Utrechts Nieuwsblad maandag 21 september 1959

OPLAGE 53.000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Bureau Drift 23 — Utrecht Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Ai>.prijzeD f 7.55 p kw 59 c p w Directie A M E H JN Koemans Drs J R Nieuwenhuis MAANDAG 21 SEPTEMBER 1959 67e JAARGANG No 121 Verschijnt dagelijks Hoofdredacteur mr J W Niessiuk ' lelegraiu-adres Nieuwsblad Teletoon 16 431 7 lijnen Giro 154049 Boze Chroesjtsjef dreigde naar huis te gaan Zware zorgen voor State Department Van onze Amerilcaanse correspondent Chroesjtsjefs rondreis door de Ver Staten geeft het State Department in Washington herhaaldelijk reden tot bezorgdheid De veiligheid van de belangrijke gast scheen aanvankelijk het grootste probleem doch thans maakt men zich nog meer ongerust over de ongelukken die kunnen voortkomen uit Chroesjtsjefs woordenwisselingen met lagere Amerikaanse autoriteiten die een debat met hem aangaan over ideologische onderwerpen alsmede de internationale betrekkingen Hadden de Amerikanen groter kennis van het Russische volkskarakter dan zou den zij weten dat het voor de Russen vrij normaal is van het ene uiterste in het andere om te slaan IN ALBANY RIEP MEN ORANJE BOVEN / Prinses middelpunt in kleurige parade Vandaag terug naar ons land Het ezeltje „ Platero " dat een lange voetreis achter de rug heeft is he denmorgen op paleis Soestdijk aan prinses Irene aangeboden Omstreeks elf uur kwam de Spaanse ambassa deur in ons Inad de hertog de Baena met de vijf Spaanse studenten en de zwaar bepakte Platero " de paleis tuin binnenwandelen Uit de zakken die de ezel aan weerszijden droeg kwam nog een aantal geschenken voor de prinses Het ezeltje werd door prinses Irene m,eteen verwend Het ezeltje „ Platero " dat een lange voetreis achter de rup heeft is van ochend op paleis Scestdijk aan prin ses Irene aangeboden Vanochtend omstreeks elf uur kwam de Spaanse ambassadeur in ons land de hertog van Baena met de vijf Spaanse stu denten en de zwaar bepakte Plate ro " het hek van het paleis binnen wandelen Bij het bordes werd het gezelschap ontvangen door mevrouw W A Re pelaer van Driel dame du palais van de Koningin de particulier secretaris van de Koningin mr J van der Hoeven en de adjudant van de Koningin kapitein luitenant ter zee N J H Gregory Daar het zoals mr Van der Hoe ven opmerkte wat moeilijk was het ezeltje dwars door het paleis naar de achtertuin te brengen wandelde het gezelschap om het gebouw heen Daar voegde zich prinses Irene er hij Prinses Beatrix steekt in Albany de eerste spade in de grond voor de bouw van het Henry Hudson planetarium Op de achtergrond v.l.n.r de burge meester van Albany Erastus Corning de waarnemend commissaris van on derwijs in de staat New York dr Edwin van Kleeck en gouverneur Nelson A RockefeUer KLOOF ONOVERBRUGBAAR Chroesjtsjef debatteert met A.F.L C.I.O^-leiders Choes.itsjef heeft zich de laatste da gen in dit opzicht een ware Rus ge toond Hiermede zö echter niet ge zegd dat het State Departement zich ten onrechte ongerust maalit Welis waar blijlct de Russische premier de woede van het ene ogenblik in de zonniger sfeer van het volgende ver geten te zijn maar dat maalit die momenten van woede niet minder gevaarlijk Wanneer Chroesjtsjef in eigen land zijn gramschap toont moeten zijn toe hoorders wel sidderen hun carrière ja hun leven kunnen op het spel staan In Amerika moet de premier zich vrij machteloos voelen tegenover zijn geüoor dat op zijn boosheid soms iet wat geamuseerd reageert Juist dat gevoel van machteloosheid zou de Rus tot groter felheid kunnen aanzetten en het State Department lieeft zich enige ogenblikken werke lijk ongerust gemaakt over de moge lijkheid dat Chroesjtsjef kwaad naar huis zou gaan Onhehouiven De vertoning die de Sovjet-premier hier ten beste geeft is vrij onbehou wen Zowel zijn woede als zijn humor is vrij grol Zeker er ligt enige tac tiek aan die grofheid ten grondslag maar tevens ziet men hier de reacties van een man in wie de oerkrachten slechts ten dele zijn getemd en be heerst Of men zich echter ongerust maakt ot amuseert of men de menselijke kracht in Chroesjtsjef waardeert dan wel zich ergert aan zijn grofheid een ding is voor alles van belang dit is de sterke man in de So vj et-Unie en indien het Westen op dit moment wil trachten tot betere betrekkingen te komen met het communistische deel van de wereld dan moet dat via deze man worden geprobeerd Vriendelijke reactie Voor het eerst heeft zondag een menigte in Santa Barbara en San Francisco vriendelijk gereageerd toen Chroesjtsjef zich vertoonde Aan vankelijk was men in Washington zeer voldaan over de koele houding van het Amerikaanse publiek doch thans nu men zich ongerust maakte over het verloop van de tocht kan men er een zekere tevredenheid over be speuren dat de spanning die aan de Oostkust is ontstaan door deze har telijkheid is gebroken Chroesjtsjef scheen zijn gramschap vergeten en praatte niet meer over naar huis gaan Voor alles is het van belang dat de premier met Eisen hower een ernstige conferentie heeft voor het einde dezer week Terwille daarvan zou men de schermutselin gen onderweg liefst zoveel mogelijk beperken Ster van de dag ' Chroesjtsjef en zijn reisgezelschap hebben zaterdag dadelijk na aan komst te Los Angeles uit New York een bezoek gebracht aan de filmstad Hollywood waar hij getuige is ge weest van het maken van opnamen voor de film Can-Can " Vanuit een loge zag hij zeventien danseressen de can can uitvoeren hoorde en zag Si natra ' n zangnummer brengen en was hij getuige van een scène met Mau rice Chevalier en Louis Jourdan Chroesjtsjef bracht zijn lijfwacht in grote moeilijkheden door zich na af loop van de opnamen onder de aan wezigen te mengen Bekende film sterren als Marylin Monroe Elizabeth Taylor en Cary Cooper moesten ge dogen dat de Russische premier de „ Ster van de dag " was Voor het bezoek aan de studio had Chroesjtsjef aangezeten aan een lunch die hem door de filmkolonie was aangeboden Hier beklaagde hi.j zich er bitter over dat hij niet naar Disneyland vijftig kilometer van Los Angeles mocht De politie kon daar niet instaan voor zijn veiligheid had men hem gezegd De Russische leider zei met stem verheffing diep teleurgesteld te zijn dat de Amerikaanse veilig heidsautoriteiten hadden gezegd dat hij niet naar Disneyland kon gaan omdat zij niet voor zijn veiligheid kunnen Instaan Ik dacht dat ik hier kon komen als vrij man als gast van het vrije Amerikaanse volk en niet in een smoorhete dichte auto behoefde te zitten " Chroesjtsjefs boosheid over het feit dat hij niet naar Disneyland kon zakte spoedigr „ Als ik dingen gezegd heb die niet plezierig voor u waren moet u me dat maar vergeven " zei hy Na zijn bezoek aan de filmstudio's heelt de Russische premier een rit van anderhall uur door de stad ge maakt Opnieuiv hoos De Russische premier zou later op de dag nog eens zyn goede humeur verliezen Dat was op een diner dat hem zaterdagavond door de stad Los Angeles werd aangeboden Chroesjtsjef nam het zyn gastheer burgemeester Poulson kwalijk dat deze nogmaals de uitlating van de Russische premier ter sprake bracht volgens welke het communisme het Amerikaanse kapitalisme zal begra ven EINDELIJK dan toch weer eens een vrolijke en hartelijke ontvangst Gouverneur Rocke feller links van de staat New York begroet Sovjet-premier Chroesjtsjef die over een te veel aan warmte en hartelijk heid by zien bezoek aan de VS nog niet heejt kunnen klagen Walter Reuther de leider van de Verenigde Automobiel Arbeiders heeft de pers na het diner dat de Rus sische premier Chroesjtsjef gister avond in San Francisco met de Ame rikaanse vakbondsleiders had mee gedeeld dat Chroesjtsjef de weder zijdse standpunten onverenigbaar had geacht De Russische leider en de leiders van het vakverbond AFL-CIO zijn drie en een half uur bijeen geweest en hebben gesproken over de voor delen van het Amerikaanse en het Russische stelsel Zeven price-presidenten van de AFL-CIO die in San Francisco een congres houdt hebben Chroesjtsjef gezegd dat de arbeiders in de Ver enigde Staten weigeren een filosofie van dictatuur te omhelzen aldus Reuther De Russische leider verde digde echter krachtig het Russische stelsel Veilige proeven met raketten en kernbommen Tijdens de proefnemings - en oplei dingsperiode van de afgelopen 14 jaar hebben de Verenigde Staten meer dan 1900 ballistische projectie eln afgevuurd en 129 kernbommen tot ontploffing gebracht zonder noodlottige gevolgen De raketten hebben in grootte ge varieerd van de betrekkelijk kleine tactische wapens met kort bereik tot intercontinentale ballistische raketten en geweldige versterkings motoren voor het omhoog zenden van ruimtevaartuigen De grote meerderheid van de lan ceringen bestond uit normale proef vluchten De veiligheidsstaat van de ballistische projectielen wordt nog opmerkelijker geacht dan die van de kembomraeik Chroesjtsjef zei soms de indruk te hebben dat men hem naar de Ver Staten heeft uitgenodigd om hem eens flink de waarheid te zeg gen en hem de kracht van de Ver Staten te laten zien om hem bang te maken De Rus dreigde vervol gens met weggaan door te zeggen dat hij in ongeveer twaalf uur naar Amerika is gekomen en niet meer dan tien en een half uur nodig heeft om terug te keren Indien u niet tot ontwapening be reid bent en de bewapeningswedloop wilt voortzetten wel dan aanvaar den wij de uitdaging want wü be schikken over de nodige kracht en hebben de mogelijkheid tot het ma ken van moderne wapens Wat de aanmaak van onze raketten betreft ze worden aan de lopende band ge maakt aldus Chroesjtsjef De Russische premier pleitte in zlJn tafelrede opnieuw voor algehele ontwapening en voor een betere ver standhouding tussen de Ver Staten en de Sovjet Unie De bewoners van Albany stonden zaterdag in rflen van vier dik aan de kant om Prinses Beatrix toe te jui chen terwijl zM voorbijreed in een open auto tijdens een kleurige parade die drie uur geduurd heeft en waarin 13.900 mensen en 53 muziekkorpsen meeliepen De gouverneur van New York Nel son Rockefelleer zat voorin breeduit lachend en wuivend Naast prinses Het diner in het weelderige hotel Mark Hopkins was de eerste bijeen komst van Chroesjtsjef met vertegen woordigers van de Amerikaanse vak beweging George Meany de presi dent van de AFL — CIO was niet aan wezig Hij had gezegd geen prijs te stellen op een ontmoeting met Chroesjtsjef Opgewonden Volgens Reuther was Chroesjtsjef bü een bespreking van het ontwape ningsvraagstuk nogal opgewonden geworden James Carey president van de bond van elektriciens had het onderwerp ter sprake gebracht en had naar aan leiding van de jongste voorstellen van Chroesjtsjef in de Ver Naties ge zegd dat een doeltreffende inspectie en controle vereist zijn Chroesjtsjef had o.m opgemerkt zich niet te kunnen verenigen met het soort controle dat de Ver Staten no dig achten met het oog op het be staan van Amerikaanse militaire ba ses in het buitenland Maar later al dus Reuther had Chroesjtsjef gezegd dat hij wel had ingestemd met deze controle De Russische leider was vriende lijk toen het gesprek over algemeen heden ging Hij werd echter opge wonden toen de bijzonderheden be sproken werden Advertentie SIMCA SERVICE Automobielbedrijf P JDNGERIUS Wittevrouwensingel 95 - Utrecht r DIT Ü.N TELT i 14 PAGINA'S Beatrix zat burgemeester Erastus Corning De Prinses glimlachte tijdens de gehele tocht en wuifde mei een ge handschoende hand Toen twee kin deren door het politiekordon iDraken en oranjekleurige bloemen naar haar wierpen ontplooide de Prinses een brede lach De bloemen vielen echter naast de auto en de gebiedende bas van een politieagent deed de kinderen terughoUen De parade was een van de groot ste uit de geschiedenis van Al bany en was het hoogtepunt van de viering van de 350ste verjaar dag der ontdeklcing van de rivier de Hudson door Henry Hudson een Engelsman die onder Ne derlandse vlag voer Eerder op de dag had de Prinses een plechtigheid bijgewoond waarbij zij de eerste spade in de grond stak voor de bouw van een Henry Hud son planetarium Dr Edwin van Kleeck de waarnemend commissa ris van onderwijs van New York riep de Prinses een welkom en Oranje bo ven ' toe Dit ontlokte aan de Neder landers onder de toeschouwers vreug dekreten Bij het horen van de uitroep Oran je boven — lang leve het Oranjehuis ' vroeg de Prinses aan de leider van het protocol of zij naar de Neder lands sprekende mensen toe mocht gaan Zij drukte verscheidene han den Volgens een zegsman die sinds de aankomst van de Prinses in de V.S in het gevolg van de Prinses is ge weest was het enthousiasme van de menigte zelfs groter dan bij de Ticker tape parade ' in New York De Prinses droeg een donkertur quoise japon en een hoedje van de zelfde kleur Prinses Beatrix is zaterdagavond in Albany de hoofdstad van de staat New York de eregast ge weest op een bal dat als het ge zelligste van het seizoen werd be schouwd De avond was begonnen met een diner in het gouverneurspaleis als gast van de heer en mevrouw Nelson Rockefeller Dit diner werd bijge woond door 170 gasten van wie er honderd tussen 18 en 25 jaar oud waren Na de maaltijd die anderhalf uur duurde werd er gedanst waarbij de Prinses geen dans oversloeg Naar de kerk Zondag heeft prinses Beatrix de dienst bijgewoond in de oudste kerk van Albany de „ first church " welke haar groatmoeder prinses Wilhehni na zeventien jaar geleden bezocht De Prinses was in gezelschap van gouverneur Nelson RockefeUer en zijn echtgenote Zij werd voorts be geleid door dr J H van Royen de Nederlandse ambassadeur en zijn echtgenote Philip Young de Ameri kaanse ambassadeur in Nederland en mevrouw Young De dienst werd geleid door ds Eg bert Emmens uit Den Haag de se - cretaris generaal van de hervormde kerk in Nederland die zich sinds 3 september in de V.S bevindt De Prinses heeft zondagmiddag de steden Troy en Schenectady bezocht Daarna ging zij naar het landhuis van ambassadeur Philip Young Maandagochtend is de Prinses per vliegtuig van Albany naar New York vertrokken vanwaar zij hedenmiddag met een lijnvliegtuig van de KLM naar Nederland vertrekt Morgenochtend tv,-interviei w met prinses Beatrix In een extra uitzending zullen de televisiekijkers morgenochtend om 9.25 uur getuige kunnen ziJn van de aankomst van prinses Beatrix uit Amerika op Schiphol In deze uit zending die ongeveer een half uur zal duren waarin o.a de begroeting van de prinses door haar ouders zal worden getoond zal Mies Bouw man een interview met de terugke rende prinses hebben Proteststaking in dagbladtypografie De nachtploegen van vier Amster damse krantenbedrijven die zondag om middernacht hadden moeten be ginnen zijn op enkele typograten na de bedrijven niet binnen gegaan Daarmede is de proteststaking van de Amsterdamse dagbladtypografen begonnen De staking is bedoeld als een pro test tegen het uitblijven van de goed keuring van het college van rijksbe middelaars op de grafische CA.O.'s waarover de werkgevers - en werkne mersorganisaties het na langdurige onderhandelingen eens waren gewor den Dit blijkt o.a uit een na de zater dag gehouden vergadering van de personeelscommissies van de Am sterdamse dagbladen en verschillen de grote boekdrukkerijen uitgegeven communiqué waarin gezegd wordt De personeelscommissies van de grote dagbladen en verschillende boekdrukkerijen te Amsterdam in vergadering bijeen op zaterdag 19 september diep teleurgesteld door de houding van het college van rijks bemiddelaars inzake de goedkeuring der na langdurige onderliandelingen afgesloten grafische CA.O.'s beslui ten uit protest daartegen een sta king uit te roepen als gevolg waar van maandag a.s geen Amsterdam se dagbladen zullen verschijnen " De erkende grafische vakorgani saties staan niet achter deze pro teststaking die is uitgeroepen door de personeelscommissies van de grote dagbladen De besturen der vakorganisaties hebben zaterdag jl tezamen met de besturen der werkgeversorganisaties een com muniqué uitgegeven waarin een be roep op de werknemers werd ge daan aan het werk te blijven in af wachting van het resultaat der be sprekingen die vanmiddag in het centraal bureau voor de grafische bedrilven in Amsterdam worden gehouden De personeelscommissies van de drukkerijen van Boekhoven Bosch Utrechtsch Nieuwsblad en Lumax te Utrecht hebben vanmorgen na ge zamenlijk overleg besloten een tele gram aan rijksbemiddelaars te zen den met het verzoek de C.A.O.'s voor het grafisch bedrijf vanmiddag op de conferentie op het Centraal Bureau voor de Grafische Bedrijven te Amsterdam in hun geheel goed te keuren I van Soekarno ontheft proc.-generaa zijn functie President Soekarno heeft besloten de onlangs door de legerautoriteiten gearresteerde procureur generaal Ga tot Taroenamihardja eervol van zijn functie te ontheffen In een officieel communiqué wordt gezegd dat de manier van optreden van de procu - reur generaal niet tactvol was en aanleiding heeft gegeven tot moeilijk heden in de boezem der strijdkrachten Mr Gatot zou „ pogingen hebben ge daan om afbreuk te doen aan de goe de naam en het gezag van de leger leiding en de integriteit van het leger in gevaar hebben gebracht " De namen van de bij de moeilijkhe den " betrokken officieren werden niet bekend gemaakt Zij zouden zich heb ben schuldig gemaakt aan deelneming in een onwettige ruilhandel in goede ren In het communiqué wordt gezegd dat een aantal hoofdofficieren van bet leger zal worden overgeplaatst Mr Gatot was door de legerleiding gearresteerd nadat hij had aangekon digd het onderzoek te zullen herope nen in een schandaal waarbij een aantal hoofdofficieren onder wie overste Soekendro hoofd van de mi litaire inlichtingendienst en overste Ibn^^e Soetowo directeur van de olie velden in Noord-Sumatra zouden zijn betrokken Wielrijdster door trein gegrepen Op een onbewaakte overweg in de Hogeweg te Hattumerbroek < gem Oldebroek is vanmorgen tegen 10 uur een wielrijdster door een uit de richting Zwolle komende posttrein gegrepen en op slag gedood Het lijk kon niet worden geïdentificeerd De fiets werd enkele honderden meters meegesleurd Het treinverkeer onder vond 40 minuten vertraging SPAANSE STUDENTEN OP SOESTDIJK Prinses Irene kreeg haar ezeltje in gezelsohan van de verzorgster dgr jongste twe'e prinsessen mej L...Jktj » Ingen Housz De hertog van Baena stelde zijn jonge landgenoten en Platerof " aan de Prinses voor Qeschenken De twee zakken die terweerszijden van „ Platero's " rug hingen en ge tooid waren met de vlaggen van Ne derland en Spanje werden geopend en daaruit kwam een aantal geschen ken voor de Prinses twee guitaren een aantal grammofoonplaten met Spaanse volksmuziek een pop in de klederdracht van de streek van Va lencia deze als symbolische danlc voor de hulp die Nederland destijds heeft geboden bij de watersnood om Valencia en een stel castagnetten Op de vraag of de Prinses ook guitaar speelde antwoordde zij „ Een beetje " Zij was zeer dank baar en vol bewondering voor het gebodene „ Gracias muchas gra cas fantastico formidabile " l3e tuigde zy Het ezeltje was inmiddels rustig op het gazon beginnen te grazen Het werd daar alleen gelaten en het gezelschap nam plaats op het terras waar verversingen werden aangebo den en waar de studenten wat zon gen voor Prinses Zij begeleiden zich zelf met de guitai-en die zij de Prin ses hadden aangeboden Gedurende het verblijf op het ter rein heeft de Prinses Spaans ge sproken met haar gasten Deze waren daar enthousiast over en zij zongen voor de Prinses een speciaal gecomponeerd liedje „ Ire ne ' geheten Aan het eind van het gesprek deelde de Prinses de studen ten mede dat zij zich voortaan mo gen noemen „ los caballeros de la princesa Irene " ^ iiiiiiiiiniiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiniiiiiiiiiiiiiiiiii ^ I Plaatselijk regen | = WEERSVERWACHTtNG van het = § KNMI geldig tot dinsdagavond = = opgemaakt te 11.15 uur = = Half tot zwaar bewolkt met = E plaatselijk enige regen Matige tot ^ = krachtige wind tussen zuid en = = west Minder koude nacht mor = = gen echter iets lagere middag ^ = temperaturen dan vandaag = I ZON EN MAAN = = Dinsdag Zon op 6.24 zon 5 onder 18.41 Maan op 21.22 maan onder 11.58 Europees weerrapport Maandag 7 uur v.m Max Nee rel Station Weer temp ¦ rgei ïlsterer 4 u Stockh regen — 0.1 mm OsJo zw bew 20 gr 0.5 mm Kopenh geh bew 18 gr 0 mm Londen geh bew 2 gl 0 mm A'dam licht bew 20 gr 0 rrm > Brussel onbew 22 gr 0 mm Luxemb onbew 22 gr 0 mm Parus onbew 25 gr 0 mm Grenoble zw bew 25 gr Omm Nice geh bew 23 gr 0 mm Berltin onbew 17 gr 0 mm MUnehcD onbew 21 ar 0 mm Zdrlch mist 22 gr 0 mm Geneve zw tew 22 gr Omm Locarno zw ew 22 gr 0 mm Wenen onbew 21 gr '> mrn [ nnsbnick mist 24 er 0 mm Bererado ntpT ontvanaen Athene r>nbew 24 gr 0 mm Rome zw bew 25 gr 0 mm Ajacclo zw bew _ 0 mm Madrid zw bew 23 gr 0 mm Mallorca zw bew 27 gr 8 mm Lissabon onbew 27 gr omm iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiliuiS 
Maandag 21 september 1959 - 67e jaargang no 121 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD UTRECHTSCH Utrechtse Soroptimisten vierden zesde lustrum Rectoraatsoverdracht Alma Mater Prof Jongbloed bepleit een universitaire opleiding lichamelijke opvoeding Schreeuwend tekort aan tandartsen »«.« * « « ^^^^*»*^»^ cJ^u cli tlae cfLi ongestoord kunt ge nieten van ons na tuurschoon " Dit wonderiyke zit ' m in het feit dat die V.V.V.'s dit in hun zomercirculaires niet verteld hebben Ik kan u met de hand op het hart ver zekeren dat ik in mei geen enkel vouw blad van niet één V.V.V ontvangen heb waarin stond „ wees zo verstandig en kom niet in de zomer bij ons want dan is het veel te druk " of „ u zoudt gek zijn om in juli en augustus ons plaatsje te bezoekrn want u kunt dan door alle gasten het bos niet zien " of u haalt het toch zeker niet in uw boerenhoofd om midden in de zomer hij ons te komen Man dan hebt u rust noch duur er is dan in wijde omtrek geen rustig plekje te vin den u wordt dan van de been gelopen door al die mannen met blote dijen uit korte broekjes u weet wel ' In het feit dat ze mij pas in september komen vertellen dat het dSn het plezie rigst toeven bij hen is terwyl ze my dat I Utrecht krijgt op en overslag bedrijf P * Bakkenes de directeur Van een onzer redacteuren Naar wü vernemen is in Utreclit door een groep particulieren in prin cipe één miljoen gulden op tafel ge legd in verband met de vestiging van een centraal op - en overslagbedrijf aan de Lage Weide bü liet Amster dam-Künkanaal te Utrecht Dit be drijf zal worden gebouwd aan de door de gemeente Utreclit te graven derde insteekhaven aan het stamkanaal uitgaande van de bestaande tweede insteekhaven Er zal een investering geschieden van rond anderhalf mil joen gulden Tot de oprichters beho ren o.m verschillende banken het bouwbedrijf Bredero Van Gend en Loos de bonthandel Jongencel en de aartsdiosecane Boeren en Tuinders bond De laatste zou o.a van plan zjjn een graansilo bij de haven op te rich ten Het terrein meet 3 ha Er zal een volledige havenaccomodatie worden gebouwd o.m omvattende een loods van 590 bij 42 meier kantoren kranen terwijl bovendien een spoorwegaan sluiting is aangevraagd Men hoopt dat de werkzaamheden reeds in het begin van het volgende iaar kannen beginnen waarna als alles gaat zoals men het zich voorstelt het bedrijf In het voorjaar van 1961 kan worden geopend Voor de exnioitatie van het on - en overslagbedrijf is in oprich ting een naamloze vennootschan Cen traal Op en Overslag Bedriif TTtrecht Cobu De statuten van de N.V in on richting zMn in hebanflelinïï bii notaris J den Hartog in de Hamburgerstraat Ie TItrecht De directeur van de Cesam te En schede de heer P Bakkenes zal voor een periode van anderhalf jaar de directie voeren van de N.V Cobu Dakrand brandde Vanmiddag omstreeks een uur is een brandje ontstaan op het dak van per ceel Prof van Bemmelenlaan 13 te Utrecht Een schilder was bezig de dakrand af te branden Een ruimte waarin zich enkele vogelnestjes be vonden vatte daarbij vlam Brand meester A de Groot had de leiding bij de blussingswerkzaamheden REGENJAS UIT OPENBARE LEESZAAL GESTOELN Uit de openbare leeszaal te Utrecht werd ten nadele van de 28-jariEe ambtenaar B H van D uit Utrecht een regenjas ter waarde van ƒ 90 gestolen Ada Schoonheim Goedestraat 104 te Utrecht had geen moeite met het eten van een halve droge beschuit Eén van de hindernissen uit een hardloopwedstryd die zotcrdagmid dag in de Klaverstraat werd gehou den als onderdeel van het jaarlijks straatfeest « on het jeugdhonk De Klopper Ik wacht geduldig Ik heb een stuk of waalt V.V.V.-adviezen ontvangen om nü naar een aantal fraaie plaatsen in Nederland te komen „ want nu is het heerlijk rus tig bij ons " „ want juist nu de grote zomerdrukte voorbij is kunt u hier onge stoord genieten " „ weet u dat in sep tember de bossen rondom ons stadje op hun mooist zijn " „ in de herfst kunt u volop en ongestoord genieten van ons na - tuurschoon " Als iemand een vreemdelingenver-keer-man is dan ben ik het en als iemand de ijver der vader landse toeristenin stanties een welbe stede ijver vindt dan ben ik dat nóg eens Maar er zit toch iets wonderlijks in deze aansporingen om in de herfst juist In de herfst naar al die mooie plaatsen te ko men „ omdat het spe ciaal In september bij ons zo mooi is " en „ omdat u juist nü Prof J F Nuboer nieuwe rector magnificus Van een onzer redacteuren Is de Utrechtse universiteit op de goede weg En beant woordt onze Alma Mater be antwoordt ons Hoger Onder wijs aan het gestelde doel Mijn antwoord op deze vragen is bevestigend Met deze inleidende woorden begon hedenmiddag de rector magnificus prof dr J Jong bloed zijn rede over de lot gevallen der rijksuniversiteit 1958 1959 bij het overdragen der waardigheid van rector magnificus aan zijn opvolger prof dr J F N u b o e r Onze universiteit is een geroot be drüf met z^n jaarlijkse omzet " vaji rond ƒ 25.000.000 zo vervolgde prof Jongbloed zijn boeiende rede een be drijf dat ook investeringen op lange termijn vraagt want als een levend organisme vertoont het groei een schrikbarende groei zelfs die belenj merd dreigt te worden door het keurslijf waarin het heden ten dage met kunst en vliegwerk nog is ge perst Dat keurslijf het oudere gedeelte van onze goede stad Utrecht past helaas onze universiteit niet meer en het is vrijwel onmogelijk het nog zo danig te verruimen dat de meer dan 80 gebouwen die de universiteit reeds in gebruik heeft er binnen nog in maat en getal zouden kunnen groeien Daarom is het oog op de periferie van de stad gericht althans op wat nu nog periferie is De vele bespre kingen die verlucht met tekeningen en maquettes de laatste jaren aan dit onderwerp zijn gewijd hebben voor ons geestesoog een formidabel com plex van gebouwen in de J o h a n n a polder doen oprijzen Het stiefkind In de loop der jaren ' zo stelde prof Jongbloed het verder is het aantal faculteiten of zelfstandige studie richtingen opgelopen van 21 1900 tot 56 1957 Er zullen er nu wellicht nog wel enkele bijkomen aldus de hoogleraar maar één studierichting mis ik nog node aan deze universiteit Dat is die der lichamelijke opvoeding De lichamelijke opvoeding is lange tijd het stiefkind bij het onderwijs geweest Daarin is de laatste jaren veel verbetering gekomen al is de erkenning van dit integrerend deel van het onderwijs op lagere en mid delbare scholen nog niet allerwege volledig in ons land Wij hebben in dit opzicht stellig een achterstand in te halen aldus prof Jongbloed In zijn pleitrede voor het instellen van de studierichting der lichame lijke opvoeding aan de universiteit zei spreker onder meer dat de licha melijke opvoeding een positieve fac tor voor de volksgezondheid ie omdat zij het lichamelijk en geestelijk wel zijn van het gehele volk mits goed onderwezen goed gedoseerd en goed geleid ten goede komt Prof Jongbloed merkte in het ver volg van zijn rede op niet van oor deel te zijn dat de bestaande oplei dingsinstituten voor leerkrachten in de lichamelijke opvoeding zouden moeten verdwrijnen Hij achtte het echter wel in het belang van de lichamelijke opvoeding zelf en van het lerarenkorps als althans een deel van deze leerkrachten een universi - uimen In de voorzomer niet hebben meegedeeld zit iets dat ik niet helemaal verwerken kan Want misschien krüg ik nu in novem ber circulaires waar in ze zeggen „ er zi,in nog veel te veel men sen die in de herfst bU ons komen die zoeken dan de stilte maar als er tiendui zend stiltezoekers ko men dan begrijpt u wel dat daar niets van terecht komt dat kunt ü met uw boerenhoofd zelfs wel begrijpen nee in december dè,n is het pas heerlijk bij ons juist in december als de sneeuw op het land ligt dan is het pas heerlijk wandelen in de bossen rondom ons stadje dan hebt u geen hinder van al die zogenaamde stilte zoekers Als het stormt en hagel en regen in uw goede gezicht slaan dan is het in één woord ver rukkelijk in onze winterprospectussen Ik heb die twaalf herfstcirculaires dus ter zijde gelegd en ik wacht geduldig op de streek." FLORIS FLANEUR Proi dr J Jongbloed taire opleiding heeft gehad Als de universiteit met haar pedagogische sociologische psychologische en me dische instituten de lichamelijke op voeding in de kring van haar oplei dingsmogelijkheden opneemt is ook het wetenschappelijk onderzoek van haar grondslagen verzekerd en krijgt zij de plaats die haar in onze heden daagse maatschappij toekomt aldus prof Jongbloed die in dit verband buitenlandse universiteiten als voor beeld aanhaalde Langs omweg Prof Jongbloed meende — zoals in het begin van zijn rede gesteld — dat het hoger onderwijs in Nederland nog wel aan het gestelde doel be antwoordt Allerwegen is men tot het inzicht gekomen dat ons maatschap pelijk bestaan valt en staat met het gehalte van het hoger onderwijs zo zei hij De vernieuwing en de uitbrei ding die ons hoger onderwijs na de oorlog heeft ondergaan en waarschijn lijk in de volgende jaren neg zal krij gen ziet hij als het bewijs voor het feit dat het de regering ernst is om het hoger onderwijs de plaats te geven die het toekomt Natuurlijk kan men niet beschikken over alle middelen welke men wel graag zou willen hebben Maar iemand die geleerd heeft met een voudige middelen iets te presteren zal volgens prof Jongbloed met be tere middelen veel kunnen doen Zo lang wij nog intellect exporteren om dat er vraag naar is ook voor het bezetten van hoge posten zo zei hij maak ik mij over de waarde van ons hoger onderwijs dan ook geen zor gen Bij al deze zaken spelen de be schikbare financiën uiteraard een be - Proj dr J F Nuboer langrijke rol In dit verband vroeg prof Jongbloed zich af of het niet juister zou zijn een deel van het geld dat aan buitenuniversitaire instellin gen wordt verstrekt ook al komt het langs een omweg wel bij de univer sitaire onderzoekers terecht recht streeks aan het hoger ondervrös toe te kennen In het vervolg van zijn rede noem de de aftredende rector-magniticus nogmaals met ere de naam van Van Holthe tot Echten de zojuist uitge luide " president curator Prof Jongbloed zeide voorts dat het afgelopen studiejaar voor de Utrechtse universiteit in zekere zin een topjaar is geweest er verden niet minder dan 26 oraties gehouden en drie openbare lessen gegeven en het aantal promoties was dit jaar 95 Van de groei van de universiteit gaf de opening van nieuwe institu ten biyk Ruimtegebrek Terugkomend op ' t ruimtegebrek zei prof Jongbloed dat dit het meest schrynend is bü de tandheelkunde waar het dit jaar zelfs geleid heeft tot het instellen van een numerus clausus Deze maatregel is uniek voor het hoger onderwüs in Neder land en hoe noodgedwongen ook vol gens spr zeer betreurenswaardig Aan de veertig voorlopig teleurge stelden is geadviseerd in Groningen tandheelkunde te gaan studeren De rectorsvrouw Ik zal dit jaar in mijn plich ten nu en dan wel tekort ge schoten zijn maar dat kan ze ker niet gezegd worden van de rectorsvrouw 1958—1959 Wat zij zonder aan haar andere so ciaal-maatschappelijke besognes ook maar in het minst afbreuk te doen dit jaar in deze func tie gepresteerd heeft is ternau wernood in woorden weer te geven Zij zou dat ook niet wensen Voldoende zij dat wij zonder haar veel gemist zou den hebben en dal ik het zon der haar zeer veel moeilijker had gehad Wij allen zijn haar veel dank verschuldigd En dat lijkt mij het goede einde van dit verslag Uit de rede van prof Jongbloed maar prof Jongbloed acht de kans groot dat een aanzienlijk gedeelte van hen nu in Utrecht een andere studierichting zal kiezen en dat terwyi er een schreeuwende behoef te aan tandartsen is Wat de samenstelling van de Utrechtse Senaat betreft kwamen uit een door prof Coolhaas onder de Utrechtse hoogleraren gehouden en quête enkele interessante zaken naar voren Wat mü aldus spr zeer ge Tienmaal werd het predikaat cum naar het inwonertal per provincie de meeste Utrechtse hoogleraren af komstig zijn uit Friesland met de provincie Utrecht als goede twee de Het totaal aantal volledig inge schreven studenten te Utrecht be droeg in het afgelopen academische jaar 5819 Bijna 1200 studenten wer den nieuw ingeschreven Van de 95 promoties vielen er 36 toe aan de faculteit der wis - en natuurkunde en 32 aan de faculteit der geneeskunde Tienmaal werd het predicaat cum laude toegekend En het was de rector geraden zo merkte prof Jongbloed geestig op tot het einde toe op zun qui vive te blüven anders had het kunnen ge beuren dat hy na de verdediging van het proefschrift Vlees bloed en been " bü het lezen van het formulier de jonge doctor by de geneeskunde had ondergebracht terwyi het letteren en wysbegeerte moest zyn hilariteit Prof Jongbloed zei dat de studen tenhuisvesting nog steeds grote zor gen baart Het aantal kamers is on voldoende vele voldoen niet aan re delijke eisen en de prgzen liggen dikwijls voor de student te hoog In het afgelopen jaar kon slechts één studentenhuis worden toegevoegd aan de reeds bestaande De bouw van vier studentenpaviljoens voor In totaal 68 studenten is echter reeds begonnen Verkorting Zorgen baren volgens prof Jongbloed ook nog steeds het studierendement en de effec tieve studieduur hij betwijfelde of men het eerste door wette lijke maatregelen zal kunnen verbeteren Of op sommige ge bieden de studieduur verkort kan worden zonder aan de waarde der opleiding iets af te doen is een vraag die zijns inziens terecht gesteld mag worden Een verkorting van de studieduur zou een belang van nationale betekenis kunnen zijn maar anderzijs moet primair gesteld worden dat de universi teit nooit gedegradeerd mag worden tot een verzameling hogere vakscholen aldus prof Jongbloed Hierna overhandig de spr prof Nuboer de teke nen zijner waardigheid Tot secretaris van de academische senaat is benoemd prof dr H Th Fischer Zie voor andere rectoraatsoverdrach ten pagina 12 Weer straatroof Weer heeft een bromfietsberyder in het voorbügaan een bejaarde da me haar handtas ontfutseld Dit maal gebeurde het zaterdagavond om half tien in de Agnietenstraat De gedupeerde is de 62-jarige me vrouw A M F.