Utrechts Nieuwsblad maandag 28 september 1959

OPLAGE 53.000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Bureau Drift 23 — Utrecht Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Ab.prijzen f 7.55 p kw 59 c p w Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis MAANDAG 28 SEPTEMBER 1959 67e JAARGANG No 127 Verschijnt dagelijks Hoofdredacteur mr J W Niessink lelegiain-adres Nieuwsblad Telefoon 1643 1 7 lijnen Giro l.';4049 Conferentie over Berlijn ligt in het verschiet Tegenbezoek van Ike pas in het voorjaar President Eisenhower en premier Chroesjtsjef zijn overeengekomen dat de onderhandelingen over Berlijn heropend dienen te worden maar dat dit plan van de goedkeuring van de andere rechtstreeks betrokken partijen onderhevig is aldus wordt in het gemeenschappelijk communiqué dat na de besprekingen in Camp David werd uitgegeven bekend gemaakt President Eisenhower zal het volgende voorjaar een tegenbezoek brengen aan de Sovjet-Unie De precieze datum van de reis van president Eisenhower zal langs diplomatieke weg worden vastgesteld Chroesjtsjef vertrok vannacht om drie uur Ned tijd met een Russisch straalvliegtuig van het type Tu 114 uit Amerika Hij is dertien dagen in de Ver Staten geweest Vanmiddag om twee minuten voor half twee was Chroesjtsjef weer in Moskou terug Jongens experimenteerden met mengsel Zes gewonden b felle explosie Chroesjtsjef werd uitgeleide gedaan door een commissie onder leiding van vice-president Nixon Herter en Cabot Lodge maakten er o.m deel van uit In zijn afscheidswoord sprak de Russische leider de hoop uit dat bij het contact tussen de beide landen steeds vaker het goede Amerikaanse woord „ okay " kon worden gebruikt „ Laat ons samen de vrede verstevigen en het begrip tussen alle volken van de wereld verbeteren Wij zijn er van overtuigd dat ook het Amerikaanse volk de vrede wil " zei hij Chroesjtsjefs bezoek bracht opluchting Van onze Amerikaanse correspondent Chroesjtsjef is zondagavond kennelijk tevreden uit Amerika vertrokken en daarvoor had hij wel enige reden Hij heeft voor zover bekend geen concrete concessies ge daan doch niettemin bereikt dat er enige opluchting gekomen is in de internationale betrekkingen Immers hij had bij de Sovjetburgers de verwachting gewekt dat zijn verblijf in Amerika een zekere ontspanning zou in leiden Chroesjtsjef keert thans naar Moskou terug als de man die inderdaad bereikt heeft wat hij beoogde VERA " ZAAIT ROUW DOOD EN VERDERF trekt Helse tyfoon over Japanse Honderden gedood duizenden dakloos Een spoor van dood en vernieling is dit weekeinde over de Japanse eilanden getrokken door een wervelstorm die de ergste is die sinds mensenheugenis het toch wel aan tyfonen en stormen gewend geraakte Japan heeft ge teisterd I \ Vice-piemier Nixon xei o.m Wij geloven dat uw bezoek een belang rijke slap lean betekenen bij hel vin den 7an een weg om geschillen langs Tieedzame weg op te lossen Wij allen weten dat het gebruik van geweld bij de oplossing van geschillen ondenk baar is Ook de Amerikanen willen Trede en vriendschap tussen alle men len " Bij het vertrek werden 21 saluut jchoten gelost Een militaire kapel speelde de volksliederen Op het bordes van Blair House de „ logeerwoning " van de presi dent had president Eisenhower zondag met een lange handdruk afscheid genomen van de Russi sche premier Nikita Chroesjtsjef HlJ wenste zijn Russische gast een „ prettige reis en veilige aan Itomst " Het afscheid vond plaats nadat beide staatslieden samen uit Camp David in Washington waren teruggekeerd President Eisenhower heeft te kennen gegeven dat hij zijn ge hele familie zal meenemen op reis naar de Sovjet-Unie Het Witte Huis heeft bekendge maakt dat president Eisenhower maandag een persconferentie zal hou den Normaliter ontmoet hij de pers ' i woensdags In het gemeenschappelijke Ameri kaans-Russische communiqué wordt ook gezegd dat beide landen het eens zün geworden over onderhandelingen over een mogelijke regeling van de Russische leen en pachtschuld aan de Verenigde Staten Het communiqué De beide staatslieden zijn hei er verder over eens dal de kwestie van algemene ontwapening op het ogen blik de belangrijkste kwestie is Zij hebben besloten dal hun regeringen < 1 het mogelijke zullen doen om tot Mn constructieve oplossing Ie komen Eisenhower en Chroesjtsjef leggen er de nadruk op dat hun besprekin gen geen onderhandelingen zijn ge weest Zij hopen echter dat hun ge dachtenwisselingen tot een beter we derzijds begrip zullen bijdragen Zij verklaren opnieuw dat alle internationale vraagstukken met vreedzame middelen en niet met geweld moeten worden geregeld Openhartig De Russische premier en president Eisenhower hebben te Camp David openhartig van gedachten gewis seld Aan enige besprekingen heb ben de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Herter en zijn Chroesjtsjef dankt Premier Chroesjtsjef van de Sov iet Unie heeft president Eisenhower ssn boodschap gezonden waarin hij • lem en het Amerikaanse volk be aankt voor de hartelijke ontvangst in it V.S De Russische leider stuurde Jeze boodschap vanuit het « traalvlieg wig waarmee hij de terugreis van Washington naar Moskou maakte Chroesjtsjef die mede namens zijn ezin en de overige leden van het Kzelschap voor de genoten gastvrij - neid bedankte zei dat „ de kennisma J»g met het leven van het Ameri « aanse volk zeer interessant en nut " g Was " DIT U.N TEl T 14 PAGINA'S Russische ambtgenoot Gromyko alsook andere functionarissen van beide landen deelgenomen De beide staatslieden zijn van me ning dat deze besprekingen nuttig zijn geweest voor een verheldering van eikaars standpunten aangaande een aantal onderwerpen Er is van mening gewisseld over de kwestie Duitsland en over een vre desverdrag met Duitsland De on derhandelingen over Berlijn z'^uden hervat moeten worden met het oog op een oplossing die in overeen stemming zal zijn met de belangen van alle betrokkenen en in het belang van het behoud van de vrede Er zijn ook nuttige besprekingen ge voerd over een aantal vraagstukken die samenhangen met de betrekkin gen tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten Eén van deze onderwerpen was de handel tussen de twee landen Wat betreft een verruiming van de uitwisseling van personen en denk beelden is aanmerkelijke vooruit gang gemaakt in de besprekingen tussen functionarissen en verwacht wordt dat zekere overeenkomsten in de naaste toekomst tot stand zullen komen Toelichting De perssecretaris van het Witte Hnis Hagerty heeft zondag in ant woord op een vraag gezegd dat een topconferentie vóór het bezoek van Elsenhower aan de Sovjet-Unie in het komende voorjaar „ mogelijk of waarschijnlijk " is Hagerty beantwoordde vragen van journalisten nadat hij de officiële Engelse tekst van het communiqué van Camp David had voorgelezen De topconferentie zou evenwel al dus Hagerty afhangen van een ze kere mate van vorderingen zoals de president steeds als voorwaarde had gesteld Zij zou afhangen van het achterwege blijven van dreigementen CHROESJTSJEF neemt op het bordes van Blair House waar hij tijdens zijn verblijf in Washington logeerde afscheid van zijn gastheer Eisenhower links en van overeenstemmingen tussen de bondgenoten van de V.S Op de vraag of de president en premier Chroesjtsjef hadden besloten tot hervatting van de onderhandelin gen over Berlijn omdat er te Camp David geen vorderingen waren ge maakt of omdat er vooruitgang was geboekt die zij willen uitbuiten zei Hagerty dat zijns inziens van enige vooruitgang in de kwestie-Berlijn gesproken kan worden en dat dit naar zyn mening ook uit het com mimdqué is op te maken Dat Chroesjtsjef met deze reis ont spanning nastreefde stond bij voor baat vast In Washington zijn echter de meningen verdeeld over Chroesjt sjefs motieven hiervoor Wenste hij ontspanning voor slechts een korte periode alleen omdat het aldus voor de Sovjet Unie gemakkelijker zou zijn de kapitalistische landen in te halen en voorbij te streven Of is er toch iets oprechts in zijn streven naar samenwerking en ontwapening Men behoeft het antwoord op die vragen niet te weten om toch te kun nen constateren dat de leider der Sovjet-Unie om welke reden hij dat ook wenste erin geslaagd is een sfeer van opluchting te scheppen Een scepticus als Dulles is er lange tijd beducht voor geweest Chroesjt sjef naar Amerika te inviteren juist omdat de Rus daarmee de kans zou krijgen de stemming te scheppen die hem wenselijk voorkwam Optimisten in Washington wijzen er evenwel op dat Chroesjtsjef ook het eigen voUc aldus een gevoel van ontspanning moet geven en bij de Russen de indruk moet wekken dat zij thans een grotere kans maken die gebruiksartikelen te verwerven die zij tot dusverre tengevolge van de De Caulie bezocht Noord Frankrijk Van onze Parijse correspondent Generaal De Oaulle is gisteravond om zeven uur met de trein terugge keerd van een verblijf van vier da gen in Noord-Frankrijk waarbij spe ciaal de industriesteden voor textiel en mijnbouw werden bezocht Zoals men weet had de president der re publiek bij zijn ambtsaanvaarding vorig jaar al bet voornemen te ken nen gegeven op gezette tijden alle delen van Frankrijk met een bezoek te gaan vereren De vijfde etappe van dez « presi dentiële „ Tour de France " is nu dan ook weer beëindigd en als volgende reis staat eind oktober het gebied van de Elzas op het programma De generaal is overal met on-noor delijke warmte en onstuimigheid ont vangen In de diverse korte begroetings woorden en redevoeringen die De Gaulle in zijn geboortestreek heeft uitgesproken deelde hij overigens verder weinig nieuws mee over zijn plannen Algerije Inzake AlgerQe heeft De Gaolle zich kennelijk discreet willen tonen zolang de nationalisten hun antwoord op zijn voorstellen van 16 september jl nog steeds niet bekend hebben ge maakt Vóór vanmiddag v^f uur is dat antwoord nu intussen officieel aangekondigd Uit Rabat werd vannacht bericht dat het Algerijnse antwoord een met Arabische finesse uitgebalanceerd karakter heeft dat het midden zal houden tussen een geconditioneerde aanvaarding en een genuanceerd omfloerste weigering bewapeningsrace slechts schaars konden krijgen Op die manier zou Chroesjtsjef de krachten in beweging hebben gezet welke een ware ontspanning ten goe de zouden komen Bet belangrijkste punt in het ge meenschappelijke communiqué Ig wellicht dat alle kwesties door vreed zame onderhandelingen moeten wor - De wervelstorm 3ie de code naam Vera kreeg en die het af gelopen weekeinde vaak met een snelheid van 200 kilometer per uur voortraasde over het Japanse eilandenrijk kostte het leven aan minstens 2500 men sen Men vreest dat het aantal slachtoffers echter nog veel groter is dan men thans kan overzien Zeker 4000 mensen werden gewond en ruim 800.000 dakloos gemaakt Schepen op zee Invamen in nood te verkeren rivierdijken dreigden te be zwijken onder bet itoog opgezweepte De Nederlandse minister-president prof dr J E de Quay heeft tijdens mijn verblijf in Canada ooTc een be zoek gebracht aan xijn gehuwde dochter die te Clarkson Ontario woont Op de foto die eerst nu in Holland kon worden gepubliceerd zien we grootvader De Quay terwijl hij een stukje speelgoed van zijn een jarige kleinzoontje Paul bekijkt Verder op de foto de dochter van de premier mevrouw P de van der Echueren flinks achtergrond en m,evrouw De Quay Op de voorgrond gehurkt de heer P de van der Schueren net geheel rechts zijn drie jarige zoontje Mark BASOETOLAND ZELFSTANDIG Groot-Brittannië heeft maandag beperkt zelfbestuur verleend aan Basoetoland Een nieuwe grondwet geeft alle Basoetolanders het recht een parlement te kiezen dat In februari aanstaande zal bijeenko men den geregeld Voor landen die het V.N.-handvest hebben ondertekend Ig dit natuurlijk allerminst een ver rassende verklaring maar Eisenho wer kan thans betogen dat Chroesjt sjefs bedreiging van West-Berl^n al thans wat is verzacht Is dit nu een voldoende vooruit gang om ' n topconferentie te recht vaardigen Dit zal nog moeten blij ken Het communiqué meldt dat de onderhandelingen over Berlijn heropend zullen worden indien de andere partijen daarmede akkoord gaan Het is op dit moment nog niet duidelijk of de gesprekspart ners hierbü aan een topconferen tie hebben gedacht Chroesjtsjef wenst stellig een topbijeenkomst De rede van een uur die Chroesjt sjef zondagavond voor de Ameri kaanse televisie heeft gehouden was grotendeels een propagandabetoog om de Amerikanen de weldaden van het communisme aan te praten wel daden die bij nadere beschouwing toch niet zo begerenswaardig zijn water De rijstoogst die jnlst dit jaar bijzonder overvloedig beloofde te zijn is op de getroffen plaatsen to taal verwoest Honderden en nog eens honderden mensen zijn In de chaos die op de storm volgde als vermist opgegeven De wervelstorm de vijftiende van dit seizoen trof vooral Japans voor naamste eiland Hondo of Hondsjoe waar de op twee na grootste stad van het keizerrijk Nagoja bijna in de baan van de storm lag De stad met anderhalf miljoen inwoners is verstoken van stroom drinkwater en verbindingen met de rest van het land iHer vielen alleen al ruim 400 slachtoffers De slagregens waarmee de storm gepaard ging veroorzaakten aard verschuivingen en talloze overstro mingen Honderden grot * en kleine Vlaardingse agent ernstig gewond Bij een ontploffing zaterdagmid dag op het land van Oosthoek te Vlaardingen zijn vier leerlingen van het Groen van Frinstererlyceum al daar en twee agenten gewond Het zijn de 15-jarige - A P O D P H V en de ll-jarige J B en de agen ten de SO-jarige H N H v d Weerd en de 43-jarige J Goedendorp A P werd aan ogf-n borst enbei de handen en benen gewond J E aan ogen en rechterhand P H V liep scheurwonden aan beide han den en benen en C D lichte ver wondingen op Van hoofdagent A H V d Weerd werd een hand afge rukt en bil werd bovendien ernstig gewond aan de andere hand het ge laat en beide benen Agent J Goe dendorp werd licht aan de rechter hand gewond Op het land van Oosthoek hadden de vier lyceïsten een week eerder een experiment bedreven dat zij toen als mislukt hadden beschouwd Eergisteren hebben zij op dezelfde plaats hun experiment herhaald met chemische stoffen die een uiterst explosief mengsel opleveren In een kartonen pepermuntdoos hebben zij de stoffen gemengd Een deel van het mengsel hebben zy in een pa pieren zakje gedaan Toen zij vervolgens een busje met het mengsel vulden ontstond een hevige ontploffing waarbij de vier jongens werden gewond Zü zijn met auto's naar het ziekenhuis ver voerd De gealarmeerde politie zond een surveillancewagen naar het ter rein van het ongeval Zij vonden het zakje met het ontplofbare goedje dat daar was achtergebleven Dit hebben zij voor een nader onder zoek meegenomen Agent Goeden - rijk bruggen sloegen weg en zeer vele huizen stortten in Met man en muis Op zee spookte het verschrikkelijk ruim 2200 vissersboten en andere vaartuigen vergingen veelal met man en muis Een Engels vraclit schip van 7400 ton de Changsha werd op het strand geworpen maar alle opvarenden konden zich in vei ligheid stellen Een vliegtuigje van een Japanse krant dat boven de ge troffen gebieden vloog verongelukte In het binnenland vochten zater dagnacht reddingsploegen verbeten met modderstromen en watermas sa's om slachtoffers in afgesneden gebieden hulp te verlenen Vele do den zal men nimmer terugvinden doordat zij in de kolkende rivieren mee naar zee werden gesleurd Ma rineboten brachten totnogtoe 150 lij ekn naar het vasteland terug Ned schip aan de grond Ook het 10,972 ton metende Neder landse m.s Tjitjalengka van de Ko ninklijke Java—China Paketvaartlij nen is zaterdag bij de over Jrp-'t ' ra zende tyfoon bij Ij^gSê'paalde tijdêü panse kust aan ^„ weghalen uit de Noch het schip twee ja ^ r nam hij of de 77 passag:!ns een aantal volle deel toeristen ie voor hem werden Zuid-Amerika de 41-jaiige magazijn vaar aldus de an de T Deze blikken tegenwoordigeerkocht aan de groen - Houg Kong B Oud-minister Witte burgemeester van EINDHOVEN De vroegere minister van Volkshuis vesting en Bouwnijverheid ir H B J Witte is per 16 oktober benoemd tot burgemeester van Eindhoven Ziin voorganger in deze stad was de huidige minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid mr dr C J M A van Rooy De thans 50-jarige civiel ingenieur Witte aanvaardde in 1952 het mi nisterschap Hy beheerde het de partement van Volkshuisvesting totdat in 1959 het kabinet De Quay optrad Voor zijn ministerschap was ir Witte burgemeester van Bergen op Zoom Hij is lid van de KVP Overleg loonpolitiek / / ' J De op verzoek van de Stichting van de Arbeid zaterdag belegde bespre king van deze stichting met de mi nisters Van Rooy en De Pous en staatssecretaris Roolvink met be trekking tot de loonpolitiek zal don derdag 1 oktober 1959 worden vol tooid dorp zat achter het stuur en hoofd agent Van der Weerd naast hem met het zakje in de hand Nauwelijks weggereden hield een bewoonster van de Wiltonflat aan de Sportlaan de surveillan cewagen aan met de bedoeling als ooggetuige de agenten nader over het ongeval in te lichten Hoofd agent Van der Weerd heeft haar daarbij de inhoud van het zakjo getoond Bij het dichtdoen van het zakje volgde een hevige explosie Van de politieauto werden de rui ten vernield en werd de carrosserie ontzet De dame kwam er vrijwel met de schrik af De agenten werden naar het zie kenhuis vervoerd Mysterie blijft rondom reis van Banki De Oostduitse anforiteifen hebben verklaard dat zij niets wisten « ver de In Honïarije ïeboren Nederlandse neuroloog O Banki die achter het ijzeren ïordijn zon zijn verdwenen De 56-jarige dr Banki is zoals eemeld de voriee week na te - Cen-len een medisch congres te hebben bijgewoond verdwenen De garagehouder in Bankl's Ne derlandse woonplaats Roermond heeft gezegd dat hij uit Oost Duit'iland een telesrram had ont vangen waarin hem werd gevraagd de wagen van de dokter te komen halen De politie te Roermond heeft ver klaard dat Banki op de een of an dere wiize In een Oostduits zieken huis is terecht gekomen en later dat hil zich te Fürstenwalde bevond Tevoren bij het ziekenhuis Inge wonnen inlichtinsen resulteerden in een uitdrukkelijke ontkenning van de aanwezigheid van de Nederlandsir dokter aldaar Zaterdag hebben het ministerie van buitenlandse zaken In Oost Berliin en politieautoriteiten beiden verklaard dat zij geen kennis droe gen van aanwezigheid van Banki in Oost-Dultsland Banki had tot 17 september van Keulen in zijn woonplaats terug moeten zi1n Westduitse grensauto riteiten en de politie van West Berlijn hebben verklaard niets te weten van een overschrijding doo * Banki van de Oostduitse grens '| iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiMiiiMiiiiiiiiniiiniiiiiiij I Aanhoudend droog | = WEERSVERWACHTrNG van hel = = KNMI geldig tot dinsdagavond = = opsemaakt te 11 15 uur = = Droog weer met zonnige perio = = den Zwakke tot matige wind tus = = sen oost en zuid Dezelfde tem = = peraturen als vandaag of iets ho 3 = gere = = ZON EN MAAN = = Dinsdag Zon op 6.35 zon = = onder 18.25 Maan od 2.44 maan — = onder 16.55 = = Europees leerrapport = = Maandag 7 uur v,m = = Max Neersl 3 = Station Weer temp afgei = r = glsterer 4 n ir = Stocfch onbew 9 gr 0 mni — = Oslo geh bew 11 gr 0 mm = = Kopenh zw bew X5gr 2 4 mnn = = Londen half bew 19 gr 0 mm = = A'dam mist 18 gr 0 mm = = Brussel onbew 18 gr 0 mm ~ = Luxemb onbew 18 gr Omm = = Partls onbew 21 gr 0 mm = = Grenoble regen 17 gr 5 mm = = Nice richt bew 24 gr 0 mm — = Berlijn zw bew 17 gr 0 mm — = MUnehcn zw bew 19 gr 0 mm = = Zurich geh bew 19 gr omm = = Geneve geh bew 18 gr omm ^ = Locarno half bew 22 gr 0 mm = = Wenen onbew 15 gr 0 mn - = ¦ ' insbnio mist 16 gr 8 mm — BI ariidr ^ eh bew 29 gr 14 mm = hans te e onbew _ ^ = - nenen aa licht bew 26 gr < i mn n het huis zw bew 24 gr 12 mm ~ Ook het mr ^^* ^^^ 7 mm Omm H heeft een on 
Maandag 28 september 1959 - 67e jaargang no 127 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD UTRECHTSCH NIEUWS D.LO zet „ Rauwe grond ' goed op de planken Li jndienstloods v G & L in de Lage Weide geopend ' 1 ih streekse verbinding bijna 2500 auto's nodig zouden zijn De betrekkelijkheid aller dingenwas het overheersend element in detoespraak van drs D Wansink pre - sident commissaris van Van Gend & Loos Van het gehele beroepsgoede renvervoer in Nederland verzorgt v.G & L 2460 ton dat is 1,2 pro cent Van G & L dus geen monopo list Dat zou trouwens ongewenst zijnen maatschappelijk een nadeel aldusspr die erop wees dat er 1500 tot 2000 geregelde en 7000 ongeregeldevervoerbedrijven zijn Daar is Van G & L er één van Enige van de 88 wagentjes die langs een elektrisch bewogen ketting zor gen voor het intern transport in de lijndienstloods van Van Gend & Loos te Utrecht Aan kop van de wagen tjesrij die vanochtend langs de ge nodigden reed ging een wagentje voorbij dat volgens opschrift op de dozen bulldozers met mestwagen " vervoerde Plastic speelgoed een van de 1001 artikelen die via Utrecht hun bestemming bereiken Foto U.N.-Van der Werf De heer H Hennus directeur vanVan Gend & Loos rechts verteldeaan burgemeester De Ranitz hoe dein de nieuwe lijndienstloods aan deLage Weide aan de ketting gelegdewagentjes hun ronde doen Drs D.J Wansink directeur N.S en presi - dent commissaris van Van Gend & loos links keek daarbij belangstel lend toe Foto U.N De toneelvereniging D.I.O die za terdagavond in K en W haar eerste opvoering in hot nieuwe seizoen gat had over belangstelling met te kla gen Deze belangstelling van buna allemaal donateurs van deze bloeien de vereniging was gereclitvaardigd want het goed gekozen toneelspel De rauwe grond werd zeer verdien stelijk op de planken gebracht Het stuk heeft als inhoud de strijd van een boer Damsma die het ondanks zijn liarde ploeteren met kan bolwerken tegenover een rijl*_ iTTiiB ^' Frans H en KanaaJw^g 69 ie tITRE p p ^ g „ Telefoon 32M1 ^ g „ Rijsen eg 247 Jose - „ Oudwijk " had origineel idee utrecht is weer een jeugdhonk rij ker nadat wethouder H v d Vlist zich zaterdagmiddag met enorme eetlust een weg door een deur van zoetekoek had gegeten De opening van hot jeugdhonk Oudwijk " in de Oudwijkertówarsstr geschiedde on der grote belangstelling op een ori ginele manier Nadat de oud hootd-com.ni.issaris van politie de heer R W v Etjk als voorzitter van de Stichting Jeugdhonken rondom de Dom de aanwezigen onder wie zich ook burgeiiieester De Ranitz bevond had welkomgeheten sprak wethou der V d Vlist een openingswoord Hij wees cp de grote betekenis van de jeu^dhonlten die langzamer hand ontstaan in alle Utrechtse stadswijken en wekte de jeugd op deel te nemen aan de mogelijkhe den tot ontspanning die hen daarin geboden worden Hiertoe uitgenodigd zette de heer v d Vlist zich schrap om zich oen weg te banen door een rn.ujr van luchtballonnen die na verwijdering een deur te zien gaven gemaakt uit éi'n plaat zoetekoek Ferm werden dos wethouders tanden erin gezet en onder gejuich beet hij er een lap uit ter grote van een soep bord Na no-j enkele gulzige beten besloot hü er zijn handen maar bij te gobnüken en toen vlogen de lap pen koek te midden der Oudwijkers die een overmatige koekzucht aan de dag legden Juist toen de wet houder keek of het gaatje al groot genoeg was kwam er een kop pel duiven uit de opening vliegen die zich vanaf de andere kant een uitweg gezocht hadden Onder luid gejuich steeg het koppel de lucht in en schreed " de heer v d Vlist het jeugdhonk binnen Dit jeugdhonk bleek overigens al lerminst van koek te zijn Een ruim en modern goed ingericht interieur biedt de jeugd zowel jongens als meisjes alle gelegenheid zich nuttig te ontspannen Naast een grote zaal is er een duivenzaal een werkzaal waar werk banken en tafels noden tot figuur zagen en timmeren ' en een hand werkzaal voor de meisjes Oudwük kan trots zijn op deze aanwinst die zeker veel zal bijdra gen tot het vormen van de jongens en meisjes in deze wiJk ONTVANGST TEN STADHUIZE DEELNEMERS VERGADERING VERBOND VAN VAKVER B en w van Utrecht zullen donder dag 1 oktober om 17 uur een delegatie ontvangen van de deelnemers aan de 22e algemene vergadering van het Ne derlands Verbond van Vakverenigingen De ontvangst is in het Stadhuis PRIJSUITREIKING TUINKEURINGEN Maandag 28 sept om 20 uur wordt n het gebouw C.S.B Kromme Nieuwe Gracht 39 te Utrecht de prijsuitreiking gehouden van de onder auspiciën van de Utrechtse Bond van Amateur Tuin ders gehouden tuinkeuringen De avond zal verder worden gevuld met het ver tonen van films JEUGDREUNIE N.R.V Zondag 25 okt zal in het Gebouw voot Kunsten en Wetenschappen te Utrecht de laarlijkse jeugdreunie worden ge houden van de Nederlandse Reisvereni ging Het programma bestaat onder meer uit het uitwisselen van reiserva ringen en een thé-dansant WATERHOOGTEN WEBRDSLUIS UTRECHT 28 sept — Bovenkant sluis 36 cm - 1 - N.A.P val 6 cm Benedenkant sluis 40 cm — N.A.P was 2 cm fine C J d v A C Smith en C F Flohr Westerstr 1 Getrouwd A Baars Malak kastr 4 en M A Doornekamp Mer wedestr 73 E J M van der Eer den Breda Fr Rooseveltlaan 90 en D M de Keüzer Da Costakade 13 R van IJsseldijk en D R M Modder man Cremerplein 7 II A C den Iseger en A W van Hilten Poort straat 23 bis M E F Kool Wage ningen Postjesweg 64 II en M J Keulemans A Neuhuijsstraat 35 J A Zwezerijnen en R J Romein Soetendaallaan 21 Overleden Johannes Pen ning geh m K Nieuwkerk 80 j Bekkerstr 111 Johanna C de Vos gehuwd m K Rinner 63 j Wulpstr 5 Anthonia J J van Brummelen geh m J M de Rodder 48 j H de Grootstr 3 bis Arie Fortuijn geh m J W V de Werken 50 j Hagestein Masit A 9 B Jan Hen driks wedn V J v den Broek 83 j Maliestr 8 Geertruida C M wed V C de Wit 70 j Herenweg 70 Jo hannes F van CoUenburg geh m W Th v den Beedijk 73 j Vleulen seweg 314 Bertus J H Bikker on gehuwd 44 j Hoornaar Groeneweg 43 Tragisch ongeval m Beverstraat Het tweejarige meisje Lenie van Santen uit de Beverstraat 32 is za terdagrmiddaff omstreeks half drie door een auto met caravan in de Beverstraat aangereden en aan de verwondinsen overleden De auto werd bestuurd door de ¦ 55-jarig:e P D L B uit Driebergen Doordat het kind plotseling de weg overstak viel er aan ontwaken niet meer te denken Het meisje liep tegen het rechterwiel van de caravan op draaide met het wiel mee en raakte bekneld tussen wiel kast en band De bestuurder merk te dat zün wiel blokkeerde stopte stapte uit maar moest constateren dat het hier een dodelijk ongeluk be trof Het verongelukte kind kon slechts bevryd worden nadat het wiel was gedemonteerd Het was tra gisch dat de moeder van Lenie van Santen van dit alles getuige was LEBAABSBIENOEMINGEN Tot leraar in tüdelijke dienst aan de rüks H.B.S in Zaltbommel is be noemd de heer W Santing te Utrecht Tot lerares in tijdelijke dienst aan de rüks-H.B.S en de daaraan verbonden rüks-M.S.T.M te Amersfoort is benoemd mejuffrouw A Verloop te Utrecht Voor invalidenwagen Voor de U.N.-zilverpapieractie per giro ontvangen ƒ 2,50 van A te Utrecht m Wethouder H v d Vlist bezig metzijn eetpartij temidden van de bal lons ' Foto U.N.-Van der Werf Harmonie-orkest Utrecht gaf uitvoering Van een onzer verslaggevers Het harmonie orkest Utrecht hield zaterdagavond in het druli bezette N.V.-Huis de jaarlijkse uitvoering Het talrijke publiek genoot vooral voor de pauze van de muzikale me dewerking van het eigen orkest Speciaal de beide concoursnummers waarmee L'trecht " in Nymegen on langs twee eerste prijzen won deden het goed Dit waren de Noord-Hol landse Paneeltjes van Gerard Boe dijn en r,e Chevalier de Breton een ouverture van Herman Mellema De kwaliteit was uitstekend en er was merkbaar vooruitgang bij de leden van het korps te bespeuren De Trumpet Tango met de jeugdige 13 jaar oude trompetsolist Chiel Koot werd eveneens een succesnum mer Een aanwinst was Chiel Koot zeker Na de pauze werd van het muzi kale gedeelte omgeschakeld naar het cabaret Het gezelschap van Andre Carell met De grote Vier " vulde de avond goed Medewerkers waren Marion Wardenaar Swen Smeele Joop de Leur en Andre Carell Dit is de 13-jarige tropettist M Koot leerling van Willy Schobbe die zo voortreffelijk trompet speelt dat hij zeer binnenkort wel meer van zich zal laten horen figuurlijk en letterlijk Foto U.N Materiële schade bij ongeluk op rijksweg 12 Hedenmorgen omstreeks zeven uur is nogal wat ravage ontstaan op rijksweg 12 te Utrecht op de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal Eerst reed daar een Duitse auto bestuurd door de SS-jari^e W M uit Baumberg tegen de afrastering op De Jieer M wilde met een snel heid van ongeveer 100 kilometer per uur enkele voor hem rijdende auto's inhalen Toen echter een an dere auto de file verliet om voor hem rijdende auto's te passeren en de Duitser sterk afremde begon de auto te slippen waardoor deze na een kilometerpaal geramd te heb ben doorschoot tegen de brug afrastering aan De auto werd zwaar beschadigd Even later reed een auto bestuurd door de heer H H uit Den Ham tegen een voor hem rijdende vracht auto uit Tegelen bestuurd door de heer M J M M op De vrachtauto had moeten remmen in verband met de door het eerste ongeluk ont stane wegversmalling De bestuur der van de personenauto had dit te laat gemerkt Ook hier was vrij aanzienlijke materiële schade het gevolg Bromfietser gaf bus geen voorrang Zondag om half tien is op het kruispunt Leidseweg Tunnelweg-Sta-tionsplein te Utrecht de 17-jarige bromfietser opgereden tegen een Gevu-bus bestuurd door de heer J H De bromfietser werd met een her senschudding en een hoofdwond naar het Diakonessenhuis gebracht Het ongeluk ontstond doordat de bromfietser de bus geen voorrang verleende Acht oppers hooi gestolen De Utrechtse politie heeft zater dag de 18-jarige schareslijper A C S aangeliouden verdacht van dief ¦< tal van 8 oppers hooi van een wei land aan de Galecopperdijk ten na dele van de heer W v d H EINDEXAMEN BIJENTEELT In café De Veiling te Bunnik wordt woensdagavond om 8 uur het eindexamen afgenomen van de cur sus bijenteelt voor beginners Doctor Kynologiae N IEUW academiejaar begon Met stralende septemberzon Colleges worden weer gegeven Geldt dit ook voor het hondenleven Hier staat prof Micky met baret En witte bef Nu opgelet De eerste les op honds gebied Is deze Blaffers bijten niet HIPPO KREEN Mevr Van ' t Hullenaar de Rooij Op de raadsagenda van donder dag 1 oktober staat een voordracht tot overplaatsing van mevr W J V ' t AaUenaar-de Rooy onderwij zeres aan de openbare school van j.l.o in gelijke betrekking naar de openbare school voor j.l.o aan de Abstederdijk 32 GEVONDEN VOORWERPFN Gouden ring verm t.n.v Hans zw.-grijs gem vulpen pr zwarte schoentjes dopsleutel pakje zwach tels blauwe halsketting koperen ring grijze pet bezem en schrob ber kerkboek t.n.v Ruijs grijze gebl en bruine jas tas inh schoe nen enz 1 inh gereedschap enz en 1 inh jas rood en blauw vest je paspoort t.n.v Stork en Jager Losgeld ƒ 15 ƒ 5 Portem inh ƒ 3,46 ƒ 0,41 f 0.15 Zie voor " « Isnieuws ook pagina 4 Scène uit „ De rauwe grond " v.;i R Derks C Splint mevr S Rp;,de Lange Wim Linnebank en m -' T V Sant-de Beer Foto U Lening voor financiering van scholen Van de N.V Bank voor Nederlandst | Gemeenten te ' s-Gravenhage ontvingenB en W van Utrecht een ' aanbledinu I tot het verstrekken aan de gemeentt I van een geldleninp groot ƒ 1.038.000 mi \ | een looptijd van 25 jaar I De opbrengst van deze lening dient 1 te worden bestemd voor de financiering I van de uitbreiding van de openbawl ULO-school aan de Cervanteslaan bouw van een openbare ULO-school j de Barnsteenlaan en van een Christfrl lljke school voor slechthorende en 1 spraakgebrekkige kinderen aan heil Rotsoord De lening kan worden aangegaan ^ 16 oktober 1959 tegen de koers vaal 99 ' s '' r en een rente van 4^2 % per Ja;De aflossing moet geschieden in 25 i _ li.ike jaarlijkse termijnen aanvangend 1 in 1960 r Mr.A.J.H.WerdmöIde [ Ter voorziening in een vacatur van kantonrechter in het kaïito Maastricht is o.a op de lijst var aanbeveling geplaatst mr A J H Werdmölder griffier van het kir tongerecht te Utrecht tevens kar tonrechter - plaatsvervanger t Utrecht MjENOA ] MAANDAG SCHOUWBURG 20 uur Ned Oper Cavalleria Rusticana en Paljas JULIANAPARK 20 uur Openluchtcc concert Stadsontspanning mannen -- ren PEDAGOGISCH INST Rijksuniveri teit Achter den Dom 13 20 uur Stich ting voor Maatsch werk mej v d Zeyde over behoefte aan sociaal con tact van zuigeling en kleuter MARNIXZAAL Domplein 20 uur Spr ' ker Ds A A Leenhouts van A'darn GEBOUW C.S.B Kromme Nieuue Gracht 39 20 uur Prijsuitreiking tuin keuringen Utr Bond van Amateur tuinders HUIZE ST JAN Janskerkkof 20 uur Protestvergadering Utr Patates-friteS ' bakkers en ijsbereiders B.B.-ACTIVITEITEN Brandw kazerne Groeneweg 19.30 uur Cursus brand weer Cop 19.30 uur idem ord en plotter cop Vaaltterrein 19.30 uur idem redders ploegen 3 en 4 Idem reddersploef:e:i 5 en 6 idem ploegcdtn redding Speeltuin Bloesemstraat 20 uur OetÊ ning redders wijk N fAdvertentieï l/enezla ITALIAANS IJS • Voorstraat 8 Leidseweg 6 DINSDAG JAARBEURSGEBOUW Vreeburg SJi 17 uur Tentoonste ing Het Instrutnen'voor Wetenschap en Bedri,1f ACADEM FILMSTUDIEWEEK Hole Smits 10.30 uur Drs P Gros over « lm en t.v.-programma's 14.30 uuj _ Dr J M L Peters Het beeld In « massa communicatie 20.30 uur Fl "" avond Utr Studenten Filmliga „ Fory TIV01.I 13 uur Najaarsbeurs Lan *' liike org v Dierenspeciaalzaken PIÉTERSKEKK 12,30-13.10 uur En5 meditatie Reverend Mac Kechnie van Amsterdam SCHOUWBURG 20 uur ToneelgrofP Theater „ Een staatsman van verdien ste " RAADSKELDER Open Tafel 20 ""'¦ Chr Bos over De beiaard " STADION 19,30 uur VoetbalwedstTiJo DOS—voorl Ned amateurelftal BOGERMANHUIS v Asch v WijcHS ' kade 25 19.45 uur Ev comm Gefsi kerk de hr J Noteboom Een eigw aardig mannetie " B B-ACTIVITEITEN Brandw kazerii ' Groeneweg 19.30 uur Cursus bran °' weer Vaaltterrein 19 30 uur idem redders ploegen 7 en 8 idem 9 en 10 BIOSCOPEN Voorstellingen om 14 30 18 45 en 21 >"" Zondags om 14 15 16 30 18 45 en 21 ""' CAMERA Er zit muziek In mei N "]' Frederil ^ en Louis Armstrong "" leeftiiden CITY Huntle wollt Ihr ewlg letier »"' lingrad 14 Ir FIl^MAC Actualiteiten alle f " ¦ de reis van Prinses Beatrix vrlt"'"tm zondae 10-18 uur maandag i ^ donderdag 10 23 uur PALACE vrijdag tot zondag He ' '= gloen van Zorro 14 ir 18 4 ^ en i J "' OLYMPIA vrildag tm zonrtag F ';' poort der schande 18 ir Zondag I *' en 16 30 uur - Tarzan en de verl^re " Safari 14 ir IVIaandag tm donderdag Ik was aan hem verslaafd 18 laar Rn:iVlBRAND '^- De held van Pork CtlWHlll 18 Ir met Or Pei-1 < vooistelMj;gen 14 30 18 15 pn 21 15 uur /" ntl »" 13 45 16 15 18 45 en 21*15 Uur SCALA Zolang er mensen zUn ["'' Lana Turner John Gavin Sandra 0 ^ en Susan Kohner 14 ir 14 30 18 45 »' 21 15 zoncJaes 14 16 15 18 45 en 2115 " '^ TUniO Schanrt.3al In Bad Ischl tn " O W Fischer El Muller en tvan 0 =»' nv 14 ir Vonrctpllin " ev k^vprtier later VRKEBURG De vrouw en de verdoeni de met Fr Arnoul en Henri Vio«ii 18 Jaar EEN o ^ Over ] falen Statisti niet ] u \ Van eei Wij willen gaarne de verschenen publicatie va nieurs nl de brochure „ nische economie diagnc de tekst van de voordrac van de N.V Ingenieursl geest op 19 februari 1 £ Economie van het Instii Uitsprake enigermat eenzijdig De heer Elion heeft het beleid bezien met de Offen \ ondernemer dit wil zeggen bedrijfseconomisch werd get Deze toetsing is niet g uitgevallen Nog steeds al schrijver ontbreken inde van de werkelijke bouv evenals feitelijke gegeven het verloop van de produk En een tweede punt van \ vele goede voorstellen van b economen en organisatiede gen komen niet tot hun ree dat de leidende figuren in drijf niet het juiste begrip opbrengen Maar niet alleen de orgf van het apparaat dat onze gen moet bouwen valt onder tiek Ook het woningbeleid ¦ overheid schiet in ernstige m kort " Rechten van de mens De schrijver beroept zich z de Universele Verklaring der ten van de Mens waaraan de nog alttjd geldende systeem v ningtoewijzing in ernstig mate tekort gedaan Veel erger is echter dat oi niet eens weet hoe ernstig i ningnood wel is en hoe weir eigenlijk opschieten Tussen i ningtellingen van 1947 en 195f woningvoorraad met 20.3 t toegenomen doch de woningb < met 17 procent De vooruitgang is dus klein en is ook onregelmati spreid zodat in enkele pro ' een redelijke vooruitgang i kregen doch Noord - en Zu land zelfs ztjn achteruitge Bij de telling van 1956 heef het statistisch woningtekort \ steld op 247.235 van welk get nog 59.791 blijvende samenwoi mogen worden afgetrokken zod eindelijk een statistisch tekort teert van 187.500 Gezien de on rijke produktie gedurende de dien verlopen jaren is er dus op een spoedig einde van de Voorraad te hoog gest Ir Elion wijst er echter op de statistici hierbij rekening 1 gehouden met 65.000 „ woni zonder eigen voordeur en met andere bewoonde ruimten " de voorraad 100.000 te hoog i steld terwijl geen rekening is | den met de noodzaak van ee ningreserve die toch zeker op woningen moet worden gestel Zo gezien was het tekort ii dus geen 187.500 maar 370.0 dit tekort moet worden inge voordat de na-oorlogse geboor omstreeks 1966 tot een sterk < neming van het aantal huwe en daarmee van de woningbe zal leiden 127.000 per jaar De schrijver wil voor dit do durende 10 jaar 1956-1966 woningen per jaar bouwen v Advertentie Goedennachi SlaaptUslecht door reumi spit ischias hoofd - en zenuwpi neemt dan Togal Verdrijft in a gevallen snel en afdoende die p en daardoor slaapt U heerlijk ' baat Zuivert de nieren en is oni delijk voor hart en maag Bij theek en drogist f 0,95 f2.40 wn&vcmde \ Pleidooi voor Polderman £ en ongewone moord-affaire ^ en kleine honderd jaar gelede zeeland het gesprek van de vormde wordt in de roman „ Ple voor Polderman " van L W de ' Ot in de finesses uitgeplozen auteur heeft dit intrigerend gf ren op historische grondslag opn gestalte weten te geven Hij be aeit met alleen de -' oorgeschiei van deze misdaad welke uit het sen van overspel voortsproot ] ni ] volgt ook het proces op de om ten slotte een pleidooi te vc voor de dader een eenvoi jeeuwse boer die door de onti van zijn vrouw tot moord were dreven De Bree had stof te over om « Jn verhaal een spannend relaa maken en daarin heeft de schr " iet teleurgesteld Hij wist op kn i:'J ^^ sieer te scheppen en Qooidfiguren fijnzinnig te sche « aardoor het huwelijksdrama vai f„^,^"wse rlorpje St Lauren opn f N ^^^" kwam Uuitgegeven b " Saii Ksinpea en Zn N.V te Am 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 28 september 1959 - 67e jaargang no 127 EEN ONDERNEMER AAN HET WOORD Overheid en bedrijven falen bij woningbouw Statistisdi tekort is niet juist berekend Van een bijzondere medewerker Wij willen gaarne de aandacht vestigen op een dezer dagen verschenen publicatie van het Koninklijk Instituut van Inge nieurs nl de brochure „ Het woningbeleid in het licht der tech nische economie diagnose en therapie " Deze brochure bevat de tekst van de voordracht die ir M Elion president-directeur van de N.V Ingenieursbureau voor Bouwnijverheid te Oegst geest op 19 februari 1959 voor de Afdeling voor Technische Economie van het Instituut heeft gehouden Stand van zaken in onderhandelingen cao Klein Metaal NA VECHTPARTIJ OP STRAAT Weerspannige arrestant in heup geschoten VRAQEN DOOR TWEEDE KAMERLID Qedetineerde week op brits vastgebonden De 25-jarige kantoorbediende E - C die in augustus van dit Jaar wegen » diefstallen tot vier jaar gevangenisstraf werd veroordeeld en in afwachting van de behandeling van zijn zaak in hoger beroep thans in het Huis van Bewaring aan de Weteringschans te Amsterdam is opgesloten heeft aan zün advocaat verteld dat hü door zUn bewakers mishandeld is Volle blikken gingen met oud-roest mee ECHTSCH NIEUWSBLA D we grond " planken uit „ De rauwe grond " v.l.n.r,ks C Splint mevr S Reuze ge Wim Linnebank en mevr.rnt de Beer Foto U.N ] Lening voor financiering van scholen e N.V Bank voor Nederlandse ten te ' s-Gravenliage ontvingen / van Utrecht een ' aanbieding verstrekken aan de gemeente geldlening groot ƒ 1.038.000 met tijd van 25 jaar brensst van deze lening dient n bestemd voor de financiering uitbreiding van de openbare ooi aan de Cervanteslaan de n een openbare ULO-schooI aan steemaan en van een Chrlste ' hool voor slechthorende en brekkige kinderen aan het I ing kan worden aangegaan od ber 1959 tegen de koers van i een rente van 4^2 '^ o per jaar sing moet geschieden in 25 ge rlijkse termijnen aanvangende ^ J.H.Werdmölder ¦ oorziening in een vacature ntonrechter in het kanton ht is o.a op de lijst van ling geplaatst mr A J H Ider griffier van het Itan * t te Utrecht tevens kan er - plaatsvervanger te MtËNÖM MAANDAG BURG 2U u ur Ned Opera - ia Rusticana en Paljas PARK 20 uur Openluchtcon Stadsontspanning mannenko - 2ISCH INST Rijksunlversl hter den Dom 13 20 uur Stlch or Maatsch werk mej v d ver behoefte aan sociaal con n zuigeling en kleuter 5AAL Domplein 20 uur Spre A A Leenhouts van A'dam CS B Kromme Nieuwe 39 20 uur Prijsuitreiking tuin sn Utr Bond van Amateur - T JAN Janskerkkof 20 uur ergadering Utr Patates frites-en ijsbereiders rviTETTEN Brandw kazerne i/eg 19.30 uur Cursus brand - 30 uur Idem ord en plotters rein 19.30 uur idem rcdders 3 en 4 Idem reddersploegen dem ptoegcdtn redding n Bloesemstraat 20 uur Oefe - iders wijk N fAdvertentle u enezici ' ALIAANS IJS Voorstraat 8 Leidseweg 6 DINSDAG RSGEBOUW Vreeburg 9.30 entoonste ing Het Instrumenttenschap en Bedrijt FILMSTUDIEWEEK Hotel 1.30 uur Drs P Gros over t.v.