeien van 750 tot 975 tot 1250 per stuk 275 pinken zware 575 tot 725 per stuk - fokstiertjes 650 tot 750 stam boekwaardig 800 tot 950 per stuk graskalfstiertjes 2,50 tot 2,90 tot 3,15 per kg slachtgewicht vette kalve ren 2,20 tot 2,40 tot 2,60 per kg le vend gewicht 1412 graskalveren van 260 tot 350 per stuk extra zwa re tot 425 per stuk 408 nuchtere kalveren van 36 tot 50 per stuk zwa re tot 68 per stuk 909 vette en wei deschapen slachtschapen oudere 2.60 tot 2,90 per kg geschat slacht gewicht weidelammeren 42 tot 58 per stuk zuig - en slachtlammeren 3 tot 3,20 per kg geschat slacht gewicht 82 vette varkens oude varkens 1,45 tot 1,55 per kg levend gewicht extra vlees tot 1,65 slacht vlee iggen ƒ 1,66 tot / 1,75 extra tot ƒ 1,79 per kg levend gewicht zouters van 83 tot 90 kg 1,74 per kg levend gewicht boven 90 kg 7,50 korting 222 biggen en lopers biggen 40 tot 50 zware tot 60 per stuk lo pers 62 tot 78 per stuk drachtige zeugen 350 tot 480 per stuk 46 bok ken en geiten 1,60 tot 1,90 per kg slachtgewicht drachtige en melk geiten 36 tot 50 per stuk 80 paar den werkpaarden geen notering slachtpaarden plus veulens jong 1,70 tot 2,00 per kg geschat slacht gewicht oudere slachtpaarden 1,40 tot 1,65 per kg geschat slachtgewicht Totale aanvoer 5139 stuks de aandacht sterker over naar het glasprodukt waardoor de prijzen op een hoger niveau kwamen De vraag van de verschillende buiten landse markten had veel betekenis Regelmatiff vonden er verladingen plaats naar Engeland West-Duits land België en Frankrijk Gezien het aanvoerverloop heeft het produkt spruiten deze week een toenemende betekenis gekregen Er kwamen goede prijzen tot stand door dat de vraag van de binnenlandse markt vrij sterk was terwijl de be langstelling van West-Duitsland groot bleef Een belangrijk gedeelte van de aan voer van prei werd gekocht voor West-Duitsland en Frankrijk Uiter aard werd eveneens geleverd aan de binnenlandse verse markt en de ver werkende industrie De prijzen lagen weer op een hoog niveau Breekpeen werd goed gevraagd zo wel voor exDort als voor het binnen land Het aanbod werd wat minder ruim dan voorheen hetgeen voor een deel het gevolg was van het feit da noodzakelijke werkzaamheden op het land de voorrang moesten hebben boven het aanvoeren De export duur de voort en was vooral belangrijk naar West Duitsland België Frank rijk en Zweden Ook voor waspeen was de markt zeer gunstig gestemd Behalve een sterke binnenlandse vraag was er ook een levendige belangstelling van de zijde van België en West-Duitsland Schorseneren en knolselderij bleven goed aan de prijs De binnenlandse vraag was sterk en ook West-Duits land verminderde zijn belangstelling niet Kroten bleven duur De sterke vraag zowel van het binnenland als Frank rük hield aan en bij de beperking van het aanbod leidde dit tot een verdere stüging in de prijzen De afname van wittekool door Frankrijk is de laatste tijd van gróte omvang geweest Hoewel de export naar dit land van week tot week ver schillen te zien gaf was toch de Fran se vraag van zeer grote invloed op de prijsontwikkeling De prijzen kwamen op een iets lager peil Ook rodekool daalde iets in prijs hoewel het afzetbeeld alleszins guns tig bleef De prijzen voor gele en groene kool ondergingen nauwelijks verandering Dit betekent dat zij voor de tijd van het jaar hoog bleven Fruit De aanvoer van druiven is deze week verder afgenomen Gekocht werd voor opslag in koelhuizen voor export naar o.a West-Duitsland En geland en Zweden en voor de bin nenlandse markt Alle rassen trokken in prijs aan Appelen en peren werden in kleine re hoeveelheden verhandeld dan voor heen Vooral bij peren was het aan bod heel wat kleiner In de samen stelling van het aanbod viel enige wijziging waar te nemen Zo kwamen er minder handperen en wat meer stoofperen terwijl bij de appelen de betekenis van het ras golden deli cious sterker naar voren kwam ove rigens werden nog grote hoeveelhe den Jonathan en goudrenetten aan gevoerd terwijl de Cox's Orange spe ciaal in de noordelijke gebieden nog in aanzienlijke mate werd aangevoerd De sterke vraag van het binnen land en West-Duitsland hield de prij zen hoog Het Centraal Bureau van de Tuin bouwvcilingen in Nederland deelt over het verloop op de groente - en fruitmarkt in de periode 29 oktober t.m 4 november het volgende mede In „ De Streek '* in Noord-Holland werd deze week weer veel bloem kool aangevoerd De belangrijkheid van dit gebied als aanvoercentrum werd relatief nog versterkt doordat de aanvoer in de andere teeltgebie den zoals bijv de Zuidhollandse ei landen aanzienlijk verminderde De belangstelling was aanvankelijk niet zo sterk als de laatste tijd doorgaans het geval was waardoor de prijzen vooral in Noord-Holland maar matig waren In de loop van de week ech ter herstelde de vraag zich en gingen de prijzen weer omhoog Andijvie was deze week weer een van de belangrijkste bladgroenten Landeiyk bezien trad er een vermin dering in het aanbod op Alleen op de Zuidhollandse Eilanden bleef het nog goed op peil De vraag naar de goede kwaliteiten was vrij sterk zo dat gemiddeld zeer redelijke prijzen konden worden genoteerd Het me rendeel van de aanvoer werd voor de binnenlandse markt gekocht Het overige deel ging naar West-Duitsland en België De ontwikkeling van nieuwe sla rassen heeft het mogelijk gemaakt in het late najaar met sla van goede kwaliteit en een hoog ge wicht per krop aan de markt te ko men In de afgelopen week is de aanvoer van deze sla duidelijk toe genomen Doordat de natuursla thans praktisch verdwenen is ging mm BmEEPStumuaEn vall Rempang 5 520 m NNO Chagros eU Repeto p 8 Gotland n Londen Ridderkerk 6 v Genua te Marseille Rien Teekmao p 5 Goeree n Kalmar Rifo An 6 v Amst te Antwerpen Rini 5 v Gefle te Landerneau Rio 5 v Londen te Rotterdam Ritornel 5 v Rotterdam n Londen Koelof Buisman 6 te Ipswich Roelof Jan 4 v Ceuta n Kopenhagen Roepat 5 v Dammam te Bahrein Roggeveen 6 v Napier n Wellington Rokin 6 v Amsterdam n Hernosand Roland 6 v Londen te Rotterdam Rondo p 5 Finisterre n Antwerpen Rozen burgh 5 te Rotterdam Ruby 3 V Newport lOW te Par Ryndam 6 v New York te Rotterdam Rynkerk 4 v East London te Durban Sagitta 6 v Dordrecht te Antw Samatinda 4 180 m WZW San Salvador Sandenburgh 8 te Amsterdam Santa Lucia 5 te Aarhuus Saturnus 4 v Waterford n Bristol Scheldettroom 6 te Amst verwacht Schippersgracht 6 te Mantyluoto Senang 5 v Cork te Teignmouth Senegalkust 5 130 m ZZW Finisterre Sertan 5 v Kopenhagen n Danzlg Sinabang 6 te Brisbane Skagerrak 3 te Stockholm Sloterdyk 5 550 m W Landsend Soient 5 v HuU te Middlesbro Solon 5 op 670 m WZW Azoren Sonja D 6 V Grimsby te IJmuiedn Sont 4 v Exeter n Hango Spaarneborg 5 v Duinkerken naar Droback Spaarnestroom 3 te Newross Sparta 4 v Hamburg te Dublin Speranza p 5 Newarp n Lossiemouth Spirit 5 V Rotterdam n Londen Spolesto 6 V Liverpool te Powey Spoorsingel 7 te Rotterdam verwacht Stad Amsterdam p 6 Dakar Stad Arnhem 5 te Rotterdam Stad Delft 6 te Baltimore Stad Gouda 5 600 m Z Kaap Verdl sche eilanden Stad Leiden 5 600 m ZO St Helena Stad Schiedam 6 te Narvik Stad Utrecht p 5 Dungeness Steady p 5 Kalmarsund n Koptng Steenbergen 6 v Bremen te Hamburg Steenwyk 9 te Balboa verwacht Stella Maris 5 v P Harcourt n Koko Steven p 5 K Race n Ciiicago Stortemelk p 5 IJmuiden n Sundsvall Straat Banka 5 100 m OZO Ceylon Straat Cook 6 v Port Kembla n Syd ney Straal Malakka 5 v Mombasa n Tanga Straat Mozambique 5 v Moji n Hong - kong S'.raat Singapore S TOO m W Tas-manie Straat van Dlemen 5 v Mauritius n Lorenzo Marques Strype 3 v Napels n Dakar Swift 9 V Gothenburg n Rouaan Tabinta 6 v Port Said te Genua Tagri 5 v Kotka te Leeuwarden Tarakan * v Boston n Tripolis Tawalj p 5 Carthagena uitreis Tegelbetg 5 240 m NW Tristan da CunhaTeiresias p 5 Finisterre n Port Said Telamon 7 te Mobile verwachtTero 5 v Rosario te B AiresTeun 4 v Yxpila te Cardiff Texel V 8 v Londen te RotterdamThea p 5 Hanstholm n VeJIeTheano 6 v Belfast te Dublin Themis 6 v Trinidad n CarupanoTiba 6 V Rott te Stettin verb Tim 5 V Amsterdam te UtrechtTlmo 6 V Rotterdam te IJmuidenTinda p 5 Brunsb n SundsvallTitan 5 te KristinehamnTjerk Hlddes 4 te SohrehamTjÜuwab 5 V Hongkong n Kobe 1 Wega 3 V Middlesbro te Leith Wcaterdam Botn 2 uur vm te Hoek van Holland verwacht Westerdok 5 v Rott te Boston Weslersingel 8 te Zwijndrecht verw Westland 5 v Las Palmas n Santos Whitsun 5 v IJmuiden n Preston Wickenburgh 8 v Casablanca n Rouaan Wiebold Böhmer p 5 Kaap Villano Wiema 5 v Uleaborg te Rotterdam Wilja B i > 4 Delfzijl n Tilburg Willem Cornells 5 v Preston n Swan - sea Willy 8 V Felixstowe te Londen Witmarsum 5 550 m W Finisterre Wodan p S IJmuiden n Sandarne Wolanda 5 v Shoreham te Antwerpen Wonosobo 6 te Hamburg verwacht Wubbiena 3 v Glasgow te Belfast Wulp 4 V Liverpool te Manchester Ysel 8 V Havre te Antwerpen Yssel 8 v Canneto te Algiers Zaankerk 4 v Kobe n Hongkong Zaanstroom 5 v Amsterdam n Londen Zanzibar 4 v Renders te Elseneur Zeeland 5 v Savannah te Houston Zeevaart 6 v Londen te Antwerpen Zuidetkruis 5 1200 m WZW Galapagos eil Zwerver 4 v Stockholm n Askja Zwyndrecht p 5 K de Gata n Haifa Kloostertlyk 5 6ü0 m ZZW Azoren Korendyk 5 op 400 m W Sctlly Kroonborg p 6 Kiel n Domsjo Labotas 9 v Rott te Amsterdam Langkoeas 5 v Aqaba n Massawah La Paloma 6 v Antw n IJmuiden Leemans p 5 Hanstholm n Velsen Lekkerkerk 5 v Rott n Hamburg Lelie 5 v SkoghllI te Delfzijl Lelystad 5 v Vyck n Wemeldinge Leonidas S v Rott n Piraeus Leuvekerk p 5 Sromboli n Port Said Libertas 5 v Tarragona n Valencia Lindesingel 5 v IJmuiden te Oran Lingestroom 6 te Amsterdam Lizard 5 v Amsterdam te Londen Looiersgracht 5 v Kotka n Amsterdam Loosdrecht 6 V Zanzibar te Tango Louis Lantz p 5 Kaap Villano Lubox 4 V Newhaven n Imperia Ludo 4 V Rotterdam te Karskar Lutterkerk p 5 Gibraltar n Rott Lynbaan 5 v Amst te Stockholm Maarabergen 4 v Belfast te Glasgow Maas p 5 Bizerta n Gibraltar Maas L p 9 Brunsb n Rott Maas Uoyd 5 v New Orleans naar New York Maasdam 7 te Malta verwacht Maashaven 8 v Rio Janeiro te Santos Madjoe p 5 Vlissingen n Kastrup Mado 2 5 V Londen te Antwerpen Manto 8 V Rotterdam n Cadiz Marcella 5 430 m NO Azoren Mare Novum 5 te Rotterdam Margriet L 5 v Par te Amsterdam Maria S S v Zaandam te Esbjerg Maria W 5 v Rotterdam te Chatham Marie 5 v Huil te Middlesbro Marie Sophie p 5 Wight n Poole Markab T 5 v Bohus n Gruvon Marne 5 v Jersey n Rouaan Matararo 5 v Surabaja n d Musi Matthew 8 v Halden te Huil verw Medusa 4 v IJsland n Gothenburg Meeuw 6 v Newport te Rotterdam Mcidüornsingel 3 te Stavanger Memnon 5 v Cartagena n Barranquilla Mentor 5 v Trinidad te Paramaribo Merak N p 5 Folkestone n Recife Meres N 5 150 m N Kaap Verd eil Merwe Lloyd S te Labuan Merwede 6 op 145 m NO Finisterre Meteoor 4 v Stockton te Hango Metropole 4 te Whitstable Mies Dunston Herrang p 6 Kiel Minerva 2 3 v Guernsey n Belfast Minos 5 v Kotka n Amsterdam Mirach N p 5 Oporto n Rouaan Mlrzam N 6 op rede Kenitra Missouri Par-Hamlna p 8 Kiel Mithras 5 v Beyrouth te Saloniki Mitropa p 5 Alderney n Algiers Molenkerk p 5 Finisterre n Rott Mount Everest p 8 Gotland d Zaan - dam Muphrid N S v Limerick te Swansea Musi 5 v Sorong te Timor DlUy Musi Lloyd 5 v Valencia n Rott Musketier 5 v Aberdeen n Methil Mylady p 5 Freetown n Las Palmas Naerebout p 5 Oland n Boston Nanny 6 v Harlingen te Duinkerken Neerlandla 5 v Par te Amsterdam Nelly 5 v Hodeidah n DJeddah Neptunds 5 v Antwerpen te Yarmouth Netta 3 v Oran n Algiers Nettie 6 v Par te Gefle Nieuw * Waterweg p 5 Kiel n Nyko - bing Nike 6 v Goole te Antwerpen Noorderhaven 4 te Grimsby Noorderlicht p 5 Kopenhagen Noordksap p 5 Start Point n Hamburg Tankvaart Abida S 630 m O Guardaful 11 te Suez verwaght Acila 5 V Sydney te Melbourne Alkmaar 6 V Ras Tanura n L Marquei Area p 5 de Azoren n Curacao Caltex Arnhem p 5 Kreta Caltcx Delft p 5 Kais eil Caltex Delfzijl p 5 Brunsb n Rott Caltex Eindhoven 6 600 m NW Bombay Caltex Gorinchem 8 v Rotterdam n Brunsbuttel Caltex Leiden 5 580 m Z Socotra Caltex Nederland 5 250 m ZZW Ber - muda Caltex Pemls 8 v Rotterdam n Bah - rein Caltex Rotterdam p 5 Algiers Caltcx Utrecht 5 dw Port Sudan Camitia 6 te Barton verwacht daarna Trinidad - Europa Cinulia 5 op 750 m W St Helena Cistula 6 te Singapore daarna Chltta - gong - Calcutta Cities Service Valley Forge 5 120 m ONO Port Sudan Clavella verm 7 v Hamburg n Rott Cleodora 4 te Hongkong dokken Corilla 8 te Ballk Papan verwacht Cradle of Liberty 6 230 m O Beira Crania 5 SOO m Z Azoren 13 te Cura cao verwacht Dorestad 5 op 130 m ZZO Formosa Esso Amsterdam 5 260 m WZW Azoren Esso Rotterdam 5 150 m NNO Beng - hazi Jacob Verolme $ v Balboa n Callao Joh Frans 5 v Balboa n Coquimbo Kabylia 5 v Rott te Pta Cardon Kalydon 5 540 m NNW Mona pas » Kara 7 te Curapao verwacht Kntelysia 8 op 480 m NW Cochin Keizerswaard 5 130 m OZO Bahia Kelletia 5 op 440 m ZO Mombasa Kenia verm 6 v Curacao n Fedala Koratla 5 v Mena n Yokkaichi Korenla 9 te Curacao verwacht daarna 8 Lake trips Korovina 8 te Eastham daarna Cu racao Koslcia verm 7 v Thame^aven a Rotterdam Trinidad Curacao Krebsia 8 v Curacao n Cabimas - Sydney Kryptos 5 v Ballk Papan n Mena al Ahmadi daarna Berre Kylix 5 te Rotterdam daarna Oms - koldsvik-LuIea Liberty Bell p 8 Khorya Morya eil Munttoren 5 op 60 m Z Socotja Mydrecht 5 S40 m NNW Pto Rico Naess Commander p 5 Ouessant n Tripoli MEUWS VAN HET PLATTELAND Het is de bedoeling dat er een Euro-rassenlijst zal komen voor land bouwgewassen Dat wil zeggen dat de aan de EEG deelnemende landen el kanders rassenlijsten zullen erken nen en dat de in elk der landen toe gestane rassen in alle landen zullen worden toegelaten Een dergelijke lijst zal de rentabiliteit van de kweekbe drijven ten goede komen Bovendien blijft het rassensortiment beperkt hetgeen onderzoek en voorlichting ge makkelijker maakt Het pre-advies inzake een Euro rassenlijst van het Centraal Orgaan ter bevordering van de veredeling en voorziening met voortkwekingsmate riaal van landbouwgewassen te Wa geningen werd door het Produkt schap voor Landbouwzaaizaden goed gekeurd Over de landbouwluchtvaart is in Cranfield een conferentie gehouden De omvang van de landbouwlucht vaart is groter dan algemeen wordt vermoed Reeds zijn 10.000 vliegtuigen geregeld in bedrijf ten behoeve van land - en bosbouw Gebleken is dat het gebruik van vliegtuigen een 20 voudige besparing eeft ten opzichte van hetgeen thans als gebruikelijke arbeidsmethoden worden beschouwd Besloten werd dat iedere twee jaar de ervaringen van de landbouwlucht vaartorganisaties in alle landen zul len worden uitgewisseld Research op internationaal niveau zal nader wor den bezien De Zeeuwse boeren verlenen op royale wijze hulp aan hun door de droogte getroffen collega's Tot dusver brachten zij f 111.000 bij elkaar plus 1700 ton biefekoppen 600 ton stro ' 50 ton hooi en 90 ton voeraardappelen Er Is heel wat te doen over de pluimveeregeling Door deze regeling wordt vastgesteld hoeveel pluimvee iedere boer mag houden De thans Hontestroom 8 te Amsterdam verw Noordland 5 v Waya te Kings Lynn Noordstad Rott.