-B Burgerlijke stand UTRECHT — Geboren Ro nald z V K Witte en J C van Tessel Viytstraat 19 Paulus L M z v L J Kwakkenbos en J G Hilhorst Gr v Roggenweg 69 Jan J L z v J Mooy en M Tomas sen J S de Rykstraat 21 Anne C d V D C Venemans en I M Gouwe Vechtplantsoen 50 I Ronal dus W M z V W A N V d Hoogenhotf en M T H Camu Duifstraat 21 bis Theodoras z v F E Peek en W Praamstra Palm straat 19 bis Robertus C z v A Stoelers en M v Ingen Eikstraat 45 Robert z v H O Thomas en A de Jong Westerstraat 7 bis Geertruida d v J M Mulder en A Willems Zilvergeldstraat 32 Ge rarda Th M d v J W M van Vliet en M J Vos Jutphaas Ne dereindseweg 124 Marike d v H Lydsman en G R G Elberse L Napoleonplantsoen 72 Hadde J G z v J E v Reek en M J Ver mooten De Bilt Bunnikseweg 71 Cornelia H d v G J W de Vries en K E de Wys W de Zwüger straat 12 Hendrikus z v G J van Kuik en G van de Haar B v Tuyilkade 63 bis Ilze J d v A Koe brak los op Veemarktterrein Zaterdag heeft een koe nogal wat deining veroorzaakt in de omgeving van de Croeselaan te Utrecht Het dier zou uit een veeauto op het laadperron van het Veemarktter rein geladen worden Het rukte zich echter los en zette het op een hol len in de richting van de Baiye laan Op het Veemarktterrein liep de koe nog tegen de auto van de heer A.B.B uit Sliedrecht op De auto kreeg een deuk Daarna ging de koe in draf de Croeselaan af Op de Baiyelaan stormde het dier op de bromfietser C P uit Bunnik toe Door snel van de bromfiets af te stappen en opzy te springen ontkwam hy aan de hoorns De bromfiets kwam er minder goed af want de koe liep er over heen en beschadigde het frame en het mo torblok Een radiowagen van de politie zette uiteindeiyk de koe vast in het doodlopende gedeelte van d ' Jekerstraat De koe werd naar d ' gemeenteiyke slachtinrichting ge bracht Bromfietser gewond op Anthoniedijk Zaterdag om 13.10 uur is op dn St Anthoniedük te Utrecht de 63 jarige bromfietser H.H gevallen Hü kreeg schaafwonden aan zijn hoofd Zijn 62-jarige vrouw die bi \ hem achterop zat kreeg een her senschudding en een gebroken arm Beiden werden per auto van de G(l en GD naar het Diakonessenltuii gebracht Het ongeluk ontstond doordat d ° heer H te veel naar de rechter - zUdc van de weg werd gedrongen toen een uit tegenovergestelde rich ting komende automobilist enkele fietsers inhaalde op het moment dat ook de bromfietser de fietser passeerde De politie verzoekt hun die over gegevens beschikken die kunnen lel den tot het vaststellen van de iden titeit van d " automobilist zich ia hoofdbureau van politie Ds Van der Steen — hervormd jeugdzorg — zondag bevestigd Van een onzer verslaggevers Zondagochtend werd de heer H B van der Steen in de Janskerk te Uirechl bevestigd als predikant voor buitengewone werkzaamheden Hem is door de synode der hervormde kerk opgedragen het secretariaat van de sectie jeugdzorg van de raad voor het jeugdwerk Sinds 1 juli i < hij met de heer H J Tamsma werkzaam in deze functie De groei van het aantal clubcentra in Nederland thans 85 maakte aan vulling van het aantal superviseren noodzakeüjk Ds Van der Steen zal in hoofdzaak contact hebben met die clubhuizen waar naast activiteiten met de 7 - tot 20-jarigen ook aan jon geren boven deze leeftijd een pro gramma wordt geboden Men spreekt dan van cultureel ontwikkelingswerk voor volwassenen ' Hier gelden an dere activiteiten met een meer vor mend karakter Ds L H Ruitenberg voorzitter van de sectie jeugdzorg leidde de beves tigingsdienst Hy sprak naar aanlei ding van Mattheüs 13 vers 52 over het onderwerp schriftgeleerde en dis cipel De gemeente van Christus is pas echt gemeente aldus de predi kant wanneer zy de orde van het Ryk van God kent Dan draagt zy jonge mensen op om de wereld in te gaan en na de Schrift geleerd te heb ben de discipel dat is de leerjongen in het Ryk van God te zijn De taak van de jonge predikant is naast de jongeren te gaan staan en hen de te kenen van het Koninkryk van God te tonen Na de bevestiging sprak ds Van der Steen naar aanleiding van het tweede deel van dezelfde tekst over de oude en nieuwe dingen van de schatkamer der kerk De oude din gen zün Gods grote daden in de ge ^ SLUIP'DOOR KRUIP-DOOR Wat het Utrechtse studenten leven betreft zou ik willen zeggen dat het dit jaar zün normale gang ging Het aantal manifestaties en festiviteiten was vrij groot Bij vele hiervan kon de rector van zyn belang stelling doen bUjken By de talryke recepties hield hy zich aan een onderlinge afspraak om alleen de betreffende presi dent de hand te schudden waarmee het tydrovende sluip door kruip door handjesgeven van links naar rechts en vice versa werd voorkomen Hy de rector heelt evenwel de erva ring opgedaan dat er nog heel wat water door de Drift zal moeten stromen eer deze een voudige maar stellig niet min der harteUjke wüze van geluk wensen door alle studenten zal zyn overgenomen Uit de rede van prof Jongbloed V de Hoef en H Th M Ruys Maartensdyk Berkenlaan 30 Geer truida d V P J Gieling en M Aarts Eikstraat 26 Johannes C z V J C Wildemast en M da Cos ta Amersfoort De Ganskuyi 43 A Wilhelmina d v J v Ditmarsch en H v Buren Wolvenstraat 13 Maria C d v M J Vesters en G v Doorn Magnoliastraat 19 Johan na M d V J Kraaykamp en J Th de Beus Bollenhofsestraat 121 Frederik z v G Links en S van Rys Gr V Prinstererstraat 26 Eric A R O z v J Middel en A M C C de Wit Vaartsestraat 4 bis Ingrid H d v A H Koek en V Aartsen Pelikaan.straat 35 bis Frans W z v L Pater en P Tigchelaar Zeist Harmonielaan 88 Lodewyk V z v L Bicknese en E G Rademaker Fr Hendrikstraat 88 Cornelia A B d v F A Vleu gel en C J Slingerland Lessinglaan 63 Carla d v W E v Nimwe gen en J H Bergsma Oud Wul-venlaan 17 I Getrouwd C de Vos Mina hassastraat 23 bis en M H Bos velt N Sopingiusstraat 10 K J Jansen Loenen Oud-Over 2 en M van der Linde Ramstraat 10 S de Vries Ryswyk Z.H Idenburglaan 68 en G C Versteegen St Ludge - Samen met jubilerende zusters uit Bussum De Soroptimistenclubs van Utrecht en Bussum hebben hun respectieve lyk zesde en tweede lustrum in het afgelopen weekend op feesteUjke wyze gevierd hun festiviteiten zater dag concentrerend op Utrecht en zondag op het Gooi Zaterdagsmid dags was er een geanimeerde receptie in Esplanade waarop vele leden uit hef gehele land de jubilerende clubs hun gelukwensen kwamen aanbieden Onder de genodigden bevonden zich afgevaardigden van vrouwen werk zaam in bedrüf en beroep van Rota ry en Rotary-West Uit Soroptimist clubkringen waren eregasten het ere lid van de Nationale Unie dr H J M van Panthaleon baronesse van Eek de vice president e mejuffrouw M Bordes de secretaresse mevrouw J F W Horst-Fehres alsmede de op richtsters van de Utrechtse afdeling mejuffrouw dr J J van Dullem.'n en mejuffrouw J F Schuiringa Dat ook de 19de eeuw haar opwach ting kwam maken bleek uit de komst van twee Weense dames geëscorteerd door Franz Schubert die gedrieën een muzikaal ABC geïnspi "- J-eerd op het Soroptimisme ten gehore brachten Vele buitenlandse telegrammen o.a van de Sisterclubs uit Oostenryk Engeland en Amerika en van het Utrechtse buitengewone lid mejuf frouw mr J Hefting uit Washington getuigden ervan dat de lustrumvie ring ook buiten Nederlands grenzen was doorgedrongen Na een geani meerd diner werd in de Blauwe zaal van Esplanade een programma van vrouwengestalten opgevoerd door le den van de clubs Utrecht en Bussum De hoofse minne uit de Middeleeuwen werd gevolgd door een episode uit het leven van Hooft en Maria Tessel schade de 19de eeuw was vertegen woordigd door een uitbeelding van een roerend gedicht van Piet Paaltjens — een der hoogtepunten van de avond dienende vrouwen uit verschillende eeuwen passeerden de revue en twee fraaie balletnummers zorgden voor een fantasieryke afwisseling Dit programma werd geregisseerd door mevrouw Hester G C Janssen Klenke die zelf ook enige karakte ristieke schetsen voordroeg Zondag bezochten de clubs het Singermuseum te Laren en het Muiderslot waarvan de schimmen nog bleken te bestaan want zy vertoonden zich plotseling tydens de koffiemaaltyd te Muiden Na de rondleiding dankten de praeses van de club Bussum mevrouw Dam sté-Over en van de club Utrecht me juffrouw H J A Verhagen de deel neemsters schiedenis het geheim van de tradi tie der kerk Op het moment dat de kerk het keerpunt der geschiedenis de opstanding van Christus verkon digt worden alle dingen nieuw Het koninkryk van God ligt in de schoot der tijden Van de gespannen ver wachting daarvan wil Christus Zyn discipelen en dus ons doordringen Aldus ds Van der Steen BENOEMING VAN DE HEER P HOOGERLAND Het bestuur van het Landbouw schap heeft tot plaatsvervangend voorzitter van de afdeling fruitteelt de heer P Hoogerland te Utrecht be noemd GEVONDPN VOORWPPP^N Doublé dameshorloge met zwart bandie gev 30-8 goudkl herenhorl in z \ artétui roodbr vulpen mar terbont gev plm 10-9 kam in étui mandje inh jas enz schepje boek t.n van de schryvers pi étui inh foto Notulen Prov Federatie Alge mene Instellingen Overijssel Los geld ƒ 15 1 zilv gulden aankomen lopen zwart hondje met bruine po ten en hangende oren Het hoofdbureau van politie Wa terstr 56 te Utrecht is geopend op werkdagen van 13-16 uur Inlictitin gen per telefoon worden niet ver strekt russtraat 30 C C Janse en A Kop penberg Groningen Gratamastraat 61 E T O van der Wilt ' s Gra-venhage Stationsweg 24 en C L van Evert Burg v d Voort v Züp laan 106 L G H Huussen en L H D Rutting V d Marckstraat 1 bis Overleden Alberdiena Troo<:t geh m M B Brakke 73 j Se rangstraat 3 Gesina Jacobs wed V D V Basten 83 j Soest Soes terbergsestraat 176 Anthonie H de Vries geh m A Krul 69 j Prof R Boslaan 97 Christiaan B Noord over geh m A T J IJrbanus 67 j Putten Brinkstraat 72 Nicolaas J van Hoegee geh m J Timmer 78 j Maarssen Laan van Nifterlake 3A Tienhoven Johannes K Eits ongeh 16 j Maartensdyk Kon Wilhelminaweg 3 Sipke Oppedyk geh m G v der Berg 58 j Bols ward Marneweg 2 Fredericus A V Winssen 4 m Adm v Gentstr 33 Willem Gysbertsen geh m W Snellenberg 79 j Abrikoosstraat 5 Louisa C de Wit wed v D J la Fèber 82 j Mariahoek 16-17 Dirk je v Leeuwen wed v H J Tes sels 74 j Borneostraat 35 Johan nes C P H Schram geh m A V Boeyen 69 j A'foort Leusder weg 189 Maria E Sy'nhorst geh m J H Besselse 57 j Gildstraat 118 Bij de lustrumviering van de Sorop timtstciub Utrecht werd een musifcaal A.B.C in Esplanade opgevoerd doortwee Weense dames en Franz Schu bert Foto U.N.-Van der Werf FEESTAVOND HARMONIE ORKEST UTRECHT Harmonie-orkest Utrecht geeft za terdag 26 september om 19.45 uur in het N.V.-huis een feestavond Voor de pauze concerteert het orkest Er na treedt het cabaretgezelschap An dre Carell op Er is bal na Utrechtse piloot ernstig gewond De Utrechtse piloot G H Beimus S3 jaar is zondagavond omstreeks zes uur met een sportvliegtuig neer gestort op een weiland te Nieuw Loosdrecht K werd ernstig gewond overgebracht naar de r.-k zieken verpleging te Hilversum waar hü hedenochtend in verband met een verbrijzelde enkel en een beschadig de ruggegraat werd geopereerd De sportvUeger vloog met een toe stel van de nationale luchtvaart school dat niet verzekerd was Het is onherstelbaar vernield R wilde een stuntvlucht maken Hy kwam te laag by de grond en gleed af Een meter diep boorde het vliegtuig zich in de grond Het hoofdbestuur van het Neder landse Rode Kruis heeft wegens be langrijke bewezen diensten de me daille van verdienste in brons ver leend aan goochelaar Boeda te Utr ^ GENOA ^ MAANDAG SCHOUWBURG 20 15 uur Toneelgroep Ensemble Ladv Windermere's waaier ' GEERTEKERK 20 uur Openingscon cert Schützteest koorwerken Schütz en Buxtehude TUINDORPKERK v Riellaan 20 uui Ned Chr Vrouwenbond de heer F H V Drlel Het uiten van de gedach ten der Christenvrouwen in haar op treden naar buiten " REST CAMBRIDGE 20 uur NATU de heer A van Noort als zUn werk al » toneeladviseur CI^UBHUIS WEST van Heutzstraat t 18 30 uur " eugdruübeurs MARNIXZAAL Domplein 20 uur ' Evangeliepredlklng J J Frlnsel B B-ACTIVITEITEN Brandw kazerne Groeneweg 19 30 uur Cursus brandw Hootdbur BB 19 30 uur Idem ord cop Idem plotters cop Vaaltterrcln 19 30 uur Idem redders ploegen 3 4 5 en 6 idem ploegcdtn redding Wükpost N 20 uur oefening EHBO voor wijk N DINSDAG MARGRIETHAL Croeselaan 9-17 uur Lastechnlsche tentoonstelling PIETERSKERK 12 40-1310 uur TIen minuten toespraken door predikanten en nlet theologen GEBOUW VOOR K EN W 14 30 uur Huisvrouwenver Mevr R Mengelberg over harpspel SCHÜTZ-FEEST Nicolalkerk 9 uur Oregimette w Mudde 11 uur K en W Muzlekkrlng Obrecht 15 uur - Geertekerk referaat prof Ehmann 20 uur Buurkerk Purceü-herdenking SCHOUWBURG 20 uur Besloten voor stelling pers ver van het Diacones senhuls IMMANUKlkerK ' t Goylaan 20 uur Chr Vrouwenbond Ds G v Duinen Chrlstenvruuw buiten haar gezin " VRt.TE EVANG GEM Achter St Ple ter 11 15 uur Het werk van de Heilige Geest 20 uur Bouwen of ondergaan " MARNIXZAAL Domplein 20 uur - Ds J H Grolle o er c^raël Kerkeliik So ciale Arbeifi REST POORT VAN KLEEF 20 uur Proefles Welsprekendheid B 8 - ACTIVITi;:iTKN Brandw kazerne Groeneweg 19 30 uur Cursus brand weer Vaaltterrein 19 30 uur ' Idem redders ploegen 7 8 9 en 10 BIOS OPEN Voorstellingen um 14 10 18 45 en 21 uur Zondags om 14 15 16 30 i8 4S en 21 uur CAMERA Hartstocht en ra/ernl ] 18 ir Met Yul Brvnner Itianna Wdodward en Maraaret Lelehton CITY De Inrlische Graflempel 18 laar FIl MAC Actualiteiten alle leeftMdon o a Prinsiesdae dasetnks 10-18 30 uur PAI.ACE vruias t m 7 mclag Vttr Des perartn's 14 ir Maandaa tm donrter dap Dracula I8 ir Daseltlks 18 45 en i uur Ol YVI(J|A vnirtae I m ïcinrtag Df > laat ste stnrriitn.ip 14 u Maandae t m dnrr^erd-ie Mei petriiKken pistolen 14 laar R^;;,1HR-\^JIJ¦r Ue hond van de Basker villes 14 ir 14 30 18 45 n 2115 uur zondag 13 15 16 15 ' 8 45 en 2115 uur SCALA Liefrte / ondei Kimono Passions juveniles 18 Ir STUDIO De druiven der Gramschap met Henry Fonda Jane Darwell John Garrarline en Ch Grapewine 14 45 18 45 en 21 15 uur zondags 14 1615 18 45 en 21 5 uur vREEH'iRo Peier Vciss de mllloenen dlef met O W Fischer 14 Ir WATERHOOGTE, Vï^*ïv<'V >*„' aU /^ d/iee ^ Eikeblaadjes 250 gram 59 et Moorkoppen met slagroom van 28 voor 25 et Reuze krakelingen per stuk 10 et WOENSDAG 5 Krentenbollen van 50 voor 41 et DONDERDAG Amandelspeculaas bezaaid mt amandelen 200 gram 59 et VRIJDAG Bitterkoekjes 150 gram 63 et VRIJDAG EN ZATERDAG Ter kennismaking Banketstaven van 1.10 voor 99 et do % t\i9!L Waar meester-bakkers TARVQ bqklcèn * Bij VOORAANSTAAND BEDRIJF is gelegenheid tot plaatsing van een Ervaren Secretaresse voor één van haar stafafdelingen Voor de goede vervulling van deze functie is nodig middelbare schoolopleiding een grondige ervaring als steno-correspon dente in de Nederlandse taal veelzijdige ontwikkeling en algemene belangstelling Voor een representatieve en intelligente kracht goed gehonoreerde functie met prima sociale voorzieningen Leeftijd niet jonger dan 22 jaar Standplaats Utrecht Uitvoerige sollicitatiebrieven welke zeer vertrou welijk zullen worden behandeld in te zenden ond no 2-6733 aan het bureau U.N Woninginrichting ^ ERVEN CSMUHV Oudwijlterdwarsstraat 74-76 • Utrecht Bereikbaar mH busllln 3 Cassière gevr per 15 oktober a.s Leeftijd pim 18 jaar Aanmelden des avonds van 5.30—6 uur VOORAANSTAANDE BROUWERIJ vraagt voor direct Energieke en enthousiaste jongeman van 23—28 jaar als ROUTE-YERKOPER voor Utrecht en omgeving Vereist Ten minste mulo-opleiding ervaring als chauffeur-verkoper onder detaillisten liefst in dranken rijbewijs C enigszins op de hoogte met reclame en inrichten van etalages en stands Hij moet een ijverig en goed verkoper zijn Geboden Een vaste betrekking met afwisselend werk en een goed inkomen met toe komstmogelijkheden bij een vanouds gevestigde Ie klas brouwerij Brieven met uitvoerige inlichtingen ref en een recente foto worden ingewacht onder no 2-6722 aan het bureau U.N DOUWE EGBERTS ^^^ Koninklijke Tabaksfabriek - Koffle - t ^ üö ^ t branderijen - Thechandel N.V vraagt voor haar Onderhoudsdlenst een allround BEDRIJFS OPPERMAN Veelsoortige ervaring in allerlei onder houdswerkzaamheden aan bedrijfsge bouwen en terreinen is beslist ver eist evenals een opgave van betrouw bare Informatie-adressen Leeftijd tot 40 jaar Deze functie omvat een zelfstandige positie binnen onze bedrijfsonder houdsdienst Goede sociale voorzienin gen met loon volgens C.A.O Gelegenheid tot aanmelden op woensdag 23 septem ber a.s van zes tot acht uur ' s avonds in Restaurant „ Riche " Vredenburg 21 te Utrecht of schriftelijk aan de Personeelsafdeling Keulsekade 143 te Utrecht DANSACADEMIE artin Modern lesprogramma Onze clubs voor # beginners # gevorderden vangen aan begin en half oktober Ook de actuele dansen • Cha Cha Cha - Jive • Blues - Charleston Inschrijving op werkdagen van 11—1 - 2—5 - 7—9 uur MGR V d WETERINGSTRAAT 124 Utrecht telefoon 19725 iaaaaanHMHaanaaaaaaaaaaaanaaaaaang ¦ Voor de SLAGERIJ van onze SUPERMARKET te J B Hoograven Utrecht 100 % zelfbediening vragen wij ¦ I FL VRL KRACHT a Tot haar taak zal behoren het adviseren van j | onze klanten en het volle beheer over de ¦ B verkoop vitrines Onze voorkeur gaat uit ¦ 2 naar kandidaten met kennis van vlees en ¦ de bereidingswijze daarvan J Wij bieden een interessante zelfstandige Q functie met een uitstekende salariëring a B Kandidaten zullen gedurende enige tijd een g B opleiding ontvangen in onze Supermarket te ¦ 2 Zeist Reiskosten zullen worden vergoed B ¦ Kijkgrijp Supermarket S B Voorheuvel 9—13 — Zeist m N.V E.S.K.E.M - Groenekan vraagt voor zijn draaierij 2 vakbekwame REVOLVERDRAAIERS 1 aankomend REVOLVERDRAAIER Voor onze afbramerij GROFBANKWERKER Voor onze gieterij 2 SJOUWERS / ZANDBEREIDERS Loon vlg de nieuwe verhoogde Metaal C.A.O lonen tot 20 woorden < 2 elk woord meer i 0.1 C KLEIMTJIS Wmaixisniit Gehuwde beschaafde DAME biedt zich aan voor huish ar beide 3 middagen per week Br no 1-4983 bur UN Biedt zich aan CHAUFFEUR met ervaring In bezit alle rü bewijzen Br no 1-5045 bur UN MEISJE zoekt een goede be trekking voor dag en nacht Br no 1-5104 bur UN MEISJE zag zich gaarne ge plaatst als huishoudster Br no 1-5105 bur UN Wij vragen op ons atelier fl GORDIJNENNAAISTER nette stiksters en aank stiksters Wij bieden een goed salaris en pret tige werkkring Aanm Ouden oord 79 bis a N.V Serco Utrecht vraagt een CORVEEËR Aanm Keulse kade 215 Wl ] vragen voor direct nette JONGENS die een goed vak willen leren We bieden een goed salaris en een prettige werkkring Aanm Oudenoord 79 bis a Xèsisea MEISJE gevr van 8-2 uur In tandartsgezin Aanm van 7-8 uur ' s avonds Mevr Geel Breitnerlaan 22 telef 14206 Gevr SERVEERSTERS Mel den woensdag 23 sept van 12 tot 16 uur in Ruteck's Lunch room Potterstraat 2 Utrecht en verder dagelijks bij de Gé rant Nette WERKSTER gevr voor 2 ochtenden per week Prins Hendriklaan 71 Net MEISJE voor de hutshou ding voor dag of dag en nacht Dijkhkuizen Traay 82 Drie bergen Telef 03438 - 2824 R.K Huishoudschool Nieuwe Gracht 56 Utrecht vraagt nette WERKSTER boven 20 Jaar Vrijdag van 4-8 uur Zaterdag van 8 5 uur Aanm zo spoedig mogelijk telef 13335 Gevr een HUISHOUDSTER bij man alleen Br no 1-5047 bur UN Voor direct gevr BEHAN GERS voor nieuwbouw Aan melden Jacobs Behangersbed Adelaarstraat 100 telef 19752 Gevr KAPSTER goed kun nende watergolven permanen ten Bi ] J de Jager Vinken burgstraat 8 Aanm ' s avonds na 6.30 uur LEERLING-WIN KBLJUFFR plm 16 Jaar Aanm na 6 uur „ De Duif " Lijnmarkt 38 Utr Binnenkort beginnen wij met nieuwe avondcursussen voor COUPEUR en COUPEUSE In lichtingen bij J Thunnissen leraar Rotterdamse Snijschool afd Utrecht Vechtplantsoen 120 ' ¦ Dlve)rs«n 10 RIJLESSEN a 60 mlo voor ƒ 47 50 door gediplom Instruc teur m nieuwe Opel Rekord Theorie halen en brengen gra tis Bondsrlisehool Anla '' tel 18579 - 40446 AUTORIJLES In de DKW Ha len brengen en theorie gratis Mercurlus Adelaarstraat 114 telef 24095 SLEUTELS Sleutels klaar ter wijl u wacht Is btJ ons oud en doodgewoon Wij maken zelfs autosleutels op no per tele foon DU is geen stunt of hol gepraat Hier is ' t adres Neb beling Vinkenburgstraat Te lefoon onthoudt u met plezier Eén negen vijf nul vier On7e sleutelsneldienst ' t is maar een weet staat dag en nacht overal en altijd steeds gereed Mr WILLY KRUIS astroloog occultist Voorlichting over uw lot en leven ieder gewenst ad vies Spreekuren 2—9 uur 48 Obrechtstraat 48 Utrecht Vanaf ƒ 1.50 per w AD VER MEULEN gediplom horloger Westerkade 16 telef 25374 Alle bekende merkhorloges op ter mijnbetaling 1 Jr schriftelijke garantie Geen rente geen kos ten Koekoekklokken pendu les gouden ringen vanaf ƒ 2 per week Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MErtS enz naar Ass - kant C M Wttiens Mariahoek 21 Utr Telef 13471 en 23295 Alle ver zekeringen NACHTRI.MKE ' OBBERIJEN Calma Dragees brengen over spannen zenuwen tot rust f 2 — bi ] elke jroglst Uw PANTALON te lang te kort of te breed Wl ] verma ken hem deze week Kleerma kerij Amsterd straatweg 79 nog voor de Beverstraat FINANCIERING gebruikte auto's t m 1954 motoren en coolers t.m 1955 zonder ver plichte all risk verzekering Afwikkelini binnen 2x24 uur Stichts Assurnntlekant Oude Gracht 309 bis teler 11278 Ook ' s avonds geopend NERGENS VOORDELIGER Voor stortien een mantel o kostuum ƒ 2 95 regenjas / 2 50 taponnen / 1 95 rok of blouse f 125 Chem Wasserij en Ver verij Uppelschoten Bouwstraat 15 telef 20692 SNELSTOMERIJ RAPID Kostuum 2.75 pantalon of rok 1,25 mantel 2,75 Jumper of Irul 0,90 mits gebracht en gehaald Biltstraat 117 ExperlitiPbedrljf DE LUIFEL " Neude 35 36 telef 17605 ver huizingen transporten kamer verhiiizlngtin pi^nnvervoer speciale ' fhaal en bestel dienst Wil garanderen goede service en bilRlke prijzen Danst enthousiast de BAM BAM-BOE in onze Intiem in gerichte kelder Uitstekend geschikt voor uw fuifjes Steenweg 15 telef 21313 HET NYLONHUIS voor het korter maken van uw terlenka rok ook voor knoopsgaten ceintuurs plisseren festonne ren met 3 dagen klaar Het Ny lonhuis Amsterd straatweg 34 to Herenweg Telef 20617 SCHOIL'S VOETVERZORGING de speciaalzaak voor Utrecht Amsterd straatweg 254 Wl ] verzorgen ook uw steunzolen op doktersattest Scholl's steun zolen zijn licht verend ana tomisch aangepast en verstel baar Voor t''*>fonlsch reserve ren van uw gratis voettest tel 25278 Pedicure elastieken kou sen KLEINBEHUISDEN Laat uw spiraal vermaken tot opklap bed of divanbed Uw houten ledikant tot ombouw Las inrichtlng Lauwerecht v d Berg Lauwerecht 3 tel 15310 MISS ERICA Psychometriste S " elstr 17 bis Utrecht Toe komstvoorspelling Gehelmh verzekerd Spreekuur van 2 tot 9 uur maandag t.m zaterdag Telef 16927 MATRASSEN Reparaties btl vullen met de prima Java ka pok Overtrekken linnen da masten Ook veren bedden ' s morgens halen ' s avonds te rug Vanouds vertrouwd be kende adres w Ullee Gans straat 44 telef 23986 A Stomp PSYCHOMETRIST Magnetiseur Anth Matthaeus laan 27 bis a Consult dinsdag donderdag en vrijdag 7-9 uur en volgens afspraak HUWELIJK Kennismaking ge zocht door heer met vast werk en niet onbemiddeld met dame 35 45 jaar Kinderen geen be zwaar Br no 1-4962 bur UN Dame rijkspensloen vraagt met spoed f 100 TER LEEN tot 30 nov Terugbetaling ineens en rente Br no 1-4965 bur UN Hawaiian-ensemble zoekt aan sluiting bij een goed en be schaafd CABARETGEZEL SCHAP Br no 1-4969 bur UN HET VOETBALSEIZOEN is weer geopend — en voor re paratie van alle soorten sport schoenen naar J v d Brul & Zn Gedipl schoenherstellers Kapelstraat 21 23 zijstraat Bilt straat Telef 17880 3 jonge katjes gewend aan Fe lix zoeken GOED TEHUIS Schoolstraat 23 HUWELIJK Nette Jongeman 27 jaar zoekt kennismaking met net meisje tot 30 jaar Br no 1-5049 bur UN Wil de eerlijke vinder van mijn zaterdagavond j.l VER LOREN Arjon werphengel deze tegen beloning terugbezorgen op het politiebureau „ Paarden veld " Uw televisie of radio DEFECT WIJ helpen direct Radio Mo dern Smaragdhof 6-II telef 10884 Welk meisje wil KENNISMA KEN met vlotte Jongeman oud 29 Jaar Goede betrekking Br no 1-5051 bur UN Dames uw rok mantel of Ja pon vakkundig in eigen atelier verkort of veranderd Binnen 1 dag klaar Kousenspeciaal zaak Botsen Amsterd straat weg 48 naast apotheek ' t Gou den Hert Telef 13552 of 24815 ¦^ JIEUW Nieuw boord aan uw overhemd Thans met perma nent stijve tussenvoering zon der balilnen krimpvrtj konk vast Met dagen gereed Al léén bij Botsen Amsterd str weg 48 naast Apotheek Het Gouden Hert Telef 13552 of 24815 
NIEUWSBLAD UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 21 september 1959 - 67e jaargang no 121 EERSTE NEDERLAAQ VAN ZWOLLENAREN Velox hield na rust stand en klopte PEC Adelaar scoorde schuttersPeest op QALQENWAARD Fortuna'54 kansloos D.O.S afgeslacht 8-0 Kanaries [ in glanzende vorm speelden onweerstaanbaar door TAKTIEK VAN ENSCHEDE WAS NIEUW Schouten topscorei dank zij Moulijn LIMBURGERS ZEGEVIERDEN MET 2-1 Elinkwijk miste ettelijke kansen tegen Sittardia en verloor Vreemde penalty tegen H Mijnals E DOS H — Ook het tweede team van DOS doet het goed Verleden week werd met 6—1 van ONA H ge wonnen gisteren met 7 — O van KFC MI Gerrit Krommert fungeerde als een bekwaam rechtsbuiten wij met acursussen voor COUPEUSE In - J Thunnissen Snijschool Vechtplantsoen ""'¦""'""• mmmm min voor m instruc - Opel Rekord rengen gra - Anla " tel DKW Ha - theorie gratis aarstraat 114 klaar ter ons oud en maken zelfs per tele stunt of hol adres Neb gstraat Te met plezier vier On7e t is maar dag en nacht steeds gereed astroloog cing over uw gewenst ad - — 9 uur 48 Utrecht AD VER - horloger 25374 Alle loges op ter schriftelijke geen kos pendu vanaf ƒ 2 rERiNG van MOTOREN SCOO ES BROM - Ass kant C hoek 21 ütr 23295 Alle ver - OBBERIJEN brengen over tot rust rogist te lang te Wij verma - k Kleerma - straatweg 79 Beverstraat gebruikte motoren en zonder ver verzekering 2x24 uur kant Oude ef 11276 Ook DELIGBR mantel of regen las f 2 50 rok of blouse asserij en Ver Bouwstraat RAPID pantalon of rok umper of truJ en gehaald DE LUIFEL " 17605 Ver en kamer-pljinnvprvoer en bestel deren eoede prijzen de BAM - Intlem in-Uitstekend uw fuifjes 21313 voor het uw terlenka knoopsgaten. festonne-aar Het Ny straatweg S4 ' lef 20617 OFT VERZORGING voor Utrecht tweg 254 WIJ uw steunzolen holl's steun verend ana * en verstel isch reserve voettest tel astleken kou - Laat uw tot opklap - Uw houten ombouw Las - — erecht v d 3 tel 15310 Psychometiiste Utrecht Toe - Gehelmh van 2 tot t m zaterdag Reparaties bij prima Java fca llnnen da en bedden s avonds te vertrouwd öe Ullee Gans - PSYCHOMETRIST - Matthaeus - It dinsdag ijdag 7-9 uur Kennismaking ge vast werk met dame ren geen be 4962 bur UN oen vraagt TER LEEN tot ing ineens en 4965 bur UN zoekt aan - goed en be - CABARETGEZEL - no 1-4969 bur UN VOETBALSEIZOEN Is en voor re soorten sport V d Brul & schoenherstellers - 23 zijstraat Bilt 17880 gewend aan Fe TEHUIS jongeman kennismaking tot 30 jaar Br UN vinder van j.l VER - werphengel deze terugbezorgen Paarden - o DEFECT Radio Mo 6-II telef KENNISMA-geman oud betrekking Br UN mantel of ja eigen atelier derd Binnen Kousenspeclaal-Amsterd straat apotheek ' t Gou 135.52 of 24815 boord aan uW met perma - voerlng zon - mpvrij konk - gereed Al - Amsterd str - Apotheek Het Telef 13552 of Van een onzer sportredacteuren Meedogenloos werd Joostens sterrenploeg Fortuna ' 54 zondagmiddag in het zonovergoten Utrechtse stadion van de grasmat geveegd Terneergeslagen verlieten elf ontmoedige Fortunezen het speelveld Op het scorebord kon men zich er nog eens van overtuigen DOS 8 Fortuna ' 54 0 En elf glorieuze kanaries begaven zich uitbundig toegejubeld bezweet en ver moeid maar voldaan naar hun kleedkamer In een schitterende partij voetbal hadden zij zich over alle linies de meerderen getoond van hun tegenstanders die eigenlijk „ nergens te vin den waren " En dat ondanks een Faas Wilkes een Cor v d Hart een Notermans een Appel een Angenent en een Anton Kohn Luxemburgs international Al deze glorieuze voetbal sterren verbleekten tegen de glans van een voetbalploeg die door verrassende en sluitende combinaties niet minder dan acht gaten wist t te schieten in het wankelende en afbrok kelende Fortuna bastion Doelpunten van V d Linden(4 Luiten(3 en Brokx [ De twintigduizend toeschouwers die naar liet Utreclitse stadion waren ge komen in de lioop en de verwachting dat zij van hun favorieten weer eens een fraaie party voetbal zouden zien zün niet bedrogen uitgekomen ceerde binnen de minuut met een listige pass middenvoor Van der Lin den en deze omspeelde op zijn be kende wijze de Geleense doelman die geen schijn van kans kreeg 2—0 En daarmede was het kruit nog lang niet verschoten zoals in het verdere ver loop van dit bijzonder aantrekkelijke voetbalduel zou blijken Na een goed half uur pikte Luiten ergens op het middenveld de bal op dribbelde naar voren en loste op een afstand van zeker dertig meter zo'n formidabele kogel dat doelman Belski pas reageerde toen de hal over zijn hoofd gierend in het net smoorde 3—0 Het enige wat v d Wint te doen kreeg was een schot van Kohn stop pen waarmede de lange doelman niet eens zo heel veel moeite had Onweerstaanbaar De tweede helft is vrijwel een door lopende strijd geweest tussen de ver dediging van de Limburgers en de on weerstaanbare aanvallen van de DOS-aanvalslinie waarbij Fortuna tot zeer spaarzame uitvallen kwam In de zevende minuut ontfutselde Van der Linden de nationale stopper de bal en kogelde vervolgens onhoud baar langs de onthutste Belski en toen was het 4—0 Vier minuten later was het alweer raak Luiten werd door Custers bin nen de lijnen gehaakt en de Utrecht se aanvoerder voltrok zelf — zonder pardon — het vonnis Precies onder de lat trof het schot de roos 5 — O En toen was weer de beurt aan Ton van der Linden die door Visser daar toe in staat gesteld met een Leke ken " kopbal de 6 op het scorebord bracht Brokx die zich als rechtsbui ten voortreffelijk weerde nam daar op zelf ook een aandeel in de score en passeerde Belski met een vlijm scherp schot 7—0 En ten slotte was liet al weer Ton van der Linden die na ruim een half uur het achtste doelpunt van de kanaries op het Men moet toch wel van goede huize komen om een tegenstander als For tuna ' 54 met een verpletterende ne derlaag huistoe te sturen maar DOS heeft het gepresteerd En deze monsterzege was niet eens geflatteerd te noemen de kanaries hadden zelfs de dubbele cijfers kunnen bereiken want behalve de acht gave doelpunten van de DOS kanonniers werd er nog een goal van de Utrechters — wegens een overtreding — van de lijst ge voerd en daarnaast werden er nog zeer vele doelrijpe kansen ongebruikt gelaten We willen het de DOS'ers niet kwalijk nemen Het was dunkt ons toch wel welletjes Fortuna kreeg tegen de goed geoliede en bijzonder soepel draaiende ploeg van DOS geen schijn van kans Stopperspil Cor van der Hart — van zijn blessure her steld — kreeg op een briljant spe lende Van der Linden geen vat en Faas Wilkes werd door een in top vorm verkerende v d Bogert volko men schaakmat gezet Bovendien had Anton Kohn geen zier in te brengen tegen stopper Hans Kraay die met kop en schouders uitstak boven v d Hart Afdoende De overige drie uit het Geleense aanvalskwintet konden het evenmin bolwerken Linksbinnen Jongen viel nauwelijks op rechtsbuiten Angenent werd door Okhuijsen afdoende ge schaduwd en op de linkervleugel moest Bram Appel teren op zijn oude glorie hij was niet bij machte een spel te ontplooien dat in de verste verte maar ook iets l^ek op djt van zijn glanstijd en bleek kansloos te zijn tegen Nagtegaal *¦*¦*¦** t Vo3tbaluitslagen Ere-divisie Blauw Wit-Feijenoord VVV-Rapid JC Sparta-Volendam Spel Ensch.