-programma's 14.30 uur L Peters Het beeld tn ae Timunicatle 20.30 uur Film r Studenten Filmliga „ Fury uur Na.1aarsbeurs Lanae - V Dierenspeciaalzaken ERK 12.30-13.10 uur Eng Reverend Mac Kechnie van m „ URG 20 uur Toneelgroep Een staatsman van verdien - DER Open Tafel 20 UU"over De beiaard " 19.30 uur Voetbalwedstrija rl Ned amateurelftal NHUIS ' v As.ch v WiJcKS 19.45 uur - Ev comm Geret hr J No'teboom „ Een eigen innet.le " ¦ ITEITEN Brandw kazerne g 19.30 uur Cursus brana - ¦ in 19 30 uur Idem redders en 8 idem 9 en 10 BIOSCOPEN - en om 14 30 18 45 en 21 "" 1 14 15 16 M 18 43 en 21 uur Er zit muziek In met Nnj " en Louis Armstrong ''"° Ie wollt ihr ewig leber ' S '^' 14 f ~ t ctualiteiten alle leeft m «' an Prinses Beatrix "'' 1 ag 10-18 uur maandag t n " 10-23 uur TUdas tol zondag He ' "" Znrro 14 ir 18 45 en 2 ' J "^ vrilriap t m zondag P /' schande 18 ir Zondag ' i ' lur Tarzan en de " erlorejl Ir Maandag t m donderdag n hem verslaafd 18 ia=I „„ "•¦ De held van Pork CK\ov met Or Peck Voorsteiny ' ia « » n 21 I ' uur /" none - 18 45 en 2ri5 uur ilnng er mensen ztjn m er John Gavin Sandra U " ïohner 14 1r 14 30 18 4S en ags 14 16 15 18 45 en 21 15 "• handaal In Bad fsehl me " ler El Muller en fvan IJ " \ 7f>orcfpIi'nf -^ ep k-v-jrtici De vrouw en de verdoen r Arnoul en Henri Via »'- Uitspraken enigermate eenzijdig De heer Elion heeft het woning beleid bezien met de offen van een ondernemer dit wil zeg;g:en dat het bedryfseconomlsch werd getoetst Deze toetsing is niet gelulckig uitgevallen Nog steeds aldus de schrijver ontbreken indexcijfers van de werkelijke bouwkisten evenals feitelijke gegevens over het verloop van de produktiviteit En een tweede punt van kritiek vele goede voorstellen van bedrijfs economen en organisatiedeskundi gen komen niet tot hun recht om dat de leidende figuren in het be drijf list het juiste begrip kunnen opbrengen Maar niet alleen de organisatie van het apparaat dat onze wonin gen moet bouwen valt onder de Icri tlek Ook het woningbeleid van de overheid schiet in ernstige mate te kort Rechten van de mens De schrijver beroept zich zelfs op de Universele Verklaring der Rech ten van de Mens waaraan door het nog altijd geldende systeem van wo ningtoewijzing in ernstig mate wordt tekort gedaan Veel erger is echter dat ons volk niet eens weet hoe ernstig de wo ningnood wel is en hoe weinig wij eigenlijk opschieten Tussen de wo ningtellingen van 1947 en 1956 is de woningvoorraad met 20.3 procent toegenomen doch de woningbehoefte met 17 procent De vooruitgang is dus slechts klein en is ook onregelmatig ver spreid zodat in enkele provincies een redelijke vciruitgang is ver kregen doch Noord - en Zuid-Hol land zelfs zijn achteruitgegaan Btj de telling van 1956 heeft men het statistisch woningtekort vastge steld op 247.235 van welk getal dan nog 59.791 blijvende samenwoningen mogen worden afgetrokken zodat uit eindelijk een statistisch tekort resul teert van 187.500 Gezien de omvang rijke produktie gedurende de sinds dien verlopen jaren is er dus hoop op een spoedig einde van de nood Voorraad te hoog gesteld Ir Elion wijst er echter op dat de statistici hierbü rekening hebben gehouden met 65.000 „ woningen " zonder eigen voordeur en met 36.624 „ andere bewoonde ruimten " zodat de voorraad 100-000 te hoog is ge steld terwijl geen rekening is gehou den met de noodzaak van een wo nlngreserve die toch zeker op 80.000 woningen moet worden gesteld Zo gezien was het tekort in 1956 dus geen 187.500 maar 370.000 en dit tekort moet worden ingehaald voordat de na-oorlogse geboortegolf omstreeks 1966 tot een sterke toe neming van het aantal huwelijken en daarmee van de woningbehoefte zal leiden 127.000 per jaar De schrijver wil voor dit doel ge durende 10 jaar 1956-1966 37.000 woningen per jaar bouwen verder Advertentie Goedennacht SlaaptUslecht door reumatiek spit ischias hoofd - en zenuwpijnen neemt dan Togal Verdrijft in al die gevallen snel en afdoende die pijnen en daardoor slaapt U heerlijk Togal baat Zuivert de nieren en is onscha delijk voor hart en maag Bij apo theek en drogist 0.95 f2.40 f8.88 O rn&vmde Pleidooi voor Polderman ^ 1 ongewone moord-affaire die = sn kleine honderd jaar geleden in ieeland het gesprek van de dag vormde wordt in de roman „ Pleidooi voor Polderman " van L W de Bree wt in de finesses uitgeplozen De auteur heeft dit intrigerend gebeu ren op historische grondslag opnieuw « estalte weten te geven Hij behan delt met alleen de voorgeschiedenis ¦ an deze misdaad welke uit het pie sen van overspel voortsproot maar nij volgt ook het proces op de voet ° m ten slotte een pleidooi te voeren ^ or de dader een eenvoudige « euwse boer die door de ontrouw jan zijn vrouw tot moord werd ge De Bree had stof te over om van ^ in verhaal een spannend relaas te mdKen en daarin heeft de schrijver « et teleurgesteld Hij wist op knappe h * ''^^'' '^ scheppen en zijn " ootdfiguren fijnzinnig te schetsen ïfaardoor het huwelijksdrama van het rï^'jwse iorpje St Lauren » opnieuw "' leven kwam Uuitgegeven bij P 5 ^ Kampen en Zn N.V te Amster - 45.000 per jaar voor de nieuwopko mende behoefte en nog eens 45.000 per jaar voor de vervanging van de honderdduizenden oude en verouder de woningen Zo komt ir ISIion tot een bouw program van 127-000 woningen per jaar terwijl wü in de juist achter ons liggende jaren van zeer hoge produktie nauwelijks de 90-000 per jaar hebben bereikt Zijn deze cijfers die hier met zoveel gezag worden geponeerd on juist Dat zouden wij niet durven zeggen Natuurlijk is een woning zonder voordeur " of een andere be woonde ruimte " geen woning En na tuurlijk moeten wtj voor een vlot functioneren van het woningbestand een reserve van 3 procent hebben En natuurlijk moeten de 800.000 wo ningen die nog uit de vorige eeuw dateren binnen een redelijke tüd worden opgeruimd Niet doorslaan Aan de andere kant moeten wij zeggen dat de samenstellers van het statistisch woningtekort " de toestand wel op ztJn allergunstigst hebben voorgesteld Moet men dan echter naar de andere kant door slaan en alle ongunstige factoren hun volle gewicht geven WiJ voor ons geloven enerzijds dat een woningproduktie die ho ger is dan die van de juist ver streken jaren noodzakelijk en mo gelijk is maar anderzijds dat reeds lang voordat de tien maal 127.000 woningen zullen ztJn voltooid reeds heel wat lucht op de woningmarkt zal zijn verkregen Wij zijn overtuigd dat het verdwij nen van het woningtekort zeer ge leidelijk en op den duur zelfs onge merkt zal plaats hebben Huurbeleid Wij denken hierbij vooral ook aan het huurbeleid Wanneer op de huur markt meer gezonde verhoudingen zullen zijn hersteld -^ en de rege ring heeft verklaard hiernaar met ernst te zullen streven — dan zal de verhouding van vraag en aanbod geheel gewijzigd worden en zal de woningmarkt wellicht aspecten ver tonen die wtJ thans nog niet kun nen vermoeden Deze zijde van het vraagstuk komt in de brochure van ir Elion vrijwel niet aan de orde Hij richt zoals van een ondernemer te ver wachten is zijn aandacht vooral op de bedrijfseconomische zijde van het vraagstuk - K.ruimelwerk Zoals wtJ van een groot onderne mer konden verwachten richt de kritiek van ir Elion zich vooral op de organisatie van de woningbouw Deze is nog grotendeels kruimelwerk Ongeveer de helft van alle woningen wordt nog gebouwd in kleine com plexen met een gemiddelde van niet meer dan 2 woningen Deze vormen et tel Parijs heeft ons op vele vreemde silhouetten vergast bij tijd en wijle Maar dat nw uitgerekend de toch al zo veelomstreden Saint Laurent op volger van Christian Dior deze avondjapon als serieuze bijdrage aan de mode voor herfst en winter moet leveren zal velen oprecht verbazen Deze creatie is gemaakt van roze moirce en draagt de naam Perzische Nacht Hoe bijzonder ze is valt met het blote oog zonder meer waar nemen i 97 procent van alle bouwplaatsen Dit wil zeggen dat op slechts 3j procent van alle bouwplaatsen com plexen van meer dan 2 woningen worden gebouwd Wü staan enigszins anders tegen over dit probleem - Wij zouden zeg gen dat het alleen maar winst is wanneer ieder jaar 40-000 woningen gebouwd worden als vrijstaande wo ningen of blokjes van twee of drie Deze bouw toch geschiedt door kleinere aannemers zelf werkende timmerlieden en metselaars en wi achten het een groot voordeel dat al deze verspreide krachten niet aan het verbouwen van winkelpuien of aan ander klein werk verloren gaan maar dat zü aan het bouwen van nieuwe woningen ten goede komen Met ir Elion zijn wij het ech ter eens dat het aantal van 40.000 woningen in grotere " com plexen waarbij wtJ danonder groter ' meer dan ruimtwee hebben te verstaan veel gro ter zou kunnen zUn En dan ko men wij toch waar wiJ willen zijn - Interne oorzaken Wü kunnen verder niet in den bre de op het betoog van ir - Elion in gaan Hoofdzaak is wel dat het bouwbedrijf mede door een te veel aan overheidsbemoeiing maar ook door interne oorzaken niet de ont wikkeling heeft meegemaakt die andere industriële bedrijven ken merkt - Dit blijkt onder meer uit de or ganisatie het geringe percentage personeel in algemene dienst het kleine aantal ingenieurs e.d Het bouwbedrijf is inderdaad een achter gebleven gebied Dit verklaart ook de achterstand in de produktiviteit vergeleken met die in de andere industriële bedrij ven In dit opzicht geeft de schrij ver een reeks van aanbevelingen en wensen welke aanleiding zijn dat wij op zijn geschrift gaarne de aan dacht vestigen Twee toeschouwers eveneens gewond Van onze Amsterdamse redacteur Agenten van de ladio-autodiensl te Amsterdam zagen zich gisteravond ge noodzaakt tijdens de overbrenging van een weerspannige arrestant drie scho ten ie lossen Deze troffen alle diie doel de arrestant werd in de heup getroffen de 41-jarige J M Visser Schraal die stond ie kijken werd aan de wijsvinger gewond en een Nederlandse tanker gedwongen dure winch te kopen De Nederlandse tanker Duive i-drecht is de St - Lawrence Seaway opgevaren met een splinternicawe winch aan boord die niet / al worden gebruikt omdat hij volgens de ge zagvoerder overbodig is De 5000 ton metende tanker kwam vorige week in Montreal aan en werd door de autoriteiten opgehou den omdat het schip niet was uit gerust met een automatische wincii zoals in de doorvaartreglementen van de St Lajwrence Seaway is voorge schreven Gezagvoerder Verbiest protesteer de met te wijzen op de moderne uit rusting van zijn schip - De autoriteiten bleven echter op hun stuk staan en na vijf dagen werd een winch geïnstalleerd die waarsohijnlijk nimmer zal worden gebruikt Het oponthoud kost de reders naar sohattmg 40.000 gulden Vrijgezellen-dank voor kabinet De besturen van de Nederlandse bond van vrouwen werkzaam in be drijf en beroep en van de Neder dandse vrügezellenbond hebben in een brief aan de ministerraad hun erkentelijkheid doen blijken voor de indiening van een wetsontwerp tot verlaging der loon - en inkomsten belasting voor de ongehuwden De bonden zeggen het wetsontwerp als een belangrijke stap in de rich ting van opheffing der achterstelling van de bevolkingsgroep der onge huwden te beschouwen Uitgaansverbod in Laos De Laotiaanse regering heeft voor de voornaamste steden in Laos een uitgaansverbod afgekondigd voor de uren tussen middernacht en zes uur ' s morgens Een reden hiervoor werd niet opgegeven Het is voor de eerste maal sinds tien weken geleden de gevechten in Laos zijn begonnen dat een dergelij ke maatregel is genomen Een woordvoerder van het Laotlsch ministerie van buitenlandse zaken heeft meegedeeld dat de communisti sche rebellen hun taktiek hebben ge wijzigd en zich nu meer concentreren op propagandistische activiteiten in geheel Laos in plaats van op de ge vechten in het noorden van bet Jand Nadat de bondsraad van de Alg Ned Bedrijfsboixd voor de Metaalnijverheid ^ en elektro nische industrie zijn standpunt over de loononderhandelingen in de kleine metaalnijverheid heeft gepubliceerd heeft van daag de Federatie van Werk geversorganisaties zijn mening laten horen andere toeschouwer de 15-larige Wim Goeben kreeg een kogel in de biel Voorts trof een van deze kogels de etalageruit van een melkwinkel Deze schietpartij waarvan honder den buurtbewoners getuige waren vond haar aanleiding in het bezoek dat de 23-jarige magazijnbediende J H - bracht aan de vader van zijn vroe gere meisje T R aan de Bos en Lom merdweg J H - had gedronken en was in een overmoedige bui " Vader R liet hem in de huiskamer maar hier wond de jongeman zich zo op dat iiij de man te lijf ging en on merweg J H had gedronken en was Andere familieleden belden de po litie maar toen twee agenten arri veerden weigerde J H de woning te verlaten De agenten pakten de knaap beet en werkten hem het trapportaal af Hier kreeg één van hen een trap in de buik Toen kwamen de gimimistokken eraan te pas om de dronkemans razernij van J H te onderdruk ken maar het was de moeder van de jongeman die hem ten slotte moest overreden rustig met de po litie mee te gaan De menigte op straat zag ten slotte de drie man nen al vechtende naar buiten komen Het waarschuwingsschot bracht de arrestant niet tot rede Er waren nog twee schoten voor nodig Door één hiervan werd J H in de heup getroffen Alle getroffenen alsook een der agenten die tijdens het gevecht aan de duim was verwond werden ver voerd naar hel Wilhelminapasihuis Geen hunner behoefde te worden op genomen De agent die de schoten beeft gelost en J - H schudden elkaar hier zelfs de hand Het bleek dat de agent en de broer van J H lid zijn van dezelfde sportclub Ir Fetter commandeur Oranje Nassau De voorzitter van het bestuur van de Nederlandse centrale organisatie voor toegepast natuurwetenschappe lijk onderzoek ir Z Th Fetter heeft zaterdag tijdens een bijeenkomst in het Kurhaus te Scheveningen deze functie overgedragen aan prof dr H W Julius Bij het neerleggen van het voorzit terschap is ir Fetter door de Ko ningin benoemd tot commandeur in de orde van Oranje-Nassau De me dedeling van deze onderscheiding werd gedaan door de secretaris-gene raal van het ministerie van onder wijs G en W dr J H Wesselings Deze overhandigde ir Fetter ook de bij deze onderscheiding behorende versierselen en bracht namens de re gering ir Fetter dank voor zijn ar beid ten dienste van het land Meer sprekers spraken ir Fetter in huldigende bewoordingen toe waar na de afgetreden voorzitter allen dank bracht ERE LEDEN A-R Het Centraal Comité van de Anti Revolutionaire Partij heeft in zijn vandaag gehouden vergadering be noemd tot ereleden van de A.R.-partiJ de minister van staat prof mr P S Gerbrandy en dr A A L Rut gers die dit jaar aftrad als vice president van de Raad van State VAKANTIE IN NIEUW ZEELANM Nederland is het eerste land van het Westeuropese continent waar Nieuw Zeeland zichzelf gaat propa geren als vakantieland Daartoe ai volgende week de Nieuwzeelandse commissaris voor het toerisme in Londen de heer J E Hartstonge een bezoek aan Nederland brengen om besprekingen te voeren met Neder landse reisbuieauz In eerste Instantie zo zegt de fede ratie werd van werknemerszijde het voorstel gedaan om de minimum - en de maximum CAO-lonen in alle be drijfstakken met 5 procent te verho gen Dit voorstel stuitte bij een aantal bedrijfstakken der kleine metaalnij verheid op grote bezwaren daar de loonsverhoging niet door een even redige produktiviteitsverhoging zal worden gedekt De federatie stelde daarop voor een verhoging van de maximumlonen met 5 procnt en de verhoging der minima te ¦ operken tot 3 procent - Dit tegenvoorstel werd van werk nemerszijde verworpen omdat ziJ zich principieel verzetten tegen een vergroting van de marge tussen mini mum en maximum-lonen en omdat zij een verhoging van 3 procent on voldoende achten Over geen der voorstellen werd overeenstemming bereikt De werk nemerszijde stelden nu voor de mini mum en de maximum-lonen te ver hogen met 4 procent zulks in alle bedrijfstakken Met dit voorstel waren de aan werk geverszijde levende bezwaren ech ter nog niet ondervangen De situa tie in de kleine metaalnijverheid met betrekking tot produktiviteit en rentabiliteit ligt nu eenmaal vol gens de federatie niet voor alle be drijfstakken gelijk In verband hier mede werd thans van werkgevers zijde het tegenvoorstel gedaan om de minimum en de maximumlonen te verhogen in het centrale ver warmingsbedrijf het loodgieters - en fittersbedrijf en het modelmakers bedrijf met 3 procent in het elek trotechnisch bedrijf en het rijwiel kleinbedrijf met 4 procent in het automobiel - en garagebedrijf het carrosserie - en wagenbouwbedrijf het isolatiebedrijf het motorenri visiebedrijf en het smeden - en me taalbewerkingsbedrtjf met 5 pro cent Ten aanzien van dit werkgevers voorstel hebben de werknemers ver klaard dat naar hun mening in het centrale verwarmingsbedrijf het loodgieters - en fittersbedrijf en het modelmakersbedrijf een groter loonsverhoging mogelijk is hetgeen echter door de vertegenwoordigers dezer bedrijfstakken op grond van economische overwegingen wordt ontkend De onderhandelingen duren inmid dels voort zo besluit het communi qué SER-commfssie minimumloon Speciale berichtgeving In het kader van een meer gedif ferentieerd loonbeleid acht de minis ter van sociale zaken en volksgezond heid bet noodzakelijk een onderzoek in te stellen naar de wenselijkheid en de mogelijkheden van een wette bjke regeling van het minimumloon De minister heeft de Sociaal F.cono mische Raad gevraagd over dit onder werp advies te willen uitbrengen De SER heeft ter voorbereiding van het advies ingesteld een commissie wet telijke regeling minimumloon De commissie is als volgt samenge steld prof mr M G - Levenbach voorzitter prof mr P Borst prof mr W C - L van der Grinten dr G A Kessler prof dr J Tinbergen mr A J - R Mauritz drs M W J M Peijnenburg mr G C van Dam drs K A J M Samson P G van der Weele drs R Zijlstra W F van Til burg drs W Olthof F G van der Gun drs Th A Coppes K de Boer en drs J Boersma In twee jaar werden duizenden stuks verduisterd Bij een onderzoek ten huize van en in oude blik en handelende man ' n Amsterdam Noord is de hoofd = tedelijke recherche achter een om / an^rijke diefstal van enige duizen den blikken groente gekomen Ondc de stapels lege groentebussen kwan namelijk een zeer groot aantal ge vulde blikken tevoorschijn De oudste inwoner van ons land Chrissemeuje uit Holtershoek zal a.s vrijdag haar 110e vej-jaardag vieren Hier zien we het eerbiedwaardig oudje met op schoot Sylvia Nijrolder een achternichtje NA MOORD OP BANDARANAIKE Opnieuw bedreigt onrust Ceylon Dahanayake die premier van Cey lon is geworden nadat Bandaranaike zaterdagmorgenvroeg bezweken was aan de bij een moordaanslag bekomen kogelwonden heeft in een radio-rede verklaard dat de regeringspolitiek ongewijzigd zal blijven en heeft het volk van Ceylon gevraagd zijn mede werking te blijven verlenen Men vreest echter dat op het rou wende eiland in de Indische Oceaan dat zo lang en heftig verdeeld is ge weest in godsdienstige politieke en rassentwisten opnieuw strijd zal uit breken De dader van de aanslag die als monnik gekleed was blijkt inderdaad ' n boeddhistische monnik te zijn die werkzaam was in het ziekenhuis van Colombo Maar nog steeds tast men over zijn motieven in het duister De politie veronderstelt dat de man ver ontwaardigd was over de weigering van Bandaranaike om de methoden van de Westerse geneeskunst te ver vangen door aloude oosterse metho den De boeddhistische monniken die de Vrijheidspartij van Bandaranaike aan de macht hebben helpen brengen zijn thans bang zich in dit grotendeels boeddhistische land op straat te ver tonen Zij worden op het ogenblik overal door het verontwaardigde volk met de moordenaar geïdentificeerd en honend of dreigend nageroepen Verplicht pensioenfonds maatkledingbedrijf Op verzoek van de betrokken orga nisaties van werkgevers en werkne mers heeft staatssecretaris Roolvink met ingang van 1 oktober 1959 de deelneming in het Algemeen pensi oenfonds voor het maatkledingbedrijf verplicht gesteld voor de mannelijke werknemers van 18 t.m 64 jaar en de vrouwelijke werknemers van 25 t.m 64 jaar Het aantal werknemers dat hieronder valt bedraagt 4000 Het totale aantal bedrüfspensioe nen dat op grond van de wet betref fende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds is verplicht ge steld is hiermee gestegen tot 38 Ook heeft hij een aanklacht inge diend tegen de directie en de be wakers van genoemd Huis van Be wa-ring - • De verdediger mr J - A - van Waar den verklaarde dat C hem heeft ver teld een week lang op een brits vast gebonden gelegen te hebben nadat hij betrapt was op een ontsnappingspo ging Hij had met een ijzervijltje ge tracht een tralie van zijn cel door te zagen - De gedetineerde vertelde zijn advo caat met leren riemen op een brits te zijn vastgesnoerd en toen hij opstan dig werd door bewakers met gummi knuppels te zijn geslagen Eenmaal Het leek niet waarschijnlijk dat de man de 37-jarige M de B deze voor eigen gebruik had ingeslagen De B bekende dan ook dat de groente af komstig was uil een lunchroom op de Nieuwendijk De man kwam op bepaalde tijden ¦- ge groent"b!ikken weghalen uit de ' unchroom sinds twee ja ^ r nam hij ¦ egelmatig tevens een aantal volle ' ilikken mee die voor hem werden laargezet door de 41-jarige magazijn bediende J J - van de T Deze blikken werden later verkocht aan de groen tehaixdelaar L B Beeldje gestolen uit Rijksmuseum Uit de afdeling kunstnijverheid van het rijksmuseum te Amsterdam is een 20 cm hoog ebbenhouten beeldje voorstellende het geloof " onderdeel van een Franse ebben houten kast uit het midden der 17e eeuw gestolen Het beeldje dat is losgerukt heeft een waarde van ongeveer 200 gulden Donderdag jl werd tijdens schoon maakwerkzaamheden door perso neel van de technische dienst van het museum de vermissing ontdekt Het is dus niet bekend wanneer het beeldje ontvreemd werd - Op het paneel van de deur der Franse kast die open staat om het interieur te laten zien bevonden zich totaal drie beeldjes waar nu een van ver dwenen is Precies een jaar geleden in sep tember 1958 werd de geruchtma kende diefstal van de vier gouden kunstvoorwerpen in het rijksmu seum gepleegd Met hoofd tussen walsen gekomen Speciale berichtgeving Omstreeks zes uur vanmorgen t,_ raakte de 62-jarige gehuwde karton » bewerker L Vos uit Veendam toen hij aan het werk was in de strokar tonfabriek „ De Vrijheid " te Veendam met zijn hoofd tussen de walsen De heer Vos werd door de walsen meegetrokken waarbij hij dodelijk werd gewond Weer matador gewond Gregorio Sanchez een van Span je's bekendste matadoren is zondag tijdens een optreden door een stier ernstig in de rechterdij gewond Hd slaagde er daarna niettemin in de stier te doden De oren van zijn te genstander werden hem later in het ziekenhuis gebracht Sanchez zal zeker twee weken niet in de arena kunnen verschijnen Advertentie vastgebonden zou hij niet meer in de gelegenheid zijn gesteld naar het toi let te gaan Slecht eenmaal was hij bevrijd om naar een andere cel overgebracht te worden maar toen de bewakers ont dekten dat hij zich een wond in de pols had toegebracht werd hij vorige week donderdag opnieuw vastgebon den Daar zou C volgens zijn ver klaringen tot afgelopen dinsdag heb ben gelegen totdat zijn moeder op bezoek kwam Aldus mr v Waarden De directie / an bet Huis van Be waring verklaarde dat men C in overleg met de psychiater inderdaad op een brits had vastgebonden Hij heeft echter niet een hele week achtereen zo gelegen hij we a « p e-geld losgemaakt zo zei de directie Hieraan werd toegevoegd dat men tot deze maatregel moest overgaan om C tegen zich zelf te beschermen De officier van justitie bij de Amster damse rechtbank stelt een onderzoek Het Tweede-Kamerlid mr IW - Vro lijk heeft intussen de minister van justitie gevraagd of deze bereid if een onderzoek in tv stellen naar de be handeling van de gedetineerde Het hoofd van het arrondissements parket te Amsterdam mr W P Bakhoven deelde mee dat zijn onder zoek in deze kwestie nog maar juist is begonnen Hfl zei nit de geffevens die hem hans reeds ter beschikking staan te - nenen aanwijzingen te zien dat er In het huis van bewaring inderdaad iingcn zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen - Ook het ministerie van jnstUi * heeft een onderzoek ingesteld 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAn Maandag 28 september 1959 - 67e jaargang no 127 Ons land heeft 6000 blinden Proefschrift over de blindoorzaken PTT-KAMERS Schakel tussen gebruiker en staatsbedrijf Na moeizaam begin Hartelijke huldiging feestavond Invaliden Pleidooi voor Esperanto op de lagere school ^ aak koöldpüw ZWITSALETTEN had Maar diep in haar hart was er verwon dering verlangde haar dochter naar Her bert of zocht ze thans slechts zijn veilige bescherming Het neonlicht straalde aan alle kanten naar buiten bij het benzinestation Kirchheim-Teck Paschke volgde het verspringen van de cij fertjes in de tank-automaat Hö hief zijn hand op — Stop Zo is het genoeg zei hij De cijfers stonden op 40 liter Paschke knikte met ' n tevreden gezicht De employé schreef een bon uit Geef mij nog vijf rollen pepermunt zei Herbert opeens wijzend op een kartonnendoos waarin pepermunt uitgestald lag Wat zou je ervan zeggen Paschke?zei hij even later tegen zijn chauffeur — als iknu verder eens reed Paschke's gezicht betrok — U wilt Herbert drukte hem de rollen pepermunt — een grote lekkernij voor Paschke — in de hand en nam achter het stuur plaats Paschke ging met een verwonderd gezicht naast hem zitten Herbert voerde de snelheid op toen ze weer op de autobaan reden Hij voelde een vreemde stimulans in zich Steeds weer moest hij denken aan het feit dat Karin niét gereageerd had toen hij tegen haar zei dat hü bang was haar opnieuw te zullen verliezen Er werden druppels zichtbaar op de voor ruit Herbert schakelde de ruitenwissers in die onmiddellijk gelijkmatig heen en weer be gonnen te bewegen ' t Wordt steeds erger mompelde hülater Paschke zoog tevreden op zijn peper muntjes De nacht lag donker als een tun nel voor hen Plotseling doken in de verte ro de lichten op die heftig heen en weer bewo gen Kun je onderscheiden wat dat betekent?vroeg Herbert aan zijn chauffeur terwijl hi zijn vaart minderde Paschke leunde wat naar voren — Het ziet er uit naar politie Waarschijnlijk een contro le — Mij iijkt ' t eerder een ingeval meende Herbert terwijl htj de auto achter een rijwachtende andere auto's tot stilstand bracht Hij zette da motor at en sprong uit de wa - DE VROUW DIE HAAR GEHEVOEN VERLOOR door Lilian Aye naar het Duits 20 Herplaatsing wegens misstelling Karin's moeder brak een stukje brood af en kauwde er even nadenkend op Dan ver volgde ze — Als ik hier niet plotseling was binnengelopen — zoals ' t nu eenmaal een slechte gewoonte van mij is - dan had je je gewoon door die mevrouw Seller laten be praten om dat feest mee te maken Ik eh Ik mag die vrouw niet onderbrak me vrouw Hausler haar Ze takelt i^ch altijd opals een circuspaard Maar misschien wildeje je laten bepraten Nee helemaal niet zei Karin heftig.De oudere vrouw keek even verrast op Uit stekend dacht ze tevreden die heftigheidbevalt me Op die mrnier moest Karin uithaar verstarring los komen Heel voorzich tig heel langzaam Ik had de indruk dat je je wél wildelaten bepraten hield ze nog even vol Nee echt niet Mama riep Karin metnog grotere felheid uit Zullen we na tafel een kaartspelletjedoen vroeg ze om Karin af te lelden Zeschoof haar bord weg en vouwde haar ser vet op Enkele ogenblikken later zat ze tegen over haar dochter aan een kleine speeltafel — Denk erom ik verwacht van je dat je me laat winnen zei ze lachend terwijl ze de kaarten schudde — Herbert komt morgen terug zei Karinopeens zonder overgang Het was eigen lijk niet meer dan een gedachte welke zehardop uitsprak Haar moeder deed alsof ze ' t niet gehoord L Uit andere bladen Geboren Frank A C z v mevr Stoop-Fabius Gorinchem Caroia E d V mevr Snethlage - Versclioor Amsterdam Marius z v mevr Gosschalk - Leverstein Rotterdam Jacqueline J d v mevr v  Babel maar w kerken van Sab „ Geen torens van Babel maa ken van Sabel " Dat was de die een van de leden der herv synode uitte toen in februai plan tot de bouw van 165 li door de synode werd aangen De heer Sabel fabrikant in dam is namelijk de initiatieti van de kolossale actie die d schiedenls der hervormde kerk eerder vermeldt Ook zün nog nooit bijna 500 vormden bij elkaar geweest samen een actie te beginnen een zo grote manifestatie als 2 dag in Utrecïrt plaats had Vo bidstond die in de ochtendure houden werd dacht men eers noeg te hebben aan de Domki De minister van wederopbouw volkshuisvesting mr J van Aai richt tijdens het grote appel der Hervormde Kerk het woord fc 4000 vertegenwoordigers der herv gemeenten Byzantijns koo wint kwaliteit In het kader van het Zamen Congres o nder auspiciën van Nederlandse Esperanto-Comm dat op 26 en 27 september werd houden verzorgde het Utrechts zantijns koor onder leiding van dirigent Dr M Antonowitsch dag een middagconcert in het bouw voor K en W Het uit twee delen bestaande gramma bevatte voor de pauze i telijke liederen en er na volks gen en liederen uit de Oekr Best te vermelden dat het koo laatste jaren steeds aan kwa wint Opvallend zijn de bescha oynamische overgangen en de kl zuiverheid De solistische prest van eden uit ihet koor klinken Betrekking op de toonvorming rassend Russisch Van de 15 werkjes die werden gevoerd waren het meest gesli een litanie en een psalm de lai van Bortniansky BekoorUjk volkshed was Nanuwsja van H ronsky Het applaus na het üief tot Lubenjo " een danslied zo groot en ovationeel dat het genoopt werd tot twee toegiften Koningin bij premie van The Nun's Stoi H.M de Koningin zal in gezelsi yw de prinsessen Beatrix en I oe galavoorstelling van de film „""ƒ Story " Audrey Hepburn i nootörol büwonen De opbre ^ an deze avond komt ten goede " e Bond van Nederlandse Milil ' oorlogsslachtoffers rt„?l voorstelling zal plaatsvinde oonderdag 1 oktober in het City ater te Amsterdam Minister Kortho over de Benelu ^^."¦ Üöag 9 oktober te 20.35 spr Be 1 ¦'^^ O-Programma over enelux de minister van verkee waterstaat drs H A Korthals ' et onderwerp „ Benelux nu " 
l/iKcCMTSCH NIEUWSBLAD ^ Maandag 28 septe mber 1959 - 67e j aarga n g no 127 Vierduizend hervormden bij appel in Merwedehal Miljoen gulden hijna al hinnengekomen Vandaag of morgen — in de meest letterlijke zin — zal de commissie van de hervormde kerkbouwactie 1959 in haar annalen kunnen vermelden dat de eerste miljoen gulden van de gevraagde zestien miljoen al binnen was toen de actie nog maar net was gestart Immers de start vond zaterdag in Utrecht plaats met een groot landelijk appèl in de Merwedehal aan het Croeselaanterrein van de Jaarbeurs Tijdens deze bijeen komst deelde ds H J F Wesseldijk mee dat men eind vorige week al zeven ton had verzameld Een Nederlandse Jimmy Rodgers gekozen ROTTERDAMS TONEEL „ Twee op de wip ^^ een mager gerecht CH ROELOFSZ IN „ KUNSTLIEFDE " OVER „ VORM EN WANVORM " delijke deugd de Hoop door wan delt " Vormen aldus spr fluctueren zijhebben een geboorte zij kennen dedood Traditie is volgens spr „ ontij delijkheid " de vorm noemt hij „ zo min actueel als het ruisen van eenpopulier " Vormen leven in de ruim te die juist dóór de vormen zichtbaarwordt Ruimte is eeuwig onvergan kelijk Zinspelend op het feit dat de Grie ken het eerst de mens in zijn totali teit en als maatstaf van alle dingen hebben ontdekt vroeg spr zich af of men thans deze Grieken wil ver moorden hen dood verklaren De inleider docent aan de Rijks academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam was tevoren op zijn beurt ingeleid door Kunstliefde's voorzitter prof Jan Engelman die een kort exposé gaf van Roelofsz ' betekenis als beeldend kunstenaar Behalve diens schilderijen fr-sco's en fresco-ontwerpen vermeldde prof Engelman ook Roelofsz ' kostelijke serie Tijdgenooten " in de voor oorlogse Groene " hier deed de kunstenaar zich kennen als een vlijmscherpe aan Daumier verwante geest In zijn monumentale werken treft een sterk gevoel voor het ruimtelijke Voorts las ter ken schetsing van Roelofsz ' puntige en lapidaire stijl als essayist de heer Engelman een kort fragment uit R.'s proza voor Met betrekking tot de thans veer tienjarige HoUandsche Aquarellisten kring herinnerde de voorzitter aan de grootse tentoonstelling van 1950 in ' t Delftse Prinsenhof gewijd aan honderdvijftig jaar Europese aqua rel'eerkunst De thans in „ Kunstliefde " ge opende tentoonstelling welker ope ning vele belangstellenden trok blijft hier tot en met zondag 11 ok tober e.k ii riiriliritiiii iiinntiiiiiiinlliitiiiiliiiilllliiiiMriiiltiilliliiiiii iininiiiHtiuiitutiiiiiiin iii iiiiiii -^ I DOOR DE LUIDSPREKER I Zesde academische ilmstudieweek Unesco-tentoonstelling Boeddistische kunst fiuinnMuiuuiuiuiuiuuuuiiuuuuuuumuiuuiuuiiuuiiHuuiuiiiuiuuiiiiuiiiuHuiiuunii nuiuiiMiiiiii.uniii..5 HTSCH NIEUWSBU d RS gehruiker if aan 25.000 adressen in het jrzonden is liebben we t reacties geicregen " - voorbeelden van bemoei - is een brievenbus geko en plaats die niet hele ' ed aan de P.T.T.-normen us de minimum afstand Dvenbussen lioort 400 me maar de PTT - kamer in rilt geval liet voorko ovprsteken belangrijker het vasthouden aan de Ie directpvir van het post ing met die zienswijze westie van de aflevering > kketten in flatgebouwen de man die zich tot de lor wendde zich er over fitltjnen voor de bestellers ' uimte lieten voor tweeër - istruclie door de directie 5tdislric uitgegeven bleek dat in flatgebouwen de • rde uitgenodigd dient te ar beneden te komen g van P.T.T.-kamer en heeft geleid tot een wij in de instructie in die zin atgebouwen waar een lift is de pakketpost aan de nt te worden afgegeven lij giroloket t de P.T.T.-kamer er naar ie schakel te zün tussen en staatsbedrijf Kn als r een brief schrijft met waarom kan ik aan hef een postzegel krijgen op maar moet ik eerst in een ander loket gaan n wordt zo'n brief netjes ehandelen stukken gelegd ett de mi,inh»er vergeten adres onder de brief te Jat het moeilijk zal zijn Dord te geven En ook al instructies dat de ambte het giroloket zegels be moet hebben voor derge llen or de eerstvolgende be net de directeur van het t " zegt de ' leer Jansen in het midden latend of er toe kan leiden dat de maar er nog eens op wordt 3at serviceverlening een ïnmerken van de P.T.T ijn Want hij is de be r.'er " en het gaat er bü 1 nu juist om hoe zwaar Lers er aan tillen raakte op de Steenvi'eg de - an de heer G v d K in vuur werd met een ne eblust Door de vuurgloed e verf van een winkel in n ontstonden er putten in NïSGEVlNGEN iGING VEEKEERS « AATREGELEN ester en Wethouders van ïngen ter algemene kennis igang van 28 september de Prof van Bemmelen kracht zijnde maandelijks Ie éénzijdig vvachtverbod r geldt voor het tussen de ersonlaan en de Burge van der Voort van Zijp legen gedeelte van deze gedeelte van de Prof van inlaan een wachtverbod i * ld voor de zijde van de waarlangs de huizen met lummers gelegen zijn PLAATSEN RIJWIELEN ster en Wethouders van ingen ter algemene kennis gang van 1 oktober 1959 bod plaatsen van twee rijwielen geldend van 18.00 uur is vastgesteld ide trottoirs van de Lange aat en edeelte van het oostelijke r van de oostelijke rijbaan et Vredenburg vóór Hotel ¦ bod plaatsen van twee • ijwielen anders dan in de se aanwezige rijwielklem vastgesteld voor ide trottoirs van de Vie - jttoir van het gedeelte van telijke zijde van de Oude gelegen tusssen de Dra rgstraat en de Potter - jidelijk trottoir van de straat / estelijk trottoir van de en ide trottoirs van het ge van de Sint-Jacobsstraat n tussen de Lange Vie - en het Jacobskerkhof — 1 m elterichtei |_ t andere bladen Frank A C z v mevr s Gorinchem Carola E Snethlage - Verschoor Marius z v mevr - Leverstein Rotterdam J d V mevr v fl ing Rotterdam Elly Th Huigen en / ernitz Rotterdam Jo ster ec cand en C H car.d Rotterdam Ma Wind en B R Haslmg rdam Carla Schimmer Creveld Rotterdam L van Eek en E M Rotterdam Jeanne v n mr A Dirkzwager R H Neuberg ec trs ïarnebeek Den Haag ch^y en A A V d DuS cht mr C J Slager en h V d Noordaa - van loonhoven les Berbunt Isius Tilburg D J - M A Wernink Wassenaar ries en Marianne J Eer lar Francis J Ramuz ilhelmina Nienhuis soc Imelo Goof Groeneveld Bruinsma Port Eliza tr Jan Rink 80 j OpUnen Saart de la Faille 71 3 - H Wolleswinkel ' 7 J - A C Ejuter 77 j Rot - Schot-1 81 j Rotter - N C M Nirs'.