-Vejle p 6 Kiel Noordster 4 v Kalmar n Deventer Houtman 5 200 m WZW Port Elizabeth Noordwyk 6 op 185 m NO Finisterre Houtman V S te Wisbech verwacht Notos p 8 _ Kaap Villano uitreis Nijenstein 3 te Exxeter Ft de Franc * n Parama - riboOosterdiep 8 te Amsterdam I tjinegara 6 t « Durban Oostkerk p 5 Sandy Cape n Aden TJipanas 2 v Manilla te Kobe Oostzee 6 v Rott te Dublin verw I Tjipondok 5 710 m ONO Diego Garcia Tjimannk 8 v East London te Durban ' Naess Tiger p 5 Malta ~" - ~ Papendrecht p 5 Bougie n August * Pendrecht p 5 Gibraltar n Havre P G Thnlin 5 200 m Z K San An tonio Philidora 5 v Suez n Mena Philine p 5 Oporto 11 te Port Said verwacht Phllippia 7 te Port Said venvacht na Mena - Th am esh a ven - R otterdam Purmerend 5 op 180 m ZO Kreta Rossum p 5 Cagliarl n Gaeta Saroena 5 v Singapore n Christmas ell Scherpendrccht 5 120 m N K Blanco Stanvac Alor 6 te Tand.iong Uban Stanvac Benakat 5 v Sungel Gerong n Tandiong Uban Stanvac Dlirak 6 te Buatan Stanvac Pendopo 5 v Sungel Gerong n Singapore Statue of Liberty 5 120 m ONO Port Elizabeth Tahama p 5 Algiers n Palermo Ttielldnmus p 6 Recife n Curacao TIbla p 5 Ras al Hadd 13 te Madras verwacht Tomocyclus 5 360 m N Mona pass Vasum 8 te Suez verwacht op weg naar Lavera Vlieland 6 te Port Said verwacht W Alton Jones p 5 Cherbourg Westertoren 6 v Fao te Suez Wieldrerht p 5 Mona passage Oolmarsum 5 op 360 m NW Bermuda Oranje $ op SO m Z K Matapan Oranje P ^ 6 v Chatham te Rott Oranje Nassau 6 te Curacao Oranjeborg 6 te Harlingen OranjefonteiD 6 te East London Orestea 5 op 175 m ZW Lissabon Orion p 5 Ouessant n Algiers Osiris 5 V Madeira n Trinidad Overysel S v Tanga te Mombasa Parkhaven 6 v Bahia te Las Palma ^ Patria 6 V Hamburg n Stranraer Patricia 5 v Kemi n Shoreham Pegasus p 5 Landsend n Dublin Peperkust p 5 Monrovia n Takorari Pergo 5 V Utrecht te IJmuiden Philetas p 6 Sardinië n Rotterdam Pleter Geertruida p 6 Vlgo Pieter Wlnsemius p 6 Ouessant Pinta 3 V New York n Cayenne Pionier 5 v Marlaix te Par Plato p 5 Ouessant n Amsterdam Polaris 4 v Bldeford te Swansea Port Talbot 6 te Amst verwacht Poseidon 3 v Houston n New Orlean <^ Pres Roosevelt 8 te Londen Prins der Nederlanden 5 v Madeira n Plymouth Prins Fred Willem p 5 Seüe Isle Prina Willem S 5 v Hamburg n Roti Prinses Irene 8 te Toronto Prinses Wilhelmlna 7 te Amst verw Procyon p 5 Noordwijk n Esbjerg Provenierssiagel p 5 de Azoren Pygmalion p 5 Kaap Serrat Quo Vadis p 8 Sandhammem n Sxmda - Tjisadane p 5 Chagros eil Tjiwangi 8 v Kobe te Hongkong Togokust 6 v P Harcourt te Lagos Towa p 5 Kanarische eilanden Trias Trader 4 v Rott te Lonedn Tromp 5 v Mantyluoto te Londen Tukker 5 v Lungnvik te Huil Tuskar 4 te Liverpool Twee Gebroeders 5 te Kopenhagen Tweelingen 5 200 m W OuesSant Twin 4 V Ahus n SHte fJranus B 5 te Kopenhagen Ursa Minor 3 v Sornaes te Londen Utrecht 5 op 94 m ZO Cape God Van Linschoten 5 te Port Swettenham Van Neck 4 v Chlnwangtao n Hong - kong Van Noort 7 vm te Suva verwacht Van Spilbergen 5 v Walvisbaai n Kaapstad Van Waerwyck 6 t * Penang Veendam 4 v Londen n Gefle Veenenburgh 6 te Rotterdam Vindlcat p 5 de Pitboei n Aalborg Vinga 6 v Sundsvall te Amst verw Vlod 4 V Teignmouth n Genua Vliestroom 6 v Liverpool n Amsi Vol en te 7 te Rotterdam verwacht Vryburgh Londen te Rotterdan - \ Voen«!drecht 6 v Ahadan te Suez Zeesleepvaart Waal 7 te Antwerpen verwacht Waalborg 4 te Hudiksvall Waingapoe 6 v Koweit n Khorramshar Warteaa 6 v Rott te Amaterdani Waterland 8 te Montevideo Waterman 7 te Siirabaja verwacht Noord-Holland met vliegkampacblp 8 150 m NW Grand Cayman Tyae met 2 bakken 8 t « Guayaquil Zeeland 3 v Bombay b Aden 999 Ondanks staalstaking en verslapping bedrijvigheid Beurs New York kan zich goed handhaven Van onze financiële medewerker Het is min of meer merkwaardig dat terwijl de staalstaking in de V.S nog altijd niet is opgeheven en van alle kanten de be richten over een verslapping van de industriële bedrijvigheid binnenkomen de New-Yorkse effectenbeurs zich na een flink koersherstel op het verhoogde niveau kan handhaven Een bekend tydschrift uit het Amerikaanse bedrijfsleven stelt het door de stakingen veroorzaakte produktieverlies reeds op een vierde van dat van de recessie in de periode 1957 " 58 De af nemende produktie van staal en ook van koper heeft met name voor laatstgenoemd produkt reeds tot een vrij scherpe prijsstij ging geleid Grote ondernemingen als de General Motors worden gedwongen hun bedrijf grotendeels stil te leggen en de winsten van het derde kwartaal blijven in vele gevallen ver bij die van het tweede kwartaal en zelfs bij die van het derde kwartaal 1958 ten achter De toenemende werkloosheid gaat gepaard met een stijging van de kosten van levensonderhoud welke uiteraard de inflatieverwachtingen bevordert en '^ t is dan ook niet onwaar schijnlijk dat dit thans een nieuwe koersdaling op de aandelen markt tegenhoudt delenmarkt naar de obligatiemarkt te doen overgaan De buitenlandse beurzen hebben deze week derhalve meer een gun stige dan een ongunstige invloed op de Amsterdamse aandelenmarkt uit geoefend en men heeft daarom de merendeels bemoedigende factoren welke er in de ontwikkeling van onze nationale economie aanwezig zyn ten Aiiderzyds U er het vertrouwen dat nu de voorraden bü tal van on dernemingen slinken het einde van dü stakingen dat toch wei weer ko men zal het beffin zal zijn van een sterke opleving doordat de vraag o.m in de automobielenbranche tot dusver niet is verminderd en er straks dus een sterke neiging zal ontstaan om de voorraden zo snel en zo veel mogelük aan te vullen Movlcibericliteiii L _ VEEMARKT ZWOLLE Zwolle 6 november — Aangevoerd 2.439 runderen 1.190 graskalveren 675 nuchtere kalveren 172 schapen 260 lammeren 153 varkens 1.574 biggen 24 geiten in totaal 6.487 stuks De pru'zen per stuk - ne arende en versgekalfde koeien 850 tot 1.190 dito schotten en vaarzen f 750-f 1.050 guste koeien f 600-f 850 gustevaar koeien f 750-f 900 pinkstieren f 650 t 950 pinken f 400-f 575 fokkalveren f 225 f 425 nuchtere kalveren voor de mesterij f 90-t 150 nuchtere kal veren voor de dood f 48-f 70 vette schapen f 68-f 95 lammeren f 55-f 75 tienweekse biggen f 45-f 62 veer tienweekse biggen f 65-f 90 drach tige varkens f 275-f 400 Prijzen per kg vette koeien en ossen aan bouten f 2,65-f 3,20 vette stieren aan bouten f 2,85-f 3,10 vet te kalveren f 1,90-f 2,85 vette var kens f 1,42-f 1,76 met twee procent korting De fabrieken die zich de laatste tijd op de produktie van kleine wa gens hebben toegelegd en die blijk baar nog over redeli^jke staalvoor raden beschikken profiteren thans niet alleen van de voorkeur welke vele Amerikanen thans voor de kleine wagens aan de dag leggen maar ook van de mogelijkheid dat ze nog kunnen leveren En op de New Yorkse beurs heb ben dan ook de aandelen van de American Motors en van de Stude baker-Packard in sterke mate de aandacht getrokken en een nieuw koersavans kunnen behalen Beide maatschappijen zaten een paar jaar geleden aan de grond en nadat eerst de American Motors met zijn Ram bler " kwam en zag en overwon is ook de Studebaker-Packard met een kleine wagen op de markt versche nen de Lark " waarvan er dit jaar naar raming 175.000 zullen kunnen worden verkocht " I ' ¦ nr Daar de verkoop van de Ram bler " voor dit jaar op ca 400.000 wordt geraamd zullen deze beide ondernemingen samen een kleine 600.000 wagens afleveren waarmee dan ongeveer een tiende van de ge hele Amerikaanse produktie van personenauto's wordt bereikt Posities Nederlandse schepen Aalsdyk p 5 Guardaful n Djibouti Adltje S V Londen te Rotterdam Aardenburgh 5 v Oscarshamn n Amst Aard.vk p 5 de Azoren n Havre Abbekerk 5 op 200 m OZO Sicilië Abel Tasman 5 te Teignmouth Achilles 6 v Bremen te Hamburg Adm Courbet p 5 Vlieland n Aalborg Adm Nelson p 5 Brunsb n Casablanca Adonis 5 op 180 m 2ZW Azoren Aesis p 5 Dungeness n Curacao Aeneas 5 v Lissabon te Amsterdam ARamemnon 5 te Puerto Ordaz Akkrumdyk 5 690 m NO Azoren Alamak 6 v Bremen te Hamburg Albatros 5 V Londen te Antwerpen Albert Willem 5 te Lorient Alcetas 6 v Rotterdam n Algiers Aldabl 4 V Monte\'ideo ie B Aires Alderd f p 4 Gothenburg n Carnarvon Alettft Johanoa p 5 Kaap VUlano Algol 6 V Rott te Rio Janeiro Alida 3 v Delfzijl te Kopenhagen Almdyk p 5 de Azoren n Havre Aluikerk 5 op 750 m N'NW St Helena Alnati 5 360 m Z St Vincent KV Alpbacca 6 v B Aires te Santo * Aludra 5 op 100 m N Madeira Alwaki 6 V Port Sudan te Suez uoifijn e V Abc te Amsterdam Dongedyk 8 te Portland Oregon Draco p 6 K St Vincent n Lissabon Draka 8 v Rott n Hernosand Drente p 5 Algiers n Port Said Drenthe 5 v Teignmouth te Helsinki Dniveland 5 te Rotterdam Duivendyk 6 v Singapore te Mojl Eagle 5 V Antwerpen n Londen Eddystone 6 te Hamburg verwacht Eemland 6 v Santos te Rio Janeiro Eemshorn p 5 Texel n Naestved Ecmsmond 6 v Brugge te Antwerpen Eemstroom 5 v Huil te Amsterdam Eenhoorn p 5 K Espichel n Tripolls Eos p 5 de Burlings n Rotterdam Elisabeth Roorda p 6 K Villano Eljo p 5 Kalmar n Westervik Elsenburgb p 5 Finisterre uitreis Eos p 6 K Villano n Rotterdam Equator 6 te Waterford verwacht Esperance 5 v Kerlingen n Goes Europa 5 V Vlissingen n Shoreham Expo 5 V IJmuiden te Londen Eyo S 5 V Fredriksund te HuH Farel 5 v Grouw te Zaandam Fem 5 v Rotterdam n Delfzijl Fen 5 V IJmuiden n Londen Fendo 6 te Vlaardingen Ferocia p 6 Oland n Le Legue Fiducia 2 5 V Maassluis te Boston Flardinga 5 v Zaandam n Rochester riores p 5 Finitserre n Glasgow Fortuna 4 v Runcorn n Kopenhagen Frans Böhmer 5 200 m O Malta Fravizo 5 v Sandarne te Svartvik Frejo ë 150 m Z Abedreen Frcma 6 v Groningen te Zoutkamp Frida Blokzyl 6 te Mistley Fried f 4 v Milford te Londonderry Friendship S v Aberdeen n Londen Friesland 8 v Beira n Dar es Salaam Gaasterkerk 4 v Cebu te Manilla Gaaslerland 5 v Amst n Rio Janeiro Garoet 5 v Barcelona n Havre Gazelle 4 v Delfzijl n Londen Geert Bodewes 6 te Rotterdam Geertruid Margaretha S v ALicant * n Nemours Geestdam 4 te Rochester Geja 6 v Delfzijl te Kopenhagen Geziena Hendriks 5 v Huil n Blyth Globe 6 V Portsmouth te Breskens Glory 4 v Amsterdam te Delfzijl Gooiland 5 v Amst n Bremen Gre 4 v Ostendc n Londen Grebbestroom p 6 Dover n Manches - ter Gronitas 5 v Goole n Duinkerken Groote Beer 5 490 m O St Helena Grutto 4 V Rotterdam te Londen Haarlem 5 v P Barrios te Belize Harlingen p 6 Texel n Naestved Harold 7 te Rotterdam verwacht HcctoT 5 op 220 m O Algiers Healsum 5 v Amst te Bremen Heemraadsingel p 5 Hastmgs Heemskerk 5 op 170 m ZO Kreta Helena 5 op 440 m NNO Azoren Helene p 5 Beachy Head n Lame Helios p 5 Utklippan n Karskar Helvetia 5 v Londen te Elotterdam Hennle 6 te Antwerpen verwacht Henny T 4 v Bristol n Vejle Henrtca Thekla 4 te El Ferrol Henriette B 6 te Amsterdam Henry Denny 5 200 m O K Passere Hera 5 op 460 m ZW Azoren Hestia 5 op 360 m NO Barbados Hilversum 5 v Hamburg te Antw Hinde 5 v Londen te Amsterdam Hoflaan p 5 Ouessant n Horsent Holendrecht 8 nm te Emden verwacht Ongedacht succes Dit ongedacht succes heeft natuur lijk tot een aanmerkelijke verbetering van de financiële resultaten geleid zodat de American Motors reeds in 1958 de dividendbetaling kon hervat ten en thans $ 0.60 per kwartaal uit keert terwijl een verlioging vermoed wordt De koers van de aandelen is dit jaar reeds van ca $ 25 tot $ 88 gestegen de StudebakerPackard heeft dit jaar nog een koers van $ 9=1 gekend noteerde op 22 oktober jl nog ca $ 22 maar is deze week verder tot boven $ 27 gestegen De aandelen van deze twee kleineautomobielondernemingen staan thans op de lust van de meest ver handelde aandelen op de New Yorkse beurs bovenaan Terwijl de Studeba - ker Packard in 19,58 nog een verlies leed van ruim $ 13 miljoen wordt voor het lopende jaar een winst van $ 20 miljoen verwacht hetgeen dan zal overeenkomen met meer dan S 3 *¦"»¦¦« ^.