-ADO Sittardia-Elinkwijk DOS-Fortuna'54 DWS-A-Ajax Willem II-NAC MVV-PSV 2—7 1—1 3—2 4—1 2—1 8—0 1—0 3—4 0—0 Met machtig snelle en geraffineerde combinaties sneed DOS door het Geleense defensieblok maar dat was pas het geval nadat de Utrechtse machinerie op volle toeren was gaan draaien Voordien had Fortuna het heft in handen zonder nochtans bij zonder gevaarlijk tt worden Welis waar kreeg middenvoor Kohn uit een hoekschop een kans maar via v d Wint ketste de kniklfer tegen de paal en kon toen worden weggewerkt En daar is het voor Fortuna bij gebleven want daarna kwam de kanarieploeg onweerstaanbaar in actie Het korte voorhoedespel van de Utrechters gaf aanvankelijk de Limburgers nog ge legenheid vat te krijgen op de su bliem uitgevoerde combinaties maar gaandeweg groeide het spel van de Utrechters tot een eer bijzondere vorm en hoogte waardoor Van der Hart en zijn jongens volkomen v n het kastje naar de muur werden ge stuurd Een door Leo Horn afgekeurd doel punt van Ton van der Linden bete kende olie op het vuur van de vrijwel feilloos voetballende Utrechtse ploeg maar het duurde toch nog tot de 25ste minuut voordat een vloeiende en on weerstaanbare combinatie tussen Voges Van der Linden en Luiten door de uitblinkende Utrechtse linksbuiten werd afgerond met een gave voltref fer waarop doelman Bfiski het ant woord schuldig moest blijven 1—0 Binnen de minuut Nauwelijks had de man aan het scorebord zijn plicht gedaan of hij moest alweer in actie komen want de briljant spelende v d Bogert lan - Dit is het moment waarop Ton V d Linden op fenom.enale wijze het tweede DOS-doelpunt tegen Fortuna ' 54 scoorde Uit een pass van v d Bogert wist hij doelman Belski die geslagen op de grond ligt te OTnspelen Geheel links stopperspil Cor van der Hart tweede van links Ton v d Linden die meer aandacht aan Belski wijdt dan aan de bal die zoevend in het net snort Foto U.N.-Van der Werf scorebord bracht Nadien kreeg DOS nog een aantal kansen maar daar werd wat al te royaal mee omgespron gen en zo bleef het bij 8 — O want al hoewel Angenent Kohn en Wilkes nog enkele malen Van de Wint be dreigden leverden deze wanhoops pogingen geen succes op Een schit terend spelend DOS had de sterren ploeg van Joosten een zware neder laag toegebracht Cor Luiten aanvoerder van DOS nam tegen Fortuna drie doelpunten voor zijn rekening terwijl hij enkele malen nog dicht bij een doelpunt was Bovenstaande foto brengt het moment in beeld dat DOS het eerste doelpunt scoorde door V d Linden een doelpunt dat door Leo Hom werd geannu leerd Uit deze foto blijkt dat Luiten inderdaad buitenspel stond Foto U.N.-Van der Werf LINKWIJK heeft tegen Sittardia in de eerste helft verzuimd een veilige voorsprong te nemen Welis waar was het niet allemaal even fraai voor de rust maar de Sittardia achterhoede wist kennelijk geen raad met de Su rinaamse rushes Het zette echter geen zoden aan de dijk De mooiste kansen werden door gebrek aan schotvaardig heid voor de goal om zeep ge bracht Sparendam en Marbach hadden kennelijk hun dag niet terwijl Frank Mijnals tegen de felle Wesolek niet in het stuk voorkwam Zweers moest het teveel alleen doen en kreeg weinig kans om te doelpunten De achterhoede was weer het beste deel van de ploeg Het was dan ook bijzonder jammer dat scheidsrecl^ter Roomer een penalty toekende wegens een handsbal van Humphrey IVtijnals terwijl vriend noch vijand enig hands geval had waargenomen Dit beteken de de beslissing in deze wedstrijd Humphrey ging naar voren en mid voor Buhler greep zijn kans Weliswaar had Elinkwijk in de laatste fase van de strijd het initia tief hetgeen resulteerde in een doel - Van der Linden in voorlopig Ned elftal Het voorlopig Nederlands elftal dat woensdagavond 23 september in het stadion Feijenoord te Rotterdam een oefenwedstrijd speelt tegen Saar land is als volgt samengesteld Pieters Graafland Feijenoord Brull Rapid JC en Kuys NAC Notermans Fortuna ' 54 Van der Hart Fortuna ' 54 en Klaassens Feijenoord Cor van der Gijp Feijenoord Wil kes Fortuna ' 54 Van der Linden DOS Rijvers Feijenoord en IVlou lijn Feijenoord Reserves Kraay DOS Veldhoen Feijenoord Kerkhoffs Spel Ensche de en Tol Volendam Het Saarlands elftal Langhammer FC Saarbrücken Oberparleiter SV Saar ' 05 en Keek FC Saarbrücken Harig Borussia Neunkirchen Pa proth SV Saar ' 05 en Klein SV Saar ' 05 Vollmar FC Saarbrücken Martin FC Saarbrücken Ringel Bo russia Neunkirchen Meurer Borus sia Neunkirchen en Albert FC Saar brücken Hattrick van Canjels Niet alleen DOS maar ook Feijenoord schoot gisteren bij zonder uit zijn slof De Rotter damse sterrenploeg behaalde de eerste zege van dit seizoen met 7—2 op Blauw Wit dat de laatste tijd toch goed op dreef was Als men weet dat Feijen oord in de vier voorgaande wed strijden niet meer dan twee doelpunten bijeengaarde springt deze produktiviteit wel zeer in het oog Schouten nam vijf treffers voor zijn rekening nog één meer dus dan Ton v d Linden bij DOS Zeer suc cesvol was de rentree van Canjels bij NAC De topscorer van vorig seizoen die in deze competitie nog geen en kel doelpunt had gemaakt verrichtte tegen Willem II een hattrick Schouten mag dan topscorer van deze wedstrijddag geworden zijn maar de grondlegger van zijn succes was zijn buurman Moulijn die met zijn weergaloze solo's ook het Am sterdamse publiek volkomen ver overde en zijn maat de bal meer malen voor het inleggen gaf De anders toch zo stugge Blauw Wit-verdedigers hadden op de aal gladde Feyenoord linksbuiten totaal geen vat Zij zagen meestal alleen maar zijn schim punt maar de tijd was te kort om nog een gelijk spel uit het vuur te slepen Sittardia speelde ook niet best doch na de rust namen de Limburgers door aggressief spel het heft in handen Hun midvoor Bühler werd door H IVIijnals goed bedwongen toch wist hij nog enkele goede schoten te los sen die door Kraak subliem werden gestopt Gruizen en Adang probeer den het enkele malen met verre schoten doch Kraak was attent Het spel was nog geen drie minuten oud toen Zweers uit een korte pass van drie meter afstand tegen de lat schoot Frank Mgnals verzuimde ge bruik te maken van zqn snelheid toen hg in vrije positie de bal kreeg toe gespeeld en hy van ver een slap schot losliet waarmede keeper KBver geen moeite had Kraak moest In actie komen b(j een kogel van Adang van vier meter toen Marbach wegens gebrek aan ac tiviteit zich de bal liet ontfutselen en de Sittardia voorhoede daar handig van profiteerde De rust brak aan met O — O stand Na de pauze pakte Sittardia ener giek aan doch de Elinkwyk achter hoede bewees haar klasse en hield de stand gelgk In de voorhoede ging het helemaal niet het plaatsen werd steeds slechter en het onderlinge ver band was zoek Frank Mgnals was bgna de oorzaak van een doelpunt toen hü met een van zgn zweefdui ken een vrije trap veroorzaakte en Adang de bal op zgn solf nam en in de bovenhoek knalde waar de paal een goal voorkwam Na 25 minuten kwam dan de om streden penalty Bg het wegwerken van de bal maakte H Mgnals volgens scheidsrechter Roomer hands On danks hevige protesten van Kraak bleef Roomer onverbiddellgk en T Nieuws van de pools De KNVB-toto had ditmaal 321.825 deelnemers die voor een totaalinzet van f450.750 — zorgden Hiervan gaat f 110.435 — naar de eerste prijswin naar waarvoor een melding van veer tien punten is binnengekomen en f 47.330 — is de tweede prijs waarvoor 25 liefhebbers met dertien punten zich hebben gemeld De Caritaspool had een record deel name van 21,938 poolliefhebhers Zij kwamen tot een inzet van f 23.113 — waarvan f 13,868 — voor een goed doel is bestemd F 4.004 — is de eerste prijs elf meldingen met elf punten en f2,156 — is de tweede prijs waar voor 21 deelnemers met tien punten zijn Scheidsrechter Joop Martens moest DWS(A een penalty toe wijzen omdat Kick in de Am sterdamse derby tegen Ajax op de grond was gewerkt De Ajacieden protesteerden heftig maar vergeefs Van links naar rechts Kick liggend Heeres arbiter Martens en de Ajax spelers Geelhuizen Muller Andriessen en Von Mourifc Voor de wedstrijd van Blauw Wit ging de hoofdstedelijke derby DWS/A Ajax die de gecombineerden hun eerste zege en Ajax de eerste neder laag in dit seizoen opleverde Het was een spannend duel na de rust rijkelijk hard DWS/A dat Von hoff en Boskamp uit het elftal had gelaten zwoegde ditmaal fanatiek Het winnende doelpunt kwam uit een fraaie kopbal van linksbuiten Doorneveld die na deze triomf die hem tot matchwinner maakte toch nog met gemengde gevoelens van het veld ging omdat hij tot tweemaal toe een strafschop miste De eerste maal schoot hij hoog over Bij het overnemen knalde hij tegen keeper Van Drecht aan Ajax miste een stevige doorzetter Onbegrijpelijk dat men voor een fel duel als dit de stormram Bleyenberg op het reserve bankje had laten plaatsnemen Verheugde Canjels Canjels had deze week goed nieuws vernomen Na een uitvoerig onder zoek en het nemen van Röntgenfoto's verklaarde de dokter hem dat er geen sprake was van een breuk in de me niscus zoals gevreesd werd Er be vond zich daar alleen een klein scheurtje dat waarschijnlijk vanzelf zou genezen Canjels die na twee zondagen ge dwongen werkloosheid erg terneer geslagen was omdat injecties en rust zijn knie niets schenen te baten en die al vreesde dat het einde van zijn voetballoopbaan was aangebroken leefde na de gunstige diagnose vol komen op Hy mocht weer gaan trainen en als hg geen binder ondervond weer uit - Dicteren gaf de Elinkwgk-goalie geen schijn van kans zUn derde penalty in dit seizoen te stoppen 1 — 0 Sittardia bleef doorhameren en toen Humphrey Mijnals naar voren ging en de dekking niet snel genoeg werd overgenomen kreeg Buhler de kans om er doorheen te snellen Wel stop te Kraak de bal meesterlijk doch toen Bühler het leer weer voor zijn voeten kreeg betekende dit een doel punt 2—0 Elinkwijk schrok wakker en de laatste vijf minuten ging de Utrechtse ploeg plotseling goed draaien De bal ging van Humphrey naar Frank en vandaar naar Zweers die hem uitstekend voor doel schoof waar Marbach van dichtbij inkogelde 2—1 tweemaal Door een betere spelopvatting voor rust verkreeg Velox te Zwolle tegen PEC in de 22e minuut uit een pass van rechtsbinnen Aerts door links buiten Adelaar — de gevaarlijkste man in de Utrechtse voorhoede — een O — 1 voorsprong en het had er toen alle schijn van dat Velox zeker kon zUn van de eerste zege in deze com petitie De Zwollenaren konden immers moeilijk tot een sluitende combinatie komen en plaatsten de bal bovendien komen ook Kort voor de Brabantse derby met Willem II werd beslist dat de topscorer nu reeds in het veld zou komen Hij speelde zo fris en ener giek dat er vóór de rust al een hat trick op zijn naam stond Sparta herstelde zich door een zege op Volendam Een schaduw op de vreugde was dat keeper Van Dijk in de slotfase gewond raakte Waar schijnlijk is er een splinter uit zijn kuitbeen gestoten Van Dijk die woensdag reserve zou zijn voor het voorlopig Nederlandse elttal kon wel eens voor minstens een maand uit geschakeld zijn Een geruststelling voor de Sparta nen betekende dat in elk geval één van de aangekochte Ierse spelers zich thans een aanwinst van belang toon de Het was Crossan die als rechts binnen een voortreffelijke wedstrijd speelde Enschede's Tsjechische trainer dr Fadhronc heeft een nieuwe tactiek voor zijn ploeg uitgekiend Behalve linksbuiten Jansen stond geen enkele voorspeler op de plaats die hem in het programma was toegedacht en waarvan hij ook het rugnummer droeg Lenstra droeg nummer 7 maar speelde linksbinnen Kerkhoffs 10 was middenvoor Brousek 9 trad op als rechtsbinnen en v d Wel 8 fun geerde meer als rechtshalf Deze nummer-camouflage leidde echter meer het publiek om de tuin dan tegenstander ADO Maar de aan de opstelling verbonden tactiek brak de Hagenaars wel op Enschede trachtte vanuit een ver sterkte verdediging succes te boeken via onverwachte aanvalsstoten waar bij Lenstra en Brousek de snelle ver vooruitgeschoven Kerkhoffs aan hel werk moesten zeilen Deze opzet slaagde volkomen ADO dat zeer verdienstelijk speelde was meestentijds in de aanval maar En schede won met 4—1 Daardoor be leefden de Hagenaars van de trip naar het oosten — zij waren reeds zaterdag vertrokken en logeerden in Boekelo — weinig plezier Contract voor veteraan De 1ste divisieclub Leeuwarden heeft de Amsterdamse veteraandoel man Herman van Raalte sinds een jaar amateurspeler bij Blauw Wit als semi-prof gecontracteerd Leeuwarden die pech met keepers had kreeg hier voor speciale dispensatie van de KNVB De doelman van de Friezen Koop man moest zijn carrière beëindigen Een jongere broer van deze die voor de amateurclub Wolvega speelde werd als opvolger geëngageerd maar brak bij een oefenwedstrijd zijn pols Hij zal het keepers vak waarschijnlijk voorgoed moeten opgeven De reser vekeeper is nog niet rijp voor 1ste divisievoetbal Vandaar dat Leeuwar den nu Van Raalte heeft aangezocht Piet Kraak grabbelt de bal in de wedstrijd Sittardia-Elink wijk uit de bovenhoek Links Carel Theuwis veel te hoog en te slordig om tegen de consequent dekkende Velox ver-dedigers succes te boeken De Utrechters bezetten vooral het middenveld beter waarbij viel te loven het goed optxjuwende werk van de kanthalfs Jochems en Sambeek en het geregeld terugkomen van rechts binnen Aerts Velox had duidelijk het initiatief in deze periode en het zou bij een aantal hoekschoppen eerder de leiding genomen kunnen hebben Zo bijvoorbeeld in de 15de minuut toen doelman Van Rotterdam de laatste hinderpaal vormde voor een snelle combinatie tussen G Uitten bosch en Adelaar De Zwolse goalie keerde het schot van Uittenbosch su bliem Zeven minuten later school Aarts de bal zuiver door naar Ade laar die zijn schot via de paal raak zag gaan O — \ Van Kooten in vorm In het verdere verloop van de eer ste helft kon Velox aan de nu in aan tal toenemende Zwolse aanvallen het hoofd bieden niet het laatste te dan ken aan de uitstekende doelman Van Kooten die o.a kans zag een fel schot van rechtsbuiten Wink met de vuist tot hoekschop te verwerken Na de hervatting zakte Velox af PEC had voortdurend een grote meerderheid en de Utrechtse defensie had de grootste moeite zich staande te houden Het lukte aanvankelijk omdat de Zwollenaren niet alleen te slordig waren maar ook weer in hun fout van voor de rust vervielen door het leer steeds te hoog voor het Utrechtse doel te brengen Doelman Van Kooten kon nu in samenwerking met stopper Morelissen en zijn mak kers de schade beperken tot enkele hoekschoppen Maar een Utrechtse nederlaag leek onafwendbaar vooral toen in de 35ste minuut tijdens een doelworsteling rechtshalf Westerbeek erin slaagde de partijen op gelijke voet te brengen PEC drong hierna nog verder op en dat werd de thuisclub noodlottig Eerder was gebleken dat de vrij zeldzaam geworden Utrechtse uitval len het nodige gevaar inhielden En toen dan ook in de 42ste minuut de Zwolse defensie niet tijdig genoeg gevechtsklaar was en bovendien stop per Tielbiard treuzelde met Ingrg pen was het opnieuw Adelaar die na een voorzet van D Uittenbosch be heerst ' t winnende doelpunt scoorde Wat PEC er hierna ook nog aaa deed in de stand kwam geen wijzi ging meer Toen scheidsrechter v d Berg het einde van deze door 2300 toeschouwers bijgewoonde wedstrijd aankondigde had Velox een moei zame en bepaald niet onverdiende 1—2 zege behaald FRANS DE MUNCK OP „ TRANSFERLIJST " Het bestuur van de sectie betaald voetbal in de K.N.V.B heeft het plan om een „ eenmanstransferlijst " te openen voor Frans de Munck De be sturen van clubs die voor de vroegere D.O.S.-doelraan interesse hebben krijgen na publicatie van dit besluit in de Sportkroniek het officiële or gaan van de K.N.V.B tien dagen de tijd om met De Munck en D.O.S tot overeenstemming te kom^n In de Sporrtkroniek van heden Is dit bericht nog niet gepubliceerd Betaald voetbal voor zondag ERE-DIVISIE Rapid JC-Blauw Wit Volendam-VVV ADO Sparta Elinkwijk-Ensch For I tuna'54-Sittardia Ajax-DOS NAC DWS-A PSV Willem II Feijenoord MVV Ie DIVISIE A NOAD BVV SVV-Fortuna VI HVC Vitesse Wageningen Veendam Vole wijckers-Stormvogels Rigtersbleek Helmond GVAV ' t Gooi Ie DIVISIE B Leeuwarden-DFC De Graafschap RBC Go Ahead-AGOVV RCH Sche-veningen HS ZFC-Hermes DVS He racles-Limburgia Helmondia'55-DHC VSV-Alkmaar 2e DIVISIE A Wilhelmina-EBOH Xerxes-Haarlem Longa-UVS EDO Baronie NEC-ONA 2e DIVISIE B Hilversum-Be Quick Zw Boys-Zwar temeer Velox Heerenveen Ensch Boys-PEC Oldenzaal Rheden Zeist Tubantia Wedstrijdverloop en stand eredivisie Blauw Wit — Feijenoord 2—7 rust O — 4 Vijf goals van Schouten twee van Temming Voor Blauw Wit scoor den Machiclse en Koers Toeschou wers 50.000 samen met DWS/A — Ajax VVV — Rapid 1—1 rust 0—1 Hae nen O — 1 Theuws 1—-1 Toeschouwers 7000 Sparta-Volendam 3—2 rust 2—1 Tol 0—1 Daniels 1—1 en 2—1 Zaal 3—1 Tol 3—2 Toeschouwers 25000 Enschede — ADO 4—1 rust 2—1 Rijnvis 0—1 Kerkhoffs 1—1 Brousek 2—1 Jansen 3—1 v d Wel 4—1 Toe schouwers 10.000 DWS/A—Ajax 1-0 rust 0—0 Doorneveld 1—0 Toeschouwers 50.000 Willem II — NAC 3—4 rust 0—3 Canjels 0—1 0—2 en 0—3 Koopal 1-3 Stallen 2—3 v Gastel 2—4 Koopal 3—4 Toeschouwers 15.000 MVV-PSV 0—0 Toeschouwers 9000 DOS 5 i I 0 9 15—1 PSV 5 2 3 0 7 6—2 Ajax 5 2 2 1 6 12—7 SC Enschede 5 3 0 2 6 16—10 Willem II 5 2 2 1 6 16—11 Sparta 5 3 0 2 6 10—6 Volendam 5 3 0 2 6 12—3 Blauw Wit 5 3 0 2 6 14—15 Feijenoord 5 1 3 1 5 9—5 Elinkwgk 5 2 1 2 5 5—5 NAC 5 2 1 2 5 7—9 Sittardia 5 2 1 2 5 8—13 Rapid JC 5 1 2 2 4 5—7 Fortuna'54 5 2 0 3 4 9—16 VVV 5 1 2 2 4 5—12 ADO 5 1 1 3 3 10-14 DWS-A 5 1 0 4 2 5—10 MVV 5 0 1 4 1 4-17 
Maandag 21 september 1959 - 67e jaargang no 121 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Advertentie DERDE EN VIERDE KLASSERS Holland en DWSV leden nederlaag Opnieuw een z^ge voor Saestum BETAALD VOETBAL Ie EN 2e DIVISIE half zwaar - dié is het toch maar ok in Virginia Ani\erican RONDE VAN BULQARUE Lex van Kreuningen v/int de vierde etapDe De Utrechter Alex van Kreuningen zegevierde zondag in de vierde etappe van de Ronde van Bulgarije van SÏi ven naar Burgas over een afstand van 110 km in 2 uur 40 min 40 sec vóór de Bulgaar Cheorghiev in 2.41.10 en de Belg Roes in 2.41.40 Door deze prestatie nestelde de UW verslagen door De Spartaan 1-0 üir DE AFDELINQ ü I RECH F Qoede prestaties van Minerva en PVC Op de derde competitiedag van de afdeling Utrecht is er weer volop gevoetbald PVC en Minerva boekten goede resul taten maar Kampong stelde teleur in de eerste klasse A PVC bracht de RK BW leider in deze afdeling een 3-0 nederlaag toe Kampon < stelt tejjeii APWC teleur SPORT IN CIJFERS Eerste zege en Schev * Eindhoven sloeg Heracles Ie DIVISIE A ' t Gooi heeft zijn eerste overwin ning binnen De 4-2 zege op Rigters bleek was verdiend te noemen Bur gers gaf de Hilversummers de lei ding en nadat Tusveld de partijen op gelijlce voet had gebracht bezorgde Trooster Rigtersbleek de leiding 2-1 waarna Burgers voor een gelijlfe rust stand zorgde Na de hervatting ver richtte Burgers de hattrick voor het Gooi en de Zoete scoorde voor de Hilversummers het vierde doelpunt De verdere uitslagen waren Excelsior—GVAV 1 1 BW—KFC 2-0 Fortuna VI — NOAD 2-2 Vitesse — SVV 1-0 Veendam—HVC 1-0 Storm vogels — Wageningen 1—2 Helmond — de Vole wijekers 3-0 Stand NOAD 4—6 KFC 5—6 Fort VI 3—3 Helmond 3—5 Stormv 3—2 Wageningen 3—5 ' t Gooi 3—2 BW 3—4 Veendam 3—2 GVAV 3—4 Rigtersbl 3—1 Vitesse 3—4 HVC 3—1 SVV 4—4 Excelsior 4—1 Ie DIVISIE B Eindhoven behaalde een gedecideer de overwinning op Heracles hoewel de stand met rust pas 1-0 was door Tempel Na de hervatting werd het 2 0 en 3-0 door Louwers maar Gree vink scoorde tegen Door van Melis werd het 4-1 en Louwers bracht de stand op 5-1 gevolgd door een doel punt van Bogmans Greevink ten slotte zorgde nog voor een tweede tegenpunt voor Heracles 6-2 Scheveningen H.S verraste door Go Ahead op Houtrust te verslaan Het was een matige eerste helft waarin Go Ahead erg teleurstelde Daardoor kon de thuisclub door Spierings een 2-0 voorsprong nemen maar alhoewel Go Ahead na de her vatting overwegend sterker was kon den de Deventenaren het niet verder brengen dan een tegenpunt door Mos zodat Schev HS de eerste overwin ning tot een feit maakte Overige uitslagen Alkmaar—Helmondia ' 55 2-2 DFC — VSV 4 0 RBC—Leeuwarden 3-1 AGOVV—de Graafschap 3-1 Hermes DVS—RCH 4 0 Limburgia—ZFC 1-4 Stand ZFC 5—8 VSV 5—8 RBC 4—4 DFC 4—6 Leeuwarden 5-4 AGOVV 4—6 Heracles 5—4 Alkmaar 4—6 Helm ' 55 5—3 H DVS 6—6 Schev HS 5—3 Eindh 5—6 RCH 5—2 Go Ahead 5—6 Graafsch 5—2 Limburgia 5—5 DHC 4—1 2e DIVISIE A UVS—EDO was vooral voor rust een aardige strijd Alhoewel UVS een sprekende overwinning zou behalen kwam de Leidse ploeg in de eerste helft door een doelpunt van Prinsen met 1 0 achter te staan Ondanks het feit dat EDO sterker bleef slaagden de Leidenaren er toch in door Bek kering gelijk te maken Zelfs gaf de zelfde speler zijn club nog de leiding Hoewel ook EDO in de tweede helft aanvankelijk sterker was kon v d Tooren driemaal achtereen scoren zodat UVS een royale 5-1 overwin ning behaalde Ook Baronie wist het zoet der overwinning te smaken Tegen NEC werd het een fraaie 4-0 zege In de eerste helft zorgden Bilok en Soffers Herculeszege op JSV 2-0 Op een door het droge weer vrij moeilijk te bespelen voetballerxein hebben JSV en Hercules vooral voor de rust elkaar volkomen in even wicht welen te houden Aanvankelijk was Hercules wat meer aanvallend maar bij beide verdedigingen blonken vooral de spil uit Bij Hercules was Van Eek in grote vorm wat hij al koppend heeft weggewerkt was niet gering en bij JSV deelde Woudenberg de lakens uit Desniettegenstaande waren er wel enkele spannende momenten maar zo wel doelman Van den Brink die een maal prachtig redde bij een hard schot van Van Wiggen en even later bij een lastige bal van B Schoonen berg als keeper Tersteeg die een fraaie redding op zijn naam bracht na een machtig schot van oud club-genoot Van Straten gaven dus geen van beiden thuis Na de hervatting was JSV het die ten aanval trok maar ook nu bleel < de Hercules verdediging zo prima op dreef dat er geen doorkomen aan was Bij een moeilijke situatie in de JSV-achterhoede waarbij de bal niet goed weggewerkt kon worden schoot linksbuiten Jansen in een leeg doel Vanaf dat moment had Hercules de wedstrijd gewonnen want de JSV verdedSging raakte haar vat op de tegenaanvallen kwijt en er ontston den soms vreemde situaties Dat nam niet weg dat het tweede doelpunt zo buitenspel was als men maar zelden ziet Protesten mochten echter niet baten Het doelpunt van Olde Rieke rink werd goedgekeurd Brazilië sloeg Chili — De inter land voetbalwedstrijd tussen de ploe gen van Brazilië en Chili eindeigde in een 1-D zege voor de Brazilianen BU de rust was de stand 0-0 voor ' t Gooi HolL Sport voor een 2-0 voorsprong en na de hervatting waren het van lersel en Soffers die elk een doelpunt voor hun rekening namen Verdere uitslagen Roda Sport — Wilhelmina 1-0 Haar lem—Longa 2 2 De Valk—ONA 2-1 Stand Roda Sp 3-6 Haarlem 2—2 Baronie 2—4 De Valk 3—2 UVS 2—4 EDO 2—1 Longa 2—3 Xerxes 2—0 Wilh.mina 2—2 ONA 2-0 EBOH 2—2 NEC 2—0 2e DIVISIE B Velocitas heeft een onverwachte 4 1 overwinning op Hilversum weten te behalen Van Oosten gaf de Gro ningers de leiding maar Pluim nivel leerde deze achterstand Na rust werd het 2 1 door Drommels en door twee doelpunten van Drommels werd het 4 1 voor Velocitas Tubantia deed het ook goed en versloeg Oldenzaal met 5-1 hoewel de Oldenzalers door Kuiper de leiding wisten te nemen Tubantia werd daar na sterker en met rust had deze ploeg door Degenaar en Beres reeds een 2 1 voorsprong welke in de tweede helft door Wassink Beres en Scholten werd opgevoerd tot 5-1 Zeist heeft het in Groningen tegen Be Quick niet slecht gedaan Het werd een 0-0 gelijk spel zodat de Zeist-defensie de Groninger voorhoe de in bedwang heeft kunnen houden maar het dient gezegd dat de voor hoede van Be Quick bijzonder schot loos bleek Overige uitslagen PEC—Velox 1 2 Rheden—Ensch B 2-1 o.p.v Ensch Boys Tubantia — Oldenzaal 5—1 Stand Tubantia 3—5 PEC 3^4 Oldenzaal 4—3 Velocitas 3-4 Heerenveen 2—2 Be Quick 3—4 Zwartemeer 2—1 Rheden 3—4 Ens Boys 3—1 Velox 3—4 Zw Boys 3—1 Hilversum 3—4 Zeist 3—1 Teruggespeelde hal kostte doelpunt VVV heeft de t>veede wedstryd van dit seizoen niet winnend kunnen beëindigen In Amsterdam bleef de Spartaan met 1-0 aan de betere zyde van de voetbalsoore Niemand zal durven ontkennen dat de overwinning van de Amsterdam mers verdiend was want pas in het laatste kwartier van de wedstryd slaagden de Geblokten " erin het Spartaanoverwicht te doorijreken maar in ' n heftig slotoffensief kwam de gelijkmaker niet In de voorhoede waar rechtsbui ten Van Ede gemist werd lukte het niet vooral omdat Haars te weinig snelheid bezat om zijn schuttersca paciteiten te kunnen uitbuiten De beste man bü de Utrechters was ongetwüfeld stopper Van Cam pen maar het noodlot van deze wed - Het teom van JSV dat op eigen terrein met 2 — O werd verslagen door het Utrechtse Hercules Foto V.N.-Bakkenes Verdiende zege voor HMS Een hard werkend HMS heeft zondagmiddag voor het eerst een voetbalwedstrijd van OVVO kunnen winnen De 1 — O uitslag was een ver diende beloning voor het Utrechtse elftal dat van begin tot eind fel ge vochten heeft en dat qua werklust met kop en schouders boven de Am sterdammers uitstak OWO startte goed en kon door een technisch ovei'wioht het spel in han den nemen Verder dan een schot van Wijma tegen de lat en een fantas tisch door Kok gestopte bal van Konijnenburg kwam de thuisclub echter niet Na de hervatting moest Kraan bij OVVO uitvallen en daar door waren er nogal wat omzettin gen in de ploeg nodig Het verband raakte door die wijzigingen totaal uit de Amsterdamse linies en het leek wel of gelijk met Kraan ook de hoofdstedelijke animo verdwenen was Na 28 minuten kreeg rechtsbuiten Netto de kans de bal voor doel te plaatsen de Amsterdamse verdedi gers hinderden voornamelijk elkaar en dat was een kans die De Jong met beide handen aangreep OWO probeeerde nog wel een wij ziging in de stand te brengen maar de goede Utrechtse verdediging met stopper Delsink als uitblinker gaf geen meter prijs en daardoor bleef de overwinning aan HMS dat welis waar geen grote sterren bezat maar dat door haar eenheid en haar wils kracht toch een heel wat betere in druk achter liet dan de Amster dammers strijd was dat dezelfde Van Campen de nederlaag voor UW op zijn ge weten heeft Onmiddellijk na de her vatting begrepen namelijk Van Cam pen en doelman Veth elkaar hele maal niet Van Campen speelde de bal terug maar voor zijn keeper Iwn grijpen was Kruisbrink toegeschoten Hij bemachtigde de bal en scoorde gemakkelijk ' in de eerste helft heeft UW büna voortdurend moeten verdedigen Rein van Lier die na een paar jaren DWS weer op het oude nest terug is was de beste man bij de Amsterdam mers maar zijn tegenspeler van Campen slaagde erin bijna voortdu rend zijn wil aan Van Lier op te leg gen Twee keer moest Van Campen de Spartaan midvoor laten gaan maar beide keren greep Veth de ge vaarlijke schoten meesterlijk Na de hervatting bleef Spartaan het overwicht op het middenveld be houden omdat UVV haar kanthal ves Bos en Citteur teveel in de ver dediging nodig had Kruisbrink kreeg na zijn fortuin lijke treffer nog kans op een tweede doelpunt maar in vrije positie miste hü Pas in het laatste kwartier kon UVV met inzet van alle krachten tot een fel slotoffensief komen maar De Spartaan versterkte haar verdedi ging en door het ontbreken van snel heid en schotvaardigheid in de Utrechtse voorhoede slaagden de Amsterdammers erin hun kostbare voorsprong te behouden Amateurvoetbal Eerste klasse A Gouda—Emma 1—0 De Spartaan—UW 1—0 Unitas - Quick 5—0 Laakkwartier — SVW 3—0 DWV — DCG 0—2 CSV-HFC 2—2 Eerste klasse B Hengelo — ESCA O — 0 Quick N.)—VDZ 3—1 Alcides—WW 1—0 Borne — WVC 1—1 Oosterparkers Sneek 0—1 Quick ' 20 — Be Quick Z 1-1 Eerste klasse C MOC ' 17 — Spel Irene O — 1 Spel Emma — Roermond 6—2 TOP — Hoensbroek 1—0 Brabantia—De Spech ten 1—1 Wilhelmina ' 08 — Heer 3—3 West I Tweede klasse B Vriendenschaar — Aalsmeer 2—0 JSV—Her,.-uels 0—2 AFC — WA 1—1 OVVO—HMS 0—1 Water graaf smeer Zeeburgia 4—1 JOS—Baarn 3—1 Derde klasse C KBV—RKAVIC 2—2 ZSOO — Swift 0—2 TOG — Nautilus 1—5 SDW—Neerlandia 1—2 NFC—DEC 8—2 WiIskracht;SNL—SEC 3—5 Derde klasse D SDO — Celéritudo 2—2 CND—ADE 5—1 Holland—Allen Weer baar 2—4 DWSV—Donar 2—4 Quick A — Ultrajectum 1—3 Rapiditas—Amsvorde 2—2 Vierde klasse F De Meer — DJK 2—1 WHMO—ASVA 2—3 Animo—Madjoe 6—3 BFC—TWM 4—0 Ambon — Meerboys 2—3 DVAV—Nijenrodes 1—0 Vierde klasse G WOG — Laren 4—0 Bilthoven — EMM 3—1 Saestum—BVC 3 0 Muiderberg-Victoria 3—3 FAK — KWA 2—5 Amersfoortse Boys—De Ze bra's 3—3 Vierde klasse H SVF—Brederodes 2-2 Midlandia — Stichtse Boys 2—4 Maarssen — Patria 2—2 Vreeswijk—WIJ 2—0 KDS—Fortitudo 1—1 West II Vierde klasse D DONK—'t Noorden 2—4 Maasstraat — Stolwyk 6—3 Goude rak—BMT 2—1 Spoorwijk—Oudewater 0—1 HPSV—PDK 3—1 Vierde klasse F Boskoop—Steeds Vol harden 3—1 DRZ—Haastrecht 2—3 Unio — Woerden 1—1 VEP—Hermandad 1—2 NADO/V—Saturnus 4—2 Oost Tweede klasse WO—Eendracht 4—1 SCH—DIO ' 30 2—2 Leoiies-CHRC 2—1 Jonge Kracht — Theole 1—0 Derde klasse D Hatert—RKHW 2—4 TEC — De Treffers 2—1 Germania-Zuid Arnhem 6—1 AWC—Union 7—3 Ede — Veenendaal 5—2 Spel Bemmel — Groes beek 0—1 Afd Utr KNVB Ie klasse A PVC—RKBVV 3—0 Bar neveld — Naarden 4—0 LVV—'s Grave-land 0—0 NSC — Minerva 3—3 APWC — Kampong 2—1 Ie klasse B V9K—DEV 4—2 Wijk bij Duurstede—EMS 2—2 IJFC—MSV 19 7—3 2e klasse A Achterveld—Renswoude 0—2 Rhenus—HDS 3-2 Scherpenzeel — Veense Boys 7—1 Hoogland — Oranje Wit 7—1 2e klasse B Avance — De Kieviten 4—2 DOSV—Hilv Boys 1—3 Limvio—Gooise Boys 2—4 Olympia ' 25 — BDC 0—2 2e klasse C St Maarten—DWSM 3—1 Hertha—Sperwer 4—1 DSO UI—De Meeuwen 3—4 Utrecht — Ares 1—0 2e klasse D Bunnik—PVCV 2—1 Austerlitz — Dorestad 4^5 De Meern — DVSU 1 1 SCH—Voorwaarts 1—2 3e klasse A En Avant—9VMM 2—0 Utrechter zich op de eerste plaats in het algemeen klassement met 16 uur 05 min 10 sec De Bulgaar Christov is tweede op 40 seconden en de Pool Fornalcenyk derde met 41 seconden achterstand De overige Nederlanders bezetten in het algemeen klassement de volgende plaatsen 22e Jan Her mans Valkenburg op 8 min 33 - sec 24e Jo Rademakers Utrecht op 9 min 33.T sec Jan Jansen Nootdorp op 12 min 47 sec en Maarten Breure Rotterdam op 14 min 33 - sec De Pool Fornalczyk heeft zaterdag de derde etappe gewonnen Hy legde de 180 km van Starazagora naar Sil van af in 4 uur 55 min 10 sec met bonificatie 4.54.10 De uitslag was verder 2 Kotcev Buig 4.55.10 met bon 4.54.40 3 Christov Buig 4.55.10 22 Van Kreu ningen Ned 4.55.20 25 Hermans Ned 4.57.57 30 Rademakers Ned 4.59.43 34 Janssen Ned 5.01.42 36 Breure Ned 5.01.58 Wielrennen — De Nederlander Steuten is zondag als derde geëin digd in de 17de Ronde van Saar land Deze 178 km lange wegwed strijd voor amateurs werd gewon nen door de Belg Cartogny in de tüd van 5 uur Utr Boys—RK Unitas ' 48 2—0 VVZA Hooglanderveen 4—2 Hamersveld Ra pid ' 57 3—1 Houten—Rivierwijkers O — 0 3e klasse B Aurora—Cabauw 7—0 Schalkwijk—UWO 2—3 Kamerik—VBO 2—4 Benschopse Boys — Sparta L 3—4 ZATERDAGMIDAGVOETBAl AFD UTRECHT Ie klasse VVOP — VVVM 0—0 CSW—De Posthoorn 3—1 Geinoord—De Merino's 6—3 Montfoort — Maarssen 3—1 2e klasse A Musketiers—Oranje Leeu wen 4 1 - NSC—Kierden 2—0 SDVB DVSA 3—1 SOVA—SVP 1—1 TOV — Triangel Boys 2—3 2e klasse B Mijdrecht—Entre Nous 2—2 DOB—Eemnes 2—1 - Posta—Chef ana 1—1 PVD—BVC 1—2 ÜHSV—EDO U 0—3 3e klasse A Stroe—EFC ' 58 4—1 Ve luwse Boys—Veense Boys 3—1 Veslaco — Hulshorst 3—2 3e klasse B ODI ' 58 — NSVS 1—4 Ku lan—Scherpenzeel 4—2 Vallejvogels — Hees 4—4 Advendo ' 57 — Spel Rhenen 4—3 3c klasse C Levu—PVCW 3—2 Bun nik — Beverweerdse Boys 1—4 DEV — Rubo 0—1 3e klasse D Vinkeveen—VCU o — 9 Avance—SVM Boys 1—5 PUEM—Hercu les 0—6 Terre Neuve—FAK 4—1 Res Ie klasse A Merino's 2 — VFC 3 5—1 Sparta N 2 — GVVV 2 0—1 Desto 2 — SDC P 2 1—3 Ees Ie klasse B Altius 2 — CSW 8 5-0 Jonathan 2 — Desto 3 4—0 Res 3e klasse E SVM Boys 2 — Levu 2 8—0 Res 3e klasse H Desto 5 — SSVU 6 2-9 Jonathan 5 — SSVt ' 5 5—3 Res 3e klasse J Merino's 3 — Muske tiers 3 4—4 KNVB District West I 3e klasse A Huizen—Jong Holland 1—1 Spakenburg — Wartburgia 1—4 NDSM—IJmuiden 5—1 De Geuzen—CSV Dindua 1—1 Kennemerland — KMV2 2—1 3e klasse B CSCA — IJsselmeervogels 5—1 GVVV—CJVV 1—0 SSVU—OSO 2—2 WOG—Zuidvogels 1—1 SDC P — ADM 1—1 4e klasse A Zandvoortmeeuwen—SIZO O — 1 Intimus — V en V 3—1 Jong Her cules—SVJ 0—2 Lisser Boys—PV WA 3—1 Kinheim—Nehamy 0—0 4e klasse B SNL—Robaver 5—2 Mar ken—AGT 3—0 AMVJ—HCSC 0—2 Blauw Wit—ZCFC 1—0 Zwaluwen—EVC 0—4 4e klasse C Sparta N.)