-n-lges | cht A H van Beek 7 ' 1 P V d Heiden 59 ¦ mevr M C Vermeer - 79 j Soheveningen // Geen torens van Babel maar wel kerken van SabeK ' „ Geen torens van Babel maar Her ken van Sabel " Dat was de kreet die een van de leden der hervormde synode uitte toen in februari het plan tot de bouw van 165 kerken door de synode werd aangenomen De heer Sabel fabrikant in Zaan dam is namelijk de initiatiefnemer van de kolossale actie die de i^e schiedenis der hervormde kerk met eerder vermeldt Ock zijn nog nooit bijna 500 ner vormden bij elkaar geweest om samen een actie te beginnen met een zo grote manifestatie als Zater dag in Utrecïr plaats had Voor de bidstond die in de ochtenduren ge houden werd dacht men eerst ge noeg te hebben aan de Domkerk De minister van wederopbouw en volkshuisvesting mr J van Aartsen richt tijdens het grote appel der Ned Hervormde Kerk het woord tot de 4000 vertegenwoordigers der Ned herv gemeenten Byzantijns koor wint kwaliteit In het kader van het Zamenhof congres o nder auspiciën van het Nederlandse Esperanto-Commitee aat op 26 en 27 september werd ge houden verzorgde het Utrechts By zantijns koor onder leiding van zijn dirigent Dr M Antonowitsch zon dag een middagconcert in het Ge bouw voor K en W Het uit twee delen bestaande pro gramma bevatte voor de pauze gees telijke liederen en er na volkszan een en liederen uit de Oekraïne Rest te vermelden dat het koor de laatste jaren steeds aan kwaliteit mnt Opvallend zijn de beschaafde oynamische overgangen en de klank zuiverheid De solistische prestaties van leden uit het koor klinken met Betrekking op de toonvorming ver rassend Russisch Van de 15 werkjes die werden uit gevoerd waren het meest geslaagd een litanie en een psalm de laatste van Bortniansky Bekoorlijk als volkslied was Nanuwsja van Kawo ™ i?sKy Het applaus na het „ van Klef tot Lubenjo " een danslied was 20 groot en ovationeel dat het koor genoopt werd tot twee toegiften A L Koningin bij première van The Nun's Story H.M de Koningin zal in gezelschap ^ an de prinsessen Beatrix en Irene M galavoorstelling van de film The -"• un s Story " Audrey Hepburn in de noofdrol bijwonen De opbrengst rt " d avond komt ten goede van " e Bond van Nederlandse Militaire oorlogsslachtoffers De voorstelling zal plaatsvinden op nonderdag 1 oktober in het City the-ater te Amsterdam Minister Korthals over de Benelux Vrijdag 9 oktober te 20.35 spreekt '" het VPRO programma over de ° erieiux de minister van verkeer en " aierstaat drs H A Korthals over " st onderwerp „ Benelux nu " De belangstelling van de her vormde gemeenten die samen eenkleine 4000 vertegenwoordigers stuurden was echter zo groot dat men ook de Janskerk en de Buur kerk moest huren Hier werd gesproken door ds P G van den Hooff assessor oer synode Domkerk dr A A Kool haas preses des synode Buurkerk > en ds J R Wolfensberger Drie kwart van het aantal hervormde ge meenten omvattende 90 procent van het aantall zielen heeft zich achter de actie gesteld In zijn toespraak bij het hervormd nationaal appèl in de gans gevulde Merwederhal las ds Koolhaas een brief voor van prins Bernhard die zijn hartelijke Instemming betuigde met de te voeren actie Aanwezig waren de minister van volkshuisves Aartsen die de officiële ope ting en bouwnijverheid mr J v a n ning verrichtte drs H A Kort hals minister van verkeer en wa terstaat leden van de volksvertegin woordiging en afgevaardigden van andere kerkgenootschappen Het gaat eigenlijk niet alleen om de befaamde zestien miljoen zo zei ds Koolhaas Het gaat er vooral om dat wij zelf en ook niet hervormden te weten komen dat de hervormde kerk niet aan verkalkmg njdt Ds W e s s e 1 d ij k zei het zo Als deze actie lukt dan lukt er méér in de hervormde kerk Het is dus een soort vuurproef Het lykt er sterk op dat wij die proef zullen doorstaan zo zei de predikant Wan het getuigt van een positieve gees tesgesteldheid wanneer bij de bid stond bijna 4000 mensen komen terwijl wij er een duizend verwacht ten „ Laat trouwens niemand denken dat doOT uw actie de generatie in de „ wereld van morgen " geen ol geringere lasten zou hoeven te dragen voor de kerkbouw Immers een bedrag van 16 miljoen voor 165 kerken betekent nog slechts een vijfde van wat nodig is 80 miljoen 64 miljoen moet nog op andere wijze by elkaar komen " ƒ Aldus minister Van Aartsen Zijn excellentie vervolgde „ Ik denk niet dat u in de stille hoop zult zult hebben geleefd dat ik hier namens de regering het ontbrekende bedrag Vanmorgen is in de aula van de Utrechtse Rijksuniversiteit door pro fessor dr J P Kruyt met een rede over de film als massacommunicatie middel de zesde academische film studieweek geopend Professor dr Ph J Idenburg sprak een welkomstwoord waarin hij o.a de Rector Magnificus begroette en verder vele vertegenwoordigers van velerlei instituten en instanties die direct of zijdelings met „ film " te ma ken hebben Professor Idenburg wijdde een enkel woord aan de filmvakstudie en toon de zich verheugd over de goede voor uitzichten van de start van de Am sterdamse filmacademie Hij bena drukte het belang van de interesse der wetenschappelijke wereld voor filmwezen en filmwetenschap in Ne derland Professor Kruyt besprak in zijn openingsrede het begrip communi catie in verband met de wederzijdse ontmoeting van de mens en de over brenging van de culturele waarden Hij richtte zijn aandacht op de per soonlijke communicatie onder welke laatste hij boek krant radio film en televisie rangschikte Of deze onpersoonlijke communi catie goed of slecht is hangt af of deze erin slaagt een communicatie „ tussen " te zijn in de zin van de uit leg van prof Kraemer een relatie van zich voor elkaar openstellende mensen zodat men er tevens in slaagt een gemeenschap te vormen Film aldus spr is onpersoonlijke communicatie die reactie op de maker bijna uitsluit Het is eenrichting ver keer Het is een zeer indringend me dium dat eigenlijk geen andere graad meter voor de reactie van de toe schouwer kent dan de recette Weinig fantasie is nodig te beseffen hoe be langrijk onderzoek en voorlichting hier zijn om aan dit bezwaar van „ eenrichting verkeer " tegemoet te ko men Spr sprak de hoop uit dat de academische belangstelling derhalve zich niet slechts tot de passieve bete kenis van dit woord zal beperken Er zijn 100.000 bioscopen in de wereld met per jaar 100 miljard bios coopbezoekers Professor Kruyt keerde zich af van de demigrerende betekenis die vooral in intellectuele kring wordt gehecht aan het woord massa Hij keerde zich verder tegen de slechte kwaliteit van vele filmpro dukten en meende dat de ontwikke ling naar een zekere beroepsmoraal in de filmwereld een deel van de ge varen o.a misbruik van het massa communicatiemiddel film zal kunnen intomen De film als het meest expressieve massacommunicatiemiddel bezit wel licht het meest de eigenschappen van onze geheel moderne maatschappij nl zowel grote mogelijkheden ten zou fourneren Wel kan ik zeggen dat de regering bezig is de moge lijkheid van rijkssubsidie op kerk bouw te bestuderen onder kerkelij ke centi a zal de godsdienstige en geestelijke ontwikkeling van ons volk niet alleen niet tot ontplooiing kunnen komen maar zal een mis schien langzame maar gediirise achteruitgang op godsdienstig en geestelijk gebied gebied geconsta teerd moeten worden " Het appèl duurde van twee totbijna vijf uur Een uitgebreid pro gi-amma wisselde de sprekers » t.„De mens alleen " was een be wegingsspel van iVIarius Kruyne i.!ietteksten van Aart Romijn De konink lijke oratoriumvereniging „ Kerkge zang " o.l.v Anton Kersjes werKtenmee Prof dr G C van N i f t r i k wees erop dat de moderne mens zijn behuizing kwijt is Wanneer in onze tijd de gemeenten zingt „ Zelfs vindt de mus een huis o Heer " klinkt dat in de oren van duizenden tijd genoten als een hoon Immers de moderne mens is een dakloze Vroeger was onder andere de kosmos ons tehuis Wij geloofden in een vaderlijke voorzienigheid die alles regelde De sterren wa ren als evenzovele engelen aan de hemel die zich beschermend over ons welfde Thans daagt de ruim te ons uit en zoeken wij steun punten in het heelal De kosmos is een vijandige grootheid 5;ewor den die wij veroveren en bedwin gen moeten Ook heeft de moderne mens het tehuis der kerk verloren Hij kan er nog wel eens naar verlangen maar voelt er zich zeker niet thuis Met de derde behuizing is het even zo gesteld aldus de hoogleraar ' Vroeger sprak men van „ in het huwelijk treden " Het huwelijk gold als objectieve zaak die vastheid gal Thans verwerkelijken wij een huwe lijk door de subjectieve gevoelens Door de kerkbouwactie zegt de kerk God woont ergens de mensen mogen ook ergens wonen bij Gods altaren als rustgevende plaats Dan wordt de kerk weer een tehuis het evangelie betekent de aanbieding van een behuizing vastheid om te wonen Prof dr H Jonker iprak n.a.v Bethel de plaats waar Jacob een ontmoeting had met God In de kerkbbouwactie gaat het er ook om ruimten te scheppen voor een nieu we ontmoeting met God Wij bouwen geen tempels want de apostel P.au lus zegt dat de mens zelf een tem pel Is Dit betekent een grote ver antwoordelijkheid Niet de architectuur zelfs niet de bUbel op de kansel maakt een ge bouw tot Godshuis maar alleen oe openbaring van de gemeente / tempel Gods waarin zij het WooV'i Gods bewaart en in de wereld fun geert als teken van het Godsrijk Prof dr W B a n n n in g sprak het slotwoord uit In de Ned Hervormde kerken is zondagochtend een kanselboodschap vorogelezen in verband met de deze week begonnen landelijke kerkbouw actie goede als kansen op grote gevaren Zij worden misbruikt door fanatieke propagandisten en sluwe reclamelie den als „ hidden persuaders " waarbij voorlichting verwordt tot hypnose en door hen die soms om geldelijk gewin aansluiten bij de vraag naar sensatie en sterke prikkels van het door hen vaak nog onderschatte film publiek Zij is echter ook en kan nog meer worden een nieuwe kunst met eigen karakter een informatie - voor lichtings - en opvoedingsmiddel van grote waarde ook bij het onderwijs een onmisbaar medium tot gezonde verstrooiing En zij kan in onze hui dige dynamische maatschappij be langrijke bijdragen leveren tot het leiden van de sociale veranderingen in goede richting en het slechten van de muren die wantrouwen angst haar en misverstand hebben opgericht tussen volken rassen ideologiën en klassen aldus de hoogleraar In de middagbijeenkomst sprak de Duitse hoogleraar dr W Hagemann over de politieke - en sociale massa invloeden van de film Uit zijn onder zoekingen en studie concludeerde deze dat het filmgenot overwegend een individuele ervaring is en niet een massa fenonomeen Pas de som van overeenkomstge en gelijksoortige film ervaringen veroorlooft ons van massawerking te spreken en de film als een massamedium te beschermen Waterdag begon in het pand der Galeries Modernes te Utrecht 3de etage een onder de auspiciën van de Unesco bijeengebrachte - tentoonstel ling gewijd aan de Boeddhistische kunst van India Ceylon en Japan Deze expositie omvat ongeveer 80 re produkties van schilderingen uit ge noemde landen dagtekenend van de 2de tot de 18de eeuw Vooral zeldzaam zijn de Indiase uit de rotsstempels van Ajanta voor ' t eerst volledig gereproduceerd in samenwerking tussen de Unesco en de New Yorkse „ Graphic Society Maar ook de Ceylonse schilderin gen rijk aan verlokkende zg Sigiri figuren hemelnymfen in „ ketters " lichte kleuren tevens ' n inspiratie bron voor vele erotische Oosterse ge dichten trekken de aandacht Ten slotte zijn daar de Japanse waaruit niet alleen een zeer eigen „ theologische " opvatting bUjkt doch Van een astronomische medewerker die thans deelneemt aan de expeditie der amateur astronomen naar de Canarische Eilanden waar zoals ' be kend de komende zonne-clips zal wor den geobserveerd ontvingen wij deze foto Zij geeft een indruk van het tentenkamp der expeditie dat op geslagen werd op het eiland Fuerte ventura in de onmiddellijke nabijheid van het gehucht Taralajelo De me dewerker tneldde dat de omstandig heden ivaaronder de expeditieleden enige weken moeten leven uiterst primitief zijn in dit haast onbe schrijfelijk desolate land dat aan een maanlandschap doet denken De be woners leiden er een armzalig be staan in diep arm.oedige omstandig heden Hoe uiterst sober de expeditie leeft vertelt het negatief van deze foto dat de medewerker ons toezond op zich Het was nl een negatief en geen foto omdat het zoete water der expeditie te schaars is om het voor het maken van een afdruk te ge bruiken Wm lAT is zo mag men vragen het kleinste aantal personages dat een auteur in een toneelspel kan laten optreden zonder dat daarbij de span ning en de actie teloorgaan Eén hebben sommige radicale Fransen geantwoord en ook getracht wéór te maken met stoutmoedig ris keren van het „ praatstuk"-gevaar Drie leek ' t best hanteerbare mini mum Maar het tonelistisch stevig op poten staande „ Hemelbed " van Jan de Hartog was precies ruim genoeg voor twee mensen Waarbij het zelfs niet eens nodig bleek door een ge vonden brief of via de telefoon on zichtbare derden mee te betrekken in de handeling Deze hulpmiddelen worden wèl gebruikt in het spel voor twee personen van William Gibson getiteld „ Twee op de Wip " „ Two for the Seesaw " dat in des auteurs geboortestad New York velen trok en naar verluidt nóg trekt Het werd gisteravond in de Utrechtse Stads schouwburg gebracht door het Rot terdams Toneel In de vertaling van Alfred Pleiter onder regie van Kar Guttmann en met een ingenieus Chroesjtsjef als verrassing V ELE kijkers zijn in het afgelopen weekeinde aan hun trekken gekomen en dat is " oor een belangrijk deel te danken aan de N.T.S die voor drie uitzendingen uit het buitenland zorg de Belangwekkend was die van zon dagavond waarbij verbindingen tot stand werden gebracht met kerken in Rotterdam rn Huil De kerkgangers waren dank zij de televisie met el kaar verbonden Een goed geslaagd experiment Liefhebbers van muziek zullen het gewaardeerd hebben het Philharmo nisch orkest van New York onder leiding van Leonard Bernstein in Venetië te hebben kunnen zien con certeren Voorts kregen liefhebbers van sport de zwemwedstrijden te zien tussen Nederland en Groot-Brittannië Als extra uitzending hoorden de kijkers de stem van Chroesj tsjef die juist een persconferen tie hield toen de AVRO zondag avond bijna aan het einde was van zijn programma Mr G B J Hilterman had de radio ingesteld op New York en vertelde naar aanleiding van het gesprokene De VPRO was zaterdagavond aan de beurt Het geheel was matig Si mon van Collem heeft met de ver toning van oude films veel succes maar De Kribbebijter " vonden we niet zo aantrekkelijk Gezellig leek het ons evenmin In de daktuin van het Groot Handels gebouw in Rotterdam Het slot van het programma een ballet van Jim Albright heeft zeker de aandacht getrokken van de liefhebbers Veel variatie had ten slotte de AVRO zondagavond in zijn aardige programma van A tot Z ook de verfijnde artistieke stijl van ' t oude Nippon openbloeit In een kort inleidend woord herin nerde voorts de heer D van Arend secretaris van de Unesco Unicef-com-missie te Utrecht aan de materiële hulpverlening door de Unesco en het vele door deze organisatie en door de „ Unicef " verricht voor de noodlij den de bevolking der zg onderontwikkel de gebieden Zeshonderd miljoen noodlijdende kinderen hebben dringend hulp van node Zojuist zijn de nieuwe Unicef prentbriefkaarten verscheenen 40 et per stuk 4 gld voor een doosje van 10 stuks bestelbaar bij de secretaris van de Unesco-commissie te Utrecht Alb Neuhuysstr 17II tel 20380 Met elke kaart redt men twee kin deren van de framboesia aldus de heer Van Arend Over de tentoonstelling zelf zij duurt te.m 17 oktober e.k binnen kort nader De Jimmy Rodgers Fanclub Hol land hield zaterdagavond een Jimmy Rodgerscongres in Hilversum In een overvolle zaal keken en luisterden fans naar de uitverkiezing van de Nederlandse Jimmy Rodgers De jury leden bepaalden o.a aan de hand van een applausmeter welke jongeman het beste de stijl van de Amerikaanse zanger navolgde ' s Avonds traden na de voorselectie 23 deelnemers voor het voetlicht Wie nu dacht de stijl van Jimmy Rodgers te horen kwam bedrogen draaidecor ontworpen door de We ner Otto Niedermoser Het stuk dat in januari 1958 zijn première beleefde zou volgens de toelichting in het programma Gib sons naam als toneelschrijver hebben gevestigd Kan ' t zijn omdat het New Yorkse publiek sympathie opvatte voor de Gittel Mosca figuur dit goedhartig volkskind uit de Bronx-wijk door de auteur naar mag worden aangeno men werkelijkheidsgetrouw gepor tretteerd Dit verklaart waarschijn lijk veel van het succes daarginds Hier „ doet " het geval niet zoveel deze historie van ' n uit angst voor de eenzaamheid te midden ' van een grote wereldstad ontstaand contact tussen twee mensen — een „ hij " die van zijn in Omaha achtergelaten echt genote scheiden wil en een „ zij " die alleen woont maar behoefte heeft aan wat „ menselijke warmte " — krijgt door de soms wat kunstmatig aandoende beperking tot dit tweetal nu en dan iets gedwongens Een be gin van spanning in het tweede be drijf vervaagt alras weer details waarvan de toeschouwer méér meent te mogen verwachten verijlen met tertijd tot bijkomstigheden En als de twee eindelijk uiteengaan is er weliswaar heel even ' n navrant mo mcntje maar van een diepergaande ontroering is geen sprake Vrij zwak is vooral het eerste bedrijf waarin de handeling maar moeilijk op gang wil komen Resumerend een wat mager toneelgerecht Intussen — de beide „ solisten " hier in Guus Hermus als de „ hij " ge naamd Jerry Ryan en Andrea Dom burg als de „ zij " alias Gittel Mosca ''" bben voortreffelijke creaties te zien scheven Aan deze beide briljante ras-acteurs kan men alleen maar lof toezwaaien hoogstens zij opgemerkt dat Guv3 Hermus soms iets te rad spra'c rn dan niet altijd even dui deliik verstaanbaar was Aan volop verdiende bijval heeft ' thet tweetal niet ontbroken AndreaDomburg zag haar gevoelige GittelMosca uitbeeldinc beloond met deaanbieding van een fraai boeket rose anjers J J VOOR OOQ T.V Hedenavond geen televisie EN OOR Radio In het AVRO programma van avond Radio scoop om 20.05 uur met o.a belastingvoor lichting om 20.33 uur en een hoor spel De maanvos om 21.30 uur Het Muziek van onze tijd als lezing De afd Utrecht van de stichting „ De Moderne Muziek " onderafd van de Combinatie van Utrechtse muziek belangen organiseert een viertal in leidingen voor de concerten in de serie Muziek van onze Tijd Op de eerste avond die 2 oktober plaatsvindt in het Utrechts conserva torium aanvang 20 uur spreekt de heer dr Jos Wouters over Strawin sky's balletmuziek „ Agon " Deze causerie zal met vele muziek voorbeelden worden toegelicht na de pauze wordt het werk in z'n geheel ten gehore gebracht Zondagmiddag 4 okt vindt de uit voering plaats door het USO o.l.v Paul Hupperts uit Jimmy Rodgers is iemand die per se niet van rock-and-roU houdt maar een groot bewonderaar is van de folksong Slechts enkele jongens wis ten een aardige imitatie van Jimmy Rodgers te geven maar voor de rest leek het meer een Elvis Presley avond Opvallend was meteen al de imitatie en zangkunst van de win naar Herman van Keeken uit Hilver sum met Kisses sweeter than wine Pete Felleman jr beschreef in het kort de bliksemcarrière van Jim • Rodgers Deze maakte zijn eerste plaat in juli 1957 Jimmy is een 26 jarige zanger met ravenzwart haar en bruine ogen die in dienst van de U.S Air Force op Korea vocht De heer Felleman liet het publiek bepalen welke van de drie platen die hij zou gaan draaien de tophit van straks zou gaan worden Dit werd „ Tucumcari " Het publiek dat zich voor de pauze voor zekere begrippen tamelijk rustig hield toonde zich na de pauze van een andere zijde Ge stamp van voeten en geschreeuw waarbovenuit het applaus nauwelijks te horen was brak los De jongste deelnemer aan het con gres was Job de Haan 8 uit Utrecht die Walzing Mathilda op een innemende wijze aan de jv-y presenteerde De tweede plaats kreeg A Bliek uit Hilversum De 20-J3rige winnaar du militair uit Hilversum Herman van Keeken kreeg meteen een contract onder de neus geduwd AT de kunstmatige troglodieten die thans zo'n opvallend succes weten te boeken hun lemuren-leven binnen de wanden hunner benzineblikken verder mogen leiden Wij blijven hopen Wö staan aan de drempel en onder die drempel kookt de hel De Dood loert in een tot stilstand ge brachte vorm Dit zij toegestaa Maar is het aan de mens een nieuwe genesis te provoceren is het oirbaar in vormloosheid te geloven als in de chaos ener nieuwe galaxie Moge Hij Wiens naam wij zegenen bijtijds in grijpen Met deze woorden besloot jl zater dagmiddag in de zalen van het Utrechts genootschap Kunstliefde Nobelstraat 12a bij de opening van de eerste expositie van het nieuwe seizoen werken door leden van de HoUandsche Aquarellistenkring " prof Charles Roelof sz een rede over „ Vorm en wanvorm " „ Vorm " duidde hij aan als de manifestatie van een geestelijk ge beuren zonder welke impuls een vorm zinledig ja dood is Spr zelf bij wijze van oorlogsverklaring al vaker „ dood " geheten merkte hier omtrent op Ik hield mij dood dood als de woestijn waar de tweede god - is een badinerend verhaal over een dorpje dat ieder jaar rekent op een stroom toeristen terwijl er nie mand komt opdagen De studiekansen in een emigratie land en wel in Canada belicht de NCRV om 21.10 uur D DINSDAG HILVERSUM I - AVRO 7.00 Nws 7.10 Gym 7.20 Gram VPRO 7.50 Dagopening AVRO 8.00 Nws 8,15 Gram 9.00 Gym 9.10 De Groen teman 9.15 Gram 9.15 Gram 9.35 Waterst 9.40 Morgenwijding 10.00 Gram 10.50 V d kleuters 11.00 Pia nospel 11.15 V d zieken 12.00 Ham mondorgel 12.20 Het landbouwk weeroverz 12.30 Meded v land - en tulnb 12.33 Milit muz 13.00 Nws 13.15 Meded of gram 13.20 Metro pole-ork 13.55 Beursber 14.00 Muz v blaasinstrum 14.40 Schoolradio 15.00 V d vrouw 15.30 Viool en plano 16.00 Caus 16.15 Accordeon spel 16.30 V d Jeugd 17.30 Ama teursprogr IS.OO Nws 18.15 Plano spel 18.30 Dansmuz 18.45 Lichte muz 19.00 V d kind 19.05 Paris vous parle 19.10 Gram 19.45 Journ 20.00 Nws 20.05 Gram 20.35 Klank beelden 21.25 Gram 21.55 Zang en plano 22.30 Nws 22.40 Viool en kla vecimbel 23.00 Voordr 23.10 Jazz muz 23.53 Beursber te New York 23.55 24.00 Nws HILVERSUM n — KRO 7.00 Nws 7.15 Gram 7.30 V d Jeugd 7.40 Gram 7.45 Morgengebed en lit kal 8.00 Nws 8.15 Gram 8.50 V d hulsvr 9.40 Schoolradio 10.00 V d kleuters 10.15 Lichtbaken caus 10.25 Gram 11.00 V d vrouw 11.30 Gram 11.50 Gr 12.00 Mlddagklok noodklok 12.03 Gram 12.30 Land - en tulnb meded 12.33 Licht emuz 12.50 Act 13.00 Nws 13.15 Zonnewijzer 13.20 Platennleuws 13.30 Lichte muz 14.00 Mezzo-sopr en orgel 14.25 Gr 14.35 V d plattelandsvrouwen 14.45 Gevar progr 16.00 V d zieken 16.30 Zlekenlof 17.00 V d Jeugd 17.40 Beursber 17.45 Nleuw-Gulnea MINJON songfestival 1959 Van een onzer verslaggevers Zaterdagavond zijn in Bergen N.-H de prijswinnaars bekendge maakt van het Minjon Songfestival 1959 Evenals vorig jaar toen zg de eerste prijs in de wacht sleepte viel tekstdichteres Marijke van Dalen uit Amsterdam meer op'dan enig ander Ditmaal behaalde zü niet alleen de eerste maar ook nog de tweede pr\js Vorig jaar werd de song van Ma rijke van Dalen na het festival voor de microfoon gebracht door The Skymasters Gerrit den Braber een van de drie aan Minjon leiding ge vende figuren van de AVRO is van plan Jos Cleber te vragen voor De Zaaiers een arrangement te maken van het prijswinnende lied van dit jaar „ Janosja " Grite Looyenga uit Franeker en Ruud Bos uit Bussum kregen hiermee de eerste prijs voor resp uitvoering en muziek Ruim tweehonderd jongeren uit een goed deel van de 70 Minj on-afdelin gen waren zaterdag naar Bergen ge komen om de feesten ter gelegenheid van het zesjarig bestaan van Minjon mee te vieren ' s Middags werd een voetbalwedstrijd gespeeld De bijeen komst werd besloten met een bal waarbij de Cross-band uit Utrecht de muziek verzorgde De heer Broekhuizen overhandigde aan de afdeling Leiden de wissel microfoon ten bewijze dat deze af deling in het afgelopen jaar het beste programma heeft gebracht De twee de prijs in het Songfestival was voor het liedje Marie " Marijke van Da len Joop Stokkermans uit Leiden en René Haeck uit Culemljorg tekenen resp voor tekst muziek en uitvoe ring De derde prijs was voor Sil houet " gezongen door Theo van Veen uit Rotterdam Wim Jansen uit Weesperkarspel verzorgde de muziek en Jan Visser uit Soestdijk de tekst Onder regie van Gerrit den Braber brengt de AVRO binnenkort een pro gramma met teksten van Marijke van Dalen de muziek is geschreven door Ruud Bos en Joop Stokkermans Een opvallend verschijnsel noemt de heer Den Braber het feit dat vooral het cabaret in het centrum der belangstelling staat bij de jonge ren Dergelijke programma's leveren de meeste reacties op De oorzaak hiervan zoekt de heer Den Braber in de mogelijkheid om de dingen net iets scherper te zeggen dan men an ders gewoon is te doen In vogelvlucht door W A M van Doorenmaalen 18.00 Lichte muz 18.20 Pol caus 18.30 Lichte muz 18.65 Wij In deze tijd caus 19.00 Nws 19.10 Act 19.26 Zang en plano 19.30 Gram 20.30 Radlophllharm ork 21.55 Orgelconc 22.20 Gram 22.25 Boekbespr 22.30 Nws 22.40 Dr ZJlvago hoorsp 23.55-24.00 Nws TELEVISIEPBOGB NTS 20.00 Journ en weeroverz 20.20 Ben monument In Auschwitz toespr 20.25 Fllmprogr 20.35 Ballet film 21.00-22.50 Speelfilm ENGELAND BBC LIGHT PROGB 12.00 Gram 12.30 Nws en progr v d arb 13.00 Ork conc 13.30 Nws 13.45 V d kind 14.00 V d vrouw 14.30 - Nws 15.00 Dansmuz 15.30 Nws 16.45 Lichte muz 16.30 Nws en Mrs Dale's dagboek 16.45 Orgelspel 17.15 Planorecltal 17.30 Nws en gevar muz 18.29 Weerber nws en act 18.45 Hoorsp 19.00 Journ 19.25 Sport 19..3Ü Nws en gevar progr 20.00 Gevar progr 20.30 Nws en hoorsp 21.00 Gram 21.30 Nws en lichte muz 22.30 Nws 22.45 Gevar progr 23.30 Nws 23.55 24.00 Nws BRUSSEL 12.00 Gram 12.15 Pianorecital 12.30 Weerber 12.34 Pianorecital 12.55 Koersen 13.00 Nws 13.11 Ka mermuz 14.00 Schoolradio 15.45 Ka mermuz 16.00 Koersen 16.02 Duitse les 16.17 Gram 17.00 Nws 17.10 Ka mermuz 17.45 Boekbespr 18.00 Gr 18.30 V d sold 19.00 Nws 19.30 Gr 19.50 Caus 20.00 Operette mu ziek 21.00 Ork conc 22.00 Nws 22.15 Kamermuz 22.55-23.00 Nws 
Maandag 28 september 1959 - 67e jaargang no 127 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Mijnstreek doet beroep op politici van K.V.P ALS ER QEEN 10 DUIZEND QULDEN KOMT Slachtbank bedreigt 400 Drentse heideschapen Schone Ruinense velden zouden zonder „ stoffering ^^ verarmen Speciale berichtgeving Een hulpgeroep of liever een noodkreet uit Drenthe Een S.O.S over de grote heide tussen Ruinen en Dwingeloo die ook nog een stille heide zou zijn gebleven wanneer tijdens onze aanwezigheid niet juist twee rustvretende straaljagers de sfeer van Beethovens pastorale hadden verstoord als twee ontzielde vogels die van toeten noch blazen weten laat staan van pasto rales schapen met belletjes en de ongeveinsde bezorgdheid van een kleine Drentse schaapherder met een groot hart Ook Frankrijk heeft nu opvolgingsprobleem Graaf van dicht bil De GauUe Van onze Parijse correspondent In het kasteel van de kinderrijke familie van de graaf van Parijs te Louveciennes onder de rook van Parijs is men aan het koffers pakken De graaf moet na ampele overwegingen hebben besloten Frankrijk waar hij na de oorlog en een lang jarig exil weer terugkeerde opnieuw en nu vrijwillig te ver laten om zich in één zijner bezittingen in Portugal te vestigen ALS VOORUITSTREVEND MENS wilt u vlot en angstvrij kunnen spreken in alle omstandigheden Onze jaren lange ervaring en onze unieke methode met film en bandrecorder helpen u met sprongen vooruit Wij garanderen ook uw succes in vergaderingen bij besprekingen in gezel schap enz met onze mondelinge cursus SPREKEN in het OPENBAAR Bezoekt gratis en vrijblijvend één van onze CONTACTAVONDEN op DINSDAG 29 en WOENSDAG 30 SEPTEMBER as in GEB CHR SOCIALE BELANGEN Kromme Nieuwegracht 39 UTRECHT Aanvang ' 5 avonds half acht Uw komst kan een ommekeer in uw leven betekenen iRHEtÓRICA VIJF IN EEN Rentespaarbrieflening 1959 5 Rentespaarbrleven i 1 100 - in één serie welke - behoudens vervroegde aflossing - aflosbaar zijn op de navolgende data tegen de daarachter ver melde bedragen Deze rentespaarbrleven zijn In het bijzonder ge schikt voor diegenen die de rente van hun be legging niet direct nodig hebbeu en die gebaat zijn met oplopende uitkeringen van de aflossing en rente met rente op rente in gespreid liggende laren in de toekomst Verkrijgbaar tot en met 30 september a.s 6e houdens wijziging van deze datum bij alle banken kassiers en commissiotuxirs in effecten alwaar te vens alle inllchtingen kimneu worden verkregen ».» BANK VOOR NEDERLANDSCHE 8EMEENTEN ' s-ORAVENHAOE JAVASTR 72 Een zakelyk S.O.S van de stich ting natuurbeschermingswacht Mep pel en Omstreken en een mense lijk S.O.S van een kleine scheper die Willem Huizing heet en elke dag peinzend door de hei slentert soms hoopvol gestemd soms dui zend vrezen vrezend Tienduizend gulden De prils van een half huisje een motorboot een auto...tienduizend gulden is voldoen de om de enige Drentse schaapsku de van behoorlijke omvang en een grote toeristische aantrekkingskracht gevormd door de zo goed als laat ste telgen van het historische Drent se schapenras een voortbestaan te verzekeren.Als die stomme tiendui zend gulden niet heel gauw voor de dag komen zullen de meer dan vierhonderd schapen van Willem hun laatste wandeling eindigen en zal hun laatste gemekker verstom men in...het slachthuis Dè stichtster en in-stand-houdster van de kudde is — zoals U uit het zakelijke S.O.S al begrepen zult hebben — de stichting natuurbe schermingswacht Méppel en Om streken Stichten en in-stand-hou den gaan helaas echter niet altijd hand-in-hand Na toen al enige jaren te hebben gestreefd naar het behoud van het Drentse heideschaap werd de Rui ner kudde ongeveer negen jaar ge leden bijeen gebracht Door aanfok en selectie wist men langzamer hand weer een groep van het ras zuivere Drentse type te vormen kleine langstaartige zwaar ge hoornde rammen en al of niet ge hoornde ooien die weliswaar als wolproducent niet hoog in de boot zaten maar als vleesleveranciers tegen de meest malse herten kon den concurreren De hei < en het bybehoreiMle gras land by Ruinen ongeveer 1200 ha deels eigendom van de vereniging tot behoud van natuurmonumenten en deels van het ministerie van onderwüa K en W snakte als het ware naar een wollige stoffe ring Er kwam een kooi en de eers te jaren ging het vry redel^k Men hief tenminste geen openbare klaag zang aan maar steeds groter en dreigender toch werden intussen de tekorten op de stichtingsbalans Een scheper kon het werk niet meer af er kwam een tweede Minder en minder brachten de wol de mest en de jaarlijks wegens ziekte ouderdom rasonzuiverheid enz uit te stoten dieren op Duur der en duurder werd de noodzake ke by voeding hooi en krachtvoer waarna tenslotte de droogte tijdens de voorbije zomer de woldragende familie de das dreigt ora te doen Het destijds door de stichting in gezaaide en nu roodverschroeide grasland levert geen sou op wat neerkomt op een extra-strop van vÜftienhonderd gulden Rijk en pro vincie subsidiëren weliswaar enige duizenden guldens maar staan voorlopig nog op het standpunt dat ook particulieren hulp moeten bie den Het tekort van de stichting is nu opgelopen tot om en nabij tien duizend gulden Geen peuleschil maar toch ook geen bedrag om daarvoor vierhonderd arme Drent se schapen aan de slachters over te laten Huizing Koning en Coha En...Willem Huizing aan ziJn lot Willem zUn maat Koning die er nu ook al weer drie jaar is en Co ba de Franse herdershond Willem met zijn kloetschup " en zijn rug zak zijn zevenmijlslaarzen en zijn geelbruine manchester broek Wil lem de ooi-verloskundige de poot jesspalker de scheerder die met zijn drieënzestig jaar a meer scha penvachten heeft gewassen dan een vroedvrouw met een drukke prak tijk mensenkinderen „ Het hangt van de Drenten af " zegt Willem met iets weemoedigs in zijn ogen die gewend zijn in de verten te kyken Hij steekt zijn kloetscliup " in de grond Coba blaft Willem werpt een kluitje kurkdroga heidegrond naar een afgedwaald schaap Coba rent er achter aan Een nog on schuldig windje speelt met het vlaamse-gaai-veertje op Willems versleten hoed méhéhéhéhéhéhé roept een schaap Willem daarby hulp uit andere schaaplievende kringen niet by vorbaat aanslui tend Onmisbaar Niet alleen echter zijn het ge voelsoverwegingen die tot het be houd van het Drentse heideschaap zouden moeten leiden Wijlen de Utrechtse hoogleraar prof.dr G.M van der Plank schreef eens Een Kudde drentse schapen zou de mogelijkheid bieden om interes sant genetisch werk te verrichten Van de overerving der verschillen de haarkleuren en aftekeningen is slechts weinig bekend terwijl ook van andere erfelijke factoren onze Toen Vincent Aurlol president der Vierde Republiek enkele jaren na de oorlog de graaf van Parijs toestond naar Frankryk terug te ke ren werd gelijktijdig de „ konings kwestie ** begraven De graaf deed afstand van zyn pretenties op een Franse troon De voormalige kroonpretendent heeft zich aan die belofte altijd stipt gehouden al bleef hü zich wèl in tensief interesseren voor de ver schillende problemen der Franse binnen - en buitenlandse politiek Maandelijks liet htj zyn secreta riaat aan een kring van geïnteres seerden een gedrukte brief toezen den waarin de graaf van ztjn scherpzinnige en liberale kijk op de ontwikkeling van Frankrijk getuige nis aflegde Toen vorig jaar de Vierde Repu bliek op haar zachte sterfbed de laatste adem uitblies toonde de graaf zich opnieuw een klaar poli tiek ¦ waarnemer die De GauUes wedèrverschijnen met kritische wel willendheid bejegende Op grond van zijn uitlatingen en analyses kon men hem sindsdien indelen bij de groep der zogeheten linkse Gaullisten die politiek ove rigens maar weinig in d melk had te brokken Bezorgdheid Ook de graaf van ParUs heeft zich de laatste maanden in toene mende mate bezorgd gemaakt over de toekomst van de Vijfde Repu bliek Zolang De GauUe he ' roer in handen houdt behoeft men voor avonturen geen al te grote vrees te koesteren Maar de gen naai wordt volgend jaar zeventig en ied«c ment is stcrfelük Achter of Het Drentse schaap dat met het eventueel verdwijnen van de kudde bij Ruinen dreigt uit te sterven behoort inet het Veluwse het Kempense ras en de Schonebekers tot de zoge naamde landrassen In 1910 waren er in ons land in totaal nog 889.000 schapen waarvan llJi.OOO heideschapen Met de hei verdiveen echter ook het heideschaap Omstreeks 1930 waren er nog maar 17.500 Ze grazen nu nog slechts in enkele natuurreservaten o.a ook bij Epe op de Veluwe De daar aanwezige dieren van het Drentse ras stammen uit de kudde van Ruinen In de inzet Scheper Willem Huizing kennis nog betrekkelijk gering is Een kudde waarvan een volledige registratie wordt bijgehouden en dat gebeurt door het rijksveeteelt consulentschap te Assen zou be langrijke gegevens kunnen opleve ren Parijs staat Als demonstratie-object zou een kudde Drentse schapen passend in het oude Drentse lieideland schap waardevol zijn Voor het verrichten van vergelijkende wol studies is dit schaap onmisbaar De vrees is niet ongewettigd dat later het verlies van dit ras sterk betreurd zou worden " Het behoud oï verlies van dit ras nu staat of valt met tiendui zend gulden De Meppeler stichting zoekt naarstig naar particulieren die hun schaapjes op het droge hebben Al is het er maar vast één want als er een schaap over de dam is naast De Gaulle bevindt zich geen enkele figuur die als opvolger een overeenkomstige garantie voor het welzijn des lands zou kunnen bie den De graaf van Parys schijnt nu tot de slotsom te zyn gekomen dat hem in dat % evai een nationale taak zou kunnen wachten En met het oog op die eventualiteit acht hü het wenselyker dat moment buiten dan binnen Frankryk af te wachten ledere beschuldiging zich met poli tieke intrigues In te laten zou de graaf in het buitenland ook veel ge makkelyker kunnen vermyden Regelmatig contact Geruchten over directe onderhan delingen tussen de graaf en de GauUe zijn van officiële zijde intus sen altijd tegengesproken Het is echter bekend dat één der zittende ministers het regelmatig contact tussen de generaal en de voormali ge kroonpretendent onderhoudt Staatkundig gesproken staan bei d » mannen als gezegd dicht bij el kaar Het is dus geenszins uitgeslo ten dat De GauUe de graat even tueel wel als zijn „ dauphin " zou willen erkennen Al vaak heeft men bovendien van vele zijden ge constateerd dat Frankrijk tegen woordig in feite monarchaal " wordt geregeerd Wanneer er een — geheime of officiële — overeen komst tussen De GauUe en de graaf tot stand zou kunnen komen dan ware gelijktijdig ook voor het erfe Hjkheidsprobleem van deze Franse monarchie " een oplossing gevon den want met zijn acht kinderen zou het Franse koningshuis voorlo pig wel voor uitsterven zijn be hoed ^ SER-commissie wil geen beperking verkoop diepvriesprodukten Speciale berichtgeving Van onze Limburgse correspondent De statcnkring Heerlen der KVP heeft tijdens een te Heerlen gehouden algemene vergadering een motie aan genomen waarin van het partybe stuur der KVP van de katholieke ministers en van de KVP-fracties in Eerste en Tweede Kamer wordt ver wacht dat zij zich onvoorwaardeiyk plaatsen achter „ de rechtvaardige verlangens en eisen der werkgevers en werknemers in hel Nederlandse mijnbedrijf mede in het belang van het gehele Limburgse volk " De motie welke was ingediend door de afdeling Heerlen der KVP onder vond algemene bijval in de vergade ring welke gevormd werd door af gevaardigden van alle KVP afdelin-gen in de Limburgse mijnstreek Zij werd door het statenkringbestuur meteen overgenomen Uitgangspunt bij de indiening van I>e commissie adviezen vestigings regelingen van de Sociaal Economl-sche-Baad is van mening dat het geen zin heeft de kleinhandel in diepvriesprodukten aan enige rege Ung op grond van de Vestigingswet bediij'ven 1954 te onderwerpen De specialistische vakbekwaamheid ' benodigd voor deze detailhandel is van zo geringe aard dat diepvries produkten niet als kenmerkend voor een bepaalde branche kunnen wor den gerekend Daarmee wijst de S.E.R comrais-sie de regeling van de kleinhandel in diepvriesprodukten zoals opge nomen In het voorontwerp vesti gingsbesluit levensmiddelenbedrljven van de staatssecretaris van econo mische zaken van de hand Zij deed dit in een advies aan die staats secretaris LID E.E.G COMMISSIE IN NEDERLAND Op uitnodiging van de minister van verkeer en waterstaat drs H A Korthals brengt de heer L Schans lid van de Europese commissie van de EEG vandaag en morgen een be zoek aan Nederland De heer Schaus houdt zich in het bijzonder bezig met de vervoers vraagstukken die zich in de Euro markt voordoen Dit bezoek is een eerste officiële contact te Den Haag met de Neder landse regering Het bezoek is medebedoeld als een nadere kennismaking met de Rijn vaart en met de internationale bin nenscheepvaart en havenontwikkeling van Rotterdam Het voorontwerp deelt de verkoop van diepvriesprodukten toe t)ehalve aan het algemeen levensmiddelen bedrijf aan de betrokken detaillisten bijv diepvriesgroente alleen aan de groentehandelaar met uitzon dering van de verkoop van diep vriesvis die door vishandelaren en groentenhandelaren zou mogen plaatsvinden Dit voorontwerp geeft dus aan het bedrijfsleven minder armslag dan het thans reeds heeft Tegenwoordig gelden namelijk in feite alleen be perkingen voor de verkoop van diep vrieskip Een minderheid van de commissie wil de kleinhandel in diepvriespro dukten slechts toestaan aan alle levensmiddelenbedrijven waarvoor een vestigingsregeling geldt IERS LITERATOR OVERLEDEN Op 87-iarige leeftijd is te Dublin overleden een autoriteit inzake de Ierse literatuur dr Richard Irvine Best Ruïneuze tapijtkever in Limburgse kleerkasten Van onze Limburgse correspondent De Limburgse mynstreek wordt op het ogenblik geteisterd door de larven van de tapijtkever Overal klagen de mensen steen en been over de verwoes tingen welke de vraatzuchtige larven aanbrengen Men vindt ze niet alleen in tapijten overjassen de linnenkast en in wol en kledingstukken maar zelfs in de bedden In vele gezinnen is men ten einde raad Het wijfje van de tapijtkever legt larven zijn heel wat vraatzuchtiger.in de nazomer en herfst eieren in uit de eieren komen de larven detextielstoffen eigenlijke wolvreters De tapijtkever ziet er uit als een onze-lieve-heers-beestje maar zijn De larven zijn vijf millimeter lang hebben een crèmekleurig lichaam en zijn geheel bedekt met recht opstaan-de donkerbruine haren Doe het zelf "- tentoonstelling in Rotterdam De grote „ Doe het zelf' tentoon-stelling waarvan melding werd ge maakt in het Doe het zelf-artikel in ons blad van 25 september wordt niet gehouden in het RAI-gebouw te Amsterdam maar in de Ahoy-hallen te Rotterdam van 6—11 oktober a.s Deze tentoonstelling zal niet slechts betrekking hebben op interieur verbetering waarmede ons artikel zich voornamelijk bezighield maar op alle soorten hobbies Gewoonlijk openbaart de schade zich als ovale of ronde gaatjes die in het materiaal zijn gebeten De vraat gaat soms dwars door verschil lende lagen goed heen De larven zijn moeilijk te verdelgen Van alles hebben de huismoeders in Zuid-Limburg al geprobeerd om de larven kwijt te raken Deskundigen vrezen dat de tapijt keverlarven-plaag niet beperkt zal blijven tot Zuid-Limburg ja zelfs dat men binnenkort in het gehele land met de plaag zal zitten Tijdige herkenning van de larf blijft van groot belang Winnende harpiste naar Amsterdam De 19-jarige Italiaanse harpiste Susanna Mildonian uit Venetiö heeft het eerste internationale harp concours gewonnen De derde prüs ongeveer 6.000 gulden ging naar de Nederlander Edward Witsenburg uit Den Haag Mariastraat 55 Witsenburg heeft zijn opleiding aan het conservato rium in Amsterdam genoten en is opgetreden met het Residentie-or kest o.l.v Hein Jordans De Pantsjcn Lama de door de Chi nese communisten benoemde geestelijke leider van de Tibetanen is nauwelijks uit Peking teruggekeerd waar uit Lhasa uit Peking teruggekeerd weer uit Lhasa deel te nemen aan de viering van de tiende verjaardag van de Chinese Volks republiek aldus Radio Peking De Jury heeft verklaard dat Su sanna Mildonian een uitzonderlijk talent heeft Zij zal op 17 oktober met het concertgebouw-orkest ii ' Amsterdam optreden SIVA automobielen OPEL KAPITSN ' 56 en ' 57 SIMCA ARONDE ' 57 OPEL REKORD ' 56 - RENAULT 4 met schuifdak 1955 V-W - DE LUXE ' 54 D-K-W - CABRIOLET 3/6 ' 54 - D.K-W - STATIONCAR 3/6 ' 54 CHEVROLET BELAIR met radio ' 54 HILLMANN 4-deurs ' 52 Garantie — financieren — inruilen BOLSTRAAT 28 Tel - 15413 DAMES U kunt zich nog opgeven voor de KNIP - EN NAAILESSEN van dames - en kinder kleding Tevens lingerie Club - en privélessen Avond - en daglessen Onder leiding van gedi plomeerd lerares MEJ J DE MOL Oudegracht 276 B PONTIAC Hydromatic drive Platte model Met belasting 2 nieuwe ban den rolhoes verwarming airconditioning enz Wagen is in zeldzaam goede staat Spotprijs f 550 — Voorstraat 96bis - Tel 27534 OOK INRUIL - schuin tegenover N.V Huis Tel 26733 tussen 6.30-8.30 uur Behalve donderdagsmor gens tel 26237 Homerus laan 7 GEVRAAGD CHAUFFEUR met bestelauto voor 1 of 2 dagen p-w Inl tel - 25306 na 7 uur UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ¦ / ¦ ¦'^¦ s -¦' UWTcrant '¦ RECKITTS N.V UTRECHTSEWEG 333 — DE BILT heeft in haar fabriek prettig en afwisselend werk voor nette MEISJES EN VROUWEN tot 35 jaar Gehuwden komen eveneens in aanmerking ook als ztj alleen halve dagen of maar 5 dagen per week kunnen werken Bedrijfskleding wordt gratis verstrekt Reiskosten worden vergoed Komt U eens praten U kunt ledere dag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur behalve des zater dagsmiddags op bovenstaand adres terecht Schriftelijk aanmelden is natuurlijk ook mogelijk de motie zijn geweest de uiteenzet tingen van de president-directeur der staatsmijnen de heer H H Wem mers tijdens het bezoek van Provin ciale Staten van Limburg aan de staatsraijn feeatrix en de verklarin gen van de voorzitter van de Katho lieke Mijnwerkersbond de heer Dohmen en van de heer Maenen voorzitter van de Limburgse KAB en vice-voorzitter van het partijbestuur der KVP aan de pers Slachtoffers van de weg Van onze Haagse redactie ir Op de Onderweg te Maasdijk West land verblindden zaterdagavond twee bromfietsers elkaar tengevolge waar van een botsing ontstond Het 16 ja-rige meisje E V uit Maasland dat bij de 19-jarige E K uit Maasdijk op de duo zat kreeg een schedelbreuk tengevolge waarvan zij in het zieken huis is overleden K liep een zware hersenschudding op De andere brom fietser en zijn duo-rijder kregen hoofdwonden en moesten eveneens in een ziekenhuis worden opgenomen if Zaterdag is de vijfjarige jongen Th B uit de Rembrandtstraat te ' s Gra-venhage onder een driewielige melk wagen gekomen en verongelukt De jongen liep mee me ' de 52 ja-rige melkhandelaar H A en hield zich vast aan de melktruek Op een gegeven moment struikelde hij en kwam onder het rechterachterwiel te recht Het kind werd door zijn vader direct naar het ziekenhuis Zuidwal gebracht waar het in de loop van de nacht is overleden i ^ De 37-jarige gehuwde G van N uit Vaassen verleende zondag op zijn bromfiets bij een kruispunt te Vaas sen geen voorrang aan een voor hem van rechts komende personenauto Bij de aanrijding kreeg hij een schedel basisfractuur waaraan hij tijdens het vervoer naar een ziekenhuis is over leden • k Gisteren is in het Westerziekenhuis te Rotterdam de 19-jarige monteur D C Eising uit Krimpen a.d IJsseloverleden aan de verwondingen diehij opliep toen hij zaterdag met zijnbromfiets tegen een rijdende tramopreed if Zaterdag is de 71-jarige heer C M uit Putten die met een bromfiets de rijksweg Amersfoort — Zwolle over stak aangereden door een vrachtwa gen en op slag gedood if De 75-jarige mevrouw A R van der B uit Amsterdam is zaterdag door onopgehelderde oorzaak onder een grote vrachtwagen gekomen Zij is aan de verwondingen overleden r r 1 mei 1965 _ f125 1 september 1969 m f150 1 maart 1973 m f 175 1 februari 1976 m f200 - 1 augustus 1978 • f223 - if Zondagnacht is te Den Haag een auto na een zwenking naar links tegen een tuinmuur gereden De bestuurder de 71 jarige heer P K bleek dood achter het stuur te zitten Zijn 58 ja-rige echtgenote werd met een hersen schudding in het ziekenhuis opgeno men Schade ruim vijf ton Beamblencasino " in Terwinselen verbrand In de nacht van zaterdag op zon dag is het in Zuid-Limburg alotti bekende beambtencasino " van jj staatsmijn Wilhelmina in Terwinse len een prooi der vlammen gewor den De casinohouder de heer Sa velkoul kon ternauwernood zijn vier kinderen in veiligheid brengen 25 snel greep het vuur om zich heen Van het kostbare interieur van het casino dat in de tgelopen weken bovendien voor tienduizenden guj dens werd gemoderniseerd kon niets worden gered De schade bedraagt meer dan een half miljoen gulden Het gebouw en de inventaris waren niet verzekerd omdat de staatsmijnen alles op eigen risico houden Omtrent de oorzaalt tast men nog in het duister De be drijfspolitie stelt een onderzoek in Congres van medici te Arnhem De Koninklijke Maatschappij to Bevordering der Geneeskunst hoiiT haar elfde ledencongres te Arnlieni op 8 9 en 10 oktober a.s Haar ««^ tenschappelijk gedeelte van het con gres valt op 9 oktober Op het program van dit conere gedeelte staan lezingen vah prof d F J Keuning hoogleraar in de his tologie te Groningen over interpre tatie van celbeelden bij cytodia nostiek van dr L Schalm inter nist te Arnhem over de sanato riumbehandeling van leverziekten prof dr H C Rümke hoogleraar in de psychiatrie te Utrecht spreejt over de dokter en het probleen van de dood prof dr J J Wea buitengewoon hoogleraar in de reac tomkunde te Delft houdt een voor dracht over kernenergie ioniseren de straling en medische probletnen dr F E Revers internist te Utr refereert over de Nederlander en zijn eitwitgebruik Tot het algemene gedeelte van lie congres behoren een ontvangst door het gemeentebestuui van Arnhem een tentoonstelling „ Pincet en Pen ceel " een toneelavond filmvoor stellingen opvoeringen van „ mei musicals " een muziekmiddag en een feestavond In de vacature van dè heer M Rup pert AR die lid van de Raad vsr State is geworden heeft de voorzitte van het centraal stembureau benoem verklaard tot lid der Eerste Kamer de heer J - Abels te Groningen HIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ 5 Van alleen maar lucifershoutjes i = — zo'n kleine twee miljoen — § S maakte de Duitser Weiss uit 5 = Ulm dit enorme model van de E = Graf Zeppelin Weiss heejt 1 E tussen 1933 en 1957 zo ongeveer = = 11.000 uren aan dit werk be - = S steed = $^ ' è 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 28 september 1959 - 67e jaargang no 127 ENTHOUSIASME TEQEN TECHNIEK Moreel sterk Elinkwii Enschede ijl ^ 3-1 BACK SCOORDE TWEEMAAL VAN DER HART REDDE FORTUNA MET KOPBAL Zeven treffers afgekeurd ^ DOS-TIENTAL " WERD MET 2-1 VERSLAGEN Qeflatteerde overwinning van Ajax op gekortwiekte Kanaries Brokx scoorde tegen zijn oude vereniging Van onze A'damse correspondent T bal uit de hoek te duiken Na een kwartier kwam er weer plotseling een eind aan het offensief van DOS Ontmoedigd door het ontbreken van ieder geluk schakelden de Utrechters een tempo tenig Ajax kreeg de kans om weer een gelijkwaardigo tegenstrever te wor den In de slotfase kregen de Am sterdammers door Cees Groot die het Kraay nogal moeilijk maakte zelfs iets betere kansen maar die werden niet meer gerealiseerd Ge lukkig maar want anders zouden de krachtsverhoudingen in het veld nog meer vertekend zijn De opstellingen waren Ajax Van Drecht Van Mourik Geelhuizen Van Ham Anderiesen Muller Swart Henk Groot Cees Groot Prins Feldmann DOS Van der Wint Nagtegaal Okhuijsen Koole Kraay Van der Bogert Brokx Voges Van der Lin den Visser Luiten sloeg » gV?::f^Jg ^ ^ ^ ^ ï^?g?'