„» / ï'f."n„,{,in '"'° T ^ UT I Amasus rliivms 4 te Delizij ] Amerskerk p 5 Gibraltar thuisreis Amigo 5 V Brussel te Rotterdam Amsteld.vk p 5 Straat Florida Amstelkroon S op 582 m ZW Kobe Amstelland 5 v Wismar n Hamburg Amstelmcer 5 240 m NO Port Eliza beth Amstelmolen 6 te Basrah verb Amstclpark 5 300 m WZW Maiadiven Amstelsluis 6 V Amst te Antwerpen Amiftelstroom 4 v Amst te Londen Amstelvaatt p 5 K Howe n Fremantle Andromeda 6 te Brussel Andyk 5 tfl Lake Charles Angeja 3 v Dordi ecni te Londen Ank T 5 V Amsterdam n Karlshamn Ank VVinsemilis 5 v Alexandiië n Palras Anna Henny p 5 Brunsb n Ruuaan Anne Christina 5 250 m N Bahia Anne S 4 V Grouw te Delfzijl Antilope 5 te Rotterdam Ares 5 v Malaiani n Arica Argo 3 V Smojen te Burea Argonaut 6 v Rouaati te Antwerpen Argüs 6 V Hamburg te Bremen Aries p 5 Kaap La Nao n Stockholm Arnhem p 6 Uuessant n Rotterdam Arnoudspolder 6 ie Oporto verwacht Arran 5 v Rotterdam n Aarhuus Artemis 4 te New York Asmidiske 5 op 320 m NW Azoren Aspera 4 v Wateiford n P Talbot Aslerope 5 op 540 m NW Azoren Atlas 5 op U5 m Z2W ujessant Attis S op 400 m OZO Miami Aurora 3 v Belfast n Cardiff Averdyk 5 op 630 m OZO Kaap Race Bab T p 5 Keil n Hernosand Balong 5 140 m Z Khorya Morya Barbara Zoutkamp-Abo p Kiel Batavier 3 5 te Rotterdam Bengalen 5 op 300 m NW Azoren Bengkalis 5 v Genua te Amsterdam Bennckoin 5 v Rott te Bremen Bermuda 6 v Boston te Antwerpen Bernard John p 5 Kaap Villano Bernisae p 5 Patras n Piraeus Betly Anne S 6 V Kenitra te Rouaan Biak p 5 Finisterre n Vesteras Bierum 5 v Aberdeen n Svelgen Bintang 5 v Suez n Napeis Borculo 9 V Liverpool te Glasgow Boreas 6 v Rott n Lissabon Brandarls 6 te Wilhelmshaven Breda 5 op 360 m NO Azoren Brinda p 5 Kiel n Vesteras Calamares ó 30Ü m NU K San Lucas per aandeel De American Motors I Amaïone p s Kiei n Kopenhagen behaalde in het op 30 september 1958 geëindigde boekjaar reeds een winst van $ 4.65 per aandeel maar voor het lopende boekjaar wordt deze winst thans op meer dan $ 11 per aandeel geraamd Het is dus geen wonder dat deze spectaculaire ont wikkeling de verbeelding van het Amerikaanse publiek prikkelt Ook op de Amsterdamse beurs behoren de aandelen van deze beide onder nemingen in de Amerikaanse afde ling tot de meest verhandelde fond sen Hoewel ook de g"rote aiitomobiel maatschappijen in de V.S over de eerste negen maanden van dit jaar veel grotere winsten hebben kunnen behalen dan in 1958 zijn de resul taten van het derde kwartaal aan merkelijk slechter en terwijl de koer sen van de twee kleine maatschap pijen sterk sterk zyn gestegen no teren byv de aandelen van de Gene ral Motors thans slechts een paar punten hoger dan bü het begin van dit jaar Hooxezand 5 te Hamina Horst 4 V Ellesmere n Sharpness Hulst 6 v Antwerpen te Rotterdam Hunze 6 4 v Hamburg te Groningen Hydra P 4 v Le Legue n Belfast "" Jfjoo 6 Ford Motors die tot dusver nog het minst van de staking heeft geleden omdat zij eigen staalfabrieken heeft heeft daar aandelen dit jaar nog van $ 51 tot $ 82 zien stijgen maar voor eerst blijft de belangstelling van de New Yorkse en de Amsterdamse beurs het meest naar de aandelen American Motors en de Studebaker Packard uitgaan Ibcria p 5 Kiel n Leningrad Ida D 6 te Porsgrunn verwacht Ida Jacoba 4 v Ronne n Jakobstad Amsterdam Camerounkiitit 5 85 m ZO Monrovia nja * 5 v Malaga n Cadiz tapri p 5 Borkum n Zwolle Carasso 3 v Dublm n Preston Carmen 5 v Blyth n Kopenhagen Carrillo 5 op 220 m N Cristobal Castor 6 v Rhodos te Saloniki Catharina 5 v Clarecastle n Cardiff Catharina W 5 V Rott n Ramelton mke 5 v San Juan n Baltimore Intrepid * 8 v Rott op de l^ne Irene S 4 v Napels te Algiers Isis 5 op 130 m NO Azoren Ivoorkust p 6 Ouessant n Amst Hoewel op de Amsterdamse beurs de omzetten niet meer zo groot zi.jn als enige tijd geleden — in oktober ƒ 68.4 miljoen aandelen tegen ƒ 75.6 miljoen in september en bijna ƒ 100 miljoen in augustus — behoudt toch Antw Jan Kreumer 6 v IJmuiden n Nyko - bing Jason 6 v Bremen n Antwerpen Jean E 5 v Aberdeen n Grangemouth Jell 6 v Skoghall te Rott verw fohanca 5 200 m N Hornsriff LS Johanna te Velde 4 te Londen John M p 5 Terschelling n Kopenh John V 3 te Port Talbot Johnny p 5 Cherbourg n Brest Joseph Frering p 5 Dungeness Julia Mary p 8 Kaap Villano Ju no 5 V Brldgewater n Swansea Jupiter 6 V C Trujillo n Barahona Jutland 6 v Felixstowe te Hamburg Juvalta p 8 Gotland n Walkom aspect doorgaans in overeenstem Mtwara ming met de Londense beurs waar 1 Cawi 6 v Par te Terneuzen 1 ¦ i.i 1 1 - Cl 1 Celebes 6 v Hamburg te Bremen de betere berichten over het Engelse cuad " 4 v Kaï-sborg te Londer bedriif^leven telkens nieuwe koper ^ Coi.\uo 5 op 660 m zw Fastnet naar de markt brengen Ook de beurs =- X'"6''v'a"„V°Ï umuiden van Dussseldori is na een vru comeha b i 6 te Antwerpen scherpe koersdaling weer tot rust Carneiia B 2 p 6 Finisterre gekomen hoewel het vaste voorne ^^ r^u.^s'v'H"*1V\^rt.%fc¦?lr men van de regering om met het crescendo 5 v Rott n Hamburg verhoogd disconto de industriële in ="»'• ¦• " s««in ' S ^""«•¦" E ";*' j * 4 Cumulus p 5 Noordninder d to ' vesteringen enigermate af te rem men uiteraard aan een nieuwe hausse niet bevorderlijk is ri *» nnnriplpnmarkt haar levendis Catharina W 5 v Rott n Ramelton Jaarstroora 4 te Liverpool ae aanaeienmarKt naar levenaig catharlnnpolder 5 v Mogadiscio na » jagersfontein 5 v Hamburg n JKaap Falga 5 v Delfzijl n Karskar I Kantperdyk 6 te Philadelphia tKnrimal » 5 v Genua n Port Said iKarimtin 5 op 750 m O Cevlon ' Kars p 6 Kie n Kopenhagen Karsik p 5 Kaapstad n Durban KastanjesinKel 6 te Antwerpen Kattegat 5 v Rott n Kopenhager 1 Kemphaan 5 100 m O Gibraltar KertoBono 5 op 190 m N A^ren Reeds is medegedeeld dat na d thans grotendeels geplaatste 5',2 pc ' staatslening groot DM 300 miljoen straks nog een dergelijke lening za ' worden uitgegeven klaarblIjkeUJl - Da Capo p 5 Ouessant n Lissabon Da Costa p S IJmuiden n Berger Daje Bciluut'f 5 \ Messina n Roti Davirt p 5 Wiphl n IJmuiden Delft 5 op 300 m zw A?oren Delfzijl 5 V l.unden ie Rotterdam Democraat « te Newuuigh Deo Diice 5 v Pernoviken n Gra mouth Deo Gratias 0 v Bnstoi n Londen Oiannel 4 v Goole te Delfzijl met de bedoeling de aandaóht van de oido 5 v Rotterdwn te Ceuu ^ nnitcp h*l*>rr*r pnifferina van Am aan i Diemerdyk 5 880 m WNW Finüterre fKtaderdyk 4 te Vera Cruz uuitse belegger enigszins van ae aan - i oig^ertja p e xnta n Haifa | Kitty • v Londtn to Rottwdam Oranjehuis Nieuwe Kade 9.30 en 17.00 u ds J Rijneveld Spakenburg Doopsgez gem — 10.30 uur ds Era se witz Kemonstr kerk — Geertekerk — 10.30 u ds J Nienhuis Xed prot bond en vrijz hcrv Ser vaiisbolwerk — Leeuwenberghkerk 10.15 uur mej dr C P Thomsen Saiuenw remonstr doopsgez en Leeuweiiberghgem — Wartburgkapel Oog in Al 19 uur mej da C P Thom sen Evaiig Iiith gein kerk — Hamburger straat 10.30 u ds C C G Visser Wartburgkapel Oudenrijn 10.30 u ds G " B Westenburg Doorn Wijklokaal Lange Nieuwstr 1 10.30 u kinderkerk Leger des Heils William Booth — Lange Nieuwstr 48 10 u heiligingssa menk 19.30 u verlossingssamenk Alle samenk o.l.v kps W Gelderman Wal-raven Stichterskorps — Mgr v d Wetering straat 87 10 u heiligingsd 18.45 u open luchtsamcnk op het Lucas Bolwerk 19.30 u verlossingsmeeting Ned leger des heils — Bemuurde Weerd W.Z I 10 u heiligingsd 12.30 u jeugdd 19.30 u bidstond 20.00 u heils bijeenkomst Geref kerk — Kanaleneiland 9 u ds A C Kersten Tuindorpkerk 10 u ds A Keyser 17 u ds H W H van Andel Oosterkerk 10 u ds G Laarman ea 17 u ds W Schouten Westerkerk 10 u ds G Meynen 17 u ds N Warner Pniëlkerk 10.30 u ds A C Kersten 17 u ds G Meynen Zuiderkerk 10 u ds N Warner 17 u en 19 u ds F Spilker Maranathakerk 10 u ds Joh Booy 17 u ds L W Muns Immanuolkork 10 u ds L W Muns 17 u ds G Laarman Aula rijksuniversiteit 19 u ds H Vol ten Wagcningen Oud kath parochies — St Gertrudls WillGiTi.spIantsoen 8 u vroegmis 10 u hoogmis 16 u pontificale vesper St Marie Achter Clarenburg 6 zater dagavond 19.30 u vespers met avondge bed zondag 8 u vroegmis 10 u hoog mis St Jacobus Bemuurde Weerd O.Z 53 10 u hoogmis Baptisten gem Silo — Herenstr 36 10 u ds J van Dam Haarlem Jeugdzaal Silo 19.30 u ds J Broertjes jeugda\"ond Volle evaag gem pinkstergem — Lange Nieuwstr 2 diensten 10 en 19.30 uur Geref gem — Boothstr 7 10 u en 17 u ds A Elshout Vrije gemeente Domhotel — Westerstr 10.45 uur Geref gem in Nederland — Zandhof sestraat 82 A 10 en 17 uur leesdienst Oud geref gem — Ambachtstr 10 en 17 u de heer Kamp Gem des heeren — Ridderhofstr 2 10 en 18 u diensten woensdag 19.30 u d Vergadering van gelovigen — Breed str 22 10 u ered 17 u bediening des woords donderdag 20 u bidstond Vrije kath kerk — Herenstr 27 10.30 u d Christian Science — Pieterskerk Pie terskerkhof 5 Iedere zondag 9.30 u Ne derlandse dienst iedere le zondag v d maand 10.45 u Engelse dienst le woens dag v d maand 20.00 u getuigenisd Genootschap der Vrienden Quakers — G V Waienborchstr 32 le en 3e zon dag V d maand 10.45 u d Herst apost zendingskerk — Heren weg 7 10 en 17 u diensten Kerk van Jezus chr v d heiligen der laatste dagen — Hamburgerstr 21 17 u d Magdalenastr 14 bis 16 en 18 u diensten Kerk der zevende dag adventisten — Hamburgerstr 23 zaterdag 10-11 u bij belsludie 11 12 u dienst Interkerkelüke bijeenkomsten — Kei zerstr 21 dagelijks 19.30 uur Volle evangelisatie — He.\copstr 2 bij Jckersstraat diensten 10 en 19.30 u Bethel Pinkstergemeente — Marcus zaal Hoograven dienst 14 - 16 uur UTRECHT-NOORD Hervormde gemeente — Ned herv kerk te Oud Zuilen 10.30 u ds H v Schothorst Verenigingsgebouw Daalseweg 9.00 u ds H V Schothorst 10.30 u Ph Bijl kinderkerk Kapel Corn Roobolstr 70 10 u wika M J Tang over Het Licht der wereld Evang luth gem — Lutherkapel Réaumurlaan 10.30 u ds M J Hey broek Vrije evang gem — Geb Winfridua Marie Curielaan 75 10 u ds G v Brug gen 17.30 u ds J V d Werfhorst Baptisten gem — Chr Fröhelschool Prinses Margrietstr 10 u ds F Jansma Arnhem Geref kerk — Bethelkerk 10 u ds H W H v Andel 17 u ds A Keyser Noorderkerk Royaards v d Hamka de 10 u ds W Schouten en 17 u ds Joh Booy Chr geref kerk — Thorbeckelaan 10 en 17 u ds K G van Smeden Ned spirit genootschap dienende lief de — EHBO zaal Werner Helmichstr 23 10.30 u wijdingsdienst Relegieuze broederschap Nieuw Le ven — Verenigingsgebouw Wattlaan 10.45 u wijdingsd mevr Lode v Halen Za^mdam Leger des heils — Pr Margrietstr lei der kps Berkenbosch - Rijsdijk 10 u hei ligtngssamenk 19 u openhtchtbijeenk St Josephlaan 20 u verlossingssamenk Nieuw apostolische kerk — Werner Hel michstr 1 zondag 9.30 en 16 u woenS ' dag 20 u GROENEKAN — Herv kerk 10 u en 18.30 u ds B Haverkamp Dienst herv lidm kring in kleuter school 10.30 u ds J Hoeve Tienhoven Kapel v Interk samenk Nw Wetering 52 dagelijks om 20 uur MAARTENSDIJK — Herv kerk 10 en 18.30 u dlir Stekelenburg De Hulst Geref kerk 10 en 18.30 u dr J v d Linden Geref kerk vrijgemaakt 10 u lees dienst 18 u ds M H J V Putten van kracht zijnde regeling loopt januari af Door het landbouwschap was daarom een o.itwerp gemaakt van een regeling die evenals de thans in werking zijnde het aantal leghen nen afhankelijk maakt van de hoe veelheid cultuurgrond Er was echter een verruiming van 25"/o terwijl de mogelijkheid werd geschapen voor speciale kippenbedrijven zonder grond die toestemming konden krij gen voor maximaal 5000 hennen Na veel besprekingen ziet het er thans naar uit dat de verruiming met 25 °/» zal worden aanvaard Vergunning voor speciale kippenbedrijven zullen aan diverse voorwaarden worden ge bonden Zij zullen gelden voor 2000 tot 12000 dieren De prijs van melkpoeder mag niet zodanig zijn dat men door middel van melkpoeder goedkoper melk kan ver krijgen van door deze van de melk boer te betrekken Daarom is een heffing op melkpoeder gelegd Een fabriek heeft gevraagd haar zgn in stant melkpoeder buiten deze heffing te laten maar het Produktschap voor Zuivel voelt niet daarvoor Wel zal melkpoeder dat als veevoer gebruikt wordt van heffing worden vrijgesteld maar deze zal door biimenging van enige houtskool onge.scMkt gemaakt worden voor de menselijke consump tie Sinds 1957 is een werkcommissie onder voorzitterschap van prof ir S Hartman bezig geweest voor de Coöp zuivelfabrieken in Friesland naar mechanisatie van de kaaaproduktie te streven Hierin is deze commissie geslaagd Er is in de fabriek te Oudeschoot een kaasbereidingsmachine geconstrueerd die een arbeid.sbesparing van 20-30 '/ o mogelijk maakt en bij gebruik van een transportband zelfs van 24-48 ' A De machine is alleen bruikbaar voor grote fabrieken 
