Utrechts Nieuwsblad vrijdag 4 september 1959

OPIAGC 53.000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Bureau ürift 23 — Utrecht Uitgave v.h Joh de liefde N.V Ab.prijzen f 7.55 p kw 59 c p w Directie A M E H N Koeman » Drs J R Nieuwenhuis VRIJDAG 4 SEPTEMBER 1959 67e JAARGANG No 107 Verschijnt dagelijks Hoofdredacteur mr J W Niessink Telegram-adres Nieuwslilad leletooD 16 431 7 lijiicii Giro 154949 Eisenhowers missie met succes bekroond Verschillende concessies aan De GauUe Van onze Parijse correspondent Met de brede glimlach rond de mond waarmee presi dent Eisenhower ook in Parijs tienduizenden harten ver overd lijkt te hebben is Amerika's staatshoofd om negen uur vanmorgen weer in zijn Boeing-toestel gestapt Na een adempauze van twee dagen welverdiende rust in Schotland keert de president zondag aanstaande weer terug naar Washington en de opinie in Parijs is nu toch wel dat van algemeen Westelijk standpunt bekeken Eisenhowers Europese missie als een succes mag worden beschouwd C van Geelkerken en Haase in vrijheid Qratie na 14 jaren detentie TEQEN DE COMMUNISTISCHE AQRESSIE LAOS vraagt hulp van VN troepen De Laotische ambassade in Londen heeft vandaag bekend gemaakt dat de regering van Laos de Verenigde Naties ver zocht heeft onmiddellijk troepen naar Laos te zenden om daar de communistische agressie te bestrijden In de verklaring van de ambassade wordt communistisch Noord-Vietnam ervan beschuldigd met zijn troepen Laos aan te vallen met gebruikmaking van artillerievuur op Vietnamees gebied ONRUST IN NOORD-ÏNDIA Nieuwe berichten over Chinese infiltraties Volgens het Indische persagentschap heeft de regering van Kashmir donderdag berichten ontvangen over Chinese infiltra ties in drie gebieden van Ladak in Kashmir en de bezetting van de Indische enclave Minsar in Tibet 160 km van de grens Naar het Indische persagentschap uit Srinagar de hoofdstad van Kashmir meldt zouden de Chinezen op het Aksa Itsjin plateau en in de streken Tsjang Thang en Haule binnen gedrongen zijn Premier Nchroe van India heeft het ontslag van zUn minister van defensie Krisjna Menon niet aange nomen Menon tegen wie In ver schillende Indische militaire zowel als burgerlijke kringen ernstige bezwa ren bestaan o.a om zyn zeer linkse sympatieën zal nu dus aanblijven Nehroe maakte bekend dat Menon zelfs deze maand naar New York zal gaan als leider van de Indische de legatie bij de Verenigde N3.ties Toen een lid van de socialistische Prajapartij de wijsheid van de maat regel op het huidige ogenblik in twU fel trok antwoordde Nehroe dat er op het ogenblik aan de Chinese grens zich geen situatie heeft voorgedaan die het vertrek van Menon belet Als het nodig zou zijn zou Menon onmiddellijk terug moeten komen De grensverdediging was in goede han den en er waren „ passende maat regelen " getroffen Nehroe zei niet van mening te zyn dat men bijzon der bezorgd behoefde te zijn De In dische premier zei een en ander voor de ontvangst van berichten over nieu we Chinese infiltraties India zal het Indisch-Chinees ge schil niet voor de V.N brengen en wel in hoofdzaak omdat de Chinese volksrepubliek daar niet in is ver tegenwoordigd Het meent daarom dat de Verenigde Naties in deze om standigheden niets kunnen uitrich ten Van de 3 etappes was Parijs zeker wel de zwaarste kluif Men zou zeker te ver gaan door te suggereren dat alle problemen en tegenstellingen over Algerije over de Franse atoom bom over de reorganisatie van de NATO nu in een handomdraai zijn opgelost Maar de zwaarste obstakels zijn opgeruimd en de weg voor een overeenkomst lijkt open te liggen Over Berlijn en het gesprek iiiet Chroesjtsjef en de verhouding Ocst-West in het algemeen waren de beide presidenten het in en kele minuten al eens De GauUe heeft nu een uiterst re delijke kans dat Amerika Frankrijk actief zal steunen wanneer tijdens de komende zittingen van de Verenigde Naties de Algerijnse kwestie wordt aangesneden En ook voor een reorga nisatie van de NATO in de geest waarvoor Frankrijk de laatste maan den zo actief heeft geijverd is de basis in Parijs nu gelegd De gedachtenwisselingen tussen Eisenhower en De GauUe die alle problemen en delen van de hele we reld betroffen liepen zo merkt men in Franse officiële kringen op in feite al vooruit op een westelijke toplei ding waarin nsast Amerika ook Frankrijk vertegenwoordigd zal kun nen worden Qeen onderonsje Van alle ministers en diplomaten die dezer dagen weer in Parijs aan wezig waren was mr Luns de Ne derlandse minister van buitenlandse zaken zeker wel een der best en vol ledigst geïnformeerde personen Zoals men weet is de Nederlandse minister in zijn kwaliteit van voor zitter van de Noord Atlantische Ver drags Organisatie door president Eisenhower persoonlijk van zijn be sprekingen en bedoelingen op de hoogte gesteld bij welke ontmoeting ook ambassadeur Stikker en secreta - ris generaal Paul Henri Spaak aan wezig waren Wij hebben gistermiddag donder dag gelegenheid gehad bij minis - j ter Luns voor hij in de trein stapte | naar Le Havre om daar op de „ Rotterdam " scheep te gaan naar zijn indrukken te informeren en daarbij sprak Zijne Excellentie als zijn vaste overtuiging uit dat ieder gevaar voor een Amerikaans Rus-sische onderhandeling waarvan Europa het gelag zou moeten kun nen betalen nu wel definitief kan worden afgeschreven Eisenhower aldus minister Luns bcschouvii de NATO als essentiële toetssteen van de Amerikaanse bui tenlandse staatkunde en zijn spontaan Italiaanse ministers bij Eisenhower Tijdens een onderhoud van Wjna twee uur hebben president Eisen hower en de Italiaanse premier Segni vandaag tezamen met hun ministers van buitenlandse zaken Herter en Pella de internationale toestand besproken Volgens het uitgegeven communiqué zijn de voornaamste problemen tus sen Oost en West onder de loep genomen waarbij een volledige eenstemmigheid in de opvattingen bleek In het bijzonder werd aandacht ge schonken aan het probleem van de ontwapening en overeengekomen werd dat een gecontroleerde en evenwichtige beperking van de be wapening het meest geëigende middel is om vreedzame beti ek-kingen tussen Oost en West te garanderen Gezien de Italiaanse belangstelling voor de problemen tussen Oost en West en de bijdrage welke Italië kan leveren voor htm oplossing zullen president Eisenhower en premier Segni hun overleg in Washington hervatten onmiddellijk na het bezoek van de Russische premier aan de Ver Staten btj ge legenheid van het officiële bezoek van premier Segni aan de V.S DIT U.N TELT 20 PAGINA'S bezoek aan de zitting van de perma nente raad gistermiddag is niet alleen een hoffelijkheidsgebaar geweest maar vooral ook een symbolische geste een geste die in deze zin zo meende minister Luns zeker ook wel in Moskou verstaan zal worden Wapenbroeders Over het verblijf van Eisenhower dezer dagen in Europa en speciaal in Parijs waar vanwege de Algerijnen nu eenmaal de meest exclusieve en urgente problemen gelegen waren zal zeker nog lang worden nagekaart Zie verder pagina 3 Uitbarsting van onlusten in Calcutta In de reeks onlusten in de Indische stad Calcutta waar nu al enkele door de communisten en andere linkse partijen ge leide demonstraties werden ge houden tegen de voedselpolitiek van de regering kwam het donderdag wel tot de ergste uitbarsting Menigten Tan betogers vielen de politie aan met bommen Er werden 10 personen gedood onder wie éèn politieman en ten minste 37 gewond De politieman gewond door het ont ploffen van een bom werd omsin geld door een woedende menigte die hem om het leven bracht Het leger werd te hulp geroepen om de orde in de industrievoorstad Howrah te handhaven In Calcutta zelf beheerst de politie nog de toestand Maar militaire autoritei ten verwachten dat zij ook hier spoedig te hulp zullen worden ge roepen Van de zijde van de politie verwacht men dat de ongeregeld heden voorlopig voort zullen duren Tot woensdag waren reeds negen mensen door de kogels van de poli tie om het leven gekomen Het ver keer ligt al dagenlang vrywel ge heel lam Calcutta is op het ogenblik een kruit vat door de grote ontevredenheid die er heerst over het slappe be stuur en de hoge voedselprijzen die voortkomen uit een dreigende voedselschaarste In het thans zeer woelige en onrustige Calctitta waar het door betogingen tegen de voed selschaarste herhaaldelijk tot zeer gewelddadige uitbarstin gen kwam neemt de politie het zekere voor het onzekere en onderzoekt de voorbijgan gers op sommige punten in de stad op het bezit van wapenen terwijl zij hun bevelen zolang de handen boven het hoofd te houden Mr Luns sprak met Pella over politiek in de E.EG Van onze Parijse correspondent Naast zijn talrüke verplichtingen als president van de Nato heeft minister Luns de laatste twee dagen in Parijs ook nog gelegenheid gevon den verschillende meer exclusief Ne derlandse problemen met ambtgeno ten te bespreken Voor de permanente raad van de Nato fungeerde de heer Luns tezamen met secretaris generaal Paul Henri Spaak als liaison-officier jegens pre sident Eisenhower Met zijn Italiaanse collega Pella heeft minister Luns in zijn hotel van gedachten gewisseld over een memorandum dat een intensievere politieke consultatie van de zes landen van Klein-Europa in het raam van de Nato beoogt Bij dit beraad waren ook de beide ambassadeurs in Parijs de heren Beyen en Stikker tegenwoordig Bovendien heeft de heer Luns — wiens naam door de Franse radio nog steeds als „ loens " wordt uitge sproken — tezamen met ambassadeur Beyen een uitvoerig onderhoud met de Franse minister van buitenlandse zaken Couve de Murville gevoerd En daarnaast was er in zyn drukke Parijse programma nog een lunch met zijn Belgische ambtgenoot Wigny Ten slotte heeft de Nederlandse minister nog een lezing gehouden over vraagstukken van militair politieke aard voor het defensie-col lege van de Nato waarop een lang durige en vruchtbare gedachtenwis seling gevolgd is Nadat reeds talloze geruch ten hierover de ronde hebbengedaan schijnt het Laotischeleger nu werkelijk voorberei dingen te treffen voor de ver dediging van de hoofdstad Vientiane terwijl een strijd macht van communistischePathet Lao rebellen naar hetzuiden optrekt | Aldus werd althans in een van de l vele gezaghebbende kringen in Vien tiane medegedeeld Eenheid van be richtgeving is er in Vientiane niet en het is al herhaalde malen voorgeval len dat nog geen uur nadat de ene gezaghebbende woordvoerder een me dedeling had gedaan deze door de volgende vierkant werd tegengespro ken Met een vliegtuig vol evacué's kwam woensdag uit Sam Neua op het vliegveld van Vientiane dokter Rinaldo Bacordo van de Phi lippijnse missie aan die vertelde dat het leger reeds bezig is om Sam Neua loopgraven en mangaten te graven Volgens de inwoners zouden de com munisten op ongeveer 20 km van Sam Neua verwijderd zijn Volgens militaire waarnemers is de plaats onverdedigbaar Dr PRESIDENT EISENHOWER bracht donderdag tydens zijn verblijf aan Parijs onverwachts een bezoek aan de permanente Raad van de NATO in de Franse hoofdstad Hij werd hierbij - vergezeld door de Ne derlandse minister Lnns mid den de huidige voorzitter van de Raad en de secretaris-gene raal van de NATO Spaofc rechts Ike nodigt De Gaulle uit Donderdag is te Parijs uit de omge ving van Eisenhower vernomen dat de Amerikaanse president zijn Franse ambtgenoot De Gaulle voor de tweede maal voor een bezoek aan de V.S heeft uitgenodigd De eerste uitnodiging kwam kort nadat De GauUe in Frankrijk weer aan de macht was gekomen Bacordo vertelde echter dat het leger wapens en munitie en zelfs enige mitrailleurs uitreikt aan de plaatselijke militia Gen Amkha de commandant van het noorde lijke front zegt dat h(j de plaats tot de laatste man zal verdedigen " aldus de dokter Van onze Haagse redactie De gewezen plaatsvervangend lei der van de NSB en chef van de Na tionale Jeugdstorm C van Ge ' ker ken is na een detentie van veertien jaren in de strafgevangenis van Breda voorwaardelijk in vrijheid gesteld Van Geelkerken woont weer bij zijn echtgenote in Lunteren Voorts is de voormalige SD-officier George Haase uit de strafgevangenis van Breda ontslagen en naar Roesrath in West Duitsland teruggekeerd Beide politieke delinquenten waren tot levenslange gevangenisstraSfen veroordeeld De Duitser hoorde oor spronkelijk de doodstraf over zich uitspreken De thans S8-jarige Van Geelkerken richtte in 1931 m.et de geëxecuteerde ir A A Mussert de NSB op Hij bleef Mussert naaste medewerker In 1945 werd Van Geelkerken in hechtenis genomen Vijf jaren later werd hij ir hoogste instantie bij arrest van de bijzondere raad van cassatie veroordeeld tot levenslang Wegens goed gedrag in gevangenschap was de oud NSB-voor-man reeds „ op jaren gesteld " Bü zijn in vrijheidsstclling is be paald dat Van Geelkerken onder toezicht van de justitie blijft Hij mag het land niet verlaten en zal geen paspoort krijgen De Duitser George Haase behoorde tot de Sicherheitsdienst Als hoofd van de Aussenstelle " in Groningen maakte hij zich schuldig aan zware misdrijven tegenover Nederlanders De nu 49-jarige oud-SD-officier werd het vorige jaar in de Duitse pers genoemd nadat zijn veer tienjarige zoon bij Hoek van Hol land bij het zwemmen een der tienjarige Nederlandse jongen van de verdrinkingsdood had ge red De vader van de gered ' o een Rotterdamse zakenman be richtte het voorval aan de mi nister van justitie waarbij hij een verzoek indiende om gratie voor Haase De Duitser zal Nederland nimmer meer mogen binnenkomen In de strafgevangenis van Breda bevinden zich thans nog twaalf Duit se oorlogsmisdadigers Procedure Van de zijde van het departement van justitie in Den Haag werd ter zake van deze in vrijheidstellingen opgemerkt dat zij steunen op de be palingen van het wetboek van straf I recht waarvan de aii 15 e,v bepa len dat na verstrijking van 2/3 van de gevangenisstraf voorwaardelijke invrijheidstelling kan plaatsvinden Reeds geruime tijd tevoren waren de aan beide veroordeelden opgeleg de straffen bij wijze van gratie om gezet in een tijdelijke gevangenisstraf van eenentwintig maanden en zes maanden ONQELUK MET JEEP Twee militairen omgekomen Op de dijk tussen Hoge en Lange Zwaluwe is vanochtend vroeg een jeep verongelukt waarbij twee mili tairen zijn gedood en een levensge vaarlijk is gewond Het ongeluk gebeurde tijdens een oefening van het korps commando troepen in Roosendaal De jeep stopte vrij plotseling om twee commando's die langs de weg liepen mee te ne men De militaire vrachtwagen die er achter reed botste tegen de jeep op en duwde dit voertuig van de dijk af De jeep kwam onder aan de dijk in een sloot terecht en sloeg over de kop De dienstplichtige vaandrig P J Vis.ser uit Dordrecht was op slag dood De gehuwde 26-jarige eerste luitenant H J Oostrom uit Roosen daal en de dienstplichtige soldaat chauffeur B M J Beekmans uit ' s Hertogenbosch werden levensge vaarlijk gewond naar het St.Eliza beth-ziekenhuis te Tilburg vervoerd Tijdens het transport is de comman do Beekmans overleden Hij was evenals vaandrig Visser 20 jaar oud en ongehuwd Illllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^' I Aanhoudend droog | S WEERSVERWACHTING van het g = KNMI geldig tot zaterdagavond = = opgemaakt te 11.15 uur = = Droog weer met weinig bewol = ^ king en weinig verandering in = ^ temperatuur Matige overdag af - ^ = en toe vrij krachtige oostelijke = = wind ^ i ZON EN MAAN 1 = Zaterdag Zon op 5.56 zon = = onder 19,21 Maan op 8,48 maan = = onder 20.20 ' S 1 Europees weerrapport | s Vrijdag 7 uur v.m = Max Neersl zr Station Weer temp a f gel = gistere n 24 u = Stockh zw bew 21 gr 0 mm ~ Oslo half bew 26 gr 0 mm = Kopenh onbew 19 gr 0 mm ~ Londen licht bew 23 gr 0 mm ~ A'dam onbew 22 gr 0 mm ~ Brussel licht bew 23 gr 0 mm ~ Luxemb licht bew 22 gr 0 mm = Parijs Seh bew 24 gr 2 mm = Grenoble zw bew 21 gr 4 mm ~ Nice onbew 23 gr 0 mm ~ Berlijn onbew 20 gr 0 mm ' ~ Miinchen onbew 20 gr 0 mm H Zurich onbe^v 20 gr 0 mm ^ Geneve zw bew 21 gr 1 mm = Locarno geh bew 20 gr 0 mm = Wenen onbew 21 gr Omm = Innsbruck niet ontvangen ^ Belgrado onbew 22 gr 0 mm = 2 Athene onbew 28 gr — = Rome onbew 26 gr 4 mm ^ A,1accio licht bew 26 gr Omm = Madrid onv/eer 8 mm = Mallorca half bew 30 gr 0 mm = Lissabon nlet ontvangen ^ iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiMiiiiMiiiiiiiMiiiinliiüS Jaarbeursvisie * 117anneer de prijs van een artikel " gelijk bUJft en de kwaliteit wordt beter dan is dat een verkapte prijsverlaging Dit doet zich volgens dr Van der Wal voorzitter van de Jaarbeurs veelvuldig voor en komt onvoldoende tot uiting in ons index cijfer voor de kosten van levens onderhoud die daardoor overschat worden Dit is een aardige stelling waar voor dr Van der Wal op zijn perscon ferentie ter gelegenheid van de Najaarsbeurs echter geen bewijzen kon aanvoeren Hij beval een statis tisch onderzoek aan en verwachtte daarvan een positieve uitkomst In dezelfde sfeer van nog te be wijzen stellingen gebruikte dr Van der Wal opnieuw zijn jaarbe ts podium om te betogen dat het i - drijfsleven reikhalzend uitziet naar commerciële televisie Opnieuw bract hij het argument naar voren dat tele visiereclame van over de grenzen Nederlandse bedrijven concurrentie aandoet We zouden nu ioch wel eens een duidelijke uitspraak willen hc j of men van plan is I uitenlandse i» ma's de faciliteiten van Nederlandse commerciële televisie te weigeren Nu de regering in principe ' ot com merciële televisie heeft besloten con centreerde dr Van der Wal zich op de organisatievorm die daarvoor zal worden gekozen Door zijn pleidooi voor het inschakelen van een orga nisatie die los staat van de omroepen en zich principieel ten doel stelt én reclame én programma's te verzor gen leek het er eerst op of dr Van der Wal een nauwelijks verholen re clame voor de O.T.E.M maakte Verderop liet hij echter een uitge sproken voorkeur blijken voor een organisatie waarin „ het vrije bedrijfs leven " een belangrijke invloed zou hebben De O.T.E.M waarin wel een aantal grote bedrijven vertegenwoor digd zijn maar zeker niet het be drijfsleven kan hij dus niet bedoelen De vraag is wat dan wel want de N.T.S wil hij beslist niet Terecht wenste dr Van der Wal garanties dat juist het kleinbedriji de adverteerders met betrekkelijk ge ringe budgetten niet in een ongun stige positie zullen komen ten op zichte van grote oni.erncmingen Hoe dat gewaarborgd moet worden bleef onopgelost want dr Van der Wal zag prijsdifferentiatie slechts op grond van gunstiger of minder gunstige tij den van uitzending Hü verklaarde ten slotte dat het met name de fabrikanten van merk artikelen zullen zijn die televisie reclame zullen gaan hanteren Voor beelden uit Engeland en Duitsland toonden dit overduidelijk aan De voorzitter van de Jaarbeurs ein digde aldus „ Deze voorlichting per commerciële televisie over prijs en kwaliteit van het merkartikel geeft de zorgzame huisvrouw vaste vergelijkingspunten bi de besteding van het inkomen Ver gelijkinesbases waaromheen zij in vrijheid van consumptie naar eigen keuze en inzicht met die of andere ar tikelen haar doelmatige besteding van het loon kan opbouwen " Hier gaan wiJ ongelovig kijken en het betreuren dat het evenement dat de opening van een halfjaarliikse beurs toch altijd weer voor Utrecht is nu als achtergrond moet dienen voor deze valse romantiek der bewe gende plaatjes De Nederlandse huis vrouw kon tot dusver ook zonder deze voorlichting een doelmatige besteding van het loon opbouwen " en er is ook heus een kans dat televisie-reklame voor merkartikelen hier en daar een dergelijke doelmatige besteding van het loon eerder gaat hinderen Heel moeilijk is het ook aan te ne men dat televisie-reklame werkelijk gebruikt zal worden om de huisvrouw voor te lichten over de kwaliteit van t merkartikelen laat staan dat zij deze I daardoor in relatie tot de prijs zou i kunnen gaan beoordelen Dr Van der Wal zal het met ons eens zijn dat de huisvrouw wat dit betreft uit de Con sumentengids wijzer worden kan dan uit de aantrekkelijk-suggestieve pre sentatie der artikelen die van de com merciële televisie te verwachten is De romantiek van de strijd die in Engeland is gevoerd door de onafhan kelijke televisie tegen de staatsorgani satie van de BBC tracht men hier ten onrechte te importeren Wü hebben immers geen staatstelevisie maar een orgaan van particuliere verenigingen en wat daarop ook te zeggen kan zijn het is toch in geen geval zo dat de commercie ons uit de handen van de staatsomroep moet verlossen Wanneer men meent dat d - voor delen van commerciële televisie de onmiskenbare nadelen overtr^ïffen ligt het voor de hand dat men ermee begint Maar dan graag zakelijk zonder sentiment zoals bij een com mercieel ondernemen past Het feit dat men bij de N.T.S niet zo over tuigd was dat de voordelen zwaar der wogen dan de nadelen is nog geenszins zoals dr Van der Wal tracht te doen voorkomen een dis kwalificatie Wanneer het bedrijfs leven tegen commerciële televisie was dan zou slechts een geestdriftige ideëel overtuigde figuur kans hebben de zaak van de grond te krijgen Maar juist als we dr Van der Wal mogen geloven dat groot en klein in het bedrijfsleven staan te trap - len om tegen betaling op het scherm te mogen komen is het toch wel op z'n minst twijfelachtig of er voldoc-de aanleiding bestaat de ov r-organisa-tie in Hilversum en Bussum van vijf omroepverenigingen en een wereld omroep plus een I.K.O.E nog eens te gaan uitbreiden met een complete televisie-onderneming Met hooguit één zender voor com merciële uitzendingen in het vooruit zicht zonder de mogelijkheid van regionale programma's zoals in Enge land en zonder de winstgevende mo gelijkhede ' van de Amerikaanse zeep-opera's die men hier niet vil is er alle aanleiding te beginnen met zo min mogelijk versninnering van krachten De onafhankelijke televisie in Engeland begon met fantastische verliezen en maakt nu fantastische winsten Zoiets is noch in het belang van het bedrijfsleven noch in dat van de consument PAKTSTAANS PFOTKST BIJ AFGHANISTAN De Pakistaanse regering neeft in de afgelopen weken bij Afghanistan twee maal geprotesteerd tegen aanhoudende beledigende propa ganda " van Radio Kaboel zo is in gezaghebbende kringen te Karatsji meegedeeld JSr is van Afghaanse zvjde nog geen antwoord ontvangen 
Vrijdag 4 september 1959 - 67e jaargang no 107 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Advertentie onze njeuwste collectie accessoires voor het najaar hebben wij thans geëtaleerd och even gaan kijken bij al uw accessoire onder één dak bi | ulrofht Jacobsstraat Nieuwe regeling op komst over gebruik terrein bij L V Maarschalkerweerd ben gemaakt stellen B en W voor ƒ 5000 — te betalen Ten slofte stellen B en W voor de beschikbaar komende velden in beheer en exploitatie te geven aan de Utrechtse Stichting voor Licha lyke Oefening De huurprys zal nog moeten worden vastgesteld Op het drukke verkeersplein Ouden rijn waar zich op spitsdagen veelalstremmingen voordoen heeft menthans een begin gemaakt met hetplaatsen van verkeerslichten waar door men enig sonlaas hoopt te krij gen Zal het helpen Wij wachtenaf Foto U.N Man vond hond op * automarkt De automarkt in Utrecht is niet bepaald een plaats waar je ver wacht je verloren hond terug te vinden Maar de heer J A S van L die sinds 26 augustus zün vier voeter kwijt was kwam het dier daar te.gen in gezelschap van een nieuwe liaas die op de markt rond keek De heer H M H verklaarde dat liij de hond van een hem onbeken de man uit Culemborg had ge kocht op 27 augustus De hond is met zijn eerste eigenaar meege gaan Afbetaling en alcohol leiden tot narigheid Twee fietsendieven voor hun rechters Van een onzer verslaggeefsters „ U bent nog nooit eerder met de justitie in aanraking geweest maar toen heeft u op 21 mei op het Buur kerkhof die brommer weggenomen V wilde hem verkopen maar men vertrouwde het niet en u werd aan gehouden en viel door de mand Daar staat u nu mt uw 21 jaar Beseft u dat u goed mis bent geweest " vroeg mr V J A van Dijk die vrijdag morgen de strafkamer van de Utrechtse rechtbank presideerde aan de Utrechtse electricien B de V „ Ik had centen nodig " zei de ver dachte uitermate timide „ Ik had schulden gemaakt Ik kocht ccn scooter op afbetaling en dat kostte me iedere maand een dikke zestig gulden Toen raakte ik mijn baan lAöverlentif en meer dan eens bieden de goed kope duidelijke folders uitkomst De huisvrouw die graag persooniyk contact heeft kan een cursus gaan volgen de ander bestelt een vouw blad en knobbelt haar probleem thuis uit Wie zich voorlopig tot toe of afkijlcen wil bepalen kan naar een voorlichtingsavond komen De zeer goedkope cursussen wor den in verschillende stadswijken ge geven ze omvatten 4 of 8 lessen Iedereen kan een programma aan vragen waarin meer byzonderhe den te vinden zyn Huishoudelijke adviezen zyn gratis Spreekuren worden gehouden in Het Marcuseentrum in het gebouw van de Robert Baelde stichting Mar nixlaan 142 en Choorstr 7 bis Het bureau-adres is Wittevrouwesingel 88 tel 11903 BeuEEp Jw vakantTe wonperx v/our>tö PRjsiecToR&N VAU Dlve«.5e ptOir\A Vesper met avondgebed NTi^oiATKERK 19,30 uur Orgelvesper door Henr.ie Herbpr werken val ' Buxtehude en Lilbeek JANSKERK 19 30 uur Avondgebed BIOSCOPF.N Voorstellingen om 14 30 18 45 en 21 uur Zondags om 14 15 16.30 18 45 en 21 ""' CAMERA - Drie Franse katjes 18 jaar CITY Al Caoone dictator van de on derwereld 18 jaar FILMAC Aptnaliteiten alle leeft Da gelijks 10 18 30 uur PALACE - Zij hielden van het leven vrijdag tm zondag 18 jaar Op Hoop van Zegen maandag tm onderdag 14 Ir Met Esthpr de Boer als Kniertie dagelijks 18 45 en 21 uur OLYMPIA vrlidag t m zondag - Slavin nen van Cartiiago IS Ir Maandag t m donderdag - Vrou'Vpnarts Dr Bertram 18 ir Zondags 14 30 en 16,30 uur Do gemaskerde ruiter 14 Ir R'^MIR'v vDT - Freddv die Gitarre umi das Meer alle leeft 14 30 18 45 en 21 " uur zondags 13.45 16.15 18 45 en 2115 uur SCALA Schinderhannes de onkwets bare vrijbuiter met Curd JUrgens en Maria Schell 14 jr STUDIO Tramlijn Begeerte " 18 | aar 14.45 18 45 en 21 15 uur zondags 14 16 15 18 45 en 21 15 uur VREEBURG - Hercules en de Koningin van Lydië 14 Jaar WATFRHOOGTEN WEERDSI.ÜtS UTRECHT 4 sept - Bovenkant sluis 36 cm - 1 ^ N A P vat 4 cm Benedenkant sluis 37 cm - NAP was 7 cm WATERTEMPER.'VTUUR De temperatuur van het water in de Utrechtse zwemüirichtingen was heden 18 graden C 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 4 september 1959 - 67e jaargang no 107 LENEN EN VERKOPEN TEGELIJKERTIJD Kwaliteitsverbetering hetzelfde geld Argentijnse leger rebelleert Eisenhowers missie AT Adenauer zijn vriendschaps betuiging aan het Poolse volk in po litieke termen stelde bleek ook uit \ de grote nadruk die hij legde op de kwahjke rol die de Russen in 1939 \ ten opzichte van Polen speelden Dat hij op die rol wees was op zichzelf juist Wanneer hij er de ogen voor gesloten hield zoals de Oostduitse De presidenten hebben opnieuw ' communisten plegen te doen dan het belang bevestigd van de hervat - \ zou hij zich zelfs schuldig maken ting der onderhandelingen over een aan geschiedenisvervalsing algemene en gecontroleerde ontwa - • Adenauer koos evenwel ook hier Sn\a\"o^n^d"ero'nfwik\^e^ir?andr -" 7 ^^^ Verder hebben zü de middelen bestu - \ PeeWe op een soort gezamenlijkedeerd om een betere samenwerking ' mval van Hitler-Duitsland en detussen beide landen in de wereld als \ Sovjet-Unie in Polen In werkelijk geheel tot stand te brengen in het \ heid speelden de Russen echterbüzonder door uitbreiding van het „ slechts " een judas-rol Zij lieten deoverleg over alle belarigrijke vraag - nazi-legers het vuile werk doen enstukken politieke zowel als militaire „_„„„ • | ^ ^¦¦ Na de besprekingen heeft De Gaulle g'^'^P ^" P ^^ i k i u - ^ f ^ ""^ op kasteel Ramouillet een diner aan ^""^^^ 1 ^ f " ^^ ''"' ï ^'"" e " ^ ^ l ^' Eisenhower aangeboden Tot de gas - ' en De Poolse tegenstand was op dat ten behoorden o.a de Franse premier \ moment practisch al gebroken en beide ministers van buitenlandse Maar wat de Russen ook deden ' de Duitsers droegen voor het ontke tenen van de oorlog de volle verant woordelijkheid en dat had Adenauer zeker beter moeten doen uitkomen Nu vestigde hij de indruk dat het hem er vooral om begonnen was de machthebbers in Polen er nog eens op te wijzen hoe de Russen hun vaderland twintig jaar geleden be handelden PRINSES BEZOCHT IN LE HAVRE RENE COTY Van onze Parijse correspondent Prinses Beatrix heeft donderdag tij dens een kort oponthoud van de „ Rot terdam " in Le Havre Frankrijks voor malige staatshoofd president Kené Cofy bezocht die zich na zijn aftre den eind vorig jaar weer in zün ge boortestad heeft teruggetrokken ET is mogelijk dat Adenauer aangemoedigd werd door het buiten gewoon hartelijke onthaal dat de Amerikaanse vice president Nixon van de zijde van het Poolse volk ten deel viel Dit stond in schril contrast met de koele wüze waarop _ j de Russische premier en partijleider De verenigde vergadering van de - f j beide kamers der Staten-Generaal ¦ ^ ~ waarin de zitting 1959 gesloten zal Het Iijdt geen twijfel dat de Polen worden zal worden gehouden in ' hiermee hun verbondenheid met de het gebouw van de Eerste Kamer op Westelijke vrye wereld wilden de zaterdag 12 september 1959 ' s mid - monstreren dags om kwart voor drie Het Westen kan zich hierover slechts verheugen maar het is deplicht van de verantwoordelijke po I '"" '" ' """"" """ ï litici hierbij de realiteit geen ogen blik uit het oog te verliezen En diewerkelijkheid is dat Polen geheel = in de militaire machtsgreep van de I Russen ligt I Het is de grote verdienste van I Nixon geweest dat hij door de grote I voldoening die de hartelijke ont I vangst in Warschau hem ongetwij feld gaf toch niet in de verleiding kwam een Pools verzet tegen de ogenblikkelijke situatie als het ware uit te lokken Hij zal daarbij ver moedelijk geholpen zijn door de we tenschap dat Gomoelka in onderda nigheid jegens het Kremlin nog al tijd gunstig afsteekt bü figuren als Ulbricht en Grotewohl Vóór alles komt het erop aan na de droeve ervaringen van 1956 dat by de Oosteuropese volken die on der de communistische dictatuur leven niet opnieuw onvervulbare illusies worden gewekt aangaande hun politieke toekomst Polen zal misschien rtraks nog een belangrijke rol kunnen spelen na een eventuele ontdooiing van de koude oorlog " maar juist daarom moet alles nagelaten worden wat deze toekomstige rol zou kunnen schaden Akkoord over hervatting ontwapeningsgesprek Wij ontvingen Beeldende poëzie luidt de titel van een serie boekjes in de uitgave van van Stafleu te Leiden waarvan de deeltjes 1 2 en 3 zün versche nen die resp Nederland Amster dam en Vlaanderen in het foto-beeld van Eddy Posihuma de Boer bie den „ Duizend en één dag " in de serie Perzische verhalen zijn in de uitga ve der Wereldbibliotheek - Amster dam met het 5e en 6e deel voort - Advertentie Supralux "^ PLASTICLAK NIEUWSBLAD voor het najaar bij rtM-iit komst ein bij rweerd en B en W voor en B en W voor '" mende velden in » itie te geven aan chting voor Licha e huurpri.is zal nog vastgesteld hLNO ^^ AG Winkelweek Lom rtrek rondpane Kon rkest uur - Toneelgroep ker boven aan de Amsterd straatweg " venasconcours Kaart - Vaaltterreln 19 3(1 ers ploegen 19 20 21 19 30 uur Idem ge - 10 uur - Idem II 30 uur Idem gewon - uur Idem ord red - ESTRAVEN 19 u Feest m optreden van gooche fi en Poppenkast tentle iininnniitiniitlltininitllMtir ^ nezia | lAANS IJS raai 8 f weg 6 i iiiiiiiiiiMiMiiiMtinlllKniMun ' ATERDAG ESTR ¦ VEN 10 uur Kln f Opening door de liur Muzikale rond pelen 19 uur Geko< 20 uur Dansen en groten 12 uur Bespeling Dom - Douwe Egberts IS ndweerwedstrljden AAN 14.30 uur Vakan finale spuitwedstrVI - 14 30 uur OpenInK Johan de Fooy door lemuller 14 30 uur jeugdsportdag VV ETER 10-12 15 uur Re - - bestaan Utr Bllnden - Itas TNDERSVEB De Hogo Feestmiddag kinderen uur Afscheidsreceptie NieuwenhuvMn arts - ederatie V.M Z ONCOl'RS concerten t jacobsstraat Leid - tionsplein 12 uur en Tuindorp Oog In Al [ oograven Tuinwijk en Draalorgelmuziek mei orgels van Joh van dstraat naar Wllhe ' WILHEl.MINAPARK orgelconcours. RLTNKANAAL.'MERW,-uur Gekleed iwem - eer 1 Bol E BT.OEM ' t Goylaan Opening \ vi,1k-*-erK lang door weth Ploeo 5 30 uur Voetbalwed - eesportver Utrecht -- yeen LOMBOK n.'m OU '' ir de wijk Muïiekvei ur idem AUMUS Gerard Dou oven 17 uur Openin Muziekweek 7 uur - Recpotle 25-larI » porfvér KDS Iwpg 1.5 uur Jeugo - Olvmpla 16 1.5 uur Jeugdoptocni 20 uur Voorstellinge De Stem _ K EN W 20 uur To en Vermaak De on r - Feestavond Alg Br ings en Genotmldde - 02 werfkelder SI « ur ¦ nescentrum In v ®'' al dansavond m mv rtet o.I V J V d Lin - RK St Marie 19 30 uur > vondgebed 19.30 uur Orgelvesper Herber werken val ' T.tlbeck 10 uur Avondgebed OSCOPEN m 14 30 18 45 en 2 uur 5 16.30 18 45 en 21 ""» Franse katies 18 iaar e dictator van de on - iteiten alle leeft Da - " elrien van het leven ndag 18 laar Zesen maandag t.m r Met Esther de Boer agelilks 18 45 en 21 uur g t m zond.is - Slavin - go IR ir Maandag t.m miivenarts Dr Bertram 14 30 en 16 30 uur Do ter 14 r _ reddv die Citarre und leeft 14 30 18 45 en 21 1 ^ 13 4S 16,15 18 45 en « " erhannes de onkwets met Curd JUrBens en 14 Ir i]n „ Begeerte " 18 laar 21 15 uur zondags "• 21 15 uur _,_ rcules en de Koninginaar.TEN «' EEBDSI.UIS ept - Bovenkant sluis val 4 cm senedenkant MAP was 7 cm EMPERATfTUR ur van het water in weminrichtingen was n C voor Dn V d » Wal eerste noodzaak vrijwillige prijsdiscipline Van een onzer redacteuren Vrijwillige discipline bij het berekenen van de prijzen is de enige waarborg dat loonsverhogingen ook werkelijk uit de produktiviteitsverbetering worden betaald Uit deze discipline kan de werkgever kracht putten om niet grif aan loonwensen door afwenteling op de prijzen tegemoet te komen Voorts moet de coördinatie van het loonbeleid ervoor waken dat de ver schillen optredend dank zij de vrijere loonvorming niet te grote spanningen uit sociaal oogpunt gaan oproepen Met deze woorden gaf donderdagmiddag in het gebouw voor K en W te Utrecht de voorzitter van de raad van beheer der ^ Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs dr G van der Wal zijn visie op de ontwikkeling zoals deze thans in het nieuwe regeringsbeleid op stapel staat De rede die dr Van der Wal hier uitsprak stond uiteraard in verband met de opening van de Najaarsbeurs welke ditmaal op maandag 7 september aan staande zal plaatsvinden en precies één week zal duren Reclame-t.v roepe geen weerstand op Van een onzer redacteuren UvEB de beurs zei spreker dat met het nieuwe seeretariaaat op liet Vredenburff een eerste begin van uiirvoering wordt g:eg:even aan de nieuwbouw ter plaatse Dit zal de maximale afronding vormen van hetgeen aldaar aan expositieruimte verkregen kan worden Dr van der Wal constateerde in dit verband dat de vraag naar expositieruimte sinds de oorlog steeds weer is toe genomen en dat men die ontwik keling eigenli,jk niet heeft kunnen bijhouden Dit jaar is de totaal ver huurde oppervlakte gestegen met vi.jftien procent Daarom zal de Jaarbeurs ook aan de Croeselaan te Utrecht over grotere terreinen dienen te beschikken Zeker wat de Voorjaarsbeurs betreft Dr G v d WAL welvarend maar De mooie zomer Als een opmerkelijke gevolgtrek king uit de belangrijke verschuivin gen die de afgelopen zomer in de consumptiesector hebben plaats ge grepen lanceerde dr v d Wal de opmerking Je sterkste concurrent zit niet onder je collega's maar soms in een heel andere branche " Zo lieeft bijvoorbeeld de ongekend mooie zomer met haar enorme be stedingen in de sector van reis - en kampeerbenodigdheden een versto ring van het normale bestedingspa troon te zien gegeven Over de tegenwoordige loon - en prijspolitiek gaf de Jaarbeursvoor zitter als zijn mening te kennen dat onder de huidige omstandigheden de bedrijfstakken wel zeer nauwkeurig de eigen ruimte " moeten volgen wil er een mogelijkheid voor loon differentiatie rond de cao-grootme taal ontstaan Van groot belang is het daarom een duidelijke en snel le informatie met alle moderne hulpmiddelen te bewerkstelligen In dit verband legde hü er de na druk op dat in onze nationale ar beidsmarkt de ca,o - grootmetaal gemakkelijk als priceleader " kan gaan werken waaromheen zich de lonen van de andere bedrijfstakken gaan groeperen Onder de huidige omstandigheden zo zei hü zullen de bedrijfstakken wel zeer nauwkeurig deze eigen ruimte moeten volgen wil er enige speelruimte voor loondiffe rentiatie rond deze priceleader " ontstaan Voor vele bedrijfstakken en ondernemingen zal dit volgens hem de nodige spanningen kunnen geven Dr van der Wal pleitte voor een duidelijke en snelle informatie met alle hulpmiddelen der moderne com municatietechniek als pers radio en televisie Dit is züns inziens ook voor de arbeidsmarkt een ge - Men kan zeggen dat hel Neder land in het algemeen weer goed gaat al heeft de ontwikkeling wel een zeer gevarieerd beeld te zien gegeven De graad van industriële bedrijvigheid ligt hoog de arbeids markt vertoont zelfs een zekere overspanning " zo merkte dr v d Wal op daarbij de economische ont wikkeling in ons land n a de periode van bestedingsbeperking aanstip pend Er zijn nogal wat tegenstrij digheden in de huidige situatie zo kan men uit de rede van de jaar beursvoorzitter concluderen want Nederland leent weer geld aan het buitenland maar tegelijkertijd ver koopt het een deel van zijn fondsen bezit De prijzen waarvan daarby sprake is zün naar Nederlandse voor buitenlanders schijnen ze aan de lage kant te liggen aldus dr v d Wal Wiens maatstaven ach teraf de juiste zullen blijken zal de toekomst uitwijzen " Spreker wees vervolgens op het gevaar voor de zelffinanciering in de bedrijven als gevolg van de door hem geschetste gang van zaken Sprekende over de resultaten en vooruitzichten in de verschillende bedrijfstakken zei de heer van der Wal dat de scheepvaart nog zeer lage vrachten vertoont ter wi.jl de orderportefeuille van de scheepsbouw sterk terugloopt of afgewikkeld wordt op een wyze waarover men bepaald niet kan juichen CAdverteiitle > ItillllSnil lllll!l!lllllllllllllinilliaill;llllil!l!llllllllillllll!lllll!llll|[|llllllllllllllllllllllllll|i ^ <^^[^ BRIXON Verrassend nieuwe tinten n onze naiaarscolleclie Brixon kostuums KOSTUUMS ook Twen-model 98 - - 128 - BRIXON KOSTUUMS 134 - - 174 - VRE D E N BU RG 23 UTH ECHT VREDENBURG 23 Illllllllllllllillll In bevoegde kringen is vernomen dat de Sovjet-Unie en de westelgke mogendheden overeenstemming heb ben bereikt over de voorwaarden voor de hervating der ontwapenings onderhandelingen tussen Oost en West Binnenkort wordt een bekend making daarover in de betrokken hoofdsteden verwacht Deze onderhandelingen zouden niet voor het eind van het jaar of begin volgend jaar beginnen om de deelnemende landen in staat te stellen hun plannen te coördine ren Inmiddels heeft James Wadsworth de Amerikaanse vertegenwoordiger bü de onderhandelingen tussen de 3 partüen in New York verklaard dat de ontwapeningsbesprekingen te Ge neve zich langzaam in de richting van een akkoord hadden ontwikkeld Hü achtte de onderhandelingen over het beëindigen van kernwapenproe ven een uiterst belangrük precedent voor alle besprekingen over het ont - Volgens Reuter toonde Wadsworth zich niet bijzonder optimistisch over de huidige stand der besprekingen Hy voorzag geen spoedige verbete ring tenzij de Russen hun houding op sommige hang:ende kwesties be slist wüzigden biedende eis geworden Nu reeds is gebleken dat bü enige hapering in de communicatie grote onzekerheid en daarmee gepaard gaande onge rustheid kan optreden De stijging van de welvaart die we na de oorlog hebben meege maakt onderscheidt zich volgens spreker in twee fasen de eerste die der vermeerdering van de kwan titeit waardoor de schaarste ver dween en de rantsoenering kon wor den opgeheven terwi.H de t^veede er een is van een steeds sti,igende kwaliteit