?y^!?S-?!i^:y Overwinning werd in tweede helft tot een feit gemaakt Van een onzer sportredacteuren r linkwijk is een ploeg die op eigen veld niet gemakkelijk • kan worden overwonnen Daarover kunnen MW DOS en nu óók Sportclub Enschede meepraten Want Enschede moest in Utrecht Noord de volle winst aan de blauwwitten laten Niet omdat de Elinkwijkers beter voetbal speelden dan hun tegenstanders maar omdat de Utrechters weer met tomeloos enthousiasme ten strijde trokken tegen een ploeg die technisch wel wat meer in zijn mars heeft maar die door dat feu sacré van Piet Kraak en de zijnen niet in staat bleken dat arsenaal van technische kundigheden aan te spreken Elinkwijk gaf zijn tegenstander nauwelijks gelegenheid op adem te komen zó fel trokken de blauwwitten van leer En daarom kan men de over winning van Elinkwijk dan ook zonder enige twijfel verdiend noemen Kraak öp een gegeven ogenblik de bal kwijt maar het liep allemaal nog best af Overigens was de Utrechtse doelman in blakende vorm dat zou hij trouwens in de tweede helft onder zeer moeilijke omstandigheden en op ondubbelzinnige wijze nog bewijzen Ofschoon de Elinkwijk aanvallen zeer talrijk waren werd er met de kansen vrij nonchalant omgesprongen en daaraan was het ongetwijfeld te wij ten dat het voor de rust bij dat ene doelpunt van Sweers bleef Was het een wonder dat Enschede de situatie na de hervatting nog geenszins somber in zag Die 1 — O achterstand beschouwde mên natuur lijk niet als hopeloos en zou waar schijnlijk wel kunnen worden ingelo pen Abe maakt gelijk En met afgrijzen in de ogen zag de Elinkwijk-aanhang reeds in de vierde minuut van de tweede helft hoe bij een algemene aanval van Enschede plotseling het rechterbeen van Abe de knikker een optater gaf die de bal buiten bereik van Kraak in het net deed suizen 1—1 Dat was voor Elinkwijk hét psy chologische moment Het was de grote vraag of de Utrechters deze tegen slag konden verwerken want uiter aard poogde Enschede nu zijn slag te slaan Teneinde aan de zware druk weerstand te kunnen bieden alar - Piet Kraak kreeg ^ open doekjes ^' De meeste clubs zouden niet be stand zün geweest tegen het felle offensief dat Sportclub Enschede na de rust ontketende en dat menige plocjt op de knieën zou hebben ge dwongen De Elinkwijkers toonden in die uiterst hachelijke periode dat zfl over een bijzonder sterk moreel be schikten dat hun in staat stelde de tegenslag van het Enschede-doelpunt niet alleen te verwerken maar ook volkomen te boven te komen En zo werd de strijd tegen Abe Len.stia en de zijnen een voetbalduel dat hoewel niet op bijzonder hoog peil staande het aanzien toch volkomen waard was Loeiend gierde de bal die met dui zelingwekkende vaart van Charlie Marbachs voet in de vijf en twintig ste minuut van de tweede helft was afgevuurd langs de totaal verblufte Enschede-doelman en dat betekende het definitieve keerpunt in deze emo tionele wedstrijd Dat doelpunt was intussen heus niet de eerste schrik van de Énsche de-goalie in deze wedstrijd waiit nauwelijks was de wedstrijd zes mi nuten oud of de snel reagerende Sweers had een lelijke blunder van de oostelijke doelman afgestraft Een doelpunt dat een ware tragedie voor Nijhuis betekende maar dat toch een min of meer komisch effect teweeg bracht Fout van Nijhuis Nijhuis liep toe op een hoge trough pass met de bedoeling de knikker te onderscheppen maar zijn „ timing " was absoluut fout juist toen hij de ba wilde grijpen stuitte deze een meter voor hem op het harde veld en zwierde met een gracieuze boog over hem heen en middenvoor Sweers tuk op een kans kreeg deze als het ware in de schoot geworpen Vóór hem gaapte breed en verlei delijk de lege doelmond en hö be hoefde niets anders te doen dan de knikker een klein zetje te geven En liij verzuimde die unieke gelegenheid niet Zo was het dus 1-0 voor Elinkwijk En met klimmende spanning zag men toe hoe Marbach kort daarop een dia gonaal schot loste dat maar rakelings over de lat zoefde Direcht daarop ervoer men dat Enschede toch ook nog wel wat m zijn mars had Een vloeiende combi natie tussen Abe en Kerkhofs wist Theuwis door resoluut ingrijpen on tijdig te beëindigen maar het kwam Elinkwijk op een hoekschop te staan En toen loste de flegmatieke Abe een venijnig schot dat evenwel niet zui ver genoeg was gericht Het ging hij Ajax-DOS wel eens tegen het „ zere been " Dat ondervond eok Luiten die in onzachte aanraking kwam met Ajax spil Anderiessen Het scheen dat we onthaald zouden worden op een reprise van het eerste doelpunt toen Sweers weer achter een dieptepass bal aandraafde maar ditmaal had Nijhuis er beter het oog op en plukte de bal weg voordat de Utrechtse middenvoor gevaarlijk kon worden Maar ook aan de overkant liet de Elinkwijk-verdediging nog al eens een steekje vallen zo naXtè riet In hun yver om Elinkwijk de overwinning te bezorgen lie pen Marbach en Velthuis el kaar lelijk in de weg Het ge volg was dat Marbach de bal naast het doel kopte terwijl stopper Weustink van S.C Enschede rechts angstig toe kykt Links ziet mem de En schede linksback Donners Foto U.N.-Van der Werf meerde men ijlings de binnenspelers zodat een driemansvoorhoede moest trachten het sterke verdedigingsblok van de Enschedeërs waarin Rinus Schaap door zijn techniek en balcon trole schitterde te doorbreken Een hopeloze opdracht overigens Maar Elinkwijk wist achter alle gaten te stoppen Er was een noodsein gehesen en alle hens warea opgeroepen om het dreigende gevaar te voorkomen En men wist het te rooien De strijd kreeg even een rommelig karakter Eerst werden SparendamenHumphrey Mijnals na een botsing opgelapt en daarna moest de Enschede-linkshaf v Zoeren door ' n blessure geruime tijd ' t veld verlaten maar dat deed hij pas toen Elinkwijk de leiding had her overd Twee Elinkwijk'goals Toen het offensief van Enschede verslapte trok Elinkwijk weer met een volledig aanvalskwintet naar vo ren In de vijf en twintigste minuut kreeg Marbach een troughpass van Sparendam en met een verassende kogel gierde de bal in het net 2—1 Toen Van Zoeren later weer bin nen de lijnen kwam waagde Enschede nog enkele pogingen en het was Piet ON VAN DER LINDEN heeft in het eerste kwar tier van de wedstrijd Ajax-DOS 2 1 verschillende keren nietbegrijpend de schouders opge haald Arbiter Bronkhorst dievaak fluitend over de Ajax grasmat liep bestrafte hemnamelijk enkele keren volko men ten onrechte Van derLinden was een beetje geërgerd,speelde enigszins ontgoocheldverder DOS zou daarover heengekomen zijn als niet het spre kende Utrechtse overwicht af gebroken was door een verras send doelpunt van Ajax Toen de Utrechtse ploeg de tweede helft met nieuwe moed begon kwam er weer een doelpunt van de Amster dammers Dat was beslissend want al scoorde DOS onmiddellijk daarna een gave tegentreffer de gekort wiekte voorhoede kon niet voldoende kracht opbrengen om de Amster dammers te overmeesteren Gekortwiekt inderdaad Bij het tweede doelpunt van Ajax nauwe lijks 100 seconden na de rust raakte Nagtegaal geblesseerd Hij bleef bin nen de lijnen maar alleen om op de rechtsbuitenplaats nog wat mee te strompelen Ajax lucky-Ajax heeft dus ge wonnen in een wedstrijd die vijf kwartier lang nauwelijks enig krachts verschil te zien gaf In het eerste kwartier was DOS veel sterker Op het middenveld bouwden Koole Van der Bogert Van der Linden en Visser aan aanvallen die voortdurend de Amsterdamse verdediging ontwrichtten Het ging zo gemakkelijk dat DOS zich enigszins meerderwaardig ging voelen Alleen Van der Linden niet Bü werd door Aindexiesen op dei fc^^^fc '^^^^'^^^^^^^^^^»»^ Voetbaluitslagen Ere divisie Rapid JC—Blauw Wit 0—1 Volendam—VW 1—2 ADO—Sparta 2 — O Elinkwijk — Spel Enschede 3—1 Fortuna ' 54 — Sittardia 1—1 Ajax—DOS 2—1 NAC—DWS/A 2—2 PSV—Willem II 2—2 Feijenoord MW 6—1 Kraak die de broze voorsprong wist te behouden Een razend hard schot dook Kraak uit de benedenhoek maar hij sloeg de bal voor de voeten van de toestormende Abe Lenstra die op nieuw inkogelde maar ook deze kan jer wist Piet — luid toegejubeld — uit zijn doel te houden Dit inspireerde Elinkwijk tot nieu we wapenfeiten Uit een vrije kans schoot Sweers tegen de bovenlat maar de bal kwam opnieuw voor de voeten van de Utrechtse middenvoor en ditmaal was het echt raak 3—1 De zege was nu definitief Dat zag En schede dan ook wel in en het gaf zich gewonnen Michel Kruin uit het Amsterdamse ziekenhuis ontslagen waar hij een knie-operatie heeft ondergaan woon de als toeschouwer de wedstrijd bij Het was gisteren een gedenk waardige wedstrijddag Hij bracht de eerste nederlaag van DOS de eerste thuiszege van ADO het eerste verlies op eigen veld van Volendam en de ierde nederlaag met de cijfers 2 0 van landskampioen Sparta Schouten van Feijenoord die drie maal scoorde vorige week vijfmaal was ook ditmaal topscorer in de ere divisie Een opvallende speler was ook da PSV-back Renders Hij scoorde in de wedstrijd met Willem II tweemaal Eenmaal in eigen doel Dank zij een enorme kogel in de laatste minuut die de gelijkmaker betekende verliet Renders toch nog als een bejubeld man het veld rug gesprongen hij kreeg een vrije schop tegen Hij stopte een hoge bal magnifiek met borst en voet de heer Bronkhorst zag er hands In Van der Lindens geprikkeldheid deerde de anderen niet maar het ging allemaal te gemakkelijk Men moet ongetwijfeld aan Fortuna ge dacht hebben maar Ajax liet geen doelpunten maken integendeel het maakte er zelf een ' Eén-nul Uit een tegenaanval ontstond een corner De bal werd half weggewerkt maar onmiddellijk daarna bracht Swart de bal weer voor het doel Cees Groot stond daar klaar om Van der Wint te passeren 1—0 Er brak iets bij DOS Plotseling was de cadans zoek het ritme ver dween en Ajax kon de strijd meer gelijkwaardig maken Wat wel bleef was het fanatisme van beide ploegen De sfeer was niet bepaald vriendelijk in het meer dan volle Ajax stadion maar ook daarin behoefde niemand iemand verwijten te maken want tegenover de overtre dingen van Geelhuizen Muller en Van Ham stonden ét evenveel van Okhuijsen Van der Bogert en Voges Na de hervatting was het weer Ajax dat succes had Donald Feld mann kreeg een kans schoot op de vuisten van Van der Wint Hij kreeg de bal weer voor de voeten en schoot toen wel kogelhard raak Nagtegaal raakte tijdens deze actie geblesseerd maar wonder boven wonder bleef hij het enige slachtoffer van de niets en-niemand-ontzien-tactiek van beide ploegen Nagtegaal ging naar voren Visser werd rechtsachter Schijnbeweging DOS of liever Ton van der Linden sloeg onmiddellijk hard tenig Hü stuurde een aantal Ajacieden met magnifieke schijnbewegingen de ver keerde kant op Het maken van het tegendoelpunt liet hij over aan de oud-Ajacied Brokx die geen mede lijden met zijn oud-clubgenoten had De Utrechtse aanval zette door Ajax raakte in paniek Van dèr Lin den schonk Voges een moeilijke kans maar deze lepelde d « bal over het doel Prompt daarna nam Cïeelhuizen Van der Linden de bal af Geelhui - 1 was echter zo in paniek dat hij keihard op eigen doel schoot Van Dreoht had de grootste moeite ojn de DOS tegen amateurteam D.O.S komt morgenavond half acht in het Utrerchtse stadion tegen het amateur team als volgt uit V d Wint J Krommert en Ok huyzenj Koole N Temming en v ö Bogert Brokx Voges Kleqn Vis ser en De Bie Wedstrijdverloop en stand eredivisie Kapid JC—Blauw Wit 0-1 rust 0-1 Mul 0-1 Toeschouwers 5000 Volendam—VVV 1-2 rust 0-1 Hey nen 0 1 Veerman 1-1 Sleven 1-2 Toeschouwers 12.500 ADO—Sparta 2-0 rust 2-0 Rijnvis 1 0 en 2-0 Toeschouwers 24.000 Fortuna ' 54 — Sittardia 1-1 rust 0-0 Huismans 0-1 v.d Hart 1-1 Toe schouwers 16.000 NAC—DWS'A 2-2 rust 0-2 Schenkel 0 1 De Oude 0-2 Laseroms 1-2 Bouwmeester 2-2 Toeschouwers 8000 PSV—Willem II 2-2 rust 1-1 Ren ders eigen doel 0-1 Dillen 1-1 De Jong 1 2 Renders 2-2 Toeschouwers 15.000 Feijenoord-MVV 6-1 rust 0-1 Rut ten 0 1 v.d Gijp 1-1 Schouten 2-1 Rijvers 3-1 Schouten 4-1 en 5-1 Meijers 6-1 Toeschouwers 40.000 HEERENVEEN LIEP IN TOT 2-2 Velox kwam niet aan twee winstpunten W Adelaar opende Van der Horst « am Velotmaakt hier met een mooiekopbal het eerste Utrechtsedoelpunt in de strijd tegenHeerenveen Foto V.N score de Onmiddellijk na het heginsignaal moest doelman Veenstra handelend optreden om een hard schot van D Uittenbosch te stoppen terwijl ook v d Horst en Adelaar in deze l)egin periode er voor zorgden dat bü zich bepaald niet behoefde te vervelen De Utrechtse veste ontsnapte bij een tegenaanval echter rakelings aan doorboring toen Bosma door de Velox-verdediging gleed en alleen voor Van Kooten verscheen Zijn te haastig afgevuurde schot verdween echter over de deklat Het wilde voorshands nog niet al te best lukken in de Utrechtse gelede ren waardoor deze Friezen een licht veldoverwicht behaalden hetgeen hen echter geen tastbare resultaten opleverde In de 26e minuut kon de Utrechtse aanhang juichend opveren Adelaar plaatste het leder keurig op het hoofd van de goed meegekomen v d Horst die met een magnifieke kopbal doel man Veenstra geen schijn van kans gaf 1—0 Aarts die gisteren niet zijn dag had knalde de bal uit een voorzet van Adelaar dwars door de Friese verdediging maar Veenstra stond op de goede plaats Nadat Bosma met een overigens niet al te hard schot de kwaliteiten van v Kooten be proefd had was het woord weer aan de Utrechters Velox is er op eigen veld niet in geslaagd het bezoekende Heerenveen een nederlaag toe te brengen hoewel dit zeer zeker binnen het bereik is geweest Tot zeventien minuten voor het het eindsignaal leidden de geelzwarten nog met 2 — O nadat de rust met een 1 — O-voorsprong was ingegaan Toen wist de Friese aanvalsleider Bosma de achterstand te verkleinen waarna geheel Heerenveen met man en macht vocht voor de gelijk maker hetgeen hen inderdaad gelukte Een 2—2 stand dus die gezien het vertoonde spel de verhouding wel goed weergeeft DOS 6 4 1 1 9 16—3 Ajax 6 3 2 1 8 14—8 PSV 6 2 4 0 8 8—4 Blauw-Wit i 4 n 2 8 15—15 Feijenoord 6 2 3 1 7 15—6 Willem II 6 2 3 1 7 18—13 Elinkwijk 6 3 1 2 7 8—6 SC Enschede 6 3 0 3 6 17—13 Volendam 6 3 0 3 6 13—10 Sparta 6 3 0 3 6 10—8 NAC 6 2 2 2 6 9—11 Sittardia 6 2 2 2 6 9—14 VVV 6 2 2 2 6 7—13 ADO fi 2 1 3 " 12—14 Fortuna ' 54 6 2 1 3 5 10—17 Rapid JC 6 1 2 3 4 5—8 DWS/A 6 1 1 4 3 7—12 MVV 6 0 1 5 1 5—23 Willem II dat met de Duitser Zaro weer in de gelederen goed spel liet zien had meer kunnen bereiken De Wit miste echter een strafschop pen ADO speelde met veel élan Ex middonvoor Verhoek was als rechts half de grote uitblinker Qenoeg conditie Sleven van VVV deed dat in Vo lendam ook maar het werd toch 2—1 voor de zuiderlingen die hun onver wachte zege op eenvoudige manier behaalden Zij legden nl nóg iets meer geestdrift en ijver aan de dag dan hun gastheren Bovendien be dwong stopper V d Hurk het Volen damse kanon Tol ADO had tegen Sparta de jonge Van der Meer als stopper opgesteld hoewel deze in meer dan drie maan den geen wedstrijd had gespeeld en zelfs niet aan de training had deel genomen Dit was het gevolg van een conflict dat nu is bijgelegd Van der Meer die als student van het sportinstituut CIOS te Overveen over voldoende conditie beschikte deed het uitstekend Sparta dat keeper Van Dijk Ver hoeven en Wim v d Gijp miste viel danig tegen de Ier Crossan inbegre - Bij Feijenoord — MVV moest een tijdje gestopt worden voor grensrech ter Van Dokkum die bij een snelle ren ten val kwam en geblesseerd raakte Onder toezicht van arbiter Beltman werd hij door een soigneur opgeknapt MVV leidde bij de rust met 1 — O maar na de hervatting was er geen houden meer aan Vooral Schouten greep zijn kansen aan al had hij bij iets meer accuratesse wel weer vijf treffers op zijn naam kunnen bren gen Vinnig spel De tweede helft gaf een vinniger spelend Heerenveen te zien dat met lange trappen en snelle rushes vooral van de razendsnelle Hofma paniek in de Velox-gelederen poogde te zaaien Een kogel van Bosma werd magni fiek door Van Kooten uit de uiterste bovenhoek geplukt terwijl hij even later na een mistrap van linksback Ledden Hofma het scoren belette Na ongeveer een kwartier moest Veenstra echter voor ' t Velox geweld zwichten V d Horst werkte zich ge heel alleen door de Friese verdediging en plaatste het leder vanaf de linker vleugel scherp voor doel waar de on gedekte D Uittenbosch er als de kip pen bij was om met een machtige schuiver de stand op 2 — O te brengen Heerenveen leek aangeslagen voor al ook omdat Adelaar en opnieuw D Uittenbosch zich zwierig door de Friese achterhoede heen werkten en vlammende schoten losten die slechts door uiterste krachtsinspanning door Veenstra konden worden gekeerd Bij MVV is dooT de slechte resul taten onrust ontstaan Na een con flict met het bestuur is de technische commissie afgetreden Trainer Vido vie stelt nu het elftal op / samen met hulptrainer Sjef van Bun de oud international Zij moeten hun opstelling echter eerst voorleggen aan het bestuur dat dus in feite de beslissing heeft Ondanks een sterke veldmeerder heid heeft Fortuna slechts op het nippertje een gelijk spel kunnen be halen tegen zijn geestdriftige streek genoot Sittardia Van der Hart kopte twee minuten voor tijd tijdens een wanhoopsoffensief het gelijkmakende doelpunt in Wilkes die als aanvoer der optrad kreeg tegen de vasthou dende bezoekers weinig kans voor rushes Keerpunt Sittardia komt zaterdagrniddag a.S een dankbaarheidswedstrijd tegen KFC in de Koog spelen waarbij de zuiderlingen al hun onkosten zelf be talen en de spelers van vergoeding afzien Dit uit erkentelijkheid voor het feit dat het mede aan KFC te danken is geweest dat de Limburgers vorig seizoen promoveerden Sittardia werd toen op de laatste competitiedag kampioen doordat het zelf van GVAV won terwijl KFC Stormvogels in IJmuiden een punt afsnoepte Buitenspel In de 28ste minuut echter kwam hel keerpunt Uit een scrimmage vlak voor Van Kooten's heiligdom wist de met taaie volharding spelende Bbsma te scoren Ondanks zijn succesvolle rentree van vorige week moest NAC thans zijn schutter Canjels weer missen Diens knie heeft het toch weer bege ven en hij moet voorlopig rusten DWS/A speelde tegen de Breda naars reeds alsof er degradatie op het spel stond Sterk verded'igen soms met negen man en voor de rest uit vallen Dat lukte aardig want de Am sterdammers namen een 2 — O voor sprong die NAC slechts met de groot ste moeite en dank zij een fortuinlijk doelpunt kon inlopen Rapid JC scoorde tegen Blauw Wit tweemaal maar verloor toch met 0-1 Beide Limburgse treffers werden nL wegens buitenspel afgekeurd Dat is nog niets veigeleken bij wat Limburgia in Almelo tegen Heracles overkwam De gasten zagen liefst zes doelpunten wegens buitenspel ge annuleerd Van Heracles werd één goal om die reden niet toegekend zo dat in dit duel dat met 5—^2 eindigde evenveel geldige als ongeldige doel punten werden gemaakt Plots leefde heel Heerenveen op en probeerde uit alle macht om toch weer naast Velox te komen En wat niemand verwachtte geschiedde twee minuten later Vanaf de linkervleugel loste Hofma op volle snelheid liggend een hard en klimmend schot dat over de vergeefs graaieijde Van Kooten in de touwen sloeg Beide ploegen vochten in de laatste fase van de strijd als leeuwen om op de valreep toch nog een beslissing te forceren maar slaagden daarin niet Velox V Kooten Ledden en Sluik Sambeek Morelissen en Jochems W Adelaar G Uittenbosch v d Horst Aarts en D Uittenbosch DOS-doelman Jan van de Wint plukt — hoog opspringend — de bal boven het hoofd van een der loestormende Ajacie den We zien op de voorgrond — op de rug gezien — Okhuy sen 3 Hans Kraay 5 en rechts Koole en Nagtegaal Heerenveen Veenstra Hiemstra en Ringia Weide Baudoin en Fleur Hofma Venema Bosma Hainje en Abma Cor Luiten gekozen in de Nederlandse B-ploeg De DOS aanvoerder en linksbuiten Cor Luiten is gekozen in het Neder lands B elftal dat zondag a.s te Luxemburg zal uitkomen tegen de Luxemburgse A ploeg D.O.S.-trainer Jaap v d Lèck zal de ploeg als coach vergezellen Nieuws van de pools De KNVB-toto telde deze week 338.210 deelnemers met een totaalinzet van / 477.600 — Hiervan is / 117.010 — als eerste en f 50.150 — als tweede prijs gereserveerd Er zyn een melding van veertien en vier meldingen van der tien punten binnengekomen De Caritaspool had 23.509 deelnemers met een inzet van f 24.992 — Voor het goede doel is ƒ 14.995 — beschikbaar waardoor de eerste prijs ƒ 4.360 — en de tweede prijs ƒ 2.348 — bedraagt Er was een melding van twaalf punten en vijf inzenders kwamen tot elf punten Vriendschappelijk rugby Dit weekeinde zijn enige vriend schappelijke rugbywedstrijden ge speeld De uitslagen waren AAC — Royal Air Force Bruggen Did 8-12 Hilversum—'t Gooi 47—5 DSRC—Te Werve 0—12 
Maandag 28 september 1959 - 67e jaargang no 127 UIT DE AFDELINQ UTRECHT Minerva benutte kansen onvoldoende tegen LVV UW dankt zege aan doelman Veth DERDE EN VIERDE KLASSERS Eerste overwinning voor Holland AMATEURVOETBAL Eerste klasse A Gouda — OSV 4—0 Emma — De Spartaan 2—1 UW—Unitas 3—1 Quick — Laak kwartier 0—2 SVW—DWV 2—2 DCG — HFC 4:—2 Eerste klasse B Hengelo — Quick ' 20 3—2 ESCA — Quick Valkenhêide—Advendo ' 57 3—2 NVSV N 0—1 VDZ—Alcides 0—1 WVC—Oos - Hees 2—3 HANDBAL DAMES Hoofaklasse Niloc—WLC 0—3 Zeeburg—PSV 3 — i Athene—Olym pia 6—0 Hygiea—UDI 6—3 District Ie klasse Amstel — Vriend schap 1—2 AVA—Sagitta 3—4 JHC — 3e klasse A RK Unitas ' 48 — En Avant Athleta 1—5 DSG—Spirit 1—1 3e klasse C Beverweerdse Boys—Levu 5—2 AWEP—Bunnik 6—2 Lekvogels—Rubo 0—1 PVCW—DEV ultg.3e klasse D FAK—VCU 1—3 SVM _ _ _ Boys — Terre Neuve 2—0 Hercules — Irene—Allianc 3—1 Boxtel—Spel Emma Avance 4—0 Vinkeveen—PUEM 1—4 1—2 Roermond—TOP 4—1 De Spechten Kes Ie klasse A GVVV 2 — De Meri — Heer 5—1 Hoensbroek—Brabantia fr — 2 no's 2 6—0 u /.«* I Res Ie klasse B Desto 3 — Altius 2 O — 4 _ ^ _ Res 2e klasse B Musketiers 2 — CJVV Westerkw 6—7 Tweede klasse B 4 j—j 2e klasse A Swift — ZKC 12—7 Meo — Vriendenschaar—JOS 4—2 Aalsmeer — Res ' 2e klasse D SSVU 3 — EDO U 2 SVK 4—6 Aurora—Olympia 13—12 Wa JSV 3—0 Hercules—AFC 1—1 WA — s—i Montfoort 2 — Desto 4 3—1 VVOO 2 tervliet—Hespa 8—2 „,.,„ OWO 2—3 HMS—Watcrgaafsmeer 1—2 _ PVD 2 5—1 2e klasse B Bep—Gr Geel 2—5 Vlc - Res 3e klasse C DOB 2 — Oranje Leeu - toria—DTV 5—5 DDV—DED 4-9 wen 2 1—5 3e klasse A OKV—Biko 4—5 Altius — Res 3e klasse G SSVU 4 — Loplk 3 3-3 Sp Vereent 9—5 „ „ „ Res 3e klasse H SSVU 6 — Rubo 2 4-1 3e klasse B Kameo---Vogel 2—2 N Res 3e klasse I Advendo ' 57 2-NSVS Flora-A'foort 3--4 KVD—Excelsior 3-4 3e klasse C Oosth.—A Ready 2—2 KORFBAL KNKB N.-Holland Ie klassc Samos — Bohda 3—9 Blauw Wit—K Zaandijk o ^,^,^ 9 sn n n 9 3 Hoda-Archipel 3-3 A vireerb - spint 2 sp n.o RKAVIC — ZSGO 4—1 Swift—TOG 1—1 Nautilus — SDW 0—1 Neerlandia—NFC 2—1 DEC — SEC 4—1 Derde klasse D SDO—Rapiditas 0—1 Celeritudo—CDN CSV Dindua—Spakenburg 1—2 Wart 5 1 ADE>—Holland 2—4 Allen Weer - burgia—Huizen 2—1 Jong Holland baar — ^ DWSV 1—2 Ultrajectum-Ams - NDSM 1—0 KMVZ—De Geuzen 5—2 Oosth.—A ZKV—OBZB 7—1 DVD—Gibraltar 10—5 Res Ie klasse Samos 2 — Rohda 2 3—2 BI Wit 2 — Gr Geel 2 2—6 West kw 2 — Luto 2 4—11 Res 2e klasse A A Weerb.-Swllt 3 6—4 Rohda 3 — A'dam Z 2 6—4 Res 3e klasse A DTV 3 — Bep 2 1—8 Watervliet 2 — BI Wit 5 10—0 Res 3e klasse B Landl 2 — BI Wit 4 4—5 Oostkw 3 — Roda 3 4—7 K Zaand 3 — Samos 4 6—3 GUKB zaterdag Ie klasse SKF — Tovers 3 4-3 psV 2 Altius 2 2-4 KVO ^ j^„3 2-UHV 1-1 UD-SV 2 5 2e klasse B EMM — BDC 2 2-1 - SDO 2 ¦ LVV 2 2—2 « - ^«.^^ A.i - o n o mi „* 2e klasse C Fidelitas — BDC 4 afg 2e k asse C DOSC-Altius 3 9-2 Thob ^ vv 3-BDC 3 0-6 SVA-Amersfoort Midlandia 2-2 Stichtse Boys-Maarssen Lisser Boys 2-1 SlZO-ffinheim 2-2 • i_i Vreeswiik—Patria 3—2 WIJ — For - * e klasse B AGT—SNL 0—4 HCSC - ï^ïnn Iff2 t-axnaj —^ vvio Marken 0-0 ZCFC-AMVJ 5—3 EVC - uiuao - i —^ vïesl li Blauw Wit W 1-0 Robaver—Zwaluwen Vierde klasse D ^ g ' jjiaggg q vvj — Sparta N 2—4 t Noorden—Maasstraat 1—0 Stolwijk Bloemenkwartier—DVS ' 33 3-0 - Jona - Gouderak 2—3 BMT—Spoorwijk 1—2 than — DOSC uitg Lopik—Cobu Boys Oudewater—HPSV 0—0 PDK—DRL 5—1 Vierde klasse F DRZ — Steeds Volharden 0—2 Haas trecht>—UNIO 1—2 Woerden—VEP 1—2 Hermandad—NADO/V 1—3 Saturnus — Waddinxveen 1—4 Oost Tweede klasse A Eendracht—Victoria Boys 1—1 Robur Harskamp 1—1 Wilh SSS—AZSV 2—3 et Velocitas-SCH 1—1 DIO 30 — Leones oranje Blauw N.—VIOSV 1—3 2—2 CHRC—Jonge Kracht 3—2 VVO — - -- WAW 1—4 Derde klasse D Hatert-Spel Bemmel 3—0 RKHW — TEC 2—2 De Treffers—Germania 1—2 Zuid Arnhem—AWC 3—1 Union—Ede 1—7 Veenendaal—Groesbeek 3—2 Afdeling le klasse SSVU 2 — HHC 4-9 SV 2 — Attila 2 8—10 Oranje—AAV 7—2 UD 2 — Fidelitas 9—7 2e klasse A UHV — Achilles 2 4—2 UD 3 — HHC 2 13—8 DSO—BHC 2 14—4 PPI—AAV 2 14—3 2e klasse B DSO 2—Achilles 3 Ach n.o Amersfoort 2 — Attila 3 afg SV 3 — DES 2—14 Naarden—Spirit 5—18 3e klasse A Oranje 2 — UHV 2 5—5 Attila 4 — SSVU 3 3—5 UD 4 — Spirit 2 19—5 3e klasse B PPI 2 — HHC 3 3—10 La ren 2 — Limvio 4—12 BDC—SDO 3—11 Junioren le klasse Achilles — UD 7-7 SV—HHC 4—5 UHV—Attila 12—4 2e klasse Laren—Amersfoort Iff—6 Achilles 2 — Attila 2 6—11 DSO—SSVU 2e klas D A'dam 2 — SCHC 2 3—0 Gooi 3—2 3 — Laren 2 4—3 Adspiranten le klasse UHV—Amers - 3e klas F Gooi 4 — Voordaan 2 0—3 foort 13—0 HHC—Spirit 14—1 Achilles Soest—SCHC 3 9—0 - Be Fair 3 — Kamp 2 — Attila 18—2 UD—SV 6—12 ZATERDACVOETBAL AFD UTRECHT KNVB le klasse De Merino's — CS W 2—1 De Posthoorn — VVOP uitg Maarssen — Geinoord__l—1 _ • ssen-i*emoorQ - e K.asse « «^ u=rv«.u-x»x.o o - DAMES Ie klas Be Fair-AlUance Altlus—Montfoort 4—3 VVVM—VVOO Renus-Veense Boys 2—0 Scherpenzeel O-o Kieviten^RBC 2-1 TOGO—BDHC Amus monxiuuii - Oranje Wit 4-1 DVSA-Renswoude 1-1 Laren-Gooi 1-0 2e klasse A Kierden-Musketiers 5—4 3—2 „ „ «,.»,« DV^A-NSC 2-2 - SOVA—Triangel Boys 2e klasse B De Kieviten-»01ympia ' 25 Prora klas B H'siun — A foort 7—0 2—2 " Oranje Leeuwen—TOV 1—3 1—2 Hilv Boys—Avance 1—1 Goolse SCHC—Amsterdam 2—0 Kampong - 2e klasse B - Hoogerheide—Entre Nous Boys—DOSV 2—1 BDC—Meervogels ' 32 H'sum 2 2—4 1—1 Eemnes-^Müdrecht 3—1 Chefana — 1—0 "~ ''""" "" DOB 9—1 ' BVC—Posta 4—2 EDO U — 2e klasse C Sperwer—Utrecht 1—2 De PVD 3—2 Meeuwen—Hertha 1—1 DWSM—DSO 3e klasse A Stroe—Veense Boys 4—2 U 1—2 Ares — St Maarten 2—3 Veslaco—Veluwse Boys 5—0 - Rood Wit — 2e klasse D PVCV—Odin 1—1 Dore - Hulshorst 1—1 stad—Bunnik 6-0 DVSU—Austerlitz 3e klass * B Scherpenzeel—COSI ' 58 T—1 | Voorwaarts—Qe Meern O—o ^ UTRECHTSCH NIEUWSBLAD BETAALD VOETBAL Ie EN 2e DIVISIE Wageningen aan kop in Ie divisie A Xerxes-Haarlem ¦ 0—1 Longa-UVS 2—2 EDO-Baronie 2—1 NEC-ONA 1—2 Roda Sport 3—6 EDO 3—3 UVS 3—5 ONA 3—2 De Baronie 3—4 EBOH 3—2 Wilhelmina 3—4 De Valk 3—2 Haarlem 3—4 Xerxes 3-0 Longa 3—4 NEC 3—0 2e DIVISIE B ZFC EN VSV DELEN EERSTE PLAATS IN I B Ie DIVISIE A Hilversum-Be Quick was een onbe vredigende strijd waarbij Be Quick volkomen schotloos bleek Ofschoon Pluim en Burgers enkele kansen kre gen werden deze ongebruikt gelaten Het einde kwam met blanke stand ¦ Oldenzaal behaalde een 5—3 over winning op Rheden De thuisclub nam voor rust een 2 — O voorsprong door Kuiper maar Aalders zorgde voor een tegenpunt van Rheden Na rust werd het 3—1 door Beunings en 4—1 door Bremer die in eigen doel schoot waarna Koopman de stand op 5—1 bracht Door doelpunten van Aalders wred het ten slotte 5—2 en 5—3 Uitslagen en stand Hilversum-Be Quick O — O Zwolse Boys-Zwartemeer 2—4 Velox-Heerenveen 2—2 Enschedese Boys-PEC 1—2 Oldenzaal-Rheden 5—3 Zeist-Tubantia 2—1 Wageningen schijnt dit seizoen hogeogen te willen gooien Door de zegeop Veendam en mede door het ge lijke spel van NOAD tegen BW de len Wageningen en NOAD de eersteplaats Een overwegend sterker Wa geningen won desalniettemin metmoeite van Veendam Voor rust werdhet 3—0 voor Wageningen door doel punten van Vreekamp Charlie v d.Weerd en Lieftink maar na de her vatting was Veendam sterker terwijlWageningen onnauwkeuriger speelde.Amara verkleinde de achterstand tot 3—1 waarna v d Kolk in eigen doelscoorde 3—2 In de wedstrijd NOAD-BVV 1—1 heeft de ex-DOS'er Lammers zeer te leurgesteld Het gelijke spel was voor rust reeds een leit Berkelmans gaf BW de leiding maar met een ver schot van rechtsachter Rombauts werden de partijen op gelijke voet gebracht Onverdiend was de zege van GVAV op ' t Gooi te noemen welke laatste ploeg het zonder de geblesseerde Flad moest stellen Meuken gaf GVAV voor rust de leiding 1—0 maar De Jongh maakte gelijk 1—1 waarna de Gro ningers met een gelukkig doelpunt de overwinning behaalden PEC Be Quick Tubantia Velox Hilversum Oldenzaal Velocitas 4—6 4—5 4—5 4—5 4—5 5—5 3—4 RhedenHeerenveen 3—3 Zwartemeer 3—3 Zeist 4—3 Ensch Boys 4—1 Zwolse Boys 4—1 4—4 Rigtersbleek behaalde ' n verrassen de 2—1 overwinning op het sterke Helmond Voor rust scoorde Olde Rie kerink voor Rigtersbleek en in de tweede helft maakte veteraan Troos ter er 2 — O van In de slotfase kon Van Leeuwen tegenscoren 2—1 Uitslagen en stand NOAD-BVV 1—1 SW-Fortuna VI 0—2 HVC-Vitesse 1—2 Wageningen-Veendam 3—2 De Volewijckers-Stormvogels 1—1 Rigtersbleek-Helmond 2—1 Wageningen 4—7 Vole wijekers 5—5 NOAD 5—7 SVV 5—4 Vitesse 4—6 Stormvogels 4—3 GVAV 4—6 Rigtersbleek 4—3 KFC 5—6 ' t Gooi 4—2 BW 4—5 Veendam 4—2 Helmond 4—5 HVC 4—1 Fortuna VI 4—5 Excelsior 4—1 GVAV-'t Gooi 2—1 Unitas was sterk in de aanval Ie DIVISIE B Ofschoon Leeuwarden met 3 — O over DFC zegevierde was deze over winning sterk geflatteerd De rust ging ' in met blanke stand maar het zou niemand verwonderd hebben als de Dordtenaren een 2 — O voorsprong zouden hebben gehad Leeuwarden speelde na de hervatting in een hoger tempo v d Waal gaf de Friezen de leiding 1—0 en in een periode dat DFC beslist sterker was werd het 2 — O door Verhagen In de laatste minuut bracht Hoekema de eindstand op 3—0 Go Ahead-AGOVV was een uitste kende wedstrijd die door de gasten met 4—1 werd gewonnen Houtveen gaf AGOW de leiding en voor de rust kon De Fries door een fout van Faber de stand op O — 2 brengen Direct na rust maakte Faber opnieuw een fa tale blunder O — 3 maar hij ging toen in de voorhoede spelen en kon het eerste tegenpunt scoren 1—3 Ten slotte zorgde Vellekoop voor 4-—1 Helmondia ' 55-DHC 6—2 was de wedstrijd van Duda die vier doel punten scoorde v d Ven gaf Helmon dia de leiding Janssen maakte gelijk 1—1 maar Duda zorgde weer voor een voorsprong Na de rust zakte DHC ineen Het werd 3—1 door Duda 4—1 door Hofman 5—1 en 6—1 door Duda en ten slotte 6—2 door Lepber Bij VSV-Alkmaar heeft het terdege gespannen Nadat de rust met blanke stand was ingegaan scoorde v d Heyden halverwege de tweede helft het enige doelpunt uit deze wedstrijd 1 0 Het was hoofdzakelük aan de ÜW keeper Chris Veth te danken dat de Utrechters de wedstrijd tegen Unitas met 3-1 wisten te winnen Veth toonde zich op deze middag een bekwaam doelman en hield tal van goed gerichte Gorinchemse schoten uit zyn heiligdom Door zyn vakkim dig optreden werd een nederlaag voorkomen Unitas begon al direct met sterk aanvallend spel maar UW met Veth aan het hoofd hield stand Toen de Utrechters zich wat van de druk ontdeden en Bos tweemaal hard op het doel van keeper Den Adel schoot kwamen de Utrechters aan de leiding In de 14e min mocht W Kaars een vrüe trap nemen wegens ongeoorloofd aanvallen van Been Midvoor Haars deed dat bekwaam en schoot onhoudbaar van ver in De gelijkmaker werd daarna door Veth voorkomen die schoten van Kuipers goed hield In de 32e minuut lan ceerde Wim Haars een fraaie voor zet die door rechtsbinnen Been in een doelpunt werd omgezet In de 35e minuut kopte Viveen jr fraai een voorzet van Kuipers achter Veth 2 1 terparkers 1-1 Sneek—Be Quick Z 3—2 DOS ' 19—Borne 4—3 Eerste klasse C MOC ' 17 — Wilhelmina ' 08 0—2 Spel Zeebtu'gla — Baarn 1 - Derde klasse C KBV—WUskracht/SNL 2—2 Na de rust speelden de Utrechters aanmerkelijk beter Weliswaar schoot de 15-jarige rechtsbinnen Snoek van Unitas hard in maar weer Uitslagen en stand Leeuwarden-DFC 3—0 De Graafschap-RBC 4—1 Go Ahead-AGOVV 1—4 RCH-SHS 2—4 ZFC-Hermes DVS 2—1 Heracles-Limburgia 5—2 Helmondia'55-DHC 6—2 VSV-Alkmaar 1-0 ZFC 6—10 Go Ahead 6—6 VSV 6—10 Helm ' 55 6—5 AGOW 5—8 SHS 6—5 Eindhoven 5—6 Limburgia 5—4 Alkmaar 5—6 RBC 5-4 Herm DVS 6-6 Graafsch 6-4 Leeuwarden 6—6 RCH 5—1 Heracles 6—6 DHC 5—1 2e DIVISIE A vorde O — 0 Donar — Quick A 2—2 Vierde klasse G WOG — ^ De Zebra's 2—2 Laren Biltho-ven 3—0 EMM — Saestum 1—2 BVC Muiderberg 2—2 Victoria—FAK 1—2 Vierde klasse H SVF—KDS 2—2 Zwaluwen Vooruit - Een falend Baronie heeft in Haar lem met 2—1 van EDO verloren In de eerste helft kwamen de Spaame stedelingen door Plaizier aan een 1 — O voorsprong waarna Duivenvoorde na rust voor een 2 — O stand zorgde Baro nie kon het niet verder brengen dan een tegenpunt van Roelandt 2—1 1—0 Uitslagen en stand Wilhelmina-EBOH JSV'ers VERLOREN ONVERDIEND 0-3 Veel voetbalgeluk is JSV in Aals meer niet beschoren geweest want ondanks een flink veldovertvicht werd toch met 3 — O verloren De nederlaag tekende zich al vrij spoedig af want na enig te einver kennen van beide zijden loste rechts half Van Mourik van Aalsmeer van grote afstand een hoog schot Toen de bal door de wind opeens omlaag werd gedrukt kwam de reactie van doelman Tersteeg juist iets te laat en verdween de bal tot ontzetting van alle JSV'ers in het net Slechts enkele minuten later loste linkshalf Van der Voort een venijnig laag schot dat via het lichaam van Tersteeg achter de paal sprong JSV ging het toen ook wel probe ren en Jan Sehoonenberg zag een laag schot door de vallende doelman Maarsse nog net gestopt terwijl even later een schot van hem juist naast ging Na de rust hetzelfde spelbeeld en ook al spande het soms wel eens voor het Aalsmeer doel een doelpunt werd er niet gescoord Dit was nog wel een keertje voor Aalsmeer weggelegd Toen Jan Ha zendonk bij een voorzet van linksbui ten De Vries hands maakte en een strafschop aan Doets de gelegenheid bood om « r 3—0 van te mslsisa AMATEURVOETBAL Geen wijzigingen aan de kop Ie KLASSE A DCG blijft het best doen Gisteren werd de derde zege in successie be vochten en de ploeg is dus nog zon der puntenverlies UW won gisteren ook weer en staat bij de leiders dus slechts twee punten achter Het lijkt erop alsof de geblokten dit seizoen hoge ogen zullen gaan gooien Met HFC wil het in de nieuwe omgeving nog niet zo vlotten Uit twee wed strijden wist de „ Koninklijke " slechts één puntje te bemachtigen Maar het seizoen is nog jong er kan nog veel gebeuren Ned amateurelftal tegen D.O.S Het voorlopig Nederlands amateur voetbalelftal '' at dinsdagavond a.s te Utrecht een oefenwedstrijd speelt tegen de Ere-divisieclub DOS is als volgt samengesteld Doel Lagarde Emma achter Blom WW en Kruitbosch Gouda midden Mul NAC Van Ierland Willem II en Liebregts Excelsior voor Uijtermerk Blauw-Wit Buhler Sittardia Burgers DWV en De Kleermaeker Vitesse De rechtsbinnen zal alsnog worden aangewezen Zaterdagmiddagelftal gaat weer oefenen Stand DCG 3—6 Unitas Gouda 3-4 Spartaan Emma 3—4 Quick UW 3—4 HFC Laakkw 3—4 LWV SVW 3—3 OSV 3—2 3—2 3—2 2—1 2—1 3—1 Het Nederlandse zaterdag-elftal zal zaterdagmiddag 3 oktober in Deven ter een oefenwedstrijd spelen tegen Go Ahead de eerste divisieclub uit die plaats Het Nederlandse zaterdagteam zal in de volgende opstelling uitkomen Ie KLASSE B Ook Sneek handhaafde zich aan kop De Friezen wonnen met 3—2 van Be Quick Z en bleven derhalve zonder puntenverlies Op de tweede plaats volgt Quick N dat ESCA met 1 — O versloeg en slechts één punt bij Sneek ten achter is Stand Sneek 3—6 Quick N 3—5 WVC 2—2 DOS ' 19 2—4 WW 2—1 Hengelo 3—4 Be Quick Z 3—1 Alcides 3—4 Borne 3—1 ESCA 3—3 VDZ 3—1 Oosterp 3—3 Quick ' 20 3—1 Doel Woudsma DES achter Van der Vuurst IJsselmeervogels en Viool Quick Boys midden Aande wiel Quick Boys Van der Schee Spijkenisse en Van Duyn Quick Boys voor Bout Huizen Van Dalfsen Spel Genemuiden J Nieuwstraten C Nieuwstraten bei den Zwart Wit ' 28 en Van Hal DOVO Keseirves Den Hollander Quick Boys Lagendijk Zwart-Wit ' 28 H Koelewijn IJsselmeervogels en Verweel Spijkenisse Busland won van Hongarije Het Ie KLASSE C Sportclub Irene deed voor DCG en Sneek niet onder Ook deze Limburg se ploeg behield de leiding door drie achtereenvolgende overwinningen ge volgd door Sportclub Emma dat Boxtel met 2-1 versloeg en dat een punt achterstand heeft op de leiders Alliance is de enige club in de eerste klasse van het amateurvoetbal dat nog zonder winst bleef Stand Russische voetbalteam heeft zon dag voor ruim 90.000 toeschouwers in het NEP-stadion te Boedapest met 1 0 gewonnen van Hongarije Het was de tweede wedstrijd tus sen beide landen voor de competi tie om de Europese beker voor lan denteams Aangezien de eerste wed strijd een 3-1 zege voor de Russen heeft opgeleverd heeft Rusland zich geplaatst in de volgende ronde Sp Irene 3—6 W.mina ' 08 3—3 Sp Emma 3—5 Roermond 2—2 Spechten 3—4 Boxtel 3—2 Brabantia 3—3 MOC ' 17 3—2 Heer 3—3 Hoensbroek 3—1 TOP 3—3 Alliance 2-0 Tweede klassers stond Veth op zijn post De over winning werd daarna veilig gesteld door Haazer die een fraaie soloren vanaf de vleugel ondernam vakkun dig rechtsback Valk omspeelde en scoorde 3 1 Dat Been daarna de kans van de dag miste telde niet meer mee om dat Veth ook btj het slotoffensief van Unitas met assistentie van Rikze Van Heeckeren en Van Campen niet van wijken wist West I 2e klasse B Hercules bleef nog ongeslagen De blauwwitten brachten het gisteren tegen AFC weliswaar niet tot de ge hele winst maar zij sleepten toch nog een puntje uit het vuur HMS kon het tegen het bezoekende Watergraafsmeer niet bolwerken en verloor met 2—1 en JSV kreeg in Aalsmeer met 3—1 klop UVV'er Been schoot beheerst de bal langs de uitgelopen Vnitasdoelman waarmee hij de stand op 2 — O bracht De stand is nu Hercules 3—5 HMS 3—3 Baarn 3—4 JOS 3—3 Vr.schaar 3—4 JSV 3—2 W.gr.meer 3 -^ OSV 3—2 Aalsmeer 3—3 WA 3—1 AFC 3—3 Zeeburgia 2-0 ^.