18 Zaterdag 7 november 1959 - 67e jaargang no 162 UTRECHTSCH NiPi i>A/«:pi AD UTRECHTSCH VOGELLIEFHEBBERS Vogels vanaf ƒ 2.50 p.p Parkieten in alle kleuren ƒ 4 p.p Zeer veel tropische vogels Mankanarles vanaf ƒ 8.50 Ook op zondag Hartingstraat 18 a zijstr Nic Beetsstraat Prachtig TROP AQUARIUM compleet Ingelrouwd in meu bel Abstederdijk 175 J Gezel KLEINTJES tot 20 woorden ƒ 2 — elk woord meer ƒ 0.10 1 « koap aans^ïboil^ói PLYMOUTH 1952-'53 mecha nisch in en uitwendig in st van nieuw Kanaalweg 60 tel 30293 Kousenreparatiemachine Ted dy jasje ¦% grijs maat 40 DAMESFIETS z.g.a.n vloer kleed 1.00x2.90 rolschaatsen autoped kindermantels Kar perstraat 9 Te koop aangeb 4-plts GAS FORNUIS merk Inventa met bordenwasser Vossegatselaan 2 bis Utrecht Wie wil 2V2 3 en 4 spels HAR MONIUMS en 2 Duitse piano's kopen Br no 1-4762 bur UN Een huis met 6 kamers en een douchecel ^ p de Singels leeg te aanvaarden f 22.000 een hoekhuis te De Bilt met grote tuin aan 3 zijden Engelse ka mer 3 slaapkamers en douche cel ƒ 22.000 Een bungalow te Austerlite met 1100 m ^ grond ƒ 30.000 Beleggingshuizen Ma kelaarskant ALTIJD KANS Oude Gracht 271 telef 24839 1 BOEK op 1000 Inkoop ver koop van allerlei gevraagdeboeken van pocketbooks totwetenschappeltike w^erken „ Curio " Voorstraat 55 Telef 23895 Te koop aangeb wegens over compleet GASHAARD 10-st zonder gebreken ƒ 25 Schim melpennincklaan 9 Uitgebreide MECCANODOOS en onderdelen voetbalschoe nen maat 33 bakkersjas mt 50 en 2 sloven Na 6 uur Rijn laan 245 \ Weg met teilen en em mers Koop een I EDY WASMACHINE Een instrumentmakers DRAAI BANKJE geheel compleet met motor en wisselwielen merk Colles Draailengte 310 mm c.h 80 mm Eikhof Weerd singel 58 OZ bij Noorderbrug het scheelt een stuk van I Uw leven Eventueel od I gemakkelijke 149,50 voorwaarden ^ IfDnl A'damsestT w 3S1 ' Vlll U Koekoekstraat 32 klUiUIBnrg Reigerstr M Te koop aangeb prima TE KENMACHINE merk B en D voor bord 150x100 tegen elk aann bod Adr Beyerkade 31 Utrecht PIANO te koop In goede st zijnde Duitse kruissn piano prachtige klank prijs ƒ 650 Burg Norbruislaan 338 • t » Nieuwe KOPFERSCHKIJF M.\CHINE gratis op proef te gen zeer lage prijs Bij aan koop gaat u pas betalen ƒ 3 p.w of in 24 maanden Geen incasso betaling per giro Ge heimhouding verzekerd Br no 1-4612 bur UN Te koop COCKER SPANIEL zwarte en goudkleurig 8 we ken oud Ook op zondag Hartingstraat 18 a zijstraat Nlc Beetsstraat Zwart seal BONTJASJE brom fiets Berini M 21 Voetbal schoenen 37 cowboypak speel tafelt.ie en stoeltje schilderij jongenskleren 4 jaar Prins Hendriklaan 12 bis a Zeer goede ROEIBOOT ka merlamp met trekpendel 6 armige kroonlamp televisie antenne voor elk aann bod Te bevr na 18 uur Goude steinlaan 31 Utrecht höderhe BR)lïLEjf fokaVoptiek ¦,' voof alle Ziekenfondsen ¦ ' t Gdylaan lOi/Hoogravcn t GASKACHELS W.o 1 Gaso Jar geschikt voor vereniging en clublokalen Te zien Wiik gebouw Mariëndaal " Prins Bemhardlaan 2 Inlichtingen telef 16098 Te koop in goede werking 4 plts GASFORNUIS Mariahoek 1 a na 6 uur Witte SCHAATSSCHOENEN maat 39 ruilen voor maat 41 en/of maat 36 Oranjelaan 13 Driebergen Telef 2395 Te koop aangeb AQUARIUM met standaard en vissen en planten Voor elk aann bod 200 liter water v Musschen broekstraat 17 FORD THAMES BESTEL met ruiten bouwjaar 1956 Ziet er uit als nieuw Te bevr H Metz Meidoornpad 87 De Bilt Tel 60638 Wegens vertrek te koop 2-pers OPKLAPBED ƒ 25 prtma Er res stofzuiger ƒ 22.50 1-pers Engels ledikant ƒ 10 Etna kookkachel z.g.a.n ƒ 35 klein baardje ƒ 30 damesrijwiel compleet f 20 - damessportrij wiel ƒ 45 Kershoflaan 23 tel 40883 Tliindoro-Oost Riante WOON HUIZEN met en zonder ga rage Vrij uitzicht Bev o a grote woon-eetkamer 5 slaap kamers Koopsom f 29-300 inci alle kosten Hvootheek be schikbaar tot 90 % Inl make laarskantoor H A Jansen Molièrelaan 4 telef 32247 Utr FIAT 600 1956 open dak mo tor gereviseerd Deskundig on derzoek toegestaan Tessel schadestraat 839 Maarssen Royale WOONHUIZEN met en zonder garage Vrije vestiging te Bunnik vanaf f 20.B00 Har melen vanaf f 16.400 Soest va ƒ 20 500 Rente en afl vanaf ƒ 103 per maand Inlichtingen * makelaarskantoor H A Tan sen Molièrelaan 4 telef 32247 Utrecht VOLKSWAGEN de Luxe 1954 Simca Aronde mooi 1954 DKW luxe Stationswagen Citroen 2 CV 1959 nieuw Inruil en fi nanciering mogelijk Garage Voorn Oude Gracht 65 Van particulier V.W 1950 de Luxe in goede staat Uiterste prijs f 1000 Troelstralaan 20-11 Utrecht «- KAMERFLAT Oog in Al ƒ 17.S0O Norbruislaan flBOOO Prins Bernhardplein f 23 000 met garage 5-kamerflat Ho memslaan met cv ' f 25.000 Tevens nog enkele leeg te aan vaarden woonhuizen in Utr Inlichtingen makelaarskantoor H A Jansen Molièrelaan 4 telef 32247 utrecht Dameskapsalon • ¦ SchqonherdsinStituut Parfumerieën en Byoux Jos v ^ dl L^an Bern Weerdn Tel 18032 ' Eiken HUISORGEL f 125 Etna vulkachel veel nikkel nlaat piipen en kit ƒ 25 J P Coen straat 49 bis Te kooD aangeb antieke KIST ƒ 145 Hobbemastraat 5 Utr MORRIS VAN BEBTEL 250 kg In goede staat f 350 Ooggo scooter in prima staat f 450 Garage Verbeek De Meem Telef K 3406 - 415 SKODA 4-deurs bouwjaar ' 51 ' 52 van Ic eigenaar met rijks keuringsrapport In en uitw in zeer goede staat Prijs f 640 Kan gefinancierd worden Stempellaan 5 bij de Balije brug Kanaleneiland Luxe AUSTIN 40 met prima motor f 395 met belasting in ruilen voor prima bromfiets of Solex mogf^liik Aangebo den nrima snelhromfiets ƒ 175 Geertestraat 11 bis Te koop gebruikte GASRA DIATOREN van 3 tot 13 lids in prima staat vanaf ƒ 35 per stuk H V d Kreeft Haver straat 22 telef 12679 Als nieuw TFJ.EVTSTETOE STFI merk Philios ffrote beeldbuis 43 cm f 450 Tevens « nieuwe herenrüwielen f 75 trommelremmen Betaling kan geregeld worden Nieuwe Koe koekstraat 80 Te koop HAARD Etna Breda in goede staat Tegen elk aann bod Grebbestraat 4 bis OPEL STATTONCAR 1939 13000 km gelopen Prijs ƒ S30O Telef 17623 Wegens teleurstelling te kooD vol-automatischo ^' rii arm zig zag NAAIMACUTNF clek'r In koffer met lonende garan tie Br no 1-4737 bur trN Te koop goed spelende RADIO en radio met ingebouwde pick up Prijs billijk Event ook inruilen Defect geen bezwaar Riouwstraat 78 Een blauwgriize KINTiFRWA GEN te koon tevens thuiswerk onverschillig wat gevr Br no I 472S bur UN SOLEX 1959 praktisch nieuw wegens omstandigheden Prils f 285 Muyskenweg 53 bij de Demka Ultneembaar ZOMERHinsJP met inventaris 3 slaannlaat sen w.c met veel bergruim te teffen elk a»nn bod Br no 1-4726 bur UN Kleine zuinige 4-pers AUTO Peugeot 202 mechanisch pri ma keurig onderhouden met verwarming en papieren we gens omstandigh een koopje Prijs ƒ 230 Adres H J Schim melplein 12 bis Utrecht Te koon AOUARTUM inhoud 140 liter water met tafel en lichtkan f 20 Te zien Kanaal straat 111 DUPLICATOR geschikt voor vereniglngswcrk Lindelaan 26 Groenekan BRUIDSJAPON ter overname Vb maat 40-42 compleet met hoed onderjurk en petty-coat W van Noortstraat 68 Nieuwbouw Plan Houten " Aan de Provincialeweg Dim 6 km vanaf Uirecht te koop geheel op de rnM^fi^^e georo lecteerde WONTNrEN Tnd 5 kamers T^euken dnucVie schuur voor en achtertuin zonneb'^ikon en - tTras Koon som f •' 3 pi^n Penodif'd ei^en kan'topl f onn inci pUo lrr,s ten Tnl hU S P Cüarls ' bu reau Aci ^»^ ï " hii de makelaar K A V =- vioonhoven telef 17015 utrecht ^ TENO/TYPEN SPOED EN VAKOPLEIDING Blosendaal Lucas Bolwerk 15 tel 13360 Prima RADIO met 10 olaten wissplaar v,andnapim=cbinp Z.ff.a.n gotiwnh dressoir met nnstand ze'lboendpr ^^ o Volt Valor npfroleumkachel reuk loos S'pesiofTiil'ïer ^ 20 Volt Nieuw bisrenr^^lc^r^ loge auto matic Jansveld 11 bis Een z.g.a.n Beckers HAARD zowel in als uitwendig in pri ma staat Te bevr Vocbtniant soen 20 111 Utrecht-Noord Te koon een SKOn » 1951 In ni-ima «^ aat Rorioiuke oriis T>.\o '^ N'^nlaas Ruichaverstr 38 utrecbt Pracht AUTO merk Soto half-automatisch in en uit wendig prima met rulten sproeiers en verwarming ƒ 525 Te zien na 3 uur Wagendwars straat 13 Oudwtjk Te koon Duitse kruissn arige PTANO mp k Weber " Noor donveg 190 Hilversum Telef 02950 - 126r2 Wen tekenbord met statief mnvi^i cm p *"^ tekenmachine eomoioot qnx''>fi cm en een srHT?T.TFM*rHTNE Reming ton ' s Avonds na 7 uur telef 13560 UTRECHT Flat op Ie Stand 5 kamers Alle comfort ƒ 21.500 Herenhuizen vanaf ƒ 26.000 4 slaapkamers Vrijstaande villa a.d Vecht J slaapkamers gr woonkamer en tuin ƒ 49 000 Makelaarskantoor „ Heslingha " Tesselschadestraat 15 Maars sen 03408 - 607 Notenhouten SAI.ONKAST m noten sheratontafel en 3 bij passende fauteuils Rubenfllaan m telet 26981 Wegens aanschaf CV Cole man OLIEHAARD voor In bouw in vloer grote capaci teit Brandend te zien Baam seweg SS Den Dolder Telet Zwaar EIKENHOUTEN schrijf bureau 160x80 met 2 kastjes en lade alsmede stoel ƒ 110 Heslingha Tesselschadestraat 15 Maarden 03408 - 607 LIGSCHIP „ PAULINA " Wlt tevrouwenbrug Telefoon 16265 Tuingrind tuinaarde turfmolm zand droog aanmaakhout Al les thuisbezorgd Telef 16265 Triumph M zuinige AUTO 1 15 nieuwe accu 3 maanden belasting met kachel Koopje ƒ 750 Pletcr Nieuwlandstr 79 liaison Schmilz voor Uw Diners Receptie » Familieparti^en ¦ n Vergaderingen NIEUWE GRACHT 49 Telefoon 10301 • Utrecht Een z.g.a.n SIERSALAMAN DER tegen billijke prijs ge sohikt voor alle brandstof moet weg wegens overcompl Pleter de Hooghstraat 9 bij Stadion Pracht WOONHUIS met tuin schuur en garage geheel vrij staande te Soestdijk Te bevr G v Meeuwen Kerkstraat 7 b Utrecht KINDERWAGEN grote Uit neembare bak Van Delft plisé Van Meeuwen Kerkstraat 7 b Utrecht Te koop wegens overcomnleet eon prima PETROLEUM BRANDER radiator model Dickenslaan 7-II Te koop Etna KACHEL zo goed als nieuw Prijs ƒ 37.50 Kromme Nieuwe Gracht 28 Utrecht Te koop WOONRUIMTE op prima banden met inschrijving enz voor klein gezin lang 5.25 breed 2.40 Te zien en te be vragen Schoolstraat 3 Jut phaas Te koop nieuwe niet gebruik te KINDERWAGEN 12 Volts accu nieuw en iri«!ne haard kachel Knopstraat S Een in zeer goede staat ver kerende MOTORCARRIER JLO 120 cc tegen elk aann bod De Wetlaan 34 Zeist Compl fraai geb uitg tijd schrift „ HAMER " iets moois voor üefh van kunst antiek en folklore Tegen elk aann bod Br no 1-4535 bur UN Jonge zingende KANARIES te koop pracht vogels Stan gen berger Joh Camphuysstraat 39 bis HOUTHANDEL BRTENESSE westerkade 34 telef 19274 Hier koopt u voordelig en goed Hout board triplex latten lusten olastlc platen en zelf klevend schoorsteenplaten enz VOLKSWAGEN Combi 1951 met zitbanken 8-pers Zuhden dorp Const Erzeystraat 2 te Hoograven DAMES - en HERENCONFEC TIE kinderkleding schoenen linnengoed en lingerie Het staat bij voorbaat vast dat u geheel naar uw zin slaagt bli De Swart en dan hebt u bo vendien het voordeel dat u 3 6 of 9 maanden de tijd krligt om te betalen De Swart N.V Oude Gracht 293 VRTJE TIJDSBESTEDING Een STtel voor de lange avonden is niet zo moeilHk te vinden Jumbo spelen hebben een riike variatie en ziin bü ons In voor raad Alle' ' oi andere snelen o.a voe»' -'« nelen sjoelbak ken of tr *- biiiarts In diverse uitvoeringen Ook elektr trei nen e en Meccanodoos vor men een nuttige en mooie VTÜe tljdsbpen Wa-terborg Vredenburg 64 telef 14784 - 26695 Hebt u een centrale antenne aansluiting Neem een origi neel snoer Compleet ƒ 13.50 Ga ook naar „ SCHRAM " waar u welkom bent Schoutenstraat 6 Utrecht Telef 10167 Luxe 3 - 4 - 5-KAMERFLATS met centrale verwarming lift etc Bungalow woonhuizen in diverse prijsklassen o.a te Utrecht Bilthoven De Meem Harmeien Soest Zeist enz enz Inlichtingen makelaars kantoor Sijmons Dolata Tol steegsingel 29 bis Utrecht Tel 25706 NIBEJA-NIEUWS — Graetz televisie 43 cm vol-automa tisch bij ons voor ƒ 675 en de 53 cm Super-ontvanger bij ons voor ƒ 735 Eigen monteurs uit eigen werkplaats dus betere service Dinsdag woensdag en donderdagavond gratis demon straties Gemakkelijke beta ling met volledige Nederland se Importeursgarantie Radio en Televisie Speciaalzaken „ Nlbeja " N V Amsterd str weg 323 t.o watertoren telef 10942 Filiaal Koekoekstraat 58 telet 29404 Te koop zeer goed onderhouden WOONHUIS nabö r.-k kerk Vleutenseweg-Rotonde VoorJ 1960 leeg te aanvaarden koop som ƒ 23.500 In bosrijke omge ving te Zeist nog enkele luxe 4 kamerflats prijs vanaf ƒ 22.500 na premie-aftrek Inclusief centrale verwarming vrtle vestiging Royale herenhuizen te Utrecht met luxe Bruynzeel keuken koopsom ƒ 29.300 v.o.n Te De Bilt direct vrtl te aan vaarden moderne 4-kamerflat voorzien van parket en stoffe ring Benodigd eigen geld ƒ 4000 Nog enige zeer luxe flats te Bilthoven voorzien van alle comfort koopsom vanaf ƒ 28.750 Hoge hypotheek be schikbaar Te Bilthoven woon huis huuropbrengst ƒ 410 koop som ƒ 6000 Te Harmeien mo derne woonhuizen met vrQe vestiging koopsom vanaf ƒ 16.400 Financiering mogelijk vanaf ƒ 2000 eigen geld Te be ¦ vragen Woningbureau Van Scherpenzeel Sweelinkstraat 2 bis telefoon 20733 ClicTinscli Reinigen VOOHSTBAAT T7-7 » ' hMk Boolh«lranl itrecht T^f naar WASMACHINE SERVICE DIENST Velo repareert des kundig alle merken wasmachi nes en centrifuges Velo Oude Gracht 142 t.o Hema Telef 14631 - 23050 ook na 6 uur BLOEMBAKKEN Met onze bloembakken maakt u op uw vensterbank of balkon ' n tuin Ze zi)n waterdicht en weerbe stendig Uboka Mteuwe Kade 22 telef 17517 Ruilt uw oude flets in compl Simplex SPORTRIJWIELEN ƒ 149.25 gemakkelijke betaling Regenbroeken ƒ 7.75 ƒ 12.75 Complete rijwiellampen ƒ 6.90 Broer Lijnmarkt 24 AUTO IMPERIALS en bagage rekken voor alle merken wa gens Rechtstreeks van fabriek Tevens verhuur Ugefa buis constructies Stroosteeg 2-4 tel 27905 bt geen gehoor 19808 HARDBOARD tegen zeer scherpe prils Bij houthandel Kwartelstraat 1 hoek Nieuwe Koekoekstraat Telef 22374 KOSTUUMS moderne dessins vanaf ƒ 2.50 per week Hajo Havikstr 17 Koekoeksplein)Telef 16285 DEKENS tegen zomerprijzer vanaf f 22.50 of f I per week Hajo Havikstr 17 Koekoeks plein Telef 16285 VESTEN en truien moderne linten vanaf f 1 per week Hajo HavlkDtr 17 Koekoeks plein Telef 16285 TAPIJTEN vloerbedekking enz Gem betaling Hajo Ha vikstraat 17 Koekoeksplein Telef 16285 REGENJASSEN en mantels vanaf f 2 per week Hajo Ha vikstraat 17 Koekoeksplein Telet 16285 DAMES - en HERENKLEDING vanaf f 10 per maand Hajo Havikstr ' 7 Koekoeksplein Telef 16285 TERLENKA kostuums en pan talons gem betaling Hajo Havikstr 17 Koekoeksplein Telef 16285 BEHANG in do grootste sor tering Lagere prijzen Ook voor schoorsteen of wandver siering Plaktafel beschikb Afranden mogelijk Amstra Nachtegaalstraat 43 tel 17762 Amsterd straatweg 135 telef 15335 HISTORVERP op plastlcbasis Dekt in één laag Fantastische verf voor de laagste prijs Hon derden tevreden klanten Am stra Nachtegaalstraat 43 Am sterd straatweg 135 Gebr TELEVISIE en RADIO regelmatig ter verkoop 100 % service Radio Modem Sma ragdhof 6 II Hoograven Tel 10884 BROMFIETSZUIGERVEREN Alle maten en overmaten voor radig Voorgerekte bromfiets ketting 4 et p rol extra zwaar 5 et per rol V d Zand Am sterd straatweg 160 RADIO'S op battertlen vanaf ƒ 49 50 Enkele overjarige nieuwe apparaten voor scherpe prijzen Schram „ waar u wel kom bent " Schoutenstraat « telef 10167 Regelmatig TELEVISIE-APPA RATEN in voorraad die voor lage prijzen weggaan Kom eens kijken en luisteren bij Schram „ waar u welkom bent " telef 10167 Let op ' t juiste adres Schoutenstraat 6 STOFZUIGER SERVICE An ker-wikkelen Reparatie Om bouwen Onderdelen Wasma chines stofzuigers alle mer ken Vanaf ƒ 7 30 per maand Springweg 60 telef 15653 HOUT - HOUT HOUT OW aangewezen adres voor allerlei timmerhout is en bluft Hout werf De Llesbopch " Oudwlj kerdwarsstraat 48 a tel 19501 Wii hebben In voorraad ra men deuren hardboard golf platen enz Heeft u iets te tim meren Kom dan eens bU on » kijken VLOERBEDEKKING Colovl nyl prachtige kleurencombina tie parketvloeren alle hout soorten Rubber en llnoleum vloeren Trapbekleding met li noleum Praktisch onverslijt baar Geen onderhoud 25 ja-rige ervaring Vloerenbedrljf Broer Kwartelstraat 29 telef 17812 FLAMAZUR PETROLEUM Een PURFINA PRODUKT Topklasse haardoUe voor ledere oHestook Geen roetvorming Zeer hoog rendement Concurrerende prezen mien's kolenhandei LEIDSEWEG 15 A b.d tunnel Telefoon 31414 NAAIMACHINES Schenk dan Luttmer uw vertrouwen en koop een Kayser die ook tricot verstelt met twee naalden te gelijk Prijs f 391 voor ' t com plete luxe elektr model Inruil tegen hoge prijs en betaling in overleg Vraag vrübltlvende demonstratie bij Luttmer Ell sabethstraat 12 Utrecht bij het Vredenburg Telef K 30 - 19383 TELEVISIE Geen zorg voor aanbetaling Th V d Bok Jacob van Leiuiepkade 48-1 Amsterdam Telef 188159 Te koop m bosrijke omgeving van Zeist luxe 4 KAMER-FLATS priis vanaf ƒ 22.500 na premie a trek inclusief c v Utrecht Tuindorp Oost royale herenhuizen met nieuwste Bruynzeelkeuken ƒ 29.300 vrij op naam Soesterberg aan Buys Ballotlaan winkelpanden met bovenwoning prijzen vanaf ƒ 39.000 Te bevr Bouwbedrijf Lisman Bilthovenseweg 20 De Bilt Telef bijkantoor Zeist K 3404 - 7228 Na 17.30 U K 30 - 61178 COLOVINYLTEGELS Gerflex atopic-rubber tegels geschikt op hout en beton Vraagt prijs Fa Groeneveld Brtgittenstr 2 telef K 30 - 10153 16 mm GELUIDSFILMPRO JECTOREN camera's en films optisch en magnetisch Ver koop verhuur reparatie Film Office Biltstraat 79 Utrecht Telef 15797 Verkoop en verhuur van SCHRIJF - en TELMACHINES O.a kofferschrijfmachines in 10 mnd termijnen van ƒ 17.50 volledige garantie Herm Hen nink Moderne Kantoorinrich ting Nachtegaalstraat 60 Utr Telef 14764 Voor een leuke WINTERJA PON naar het gesloten huis Troost Amsterd straatweg 123 bis Ingang portiek Telef 14330 GESTIKTE DEKENSÜI 1-pers met satijn bovendek ƒ 11.45 dito 2-pers f 15.95 1-pers da mast zijden sprei met volant ƒ 7.95 dito 2-pers f 9.95 Tex • tlelhandel H van Seumeren Amsterd straatweg 16-22 tel 11580 Utrecht GRATIS CONTROLE van UW radio Ook aan huls Vooruit ortlsopgave Reparaties in 24 u N T R B Catharijnesini«l 1 « Erkende Philips radio - en T.V Service Alvorens wéér ook een auto te kopen of te verkopen be zoekt eerst een ENAVO AUTO VEILING Per week olm 250 gekeurde auto's met unieke garantie ' s Maandags Olymp Stadion Amsterdam woens dag Houtrust Den Haag vrij dags Veemarkthal Rotterdam van 2 4 en 7-9 Inbrengen van af 10 uur ' s morgens Iniichtin gen Flnanc Koersl Amster dam niscusstraat 17 tel 71712J CITROËNS 2 CV's inruilauto's regelmatig af te geven Ook gevr 2 C V's van elk bouw jaar V d Zand Amsterd straatweg 160 telef 20139 CITROEN RÜTLMOTOREN ƒ 350 met inbouwen Gerevi deerde vooraandrijfkoppellng ƒ 75 met montage nieuwe zui gers Mahie met bussen ƒ 90 per set Koolstraat 13 teleJ M139 Amerik IMP OLIE 0.80 per liter ƒ 1000 beloning indien niet aan hoogste eisen voldoet Vetten in grote en kleine ver pakking Imp Stichts Onder delen Magazijn Biltstraat 43 telef 24785 Utrecht Te koop aangeb ONDERDE LEN voor auto's Autosloperij Hogenoord 8 Utrecht De nieuwste series RADIO en TELEVISIE Zoekt niet verder wat geeft ' t Radio Centrum " heeft ' tl Vlnkenburgstraat 4-6 telef 19638 PTCK-tJPSI Cosmogram f sr 50 Philips f58 Undy f 85 Elac ƒ 92 40 gitaar met les M25 accordeon f 2 per week Mu ziekhandel „ Stoové " Oude Gracht 278 telef 10794 Bij aankoop van een centri fuge ƒ 15 voor uw oude wrin ger of een elektr verwarming cadeau CENTRIFUGES vanaf ƒ 155 of ƒ 2 oer week Kohier snelwasser v.a ƒ 150 of ƒ 2.10 per week Langzaamwasser vanaf ƒ 165 met schakelaar U slaagt beslist beter en voorde liger bij de Wasmachine-spe ciaalzaak Kemp's Handels huis Willem van Noortstraat 21 bis Utrecht Telef 19302 - 19090 Peugeot 403 Stationcar 1957 Peugeot 403 de Luxe 1956 Peu geot 203 1955-'56 Peugeot 203 1955 3 stuks Peugeots 203 1954 Peugeot 203 1953 Peugeot 203 1952 Peugeot 203 1951 Peugeot 203 1950 Opel Rekord 1956 Wil ly's zeer weinig gereden 1956 Flat 1100 1955 Renault 4 19S3 Citroen 2 CV 1953 Citroen Sport 1949 Ford Zephyr 1953 Opel KapitSn 1952 Standard 1949 Bovag garantie financie ring Inruilen — GARAGE STOUTJESDIJK Mgr v d Weteringstraat 69 71 tel 19052 en 10342 VOLKSWAGEN Bestel in pri ma staat J Roeleveld Breu kelen telef 03462 - 388 Te koop aangeb TAUNUS 17 M 1958 in prima staat J Roe leveld Breukelen Telef 03462 Maak zelf uw SPEELGOED WU hebben ' n grote sortering speelgoedwielen zowel in hout als metaal Natuurlijk weer „' t Timmerhuys " Rozenstraat 12 14-16 bil de Jacoblkerk of Gansstraat 40 SINT NICOLAAS Spaart tien tallen guldens en geeft een bouwpakket Bijv zo'n reuze leuk boekenwandrek met plaats voor 240 boeken slechts ƒ 54 Natuurlijk weer „' t Tim merhuys " Rozenstraat 12-14-16 of Gansstraat 40 VENETIAANS MOZAÏEK waarmede u zelfs van die leuke geschenken kunt maken zoals ' n prachtig tafelblad etc Een grote sortering vindt u natuur lijk weer ' t Timmerhuys " Rozenstraat 12 14-16 of Gansstr 40 Utrecht PLASTICAFZETSTRIP voor het afblezen van tafels aan reohtbladen boekenplanken kortom voor 1001 doeleinden Verschillende breedtes diver se kleuren De speciaalzaak „' t Timmerhuys '' Rozenstraat 14 en Gansstraat 40 KEUKENTAFELS keukenstoe len kasten kinderstoelen voor degellik en modern keu kenmeubilair is nog steeds uw adres „' t Timmerhuys " afde ling Houtwaren Rozenstraat 17 en Gansstraat 40 STALEN KASTEN in prijzen 12.50 25 45 75 Geerts Grut tersdijk 23 telef 29304 DEKBNHUIS STOP 1-pers half wollen dekens f 11.50 ƒ 14.90 f 16.90 2-pers dekens ƒ 17.9o ' f 18.90 f 21.90 U moet toch ztin bü B Blankenstein Zonstraat 13 Dit Is uw kans KRUIDE NIERSINVENTARIS te koop onversv oaar geheel compl Julianaweg 95 NIJMAN BULLETIN — Uit onze Huis aan Huis editie Zware wollen dekens reeds vanaf ' 24.95 Profiteert ervan koopt nu Bü elke wollen deken een zware molton deken gratis - Textielhuis Nljman N.V Croeselaan 163 tel 34667 NIJMAN BULLETIN — Uit onze Huis aan Huis editie Subliem merk bedstel met anti-reuma winterkant 15 jr garantie Een droombed voor ' n droompriis 1-pers ƒ 78 2 pers ƒ 117 Een zwaar matras dek gratis NIJMAN BULLETIN — Uit onze Huls aan Huis editie Een echt Terlenka kostuum Sterker dan wol en plooivast In de nieuwste dessins en coupe v.a f 113.25 en ' n over hemd gratis NIJMAN BULLETIN — Uit onze Huis aan Huis editie Flausch-Mohair winterjassen Perfecte pasvorm en „ Heerlijk Warm " Voor de enorme lage prijs van f 79 NIJMAN BULLETIN — Uit onze Huis aan Huis editie Mohair mantels In de nieuwe modekleuren aparte coupe met grote kraag Vanaf f 87.50 en een paar Nylons gratis ANTENNES Lopik ƒ 20 ge plaatst ƒ 50 - FM f 7.50 Lan genbcrg ƒ 28 J Bos Ie Daal sedijk 11 Utrecht Tel 19062 BRICO kasten hang - en leg kasten ijzersterk 190 hoog 85 br 60 diep ƒ 65 salontafel meubelplaat 83x63 cm 50 hoog ƒ 19 Hout - timmer vloerenbe-drijf „ Hoograven " Lippe Bies terfeldstraat 13 en 15 telef 10715 Na 6 uur 27732 BRICO PARKETVLOEREN mahonie en llmba f 7.50 per m2 20 jaar garantie Colovlnyl plastic asbf stvloeren ƒ 8.15 P m2 Deze vloeren kunnen ook gelegd geleverd worden Hout timmer-vloerenbedrtlf „ Hoog raven " Ltppe Blesterfeldstraat 13 en 15 telef 10715 Na 6 uur 27732 Alle bestelde TREFFER LA KENS en SLOPEN in stad en provincie zijn verzonden Wij hebben momenteel nog een bescheiden voorraad van deze voortreffelijke artikelen en op dezelfde condities 20 % kor ting en 10 jaar garantie 150x250 ƒ 5.98 160x250 ƒ 6.48 180x250 ƒ 7.36 slopen mét hotelsluiting ƒ 1.73 gelwrduurd iets hoger Profiteer ervan zolang het kan J Vuister Nachtegaal straat 42 Wegens overcompleet Peugeot BESTELAUTO type 203 bouw jaar 1954 in - en uitwendig in prima staat Prijs billijk Tel 26541 b.g.g 40946 PLOEGSTOFFEN Chintz ga lons bandfluweel draadvor men Moderne verantwoorde verlichting overirekken lam pekappen De Duif " Ltin markt 38 Utrecht Telef 17050 Edeldons Hollandia ONDER GOED voor dames heren en Jongens J Verwer Kanaalstar 112 telet 31775 Noteer het ladree Dames 2000 BONTJASJBS kort en lang met 5 jaar ga rantie reeds vanaf ƒ 2 p.w Geen Incasso betaling per giro Vraagt vrijblüvend be zoek met enorme collectie bij u thuis Geheimhouding gega randeerd Br no 1-4844 bur UN STEEK OVER NAAR ELISE op de Voorstraat bij de Neude Shetland rokken 19,75 tinne roy rokken 19,75 Mohair rok ken 29,75 terlenka rokken 24,75 wikkelrokken 19,75 We venit rokken 24,75 positie jacks 14.75 mousseline blouses 14.75 Draion blouses 18,75 Orlon an gora vesten 26,75 Draion ves ten 19,75 Bouclé vesten 22,75 Mohair vesten 29,75 - Italiaanse vesten 19.75 wollen vesten 13,75 Shetland pullovers 20.90 wollen twinsets 29,90 Gaat u trouwen of uw woning opnieuw inrichten Komt dan eens vrijblijvend kijken In on ze vernieuwde zaken op de Oude Gracht Daar vindt u ' n pracht collectie meubelen zo wel modern als gotisch enz Ook hebben wij een grote col lectie rotanfauteuils v a ƒ 17.95 Weet u dat wij nog steeds uw oude meubelen terugkopen bij aankoop van nieuwe Ook overtrekken en repareren wij uw oude meubelen Natuurlijk weer bil HOUTZAGER Oude Gracht 189 en 201 tussen Lijn markt en Hamburgerbrug Utr H.H Automobilisten Koopt niet lukraak een accu maar vraagt Uw garagehouder een bekend merk o.a A.S.U A.F.A Chloride Sonnenschein BU aankoop van een NIEUWE ACCU onver schillig welk merk krijgt V voor Uw oude acco 4 — tot 10 — retour meer zijn ze absoluut niet waard Bovenstaande merken worden door ons gegarandeerd De ACCUSPECIALIST Fa SPRONK Nieuwe Daalstraat 3 Tel 19970—24962—25832 Speciaal bedrijf voor AUTO BEKLEDINGSHOEZEN en par - keerhoezen Reeds vanaf f 50 Inclusief montage en garantie Alleen Hoefa Keulsekade 111-11 telef 32233 - 31827 Zwarte POEDEL reu 1V2 jaar bruine reu 5 mnd Lief en zin delijk Prima stamboom Lid Ned Poedelclub Van Deijl Ie Daalsedijk 264 na 6 uur DIVANBEDDEN 21.50 tuinjel bedden 29.50 stapelbedden 52.50 onderschuifbedden 34.50 wolmatrassen 14.50 binnenve ring 44.50 schulmplastlc 28.50 kindermatrassen 6.50 - deken tjes 4.50 Rechtstreeks Matras senfabrlek L^ange Lauwerstr 46 Utrecht DANVERS leder - en sportma gazijnen Voor al uw lederwa ren en sportartikelen o.a trai ningspakken voetbalschoenen sportkleding sport en week endtassen Amsterd straatweg 326 telef 14076 Damstraat 28 telef 30425 Wegens omstandigheden Lam bretta SCOOTER nieuwe ban den Tegen elk aann bod Des kundig onderzoek toegestaan Corn Roobolstraat 44 HESSING'S AUTOHANDEL Chevrolet Corvette ' 59 2-deurs sport met afneembare hardtop kap en radio f 17.500 Chevro let Impala 4-deurs hardtop 1959 ƒ 12.950 Chevrolet Bel Air 1958 met radio f 9.500 Chevrolet Bel Air 1957 4-deurs hardtop met radio ƒ 7.500 Chevrolet de Luxe 1956 m schuifdak f 5.450 Mercedes Benz type 190 SL m radio 1956 ƒ 11.500 Mercedes Benz type 220 S 1957 met roldak en radio ƒ 8.750 Mercedes Benz type 180 1956 met radio f 6.250 Ford Borgward Isabella 1958 met radio f 6.250 Ford Mercury 1957 type Montery m schuifdak en radio f 8,500 Ford Country Sedan 4-deurs stationcar 1956 ƒ 5.750 Ford Taunus type 17 M 1958 f 5.250 Ford Anglia 1958 f 3.950 Opel Rekord 1959 fabrieksnieuw ƒ 6,850 Opel Caravan 1958 f 6.250 Opel Rekord 1958 met radio f 5.500 Opel Rekord 1958 met radio f 5.400 - Opel Olym pia Rekord 1958 f 4.850 - Opel Caravan 1957 f 4.450 Opel Re kord 1957 f 4.150 Opel Rekord 1957 f 3.950 Opel Rekord 195d ƒ 3.350 V.W de Luxe 1956 f 3.350 Fiat Multipla ' 57 f2 950 Pontlac 19.55 ƒ S.250 Garantie Financieren Inruilen Utrecht seweg 336 338 De Bilt Telef 60409 - 30 Zondags gesloten VELO SINDS 1901 wasmachines Kema gekeurd Ondegracht 142 t.o Hema Tel 14631-23050 Eigen financiering Te koop V.W 1956 zeer goed ƒ 3250 Kan event gefinancierd worden Runstraat 17 Rivie renwijk CARAVAN te koop 4 m lang plm 1.90 breed ƒ lOOO Te be vragen Emmastraat 74 d Zeist Telef 7090 - K 3404 Zondags te bezichtigen Ontspannings oord „ De Wilgenpias " Verl Herenweg