Niet ons leven wordt duur der aldus dr van der Wal maar onze eisen worden hoger Een arm volk vraagt naar kwantiteit een rijk volk krijgt kwaliteit daar de kwaliteitsconcurrentie meer moge lijkheden biedt dan de pri.jsconciir rentie Het is ook daarom zo zei de heer van der Wal dat de laag ste kwaliteiten successievelijk uit de assortimenten verdwijnen Het merkartikel In ' n uiteenzetting over het merk artikel dat naar zün aard zowel waar het prijs als kwaliteit betreft een uiterst belangrijk vast punt vormt verklaarde dr v d Wal dat de commerciële televisie straks op dit punt een invloedrijke taak krijgt Hü ziet in het merkartikel met uniforme publieksprijs het be ginsel van de rechtvaardige prijs waarbU iedereen in zo wijd moge lijke kring gelijkelijk wordt behan deld Prijsdiscriminatie is bü onze kerheid omtrent de kwaliteit van ' n artikel dan ook in veel hogere mate mogelijk Wat de zozeer nagestreefde pro duktiviteitsverbeteringen betreft zei dr V d Wal dat zü zich wanneer het om enkele procenten gaat niet doeltreffend in prijsverlagingen la ten omzetten Eerder ziet spreker iets in een kwaliteitsverbetering Ook in de concurrentie zou volgens hem meer plaats zün voor de laat ste Een economisch verantwoorde ex ploitatie van commerciële televisie vereist — in tegenstelling met wat de Duitse zenders ons tot nu toe hebben laten zien — een versprei ding van de reclame-boodschappen over de gehele uitzendtijd aldus dr v d Wal aan het slot van zijn rede Tussen programma's en adverten ties moet er een harmonisatie be staan z ó dat de gehele program - ma opzet niet door het commerciële nieuws wordt beïnvloed Immers reclame die weerstanden opwekt wordt tot anti-reclame " ^ Advertentie MAATKLEDING uw BESTE KEUZE Kostuum naar maat ƒ 148 Coupeursbezoek door gehele provincie UTRECHTS MAATKLEDINGBEDRIJF A'damsestr.weg m E Utrecht Advertentie de zeep voor moderne mensen Telefoon 18840 Brand liep uit de hand Op de grens van Winterswük en Aalten en de Duitse buurgemeente Bocholt heeft gisteren een bosbrand gewoed Ondanks gezamenlük op treden van de brandweren uit de drie gemeenten kon niet worden voorkomen dat ongeveer 1500 m2 bos en houtopslag in vlammen op gingen De brand is ontstaan doordat een landbouwer tophout van gekapte dennen aan het verbranden was en het vuur niet in bedwang kon hou den Krachtproef voor regering Generaal Montere die twee dagen geleden als opperbevelhebber van het Argentijnse leger was ontslagen heeft vrijdag in een legerschool in Buenos Aires een hoofdkwartier ingericht en de toegangen met vrachtauto's en bus sen gebarricadeerd De generaal die een krachtige te genstander van het peronisme is gaf een verklaring uit waarin hij zei be sloten te hebben weer als opperbe velhebber op te treden ter verdedi ging van het grondwettige gezag en tot herstel van de discipline in het leger Er zijn tanks van de rand van Buenos Aires naar de stad zelf over gebracht De minister van economische zaken Alsogaray eiste na een spoedzitting van het kabinet de overgave van de generaal maar bHJkbaar zonder suc ces Het garnizoen van Cordoba dat in het verleden reeds een belangnjke rol bü de opstand tegen Peron heeft ge speeld gaf een waarschuwing uit dat elk gebruik van geweld tegen Montero het land in een toestand zal storten welke onmogeUjk kan worden voor zien " Een groep officieren van het leger gaf donderdagavond een communiqué uit waarin werd gezegd dat ae vier de legerdivisie en het garnizoen van Cordoba hun vertrouwen in generaal Anaya de minister van oorlog had den verloren Zü protesteerden tegen het ontslag van generaal Montero en eisten de benoeming van een nieuwe minister van oorlog Voorgesteld werd één der veertien gearresteerde generaals die Montero steunen tot opvolger van Anaya te benoemen De officieren zeiden dat zy de steun hadden van een groot deel van het leger en dat zü de grondwettelüke orde zouden handhaven " De regering waarschuwde de offi - De Prinses kende monsieur Coty sinds het bezoek dat hü aan Nederland bracht en men kan er wel zeker van zün dat de visite van de Jonge Prin ses aan de bejaarde staatsman op hem een büzonder sympatieke indruk heeft gemaakt Monsieur Coty heeft zich uit het politieke leven geheel terugge trokken en zo had men zün beminne hjke aanwezigheid ook te missen op het gala diner dat woensdagavond ter ere van president Eisenhower in het Elysee werd gegeven De Rotterdam kwam ' s middags om halt vüf aan in Le Havre Om half elf ' s avonds werd het anker weer gelicht voor de verdere reis naar Amerika nadat ook de Nederlandse minister van buitenlandse zaken mr Luns zich om zeven uur bü het uitgebreide gezel schap had gevoegd De Nederlandse kroonprinses heeft in die tussentüd ook nog gelegenheid gevonden de burgemeester verschei dene gemeenteraadsleden de onder prefect en de voornaamste havenauto riteiten op het vlaggeschip te ontvan gen Het diner heeft de Prinses echter op eigen houtje in een restaurant van de herbouwde en zeer gemoderniseer de Franse havenstad Le Havre ge bruikt Prinses Beatrix is vanmorgen in Southampton van de „ Rotterdam " die daar aanlegde aan wal gegaan om een autorit te maken door het landschap in de omgeving van deze Engelse ha venstad Als gids van de Prinses tü dens deze autotocht die twee uur duurde fungeerde mej Shirley Smith dochter van de directeur van de Hol land-Amerika Lyn voor het Verenigd Koninkrijk Toen prinses Beatrix weer aan boord ging werd haar uitgeleide ge daan door de burgemeester van Southampton en een delegatie van het gemeentebestuur en de burgerü Amerikaanse raketbases In Stille Oceaan De V,S hebben donderdag bekend gemaakt dat zü op de eilanden Johnston en Kwajalein in de Stille Oceaan bases voor anti raketprojec-tielen van het type Nike-Zeus zullen inrichten Met het oog hierop zijn contracten voor een gezamenhjk be drag van 4,5 miljoen dollar gesloten ' n BRINK produll eieren dat zij het land in een chaoti sche toestand brachten door hun weigering om bevelen van de nieuwe opperbevelhebber generaal Castinei ras te gehoorzamen Deze laatste werd na enig uitstel als gevolg van de moeilijkheden beëdigd Men gelooft dat de onenigheid tus sen generaal Anaya en generaal Mon tero het gevolg is van hun verschil lende houding tegenover nationalisti sche en peronistische officieren De minister zou een meer verzoenende politiek tegenover hen voorstaan Montero wilde voortgaan hen uit sleutelposten te verwyderen Generaal Montero heeft later zijn hoofdkwartier verlaten voor een on derhoud met president Frondizi die hem had uitgenodigd en volledige ga ranties voor zijn veiligheid had gege ven Wapenstilstand " Na een onderhoud van vijftig mi niuten met president Frondizi deelde generaal Montero mee dat men een wapenstilstand " was overeengeko men Hierdoor wordt voorlopig een dreigende botsing tussen de tegen over elkaar staande delen van de strijdkrachten voorkomen De generaal zei dat 95 procent van het leger achter hem stond en dat hij er bijgevolg bleef aandringen op herbenoeming tot opperbevelhebber vervolg van pagina 1 Men kan Ujkt ons nu echter al zeggen dat het in zekere zin een ge lukkige omstandigheid was dat in Eisenhower en De GauUe Amerika en Frankrük presidenten bezitten die een grote armslag hebben om hun l)uitenlandse politiek zelf zonder rug gespraak te kunnen bepalen Alle waarnemers waren het er inderdaad in Parijs wel over eens dat na de dood van John Foster Dulles Eisen hower en niet Herter de leidsels van de Amerikaanse buitenlandse politiek in handen heeft genomen en het succes van de besprekingen in Parus die ruim zeven uren hebben ge duurd werd zo in laatste instantie misschien nog wel bepaald door de psychologische omstandigheid dat Eisenhower en De Gaulle trots ver schillen van hun karakter als wapen broeders uit de laatste oorlog elkan der toch zo goed bleken te begrypen De balans van de reis van Eisen hower die na zün twee instortingen een nieuw reservoir van energie en dynamisme schünt te hebben aange sproken mag nogmaals ongetwijfeld als positief worden omschreven Communiqué In het gezamenlijke Frans-Ameri kaanse communiqué dat in Parijs is uitgegeven wordt o.m gezegd dat de Afrikaanse vraagstukken in het al gemeen en die van Nooxd-Afrika in Salarissen overheidspersoneel Ambtenaren wijzen op metaalindustrie In een communiqué van de rüks voorlichtingsdienst wordt gemeld dat de door ons reeds aangelcondigde be spreking in de centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambte narenzalcen over de werkwijze van het georganiseerd overleg in ambte narenzaken en de voor het overheids personeel te volgen loonpolitiek in het kader van het nieuwe gedifferen tieerde loonbeleid donderdag in te genwoordigheid van de minister vaji binnenlandse zaken is gehouden Met betrekking tot de verbetering van de werkwüze van het overleg vond een algemene gedachtenwisse ling plaats waarby zowel door de minister van binnenlandse zaken als door de personeelsorganisaties posi tieve suggesties werden gedaan ter verbetering van dat overleg De ge dachtenwisseling hieromtrent zal binnenkort worden voortgezet in de daarvoor bestemde afdeling van de centrale commissie Met betrekking tot de te volgen salarispolitiek voor het overheids personeel werd door de organisa ties bepleit voorshands de loonont wikkeling in de metaalindustrie te bluven volgen De minister van binnenlandse zaken was van mening dat overeenkomstig het door de regering ingenomen standpunt met een verhoging der salarissen zal moeten worden gewacht totdat meer gegevens bekend zullen zün omtrent de trend van de loonont wikkeling in het particuliere be drüfsleven Het overleg dienaa,nga»nde wordt voortgezet Bv de opening van het oester - en mosselseizoen is donderdag op de Oosterschelde bij lerseke een feeste lijke vlootschouio gehouden welke o.o werd bijgewoond door de com missaris der Koningin in Zeeland jhr mr A F C de Casembroot De foto geeft een beeld van het fleu rige schouwspel Advertentie Zoekt U iets beters Rook dan morgen eens Caballero CONSTANTE KWALITEIT uitvoerig door GauUe zijn be - het bijzonder vrij Ensenhower en De spraken zaken Advertentie de zeep voor moderne mensen Sluiting zittingsjaar Staten-Generaal op 12 september Advertentie EEN STROP KAN LEUK ZIJN 1 maar ook écht lelijk als u een = naaimachine had gekocht die = nu eens écht tegenviel En he - I laas het gebeurt vaker dan u \ I denkt écht jammer voor die i Ê mensen Het was ook helemaal = = niet nodig geweest als ze eerst = eens wat meer hadden gekeken 1 I naar Kayser Wjv Zó'n merk 1 I Kayser daar heb Je plezier i i van dat weten wü en onze i I cliënten al ruim 35 jaar Kayser 1 I geeft u al het raffinement én = E de zekerheid van het topmerk i I dat u nóóit in de steek laat en i 1 tóch gunstig geprüsd is | I Déér wilt u meer van weten en | I vraagt de gratis brochure bü f = kayser import nederland - 1 FIRMA LUTTMER 1 UTRECHT I Elisabethstraat bij Vreeburg 1 I Of kom zélf eens küken 1 ÖIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIUIIIilllHIUIIIIIIIIHIIIIIIIHHIIIIIIIUIUlK Beide staatshoofden hebben vast gesteld dat er volledige overeen stemming bestaat over de kwes tie-BerUJn Zü zün het ook eens over de opvatting dat een top conferentie die in beginsel nuttig is echter pas bijeengeroepen kan worden als zü redeUjke kansen heeft een positief resultaat op te leveren • V DELOEP Relaties OALS verwacht kon worden zijn de vriendschappeHjke woorden die de Westduitse bondskanselier Aden auer ter gelegenheid van de herden king van de Duitse inval op 1 sep tember 1939 in Polen tot het Poolse volk richtte bü de politieke leiders in Warschau met zeer gemengde ge voelens ontvangen Men vraagt zich af of Adenauer indien hü werkeUJk van plan is tot een betere verstandhouding met Polen te komen zijn radiotoespraak ook niet beter in een andere vorm had kunnen gieten Nu vestigde hij de indruk — en dat zal de regering in Warschau hem wel het kwalijkst nemen — dat hij zich als het ware over het hoofd van de huidige leiders rechtstreeks tot het Poolse volk wendde Daarop duidde vooral zijn verze kering — uit innerHjke overtuiging — dat het nieuwe Duitsland eens een goede buur van Polen zal wor den In het woordje „ eens " steekt het venijn omdat men hieruit wel moet concluderen dat Bonn op het ogen blik de tüd nog niet rijp acht voor die goede nabuurschap En wanneer men nu weet dat al gemeen aangenomen wordt dat Adenauer het tijdens de Geneefse ministersconferentie door de West duitse minister van buitenlandse zaken von Brentano geopperde plan tot het sluiten van non agres-sieverdragen tussen West-Duitsland enerzijds en Polen en Tsjechoslowa kije aan de andere kant heeft getor pedeerd dan is het Poolse wantrou wen nog meer verklaarbaar Misschien zou de waarde van die niet-aanvalsverdragen op zichzelf niet zoveel hebben betekend maar het grote voordeel zou zijn geweest dat de betrekkingen tussen de be trokken staten er eindelijk door wa ren ' genormaliseerd Thans is het nog zo dat Bonn niet alleen officieel het bestaan van de communistische Oostduitse vazal staat negeert maar ook geen diplo matieke betrekkingen onderhoudt met de andere kleine communis tisch-bestuurde landen in Oost Europa Bonn heeft zich tot nu toe op het standpunt geplaatst dat het geen relaties wenst met landen die het Oostduitse regime erkennen Het kwam deswege zelfs tot een breuk met Tito Maar consequent was Adenauer toch niet want voor Mos ' kou werd een uitzondering op de re gel gemaakt Het wordt tijd dat de ze dwaze politiek wordt herzien H D 
4 ¦^ Vrijdag 4 september 1959 - 67e jaargang no 107 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Qehuwde vrouw van 65 krijgt geen AOW Onvervulde wens De heren J van Cendt jr links en diens vader P van Gendt luister den donderdagmiddag met mevrouw Van Cendt naar het voorlezen van de akte waarin de lOO-jarlge bak kerij het predikaat hofleverancier werd verleend door de Utrechtse burgemeester jhr De Ranitz Zittend mevrouw De Ranitz Montfoorts meisje breide mooiste das beeld kragen die tevens capuchon waren ingebouwde ritssluitingen en afneembare boorden die als muts gedragen konden worden Bijzonder mooi was een witte ski pullover met een oranje-groen zig zag motief aan col en mouwen Zeer in trek bleken de door Dior gelan ceerde blouson modellen Baby bij geboorte al twee tandjes Opvallend in de show waren lange mouwen die dit jaar meer opgerold mogen worden breien niet alleen het maken pullovers en dergelüke - inhoudt alle niet Dat van ver - telde een schattig rood ensemble waarvan de rok geheel recht gebreid was Een hoogtepunt in de show was een gebreid jasje dat een geraffi neerd strepenspel in geel bruin en groen vertoonde Lage opbrengst collecte Het _ gemeenschappelijk plaatselijk comité van de beide sanatoria „ Son nevanck " en Zonnegloren " deelt mee dat de opbrengst van de op zaterdag 22 augustus jl gehouden collecte be draagt / 2337,85 Deze opbrengst is helaas minder dan de helft van voorgaande jaren Dit vindt zijn oorzaak zo schrijft men ons vanwege het Algemeen se cretariaat in het feit dat voorheen altijd een week was toegestaan voor deze collecte maar ditmaal slechts één dag Nutsspaarbank Utrecht In de maand augustus werd bij de Utrechtse Nutsspaarbank in totaal ingelegd ƒ 2.589.506,18 en terugbetaald ƒ 2.223.700,42 Het totaal tegoed be droeg op 21 augustus ƒ 48.611.609,45 Gestolen fietsen Een rijwiel en een bromfiets wer den donderdag gestolen op de Leid sekade te Utrecht Rijwielen werden verder ontvreemd in De Korte Koe straat de Willem van Noortstraat Chopinstraat Burgemeester Smit straat Alberdingh Thijmstraat Ca tharijnesingel Breedstraat en Lijn weg Agent bluste brand Op de binnenplaats van het ge bouw Bellesini aan de Potgieter straat 32 te Utrecht is vannacht om half 3 brand uitgebroken in een bergafval Een agent die snel ter plaatse was heeft het vuur met emmers water geblust doch kon niet verhinderen dat een paar planken van een scheidings-schutting verkoolden Ons nieuwe feuilleton De vrouw die haar geheugen verloor Een jonge vrouw wordt op het moment dat zij een beslis sende stap in haar leven zal doen aangereden door een auto tengevolge waarvan zij een ernstige geheugenstoornis oploopt Eigenlijk herinnert zij zich niets meer van haar leven tot dusverre en talrijke com plicaties zijn hiervan het ge volg Geboeid zal de lezer van ons nieuwe feuilleton haar lot gevallen volgen welke op vlot te onderhoudende wijze zijn beschreven De laatste kilometers van de reiswerden afgelegd onder tromgeroffelen trompetgeschal Foto U.N Karin begon te hollen Haar hoge hakken klikten op het plaveisel De machtige vleu gels van het vliegtuig glansden in het zon licht — Dank u zei Karin toen de stewardesshaar met een stevige greep opving en haarnaar haar plaats bracht — Dank u wel Langzaam rolde de zilveren reuzenvogel naar de startbaan Dan begon hij vaart te ontwikkelen bewoog zich met steeds toene mende snelheid over de betonnen baan en een ogenblik later verhief hi zich volkomen moeiteloos naar de blauwe wolkenloze he mel Kan ik u nog ergens mee van dienstzijn vroeg de stewardess voorkomend Zehad Karin's kleine koffer in het bagagenetgezet en haar geholpen met het losmaken vande veiligheidsgordel Nee dank u Ik wilde u echter nogiets vragen Karin hield plotseling op In het gangetje tussen de zitplaatsen kwam een klein meisje van ongeveer vier jaar aanlopen Ze had rode wangen en een overvloed var zachte blonde krullen Krtig ik weer van die lekkere taartjes,mevrouw vroeg ze met een hoog stemme tje aan de stewardess Natuurlijk liefje antwoordde de stewar dess terwijl ze zich naar het kleine meisjevoorover boog — Je krügt net zoveel taar tjes als je wilt Maar natuurlijk alléén wan neer je nèt als de andere passagiers rus tig op je plaats blijft zitten Als ik nu weer ga zitten krijg ik zedan hield het kind hardnekkig vol Vanzelfsprekend Op een drafje holde het kind naar haar plaats ergens voor in het vliegtuig terug Karin staarde het kind na — Ze gaat om de twee maanden met onsmee legde de stewardess uit — Haar ouderszijn gescheiden de vader woont in Dussel dorf en de moeder in Frankfort En zotrekt het kleine meisje op en neer Ze keek Karin glimlachend aan — Maar ik dacht dat u mi iets wilde vragen — Ik eh ' t is me door ' t hoofd ge gaan Ik weet ' t niet meer zei Karin ter - D £ VROUW DIE HAAR GEHEVGEM VERLOOR — Mevrouw Littmann waarschuwde eennasale stem door de luidspreker van hetvliegveld Dusseldorf — Wordt verzocht zichnaar het gereedstaande toestel te hegeven.Ik herhaal De jonge vrouw in het grtjsflanellen man telpak die juist bezig was bij de kiosk enige tijdschriften uit te zoeken keek ver schrikt op Ze staarde naar de plaats waar de luidspreker was aangebracht — Wenst u verder nog iets vroeg de ver koopster achter de toonbank vriendelijk Karin Littman keek het meisje afwezig aan — Nee nee antwoordde ze jachtig datis alles Karin Littman haalde haar portemonnaie voorschijn Ze wilde deze open maken maar haar handen trilden zó dat ' t haar niet ge lukte Ik krtig ' m niet open mompelde ze deverkoopster met een hulpeloos lachje aankij kend — Misschien kunt u me helpen Natuurlijk mevrouw zei het meisje be leefd Met één beweging trok ze de ritsslui ting van de portemonnaie open en overhan digde hem lachend aan Karin O zeer bedankt De jonge vrouw lachteverlegen en betaalde Hierna klemde ze detijdschriften onder haar arm en pakte eenkleine koffer op Mag ik u verzoeken u te haasten me vrouw zei de controleur bij de reisbiljet - ten controle — Het toestel voor Frankfurt staat startklaar van ouden van en dag Van onze Haagse redactie De gehuwde vrouw van 65 jaar wier echtgenoot deze leeftijd nog niet heeft bereikt Itan niet in aan merking komen voor de uitkering op frond van de A.O.W Dit heeft de staatssecretaris van sociale zaken aan de voorzitter van de Nederlandse bond van ouden van dagen doen weten De bond had on langs verzocht de uitkering ook te doen aan vrouwen behorende tot do betreffende categorie In de overweging van zijn antwoord zegt de staatssecretaris dat er geen behoefte aan bestaat gehuwde vrou wen van 65 jaar die een jongere echtgenoot hebben voor de uitkering in aanmerking te brengen Deze echt genoten kunnen 20 zegt de staats secretaris zo lang zij nog geen ëü jaar oud zijn door het verrichten van arbeid in het onderhoud van het g zin voorzien De behoefte aan de uitkering van ouderdomspensioen komt pas indien de echtgenoot de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt omdat men op die leeftijd doorgaans ophoudt met werken De inkomsten uit de arbeid verliest men dan Een regeling volgens welke de gehuwde man en diens echtge - Spastische patientjes Vervolg van pagina Z Van volledig genezen of volledige revalidatie is meestal geen sprake daarom moet men er zich helaas toe beperken de kinderen zo te helpen dat zij zich in de toekomst tot op ze kere hoogte zelf kunen redden In Bussum praat men er heel ge woon over Het is helemaal geen kwestie of je er iets aan moet doen of niet Eigenlijk is het werk voor spastische kinderen eerst na de oor log opgekomen Dokter Van Swol schrijft dit onder andere toe aan een verbeterd en verder tot bewustzijn gekomen sociaal gevoel Het iets doen-voor-je-gebrekkige-naaste is een doorgroeiende gedachte Gezonde kinderen leven dit uit door zeep en postzegelacties Con fessionele instellingen zijn voorge gaan in het stichten van tehuizen Eigenlijk zijn er nog maar heel wei nig niet confessionele organisaties die er iets aan doen ' Om een uitspraak van de heer G Nieuwenhuijsen directeur van de Nederlandsche Vereniging tot Be scherming van Dieren over te nemen het is geen kwestie van sentimentali teit maar van sentiment en mentali teit Wegdrukken kan niet meer zegt dokter Van Swol Je moét het zien of je wilt of niet godsdienstig geba seerd of niet Meestal zit er nog zó veel in zo'n kind dat er met veel zorg liefde en inzicht uitgehaald kan worden Waarom juist dit Recht op de man af vroegen wij dokter Van Swol waarom hij bij alle medische mogelijkheden juist de spas ticiteit had gekozen Dan kijkt hij na denkend en zegt het maar een moei lijke vraag te vinden „ Tja daar moet ik nog eens over nadenken " ant woordt hij met een wat verlegen glimlach Dokter Van Swol voelde zich kennelijk betrapt En doorlopend zei hij „ Maar ik wéét het natuurlijk wel " Zorg en liefde zijn de twee woor den die de basis vormen van het werk in Bussum Maandenlang doet men van alles alle mogelijkheden om er iets uit te halen worden ge probeerd Totdat men eindelijk een draadje vindt waarlangs men in een kind kan klimmen ' Triest is het er niet want het Gooisch Kinderziekenhuis bestaat uit licht en lucht En als men met dok ter Van Swol langs de zalen loopt blijkt hij alle kinderen te kennen Hij maakt grapjes en spreekt ze toe of het zijn eigen kinderen zijn Zelfs be gint hij te bekvechten met een van de jongens die een manie voor voet ballen heeft Zijn partij is DWS En DWS had net verloren De dokter vond het maar een snert-club Het jongetje grijnst breeduit en tracht nog steeds grijnzend zijn club te ver ontschuldigen Ten slotte kwamen wij terecht in de badzaal waar metershoge gemet selde badkuipen staan We waren al leen Dokter Van Swol haalde zijn hand door het warme water heen en weer Nadenkend kwam hij toen te rug op onze vraag Hoe kwam u hier toe „ Ik heb jarenlang aan sport gedaan Daarbij zat ik altijd onder mensen die lichamelijk net even boven het normale staan Misschien dat ik me daarom juist zo aangetrokken voel tot het hulpbehoevende " Maartensdijk wil gokautomaten weren De raad van Maartensdijk komt donderdag 10 september büeen om 19.30 uur De agenda vermeldt o.m voorstel tot wijziging van de alge mene politie verordening benoe ming leden adviescommissie woon ruimtewet 1947 eventueel aangaan van een geldlening voor bouw van een postkantoor indien de stukken tijdig volledig zijn B en W stellen de raad voor met de N.V Bank voor Nederlandse Ge meenten een vaste lening aan te gaan van ƒ 300.000 — De rente be draagt 4,5 pet de koers is 99 pot Verder wordt voorgesteld de gok automaten niet alleen te verbieden in voor het publiek toegankelijke ruimten maar zomede in de met deze ruimten of plaatsen binnens huis gemeenschap hebbende lokali teiten en de bij genoemde ruimte en plaatsen behorende open - of geslo ten aanhorigheden Voorgesteld wordt de leden van kamer 1 van de commissie woon ruimtewet opnieuw te benoemen nl de heren A H Cieremans O Doornenbal mevr A M Jochems Risse D O Rijksen en ir P C Arends en van kamer 11 de heren H Bakker J Th Vendrig C Moen R Geurtsen en B v d Berg note een zelfstandig recht zouden krijgen op ieder de helft van het pensioen kan volgens de staats secretaris niet worden getroffen Zo'n regeling zou ten gevolge hebben dat het gezin op het moment dat de in het algemeen oudere man de 65-jarige leeftijd bereikt slechts over de helft van het pensioen zou kunnen beschik ken Dit zou onbevredigend zijn De staatssecretaris kan derhalve niet voldoen aan het verzoek van de bond de algemene ouderdomswet als gesuggereerd te wijzigen De staatssecretaris herinnerde er in zijn antwoord nog aan dat zijn ambtsvoorganger op 14 februari 1957 reeds een soortgelijk antwoord had gegeven aan de bond die op 9 febr van dat jaar hetzelfde verzoek had gedaan Veel variatie op Breiwoldag Van een onzer verslaggeefsters Zoals vele mensenkinderen hun le ven óp een vacht beginnen zo begon de breiwollndustrie haar leven mét een vacht Dit bleek uit de film Gebreid ver haal die donderdag in het Amster damse Bellevue vertoond werd op een door het Internationaal Wolse cretariaat en de Nederlandse Brei wollndustrie georganiseerde Breiwol dag Deze dag was bedoeld als een stimulans voor een van de oudste vormen der doe-het-zelf-activiteiten het breien Over het algemeen achtte men het breien iets specifiek vrouwelijks Het hoort bü de vrouw omdat zij in he" kledingstuk dat ze vervaardigt haar effectieve gevoelens voor de gene die het zal dragen meebreit Voor de ongelovige Thomassen on der de belangstellenden werd een film gedraaid die dit overduidelijk aantoonde Een kolderachtige schets door Conny Stuart en Joop Doderer een persiflage op de wolverkoper schilderde zelfs een door wederzijd se brei blijheid ontstaan huwelijk Film en schets waren zeer gezellig Willie v d Does uit Montfoort die de hoofdprijs voor de pro vincie Utrecht behaalde in de schooldas-brei-westrijd wist wel dat breien leuk is Ze vindt het enig Ik ontwaakte en merkte dat ik breide " zou Willie kun nen zeggen want op een morgen toen zU nog in oed lag greep haar opeens de brelwoede Sindsdien maakte ze geweldige vor deringen op dit gebied blijkens de mooie roodwitte das waarmee rü voor haar school een projectie-appa raat met geluidsinstallatie won Ook een persoonlijke prijs was er voor Willie een spaarbankboekje met 50 gulden die zU niet wil opmaken De modeshow van handgebreide modellen vervaardigd door de Ne derlandse Breiwollndustrie werd ge leid door mevrouw Elias die ver geefs pogingen deed een der jong ste mannequins een meisje van on geveer 3 jaar over de rode loper te laten wandelen Toch maakte de show duidelijk dat breien tot zeer fraaie resultaten kan leiden Veel ski-truien werden ge toond vaak met een losse hoge col en andere vernuftigheden Bijvoor - Advertentie itiihtti de meest gevraagde door Lilian Aye naar het Duits FEUILLETON L V » d Velde viert 40^jarig jubileum Donderdag was het veertig jaar geleden dat de heer L v d Vel de Renstraat 16 te Utrecht in dienst trad bij Woninginrichting Beekes aan de Oude Gracht Als jongen van dertien jaar be gon hü zijn loopbaan bij de heer Beekes sr Hij startte als hulp in de winkel Later kreeg hü de vol ledige opleiding als stoffeerder Toen de heer Beekes sr na 23 jaar met de zaken ophield kwam de heer Van der Velde in dienst bij de heer Beekes jr De jubilaris staat bekend als een zeer trouw werker Het jubileum wordt in intieme kring gevierd Foto U.N.-Van der Werj Duitse scooter reed op auto Een Duitse scooterrijder die van morgen om 10,20 op het verkeersplein Oude Rijn te Utrecht reed sloeg vrij plotseling linksaf waardoor hij rechts op de auto van de heer v d H inreed De heer W D uit Oberhausen viel en werd met een hoofdwond naar het Academisch Ziekenhuis gebracht Twee motorrijders belandden in sloot Vanmorgen even na 10 uur is een motor waarop bestuurder en duo passagier op de Loevenhoutsedijk te Utrecht met een vrachtauto in bot sing gekomen De wagen kwam van het terrein van de rioolzuiverings installatie de dijk op rijden De twee motorrijders kwamen in de sloot te recht gevolgd door de motor die boven op hen viel Beide mannen konden uit het water worden opge vist De bestuurder J van de W werd met een gebroken been naar het Academisch Ziekenhuis te Utrecht vervoerd Dwarsligger in brand Om kwart voor twaalf vannacht is een dwarsligger onder de rails be horende bij een rijdende kraan van het bouwbedrijf Brederode bij de Van Heuven Goedhartlaan te Utrecht in brand geraakt De brand kon met kleine middelen door brandmeester A de Groot bedwongen worden Finale spuitwedstrijden begint zaterdag 2.30 uur De finale van de spuitwedstrij den georganiseerd door hetUtrechts Comité van Vakantie ontspanning wordt zaterdag ge houden in de Oud-Wulvenlaan bijde Oranje Nassaulaan in Hoogra ven De finale is georganiseerd in sa menwerking met de wükvereni ging Hoogravens Belang Dit in verband met de opening van de wijkweek in Hoograven De spuitwedstrijden beginnen om 2.30 uur De prijzen bestaan weer uit medailles deze keer aange vuld met prijzen die beschikbaar gesteld zijn door Hoogravens Be lang De prijsuitreiking vindt plaats na afloop om ongeveer 5 uur en zal door wethouder Ploeg verricht worden Vrij ernstige diefstal op het Domplein In het gezin van de familie N in de M F Lindostraat 41 hier ter stede is een dochtertje ge boren dat bij het aanschouwen van het levenslicht al in bezit bleek te zijn van twee gave tan den Weliswaar melktanden maar omdat deze normaal wa ren in het mondje van de baby ie indruk gevend als twee gróte tanden Een tandarts die wij over dit geval om een informatie vroe gen bevestigde ons dat men hier te doen heeft met een zeer zeldzaam voorkomend geval In de literatuur van de tandheel kunde echter is een dergelijke unieke gebeurtenis nu ook weer niet geheel onbekend Een inbreker die gisteravond een huis op het Domplein in Utrecht zag waarvan de ramen niet verlicht wa ren vatte het plan op daar eens een ongevraagd ja zelfs ongewenst be zoek af te leggen met het gevolg dat de heer des huizes bij zijn thuis komst bijna struikelde over een kist je waarin nog enkele guldens lagen Het droeve overblijfsel van een be drag van enkele duizenden guldens De heer Ch H waarschuwde terstond de politie die vergeefs probeerde met een speurhond enig spoor te vinden Dat de inbreker in haast te werk ging blijkt wel uit het feit dat een goedgevulde portefeuille die bepaald voor het grijpen lag ' niet werd mee genomen Extra subsidie voor zwembad De Kikker het college stelt de raad voor in te gaan op het verzoek onder dezelfde condities als de oude lening f 20.000 wordt nu geleend tegen een rente van 5 % per jaar met een looptijd van 20 jaar Aan de Stichting Zwembad „ De Kikker " werd via een raadsbesluit voor de verbetering van de zwemin richting in de gracht van het fort Ruigenhoek in 1958 een geldlening van 60.000 gulden toegezegd door de gemeente Utrecht Door moeilijkhe den bij het verkrijgen van terrein is het oorspronkelijke plan echter ge wijzigd en men wil nu ook achteraf een springtoren in het bad plaatsen Als gevolg van deze veranderingen klopt de berekening van de kosten niet meer Alleen voor de kleedgele genheid is al 54.900 gulden nodig Om het nieuwe plan uit te voeren zullen ongeveer 83.050 gulden nodig zijn 60.000 gulden van deze kosten kunnen bestreden worden uit de reeds verstrekte lening De stichting zelf kan 3.050 gulden betalen Het verzoek van het bestuur der stichting om een lening van het ont brekende bedrag te verkrijgen is door B en W als billijk erkend en Jaarvergadering Ons Zeeland De bcjoarden « if Utrecht-Woord zijn donderdagavond na hun jaarlijks dagje-uit feestelijk ingehaald door de muziekvereniging Hamburger Jaffa Advertentie De Zeeuwse Vereniging Ons Zee land houdt maandag 14 september om 20 uur in Cambridge te Utrecht jaarvergadering Behalve de ge bruikelijke punten staat er een be spreking van het programma voor het seizoen 1959-1960 op de agenda Ook zal er een bestuur-sverkiezing worden gehouden wijl ze het vermeed de stewardess aan te zien Ze voegde er aan toe - Ik heb een dochtertje dat er net zó uitziet Precies op tiJd landde het vliegtuig op het Rijn-vliegveld en kwam voor het hoofdge bouw tot stilstand Toen Karin met grote let ters de naam Frankfort ontwaarde kwam er een gelukkige gUmlach op haar gezicht Ze streek even over haar korte wat verwaaide donkere haar toen ze enkele ogenblikken la ter de controle passeerde Zoekend keek ze om zich heen maar een moment later was ze in een telefooncel ver dwenen Toen ze deze weer verliet was er een stralende uitdrukking op haar gezicht Met rustige schreden liep ze op de uitgang toe Ondertussen haalde ze een brief uit haar tas te voorschijn Toen ze uit het gebouw van het vliegveld kwam en de trap afliep stond de zon hoog aan de hemel Karin bleet staan Als beschutting tegen het felle zon licht hield ze de brief boven haar ogen Aan de overkant van de weg waar de taxi's stonden ontdekte ze een brievenbus Karin begon thans snel de traptreden af te lopen Terwijl ze de weg overstak keek ze nog eens naar de brief in haar hand Plotseling hoorde ze het brommen van een motor een felle claxon ze draaide zich om en op datzelfde moment voelde ze zich meegesleurd worden Even later snelde men van alle kanten toe naar de plaats van het ongeval Voorbijgan gers taxichauffeurs en employe's van het vliegveld die het ongeluk zagen gebeuren vormden een kring om de grote auto die de jonge vrouw had aangereden Ik bel een ambulancewagen riep eenemployé van het vliegveld toen hü Karin be wegingloos zag liggen Hü holde de trap open achterom kükend riep hU omstanders Laat niemand haar aanraken Wachttot de ambulanceauto komt Hierheen zei de hoofdzuster een reso lute vijftigjarige met verstandige bruineogen in een vriendelük gezicht Oplettendsloeg ze de bewegingen gade waarmee demannen Karin behoedzaam van de brancardin het ziekenhuisbed neervlijden Ziezo Jullie kunnen nu wel gaan zei zetenslotte enigszins ongeduldig De mannenvan de ambulance kenden zuster Maria enwisten dat ze ondanks haar kortaangebon denheid het goed meende Ze grinnikten,terwijl ze de kamer verlieten Wat is hier aan de hand In de deur opening verscheen de grote gestalte van dok ter Geyer Een ongeval dokter antwoordd ' zusterMaria — Die jonge vrouw werd aangereden.Ze is nog niet tot bewustzün gekomen Laat me eens küken Dr Geyer begonKarin voorzichtig te betasten Even latervroeg hü — Is haar familie op de hoogtegesteld Nee nog niet Waarom niet Deze vrouw woont niet in Frankfort Uithaar pas die ze bü zich heeft blükt datzü in Dusseldorf thuis hoort Hoe heet zü Karin Littmann geboren Hausler Inhaar pas lag ook een visitekaartje De heeren mevrouw Herbert Littmann met vermel ding van straat en telefoonnummer Hebt u verder nog iets gevonden Ja Zuster Maria keek naar een witteenveloppe in haar hand — Er is ook nog eenbrief aan de heer Herbert Littmann in Dus seldorf Cecilienalee 55 Welnu dat is dus allemaal in orde,merkte dr Geyser op — De naam op debrief komt overeen met die op het visite kaartje Bel Dusseldorf op en breng meneerLittmann op de hoogte Dr Geyser liep naar de wastafel en stroop te zün mouwen op — Die vrouw mag wel van geluk spreken merkte hü op terwül hü zün handen begon te wassen — Ze heeft stel lig een beschermengel Behalve wat schaaf wonden en een bloeduitstorting aan de knie is ze volkomen in orde We moeten nu al leen nog afwachten hoe lang die bewuste loosheid duurt Zal ik Dusseldorf nu direct opbellen Ja natuurlUk waarom zouden wewachten Wordt vervolgd Een huweiaksfoto met links en rechts een poorter en een poorteres uit het 700-jarige Amersfoort Het waren CORRY OSSEWAARDE 27 kantoor bediende en FRITS BERGEN SO monteur resp uit Utrecht en Am sterdam die op het Utrechtse stadhuis in de echt werden verenigd en die als getuigen hadden meegebracht een poorter en een poorteres uit de stad van burgemeester Molendijk En dat laatste was dan ook de reden dat u)t ran dit viertal een plaatje m.aakten Foto U.N Van der Werf Bromfietser reed tegen autoportier op Een aanrijding op de hoek Hambur gerstraat — Oude Gracht te Utrecht die donderdagmiddag omstreeks 1 imr ontstond tussen een bromfiets en een bestelauto veroorzaakte bij de brom fietser een ontwrichte schouder en een gekneusde linkerarm De auto die aan de linkerkant van de gracht geparkeerd stond verd door de bronifietser gepasseerd op het moment dat de bestuurder van de auto de heer H J ter H uit Hilversum aan de kant van de rijweg het portier opende De bromfietser J A I viel en werd naar het Academisch Ziekenhuis vervoerd GESLAAGD Geslaagd voor het tweede gedeel te notarieel examen R J Th Merkx Heusden N J A V Cuyck te Oirschot mr W A J M de Ne ree tot Babberick te ' s-Gravenhage [\;_ JK%rk " en ' ScIuk » NED HEBV KERK Beroepen te Beverwük wükge meente L G van Schuppen te Kortgene - te Kortgene F C Wil lekes te Beverwük die beiden dit beroep aannamen Benoemd tot bü stand in het pastoraat te Peperga Blesdüke ds C A Schenk emeri tus predikant te Nunspeet Beroepen te Lekkerkerk R van ' t Lindenhout te Wapserveen — te Rotterdam vac dr W S van Leeu wen dr G Huls te Gouda Bedankt voor Ommen J N de Ruiter te Leiden — voor Poortvliet C van den Bosch te Bodegraven GERF KERKEN Beroepen te WoUongong New Australia Jac Jonker te Amster - dam Zuid - te Kootwükerbroek B Minrjes kand te Utrecht CHB GEREF KERKEN Beroepen te Sint Jansklooster D Slagboom te ' s-Gravenzande ti ifqÉBttMiéiiciii |%^^ Uit andere bladen Geboren Johan S z v me vrouw bar esse Harinxma thoe Slo ten-Wentholt Leiden Otteline M en Catherine M R dochters v mevr bar esse Van Verschuer-van Sminia Beesd Jeroen z v mevr Boeve Boomsma Amsterdam Verloofd Mary L Nienhuis en Is J F M v d Veen Beiroet Getrouwd Micha Namenwirth en Marion Meyer New York R Th van Dam arts en H E Mooy arts Amsterdam Jhr C J Sandberg tot Essenburg en A M Noteboom Wa mel P A Lans en E van Maas akker RUswük Overleden Vrouwe M Ph G bar.esse v Oldenzeel tot Oldenzeel wed V ihr mr T E Serraris 76 j Breda Mevr M Klaarenbeek Sandtmann 74 j Laren Mevr M S V Overveldt-Werndly 94 j ' Twel lo Mr M C M Voorbeytel 78 U Baarn Mevr A J Romeyn-v a Lugt 82 j Hilversum S M Sohl berg 53 j Amsterdam Mej W C Janus 79 j Baarn 
UTRFCHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 4 september 1959 - 67e jaargang no 107 De Hoogstraat steeds zwaardere gevallen Groeiende belangstelling van De Hoogstraat want het leven is veelomvattend blijft zichzelf geiyk maar vernieuwt zich zonder ophou den voor revalidatie Concentratie en kracht Boogschieten is een van de sporten die rolstoel patiënten druk beoefenen Woensdag 10 september wordt in het revali - datiecentrum De Hoogstraat te Leer sum een sportdag voor patiënten en oud-patiënten gehouden waar ook dit beeld te zien zal zijn QROTE EN SMAAKVOLLE COLLECTIE Modieus en aangepast aan Nederlandse vrouw RAPPORT VAN DOOREN OVER T.V Sta reclame in TV ' uitzendingen toe Minderheid tegen alleenrecht NTS die zichze bedroog " goed spel Cinema Du Midi '^ uit as van 1957 herrezen Nina en Frederik Fokörna pianowerkjes van Smetana.!""""'i "" liiliiiiiiiiiiiininii riMiiiiiiiiiiiilillMiiiMiiMiMi iiiiiiiiiiiiiirlliiiiiiiiiiliii lliiiiiiiiiiiilllllilliiu I DOOR DE LUIDSPREKER I I iiiiiiiiiiiiiiiKiijiii iiiniiiiiiiiriiiiiiiiiinMiiiiiniiiMiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiniiiiiiniiiiiiiinininiiiliiiiiiinuuiiiiliuliiin Verpleegduur toegenomen Reralidatiecentrum De Hoocstraat in Leersiim heeft in de ruim vijf jaar dat hPt in werltinsr is meer vrouwen tn kinderen te beliandelen ijehiad dan Kïoren ooit voor mo^elük was se lioiiden En ooit ten opzichte van jiannelijlie natiënten is wel geblelten dat de ' ot 1953 bij het rijk heersende tfzorsdheid of er wc ijehoefte be slond aan een derKClijke inrichtins mlkomen misplaatst was De belamr slellin voor revalidatie voor f "» jederaanpassing van de lirhamel / gehandicapte aan de maatschappij en ius aan het leven van alledag is enorm gegroeid De Hoogstraat on jeirindt daarbij van de geleirteiyk tot stand gekomen provinciale en plaatselijke revalidatieeentra hoofd jakeliik invloed in die zin dat tegen - joordiï meer dan in het bcjin al leen zware gevallen naar Leersum komen De gemiddelde verpleegduur i daardoor gestegen van 150 tot 214 dagen Dat zegt mr dr G A W ter Pelk n'ijk voorzitter van het bestuur van de stichting Revalidatiecentrum De Hoogstraat Hij zegt het als illustra tie van de steeds groeiende behoefte die er aan een instelling als De Hoogstraat bestaat een behoefte die wel eens over het hoofd gezien dreigt te worden door de op zichzelf ver heugende toeneming van revalidatie mogelijkheden in allerlei delen van Nederland Maar het merkwaardige dat het percentage patiënten uit provincies waar revalidatiecentra zijn bijvoorbeeld Noord en Zuidholland Brabant Gelderland Limburg sterk gestegen is Door het plaatselijk werk zijn medici zowel als allerlei overheids instanties en particulieren gaan inzien welke nooit gedachte moge lijkheden er liggen in de aanpas sing van patiënten Dat de Hoog straat dan veelal de patiënten krijgt waar de anderen nog geen heil in zien is iets waarop genees - heer directeur J J IMiedema dan misschien trots mag zijn het stich tingsbestuur dat voor de dubbeltjes moet zorgen vervult het wel eens met zorg Zware gevallen zijn dure gevallen zowel wat apparatuurgebruik als wat verpleegkrachten betreft Het rijk verzorgt de financiële basis waarop de stichting werkt Maar het rijk hanteert daarbij een maatstaf die voor de 150 patiënten en ruim 200 personeelsleden van De Hoogstraat wel heel anders is dan voor een onder Defensie ressorteren de instelling als Aardenburg Verge leken met Aardenburg wordt De Hoogstraat kort gehouden Vooraan En toch ook De Hoogstraat ont wikkelt zich Het werk leeft en groeit stelt zijn eisen Een van de laatst bijgekomen aanwinsten is de Advertentie SLECHTHORENDEN Weet U dat de moderne hoortoestel len en hoorbrillen niet alleen veel betere resultaten geven dan tot voor kort mogelijk was maar dat ze bovendien véél goedkoper in het gebruik zijn Neemt U eens een proef met een van de nieuwe AUDIUM HOORTOESTELLEN Wij zijn in dit fabrikaat gespeciali ceerd en zullen U gaarne de volledi ge Audium coUectie demonstreren Vraagt gratis brochure bi.j het van ouds bekende en vertrouwde adres zien horen f vliet ZADELSTRAAT 43 Advertentie prothese-werkplaats waar in nauw contact met patiënt en arts prothe ses gemaakt worden zowel van klassieke materialen als van mo derne gietharsen „ We mogen rus tig zeggen dat we op dit gebied vooraan staan in Nederland " zegt de heer Ter Pelkwyk Maar er zijn nog zoveel wensen Uitbreiding van de vleugel van de kinder-afdeling bijvoorbeeld zodat de kinderen niet meer hoeven te slapen eten spelen en oefenen in een en dezelfde ruimte De afdeling arbeidstherapie vraagt dringend uitbreiding kosten een paar ton en af en toe dromen stich tingsbestuur en staf wel eens van een overdekt zwembadje Dat zou niet zo zeer bedoeld zijn om de patiënten verstrooiing te geven maar in het hele proces van aanpassing kan zo'n bad een grote rol spelen Onder de vleugels van het stichtingsbestuur is daarom de stichting „ Herwonnen Werkkracht " opgericht die ten doel heeft gelden en giften te beheren zodat als aanvulling op de basis die door het rijk gelegd wordt tets meer gedaan kan worden voor ontwikke ling scholing en ontspanning van de patiënten „ Wij revalideren niet in de eerste plaats voor het arbeidsproces maar voor het leven " zegt dokter Miedema In die zin zit de hele problematiek Het r.-k Centrum voor Staalkundi ge vorming te Den HaacT heeft een commissie o.l.v prof dr F J P van Dooren verzocht een beredeneerd ant woord te geven op enkele vragen om trent de houding die de overheid dient te hebben ten aanzien van de tlevisie De drie vragen luidden a Welke eisen dienen aan het lelevisiebeleid te worden gesteld op grond van de as pecten van de televisie als openbaar communicatiemiddel b Welk stand punt dient op grond van deze eisen te worden ingenomen tegenover de commerciële exploitatievorm van de televisie c Noopt de ervaring tot herziening van de organisatorische voorzieningen welke ten aanzien van de televisie zijn getroffen Het rapport is heden verschenen en heeft als conclusie dat televisierecla me moet worden toegestaan zij het dat de commissie van mening is dat deze geen invloed mag hebben op de overige programma onderdelen De commissie overwoog dat recla me in de Nederlandse televisie voor de nationale economie een essentieel belang is geworden vooral nu het buitenland televisiereclame invoert of gaat invoeren Voorts dat op grond van het beginsel van vrije menings uiting niets het toestaan van televisie uitzendingen door het bedrijfsleven in de weg staat en dat reclame geen afbreuk behoeft te doen aan de taak van de televisie-zendverenigingen de cultuur in de meer strikte zin te be vorderen Om te bereiken dat de reclame geen invloed uitoefet t op de overige onderdelen van het programma is het volgens de commissie nodig haar zo te presenteren dat zij duidelijk als reclame te herkennen is Voorts dient zij te worden opgenomen in aan de kijkers bekende afgepaalde delen van de zendtijd b.v rond het nieuws In elk geval dient te worden verme den dat de reclame door de pro - gramma onderdelen heenloopt De inkomsten uit reclame zouden aan de NTS ten goede moeten komen of via deze aan de zendverenigingen Er dient evenwel geen verband te worden gelegd tussen het aandeel van deze verenigingen in de inkom sten en aan de aantrekkelijkheid van een bepaalde zendtijd voor de adver teerders De verzorging der reclame zou kun nen geschieden door de NTS zelf of door een particuliere instelling aan welke de NTS daartoe zendtijd ver huurt Verschillende leden der com missie achten de eerste mogelijkheid ongewenst hetzij omdat elke binding tussen commercialiteit en een pro - gramma verzorgende instantie onjuist wordt geoordeeld hetzij omdat men meent dat een particuliere instelling de voorrang dient te hebben Voorkomen dient te worden aldus de commissie dat de inkomsten uit reclame de enig mogelijke grondslag van de televisieprogramma's worden Wat betreft de taak van de over heid ziet de commissie het ook zo dat deze het gebruik van de televisie moet overlaten aan particuliere or ganisaties Wel kan de overheid tech nische condities vaststellen voor het gebruik van de apparatuur Zij dient echter het karakter van de tv als beschavingsinstituut veilig te stellen Ten aanzien van deze overweging is aan het rapport een minderheids nota van prof mr L G A Schlich ting toegevoegd Deze is het niet eens met de afwij zende mening van de meerderheid in de commissie tegen een vereniging die programma's uitzendt welke zijn bekostigd uit met reclame verkregen gelden De vrijheid die het meerder heidsrapport voor een ieder opeist in televisiezaken moet men derhalve ook geven aan instellingen of orga nisaties van commerciële structuur aldus het minderheidsrapport Dit acht hel niet juist dat hei rap port wat het noemt afdaalt naar een Blleeniecht van de NTS ' Temeer Bron van plantenleven " gevonden Een groep Amerikaanse geleerden is er na vijftien jaar onderzoek in ge slaagd de bron van het plantaardig » leven — een proteïne die gevoelig is voor de rode lichtstralen van het spectrum — te isoleren Naar dr Hendricks het hoofd van een proefstation van het Amerikaanse ministerie van landbouw te Beltsville in Maryland op het negende interna tionale congres van botanici te Mon treal verklaarde is hiermee de droom "* n alle plantkundigen verwezenlijkt Men zou nu in staat zijn om het gehele groeiproces van planten te regelen Onze wetenschappelijke medewer ker merkt op dat men gezien vroegere ervaringen goed doet enig voorbehoud in acht te nemen bij aanvaarden van berichten omtrent vondsten van de aard als de hier vermelde Het komt nl nogal eens voor dat men later van deze vondsten niet meer hoort zij hebben dan kennelijk de toets van een nader wetenschappelijk onderzoek niet kunnen doorstaan — Red U.N NOTARIEEL EXAMEN Geslaagd voor het eerste gedeelte van het notarieel examen H J J Kru.ytzer Horst en voor het twee de gedeelte A J M Barrevoets Wouw waar de omroepverenigingen en de NTS zich op de meest krasse wijze tegen reclamemakende handel en nij verheid juist aan deze instantie een exclusieve taak op dit gebied toe te wijzen Advertentie ' t Is een kwestie van kannen Want wie wil kan lekker koken Als U tenminste Maizena Duryea gebruikt - het ideale bindmiddel voor groenten soepen en sausen Qemeenschappelijli grenskantoor geopend In aanwezigheid van talrijke Bel gische en Nederlandse douane-auto riteiten de burgemeesters van Es sen en Roosendaal en vertegenwoor digers van de kamers van koophan del van Breda en Antwerpen heeft de inspecteur generaal der Belgische douane de heer G Buysse uit Brus sel gisteren het nieuwe gemeen schappelijke kantoor van de Belgi sche en de Nederlandse douane te Essen geopend De heer Buysse zei in zijn ope ningswoord dat Essen reeds de vier entwintigste samenvoeging van Bel gis^hj en Nederlandse douanekanto ren is sedert op 13 april 1948 het verdrag tot samenvoeging van doua neposten in Den Haag is gesloten Hö noemde de ingebruikneming van het nieuwe kantoor te Essen dat met de aanleg van een groot par keerterrein in de behoefte van het vrachtverkeer voorziet de ophef fing van de stop van Essen " Na zijn toespraak werden de vlag gen van de beide landen gehesen waarbij een erewacht van Belgische en Nederlandse douanen mare chaussee en rijkswacht aantrad Met het Wilhelmus en de Braban 5onne werd de plechtigheid besloten In Amsterdam is donderdag de openingsavond gehouden van het nieuwe bioscooptheater „ Du Midi " De openingsplechtigheid werd bijge woond door het beroemde filmpaar Nina en Frederik U ziet hoe mevr Denker echtgenote van een der di recteuren bloemen aanbood aan Nina terwijl Frederik toekeek Van onze moderedactrice Hoe weinig extravagant < Je nieuwe herfst en wintermode is en hoe draagbaar hij daardoor voor de Ne - derlandse vrouw juist kon worden vertaald toonde het modehuis Gerzon donderdag in Amster dam tijdens een alleszins ge slaagde show van haar nieuwe zeer uitgebreide winter - en herfstcoUectie Op deze eerste van een ter ere van het 70 jarig bestaan van dit huis — dat ook zijn filiaal in Utrecht heeft — extra feestelijke reeks shows vertoon den 12 mannequins in een büzonder vlot en toch rustig tempo bijna 200 modellen De meeste zo draagbaar en toch zo modieus dat zy een lust waren voor het oog en straks zeker een compliment voor de draagster Wat er aan nieuws in de mode voor Nieuw cabaret op Leidseplein te Amsterdam Van onze A'damse redacteur Het Leidsepleintheater te Amster dam dat tot veler tel-urstelling twee jaar geleden de kleinkunst bui tensloot en werd heropend als bios coop zal opnieuw cabaret binnen zijn muren krijgen — weliswaar niet in de zial maar in de foyer Jaap van der Merwe is de zake lijke en artistieke leider van de nieu we groep die onder de naam Leid seplein Cabaret " 15 oktober met de voorstellingen begint Het zal een caté-cabaret " worden in navolging van Sieto Hoving's Tingel-tangeI " Jaap van der Merwe heeft zich verzekerd van de medewerking van pantomimist Aart Brouwer de zan geres Hansje Toussaint Marjan Berg en Peter Lohr Als gasten zul len optreden Dora Paulsen Mieke Verstraete en Jaap Molenaar hij opening De burgemeester van Amsterdam mr G van Hall heeft donderdag avond hei uit zijn as herrezen bio scooptheater „ Du Midi " naast de ApoUohal in Amsterdam in aanwe zigheid van o.m de Deense ambassa deur in ons land de heer J W H Eickelhoff geopend Precies twee jaar geleden — in de nacht van 2 op 3 september 1957 — brandde de in april 1954 geopende de komende winter was gedecreteerd — de langere schootjes voor de man telpakken de tunieklijn bij enkele ge klede middagjurken de iets langere rok de grote kragen — was bij vrijwel de meeste modellen in acht genomen De hele collectie was een compliment voor de smaak van de samenstellers die uit de vaak onevenwichtige inter nationale collecties het beste hadden weten te kiezen De wollen mantels en japonnen vormden stellig het glanspunt van de show De mantels vaak van verbluf fend mooie snit veelal in de tegen woordig zo en vogue zijnde langharige stoffen waren vrijwel alle voorzien van een hoog opgezette weelderige en zeer flatteuze bontkraag of anders legden brede koetsierskragen of in een krawatte uitlopende grote kraag het accent op de bredere schouderlijn Een woord van lof verdient ten slot te zeker nog de eigen collectie hoeden waarvan vooral de grappige lang harige vilten modellen waarvoor de herenhoed model had gestaan een alleraardigste complimentering vorm den van jassen en tailleurs De man Me et „ De man die zichzelf bedroog " heeft Paul Rodenko zich aangediend als een televisieauteur die de bijzon dere eisen van het televisiemedium het publiek en zijn eigen persoonlijk heid in een goochelhoed heeft ge gooid waaruit een satyrische parabel te voorschijn is gekomen waaraan iedereen wel genoegen kan hebben beleefd Een in sleur vastlopend hu welijk was de ondergrond waarop Rodenko intelligent en dikwijls zeer geestig zijn visie heeft gevarieerd Door de vrouw wordt een geheugen verlies inzake haar man gefingeerd die als psychiater vermomd gaat pro beren ziclïzelf weer bij zijn vrouw in herinnering te brengen Hij wordt in die schijngestalte op zijn vrouw ver liefd verl' ' dt haar wordt dan razend dat zij hem met zijn eigen schijnge - bioscoop door nog altijd onopgehel derde oorzaak geheel af Een van de vaste bezoekers de heer J C Graauw bleef optimist en bestelde al de vol gende dag schriftelijk twee plaatsen voor de openingsvoorstelling van de nieuw te bouwen bioscoop Dit blijk van vertrouwen werd zo op prijs ge steld dat de heer Graauw in oktober 1958 de eerste paal mocht slaan Na tuurlijk bevonden hij en zijn echtge note zich ook donderdag onder de 700 gasten die bij de officiële opening aanwezig waren Het nieuwe bioscooptheater is aan gepast aan de modernste eisen Het aantal plaatsen is teruggebracht van 784 tot precies 700 Vol trots zei een der directieleden „ Ook op de eerste rij hebben wij asbakjes " Terwijl de oude „ Du Midi " in een gedeelte van de Apollohal was ondergebracht heeft men het nieuwe theater los van de hal gebouwd Het zal eventueel als zelfstandig gebouw kunnen blijven staan indien de gemeentelijke af braakplannen van de Apollohal eens doorgang vinden Hoofdschotel van de openingsvoor stelling was de film „ Er zit muziek in " met het Deens-Nederlandse duo Nina en Frederik in de hoofdrollen Ook Louis Armstrong en zijn „ All Stars " hebben aan het tot stand ko men van deze Deense produktie me dewerking verleend Nina en Frederik en de Deense regisseur Bent Chris tensen woonden de voorstelling bij Zij zullen vrijdag ook de eerste voor stellingen van deze film in Den Haag en Rotterdam met hun aanwezigheid vereren S J van den Bergh weer naar Unilever Van onze Haagse redactie De heer Sidney J van den Bergh oud-minister van defensie zal weer terugkeren in het bestuur van het tinilever-concern Aan een binnen kort te houden buitengewone ver gadering van aandeelhouders zal nl worden voorgesteld de heer Van den Bergh opnieuw te benoemen tot lid van de raad van bestuur van Uni lever N.V en Unilever ltd R.-k en orthodoxe theologen in 1960 bijeen in Venetië Badio-Vaticaan heeft donderdag in een officieuze mededeling beves tisd dat volgend jaar in Venetië een byeenkomst zal worden gehouden van een tiental vertegenwoordigers van de rooms-katholieke kerk en een tiental orthodoxe vertegen woordigers In de mededeling wordt gezegd dat de bijeenkomst te Venetië een hervatting van de gesprekken zal betekenen op een bredere en meer representatieve basis dan in het verleden Het gesprek zal van theologische aard zijn Het eerste contact werd op de kortelings in Rhodes gehou den conferentie van het centrale co mité van de Wereldraad van Kerken gelegd aldus de mededeling van de Vaticaanse radio De scheiding tussen de r.k en de oostelijke orthodoxe kerken bestaat al 900 jaar Vertegenwoordigers van beide kerken hebben 500 jaar gele den in Florence besloten tot hereni ging en toen documenten getekend doch de scheiding bestaat nog steeds Advertentie De echte Enge/se sigaret van distinctie en goede smaak If stalte heeft bedrogen maar hoort dan dat zij nooit geheugenverlies heeft gehad Rodenko heeft dus de aanleiding tot en de gevolgen van echtelijke sleur losgemaakt van de betrokkenen zodat die elkaar opnieuw zonder de sleurmuur tussen zich in konden ont moeten hij heeft echtbreuk tot hu welijksband gegoocheld met als mo raal dat de bestendiging van het hu welijk afhangt van de zelf vernieu wing Dit losmaken van menselijke drijf veren uit hun situatie om ze langs een omweg autonoom weer in dezelf de situatie te smokkelen is door Ro denko bijzonder intelligent en geestig uitgebuit De herhalingen die hij ten bate van de kijkers nodig achtte leid den soms tot langdradigheid en zelfs saaii.eid maar over het geheel geno men was het stuk verrassend goed Ook de vondst om het stuk in een televisieinterview te kaderen met Willy Ruys als de stupide gniffelende interviewer en Lo van Hensbergen als psychiater dr Oosterhuls-Westerhuis paste goed bij de moraliserende strek king die door het slot een goed knal effect kreeg de sleurmuur tussen de echtgenoten was weg nu konden ze elkaar tenminste met pannen en pot ten gooien een goede basis immers voor verzoening Kees Brusse en Andrea Domburg speelden hun rollen als echtpaar in het kwadraat met aanstekelijk ple zier De regie van Van lersel was helemaal ingeschoten ' en de decors geraffineerd goed Vooraf ging een met films verluchte impressie van Thom Keiling over zijn reis raar Zuid-Afrika een fascine rend geheel met hartveroverende mu ziekgedeelten ZATKRDAG HILVERSUM I — VARA 7.00 Nws 7.10 Gym 7.20 Gram 8.00 Nws 8.18 Gram 8.55 Voor u en uw gezin caus 9.05 Gym v d vrouw 9.16 Gram 9.35-9.40 - Waterst VPRO 10.00 Tijdelijk uitgeschakeld caus 10.05 Morgemvijdlng VARA 10.20 Cabaret 10.50 Metropole-ork 11.25 Buitenl weekoverz 11.40 Alt en piano 12.00 Dans-muz 12.30 Land en tulrtb meded 12.33 Gram 13.00 Nws 13.16 Lichte muz 13.40 Muziekrevue 14.20 Streekuitz 14.45 Hammnodorgel en zang 15.05 Boe kenwijsheid 16.25 Elias Oratorium deel I 16.40 Caus 16.55 Vers van pers 17.30 Weekjourn 18.00 Nws en comm 18.20 Gram 19.00 Arti stieke staalkaart VPRO 19.30 Wie A zegt moet B zeggen caus 19 40 Het werk van het Nederi Bijbelge nootschap gesprek 19.55 Deze caus VARA 20.00 Nws 20.05 Gr 20.35 Promenade-ork 21.15 Soc comm 21.30 Hoe was het ook weer 22.00 Sportnws 22.30 Lichte muz 23.00 Nws 23.15-24.00 Gram HILVERSUM II - KRO 7.00 Nws 7.15 Gewijde muz 7.30 Gram 7.45 Morgengebed en lit kal 8.00 Nws 8.15 Gram 8.60 V d hulsvr 10.00 Ben Ie zestig 11.00 V.d zieken V d kleuters 10.15 Gram 10.30 11.45 Gr 12.00 Middagklok - nood klok 12.03 Gram 12.30 Land - en tuinb meded 12.33 Gr 12.50 Act 13.00 Nws 13.15 Zonnewijzer 13.20 Zang 13.40 Gr 14.00 V d jeugd 14.10 Accordeonmuz 14.30 Kron v letteren en kunsten 14.55 Koorzang 15.16 Metropole-ork en solist 15 40 Boekbespr 15.50 Gregoriaanse 16.20 V d jeugd 16.60 Dansork en soliste 17.20 Lichte muz 17.40 Instr trio 18.00 Journalisten weekoverz 18.10 Amateursprogr 18.30 V d kind 18.45 Vragenbeantw 19.00 \ r KERK en GEESTELIJK y ^ LEVEN ^ Morele herbewapening Naar aanleiding van een artikel van J L Heldring in het Hollands Week blad waarvan wij een uittreksel in deze rubriek publiceerden op 28 juli jl schreef de heer W G van der Wyck burgemeester van Kockengen het volgende Morele herbewapening is geen ty pisch Amerikaans verschijnsel ' maarwereldideologie het enige alterna tief voor de communistische Morele herbewapening schiet geenwortel bij een speciaal soort men sen in Europa ' doch vindt openlij ke erkenning in de nieuwe Afri kaanse staten Nigeria Ghana Ma rokko Tunis de staatshoofden c.q.leiders van Japan de Philippijnen Burma Thailand India vakbonds leden in Afrika en Azië en watEuropa betreft o.a bij dr Adenauer kanselier der Westduitse bondsre publiek O B Kraft vice presidentvan het Deense parlement RobertSchumann oud minister van buiten landse zaken van Frankrijk vak bondsleiders in Duitsland Scandi navië Engeland Frankrijk terwijlik de aandacht vestig op de Afri kaanse kleurenfilm „ Vrijheid " alsexponent van morele herbewape ning in Afrika welke in ons landop vele plaatsen is vertoond Morele herbewapening zit niet metde Christus figuur in haar maag",doch roept alle gelovigen ook dechristenen op hun geloof werkelijkte beleven in de praktijk van desamenleving Morele herbewapeningis diesseitig ' in zover als Christusons leerde dagelijks tot onze Vaderte bidden voor de komst van ZijnKoninlarijk ook op aarde Morele herbewapening geeft eenieder de uitdaging om te leven on der de leiding van God en zich tetoetsen aan de absolute morelemaatstaven van eerlijkheid rein heid onzelfzuchtigheid en liefde.Dat morele herbewapening synkre tisme met het nationaal socialisme(N.B de godloze ideologie van deklassenstrijd mogelijk zou hebbengeacht ' is onwaar en recht in strijdmet hetgeen bekend is over de me ning van de nationaal socialistenover morele herbewapening Er bestaat een ideologische verwar - - ring bij velen die verblind door hun materialistische levenswijze zich niettemin naar Christus durven noemen Oecumene in generale Synode ger kerken De gener-'le synode der Gerefor meerde Kerken heeft zich in haar woensdag te Utrecht gehouden zitting bezig gehouden met het rapport van deputaten voor bestudering van het vraagstuk van pluriformiteit en oeeumeniciteit Rapporteiu was ds G F Hajer uit Bellen De deputaten voor deze zaak dr F L Bakker prof dr G C Berkouwer en dr P G Kunst uit Amsterdam en prof dr A D R Polman uit Kampen waren ter zitting aanwezig Aan de discussie namen tal van bekende theologen en predikanten deel De Wereldraad van kerken de International council ot christian churches ICCC de gereformeerde oecumenische synode en de World presbyterian alliance kwamen ter sprake De synode besloot naar aanleiding van een door prof dr Nauta inge diend uitgebreid amendement de zaak thans niet tot een einde te bren gen maar haar naar de commissie terug te sturen voor nadere behan deling VOOR OOG Vanavond laat de NTS ons Die Zauberflöte van Mozart zien zo als die werd gespeeld op het festival te Aix en Provence „ EN OOR We noteren voor | r \ J « u om 8.30 uur WxCtfllCï KRO Flamen l.Vl^l*Hy co-mnziek door Zambra Tabla co del Flamen co en Jazz om 11.15 uur Daartussen om 10.45 uur speelt Mirka T.V 19.25 Lichtbaken caus - 19.40 Omr ork en solist 20 35 Sram 21.00 Licht progr 21.30 Mannenkoor or en harmonle ork 22.06 Lichte muz 22.35 Wij luiden de zondag In Aan sluitend Avondgebed en lit kal 23.00 Nws 23.15 Nws in Esperanto 23.22 24.00 Nouveauté's TELEVISIKPBOGK NTS 15 00-17.15 Concours Hippt que In Rotterdam 17.15-18.00 Euro visie Wereldkampioenschappen wa terskiën te Milaan 20.00 Journ en weeroverz AVRO 20.20 Uit AVRO's Telearchief 21.00 Rep Firato ' 59 21.30-22.35 Gevar muz ENGELAND BBC LIGHT PROGB 12.00 Vragenbeantw 12.30 Nws en autoraces 12 45 Sportparde 13.10 Interv en gram 13 45 Sportprogr 14.00 Sportreportages 17.00 Sport rep 18.00 Onbekend 18.15 Jazzmu ziek 19.00 Journ 19.24 VoetbaJrep 19.30 Nws en dansmuz 20.00 Henry Wood Promenade Concert Ork con cert 21.00 Fafare-Feslival 21.30 Nws en gevar muz 22.30 Nws 22.40 Gevar muz verv 23.00 Gram Om 23.30 Nws 23.55-24.00 Nws BRUSSEL 12.00 Gram 12.30 Weerber 12.34 Gesproken aperitief 12.45 Gram 13.00 Nws 13.15 Radio-Almanak 14.30 Radlojourn 15.00 Gram 15.S0 16.15 en 16.43 Gram 17.00 Nws 17.10 Gram 17.15 Dagklapper en lit cal 17 20 Gram 17.45 Engelse les 18.00 Orgelrecital 18.30 V.d sold 19.00 Nws 19.30 Gram 20.00 Ork conc 21.00 Gram 21.15 Amus muz 22.00 Nws 22.15 Operamuz 23.00 Nws 23.05 Gram 23.30-24.00 Idem 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD inininilUSimiiHiiiiiliiiUilHItÜ »»;!!!»:;:!;!!!»»!!;!!!»»!!' Modem Sportief e e en niet duur Pittige ballerina in de modekleuren van het komende najaar Een schattig merkschoentje met een flatteuze lage uitsnijding IG^ZAG ill f 495 nu voor slechts elektrisch compleet In koffer Deze Kohier van een der grootste en oudste Duitse naaimachinefabrieken naait recht en automatisch zig zag met linkse en rechtse uitslag tot 5 mm Verder kunt U er knoopsgaten mee maken knopen aanzetten borduren stoppen tricot verstellen naden afwerken en nog veel meer % Er is al een Kohier voor f235 - en een elektrische in koffer voor f 279.50 Ongekend goedkope sportieve damesschoen met een heerlijke royale pasvorm en soepele crêperubberzool ¦ VS'aterdichte crèperubberrand Prima afgewerkte schoen met leren voering t > Zend mij Uv / gratis folders ook van de Kohier Master Macic van f 610 - die 2onder wisselstukken 1500 sierran den maakc I [ O NAAM-ADRES _ ROCO EN CARDOZO N.V AMSTERDAM Keizêrsgrac«t,649-651 - telefoon 3781Q-43106 * Zeer voordelige betalingsregeling slechts V2 % rente per maand tftN Zbw f O DtLLtn en we demonstreren de Kohier naaimachine vrijblijvend bij U aan huis Utr Naaimachinehandei OCKELOEN Showroom en winkel AMSTERDAMSESTRAATWEG 177 NAAIMACHINEHANDEL XelefOOII 23969 Ui Ai WlTJENO HERENWEG 33 — UTRECHT demonstreert gaarne vrijblijvend KÖHLER NAAIMACHINES WERKKLEDING Kan Langer Mee spaar California vlaggetje » voor pracht geschenken N.V.NEOERLANDSCHEMAATSCHAPPIJVANKOGEUAGERS VfagertmgseUan fe VeenendaJ zoekt voor spoedige Indiensttreding I Hoofd van de kantinedienst vri Ervaring als zodanig of op aanverwant terrein Is gev/enst Leeftijd 35 tot 40 jaar II Kantinejuffrouw Loeftijd 25 tol 30 jaar Sollicitaties met gegevens aangaande leeftijd opgedane ervaring en verdere bijzonderheden te richten tot d » afd Personeelszaken Persoonlijke aanmelding v » de Portier Ingang Groeneveldselaan kan geschiede » ledere werkdag van 9-1 2 uur an van 2-4 uur ' s zater dags van 9-1 2 uur GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding een ASSISTENT VOOR DE BOEKHOUDING bi voorkenr bekend met doorschrafsysteem Ook gepensioneerden komen voor deze va catnre in aanmerking Schriftelijke sollicitaties te richten aan RH A B DICK HOLLAND N.V n |^« Oudenoord UI — 117 — Utrecht Qetrouwd Dr E H VAN HAM en L DEN HAAN Utrecht 4 sept 1959 V Hogendorpstraat 21 Dr W L V LUYN Vrouwenarts afwezig tot 5 oktober Dr M C Verloop Internist afwezig 5-13 september P NIJHOFF Keel - Neus - Oorarts afwezig 5 en 6 sept Nieuw voor [/ WEST OF ENGLAND Malinine ALL WEATHER COAT Waterproof als een regen - • Fraai en warm als een demi ' Heerliik makkelijk om te dragen Met een opmerkelijk chique \ snit BEIGE < t Ae % \ BRONS 147 '* LOVAT groen/grijs Schintz 69 KLEERMAKER NACHTEGAALSTRAAT STUDIO TELEFOON 24428 CAMERA TELEFOON 17708 Katjes 2 /^ iTWM»r niel om > A « Kondsr handschoenen Mr U ^ aan te paKken ^ M MYLENE DEMONGEOT PtSCALE PEUT • UCOUELINE SASSARD ALAIN DELON it MICHEL BOISRONO • IN EASTMANCOLOR iiinriiiiiiiiiin » Door dr JOHAN HUIZINGA wetenschappelijk hoofdamb tenaar aan de Rijksuniver siteit te Utrecht en zijn echtgenote ELISABETH CA THARINA KLANT zonder beroep wonende aan de Kromme Nwe Gracht 52bisa te Utrecht is bij de Recht bank te Utrecht een ver zoekschrift ingediend tot het aangaan van huwelijksvoor waarden van welke het ont werp ter Griffie der Recht bank ter inzage ligt De Rechtbank te Utrecht heeft deze bekendmaking be volen bij beschikking d.d 13 juli 1959 waarin tevens is opgenomen dat schuldeisers in Raadkamer zullen wor den gehoord op woensdag 23 september te 11.30 iur Utrecht 3 september 1959 De procureur van verzoekers Mr ED SPANJAARD Reeds Zaterdag 5 en Zondag 6 September en tijdens de JAARBEURS Radio-orkest S JOHNNY HOLSHUYSEN met de sympathieke zangeres ^ ruuóje en de zanger HENKLODEMA POTTEKSTRAAT 2 - UTRECHT CITY - Telefoon 14384 ^ MARTIN BALSAM f Regie RICHARD WILS ON j ^ 1 spaar California vlaggetjes voor f pracht geschenken Bioscoop VREEBURG krM [ g » ÏMWl ^ Het VERVOLG van de grandioze avonturen van HERCULES STEVE REEVES SYLVIA LOPEZ PRIMO CARNERA » EX.W£iUUMaUVIO£N REGIE WETRO fRANClSO Co-prod lux Film - Galatea - Lux C.C.F IN KLEUREN - IN DYALISCOPE N.V STANDAARDHLMS HERCULES ^ t KONINGIN ^ LVDIC Vrijdag 4 september 1959 - 67e jaargang no 107 OPENBARE VERKOPING ii van bij de N.V Nederlandsche Spoorwagen GEVONDEN GOEDEREN alsmede OVERBEVONDEN ONAFGEHAALDE EN GEWEIGERDE GOEDEREN op dinsdag 6 oktober 1959 en zonodig de volgende dag van 10-16 uur In hei Notaris huls Achter St Pleter 18 te Utrecht Vele goederen o.a dames - en herenparaplu's handschoenen koffers fototoestellen enz wor den per stuk en per paar verkocht grijs beige gabardinebeige zandbeige Kijkdagen zaterdag 3 oktober 1959 van 14-16 uur en maandag 5 oktober 1959 van 10-16 uur Whisper NYLONS Si ii Ml III ii ill 1 95 spaar California vlaggetjes voor pracht geschenken e Keuze uit 3.50 5 - 2 paar ii ^ naadloos 30 denier ¦* wandelkous geminderd * cocktailkous geminderd 3 paar nieuwe modekleuren gegarandeerd zonder fouten alleenverkoop van Woensel Alleen morgen zaterdag deze fantastische prijsver laging Ruilen is te allen tijde toegestaan # Ch!qii « model * enbruidshoeden • Elegante najaarsheeden Utrecht Oude Gracht Inm WcefiSi Verrassende kleuren Nieuwste lijnen a Voordeligste speciaalzaak mei onbeperkte keus KOM OVER DE BRUG ÊnJ ^ OUDEGRACHT 130-1-132 r^j^^^mf ^^^^ BEKENDE MAATSCHAPPIJ VAN LEVENS - EN VOLKSVERZEKERING vraagt voor een vacature te Utrecht EEN ACTIEF PERSOON als BEROEPSVERTEGENWOORDIGER tegen vast salaris en provisie Voor hem die zich gemakkelijk onder het publiek weet te bewegen en handelsgeest bezit is een goed bestaan verzekerd Een grondige opleiding door de inspecteur is gewaarborgd Vakkennis is daarom niet noodzakelijk wel de wil om vooruit te komen • vereist Borgstelling ad f 500 Leeltijd tot 40 jaar Brieven te richten onder no 2-4948 aan bureau U.N SC^ALA telefoon 12461 Verkrijgbaar in Utrecht bij Fa Broekman-Noordman ELISABETHSTRAAT 31—33 AMSTERDAMSESTEAATWEG 236 Fa Joh Emmelot STEENWEG 49—53 Fa H C A Heefer IWARNIXLAAN 16 — TEL 22951 Fa F SMULDERS VONDELtAAN 37—39 — TEL 31029 OHKWETSa VRIJBUITER UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Uw krant m i CURD JURGENS ¦ MARIA SCHELL Regie HELMUT KAUTNER UTRECHTSCH NIEUWSB ONDERZO Nog v Jonge gan van cal Van onze De verdachten in de namiddag van de tweed rechtbank naar hun c van justitie mr L v a nen nemen en zonder konden houden Presider zoek op verzoek van ve ^ middag van 1 oktober van V nog een getuige Na het horen var » een tie tuigen was de sluier rond jarige cafetariahouder nog heel opgetrokken Is hij d geest geweest die Thijs van G H tot inbraken heeft aangesp heeft voorgesteld geweld te ken bij de beroving van de winkelierster Carnjina Belles Bankastraat die de overval jonge gangsters niet heeft ov Is hij schuldig aan de „ uitU die hem ten laste wordt gele En een andere vreemde nis Thijs en Piet zeggen de en de overval op mej Belles zag van Wim te hebben gepl vriendschap " Zelf hebben cent van de buit gekregen poet " was voor Wim Wat was die gebonclenh Wim wiens cafetaria aan de kade een stamkroeg van inbrekers bleek te zijn zoals heeft toegegeven Thijs en Piet kenden Wim zeer kort „ Er was een vertro sfeer ontstaan " zei Thijs „ W geld nodig en we wilden helpen " En hij gaf prompt Wim belaslende verklaring hem tijdens de overvalpoginj overzijde van de Bankastra tegenover het winkeltje van vrouw had zien staan Verdachte Piet H wees V als de man die het plan overval ontwierp We maskers en een pistool kopen want na de Bankas de hij een overval doen op toor in het Centraal Sfatio de Nederlandsche Bank Da een miljoen buitmaken en voorlopig wat voort " Van verdachte Arie de H gen uit het nette gezin dii verkeerde milieu was tere men die alleen op de uitk gestaan en dus een zeer kl deel in de zaak-BankastraaJ had viel voor Wim evenmir verwachten „ Wij stonden hel zijn macht " zei hij lelkens - kunnen of willen vexklare Maar er waren gisteren gen wier verklaringen Wil keurend deden knikken bijvoorbeeld de blonde Lies een 16 jarig meisje die ten de misdrijven elke dag tot ' s nachts achter de toonban dievenkroegje stond Ja ze en Thijs dikwijls over inbr ren spreken maar ze had dacht geslagen op de deta ' praatte nooit over inbreke Nee ze had nooit iets gen hij met Thijs en Piet plannei Wim was een goeie jongen alle jongens en meisjes in ria goed kon opschieten Onthulling Even later verscheen een langrijke getuige R W die gens inbraak een straf u wenste slechts te spreken ai sident de publieke tribune ruimen En nadat dit was werd uil de doeken gedaai vóór de dood van Carolina brief had geschreven aan met de waarschuwing dat gebeuren stond in de Bank W vertelde dat hij dest een broer van Piet in h van bewaring had gezete leden jaar toen beiden voeten waren kwam hij familie die ook in de Ban woonde op visite Piet h gevraagd Ken jij dat ouv uit die kruidenierswinke die er goed bij „ Ik ken al jaren edelachtbare A deed ik er al boodschap noemde haar tante Lina ' „ Ik heb hem nooit iets zei Piet Maar mr Jeljer verdediger van Wim maal aantekeningen Immers Pie CH Ijs van I begin [ Premier Chroesjts,ief hee dag tot een groep jonge off zcgd dat het ijs van de ko begint te smeiten Hij is v dat er een zekere ontspan internationale betrekkinger begint te worden De Sovjet-premier herh het Russische leger niet voor de aanval Het dient waarborging van het vreed van de Russische bevolki Chroesjtsjef is er van ov landen met een verschille en sociaal stelsel vreedzaai kaar kunnen bestaan Men moest echter niet aan de „ agressieve machtei wereld aan het werk zijn n p rettige o mstandigheden ze Doden bü bosbrand - brand in de vallei van heeft aan vijf brandweei leven gekost De slachtof afkomstig uit Beaufort ^ U waren evenals de l yan andere dorpen uit 1 te hulp geroepen om de bestrüden 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 4 september 1959 - 67e jaargang no 107 Advertentie Advertentie OISDERZOEK QESCHORST TOT 1 OKTOBER Nog vele vraagtekens in „ zaak-Bankastraat ^' Jonge gangsters in de ban van cafetanahouder Aan allé maagden en weegschalen ^ schrijf dan nog heöen aande W.V LEIDSE MATRASSENFABRIEKB.N Afd 8 Postbus 16 Leiden en u Krijgt een charmante ver - \ jaardagssurprise ' Opgeven per | briefkaart naam voornamen ' geboortedatum adres Let opl Als uw eerste voornaam Olga is en als u bovendien geboren bent onder het teken van de maagd of de weegschaal doch in ieder geval in de maand september 1 ^^ matrassen Y.g.g.V Akkoord salaris docenten kleuterleidster scholen Twaalf maanden voor Bijnsbnrgse P.T.T.-ambtenaar In de zaak tegen de Rijnsburgse P.T.T.