¦' n'^m 10—1 Spel Rhenen — Valleivogels 3—1 4—2 Hooglanderveen — Utr Boys 2—2 SVMM—Houten 0—6 3e klasse B UWO—Aurora 2—1 VBO — Benschopse Boys 6—1 Sparta L — Kamerik 0—1 Cabauw — Schalkwijk 3—2 2 3—1 De Merino's 3 — DOVO 4 4—1 KNVB District West I 3e klasse A IJmuiden — Kennemerland O — 0 3e klasse B OSO—GVVV 2—4 Zuid vogels—SSVU 3—0 ADM—WOG 0—4 IJsseImeer\'ogeIs—SDC P 5—0 CJVV — CSCA uitg 4e klasse A Vlug en Vaardig-Zandv meeuwen 3—0 SVJ — Intimus 1—3 PVWA—Jong Hercules 2—1 Nehamy — - Samos 6 3—2 2e klasse B Doorn-SKF 2 4—1 Spirit — KVO 2 1—3 ' Altius 4 — SVMM 7—5 ^ Zwaluwen 3 4—6 3e klasse B Terre Neuve—DSV 4 7—3 3e klasse C SKF 4 — Filos 2 16—2 Zondag le klasse Zwaluw — Filos 14—3 Excelsior 2 — Hilversum 0—7 SKV — Samos 4—1 2e klasse A Vogel 3 — Zwaluwen 2 3-3 Olymp 3 — Soestkw 2 6—2 3e klasse A Excelsior 4 — Hilversum 2 SPORT IN CIJFERS 4—1 Res 3e klasse B Hulzen 2 — SSVU 2 1—0 WOG 2 — DOVO 2 2—2 Spakenburg 2 — CJVV 2 2—6 HOCKEY HEREN Overg klas B H'sum 2—Al liance 2—2 SCHC 2 — HCG 2-1 Kam pong — Hurley 1 — l HDM — Aeolus 2—0 2e klas G Kampong 3 — SCHC 3 5—3 Pinoké 2 — Kameleon 3—2 Myra—HIC 22 2 2e klas H Be Fair 4 — Amersfoort 2 2-4 SCHC 4 — Kampong 2 1—2 Kameleon 2 — Schaerweyde o — 4 3e klas F SCHC 5 — A'dam 7 1—4 3e klas G Soest—Voordaan 2 1—2 District Oost 3e klasse A DTS ' 35 — „ „„_ o_,_:t „ OWIOS l-o spel Genemulden-VRC '-"• ^ ogel 4-Spirit 2 0-1 V'daal 4—0 DOVO—DOSK 3—2 WHC — SKV 2—1 Go Ahead K.—Nunspeet 3—3 4e klasse B HHC—SC V ' 28 3—0 Be Quick ' 28 — Tuinders 1—3 Oene—Hatto Helm 1—3 WVF—Elb Sportclub 1—2 Afd Utr KNVB le klasse A Naarden—PVC 2-1 ' s-Gra - 4e klasse A Geel Blauw ' 55 — DZSV 3—1 Bennekom—ESA 0—0 DVOV - veland-Barneveld 0-5 Minerva-LVV Kamp 4-Schaerw 2 0 -^ 0-5 Kampong-NSC 3-0 RKBW - 4e klas F Kamp 6-Scha «^ 3 4-1 APWC 1—2 *^ klas G Pmoke 3 — SCHC 6 2—4 le klasse ' b EMS—VSK 3—2 MSV ' 19 Kamp 5 — Schaerw 4 6—3 — W«k bü Duurstede 0—1 Veteranen A'dam-SCHC 11—I 2—0 4e klas G Soest 2 — Voord 3 Kamp 5 — Kamp 3 2—5 2—0 2e klasse A Achterveld—HDS 3—1 25751 l!^ederlagen voor PVC en VSK LVV en APWC zijn de ongeslagen leiders gebleven in de eerste klasse A Aan de Lage Weide kon Minerva in het treffen legen LVV de kansen niet benutten dat deden de bezoekers veel beter en dat heeft tenslotte dan ook de doorslag gegeven Reeds na lien minuten spelen wisten de bezoe kers de uitmuntende werkende doel man Van Renswouw te passeren O — 1 en toen later linksback Spiekman talmde met wegwerken bracht LVV de stand op O — 2 In de tweede helft heeft Minerva vele goede aanvallen gedaan maar de afwerking bleef te slecht om succes te hebben Door een foutje in de Mi nerva-verdediging werd het 0—3 Toen ging Spiekman bij Minerva naar de voorhoede maar zonder succes Spil Goedee bij Minerva verzette bergen werk maar desondanks kon LVV met O — 5 winnen APWC heeft aan de RK BW een 1—2 nederlaag toegebracht en blijft dus evenals LVV ongeslagen in de kopgroep Voor Kampong was het een dag van herstel op Maarschalker weerd werd een overwinning behaald tegen NSC uit Nijkerk Reeds na drie minuten nam Kampong door een fraai doelpunt van Pietz de leiding In de tweede helft zijn de bezoekers meer aanvallend geweest doch de Kam pong-achterhoede hield stand Na een half uur spelen bracht Hardebol de stand op 2 — O en later stelde Pietz de Kampongers geheel veilig door de stand op 3 — O te brengen Opvallend is de grote nederlaag van ' s Grave-land tegen Barneveld en de kleine nederlaag van PVC tegen Naarden In Bunnik mocht niet worden ge speeld op de gemeentevelden en dus werd EMS tegen VSK op het veld van laatstgenoemde gespeeld EMS was sterker maar toch nam VSK met O — 1 de leiding Later maakte mid voor G de Kruif voor EMS gelijk In de tweede helft was EMS weer sterker en na 20 minuten spelen bracht B Bos met een mooi doelpunt de stand op 1—2 voor EMS Na een half uur was het weer De Kruif die een goal scoorde 1—3 en even voor het einde trapte de EMS-linksback de bal in eigen doel 2—3 eindstand ver diend voor EMS Scherpenzeel doet het goed in de tweede klasse A In het treffen tegen Oranje Wit scoorde eerst de midvoor van Oranje Wit O — 1 maar Bekker en Verwey zorgden voor 2—1 in het voordeel van Scherpenzeel Uit een 2e klasse Attila—Lijnden 2—5 Blin kert—SDW 7—5 BS V — Laren 3—3 DWS — HHC 5—1 Afdeling Ie klasse UD—BHC 0—3 Oranje—Amersfoort 4—3 SSVU—LVV 2 3 Sport Ver.—Limvio 9—4 Unlo - ¦ Achilles 4—0 2e klasse A BDC—HHC 2 7—0 EMM - SDO—DES 1—3 2e klasse B Athleta 2 — UHV 0—0 Unin 2 — Attila 2 3—1 DSO—UD 2 0—8 Dore stad—MSV 8—0 3e klasse A Celeritas — Achilles 2 afg Aurora—SSVU 2 4—3 SV 2 — Victoria 0-6 3e klasse B Amersfoort 2 — PPI afg AAV—SVA afg Laren 2 — BSV 2 7—0 BDC 2 — BHC 2 5—6 Junioren Ie klasse A BHC—Laren 5—9 HHC — EMM 9—3 Olympia—BSV 3 8 - ASV—SDO 6—8 Ie klasse B UHV—SV 2—3 Dorestad — Celeritas 8—5 Achilles — Aurora 9—3 UD — Spirit 1—10 2e klasse A SVA—Limvio 6—3 LVV - HHC 2 7 — ü BDC—AAV 9—2 2e klasse B Achilles 2 — SV 2 1—2 Ath leta—Spirit 2 5-1 DSO—Attila 2 4—2 SV 3 — Oranje 0—17 Adspiranten Ie klasse A HHC — LVV 6—1 SDO—BDC 4—3 Ie klasse B Attila — Victoria 8—2 Oranje—SV 5—4 DSO — Achilles 1—2 2e klasse A Attila 3—Achilles 2 0—1 1—2 HEREN Hoofdklasse Niloc—DES 5 10 Blauw Wit—PSV 7—4 Aalsmeer — Olvmpia 11 12 Hellas — Swift 8—10 District le klasse UD—WVGV 9—10 Concordia — Aalsmeer 2 8—5 Sport Ver — IJmond 17—7 Rapiditas—AHC 9—6 2e klasse A Attila—Lijnden 9—12 Bun kert — Vriendschap 10—8 Zandvoort meeuwen — Laren 16—15 Tonido — BHC 5—6 2e klassc Laren—SV 2 7-2 Achilles 2 — HHC 2 3—2 Achilles 3 — PPI 2—9 DSO — Attila 2 Att n.O 2e klasse B Zeeburg — Achilles 13—6 Arma—Niloc 2 afg SSVU—Unitas 8—7 HOC—Amersfoort 6—12 Een aanval van Minerva op het doel van LVV waar de doelman deskundig ingreep De gasten wonnen met 5 — 0 voorzet van Renes kopte Verwey fraai in Na de rust een sterker Scher penzeel maar de doelman van Oranje Wit was prima Verwey kopte na een half uur spelen in het verlaten doel eindstand 4—1 voor Scherpenzeel Achterveld won van HDS Rhenus klopte de Veense Boys en DVSA won van Renswoude de verrassing van de dag In de tweede klasse B heeft het Soester BDC door een 1 — O zege tegen de Meervogels de leidende plaats be houden Olympia ' 25 behaalde de eer ste overwinning van het seizoen en Hilv Boys speelde gelijk Voor de tweede klasse C heeft Utrecht de moeilijke uitwedstrijd te gen Sperwer in Vreeland gewonnen met 1—2 en staat nu met 6 punten uit 3 wedstrijden zeer goed DWSM te Maarssen dat bij de rust met 1 — O voor stond tegen DSO U leed een 1—2 nederlaag Voor de tweede klasse D een 1—1 gelijk spel voor Odin tegen PVCV in Vleuten DVSU was goed op dreef tegen Austerlitz Joop Verkuyl Wim Peek en A de Goede gaven aan DVSU een 3 — O voorsprong bij de rust Na de rust scoorde Verkuyl tweemaal en Peek en De Goede een maal en maakten de gasten een te genpunt zodat DVSU verdiend met 7—1 won Bij Voorwaarts — De Meern geen doelpunten De Utrechters behaalden tot nu toe 5 punten uit drie wedstrijden en De Meern kwam in vier wedstrijden tot zes punten In de derde klasse A leden En Avant en Utrechtse Boys puntenver lies Houten won fraai En in afdeling B won UWO de belangrijke wed strijd tegen Aurora en staat fraai aan de kop Saestum bleef ook nu ongeslagen Celeritudo bleel door een overwin ning op CDN 5-1 de leiding in de 3e klas D behouden waarin Holland het tot de eerste overwinning bracht en ook DWSV nu eens voor Saestum behaalde in de 4e klas G de derde achtereenvolgende over winning BVC speelde gelyk en hier was het FAK dat de eerste ïvinst ^ punten thuis kon brengen Vreeswijk won In de 4e klas H voor de derde maal in successie St Boys wist ook zyn tweede wedstrijd tot een goed einde te brengen Celeritudo heeft tegen CDN een goede wedstrijd gespeeld Halting opende de score waarna het 1-1 werd Theo Kraan zorgde voor 2-1 bij de rust Door De Rijk werd het 3 1 door Leo Kraan 4-1 en 5-1 Pin dus verdedigde het Celeritudo-doel uitstekend Holland was bij ADE op bezoek dat bepaald niet zachtzinnig speelde De betere techniek deed Holland ze gevieren Door Mooy werd het 0-1 waarna ADE gelijk maakte en zelfs de leiding nam 2-1 Nog voor de rust maakte doelman Vooistra weer on der de lat uit een strafschop geluk 2 2 Daarna was het Mooy die met twee goede doelpunten de eindstand op 2 4 bracht DWSV heeft meer gedaan dan we verwacht hadden door in Bussum van Allen Weerbaar te winnen Door Oerlemans werd het in de eerste helft 0 1 na rust door v d Weert 0 2 Allen Weerbaar scoorde daarna tegen 1 2 maar verder liet de Utrechtse defensie het niet komen Bij Ultrajectum-Amsvorde bleven de aanvalslinies ondergeschikt aan de verdedigingen het was en bleef 0 0 George Hogenkamp weer in het ziekenhuis De bekende Maarssense wieier journalist George Hogenkamp is op nieuw in het St Antoniusziekenhuis in Utrecht opgenomen Nadat du heer Hogenkamp reeds geruime tijd weer was hersteld van een langdurig ziekbed was dezer dagen opnieuw opname in het St Antoniuszieken huis noodzakelijk Voetbal in het buitenland ENGELAND De verrassingen die de week tevoren in de eerste divisie van de Engelse lea gue in ruimen getale vielen bleven za terdag uit De posities in de kopgroep bleven dan ook nagenoeg ongewijzigd Niet geheel en al want leider Totten ham verspeelde een punt bij Leicester City 1—1 en daar Wolverhampton Ar senal en Burnley alle wonnen konden zij de afstand tot de leidende Spurs met een punt inkorten De uitslagen eerste Divisie Arsenal Blackpool 2—1 Burnley—Birmingham City 3—1 Fulham—Chelsea 1—3 Leeds United—Newcastle United 2—3 Leicester City—Tottenham Hotspur 1—1 Manches ter City—Blackburn Rovers 2—1 Not tingham Forest—Bolton Wanderers 2—0 Preston North End—Manchester United 4—0 Sheffield Wednesday—Luton Town 2—0 West Ham United—West Bromwich Albion 4—1 Wolverhampton Wanderers — Everton 2—0 Tweede divisie Aston Villa—Leyton Orient 1—0 Brigton and Hove Albin — Swansea Town 1—2 Bristol City—Mid dlesbrough 2—0 Charlton Athletic—Der by County 6—1 Lincoln City—Cardiff City 2—3 Liverpool—Plymouth Argyle 4—1 Portsmouth—Ipswich Town 0—2 Rotherham United—Hull City 1—0 Scun thorpe United—Sheffield United 1—1 Stoke City—Bristol Rovers 0—1 Sunder land—Huddersfield Town 0—0 Derde divisie Accrington Stanley—Co ventry City 0—2 Bournemouth—Brad ford City 3—2 Brentford—Norwich Ci ty 3—4 Bury—Barnsley 0—2 Chester field—Swindon Town 1—3 Colchester United—Port Vale 3—1 Halifax Town Southampton 3—1 Mansfield Town Reading 4—4 Newport County—York City 3—2 Southend United—Shrewsbury Town 2—1 Tranmere Rovers—Queens Park Rangers 0—3 Wrexham—Grimsby Town 2—1 BELGIË Eerste divisie Daring — FC Brugge 1—1 Berchem Sport — FC Luik 2—0 Ant werp FC — Lierse SK 1—2 Verviers—01 Charleroi 0—1 Beringen FC — Union St Gilloise 2—3 Standard CI.—St Truiden 2—1 Waterschei — Anderlecht 4^0 La Gantoise — Beerschot 1—2 Ol Charleroi en Union St Gilloise heb ben de leiding in het klassement met elk 7 pnt F.C Brugge sluit de rij met 1 pnt FRANKRIJK Eerste Divisie Valenciennes — RC Pa ris 1—4 Stade Frangais — Lyon 2—1 Le Havre — Nimes O — 3 Sochaux — Lens i — 0 St Etienne — Angers 1—1 Monaco — Tou lon 1—3 Limoges — Sedan 2—2 Tou louse — Rennes 1—2 Bordeaux — Straats burg O — 1 Reims—Nice 2—2 Door dit resutlaat heeft Nimes nu al leen de leiding in de eerste divisie met 14 punten Reims is tweede met 13 pun ten en Limoges bezet de derde plaats met 11 punten DUITSLAND West L Fe Köln—Hamborn ' 07 6—2 Alemannia Aken — Preussen Munster 0—2 Rotweiss Essen—Schalke ' 04 3—2 Meidericher SV — Viktoria Keulen O — 0 VFL Bochum—Westfalia Herne 2—2 Fortuna Düsseldorf—SW Essen 3—2 Rot Weiss Oberhausen — Duisburger SPV 2—2 Borussia Dortmund — Borussia München Gladbach 4—1 SDO verloor op eigen terrein met 1 0 van Rapiditas Donar en Quick A deelden de buit door 2-2 Celeritudo 4 6 Rapiditas 3 3 Donar 3 " 5 SDO 3 3 Allen W 3 4 CDN 3 2 Ultrajectum 3 4 Holland 3 2 DWSV 4 4 Quick A 3 2 Amsvorde 3 3 ADE 3 0 Bilthoven heeft het in de 4e klas G in Laren tegen het elftal van die naam niet kunnen bolwerken en ver loor met 0-3 BVC en Muiderberg kwamen tot 2-2 en FAK zorgde voor de eerste overwinning door in Hilver sum met 2-1 van Victoria te winnen Saestum bleef op kop gaan door in Hilversum met 2-1 van EMM te win nen en in Harderwijk kwam bij VV OG-De Zebra's ook het einde met 2-2 Saestum 3 6 Zebra's 3 3 WOG 3 5 Bilthoven 3 2 KVVA 2 4 FAK 3 2 Am Boys 2 3 Muiderberg 3 2 BVC 3 3 Victoria 3 1 Laren 3 3 EMM 3 0 Maarssen kon het tegen St Boys niet bolwerken Broekman gaf de Boys de leiding 1-0 Het werd 1-1 waarna Broekman uit een strafschop St Boys opnieuw de leiding gat 2-1 Daarmee kwam de rust en in de tweede helft werd het door Rosen garten 3 1 Vreeswijk won voor de derde ach tereenvolgende maal nu met 3-2 en VVY won met 4-2 van Fortitude Vreeswijk 3 6 Zwal V 2 2 St Boys 2 4 Brederodes 2 1 KDS 3 4 Fortitudo 3 1 VVY 3 4 Maarssen 3 1 Midlandia 3 3 Patria 3 1 SVF 3 3 Een bal afkomstig van Maars sen wordt hier door de doelman van St Boys feilloos uit het gevaarlijke gebied gestompt De Boys wonnen met 3 — I Foto U.N U TRECHTSCH NIEUWSBU HOCK Gelijk SCHC Opnieuw Schaeru Van onze 1 Ook op de tweede competii kunnen brengen dan een gelij dan de ploeg gezien de veld \ het vorig seizoen zat er ook nog niet in Kampong stelde 1 Hurley niet verder te breng De Voordaan-velden zijn oi standigheden lieten spelen er Kampong-dames verloren met 4-2 Scharweyde heren boekte tweede zege in successie evenals ' dames van SCHC De l'.ampon dames leden de tweede achteree volgende nederlaag en het schij voor hen weer een moeilyk seizo * te gaan worden Met een invaller voor De Muin Keizer die overigens verdiensten door Leemhuis vervangen we heeft SCHC het niet verder kunn brengen dan 1—1 nadat de rust m 0—0 was ingegaan Een groot deel van deze ontmo ting is SCHC sterk aanvallend g weest doch naast het gebrek ai stootkracht was het de Amsterdan doelman die een overwinning voi de Stichtse in de weg stond Zeki schijnende doelpunten heeft 1 voorkomen waarvoor hij terec vriendelijke applausjes in ontvang had te nemen Maar dit alles neemt niet weg d SCHC nog niet die vorm heeft ve hei einde van het vorig seizoe Maar evenmin mag onvermeld bli ven dat Amsterdam over een ze ' terke defensie beschikt en SCHC de cirkel vrijwel steeds minstens zi tegenstanders tegenover zich von In de laatste instantie was doelma Mulder het struikelblok en daar c hoofdstedelijke voorhoede zich fc uitvallen moest beperken en daart nauwelijks gevaarlijk werd kwam c ru.-it met O — 0 En na de rust was het niet hi ook toen aanvallende SCHC d doelpuntte maar Amsterdam uit strafbully een duel dat Leemhu verloor O — 1 Even was men in c SCHC-defensie aangeslagen en d wa.s de oorzaak van enkele gevaa li.ike situaties voor het doel van Do hout Mees Maar al vrij spoedig na SCHC het heft weer in handen c regende het als het ware straf - e lange corners op het Amsterdan doel Doelman Mulder bleef onwril baar maar tien minuten voor tij werd het dan toch 1—1 Een do Meyer ingeschoten strafcorner wei door de toestormende Hooghiemsti in een doelpunt omgezet 1—1 waai bij het bleef Doelpunten duur De doelpunten waren weer b % onder duur in de le klas west Mi >~ l kwam ook het einde van t «¦ ed.5trijden TOGO-BMHC en Delf f'identen-Laren Be Fair verslat iniYC met 2—0 zodat HHYC de r tnans sluit Be Fair 2 3 D Stud 2 Laren 2 3 SCHC 2 A'dam 2 2 TOGO 2 BMHC 2 2 HHYC 2 Knap werk deed SCHC 2 in d "^• erg.klas B door het Haagse HG met 2—1 te verslaan na bij de rui met 0—1 te hebben achtergestaai " et was Vos die gelijk maakte 1 ™ A Bloembergen zorgde na aar seven van Bryan voor het winnend doelpunt 2—1 Daarentegen bleef Kampong be Paaid beneden de verwachtinge °' ior het op eigen veld tegen Hurle niet verder te brengen dan 1—1 ee ¦ tand welke met de rust reeds be leiKt was Door Wagenmaker nai f^'impong na ongeveer een kwartie pelen de leiding I-o maar nc voor rust werd het gelijk Hoewi I K-ampong in de tweede helft w » terKer was was het als geheel toe Hoek e V-uitslagen HEREN EERSTE KLASSE Westen ^ S,Jaii-HHIJC 2-0 TOGO—BMHC 1—1 Laren—Delftse Studenten 1—1 Oosten Bully-DKS 0-2 Wageningen—Union 1—4 ¦ iwoUe—PW o_o Noorden GCHC—GHBS 3—2 ^ ronmgen—HMC 2—3 ^ VA LHC 1-2 ^'¦ on Studenten—Daring 3—2 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 28 september 1959 - 67e jaargang no 127 OVERWINNINQ MET EEN PUNT VERSCHIL Sensationele Nederlandse zwemzege op Britten Jaap de Jong zorgde voor grote verrassing HOCKEY IN EN OM UTRECHT Gelijke spelen voor SCHC en Kampong Opnieuw een zege voor Schaerweyde-heren Van onze hockeymedewerlter Ook op de tweede competitiedag heeft SCHC het niet verder kunnen brengen dan een gelijkspel En al was het beslist minder dan de ploeg gezien de veldverhouding toekwam de gang van het vorig seizoen zat er ook in de wedstrijd tegen Amsterdam nog niet in Kampong stelde teleur door het op eigen veld tegen Hurley niet verder te brengen dan een 1—1 gelijk spel De Voordaan-velden zijn onderhanden genomen maar de om standigheden lieten spelen erop nog niet toe Van een speciale verslaggever COATBRIDGE zondag De geschie(aenis van de Nederlandse zwemsport kent vele hoogtepunten De olympische successen in Berlijn de Europese titels in Wenen en Boedapest de wereldrecords in Blackpool zij hebben opzien gebaard in de sportwereld en een overwinning met een punt op Groot-Brittannië op ongebruikelijke afstanden in een 331/3 yardsbassin in Coatbridge zal dat zeker niet doen qOED KORFBAL VAN UTRECHTERS Rohda was toch te sterk voor Samos Atie en Tineke namen wraak WIELERSTRIJD IN VLEUTEN St Willibrord en Stadion gelijk in clubontmoeting W.'DUITSE PLOEQ ZEQEVIERDE Eervolle nederlaag van dames atleten Fraaie 800 meter van Gerda Kraan dini Het peloton had een achterstand | reldranglüst van dit seizoen Twee van 1 min 39 sec op de winnaar I maal verbeterde de kleine Wil van op is do tiiil uriff lea - za - roep Ar-met Not 2—0 Mid--Der - 1—1 Co-Ci - — York Ant - — Ol St La heb-elk pnt Pa - Le 1—0 Tou-Tou - al-met pun - 6—2 3—2 0—0 2—2 Rot SPV g met ick klas die ver - voor in win -• VV 2-2. 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 0 Boys de 1-1, op 2-1 in de acli-3-2 en het N Kampong-dames verloren met 4-2 Scharweyde heren boekte de tweede zege in successie evenals de dames van SCHC De Kam pong-dames leden de tweede uchtereen tiolgende nederlaag en het schijnt voor hen weer een moeilijk seizoen U gaan worden Met een invaller voor De Muinck Keizer die overigens verdienstelijk door Leemhuis vervangen werd heeft SCHC liet niet verder kunnen brengen dan 1—1 nadat de rust met 0—0 was ingegaan Een groot deel van deze ontmoe ting s SCHC sterk aanvallend ge weest doeli naast het gebrek aan stootkracht was het de Amsterdam doelman die een overwinning voor de Stichtse in de weg stond Zeker scliiinende doelpunten heeft hij voorkomen waarvoor hij terecht vriendelijke applausjes in ontvangst had te nemen Maar dit alles neemt niet weg dat SCHC nog niet die vorm heeft van het einde van het vorig seizoen Maar evenmin mag onvermeld blij ven dat Amsterdam over een zeer sterke defensie beschikt en SCHC in de cirkel vrijwel steeds minstens zes tegenstanders tegenover zich vond In de laatste instantie was doelman Mulder het struikelblok en daar de hoofdstedelijke voorhoede zich tot uitvallen moest beperken en daarbij nauwelijks gevaarlijk werd kwam de rust met 0—0 En na de rust was het niet het ook toen aanvallende SCHC dat doelpuntte maar Amsterdam uit ' n strafbully een duel dat Leemhuis verloor 0—1 Even was men in de SCHC-defensie aangeslagen en dat was de oorzaak van enkele gevaar lijke situaties voor het doel van Dor hout Mees Maar al vrij spoedig nam SCHC het heft weer in handen en regende het als het ware straf - en lange corners op het Amsterdam doel Doelman Mulder bleef onwrik baar maar tien minuten voor tijd werd het dan toch 1—1 Een door Meyer ingeschoten strafcorner werd door de toestormende Hooghiemstra in een doelpunt omgezet 1—1 waar l>ij het bleef Doelpunten duur De doelpunten waren weer bij zonder duur in de le klas west Met '— 1 kwam ook het einde van de mistrijden TOGO BMHC en Delfse Shidenten-Lnren Be Fair versloeg HHYC met 2—0 zodat HHYC de rij thans sluit Be Fair 2 3 D Stud 2 2 Laren 2 3 SCHC 2 A'dam 2 TOGO 2 BMHC 2 2 HHYC 2 0 Knap werk deed SCHC 2 in de Overg.klas B door het Haagse HGC met 2—1 te verslaan na bij de rust inet 0—1 te hebben achtergestaan Het was Vos die gelijk maakte 1—1 " 1 A Bloembergen zorgde na aan Seven van Bryan voor het winnende roelpunt 2—1 Daarentegen bleef Kampong be paald beneden de verwachtingen ™ or het op eigen veld tegen Hurley niet verder te brengen dan 1—1 een stand welke met de rust reeds be feiltt was Door Wagenmaker nam Mmpong na ongeveer een kwartier spelen de leiding 1—0 maar nog ^ or rust werd het gelijk Hoewel kampong in de tweede helft wel sterker was was het als geheel toch Hockev-uitslagen HEREN EERSTE KLASSE Westen Be Fau--.HH1JC 2-0 ïxS'^—Amsterdam 1—1 TOGO BMHC 1—1 Laren Delftse Studenten 1—1 Oosten Bully-DKS 0—2 Wageningen—Union 1—4 Zwolle—PW ft—O Noorden GCHC-GHBS 3-2 woningen—HMC 2—3 WA~T,Hr 1-2 •^ ron Studenten—Daring 3—2 Het elftal van Kampong dat het gisteren op eigen terrein niet verder bracht dan een 1 — 1 gelijk spel tegen Hurley Foto U.N maar een vrij matig gedoe De kans van de dag om te winnen liet Th Dijck voorbijgaan door een straf bully ongebruikt te laten Scharweyde had een produktieve bui won met i — O van Kameleon 2 na met de rust met 3-0 te hebben voorgestaan Brink Gerritsen en Welschen Jr waren de makers van deze doelpunten Kamerling zorgde na de rust voor 4—0 Soest verloor in de 3e klas G met 2—1 van Voordaan 2 Qelijk spel BDHC dat veTleden week nog niet in het veld kwam startte gisteren als landskampioene met een 1 — 1 ge lijk spel in de uitwedstrijd tegen TOGO Laren won met 1 — O van Gooi Bi Be Fair-Alliance bleef het dubbel blank Alliance 2 3 TOGO 2 2 Kieviten 1 2 BDHC 1 1 Be Fair 2 2 Gooi 2 1 Laren 2 2 RBC 2 1 SCHC boekte in de Prom klas B de tweede achtereenvolgende zege Nu werd Amsterdam met 2-0 ver - Vleuten werd zondag onder auspiciën van de wielervereniging St Willibrord de clubontmoeting tussen de Utrechtse verennigingen gehouden Aan de start kwamen de renners van St Willibrord de Volharding en het Stadion De fraaie wisselprfls ge schonken door de heer Pater kon niet wofden uitgereikt omdat zowel St Willibrord als het Stadion tot een puntentotaal van 26 kwamen De Vol hardingrenners werden derde en be haalden 14 punten * Bij de C-klassers draaide het op een massaspurt uit Spijtig was het echter dat een valpartij voor de fi nish een aantal renners uitschakelde Vooral de Stadionisten bleken ge dupeerd In de B-klasse waren er enkele fraaie premiesprints van de Bloe mendienst die door Heyl en Steke lenburg werden gewonnen Wim Bladt van het Stadion werd winnaar van de sprint waaraan vrijwel alle ren ners deelnamen Felle duels BU de A-klassers was er felle strfld gedurende de 80 km De eerste uit - slagen rust 1—0 Beide doelpunten werden gemaakt door mej Nieuwen huis Kampong verging het minder goed verloor met 2—4 van Hilversum 2 Wel werd het 1 — O door mej Wiene se maar met de rust stonden de gasten al met 2—1 voor en liepen zelfs tot 1—4 uit Mej Schuckink Kool wist de uitslag een wat dra gelijker aanzien te geven 2—4 Vanwege de toestand der velden kwamen de dames van Voordaan en van Schaerweyde niet in actie Qeen doelpunten hi ] Kameo'Vogel i/E drie toekomstige hoofdklassers — immers sedert zaterdag is de hoofd klasse 1960/61 een voldongen feit — Blauw Wit WestBrkwartier en Rohda demonstreerden weer eens min of meer duidelgk dat ze te goed voor de eerste klasse zijn Blauw Wit won met ruime voor sprong van Koog Zaandijk 9—3 ter wijl Rohda met dezelfde cijfers van Samos won Westerkwartier heeft zijn handen vol gehad aan Allen Weerbaar doch het is niet denkbeeldig dat dat de vierde Noordhollandse hoofdklasser wordt Zoals te verwachten was kon Sa mos het tegen de landskampioenen niet bolwerken Niettemin was het een vooral voor de rust uitstekende wedstrijd waarin Rohda voornamelijk door beter schot won Drie minuten had van Lunteren nodig om de score te openen doch voordat hij opnieuw gevaarlijk kon worden zorgde aanvoerder Challa voor de gelijkmaker In de tweede opstelling waren beide ploegen afwisselend gevaarlijk voor de korf doch Rohda schoot zuiverder en zo werd het door De Vries en Fer rigane 1—3 Van Doorn verkleinde op fraaie wijze de achterstand doch hoewel er in het veld geen merk baar krachtsverschil viel te bespeu ren vergrootte Rohda nog voor de thee de voorsprong tot 5—2 In de tweede helft kwam weer eens duidelijk naar voren dat het schot bij Samos altijd nog het zwak ke punt is Zo kon het bij een prak tisch gelijk aantal kansen 8—2 voor Rohda worden Bijzonder handig schoot Van Doorn no 3 door de korf Nadat De Klein nog een strafworp had gemist bracht Nel Nucolet de eindstand op 3—9 In de tweede klasse A bleet Swift op de goede weg doorgaan door met 12—7 van ZKC te winnen De span ning blijft er echter volledig in want ook SVk won Twaalf doelpunten waren voor looppogingen kwamen van Vonk Den Hartog en Veenendaal Na 55 km kwam er een nieuwe kopgroep f.iet Vonk Verheul Van de Neut en Sie bers van St Willibrord Lonkhuizen van de Volharding en Hendriks van het Stadion De overmacht van St Willibrord was verrassend Alleen Van de Neut loste twee ronden voor het einde De sprint van de kopgroep werd over tuigend door Siebers van St Willi brord gewonnen De uitslagen waren A-klasse 1 N Siebers St Willi brord 2 W Lonkhuizen Volharding 3 Verheul 4 Vonk beiden St Willi brord 5 Hendriks Stadion 6 Van de Neut St Willibrord 7 Den Hartog Stadion 8 Veenendaal Stadion B-klasse 1 W Bladt Stadion 2 J Heyl St Willibrord 3 J Stekelen burg 4 Molenaar beiden Stadion 5 Berrens Volharding 6 De Groot Sta dion 7 Van de Panne Volharding 8 Smit Stadion 9 Bohms Volharding C-klasse 1 Solaro 2 Houtzager 3 Veldhuizen 4 Willemse 5 Van de Wel 6 Mocking 7 Zwart 8 Van de Velden 9 De Jong jr 10 Veenstra 11 Elting Hockeyploeg voor München De elftaU'oninussic van de KNHB heeft zaterdagmiddag na twee op het sportterrein Beekhuizen te Velp g;e speelde oefenwedstrüden de namen van 15 spelers bekendgemaakt die de reis naar München zullen mee maken Daar wordt van 11 tot en met 18 oktober ter gelegenheid van het gou den jubileum van de Duitse Hockey Bond een landentoernooi gehouden De Nederlandse ploeg bestaat uit W Honnebier BMHC G de Ruiter DKS Th Houwen Venlo Th Terlingen Be Fair Th v Dijck Kampong Chr Mijnarends Am sterdam Ch Marres Laren J W van Erven Dorens Laren W de Beer Tilburg J Volgt Hurley Th van Vroonhoven Tilburg C Dekker BMHC Ch Coster v Voor hout Amsterdam J W Verloop SCHC en F van ' t Hooft Hilver sum Een zestiende speler verdediger zal in de loop van de komende dagen nog worden aangewezen Maar nooit is een internatioyiaal evenement op zo'n sensationele wijze verlopen als deze ontmoeting Groot Brittannië-N'ederland in dat kleine Schotse plaatsje in Albion's hoge noorden Het geeft de Nederlanders deelnemers zowel als begeleiders op de meest aangename wijze verrast en de Britten zelfverzekerd als zij na de eerste dag waren overdonderd en onthutst doen staan - Vrijdagavond leek het voor Neder land een verloren zaak onder de notering 10 tegen 1 voor het ont vangende land had geen enkele wedder zaken gedaan De Britten leidden met 45-42 en de kansbereke ning voor het eindresultaat schom melden tussen 4 en de 9 punten ver lies De gebeurtenissen van zaterdag middag die zich voor de ogen van enkele honderden toeschouwers op de tribunes en van miljoenen televisie kijkers in Groot-Brittannië Neder land en België afspeelden hebben alle rekenaars en voorspellers een figuur laten slaan De Nederlandse zweraploeg raakte aanvankelijk nog verder achter het verschil werd bij de telling 5-3-2-1 op een bepaald moment zelfs elf pun ten in het voordeel der Britten Maar toen het scorebord voor het laatst werd veranderd verschenen er als eindcijfers 92 voor Groot-Brittannië 93 voor Nederland Een zege dank zij het gewonnen protest op de eerste dag waardoor Judith de Nijs van de derde plaats naar de tweede op - Olympia niet voldoende daar Aurora er 13 scoorde Watervliet won volgens verwach ting van Hespa In de tweede klasse B won Groen Geel de Zaanse derby terwijl DTV een kostbaar punt verspeelde aan Vic toria 5—5 DDV bleek niet opgewassen tegen DED In de derde klasse A legde Biko en Oostzaan beslag op de volle winst terwijl Altius een goede prestatie le verde door met 9—5 van Sport Ver eent te winnen In de derde klasse B waren zowel bij Kameo als bij Vogel de aanvallen onmachtig doelpunten te maken waardoor de rust met O — O inging Ruim een kwartier na de thee open de Henk de Graaf de score Kameo maakte er 2—1 van doch nog net op tijd zorgde Volkmaers voor de ge lijkmaker Amersfoort won met 4—3 van N Flora terwijl Excelsior met dezelfde cijfers van KVD won Doordat in Amersfoort en Zeist de terreinen wegens droogte moesten worden afgekeurd werd het dit week einde maar een schrale oogst in de Goois Utrechtse Korfbalband In de eerste klasse zaterdag ging SKF op de goede weg voort De Ve nendalers wonnen met 4—3 DSV 2 moest in Altius 2 zijn meer dere erkennen terwijl Samos 6 met lege handen uit Soesterberg terug kwam In de eerste klasse zondag won Zwaluwen maar liefst met 14—3 van Filos Het team t!an Samos dat on danks hard werken met 9 — 3 van Rohda op eigen terreinverloor Foto U.N Excelsior 2 moest in Hilversum zijn meerdere erkennen terwijl SKV — Samos 5 een zege voor de club van Worst opleverde In I960 korfbal met hoofdklasse Het hoofdbestuur van de Koninklij ke Nederlandse Korfbalbond heeft za terdag besloten met ingang van het seizoen 1960—'61 met een proeftijd van twee jaar een hoofdklasse en twee overgangsklassen in le stellen De belanghebbende clubs krijgen ech ter nog gelegenheid om tijdens een op 17 oktober te Utrecht te houden vergadering steekhoudende bezwaren naar voren te brengen waarna het hoofdbestuur eventueel nog op zijn beslissing kan terugkomen Atletiekuitslagen van interland Aken 100 meter 1 Joke BIjleveld N 11 sec 2 Barbara llutmann D 11.8 sec 3 Monika Wessel D 12 sec 4 Ine terLaak Spijk N 13.3 sec 200 m 1 Jutta Heine D 24.3 sec - 2 Ellen Ort N 24.7 sec 3 Marlaiine Nioderquell D 24.9 sec 4 Nannie Haase N 25.1 sec 400 nieter 1 Ine ter Laak-SpiJk N 56.5 sec 2 Els Nieuwpoort N 56.6 sec 3 Karin Gloger D 57.1 sec 4 Maria Jeibmann D 58 - sec 800 meter 1 Gerda Kraan N 2 min 8.6 sec nieuw Ned record 2 Nanny Schiüter D 2 min 8.6 sec 3 Vera Kummerfeld Mitgude D 2 min 8.9 sec 4 Janny Knaap N 2 min 19.1 sec.Discuswerpen 1 Hanna Bienert D In Vleuten werd zondag de clubontmoeting van de Utr wielerverenigingen gehouden De C klassers onderweg in de 30 km lange wedstrijd 50.74 m 2 Gundrun Kapollte D 47.27 m 3 lorrie van den Boscli N 42.62 4 Loes Bohllng N 39.68 m Kogelstoten 1 Mathilde HartI D 14.29 m 2 Sigrum Grabert D 14.08 m 3 Corrie van Wijk N 13.32 m 4 Cor rie van den Bosch N 12.90 m 4 X 100 m estafette 1 West-Duitsland 46.5 sec Renate Junker Jutta Heine Monika Wessels en Barbara Hüttmann 2 Nederland 47.3 sec Hannie Bloemtiof Ellen Ort Ine ter Laak-Spijk en Joke BijlGveld 80 meter horden 1 Renate Junker D 11.3 sec 2 Monika Wessels D 11.4 sec 3 Henny Westra N 11.6 sec 4 Wemmy Spierenburg-Scholtmeyer N 11.8 sec Hoogspringen 1 Nel Zwier N 1.65 m 2 Rlta Kortum D 1.60 m 3 Dlni Hobers N 1.60 4 Christa Engelke D 1.50 m verspringen I Wemmy Spierenburg Scholtmeyer N 6 m 2 Joke Bijleveld N 6.93 m 3 Liesel Jakobi D 6.79 m Speerwerpen 1 Lotte Klpp D 51.19 m 2 Wil van Montfoort N 48.45 m nieuw Ned record 3 Machtild Nelles D 42.32 m 4 Gré Versterre-Van Zelm N 39.27 m Ronfihini wegkampioen Diego Ronchini is wegkampioen van Italië bij de professionals gewor den door een overwinning in de Ron de van Latium de laatste wedstrijd die meetelde voor het kampioenschap Ronchini reed de 252 km in 7 uur 40 min 15 sec In de eindsprint ver sloeg hij Zain'.,..n C'on'.