Maarssen RIETVELD'S AUTOBEDRIJF Ford Zephyr 8000 km 1959 Opel Rekord met roldak 1959 Ford Anglia 18.000 km 1959 Ford Consul 1958 Pontlac 6 cll sedan 1957 Chevrolet zwarte sedan 1957 Ford Tau nus Combi 1957 Ford Consul 1957 Opel Rekord 1957 Morris Minor 1000 1957 Standard Eight 1957 Opel 500 kg bestel 1957 Citroen 2 CV 1957 Chevrolet Sedan de Luxe 1956 - Ford Con sul tj pe 1500 1956 Fiat 1400 B 1956 Packard Clipper 1955 Chevrolet Bel Air Sedan 1955 ' Chevrolet zwart met L.P.G 1955 Ford Cust 6 cll met L.P.G 1955 Plymouth Sedan 1955 Opel Kapitan 1955 - Ford Versailles 1955 Volkswagen Bestel 1955 Oldsmobile Sedan type 88 1954 Mercedes type 220 1954 3 Chevrolet » luxe bestel 1954 Simca Aronde 1954 - Opel Rekord 1954 Vauxhall Velox 1953 Chevrolets Sedan 1953 Mercury cabr 1953 Volkswa gen met roldak 1953 Riley 2'.4 1 1953 Packard Sedan 1953 Studcbaker Champ sedan 1952 2 De Soto's 8 pers 1958 De Soto 8 Dcrs 1951 2 Chryslers 8 pers 1951 Packard 8 pers 1948 Utrechtsestraatweg 88 en 111 - woerden Telef 03480 - 2252 ' s Zondags gesloten VOLKSWAGEN de Luxe eind 1956 in prima conditie ƒ 3250 Financiering mogelijk Staal straat 10 Utrecht GELD - GELD Veel geld geef ik voor uw antiquiteiten oud heden meubilair uit inboe dels zowel antiek als modern G V Garden makelaar-taxa teur Voetiusstraat 1 tel 12369 b.g.g 60098 Te koop gevr voor direct een WOONHUIS voor zelfbewoning minstens 3 slaapkamers In Utrecht of naaste omgeving Br met opgave indeling prils etc no 1-4495 bur UN Te koop gevr goede primi tieve KUNST uit Nieuw Gui nea en Afrika z.a Figuren Paddels Prauwen Schilden enz enz Aanb met foto's no 1-4504 bur UN Goedkope OLIESTOOKKA CHEL m goede staat Br met prijsopg no 1-4603 bur UN Te koop gevr in bosrijke om geving een stenen VAKANTIE BUNÖALOW of zomerhuis V 6 personen omgeving Zeist Driebergen Br no 1-4670 bur UN BELEGGINGSHUIZEN tot elk bedrag rechtstreeks van par ticulier Br no 1-4761 bur UN Een GROOT PAND met veel grond of een oude boerderij met flink erf onverschillig waar Br no 1-4759 bur UN Te koop gevr WINKELS be drijfsruimten grond wonin gen grote objecten vrijko mende of voor beleggingen Br no 1-4613 bur UN Voor OUDE METALEN en af valprodukten betalen wij u extra hoge prijs Fa J v Buu ren en Zonen Groot - en klein handel Kromme Rijnstraat 2 hoek Notenbomenlaan Tel 15391 KAPTEYN geeft de hoogste waarde voor uw oud papier lompen en metalen oud ijzer Topprijzen Kromme Rijn 13 telef 21976 na 6 uur 23094 CITROEN CV 2 voor loop en sloop gevr v d Zand Kool straat 13 telef 20139 JOOP DE LOR Erkend hande laar in gebruikte partijen en ongeregelde goederen enz enz Koopt rlles op elk gebied o a antiek en inboedels ook van emigranten Zolder kelder en winkelopruimingen machi nes gereedschappei en slopin gen De hoogste waarde geeft alleen Joop de Lor Haverstr no 40 telef 25627 George Oversteegen Boeken toko koopt BOEKEN foto toestellen schrijf en naaima chines prismakijkers curiosi teiten kortom alles wat ver koopbaar is Mariastraat 30 tel 21486 AUTO'S te koop gevr Zowel loop als sloop Belt u even 35479 Schoenerstraat 30 Utr f © StwBir ^^ asgetooÊeffl Gevr te De Bilt nette KOST GANGER Br no 1-4795 bur UN BRINKS AUTOVERHUUR onbeperkt rijden met Opel Kapltan Peugeot vanaf f20 per dag Korte ritten vanaf 9 cent per km Oude Gracht 327 telef 11300 ST.^LLING voor kleine Ixixe wagen in centrtim Vissers plein 6 Grote goed gemeub ZIT-SL - KAMER voor heer parterre oliestook telefoon gas elektr aanwezig Nieuwe Gracht Br no X-861fi Adv Bur Alta Pausdam Utrecht Net KOSTHUIS aangeb Om geving Kanaalstraat Br no 1 4527 bur UN Net SLAAPKAMERTJE te huur met of zonder pension voor jonge heer of meisje M A de Ruyterstraat 26 Te huur grote gemeub KA MERS f 90 per mnd Direct te aanvaarden Omgeving Anth Ziekenhuis Br no 1-4543 bur UN Te huur voor dame alleen ZIT - en SLAAPKAMER met medegebruik van badkamer en keuken Tuindorp Br no 1-4577 bur UN In ie klas PENSION te Eaam speciaal ingericht voor perma nent verbluf van oudere da mes en heren komt vrij een zit - en een slaapkamer par terre Zeer geschikt v echt paar Goede verbinding met Amsterdam en Utrecht Br no 88 H J den Boer's Boekhan del Laanstraat 69 Baam WERKPLAATS 6x7 meter met krachtstroom en water Zolder 16x7 Stalling voor auto Telef 03462 - 353 of br no 1-4581 bur UN Kleine gemeub ZIT SI,AAP-KAMFRS met V.W gebruik van keuken voor alleenstaan de jonge vrouw of werkend meisje 1 kind geen bezwaar Br no 1-4667 bur UN ZITKAMER en slaapkamertje aangeb Kan spoedig aanvaard worden Br no 1-4677 bur UN Tegen 1 dec op goede stand gemeub ETAGE bev grote zit - en slaapkamer douchecel w.c vriie keuken groot bal kon Centr verwarmd Prils f 210 alles inbegrepen Omge ving Wilhel"i'napark Br no 1-4682 bur UN Te huur gestoff KAMERS event met garage Br no 1 4733 bur UN Te huur te Bilthoven grote gestoff ZITKAMER kleine slaapkamer gebruik keuken en bad Voor dame of heer Dichtbij bus en trein Br no 1-4740 bur UN Nieuwe VOLKSWAGENS mei radio en verwarmine All-risk verzekerd 16 et per km Incl benzine Voorns Autoverhuur bedrijf Oude Gracht 65 telef 19907 AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 7 Hoograven Nieuwe Volkswagens zonder chauffeur All risk verz Telef 29410 bgg 29417 LUXE AUTO'S nieuw mate riaal 14 et per km inclusief benzine Chevrolet bestelauto's 20 et per km Llngton's Auto verhuurbedrijf Loeff Berch makerstraat 11 telef 10855 en 61320 ZAAL te huur voor familie partijen recepties diners enz D V Ake Achter St Pleter 4 telef 20154 16 mm GELUIDSFILMVOOR STELLINGEN voor alle gele genheden 16 mm geluidsfilm verhuur Lijsten op aanvrage Pilm-Office Biltstraat 79 ütr Telet 1S797 Te huur AUTO'S zonder chauf feur all risk verzekerd vanaf 18 et per km Autoverhuur bedrijf De Bruyn Gtldstraat 91 a telef 16900 b g.g 22463 AUTOVERHUURBEDRIJF Rl vlerenwük Het goedkoopste adres All risk verz Nieuw materiaal Spuistraat 11 telef Café-smteriJ „ Nituw Hoogra ven " telefoon 19056 Te huur FEEST - en VERGADERZA LEN Verwarmde AUTO'S zondef chauffeur steeds de nieuwste types All risk verzekerd A Oostrum Hooft Graaflandstr 93 Hoograven Telet 23737 Prima nieuwe WASMACHI NES met wringer ƒ 2.50 p.w Inl Oude Gracht 278 Utrecht VOLKSWAGENBUSJES met radio all risk verzekerd Ver enigingen speciale tarieven BIJ De Jong Volkerakstraal S9 telef 35501 Tegen 1 jan in Zeist te huur BENEDENVERDIEPING van grote alleenstaande villa op Ie stand vlakbij het station bev 3 grote ineenlopende vertrek ken met grote serre en zijka mertje cv tuin In uitne mende staat bij uitstek ge schikt voor groot kantoor arts taadarts of derg Br no 1-4746 bur UN Net gemeub KAMER met ge bruik keuken voor eenvoudig net persoon of echtpaar z.k b.b.h.h Omgev fort De Bilt Br no 1-4757 bur UN DAGWINKEL of etage te huur omtrek Oudwijk Telef 15209 Te huur te Bilthoven PAR - TERRE APPARTEMENT be staande uit zit-slaapkamer douchecel met pension Te vens andere kamers Huize Gaudeamus Gerard Doulaan 21 Bilthoven Nieuwe VOLKSWAGENS met radio en verwarming all-risk verzekerd 15 et per km inclu sief benzine Ook Volkswagen busjes V Dijk's autoverhuur bedrijf St Ludgerusstraat 17 telef 13277 VOLKSWAGEN Opel Consul Chevrolet V W - busje Vanaf f 15 per dag All-risk verze kerd Garage Vitesse Vosse gatselaan 32 telef 12959 AVO AUTOVERHUUR Zon der chauffeur Nieuw mate riaal Ook volkswagenbusjes All-risk verzekerd Van ' s " r*-vesandestraat 25 a Utrecht Telef 18506 b g g 14882 Kleine BOVENWONING In binnenstad op nette stand voor ouder echtpaar zonder kinderen in bezit van urgen tieverklaring Br no 1-48»J bur UN In pas geopend PENSION voor werkende jonge mensen is nog plaats Centrum degelijk prot milieu gebruik douche en te lefoon Br no 3-378 bijkantoor UN Zeist Gemeub of gestoff KAMERS met goed verzorgd pension of warme maaltijden Prima stand douche en telef aan wezig Mevr J J Gerestein van Glnkel Wllhelmlnalaan 27 Zeist '» j:^:|»iiBr « jewMtttgi Gemeub of gestoff ETAGE of 2 dito kamers met stoökge lo,-onbeid Br no 1-4515 bur UN Dame b.b.h.h vraagt ZIT - en / of SLAAPKAMER met kook gelegenheid of keuken gem gestoff Br no 1-4511 bur UN Jongeman b.b.h.h en afkom stig van bulten zoekt KA MER met pension Liefst NO Utrecht of De Bilt Br no 1-4530 bur UN GARAGE te huur gevr voor personenauto omgeving Ev Mevsterlaan Oog in Al Telef 30131 Gevr in centrum bijv Oud kerkhöf Korte Jansstraat Domnlein enz ongemeub ZIT KAMER slaapkamer en keu ken Event ter ruiling voor 3-kamerflat met keuken Pri ma onderhouden nabij Am sterd straatweg Lage huur Br no 711 Schaafma's Boekh 5 Voorstraat Utrecht Gevr net KOSTHUIS omgev Doxiwe Egberts Demka Br no 1-4585 bur UN Gezocht een gestoff ZIT SL.-KAMER met gehele verzor ging voor oude heer Omgev M.iliebaan Br no 1-4671 bur UN Jonge vrouw b.b.h.h zoekt 3 gestoff KAMERS liefst om geving Wilhelminapark of het centrum Br no 1-4663 bur UN WOONGELEGENHEID In of om Utrecht event tegen ver zorging of huish werk Br no 1-4665 bur UN Secretaresse zoekt per 1 dec rovale ZIT SLAAPKAMER of zit en slaapkamer met kook gelegenheid bü voorkeur in centrum Br no 1-4679 bur UN Echtpaar z,k vraagt gemeub WOONRUIMTE met eigen keu ken badkamer en garage cen trale verwarming Utrecht of omgeving Periode olm 1 jan lOTO—plm 1 juli 1960 Br aan Dr J Lijklema van ' t Hoff Laboratorium Sterrenbos 19 Utrecht Nette jongeman verpleger zoekt oer 1 nov een net KOSTHUIS met vriie kamer Als alleen inwonend Br no 1-4736 bur UN Heer zoekt gemeub of gestof feerde KAMER met stookgele genheid Per 1 dec Br no 1-4731 bur UN GARAGE te huur gevr In Tuindorp Van der Tiel Hugo de Vrieslaan 59 telef 12239 Onderwijzer zoekt in centrum ZIT-SLAAPKAMER aan de straatzijde met v.w en cv of stookgelegenheid Br met in lichtingen en condities no 1-4753 bur UN BEDRIJFSRUIMTE van ca 3x8 meter voor ongeveer 3 maan den te huur gevr Liefst ge lijkvloers Geen lawaai en rommel Telef aanbiedingen onder no 17331 In centrum Utrecht 2 of 3 ge stoffeerde of gedeeltelijk ge meub KAMERS met kookge legenheid Voor 2 vriendinnen b.b.h.h Br no 1-4835 bur UN ÏPetsoneel oa*>éel*o6e ^ Net MEISJE zoekt voor enkels halve dagen licht huish wet * m klein Prot gezin Tel 61S5 « t tussen e en V uur '¦ avoudmi Eerst > imï ^^^- HEER In bez ' papieren here produktlef 1 4537 bur Gepensioneerde ZAAMHEDEN bewijs Onde onderhoud incasseren 1 4605 bur Nette WE f 1.25 per bur UN B.z.a KAPSTER vakervarlng-Llefst voor Br no 1-4668 Ik heb nog schikbaar vo DING loo andere adm zaamheden UN Bekwame prima ref lichte verpleg slng liefst b Hulp voor ru beschaafd mil bur UN Beschaafd hee fijnbankwerke ker met klei BIJVERDIENSTE toor of maga 1 4755 bur UN Klein consti tijd over vc zaamheden. jes deuren ring pijpwerk paraties Teven plaats van net WerkDlj vanaf Ledig Voor een op een kle;^ vraagd een schaafd jon toorerv noodzï goede vooropl vlot kunnende uitvoerige 1 4531 bur UN B.z.a een DE In bezit ma's en rijbewij stad Utrecht of no 1-4493 bur UN Klein zaken BIJVERDIENSTE wagen Br no 1 - HEER in bezit v.m wenst maken Br HUISNAAISTER en kinderkled Br no 1-4516 HUISHOUDSTER heer of dame gezin Goed Uitstekende Br no 3-375 Zeist Net persoon voor THUISWERK zij In metaal 1 4506 bur UN WERKSTUDENTE baantje voor typediploma) bur UN Fwrsotié«ï 9«viiiHig4i WERKSTER woensdag-Boomstraat Klein Engel te Utrecht zoel TYPISTE Mo Engelse taal ponderen en kantoor bij rectie te lel waarden Br straat 26 Zèist - WERKSTER 3 ochtenden Hoovman Adr 161 Utrecht In gezin met wordt een in de HUIS voor dag en denbergsezan Telef 03404 - Gevr flinke meisje voor voor elke dag Mevr van de Julianalaan 12I4Ó vraagt HUISHOUDING Werkster aa — Zelfst HULP DING gevr en nacht in gaande kin aanwezig. Huis ter Heide Restaurant Gracht 101 WERKSTER Prettige werkk den tussen 6 en Flinke WERKSTER vrouw Verhoef 3 Utrecht SUSKE 