-ambtenaar die gelden ver duisterd had heeft de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan Het vonnis luidde twaalf maanden hech tenis waarvan drie voorwaardelijk Van onze Amsterdamse redacteur De verdachten in de „ zaak-Bankastraat " zijn gisteren in de namiddag van de tweede zittingsdag van de Amsterdamse rechtbank naar hun cellen teruggebracht zonder dat officier van justitie mr L van den Berge requisitoir heeft kun nen nemen en zonder dat de vier verdedigers hun pleidooi konden houden President mr L Spanjaard stelde het onder zoek op verzoek van verdediger mr Jeljer de Jong uit tot de middag van 1 oktober opdat in de zaak tegen verdachte Wim van V nog een getuige a décharge zou kunnen worden gehoord Na het horen van een tiental ge tuiffen was de sluier rond deze 28 jarige cafetariahouder nog niet ge heel opgetrokken Is hij de kwade geest geweest die Thijs van G en Piet H tot inbraken heeft aangespoord en heeft voorgesteld geweld te gehriii ken bij de beroving van de 67-jarige winkelierster Carolina Belles in de Bankastraat die de overval door de jonge gangsters niet heeft overleefd Is hij schuldig aan de „ uitlokking " die hem ten laste wordt gelegd De algemene commissie voor over leg in zaken betreffende de rechts positie van onderwijzend personeel heeft algehele overeenstemming be reikt over de ontwerp-salarisregeling voor de docenten van de opleidings scholen voor kleuterleidsters het ontwerpbesluit tot wijziging van het jubileumgratificatiebesluit lager on derwijs en het ontwerpbesluit tot wijziging van het jubileumgratifica tiebesluit kleuteronderwijs Over de aanpassing van de salaris regeling bij het lager nijverheids ondei-wijs aan die bij het voortgezet gewoon lager onderwijs werd even eens overeenstemming bereikt Tragisch incident tijdens CHIO Tijdens het eerste nummer van het middagprogramma van het CHIO te Rotterdam het voorrijden van de een spannen hackneys is de 68-jarige heer Johan Caspers uit Groningen onwel geworden en op de bok van de show wagen overleden Het ongeval gebeurde tijdens het presenteren van de hackneys De heer Caspers reed met Browns Splendid Girl voor van stal Witzand uit Blaricum De wedstrijd werd afgelast en de deelnemers verlieten stapvoets de ring Schuldenovereenkomst met Turkije leerden elkaar pas kennen in februari van dit jaar Toen liep Piet dus al met bepaalde gedachten over mej Meer inlandse tarwe in het broodmeel deze slechts voor dit jaar zullen gel 1 den OVER POSTZEQELS Beethovens notenhandschrift herdenkingsvellet j e CHROESJTSJEF IJs van koude oorlog begint te smelten Plymouth special de luxe in - en uitwendig keurig Compleet met verzekering belasting kachels rolhoes ruitensproeiers airconditio ning spotlight enz enz ƒ 450 VOORSTRAAT 96 BIS Telefoon 27534 Het UTRECHTSCH NIEUWSBLAD vraagt voor spoedige indiensttreding 2e secretaresse hoofdredactie belast met archiefwerkzaam - ZELFSTANDIGE en enige HALFWAS SCHILDERS gevr voor onderhoudswerk SCHILDERSBEDRIJF E VAN COOTEN Nicolaasweg 38 Utrecht Telefoon 29948 Vereisten middelbare schoolopleiding in het bezit van de diploma's typen en stenografie Ervaring op het gebied van archiefbeheer strekt tot aanbeveling Brieven s.v.p te richten aan Hoofdredactie U.N DRIFT 23 — UTRECHT En een andere vreemde geschiede nis Thijs en Piet zeggen de inbraken en de overval op mej Belles op ge zag van Wim te hebben gepleegd „ uit vriendschap " Zelf hebben zij geen cent van de buit gekregen de gehele „ poet " was voor Wim Wat was die gebondenheid met Wim wiens cafetaria aan de Maurits kade een stamkroeg van dieven en inbrekers bleek te zijn zoals hij zeil heeft toegegeven Thijs en Piet kenden Wim nog maar zeer kort „ Er was een vertrouwelijke sfeer ontstaan " zei Thijs „ Wim had geld nodig en we wilden hem wel helpen " En hij gat prompt de voor Wim belasïtende verklaring dat hij hem tijdens de overvalpoging aan de overzijde van de Bankastraat recht tegenover het winkeltje van de oude vrouw had zien staan Verdachte Piet H wees Wim aan als de man die het plan voor de overval ontwierp „ We moesten maskers en een pistool van hem kopen want na de Bankastraat wil de hij een overval doen op een kan toor in het Centraal Station en op de Nederlandsche Bank Dan zou hij een miljoen buitmaken en kon hij voorlopig wat voort " Van verdachte Arie de H de jon gen uit het nette gezin die in het verkeerde milieu was terechtgeko men die alleen op de uitkijk heeft gestaan en dus een zeer klein aan deel in de zaak-Bankastraat heeft ge had viel voor Wim evenmin veel te verwachten „ Wij stonden helemaal in ïijn macht " zei hij telkens zonder te kunnen of willen verklaren waarom Maar er waren gisteren ook getui gen wier verklaringen Wim goed keurend deden knikken Daar was bijvoorbeeld de blonde Liesje de V een 16-iarig meisje die ten tijde van de misdrijven elke dag tot één uur ' s nachts achter de toonbank van het dievenkroegje stond Ja ze had Piet en Thijs dikwijls over inbraken ho ren spreken maar ze had nooit aan dacht geslagen op de details Wim praatte nooit over inbreken en zo Nee ze had nooit iets gemerkt dat hij met Thijs en Piet plannen maakte Wim was een goeie jongen die met alle jongens en meisjes in de cafeta ria goed kon opschieten Onthulling Even later verscheen een zeer be langrijke getuige R W die zelf we gens inbraak een straf uitzit Hij wenste slechts te spreken als de pre sident de publieke tribune liet ont ruimen En nadat dit was gebeurd werd uit de doeken gedaan dat W vóór de dood van Carolina Belles een brief had geschreven aan de politie met de waarschuwing dat er iets te gebeuren stond in de Bankastraat W vertelde dat hij destijds met een broer van Piet in het huis van bewaring had gezeten Ver leden jaar toen beiden op vrije voeten waren kwam hij bij Piets familie die ook in de Bankastraat woonde op visite Piet had toen gevraagd Ken jij dat ouwe mens uit die kruidenierswinkel en zit die er goed bij „ Ik kende haar al jaren edelachtbare Als kind deed ik er al boodschappen Ik noemde haar tante Lina " „ Ik heb hem nooit iets gevraagd " zei Piet Maar mr Jeljer de Jong verdediger van Wim maakte driftig aantekeningen Immers Piet en Wim Premier Chroesjtsjef heeft donder dag tot een groep jonge officieren ge zegd dat het ijs van de koude oorlog begint te smelten Hij is van mening « lat er een zekere ontspanning in de internationale betrekkingen merkbaar begint te worden De Sovjet-premier herhaalde dat het Russische leger niet bestemd is voor de aanval Het dient slechts ter waarborging van het vreedzame werk van de Russische bevolking zei hij Chroesjtsjef is er van overtuigd dat landen met een verschillend politiek en sociaal stelsel vreedzaam naast el kaar kunnen bestaan Men moest echter niet voorbijzien aan de „ agressieve machten " die in de wereld aan het werk zijn noch aan on Prettige omstandigheden zoals bewa - Doden by bosbrand - Een bos brand in de vallei van de Loire heeft aan vijf brandweerlieden het leven gekost De slachtoffers waren afkomstig uit Beaufort en Vallée Zij waren evenals de brandweren van andere dorpen uit de omtrek te hulp geroepen om de brand te bestrijden Qevolg van grote oogst Als gevolg van het bijzonder mooie en standvastige weer zal de tarweproduktie dit jaar — zoals wij reeds hebben gemeld — het recordcijfer van min stens 500.000 ton bereiken het geen 100.000 ton meer is dan verleden jaar Het vorige re cord dateert van 1934 toen de produktie 495.000 ton bedroeg Naar op de gisteren gehouden openbare bestuursvergadering van het Produktschap voor granen zaden en peulvruchten werd meegedeeld 3al er rekening mee moeten worden ge houden dat als gevolg van deze grote produktie van inlandse tarwe een hoeveelheid van 450.000 tot 475.000 ton op de binnenlandse markt voor consumptie - en veevoederdoeleinden afgezet zal dienen te worden In dit verband heeft het dage lijks bestuur hedenmorgen voorge steld de bestaande regeling dus danig te wijzigen dat mede gelet op de goede kwaliteiten van de oogst de verplichte bijmenging wordt verhoogd tot 38 procent thans 35 pel Deze wijziging zou van kracht worden op 13 de cember 1959 De verplicht te ver werken hoeveelheid inlandse tarwe zou als gevolg van deze maatregel worden verhoogd tot ongeveer 390.000 ton Tevens werd voorgesteld de ver goedingsregeling ten aanzien van Zeeuwse bloem en ongebuild tarwe meel te wijzigen waardoor de ver plichte bijmenging dit oogstjaar zou kunnen stijgen van 25.000 tot 35.000 ton Bij hoofdelijke stemming keurde de meerderheid der bestuursleden deze voorstellen goed op voorwaarde dat Mr dr Voorbeytel overleden Op de nieuwe algemene begraaf plaats in Baarn is donderdag in stil te de begrafenis geschied van mr dr M C M Voorbeytel die op l september op 78-jarige leeftijd is overleden peningswedloop de militaire bases rondom de Sovjet-Unie en het ver strekken van kernwapens aan de Westduitse „ wraakzoekers " Het Russische leger moest daarom in een staat van grote paraatheid blijven Toornameiyk heden Mr dr Voorbeytel was van 1901 — 1940 correspondent van het Algemeen Handelsblad te Parijs In datzelfde jaar werd mr dr Voorbeytel aangesteld als persattaché bij het Nederlandse gezantschap te Parijs van 1941 tot 1944 was hij verbonden aan de persafdeling van het Neder landse gezantschap te Lissabon en van 1944 tot 1949 verbleef hij weer in Parijs als persattaché van de Ne derlandse ambassade Sinds 1951 woonde hij rustend in Amersfoort Enige maanden geleden ontving hij het ere lidmaatschap van de Neder landse Journalistenkring Belles rond In dat geval zou het on waarschijnlijk zijn dat Wim die vol komen onbekend was in de buurt en die de oude vrouw niet kende de geestelijke vader van de overval is geweest „ De goeie jongen " iVIax G was een derde getuige pro Wim Max schetste Wim als de goeie jongen die hem bij een notaris een schuldbekentenis had laten tekenen en die prompt moeite deed een baan voor hem te ' zoeken Tegen half vier stokte de rechtszit ting omdat Wims boekhouder die moest verklaren dat Wim geen geld zorgen had niet was verschenen Na raadkamer schorste mr Span jaard het onderzoek tot 1 oktober De zaak-Bankastraat ' eindigde vóór de climax was bereikt Enige leden wezen erop dat deze verhoging van de verplichte bij menging niet zou mogen leiden tot een stijging van de broodprijs In dit verband wezen zg erop dat de uit het buitenland ingevoerde tarwe ' ie thans in het brood wordt verwerkt 22 gulden per ton kost terwijl de inlandse tarwe een prijs maakt van 31 gulden op N Teleurgesteld liep de publieke tri bune waarvoor de gegadigden reeds ' s morgens om zes uur voor het ge rechtsgebouw in de rij waren gaan staan leeg A een onderbreking van vijftien jaar werd op 1 april 1936 door de Tsjechoslowaakse post opnieuw een serie weldadigheidszegels uitgegeven De waarden waren 50 haleru 1 en 2 kronen op ieder zegel kwam een toeslag van 50 haleru ten bate van het kind De afbeeldingen van deze weldadigheidszegels zijn zeer interessant Op de jubileumzegel van 5 kronen uit het jaar 1928 van Tsjechoslowakije ziet men aan de linkerzijde het oude stadhuis van Praag Vóór de ver woesting van dit gebouw in 1945 bevond zich daar de beroemde Praagse astronomische klok Deze klok wees niet alleen de uren aan maar ook de dagen en de maanden de stand van de zon en de maan de omloop van de planeten enz Zij bevatte ook figuren die bij ieder heel uur bewogen de dood luidde een klok een rijkaard bood hem een zak geld aan in twee venster tjes verschenen de twaalf apostelen en een haan kraaide en bewoog zijn vleugels De astronomische klok werd in 1865 gerepareerd,waarbij de Tsjechische schilder Josef Manes op dekalender twaalf voorstellingen aanbracht die de ka rakteristieke „.,^„,„„ trekken van de twaalf maanden uit beeldden Die van de maand januari zien wij nu op de 1 kroon De komst van het nieuwe jaar wordt gesym boliseerd als de komst van het nieuwe kind in de fa milie „ Geluk kig is het ge zin waar de geboorte van ' n kind vreug de brengt " Op de twee andere waarden is slechts een deel van de afbeelding gebruikt de moeder die haar kind in de armen houdt terwijl de vader ernaast zit De zegels werden gegraveerd door de kunstenaar Heinz die veel fraaie Tsjechische postzegels heeft uitgevoerd Nieuwe uitgiften Luxemburg Het honderdjarig bestaan van de Luxem burgse spoorwegen zal onder meer worden herdacht door de uitgifte op 19 september van een postzegel van 2.50 fr rood wit en blauw Op een velletje perkament komt een locomotief uit 1859 met tender voor waarnaast het embleem van de spoorwegen Hierboven zijn in notenschrift de openingsregels van de feesthymne „ De Feierwon " aangebracht die ter gelegenheid van de opening van de eerste spoorlijn in het groothertogdom werd gecomponeerd De zegel is ontworpen door de Luxemburgse kunstenaar Auguste Trémont de druk geschiedde bij Joh Enschede en Zonen te Haarlem Oost-Duitsland Voor het derde Duitse turn - en sportfestival te Leipzig waaraan zowel door Oost - als West-Duitsland werd deelgenomen is een serie van vijf postzegels uitgegeven De zegels laten behalve de hoogste waarde de 40 4 - 20 pf verschillende takken van sport zien 5 - H 5 pf oranje oefeningen met hoepel 10 - t - 5 pf groen hoogspringen 20 + 10 pf rood paardturnen 25 + 10 pf blauw oefeningen met knots 40 + 20 pf violet stadion te Leipzig met toren waarboven vuurwerk Als propaganda voor de Leipziger Messe kwam een zegel van 20 pf rood en grijs uit Er komen nieuwe gebouwen in Leipzig op voor alsmede een deel van de globe waarin het jaar beursembleem VISHANDEL G van Berkel ALLEEN ZATERDAG volvette gerookte IJsselmeerpoling 1/4 kg ƒ 1 VOORSTRAAT 25 1 minuut van Neude De werkloosheid per eind augustus Aan het eind van augustus waren er 41.204 werkloze mannen in Nederland Er waren 13.860 mannen werkzaam op sociale werkvoorzieningsobjecten en 8832 op aanvullende werken zodat er in totaal een geregistreerde arbeids reserve was van 50,036 aldus een over - sociale zicht van het ministerie van zaken en volksgezondheid Deze geregistreerde arbeidsreserve was op eind juli van dit jaar 54.540 op eind augustus 1958 71.195 en op eind juli 1958 77.305 Het aantal werkloze vrouwen bedroeg eind augustus van dit jaar 5906 De maand ervoor was dit cijfer 5010 Het aantal openstaande aanvragen was op eind augustus voor mannen 41.895 eind juli 45,270 en voor vrou wen 31,182 eind juli 33,182 In het tractatenblad is naar het mi nisterie van financiën mededeelt de tekst verschenen van een overeen komst tot regeling van de Turkse schulden welke op 11 mei 1959 te Pa rijs is getekend De Turkse regering heeft in het vorige jaar aan een reeks betrokken landen waaronder Neder land medegedeeld niet in staat te zijn aan haar betalingsverplichtingen te voldoen en heeft een dringend ver zoek gericht tot de OEES het IMF en de Verenigde Staten van Amerika om financiële hulp en verlichting van be staande lasten De over laatstgenoemd onderwerp gevoerde besprekingen hebben geleid tot een overeenkomst die de betaling regelt van alle vorderingen uit hoofde van goederen en dienstenprestaties verricht voor 5 augustus 1958 ingang van het Turkse moratorium voor zo ver de vorderingen vervallen voor 1 januari 1964 Het totaal van deze vorderingen be draagt ongeveer 400 miljoen dollar West-Dulitsland Op 8 september verschijnt een speciaal herdenkingsvelletje naar aanleiding van de opening van de Beethovenhal in Bonn Het velletje bevat vijf getande postzegels die ook afzonderlijk voor frankering kunnen worden gebruikt Het is verlucht met een notenhandschi'itt van von Beethoven De zegels vertonen de portretten van Georg Friedrich Handel die 200 jaar geleden overleed 10 pf groen Louis Spohr die 20 jaar geleden stierf 15 pf lidit blauw Ludwig von Beethoven 20 pf rood Joseph Haydn die 150 jaar geleden overleed 25 pf bruin en Felix Mendelssohn-Bartholdy die vóór 150 jaar werd geboren 40 pf donkerblauw Verenigde Arabische Republiek De Egyptische post administratie heeft een postzegel van 10 milis rood bruin het licht doen zien ter gelegenheid van devergadering van de vereniging van Arabische emigran ten in de Verenigde Staten die dit jaar in Libanon,Syrië Egypte en Jordanië werd gehouden Het zegel beeld symboliseert de nauwe banden die de uit deze » „.—,„ <- ^™,..„.,.....,,.,,.,..,,..„ landen afkom stige emigrati ten nog steedsmet hun ge boorteland on derhouden Erzijn IH mil joen exempla ren gedrukt Polen Het internationale Esperantisten-congres te Warschau was aanleiding tot uitgifte van twee postze gels 60 gr en 1.50 zl De eerste waarde vei-toont het portret van dr Zamenhof 1859—1917 die honderd jaar geleden werd geboren en de tweede waarde de wit-rode Poolse vlag in de vorm Van een driehoek de Esperanto ster en een wereldbol Voorts is een serie van drie stuks in omloop ge bracht ter herdenking van het feit dat dit land vijftien jaar volksrepubliek is De waarden zijn 40 gr 60 gr en 1.50 zl Afgebeeld zijn tegen een achtergrond van een blinde kaart van Polen respectievelijk een koren schoof als symbool van de landbouw een hijr'.iraan als symbool van de opbouw en een Ionisch kapiteel en een boek als symbolen van de cultuur en wetenschap Joeg:oslavië Ter gelegenheid van de vijftigste in ternationale jaarbeurs in Zagreb en voor het congres van de unie van internationale jaarbeurzen dat in deze stad zal worden gehouden verschijnt op 5 september een postzegel van 20 dinars blauwgrijs en groenachtig zwart Afgebeeld zijn de emblemen van de Zagrebse jaarbeurs en van de unie van internationale jaar bem-zen alsmede twee gestileerde handen waal-mee de wereldhandel wordt gesymboliseerd Philippijnen Vijf jaar geleden — op 8 september 1954 — werd het pact van Manilla Zuid-Oost-Aziati sche verdragsorganisatie gesloten tussen Australië Frankrijk Nieuw Zeeland Pakistan Thailand Groot Brittannië de V,S en de Philippijnen Ter herinnering aan dit feit zullen op 8 september a,s twee herden kingszegels verschijnen in de waarden 6 c groen en 25 c geel Beide zegels geven een afbeelding van het congresgebouw te Manilla de zetel van de ZOAVO alsmede van het embleem van de organisatie „ BALA'S SCHUIMPLASTIC en S SCHUIMRUBBER ¦ Jl-persoons ¦ schuimplastic matras ¦ 90/190 7 cm 36,50 S 52 pers 120,'190 5 cm 56.50 ¦ s S Predikherenstraat 24 j | B Telefoon 12638 ¦ JOudcgracht 372 tel 19796 | waaronder ongeveer 14 miljoen dollar van Nederland De betaling zal geschieden in chro nologische volgorde gedurende 12 jaar in het eerste jaar met 15 miljoen dol lar en daarna met oplopende bedragen Het koersrisico van de in Turkse ponden gestorte bedragen is gedekt door een koersgarantie en Turkije zal een rente van 3 pet betalen over de op transfer wachtende vorderingen Door deze overeenkomst zal het in 1955 tussen Nederland en Turkije ge sloten schuldenprotocol vervallen Duitser gaf zich uit voor gedropte Russische spion Op het politiebureau van de West duiste plaats Pruem ongeveer 70 km ten zuidwesten van Bonn heeft zich donderdag een man gemeld die in het Duits mededeelde Iwan te heten en een Russische agent te zijn Hij zei dat hij met vier anderen uit een Rus sisch vliegtuig was gesprongen om te spioneren Hij had geen identiteits papieren bij zich I5e berichten als zouden er Russi sche parachutisten zijn geland had den tot gevolg dat de politie met te lefonische aanvragen om inlichtingen werd overstroomd Er waren zelfs te lefoontjes bij uit Parijs en Rome De Russische agent ' bleek een 32 jarige inwoner van Düsseldorf te zijn Een politiefunctionaris noemde hem een man die graag opvalt en uitmunt door sterke verhalen Hij zal worden vervolgd wegens misleiding van de autoriteiten De man viel door de mand toen hij werd geconfronteerd met een Rus sisch sprekende deskundige Advertentie voor oUehaarden tsso petroleum DE HAARDOLIE met hst hoogste rendemeni juinig - geen roet - meer warmte HEINS-OLIEHANDEL Aflevering per tankauto met slang meter en ticketprinter Bel dus 33247 ook ' s-avonds TIELEMAN'S OLIEHANDEL Vossegatselaan 41-50 - T«l 15692 VATVULLINGEN DOOR MIDDEL VAN GEIJKTE METER VAN EIJK'S OLIEHANDEL VLEUTEN Tel 03407-410 Loonsverhoging en werktijdverkorting in confectie-industrie Werkgevers en werknemersorganisa tie in de confectie-industrie hebben zich naar zij in een gezamenlijk communiqué meedelen in het ka der van de gedifferentieerde loon politiek en aan de hand van de daarvoor door de overheid gestelde richtlijnen beraden over de wijze waarop een en ander in hun be drijfstak kan worden gerealiseerd Zij hebben hierbij overeenstemming bereikt over de verhoging van de basisuurlonen van de volwassenen met 4 % en verwerking van de huurbijslag 1957 waaraan de jeugd lonen zullen worden aangepast Eveneens werd overeengekomen met ingang van 1 januari 1960 een be gin te maken met een geleidelijke verkorting van de werktijd Buiten dien zullen partijc zich nog nader beraden over de verbetering van bepaalde secundaire arbeidsvoor waarden Sr zal naar gestreefd worden de goed keuring van het College van Eijks bemiddelaars voor 1 november a.s te verkrijgen teneinde op die da tum de nieuwe CAO voor de con - fectie industrie te kunnen invoeren Dode en drie gewonden bij autobotsing Bij een auto-ongeluk te Bergen op Zoom is donderdag de 33-jarige me vrouw W S Bolleman-Keijser uit Ael een van de vier inzittenden van een getroffen personenauto zodanig gewond dat zij in het ziekenhuis te Bergen op Zoom is overleden De personenauto bestuurd door de 35-jarige melkhandelaar W Z B uit Ael verleende op een kruispunt geen voorrang aan een militaire vracht auto met het gevolg dat de perso nenauto in de rechterflank werd aangereden De bestuurder en twee andere in zittenden de 38-jarige C A van B directeur van de zuivelfabriek in Ael en ambtenaar van de landbouw voorlichtingsdienst in deze gemeen ten en zijn echtgenote de 34-jarige J A P B.-S werden gewond in het ziekenhuis opgenomen Enige tonnen schade bij boerderijbrand Een felle uitslaande brand die om streeks donderdagmorgen uitbrak heeft de kapitale boerderij van de landbouwer A Remeysen onder Strijbeek gemeente Nieuw Ginne ken totaal met de grond gelijk ge maakt De Bredase en Gelderse brandweer stonden machteloos om dat de geschikste wateraansluiting 500 meter van de boerderij verwij derd ligt Omdat er een stevige wind stond verspreidde het vuur zich snel Het gehele huis met inventaris schuren met landbouwmachines de gehele oogst en een deel van de veestapel gingen verloren De schade is nog niet precies vastgesteld maar beloopt zeker enkele tonnen KLM naar Los Angelos Ambassadeur vroeg hervatting gesprek landingsrechten De Nederlandse ambassadeur tn Washington dr J H van Royen heeft donderdag een bezoek ge bracht aan de Amerikaanse waarne mende minister van buitenlandse za ken Douglas Dillon en hem ge vraagd om hervatting van de bespre kingen over de door Nederland ge vraagde landingsrechten voor de K.L.M aan de Amerikaanse west kust Na het gesprek wilde dr Van Roij en tegenover de pers niet zeggen hoe de Amerikaanse minister zijn verzoek had ontvangen Dr Van Roijen bracht in herinne ring dat de K.L.M twee en-een-half jaar geleden landingsrechten in de Verenigde Staten voornamelijk in Houston Texas had gekregen en dat het hoofd van de Nederland se delegatie toen had verklaard dat Nederland later opnieuw zou willen onderhandelen over het toen afge wezen verzoek voor landingsrech ten aan de kust van de Stille Oce aan Wij zouden nu die onderhan delingen willen beginnen aldus de Nederlandse ambassadeur Amerikaanse functionarissen zei den later dat het verzoek van dr Van Bogen waarschüniyk zal wor den ingewilligd De besprekingen dienden een breed terrein van lucht vaartzaken te bestreken en niet be perkt te zijn tot de landingsrechten aan de westkust Nieuwe minister voor de Kongo De 61-,jarige Belgische njinister van staat August de Schryver van de Christelyke Volkspartij heeft de post van minister voor de Kongo aanvaard zo is donderdagavond in Brussel meegedeeld Maurice van Hemelryck was woensdagavond af getreden Premier Eyskens en De Schrijver hebben donderdagavond meer dan drie uur doorgebracht op het ko ninklijk paleis om de toestand te be spreken na het aftreden van minis ter Van Hemelrijck Premier Eyskens bracht in zijn verklaring voor de pers hulde aan de afgetreden minister voor het werk dat hij verricht heeft Hij voegde er aan toe dat geen aanvul lende verklaring over de Kongo ge geven zal worden en dat ook het parlement niet van vakantie terug geroepen zal worden Minister De Schrijver zei dat hü spoedig naar de Kongo zal gaan om de toestand in ogenschouw te ne men De heer De Schrijver een rustig diplomaat was president van de parlementaire commissie die een bezoek bracht aan de Kongo kort na de bloedige incidenten in Leo poldville van 4 tot 6 januari Het nieuws van het aftreden is in Leopoldstad als een hom ingeslagen Het heeft een gevoel van onbehagen ffewekt en in vele kringen vreest men dat het aftreden het „ slechter wor dende politieke klimaat " niet ten goede zal komen Advertentie 
Vrijdag 4 september 1959 - 67e jaargang no 107 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD in de Galeries De Jaarbeurs is de start Van dit moment af staat de Galeries in het teken van y^i T^^^i^j ^:;^^^^^^ UZ © ^/ èifue^m^c ^^ Het begint met Mod i e Horenpultover met V-ha!s Boorden en man chetten zijn aangebreid De mooiste kwaliteit Men no wol 0 \ m ^ *% in tal van mannelijke kleuren 24«50 Buitengewoon orlgïneet is deze uit Frankrijk getmporteer <' dameepyjama van gestree keperflanel Het jeugdige m del heeft een T'Ö pantalon rose en bleu Maten 38 t.m 4-6 Het nieuwe overhemd voor meneer - nieuw ieder opzicht satijn gestreept met man chetten die als dubbele èn als sportmanchetten gedragen kunnen worden No-iron Uw warme en nr^odiéuare du9f*r satin feutre van buiten satijn van binnen geruwd ^ Charme en comfort - geluKkig gecom bineerd In lichte vrolijke kleu ren bleu turquoise rose en lila Maten SS t.m 4-6 14.90 16.75 Naadloze nylons,400 naalds,20 denier met versterkte hielen teen In de nieuwste mode tinten ook in het terecht zobewonderde Indian copper " Maten S1/2-II O OC Uw slanke elegante pencil parapluie met goudkleurige binnenstok en baleinen In zeer moore aflopende pasteltinten 12.50 X Rhodia twill zi)den shawl ïn alterlei leuke dessins en kleu ren Bijzonder geslaagd als hoofddoekje 47.50 Sprookjesachtig " mooi is de ze goud doorweven cocktail japon Leuke boothals heer Ijjk-wtjde rok Het jacquard dessin is doorweven met lurex metaaldraad dat niet oxydeert en een zeldzaam ver rassend effekt geeft En jacquard met lurex in een don - kere kleur zoals bij deze ja pon S deze herfst zeer " ' mode Maten 36 t.m 4-4 - In olijfgroen en korenblauw Herenhorloge chroom Bloc anker 17 steens waterdicht schokvrij onbreekbare veer stalen bodem centrale secon den wijzer en luxe lichtgevende wijzerplaat Met prima lederen band 1 jaar schriftel garantie Eigenlijk is de prijs 35 - Uu 27.50 Doublé dameshorloge bloc anker 1 /- steens ShocKproof met stalen bodem Keuze uit diverse moderne modellen alle met suède bandje 1 jaar schrif telijke garantie Ook dit horloge is niet 35 - geprijsd maar 27.50 Welke schoentjes deze herfst U ziet ze hier modern prettig passend graag gekozen graag gedragen Damesschoen met extra pret ' tige pasvorm voor moeilijke voeten en tóch elegant 24.95 stVIkje > Een schoentje dat Uw herfst vernieuwing alle eer aandoet Stank model met koket lederen 25.95 Pumps bruin met zwartgecombineerd de grote modevan deze herfst geperforeerdsemibrogue ^^^^ « k _ 29.95 Veel rijige colliers de grote mode T8 Rijen alle modetmten 1.95 De herfstmode vraagt een tas ' ais deze zeer modieus met luxe beugel en in kleuren pas send bij de komende mode 7.95 Lederen dameshandschoenen heerlijk warm gevoerd In velemodetinten 7.95 Taille-mode 19S9 de goudkleurige ceintuur 2 cm 1.50 •* cm 1.95 6 cm 2.50 Galeries Modernes UTRECHT HO LLAN ZATERDAG EXPORT-SHAG v.of 40 cent per 50 gram EN NOG VEEL MEER MARKT PAARDENVELD UITSLUITEND IN DE STAND MET GEEL / RODE VLAG vissersrij «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ U J A M BURGMAN & ZONEN N.V ¦ Grossiers Ijzerwaren en Gereedschappen J | HELLING 3—5 — UTRECHT ¦ Per 1 oktober of eerder hebben wij plaats voor een ¦ PIENTERE JONGEMAN I ¦ leeftijd 16-17 jaar voor onze afdeling kaart - ¦ systeem J Geboden wordt J een betrekking die een goede basis is voor ¦ een verdere opleiding op zowel administra ¦ tief als commercieel gebied J Vereisten B mulo - of gelijkwaardig diploma J Goed handschrift ¦ Prettig karakter ¦ Sollicitaties mondeling tussen 10-12 of 2-5 uur of ¦ schriftelijk ¦ J NU IS ER EEN GOEDE KANS VOOR U Wilt U een gewaardeerde medewerkster worden in een mooie zaak voor Luxe lederwaren en Reis - artikelen Er zijn nu nog plaatsen vrii voor verkoopster leerüng verkoopster en een cassière Praal eens met ons over dit boeiende werk over Uw goede salaris en over de verschillende voorrechten die U in onze zaak kriigt Wilt U liever schrijven Dat kan ook honnier - UTRECHT CHOORSTRAAT 11 N.V Kleding Industrie DE VRIES & SCSAX vraagt ENIGE NEnE JONGENS om opgeleid te worden tot perser Leeftijd tot 22 jaar Aanmelden dagelijks van 9—5 uur en zaterdags van 9—1 uur Oude Gracht 350 De gezondheid llgferdik bovenop Kaa3 is 20 lekker Kaas ia zo gezond Waarom dan zo zuinig gesneden Snij fikse plakken Dat kan want kaas is goedkoop Met kaas kunt U royaal zijn en toch zuinig Doe n6g meer H Te bevragen BOUWBEDRIJF GEBR ALBERS Koppeldüfc SI Abcoude telefoon 02946-526 en ' s zaterdagsmiddags van 2—5 uur In de directiekeet aan de Bevinlaan te Utrecht telefoon 030—31022 Wij vragen een AANK ADMINISTR KRACHT MNL of VRL Gegadigden moeten hunnen t^pen en in staat zQn accuraat en ordelijk te werken Sollicitaties mondeling ot schriftelijk te richten WAARDEMAKER & CO TE MAARSSEN vraagt voor haar bedrijfslaboratorium een ANALIST(E Met diploma K.N.C.V.I of studerend daar voor Sollicitaties mondeling of schriftelijk met vermelding van leeftijd opleiding en ervaring aan onze afdeling Personeelszaken GEMEENTE UTRECHT Bij het GEMEENTELIJK VERPLEEGTEHUIS VOOR BEJAARDEN TE DRIEBERGEN kunnen worden ge plaatst enige ziekenverzorgslers intern Salarisgrenzen voor 21-jarlgen en ouder f3.096 — tot f4.728 — per jaar aftrek voor vrij wonen - voeding - vuur - licht en water verbruik f 981.54 per iaar Schriftelijke sollicitaties binnen 8 dagen na het ver schijnen van dit blad te richten tot de secretaris van de Stichting „ Huisvesting van Bejaarden " Witte vrouwensingel 88 te Utrecht SPECIAALZAAK fnm\i,)j,,i Utrecht Peek&Cloppenburg UTRECHT OUDEGRACHT 136 ST JACOBSSTRAAT 55 TE UTRECHT vraagt ALLROUND CHEF Salaris f 6000 — è f 7000 — Voor telefonische afspraken no 27771 
TO Vrijdag 4 september 1959 - 67e jaargang no 107 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD VAN HEDEN AF IN T REMBRANDT UTI^^ECHT TEL 12556 OUOE GHeCHT PRIDBy YtckUHrman brengt reeds nu Philips T.V i960 T.V IS GOED T)E LIEVELING VAN MILJOENEN = INZUN = NIEUWE FILM Sport en T.V heren bij elkaar Belangrijke evenementen waarover U andert alleen maar in de krant leest volgt U nu op do voet dankzij T.V En met T.V komt ieder aan zijn trek Uw vrouw geniet van opera Uw kinderen van jeugdbitzendingen en de visite van leuke cabaret-programma's T.V is goed en maakt hel leven prettiger PHILIPS T.V IS BETER Wie een Philips T.V koopt koopt zekerheid Het toestel 1960 is reeds gereed U kunt het zien en kopen Een prestatie die alles in de schaduw stelt Philips bewijst opnieuw ver vooruit te zijn PHILIPS T.V 73 538900020053005302530053000200020001005300020001000200020002000201020102230000020253 VAN ^ hHHrman is nog beter Welke voordelen biedt Schuurman nog meer Schuurman staat er borg voor dat Usteeds kunt genieten van een perfecteT.V ontvangst Daarvoor zorgt dedag en avondservice door ervaren envakbekwame technici U kunt de betaling over 24 maandenspreiden f6.90 per week of f29.85per maand no voorgeschreven eerstebetaling Ook hel bedrag van an tenne en installatie kunt U over de zelfde periode spreiden Renteverlaging als U binnen korteretijd betaalt don ü van plan was.Installatie met originele TEWEA an tenne door Philips goedgekeurd engeplaatst volgens voorschriften engoedgekeurde tekeningen van Bouw en Woningtoezicht.Wilt U meer weten van de grote voor deten die Schuurman U biedt iComeens praten en bekijk het prachtigetoestel 1960 dan op Uw gemak Kasregisters Boekhoudmachinei Telmachines Ponsb andmachines Electronic Dotii Processing Wilt U zich verder bekwamen in een interessant specialistenvak dat steeds nieuwe ontwikkelingen biedt In onze service-organisatie kunnen wij nog enige actieve jongelui plaatsen die na een grondige opleiding te werk gesteld worden als Gevraagd flinke werkster voor maandag woensdag en vrijdagmorgen van 8-12 uur / 1,25 per uur Leeft niet beneden 20 jaar Emmalaan 29 telefoon 13571 TE HUUR IN GROOT KANTOORPAND op prima stand 10 lokalen bestuurskamer vergaderzaal kleine telefoonkamer en grote garage Pegusverw Aanvaarding spoedig Huurprijs / 7.000 per jaar Nadere inlichtingen onder no P-8444 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht in de buitendienst te Utrecht Vereisten Leeftijd 21 tot 26 jaar opleiding min L.T.S instrumentmaker of fijnbankwerker U.T.S.-opleiding en kennis van de elektrotechniek ¦ strekt tot aanbeveling Sollicitaties uitsluitend schriftelijk te richten aan N.V NATIONAAL KASREGISTERS v.h Cord H van Erk Amstel 190-192 Amsterdam-C WERKSPOOR — ^ Het UTRECHTSCH NIEUWSBLAD " ie KLAS MACHINEZETTER VOOR DE HANDELSDRUKKERIJ Soil te richten aan de bedrijfsleider van het Ü-N Drift 23 Utrecht 7??1731?67?767017386738?71016767670?01737316163037676701?17316??1630376??373305?41 Erdal Concern AMERSFOORT heeft i.v.m emigratie van de huidige functio naris plaats voor een EXPORT MEDEWERKER Gezochl wordl iemand van 25 a 30 jaar mei middelbare school opleiding kennis van moderne talen commercieel inziclit en enige ervaring op een exporlkantoor bij voorkeur in de merkartikelen sector Na een inwerkperiode zal zijn laak bestaan uit landendocumentatie statistiek documentenbehandeling exportcalculaties alsmede het verzamelen van intern en extern cijfermateriaal Geboden wordt een inte/essante goed gehonoreerde zelfstandige werkkring met ruime toekomstmogelijkheden Gunstige vakantie - en pensioenregeling Eigenhandig geschreven brieven mef opgave van opleiding levens loop en ervaring te richten aan de Comm.-Dir Discretie verzekerd r Cl Ml Za Coöp Melkcentrale „ Zeist " G.A Bergweg 101 c Zeist s s A 2 FLINKE KRACHTEN voor de flessenafdclinB - B 2 FLINKE KRACHTEN N vraagt I N I voor melkuitgifte en reserve-lopen ï Sollicitanten dienen in het bezit te zijn van goede ge I tuigschriften BEPEIJF TE UTRECHT vraagt Ververs Spuiters Revolverdraaiers Boorders Aanmelden maandag tot en met vrijdag van 9 tot 4 uur bij de afdeling Personeel I Aanmelden ten kantore van de fabriek Wie T.V koopt gaat niet over een nacht ijs U wilt immers meer dan alleen het beste toestel Vele duizenden kochten reeds uil welbegrepen eigenbelang hun Philips T.V toestel bij Schuurman Woorom Schuurman doet meer dan alleen de plaatsing van hel LEA KOEKOEK GAAT DOOR METHALVE PRIJZEN Grote GRASLINNEN SLOPEN __ e „ KEÜKENDOEKEN ^^ gEN GULDEN GEBORDUURDE SLOPEN 2.4 ' O " TC en de 2 stulcs voor & a I * l HERENFLANELLEN anti-reuma en jaeger O QR HEMDEN EN BROEKEN van 6.90 voor Wi3v 1-persoons effen en geborduurde LAKENS O QC iets vuil van 4.75 voor fcB«l »» Zwanedons DAMES - en HERENPYJAMA'S C Qll alle maten van 9.40 voor UcOU 2-persoons effen en geborduurde LAKENS O QR en grote BADLAKENS van 5.80 voor WsilW Zwanedons NACHTPONNEN en popeline E QA HERENPYJAMA'S van 9.25 voor W>3U Zwanedons HERENPYJAMAJASJES /[ QR alle maten van 6.90 voor niüW 2-persoons effen en geborduurde LAKENS ^ QE graslinnen 180 breed van 7.90 voor ¦ tii9«l 2-persoons FLANELLEN LAKENS 4 QR anti-reuma van 8.25 voor Vi9W ' Alleen morgen bii LEA KOEKOEK op de markt BREEDSTRAAT hoek Predikherenstraat ^ iiiiililitiiniMlMiniMiuinininiitiMiiiiiriiFiiiiitiniiiiirMiiMiMiniiriiiiitiiiiiniiiniiiiiitiniiiË ï NEDERLANDSCHE FOTOGRAFISCHE 1 I INDUSTRIE N.V — SOESTDUINEN \ I Voor onze verkoop-afdeling vragen wij voor spoedige | i indiensttreding een = ERVAREN FACTURISTE i Goede schoolopleiding vereist i ï Gunstige arbeidsvoorwaarden | = Schriftelijlce aanmelding met uitvoerige inlichtingen | I gaarne aan onze personeelsafdeling = niuiiiiiiiiiiiMiuiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiuiuiiniiiMiiiiiiiiiiniiiiiiiiiinniiiiuï toestel verzorgen U moet blijvend tevreden zijn Daarom geeft Schuurman blijvende service Schuurman is een zaak met een organisatie die zijn weerga niel heeft Een organisatie waarvan U altijd blijft profiteren Dat is een belangrijke factor voor wie T.V koopt Radio - en televisie speciaalzaak ST JACOBSSTRAAT 53 - TELEFOON 13133 OUDEGRACHT 260-264 - TELEFOON 13811 ZEIST SLOTLAAN 245 - TELEFOON 3029 G/fSticnal Voor onze VERKOOP-afdeling vragen wij een stenotypiste kasregister - en/of boekhoudmachinetechnicus die in staat is de uitgebreide verkoopcorrespondentie vlot ste nografisch op te nemen en accu raat uit te typen Meisjes die gevoel hebben voor dit afv^isselende werk en over een ervaring van minstens één jaar beschikken kunnen bij ons een interessante functie verwer ven meteen aantrekkelijk salaris Schriftelijke sollicitaties in te zenden aan Afd Personeelszaken N.V Maat schappij voor Wasverwerking Brabant sestraat 17 te Amersfoort onder motto Steno-typiste " VROOM & DREESMANN UTRECHT N.V ¦ ¦ vraagt voor spoedige indiensttreding enige ¦ nette en beschaafde 5 HULPVERKOOPSTERS I ¦ Aanmelden dagelijks bij het Personeel Bur ¦ ¦ dS II 
[ VRpUWENmRP Duikt u mee in de Jaarbeurssnufjes Niet veel nieuws *** wel veel nuttigs Men doet steeds meer met plastic winkels is het plezierig flaneren Het zal er nog prettiger worden want uit binnen - en buitenland ko men de fraaiste rekken en stan daards juist voor de zelfbedienings winkels Misschien vindt u er bin nenkort ook de reclamevlaggetjes van textiel met plasticlaag van alle landen Deze vlaggetjes van Neder lands febrikaat zullen vast en zeker een nieuwe verzamelwoede ontkete nen onder de jeugd en dat wordt dan een leuke leerzame hobby De kinderen zün trouwens ook op deze beurs weer goed bedacht Het begint al bü de babies wier com fortabele kinderwagens soms heel wat plaats innemen Een Tilburgso fabriek brengt nu een wagen waar van het onderstel met de wielen op gevouwen kan worden en zo al past in een kleine autokoffer Uit Italië komen ook diverse gezellige kinder en wandelwagens Moedertjes van vier tot tien jaar zullen in hun schik zijn met aller aardigste poppenbedjes die een ste vige wasbare bekleding hebben Ook voor de kleintjes zijn er nap pa plastic handgenaaide speeldieren bouwdozen van zacht afwasbaar plastic waarvan allerlei gekke die ren gemaakt kunnen worden sprookjesfiguren van twee vellen plastic waartussen een laag schuim rubber en felgekleurd plastickoord voor vlechtwerk op de kleuter school Deie metalen hezemsiteel heeft niet alleen een vrijwel onbeperkte leven.'s duur maar is bovendien in een hand omdraai te verwisnelen los te maken of vast te zetten Het enige wat men deze verwijten gerechtvaardigd te doen heeft is het onderstuk van ¦¦ - de steel met de rubberdop zover te draaien dat dit precies in het bezemgat past Dan plaatst men de steel zo diep mogelijk in het gat draait en de steel zit mma-vast aan de bezem Door in tegengestelde rich ting te draaien maakt men de steel weer los Bezemgaten zullen weldra allemaal worden genormaliseerd tot S2 mm ARI * Vera die van haar eigen naam Helly Kastner - Sruber heet is in Parijs gearresteerd on der de beschuldiging dat zü zich al sedert zeven jaren aan spiona ge van mode-geheimen zou hebben bezondigd Maria Vera stond officieel inge schreven als de Parijse mode-cor respondente van een belangrijk Weens weekblad Volgens de Parijse modehuizen echter zou ze vooral in relat'e heb ben gestaan met een uitgever in New ' York Milton geheten die door middel van een klein periodiek de Amerikaanse modehuizen die voor een abonnement liefst twi'eduizend dollar per jaar moesten betalen Ma ria Vera's indiscreties voor klinken de munt te gelde maakte De Oos tenrijkse journaliste " toonde voor al een grote bedrevenheid met het tekenstift en bij een inval in haar hotelkamer trof de politie dikke mappen met duizenden modekrab bels aan Al sinds jaren poogde het Syndi caat der Parijse modehuizen de Newyorkse uitgever via kostbare processen te dwingen zün acties stop te zetten De schade die uitgever Milton de Parijse haute couture be rokkend heeft zou op tien miljard Nog Ezel gevonden Op het politiebureau te Florence werd onlangs een ezel afgegeven die een gevonden voorwerp bleek te zün Het beminnelüke beest werd voor de deur geparkeerd en kreeg op tUd te eten en te drinken Het opdagen van de eigenaar verwekte bü de agenten een merkwaardig grote dankbaarheid Onverwacht bezoek Assiette anglaise woon uw fantasie te werk gaan Hoofdzaak is dat het etentje er leuk uitziet en weinig tijd vereist Vooraf kunt u een kopjo soep geven met een klontje boter of een scheutje room erdoor geklopt Dat laatste verhoogt de smaak Als de melkboer nog moet komen neem dan één flesje vanillevla en één flesje chocoladevla Giet die in kringen in een glazen schaal of naast elkaar en uw toetje is ook klaar Qeen chloorsmaak meer De onaangename smaak van met chemicaliën behandeld water in zwembaden zal misschien weldra tot het verleden behoren dank zü „ Dip " een nieuw zuiveringspoeder dat vol gens de fabrikant het water smaak loos maakt en zuiver genoeg om te worden gedronken Dip zou veel sneller werken dan chloor en niet de nadelen daarvan hebben Het wordt beschreven als het eerste produkt vervaardigd voor de zuivering van zwembaden waarin gebruik wordt gemaakt van de uni versele microben bestrüdende eigen schappen van jodium ¦\ PAS VAN DE PERS Wolken boven Hellesta E en beetje deieclive-achtig iewai mysierieus en uitermate boeiend van begin tol eind is WOLKEN BO VEN HELLESTA een roman van de Zweedse schrijfster Margit Söder halm die in een vertaling van J E Gorter Keyser verscheen in de Cul tuurserie van Ad M C Stok Zuid HoUandsche Uitgevers Maatschappij in Den Haag ^^ 1 ^ Een jonge mo - ^^^^ Êm derne vrouw Mar - ^^ Ê^^L V garetha gaat voor ^^^ JrW W ^^^ eerst met haar ^ KK^^i jt adellijke verloof ^^ KS^^M^S <^ e mee naar diens ^^ HVP9H kasteel waar zijn ^^^ M^^t moeder zuster en m ^ tante wonen Daar W blijkt al gauw dat C§i men de vreemde niet zal dulden Er gebeuren allei-lei griezelige dingen te plotseling en te berekend om nog toeval te zijn Wie is degene die Carls verloofde wil verjagen wil doden desnoods Het neemt heel wat tijd erachter te komen En de verrassing aan het einde van dit nimmer ver velende Ixiek is volkomen Wat een luxe De Moskouse huisvrouwen keken hun ogen uit toen zij op de Amerikaanse tentoonstelling In hun stad een rol lende tafel aanschouwden die hele maal alleen schone bordjes brengt en de vuile meeneemt De rest van het werk wordt gedaan door een bij behorende wasihachine die wast droogt steriliseert en bovendien tafel lakens vouwt Waarom makkelijk als het moeilijk kan In de Franse badplaats La Bau le mogen auto's maar tot 9 uur ' s morgens aan één straatzijde gepar keerd blijven dan moeten ze pre cies naar de andere kant waar ze s avonds weer niet mogen staart Dientengevolge kan men even voor negen uur elke ochtend weer een groot aantal automobilisten geeu wend en in pyama hun vehikels zien verplaatsen nieuwe blikopener waarvan ne « tangmodel prettig in de hand i^gt ts geheel overtrokken met plas i '!' ¦*"^' * s roestvrij en het mesje wj * oofc na lang gebruik scherp " len hoeft bij deze opener nauwelyka Deze Van een onzer verslaggeefsters D E 73ste JAARBEURS te Utrecht opent maandag 7 september haar poorten en die zullen tot en met zaterdag de 12e september open blijven Er is veel gezegd over ver meende karakterwijzigingen van de Jaarbeurs De Amster damse huishoudbeurs voelde onder meer dat de Jaarbeurs haar concurrentie aandeed Of zijn De tijd moet dat leren In ieder geval is het voor de vrouw prettig dat vele expo santen op de najaarsbeurs weer speciaal aan haar en haar gezin hebben gedacht en er tal van nieuwe artikelen zijn die het huishouden ge makkelijker en plezieriger maken En om dan meteen maar met de keuken te beginnen een Amster damse firma introduceert op de jaarbeurs vier nieuwe geplastifi ceerde artikelen die qua uiterlijk en prüs zeker de aandacht waard zijn In de eerste plaats is er een praktische spons en zeemhouder Dan een hulshoudmandje voor zien van twee beugels een opklap bare wasmand en een bordenstan daard Vooral de twee laatste hul pen in de huishouding zijn uiterma te geschikt voor