^.no en Bal schoof Dank zij de rugslagzoge van Jaap de Jong Of door de al even onverwachte dubbele overwinning van onze vlinderslagmeisjes Het doet er weinig toe de gehele ploeg heeft er — zeker die tweede dag toen ineens iedere drager van een oranje trainingspak blaakte van vechtlust — alles en alles voor ge geven De Jong zegevierde Inderdaad was de grofe verrassing de eerste plaats van Jaap de Jong op de 100 yards rugslag De lange blonde Graham Sykes die dit jaar al vijf internationale wedstrijden had gezwommen kxuam met de allure van de onverslaanbare crack aan de start Hij was zelfs iets te laat weg en dat kwam hein duur te staan Jaap de Jong en Jan Jiskoot had den hem tussen zich in en al op de eerste baan kwam Sykes daardoor in het „ vuile " water van de goed zwemniende Nederlanders die ook bij de keerpunten geen duimbreed toegaven Heel het Schotse officials korps viel van ontzetting uit de plooi het publiek stond op de ban ken en de teamgenoten van Giaham renden langs de kant met de Britse kampioen mee om hem voorbij de Nederlanders te jagen Jan Jiskoot en Haydn Rigby stre den oor aan oor gelijk met Sykes om milimeters winst maar Jaap de Jong bleef een hoofd voor hen uitzwem mend beter dan hij in lange tijd had gedaan en dus was het zowaar een van de Nederlandse heren die dit keer voor het meest opvallende Ne derlandse succes zorgde Gezien tegen de olympische achter grond was er echter een andere prestatie die de Nederlandse harten nog meer deugd heeft gedaan Wel werd Ada den Haan opnieuw door haar rivale Anita Longsbrough ver slagen maar de wijze waarop de Eindhovense haar zes banen zwom heeft de overtuiging geschonken dat Ada terugkomt en dat Anita hij vol gende gelegenheden op veel meer te genstand en ook weer op een neder laag zal moeten rekenen Met haar korte nogal schokkende slag geeft de Engelse de indruk haar maximum te hebben bereikt Bij Ada den Haan is dat bepaald niet het geval De Nederlandse oud wereldrecordhoud-ster heeft haar vroegere soepele glij ding vrijwel terug en met die stijl kan het zeker op de laatste banen nog beduidend sneller Klap op de vuurpijl De klap op de vuurpijl kwam ten slotte in het laatste persoonlijke nummer In de wisselslagestafette van vrijdag was Tineke Lagerberg ruim geklopt door Sheila Watt en Tineke was op die estafette ingezet omdat zij steeds sneller vfas geweest dan Atie Voorbij De voorspelling lag voor de hand en zelfs was het nog de vraag of er wel een tweede plaats voor Nederland inzat Atie en Tineke de twee breedge schouderde blonde zwemsters van Naarden staken op prachtige wijze Twee nieuwe Nederlandse records en tal van goede prestaties dat wa ren de positieve punten van de da me » interlandwedstrüd tussen West Duitsland en Nederland die zondag in het idyllisch gelegen Wald-stadion te Aken is gehouden Wesliswaar verloren onze vertegenwoordigsters van West Duitsland met 61 tegen 53 punten maar deze nederlaag was zo klein dat men dit enige negatieve punt als het ware kan wegcijferen Wanneer wij de balans opmaken van dit seizoen dan is het opmerke lijk dat van de vier landenwedstrij den onze dames er drie wonnen te gen Italië Zweden en Frankrijk en dat slechts van West-Duitsland onge twijfeld een sterk atletiekland werd verloren Tevoren dient gezegd dat deze Westduitse damesploeg zeker niet in haar sterkste opstelling startte aan gezien enige topatleten op het ogen blik een toernee door Japan maken Maar ook wanneer deze atleten wa ren gestart dan nog hadden de oran - je meisjes voor een gunstig resultaat gezorgd omdat juist op die num mers werd verloren waarop de Duit sers nog sterkere krachten kunnen inzetten Het was uitstekend atletiekweer Er stond bijna geen wind en een zon netje zorgde ervoor dat men zelfs in de maand september een atletiek wedstrüd kon houden Fraai waren de prestaties van onze dames Wat te zeggen van verrichtingen als die van Gerda Kraan op de 800 meter die zij won in 2 min 8.6 sec het geen niet alleen een nieuw Neder lands record betekende maar te ens een ze \ oüdf plaats op de we de draak met de zwartkijkers Zij spurtten samen met Sheila Watt in hoog tempo van Christine Gosden weg en halverwege de laatste baan was de kleine Sheila al zo vernieti gend verslagen dat het geveiar toen alleen nog kon komen van Christine Gosden die zich echter te laat had hersteld Atie versloeg Europees kampioene Tineke ditmaal in 1.05.6 Tineke Lagerberg maakte 1.06.5 miss Gosden 1.06.8 Resultaten van zweminterland 100 yards vrye slag heren 1 Stan Clarke GB 52 sec 2 Peter Ken drew GB 32 sec 3 Charles Ritton Ned 53.3 sec 4 Rudy Prins Ned 54.2 sec 100 yards vrye slag dames 1 Cookie Gastelaars Ned 58.7 sec 2 Natalie Steward GB 58.7 sec 3 Sita Posthumus Ned 59.3 4 Ber ryl Noakes GB 60 100 yards rugslag heren 1 Jaap de Jong Ned 59.7 sec 2 Graham Svkes GB 59.9 3 Jan Jiskoot Ned 59.9 4 H Rigby GB 59.9 1500 yards vrije slag heren 1 Leo Verburgt Ned 17 min 17.2 sec 2 R Campion GB 17.17.4 3 James Kennedy GB 17.38.8 4 André Hermsen Ned 17.47.8 100 yards vlinderslag dames 1 Aty Voorbij Ned 1.05.6 2 Tineke Lagerberg Ned 1.06.5 3 Christi ne Gosden GB 1.06.8 4 Sheila Watt GB 1.07.2 200 yards schoolslag dames 1 Anita Lonsbrough GB 2.36.9 2 Ada den Haan Ned 2.37.6 3 Chris tine Gosden GB 2.41 - 4 Betty Heukels Ned 2.43.8 4 X 100 yards vrye slag estafette dames 1 Nederland 3.55.1 2 Groot Brittannië 3.56.5 4 X 100 yards wisselslag estafette heren 1 Groot Brittannië 3.56.2 2 Nederland 3.57.2 De totaaluitslag was Nederland 93 pnt Groot-Brittannië 92 pnt Advertentie DAUPHINE LUCHTVERING PRIJS v.A 565 O - KEIAÜLT Dealer voor de provincie Utrecht N.V AUTOMOBIELHANDEL v.h Grund & Co Maliebaan 71 — Utrecht Telefoon 19143 Montfoort haar record bU het speer werpen De eerste maal was dat bij haar tweede poging toen zU 46,30 m bereikte de tweede maal bü haar derde worp toen zü nog ruim twee meter verder kwam 48.45 m En hiermede het Nederlandse record verder in de richting van het inter nationale peil bracht Ook onze verspringsters Wemmy Spierenburg-Scholtmeyer en Joke BUieveld zorgden na een weifelend begin voor een prachtige dubbele overwinning met sprongen van res pectievelijk 6 en 5,93 meter waar door de Europese kampioene Liesel Jakobi met een derde plaats genoe gen moest nemen En dat was niet alles Ine Terlaak Spuk en Els Nieuwpoort liepen tegen de sterkste Duitse vertegenwoordig sters een knappe race en eindigden met tijden van 56,5 en 56,6 op de eer ste twee plaatsen van de 400 meter Als laatste maar zeker niet als de minste prestatie springt de 1,65 me ter hoog van Nel Zwier naar voren terwijl Dini Hobers met 1,60 meter hetgeen een derde plaats betekende weer haar oude vorm te pakken heeft In totaal wonnen de Nederlandse dames vijf van de 11 nummers waarbij zelfs twee doubles " op de 400 meter en bij het verspringen terwijl de Westduitse dames zesmaal zegevierden en drie dubbele over winningen op hun naam schreven Jockey Mercer bij val van paard gedood Een bekende Britse jockey Emma nuel Mercer is even voor de start van de Red Deer Stakes om het leven gekomen Priddy Fair het paard dat hij in deze race zou berijden begon plotseling te steigeren wierp de jockey van zich af en sloeg op hol Bij de val van de jockey moet het paard hem hebben getrapt 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Bekend en vooraanst week blad vraagt voor de avonduren nette DAMES en HEREN Ho ge verdiensten Aanm maan dagavond tussen 7-9 uur bij kantoor Ondiep 109 bis Utr Telef 24968 Cartonnagelabriek D Mledema N.V Kanaalweg 86 Utrecht vraagt nette MEISJES Hoog loon Aanm dagelijks aan de fabriek 10 RIJLESSEN è 60 min voor f 47,50 door ge ii[,iom insiruc teur in nieuwe Opel = Reisord " Theorie halen en brengen era tls Erkende bondsrilsohnM „ Combi " telel 35334 Utrecht AUTO'S te koop gevr Zowel loop als sloop Belt u even 35479 Pchoenerstraat 30 Utr KAPTEYN geeft de hoogste waarde voor uw oud papier lompen en metalen oud IJzer Topprljzen Kromme Rijn 13 telef 21976 na 6 uur 23094 3 i!t-^»'G5'S'ftSa AUTO'S voor de sloop Tevens ruime sortering onderdelen aangeb Erkende autosloperij H Best jr Daalseweg 255 Zui len Telef 23076 Privé 24459 Af te halen Kievitdwarsstraai 9 2 jonge KATJES dol op Pe lix Atelier var dames - en kinder sportkledlng S Rozendaal Con fectiebedrijven Jutfaseweg 171 Utrecht vraagt voor direct MODINETTES en leerllng mo-dinettes Aanm dagelijks van 9 17 uur aan bovenstaand adres en na 18 uur Calderonlaan 8-II Utrecht KAPSTER AAN HUIS evcMziekenhuis Goed kunnendeonduleren knippen en water,golven BlUiike prijs Br no"1 6445 bur UN ¦ "¦ Driedeurs LINNENKAST ge deelte hangkast Br met opg.grootte en uiterste prijs no.1 6438 bur UN Het beste adres van Groot Utrecht voor zolder - kelder en winkelopruimlng Geeft al leen JOOP DE LOR de hoogste waarde Haverstraat 40 U*r Telef 25627 KENNISMAKING Jongeman 27 - iaar bruin goede functie ' flink postuur sinds enkele \ ve ^ ken in Holland zoekt kennis making met nette dame tot h iaar Br no 1-6444 bur UN WERKSTER gevr voor 2 uur p dag vóór hall tiegen ' s mor gens Aanmelden dagelijks bij de afdeling Personeelszaken van de N.V Coq " te Utrecht Kanaalweg 72 KENNISMAKING Bouwvak arbeider 48 iaar eerlijk zacht karakter zoekt kennismakina met dito vrouw of meis.ie kind geen bezwaar Doel eerlijk en oprecht samen door het leven te gaan Br no 1-6436 bur UN ' iTé imw wm&eiKtd'an Op onze noderne ateliers Is wegens huwelijk nog plaats voor MODINETTES en leer tingen voor diverse afdelin gen Aanm fa Spekkels Prol Rltzema Bnslaan 41 V01,KSWAGENBUSJES met radio all risk verzekerd Ver enigingen speciale tarieven BI ] De Jong Volkerakstraat 29 telet 35501 Nette eenvoudige vrouw wilri HUISHOUDING waarnemen M bejaarde heer tegen kleini vergoeding N.H of G,G Br no 1-6429 bur UN Laat uw verbouwingen mo derniseren onderhoud metsel werk van uw huis vakkundig en tegen scherpe prijzen ver zorgen door firma WIKO Tel 21995 VRIJE TIJDSBESTEDING Een spel voor de lange avonden is niet zo moeilijk te vinden Jumbo spellen hebben een riike variatie en zijn bij ons in voorraad Allerlei andere spel len o.a voetbalspelen magne tische voetbalspelen sjoelbak ken of trekbiliarts in diverse uitvoeringen Ook elektr trei nen en een Meccanodoos vor men een nuttige en mooie vrije tijdsbesteding Utrechts grootste speelgoedmagazljn fa Serre Leidseveer 47-49 telet 10429 utrecht HAAST Uw reparatie vóór II uur gebracht is nop dezelfde middag klaar bij J v d Brul & Zn Gedipl schoenherstel Iers Kapelstraat 21-23 zijstr Blltstraat Telef 17880 2 jonge katjes gewend aan Felix zoeken GOED TEHUIS stadhouderslaan 50 Gevr per 1 nov a.s of eerder VERKOOPSTER damesconfec tle voor onze zaak te Zeist Soil schrift of mondeling aan ons hoofdkantoor Marlaplaats 4 Utrecht Kledingmagazijnen De Dom LUXE AUTO'S nieuw mate riaal 14 et per km Inclusief benzine Chevrolet bestel auto's 20 et per km Llngton's Autoverhuurbedr Loeff Berch makerstraat 11 telef 10855 en 61320 Wtl hebben prottig schoon af wisselend en behoorlijk bet werk voor nette MEISJES en longe vrouwen warendorf papler Oude Gracht 334 Utr A.V.U AUTOVERHUUR Zon der chauffeur Nieuw mate riaal Ook Volkswagenbusjes All-risk verzekerd Van ' s Gra-vesandestraat 25 a Utrecht Telef 18506 b g g 14882 Net MEISJE gevr plm 15 jaar voor winkel Manufacturen handel Jacobe " Min Talma straat 49 telef 27095 ' s Avonds na 7 uur ZITKAMER met kleine slaap kamer gebruik van keuken en douche Hoograven Br no 1-6461 bur UN Handelsonderneming zoekt net en handig MEISJE plm 17 jr Kennis van typen gewenst Aanm tussen 5-7 u Réaumur laan 12 1 Caravan Droge STALLING aangeb tot Pasen 1960 Max hoogte 2.40 m Aanm café Mil tenburg achter Caravan Cam ping Johannapolder Zwarte Wegje 11 Op ons kleine atelier van ex clusieve damesmaatkleding kunnen wij ' n handig MEISJE plaatsen van circa 17 tot 22 jr Vakopleiding kleermakerschool of huishoudschool Is onont beerlijk Diploma's niet ver eist Aanm Crone Couture W Barentzstraat 44 Utrecht Telef 24254 KAMER gemeub gestoft vaste wastafel tuinzljde voor dame b.b.h.h Br no 1-6435 bur UN Te koop een KOLENHAARD wegens overcompleet Prijs f 35 Te bevr Werner Helmich straat 79 Voor 1 of 2 dames 2 KAMERS keuken gestoff en gedeeltelijk gemeub Br no 1-6428 bur UN SPOORWAGON welke Is om gebouwd tot woonhuis gem van alle gemakken voorzien voor werkend echtpaar f 25 p week Te bevr bij Café Singel Oostbroekselaan TYPISTE gevr voor de type kamer Mulo opleiding enpraktiikcrvaring zijn vereistSollicitaties worden gaarneontvangen door de afdelingPersoneelszaken van de N.V.,.Coq " te Utrecht Kanaalweg 72 VRL KANTOORBEDIENDE gevr.i voor de afdeling plan ning Net handschrift en goed kunnende rekenen Sollicita ties worden gaarne ontvangen door de afdeling Personeelsza ken van de N.V „ Coq " te Utrecht Kanaalweg 72 A.s donderdag 1 okt namid dags 3 uur OPENING van ons filiaal van rund - varkens - en paardeslagerii Tesselschadestt 28 nabij de Rljnlaan Van Mil tenburg Goedestraat 52 Te huur grote gemeub ZIT SLAAPKAMER met vaste was tafel en stookgelegenheld geen echtpaar b.b.h.h Br no 1-6410 bur UN E-ipedltiPbedrUt DE LUIFEL " Neude 35 36 telef nfins Ver hnizinsen transporten kamer verhinzing<.'n oi^nnvervoer speciale rfhaal en beste dienst Wil garanderen oede service ^ n bilUike orlizen Gevr een PAKHUIS omgeving Oudwljk en Croeselaan Mag ook een autobox zijn Br no 1-6522 bur UN SNEI-STOMERIJ RAPID Kostuum 2 75 pantalon of rok 1.25 mantel 2,75 - Jumper of trui 0.90 mits ijebracht en setiaalA Blltstraat 117 Wegens huwelilk der tegenw net DAGMEISJE gevr Zelfst kunnende werken Hoog loon Mevr V d Laan Bem Weerd OZ 11 ^^^^»^^^^^*^**^^* RIJWIELEN BROMFIETSEN Alleen betere merken O KWINT steenweg 24 tel 14133 Utrecht Betaling in overleg FINAN::lEBtNG gebrulkH auto's t m 1954 motoren en scooters t,m 1955 zonder ver Dllohte all nslï ver7ekerln Arwlkketint blnner 2x24 uur Stiohts Assiir.nntlek^nt Oude Gracht W9 hls telet 11216 Ook ' s avonds geopend Gevr nette WERKSTER P.G voor vast voor schoolgebouw maandag 3 7 uur dinsdag 1.30 tot 5.30 uur woensdag 1.30-5 30 uur donderdag en vrijdag 3-7 uur zaterdag 11.30-3.30 uur Aanm Nleujve Gracht 36 tus sen 9 10 uur v.m VW PANTALON te lane tl kort of te breed Wtl wenri ken hem deze week Kieerrs kerb Amsterd straatweg " nog voor de Beverstraat Gevr nette WERKSTER voor 2 hele en een halve dag per w Graat Adolfstraat 10 Utrecht bij Rosarium DIVANBEDDEN 21.50 ' tuimel bedden 29.50 stape'bedden 52.50 kindermatrassen 6.50 de kentjes 4.50 wolmatrassen 15.90 blnnenvering 44.50 schulmplastlc 29.50 Recht streeks Matrassenfabrlek Lan ge Lauwerstraat 46 WERKSTER gevr voor 2 och tenden per v,'eek Mevr v d Leur Gansslraat 130 bis Voor FINANCIERINO val AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass - kant C M Willens Mariahoek 21 l'tr Teler 13171 en 23295 Alle vet ' ekerineen Gemeub ZIT-SLAAPKAMER zonder pension gevr door twee verpleegsters schoolgaand per I okt gedurende enkele maanden Br Mannessen Mo rellenlaan 26 Apeldoorn Gevr nette WERKSTER voor 1 morgen of middag per week Jullanaweg 8 a Gratis op zicht bl ] u thuis BONTMANTELS kort en lang reeds vanaf ƒ 2 p w Vraagt vrijblijvend inl'Chtingen Strik te geheimhouding Br no 1-6511 bur UN HULP in de HUISHOUDING van 9 5 uur in gezin met drie schoolgaande kinderen Aanm Maliesingel 32 Duitse secretaresse b.b.h.h zoekt per 1 okt goed gemeub,ZIT SLAAPKAMER Liefst omgeving Wilhelminapark of Blltstraat Br no 1-6484 bur UN VOORKOM PRIKKEI.BAAB HEID die vaak de norzaak » il slecht en nnrustte slapen ii met Calma nrasées 2 bit eim rtroeist Enige Smyrna VLOERKLEDEN door groothandel op Jaar beursstand gebruikt f 150 per stuk gr platen Br no 1-6542 bur UN SCHOENMAKERS-HALFWAS of leerling gevr J Th Ernst Oudwijkerdwarsstraat 64 NERGENS VOORDELIGES Voor stomen een mantel ol kostuum f 2.95 regenjas f W japonnen ƒ 1,95 rok of blouse f 1.25 Chem Wasserij en Vet - f verlj Uppelschoten Bouwstt 15 telel 20692 Alleenstaand heer zoekt een KOSTHUIS of pension met vrije zit slaapkamer met vol ledige verzorging Omgeving Zuilen Br met opg van prijs no 1-6442 bur UN MEISJE gevr voor halve da gen van 8,30 tot 14 uur Zon dags vrij W.s Meeuw " Mer wcdekade t.o 232 Gevr nette WERKSTER voor de vrijdagmorgen Aanmelden mevr v Andel Goethelaan 46 Oog in Al Telef 30630 ' s Av na 7 uur Alleenstaande dame zoekt on gemeub KAMER met kookge legenheid Br no 1-6432 bur UN Mr WILLY KRUIS astroloog occultist Voorlichting over uw lot en leven leder gewenst ad vies Spreekuren 2—9 uur » Ohrechtstraat 48 Utrecht Echtpaar z.k zoekt WONING Genegen 1 Jaar huur vooruit te betalen Br no 1-6430 bur UN Echtpaar b.b,h,h zoekt WOON RUIMTE In of bil Utrecht Br no 1-6427 bur UN WwaXtsmMa SLEUTELS Sleutels klaar te ^ wijl u wacht Is bil ons oud e « doodgewoon WH maken leni autosleutels op no per V » toon Dit Is eeen stunt ol ' gepraat Hier Is ' t adres nf beling Vinkenburi^straat ' S * lefoon onthoudt u met pW " Eén negen vlJf nul vier om sleutelsneldienst ' t is «"'' een weet staat dag en nsctl overal en altyd steeds ser ™ 1 mooi HEEL HUIS met 3 ka mers en 1 grote slaapkamer met grote zolder en vliering Voor een 3-kamerflat of een benedenhuls met 2 slaapka mers Zuilen of Stadion Br no 1-6423 bur UN Dame wenst ruime KAMER met of zonder ontbijt in cen trum van Utrecht bij voorkeur gelijkvloers of één hoog Br no 1-6417 bur UN Maatsch werkster vraagt voor direct ZIT SLAAPKAMER te Utrecht of omgeving Br met prijsopg no 1-6503 bur UN t%psöi*eis | '«?^<» fe#isÉ(i»ïieïi ' Alg ontwikkeld HEER wis - en scheikundig onderlegd zoekt werk voor avonduren admin bijlessen e.d Liefst thuiswerk Br no 1-6513 bur UN UTRECHT—DE BILT Heel huls Utrecht Noord Voor - en achterkamer 3 slaapkamers en vliering voor en achtertuin Huur f 9.75 p.w Voor onge veer zelfde huis in De Bilt Hogere huur geen bezwaar Br no 1-6419 bur UN Vanaf f 1 50 per w AD W ' MEULEN gediplom liorl «' Westerkade 16 telef 25374 *_' bekende merkhorloges op K ' mijnbetalipg 1 Ir sclirlfte ';' garantie Geen rente geen k ten Koekoekkinkken pe «'- les gouden ringen vanaf /' per week Keurig HUISJE geheel mo dern gemaakt voorkamer ach terkamertie keukentje zolder huur ƒ 3.95 per week Gelegen bij Bleekstraat voor liefst Bilthoven Zeist of Drieber gen iets groter Br no 1-C411 bur UN A Stomp PSYCHOMETRIS - Magnetiseur Anth MatthafC laan 27 bis a Consult dlns0a <_ donderdag en vrlidag 7-3 ""' en volgens afsoraak MATRASSEN Reparaties »'¦¦ vullen met de prima Java K.'pok Overtrekken linnen o«'masten Ook veren bedora's morgens halen ' s avonds ifrug Vanouds vertrouwd "'" kende adres w Ullee Gans'straat 44 telef 23986 MISS ERICA Psychomettls'' s « elstr 17 bis Utrecht w?'komstvoorspelling Gehe m»verzekerd Spreekuur van " 9 uur maandag t,m zatstm Telef 16927 Allround BOEKHOUDER heeft nog enkele avonden per week beschikbaar voor boekhoud kundige werkzaamheden Br no 1-6540 bur UN ^ ^ M,j^l:,^,,,:,:;^j ^ ^' ¦:¦:¦:^^:.^ j ^^ M¦^^ws,^j ^ ^ i ^!;^^^^^^ ^ B.z.a nette WERKSTER Dins dagmorgen en woensdagmor gen en donderdagmiddag Br no 1-6434 bur UN DANSLES Privé en kleine clubjes - dagelijks na afspraak met Dansinstituut H de Rijk Nieuwe Gracht 49 telef 10301 Net meisje biedt zich aan als VERKOOPSTER oud 19 jaar Verkoopervaring aanwezig Br no 1-6421 bur UN Geroutineerde TYPISTE ge huwd zag zich gaarne gepl in zelfstandige werkkring te Utrecht Zeist of omgev Br no 1-6409 bur UN AUTORIJLES In de DKW Ha len brengen en theorie gratis Mercurlus Adelaarstraat 114 telef 24095 Binnenkort beginnen wij met nieuwe avondcursussen voor COUPEUR en COUPEUSE In lichtingen bij J Thunnissen leraar Rotterdamse Snijschool afd Utrecht Vechtplantsoen 120 defect Wij helpen direct Radio * dern Smaragdhof 6-11 «'°' 10884 ^^__ Damesk ipsalon ¦ BEAT''"l,Sauna Coldwave f 11 50 -' "" Capwave f 8 50 - ƒ 10 Z "™ ' bespreken Voordelig ' f ^" lanaer ho ' dbaar ThulsMf;wave f 15 Tel 25031 ^"'^^' 1 straatweg 163 bushalte " dLct ^ Uw televisie of radio Wed R,K 65 laar zag zich gaarne geplaatst als HUIS HOUDSTER Br no 1-6404 bur UN MEISJE 20 Jaar gediplomeerd apoth.-assistente en dokters assistente zoekt werkkring bij arts ziekenhuis of andere in richting Br no 1-6557 bur UN 10 RIJLESSEN a 60 min voor / 47 50 door gediplom Instruc teur In nieuwe Opel Rekord Theorie halen en brengen gra tis Bondsrijschool Anja '' tel 18579 - 40446 ^ CHOI 1,'S VOFTVER?.t"""nde speciaalzaak voor tlf^^;^'Amsterd straatwep 254 verzorgen ook uw steun!"op doktersattest Seholl'ssifzolen zijn licht verend " j^i,tomlsch aangepast en ''^^„ j.baar Voor tr'=tonlsch rcsfi^^iren van uw eratis voettest 25278 Pedicure elastieken » sen Naar LERARENCENTRALE voor bijwerken alle school vakken Middenstandsdiplo ma steno typen boekhouden MBA talen conversatlelessen Secretariaat Nassaustraat 36 Utrecht Telef 16037 OPLEIDING PRAKTIJKEXA MENS boekhouden M.B.A Frans Duits Engels Spaans Alg ontw Steno Ned Steno Engels typen mlddenst opl ex 1960 Instituut v Gelder Moreelselaan 31 telef 15451 - 30617 ilcÉ^iiiiii^^n^iilil ^:^ Handige nette meisjes die een goed loon willen verdienen In een prettige kameraadschap pelljke sfeer kunnen zich bb ons aanmelden als leerling of aank MODINETTE Onze gun stige prestatiebeloning biedt goede vooruitzichten Kom eens met ons praten C V Vorst & Co ' s Contectiebedrljt Oude Gracht 187 Utrecht des avonds tussen 7 en 8 uur op adres Jullanaweg 371 Hoogra ven Vakkundig VERKOOPSTER gevr voor de afd huish ar tikelen „ Koppelman '' Biitstr 37 Utrecht ^ 0305 enthousiast de B * ' RAM BOE in onze ln"f " aerichte kelder Oits«f " geschikt voor uw """ Steenwea 15 telef 21313 GITAARLESSEN volgens ori ginele Spaanse methode Uit sluitend privé Blllnke condi ties Opleiding voor kaniermu ziek of desgewenst mandoline orkest Telef 20888 tussen 6-7 1 uur KLEINBPHUISDEN L'^Ll spiraal vermaken tot " PJ bed of divanbed Uw nom ledikant tot ombouw " j inrichting Lauwerecht '-„ i Berg Lauwerecht 3 tel 10 Hiermede vervullen wij de treurige plicht U Icennis te geven van liet overlijden van de WelEd Heer JEAN PIETER LEONARD VAN LEEUWEN in leven Directeur van ons kantoor Zijn werklust en toewijding zullen ons steeds in dankbare herinnering blijven Directeur procuratiehouders en personeel der Nederlandsche Credietbank N.V kantoor Utrecht Utrecht 26 september 1959 De plechtige Uitvaart zal plaatshebben op woensdag 30 september te 10 uur in de parochiekerk van de H Joseph Rozenstraat 20 te Zeist waarna te 11 uur de begrafenis op het r.-k kerkhof Utrechtseweg 60 te Zeist Thans ook bij ons opfrissen van JAPONNEN 1.50 KOSTUUMS 2.95 MANTEL 2.95 PANTALON 1.10 VESTEN ROKKEN BLOUSES JUMPERS 0.95 Deze prijzen gelden alleen bij brengen en halen aan de winkel Kiest echter onze super behandeling TEGEN REDELIJKE PRIJZEN CHEMISCHE WASSERIJ J V KEIVIPEN Westerkade 36 — Telefoon 27073 Fil Joh de Bekastraat hoek W van Noort straat telefoon 12787 STA^iW mimm i NEDERLANDSE COMEDIE 5 ¦ woensdag 30 september 8 uur 5 i HIER MET DE POET s ¦ van Félicien IVIarceau ¦ * UITSLUITEND VOOR VOLWASSENEN «^¦¦ B Prijzen van f 1.50 tot f 5 — Coupons geldig HBC ji TAST TOL Y ^^ ' T IS VAN I 1 GOEDESTRAAT 57 ^£ KE ^ TELEFOON 29088 ' t is telkens Teekens weer DINSDAG Runderlappen van 1.80 voor WOENSDAG I 1.48 Gehakt met kruiden van 1.49 voor 1.18 DEZE WEEK 100 gr pekelvlees plus 100 gr lunchworst 0.68 500 gr bakbloedworst heerlijk met schijfje appel 0.88 500 gr varkenslever 1.49 Biefstuk tartaar per stuk ca 100 gram 0.39 VANAF DONDERDAG STARTEN WIJ MET l I ZEER LAGE VLEESPRIJZEN TEEKENS ' SLAGERIJ Tevens vragen wij door onze steeds stijgende omzet vlot en net winkelmeisje Aanmelden dinsdagavond 8-9 uur Turkoois laan 12 HOOGRAVEN VOOGDIJ-INSTELLING zoekt voor een 19-jarige jongen NET KOSTHUIS in Vlanen of directe om geving Brieven onder No A-8514 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht PRIJSOPGAVE De Directeur van Openbare Werken technische dienst van Utrecht vraagt vóór 16 oktober 1959 10.00 uur prijs opgave voor TE KOOP burgerwoonhuis omgeving Wittevrouwen Spoedig leeg te aanvaarden koopsom f 5.000 — Eventueel huurkoop met eerste beta ling van f 1.000 - en maande lijkse aflossingen van f 40 - Brieven onder No IJ-8512 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht Het aanbrengen van tegel vloeren in diverse ruimten in het ontsmettingsgcbouw van de Gemeentelijke Rei nigings - Markt en Ha vendienst op het v.m Vaaltterrein Weerdsingel O.Z te Utrecht Omschrijving enz a f 3 — verkrijgbaar aan het bureau Achter Clarenburg 12 Opening der inschrijvings biljetten in het openbaar op 16 oktober 1959 te 10.00 uur in genoemd bureau Schreuder's Modehuis Slotlaan 2 — Zeist — Telefoon 2073 Speciaalzaak voor dameskleding bontmantels mantelkostuums japonnen bonneterie Wij vragen Ie Verkoopster Gedacht wordt aan een beschaafde dame met prettige omgangsvormen die in staat is alle afdelingen zelfstandig te behartigen Leerling Verkoopster Uitsluitend zij met interesse voor het artistieke modevak Coupeuse Alleen Ie klas krachten komen in aan merking Kennis van bontbewerking strekt tot aan beveling Ass Coupeuse Mondelinge dan wel schriftelijke sollicitaties met bij voeging recente pasfoto en vermelding genoten op leiding enz aan ons adres SLOTLAAN 2 — ZEIST r^^r^^r^A Bouwmaterialenhandel te Utrecht | vraagt voor spoedige indiensttreding \ a flinke beicwame vrachtwagenchauffeur leeftijd tot 40 jaar b flinke werfknecht-bijrijdei leeftijd tot 35 jaar Gunstige loonvoorwaarden met beperkt bedrijfs pensioen ^ Brieven worden ingewacht onder no 2-7474 bur U.N Hotel Restaurant BELLA VISTA Stationslaan 5—7 — Zeist is van 1 tot 18 okt wegens een interne verbouwing GESLOTEN PRIJSOPGAVE De Directeur van Openbare Werken technische dienst van Utrecht vraagt vóór 6 oktober 1959 te 10.00 uur prijsopgave voor het slopen van het perceel Utrechtsestraatweg nr 87 te Utrecht Omschrijving enz a f 2.50 verkrijgbaar aan het bureau Achter Clarenburg 12 Opening der inschrijvings biljetten in het openbaar op 6 oktober 1959 te 10.00 uur in genoemd bureau UIRECHI'S EERSIE AB QLAAUW ST.JAC0BSTRAAT61 fWIJNSTRAAT37 ZUIVER RUNDVET 500 gram ÊkJ \ van 65 nu ^ w SUPER MARGARINE 3 pakken ^ Q geen 1.17 nu •»» MELKPOEDER voor 5 liter i ^ Q melk bij ons I iwD TOMATENJAM CQ iets anders p pot Ww GELDERSE HAM let op deze prijs Oft 100 gram w3 GELDERS VET SPEK 500 gram gft van 99 nu 03 BOTERHAMWORST ook dikke plak - OQken 150 gram WÏÏCOCOSBROOD lekker op brood ftft 150 gram tw RODE KOOL gew en gesn 500 gram MOESAPPELEN 2 kilo nu STER-APPELEN zeer mooi kilo SINAASAPPELEN 99 pers 12 stuks voor ZACHTE ZEEP doos van 500 gr QA TOILETZEEP klaverblad ftft 2 stukken fc * SCHUURPOEDER WB grote bus fcW CLOSETROLLEN ^ C 4 in een pak " 3 KLEINTJES tot 20 woorden \ 7 elk woord meer f 0.10 T « ko9p aiutsei>« vanaf f UB 75 of f 25 50 con tant en ƒ 4 p w Grote keus wandelwagens opvouwbaar dus handig op reis v a f 35 BANDRECORDERS Philips Revox Grundig Tandberg Platenspelers Triotrac Philips CoUaro Garrard met verster ker ƒ 177 Radio Jaarsveld Weerdsingel bij Zandbrug Tel 19836 AANRECHTBLADEN douche bakken en comblnatlebaden Een keuken of badkamer wordt nieuw met een Arllth blad oj bak Uboka Nieuwe Kade 22 telef 17517 Bromfiets - en rijwielhandel Verbruggen levert u de beste WASMACHINES centrifuges en stofzuigers Ook met ge makkelijke betaling Geen in formaties bij uw werkgever Speciale betalingsregeling Oude Gracht 325 bij Geertebrug Tel 24471 ' s avonds 16151 NIJMAN BULLETIN Unieke aanbieding Regenmantels Zeer zware kwaliteit poplln Exclusieve modellen in de nieuwe tinten f 29.75 Ook hebt u er een voor f 1 p.w HARDBOARD In diverse stan daardmaten tegen scherp con currerende prijzen Bij kwan tum extra korting Fa Bons & Zonen Zandpad 131 a telef 24308 NIJMAN BULLETIN - Noe enkele van onze bekende merk-bedstellen zware vulling Ie kwal damast 15 Jaar ga rantie Zomer en winterkant I-pers f 98 2-pers f 137 50 en bij aankoop f20 korting en matrasdek gratis 3 DWERGPINCHERS oud 16 weken kleur roodbruin ras zuiver gecoupeerd Dagelïiks te zien bij T Dolleman Oude water telef 475 Te koop de originele 20 liter JERRYCANS Nieuw en ge bruikt vanaf f 8 per stuk Ook In 10 liter cans Het aangewe zen adres voor olie - en regen kleding rubberlaarzen en klompen N.V Dekkledenhuls Veemarktplein 1 Utrecht Tel 32641 toestel 5 NIJMAN BULLETIN De laat ste keer Dekens tegen zo - merprijzen De bekende zware wollen Victoria dekens Royale malen - moderne dessins l pers f 24.95 2-pers f 29.75 of desgewenst v.a f 1 p w Tex tlelhuis Nijman Utrecht Croe selaan 163 telef 34687 CITROEN 2 CV personenauto in prima st ƒ 1350 Wil event Heinkel scooter niet ouder dan 1957 inruilen Hoograven seweg 124 Lange SCHALEN en BRAND HOUT f 10 per stapel meter zelf laden bij Houtzagerij Heyman Jutfaas telef 03470 - 308 Eikenhouten COMMODE koper kamergasstel kachel tafel ge schikt voor vakschool of kleer makerij Telef 10920 NIJMAN BULLETIN - Spe ciale aanbieding — Vlotte suedlne manteltjes Absoluut water - en winddicht In alle maten f 29 75 Het kan ook voor f 1 p.w - Wasmachlnefabriek heelt en kele gloednieuwe WASMACHI NES met lichte emaillebescha diging van ƒ 215 voor ƒ 135 Centrifuges v.a ƒ 150 volled garantie Agent Jullanaweg 243 Hoograven tel 15773 Wegens emigratie nieuwe mo derne elektr NAAIMACHINES met kleine schoonheidsfoutjes van f 375 voor f 225 Langdu rige " garantie Spoed Br no 1-6489 bur UN Door omstandigh een nieuw pracht KARPET wollen Wil ton beige bordeaux 2 bij 3 heeft gekost f 125 voor f 75 l pers kapokmatras als nieuw voor ƒ 37.50 Br no 1-6550 bur UN LEDEREN KLEDING motor overalls regenpakken regen broeken handschoenen val helmen dames en herenlaar zen Noorse truien Noorse sok ken etc Henk Temming St Jacobsstraat 63 Utrecht Telef 25771 DINSDAG GEHAKTDAG 1 kg rundergehakt ƒ 1.59 V2 kg rundergehakt en grote run derpoot voor ƒ 1.30 Supersnel bedleningsslagerlj Toon Her manns V Hoornekade 83 Utr Noord 80 STALEN KASTEN gebruikt f 25 en f 45 Geerts Grutters dijk 23 telef 29304 TELEVISIE De nieuwste ty pes 100 ^ r service Gem beta ling en de Juiste plaatsing A Velder Beerzestraat 2 bis tel 35633 Ensels HUISKAMERAMEU BLEMENT dressoir en thee meubel kroonlamp vloer kleed Prijs nader overeen te komen Cremerstraat 85 na 6 uur HERENHUIS Justus van Ef fenstraat Prijs ƒ 19.000 Woon huis aan de Hopakker zeer goed onderh Prijs ƒ 16.000 Woonhuis Kapelstraat Prijs ƒ 7.500 Tevens 3 - 4 - en 5 ka-morflats vanaf ƒ 2000 eigen geld Deze aanbiedingen direct leeg te aanvaarden Inl make laarskantoor Sijmons-Dolata Tolsteegsingel 39 bis Utrecht Telef 25706 BORGWARD 1500 loopt 1 op 13 in en uitwendig in zeer goede staat Prtis ƒ 835 Kan event gefinancierd worden Stem pelslaan 5 Kanaleneiland Zeldzame COCKER SPANIEL d.r met uitgebr stamboom geb 1 maart 1958 f 75 Schotse H Collie g.m.w geb 28 mrt 1959 met stamboom f 100 B.H gekr met Bouvier 8 mnd oud ' g.w f 35 Bouvier iVz mnd oud r.z ƒ 50 Niet op zondag J Doornekamp Oud Aa 16 Breu kelen KOLENHAARD en Italiaanse accordeon pianoklavier 80 bas alles in prima staat Tegen elk aann bod v Egmontkade 74 telef 14878 Rasechte zwarte POEDEL met stamboom 5 mnd oud ƒ 80 Br no 1-6476 bur UN BROMFIETSEN Inruil prima Solex ' 56 f125 Simplex ' 59 f 275 Simplex 1 mnd oud f 275 Super " Damstraat 29 31 geopend 8-18 uur Voor LEDEREN KLEDING al tijd naar Snatager Veel beter veel goedkoper grote service 5 Jaar garantie eigen ateliers Oude Gracht 242 telet 11786 Wij kunnen u aanbieden een zig zag NAAIMACHINE elek trisch in koffer reeds vanaf f 325 Geheel compleet met garantie G A Witjens Heren we 33 Utrecht Mahonie HUISKAMERAMEU BLEMENT en mahonie thee wagen en kroonlamp event dressoir apart Govers Querl dostraat 15 bis a Utrecht TELEVISIE Antennes plaat sen wij ook voor u met ga rantie A Velder Beerzestraat 2 b telet 35633 KINDERBOX met zeil en vlon der moderne 6-pits kroon Const Erzeystraat 34-11 Een In zeer goede st zijnde HAARD zelfvuller Br met opgaaf van merk en prijs no 1-6407 bur UN COCKER SPANIELS te koop 7 weke " oud Te bevr 2e Daal " ïedijk 125 Bruine POEDEL reu 3 mnd zindellik Prlis ƒ 75 Inlichtin gen tussen e-7 uur telel 030 - 14838 Een moderne KINDERSTOEL chroom plastic in goede st Br no 1-6426 bur UN Door omstandigh als nieuwe BROMFIETS Batavus Sport 1959 met 12 liter tank Billijke prijs Ook gemakkelijke beta ling Tevens damessportrijwiel Burco dubbele velgremmen 3 versnellingen luxe uitvoering Nieuwe Koekoekstraat 88 Wii kopen OUD GOUD en ZIL VER tegen de hoogste prijs Esmann Steenweg 8 naast de Buurkerk Utrecht Zo goed als nieuw ORGEL merk Liebig 3 spel garantie nog lopend Tegen elk aann bod Sparstraat 42 Permanent HAARD ' s Avonds na 7 uur Boelesteinlaan 18-11 Utrecht UTRECHTSCH NIEUWSBL >> SPANNE ] Theo / ^ van Sensationeel slo van grote Joh Sm amateurprijs Van onze paardesportnnedewerli MEREVELD had gistei weer een van zijn grote en ge voorbereide succesdagen internationale amateurs i zaterdagavond stijlvol in I planade ontvangen waren den hun jaarlijkse koers Din na de tweede start kw £ Query Hanover te vallen het leek even lelijk maar kleine hengst stond weer op er niets gebeurd was Na de derde start stormde Tan lella voorwaarts en in de linkerboi had zij haar veertig meter handle al goedgemaakt Visuil S sprong d £ in galop en Tarantella nam mete de vlucht en verwierf een grote voi sprong Daarvan hield zij op het ei juist genoeg over om baas te blijv over de sterk terugkomende Visuil die op haar beurt belaagd werd de de Belg Haon De Duitse paard speelden een geringe rol zij war tegen hun concurrenten niet opj wassen Theo Messidor speelde met het ve In de Grote Beneluxprijs In de ein sprint won hij zoals hij wilde Das mee legde hij voor Stal Erna defii tief beslag op de beker der gemeer Utrecht omdat hij die vorig jaar o won Walter Hollandia toonde weer ee welk een geweldenaar hij is In h Van Wickevoort Cromrrielin-Mem naai spande hij zich tot de laats bocht niet bijzonder in en maak daar nog een fout Weer in de aanv gebracht liep hij veertig meter w van de anderen en won in 1.23.9 ei geweldige tijd Xiphon L gold vo de toto als winnaar en bracht een g weldige verrassing met een uitkerii van f 61 winnend Spannende finish De Grote Joh Smit-Atnatenrpri Kreeg ook een zeer spannend eind Victrix V scheen te gaan winne maar op de laatste meters kon Seii neur Bascom haar die juist ontwrii « en Op de foto althans bleek hy e < miniem voordeel te hebben De uitslagen zijn toto per tien eei heden Bemmelprijs 2240 m 1 Walnut En bus 1,30.4 j Hof 2 Xavero L Vlaa i Wilco Maire W Leeuwenkamp i 3 ' PI 19 46 26 Cov 143 K 53 T,t''®?''yS ' 2100 m 1 Wita Pluto 1.26 rf -^" o ^™^"' 2 Vliegende HoUar ° f P Smit 3 X Pluto J van Leet wen W 76 PI 21 16 23 Cov 39 K 1 H van Wickevoort Crommelin-M " r.^^\ J ^'"' ™- 1 Walter Hollandia 1.^3,9 W Geersen 2 Xiphon L ^ eeman 3 Vlieger D J Ham 4 v \ nadia A ^ Nottelman W Walter Ho P « ^" ll ^^ weddenschappen BH dif'i R*>,J"J ' "¦ 1 - Vincent Hollar Hnfl • i^ur^ff "''"^ 2 Us Ereb ^ J Hof 3 Willy's Lieveling J Vei h^'jCve W 39 PI 19 25 26 Cov 72 I ne1;"9mn ^*'"""» nn Erinnerungsrer l^%}n • «" lateurs 1 Tarantelh V Tl < V - Venneman 2 Visuil S C '¦ i -.^?",'^^^"^''" fA Talpe W 3 v - • ' ^^ *^° v - 50 K 57 Oefen partij voor hockeyteams ii,H,'''^''.^^?i'"'^'^^S hebben op Beek e"ani *' ^ l'P ^ r ^ hockey selectie ' WiP ' i ""*^'" ^^ "^"'^" " Rood " e i-esD ' tJl ^^ 1 ^- edstrijd gespeelt^leap tegen Oost en Zuid PoÓs '*^^ °' i'"''°^""S ^»" Rood tegei Isneei ^^'"'^ aanvankelijk matig | e erd/rtiJ "^" -"^ 2C min de oostelij-k haa ri ^","^^ ^^" I^ood gelegenlieil " Ml spel ten volle te onfnlooien N ireeht„T'''^'=;«idend werk van d < l'wee\^^;^ü!!i S_^J"kte het Gielen n = -^ umegenprijs 2100 m 1 Willemari • itwpB KI ^ 3 * eciuüie uei ijieien n - ] ' f ol""ders van „ rode " achterspe ^ •\- ' ri 1 ™^" °^ ^"'^ er te passeren ' mo,?„„^"''^"'"S was bij Oost Dom • h"m \^ ''"^''""<^" door P Veen Arn ¦ hoéVe '^^^ '^'^^'^ ^ oor de achter I'i H ™ aanmerkelijke verbetering « èdollp'uTt '''' ^^"' ^^'•'^ "'^' '"«^' - i"rt " J ^ ontmoeting tussen „ Wit " er li-kfn h " aanvankelijk de zuide - - ten riit -.''^^'^ "'"'' het spe ] Zij druk - "'" inksh u '' " i ^^" doelpunt dat door Web /^" Kiemen tschlitsch achter ¦ oor rt ^^'' 7 '^'"^ gedeponeerd Nof hol^i ™'' ^^"" d het door Th van it.°?"hoven i_i toen hij na een tf R *""' ^''" "'•^^ hlig schot Aveer ^ 1 7;">'w-r » vorra^te In dr « inoi „¥'" ''¦^^ W " heslist sterker ke"\5?^^P"nie'i van De Beer en Dek - gevoerd ^^ ^'^""^ '°' *" ° P - 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 28 september 1959 ¦ 67e jaargang no 127 Uitslagen van de reserve elftallen Res 2e DIVISIE A ONA 2 — Velox 2 1—8 ' t Gooi 2 — KFC 2 3—2 DOS 2 — Wageningen 2 3—0 NEC 2 — Zeist 2 2—1 H'sum 2 — Volenwijckers 2 2—2 Res Ie klas Blauw Wit 3 — WFC 2 4—0 DWV 2 — DCG 2 4—0 HRC 2 — DOS ¦ 3 4—2 WA 2 — Ajax 3 1—2 UW 2 — West Frisia 2 1—2 Spartaan 2 — Volendam 3 2—5 Res 2e klas C Elinkwijk 3 — HVC 3 4—2 HMS 2 — Quick A 2 0—1 Res 3e klas G Nijenrodes 2—EMM 2 1—4 Hercu les 2 — Zeist 3 0—3 CDN 2 — SEC 2 7—5 Res 3e klas H Fortit 2 — Hercules 3 2—5 DWSV 2 — UW 3 3—1 St Boys 2 — KDS 2 2—0 DOS 4 — Brederodes 2 8—2 S.D.Z versloeg Hamborn ' 07 De eerste wedstrijd van de kracht sportvereniging SDZ welke zaterdag avond in het ontspanningsgebouw van Werkspoor werd gehouden leverde voor de Utrech'ters een vlotte over winning op De Duitse vereniging Hamborn ' 07 werd met 5%—1 % ver slagen C Wijnands won op punten van Ditrich en J Stijlaart won na 2 min 30 sec met een fraaie heupzwaai van Wieland De partij H Stijlaart — Neu meyer eindigde onbeslist J Klop won van Terlinden op punten en captain Wim de Greef had slechts 13 sec nodig om Weber met een kruisgreep te toucheren H van Leeuwen ver loor van Denk door overname kruis greep in de eerste minuut en de slot partij was voor Van Leer die Vistuba in de eerste minuut met een hoofd heupzwaai versloeg Ook in de bijpartijen waren de SDZ-werkers het sterkst De uitsla gen hiervan waren T Stijlaart — Adams 1—0 H Gouw—Dittrich 0—1 F Huizinga—Wieland 1-0 H Schoon heim — Mackliek 1—0 A Huizinga — Neumeyer O — 1 Hofman — Terlinden O — 1 H van Leeuwen — Kalart 1—0 Maandag komen de SDZ-leden H Gouw en H Stijlaart bij Hercules Amsterdam als gast uit tegen de Zweedse ploeg Angelholm Leden van UPAC puzzelden De Utrechtse Provinciale Assuran tie Club hield zaterdagmiddag voor haar leden een puzzelrit waarvoor niet minder dan 31 deelnemers had den ingeschreven Gestart werd vanaf het Wilhelmina paviljoen voor een rit van ongeveer vijftig kilometer in de omgeving van Utrecht Bij de prijsuitreiking die werd ver richt door de heer J Cl J Spieksma bleek dat geen enkele rijder de rit had opgegeven De voornaamste uitslagen zijn 1 Bouwman Hoefs met 68 str.p 2 Van Manen-Van Spijkhoven 97 str.p 3 Possel Albers 118 str.p 4 De dames Jansen en Boer 151 str.p 5 Jacobs Manschot 152 str.p Van Kreuningen tweede in Ronde van Bulgarije De Nederlander Lex van Kreunin gen uit Utrecht is als tweede geëin digfd in de Ronde van Bulg:arJije voor amateurs die zondag is g:eëindig'd Winnaar werd de Bulgaar Kocev De derde plaats in het eindklassement werd bezet door de Pool Fornalczyk Het pioegenklassement werd gewon nen door Bulgarye voor Polen en Engeland Nederland eindigde als vüfde SPANNENDE KOERSEN OP MEREVELD Theo Messidor won beker van gemeente Utrecht Meeuwen winnaar van eigen jubileumtoernooi Het waterpolo zevental van De Meeuwen heeft zaterdagavond in het ter gelegenheid van het 20-jarig be staan van deze vereniging gehouden nationaal toernooi in het Sportfond - senbad Oost te Amsterdam in de finale een nogal verrassende 5—4 zege behaald op de Haagse Zwem - en Poloclub De uitslagen van dit toer nooi waren HZ en PC-ZIAN 4—1 Meeuwen Zwemlust 6—5 Om de der de prijs ZIAN-Zwemlust 4—4 ZIAN wint met strafworpen Finale Meeuwen-HZ en PC 5—4 GS 1.24.6 R Hamming 2 Very Nice B de Vries 3 Way Jewel P Smit W 123 PI 21 17 18 Cov 48 K 86 Grote Joh Smit-Amatcurprüs 2200 m 1 Seigneur Bascom 1.22.8 J Kor ver 2 Victrix V G Venneman 3 Spencer Nora H Houtman W 37 PI 15 17 21 Cov 53 K 71 Grote Beneluxprüs 2240 m 1 Theo Messidor 1.21.9 F Eerenberg 2 Typhoon P Strooper 3 Quick Hol landia G M Vergay W 31 PI 11 16 Cov 38 K 40 Arnhemprüs 3100 m 1 Simone 1.25.3 A Nottelman 2 Sammy Mars J de Vlieger 3 Sandra A Knijnen burg W 33 PI 14 14 Cov 33 K 27 De uitermate spannende finish iian de „ Grote Joh Smit ama teurprijs " Links seigneur Bascon met J Korver die als eerste over de eindstreep ging en rechts Victrix V G Verne man die als tweede eindigde HONKBALtJITSLAGEN KNHB De uitslagen van de wedstrijden voor de competitie van de KNHB zijn Hoofdklasse WV/HEDW—Schoten 2—3 Promotie naar eerste klasse Neptunus — Scholten 2 9—2 Neptunus promoveert Kantoorvoetballers weer in het veld HANDBALVERRASSINQEN SSVU-dames door LVV verslagen Qezeïlige strijd met oude hekenden Vorig jaar werd het initiatief ge nomen om jaarlijks een wedstryd te spelen waarin spelers van de Utr Kantoorvoetbalbond die voor de laat ste wereldoorlog in hoofdzaak gedu rende de zomeravonden hun compe titie speelden tussen de nu vetera nen van deze opgeheven bond Geen zondag zonder verras singen in de handbalcompetitie ook al hield men zich in Utrecht en omgeving aan vrij normale resultaten Verrassend waren de nederlagen die de dames van Amstel en AVA op eigen veld leden en de 5—1 zege van DWS op HHC terwijl ook zeker niet werd verwacht dat de SSVU-dames op eigen veld van LW zouden verliezen Het waren dus wel de dames die uit de band sprongen het Zeister terrein i.v.nr de droogte werd afgekeurd SSVU had heel veel moeite met Unitas maar won toch met 8—7 Qoede dag voor Athleta Bij de dames was het in de districts eerste klasse een goede dag voor Athleta want Amstel en AVA verloren op eigen veld met resp 1 — 2 en S — i van Vriendschap en Sagitta Athleta won in Julianadorp met 1 — 5 var JHC ' i.iede door het feit dat de Utrechtse ploeg al spoedig O — 1 voor stond en vooral Gien van Maanen weer goed op dreef was xodat JHC er moedeloos van werd Hoewel er met twee invalsters wei'd gespeeld en de aanval niet zo best was werd het spoedig 1—3 en het werd ten slotte 1—5 Bij Spirit is het enthousiasme dat de rood-witte in de eerste klasse bracht nog niet terug en met Invalsters o,a voor Jo Uiterwaal kwam men ook tegen DSG niet tot winst De thuisclub nam de leiding Gerda v d Hurk scoorde tegen en het einde kwam met 1—1 In de tweede klasse verloor Attila met liefst 2—5 van Lijnden Laren kwam bij BSV in de laatste minuten op 3~ 3 en HHC was er bij DWS totaal uit zag spoedig tegen een achterstand aan verloor met 5—1 waarbij de enige Hilversumse goal uit een strafworp werd gescoord In de afdelings eerste klasse ver loor UD de belangrijke ontmoeting tegen BHC door een falende aanval Tot acht r.iinuten voor tijd hield de verdediging stand toen nam BHC de leiding om er op ietwat gelukkige Zaterdagmiddag kwamen ze weer in het veld aan de Koningsweg ter rein SSVU samen een leeftijd tellen de van ruim 1000 jaar En ' t moet gezegd de oudjes deden het nog best Bij Blauw waren Mobach en Schol tus nog steeds de gevaarlijkste schut ters van zo'n 20 jaar geleden Van Ek destijds bij NSU spelende maak te het vooral voor de rust keeper Jan maar verdiende wijze O — 3 van te maken Oranje verraste met een 4—3 zege op Amersfoort SSVU valt dit seizoen tegen en verloor op eigen veld met 2—3 van LVV Limvio bood Sport Vereent flink tegenstand maar verloor toch met 9—4 en Achilles moest beide punten aan Unio laten De gastvrouwen wonnen met 4—0 Van de heren valt te melden dat UD wel weer verloor maar nu toch een goede wedstrijd speelde dat Sport Vereent een half uur nodig had om van IJmond te winnen Attila en Achilles verloren SSVTT aan de winnende hand blijft en in de afdelings eerste klasse de resul taten ook normaal waren In de districts eerste klasse heren had Sport Vereent bezoek van IJmond en hoewel de Utrechters een 3 — O vooi'sprong namen was er volop spanning omdat de Velsenaren on ophoudelijk aanvielen Het werd 3-1 5-1 6 3 en de rust kwam met 6-5 zodat men zich in het Utrechtse kamp aller minst zeker voelde In de tweede helft kwam SV op dreef In tien minuten liepen de gastheren uit naar 11 5 en toen was het met IJmond gedaan Het spel vollcomen in de hand houdend wonnen de blauw-witten met 17-7 U.D verloor eervol van het sterke WVGV en de aanval bleek de les van Rapiditas te hebben geleerd want de bal ging van hand tot hand Ook de Weesper ploeg was verjongd en zo zagen we een enthousiaste ontmoeting met van beide kanten goed spel waarbij de Utrechtse aan val Jan Nagtegaal en Theo Achter berg toch wel miste De doelpunten vielen om en om en zo werd het 9—10 voor WVGV Rapiditas klopte AHC met 9—6 en Concordia verras send Aalsmeer 2 met 8—5 De stand luidt Rapiditas 3—6 Sport Ver 3—4 WVGV 3—4 IJmond 3—4 UD 3—2 Aalsmeer 2 3—2 Concordia 3—2 AHC 3—0 In de tweede klasse A wilde het in de Attila-aanval niet vlotten in de strijd tegen Lijnden Het samenspel noch goede schot wilde niet op het grastapijt komen met als resultaat dat Lijnden met 9—12 won In 2B blijft het met Achilles mis en weer kampte men in het groen witte kamp met vele invallers Van Zeeburg werd met 13—6 verloren Arma-Niloc 2 ging niet door daar S.O^S * bleek sterker dan Turkse ploeg Stormvogels hield jubileummarsen Er heerste zaterdag en zondag een gezellige drukte in het café De Kam pioen aan de Vleutenseweg waar de start van de wandelraarsen plaats vond georganiseerd door liet jubile rende Stormvogels De deelname was groot Toch kon alles volgens het tijdschema verlo pen Zaterdag werd er door 21 groe pen gelopen ruim 350 wandelaars en zondag door 38 ruim 550 wande laars Ook de belangstelling van buiten de stad was groot Zondag asp Mercurius Utr WWV Utr Zon en Vrijheid Utr Jun Juliana Utr Jong en Vrolijk Utr Vreugde en Vriendschap Utr Sen Blauw Wit Ede Julia na Semper Avanti Wageningen Door de asp werd 12 km gelopen door de jun 15 km en sen 25 km Hercules speelde onder de maat Hercules heeft tegen AFC onder de maat gevoetbald Met het gelOke spel 1—1 mogen de Utrecliters dik tevreden zijn In de eerste helft liep Hercules een achterstand op die eerst aan het einde van de wedstryd ingelopen kon worden Vooral de voorhoede van Hercules was deze wedstrijd niet op dreef De eerste gevaarlijke aanval Icwam van AFC maar doelman Van de Brink redde op schitterende wijze De bal werd niet goed weggewerkt en Vondeling die de bal toege speeld kreeg Van Bouwens scoorde beheerst Jan Neeteson en Van Kessel Kre gen hierna nog enkele fraaie kansen die niet benut werden In de tweede helft probeerde Af'U zijn voorsprong te vergi-oten maar de Hercules achterhoede wist het Amsterdamse offensief te keren en zelf enige aanvallen op te bouwen De voorhoede bleef in geljreke en de gelijkmaker kwam niet In de 35ste minuut verliet Oide Riekering het veld en Rudi van Kessel nam zijn plaats in Eindelijk kwain de gelijkmakerLoekie van Kessel nam een cor;ier,kreeg de bal terug en gaf door aanJansen die tussen een haag van spelers scoorde terwijl het Utrechts dameszestal