—Lopik 4—2 DVS ' 33 — WJ 6—3 Desto—Bloemen kwartier 1—0 Cobu Boys—Jonathan 2-0 Res 3e klasse B IJsselmeervogels 2 VVOG 2 4—2 CJVV 2 — SSVU 2 4—0 District Oost 3e klasse A OWIOS — Go Ahead K 1—5 VRC V'daal—DTs ' 33 3—1 DOSK—Spel Genemuiden 1—3 SKV—DOVO 0—3 Nunspeet—WHC 3—7 4e klasse A DZSV—Oranje Blauw 4-6 ESA—Blauw Geel 1—1 Harskamp—Ben nekom 2—6 AZSV—DVOV 3-2 - VIOSV — Wilh SSS 4—1 4e klasse B CSV ' 28 — DESZ 2—2 Tuin ders—HHC 1 0 - Hatto Heim—Be Quick 2—2 Elb Sportclub—Gene 2 — fl Natuurlijk gaat het nog niet aan om reeds nu uit de ver kregen resultaten conclusies te gaan trekken maar wat wel vastgesteld mag worden is dat Holland het ook in de derde klasse kennelijk nog moeilijk gaat krijgen en dat DWSV ver moedelijk een bescheidener rol zal spelen dan vorig seizoen het geval was in de 3e klas D Saestum bracht het in de 4e klas G tot de tweede achter eenvolgende overwinning en in de 4e klas H doet het naar deze omgeving gepromoveerde Vreeswijk het uitstekend nu ook van VVY werd gewonnen Celéritudo speelde in Bussum tegen SDO met 2—2 gelijk De gastheren namen de leiding het was Huitink die de balans in evenwicht bracht 1—1 Daarmede kwam de rust Op nieuw nam SDO daarna een voor sprong 2—1 nu was het Theo Kraan die die wist weg te werken 2—2 waarna de defensies de baas bleven Holland heeft zich in het begin laten overspelen waarbij de defensie de doelman incluis enkele foutjes maakten waardoor een O — 3 achter stand tegen Allen Weerbaar werd verkregen Toen ging het beter Rut ting en De Rijk zorgden voor 2—3 paal en lat voorkwamen de gelijk maker Tot vlak voor tijd bleef het 2—3 toen maakte AW er 2—4 van Met 2—4 verloor ook DWSV op eigen veld van het Hilversumse Do nar eveneens na een O — 3 achterstand die voor de rust door Agema tot 1—3 werd verkleind In de tweede helft werd het 1—4 waarna Koning de eindstand op 2—4 bracht Ultrajectum deed goed werk door in Amersfoort met 3—1 van Quick al daar te winnen dat met de rust een 1 — O voorsprong had In de tweede heUt was het Ultrajectum dat de toon aangaf Van Leeuwen maakte gelijk 1—1 een Quick-verdediger was zo bereidwillig de Utrechters aan een 2—1 voorsprong te helpen een Het elftal van Holland dat op eigen terrein met 4 — 2 verloor van Allen Weerbaar uit Bus sum HOCKEY HEREN Overg klas B HGC—Hilver sum 2 2—1 Hurley — SCHC 2 1-3 Aeolus — Kampong 1—3 2e klas G HIC 2 — Amersfoort 3 1—1 Be Fair 3 — Kampong 3 4—5 SCHC 3 Pinoké 2 3—3 2e klas H A'foort 2 — Voordaan 2—8 Kampong 2 — Be Fair 4 5—5 SCHC 4 — Sctiaerw 0—1 Gooi 3 — Kameleon 2 1—1 3e klas G Hilversum 5 — Soest 1—0 Kampong 4 — Gooi 5 2—2 4e klas F Gooi 6 — Kampong 6 4—4 4e klas G SCHC 6 — Schaerw 4 6-2 Kampong 5 — Kameleon 4 4—0 Veteranen SCHC—HIC 0—0 DAMES Ie klas Alliance — Laren 1—0 RBC—Be Fair 1—1 Gooi—TOGO 0—0 Prom klas B A'foort—Voordaan 1—7 Hilversum 2 — SCHC 0—1 Gooi 2 — Kam pong 1—0 2e klas D SCHC 2 — Schaerweyde 4—2 3e klas F Voordaan 2 — Hilversum Z 2—1 Be Fair 2 — Soest 1—4 SCHC 3 — Be Fair 3 1—3 Kampong 2 — Gooi 4 2-0 4e klas F Hilversum 4 — Kampong 4 0—2 4e klas G Be Fair 4 — Soest 2 4 — O Kampong 5 — Voordaan 3 1—0 KORFBAL KNKB N.-Holland Ie klasse Rohda — Archipel 11—7 Samos—BI Wit 2—5 K Zaandijk—Roda 6—6 - Westkw — Luto 6—3 2e klasse A Landlust — Swift 2—8 SVK—ZKC 6—2 J irora-Meo 10—6 Olympia—Hespa 6—6 2e klasse B Gr Geel—Fortuna 12—5 DTV—Bep 5—3 DDV—Victoria 9—4 DED—Haarlem 8—5 3e klasse A Sp Vereent—A'dam Z 5—6 OKV—Oostkwart 6—7 3e klasse B DSV—Kameo 7-3 - KCN — Amersfoort 5—1 KVD—N Flora 4—1 Excelsior—Vogel 6—9 3e klasse C A Ready — Gibralt 10—5 Oosthoek—Tovers 4—7 Huizen—ZK \ 1—13 DVD—OBZB 4—2 Res Ie klasse Luto 2 — Rohda 2 6—8 Swift 2 — Blauw Wit 2 3—8 SVK 2 — Sa mos 2 8-9 Gr Geel 2 — A Weerb 2 3—6 Res 2e klasse A Roda 2 — Allen Weer baar 3 7—4 Rohda 3 — Olympia 2 12—2 Res 3e klasse A Vogel 2 — Tovers 2 ~ DED 2 — Haarlem 3 6-2 - Archipel 3 — DTV 3 6—5 Bep 2 — Watervliet 2 1—2 Res 3c klasse B BI Wit 4 — Oostkw 3 6—8 K Zaand 3 — Rohda 5 3—2 Samos ^ 4 — Landl 2 2—1 GUKB Zaterdag Ie klasse Samos 6 — SKF 4—5 Altius 2 — Tovers 10—2 - Aus terlitz—DSV 2 9—2 2e klasse C Olympia 4 — Altius 3 4—10 Zwaluw 3 — DSV 3 11—3 3e klasse B Altius 5—Sparta 2 8—0 VEV—A'foort 3 3—4 3e klasse C Thob 2 — SKF 4 6—2 Ie klasse fzondag Samos 5 — Zwaluw 0—5 SKV—Biko 2 8—4 Filos-Excelsior 2 2—1 Hilversum—Soestkw 4—2 2e klasse A Soestkw 2 — STC 1—1 Excelsior 3 — Vogel 3 4—7 Tovers 4 — Amersfoort 2 4—3 SKV 2 — SKV 3 7—3 Olympia 3 — Zwaluwen 0—5 3e klasse A Zwaluw 4 — Excelsior 4 5—6 Hilversum 2 — Soestkw 3 0—7 Vo gel 4 — Biko 4 2—4 voorsprong die v d Horst op 3—1 bracht CDN won met de royale cijfers 5—1 op eigen veld van ADE bij Rapiditas — Amsvorde kwam het einde met 2—2 Celéritudo 3 5 CDN 2 2 Allen W 2 4 DWSV 3 2 Donar 2 4 Quick A 2 1 SDO 2 3 Rapiditas 2 1 Ultra j eet 2 3 ADE 2 U Amsvorde 2 2 Holland 2 0 Qoede voornemens Saestum heeft blijkbaar goede voor nemens Na de zege van verleden week op Victoria werd gisteren met 3 — O van BVC gewonnen en Biltho vcn dat met een nederlaag startte won nu met 3—I van EMM nadat de rust met O — O was gekomen Uit een strafschop werd het door Terlaak 1—0 lansen zorgde voor 2 — O en Rutges na 2—1 voor een 3—1 eind stand FAK daarentegen boekte de tweede nederlaag in successie nu met 2—5 op eigen terrein tegen KWA voor deze ploeg de tweede overwinning evenals voor WOG dat Laren met 4 — O versloeg Zowel bij Muiderberg — Victoria als bij De Zebra's—Am Boys kwam het einde met 3—3 KWA 2 4 Zebra's 2 2 Saestum 2 4 Laren 2 1 WOG 2 4 Muiderb 2 1 Am Boys 2 3 Victoria 2 1 BVC 2 2 EMM 2 0 Bilthoven 2 2 FAK 2 0 Midlandia heeft het in de 4e klas op eigen grond niet kunnen bolwer ken tegen St.-Bovs dat met 4—2 won rust 1—1 Voor M'dlandia doelpuntte De Hartog Na 1—2 werd het 2—2 door Korporaal waarna St Boys de score tot 2—4 opvoerde KDS speelde 1—1 tegen Fortitude rust O — 0 De Heus zorgde voor het KDS-doelpunt Vreeswijk 2 KDS 2 St Boys 1 Mirilandia 2 SVF 2 WY 2 4 Zw Vooruit 1 13 Brederodes 2 12 Fortitude 2 1 2 Maar.'isen 2 12 Patria 2 1 2 Minerva speelde in Nijkerk tegen NSC een prettige wedstrijd Voor de rust was het spel van beide kanten wat lauw de Utrechters kregen wel enkele kansen maar NSC was toch meer in de aanval en nam dan ook na een kwartier spelen de leiding 1 — o waarmee de rust is ingegaan In de tweede helft werd het door de midvoor van NSC 2—0 Enkele minuten later werd het zelfs 3—9 voor NSC Maar toen kwamen de Utrechters plotseling los Spieksma en Van de Burg de Minerva backs gingen naar HANDBAL DAMES Hoofdklasse UDI—Niloc 2—1 WLC—Zeeburg 3—3 Olympia—Hygiea 4—8 Athene—PSV 3—3 District Ie klasse DSG—Amstel 3—6 Vriendschap—AVA 2—8 Sagitta—Athle ta 1—1 Spirit—JHC 1—I 2e klasse DWS—Attlla 2—2 Lijnden De Blinkert 3—3 SDW—Laren 5—6 HHC—BSV 3—2 Afdeling Ie klasse Achilles — SSVU 2—0 BHC—Sport Ver 5—5 LVV—Oranje 6—4 Amersfoort—UD 0—2 Limvio Unio O — 6 2e klasse A DES — EMM 6—3 Fidelt tas—BDC 1—2 Spirit 2 — Olympia 1—2 HHC 2 — SDO 3—7 2e klasse B UD 2 — Athleta 2 6—1 MSV—Unio 2 6—4 Attlla 2 — Dorestad 0—4 UHV—DSO 6—1 3e klasse A SSVU 2 — Celeritas 2—4 SV 2 — Aurora 2-2 Achilles 2 — Victoria 1—8 3e klasse B BHC 2 — Laren S 2—10 PPI—AAV 8—1 s^'A—Amersfoort 2 2—5 BSV 2 — BDC 2 4—0 Junioren Ie klasse A Laren—ASV 7—3 EMM — BSV 2—2 Olympia—HHC 0—5 SDO—BHC 3—2 Ie klasse B SV—Aurora 7—0 Celeri tas — Achilles 2—6 - Attila—Dorestad 4—4 Spirit—UHV 4—1 2e klasse \ SVA—Fidelltas 4—4 Lim vio—LVV 1—3 HHC 2 — BDC 5—10 2e klasse B SV 3 — Achülcs 2 3—3 Ath leta—SV 2 5—0 Oranie—DSO 3-1 Attila 2 — Soirit 2 I—0 Adspiranten Ie klasse A BSV—SDO 0—12 BDC—Limvio I—1 Ie klasse B Oranje—DSO 4—0 - SV — Spirit 13 0 Achilles — Victoria 6-2 2c klasse A UHV—Attila 3 4—2 SV 2 Attila 2 7—1 Achilles 2 — UD 1—5 2e klasse B LVV 2 — Olympia I—1 BSV 2 — F,MM 2—5 SDO—BDC 2 2—4 2c klasse r - Fidelltas—BDC 3 3—7 BDC 4 — SVA 4—1 Amersfoort—LVV 3 5—2 HEREN Hoofdklasse Swift—Niloc 1 5-14 DES-Blauw Wit 7—8 Olvmpla Hellas 12—7 Aalsmeer—PSV 9—9 District Ie klasse Rapiditas—UD 6—4 ' WVGV — Concordia 13-9 Aalsmeer 2 IJmond 8—9 AHC—Sport Vereent 7-13 2e klasse A Tonido—Attlla geen sch Lllnden—De Blinkert 19-12 ' Vriend sohjro-I.aren 7—10 BHC—Zandvoort meeuwen 7—10 2e klasse B HOC-Zeeburg 5—12 Achilles — Arma 10—14 Niloc 2 — Unitas 13—12 Amersfoort—SSVU 12—16 Afdeling Ie klasse AAV-UD 2 4—3 HHC SV 2 12-11 - Attila 2 — SSVU 2 9—4 Fidelltas Oranje 4—8 2p klasse A Achilles 2 — UD 3 6—5 BHC 2 — PPI 6—8 AAV 2 — DSO 1-19 HHC 2-UHV geen sch 2c klasse B Attila 3 — SV 3 16-2 DES — Amersfoort 2 15-.6 AchIMes 3 — Naar den 5—15 Spirit—DSO 2 20—5 3e klasse A Oranje 2 — UD 4 8—12 UHV 2 — Arma 2 7—8 Spirit 2 — Attila 4 lO-I - 3e klasse B T.lmvio—PPT 2 4—0 SDO — Laren 2 6—5 HHC 3 — BDC 15—1 Junioren Ic klasse SV-Attila 6—15 UD UHV 7-8 HHC — Achilles 5—4 2e klasse Amersfoort-AchlUes 2 9—4 SSVU—Laren 2—12 DSO-Attila 2 Att n.o Adspiranten Ie klasse Amersfoort — Achilles 4—2 UHV-HHC 5—5 Attila UD 1—5 SV-Spirit 2-0 2e klasse Laren Arhllles 2 4—1 PPI — HHC 2 9-1 Attila 2—Achilles 3 3—9 SV 2 — DSO 7—11 Advertentie 3i*^J „ OM GROOT NIEUWS VAN FORD N E D E R LAN D "** Uitslagen van de reserve elftallen RES 2DE DIVISIE A ONA 2-'t Gooi 2 1—3 KFC 2-DOS 2 0—7 Wageningen 2-NEC 2 2—3 Wa geningen 2 NEC 2 2—3 Zeist 2 Hil-versum 2 2—1 Volewijckers 2 Elink-wijk 2 2—3 Velox 2-HVC 2 2—1 RES ISTE KLAS Blauw Wit 3-DWV 2 1—2 DOG 2 HRC 2 5—1 DOS 3-VVA 2 1—1 Ajax 3-UVV 2 3—0 W Frisia 2-Spartaan 2 4 -^ WFC 2-Volendam 3 1-1 Holland DWS A 4-HMS 2 1—0 RES 2DE KLAS C ' t Gooi 3-Elinkwijk 3 2—1 2-Donar 2 3—1 RES 3DE KLAS G Zeist 3 Allen Weerb 2 3—3 BVC 2 VDO 2 1—2 Hilversum 3-CDN 2 4—1 EMM 2 SEC 2 9—2 RES 3DE KLAS H Fortit 2-Vriendenschaar 3 1—1 UVV 3-St Boys 2 St Boys 2 n.o KDS 2-DOS 4 2—1 Hercules 3-Velox 3 1—3 voren en het was na vele vergeefse pogingen dat ten slotte Spieksma de achterstand tot 3—1 verkleinde Mi nerva zette door en enkele minuten later schoot Schoonheim via de staan der fraai in 3 - 2 NSC bleef verdedi gen en Minerva zette juist alles op de aanval In de laatste minuut scoorde Spieksma de welverdiende gelijkma ker voor Minerva 3—3 LVV bracht het legen ' s-Graveland niet verder dan een 0-0 geli,1k spel en Kampong verloor in Amersfoort van APWC In de eerste klasse B heeft MFC te IJsselstein de belangrijke strijd tegen MSV ' 19 met de wat zonderlinge uit slag 7—3 gewonnen en staat nu met zes punten uit drie wedstrijden fraai aan de kop De wedstrijden Soesterberg—Actif en Sterrenwijk—RUC werden door het afdelingsbestuur uitgesteld in verband met de ongoregeldhpden welke vorige week na afloop van de wedstrijd Sterrenwijk Actif hebben plaats gevonden waarbij spelers van beide c'ubs toen slaags raakten VSK boekte de eerste overwinning Het won met 4—2 van het gedegra deerde DEV uit Doorn dat in de af deling nu reeds voor de derde achter eenvolgende maal verloor Scherpenzeel en Hoogland hand haafden zich door fikse overwinnin gen in de leidersgroep van de tweeds klasse A en in afdeling B heeft BDC uit Soest aan Olympia 25 een 0—2 nederlaag toegebracht waardoor de Soester club de leidende plaats heeft behouden In de tweede klasse C heeft St Maarten zich weten te herstellen van DWSM uit Maarssen werd gewonnen In de plaatselijke wedstrijd tussen DSO(U en De P^eeuwen had laatst genoemde het zeer moeilijk met 3—4 wonnen de Meeuwen ze staan nu met drie gewonnen wedstrijden aan de kop Utrecht speelde de plaatse lijke wedstrijd tegen Ares met een invaller voor Hoving Het is een vrij stevige wedstrijd geweest waar in de roodzwarten technisch veel be ter waren de rust kwam met O — 0 In de tweede helft profiteerde Ver meulen van een slechte uittrap van de Ares doelman en deponeerde de bal in het doel 1-0 voor Utrecht waar mee ook het einde kwam Bunnik verloor Een verrassende overwinning be haalde Bunnik op eigen terrein tegen PVCV uit Vleuten in de tweede klas se D De Meern verspeelde het eerste winstpimtje door een gelijk spel te gen DVSll en Dorestad boekte zo waar de eerste overwinning In de uitwed-strijd tesien het wat teleurstel lende Austerlitz won de Wijkse ploes met 4—5 Bij SCH tceen Voorwaarts ging het prettig toe Bij de rust had Voor waarts met 0—1 de leiding en in de tweede helft maakte SCH door een goed doelpunt van H Koppens ver diend gelijk 1 — 1 In de batste minu ten kwam voor de Utrechtse groen zwarten het winnende doelpunt In de derde klasse A wonnen En Avant en de UU-echisp Boys hun wed strijden ze blijven meedoen aan de strijd om de leidersplaats Rapid ' 57 verloor en de strijd tussen Houten en de Rivierwijt prs pindigde in een O — O gelijk spel Aan be-de kanten werd een penaifv onbenut gelaten Voor de afdeling B heeft UWO met 2—3 van Schalkwijk gewonnen zodat de Utrechtse club de derde zege behaalde in deze competitie Aurora schoot zevenmaal raak tegen Cabauw Kamerik verloor van VBO en de Benschopse Boys lieten de punten aan Sparta L 
TSCH NIEUWSBLAD UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 21 september 1959 - 67e jaargang no 121 HOCKEYCOMPETITIE BEQONNEN S^QH^Q startte met draw tegen B^M.H^C Overwinningen voor Kampong en Voordaan Hagenaars wonnen met 16'3 D.O-S.-honkbalteam v/as kansloos tegen ADO Hockey-uitslagen HEREN EERSTE KLASSE Westen HHIJC-Laren 1-2 Amster - dam Be Fair 0-0 D Stud TO-GO 0 0 SCHC-BMHC 2-2 Oosten PW-BuUy 1-1 DKS Nijmegen 2 2 Arnhem Wage-ningen 2 3 Noorden Daring-GCHC 0-3 GHBS Groningen 1-3 HMC HVA 2 4 LHC-Gr Stud 3-2 Balvert werd vierde De Amsterdammer Frits Balvert heeft van de Nederlanders die zater dag startten in de wielerwedstrijd Boncourt-Bazel een tijdrit over 88 km voor amateurs de beste presta tie geleverd Hij klasseerde zich als vierde met een achterstand van ruim vijf minuten op de winnaar de Zwit ser Hans Schleuniger Huub Zilver berg plaatste zich dertiende met bij na negen minuten achterstand De tijd van de winnaar was 2 uur 9 min hetgeen een gemiddelde snel heid betekent van 40.920 km per uur Balvert noteerde 2.14.36 Zilverberg 2.17.58 Van onze hockeymedewerker Gisteren is de hockeycompetitie gestart zij het dan dat in het zuiden in het geheel niet gespeeld werd vanwege de toe stand der velden door de langdurige droogte Ook op de ter reinen van Schaerweyde en Voordaan werd niet gespeeld De start is voor het Utrechtse hockey bepaald niet kwaad geweest zij het dan dat van SCHC wel iets meer verwacht werd dan een gelijk spel tegen BMHC maar daarbij moet dan direct vermeld worden dat SCHC drie invallers had Verder vielen te noteren overwinningen voor Kampong Voordaan en Schaer weyde en bij de dames voor SCHC en Voordaan Verrassingen in handhalcompetitie Voorhoede vanUD gaf Rapiditas winst cadeau JAARVERQADERINQ K.N.H.B oasis voor oplossing van hockey-conflict gelegd QOUD VOOR VIJF NEDERLANDERS Tsjechische triomf in motorzesdaagse Overwinningen in Trophy ' en Vaas ' Advertentie OOT lEUWS VAN DRD D E R L A N D gen van de rve-elftallen S 2DE DIVISIE A Gooi 2 1—3 KFC 2-DOS 2 ingen 2-NEC 2 2—3 Wa - NEC 2 2—3 Zeist 2-Hil — 1 Volewijckers 2 Elink-Velox 2 HVC 2 2—1 ES ISTE KLAS 3-DWV 2 1—2 DCG 2 DOS 3-VVA 2 1—1 Ajax O W Frisia 2-Spartaan 2 Volendam 3 1-1 ES 2DE KLAS C Elinkwijlc 3 2—1 Holland — 1 DWS A 4-HMS 2 1—0 SS 3DE KLAS G en Weerb 2 3—3 BVC 2 Hilversum 3-CDN 2 4—1 2 9—2 _ 5 3DE KLAS H Vi-iendenschaar 3 1—1 Boys 2 St Boys 2 n.o 4 2—1 Hercules 3-Velox RECH F les van PVC fdeling Utrecht is er boekten goede resul eerste klasse A PVC een 3 0 nederlaag toe et was na vele vergeefse dat ten slotte Spieksma de tot 3—1 verkleinde Mi door en enkele minuten Schoonlieim via de staan 3 - 2 NSC bleef verdedi èrva zette juist alles op de de laatste minuut scoorde e welverdiende gelijkma " inerva 3—3 ht het legen ' s-Graveland dan een 0—0 geliik spel ng verloor in Amersfoort rste klasse B heeft MFC te de belangriike strijd tegen et de wat zonderlinse uit ewonnen en staat nu met uit drie wedstrijden fraai striiden Soesterberg—Actif nwijk—RUC werden door ' ngsbestuur uitgesteld in met de ongeregeldheden ge week na afloop van de Sterrenwijk—Actif hebben onden waarbij spelers van s toen slaags raakten kte de eerste overwinning met 4—2 van het gedegra V uit Doorn dat in de al reeds voor de derde achter ie maal verloor zeel en Hoogland hand ch door fikse overwinnin eidersgroep van de tweede n in afdeling B heeft BDC aan Olympia 25 een 0—2 toegebracht waardoor de ub de leidende plaats heeft tweede kla.sse C heeft St ch weten te herstellen van Maarssen werd gewonnen laatselijke wedstrijd tussen ^ De Meeuwen had laatst het zeer moeilijk met 3—4 ie Meeuwen ze staan nu gewonnen wedstrijden aan rtrecht speelde de plaatse trüd tegen Ares met een oor Hoving Het is een e wedstrijd geweest waar zwarten technisch veel be de rust kwam met 0—0 ede helft profiteerde Ver n een slechte uittrap van de man en deponeerde de bal 1 i_o voor Utrecht waar et einde kwam verloor rassende overwinning be nnik op eigen terrein tegen Vleuten in de tweede klas ileern verspeelde het eerste e door een geliik snel « e I en nnrestad boekte « o eerste overwinning I " "* d teiren het wat teleurstel erlitz won de Wijkse ploeg teuen Voorwaarts ging het Bij de rust had Voor t 0—1 de leiding en in ae ft maakte SCH door een 5unt van H Koppens yer k 1 1 In de laaLste minu - vonr de Utrechtse groen et winnende doelpunt > rde klasse A wonnen t -" Ie Utrechtse Boys hun wed e blijven meedoen aan de de leidersplaats Rapid »' de strijd tussen Houten enlijt ers eindigde in een O — « Aan be-de kanten werdy onbenut gelaten - afdeling B heeft UVVO van Schalkwijk gewonnen trechtse club de derde zege n deze competitie Aurora nmaal raak tegen Cabauw / erloor van VBO en de Boys lieten de punten aan Schaerweyde-dames verloren met 4'2 Met drie invallers moest SCHC dus de strijd beginnen tegen BMHC en dat bleek net iets te veel te zün Daar kwam nog bü dat BMHC ook wat feller speelde dan de thuisclub die wel iets te veel op haar technische meerderheid vertrouwde Een en an der deed BMHC voor de rust meer aanvallend zUn en door Schouw na men de Bloemendalers de leiding 0—1 Stil zat de SCHC-voorhoede niet en na^at twee str.ifcomers op het doel der gasten waren genomen sloeg Mionema de tweede met zyn hand over het doel en dat betekende een strafbully Na enkele vergeefse pogingen benutte Van Gooswilllgen deze gelegenheid om de balans in evenwicht te brengen en met die 1—1 kwam ook de rust Hoewel SCHC in de tweede helft meer aanvallend is geweest was het BMHC dat door Moolenburgh uit een lange corner de leiding nam 1—2 Onnodig te zeggen dat BMHC die verkregen voorsprong met hand en tand verdedigde Een nu sterk aan vallend SCHC vond veelal zes tot zeven BMHC'ers in de cirkel en er was geen doorkomen aan Een klein kwartier voor het einde kreeg SCHC een lange corner te nemen en daar uit doelpuntte Verloop 2—2 waarbij het bleef Niet zonder moeite wist Laren op Klein Zwitserland met 2—1 van HHYC te winnen en zowel bij Am sterdam—Be Fair als bij Delftse Stu denten—Togo kwam het einde met 0—0 De doelpunten waren op déze eerste dag lus wel bijzonder duur Qoed begin Goed was het begin van Kampong en SCHC 2 in de Overg.klas B waar in beide ploegen met 3—1 wannen Kampong in Rotterdam van Aeolus SCHC 2 in Amsterdam van Hurley en het toeval wil dat beide ploegen met oe rust met 2—0 voorstonden Kui pers had voor Kampong de score ge opend en Wagenmaker zorgde voor oe andere doelpunten Van der Zee nam het eerste doel punt voor SCHC 2 voor zijn rekening het tweede en derde kwam voort uit strafbully's door Van Slooten ge nomen Een fantastisch goede start had de zo sterk verjongde ploeg van Voor aaan Te Amersfoort werd met niet rajnder dan 8-2 van het tweede elf « 1 van die naam gewonnen rust 3—0 van Hooy en Huszar namen elk drie doelpunten voor hun rekening Han sen en Verburg elk één LPv^i ^^^ nsens verjongde Schaer ' eyde had het moeilijk met SCHC 4 rinn ^^'''"^^^" wonnen met 1—0 Soest verloor in de 3e klas G met nmJJ '^ Hilversum 5 in de vetera voorh.f ''"'^ SCHC HIC bleven de feSs,T-o°"^^''S^schikt aan de de - Duur ],""""' waren de doelpunten in de flri l dames drie doelpunten in 21_"e*strijden Laren begon in de De gelijkmaker 2—2 kwamvoor SCHC in de wedstrijdtegen BMHC uit een strafbully.Het moment waarop v Goos willigen het duel van Minnemawint Foto U.N nieuwe omgeving met een 1 — O ne derlaag tegen Alliance RBC en Be Fair deelden de buit met 1—1 en bü Gooi-TOGO werd in het geheel niet gedoelpunt Ook de Voordaan-dames lieten zich van hun produktieve zijde kennen Een commissie in overleg met het bestuur van de KNHB door Batavieren-voorzitter Reus te vormen zal na bestu dering van het onlangs gerezen conflict tussen enkele spelers van de oranje-ploeg en de elftalcommissie van de hockey bond advies uitbrengen aan het bondsbestuur Het bestuur zal daarna een beslissing ne men inzake de leiding van het Nederlands hockey elftal De jaarlijkse algemene vergadering van de K.N.H.B die zaterdag in Amsterdam onder de vaak wat on zekere leiding van de voorzitter mr W F Westermann is gehouden di-oeg daartoe op voorstel van de heer Prins Amersfoort het recht van verkie zing van een elftalcommissie aan het bondsbestuur over Toen het punt herbenoeming van de elftalcommissie " mr H van der Heide dr H Ph Visser ' t Hooft P Nefkens H de Looper en H P Log gere jr aan de orde kwam bleef de acclamatie waarmee alle voorgaande verkiezingsvoorstellen waren aan vaard uit De oud-international H Bouwman sprak als afgevaardigde van de Nijmeegse vereniging Union zijn teleurstelling en verbazing uit over het feit dat het bondsbestuur kennelijk niet van plan was het be proefde systeem van de éénhoofdige leiding van het nationale elftal waar mee bij voorgaande gelegenheden bij Olympische Spelen en grote toer nooien altijd successen waren be haald opnieuw in te voeren Hij be treurde het dat de Nederlandse hockeywereld kort voor het grote toernooi in München en met de Olympische Spelen in zicht hierdoor in een impasse is geraakt De heer Bouwman achtte het onmogelijk om onder deze omstandigheden de elftal commissie te herbenoemen vooral ook omdat twee leden van dit college deel uitmaken van het bestuur De heer Prins kwam daarna met het voorstel om in deze vergadering niet langer over het conflict te dis puteren en een commissie van advies ondanks het gemis van mevrouw Huisman-Volkers over wie men voor lopig niet kan beschikken De Voor - daan dames wonnen in Amersfoort met 7—1 van Amersfoort rust 3—1 Bijzonder goed had mej Van Rooy er het oog in met vijf doelpunten Mevrouw Klein en mej Bertram nu spil spelende maakte de zeven vol SCHC won in Hilversum met 1 — O van Hilversum 2 door een door mej Binkhorst gemaakt doelpunt en Kampong begon met een 1 — O neder laag m Bussum tegen ' t Gooi 2 een stand welke met de rust reeds bereikt was Schaerweyde kon het in de 2e klas D tegen SCHC 2 niet bolwerken verloor met 4—2 QEEN KORFBALVERRASSINQEN Samos werd geklopt door Blauw Wit 2'5 in de lucht doch toen na 20 minuten Verlaan met een ver schot de stand op 2 4 bracht was het uit met Samos overwicht In de beginopstelling wa ren beide aanvallen te primitief om werkelijk gevaar op te leveren Al leen Reuter had nog eens succes met een vuurpeil Roda en Koog Zaandijk deelden de punten In de tweede klasse A won Swift maar liefst met 8-2 van Landlust terwijl SVK zich op overtuigende wij ze de meerdere van ZKC toonde Olympia en Hespa deelden de pun ten In de tweede klasse B rekende Groen Geel met Fortuna af DTV liad wat meer moeite met Bep doch won verdiend met 5-3 Haarlem startte met een nederlaag tegen DED In de derde klasse B won DSV op eigen terrein van Kameo Een sterker Excelsior dan vorige week toen de Hilversummers zes in vallers hadden bood hevige tegen stand aan Vogel Vooral voor de rust werd er in vlot tempo gespeeld waarbü Vogel een 6-3 voorsprong veroverde Ook in de tweede helft hielden de Groen Gelen het beste van het spel en wisten doorlopend een veilige voorsprong te behouden Eindstand 6 9 In de derde klasse C leverde To vers een goede prestatie door met 7 4 in Amsterdam van Oosthoek te winnen Huizen leed een zware 13-1 nederlaag tegen ZKV Overwinning van Vogel Ook ditmaal leverde de stryd In de Noordhollandse eerste klasse wei nig of geen verrassingen op Immers het stond vast dat Rohda van Archi pel zou winnen terwyl een overwin ning van Westerkwartier op Luto eveneens in de lyn der verwachtin gen lag Blauw Wit behaalde een verdiende 5 2 overwinning op Samos Cadeau gekregen hebben de Arasterdammers de punten echter niet In de beginopstelling speelde Bals tengevolge van een knieblessure op halve kracht waardoor de stoot kracht der roodgrijzen zoek was Aan de andere zijde bracht Blauw Wit het niet verder dan wat afstands schoten van Reuter waarvan er één na tien minuten doel trof Toen na 20 minuten v Leeuwen de plaats van Bals innam kwam er wat meer leven in de brouwerij en kwam de verdiende gelükmaker Vlak voor rust zorgde Pareen voor 1-2 Een aanval van het Utrechtse Samos op de Blauw Wit-korf die bijna succes had De Am sterdammers wonnen met 5—2 Foto U.N Een minuut na de hervatting ver grootte Blauw Wit de voorsprong door Jeanne Zwager Ree In de der de opstelling veroverde Samos een licht overwicht en vooral nadat De Vos een strafworp had benut ont stond er doorlopend gevaar voor de Blauw Wit korf De gelijkmaker hing onder leiding van de heer Reus te benoemen De vergadering ging met algemene stemmen akkoord met dit voorstel waarmee ook het bestuur zich ten slotte kon verenigen Het was duidelijk dat de eerste stap op weg naar een oplossing van de controverse tussen topspelers en bondsleiding was gelegd en aan beide zijden van de groene tafel voelde men zich in zekere mate opgelucht Dubbel janamer was het daarom dat de oud voorzitter jhr Hooft Graaf land met een emotionele reactie waarin zonder het noemen van na men persoonlijke antipathieën naar voren kwamen de sfeer weer ten dele bedierf Bij de bestuuxsverkiezing werden de voorzitter mr W F Westermann en de commissarissen mej J de Jos selin de Jong mevr R I Streefkerk Schuitema en de heren mr H E A M van Zinnicq Bergmann en dr H Ph Visser ' t Hooft herbenoemd Tot secretaris-penningmeester in de plaats van de scheidende jhr L J Quarles van Ufford werd benoemd mr C M Vliegenthart en tot opvol ger van vice-voorzitter mr C Ch Geyl werd benoemd het l>estuurslid J G Harkema De dames elftal-commissie be staande uit mej C van Esveld mej mr M Wijnstroom mevr D E Rogge-Vos mevr T Botje-Briede en mej A Riezebos werd in haar ge heel herl>enoemd Op stijlvolle wijze werd tot slot van de vergadering afscheid genomen van de aftredende bestuursleden vice voorzitter mr C Ch Geyl en secre - taris penningmeester ome Jaap " jhr L J Quarles van Ufford Zij kregen beiden een televisietoestel aange boden Na afloop van de vergadering werd een afscheidsreceptie gehouden Kampong heeft de beschikking gekregen over enkele nieuwe hockeyvelden die schitterend gelegen z^n tegen de boszoom van Oud Amelisweerd - Vooral voor de cricketers zal het hier in de zomermaanden een heer lijk oord zijn Gisteren werden er de eerste hockeywedstrijden gespeeld De 34sle internationale motorzes daagse die in Tsjecho-Slowakije met Gottwaldov als centrale startplaats werd gehouden is in een complete zege voor de Tsjechen geëindigd Niet alleen behaalden zij evenals in 1958 de double'-overwinningen in de strijd om de Inleinational Trophy en in de competitie om de Zilveren Vaas — ook de merkenprijs was voor de Tsje chen Zo sterk was de hegemonie dat het tweede Tsjechische Vaas-team achter Tsjecho Slowakije A tweede werd in üet eindklassement van de Zilveren Vaas De vijf Nederlandse rijders die na de vijfde dag nog een blanco straf - puntenlijst hadden zagen op de laat ste dag allen kans hun gouden me daille veilig te stellen Bij ' Frits Selling heeft het overigens maar heel weinig gescheeld of hij had het goud nog juist gemist Zijn kick starter was gedeeltelijk defect en hij moest heel voorzichtig starten Bijna de volle minuut had hij nodig om zijn machine op gang te krijgen juist op tijd passeerde hij echter de 20 meter lijn Verder kwamen op deze I laatste dag eigenlijk alleen Jan van der Hoek en Ton Bakker nog in moei lijkheden Het ochtendtraject legde Van der Hoek zonder strafpunten af doch in de middag bij de snelheids I proef leek het erop dat hij het goud Itoch nog zou verspelen Vijftig kilo - AMATEURVOETBAL D.C.G Sneek en S C Irene leiden Ie KLASSE A D.C.G heeft de tweede achtereen volgende zege behaald ditmaal op D.W.V en dit betekende de leiders plaats voor D.C.G U.V.V kon het in Amsterdam tegen De Spartaan niet bolwerken en werd met 1 — O geklopt H.F.C speelde zijn eerste wedstrijd als eerste klasser De uitwedstrijd tegen O.S.V leverde de „ Koninklijke " een 1—1 gelijkspel op De stand luidt DCG 2—4 Spartaan 2—2 Unitas 2—2 Quick 2—2 Emma 2—2 svw 2—2 Gouda 2—2 HFC 1—1 UVV 2—2 DWV 1—0 Laakkw 2—2 OSV 2—1 Ie KLASSE B Sneek heeft na twee overwinningen de leiding in 1 B De Friese ploeg won in Groningen met 1 — O van Oos terparkers en bofte dat ESCA tegen Hengelo een punt verspeelde Quick'20 en Borne behaalden de eerste winst door gelijke spelen resp tegen Be QuickfZ en W.V.C Stand Sneek 2—4 WVC 1—1 ESCA 2—3 Be Quick(Z 2—1 Quick{N 2—3 VDZ 2—1 DOS ' 19 1—2 WW 2—1 Oosterpark 2—2 Borne 2—1 Alcides 2—2 Quick'20 2—1 Hengelo 2—2 Ie KLASSE O S.C Irene is door de 1 — O overwin ning op M.O.C ' 17 leider gebleven maar Emma zegevierde over Roer mond en volgt op de voet evenals T.O.P dat Hoensbroek versloeg Heer liet de kans glippen gelijk te komen met S.C Irene door een kostbaar punt tegen Wilhelmina'08 te verspelen Stand S.C Irene 2—4 Spechten 2—2 Emma 2—3 Brabantia 2—1 TOP 2—3 Hoensbroek 2—1 Heer 2—3 Wilh.mina ' 03 2—1 MOC ' 17 2—2 Alliance 1—0 Boxtel 2—2 Rormond 1—0 De handbalvereniging U.D onder vond gisteren bü Rapiditas dat jeug dige benen soms moeilijk de weelde kunnen dragen In Haarlem liep de voorhoede waarin de 22-jarige Theo Achterberg de oudste is de eerste vijf minuten buitengewoon goed Er werden drie klasse-doelpunten ge maakt Daarna was het mis Vooral de 17 jarige Voorbeytel hield door solospel het spel teveel op en werkte als een rem en zo bleef het tot rust 0—3 Door halfspeler Van Zeeland werd het zelfs O — 4 doch de aanval bleef prutsen Rapiditas herstelde zich wonderbaarlijk ging inlopen en won ten slotte zelfs met 6—4 hetgeen toch echt niet had mogen gebeuren Sport Vereent nu met de in - meter voor de finish liep zijn motor vast waarna hy zeer voorzichtig moest rijden De Amsterdammer had gelukkig toen zijn machine kuren ging vertonen nog vier minuten over en ook hij slaagde erin het voorge schreven gemiddelde te draaien Pech en geluk Ton Bakker werd in hei ochtend traject bijna nog in het zicht van de haven uitgeschakeld doordal zijn on derbreker defect raakte Hij had in zoverre nog geluk dat hij op een Tsjechische motor reed en behulpza me omstanders hadden dus maar weinig tijd nodig om hem in plaats van de defecte onderbreker van zijn CZ een goede toe Ie spelen ' Voor pechvogel Rob Selling die op de tweede dag door een val werd uit geschakeld kreeg de zesdaagse ten minste nog een aangenaam slot Za terdagmorgen mocht hij het zieken huis verlaten en in de middag zag hij broer Frits de gouden medaille ver overen De tien Nederlanders die deze zes daagse uitreden liepen de volgende aantallen strafpunten op Frits Sel ling Amsterdam Zündapp O Jan van der Hoek Amsterdam IVIaico O Dick IVIüUer Holten CZO Aris Ple vier Oterleek Jawa O Arie Vrolijk Bovenkerk IVIaico 67 Gerrit Wassink Arnhem BSA O Henk Cortie Am sterdam IVIaico 103 Jan Markus Am sterdam Maico 4 Ton Bakker Was senaar CZ 40 Henk Steman Voor burg Maico 47 Het honkbalnegental van de Kana ries werd zaterdag door het Haagse ADO volgens de regels der kunst verslagen 3 16 ADO dat de wUze lessen van trainer Herman Bcidschat prachtig in praktijk bracht toonde zich een goed leerling en speelde groots honkbaL Reeds na twee innings was het dui delijk dat de Hagenaars het slag hout vaardiger hanteerden dan de zeer verzwakte Kanaries en door honkslagen van Valk en Serlé scoor den zü dan ook het eerste punt De derde inning bracht DOS reeds de genadeslag Stilting 7-10-17 kon in deze wedstrijd geen grootse indruk achterlaten en daar ook het veld hem nog tienmaal in de steek liet kon het gebeuren dat er 14 ADO'ers het slagperk betraden om acht runs te scoren De vijfde inning bezorg de de Haagse ploeg nog vier punten waardoor de stand tot 13-0 werd op gevoerd DOS probeerde wel van al les om de zo gehate nul weg te wer ken maar de gevarieerde worpen van werper Stegerman sloten voor lopig nog alle succes uit De Hage naars zeker van de overwinning deden het daarna wat kalmer aan en bepaalden zich enkel op het vei ligstellen van een no-run no-hit zege als waardig besluit van het zo suc cesvolle seizoen In de laatste inning had DOS toch nog succes door een fout van Stegerman waardoor de einduitslag 16 3 een feit werd en ADO als ongeslagen kampioen nu ook on geslagen uit de promotie-competitie te voorschijn kwam DOS maakt nog een kleine kans door een protest in de wedstrijd te gen Laakkwartier welke door de Hagenaars met 6-3 gewonnen werd Scoreverloop spirerende trainer Arnold den Harto-g aan de kant liet zich aan de Amstel in Amsterdam door het nogal stevig en niet altijd even prettig spelende AHC niet verrassen In deze strijd waarin bij vlagen goed handbal werd ge speeld hadden de Utrechters steeds de leiding om ruim en ver diend met 7—13 te winnen In de tweede klasse A trof Attila in Amsterdam bij Tonido geen scheidsrechter Met Achilles wil het niet vlotten Men had voor de strijd tegen Arma een bijna compleet elftal maar de Utrechtse ploeg lijkt ons in kracht achteruit