kleinbehuisden Uit België komen ook mooie ge plastificeerde draadmanden en deze zijn te krijgen in allerlei kleuren Een cadeautje voor kennissen in het buitenland Wat dacht u van zo'n aardig blauw wandspie geltje gevat in een rand van smaakvol Delfts blauw aarde werk Qeen geprik Haren van kleine kinderen was sen is in vele gezinnen een steeds terugkerende plaag vanwege de zeep n de ogen Niet prikkende Nederlandse Babi shampoo zout-en iizervrij maakt een einde aan deze priknarigheid En als we toch in de badkamer of douch-cel zün er ko men alleraardigste badmatten van blokjes natuurkurk op de markt lui Zijn „ Waar zyn de lucifers " Is in vele gezinnen een vertrouwde kreet Het hele gezin en in ieder geval het rokende deel ervan zal gebaat zün bij de nienwe tafelgasaansteker die bü normaal gebruik van drie jaar op één tank werkt even Behoort u tot die mensen die ' s oclitends de wekker horen aflopen één oog opendoen en mompelen Nog vijf minuten " Geen nood verslapen hoeft u niet meer te vre zen Speciaal voor degenen die ' niet direct armenzwaaiend naast hun bed staan is er een elektrische wekker die desgewenst na vijf of tien minuten nog eens rinkelt en die dat tot drie keer toe wil doen Nog even terug naar de keuken Er komt op de beurs een huishoud snelweger tot 6 kilo met plastic om manteling en schaal en — ook al van plastic — een jerrycan van 10 liter petroleum Voorts is er een strijkplankendeken met aluminium geprepareerd Pannen op tafel zijn allang geen probleem meer en de Nederlandse fabrieken brengen leder jaar mooi ere uitvoeringen De DRU laat thans witte potterie met gekleurde deksels zien Naast aardewerk is er ook glas en keramiek En voor degenen die een grap pig cadeautje willen geven aan een net getrouwde dochter of een al langer getrouwde vriendin gezelli - kracht bij te zetten daar fandtuiel en mesje ronddraaien Men kan de btts opener ook gebruiken voor het ver wijderen van kroonkurken en klem deksels ' Dit grappige suikerautomaatje komt uit Tiel Het is een sierlijk potje met teakhouten steel Met het stoeltje viaakt inen een lichte rollende be weging waardoor telkens dezelfde hoeveelheid suiker nit de automaat komt Storingen komen niet voor want er zitten geen veren schuifjes of andere mechanisch bewegende delen in de suikerpot ge poppen die gemaakt zijn van al lerlei kleine schoonmaakartikelen En nu luxe l En als we dan de hele dag in de keuken in de kamers en in de gang in de weer zgn geweest dan willen we wel eens een beetje tyd voor onszelf hebben Dat is overigens het recht van iedere vrouw Voor die schaarse maar o zo ge zellige ogenblikken aan de toiletta fel is er — nu Italiaanse — nagel lak met een gelUkkleurig lippen stiftje in de dop en ' verder belooft een nieuwe wimperkruller heel fraaie ogengordijntjes Vindt u het verdelen van parfum moeilijk Er komen vaporisateuren voor ieder flesje en elke flacon Frankrijk levert ze Sinterklaas komt sneller dan u denkt En tegen die tijd is er mis schien wel een jongedame in de buurt die erg in haar nopjes zal zijn met een toilettasje van speci aal geprepareerd fluweel met beu gel Onder het merk Flamingo zijn op de voorjaarsbeurs vesten en pull overs te zien waarbij een ingewe ven wasvoorlichtingsetiket Prak tisch nietwaar Lila winterldeurl Op tassengebied doet de Jaar beurs ook de beurzen voor lederwa ren bepaald een beetje concurren tie aan Er zijn hand - reis — en badtassen De gewilde kleur voor de winter schynt lila te worden Avondtassen toont men onder meer van Italiaans velours en van fluweel opgewerkt met niet lelijk wordend gouddraad Op het leer front verscheen supei-crocoplastic imitatie crocoleer met alle soepele nappa plasticeigenschappen Uit Duitsland komt speciaal gelooid varkensleer waarvan hier schoenen met bijpassende tassen worden ge maakt Een verzorgde vrouw laat zich graag op straat zien en boodschap pen doen is allang geen vervelende aangelegenheid op pantoffels meer Vooral in de moderne zelfbedienings - ¦**» Ook kostbare luxueuze voorxrerpen treft men aan op de voorjaarsbeurs Hier een zilveren schaal met gouden handvatten D " zult u nu altijd zien juist op de opeten krijgt u familie op bezoek Of een oude schoolvriendin die eens komt kijken of u nog bestaat Afge zien van het feit dat u uw gasten liever niet op kliekjes fuift wilt u ook al niet te veel tijd in de keuken besteden En dat kunt u ook als u uw red ding zoekt bü een assiette anglaise Waarom Engels dat weet niemand maar het gerecht is lekker en vlug klaar U doet verschillende restjes warm gemaakt op een grote scliotel en garneert de rand met plak jes vlees van allerlei soort Heeft u nog een restje roastbeaf des te beter Dp-rnaast legt u wat plakjes ham dan uitgesneden kalfsvlees leverkaas is ook prima en een paar plakjes bo terhamworst Kortom alles wat de slager aan vlee.swaren klaar heeft kan dienst doen Een paar takjes peter selie ertussen en het ziet er welver zorgd uit Een restje aardappels bakt u erbü op Met koude groenten doet deze schotel het goed aan de lunch Dan legt u witte boontjes aangemaakt met wat slasaus of mayonnaise in ' t midden van de schaal Twee restjes groente gescheiden door de gebakken aardappeltjes gaat ook U laat ge - Kookkunst met een staartje **» Een bekend restaurant in de Belgische Ardennen heeft een hondje bij de staf het is eigendom van de kok Dit hondje moei alle nieuwe vin dingen van z'n baas proeven Laat hij ze vallen dan wor den ze niet opgediend Gebruik plastic doppen niet voor koffiemelk zichzelf handige afsluitdop is dus erg gevaarlijk Het zijn namelijk prach tige bacteriehaarden Daar komt bü dat een kroonkurk met de lege fles in de vuilnisemmer gaat en dat men dus bti iedere fles een schone kurk heeft hetgeen een schone praktisch bacterievrüe af sluiting betekent " Aldus de deskun dige Flessen melk dient men zo veel mogelyk koel en donker te bewa ren om zuur worden tegen te gaan Dat is algemeen bekend Groter Is het probleem hoe een aangebrok -^ fles melk vers en smakeiyk te hou den De heer Quelle van Sterovita geeft in De Melkweg het volgende advies en dat heeft dan speciaal betrekking op aangebroken flesjes koffiemelk Jeugdafdeling Open de fles koffiemelk voorzich tig zodat de kroonkurk zo gaaf mo gelijk blijft Raak de binnenkurk van de kroonsluiting niet aan met de handen en plaats de krornkurk tel kens na gebruik van een gedeelte van de inhoud weer op de fles Die fles koffiemelk is gesteriliseerd met de kroonkurk erop die dus ook ge stereliseerd is en dus ook bacterie vrtj Dat is dus een voordeel boven een plastic afsluitdop die limona defabrikanten uitgeven met de be doeling dat het koolzuurgehalte van de limonade na gebruik van een ge deelte van de inhoud bewaard blijft Dat heeft dus met kwaliteit niets t maken Het gebruiken van de op Ihn Saoed wil wollen dekens * Je Duitse dekenindustrie heeft dezer dagen een onverwachte opdracht ge kregen van woestünkoning Ibn Saoed Na de eerste nacht die hij in Frank fort doorbracht heette hij dermate goed onder zijn wollen deken geslapen te hebben dat hij daarvan direct een grote voorraad bestelde Uiteraard kan de koning die een hele lange man is niet volstaan met dekenafmetingen die zijn aangepast aan de behoeften van ons meer alle daagse stervelingen Hij krijgt dan ook dekens gemaakt in afmetingen van 250 bij 160 cm Dus ligt Ibn straks tochtvrij „ onder de wol " In de fraaie deze week in het Carltonhotel te Amsterdam getoonde Leesercollectie kwam ook dit cog nackleurige Tnantelkostuum van Jolo Couture te Utrecht voor dat alle nieuwe facetten van het modefront in ¦ zich verenigt De rok valt ruim over de knie Het jasje heeft de lange lijn een even afstaande kraag en brede schouders Het is gegar neerd met zes knopen waarvan de bovenste twee meewerken om een breed effect in de schouders te ge ven Mannequin Louise draagt bij het kostuum een veelsnoerige ketting en een gedrapeerde om het hoofd sluitende hoed Foto Hans Dukkers Tomatentijd Naast de voordeur kunt u dit handige en grappige voor werp ophangen zodat ieder lid van de familie er ' s mor gens de voor hem of haar be stemde post in kan vinden Een ronde stok van 60 cm lengte gladgeschuurd en daar na gebeitst of geverfd is het enige dat u ervoor nodig hebt Om de 2 d 3 cm zaaat u in een hoek van ^ 5 graden een aantal smalle gleuven waar van er enkele breder zijn reke ning houdende met dikke brieven Weer modespionne ontmaskerd francs per jaar mogen worden ge schat Nu men eindelijk als ziJn leveran cier van modekopieën de „ Pirate " Maria Vera ontmaskerd meent te hebben overweegt de raadsman der Parijse mode-koningen in Ame rika een nieuw proces om schade vergoeding tegen Milton te openen Wie ' s zomers bv de groentehan delaar een overvloed van tomaten ziet liggen en bedenkt dat in ons land de laatste tijd elk jaar meer dan 100 miljoen kilo van deze kos telijke vruchten wordt geteeld zal nauwelijks beseffen dat tomaten een eeuw geleden in ons land vrij wel onbekend waren De tomaat is evenals zijn fami lielid de aardappel oorspronkelijk uit Zuid Amerlka afkomstig en zijn naam schijnt van een Indiaans woord afgeleid te zijn In leder ge val mogen wtj blij zijn dat deze vrucht haar weg naar de lage lan den heeft gevonden Zü biedt vele mogelijkheden om de maaltijden op te fleuren vanaf het ontbijt tot aan het hartig hapje ' s avonds toe U kunt haar zó eten met of zon ' Geheim na zeven jaar opgelost Van onze M Parijse correspondent Geen gekreukel meer Zout in kleuren In Canada kan men tegenwoordig in de stad Toronto zout in rode groene en gele kleuren kopen De uitvinders beweren dat de eetta fels er met dit nieuwe zout veel vro lijker zullen uitzien Het dragen van opknooppakjes is geen privilege meer voor de kleu ters Automobilisten die altijd met gekreukte jassen te kampen heb ben kunnen nu autojassen van suè de aantrekken waarvan de achter kant oin pietten te voorkomen kan worden opgeknoopt Mitaines " vin gerloze hansciioenen vrjjws-ren de automobilisten-handpaim voor stof en i schil m.aar ook in de vorm van sap vuil ' soep saus of als hoofdgerecht MOEDERLIJKE OVERPEINZINQEN Het paradijs van tante Greet Hb Adriaan eindeUjk wien Henkies lofrede na drie dagen ook tot hier zat „ In de volgende vakantie knul dan is het jouw beurt " „ Waarom mochten we niet sémen " mokte Adri aan Omdat de kinderloze tante Greet wêl graag een jongetje bij zich heeft maar dan slechts één Twee jongens zouden haar gees teUjk vermorzelen Maar dat hield ik wyseUjk voor mü - De grote vakantie brak aan en we reden Adriaan naar het paradüs van tante Greet „ Leuk dat je bent ge komen " zei tante „ Heb je je voeten goed geveegd Doe je schoenen maar lie ver uit Je hebt toch zeker je pantoffels meegebracht Nee jongen niet op die stoel zitten Wacht ik zal er een uit de keuken ha len " Ik vroeg mü af of Hen kie in de vorige vakantie ook een week lang op éen keukenstoel h4d moeten zitten „ Gaan we straks naar de ik elke dag een lolly gaan kopen " „ Bü tante Greet mocht ik zoveel schreeuwen als ik wilde " „ Tante Greet werd nooit boos als ik de deur te hard dichtsloeg " „ Toen ik bü tante Greet was mocht ik zoveel met water knoeien als ik zelf wou " „ Met tante Greet ging ik naar de bioschoop wat hebben we gelachen " „ Ik kreeg er ook veel meer snoepjes dan hier " Het was mü al duidehjk dat Henkie van de logeer partü bü tante Greet har teUjk had genoten Voor het jongetje vond ik dat heerüjk maar voor ons was het minder aangenaam want door al die verwen nerü was Henkie er niet gemakkelüker op gewor den Alles en iedereen werd vergeleken met het geen bü tante Greet te doen gebrüikelyk * as althans zolang Henkie daar verbluf had gehou den „ Wanneer mag ik nu eens gaan logeren " vroeg ENKIE was uit logeren En ofschoon Hummeltjes mondje als vanouds geen moment stilstond en Adri aan met zün knikkers zyn ballen en onhandige struikelpartüen toch waar hjk lawaai genoeg maakte leek de ganse woning stil kaal en vooral leeg Dat was te merkwaardiger omdat Henkie anders ook nooit thuis is en pas aan tafel verscMjnt als we allen reeds verzadigd zyn Het was dus niet slechts de lege kruk aan de eet tafel die het ons aandeed Het was de overweldigen de persoonlykheid van Henkie zelf zyn branie zün harde stem zün be weegUjke ledematen die ontbraken en die een on voorstelbare leegte hadden achtergelaten Zaterdagmiddag gingen we hem terughalen Hen kie zat in de huiskamer van tante een werpspel te fabriceren en had nauwe lyks tyd om ons te be groeten Kük eens " zei hü blü het werkstuk op houdend En „ O dag " Hummeltje vloog hem om de hals Adriaan anders zo uitbundig niet omarmde hem met vuur Henkie onderging het ge laten Hü toonde trots de schatten waarmede de tantes hem in de afgelo pen week hadden over laden een nieuw teken cahier een doos kleurpot loden plaatjes en boekjes Toen nam hü roerend af scheid en ging met ons mee terug naar huis „ Ben je blü dat je weer in je eigen bed kunt sla pen " vroeg ik toen ik hem ' s avonds kwam instoppen „ O.ch jawel " „ Nu niet meer zingen hoor anders wordt Hum meltje wakker " „ Bü tante Greet mocht ik wel zingen in bed " Ja maar die heeft geen kleuters in huis die ervan kunnen schrikken " „ Bü tante Greet mocht ik veel lan.eïer opblüven " „ Bü tante Greet mocht ik wél van - de trapleuning glüden " „ Bü tante Greet mocht bioscoop " vroeg Adriaan voorbarig „ O misschien van de week Wil je een koekje " „ Krijg ik elke dag een lolly " wilde Adriaan weten We zullen wel zien " „ Heeft u voor mü ook een tekenboek en kleur potloden gekocht " Tante Greet fronste de wenkbrauwen en zei niets Kind wat doe je nou " riep tante toen Adriaan even later van de trapleu ning roetste „ Mag dat dan niet " vroeg hü beduusd Natuurlijk niet Ie zou ongelukken maken " Adriaan keek naar zün broer Henkie die fluitend deed of hü niets had ge hoord Ik ging tante even hel pen in de keuken Twee vrouwen in één keuken,dat schept altüd een sfeer van vertrouwelijkheid Adriaan rende met veel herrie en geschreeuw door de gang Ik dacht " zei tante aarzelend „ dat Adriaan rustiger was dan Henkie " „ Is-ie ook " ^'^^ ftW*ï5^«fWW^^W¦^'s¦>^l ^^ Hm Maar hü is een beetje inhalig geloof ik Nietwaar " „ Geen sprake van " Boem Dat was Adriaan die van de zes traptreetjes rolde Tante Greet ver bleekte en goot ongerust heet water in de Icoffie filter Ik vind het wel leuk zo'n jongen een paar dagen in huis " zei ze tactvol „ als hü maar niet te wild is en niet te veel schreeuwt Met Henkie heb ik vorige keer weinig last gehad hü was heel gewillig " Ik antwoordde niet meer Had het enige zin tante Greet te vertellen dat zü met de anders zo bedaarde Adriaan verschrikkeHjk veel last zou krüsien louter door het feit dat Henkie van zijn logeerparty zoveel heerlüks had verteld Toen we een uurtje latT afscheid namen riep Adri aan ons na Dag hoor Ik bluf vanavond lekker lang op en ga dan nog een uur zingen in bed Fyn " Arme tante Greet THEA BECKMAW 
12 Vrijdag 4 september 1959 - 67e jaargang no 107 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zijn jong - jong - jongtt Daarom weten wij wat wij willen Onze kleding moet nieuwer frisser en vrolijker zijn Daarom kopen wij bij Nederland Kattenburg Stilte verzoshtüü Laat Uw trap bekleden met RONYFELT RAVENTA TUFTONTAPIJT met plastic neus afgezet Vakkundig gelegd door GROENEVELD Brigittenstraat 2 Utrecht Telefoon 10)53 - 030 Magazijn Tel 15455 - 030 Probeer beslist on » diepvriesvlees voor hond en verpakt in ' 4 en Alle dieren en dieren benodigdheden. DE NATUURVRIEND Donkere Gaard Telefoon 14864 poes ' i kg VLOERBEDEKKING RONYFELT BONITA JABO HILVRETA SISAL TAPIJT enz in diverse kleuren vak kundig gelegd Spreekt met GROENEVELD en het komt in ordelül BRIGITTENSTRAAT 2 Tel 10153 - 030 Magazijn tel 15455 - 030 Voor de DAMES In de Teen - en Twen igeenig leuke PARKA'S In Schotse tartan plaidsen met mouton bontkraag en natuurlijk ookin de originele scooter-coat van water-afsto tend katoen-gabardine f 49.75 EXTRA VOORDELEN Behalve bitere kleding voor ligere prijzen óólc nogdeze voordelen bij Nederland Kattenburg ' Op elke f 100 - die U bij ons besteedt en die worden ingeschreven in Uw spaarboekje ontvangtU zeven gulden in contanten terug Alle costuums worden door ons kastklaar afgeleverd in stofvrije plastic hoezen met beugel Indien U een N.K.-rekening opentbetaalt U Va contant Vs de daarop volgende maand Vs In de maand daarop ¦ ^ Sinds 1856 ^ TWENS Dat lijn de jonge min nen die een eigen stijl en eigen mode hebben TWENS die echt meedoen met hun tijd l^ VAN VEEN CatharUnesingel 8 Utrecht t.0 hoofdbur v Politie Telefoon 153G9 De beste merken De Umgste vr{lzev Zacht vleesplastic POPPEN Ingeplanteerd kam - en was baar haar met slaapogen 35 cm 11.95 NU 6.49 40 cm 13.95 NU 7.49 45 cm 17.95 NU 9.95 Poppen wandel wagentjesvan 14.95 voor 7.95 Poppenziekenhuis JACOBIJNESTRAAT 2 3SS KEUZE UnHÜUU stuk AMSIERasiRAAIWEG 156 PREDIKHERENSTRAAI 1 Bij het Gasbedrijf der gemeente Zeist wordt voor spoedige indiensttreding gevraagd een jeugdige administratieve ambtenaar mannelijk of vrouwelijk op arbeidsovereen komst Bezoldiging tot 21 jaar naar leeftijd daar boven naar bekwaamheid Eigenhandig geschreven brieven met uitvoerige in lichtingen worden binnen één week na het verschijnen van dit blad ingewacht bij de Directeur van het Gas bedrijf Steynlaan 4—6 Zeist HOBMA BRILLEN leverancier ziekenfondseii V/ESTERKADE « Telefooti 19^69 '>» a»»NC?Ni»N>^^Ni»NO^ONk?0>M000^N>;C^CCCVCCC««C«>XCOC ^^>^ Dealer D.K.W Auto Union voor Utreclit en ^ omgeving ^ i N.Y AUTOPARK BORÉ J vraagt j VOLKSWAGEN - EN D.K.W.-MONTEURS j DOORSMEERDER ^ Aanmeldingen 6 BEKKERSTRAAT 22—28 — UTRECHT ^ Z TELEFOON 11851 i Waarom ^ Dralon ^?^ Omdat de vouw ep messcherp in blijft - dddrom Verstandige moeders Want ze weten dat ze daar de grootste en mooiste kollektie Kinder schoenen vinden De nieuwste snitten De beste pasvorm Wat de prijzen betreft weten ze dat deze altijd ver rassend laag zijn Omdat U in 7.0'n ' Draion met wol pantalon van hier tot Turkije kunt reizen zonder uit de plooi te raken Omdat U er mee kunt voelLallen en in wolkbreuken lopen er mee kunt lezen en schrijven omdat die pantalon wel 1000 levens heeft altijd mooi en correct blijft Zelden persen En vlekken verdwijnen voor water en zeep Waarom ' Draion ' - daarom ' Dra ' a " Noors Trekkertje het zo gewilde Kinderschoentje In beige leder met poro - zool Maten I 24-27 7.95 22-23 6.95 28-31 8.95 Schattig Kindermo-lièrtje in beige rood of blauw leder Italiaanse leest Porozool Maten 22 23 5.9S I 28-31 7.95 24-27 6.95 32-35 8.95 Bijzonder leuke Meisjes molière in licht - of don ker-beige leder met pro-fiel-rubberzool Maten 1 33-35 9.95 32 8.95 36 10.95 Ijzersterke Jongensmolière in prachtig bruin of zwart rundieder met dikke rubberzooi en leder tussenzool 32-35 9.95 36-40 10.95 Maten 31 8.95 Sokken Daarom PRESBURG Oudegraclit 139 - Utrecht d ra I o ri AMSTERDAM ALKMAAR ¦ HAARLEM LEIDEN ¦ DEN HAAG BUSSUH • HILVERSUM ¦ AMERSFOORT UTRECHT ARNHEM NIIMEGEN BREDA GRONINGEN de beroemde acrylvezel van \ X 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 4 september 1959 - 67e jaargang no 107 13 45878934390 Advertentie VOOR HUURDER EN VERHUURDER Auto zonder chauffeur maar met risico's Qoede verzekering is beslist noodzakelijk ' BETROUWBARE AFWEER TEQEN RAKETTEN Neutronenscherm de atmosfeer Geniaal Grieks ingenieur leverde denkbeeld „ MARS " de enrge ballpoint met telescoopvering hij een Amerikaans patent in 1950 Ondertussen zette liij zijn studie voort Hij werkte plannen uit voor een grotere installatie en toen in 1952 in Brookhaven een cosmotron leen twee miljard volt cyclotron in be drijf werd genomen kon Christofilos niet anders doen dan constateren dat de Amerikanen inbreuk op zijn pa tentrechten hadden gemaakt In februari 1953 reisde hij naar Wash ington waar zijn prioriteitsrechten erkend werden Christofilos die als jongen al met radiotoestellen experi menteerde tot de Griekse regering amateuruitzendingen verbood in 1936 studeerde korte tijd voor ingenieur tot de oorlog daaraan een einde maakte Hij nam deel aan de veld tocht tegen het Italiaanse leger in Albanië en werd na de wapenstil - ZANGER UIT ZONNIGE ZUIDEN AAR nu dan die cicade Wie wel eens in de zomer in Zuid Frankrijk of Italië is geweest zal ongetwijfeld op plaatsen waar bomen of struiken in de hete zon stonden een scherp doordringend geluid hebben gehoord Een wetenschappelijke Sher lock Holmes zou ongetwijfeld geen raad hebben geweten met een drietal gebeurtenissen die militaire attaches ook aan het denken hebben gezet In de eerste plaats voer in augustus vorig jaar Task Force 88 van de Amerikaanse vloot met negen sche pen en zesduizend man uit naar de zuidelijke Atlantische Oceaan In de tweede plaats werd een hele serie vijttraps raketten door de Ameri kaanse luchtmacht omhoog gezonden vanaf een keten van startpunten van af Virginia tot Porto Rico En ten derde werd de raket Explorer IV veel noordelijker uitgezonden dan enige andere voorafgaande raket Achteraf bleek het allemaal te passen in project „ Argus " genaamd naar het befaamde Griekse fabel wezen met de honderd ogen Zeven maanden lang bleef dit project een diep geheim Nu heeft men de kat uit de zak gelaten en bekendgemaakt dat het project Argus " te maken hoeft met afweer van atoomraketten en dat de man achter dit fantastische plan een Griekse geleerde is die zich door zelfstudie van lift monteur heeft opgewerkt tot een geleerde die door deskundigen een genie wordt genoemd Op de derde september van het vorige jaa namen geleerden voor zover zij attent waren op hun instru menten een merkwaardige magneti sche stoi m waar Nu zijn dergelijke magnetische stormen geen zeldzaam heid men neemt ze waar in de radio waarin zij belangrijke storingen ver wekken Normaliter worden deze storingen vanuit de zon verwekt maar ditmaal nam men niets op de zon waar wat een magnetische storm kon rechtvaardigen De oorzaak moest dus elders zijn gelegen Pas nu weet men dat dit te maken had met een der grootste weten schappelijke experimenten uit de historie van de mensheid waaraan ruim duizend geleerden hun mede werking verleenden De New York Times had nóg een feit bij de hand voorjaar 1958 had de Amerikaanse minister van defensie voor de volks vertegenwoordiging gesproken van een nieuw afweermiddel tegen atoom raketten waarbij hij zei Er zijn nog andere middelen om dergelijke aanvallen af te weren dan geleide raketten maar deze afweermiddelen zijn vooralsnog strikt geheim " Tot nu toe meende men dat er maar één afweer tegen raketten mogeUjk was andere raketten Net van neutronen Achter een afweer met raketten moet een duizend kilometers reikend afweernet staan met enorme radar installaties die de raketten direct na hun start melden Ook dan blijven hoogstens twintig minuten voor af weer over tussen start en inslag Bovendien moet het betreffende voorwerp als vijandelijke raket wor den geïdentificeerd en moeten tal van waarnemingen snel naar een centraal punt worden doorgegeven om koersberekeningen mogelijk te maken Pas als de berekeningen zijn voltooid en de afweerbasis is ge alarmeerd kan men ertoe overgaan om de met 24.000 km uursnelheid naderende raket te vernietigen „ Het komt er zo ongeveer op neer dat men met een geweerschot moet pro beren de naderende geweerkogel van een vijand af te weren " legde een technicus eens uit „ We zouden een permanent net moeten hebben om die dingen op te vangen of onschade lijk te maken " Dat net is er nu dank zij Ni cholas Christofilos Zijn idee was het ei van Columbus Een atoom bom ontploft doordat twee radio actieve halve bollen elkaar ra ken waardoor een kritische mas sa ontstaat Hetzelfde kan men bewerkstelligen met neutronen stralen die overal doorheen drin gen en de ontploffing duizenden kilometers van het doel tot stand brengen zonder dat de geringste schade wordt aangericht Dat „ net " van neutronen is gelegd door drie atoombommen die op 480 km hoogte ontploffen Het magnetische veld van de aarde houdt de atoomdeeltjes vast waardoor twee neutronenschalen ontstaan die door geen atoom wa en te doordringen zijn De man die op dit idee kwam werd in 1917 in Boston geboren als kind van Griekse immigranten Toen zijn ouders twintig jaar geleden nart Griekenland terugkeerden ging hij mee en werd monteur in een fabriek van liftinstallaties Tijdens de Duitse bezetting van zijn land werkte hij als garagemonteur in een werkplaats waar Duitse vrachtauto's werden ge repareerd Het eerste wat we altijd deden was de noodrantsoenen van de chauffeurs eruit halen " Christofilos had één voordeel van de Duitse be zetting een vloed van Duitse boeken lie Griekenland overstroomden Zo kwam hij in het bezit van een hele serie Duitse boeken over atoom fs'sica en kernenergie die hij zorg vuldig bestudeerde In 1943 tekende hij een ontwerp voor een cyclotron gi'oter dan toen ergens ter wereld bestond Met open armen In 1943 nam Chri?tofilcs patent in Griekenland en Amerika op een synchroton Hij ervoer dat de syn chroton in Amerika ook al was ont dekt door dr MaeMillan en in Rus land door dr Vech.":ler Er waren echter enige verschillen die de uit vinding van Christofilos tot iets bij zonders stempelden en daarop kreeg in stand gedemobiliseerd en te werk gesteld als garagemonteur Het toe val deed hem de hand leggen op een serie uitgaven van ' t Kaiser Wilhelm Instituut waarmee zijn belangstelling voor atoomfysica blijvend werd ge wekt Ciiristofilos die met geleend geld naar Washington reisde werd met open armen ontvangen door de Amerikanen Ze lieten hem eenvoudig niet meer gaan Hoewel technisch niet onge schoold was hij op natuurkundig terrein een typische autodidact Daardoor had hij frisse ideeën in overvloed In Brookhaven werkte hij aan de kosmotron naar zijn idee gebouwd en ontwikkelde daar ook het fantastische plan van een neutronenschaal om de aarde als rakettenafweer De fantast Zijn collega's schudden aanvanke lijk het hoofd de generaals in Washington lachten om de Ideeën van deze Griekse fantast Met welke argumenten Christofilos de generaals ervan wist te overtuigen dat zijn plan waarde had is nooit bekend ge worden Misschjen was het wel om dat de generaals aan het eind van hun Latijn waren op het punt van de raketafweer Het werk van Chris tofilos verslond miljoenen en het experiment in de zuidelijke Atlanti sche Oceaan kostte tientallen miljoe nen dollars maar het moet ellce dol lar ten volle waard zijn geweest Weliswaar zijn hier slechts enkele ondoordringbare velden geschapen waarin elke atoomkop tot ontploffing moet komen maar het is bewezen dat Christofilos ' plan in elk opzicht in beginsel bruikbaar is Een ander probleem is of het ook mogelijk zal blijken om atoomkop pen van raketten ondoordringbaar te maken voor de neutronenstraling „ Dat moet een heel werk zijn " zegt Christofilos „ het is echter de enige afdoende tegenzet die overigens de raket als aanvalswapen veel zwaar der zou maken De nu i2-jarige Nicholas Christofilos werd in Boston geboren waar zijn vader een Grieks koffiehuis had Later keerde hij met zijn ouders naar Griekenland terug studeerde voor ingenieur nam de studie der atoomfysica ter hand en deze stelde hem in staat iets te verwerkelijken waar de generaals van dromen be scherming tegen atoom.raketten Mijn idee is nog lang niet vervol maakt maar de eenmaal geschapen velden houden het twintig tot vijftig jaren uit De hele verdediging tegen atoomraketten is nu plotseling een kwestie van geld geworden Wat kost een magnetisch veld ons " Voorlopig heeft deze ingenieuze Griek dus alleen de weg gewezen en een plaatselijke bescherming gescha pen IVIaar men kan het hem rustig overlaten om zijn ideeën verder uit te werken en te vervolmaken Advertentie - Stomen van |> EkÈNS ^ GORDIJNEN OVERGORDIJNEN morgens avonds ki WASSERIJ * Otterstraat 96 - Utrecht Telefoon 16337 El R BESTAAT EEN BOEK geti teld Zeden en gewoonten der in sekten " dat geschreven is door Jean Henri Fabre een dorpsschoolmees ter uit de Provence die bekend is geworden door zijn nauwgezette en zeer belangwekkende waarnemingen op het gebied van de entomologie de wetenschap die zich bezighoudt met de studie der insekten Jammer genoeg is dat boek niet meer in de handel Want al is het ouderwets naar de wijze waarop de schrijver zi,in gedacliten formuleert ' Fabre leefde van 182,3 tot 1915 wat hü schrijft is zeer boeiend en de moei te van het bestuderen zeker waard Wie de beschrijving van zijn waar nemingen leest moet evenwel be denken dat Fabre uit een andere tijd stamde dan de hedendaagse moderne biologen en dus zal hü de nogal romantische ontboezemingen van de oude onderzoeker met een korreltje zout moeten nemen al doen ze aan de waarde van zün werk niets af Ik kom vandaag zo op dat oude insektenhoek omdat ik in het eer ste hoofdstuk een insekt beschreven vind dat mijn aandacht enige we ken geleden nogal in beslag heelt genomen Het is de cicade of wel de zingcicade een algemeen voor komend dier in de streken rondom de Middellandse Zee Het is aardig te lezen hoe Fabre kritiek levert op de oude en alge meen bekende fabel van De kre kel en de mier " waarin door de dichter La Fontaine op zeer vrii moedige wijze wordt omgesprongen met de biologie Misschien heeft de lezer nf lezeres van rioze regels indertijd op de schoolbanken wel geworsteld met I.a cigale et la fourmi " dat altijd een geliefde uit-'t-hoofd-leer-artilcpl is seweest en menig arme scholier zweetdruppels heeft gekost 11 weet wel La cigale ayant chanté tout l'été enz " M Fabre maakt ons duidelijk dat die cigale helemaal geen krekel kan zijn Ijeweest maar wel een cicade het insekt waarover ik hèt vandaag wil hebben Maar krekel of cicade het hele verhaal van La Fontaine is bio loeis'^h bezien een onmogelii'Kheid maar daar is nu niets meer aan te doen Dergelijke fouten hebben nu eenmaal een ontzettend taai leven Enfin leest u zelf eens wat J H.Fabre erover schrlift Van uw lec tuur zult u geen spijt hebben wantu zult kennis maken met merkwaar dige verschünselen in de insekten wereld waarvan u geen flauw ver moedee hebt gehad Van een medewerker De „ Marj-Elaitic " ligt gemakkelilk in d « hand an maakt het mogelijk mei uren achter elkaar te ichrijven londcr enige vermoeidheid De „ Mari Elaidc " blijft door een vernuftig draaitytteem veel langer nieuw weigert nooit en schri| Het huren van auto's zonder chauffeur is steeds meer in ge bruik gekomen Vooral vakan tiegangers verschaffen zich langs deze weg het tijdelijk ge not van een auto Dikwijls zijn zij zich niet bewust van de ri sico's welke daaraan verbon den zijn Het is van groot be lang dat de huurder goed ver zekerd is tegen aansprakelijk heid jegens derden Hieraan ontbreekt nog wel eens wat Als men naar het buitenland gaat moet de polis ook voor het buitenland van kracht zijn Soms geldt voor het buiten land dat de eerste schade ten DE OOGGETUIGEN van een post wagenoverval in Londen waren de jonge mevrouw Sheila Adey en haar zoontje Stephen die vanuit dit raam meester te maken Gelukkig liep alles nogal goed af want toen een van de postbeambten die zich niet liet in timideren hardhandig tegen de over - er getuige van waren hoe een bende | vallers optrad raakten deze jn paniefc von vier man met een gestolen ajito en vluchtten met achterlating van op een postwagen inreed met de be - hun zwaar beschadigde auto die doeling zich van het waardevolle weldra het voorwerp was van politie gedeelte van de vervoerde post I en nieuwsgierige omstanders te geluidstreep door de hitte wordt getrokken langzaam afneemt • in sterkte even gelieel verdwijnt maar dan crescendo weerkeert uren en uren onafgebroken dat is de stem " van de zingende cicade Het zou een hele kolom vereisen u de werking van zijn geluidsapparaat te beschrij ven want dat is zeer ingewikkeld dus verwijs ik maar naar de mi nutieuze beschriiving van de ento moloog Fabre zelf Nee ik wilde der Zee l door ouke van u vragen Hebt u wel eens gepro beerd op het geluid afgaande een zingende krekel in uw tuin of op een veld te vinden " Dat moet u eens proberen het wordt speurwerk waarmee tijd is gemoeid Ik heb ' t wei eens ondernomen en met succes maar dat vertel ik nog wel eens want ook de krekel is een merk waardig dier Ik heb in het gloeiende zuiden de zingende cicade eindelijk ontdekt vandaar dat ik een beschrijving van onze zanger kan geven il ANGER Wat hij aan geluid pro duceert heeft meer van een minia tuur pneumatische hamer zo'n la waaiding van een scheepswerf Er is met het localiseren van een insektengeluid iets eigenaardigs Het trillingsgetal ligt meestal zeer hoog er zijn dan ook mensen die een kreker beslist niet kunnen horen maar ook de houding van ons hoofd is van invloed op liet bepalen van de geluidsrichting met het sevoig dat we bi ] veranderen van de hoofd houding volkomen op verkeerd spoor "¦ aken Dat was mü al enige keren over komen toen ik onder een zware ilatanenkroon hardnekkig had lo Ten zoeken van ' t kastje naar de muur wandelend telkens op een zij spoor gebracht doordat wel tien ci caden op verschillende plaatsen een noncert gaven dat leek op een tienvoudige verster king van het ons zo bekende kre Iveigeluid uit een Hollands zomers avondtuintje Dat keiharde alles doorzinderen de insektengeluid dat als een rech - Maar op een zeer warm middag uur toen we torenhoog boven een prachtig meer'stonden uit te kijken natuurlijk met aan alle kanten het scherpe en niet aflatende gezaag en gerikketik van de onvermoeibare muzikanten toen op dat kleine stukje grond boven aan een berg A-and vond ik de cicade Hii alleen de mannetjes geven reluid zat roerloos op een tak van een olijfboom of liever hü zat er bedrage van ƒ 250 - a ƒ 300 voor rekening van de huurder j is Het komt voor dat alleen de verhuurder en de huurder verzekerd zijn en de polis dus niet geldt voor het geval dat de huurder een derde laat rij den Ook de verhuurder loopt risico's De eigenaar die zijn auto niet zelf bestuurt is namelijk aansprakelijk voor de gedragingen van degene door wie hij de auto laat rijden Jegens het niet-gemotoriseerde ver keer is de auto-eigenaar zelfs ver hoogd aansprakelijk Bij een botsing met dat verkeer is de auto-eigenaar verplicht de daardoor ontstane schade te vergoeden tenzij hij bewijst dat de botsing te wijten is aan overmacht of aan de schuld van iemand voor wie hij niet aansprakelijk is De ver hoogde aansprakelijkheid legt dus de bewijslast op de schouders van de auto-eigenaar De autohuurder is daarentegen niet verhoogd aansprakelijk Een aangereden wielrijder of voetgan ger zal dus de schuld van de autohuurder moeten bewijzen om van hem de schade vergoed te krijgen Doch hierdoor behoeft de autohuurder geenszins buiten schot te blijven Het is mogelijk dat de eigenaar niet maar de huurder wel in staat is om de schade te betalen Indien in dat geval de schuld van de autohuur der gemakkelijk bewezen kan worden of door een strafvonnis reeds vaststaat zal de autohuur der natuurlijk voor de schade worden aangesproken Een goede verzekering is dus voor de autohuurder van het allergrootste belang Hij neme daarom zijn toe vlucht tot goed bekend staande be drijven die een all risk verzekering op hun auto's hebben gesloten Indien men twijfelt zal men goed doen zich te laten inlichten door de verzeke ringmaatscliappij alvorens een huur overeenkomst te sluiten Dat de huurder zich hierdoor veel narigheid kan besparen blijkt uit het volgende voorbeeld Formulier te laat Iemand huurde ' s avonds om half negen een personenauto van een ga ragehouder Hij betaalde een premie van ƒ 3.50 voor een verzekering tegen aansprakelijkheid jegens derden en ondertekende een aanvraagformulier dat de garagehouder hem namens de verzekeringmaatschappij verstrekte Nog diezelfde avond botste hij met de gehuurde auto tegen een truck De eigenaar van de truck eiste scha devergoeding van de autohuurder aan wiens schuld het ongeval te wij ten was De autohuurder stelde zich in verbinding met de verzekering maatschappij doch deze weigerde de schade te vergoeden Zij stelde zich op het standpunt dat de ' schade wegens het te laat inzenden van de verzekeringsaanvrage niet onder de verzekering viel Het gevolg was dat de huurder zelf veroordeeld werd de schade te vergoeden Hierna zocht de huurder verhaal op zun zuig-bezigheid bast ge - tegen aan geplakt had tanken " Deze ernstige snuit diep in de sappige stoken was dus kennelijk aan het verhinderde hem intussen niet on verdroten en onafgebroken geluid te maken Wi IE de tekening bekijkt denkt mis schien met een soort vlieg te doen te hebben maar dat is niet juist Een cicade is een groot dier wel 3,5 cm lang Er leven trouwens vele soorten cicaden alle bewoners van de warme subtropen en de tropen Er zijn er van allerlei kleuren heel fraai getekende en van allerlei af metingen zelfs wel van plm 8 cm lengte ontzaglijke knapen dus Onze koele en lage streken kennen ook cicaden maar die zijn veel klei ner U kent natuurlijk wel dat klod dertje schuim aan plantestengels in uw tuin Veegt u dat met een stok je maar weg dan zult u een groen larfje vinden dat op cicademanier sap uit de plant zuigt Dit larfje verandert in een bruin insekt dat bij aanraking wegspringt Hij kan ook vliegen deze Nederlandse schuimcicade maar geluid maakt hii gelukkig niet Zo'n zuidelijke cicade brengt het grootste deel van zijn leven nl wel vier jaren in de grond door als gan gen gravende en aan plantewortels linagende larve en maar een korte poos nl enige zomerweken zün hem toegemeten om hoog boven de grond in de zon te zitten sap te bo ren en te zingen Als ' t een zy " is komt er ook nog eieren leggen aan te pas wel honderden op een tak gedeponeerd in gaatjes met haar legboor gepriemd 1 S hun tiid voorbli dan sterven ze indien ze al niet eerder een prooi zi.in geworden van een vogel of van een hongerige sprinkhaan Uitgeblust zün dan hun kleuren ze verschrompelen en vergaan tot stof Maar de oliiftakken en de geurende oleanders herbergen de kiemen waaruit de zon in het komend sei zoen het leven zal wekken minus cule larfjes die aan een raoifüne draad hun schuilhoek verlaten en eerst naar de aarde moeten terug keren waar de lange donkere weg wordt aangevangen Een weg die een cirl^elgang is een kringloop die " rgens uitbloeit naar een metamor fose de verschüning van dat irise " ond levend juweel de zingende ci cade op zün tak boven het meer Het meer dat ieder voorjaar zün duizenden zangers wacht doorschü nend water groen en blauw een spiegel zo vlak gevat in het stenen ornament van zonbeschenen rotsen de garagehouder Deze verweerde zich door te zeggen dat hij wel de gelijk de verhuur en de verzeke ringsaanvrage aan de verzekering maatschappij had opgegeven zij het ook dat hij dit eerst de volgende morgen had kunnen doen Hij be toogde dat het hem geheel onmoge Hjk was om de briefkaart houdende de verzekeringsaanvrage zodanig te posten dat het poststempel ante rieur voorafgaand was aan de aan ryding Doch dit kon — naar het oordeel van de rechtbank — de garagehouder niet van schuld bevrijden daar hij in dat geval op andere wyze er voor had moeten zorgen dat de verzekering maatschappij tijdig van de verzeke ringsaanvrage op de hoogte was bijv door telefonisch of telegrafisch be richt Dus werd de garagehouder ver oordeeld de schade te vergoeden In hoger beroep besliste het ge rechtshof te ' s Hertogenbosch dat de garagehouder zich aan wanprestatie had schuldig gemaakt Hü had tegen over de huurder de verplichting op zich genomen hem tegen alle risico's te verzekeren En deze verplichting was hij niet nagekomen De garage houder had de premie en het door de huurder ondertekende aanvraagfor mulier in ontvangst genomen Dit had bij de huurder het vertrouwen opge wekt dat hij zich als onmiddellijk verzekerd mocht beschouwen Een en ander bracht naar het oordeel van het gerechtshof mede dat de garagehou - • der er voor instond dat de verzeke ring onmiddellijk was ingegaan te meer daar hij ten aanzien van de aanvang der verzekering geen enkel voorbehoud had gemaakt Volgens een clausule in de betref fende polis was het risico echter slechts gedekt van het tijdstip af dat door het poststempel van de brief kaart der verzekeringsaanvrage aan gegeven was Dit hield in dat de auto huurder ten tijde van het ongeval niet verzekerd was waarmede de wanprestatie van de garagehouder vaststond Met deze motivering beves tigde het gerechtshof het vonnis van de reclitbank Ander laten rijden Een volgend voorbeeld toont aan dat de aansprakelijkheid van de auto eigenaar voor de gedragingen van de huurder zeer ver kan gaan B had een auto gehuurd van A en liet daarmede C rüden De auto stond geparkeerd te Amsterdam op de Keizersgracht aan de waterkant tussen de bomen Bij het wegrijden moest C met een bocht naar het midden van de weg gaan Doch in plaats hiervan reed hij rcehtuit op de huizen aan althans met een veel te ruime bocht naar de huizenkant Door deze noodlottige manoeuvre werd de voetganger D aangereden D werd ernstig gewond en overleed 16 dagen later De weduwe van D vorderde een schadevergoeding van ƒ 23.473.60 van A B en C ieder voor het geheel met dien verstande dat betaling door de een de anderen zou be vryden In een tussenvonnis achtte de rechtbank A B en C alle drie aansprakeiyk In hoger beroep voerde A voor het gerechtshof aan dat op het ogenblik van de aanrij ding niet B maar C de auto be stuurde A had B uitdrukkelijk verboden een derde met de auto te laten rijden Het gerechtshof overwoog dat A slechts van die aansprakelijkheid be vrüd zou zijn indien hij aannemelijk kon makeh dat B ten aanzien van het overgeven van het stuur aan C gener lei verwUt kon treffen En dit heeft A niet aannemeHjk gemaakt Aan de schuld van B viel niet te twijfelen Hü was geen instructeur en gaf lessen aan C die vrüwel geen ervaring had in het rijden in een stad met druk verlceer zoals Amsterdam in een ge wone auto In een dergelijke auto is snel ingrijpen door de niet-bestuurder zeer bezwaarlük vooral indien deze geen ervaren instructeur is Aldus be krachtigde het gerechtshof het von nis van de rechtbank Voor dé Hoge Raad betoogde A dat de eigenaar van een auto alleen dan een ander daarmede laat rijden en deswege aansprakelijk is indien die ander zelf met eigen hand de auto bestuurt en alsdan een ongeval ver oorzaakt Doch de Hoge Raad legde de betreffende wetsbepaling aldus uit dat de eigenaar aansprakelijk is voor de gedragingen van de ander met be trekking tot de auto Onder die ge dragingen is begrepen het overgeven van het stuur en het vervolgens met de auto laten wegrijden door een der de die de bekwaamheid om de auto ter plaatse veilig te besturen mist A kan zich van deze aansprakeliikheid niet bevrijden door het enkele verbod om de auto door een derde te laten besturen Ommetje gemaakt Guntigei liep het at voor O die een vrachtauto had verhuurd aan P Reeds enise malen had P de auto van O gehuurd voor het verrichten van transportwerkzaamheden welke om streeks vijf uur waren afgelopen Op dat uur bracht hü de auto steeds terug Op een kwade dag bracht P de auto in strüd met de huurovereen komst niet op de vastgestelde tijd terug In de plaats daarvan ging hij de auto voor privé genoegen gebruiken en veroorzaakte ' s avonds om half twaalf een aanriiding met een tram van de Haagse Tramweg Maatschap PÜ De HTM sprak O aan voor de geleden schade Naar het oordeel van de rechtbank kan evenwel niet gezegd worden dat P op het tydstip van de aanrijding de auto van O met diens goedvinden reed zodat O niet aansprakeUjk was voor de gedragineen van P waardoor de aanrijding was veroorzaakt In cassatie besliste de Hoge Raad dat de eis:pn^p.r — die geen toestem ming tot riid»n he-^ft gegeven — a.Ueen dan zijn auto door een ander laat rilden ' ndien hij aan deze door zorgeloosheid de gelegenheid tot het rijden heeft gegeven Het is nu wel waar dat er voor O toen hij de auto aan P afstond geen volstrekte zeker heid kon bestaan dat P de auto niet na afloon van ae bedongen huur zon blijven gebruiken Doch zulks sluit nog niet noodzakelijk een zorgeloos heid in ten opzichte van de moge lijkheid dat P het in hem gestelde vertrouwer » zou beschamen Daarom verwierp de Hoge Raad het cassatie beroep van de H.X.M 