uit kwam tegen Galatasaray eveneens uit Istanboel Hiewel ook de Turkse dames geen gi;oots spel lieten zien wisten zij de Utrechtse meisjes toch in 5 sets te kloppen nl met 8—15 15—10 3—15 13—15 en 15—7 In de wedstrijden van zaterdag wa ren het eveneens deze Tiurkse dames die eerste werden door in de finale Olympia met 2 — O te verslaan Een vrijwel volledig SOS dames-team deed het niet al te best zij brachten het niet verder dan de vierde plaats Bij de heren was het SOS dat nu ook Jan Boerop in de ploeg heeft die de lakens uitdeelden en ' t in de finale tegen Sport Centrum uit Hilversum kreeg op te nemen De Hilver summers hebben in de oud-SVV'ers Rumpf en Van Kooten een verster king gekregen zodat SOS alles moest geven om met 2—1 winnaar te wor den 15—7 7—15 15—10 waardoor aanvoerder Van Doorn met een arm vol bekers het toernooi kon verlaten want behalve de wisselprijs de eerste prijs was ook de beker voor het beste toernooi-gemiddelde zijn deel gewor den In Utrecht was het bij VVZ voor heen ' t Zand een bedrijvigheid met deelname van een SOS-combinatie Valbovol SVV en Polonia zelf Het Woerdense Valbovol kwam hier goed voor de dag en behaalde 7 pun ten terwijl SVV dat in de nieuwe ling Hogeveen een goede kracht krijgt tweede werd met 5 punten gevolgd door ' t Zand en Polonia De SOS / SDO-combinatie bleef zonder een en kel winstpunt Een dubbel succes boekte Valbovol uit Woerden eveneens in het Athlon toernooi Daar wisten zij Athlon zelf in de finale met 2—1 te verslaan na veel tegenstand van de organiserende vereniging zodat Woerden wederom de Begeer wisselbeker in bezit kreeg De SW dames tegen Athlon won nen op het kantje met 2—1 maar het vertoonde spel was zeker bevredi gend Valbovol dat bij de dames de plaats van Phylos innam was tegen Vlios uit Amersfoort niet opgewassen en verloor met 2—0 Talrijke aardige volleybaltoei nooien die goed bezet zijn wijzen er op dat spelers en speelsters zich goed op de nu snel naderende competitie aan hel voorbereiden zijn Zo kwa men ook vele Utrechtse ploegen in het veld De een met meer de ander met minder succes Voor de hoofdklasser SOS heren was er glorie in het internationale toernooi dat WA te Amersfoort in de Markthallen heeft gehouden Vrij dagavond reeds werden deze wedstrij den geopend met een paar bijzondere wedstrijden Hier speelde het Amers loortse heren zestal tegen Fenerbance uit Istanboel en wonnen met 3—2 Zweeds team verslagen Halter won ook zijn derde wedstrijd Ook de derde wedstryd tegen een buitenlandse tegenstander leverde voor het team van De Halter een overwinning op De worstelaars van de Zweedse vereniging Angelholm werden na spannende stryd met 3-3 verslagen Voor deze wedstrijd welke in het Parochiehuis aan de Kanaalstraat werd gehouden was de belangstel ling groot en het publiek zag dikwijls goede partijen Willemsen verloor de eerste partij van Johanson met een voorceintuur in 6 min 30 sec Loek v Alflen behaalde echter weer zün tra ditionele overwinning Hans Eckdahl kreeg geen vat op zün grepen en ver loor op punten Gerard Ram ver ¦ loe,g Kjüll Landren in een techni sche partij op punten en A Kooy mans won van Johnson met ' n heup zwaai in 3 min 40 sec maar Jan Ie Blanc verloor daarna op punten van Lundstrom die sterker was en Wim de Rooy liet een veer tegen A Landgren en verloor met een hoofdheupzwaai in 4 min 45 sec De stand was weer gelijk en de slot partijen moesten de beslissing bren gen Verrassend was hierbij de over winning die J van Alphen behaalde op Patterson De Zweed werd op pun ten verslagen In het zwaargewicht kwam Anton Geesink op de mat te gen de twee gewichtsklassen lichtere Jacobson Na 3 min 20 sec won de Stichtse judo reus door een middel greep met overslag De eindstand was daarmede 5-3 in het voordeel van De Halter De wedstrijd werd bijgewoond door de voorzitter van de Deense vereni ging Dan uit Kopenhagen Voor de aanvang werden over en weer sou - li " -,"."'' m een doelpunt dat door ' Msbuiten Klementschlitsch achter gedeponeerd Nog vil u ™^' ^«"""^ het door Th van Zoonhoven l l toen hij na een i.atcorner met ^ en Drachtig schot h^V \ Brn.uv^rc - orra^te In d h\l ^ helft was Wii beslist sterker k°°'^,°oelpunten van De Beer en Dek - Sevottd "^"^ ^^ ^'^""^ '°' *~^ °'^' Se Halter leidde daaurdoor met 3-1,1 venirs uitgereüa > CH NIEUWSBLAD [ JLESSEN è 60 min voof iO door geiit-iom Instruc in nieuwe Opeis Rekorrt ' Tie halen en brengen gra ' Erkende bondsrljschoni nbi " telel 35334 Utrecht i!?l>e3'siea te halen Kievitdwarsstraat jonge KATJES dol op rl ' STER AAN HUIS event enhuis Goed kunnende aleren knippen en water en Billiike prijs Br nn ' a bur UN JNISMAKING Jongeman aar bruin goede tunctie ' k postuur sinds enkele we in Holland zoekt kennisi ting met nette dame tot 25 ¦ Br no 1-6444 bur UN SINISMAKING Bouwvak eider 48 jaar eerlijk zacht akter zoekt kennismaking dito vrouw of meisje kind n bezwaar Doel eerlijk en eclït samen door het leven aan Br no 1-6436 bur UN te eenvoudige vrouw wil jp ISHOUDING waarnemen b « aarde heer tegen klein » goeding N.H ot G.G Br 1 6429 bur UN it uw verbouwingen mo niseren onderhoud metseU rk van uw huis vakkundig tegen scherpe prijzen ver gen door firma WIKO Tel 15 IJE TIJDSBESTEDING Een 1 voor de lange avonden is t zo moeilijk te vinden nbo spellen hebben een e variatie en zijn bij ons in irraad Allerlei andere spel o.a voetbalspelen magne he voetbalspelen sjoelbak 1 of trekbiliarts in diverse voeringen Ook elektr trel 1 en een Meccanodoos vor n een nuttige en mooie je tijdsbesteding Utrechts lOtste soeelgoedmagazijn fa • ré Leidseveer 47-49 telef 9 Utrecht AST Uw reparatie vóór 10 r gebracht is nog dezelfde ddag klaar bij J v d Brul Zn Gedipl schoenherstel s Kapelstraat 21-23 zijstr tstraat Telef 17880 jonge katjes gewend aan iix zoeken GOED TEHUIS idhouderslaan 50 i donderdag 1 okt namld » s 3 uur OPENING van ons aal van rund - varkens - en jrdeslagerii Tesselschadestr nabij de Riinlaan Van Mil iburg Goedestraat 52 peditlebedrilf DE LUIFEL " ude 35 36 telef 17605 Ver izingen transporten kamer rhui7,ing.;n planovervner ïclale - fhaal - en bestel nst Wi garanderen goede ¦ vice ^ n billijke prijzen SNEI.STOMERU RAPID stuum 2 75 pantalon of rok 5 mantel 2.75 jumper of trui O mits gebracht en gehaald Ifstraat 117 INANCIEBING gebruikte to's t m 1054 motoren en joters t.m 1955 zonder ver rhte all risk verzekering wlkkelin-i binner 2x24 uur ichts Assnrnntlekan » Oude ¦ acht 109 bis telef 11J76 Ook avonds geopend V PANTALON te lang Ie rt of te breed Wi ] verma n hem deze week Kleerma Ti ] Amsterd straatweg 79 ig - voor de Beverstraat lor FINANCIERING van TTOS MOTOREN SCOO ' RS DRAGLINES BROM RrïS enz naar Ass - kant C WiIU'ns Mariahoek 21 Utr lef 13471 en 23295 Alle ver keringen ¦ ORKOM PRIKKEl.BAAB SID die vaak de oorzaak van•rht en onrustig slapen II et Calma nragées t 2 btl elUengist _ [ ERGENS VOORDELIGER or stomen een mantel of stuum f 2.95 regenjas f 2,50 ponnen f 1,95 rok of blouse 1.25 Chem Wasserij en Ver rij Uppelschoten Bouwstr telet 20692 r WILLY KRUIS astroloog cultist Voorlichting over uw t en leven ieder gewenst ad es Spreekuren 2—9 uut « 3rechtstraat 48 Utre cht EUTELS Sleutels klaar ter Ljl u wacht Is bij ons oud en lodgewoon WU maken zeiu tosleutels op no per teie on DU is geen stunt o ' ™ praat Hier is ' t adres Ne» ling Vinkenburgstraat i' foon onthoudt u met P '"'" ^ n negen vijf nul vier Onze ïutelsneldienst ' t Is ma " n weet staat dag en nacm ¦ eral en aUtJd steeds geree o maf f 1.50 per w AD VER EULEN gediplom n'"''"jf esterkade 16 telef 25374 All » ¦ kende merkhorloges op twlinbetallrg 1 Ir schrlftelUMrantie Geen rente geen Kos n Koekoekklokken penau 3 gouden ringen vanaf ir week _ Stomp PSYCHOMETRIST agnetiseur Anth Matthaeus an 27 bis a Consult dlnsaaS;.nderdag en vrijdag 7-9 uur t volgens afspraak ATRASSEN Reparaties jU illen met de prima Java k » k Overtrekken Hnnen od asten Ook veren bedden morgens halen ' s avonds re g Vanouds vertrouwd "«- ¦ nde adres W Ullee Oans raat 44 telef 23986 ISS ERICA Ps.vchometrlste,¦ïelstr 17 bis Utrecht Toe imstvoorspelling Oehevrn^ rzekerd Spreekuur van z '" uur maandag t.m zateraa»'¦lef 16927 ^ IV televisie of radio DET^SÏ:U helpen direct Radio M°irn Smaragdhof 6-11 «'=' B84 jmesk ipsalon r^^'^''7'i?Kliluna Coldwave f " 50 " '" j ipwave f 8 50 - / 10 Zon°!:¦spreken Voordelig ' f "' nger ho ' dbaar ThulscaP ave f 15 Tel 25031 Afn^'^Ifa raatweg 163 bnshalte et ^ hoi ls voftverzoRGI'J ^ ¦ speciaalzaak voor U"^5jU - iisterd straatweg 254 rzorgen ook u » steunzo ^« > doktersattest Scholl s si ' len zim licht verend »'^ mlsch aangepast en "=^ e lar Voor tr'»fonlsch ''" tel n van uw gratis voettesi 73 Pedicure elastieken » n _-^ inst enthousiast de B | j,^M BOE in onze ln"^'^ ni)richte kelder UltsteUWschikt voor uw '"''• eenwt.g 15 tel ef 21313 ^ LEINBEHUISDEN '^^^' ulap iraal vermaken tot " J"'„o a of divanbed Uw hom aikant tot ombouw " ^ richting Lauwerecht "^^ rg Lauwerecht 3 tei "— Sensationeel slot van grote Joh Smit amateurprijs Van onze paardesportmedewerker MEREVELD had gisteren weer een van zijn grote en goed voorbereide succesdagen De internationale amateurs die zaterdagavond stijlvol in Es planade ontvangen waren re den hun jaarlijkse koers Direct na de tweede start kwam Query Hanover te vallen en het leek even lelijk maar de kleine hengst stond weer op of er niets gebeurd was Na de derde start stormde Taran ¦ tella voorwaarts en in de linkerbocht had zij haar veertig meter handicap al goedgemaakt Visuil S sprong daar in galop en Tarantella nam meteen de vlucht en verwierf een grote voor sprong Daarvan hield zij op het eind juist genoeg over om baas te blijven over de sterk terugkomende Visuil S die op haar beurt belaagd werd door de Belg Haon De Duitse paarden speelden een geringe rol zij waren tegen hun concurrenten niet opge wassen Theo Messidor speelde met het veld In de Grote Beneluxprijs In de eind sprint won hij zoals hij wilde Daar mee legde hij voor Stal Erna defini tief beslag op de beker der gemeente utrecht omdat hij die vorig jaar ook won Walter Hollandia toonde weer eens wellt een geweldenaar hij is In het Van Wickevoort Crommelin Memo-naal spande hij zich tot de laatste bocht niet bijzonder in en maakte daar nog een fout Weer in de aanval gebracht liep hij veertig meter weg van de anderen en won in L23.9 een geweldige tijd Xiphon L gold voor de toto als winnaar en bracht een ge weldige verrassing met een uitkering van / 61 winnend Spannende finish De Grote Joh Smit-Amateurprüs kreeg ook een zeer spannend einde Victrix V scheen te gaan winnen maar op de laatste meters kon Seig neur Bascom haar die juist ontwrin sen Op de foto althans bleek hij een miniem voordeel te hebben De uitslagen zijn toto per tien een heden BemmelprUs 2240 m 1 Walnut Ere bus 1.30.4 J Hof 2 Xavero L Vlaar 3 Wilco Maire W Leeuwenkamp W 3S PI 19 46 26 Cov 143 K 53 EdeprUs 2100 m 1 Wita Pluto 1.26.5 Th Kooyman 2 Vliegende Hollan der P Smit 3 X Pluto J van Leeu wen W 76 PI 21 16 23 Cov 39 K 164 H van Wickevoort Crommelin Me-moriaal 2200 m 1 Walter Hollandia 1,23.9 W Geersen 2 Xiphon L J ieeman 3 Vlieger D J Ham 4 Va nadia A Nottelman W Walter Hol landia buiten weddenschappen 610 PI 47 16 13 Cov 32 K 132 Elstprgs 2100 m 1 Vincent HoUan aia 1.26.4 F Eerenberg 2 Us Erebus M Hof 3 Willy's Lieveling J Ver ïioeve W 39 PI 19 25 26 Cov 72 K lol Alfons Lackmann Erinnerungsren - nen.JlOO m amateurs 1 Tarantella uj^ri G Venneman 2 Visuil S G Dl '' Wal 3 Haon A Talpe W 37 ^^'^ 13 15 15 Cov 50 K 57 N'ijmegenprijs 2100 m 1 Willemarie Oefen partij voor hockeyteams gespeeld Za.erdagiruddag hebben op Beek 1(1 ^?," '^ ^^' P ' wee hockey selectie wh ' " onder de namen „ Rood " en "'»" elk een wedstrijd • ssp tegen Oost en Zuid In de ontmoeting van Rood tegen - n^f'ij^^S '''^ aanvankelijk matig ge ^ f^'",.Toen na 2C min de oostelijke ^ eidediemg in elkaar plofte kreeg ^ voorhoede van Rood gelegenheid ' lasr spel ten volle te ontplooien Na l u voorbereidend werk van de [ eclitervleugel gelukte het Gielen na * ee blunders van „ rode " achterspe - rs doelman De Ruiter te passeren ¦^ J de hervatting was bij Oost Dom „''"« vervangen door P Veen f Arn ™ J en dat bleek voor de achter ™ ene een aanmerkelijke verbetering „."<= tweede helft werd niet meer ïcdoelpunt ¦,}" ^,^ ontmoeting tussen „ Wit " en t^a liadden aanvankelijk de zuide l»n • ' beste van het spel Zij druk liM u "'' '" ^^^ doelpunt d ' Msbijiten Klementschlitsch " onnebier werd n ZATERDAQVOETBAL Herstel van Spakenburg en IJsselmeervogels Nederlagen voor SSVU en VVJ De IJsselmeervogels en Spaken burg hebben zich de afgelopen zater dag op keurige wijze weten te her stellen van de gedane misstap en zul len zeker blyven meedoen om de promotie naar de tweede klas Spa kenburg won uit van Dindua en de Vogels versloegen in Spakenburg het bezoekende SDC uit Futten resoluut VVOG Harderwijk bleef evenals de Zuidvogels ongeslagen in de kop groep De SSVU kreeg in Huizen geen kans verloor met 3 — O en heeft maar 2 punten uit de vier gespeelde wedstrijden Voor de vierde klasse C was de wedstrijd tussen Lopik en de Cobu Boys voor beiden van groot belang Het is een goede wedstrijd geweest waarin Lopik al spoedig aan de lei ding kwam doordat een der backs van de Boys in eigen doel werkte Uit een penalty werd het later weer 1—1 Lopik bleef wat sterker en her nam door Van Beek de leiding Na de rust weer een beter Lopik en links buiten Verbaan bracht de stand op 3—1 Later was het weer Verbaan die hard inschoot maar de doelman stompte de bal weg uit de hierna volgende voorzet bracht Vassiani de voorsprong op 4—1 VVJ verloor van Sparta Nijkerk en Bloemenkwartier versloeg DVS ' 33 en Desto dat niet speelde blijft zon der verliespunten leider van deze afdeling In de oostelijke derde klasse A verloor VBC Veenendaal van de Sp.cl Genemuiden maar DOVO boekte in Veenendaal succes tegen DOSK Volop verrassingen vielen er in de eerste klasse afdeling Utrecht waar behoudens Altius alle ploegen uit de kopgroep punten verspeelden Voor de grootste verrassing heeft hier Merino's zorggedragen De Vee nendalers die over een goed elftal beschikken klopten CSW en het was vooral het achtertrio doelman Van Dijk met de backs K Blankespoor en Geybertse die opvielen Uit een pe nalty nam CSW de leiding maar na goed werk van de gehele voorhoede maakte Van Dijk gelijk Uit een vrije schop plaatste spil Anton Diepenveen de bal over het bekende muurtje in het CSW doel In de tweede helft is Merino's ook sterker geweest maar in de stand kwam geen wijziging Het Utrechtse VVOG heeft de eer ste zege behaald in de hoogste klas Reeds spoedig nam VWM de leiding doch later scoorde een back van de thuisclub in eigen doel Hoogenkamp plaatste uit een vrije schop de bal in het VVVM doel In de tweede helft bracht Veenendaal de stand op 1—3 en een minuut voor het einde werd het 2—3 Geinoord verspeelde een punt tegen Maarssen en Montfoort leed een ne derlaag tegen Altius NSC bleef in de tweede klasse A ongeslagen door een gelijk spel tegen OVSA in Amerongen hetgeen ook het geval was met de Triangel Boys die tegen SOVA in Amersfoort 2—2 speelden de Koeyer moeilijk in het doel van Groen Van Baaren destijds de gevaarlij ke man in de Elka-voorhoede nu doelman van Blauw in een oranje shirt deed het lang niet slecht en Calboo had echt schik dat hij na een keurige redding van Van Baaren deze even later handig passeerde Hartoog vroeger een betrouwbaar doelman van RABU hielp nu Blauw in de voorhoede na de rust in de achterhoede het laatste kwartier zelfs zonder schoenen Jan de Koeyer zagen we in de tweede helft in de Groene voorhoede nog goed voor de dag komen Elftal Blauw was sterker en na 2-0 werd het 2-1 in het eerste half uur De tweede helft maakte Blauw er 3-1 van en na de rust bleek er geen in zinking te komen Er werd dapper volgehouden met Blauw Sterker zo dat doelman Van Baaren tot buiten het strafschopgebied wandelde Na tuurlijk een gezellig partijtje voet bal dat Groen met 3-5 verloor Posta heeft in de tweede klasse B het ongeslagen record niet kunnen handhaven tegen BVC De Biltse club heeft een sterk elftal en bij Posta vlotte het ditmaal niet Wel gaf Jansen aan Posta de leiding maar na de rust was BVC weer sterker liep uit tot 3—1 en Ulzamer bracht de eindstand op 3—2 EDO U heeft de Utrechtse derby tegen PVD gewonnen Arle Nagte gaal en Cor Burgstede zorgden voor eep 2 — O ruststand Na de hervatting liep PVD in tot 2—2 maar een kwar tier voor tijd gaf Arie Nagtegaal EDO U weer de leiding P'^'D was tot het einde veel sterker kreeg in de laatste minuut een penalty te ne men dooh de bal werd ver naast geschoten Entre Nous had in de uitwedstrijd tegen Hoogerheide door het niet ko men van de doelman wegens militaire dienst maar 10 man Toch namen de Utrechters door Van Vliet de leiding Met een buitenspeldoelnunt werd het 1—1 Het bleef een gelijk spel Veslaco Stroe en Rood-Wit boek ten succes in de derde klasse A en in afdeling B had Scherpenzeel voor de eerste maal succes Spel Rhenen her stelde zich door Valleivogels de eer ste nederlaag toe te brengen en nu spant het weer volop om de leiders plaats In de derde klasse C heeft Bever weerdse Boys de belangrijke wed strijd tegen Levu met 5 — 2 gewon nen en staat fraai aan de kr ^ Voor Levu de eerste nederlaag AWÊP doet ook weer mee Tegen Bunnik werd het na 10 minuten door Van Elteren 1 — O en later schoot een back van Bunnik de bal in eigen doel Van de Werf gaf AWEP een 3 — O voorsprong daarna werd het 3—1 In de tweede helft scoorde Van de Werf tweemaal en Van Elteren eenmaal 6—1 waar na Bunnik scoorde 6—2 Rubo uit Di-iebergen won met 1 — O van de Lekvogels en heeft nu 6 pun ten uit de 3 gespeelde wedstrijden De vroegere spelers uit de Utr Kantoorvoetbal Bond kwamen zaterdagmiddag weer in het veld Gedurende één middag herleefde de oude sfeer en trachtten de nu sa men 1000 jaar tellende voet hallers elkaar in duels te over uyi,rtnen Foto V.N.-Van der Werf De leidersgroep in de derde klasse D blijft Hercules VCU en de SVM Boys Hercules heeft een goede ploeg met Leurink die de gang in de voor hoede brengt Bij de rust was het 2-0 en de eindstand 4 — O door drie goals van Leurink en één doelpunt van Van Lint De SVM-Boys speelden wat slapjes tegen Terre Neuve Klaassen gaf na samenspel met Van Vulpen aan de Boys de leiding en zo kwam de rust In de tweede helft bracht Jan van Eek met een ver schot de stand op 2—0 en zo bleef het VCU versloeg op Bilthoven FAK met 1—3 en PUEM bracht het tegen Vinke veen tot een 1 — i overwinning man Van het Kruys echter te mach tig doch op de grond liggend zag hü tot zün vreugde dat het leder via de binnenzijde der staander weder om in het veld ketste Nog geen mi nuut later schampte een lage schui ver van Geurtsen langs de paal Onverwachts vergrootte Water graatsmeer de voorsprong toen Ol denhof drie man passeerde en ook de HMS goalie geen kans gaf 2-0 Direct had HMS zün antwoord klaar Eindelijk gat Netto goed af aan Kok die op zijn beurt middenvoor De Jong een kans bood die hij dankbaar benutte 1 2 Watergraafsmeer won van HMS Aan de Thorbeckelaan vond zon dagmiddag het voetbaltreffen tussen HMS en Watergraafsmeer plaats dat door de Utrechtenaren met 2-1 werd verloren In de eerste minuut van de wedstrüd badden de hoofdstedelingen reeds succes toen linksbuiten Schuit een felle kogel afvuurde die onhoud baar voor doelman Kok in het net suisde Het team van HMS dat met 2 — 1 verloor van Watergraafs meer Staande v.l.n.r Suters Delsink W Kok A Kok Un tied De Jong en Spall Zittend v.l.n.r Hettinga Beemer Steenbrink Geurtsen en Netto De Utrechters namen direct het initiatief over en er golfden vele ge vaarlijke aanvallen op doelman Van het Kruys toe Na de thee wisselden spannende momenten elkaar af Kibbel schoot vrtj voor het doel gekomen in de handen van de Amsterdamse doel man Een schot van W Kok was doel - ^« t^Êii rm ^ 
N.V Spoorweg Sein Industrie ZWAKSTROOM • WIJ ZOEKEN enkele UTS-ers en ETS-ers niet ouder dan 30 jaar met studierichting elektrotechniek • VOOR WERKZAAMHEDEN bestaande uit het ontwerpen en uitwerken van schema's op het gebied van spoorweg beveiliging • REFLECTANTEN met zwakstroom - of schakeltechnische er varing genieten de voorkeur Men gelieve uitsluitend niet met ballpoint geschreven sollicitaties te richten tot Personeelszaken van de Spoorweg Sein Industrie N.V Maliesingel 38—39 Utrecht Uw bed slecht BELT U DAN 10 4 2 1 VAKYEEK Beddenm'skers sinds 1902 STEENWE & 40 UTRECHT LIKDOORNS verwijderd met WONDEROLIE Weg met onhandige likdoorn ringen en gevaarüike scheer mesjes Een nieuw vloeibaar middel NOXACOBN neemt de pijn weg In 60 seconden Eeltplekken en eksterogen verschrompelen met wortel en al Bevat gezuiverde won derolie jodlum en het pUn stiilende benzocaïne Een flesje NOXACORN Antisep tlsch Likdoornmiddel van f l.eobespaartUveelellende Zetpillen tegen Aambeien w«rk«n pijnitlll*nd an g«n*z«n kt kort * tijd de aang*dan « slijmvllczan ^- - 1,1 „^ maakt het inbrengen zeer jemakkelijk 1.65 p*r doosi * van 12 ttuki Dr H NANNINQ's PKARM CHEM.FABR.N.V.DENHAAQ GEVRAAGD netie winkeljuffr CHOCOLATERIE F J OP DE BEEK Lange Elisabethstraat 38 Telefoon 14177 Het raadsel van Loch-Ness BU de MEDISCHE ADMINISTRATIE VAN HET SELECTIE INSTITUUT voor ter beschikking van de regering gestelden te Utrecht kan worden geplaatst EEN VROUWELIJKE ADMINISTRATIEVE KRACHT Leeftijd ten minste 23 jaar Vereist middel bare of ulo-opleiding goede vaardigheid in stenagraferen en typen in het Nederlands Salariëring afhankelijk van leeftijd opleiding en ervaring min f 202 — en max f 394 — p.m Bij gebleken geschiktheid bestaat te zij ner tijd kans op bevordering Uitvoerige eigenhandig geschreven soU onder no 1987/1239 in linkerbovenhoek env en brief te rich ten aan het bureau Personeelsvoorziening van de Rijksoverheid Prins Mauritslaan 1 Den Haag Abonneert Uop het U.N.I en de Meester-Beschaver stam uit een keurige roversfamille hahaha Maar plots bestierf de tach op zijn „' eiaat ow draaide zich met een ruk om en werd lijkbleek Daar klonk een ratelend hoefgetrappel ^ e " strljdros kwam aanrennen briesend met opeo ' gespalkte neusgaten en op zijn rug zat „ D-de ridder " krijste de hoofdman „ Neen dat kan niet Hij Is toch dood " ] 2 DANSACADEMIE artin Modern lesprogramma Onze clubs voor # beginners % gevorderden vangen aan begin en half oktober Ook de actuele dansen • Cha Cha Cha - Jive # Blues - Charleston Inschrijving op werkdagen van 11—1 - 2—5-7—9 uur MGR V d WETERINGSTRAAT 124 Utrecht telefoon 19725 ^ Ü ^ ^ étO ^' ^- m Cocosgaletten 250 gram 59 et Tompoucen van 20 voor 18 et DINSDAG 1 pak V Meliewafels 28 et WOENSDAG 5 krentenbollen van 50 voor 41 et DONDERDAG Gevulde speculaas met amandelen per stuk 61 et VRIJDAG Victorientjes 200 gram 59 et VRIJDAG EN ZATERDAG Appelcake 125 et per stuk Krentenbrood 99 et van 1.10 voor P.S 80 et Wenertaart i nu 110 et Banketstaven Waar meester-bakkers TARVO bakken In enkele afdelingen kunnen wij accurate ongeschoolde jongens en jongemannen plaatsen Inlichtingen en aanmelding iedere werkdag op onze afd Personeelszaken VOOR HEN DIE ZICH OVERDAG MOEILIJK VRIJ KUNNEN MAKEN HOUDEN WIJ EEN SPREEK UUR op Dinsdagavond 29 september van 7 tot 9 uur inCafé „ Tramzicht " Amsterdamsestraatweg 361 Utrecht Donderdagavond 1 oktober van 7 tot 9 uur inons bedrijf Dolderseweg 107—109 Véh Strdiéii én Boort DeTt bolder T.lVfooftK 3402-3141 SVSKE en WISKE UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 28 september 1959 - 67e jaargang no 127 n.ir tnotex Expeditie Hambur 13602 b.s.E 19331 Kantoor Oude Gracht 205 gerstraat 18 Tel Utrecht Chemisch reinigen van meubelen tapijten gordijnen dekens etc Met het verven van bovenstaande artikelen hebben wij pracht resultaten Snel goed en niet duur Halen brengen en verzekering gratis Schrijf of telefoneer ons en wij komen Ugaurne alte gewenste inlichtingen geven zonder verdere verplichting De mcd^stof die kleur brengt ' m uw berfstgarderobe met het karakter var wollen mousseline en de fleur van joyeuze berfstdessins Wel twaalf ontwerpen wel tien betoverende kleuren voor blouses en japonnen De meestgevraagde stof van bet seizoen - bij Gerzon te kust en te keur én onverwacht voordelig lav *^ per meter 90 cm breed uw Modehuis Cf ^ De portable die in één jaar Nederland verraste veroverde verrukte I Nü voor het minste geld ƒ 255 - Je meeste kwaliteit Cicero portable f 255 - met itofkap Fraaie tas f 20 - extra Keus uit 4 Icttersoorten Mogelijkheid tot het maken van stencils en offset PASSPORTABLE GRATIS Het pospoort waormee U bij één der Remington Rand / ïontoren grat/s een portable kunt / enen ' Typen is niet duur meer De Remington Cicero is absoluut de laagst geprijsde schrijf machine in haar klasse ' n Pracht machine zacht grijs met warm diep rood Gestroomlijnde toetsen vederlichte vliegensvlugge aanslag Onverwoest bare constructie U koopt'n Cicero voor Uw leven Ideaal voor iedereen voor elk doel studie thuis noemt U maar op ' t Gemak dat ieder van deze unieke portable heeft is met geen pen te be schrijven Ja hak de knoop door Ga er meteen vrijblijvend op proeftypen bij Uw handelaar U typt ' t zó met een Remington Cicero ' n Product van Remington Rand Uitsluitend verkrijgbaar bij Uw schrijfmachinehandelaar ARAM anker ligt In een der havenkroegen komen zij in gesprek met de kapi tein Aanvankelijk voelt de Spanjaard er niets voor om passagiers mee te nemen maar als Aram een hand goudstukken die Sir John hen heeft geschonken over de tafel laat rinkelen verandert de schipper spoedig van gedachten Een week later licht het Spaanse schip het anker en onder volle zeilen varen Aram Agua en Presto zuidwaarts nieuwe avonturen tegemoet EINDE VAN DIT VERHAAL 97 De eerste herfststormen jagen over de ruige heuvels der Schotse hooglanden Een koude regen striemt in de gezichten van drie eenzame ruiters Wat een klimaat " foetert Agua ineengedoken en rillend van kou „ Als je het mij vraagt Aram dan moesten we maar spoedig een haven zien te bereiken en een schip nemen dat zuidwaarts koerst " De Texas'Rakkers „ Een goed plan " beaamt Aram „ Dit is geen land voor ons zuider lingen om er de winter door te brengen Hopelijk vinden we spoedig hier aan de westkust een havenplaats " Een week later bereiken de rei zigers Lancaster waar juist een Spaanse vrachtboot in de haven voor PANDA schone jonkvrouw die niet kon besluiten met wie zij zou trouwen hoeft dan geen moeilijke keus meer te maken Haha zij zal helemaal geen keus meer hebben " Hl ] boog zich grijnzend voor de rillende Jonk vrouw en zei 0f zoudt ge wellicht met mijwilien huwen Ge behoeft niet te denken dat ikvan slechte afkomst zou zijn Integendeel ik 50 Op het bevel van hun hoofdman hadden de rovers de gevangenen van hun boe '''" bevrijd Vluchten heeft voor u thans geen zin meer " sprak de hoofdman met eer > tergende lach tot zijn slachtoffers Gtl ztjt reddeloos aan ons overgeleverd Degene die erop uit was gestuurd om u te redden leeft niet meer " Hij wees met een dreigend gebaar op Smithy en vervolgde „ Ook uw dagen zijn geteld Deze UT RECHTSCH NIEUWSBLAD gj ' — JAARVERSLAQ INT Verdere li handel ^ In het veertiende jaarverslag taire Fonds wordt opgemerkt vooruitgang lieeft geboekt in ciële structuur en dat nieuwe n het geld en goederenverkeer w West-Europa werd rijker In het afgelopen jaar zijn de goud en deviezenreserves der landen van VVesi-Europa mei meer dan $ 3,5 mil jard toegenomen De buitenlandse re serves zijn eveneens toegenomen door liet besluit tot uitbreiding der hulp bronnen van het fonds en die van de Wereldbank Veertien landen zijn in december igfiS overgegaan tot externe converti b;l:teit van ' hun valuta en vijftien jndcie landen hebben op grond van ce/i maatregel hun restricties ver zacnt Aldus zo vervolgt het verslag is de weg geopend tot het opheffen van dis [ liminaties welke om redenen van Ie betalingsbalans werden toegepast Deze verbetering heeft eveneens een grotere vrijheid van handel mogelijk gemaakt Nieuwe voor uitgang in dit opzicht wordt ver wacht Het fonds zal de bestude ring van de nog bestaande res tricties voortzetten en zijn leden aansporen tot zo spoedig mogelij ke opheffing van de discrimina ties Inflatiegevaar g ' te gi re 99 ui st vi ge aa Gf va mi mf uit pi In tal van grunustoffen produceren e landen is gedurende de jaren 1954 - I 158 de situatie in het goederenver - I ¦ ser elk jaar slechter geworden De • ijzen van vele grondstoffen en le aismiddelen weerspiegelen een toe Einmg van het aanbod en een ver indermg van de vraag Het fonds maant deze landen tot orzichtigheid ten aanzien van hun rlangeu tot bespoediging van hun [ Wikkeling hetzij uit eigen midde - I dan wel met buitenlandse hulp 0 tot een inflatoire ontwikkelingin leiden De ervaring van de af liepen tien jaren heeft de meestegeringen overtuigd dat een aanhou - ' nde inflatie niet tot een duurzame jtwikkeling leidt Inderzijds wordt in het rapport « ireurd dat het streven der gein istrialiseerde landen erop was ge tht veel meer aandacht te wijden n de belangen van kleine groepen ineiilandse producenten dan aan van hun eigen verbruikers of van grondstoffen producerende landen indaar de restricties op de invoer n grondstoffen die een ongunstige rioed hebben gehad op de inkom - f II der andere landen.Het rapport merkt vervolgens op 1 de daling en het recente herstei Da Costa 25 Daniel p 25 De Eerens 2 Delft p 25 d Deo Duce 2t Despatch 25 Diana V 23 ¦ Diannei 25 \ Diet 25 150 J pool Dietert p 26 Dievertje 25 Diligentia p Dita Smits 2 Dombiirgh p Doaata 25 v Doris p 26 dl Draco p 26 Drenthe 25 v Duivendyk 25 Duurt 25 V ] Eagle 24 V / Eeinsmond 25 Elizabeth Roc Eos 26 V Arr Escaut 25 te Espcrance 24 Posities Nederlandse schepen afftedjk p 26 Kreta n Port Said a;;dfnl>Nrgh 25 te Norrkoping bbckerk 28 om S uur vm te Hoek ^ an Ho.land verwacht dm Coiirbet 26 te Schevenmgen dmiralcngracht 25 v Antw n Abo dvent 26 v Boston te Antwerpen ïïis 2S V Aruba te Curagao fneas 25 v Hamburg te EsDjerg llvrumdjk 25 op 450 m Z K Race •" i - 6 V Antw te Rotterdam ¦• V p 26 Borkum n Glasgow uer WiUem 26 te AntwerrJn se ^ V Liverpool n Guernsey n -\,""^ St Pauls Rocks pcna 25 v Montevideo n Santos ^ 3 V Gefle te GroningenOamhof 24 te Ceuta E.J\2 ' ^ lifziJ » te Aarhuus m1 26 V Bremen n Hamburg'l/a P 25 IJmuiden n Abo ' I Fen 24 Fiat 25 _ Finlandia 24 ' Fiona 24 V I \ FtveJ 25 V Go Flevo 25 V A Flevoland 26 1 Flores p 26 Tl Frans Bóhme ] Frans van Seu Fraviïo 25 150 Frem p 25 Br Frema 24 v S Frida Blokzijl Frisia p 25 d Gaasterkerk 24 Gaasterland S Geert 24 v Ro Geertje Buismi Geestdam 25 v Geestdyk 26 v Gcja p 25 Bri Gcziena Hendri Giessenkerk 25 GouwebofK 25 Gratia 25 v Al Graveland 26 I Gre 25 v Delfs Grebbestroom Gronitas p 26 Groote Beer 26 Haarlem 25 v > Harold 26 te \ Haskerland 26 Havik 25 v Cai Hebe Nobel 24 Heemraadsinjrel Helena 25 v Ptc Henja 25 v Ge Henrica 24 v ^ Henrielte B 24 Hera 26 op 450 Hersilla 26 v Hestia 25 op 27 < Hilda 25 V Ant Hink 2fi v Ejers Holwierde 24 v Hond^bosch p 2 Hoogezand 25 v HooKkerk 26 te HoofTland 26 te Hoop 25 V Udd Horizon p 25 D Hunter 26 v B Hydra 25 v Cur Hydra fP p 25 Pe k»k V « ï ^ Philadelphia verwacht i,t ^ ¦ „^ Genua te Marseille ' I ' ^ 210 m ZZO St Vincent KV 27 te Rotterdam verwacht Snt ^^ "" ^^^ ^«^ P St « lit R \-^^' ^^ r ^^"^ '^ ^'° Grande hiri ^ 2 ^ ° P ^^^ "^ W Kreta Z\l ^ K Villano n Rouaan r^^irii ^ A ntwerpen te Amsterdam «" iiep 24 1680 m WNW GalapagS Jtelkroon 25 85 m NNW Rodrjquez ileinVtï ^ J " ^"'^ verwacht * lp»rk 25 V Shanghai n Fre w'va"a'r'l " pB ^' G"?i-• Ryeka n Bar ] » 26 op 630 m O Kaap Race > ni ^ Dordrecht verwacht H,^S '"' 5 -* '"> " muiden ' itin ¦" ^' ^ Z.ndvoorde naar [" k«k 2 « V Mombasa te Aden »" V r^n ''"^ t " l ' "" Uiden iBi „ « *"^ te Londen S'lf J^r -^."'"^*' " Dokkum '• P 25 & h?J '° " Rotterdam '«• ut % ^ ^"." " Mantyluoto " 25 ^ r ^ °=''"- 1 Abidjan 24 V u *^'"" " Piraeus 24 f "„.^'•' ï "'»'' te Hamburg S ',^^ ] Amsterdam 1 i J „ Crotone n Sfax ïik l ™ "¦ NW.Kaap Verd eil lyk » " 5 ' e Antwerpen verw "'* 2 « V Trinidad te Santos 25 V Ostrand n Abo II M "' J " Djibouti *»' 25 ü'n 9 '".'.?""" ^" """" e ' 4 % ' Zwartsluis ' l/t S ^ ¦¦ "> ° enua d 1 tf Haxlingen K K /°" Swettenham Rott|!?""l te Londen » Ie bÏ '' " 2 « Wight Ida D 26 te Le Ida Jacobs p 26 Ilias 25 V Neme Isis 26 V Demer Jaarstroum 24 v Jan 25 v Oran 1 Jan Brons p 25 S Jantje Eppiena Jason 25 V La G Jato 26 V Teigm Java p 25 Minil Jenjo 25 v Anti Johan van Olden WNW Azoren Johannes p 26 1 John M 25 V H John V 25 V Hai Joma 27 te Norf < Jonan 25 v IJmu Jongkind 26 te Jozina 23 v Man Juno p 26 Goere * Jnra 24 v Vejle ti Jurjen de Vries j Jutland 25 v Hai Juvalta 25 v Li \ Kaap Falga 25 ti Kaap St Vinceni Kamperdyk 25 te Karel 24 te Soutl Karimata 35 v Hai Karsik 25 op 100 Kemphaan p 25 Palmas Kieldreclit 25 v A Kinderdyk 2S op Kloosterdyk 25 4C Konny M 25 V H Hora 23 v Truro 1 Kreeft 28 te Hol Kroonliors 24 v 1 Kwiek - '.= Snn a L J "" verwacht "'« ch T " ïï ^'° Massawah l « Vb S ' e Pernoviken 1 %¦ Plymouth te Rott ^ 24 " S ""^'*'" " Am « " 26 V % Southampton * V r;J,'1 *' ^^"' " Penane a V i5"".''=y " Koweit U V «"" i "!^ « e DclfzUl ' P a ï - "^^ rdon te C Bolivar » « Kaap Malea n Aalborg '•" ltr»,.kJ^Sy"den te IJmuiden ""'• ht 25 V Amst n Kotka " Sk«,°ï "» ' S w Acapulco n "^' 26 V Dakar te Free - ¦"" W ^ i °^ /^*' ^ 2 Rangoon ' 3 if T ^ ^* Barrow it 24 \_^ 0"den n Treport ' M « " S * t « Rotterdam n 25 V Sundsvall te Har - J Delfzijl n Bremen fina p "¦' Slioreham te Ostende "" apiUriil " Brunsb n Rott 6 V p ^ 25 Ras Fartak ¦' 25 n ^= *« Terneuzen MK «^''^ "^ 020 Guardafui I 33 L ^ ï « Port Talbot ^ " tossaboii t * Oporto ' L « Paioma 37 te J kt n ^«'' xstowe n Londen "* K ^ ÏJmuiden n Goole * 5 V £- "^ Landsort n Uverp ' 28 „'^^ J"3Rusta te Savona Ho 20 ^^" Francisco do 25 f^Jose n Nakskov *' e 28 l X*^Eesack n Stralsund Ï5 ^% v Cardiff te Honfleur ï«D 3fi"*^''sen te Bremen ^ lel 55 '* ^ Kenitra n Rouaan j r op 340 m Z Kaap Race » eni te Antwerpen " '"'¦ ipssani ¦• A.ntw ' 
^ NIEUWSBLAD DTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 28 september 1959 - 67e jaargang no 127 \ 3 JAARVERSLAQ INT MONETAIRE FONDS Verdere liberalisatie handel verwacht In het veertiende jaarverslag van het Internationale Mone taire Fonds wordt opgemerkt dat de vrije wereld belangrijke vooruitgang heeft geboekt in de versterking van haar finan ciële structuur en dat nieuwe maatregelen tot liberalisatie van bet geld en goederenverkeer waarschijnlijk lijken De Hoge Autoriteit moet haar bevoegdheden ten volle gebrui ken om het hoofd te bieden aan de noodlottige gevolgen van de structurele crisis in de kolen industrie en de in het verdrag neergelegde sociale doelstellingen te verwezenlijken aldus een re solutie die was ingediend door de voorzitters van d ^ christen democratische de socialistische en de liberale fracties Het Europese parlement heeft vrij dagmiddag voorts de Hoge Autoriteit van de E.G.K.S verzocht in samen werking met E.E.G en Euratom een saneringsplan op lange termijn voor de mijnen uit te werken dat voorziet in het scheppen van nieuwe werk gelegenheid voor mijnwerkers die door sluiting van onrendabele mijnen werkloos worden Het parlement steunt het voorstel van de Hoge Autoriteit om de uit keringen aan werkloze mijnwerkers tot eind oktober te verlengen doch het meent overigens dat de hulp niet beperkt moet blijven tot de Belgische mijnwei'kers Deze hulp zal gecompleteerd moeten worden met West'Europa werd rijker In het afgelopen jaar zijn de goud in jevieienreserves der landen van U6St-Europa met meer dan $ 3,5 mil jard toegenomen De buitenlandse re jdves zijn eveneens toegenomen door jtt besluit tot uitbreiding der hulp jronnen van het fonds en die van de Wereldbank Veeitien landen zijn in december j59 overgegaan tot externe converti iiiteit van hun valuta en vijftien ' ndere landen hebben op grond van iiie maatregel hun restricties ver - wiüs zo vervolgt het verslag is de eg geopend tot het opheffen van dis aiiinaties welke om redenen van betalingsbalans werden toegepast Deze verbetering heeft eveneens eea grotere vrijheid van handel mogelijk gemaakt Nieuwe voor uitgang in dit opzicht wordt ver wacht Het fonds zal de bestude ring van de nog bestaande res iricties voortzetten en zijn leden aansporen tot zo spoedig mogelij ke opheffing van de discrimina ties kjlatiegevaar In tal van gronastoffen produceren anden is gedurende de jaren 1954 jj de situatie in het goederenver ser elk jaar slechter geworden De jzeii van vele grondstoffen en le aisniiddelen weerspiegelen een toe iiirnig van het aanbod en een ver sndeiing van de vraag t funds maant deze landen tot ¦ zichtigheid ten aanzien van hun irlangen tot bespoediging van hun sitikkeling hetzij uit eigen midde r dan wel met buitenlandse hulp ie tot een inflatoire ontwikkeling ij leiden De ervaring van de af iopen tien jaren heeft de meeste enngen overtuigd dat een aanhou r.de inflatie niet tot een duurzame iV]kkeling leidt Inderzijds wordt in het rapport leurd dat het streven der gein ïlraliseerde landen erop was ge - t veel meer aandacht te wijden c de belangen van kleine groepen aienlandse producenten dan aan ivan hun eigen verbruikers of van ïondstoffen producerende landen adaar de restricties op de invoer IS frondstoffcn die een ongunstige aed hebben gehad op de inkom ir der andere landen Hel rapport merkt vervolgens op de daling en het recente herstel PLUIMVEEMABKT ' S-HERTOGEN BOSCH 26 sept — Op de pluimveemarkt van vandaag werden aangevoerd 21.000 st Prijken witte kippen 1.45—1.55 per kg lev gew gekleurde kippen 1.35—1.45 per kg lev gew oude hanen 2.75—3.50 per stuk slachtkuikens 1.50—1.70 per kg levend gewicht Tamme konijnen 3.50 — 7.50 per stuk De handel in kippen was traag prijzen gedrukt oude hanen matige handel priizen gehandhaafd slachtkuikens handel kalm prüzen iets lager De han del in tamme konijnen verliep vrij rus tig met aflopende prijzen Maandag 28 sept 1059 Posities Nederlandse schepen iMsk p 26 Kreta n Port SaM l'ifn^n^J[h 25 te Norrkoping iMkerk 2i om 8 uur vm te Hoek ¦ jn Hoiland verwacht In Courbet 26 te Scheveningen Imifalfngracht 25 v Antw n Abo lidil 26 V Boston te Antwerpen m 26 \- Aruba te Curasao • im 25 V Hamburg te Estijerg iiffltmnoii 24 V \ e\v York n Curasao iiruradjk 35 op 450 m Z K Race ' OS 26 V Antw te Rotterdam 1 V p 26 Borkum n Glasgow «' t ffJilem 26 te Antwerpen I ' 23 \' Lu erpool n Guernsey " til p 25 im St Pauls Rocks ' M ïi V Montevideo n Santos ^ V Gefie te Groningen Bimhof 24 te Ceuta ' t 24 V Delf/ui te Aarhiius " W 26 V Bvemen n Hamburg ' 5 IJmuiden n Abo Jjk - ~ te Philadelphia \ erwacht i«k 26 V Genua te Marseille i'i 25 210 m Z20 St Vincent KV » 21 te Rotterdam verwacht « ca 25 V New York n Curasao « d 25 190 m WZW Kaap St Went *" t 26 V Boston te Norfolk ^^ -- St Vincent te Rio Grande « B 25 op 140 m W Kreta " f'ï P 28 K VlUano n Rouaan ' R 28 V Antwerpen te Amsterdam «' diep 24 1680 m WNW Galapagos Wkroon 25 85 m NNW Rodxiquez i'j'aiii 27 te Suez verwacht " Ipirk 25 V Shanghai n Fre - itlsluis p 25 Guardafui n Aden '«« rl 26 V Ube te Moji |'« 24 V Rjeka n Bari ÏS op 630 m O Kaap Race « te Dordrecht verwacht tliiabeth 25 te IJmuiden Henny 26 v Zandvoorde naar fkjrk 26 V Mombasa te Aden 7 f 25 V Rotterdam n Dublin « M V Rotterdam te IJmuiden t " V Gent te Londen ' j 25 Brunsb n Dokkum "« V Catania n Rotterdam * P 5 Fehmarn n Mantyluoto "•« 1 25 V Dakar n Abidjan f a V Ceuta n Piraeus r « V Hernosand n Breda E " 25 te Philadelphia f '» 26 V Bremen te Hamburg EJ ' V Antwerpen te Wasa P « 26 te Amsterdam ^ « V Crotone n Sfax " S 650 m NW Kaap Verd eil Cf P ^""^ t « Antwerpen verw r " Ï6 V Trinidad te Santos Hamilton n Cle - Prins Willem velandPrinses Irene 28 te Montreal verwachProcyon p 25 Landsort n Zwyndrec lal p 25 Aimeria n Algien Prosperile 25 te Kotka addenzee 23 te Lissabon Proveniersslngel 24 145 m ZZO Te - Walngapoe 25 v Dubai n Muscat huantepec | Wartcna 25 v Den Bosch te Antw Waterland p 25 Finisterre n Las Pal mas iydney verwacht staatsleningen Neo 5 » t'A ioo '« ld 5S « Vi lOOii ld 53 S % 94'!8 d ir 00 3^i — ld 47 3Vi-3 92H 3^4 - Lmd.sinjel 25 V Partington n Horsens S'^ï » "' g 2 ' g '^?'' " ^ Ü "'^!"' Rembrandt 25 v Genua te Marseille Renovatie 25 v Grouw te Delfzijl Repelo 24 v Toppilla n Karlsborg Res Nova p 26 Brunsb n Grouw Riek 25 v Skelkor te Halmstad Rifo An 23 te Newcastle Ritornel 24 v Newburgh te Londen Robox 25 V Hamina te Sornaes Roebiah 26 v Makassar te Calcutta Roelf 26 v Sunderland te Struer Roelof de Winter p 26 Kiel n Ronns - kar Roggeveen 25 op 540 m O Durban Rondo 25 v Durban n Lor Marque » Rose 25 V Otterbacken n IJmuiden Rotterdam 29 te Southampton verw Rozenburgh 26 nm te Rott - verw Rudolf J 27 te Le Legue verwacht I Ryndam p 25 Scilly n New York Rynkerk 26 V Bremen te Hamburg Rynstroom 23 v