gegaan te ziJn en Arma won met 10—14 SSVU gaat hoge ogen gooien en legde daartoe met een 12—16 zege op Amersfoort duide lijk de kaarten op tafel Niloc II klapte Unitas met 13—12 Zeeburg HOC met 12—5 We hebben al gezegd dat de af delings eerste klasse een merkwaar dige aangelegenheid wordt Wel SSVU II en UD II vorige week royale winnaars verloren en Attila II ditmaal compleet en met Jan Wester huis onder de lat herstelde zich vol ledig van de start-debacle Oranje won met 8—4 van Fidelitas en Sport Ver moest met een 12—11 nederlaag na een prima en sportieve strijd tegen HHC in Hilversum genoegen nemen Na twee zondagen heeft alleen Oranje de volle winst kunnen veroveren doch alle teams kwamen tot één of spel en het was 1—I Bij de dames speelde in de districts eerste klasse Spirit tegen JHC een matige wedstrijd althans wat betreft de voorhoede die onsamenhangend het doel van de gasten probeerde te benaderen waarbij zelfs het bekende enthousiasme van dit team achter wege bleef Gerda v d Hurk maakte er voor rust 1 — O van via binnenkant deklat In de tweede helft werd het 1—I en daarbij bleef het Ook Athleta kwam tot 1—I en wel in Amsterdam bij Sagitta waar het niet prettig spelen was mede door de te slappe leiding In enkele minuten was het 1 — O voor de thuisclub kort voor tijd viel de Utrechtse rechtsbinnen uit Joke v d Groenekan viel in daar door kreeg Clasien Verhoef even vrij spel enh et was 1—1 In de tweede klasse A kwam Attila bij DWS op 2—2 hetgeen men de Utrechtse ploeg niet had toegedacht De grote Gooise derby HHC—BSV gaf een duidelijk overwicht voor de thuisclub die met rust met 3—1 voor stond en eerst vlak voor tijd werd het 3—2 waarbij het bleef Laren klopte SDW met 5—6 en Lijnden — De Blinkert werd 3—3 In de afdelings eerste klasse troont UD als enige zonder puntenverlies van de tien clubs lx>venaan dank zij de 0—2 zege op Amersfoort waarby Wil Douze beide goals maakte Achil les won verrassend met 2 — O van SSVU in een van beide kanten slecht gespeelde wedstrijd met machteloze voorhoedes De spoorweg-ploeg was geen schim meer van vorig seizoen Sport Vereent bracht het tot 5—5 bü BHC hoewel de arbiter meende dat de thuisclub met 5—4 had gewonnen doch daar met de gasten ook de Bus sumse dames verklaarden dat het gelijkspel was geworden kwam 5—5 op het wedstrijdformulier ADO 018040300 = 16 DOS 000000003 = 3 Werpersresultaten ADO R Stegerman 20x3 slag 5x4 wijd O honkslagen tegen 4 veldfou ten DOS AB Stilting 7x3 slag 10x4 wijd 17 honkslagen tegen 10 veld fouten Eindstand 1 ADO 3-6 2 Laak kwartier 3 4 3 DOS 3-2 4 Schoten 3 2 Honkbaluitslagen De uitslagen van de competitie wedstrijden voor de KNHB zijn Hoofdklasse WVHEDW—VVGA O — 1 Promotiewedstrijden om twee plaatsen in de overgangsklasse DOS ADO 3—16 ADO promoveert Schoten 3 — Laakkwartier 3—11 o.p.v Schoten KNHB-bekerfinale Sparta-Storks 6—3 Voetbal in het buitenland ENGELAND Wolverhampton Wanderers heeft een bijzonder slechte herinnering overgehou den aan zijn reis naar Blackpool en spe ciaal aan de Schotse international Jac kie Mudie Met drie doelpunten in respectievelijk de negende de zeventien de en de tweeëntwintigste minuut van de eerste helft bracht Mudie de kam pioenen die drie dagen tevoren Ful ham nog verpletterden met niet minder dan 9 — O op de knieën Wel beten de Wolves fel van zich af maar zij slaagden er niet in het ritme te vinden om hun tegenstanders te overrompelen Verder dan een doelpunt van linksbuiten Deeiey kwamen zij niet Met 3—1 werd Black pool verdiend winnaar en zorgde daar mee voor een van de grootste verrassin gen van deze dag Een tweede surprise kwam uit Man chester waar de city met 3 — O in de der bij tegen de United in de meerderheid bleef En ook hier een hattrick namelijk van de kleine linksbinnen Joe Hayes die reeds in de eerste tien minuten met twee doelpunten de Busby-Babes een knock down toediende Eerste Divisie Birmingham City — Lei cester City 3—4 Blackburn Rovers — Arsenal 1—1 Blackpool—Wolverhamp ton Wanderers 3—1 Bolton Wanderers — Fulham 3—2 Chelsea—Westham United 2—4 Everton—Sheffield Wednesday 2—1 Luton Town—Nottingham Forest 1—0 Manchester City—Manchester United 3—0 Newcastle United—Burnley 1—3 Tottenham Hotspur—Preston North End 5—1 West Bromwich Albion—Leeds Uni ted 3—0 Tweede Divisie Brighton and Hove Albion—Plymouth Argyle 2—2 Bristol Rovers—Portsmouth 2—0 Cardiff City — Rotherham United 1—4 Derby County Liverpool 1—2 Huddersfield Town — Aston Villa 0—1 Hull City—Scunthorpe United 0—2 Ipswich Town—Sunderland 6—1 Leyton Orient—Lincoln City 4—0 Middlesbrough—Charlton Atletic 3—0 Sheffield United—Bristol City 5—2 Swansea Town—Stock City 2—2 Derde Divisie Barnsley—Halifax Town 1—2 Bradford City—Accrington Stanley 4—5 Coventry City—Newport County 1—1 Grimsby Town—Tranmere Rovers 1—1 Port Vale—Brentford 3—1 Queens Park Rangers—Bournemouth 3—0 Reading—Southend United 4—1 Shrewsburry Town—Colchester United 4—1 Southamppton—Mansfield Town 5—2 Swindon Town—Bury i—0 Wrex ham—Norwich City 1—2 York City Chesterfield 1—0 BELGIË Beerschot — Waterschei 3—3 Ander lecht—Verviers 0—0 Union St Gilloise — Standard 3—1 Lierse S.K — Beringen F C 2—2 Olympic Charleroi — Berchem Sport 1—1 FC Luik — La Gantoise 0—1 FC Brugge—Antwerp FC 2—3 St Trui den — Daring 1—2 Olympic Charleroi en Anderlecht hebben zich ondanks dat beide hun eer ste puntenverlies leden — beide speel den gelijk — aan het hoofd van de rang lijst kunnen handhaven Elk heeft thans 5 punten Van de runners up slaagde slechts Union St Gilloise erin op gelijke hoogte te komen met dit tweetal door een overwinning op Standard Antwerp FC boekte de eerste winst het won van Brugge dat nu hekkesluiter is met nog geen enkele punt FRANKRIJK Eerste Divisie Sedan — Straatsburg 2—2 Lens — Reims 2—5 Rennes — Valen ciennes 2—1 RC Paris — Nimes 1—2 Le Havre — Stade Francais 1—2 Lyon — An gers 2—0 Monaco — St Etienne 1—1 Tou lon — Sochaux 2—2 Limoges — Bordeaux 3—0 Toulouse—Nice 4—1 Alle ploegen hebben 7 wedstrijden ge speeld De eerste plaats wordt gedeeld door Nimes en Reims met elk 12 punten Daarna volgen Limoges met 10 en Nice met 9 punten Onderaan staan Sedan en Toulon beiden hebben 3 punten DUITSLAND West Schalke ' 04 — Borrusia Dortmund 5—0 Hamborn ' 07 — Fortuna Düsseldorf 1 0 Schwarzweiss Essen — FC Köln O — 0 Duisburger Spv—Vfl Bochum 2—1 Preussen Munster — Meidericher Spv 2—0 Westfalia Heme — Oberhausen 1—1 Borussia München-Glad bach — Rotweiss Essen 0—1 Poll weer eerste in heuvel klim De Hilversummer Wim Poll heeft in een eigenbouw met Porsche-motor voor de vijfde achtereenvolgende keer de heuvelklim van de KNAC gewon nen Hij beklom het 1200 meter lange parkoers uitgezet op de Cameriger berg bij Vaals in de recordtijd van 56 seconden rond Vorig jaar stelde hij het record op 56.4 seconden Achilles is nog niet goed opdreef Zondag verloor dezehandbalvereniging van Arm.amet 10 — 14 Op de foto het elftalvan Achilles en staande v.l.n.r.Achterberg Van Schaik DeGraaf Diemei Patist en zittendv.l.n.r Puister De Jong Frij link Huyting Nagtegaal enHakker Foto U.N 
TO Maandag 21 september 1959 - 67e jaargang no 121 UTRECHTSCH NIEUWSBLA » Te huur aangeb ruime gera ZIT-SLAAPKAMER voor heer vaste wastafel en stookgele genheid wi.ik Ootï in Al Br no 1-4981 bur UN Wegens het betrekken van een andere kantoorruimte ter overname aangeb een aantal houten BUREAUS vraagprijs variërend van f 10-,f 70 per stuk Te bezichtigen dinsdag 22 en woensdag 23 sept a,s tussen 17 en 20 uur N B V Mgr v d Weteringstraat 93 Te koop lange witte BRUIDS JAPON met sleep maat 40-42 Jacob V d Borchstraat 86 2x bellen Tussen 6-8 uur HENK TEMMING VOOr alle bekende merken voetbal - en tralningsschoenen o.a Quick Adidas Puma Zeha met le deren plastic of rubbernop penzool St Jacobsstraat 63 Utrecht Telef 25771 RADIO met ingebouwde pick up en platen 2-pers spiraal douche-installatie met meng kraan 2 wasketels en 1 teil Te bevr Smaragdplein 49 na 19 uur Te huur aangeb een ETAGE bev 5 Kamers badkamer en W.C Gestoffeerd of gedeelte lijk gemeub Telef 60023 FIRMA WITSON De zaak van vertrouwen levert u uitslui tend de goede confectie en pri ma maatwerk van alle dames en herenkledmg tevens lede ren jassen enz Alles op ter mijnbetaling Oude Gracht 309 24036 Te koop MORRIS MINOR Te bevr Looidijk 63 b De Bilt ' s Avonds na 7 uur T « huft » 9e»Ta<«flrd J Wegens omstandigheden aan geboden RADIOTOESTEL in staat van nieuw haast niet ge bruikt f 145 Br no 1-4993 bur UN Te huur gevr door iongedame ZIT-SLAAPKAMER met pen sion tevens damesfiets te koop gevr Br met prijs no 1-4953 bur UN Bejaarde dame alleen vraagt ongemeub KAMERTJE met gasje of keukeitje voor 1 nov Br no 1-4956 bur UN Te huur gevr KAMER met keuken in Utrecht of directe omgeving Br no 1-4967 bur UN GRATIS ANTENNE en tafel bij aankoop van televisie-appa raat è f 680 wij leveren alle merken Duitse radio's T.V.'s bandrecorders enz Mulder Amsterd straatweg 224 telef 41093 Voor LEDEREN KLEDING al tijd naar Snatager Veel beter veel goedkoper grote service 5 jaar garantie eigen ateliers Oude Gracht 242 telef 11786 Te koop gevr een perceel GROND voor bebouwing dub bele bungalow hefst omgeving Driebergen Br no 1-5098 bur UN B & D Ambassador OLIE HAARD compl ƒ 100 Fobrux haardkachei compl Beide in prima staat Br no 1-4994 bur UN AS BLAAUW ST.JAC0BSTRAAT61 TW1JNSTRAAT37 ORGEL met krachtige toon ge vraagd liefst niet van hande laar Br met opg merk aan tal reg prijs no 1-4980 bur UN Prachtige witte BRUIDSJA PON met onderjurk en sluier maat 38 40 Nieuwprijs ƒ 225 nu voor f 90 tevens 2 avond jurken met tule maat 38 ieder ƒ 15 cocktailjapon maat 38 f 10 nieuwe elektr kookplaat ƒ 10 Br no 1-4996 bur UN ROEIBOOT en gasfornuis belde in zeer goede staat van onderhoud verkerende Br no 1-5052 bur UN Vertegenwoordiger zoekt een KAMER met of zonder pen sion Br no 1-4970 bur UN Verpleegster zoekt gemeub ZIT-SLAAPKAMER met verw voor direct omgeving Stads en Academ ziekenhuis Br no 1-4195 bur UN Hout triplex board multi plex meubelplaat spaanplaat plasticpiaat plasticboard kast - planken tapse tafelpootjes metalen tafelpootjes latten lijsten ronde stokken lijm beits lak enz HOUTHANDEL NOBBE Lange Nieuwstraat 84 telef 23878 Zeer moderne 4-KAMERFLAT riant gelegen aan Tolsteeg plantsoen Ie storting f 6000 daarna ƒ 125 per maand incl nieuwe moderne stoffering Van Deijl & Co Leidseweg 30 bis telef 32430 Utrecht Te koo "^ gevraagd plm 2 ha HEIDE - of BOSGROND waar op een woning mag worden bouwd Ligging en prijs op te geven schrlftellik aan het ma kelaarskantoor H Broker Ver meerlaan 27 Bllthoven Indonesisch-Nederlands dok tersgezin met 4 meisjes van 4 13 jr zoekt gem KAMERS met keuken in Utrecht of om geving per 15 okt gedurende 3 maanden event iets langer Br no 1-5002 bur UN Modern HERENHUIS bev 8 kamers badkamer keuken kelder tuin cv omgeving Maliesingel Koopsom f 32.500 Voor zelfbewonlng direct te aanvaarden Van Deijl & Co Leidseweg 30 bis telef 32430 HARD - en ZACHTBOARD in diverse standaardmaten in voorraad Wordt op maat uit gezaagd Houthandel Nobbe Lange Nieuwstraat 84 telef 23878 PIANO Gevr Duitse plano In - en uitwendig in onberispe lijke staat weinig bespeeld Serieuze aanbiedingen onder no 1-4986 bur UN In UTRECHT en omgeving bestaat bij de reserve-Milva Lucht doelartillerie gelegenheid voor meisjes en jonge vrouwen om te worden op geleid voor een belangrijke functie bij de luchtverdediging De specifiek vrouwelijke taken welke hierbij wor den verricht zijn van het grootste belang voor de veiligheid van ons land en bieden U een afwisseling in het dagelijkse leven Op een grote tafel de z.g plottafel wordt aan de hand van binnenko mende berichten de positie van eigen en vijandelijke vliegtuigen weergegeven waardoor een overzicht van de situatie in het luchtruim wordt verkregen Aan de hand van dit overzicht treffen militaire commandanten en de B.B de nodige afweer-en beveiligingsmaat regelen Een zeer verantwoordelijk werk dat grondige voorbereiding en oefening vereist Velen hebben zich reeds beschikbaar gesteld om gedurende twee uren per week als reserve-Milva naast hun nor male bezigheden een opleiding bij de Luchtdoelartillerie te volgen teneinde daadwerkelijk aan onze luchtverdedi ging mee te werken Klein BEDRIJFSPAND ca 150 m - incl kantonrrniinite straal ca 20 km stad Utrecht Br no 1-5044 bur UN Leeg te aanvaarden HUIS bii voorkeur in Tuindorp 7 a 8 kamers en een bewoond huis eveneens in Tuindorp Make laarskantoor Riet Franken Llnnaeuslaan 61 telef 25202 - 11647 GASFORNUIS 4-pits 30,2 Marckelbach Griftstraat 72 9-12 en van 2-4 uur Kleine PERSONENWAGEN loopt 1 16 Te bezichtigen na 19 uur Pot Koningslaan 5 Utrecht Personeel tjevreagd Wil kopen OUD GOUD en ZIL VER tegen de hoogste prijs Esmann Steenweg 8 naast de Buurkerlt Utrecht Het beste adres van Oront Utreoht voor zolder - kelder en winkelopruimina Geeft al leen JOOP DE LOR de hnosste waarde Haverstraat 40 U>r Telef 25627 Wij hebben prettig schoon af wisselend en behoorlijk bet werk voor nette MEISJES en jonge vrouwen Warendorf papier Oude Gracht 334 Utr Te koop aangeb z.g.a.n Koel stra KINDERWAGEN model Monaca " A Landaal Prof Leon Fuchslaan 20 Utrecht SOLEX-KOOPJE vertrek bui tenland Geen gebrek 2500 km 3 remmen motor - en bandlicht 4 lamp Veel acces soires hoog stuur tassen f 105 MoliSrelaan 7 Oog in Al Voor tijdelijk direct gevr een bekw MONSTERNAAISTER voor damespyjama's en nacht hemden Event halve dagen Hoog loon Aanm Confecue tabriek A A v Eyk Oude Gracht 364 Utrecht Voor direct gevr een DAG MEISJE van 9—3 30 ur Mevr V d Dool Prinses Beatrixlaan 53 Utrecht-noord Gevraagd op klein handels kantoor per 1 november as voor afwisselend werk PIEN TER MEISJE 16-18 jaar Liefst met mulo opleiding en typen Brieven aan Netaline Onder neming Gildstraat 159 WINKELMEISJE gevr De Kooy Zelfbediening Mont foortselaan 36 Utrecht AUTO'S te koop gevr Zowel loop n]s sinop Belt u evei ' 35479 Schoenerstraat 30 Utr LUIERS Prima kwaliteit tetra ƒ 0.80 luierpakket a ƒ 8.95 inhoud 6 zware oogjes iulers è ƒ 0.99 waarbij 4 royale spuugdoèkjes cadeau Zware kwaliteit gemolt traininss broekjes div kleuren 45 cm ƒ 1.75 75 cm f 3.25 Trainlnes pakjes jasjes en broek div kleuren vanaf f 3.95 Textiel handel H V Seumeren Am sterd straatweg 16-22 telef 11580 Utrecht AUTO'S voor de sloop Tevens ruime sortering onderdelen aanaeb Erkende autosloperij H Best ir Daalsewes 2,55 Zul len Telef 53076 Privé 24459 Ye huur aan(rel> korting op genoemde merken Gemakkeliike betaling met volledige Nederlandse Importeursgarantie Monteurs uit eigen werkplaats dus be tere service Iedere dinsdag woensdag - en donderdagavond gratis demonstraties Onze honderden tevreden cliënten ziJn ons succes Radio - en Te levisie Speciaalzaken „ Nlbeja " N.V i.o Amsterd straatweg 323 t.o watertoren tel 10942 en ons filiaal Koekoekstraat 59 telef 29404 Wij zoeken voor onze aroot handel in dranken een actieve KRACHT voor het bezoeken van de levensmiddelenbranctie voor de verkoop van verschil lende merkartikelen Diegene die beschikt over voldoende werklust en bereid Is per flets of bromfiets hard te werken gelieve schriftelijk te sollici teren met uitv opgave van opl en ref bij fa Verwoolde Wol venstraat 14 Utrecht Op onze noderne ateliers 18 wegens huweliik nog plaats voor MODINFTTES en leer lingen voor diverse afdelin gen Aanm fa Spekkels Prof illtzema Boslaan 41 Nette KOSTGANGER gevr Tevens een klein kippenhok geheel uitneembaar 2.20 bij O.SO met of zonder kippen Van Im hoffstraat 7 CAPIICIJNERS ^ C 500 gram ^ W Groene ERWTEN O ^ 500 gram W I SPLITERWTEN OT 500 gram O I WITTE BONEN CC 500 gram ÜW LUXE AUTO'S nieuw mate riaal 14 et per km inclusief benzine Chevrolet bestel auto's 20 et per km Lington's Autoverhuurbedr Loeff Berch makerstraat II telef 10855 en 61320 Wegens vertrek te koop een dames - heren en jongensrij wiel 10 jaar f 15 per stuk BROMFIETS Kaptein Mobv lette en een Senders f 25 en ƒ 15 Prima stofzuiger f 15 Kershoflaan 23 telef 40883 Handige nette meisjes die een goed loon willen verdienen In een prettige kameraadschap pellike sfeer kunnen zich blJ ons aanmelden als leerling of aank MODINETTE Onze gun stige prestatiebeloning biedt goede vooruitzichten Kom eens met ons praten C V Vorst & Co ' s Confectlebedrtlf Oude Gracht 187 Utrecht des avonds tussen 7 en 8 uur op adres Jullanaweg 371 Hoogra ven Gevr nette HUISHOUDSTER arbeidersstand leeftijd 50-55 jr Atz Wickenburgseweg 1 ' t Goy bij Houten 2 gestoff of ongestoff grote KAMERS met keuken te huur Br no 1-4955 bur UN AUSTIN te koop radio en ver warming met 1 jaar verzeke ring en keuring toegestaan Bolsotstraat 64 Overdekte BERGRUIMTE voor boten aangeb aan vaarwater en verharde weg Br no 1-5042 bur UN HAARDKACHEL te koop goede staat f 70 Laan van Nw Guinea 87 bis Utrecht MEISJESRIJWIEL en jongens rijwlel ongeveer 9 jaar met Torpedonaaf in prima staat Runstraat 44 Rivierenwijk WASMACHINECENTRALE „ Idola " Otterstraat 16 Utr Telef 25324 Wasmachines met wringer voor de vaste verhuur a f 2.50 per week Ook met 2 gezinnen te gebruiken Het raadsel van Loch-Ness ADVERIEEKI IJN DIT BLAD „ En die afdrukken in het zand dan die prenten van die geweldige poten " vraagt Aram scherp „ Die maakte ik zelf op last van Macduff " zucht Walter beschaamd „ Met driehoekige planken die ik onder mUn laarzen kon binden —" „ Wat heb ik je gezegd " snuift Sir John triomfantelijk „ Dat mon ster van Loch-Ness is maar een klein beestje en daar blijf Ik bljü " En zelfbewust loopt hij langs de verbijsterde Aram en Agua de kamer uit SUSKE en WISKE \ ^.__ ir zsiz en de Meester-Beschaver ' Een lastsle kms Miin / jmj „ Vuige roveren komt op " zo klonk het „ Ik tart u treedt nader " Nee dat deden de rovers niet Integendeel zeWelden schielijk halt en luisterden ontzet naarde metalen stem „ Hier sta Ik gereed om u allen verpletterend te slaan " brulde de tape-recorder M-meent u dat nu " stamelde de voorste ro ever W we d-doen toch n-nlets -.!" Ginds staat hij makkeren " riep de voorste Hoort hem eens brallen Doch wacht maar zo dra hij ons ziet zal deze sukkel zijn gebler wel staken en er Ijlings vandoor gaan " Maar hierin vergiste de rover zich De gehar naste figuur bleef stokstijl staan en de uitdagin gen werden steeds brutaler De moed van de bandieten begon nu snel te slinken VOLIÈRE met vogels tegen elk aann bod Wegens overcom pleet Te bevr Zilvergeldstr 37 Te koop aangeb verplaatsbare BUITENVOLIERE met vogels Prijs f 15 Govert Flinckkstr 23 Utrecht ' xn café-restaurant „ De Poort van Kleef " Mariaplaats 7 Utrecht Aanvang 20.00 uur Wegens overcompleet z,g,a.n Acme WRINGER met bok sa lamanderkachel kindernaai machine chroom paraplubak strijkbout 220 V Begoniastr 17 Te koop TENTHUISJE 6-pers 5x2 40 m Br no 1-4963 bur UN Goed onderhouden STUDIE PIANO Laan v Chartroise 53 \ Enkele functies zijn echter nog niet '' vervuld Denk er eens over na en '' kom in elk geval eens luisteren op '' bovengenoemde avond \ U kunt daar dan tevens alle gewenste ^ inlichtingen krijgen Bent U verhinderd Een KAST met 2 schuifdeu ren Nieuwe Gracht 11 2x bel len '' deze voorlichtingsavond bij te wonen \ zend dan onderstaande coupon in Leren DAMESJAS grils zo goed als nieuw Jadelaan 77 Utrecht \ Draag thans reeds bij tot de paraat - '' heid van ons land in tijden van nood \ Te koop aangeb 250 cc Puch MOTOR In prima staat We gens omstandigheden Koopje Br no 1-4973 bur UN \ VEREISTEN Nederl nationaliteit \ Leeftijd 18-45 jaar Moderne zwarte KINDERWA GEN merk Pedigree Inclusief bedje zo goed als nieuw Te bevr Calderonlaan 2-II telef 33855 I I COUPON i AAN het Hoofd Sectie Milva Luchtdoelartil - Te koop blank eiken ZEIL BOOT met nieuwe dektent Gezichtslaan 5 Bllthoven Tel 3201 ' s avonds i lerie Gevers Deynootweg 61 te Scheveningen ^ Verzoeke mö schri/telijk nadere inlichtingen ^ te verstrekken 1 HUISKAMER AMEUBLEMENT old-flnish in goede staat Ba lijleaan 89 bis Prima CHEVROLET 1950 te vens prima sprekende en flui tende jonge grijze roodstaart Zaagstraat 22 ^ Verzoeke huisbezoek voor mondelinge JC 1239 ^ inlichtingen ij i N A AM i ADRES _ VOOROPLEIDING Te koop 1 DAMESRIJWIEL ƒ 35 Na 6 uur Koekoekstr 19 In verband met verhuizing z.g.a.n DRU GEISER en een douche Installatie Prijs nader overeen te komen Telef 31401 Het huis met de buitenklok uw adres voor KLOKKEN horloges slersteenrlngen ze gel en verlovingsringen cas settes tafelgerei F R Mars man gediolom horlogemaker telef 3H39 Damstraat 38 Utr Wij leveren ook op gemakke lijke betalingsvoorw Geen rente geen kosten 1 doorhalen wat niet van toepassing is NIJMAN BULLETIN Unieke aanbieding Regenmantels Zeer zware kwaliteit poplln Exclusieve modellen In de nieuwe tinten f 29,75 Ook hebt u er een voor ƒ 1 p,w Aanseb WANDELWAGEN in goede staat Te bevr Sumatra straat 7 bis KLEINTJES HAARD Ter overname prima kolenhaard E M Jaarsma met vloer en mantelplaat ƒ 100 Br no 1-49B7 bur UN NIJMAN BULLETIN — Nog enkele van onze bekende merk-bedstellen zware vulling Ie kwal damast 15 jaar ga rantie Zomer en winterkant 1-pers ƒ 98 2-pers ƒ 137.50 en bij aankoop ƒ 20 korting en matrasdek gratis tot 20 woorden ƒ 2 — elk woord meer ƒ 0.10 Bromfiets - en rijwielhandel Verbruggen levert u de beste WASMACHINES centrifuges en stofzuigers Ook met gemak kelijke betaling Geen Infor maties bij uw werkgever Spe ciale betalingsregeling Oude Gracht 325 bij Geertebrug Tel 24471 ' s avonds 16151 AQUARIUM 80X40X35 met pomp vis en planten Prijs f 35 Te bevr IJsselsteinlaan 6-III Hoograven Gratis op zicht btj u thuisi BONTMANTELS kort en lang reeds vanaf ƒ 2 p.w Vraagt vrijblijvend Inlichtingen Strik te geheimhouding Br no 1-5058 bur UN Wasmachlnefabriek heeft en kele gloednieuwe WASMACHI NES met lichte emalllebescha diglng van ƒ 215 voor ƒ 135 Centrifuges v,a ƒ 150 volled garantie Agent Jullanaweg 243 Hoograven tel 15773 Te koop een In goede staat zijnde klein model STUDIE PIANO merk Siard Prijs ƒ 195 Berkelstraat 9 NIJMAN BULLETIN Ruime sortering Kinderwagens Prima vering kogellagers chroom beugels en spatborden vanaf ƒ 148.75 of ƒ 25.50 con tant en ƒ 4 p.w Grote keus wandelwagens opvouwbaar dus handig op reis v.a ƒ 35 TELEVISIE serie 1960 vanaf ƒ 680 compleet met tafel en dakantenne 100 % service ori ginele garantie Gemakkelijke betaling onder geheimhouding Showroom „ Succes " tel 23029 Marnlxlaan 45 Utrecht NIJMAN BULLETIN De laat ste keer Dekens tegen zo merprijzen De bekende zware wollen Victoria dekens Royale maten - moderne dessins 1 pers ƒ 24.95 2-pers ƒ 29.75 of desgewenst v.a ƒ 1 p.w Tex tlelhuls Nijman Utrecht Croe selaan 163 telef 34687 Te koop de originele 20 liter JERRYCANS Nieuw en ge bruikt vanaf f 8 per stuk Ook in 10 liter cans Het aangewe zen adres voor olie - en regen kleding rubberlaarzen en klompen N.V Dekkiedenhuis Veemarktplein 1 Utrecht Tel 32641 toestel 5 ARAM ANTENNES FM ƒ 7.50 Loplk ƒ 20 Langenberg en België ƒ 28 te leveren met bijbeho ren Worden vakkundig door ons geplaatst T.V vanaf ƒ 275 J Bos ie Daalsedijk 7-11 tel 19062 NIJMAN BULLETIN - Spe ciale aanbieding Vlotte suedlne manteltjes Absoluut water - en winddlcht In alle maten ƒ 29.75 Het kan ook voor ƒ 1 p.w BETAAL NiET l'E VEEL Al leen bij ons 15 % korting op de vastgestelde prVjzen van al ] oi.ze rijwiel - en bromfietsban den De Kampioen Marnlxlaan | 15 Utrecht NAAIMACHINES Schenk dan Luttmer uw vertrouwen en koop een Kayser die ook tricot verstelt met twee naalden te gelijk Prijs ƒ 391 voor ' t com plete luxe elektr model Inruil tegen hoge prijs en betaling in overleg Vraag vrijblijvende demonstratie bij Luttmer EU sabethstraat 12 Utrecht bij het Vredenburg Telef K 30 - 19383 DINSDAG GEHAKTDAG 1 kg rundergehakt ƒ 1.59 '/ j kg rundergehakt en grote run derpoot voor ƒ 1.30 Supersnel bedlenlngsslagerij Toon Her manns V Hoornekade 83 Utr Noord Schoppen spaden bamboehar ken 1.49 plantschopjes vork jes onkruldwieders 1.40 gras scharen v.a 2.75 DOESBURG Speciaalzaak Steenweg 43 tel 10687 utrecht Lange SCHALEN en BRAND HOUT ƒ 10 per stapel meter zelf laden bij Houtzagerij Heyman Jutfaas telef 03470 - 308 KANARIES op volle zang ƒ 10 parkieten in div kleuren ƒ 6,50 per paar Zeer grote collectie tropische vogels v.a ƒ 4 per paar Grote sortering luxe en moderne vogelkooien Borne man Merelstraat 35 telef 13617 80 STALEN KASTEN gebruikt ƒ 25 en ƒ 45 Geerts Grutters dijk 23 telef 29304 Te koop aangeboden nieuwe HANDNAAIMACHINES ƒ 195 Elektr met verlichting ƒ 250 In moderne salonkast ƒ 295 Vol automatische elektr zlg zag-naalmachlnés met sjablo nen ƒ 395 Tevens al de beken de merken en reparatie-inrich ting G A Witjens Herenweg 33 Utrecht Telef 23968 TROTTOIRTEGELS in de kleu ren grijs blauw geel en rood leverbaar tegen scherp concur rerende prijzen Bons Sc Zonen Zandpad 131 a telef 24308 AANRECHTBLADEN douche bakken en combinatlebaden Een keuken of badkamer wordt nieuw met een Arlith blad of bak Uboka Nieuwe Kade 22 I telef 17517 91 Aram Agua en Sir John haasten zich naar de ziekenkamer waar ze Walter de knecht van Macduff weggezakt in de kussens en met een boetvaardig zondaarsgezicht aantreffen Ik eh ik moet jullie iets belangrijks vertellen " bromt de reus „ ik wil met Macduff en zijn vuile zaakjes niets meer te maken hebben " De Texas-Rakkers „ Zozo dat is wel een plotselinge bekering " glimlacht Aram ironisch „ en had je ons nog meer op te biechten " „ Die hele geschiedenis met het monster van Loch-Ness is zwendel " bromt Walter „ dat monster bestaat helemaal nietll " PANDA 44 De gelulden van de tape-recorder drongen zelfs door tot In het hol van de rovers „ Hoort ge dat makkeren " riep de hoofdman met valse grijns Is dat niet de strijdkreet van dien tobberd dien gehamasten blaaskaak Kom aan mijn brave boeven gaat heen ende maakt eens een eind aan zijn stuitend geschreeuw " Vol goede moed togen een paar rovers erop uit en renden In de richting van het lawaai ^ Qoci/it/rrff/ifmm/if/imi/iïm mesycmöeHmoiMöioioeiKOom V « 1 ¦^'^ Ml '.'^^" ^\¥ ^ z » hele bodstertm ^ ^^ gÜlii^ÜjÜg^ailü ^ MOOIE R NAAR ST Tv'toestellen v prijswinnaar Voor de ieelnemers aa jubileumpuzzelrit van Utrechtse motor en aut bielclub De Slipper was Julianahal zaterdag tusser sn tien uur een oord van cussie De ruim honderd meter lange puzzel - en sti in de omgeving van Dooi Driebergen had de 130 mobilisten en 43 motorri zoveel hoofdbrekens opgeh dat geen mens ervan over was de afstand zonder fc te hebben afgelegd De rekenkamer — verboden gditig en stilte gevraagd — was vanaf drie uur druk in de weei het bepalen van het aantal stra ten over liet eerste deel van d die met een striprit in Doorn afgesloten Pas Iaat in de avond den de winnaars van de tele toestellen bekend De heer Van ten uit Haarlem was met 17 stra ten de beste rüder in de autol en bü de motoren was dit de Van Vulpen Leersum met totaal van 42 strafpunten De eer een geroutineerd rijder die ger aan puzzelritten deelneemt De Van Vulpen was nooit verder j men dan enige bekers en was bi der verbaasd te horen dat hij ni een tv toestel naar huis kon gaat De heer E Müldner als uitz van de route en zijn assistent de J Traas hadden geen moeite spaard tot een boeiende tocht t men die niet alleen de deelne to * ernstig en diepzinnig nade dwong maar tevens door een deel van de provincie Utrecht vo Vanaf één uur startten de de mers elke halve minuut in deze leumrit van de tien jaar besta Slipper in de richting Amersfoort het Jaarbeursterrein aan de Gi van Roggenweg In de omgeving Huis ter Heide begonnen de moei heden en bleken het opsporen van sirene een heks en een aantal sti beeldjes niet zo heel gemakkelijk Na het oversteken van de An foortseweg en het passeren var buitenwijken van Zeist voerde route door een mooi deel van I bergen om te eindigen in De waar een geraffineerde strip was gezet Striprit Met behulp van een — lo te — eenvoudige tekening moester deelnemers een bepaalde route ry waarbij nauwkeurig aangegeven gen overgeslagen - jienden te wor Dat de route door een betrekki nieuwe wijk voerde waar de W soms niet geheel varer afgewt Was een geniepi grapje van de hi Muldner en Traas Het tweede deel van de puzz nad een eenvoudige start waar simpele geesten op puzzelgebiec snel dachten de moeilijkheden ae ae rug te hebben Met de aandul New York Yankees nii in World Series Hl "'' '^® honkbalcompetitie in A ' uta eindigt deze week In de A ' can I^eaque behoeven de Chic " hite Sox slechts drie van de 1 » re zes wedstrijden te winnen N»™'"a"'",te zijn ditmaal dus g kZ ^°''^ Yankees in de wer ^ ampioenschappen Door de nek leK - ace van de Milwaukee Bra e ban Francisco Giants en de inZZ P°d «« stijgt de soanr rliih » ^'^'¦°" al League ten top E vel ^'^^" ™<' t nog zes van de wedstrijden te spelen pre-ies ge Kandidatentoernooi schaken in Bied difa.'i^'^igavond werden in het k do 3f * aaktoernooi in Zuid-Sla de pn u "^^" partijen van de zev ™ achtste ronde uitgespeeld PisclI ^^"!'^'^" waren zevende ron Petr"![~^.'"y|'ov ^ 4 % Gligori De v'scl Petrr^ci - -¦•¦ j-""v 72—72 uagori wosjan l_o Achtste ronde Gli __ jj Benkoe 1—0 Olafsson-Petros Na de achtste ronde luidt de sta ' Rusn u^3 "°" ^«""^^ Rusl ¦ H DhtR ^'^- ^' ' ^" PPt.osjan Ru BenklC f aequo Smyslof Rus nusl allen 3 pnt WorL?,^'''y ^" voor de negende ror speeid '"^^" dag 21 september i 