14 Vrijdag 4 september 1959 - 67e jaargang no 107 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD j De nieuwe collectie stoffen het eerst w STOFFENHUIS MEUWESE STEENWEG 16 Ui RECHT | ¦¦¦ BI Wy vragen tegen 1 oktober een zelfstandige hulp in de huishouding boven de 18 jaar MEVR J TEEUW Hessenweg 129 — De Bilt NV GARAGE GEBR HONDERS Ruime feeuze tilt dlv merken w.o netto 11900 kcal/uur 375 - Ford-Taunus 17 M 4-deurs 1959 Vauxhall-Velox 1958 Fiat 1100 1958 Ford-Taunus 17 M 1958 Opel Car-A-Van 19582 Fiat 1400 B ' 57-1958 Fiat 1900 B 1957 2 Mercedes-Diesel ' 57 Buick Special 1957 Vauxhall Wyvern 1957 Opel Car-A-Van 1956 Chrysler Imperial 1957 Mercedes 220 S 1956 2 Opel bestel 300 kg 1956 Alle ivageiu verkeren In onberispelijke staat en worden onder volle garantie verkocht Woudenberg bfl Amersfoort Tfilefoon 03498-334 en 572 netto 8100 kcal/uur 245 - netto 9000 kcal/uur 265 Financiële instelling vraagt Medewerker Vereisten bespraaktheid en organisatievermogen geen adm Lucratieve werkkring voor hen die over goede relaties beschikken Assistentie van inspecteur aanwezig Uitv soil onder nr 2-5018 bureau U.N Wi*^&iWi^iii|:';iè-A*-y:ïri'.t^i.%v:s ' is de enige olieliaard met liet w netto 9000 tcal/ujr 210 - oo ^ de oliehaard die een nvrarmtetapijt in Uw liele kamer legt Te huur aangeboden 4-KAMERFLAT TE CULEMBORG Direct te aanvaarden Vrije vestiging Huur / 90.95 p.m Br onder nr 2-4991 bur UN N.V Esplanade - Utrecht heeft vacatures voor CAFE-(REST)KELNER PORTIERGARDEROBIER TOILETJUFFROUW WERKSTER Aanm na 6 uur ' s avonds Hier ligt het bewijs hier op de grond Dat is behagelijk-uitstralende Nobel warmte Niet alleen voelbare vloerwarmte maar ook zichtbare Kijk hier richt de jaloezie haar gezellige lichtschijn op de grond Van hieruit legt de Nobel oliehaard een warm tapijt door de hele kamer En óf dat te merken is Vraag het Uw handelaar maar Schrtj / aan H V IN ALFA Postbus 100 Venray om gratis folder met alle Nohel modellen reeds vanaf f 155 - Wat U bij een Nobel oliehaard nog meer ontdekt dat hij absoluut reukloos is en geen stof geeft dat hij weiltg is voor jong en oud I z 5 ' i'^t de vlam gezellig zichtbaar is dat U door de hovenregelaar niet meer hoeft te bukken 4 S de warmte naar dat de nieuwe „ voorcirculatie ^ U toe dwingt tuut * G£«ZON'S MODE.INFORMATIES *** tttt ** ** ** ** ** In U.S.A een rage Regenmantel met bontkraag ** ** Geef Uvif huis een ander aianzien Een bijzonder tafeltje een sierlijk kastje ja één gezellig nieuw ding en Uw kamer is opgefleurd als nieuwl Wanneer U eens wat verandering wil ^ wandel eens bij ons door de zaak Op elke etage vindt U meubels gordijnen tapijten te kust en te keur Welke smaak U ook hebt U zult zeker slagen Welk bedrag U ook wilt besteden de prijs valt U altijd meel ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** en regen Amerikaanse couturiers zijn vooral zo próktlschl Deze mantel bewijst ' t niet alleen heel modieus hee / bijzonder helemaal nieuw ook warip waterdicht I Topkwaliteit poplin weert de de wasbeer bontkraag én de heerlijke doorgeslikte voering maken het behaaglijk warm Het is een herfst-en-winter-regenjas l In diverse variaties beige en groen 11 »%^ uw Modehuls Cf ^ * e * ** ** ** ** ** ** ** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** *« ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** iij lil LU lil lil lil m lil LJ I eak-bankstel naar Deens ontwerp met speciale ondervering De losse schuimrubberkussens gemakkelijk schoonmaken zijn bekleed met wollen stof naar keuze Uit voorraad leverbaar Ow9 *' Bi ] aankoop desgewenst credletservice Ieder van ons « ou zijn kamer wel eensheel anders willen hebben Eens helemaalnieuw Maar zegt U dat kan natuur lijk niet dat is veel te duur En daarin vergist U zich Want Uw kamer kan al een heel nieuw aanzien krijgen met misschien maar één nieuw stukl Een gezellig bankstel bijvoorbeeld of een paar moderne gemakkelijke stoelen VOORSTRAAT - UTRECHT ROnERDAM - DEN HAAG - UTRECHT - VLISSINGEN 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 4 september 1959 - 67e jaargang no 107 15 C.H.I.O TE ROTTERDAM Engelsen handhaven hun suprematie VELOX HEEFT INTENSIEF QETRAIND Trainer en manager zijn optimistisch Op een van de bijveWen aan de Koningsweg heeft Velox donderdagavond onder leiding van oefenmeester Daan van Beek voor de laatste maal getrair ^ Is voorbereiding voor de komende competitie in de tweede divisie van het betaalde voetbal Zeventien gecontracteerde voetballers en enkele jeugdspelers zijn gedurende de afgelopen maanden nauwkeurig gadegeslagen door adviseur Roelofs die in een paar oefenwedstrijden het spelersmateriaal heeft getest Met eigen kweek veel te bereiken Voor de eerste wedstrijd in deze competitie een ontmoeting in Hen gelo tegen Tubantia heeft de mana ger van Velox voor een paar verras singen gezorgd die echter voor de ingewijden niet onverwachts zijn ge komen Verschillende spelers gecontrac teerd voor dit seizoen blijken niet te zijn opgesteld hetsreen volgens de heer Roelofs geenszins inhoudt dat zij een volgende maai hun kans niet krijgen Hij is echter van mening dat in de eerste wedstrijd geen enkel CPORT'VR TïriVTlïnV risico mag worden genomen en de OJT Vil I T IXlILil Ufjii kans op verlies zo klein mogelUk Pat Smythe leidt in Europese titelstrijd Van een speciale verslaggever Andermaal heeft de jeugdige Britse amazone Lady S Fitzalan Howard met haar 8-jarige ruin Oorskeit de aanwe zigen op het internationaal concours hippique te Rotterdam tot grote geestdrift gebracht door in een bewonderenswaardig tempo en met grote durf het grote sprinconcours om de Prijs van de Scheepvaart te winnen Woensdag reeds was zij uit een veld van 86 deelnemers eerste geworden in het jachtspring concours om de Prijs van de Kralingse Plas moet worden gehouden De voorhoede van Velox bestaat van rechts naar links uit Van der Horst Joop Jochems Aarts D Dit tenbosch en W Adelaar Het is Juist deze voorhoede waar Velox veel van verwacht Ondanks de jeugdig heid van Jochems hij is pas zeven tien heeft deze speler van Intensieve eigen kweek een goede balcontrole eii blijkt ook zün plaatsingsvermogen groot De mjddenlinie wordt gevormd door Wallenburg de lange spil More lissen en Van Alflen Het is nog niet zeker of Sambeelc tegen Tubantia zal optreden als rechtsback daar hy licht is gebles seerd en donderdagavond pas weer ging trainen Linksback is Ledden In het doel heeft adviseur Roelolc de geroutineerde Van Kooten geko zen die in het verleden blijk heeft gegeven zijn plaats nog ten voUo waard te zijn Gedurende de training Is de aan dacht van oefenmeester en manager speciaal gericht geweest op de ach terhoede die wel versterking nodig had Ook heeft de heer Roelofs zyn gedachten laten gaan over de voe ding daar hij van mening is dat het betaalde voetbal — met zijn hardp trainingsavonden en snelle wedstry den — het uiterste van de speler.s vergt Warme douches Wanneer Velox volgende week op haar terrein aan de Koningsweg haar eerste thuiswedstrijd speelt is het veld door eigen krachten geheel op geknapt zijn wasgelegenheden voor zien van douches met warm en koud water en is het gehele terrein onder handen genomen Een aantal vurige Veloxleden heeft vakantiedagen besteed om een en ander een zo keurig mogeiyk aanzien te geven omdat de geel-zwarten weten dat het publiek hoge eisen stelt Dit geldt tevens voor de spe lers die maar wat graag na een vermoeiende wedstryd onder een warme douche kruipen Manager Roelofs heeft pas na veel passen en meten en het by wonen Met de Scandinavië-express ar m riveerde gisteravond om 21.40 g aan het Centraal Station te g Utrecht een groep Zweedse g spooru;ep7nensen leden van een B tennisclub van spoorwegperso g neet Het betreft hier een uit g wisseling van sportlieden De g Ztueden spelen nl dit week g einde een tenniswedstr^d tegen g S.S.V.U Aan het Centraal Sta g tion werden de gasten namens g de Commissie van ontvangst g _ begroet door de heer J G van g ^ Baal rechts en door mevrouw g P Miranda namens de Zweedse g M spoorwegen in Nederland g I Foto U.N m ^ i'!iiiiiiiiiwiiii!{iiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Er komt weer beweging in de hockeywereld Ook in de hockeywereld begint be weging te komen voorlopig dan alleen nog maar in de vorm van toernooien want de competitie begint pas op 20 september te draaien Kampong neemt zondag deel aan het MRHC-toernooi te Rotterdam Kam pong 2 en 3 spelen selectiewedstryden tegen ploegen van Amersfoort En verder kan iedereen die de stick weer eens wil hanteren op Maarsehalker weerd terecht Kampong speelt in het MRHC-toer nooi in de volgende opstelling:Fierst De Laive H v Dyck Scheurleer Th V Dyck De Haas v,d Ben Wagen maker Kuipers Kanters van Hout SCHC speelt op donderdag 10 septem ber te Bilthoven een wedstrijd tegen de Italiaanse trainingsploeg die in Nederland toert o,l.v de heer Norris die als zodanig ook in Nederland werkzaam is geweest Centrale training van de amateurvoetballers DFC Siykhuis Vitesse en een nog nader aan te wyzen speler Uit deze spelers zal een voorlopig Nederlands elftal worden geformeerd dat op 22 september een oefenwed stryd speelt tegen het Nederlandse militaire elftal Voor 29 september is een tweede oefenwedstryd geprojec teerd dan komen de amateurs uit tegen het oostelijke semi-prof elftal Aangezien het in de bedoeling ligt dat donderdag 10 september de cen trale training van de semi-profs be gint zullen de amateurs voortaan ' s dinsdags en ' s vrydags in Den Bosch byeenkomen Om de Europese beker - De eer ste wedstryd tussen CDNA Sofia en FC Barcelona donderdagavond te Sofia gespeeld voor de eerste ronde van het toernooi om de Euro pese voetbalbeker is geëindigd in een geiyk spel 2-2 De ruststand was 1 1 In ie strijd om het Europees kam pioenschap springen voor amazones veranderde na de tweede ronde de algemene situatie aanzienlijk Ditmaal waren het mej Anna Clement met Nico Duitsland mej Pat Smythe Engeland met Flanagan en mej Giulia Serventi Italië met Doly die ex aequo op de eerste plaats eindig den terwijl mevrouw Helga Kohier met Armalva en mej Ann Townsend Engeland met Bandit IV respectie velijk met de achtste en een gedeelde zesde plaats genoegen moesten nemen De eerste vijf van de tien deelneem sfers die voor deze titelstrijd in de ring verschenen slaagden er niet in zonder fouten te blijven Onze land genoten mej Irene Jansen met Icare F II en mej Mady Koster met Axel kregen respectievelijk 4 en 21 ftn achter hun naam Merkwaardig genoeg reden de ove rige vijf combinaties wel een fout loos parcours zodat tussen hen een barrage nodig was Uit die barrage kwamen de dames Anna Clement Nico Pat Smythe Flanagan en Giulia Serventi Doly opnieuw zon der fouten door De twee Belgische amazones de dames F Vanderhaegen met Schlingel en B Schockaert Mus cadin werden met 7 en 8 ftn resp vierde en vijfde Totaalklassement ¦ In het totaalklassement na twee ronden heeft de Engelse mej Pat Smythe met Flanagan thans met 17.33 pnt de leiding voor mej Anna Cle ment Duitsland met Nico 16.33 pn-t en mevr H Kohier Duitsland met Armalva Vierde staat mej Ann Townsend Engeland met Bandit IV 13..50 pnt 5 mej B Schockaert Bel gië met Muscadin 12 pnt 6 mej G Serventi Italiël met Doly 10.33 pnt 7 mej F Vanderhaegen België met Schlingel 10 pnt 8 mej I Jan sen Nederland met Icare F II 8,50 pnt 9 Donna Piaggio Antonelli Ita lië met Pooka 7 pnt 10 mej M Koster Nederland met Axel 3 pnt Morïïenmiddag zal de finale worden verreden en met de huidige stand van zaken betekent dit dat de strijd voor de eerste vijf geplaatsten nog volko men open is In het concours elegantste rijpaard werd Teresa met mej Proetske Arts als eerste in de lichte klasse gerang scliikt Mevrouw J Nijland Den Dol oer boekte met Aron een aardig succes De combinatie werd tweede geklasseerd In de zware klasse werd Le Marabou met mevr M Kleberg Verberne eerste en Warburg met mej M - C M Schroder tweede In de strijd ° m het kampioenschap won Teresa liet van Le Marabou De dressuurproef M leverde een overwinning op voor de Zeeuwse lan aehjke ruiter L v d Slikke met Etce tera De verrichting van de combina tie werd gewaardeerd met 355 pnt en oat was 7 pnt meer dan de jury over lad voor hetgeen mevr Benedictus met Lorbas had laten zien De heer r Voorsluys kreeg met Siegfried 327 Pit de derde prijs ^ njs van de Scheepvaart En toen kwam het springconcours om de Prijs van de Scheepvaart Het was een soort puissance waarvoor de neer Jurgens slechts vijf hindernis sen liad uitgezet op een 460 m lange parcours De hoogte varieerde van ' W — 1,60 m Van de 54 combinaties reden er liefst 33 een foutloos par wurs zodat voor die 33 een barrage codig was De tweede combinatie welke voor me barrage in de ring verscheen — ae Engelsman D Broome met Wild * ire III — liet er al direct geen wijfel over bestaan dat hij een ernstig kandidaat wilde zijn voor ae eerste plaats Met een foutloos gereden parcours en de bijzonder snelle tijd van 42.5 sec bleef hij ge ruime tijd aan het hoofd van het 54 combinaties tellende veld staan Een combinatie slaagde erin zijn prestatie te verbeteren Het moet woome een troost zijn geweest dat T A^en landgenote van hem was nl sleet ^''^^' 3 " Howard met Oor - ^ K 17-jarige dochter van de her - tog van Norfolk opgeleid in de be ginselen van de edele rijkunst door de bekende ruiter majoor Burke heeft ook gisteren een prachtige prestatie geleverd Als een razende twee-eenheid vloog de combinatie langs het parcours en over de hindernissen Geen moment een aarzeling geen ogenblik vermin dering van de sneltreinvaart waarmee zij over de hindernissen van 1.70 en 1.75 m sprong Alles verliep even vlot en vloeiend en toen zij na een fout loos parcours de eindstreep over vloog bleek dat voor haar een tüd van 40.7 sec was afgedrukt Die prestatie werd niet meer verbe terd en ook Broome's tijd bleef ver der onaangetast Een derde Engels man T Charlesworth met Arion nestelde zich met 48.1 sec op de derde plaats en met zijn paard Smokey Bob werd hij met 50.1 sec vijfde De Duit ser „ Bubbi " Günther deed net zo iets Met de paarden Asta en Harald werd hij resp met 48.3 en 52.4 vierde en zesde Onze landgenoot Harry Wou ters van den Oudenweyer werd met Pourquoi 63.4 sec achtste Bij de tuigpaarden die voor het eerst in het CHIO in de ring kwamen won Rumanda van N J van Wijk uit Schalkwijk het concours eenspannen limietklasse tot f 1000 - voor Robino van gebr Bulk uit Nieuw-Vennep In de openklasse won — het kon wel haast niet anders — Alfred van J W van Dijk uit Emmeloord met als twee de Ulex van dezelfde eigenaar Scheidsrechters worden beveiligd Speciale berichtgeving Door de sectie betaald voetbal is een commissie in het leven geroepen die moet nagaan wat op de voetbal stadions nog aan veiligheidsmaat i-egelen ontbreekt Deze commissie bestaat uit ' de heren Martens Krui ver en Zon Woensdagavond heeft de eerste bespreking plaats gehad met het bestuur van Feijenoord Kampong-voetbaltoernooi Bronzen scheidsrechter Zondag organiseert Kampong op Maarsehalkerweerd het jaarlijkse voetbaltoernooi om de Bronzen scheidsrechter Deelnem nde clubs zijn V.O.C Concordia U.D Her cules en Kampong Het toernooi be gint om half elf de finale is om vier uur Desto speelt tegen Sparta N Zaterdagmiddag speelt Desto aan de Koning.sweg de eerste wedstrüd in de voetbalcompetitie aanvang 4.15 uur De Utrechtse ploeg komt in deze wedstrijd als volgt uit Veenendaal Bes en Stronks Lui ten Van der Wilt en Kamperman Martensen Lesering Kalksma Visser en Van Dyk SSVU tegen CSCA Zaterdag begint voor SSVU de competitie 1959 1960 met een thuis wedstrijd tegen CSCA uit Amstel veen Voor deze wedstrijd brengen de Utrechters de onderstaande opstel ling binnen de lijnen v Drlel J Dam en v Steenderen Boerkoel v Ledden en v d Heuvel v Maanen V Rooy Olthuis Sluyk en v d Heiden De wedstrijd wordt gespeeld aan de Koningsweg hoek Stadionweg en vangt aan om 15.30 uur VOETBAL IN ENGELAND De uitslagen van de donderdag voor de Engelse Leaque gespeelde wedstrijden luiden Tweede divisie Scunthorpe United — Plymouth Argyle 2-0 Swansea Town - Ipswich Town 2-1 Een beeld van de derde dag van het twaalfde C.H.I.O te Rotterdam A Verwey met de vos-merrie Rumanda van N J van Wijk nit Schalkwijk de cotnbinatie die in het con cours van eenspannen tuig paarden limietklasse f 1000 - de eerste prijs behaalde Advertentie AMATEURVOETBAL Celeritudo tegen D.W.S.V Op zondag 13 september komt het amateurvoetbal over de gehele linie in overweging maar zondag worden er — zulks na onderling overleg — reeds enkele wedstrijden gespeeld Zo zijn voor de eerste Itlas C de zuide lijke clubs omvattende twee wedstrij den vastgesteld n.l Boxtel-MOC ' 17 en Roermond — Alliance Voor de 3e klas Dspeelt Celeritudo thuis tegen DWSV hetgeen een aar dige ontmoeting kan worden In grote lijnen schijnen beide elftallen over dezelfde spelers te beschikken als vo rig seizoen waarin Celeritudo uit blonk in de bekerwedstrijden en daar voor zelfs in Rotterdam tegen Sparta speelde terwijl DWSV kampioen werd maar geen kans zag de promotie naar de 2e klas tot een feit te maken Van het resultaat is dus weinig te zeggen al zijn we geneigd de kansen van Cele ritudo — mede door het voordeel van eigen terrein — iets hoger aan te slaan Voor de 4e klas F speelt Nijenrodes in Breukelen tegen het hoofdstedelijke Ambon Nieuwe hockeyterreinen voor Kampong In de loop van deze maand zullen twee van de vier nieuwe hockey velden bij het sportpark Maarsehal kerweerd afwisselend en voor enkele wedstrijden per week door de ver Kampong in gebruik kunnen worden genomen Naar het zich laat aanzien zal in 1960 het gehele complex bestaande uit vier velden aan Kampong ter be schikking kunnen worden gesteld U.N.-KLAVERJASCONCOURS Het jaarlijkse UN-klaverjasconcours zal ditmaal half september worden gehouden Het concours bestaat uit sluitend uit teamwedstrijden De inschrijving sluit maandagavond 7 september a.s Er zi,in voor dit concours weer fraaie prijzen beschikbaar gesteld Na de tweede centrale trainings byeenkomst van de amateurs die zich momenteel onder leiding van Elek Schwartz voorbereiden op de eerste wedstryd tegen de Ierse ama teurs voor de voorronden van het Olympiscli voetbaltoernooi heeft de bondscoach bekendgemaakt dat de groep die oorspronkeiyk uit 28 spelers bestond is teruggebracht tot 21 spelers Keepers Lagarde Emma en Van der Lee HFC achterspelers Claus Helmondia en Kruitbosch Gouda middenspplers Blom WW Van Ierland Willem II Melchers De Spartaan Mul NAC Libregts Excelsior en Dekker VFC voorspelers Pelk Volen dam Uytermerk Blauw Wit Col Ice Feyenoord Bouwman HFC De Weert UD De Kleermaeker Vitesse Ten Hoopen Quick-Hg Steenbakkers ESCA Van Dongen HONKBALNIEUWS DOS speelt tegen Laakkwartier DOS speelt zaterdag zijn eerste promotiewedstrijd tegen het sterke Laakkwartier uit Den Haag Als de Geeltjes Tuet hetzelfde élan honk ballen als zaterdag tegen AW zit er ons inziens wel winst in deze ontmoeting Bij Laakkwartier speelt het oud DOS-lid Ravensbergen nog steeds een goede werperspartij en zal dan ook voor menig kanarie een groot struikelblok betekenen Zaterdagmiddag speelt U'W op haar terrein aan de Hogeweg tegen OVVO dat compleet tussen de lijnen zal komen Voor OWO is dit de laatste wedstrijd voor hun trip naar Spanje Barcelona Voor de ÜVV'er Jimmy Stanton is dit een afscheids wedstrijd daar deze voor UW zo be langrijke kracht over een maand weer naar Amerika terugkeert De Rood-Witten komen met een geheel nieuwe opstelling in het veld In het team zijn drie Antillianen opgeno men en een Amerikaan Een minuut stilte op de voetbalvelden Voor de aanvang van alle wed strijden die zaterdag en zondag a.s onder auspiciën van de K.N.V.B en zün afdelingen worden gespeeld zal één minuut stilte in acht genomen worden ter nage dachtenis aan de oud-voorzitter en het erelid van de K.N.V.B de heer K J J Lotsy De vlaggen op de Nederlandse voetbalvelden zullen die dagen half stok worden gehe sen Scheidsrechters krijgen indoor training De leden van de scheidsrechters vereniging van het district Midden Nederland gaan zich dit seizoen ter dege voorbereiden voor de zware taak welke hen staat te wachten Met ingang van 17 september nemen de scheidsrechters deel aan de in doortraining welke Anton Geesink in zün sportschool geeft Voorlopig zullen de arbiters voor een half jaar in training gaan UTRECHTS TENNISTOERNOOI Koosje de Jongh won van mevn Korver ten 4—6 7—5 9—7 Star Busmann versl Ten Berg 4—6 6—4 6—3 Ein mahl versl J F Ubbink 6—3 6—2 Dames enkelspel kwart finale mej Koenders versl mej Kok 6 — O 6—1 mevr Karsen versl mej Doeksen 6—3 6—1 Heren-dubbelspel 2e ron de Sjamsoedin en UUman versl Fro nik en Schotle 8—6 6—1 kwart fi nale Van Deventer en Abels versl Tangkau en Feldberg 6—1 6—3 Ge - mengd dubbelspel le ronde mej Vermue en Kleyweg versl mej Be samusca en v d Voorn 6—4 6—4 2e ronde mevr Kruimel en Cathier versl mej Leeuwens en Hellingman 6—4 8—6 rh:Vafaaaë3 Druk programma voor Sportschool Geesink Voor de judoka's van de Sport school Anton Geesink staat er een druk programma te wachten De leerlingen van Geesink zullen nl in enkele toernooien op de mat komen Op zondag 20 september neemt het A team deel aan een judo-toernooi in Tilburg Op zondag 4 oktoner neemt een kuy graden team deel aan een toernooi in Amsterdam Za terdag 10 oktober staat er een kuy graden toernooi in Gorinehem te wachten en zaterdag 24 oktober ne men de judokas deel aan een judo ontmoeting in Vlaardingen Jeugdsportdag van UW Zaterdag 5 september a.s zal de voetbalvereniging U.V.V op het terrein aan de Hoge Weide haar traditionele jeugdsportdag houden Deze zal aanvangen om half drie De jeugdige U.V.V.-ers zullen el kaar bekampen op de onderdelen doelschieten baldribbelen ingooien verschieten koppen en hardlopen terwijl er tot slot nog een veldloop zal zijn Evenals voorgaande jaren zijn er ook nu weer fraaie prijzen beschik baar De organisatie van deze middag ligt geheel in handen van de Jeugd commissie van U.V.V Stol verslagen door Vink Van onze tennismedewerker Gisteren werden ook reeds enkele partijen van het A gedeelte van het Utrechtse tennistoernooi gespeeld Bij de heren speelde Vink zich in de kwart-finale door Stol te ver slaan bij de dames werden Het ty Schepens en Willy van der Biezen halve finalisten door resp overwinningen op Geertje van Straten en Tonny Abels Hetty Schepens won de eerste set met 6 — O door grotere vaart en sterke spreiding en aanvallend als zich daar toe de gelegenheid voordeed In de tweede set bood mej Van Straten al meer tegenstand was de str^d min der eenzijdig door Hetty Schepens met 6—2 gewonnen Meer moeite had Willy van der Biezen met Tonny Abels 6—2 8—6 In het heren-enkel B verzekerde H Oudegeest zich van ' n plaats in de halve eindstrijd door Stetter met 6—2 6—3 aan de kant te zetten In het dames-enkelspel liet ook hier de jeugdige Bilthoven speelster Koosje de Jongh zich weer gelden Zij won met 6 — i 6 — O van mevr Korver en bereikte daardoor de finale Tot en met 4—3 in de eerste set verloren beide speelsters om beurten haar ser vice Het werd 5—3 doordat Koosje haar service toen won een voorbeeld dat mevr Korver volgde 5—4 waar na het 6—4 werd In de tweede set beheerste Koosje de Jongh de situa tie volkomen 6—0 Met Laura Stokmans bereikte Koosje de Jongh de halve finale dames-dubbel B en mevr Vermue Luca en Mica deden dat in het ge - mengd dubbelspel B Hans Vergeer C Star Busmann en Einmahl werden halve finalisten in het heren enkel C dat Dom reeds eer der bereikte Kitty Koenders en me vrouw Karsen in het dames-enkel C Van Deventer en Oerlof Abels speel den zich in de halve finale van het heren-dubbel C De uitslagen van donderdag waren A-toemooi Heren-enkelspel le ronde Vink versl Stol 6—4 6—1 Dames enkelspel kwart finale Hetty Schepens versl Geertje van Straten 6—0 6—2 mej v d Biezen versl Tonny Abels 6—2 8—6 B-toernooi Heren-enkelspel kwart finale Hans Oudegeest versl Stetter fr — 2 6—3 Dames enkelspel halve finale Koos je de Jongh versl mevr Korver 6—4 6—0 Dames dubbelspel kwart finale Koosje de Jongh en Laura Stokmans versl mevr Beekman en mej Sche pens 6—0 6—2 Gemengd-dubbelspel kwart finale mevr Vermue-Luca en Mica versl mej Gobée en De Geus 6—3 6—1 C-toernooi Heren-enkel spel 3e ronde J F Ubbink versl Scholte 3—6 6—2 6 -^ Star Busmann versl Bennink 2-6 6-3 6-3 Vergeer versl Hellingman 4—6 7—5 9—7 kwart finale Vergeer versl Van Stra - Intern bokswedstrijden te Rotterdam Darius Dhlomo de in Nederland woonachtige voetballende Zuidafri kaanse bokser die voor Heracles speelt zal maandag 14 september in de Rivièra hal te Rotterdam zijn Nederlands debuut als bokser - naken Hij komt dan In een gevecht over 6 ronden uit tegen de Duitse midden gewicht Gerhard Moll Dhlomo is midden - en halfzwaargewicht kam pioen var Zuid-Afrika Oefenwedstrijden handbaliers De laatste vrye zondag vóór dat de competitie gaat beginnen wordt door diverse verenigingen nog gebruikt om hier en daar nog iets te wyzigen en wel door middel van oefenwedstry den Opmerkeiyk hierbij is dat zo goed als alle verenigingen er club ontmoetingen van hebben gemaakt en alle dicht by huls bUjven Zo gaat de jeugd van U.D de stryd aanbin den aan de Koningsweg tegen Achil les terwyi de senioren van beide ver enigingen dit doen aan de Anthonie dyk Sport Vereent ontvangt op Zullen enige jeugd en seniorenelftallen van Attila en het 2e elftal van Athleta plus de junioren Athleta krygt op haar nieuwe veld eveneens te Zuilen B.S.V uit Blaricum op bezoek D.S.O gaat haar krachten meten met U.H.V en enkele comb van Spint gaan op bezoek bij Oranje ' 57 Fideli tas te Amersfoort speelt voor de eer ste maal op haar nieuwe veld ge legen op de „ Bokkeduinen " en hier spelen o,a enige elftallen van B.D,C Van S,S,V U bereikte ons geen nieuws waaruit wy menen te mogen opmaken dat zy de laatste dag als rustdag willen beschouwen Tot slot gaat in Bussum een driehoelcs-toer nooi en wel tussen B,H,C — Bus sum H.H.C — Hilversum en Laren Laten wy wensen dat deze laatste oefenwedstryden de betreffende T.C.'s het juiste inzic*'.t geven betreffende de diverse eltta - samenstellingen zo dat veel succet in de komende com petitie hun deti zal worden van oefenwedstrijden het elftal voor zondag samengesteld Nu hij de be schikking heeft over ongeveer twin tig spelers van vrijwel gelijke Icwall teit is het niet gemakkelijk tot een verantwoorde samenstelling te komen Wanneer echter de sfeer in het veld goed is — en die goede sfeer Is er — valt er veel te bereiken Na ledere training blijven de spe lers nog geruime tijd bijeen voor be spreking en worden gemaakte fouten door trainer Van Beek uiteengezet Zondagmorgen om half elf vertrekt Velox per trein naar Hengelo voor de eerste wedstrijd in deze competitie tegen Tubantia ' i I Advertentie ATTENTIE Koopt het D.O.S.-nieuws het enige officiële DOS-PROGRAIMIMA Uitgave Utrechtsch Nieuwsblad Omvang 8 pagina's Actuele inhoud o.a voorbeschouwing standen programma en interview met Jan v d Wint Verkrijgbaar van zaterdagmid dag af bij de voorverkoop adressen en zondag bij de ver kopers in en buiten het stadion Prüs 10 cent CC^^CCOCKMC Velox-Rheden op 12 sepl om vijf uur In verband met de wedstryd Elinkwyk-D.O.S die op zondag 13 september a.s wordt gespeeld zal de voetbalwedstrijd Velox-Rheden voor de tweede divisie B van het betaalde voetbal op zaterdag 12 september worden gespeeld op het terrein aan de Koningsweg Aan vang 5 uur KRACHTSPORT Zaterdag opening van het seizoen Zaterdag zal in Utrecht het nieu we seizoen van de mannen uit de krachtsportwereld worden geopend De Utrechtse krachtsportvereni ging Olympia organiseert dan de jeuffdworstelkampioenschappen van Nederland Deze worden gehouden in het lokaal van de sigarenfabriek Denova aan de Kanaalweg 102 dat hiervoor door de directie welwillend werd afgestaan Ongetwijfeld zal de belangstelling voor deze jeugdwedstrijden bUzon der groot zün want reeds het aan tal inschryvingen overtrof ieders verwachting Niet minder dan 86 jeugdige worstelaars uit 13 vereni gingen zullen in actie komen Een groot aantal Ook het aantal te verwerken titels mag er zün Er staan nl 17 nationa le titels op het spel een groot aan tal dat komt door de indelingen per leeftijd en per gewicht De werkers worden gearbitreerd door een acht tal scheidsrechters van r'e KNKB onder supervisie van de heer A G Toonen bondsofficial Alle worstelaars vallen in de ca tegorie van leeftijden 13 tot 17 jaar Van de 86 deelnemers komen er 13 uit Utrecht verdeeld over 12 van Olympia negen van SDZ en acht van de Halter Kanshebbers van de Halter zyn C J Bosman A Bosman P Mac kaay en G Goris Voor SDZ zyn favoriet Hennie Gouw Schoonheira en Hofman Voor Olympia Joop d « Nijs jr Frits Rosbag Wim Smit Hennie Bossenbroek en Bram Terpstra De wedstrijden vangen zaterdag middag a.s aan om 3 uur Koersen Duindigt De uitslagen zyn toto per tien eenheden Alkestisprqs 2040 m 1 XlphonL 1.29,5 Th Kooyman 2 Xandro 8 P Heynen 3 X Gouden Ryder H v d Molen W 27 PI 12 12 11 Cov 48 K 100 Prestoprijs ren 1350 m 1 Phrolio A Burrell 2 Grey Cloud H Pyl 3 Moflower C v d Horst W 28 PI 15 14 Cov 28 K 22 Chiquenandprijs 2040 m 1 Xanthos Narciso 1,28,7 J Wagenaar 2 Wanda Axkit M Vergay 3 Walter Pluto J van Dooyeweerd W 45 PI 15 14 17 Cov 36 K 44 Jonkerprijs 1300 m 1 Yev/el Boy 1,32,5 J S van Leeuwen 2 ïber flöte P Smit 3 Y Saint Parislen B de Jong W 90 PI 19 18 21 Cov 46 K 110 Bibiprijs ren 1350 m 1 Ignatius H pyi 2 Mistinguette F van Deuren 3 Norica A van DUk W 87 Pl 45 25 58 Cov 121 K 101 Jofferprijs 1300 m 1 IJsselmonde 1,33 J Ham 2 Y Nellie J van Dooyeweerd 3 Young Bonni B L Heyman W 60 PI 20 20 174 Cov 69 K 74 Orméaprijs ren 1900 m 1 Paljas H V d Kraats 2 The Serpent of Iran A Burrell W 11 Cov 11 Dominicaprijs 2100 m 1 Vaurien 1,25,4 J van Dooyeweerd 2 Van H F Erenberg 3 Volann Erejius H ten Hagen W 87 PI 22 16 18 Cov 44 K 217 DorindaprUs 2100 m 1 Shadow 1.26.4 J Costing 2 Roi d'Or M Vergay 3 Q Deter van Zora J Wagenaar jr W 132 PI 31 15 40 Cov 43 K 207 