Amsterdam te Huil I ïlysbergen 26 v Casablanca te Oran i Saba 24 v Ystad te Hamina Sagitta 26 v Londen te Antwerpen Salvinia 24 v Gefle n Amsterdam Sambas 25 op 190 m NNW Singapore ' Sanana 26 v Saigon te Pnompenh Sandrnburgh 26 te Amsterdam Sarpedon 25 op 340 m WNW Azoren Schelde Lloyd 25 v Marseille n Havre Schie 26 v Tripoli te Alexandrië Schouten 27 te Adelaide verwacht Sea Wyf p 25 Start Point n Liverpool Senegalkust 26 v Conakry te Free - town Sertan 26 v Amsterdam n Aarhuus Setas p 25 Brunsbuttel n Londen Seven Stas 29 te Southampton verw Sheratan 27 te Genua verwacht Sllvaplana 26 te Rotterdam Silvretta 25 v Rott n Kopenhagen Slnabang 25 v Labuan n Bangkok Sloterdyk 26 v Rott te Antwerpen Solon 25 V Curacao n Port au Prince Spaarneborg 25 te LTmuiden Speranza p 25 Brunsb n Naestved Spolesto 27 V Fowey te Rott verw Spora 25 v Gdynia n Amsterdam Sporonia 25 100 m NW Bayonne Stad Amsterdam p 26 Ouessant n Las Palmas Stad Arnhem 25 v Stettin n Italië Stad Leiden 25 480 m O St Helena Stad Rotterdam 26 120 m Z Dakar Stad Schiedam p 25 Bergen Stad Utrecht 25 550 m W Landsend Start 24 V Gravelines te Plymouth Stcenwyk 25 op 1175 m NO Curacao Stentor 26 v Éarranquilla n Port au Prince Stortemelk 24 v IJmuiden te Halden Straat Ball 26 te Penang Straat Lombok 27 te Albany verw Straat Magelhaen 26 te Victoria Straat Soenda 25 370 m ONO ell Amsterdam Strabo 25 v Amst n Falkenberg Strype 27 te Casablanca verwacht Surte 25 v Willemstad te Brussel Swallow 25 V Amst te IJmuiden Sylvia 2S v Mantyluoto n Preston ld DoI.L •« 3 90 % ld Invest c 3 97 ' ld ' 62--64 3 9S',4 N - Indië ' S S — N - In ¦ 37 A 93 % N Insch 46 3 — N Gem ' 57 6 109i,i ld - 58-'59 iVi asVa Actieve Aancteien Bank en Kredietinitell Cult H I B A 40U — N Hand b A 157>,i 156 Ned Hand m 237 — Amst Rubber gg'/jH.V.A 147ii Senembab 209 Haarlem 25 V Amsterdam n St Crolx Harold 26 te Vlaardingen Haskerland 26 v Harlingen n Leith Havik 25 V Cardiff te Swansea Hebe Nobel 24 v Perth te Londen Heemraadsingel p 26 Dover n Cork Helena 25 v Pto Ordaz n Nordenham Henja 25 v Gent n IJmuiden Henrica 24 v Newross te Swansea Henrietle B 24 te Glasgow Hera 26 op 450 m NO Guadeloupe Hersilia 26 v Hamburg te Bremen Hestia 25 op 270 m WNW Azoren Hilda 25 V Antw te Utersen Hink 26 v Ejerslev te Velsen Holwierde 24 v Swansea n Rouaan Hond^bosrh p 26 Kiel n Skillinge Hougezand 25 v Struer n Kotka Hoogkerk 26 te Port Swettenham Hoogland 26 te Rotterdam verwacht Hoop 25 V Uddevalla te Kioge Horizon p 25 Delfzijl n Helmond Hunter 26 v Boston te Antwerpen Hydra 25 v Curacao n Demerara Hydra P p 25 Goeree n Oldenburg Ida D 26 te Lemvig verwacht Ida Jacob » p 26 Ouessant n Antw Ilias 25 v Nemours n Genua Isis 26 V Demerara te Paramaribo J',y V Ostrand n Abo ¦• V Suez n Djibouti 3 V New Orleans te Mobile r't S V Delfzijl n Oulu ^ 25 te Zwartsluis I 25 V Par te Genua r " Ï3 te Harlingen ie Pon Swettenham ^ op 50 m ZO Minücoy P 25 Brunsb n Venlo 1 " Stettm te Londen Js7'-Kiiisaie p 26 Wight I * ' e Berbers verwacht 1 op 100 m XNO Massawah F«lit 25 te Pernoviken r ^ V Plymouth te Rott fw V Kopenhagen n Amst [ a * ie Southampton fj * V TandJ Mani n Penang "" Bombay n Koweit \ i '' Montrose te Delfzijl i P Cardon te C - BoJlvar '« Kaap Malea n Aalborg " " Leeuwarden te IJmuiden ""•• ht 25 v Amst n Kotka [" ^ op 100 m W Acapulco '"« u « 26 V Dakar te Free ^ '' i ^ op 120 m Z Rangoon f V Antwerpen n Surte "« 1 25 t * Barrow -¦ V Londen n Treport e Liverpool n " ange te Rotterdam "" 25 V Sundsvall te Har - Tabiata 26 v Surabaja te ProboUngo Tallsse p 26 Perim n Dammam Taurus 25 v Zaandam n Antwerpen Tawali p 26 Finisterre n Rotterdam Telresias p 25 Messina n Marseille Tero 25 op 280 m ZZW Madeira Teucer p 25 Socotra n Belawan Teun Malmo Kotka p 26 Gotland Texel 25 op 140 m O Malta Thaletas 25 v Kavala n Mostaganem Theano 27 v Dublin te Rott verwacht Themis 26 v P Cabello n Guanta Tide 23 V Londen te Southampton Tinda p 28 Brunsb n Denemarken Tierk Hiddes 24 te Llmasol Tjlbodas £ 5 op 530 m W Sabang Tjipanas 24 te Dar es Salaam Tjoba 25 V Rotterdam n Kalmar Tom V d Helde 23 v Guayaquil naar New Orleans Tomori 25 v Djakarta n Padang Trito Rott - Dublin p 26 Dover Triton B 24 te Newross Tromp 26 v Raahe te Haukipudas Trude K p 25 Brunsb n Aalborg Truus p 26 Kiel n Kopenhagen Tuko 25 V Emden te Delfzijl Tuskar 23 v Liverpool te Runcorn Tweetingen 26 te Rotterdam verwacht Twin 25 V Berwick n Helsingborg Ubbergen 26 te Bordeaux verwacht Unitas 26 v Par te Oslo Urma,io 23 v Ceuta n Honfleur Van Cloon 26 te Penang Van Waerwyck 26 v Dunedln n Auck land Vedette 23 v Gent te Huil Veendam 28 te Brunsbuttel verwacht Velox p 25 Brunsbuttel n Londen Venu » 23 v Blyth n Truro Veritas 24 v Ballina te Dublin Viirti'-al F ' 3 ^' seneur i Skoghali Vlist 25 op 510 m NW Azoren Voorwaarts 25 v Archangel n Wisbech Jaarstroum 24 v Li verpooi n Fowey ¦ 25 V Oran n Beyroeth Jan Brons p 25 Sandhammem n Amst Jantje Epplena 26 te Delfzijl Jason 25 V La Guaira n P Cabello Jato 26 V Teignmouth te Lubeck Java p 25 Minikoy n Djibouti Jenjo 25 v Antwerpen n Sodertelje Johan van Oldenharnevelt 5 op 550 m WNW Azoren Johannes p 26 Texel n Kopenhagen John M 25 V Helsinki n Stettin John V 25 V Hamburg n Londen Joma 27 te Norfolk verwacht Jonan 25 v IJmuiden n Gothenburg Jongkind 26 te Rotterdam Jozina 23 V Marseille n Nemours Juno p 26 Goeree n Hornefors Jtira 24 v Vejle te Stralsund Jurjon de Vries p 26 Oporto n Antw Jutland 25 v Hamburg n Monfalcone Juvalta 25 v Liverpool n Palermo Kaap Falga 25 te IJmuiden Kaap St Vincent 25 te Rotterdam Kamperdyk 25 te Southport Karel 24 te Southampton Karimata 25 v Hamburg te Amsterdam Karsik 26 op 100 m WZW Penang Kemphaan p 25 K de Gata n Lai PalmasKieldrecht 25 v Aden n Cochin Kinderdyk 26 op 100 m NO InaguaKloosterdyk 25 400 m ZW AzorenKonny M 25 v Hamburg n HfrsthalsKora 23 V Truro n Portsmouth Kreeft 28 te Rotterdam verwachtKroonhnrt 24 v Kotka tp T^nineradKwiek - \- Snir-jrhutfel Abo La Faloma 37 te Antwerpen verwacht Scheepvaart en cucnrvoar H A t lauacn P KLM K N S M Koo Paaelv Stv MU Nea Nievelt Goud ^^ hs V im Rott Lloyo • Deif/,!ji n Bremei « V Sh'ireham te Ostende f.*P 25 Brunsb n Rott ' bulder p 25 Ras Fartak i f^ar te Terneuzen lop 510 m OZO Guardafui 3 ' 25 te Pori ~ " * Coleraine ' ^ eiixstowe n Londen lj « V [ Jmuiden n Goole ji ^ P 25 Landsort n Liverp j '' Famafiusta te Savona Il J ^ San Francisco Jj V Kjoge n Nakskov O V Vegesack n Stralsund j « V Cardiff te Honfleur ^^^ utersen te Bremen 1,7 V Kenitra n Rouaan f * op 340 m Z Kaap Race rient te Antwerpen '" "> ipssanl - A.ntw ^ * Ussabon t « Opoite Scheepv Urne 143 Miet Actieve Obligstiei r'rov Qem oup » A aano 47 3«i 9498 A aarr 4a 3H 94i,i Apeld n i t'a 92-1 W * 99 Bd 37 I-S 314 941 / « dn 38-1 3(4 _ h st •¦' 9794 i H 3V-i J Z.a 38-2 S — ZA « 8 S _ Hf *********** verrukte iwa liteit ie ero toftable met « tofkap ta « f M - extri jit 4 lettersoorten il ijkheid tot het n van stencils en SSPORTABLE GRATIS Qspoort waarmee U én der Remington kantoren gratis een b/e kui^t lenen Cicero Mch'lSIess ssprek met de kapi • om passagiers mee i Sir John hen heeft de schipper spoedig n onder volle zeilen 3nturen tegemoet — ieschaver ersfamilie »» ah»Iia--y lach op zijn -' e aat n » om en werd l*3kbleek.j md hoefgetrappel een briesend met ope » op zijn rug zat de hoofdman - „ Neen h dood " Mr W H Overbeek Particulier bij initiatief reclassering nodig De voorzitter van het Nederlands Ge nootschap tot Reclassering mr W H Overbeek te Utrecht heeft vrUdag op de algemene jaarvergadering van het genootschap in „ Het Hof van Holland " in Hilversum In zün openingsrede de waarde van het particuliere initiatief waarop het werk van het genootschap steunt onder de aandacht gebracht van de industriële produktie in de Verenigde Staten veel ingrijpender is geweest dan in de andere geïndustria liseerde landen De activiteit in deze landen hangt zoals ook in de recessie van 1953/54 is gebleken niet noodza kelijkerwijs af van de fluctuaties in de gang van zaken in Amerika mits deze gematigd blijven De dollar Het rapport onderstreept de rol welke op het gebied der internationale betalingen werd gespeeld door de be talingen der Amerikaanse regering naar het buitenland die in 1958 tot $ 5,8 miljard zijn gestegen maar het constateert een wijziging in de bij zondere positie welke sinds het einde van de tweede wereldoorlog door de Amerikaanse dollar werd ingenomen De oorzaak van deze wijziging is gelegen in het streven naar ontwik keling van concurrerende wereld markten Zowel wat betreft goederen als kapitaal De industriële landen van Kuropa en Japan hebben gepro fiteerd van een terugkeer van nor male omstandigheden op de markt voor afgewerkte produkten en van het herstel van hun eigen produktie capaciteit Deze landen brengen hun uitvoer naar de Verenigde Staten en de andere landen tot ontwikkeling Het belang van West-Europa in de wereldeconomie blijkt uit het feit dat hun invoer van grondstoffen en levensmiddelen uit minder ontwik kelde landen bijna tweemaal zo groot is als die van de Verenigde Staten Ook 4^/4 pet lening ' s Hertogenbosch Het gemeentebestuur van ' s Herto-genbosch is voornemens over te gaan tot uitgifte van een obligatielening groot vijf miljoen gulden tegen een rente van 4'i procent Uitgiftekoers 99 pet met een looptijd van 30 jaar 4'i pet leningen werden onlangs uitgegeven door de gemeenten Am sterdam en Rotterdam nadat de pro vincie Gelderland hierin was voor gegaan Ook Tilburg heeft een 4'4 pet lening aangekondigd De Bank voor Néderl Gemeenten hanteerde bij de uitgifte van twee grote leningen totaal / 175 miljoen de 4'2 pet rentevoet De ge meente ' s Hertogenbosch kan bij haar uitgifte rekenen op de steun van een plaatselijke bank Particulier initiatief zonder daarbij de klemtoon te leggen op initiatief " zou niet zinvol zijn aldus mr Overbeek die benadrukte dat dit initiatief in het genootschap leeft Het stemt voorts tot voldoening dat de verschillende ver enigingen op het terrein van de reclas sering elkander in Nederland kunnen vinden zei hij Ons land is verzuild ook de reclas sering maar ieder der organisaties heeft recht van bestaan en we dienen te stre ven naar een perfecte samenwerking Een samenwerking die trouwens reeds grote vorderingen heeft gemaakt " aldus mr Overbeek in zijn openingsrede De heer W W Goudsmid psychiater te Groningen hield vervolgens een in leiding over het onderwerp De taak van de psychiater bij de reclassering " IBAAKS fEBSBUBEAU Het Iraakse kabinet heeft het wets ontwerp goedgekeurd waarbü Iraks eerste persbureau in het leven wordt geroepen aldus is in Bagdad mee giedeeld Krachtens de wet die over twee dagen in werking treedt kun nen binnen en buiten Irak vertegen woordigers worden gevestigd HERDRUK RECHTEN VAN DE MENS " De minister van buitenlandse zaken ad interim H A Korthals heeft in antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Lankhorst PSP mede gedeeld maatregelen te zullen nemen opdat de tekst van het verdrag tot bescherming van de rechte.'i van de mens en de fundamentele vrijheden zo spoedig mogelijk weer verkrijg baar zal zijn Kustvaarder aan de grond en weer vrij De Nederlandse kustvaarder Jato " is zondag in de Fehmarn Sund Oost zee aan de grond gelopen De „ Jato " was geladen met klei onderweg van tynemouth naar Lu beck Twee Duitse sleepboten van een rederij uit Hamburg voeren ter assistentie uit en wisten het scheepje na drie uur wroeten in de loop van de middag vlot te krijgen De Jato " is daarna door de beide sleepboten naar Hamburg gebracht waar het in dok zal gaan Voor zover tot nu toe bekend heeft het bescha digingen opgelopen aan bodem en roer ISRAEL VEROORDEELD De gemengde bestandscommissie van de V.N heeft Israel schuldig bevonden aan het onderscheppen van een vliegtuig van de „ iWai sinair " Het incident vond plaats op 13 september toen het toestel op weg was van Koeweit naar Cairo l,,y «^ SCHEÈPSfIJDmöEH Da Costa 25 v Rotterdam n Bergen Larenber » p 25 Finisterre n DakarDaniel p 25 Bornholm n Londen Laura 25 v Marseille te TunisDe Eeren.i 25 v Mukalla n Mombasa Laurenskerk 26 te BordeauxDelft p 25 de Azoren n I^a Guaira j Lean S 26 v Klaipeda te Sï MaloDeo Duce 25 v Gent n Malmo Leersum 26 v Antw te Purfleet Lelie 26 v Skoghali te Kampen Lelystad p 26 Kiel n Kopenhagen Leto 25 V Trincomalee n Mormugaof LIbertas 26 v Beyrouth te Rjeka Despatch 25 te Stocktolm - - -- _ Marseille V Bremen te Hamburg uvmbKitgh p 26 K Roca n Agadir Donata 25 V Delfzijl n loonden Doris p 20 de Azoren n Amsterdam Draco p 26 Algiers n Malta Drenthe 25 V Sluiskil n Stockvik Duivendyk 25 v Cardiff n Port Said Duurt 25 V Londen n Gothenburg Eagle 24 v Antwerpen te Londen Eemsmond 25 te Hamina Elizabeth Roorda p 26 Kaap de Gata Eo < 26 V Amsterdam te Rotterdam Escauf 25 te Paskallavik Esperance 24 te Karlskrona Feo 24 V Perth te Londen Fiat 25 V Liverpool n Lissabon Finlandia 24 v Par te Paisley Fiona 24 v Methil n Stockholm Fivel 25 V Gothenburg te Halmstad Flevo 25 V Aarhuus n Amsterdam Flevoland 26 te Rotterdam Flores p 26 Tuscar Rock n Weymouth Frans Böhmer 24 te Piraeus Frans van Seumeren 23 te Gothenburg Fravizo 2S 150 m W K St Vincent Frem p 25 Brunsb n Tegelen Frema 24 v Stocka n Venlo Frida Blokzijl 2S te Ipswich Frisia p 25 de Orkney eilanden Gaasterkerk 26 v Singapore te Cebu Gaasterland SSM 26 te Rott verw Geert 24 v Ronneby te Norrkoping Geertje Buisman 25 370 m NO Azoren Geestdam 25 v IJmuiden te Boston Geestdyk 26 v Boston te Maassluis Gcja p 2S Brunsbuttel n Lemmer Gcziena Hendrlka 26 te Amsterdam Giessenkerk 25 v Antw n Hamburg Gouwebor ^ 25 v Yxpilla te Hull Gratia 25 v Ahus te Sundsvall Graveland 20 te Rio Grande Gre 25 V Delfzijl n Portsmouth Grebbestroom p 26 Lizard uitreis Gronitas p 26 Vlissingen n Londen Groote Beer 26 te Montreal verwacht Diana V 23 v Urk te HelsmgborgDiannel 25 V Delfzijl n Goole Diet 25 150 m W Lindesnes n Liver pool DJetcrt p 26 Lister n OsloDievertje 25 te Port St LouisDiligentia p 26 Ouessant n RotterdamDita Smits - - — Lissekerk 25 v Hamburg te Amst Loenerkerk 25 op Shat al Arab Loosdrecht 25 nog te Koweit Louis Lantz p 25 Las Palmas Lutetia 25 v Itzehoe n Delfzijl Lydia W 24 v Malmo te Ronneby Lynbaansgracht 26 tC Amsterdam Lyra 24 v Rott te Zaandam verb Maarsbergen 27 te Antwerpen verw Maas Lloyd 26 500 m WZW Guam Maasdam 26 v New York n Rotterdam Maashaven 27 om 10 uur te Antwer pen Nanus » 26 v Amst te Antwerpen Nassauhaven 28 te Rott verwacht Navis 25 v Rotterdam n Bordeaux Neerlandla 25 v Guernsey n Belfast Neptunus 26 v Rotterdam te Vanneg Netts 25 V Genua n Algiers Nettie p 26 Kiel n Stockholm Nla « 25 V Manta n Guayaquil Nieuw Amsterdam 25 v New York Bermuda Nieuwland 26 v Harlingen n Goole Nisse 27 te Napels verwacht Njord 27 te Suez verwacht Nomadisch 25 te Groningen Noord 24 v Par te Genua Noorderhaven 27 te Rott verwacht Noordster 24 v Gruvon n Deventer Noordwyk p 26 de Casquets n Mon - rovia Nore 23 v Norrkoping te Stockholm Notos 25 V Tuni » te MalU Nottingham 25 v d Tyne n Amst Nykerk p 25 Stromboli n Port Said Oldekerk 26 v Aden te Suez Ollve 26 V Felixstowe te Rotterdam Omlandia 26 nm te Calais verw Oosterdiep 25 v Kirckaldy n Ystad Ootmarsum p 25 de Azoren n Houston Oranje 26 v Penang te Singapore Oranje Nassau 26 te Aruba Oranjeborg p 25 Kiel n Skutskar Oranjestad 2 $ 200 m WZW Landsend Ouwerkerk p 25 Beachy Head uitreis Overyssel 25 op 450 m WNW Wahis baai Pamir Rouaan-Delfzijl p 25 Havre Pandora 27 te Brunsbuttel verw Patria 24 v Stockholm n Oxelosund Patricia 24 te Sarpsborg Pavo 25 v Zaandam te Delfzijl Peperkust p 25 L.as Palmas n Havr Peter Swendcn p 25 IJmuiden Pliidiab p 25 Piraeus n Catania Plato p 26 K St Vincent n Antw Ponca 25 v Huil te Kristinehamn Primus p 25 Kaap Etpiehel Prins Alexander 25 v Triest n Napel » Prins Caiimlr 26 te Glasgow Prins der Nederlanden 28 v Southamp ton n Barbados Prins Fred Willem 24 te Sarnia Prin » M " t Iranjf 29 v Anwterpen n Hamburg Prins Willem 3 39 te HamUton DAF-vestiging in Suriname De DAF-automobielfabriek zal een zelfstandig agentschap in Suri name gaan vestigen Om deze zaken te regelen vertoeft in Suriname de heer O Sunier vertegenwoordiger dezer fabrieken Naar verluidt zal de DAF binnen korte tijd een zeer aan zienlijk bedrag in Suriname investe ren Er zal in het centrum van Parama ribo een pand worden aangekocht waarin een werkplaats en een show room zullen worden ondergebracht Voor de aanloopperiode en het oplei den van plaatselijke krachten zullen een aantal DAF-monteurs uit Eind hoven overkomen Voor de introductie van de nieuwe DAF-personenauto zal een uitgebreide reclamecampagne worden gevoerd Men is ten opzichte van de vestiging in Suriname zeer optimistisch ge stemd Het gouvernement heeft bij DAF 2 moderne sproeiwagens besteld Particulieren deden o.a bestellingen voor autobussen en de DAF personen auto Advertentie Welke fondsen zijn thans koopwaardig Een regelmatig bericht wordt U op aanvraag gratis toegezonden door KEMPEN & CO Leden van de Vereeniging v d.Effectenhandel Gevestigd 1903 Herengracht 357 — AmsterdamTel 37750 32782 Ter beurze 40730 Belangstelling uit Nieuw Zeeland voor Friendships De New Sealand National Airways Corporation heeft aan de minister voor de burgerluchtvaart van Nieuw Zeeland toestemming gevraagd om vier Fokker F 27 „ Friendship " toe stellen te kopen als gedeeltelijke ver vanging van de vloot van DC-3 vlieg tuigen Een beslissing over deze aan vraag wordt op korte termijn ver wacht Mocht de beslissing van de rege ringsautoriteiten gunstig uitvallen dan ligt het in de bedoeling van de New Sealand National Airways op een later tijdstip nog zeven of acht Friendships te bestellen De luchtvaartmaatschappij van Nieuw Zeeland heeft een vloot van ongeveer 20 DC-3's welke vervangen moeten worden door meer modern materiaal WATERHOOGTEN Rijkswaterstaat i.e p 26 Vlissingen n Londen vourgh verm 26 v Londen n Rott 28 sept — Konstanz 288 — 1 Rheinfel den 180 — 3 Oppenheim 213 — 19 Straats burg 157 — 3 Maxau 332 -|- 3 Mannheim 144 — 4 Mainz 148 — 5 Bingen 78 — 5 Kaub 81 — 3 Trier 78 + 7 Koblenz 84 — 1 Keulen 20 — 6 Ruhrort 187 + 1 Lobith 776 — 6 Nijmegen i62 — 4 Sluis te Weert 530 — 3 Arnhem 630 — 4 Eefde IJssel 126 — 3 Deventer 53 — 4 Monsin 5520 - f 10 Vis 4943 onv Borgharen 3812 + 1 Bel feld 1080 + 4 Grave ben de sluis 499 — 2 Huil te Rotterdam WlckenburjTh 25 v Casablanca n Rouaan Wilca p 26 de Eems n Venersborg Willem p 26 Brunsb n Groningen Willem Fortuin 25 te Fredrkishamn Willem.stad 26 v Martinique n Bar - bados Wltmarsum 25 v Hamllton n Houston Wim 2 Barrow-Gefle p 26 Lizard Woltersum 25 te Jacksonville Wonosobo 25 op 75 m Z Minikoy Wubbiena 23 v Cork te Bristol Wuta p 25 Delfzijl n Leerdam Ysel 26 V Antw te Havre verwacht Yssel p 25 Kaap St Vmcent n Rott Zaanborg 25 v IJmuiden te Bohus Zaansttoom 25 v Amst te Londen Zeehond 25 v Kotka n Delfzijl Zonnekerk 26 v Genua te Port Said Zonnewyk 25 op 320 m W Landsend Zosma 26 v Montevideo te Rotterdam Zuiderzee p 25 Wight n Newross Zuidland 25 te Pernoviken Zus 25 150 m NW v Bayonne Zwaanticna 25 te IJmuiden Zwartewater p 25 Brunsb n Odense Zwyadrecht 25 op 180 m ONO Bahia Tankvaart Abida p 25 Brisbane n Singapore Acila 25 op 460 m WZW Azoren Acmaea 26 v Mena al Ahmadi te Suez Alkmaar 25 te Salt End Ameland 25 op 360 m ZW Bermuda Caltex Arnhem 24 217 m NW Minikoy Caltex Delft 25 280 m O Socotra Caltex Delfzyl 26 v Rott n Kopen - hagen Caltex Eindhoven 25 v Rott n Sidon Caltex Gorlnchem p 25 Kiel n Nor - resundby Caltex Leiden 26 te Djeddaïi Caltex Nederland 25 300 m NO Azoren Caltex Rotterdam p 25 Bizerta Camilla 25 v Hamburg n Curasao Cinulia 25 op 200 m WZW Azoren Cities Service Valley Forge 25 op 400 m W Seychellen Cleodora ^ v Pladju te Singapore Gorilla 25 op 330 m Z Rangoon Cradle of Liberty 25 op 900 m NO Paramaribo Crania p 25 Ouessant n Curasao Dorestad 25 v Port Said n Ravenna Ena 26 v Guayaquil te Curacao E.SSO Amsterdam 25 540 m OZO Ber - muda Esso Nederland 25 100 m NW Alexan - dnë Esso Rotterdam p 25 Kreta Jacob Verolme 25 v Balboa n Co - quimbo Johannes Frans 25 300 m N Curacao Kaap Hoorn 26 om 24 uur te Hoek van Holland verwacht Kabylia 25 v Cablnas n Stanlow Kalinga 25 op 380 m ZW Beimuda Kalydou p 25 Trinidad n Curacao Kara 25 v Curacao n Cristobal Katelysia 25 op 150 m O Malta Kcilia 25 op 220 m ZW Merauke Kenia 25 op 220 m NNO Fortaleza Kermia 25 v Trinidad te Stanlow Kopionella p 26 Perim n Landsend Koratia 25 op 750 m ZW Padang Korenia ^ 25 Martinique n P Cardon Kusicia p 25 de Azoren n Landsend Kryptos p 25 Bizerta n Port Said Liberty Bell 25 200 m NO Mozam - bique Malea 25 v Surabaja n Pladju Maureen 25 op 750 m WZW Ouessant Mitra p 25 Plymouth n Liverpool Moordrecht p 25 Teneriffe n Landsend Munltorcn 25 v Colombo ii Singapore Mydrecht 25 op 400 m ONO Aden Naess Lion p 25 Kreta n Napels Philippia p 25 Gibraltar n Port Said Purmerend 25 v Aqaba te Port Sudan Rcza Shah the Great p 25 Ouessant Rossum p 26 Finisterre n Rotterdam Schelpwyk 26 310 m NNW K San Roque Scherpendrecht 25 100 m W Freetown Stanvat Malacca 25 v Tandjong Uban n Bangkok Stanvac Sclo 24 te Singapore Tahama 25 op 120 m ONO Port Sudan Tamara 25 v Ravenna n Banias Taria 26 v Chittagong te Bombay Thelidomus 25 op 320 m WZW Ber - muda Vasuni 25 v Banias te Hamburg Vlieland 26 te Singapore verwacht Wieldrecht 35 140 b WNW Landsend Woensdrecht 26 te Stenungsund Zeesleepvaart Clyde 26 v Antw te Maassluis Cycloop met 3 motordekschuiten 23 op 160 m ONO Madeira Friesland 23 '¦ Montevideo n BarMadoï Ctf Zee 26 ' e Mas'sliiiir Humber met ponton en ruiger 28 v Kotterdam n Kappeln AMSTERDAMSE WISSELMARKT Londen 10.58%—10.59 New YorK 3.77 7/16—3.77 11/16 Montreal 3.96 — 3.98"4 Parijs 16 a2Vi — 11.02 % Brus sel 7.541/4—7.54 % Fi-ankfort 90.24 % — 90.291/2 Stockholm 72.98—73.03 Zurich 87.18—87.23 Milaan 60.80 %— 60.85 % Kopenhagen 54.79%-54.84 % Oslo 52.91V,—52.96',2 Wenen 14.6314 — 14.64)/4 Lissabon 13.20 %— 13.23i4 Ankara 3.7613/16—3.77 5^16 Praag 52.84—52.94 ENERQIEPOLITIEK EN KOLENCRISIS Eur parlement achter de Hoge Autoriteit - BsitrsoVërzidbf Het Europese parlement beeft vrüdag zijn vertrouwen uitgesproken in de Hoge Autoriteit van de E.G.K.S en de Hoge Autoriteit uitgenodigd in samenwerlcing met de commissies van de E.E.G en Euratom een actief gemeenscliapsbeleid te voeren op energiegebied een constructieve politiek van te werkstelling Het Europese parlement staat er voorts op dat de verantwoordelijke autoriteiten en met name de minis terraad tijdig hun maatregelen tref fen zodat de mijnwerkers zekerheid krijgen over hun positie in de ko mende saneringsperiode Hierbij sluit uiteraard aan dat de Hoge Autoriteit tijdig over de beno digde financiële middelen zal moeten beschikken met het oog op de steun verlening ROTTEBDAIMSE VEEMARKT Rotterdam 28 september 1959 Aanvoer in totaal 1726 Vette koei en en ossen 1037 varkens 689 Prijs in cents per kg le 2e en 3e kwaliteit Vette koeien 300-320 27,5-300 260 275 varkens lev gew 193 191 189 PAABDENMABKT tJTBECHT 28 september Aangevoerd 319 paarden De prij zen waren Luxe paarden ƒ 800 tot ƒ 1100 - werkpaarden ƒ 700 tot ƒ 1000 - oude paarden ƒ 600 tot ƒ 800 - 3 jarige paarden ƒ 700 tot ƒ 900 b2 jarige paarden ƒ 600 tot ƒ 700 - veulens f 275 tot ƒ 400 - hitten / 500 tot ƒ 650 - slachtpaar den per kg gesl gew ƒ 1,70 tot ƒ 2 - geschat jonge paarden ƒ 2 - tot ƒ 2.25 per kg slachtgew geschat VEEMARKT AMSTERDAM 305 runderen le kwal ƒ 3.20 3.30 2e ƒ 3.-3.10 3e f 2.70-2.90 145 varkens le f 2.30-2.35 2e ƒ 2.20-2.26 Zware varkens ƒ 2 - Alles per k.g geslacht gewicht Nato-bcnoeminsr — De Britse ge neraal Sir James Cassels is be noemd tot opvolger van generaal Sir Dudley Ward als commandant van de noordelijke legergroep van de Nato en als commandant van het Britse Rijnleger Hij zal in januari zijn nieuwe taak aanvaarden Amsterdam 28 sept — Aan de vaste tendentie in de laatste dagen van de vorige week is vanmiddag een einde gekomen Alle internatio nale waarden noteerden by minima le omzetten onder de vorige slotprU zen De boosdoener voor deze te leurstellende koersen was Wall Street waar aandelen Kon Olie vrij dag jl ruim een dollar lager no teerden De koers werd gedrukt tot ƒ 155,30 tegen ƒ 158,80 als laatste slotprijs Philips was op 633 circa 12 punten beneden de slotkoers van vrijdag Unilevers moesten zich met een ver lies van een punt of negen tevreden stellen AKU's misten de steun van Duitsland en waren op 368 een acht tal punten lager KLM moest inge volge Wall Street een veer laten In de scheepvaartsector was het ook uiterst stil en over het algemeen een puntje lager De cultuursector gaf geen belangrijke veranderingen te zien Certificaten Deli aangeboden en Amsterdam Rubbers moesten evenals HVA's een weinig prijsge ven Op de beleggingsmarkt was de Stattellening aanvankelijk flauw en noteerde op 91 % een punt lager Niettegenstaande de verplichte ƒ 200.000 vraag was het aanbod van dien aard dat een prijsdaling niet kon uitblijven In het verdere beurs verloop trad voor deze lening een herstel in tot 92',i ' Ter beurze is men van mening dat de staffellening in verhouding tot de overige staatsleningen op de huidige prijs te hoog is geclassificeerd Ook de overige leningen in de staatsfond senmarkt waren eerder iets lager De belangstelling van verleden week voor de inschrijving op ƒ 75 min 4 % pet obhgatielening Bank voor Neder landsche Gemeenten is veel groter geweest dan men aanvankelijk had verwacht Hierdoor zullen ongetwij feld de 4»4 pet obligatieleningen Am sterdam en Rotterdam waardoor morgen de inschrijving open staat meer aandacht trekken Prolongatie 3 pet 4U Nederland 1959 98 1/16 We reldenergie ƒ 392 ^^^ verdaj TaniebücirB jverz Ga » a.b Kaoang Porti o Pap Gelderland Kom HnuThnnfie Keinev Macb rtlVA Hort urgaa oav Knuppe V d V buitens Bierot Kltnstaal Schelde d 0.b » Schevenlng 9XPI SchnkbetOD Srhnirenf * aia 1 Schoiteo u as o Sikken « lau Simoo de WH smil transtorm - iiiiirtprs Macb 1 Spaarne.'ïTad » b -> paniaard stokvis H a Mt Sr sp Iswenthe ish.Tk-ïind Phll fn B Martlner rhnm & Uryve rhomassen mol rhnms B - Deat Iwenrsche Kab.i Cw Oven tl Unilever % niiever e % ijnilever • % utermohien utr Asphalt veen Stnnmji © veneta ^ er A Swuiam Ver BliktaDr vet Macb Fapr ver Nea Kubb 1 Vezel » Nro tna Victoria blaft vihamt vll.,5singen • « fli vrea N - A » a Vred RuB eert vromen oapien Walvlsrtivaan V'tfs de terdoi Woon - en Win * Wvers Ind en 8 -' aalhera Z.-BnU sierlu vv-.n org ^ witsaj 318 3261,4 261 20 456 198 175 32414 620 92 190 168>4 220 234 148 4481/4 6071,4 231 265 112^4 442 1291,4 175^4 168 % 3161,4 256 2114 455 196 177 321 92 190 162 238 148 ^ 380 232 267 113 443 128 % 17314 16894 6914 627 295 180 8i',i 15014 1311,4 90 262 259 415 189 150 217 276 137 172 1411,4 Bank - krediet * en tffrrz.weien 32934 1581,4 24194 80 172 167 162 300 177 272 318 15814 89 24194 1721,4 167 162 290 I7614 269 jHefirs van üsissteriiam ^ mstera uanB Gron 1 Cl b HerstelB Hi pt Hnll Banu Unie Bank - Krediet en verzeiceringswezen B Nea ü as ü',4 10394 103 % B Ned G ' 52 S l26i,i 126 B Nea G 52 •{•« 971,2 ' 97H B Ned Gr 52 _ 157 B Ned Uem 57 121 121 Ex.-t Qiy St a(i 103A 100 Ex - t my 5 > av 101 Gr l C.b 52 9 102 101 % tJerstelbanK 4^.4 — 101 ^ 1 Mldd er ' 57 4?i ICS'i 10214 Midd er « V4 _ iOO',2 Midd er » e 4 99 % 99 % Hypoth.nanken pandbnevcm SLOTNOTERING infihnuwftanfc INIed Credletb Ned Mid lenst D Ned Overzee B Rottera Uana slavenburjt s ö rwentsrhe Ban * Cultures 18 521 30 ' 22 172'4 164 ' 4 11 2034 23'2 13 170 1641,4 U 20 23 13 9 14 Actieve Obligaties <\ ig Beie - j c oa Banaal OUep t Bandar rtuob oï ^ e.soeKl I'sriah tav Cult mtl Kendenp uernD Vlaiang-land V Ned ' N f lant m NaombeO Ctilt N l.S U 637 303 1751,4 80 1501,4 131 90 261 2601,4 412 191 ISO 219 % 276 138 172 1401,4 470 103 Ij 100 = 8 99"2 8734 8534 8713 Fr - lil tt.b OW B 104 ld DV o lOO'i ld DU * Vi 9914 ld DE-VE SV4 87=4 ld DA-VA 9 _ N abk sei G 3V4 _ la K 8 _ ld B 3 S6 UtJ Hb I 6 _ Utr Hpb Kl 3V4 S8 ld E E £ F 8 S6 westi Hb az e 1031,4 la ü o 101 ld N - O 314 87 % Z - H Hypo SW _ 100:4 IOOJ4 94 % 92 sj 95'4 93'\ 93'i 87 ¦¦' 1 89 89'4 89U 90 ' 2 90>,i 97'.4 98 ' i 97'i 93 ' 2 108ij 39 ' 1 103 ' 87 ' O ^ ava KuDD m Sedep cuit m Serbaajad » C m Sumatra-ruii oq vico Rubber m Vorstenl 250-»n Z Preanger R m isnde Industrie en div ' 91 • 53 se 48 lOOls 87I3 SOr i\h 94 3' i 93 -" i 3'/4 - 3'/4 8914 Wa 891,4 3 '/« 8914 3V « 90'2 1 89 % 390 389 89 89 84 84 636 630 205 202 19 19 " BeleK c Ned SO Id - M ld 5S-1 ^ d SS-2 ld ' 37 Scheepsverbandmaatschappiiei Eerste N Sen 810O3's 10094 ld staffeil StiSS S6 Ned Scb UD 4 Rott Scb Hb « 1031,2 IO31J Handel en Industrie Alg K o 44 3 10094 iOO » PEGUS 1S57 t 1091/2 109 PGEM 57 « HO HO la ' 5ü e 108 li 108 la ' 51-92 tVl 10014 IIO'.J WerksDoor iV 95 309 Vo 13994 274 469 210 MCA aais 256 ö jatros suppPtA ben HeynHoutb Albert » Als Hand O ü\ig Norii \ Macb AIKn^Alweco qand BAm Br ar CvA 416 Amst Ban MU 341 Amst Dl « Ik MUAmst Rt)t VL Aniem Nat B.Auto ServiceHecht en L>T»Prtc Fr BeerenBerg p aand B 263 ' 4 ölaauwhoed 157',4 < Jl)d at C»A 159 Bnls Lucas 521 Mijnbouw en petroieurr AJg ICtïlorntle ml ' 47 47 Benakall » 12 12i4 vineara KnuE a i920 Inat Borneo Ut 86 SS'A Perlak PeO Mt ' 17 17 Peud Pett MU 3U 31,4 I'ornknr Pel Mb 195 195 BorsumI CvA 70 Breda Macb tab 296 Kon Pham Bi 280 Bronawerk 146 632 392 2.581,2 30114 168=4 2461,4 324 82 1381,4 1101,4 1461/4 140 2981,4 127 442 145 100 146 342 298 381 155 BührnianD • P BUe-uKort CvA Centrale SulKel Cobra Spoor - en Tramwegen Dell Spoorw 3\b — Nea Sp 57 f \ 102A Ned L a 37 3V — Convert Obligaties • 128 Schoepvaarl 97 148 2IOH 411 ITurtlea » rnstzee 415 150 4A 125 440 142',4 100 342 299 376 15614 175 160 268 176 398 1751,4 470 199 210 456 125 178 I90J4 264 345 36 187 i7 91 233 475 3891,4 168 292 226 606 128 289 170 318 236 373 345 1381,4 103;i Spoor - en cramweg *» Deb spiMirw Mj 9i4 Nea - ind Sp Mtl 2^4 Rott Pramw MU 360 Nederlandse Antillen AnttU Srouweru 227 Ouiuiana MannestnaoD 289 A K U Berkals P BUI too Bueke en Q Borsumt Hnll Beton Ketjeo SchnkbetOD Utermohien Zwanenb Qra Stt - 9 139H 4(4 I02V4 S'/4 - 4 130 4 — 3W 97 112 » 199 Industr dndernemingeo 2A 136 103 376'2 2821,2 270 648 171.50 250 ' i 317 A K U Bergb * «¦ t V Berkels P Calve-Uelft Dell MV FokRer Fora van cjeider P 244 HOügovena 5731/2 ftaüller « I co 320 Ned Kabeli 384 Philips 644'/2 ld Cura Prei 24014 Unllevei CvA 647 '.' W - Filenoord 2101,2 368'2 280'2 269 640'2 169.30 258 308 240 570 310 387 634 i 241 638 210 237 97 12994 175 155 262 179 406 180 320 469 201 2091,4 455 126 316 177 19694 262 348 1381,4 186 47 329 901,1 Gruytcr « i Zn 9 c GUntzei schum Hasemeiler en Ct Haven » K N M Hazemetlef Heem vno lei Heemat Heineken ¦ Hensen mactr 1 Hero cnnseiver He.vbroek Zei Hoek s macn 1 Hnllandla Kan HnU Beton mü Hnll Melks tabt HongenboBCb Hnotmever en ' t * Indole Internatte Int Gew Betun Int Kunstüt tnd Int viscnse Cle Jansen en sut longeneel 4nuth 230 Premieieningen Alkmaaj alt 21i 8II4 279 A aars oeixA laeiu 51 po Idem se I laeis se o la i!i5i>-3 Breaa 54 8 97 2»t 881,4 ïtt 811 ^ ZW 92l,'2 2tt 921,4 2W 84 Ooiiaitondseo een 26H een 3994 sen 941,4 een 52 eert 3714 Can Pao imp OU In NICK b A c F ind Am Enka 8114 921,4 92 4 84 81'4 82 39 % 93 5114 36-94 6094 1494 43 1654 781-4 611,4 28 55 65 \ 62 4954 20 ^ 53 % 31 H 2531.4 2634 76 % sm 19 % 78 931/4 51H 914 4894 92 8994 1614 43T4 76 % 7314 Oorarecbl 86 iVa 82i,4 Curav H MU Demka staalt uikkers oi Cty Dorp en Cfi Dr - Jv Hnutll Kon ÜBU El m fsbr uordt Eleko Mecb t Elsevier Ultg EmbaU eo Hb ErdaJ mU • « Excels Metaalb Nea Am Fitting Gcrofatir nat b Geveke Ik Ca Gist en spil f * Gouaa-Ap«llo Grofsmcrterü Motor » L-en 5994 Rad een 1414 een 44 eert 161/4 eert 78 een 61H een 28 een 43 een 5594 ert 67 oen Ëindb ' 54 ÊDscbede 94 s Grav 92-J loem 52 a R dano 52 1 ld 52-2 ld S7 Utrecht ia92 Zuid-Hnll 57 H 81A ZVi SO'i 244 88 2 % - ZM 8914 iSi 89 tv 97 % 21i 9114 2W 95 Mijnbouw en Petrc uni Am Am 387 320 703 ' 2 703 ' 2 1S7.70 156 156 1330 2030 Bilirton ie K 393 Ia ie Rubr 328 Oorat Petrol 714 £ d 1 % Prei 713 K Peu 1-2(1 161 la 5-2(1 159.40 ld SÜ-'iO 158.90 Moeara e P 1311 la 1 wlnstb 2125 ld 4 « rins tb — Am Smeil Am iSu I A'm lal 8894 9874 anaconda AlChlSOD i 95'!'s intern instellingen Wb CVO f llKli S _ ia s inoo 321 Europa Balt a O aelAi St Jhes a U Cbrvsiei 5014 21A 53 % 3114 253 2634 77 Ti 541,4 20 V4 8094 9614 5014 9 ¦ en 601,4 • en 9214 een — eert — een — een 44A • en 80V4 -• en 78 ren 74 470 387 169 288 224 226 610 12894 28914 173 319 234 374 352*,2 140 10394 ' 2,19 ' i 565 327 1091,1 206 286 272 101 ' 378 17 ] 19 42 133 120 Kemc Corsett Kel.len K Zve Key Houtb Ktene Stjiher w 1 Krtnrtoi Kon Neo r'at 1 Kon Nea Znui Korenachi>ol Koudils V'ïeaeri Krnmhnui Mot Kon Vel I apl ' l.eeuw pRpiei Leid W'ilsnin Lett Amsterdanr Llndeteve» l.llempf een • en «n ;erl een een een een ïen 1611,4 147 126 15934 1301,2 1661 1391,2 249 14634 1591,4 145 123.50 I57;2 128 163 1371 2411,2 1393 Uenem 3fc R Bi'Si r M U'irtriiunn fcl Dames ^ 1:124 Youn ^ n 11131 HUttenw H Cere 8 & 91 Nonrw SS I Afrika u « £ An Anglo Am 109 104 169 251 i,i 107 97i,'2 108 104 163 10694 97',4 941,4 Cities s - en Columb ea » - en Com OU jen Curtiss w een Du Pnni Firsi ft c Jeneral & jen Mm jrevhnuno 4V > 949a 58 4 8694 • 44 891,2 Innes a L Kenn Cop Mnntg W Mat Can N IJalr » f Mal stee Nw y ir » L 86A 89!4 Nnn W R Niet Actieve Aandelen ' jrticipalienewijxen 1 B B bei a 1649 648 LUm en Q Ueit I Vlaxu'ell L G 1 VI - e If Neo *\ htk WetaveroB ' 4eIeonr Beton Mllnb werken Naarden Cherr Nedap Ned Aann mb ^ ed Dok nil i ^'^ -„- r^eeiMK ^ elie « red i • iNleal Nyma ¦ ¦' Ai'i 68 22 091,4 03 ' 86 i74 1001,4 380 116 ' 6994 14094 1331,4 120 - en 361/4 36 - en 6894 6714 • en 5014 4914 • eri 2394 33 % 12914 • en 131 • en 25A 30 % en 31 % Ten 104 102 % jen 89 80H eert 4014 39M oert 6OV1 S»'A s 1 94 9394 99 94 H Aand In beleggingsmQen Interurue f 9Ci Robeco f st U ril tas r 50 Ver Bezii 1KS4 ariit.i n > Chem fund Alaasacb Ut o TelevislOD » f 182 207 467 106 1494 1194 14 16 182 207 467 104 149 » IIH 13 % 15 % Penn Rail Philip » Pet Proot a O Rep ateei Shell Ml South L Sland Br Stand ' Ml Sun M 1 lexa ^ insi Ude tvatei Union P R u s steel West Ëlei WUSOD Woolwortb Prolongatie 
14 ALDA er op likdoorn er af Het steken houdt on middellijk op de eelt plek wordt kleiner en zachter Na 3 dagen verwijdert U hem ge makkelij k.Alléén vloei bare ALDA met won derolie coUodium en pijnstillende benzo caïne doet likdoorns met wortel en al voor goed verdwijnen.f 1.35 bl | apothelcar en draglit ' In UTRECHT en omgeving bestaat bij de reserve-Milva Lucht doelartillerie gelegenheid voor meisjes en jonge vrouwen om te worden op geleid voor een belangrijke functie bij de luchtverdediging De specifiek vrouwelijke taken welke hierbij wor den verricht zijn van het grootste belang voor de veiligheid van ons land en bieden U een afwisseling in het dagelijkse leven Op een grote tafel de z.g plottafel wordt aan de hand van ' binnenko mende berichten de positie van eigen en vijandelijke vliegtuigen weergegeven waardoor een overzicht van de situatie in het luchtruim wordt verkregen Aan de hand van dit overzicht treffen militaire commandanten en de B.B de nodige afweer - en beveiligingsmaat regelen Een zeer verantwoordelijk werk dat grondige voorbereiding en oefening vereist Velen hebben zich reeds beschikbaar gesteld om gedurende twee uren per week als reserve-Milva naast hun nor male bezigheden een opleiding bij de Luchtdoelartillerie te volgen teneinde daadwerkelijk aan onze luchtverdedi ging mee te werken Maandag 28 september 1959 - 67e jaargang no 127 Eerstvolgende voorlichtingsavond met filmvertoning op 1 oktober a.s in het S.E.B.-gehouw Wattlaan 10 Utrecht Aanvang 20.00 uur Enkele functies zijn echter nog niet vervuld Denk er eens over na en kom in elk geval eens luisteren op bovengenoemde avond U kunt daar dan tevens alle gewenste inlichtingen krijgen Bent U verhinderd deze voorlichtingsavond bij te wonen zend dan onderstaande coupon in Draag thans reeds bij tot de paraat heid van ons land in tijden van nood VEREISTEN Nederl nationaliteit Leeftijd 18 45 jaar COUPON A.G.B AAN het Hoofd Sectie Milva Luchtdoelartil lerie Gevers Deynootweg 61 te Soheveningen Verzoeke mij schri/tel\jk nadere inlichtingen te verstrekken 1 Verzoeke huisbezoek voor mondelinge JE 1239 inlichtingen ij NAAM _ „._ ADRES VOOROPLEIDING „ lUIverstraat U2 Amsterdam • tqnbaan 71 Rotterdam - Drift S Utfeeht • Noordetode 128 » Den Haag UJébé Viyella stoffen J doorhalen wat niet van toepassing is zijn in Utrecht verkrijgbaar bij Choorstraat 7 Galeries ViïRDA^G^E W Breiwol ^^ 1 pak DUIKER KOFFIE van Bijzondere aanbieding wol ge - V^schikt voor jumpers vesten '& pullovers en kinderkleding Vele *' Meuren k 1.18 - alleen morgen Gateries Motternes UTRECHT en toch nog 30 DUIKERTJES gratis bij aankoop van 1 pak Duiker speculaas BINNEN ENKELE DAGEN PRESENTEERT FORD NEDERLAND ' s Werelds GROOT^te kleine wagen EEN MOOIE TEIÜT DOOR ZUIVER BLOED Puistjes vlekjes een vale verlepte huid zij duiden op een onnotuurlijke verkeerde toestand in het lichaam Onzuiver bloed is de oorzaak van die lelijke uiterlijke verschijnselen En een inwendige kuur kan de natuur lijke toestand herstellen HERBESAN kruidenthee activeert reinigt stimuleert Zo wordt het lichaam weer fit het bloed weer zuiver Dan pas wordt de teint gaaf en mooi letterlijk stralend van gezondheid f 1.80 Bit opotbtktr of dregitf y ^ C ^%^ SE^>/V^I gezondheid door kruiden 100 % MOHAIR wol Wü hebben alle moderne tinten o.a LILA - ABRIKOOS - MANDARIJN - PISTACHE enz van het beroemde Franse merk PINGOUIN De Wolwinkel UTR Bureau Drift 23 — Utrechi Uitgave v.h Joh de Liefde N.V ^ b.prijzen f 7.55 p kw 59 c p w Eisenh inzc Qjten spr van tiji Van onze Amerika Eisenhower die dertien i trokken was een persconfei enige invloed ondergaan van leider op hem heeft afgevuur maakte de indruk geloof t wens minder geld uit te g bovendien constateerde Eisei ultimatum handhaafde inzal De president zelf toonde zich meer ixa ooit bereid een nieuwe oplossing voor Berlijn te overwegen en her haalde niet langer aldaar geen duim breed te zullen wijken Ike's grotere soepelheid ten opzichte van Berlijn lal ongetwijfeld ongerustheid in Bonn veroorzaken Eisenhower kon ook thans nog niet meedelen o £ het al dan niet tot een topconferentie zal komen Daarover moet hij overleg plegen met Amerika's bondgenoten Wat Eisenhowers kleinkinderen bepaalden reis in de lente De kleinkinderen van president Eisenhower hebben samen met Chroesjtsjef uitgemaakt dat Eisen hower zijn reis naar de Sovjet-Unie zou uitstellen tot de komende lente Eisenhower verklaarde maandag ot zijn persconferentie dat hij aan vankelijk zelf had voorgesteld hel bezoek te verschuiven van deze herfst naar het volgende voorjaai en dat Chroesjtsjef dit ook wel eer goed idee vond Doch daarna raakte de Sovjet premier in gesprek met de kleinkinderen van de Ameri kaanse president drie meisjes er een jongen en volgens Eisenhowei hebben zij gezamenlijk het besluit genomen Het was het soort hartverwarmend familietoneeltje dat elke Amerikaan graag tussen zijn kleinkinderen e een vreemdeling zou zien aldus d president Kamerdebat begonnen De Tweede Kamer heeft zie ' vanmiddag om één uur aan he grote jaarlijkse debat gezej waarin de Troonrede en d Miljoenennota onder de loe worden genomen De algemen politieke beschouwingen wei den deze keer geopend door d communistische woordvoerde Paul de Groot De leider van d oppositie mr J A W Burge PvdA kwam daarna aan he woord De fractievoorzitter van de regeringspartijen zulle vervolgens het woord voerei Het is de bedoeling dat ministe president De Quay morgenmiddag sprekers zal beantwoorden en h regeringsbeleid zal verdedigen Vo het debat dat de derde grote krach meting met de nieuwe regering < s drie dagen uitgetrokken Vanavon en zo nodig ook morgenavond zet Kamer haar vergadering voort en over Doorman De Kamer heeft voordat zij aan h debat begon eerst nog besloten heren Van Koeverden KVP en Ba ker CPN gelegenheid te geven in vergadering van morgen de regerii vragen te stellen De vragen van de heer Van Ko verden betreffen de export van me yi melkprodukten die van de he Bakker het overvaren van een Be gisch vaartuig door de „ Karel Doo man " De heer Burger merkte op dat ae Troonrede is gezegd dat er slecl een werkelijke ontspanning kan Is '' len als de westelijke landen ge2 wenlijk en ieder land voor zichzi bereid en In staat zijn innerlij kx-acht en solidariteit op te breng De voortvarendheid van daden c i"esering zal in overeenstemmi " loeten zijn met de welsprekendhe narer woorden De heer Burger betoogde verd aat voor belangen der huiseigenai Pnoriteit is gegeven en dat de lor e sluitpo t vormen Het loonbel " i z.i een aanfluiting geworden e nandlcap-race waarbij de zwak altijd verliest 

Kranten

Ga naar