NJIPll>A/CBI AD RECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 7 november 1959 - 67e jaargang no 162 19 Eerst kijken bij L GERMAN grafoloog be schrijft uw karakter 15 regels leeftijd geslacht opleiding be roep Eventueel consult al leen na afspraak Schoener straat 35 Utrecht Mevr den Boesterd Soestdijk seweg 127 Z De Bilt vraagt flinke zelfstandige HULP voor maandag dinsdag donderdag vrijdag 8.30 12 uur In gezin van 2 pers Huis centr ver warmd oliestook Aanbiedin gen ' s morgens of na 5 uur peiiónéel lidM^JSélm^éiA ^ IJ HEER in bezit van vestigings papieren herenmodes wil deze produktief maken Br no 1-4537 bur UN Gepensioneerde zoekt WERK Z.-^AMHEDEN in bezit van rij bewijs Onder andere voor het onderhoud van huizen en het incasseren van huur Br no 1-4605 bur UN Nette WERKSTER b.z.a a f 1.25 per uur Br no 1-4674 bur UN B.z.a KAPSTER jarenlange vakervaring zoekt betrekking Liefst voor de middaguren Br no 1-466S bur UN Ik heb nog enige avonden be schikbaar voor uw BOEKHOU DING loo'iadministratie en andere administratieve werk zaamheden Br no 1-4664 bur UN Bekwame HUISHOUDSTER prima ref 51 jaar bekend met lichte verpleging zoekt plaat sing liefst bi,1 heer ' alleen Hulp voor ruw werk Beslist beschaafd milieu Br no 1-4716 bur UN Beschaafd heer 65 jr gepens fijnbankwerker instrumentma ker met klein pension zoekt BIJVERDIENSTE hetzii kan toor of magaziinwerk Br no 1-4755 bur UN Klein constructiebedrijf heeft tijd over voor diverse werk zaamheden Tuinhek.ies poort jes deuren trappen afraste ring pijpwerk en diverse re paraties Tevens LASSEN op plaats van bestemming licht net Werkolaats I Werfkelder vanaf Ledig Erf Voor een prettige werkkring op een kle > kantoor wordt ge vraagd een zeer accuraat be schaafd jong MEISJE Kan toorerv noodzakelijk evenals goede vooropleiding en zeer vlot kunnende typen Br met uitvoerige inlichtingen no 1-4531 bur UN Jongedame 30 jaar zoekt een beschaafde VRIEND liefst alg ontwikkeld Doel huwelijk Br no 1-4735 bur UN Gevr beslist zelfst zorgzame en betrouwbare HUISHOUD STER die huishouding kan overnemen bij jong echtpaar zonder kmderen waarvan ook de vrouw dagelijks afwezig is Intern Bilthoven nabij sta tion Br no 1-4707 - bur UN Eenv besch dame 45 jaar P.G zou gaarne in KENNIS KOMEN met heer met goede positie of zaak Doel huwelijk Br no 1-4732 bur UN FEESTAVONDEN kindermid dagen Bestuursleden zoekt u een cabaretprogranthia Clown Willy kan daar voor zorgen Voor de Sint Nicolaasmidda-gen leuke attracties Adres Jac V d Borchstraat 39 Utr Telef 25236 In gezin met 2 schoolg kinde ren flinke heldere HULP ge vraagd van 8.30-5 of intern Hulp van werkster aanwezig Dicht bij trein en bushalte Reiskosten worden vergoed Mevr Duf our Soestdijkseweg 29-Noord Bilthoven Telef K 3402 - 2524 Een zeer nette weduwnaar werkman N.H middelbare leeftijd vraagt KENNISMA KING met een nette weduwe liefst zonder kinderen Be woond zelf een zeer goed huis niet onbemiddeld Woont in ' t centrum van de prov Utrecht Br no 1-4727 bur UN Gevraagd nette zelfstandige WERKSTER Maison van An geren Leidseweg 4 Utrecht Gevr nette zelfstandige VER KOOPSTER bekend met patis serie en chocolaterie Maison Van Angeren Leidseweg 4 Weduwe gepens N.S zeer vi taal en opgeruimd zou gaarne in CONTACT komen met nette man of vrouw om de winter avond prettig door te bren gen een en ander nader over een te komen Br no 1-4725 bur UN HOEST KEELPIJN Natter mann's Bronchicum Elixir helpt lost taai slijm op neemt de prikkel weg Flacon f 2 bij elke drogist Gevr voor damesconfectiezaak te Utrecht VERKOOPSTER Alleen zij die met het vak be kend zijn gelieven te sollici teren onder no 1-4776 bur UN Voor direct gevr nette WERK STER Br no 1-4777 bur UN Gevr voor damesmodezaak een nette KANTOORJUFFR Mulo-opleiding verplicht Br no 1-4778 bur UN Gevr net MEISJE voor de winkel boven 16 jaar Banket bakkerij Wammes Nobelstraat 14 na 6 uur 16 bis Gevr net MEISJE voor hele dagen voor de huishouding leeftijd 16 20 jaar Mevr Murk Jagerskade 4 telef 23603 Gevraagd nette BAKKERSBE DIENDE voor gemengd bedrijf extern J Schimmel Loolaan 51 Driebergen-Rijsenburg Gevr voor direct of later een ervaren STRIJKSTER of eer Ilng-perser Aanmelden dage lijks tussen 9 en 5 uur btl C V Vorst & Go's Confectiebedrijf Oude Gracht 187 Utrecht Des avonds tussen 7 en 8 uur Ju lianaweg 571 Hoograven B.z.a een SLAGERSBEDIEN DE in bezit van vereiste diplo ma's en rijbewijs liefst in de stad Utrecht of omgeving Br no 1-4493 bur UN Stichting Het leven begint bij 40 " Alex Boersstraat 11 Am sterdam Telef 720675 Vacatu res voor werkzoekenden Aan biedingen van werknemers N.V Cemsto vraagt wegens uitbreiding nette SCHOON MAAKSTERS voor ochtend en avonduren Aanm dagelijks Veemarktplein 5 Klein zakenman 45 jaar zoekt BIJVERDIENSTE met bestel wagen Br no 1-4501 bur UN HEER in bezit van vrije tijd v.m wenst deze produktief te maken Br no 1-4500 bur UN HUISNAAISTER voor dames en kinderkleding enz Met ref Br no 1-4516 bur UN N.V Cemsto vraagt SCHOON MAAKSTERS voor het dage lyks onderhoud van één van haar objecten in Zeist Werk tijden ' s morgens van 6-12 uur Aanm ' s avonds tussen 1-9 u by mevr Woertman Laan van Nieuw Guinea 42 Utrecht HUISHOUDSTER liefst bij heer of dame alleen of klein gezin Goed kunnende koken Uitstekende referenties P.G Br no 3-375 bijkantoor UN Zeist Net persoon biedt zich aan vnor THUISWERK klein het zij in metaal of derg Br no 1-4506 bur UN WERKSTUDENTE zoekt een baantje voor de ochtenduren ftypediploma Br no 1-4524 bur UN TEXTIELZAAK vraagt vlotte vriendelUke verkoopster met het vak bekend Goede kracht flink loon Br met opgave van leeftijd enz ond nr 2-2080 bur UN Gevr TRACTORMONTEURS Roeleveld's Tractorenbedrijf Straatweg 81 Breukelen Tel 03462 - 432 Gevraagd AUTOMOBIELMON TEURS doorsmeerder Auto mobielbedrijf J Roeleveld Breukelen Straatweg 81 telef 03462 - 388 Pers f derg Br no 1-4746 ub KAMER met ge uken voor eenvoudig on of echtpaar z.k Dmgev fort De Bilt - 4757 bur UN KEL of etage te huur > udwijk Telef 15209 te Bilthoven PAH PPARTEMENT be ult zit slaapkamer I met pension Te dere kamers Huize us Gerard Doulaan > ven VOLKSWAGENS met verwarming all rlsfc 15 et per km Inclu ine Ook Volkswagen Dijk's autoverhuur St Ludgerusstraat 17 77 A GEN Opel Consul.t V W - busje Vanafdag All risk verze arage Vitesse Vosse I 32 telef 12959 ^ lUTOVERHUUR Zon uffeur Nieuw mate » Dk Volkswagenbusje » verzekerd Van • s Gra-traat 25 a Utrecht 506 b e g 14882 BOVENWONING In ad op nette stand der echtpaar zonder in bezit van urgen - aring Br no 1-4807 eopend PENSION voore ionge mensen is noglentrum degelijk protïebruik douche en te 3r no 3-378 bijkantoor t of gestoft KAMERS ^ d verzorgd pension ie maaltijden Prima louche en telef aan levr J J Gerestein < el Wilhelminalaan 27 of gestoff ETAGE Of kamers met sfookge d Br no 1-4515 bur b.h.h vraagt ZIT - en / in b.b.h.h en afkora 1 buiten zoekt KA et pension Liefst NO of De Bilt Br no.jr UN E te huur gevr voor lauto omgeving Ev laan Oog in Al Telef 1 centrum bijv Oud Korte Jansstraat n enz ongemeub ZIT slaapkamer en keu pnt ter ruiling voor flat met keuken Prt ierhouden nabij Am traatweg Lage huur 711 Schaafma's Boekh - traat Utrecht et KOSTHUIS omgev Egberts Demka Br no ur Un ' een gestoff ZIT-SL met gehele verzor Dor oude heer Omgev an Br no 1-4671 bur rouw bb.h.h zoekt t KAMERS liefst om - W'Ihelminapark of het 1 Br no 1-4663 bur UN ÏELEGENHEID In Of echt event tegen ver of huish werk Br no ur UN zoekt per 1 dec ZIT SLAAPKAMER of slaapkamer met kook heid bij voorkeur In 1 Br no 1-4679 bur ir z.k vraagt gemeub lUTMTE met eigen keu dkamer en garage cen erwarmlng Utrecht of ig Periode nlm 1 Jan Tl 1 Juli 1960 Br aan Liiklema van ' t Hoff oriuni Sterrenbos 19 BIJ HET VREDENBURG S.K.D STOFFENHUIS Lange misabethstraat 28-30 UW PANTALON te tang te kort of te breed Wij verma ken hem deze week Kleerma kerij Amsterd straatweg 79 nog voor de Beverstraat Expeditiebedrijf „ DE LUIFEL " Neude 35-36 telef 17605 Ver huizingen transporten kamer verhuizingen pianovervoer speciale afhaal en besteldienst Wij garanderen goede service en billijke prijzen PROT BEGRAFENISONDEB NEMING Fa G H de Jager Twijnstraat 38 38 bis v.h Am sterd straatweg 45 Utrecht Telef 14273 - 18532 - 24918 Ver voer van overledenen van en naar alle plaatsen in blnnen en buitenland Naar LERARENCENTRALE voor bijwerken van leerlingen alle schoolvakken Conversa tielessen Vertalingen Mid denstandsdiploma steno ty pen boekhouden handelscor respondentie tekenen enz Se cretariaat Nassaustraat 36 Utrecht Telef 16037 Diversen HUWELIJKSBEMIDDELING voor beschaafde dames en he ren Bureau Hera " Nieuwe Gracht 193 Utrecht tel 13066 K 30 Spreekuren dagelijks van 2 to 8 uur ' s zondags en * s maandags gesloten Inlich tingen kosteloos Condities billijk Discretie verzekerd H.H ZAKENLIEDEN opgelet Schakel met oog op de komen de St Nicolaasdrukte Bestel dienst Correct in Direct tot uw dienst 100 % service Be steldienst Correct Blauwka pelseweg 37 Marconistraat 45 telef 26541 - 40946 HELDERZIENDE mej BonoU - vrie spreekuur maandag dins dag donderdag van 2-5 uur Ook volgens afspraak telef 18002 Hopakker 11 MAATKLEDING is niet te eve naren Kostuum naar maat v.a ƒ 148 mantelkostuum n m vanaf ƒ 108 demies en winter jassen n m vanaf ƒ 118 enz Dank zij ons speciale systeem leveren wij uitsluitend beter maatwerk tegen scherp con currerende prijzen Keuze uit enige honderden stalen Cou peursbezoek door de hele pro vincie U belt 35117 voor een afspraak Fa Smikon Zuider zeestraat 16 lijn 2 halte Maas plein Utrecht Opleiding voor schoonheids specialiste A en B mannequin fotomodel manicure zelfver zorging elektrisch ontharen folders op aanvraag Oplei dingsinstituut AB SINKE No belstraat 22 Utrecht telef 20585 EEN DIER VERMIST Een dier gevonden Stichting Ami vedi Den Haag helpt u kos teloos Afd Utrecht mevr L H Vliegenthart-Verschoor Oosterkade 12 tel 14439 Aml vedi neemt geen dieren op Heer 42 jr zoekt KENNIS MAKING met dame tot 50 jr slank type voor gezellige om gang Financieel onafhankelijk Br no 3-377 bijkantoor tJN Zeist VERHUIZINGEN meubelbe waring Van ouds Is uW adres Fa Wed G van den Brink en Zonen Goedestraat 114-116 Utrecht Telef 12303 Op onze moderne nieuwe ate liers voor jongens - kinder en herenkleding is nog plaats voor MODINETTES zowel voor naai - als handwerk Meisjes die voor modinettft opgeleid willen worden kunnen alle in lichtingen krijgen bij N.V Rocobé van 9-5 uur Overste den Oudenlaan 30 nabij Balije brug Kanaleneiland en na 6 uur bij de heren A Rietker ken Herm EIconiusstraat 14 Utrecht J v d Sluijs Det moldstraat 35 Hoograven en J V d Woudenberg Dr Ariënsstraat 5 Jutphaas BIJLESSEN Algebra gonio - stereometric beschr meet kunde mechanica alg natuur kunde en scheikunde Rede lijke voorwaarden A Hooyer Cartesiusweg 25 Utrecht KROPMAN & Co Quality cleaners Onberispelijk che misch reinigen Vederlicht mo delpersen Origineel water proof Amsterdamsestraatweg 314 naast Postkantoor telef 20164 U belt wij komen WINTEROPBERGING markie zen zonschermen Wlnterprij zen voor alle reparaties uit eigen fabriek direct aan ge bruiker dus altijd voordeliger Geitewollen sokken Van Breemen-Waterborg Vreden burg 64 Telefoon 14784—28695 Geen harspleisters " Elektr ONTHAREN puistjes etc af doend verwijderd f 2.75 per behandeling Zr v Raalte Woensdag Schoolstraat 16 tel 24382 Gevr VERKOOPSTERS voor de buffetten Melden dagelijks in Ruteck's Cafetaria Leidse weg 8 Utrecht Van uw EIGEN STOP maken wij voor f 75 een eerste klas kostuum of mantelkostuum naar maat alles inbegrepen U belt 35117 voor een afspraak Fa Smikon Zuiderzeestraat 16 Utrecht Gevraagd j onge BUFFETBE DIENDE Melden dagelijks in Ruteck's Cafetaria Leidseweg 8 Utrecht Gevr SERVEERSTERS Mel den dagelijks in Ruteck's Lunchroom Potterstraat 2 Utrecht IJIJNLEER VLOT DANSEN l i t UP lNeem enige privé-lessen Dame gescheiden 2 kinderen eigen home zoekt KENNIS MAKING met nette heer leef tijd 40 k 50 jaar Doel huwe lijk Br no 1-4519 bur UN SNELSTOMERIJ RAPID Kostuum 2,75 pantalon of rok 1,25 mantel 2,75 jumper of trui 0,90 mits gebracht en gehaald Biltstraat 117 Voor betere MAATKLEDING Fa Fortuin Nobelstraat 25 tel 14065 Kostuum naar maat van prima Engelse stof reeds van f 165 af U kent onze coupe FOTOGRAFEERl ' t Is nu niet moeilijk meer ' t Gaat vanzelf vla Foto Elf Verkoop inkoop inruil verhuur Pasfoto's ƒ 1.75 Predikherenkerkhof 2 telef 24024 Wottinsimil ieder gewenst uur bij DANSSCHOOL P WILDSCHUT Kromme Nw Gracht 48 - TeL 16079 SCHOENREPARATIE — Ga naar VandenBrul dan weet u zéker dat kwaliteit en afwer king aan hoge eisen voldoen Kapelstraat 21 23 zijstraat Bilt straat Telef 17880 Gevestigd 1910 Uw adres voor betrouwbare AUTO - SCOOTER MOTOR - RIJWIELFINANCIERING is nog Steeds Fa G C Wester veld & Zn weerdsingel WZ 54 te Utrecht Telef 16953 Vanaf ƒ 1.50 per w AD VER MEULEN gediplom horloger Westerkade 16 telef 25374 Alle bekende merkhorloges op ter mljnbetalirg l ] r schriftelijke garantie Geen rente geen kos ten Koekoekktokken pendu les gouden ringen vanaf f 9 Der week Aangeb te GRONINGEN op Ie stand Helpman Gr luxe 4-kamerflat cv parketvloe ren etc ƒ 140 per mnd te gen iets dergelijks in Utrecht of naaste omgeving Br H J Koersen Hora Sikkemasingel 92 telef K 5900 - 34953 VERHUIZINGEN en wonlng stoffering Wij verhuizen u en stofferen tevens uw woning Vraag vrijblijvend prijsopgaaf Alles met volle garantie P J Elberts en Zn v Humboldtstr 23 telef 12060 en telef 29767 ROS WEIDES auto - en motor rljschool Tevens luxe auto verhuur met all-risk verzeke ring Hooft Graaflandstraat 54 Hoograven Telef 27943 Er kend F N O P NERGENS VOORDELIGER Voor stomen een mantel of kostuum f 2,95 regenjas ƒ 2,50 japonnen ƒ 1.95 rok of blouse ƒ 1,25 Chem Wasserij en Ver verij Uppelschoten Bouwstr 15 telef 20692 MEUBELEN Textiel Vloerbe dekkingen Gem bet zonder rente of verhoging Woningin richting Loeff Berchmakerstr 20 Tel 16797 Ingang In de poort Grote AMATEURSAVOND te Zeist op 29 januari 1960 Zendt voor 15 nov een briefkaart met naam en adres aan Berg weg 206 Zeist U ontvangt dan nadere gegevens over deel name Telef K 3404 - 4345 BEKEND MAATBEDRIJF biedt winterjassen regenjas sen combinaties en kostuums tegen gemakkelijke betaling aan Prijzen concurrerend zon der verhoging Onberispelijke coupe en afwerking Vraagt coupeursbezoek Br no 1-3706 bur UN Een ruime en geriefelijke 4 KAMERFLAT te Oog in Al aangeb Tegen groter heel huis liefst Tuindorp Br no 1-4523 bur UN HUWELIJK Kennismaking zoekenden van alle leeftijden en standen I Wendt u voor se rieuze huwelijksbemlddeling tot de 9 samenwerkende bemid delingskantoren Talloze dank betuigingen ter Inzage Ne derlands Bemiddelingscentrum Hoofdadm Postbus 6037 Am sterdam Ontvangkant Utrecht Hartingstraat 20 bis Ontvang uren dagelijks 2-8 ook zaterdag en zondag Huisbezoek door geheel Nederland Voor AUTORIJLES A.N W.B Bondsautorijschool H van den Ham Catharijnesingel 88 bis telef 25517 Met Opel Rekord en Renault Dauphine en Volks wagen Tevens auto's zonder chauffeur Aangeb zonnig BOVENHUIS aan één der singels 7 kamers 2 balkons zolder