16 Vrijdag 4 september 1959 - 67e jaargang no 107 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD SPECIALE VERKOOP 3299999999999999999999999 Dameszakdoek gekleurd poplin ƒ O IS Mousse dameskousen zeer elastisch ƒ 2.95 Mousse damessiip diverse modekleuren f 2.2S Nylon slipjes ^ ts^m ^^» ƒ 1.25 Grote moot baddoek ' ƒ 1.45 Nylon kousen zeer elastisch 30 denier ƒ 1.95 Mousse herensokken ƒ 2.25 Mousse herenanklets ^^^ tii f 1.95 Herenslips moten 4 tot en met 7 ƒ 1.45 Herensinglet maten 4 tot en met 7 ƒ 1,45 Bij aankoop van ƒ 10 — of hoger EEN SOLIDE REGENKAP CADEAU Door NIEUWE VINDING glazisrijke overwinxiins va » Kemt Crème op g;eTvo2ie liaa.rcrèiixes TE UTRECHT Amsterd.straatweg 2 Amsterd.straatweg 193 Amsterd.straatweg 567 Lijnmarkt 8 Kanaalstraat 70 Kanaalstraat 226 V Humboldtstraat 68 Twijr^'.raat 48 BaUjelaan 1 Nachtegaalstraat 92 FILIALEN DOOR GEHEEL NiDERLAN ^ Kemt-Crême bevat siliconen die bescherming bieden tegen vocht en damp Een anti-statisch middel „ temt " de haren die te springerig zijn Kemt Crême geeft uw haar een soepele golving en een natuur - lijke zijde-achtige glans zonder het vettig te maken Uw kapsel houdt véél véél langer Oók als zon en zee uw kapsel ernstig op de proef hebben gesteld toch mooi haar door Kemt-Crême Royale tube f 1.60 9^m^ÊÊÊmmSS=z mi V d LINGEN's CV Transportwerktuigenfabriek te Maarssen Zandweg 28 vraagt voor spoedige indiensttreding enige leerling - en aankomende construcHe-bankwerkers en 1 elektrisch lasser Aanmelden dagelijks van 8.00 uur tot 17.00 uur aan bovengenoemd bedrijf DE STICHTING „ DE OPBOUW " begint in oktober a.s weer liaar cursussen KINDERBESCHERMING A EN B Aanmelding schriftelijk of mondeling kan geschieden ten kantore van de stichting Burg Reigerstraat 86 te Utrecht tel 030)-25441 Op aanvraag worden gaarne nadere inlichtingen ver strekt ^" 1 niiMiniiniini i iiiii iMjiiiiiliMliijiiiniiiijriiiiuHl jrniiijiiiinj I ZE KOMEN DE KILLE AVONDEN \ E Wü hebben voor U de juiste bijverwarniing naast I onze grote collectie KOLEN - EN OLIEHAARDEN LINNENBANK I CATHARIJNESINGEL 127 TEL 29434 j 1 bij Tolsteegbrug 1iiMirritllniiiMiiiiiininiiiiiiiiiiiiitiiMiiiiiii iiiintiiiiiiHiiitiiiiniiiriiiiiiiiiiiiitMMiiiniiii ' THUISWERK gevr In bezit v elektr naaimachine Br no 1-1577 bur UN B.z.a BROODi en BANKET BAKKER voor de brood - en/of banketbakkerij 26 jaar 10 jaar ervaring i.b.v rijbewijs daar waar woning aanwezig is Br no 1-1557 bur UN Gevr een heldere WERKSTER voor woensdagavond en zater dagavond Slagerij Van den Berg Donkere Gaard 3 telef 10404 BANKETBAKKER Gevr met spoed noodhulp banketbakker van 7 tot 19 sept Ditmar's bak kerij Prins Hendriklaan 44 telef 3206 Bilthoven Wegens huwelijk der tegenw gevr een HULP in de HUIS HOUDING v d en n In ge zin met 2 kinderen Werkster aanwezig Aanm mevr Ver der J W Frisostraat 8 telef 21347 Nette WERKSTER gevr voor dinsdag - en donderdagmorgen van 9 12.30 uur Da Costakade 62 Utrecht HET BESTE voor het LEKKERSTE KOPJE KOFFIE VOOR UW GEZONDHEID - VOOR DE SLANKE LIJN VELUWSE Isoff iemelk BRAND voordelig ffSttue0 42 et ca 0.22 L 78 et '/ L "^^ 130 et IL / r ¦> ONDER VOORBEHOUD WORDEN PER 5 OKTOBER GEVRAAGD 100 broodbezorgers gedeeltelijke dagtaak Sollicitaties schriftelijk Na sollicitatie volgt een oproep voor een gezamenlijke bespreking MANSCHOrS BAKKERIJ - HOOGRAVEN y tot 20 woorden f 2 ~ elk woord meer f 0.1 0 KLEINTJES ih'hnuv'-9evwma^A Gedipl COUPEUSE b.z.a als huisnaaister van 9-4 uur ƒ 8 per dag Br no 1-1407 bur UN Nette WERKSTER biedt zich aan voor enkele morgens of dagen f 1.25 per uur Br no 1-1398 bur UN Een nette dame wil de HUIS HOUDING waarnemen bij heer of dame middelb leeftijd Br no 1-1411 bur UN Werkman 37 jr zoekt tegen 8 Sept 1959 een net KOSTHUIS Br no 1-1448 bur UN Wie wil jong gezin helpen aan WOONRUIMTE voor gezond heid van baby Br no 1-1515 bur UN PENSION gezocht door oude dame met gehele verzorging en huiselijk verkeer Br no 1-1534 bur UN ol telef 25832 mk Piïrsoneei gèvrttcisd - Heer technisch ontwikkeld zoekt BIJVERDIENSTE in de avonduren Br no 1-1409 bur UN Gepens ambtenaar zoekt enige ADM ARBEID ook bijhouden boekhouding Br no 1-1419 bur UN personeel < Kaflt9fel>otf en ÏÏandige nette meisjes die een goed loon willen verdienen in een prettige kameraadsehap pelijke sfeer kunnen zich bij ons aanmelden als leerling of aank MODINETTE Onze gun stige prestatiebeloning biedt goede vooruitzichten Kom eens met ons praten C V Vorst & Co.'s Confectiebedrijf Oude Gracht 187 Utrecht des avonds tussen 7 en 8 uur op adres Julianaweg 371 Hoogra ven Keurige vriendelijke dame eigen bed enz 63 jr wenst de HUISHOUDING te verzorgen van dito dame of heer voor in woning Br no 1-1418 bur UN JONGEDAME i.b.v steno-ty pen Frans Duits Engels en Italiaans sprekend zoekt in Utrecht een representatieve baan als receptioniste/secre taresse of iets derg Br no 1-1370 bur UN Net meisje i.b.v dipl N.V.G.D b.z.a als VERKOOPSTER in grammofoonplatenzaak Br no 1-1417 bur UN Geroutineerde TYPISTE zoekt thuiswerk Br no 1-1389 bur UN EXPORT-SHAG v.a 40 cent Export-Shag v.a 40 ct Export Shag v.a 40 ct Export-Shag v.a 40 ct Export-Shag v.a 40 ct Export-Shag v.a 40 ct ' Export-Shag v.a 40 ct Zatei dag op markt Paardenveld Let op gcel/rode vlag in de vis sers rij HUISHOUDSTER 39 jr 2 kin deren zag zich gaarne gepl in gezin van weduwnaar Kin deren geen bezwaar Br no 1-1521 bur UN Jonge vrouw zoekt BIJVER DIENSTE liefst thuiswerk geen colportage Br no 1-1390 bur UN Beschaafde jongedame 19 jr Z.Z.g.g als KINDERMEISJE of iets derg Liefst voor dag en nacht in Utrecht of omgeving Br no 1-1395 bur UN Jongeman die over veel vrije tijd beschikt zoekt BIJVER DIENSTE onverschillig wat Br no 1-1394 bur UN Gevr net MEISJE v d en n Prettige werkkring Goed loon veel vrij Mevr Betlem Huy decoperweg 23 b hoek Vijver laan Zeist Gevr flinke JONGEN 16 jaar Aardappelen - groenten - en fruithandel Koot Griftstraat 20 EXPORT-SHAG V.a 40 cent Export-Shag v.a 40 ct Export Shag v.a 40 ct Export-Shag v.a 40 ct Export-Shag v.a 40 ct Export-Shag v.a 40 ct Export-Shag v.a 40 et Zater dag op markt Paardenveld Let op geel/rode vlag in de vis sers rij Gevr een nette WERKSTER Werktijden ' s morgens van B.30 tot 9 uur en ' s avonds van 4.30 tot 7 uur Goed loon en pret tige sfeer Aanm ' s avonds tussen 6.30 en 8 uur Plompe torengracht 19 Gevr net MEISJE voor de huishouding van 9 tot 4 uur Mevr Bakker Damstraat 29 Gevr op klein plastic-atelier enige KNIPSTERS en machine stiksters en een iongen van plm 17 jaar voor magazijn werkzaamheden Hoog loon Lang vrij weeleend Aanmel den telef 20787 b.g.g 18192 Gevr WERKSTER voor één hele of 2 halve dagen per w Schubertlaan 11 Bilthoven Telef 03402 - 2501 Gevr nette WERKSTER voor enkele ochtenden per week Hopman Mulderstraat 51 bis Gevr net DAGMEISJE Mevr Houttuin Verlengde Slotlaan 18 Zeist Telef 5224 HULP in de HUISHOUDING gevr voor 3 a 4 middagen of ochtenden per week bij 3 da mes b.b.h.h Aanm maandag avond tussen 7 en 8 uur Lin naeuslaan 22 WERKSTER gevr voor klein kantoor enkele uren per w Aanm Ceves Plompetoren gracht 14 16 Utrecht Gevr LEERLING VERKOOP-STER boven 15 jaar Bedien de voor wijk en winkel bnvpn 15 jr Aanm na 7.30 uur n.m De Kern Levensmiddelen-De licatessen Ruygenhopklaan 9 Hoograven Telef 254.59 HULP in de HUTSHOUDING gevr Zelfstandig kunnende werken en koken Werktüden van 9 5 uur zaterdags van 9 1.30 uur Hagemeijer Oudkerk hof 33 Gevr voor direct in gezin met kinderen een Hinke HULP in de HUISHOUDING was bui tenshuis Aanm ' s avonds tus sen 7 11 uur mevr Hopman M H Trompstraat 8 Utrecht Mevr v Bossum Fred Hen drikstraat 85 zoekt tegen half sept een handig R.K MEISJE niet beneden 15 jaar voor haar gezin van 3 pers van 8.30-12 u Zeer gerief el ij ke gelijkvloerse woning Aanbiedingen voor 12 uur o £ na 19 uur Indonesische HULPKOK gevr Aanm voor 12 uur ' s middags Rest Deli Ambachtstraat 8 Utrecht POLIJSTERS speciaal voor licht werk Laan van Beek en Royen 23 Zeist NAAISTI^RS en strijkster ge vraagd Aanm dagelijks van 8 tot 5.30 uur Dhondt's Be drijfskleding Jansveld 19 Utr Wij vragen voor ons moderne bedrijf een prima SCHOEN HERSTELLER Hoog loon Pri ma verzorging Aanm Amster damsestraatweg 695 Intelligente JONGEMAN gevr circa 22 jaar Engels sprekend met interesse voor restaurant werk Werktijden 16 tot 22 u Ook bereid zaterdags en zon dags te werken Goed loon Sollicitaties telef 03402 - 4385 Dagelijks 9.30 tot 17.30 uur Nette MEISJES leeftijd 15-20 jaar kunnen geplaatst worden bij Wasserij Van Beest op mangel - en persafd Aanmel den ' s avonds na 6 uur Meri diaanstraat 23 Wij zoeken per 1 nov of eerder ' n accurate aank KANTOOR BEDIENDE vrl die bekend is met machineschrijven voor afwisselend en aantrekkelijk werk Soil alleen schriftelijk aan Kledingmaga?,ijnen De Dom Mariaplaats 4 Utrecht Atelier vraagt voor het af drukken van patronen voor handwerken handig accuraat MEISJE leeftijd 16 jaar Aan melden kantoor Nwe Gracht 65 Gevr een halfwas of gevor derde TUINMAN R V Vul pen Waterweg 12 De Bilt Telef 60672 MEISJE gevraagd voor dag of dag en nacht Hoog loon Ko ningslaan 2 Voor spoedig gevraagd een net te HUISHOUDSTER bij bejaard echtpaar Bij J M v Vugt Bouwlust 15 Driebergen Gevr NAAISTERS en leerljng naaisters Goede krachten hoog loon Blouse-atelier J S van Voorst Mgr v d Wete ringstraat 71 bis Gevr een 3e BANKETBAK KERSBEDTENDE — Maison Groen Hasebroekstraat 1 Utr Telef 31608 Gevr 2e KAPSTER en gevor derd leerling bij P Strikkers Van Dijcklaan 2 Bilthoven Wij hebben prettig schoon af wisselend en behoorlijk bet werk voor NETTE MEISJES en jonge vrouwen Warendorf papier Oudegracht 334 Utrecht N V Wasserij De Ster vraagt voor direct enige nette MEIS JES Aanm Zonstraat 102 tel 15639 Op onze moderne nieuwe ate liers voor jongens - kinder en herenkleding is nog plaats voor MODINETTES zowel VOOT naai - als handwerk Meisjes die voor modinette opgeleid willen worden kunnen alle In lichtingen krijgen bij - N V Ro cobé van 9-5 uur Overste den Oudenlaan 30 nabij Balljebrug Kanaleneiland en bij de hc ren A Rietkerken Herm El coiiiusstraat 14 Utrecht J v d Sluijs Detmoldstraat 35 Hoograven en J v d Wouden berg Dr Ariënsstraat 5 Jut faas Gevr dagelijkse HULP voor kantine en huish werk Mode huis Lommen Steenweg 17 Utrecht Gevr a HULP in de HUIS HOUDING voor halve dagen b werkster 1 dag per week Verhulstlaan 10 Bilthoven klein modern huis Voor direct beschaafd MEISJE als hulp in de huishouding van 8 tot 17 uur Aanm tot 20 uur bij mevr Landeweer-Brongers Biltstraat 74 bis Utrecht Fijnwasserij chemische was serij Van Vliet vraagt voor di rect enkele nette MEISJES voor de persafdelingen Aan melden dagelijks aan het be drijf Lijsterstraat 3 Op onze moderne ateliers Is wegens huwelijk nog plaats voor MODINETTES en leer lingen voor diverse afdelin gen Aanm fa Spekkels Prof Ritzema Boslaan 41 2de TANDTECHNIKER voor gips polijst en verder werk zaamheden gevr Tevens nette jongen voor diverse werk zaamheden en boodschappen per fiets of bromfiets Tandh Lab D Volbeda Westerkade 28 na 6 uur Kromme Nieuwe Gracht 46 Gevr DAGMEISJE of werk ster voor enkele dagen per w Mevr van Dorp Sweelinck laan 29 Bilthoven Gevr zo mogelijk voor direct net MEISJE hetzij voor de dag 8.30 19-,30 hetzij voor dag en nacht Aanm na 19.30 uur mevr Hooft Graafland Utr weg 16 Zeist Telef 2877 Woningfuli DEN HAAG—UTRECHT Aan geboden Den Haag beneden huis prima onderhouden 2 gr kamers en suite 2 slaapka mers badkamer keuken tele foon tuin op zuiden Gevr heel huis of benedenhuis Utr of omgeving Br no 1-1364 bur UN Aangeb 4-KAMERFLAT Ka naleneiland Gevr woning of flat z.r Br no 1-1383 bur UN Aangeb ETAGEWONING na bij centrum bev woonkamer 3 slaapkamers w.c keuken grote hall en bergruimte Huur ƒ 47.50 per mnd incl water Gevr vrije woning met tuin of benedenflat omgeving Hoog raven of Kanaleneiland Huur tot f 85 per mnd Br no 1-1376 bur UN Aangeb in Hoograven FLAT bev grote woonkamer 3 slaap kamers keuken box etc Huur ƒ 12.90 In ruil voor laagbouw woning met tenminste 3 slaap kamers Hogeie huur geen be zwaar Br no 1-1430 bur UN Ruilen aangeb BENEDENWO NING Kamer en suite keu ken 3 slaapkamers tuin en schuur Gevr 4-kamerflat par terre of Ie verdieping Br no 1-1458 bur UN UTRECHT—ROTTERDAM Of Utrecht-Hengelo Aangeb in Rotterdam een 3-kamerflat ie etage Huur ƒ 57.40 per mnd Aangeb Hengelo nieuwe 3-ka merflat 2e etage Huur ƒ 12.90 per week Gevr flat of alleen staande woning in Utrecht tot plm f 60 per mnd Br no 1-1464 bur UN DEN HAAG 3 - of 4-kamerfIat parterre nieuwbouw Gevr woning Utrecht en wilde om geving Br no 1-1520 bur UN Aangeb HEEL HUIS Tuin dorp Huur ƒ 64 p mnd 6 ka mers Gevr groter heel huis eveneens met tuin Huur tot ƒ 95 Br no 1-1533 bur UN Aangeb HEEL HUIS kamer en suite 3 slaapkamers schuur tuintje met achterom Huur ƒ 10.60 p.w bij Salvatorkerk Utrecht-Noord Gevr ongeveer dezelfde woning met gr tuin Br no 1-1388 bur UN tessei » AUTORIJSCHOOL „ Rivieren wijk " ƒ 5 per uur Met Ope Rekord Spuistraat 11 Utrecht Telef 30992 AUTORIJLES in de DKW Ha len brengen en theorie gratis Mercurius Adelaarstraat 114 telef 24095 MACHINESCHRIJVEN Steno voor beide vakken sï^^titsgedl plom leraar talen boekhou den middenstandsdiploma [ n stituut Alb Wmd Zuiderzee straat 27 Utrecht Telef 30K06 Spoedcursus typer ƒ 3 p.w Aanvang dïi ect AUTORIJLES ƒ 5 25 per les in nieuwe Ford Taunus Volledige theorie gratis Autorijschool Meynen Queridostraat 17 tel 32295 b.g.g 32710 Utrecht bij Majellapark Gevr iemand voor toezicht bij huiswerk en BIJLES 5e klas L.O Oog m Al of omgeving Br no 1-1550 bur UN 10 RIJLESSEN è 60 min voor ƒ 47.50 door gediplom instruc teurs in nieuwe Opeis Rekord Theorie halen en brengen gra tis Erkende bondsrijschool „ Combi " telef 35334 Utrecht Boekholts B.B.N AUTORIJ SCHOOL biedt u een unieke gelegenheid voor het snel be halen van uw rijbewijs In de nieuwste auto Union Albatros straat 37 bis tel 12960 Opleiding ass examen Duitse en Engelse CORRESPONDEN TIE C H Ebell u.t.h prak ttikleraar Voort v Zijplein 84 Utrecht Tuindorp Onderwijzer geeft BïJLEs en hulp bij huiswerk voor leerlin gen lagere school Br no 1-1.391 bur UN IKN^rsesi KREDIET voor iedereen tot ƒ 5000 voor aankopen van meu belen en woningtextiel Recht streeks van fabriek Enorme prijsverlaging prettige beta ling Geheimhouding verz Br zenden aan Postbox 303 Rot terdam OVERHEMDENREPARATIE Op uw overhemd een nieuw boord vanaf ƒ 2 — Ook man chetten vernieuwen of keren prima afwerking Ook voor alle verstelwerk Het Nylonhuls Amsterdamse straatweg 34 t.o Herenweg Telef 20617 HONDENVRIENDEN vraagt uw leverancier Flora mopjes ter riervoeder mergpijpjes en Flo rita Dit hondenbrood is de beste en goedkoopste voeding HAARWERK Dames aarzel niet langer on kom met ons praten of Iaat ons oij u komen Wij maken alle haarwerken zoals haarvlechten losse krul len bollen en postiches ook nylonvlechten in alle kleuren vanaf f 12.50 Huize Oorver Steenweg 1 Utrecht Tel 19663 Wij kunnen nog aannemen LOODGIETERS - en ONDER HOUDSWERK Billijke prijzen Telef 60457 KLEINBEHUISDEN Laat UW Spiraal vermaken tot opklap bed of divanbed Uw houten ledikant tot ombouw Las tnrichtlng Lauwerecht v d Berg Lauwerecht 3 * Tel 15310 HAARUITVAL RoosI Binnen enkele dagen geen haaruitval en roos door „ Emsl " Uit kiit worteJ getrokken op Franse brandewijn en kinine bereid volgens oud gecept f 1,25 per flacon Volledige kuur f 2.25 In Utrecht alleen verkrtigbaar bij Drogisterij T P van de Bergh & Zn Steenweg 65 tel 22319 Anno 1812 SCHOLL's VOETVERZORGING de speciaalzaak voor Utrecht Amsterdamsestr.weg 254 Wij brengen in alléénverkoop de nieuwste spataderkousen On zichtbaar naadloos en met langere levensduur Aanbevo len door h.h doktoren Voot telefonisch reserveren telef 25278 Pedicure steunzolen GELDEN beschikbaar als 1ste hypotheek 2de hypotheken Bosma's Bureau Heerenveen Postbus 31 HUWELIJK Jongeman zeer goede positie zoekt kennisma king met serieus meisie leet tijd tot 30 iaar Rr met foto no 1-1511 bur UN HUWELIJK Nette werkman met goed karakter oud 57 ir zoekt nette weduwe om gezel lig met elkaar om te gaan Leeftijd tussen 45 en 55 laar Br no 1-1382 bur UN HUWELIJK Nette jongeman 28 jaar R.K zoekt serieuze kennismaking met een net meisje tot 30 jr Br no 1-1377 bur UN GOED TEHUIS gezocht voor 3 jonge katjes dol op Felix Fla mingo hoek Gruttistraat VOORKOM PRIKKELBAAR HEID die vaak de oorzaak vanslecht en onrustig slapen ismet Calma Dragees / 2 bü elkedrogist __ EXPORT-SHAG v.a 40 cmV Export Shag v.a 40 cV r.xvo-' Shag v.a 40 ct Export-Sha v.a 40 ct Export-Shag va 40 ct Export-Shag v.a 4Ci r ' Export-Shag v.a 40 ct ' Zater dag op markt Paardenveld ie ' op geel/rode vlag in de vis sersrij Gedipl privé DETECTIVF Alle opdrachten ook van * advocaten Discreet - EerHiK Postbox 194 Utrecht Voor TNANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass - kant C M Witl - s Marlahoek 21 ütt Telef I347I en S3295 Alle « f zekeringen SUEDE SCHOENEN chemi »' reinigen Vakkundig — t "'" veilig bij J v d Brul & 7 " Gedipl schoenherstellers K '^' pelstraat 21 23 zijstraat Bü straat Telef 17880 UW PANTALON te lane '• kort of te breed Wii vern^T ken hem deze week Kleenr.a kerij Amsterd straatweg "¦ nog voor de Beverstraat FINANCIERING gebrulHtE auto's t m 1954 motoren f " scooters t.m 1955 zonder ver plichte all risk verzekering ' Afwikkeling binnen 2x24 uu' Stichts Assurantiekant Ouw Gracht 309 bis telef 11276 Oo » ' s avonds geopend V(ikanÜ«v«rI>mven KAJUITJACHTEN comple»'mgerlcht 16 m ^ verbrede BM''Pampuslachten Runabout » De Valk " Nieuw Loosdreel"(Post Tienhoven 02958 - 7 " ' 1100 _ ¦ 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 4 september 1959 - 67e jaargang no 107 17 Billiton sterk zag da 15-20 — kroet per 100 kilo zuur 530 zoet 150 rood 310 Peren Beurré de Merode 27-36 12 19 8 15 Beurré Hardy 45-58 35-47 9-38 Clapps Favourite — — 21-41 Conference 21-38 14-23 2,5-17 Legi pont 34 48 20-30 3-16 Maagdepeer 27 36 10-25 5-11 Triomphe de Vienne 48 64 37^16 6-43 Franse wijnpeer 28 32 20-27 10-21 Sint Remy — 15 19 4 15 IJsbout — 12-17 9-13 Win terjan — 11-18 — peren kroet per 100 kilo 150 Pruimen Kwetsen Ital — 60-66 25-38 kwetsen zoet — 52-62 30-41 Monarch — — 40-60 Reine Victoria — 84-88 35-53 Aardbeien per doos je — — 46^9 Bramen — 88-104 — Druiven Frankenthalers 123-127 — Perziken per stuk — — 8-10 Alles in cents per kilo tenzü anders vermeld KAASMARKT LEIDEN Leiden 4 september — Op de kaasmarkt te Leiden zijn aangevoerd 43 partijen Goudse kaas en 3 partijen Leidse kaas Notering Goudse extra kwaliteit tot 2,31 Goudse eerste kw 2.16—2.23 Goude tweede kw 2,05 tot 2,15 Leidse tot 2,30 VEEMARKT LEIDEN Leiden 4 september — Op de vee markt te Leiden zijn aangevoerd 6 stieren 50 melkkoeien 320 vette koeien 102 vare koeien 3 graskalve ren 71 vette kalveren 20 nuchtere kalveren 500 vette schapen 450 fok schapen 1738 vette lammeren 26 varkens zeugen 311 schrammen 543 biggen 5 geiten totaal 4145 stuks Notering melkkoeien f 800 tot f 1025 vette koeien schoon gewicht f 2,80 tot f 3,35 vare koeien f 475 tot f 875 vette kalveren levend gewicht f 2,20 tot f 2.90 vette schapen f 60 tot f 85 fokschapen f 70 tot f 100 vette lammeren f 60 to.t f 75 drachtige zeugen f 300 tot f 400 schrammen f 80 tot f 105 biggen f 54 tot f 56 en tot f 62 WATERHOOGTEN Rijkswaterstaat 4 sept — Kontanz 329 — 2 Rheinfelden 211 — 5 Oppenheim 272 — 1 Straatsburg 199 — n Maxau 377 — ï Mannheim 201 onv • Mainz 200 — 1 Bingen 124 — 1 Kaub 132 ónv Trier 77 - f4 Koblenz 127 — 1 Keulen 74 - f6 Ruhrort 241 — 1 Lobith 8.36 — 10 Nijmegen 620 — 9 Sluis te Weurt 592 — S Arnhem 677 — 8 Eefde IJssel 168 — 6 Deventer 102 — 6 Monsin 5520 onv Vlsé 4947 onv Borgharen 3820 -(- 15 Bel ' feld 1080 + 3 - Grave ben de sluis 495 + 30 Ver Groenten - eu Vruchtenveiling „ Utrecht en Omstrelten " Benoni 6-69 Bramley Seedling 6 18 Coxs Orange Pippin 6-63 Early Victoria 6-22 Ellisons Orange 6-50 Graham Royal Jub 6-27 Gravenstei ner 6 46 James Grieve 6-63 Laxton Fortune 6 48 Lemoenappel 6-28 Manks Codlin 6-39 Notarisappel 6-2 '> Transp de Croncels 6-36 Tydeman Early Wore 6-72 Zigeunerin 6-33 Zoete Bloemee 6-35 Beurré Hardy 6-64 Beurré Lebrun 6-36 Beurré de Merode 6 42 Comte de Chambord 6 41 Bonne Louise 6-60 Bon Crétien Will 6-41 Clapps Favourite 6-59 Conference 6-41 Maagdenpeer 6-38 Marg Marillat 6-43 Seign d'Espeer 6 48 Souv du Congres 6-43 St Re my 6 23 William Duchess 6-46 Triomphe de Vienne 6-66 Fr Wijn peer 6 38 Blokveiling Bramley 160 ton 15.60 15.80 per 100 kg Export Extra klasse I en klasse II Br Hardy 56-65 A 55-64 B 52-60 BC 56 C 52-55 Br de Mer A 39 42 B 33-34 BC 35-36 C 28-31 Marg Mar A 36-43 II A 36 BC 32-35 Triomphe A 51-62 B 51-62 C 51-57 Williams A 38-46 BC 38-46 Confe rence A 34-41 B 32-33 BC 39-40 C 30 33 II A 31 BC 33-37 Bonne Louise 53 58 A 52-58 B 51-54 C 39 44 Maagdenpeer A 36-38 BC 34-35 C 30-32 Coxs 52-63 A 45-54 B 38 46 BC 34-35 Ellisons A 36-47 B 37 50 BC 32-46 C 34-44 J Grieve 50 51 A 41-55 B 39-52 C 30-45 II A 39 C 35-37 Manks 30-39 A 33-39 B 35-37 BC 31-36 C 29 Transp A 27-36 B 23-33 BC 26-30 C 20-28 II A 30 BC 24-27 VEILING TIEL Tiel 3 sept Veilingbericht der Veiling Septer te Tiel van donderdag 3 sept 1959 Resp Ie 2e en 3e soort Appelen Bloemee 17-37 6-16 2,5-8 Coxs Orange Pippin 39-62 19-45 8 18 Bramleys Seedling — 11-15 8 10 Ellisons Orange 33-37 27-31 — James Grieve 37-52 30-37 7-28 Manks Codlin 29-37 16-28 — Le moen 15 21 10-17 8-12 Transp de Croncels — 20-28 10-21 idem ver pakt 45 47 — — Wealthy 23-28 Financiële positie krachtig De geconsolideerde winst der N.V Billiton Maatschappij bedraagt blij kens het verslag over 1958 f3.160.9Ó0 v.j 15.695.800 De vennootschap in engere zin boekte een winst van fJ.OSa.lOO V.j ƒ 4.583.700 Vermin dering van dividenden op deelnemin gen met name van de N.V Gemeen schappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton G M.B wordt als voor naamste oorzaak van de lagere winst genoemd Voorgesteld wordt aan de winst een bedrag van ƒ 468.500 te onttrek ken ter toevoeging aan de reserve voor research en voorlichtingskosten Overeenkomende met het daaraan onttrokken bedrag waardoor deze reserve onveranderd ƒ 2.500.000 blijft bedragen Van de winst resteert daarna ƒ 1.613.600 Voorgesteld wordt hieraan uit de dividendresei-ve toe te voegen ƒ 1.661.400 De dan beschikbare winst ad ƒ 3.275.000 maakt het mogelijk — zoals reeds gemeld — onveran derd 20 procent op de aandelen eerste en 15 procent op de aan delen tweede rubriek voor te stellen waarvan reeds resp 10 en 5 procent als interim-divi dend werd uitgekeerd De dividendreserve daalt van f5.387.800 per ultimo 1957 tot ƒ 3.726.400 per ultimo 1958 De tot nu toe in het nieuwe boek jaar behaalde resultaten stemmen — aldus het verslag — tot tevredenheid en overtreffen die behaald in de zelfde periode van 1958 De geconsolideerde balans toont een toeneming van de vrije reserves van ƒ 66.965.,500 tot ƒ 72,744.000 Het geconsolideerde vermogen van het concern steeg — met inbegrip van de obligatielening ad ƒ 21 mil joen — van ƒ 109 miljoen per ultimo 19.57 tot ƒ 114.7 miljoen ultimo 19.58 Hiervan komt voor rekening van Ne derland ƒ 31,6 v.j ƒ 31.8 miljoen van Engeland f2,3 f3.2 miljoen Afrika f22,7 ƒ 21 miljoen Ver Sta - KIPPEISIHOUDERIJ Nu herfst en winter nader komen Maatregelen nodig tegen korte dagen en tegen vorst in het hok Faillissement Crawley is aangevraagd Speciale berichtgeving Het faillissement van de Crawley fabriek N.V te Winschoten is aan gevraagd Dat is het sluitstuk van de nioeili.jkheden waarin het be drijf dat inmiddels reeds stop was gezet verkeerde Voor de gemeente Winschoten is dit een grote tefrenval ler niet alleen door vermindering van de werkgelegenheid maar ook moreel 3Ien was juist aardig op weg het indiLstrie terrein vol te krij gen en nu zit men straks weer met een lege fabriekshal Weliswaar zal men deze nu aan de industrie kunnen aanbieden maar afgewacht moet worden of er gegadigden voor zullen komen Voor de NV Crawley is het ook een te leurstellende gang van zaken Deze fabriek is met veel geheii'nzinnig heid in Winschoten gekomen De buitenwacht wist helemaal niet wat er gefabriceerd zou worden Men kreeg het vorig jaar wel het ver moeden dat het iets biizonders was omdat tal van officieren van de NATO een bezoek aan het bedrijf brachten Het lag dus voor de hand dat het iets met de NATO te ma ken zou hebben Inderdaad zijn er zodanige plannen geweest maar op het laatste ogenblik kwam er niets van en schakelde de fabriek ovpr op kleine landbouw tractoren De technische outillage was daarvoor bijzonder groot Advertentle Wordt weer fit van iijf en leden bevrijd van Uw rheumatiek Door een bloedzuiverende kour met Kruschen Salts Kruschen's aansporende werkmg op Uw bloedzuiverende organen geeft deze weer jeugdige kracht Uw bloed gaat weer sneller stromen pijnver wekkende onzuiverheden kunnen zich niet meer vastzetten en zo verdwijnt de oorzaak van die slopende pijn U moet niet wachten - U moet vandaag met Kruschen beginnen en zo Uw reumatische pijnen uitbannen - radi caal Dinteldyk 1 te Oakland Dolfijn 2 V Dordrecht n Hamburg Dombrgh p 3 Kaap Viliano uitr Donata 2 v Harlingen n Stockholm Doris 2 150 m O Kingston Draco p 2 Bari n Amserdarr Orente 2 540 m ZO Guardafui iirittura 1 V Groningen te Emden Oubbe 1 V Stockholm te Raumo Ouiveland 3 te Rotterdam Duivendijk 2 v Glasgow n Hongkong Duurt p 2 Dover n Stockholm Eagle V Antwerpen te Londen Eddystone p 3 Brunsb n Cork Eemland 2 420 m Z Kaap Verd edl EeiuKhoom 1 te Whitehaven Eemsmond 2 v Walkom te Kotka Gemstrooni v Leith te Grangemouth Eenhoorn 2 v Rott te Antwerpen Egbert S 1 v Emden te Slite Elda I V Gent te Dover Ellewontsdük 3 te Londen Emmy-S 1 v Odense n Kopenhagen Engonia 30 v Kingston te New Orleans Eos 2 V Izmir n Catania Escaut 3 V Rott te Antwerpen Esma B 3 V Hamina te Boston Esperance 1 te Sundsvall Fare p 2 Sandhammern n Stockholm Fem p 2 Brunsbuttel naar Londen Fendo 3 ] v Antwerpen te Le Havre Firendship 3 te Dovet verwacht Flamingo 31 v Oulu te Scarboro Flevo 2 V Amsterdam n Gdynia Fokke de Jong p 2 Kiel n Clone Fortuna I v Holtenaii n Sodertalje Franka 2 3 V Hamburg n Aberdeen Frans W p 2 Kiel n OmsKoId-ïVik Fraternite 2 v Londen n Mantyiuoto FravJïo p 3 jTinisterre n Teneriffe Friesland SSM 3 v Immingham n Asnas Gaasterkerk p 2 K Bon uitreis Oaasterland 3 te Porto Alegre Gahonkost 3 V Amst n Freetown Geertje Buisman 2 100 m ZW Noord-kaap Geestdijk 3 te Boston verwacht Gecststroom 3 te Maassluis Gefle 3 v ParUs te Rouaan Gerd 2 v Amsterdam te Londen Gersom p 2 Brunsb n Cardiff Giessenkerk 3 te Marseille Glory 2 v Rotterdam n Hainuurg Gouweborg 2 v Amst te IJmuiden Graveland 2 v Amst n Recife Gre 1 V Lubeck te Sonderborg Groningen 2 v Shoreham te Amst Gronitas p 2 Brunsb n ' lïoole Grootekerk 2 v Hamburg n Amst Guineektist 2 v Dakar n Freetowïi Hada 2 2 v Amst n Helsinki Hado 31 V Dublin n Antwerpen Hartingen 31 v Karlshamn te Garston Hathor 2 v Sfax n Carthagena Havik p 2 Scilly n Manchester Hector 3 e Beyroeth ver\vacht HecubH 3 V Kingston n Curacao Hecisum 2 180 m ZW Bermuda eil HeemraadsingeJ 3 le North ShJeIJs Heemskerk 2 v Hongkong te Kobe Hendrik Helwcrda 3 te Stralsund Henny T p 2 Brunsb n Grimsby Hf'nrica Thekla 3 v Le Legue n > Jan*ef Henr.v Oenoy p 3 VUss n Savona Hera 3 v Bremen te Hamburg Ileron Amst Sundsvall D 2 Kiel He.stia 2 150 m WZW > andsend Hinde 2 v Londen te Am.^terriam Hink 2 V SkeUef^ea te Kage Holendrecht 2 580 m N Amazone r \ Hi>)Hferde 1 v Karlstad n Tynedock HooKezand 1 v Sarpsborg n Vesteras Hoogland p 3 Holtenau n Delfzijl Hoop 2 V Sodertelje te Stocka Hydra 2 330 m W Azoren Hydra 2 v Geni t.e Kopenhagen Prins Fred Hendrik 2 370 m NW Lizard Prins Fred Willem 2 850 m O Belle Isle Prins J W Friso 2 860 m WNW Fl nisterre Prins Willem 2 2 te Sarnia Prins Willem 4 2 v Glasgow n Mon treal Prins Willem 5 4 te Antw verwacht Prins W G Frederik 3 v Hamilton n Cleveland Prins W v Oranje 2 v Toronto naar Montreal Pygmalion p 2 Wight n Tripoli Quo Vadis 4 te Rotterdam verwacht Radja 3 op 200 m ZW Midway eil Raket 31 v Swansea n Londonderry Randfontein 2 v Amst n Bremen Reest 3 v Londen te Antwerpen Regina 1 v Vasa n Garston Reglna Ida p 2 Kiel n DoTr.sjo Rema 2 v Teignmouth n Ronne Repeto 2 v Helsinki n Londen Rex 3 V Middlesbro te Ipswich Rifo-An 1 v Preston n Runcorn Kio 2 V Londen n Gravelines Riouw 2 300 m ZW Walvisbaai Roelof Buisman 2 te Rotterdam Roelof Jan l v Kristinehainn n Zaan dam Rucpat 2 550 m N Azoren Rokin 3 V Raumo te Amsterdam Rondo 2 290 m NW Paramaribo Rose 2 V Knstiansano n Otterbacken Rosemaric 3 te Antwerpen Rotterdam 3 v Rotterdam n New York Rijndam 1 v Port au Prince n Havana Rijnstroom 2 v Amst n Plymouth Rijsbergen p 2 Ouessant n Tanger Saba p 2 Holtenau n Skutskar Samarinda 2 v Balboa n San Diefio Sandenburgh 3 te Rotter.'Uun Santa Lucia 3 v Harlingen te Erriden Sarangan 3 nm te Beira Sarpcdon 2 110 m WZW Landsend Saturnus 31 v Waterford n Bristol Schelde Lloyd 2 v P Swettenham naar Aden Senang 3 te Newcastle verwacht Senexalkust 3 te Hamburg Seven Seas 4 om 13 vm te Rott verw Sheratan p 2 Dover n Bremen Sigli 2 V Sorong n Tawau Stamal 3 v port Said te Aqaba Sloterdyk 2 550 m W Landsend Solent 2 v Amsterdam n Londen Sotoa 2 V Mlragoane n Baltimore Soloum 2 150 m NO Las Palmas Sommcisdyk 2 v New York n Antw Son!>beek 31 v Cochin te Colombo Spes 2 V Vlissingen te Antwerpen Spica 2 V Londen n Malta Spirit 3 V Londen te Gent Spuorsingel 2 v Santander n Londen Slad Amsterdam 2 240 m Z Las Palma Stad Arnhem 3 v Alirante n Bremen Stad Maassluis p 2 Ouessant Slad Rotterdam 3 ' 60 m NO K Vil - iano Slad Schiedam 2 125 n NW Texel Stanislas 3 V Leningrad te Zaandam Start 3J V Ncwburgh n Londen Statendam 2 730 m NO Kaap Race Steady 1 V Rotterdam te Koping Steenbergen p Nou^d'icider n Hamb Stella Prima p 2 Lissabon Stentor 3 v Rott te Amsterdam Stern 31 v Ceuta n Napels Steven 3 57u m ONO New Founc'J.ind Stienije Mensingu V te Middlesbro Storlemelk 1 v Tyne te Manytluoto Straat Johore 2 v D.ia'tarta n Baltk P Straal - Madura p 2 Kaap - ieuwrn Straat Magelhaen 3 te Montevid«o Straal Malakka 31 te Yokohama Straat Soenda 3 te Durban Straat Torres 2 v Bombay n Cochin Sirabo 3 v Aalborg e Aarhuus Strype 31 V Liverpool te Garston Sumatra 3 v Leixocs te Amsterdam Swallow 2 V IJmuiden te Londen Swift 2 V Gothenburg te Malmo Tahian 2 v Livorno te Port Said Vffbinta p 2 Singapore n Djakarta Tittn i Rott - Kalmar p 3 Kiel Talifse I v New York n Genua Taunus 2 v Londen te Zaandam Tawall 2 V Cochin n Aden Temp»-D 1 V Skoghall n Sandvik Tero 3 v Antwerpen te Rotterd.-m Teuccr 2 v New York n Algiers Thallo 3 V Rotterdam te Dublin Theano 3 v Amsterdam te Rotterdam Themis 3 v BarranquiHe te P Limon Thuhan p 2 Dsko n Port Talhot Tilly J V Zaandam te Hamina Tim p 2 Texel n Exeter Tinda 1 v Sundsvall n Tornio TJamme 31 v Mormugao te Suez Tjiluwah 3 te Surabaja Tjtncgara 2 170 m ZO Diego Garcia Tiisadane 31 v Kaapstad n Rio Janeiro Tjiwangl 2 120 m ONO K Paderan naar Hongkong Tjoba p 3 Kiel n Helsinki Tuko 1 V Oxelosund te Lowestoft Trim 3 v Oslo te Liverpool Tromp I v Londen te Walkom Trompenburgh 3 te Kings L.vnn verw Truiis Amst Holback p 2 Kiel Tuskar 31 v preston te Runcorn Twee Gebroeders p 2 Kaap Roca Tweelingen 2 500 m NO K Race Middenstandsbedrijven deden betere zaken Inspecteur Mellenia J te Kasko Intrepide 2 v Sab)es d'Oionnes r Bayonne Isis 2 te Santiago de Cuba Isis V 2 v Antwerpen n Ipswich Ivoorkust S V Freetown te Havre Jagersfonteln 2 500 m WNW Walvisbav Jan Kreumer p 3 Kiel n iopeniingen lanny 2 v Londen te Rotterdam Jans 3 te Amsterdam verwacht Japara 2 v Barcelona n Havre Johanca 1 v Kotka n Plymouth Johanna te Velde 31 V Leith n Delf zijl Johannes 2 v Mantyiuoto te Amit Jonet 31 V Grimsby n Dundee Joseph Frering 2 240 m O St Vin cent Jozef Swenden 1 te Manchester Jupiter W 3 te Monfalcone verw Jura 1 V Ala n Alphen ai d Rijn Jutland 1 V Ouiu n Boston Juvalta 3 v Rochester te Spezta Kaloekoe p 2 Noordpunt Borneo Kamperdyk 2 1050 m W Scilly Karchi p 2 Ouessant n *=' ort Sftid Karimata 3 V Por Soedan te Sue / Karimun 3 v Bahrein te Saigon Karossa 2 v Sorong n Timor Karsik 2 v Hongkong te Kobe Ka'itan.icsiagel 3 te Rotterdam Kemphaan 2 200 m Z Las Palma » Kennemerland 2 te Bahia Keyser 2 v Spezia te Salerno Kieldrecht 3 te Rotterdam Kinoslerdyk 2 340 m ZW Scilly Knnny M 3 V Hamburg te Stettin Kortcnaer 2 v Fiymoutb te Cork | I v Havre te Antwerpen Porsgrimn te Nyland Posities Nederlandse schepen Aagted.vk 3 V Bremen te Hamburg Aagtekerk 1 v Las Palmas n Kaapstad Aalsdyk p 2 Dondra Head n Singa - pore Aardenburgh 2 te Rotterdam Aard.vk 3 200 m NW Minikoi Ablipkcrk p 3 Ceylon n Adun Adara ' J v Stettin te Oxelosund Adine 3 v Boston te Rotterdam Admiraal Nelson 1 te Eastham Adm Cotirbel 2 te Scheveninjirtn Aegis 3 V Curacao n Tampa Asamcmnon 3 v Curacao n Aruba Akkriimdjk 2 te Los Angeles Albatros 3 v Londen te Antwerpen Albert - V i v Leith n MiddJesbro Alblasserdyk 2 580 m NO Azoren Alca 2 V Genua te Sfax Alcelas p 2 Gibraltar n Rott Akor 3 V B Aires n Las Palmas Aldabi 3 V Santos te Rio Janeira Alge 31 V Glasgow n Manchester Ali Damhof p 2 Brunsb n KJoge Alice 31 V Malta n Tel Aviv Alioth 2 420 m ZW Kaap Verd ei Alkaid 2 v Bahia n Las Palmas Alkes 2 180 m ZO Bahla AHetla p 2 Kiel n Hamtna Almdjk 2 V Antw te Rotterdam Aimkerk 2 te Dar es Salaam Alnali 3 v Antw te Rotterdam Alphacca p 2 Natal n Vew Vork Alpherat 3 v Paranagua te Santos 4ludra 2 v Rott n Rio Janeiro Ampeiian 2 190 m ZO Port Sudan Amstclhorfï p 2 Kiel n Kolka Amstplijrug 3 te Leilh a d kade Amslellaan 4 te Singapore verw Amslellund p 3 Ouessant n Amst AmsteimoJen p 2 Guardafui n Madras Amstelstroom 2 v Amst te Londen Amyntas 3 v Rott te Amsterdam Ancora 4 te Rotterdam verwacht Anda p 2 Brunsbuttel n Utrecnl Andromeda 2 te Boston Anja ] te Kristinestad Ank T 3 V Amsterdam n Delfzijl Anna Henn.v 2 v Amst te ' ïotl.»^rdam Antarctica p 2 Kiel n Gefle Antonie 2 v Kalmar te Aaiso Arendsdyk 2 te Panama City Aretidskerk 2 v Suez te Aden Arendskcrk 3 V Aden n Mombassa ArRonaiit p 3 Ouessant n Honfleur Argos 2 250 m NO Gibraltar Ariadne 2 v Amsterdam n Hamburg Aries v Haukipudas n Patenicml Arnhem 3 190 m N X-as Palmas Artemis 2 300 m W Flnisterre A;-midiskc p 2 Wight uitreis Atlantic 31 V Kristiansand te Oslo Atlas p 2 K St Vincent n Rott A«ti « 2 te Georgetown Aurisa-G 1 v Waterford n Telgn mouth Bab T p 2 Brunsbuttel n Kotka Bali 3 V Antwerpen te Hamburg Balonjt 2 1200 m ZW Honolulu BaKicbrirg 2 v Delfzül te Domsjo Banda p 2 Masirah n Umm Said Bantfjtai 2 180 m NW Guardafui Bantam 2 v Suez n Aden Barcarula 1 v Waijcnpoint te Garslon öarendsz 2 v Casablanca n Drogheria Batavier 1 I v Acadir n Bordeaux uatjan 2 v Houston te Beaumont öatu 2 V Djakarta te Tjirebon Berend N 2 v Shoreham te Amst Bermuda 3 v Gent te Rotterdam Bctt.v 3 dw Ouessant n Kuncom Beyerland 3 te Rotterdam Bianca ] v Oslo te Londen Blak p 3 Kreta n Port Sal.i Bill S 2 V Rotterdam n Londen Birminitham 3 te Boston verw Blltar 2 270 m W Adelaide Boissrvain 2 v Rio Janeiro n Ksap - siad Bonaire 1 v Poole n Genua ooreas 2 v Barcelona n Tarragona Brandaris p 2 Brunsb n Cowes Breda 3 v Amsterdam te Curacao Calamares 3 te Libertador galand 2 v Gothenburg n IJmuiden Ji^anbia 3 te Rotterdam verw J;apriocornus p 3 K St Vincent Y»t\hia 2 V Harlingen te Amst ' arnissesingel 3 te Ipswich J;asamancc p 2 K Blanco n Dakar J^astor 3 v Famagusta te Limasoi ' atliarina W i v VHssingen te Leith Utadel 31 te Swansea J;"to 3 V Londen te Dordrecht Colytto 2 175 m N Aiorcn J;On Brio 2 v Fecamp n Randers ^ onfid 1 V Falkcnbere n FrederJksund ' nnEokus 4 te Takoradi verw ';« rnelia B 3 2 v Brest n Dakar J;'>rneliE 3 v Rott te Antwerpen i-resta 2 200 m ZW Harstad IJaniel p 2 Brunsb n Shoreham " eltborg 3 v Sornaes te Hengelo "'' fdiik Rott - Aarhus p 2 Kiel " elishaven 2 v Falmourh n Jackson ville J^lfzijl 2 V Londen te Rotteidam " eiri 2 345 m ZW Azoren n Rotterdam " eo Gloria 1 v Derindje n Duinkerken "« o r.ratias 2 v Runcorn n Belfast " P^patch I V Turku te Ramo " ictert V Kilrush n Huil '' Ifverljr p 2 Stromholi n Cyprus " iligentia p 2 Dover n Leixoeg L winst len ten ƒ 10 ƒ 8.8 miljoen Canada ƒ 6.6 ^ƒ 4,6 miljoen Indonesië ƒ 1,5 ƒ 6.6 miljoen en Suriname ƒ 40 ƒ 33 mil joen Nieuwe voorzitter Vihamy Mr J de Wilde te Amsterdam die in de algemene vergaderin.g van aandeelhouders van 10 augustus jl benoemd wei d tot commissaris der N,V Verenigde Industrie - en Handel maatschappij Vihamij te Arnhem is in de vergadering van commi.s.saris sen dezer N.V benoemd tot voor zitter van de raad van commissaris sen Levensverzekeringen in de maand juli In juli is voor een bedrag van ƒ 339,5 min aan nieuwe levensverzekeringen afgesloten waarvan i 167,8 min kapi taal f 151,5 min rente - en f 20,2 min volksverzekering aldus het CBS In de eerste zeven maanden van 1959 werd voor / 1128,5 min aan kapitaal - voor f 1113,0 min aan rente - en f 152,0 min aan volksverzekering afgesloten in totaal / 2393,5 min In de eerste ze ven maanden van 1958 beliepen deze cijfers resp f 1004,1 min f 1003,1 min f 155,1 min en f 2162.3 min TOHM in Afrika krijgt directie De N.V Twentsche Overzee Handel Maatschappij te Enschede roept aan deelhouders op tot een buitengewone algemene vergadering op vrijdag 11 Sept Enig punt van de agenda is een voorstel tot wijziging der statuten t.w inlassing van een nieuw artikel inhou dende dat met de leiding van het be drijf in Afrika een directie voor dit gebied wordt belast bestaande uit 1 of meer leden De omvang der bevoegdheden van de leden der directie voor Afrika wordt vastgesteld en gewijzigd door de directie der N.V na ingewonnen advies van commissarissen Discontoverhoging in West-Duitsland Het Westduitse disconto is heden verhoogd van 2^.i tot 3 procent Het laatst is het tarief eind 1955 ver hoogd en wel van 3 tot 5V2 procent Sindsdien is het tarief steeds verder verlaagd De laatste maal op 9 jan 1959 tot 2 % procent het laagste tarief sinds in 1875 een Duitse centrale bank werd opgericht SCHEEPSflimMÖiM Langkoeas 3 te New Orleans Larenberg 2 v Amst n Hamburg Leeuwarden 2 v Guayaquil n New Orleans Leiderkerk 2 v Adelaide n Aden Lekhaven 3 V B Aires te Rosario Lelie 3 te Leerdam verwacht Leliegracht 2 te Helsinki Lelykerk 3 te Rotterdam verw Le Maire 2 600 m Z Hongkong Leonidas 2 te Saloniki Leuvekerh 2 140 m O Massawah Libclle 31 v Goole te Kopenbag-en Lihertas 2 v Amst n Tripoli Libra 1 v Rotterdam te Aalborg Lies 1 V Londen te Genua Lieve Vrouwekerk 2 v Rott n Ham burg Lindekerk p 2 Carthagena n Hamburg Lindesingel 3 v Messina n Salerno Lishckerk 2 te Antwerpen Loenerkcrk 2 nog te Khorramshar Lombok p 2 Djeddah n Suez Looiersgracht 3 v Kotka n Amst Loosdrccht 2 160 m ONO Bas Fartak Loppersum 3 te Charleston verw Lucas Bols 1 3 te Amsterdam Lutterkerk p 2 Kreta n Port Said Lydia W > Amst-Holback p 2 Kiel Lijn haansgracht 3 v Hamina n Amst Maa.t 2 V Ponce n Antwerpen Maashaven 2 v B Aires n Rotterdam Manskcrk 2 v Beira n Lor Marques Maasym N p 2 Fchmarn n Hamina Mado 2 3 V Londen te Antwerpen Magas 3 v Algiers e Genua Majorca 31 v GooJe n Grimsby Malta 2 v Rotterdam n Huil Mant a I te Steinkjer Manto 2 v Santander n Oporto Marcella p 2 Lister n Fredrikstad Maria W 3 v Frederiksund te Truro Marian-H 3 v Southampton te Teign - mouth Mariscal Lopez 2 te Antwerpen Markab p 2 Fastnet n New ork Marnc Lloyd 2 S70 m O Formosa Maron 2 v Trinidad n Paramaribo Mars p 2 Harlingen n Nyko>)ing Martenshoek 2 v HuU te Antwerpen Martinistad 2 v Riga te Gruvon Matthew 2 v Rotterdam n Haid^n Medusa 3 v Ysland te Hairiburg Meerdrecht 2 160 m NO Madeira Meerkerk 3 v Antw te Rotterdam Meidoorn p 3 Dungeness n Antw Meliskerk 2 v Aqaba n Port Sudan Menje 1 v Methil n Kopenhagen Menkar N 2 v Rouaan n Lissabon Meres N 2 60 m O St Pauls Rocks Merwehorg 2 v Londen n Delf/.Ijl Mcrwcde 3 v Rotterdam n Dakar Merwehaven 2 v Antw naar Casab Meteoor p 2 Oland n Kemi Midas 3 v Antw te Amsterdam MIdsland 3 v Rotterdam te Leith Mies 2 V Vlissingen n Grangemouth Minerva 2 31 v Belfast n Guernsey Minos 2 V Helsinki n Amsterdam Missouri p 2 Brunsbuttel n Poole Modjokerto 3 te Singapore Molenkerk p 2 Kaap de Gata Montferland 3 v Amst n Montevideo Mount Everest 31 te Gdrston Mulderkerk 2 140 m W Algiers Mnphrid-N 2 v Kopenhagen te Gdansk Nacrebout 2 v Schwarzenhutte te Ha - mina Neder Eems 2 v Djibouti n d Musi Nederland I v Hamma te Grimsoy tVeerlandia 31 v Guernsey n Belfast Ncpluniis 3 te Rotterdam Nestor 2 135 m WNW K - de la Cru Niagara 3 v Amsi te Rotterdam Nieuwehaven 3 te Casablanca Nieuwland 2 v Goule n Harlingen Nina 2 v La Guaira te Amapala Nomadisch 3 te Groningen verw Noorderhaven 3 te Duinkarken verw Noorderkroon 2 v Grangemouth naar Borgestad Noordzee p 1 Gothenburg n Torso Nottingham 3 v Harlingen te Goole Nijenburgh 3 te Rotterdam Oberon 2 v Baltimot e te New York Odlle R 3 V Queenboro te Antwerpen Oieantter 31 v Bermuda te New York Otniandia p 2 Ouessant n Rouaan Oostcrhursh 2 v Stockholm n Koping Onsterdiep 3 v Kotka te Amst gostkerk 3 v Aden n Fremantle ostzee 3 v Fowey te Rotterdam Ootmarsuni 3 te Amsterdam Oranje Nassau 2 350 m ZW Aioreri Oranjepolder 2 te Rotterdam Oranjestad p 2 Tobago eil Orion 3 v Amsterdam te Rotterdam Órestes 2 5ö0 m NO A/oren Ossendrecht 2 480 m N Azoren Ouwerkerk 3 v Amsterdam te Bremen Overïisel 2 v Hamburg n Antwerpen Pamir 3 te Newcastle verwachtParis p 2 Tvboron n Gothenburg Favo 2 v IJmuiden n KarskarFax 2 v Esbjerg te StadePhccda • v Casablanca te Marseille Fhiletas 3 v Rott te Amsterdam Plato 3 V Amsterdam te Rotterdam Polaris I V Aalborg te Kotka Polyphemus 1 v Hongkoiif n KobePoseidon 2 550 m NO BarbadosPres Boosevelt p 3 OuessantPrimus p 2 de Smalls n ParPrins Alexander p 2 de AzorenPrins Casimir 1 v Cardinal n Montreal Prins der Nederlanden 2 v Barbados j L'bbergennaju Madeira j Unilas l Urmajo p 2 Lissabon n Pu-aeug Ursa Minor 2 v Rott te Kotka Utrecht 2 v Suez n Port Said Van Cloon 28 te Hongkong Van der Hagen 2 v Matadi n Lobito Van Heemskerck 2 te Bangkok Van Ncck 2 v Opua n Newcastle Van Noort 3 v Shanghai te Dairen Veendam p 2 Brunsb n Londen Veenenburgh 3 te Rotterdam Veritas 3 v Middlesbro te Rott Victory 31 v Whitby te Perth Vinga 2 v Harlingen te Kopenhag Voorwaarts p 3 Lindesneds Vrijburgh 3 v Londen te Rotterdam Waal 2 v Chaikis te Algiers Waalborg 2 v Skutskar te Helsinki Waingapoe 3 v Mukalia te Musc Waiwerang 2 150 m ZW Str Mlndo naar Hongkong Walenburgh 2 v Rott te Bordeaux Wartena 3 v Hamina te Dordrecht Westerdok 2 e Kings Lynn Westcrschelde 2 v Rott n Wexford Westersingel 4 te Rotterdam ver Wexiord 2 v Rochester e Zaandam Wickenhurgh p 3 K St Vincent Rouaan Wiebóld Böhmer 2 te Tanger Wllja 1 V Ahus n Norrkoping Willem Cornells 2 v Nemours n Ab « deen Willemstad 2 v Amst n Hamburg Wim 1 3 V Hamina te Amsterdam Wim 2 p 2 Sardinië n Napels Wodan l v Leith te Belfast Woltersura 4 te Houston verw Wonogiri 2 op de rede van Bombay Yssel 2 V Malta te Piraeus Zaankerk 3 v Djibouti te Penang Zaanland p 2 St Pauls Rocks Zanzibar 2 v Helsinki te Maassluis Zeehaan p 2 Texel n Aalborg Zeehond 1 v Londen te Gothenburg Zonncwijk 3 te Liverpool verw Zus 2 V Mazagan te Malta Tank vaart Abida 2 v Smgapure n B Papan Acila 3 V Trinidad te Stanlow Armaea p Oran n Port Said Ameland 2 360 m ZO Bermuda « U Area 3 V Thameshaven te Barry Caltex Delfzyl 3 te Vlissingen Caltcx Eindhoven 4 te Bandar Mash - verwacht Caltex Gorlncfaef 3 te Rotterdam Caltex Nederland 2 330 m ZW Be muda Caltex Rotterdam 2 bij Kuria Mui Caltex The Hague 2 ISO m ZO Ras Hadd Caltex Utrecht p 2 Finisterre Camitia 2 350 m NO Martinique Ccronia 5 te Singapore verwacht Cinulia 2 500 m Z Ascension Cistula 4 te Balik Papan verwacht Clavelia 3 te Rotterdam Crania 2 540 m NO Guadeloupe Üuivendrecht 2 290 m ONO Victor ICItzabeth B 1 v Houston n Rotterda Esso Amsterdam 2 350 m W Ouessa Esso Nederland 3 190 m ZO Port S dan Jaruli Verolme 3 te Contrecoeur Kabjiia 2 300 m ONO Montevideo Halydon 2 225 m Z Rio Janeiro Kalelysia 3 v Suez n Gibraltar Kellia 2 840 m ZO Tahiti Kenia p 2 Hanstholm n Curacao Kermia 2 800 m NO Guadeloupe Koratia 2 100 m O Port Sudan Korovlna 6 te Shellhaven verwacht Kosicia p 2 Azoren n Curasao Kryptos 3 V JarTOW te Thameshav » Kylix 3 V Miri n Singapore Mttra 1 V Curasao n Rotterdam Moordrecht p 2 Durt>an n Landsei Munttoren p 2 Comoro ejl n Mei M.vdrecht p 2 Majorca n Livorno Naess Commander p 2 Daedalusrtf Nacss Lion p 2 Perim n B Mashur Naess Tiger 2 v Rott n Tripoli Papendrechi p 3 Tunis n Wismar P G Thulin 2 100 m W Guayaquil Pendrecht 2 460 m ZO Bermuda Phllinc 2 350 m O v Aden Philippin 2 130 m NO Durban Purmerend p 2 Ceylon n Abadan Reza Shah The Great p 3 K St Vi cent Scherpend recht p 2 Ouessant Stanvac Ogan 31 te Singapore Tahams 2 op 300 m O Malta Tamara p 2 Str Ormuz n Bahrein Taria 3 in Gulf van Oman n Coch Tomocyclus 2 v P la Cruz n Portlai Vlieland p 2 Malta n Port Said Westertorcn p 2 Finlsterre Woensdrechi p 2 Carthagena n Sete Maassluis Br Blankenburg merhaven Cycloop 2 V Vlaardingen n Delfzijl Friesland I 200 m NO Kaap FYIO Humber 1 v Gibraltar n Tasman Zee I v Curac^o n Thames 30 v Aden n Suez mei Hoe » Silverstream Titan S v Vlaardln^ei b Oalm Zeesleepvaarl J Gisteren en vandaag wordt in J S ' s-Hertogenbosch de jubileum m g tentoonstelling van het Neder p g lands Rundvee Statnboek ge g g houden De beste dieren van de m g Nederlandse veestapel worden M g voor de jury geleid M iiiiiiiiiiiini!iniiii!i!iiFii!iiiiiiiii!iiiini!!]iiininiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiliioiiiiiiin ^^^^^ VEILING HOUTEN Marktbericht van 3 september Peren Triomphe de Vienne A 57-61 BC 47 54 D 23-45 III 14-39 Bonne Louise A 46-54 BC 33-50 D 28-43 III 18 21 Maagdeperen A 29-34 BC 24 32 D 15-19 III 6-19 Gieser Wil deman A 29-34 BC 26-31 D 12-21 III 12 18 Beurré Hardy A 47-63 BC 43-53 D 31-39 III 9-30 William D A 33-38 BC 30-33 D 20-27 III 6-14 Margriet Marillat A 34-37 BC 28 33 D 12-21 Ill 14-21 Conference A 32-37 BC 