M — I UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 21 september 1959 - 67e jaargang no 121 Zaterdagmiddagvoethal in Utrecht Voor drie 3e-klassers KNVB geen winst SSVU gelijk tegen OSO JUBILEUMRIT VAN DE SLIPPER Puzzeltocht leverde veel verhitte discussie op Vreemde uitslagen in de hoofdklasse C.K.B * MOOIE ROUTE VOERDE NAAR STRIPPROBLEEM Tv'toestellen voor Puzzelritrijder D A con Ruler aan het stuur en kaartlezer J G Huygens bij de start van de jubileumrit van de tien jaar bestaande motor en autombiel club De Slipper Foto U.N.-Van der Werf Worstelaars De Halter wonnen opnieuw Trainer H Hooft heeft succes KOERSEN OP DUINDIQT Heraut onder Dekkers won internationale Voorlopige zwemploeg voor O - S » in Rome D « sportcommissie van de KNZB LZO Jan Jiskoot Merwede Gerrit SCH NIEUWSBLAs uur aangeb ruime gem ILAAPKAMER voor heer wastafel en stookgele id wi1k Oog in Al Br - 4981 bur UN uur aangeb een ETAGEi 5 Kamers badkamer en Gestoffeerd of gedcelte gemeub Telef 60023 P « kunt fi(ev»««ffd - j luur gevr door iongedame SLAAPKAMER met pen - tevens damesfiets te koop Br met prijs no 1-4953 UN arde dame alleen vraagt imeub KAMERTJE met e of keuke itje voor 1 nov no 1-4956 bur UN buur gevr KAMER met een in Utrecht of directe eving Br no 1-4967 bur regenwoordiger zoekt een /[ ER met of zonder pen - Br no 1-4970 bur UN leegster zoekt gemeub - SLAAPKAMER met verw ¦ direct omgeving Stads ^ cadem ziekenhuis Br no [ 5 bur UN > nesisch-Nederlands dok gezin met 4 meisles van ir zoekt gem KAMERS " keuken m Utrecht of om Ing per 15 okt gedurende aanden event iets langer no 1-5002 bur UN in BEDRIJFSPAND ca m2 incl kantoorrrulmte al ca 20 km stad utrecht no 1-5044 bur UN hebben prettig schoon af selend en behoorlijk bet • k voor nette MEISJEs en ge vrouwen Warendorf lier Oude Gracht 334 utr r tijdelijk direct gevr een w MONSTERNAAISTER ir damesp.vjama's en nacht nden Event halve dagen Dg loon Aanm Confecl.ie riek A A V Eyk Oude acht 364 Utrecht Dr direct gevr een DAG IISJE van 9—3 30 ur Mevr d Dool Prinses Beatrixlaan Utrecht-noord vraagd op klein handels itoor per 1 november a s r afwisselend werk PIF.N R MEISJE 16-18 jaar Liefst t mulo opleiding en typen ieven aan Netaline Onder ning Gildstraat 159 NKELMEISJE gevr De oy Zelfbediening Mont irtselaan 36 Utrecht i zoeken voor onze groot ndel in dranken een actieve lACHT voor het bezoeken T de levensmiddelenbranche Dr de verkoop van verschil ide merkartikelen Diegene • beschikt over voldoende rklust en bereid is per flets bromfiets hard te werken lieve schriftelijk te sollici en met uitv opgave van opl ref bij fa Verwoolde Wol nstraat 14 Utrecht onze ooderne ateliers l « gens huwelijk nog plaats Dr MODINETTES en leer gen voor diverse afdelin 1 Aanm fa Spekkels Prof tzema Boslaan 41 indtge nette meisjes die een ed loon willen verdienen In n prettige kameraadschap lijke sfeer kunnen zich blJ s aanmelden als leerling of nk MODINETTE Onze gun ge prestatiebeloning biedt ede vooruitzichten Kom ns met ons praten C v irst & Co ' s Confectiebedrijf ide Gracht 187 Utrecht des onds tussen 7 en 8 uur op res Julianaweg 371 Hoogra - ¦ vr nette HUISHOUDSTER beidersstand leeftijd 50;55 jr z Wickenburgseweg l t Goy i Houten Loch-Ness nten van die geweldige It op last van Macduff iken die ik onder mtjn lomfantelijk „ Dat mon - n daar blijf tk bijll " En en Agua de kamer uit Beschaver prijswinnaars Voor de deelnemers aan de Jubileumpuzzelrit van de Utrechtse motor - en automo bielclub De Slipper was de Julianahal zaterdag tussen vijf » n tien uur een oord van dis cussie De ruim honderd kilo meter lange puzzel - en striprit in de omgeving van Doom en Driebergen had de 130 auto mobilisten en 43 motorrijders zoveel hoofdbrekens opgeleverd dat geen mens ervan overtuigd was de afstand zonder fouter te hebben afgelegd De rekenkamer — verboden e fang en stilte gevraagd — was reeds vanaf drie uur druk in de weer met het bepalen van het aantal strafpun ten over het eerste deel van de rit die met een striprit in Doorn werd afgesloten Pas laat in de avond wer den de winnaars van de televisie toestellen bekend De heer Van Put ten nit Haarlem was met 17 strafpun ten de beste rijder in de autoklasse en bü de motoren was dit de heer Van Vulpen Leersum met een totaal van 43 strafpunten De eerste is een geroutineerd rijder die geregeld aan puzzelritten deelneemt De heer Van Vulpen was nooit verder geko men dan enige bekers en was bijzon der verbaasd te horen dat hij nu met een tv toestel naar huis kon gaan De heer E Müldner als uitzetter van de route en zijn assistent de heer J Traas hadden geen moeite ge spaard tot een boeiende tocht te ko men die niet alleen de deelnemers fo ' ernstig en diepzinnig nadenken divong maar tevens door een mooi deel van de provincie Utrecht voerde Vanaf één uur startten de deelne mers elke halve minuut in deze jubi leumrit van de tien jaar bestaande Slipper in de richting Amersfoort van hel Jaarbeursterrein aan de Graadt van Roggenweg In de omgeving van Huis ter Heide begonnen de moeilijk heden en bleken het opsporen van een sirene een heks en een aantal stenen beeldjes niet zo heel gemakkelijk Na het oversteken van de Amers toortseweg en het passeren van de buitenwijken van Zeist voerde de route door een mooi deel van Drie bergen om te eindigen in Doorn ivaar een geraffineerde strip was uit gezet Striprit Met behulp van een — zo te lien - eenvoudige tekening moesten de « elnemers een bepaalde route rijden waarbij nauwkeuris aangegeven we gen overgeslagen dienden te worden Dat de route door een betrekkelijk nieuwe wijk voerde waar de wegen soms niet geheel varer afgewerkt was een geniepig grapje van de heren MuIdner en Traas Het tweede deel van de puzzelrit nad een eenvoudige start waardoor simpele geesten op puzzelgebied al s.iei dachten de moeilijkheden achter Ie rug te hebben Met de aanduidin - New York Yankees niet in World Series Ook de honkbalcompetitie in Ame ' to eindigt deze week In de Ame n " Leaque behoeven de Chicago " hite Sox slechts drie van de laat ste zes wedstrijden te winnen om « mpioen te zijn ditmaal dus geen f'^^w York Yankees in de wereld kampioenschappen Door de nek aan jes i'ace van de Milwaukee Bi-aves "« San Francisco Giants en de Los " Mes Dodgers stijgt de snanning ™ de National League ten top Deze ^ strijden te spelen prr-ies gelijk Kariflidatentoernooi schaken in Bied ' i?5"'^^Savond werden in het kan -' atenschaaktoernooi in Zuid-Slavië j " gebroken partijen van de zeven M achtste ronde uitgespeeld r '''^^ uitaten waren zevende ronde •• sctier-SmysIov ' A M Gligoric — «' fosjan 1 0 Achtste ronde Gligo j^Benkoe 1—0 Olafsson—Petrosjan ]"' de achtste ronde luidt de stand |» iw > ^'" quo Keres Rusl Tal e '' beiden 51 ^ pnt 3 ex aequo ^•' oric Zd SI en Pet.osjan iRusl i™t - o ex aequo Smyslof Rusl I,"j °< statenl Olafsson IJsl en '• Rusl allen 3 pnt De Partijen voor de negende ronde t'eèii " ® 3andag 21 september ge - gen van „ zwarte kip " en afbeelding zuivelprodukten begon echter de ellende weer Nu werd het uiterste gevergd van de rijvaardigheid De tocht voerde over moeilijk te berij den paden waar nauwelijks te onder scheiden grindwegen de oriëntatie ingewikkeld maakten Nabij het via duct tussen Driebergen en Zeist raak ten zeer veel auto's en motoren op een dwaalspoor Het vinden van de juiste tweede weg rechts en de rode kreeft op een miniem wit paaltje was voor een groot aantal deelnemers te machtig Kanaleneiland Kort voor de finish op het Jaar beursterrein aan de Graadt van Rog genweg voerde de route nog over ' t Kanaleneiland waar de wegen zan derig en rechtlijnig genoeg waren om de rijders tot wanhoop te brengen Na afloop van de puzzelrit gaf de heer Müldner nog een uiteenzetting waardoor allen hun moeilijkheden duidelijk voor zich zagen De gedetailleerde uitslag luidt Auto's 1 Van Putten Haarlem 17 str.p 2 Harskamp 42 str.p 3 Wijngaard 53 str.p 4 Besemer 110 str.p 5 Verschoor 121 str.p 6 Brussel 122 str.p 7 Rechtering 133 str.p 8 Bouwman 141 str.p 9 Jansen 146 str.p 10 Van Melsen 147 str.p Motoren 1 Van Vulpen Leersum 42 str.p 2 Bot 76 str.p 3 Ne^f 127 str.p 4 Prins 146 str.p 5 J Arentsen 161 str.p 6 Van Ooyen 186 str.p 7 Visser 181 str.p 8 Matthey 195 str.p 9 Van Osch 196 str.p 10 Wolf 199 str.p Van onze paardesportmedewerker In de Grote Prijs der Amateurs gisteren op Duindigt kwamen elf paarden aan start De Belgische stal Voss had twee paarden maar zü droegen 6 en 3 kg overwicht de Fransman Blue Rhapsody deed het met iVi kg Dat is voor een prognose niet bevorderlijk Heraut droeg het topgewicht Maar de dappere vechter nam zelf de leiding en liep in de eindstrijd met groot gemak van Blue Rhapsody veg Een fraaie zege voor de goede mount van G C Dekkers De tweejarige dravers presteren dit jaar het ongehoorde Spencer Hol landia heeft al zes jaar het record van 1.26.6 Vorige week liep Yvonne Hollandia 1.26.7 nu won zij zelfs in 1.25.4 Ynno 1.25.7 IJsselmonde 1.26 ook zij braken als tweede en derde het record en Yberflöte als vierde egaliseerde het Zelfs de achtste liep nog 1.28.7 De mooie zomer draagt het zijne natuurlijk bij Maar onmis kenbaar gaan de jonge dravers de drafsport op een geheel ander peil brengen De uitslagen zijn toto per tien eenheden Demaprijs 2500 m 1 Wilfield 1.29.4 J Ham 2 Wilna Illustra J Pronk 3 Welti J Hof W 20 PI 18 51 37 Cov 148 K 65 Grote Prijs der Driejarigen ren 2500 m 1 Sir Carston H v d Kraats 2 Ignatius H Pije 3 Cai-men F van Deuren W 14 Pi 11 12 Cov 26 K 35 Froukeprijs 2040 m 1 Wendy Hol landia 1.24.5 P Heynen 2 Wanda J de Vlieger 3 Walküre P Smit W 61 PI 22 14 18 Cov 35 K 59 Juw'eeltieprijs 2040 m 1 Vanadis 1 23.4 A Nottelman 2 Vlieger D J Ham 3 Wiebeline Wip N Oosting Voorwedstrijden voor vierde klasse libre Voor deelname aan de wedstrijden om het persoonlijk kampioenschap 4e klasse libre van het district Utrecn * der KNBB hebben zich 21 persoijen opgegeven Ingedeeld in vier groepen zullen de voorwedstrijden in de vol gende lokalen op de daarbij vermelde data worden gespeeld Groep A Clublokaal B.V „ Hollan dais " Voorstraat 27 Utrecht op maan dag 21 dinsdag 22 en woensdag 23 sept a.s Groep B Clublokaal B.V „ Kanaal zicht " Keulsekade 23 Utrecht op dinsdag 22 woensdag 23 en donderdag 24 sept a.s Groep C Clublokaal B.V „ Vogella " V • Koetsveldstraat 1 Utrecht op woensdag 23 donderdag 24 en Vrijdag 25 SGDt 3.S Groep D Clublokaal B.V „ Ver kerk " Amsterd straatweg UI Utrechi op maandag 21 dinsdag 22 woens dag 23 en vrijdag 25 sept a.s Aanvanguren in alle clublokalen 19,30 uur De finale wordt georganiseerd door de B.V „ Op ' t Groene Laken " café ' t Hoekje Vleutenseweg 67 van 19 t.m 23 oktober a.s Ook de tweede wedstrijd van de krachtsportvereniging De Halter le verde zaterdag een Utrechtse over winning op De vrienschappeiyhe thuiswedstrijd van de Utrechters werd met de overtuigende cijfers 6—2 ge wonnen De Duitse ploeg Euskirchen was veruit de mindere van De Halter Het goede werk van trainer Henk Hooft bleek dus opnieuw zijn vruch ten af te werpen Bovendien was de stemming bij deze wedstrijd zeer goed en was de belangstelling groot Willemsen zorgde voor de eerste overwinning en versloeg Francken met een achterover uitgevoerde hef boom in 1 min 57 sec Loek Aflen be haalde tegen Karstenholz een beste zege met een hoofdheupzwaai in 4 min 30 sec en Gerard Ram sterk worstelend klopte Schumach in 8 min 10 sec Spannend waren deze partijen echter niet zozeer en de techniek viel tegen Vooral was dat merkbaar bij Kooyman volgens ken ners een werker met inhoud maar W 38 PI 21 33 70 Cov 92 K 87 Grote Prijs der Amateurs ren 2100 m amateurs 1 Heraut G C Dek kers 2 Blue Rhapsody M Roche 3 Quadroon H Wyman W 74 PI 21 23 26 Cov 49 K 258 Revanche der Produktendraverü 1500 m 1 Yvonne Hollandia 1.25.4 W Geersen 2 Ynno J van Dooye weerd 3 IJsselmonde P Smit W 62 PI 20 19 20 Cov 70 K 172 CesarewitchpriJs ren 3600 m 1 Talisman A Kammerzelt 2 Paljas T v d Kraats 3 Cornet F Del brassinne W 24 PI 17 17 Cov 40 K 39 Barkeprijs 2040 m 1 Seigneur Bascom 1.21,8 A Nottelman 2 Tarzan Hollandia G L Heyman 3 Urania P Strooper W 47 PI 22 33 51 Cov 90 K 116 Franciscaprijs 2040 m 1 Tar.ntel la 1.22.8 W Leeuwenkamp 2 Sam my Mai s J de Vlieger 3 Curlew B de Vries W 40 PI 19 17 29 Cov 40 K 70 Eerste lustrum van Stormvogels De U.W.S.V Stormvogels hield za terdag ter gelegenheid van haar eer ste lustrum een receptie in Café De Poort Van de vele wandelverenigingen die Nederland telt waren er 65 op deze dag vertegenwoordigd Ook wa ren er felicïtatietelegrammen waar onder een van de commissaris van de Koningin en van de burgemeester van Utrecht De heer G J Tukker voorzitter wandelkring Utrecht ' t Gooi en om sterken van de K.N.B.v.L.O richtte een korte toespraak tot het bestuur Hij prees het doorzettingsvermogen van de wandelsportvereniging in deze beslist niet gemakkelijke jaren Het bestuur kreeg vervolgens een nieuwe medaillekast en drie vlaggen aangeboden De heer De Boer voorzitter van Stormvogels bij wie de jeugd num mer één is dankte allen voor dit prachtige geschenk Ter gelegenheid van dit lustrum wordt er op zaterdag en zondag een wandelmars gehouden waarvoor vele verenigingen van buiten de stad heb ben ingeschreverr Omloop Vlaamse gewesten De Omloop van de Vlaamse gewes ten een wegwedstrijd over 196 km met start en finish te Brussel waar aan ook een groot aantal Nederland se wielrenners deelnam is gewon nen door de Belg Yvo Molenaers in de tijd van 4 uur 43 min Onze land genoot Mies Stolker bezette de twee de plaats in dezelfde tUd als de win naar De Nederlanders Gerrit Voor ting Wagtmans De Roo Van Bre nen Keulers Van der Sluys De Haan Niesten Van Vliet Van der Borgh Huissoon en Bergmans zaten allen in het grote peloton dat als achttiende werd geklasseerd Nederl waterpoloteam geplaatst voor Rome Negen landen waaronder Neder land zün direct geplaatst voor het Olympisch waterpolotoernooi te Rome waaraan totaal zestien landenploegen zullen deelnemen De overige landen zullen in een kwalificatietoernooi dat verschillende poules telt uitmaken wie de overige zeven beschikbare plaatsen zullen in nemen De derde competitiedag in de hoofd klasse centrum der Christelijke Korf bal Bond heeft zich gekenmerkt door enige verrassende uitslagen Het onverslaanbaar geachte DKOD ging ten onder tegen het zwak ge noemde ON met 7—5 kampioen SSS verloor in een emotionele wedstrijd van WK en DVS verloor voor het eerst in haar historie een punt tegen MIA De enige normale uitslag werd be - De door de FINA de internatio nale zwembond geplaatste landen zijn Hongarije Olympisch kampioen 1956 Rusland Amerika Duitsland Italië Japan Nederland Zuid-Afrika en Zuid Slavië zijn technische grepen bleven achter wege Kooymans won van Schwartz die zichzelf toucheerde in 6 min 36 sec Okhuysen versloeg daarna Smitz met een verrassende „ zittende overslag " en Jan Ie Blanc won van Gerards door overname van een voorceintuur De slotpartijen waren voor de Duit sers Büterr won van Wim de Rooy door overnamegreep in 5 min 20 sec en Reinier Smeding verloor van Ge rards met een heupzwaai In de bijpartij klopte Maarten Piek op fraaie wijze Schwarts op touche Bij beide partijen ontbraken boven tien de halfzwaar en de zwaarge wicht Arbiter De Graaf leidde correct Schermen Dany van Rossem en Makk winnen florettoernooi De schermsters Dany van Rossem en Nina Kleyweg twee grote con currenten hebben pas in het laatste duel van het florettoernooi voor dames dat op het land TeWerve in Rijswijk is gehouden uitgemaakt wie op dat moment de sterktste was Het florettoernooi voor heren werd gewonnen door Makk van SVU Utrecht met 9 gewonnen partijen vóór Sauerbier zaal Abrahams Den Haag die 8 overwinningen boekte De uitslagen luiden Dames floret 1 Dany van Rossem zaal Abra hams Den Haag gew part 12 Heren 1 Makk SVU Utrecht 9 2 Sauerbier zaal Abrahams Den Haag 8 3 Hogervorst zaal Vander voodt Rotterdam 7 4 Verschoor Cyrano Rotterdam 6-26 5 Mosman jr Shell Amsterdam 6-40 6 Kar dolus VWB Den Haag 5 Dames-atletiekploeg tegen W.-Duitsland De Nederlandse dames-atletiek ploeg die op 27 september te Aken tegen West Duitsland uitkomt is als volgt samengesteld 100 m Joke Bij leveld Celebes Den Haag Ine Ter laak-Spük RKEAV Enschede 200 m Nannie Haase LDA Den Haag Ellen Ort Atmodes Haarlem 400 m Ine Terlaak-SpUk RKEAV En schede Els Nieuwpoort ADA Am sterdam 800 m Gerda Kraan Ba taven Leiden Janny Knaap Beem ster Verspringen Wemmy Spieren burg-Scholtmeyer Memphins En schede Joke Btjleveld Celebes Den Haag Hoogspringen Nel Zwier Olympia Wieringerwaard Dini Ho bers GAC Hilversum Speerwer pen Wil van Montfoort Oss Volo Gré Versterre van Zelm ADA Am sterdam Discuswerpen Corrie van den Bosch Taxandria Oisterwük Corrie Huygen Hollandia Rotter dam Kogelstoten Corrie van den Bosch Taxandria Oisterwijk Cor rie van Wijk DEM Beverwijk 4x 100 meter estafette Hannie Bloem hof Palthene Arnhem Joke Büle veld Celebes Den Haag Ellen Ort Atmodes Haarlem Ine Terlaak Spijk RKEAV Enschede Teunisse besluit wielercarrière Eigen bericht De bekende Utrechtse wielrenner Ben Teunisse zal niet meer in wieler wedstrijden uitkomen Ben ' Teunisse die dit jaar als onafhankelijke debu teerde en in de Legnanoploeg werd opgenomen nam dezer dagen dit be sluit Teunisse die lid is van de UWV Het Stadion werd tweemaal kam pioen van de provincie Utrecht In 1958 was hij de beste amateur van Nederland Door de KNWU werd hij driemaal in de selectieploeg voor de wereldkampioenschappen opgenomen en in tal van criteria en klassieke wegwedstrijden speelde hij een voor name rol Zethof wandelde snel De Aalsmeerder Zethof heeft zon dagmiddag op een parcours rond de Bosbaan bij Amsterdam het kam pioenschap van Nederland 50 km snelwandelen op de Amtserdammer Jan Cijs veroverd Zethof legde de 50 km af in 5 uur en 55 seconden Cijs bleef ruim drie minuten achter De Duitse hockeyploeg tegen Nederland Het Duitse hockey-elftal dat in de eerste wedstrijd van het landen toernooi van 11 tot 18 oktober in München tegen Nederland speelt is als volgt samengesteld Doel Lücker Essen achter Nonn Mülheim en Ullrich Keulen mid den Brennecke Goslar Delmes Keulen en Ferstl München voor Wöller Frankf ort-Sachsenhausen Buschmann Duisburg Keiler Ber lijn Budinger Düsseldorf en Ro senbaum München Reserves Grü nekleed Duisburg en Winters Duis burg reikt in de strijd SMS-THOR Na een gelijkopgaand begin waarin Berkt en POS voor SMS en Scherpenzeel en de Jeu voor THOR scoorden toonde SMS in deze in het veld gelijkop gaande wedstrijd voor de korf veel gevaarlijker dan de verbeten zwoe gende maar te simpel combinerende Harmelaren Regelmatig scorend liep SMS uit van 2—2 tot de 7—2 eind stand Lack Pos Verkruysse en Van Munster waren de makers van de doelpunten Een in het veld veel sterker DVS moest MIA een punt laten In de be ginfase liep DVS door doelpunten van Hagoort Engels en Popke Kamerling uit tot 3—1 De derde aanval van DVS liep echter slecht en MIA kon voor rust gelijk komen Na de hervatting kwam MIA mid dels een tweetal aanvechtbare treffers op 3—5 DVS nam de strijd nu geheel in handen Spoedig was de strijd weer in evenwicht door twee snelle treffers Met een falende aanval voor de korf was het echter onmogelijk het veld overwicht in doelpunten uit te druk ken 5—5 Uitslagen hoofdklasse centrum SMS-THOR 7—2 DVS-MIA 5—5 WK SSS 7—4 CSCA-DVO 5—7 ON-DKOD 7—5 I OVVO-SGV 8—3 DALTO DESTO 4—8 SMS 2-ANIMO 0—3 CLIMAX 2-CLIMAX 1 4—8 II Vi tesse-DALTO 2 11 -^ MIA 2-DESTO 2 0—9 III DESTO 3-HKC 2 6—4 DVS 3-OVVO 2 3—10 IV DESTO 4-THOR 3 2—8 ODO 2-SMS 4 2—2 LUNO 2 THOR 4 12-3 Najaarscompetitie van Het Stadion De derde rit van de najaarscom petitie van Het Stadion die onder zomerse weersomstandigheden weril verreden verliep bü de A-klasseii spannend De strijdlustige Aalbertsen ont snapte al na 15 km Hü reed 30 km solo en kreeg toen versterking van Nico Westbeek en J Stekelentourg Dit trio nam 40 seconden winst N '* 50 km kreeg ook Karel van Nimwe gen aansluiting Het hoge tempo werd de jonge Stekelenburg noodlot tig Hij loste op de Maarnse berg Op de Pyramide raakte ook Aal bertsen los waarna Karel van Nim wegen in de eindsprint Westbeek geen kans gaf Bij de B-klassers was het opnieuv Wim Bladt die de sterkste bleek Hi | versloeg Groot in een massaspurt Ook de C-klassers reden een massali eindsprint waarin M VVeldhuizen de sterlcste was De uitslagen waren A-klasse 1 K v Nimwegen 2 N Westbeek 3 J Aalbersen 4 A Vee nendaal 5 B Osendarp 6 J Steke lenburg 7 W Breeuwer 8 H den Hartog B-klasse 1 W Bladt 2 J deGroot 3 A Molenaar 4 A van Eek 5 F van Velsen '¦ C-klasse 1 M Veldhuizen 2 R van de Velden 3 H de Jong jr 4 N Veenstra 5 J Bladt Driestedentoernooi voor judoka's De judoschool Anton Geesink heeft zondag deelgenomen aan een drieste dentoernooi en voor de tweede maal beslag gelegd op de wisselbeker Van Roozendaal werd met 4 — O ge wonnen en met 2—1 van Tilburg An ton Geesink maakte na afloop nog een competitie speciaal tegen een aan tal judoka's waarvan er acht 1ste of 2de dan waren In 7 minuten was de strijd ten einde heeft met het oog op de olympische spelen te Rome de voorlopige trai ningsploegen samengesteld Op 4 oktober komen de zwmmers swemsiers schoonspringsters en wa terpolospelers op het CIOS in Over veen bijeen De zwemtraining blijft in handen van de eigen clubtrainers en - train-sters de schoonspringsters krijgen echter evenals de waterpolospelers een centrale training Wel zullen de kandidaten voor de zwemploeg regio naal voor conditie-trainingen bijeen komen De voorlopige selectieploegen zien er als volgt uit Dames Cockie Gastelaars SZC Syta Posthumus LZC Grote Wielen Corrie Schimmel Gooi Astrid Or ding Gooi Jopie Troost HDZ Hen nie van der Velden Robben Erica Terpstra HZ en PC Judith de Nijs Naarden I Willy Lambour Naarden Jans Koster Gooi Mary Kok Rob ben Marianne Heemskerk Naarden Ada den Haan PSV Betty Beukels PSV Loes de Jonge ADZ Erna Loskamp Shell Rita Kroon Rob ben Ria van Velsen Zian Rini Dobber HDZ Hennie Vlaanderen HPC Lenie de Nijs Naarden Jap ke de Ruyter Y Tineke Lagerberg Naarden Atie Voorbij Naarden Heren Theo Hoogveld Neptunus Amersfoort Charles Ritton DJK Bert Sitters Y Leo Verburgt PSV Rudy Prins HPC Rob Kroon ZAR Andre Hermsen Robben Coos de Jong LZO Jan Sikma Nereus Jan Bontekoe HPC Lourens Kostelijk LZO Wieger Mensonides ZIAN Ab Kroonenburg Y Anton van Oest Y Hans van de Kooy ZIAN Jan Weeteling Nereus Jaap de Jong Het was een grote verras sing dat in de derde klasse KNVB IJsselmeervogels en Spakenburg hun eerste neder laag leden en Huizen het niet verder bracht dan een gelijk spel Dat brengt de spanning om de promotie naar de twee de klasse er weer wat in Aan de Koningsweg heeft SSVU een gelijk spel bereikt tegen hel Hil versumse OSO Voor de rust is de spoorwegclub wel iels sterker ge weest maar na enkele minuten moest Ollhuis reeds worden vervangen door Van Rooij wegens een blessure Toch nam OSO door de gevaarlijke mid denvoor de leiding O — 1 doch het was Van der Heiden die gelijk maak te 1—1 Klein Thije die weer van de partij was heeft later aan SSVU de leiding gegeven 2—1 en zo kwam de rust Na de rust een beter OSO dat door de middenvoor gelijk maakte 2—2 en wel kansen kreeg om te doelpunten Doelman Van Driel van SSVU werkte zeer goed In het laatste kwartier was SSVU sterker het bleef gelijk GVVV te Veenendaal behaalde de eerste zege won van CJVV De vierde klasse C gaf nogal ver rassende uitslagen Zo verloor Lopik in een te harde wedstrijd tegen Spar ta in Nijkerk en liet het Utrechtse VVJ de punten in Ermelo bij DVS ' 33 Het Zeistei Jonathan verloor van de Cobu Boys en aan de Koningsweg heeft Desto voor de derde achtereen volgende maal een 1 — O zege behaald Bloemenkwartier had geen beste voorhoede en het Utrechtse achtertrio had geen moeilijke middag Doelman Van Veenendaal kreeg weinig te doen en bij Desto moest midvoor Kalksma reeds na een kwartier uitvallen Bij de rust was het nog O — 0 In de twee de helft schoot na een vlotte Utrecht se aanval Visser tegen de paal maar even later gaf hij met een fraaie kop bal uit een voorzet van invaller Van As Desto de leiding en zo bleef het In de oostelijke derde klasse won nen beide Veenendaalse clubs DOVO en VRC mogelijk dat ze ook een kansje krijgen op het tweede klasse schap In de afdeling Utrecht eerste klasse is in de kopgroep geen wijziging ge komen Geinoord te Vreeswijk won van De Merino's uit Veenendaal en Montfoort klopte het gedegradeerde Maarssen dat nu weinig kans meer heeft om kampioen te worden Ook in Wilnis bleek CSW weer uitstekend Brouwer gaf na een kwartier de thuisclub de leiding 1 — O De Post hoorn kwam gelijk door een goal van de middenvoor en zo kwam de rust Na de rust hergaf Frielink aan CSW de leiding daarna kwamen de Amers foorters opzetten Een kwartier voor tijd viel de beslissing toen wegens hands van een der backs aan ÏSW een penalty werd toegewezen en hier uit schoot Frielink onhoudbaar in 3—1 waarbij het bleef Zoals verwacht werd hebben in de tweede klasse A de Triangel Boys Musketiers en NSC gewonnen en kreeg SOVA Amersfoort het eerste win'itpuntje door een gelijk spel tegen SVP Posta heeft in de tweede klasse B de zware strüd tegen concurrent Che fana gelijk gespeeld UHSV-EDO 1-3 In de plaatselijke wedstrijd UHSV tegen EDO U ging de rust met O — O in Na de hervatting een beier EDO U dat na 10 minuten de leiding nam Uit een voorzet van Joop de Wit kopie Arie Nagiegaal fraai in O — 1 Later wist Arie Naqtegaal uit een voorzet van Joop de Wit er O — 2 van te maken en tien minuten voor het einde benutte Joop de Wit de kans bij een te zacht terugspelen van de bal voor een der UHSV-backs 0-3 Entre Nous heeft uit tegen Mij drecht gelijk gespeeld Door Van Vliet nam Entre Nous de leiding maar met een goed schot van de middenvoor werd het 1—1 dit werd de ruststand In de tweede helft gaf Van Ree we - Korteweg AZC Harry Vega DJK Iman Smaling RZC en A Lindeman PSV Schoonsp-ringsters Greetje Lugthart Joop Stotijn Anneke Guuneman Salto Thea Dupon Simaika en Judith Dupon Simaika Waterpolo Ben Kniest Neptunus Arnhem Harry Vriend Y Nico de Mey Y Haro Ran ZIAN Fred van der Zwan DZV Hans Aalbers DZV Anton de Boer Robben Fred van Dorp AZ en PC Gerrit Wormgoor UZSC Cees van der Tooren GZC Hans Muller Dolfijn en Wim van Sprin.gelen HZ en PC Trainer Frans Kuyper zal in de toe komst nog twee of drie spelers aan deze trainingsgroep toevoegen Geen estafettetitel voor Utrechtse club Op een rommelige wed-strijd voor junioren organiseerden de Gooische Atletiek Club Zaterdag tevens de estafette atletiek kampioenschappen voor het Utreclitse district De Utrechtse verenigingen Hellas heren en Athleta dames telden vroeger altijd geducht inee zelfs nationaal Nu konden ze niet één districtstitel bemachtigen De kampioenen zijn 4x80 m meisjes VIF Hilversum 43.2 s 4x100 m jongens FIT Zeist 47.4 sec 4x100 m dames GAC Hilversum 53.2 s 4x100 ra heren GAC „ 44.7 s 4x1500 m heren VIF „ 17.11.14x1500 m heren \ T:F „ 17.11,1 s 4x400 m heren VIF „ 3,30.8 s 4x300 m jongens FIT Zeist 2.38,8 s derom aan Entre Nous de leiding 1-2 doch het werd 2—2 en ondanks ster ker spel van Entre Nous bleef het gelijk DOB te Nigtevegt boekte een verrassende 2—1 zege tegen Eemnes en bij PVD—BVC was de ruststand 0—0 Na de rust bleef deze stand een half uur i;ehandhaafd daarna werd de Utrechtse verdediging kort achter een tweemaal gepasseerd O — 2 voor BVC Vlak voor het einde maakte Van der Linden een tegenpunt voor PVD 1—2 en zo bleef het In de derde klasse D heeft het Utrechtse VCU met 0—9 van Vinke veen gewonnen en blijft in de kop groep Ook de SVM-Boys uit Maar tensdijk hadden een beste dag In de uitwedstrijd tegen Avance was de ruststand nog slechts O — 1 maar na de rust vlotte het beter De Boys wonnen welverdiend met 1—5 links buiten Versteeg maakte ditmaal vier doelpunten Hercules was weer best op dreef tegen PUEM Bij de rust was het reeds 0—4 voor de Herculanen die een uitstekende ploeg hebben en na de rust kwamen er nog twee bij De goals werden gemaakt door Leurink 3 Van Lint 2 en 1 door Van Es en zo bestaat de kopgroep dus uit Hercules SVM Boys en VCU Utrechtse boksers in Duitsland Leden van de boksclub Van Brie nen kwamen zondag in Duitsland in de ring samen met het Arnhemse Muscula Stekelenburg bevocht tegen Nachtman I een onbeslist J - Verbon verloor op punten van Nachtman II en Theo Verbon won na opgave in de eerste ronde van Karnack Persoonlijke titel 5e klasse libre Op grond van de behaalde resul taten in de voorwedstrijden om het persoonlijk kampioenschaj 5e klasse libre van het district Utrecht der K.N.B.B hebben de volgende personen zich in de finale geplaatst 1 H V Buiten Sociëteit 2 S Heideman DOS 3 G Landzaat - Mapella 4 J v Dijk Majella 5 L J Berenbroek de Nw Amstel 6 L Emo DOS 7 N v d Heuvel Ja cobi 8 G v Rooyen DOS Reserves J Boosen Suisse en J Redering Geld Bloem De finale zal worden georganiseerd door de B v „ Jacobi " in haar club lokaal aan de Waterstraat 55 Utrecht van maandag 21 t/m vrijdag 25 sept a.s Aanvang 19.30 uur Huldiging van de kampioen en prijsuitreiking vinden plaats direct na afloop van de laatste partij op vrijdag 25 september ' 59 te ongeveer 22.45 uur De kampioen is gerechtigd het district Utrecht te vertegenwoordigen op de Gewestelijke Kampioenschap pen mits zijn algemeen gemiddelde het maximum van 1,25 niet met 20*/ii of meer overschrijdt NICO SIEBERS WINT CLUBTITEL VAN ST WILLIBRORD Begunstigd door prachtig - veer gingen de renners van St WilHbrord zondag om de eretitel van clubkam pioen kampen In ' t Goy werd om 1.13 uur gestart voor de lange af stand van d 140 km Direct werd een tempo van ge middeld 45 km gereden dat soms werd opgevoerd tot 50 km Dat was dan ook de oorzaak dat er al weldra verschillende achterblij " S waren H Verheul een van de ge gadigden moest de strijd staken " oor pech De laatste 27 km probeerde Jan Vonk verschillende keren te demare ren maar werd steeds weer tot de orde geroepen door Jan van Galen en door Jo Bos De eindsprint moest de beslissing brengen Daar kwam de grote verras sing Nico Siebers die overigens heel goed had gereden maar niet aan de onderlinge strijd bij de uitlooppo gingen had meegedaan flitste de '- - t-ste 300 meter weg en was niet meer te bereiken en ging met twee fiets lengten voorsprong over de finishlijn tweede Jan Vonk derde Jan var Ga len vierde Jo Bos De tyd van de winnaar over de 140 km was 3 uur 32 minuten OM DE EUROPESE BRIDGETITELS Te Palermo werden de wedstrijden van de zevende en achtste ronde van het toernooi om de Europese bridge kampioenschappen gespeeld Het Ne derlandse herenteam behaalde een grote overwinning op Noorwegen 62 tegen 33 matchpunten De uitslagen luiden Heren zevende ronde Ierland — Noorwegen 53—43 Egypte Spanje 56—42 Duitsland—België 48 — 37 Frankrijk—Finland 73—28 Liba non — Zweden 41—33 Italië — Dene marken 67—33 Nederland — Oostenrijk 67—26 Groot-Brittannië—Zwitserland 53^9 De resultaten van de achtste ronde heren waren Groot-Brittannië — Oostenrijk 81—39 Italië—Zwitserland 74—35 Denemarken—Zweden 61—51 Frankrijk—Libanon 61—37 Finland speelt gelijk tegen Duitsland 54—50 België speelt gelijk tegen Spanje 33 — 32 Egypte versl Ierland 71—30 Ne derland verslaat Noorwegen 62-33 In de negende ronde heren ver loor Nederland met 55—41 tegen Groot-Brittannië De stand na de negende ronde is 1 Italië 18 pnt 2 Groot Brittannië 17 pnt 3 Frankrijk 16 pnt 4 Neder land 12 pnt 5 en 6 Zweden en Zwit serland 11 pnt 7 en 8 Nooi-wegen en Egypte 8 pnt De stand na de vüfde ronde dames is 1 Groot Brittannië 9 pnt 2 en 3 België en Frankrijk 8 pnt 4 Zwitserland 6 pnt 5 en 6 Denemar ken en Zweden 5 pnt Jamin won — De Franse wónder draver Jamin heeft vrijdagavond op de Roosevelt raceway nabt New York het internationale draverskam pioenschap van de Verenigde Sta ten gewonnen 
ilT RECHTSCH NIEUWSBLAD ^ weco z \ hestaansn J2 Maandag 21 september 1959 - 67e jaargang no 121 Twee rechters benoemd Tot rechter zijn benoemd in de arrondissementsrechtbank te Utrecht mr D van Zeben thans substituut officier van justitie in het arrondis sement Zutplien en tevens kanton - rechter plaatsvervanger en mr C Bronkhorst wetenschappelijk ambte naar bij de rijksuniversiteit te Utrecht tevens rechterplaatsvervan ger in de arrondissementsrechtbank OVERDRACHT VAN RECTORATEN Sterke groei in ons land van universitair leven Leidse studentental in ' 59''60 hoven 5000 pe N.V Alweco te ' s-Hertoge over deze jaren zowel in 195 ' Over 1957 werd een produk tegen een produktiewinst van yingen en voorzieningen res 1956 saldowinst ƒ 61.269 verkoop ƒ 50.175 en bedroeg ƒ 376.960 Na aftrek van bedri verliezen van in totaal ƒ 386.9 ' baten en lasten ad ƒ 28.48 ƒ 235.430 Het verlies A.P stijgt na toevoe i-in van deze verliezen van ƒ 826.971 ijer eind 1956 tot ƒ 1.360.996 per ein < Jncg bij een uitstaand aandelen ij;pitaal van ƒ 1.500.000 Aanvankelijk wekte 1957 gunstige verwachtingen dat de opgaande lijr Van 1956 zou worden gecontinueerd pe recessie in de tweede helft trol Ag vennootschap echter in versterkt * mate De liquiditeitspositie werd ze moeilijk dat krediteuren niet binner U normale termijnen betaald kon jen worden Daar niet direct tot ont ] ag van personeel kon worden over tcgaan werd de positie spoedig wel haast onhoudbaar Aan de raadsman der N.V werd opdracht gegeven tot regelingen met krediteuren te komen zodat een fail lissement of een gedwongen over haaste verkoop of executie van be Bttingen kon worden voorkomen en [ middels enerzijds een verkoop van ictiva op lange termijn kon worden fT hand genomen anderzijds de mo lelijkheid kon worden opengehouden ' m een bescheiden produktie te hand iven en deze eventueel te vergroten Alle werkzaamheden aan het Bam ino-project werden in verband met | c anders nog nodige investeringen teheel stopgezet Omstreeks april 1958 bleek dat zelfs een bescheiden Éroduktie niet rendabel kon worden iehandhaafd terwijl de vooruitzich fcn op een belangrijke stijging van Prins Bernhard in gesprek met de Turkse premier Menderes tijdens het bezoek dat de Prins aan Istanhoel brengt ter gelegenheid van een inter nationaal concours hippique Hedenmiddag zijn aan tal van universiteiten en hoge scholen in den lande de rectoraten door de rectoren mag nifici aan hun opvolgers overgedragen Ook daar bestond een periode van beproeving alvorens de recruten tot soldaten werden Deze beproeving vond weer zijn oorsprong in de my steriëndiensten aldus spr die haar vergeleek met de door Apulius ver haalde inwijding in de Isisdienst Het kwade heeft een taai bestaan " aldus eindigde spr „ het is allesziens denkbaar dat tot de weinige tradi ties die gedurende de middeleeuwen onderbroken zijn de groentijd be hoort " De Goyotprijs voor de belangrijk ste ontdekking op oorheelkundig ge bied die gewoonlijk eens in de vijf jaar wordt verleend werd uitgereikt aan dr Charles Skninner Hallpike te Londen waarbij prof dr E Huizinga de verdiensten schetste van dr Hall pike die in de zitting aanwezig was De rector-magnificus zeide nog te hopen dat in de toekomst een tech nische faculteit zal worden toege voegd aan de bestaande faculteiten Eindhoven De technische hogeschool in EIND HOVEN gaat het nieuwe studiejaar in met 44 hoogleraren dat is 18 meer dan het aantal waarmee de werk zaamheden van deze hogeschool in 1958 zijn begonnen Het aantal nieu we studenten dat in 1958 op de eerste inschrijvingsdag 241 beliep is in de loop van het voorbije cursusjaar ge stegen tot 308 zodat er voor het eer ste en tweede studiejaar samen 520 studenten waren Deze cijfers zijn vandaag gerele veerd door de rector-magnificus van de Eindhovense T.H prof dr H B Dorgelo in een openbare senaatszit ting bij de opening van het nieuwe studiejaar De rector-magnificus stond in zijn rede o.m stil bij het probleem van de nieuwe opleidingen aan de tech nische hogeschool Eindhoven Voor gesteld is o.m over te gaan tot het inrichten van opleidingen voor doc torale examens in de wiskunde de natuurkunde en de scheikunde en een opleiding voor bedrijfskundige ingenieurs Over de voorgestelde opleiding tot bedrijfskundig ingenieur merkte prof Dorgela nog op dat het studiepro gramma zodanig zal moeten zijn dat de bedrijfskundige ingenieur in het bijzonder uitgerust is om aan die problemen van het technische pro duktieproces te werken waarbij or ganisatorische psychologische en so ciologische factoren een rol spelen en dit proces mede bepalen Aldus gevormde bedrijfskundige in genieurs zouden bij uitstek geschikt zijn als assistent van leiders van tech nische bedrijven en bedrijfsafdelin gen zonder vermaaksbedrijven uitsluitend voorzien van een aantal winkeltjes en vitrines welke op enkele plaatsen geconcentreerd zullen zijn De brug eindigt in twee vleugels één is liet zonneterras dat ruimte biedt voor 1200 stoelen en voor een overdekt caférestaurant met circa 250 plaatsen Afgescheiden van de brug en het zonneterras is in zee het twee ver diepingen omvattende vermaaiïs gedeelte geprojecteerd dat het best gekarakteriseerd kan worden als een kindereiland " Gedacht wordt aan een soort „ sprookjestuin " op de benedenver dieping en aan een „ autobaan " of autoscooterbaan " op de bovenver dieping Dit kindereiland zal via een onder de pier doorlopende brug met liet zonneterras verbonden zijn Voorts zal aan de 2de eindvleugel van de pier op een platvorm een uit zichtstoren worden gebouwd welke 28 a 30 meter hoog zal worden Onder de toren komt een lokaal voor „ klein vermaak " Bij het begin van de pier zal een 50 meter hoge reclamezuil verrijzen Gunstige gang van ^ aken bij Buhrmann G H Buhrmann's Papiergroothandei iv deelt mede dat de gunstige gang n zaken zich in 1959 heeft voortgezet bedrijfsresultaten over het eerste Ifjaar 1959 zijn hoger dan die over de fde periode van 1958 De vijf fabrie n zijn goed van orders voorzien ter il ook de omzetten van de groothan • 1 in binnen - en buitenland weer gro r zijn dan vorig jaar Van recente turn is de overneming door de ven lotschap van alle aandelen van de se irt 1846 bestaande papiergroothandel • rhard Loeber die ook op vele ex " rtmarkten een afzetgebied heeft De ¦ wachtingen voor het tweede half r zijn gunstig Posities Nederlandse Dilifren Dita Si Dollard Draco ] Drente Uuurt Eems p Eddystfl Eemlafl ' Egbert EllR 20 Elicwou Eisa 18 Emmv J Eos 19 Esraut Esma B Eyo S 7arel 20 Fedala Fendo 1 Fiducia Fiona 1 Flevo 1 Flevolan ' Flores 1 Fortuna Franka Frans B Frans v Newcfl Frans W Fi-aternil Fraviïo Frem 17 Friendsh Frieslant Frieslanc FilKro 1 Gaaslerk Gaasterh verwac Garoet 1 Gazelle Geert 18 Geestdyh Goja 17 Glory 18 Gooiland Gratia R Gravel an Gronitas schepi ten itgindyk 19 V Marseille t « Genua iaïlekerk 18 te Port Elizabeth *\ alsdyk 18 V Saigon n Bangkok iiirdenburgh 19 te Rotterdam iardyk 8 op 100 m W Cadiz Ibbekerk 19 V Genua te Marseille Idara 18 v Amsterdam te Ystad Idonis 18 v Santiago te Cap Haitlen legfs 17 V New Orleans n Maracaibo leneas 19 V Tunis te Antwerpen Lgamemnon 18 nm te Philadelphia kkriimdyk 18 op 390 m ZW Mona eU lamak 17 v B Aires n Santos Ibatros 19 v Antw te Rotterdam Iblasserdük 19 te Corpus Christi li-a 19 V Hamburg te Bremen Driedaagse conferentie Vrije Evang Gemeente De Vrije Evangelische Gemeente Achter St Pieter 11 te Utrecht houdt van dinsdag 22 tot donderdag 24 sep tember een driedaagse conferentie Sprekers zijn ds G van Bruggen ds Jac Lissenberg ds M Nijkamp ds H Postma en ds J v d Werfliorst Icetiis p 18 de Casquets n Oran Icor p 19 Ouessant n Antwerpen Aldabi p 19 Ouessant n Antwerpen Aldebaran 17 v Oslo te Kragero llelta Johanna p 16 K de Gata Ise 17 V Swansea te Dublin llKcnlb 18 op 155 m OZO Madeira UW hed slecht ^ BELT U DAN 104 2 1 YANVEEN Beédenmakér's sindé 1902 STEEN,WE & 40 UTRECHT i "' Coöp Apoth Vereeniging „ De Onder Pharmaceutische Groothandel " G.A Nieuwe Gracht 6S - Utrecht Telefoon 22341 - ^ 18 Fernando Noronha IJ pamhof p 19 Ouessant n Genua « JKaid p 18 Ouessant n Antwerpen lï!?i ^ ï ' ^ u -^ if ^^ *« San Nicolas nali p 18 Cherbourg n L Palmas Ent-'^S ",]* ^ Boston n Charleston phard 18 op 600 m ZW Dakar Pherat 18 op 420 m Z Bermuda f * „ ^* Fernando Noronha hvaki 18 nog op rede Colombo mahe 8 21 te Suez verwacht masus Fluvius 17 te Delfzül mo«M''.,'',l Finisterre n Rotterdam Su *"^ ",^ ^^^ r « te Antwerpen Mary " ^* ^^ ^ ^^ W K St mstelpark 20 te Shanghai verwacht m » e uil p iB Ceylon n Aden S ™ '¦^"*' 7 « " ' Amst te Huil ïïvk *„^^ J *^*"* *^ Middelharnis ni ri u Panama City n Havre Zl r^'?