keuken lage huur voor kleiner beneden huis of heel huis Br no 1-4533 bur UN Wie wil mijn huls in LEK KERKERK ruilen voor een huis in Utrecht Inlichtingen H Heusen Korte Achterweg 17 Lekkerkerk Wie wil ruilen HUIS met 5 ka mers en keuken en bijkeuken en tuin Huur f 8.40 in On diep Voor nieuw huis Br no 1-4540 bur UN VERGEET U HET MET AUTORIJSCHOOL NO-RISK waarborgt ' n grondige kennis van de verkeersregels omdat Slecht Ondeilegd Schaadt Lessen f 5 per uur met Opel Rekord Utrecht De Bilt telef 60461 bgg 60994 - BEHANGEN EN WITTEN - Voor goed behang - en wltwerk naar B v d Laan M A de Ruyterstraat 3bls Vraagt staal boeken ter inzage - Telef 24636 DAMES UW rok mantel of ja pon vakkundig in eigen atelier verkort of veranderd Binnen 1 dag klaar Kousenspeciaal zaak Botsen Amsterd straat weg 48 naast apotheek * t Gou den Hert Telef 13552 of 24815 1 Wassen watergolf f 3.00 inclusief haarcrème haarlokü 2 PERMANENT f 13.25 compleet - inclusief • crèmebehandeling - of versteviging lil 3 NA Uw permanent als service een keer opkam men 4 WIJ ACCEPTEREN GEEN FOOIEN wy OMLIJSTEN uw platen foto's en schilderwerk spoedig smaakvol en goedkoop De grootste speciaalzaak Bayer alleen Steenweg 47 Wilt u een goed verzorgde LEESPORTEFEIHLLE met elke week 11 bladen Bel dan 23468 Biltstraat 155 bis Utr Tegen zeer lage prijzen AUTORIJLES f 4 per les In lichtingen dagelijks van 8 tot 10 uur v.m en van 10 tot 11 uur n.m Autorijschool Schuma » cher Krulsdwarsstraat 4 telef 17556 NIEUW Nieuw boord aan uw overhemd Thans met perma nent stijve tussenvoering zon der balijnen krimpvrij kook vast Met 2 dagen gereed Al léén bij Botsen Amsterd str weg 48 naast Apotheek Het Gouden Hert Telef 13552 of 24815 VERLOREN woensdagmiddag in Tuindorp antiek gouden broche bijbelslot Tegen be loning terug te bezorgen Prof Reinwardtlaan 24 Utrecht Laat nd uw woning MODER NISEREN van de suite ma ken wij één gezellige kamer met een moderne schoorsteen ^ tevens alle verbouw uitbrei ding onderhoudswerk metsel werk enz Vrijblijvend prijsop gave Prima referenties ter in zage Br no 1-4227 bur UN of telef 26374 Utrecht KUNSTGEBITREPARATIE Spoedgevallen enige uren Ge opend 8 20 Telef 17633 De Bouter uitsluitend Oudwijker dwarsstraat 134 t.o school buslijn 3 halte Oudwijker dwarsstraat EVEN AFDOUCHEN Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf ook voor nieuwbouw J J Kanitz Van Kinsbergenlaan 6 Doorn Telef 03430 - 3046 Aangeb te ROTTERDAM-Nd 3-kamerflat cv keuken dou checel en balkon huur ƒ 50 p mnd Febr of maart Gevr iets dergelijks of benedenhuis met tuin te Utrecht of Zeist Br no 1-4545 bur UN Tammens erkende en gediplo meerde RIJSCHOOL met nieuw materiaal ƒ 4.50 per les Puch motor en Bella scooter en ƒ 5 per les in nieuwste Volkswa gen Tevens verhuur van mo toren en scooters Steenstraat 20 zijstraat Gildstraat Telef 18324 „ ALTIJD OP TIJD " met een horloge van de vakman Maar dan ook een Zwitsers Robijn anker Geen Duits of pen-an ker Gouden ringen met steen dames v.a ƒ 19,50 heren v a ƒ 19,95 Verlovingsringen m schr gar v.a ƒ 35 — p paar Horloger-Juwelier P de Jong Twijnstraat 44 Studeert MODERNE TALEN daar waar buitenlandse docen ten les geven in hun moeder taal The Reform School of Languages Oude Gracht 77bis a telef 10835 sinds 1899 ZEIST—UTRECHT Heel huis grote kamer 3 slaapkamers grote keuken 1 douchecel 2 W.C.'s schuur zolder en tuin Gevr heel huis in Utrecht Br no 1-4730 bur UN PERIA AUTO-RIJSCHOOL B V d Brinkstraat 16 telel 35294 Reclame tot 15 november ƒ 45 voor 10 lessen Prima theorie Nieuw materiaal Vern m ch 10 RIJLESSEN èi 60 min voor ƒ 47.50 door gediplom instruc teur in nieuwp Opel Rekord Theorie halen en brengen gra tis Bondsrö.'ichool „ Anja " tel 18579 - 40446 Voor jong katje gewend aan Felix GOED TEHUIS gezocht Dr Plesmanlaan 48-1 DameskapsalonsO MARYKWAm NACHTEGAAISTRAAT 28 - TELEFOON 10435 GENEESKUNDIG ONDER - ZOEK voor het huwelijk Wendt u tot het Dr J Rut gershuis consultatiebureau voor geslachtskunde Weerd singel 10 Utrecht Mr WILLY KRUIS astroloog occultist Voorlichting over uw lot en leven ieder gewenst ad vies Spreekuren 2-9 uur 48 Obrechtstraat 48 Utrecht TUINAANLEG ONDERHOUD Hendriksen Tolakkerweg 120 Maartensdijk tel K 2957—425 Op onze kwekerijen Groot sor timent heesters coniferen en vaste planten Vertegenw Utr Oudwijkerdwarsstraat 82 Utrecht CENTRUM Woningruil 4000 adressen door het gehele land in handige 2 maandelijkse gids die uitslui tend en gratis aan ingeschre venen wordt verstrekt Eenma lige bemiddelingskosten slechts ƒ 10 voor 12 maanden service Vraagt inschrijfformulier of nadere informaties aan Stich ting Interlocale WONING RUIL-CENTRALE Utrecht Stationsstraat 20 Postbus 2006 telef K 30 - 11831 VERHUIZINGEN en TRANS PORTEN onder volle garantie Vraagt vrijblijvend prijsopgave V d Vllst Laan van Chartrolse 61 telef 18939 Bllderdykstraat 32 bis Tolsteegsingel 24 telef 14165 REAUMURLAAN lOa - TEL 15521 tevens na 6 uur S.G.A plastic luierbroekjes blijven zo zacht als zijde AUTO-SCOOTER RIJSCHOOL De Dom '' V Alphenstraat 38 telef 29392 Tevens sigarenma gazijn Evora " Amsterd str weg 306 telef 17366 DANSLES Privé en kleine clubjes - dagelijks na afspraak met Dansinstituut H de Rijk Mieuwe Gracht 49 telef 10301 Utrecht ZUILEN t.o Sweder van Zuyienweg KUNSTGEBITREPARATIE v.h Oudwijk Spoedreparaties in enkele uren gereed W C Bunschoten Erkend tandtech nicus Kerkstraat 4 bij Nachte gaalstraav Utrecht Telef 12330 iiiiiiiifniijiiniiiHiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir * HERENKLEDINGREPARATIE Nieuw stootband pantalons nauwer maken enz Billijke prijzen Nylonhuis Amsterd straatweg 34 t.o Herenweg Telef 20617 I Emigratie S van TIJN dames - en heren kleermaker Tevens repareren keren en veranderen Zonstr 22 Aangeb ruime BOVENFLAT Vondellaan bev 5 kamers en grote zolder hal douchecel grote schuur beneden Gevr benedenflat of heel huis te Tuindorp Br no 1-4741 bur UN of telef 32813 SCHOLL's VOETVERZORGING de speciaalzaak voor Utrecht Amsterdamse straatweg 254 Pijnloze behandeling ven uw likdoorns eeltplekken Inge groeide nagels en kaiknagel met de nieuwste apparatuur Ook voor Diabetici Gratis voettest Voor telef reserve ren van uw behandeling telef 25278 Steu-'ZOIen elastieken kousen I Familiebezoek SMEUR Nachtegaalstraat 32 telef 13951 voor beter offset druk stencil en ponswerk GELDLENINGEN vanaf f 1500 Aflossing in 5 jaar Geen f^paarkredietsysteem Ie en 2e liypotheken Kredieten voor aankoop auto's machinerieën Leningen op auto's mits niet ouder dan 1956 Intermediair postbox 8003 Den Haag AUTORIJLES in de DKW Ha len brengen en theorie gratis Mercurlus Adelaarstraat 114 telef 24095 iZakenbezoek | = z Lange avonden leesavonden een LEESPORTEFEUILLE van Reading Service verschaft u de helq week ontspanning Witte vrouwenstraat 20 tel 13629 = Voor een = i onbekommerde reis = BENEDENHUIS voor - en ach terkamer keuken en 2 slaap kamers en een tuin m schuur Gevr liefst heel huisje met 3 slaapkamers Zaagmolenkade 29 Utrecht AUTORIJSCHOOL Rivieren wijk " ƒ 5 — per uur met Opel Rekord Spulstraat 11 Utrecht tel 30992 I kiest U I I VAN NIMWEGEN'S f KLEDINGREPARATIE Panta lonpijpen nauwer ƒ 4,50 man tel of jas korter ƒ 3,50 a ƒ 4,50 nieuwe onderkant mouwen ƒ 3,50 Verder alle andere rep waarbij ook oppersen is inbe grepen Mariastraat 41 telef 15785 Ing Sigarenmagazijn Gerjo FINANCIERING gebr auto's t.m 1954 motoren en scooters t.m 1955 - onder verplichte all risk verzekering Afwikkeling binnen 2x24 uur Stlchts Assu rantiekantoor Oude Gracht 309 bis telef 11276 Ook des avonds geopend I erkend = Extra reclame 10 volledige AUTORIJLESSEN f 37,50 De Jong's Bondsautorijschool Pie ter Saenredamstraat 42 telef 14230 Erkend en gediplomeerd Inl na 0 uur HELDERZIENDE J Q Bur gemeester Consult maandag vrijdag 2 5 uur dinsdag woensdag donderdag 2-8.30 u M P Lindostraat 35 zUstraat BiTderdijkstraat Telef 35988 Dankbetuigingen ter inzage Ook uw woningruil kan slagen bij WONINGRUILSERVICE Honderden adressen lokaal en interlokaal Grote Visserijstr 71 Rotterdam Telef 010 - 54251 Geopend van 9 tot 20 uur I PASSAGEBUREAU f Pouw's AUTORIJSCHOOL Ge diplomeerd ANW B-instructeur voor alle rijbewijzen A B C en D Wij lessen ook met DAF Leldseveer 100 telef 21316 bü het station I VOORSTRAAT 90 1 I Telefoon 23121-12497 | riniiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiininiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii Zoekt u een woningruil Leestde WONING-MAGNEET ' ' Vraagt gratis proefnummer bij Woningi'uilcentrale „ Neder land " sinds 1942 Spoorstraat 11 bij CS Utrecht Telefoon 030 - 21758 ARAM Herfst-aanbieding AUTORIJ LES per les ƒ 6 10 lessen van f 47.50 nu voor f 40 Halen en brengen gratis Autorijschool Kok ' t Goylaan 91-1 tel 16715 Edisonstraat 22 a De nieuwe wereld AUTORIJLES f 5.25 per les ID nieuwe Ford Taunus Volledige theorie gratis Autorijschool Meynen Queridostraat 17 tel 32295 b.g.g 32710 Utrecht blJ Majellapark AMSTERDAM—UTRECHT De Bilt Of Bilthoven Aangeboden Amsterdam-West Ie etage gr huiskamer 3 slaapkamers douche en warm water keu ken f 13.70 per week Br no 1-4486 bur UN ^ 10 RIJLESSEN d 60 min voor ƒ 47 50 door gediplom instruc teur in nieuwe Opeis Rekord Theorie halen en brengen gra tis Erkende bondsrijschool Combi " telef 35334 Utrecht lessen KNAC RIJSCHOOL REKORD ' Door betere opleiding sneller uw rijbewïls met Opel Rekord Volkswagen Vespa Theorie met projectiefilm en maquette Kwartelstraat 48 b telef t5729 vraagt Aanm DETECTIVE Een nuttig be roep met mogelijkheden voor de ondernemende man en vrouw Volledige schriftelijke opleiding onder ervaren ex perts Inlichtingen Studiecen trum voor Detêctiveweten schappen Oude Gracht 43 Utr LEDEN gevr voor klein gezel lig accordeonensemble man doline gitaar ensemble en Voor alle rijbewijzen SAM v meisjeszangkoor vanaf 15 jaar LINGEN Stationsplein 19 ge Johanna Brouns L Nieuw - diplom instructeurs Tel 22889 straat 60 telef 17160 Utrecht b.g.g K 3468 - 390 35 „ Jij bent dus de man die Jim Tailor doodde " snauwt Aram terwijl hij Blacks arm in een ijzeren greep houdt Ook de anderen zijn opgesprongen Webster met het zwaard in de vuist Agua met een pistool dat hij snel uit zijn gordel getrokken heeft Black zwijgt en kijkt doodsbleek van de een naar de ander „ Hij heett niet te bekennen die snede op zijn I.- d'OPERA de modieuze matte jacquard In warme winterse tinten 90 cm breed ^ 90 MISTO LAN-A een schitterende kwaliteit wol met zijde exclusieve dessins in verrassendmooie tinten 90 cm breed eo StU knippatroon 9216 18 / UEUWARaEN-ENSCHEOE-UTRECHT M HIJMEflEH-ZWOUi jfSfM ^ Zo hebt u dubbele zekerheid koop een GRUNDIG TV - dan hebt u een topmerk Een wereldmerk Met de allernieuwste technische snufjes extra smalle kast Grundig oogbeschermende goudfilter en wonderbuis En iaat óns u die Grundig leveren dan hebt u de grootste keuze de beste vakkundige voorlichting en een royale blijvende service Wij plaatsen er gaarne een op proef bij u thuis geheel vrijblijvend Grundig TV lype 1 53 53 cm grootbeeld - e)?trasmalle kast - alle bedieningsknoppen g ^ m m op een onopvallende plaats I zIj "" @ Onze Grundig apparaten en daarbij beho rende garantiekaarten zijn voorzien van het merk „ GINT " dus in Nederland volledig gegarandeerd Zonder dit merk geen garantie van de Nederlandse Grundig Verkooporganisatie lin!iiiiiiifaft ^ EXPERTS IN RADIO^N TELEVISIE Het radio - en televisiecentrum ZEIST SLOTLAAN 245 TEL 3029 81030 5283 BELANGRIJK NIEUWS voor mannelijke sollicitanten leeftijd i6 tot ^^ jaar Karakter op een klassiek stramien Kracht door verfijnde moderne techniek Twee glans punten die Mercedes-Benz een eigen allure geven Nü meer dan ooit Zie de typen 180 180 D 190 en 190 D Nóg verder ontwikkeld en daardoor nóg mooier veiliger en comfor tabeler Wagens waarin Mercedes-Benz zich zelf overtreft ' Uw goede ster op alle wegen » Importrice N.V AGAM > Er is weer plaatsingsmogelijkheid in de metaalbcwerkings - en montage-afdelingen te Hilversum Prettige omgeving Interessant schoon en zittend werk Voor jongelui met studiezin in elektronische richting zijn mogelijkheden aanwezig Gunstige arbeidsvoorwaarden o.a aantrekkelijke spaar regeling voor jongeren en volledige reisgeldvergoeding Komt U maar eens informeren Wij houden fitting op maandagavond 9 november a.s van 19.30 tot 21 uur in het „ Haagscke Kofyhuis " Vredenburg 28 Utrecht N.V Philips * Telecommunicatie Industrie Hilversum ATTENTIE Bovendien kunt U elke morgen be halve zaterdags tussen 9 en 11.30 uur terecht op onzfi afdeling Personeelzaken Meteorenstraat Hilversum IVI E R C E X » E S - J3 E M al Dealer voor UTRECHT e.o gedeelte van de BETUWE en GORINCHEM N.V AUTOBEDRIJF J VAN KCOY Den Doider Dolderseweg 89 tel 03402-3841 HOOGOVENS IJMX7IDEN De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staal fabrieken N.V te IJmuiden vraagt voor de schilders werkplaats van de Bouwkundige Buitendienst 2 opzichters yfertlsttn leeftijd ± 35 har Eigenhandig geschreven so ' llcitaties met beschrijving va ^ opleiding en levensloop wor den vergezeld van een recente pasfoto en onder vermelding van ons nummer UN 187 ingewacht bij de afdeling Personeelszaken Beambten diploma meester schilder van een rl«r b-'-'-'-fke schildersscholen of daarmedf - gelijl ' u ttlltr op leiding ervaring op het gebied van schilderwerk aan fabrieks jnstallaties bekendheid met het gebruik en de houdbaarheid van nieuwe verfstoffen 

Kranten

Ga naar