22-28 D 10-19 III 11-18 Saint Remy A 15-22 BC 15-19 D 11 18 Hl 6-18 Beurré de Merode A 34-38 BC 28-34 D 12-19 III 10 15 Clapps A 46-54 BC 33-48 D 22 29 III 18-33 Legipont A 35-38 BC 22 33 D 11-17 III 6-11 Land - en tuinbouwprodukten Prinsessenbonen 82-1,01 Snijbo nen 16 61 Pruimen Kwetsen I 44-63 Appelen Notarisappel A 19-23 BC 16-21 D 13-14 III 8-12 Zoete Bloemé A 25-33 BC 14-25 D 6-15 III 6-18 Gravensteiner A 30-34 BC 26-29 D 13 16 III 9-18 Manks Codlin A 32 37 BC 28-33 D 21-25 III 10-23 Transp de Croncels A 29-56 BC 24 29 D 14-21 III 8-16 James Grie ve A 40-57 BC 39-52 D 18-38 III 14 34 Dubb Bellefltur A 15-19 BC 13 15 D 8-12 III 6-9 Laxton For tune A 49-59 BC 29-51 D 28-34 III 16-24 Zuurkroet ƒ 5 — per 100 kilogram Alle noteringen in cent per kilo gram N.V Gasvoorziening noordwest Nederland Het bijvoegsel van de Nederlandse staatscourant maakt thans melding van de oprichting van de N.V Gas voorziening Noordwest Nederland te Amsterdam ten doel hebbende het be vorderen van een rationele gasvoor ziening in het regionale gebied noord - west Nederland en het deelnemen in de Nationale Gasmaatschappij N.V te ' s-Gravenhage Het maatschappelijk kapitaal bedraagt / 120.000 verdeeld in 200 aandelen elk groot ƒ 600 In het kapitaal wordt deelgenomen door de volgende gemeenten Amster dam 20 aandelen Beverwijk 5 Bloe mendaal 1 Bussum 1 Haarlem 20 Haarlemmerliede en Spaarnwoude 1 Haarlemmermeer 1 Heemstede 1 Hilversum 14 Huizen 1 Laren 1 Nieuwer Amstel 1 Velsen 5 Weesp 1 Zandvoort 1 voorts het gasbe drijf Zaanstreek Waterland 13 en de N.V Gasvoorziening kop Noord-Hol land 11 Het kapitaal is door de aandeelhou ders terstond volgestort De aandelen luiden op naam Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd ir A de Groot en jhr ir E O Prisse Voor de eerste maal wordt als voorzitter van de raad van commissarissen aan gewezen de heer W C Bakker en als zijn plaatsvervanger mr F H C van Wi.1ck De geldomzetten in de midden standsbedrijven hebben in het eerste halfjaar van 1959 in het algemeen op een hoger niveau gelegen dan voxig jaar In de voedingsmiddelenbranche lagen de geldomzetten — de detail handel in aardappelen groenten en fruit buiten beschouwing latend — 2 tot 4 procent boven het niveau van het eerste halfjaar van ' 58 Dit deelt het Economisch Instituut voor de Middenstand mee in de elfde aflevering van de serie Gegevens over de omzet in het midden - en Icleinbedrijf " Met uitzondering van het slagers bedrijf was de omzetstijging geringer dan die in 1958 ten opzichte van 1957 en van 1957 ten opzichte van 1956 De omzet in de detailhandel in aardappe len groenten en fruit is in de eerste helft van dit jaar een weinig achter gebleven bij de omzet in de overeen Itomstige periode van het vorige jaar De oorzaalc hiervan is gelegen in de aanzienlijlce lagere fruitpi-ijzen in deze periode In de detailhandel in melk - en zui velprodukten werd in het tweede kwartaal van 1959 de grootste pro centuele omzetstijging genoteerd Dit houdt mede verband met enkele prijs stijgingen die in deze branche zijn opgetreden o.a voor boter en kaas Het omzetverloop in genotmiddelen blijft een gi-ote mate van overeen komst vertonen met dat in levens middelen Met uitzondering van de detailhan del in meubelen zijn de geldomzetten in de branches van duurzame con sumptiegoederen in de eerste ¦ helft van dit jaar vergeleken met de over eenkomstige periode van 1958 geste gen met 2 tot 12 procent Vergelijkt men de stijgingspercentages voor hef eerste halfjaar van 1959 met de om zetwijzigingen van 1957 op 1958 dan Het staat wel vast dat de ' pluimveehouders voorlopig niet meer bang behoeven te zijn voor het optreden van de blauwe-kammenziekte De warmste maanden van het jaar zijn voorbij en het is ge bleken dat dan de nog * niet bekende verwekker van deze ziekte zijn activiteit staakt Maar al is deze zorg dan voorby andere zorgen staan voor de deur Daar zijn b.v de voorzieningen die getroffen moeten worden in verband met het korter worden der dagen De hokverlichtingen moeten worden ge controleerd want binnenkort zal het weer nodig z^n de dag door het ge bruik van kunstlicht te verlengen Daar gebreken gemakkel^k brand ten gevolge kunnen hebben is het goed alle onderdelen grondig na te kijken Verder moeten nu reeds maatrege len genomen worden om te voorkomen dat in de winter de hoktemperatuur te sterk daalt Vroeger meende men dat de koude geen invloed had op de leg en er werd geadviseerd het open hokfront zelfs gedurende de winter te handhaven De kip is in derdaad goed tegen de winterse koude bestand maar toch is de laatste jaren wel gebleken dat door al te grote kou de de leg ongunstig word beïnvloed Onder al te grote koude wordt ge woonlijk verstaan temperaturen onder O graden Hoc isoleren Er wordt dan ook naar gestreeft de hoktemperatuur in de winter boven het vriespunt te houden Daarvoor is nodig een goede dakisolatie Die heeft een tweeledig doel Bescherming tegen de koude in de winter en bescherming tegen de hitte in de zomer De meeste kippenhokken hebben daken van gegolfde platen en ook van pannen samengestelde daken komen veel voor Dergelijke daken zijn alleen maar voldoende om de hokken droog te houden Maar in de winter wordt het er te koud en in de zomer te warm Men heeft de laatste jaren getracht deze moeilijkheid op te lossen door het aanbrengen van een isolerende laag vlak onder het dak De resultaten waren echter onbevredigend In de eerste plaats was de isolatie te^en koude en hitte onvoldoende en verder kon deze laag moeilijk gebruikt wor den voor het tochtvrij afschermen van de dakventilatie die bij zadelvormige daken veel voorkomt In de laatste tijd heeft men tame - blijkt de situatie zich volgens het EIM aanzienlijk te hebben verbeterd Ongunstig was het omzetverloop in de detailhandel in meubelen e.d waar de geldomzet 5 procent lager was dan in het corresponderende tijdvak van 1958 Gunstig was het omzetverloop in de detailhandel in goud zilver ju welen en uurwerken waar in het eerste halfjaar van 1959 t.o.v de eer ste zes maanden in 1958 een vermeer dering van de geldomzet met 8 pro cent werd behaald Hier lijkt de te ruggang in de omzet volgens het EIM een einde te hebben genomen Landhouw-'Congres van KNLC Tet gelegenheid van het 75-javig bestaan van het Koninklijk Neder lands Landbouw Comité zal op 29 30 en 31 oktober een congres worden gehouden over de toekomst van het Nederlandse platteland " Het con gres wordt gehouden te Emmeloord Prof dr E W Hofstee zal een in leiding houden over het onderwerp Hoe ziet men de toekomst van het platteland " De volgende dagen gaan studiegroepen aan het werk om de gestelde problemen van diverse zij den te benaderen De heer H D Louwes zal een toespraak houden De minister van maatschappelijk werk dr M A M Klompé zal bij de slui ting van het congres een rede houden TÜINBOÜWTEELTRECHT Er kunnen thans wederom aan vragen nieuw tuinbouwteeltrecht en overschrijving van tuinbouwteelt recht alsmede aanplant en overna me van boomgaarden door de Prov voedselcommissaris in behandeling worden genomen lijk gunstige resultaten verkregen door het maken van een zolder om vattend het gepunte gedeelte van het hok Hierdoor krijgt de voor de kippen bestemde ruimte een kamer - vormig model Deze wijze van isolatie blijkt goede resultaten op te leveren Als materiaal kunnen rietmatten gebruikt worden en ook wel stroplatten Wanneer men dit materiaal gebruikt behoeven geen openingen gemaakt te worden voor de dakventilatie daar dit materioal reeds voldoende lucht doorlaat Groot aanbod van peren Op de Zeeuwse fruitveilingen zijn op het ogenblik grote aanvoeren van peren en de vraag is zeer groot zo dat er hoge prijzen worden besteed Vanaf donderdag mochten in Zee land de Conference-peren worden aangevoerd op de veilingen en op de eerste aanvoerdag hadden de fruitveilingen van Goes Kapelle en Krabbendijke bij elkaar reeds een aanbod van ruim 75 ton Voor de grote maat van dit ras werd 44 cent per kilo betaald en voor de kleine maat klasse 1 kwaliteit 39 cent per kilo Veel partijen werden gekocht voor opslag en ook wel voor export naar West Duitsland en België Andere belangrijke perenrassen van het ogenblik zijn op de Zeeuwse veilingen de Beurré Hardy en de Bonne Louise d'Avranges Dat zijn beide goede handperen en de prijzen zijn regelmatig opgelopen gedurende de afgelopen week De fruitkwekers gebr De Visser uit Kattendijke hebben op de veiling in Kapelle Biezelinge 9 uitzonderlijk grote peren van het ras Triomphe de Vienne aangevoerd Deze 9 peren wegen bij elkaar precies 8 kg Er was er een bij die 1050 gram woog Minrmumprifsregeling voor appelen Met ingang van maandag 7 septem ber treedl op de Nederlandse fruit veilingen die zijn aangesloten bij het Centraal Bureau van de Tuinbouw - vergoeding Met ingang van maandag wordt dat echter anders Tot dusver was de minimumprijs voor appelen 6 cent per kg Doorge draaide appelen konden daarna nog voor de fabriek worden gekocht voor minimum 3 cent per kg Een heffing op de appels werd niet ingehouden en bij doordraai kreeg de teler geen vergoeding Met ingang van maandag wordt dat echter anders De minimumprijs voor appelen wordt verhoogd van 6 cent tot 8 cent per kg Wanneer ze voor deze prijs niet verkocht kunnen worden wor den de doorgedraaide appelen op nieuw geveild voor de industrie en dan geldt een minimumprijs van S cent per kg Bij doordi-aai krijgt de teler een vergoeding van 6 cent per kg Om deze vergoeding te kunnen uitbetalen zal op alle appelen welke op de Ne derlandse veilingen worden aange voerd en 15 cent per kg en minder opbrengen een heffing worden inge houden van f 0.20 per 100 kg Deze nieuwe regeling geldt niet voor kroetappelen Hiervoor blijft de minimumprijs voor de industrie 3 cent per kg en bij doordraai krijgt de teler geen vergoeding terwijl er ook geen heffing op wordt ingehouden De re geling voor peren ondergaat geen wijziging Hiervoor blijft de mini mumprijs voor de handel 6 cent per kg en voor de industrie 3 cent per kg zonder heffing en zonder vergoeding bij doordraai ZEEPOST Met de volgende schepen kan zee post worden verzonden De data waar op de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd staan achter de naam van het schip vermeld Argentinië ss Algenib " 7-9 Austra lië SS „ Iberia " 9-9 Brazilië ss „ Al genib " 7 9 Canada ms „ Maaketjell " 7 9 ss „ Statendam " 8-9 ss „ Black Eagle " 9-9 ss „ Nieuw Amsterdam " 12 9 Chili via New York 12-9 Indo nesië ss „ Automedon " 7-9 Ned An tillen ms „ Helicon " 8-9 Ned Nw Guinea ms „ Bali " 10-9 Suriname ms „ Willemstad " 9 9 Unie van Z.-Afrika en Z.W Afrika ss „ Overijssel " 8-9 Brits Oost-Afrika ss „ Yang Tse " 9-9 Inlichtingen betreffende de verzen dingsdata van postpakketten geven de postkantoren 
18 Vrijdag 4 september 1959 - 67e jaargang no 107 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ' ¦ i!l UTRECHT „ California ' soepen in vele smakelijke varia ties Een pakje is ruim voldoende voor 4 grote borden Kippensoep 0.55 Groentesoep 0,55 Tomatensoep 0.65 Vermicellisoep 0.40 Aspergesoep 0.65 Met vlaggetjes voor mooie cadeaus Spaar ze BÜSSINK KONINKLIJKE KOEKFABRIEKEN ¦ ti«SSJiV ^ misschien nog beter bekend als Bussink's Deventer koek laat U _^^^ allerlei heerlijke koek *£ VEirt **" proe.ven waaronder GEWELDIGE SORTERING Merk Haarden o.a Brandaris - Linco Becking - Bongers Beckers - Jaarsma Etna Ook hebben wij de nieuwste KOLEN CONVECTORS in de modernste kleuren en grote capaciteiten Oliestook Haarden in merken Tarakan - Davonette Fobrux - Faber Jaarsma etc ETNA VULKACHELS ƒ 72.00 in zwart of gri'js geëmailleerd PETR KACHELS in merken Aladin - Haller Clarus Al onze artikelen worden volledig gegarandeerd HEISEN's Haardenhuis Alleen gevestigd Cath Singel 18 F t.o hoofdbureau vaii politie Burg Reigerstr 33 tel 10118-25323 Utrecht Neem een keurend proefje tijdens onze PROEF I Koffie - NU belangrijk in prijs verlaagd In onze koffie-stand parterre altijd vers-gebrande koffie Goudmerk een extra fijne melange per pakje van 250 gram 1,45 Groennterk krachtig-geurige melange per pakje van 250 gram t.24 Geelmerk heerlijk pittig pet pakje van 250 gram f.15 Rosemerk huishoudkwaliteit,per pakje van 250 gram 0.89 FRIESCHE VLAG goudband koffiemelk Onze Goudmerk-melange kunt V gratis proeven • mit een scheutje Friesche Vlag Goudband koffiemelk EN KEUR DEMONSTRATIE van S 12 september in onze zelfbedienings levensmiddelen-afdeling souterrain KWAIVA / ï^'^'^Kwatta-pakJes 100 gr chocolade Per pakje 0.75 Citorakoek - zoet en toch fris Per stuk 0.89 Hanzekoek met „ snippers"gevuld Per stuk 0.98 Inhoud pastilles krakelingen of kwatiina's melk of puur met spaarbon voot een prachtige gekleurde cacaobeker Voor het borreluurtj 6 ' thuis Gebakken pinda's Per zakje van 200 gram gsg Mimi - frites een krokant knabbeltje 0.35 Galeries Modernes Van de firma Linthorst S Zn Koninklijke Vleeswarenfabrieken Gestoomd gehakt per blik van ong 425 gt 0.99 Nasi Goreng per blik van 500 gram 0.99 Bami per blik van 500 gram 0.99 Spaghetti per blik van 500 gram 0.^9 T « k«o |> oanselKiiiMi KLEINTJES tot 20 woorden i 2 - elk woord meer f 0.10 Te koop aangeboden nieuwe HANDNAAIMACHINEs ƒ 195 Elektr m verlichting / 250 In moderne salonkast ƒ 295 Vol automatische elektr zig zag-naaimachmes met sjablonen ƒ 395 Tevens al de bekende merken en reparatietnrichting G A Witjens Herenweg 33 Utrecht tel 23968 MEUBELBESLAG in een on gekende sortering Tuingereed schap Waslijnen met en zon der plastic Doesburg Speciaal zaak Steenweg 43 tei 10687 Utrecht ASBESTGOLFPLATEN in div maten regelmatig verkrijgbaar Partijen extrS korting Pa Bons & Zonen Zandpad 131 a tele / 24308 BLOEMBAKKEN Met onze bloembakken maakt u op uw vensterbank of balkon ' n tuin Ze zijn waterdicht en weerbe stendig Uboka Nieuwe Kade 22 telef 17317 Te koop de originele 20 liter JERRYCANS Nieuw en ge bruikt vanaf ƒ 8 per stuk Ook in 10 liter cans Het aangewe zen adres voor olie - en regen kleding rubberlaarzen en klompen N.V Dekkledenhuis Veemarictplein 1 Utrecht Tel 32641 toestel 5 BLOEMBOLLEN planten ro zen heesters Vraagt gi'atis in kleuren geïllustreerde prijscou rant no 30 Kwekerij P Bak ker N.V Hillegonn Ook voor geschenkenpakketten bloem bollen naar het buitenland Te vens agenten gevr voor het gehele land Interessante bij verdienste Te koop z.g.a.n KLM rundle deren jas dames lederen jas en JEKKER Koolstraat 1 bis VOLKSWAGENS te koop di rect van Ie beri.jder 3 maan den garantie Telef 030 - 35537 7 tot 9 uur ' s avonds ARfSTONA TELEVISie V krijgt precies de nuance die het hebben moet En als de televisie niet aanstaat ' Dan is een ARISTONA televisie toestel een sieraad in Uw huiskamer Door het samen spel van al die voordelen èn door het samenspel van gunstige prijs en beste service is een ARISTONA on betwist de meest verantwoorde keuze Wie een ARISTONA koopt heeft het goed bekeken Ga dus eerst een ARISTONA zien eo boren Type 53T052A superontvanger met 53 cm beeldbuis f Type 43T0S2A superontvanger met 43 cm beeldbuis f Type 53T125A superontvanger met 53 cm beeldbuis met automatische fijnafstemming f Type S3T082A 53 cm beeldbuis 4-5ystemen-ontv f l.OéS - 895 725 945 tefevisie radio grammofoons recorders in één woord fantastisch STEEK OVER NAAR ELISE op de Voorstraat bij de Neude Shetland rokken ƒ 19,75 Mo hair rokken ƒ 22.75 Bouclé rokken f 19.75 Terlenka rok ken ƒ 24.75 Positie rokken ƒ 19.75 Oi-Ion vesten f 19.75 Draion vesten ƒ 19.75 Mohair vesten f30.75 Bouclé vesten f 21.10 Italiaanse vesten ƒ 24.75 Italiaanse pullovers ƒ 12.90 wollen vesten ƒ 14.75 NIEUWE BOXEN v.a ƒ 9 Ie kwaliteit volledige garantie Kinderstoelen v.a f 17,25 - le dikantjes dubbelwandig ƒ 19.75 stationsstraat 14 bis tel 18837 ingang stationsdwarsstr ook ' s avonds NAAIMACHINES kopen Is een vertrouwens7aak U moet er uw hele leven mee werken Koopt daar waar uw service gegarandeerd is Anker Husq varna Phoenix enz Reparatie van alle merken v Basten's Naalmachinehandel Nieuwe Koekoekstraat 22 Utrecht Tel 27085 Het MAROKKAANSE HUIS Steenweg 58 telef 22B83 heeft nog steeds de grootste sortering Marokkaanse ooufs Speciaal bedrijf voor AUTO BEKLEDINGSHOEZEN en par keerhoezen Reeds vanaf ƒ 50 inclusief montage en garantie.Alleen Hoefa Keulsekade Ul-II t elef 32233 - 31827 Alleen in het VAN LÜYN'SBEDDENHUIS Predikheren straat 4 bij de Neude te ütr 2 pers driedelige matras metkussens f 44 1-pers matrasprima gevuld ƒ 19 2-pers ledi kant met spiraalmatras f 27 Idem l-pers - f 17 2-pers ge zondheidsmatras j 25 2 pers,opklapbed met fijn gewevengezondheidsmatras ƒ 40 2 persmatrasstel verend binnenwerk ƒ 79 2-pers verendichte bed detijk f 35 opmaken van ma trassen f 5 Met medenemingvan deze adverentie btj aan koop van f 50 een groot schil derstuk met lijst op doek ge schilderd cadeau Bij aankoopvan ƒ 100 een ¦ 2-pers gewat teerde of wollen deken voor/L Pasklare zolen m leder rub ber lolalite en fixollte vanai 65 et pp Rubberhakken en dameshakjes vanaf 40 et p.p Alle soorten ' Inlegzolen en ve ters ^ ALESLOOT lederspe ciaalzaak Vinkenburgstraat 7 Zoek niet langer een adres voor Sachs en JLO BROM FIETSONDERDELEN Wij heb ben alle onderdelen voorradig Voor al uw bromfietsonderde len dus naar Snel " erkend dealer voor Sachs en JLO Am sterd straatweg 414 tel 216 21 6000 KISTEN vanaf ƒ 1.25 bU grotere afname grote reductie Boekenkisten verhuisklsten kolenkisten verpakklngskls ten V Breernen-Waterborg Vredenburg 64 telef 14784 - 26693 Zó echt beleeft u het alleen met een Aristona Haarscherp is het beeld van een ARISTONA en prachtig natuurgetrouw is het geluid Als U een ARISTONA bezit leeft U zó echt mee met fascinerende jungle-avonturen dat het is alsof luipaarden op verende voeten over Uw vloerkleed sluipen rinocerossen zich krakend een weg banen langs Uw dressoir en schuwe antilopen achter Uw gordijnen schuilen Geen beweging van mens of dier ontgaat U elk woord elke Joktoep elk geluid U 2/et het flristoua U hoon het 
NIEUWSBLAD UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 4 september 1959 ¦ 67e jaargang no 107 19 li ' ii DAT ZUN PAS MEUBELKOOPJES BERGMEUBELS vanaf 59 — BEDSTELLEN vanaf 39 — ROTANFAUTEUILS 14.98 KARPETTEN vanaf 39 MOD SCHEMERLAMPEN vanaf 9.50 TAFELKLEDEN vanaf 9.50 MODERNE HAARDFAUTEUILS 29 — ALLES MOET WEG WANT WIJ GAAN VERBOUWEN HIER MOET U VAN PROFITEREN LET OP EEN GREEP UIT ONZE PRIJZEN HOUT2AGER OUDE GRACHT 189-201 UTRECHT bij de LIJNMARKT EETKAMERSTOELEN vanaf 1 1.90 Gebeeldhouv/de GOTH DRESSOIRS 129 — 2 CLUBS en 4 STOELEN 198 — COMPLETE SLAAPKAMERS 98 RONDE HUISKAMERTAFELS 49 WOLLEN DEKENS vanaf 9.50 BANKSTELLEN vanaf 198 — Vrije ZIT-SLAAPKAMER zon der pension Omgev Utrecht Br no 1-1408 bur tró BELEGGINGSHUIZEN Blok beneden - en bovenwoningen na 1918 gebouwd aan grote verkeersweg Huuropbrengst ƒ 6.100 per jr Lasten ƒ 800 Koopsom ƒ 75.000 Br no 1-1575 bur UN Aangeb een net KOSTHUIS voor juffrouw vrije gemeub ZIT-SLAAPKAMER met vaste wastafel en was inbegrepen f 25 p.w Tuinwijk Br no - 1 1412 bur UN EXPORT-SHAG v.a 40 cent Export-Shag v.a 40 et Export Shag v.a 40 et Export-Shag v.a 40 et Export-Shag v.a 40 ct Export-Shag v.a 40 et Export-Shag v.a 40 cti Zater dag op markt Paardenveld Let op geel/rode vlag In de vi» sersrij KAMERTAPIJT Genaaid en gelegd 3 bij 4 voor ƒ 41.50 mo derne gordijnstof ƒ 1.99 trap lopers ƒ 1.35 tafelkleden ƒ 3.95 gordijnrail compleet ƒ 0.90 ombouwen ƒ 9.95 coupons lo pers ƒ 1 Alleen Oude Gracht 10 Te koop Erres RADIO KY - 549 72x45x30 cm in prima st nieuw ƒ 600 voor ƒ 300 Br no 1-1517 bur UN COUPONS VLOERBEDEK KING en tapijt voor halve prijs Gewatteerde dekens ƒ 9.50 zware wollen dekens ƒ 13.90 - zuiver wollen merkde kens ƒ 24.50 kindermatrassen ƒ 7.50 tuimelledikanten ƒ 34.50 Alleen Oude Gracht 10 Prima staat HAARD te koop Herman Modedstraat 32 In zeer prima staat SOLEX is compleet met sierbeugel Jaar tal 1938 loopt prachtig Prijs billijk Bolsotstraat 60 Aangeb in een goed milieu v heer b.b.h.h gr ZIT-SLAAP KAMER zonder pension Telef 30327 Te koop gevr POSTZEGEL VERZAMELING door partic Bij voorkeur Nederland België Frankrijk Zwitserland Aanb ' s avonds na 6 uur telef 16005 Leuk SMOUSHONDJE 5 mnd oud reutje goed zindelijk Hartingstraat 18 a zijstraat Nic Beetsstraat Te huur ZIT-SLAAPKAMBR met balkon Ie verdieping Me vrouw Alma Bakker Da Cos talaan 20 Bilthoven Aangeb ZIT-SLAAPKAMËH met balkon mooi uitzicht in omgeving Tolsteegplantsoen voor meisje of een studerend meisje Br no 1-1524 bur UN Wij kopen OUD GOUD tegen de hoogste waarde Juwelier N Brandwijk Choorstraat 20 telef 14415 Te koop aang 2-pers SLAAP KAMERAMEUBLEMENT lits jumeaux Bankstel en enige blauw Delfts aardewerk Oran je Nassaulaan 36 Bilthoven Wij kopen OUD GOUD en ZIL VER tegen de hoogste prijs Esmann Steenweg 8 naast de Buurkerk Utrecht Niets Is de tijd getrouwer dan een UURWERK van Brouwer A J Brouwer & Zn Bakker straat 23 telef 10214 Utrecht AUTOVERHUURBEDRIJF RU vlerenwUk Het goedkoopst * adres AD risk verz Nieuw materiaal Spuistraat U Eind punt lijn 11 Telef 30992 Enkele stuks gebruikte KOF FERSCHRIJFMACHINES als nieuw v.a ƒ 155 Nieuwe v.a f 165 Revisa Kantoormachines F Hoffschlag Jansdam 6 tel 13268 Bromfietsen - en rijwielhandel Verbruggen heeft alleen de beste merken BROMFIETSEN Solex Batavus Magneet Cy rus e a Ook Inruilen Ook op zeer gemakkelijke betaling Geen informatie bij uw werk gever Speciale betalingsrege ling Oude Gracht 325 bij de Geertebrug Telef 24471 des avonds 16151 Vakantie Wij verhuren TEN TEN luchtbedden en kooktoe stellen Bespreekt tijdig bU fa P Heins Wevo-Camping Keul sekade 6 22 telef 33247 Utr bU de Sluizen Te huur aangeb V w - BUSJES me » radio voor verenigingen en vakantiegangers « pectsl * tarieven Rynsoever AmalU straat 34 telef S5730 FIRMA WITSON De zaak van vertrouwen levert u uitslui tend de goede confectie en pri ma maatwerk van alle dames en herenkleding tevens lede ren Jassen enz Alles op ter mijnbetaling Oude Gracht 309 24036 Te koop grote partij Eternit ASBESTGOLFPLATEN ver schillende maten z.g.a.n Aan wijzer D Sprenger terrein U Twiinstra's Ollefabrieken West kanaaldijk Maarssen VOLKSWAGEN Opel Consul Volkswagenbus Chevrolet All risk verzekerd Garage Vitesse Vossegatselaan 82 tel 12959 3 ^ iMmr «^««« agM Heer zoekt gemeub ZIT SL.-KAMER met vaste wastafel v 1 okt Br met prijsopg no 1-1369 bur UN 60 % korting op gebruikte TENTEN Een nieuwe 6-pers tent van f 135 voor f 95 Een gebruikte 6 persoons tent van f 95 voor ƒ 35 k f 40 Van Breemen-Waterborg Vreden burg 64 Utrecht Tel 14784 en 2669.5 VOLKSWAGENBUSJES met radio all-risk verzekerd Verenigingen speciale tarieven Bij De Jong Volkerakstraat 29 telef 35S01 Het huis met de buitenklok uw adres voor KLOKKEN horloges siersteenringen ze gel en verlovingsringen cas settes tafelgerei F R Mars man gediolom horlogemaker telef 31439 Damstraat 38 Utr Wti leveren ook op gemakke lijke betalingsvoorw Geen rente geen kosten Deutscher Austausch student drs zoekt verwarmbaar rus tige gemeub ZIT-SLAAPKA MER liefst niet te ver van uni versiteitsbibliotheek Witte vrouwcn Br no 1-1373 bur UN A.V.Ü AUTOVERHUUR Zon der chauffeur Nieuw mate riaal Ook Volkswagenbusjes All-rtsk verzekerd Van ' s Gra-vesandestraat 25 a Utrecht Telef 18506 b.g.g 14882 Aangeb grote zonnige KAMER ' ongemeub met stookgelegen hid voor 1 of 2 heer(en of da me(s event met kost Narcis straat 31 Aangeb aan dame b.b.h.h een gestoff BALKONKAMER zij kamer en keuken Br no 1-1378 bur UN Een SHOWROOM aan de Oude Gracht 12 m diep met flinke werkplaats ƒ 250 per maand Br no 1-1401 bur UN P-irtijen gebruikt OEREED SCHAP o.a bankschroeven takels ring - en steeksleutels.tangen Bahco's schroeven draaiers bouten vetspuitenenz Geerts Gruttersdijk 23 telef 29304 — ¦ ' LABELS ƒ 2.80 per lOOO stuks groot 63x125 mm Papiergroot handel De Prins telef 20.000 Kapelstraat 61 Dame b.b.h.h vraagt ongem gr ZIT SLAAPKAMER even tueel met keukentje Omgev Wilhelminapark De Bilt Groe nekan Br no 1-1379 bur tJN Te koop compl eiken SLAAP KAMER met gezondheidsspi raal en 3-dlig kapok bedstel alles in prima staat ƒ 250 Tel 32495 Te koop WOONHUIS omgev Amsterd straatweg in goede staat van onderhoud Prijs ƒ 9.5*00 Tevens een beleggings object ƒ 6.000 Inl makelaars kantoor Sijmons Dolata Tol steegsingel 39 bis telef 25706 Jong echtpaar z.k zoekt voor direct WOONRUIMTE Br no 1 1372 bur UN Wiegenbedden 3.50 kinderma tras 6.50 dekentjes 4.50 divan bedden 21.50 tuimelbedden 31.50 stapelbedden 52.50 ma trassen 11.90 wolmatrassen 15.90 kapokmatras 34.50 bin nenvering 44.50 schuimplastic 29.50 Rechtstreeks MATRAS SENFABRIEK Lange Lauwer straat 46 Juffrouw b.b.h.h zoekt gestof feerde ZIT SLAAPKAMER m gebruik van keuken Br no 1-1421 bur UN Goed onderh WOONHUIS Hopakker grote woonkamer 3 slaapkamers zolder badrulm te keuken tuin Te aanvaar den 1 nov a.s Prijs ƒ 16.000 Inl makelaarskantoor Sijmons Dolata Tolsteegsingel 39 bis Utrecht Telef 25706 Voor 2 dames b.b.h.h grote gemeub KAMER op het zuiden met balkon gasverw en v.w geen koken van warme maal tijden Prins Hendriklaan 41 Te huur gevr 2 of 3 KAMERS of etage voor kantoorruimte Condities nader overeen te ko men Br no 1-1432 bur UN of telef 31722 Wegens omstandigheden een nieuwe elektr zig-zag NAAI MACHINE in koffer met nog lopende garantie Framboos straat 33 Het raadsel van Locfi-Ness Te koop 4 old-flnish stoeltjes en tafel I ACCORDEON knop 1 motor Soarta 125 cc v d Pekstraat 29 Utrecht-Noord Te koop BENEDEN - en apart BOVENHUIS waarvan boven leeg te aanvaarden is gelegen aan de Kievitdwarsstraat Voor direct Prijs ƒ 12.000 Inl ma kelaarskantoor Siimons Dolata Tolsteegsingel 39 bis tel J.5706 Mahoniehouten TAFEL met 6 stoelen een prima gasfornuis een pracht badkuip Fred Hen drikstraat 38 tussen 6-8 uur telef 14020 Z.g.a.n geheel zwart ult neembare linnen v Delfts KINDERWAGEN met bedje en vliegennet Na 7 uur Kokken hoflaan 15 bis achter Flatge bouw Oudenoord DOE HET ZELFt Lederen zo len In elke maat Nvlonhakjes In 26 maten vanaf f o 35 pp RubberDlakzoIen plastic zo len rubbprhakken en plastic hakken Zooirubber en gereed schap Smith heeft alles voor uw schoenen Smith Predik herenstraat 14 Telef 14556 ter omsingeld houden kan er geen kip uit en kunnen dus ook de boeren niet gewaarschuwd worden " Je vergist Je Macduff " klinkt plotseling achter hem een ijskoude stem „ Je hebt over het hoofd gezien dat Ik met een boot over het meer kon ontsnappen " Als door een slang gebeten springen Macduff en zijn zoon op en draaien zich om Craigh " hijgt Macduff ontsteld De jonge boer gevolgd door de andere boeren stormt uit het struikgewas naar voren Bliksemsnel trekt Bryan Macduff zijn zwaard en vangt de bijlslag op KLEINTJES I5t 20 woorden ƒ 2 — elk woord meer ƒ 0.10 f » iao » «« tt9«b«it«ii Te koop ADLER TWIN In goe de staat Telef 34002 tussen 18 en 20 uur „ ed spelende RADIO Pr«s / 5 vieutenseweg 101 PETROLEUMKACHELS met ongelegenheid 23.50 en 18.50 Clarus " petroleumkachels il'jO ' Hamoluxe " 59.75 „ Til eï''straalkachels geen 59.50 maar 29.50 - Brandend te zien r.asstraalkachels geen 46.50 mar 29.75 Stichtsche IJzer handel Lange Elisabethstraat Uiensnijder met stalen messen - t AC en glazen pot ' "'*' A'damsestr w 391 oekoeicstraat 32 Burg Reigerstr u Een in prima staat verkerende Ollivctti ' KANTOORSCHRIJF MACHINE f 65 C V Maas dijkstraat 48 MAATKLEDING is niet te eve naren Kostuum naar maat v.a.(U8 mantelkostuum n.m.lanaf f 108 demies en winter Sen n.m vanaf ƒ 118 enzDank zU ons speciale systeem'evcren wij uitsluitend betermaatwerk tegen scherp con currerende prijzen Keuze uittnige honderden stalen Cou leursbezoek door de hele pro ' incie V belt 351117 voor eenjtspraak Fa Smikon Zuider leeslraat 16 lijn 2 halte Maas plein Utrecht ^ doe het zelf KANARIES op volle zang ƒ 10 parkieten in div kleuren ƒ 6.50 r paar Zeer grote collectie pische vogels v.a ƒ 4 per aar Grote sortering luxe en moderne vogelkooien Borne man Merelstraat 35 telef 13617 Van particulier zeer mooie 4 deurs AUSTIN SOMMERSET Bpe 1953 ' 54 met radio en ver warming Vleuter\veideweg 11 Vleuten VUREHOUT koop aangeb Singer NAAI MACHINE in salonkast ƒ 75 e bez G A Witjens Heren ef 33 Utrecht op iedere gewenste lengte leverbaar pasklaar gezaagd Voorts Balavus BROMFIETS als lueuw Garantie financieren inruilen Fr Trapman jr Ru benslaan 43 telef 20992 MOTOR DKW 175 cc 1956-'57 als nienvi ' Garantie financie ring inruil van bromfiets of scooter mogelijk Fr Trapman Ir Rubenslaan 43 telef 20992 triplex board spaanderplaatmeubelplaoihardplasticplatentafelpotenmozaiek Te koop wegens inruil 1 VOLKSWAGEN eind 1956 1 V.W m schuifdak 1956 1 V.W met schuifdak 1958 Te bevra gen bij N.V Autopark Boré Bekkerstraat 22 28 Utrecht Telef 11851 nyhouttibo de pasklaar specialiif ¦ BILTSTRAAT 21 ¦- TEL 25071 HEERENWEG 60-62-TEl 16830 J.UTFASEWEG 93 - TEL 31392 Te koop KOOKHAARD Davo in prima conditie Nieuw bin nenwerk Alle soorten brand stof Brandt dag en nacht Prof Reinwardtiaan 6 Utrecht Te koop aangeb HABLEY DA ^ VIDSON ni zeer goede staat Prijs ƒ 500 P C Hooftstraat 18 Utrecht Prachtig Goggo SCOOTER ' 56 Hornex Twinn Motorhandel V d Brom Biltstraat 23 telef 21S51 Te koop z.g.a.n GASHAARD en z.g.a.n tandem met Berini motor Briljantlaan 130 Hoog raven lONGENSRIJWIEL ƒ 35 ƒ 40 en ƒ 55 dames - en herenrij ^ viel f 30 en ƒ 35 herensport riiwlei f 75 Singeldwarsstraat 11 bis telef 23408 BOXERS 2 mnd zware prima verzorgde pups reu en teef ïquarium 60x30x30 Kwartel straat 56 Volop lichtdoorlatend zijn onze onduclair GOLFPLATEN wei '> E wegend eenvoudig te be wstlgen Glas en loodbedrijf H Wouterse heeft ze v Asch >¦ Wijckskade 21 utrecht Tel 1"413 TREFFER LAKENS EN SLO PEN met 10 jaar garantie en 20 " c korting - 150X250 ƒ 5.98 160X250 ƒ 6.48 180x250 ƒ 7.36 slopen met hotelsluiting ƒ 1.73 geborduurd iets hoger Duizen den van deze Treffers hebben in korte tijd de weg naar de Utrechtse linnenkasten gevon den en vele jongedames heb ben voor hun uitzet dit uit stekende merk gekozen Het is geen wonder want als men vergelijkingen maakt met an dere merken van standing kiest men Treffer J Vuister Nachtegaalstraat 42 Utrecht 2?.a.n BROMFIETSEN Bata ™ s ' 58 Union ' 59 Solex Be nnl HMW enz Billilke prijs « olt Inruilen Lange Nieuwstr ' J Utrecht REGENJASSEN - en mantels In een enorme verscheidenheid Prijzen nooit hoger dan elders doch altijd royaal de tijd om uw rekening te betalen De Swart N.V Oude Gracht 293 BEDFORD BESTEL 1952 in fnma staat geen oliegebruik « enzine 1 op 12 Billijke prijs Jok inruilen voor luxe Lange ¦^ leuwstraat 53 Utrecht Geheel dubbelwandig houten ZOMERHUISJE compleet met " iventaris en meubilair Prijs rader overeen te komen Br w 1 1530 bur UN KLEINMEUBELEN wandboe kenrekjes radio en TV-tafels combinatiemeubelen Om van een ouderwetse kamer een mo derne te maken met weinig kosten Onder prijsgarantie en altijd royaal de tijd om uw re kening te betalen De Swart N.V Oude Gracht 293 BOXER reu 10 mnd Lombok straat 77 SVSKE en WISKE Terra BANKSTEL met ronde tafel ƒ 70 nieuwe tafzijden cocktail japon zwart met mo tiefje maat 48 ƒ 30 tevens kippehok met 5 kippen ƒ 40 Handelstraat 56 telef 31288 Wegens vertrek INBOEDEL te koop z.g.a.n Billijke prijs Voor 5 uur Bosboomstraat 22 telef 10945 Na 5 uur Ridderplant soen 17 11 telef 24372 GENEESKRACHTIGE KRUI DEN voor degenen die lijden aan Aambeien onzuiver bloed overtollige dikte Bronchitis Ischias trage ontlasting reu matiek en zenuwachtigheld Mesters Kruldenhuis Jansveld S3 hoek Voorstraat utrecht Telef 25034 Wegens verhuizing combinatie KEUKENTAFEL-LAVET J M Poelman Schalkwijkseweg 1 2x bellen Houten Te koop een nieuwe KOFFER SCHRIJFMACHINE met 1 jaar garantie af te betalen met ƒ 3 per week Gratis op proef bij u thuis Br no 1-1455 bur UN Gloria HAARD in goede staat ƒ 30 Na 6 uur W Barentz straat 82 Gaat u trouwen of uw woning opnieuw inrichten Komt dao eens vrijblijvend Kijken 10 on ze vernieuwde zaken op de Oude Gracht Daar vindt u een pracht collectie meubelen zowel modern als gotisch ena Ook tiebben wtl een grote col lectie rotanfauteuils va / 17 95 Weet u dat wl nog steeds uw oude meubelen terugkopen bi ] aankoop van nieuwe Ook overtrekken en repareren wi ] uw oude meubelen Natuurlijk weer bij HOUTZAGER Oude Gracht 189 en 201 tussen Lijn markt en Hamburgerbrug Utr EXPORT-SHAG v.a 40 cent Export-Shag v.a 40 et Export Shag v.a 40 et Export-Shag v.a 40 et Export-Shag v.a 40 et Export-Shag v.a 40 et Export-Shag v.a 40 ctt Zater dag op markt Paardenveld Let op geel/rode vlag in de vis sersrij OrFICIAL HOENSON Utrecht en Omstreken Fa.H.G.HENDRIKSEN Voorstraat 102 Ut're(At Tel 11021 DEALER ^ Te koop Japanse ZIJDEHOEN DERS krielen Na 5 uur Jas mijnstraat 33 De Bilt ZOMERSPEELGOED — Nog steeds is het zomer Nu naar fa Serre Utrechts grootste speel goedmagazijn Leidseveer 47-49 Utrecht Telef 10429 Autopeds voor de kleinsten vanaf ƒ 5.95 ƒ 6.95 enz Luchtbanden auto-peds vanaf ƒ 14.95 driewielers diverse merken ' Trapauto's vanaf f 38.50 Trekwagens strandwagens ballen vliegers zwemringen emmertjes spa den en alle verdere zomerarti kelen TORPEDO Buitenbanden 2 59 3.45 binnenbanden 0.65-0.98 autopedband 2.25 pedalen p.p 1.95 spatborden per stel 2.75 pasklaarkasten 2.75-3.75 ket tingschei-men 0.59 0.95 sport stuur chroom 3.25 verstel baar sportstuur 4.95 Rock en Rollstuur 4.75 chroom lampkop 1.98 dynamo's 2.95-4.85 voet * pompen 2.45 handpompjes 0.69 jasbeschermers 0.95 jas - beschermers doorschijnend 1.93 bagagedragers 1.95 ring sloten 1.25 1.35 kabelsloten 1.50 3.75 bellen 0.59 Terrv zadels 4.75 sportzadels 3.95 sportzadels 2-kIeurig 4.75 kin derzadels 2.50 snelbinders 0.59 - km tellers 3.75 snelheidsmeters 9.95 enkele fietstassen 2.45 dubbele fietstassen 3.95 stuur tasjes 1.95 2.50 kampeertas.sen 7.95 Weinmann kabelremmen 5.50 derailleurs 9.95 grote staaflampen 0.85 sponszadel dek 0 98-1.35 Lattcel zadeldek 1.95 kinderzitjes in 15 model len Voorzitjes 3.50-8.25 achter zitjes 9.75 16.50 voorwielen 6.25 achterwielen 17.50 auto pedwielen 2.95 VOOR DE BROMFIETS Kofferrekjes 4.75 voetrusten I.7S set gereed schap 1.50 spiegels 0.55-1.65 Claxons 2.95-3.50 duokussens 3.75 grote duo's 15.50 kettin gen 2.95 Alle maten bromfiets banden TORPEDO Nachte gaalstraat 33 Let op Krijgt u een woning of gaat u trouwen Kijk dan eerst even bij de complete wo ninginrichting „ DE KLEINE BEURS " Want wij hebben voor u diverse soorten huiska mers slaapkamers bankstel len In gotiek of modern Vloerkleden vloerbedekking bedden dekens gordijnen enz Een keus uit tientallen ka mers Uw aankoop kan desge wenst gefinancierd worden Kom eens kijken het ver plicht u tot niets Bij een com plete installatie belangrijke reductie WH nemen ook Voor zorg en Brugbetaalzegels aan Wacht dus niet langer „ De Kleine Beurs " Willemstraat 5 33 en 42 3 zaken bij Vreden burg Utrecht 25 % korting geven wIJ op al onze SLAAPZAKKEN Terlen ka Ezoutermijlle nylonvezel donzen en wattenslaapzakken Dekenmodellen dus rondom ritssluiting Tot 1 sept 1959 Van Breemen-Waterborg Vre denburg 64 Utrecht Tel 14784 en 26695 60 % korting geven wO op BADMINTON-SPELLEN van ƒ 5.85 voor ƒ 2.50 met shuttle 25 % op allé slaapzakken en 60 % op onze gebruikte tenten Van Breemen Waterborg Vre denbura 64 Utrecht Tel 14784 en 26695 De Texas-Rakkers Te koop goed onderhouden V.W 1949 ' 50 Te bevr na half zeven Julianaweg 271 Hoogra ven MOTOR te koop DKW 250 cc met twee valhelmen J A Tito Nieuwravenstraat 24 bis Te koop NIEUWBOUW Utrecht De Meern Soesterberg Har melen vanaf ƒ 19.500 Vrij op naam zonder bijkomende kos ten Inl makelaarskantoor Sij - mons Dolata Tolsteegsingel 39 bis Utrecht Telef 25706 Te koop gevr HERENHUIS geschikt als woning met kan toorruimte Flat op goede st kan ter beschikking gesteld worden Event kantoorruimte te huur gevr Br ook van H.H makelaars no i-1433 bur UN of telef 31722 Een groot HUIS Oude Gracht parterre 4 grote kamers en grote tuin leeg te aanvaarden ƒ 45.000 Br no 1-1402 bur UN Te koop 7-KAMERFLAT par terre Utrecht Nrd Vraagprijs ƒ 25.000 Direct te aanvaar den Inl makelaarskantoor Sij - mons Dolata Tolsteegsingel 39 bis Utrecht Telef 25706 Wegens omstandigheden JAWA 350 cc te koop in prima staat Prijs ƒ 350 Deskundig onderz toegestaan Bloemstraat 91 Utrecht EXPORT-SHAG v.a 40 cent Export-Shag v.a 40 et Export Shag v.a 40 et Export-Shag v.a 40 et Export-Shag v.a 40 et Export-Shag v.a 40 et Export-Shag v.a 40 cti Zater dag op markt Paardenveld Let op geel/rode vlag in de vis sers rij Ben z.g.a.n Mutsaerts KIN DEHWAGEN geheel compleet met bedje kussen enz Vijge boomstraat 77 1-hoog Gevr INVALIDENWAGEN m hulpmotor Br met inl no 1-1449 bur UN Te koop aangeboden z.g.a.n RADIOTOESTEL merk Grun dig Prinses Irenelaan 126 Jonge PEKINEESJES boxers poedels pinchers Schotse Collies rode en zwart cocker spaniels en andere soorten ras honden tegen zeer lage prij zen Ie Daalsedijk 153 telef 24065 4-pits GASFORNUIS wit ge ëmailleerd met oven prima brandend ' ƒ 50 Van Basten Prof Adolf Mayerlaan 15 tel 27143 EETHOEKEN 4 stoelen tafel en dressoir met afwasbaar be kledingsdoek ƒ 279 4 stoelen tafel met tuimelblad dressoir afw teak ƒ 435 bankstellen vanaf ƒ 270 met zuiver wollen bekleding Riet Meubelmaga zijn Schoutenstraat 4 Een z.g.a.n Super Stradella ACCORDEON 80 bas 2 reg gekost ƒ 325 nu voor ƒ 200 Wolvenstraat no 17 na 6 uur Biedemaier KASTJE geheel handgeschilderd met bloem decor ƒ 225 Zeer apart meubel Hamburgerstraat 34 Te koop aangeb lichtgrijze KINDERWAGEN babyreis wieg en driehoekbox Dickens laan 10 Utrecht HOUTHANDEL VAN STRAALEN HOUT,TRIP1EX,BOARD,SPAANDER PLAAT TAFELPOOTJES LIJSTWERK SCHOORSTEENPLATEN PASKLAAR GEZAAGD HAMBURGERSTRAAT ]$ UTRECHT til 11433 Kl Tuur 29897 TELEVISIETAPELS draaib bovenblad op kogellagers van ƒ 65 voor ƒ 45 radiotafels ƒ 34.50 salontafels ƒ 39 kloos tertafels vanaf ƒ 27.50 Riet Meubelmagazijn Schoutenstr 4 telef 15371 Te koop van particulier een SIMCA wegens emigratie in prima staat Te bevr C de Roos Twijnstraat 40 Utrecht Te koop BROMFIETS Rap Su per in prima staat ƒ 240 Bal derikstraat 32 • Te koop TWEELING-LEDI KANT F Verkerk Vrijheer de Graafweg 15 Polsbroek SPORTWAGEN 2-pers merk Alco bouwjaar 1951 en motor Motobecane 100 cc z.k Me loenstraat 52 Utrecht Wegens groot succes bij aan Gratis op zicht bij u thuis BONTMANTELS kort en lang Reeds vanaf ƒ 2 per week Vraagt vrijblijvend inlichtin gen Strikte geheimhouding Br no 1-1572 bur UN 2 pracht FAUTEUILS groen met tafeltje leeslamp met lec tuurbak alles gotisch Italiaan se kroon kapstok Telef 20830 of br no 1-1416 bur UN GASHAARD 4 mahoniehouten stoelen huiskamerameuble ment ledikant tafel Schim melpennincklaan 12 vrijdag 19 21 uur zaterdag 9-17 uur Telef 17571 ^« i tuiiir « a»ïrél> fantastisch mooie met anti ladder - ^^-*» ring in boord en ^« 5 O teen » 50 Beha witte _- poplin verzorg - ^ Ï50 de pasvorm Onderfurk charmeuse met ^^ mg \ fraaie Itantgor - ^¦ 50 nering ^ m Hentdia met bustevorm,icatoentricot fantasie-des sin bijpassend broelcje per stellat|e ^-^ hemdje en 030broekja ^ Beha voorgevormd in nylon poplin of 4 % 50 glanssatijn Jarrataiband in icatoenen batist - 0 ^ < broche of nylon ^ f * Stepin soepele _ - ^ sterke elastieic 050 4 jarretels ^ m COkSETT^^N KOUSEN TRICOTAGES Utrechtf Lange Viestraat 8 tel 10269 Amersfoort Langestraat 55 tel 3093 532323534823482348484848485300485353535301010102000053535348485301010000010248484853530102530248480201010223534848234848000102480002022302022302010201010101000101534848534823230000020002020223232323235301535353485323484801022323485353530100 Samson de super kwaliteit halfzwarc shag in dubbelwandige shagbeurs Dus altijd vers en lekker Handiger op zak Vraag Niemeijer Samson shag Itee^^eW / Op de sluiting van dkc shagbeurs van Niemeijer Samson vindt u het club-embleém van één der 78 belangrijkste voetbalclubs Spaar ze in't prachtige album " Onze Voetbalclubs " Verkrijgbaar bij uw winkelier voor slechts 50 et pantalon Onverwoestbaar Blauw bruin grijs cotelé en multicolor Heren - en Junior-maten 1750 Verkoop vanaf Zaterdagochtend 9 uur GEVRAAGD SMID-DANKWERKERS ELEKTR en AUTOGENISCH j LASSERS en LEERLINGEN | I B VAN LEUSDEN Voltastraat 5/9big utrecht j 1 

Kranten

Ga naar