*lf **' ^« *« IJmuiden « ArH "' Vi'\P ^' ^««^'^ o thuiarel * n arctica 16 te Gravelines tlLL \ Rotterdam n Londen \ Tlf ^\ '^ ^ R °«- *« Londen ïïlnie * "" Charleston n Jack-1 ÏJ.'d,rtl^ir'',-^°'i «" te Antwerpen SrtJÏ'^'l ^?-'' ^- Orleans te Havana ' ïoaaut 19 te Casablanca InJuAL'I ^'^'"^*»"^"" t « Rotterdam pnouilspoider 22 te Lissabon verw Lm -'^?«*'^-^«^ P 18 Texel ISJ ^ Y„-*"^*^^P «" te Rotterdam « n^*io " ° P 310 m Z K Race i??fi ^^ P 600 m NO Bermuda II LL ^^° ^ NW Finisterre ÏX W ^ V Trinidad n Genua S 1 ^ r.P ^^^^^^ " Doetinchem S r ^^ "" ^ Alexandrië raS % " ï Toppila n Karlsborg '° ïk 18 op 270 m NO Paramaribo | Il 19 J ^ ^ Zaandam te IJmuiden "" 01 1 "« henburg n Groningen Wr lo " " Rotterdam Kai „ 9 V Bangkok te Singapore I'"Li \ C^tacolo n Liverpool k 20 „%^ "> '• Rotterdam verw S 19\S ''„*' Karachi verwaeht 1,0 l "™ 23 u te Antw verw irl '' °''„ 300 m ZO Ccylon '<» f„X S "¦ ^^° °'= eo Garcia l'Ilv I '^ " Durban WK tl '^'« n'emi n Southampton T'it 17 V ='^\'-''" e « e Djakaru ] l"on 1 » f^srston te Molrana • Hl 17 °'',,''» ™ NO Barbados » " V Limasol te Samsun BOEKIIOUÜlvN In de week van 7—12 september vangen nieuwe mondelinge cursussen aan opleidende voor het examen in 1960 Inlichtingen prospectus en inschrijving dagelijks vaan 10—22 uur bij instituut „ UTIMO " UTRECHTS INSTITUUT voor MIDDENSTANDS-ONDERWUS Scheldestraat 76 — Utrecht — Telefoon 34933 ^ Preparatenmakers en leerling Preparatenmakers NIEUW FISSAN DE huidpasta met uitzonderlijke geneeskracht voor pukkels gevlekte huid ruwe plekken ont vellingen doorliggen schrammen klootjes en snel geïrriteerde huid Bevat labiel goed op neembaar melkeiwit lecithine en uitsluitend natuuilijke vetten Vraag ook FISSAN kindetpoeder en Fissao kinderoiie WERKSPOOR Haarlem Haskerlan Hathor 1 Havik 18 Hector IS Hecuba 1 Heemmra Quimpe Helen 19 Helena p Helena 1 Helene II Spaarnd Helicon 1 Hendrik I Henny T Henrica T Hera 18 < Herman 1 Hersilia Heslia 18 Hink p I Hispanla Holland Hooffezani Hoogland Houtman Hulst ven Huybergei Hydra 19 BEDRUF TE UTRECHT ^ Magazijnbedienden en leerling Magazijnbedienden ^ Emballeurs ® Personeel voor transport werkzaamheden Boorders Revolverdraaiers Secatorsnijdei's Ververs Aanmelden maandag t/m vrijdag van D tot < uur bij de afdeling Personeel Iberia p Ida Jacobi Ida Pieter Ilias 19 V Tmke 19 ' ïnsp Mell Infreplde iKis 19 V Isola 18 V Ivoorkuift Jacob Tee Kristinel ' Jnn Bronn luoto Jan Herm Jan Kreun Japara 8 Jason ' 8 \ J<'an E 18 Jenjo 18 1 Johan van muda vt Joh te V * Johannes iJohn M 19 JonRkind ] Joost 19 Joseph Fri Vincent DRUKWERK VOORHAHDEL ËN INDUSTRIE LUSTELOOS Kloostervrouw Melissegeest helpt duizenden per jaar Als het werk u teveel wordt als u hoofdpijn hebt of last van nerveusiteit bedenk dan dit 7 krui den uit 4 werelddelen helpen duizenden mensen per jaar 125 jaar geleden vond men - met honderden jaren klooster-ervaring achter zich - de unieke samenstelling van ' Kloostervrouw Melissegeest ' Dit krachtige kruidenmiddel is nu ook in Nederland verkrijgbaar Vraag bij hoofd - maag - en zenuwpijn naar Kloosteruroum Maximum leeftijd voor alle functies 27 jaar Voor flinke jongemannen die zich in een groeiend bedrijf een vaste werkkring met behoorlijke toe komstmogelijkheden willen verwerven bestaat ge legenheid tot aanmelding Citslnitend dinsdag 22 september a.s in Hotel Thalia Stations plein 9 Utrecht van 14.00—17.00 uur en van 19.00 — 21.00 uur N.V Techn Industrie A C Kool jonge mnl krachten voor haar afdelingen produktie-draaierii spuiterü en montage Lonen en arbeidsvoorwaarden C.A.Ó Grootmetaal Reisgeld wordt vergoed Aanmelden dageliiks hij de afdeling Personeelszaken Meerndijk 62 De Meern DRUKKERIJ UN '" mV ','?» m zo K San Lucas n "' " op 140 ro ZW Ouea - ï'.'p°l '' Kf ^> n Kopenhagen »« SM' V Malta te Napel FLINKE WERKSTER liefst voor hele dagen " AANMELDEN BRAAMSTRAAT 17 TELEFOON 12811 Het rectoraat van de rUksuniversi teit te Leiden ging vanmiddag tydens de traditionele byeenltomst in de Pleterslterk van prof dr H J Lam over op prof mr J E Jonkers In ztjn overdraciitsrede wees prof Lam op de sterke groei van de uni versiteit Het aantal ingeschreven stndenten bedroeg dit jaar voor het eerst meer dan 5000 nl 5028 Prol Lam vroeg o.m aandacht Voor de wijzigingen welke zich in de laatste iaren hebben voltrokken in het senaatsbestuur Een nieuwe orga nisatievorm heeft thans gestalte ge kregen in de vorming van een presi dium van 12 tot 14 leden namelijk d * rector de secretaris de prosecre tari de zeven faculteitsdecanen en 3 tot 5 leden die voor vijf jaar wor den benoemd Voor de rectorkeuze is voortaan niet meer de anciënniteit van be slissende betekenis Voortaan zal ge kozen worden naar normen van speciale bestuursbekwaamheid re presentatieve geschiktheid en indi viduele belangen ten opzichte van het eigen werk der betrokkenen Een recter magnificus kan voortaan ook desgewenst voor meer dan één laar zijn functie uitoefenen tot een maximum van vijf jaar De secretaris die niet noodzakelijk de rector op volgt krijgt voornamelijk de taak de rector in zijn representatieve taak bij te staan De prosecretaris vervult een groot deel van de secretariële taak ISijmegen Te Nijmegen droeg de aftredende rector-magnificus prof dr G W Groeneveld het rectoraat over aan xijn opvolger prof mr L G A Schlichting Prof Groeneveld betoogde dat het pragmatisme een stempel heeft ge drukt op de hogere studie en dat ook de status van de hoogleraar vermaat schappelijkt is Hij is niet meer de wetenschapsmens — zoals de vorige eeuw hem uittekende Spr betoogde dat ook het studen tenleven niet aan het proces der ver maatschappelijking is ontsnapt Maat schappij en overheid zijn langs ver schillende wegen het studentenleven binnengedrongen De financiële relaties in de vorm van studietoelagen spreken steeds duidelijker taal De studietoelagen stegen in de laatste acht jaren van f2.300.000 tot f 12.000.000 Van alle beursalen komt echter nog geen één procent uit het arbeidersmilieu des O.P.G r raagt voor de afdeling BEDRIJF UTRECHT TO«r de afdeling FABRICAGE temeer komen er uit de middelste sociale milieus Aan het einde van het academisch jaar waren er 2526 studenten inge schreven Behalve dezen bereidden er zich nog 114 voor op een of ander m.c examen en waren er 93 studenten in geschreven voor enkele colleges zo dat het totaal aantal ingeschrevenen van dit jaar bedroeg 2733 Delft In Delft geschiedde hedenmiddag de rectoraatsoverdracht in tegenwoor digheid van de minister van O K en W mr J M L Th Cals door prof dr O Bottema aan prof dr R Kronig Prof Bottema zeide o.m dat in het afgelopen jaar 6098 mannelijke en 94 vrouwelijke studenten in totaal dus 6192 waren ingeschreven Dit is meer dan ooit in de geschiedenis en 383 meer dan een jaar tevoren dat zelf een groei van 356 had doen zien Slechts voor een klein deel wordt de toename veroorzaakt door het getal van de nieuw ingeschrevenen dat van ino tot 1162 met 52 toenam Zij be rust verder op cumulatieve effecten van vroegere jaren In verband hier mee staat ook het verloop van het aantal uitgereikte ingenieursdiploma's dat na in drie achtereenvolgende jarij resp 623 500 en 457 te hebben bedragen thans weer tot 492 steeg Tilburg In Tilburg deelde prof dr F J H M van der Ven die zijn ambt over droeg aan de nieuwe rector magnifi-cus van de katholieke economische hogeschool aldaar prof dr W R Heere o.a mede dat in het afgelopen jaar voor de propedeutische exa mens economie 102 kandidaten slaag den en 15 bij de sociologen Voor de kandidaatsexamens en doctorale exa mens bedroegen de cijfers resp 47 en 15 en 47 en 10 Voor het komende studiejaar kun nen als de voortekenen niet bedriegen ongeveer 200 eerstejaars worden ver wacht De opmerkelijke inzinking van 1951 tot 1954 is men dus wel defi nitief te boven Als de ontwikkeling zich voortzet — en er zijn geen redenen om het tegendeel aan te nemen — zal in 1961/62 het duizendtal studenten wor den overschreden zo meende prof Van der Ven Amsterdam In Amsterdam klaagde de rector magnificus van de gemeente-univer - siteit prof dr M W Woerde m a n die het rectoraat overdroeg aan prof dr J Kok over het ruimtege brek in de huisvesting van de univer siteit De scheidende rector-magnificus deelde mee dat er voor de afgelopen cursus 7029 studenten waren inge schreven waarvan bijna 29 procent vrouwelijke Voorts zei hij dat er een voorstel om opleiding tot planoloog mogelijk te maken in onderzoek is Er zijn ook plannen voorbereid om het theologisch instituut van de stadskredietbank naar elders te ver plaatsen omdat het meer ruimte no dig heeft voor de bibliotheek Evenzo zijn er plannen voor een Euiopa-instituul waarin vooral do centen van de juridische en economi sche faculteit documentatiemalexiaal voor hun studie zullen kunnen vin den De voor het kandidaatsexamen ge neeskunde opleidende hoogleraren zijn er verontrust door de minder goede studieresultaten en onvoldoen de belangstelling van hun studenten toe moeten overgaan strengere con trole op college - en practicumbezoek in te voeren teneinde meer leiding aan de studenten te geven Rotterdam Te Rotterdam ging het rectoraat van de Nederlandsche economische hoogeschool van prof H W Lambers over op prof J H van Stuyvenberg Prof Lambers zeide in zijn rede o.m dat statistisch onderzoek is ge daan naar de studieduur die voor de normale student tegen de zeven jaar blijkt te liggen De senaat heeft een aantal maatregelen genomen in de hoop de studieduur te bekorten In de eerste plaats zijn bij de pro paedeuse en kandidaatsstudie college rooster en literatuurlijst in onderling overleg beperkt terwijl ook in de opbouw van de doctorale studie ver eenvoudigingen in de examenregeling zijn aangebracht die tot verkorting kunnen leiden Ten tweede zal nog meer aandacht Worden gegeven aan het begeleiden van de studie met oefencolleges waardoor de toegang tot de stof voor de student wordt vergemakkelijkt Gehoopt wordt dat dit zal leiden tot een verkorting van de studieduur zo dat de gemiddelde student omstreeks zes jaar voor zijn studie zal nodig hebben De senaat blijft op de uit werking van deze maatregel nauw lettend toezien Qroningen Aan de rijksuniversiteit te Gronin gen droeg de rector-magnificus prof mr h J Scheltema vanmiddag het rectoraat over aan prof dr F J Bouman De scheidende rector-mag nificus hield daarbij een rede ovet het derwerp „ groentijd en ontgroe ning " Hij vertelde daarbij eerst een en ander over ontgroening van studen ten in het oude Rome en Athene en voorts in Constantinopel en Beiroeth GEVRAAGD 7 ^ Spr onderzocht vervolgens de her komst dezer gebruiken De gewoonte om de aankomende studenten te pla gen schijnt uit het leger te stammen IN SCHEVENINQEN Bouw van nieuwe pier begonnen Gescheiden afdelingen voor rust en vermaak Van onze Haagse redactie Dezer dagen dadelijk na de sluiting van de buitenbaden van de Maatschappij Zeebad hebben de werkzaamheden verbonden aan de nieuwe pier te Scheveningen een aanvang genomen Terstond werd overgegaan tot het afbreken van de cabines en andere bouwsels op de plaats waar de as van deze pier is ge projecteerd d.i ongeveer ter hoogte van de plaats waar de afrit van de boulevard het zg slag het strand raakt Hiermede zijn twee dagen gemoeid geweest Gisteren begonnen de eigen lijke werkzaamheden voor de bouw met graafwerk aan de voet van het slag Teneinde deze pier welke 375 meter lang en 12 meter breed zal worden te kunnen bouwen hebben de Maat schappij Zeebad en de Exploitatie Maatschappij Scheveningen een hypo thecaire lening groot vijf miljoen gulden gesloten en werden nog lopen de leningen ter grootte van twee mil joen gidden in die nieuwe lening op genomen Het hoofdkenmei'k van de nieuw te bouwen pier welke werd ontworpen door architect H A Maatkant in het verlengde van de Zwolsestraat — dus niet op de oude plaats — komt te lig gen en naar verwacht wordt in april'ei gereed zal zijn is gelegen in de prin cipiële scheiding welke gemaakt zal worden tussen het gedeelte dat be stemd is voor rust en dat bestemd voor vermaak Hierin zal de Scheveningse pier zich te enen male onderscheiden van de Engelse pieren die in feite kermissen in zee zijn Dit principe maakt de Scheveningse pier dus tot een unicum in Europa ja zelfs in de gehele wereld want de pieren in de Verenigde Staten zijn gelijk aan die in Engeland Drie afdelingen Het uiterlijke beeld van de pier zal derhalve zijn een brug boven de zee MIDDENSTANDSDIPLOMA STUDIEBOEKEN IN BRUIKLEEN REDUCTIE OP HET EXAMENGELD Praktijk-diploma Z E I S I In ons bedrijf is plaats voor vraagt MANNELIJKE KRACHTEN voor de afdeling EXPEDITIE Leeftijd tot 40 jaar Persoonlijke aanmelding van 9-12 uur op onze afdeling Personeelszaken Bergweg 109-111 te Zeist KwasaK »»'»'*'* Galeries vraagt voor direct ' A ^ Damesportemonaies Ecbt leder Ciote partij V ^ diverse modellen \^ alleen morgen '|^ 1.95 „ 2.95 " ifgebeeld model 2.95 ateries Modernes UTRECHT KREYMBORG ¦""" Wasserij de Ster N.V ""~"~ vraagt voor spoedige indiensttreding ENIGE NETTE MEISJES voor schoon en droog werk Aanmelden ZONSTRAAT 102 telefoon 15639 Utreclit UTRECHT — VIESTRAAT 23 vraagt voor spoedige indiensttreding een bekwame YEBKOOPSTER voor de herenmode-afdeling Zij die als zodanig werkzaam zi.1n geweest en vol komen nnet het vak bekend zijn gelieven schrifteniK of mondeling te solliciteren aan bovenstaand adres 
rscH nieuwsslad iiTR ECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 21 september 1959 - 67e jaargang no 121 13 AKU 363 348 V2 Bergtu & i 280 283 » BerKel » P 271U 260 Calve-Delft 628 4 620 Dell Mt 169.51 165.10 Fokker 260 255 Fora 30814 300 \ lBn Ueitie V 243 228 Hoogoven » 564 555 MUller & CO 307 300 Ned Kabell 396 388 PhlUp » 629 H 615 Id Cum Prei 241H 239 Unllevei CvA 637 6201,4 W-PUenoord 210 Va 205 Va Interunie 1 SC 182 180.50 Robeco 1 H 207 20514 UUtaa f M 462 455 Ver Bezit ihh 111.50 109.50 Canada Ueo 8 141,4 141,4 Chem PiuHl 12 12 Maaaaeb 10 * 0 I3?4 131,4 relevlaloD ¦• t ISH IbJ Stijgende activiteit bij Ned Am Fitting Het eerste halfjaar 1959 gaf blij kens mededeling van de directie bij de N.V Nederlands-Amerikaanse Fit tingfabriek een duidelijke stijging van de activiteit te zien De bestel lingen waren circa 50 procent hoger dan in 1958 De produktie steeg met circa 30 procent ten opzichte van die van dezelfde periode van dit jaar Door het te hoge produktieniveau in begin 1958 ten opzichte van de toen malige vraag is echter een juist even wicht bereikt tussen produktie en afzet over het thans afgelopen half jaar De financiële resultaten over het eerste halfjaar en de huidige vraag op de Nederlandse en exportmarkten geven ondanks het inmiddels gestegen loonniveau en de oplopende grond stoffenprijzen goede hoop op een redelijk resultaat over 1959 Smits ' Restaurants omgezet in N.V Door de heren A A Smits sr en A A Smits jr is opgericht Smits ' Res taurants N.V die ten doel heeft het exploiteren van koffiehuizen restau rans hotels buffetten en bottelarijen en al hetgeen hiermee in de meest uitgebreide zin in verband staat Het maatschappelijk kapitaal van de nieuwe vennootschap bedraagt / 1 miljoen waarvan I 700 000 is volge stopt door inbreng van de te Amster dam gevestigde vennootschap onder firma Smits ' Restaurants die ook eigenaresse is van Smits hotel restaurant Utrecht Augustus was een goede spaarmaand Augustus 1959 is voor de spaar banken aangesloten bij de Neder landse Spaarbankbond een goede spaarmaand geweest Volgens de voorlopige minimum cijfers belie pen de inleggingen / 121,1 min en de terugbetalingen / 91,5 min Het spaar overschot bedraagt derhalve / 29,6 min Dit is ruim twee maal zo veel als het overschot van de maand juli dat / 14,2 min bedroeg definitief Het vorige jaar bedroegen de inlegover schotten in juli en augustus resp / 13,9 min en f 21,9 min Het totale spaaroverschot over de eerste acht maanden van dit jaar be draagt ƒ 210 min Hierdoor is het in leggerstegoed van de spaarbanken die zijn aangesloten bij de Nederlandse Spaarbankbond tot ruim / 2406 min gestegen Roomboterpri j s onveranderd Tankschip lekgestoken Het Nederlandse Shell-tankschip Kha siella 12.119 ton dat zaterdag met la ding uit de Nieuwe Waterweg was ver trokken is gisteren UU Langeroog voor de Duitse kust op een wrak gestoten Het schip kreeg een groot lek in de bo dem waardoor veel olie wordt verloren De Khasiella is thans weer onderweg naar Rotterdam Buitenlandse handel daalde in augustus De waarde van de invoer in augus tus 1959 bedroeg / 1.110 min v.m f 1.300 min terwijl voor een waarde van f 1.004 min v.m f 1.058 min werd uitgevoerd Het dekkingspercentage bedroeg 90 v.m 81 Het dekkingspercentage ligt in augustus 1959 t.o v de overeenko mende maand van het voorafgaande jaar 1 punt hoger doordat de uitvoer sterker is gestegen dan de invoer nl 6 pet tegen 4 pet Het dekkingsper centage van het maandgemiddelde over januari — augustus was in 1959 eveneens 1 punt hoger dan dat van 1958 nl 88 Het invoersaldo nam in augustus 1959 toe met f 106 min en bedraagt sedert het begin van het jaar f 1.135 min januari — augustus 1958 / 1.110 min AABDAPPELBEURS K'DAM Rotterdam 21 september Klei-aardappelen 35 mm opwaarts Eigenheimers ƒ 15-/17 Bintje ƒ 15 ƒ 15,50 Koopmans blaa we ƒ 16 Meerlanders ƒ 14,00 -ƒ 15,00 IJssel ster ƒ 12,50 Zandaardappelen 35 mm opwaarts Noorderling ƒ 12-/12,75 Libertas ƒ 12 ƒ 12,75 Voeraardappelen ƒ 4,50 -/ 5,00 Prijzen berekend per 100 kg en opde handelsvoorwaarden vastgesteldvoor de verkoop van consumptie aardappelen op wagon schip ofauto * VEEMARKT UTRECHT 19 Sept — Aangevoerd 3408 dieren waaronder 539 runderen 247 vette kal veren 44 graskalveren 82 nuchtere kal veren 1420 schapen 333 varkens boven 100 kg 254 varkens beneden 100 kg 450 biggen 60 bokken en geiten Prijzen melk - en kalfkoeien 1200—900 kalf vaarzen 1225—850 vare koeien 925 — 800 pinken 540—435 stieren 750—540 graskalveren 425—320 nuchtere kalve ren 87—52 schapen 90—60 lammeren 70 — 45 drachtige varkens 475—300 lopers 120—90 biggen 65—40 geiten 40—10 vette koeien per kg gesl gew Ie kw 3.25—3 idem 2e kw 3—2.80 3e kw 2.80—2.60 vette kalveren per kg lev gew Ie kw 3—2.80 idem 2e kw 2.80—2.50 idem 3e kw 2.50—2.20 nuchtere kalveren per st en per kg lev gew Ie kw 1.85 idem 3e kW 1.40 zware vette varkens per kg lev gew 1.85—1.80 zouters per kg lev gew 1.80—1 75 slachtzeugen per kg lev gew 1.55—1.50 jonge slachtzeugen per kg lev gew 1.70—1.55 Van onze Haagse redactie Naar wij vernemen zal deze week de prijs voor roomboter zich hand haven op het peil dat veertien dagen geleden werd bereikt Op 7 september onderging de room boter een prijsstijging van ƒ 0.28 per kilogram waarmee de opwaartse tendens die al geruime tijd was op te merken werd voortgezet Nadien heeft de prijs zich evenwel gehandhaafd Zulks hangt onder meer samen met het feit dat op het verhoogde niveau de verschillende exportmarkte zodanig hebben ge reageerd dat voor een verandering van de prijzen geen aanleiding be stond Oranjefonfein had aanvaring Het Nederlandse m.s „ Oranjefon tein " is vanmorgen in aanvaring ge komen met het Noorse schip Hav troU " nabij de Kruisschans op de Schelde De Oranjefontein liep schade op boven de waterlijn De omvang van de schade is nog onbekend Om acht uur is het schip de haven van Ant werpen binnengelopen De „ HavtroII " heeft eveneens scha de boven de waterlijn opgelopen na melijk midscheeps aan stuurboord Dit schip is op de plaats van de aan varing voor anker gegaan De Oranjefontein is eigendom van de Verenigde Nederlandse Scheepvaartmaatschappij Het schip kwam van Zuid-Afrika en was op weg naar Antwerpen Het zou daarna Amsterdam en Hamburg aandoen AMSTERDAMSE WISSELMARKT Londen 10.59 %— 10.59rs New York 3.77 11/16—3.77 15/16 Montreal 3.97 3/16—3.97 7/16 Parijs 77,00-77.10 Brussel 7.54!'»-7.55 % Franlctort 90.291/2—90.34 % Stockholm 72.98y2 — 73.03 % Zurich 87.351/,—87.40^2 Milaan 60.8614—60.911/2 Kopenhagen 54.81—54.86 Oslo 52.93>,4—52.98i /„ Wenen 14.64%—14.651/2 Lissabon 13.21—13.221/2 Ankara 3.76 %— 33.77y4 Praag 52.84—52.94 3et verlies A.P stijgt na toevoe óre van deze verliezen van ƒ 826.975 ir eind 195 ^ '° t f 1.360.996 per eind "- » bij een uitstaand aandelen van ƒ 1.500.000 Asnvankelijk wekte 1957 gunstige „ nvachtingen dat de opgaande lijn on 1956 20U worden gecontinueerd Be recessie in de tweede helft trof If vennootschap echter in versterkte late De liquiditeitspositie werd zo « oeiiijk dat krediteuren niet binnen l normale termijnen betaald kon en worden Daar niet direct tot ont van personeel kon worden over « an werd de positie spoedig wel Ljst onhoudbaar ian de raadsman der N.V werd jdracht gegeven tot regelingen met i'rediteuren te komen zodat een fail isscment of een gedwongen over gaste verkoop of executie van be iitingen kon worden voorkomen en middels enerzijds een verkoop van ictiva op lange termijn kon worden er hand genomen anderzijds de mo tliikheid kon worden opengehouden nieen bescheiden produktie te hand aven en deze eventueel te vergroten Alle werkzaamheden aan het Bam iio-project werden in verband met [ anders nog nodige investeringen eheel stopgezet Omstreeks april Jj8 bleek dat zelfs een bescheiden ' öduktie niet rendabel kon worden ¦ handhaafd terwijl de vooruitzich m op een belangrijke stijging van FKÜITVEILING BÜNNIK Bunnik 18 september 1959 Gemiddelde prijsnotering voor klas se I James Grieve 75-80 52 70-75 55 65-70 54 50-65 40 Notarisappel 75 85 23 65-75 23 50-65 16 Manks Cod lin 70 80 33 60-70 28 Transparant de Croncels 75-85 34 65-75 31 55 65 20 Lemoenappel 80-90 26 70-80 24 60 70 19 55-70 17,5 Zoete Bloe mee 70 80 41 60-70 28 50-60 16 Lax ton Fortune 80-90 53 70-80 52 60-70 53 Ellisons Orange 75-80 48 70-75 51 65 70 49 50-65 29 Gravesteiner 75 80 49 65-75 45 50-65 35 Wealthy 75-80 50 70-75 48 65-70 41 60-65 35 Sterappel 65-70 43 60-65 38 55-60 28 St Remy 75-80 18 65-75 19 Beurré Hardy 75-80 67 70-75 69 65-70 66 60-65 51 45-60 38 Conference 65 75 38 60-65 36 55-65 35 55-60 31 45-55 14,5 Legipont 65-75 47 60-65 45 55 65 44 55-60 40 45-55 23 Maag depeer 65 75 26 55-65 23,5 45-55 14 Bonne Louise d'Avranches 65-70 58 60-65 57 55-60 53 50-55 40 45-50 24 alles per kg VEEMARKT AMSTERDAM AMSTERDAM 21 septemb — Aan gevoerd 380 rundei-en eerste k-val ƒ 3.20—ƒ3.30 2e kwal ƒ 3—ƒ3.10 en 3e kwal ƒ 2.70—ƒ2.90 94 varkens Ie kwal ƒ 2.3(V — ƒ 2.34 2e kwal ƒ 2.20 — ƒ 2.28 alles per kg geslacht gewicht PAARDEMARKT UTRECHT Op de Utrechtse paardemarkt zijn heden aangevoerd 374 paarden De prijzen waren voor Luxe paar den 900—1050 werkpaarden 750—1100 oude paarden 600—900 3-jarige paar den 650—950 2-jarige paarden 600 — 780 veulens 300—425 hitten 500—750 slachtpaarden 1,60—1,90 per kg sl,gew jonge slachtpaarden 2,00—2,25 per kg si.gew WATERHOOGTEN Rijkswaterstaat 21 sept — Konstanz 296 — 2 Rheinfel den 186 - 1-1 Oppenheim 222 — 3 Straats burg 158 — 2 Maxau 336 — 8 Mannheim 151 — 11 Mainz 163 — 3 Bingen 96 - f6 Kaub 99 -^ 6 Trier 74 - I-2 Koblenz 96 - 1-6 Keulen 28 Ruhrort 193 + 3 Lobith 780 — 7 Nijmegen 565 — 4 Sluis 533 — 6 Arnhem 632 - 3 Eefde IJssel 128 — 3 De venter 56 — 3 Monsin 5530 Vise 4946 - H Borgharen 3833 - f58 Belfeld 1084 — 14 Grave ben de sluis 503 + 5 ROTTERDAMSE VEEMARKT 21 september Aanvoer in totaal 1875 stuks Vette koeien en ossen 1237 var kens 638 Prüs in cents per k.g Vette koei en 3 3.20 2.75-3 - 2.60-2.75 Var kens lev gew 1.94 1.92 1,90 Eerntsen heeft de negende Viking - rallye die meetelt voor het Europe se kampioenschap groot - toeris me van de F.I.A gewonnen 9ieiiirs ia » Ümsterdoitt Bank - krelli •^ « i vertekeringswcten B Ned G » e » V4 10414 103 % a Ned G '« S 103',i 103Vè B Ned G M tV » _ _ B Ned Q r Sï 157 167 B Ned Gem « J 121 li 12iH Ex-t mU •» stt 104 % _ Ex.-t niU 5 * » V4 _ 1017 ' Gr L C.b •» » 102 102 HerstelOan » «% lOl'/s 10i % Mlddct M Wt VtV.'z 1011/4 Mldd a tV < 100 % 100 % Mjdit er Sê 4 98 % 99 Hypotn.banken ipandbnevani Pt..Gr h.b DW e i04 103 % Id DV I 10114 101'4 Id DO « W lOO'.J 100 - Id DE-VB SV4 88I4 88 Id OA VA I 86 _ N Bbk MI G3V4 88 _ Id K I 851/2 86 Id B t — — Utr Hb T e 1041,4 104 Utr Hpb KA 3V4 87 % 87 % Id E EE F I 85 % 86 '/ Westl Hb ZZ e _ 102 4 Id O 0 101H 101 Id N - O Sy4 881,4 87 % Z.-H Hypb Sit _ _ 5ch*«psverbandina»t«ejiapp0ep Eerste N ücb S lOO^i lOOH Id suffeu iV 86 _ Ned Sch Ub • _ _ Rott Scb ac « _ _ Handel en Induttna Alg K u M avt 98 Alb HeUD W Ü < SlOTNOTERING vao Maandag 21 sept 1959 Actieve Obfigaties k'jping Prins Alexander 19 te Beyrouth Prins der Nederlanden 18 te Amst Prins Fred Willem 18 te Chicago Prins W G Frederik 17 te Toronto Prins W v Oranje 19 te Rotterdam Frlns Willem 2 p 19 SclIIy Pi ins Willem 3 17 v Chicago naar Milv/aukee Pïi:is Willem 4 Ksmilton Prins Willem 5 Isle Procyon 16 v Rott te Gothenburf Prosperlte 18 te Gothenburg Frovenierssingel 17 750 m WN"W Los Angeles Prudentla p 18 Brunsb n Kappein Pygmalion 19 v Beyrouth te Lattakia 17 V Toronto naar 17 165 m ZW BeUe 18-9 21-9 Sta»l*i«nlnc«n Ned M « Ml ld St « tt ld 03 >% ld Gr 0.0 iVi ld ' 41 3tt-3 ld M Stt 99H 99^3 94H 92 H 96 9354 93 % 95 93A 96 94 93r « mi 94 89 % 897i 89 % 91 egi ^ 911 ^ 97^ 98H 97ii 94y8 Raodfonteln 18 v Southampton naar Las Palmas Beest p 18 Malta n Mormugao Reglna 17 V Northwich n Naestved Rempang 17 te Newcastle NSW Repeto 19 te Uleaborg verwacht Rifo An 17 v Sandvik n d Tyne Roebiah 19 v Makassar n Calcutta Roelf 18 v Aberdeen te Dundee Roelof Jan l v Norrsundet n Amst Roerdomp 17 v Delfzijl n Bohus Rokin 17 te Grangemouth Rondo 19 te Port Elizabeth Rosemarie 18 v Rott n Gothenburg Rotti 18 688 m NW Los Angelei Rudolf J p 18 Las Palmas Buys 19 V Kobe te Okinawa Byndam 19 v New York te Rotterdam Bynkerk 19 v Bremen te Hamburg RUsbergen 20 te Kenitra verwacht < t LM a A damA^Datroa - luprriA ben Ue|)BHnuth AlbertaAlg Hand O QAlg NnrtlN Macn AlkmAlweco « and bAm Br n r CvAAmsi Ball UUAmst Ui M MilAmst R|)t VAniem Nat 8Auto ServiceBecbt en UyaTrie Ft HeerenBerg p aand BBlaauwbnediii.to St c;vA Bols Lucas Borsumu CVA Breda Macn tab Kon Pham Br Bro nawerk BUhrmano • P BUenkort CvA Centrale Suiker Cobra Curay II UO Demks Staall UikKers 81 CO Dnrp an Co Ut - <> v HnutA KOD UHU CI m rabi uordi ËleRtr Mecb I Elsevier una Emhall en Hti Erdal mU • « Excels Metaalb Ned Am Ftttliu Gerofabt nat b Geveke t Co GUI - en Spir Ik Gouda-Apnilo Grofsmederl Gruytei a > ZO 8 c Güntzei ScbuciL Hagemettei en C « Haven » K N 88 Hazemetier Heem en a«r Heemat Helnekena Hensen macD t Hero conserven Heybrnefc Zei Hoek • macb I Hniiandis Kart BnU Beifio ml ] Hon Uelka tabt Unogentmsob Hootmevet en z Indole Interna ao Int Gew Uetoe Int Kunstst Ind Int viscose Cte Jansen an Sut Jongeneei Hnutn Kemc Cornell Kei.ien K Z « Key Uoutb Klene Suikert * I Kondor Knn Neo cap ¦ Kon Ned Zoui K(»renachool Kouous V leden Kromhnul Mot Kon Vet I'opU ' Leeuw Papier Leid Woiapio • Lett Amsierdam Llndetevoa LHemprf 3tt VA SV4 Id 53 Id 56 Id 48 Ned 50 Id 54 Id ' 55-1 Id 55-2 Id ^ 7 Id Ool l « 7 3 Id Investe 3 Id ' 62 64 S N-Indie Ki 3 N - In 37 A N Inscb 46 3 N Gem * 57 6 Id ' 58 ' 59 4H 3V4 3V « 3V4 3 91 89'/4 91 97 98U 94 138 104 114 Amstel Br e Bergha en i SMBUenkort a Coop Meike < D'ka snaait 8M — Nat Gr ' S7 I 101'4 Phlllpa 1.1 ' SI • 971 ^ Id - 48 SH 961,4 Phlltpn 0.1 tt %\% 92 % Pcgero 1-2 S7 • 11I14 Pegem ' Sï « M 1011/2 PBGUS isn 6 111T4 PGEM S I 111 Id ' S * t 1081,4 Id ' Sl -'« < U 100 Werkspnot IW _ Spoor - on Tramwrecea ueu Sponrw 3U — Ned Sp 57 Wt 103 Ned L a ' S St4 4H Convert Obligatie » 125 9814 11454 109 >% 109^3 Saba Amst.'Ystad p 10 Brunsbuttel Sabang 18 v Singapore n Bangkok Salatiga 18 op 300 m WNW Azoren Salvinia 17 v Norrsundet n Gefle Sambas 20 te Singapore verwacht Sandenburgh 19 te Norrkoping Santa Lucia p 19 Brunsb n Plymouth Sarangan 19 v Mombassa te Djibouti Schelde Lloyd 18 V P Said n Napels Scheldestroom 17 V Garston n Fowey Schie Rott Tripoli p 18 Oran Sea Wyf 20 v Cardiff te Rouaan verw Senegalkust 18 170 m W K St Vin cent Setas 17 v Perth n Helsingborg Seven Seas 19 te Montreal verw Silvretta 18 v Gothenburg n Rott SloterdUk 18 v Rotterdam te Hamburg Solon 19 V P CabeUo te Maracaibo Sommelsdyk 18 v Antw n New York Sonja D 18 v Stralaund te Sornaes Sont 18 V Delfzii te Kalmar Spirit p 18 Vlissingen n Londen Spora 18 v Amst n Kopenhagen Sporonia 19 v Galveston te Bordeaux Stad Alkmaar p 18 Hernosand Stad Amsterdam 18 140 m WZW Lis - sabon Stad Delft p 19 Ouessant Stad Gouda 18 v Las Palmas n Rott Stad Uaassluis 19 te Pepe ] venv Stad Rotterdam p 18 Palma n Ceuta Stad Schiedam p 18 Stavanger Stad Utrecht 19 te Vlaardlngen Start 17 V Gent te Londen Statendam 19 v Rott te New York Statenslngel 18 v Fall River n P Ordaz Steenwijk 18 op 280 m ZW Ouessant Stella Maris 19 te Lagos verwacht Stentor 19 v Amsterdam te Curasao Stern 18 v Bastia n Cyprus Stortemelk 17 v Shoreham te Par Straat Banka 18 6dO m Z Bali Straat Cook p 18 Durban Straat Madura 17 te Newcastle NSW Straat Magelhaen 18 70 m NO Vic - toria Straat Mozambique 19 te Penang Sumatra 18 v Hamburg n Londen Surte 19 v Koping te Rotterdam Swallow 19 V Hull te Amsterdam Swift 19 V Malmo te Gothenburg 1011/2 95 % 92 H 11114 101 111 ',^ 111 108 lOl Adi«ve Aandelen Bmk * « n Kredtctmstcll 40 152 234 Cult H IB A 41^3 N BAHd t > A 160 Ned Hand in 235 9514 Amst Rubbei 971^H.VA 149 Senembab 209 102 % 45è AKU Berkela P BUI ton Boeke en B BorsumI Boll Beton Ket]an Scbokbeton Utermnblao • 8U » 138 « V4 lOlH »\ 89 >^ • — « — 8U 9e>,4 » 128?4 tndnstr • nd«mtfning«e 8954 128 1951,4 Zwanenb Ora ft ~ Premieieningon Alkmaar 5e iU — A dam ceikA Idem SI DO Idem se i Idem ' M 0 Id IVM-S Breda M 81',4 9514 OSU 81',4 92',4 921,4 84 841,4 i - « tt 89 % t 92 % M 92 % tV 82 % Dordrecbi H tW 82 Bindb ' 54 IVt 82 Biuchede 54 tV > 80^4 ¦- Grav ' 51-1 tVt 88 % Idem ' Si n > U 87 % R dam ' SI I t(4 - Id ' 52-2 2M 90 Id ' 57 tv 99 Utrecbt IV » Hi - Zuld-HoU ' 57 tv — MOnbouMi en Mtro'eum BillltuD le R — — Id Ze Rubr 33314 Dordt Petrol 718 % Id r » PreJ 718 % K - Peu 1-20 161 Id »- 20 Id SO-ZO Mocara & P id 1 wtiutb — Id « « riiutb 2060 316 703702 158159.20 156.30159.10 156.40 — 13101 ^ 2000 87 % 90 97 % 98 Tablan 19 v Aden te Penang Tabinta 18 v Makassar n B Papan Tallsse p 18 Messina n Pt Said Tamo 16 v B Aires te Rosarlo Tanny 19 v Norwich te Rotterdam Tara 19 v B Aires te Santos Tarakan p 18 Wight n Newark Tarzan 18 v Rotterdam n Londen Tawali 18 v Port Said te Genua Teircsias 18 v Aden n Suez Tero 19 v Antwerpen te Rotterdam TersrhellinK 17 v Sundsvall n Boston Teucer 18 v Suez n Djeddah Teunika 18 v Zaandam n Goole Texel 18 op 140 m N Port Sudan Texelstroom 19 te Antwerpen Thallo 18 V Dublin n Rotterdam The » 18 V Sharpness te Newport Theano 19 v Rotterdam n Dublin Thuhan 19 v Amsterdam te Aarhuus Tide 16 v Dublin te LiOndonderry Tilly 18 V Londen n Otterbacken Tim 18 120 m W Eabjerg n Bergen Timo 16 V Goole n Falmouth Tjibodas 18 op 300 m ZO Mogadiscio Tjltjalengka p 18 Formosa n Kobe Tjiwangi 17 v Kobe n Hongkong TJoba 18 V Gefle te Zwolle Towft 19 V Antwerpen te Rotterdam Trias Trader 20 te Rott verwacht Trito 18 V Dublin n Dieppe Trompenburgh 19 te Rott verwacht Trude K 16 v Colchester n Gillingham Tukker 19 v Dordt te Rendsburg Tuko 19 v Gruvon te Delfzijl verwacht Tuskar 16 v Runcorn n Belfast Twee Gebroeders Id v Tanger n Amst Tweelingen 20 te Wabana verwacht intarn « nttellingen Wb Cvu t IINNi 887 87 Id i 1000 801,4 — Europa • cliecpvaan an Luchtvaar 15514 146 124 154 1261,4 1631,2 133 240 145'i 1371,2 8 AI - Java-Cb KLU K NSM Koa Pakelv 128 Stv Ml Neo 16614 Nievelt Oouo 1371,4 Phs » Ore Rott Uoyd Scbeepv Unit 141 1601.4 148 125 1591,4 Uenem 88 4 R Bnacb N 8 Uortmuno B B Dames 11124 Young n IDS » HUttenn a I Cere 8 B i»l «*» 97',4 Nnora ' Ss 4ti 94,1 ^ Afrlks O * Z - Aft 58 486 Anglo Am 4K89l,4 98A 107 " 4 10414 168 249 107 971,4 9414 1071,4 1041,4 168 248 1061,4 247 14714 86 Niet Actieve Aendelen i>articipatielM<>iiaea H B 8 b«l 4 1660 1650 Aand In Deleggin«mOeB ^ 4i•l Actieve Obfigaliet LUm rn G uein 231 Maxwell L O C — Pro * Gem pubi A daiD 4 ] 8)4 94^4 A dam 4ti 3^4 94^4 Apeld 47 8 — R'd 5X I 4V4 — H d S7 l-S 3^4 _ R drr SO-1 SK 95 Z-B 9 « 4ti _ Z - a 37 -» 3 _ za s«-t I — z.a u s — Meelt Ned Bak Metaverpa ' 4elenni Betiin Mtlnb werken Naarden Cherr < Nedap Ned Aaiw mO Med Dok mt ^ ed ScheepaL Nellt ma 1 s Nieal Nyma iichamer 94;-j 9i'A 98 94 Ubbergen IS v Bremen te Hamburg Urkerilngel 18 v Nantes n Requejada Ursa MiDOT 19 v Mistley t « DelflUl iwe n ¦ maaksbedniven uitsluitend van een aantal winkeltjes 5 welke op enkele plaatsen ¦ eerd zullen zijn De brug twee vleugels één is het IS dat ruimte biedt voor n en voor een overdekt rant met circa 250 plaatsen iheiden van de brug en het ras is in zee het twee ver n omvattende vermaaks geprojecteerd dat het best teriseerd kan worden als idereiland " ht wordt aan een soort jestuin " op de benedenver en aan een autobaan " of loterbaan " op de bovenver - ndereiland zal via een onder doorlopende brug met het ras verbonden zijn zal aan de 2de eindvleugêl er op een platvorm een uit n worden gebouwd welke eter hoog zal worden de toren komt een lokaal in vermaak " begin van de pier zal een hoge reclamezuil verrijzen daagse conferentie Evang Gemeente je Evangelische Gemeente - Pieter 11 te Utrecht houdt lag 22 tot donderdag 24 sep en driedaagse conferentie zijn ds G van Bruggen ds • nberg ds M Nijkamp ds a en ds J v d Werfhorst DSDIPLOMA KLKEN iP HET EXAMENGELD Praktiijk-diploma i)i \ tember vangen nieuwe opleidende voor het n 1960 n inschrijving dagelijks it „ ÜTIMO " oor NSTANDS-ONDERWIJS ht - Telefoon 34933 KSPOOR BEDRIJF TE UTRECHT ers lerdraaiers or rs t/m vrijdag van 9 tot * rsoneel strie A C Koot krachten ngen produktie-draaierij ge oorwaarden 11 - goed afdeling Personeelszaken [ ESTRAAT 23 ttreding een ERKOOPSTER >- afdeling lam zijn geweest en vol zijn gelieven schrifteUiK 1 aan bovenstaand adres Xlweco ziet nu weer hestaansmogelijkheid nj N.V Alweco te ' s-Hertogenbosch heeft blijkens het verslag jyer deze jaren zowel in 1957 als in 1958 een verlies geleden Qver 1957 werd een produktieverlies geleden van ƒ 137.765 eren een produktiewinst van ƒ 105.436 over 1956 Na afschrij ingen en voorzieningen resteert als saldoverlies ƒ 298.591 11956 saldowinst ƒ 61.269 Over 1958 beliep de produktie erkoop ƒ 50.175 en bedroegen de liquidatiewinsten in totaal ¦ 376.960 Na aftrek van bedrijfskosten ad ƒ 247.106 liquidatie ierliezen van in totaal ƒ 386.979 en een nadelig verschil diverse iten en lasten ad ƒ 28.480 resteert een saldoverlies van 235.430 de orderportefeuille eveneens zeer onerunstig bleven De gevolgde gedragslijn Heeft uit eindelijk tot gevolg gehad dat einde 1958 zekerheid bestond dat alle kre diteuren volledig betaald konden worden en een verdere bestaans mogelijkheid voor de N.V aanwezig was Na ontrniming der fabrieksge bouwen te Veghel heeft de maat schappij de beschikking kunnen krij gen over showroom en kantoor ruimte te ' s-Hertogenbosch Blijdestein en Co gaan samenwerlien met Willink Het bestuur van Blydenstein en Co N.V te Enschede deelt mede dat tot een intensieve samenwerking is besloten met H Willink en Co N.V Winterswijk een gelijk gerichte ven nootschap die reeds meer dan 100 jaar bestaat Door deze samenwerking zal een belangrijke rationalisatie in de be drijfsvoring van beide vennootschap pen verkregen kunnen worden ter wijl daarnevens de winsten en ver liezen worden gepoold " Het bestuur van Blydenstein is er van overtuigd dat deze overeen komst het belang van de aandeel houders van beide vennootschappen dient Gunstige gang van aken bij Buhrmann G H Buhrmann's Papiergroothandei V deelt mede dat de gunstige gang an zaken zich in 1959 heeft voortgezet e bedrijfsresultaten over het eerste jlfjaar 1959 zijn hoger dan die over de ' ifde periode van 1958 De vijf fabrle in zijn goed van orders voorzien ter ij'l ook de omzetten van de groothan i in binnen - en buitenland weer gro r zijn dan vorig jaar Van recente ilum is de overneming door de ven jotschap van alle aandelen van de se irt 1846 bestaande papiergroothandel erhard Loeber die ook op vele ex rtmarkten een afzetgebied heeft De rwachtingen voor het tweede half ar zjjn gunstig De resultaten van beide vennoot schappen zullen van 1 januari 1959 af voor gemeenschappelijke rekening zijn en in een bepaalde verhouding aan ieder der vennootschappen ten goede komen Spoedig zullen buitengewone ver gaderingen van aandeelhouders der beide vennootschappen worden ge houden waarin zal worden voorge steld het college van commissarissen van Blydenstein en Co uit te brei den en de uirecties van beide ven nootschappen over en weer aan te vullen Houders van aandelen Blydenstein zullen tot deze vergadering toegang hebben m^/f^ffififiii/mmtimrMmm rnmMPs^iimmmi Posities Nederlandse schepen Lapries 19 op 400 m WNW Muiikcy Larciiberg 18 v Amst n Bordeaux Laiiwers 18 v Antw n Fredrikshavn Lean S p 18 Bornholm n Klaipeda Leemans 18 v Fedala n Casablanca Leeuwarden 1 » v La Ceiba n New Orleans Leiderkerk 19 V Adelalda te Aden Letikerkerk 18 170 m ZO Mogadiscio Lelystad 19 te Colchester verwacht Lemsterkerk 19 nog te Koweit LconidBs p 18 Ouessant n Antw Lcopoldskerk 18 op 180 m ZZO Suez Lcuvekerk 18 op 370 m ONO Gibraltar Libra R 19 V Le Legue te Bremen Lieve Vrouwekerk 19 te Antwerpen Lifana p 19 Ouessant n Antwerpen Limburg 19 v B Papan n Surabaja Lindesingel 19 te Cardiff Lombok 18 op 820 m W Azoren Loppersum 18 v Havre te Amsterdam Lotus 18 V Londen te Wormerveer Louis Lantz 18 v Monrovia n Emden Louise 17 v Harlingen te Rotterdam Ludo 17 V Grimsby n Leningrad Luise Emille 17 v Kotka n Huil Lukas M 17 V Leith te Middlesbro Lutetia 17 v Idzehoe te Delfzijl Lydia W > 19 V Rotterdam n MaImo Lijnbaan 16 v Tripoli te Napels Maarsbergen p 19 Dover n Belfast Maas 19 v Antwerpen te Amsterdam Maasdam 19 op 710 m W Valentla Maashaven 20 te Las Palmas verw Maasym N 19 v Swansea n Rouaan Magas p 18 Beachy Head n Amst Manta 18 V Amsterdam te Delfzijl Manto 18 v Aarhuus n Amsterdam Marcella 18 V Birkenhead n Rotterdam Marco Polo 18 v Kemi te Amst Marguerite 19 te Aberdeen Maria W 18 v Rotterdam n Norwich Marian H 18 te Swlnemunde Marianne p 18 de Fitboel n Gothen burg Marie Sophie 17 te Stockholm Marjan 18 v Rott te Norwich Marne Lloyd 19 te Colombo MaroB 19 v Nassau te Jacksonville Martinistad 19 v Danzig n Newcastle Martje 17 v Newport te Newry Mataram p 18 Kreta n Port Said Matthew 19 te Liverpool verwacht Meerkerk 18 v Bremen n Antwerpen Mees Cremer p 18 de Pitboei Meeuw Esbjerg Raumo p IB Kiel Meidoorn 16 v Lissabon n Rotterdam Mcliskerk 17 v Karachi te Bombay Memnon 18 v Barahona te Paramaribo Mentor 19 v La Guaira te P Cabello Meteoor 19 te Portsmouth Midas 18 V Rotterdam n Tanger Midsland 19 v Leith te Rott verw Mino.«i 18 V Mantyluoto te Oulu Mlrzam N 19 v Rott te Casablanca Mississippi Lloyd 18 330 m ZZO K Race Mithras 18 V Gibraltar n Algiers Mitropa 18 300 m ZO Suez Molenkerk 19 v Aden n Mukalla Molensingel 19 v Swansea n Amst Monica 19 v Dublin te Ardrossan Montferland 19 v Amst te Montevideo Morag 16 v Belfast n Rotterdam Muiderkerk p 18 Ceylon n Madraa Muphrld N 18 te Antwerpen Mnsketier 16 v Plymouth n Sout hampton Myfem 17 v Rouaan te Parijs Mylady p 18 Beachy Head n L Palmas Mypuck p 18 Kiel n Danzig Myson 18 V Stockholm te Gefle Naerebout p 18 Texel n Haukipudas Nanusa p 18 Ouessant n Havre Nassaiihaven 18 v Rott n Malmo Nautic 18 V Gent te Plymouth Vavis 18 V Avonmouth te Swansea Necton 17 v Southampton te Rouaan Veder-Elbe 19 v Belawan te Colombo Meerlandla 18 v Guernsey n Belfast Nelly 19 te Port Said verwacht Nero p 19 K de Gata n Ceuta Nestor 20 te Houston verwacht Nettie 18 v Sharpness n Par Nias 18 op 210 m NW Cocos « 11 Nieuwe Waterweg 16 v Limerick n Swansea Nieuwehaven 20 te Londen verwacht NIeuwland 19 v Harlingen n Goole Nike p 18 Brunsbuttel n Runcom Noordam 19 v New York n Rotterdam Noorderhaven 18 nm te Grimsby Noorderlicht 19 v Antw n Kopenh Voordster 18 v Harlingen n Gruvon Voordwyk 18 v Las Palmas n IJm Notos 18 V Lissabon n Oran Nottingham 20 vm te Rott verwacht Nijenstein 18 te Liverpool Nykerk p 18 Oporto n Genua Dlltgentfa p 18 Dover n Lissabon Dita Smits 19 te Antwerpen DoUard p 18 IJmuiden n Helsinki Draco p 18 Beachy Head n Tanger Drente 18 v P Said te Rotterdam Duurt p 18 Sandhammern n Londen Aiïffd.vk 19 V Marseille te Genua AaKlekerk IS e Port Elizabeth Aaj^dylt 18 V Saigon n Bangltok Aardenbur^h 19 te Rotterdam 4"dylt 18 op 00 m W Cadiz ibbekerli 19 v Genua te Marseille Adata 18 V Amsterdam te Ystad Adonis 18 V Santiago te Gap Haitlen Aeyls 17 V New Orleans n Maracaibo Aerteaj 19 V Tunis te Antwerpen Agamemnon 13 nm te Philadelphia A^krumd.vk 18 op 390 m ZW Mona eil ilamak 17 v B Aires n Santos A'halroi 19 V Antw te Rotterdam Alblassetdük 19 te Corpus Christ lira 19 V Hamburg te Bremen Alretia p 18 de Casquets n Oran 19 Guessant n Antwerpen Jdabi p 19 Guessant n Antwerpen ildpbaran 17 v Oslo te ICragero iletta Johanna p 18 K de Gata If » 17 V Swansea te Dublin Irenlb 18 op 155 m OZO Madeira ' d p 18 Fernando Noronha Damhof p 19 Ouessant n Genua llkaid p 18 Guessant n Antwerpen ikes 19 V B Aires te San Nicolas taati p 18 Cherbourg n L Palmas iphacci 18 V Boston n Charleston Iphard 18 op 60O m ZW Dakar Iplicral 18 op 420 m Z Bermuda '•'« p 18 Fernando Noronha Iffaki 18 nog op rede Colombo ¦ alle B 21 te Suez verwacht Ba«ui Fluviu.i 17 te Delfztil Wbtnan p 18 Finisterre n Rotterdam Mildyk 19 V Havre te Antwerpen • llfJkroon 18 225 m WZW K St Uaiy Bütlpark 20 te Shanghai verwacht ülaljluia p 18 Ceylon n Aden asleifllroom 17 v Amst te Huil Mtnmcdi 19 v Gent te Mlddelharnis ' i^K 18 V Panama Cit.v n Havre labeth 18 te IJmuiden lat Ciiristina p 18 Recife thuisreis ¦ mica 15 te Gravellnes Sf.ll V Rotterdam n Londen mndyk 19 V Rott te Londen " ma u V Charleston n Jack K^'.lile lila 19 V Londen te Antwerpen Midyk 18 V N Orleans te Havana Mftttk 18 V Dar es Salaam naar Cicala l'aani 19 te Casablanca w 19 1 Amsterdam te Rotterdam '¦ dipolder 22 te Lissabon verw • Antw-Wasa p 18 Texel '" 11 19 V Antwerpen te lïottcrdam '"» ke 18 op 310 m Z K Race " M 18 op 600 ro NO Bermuda ' op 240 m NW Finisterre Wa 18 V Trinidad n Genua i « n V Delfzijl n Doetinchem ' H 160 m N Alexandrlë m " " Toppila n Karlsbors ¦ Jl 18 V Domsjo n Lapaluoto Jf'J 11 op 260 m O New York r « 18 op 270 m NO Paramaribo l 18 V Zaandam te IJmuiden V Amsterdam te Genua 19 te N'ew Orleans j 1 ' V Dover te Hambur » »« s 17 te DelfzUl »»,»"'"' " NO Flamboro Head " 19 te Singapore ™ P 18 Gothenburg n Groningen »' l ' 17 te Liverpool '•' 3 18 te Rotterdam '• Ui 19 v Bangkok te Singapore "' " v Catacolo n Liverpool »« oe S 20 te Rotterdam verw « V Suez te Karachi verwacht ' 19 om 23 u te Antw verw "¦ 1 » op 200 m ZO Ceylon ' 1 ' op 280 m NNO Diego Garcia '" ai-hl 18 V Rott n Kotka • 1 ' te Durban ' 8 V Pateniemi n Southampton dl ' Semarang te DjakarU ';,' Garston te Moirana • Hl op 160 m NO Barbados '^ V Limasoi te Samsun i " 3 » m ZO K San Lucas '.'••« kust 18 op 140 m ZW Oue »- ',",;' Kiel n Kopenhagen Ka e Elseneur n Grangemouth " Mettin I nn.^an n fB m..A^^r Eems p 19 Holtenau n Antwerpen Edd.v!(tone 18 v Par te Hamina Eemland 19 v Bremen te Hamburg Egbert S 18 v Dordt te Antwerpen Ella 20 V Gothenburg te Rouaan verw Ellewoutsdyk Ift v Lorient n Antw Elsa 18 V IJmuiden n Ostrand Emmy S 19 te Southampton verwacht Eos 19 V Amsterdam te Bremen Esraut 19 V Rott te Amsterdam Eima B 17 V Belfast te Swansea Eyo S 17 V DelTzijl te Honfleur Parel JO v Wasa te Groningen verw Fedala 18 720 m NO Barbados Fendo 17 v Rotterdam te Londen Flducia 2 19 nm te Rotterdam verw Fiona 19 te Middlesbro verwacht Flevo B p 18 Brunsb n Carnavon Flevoland 19 te Rotterdam Ftores 19 v Weymouth te Belfast Fortuna 19 v Plymouth te Rotterdam Franka 2 p 18 Gotland n Swansea Frans Böhmer p 19 K Tenez n Malta Frans v Seumeren p 18 Hirsthals n Newcastle Frans W 18 v Holmsund te Londen Fraternite 18 te Westhartlepool Fravfio p 18 K Villano n L Palma » Frem 17 v Ahus te Bergkvara Friendship 18 v Rott n Hamburg Friesland 16 te San Francisco Friesland SSM 18 v Blyth n Lubeck Frigro 19 te Rotterdam verwacht Gaaaterkerk p 1 » Sabang n Singapore Gaasterland SSM 20 te Terneuzen verwacht Garoet 18 te Tandjong Mani Gazelle p 18 Vlisstngen n Fulham Geert 18 v Teignmouth n Ronneby Geestdyk 19 v Boston te Maassluis Geja 17 v Stockholm n Sodertelje Glory 18 v Rotterdam te Hamburg Gooiland 18 v Santos n Montevideo Gratia Rott.-Ahus p 19 Kiel Graveland 19 nm te Rio Janeiro Gronitas II v Rott n Mlstley Haarlem tt v Antw te Sluiskll Haskerland 19 v Harlingen n Leith Hafhor 19 v Hamburg te Bremen Havik ie V Hamburg n Cardiff Hector 19 v Sfax te Lissabon Hecuba 18 op 900 m NO Barbados Heemmraadsingel 18 v Cardiff naar Qulmper Helen 19 V Londen te Rotterdam Helena p 18 Martinique n Paramaribo Helena B 18 te Amsterdam Helene 19 120 m Z Stavanger naar Spaarndam Helicon 18 op 590 m WZW Azoren Hendrik B 18 v Delfzijl n Kotka Henny T p 19 K Sacratif n Genua Hcnrica Thekla 19 v Dakar n Bathurst Hera 18 op 190 m NNO Azoren Herman Buisman 19 te Par Hersilia 20 nm te Emden verw Hestia 18 v Amst n San Juan Hink p 18 Tyboron n Struer Hlspania 18 op 270 m O Noordkaap Holland H 18 v Rott n Kopenhagen Hoogezand 19 v Boston te Seaham Hoogland 18 te Kopenhagen Houtman V p 19 Kiel n Abo Huixt verm 20 v Oporto n Antw Huybergen 21 te Marseille verwacht Hydra 19 v Santiago n Kingston Iberia p 18 Tromso n Archangel Ida Jacoba p 19 Minorca n Antwerpen Ida Pieter p 18 Kaap Camarat Ilias 19 V Rotterdab n Lissabon Imke 19 v Lattakia te Kreta Insp Mellema 19 te Kemi verwacht Intrepide 18 v Fredriksund n Stettfn Isis 19 V Aruba te Trinidad Isola 18 v Rotterdam n Maimo Ivoorkust 18 V Hamburg te Amtt Jacob Teekman p 18 de Pltboei naar Kristinehamn Jan Bronn p 18 Understen n Manty - II SlfHln-Londen p 18 Gjedser "" ln.,i o Antwerpen - Trulillo 18 Acaouico n Ai-muelles „ ln«(l llnn 17 ' iBce 1 op 00 m NO Ouessant y ' ^ Londen n Treport tl 1 y *"'"¦ '• Dublin Carthagena n Algeciras • iir l'sinang n Djibouti < t - J ^' 18 V Londen te " l^di u Oemerara te Par * 01 IJ tA \/ r^^..^i.,t ^ Oberon 19 v Paramaribo te Demerara Od!le R 18 V Norwich te Gent Oldekerk 18 op 115 m m W Minikoy Olive 17 V Waterford te Bristol Ommenkerk ifl v Yokohama te Shang hai OoNterdiep p 18 Brunsb n Leith Oostkerk 18 op 260 m O Albany Oostzee 19 v Fowey t « Rotterdam Oranje 18 v Ostende te Blyth Oranjefnnteia 20 te Southampton ver - wacht Oranje«tad 18 op 830 m NO Guade loupe Orestes 19 v C TruJlUo n Kingston Orion 18 op 80 m WZW Rhodos Ossendrecht 18 op 70 m ZZO K Palmaa Ouwcrkerk 18 v Hamburg te Antw Overynel 18 op 150 m N Dakar Parkhaven 18 v Santos te Montevideo Patricia 18 v Cowes te Par Paul Westers 18 v Antw n Zweden Phidias 18 V Piraeus te Tstanbul Plet Schipper 19 te Vlaardlngen Pieter S 20 te Rott verwacht Pionier 18 v Londen te Dieppe Plato 18 V Barcelona n Tarragona Polaris 17 v Cardiff n Rouaan Frei Roosevelt p IB Texel n Norr - luoto Jan Herman p 19 Kaap Villano Jan Kreumer 18 te Gent Japara s v Rotterdam te Bremen Jason ' 8 v New York n La Guaira J«an E 18 V Genua n Valencia Jenjo 18 V Mantyluoto te Rotterdam Johan van Oldenbarnevelt 20 te Ber muda verwacht Joh te \> lde 18 v Delfzijl n Londen Johannes 21 te Amsterdam verw John M 19 V Rott n Helsinki Jongkind p 19 Finisterre n Bordeaux Joost 19 te Kristinehamn verwacht Joseph Frerlng 18 ' 40 m ZW Kaap St Antw ramaribo Maassluis Kalmar verwacht Vincent JupHer 19 v Amst n West [ ndië b'K " Kaap Falga 18 v Rundvlk n Amst Kaap St Vincent 18 v Bergkvara n ¦% -.„ "^ " e Kalmar vei HHo ^"^ i * I-oa Angeles j ' P 18 Kiel n Storkhol Kiel n Stockholm '» te Groningen verwacht Mn op eo m ONO Madeira P 18 Oporto n Casablanca ili r '» 220 m WNW Key West ilh R P ^^ Ouessant uitreis U o J9 te Rotterdam Il B '" IJmuiden n Sharpnes » « te Dordrecht verwacht • nier ig V Seville n Rott if(iii TB *"^" n Paramaribo k i I Umm Said te Dubai ïlw ^„ Toppiia te Rott verw " III ' t ** Londen i ^ ° elf^iil n Goole - Ijk °^«'" n Havre " l«t?t ^ " o"a « 1 ' n Londen 1 ' ^ Islay te Northwich Uverpool te Oslo " V Malta te Napeli Rotterdam Kamperdyk 18 v Baltimore te Norfolk Karachi p 19 Mlnikoy n Singapore Kirakerum 18 v Sandakan n Manilla Kastanjesingel 20 te Venetië verw Kattegat 19 v Kotka te Utrecht Kemphaan 19 te Savona verwacht Kennemerland 19 te Amsterdam Kerkedljk p 19 Scilly n Antwerpen Keyser 19 v Napel » te Londen Kieldrecht 1 » v Genua te Pt Said Kinderdyk 18 v Brownsville te Free port Klousterdyk 19 v Rott te Antwerpen Kon Juliana p 18 Lirard n Bergen Kondki 17 v Vejle te Stralsund Kora 18 v Rotterdam n Truro Kortenaer lê v Kotka n Kings Lynn Kreeft 19 v Narvik te Rott Kroonborg 18 v DelfzUl n Kotka Laarderkerk p 19 Kaap St Vincent Labotas p It Kaap Mala n Antw Van Heemskerck 19 te Saganosekl Van Spilbergen 18 te Kaapstad Vanessa 18 v IJmuiden te Kotka Vedette 16 v Gent te Hull Vesta < B IB v Boston te Antwerpen Vlndicat 18 v Londen n Kjoge Vinga 18 v Harlingen n Horsens Viod 18 v Odense te Fredriksund Vliestroom 20 te Amsterdam verwacht Vlist 18 v New York n Norfolk Waalborg 17 te Fraserburg Waikelo 18 v Tanga n Mranba »» Waiwerang p 18 Timor n Hongkong Walcheren p 18 IJmuiden n Kjo«e Wega 16 V Rouaan te Leith Westerdam 19 v Rott n New York Westerdok 17 te Kings Lyn Westkust 18 V Plymouth n Spezla Wickenburgh 19 v Rott te Casablanca WIeka 17 v Oslo te Skelleftea Wtema 16 v Kotka n Menaibrldge Wlica 19 V Larvik te Rotterdam Wilhelmine p 18 Sandhammern Willem Cornelis 18 in de G v Blscaje Willem Fortuin p 18 Kiel n Helsing - borg Willi Böhmer Iff te Cristobal Wim 2 18 dw Ouessant n Runcom Witmarsum 18 op 1320 m O Bermuda Wonogiri 18 v Trincomalee n Penang Wubbiena 17 v Bristol te Cork Wulp 19 V Amsterdam n Manchester Ysel 18 V Havre te Rotterdam Zaankerk 20 te Hongkong verwacht Zaanland 18 v Amsterdam n Bremen Zephond 17 v Hogenas n Helsinki Zephyr p 18 Barl n Monfalcone Zonnekerk 19 v Marseille te Genua Zosma 18 nm te Las Palmas thutsreis Zuiderkruls 19 v New York te Rott Zuiderzee 19 v Salerno te Londen Zui p 19 K St Vincent n Bilbao Zwarte Water 19 v Halmstad te Grouv ZwUndrecht 18 t « Bio Janeiro Tankvaarl Aclla 19 V Rotterdam n Pta Cardon Acmaea 18 op 130 m W Straat Ormus Alkmaar 19 v Rott te Thameshaven Ameland 20 t « Boston verwacht Astrld Naess 18 300 m W Gibraltar Caltex Arnhem p 18 Belawan Caltex DelfzUl 19 om 23 u te Pcmla verwacht Caltex Leiden IB v Rai Tanura naar Djeddah Caltex Nederland 18 350 m O Bermuda Caltex Rotterdam 19 te Cork Caltex The Hague 18 380 m Z Bombay Cinulia p 18 P Rico n Liverpool Cities Service Valley Forge 18 v Ment al Ahmadi n Philadelphia Cradle ot Liberty 18 300 m ZO St Helena Crania 18 op 600 m WZW Landsend Dorestad p 19 Ras Fartak n Suez Ellzabelh B 18 590 m WZW Scilly Esso Amsterdam 18 te Arubs Eitso Nederland p 18 Ras Fartak Esso Rotterdam 18 v Rott n Sidoit Johannes Fraos 18 V Three Rivers n Cristobal Kahylia 18 v B Aires te Curacao Kalinia 18 op 330 m ONO Norfolk Kalydon p 18 Recife n Curacao Kara 18 op 230 m NNW Mona eil Katelysia 18 140 m WZW Ouenant Keizerswaard 18 150 m O Bahla Kelletia p IB Cherbourg n Abadan Kellia 19 v Sydney n Singapore KermlB 18 op 1000 m NO Barbadoa Konlngswaard 18 te Punta Cardon Korenia 18 op 700 m WZW L aPlma » Koaicia 18 v Trinidad n Landsend Kryptos 18 v Thameshaven n Bandar Mashur Kylix 19 V Singapore te Aden Liberty Bell p 19 Straat OrmuK Male » p 18 Linga ell n Pladju Maureen 18 op 145 m O Bermud * Moordrecht p 18 Monrovia n Landsend Munttoren p ] 9 Ras el Hadd Mydrecht p 18 Muscat n M«na Naess Commander p 19 Kaap Villano Naess Lion p IS Jebel al Tair Naess Tiger 19 te Napels verwacht Papendrecht 19 v Vlissingen naar Zwarte Zee P G Thulin 19 te Balboa Philidora 18 op 230 m ZO Azoren Phillne p 18 Dakar n Rotterdam Purm erend p 18 Hodeidah n Aqaba Reza Shah The Great p 18 Bizerta Schelpwyk 18 op 350 m NW Paramaribo Scherpcndrecht IS v Casablanca naar Teneriffe Stanvar Benakat 18 v Buatan naar Sungei Gerong Stanvac Malacca 19 te Buatan Stanvac Pendopo 19 te Sungei Gerong Stanvar Selo 16 v Singapore n Sungei Gerong Stanvac Talang Akar 19 te Port Swet - tenham Tamara p 18 K Matapan n Ravenna Tarla 18 v Chlttagong n Bombay Thelidomus 18 op 300 m W Bermuda Tibia 18 v Bombay te Madras Vasum p 18 Algiers n Hamburg VIvlpara 19 v Curacao te Mamonal Wieldrecht 18 600 m WZW Azoren Woensdrecht 19 v Bremerhafen naar Ostermoor Zeesleepvaart Cycloop met 3 Uchters 17 70 m ZW Lizard Gele Zee 19 sleep voor H v Holland overgegeven aan Hudson en Icoers gezet naar Titan 18 v Oslo te LTmuldeo Tync met sleepboot 19 t « Port Said AMSTERDAM 21/9 — Na de teleur stellende koersen die het Damrak de vorige week te zien heeft gegeven was de inzet voor de eerste dag van de nieuwe beursweek niet bepaald bemoedigend Van een herstel was zei er geen sprake en de tendentie was vooral voor de internationale waaiden een dalende Internationaal kon de arbitrage niet tot zaken komen en wanneer dit nog wel het geval was werden oude stropjes gladgesteld Men voelde er niets voor om onder de gegeven om standigheden nieuwe posities op te zetten De laatste slotkoersen uit Wall Street waren voor de aandelenmarkt op het Damrak niet stimulerend De Westduitse beurzen waren vanmid dag een tiental punten lager AKU's op 353 ruim 10 punten be neden de slotkoers van vrijdag jl Philips op 618 circa 11 punten lager Unilevers noteerden op 624 bijna 12 punten lager en Kon Olie was op ƒ 157.10 bijna 2 gulden onder de vorige slotprijs en een gulden be neden pariteit New York In het midden van de beurstijd kwam er in bijna alle hoeken wat meer aanbod los waartegenover bijna geen weerstand werd geboden door gebrek aan kooplimites De koersdaling voltrok zich voor de In ternationale waarden in een vrij snel tempo AKU's daalden tot 349 Philips tot 613 Unilevers tot 618 en Kon Olie tot ƒ 155.50 Eers - op dit niveau werd enige steun geboden De scheepvaartsector die aanvan kelijk begon met koersverliezen van 1 tot 2 punten moest in het verdere beursverloop over vrijwel de gehele linie meer terrein prijsgeven In de cultuurafdeling was het uiterst rustig en dm twee uur was er nog geen enkele affaire in certificaten Deli tot stand gebracht De adviesprijs op f 166 lag f 3.50 beneden de vorige slotprijs Ook de staatsfondsenmarkt gaf lagere koersen te zien bij een kalme handel De beurs sloot op vt;J wel het laagste punt van de dag De eerste verhandeldag van Claims Vromen Papier bracht een advies prijs f 290 per claim De laatste ver handeldag van claims De Vries ' IJzerhandel bracht een adviesprijs van f 75 per claim neerkomende op 115 pet voor de nieuwe obligaties Prolongatie 3 pet 4i'4 Nederland 1959 98 Wereld energie f 388 Bank - krediet en ven.weien 319?4 256 12 456 196 176 324 630 9434 185 160 230 I4614 445 310 325 250 11% 458 17 » 320 90 184 1581,4 2291,4 145 435 316",'2 310 I6OV4 159»4 89i'4 248 2431,4 — 82 170','4 170 170 168 156 153i'2 290 2801,4 1781,4 175 260 250ii Amatera bank Ciron I CT b Hentelb 1\t pi Hon Bank Unit ' n(ihouwDBnk Ned Credletb Ned Mldienilb Ned Overeee B Rotterd Bank SlavenbuTtf's B Twentiche Bank Cullura * Mg Belg J C m Bandar UUep C Uandai 8abb at htesoelo rabaa lav Cull mU Kendeng L«mb Vlajang-land V Ned - N Plant m Neombea Cult NI.SO U ~ Java Kubb in Sedep CuJt m Serbadjadi C m Sumatra-rub m vico Rubber m vorstenl zlMf-MHi £ Preanget R m ^ llverdkJ tranJetKMviv .iverz Gas a.b '* aiang PortJ a Pap Gelderland Pont Bouihanrte Helnev Maob rtlVA 605 — 264 258 111 109 435 128 « 176 178 166 % 183 70 m^i 163 162 640 640 304 299 175 172 53 52 301,4 301,4 24 24 8 8 8 8 167 164',4 166 164 12 lH,i 21 21 231,4 231,4 131,4 13 82 150 % 131% 92% 255 430 185 1481,4 270 % 208 264H 136 170 45S 1.50 % 132 93^4 261 255 440 1921A ISO 286 2141,4 268 137 17314 465 339 % 300 117 153 344 % 300 140 468 213 Kon urgdk Mi Hnuppe » a V < uttenB Bierna Hllnstaai SrhPliie d ab « Scnevening axpl SchokbelnD scbnitens Aard I ^ noltcB s as D SIkkens lau Simon de Wit smlt transform ¦^ miitrters Maeb I Spanme^tad 9 b spanlaard - itnkHs R s Ml ' it sp IHventba rabnR.«lno PhU m B Marllner rbom a i>rt|vei rhomassen fflnt rhnms a Dedr I'wentachs Kab.r I "» Oven a Unilever 1 % jnd».i induttri » en « I » intlevei 9 % Unilever • % Utermobien Utr Asphalt vpen Stooma © veneta 383 8514 84 656 15 V4 420 3361,4 143 60 129 179 116 258 150^4 162 520 711,4 300 2741,4 141^4 365 392 % 263 305 1691/2 240 85 84 640 194 415 343 335 140 581,4 128 177 113 251 150 160 518 70 292 272 141 355 292 259 295 165 235 330 ver A Zwoiam ver Bliktabt ver Macb Pau Ver Nea Rubb 1 Vezelv Nrd Ind victnrifi niao vihamn 115 153 300 135 270 461 207 >« vh.^sineen • K«t vred N ' A ab vred Rub oert vromen papieri Walvlschvann v»'it.4 de rextlei Wonn - en Wink Wvers Ind an 8 ' aalbert Z - Holt atarba ¦ van org iwltas iviljnbouw an petroiauiv Alg KolorstJe mil 47 47 Uengkattt 12i,4 12 eniis a 1850-1 1850)oat B.imef > MU — 85 Perlak Petr Ut 17 Peud Peo 481 31,4 — rarakap Pet lev 198 198 140 10974 146 1391,4 300 I2814 442 136 96 146 345 295 383 15014 175 155 250 1793,4 385 180 313 471 202 Scnaepvaart 108 % 142 138 300 127 435 134 % 981,4 340 416 415 liS'A — Fumeaa mstzee Spoor - an cramwoton ueu SpiMir » UU — S Ned lod 8p 8aU 2 ^ _ Rott T*rairw Ml * 365 _ 378 150 Nederlandse AnUiion AntlU Brouwerti 2201,4 215;4 Duitsland 152 248 172 385 1751,4 310 471 195 Mannesmans 284 OollartondaOD Can Pao cert 26 ^ imp OU eert 38 % In Nick C - ert 93 % AC » Ind sen 51 % Am Enka sen 34 % Am Motor * cert 51 % Am Rad een 14 % Am Smelt oort 41 Am Su I Am Tat Anaconda Atchison 1 Bait a O Betni St Ohea a O Chrvsiet Cities S Ooiumb a > - en 20 % Cont oil « rt 5H4 26A 38 921,4 50 % 33 52 127 318 177 196 334 135 19054 47 931 ^ 234 4681,4 387 172 293 2411,4 127 313 175 194 325 130 189 14 % 41 eert 15H eert 7514 cert 61 % cert 27 % cert — eert 55 % eert — cert 62 « rt 515 15 % 77 % 59 % 26 % 41 % 49 % 20 % 51 % 30 % 243 % 26 75 % 53 % 77 94 % 8 % 50fi 91 % 27% 89% 16% 44% 81% 761,4 72 % 91 466 54 cert 9ert -en • en Curtlss W 248 % 27 77 Uu Poni Kirsi A C Lienerai S ¦» rt 53H 20 2291,4 223 614 60514 285 271 1761,4 170 3191,4 ' — 231 230 373 370 3391,4 333 140 135 102.'4 100 y2 Gen Mot irevooiino 79 95 % 51 % jert -• ert cert »rt — jmn 51 » r » 93 ' ones a L Kenn Ct.p vionig * Nat Can N Unlr ^ ¦ Nat Sleel Nw Vora L con Non w R sen 3en 161,4 Penn Rail Philip » t»ei » n 451,4 Propt a O - en 81 % Hep stee - en 77 V 550 317 108 206 « n 74 % cerl 36^4 sen 6914 Ten 51 % « n 24 % -• en 127 > nell UU 322 108 208 285 267 100 % 181 1771,4 138 133',4 120 South C Stand Br 50 % 23% 122% 2IH 99 % 86% 38 sr 1 / Stand Oil Sun M I I'exa » Insi ride Watei - en 23 Union P R » rt len 1001,4 son 87 % cert 40 e«n 57 % U s steel 1731,4 135 West Elec Wilson Woolwnrtb 118 ProloogaUa 
#** *?* ** * ** ** ** ** ** ** ** * ** * ** ** *± ** ** * ** ** ** ** ** ** ** * ** * i ** ** «* * t ** 4 * * ï ** * ** ** ** ** * * t * i * i ** * ** ** ** * Het wodieuze torsole „ et de proct/5che sluiting aan de wor z/jde dot u met of ionder schouderbandjes kunt dragen dus z °^^' overdag als by ovond(cled/ng Geheel gemookt van nylon met e/ost/sc/ie petny/on z-Jpanf ' cups edee)te(yk von nylonbroderie Verknjgboor - n » v.t en rwort afgezet met z/lveren Lurex garnering B cup - 32 " 34 " 36 " en 38 Formica toepassen is vooruitzien FORMIC -'^ HARDPLASTIC e.U.K.S..«U.K..O.M.CAOUU.T.UMeST r ¦ ^ aar één hardplastic ||| ii||||i « hlh.ld Uw 3 "'<"»-- JiJIJil vraag ernaar 1 %^ il » TAST TOE ^ m ^ * '^ l I / rcj^^VPTELEFOON 29088 J ^'^ ^^ sx " EDS ' B » XEeS WEe'e '¦ I KOMT SXEEDS ^^^^^^ « I DAG - EN ^ WE ^ ^^^^ „ 1 ^ « ¦ I Alleen woensdag ^ ff Alleen dinsdag 1 ^^^^^ ^^^ • I K.CcUrst.:«|p>-r.SworstO.S2 I 1 Alleen vrüdag f Alleen donderdag ^^^^^ i^^e malse ^ ^^ - Runderlappen 1 49 viWaPpe " ^ i^ve ' I van 1-80 voor ^^ Jies 200 gr heerljke ^ ^ ^^ i | 200 gr gekr ham | ^^^ ^ DE GEHELE WEEK ^ ^^ tt van 1-50 voor 500 gram g^^fj'kruiden ^^ voor 0.88 '" boterhamMC ^„^.| \"" VeEKENS ' SLAGERl ^^^^^^ 1 UTRECHTSE SPRITS per 2.';0 gram an 60 voor 53 et Corsette"°f '''''"* '^^^ Corsettenafde van 65 voor 59 et LANGE BESCHUIT HOEST-MELAHGE ^ ^^ 200 gram ffinfdag " ïfn^Ror « e KREHTEHBOLLEM % f.'r"oor « et Ifonderdag van 26 voor 2 * ^ t = M„r en xaterdag - alléén vrijda en -* SLAGROOMSOEZEH r van 28 voor 26 et ^ WEGENS AANMAAK Jj " \^,^' pErFECTlON " » sj AHERIKA kunnen >^' J ««^;^' 230 aanbieden ^^^^ oliehaarden t w de types ^ 79.50 Beide mo - ^^ ÉSI voor slechts f 159.50 • beroemde Midg«t ^—— Z \^ zijn voorz.en van de ^^^^^^^ ^ e ft Pilot " » P"'-^;*;f l'er uur •" ''!" ' Vnno K « | V.O.-rapport « r - nzage P^°^'^"'^\ristran'^^^:v-raadstrekt ^ elke slechts geld.g^^z°l ^ 1^1 ^^ ^ ogehjk -•!«'.?¦"- - -'• ':^ riTT N V AMSTERDAM lfBRO jONGEDAMt ter opleiding t^^^e-MTC | jj hct KNECHT gevraagd bij 1^1 " " t " lol ^ dienslen ¦ -"- Assistente bil k MAGDALENASXRAAX5 rndiensttreding geroulineerde TYPISTE _,,* stencil ^ Xve'rdi^ntaanbeve - ling - Sonicitatlet^^defrUn " tTkOOP VOLKSWAGEN DE LUXE 1957 met roldak ^^ eiVA Bolstraat Z » GA^^'ielefo'nmiS EEN MOOIE TEINT DOOR ZUIVER BLOED K«"»"1«?,renn^Tèlfvle'kiet bloed Ja,y kf "' '« 7 huid P"'^*1?'h:bt%r^»hlen nooit bli " i'?g°:rardo}.e vonb,n pen Kit te verhelpen r;',."°s.3 ' 0 •^---'¦• i DANSONPfcW "'— „ g i „ vaste^tige afwisselende werkkring,aeboden preHig ^^^ algemene ont - vereist ^--,% 1^rd -^^^^^ _ i.oeri;q:k= S^lde bedragen KilkgriiP supermarket J,eist B «-^^ " en w « eenafw.sse - S'^St Reiskosten ^.--^^ j ^ ¦ omgeving met i KiikgrijP supermarket f 125 f150 f 175 - f200 f225 - 1965 1 ¦" *«« l«>r 1969 1 september J »^^ 1 maart j^g 1 februari »»' 1 augustus 197 » lau^stus »'" ^,<,„ aerge - De.erentespaarl>neven.^lnm ^„ „ hunbe ^ schikt voor diogef ^^^ j ^ '^'' TJn & TJoB ^^« rn^^rt^ekomat vans alle im »^" ¦ ' „ v«NVXV«WVV «« hS 5:Ho°5:n:t ^^ ïïeur en vlekvrijhe-d z,ch andhaafden Daaro ge - cieei mzichl on ^ r t„e te passen voor ta'eK toon - en werkbanken ° erticale betimmer,ngen Ihuis of in Uw hadr„f Pi Tn een terugblik op de p?„1aren constateer r he geheel genomen een '°-' ^ ïn'heTïevïeri fef versStg van de i B « bet Pnishe.;.d jals de -- f?:rbet-or a^£srr"i B.erbJJ de ^ ^^„ „ vi economie d>e v j storende •"?^^„„ twoordelijklie ^' f '^' en prüsvorming in * ^^ ' r'be'^l^^even e « beb liggen ^.^ n^ri^P^van-de overheid plaats Minister De Pou koester vertrouwen dat de m f^idlSTairveHotVü-t gen de spelregels te ver ^ ^^ wenselijk worden g^a ^^^^^ ^ verhogingen 0^6 ^- edenen onder opgaat ^|" ^^^ ent vi ^'"''^ l ^ z^ken worden geme nomische 7."^,^rvieee.i ook ^^ " ilndT maSl teg - S!t^?sjtSk ^ SSi^^ ^ rtn Kartels De bewindsman he^e » ^ bet ^«"«'"^ r betrokken kar sing van de u ^^^ g "'¦ fr^t e"n ge^nd toelatin ^^ r.ïaeht te'bevorderen Gesprek over prijst met middenstan its1n'"èn a'art gesprek ^ tnis't^rvan eefom'sche za LTd^"!f^de^"midSta^dssec spreken Het ''-'' i"ï.o;;d"hetft z'Jch Middenstandsbond heet ^^^^ als andere centrale ^ 1 ^^.^ ganisaties tot de ^^^^^^^„^^ rn -^ de^ïe^diStieerde tiek VOLLEDIGE ON ' Sovjets Chroes De Russische afgevaa Gr?myko heeft maand plan van premier Chroe hij vrijdag in zijn rede J vouwd op de agenda te Felle VS-aan op Rood Chi Gromyko verzocht d te behandelen los van ontwapeningskwesties ^ nieuwe agendapunt zou Assemblee /^ mede moeten worden opgenoi „ algemene en volledige pening " Andere pun^nJ -„«^* rde^g^nd^r-rv-N ^' 1 RaPP°i"t ''" er de h"'¦'^"'X'^plningsbesprekin^van ontwapeiu''s ^ xye bdeGrote Vier inGene ^^ ^ mend aar 2 Atscna ^ van kernproeven en o plan om in de Sahara proef te nemen j *»" " _^-